Vous êtes sur la page 1sur 21

Instytut Turystyki

Prognozy wyjazdw z poszczeglnych


krajw i przyjazdw do Polski w latach
2006-2009 oraz prognoza globalna
przyjazdw do Polski do 2013 roku

Opracowali:
Mgr Witold Bartoszewicz
Dr Krzysztof opaciski

Warszawa, czerwiec 2007


0

Spis treci
Zakres opracowania
1 Oglna informacja o prognozach i kierunkach rozwoju turystyki midzynarodowej
na wiecie i w Europie.
2 Prognozy rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski w latach 2007-2013.
2.1. Uwarunkowania wzrostu liczby przyjazdw turystw zagranicznych do
Polski.
2.2. Prognozy liczby przyjazdw do Polski razem i wedug celw przyjazdw.
2.3. Prognozy wartoci wydatkw turystw zagranicznych w Polsce.
2.4. Ocena perspektyw rozwoju podstawowych segmentw rynkowych.
3 Prognozy przyjazdw turystw zagranicznych do Polski wedug grup krajw
i celw przyjazdu w latach 2007-2013.
4 Prognozy przyjazdw turystw zagranicznych do Polski wedug wybranych krajw
i podstawowych celw przyjazdu (dla krajw, dla ktrych istniej wiarygodne
dane) w latach 2007-2009.

Zacznik Nr 1 do umowy Nr 30/BSiA/07


z dnia 28.03.2007

Prognozy wyjazdw z poszczeglnych krajw i przyjazdw


do Polski w latach 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdw do
Polski do 2013 roku
Niniejszy projekt jest rozszerzeniem ekspertyz obejmujcych charakterystyki
rynkw zagranicznych dla wybranych krajw. Jego celem jest sporzdzenie
szczegowych prognoz przyjazdw do Polski w latach 2006-2009 na tle rozwoju
wyjazdw z danego rynku oraz prognozy przyjazdw turystw zagranicznych do
Polski do 2013 roku w podziale na podstawowe cele przyjazdw. Zakres prac
obejmuje:
5

Ogln informacje o prognozach i kierunkach rozwoju turystyki midzynarodowej


na wiecie i w Europie.

Prognozy rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski w latach 2007-2013


6.1. Uwarunkowania wzrostu liczby przyjazdw turystw zagranicznych do
Polski.
6.2. Prognozy liczby przyjazdw do Polski razem i wedug celw przyjazdw.
6.3. Prognozy wartoci wydatkw turystw zagranicznych w Polsce.
6.4. Ocena perspektyw rozwoju podstawowych segmentw rynkowych

Prognozy przyjazdw turystw zagranicznych do Polski wedug grup krajw


i celw przyjazdu w latach 2007-2013.

Prognozy przyjazdw turystw zagranicznych do Polski wedug wybranych


krajw i podstawowych celw przyjazdu (dla krajw dla ktrych istniej
wiarygodne dane) w latach 2007-2009.

1. Oglna informacja o prognozach i kierunkach rozwoju


turystyki midzynarodowej na wiecie i w Europie
Eksperci UNWTO szacuj, e w 2006 roku wzrost liczby podry na wiecie
wynis 4,5%, a w Europie 3,9%. Najbardziej wzrosa liczba przyjazdw do krajw
Europy Pnocnej (o 6,6%) i basenu Morza rdziemnego (4,2%). W krajach Europy
rodkowej i Wschodniej (jako cao) wzrost by minimalny (1%). Najlepsze wyniki
(wzrost o ponad 10%) odnotoway: otwa, Finlandia, Wochy i Irlandia. Spada liczba
wizyt na Wgrzech, w Turcji, Rumunii, Izraelu (UNWTO zalicza Izrael do regionu
Southern/Mediter. Europe) i na Malcie.
Najwikszy wzrost (o ponad 10%) wpyww z turystyki przyjazdowej sygnalizuj
nastpujce kraje: otwa, Rosja, Sowacja, Belgia, Szwecja, Rumunia, Polska,
Niemcy, Irlandia, Ukraina i Holandia.
Wieloletnie prognozy UN WTO od kilku lat nie ulegaj istotnym zmianom i mwi
o rednim czteroprocentowym, rocznym wzrocie liczby podry midzynarodowych
na wiecie. Szczegowe prognozy dla wybranych regionw wiata prezentuje
ponisza tabela.
Tabela 1. Prognozowane wielkoci ruchu w midzynarodowej turystyce
przyjazdowej w latach 2007-2020 na wiecie i w wybranych regionach.

