Vous êtes sur la page 1sur 8

கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

This is Google's cache of http://www.charuonline.com/Sep2009/varamtharumkalpatharu.html. It is a snapshot of the page as it appeared on 3 Feb


2010 02:48:18 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more

These search terms are highlighted: கட ைள க ேட Full version

kb of

kb

LOADING...

HOME | ABOUT ME | KONAL PAGES | SHORT STORIES | BOOKS | PHOTOS | CONTACT

INTEREST INTERVIEWS MY TRIPS WEBSITES E-MAIL

கட ைள க ேட - வர த க பத

தலி என நட த அதிசய ைத ெசா லி வ அ த ம வமைன உதவ யாள ட


வ கிேற .

ஒ சில அசாதாரணமான மன த கள அசாதாரணமான பழ க வழ க கைள ப றி ேக வ


ப கிேறா . உதாரணமாக, சில ேமா வ ர க ம ந ச வ ர கள உண பழ க .
காைலய 10 ைட, ஒ கிேலா மாமிச , இர லி ட பா ; மதிய ப ேகாழி, 20 ைட, 2
கிேலா கா க க எ இ ப யாக ேபா அவ க ைடய உண ப ய .அ ப ஒ ந ச
வ ர ெச ற ைற நட த ஒலி ப ேபா ய ஏெழ த க பத க கைள தன ஆளாக
அ ள யைத நா அறிேவா . அேத ேபா எ ைன ப தி த காம பசி. மா 15
வயதிலி இ த 56 வய வைர ச ைறயாம அதிக ெகா ேட இ த அ த த.
நா அைத ஒ ைறயாக எ ணவ ைல. ேமேல றி ப ட அசாதாரண கைள ேபா
இ ஒ அசாதாரண எ நிைன அத டேனேய ஒ வாழ பழகி ெகா ேட . ஆனா
அ ஒ அ வள லபமான வ ஷயமாக இ ைல. காம சி க கைட கா ெச ல ?

நி சயமாக ெசா கிேற .எ ைற ேம அைத நா ஒ ைறயாக நிைன ததி ைல.

ெச ற மாத நட த க பத நிக சிய இர டாவ ைறயாக நி யான தைர மிக


ெந க தி த சி ேத . த ைற, இ த ஆ (2009) ஜனவ ய நட த தக வ ழாவ
ேந ேந பா தி ேத . ஆனா அ ேபா அவ ைடய ெபயைர தவ ர ேவ எ அவைர
ப றி ெத யா . இ த இர த சன க இைடய பா ேச ய லி வ வழிய
ெந சாைலய கிைட த த சன இதிகாச ராண ேபா றைவகள ம ேம காண ய .
மன த உ வ தி இ ஒ வ ஒேர சமய தி உலகி ப ேவ இட கள ப ேவ
மன த க ல வ வ ேலேய கா சியள அ த அ .

ஜி ஓ ந எ திய நாடக ஒ Desire Under the Elms. இ த நாடக ைத ந க


ப தி காவ டா இத கைத க ைதயாவ ப வ க . மன த மனதி
ெசய ப ெகா ஃ ரா ய இ ைசயான எ வள ரெம லா ெச ,
எ னெவ லா ெச ய ய எ பைத கிேர க நாடக க இைணயாக எ திய கிறா
ஜி ஓ ந . கமாக ெசா வதானா , இ த நாடக ைத ந ேஷவ டேயான ஷியஅ பவ (
Dionysian experience) எ றலா . எ ைடய எ கள ப சய ளவ க அவ றி
ெதாட வ ெகா டேயான ஷிய அ பவ ப றி ெகா ளலா . எ
மர தி கீ பறி ட இ ைச ப றி ஓ ந எ திய 1924-இ . ஆனா க ப வ ச தி கீ
கிைட வர ப றி வ யாச எ தி 3000 ஆ க ஆகிற .

1 of 8 06-03-2010 18:22
கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

(Kalpataru, the divine tree of life being guarded by mythical creatures Kinnara and Kinnari, flying Apsara and Devata. 8th century
Pawon temple, Java, Indonesia)

க பத ைவ ப றி ஒ வாரசியமான கைத இ கிற . வ ற ெவ ஒ வ கா


மர கைள ெவ ெகா ேபா மி த கைள ப காரணமாக ‘இ த மர கெள லா
தாேன ெவ அ கி ெகா ள டாதா? ’ எ நிைன தானா . உடேன அவ நிைன த
ேபாலேவ மர கெள லா வ ற களாக மாறி, க ட ப அவ ேன கிட தன. அ ேபா தா
அவ த , தா அம தி மர க பத எ . க பத எ றா நிைன தைத
எ லா நட தி த மர எ அவ ேக வ ப கிறா .

