Vous êtes sur la page 1sur 3

கட ைள க ேட (8) ! http://209.85.135.132/search?q=cache:_2PAgkGONFYJ:www.charuonlin...

This is Google's cache of http://www.charuonline.com/Jan2010/kk8.html. It is a snapshot of the page as it appeared on 3 Feb 2010 01:46:20 GMT.
The current page could have changed in the meantime. Learn more

These terms only appear in links pointing to this page: search hl en&q Full version

கட ைள க ேட (8)

அவ ெபய பழன ய ப . ஒ ேதசிய வ கிய ெப ய பதவ ய இ தவ . நி யான த ம


ப தி ெகா டவ . அ க ப டதி ஆசிரம ெச பவ . ஒ நா அவ தா கி தா கி
நட பைத பா அ ப ேலா ம வமைனய டா ட ப ரதா ெர “எ ன வ ஷய ? ” எ
வ சா ” ம வமைன வா க ; ேசாதி பா கலா ” எ ெசா லிய கிறா .
அ ப ேலா ேபானா ஒ ல ச இர ல ச ஆகிவ எ நிைன பழன ய ப
அ த ப க ெச லவ ைல. அத பற ஒ ைற பழன ய பைன அேதவ தமாக பா த
டா ட ெர அவைர ைகேயா அைழ ெச ப ேசாதி ததி ெப ய ப ர சிைன இ ப
த . எ நி ண க , நர நி ண க ப ேசாதி த ப ற தா அைத ப றிய ச யான
ேக வர எ ெத கிற . ப ன , எ லாவ தமான ேசாதைனக
ெச ய ப கி றன. வ பழன ய பன வய றி 32 ெச.ம. உயர , 19 ெச.ம. நள , 12.6 ெச.ம.
அகல ஒ க (Tumor) இ ப ெத ய வ கிற . அ த க ய த ைம எ னெவ றா ,
அ அ ர ேவக தி வள ெகா ேட இ கிற . இ ஒ சில தின கள அ த க
ெவ வ . ெவ தா உய ேபா வ .

அ ைவ சிகி ைச ெச தா க ைய எ க ேவ . அ ைவ சிகி ைச ெச தா
ப ைழ பத கான ந ப ைக தமாக இ ைல. ந க ஒ D.O.T. யாக தா கிட க ேவ .

அ எ ன DOT?

ம வ கள ப பாைஷய ஓ எ றா ெட ஆ ேடப . அ 25 மண ேநர அ ைவ


சிகி ைச ெச ய ேவ ய . 30 ன ர த ேதைவ.

சிகி ைச ெச யாவ டா அதிக ப ச ஒ ஆ உய ேரா இ கலா . அ த அள


ெக ப திெர ைட சிைத ஊ வ வ ட க . கி ட த ட ைர கா அள
க .

அ ேபா நி யான த அெம கா ெச றி கிறா . அ த சமய அவ இ த சா


ஃ ரா சி ேகாவ . நி யாைவ ெதாட ெகா கிறா பழன ய ப . “சாமி, நிைறய ேபைர ந க
ண ப தி இ பைத பா தி கிேற . இ ேபா ந க எ ைன ண ப த ேவ ”எ
வ ண ப த ப ர சிைனைய ெசா லிய கிறா .

அத பழன ய பன ட பரமஹ ச நி யான த றிய வா ைதக : “கவைலைய வ க .


ேநராக உ க அைற ெச ப ைகய ப ெகா க . ச யாக அைர மண
ேநர தி I will enter your body and cleanse your tumor.” இேத வா ைதக . நி யான த தின தின
நிக ஆய ர கண கான அ த கைள அ கி இ பா தவ தா பழன ய ப . ஆனா
அ ேபா அ த நிமிட அவ ந ப ைக வரவ ைல. ’ எ ன , ந ைடய உட சாமி
ச ப வதாவ ’ எ நிைன ெகா த அைற வ ப ைகய ப
வ டா .

சிறி ேநர தி அவ ஏேதா ஒ அமா யமான உண ஏ ப கிற . அ த அைறய


ேவ யாேரா இ பைத ேபா ற உண . ஆனா உ வ ெத யவ ைல. ப ற அவர
பாத கள ஊேட ஏேதா ஒ ச தி அவ ைடய உட இ வைர ெச வைத உண கிறா .

