>• Alfabeyle ilgili etkinliklere başlamadan önce tahtaya kısa bir
tanışma diyalogu yazıp bütün öğrencilerin bu diyaloğu kullana­
rak birbiriyle tanışmasını sağlayın. Yazdığınız tanışma diyalogu­
nun "nasılsın, nerelisin, memnun oldum" gibi soru ve ifadeler
içermemesine dikkat edin.

1 Tekrar edelim
>- önce alfabe kaydını dinletin.

4 Sözcükleri işaretleyelim
>- öğrencilerden sözcük grubunu dinlemelerini ve dinledikleri gru­
bun ardından söylenen sözcüğü bulmalarını isteyin. Dinlettiğiniz
her sözcük grubunun ardından öğrenciler yanıt verdikten sonra ay­
nı gruptaki sözcükleri siz de okuyun, öğrencilere bulmaları gere­
ken sözcükler ile diğer sözcüklerin söylenişleri arasındaki farkı
gösterin.

Aa

Bb

Cc

Çç

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

İi

Jj

Kl<

Ll

Mm

Nn

Oo

Öö

Pp

Rr

C/>
C/>

Ss

Tt

Uu

□ gün

□ yön

□ dön

1. □ un

□ ün

□ on

[7] ön

2. □ el

0 al

□ ol

□ öl

Yanıtlar

[3 dün

>■öğrenciler kaydı dinlerken siz de tahtaya harfleri teker teker
yazın ve sesli olarak okuyun. Sonra sırayla öğrencilere okutun.
Harfleri doğru sesletemeyen öğrencilerin, sesleri tekrar oku­
malarını isteyerek yanlışlarını düzeltin.

Vv

Üü

3. [3 son

□ sön

□ sun

□ sün

4. □ as

□ az

□ aş

□ aç

5. □ biz

□ Pis

□ buz

□ pus

5 Sıralayalım
> öğrencilerden, art arda seslendirilen sözcüklerin sırasını kutu­

Yy

cuklara yazmalarını isteyin. Ses kaydını iki kez dinletin.
Yanıtlar

2 Harflerin okunuşu
>- Alfabedeki harflerin adının aynı zamanda o harfin söylenişi
olduğunu açıklayın.

a

be

ce

çe

de

e

fe

yumuşak

ge

ge

he

I

i

je

ke

le

me

ne

0

ö

pe

re

se

şe

u

ü

ve

ye

ze

3 Sesleri yazalım
> öğrencilerden kayıttaki sesin hangisi olduğunu verilen kutu­
lara yazmalarını isteyin. Bu aşamada ünlü ve ünsüz sesler üze­
rinde durun. Kalın ve ince ünlüleri gösterin.
köpek

Yanıtlar

c

i

f

0

s

Ç

6 Sözcükleri bulalım, öğrenelim
ü

k

ş

y

S

ö

ünsüzler

ünlüler

B, C, Ç, D, F, G, Ğ,

A, E, 1, i, 0, ö, U, Ü

J, K, L, M, N, P, R,

kalın ünlüler:
a, ı, o, u

S, Ş, T, V, Y, Z
ince ünlüler:
e, i, ö, ü

S

► 5. etkinliğin ardından, tahtaya alfabedeki her ses için 3-5 sözcük
yazıp anlamlarını öğretin. Bu sözcüklerin, öğrencilerin sınıfta ya da ev­
de sık kullandıkları nesnelerin adı olmasına özen gösterin. Tahtaya
yazdığınız her ses için öğrencilerden, bildikleri sözcükleri isteyin. Bu ça­
lışmanın ardından "Bu sözcükleri öğrenelim" yönergesiyle verilen ku­
tuyu da kullanarak ay, gün ve mevsim adlarını öğretin.

Aylar:
• ocak • şubat • mart • nisan • mayıs • haziran • temmuz
* ağustos • eylül • ekim • kasım * aralık

Günler:
• pazartesi • salı • çarşamba • perşembe • cuma * cumartesi • pazar

Mevsimler:
* ilkbahar • yaz • sonbahar ♦kış

1 Rakamları öğrenelim

5 Telefonları yazalım

> Etkinliğe, tahtaya "Sayılar" yazarak başlayın, önce O'dan 10'a ka­
dar olan sayıları tabloyu kullanarak siz okuyun ve ardından öğren­
cilere okutun. Yazılışları tabloda verilmeyen sayılardan birkaçını ör­
nek olarak siz yapın ve diğerlerini öğrencilerin tahmin ederek söy­
lemelerini isteyin. Tabloyu bu çalışma ile tamamladıktan sonra, tah­
taya farklı sayılar yazarak öğrencilere okutun.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
on

11 on bir
12 on iki
20
30
40
50
60
70
80
90

yirmi
otuz
kırk
elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan

100 yüz
101 yüz bir
200
300
400
500
501
600

1000
1010
2000
iki yüz
2003
üç yüz
10.000
dört yüz
100.000
beş yüz
1.000.000
beş yüz bir
3.000.000
10.000.000
altı yüz
100.000.000
1.000.000.000

bin
bin on
iki bin
iki bin üç
on bin
yüz bin
bir milyon
üç milyon
on milyon
yüz milyon
bir milyar

2 Eşleştirelim
> öğrencilerden tabloda verilen rakamları, okunuşları ile eşleştir­
melerini isteyin.

Yanıtlar

> önce ses kaydını bir kez dinletin. Ardından; ikinci dinleme­
yi de kesmeden yapın ve öğrencilerden kaydı ikinci kez din­
lerken tabloyu doldurmalarını isteyin. Telefon numaralarını ya­
zamayan öğrenciler için 3. dinlemede, her numarayı fek tek
dinletin. Bu çalışmada öğrencilere ses kaydında geçen söz­
cüklerin anlamlarını da öğretin.
Yanıtlar Polis
itfaiye

110

İlk Yardım/Ambulans

112

Elektrik Arıza

186

Su Arıza

185

Doğalgaz Arıza

187

Jandarma

6 Tarihleri söyleyelim
> Önce tahtaya o günün tarihini yazın ve öğrencilerden oku­
malarını isteyin. Ardından aşağıdaki tarihleri okutun. Bu çalış­
mada öğrencilerden doğum günlerini ya da herkesçe bilinen
önemli günleri gösteren farklı tarihler söylemelerini de iste­
yebilirsiniz.
• 20.09.2005

* 12.11.1973

• 29.04.1998

* 01.01.1980

. 7 ---------- yedi
16---------- on altı
88---------- ► seksen sekiz
120--------- >► yüz yirmi
356--------- >- üç yüz elli altı
1598--------- ► bin beş yüz doksan sekiz
1998-— ----- ► bin dokuz yüz doksan sekiz
2002---------iki bin iki
2005-------- iki bin beş
5500— —----- beş bin beş yüz

3 Okunuşlarını yazalım

7 Soralım, yazalım
> öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Her öğrenciden arkadaşı­
nın telefon numarasını öğrenip kitaba yazmasını isteyin. Daha
sonra farklı gruplardan öğrencilere not ettikleri telefon numa­
ralarını söyletin. Bu çalışmada öğrencilere, telefon numarası
soran kolay bir soru kalıbı öğretin.
Adı Soyadı

Telefonu

8 Tamamlayalım

> Bu etkinlikte öğrenciler verilen rakamların okunuşlarını yazarken
onları sayıların yazımı İle ilgili yazım kuralları konusunda (her sayı
ifadesinin ayrı yazılması gibi) yönlendirin. Yanlışlarını düzeltin.
9

17

42

368

555

710

1984

>- öğrencilerden verilen sözcükleri çoğul ekleriyle tamamla­
malarını isteyin. Bu çalışma bittikten sonra "saat, harf" gibi sık
kullanılan sözcüklerden hareketle istisnalar üzerinde durun.
1. kitap lajL
2. kalem__
3. defter__
4. sınıf____
5. kuş____
6. pencere_

7. öğretmen.
8. bilgisayar
9. televizyon
10. masa___
11. saat____
12. harf_____

4 Telefonları söyleyelim
> Tahtaya birkaç telefon numarası yazın ve okuyun. Ardından öğ­
rencilerden aşağıdaki telefon numaralarının okunuşlarını söyleme­
lerini isteyin. Bu etkinlikte öğrencilerin dikkatini telefon numaiarının
rakam rakam değil de sayı öbekleri halinde [üç yüz yirm i beş - on
iki - on yedi gibi) söylendiğine çekin.
• 468 70 63
• 435 97 81
• 444 0 532

• 0 532 725 45 89
• 0 212 645 74 13
• 00 90 312 496 02 47

-İlEr)

ÇOĞULLUK
Ad
araba
ev
öğrenci
kapı
doktor
okul
gözlük

Ek

Ö rn e k le r

-1ar
-ler

arabalar
öğrenciler
doktorlar
okullar
kapılar
gözlükler
*evlar

İKÖJS

Yanıtlar
Sözcük Alanı

PolonyalIyım • ben de • benim adım • nerelisin • senin adın

• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözleri
• Ülke ve milliyet adları

Dilbilgisi
• _

Beceriler
• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözlerini doğru kulla­
nabilme
• Ülkesini, milliyetini, uyruğunu söyleyebilme; bunları
başkasına sorabilme

Nicole
Tamer
Nicole
Tamer
Nicole
Sibel
Nicole
Tamer
Nicole

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adımU\co\& Senin adtnnp?
: Tamer. Bu da arkadaşım Sibel.
: Memnun oldum.
: Ben
de memnun oldum.
: Tamer sen nerelisin_____ ?
: Türküm. Sen nerelisin?
: Polonvalıvım .

Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat
3 Fotoğraflarla eşleyelim
> öğrencilerden verilen eylemlerin yanındaki kutulara ilgili fotoğraf­
ların numaralarını yazmalarını isteyin. Fotoğrafta örneklendirilmeyen
"el sallamak - el sıkışmak - sarılmak' gibi eylemleri de öğretin.

Yanıtlar • öpüşmek
• tokalaşmak

ı

2

• kucaklaşmak
• selamlaşmak

4 Yerleştirelim, konuşalım

1 Dinleyelim, tekrar edelim

Selamlaşma ve Ayrılma

Tanışma

> Bu etkinlik için tahtayı, sütunlar, "sabah, öğle, akşam" ve "ge-

> Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya bir tanışma diyaloğu
yazın. Bu kez»oluşturduğunuz diyalogun "memnun oldum - na­
sılsın - nerelisin - iyi günler" gibi soru ve ifadeleri içermesine dik­
kat edin. Bu diyaloğu sınıftaki tüm öğrencilerle tek tek canlandı­
rın. Sonra ses kaydını bölmeden dinletin. Ardından ses kaydını
ikinci kez ve tümceleri bölerek dinletin. Her tümceyi farklı öğren­
cilere ya da aynı anda sınıftaki tüm öğrencilere tekrar ettirin.

Ses Kaydı
Olga
Mana
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adım Olga. Sizin adınız ne?
: Benim adım Maria.
: Memnun oldum.
: Ben de memnun oldum. Nasılsınız7
: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Nerelisiniz?
Ben BulgaristanlIyım. Siz nerelisiniz?
Ben Rusum.

2 Yerleştirelim, konuşalım

ce“yi gösterecek biçimde dört sütuna bölün. Her sütunu kendi için­
de ikiye bölerek sütunları "selamlaşmcf' ve "ayrılmcf' olarak işaret­
leyin. Kutudaki sözcüklerin anlamlarını, kullanıldığı zaman ve du­
rumları tahtada oluşturduğunuz tabloyu kullanarak öğretin. Daha
sonra sınıfı ikişerli gruplara ayırın ve öğrencilerden rolleri paylaşa­
rak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Bu çalışmada öğrencileri
ifadelerin birbirlerine uygunluğu konusunda yönlendirin. “Merhabd‘ ifadesine karşılık olarak bîr ayrılma sözü; "nasılsın" sorusu kar­
şısında bir selamlaşma ifadesi kullanmamaları konusunda uyarın.
Yanıtlar

merhaba • günaydın • iyi günler • iyi akşamlar • iyi geceler
görüşürüz • güle güle • hoşça kal • hoş geldiniz • hoş bulduk • selam
1

A: Merhaba /...

Ne haber?

B: İyiyim. Sen nasılsın?

A: Hoşçakal Murat,
sonra görüşürüz..
B: Görüşürüz /... .

2

Nasılsın Olga?
Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Hoşça kal / .. .

{f-,

> öğrencilerden önce boşlukları uygun sözcüklerle tamamla­
malarını isteyin. Ardından diyaloğu iki öğrenciye okutun, varsa
yanlışlarını düzeltin ve diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­
melerini isteyin.

20

3/4/7

A: Günaydın arkadaşlar!
B: Günaydın
.

Güle güle /...
A: Size iyi akşamlar
Yarın görüşürüz.
A: Buyurun Pınar Hanım. Hoş geldiniz B: Sana da iyi
B: Hos bulduk .
akşamlar.

Daha sonra öğrenciler­ den sınıftaki arkadaşlarının adlarını yazma alanında "nereli?" söz­ cüklerinin önüne yazmalarını ve tümceleri tamamlamalarını isteyin. benim adım da Lena. . İngiltereliyim. Son olarak birkaç ünlü kişinin nereli olduğunu sınıfa sorun ve her öğrenciden ünlü bir kişi belirlemesini ve sınıfa nereli olduğunu sor­ masını isteyin. Nasılsınız? 0 iza : Teşekkür ederim. 7 Ülkesini ve milliyetini söyleyelim. benim adım Claudia.iyi günler. . • _________ nereli? iza : iyi günler. . 0 8 Dinleyelim. [3] Lena : Ben RomanyalIyım. dolduralım C° ) Kim. . ben imelda! Singapurluyum. benim adım Maria. ya siz. sağolun.Selam. Bu aşamada ben de. yazalım > Etkinliğe öğrencilere "nereli" olduklarını sorarak başlayın. [Tö] İza : Memnun oldum. Yunan Lena : Merhaba.Ülke 5 Sıralayalım Milliyet Ülke Milliyet >. ispanyalıyım. Hoşçakalın. Adım Toru. Kaydı ikinci kez dinletin ve yanıtlarını kontrol ettirin. 00 • Kırgızistan Kırgızistanlı (Kırgız) ■Macaristan Macaristanlı (Macar) • Moğolistan Moğolistanlı (Moğol) • Pakistan PakistanlI • Peru Perulu • Polonya PolonyalI (Leh) Iraklı • Portekiz Portekizli • Ingiltere İngiltereli (İngiliz) • Rusya Rusyalı (Rus) • Iran iranlı • Sırbistan Sırbistanlı (Sırp) • Ispanya Ispanyalı (İspanyol) • Yunanistan YunanistanlI (Yunanlı.Ben Japonyalıyım.Merhaba. Siz nerelisiniz? 0 • Hindistan Hindistanlı (Hintli) • Irak Lena : Size de iyi günler. Maria Isoanvah Toru Japon Claudia Alman __ Roberto halyah Virginia İngiltereli .Ben Ahmed. AfganistanlIyım. size de gibi ifa­ deler üzerinde durun. . Nereli? 6 Bir diyalog yazalım <^2 > 5. etkinlik için oluşturduğunuz gruplardan. verilen sözcüklerle bir tanışma veya selamlaşma diyalogu hazırlamalarını isteyin. benim adım iza. benim adım da.öğrencilerden verilen tümceleri düzgün bir diyalog oluşturacak • Afganistan AfganistanlI (Afgan) • İtalya Italyalı (Italyan) biçimde sıralamalarını isteyin. OD iza : Belçikalıyım. AlmanyalIyım. Bu çalışmanın ardından ikişerli grup­ lar oluşturarak rolleri dağıtın ve diyalogu okutun. Ses Kaydı . Farklı öğrencilere oluşturdukları tümceleri okutun. adım Virginia. Siz nasılsınız? 0 iza : Merhaba.Selam! Ben Roberfo. 0 _____________ nereli?____________ . • Almanya AlmanyalI (Alman) • Japonya Japonyalı (Japon) • ABD Amerikalı (Amerikan) • Kanada KanadalI ■Kazakistan Kazakistanlı (Kazak)) • Arjantin Arjantinli • Belçika Belçikalı • Bulgaristan BulgaristanlI (Bulgar) • Filistin Filistinli Yanıtlar • Fransa Fransalı (Fransız) Lena : Ben de iyiyim. iyiyim. Ya siz? 0 Maradona nereli? Arjantinli . • _________ nereli? _____________ nereli?____________ . Ardın­ dan tablodaki bilgileri bir öğrenciye okutun.Merhaba. >.öğrencilere ses kaydını dinletin ve konuşan kişilerin nereli ol­ duğunu tabloya yazmalarını söyleyin. öğren­ ciler diyalog oluştururken yazımla ilgili yanlışları kontrol ederek dü­ zeltin. . • _________ nereli? Lena : Ben de memnun oldum. Daha sonra ses kaydını dinletip her tümce üze­ rinde ayrı ayrı durarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağ­ layın. Uyrukları ve milli­ yetleri tabloda yer almayan öğrencilerle ilgili bilgileri tahtaya yazın. Tüm gruplara diyaloglarını okutun. Bu aşamada yan­ lışları düzeltmeyin. italyalıyım.

A: ? 3. etkinlikte doldurdukları tablodaki bilgileri kullanarak örnekteki gibi diyaloglar oluşturmalarını isteyin. A: 7. A: B: 5. A: B: . konuşalım > öğrencilerden fotoğrafları ve 8. milliyet adlarını kullanmaları konusunda uyarın. A: ? 4. A: 1 22 Imelda Virginia B: . 1. A: Ahmed nereli______ ? B: AfganistanlI CAfsan) 2. 6. An­ cak onları bu kez ülke adlarını değil.9 Yazalım. .

bulnlarl. mayı ve yanıtlamayı öğretin. şurası da banyo. gibi ad tümceleri üzerinde durun. Salon biraz küçük deRil mi? A Hayır bu salon yirmi beş metrekare. C ğj Fotoğraflar > Ses kaydını dinletmeden önce. Bence küçük değil. diyalogda geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcükleri açıklayın.Bugün cumartesi mi? . Bu etkinlik için daha önceden. meslek adları • Niteleme sıfatları. Sorularınız için öncelikle sınıftaki eşya­ ları ve öğrencileri kullanın. olnlarl. Nerelisiniz? ___ 3. bugün cumartesi değil. . Bugün hava nasıl? . 6. yer ve kişilerin bir yerde bulunup bulunmadığını söyle­ yebilme/sorabilme • Sıralanış sözcüklerini doğru kullanabilme > öğrencilere ses kaydını dinleterek onlardan.Hayır. çok güzel bir şehir.Evet hava soğuk/Hayır. . -sin.Hava soğuk mu? 1. B: Teşekkür ederim.Yanıtlar Sözcük Alanı ( bu • o • orası« şurası ♦şu • burası j • Eşya. bir kişinin kim. Okul nerede?____ 8. dinleyelim 5. A li öğrenci/diplomat/Alman. Kim bekar?_______ . şulnlar). Bu aşa­ mada yaptıkları yanlışları düzeltmeyin. tamamlayalım Yeni E v >• Ders kitabında yer alan etkinliklere başlamadan önce.-lyllz.. öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp "A" ve "B" rol­ lerini dağıtarak diyaloğu okumalarını isteyin. çeşitli eş­ Yanıtlar yaları. -(siniz. adılların yeri­ ne ad koyarak. 4. kim olduğunu söyleyebil­ me/sorabilme Ayşen Evet. şurası. öğretmen kim?___ 10. bir yerin neresi olduğunu sor­ > Ses kaydını dinleterek öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. Burası neresi? Antalya Aylin • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi) kim? Ayşen • SIRALAMA -(İ)ncİ • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi devaml -lylim. Hayır. neresi. A Burası mutfak. İzmir. orası adıllarını ve bu adılları kullana­ rak bir nesnenin ne. öğrenciler nerede? 7. Burası neresi?____ 10 Yerleştirelint. Beceriler Aylin İzmir güzel bir şehir mi? • Eşya. orası yatak odası. . sonra da soruları sınıfta kendi be­ lirleyecekleri kişilere sormalarını. yer. Sınıf büyük/temiz/dolu/boş. A işte ev burası.-mİ soru sözcüğünün seçilmesi ile ilgili kuralları da anlattıktan sonra öğrencilerden yanlarında bulunan eşyaları ya da sizin dağı­ tacağınız görselleri kullanarak birbirlerine öğrettiğiniz adılları kulla­ narak sorular sormalarını ve yanıtlamalarını İsteyin. kendilerine soruluyorsa not­ larına göre yanıtlamalarını isteyin. Sonra öğrencilerden kutuda verilen sözcüklerle diyaloğu tamamlamaya çalışmalarını isteyin. 2. sözcükleri doğ­ ru boşluklara yazıp yazmadıklarını kontrol etmelerini isteyin. bence burası büyük ve güzel bir ev. sıra sayı sıfatları Bu Aylin Ayşen Dilbilgisi . konuşalım Hava güzel/soğuk. yer ve kişilerin. gibi örnek diyaloglar yazın ve öğrencileri gruplara ayırarak onlardan da ad tümcelerini kullanarak diyaloglar oluşturmalarını isteyin. Evet. > Adılların öğretimi ile ilgili çalışmalarınızın ardından. Bugün ne?_______ 9. 12 Tamamlayalım. Yanlış seçilen sözcüklerle ilgili farklı örnekler kullanarak açık­ lama yapın. yerleri. Bugün nasılsınız?. • Eşya. burası. İyi günler. ne. Aylin Şurası da Antalya mı? Ayşen Orası Antalya değil. -IIEıi O İrlandalI bir turist. Tahtaya. Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 11 Dinleyelim. meslekleri gösteren fotoğraflar hazırlayın. Burası neresi ? Çocuk odası m ı ? >. Sizin adınız ne? . > öğrencilerden bu etkinlikte verilen tümceleri önce kendileri­ ne göre tamamlamalarını. çok güzel bir fotoğraf. hava soğuk değil.

Sınıf temiz mi ? Evet. hasta 20. Daha son­ ra her diyaloğu bir öğrenciye okutarak o diyalogla ilgili fotoğrafı buldurun. sözlük______ m u? Hayır. 9. Odada değiller. şg/b/r_________________ 14. yemek lezzetli . Açıklamanız­ da. Konser knlnhnlık 11. fotoğraflardaki kişilerin ne­ rede olduklarını sorup aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Yanıtlar 1. A li öğretmen Idoktor değili. 6. > 15. İstanbul büyük 7. Bir sonraki adımda tahtaya yazdığı­ nız yanıt tümcelerine -mİ soru sözcüğünü ekleyerek bunları soru tümcesine dönüştürüp "evet/hayır" ile yanıtlayın ve 15. Müze nerede? \ T\ Hayır. 3. A: Teşekkürler. 6. Şerefe sgğ«fe . sınıf temiz________ 2. A: öğrenci işleri nerede7 arka bahçede mi? Sınıf burası torası değili. A: Kafeterya nerede acaba? B: Bahçedeler. 8. Burası ev Pazar <ieğ. İstanbul büyük . J \ iyi günler. o doktor değil_____ . A: Bu haritada. burası neresi? A: Alo! iyi günler. ileride. O doktor mu ? Hayır. 8. 2. şu anda burada B: işte şurada. orası B: Burası Kızılay. 13 Tamamlayalım > Bu çalışmadan önce öğrencilerin gerektiğinde kullanmaları için tahtaya soru ekinin seçimi ile ilgili kuralı yazın ve öğrenci­ lerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. iki yüz metre değil. Burası Esen Sokak mı? 0 Evet. Müdür Mine Hanım > Tahtaya yazdığınız örneklerden hareketle -DE ekinin biçimlen­ . 13. 5. Parti eğlenceli _>m_? Evet. Postane bu sokakta mı7 0 Evet. Şurası müze mi? 00 O özlem. etkinliğe geçmeden önce tahtaya son olarak bu etkinlik­ teki 9 no'lu tümceyi yazın. solda. postane değil. 16. öğretmen / doktor mesiyle ilgili kuralları anlatın.--' A: Pardon. Deniz soğuk »m ? Evet. Filiz Hanım o mu’ \ T\ Hayır. ? Hayır. doktor_______________ . 4. 0 gözlük mü ? Hayır. Kitap nerede? Masada. A: ön bahçede mi. Burası neresi? |U Hayır. mı ? Hayır. gibi örnekler kullanarak tümce çiftlerinde odaklanılan bilginin farklı olduğunu gösterin. O bir sözlük _jm L? Evet. 15. 10. mi ? Evet. kütüphane bu katta. burası mutfak değil. Filiz Hanım o.doktor Erol. öğretmen o A li nerede? Evde. mı ? Evet. burası ev değil_________ . orası 3. burası Funda Sokak. Paris bir şehir mi ? Evet. Bu M urat (AH değili. ./ . Güvenpark. Kızılay'da bir neresi? B: Burası Park Eczanesi. B: Birinci katta. o Filiz Hanım değil. Erol öğretmen w» . Bu et­ B: Merhaba. Yemek lezzetli eğlenceli___ w» ? Hnyır konser kalabalık değil. 10. Bugün hava sıcak mı ? Hayır. orası müze. A: Kütüphane de birinci katta mı? öğretmen A li lErol değili. o değil 19. 00 Evet. B: Arka bahçedeler. Kalem nerede? Çantada. bu sokakta. Bugün pazar 12. / . o gözlük değil_____ 5. 14 Eşleyelim 15 Eşleyelim Nerede? > Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere. B: Hayır. Yanıtlar 1. Şurası banka 4. Kütüphane burası _ m _ ? Evet. park var. B: Altıncı katta. öğrencilerin dikkatini tümcedeki -DE ekine çekin ve tahtaya aşağıdaki tümceleri veya benzerlerini yazın. :4 C. Bu kim7 [T] Müze Ulus'ta. Çocuk hasta _m ı_? Evet. szaafe rfeğ.öğrenciler nerede? Okulda. -si) A: Merhaba. İleride. 9.7___ . A: Peki. A: Mehmet Bey orada mı? Nerede acaba? B: Hayır. burası 18. etkinliğe geçin. 7. A: Çocuklar nerede? > öğrencilerden soruları yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. w»' ? Hayır. Burası postane mi? ? 17. kinlik sonrasında 2 ve 8 no'lu soruları yanıtlarıyla birlikte tahta­ ya yazarak bu iki soru tümcesinin farkını açıklayın. mü ? Evet. m. Murat doktor mu ? Evet. M urat bu lo değili. Teşekkür ederim. Burası mutfak mı? E l Hayır. Burası sınıf Ikafeferya değili.0 Filiz Hanım mı7 [Tj Burası Funda Sokak.

altı kaçıncı (kat) kütüphane kafeste Elif Hanım yaşlı değil mi? kaç sonuncu (durak) bu katta Onlar burada.bir sınıf. öğrenciler sınıfta 10.Okuma Salonu 1. Bu ne? ■ .15.. 19 numaralı sınıf nerede? Altıncı katta 25 .. Sevgi bekar 3. öğrencilerden kartta verilen sözcüklerle örnekteki gibi tüm­ celer oluşturmalarını isteyin. Kütüphane kaçıncı katta? mL ? 8.2.8 idare Amirliği Öğretim Elemanları Sınıflar 1. * Burası kim ? Murat öğretmen mı Bu sözlük değil m i7 bir (ı)ncı dokuzuncu (ev) m ü dür 0 mi Murat öğretmen mi? yedi (i)nci yedinci (kat) kitap sözlük mu M ü d ü r o m u? dokuz uncu birin ci (sokak) Eiif Hanım yaşlı mü K ütüphane bu katta mı? d ö rt üncü altıncı (blok) kuş burada Kuş kafeste değil...(İ)ncİ Örnekler Ek . ünitenin bu bölümüne kadar yaptığınız dilbilgisi açıklamalarını dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin.12 Yanıtlar 7. Hakan hasta mı ? 5..11. ? 11. m 16 Tamamlayalım > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce. 6..19. Fotokopi odası nerede? Üçüncü katta . KAT 6. 22.. kattayız..... etkinliği uygulayın. kat ta . resim Diyalog 2: 3.. resim Diyalog 3: 1.DVD Kulüp Dil Kütüphanesi ...16. kafeterya„da_ Bugün cuma mı B irin c i katta __ ? ? 4. KAT Öğretim Elemanları Sınıflar 13... 20. 4.17 Tabelaya bakalım.. Daha sonra etkinlikteki tümcelerin her birini farklı bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Ali sınıfta değil . resim Diyalog 4: 2.. tüm öğrencilere yanıtlarını okutun. ____ w ı_ mı Öğretim Elemanları Sınıflar 9.Halkla ilişkiler. 21.. Bu sınıf kaçırıcı katta? Kafeterya kaçıncı katta? Burası kaçıncı sokak/cadde? gibi sorular yöneltin.3. Son olarak tahtaya Biz şim di kaçıncı kattayız? Yanıtlar Diyalog 1: 4. . . Sıralanış eklerini doğru kullanan öğrencilerin yanıtları­ nı tahtaya yazın ve bu tümcelerden hareketle eklerin seçilişi ile ilgili kuralları anlatın..14. son I * Burada kalabalık? nerede Kitap nerede ? - *dörtüncü (bölüm) I Sınıflar 18. Kitaplar masa da ? 1..eylemi) ile ilgili açıklamalarınızı yapın.17 2.. öğrenci işleri kaçıncı katta? Birinci katta . 3 Orası TÖMER mi ? 4. KAT 2. Açıklamalarınızın ardından öğrencilere. Kantin nerede? Dördüncü katta 6. 3.7. 23 *Kitap nerede mi? kimde . KAT Kantin Öğretim Elemanları Fotokopi Sınıflar 5.10. 4 numaralı sınıf kaçıncı katta? İkinci katta 5.. Bu elbise pahalı 12.. resim işSai | - jŞjTfy» — bu(nlar) ne şurası kim Şurası neresi? neresi Onlar kim ? değil Birinci/ikinci/. Kütüphane 1. yanıtlayalım > öğrencilere hiçbir açıklama yapmadan onlardan soruları ta­ belaya göre yanıtlamalarını isteyin. Can Bey oda da mı 9.. Açık­ lamalarınızı dilbilgisi kartını kullanarak özetleyin ve 18. özgür öğretmen 2 Orası. Yanıtlar mi 1...4 Öğrenci İşleri . tümcelerini veya kişi eki içeren başka tümceleri yazarak kişi ekleri ile özne konumunda bulunan adılların altını çizin ve haber kipi I/'.

okuma metninde geçecek sr da bulunmasına dikkat edin. Kafeterya altıncı kati«________ mı__ ? 9. Kitaplar sen_^e________ mİ__ ? 5.. 19 Dinleyelim. ilk dinlemenin ardından birkaç öğren­ ciye tablodaki bilgilerle ilgili sorular yöneltin. övgü daha sakin. . Suriyeli.-. benim adım Burak. Ben Nılgün. siz Ali -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Siz doktor musunuz? onlar hasta (-lar/-ler) * Onlar çalışkanlar. nereli gibi sözcükle­ ri ek çözümlemesi yapmadan sözlükse! biçimler olarak öğretin. Siz nereli siniz ? 12.corn . vc<ş< . .. Pek yakışıklı değil im ama çok sempatik bir geniicim_. bekarım_____ 10. Zayıf//» bir gen. ben evli değilim .Metinlerle ilgili çalışmalara başlamada-' önce. 13. öğrer söylediği tüm sıfatları tahtaya yazın. Ben çok hareketliyim . Usa Cransc : Umiko bir öğretmen. Ahmet Bey siz m isiniz ? 14. uzun boyluma? . Tahtada oluşta nuz sıfat listesi içinde. 20 26 (yirmi altı) yaşındaıam . Siz görevli m isiniz ? Sekin. Merhaba. .ic ve İs­ ve lıiL . ben öğretmen sen çalışkan o doktor biz öğrenci -ız/-iz/-uz/-üz/-yiz/-yiz/-yuz/-yüz Biz öğretmeniz. İngiltereli. 30 (otuz) yaşında . Yemekte ne var? Biz çok açi^______ 11. Japon > Bu etkinlikteki tümcelerde geçen İrlandalI. Biz şimdi okul dayız .«derini kullanarak benzer sıfatlar bulmalarını isteyin.com. Tahtaya her öğrenci ile ilgili uzun. ses kaydını ilk dinlemelerinde ta­ mamlamaya çalışmalarını isteyin. > Bu çalışmayı yapacak öğrenci sınıftaki kişilerle ilgili gerekli bilgilere sa­ hip değilse her öğrenciden adını. : -veya birkaç öğrenci belirleyip bu öğrenciler: s refın cr_. Onlar doktor__ mu__? 7. Bu sınıfta beş öğrenci var._gun@hotmail. güze1 gibi bir ik. Suriyeli. O A li mi? 18 Tamamlayalım ■ * öğretmen Fransız r 0 V\od''T rûscT T / Suriyeli ■f Diplomat ■r > Etkinlikte yer alan her bir tümceyi farklı bir öğrenciye okutun ve okuyan öğrenci öğrepcinin tümceyi uygun haber kipi eki ile tamamlamasını isteyin. kısa. sözlü anlatım metni oluşturacak öğrenciden de bu bil­ gileri not etmesini isteyin. O Japo~ S_rye mat. e-posta adresimiz: ezgi0 6 @yahoo. Ben ve Öv­ gü ikizJz:. Ali İrlandalI cleMil .Siz evli m isiniz ? >. e-posîa m: tolga79@yahoo. uyruğunu/ülkesini ve mesle­ ğini söylemesini. bu da kardeşim Övgü. Vlademir üniversitede öğrenci C 5-_ John öğretmen. Aysun Hanım bu şirkette müdür mü__? 8. değil -sm/-sin/-sün/-sün Sen öğrenci değilsin.Hayır. Siz Alman mısınız? 3. e-posîa: e-posta adresim: Burak 2000@yahoo.com Merhaba! Ben Ezgi. 6. Ankara'da bir restoranda garsonum. işaretleyelim Kimler Sınıfta? > Bu çalışmada öğrencilerden tabloyu.HMHKMnNİ ' ■ ■ 1 ÜS -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben hastayım. ovgu@hotmail.. soyadını.s n: nn.com Adım Tolga. Siz öğretmen misiniz? 4. Yakışıklı tanbullulara. sıfat yazın. Diğer öğrencilerden ce sez i . (yirmi) yaşındavm? Avukata». Daha sonra o<umc Serîni farklı öğrencilere okutup tamamlatın. Ben TÖMER'de öğrenci Haydi Tanışalım 2.com Nii_. Hemşire / Yanıtlar 20 Tamamlayalım ____ 1. Kim öğretmen? Kim Hemşire? Lisa Diplomat mı? > Tabloyu yanlış dolduran öğrenciler için ses kaydını bir kez daha dinle­ tin ve bir öğrenciden sınıftaki kişiler hakkında ses kaydındakine benzer bir sözlü anlatım metni oluşturup sınıfa anlatmasını isteyin.

24 Tamamlayalım, konuşalım

21 Kendimizi tanıtalım
> öğrencilerden, bir önceki etkinlikte tahtaya yazdığınız sıfatları da
kullanarak kendileriyle ilgili 20. etkinlikte verilenlere benzer bir pa­
ragraf oluşturmalarını isteyin. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafları
okutup yanlışlarını düzeltin.

ği

> Bu çalışma için önce ikişerli gruplar oluşturun. Her gruptan
diyalogları tamamlamalarını ve okumalarını isteyin. Aynı grup­
lardan diyalogları örnek alarak ve kendileri ile ilgili bilgileri kul­
lanarak benzer diyaloglar üretmelerini ve bu diyalogları can­
landırmalarını isteyin.
Yanıtlar

22 Yerleştirelim
> Verilen tümceleri tamamlatmaya başlamadan önce, tahtaya kişi
adıllarını ve adılla uyumlu kişi eklerini yazın, öğrencilerden gerekti­
ğinde tahtadaki bilgileri de kullanarak tümceleri uygun biçimde
tamamlamalarını isteyin.

A: Merhaba. Adınız, soyadınız lütfen.
B: Yüksel Kibar.
A: öğrenci m isiniz

7

Yanıtlar
B: Hayır, öğrenci

desilim

zayıfsın • lezzetli • Ingiliz • tenha
pahalı • çalışkanız • kolay • güzelsiniz
ılık • sakinim • öğretmen
Bence sen şişman değilsin, zayıfsın

A: Nerelisiniz_______________ ?
B: Türküm.

.

A: Evli misiniz?

Biz tembel değiliz, çalışkanız.
B: Evet, evliyim_____

Bugün hava sıcak değil, ılık .
Unda İtalyan değil, İngiliz .
Bugün sokaklar kalabalık değil, tenha
Sınav soruları zor mu, kolay

.

mı?

A: Burası

Ben sinirli değilim, her zaman çok sakinim .

neresi

acaba?

B: Burası Güneş Sokak.

8. Fatih öğrenci değil, öğretmen
A: Yeşil Sineması bu sokak ta

9. Bugün cok güzelsiniz
10. Yemek çok -lezzetli.

mı 7

B: Hayır, bu sokakta değil

İ l. Bu araba çok ucuz değil, pahalı.

A: Peki nerede?
B: ikinci Cadde'de.

23 Yerleştirelim

A: Teşekkürler.