2006

2007

2010

2013

2020

rednioroczne
tempo wzrostu
w % w latach
2004-2020

Europa

458

472

494

540

664

3,0

60,4

Azja Wsch. i Pacyfik

167

180

224

272

423

6,5

176,5

Ameryki

136

139

156

175

229

3,9

84,7

81

85

91

102

126

4,8

82,6

842

876

965

1089

1442

4,1

89,7

Region

Pozostae regiony
wiat razem

Przyjazdy turystw zagranicznych


w mln

Wzrost
w%
w latach
2004-2020

rdo: UNWTO World Tourism Barometer, June 2006, January 2007, prognozy UNWTO.

UN WTO prognozuje, e w nadchodzcych latach, do 2020 roku, w turystyce


midzynarodowej szczegln rol odegraj nastpujce segmenty rynkowe:
1. Soce i plaa, a szczeglnie rozwj dalekich podry, specyficznych
segmentw rynkowych oraz tzw. podre kombinowane 1. Soce i plaa do
2020 roku pozostanie dominujcym segmentem przynoszcym w skali wiata
i Europy najwiksze dochody.
2. Wyjazdy sportowo-rekreacyjne, a szczeglnie wyjazdy zimowe (narty i inne
sporty zimowe) pozostan jednym z najszybciej rozwijajcych si masowych
segmentw turystycznych.
3. Przygoda. W wiecie masowo dostpnej globalnej telewizji i popularnoci
programw goeograficzno-krajoznawczych potrzeba przeycia/przygoda staje
si jednym z gwnych motyww poszukiwania nowych typw wyjazdw.
1

combined trips rozumiane jako podre czone czce rne cele (w podrach dalekich
najczciej czenie wyjazdu biznesowego ze zwiedzaniem lub wypoczynkiem) lub pobytu w kilku
krajach najczciej czc kilka rnych rodkw transportu.

4. Turystyka przyrodnicza. Powrt do natury bdzie wanym hasem


promujcym wyjazdy do miejsc o moliwie nie przeksztaconej przyrodzie.
W najbliszych latach szczeglnie szybko rozwija si bdzie segment
pobytw na onie przyrody. Tylko niewielk rol bdzie odgrywa dobrze
rozwijajcy si segment na pograniczu ekspedycji do najatrakcyjniejszych
przyrodniczo miejsc na wiecie. W tej dziedzinie przewiduje si rwnie wzrost
zainteresowania przyrodnicz turystyk edukacyjn (przeznaczon gwnie,
cho nie tylko, dla modziey).
5. Turystyka kulturalna. W szczeglnoci rozwija si bd wyjazdy w celu
uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych; liczcych si wystawach,
koncertach, festiwalach, premierach w znanych instytucjach kulturalnych.
Wzrasta bdzie udzia w wielkich imprezach plenerowych.
6. Turystyka miejska. Zakada si, e nadal rozwija si bd krtkie wyjazdy
do wielkich miast (city break), a szczeglnie wyjazdy weekendowe typu
clubbing (popoudniowe i wieczorne wdrwki po klubach, barach
i dyskotekach). Szczeglnie poszukiwane bd wyjazdy do miast
o rozbudowanych dzielnicach rozrywki, przeznaczonych rwnie (lub gwnie)
dla mieszkacw aglomeracji. W ruchu europejskim dominowa bdzie grupa
kilkunastu (najwyej kilkudziesiciu miast o ustalonej marce).
7. Turystyka na obszarach wiejskich. Celem wyjazdw pozostanie gwnie
spokojny wypoczynek poczony z niezbyt intensywnymi zajciami
rekreacyjnymi. Coraz wiksz rol odgrywa bd obszary oferujce
uzupeniajc infrastruktur turystyczn umoliwiajc zwikszenie
wydatkw na dodatkowe usugi (lokalne przetwory, urzdzenia rekreacyjne,
lokalne atrakcje).
8. Rejsy pasaerskie. Wzrost popytu na usugi wycieczkowych statkw
powinien si utrzyma przez najblisze kilka lat. Dla Polski istotne znaczenie
maj pozytywne prognozy rozwoju rejsw batyckich.
9. Pobyty w parkach tematycznych. Rozwj parkw tematycznych ma cisy
zwizek ze wzrostem wyjazdw rodzinnych, szczeglnie w okresie
przeduonych weekendw.
10.Turystyka kongresowa. Rozwj technik cznoci moe spowodowa
zmniejszenie liczby indywidualnych podry subowych na rzecz wikszych
spotka, konferencji i kongresw. Rozwj transportu lotniczego bdzie
w najbliszych latach powodowa wzrost zainteresowania spotkaniami
w miastach posiadajcych dobr sie pocze lotniczych. W Europie mwi
si rwnie o wzrocie zainteresowania miastami z licznymi poczeniami
szybkimi pocigami.
11. Wyjazdy po zdrowie i dobre samopoczucie well-being tourism. Te formy
wyjazdw bd dotyczyy praktycznie wszystkich segmentw wiekowych.
Powinno wzrosn zainteresowanie mczyzn wyjazdami po zdrowie i dobre
samopoczucie.
Przechodzc do prognozowanych zmian w zachowaniu turystw w pierwszej
kolejnoci naley wymieni cechy charakteryzujce nowego turyst. Do
najwaniejszych z nich nalee bd:

