Vous êtes sur la page 1sur 13

Bahagian A

(20 markah)
Jawab semua soalan
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini adalah 60 minit
1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji perubahan haba dalam tindakbalas kimia

Rajah 1
Jadual 1 menunjukkan keputusan daripada eksperimen di atas
Suhu air (C)
Sebelum eksperimen

Selepas eksperimen

Perubahan suhu
(C)

Jadual 1
[1 markah]
(a) (i) Berdasarkan jadual 1, bulatkan jenis tindakbalas kimia bagi eksperimen di atas

Endotermik

Geotermik

Eksotermik

Peleburan

(ii) Berikan inferens bagi jawapan anda pada 1 (a) (i)


____________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini;
(i) Pembolehubah dimanipulasikan : ________________________________________
(ii) Pembolehubah bergerak balas : ________________________________________
[2 markah]

2. Sekumpulan pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap


pertumbuhan bakteria.
Piring petri
Bubur nutrient + bakteria

Rajah 2
X, Y, dan Z adalah tiga cakera penisilin dengan kepekatan yang berlainan. Selepas dua hari,
kawasan jernih terbentuk di sekeliling cakera penisilin. Diameter kawasan jernih diukur dan
dicatatkan dalam Jadual 1.
Cakera penisilin

Diameter kawasan jernih/ mm

X
Y
Z

12
36
24
Jadual 1

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini


_____________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan bagi eksperimen ini
Pembolehubah yang dimalarkan : ___________________________________

(1 markah)

(c) Berdasarkan keputusan di Jadual 1, cakera yang manakah mempunyai kepekatan antibiotik
yang paling rendah?
_____________________________________________________________________
[1 markah]
(d) Tandakan (/) bagi penyakit yang boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik
Siflis
Selsema
Malaria
Kolera
[1 markah]
(e) Penisilin adalah sejenis antibiotik. Beri definasi secara operasi bagi antibiotik
_____________________________________________________________________
[1 markah]

3. Jadual 2 menunjukkan ketinggian bagi 40 orang pelajar dalam Tingkatan 4 Usaha


156149 153 160 152 151 153 150 163 165
166 155 159 159 157 155 159 163 152 160
157 158 157 165 154 162 162 159 158 157
163 159 159 169 164 163 152 156 160 158
Jadual 2
(a) Lengkapkan Jadual 3 di bawah berdasarkan data yang diberikan.
Ketinggian pelajar (cm)

146 150

151 155

156 160

161 165

166 170

Bilangan pelajar
Jadual 3

[2 markah]

(b) Lukiskan satu histogram bagi bilangan ketinggian pelajar-pelajar.


Bilangan pelajar

18
16
14
12
10
8
6
4
2
Ketinggian pelajar
(cm)
146 150

151 155

156 160

161 165

166 170

[2 markah]

(c) Berdasarkan graf dalam (b), nyatakan jenis variasi yang ditunjukkan.
_____________________________________________________________

[1 markah]

4. Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perlanggaran antara troli berlainan
halaju
Troli

Plastisin

Landasan

Landasan
Bongkah kayu

Anjakan bongkah
Selepas perlanggaran

Sebelum perlanggaran
Rajah 3.1
Troli
Plastisin
Bongkah kayu

Anjakan bongkah
Selepas perlanggaran

Sebelum perlanggaran
Rajah 3.2

(a) Nyatakan pemerhatian anda bagi eksperimen di atas


____________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Ramalkan anjakan bongkah jika landasan digunakan lebih rendah dari rajah 3.2
_________________________ cm

[1 markah]

(c) Bulatkan pada objek yang mengaplikasikan konsep momentum

[1 markah]

(d) Eksperimen 3.1 diulang dengan menggunakan jangkamasa detik. Keputusan yang diperoleh
ditunjukkan pada rajah 3.3
Panjang pita detik (cm)

Masa (s)
Rajah 3.3
Berdasarkan Rajah 3.3,
(i)

Apakah hubungan antara panjang detik dengan masa?


___________________________________________________________________

(ii)

Nyatakan jenis gerakan bagi troli itu


___________________________________________________________________
[2 markah]

Bahagian B
[30 markah]
Jawab semua soalan pada bahagian ini
Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini adalah 50 minit

5. Rajah 4 menunjukkan proses pembahagian sel yang berlaku di dalam suatu sel

R
Rajah 4

(a) Tandakan ( ) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan di bawah untuk
menunjukkan jenis sel yang ditunjukkan oleh rajah 4

Sel haiwan
Sel tumbuhan

(b) (i)

[1 markah]
Nyatakan jenis pembahagian yang ditunjukkan pada rajah 4

______________________________________________________________

(ii)

Berikan sebab kepada jawapan anda pada b(i)

_______________________________________________________________

(iii)

Dimanakah proses pembahagian ini berlaku pada sel yang anda nyatakan pada 4(a) ?