> Bu etkinliğe öğrencilerden verilen ifadelerin anlamlarını sözlükle­
rinden bulmalarını isteyerek başlayın. Sonra her bir diyaloğu farklı
bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Diyalogları tamamlamak için
kullanılmayan ifadelerin hangi durumlarda kullanıldığını örnekleyen
durumlar yaratın.

B: Rica ederim.

A: Alo! Merhaba Can. Nasılsın

Yanıtlar

7

B: Merhaba Burak, iyiyim, sağol.

/
buyurun • geçmiş olsun • affedersiniz • rica ederim
l v teşekkürler * lütfen • afiyet olsun » sağol • bir şey değil

B: İstanbul'dayım.

1 ) A: Neyin var7 Hasta mısın? \
B: Evet, biraz ateşim var.
A: Geçmiş olsun ........

. 2 } A: Affedersiniz ,bu koltuk >
boş mu?

A: Şu anda neredesin...?

Bir kola lütfen
Tabii, buyurun

A: öyle mi? İstanbul nasıl?
B: Çok güzel. Orada hava nasıl____

Teşekkürler

B: Rica ederim/Rir

A: Burası bugün biraz soğuk.

B: Evet, boş.

27

> Açıklamalarınızın ardından diyalogu öğrencilere bir kez oku­
tun ve sorulan yanıtlamalarını isteyin.

Sözcük Alanı
• Eşya, yer, meslek adları

Dilbilgisi
• VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipii var, yok

Beceriler
• Herhangi bir nesnenin, kişinin, bir yerde bulunup bulun­
madığını söyleyebilme/sorabilme
• Nesnelerin ve kişilerin yerlerini, özelliklerini, niteliklerini söy­
leyebilme/sorabilme

Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat

> Bu alt ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce tahtayı iki
sütuna bölün ve sütunlardan birine "var" diğerine "yok" yazın. Daha
sonra ilgili sütunlara sınıfta olan ve olmayan eşya adlarını kullana­
rak,

Sınıfta sandalye var.

Manav : Hoş geldiniz.

Sınıfta televizyon var.

Müşteri : Hoş bulduk. Kiraz var mı?

Sınıfta öğrenciler var.

Manav : Evet, var. Kaç kilo?
Müşteri : 1 kilo lütfen.
Manav : Tabii.

Sınıfta bilgisayar yok.

Müşteri : Muz var mı?

Sınıfta yatak yok.

Manav : Hayır.

Sınıfta buzdolabı yok

Müşteri ; Peki, üzüm var mı?

gibi tümceler yazın ve "-DE ne var?' sorusunu sorabileceğiniz uygun

Manav : Maalesef, bugün üzüm de yok.

bir durum oluşturun (daha önceden hazırlayacağınız ve içinde fark-

Müşteri : Tamam, 1 kilo kiraz kaç lira7

: eşyaların bulunduğu bir çantayı sınıfa getirmek, öğrencilere pen­

cereden görünen sokakta/bahçede/... neler olduğunu sormak, öğ'enciler görmeden avucunuza bir şey alıp bunun ne olduğunu sor­
mak gibi). Aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Daha sonra bu tümcelere
soru eki ekleyerek evet/hayır soruları oluşturun. Sorulardan birkaçını
siz yanıtlayın, diğerlerinin yanıtını öğrencilerden isteyin.

1 Okuyalım, yanıtlayalım

Manav : 2 TL.
Müşteri : Buyurun, iyi günler.
Manav : Teşekkürler. Güle güle.

Yanıtlar

/ /

> Metni okutmadan önce görseli kullanarak öğrencilere manavda
neler olduğunu sorun ve tahtaya meyve sebze adlarını yazın. Bu
aşamada varoluş tümceleri ile ilgili açıklamalarınızı yapın.
> Ardından diyaloğu okutarak öğrencilerden sorulan yanıtlamaları­
nı isteyin.

Manavda kavun var mı?
Resimde patates var mı?
ya da

Sınıfta buzdolabı var mı?
Sınıfta kedi var mı?
gibi olumsuz yanıt gerektiren soru tümcelerinden hareketle soru
tümceleri ile ilgili kuralları verin.

Doğru

Yanlış

1. Manavda muz ve üzüm yok.

[7]

2. Manavda vişne var.

[7]

3. Bir kilo kiraz üç YTL.

[7]

1. Fotoğrafta elma var mı?
Hayır yok_____________________________________ _.
2. Fotoğrafta domates var mı?
Evet var

_____ ____________ ______ . ■
_____.

3. Fotoğrafta hangi meyveler var?
Armut, çilek, kiraz, ayva, erik, kivi, ananas, üzüm ... var
4. Fotoğrafta sebze var mı?
Evet v a r ______________________________ _________

:

.

26 Tamamlayalım, dinleyelim

27 Resme bakalım, tamamlayalım

Var mı? Yok mu?
>- öğrencilerden önce diyalogları tamamlamalarını, ardından da
ses kayıtlarını dinleyerek yanıtlarını kontrol etmelerini isteyin.

>- Bu etkinliğe varoluş tümcesi soruları ile değil; görseldeki
nesnelere dönük Bu ne? soruları ile başlayın, öğrenciler için
yeni olan sözcükleri tahtaya yazın. Görseldeki tüm nesneler
hakkında konuştuktan ve bu aşamaya kadar yaptığınız açık­
lamaları dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra, so­
rularla ilgili çalışmayı yaptırın.

Yanıtlar
1. Yerde

f 1)

V

A: Hoş geldiniz.
B: Hoş bulduk. Çorba
var

A: Evet, domates çorbası
var
B: Hmm... Tamam, iki çorba lütfen.

h a lı ve g ita r

2. Koltukta kitap

?

_var.

yok

3. Sehpada kitap/tabak,

_yok.

4. Sehpada bardak _

y

5. Pencere______ perde

vnr

6. Televizyonda

vnr

7. Kitaplıkta

yarışma

kitaplar______ var.

8. Vazoda
9. Sehpada

var

çiçek

gazete, tabak ve vazo vnr

10. Tabakta_______ meyve

vnr

11. Yerde

yok

kitap/gazete...

12. Sandalyede

var

kedi

13. Sandalyede gazete

yok

14. Odada buzdolabı/bilgisayar/...

yok

VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipi)
Ad

Ek

Ad

masa -da ne
oda
-de kim
market -ta yem ek
dolap
-te süt


'+
var

-

var, yok
7

Örnek

Dolapta yemek var mı?

mu

Masada ne var?
Odada kim yok?

*Markette süt değil.

28 Dinleyelim, işaretleyelim
____________________
A: Bu ayakkabı nasıl?
B: Fena değil ama 36 numara biraz küçük. 37 numara
var_______ mı
?
A: Hayır,___y ° k
. Yalnızca bu
B: Hmm... Peki, iyi günler.

numara var.

\

Diyaloglar
>- Etkinliğe başlamadan önce, tabloda verilen tümceleri tek
tek okuyarak öğrencilere art arda üç diyalog dinleyeceklerini,
verilen tümcelerin kaç numaralı diyalogda geçtiğini ses kaydı­
nı dinlerken tabloda işaretlemelerini isteyin.

29

Yanıtlar

2.
3.
1.
Diyalog Diyalog Diyalog
/

1. Şu anda yemekte.
2. Burası And Sokağı mı?

□ Hayır, burası bir oda.

3. iş Bankası bu sokakta mı?

□ Hayır, burada oda yok.

4. İyi günler, öğrenci işleri

/

nerede?

6. Bu binada kafeterya var mı?

[7] Evet, burası bir oda.
□ Evet, burası bir oda değil.

5. Alp Bey orada mı?

2. Burası, oda mı

3. Televizyon kapalı mı_____
□ Hayır, televizyon kapalı.

/
/

Gp Hayır, televizyon kapalı
□ Evet, televizyon açık.
□ Evet, televizyon değil.

29 Dinleyelim, bulalım
Hangi Oda?
► Bu çalışma için öğrencilerle görseller hakkında önceden ko­
nuşmayın. Yalnızca ses kaydını dinletmeden önce birkaç daki­
ka süresince görselleri incelemelerini isteyin. Ardından ses kay­
dını dinleterek öğrencilerden kayıtta tasvir edilen odayı bulma­
larını isteyin.

4. Kitaplıkta ne var_______
0 Kitaplıkta kitaplar var.
□ Kitaplık var.
□ Kitaplıkta kitap yok.
□ Kitaplıkta kitap değil.

31 Resme bakalım, yanıtlayalım
Ses Kaydı
Burası büyük ve güzel bir oda. Odada büyük bir sehpa var.
Sehpada bir vazo ve vazoda çiçekler var. Duvarda büyük bir
tablo ve resimler var. Kitaplıkta kitaplar var. Odada hiç san­
dalye yok. Televizyon açık. Bu odada koltuk ve halı da var.

> öğrencilerden resmi incelemelerini ve soruları yanıtlamalarını is­
teyin. Ardından soruları farklı öğrencilere sorun ve yanıtlarını değer­
lendirin.

V ' V

4

/ i

■ '

1 *‘ j

1

i‘

30 Dinleyelim, yazalım
> Öğrencilerden ses kaydını dinlemeden önce verilen seçenek­
leri okumalarını isteyin. Daha sonra kaydı dinletin ve soruları
boşluklara yazarak her soru için uygun yanıtın hangi seçenekte
verildiğini bulmalarını isteyin.

1. Burası ne?

5. Odada kaç sandalye var?

2. Burada yatak var mı?

6. Masada neler var?

3. Masada bardak var mı?

7. Havlu nerede?

4. Duvarda tablo var mı?

8. Duvarlarda neler var?

Yanıtlar
1. Odada televizyon var mı ?
0 Evet, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon değil.
□ Evet, odada televizyon yok.

soruları lerle ilgili açıklama yapmayın.Her şey var. Cep telefonu. var? Eşyalar nerede? Sınıfta kimler var? Sınıfta kaç öğrenci var? .Kitap da var mı? . bu ne kadar büyük bir çanta. anlatalım Çantada Ne Var? Sınıfta > Bu çalışmada ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere sözcük­ > öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.Sibel.32 Dinleyelim. kaset. Her öğrenciden. gözlük. ' .. Dinleme etkinliğinden sonra ikişerli gruplar oluştura­ rak öğrencilerin arkadaşlarına cüzdanlarında/çantalarında neler ol­ duğunu sormalarını ve aldıkları yanıta göre 3 eşya adını söyleme­ lerini isteyin. Sınıfta neler var? Sınıfta kaç masa / sandalye / . öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri duyarak belirlemelerini isteyin. işaretleyelim 33 Soralım. anahtar. ilaç. Daha sonra soruları birkaç öğrenciye siz yöneltin.. içinde neler var? . mendil. □ 0 □ (3 [7] □ [7] Makyaj çantası Üaç Yüzük Cüzdan Ayna Parfüm Anahtar [7] [7] [7] □ □ [7] □ Kaset Defter Cep telefonu Sözlük Kitap Mendil Tarak > Bu çalışmanın ardından oluşturduğunuz grupları karşılıklı konuşma sayfalarına yönlendirin. daha sonra diğer öğrenciye sormalarını ve kendilerine sorulduğunda notlarını kullanarak yanıtlamalarını isteyin. Ses Kaydı . cüzdan.Hayır. çok şey var. kitap yok ama küçük bir defter var.. Yeni sözcüklerin anlamını etkinliğin ardından verin.. önce kendilerinin yanıtlamalarını. ayna. öğrenciler eksik yanıt verirse diğer öğrencilere söz vererek eksikleri tamamlatın.

> Karşılıklı konuşma çalışması İçin A ve B öğrencilerini belirleyin ve öğrencilerden yalnızca kendi sayfasındaki görseli incelemeleri konu­ sunda uyarın ve A rolündeki öğrencilerden kendi sayfalarındaki görseli B rolündeki öğrencilere anlatmalarını. Çaydanlık kırmızı mı? □ □ 5. Burası ne? □ □ □ 2. Vazoda çiçek var mı? □ □ 6. Aynı etkinliği B rolündeki öğrencilerin görselleri için de uygulayın. Parfümler nerede? □ □ □ □ 3. 32 Anlatalım. kendilerine anlatılan görsel hakkında not­ lar almalarını ve kendilerine sorulacak soruları yanıtlarken bu notlardan yararlanmalarını isteyin. Burası ne? * □ □ 2. Bardaklar nerede? Doğtu Yanlış 1. soralım. Küvet dolu mu? □ □ . not alalım Anlatalım. soralım. Duvarda neler var? □ □ 4. Burada tabak var mı? □ 3. daha sonra da verilen so­ ruları sorarak hangilerine doğru yanıt aldıklarını işaretlemelerini isteyin. not alalım Burası Ne? Burası Ne? Doğru Yanlış 1. B öğrencilerinden de. Burada pencere var mı? □ □ 4. Burada ayna var mı? □ □ 5. Tencereler nerede? □ □ 6.

konuşma anı­ nı gösteren eylemleri. m • Turistler müzede gez iyor • öğrenci soru sor uyor. • O mektup yazjyar. m • Uyuyor. ED • Ders çalışıyor. • Murat parkta koş uyor. □ biçiminde tahtaya yazın. Ne Yapıyorsunuz? 1 Fotoğraflarla eşleyelim Sözcük Alanı • Zaman belirteçleri {bugün. Bu çalışmayı ya­ parken öğrencilere "Ne yapıyor?' sorusunu da öğretin ve örnekle­ rinizi bu soruya uygun yanıtlarla diyalog biçiminde oluşturun. Tümceleri tahtaya yazarken bağlayıcı ün­ lü ile ilgili yanlışları düzeltin.fiil Fî 1 f «/ 1. Açıklamalarınız sırasında. S • Resim yapıyor. Tahta­ ya.. m • Cam siliyor. 1Uçak kalk iyor . m • Yağmur vağ iyo r . > Bu çalışmanın ardından ders kitabındaki etkinlikleri uygulama­ ya başlayın ve öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak giriş fotoğ­ rafında örneklenen eylemleri ilgili tümcelerle eşleştirmelerini iste­ yin. ne. m • Şoför araba kullan iyor . kışın vb. • Satranç oynuyor. söyleyelim > öğrencilerden tümceleri şimdiki zaman ekiyle tamamlamaları­ nı isteyip tümceleri farklı öğrencilere okutarak. ne zaman.) • Soru sözcükleri [kim. tekil kişi çekimiyle yazın. ÜH • Meyve suyu içiyor.’ etkinliğe geçin. O gazete oku-yor O uyu-yor O yürü-yor gibi bağlayıcı ünlü gerektirmeyen ve son sesi ünlü daralmasına uğramayan eylemlerle kurulmuş şimdiki zaman tümceleri yaza­ rak öğrencilerin dikkatini -yor ekine çekin ve 2. düzenli olarak yinelenen eylemler hakkında bilgi verebilme/sorabilme • Zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Soru sözcüklerini doğru kullanabilme > Bu ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce öğrencilere "eylem'i tanıtın.. O gül üyo r 33 . gösterdiğiniz her eylemi sınıftaki öğrencilerin adlarını özne ko­ numunda kullanarak 3. niçin. • Çocuk yüz üyor 1öğrenciler sınıfta otur uyor. Yanıtlar • Aşçı yemek pişir iyor . otur-. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 2 Tamamlayalım. Bunun için yürü-. nerede. Bağlayıcı ünlülerin altını çizin ve bu ör­ neklerden hareketle ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) ile ilgili açıklamaları­ nızı yapın.gibi eylem­ leri gösteren görseller kullanın veya bunları sınıfta gösterin. örneklerinizin. Pişir-i-yor Yüz-ü-yor Yap-ı-yor Yanıtlar • Gazete okuyor. yazın. • Bilgisayar kullanıyor. 0 • Fotoğraf çekiyor. 1öğretmen konuş u yo r. • Ali piyano çal iyon. • Gitar çalıyor. nasıl hangh Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) -(İ)yor • ŞİMDİKİ ZAMAN (resmi) -mEktE Beceriler • Konuşma anında gerçekleşen eylemi söyleyebilme / sorabilme • Hobiler. yarın. iç-. Sonra­ ki aşamada dilbilgisi kartını kullanarak bu yapıyla ilgili bilgileri özetleyin ve 3. yaz. etkinliği uygulayın. alışkanlıklar. • Top oynuyor. alışkanlık gösteren eylemleri ve gelecek za­ man belirteçleriyle kullanıldığında gerçekleşmesi beklenen veya planlanan eylemleri içermesine ve hiç. koş-. hiçbir ve asla gibi belirteç­ lerin bulunduğu olumsuz tümceler sunmasına dikkat edin. Ardından tahtaya. • O kahvaltı yapıyor^< 1Bebek uvuvor . • öğrenci ders çalış iyor . • Gülümsüyor.

öğle gibi belir­ teç olduğunda ek alan.30'da. Bu konuşmalar sırasında. et lye-l yemiyor _ . işim çok zevkli ve heye­ canlı. Ben postacıyım. Siz spor Iyap-} yapıyor musunuz? ? 8. 4 Yerleştirelim. Gençler klasik müzik ldinle-1 dinlemiyor t p0p Bir günün nasıl geçiyor? Sabahlan ne yapıyorsun? müzik Idirıle-I dinliyor öğlenleri ne yapıyorsun? 4. . İlkbaharda sık sık pikniğe tglt-l Ridiyorum/gidiyor/gidiyoruz Neler Yapıyorsun? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Bebek hiç Iuyu-} uyumuyor t sanırım hasta. Cumartesi ve 7. verilen soruları arkadaşlarına sormaları­ nı.Bu çalışmada belirteçler üzerinde durun. Bu etkinlik için öne çıkan beceri sözlü anlatım olduğundan. söyleyelim > öğrencilerden. sabah. aldıkları yanıtları not etmelerini ve notlarını kullanarak bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. çünkü vejetaryen. Bu nedenle hiç sıkılmıyorum. anlatalım 3 Tamamlayalım. cok sıcak oluyor. öğrencilerin. kahvaltı yapıyorum. Bu zor bir iş. Film saat kaçta lbaşla-} başlıyor ? 6 Bir meslek seçelim > Metinleri okumaya başlamadan önce. Her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup yanlışlarını düzelterek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. Sonra sırasıyla metinleri okutun. Ankara'da oturuyo­ çok kar yağıyor. Ankara'da akşam hafta farklı ülkelere gidiyorum. Farklı diller öğreniyorum. sabah 4. Ben her gün meyve (ye-} yiyorum konuşun. yoruluyorum ama işimi çok seviyorum. insanlar genellikle kayak yapıyor. resimler üzerinde 9. Çiçekler ilkbaharda acıyor. Yeni insanlarla tanı­ şıyorum.Öğle____yemeği saat 12. Kış. pazar çalışmıyorum. Güzin çok güzel yemekler (pişlr-l Pişiriyor____ 7. metinlerde geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcük­ leri açıklayın. gidiyorlar 3. Bugün 14 6. Antalya__yazın 5. 1998'de. Resimlerde gösterilen insanların mesleği ve o insan­ ların günlük aktiviteleri hakkında sorular sorun. okudukları me­ tinlere benzer bir metin yazmalarını isteyin. Bazen o ülkelerde kalıyorum. *Onlar gitiyorlar. rum. Her Yanıtlar 3. 9. akşam gibi belirteç olarak kullanıl­ dığında bir değişime uğramayan sözcüklerle ilgili örnekler verip ilk­ baharda. kışın • yazın • ilkbaharda • sabah • akşam • öğle cumartesi • pazar • şubat • ocakta 1. Sabahları çok erken kalkıyorum. Ali ve Lale yarın (evlen-} evleniyor mu___ ? Hafta sonlan ne yapıyorsun? 5. Biz gülüyor muyuz? Biz almıyor muyuz? Siz uyuyorsunuz. 2. Mektup dağıtıyorum. Çok kışın 8. aldıkları yanıtları olduğu gibi yazmalarını ya da sadece aldıkları notu okumalarını engelleyin.ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) Eylem Adıl yürü uyu al gel gül git ben sen 0 biz siz onlar Zaman Eki — -yor -iyor -iyor -uyor -üyor -mı -mi -mu -mü ? Kişi Eki Ö rnekler mu -yum -sun -uz/-yuz -sunuz (lar) Ben geliyorum. . tümceleri -(ilyor ekiyle tamamlamalarını isteyin. . Sen yürümüyorsun. Her rup tahtaya yazın. televizyonda güzel bir film var. 6. Şubat__ Sevgililer Günü. Bu Ben pilotum. Tüm grup­ lardaki öğrencilerden. kısın 2. ocakta gibi -DA ekiyle oluşturulan belirteçleri an­ latın ve öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları uygun belirteçlerle ta­ mamlamalarını İsteyin. 0 . söyleyelim > Daha sonra siz “öğretmenlik" ile ilgili örnek bir metin oluştu­ >. yaz. Yanıtlar 1. Tüm öğrencilere metinlerini okutup şimdiki zaman eki ve belirteçlerle ilgili yan­ lışlarını düzeltin. 5 Soralım. Ardından da öğrencilerden kendi meslekle­ ri ile veya belirleyecekleri başka meslekle ilgili.

1. Hafta sonu çalışmı­ ► özetleri bir öğrenciye tümce tümce okutun ve her tümcenin ar­ dından sınıfın. Kareoke barlarına arkadaşlarıyla gidiyor. örneğin. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor ama ben yüzmüyorum. Ayda kaç kez sinemaya gidiyorsunuz? Christoph Rio'da yaşıyor. Evli. ra öğrencilere yanıtlarını kontrol etmeleri için ses kaydını dinletin. Rusya. çünkü kış çok uzun sürüyor. Daha sonra öğrencilere notlarını değerlendirmeleri için birkaç dakika zaman verin ve kutu içindeki soruları farklı öğrencilere sorun. öğrencilerden okuma metinlerini sessiz oku­ malarını ve boşlukları doldurmaya çalışmalarını isteyin. Biz sık sık kareoke barlarına gidiyoruz. benim ülkemden çok farklı. kında sorular sorun. Rio'da yaşıyor. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. Sınıfta kimiler! hiç Türk yemeği yemiyor? Sarah Japonya'da b ir okulda İngi­ lizce öğretiyor Japonya çok büyük ve modern bir ülke. Sarah öğretmen. Bence Brezilya harika bir ülke. Tokyo'da — ---------. Boşluklara yazdıkları sözcükle­ rin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili bir açıklama yapmayın. 5-10 dakikalık bir süre içinde. Son­ Christoph evli. Ahmet Moskova'da oturuyor. yanıtlayalım Kim. Bazı günler çok bahşiş alıyorum. Spor yapıyor musunuz? 4. Sarah'nın çok arkadaşı var. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? 1. Sınıfta kimiler) alışverişte Türkçe konuşmuyor? 5. soğuk oluyor . spordan ve danstan hoşlanıyor. Tokyo çok kalabalık bir şe­ hir: Burada hayat çok hızlı ve in­ sanlar çok çalışıyorlar. tamamlayalım Farklı Ülkelerde > Bu çalışmaya hazırlık aşamasında. Kışın arkadaşlarıyla gölde yüzü­ yor ve buz pateni yapıyor.8 Düzeltelim A . Sınıfta kimileri boş zamanlarında kitap okuyor? . En geç kim kalkıyor? 6. Türk yemekleri yiyor musunuz? 3. Sabahları saat kaçta kalkıyorsunuz? 6. Ben. Her gün müşterilere servis yapıyorum. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum . sınıfın ortasına çağı­ rın.. Christoph bekar bir bankacı. Her akşam dans kursuna gidiyor. Bre­ zilya'da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. Alışverişte Türkçe konuşuyor musunuz? 5. Orada b ir bankada çalışıyor. Bu­ rada mevsim her zaman yaz. orada çok eğleniyoruz 3. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum 2. Ardından birkaç öğrenciye metinleri okutun. verilen soruları diğer öğrenci­ lere sormalarını ve yanıtları not etmelerini isteyin. Rus D ili ve Edebiyatı bölü­ münde okuyor.*' Ben bir restoranda garsonum.. O Tokyo'da çalışıyor. Bazen tek başına kareoke barlarına gidiyor ve eğleniyor. Yanıtları yazmalarına yardım edin. Rio'da herkes dan­ sı çok seviyor. Sınıfta en çok kim sinemaya gidiyor? 2. Buz pateni yapıyor. sadece buz pateni yapıyorum . hava burada genellikle . Ama orada hiç arkadaşı 7 Dinleyelim . tümcedeki bilginin doğru olup olmadığını tartışma­ sını isteyin.. Christoph da hafta sonları dans kursuna gidiyor. Burada insanlar eğlenceden. Yanıtlar Ahmet gölde yüzmüyor. yorum.. Sınıfta kimiler) spor yapıyor? 4.— —— çok güzel eğlence yerleri var. Ses Kaydı Ahmet Moskova Ü niversitesinde öğrenci. başkent Tokyo'da yaşı­ yorum. öğrencilere fotoğraflar hak­ yok. 9 Soralım. N eler Yapıyor? > Bu etkinlik için sınıftaki tüm öğrencileri..

A: Niçin/Neden yemiyorsun? niçin/neden hiç gülmüyorsun? B: Çünkü hastayım. öğrencilerin dikkatini. Onlar almaktalar.__ konuşmuyor? ne . 3. Türkiye’ye en çok Avrupa ülkelerinden tıırist gelmekte 36 Ben bilmekteyim.. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmakta_____ 3. *Siz çahşmekte misiniz? . sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapıyor. UNİCEF çocuk baklan. Bu tümcelerin. A: Film nicin/neden başlıyor? B: Yarım saat sonra başlıyor. Biz gelmekteyiz. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılıyor. yanıt tümcesinde farklı öbeklere odaklandığına çekin ve öğrencilere sırayla ver­ ilen tümcelerdeki boşlukları tamamlatın. A: 0 ne zaman 9. A: Hoş geldiniz. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılmakta 2. f " 'W ben sen 0 biz siz onlar Yanıtlar Çalış uyu al gel otur bil -ma -me -makta -mekte mı mi -yım / -yim -sın / -sin -yız / -yiz -siniz / -siniz (-lar / -ler) 1.. > Sonra da dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmasını yaptırıp. A: Hangi_______ kazak daha güzel? konuşuyor? nasıl B: Beyaz kazak. Türkiye'ye en çok Avrupa ülkelerinden turist geliyor. B: Hafta sonu geliyoruz. verilen tümceleri -mEktE ekiyle yeniden yazmalarını isteyin. 2. B: Çünkü Türkçe bilmiyor. A: Sen bugün 5. A: 6. Daha sonra yazdığınız tümcelerdeki -İliyor eklerini silerek yerine -mEktE ekini yazın ve bu ekin kullanıldığı durumlarla ilgili bilgi verip dilbilgisi açıklamalarınızı yapın. öğrencilerin verdiği yanıtları da.Tahtaya.10 Yerleştirelim >.. 11 Tamamlayalım. daha sonra -mEktE ekinin de kullanılabileceği ansiklope­ dik bilgiler içeren türden tümceler olmasına dikkat edin.. 10. Nerede oturuyorsun? Ders ne zaman bitiyor? Şimdi ne yapıyorsun? Ben nasıl konuşuyorum? gibi ne soruları yazın ve soru sözcüklerinin altını çizin. B: Çay içiyorum. A: Murat 7. B: Çünkü aç değilim. Sen uyumakta mısın? 0 oturmamakta. UNİCEF çocuk hakları. B: Murat çok hızlı konuşuyor. istiyorsunuz? B: 1 paket makarna istiyorum. A: Hangi_______mevsimde tatil yapıyorsunuz? __________içiyorsun? B: Yazın tatil yapıyoruz.. soruların yanıtı olan öbeklerin altını çizerek tahta­ ya yazın. yeniden yazalım Bunları Biliyor musunuz? >■Bu bölüme giriş olarak tahtaya şimdiki zamanlı tümceler yazın. Yanıtlar ne • nasıl • niçin • neden • hangi • ne zaman 1. 4. A: Ankara'ya__ ne zaman geliyorsunuz? 8. farklı soru sözcüklerinin.

bir öğrenciye sesli okutun. -DEn gibi sorular yöneltin. Dilbilgisi başlıyor. kalma ve çıkma durumuy­ i-. market Oya marketten geliyor. Açıklamalarınızda öncelikle hareket öğrenci -d a/-d e/-ta /-te bildiren eylemlerle kurulan tümceleri kullanarak. çiçekçilerden çiçek alı- Beceriler B oğaz'da tura çıkıyoruz. okul Ayşe Bebek'te oturuyor. etkinliğe geçmeden önce dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırarak açıklamalarınızı özetleyin. Otobüslere. Bir zi görem iyorum . Aldığınız yanıtları tahtaya yazıp altını çizdiğiniz durum eklerinden yola çıkarak yönelme. Daha sonra. çıkma durumunun başlangıç noktası göster­ diğini vurgulayın.. kaynağını yürüyoruz. Daha sonra sınıfa. Ö ğretm en öğrenciye soru soruyor.Bu etkinliğe. eylemin gerekçeleştiği yeri gösterdiğini belirtin. -dan/-den/-tan /-ten Ö ğretm en okuldan eve yürüyor. 37 . kalma. M ilyonlarca insan. yönünü. -DE. çıkma durumu ekinin kaynak gösterdiği durumları örnekleyen tümcelerle bu eklerin diğer işlevleri üzerinde durun. Sınıflarda ders veri- durum eklerini doğru kullanarak söyleyebilme/sorabilme . öğrencilere fotoğrafla ilgili. A caba siz şim - • Hobi ve alışkanlıklar konusunda bilgi verebilme/soru sora­ eredesiniz? Nereden nereye gi- bilme rsunuz? Ne yapıyorsunuz? Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat 12 Okuyalım. Kalma durumunu açıklarken ilk ünitede öğrettiği­ niz koşaç tümcelerine de göndermede bulunun ve -DE ekinin bir Ö ğrenciler sınıfa giriyor. verilen fotoğrafların metinde hangi sırayla geçtiğini fotoğrafların üzerinde bulunan kutucuklara yazmalarını isteyin ve öğrencilere. yönelme ekinin ey­ park lem için bitiş noktası. işaretleyelim / / >. çoktan bir metropol. Kadın ve erkek nerede yürüyor? öğretmen nerede ders anlatıyor? öğretmen kime ders anlatıyor? Kadın kimden/nereden sim it alıyor? İnsanlar neye biniyor? -ly)E. çıkmal -(y)E. Büerden simit. • DURUM (yönelme.1 w sınıf -a/-e/-ya/-ye la ilgili açıklamalarınızı yapın.. büyük ve kalabalık bir şehir. Bu şehirde hayat erken Görüyorum. 13. metni önce tüm öğrencilere sessiz. sahil- • Gerçekleştirilen eylemin yerini.ŞEHİR UYANIYOR Sözcük Alanı Herkese g ü naydın1 iyi sabahlar! • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Burası İstanbul'un Sesi Radyosu. Ardından. 13 Yerleştirelim > Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından öğrencilerden durum ekiyle verilen adların birlikte kullanılabileceği eylemleri kutucuk­ lara yazmalarını isteyiniz. telefonlarda konuşuyoruz. yönel­ me durumu ekinin hedef. -DE. Bebek' *Kadın parkta gidiyor.. -DEn) vapurlara biniyoruz. Yeni sözcükleri açıklayıp metni bir kez de siz okuyun. Burası neresi? Bu kim? O ne iş yapıyor? O neler yapıyor? Fotoğrafta neler var? Fotoğrafta kim ler var? gibi sorular sorarak başlayın. İs­ • Eylemler tanbul. hedefini.

Yanıtlar korkmak • oturmak • çıkmak • gitmek • koşmak • hoşlanmak • dinlenmek • girmek • binmek • ders çalışmak TV seyretmek • ayrılmak • nefret etmek • top oynamak • yürümek • sıkılmak örnek: hoşlanmak nefret dmek çıkmak sıkılmak korkmak oturmak _______ . Oluşturdukları tümceleri sırayla okutun. dinlenm ek ders çalışmak TV seyretm ek to p oynam ak ilaSBİaiMaL iİM$S«îBMfaE -. dinlenm ek ders çalışmak ' to p oynam ak 1yürüm ek 14 Tam amlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. m ne yapıyor? . Türkçeyi nerede öğreniyorsun? TÖMER'de________öğreniyorum O nereye gidiyor? Tatile/Denize ' Sıra kimde? Sıra bencle gidiyor. Nereden geliyorsun? İspanya 'dan/Madrid'den geliyorum.r - korkm ak oturm ak hoşlanmak n e fre t etm ek . resimlere bakarak yanıt tümcelerindeki boşlukları doldurmalarını isteyin ama onlara resim ve tümceleri incelemeleri için süre de verin. j koşmak .

ş > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. sokakta pek çok sorun var. Ben bir doktorum. Bütün gün çalışıyorum ama sinirli. Dans □ • Bilgisayar □ Bence hobiler insana pozitif enerji veriyor.. hayvanlara. hayat daha renkli geçi­ Resim □ 8 Yemek yapmak □ Hastalar. alternatif □ -»*■ seçenek gezmek - dolaşmak aktif---- İÜ sorun - -». sonra da tümceler isteyin. kamp. İpek kumaşlardan küçük yastıklar yapıyorum. Daha aktif bir hobi mi istiyorsunuz? Dans. Dağcılık □ • Maket □ mutsuz bir insan değilim. 39 . işte.problem hayat - -► yaşam hareketli 16 İşaretleyelim.. 18. Dağcılık: tırmanış. Çünkü bir hobim var: fotoğrafçılık! işten Fotoğrafçılık □ o Koleksiyon □ sonra sokaklarda geziyorum ve insanlara. Mesela bir doktor arkadaşım amatör bir dağcı. ameliyatlar. zirve gibi. Evde. sörf. Her sabah saat beşte hastaneye gidiyorum. gürültüden ve daha pek çok şey­ den şikayet ediyoruz. Fotoğrafçılık pahalı bir hobidir. Doktor mesleğini çok seviyor. dinleyelim Nurten Hanım’m Hobisi var mı? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metindeki boş­ lukları uygun durum ekleriyle tamamlamaya çalışmalarını iste­ yin. etkinliğe geçmeden önce. Sonra metni birkaç öğrenciye okutun. yor. işten eve gidiyoruz ve bu hayattan hiç hoşlanmıyoruz. anlatalım HOBİLER Günümüzde hayat zor. seramik. bilezikler yapıyorum. birçok alternatif var: resim. Hobiler hayata renk veriyor. □ 0 2. Hepimiz trafikten. Sizin de böyle bir hobiniz 17 Tamamlayalım.. eşleyelim Yanıtlar Doğru Yanlış 1.15 İşaretleyelim. her yerde fotoğraflar çekiyorum. Diğer: Bir hobi bulmak hiç zor değil. □ > Metni okutmadan önce öğrencilere. kendi etkinlikleri ile ilgili önce söz­ cükler. Hobileri verilen listede bu­ lunmayan öğrencilerden. kalabalıktan. Doktor dağcılık da yapıyor. Bir başka arka­ daşım ise evde bulmacalar hazırlıyor. antikalar. tümcelerini tahtaya yazın ve -DEn ekinin bu tümcelerdeki işlevi üzerinde durun. ağaçlara. müzik. Ardından yeni sözcükleri açıklayıp ses kaydını dinleterek ya­ nıtlarını kontrol etmelerini isteyin. koleksiyonlar. Yeni sözcükleri açıklayıp ilgili etkinliği uygulayın. Bir hobiniz var mı? Nedir? Bu hobinizle ilg ili neler yapıyorsunuz? gibi sorular sorun. Günler monoton geçiyor. Evden işe. motosiklet. Her gün. Müzik □ • El sanatları □ çiçeklere bakıyorum. raporlar.. tırmanmak. Daha sonra öğrencilerden hobilerini işaretleme­ lerini ve tahtaya yazdığınız sözcükleri de kullanarak hobileri hakkında bilgi vermelerini isteyin. çadır.. m 4. metinde geçen Boncuktan kolyeler.. paraşüt. öğrencilerin ürettiği ve okutacağınız metinde de geçen sözcükleri içeren tümceleri tahtaya yazın. □ s 3. e! işleri. küpeler. Ama daha eğ­ lenceli ve stressiz bir hayat mümkün! /Ç. spor. verilen sözcüklerle aynı kavram alanı içinde yer alan söz­ cükler yazın. Hafta sonlan dağa tırmanıyor ve dağda kamp yapıyor.

