Vous êtes sur la page 1sur 4

கட ைள க ேட : ஏ மா க ! http://209.85.135.132/search?q=cache:Ru1zH1o7vVUJ:www.charuonline...

This is Google's cache of http://www.charuonline.com/Oct2009/Katavulaikanten_3.html. It is a snapshot of the page as it appeared on 14 Jan 2010
01:28:27 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more

These search terms are highlighted: கட ைள க ேட Full version

கட ைள க ேட : ஏ மா க !

அ ள சா ,

பரமஹ ஸ நி யான தைர ப றி எ திய த க . இத ன அவ தக ைத ப றி


எ தியதாக ஞாபக .

இத இவைர ெத ததி ைல. யாெர பா வ ேவாேம எ கிள ேத ேன .


பட ைத பா தப ந பேவ யவ ைல. எ ன இளைம! எ ன கவ சி! ப பல
ெசா ெபாழி க . ஆ கா இ ராண கைள ேம ேகா கா வா ைகைய வா வ எ ப
எ வள கிறா . அெம காவ வ வ லிய ைத ேம ேகா கா சீ ரான வா ைக ைறகைள
ேபாதி ெமகா ச நி வன களான வா ர , ேஜாெய ஒ ைறேயேய ஒ
இ கிற நி யான த ெசா ெபாழி க . நா ஒ ன ேபாதைனகைள ேந ெச
பா தி கிேற . மத ைத ேபாதி பைத வ ட ஒ ய உதவ வாகேவ ேதா கிறா . அவைர
ல ச கண காேனா பா பத ஒ காரண - ம கள ஆ மக வற சி. இ ெனா கிய
காரண - ம கள ேசா ேபறி தன . தானாக வ வ லிய ைத வள க கைள ப க
ஆ வமி லாம ஒ ேபா ற கவ சிகரமான ேபாதக கள ட ெச கி றன . ஒ ைன
ேந பா தா தா ெத அவ ஈ . இளைம , சா தமான உ வ , றால சார
ேபா ற ேப , அ றாட ப ர சிைனகைள எ ெகா வ வ லிய தி சில வ கைள ம
ேம ேகா கா ஒ மண ேநர ந அ அபார த ைம உ ளவ . அைதேய எ தைன
ைற ேக டா திதாக ேக ப ேபா இ . இைத ேபா ஊ ஊ பல ெமகா
ேபாதக க .

வ வ லிய தி ஒ ெவா வ கட ளா எ த ப ட என ந ’ ய ’ கிறி வ க இ த


நி ஏ ேபாதக கைள சக கிறி வ களாகேவ இ க வதி ைல. ந ஊ ேலா அ த
ப ர சிைனேய இ ைல. எ த ஒ ல வ திக இ லாத மத தி எவ ேம பரமஹ ஸராகி
வட . அ த ஜனநாயக ைறேய இ சமய தி என ப தஅ ச .

பரமஹ ஸ நி யான த , ரவ ஷ க ேபா ேறா நி ஏ களாகதா என


ேதா கிறா க . ஷ பாபாைவ ரமணைர நிைன பா கிேற . இ வ எைத
யாசி கவ ைல; ஊ ஊராக தி ெசா ெபாழி க ஆ றவ ைல; ெபயைரேயா கைழேயா
ேகாரவ ைல. ஒேர இட தி பலகால இ தன . ேத தலி ஈ ப ட பல இவ கள ட வ தன .
வ தவ க சில சமய ேத ய கி ய ; சில சமய கி டவ ைல. இ த மகா க மைற
பல ஆ களாகி உலகெம உணர ப கிறா க - ெகா டாட ப கிறா க . இ த நி ஏ
கேளா ஆ த ஞான ைத ெப றவ களாக ெத யவ ைல. ஆ கா னத கைள
ேம சி த கள ட த திர கைள க ஏேதா த நிைலைய எ வ ட ேபா கா ப
ெகா கி றன எ ேற ேதா கிற .

ென லா இ ப ச ன யாசிக இ வள ர த கைள ன தி ெச ஃ மா ெக
ெச எள தி க ெப றதாக ெத யவ ைல. ஓேஷா , ேஜேக ட இ ப இ ததி ைல. இ த
மா க பா தினகர ேபா ற கிறி வ ேபாதக கள உ திகைள கா ப அ அத ட
சிறி ேயாக தியான கல ஒ ஹி ய -ைல ேகா தா த கிறா க எ ப
எ அவதான . ஏேதா கண ன ைமய ேபா ஒ ேபஸி ேகா , ஒ அ வா ேகா ,

1 of 4 06-03-2010 18:18
கட ைள க ேட : ஏ மா க ! http://209.85.135.132/search?q=cache:Ru1zH1o7vVUJ:www.charuonline...

சில தியான ேகா க எ அள கிறா க . அ ம கள ஆ மக ைறைய நிர தரமாக நிவ தி


ெச மா அ ல இ த ச ன யாசிக ேரஷ ைறய ெகா இைற உ ைமகைள
ப லா கால வா கியவ ண உ யலி கா ேபா டப இ க ேவ மா என
ெத யவ ைல.

