Vous êtes sur la page 1sur 5

Chandramouli

1
Search Drive
Drive
.
Folder Path
My Drive
Slokas
ITRANS
d
Devi
NEW
Folders and views
My Drive
Shared with me
Google Photos
Recent
Starred
Trash
Name
Owner
Last modified
File size
Anandalahari.txt
me
Oct 2, 2014me
4 KB
Annapurnashtakam.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
Bala Hrdaya Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
4 KB
Bala Karpura Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
4 KB
Bala Kavacam.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
Bala Khadgamala.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
Bala Mala Mantram.txt
me
Oct 2, 2014me

1 KB
Bala Pancaratna Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
374 bytes
Bala Sahasrakshari Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
3 KB
Bala Stavaraja.txt
me
Oct 2, 2014me
1 KB
Bala Trailokyavijaya Kavacam.txt
me
Oct 2, 2014me
4 KB
Bala108 Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
bhagavati stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
850 bytes
bhavani ashtakam.txt
me
Oct 2, 2014me
1 KB
Dasamayi Bala Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
3 KB
devi64upacarapuja stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
13 KB
devya aratrikam.txt
me
Oct 2, 2014me
1 KB
devyaparadhakSamApana stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
Durga Apaduddharashtakam.txt
me
Oct 2, 2014me

1 KB
Dusvapnanashana Bala Kavacam.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
Kakaradi Kali 108 Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
679 bytes
Kali 108 Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
3 KB
Kanakadhara.txt
me
Oct 2, 2014me
3 KB
Mahakautuhala Dakshinakali Hrdaya Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
4 KB
Mahalaksmi Ashtakam.txt
me
Oct 2, 2014me
1 KB
Mahavidya Kavacam.txt
me
Oct 2, 2014me
813 bytes
Meenakshi Pancaratnam.txt
me
Oct 2, 2014me
1 KB
Rajarajeshvari Ashtakam.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
Sarasvati Stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
2 KB
Saundaryalahari.txt
me
Oct 2, 2014me
19 KB
Tara Pratyangira Kavacam.txt
me
Oct 2, 2014me

1 KB
Tripurasundari vedapada stotram.txt
me
Oct 2, 2014me
14 KB
Get Drive for PC
2 GB of 15 GB used
Upgrade storage
.. dashamayI bAlA stotram ..
shrIkAlI bagalAmukhI ca lalitA dhUmrAvatI bhairavI.
mAta~NgI bhuvaneshvarI ca kamalA shrIvajravairocanI.
tArA pUrvamahApadena kathitA vidyA svayaM shambhunA
lIlArUpamayI ca deshadashadhA bAlA tu mAM pAtu sA.. 1 ..
shyAmAM shyAmaghanAvabhAsarucirAM nIlAlakAlaMkR^itAm
bimboSThIM balishatruvanditapadAM bAlArkakoTiprabhAm.
trAsatrANakR^ipANamuNDadadhatIM bhaktAya dAnodyatAm
vande sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM bAlAM svayaM kAlikAm.. 2 ..
brahmAstrAM sumukhIM bakAravibhavAM bAlAM balAkInibhAm
hastanyastasamastavairirasanAmanye dadhAnAM gadAm.
pITAM bhUSaNagandhamAlyarucirAM pItAmbarA~NgAM varAm
vande sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM bAlAM ca bagalAmukhIm.. 3 ..
bAlArka shrutibhAskarAM trinayanAM mandasmitAM sanmukhIm
vAme pAshadhanurdharAM suvibhavAM bANaM tathA dakSiNe.
pArAvAravihAriNIM paramayIM padmAsane saMsthitAm
vande sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM bAlAM svayaM SoDashIm.. 4 ..
dIrghAM dIrghakucAmudagradashanAM duSTacchhidAM devatAm
kravyAdAM kuTilekSaNAM ca kuTilAM kAkadhvajAM kSutkR^ishAm.
devIM sUrpakarAM malInavasanAM tAM pippalAdArcitAm
bAlAM sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM dhyAyAmi dhUmAvatIm.. 5 ..
udyatkoTidivAkarapratibhaTAM bAlArkabhAkarpaTAm
mAlApustakapAshamaMkushadharAM daityendramuNDasrajAm.
pInottu~NgapayodharAM trinayanAM brahmAdibhiH saMstutAm
bAlAM sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM shrIbhairavIM dhImahi.. 6 ..
vINAvAdanatatparAM trinayanAM mandasmitAM sanmukhIm
vAmepAshadhanurdharAM tu nikare bANaM tathA dakSiNe.
pArAvAravihAriNIM paramayIM brahmAsane saMsthitAm
vande sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM mAta~NginIM bAlikAm.. 7 ..
udyatsUryanibhAM ca indumukuTAmindIvare saMsthitAm
haste cAruvarAbhayaM ca dadhatIM pAshaM tathA cAMkusham.
citrAlaMkR^itamastakAM trinayanAM brahmAdibhiH sevitAm
vande sa~NkaTanAshinIM ca bhuvaneshImAdibAlAM bhaje.. 8 ..
devIM kA~ncanasannibhAM trinayanAM phullAravindasthitAm
bibhrANAM varamabjayugmamabhayaM hastaiH kirITojjvalAm.
prAleyAcalasannibhaishca karibhirASi~ncyamAnAM sadA
bAlAM sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM lakSmIM bhaje cendirAm.. 9 ..
sacchhinnAM svashirovikIrNakuTilAM vAme kare bibhratIm
tR^iptAsyasvasharIrajaishca rudhiraiH santarpayantIM sakhIm.
sadbhaktAya varapradAnaniratAM pretAsanAdhyAsinIm
bAlAM sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM shrIchhinnamastAM bhaje.. 10 ..
ugrAmekajaTAmanantasukhadAM dUrvAdalAbhAmajAm
kartrI khaDga kapAla nIlakamalAn hastairvahantIM shivAm.
kaNThe muNDasrajAM karAlavadanAM ka~njAsane saMsthitAm
vande sa~NkaTanAshinIM bhagavatIM bAlAM svayaM tAriNIm.. 11 ..
mukhe shrImAta~NgI tadanu kilatArA ca nayane
tadantaragA kAlI bhR^ikuTIsadane bhairavi parA.
kaTau chhinnA dhUmAvatI jaya kucendI kamalajA
padAMshe brahmAstrA jayati kila bAlA dashamayI.. 12 ..

virAjan mandAradrumakusumahArastana taTI


paritrAsatrANA sphaTikaguTikApustakavarA.
gale rekhAstistro gamakagatigItaikanipuNA
sadA pItA hAlA jayati kila bAlA dashamayI.. 13 ..
.. iti meru tantre dashamayI bAlA stotram ..