. içecek adlarıyla di­ ğer maddeleri. Işıktan gözlerim kamaştı. Onlar bu yastık. 1S Petrol şirketleri artık buğdaydan benzin vapıyorlar. Cam----------- Kumdan yapıyoruz. heykeller yapıyor. okuyor 6. kolye ve küpelerd«ı_ çok hoş­ ağaçtan • soğuktan • çiçeklerden ^ lanıyorlar. Kursla____ Yanıtlar boncuk tan___kolyeler. Yeni mo­ deller öğrenmek için dergilere de bakıyorum. Sanatçılar her yaz bu sahilde kumdan. Çalışıyor musun. 8.5.. onların neden yapıldığını gösteren tümcelerle eş­ lemelerini isteyin. Kaç yaşındasın? yorsun? 2. Belirli bir süre vererek etkinlikteki sorulan birbirlerine sormalarını ve yanıtları not al­ malarını isteyin. notlarından da ya­ rarlanarak sınıfa anlatmalarını isteyin. 14 Afrika'da bazı insanlar ağaçtan evlerde yaşıyorlar. Hergün temizlik yapıyorum. bilezikler. Spor yapıyor musun? sun? 8. 11 Açlıktan midem bulanıyor. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları ko­ nusunda yönlendirin. Ev hanımıyım. 9 Masallarda krallar 10 Dedem 19 Öğrenelim. Ne tür müzikten hoşlanı­ 1. küpeler yapıyorum. «Ki S ın ıf Arkadaşım > Bu çalışma için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. evler yapıyorlar. Nerede çalışıyorsun / okuyor­ sun? 7. ? Kağıttan uçak yapmak cok kolay. Hangi sporları yapıyorsun? 4. . kumaşlardan • tahtadan • kumdan • açlıktan 1. Ama boş zamanlarımda bir kurs_«_ gidiyorum. Nurten Hanım boncuktan 18 Eşleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden verilen yiyecek. 1? Soğuktan ellerim buz gibi oldu. Hangi yemekleri seviyor­ musun? 3. Bazen ipek ku- boncuktan • bitkilerden • gürültüden • ışıktan f maşlart&m küçük yastıklar yapıyorum ve arkadaşlarıma he­ buzdan • altından • buğdaydan • kağıttan diye ediyorum. 13. Zamanım genellikle evcfc geçiyor. yemek pişiriyorum. Fı Rilim adamları Yanıtlar 6 Fskimolar Yoğurt---------- Sütten yapıyoruz. bitkilerden ilaç yapıyor. Seramik--------- Topraktan yapıyoruz. Ardından aldıkları bilgileri. Şarap---------- üzümden yapıyoruz. Ne gibi hobilerin var? Adi: Yaşı: işi: Mesleği: iş Yeri: Okulu: Hobileri: 20 Yerleştirelim Benim adım Nurten. 4 Eski kumaşlardan yeni elbiseler vapıvoruz. anlatalım kolyeler yapıyor. tahtadan altından saraylarda yasıyor oyuncak araba yapıvor. Kağıt----------- Ağaçtan yapıyoruz. buzdan 7 Arılar çiçeklerden bal yapıyorlar. > öğrencilerden tümceleri kutudaki sözcüklerle tamamlama­ larını isteyin. 3 Gürültüden başım ağrıyor.

Yolcu : Dublin'e. Taksici : işte havaalanı burası. Ankara’da saat dokuzda birçok..öğrencilere metinle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ses kaydını dinletin ve onlardan boşlukları tamamlamalarını isteyin. kez dinletin ve aynı zamanda boşluklara gelmesi gere­ ken sözcükleri tahtaya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etme­ lerini sağlayın.30). Daha sonra her öğrenciye aynı sorulan kendi ülkeleri ile ilgili olarak yeniden yöneltin. .00). ( 10 .101. Hangi yıldayız? Ankara'da şimdi saat Moskova'da şimdi saat . Tokyo'da şimdi saat Paris'te şimdi saat Londra'da şimdi saat Pekin'de şimdi saat (12. (16. Ses kaydını 2. . -mEdEn önce • İLGEÇLER -lylE kadar. ti Taksici : O zaman burada saat kaç oluyor? Yolcu : İk i_________ saat fark var. buyurun. . 22 Tamamlayalım Saat Kaçta Ne Yapıyorlar? > öğrencilerden giriş fotoğrafında ve tümcelerde verilen bilgi­ > Bu alt üniteye. (08.00).iğe geçin. 41 . öğrencilere. Havaalanına gitmek istiyorum. Şimdi saat kaç? leri kullanarak boşlukları tamamlamalarını isteyin.Sözcük Alanı Yanıtlar • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Yolcu iyi günler. Havaalanı uzak mı? Taksici : On_____________ dakika sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 6 saat sonra oradayız. Bugün hangi gün? dokuz (09. alışkanlıklar ve günlük etkinlikler konusunda bilgi Saat_____________ kac. insan çalışıyor_____________________________ Hangi aydayız? New York'ta şimdi saat.00 ). -DEn önce. • Zamanı sorma ve söyleme ifadeleri Taksici Tabii efendim..00). Boenos Aires'te şimdi saat . iyi günler. -DEn sonra Yolcu Saat iki. Saat sekizde oradayım.00). süresini söyleyebilme/ acaba? Taksici Beceriler • Hobi.00). Saatlerle ilgili sorularınıza verilen doğru yanıtları tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak saat sor­ ma ve söyleme ifadeleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın ve 21 . Şimdi ülkende saat kaç? gibi sorular yönelterek başlayın.102. etkin.. • Eylemler Dilbilgisi • ULAÇLAR -DİktEn sonra.(07. Yeni Delhi'de şimdi saat. . 21 Dinleyelim. Yolcu : Teşekkürler.00).(04. nereye gidiyorsunuz? verebilme/soru sorabilme • Gerçekleştirilen eylemin zamanını.00). tamamlayalım Takside >. Mexico City'de şimdi saat.00). Size iyi yolculuklar. Yolcu iki saat sonra uçak kalkıyor. Taksici : Yolculuk kaç saat sürüyor? Yolcu : D ö rt_______saat sürüyor. Affe­ dersiniz.(15.

kattan sonra vb) veya zaman/süre (sabaha kadar. bit sonra Spor yaptıktan sonra duş alıyorum. Ders on ikide bitiyor. Saat onda derse giriyor. Ankara'ya kadar. -mEdEn önce yapılarıyla ilgi açıklamalarınızı ya­ pın.00 Son derse giriyor. -Den önce/sonra ve -DiktEn sonra. On biri çeyrek geçe radyoyu açıyorum. Saat beşte son derse giriyor. Ses Kaydı FRANK'IN BİR GÜNÜ Frank bir öğrenci. . * -E kadar ve -Den önce/sonra ilgeçlerinin. Yanıtların doğruluğu ya da yanlışlı­ ğı konusunda açıklama yapmayın. önce kahvaltı yapıyor. Ak­ şamları genellikle evde zaman geçiriyor ve erken yatıyor.00 Kütüphaneye sidiyor > Dinleme etkinliğinden sonra öğrencilerden dilbilgisi kartın­ dan yararlanarak tümceler üretmelerini isteyin. j Dokuza beş geçiyor. uyu Ek m -m adan/-m eden önce Uyumadan önce kitap okuyorum Ders bittikten sonra sinemaya gidiyoruz. 07. On bire yirmi kala teneffüse çıkıyor. geçe -DİkîEn sonra.00 Okula dönüyor. Teneffüs ona çeyrek 6. -E kadar.00 Uyanıyor. Yanlışları düzeltmek için etkinliğin altında verilen görselleri kullanın. geçiyor . İSli \ "A (% i ? Saat altıda ders çalışmak için kütüphaneye gidiyor. Tabloyu hatalı dolduran öğrenciler için ses kaydını üçüncü kez ve tümce tümce dinletin. kala Frank’m Bir Günü . |Ona girrni var.) gösterdiğini. Saat dördü on >.24 Dinleyelim. ü 09. * -DiktEn sonra. İkinci dinlemeden önce tablodaki soruları sorup sözlü ola­ rak yanıtlamalarını isteyin. -mEdEn önce ulaçlarının eylemlerin yapılışını zamansal olarak sıraladığını ve eylemler arasında doğal bir nasıl-sonuç ilişkisi (durakta bektemek-otobüse binmek gibi! varsa bu ulaçların kullanılmadığını. Yanıtlar geçe • geçiyor • var • buçukta • kala • yarım 1. koş -tu kta n /-tü kte n *Duş almadan sonra uyuyorum. 10. 2.00 Evden çıkıyor. Ders kırk da­ kika sürüyor. 1. | Dörde çeyrek kala eve dönüyorum. > Bu aşamada öğrencilere. söyleyelim >. 3. Saat birde yemeğe gidiyor ve yemekten son­ ra saat ikide okula dönüyor. kutuda verilen sözcüklerle. . | İkiye on van.40 Teneffüse çıkıyor 18. öğleden sonra vb. JOn biri çeyrek geçiyor. * Bu yapılarda aynı veya farklı öznelerin kullanılabileceğini de vurgulayın.00 Derse giriyor 17. Yediyi yirmi beş geçe uyanıyorum. bu sözcükle­ rin bağlantılı olduğu adla ilişkilerine de dikkat ederek tamamlama­ larını isteyin. tamamlayalım 23 Yerleştirelim. I Dörde çeyrek var. Film saat dokuz buçukta başlıyor. yer/hedef (Ofise kadar. Açıklamalarınızda. 14. al -dıktan/-dikten yap -d uktan/-dükten Gazete okuduktan sonra evden çıkıyorum. 10. O her sabah saat yedide uyanıyor. Saat do­ geçiyor kuzda evden çıkıyor. Sonra biraz gazete okuyor.öğrencilerden tümceleri. JYediyi yirmi beş geçiyor.öğrencilerden ses kaydını not almadan dinlemelerini iste­ yin. Yanıtlar » Yemeğe gidiyor. oku -tıktan/-tikten Bir saat koştuktan sonra dinleniyorum. -mEdEn önce ULAÇLAR Eylem I İkiye on kala dersten çıkıyorum. Ses kaydını ikinci kez din­ letin ve tabloyu doldurtun. Saat__yanm__ 4 Scınt bire on va r 5. Saat sekizi çeyrek___ geçe__ evden çıkıyorum.

Sonra metni bir gruba sesli olarak okutun.. 1.. Ders çalışıyorum: ..00 Alışveriş 12. Ezgi : Ben de saat ikide kursa gidiyorum ve kurs iki saat sü­ rüyor. Sonra ben de boşum. Selen : O zaman ben antrenmandan çıktıktan sonra Kızılay'da biraz geziyorum ve seni bekliyorum... .00 Sinema Sinema 6... Alışveriş yapıyorum:___________________________ 28 Dinleyelim. 5. Dişlerimi fırçalıyorum : Selen : Saat birde okula gidiyorum.... verilen tabloyu ta­ mamlatın.. Berk Aaa! öyle mi? Çok güzel! Festival saat kaçta başlıyor? Hmm...... Türkçe kitap okuyorum:______________________ Ezgi 3.00 3. Spor yapıyorum:______________________________ 20....... Diş­ çiden çıktıktan sonra da annem ile alışveriş yapıyo­ ruz... Cumartesi ne yapıyorsun? Se­ ninle buluşmak istiyorum.. Yemek yedikten sonra 2.. Berk Festival mi? Ne festivali? Cem Sen bilmiyor musun? Her yerde afişleri var. .. Selen : Görüşürüz! 1^Htil m — « m m m ■ ..00 Selen ile randevu Ezgi ile randevu 17... ben de iyiyim.. ders -d an/-den/-tan /-ten önce Dersten önce çay içiyorum. Duş alıyorum:_______________________________ Ezgi 6.. ....— m m Ezgi kadar Ofise kadar yürüyorum ... .. .... . Anıl Evet! Okula çok iyi rock grupları geliyor...y a rın festivale geliyor musunuz? festivalden bahsediyor. tamamlayalım 27 Okuyalım.. Tavla tur- 43 .Ama ikiye kadar konser yok..00 Kurs Antrenman 15...... Televizyon izliyorum:__________________________ 18.. çünkü basketbol antren­ manım var ama üçten sonra boşum. Peki alışverişten sonra ne yapıyorsun? Anıl Saat on ik id e ...25 Sırasını belirtelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümcelere uygun.. Türkçe öğreniyorum: Selen 09.. tamamlayalım LJ Cumartesi Planı > Diyaloğu.. önce güzel bir yemek ve sonra sinema... Kitap okuyorum:______________________________ 4.00 Saat dokuzdan bire kadar Dişçi 10.. rolleri dağıtarak bir kez okutun. 1..-Bu okumanın ardın­ dan öğrencilerden diyaloğu kendilerinin sessiz olarak yeniden okumalarını ve öğrendikleri ilgeç ile ulaçların altını çizmelerini. son olarak da verilen tabloyu diyaloga göre tamamlamalarını sfeyin. Ezgi Alo Selen. Herkes bu Selen Ezgi Arkadaşlar... > Boşlukları tamamlattıktan sonra bir öğrenciye. saat altıda. Yatıyorum:__________________________________ : Harika! Cumartesi görüşürüz. _ .00 Antrenman 14.. ne haber? Selen Ezgiciğim! iyilik.. saat dört civarında Kızılay'da Güvenpark'ta buluşuyoruz.. örnekteki gibi tümceler yazmalarını isteyin.. : Tamam. spor sonra Spordan sonra duş alıyorum.00 *lş sonra sinemaya gidiyorum.00 2. . Kahvaltı yapıyorum:_________________________ 4. Uyuyorum: .00 16. 19.. Rock Festivali > öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp diyalogdaki rolleri kendi arala­ rında paylaşmalarını ve boşlukları tamamlamaya çalışmalarını is­ teyin...00 Alışveriş 13. tamam mı? Selen : Tamam! Metropol Sineması'nda çok güzel bir komedi filmi var.. Cumartesi sabah saat onda dişçiye gidiyorum. sen tfi11 MHBİ m 11.. ofis •a /-e /y a /y e 26 Süresini belirtelim > Dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırıp öğrenciler­ den verilen eylemler için süre bildiren ifadeler yazmalarını is­ teyin....00 5.. senden ne haber? Anıl Ezgi Sağol.. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları bu kayda göre ta­ mamlamalarını isteyin.

15 Yörelerimiz T ürkülerim iz 10.00 Ateş Hattı 01.50 Spor Bülteni 19.00 atv Ana Haber Bülteni 19.00 Homedrom Teletubbies Beyblade Harika Pazar Hadi Paylaşalım Dekodizayn Airport Ç izgi Film 16.50 Sinema Ölüm Sözleşmesi 03. geceye kadar 4.15 16. Eee? Yarın festivale ge­ liyor musunuz ? On bire on kala_____________________________ 5. Sonra Grubal Enfeksiyon konser veriyor.45 VVorld Challenge (Tekrar) 10. Star'da yerli diziden sonra ne var? Eğlence programı var Berk : Tabii! __________ .05 Sinema Tarafını Seç >■2.00 Sol Şerit 15.00 Uçan Lastik Bot 11. Sonra.00 Türk Sineması Bay Kamber 13.30 G üneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda 15.20 Telegol 01.50 Sinema Tarafını Seç 13. Shovv'da "Spor Sayfası" hangi programdan önce? “Cennet Mahallesi "nden önce ____________ 17.00 Pazar Keyfi 02.00 Türk Sineması 20..25 Asya'nın Kandilleri Yatmadan önce 19. TRT l'de ilk film saat kaçta? Cem : Festivale BayRock da mı geliyor? Süper! Anıl Saat on birde başlıyor_______________________ 2. ATV'de “Ana Haber Bülteni" saat kaçta başlıyor? Grubal Enfeksiyon Saat yedide başlıyor _______________________ 9. Cem : Ben o grubu sevmiyorum.35 Televizyonca 02.20 Paparazzi 15.Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere televizyon iz­ leyip izlemedikleri.30 Son Haber 01.nuvası var.55 T ers Köşe 19.30 15. üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun. Kanal D'de "Evim Güzel Evim’ programı saat kaçta başlıyor? İkiyi çeyrek gece sahneye çıkıyor. Ne Zaman? >■öğrencilerden "Uyandıktan sonra" ve "Yatmadan önce" ile başlayan tümceleri üretmelerini isteyin.00 Tavla Turnuvası 14.00 3.30 Yerli Dizi Alanya Alamanya 17. Konser sa­ at besten yediye kadar Akşam_____yedi ___ da BayRock grubunun konseri var. B öğrencilerinin s. 1. yanıtlayalım 30 Dolduralım Yayın Akışları >. verilen TV programını incelemelerini iste­ yin. günde kaç saat izledikleri. Sonraki konser __saat__ biliyor musun? kaçta Anıl : Hmm.40 Büyük Kedilerin Günlüğü 15. 0 19-30 8.00 Y e rli Dizi (Hayat Bilgisi) Kanal D 08.15 Sinyal 14.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Ana Haber 19. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrencilerinin s.00 Cennet Mahallesi Hırsız Var 22. ATV'de çizgi film kaç dakika sürüyor? : Evet.45 Spor 20.00 Bocbah 08. Sonra fes­ Yanıtlar tival başlıyor.30 Son Haber At Dudaklım 17.35 08. Tavla turnuvası iki saat sürüyor. gerçekten gruplar çok iyi.45 Ç izgi Film 08.10 09.00 Mehmetçik (Tekrar) 17.00 Sinema 24.10 Eğlence İbo Show Show 07..40 Homedrom 19.00 İş Dünyası 1B. Devre 01.45 Gezelim G örelin 20.00 Kanal D Çocuk Kulübü 10. . buçukta Elli dakika sürüyor______________ 3.15 Mavi Bulut 7.00 Eğlence Yıldızların Altında 23. kendi ülkelerindeki popüler TV programları ve yıldızları ile ilgili sorular sorun. ilk grup Mavi Bulut.0 .25 Sinema M üthiş Dadı 00. Daha sonra yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.00 Ana Haber 19.00 Adile Teyze ve Kuzucuklar 11. atv 06. > öğrencilere etkinlikteki soruları yanıtlamaları için belirli bir süre ta­ ( nıyın. 155'i.45 13.30 Bu Toprağın Türküsü Uyandıktan sonra____j TRT1 10.35 Türk Sineması Günah Bende mi? 17. Star'da ikinci eğlence programı kaça kadar devam ediyor? Festival Programı On biri yirmi geceye kadar____________ 12. hangi programlan iz­ ledikleri.00 Ayakkabıcı 09.00 Eğlence İbo Show 23.50 T ürk Sineması Tosun Paşa S tar 07.45 07.00 Sinema S isler Evi kavalye 24. Mavi Bulut'un konseri saat dört buçukta biti­ yor.40 Türk Sineması 03. 156'yı açmalarını isteyin.30 Türk Halk 19. 6.00 Pazar Sürprizi 12. TRT l'de "Ters Köşe" programı kaçtan kaça kadar? BayRock Altıya bes kaladan yediye kadar_______ 29 Bakalım.00 Ana Haber Bülteni 20._.00 Evim Güzel Evim 12.20 11. Shovv'da "Pazar Sürprizi" programı saat kaçtan kaça kadar? Saat ondan on ikiyi çeyrek.

Parkta ne yapıyorum? 2. Bankada ne yapıyorum? 4. Çalışma odasında ne yapıyorum? 4. 2* Ünite 2. Mutfakta ne yapıyorum? 3. iş merkezinde ne yapıyorum? 8. Yatak odasında ne yapıyorum? 6. Spor salonunda ne yapıyorum? 5. Bu sırada öteki gruptaki öğ­ rencilere dinlediklerini not ederek kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaya çalışmalarını söyleyin. Kursta ne yapıyorum? 7. Salonda ne yapıyorum? 2. Ünite B Anlatalım. Çocuk odasında ne yapıyorum? 8. Durakta ne yapıyorum? 3.KLZl Doğru Yanlış Nerede otobüse biniyorum? □ □ □ Nerede tenis oynuyorum? □ □ □ Nerede dinleniyorum? □ □ □ □ Nerede kitap okuyorum? □ □ Nerede Türkçe öğreniyorum? Nerede uyuyorum? □ □ Nerede çalışıyorum? □ □ Nerede giyiniyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede koşuyorum7 □ □ □ Nerede döviz bozduruyorum? □ □ Nerede televizyon izliyorum? □ . Etkinliği ikinci grup için de aynı biçim­ de uygulayın. Girişte (antrede) ne yapıyorum? 7. sonra da soruları bu öğrencilere sormalarını isteyin.fcH. Balkonda ne yapıyorum? 5. soralım Anlatalı] ı. soralım Nerede Ne Yapıyorsun? Nerede I e Yapıyorsun? banka 1. Banyoda ne yapıyorum? 1. önce kendi sayfalarındaki görselleri incelemelerini ve görsellerde bulunan yerlerde ne­ ler yaptıklarını diğer gruptaki öğrencilere anlatmalarını.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde öğrencilerden. Evde ne yapıyorum? 6. Alışveriş merkezinde ne yapıyorum? Doğru Yanlış Nerede dinleniyorum? □ □ Nerede yemek yapıyorum? □ Nerede çalışıyorum? □ %£- I g llB llii M.

ünitede öğrendik­ leri tanışma diyaloglarında geçen benim adım. Genellikle tatillerde ve hafta sonların­ da eve geliyor. -İsli. ka­ yın baba. Daha sonra tüm öğrencilerden tabloyu ve giriş fotoğrafı üzerindeki boş­ lukları metne göre doldurmalarını isteyin. Çalış­ manın ardından öğrencilere bu etkinlikte geçmeyen kaynana. çoğulluk parçası -/Er'in atılabildiğini (onların çocukları> onların çocuğu vb. Bu çalışmada tahtaya akrabalık ilişkileri ile ilgili sözcükleri yazıp anlamlarını öğretin.• iyelik adıllarının aitlik. Onun hayali iyi bir mühendis olmak.kuzen. 46 2 Yerleştirelim 3 Tamamlayalım. Yanıtlar > Ünite ile ilgili çalışmalara. işaretleyelim Aile Fotoğrafı > Metni bir öğrenciye okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. 1. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında 3. se­ nin ev. onun kitap vb. -Hiniz. • aitlik. Adı Mehmet. yeğen. çoğul-kişi iyelik ekinin. O bir mimar. Onun okulu İzmir'de. . iyelik adılları ve eklerinin doğru kullanıldığı yanıt tümcelerini tahtaya yazın. Müzik dersleri veriyor. işini ve öğrencilerini çok seviyor. 2. adıl ile ay­ nıysa atılamayacağını !Onlar çocuklarına/*çocuğuna bakıyorlaiı da belirtin. -HEr/slİ Beceriler • Aiie ve akrabalar ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • iyelik eklerini doğru kullanabilme • iyelik adıllarını kullanarak bir nesnenin kime ait olduğunu söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat dığını. Ablam Seda bankacı. Çok çalışıyor. kendilerini "özgür"ün yerine koyarak ve soyağacını izleyerek tümceleri tamamlamalarını isteyin. -Hin. -Hlmİz. bacanak gibi akrabalık ad­ larını da öğretebilirsiniz. Babam da bizimle birlikte koltukta oturuyor. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında iyelik eklerinin özensiz konuşma dilinde atılabildiğini [benim araba. • aitlik. Ailenizde kaç kişi var? Mehmet M im a r Ablanız/Ağabeyiniz var mı? M ü hend is Anneniz/babanız/kardeşlerirıiz ne iş yapıyor? Doktor Aileniz nerede yaşıyor? gibi sorular sorarak başlayın. öğrencilere. Onun işi çok zor ve yorucu. O bir lisede öğretmen. O lisede öğrenci.). Aynur Seda Zeynep y y y Bankacı / y ö ğ re tm e n öğ renci Baba Koray / A nne Abla y y A ğabey Kız kardeş y y 1 Okuyalım. etkinliğe geçmeden önce iyelik ekleri ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. ancak tümcenin öznesi. baldız. Benim adım Seçil. Anne­ min adı Aynur. yenge. özel bir şirkette çalışıyor.). sahiplik ilişkisini vurgulamak üzere kullanıl­ Sözcük Alanı • Akrabalık adları Dilbilgisi • İYELİK -lilm. Sık sık başka şehirlere seyahat ediyor. Fotoğrafta annem koltukta benim sağımda oturuyor. Hemşireyim. Ağabeyim Koray üniversitede doktora öğrencisi. Ağabeyimin solunda kü­ çük kız kardeşim Zeynep var. Üniversiteye hazırlanıyor. senin adın yapılarına da göndermede bulunarak öğrencilerin dikkatini bu konuya çekin. Bu bizim aile fotoğrafımız. Açıklamalarınızda. söyleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden. Gelecekte iyi bir doktor olmak istiyor.

-Hiniz. -ilin. sizin d o k to r -nız/-niz/-nuz/-nüz/-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz Sizin doktorunuz A h m e t Bey m i? onların arkadaş -ları/-leri *Bizim gözlüğünüz nerede? (n) -a/-e - Paket on un a ra b a sın d a 47 . -İsli. bizim gözlük -mız/-miz/-muz/-müzAımız/-imiz/-umuz/-ümüz Benim evim çok büyük. Sedat benim amcam________ 2. Ayten benim balam___________________ 12. Selçuk benim babam 6. -tömiz. Sevim benim babaannem W İYELİK Adıl ■ ■ ■ ■ ■ - y : : s » - :v n j Ad -İlim. Suna benim anneannem____________ 10. Leyla benim annem ____________5. Oğuz benim dayım____________________ 9. Ozan benim kardeşim_________ 8. -llEr/sli Ek ÖrnpUİpr benim ev -m/-ım/-im/-um/-üm senin araba -n/-ın/-in/-un/-ün (n) -daAde Onların arkadaşları çok çalışkan onun okul -ı/-i/-u/-ü/-sı/-si/-su/-sü (nl -danAden Senin o ku lu n a gidiyorum . Ahmet benim dedem/büyükbabam 3 Mine benim ablam/kızkardeşim 7 Meral benim teyzem______________ ] ] Ali benim dedem / büyükbabam 4.Yanıtlar 1.

3 a) Fotoğrafta. akra­ balık adlarının pekiştirilmesi ile birlikte ön. (Resim 1) var? ron ık ğuna/çocuklarına bnkıyorı ım adres iniz okul umuz yanımda kuzenim Emre var. daha sonrada tüm kayıtları art arda dinleterek yanıtlarını kontrol et­ melerini isteyin.4 Tamamlayalım ► iyelik ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin. Dost. ayakta duruyorum. 8. tamamlayalım <^£) Eş. ortada ben im babaanne EL oturuyor. kuzen »« Emre var. kaydı dinletmeden önce öğrencilere bu sözcükleri öğretin. Daha sonra kayıtları te­ ker teker dinleterek dinledikleri kayıtla ilgili fotoğrafı bulmaları­ nı isteyin. Onlar benim dayım ve yengem. Etkinliğin ikinci bölümünde. Bugün iyi görünmüyorsun. Benim karrh kamım aç. toka var. fotoğrafta. Onun sağında 5 Tamamlayalım. yarı. solda. yön sözcüklerinin öğretimi olduğundan. (Resim 21 Fotoğrafta. Onun annesi ve babası arkada du­ ruyor. orta gibi yer. Fotoğraf­ ta benim iki halam da var. 5. 3. Akraba > Etkinlikteki ses kaydıyla kazandırılmak istenen beceri. ayak­ ta duruyorlar. Onlar m Ses Kaydı ne? burası. sözcüklerde gerekli değişiklikleri yaparak tamamlamalarını isteyin. Bu senin res/mira_________ m i ? 2. solda benim büro sundan geliyorum. 5 Sen in 8. kayıtları yeniden dinlet­ meden öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını. Onun önünde oğlu Burak oturuyor. Annem fotoğrafta sağda ve onun önünde dedem oturuyor. c) Fotoğrafta ben im iki halam __ da var. benim teyzem var. Benim iki saat sonra kalkıyor. öğrencilerden tümceleri tamamla­ malarını isteyin. dar ünlü düşmesi ile ilgili kuralları anlatın. k ızj___ Aslı duruyor. (Resim 31 Yanıtlar Yanıtlar 1 1. arka. fotoğrafta solda oturuyor. Ben onun yanında.M___ ev im iz a) Bu ben im b) Ben im yan ımda . Fotoğrafta sağda benim amcam İbrahim Bey var. söyleyelim > Bu etkinlikteki tamamlama çalışmalarını yaptırmadan önce. Senin boy^n boynun mu ağrıyor? 4. Diğer hanımlar bi­ zim komşularımız. kızı Aslı duruyor. Ben im ? Siz in 3 0 nun 4 Rİ7 im ev im büyük: ders iniz yok mu? uçak ğımız ad m 6 0 nun saç mda ]0 Rİ7 im anneannem var. al Burası biz im b) Ben « « bahçe m iz anne m . Onun yanında. Ardından. Babam. Onlar babaannemin solunda. Benim annem fotoğrafta solda oturuyor. Sizin oğj/ıl oğlunuz okula gidiyor mu? aile m___ ve burası biz. Daha sonra öğren­ cilerden tümceleri. çok büyük ve güzel. işaretleyelim. c) 0 nun a n n e li___ve baba st____arkada duruyor. ne? 7. Onun önünde benim dayım var. Sizin isim isminiz Ahmet mi? 2 7. b) O nun yan ın d a .. c) Diğer hanımlar biz im komcı ı la n ın ız 6 Dinleyelim. . ortada benim babaannem oturuyor. Benim şehit şehrim. Fotoğrafta. Senin ağ/z ağzında ne var? 6. Ne y*n 9 Siz in Bu benim ailem ve burası bizim evimiz. Burası bizim bahçemiz. Yanıtlar 1. Sizin kayıt kaydınız tamam.

sı­ Yanıtlar nıfta. Tahtaya. A: Burası odan mı? B: Hayır. çantanız mı? çantam adı . A: Bunlar ? kimin B: Bizim______ 5. etkinliklerin amacı. Daha sonra metinleri farklı öğrencilere okutup ilgili fotoğrafı bul­ durun. Onlar İzmir'de üniversitede okuyorlar. O benim. lığa gidiyor. Onun kız arkadaşı Ekin de aynı üniversitede öğrenci. A: Doğum mm tarihiniz ? B: 1982. Ben boş zamanlarında/zamanlarımda tenis oynuyorum. üniversitede öğrenci. Şimdi üniversitede öğrenci. GT Benim en yakın arkadaşım Emre. . ve 9. 2. 6. Bazen de arkadaşlarıyla ba­ değil. 3. Onların evi İz­ mir'de. Okula birlikte gidiyorlar. 8 Fotoğraflarla eşleyelim /i. belirleyeceğiniz bir öğren­ ciden. A: Bu kimin kitabı? B: Benim 7. Bazen doğa yürüyüşleri­ ne katılıyor ve fotoğraf çekiyor. Onun annesi Berna Ha­ > Bu çalışma öğrencilerin. Sinem 4. annem/annemiz avukat. nım avukat. orası benim 2./ Arkadaşım Emre ► 8. 9 Yanlışı çizelilm > Tümceleri öğrencilere tek tek okutun ve yanlış olan sözcüğün üzerini çizdirin. 6. Ailende kim ler var? Onlar nerede yaşıyorlar? Ne iş yapıyorlar?/nerede çalışıyorlar? sorularına yanıt olacak bir sözlü anlatım metni oluşturmasını is­ leyin ve bu konuşmada geçen yeni sözcükleri tahtaya yazın. kitabım senin. Aynı evde kalıyorlar. o benim 3. Tatillerini Emre'yle beraber geçiriyorlar. öğrencilerden tümceleri verilen söz­ cüklerle tamamlamalarını ve yanıtlarını ses kaydını dinleyerek kontrol etmelerini isteyin. Kimin kardeşi/kardeşiniz İzmir'de okuyor? 7. Boş zamanlarında üniversite­ odam nin tenis kortunda tenis oynuyor. İstanbul'da yaşıyor. • Yaşı • M esleği • Hobileri • Ailesi * Okulu gibi yönlendiriciler yazarak öğrencileri oluşturacakları metnin bu bil­ gileri içermesi gerektiği konusunda uyarın. Babam emekli.. Sizin iki kardeşi/kardeşiniz var. Gizem 2. Emre 22 yaşında. Daha sonra yazdıkları metinleri sınıfta okutup yanlışlarını tahtaya yazarak düzeltin. Benim ailem/ettesf Ankara'da yaşıyor. Onlar her ay bir kez İstanbul'a geliyorlar. A: Onun Emre'nin pek çok hobisi var. Onun amcası/ameam üç dil biliyor. 4. ve 9.7 Yerleştirelim.. mi? deSil . etkinlikte sunulan metin ve tümceleri de dikkate alarak bir arkadaşlarını tanıtan bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. babası Selim Bey emekli. liseden ar­ kadaşım. öğrencilerin bir kişi hakkında bilgi . Bu -"edenle metinleri okutmadan önce. dinleyelim Emre'nin ailesi Ankara'da yaşıyor. . 4. Benim kız arkadaşım/arkadaşın Ekin. A: Kırmızı araba B: Hayır. ne? B: Bilmiyorum.erebilmelerini sağlayacak yapı ve ifadeleri örneklemektir. 10 Arkadaşımızı tanıtalım > öğrencilerden. 8. A: B u ___ s^ in B: Evet. sınıfta. senin • değil • odam • sizin • adı • kitabım tarihiniz • senin • bizim • kimin • çantam W senin 1. Gizem ve Sinem. Yanıtlar 1. Emre'nin iki kardeşi var. birlikte ders çalışıyorlar.. . verilen iyelik adılından hareketle doğru iyelik ekini veya iyelik ekiyle uyumlu iyelik adılını belirle­ melerini gerektirmektedir. 5.

Evet şimdi ev­ deyim. a lt üst. Burcu : İşte burada. Karşımda banyo var. Aysun : Teşekkürler. Aysun : Banyonun yanında çalışma odam var. arka.. • Adres tarif edebilme ve sorabilme • Yer. geri. eve gönderiyor ama o evi bilm iyor. yön belirteçleri • Adres sorma. Görüşürüz. diyalogdaki boşlukları verilen sözcüklerle tamamlamalarını ve kar­ şımda. doğru ekleri kullanarak tamlama ilişki­ leri oluşturabilme.Sözcük Alanı • Yer. Aysun : Evim o büfenin arkasında. Girişte sağda bir büfe görüyor musun? Burcu : Evet. sol. Burcu : Fvet görüyorum Kardelen 11 Yerleştirelim. John'un yanında M aria oturuyor. etkinlikleri uygulamadan önce tahtaya ön. 21 numara Burcu : Tamam. yan. sağ. belirtili ve belirtisiz ad tamlamalarının öğ­ retimini hedeflediğinden. orta. aşağı. karşı. ta rifediyor. Aysun evde çok önem li b ir dosya unutuyor. Hemen sana getiriyorum. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. şimdi kapıyı açıyorum. Kırmızı bir dosya. İleri. Aysun B urcu’y a evi Tahta öğrencilerin karşısında. Bu aşamada tamlama kuralları ile ilgili açıklama yapmayın. öğrencilerin ve sınıftaki eşyaların. yer ve yön bildiren sözcükler arasında kurulmuş tam­ Yanıtlar lama yapıları ekseninde. dinleyelim Dosya Nerede? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metni okumalarını. yukarı Kardelen Sitesi • kapının karşısında • çalışma odana Can Eczanesi gibi sözcükler yazın. Burcu : Tamam çalışma odana giriyorum. ben şimdi taksiden iniyorum. gibi tümceler yazıp öğrencilerden benzer tümceler üretmelerini is­ teyin. Kar­ öğrencilerin arkasında pencere var. Aysun : K apının karşısında merdivenler var Oradan yukarı çık. Burcu : Çıkıyorum. Burcu : Alo Aysun. Aysun : Tamam. nesnelerin konumunu kullanarak. söyleme ifadeleri • Köy ve kent yaşamı ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (belirtili! AD-İnlin AD-(IEr/slİ • AD TAMLAMASI (belirtisiz) AD AD-İsli Beceriler • Sözcükler arasında.. Ses kaydını dinlettikten sonra yanıtlarını kontrol etmelerini ve görselleri diyalogun akışına göre sı- Senin Sitesi Şimdi si- tenin girişindeyim. Burcu yu Televizyon pencerenin yanında. . şımda Can_______ Eczanesi var. evin eczanenin neresinde? Aysun : Eczanenin sağında bir site var. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat ! > Bu alt ünite. Dos- ya nerede? Aysun : Kitaplığımın ilk rafında. köşe. eczanenin sağında gibi yer ve yön sözcüklerinin kullanıldığı tamlamaların altını çizmelerini isteyin.