’ ஆஹா! இ ேபா ஒ அழகான ெப இ தா எ ப இ !’எ நிைன கிறா . உடேன


அ ேக ஒ ேபரழகி அவன ேக அம கிறா . ப ற அவ ஒ அர மைன ேவ எ
நிைன கிறா . அர மைன ேதா கிற . அர மைனய அவ ஏக ப ட
ேவைலயா க பண ெச ய கா தி கிறா க . அவ அ தமான வ ப மாற ப கிற .

இ ப ேய அவ நிைன ப எ லாேம அ ேக நட ெகா கிற . அ ேபா யஅ தமன


ேநர ெந கிற . அ ேபா அவ ஒ எ ண ேதா கிற . நா இ பேதா ஒ கா .
இ ேவ வ ட . இ ேபா ஒ லி வ ந ைம அ தி வ டா எ ன
ெச வ ?

எ ண தி ப ேய லி அ த வ ற ெவ ைய அ தி கிற .

***

பரமஹ ஸ நி யான த க பத நிக சிய கல ெகா வத மகாபாரத தி


வ வர த க பத ேவ இ த க பத நிக சி எ ப என ெத யா . ஆனா
ஞானான த ஆ சா யா தன உைரய றி ப ட சில ச பவ கைள ேக ட ப ற தா இ த
நிக சி ப றி என ச யாக த . ஆனா சில ேப ேமேல றி ப ட வ ற ெவ ைய
ேபா இ த வர ைத வ ணா கி வ கிறா க எ ெத ெகா ேட . உதாரணமாக,
நி யான த எ ற க பத வ ட வ த ஒ வ “நா இ த நா ப ரதம ம தி ஆக ேவ ”
எ ேக டானா . அத நி யான த “ தலி உ ைடய அ கான ேவ ைய
ைவ க ; ப ற ேக அ த வர ைத ” எ ெசா லி அ பய கிறா .

இ ப றி தன உைரய ச வ த டேன றி ப டா நி யான த . ஒ அரச த


ப ரைஜகள ட அவ க எ ன ேக டா த வதாக கிறா . ஆனா அவன ட
வ பவ கேளா அ ைறய சைமய ேவ ய அைர கிேலா க த காைய ம ேக
வா கி ெகா ேபா வ கிறா க . அைத ேபாலேவ எ ன ட அைர கிேலா க த காைய
வா கி ெச லேவ ந க ப ய ப கிற க . க த கா ெகா பதி என ஒ ப ர சிைன
இ ைல. ந க ேக டைத த கிேற . அேதா ேம ெகா ச உ க ெகா க
வ கிேற . அத அ மதி க . ேவ ஒ இ ைல. எ ன ட ள தப ைத ெகா
உ க வா ைகய ஒள ேய ற ேவ . ந க அ மதி தா ம ேம அைத எ னா ெச ய
.

ஆ . அவ ந ைடய வா வ ஒள ைய ஏ ற நா அ மதி க ேவ . இ லாவ டா


கட ளா ஒ ெச ய யா .

ஒ ச பவ ைத றி ப டா நி யான த . வாமிைய அெம காவ ஒ த பதி


ச தி தி கி றன . அவ கள ழ ைத ஆ ஸ ப ர சிைன. ப ற ததிலி ேத ஒ
வா ைத ேபசவ ைல. அ த த பதி ெத ைக தா ெமாழியாக ெகா டவ க . ெத ,
ஆ கில தவ ர ேவ எ த ெமாழி ெத யா .

நி யான த ட த க ழ ைதைய ெசா த ப வத காக அைழ வ தி கி றன . அ த

2 of 8 06-03-2010 18:22
கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

ப ைள எ வய இ .ப ைளய தைல ம தன கர கைள ைவ கிறா நி யா.

” எ ரா ைகைய... ”

தமான ‘ெச ைன ’ தமிழி ெசா னதாக ெசா கிறா நி யா. ப ைள றிய வா ைதகைள
வாமியா எ கள ட தி ப ெசா ல யவ ைல. அதனா ’ தமான ெச ைன தமி ’
எ கிறா .