niezaleno (samodzielno),
wczeniejsze dowiadczenie turystyczne,
zorientowanie na nowoczesne technologie (i znajomo tych technologii)
zorientowanie na jako (value for money) i oczekiwanie najwyszej jakoci
z dobr cen,
zwikszona aktywno i chonno wiata i rnych kultur,
wzrost liczby wyjazdw w cigu roku kosztem ich dugoci,
wraliwo na problemy rodowiska przyrodniczego i spoecznego.

Wedug ocen wiatowej Organizacji Turystycznej przy rosncej liczbie wyjazdw


w cigu roku nastpowa bdzie zrnicowanie ich rodzajw:
- pierwszy wyjazd pozostanie wyjazdem po soce, morze i pla
(z nastawieniem na dalsze podre)
- drugi wyjazd w roku wyjazd do wielkich miast
- trzeci wyjazd w roku zwiedzanie, zabytki, kultura.
- czwarty wyjazd i dalsze udzia w wielkich wydarzeniach.
Wedug raportu Future traveller tribes 2020 opracowanego przez firm Henley
Centre HeadlightVision we wsppracy z GDS Amadeus rozwj podry i turystyki
wyznacza bd nastpujce korzystne trendy:
1. Wzrost liczby ludnoci wiata do 8 mld w 2025 roku (o 1,5 mld w cigu
20 lat).
2. Wzrost globalnych migracji. Rosnca globalna migracja zwiksza potrzeby
podry zagranicznych. Wielu imigrantw odczuwa silny zwizek z ojczystymi
krajami, ma wiele powodw do powrotu, odwiedzin rodziny lub przyjaci.
Liczba osb pragncych opuci swj kraj ronie. Wedug ONZ liczba
imigrantw przekracza obecnie 180 mln.
3. Globalizacja biznesu. Gwatowny wzrost w wiatowym handlu prowadzi do
wzrostu transgranicznego przepywu towarw, usug i kapitau. Wedug
Narodowej Rady Wywiadu USA, w cigu najbliszych 15 lat
najprawdopodobniej utrzyma si wzrost w wiatowej gospodarce, gwnie
dziki rozwojowi wiatowego handlu. Przewiduje si, e nastpi wzrost o 80%
w porwnaniu do roku 2002.
4. Globalizacja podry i turystyki. Wedug WTO podczas ostatniego
pidziesiciolecia turystyka staa si jedn najwikszych i najbardziej
dynamicznych bran na wiecie.
5. Wpyw tanich linii lotniczych na zachowanie konsumenta. Pojawienie si
na rynku tanich linii lotniczych zmienio znaczenie brany podry lotniczych,
zauwaalnie zwikszajc moliwoci podrowania tym grupom, ktre
wczeniej nie mogy sobie na to pozwoli z uwagi na wysokie koszty.
6. Rosncy poziom zamonoci. Wzrost w przemyle turystycznym w duej
mierze wynika z rosncej zamonoci konsumentw. W miar zaspokajania
potrzeb materialnych, ludzie zaczynaj przykada wiksz wag do
przyjemnego spdzania czasu.
7. Rozwj technologii zmniejszy koszty podry.
Jednoczenie wspomniany raport wymienia najwaniejsze niekorzystne trendy.
Nale do nich:

1. Rosnca cena ropy naftowej.


2. Atmosfera strachu, a gwnie obawy, ktre mog mie wpyw na podre
zagraniczne, dotyczce globalnej niestabilnoci wywoywanej
midzynarodowymi konfliktami politycznymi i terroryzmem.
3. Wpyw nowych technologii komunikacyjnych. Nowe technologie
komunikacyjne oferuj alternatyw dla podry midzynarodowych, lecz
kontakty utrzymywane za ich porednictwem s nadal postrzegane jako
niedoskonay substytut bezporednich spotka.
Wedug Henley Centre Headlight Vision przyszo nalee bdzie do czterech
kluczowych typw wyjazdw:
- indywidualnych wyjazdw subowych,
- weekendw z partnerem,
- wakacji z rodzin,
- odwiedzania dalszej rodziny
oraz czterech nastpujcych segmentw turystw:
- aktywni seniorzy,
- globalne rodziny,
- dojedajcy globalni pracownicy,
- midzynarodowi dyrektorzy.
Powysze grupy zostay wybrane spord wielu grup przyszych podrnych
poniewa stwarzaj nowe moliwoci i wyzwania dla przewonikw.

2. Prognozy rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski


w latach 2007-2013
2.1.

Uwarunkowania wzrostu liczby przyjazdw turystw zagranicznych do


Polski

W nadchodzcych latach Polska nie bdzie miaa istotnego wpywu na rozwj


turystyki w Europie i poza krajami lecymi za wschodni granic bdzie musiaa
konkurowa z ofert innych krajw europejskich. Prognozy mwi, e
w nadchodzcych 10-20 latach midzynarodowy ruch turystyczny w Europie bdzie
si rozwija w tempie nie przekraczajcym 4% rocznie. Przy jednoczesnym skracaniu
czasu wyjazdu oznacza to poszukiwanie oferty z rozbudowanym i intensywnym
programem, konkurowanie raczej dodatkowymi usugami i atrakcjami, a nie
standardowymi usugami turystycznymi.
Wzrost liczby przyjazdw turystycznych do Polski w nadchodzcych 5-10 latach
bdzie w pierwszym rzdzie zalea od czynnikw oglnych, takich jak:
- dobra koniunktura gospodarcza w krajach generujcych ruch turystyczny do
Polski,
- wzrost dochodw mieszkacw Polski i czcy si z tym wzrost i zmiana
modelu
krajowej
konsumpcji
i
zachowa
mieszkacw
Polski
(w szczeglnoci takich zachowa czasu wolnego, jak wizyty w lokalach
gastronomicznych, pobyty w hotelach i centrach turystycznych),
- poprawa oglnego wizerunku Polski i Polakw na arenie midzynarodowej,
- poprawa dostpnoci komunikacyjnej,
- szersze wczenie si Polski do midzynarodowej wymiany kulturalnej.
Ocenia si, e podstawowymi czynnikami warunkujcymi wzrost liczby
przyjazdw do Polski w nadchodzcych 5-10 latach bd:
- wzrost oferty turystycznej nakierowanej na wzrost wydatkw w czasie pobytu
w Polsce,
- promocja przyjazdw do Polski nakierowana na pokazywanie przemian
zachodzcych w Polsce i zmian w polskiej ofercie turystycznej (pokazywanie,
e Polska wczoraj, dzi i jutro to trzy rne kraje).
2.2.