Çalışma odası. bulalım 13 Tamamlayalım. 12. Bu çocuğ «n_ __ ayakkanı sı 2.b) ve bu tür tamlamalarda. -ları araba *Ayşe arabasına biniyorum. -ları/-leri M a te m a tik soruları çok zor. • belirtili ad tamlamalarının.12 Soralım. sahiplik ilişkisi kurduğunu vurgulayın.. gözlük ğü X alıyorum.gözlük X i okul . öğrencilerden birinin resim­ den bir nesne seçmesini. Arabanın ic inde çok eski. Arkadaşım Ankara__ _ çok ağır.nüfus *Ankara Kalesi'ye gidiyoruz.).0 . -leri W ) TA M LA M A S I (belirtisiz) ■11 Tamlayan Tamlanan Ek Türkçe bahçe -I/-S I cocuk oda -İ/-S İ (Ek) Çay bahçesine gidiyoruz. • bu tamlama yapısında tamlayan adın. Açıklamalarınızda. • belirtisiz tamlamaların iki adın tek bir kavramı adlandırmak üzere yan yana gelmesiyle oluştuğunu 1çocuk ayakkabısı. Sırayla. -Ü/-SÜ cam Bu otelin odaları çok temiz. -I/-S I (n) -a/-e oda -İ/-Sİ (n)-da/-de Gölün etrafında çok a ğ a ç var. > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartlarını kullanarak özet­ leyip eşleme çalışması yaptırın. Yatak oda sında X 7.. __ Oniversite'«rafe okuyor. ~ıatem atik ^atak ca y güneş d 1 pencerenin camı pencere camı çocuğun odası çocuk odası *çayın bardağı çay bardağı gibi tamlayanları aynı sözcük olan belirtili ve belirtisiz tamlama örnekleri yazarak aynı sözcüklerle iki türden tamlamalar oluşturmanın her zaman mümkün olma­ dığını belirtin.ayakkabı Yatak odası şurası. 9. 5. (n) -a/-e (n)-da/-de Türkçe kursu nerede? (n)-dan/-den Kredi karlınız var m ı? kredi kurs -u /-s u Ankara park gözlük kart kale soru örgü -Ü/-SÜ Burası çocuk parkı. diğer öğrencinin de bu nesneyi bulmak için ona “evet/hayır" yanıtı gerektiren sorular sormasını sağlayın. Benim hiç spor___ X yok. çanta st 11. \D-tnlin AD-llEr/slİ AD TAMLAMASI (belirtili) “amlayan Ek g ö z lü k -(n)ın/-(n)in cocuk -(n )u n /- oda (nîün göl I Ayşe Tamlanan Ek (Ek) BB renk Ç ocuğun ayakkabısı yeni. ayakkabı -U/-SU G özlüğün s a ğ cam ı kırık.bagaj / X bilardo . . iki ad arasında aitlik..(s)İ arkadaş . tür ve kategori gösterdiğini. Murat' m . e l örgüsü b ir kazak istiyor. neler var? 3 Bilardo__ A __ salon tına 4. • çoğu bileşik sözcüğün ad tamlaması yapısında olduğunu. ____ kaç? 8.üst kat / X x / yatak . Okul ____ en üst kat mda kafeterya var. Yanıtlar Sözcükler / / araba . 10. tamlayan görevinde özel adların da kullanılabildiğini (Anka­ ra Üniversitesi. tamlanan addaki -İsliekinin yerine adıla uygun iyelik ekinin gel­ mesi gerektiğini (çalışma odam. / X . öğretmen kitabı v. söyleyelim Hangisi Acaba? > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun.(n)İn .bl. spor ayakkabısı gibi tamlama yapıları iyelik adıllarıyla kulla­ nıldığında.(s)İ çocuk . günümüz Türkiye'si v. > Bu çalışmada tamlama ile ifade edilen sözcükleri tahtaya yazın ve etkinlik bittikten sonra bu sözcüklerden hareketle. tabloyu doldurtmadan önce tahtaya.. 0. kartları da kullanarak tamamlama­ larını isteyin. Yarın yeni bir güneş gidiyorum. "belirtili-belirtisiz ad tamlaması" ku­ rallarını anlatın. .. Türkiye . Daha sonra öğrenci­ lerden tümceleri. Türkiye'nin . Yanıtlar 1. (n)-dan/-den etraf Odanın rengi beyaz. spor ayakkabın vb.salon X i güneş . Bu ev m bahçe si .. 14 İşaretleyelim >■Bu çalışmada... Yarın bizim arkadaş ımızm ev inde bir parti var.nüfus» uyuyorum.ev ı / .çok büyük değil. 6.. Daha sonra öğrencilerden tablodaki doğru ve yanlış tamlamaları işaretlemelerini isteyin.oda Bu g ü n e ş g ö z lü ğ ü çok pahalı.

bahçe / X Murat . Komşuluk önemli. 9 Postono lise ç&jpfcızıtıdcı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Z ' tarla • dağ • tiyatro • eğlence merkezi • apartman çiftlik • hastane • traktör • doğal ürünler • metro kalabalık • sinema salonu 8 köy ekmeği • banka V üniversite • bahçe • durak • temiz hava X J •ıH Hastane Gar O Banka KÖY Cami . 1 > öğrencilerden tümceleri krokiye bakarak tamamlamalarını isteyin. insanlar büyük evlerde yaşıyor.çanta / X Ankara . köy ve kent yaşamı konusun­ 7.(n)İn . Çiçek Sokağı' nm köşesinde________________ 4. park m karsısında ______________________ . Yüzme havuzu. 1 B ulvarı ) 8. 3. şehir hayatı mı?" sorusunu yönelterek başlayın.. i Sinema _ 10. sözcükleri ilgili alana yerleştirmelerini ve ken­ dilerinin de bu alanlara uygun ikişer sözcük bulmalarını isteyin.araba X / 3. 1 kahve . Kalabalık ve gürültülü. Cami. ( Türkçe . tamamlayalım ) Köy 6 Daha cok ağaç var. metinlerini oluştururken 16. Metro istasyonu. öğrencileri. ( Köv Şehir 1 1 13 İnsanlar tarlada çalışıyor. Birçok insan apartmanlarda yaşıyor. ( ) Köy ) Şehir ) Köv Şehir 1 Spor Salonu 17 Yerleştirelim CA Gün Oteli Polis Karakolu Süpermarket a> Ay n a Yüzme Havuzu Caddesi o > öğrencilerden.fincan X / Köy 4 Eğlence merkezleri yok.İsli ev . Sebze ve meyveler her zaman taze.. Süpermarket.sınav . Şehir mi? >.. ( 9 Stres daha cok. KÖY ---------------.0 J s ) İ Köy mü. spor salonu nun arkasında _________ 5. banka mn ya n ın da______ _______________ .KÖY ve ŞEHİR -------------------------- Yanıtlar 1. anlatım 10.üniversite X / spor . Ayna Caddesi'?»'» başında______________ > Bu çalışmada öğrencilerden. Otopark. ( 12.çorap / / 2. Lise. Kuaför. Büfe Kuaför Pastane Park pH Taksi Durağı ioa C um hu riyet CÖ Lise Otopark 0 Metro istasyonu j Köv 1 Şehir 1 1 Şehir 11. etkinlikte verilen tümcelerden yarar­ lanmaları konusunda yönlendirin. Cumhuriyet Bulvarı nda____________ büfe ile pastane m'n arasında .gün X / X / 1.köpek X / doğum . Aldı­ ğınız yanıtlara göre farklı sorular da sorarak köy ve kent yaşamı ile ilgili yeni sözcükleri tahtaya yazıp öğrencilerden verilen tüm­ celeri örnekteki gibi tamamlamalarını isteyin. Yanıtlar kadın .. ( 15 Krokiye bakalım. ( ) 5 Metro kullanmak mümkün.. spor salonu nun y am nda__________ daki tercihlerini ve tercihlerinin nedenlerini açıklayan bir sözlü 8.Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere "Sizce köy hayatı mı da­ ha güzel.. ( Alışveriş Merkezi Köy ) Şehir Şehir 7. sözü. Banka. Trafik yok. Hastane. i 14 insanlar daha yalnız. ( yarış . sinema ile otopark »w arasında ______________ .ayakkabı X / polis . . g a r ln karşısında ________________Gün Oteli' n in yanında ______________________________ N t y v 18 Nedenini açıklayalım y ^ Nerede Yaşamak İstiyorum? 6. Hava daha temiz. 2.16 Bulalım Sözcükler . Hayvan beslemek daha kolay.

eğlence yerleri gibi. Eşimin adı Nur. Bazı hafta sonları da arkadaşlarımla birlikte alışverişe çıkıyorum. Her zaman râbirimize yardım ediyoruz. Geç saatlere kadar çalışıyorum. bankalar. ‘ SÎSltllSiilSSf^SSSS^SilBjllIBKSlSiSSiSSiSSiSiSilli^ESSı^S^SlSlSSSS Ben Salih Demirkan. patates sar. Çünkü • Şehirde yaşamak istiyorum. sinemaya ya da tiyatroya gidiyorum. büyük alışveriş merkezleri yok ama bence bi zam hayatımız çok güzel.. üni­ versiteler. Şehirde hava çok temiz değil. Eşim sabahları çok erken uya~yor. Komşularımız çok iyi. Ben Selin Akman. Genellikle bütün gun çiftlikte çalışıyoruz. Ankara'da yaşıyorum. süt . Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyor. Çünkü 19 Okuyalım. Selin Akman'a göre şehrin avantajları neler?___ . Yumurtaları topluyor. Salih Demirkan köyü seviyor mu?____________ 4. köy peyniri. Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. Salih Demirkan neler yetiştiriyor?_____________ 3. patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz.• Köyde yaşamak istiyorum. işten sonra spor salonuna..e tereyağı veriyoruz. Şehirde gün çok erken başlıyor. Bizim bu köy­ de bir çiftliğimiz var. Her sabah yedide uyanıyorum. trafik her zaman büyük bir problem ama bence şehrin bazı avantajları da var. Haftada bir gün şehre gidi•oruz ve pazarda taze yumurta. Bir oğlumuz var Onun adı Ahmet. Bazen günlük iş­ lerden sıkılıyorum ve farklı şeyler yapmak istiyorum. Köyümüzde si' ~ema. Pazarda herkes bu yiyeceklerden almak istiyor. “ unkü şehirde doğal ürünler bulmak çok zor. Evim bir apartma­ nın yedinci katında. yanıtlayalım Köyde ve .'oruz. Sütten tereyağı . Bazen komşularımıza da yumurta. Şehirde ya­ şamak zor ama ben şehir hayatını seviyorum.e peynir yapıyor. Salih Demirkan ve ailesi nasıl bir yerde yaşıyor? 2. süt sağıyor.Şehirde Hayat > Metinleri farklı öğrencilere birer kez okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. tiyatro. Hastaneler. Selin Akman nerede yaşıyor?________________ 5. 1.

Herkes şehrin lab iren tle d ir*. Burası Picasso ve Dali'nin de şehri. Sözcük Alanı Ibenlm) çocuk araba-m >*benlm çocuk araba-sı-m • Kent yaşamı ve sosyal çevre ile ilgili sözcükler lonunl çocuk araba-sı > * lonunl çocuk araba-sı-sı örneklerinde olduğu gibi adılın kişi-sayısına uygun iyelik eki geldiğini vurgulayın. • Zincirleme ad tamlamalarının. Açıklamalarınızda... Çünkü burası modanın da baş­ kenti. çok farklı.i% -y . ülke.. de her türlü tropik bitki var.m .. Soruları yanıtlarken gereken yeni sözcükleri tah­ taya yazın. Sonra metinleri okutun ve bilmedikleri sözcükleri açıklayıp onlardan metinleri fotoğraflarla eşlemelerini isteyin. Bu şehir dünya borsalarının başkenti ve bir kültür sanat merkezi. Dünyanın en uzun nehri bu şehrin içinden geçiyor. metinlerde geçen zincirleme ad tamlama­ larından birkaçını tahtaya yazın ve öğrencilerin bu örnekleri hem ya­ pı hem de anlam olarak çözümlemeye çalışmalarını isteyin. Renkli eğlencelerin ve lun merkezi. > Eşleme çalışması bittikten sonra öğrencilere..öğrencilere metinleri okutmadan önce fotoğraflar hakkında ko­ nuşun. Niçin bu sembol kullanılıyor? Bu sembolün tarihinizdeki/kültürünüzdeki önemi ne? gibi sorular sorun. insan­ lar öğleden sonra sıcaktan kaçıyor ve nehre yakın çay bahçelerine gidiyor. rengarenk çiçekler ve ilginç Uzakdoğu yemekleri satıyorlar. Avrupa'nın önemli bir şehri. Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (zincirleme) AD1-lnlİn) AD (-(IEr/s!i(ninl) AD-tlEr/slİ Beceriler • ikiden çok sözcük arasında.. .Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Burada lar öğleden sonraları aenellik-i^wBfc^ ^M H İI^^B B pW le kapalı oluyor. gibi sokaklarında geziyor. Turistler bu şehrin otantik atmosferini çok seviyor. Bar­ larda flamenko yapıyor ve sabaha kadar eğleniyor. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat V ~ İ S : ~ . Ayrıca bu şehrin hay­ vanat bahçesi de çok ünlü.• tamlayan ad iyelik adılı olduğu zaman -İsli eki yerine. Şehrin rengarenk çarşıları da çok ünlü. Çünkü insan­ ların çoğu siesta yapıyor. ? ■ ' >. 5 I Burası bir masal şehri. Madame Tussoud Müzesi'nde ise pek çok ülkenin politikacı-------------------larının ve sanatçılarının heykelleri var. Sanatın ve aşkın kenti. l l l Çünkü burası Ekvatora çok B B B B l ü l l l g yakın ve burada her zaman yağmur yağıyor.. Her sokak­ ta bir ressam tablo yapıyor ya da bir müzisyen enstrüman çalıyor. sokak hakkında bilgi verebilme ve sorabilme • Yer. Bu şehrin atmosferi.. şehir. Şehrin müzelerinde çok ünlü ressamların klasik ve modern tabloları var.. doğru tamlama ilişkileri oluş­ turabilme • Yaşanan çevre. - . . Bu şehrin so­ kakları çok renkli. I Türkçe Iders kitabı]] HTürkçe dersi] kitabı] HIAyşe'nin annesil-nln ofisi]-nin kapısı] HAyşe'nin l güneş gözlüğü] Ilders kitabıl-nın kapağı] örneklerinde olduğu gibi her zaman ikili bir yapılanmaya dayandı­ ğını. Bu ör­ neklerden yola çıkarak zincirleme ad tamlamaları ile ilgili kuralları anlatın. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. Ülkenizin / şehrinizin b ir sembolü var mı? sı romantik gezilerin en po­ püler durağı. insanlar şehrin sokaklarında. Bura­ 20 Eşleyelim /___ / Başkentler >. Bu şehirde çok ünlü markaların mağazaları var. > Bu etkinliğin ardından. Nasıl b ir ülkede/şehirde/sokakta yaşıyorsunuz? Ülkenizde/şehrinizde tarihi/turistik yerler var mı? Olkenizin/şehrinizin iklim i nasıl? gibi sorular yöneltin. kat geceler her zaman çok „ & renkli.

[3 3. Broşürlerde de çeşitli tur fotoğraflaıı var.. 3: Buyurun beyefendi. Artvin ve Rize'ye. 5es Kaydı iyi günler. Her şehrin yöresel yemeklerini tadıyorlar. B: O zaman Doğu Karadeniz turu sizin için ideal. 3: Son zamanlarda Karadeniz turlarımız çok popüler.1»___ geleneksel spor «_____ ' 0. Doğu Karadeniz turunda hangi şehre gidiyorlar? Artvin [T] Samsun □ Bolu □ . □ Yurt içi turuna. Evimizin bahçe kapı sının üst ünde sarmaşıklar var. Sizden bilgi almak istiyorum.Dilbilgisi kartını kullanarak zincirleme ad tamlamalarıyla ilgili açıkla­ malarınızı özetleyin. Biz im öğretmen im izin kız mm ad 1____özlem. O Trabzon. □ Bayram tatilinde. Buyurun. Doğu Karadeniz turları ve Batı Karadeniz turla­ rı ile her şehre gitmek mümkün. gidiyorum. 3. Benim Türkçe kitap im 7. Akdeniz'e mi. bun­ lar broşürlerimiz. Bilgisayar benim çalışma oda mda ''. Kitaplar çalışma masa smm üst ünde . [7] Dünya turuna. Turist hangi tura katılmak istiyor? Yurt dışı turuna. Doğu Anadolu'ya mı? A: Emin değilim. mavi spor ayakkabı sı____ne güzel! 5. Ayrıca Ankara'ya yakın şehirlere günübirlik turlar da düzenlenliyoruz. • Güreş Türkler. arka smda . Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden doğru seçenekleri işaretlemelerini isteyin. A: Bayram tatilinde bir yurt içi turuna katılmak istiyorum. Yemyeşil dağlar. Q Hafta sonu tatilinde. Bu gezi­ de misafirlerimiz Rize. A: Evet.. . □ 2. Kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırın ve ^grencilerden. Acentemizde çok farklı tur programlarımız var. Acente nerelere günübirlik turlar düzenliyor? Ankara'ya yakın şehirlere. Ayrıca yemye­ şil yaylalarda doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Barışı«_ ilk sayfa smda güzel resimler var. *2.AD TAMLAMASI (zincirleme) Tamlayan AD(- (Ek) Ek r * | î î - Tamlanan Ek Ek Ayşe -(n!ın/-(n)un anne -ı/-sı -n ın A n in ofis -I/-S I M a te m a tik dersinin öğ retm eni bilgisayar -(n)in/-(n)ün m ü dür -İ/-S İ -n u n A n ü n öğretm en -İ/-S İ Ayşe'nin annesinin ofisi okul üniversite -u A s u rektör -u A su B ilgisayar m asasının üstü m atem atik m asa -Ü/-SÜ üst -ü A sü A nkara üniversitesi rektörü A nkara ders 21 Tamamlayalım >. bence bu tur harika! mı? bahçe s inde bir parti veriyorum. -. Peki Karade­ niz'in bütün şehirlerine tur var mı? B: Evet. 5 Telefon fatura sının son ödeme günj/____yarın. 2. □ 4. Yarın abla mm _ sen in ev inin *Okulun müdürü eşi eş çalışma masa ncla A: Aaal Evet! Karadeniz gerçekten iyi bir fikir. Ama ben bir haftalık bir gezi istiyorum. 22 Dinleyelim. Arkadaş imin abla sının ev ine . ► Ses kaydını dinletmeden önce sorularda ve seçeneklerde geçen ye­ ni sözcükleri açıklayın. Çalışma kitap mm 5. Evim Murat m ev inin . işaretleyelim Turizm Bürosunda ► Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere daha önce bir acente ara: ğıyla tura katılıp katılmadıklarını.. Yanıtlar : . seyahat etmekten hoşlanıp hoşlan—cdıklarını sorarak dinlemeye hazırlık yaptırın.. Karade­ niz'in doğası gerçekten muhteşem. Yanıtlar 1. Sumela Manastırı gibi tarihi yerleri ve köyleri geziyorlar. Q Doğu Karadeniz'e. B: Çok güzel. Artvin ve Trabzon'a gidiyorlar. verilen tümcelerdeki boşlukları tamamlamalarını isteyin. Siz ne­ reye gitmek isliyorsunuz? Karadeniz'e mi. Turist tura ne zaman katılmak istiyor? Yaz tatilinde. var. A: Hmm. yayla evleri ve deniz. Tamam.

Yanıtlar f turizm bürosu • yaz tatili • rezervasyon yaptırmak V yurt içi • yut dışı • dünya turu bayram tatili • günübirlik 1. onlara fotoğrafların nereye ait olduklarını. İstanbul bu insanlara birçok seçenek sunuyor.. Merhaba. Bazıları Ortakö/de deniz kenarında balık yiyor. 6. Siz de ya z ta tilin d e denize mi gidiyorsunuz? 8. adalar­ da faytona biniyorlar. rf . İstanbul hakkında ne düşün­ düklerini sorarak görseller hakkında konuşturun. Daha sonra öğ­ rencilerden metne göre turistlerin gerçekleştirdiği eylemlerle. Türkiye'de insanlar bayram. tarihi yerleri ve farklı eğlence alternatifleriyle geçmi­ şin zenginliğini bugünün renkli dünyasıyla birleştiriyor. sinagoglar. 3. Bunlar Boğaz Köprüsü ve Fa­ tih Sultan Mehmet Köprüsü. anlamlı tümceler oluş­ turacak biçimde kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. Bazıları İstanbul'da va­ purla Boğaz'ı geziyor. işaretleyelim / / > Bu etkinliğe. Son olarak. Bu telefonda sadece____ yu n iç i___ görüşme yap­ mak mümkün. Emekli olduktan sonra bir dünya tu ru yapmak is­ tiyorum. Ben hafta sonu için rezervasyon yaptırm ak istiyorum.. İstanbul'la ilgili bilgilerden hangilerinin doğru. metne göre. 24 Okuyalım. mrrrnfffi^ - Türkiye'nin en kalabalık şehri. Kapalı Çarşı'da alışveriş yapıyor. İstanbul'a yerli ve yabancı milyonlarca turist geliyor. . ta tilin d e genellikle evde oluyorlar. bu eylemleri nerede gerçekleştirdiklerini gösteren eşleme çalışma­ sını yapmalarını isteyin. hangilerinin yan­ lış olduğunu bulmalarını ve verilen sıfat ile belirteçlerin ilgili ol­ duğu ifadeleri belirlemelerini isteyin... . Pek çok insan geceleri barlara ve gece kulüplerine gidiyor ve sabaha kadar eğleniyor. Turistler ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de görüyor­ lar. İstanbul'da hayat çok hızlı akıyor. Doğu ve Batı'nın farklı kültürleri. öğrencilere İstanbul hakkında sorular sorarak başlayın. İstanbul'da çeşitli dinlerin ibadet yerlerini bir arada görüyo­ ruz: Camiler. bu yerleri görüp görmediklerini. . bazıları ise Çiçek Pasajı'nda Türk müziği dinliyor ve farklı lezzetler tadıyorlar. 7. Bu şehrin özellikle gece hayatı çok renkli ve hareketli. Bu sokakta bir turizm bürosu var mı? 2. 5. İstanbul. öğrencileri. Y urt dışına 4.23 Yerleştirelim > Bu etkinlikte öğrencilerden boşlukları. En çok Ayasofya Müzesi'ne. Kız Kulesi. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarına gidiyorlar. Bu şehirde iki büyük köprü var. g ü nü b irlik turları çok ucuz. kiliseler. Bu tur şirketinin çıkmak için pasaport gerekiyor. Burada pek çok kültür birlik­ te yaşıyor. Bir öğrenciye metni okutun ve yeni sözcükleri tahtaya yazın. Topkapı Sarayı en meşhurları. insanları etkiliyor. öğrencilerden. eşleyelim. Bu köprüler Asya ve Avrupa kıta­ larını birbirine bağlıyor.

Hareketli [3] İstanbul'un gece hayatı 4. Kalabalık Q] İstanbul 2. öğrencilere. Bu çalışma için öğrencilere belli bir süre verin. İstanbul'a yalnızca yerli turist geliyor. \ > öğrencilerden. □ s Bu şehrin önem li yerleri nereler? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. m □ 3. 5. Bu şehirde hava nasıl? Yanıtlar Bu şehirde insanlar nasıl eğleniyor? Doğru Yanlış 1. Daha sonra yazılarını sınıfta okutun ve adı geçen şehirlerle ilgili ko­ nuşma ortamı yaratın.l 57'yi. Çiçek Pasajı'nda hediyelik eşyalar alıyorlar. bu alt ünitedeki örneklerden de yararlanarak yemek yiyorlar. İstanbul'da farklı dinlerin ibadet yerleri var E □ 2. İstanbul iki kıtayı birbirine bağlıyor. a . B öğrencilerinin s. ülkelerindeki şehirlerden birini tanıtan bir paragraf yazmalarını isteyin. Farklı \ J\ İstanbul'da hayat gruplar oluşturun. Ortaköy'de faytonla geziyorlar.l58'i açmalarını isteyin. Turistler istiklal Caddesi'nde faytona □ s biniyor. s □ Yanıtlar '. tanıttıkları şehirle ilgili.Adalar'da —^ Kapalı Çarşı'da 25 Tanıtalım müzik dinliyorlar. 4. İstanbul'un gece hayatı çok renkli. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrenci­ lerinin s. en meşhur [T| Topkapı Sarayı 3. Hızlı GD Doğu ve Batı'nın kültürleri > Ünite ile ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli 5.

Her iki gruptaki öğrencilerden. IHKffll 3. > Aynı etkinliği öğrencilerin kendi belirleyecekleri ülke ve şehirler hakkında yeniden uygulayın. diğer grubun sayfasındaki şehri bulmak için verilenler dışında kendilerinin de soru üretmelerini isteyin. bulalım Hangi Şehir? Hangi Şehir? Evet Hayır Bilmiyorum Bu başkent hangi kıtada? Avrupa’da Evet Bu başkent hangi kıtada? Bu başkentte büyük bir nehir Bu başkentte büyük bir nehir var mı? var mı? Bu başkentte deniz var mı? / Bu başkentin nesi ünlü? Çok eski bir şehir mi? \ / Soralım. not alalım. batı. doğu. A rolündeki öğrencilerden önce kendi sayfalarındaki soruları B rolündeki öğrencilere sorarak onun sayfasındaki şehri bulmalarını isteyin. Ünite B V /- Soralım. nehir. kuzey. bulalım Bu başkentte deniz var mı? Asya’da / Bu başkentin nesi ünlü? / Çok eski bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada insanlar en çok hangi Orada insanlar en çok hangi spordan hoşlanıyor? spordan hoşlanıyor? Bu şehre çok turist gidiyor Bu şehre çok turist gidiyor mu? mu? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu şehirdeki en ünlü turistik Bu şehirdeki en ünlü turistik yer neresi? yer neresi? Bu ülkenin kuzeyinde hangi Bu ülkenin kuzeyinde hangi ülke var? ülke var? Bu şehrin en ünlü yemeği Bu şehrin en ünlü yemeği ne? ne? / Hayır Bilmiyorum . Etkinliği aynı biçimde B öğrencileri için de uygulayın. not alalım. komşu lüike).> Karşılıklı konuşma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce kıta. güney. iklim sözcüklerini açık­ layın.

-m isoru sözcüğü­ nün kullanıldığı tümcelerde. Doğru yanıtları •c-taya yazın. öğreteceğiniz dilbilgisi yapısı e ilgili herhangi bir açıklama yapmayın. oto biyografi ifadeleri > Bu çalışmanın ardından öğrencilerden tarihini bildikleri önemli • Meslek adları olayları anlatan tümceler üretmelerini isteyerek konuşma ortamı hazırlayın. başkalarına özgeç­ mişleriyle ilgili soru sorabilme [T| 1996: Bilim adamları bir koyunu kopyaladı • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme |TT] 2004: Endonezya'da tsunami felaketinde 100 binden 1912: Titanic hattı_________ ____________ _ [T] 1969: insanoğlu Ay' a _ g iiıi ___ . . gördü ve yendim gibi) vurgulayın. tarihleri verilen tümcelerden yararlanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin ve dikkat­ lerini sorularda renkli yazılan soru öbekleriyle. Onu hemen tanıdım.> öğrencilerden tümceleri. yanıt tümcelerinde bu soruları yanıtlayan öbeklere çekin. » geçmiş zaman ekinin uzak-yakın geçmiş ayrımı yapmadığını ve­ ya geçmişte bir süreyi. 9 sıralı yapılarda. ► öğrencilere ünitenin giriş fotoğrafı hakkında sorular sorun ve gördükleri fotoğrafların hangi olaylarla ilgili olabileceğini tahmin e~nelerini isteyin. Marmara Bölgesi'nde 7. [J] 1930: Uruguay'daki ilk dünya kupasında kupayı Uruguay futbol takımı kazandı__________________ > Bu çalışmanın son bölümünde. • özgeçmiş. ____________ fazla insan öldü____________ __________ Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat |T| 1999: Türkiye'de. eşleyelim. ____ [2] 1970: insanlar ilk kez cep telefonu kulland ı______ [3] 1953: iki dağcı Everesfin zirvesine ulaştı__________ [T] 1986: Cernobil'de bir nükleer santral patladı Q 1492: Kolomp Amerika Kıtası'nı keşfetti________ [Tö] 1885: VVilhelm Conrad Röntgen X ışınlarını buldu . öğrencilerin söylediği tümceler "Geçmiş Za—cn'lı tümceler değilse. bunları düzeltin ve bu tümcelerden birfcaçını tahtaya yazın. dönemi anlatmadığını. Onu yıllar önce tanıdım. Dünya Savaşı b i t t i __________________ • özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. biyografi. yanıtlayalım <3D Hangi Yılda? > Etkinlikteki tümceleri okumaları için öğrencilere zaman verin. önceki kişi-sayı ekinin atılamadığını (Geldim gördüm ve yendim/*Geldi. bu gibi işlevleri. Kaydı ikinci kez dinletirken tümcelerin eylemlerini sırasıyla tahtaya yazın. Yanıt tümcelerinin sadece bu öbeklerle de oluşturulabileceğini vurgulayın.geçmiş zaman kişi eklerinin bu üniteye kadar öğrendikleri kişi eklerinden farklı olduğunu. süre ve sıklık belirteçlerinin üstlendiğini. tümcelerinde olduğu gibi.4 büyüklüğünde deprem oldu ____ __________________ >. Türkiye'ye daha önce geldiniz mi? Türkiye'ye yeni geldim.Bu üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencilere ••anıtı "Geçmiş Zamanlı tümceler gerektiren sorular sorun {"Dün ~e yaptın?" / "Dersten önce ne yaptın?" gibi]. Dilbilgisi • GEÇMİŞ ZAMAN (belirlil -Dİ Yanıtlar Beceriler 0 • Geçmiş zaman eklerini doğru kullanabilme Q] 1945: 2. Bu etkinlikte. . yanıt öbeğinin evet/hayır sözcüklerin­ den oluşmasının da yeterli olacağını anımsatın ve geçmiş zaman ile ilgili açıklamalarınızı yapın. öğrencilerden. Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tümceleri eylemlerle ta­ mamlamalarını isteyin. giriş fotoğrafında verilen karelerle eş­ Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri leştirmelerini isteyin ve hazırlık aşamasındaki tahminlerini kontrol etmelerini sağlayın. 1 Tamamlayalım. Açıklamalarınızda. Yalnızca tahtaya yazd ğınız tümcelerin eylemleri ile bu eylemlerin bağlantılı olduğu belirteçlerin altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. Anlamlarını açıklayın ve öğrencilere yanıtlarını kontrol ettirin.

[7] yemedin □ kaybettiniz mi _? □ yedim . Bu sabah büyük bir gürültüyle uyandık. A 4 İşaretleyelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce dilbilgisi kartını da kul­ lanarak geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı özetleyerek öğrencilerden tümceler için uygun seçeneği belirlemelerini isteyin. Önceki sün arabamı tamir ettim. Biz geçen yıl tatile_____________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. (-lar/-ler) 6. Dünya Savaşı ne zaman bitti? 12. 8. 9. Dün hiç yemek_____________ □ yedin 5. Busün kuzenime uğradım. B ir hafta önce \ arkadaşlarımla piknik yaptık. ilk dünya kupasını hangi takım kazandı? 3 Konuşalım 7. Ben 1968'de Trabzon'da _____________ □ doğduk □ doğdu [7] doğdum 4.1. Bugüne kadar hiç böyle bir insanla tanışmadım. Daha sonra gruplardan hazırladıkları diyalogları canlandırmalarını isteyin ve yanlışlarını düzeltin. Yanıtlar 1. 1996'da ne oldu? 5. • Rafting • Uzak 2 Yerleştirelim • Eğlenceli • Yakın • Uçakla • iki hafta Yanıtlar r K Bir hafta önce • önceki gün • Bugüne kadar Geçen sene • Bu sabah • Bu yıl • Az önce Bugüne kadar hiç • Bugün • Dün 1. *Onlar çıkmadiler. Marmara depreminin büyüklüğü neydi? 11. Gecen sene buraya yerleştik. öğrencilere bütün olasılıkları ve bunlar arasındaki anlam farkını gösterin. Tüm grupların kendi arala­ rında aynı anda konuşmasına izin verin. Endonezya depreminde kaç kişi öldü? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Titanic 1912'de m i battı? Nerede? Kiminle? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Ne kadar? Hangi? Neyle? > öğrencilerden kutu içinde verilen belirteçlerden hangilerinin verilen tümcelere uygun olduğunu bulmalarını isteyin. 9. X ışınlarını kim buldu? Tatilin Nasıl Geçti? 8. 5. • Deniz kenarı • Ucuz • Otel • Pahalı > Bu etkinlikte bazı tümceler için birden çok uygun belirteç bu­ lunmaktadır. Bir öğrenciden kutu içinde verilen soru sözcüklerini kullanarak sorular sormasını. sen gk -m e -d i/-ti -n Sen okudun mu? 0 gel -d u A tu - 0 geldi mİ? biz git -d ü /-tü -k Siz düşündünüz mü? siz oku onlar dü şün -n ız /-n iz /-n u z /-n ü z Biz gitmedik. 4. diğer öğrenciden de yine kutu içinde verilen sözcükleri de kulla­ narak bu soruları yanıtlamasını isteyin. 2. 1953'te ne oldu? 10. A z önce elektrikler kesildi. insanlar Ay'a ne zaman gitti? 3. Amerika'yı kim keşfetti? K risto fKolomp keşfetti 2. Bu vtl üniversiteden mezun oldular. 2. Çernobil'de nükleer santral ne zaman patladı? 4. Paranızı nerede ________ □ kaybediyorsunuz [7] kaybettiniz 10. 6. Amcam dün Almanya'ya _____________ 0 gitti □ gittiniz □ gidiyor 2. 7. Buuüne kadar yurt dışına çıktın mı? 3. D ün akşam tatilden döndük. insanlar ilk defa ne zaman cep telefonu kullandılar? ben al -m a -dı/-tı -m Ben aldım.

.. .... Turizm ve işletme. Geçen hafta sınava_____________ □ girmiyorum □ giriyorum Üniversite Boğaziçi Üniversitesi Lise Turizm ve işletme Galatasaray Lisesi Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma [7] girmedim 5 Tamamlayalım Fransızca çok iyi İngilizce Almanca çok iyi orta 1996 1992 Anlama Yazma çok iyi çok iyi iyi çok iyi çok iyi orta Kurslar ve Seminerler >■öğrencilerden verilen yanıt tümceleri için uygun sorular üretmeerini isteyin. A : Teşekkür ederim.. Bu nedenle sizin­ le yüz yüze görüşmek ve hayatınızı sizden dinlemek is­ tedim.azıp anlamlarını açıklayın: yüz yüze. 4. 3.? B: Bugün çarşıdan 1 kilo portakal ve 2 kilo elma aldım. form sahibinin nasıl bir işe başvuracağını tahmin etmelerini isteyin ve "özgeçmiş" konulu kısa süreli bir konuşma or■3mı yaratın..... Özgeçmişiniz oldukça iyi. sinemaya gitmek ve su altı sporları Ses Kaydı 2. Ankara Medeni durumu Ev telefonu 0212 119 85 27 Bekar Cep telefonu 0508 615 24 48 Çiçek Cad. B : Sanırım stajdan başka herhangi bir acentede ya da otelde çalışmadınız.. de­ neyimli.. burs.. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm bölümüne girdiniz. Üniversiteden bir yıl önce mezun ol­ dum. 61 .. üç dil biliyorsunuz. B : Ancak bizim işimizde.. Dosyanıza baktım. Ortaokuldan sonra Ga­ latasaray Lisesi'nin sınavlarını kazandım ve İstanbul'a geldim...... Tabii. Hobiler: Seyahat etmek...... Ayça Hanım. A : Evet. tümcelerdeki bilgi yanlışlarını dinledikleri ses <aydına göre düzeltmelerini isteyin. düzeltelim İş Görüşmesi *■Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle birlikte özgeçmiş for­ munu inceleyin. 110/3 Adres Çankaya/Ankara □ yaptın Eğitim Bilgileri Okul Türü □ yapmadı mı Okul adı [3 yapmadın mı Giriş Yılı 10. A : Hı hı. öğrencilerin dinleyecekleri diyalogu daha <olay anlamalaını sağlamak üzere... > Tüm öğrenciler özgeçmiş formunu doğru bir biçimde tamamla­ dıktan sonra onlardan... Li­ seye kadar da orada yaşadım.. Sorbon Üniversitesi'nde bir yıl derslere katıldım ve aynı zamanda bir turizm acente­ sinde staj yaptım.. ? B: Dün sinemaya gittim. 6 Tamamlayalım.. biliyorsunuz. Ardından. çalışmadım...? t B: Dün akşam balık lokantasında güzel bir yemek yedik. iş Görüşmesi A : Merhaba... Her tümce için olası bütün soru tümcelerini gösterin. başarılı bir öğrencilik hayatınız var..... Buyurun. insan ilişkileri diploma notundan daha önemli. üniversitede mi okudunuz? A : Aslında ikisini de yaptım. turizmde..I Özgeçmiş Formu 6...... bu nedenle son sınıfta burs aldım ve üniversiteden önce Paris'e gittim.. Siz geçen haftaki konsere____________ ? □ gittik mi □ gitmediler mi [7] gittiniz mİ 8.. Ankara Üniversitesi TÖMER : Diksiyon ve Hitabet Kursu Boğaziçi Üniversitesi: Bilgisayar Kursu Genel Bilgiler ' A: Dün nereye gittin /D ü n ne yaptın . A : . B : Merhaba.... Daha sonra öğrencilere dinleme sırasında özgeçmiş for­ mundaki eksik bölümleri tamamlamalarını söyleyip ses kaydını dinetin. staj. A: _________________________________________ . Dün seni cok_____________ Neredeydin? □ aramadım [7] aradım □ arıyorum 7..... A : Evet. Lisede derslerim iyiydi... A : _________________________________________ ? B: Ali geçen yıl üniversiteden mezun oldu. 08. B : Ve sonra Türkiye'de ..... Ben 1978 yılında Ankara'da doğdum. ... B : Paris'te çalıştınız mı.. turizm acentesi. tahtaya şu anahtar sözcükleri ..... Biraz önce annem telefon____ _____ |7] etti □ ediyorum □ etmiyor 9.... Sen dün akşam ödev____________ ? «S u ı Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Ayça Yıldırım Cinsiyeti Doğum tarihi ve yeri E□ KGS 02.. 1978 .