ஆனா இவ க ம க மனதி உ ள ஆ மக ைற ஒ திட த கிறா க எ ப ம


ம க யாத உ ைம.

இ டன என ெத ரவ ஷ க தா ெத ன திய ம கள டேய ப ரபல .


வ ட ேதா பல ஆ ஆஃ லிவ ேகா க நட . நா ஒ ேகா ஸு ெச றி ேத .
ெப க இ ஆசி ய வ தி தா . நா நட த . சிறி தியான , ேயாக ,
பய சிக மாக ெச ற . கைடசிய ரா இைச பாட ப ட ப தி பாட க ஆட
ெச ப தின . ந ல ரா இ லாலம ஏேதா ம டமான ரா இைச ஆ கில தி ப தி வ க
- தைலவ ேகாலமாக ந மாமா க மாமிக ஆ மா பற திய இ க ண
நி கிற . இதி அ த ஆசி ய ேவ நடனமா ேவா உ ேள "டா .. டா .. ெல
வ ெச ஃ ேகா.. ெல ெட ஷ ேகா.. ” எ ேவ க தி ெட ஷ ப தினா . ேப
இ த இ திய பலி ெவ ைள கார க ேவ மா ழி ெகா தன .
அ அ த கைடசி ரா இைச பய சிய அவ கைள பா தா ஏேதா ராஃப கி மா ய
ப சி ேபா ெத த .

ேகா ய வழிபா தா நட த . அவைர ஒ ச தி வா த மகானா ய சி


தா எ ேதா றிய . ெப க இ வ த ஆசி ய அ வ ேபா ய
ெத வ த ைமைய எ கா ெகா ேட வ தா . இ ப ேபா அ -

“ நா ேயா ைம கா ப ரயாண ெச ெகா ேத . ேல டா ப


வ த ெமய கைள ப கா ேன . அ ேபா ர யாவ இ ஒ ெமய
வரேவ ேம எ றா . அ த நிமிட திேலேய ர யாவ இ ஒ ெமய இ பா ஸு
வ த " - இ ேக ேகா ம கெள லா ’ ெஜ ேத ’ ேகாஷ .

“9/11 நட த அ . ெஜ ஸிய இ ஒ ெப ணட இ ஜி கா பற த .
யா ெச ற கணவ காேணா எ . ஜி ஒ நிமிட ப ரா தைன ெச வ ’
ஒ மி ைல; தி ப வ வா ’ எ றா . கணவ ஒ மண ேநர தி வ தி ப வ டா " -
ம ’ ெஜ ேத ’.

இெத லா ேதைவேய இ ைல எ ேதா கிற . ரமண சி ேவைல எ இ லாம


எ வளேவா ேபைர ெதா கிறா . ஒ வைர பா கண திறைமைய , ந க
ெசா ன ேபா பல தக கள லி பா காம ேம ேகா கா வைதெய லா ஏேதா ந ப
யாத ச தி எ எ னா ஏ ெகா ள யவ ைல. க ைமயான தவ அதனா
கிைட மைனைத ஒ க ப திற நம அமா டமாக ேதா றலா . கா ேலேய
பற வா த ஒ வ எ த உபகர க இ லாம அ ேக வா வ , ந ல க
ல படாத இைரைய எள தி ேவ ைடயா வ நம அமா டமாகதா ெத கிற .
அதனாேலேய அவ மகானாகி வ ட யா எ ப எ வாத .

ய ப த கைள ேந பா த ப ற என இ ஒ ’ க ’ ஆகேவ ெத கிற . எ ேக


அவ பட தா . அதி மாைலக ெதா . இைறவைன வ வ வழிபாேட நட .
ண மா எ ஒ நட வா க . அைத பா த ப ன க எ ெசா லாம
இ க யவ ைல. ஆனா என ய ’ ைகெட ெம ேடஷ ’ மிக ப . தியான
பய சி இ லாதவைர எள தி ஆ நிைல தியான ெகா ெச வ வா . ந க
ெகா த நி யான த இைணயதள ெச பா தேபா இேததா ெத த . பல
ேகா க . சீ க . தக க . ைக பட கள நி யான த த க ஆசன தி
அம தி கிறா . சாமர வ கிறா க . ஒைஹேயா ைக பட கள பா த - இவ
ண மா வழிபா . ப த க தைலய இ ட நி யான த ைக பட இ ேதைர
இ கி றன . அெம க ெப மண ட ஒ ேப ப பா ேத . நி யான த
ெசா கிறா : "நா பற த ட ேஜாதிட பா தன . ேஜாதிட நா ச ன யாசிக ெக லா

2 of 4 06-03-2010 18:18
கட ைள க ேட : ஏ மா க ! http://209.85.135.132/search?q=cache:Ru1zH1o7vVUJ:www.charuonline...