“ஏ த ப ைகைய எ க ெசா கிறா ? உ ைன ண ப வத காக தாேன இைத


ெச கிேற ? ”

” என எ ன ேவ என ெத . ந ைகைய எ ரா... ”

ம ெச ைன தமி .

நி யா ஒ யவ ைல. தலி ஏதாவ ேப ப சாசா, ஆவ யா எ ற ச ேதக


ேதா கிற . ஹு . அ ப ய க வா இ ைல. அவதார ஷ க இ ப ரேதச தி
அ மாதி ப ர சிைனக இ க வா ப ைல. ப ற அ த ைபயன டேம ம ம
ேக கிறா நி யா. இ வள அெம காவ ேலேய ப ற வள த அ த ப ைள
ெச ைன தமி ெத தி க வா ேப இ ைல. அேதா ப ற ததிலி ேத இ ேபா தா த
தலாக ேப கிறா .

பற வாமி அ த ப ைளைய ெதாட ேக ட ப ற ெத த வ ஷய எ னெவ றா ,


அ த சி வன ஆ மா தா ெசா த ப த ப வைத வ பவ ைல. ேபான ெஜ ம தி
மிக கச பான அ பவ கேள கிைட தி கி றன. எ தைனேயா ேப எ வளேவா
ெகா தி ப அ த உய எ ேம கிைட கவ ைல. அதனா உலக வா ைகய ம
கச ெவ மி த அ த ஆ மா இ த ெஜ ம தி இ த உலக எைத ேம ெகா க
வ பவ ைல; எ த ெபா ைப எ ெகா ள இ டமி ைல.

” இ ேபா உன எ வய தா ஆகிற . இ 70 ஆ க வா வதாக ைவ


ெகா டா அ த 70 ஆ க ந இ ப ேய க ட பட ேவ மா? அ ேதைவதானா? ”

வாமி ேக கிறா .

” தயாராக தா வ தி கிேற ”எ கிறா சி வ .

” ச , ந இைத தா கி ெகா ள தயாராக இ தா உ அ மா அ பா இ


எ வள க ட ? மிக ந ல மன த களான அவ க இ த சிரம ேதைவதானா? ”

“ அவ க ந லவ க எ பதா தா அவ க மகனாக ப ற ேத .”

ஆக, பரமஹ ஸ நி யான த ெசா த ப த நிைன தா அ த சி வன ஆ மா அைத


வ பாததா , அவ ைடய வா வ ஒள ஏ வத அ மதி காததா அவரா ஏ ெச ய
யவ ைல. இ த ச பவ ைத வ வ வ நி யா ெசா னா , அ ேபா தா நா ஒ
வ ஷய ைத த தலாக ெகா ேட . ஒ ஆ மா தயாராக இ லாவ டா கட ளா
ட அ த ஆ மா எ ெச ய யா .

அதனா தா அவ ந ஒ ெவா வைர இைற கிறா ; ெக கிறா . எ னட இ பைத


உ க த வத அ மதி க என.

***

ெச ைன வ வ ேகா ட தி நட த க பத வ மா 1000 ேப கல ெகா ேபா


எ நிைன கிேற . எ ேலாைர ச தி , எ ேலா ைடைய ைறைய ேக ,

3 of 8 06-03-2010 18:22
கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

எ ேலா வரமள ெகா தா நி யான த . இதி அவ பா பாேட பா பதி ைல.


எ தைன ஆய ர ேப இ தா ச ; அ தைன ேபைர ச தி கிறா ; ஒ ெவா வ ட
அவ க ெசா வைத ெபா ைம ட ேக கிறா . க அைண ெகா கிறா . அவ க
எ ன ேவ எ ேக அைத வழ கிறா . எ ைடய ைற வ த . ” ந க சாமிைய
ப றி உ க ளாகி எ திய ப ப றி ேக வ ப ேட ” எ றி வ “உ க
எ ன ேவ ?”எ ேக டா .

( நி யான த எ ேபா நா எ ற வா ைதைய பய ப வதி ைல; த ைன ப றி


றி ப ேபா சாமி எ ேற ெசா கிறா ).

க பத வ கீ ேழ நி ெகா கிேற . எ ன ேக டா கிைட .