Sizce bu metin ne hakkında? 7 Formu dolduralım Sizce bu metin ne anlatıyor? > öğrencilerden 6. maaş.. Ortaokuldan sonra burs aldı. çalışma saatleri. verilen konularla ilgili aşağıdaki yönlendiri­ ci sözcük ve ifadeleri. Teşekkür ederim. A n ka ra ’da doğdu _________ > Grupların diyaloglarını dinlerken iş görüşmelerinde sıkça kulla­ nılan yapı ve ifadeleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin. bir bayan için çok ilginç bir işiniz var. 1. aklında olmamak. . B : Peki Ayça Hanım. ikişerli gruplar oluşturarak onlardan verilen sözcüklere uy­ gun durumlar yaratmalarını ve diyaloglar hazırlamalarını isteyin. mezun olduğu okul. Bu Kişisel Bilgiler Adı Soyadı gibi sorular sorarak. ürünler. Ge­ rekli düzeltmeleri yapın. öğrencilere. Yanıtlar 8 Mülakat yapalım ^ > Bu çalışma öğrencilerin "özgeçmiş" oluşturma ve "iş görüşme­ si" ile ilgili öğrendikleri yapı ve ifadeleri kullanmalarını amaçladı­ ğından.Sözcük çalışmasının ardından. kötü gitmek deyimleri üzerinde durun. metinde ilgili bölümleri yeniden çözümleyerek düzeltin.. iş deneyimi. referans­ lar. izinler Ayça. Eğitim Bilgileri Okul Türü Okul adı Giriş Yılı Üniversite ____________ Lise ______ ______ Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma Kurslar ve Seminerler: Genel Bilgiler Hobiler: . sabıka kaydı. yabancı dil. .. bilgisayar programları. etkinlikteki çalışmaları örnek alarak kendi özgeçmiş formlarını oluşturmalarını isteyin.. iyi günler.Mühendis 4. 2. Üyelikler: ___________ 62 Anlama Yazma TAKSİ Gazeteci: Nevin Hanım. A : Evet. . Reklamcı .. Umarım tekrar gö­ rüşürüz. Çünkü iyi bir eğitim aldım. okuyacakları metinle ilgili tahminlerde bulun­ KD çalışmada öğrencilerin yaptığı yanlışları. Daha sonra öğrencilerden. Daha sonra yazdık­ larını okutup özgeçmişleri ile ilgili farklı sorular yöneltin..öğretmen B ir turizm acentesinde staj yaptı 5. Lise son sınıfta burs aldı 3. projeler. öğrencilerin metinde değinileni ve değinilmeyeni bulmalarını amaçlayan etkinliği uygulayın. >. verilen tümcelerdeki yanlış bilgileri düzeltmelerini isteyin. medeni durumu. fotoğrafı inceleyerek başlayın.. biliyorum ama kendime güveniyorum..B : Ancak biliyorsunuz. ehliyet türü. Dersane yöneticisi . biz otelimiz için deneyimli bir per­ sonel müdürü arıyoruz. Bir otelde staj yaptı.Grafiker Fabrikatör . 1996’d a Boğaziçi Üniversitesi’ne gird i 9 İşaretleyelim. hangi görüşmede kullanılacağına ilişkin ipuçları vermeden yazıp açıklayın.Şoför Derslere katıldı ve staj yaptı Firma yetkilisi .. A : Ben teşekkür ederim. Fransa'da ders verdi. Bu aşamada tahtaya. 1996'da Boğaziçi CJniversitesi'ni bitirdi. Sonra metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. çalışma saatleri. düzeltelim > Etkinliğe. Özgeçmişim : ____________________________ Cinsiyeti : E□ Doğum tarihi ve yeri:____ Medeni durumu : ____ Ev telefonu : ___ Cep telefonu : ___ Adres : ___ malarını isteyin. 1978'de İstanbul'da doğdu. Neden taksici olmak istediniz? .. seyahat durumu.

... babam taksiciydi... Meslek hayatında ilginç bir olay olmadı.. özetleme yaparken önemli bilgileri belirleyip doğru bir sırayla vermeleri gerektiğini açıklayın... Benden telefonumu istedi....... örneğin geçen gün taksime genç bir çocuk bindi. ve hep bu işi yapmak istiyorum. mağazalarda çalıştım..... Kuaförde...... ben de verdim.. Ben de Eski işlerinden çok para kazanmadı____________ babamın arabasıyla taksiciliğe başladım.. Müşteriler şaşırıyor ama olumsuz tepki vermiyor ama genellikle biraz şaşırıyorlar..... işinden memnun değil. Sonra küçük bir konfeksiyon Yanıtlar Nevin Sağlam. kuaförde ve mağazalarda çalıştı__________ Nevin Sağlam: Mağazada işlerim çok kötü gitti ve babam da 2... 0 Nevin Hanım'ın çocuğu □ 0 Babasının hastalığı □ 0 Nevin Hanım'ın eski işleri 0 o 63 . Nevin Sağlam: Teşekkür ederim.. Gazeteci: Peki bu mesleğe nasıl başladınız? Hayır... Size mesleğinizde başarılar diliyorum.. Gazeteci: Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmazsınız.... Taksicilikten önce bir kafede çalıştı....... Gazeteci: Mesleğinizi seviyor musunuz? Sizin için zor bir mes­ 3. Tam o sı­ rada kırmızı ışık yandı ve çocuk elinde telefonumla kaçtı.... Daha sonra öğrencilerin yazdıklarını kontrol edip yanlışlarını düzeltin ve en iyi özet metnini tahtaya yazın...... Ben işimi seviyorum 4. lek değil mi? Zam an zam an ilgine olaylar yasıyor ____________ Nevin Sağlam: Her işin bazı zorlukları var.... işsizdim ve ekonomik problemlerim vardı..... Gazeteci: Peki ilginç olaylar yaşıyor musunuz? Nevin Sağlam: Evet. Nevin Hanım kim? Yanıtlar Neden taksicilik yapıyor? var yok Nevin Hanım'ın taksiciliği seçişi 0 □ Nevin Hanım'ın telefonları □ Taksiciliğin zorlukları □ Ailesinin tepkisi □ 0 Babasının mesleği 0 Müşterilerin düşüncesi s 0 Taksiciliğin ilginç yönleri □ 0 m s işini seviyor mu? Nettin Sağlam. O zamanlar taksicilik hiç aklımda yoktu ama 1. Gazeteci: Peki müşterileriniz bir bayan taksici karşısında nasıl İşini cok seviyor______ tepkiler veriyor? Nevin Sağlam: Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepki almadım 5....Nevin Sağlam: Aslında taksicilikten önce pek çok iş yaptım... Eski işlerinden çok para kazandı............. .. 10 Tanıtalım > öğrencilerden verilen soruların yanıtlarından hareketle oku­ dukları metindeki Nevin Sağlam adlı kişiye ait bilgileri özetle­ yen bir paragraf yazmalarını isteyin.. Yolda annesine telefon etmek istedi ama yanında telefo­ nu yoktu. hastalandı. mağazası açtım.... Müşterilerden olumsuz tepkiler aldı. .

Dün saat on birde neredeydin7 YILDIZ KENTER Sen ilkokulda çalışkan b ir öğrenci miydin? 1928 yılında İstanbul'da doğdum. Çocuk­ 11 İşaretleyelim / / > öğrencilerden önce metni sessiz okumaların isteyin. Ben ailemin gibi hikaye kipiyle oluşturulmuş sorular sorarak başlayın. Hi­ kespare'in "12. b e d e ~ o s o c a ~er şeyimi mes­ leğime verdim. ilk oyunum Sha- gösterecek biçimde -Dİ almış sözcükleri iki sütun olarak yazın. Bütün odalar sınıftı/*Bütün odalar sınıftılar. Tıyctroya ~er zaman de 3. biyografi. • bu kipte /. Daha sonra. Maddi durumumuz hiç iyi En son hangi kitabı okudun? Bu kitap nasıldı? değildi ama masal gibi bir çocukluk geçirdim. Ad ve sıfatların da eylemler gibi —D/ ekini alabildiğini kısaca açıklayın. Bir yıl sonra birlikte "Kent Oyuncular Top . hikaye kipi eki almış ad ve sıfatların altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. başkalarına özgeçmiş­ leriyle ilgili bilgi sorabilme • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat v > Bu alt üniteye. > Açıklamalarınızın ardından 11. 64 luk yıllarımdaki en büyük mutluluk kaynağım tiyatroydu.eyleminin genellikle kendinden önceki sözcüğe kay­ naştığını (Ben öğretmen idim> Ben öğretmen-dim). Çok başarı! bir öğrenciy­ metinde —0/ eki almış sözcüklerin altını çizmelerini isteyin. Yaşamak benim içolduU zcman savaşmak . heyecanlar ve aşklar yaşcd m. la r masadaydı / *Kitaplar masadaydılar). Kitap­ tın Portakal" ödülü aldım. ilkokuldan sonra Ankara Devlet metni bir öğrenciye sesli okutun ve bu arada diğer öğrencilerden Konservatuarı'na kayıt yaptırdım. Sinema oyuncusu c>ö” k üç kez "Al­ bahçedeydiler./Çocuklar filmlerinde de rol aldım. eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ 1959 yılında kardeşim Müşfik Ke~er İe . otobiyografi ifadeleri • Meslek adları • Niteleme sıfatları Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (hikaye kipi) -lyldİ (< i-dll Beceriler • Hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. Okuma dim. gücümü. Gece" adlı oyunuydu. Zcman zıman sinema öğretmendi/Onlar öğretmendiler. öğrencilere. Babam Naci Bey Dı­ Geçen hafta hasta miydin? şişleri Bakanlığı'nda diplomattı. da. • hikaye kipinin. Çocuklar bahçedeydi. çoğul kişi ~IEr ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (Onlar büyük bir sevgi ve saygı duydum. Tiyatroya da Ankara Çocuk Klübü'nde başladım. Bugüne ka­ dar 100'den fazla oyunda yer ala oyunlarda değişik acılar. • özne canlıysa.uğu'nu kurduk. Açıklamanız­ 11 yıl sahneye çıktım. Deve' Tryaftoları'nda kaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. koşaç tümcelerinde geçmiş zamanı gösteren kip olduğunu. diğeri ad ve sıfatları fesyonel tiyatro hayatım 1948'de başlad:. Konservatuarı bir sınıf atlayarak dön yılda oTirdim. Mesleğimi kendimden der a co< sevdim.rcnbura gittim.Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri • özgeçmiş. Aldığınız doğru yanıtları tahtaya yazıp. 1981'de devlet sanatçısı oldum • niteleme amaçlı tümcelerde çoğul ekinin kullanılmadığını (Kitap­ la r eskiydi /*kitaplar eskiydiler] vurgulayın.cc— . Tüm zamanımı. Sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devtefert ve ngilitere'de eğitim ve oyunculuk üzerine çalışmclc' . Babam bakanlıktaki görevinden ay­ rıldıktan sonra Ankara'ya taşındık ve ilkokula Ankara'da devam ettim. Pro­ çalışmasının ardından tahtaya biri eylemleri. etkinlikteki okuma metnine dönün ve metni bir öğrenciye yeniden okutup öğrencilerden doğru-yanlış sorularını yanıtlamalarını isteyin.n Kbd nı' seçildim. beşinci çocuğuydum. 1962'ae r. Bir yandan da aile yaşamımızda insana ait kem < ve trajik du­ Bana göre tiyatro ile ilgilenme< d ü rra r r ortasında dur­ mak demekti. rumları öğreniyordum.

■ Yıldız Kenter yoksul bir ailenin çocuğuydu. Yanıtlar 13 Açıklayalım >. 65 . dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. Geçen yaz tatilde ailece Alanya' davdık ___hava çok güzel d i_____ _ . □ ■ •' İdiz Kenter'e göre oyunculuk zor bir meslektir. yanıtlarının neden yanlış olduğunu paragrafı yeniden çözümleyerek açıklayın. Yıldız Kenter bıı ödülü üc kez kazandı__________________________ Yanıtlar Doğru Yanlış 14 Metne ekleyelim • Yıldız Kenter ilk tiyatro eğitimini ailesinden 0 aldı. □ m Yanıtlar • Yıldız Kenter kalabalık bir ailenin çocuğuydu. m □ [7] Ben bu savaşı sahnede yaptım. verilen sözcüklerin yakın anlamlılarını bulmalarını isteyin. Dün cok yorgun dunuz . 1928. 3.Yanıtlar Y ıld ız Kenter’in profesyonel tiyatro 12. verilen tümcelerden hangisi ile devam edebilece­ ğini bulmalarını isteyin. kişi ve sözcüklerin metindeki karşılık­ larını bulmalarını isteyin.3u çalışmada öğrencilerden. > Bu etkinlikte öğrencilerin son paragrafı yeniden okuyarak paragrafın. ben evde sen yorgun -di/-ydi/-ti O evde değil miydi? o çalışkan -d u /-y d u /-tu Siz hazır mıydınız? biz hazır -d ü /-y d ü /-tü siz öğrenci -d ı/-ydı/-tı onlar genç Ben yorgun m uydum ? Onlar öğrenci miydiler? -nız/-niz/-nuz/-nüz Sen çalışkan değildin. 1962. □ ' Bu yüzden yaşamak istemiyorum.. ğraşmak |7] çalışmak □ >• Hikaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı. Doğru seçeneği belirleyemeyen öğren­ ciler için. □ m 12 Yakın anlamlısını bulalım ». i-iarAler) *Biz gençdik Yanıtlar acılar: zorluklar □ 15 Tamamlayalım hastalıklar □ yanlışlıklar □ sıkıntılar [7] oynamak □ düşünmek □ ilgilenmek: . Üniversitede hiç çalışkan bir öğrenci değildim . □ □ Ama savaşmak çok kötü.Şimdi nasılsınız? 2. gece yaşamında ilk oyunu _____________ Müşfik Kenter Yıldız Kenter’in ağabeyi Naci bey Yıldız Kenter’in babası 1‘ Yıldız Kenter’in profesyonel tiyatro yaşamının başlangıcı_______________ 1959 Yıldız Ketıter ve Müşfik Kenter İstanbul’a gidiyor Altın Portakal Sinema ödülü. m KOŞAÇ TÜ M CESİ (hikay ■Yıldız Kenter "savaş" konulu oyunlardan nefret ediyor. □ m • İdiz Kenter için yaşamak. 1981 'orihleri için de yaptırabilirsiniz. ■ • İdiz Kenter mutlu bir çocukluk dönemi m geçirdi. metindeki anlamlarından harekete. □ • Yıldız Kenter için tiyatro sinemadan daha □ m önemli. A dıl A d /S ıfa t - Eki ? değil Kişi E Örnek/ . □ m m m □ • Yıldız Kenter Amerika'da birçok kez sahneye çıktı. 1.öğrencilerden verilen tarih. • Yıldız Kenter savaşla ilgili oyunlar oynadı. savaşmak demek. Bu çalışmayı. □ Bu yüzden savaşlardan nefret ediyorum.

anlamadım. □ Serap iki yıl önce öğrenci. rolleri paylaştırarak iki öğrenciye okutun ve yanlışlarını bu aşamada düzeltin. Dün akşam seni aradım. 3. Evde yoktun. Zayıfım . Ben ise uzun bir süre yalnız kaldım . Şimdi emek­ liyim ama bundan kırk üç yıl önce. kaydı dinlerken tamamlamaya çalışma­ larını isteyin. Geçen ay kızım doğum yaptı ve ben dede oldum 5. Bir gün eşinle de tanışmak isterim. 19 Tamamlayalım. çok uzun zaman oldu . Sen neler yaptın___. Evliyim ve anneanneyim. şimdiki ve geçmişteki du­ rumunu anlatmaktadır. C E) [7] Serap iki yıl önce öğrenciydi. an­ lat bakalım. O yıllarda üni­ versitede öğrenci ydim__ Çok neşeli ve hareket- li ydim . Sen dün evde yok muydun ? 7. □ Geçen hafta hava güneşli. zayıf tim .. □ Dün hastaydım. Tatilin nasıl geçti? Otel kalabalık__mıydı . arkadaşla­ rı. ben çok utangaçtım teklifini kabul etmedim ama o çok ıs­ O zaman yirmi yaşındaü&ö? gene tim ve güzel dim . . 66 rar etti.. 2.. aynı kişinin. daha sonra ikinci metindeki boşlukları hikaye kipiyle tamamlamalarını isteyin. Serap : Tabii en yakın zamanda. □ Geçen kış hava çok soğuk. özlem o gün de çok şık ve Şimdi altmış üç yaşındayım. eşinle nasıl tanıştınız_______? Serap : Bir gün özlemle birlikte bir partiye gittik . □ Dün akşam neredesin? 4. (3 Geçen hafta hava güneşliydi. [7] Geçen kış hava çok soğuktu.._? 6. Türkiye'yi çok özledim_______ 17 Tamamlayalım Meral : Evet. Son olarak metni. güzeldi.Şimdi Çocukken şişmandım. şimdi iyiyim. 16 Doğrusunu işaretleyelim > öğrencilerden verilen tümce çiftlerinden doğru olanı işaretle­ melerini isteyin. • önce . Tabii ki par­ tide herkes Özlem'le dans etmek istedi . 5. Yanıtlar Serap : İyi ki bugün hulustuk Meralciğim. Bana en son düğün > Bu etkinlikte metinler. Meral : Beni biliyorsun. Parti çok kalabalıktı Yanıtlar özlem'in orada çok arkadaşı vardı . Yanıtlar 1.. Meral : Sonra ne oldu ? Serap : özlem bir ara bir arkadaşının yanına gitti___Beni gösterdi Biraz sonra o genç yanıma geldi____Be­ nimle dans etmek istedi Biliyorsun. Anlat bakalım. etkinlikte yer alan metinlerden de yararla­ narak şimdiki ve geçmiş zamanlı koşaç tümceleri oluşturmalarını isteyin. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den metindeki boşlukları. yastaydı ve gerçekten çok kibardı Saçlarım simsiyahla ve birimize aşık olduk _ bir yıl sonra da evlendik__. Eşimle Nasıl Tanıştık? > Okuma metninin başlığından hareketle öğrencilerden. şimdi iyiydim. 17. Saçlarım bembeyaz ve bi­ raz kiloluyum. yeniden anlatalım [7] Dün hastaydım. Nerede ydin ? 18 Tümce oluşturalım > öğrencilerinden. benimle aynı O akşam bir­ Meral : Çok sevindim . Tarkan ilk şarkısıyla çok meşhur oldu___ 8. fotoğraflarını gönderdin. Seni. okuya­ [7] Dün akşam neredeydin? cakları ve ses kaydını dinleyecekleri metin hakkında tahminlerde bulunmalarını isteyin.4. Kırk üç yıl nasıl geçti. Adı Ali'ydi. Biraz dans ettik . öğrencilerden önce birinci metni oku­ malarını.

O akşam bir arkadaşım evinde parti veriyordu. [J] iki saat vaktim vardı ve beklemek çok sıkıcıydı. Herkes dans ediyordu. [T] Dün gece en iyi arkadaşım bendeydi ve geç saatlere kadar sohbet ettik." anonsunu duydum. 13 Bir süre havaalanında dolaştım. [T| Trafik çok sıkışıktı. mağazaları gezdim. [5] Neyse ki tam zamanında havaalanına vardım. [3] Hemen bir taksi çağırdım. öğrencilere hazırlanmaları için beili bir süre vererek onlardan kendilerini Ali'nin yerine koymalarını ve diya­ logda anlatılan olayları Ali'nin gözüyle yeniden anlatmalarını isteyin. . Ama son anda "Olumsuz hava şartları nedeniyle bütün uçuşlar iptal oldu. "Geç kalıyorum.20 Yeniden anlatalım > Bu konuşma etkinliğinde. Bir ara Özlem yanıma geldi ve________________________________________________________________________________________________________________________________ 21 Eşleyelim >. Panoda "Londra uçağı iki saat rötarlı" yazısını gör­ 2 S R flT RÖTRRLI «ğ§» düm. Partide Özlem ve arkadaşı da vardı." diye düşündüm.Bu çalışmada öğrencilerden görselleri inceleyip onları ilgili tümcelerle eşlemelerini isteyin. [T] Uçağımın kalkış saatini kontrol etmek istedim ve panoya LOfiDRB UÇRĞ1 baktım. 0 Uçağımın kalkış saatinden on dakika önce hazırlandım. [2] Sabah saati duymadım ve çok geç kaldım.

Birbirleriyle çok fazla isteyin. Bizim zamanımızda aile içindeki ilişkiler de çok farklıydı. veri­ konuşmuyorlar/konuşmuyorlardı. zen düşünüyorum/düşünüyordum: biz mi şans­ Gecen hafta bu saatlerde İstanbul'a gidiyordum. Da­ ha sonra. yineleme. biyografi. Şimdi bilgisayarlar. . Bu çalışmada.Dün saat sekizde uyudum. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları Yanıtlar • Niteleme sıfatları Ben Çocukkeı Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (hikaye kipi] -(İ)yordu I < -lilyor i-dil • ULAÇLAR -lylken I < I-kenl Şimdi düşünüyo­ • BAĞLAÇLAR/İLGEÇLER ile I > . Çocuklar tele­ len eylem çiftlerinden yanlış olanı bulmalarını isteyin. • özgeçmiş. öğrencilerin vizyonsuz ve bilgisayarsız bir hayat düşünmek -Dİ.. ___ _______ ____________ _____ ______ . -m ü -uyor -k 0 üç yıl önce İstanbul'da oturuyordu? -du -üyor onlar konuş güzel yüzlerce hatıram var.onlara aralarında nasıl bir anlam farkı olduğunu sorun. her şey bu kadar kolay değildi. Ama yine de ba­ Gecen hafta İstanbul'a aittim. Çok fazla arkadaş­ ları yok.. Bizim zamanımızda bu yapılarla oluşturulmuş tümceler yazın. özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum/hettr- lıyordttm. istemiyorlar/istcmiyerlerdt. Birlikte çok cğlcndik/eğleniyorduk.. türe özgü belirteçler kullanmaya dikkat edin. diğer öğrencilerden okuma sırasında. Yemekten sonra soh­ bet ettik/ediyorduk ve bazen birbirimize fıkralar -nuz Siz Türkçe bilm iyor m uydunuz? -lar yoktu ama yine de çok mutluy­ *Biz dün sa a t üçte alışveriş yapm ıyorduk m u? ~eftla#k/anlatıyorduk. -m u -iyor - Sen az önce gülüyordun. Çocukluğuma ait birbirinden Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat . Genellikle evde tek başlarına vakit geçi- riyorlar/geçiriyarloreb. -lilyordu I < -lilyor i-dil Ş İM D İK İ Z A M A N (hikaye kipil Adıl Eylem . Şimdi­ • Şimdiki zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme ki çocuklar gibi imkanlarımız • -ken ulacını kullanarak geçmiş zamanlı tümceler için doğru belirteçler üretebilme duk. lıydık yoksa şimdiki çocuklar mı şanslı? Her hafta İstanbul'a aidivorum. • sıralı yapılarda önceki kişi-sayı ekinin ancak -Dİeki ile birlikte atılabildiğini vur­ gulayın. öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını açıklayın. televizyonlar gençleri yal­ nızlaştırıyor/yalnızlaştırıyordu. Beraber oyunlar oynedtk/oynuyorduk. metni bir öğrenciye okutarak../ _ >. 22 Yanlışı çizelim [__/ > Metni öğrencilere sessiz olarak okutup onlardan yeni sözcükleri belirlemelerini Şimdi insanlar yemeklerini bile televizyonun karşısında yiyorlar/yiyorlardı.. • Geçmiş zaman belirteçleri Her aün saat sekizde uvuvorum. -yor ve -yordu yapıları arasındaki farkı daha iyi kavrayabilmeleri için tahtaya. Sözcük Alanı Dün saat sekizde uvuvordum. Akşam yemeklerinde bütün aile topim dık/toplanıyorduk. dolayısıyla alışkanlık da anlatan ama geçmiş­ te kalan iş. Bazen de sine­ maya -ğMk/gidiyorduk. Geç saatlere kadar arkadaşlarımızla dışarıda vakit geçirdik/geçiriyorduk. aşağıdaki örneklerdeki gibi metinde kullanılmayan. • -yordu ekinin sürme. öğrencilerin yanıtlarına göre örneklerinizi çoğaltıp dilbilgisi kartından da yararlanarak şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Zaman 7 Hikaye Kişi Eki -yor ben yap -mı sen sev -mi -iyor 0 bil biz otur siz gül Kipi Eki mu -(y)du -m ES H El 'I Ben çocukken süt sevmiyor muydum? -n Onlar konuşmuyorlardı. Açıklamalarınızda. oluş ve durumları aktaran zaman eki olduğunu. rum da ben çocukken Beceriler her şey daha güzeldi. Tümcelerinizde.öğrencilere yeni dilbilgisi yapısının işlevlerini sezdirmek üzere tahtaya şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili iki tümce yazın ve.

Onları.. Bu nedenle 5. verilen durumlara uygun bi­ çimde tamamlamalarını isteyin.> Zaman ekleriyle ilgili çalışmalarınızın ardından. tahtaya... 6. Ben küçük ken bana anneannem bak J ı. e n __dans kursuna git tim . -ken eki­ ni içeren (yalnızca ad ve sıfatlardan sonra) örnek tümceler yazın (Kullanacağınız örneklerin yalnızca geçmiş zaman ile kullanılan özellikle de -yordu ile kullanılan belirteçler olmasına dikkat edin). Otomobil yokken______________________________ 5. -ken ekini alan sözcüklerin altını çizin ve ardından bu ek ile ilgili açıklamalarınızı yapın. 4. 24 Tam am layalım > öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin.. Çamaşır makinesi yokken______________________ rikli ütüler aldı. öğrenci iken genç Onunla öğrenciyken tanıştım. siyah-beyaz televizyonlardan söz 23 T a m a m l a y a l ı m ediyorum. Müdür Bey. Eskiden pantolonları nasıl ütülüyorlardı? kestirdin? 2. Telefon yokken____________________'___________ di. Annem pantolonla­ 1. 3. yanıtlarında hikaye kipi kullanmaları konusunda yönlendirin. Eskiden evinizde ne tür eşyalar vardı? Ben yurt dışına ilk defa üniversitedeyken çıktım. Zaman içinde diğer ev eşyaları da çok gelişti.Jİ1______ ama adını 3. Asansör yokken _______________________________ ne kömür koyuyordu ve ütü İyice ısınıyordu. Sen yok ken 8. ilk ütü teknolojisi nasıldı? s ö y le medi . Şimdiki gençler hangi konularda çok bilgili? k e n ____ daha g ü z e li_______ Niçin 2. Pantolon sabaha kadar 2.. Size de anlatayım: Ben çocukken elektrikli ütüler yoktu. annem çalış ıy ° rclu . Televizyon yokken_______ ______________________ dümdüz oluyordu. Annem ütünün alt bölümü­ 6. posta.. Son derece basit ama o zamanlar için önemli bir araçtı. Sonra bir gün babam eve bir ütü getir­ 3. çocuk -(yİken Çocukken çok şişmandım. odun sobası. internet yokken________________________________ rımı yatağın altına koyuyordu. Yanıtlar 1... Gençken daha sık sinemaya gidiyordum. Ben üniversite y k cep telefonun çaldı. internet yokken mektup yazdık. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere.. e- . hem -Dİ hem de -yordu ekinin kullanılama­ yacağı ya da kullanıldığında anlamın farklılaşacağı tümceler seç­ meniz. ütüyü ilk kez o gün gördüm. > Açıklamalarınızda. öğrencilerin bu iki yapı arasındaki farkı anlamasını kolaylaş­ tıracaktır. biliyor musunuz? Siz tatil deyken komşunun evine hırsız gir d i _____ __ 7. *öğrenciken çok çalışkan değildim.. Elektrik yokken________________________________ 4. kömür ütüsü evde *Arabadaken sigara içmiyorum. Ardından metni okutup soruları yanıt­ lamalarını isteyin. siz toplantı dayken misafiriniz gel^i_____ Şu anda bekleme salonunda. mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok a rabada Evdeyken çok mutluydum. Sen banyo ciciyken bir arkadaşın arO. Bazen gençlere eski telefonlar­ dan. nin ütülerini anlattım.. Ayşe Hanım.. hakkında hiç fikirleri yok.. şey biliyor.. süpürgelerden. Saçların uzun 1.. Ben beş yaşında yken bale kursuna git t im ______ . Bu eşyalar nasıldı? Ben üniversitedeyken sık sık yurt dışına çıkıyordum gibi.. Böylece şimdiki gençlerin işleri daha kolaylaştı. Buzdolabı yokken_____________________________ jisi buydu işte! Daha sonra da kömürlü ütülerin yerini elekt­ 8. ilk ütü teknolo­ 7. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Bu yüzyılda gençler bilgisayar programlan. internet.. > Dilbilgisi açıklamalarınızda -ken ekiyle oluşturulan belirtecin ara­ lık gösterdiği ve göstermediği durumlara ve bu ekle oluşturulan be­ lirtecin başka belirteçlerle ilişkisine dikkat çekin: 25 Yanıtlayalım. örneğin geçen gün torunuma otuz yıl öncesi­ > Bu etkinlikte öğrencilerden tümceleri. Bu eşyalar şim di nasıl? sorularını sorun. internet yokken mektup yazıyorduk. Ancak tel dolap.

c. Şimdiki gençler teknoloji konusunda bilgi sahibi b. müzik programlarını. Tabi ilk fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekmek kadar. 27 Karşılaştıralım Eskiden . Radyolar eskiden günlük hayatın en önemli parçasıy­ dı. Rad- yolar evin en güzel köşesinde duruyor. 26 Tamamlayalım > öğrencilerden metinlerdeki boşlukları. . d. Çünkü fo­ toğraf makinelerini kul­ lanmak çok zor du . Elektrikli ütülerden önce kömürlü ütüler vardı. taşınabilir radyolar yok tu .28 Tamamlayalım Yanıtlar var yok m □ m □ h □ □ S a. -Di ve -yordu ekleri ile tamamlamalarını isteyin. Elbette o za­ manlar dijital kanallı. haberleri. Ardından öğrencilere belirli bir süre tanıyarak metni uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Bugün birçok işi daha kolay yapıyoruz. ilk ütüler buharlı değildi. çektirmek de zor du . Daha sonra öğrencilere metni pay­ laştırarak okutun ve yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. Ba­ zı makineleri kullanmak cin uzun süreli eğitim almak gerek iyordu . Yanıtlar Eskiden fotoğraf çek­ mek bugünkü kadar ko­ lay değil_^L. Bu oku­ mada boşlukları tamamlatmayın. iyi bir fotoğraf için çoğu zaman oirkaç dakika hiç hareket etmeden durmak ve objektife oakmak önemli . g Buzdolabı • Televizyon 8 Telefon Çamaşır makinesi • Radyo • Soba > öğrencilerden başlığı okuyup fotoğraflara bakarak metnin içe­ riğini tahmin etmelerini isteyin. Son olarak metni bir kez daha sesli okutarak yanıtlarını kontrol edin. "Arkası Yarın" kuşaklarını dinlemek için herkes onun etrafında toplan iyordu . Bir çok insan için radyo teknoloji harikası sihirli bir kutu vdu .Şimdi > öğrencilere etkinlikle adı geçen eşyaların eskiden evlerinde bulunup bulunmadığını sorun ve bu eşyaların eski ve yeni özel­ liklerini karşılaştırmalarını isteyin.

> Okuma çalışmasının ardından tahtaya,
ANNEANNEMİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

‘Anneanne bu kim?" diye sordum.

Anneannem hayatımdaki en önemli insanlardan biridir.
Çok güleryüzlü, becerikli ve konuşkan bir insandır. Onunla
sohbet etmek çok eğlencelidir. Geçen gün onu ziyarete

gibi doğrudan aktarım tümceleri yazarak diye sor- ve diye yanıtla/
cevap ver- yapılarını sunun.

ve beraber çok güzel zaman geçir dik______

git tim

öğleyin, yemekten sonra anneannem elinde eski bir
fotoğraf albümüyle odaya geldi. Bana eski resimlerini gös­
termek iste iy ° rdu

. Bu benim için harika bir sürp­

> Kitapta yer alan etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya,

İşe metro He gidiyorum.
Tahtayı silg i ile siliyorum.

Albümün ilk sayfasında genç bir hanımın fotoğrafı

.

var_^?____ _ . "Anneanne, bu kim?" diye sor dum

"Benim, yavrum." dedi. Çok şaşırdım. Anneannem, "Niçin
şaşırdın? Ben de bir zamanlar gene tim ___ __Bak, saç­
larım upuzun

______ ." dedi. Resimde anneannemin

yanında bir adam vardı. "Peki bu adam kim?" diye sor­
dum. "O da deden. Tanımadın mı? O zaman bıyıklı de­
ğ i l i ______Çok yakışıklı bir adam_dı________ Bak, şu re­
simde deden ve ben birlikteyiz." dedi. Anneannem başka
bir siyah-beyaz fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta anneannem
bir sandalyede otur uy ordu
dur uyordu

ayakta

tut uyordu

29 Tamamlayalım

Arkadaşım ile ders çalışıyorum.

rizi*_______

da

"Benim yavrum ." dedi/diye cevap verdi.

dedem ise onun yanın­
ve

anneannemin

elini

»ç ^ gQZe| bır fotoğraf." dedim. Anneannem

gül^M______ , "Bu bizim birlikte ilk fotoğrafımız. Evlendik­
ten üç-dört yıl sonra çektir d ik ______ Bizim zamanımızda
çok fazla fotoğrafçı yokM ________ . Fotoğraf çektirmek
pahalı y dl_____ . Ama deden bir gün bana sürpriz
yapi?_______ ve eve bir fotoğrafçı çağır d ı_______ " dedi.
Anneanne, "Dedem gençken romantik m iydi

?• diye

gibi ile bağlacının farklı işlevlerini örnekleyen tümceler yazıp bu
bağlaç ile ilgili açıklamalarınız yapın. Açıklamalarınızda,
• ile'nin bağlaç ve ilgeç olarak birliktelik anlatan öbekler kurduğu­
nu (M urat ile Oya sinemeya gidiyor, M urat Oya İle sinemaya g i­
diyor gibi.),
• bağlaçlı birliktelik öbeğinde ile yerine ve de kullanılabileceğini
[Murat ile Oya sinemaya gidiyor> M urat ve Oya sinemaya gidiyor
gibi),
• birliktelik öbeğinde kişi adılları yer aldığında, bu adıllara (onlar
hariç) genellikle tamlayan eki eklendiğini (ben > benimle, sen >
seninle, o> onunla, biz > bizimle, siz > sizinle) ve sizle, bizle gibi
eksiz biçimlere daha çok konuşma dilinde ve özensiz kullanım­
larda rastlandığını,
• ilgeçli birliktelik öbeklerinde birlikte sözcüğünün de kullanılabildi­
ğini [Murat Oya ile birlikte sinemaya gidiyor gibi.),
• ilgeçli birliktelik öbeklerinin, çeşitli araç, gereç ve taşıt kullanımla­
rı anlatmak için de kullanıldığını (Ancak gözlükle okuyorum; işe
otobüsle gidiyorum; Sınıfı çiçeklerle süsledik gibi.)
• //e'nin bağlaç olduğu birliktelik öbeklerinde, birliktelik öbeği özne
ise, eylemin her zaman çoğul olması gerektiğini [Babamla ben
sinemaya gidiyoruz / *gldiyor gibi) ve ilk sözcük olarak kişi adılı
kullanılmadığını (*Benimle babam sinemaya gidiyoruz gibi) vur­
gulayın.
> Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden, verilen tümceleri ile
kullanarak tamamlamalarını isteyin.

sor dum____ Anneannem bir kahkaha attı. "Elli yıl önce
romantik olmak ayıp_ö_________ , yavrum. Biz sokakta el

Yanıtlar

ele gez m iyordıık pastanelerde otur uyorduk ..Her şey
gizli y d i

..... Ama evlenmeden önce deden bana sık

sık mektup yaz ıy (>rdu__ « dedi Anneannem anlatıyor,

A: öğrenciler okula nasıl gidiyor­
lar?
B: Otobüs le g id iyo rla r

ben de dikkatle ve şaşkınlıkla dinliyordum. Saatler böyle
geçti...
0

gün anneannem bana uzun uzun dedemi, annemi,

babamı ve eski günleri anlat iyordu

Fotoğraflar ve an­

neannemin, anıları ile geçmişte çok güze! bir yolculuk
yapjıâ_______

A: Sınıfta kimler var?
B: öğretmen le____
öğrenciler.

.

6. Ayşe, ailesi v/e :
A: Kim in le

oturuyor.

7. Yarın yeni bir gömlekte____ayakkabı almak istiyorum.

ders

8. O nunla

çalışıyorsun?
B: Yalnız çalışıyorum .

nerede tanıştın?

9. Murat çok üzgün, hiç kimsejie______konuşmak
istemiyor.
10. Kahvaltıda yumurtayla ______peynir yedim.

A: Dün ne yaptın?
B: Arkadaşımj«__.