ச ன யாசியாக , ராஜ ச ன யாசியாேவ எ றா . ெசா லிவ ’ இ தா த ேஜாதிட


வா ைகய உ ச க ட . இன ேம ேஜாதிடேம பா க மா ேட . இ இ ப திெயா
நாள இற வ ேவ ’ எ ெசா லி ெச வ டா . அேத ேபா அவ இ ப திேயாராவ
நாள இற ேபானா ". அெம க ெப மண ய க தி ஈயாடவ ைல.

ஒ ேமைட ெசா ெபாழிவ ெசா கிறா "ஆ ! வ ெஜ ம எ ப உ ைமதா .


இ லாவ டா எ ப நா வயதிேலேய நா பவக கீ ைதைய மன பாடமாக ெசா ல ய ?"

தைலைய ப ெகா கிேற . எ ப சா இ த ஞான க சிறி ட த னட க


இ லாம ேபாகிற ?

ஆனா ந க அறி க ப திய உ மா சி த ேம ஒ ஈ ஏ ப வ ட . அ


உ க காக டா ெல ெவள ேய த ண ைவ வ ெச ற ப றி ப த ேபா க ண
திர ட . அ தா இைறைமய அைடயாள . இவைர தா ஞான எ நா ஏ
ெகா ேவ . ந க எ தி எ தி உ மா சி த எ மனதி எ ப சி தராகேவ ஆகிவ டா .

சில ேக வ க -

ந க எைத ேத கிற க ?

ஆ டா , மி , ேஷ ப ய ேபா றவ கள பைட ப இ லாத உ ைமகைள இ த ஞான க


ெகா வ வா களா ?

வா ைகய அ பலமாக இ தா தா ஆ மக ேதட ேதா மா ?

சி ேவைலக ெச மா கள ட ட ஏ அதிக ? இைற த ைமதா சி ேவைல


ெச கிற எ ந ப ைகயா ?

ந க எ ேபா இைறைமைய உண கிற க ?

இதிெல லா என ெப ய ழ பமாக இ கிற . ப தா வ ப மா சீ ய அ ண க


எ ைன ந றாகேவ ைள சலைவ ெச வ டா க . கி ணேர வ அ ஜுன
ப ர மா ட வ வ பெம அ ட ேபர ட கைள கா ய ேபா ேநேர ேதா றி
கா னா "இ னா ப லி கா ற பா. ஹ ப ெடல ேகா ல இ டதா. ஹாலி ல இத
ட ெப ஸா கா டா க பா" எ ற தா ெசா ேவ எ ேதா கிற . என ெக லா
நரக தா சா .

அ ட ,

சிவா – ட .

20.7.2009.

***

ய சா ,

உ க எ ைத ெதாட வாசி வ கிேற சமப காலமாக உ க எ தி ஆ மக


ம இ லகி அ றாட வா அ பா ப ட வ ஷய க இட ெப வைத கவன க
கிற . றி பாக ஆன தி

ேஜ.ேக. ம .ஜி. ப றிய பதி கள இ த ஆ ட ெதாட கியதாக நிைன , இதி ஆ ச யமான


வ ஷய எ னெவ றா , எ மனதி ஏ ப ட பல ேக வ க ம ழப க வ ைட
ேத ய சிய த ெசயலாக ஒ ைவ அ க ேந ச ெதள ெப
ெகா சமய இ வைகயான க ைரகைள உ க தள தி ப க ேந த வ ய ைப
அள கிற .

சா ,உ கள உ மா சி த , கமலா ர ஹ ர , ேம ஒ ெந சாைல ஓர தி இ

3 of 4 06-03-2010 18:18
கட ைள க ேட : ஏ மா க ! http://209.85.135.132/search?q=cache:Ru1zH1o7vVUJ:www.charuonline...

ஒ ேயாகி ப றி ப தப , நா வா ெகா வா ைக எத காக எ ேக வ


எ வைத தவ க யவ ைல

ைற தப ச இவ கைள ேந பா க ேவ எ ற தராத ஆவ எ கிற . ஆனா சா ,


என இ ேவ அ ேவ எ ேவ ெகா ள எ இ ைல. ச ேநர அ த
அ ெவள ய அம தி ப ேவ எ ற ஆ வேம ேமேலா கிற .

( இவ கைள ச தி க ேவ ெம றா கமலா ர ெச றாேல ேபா மா , ேம வ வர க


கிைட தா த யனாேவ ).

தி நிைற த இ த வா வ ம கைள இ த ப றவ ய ேலேய உணர வ இைத ேபா ற


ஞான கள அ இ தா எள ைமயா .

நி யான த ெந சாைல த சன ப றிய உ க க ைர , என

அதிவ ய ைப ஏ ப திய . நா அதி தா ேபாேன , இ ப , ந பலா அ ல


ேவ டா எ ற இர ேகா ம திய தா நி ெகா கிேற .

அ ட ,

ரள .

தி வ லிேகண .

19.8.2009.

***

© 2007 charuonline.com. All Rights Reserved. Site Design : C-Infosoft Technologies.

4 of 4 06-03-2010 18:18