ஆய ர கண கானவ க கிைட தி கிற . ஒ நப ஒ வ ேனாதமான ப ர சிைன. இர
இர மண அவ க திலி வ ழி வ . உடேன நா ெப ம அ த
ேவ . இ லாவ டா அத ேம க வரா . ம நா கைள பாக இ . ேவைலய
கவன ெச த யா . இத காகேவ தின மற காம பா ைல வா கி ைவ ெகா வ
அவ வழ க . பா இ லாத நா கள பய கர ப ர சிைன.

க பத நிக சிய வாமி அவ ைடய ஆ ஞா ச கர தி தன க ைட வ ரைல ைவ


த ைச அள தி கிறா . அ ைறய தின திலி ேத அவ ைடய அ த ந நிசி ம ப ர சிைன
அவ டமி அக வ ட .

(நம ேதக தி ஏ ச கர க இ கி றன.

லாதார ச ர : த அ ப தி .

வாதி டான ச ர : நாப ய லி இர அ ல கீ ேழ.

மண ரக ச ர : நாப .

அனாஹத ச ர : இர மா க ந ேவ.

வ ஷு த ச ர : ெதா ைட ழி.

ஆ ஞா ச ர : ெந றிய இர வ க ம திய .

சஹ ரஹார ச ர : உ ச தைல).

க பத வ கீ ேழ நி ெகா த நா எ ைடய வா வாதாரமான வ ப கள


ஒ ைற ேக கலா . அவ திகாவ வய ப ர சிைன ச யாக ேவ . அவளா பா
பழ கைள தவ ர ேவ எைத ேம சா ப ட யாத நிைல. சா ப டா ம வ ட ெச
அள ப ர சிைன ஆகிவ . எலி ஜூர எ ெசா ல ப கிற ெல ேடா ைபேராஸி
வ த கி வ ேபானதிலி அவ இ த ெதா ைல.

இல கிய ைத ேபாலேவ எ உய ேரா உண ேவா கல த இ ெனா வ ஷய இ கிற ;


அ , பயண . உலக ரா றி வர ேவ எ ற தராத ஆைச. ேக ட வர ைத த
க பத வ ட எ ைடய அ த வ ப ைத நிைறேவ றி ைவ மா ேக கலா .

ஆனா , எ ைலய ற ப ரப ச ச தி மன த உ வ எ ேன நி ேபா எ னா எைத ேம


ேயாசி க யாம ேபா வ ட .

ஹ ஜாபால உபநிஷ தி ஆறாவ ப ரமாண தி பரமா மா ப றிய ஒ அதிய தமான,


கவ வ த வ ள க வ கிற :

ய ர ந ஸூ ய தபதி

ய ர ந வா வாதி

4 of 8 06-03-2010 18:22
கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

ய ரநச ரமா பாதி

ய ரநந ராண பா தி

ய ர நா நி தஹதி

ய ரந :

ரவ ஸதி ய ர ந காநி

ரவ ஸ தி ஸதாந த பரமாந த ஸா த ஸா வத ஸதாஸிவ

ர மாதி வ தித ேயாகி ேயய

பர பத

ய ர க வா ந நிவ த ேத ேயாகிந:

எ ேக ஆதவ வதி ைலேயா

எ ேக கா வ வதி ைலேயா

எ ேக நிலா ஒள வதி ைலேயா

எ ேக ந ச திர க மி வதி ைலேயா

எ ேக ெந எ பதி ைலேயா

எ ேக மரண க ைழவதி ைலேயா

எ ேக ெச ற ேயாகி தி வதி ைலேயா

அ ேவ

எ ேபா ஆன தமயமான

பரமான தமயமான

சா தமான

சா வதமான

எ ேபா ம களமயமான

மா தலிய ேதவ க வண கி ற ஆன

ேயாகிக தியான கி ற பரமபத .

இைதேய கீ ைதய கி ண கிறா :

ந த பாஸயேத ஸூ ேயா ந ஸஸா ேகா ந பாவக:

ய க வா ந நிவ த ேத த தாம பரம மம

(15ஆவ அ யாய : 6ஆவ ேலாக )

5 of 8 06-03-2010 18:22
கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

எ த பரமபத ைத அைட த ப ற மன த க ஸ ஸார தி வதி ைலேயா அ த வய


ரகாசமான பரமபத தி ய ஒள த வதி ைல; ச திர ஒள த வதி ைல; அ ன ஒள
த வதி ைல. அ ேவ எ ைடய ேமலான தானமான பரமபத .