31 Yanıtlayalım

sinemaya gittim.

> öğrencilerden verilen tümcelere uygun yanıt tümceleri üretme­
lerini isteyin.
1. Dişlerinizi neyle fırçalıyorsunuz?

Dilek ve Murat
I

A: Dilek Murat' la

M«--n«ıırıo »rt»}U«Tv; -ı\;

2. Neyle çorba içiyorsunuz?_____

ne zaman evleniyor?
Aylf-Mstn
ça £ lû R

iffAıç • iU-aı
Ç M ^Ş

3. Neyle çamaşır yıkıyorsunuz?_________

B: Sanırım gelecek ay.

4. Lokantada hesabı neyle ödüyorsunuz?
5. Neyle fotoğraf çekiyorsunuz?________
A: Alo. Denlz'Je.

. mı
6. Saçlarınızı neyle tarıyorsunuz?

görüşüyorum?
3: Evet, buyrun ben Deniz.

7. Eve neyle gidiyorsunuz?_____

32 i l e ile yerleştirelim

Ad l+ E k l

Ek

> öğrencilerden verilen sözcükleri ve ile'yi kullanarak tümceleri ta­

ile 1 > lyllEI

BAĞLAÇLAR - İLGEÇLER

.*

1

Örnekler

a ra b a

ile

Ayşe'yle Murat evleniyor.

Ayşe

-la /-le

Okula arabayla gidiyorum.

kitap

-y la /-y ie

M asada kitapla kalem var.

if|§ !

'

1

Yanıtlar

*Sinemaya arkadaşımle gittim.
arkadaşım

mamlamalarını isteyin.

r

kalem • gözlük ♦cep telefonu » tarak • arkadaş • çatal

J

Onunla ders mi çalışacaksın?

sizin

*0 ile her yere gittim.

onun

Ben de sizinle geliyorum

1. Bu mektubu senin_______ kaleminle_______yazdım.
2. Uçakta______ cep telefonuyla

konuşmak yasak.

30 Tamamlayalım
> Bu çalışmada öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları ile 'nin

3. Saçlarını b u _______tarakla__________mı tarıyorsun?

uygun biçimiyle tamamlamalarını isteyin.
4. Üç boyutlu filmleri özel bir

gözlükle__________

Yanıtlar
1. Kim ben imle

2. işe her gün metro vla
3. Kim in le
4. Ankara vla

izliyoruz.

gelmek istiyor?
gidiyorum.

5. Bu yemeği

çatalla_______yememek gerek.

görüşmek istiyorsunuz?
İstanbul arası arabayla

üç

buçuk saat.
5. Lütfen burada yüksek ses le_______ konuşmayın.

> Üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencilere A
ve B rolleri vererek ikili gruplar oluşturun ve A öğrencilerini s.l 59'a;
B öğrencilerini s.l 60'a yönlendirin.

s
;
:
■ ..I

>

> Bu etkinlikte öğrencilerden, kendi sayfalarındaki fotoğrafı incelemelerini ve bu fotoğrafla ilgili bir öykü oluşturmalarını, sayfalarında bu­
lunan sorulan diğer öğrenciye sorarak onun oluşturduğu öyküyü öğrenmelerini isteyin. Bunun dışında öğrencileri, dinledikleri öykünün
akışına göre farklı sorular üretmeleri konusunda da yönlendirin.

4. ünit

4. ünite
Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

_____

1 f-

Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

Kimler var?

Kimler var?

Ne oluyor?

Ne oluyor?

Ne zaman oluyor?

Ne zaman oluyor?

Nerede oluyor7

Nerede oluyor?

Nasıl bitiyor?

Niçin böyle bitiyor?

^ovr: bitiyor?

4:v

1. Ne Yiyelim?
Yanıtlar
Sözcük Alanı

uğrayayım mı • etme • tamamla • yiyelim • ol

• Kalıp sözler [geçmiş olsun, kolay gelsin, afiyet olsun,
haydi bakalım vb.)

yapsın • al • hazırlayayım • alayım • alayım mı
almasın • uğra • al • almasın

• Yiyecek, içecek adları
• Alışveriş ifadeleri

Eren, Volkan ve A4ert bu akşam M ert’lerde buluşuyorlar.

• ölçü birimleri

Eren M ert’e yoldan telefon ediyor...

• Niteleme sıfatları

Eren

: Alo. Merhaba Mert, ne haber?

Dilbilgisi

Mert

: iyilik Erenciğim, Volkanla oturuyoruz .

• EMİR KİPİ -sin, -lylinllz), -sin(ler)

Eren

: Ben şimdi yoldayım, sana geliyorum. Markete

Mert

: Evet Erenciğim, lütfen uMra . Ben kola aldım ama

• İSTEK KİPİ -lylE

Beceriler

uğrayayım mı

? Bir şey lazım mı?

siz ne içmek istiyorsunuz, bilmiyorum. Bence sen

• Emir ve istek kiplerini kullanarak doğru tümceler oluş­
turabilme

birkaç tane de meyve suyu ve bira

al

.

• Kalıplaşmış ifadeleri doğru ve yerinde kullanabilme

Volkan : Meyve suyu

• Yiyecek, içecek adları ve ölçü birimlerini doğru kullana­
bilme

Mert

: Eren, Volkan meyve suyu almasın_______ diyor.

Eren

: Peki, o zaman yiyecek bir şeyler alayım mı

Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat
> Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­
rencilere,
Ne sıklıkta alışveriş yapıyorsunuz?

Mert

: Cips aldım ama çikolata da iyi fikir. Sen bana çi­
kolata al .

Eren

: Tamam, sana çikolata

alayım

, ama benim

karnım aç. Bir paket de makarna alayım. Volkan
bize güzel bir makarna

Mert

yapsın

.

: Evet evet, çok iyi olur. Ben de acıktım şimdi. Ben
sofrayı hazırlayayım . Haydi sen de çabuk o/_!

6. fotoğrafta kadın ne yapıyor?
3.
fotoğraf hangi reyonu gösteriyor? Bu reyonda neler var?
gibi sorular yönelterek alışveriş konulu bir konuşma ortamı
oluşturun.

?

Cips, çikolata...

Nereden alışveriş yapıyorsunuz?
Neden alışveriş için burayı tercih ediyorsun?
I.fotoğrafta-insanlar neler yapıyor?

almasın_______ben aldım.

Alışverişi

tamamla

da bir an önce yemek

yiye lim _________

Eren

: Tamam tamam! Acele etme

. On beş dakika

sonra oradayım.

Mert

: Peki, görüşürüz.

Eren

: Görüşürüz.

► Dinleme çalışmasının ardından metinde geçen emir ve istek
kipli eylemleri tahtaya yazıp bu eylemler üzerinden emir ve is­
tek yapılarıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıklamalarınızda,
• emir kipinde yalnızca 3. kişiler için soru biçimi bulunduğunu (O
yarın okula gelsin m i?/Onlar burada beklem esinler mi? gibi.),
• emir kipinde dile getirilen talebin 2. kişiler için doğrudan, 3. ki­
şiler için dolaylı olarak aktarılıdığını [Söyleyin ona b ir daha der­
se geç kalmasın gibi),

1 Dinleyelim, yerleştirelim
Bir Şey Lazım mı?
> Bu etkinliği uygulamaya, öğrencilere ses kaydını dinleterek
başlayın ve onlardan, verilen ses kaydını dinlerken sözcükleri
metindeki boşluklara yerleştirmelerini isteyin.

• emir kipi, kesin ve doğrudan bir anlatım yolu olduğu için 2. ki­
şilerde anlatıma kibarlık katmak için "lütfen" sözcüğü kullanıldı­
ğını [Lütfen yüksek sesle konuşmayın! Burada sigara içmeyin
lütfen! gibi),
• 2. çoğul-kişide anlatıma kibarlık katmak için eyleme -İzeki eklen­
diğini [Yüksek sesle konuşmayınız! Burada sigara içmeyiniz lütfen!)

kalıp - 't Bir kilogram Bir bardak vişne meyve suyu M -' & Bir dilim ekmek Bir dilim Bir kilogram havuç elma •t’.). Bu soru­ ya ben cevap vereyim mi?.alkım . • istek kipinin 1. Ben ye m e ye yim m i? 0 konuşa.fiske . Çok yorulduk. Yanıtlar S ö z c ü k le r i y e r le ş t ir e lim > öğrencilerden sözlüklerini kullanarak ölçü birimlerini öğrenmelerini ve sözcükleri uygun boşluklara yerleştirmelerini isteyin. ödevini hemen bitir sin 2. ?0 sinemaya gide mi? gibi. Dört top # Bir demet 10.ku tu .. Bu akşam yemek için dışarı çık alım „? ju l süt top t m 3. bir daha geç kal mayın . izin veya onay alma anlayabildiğini. soru tümcelerinde öneride bulunma. öğretmen kızıyor. • istek kipi._m.ı 7 9..bardak .pa cet . Tok musun7 Yemek yap m ayayım .tane 1.di ım . şemsiyemi a\nıayaynn . kişi dışındaki çekimlerinde soru tümcesinin hemen hemen hiç kullanılmadığını (O gelmeye mi?. ~ f .litre .avuç .. Siz sorasınız. 8.• Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin ahlamadığını (B/r kompozisyon yazın/*yaz ve yarın getirin gibi) vurgulayın.). Kaçta çıkıyorsun7 Seni işten al maşın ___ mı ? yumurta dondurma Bir avuç kase Bir kalıp fındık yoğurt peynir Bir fiske tuz . Burcuya söyle. (Sinemaya gidelim mi?.. Size yardım edeyim mi? gibi. Bunu herkese söy­ lemeye > Bunu herkese söylemesin gibi. • istek kipinin 2.parça .. m • Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin atılamadığını (Dikkatli oku­ yalım.. *3 Bir Hfre 4.kadeh kilo -kilogram . 5.r 6. *Ben otura m ıyım ? 3 2 T a m a m la y a lı m > Bu etkinlikte öğrencilerinizden tümceleri emir-istek kipinin uygun biçimleriyle tamamlamalarını isteyin. adet . Bugün hava güzel. *O n la r b a km ayala r.g am .. m sen 0 siz onlar ben sen 0 biz Siz onlar al bekle -ma -me git oku dokun gel gir yaz bak ye mı _ Sen git! mi O n ia r b e k le s in le r m i? 0 alm asın! -sın/-sin/-sun/-sün Siz okuyun! Giriniz! -ınlız) / -in(iz) / -un(uz) / -ün(üz) -yın(ız) / -yin(iz) / -yun(uz) / -yüniüz) Dokunm ayınız! O nlar gelm esinler! *Siz yaz! -sınlar / -sinler / -sunlar / -sünler -ma -me -a / -e -ya / -ye iç otur konuş sor -yım / -yim -sın / -sin -Iım / -lim -siniz / -siniz -lar / -ler mı mi Sen içesin. bu kişilerde isteği anlatmak üzere daha çok emir kipi ter­ cih edildiğini (Bunu böyle bilesiniz > Bunu böyle bilini. kişi çekimlerinin nadiren kullanıldığını..demet . Lütfen odada sigara iç meyin . ve 3. Dans edelim mi?.. Sa­ kın geç kalmayasın > Sakın geç kalma!. Teneffüste çay K elim __ Dört adet 7. haydi biraz dinlen dm. iyi anlayalım /*Dikkatli okuya.). Sınav kağıdına mutlaka adınızı yaz m üzüm İ f maydonoz Bir dilim biftek t Bir kadeh şarap I Bir kutu kola Bir paket makarna i Ü . iyi anlaya-lım gibi) vurgulayın.

Sen köfte yap. Durum: Pazar günü eşimle haftalık alışveriş için süpermar­ kete gittik. Fakat market öyle kalabalıktı ki. dan mı? Büyük marketlerden mi? 3. Çocuklar pata­ tes kızartmasına bayılıyor. 3. Sebzeleri suda haşlıyor ve yağsız A L IŞ V E R İŞ İÇ İN Ö N E R İL E R ✓ Alışveriş listesi hazırlayın ve bu listenin dışına çıkmayın. ✓ Fiyatlara bakın ve ürünler arasında karşılaştırma yapın. Bu sandviç bana çok fazla. sözlüklerini kullanarak pişirme yön­ temlerini öğrenmelerini ve sözcükleri boşluklara yerleştirmelerini isteyin. 5 Yerleştirelim Dikkatli Olun! > Bu etkinlikte öğrencilerden. ✓ Ekonomik boy veya aile paketleri her zaman avantajlı değil. ✓ Güvenilir markaları tercih edin. Kızım.. T. dikkatli olun. Ne tür yerlerden alışveriş yapıyorsunuz? Mahalle bakkalın­ Hep aynı yerden mi alışveriş yaparsınız? Alışverişte nelere dikkat edersiniz? gibi sorular yazın ve öğrencilerle alışveriş alışkanlıkları hakkın­ da konuşun: Daha sonra "Alışveriş önerilerini okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. Ne sıklıkta gıda alışverişi yapıyorsunuz? Belli aralıklarla mı? > Bu çalışmaya başlamadan önce tahtaya. ✓ Alışverişte besin etiketlerini okuyun. sen koy ve 8. Kaliteli.4 Yanıtlayalım ^ 1. Hülya makarna için önce suyu süzgeçle süz kaynat piştikten sonra . Yanıtlar Marketlerde binlerce çeşit yiyecek var. Durum: Geçen hafta markette yeni bir salam markası gör­ düm ve denemek istedim.. ekonomik ve sağlıklı alışveriş için haşlamak • kaynatmak • bölmek rendelemek • doğramak • pişirmek * karıştırmak çırpmak • kızartmak • süzmek ( aşağıdaki uyarıları dikkate alın. ✓ Marketler arasındaki fiyatları karşılaştırın. _ . aceleyle j alışverişimizi tamamladık. yiyor. 5. 6. yemeğe ne pişireyim / pişirelim ? çırpıyor karıştır . ✓ Belirli sıklıkta alışveriş yapın. Evde salamı açtım ve her tarafa berbat bir koku yayıldı. Hemen salamı iade etmek için markete döndüm. 2. Annem diyet yapıyor. Ablam kek için önce yumurta ve şekeri 7. Akşama misafirimiz var. ben de patates kızartayım . Gıda alışverişinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Hangi konulardan şikayet edersiniz? 5. salata yapmak için domates doğra. 2. Çayına şeker koymadım. Gıda alışverişinde nelere dikkat ediyorsunuz? "Alışveriş İçin öneriler"i yerinde buluyor musunuz? 4. Alışverişle ilg ili kurallarınız veya rutinleriniz var mı? Topluca mı? Yoksa ihtiyacınıza göre mi? 2. ve havuç rendele __ 4. ✓ Ürünlerin son kullanma tarihine bakın. Aşağıdaki durumlarda siz neler yaparsınız? Bu iki durum alışveriş önerilerinden hangileri ile ilgilidir? 1. ikiye bölelim /böleyim ^ yan_ sını sen ye. ✓ Açken alışveriş yapmayın. Bir an önce oradan | kurtulmak için fiyatlara ve etiketlere bile bakmadık.

pişirin.e bir öğrenciden yaptığı bir yemeğin tarifini vermesini isteyin. Havuçlu ve bezelyeli pilav hazır. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve 15 dk. en çok hangi yemeği yaptıklarını sorun . 7 Bir yemek tarif edelim > Bu çalışmada öğrencilerden. dinledikleri ye­ mek tarifini örnek alarak kültürlerine özgü bir yemeği tarif etmelerini isteyin. MALZEMELER • 250 gr. pirinci sıcak suda 1 saat bekletin. Ardından etkinliğin ses kaydını dinletin. öğrenciyi emir kipi kullanması konusunda yönlendirin. öğrencilerden kaydı dinlerken verilen görselleri ses kaydına göre sıralamalarını ve bu yemeğin adını tahmin et­ melerini isteyin. Pirinci iyice yıkayın. su • 1 tatiı kaşığı tuz Sizce bu yemeğin adı ne? Ses Kaydı BEZELYELİ VE HAVUÇLU PİLAV 250 gr. Ardından tencereye bezelye ve havucu da koyun.6 Sıralayalım Beraber Pişirelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Afiyet olsun. Da­ ha sonra pirinci ve bir bardak suyu ekleyin. Görselleri yanlış sıralayan öğrenciler için ses kaydını yeniden dinletin.5 İt. Malzemeler Tarif .! adet havucu küçük kü­ çük doğrayın. Tencereye sıvı yağ koyun. evlerinde yemek yapıp yapmadıklarını. pirinç • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 havuç • 5 yemek kaşığı bezelye • 0. Onları tariflerinde emir kipi kullanmaları konusunda yönlendirin.

kafe gibi ifade ve sözcükleri öğretin. Menüye bir bakalım. Acaba hangisinden olsun? Kadının elinde ne var? Garson ne yapıyor? gibi sorular sorarak sipariş vermek/almak. karşıt anlamlı sı­ fatlar yaptığını (. bu eklerle yapılan bazı sı­ fatların karşıt anlamlılarının farklı bir sözcük de olabileceğini [evlixbekar. Burada kim ler var? Ben zeytinli bir pizza İstiyorum ama henüz Sizce onlar ne yemek istiyorlar? karar vermedim. Belki yemekten sonra. • -li ve -siz eklerinin. adın gösterdiği varlığı. sıfatlar arasında kurulduğunu [uzun boylu ladaml x kısa boylu ladaml / *uzun boysuz ladaml. durumu. gibi) vurgulayın. garsonu ça­ ğırmak. seviyorum. lokanta. Sonraki adımda öğrencilerden menüyü de kullanarak soruları yanıtlamala­ rını isteyin..) • Çeşitli ürünlerin kullanma talimatlarında geçen sözcükler • -İl.şekerlixşekersiz. Zeytinli. yanıtlayalım 3 ( ^ Garson > Okuma etkinliğine başlamadan önce öğrencilere fotoğrafla ilgili Eeee. sütlü lkahvelxsade (kahvel. Açık­ lamalarınızda. yağlıxyağsız gibi). Bu giriş konuşmasının ardından rolleri paylaştırarak metni öğrencilere okutun. Hoş geldiniz efendim. yer ayırtmak. Ne alırsınız? alayım lütfen.. yağsız (içinde Garson • -İl ve -siz ekleri ile oluşturulan bileşik sıfatlarda karşıtlığın ekler arasında değil.gibi). hesap ödemek. Metinde ve menüde kullanılan -li. sözlü lsınavixyazılı Isınavh. Garson Peki efendim.Sözcük Alanı • Ödeme biçimleri ile ilgili sözcükler [peşin. O halde Dört Mevsim ya da Akdeniz deneyin.. Garson Tabii ki. Dört Mevsim olsun.. kredi kar­ tıyla vb. Peki. -siz ekleriyle türetilmiş sıfatlardan yola çıkarak bu yapıyla ilgili açıklamalarınızı yapın.. • -//ve -siz eklerinin genellikle aynı ada eklenerek. Ne içmek istiyorsunuz? Bol buzlu ve limonlu birer maden suyu içelim mi Hülya? Evet maden suyu iyi fikir ama ben buzsuz yağ olmayan) yiyecek. Garson O zaman Dört Mevsim alın. -siz ekleriyle türetilen sıfatlar • Sipariş alma-verme ifadeleri Dilbilgisi • SIFATLAŞTIRMA -Iİ. sipariş verebilme Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 8 Okuyalım. -siz Beceriler • -//'ve -siz eklerini kullanarak doğru sıfatlar türetebilme • Çeşitli ürünlerin üzerindeki kullanma talimatlarını anlaya­ bilme • ödeme tercihleri ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • Alışveriş ortamlarında isteklerini doğru anlatabilme. adları sıfata dönüştüren ekler olduğunu. Garson Tatlı ister misiniz? Şimdilik hayır. hesabı istemek.. menüye bakmak. Ben bir karışık Burası neresi? pizza alayım ama zeytinsiz olsun lütfen.... bu eklerle oluşturulan sıfatların. balkonlu (bal­ konu olan) ev. restoran. Çok teşekkür ederiz. nite­ liği içerme ya da içermeme. belli bir özelliğe sahip olma ya da olmama anlattığını Isütlü (içinde süt olan) çikolata. Sucuklu pizza seviyor musunuz? Evet. şekersiz (içinde şeker olmayan) çay. Siparişleriniz 15 dakika sonra hazır.. Ama lütfen doma tesli olmasın. ancak bu duru­ mun tüm adlar için geçerli olmadığını. taksitle. .

...... Menüden hareketle bir sipariş listesi de siz hazırlayınız..................... m a nlar..........50 TL (M ozare lla pe yniri....................... 4 TL (D om ates......................20 TL 18.■ 1 İİI1 i— M enü Çorbalar Ana Yemekler Domates Çorbası ................. Sizce hesap ne gelecek? Ayrı ayrı TL.........................40 TL 14..................................30 TL 19....................... bu restoranda ne tür tatlılar bulunabileceğini tahmin etmelerini ve menünün tatlılar bölü­ münü hazırlamalarını isteyin................ 3 TL Karnıyarık................. i m ....2...... siyah zeytin) Anadolu ./O TL Büyük 17. Oğuz: --------- Hülya: Menünün "tatlılar" bölümünü siz hazırlayınız................................... zeytin ) 4 M evsim ......... p e p p e re n i......2 TL (Havuç..90 TL 17... m aydanoz) A yra n ..... Ortak TL.. 7... p e p p e ıo n i...................70 TL (M ozare lla pe yn iri..... y e ş il biber................... turp........ soğan......4 TL Portakal Suyu ................. ne ısmarladı? > Bu bölümde öğrencilerden. m arul.. do m ate s} Karışık .......... 3 TL Su ....... 6 TL Mantar Çorbası................ 7 TL Ezogelin Çorbası.. y e ş il biber.................. sucuk.......... 2 TL Yaprak Sarma.. 6 TL Salatalar İçecekler Mevsim Salatası ...........40 TL 14.. sucuk. salatalık..................... d o m ate s) Pizzalar Tatlılar K üçük Akdeniz .........6 TL Mercimek Çorbası.. 5 TL (D om ates......5 TL İzmir Köfte ..... 2.. m aydanoz...........90TL O rta 12... s u cu k) 9 Y azalım 1..8...... Kim.. salam ... menüde bulunan yemek ve içecek listesini de dikkate alarak............................................ 3........90~L (M ozare lla pe yn iri............................ m aydanoz) Karışık Salata .............................................. o...... beyaz peynir.70 TL 19..... 3 TL K o la ..... biber.......................................... 8... 4 TL Çoban Salata .............. siyah zeytin........5 TL Mantı ....................... m antar..............70 TL (M ozarella peyniri............. Listede favori tatlınız da olsun.............

Garson Tabii. çünkü tatlı sevmiyor. 8. Orası Menekşe Sokak. -siz Örnekler » ım m m -sız a kıllı (çocuk) akılsız (adam) -siz boyalı Iduvarl boyasız (duvar. kahve­ rengi kapılı bir apartman var. . Selim O okulu 50 metre geçin ve ilk sağa dö­ nün. Uzun boylu. buyurun. Yazdınız mı? Garson Evet ama Menekşe Sokak'ı bilmiyorum.! 7 /2 Çankaya. Yanıtlar m m s s s s 0 s Evli Evsiz □ Bekar Bulutlu Bulutsuz □ Açık Düzenli Düzensiz □ Dağınık Hızlı Hızsız □ Yavaş Pahalı Pahasız □ Ucuz Sinirli Sinirsiz □ Sakin Kilolu Kilosuz □ Zayıf Yaşlı Yaşsız □ Genç Sütlü Sütsüz m Sade □ Kirli Kirşiz □ Temiz s Sokağı. Ardından ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden dinleme metninde tarif edilen adresi gösteren krokiyi işaretlemelerini isteyin. Babam şeker siz çay içiyor. • Çin lokantası Yanıtlar 1. Ses Kaydı 5. Garson Alo iyi günler. 11 Zıt anlamlısını işaretleyelim Selim 2 porsiyon kaşarlı pide ve 2 tane de ay­ Garson Elbette. Ahmet çok akili?____bir çocuk. Benim arabam klima lı/stz . Yolun karşı­ sına geçin. açık tenli gibi yapılardaki karşıt­ lık ilişkisinden söz edin ve öğrencilerden verilen tablodaki doğru sıfatları işa­ retlemelerini isteyin.1 -suz sütlü Ikahvel sade (kahvel -süz alkollü (içecek1 alkolsüz liçecek! kısa boylu (kız) uzun boylu ikizi *mavi göm leksiz (adam) m . Ankara Kebap. Hava çok rüzgari?____ zor yürüyorum. iki odaJL ^ 1bahçede • Italyan lokantası 1kenarda • balık restoranı 1ocak başında mobilya h____ bir ev arıyorum. arkadaşını. Mavi göz lü kız bana bakıyor. sipariş vermek istiyorum. Kale Caddesi'ni biliyorsunuz değil mi? Garson Evet. Selim Teşekkürler. 2. Menekşe ran lütfen. Biraz ileride üç katlı. Adresi alayım Selim Tamam yazın. 10. çok teşekkürler. K a f e in li__ kahveyi çok seviyorum. Kale Caddesi. 7. Onun babası iyi kalpJî____bir adam. öğ­ rencilerin birinden. 9. Davet edilen öğrenciden de yine verilen sözcükleri kullanarak oluşturacağı sorular­ la diyalogu geliştirmesini isteyin. 10 Tamamlayalım • et lokantası -sigarasız bölümde • ev yemekleri 1terasta > -//ve -siz ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özet­ • pizzacı leyip öğrencilere boşlukları uygun eklerle tamamlatın.Buyurun. Nasıl Bir Yer Olsun? > Konuşma etkinliği için ikişerli gruplar oluşturun. Selim Güzel. >■ öğrencilere ses kaydıyla ilgili krokileri incelemeleri için birkaç dakika süre verin. Selim Ben size tarif edeyim. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. biliyorum. gidilecek restoranı ta­ nımlamak için verilen sözcükleri de kullanarak yeme­ ğe davet etmesini isteyin. Garson Anladım. yolun sağında mavi boyalı büyük bir okul var.SIFATLAŞTIRMA Ad akıl boya süt alkol uzun boy mavi gömlek Ek -İl -li -lu -lü 12 Yemeğe davet edelim -Iİ. Caddede direkt yürüyün. 13 Adresi bulalım 3. Siparişiniz ya­ rım saat içinde evinizde. > Bu etkinlikten önce öğrencilere -//ve -sizeklerinin her zaman karşıt anlam­ lı sıfatlar türetmediğini hatırlatın. Paket Servisi 4. Selim iyi günler. Sütjü___ kahve istiyor musun? 6. Çünkü daha sağlıklı. Dengeli____ beslenmek çok önemli. Garson Tamam hatırlıyorum. işte evim orası.

m □ Satıcı : Tabii efendim. Tüm gruplardan diyaloglarını canlandırmalarını isteyip ifade ve sözcük yanlışlarını düzeltin. • Pizza isteyiniz. Garson Çankaya'yı bilmiyor. Selim'in siparişi 30 dakika sonra evinde oiacak. ama henüz para çekmedim ve ya­ nımda o kadar Satıcı Yanıtlar Doğru □ m 2. . belirtiniz. Fakat taksitli öde­ Yanlış 1 Selim iki kaşarlı pide.Neli pizza istiyorsunuz. Müşterisiniz. aynı indirimi yapıyoruz.. bir ayran isliyor nakit sitli olsun. sorunuz. • içecek de istiyor musunuz? • Fiyatını sorunuz. öğrencilere müşteri ve pizzacı rollerini verin ve bir diyalog oluşturmalarını isteyin. Bu kazak ne kadar? Satıcı « I I : 80 TL. s i .. Fiyatı ve teslim süresini belirtiniz. efendim. Yani vade fa rk ı yok. • Müşteriye "merhaba" deyiniz. 15 Tamamlayalım > öğrencilere kutudaki sözcüklerin anlamlarını açıklayın ve on­ lara diyaloğu okumaları için birkaç dakika süre verin. '"Adresi alınız. 10 ay tak­ 4. □ □ : Kredi kartı ile tek seferde ödemeniz de müm­ melerde indirim yok. Korhan : O zaman ben kredi kartıyla alayım. • Pizza çeşitlerini anlatınız. Başka ne ister sorunuz. para yok. Ama peşin ödemelerde %20 indirim var. □ m 3.14 Telefonla sipariş verelim > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. kün. taks itli Satıcı ödemeler kaç aydan başlıyor? : 3 aydan 10 aya kadar bölüyoruz.. Hem de pe­ şin fiyatına. Korhan : Anlıyorum. kasaya buyurun. Pizzacısınız. Yanıtlar peşin • taksitli • nakit • kredi kartı • vade farkı M A 5 S L Ödeyeceksiniz? Korhan : iyi günler. • Ne zaman gelir. Garson mavi boyalı okulu biliyor.. Korhan : Peki. Diyalog­ daki boşlukları kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin ve yanıtları birlikte kontrol edin.

insan­ ların çoğu da alışveriş için bu zamanları bekliyorlar. Roaccutane İsotretin^p Türkiye'de kataloglardan. ve 17. şin. Doğru Yanlış □ 0 m □ □ 0 □ 0 s 0 3. Taksitler 2 ay ile 24 ay arasında değişi­ yor. giyim. 17 Eşleyelim > öğrencilerden kutudaki tümceleri okumalarını ve bu tümcelerin hangi ürünlerin üzerinde yazdığını tahmin ederek kutularla resimle­ ri eşlemelerini isteyin. ürünleri büyük alışveriş merkezlerin­ den alıyor. 18 Yanıtlayalım ° Ülkenizde taksitli alışveriş var mı? • Kredi kartına vade ve taksit olur mu? • Peşin ödemelerde ekstra indirim mümkün mü? • insanlar alışverişlerde pazarlık yaparlar mı? • internetten alışveriş yaygın mı? • Her ürün için garanti belgesi şart mı? • Hangi tür ürünlerle birlikte kullanma talimatı da olur? • Siz alışverişten sonra kullanma talimatlarına uyuyor musunuz? . insanlar peşin alışverişi çok tercih etmiyor. beyaz eşya vb. / . ama bunlar henüz çok yaygın alışveriş türleri değil. 4. Artık insanlar mahalle aralarındaki bakkallardan ya da mağazalardan eskisi kadar çok alışveriş yapmıyor. NASIL ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ? 2 30 derecede. Ucuzluk sezonunda insanlar alışveriş yapmıyor. Kredi kar­ tına taksit yaptırmak da çok yaygın. Ülkenizde insanlar nasıl alışveriş yapıyor? Siz alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yapıyorsunuz? Size göre hangi ödeme biçim i daha avanta/lı? gibi sorular sorun. öğrencileri bu tümcelerin birer "kullanma tali­ matı" olduğu konusunda bilgilendirin. Alışveriş merkezlerinde alışveriş kolay oluyor. televizyonlardan ve internetten 10 m g alışveriş son yıllarda başladı. Ardından metni okutup yeni sözcükleri açık­ Yanıtlar 4 layın ve öğrencilerden sorulan yanıtlamalarını isteyin.[_ 16 Okuyalım. elde yıkayınız. Çünkü bu tür yerler daha hesaplı ve çok pratik oluyor. Türkiye'de insanlar pe­ 3 Vücut temizliğinde kullanmayınız. 1 Çocuklardan uzak tutunuz. Soğuk içiniz. Elbette bu duru­ mun avantajları da dezavantajları da var. 2. Türkiye'de kredi kartı yaygın değil. 5. Bunun için çoğu in­ san peşin alışveriş yap­ mıyor. ucuzluk başlatıyorlar. Alışveriş merkezlerindeki mağazalar genellikle se­ zon sonlarında indirim yapıyor. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. mo­ bilya. etkinlikte geçen sözcükleri ve ifadeleri kullanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin./ > öğrencilerden 16. taksitle ya da kredi kartıyla alışveriş yapıyor­ lar. Gıda ürünlerini genellikle büyük süpermarketlerden. Yanıtlar 1. Türkiye'de internetle alışveriş yapmak yaygın. Genellikle her tür alış­ verişte kredi kartı kullan­ mak mümkün. Çünkü pek çok insana göre bu tür alış­ verişler güvenli değil.