_______________________________________________________________
[3 markah]
(c) Susun peringkat-peringkat pembahagian sel di atas pada turutan yang betul

[1 markah]
(d) Nyatakan satu kepentingan proses pembahagian ini kepada manusia
____________________________________________________________________
[1 markah]
6. Rajah 5 menunjukkan kedudukan beberapa unsur dalam jadual berkala

Rajah 5
(a) Dengan menggunakan huruf abjad pada jadual berkala pada rajah 5, nyatakan

(i)

Unsur logam

______________________________________

(ii)

Unsur bukan logam : ________________________________________

[2 markah]

(b) Unsur yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama?

_______________________________________________

[1 markah]

(c) Namakan dua unsur yang boleh membentuk ion

____________________________________

[1 markah]

(d) Nyatakan satu sifat fizikal bagi P

____________________________________________________________________
[1 markah]

(e) Atom X mempunyai nombor nukleon 27 dan mempunyai bilangan proton 13. Pada rajah 5,
lorekkan kedudukan yang mungkin bagi X
[1 markah]

7.

Rajah 6 menunjukkan satu objek yang diletakkan di hadapan kanta cekung.

Rajah 6
(a) Lengkapkan rajah 6 untuk menunjukkan pembentukan imej itu oleh kanta cekung
[2 markah]
(b) Ukur dan catat saiz imej itu
_____________________ cm

[1 markah]

(c) Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk di 6(a)


1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
[2 markah]
(d) Sambungkan alatan optik yang menggunakan kanta cekung

(1 markah)

Kanta lekap

Kanta cekung

Kanta pembesar

Cermin mata
8. Rajah 7 struktur dan operasi dalam satu enjin empat lejang.

Rajah 7
( a) Labelkan lejang A, B, C dan D pada rajah 7 dengan menggunakan maklumat di bawah

Lejang kuasa

Lejang aruhan

Lejang mampatan

Lejang ekzos

(2 markah)
( b) Tulis susunan yang betul bagi operasi enjin di atas
______________________________________________________________________
(1 markah)

( c) (i) Bahan api apakah yang digunakan dalam enjin seperti ini?
____________________________________________________________
(ii) Berikan alasan anda
_____________________________________________________________ (2 markah)
( d) Berikan satu kelebihan enjin empat lejang berbanding enjin dua lejang
_____________________________________________________________________
(1 markah)

9. Rajah 8.1 menunjukkan langkah yang terlibat dalam pemprosesan nenas

Dibersih, dipotong
dan diletakkan di
dalam tin

Gula ditambahkan
dan dipanaskan

Ditutup dan
dipaterikan dalam
vakum

Tin disejukkan dan


dibungkus untuk dijual

Rajah 8.1
(a)

Namakan kaedah yang digunakan untuk memproses nenas seperti yang ditunjukkan dalam
rajah 8.1
______________________________________________________________________
(1 markah)

(b)

Apakah tujuan penambahan gula ke dalam tin nenas?


____________________________________________________________________
(1 markah)

10

(c)

(i) Nyatakan suhu yang digunakan untuk memanaskan tin nenas


______________________C
(ii) Apakah tujuan pemanasan?
________________________________________________________________
(2 markah)
(d) Rajah 8.2 menunjukkan label bagi Roti Tepung Murni
Roti Tepung Murni

Berat bersih :400g


Kandungan :
Tepung murni, yis, gula, lemak sayuran, vitamin &
pengimulsi yang dibenarkan
Simpan di tempat yang kering
Rajah 8.2
Apakah maklumat lain yang sepatutnya tercatat pada label dalam rajah 8.2 berdasarkan
Peraturan Makanan 1985?
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
(2 markah)

Bahagian C
(20 markah)
Jawab soalan 10 dan mana-mana satu daripada soalan 11 atau 12. Tuliskan jawapan anda pada
kertas kajang yang disediakan.
10.

Kaji penyataan berikut:

Seorang pelajar mendapati pemberat berjisim 500g berayun lebih lama berbanding
dengan pemberat berjisim 100g

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas


[1 markah]
(b) Anda dibekalkan dengan pemberat berjisim 100g, 300g dan 500g, benang dan alat radas
yang lain. Dengan menggunakan maklumat yang diberikan, huraikan satu eksperimen untuk
menguji hipotesis di (a).
(9 markah)
11. (a) (i)

Berikan dua perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu

11

(ii)

Nyatakan dua keburukan pengambilan lemak tepu yang berlebihan terhadap kesihatan
[4 markah]

(b) Rajah 9 menunjukkan baju Amin yang kotor disebabkan gris telah tertumpah semasa
menjalankan projek Kemahiran Hidup di sekolahnya

Kotoran
gris

12.

(a)
(b)

Rajah 9
Berdasarkan pengetahuan anda mengenai tindakan penyucian oleh sabun, terangkan
mekanisma penyucian sabun bagi membersihkan baju yang terkena gris tersebut
[6 markah]
Nyatakan empat perbezaan antara sistem saraf dan sistem endokrin
[4 markah]
Kaji maklumat pada rajah 10

Kelenjar
pankreas

Kelenjar
pituitari

Kelenjar endokrin

Kelenjar adrenal

Rajah 10
Berdasarkan maklumat yang diberikan, binakan konsep mengenai kelenjar endokrin
(6 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

12

13