Vous êtes sur la page 1sur 4

PÉTANQUE CLUB E I N D H O V E N 09– 11 – 2009

REGLEMENT

COMMISSIE van TOEWIJZING


Art. 1 BEGRIPSBEPALINGEN EN AFKORTINGEN.

a) Bestuur : Een aantal door de ledenvergadering gekozen leden dat belast is met
het besturen van de vereniging overeenkomstig de statuten.
b) Leden : Degenen, die zich definitief hebben laten inschrijven en hun
contributie voldoen.
c) Ledenvergadering : Een te houden bijeenkomst van leden aan wie alle bevoegdheden toekomen,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn
opgedragen.
d) Wedstrijdzaken : In het bijzonder uitvoering geven aan de wedstrijd technische zaken.
e) Commissie : Een aantal door het bestuur te benoemen leden die zich bezig houden met
aan hen toegewezen ondersteuningstaken.
f) P.V.T. : Pétanque Verenigings Trainer
g) C.v.T. : Commissie van Toewijzing.
h) W.C. : Wedstrijd Commissie.
i) I.C. : Interne Competitie.
j) W.A.C. : Winter Avond Competitie.
k) Z.A.C. : Zomer Avond Competitie.
l) V.C. : Verenigings Competitie
m) A.C. : Afdelings Competitie

Art. 2 DOELSTELLING

De C.v.T. ondersteunt, binnen het kader van het verenigingsdoel, de lijn die door het bestuur is uitgezet.
De C.v.T. richt zich in het algemeen op het adviseren van wedstrijd technische zaken en in het bijzonder
op het toewijzen van plaatsen voor deelname aan de V.C. en de A.C. en het samenstellen
an teams voor deelname aan de W.A.C. en de Z.A.C ; zonodig ook voor andere, hier niet nader genoemde
kampioenschappen en toernooien.

Art. 3 PLAATS EN POSITIE.

De samenstelling, de taak en de werkwijze van de C.v.T. is in reglement nader omschreven en is aan de


ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Wijzigingen in dit reglement zijn van kracht na goedkeuring door de ledenvergadering.
De C.v.T. is bevoegd te handelen op basis van dit reglement.
Daar waar dit reglement niet in voorziet dient de commissie een voorstel tot wijziging in bij het bestuur.
De besluiten die door de C.v.T. genomen worden, dienen unaniem van karakter te zijn en worden
derhalve als een bindend advies voorgelegd aan het bestuur.
Deze commissie heeft de bevoegdheid om in te grijpen, wanneer het behoud van een plaats in het geding
komt; altijd in overleg met het betreffende triplette c.q. team wordt de vermeende kwestie besproken.
Wanneer partijen elkaar niet kunnen vinden, kan de C.v.T. van de mogelijkheid gebruik maken om een
dwingend advies af te geven aan het bestuur.
Elke verandering in de samenstelling van een team moet vooraf worden goedgekeurd door het bestuur.
Het bestuur zal met name toetsen op het gevolgde proces.
Art. 4 SAMENSTELLING EN ZITTINGSPERIODE.

De C.v.T dient te bestaan uit 5 leden:

1 afgevaardigde vanuit het bestuur, bestuurslid Wedstrijd Zaken .


1 toegevoegd lid vanuit de wedstrijdcommissie
1 toegevoegd lid uit de groep P.V.T.’rs.
2 toe te voegen leden uit het overige ledenbestand, bij voorkeur
de Team Captains van P.C.E. ZAC/WAC Competitie Teams 1 en 2

Op de Algemene Najaarsvergadering zullen de leden van de C.v.T. wederom voor 1 jaar worden gekozen.
Het bestuurslid Wedstrijd Zaken fungeert als voorzitter van de C.v.T.

Art. 5 KANDIDATENSTELLING EN VERKIEZING.

Om zitting te kunnen nemen in de C.v.T. dient de kandidaat op het moment van toetreding
minimaal 2 aaneengesloten jaren lid te zijn van P.C.E. Wanneer zich meerdere kandidaten aanmelden dan er
vacatures beschibaar zijn, volgt een verkiezing binnen een ledenvergadering.

Art. 6 TUSSENTIJDSE VACATURES.

In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen 2 maanden voorzien.

Art. 7 WERKWIJZE EN OVERLEG.

De verworven plaatsen in de A.C., de W.A.C. en de Z.A.C. zijn toebedeeld aan de vereniging.


De commissie volgt het uitgangspunt, dat de samenstelling van een triplette door de leden zelf wordt
bepaald.
Leden die deel willen nemen aan één van de genoemde competities, dienen zich als triplette schriftelijk
aan te melden middels een daarvoor bestemd formulier of email aan het secretariaat.
Op het aanmeldingsformulier of in de email geeft het triplette aan op welke plaats en/of klasse het aanspraak
maaakt en motiveert zijn keuze.
Individuele aanmeldingen moeten ook schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat met vermelding van
voorkeur team, triplette e.d. Individuele aanmeldingen zullen in principe op volgorde maar ook naar sterkte
en type speler worden behandeld. Inpassing kan pas plaatsvinden als er zulk een plaats vrijkomt in een van
de triplettes.

Nieuwe aanmeldingen moeten zijn ontvangen :


a) voor deelname aan de A.C. vóór 1 februari ( inschrijfperiode Januari )
b) voor deelname aan de W.A.C. vóór 1 augustus ( inschrijfperiode Juli )
c) voor deelname aan de Z.A.C. vóór 1 februari ( inschrijfperiode Januari )
Art. 7 WERKWIJZE EN OVERLEG. – vervolg :

Een triplette dat van samenstelling onveranderd blijft, behoudt het recht om uit te komen in
de door hen verworven klasse.
Een triplette dat met één teamlid van samenstelling verandert, behoudt het recht op de
verworven plaats ; in overleg met het triplette wordt naar de beste invulling gezocht zowel in het belang van
het triplette als in het belang van PCE.
Indien er geen overeenstemming is tussen het triplette en C.v.T. zullen door de C.v.T. de alternatieven aan
het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur zal na overleg met de C.v.T. een definitief besluit nemen.
Een triplette dat met twee teamleden van samenstelling verandert, verliest elke aanspraak op de
verworven plaats. Door de C.v.T. zullen de alternatieven aan het bestuur worden voorgelegd.
Het bestuur zal na overleg met de C.v.T. een definitief besluit nemen.

De C.v.T. zal over de toewijzing uitsluitsel geven in een bijeenkomst in de maand febrauri en augustus..
Bij het toewijzen van plaatsen in de A.C. en het samenstellen van de teams voor de W.A.C. en de
Z.A.C. zal de C.v.T. wegingsfactoren hanteren op basis van onderling behaalde resultaten in
de W.A.C., de Z.A.C.. de I.C. en eventueel overige behaalde resultaten.
Zonodig besluit de C.v.T. tot het laten spelen van extra kwalificatiewedstrijden.

Art. 8 SECRETARIAAT.

In het jaarverslag Wedstrijdzaken worden de bevindingen van de Commissie van Toewijzing opgenomen.

Art. 9 SLOTBEPALINGEN.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, tracht de C.v.T. zelf tot een bindend advies te komen
overeenkomstig het gestelde in artikel 3 “PLAATS en POSITIE”.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd om een advies van de CvT naast zich neer te leggen.

Op 09 november 2009 heeft de ledenvergadering dit reglement goedgekeurd.