Ay­ ama zararlı bakterilerin. Sonuç. Pa- şirmemenin acısı adeta burnunuzdan çıksın. Epoca gibi dergiler adına savaş fotoğrafçısı olarak mesle­ ğine devam ediyor. 1988 yılında "Türkiye: Bin millik Büyük Serüven" adlı macera fotoğraf albümü yayınlandı. en büyük uygarlıklardan biri.fotoğrafları Paris'te FNAC'da sergilendi.. Irak. Time. Kahvaltıda/öğle yemeğinde/akşam yemeğinde neler yersiniz? Türk yem eklerini nasıl buluyorsunuz? Bir Gezginin Gözüyle Yemek yapıyor musunuz? Mutfak Kültürleri ve Sağlığımız gibi sorular sorun ve metindeki her paragrafı farklı bir öğrenciye okutun. Stern. her bölgesi farklı bir coğrafya ve iklim.. Kuzey İrlanda.. Bu kültür de insanlarının sağlığını doğrudan etkiliyor. 1980. Lezzetine söz söylemeyin ama salam. yanıtlayalım f i > Bu alt üniteye başlarken öğrencilere. Afganistan.12 Eylül darbesini daha ön­ yesi. jambon gibi işlen­ miş et ağırlıklı yemekler. 1977 yılı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press ajansı vasıtası ile adını dünya basınında duyurdu. Sebzeleri yağda. 1976 yılında Ekono­ mi ve Politika gazetesinde devam etti. Hürriyet gazeteleri ile freelance çalıştı.. Bunu izleyen yıllarda Sipa Ajansı'nın Dünya mutfaklarının başında Çin mutfağı geliyor hiç Türkiye muhabirliğini üstlendi. Nevvsvveek. Coşkun Aral. Çad ve de. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı.! Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu. mikropların ölmesini ne kadar nı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı. yerleri nitelikleri açısından karşılaştırabilirle ve Cezayir'de basıldı. 1980 yılında ilk defa Sipa Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı. Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fielding Wordwide Yayınevi tarafından biri "Savaş Tehlikeli Işık". Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Ti­ insanların beslenme alışkanlıkları ve damak tatlan her kültürde farklı. L'Express dergilerinin kapak­ lıca sos da soya sosu. nesneleri. • Karşılaştırma ve üstünlük ifadeleri 1988 yılında Ara Güler ile birlikte Danimarka ve Finlandi­ • Yiyecek içecek adları ya'da bir sergi açtı. yüksek ateşle şöyle bir-iki dakika 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla kavurun. 1993 yılında Almanya'nın Düsseldorf • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler kentinde yabancılar kültür merkezinde "Savaş ve insan" ko­ nulu bir sergi hazırladı. Kültürünüze alt en ünlü yemek hangisi? Bu yemeği seviyor musunuz? Şu anda da yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci prog­ ramı Türkiye'nin yanı sıra uluslararası TV kanallarında da yayınlanmaktadır. En eski. her ülkenin kendine ait bir mutfak kültürü var. Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslara­ fak kültüründe en önemli yiyecek pirinç ve soya fasul­ rası platformda adını duyurmaya başladı. 19 Okuyalım. Newsweek dergilerinde yer aldı. Coşkun Aral Bugüne kadar birçok ülke gördüm. sek. ris-Match. Her yemeğin yanında mutlaka pirinç oluyor. daha sonra Almanya • Kişileri. kremalı soslar bu . tereyağlı. Koca Ajansı. sosis. Baş­ ce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek. spa­ getti ve pizza gibi unlu yiyecekler ön planda. Yani. Hangi ülkenin yem eklerini beğeniyorsunuz? Neden? > Metinde geçen yeni sözcükleri açıkladıktan sonra öğ­ Ülkenizde insanlar genellikle nasıl beslenir? rencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. bir ülke. yer. her kıtaya gittim. farklı tatlar ama Uzak Doğu mut­ ya'da ünlü Gdansk Grevi. Iran. Soya soslannın tuz oranları yük­ larında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı. nesne için doğru sıfatları belirleyebilme tarafından son dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçısını içeren War Torn kitabında yer aldı. Aynı yıllarda New- Sözcük Alanı York'ta Time Life Galerisi'nde savaş fotoğrafları sergilendi. 1980 yılından sağlıyor acaba? Hele Japon usulü çiğ balık! Adı üstün­ itibaren sürekli olarak Lübnan. Iran. hiç pişmiyor ama yanında bir yeşil hardal var ki pi­ Uzakdoğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi. Gün adına başlattığı savaş TV muhabirliğini asıl mesleği ile birlikte şu anda Haberci adlı televizyon haber belgeseli yapımcılığını da sürdürüyor. Beceriler Lübnan savaşını konu alan bu kitap. Milliyet. 1986 yılında fotoğrafa ilaveten Türkiye'de 32. Polon­ binlerce farklı yemek. Dilbilgisi 1983 yılında aralarında National Geographic'in ünlü fotoğ­ • KARŞILAŞTIRMA -DEn daha rafçısı Reza ve Yan Morvan 'nın da bulunduğu dört savaş • ÜSTÜNLÜK en fotoğrafçısı ile birlikte hazırladığı “Galile'de Barış" adlı savaş fotoğraf albümü Edition de Minuit tarafından yayınlandı. 1983/85 yılları arasında çektiği savaş İtalyanların geleneksel mutfağında makarna. diğeri "Dünyanın En Tehlikeli Yerleri" adlı iki kitabı yayınlandı. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler şüphesiz. Metinle ilgili çözümlemelere başlamadan önce "Coşkun Aral" hakkında bilgi vermek isterseniz aşağıdaki biyografiden yararlanabilirsiniz. me. Yine Nevv York'ta Pantheon Yayınevi • Betimlediği kişi. Bu yöntem vitaminlerin ölmesini engelliyor bir röportaj gerçekleştirerek Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi.

hangilerine katıl­ mıyorsunuz? 2.. iki yerin. Pişirme usulleri hakkında. büyüklüğünü anlattığını !İstanbul... çokluğunu. kısıtlamalar biraz yanıltıcı.. Kebap yiyeyim ama ağzım dilim de kavrulsun mu istiyorsun? Gelsin kebabın yanında acı biber. hacim. bi­ tireyim: Beyaz et. insanlar ne yesin? Bu önemli değil. Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? altında": koyunlar. beyaz et.. öğrencilerden pişirme usulünü. Farklılıkları tartışacağınız bir konuşma ortamı oluşturun. tartışalım > Bu çalışmada öğrencilerden. Allahtan arap yemeklerinin yanında yoğurt ve nohut ek­ sik olmuyor.. İtalyan. 20 Sıralayalım. Asıl soru şu: insanlar nasıl yesin? Liste ikram Sırası mezeler □ çorba □ tatlılar □ ara sıcaklar □ ana yemek □ meyveler □ meşrubat/içki □ ekmek □ pirinç □ makarna □ çay/kahve □ salatalar □ 21 Eşleyelim ► Kısaca pişirme usullerinden söz ederek.. Coşkun Aral'ın Çin. Size göre en sağlıklı pişirme yöntemi hangisi? Hangi yöntem daha pratik? Siz en çok hangi usulle yemek pişiriyorsunuz? gibi sorular sorarak. adları verilen yemek ve içecekle­ rin onların kültüründe hangi sırayla tüketildiğini veya ikram edil­ diğini söylemelerini isteyin. Ankara'dan daha büyük bir şehir gibi). • karşılaştırmanın daha sözcüğü kullanılmadan da oluşturulabi­ leceğini [İstanbul Ankara'dan büyük b ir şehir gibi). Ama sorun ba­ kalım enfes merloların yanında genellikle ne var. Bari şişenin üstüne yazmayın özellikle kırmızı etle tüketin diye. boyut vb. Sizin de başka mutfaklar hakkında böylesi düşünceleriniz var mı? 3.mutfağı da bir mayın tarlasına çeviriyor. Arap mutfağı. sıcak ülkelerin tipik etlik hayvanının "işgali 1. yağ oranı en yüksek etler­ den biri. Fransız ve Arap mutfakları hakkındaki görüşlerinin hangilerine katılıyor. iki ki­ şinin. Sayısız peynir çeşi­ diyle ünlü Fransız mutfağı. tozu. sofradaki başlıca içeceği kırmızı şarapla doğrudan "kalbinize hitap ediyor". cini. . Mezelerin iki ana malzemesi.. iki durumun vb. aracını ve gerecini gösteren sözcükleri eşlemelerini is­ teyin. soru ve yanıt tümcelerinde geçen en ve da­ ha sözcüklerinin altını çizip karşılaştırma ve üstünlük yapıları ile ilgili açıklamalarınız yapın..'nin özellik. beyaz et. O enfes kebapları başka etlerden de ya­ parsınız ama orijinali koyun etidir. Daha birçok mutfağı saymadım ama şunu ekleyeyim. kırmızı et! Hem de ızgaralık yağlı kanlı kırmızı et. ölçülü ve dengeli yedikten sonra herşeyi yi­ yin.. • karşılaştırma yapılarını kuran -dEn daha'nin iki varlığın. Patlıcanı da unut­ mayın. Açıklamalarınızda. açılardan birinin diğerine göre üstünlüğünü. Et kömür ateşinde “yağlı yağlı" cızırdayacak ki kebap lezzetli olsun.... Sağlıklı beslenme uz­ manlarının dilinden bu söz düşmüyor ama bence böylesi yönlendirmeler. nitelik.. pulu.

yolla kurulan yapının tamlama kurallarına göre oluştuğu­ nu [Bu sınıfın en uzun boylu öğrencisi Murat'tır / Murat bu sınıfın en uzun boylu öğrencisidir gibi). kimdir? İstanbul. sınıfın en çalışkan öğrencisidir. Yaşı Aslıhan Orhan Pınar Demet 18 19 20 16 1. nitelik. 0. durum vb. ITokyol N ew York'tan daha kalabalık. *Ağrı Dağı Türkiye'de en yüksektir. yolla kurulan yapıda -d a k i kullanıldığını [Bu sınıftaki en uzun daki en değerli eşya / ÎÇantanın en değerli eşyası. lar içinde grubun bir üyesinin. Kim Orhan'dan daha büyük? P ın a r Boyu 1. boyut vb. Ardından. Kimin ayağı en büyük? O rhan'ın ayağı Ayakkabı numarası 38 42 36 37 8. diğerlerine göre özellik. En zayıf kim? Demet Kilosu 65 80 58 53 6. 22 Tabloya göre yanıtlayalım > Öğrencilere tabloyu incelemeleri için kısa bir süre tanıyın. Kim Aslıhandan daha sisman? Orhan 3. yer.75 1.70 4.84 1. En uzun boylu kim? Orhan 2. kişi. ______ En gene kim? Demet 7. Kim Demet'ten daha kısa? P ın a r 5. türde grup­ 2. ha­ cim. soruları bu tabloya göre yanıtlamalarını isteyerek karşılaştırma ya­ pılarını kavrayıp kavrayamadıklarını kontrol edin. (Ahmet! Ali'den daha çalışkan.62 1. Yanıtlar -dan / -tan -den / -ten bu sınıf Nevv York tenis Ali Ankara i sınıf dünya Türkiye kitap -in / -in -un / -ün -nın / -nin -nun / -nün en daha büyük kalabalık tehlikeli çalışkan yavaş pahalı öğrenci il tepe sayfa dağ çalışkan renkli büyük yüksek -daki / -taki -deki / -teki 10 sınıfl bu sınıftan daha büyük. (Boks! tenisten daha tehlikeli bir spordur. Everest'tir. -ı / -sı -i / -si -u / -su -ü / -sü Dünyanın en yüksek tepesi. Türkiye'nin en büyük ili hangi ildir? Kitabın en renkli sayfası bu. (İstanbul! *Ankara daha pahalı. En kilolu kim? Orhan 8 . açılardan en üstün konumda olduğunu anlattığını grup ile üyeler arasında türdeş ve doğal bir bağlantı olup olmamasının. En küçük avaklı kim? P ın a r _ _ __ ________ 9.üstünlük yapıları kuran eri in varlık. Türkiye'deki en renkli ili. vurgulayın. üstünlük anlatımlarını etkileyebildiğini [Çanta­ ve üstünlük anlatan yapıların iki ayrı yolla kurulduğunu. Akde­ boylu öğrenci Murat'tır / Murat bu sınıftaki en uzun boylu öğren­ niz'in en lezzeti balığı / ?Akdenizdeki en lezzetli balık gibi) cidir gibil. Sınıftaki en çalışkan öğrenci. 1.

egzersizin ve dinlencenin bağışıklık sisteminizi güçlendirici yararların­ dan faydalanın. kafeini. 6. 4. Yeterli mik­ tarda kalsiyum ve D vitamini alın. Gereksiz yere ilaç kullanmayın.. Ne tür restoranlardan hoşlanıyorsunuz? Restoran seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorarak bu konuşma için gereken canlı müzik. Uzmanından Kaliteli Bir Hayat îçin 10 EMİR 1. beyaz unu ve tuzu ölçülü tüketin. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. . □ Sigara içmeyin. ben de iyiyim.Bu çalışmada tümceleri ve karşılarında yer alan açıklamaları farklı öğrencilere okutun. Yeni bir dil. ilaçlarınızı düzenli kullanın. 10. Kas ve kemiklerinizi takviye edin. Belleğinizi güçlü tutun. □ Düzenli olarak kontrol yaptırın. Doktorunuzun önerilerini uygulayın. 7. Düzenli uykunun. ne haber? Cem : İyilik canım. yeni bir oyun için şansı­ nızı deneyin. □ Gerekli aşılarınızı (Hepatit. Dengeli beslenin. tamamlayalım (2 Restoran Seçimi > Ses kaydını dinletmeden öğrencilere. özellikle kolestrolünüzü dikkatle izleyin. ba­ lık restoranı. Irmak : Bilmem ki. Irmak : Kumsal Restoran nasıl? Oranın menüsü daha zengin. Damar sağlığınıza dikkat edin. ifadeler üzerinde durun. Yemeğe çıkalım diyoruz. Ağız bakımınıza özen gösterin. Akşam 8'de orada ol. □ Alkolü.} yaptırın. Kan basın­ cınızı kontrol altında tutun. □ Düzenli egzersiz yapın ve hareketli bir yaşamı benimseyin. 9. Orası balık restoranı değil mi? ipek balık ye­ miyor. Cem : Valla ne desem bilmiyorum ki. Gereksiz yere.. Sigaradan ve dumanından sakının. zeytinyağını daha çok kullanın. 5. Ses Kaydı Irmak : Selam Cem. yeni bir hobi. Bu akşam ipek'in doğum gü­ nü. Kötü şeyleri az tüketin. Mavi Restoran'a gidiyoruz. Cem : Tamam öptüm.23 Eşleyelim L J >. Kalori ihtiyacınızı farklı besin kaynaklarından karşılayın. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tabloda ilgili alanlara din­ ledikleri diyaloga göre notlar almalarını.. □ ilaçları sadece doktor tavsiyesiyle kullanın. □ Kan değerlerinizi. hem orada canlı müzik de var. sonra da aldıkları not­ ları kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. 2. deniz ürünleri vb. Kumsal da Ankara'daki en pahalı restoran bence. Sigara dumanından uzak durun. Cem : Balık restoranı ama tavuk ve et de var. daha az strese 3. Güzel bir yemeğe hazır olun. Hayvansal yağları daha az. Yeni sözcükleri açıklayın. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Tamam çok yemek seçeneği var. Sence nereye gidelim? ES Cem : Mavi Restoran'a gidelim.com □ Daha az yiyin. Daha çok egzersiz yapın. gereğinden yüksek dozda ilaç kullanmayın. 6-8 ayda bir diş hekiminize uğrayın ve diş bakımınızı yaptırın. zatürree. Sende ne var ne yok? Irmak : Sağol. 24 İşaretleyelim. ama en lezzetli yemekler Mavi Restoran'da. Irmak : Of Cem tamam. girin. 8.yasaiinhayat. □ Dişlerinizi düzenli fırçalayın. □ Yeni şeyler öğrenin. grip vs. Osman Müflüoğlu www.

4 hava yastığı.6) VW Polo (1.m İpek'in doğum günü için ik i arkadaş vemekplanı yapıyorlar. 16. Sürücü ve yolcu hava yastığı.4) Opel Astra (1. ABS. klima.000 TL.000 TL (Pazarlıksız! (Vade olur) (Krediye uygun) özelikleri Kimden Fiyat Doktordan Pazarlık 87 . Mavi Restoran. çünkü Müzik Yemekler Fiyatlar Mavi Restoran Kumsal Restoran. klima.000 TL. Mavi Restoran'dan daha avantajlı. çünkü Kumsa! Restoran 25 Haftalık meııü hazırlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. En sağlıklı kim besleniyor? Kim hiç içki içmiyor? En çok kim içki içiyor? Kim et yemiyor? gibi sorularla bir konuşma etkinliği uygulayın. alarm. Bu araba diğerlerinden daha konforlu gibi tümceler kullanmaları konusunda yönlendirin. kendi beslenme alışkanlıklarına göre. öğrencileri yanıtlarında Tablodaki en ucuz araba bu. Markası Renault Clio (1. otomatik vites. dizel.6) Modeli 2006 (Sedan) 2004 (Hatchback! 2005 2007 (Sedan) Klima. Sonra her bir öğrenciye ayrı ayrı ne­ den o arabayı seçtiğini sorun. sun-roof. Kumsal Restoran'dan daha avantajlı. tek hava yastığı. otomatik klima. yemek ve içecek adlarıyla ölçü birimlerine ilişkin sözcükleri kulla­ narak bir haftalık bir menü hazırlamalarını isteyin. 2 hava yastığı. Dana sonra öğrencilerin oluşturduğu menüler üzerinden.8) Ford Focus (1. radyo-CD çalar radyo-kaset çalar radyo-CD çalar yükseklik ayarlı direksiyon Galeriden Bayandan Sahibinden 14. Yemek İçecek Ölçü dilim parça çay kahve tavuk budu çorba adet paket şarap kola köfte ızgara balık bardak kutu ayran meyve suyu nohut kuru fasulye porsiyon gram soda gazoz bulgur pilavı mantar sote kaşık demet bira cacık zeytin peynir kase kalıp hoşaf rakı taze fasulye kıymalı bezelye tabak kadeh süt su kıymalı patates balık çorbası 26 Bir araba seçelim İkinci El Oto > öğrencilerden tabloyu incelemelerini ve satın alacaklarını varsayarak bir araba seçmelerini isteyin. 13.

ben Carmen. B rolündeki öğrencilerin s. Ülkem ve kızıl sıır Itvım Be­ nim ülkemde hava kışın çok soğuk ve kar yağış i/ en . kutu içinde verilen sıfatlardan da yararlanarak kendilerini fiziksel olarak tarif edecekleri bir paragraf oluşturmalarını isteyin. anlatılan ülkenin bayrağı ile eşlemelerini isteyin. eşleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden metinlerdeki boşlukları uygun ek ve sözcüklerle tamamlamalarını ve ardından metinleri. • uzun • kısa • orta boylu • sarışın • zayıf • sakin • yeşil • kumral • kilolu • neşeli • ela • esmer • toplu • utangaç • mavi gözlü Ben > Üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun.l 61'i.l 62'yi açmalarını isteyin. Akdeniz' in gö7 lüyüm dünya nm en sıcak ülke sinde yaşıyorum. Bizim ilginç ve zengin dansı seviyor musunuz? O zaman bir kültürümüz var. Ülkemde bir milyar d a n ___ fazla Flamenko dansıyla ünlü.öğrencilerden. Madrid'de buluşalım. 88 . adım Chan. Benim ülkem Merhaba. Selam! Benim adım Natalia. Şarap insan yaşıyor. ve 28 Kendimizi tarif edelim >. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğrencilerin s. en kalabalık ülke «_ . Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafı okutup yanlışlarını düzeltin.27 Tamamlayalım. Pikem deki ünlü şehir Moskova. Mavi Merhaba.

öğrencilere kendi sayfalarındaki ürünleri incelemeleri ve yeni sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden bulmaları için bir hazırlık süresi verin ve birkaç gruba.500 YTL. ürün 62 ekran 70 kanal hafızası Aynı anda iki kanal seyretme Çocuk kilidi Garanti süresi 2 Yıl 69 YTL. yakında evleneceklerini ve şu anda farklı iki mağazada yeni evleri için alışveriş yapmakta olduklarını. karar verelim Karşılaştıralım. SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI • • • • • • • • 5 ana yıkama planı • özel Programlar: Güçlü yıkama. Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 5 yıkama programı Hızlı yıkama Bardak koruma sistemi Tek sepet yıkama Sessiz yıkama Cocuk kilidi Kapasite: 12 kişilik yemek takımı Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 699 YTL. 25 dakikada yıkama • Kapasite: 12 kişilik yemek takımı • 85 x 60 x 60 cm. SONY MHC-50 MÜZİK SETİ PANASONIC SC-PM91 MÜZİK SETİ CD KAPASİTESİ: 5 FM/AM Radyo kanalları Otomatik kanal kaydetme MP3 özelliği Peşin ödemede %10 indirim Bonus ile 4 taksit 500 YTL. ARISTON L 61 BULAŞIK MAKİN ASI CD kapasitesi: 3 FM/AM Radyo Kanalları DVD formatlı CD çalma Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 450 YTL. ünite M Karşılaştıralım. 5. karar verelim Ev Kuruyoruz Ev Kuruyoruz BEKO 9CS60 LCD TV VESTEL 32PF5331 LCD TV 82 ekran Dolby Digital ses sistemi 450 cd/m2 parlaklık 99 kanal hafızası 700 Teletekst sayfası Bilgisayar girişi Garanti süresi 2 Yıl • • • • • Âxess ve Maximum ile peşin fiyatına 16 taksit! 2. duşlama. MULTITEK MC-90 KABLOLU TELEFON SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI 6 zil sesi 50 kapasiteli telefon rehberi Telesekreter Konferans görüşme • 20 telefon hafızası • Duvara monte özelliği .200 YTL. ünite 5.50 kapasiteli telefon defteri I • Hesap maklnası Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı Bonus ile 4 taksit! 20 YTL.B e e r a n n a n c fîT ı > Bu etkinlikte. almak istedikleri eşyaların çeşitli özelliklerini telefonda karşılaştırmaya çalıştıklarını söyleyin. Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 1. özellikleri Fiyat ödeme Şekli . oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilere nişanlı olduklarını. Bu arada alışverişte Axess kredi kartı kullanacaklarını. ekonomi. telefon konuşmalarını dramatize etmelerini söyleyin. 750 YTL. kartlarının limitinin 3000 YIL olduğunu ve nakit ödeyerek alışveriş yapamayacaklarını hatırlatın.

Posta göndermek > Postaneye gitm ek gerekiyor. 3. faturaları yatırmak. Arkadaşlarım çok yar­ dım etti. 4. tümcelerdeki yanlış olan belirteçlerin üzerini çizme­ lerini isteyin. Vize almak > Elçiliğe başvurmak gerekiyor. Daha sonra. su. Ar­ dından birkaç öğrenciye metni okutarak yanıtlarını kontrol edin. bürokratik işlemler konusunda bir hazırlık çalışması yapın. kimlik. Sayın Yetkili Yanıtlar Sözcük Alanı • Fatura. Türkiye'ye üç ay önce geldim. Biraz Türkçe öğrendi ve hayat onun için artık daha -zor/ Yabancı bir ülkede uzun süre yaşadınız mı? kolay. Gümrükten geçmek > Kontrolden geçmek gerekiyor. Artık faturalarımı kendim kullanabilme randevularımı • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme . yanlışı çizelim / / Türkiye’de İlk Günlerim > öğrencilere kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını açıklayarak onlardan metni bir kez okumalarını ve metinde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. Banka ve kredi kartımla ilgili işlemleri kendim yapıyorum. Faturaları yatırmak > Bankaya gitmek gerekiyor. O günlerde Türkçe bilmiyordum. hiç kolay olmuyor. Her işlem için aşağıdaki örnek­ leri siz verin. Yabancı bir ülkede ilk günler çok zor geçiyor. Sizce fotoğraftaki kişi ne yapıyor? Sizce masada ne tür belgeler var? Bu logolar hangi kurum lara ait? Elektrik. 5. ödüyorum _ doktor kendim alıyorum. öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayınız. önemli yerlerin adreslerini. banka ekstresi. ilk günlerde birçok işi kolaylıkla-/ zorlukla yaptı. anlatalım Ne Yapmak Gerekiyor? > öğrencilerden. Banka işlem leri > Banka kartı almak gerekiyor. banka işlemleri. telefon faturalarınızı kendiniz m i ödüyorsunuz? Sık sık banka işlem leri yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Nerelere üyesiniz? Üyelik kartınızda hangi b ilgiler var? yaşamak benim için eskisi kadar zor değil. başvuru. Ama artık işlerimi belgelerde bulunan bilgileri anlayabilme • Başvuru. telefonları­ Beceriler • Fatura. Bu üç ay içinde biraz Türkçe de öğren­ dim. dilek kiralamak • randevularımı • öğrenmek • ödüyorum ♦oluyorum^) şikayet kalıpları Adım isabel. verilen işlemlerle ilgili neler yapmak gerektiğine ilişkin tümceler üretmelerini isteyin.1. banka ekstresi bilgileri. 2 Tahmin edelim. ikametgah almak > Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek gerekiyor. Ev -Iy)i kiralamak . 2. Buradaki ilk Dilbilgisi • DURUM (belirtme! günlerimi hiç unutmadım. isabel Türkiye'ye -hem? / birkaç ay önce / çok önceden geldi. Kim lik çıkarmak > Form doldurmak gerekiyor. Abone olmak > ikametgah belgesi almak gerekiyor. kimlik işlem­ leri. Bu ülkelerde ilk günlerde ne tür zorluklar yaşadınız? Bu zor­ lukları nasıl çözdünüz? gibi sorular sorarak resmi ve özel hizmetler. Ev bulmak > ilanlara bakmak gerekiyor. Türkiye'deki ilk günlerini hala hatırlıyor / hiç hatırlam ıyor. 1 Yerleştirelim. Onlara. dilek ve şikayet kalıplarını yerinde ve doğru kendim yapıyorum. Bir kütüphaneye ya da spor Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat merkezine kendim üye__ oluyorum ___Yabancı bir ülkede > Bu üniteye. • • • • • ev bulmak kimlik çıkarmak üye olmak gümrükten geçmek posta göndermek • banka işlemleri • faturaları yatırmak • ikametgah almak • vize almak • abone olmak . CJye olmak > Başvuru yapmak gerekiyor. 1. Arkadaşları-/#/tep yardım etti. tanıtım kartı gibi resmi ve özel nı öğrenmek.

Fotoğrafçı : Önce kolyenizi düzeltin. Çekiyorum. Ayşe Fotoğrafçı : iyi günler.. başınızı düz tu­ tun Sağa ya da sola çevirmeyin. : Offl Poz vermek çok zor. fotoğraf çektirmek ba­ na çok zor geliyor. teşekkürler. Sabah akşam Türk­ çe öğreniyorum. İstanbul'u özledim. hazırlanın. nesne konumundaki sözcük ile eylem arasında başka bir sözcük varsa [Gazeteyi marketten aldım gibi). dünkü gibi bir sıfat varsa (Ben bu kitabı okudum. Ben birazdan geliyorum. Bu kitabı nereden aldın? Ayşe : Günaydın. öğren­ cilere neden bu sözcüklerden bazılarının -lyli eki aldığını. Sırtınızı dik tutun. bazı. ne zaman alabilirim? Ayşe Fotoğrafçı : Yarım saat sonra hazır. nesne konu­ mundaki sözcük [ne hariç) bir adılsa [Siz kim i tanıyorsunuz? Onlar . Fotoğrafçı : Resminizin arkasına ne renk fon yapalım? . bazı sorulan hiç anlama­ dım gibi). şimdi oturun. hangi.. • nesne konumundaki sözcük (dil veya tabiyet değil de) bir özel ad ise [Murat Ayşe'yi tanıyor. Sininizi dik tutun. Fotoğrafçı : Tabii. : Teşekkür ederim. Sandalyenizi sağa çekeyim. Hangi yem ekleri seviyorsun? Sınavda. bu adların konuşucu ve dinleyici tarafından bilindiğini göstermek üzere belir­ ginlik kazandırmak için eklendiğini (Bütün gece film seyrettim (Din­ leyici hangi film olduğunu bilmiyor! Bütün gece film i seyrettim IDin­ leyici film i biliyorl gibi). Fotoğrafçı : Bence kırm ızı : Tamam öyle olsun. Fotoğrafçı : Günaydın Ayşe Hanım. : Pasaport için vesikalık fotoğraf çektirmek istiyo­ Ayşe rum. Ayşe Fotoğrafçı • Siz irerive girin makyajınızı ynpın saçınızı tarayın.3 Tamamlayalım. nesne görevindeki adlara. iyi günler. buyurun. Bu kursta Türk görem ezsiniz gibi) veya nesne ko­ numundaki sözcüğün üzerinde iyelik eki varsa [öğretmen. Kolyenizi düzeltin. şu. bulalım C2> Fotoğrafçıda > öğrencilerden. > Görsellerle ilgili çalışmanızın ardından diyaloğu bir öğrenciye ye­ niden okutun ve öğrenci okurken. • -lyll belirtme durumu ekinin. Son olarak öğrencilere vesikalık fotoğraflardan hangisinin Ayşe Hanım'ın çektirdiği fotoğraf olduğunu sorun. Kıyafetim siyah AAnvi olsun Ayşe vapalım. arka­ daşımı görmedi gibi). gibi tümceler yazıp nesne görevindeki sözcüklerin altını çizin. metni sessiz olarak okumalarını isteyin. Şimdi biraz gülümseyin. Ar­ dından onlara ses kaydını dinletip boşlukları tamamlatın. : Tamam. nesne konumundaki sözcükten önce bu. Kaç adet olsun? Ayşe : 12 adet. Geçmiş olsun. Ayşe marketten ekmek alıyor. o. Ayşe Dün b ir ayakkabı aldım. bazılarının almadığını sorarak bu tartışmadan hareketle belirtme durumuyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıklamalarınızda. Sandalyeyi biraz sa­ ğa çekeyim. Türkcevi nerede öğrendiniz? M urafı çok özledim.

sf» .uyENÎKTAmioS5r™ MUSTAFA ATMACA GÖREV I UNVAN H AKİM BcK^roT™’1 ” 13425 Zühal 5EÇERÖÖKSÜRESÎ . SosOkum sTarihî 13.11. Dünkü-fHm/filmi seyrettin mi? Sonunda ne oldu? 5. l-n)-ı/-i/-u/-ü Annesini çok özlüyor. O nereyi arıyor? gibi) belirtme durumu ekini kul­ lanmanın zorunlu olduğunu. BELEKTRİK FATURABİLDİM I BAŞKENT ELEKTRİK DAĞfTW A.SŞ. > Maratonu yüzlerce atlet koşacak gibi) vurgu­ layın.C BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Of TOOSOTf*S OTTHE MMSTÎROIRKÎÖfiATE66S6RA1OTPRESSANSSNfOfiMAtlCSİ ADİ SOYAOI I Fuünsme ASLI DORUK Yanıtlar 1. Dün. işaretleyelim Faturalar ve Kimlikler > öğrencilerden belgeleri incelemelerini. Maç/Maçı evde izliyoruz. ÜYE YAKI NININ ADI -SOYADI DERYA ATMACA YAKINLIK DERECESİ 11. 7. Babam -bahçenin kaptsı/bahçenin kapısını boyuyor. Dün akşam konserde liseden bir arkadaşım/arkadaşım gördüm. 9.X TİL-ftKB^-YRPIKREPİ-İ$-üW iK-HlîffîftTİF-FİHÖ>S YERLERİ. -ı/-yı/-i/-yi Bu arabayı alıyorum. türk'ü dinliyoruz. 17.2006.11. 5 Eşleyelim.30'da çöpler/çöpleri topluyor.OOÛ 131. *Ben Emre seviyorum. Neredeydin? 8. Emre'yi gördünüz mü? -ı/-yı/-i/-yi -u/-yu/-ü/-yü Turistler Türkiye'yi çok beğeniyor. -lyli DURUM (belirtm e) Ad (+Ek) çocuk okul araba annesi şapkanız Emre Türkiye ben 0 |p. Halkla ilişkiler bölümünde okuyor. l-n)-ı/-i/-u/-ü Herkes onu bekliyor. Her akşam yatmadan önce birkaç sayfa kitap/kitabı okuyorum. !•*/-}Tular b.T-KÛÇ-SBIİZ1)6Z\m&KMSK! Anadolu Üniversitesinde öğrenci.61 liralık harcama yaptı. 14. T.J. ardından da diğer tabloda verilen bilgilerin hangi kişilerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin.2008 Ozan .00ö 13 635. -u/-yu/-ü/-yü Çocuğu gördün mü? Çocuklar okulu sevmiyor. 08 11. Şimdi son konuşmacımız Mehm et Oztürk/Mehm et öz- GİRİŞ KARTI Bu dönem kartıyla 744. bu belgelerin ne olduğu­ nu belirlemelerini ve tabloda verilen sözcüklerin hangi belgede geç­ tiğini. Ablam makarna-salatası/makama salatasını çok iyi yapar.H.T fllLP S GREMÎTiSR.Ş. *Kimse ben görmedi.74 3.003 Û. Babası hakim. Kezağm/kazağını annen mi ördü? 13. *Onun annesi tanıyorum.2006 . Faturasının son ödeme tarihi 28. Eski tarihlere ait borcu yok. Sen/Seni çok aradım. verilen tümcelerde yanılış olan sözcüğün üzerini çizmelerini isteyin. belirtme durumu ekinin geçişli eylemlerle kullanıldığını ama bazı geçişsiz eylemlerin nesne alarak geçişli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini (Maratonda yüzlerce atlet koşacak.ffii jî«ş«liiİ!i(tirtoS FATURA TUTAR! Z O . film/fHm-izledim. «Küf 999027 ESI Ştadfe l3?66.000 ıNLIGI İ S . S SRSffi-HftlK-t$İf® ûLÜ-D1$-tUHKISI-F. *Adam araba bahçede yıkıyor. Hafta sonu hiç evden çıkmadım. Maltepe'de oturuyor. .34 fefcügTarihi 13.2006 4.KTt. Genel müdür. Hangi tfHier/dilleri biliyorsunuz? 6.yeni bir biuz/bktzu-a\û\m.11.11. 10. KIZI .Ü.11.VtZMİLKi Ö OEHE i ft.T.2006 EswBorçie«sî*î«îZam m ıHariç)j BotoîBoİtınmamakfa t. 12.f |. Kartı 2008'in Kasım ayına kadar geçerli. • son ödeme tarihi m • görev 0 • ünvan m e ödeme yerleri 0 • üye s • adres 0 0 • abone m • müşteri numarası m • kart numarası 0 0 • sicil numarası 0 hesap kesim tarihi [T] dönem 0 • dosya numarası 0 bölüm nn • geçerlilik süresi 0 0 0 1m a ğ m um 4 Yanlışı çizelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden.28. Şu tuzluk/tuzluğu bana uzatır mısın? 2. Şapkanızı çıkarın lütfen.beni bekliyor. Kapıcı saat 20.2006 tema$83?t 09:49.

fen bu konuda personelinizi eğitin. Erkek Yataklı vagon mu. Yanıtlar son ödeme tarihi---tarihifatura para çekmek - — ► üye olmak -— — ► kütüphane acil servis - — ► — ► havaalanı prim ------- sigorta uyruk------- pasaport > ■uçak bileti gidiş-dönüş — aidat------- — ► 1. dilek / şikgyetSayın Yetkili. Dilek:_ Şikayet: . ürünlerin kalitesinden çok memnunum. Erkek: Trafik polisleri arabanızı otoparka çektiler. anlamıyorum. dilek / şikayet Erkek : Merak etmeyin. diyalog [T] garda 3. Lokantanız çok şık. dilek ve şi­ kayetlerini açık ve anlaşılır bir şekilde yazmaları gerektiğini belirtin. Bu tür metin­ lerde resmi ve saygılı bir hitap kullanılması gerektiğini. -dilek / şikayet 7 Tamamlayalım. Konya'ya iki bilet _ istiyorum. I Kadın : Şu müziğin sesini de biraz kısın lütfen! Sayın Yetkili. diyalog Q] takside 2. ecek sözcükleri tahmin etmelerini isteyin. Zamanında havaalanında oluruz. 9 Anlatalım >. diyalog [Tl sokakta hastane >» restoran sipariş vermek rötar------- banka takside • garda • sinemada • sokakta apartman 8 Yanlışı çizelim Dilekler ve Şikayetler >■öğrencilere etkinlikteki kısa metinleri okutun. Sizden isteğim reyonlarınızda spor kıyafetlere de yer vermeniz. Kadın : Lütfen biraz hızlı gider misiniz? JIçağL__ kaçı- racağız. Yemekler de lezzetli. Yaşlı ve hasta insanları düşünmüyor musunuz? Kadın İndirim için öğrenci kimliğinizi görebilir miyim? Erkek Kimliğim yanımda değil. Daha sonra ses kaydı- Personeliniz müşterilere yeterince kibar davranmıyor. Ardından öğrencilerinizden birer dilek ve şikayet metni yazmaları­ nı ve yazdıkları metinleri sınıfta okumalarını isteyin. Sanıyorum yurtta unuttum. > öğrencilerin diyalogların nerede geçtiğini belirleyebilmeleri için dilek /-şikayet ses kaydını bir kez daha dinletin ve yanıtlarını kontrol edin. 10 katlı bir binada neden asansör yok.Yazma etkinliğine geçmeden önce dilek ve şikayet metinlerinin özellikleriyle ilgili öğrencilerinize genel bilgiler verin. Kadın O zaman tam bilet alın lütfen. Yol çok uzun. Yanıtlar Uzun zamandır tüm takım elbiselerimi mağazanızdan alıyorum. Bu metinler­ den hangilerinin şikayet. kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını sözlükle­ rinden bulmalarını ve birbiriyle ilgili olan sözcükleri eşlemelerini isteyin. Lüt­ nı dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Bu güzel ortamda lezzetli yemekleri klasik müzik eşliğinde ye­ mek isteriz. diyalog H] sinemada 4.6 Eşleyelim Yanıtlar > öğrencilerden. eşleyelim > öğrencilerden diyalogları incelemelerini ve boşluklara gelebi- Sayın Yetkili. koltuklu vagon mu olsun? Kadın Yataklı olsun. Kadın: Arabamı gördünüz mü? Yarım saat önce şura­ ya park ettim. Kadın: Hay Allah! Otopark ne tarafta ? Kadın iyi günler. Onlara kendileri­ nin de bu metinlerdekilere benzer durumlar yaşayıp yaşamadık­ larını sorarak konuyla ilgili konuşma ortamı yaratın. Sayın Yetkili. hangilerinin dilek anlattığını bulmalarını isteyin.

Çünkü kasko__ poliçemin.. kimlik._____ süresi do/muştu. 1. Ben kimden şikayetçi olmadım? □ adamdan □ kadından □tamirciden 5. dilek Çok hızlı gitmiyordum. yüzümü grömüyordunuz. bana na­ • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme sıl dikkatsiz diyorsunuz?" dedim. Elimi. Ama fatura konusunda başka bir sürpriz beni bekliyordu.30'da iş yerime gittim. on beş dakika sonra geldi. Arabada da önemli bir Hiç önemli bir kaza yaptınız mı? basar yoktu. yanıtlayalım / / > öğrencilerden. Trafik polisi neyi inceledi? 0 olay yerini Gün iyi başladı ama iyi devam efrnedi. yüzümü y/todıktan sonra biraz gazetelere jba/ctım Kahvaltı yaptım ve evden çiletim. Arabadan Dilbilgisi indim. Ben de işyerime doğru yola akim ı. tam ir ettirdim . Yine de ben ondan hatalıy- şikayetçi olmadım . Benden bir özür • Resmi ve özel kurum adları bile dilemeden gitti.Sözcük Alanı bekledim. Arkadaki • DURUM (belirtme! -(yli arabanın sahibi yanıma geldi ve bana "Siz suçlusunuz Beceriler hanımefendi. 3. • Şikayet kalıpları Adama için hemen frene bastım ve o çarpmamak anda arabama arkadan başka bir araba çarptı. başvuru. çünkü aniden durdunuz" dedi. Polis kaza yerinde neler yaptı? 3. Çünkü. Olay yerini inceledi ve bir İfadelerim izi aldı rapor tuttu Bu kazada kesinlikle karşı ta ra f dı. > Okuma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Son olarak öğ­ rencilere tabloda listelenmiş eylemlerin metinde geçen eylemler ol­ duğunu belirtip bu eylemlerin aldıkları durum ekini tabloda işaret­ lemelerini isteyin. trafik ve trafik kazaları konulu bir konuşma ortamı oluşturun.. siz suçlusunuz çünkü bana arkadan çarptınız. İşe gitmek için arabama bin­ dim. Adama çarpmamak için neye bastım? □ yere m m m k u z u s u dım. İşe gitmek için neye bindim? 0 arabaya □ kamyona □ trene 2. Tamircinin parasını kendim ödedim. Kadın garajın önünde kimi arıyor? 2. Tamirciye kim ödeme yaptı? Yanıtlar 1. Kadın işten sonra ne yaptı? 4. O sırada trafik polisi gel­ Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat di. Baktım ki garajın önünde bir kamyon var. • Fatura. Saat 10. 10 Yerleştirelim.bü­ rokratik işlemler uzun sü/üyordu. Tamircinin parasını kim ödedi? □ adam [7] ben □ sigorta . Araba kullanıyor musunuz? . Yeni sözcükleri tahtaya yazın. Kamyonun sa­ hibini aradım ama ortalıkta yoktu. Birden önüme yaşlı bir adam çıktı. Ayrıca arabam Ülkenizde trafik nasıldır? Sık sık trafik kazası olur mu? kaşkolüydü______Kaza yerinde iki saatim geçti. Siz benim arkamdaydınız. önemli bir şey yoktu ama çok korktum. Daha sonra metni sesli okutup sorulan birlikte yanıtlayın. On. konuşma etkinliği sırasında tahtaya yazdığınız sözcüklerle bu etkinlik için verilen sözcüklerin anlamlarını öğrenme­ lerini ve metni okuyarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Ben de ona • Resmi ve özel kurumlara hitaben basit başvuru metinleri oluşturabilme "Hayır. banka ekstresi bilgileri. Ak­ Trafik kazalarından sonra neler yapılır? şam işten çıktıktan sonra tamircide arabamın tamponunu gibi sorular sorarak. Saat 7'de uyan­ [7] frene □ kaza raporunu □ arabaları 4. Bir süre arabanın içinde □ arabaya .