இ ப ப ட பரமான த தி , நி யான த தி நி ெகா நா எைத ேக ேப ?


எ ேம ேக க ேதா றவ ைல. இல கிய ச ப த ப ட ஒ வ ஷய ைத ேக வ
இற கி வ ேட . ப ற ப ர ைஞ ெதள த ேபா அவ திகாவ ட ” நயாவ உ வய
ப ர சிைன ப றி ேக டாயா? ” எ ேக ேட . அவ , ’ இ த ெஜ ம திேலேய இைற ச திைய
உணர ேவ ’ எ ேக கிறா . அத வாமி “ெரா ப ெரா ப ெப ய வ ஷயமாக
இ கிறேத; ... நட ” எ றாரா .

ஆனா பா க ; அ ைறய தின திலி ேத எ ைன இ தைன ஆ களாக ப தி


ெகா த அ த காம எ ற ேநா எ ைன வ அக வ ட . சதா ச வ கால ரதி
க ைதேய எ ண கிட த மன இ ேபா சா த ப வ ட . இ ேபா எ னா எ த
ெப ைண சகஜமாக பா க ேபச கிற .

இ ப றி சில ந ப கள ட ெசா ன ேபா அ த அறிவாள க ’ உ க வயதாகி வ ட ’


எ றா க . அட கட ேள! த நா வைர இ ப ைட , பதிைன ேகாழி சா ப
ெகா த ஒ மன தன ஆ ஞா ச ர தி நி யான த ைக ைவ த த ண திலி அ த
ஆ ெர இ லி மாறி வ கிறா எ றா அவ வயதாகி வ ட எ றா அ த ? ஒேர
ெநா ய வயதாகி வ மா எ ன?

காம எ ப த. நதிய இர கைரகள த ப றி எ ேபா யாைன ட நதிய


இற கி த கைள காப ெச ெகா மா .

யாைன காவ வன தய லி நதிய இற க ேவ எ ற அறி இ கிற . நாேனா, அ


ட இ லாம அ த ெவ ைகய ேலேய கிட ேத . அைதேய ஆன த எ ந ப
ெகா ேத . அ த நிைலய தா நி யான த நா ேக காமேலேய வ நதியா எ ைன
ள வ தி கிறா .

***

ெமா த நா ைற என நி யான தைர மிக ெந க தி த சி வா கிைட த .


ைற தியான வ கள . ஒ ைற பாத ைஜய . பாத ைஜய எ ன ேவ
எ ேக டா . அவ திகாவ உட நல ப றி ேக க ேவ எ உ மன பாடேம
ெச ைவ தி ேத . இைற ச திய க ைத பா த ேம எ லா மற ேபாய .

ம ற இர ைற ‘எ ன ேவ ?’எ ேக ட ேபா , ஒ ைற “உ க ஆசீ வாதேம


ேபா சாமி ” எ , இ ெனா தடைவ “ந க எ ேபா எ டேனேய இ க ேவ ”
எ ேக ெகா ேட .

ஒ ைற வாமி இமயமைல ேபாய த ேபா நட த ச பவ இ . வாமி த ைடய


சீ ட க ட அம ஏேதா கியமாக உைரயா ெகா கிறா . அ ேபா ஒ ேவைலயாக
சீ ட கள ஒ வைர ெவள ேய அ கிறா . ெச றவ ெவ ேநரமாகி தி ப வரவ ைல.
“எ ேக ேபானா இ வள ேநர ? ” எ ேக ெகா ேட ெவள ேய வ ேத ய கிறா .
பா தா ஒ ஆழமான ப ள தி வ கிட கிறா சீ ட . ஒ ச த இ ைல; ஒ னக
இ ைல. அவைர ேமேல ெகா வ த ேபா உட ப சில இட கைள கா ப ”
அ ேகெய லா ெதாட ேவ டா ; எ றி த மாதி ெத கிற ” எ ெசா லிய கிறா
அ த சீ ட . (ப ற ம வமைன ெகா ெச எ ேர எ பா த ேபா அவ
றி ப ட இட கள ெல லா – ெமா த ஏ இட க - எ றி தி த ெத தி கிற ).