1 of 3 06-03-2010 18:20
கட ைள க ேட (8) ! http://209.85.135.132/search?q=cache:_2PAgkGONFYJ:www.charuonlin...

இ த அதிசய ச பவ நட த அ த கணேம பழன ய ப அ வைர அவ ட இ த


வலி, அய சி, ேசா எ லா காணாம ேபாய . மி த ண சி ட ப ைகய லி
எ ெகா கிறா . அ ேபா அ கி த அவர மைனவ , அ த அைறய த க இர
ேபைர தவ ர ேவ ஒ வ இ த ேபா தா உண ததாக ெசா கிறா .

ம நா பழன ய ப ேசாதைன ெச ற ேபா க ய வள சி நி ேபாய பைத க


ம வ க அதிசய கிறா க . ப ற சில தின க ெச ம ேசாதி பா தேபா
அேத நிைல. க வளரேவ இ ைல. சாமி, பழன ய பன உட க ைய அ ப ேய
உைறய ெச வ டா . இ த அதிசய நட இ ேபா ஐ ஆ க ஆகி றன. உய சில
தின கேள ெக வ தி க ப த பழன ய ப இ ேபா ஒ இைளஞைன ேபா பாக
இய கி ெகா கிறா .

அ ப ேலா ம வமைனய டா ட ெர இ ேபா நி யான த ஆசிரமவாசிகைள


ச தி க ேந தா வய ஆ வ மாக “அ த பழன ய ப இ ன இ கிறாரா? ” எ ேற
ேக ெகா கிறா .

அ த பழன ய ப தா இ ேபா ப டதி ஆசிரம தி ம க ெதாட அதிகா யாக தின 16 மண


ேநர ஓ யா ேவைல ெச ெகா பவ . இ ேபா அவ ப ர ம சா ட. சாமி
அவ ய ெபய நி ய ேசவான தா. ேசவான தாவ ட நா ேபசி ெகா தேபா அவ
ெசா னா : நா இ ேபா வா ெகா ஒ ெவா நிமிட அதிசய . சாமிய
அதிசய .

***

ெச ற வார நி யாைவ பா ேச ய ச தி உைரயா ெகா த ேபா அ ேயன


நரக திலி ஒ ர ம தா ேதய சி ைத இர கைள ப வ டதாக
றினா . அ ேபா நா கட ப றிய ேப வ த . பட தி ைறக இ தன; அைத
தவ பட தன ப தி த எ ெசா னா நி யா. அேகா க யா மரண ைத
த வாக தர மா டா க . எ வளேவா ச தி வா த அேகா அ த வ லன மனைத மா றி
அவைன ந லவனா வதா ெப ய க ட ? இ த ைற. இர டாவ , அேகா க யா
இ ேபா ப ண ைத தி பதி ைல. அெத லா ஆ க இ த நிைல.
நி யா அேகா பார ப ய ைத ேச தவேர. றாவ , அேகா க யா த க ைடய
வாசிரம தி ெசா த கைள அ ப ெவ ட , அ ைய ட நட த மா டா க .

***

நி யான த க ைண மைழய ந க நைனய வ ப னா 14.2.2009 அ ஞாய கிழைம


காைல ஏ மண ய லி இர ஒ ப வைர நட க பத நிக சிய கல
ெகா க . க பத வ ந க ேக ட வர ைத த வா நி யா. நைடெப இட : ஏ.சி.எ .
ம வ க , ேவல ப சாவ , ெச ைன – 73.

ெதாட : 94449 78879, 94440 19791, 98403 40250,

94449 08071, 98415 08994, 98419 71817, 94449 09066

ேம வ பர க : www.nithyananda.org

27.1.2010.

6.30 p.m.

2 of 3 06-03-2010 18:20
கட ைள க ேட (8) ! http://209.85.135.132/search?q=cache:_2PAgkGONFYJ:www.charuonlin...

© 2007 charuonline.com. All Rights Reserved. Site Design : C-Infosoft Technologies.

3 of 3 06-03-2010 18:20