Prognozy liczby przyjazdw do Polski razem i wedug celw przyjazdw

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy w maju i czerwcu 2007 roku w Instytucie


Turystyki opracowano nowe prognozy rozwoju ruchu turystycznego w Polsce.
Wykorzystano w nich najnowsze dane statystyczne i oszacowania, dlatego te
prognozy te mog rni si od sporzdzonych wczeniej i zamieszczanych we
wczeniejszych opracowaniach Instytutu Turystyki.
Instytut Turystyki prognozuje, e w latach 2007-2013 liczba przekrocze granicy
polskiej przez cudzoziemcw bdzie rosa wolniej (redni wzrost o 2,9% rocznie) ni
liczba turystw zagranicznych (redni wzrost o 4,0% rocznie).

Rys. 1. Przyjazdy cudzoziemcw do Polski wedug przekrocze granic w mln


osb.
(mln)

r. tempo zmian
06-13: 2,9%

100
90

87,4 87,8 88,6 89,1

84,5

80
69,5

70

61,9

61,4

60

r. tempo 94-06
-1,1%

50

50,7

52,1

2002

2003

75,0
72,2 73,7

79,4
76,4 77,9

64,6 65,1

40
1996

1997

1998

1999 2000

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

rdo: dane w latach 1996-2006 GUS, prognozy Instytutu Turystyki 2007-2013

Rys. 2. Przyjazdy turystw zagranicznych do Polski w mln osb.


(mln)

24
22
20

19,4 19,5

18,8

18

18,0

17,4
15,0

16
14
12

14,0 13,7 14,3

15,2 15,7

r. tempo: 94-06
-1,5%

16,3

17,1

17,9

18,6

19,3

20,2 20,6

r. tempo zmian
2006-2013: 4%

10
1996 1997 1998

1999 2000 2001

2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

W opracowanych prognozach Instytut Turystyki zakada, e liczba goci


zagranicznych w bazie noclegowej bdzie rosa szybciej (redni wzrost na poziomie
4,7%) ni liczba turystw zagranicznych odwiedzajcych Polsk (wzrost o 4,0%).
Zakada si bowiem szybszy wzrost liczby turystw o zachowaniach typowych dla
krajw europejskich przy jednoczesnym wzrocie liczby obiektw noclegowych
o europejskim standardzie usug.

Rys. 3. Turyci zagraniczni w obiektach zakwaterowania zbiorowego w Polsce


w mln.
(mln)

7,0
6,5

r. tempo 94-06: 1,7%


5,9

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

4,3
3,8

3,6

3,5
3,0

3,9
3,4

3,1

3,1

3,2

3,1

4,5

4,3

4,7

4,9

5,1

5,9

5,4

3,3

2,5
2,0

r. tempo zmian 2006-2013: 4,7%


1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

rdo: dane w latach 1996-2006 GUS, prognozy Instytutu Turystyki 2007-2013

Przy umiarkowanym wzrocie liczby turystw zagranicznych w Polsce zakada


si, e w latach 2007-2013 najszybciej rosn bdzie liczba turystw odwiedzajcych
Polsk w celach typowo turystycznych (zakada si, e pewien spadek liczby
turystw w 2013 roku bdzie wynikiem wikszego wzrostu w 2012 roku zwizanego
z mistrzostwami Europy w pice nonej). Przy jednoczesnym, nieco mniejszym
wzrocie liczby podry subowych do Polski zakada si stabilizacj (z niewielkimi
wahaniami) pozostaych segmentw rynku (odwiedziny u krewnych i znajomych,
tranzyt, zakupy).
Rys. 4. Przyjazdy turystw zagranicznych do Polski wedug celw w mln osb.
(mln)
7,0
5,8

6,0
5,0
4,0
3,0

4,2
3,2
2,2

2,0

4,0
3,8
3,2
1,5

1,8
1,0

5,0

4,9
4,4

1,4

3,8
3,3
3,0
1,5

4,0
3,9
3,0
1,2

1,3
0,8

3,66
3,05

4,1

4,2

3,8

3,2
2,8

2,84
1,77

4,6

3,8

2,8
2,0

1,20 1,0

2,6
2,0

2,8
2,1

4,7

5,6

5,0

4,3
3,1
3,1
2,0

1,6

5,4

1,4

3,0

3,0

1,8

2,1

1,9

1,3

1,3

1,4

5,8
5,4
5,4

3,4
2,2

1,4

5,2
3,3
2,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Typow a
turystyka
Odw . u
krew nych lub
znajomych
Tranzyt

1,6

0,0

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

Interesy,
subow e

Zakupy

2.3.