6 of 8 06-03-2010 18:22
கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

சீ டைர ப ள திலி ேமேல ெகா வ த நி யான த அவ ட ” ஏ அ பா, இ வள


உயர திலி வ எ ெப லா றி தி கிற ; ஒ ச த ேபாட ேவ டாமா? ” எ
ேக க, “இ உ க ைடய உட ; உ க ைடய உய . நா ஏ ச த ேபாட ேவ ?” எ
ேக டாரா சீ ட .

“இ ஒ ஆ கால ப ைகைய வ எ நடமாட டா ” எ


ெசா லிய கிறா ம வ .

“கவைலைய வ ;இ மாத கள ச யாகி வ ” எ அ த சீ ட ட ெசா கிறா


வாமி.

அவ ெசா னைத ேபாலேவ மாத கள எ நட க ஆர ப வ கிறா சீ ட .


இ ேபா அவ ஒ ஆ சா யராக ப டதி ஆ ரம தி இ கிறா .

ேவத கள சார கீ ைத எ , கீ ைதய சார அத பதிென டாவ அ தியாய எ ,


பதிென டாவ அ தியாய தி சார அத 66-ஆவ ேலாக எ வ .அ த ேலாக
இ :

ஸ வத மா ப ய ய மாேமக ஸரண ரஜ

அஹ வா ஸ வபாேப ேயா ேமா ய யாமி மா ஷூச :

(18: 66)

த ம க அைன ைத , அதாவ கடைமக அைன ைத எ ன ட அ பண ெச வ ,


ச வ வ லைம ெபா திய, எ லாவ றி ஆதாரமான, பரேம வரனான எ ஒ வைனேய
சரணைடவாயாக! நா உ ைன பாவ க அைன திலி வ வ ேப . வ தாேத!

கி ண அ ப ப ட சரணாகதிையேய ேமேல றி ப ட சீ ட ட நா கா கிேறா .


இ த நிைலைய அைடவத நா இ எ தைனேயா ெஜ ம க எ க ேவ .
இ தா “உன எ ன ேவ ? ” எ அ த க பத ேக ேபாெத லா எைத
ேக க ேதா றாம ‘உ க ஆசீ வாத இ தாேல ேபா ” எ ேக டத காக உவைகேய
அைடகிேற . ’ எ ேபா உ டேனேய இ ேப ’ எ ற பரமஹ ஸ நி யான த வர ைத
வட அதிக மதி ைடய ெபா இ த வா ைகய ேவ ஏதாவ இ க மா எ ன?

ஆனா நி யான த ‘எ ேபா உ டேனேய இ ேப ’ எ எ னட ம


ெசா லவ ைல. ெச ைனய நா தின க நட த நி யான த ரண என ப தியான
காமி வ ஒ மாெப ெசா ெபாழிைவ நிக தினா வாமி. அ வள உ கமான,
ச திய தி வாைல ெதறி ேப ைச நா அ வைர எ வா நாள ேக டதி ைல. அ த
உைரய வ வாமி ெசா னா :

நா இ த உடைல வ ப தா , ந க உ க ைடய இ த உடைல வ ப தா


நா உ கைள வ ப யாம உ க டேனேய இ ேப . இ ச திய .

அ த வா ைதகைள ேக டேபா எ க கள லி க ண ெப ெக ஓ ய .

” நி யான த யா ? ” எ எ னட ேக டா ஒ ந ப . அவ ட நா ெசா ேன :

அவ ஒ ஆ மக அ ல;

அவ ஒ ஞான அ ல;

அவ ஒ மகா அ ல;

அவ

கட !

7 of 8 06-03-2010 18:22
கட ைள க ேட - வர த க பத ! http://209.85.135.132/search?q=cache:uy74uS9QnmYJ:www.charuonline...

***

க ைரேய த பற , அ த ம வமைன ெப பத ற ட வாமிய ப டதி


ஆசிரம ேபா ெச எ ன ெசா னா எ பைத ெசா லவ ைல அ லவா? ேக
ெச பா ததி அ த ெப ண க ப ைபய ழ ைதக இ தி கி றன.
ழ ைத ேவ எ ைற அ லவா ேக டா ? ழ ைதகைள அவ ைடய
க ப ைப தா கா எ ற ம வ அறி ைக. அதனா தா ம வாமிய ட த ச ...

(ெதாட )

2.9.2009.

8.00 a.m.

© 2007 charuonline.com. All Rights Reserved. Site Design : C-Infosoft Technologies.

8 of 8 06-03-2010 18:22