Prognozy wartoci wydatkw turystw zagranicznych w Polsce

Wielko przyszych wydatkw cudzoziemcw w Polsce zaley od tak wielkiej


liczby rnych czynnikw, e ich prognoza jest obarczona najwikszym ryzykiem. Dla
jej
sporzdzenia trzeba
wic
przyj
stosunkowo
stabiln
sytuacj
w midzynarodowej gospodarce, brak gwatownych zmian w kursach walut, stabilnej
inflacji i podobnie stabilnej sytuacji w gospodarce krajowej.
Przyjmuje si take stosunkowo stabilny kurs dolara amerykaskiego do waluty
europejskiej.
Rys. 5. Wydatki odwiedzajcych jednodniowych i turystw zagranicznych
w Polsce w mld USD.
(mld USD)
12,0

Odwiedzajcy
jednodniowi

10,0

Turyci
8,0
6,0
4,0
2,0

3,0
1,9

2,9
1,7

2,9

3,7

4,2

4,5

4,7

4,9

5,1

1,4

3,1

2,9

2,8

2,7

2,9

3,3

3,4

3,8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4,1

4,4

4,7

5,0

2008

2009

2010

2011

5,2

5,4

5,6

5,8

2012

2013

0,0

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

2.4.

Ocena perspektyw rozwoju podstawowych segmentw rynkowych

Oglne prognozy rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski w latach 2007-2013


wskazuj na umocnienie si na pozycji liderw przyjazdw w celach subowych oraz
przyjazdw w celach typowo turystycznych. Niewielkim wzrostem charakteryzowa
si bd przyjazdy w celu odwiedzin u krewnych i znajomych.
Podre subowe
Do 2010 roku naley liczy si ze stosunkowo duym wzrostem liczby podry
subowych do Polski. Dominujcym zjawiskiem bdzie postpujca globalizacja,
a waciwie europeizacja polskiej gospodarki.
Istotn rol odgrywa bd zarwno przyjazdy do pracy (nie ujte w prognozach
ruchu turystycznego), szczeglnie z krajw za wschodni granic, jak przyjazdy
zwizane z dalszym wzrostem liczby kontaktw gospodarczych (gwnie
handlowych).
Drugim, cho liczbowo mniejszym segmentem, bd przyjazdy subowe
zwizane z udziaem w kongresach i konferencjach. Ten wysoko opacalny, cho
stosunkowo nieliczny, segment turystyki przyjazdowej wraz z rozwojem bazy
konferencyjno-kongresowej, popraw dostpnoci komunikacyjnej (szczeglnie
10

rozwj regionalnych portw lotniczych i wzrost liczby pocze najwikszych miast


Polski z dominujcymi orodkami europejskimi) i rozwojem bazy noclegowej
nalecej do midzynarodowych acuchw hotelowych powinien rozwija si
stosunkowo szybko.
Zakada si, e po kilku latach intensywnego wzrostu rynek podry subowych
od roku 2010 powinien ustabilizowa si na poziomie 5,8-6,0 mln osb.
Typowa turystyka
W segmencie przyjazdw turystycznych w grupie krajw liczcych si na polskim
rynku turystycznym najwiksz dynamik wzrostu powinny charakteryzowa si:
- segment krtkich pobytw w miastach (turystyka miejska) modych ludzi
(19-34 lata) z krajw Europy Zachodniej,
- rosncy segment podrujcych seniorw z bogatych krajw europejskich
oraz zamorskich przyjedajcych w celach poznawczych i wypoczynkowych
(z dominacj turystyki miejskiej).
Nadal w przyjazdach do Polski dominujc pozycj powinien utrzyma segment
turystw w wieku 35-54 lata.
Odwiedziny u krewnych i znajomych
Ten segment bdzie zmienia swoj struktur. Spada bdzie liczba przyjazdw
przedstawicieli starej emigracji i ich rodzin, a rosn ruch turystyczny generowany
przez modych Polakw wyjedajcych do pracy w ostatnich latach. Powinny to by
w pierwszej kolejnoci wsplne przyjazdy modych Polakw wraz z ich kolegami
z kraju aktualnego pobytu, a w przyszoci rwnie czonkowie zakadanych tam
rodzin. Generalnie naley liczy si ze wzrostem zainteresowania Polsk przez krg
znajomych Polakw pracujcych w innych krajach.
Inne motywy przyjazdw do Polski
-

tranzyt po dynamicznym wzrocie liczby podry tranzytowych w ostatnich


latach naley liczy si ze stabilizacj tego typu podry,
przyjazdy na zakupy peryferyjne pooenie Polski powinno nadal sprzyja
zainteresowaniu mieszkacw ociennych pastw przyjazdami na zakupy.
W tej grupie moe i powinno wzrosn zainteresowanie zakupami w trakcie
pobytw w wielkich miastach (zakupy i odwiedzanie centrw handlowych
mog sta si dla wielu cudzoziemcw wanym celem przyjazdw do wielkich
miast),
przyjazdy po zdrowie i dobre samopoczucie bd nadal niewielkim cho
dynamicznie rozwijajcym si segmentem turystyki, ktry w przypadku
dalszego rozwoju moe sta si motorem promocji Polski.

11

3. Prognozy przyjazdw turystw zagranicznych do Polski


wedug grup krajw i celw przyjazdu w latach
2007-2013
Rys. 6. Przyjazdy turystw zagranicznych do Polski wedug grup krajw
w latach 2000-2013.
mln
8
7
6

Niemcy

6,6

6,2

5,9

5,6
5,1

4,7

Rosja, Biaoru,
Ukraina

4
3,5
3
2

2,0

2,0

0,4

0,5

15 UE (bez
Niemiec)

1
0

0,8

Wane
zamorskie

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

rdo: Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

3.1. Niemcy
Rys. 7. Przyjazdy turystw z Niemiec do Polski w latach 1996-2006 i prognoza
na lata 2007-2013 w mln.
(mln)

8
7
6
5

6,7

6,7

6,7

6,5
5,9

5,6

5,2
4,4

4,2

5,4

5,6

5,7

5,9

6,2

6,4

6,6

6,7

4,5

4
3
2
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

12

2010 2011 2012 2013

Rys. 8. Podstawowe cele przyjazdw turystw z Niemiec do Polski w latach


1996-2006 i prognoza na lata 2007-2013 w tys.
7000
301

6000
5000
4000

416

535

444

1337

Zakupy
Tranzyt

1110

Odw iedziny

3000

1872

1221

Turystyka

2000

Subow e

1000

1972

1887

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

rdo: Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

3.2. Rosja, Biaoru, Ukraina


Rys. 9. Przyjazdy turystw z Rosji, Biaorusi i Ukrainy do Polski w latach
1996-2006 i prognoza na lata 2007-2013 w mln.
(mln)

7,3

7,2

6,3

6,3

6,6
6,1
5,6

6
5

5,1

4,8

4,9

5,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009 2010

4,9

4,7

4,5

4,7

5,2

5,3

5,4

4
3
2
1996 1997

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

13

2011 2012 2013

Rys. 10. Podstawowe cele przyjazdw turystw z Rosji, Biaorusi i Ukrainy do


Polski w latach 1996-2006 i prognoza na lata 2007-2013 w tys.
5000
1215
4000

1437
Zakupy

3000

1215

Tranzyt
Odw iedziny

1006
2000

675

Turystyka

729

Subow e

527
575

1000

972

862
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

rdo: Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

3.3. Litwa, otwa, Estonia


Rys. 11. Przyjazdy turystw z Litwy, otwy, Estonii do Polski w latach
1996-2006 i prognoza na lata 2007-2013 w mln.
(mln)
1,9

2,0
1,8
1,8

1,7

1,7

1,6

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,4
1,3

1,2

2004

2005

1,6

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,4

1,2
1,0
1996 1997

1998

1999

2000

2001 2002

2003

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

14

2006

3.4. 15 Unii Europejskiej (bez Niemiec)


Rys. 12. Przyjazdy turystw z krajw 15 Unii Europejskiej (bez Niemiec) do
Polski w latach 1996-2006 i prognoza na lata 2007-2013 w mln.
(mln)
4,5

r. tempo 94-06: 1,1%

4,0

4,0

3,5

3,5
3,0
2,5

2,7
2,0

2,1

2,3

2,1

2,9

4,2

3,7

3,2

2,4
2,0

2,0

1,8

1,6

1,6

1,8

2,0

1,5

r. tempo zmian
2006-2013: 8,6%

1,0
1996 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011

2012 2013

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

Rys. 13. Podstawowe cele przyjazdw turystw z krajw 15 Unii Europejskiej


(bez Niemiec) do Polski w latach 1996-2006 i prognoza na lata 2007-2013.
4000
311
3000

1017
Tranzyt

238

Odw iedziny

609

2000

1370

Subow e

874

1000

1038

821
0
2004

2005

2006

2007

Turystyka

2008

2009

rdo: Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

15

2010

2011

2012

2013

3.5. Wane kraje zamorskie (Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Pd., Kanada,
Australia)
Rys. 14. Przyjazdy turystw z wanych krajw zamorskich (Stany Zjednoczone,
Japonia, Korea Pd., Kanada, Australia.) do Polski w latach 1996-2006
i prognoza na lata 2007-2013.
(mln)
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

0,28 0,31 0,33

0,33

1996

1999

0,40

0,36

0,34

2000

2001 2002 2003

0,51

0,66

0,55

0,60

2006

2007 2008

0,72

0,78

0,83

0,89

0,96

0,31 0,33

0,2
0,0
1997 1998

2004

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

16

2005

2009

2010

2011 2012

2013

4. Prognozy przyjazdw turystw zagranicznych do Polski


wedug wybranych krajw i podstawowych celw
przyjazdu (dla krajw, dla ktrych istniej wiarygodne
dane) w latach 2007-2010.
4.1. Niemcy.
7000
6000

618
371
495

472
416
444

5000
4000

1236

1110

3000

1221

1545

1887

1916

2000

Inne
Zakupy
Tranzyt
Odw iedziny
Turystyka
Subow e

1000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

4.2. Stany Zjednoczone.


500
400
300

340

354

2005

2006

368

386

401

2007

2008

2009

418

281

200
100
0
2004

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

17

2010

4.3. Wielka Brytania.


800
700
600
500
400
300

455,4

510

2006

2007

561

612

667

345,1
247

200
100
0
2004

2005

2008

2009

2010

731

753

776

2008

2009

2010

461

479

498

2008

2009

2010

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

4.4. Rosja.
900
800

700

735

700

710

717

2006

2007

600
500
400
300
200
100
0
2004

2005

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

4.5. Holandia.
600
500

409,9

400
300

439

334,7
263

200
100
0
2004

2005

2006

2007

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

18

4.6. Austria.
500
369

400
288

282,2

2004

2005

300

304

325

2006

2007

342

355

2008

2009

273

290

2008

2009

2010

272

288

2009

2010

200
100
0
2010

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

4.7. Francja.
400

300
195

219,6

229,9

253

2005

2006

2007

307

200

100

0
2004

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

4.8. Szwecja.
400

300
214

213,7

224

240

2004

2005

2006

2007

256

200

100

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

19

2008

4.9. Wochy.
500
376
400
300

222

247

2004

2005

328

351

2007

2008

2009

2010

2500

2550

2627

2705

2786

2006

2007

2008

2009

2010

276,2

304

2006

200
100
0

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

4.10. Ukraina.
Liczba podry w tys.
3000
2500

2340

2535

2004

2005

2000
1500
1000
500
0

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

Struktura podry w tys.


3000
265

179
2000

738

765

599

536
1000

2006

Tranzyt
Odw iedziny
Turystyka

357

390

Subow e

434

474

0
2005

Zakupy

320

281

2004

Inne

2007

2008

rdo: oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki

20

2009

2010