Hesap cüzdanım yok. / 11 Öneride bulunalım Ne Yapayım? > öğrencilerden. j. B: Polisi ara. başvurulabilecek kurum ve kuruluşların adlarını öğretin. Çilingir servisiniz var mı? Sokakta kaldık. i. d. B :______________________ ___________________________ 13. Kuaför □ 6. Karakol 0 12. ı. Sorun nedir acaba? e. Amerika'ya mektup kaç günde gidiyor? m. Çalışmanın ardından siz de benzer acil durumlar oluşturup bu durumlarda Türki­ ye'de aranabilecek. ambulansa haber ver________________ A: Evde gaz kokusu var. Nakliye şirketi 0 2. Sular idaresi 0 14. Anahtarcı h A: Saat 02.n banyomuzu gördünüz mü? Tavsiye ederim. Güzellik salonu 0 A: Araba çalışmıyor. I. B:__________________________________________________ 1. etkinlikte öğrettiğiniz kurum ve kuruluş adlarını da kullanarak tümcelerin numaralanmış yerlerden hangileriyle ilgili olduğunu işaretlemelerini isteyin. yiyecek bir şeyler var mı? B: Yok_______________________________________ / bakyap- -DE / A: Anahtarımı evde unuttum! B:__________________________________________ / çık- / git- A: Aaa! Eve hırsız girmiş! B:__________________________________________ / bin- s / ara- / bekle- 12 Eşleyelim dile- / in- / kork- / s gel- / dur- / degör- / sür- / geç- / dol- / öde- > öğrencilerden 11. B:_______________________ A: Bence bu telefon faturasında bir yanlışlık var. B:__________________________________________________ 5. Postane A: Yandaki apartmandan dumanlar yükseliyor.00 ve üst kattakiler çok gürültü yapıyor.Eylem 0 başla- V devam et- / uyan- / -!y!İ yıka- -ty)E -DEn A: Pasaportumu kaybettim. Kargo m □ □ A: Yarın için cok ödevim var ama bilgisayar bozuk. Hastane U3 3.Dolsun mu? . B:__________________________________________________ 7. Karanlıkta kaldık k. Hafta sonu apartmanımızda su akmadı. Oturma iznimin süresi bitti. Japon Yeni almak istiyorum. Ama banka kartım var.Hayır. 50 liralık yeter. Evden eve taşıma ücretiniz ne kadar? A: Apartmanın önünde bir kaza oldu. Banka 0 4. maalesef. B:__________________________________________________ 9. Döviz bürosu 10. Benim adıma bir paket geldi mi acaba? g. Muayene olmak istiyorum. B:__________________________________________________ I I . Elektrik idaresi 0 . Emniyet Müdürlüğü 0 A: Banka kartım ATM'de kaldı. Ne zaman geleyim? h. Benzin istasyonu 0 8. Hırsızı gördünüz mü? Nasıl biriydi? b. verilen durumlarda ne yapmak gerektiği­ ne ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. Yanıtlar a. Yosu. Uzatmak istiyorum? c. f. .__________________________________________ A: Çok acıktım. B. Sakal tıraşı olmak istiyorum.

10 Nisan'da Efes Kafe'de oldu.. o sokağa hiç gitmedim __________________ Komiser Emin misiniz? Bir taksi şoförüne göre o akşam oradaydınız. Bunun için Likya Bor'a 8ittim . takip etmek. Demek Efes Kafe'yi biliyorsunuz. yer. Saatlerce dolaştım. şahit. gözaltı. Filmden sonra eve döndüm _______ 16 Bir öykü oluşturalım > öğrencilerden kişi. > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Sanık Hayır. □ s □ 0 > Sözcük çalışmasının ardından öğrencilere. Akün Sineması’na gittim . tamamlayalım 13 Yanıtlayalım.. adam kaçırma. Komiser 10 Nisan'da. 15 Özetleyelim Yanıtlar > öğrencilerden metinde boş bırakılan yerleri dinledikleri ses kay­ dına uygun olarak doldurmalarını isteyin. şüphelen­ mek. □ 0 3. sabah evden çıktı ve doğruca bara Ülkenizde karakollar nasıldır? gitti.. saat on birde Efes Kafe'de bir soy­ gun oldu. M oralim ç0k bozuktu. Sanık. Sadece bir ya da iki duble içtim Komiser Peki. Hiç karakola gittiniz mi? Niçin? Yanıtlar insanlar hangi durumlarda karakola gidiyor? Doğru Yanlış 1. B ri ateş ediyor. gözaltına almak. B ri hızla kaçıyor. saat beşten sonra ne yaptınız? Sanık O gün saat beste evden çıktım. B ri saklanıyor. Saat dokuza doğru bardan çıktınız. Komiser. robot resim sözcüklerini öğretin. Sanık Evet. s lerini söyleyin. Sonra ses kaydını dinleterek tahminleriyle "sanık"ın yanıtlarını karşılaştırmalarını söyleyin. parag­ raf bölümlendirmesi. Komiser Hangi filme? Sanık Cesur Yürek f i l mine ________________________ Komiser O gün Akün Sineması'nda Cesur Yürek filmi yoktu sanıyorum. sorgulamak. Am a o aksam. kontrol edelim Karakolda > öğrencilerin soruları yanıtlamaları için ses kaydını bir kez daha dinletin.14 İşaretleyelim. suçüstü. sözcük seçimi. K ızıla y ’da. O gün Efes Kafe’ye hiç uğramadım __________________________________ Komiser Efes dediniz. □ □ □ □ □ □ □ Zaman Sabaha karşı Gece 00:00 Akşam 18:00 suları Sabah 07:00 öğle molası Pazar günü iş çıkışı □ □ □ □ □ □ □ . . Sanık Hmm. suçlu. Efes’i herkes bilir. sanık. Çok içtiniz mi? Sanık Hayır komiseıim. kuşkulanmak. Bayındır Sokak size bir şey hatırlatıyor mu? Sanık Evet. Sanık Akün Sineması'nda ‘Cesur Yürek' filmini izledi. değil mi? Sanık Evet doğru. sanığı sekiz buçukta barda gördü. tanık. □ Türkiye'de hiç karakola gittiniz mi? gibi sorular sorarak bu konuşmalar ekseninde polis. ifade vermek. Sanık. 10 Nisan çok geride kaldı. B ri bayılıyor. cinayet. eşkal. biliyorum. Kişiler Kasiyer Taksi şoförü Temizlik görevlisi Güvenlik elemanı Yaşlı bir kadın Üniversite öğrencisi Hizmetçi □ □ □ □ □ □ □ Yer Benzin istasyonu Market Banka Karanlık bir sokak Bir villa İşlek bir cadde otobüs □ □ □ □ □ □ □ Olay B ri 155'i arıyor. Sonra doğruca Likya B a ra gittim ________________________________ Komiser Evet. trafik kazası gibi) bir öykü oluşturmalarını isteyin. kesinlikle eminim. Saat beşte evden çıktım. Birkaç öğrencinin öyküsünü sınıfta dilbilgisi. B ri çığlık atıyor. Sanık çok neşeliydi. kalabalık b ir sokak. Bayındır Sokak'ı ve Efes Kafe'yi biliyor. Saat sekiz buçuk gibi. metnin kitapta yer 5. Hatırlamak kolay değil Komiser Peki. Bir iki duble içtim _________ Sonra Akün Sineması’nda "Cesur Yıırek" filmini i-la/in. 4. S □ alan bölümünü okumalarını ve "sanık'ın yanıtlarını tahmin etme­ 6. olay. B ri ambulans çağırıyor. Bunda ne var ______ _________________________________________v Komiser 10 Nisan'da. Avukatınız var mı? Yanıtlar Sanık arılatıyor. Soygun. □ m 2. Moralim cok______ bozuktu. akıcılık açısından değerlendirin. Sanık Benden m i şüpheleniyorsunuz? Yani size göre hırsız ben miyim ________________________________ ? Komiser : Hırsızın robot resmi size uyuyor. zaman kutularında verilen seçenek­ lerden en az birer tanesini seçerek "suç" temalı !soygun.

Sigara. 5. Bana oradan kartpostal gönder. S ü N D U R K 5 i 5 Ö Z E G M A L A R i T A N Ö L R T P K A R T V i Z i T E i H R N U H N U L V P AA U K N D H c N R i Ü P 0 Y 4. Daha sonra numaralandırılmış harfi alttaki kutuda uygun yere yazarak şifreyi bulmalarını isteyin.. Burada yasak. . fotoğrafları da kullanarak buldurup tümceleri tamamlatın.Bugün telefon __ faturasının son günü.Tabii buyurun. . . .S İS mm 17 Bulalım. tamamlayalım >■ Bulmacadaki gizli sözcükleri öğrencilere.Size nasıl ulaşırım? Yanınızda k a rtv iz it vnr m|? . jçmek istiyorum. .Hafta sonu tatil için Karadeniz'e gidiyorum.. Yatırdım.Maalesef. N R D 1 i K R 0 A T R T P E T 0 S i G A R A K Ü A D i i T E L E F 0 N M Ö L A . .Pasaportunu ve biletini unutma.İşte bu da benimki. Tamam mı? 3. . 18 B u la lım > öğrencilerden harfleri karışık olarak verilmiş sözcükleri bulup kutulara yazmalarını isteyin. E K L i F C R A M E E H 5 D R uçak 1. FEETONL T E L E F 0 N US S 4 1 DAGGALZO D 0 Ğ A L U G A Z ALŞIREVİŞ A L 1 ş V 2 KTRELİKE E L E K E R 5 T R i K NAKBA B A N K A i ş .Harika.Merak etme. 2.Tamam teşekkür ederim. N A R 0 U A R D E K H S H .. .

-Memnun oldum -Ben de memnun oldum. Hakan'ınki. Yıldız. ben Çiçek Sokağı'nı arıyorum. Dilbilgisi Kurye : Ah. sokaktakine sözcüklerini tahtaya yazın. Bu paketin (5) üstünde • İLGİ EKİ -ki 'Can Yıldız' yazıyor. ben de/bende • 2. tamamlayalım Paketiniz Var > Bu etkinlikte öğrencilere kutudaki sözcük çiftlerinin hangilerinin bulun­ ma durumu eki aldığını belirlemelerini söyleyin. • dE bağlacının tümcenin herhangi bir öğesini önceki anlatımlara aynı konumda katmak üzere kullanıldığını (Ben öğretmenim . bu bağlacın görevinin tümce olumluysa ve olumsuz ise ama bağlacıyla aynı olduğunu [Bu kitabı okudum da iamaI hiçbir şey anlamadım. O zaman bu paket sizin. Adam : isim doğru da soyadı yanlış. çünkü (1) ben de [2)_om da __ oturuyo­ rum. uygun sözcüğü yazmalarını isteyin. li açıklamalarınız yapın. Ardından. Siz kimi arı­ Sözcük Alanı • -/c/ve -DEkieki ile türetilen sıfatlar [dünkü. başvuru. 20 Okuyalım. öğrencilere bu sözcüklerdeki -ki ve -DEki eklerinin işlevinin ne olabile­ Kurye : Affedersiniz. • -ki ekinin zaman adlarına gelerek onları niteleme söz­ cüklerine dönüştürdüğünü (dün > dünkü (toplantı). .Adam : 5 numara mı. Soğuk b ir gazoz içtim de Ivel serinledim gibi) vurgulayın.) • Fatura. benim K dairem de ceğini sorup bu konuşma ortamı çerçevesinde eklerle ilgi­ • -DE kalma durumu eki almış adlara gelerek önüne gel­ o 14) binada Hangi daire? diği adın bulunduğu yeri tanımlayan sıfatlar oluşturdu­ ğunu ( Sınıfta-ki (öğrencileri. evdekiv b.Ben de öğrtemenim. bugünkü. Açıklamalarınızda. Nerede biliyor musunuz? Adam : Evet biliyorum. • -ki ve -DEki eklerini doğru kullanabilme Kurye : Size de. onları da tanıyorum. ora da/orada 3. Bu tümce çiftleri üzerinden dE bağlacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. yanıtlayalım Televizyonum Bozuk Yanıtlar > Bu etkinlik için herhangi bir ön çalışma yapmadan. • BAĞLAÇLAR de/da ayrıca bu 161 z a rf da___ Beceriler Adam : Teşekkür ederim. Adam Aaa. • dE bağlacıyla birbirine bağlanan tümcelerde. Erol'unkinden. dilek. Siz kaç numarayı arıyorsunuz? Kurye Kurye 5 numara. gibi aynı sözcüğün -DE eki ve dE bağlacıyla kullanıldığı tümce çiftleri ya­ zıp -DE ekiyle veya dE bağlacıyla kullanılan sözcüklerin altını çizin. sonra > sonraki (dersi gibi). O saate kadar eve varırız. üstün de/üstünde • 6. hazırlanırız da gibi). 19 Okuyalım. iyi günler. öğrenciler metni okur­ 1. şikayet kalıpları yorsunuz? Kurye : Can Yılmaz'ı. Kitap Ali'de. • -DE kalma durumu eki ve dE bağlacını doğru kullanabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat >. zarf da/zarfta ken dünkü. Ahmet çalışıyor. Açıkla­ malarınızda. bina da/binada 5. dairem de/dairemde • 4. 57 numarayı. Sizi tanıyorum. kimlik. bugünkü. rol­ leri dağıtarak metni bir kez okutun. bu benim dairem. Benim soyadım Yılmaz değil. diyalogu oku­ malarını ve boşluklara.Tahtaya. özür dilerim. karşısın­ daki. banka ekstresi bilgileri. bu­ gün > bugünkü (dersi. odada-ki (eşyalarl gibi). A li de çalışıyor.

Simdi çocuklar her şeyi biliyor. Ali : Hayır bakmadım. Günümüzde birçok teknolojik alet kullanıyoruz. 3. ay. O projeler şirketimiz için çok önemli. çok akıllılar ______ 12. Onu iptal ettim. Dün akşamki film cok komikti____________________________ 2. 4. Gecen aece fırtına çıktı. Geçen geceki fırtınada salonun cam ı kırıldı ____________ 9. Üç gün önce ser­ vise götürdü. 2. Ali : Ben yeni bir televizyon almak istiyorum.. Geçmişteki hatalarımdan ders aldım______ 13. Bu görüşme çok önemli. Gelecek yıl projeler yapmak istiyoruz. Ali hangi televizyondan almak istiyor? E ro l’unkinden . öalen bir randevum vardı. Şimdiki çocuklar her şeyi biliyorlar. Bu grubun önceki konserleri bu kadar kalabalık değildi Yanıtlar 11. bu ekleri kullanarak verilen tümceleri yeniden yazmalarını isteyin. Ali : Neden? Başka kiminki bozuk? Murat : Hakan'ınki. O hatalardan ders aldım. Hala orada. Yanıtlar 1. Bir sonraki durakta inmek istiyorum______________ 10. Müdürle buaün görüşmem var. Çok ucuz ve güzel tele­ vizyonlar var. Müdürle bugünkü görüşmem çok önemli___________ 6. Sah günkü sınava geç kalmayın___________________ 8. hafta. O durakta iniyorum. Murat ve Ali hangi basketbol maçı hakkında konuşuyorlar? Dünkü basketbol m açı hakkında konuşuyorlar . Dün aksam bir film seyrettim. Murat : Akşam işten sonra caddenin karşısındaki mağazaya bakalım mı? Ali : Tamam. Bu duraktan sonra bir durak var. Ona geç kalmayın. Bu şarkıyı Ayşe ve Murat için ça­ lıyoruz. 1. Çünkü televizyonum bozuk. Hangi gazetelerde televizyon reklamları var? Bugünkü __________________________ gazetelerde. Öğlenki randevumu iptal ettim____________________ 5. Onu okudunuz mu? (D ü n k ü ) gazetedeki haberi okudunuz mu?____________ 7. Sıradaki şarkıyı Ayşe ve Murat için çalıyoruz________ . Yarınki konsere bilet aldım ______________________________ 3. Murat : Dünkü basketbol maçını izledin mi? Ali : Hayır. yıl. 0 konsere bilet aldım. Bir hafta önce bozuldu. Çok komikti. ama ben Erol'unkinden almak isti­ yorum. gün ve öbür sözcükleri ile uyuma girdiği­ ni. 21 Yeniden yazalım >• Dilbilgisi kartını da kullanarak -fa've -DEki ekleriyle ilgili açıkla­ malarınızı özetledikten sonra öğrencilerden.• bu ekin yalnızca dün. Günümüzdeki teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırıyor 15. Onlar çok akıllı. O fırtınada salonun camı kırıldı. Bu aletler hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu grubun konserlerini daha önce de izledim. Gelecek yılki projeler şirketimiz için çok önem li _______ . Salı aünü sınav var. sene ve gece sözcüklerinin -ki eki ile kullanı­ labilmesi için bu sözcüklerin sıfatlarla nitelenmesi gerektiğini [bu ayki Itoplantıi o günkü Itartışm al geçen seneki Itatilimiz. Murat : Bugünkü gazetelere baktın mı? Bazı mağazalar tele­ vizyon promosyonları yapıyor. Bu sabah toplantıya katıldık..k itaplar1 benim onun bahçede onda üst katta . • gün. önce dün Ek Ö rnekler -ki önceki isoru) dünkü (gazete) *dünki idersim izj benim ki onunki *benki bahçedeki Içocuklarl üst kattaki Ikomşularl *ondeki 1. Şimdi sırada bir şarkı var. . Gazetede dün bir haber vardı. Geçmişte bazı hatalar yaptım. Ali : Hangi servise? Murat : Bizim sokaktaki servise. işten sonra hangi mağazalara bakacaklar? Caddenin karşısındaki v r arka sokaktakine bakacaklar. Arka sokaktakine de bakalım. Murat : Seninki de mi bozuk? Bugünlerde hiç kimsenin tele­ vizyonu çalışmıyor. Çok sıkıcıydı. 14. Kimin televizyonu bir hafta önce bozuldu? Hakan in k i ____________________________ bozuldu. Yarın bir konser var. 5. > Açıklamalarınızın ardından yeniden metne dönün ve metni bir kez daha okutun. öğrencilerden etkinliğin başlangıcında tahtaya yazdığınız sözcükleri kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Bu sabahki toplantı çok sıkıcıydı__________________ 4.■ almak istiyor.I gi­ bi) vurgulayın. O konser­ ler bu kadar kalabalık değildi.

. Onları. M urat da burada. 9. . Yanıtlar önceki • dünkü • sonraki • her zamanki • bugünkü yarınki • bu ayki • geçen haftaki • her günkü • sabahki akşamki • öğlenki • dün geceki • geçmişteki gelecekteki • geçen seferki Önceki . 10.22 Konuşalım 24 Yerleştirelim.Ben de. tamamlayalım >. A Ben öğretmenlik yapıyorum.Toplantı saat kaçta? _ H er zam anki gibi saat onda. her günkü/her zamanki gibi bu sabah da erken kalktım. tümceleri kutuda verilen sözcük­ lerle tamamlamalarını isteyin. .Sence bu ayakkabı nasıl oldu? . B Bizim kinde de .Ben dün geceki fj|mj hiç beğenmedim.Y a rın ki uçak ne zaman? partiye geliyor musun? . . 6. Ahmet de. Hangi balkonda şemsiye var? Hangi binanın rengi sarı? Adam hangi binanın balkonunda? gibi. tamamlayalım ^ > öğrencilere. 100 25 Yolu tarif edelim £ > önce tüm öğrencilerden krokiyi incelemelerini sonra da bir öğ­ renciden "Oya"ya tarif edilen yeri bulmasını. Yanıtlar 1.Sonraki 4. . sağda • solda • önde • arkada • ortada • katta • altta* üstte > Bu çalışmada öğrencilerden.Bu alt ünitenin girişinde -dE bağlacıyla ilgili yaptığınız açıklama­ ları hatırlatıp öğrencilerden. Geçen seferki daha iyiydi.30'daki uçağı kaçırdınız.Tabii geliyorum. belirleyeceğiniz öğrencilerden yer yön sözcüklerini kullanarak bu yeri "Oya"ya tarif etmelerini isteyin. A Bizim odamızda kaloriferler yanmıyor. Biliyor da söylemiyor. 3. A Yazları İzmir'de hava çok sıcak oluyor. _ öyle. 7.Saat 13. etkinliğe ait görseli incelemelerini söyleyin. . Ben de geliyorum. Gelecekteki binalar nasıl olacak. B Ben de____________öğretmenim.Evet. 2.Lütfen tam zamanında gel. B Bende de__________yok.Çok merak ediyorum. B Ankara ’da da 4. . etkinlikteki tümceleri önce okumalarını sonra da dinledikleri metne göre tamamlamalarını isteyin. A Bende hiç para yok. A özgür'ün ailesi İstanbul'da yaşıyor. .Önceki______ daha iyiydi. ~ Evet.# 4 . kutuda verilen sözcükleri kullan­ malarını gerektirecek sorular sorarak konuşturun. yanmıyor. ardından kroki üzerin­ den farklı yerler söyleyip. 8. . Dünkü 23 Dinleyelim. *Sabah ta görüşelim. 5.Dün akşamki yemeği beğendin mi? . derste ne yaptınız? 2. . de/da BAĞLAÇLAR Ad (+Ek) Ek Ö rnekle S ': ® . B Ayşe’ninki de________ 5. . 3. . gibi geç kalma. fena değildi. .Uykusuz görünüyorsun.

B rolündeki öğrencilerin s. Film 8 dalda Oscar'a aday ol­ du. SÜRGÜNDEKİ PRENSES 12. Karısı Süreyya yedi yıllık saray hayatının ardindan saraydan ayrıldı ve ülkesini terk etti. Film. 1964'te Brooadvvay'de seyircilerle bu­ luştu ve bir müzikal klasiği oldu. Filmin kahramanlan Laura (Julia Roberts! ve Martin (Patrick Bergin) 4 yıllık evli bir çifttir. 1971 'de Norman Jewison filme çekti. şimdi otele kadar dosdoğru yürü. Çiftin evliliği dı­ şarıdan çok mükemmeldir ama gerçekler çok farklıdır. metin1 DAMDAKİ KEMANCI 11. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s.Murat telefonda Oyaya adresini ta rif ediyor. Şah her zaman çok meşgul­ dü.l 63'ü.164'ü açmalarını isteyin. Sonra metinleri farklı öğrencilere okutarak. Mağaza 26 Eşleyelim. Evim o ecza­ nenin yanında. Çok yalnızdım. İran Şahı Rıza Pehlevi seçimini yaptı. Orijinal adı “Tevye ve Kızları'ydı. f Ü ^ _________________ ___________ ________________________________________________ - 1907'de Sholom ailesi yazdı. İki Roman > Metinleri okutmadan önce öğrencilere. Yazar bu romanda aşkın üzücü yüzünü okuyucula­ ra yansıtmıştır. "If I Were A Rich Man" şarkısı ve keman sololarıyla ünlü bir filmdir. metinI > Bu üniteyle İlgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun.. Kaygısız ve görkemli bir hayat yaşamaya başladı. tarif "D O O Sinema Valilik Otopark Oya okula gitmek istiyor. Bu ma­ sal yedi yıl sürdü. TÖMER (V Park ■o 3. . "Tahran'da altın bir kafeste gibiydim. Çünkü Martin sinirli ve takıntılı bir insandır. Köşede bir eczane var. Balzac romanında evli bir kadın ve kendisinden çok daha genç bir erkeğin arasındaki aşkı anlatmaktadır. Balzac'ın en güzel kitaplarından biridir. "Oya. başlığını yazalım İki Film. torif ' Oya sinemaya gitmek istiyor. Oradan karşıya geç ve TÖMER'den sonra sağa dön." Bu sözler de masalın özetiydi. metini YATAĞIMDAKİ DÜŞMAN 14. Ya aşk ya da taht." 3 Market ' Otel Otel Otel S: 2. metini VADİDEKİ ZAMBAK (3. onlardan önce metinleri ilgili resimlerle eşlemelerini sonra da metinlere uygun başlıkları bulmalarını isteyin. Ancak kocası onu kısa sürede bulur. Sonunda Laura evinden kaçar ve başka şehre yerleşir. Laura çok mutsuzdur.. tarif Oya bankaya gitmek istiyor. Sınıfta bu etkinlikte yer alan filmleri izleyen veya kitapları okuyan öğrenciler varsa bu filmi/kitabı özetlemesini isteyin. sütçü Tevye'nin ailesini ve ailenin Amerika'ya göçünü anlatmaktadır. Ne tür romanlar okuyorsunuz? Edebiyat klasiklerinden hangilerini okudunuz? Ne tür filmler­ den hoşlanıyorsunuz? gibi sorular sorun.

dinleyelim Hangisi Daha Uygun? Hangisi Daha Uygun? M S P O R D ALLARI • J im n a s tik • K a rd io :Şs G ru p E g ze rsizle ri • R a k e t» S p o rla r SPOR DALLARI V ü cu t G e liştirm e Squash Step A e ro b ik Yoga 3 a y lık v e 2 a y lık ÇALIŞM A SAATLERİ H a f t a iç i: 0 6 .0 0 . kendi sayfalarındaki ilanları incelemelerini ve gruplarındaki diğer öğrenciyle birlikte. Ardından her grubun neden bu salonu seçtiğini sınıfa anlatmasını isteyin.2 3 . fiziksel koşullar. ünite B Anlatalım. ünite 6.> Bu çalışmada A ve B öğrencilerinden. dinleyelim Anlatalım. ilanı verilen spor salonlarını fiyatlar.0 0 . seans saatleri açılarından karşılaştırarak salonlardan birini seçmelerini isteyin. 6.0 0 H a ft a s o n u : 0 6 .2 3 .0 0 a v u z la r h a fta içi v e h a fta 1P îla te s Yüzm e Ç o c u k K lü b t M a s a T e n isi • T a k ım Sp o rla rı B a s k e tb o l V o le y b o l F u tb o ! '■ Y ü z m e A ç ık v e k a p a lı h a v u z la r (Kapalı Yüzme Havuzu) Jim n a stik V ü c u t B a k ım ı CiSt B a k ım ı M a s a jla r G ü n lü k S p a P a k e t .

Dersten sonra ne yapacaksınız? Suzan Demir : önce tatile çıkacağım. Planlama.Planınız N I Emekli olduktan sonra neler yapacaksınız? Ülkenize döndükten sonra neler yapacaksınız? Sözcük Alanı gibi sorular yazıp öğrencilerden bu sorulara -EcEk ekini kullanarak yanıt vermelerini isteyin ve bu konuşma çerçevesinde gelecek za­ man eki -EcEk ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Sunucu : Peki tatilden sonra? Suzan Demir : Şu anda nişanlıyım. oku­ ma sırasında diyalogda geçen gelecek zamanlı eylemlerin al­ tını çizmelerini isteyin. Onlara "ajanda'da sıralanan işleri hangi fotoğrafın gösterdiğini sorun. Türkçe öğrendikten sonra neler yapacaksınız? [7] yarışmacının planları □ yarışmanın türü □ ödül miktarı □ sunucunun duyguları Mezun olduktan sonra neler yapacaksınız? Bir işe başladıktan sonra neler yapacaksınız? . 1 Okuyalım. herkese çok teşekkür ede­ rim. Sizce bu diyalog nerede geçiyor? [7] televizyon stüdyosunda □ evde □ otelde □ partide 2. öğrencilerin verdiği yanıtlardan doğru olan­ ları tahtaya yazıp gelecek zaman eklerinin altını çizin. Son bir soru: Bu ödülü nasıl kutlayacaksı­ nız? Suzan Demir : En yakın zamanda evimde bir parti verece­ ğim. Güzel bir otelde Gelecek hafta sonu ne yapacaksınız? uzun bir tatile çok ihtiyacım var. Dilbilgisi açıklaması yapmayın. Bu akşam nerede yemek yiyeceksiniz? gibi sorular sorun. Bu aşa­ mada yalnızca. Ailemle ve arkadaşlarımla bu ödülü kutlayacağım. bu parayla neler yapacaksı­ nız? Bir planınız var mı? > Bu üniteye ait etkinliklere başlamadan önce öğrencilere. tümcelerin gelecek zamanlı tümceler olduğunu söyleyin. Son olarak tahta­ 1. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 8 saat Sunucu : Suzan Hanım. Sunucu : 0 zaman şimdiden size mutluluklar dileye­ lim. Daha sonra öğrenciler­ le giriş fotoğrafı hakkında konuşun. Sunucu : Biz de sizi tekrar tebrik ediyor ve kısa bir rek­ lam arası veriyoruz. Diyalogda aşağıdakilerden hangisi geçmektedir? ya. tasarlama ifadeleri Dilbilgisi • GELECEK ZAMAN -lyiEcEk Sunucu Beceriler : Tebrikler Suzan Hanım! Yarışmamızın bü­ • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme yük para ödülünü kazandınız! Neler hisse­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme diyorsunuz? • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Suzan Demir : Çok mutluyum. Büyük bir ev alacağım ve evleneceğim. • Gelecek zaman belirteçleri. Suzan Demir : Sağolun. Rolleri paylaştırarak diyalogu okutun ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. işaretleyelim / Büyük Ödül > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilerden.

Diyete başlayacağım . belirteçlere uygun zaman ekini belirlemelerini ve yanlış olan sözcüğü çizmelerini isteyin. Daha sonra öğren­ cilerden kutu içinde verilen zaman belirteçlerini uygun tümcelere yazmalarını isteyin. Siz önümüzdeki ay TÖMER'e devam edecek m isiniz / ettiniz m ı? Ne Olacak? > öğrencilerden resimleri incelemelerini ve boşlukları ‘Biraz sonra ne olacak?"sorusunun yanıtı olabilecek tümcelerle tamamlamala­ rını isteyin. Önümüzdeki yıllarda çevre kirliliği artacak. gelecek hafta sonu oraya taşınacağız 3 Yanlışı çizelim > öğrencilerden. bu telefonun yeni bir modelini üreEminim. birazdan gibi belirteçler yazıp tümce içinde kullanarak anlamlarını açıklayın. Arkadaşlar. Dün bütün gün alışveriş yapacağız / yaptık. yarın saat kaçta buluşacağız ? 8. . arkadaşına telefon etti ve ona "Yarın İzmir'e gidecek misin ?■djye sordu 5 Tümce yazalım 6. Şemsiyeni yanına al. Yanıtlar Yanıtlar yağmak • gitmek • taşınmak • buluşmak mezun olmak • başlamak • evlenmek • atlamak 1. 3 Geçen yüzyıllarda pek çok insan hastalık nedeniyle öldü. Meraklı arkadaşları onlara "Siz ne zaman evleneceksiniz ?■diye soruyor. 4. 2. eskiden • geçen • seneye • önümüzdeki • yakında 1. 7. Can ile Canan nişanlı. Uçak yükseldikten sonra adam paraşütle atlayacak .-lylEcEk GELECEK ZAMAN Adıl Eylem -ma -me anlat ben sen 0 biz siz onlar 9ir tut oyna dinle söyle 4|r m Zaman Eki — -acak/-yacak -ecek/-yecek mı mi if p f t if | i -ım / -yım / -im / -yim -sın / -sin -ız / -yız / -iz / -yiz -siniz / -siniz Har / -ler) ': "JSi| s | !l| ıS li| Ben söyleyeceğim. 5. Ali ve ben tıp fakültesi dördüncü sınıflayız. biraz önce. Sen tutmayacaksın. lanarak özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yap­ tıktan sonra öğrencilerden boşlukları uygun eylemlerle tamam­ lamalarını isteyin. Yanıtlar 1. üç gün sonra. 5. haftaya. iki yıl sonra mezun olacağız 4. Haftaya İstanbul'dan ayrılacağım / ayrıldım: 3. tecekler. Siz anlatm ayacak m ısınız? *Biz dinlem eyecekiz? 4 Yerleştirelim 2 Tamamlayalım > Gelecek zaman ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kul­ > Bu etkinlik için önce tahtaya yarın. az önce. 3. 2. Yarın bütün gün evden çıkmayacağım / çıkmadım: 2. 0 oynayacak mı? Onlar girmeyecekler. Geçen hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe maç yapacak / yaptı. Çok yakında insanlar daha hızlı haberleşecek. akşama. Çok kilo aldım. gelecek yıl. Yeni bir ev aldık. Birazdan yağmur yağacak . Eskiden televizyon yoktu. Murat.

Saat on­ da toplantı salonunda olacak. Bu hafta içinde. Sınavlardan sonra bir arkada­ şıyla birlikte tatil için yurt dışına çıkacak. 7________ ___ 8. .. ___________evde dinleneceğim. Murat yarın önemli bir toplantı­ ya katılacak ve bir konuşma ya­ pacak. Son hazırlıklarını yapacak. etkinlikteki çalışmanın tam ter­ Ender altı ay sonra üniversiteden me­ zun olacak. Saat on birde toplantı başlayacak. ardından da verilen tümceleri yine aynı belir­ teçlerden uygun olanlarla tamamlamalarını isteyin. işaretleyelim / / Kim Ne Yapacak? > Metinleri okutmadan önce öğrencilerden fotoğraflardaki kişilerin mesleklerini tahmin etmeye çalışmalarını isteyin ve sonra her met­ ni farklı bir öğrenciye okutun. b ir hafta içinde. Gazetecilerle toplantı yapacak. sini yapmalarını. Çünkü hem bir iş arayacak hem de yüksek li­ sans yapmak için sınavlara girecek. Yeni sözcükleri açıklayıp tabloda veri­ len tümcelerin kimin planı olduğunu bulmalarını isteyin. Çünkü bu hafta sonu büyük bir gelinlik defilesi düzenleyecek. rapor yazacağım. Ender / / Bir toplantıda konuşma yapacak. 8. Sinemaya. Salı günü mankenlerle prova yapacak. Şu anda meşgulüm. Türkçe öğrendikten sonra Okul bittikten sonra____ Yarın öğleden sonra____ Bu akşam_____________ insanlar 50 yıl sonra__ Bence gelecek yüzyılda 30 yıl sonra__________ Bir daha asla_________ önümüzdeki hafta sonu . Pazartesi gazetecilerle bir toplantı yapacak ve defileyi duyuracak. . 6. Beni Yıllık Plan haziranda tatile gideceğiz. / / vr Bir süre sinemaya gitmeyecek. Bu çalış­ mada öğrencilere bazı tümceler için birden çok belirtecin uy­ gun olabileceğini hatırlatın. Toplantıdan sonra arkadaşlarıyla yemeğe gidecek.. Çarşamba defile salonunu kontrol ede­ cek. Konuşmalarında gelecek zaman eklerini doğru kullanıp kullanmadıklarını gözlemleyerek gerekli yerlerde bu yapıyla ilgili dil­ bilgisi kurallarını hatırlatın. uygun ge­ lecek zamanlı eylemler yazmalarını isteyin. Bu yaz uzun bir tatil yapacak. 10 yıl içinde neler yapmayı planladıklarını 3-5 dakikalık bir süre içinde düşünüp not almalarını ve diğer öğrencilere anlatmala­ rını isteyin. pikniğe git­ meyecek. Konuşmasını son kez kontrol edecek. Hafta sonları hiç dışarı çıkma­ yacak.. . 3.öğrencilerden tabloda verilen belirteçleri ait oldukları sütun­ lara yazmalarını.tekrar ara. 7. ışıkları düzen­ leyecek. b ir ay içinde. _ _ __soda içeceğim. Cuma günü salonda son bir prova yapacak. Bu altı ay içinde çok ders çalışacak... 9 Tamamlayalım > Bu etkinlikte öğrencilerden 8.. Cumartesi sabahı erken­ den defile salonunda olacak. _________çıkacağım. Sonbaharda onun için zor bir dönem başlayacak. içinde.öğrencilerden dersten sonra.Murat 6 Planlarımızı anlatalım Yoğun bir hafta geçirecek. b ir yıl Uzun bir tatil yapacak.. 5 ___ 6. 2. 4. Bu hafta onun için çok zor geçecek. 9. Perşembe arkadaşlarıyla dekoru ve ses sistemini yerleştirecek. Acelem var. Bugün dersten sonra. _ yapraklar sararacak. Ülkesine Ağusfos'ta dönecek. Duygu Hanım bir moda tasarımcısı.. Duygu / / 8 Yerleştirelim >. yani belirteçleri verilmiş tümcelere. 7 Okuyalım. t. Bu yüzden yarın sabah çok erken kalkacak. Ne Yapacağım? >. /^bugün • hafta sonu • haziranda • yazın • öğleden sonra mezun olduktan sonra • haftaya • akşam • bir süre sonra sınavdan sonra • yemekten sonra • toplantıdan sonra birazdan • sonbaharda • bir iki saat sonra bir iki güne kadar • ay sonunda • gelecek hafta Günlük Plan bugün Haftalık Plan hafta sonu Haziranda 2______ __ _ 3 4 . konsere. öğretmen olacağım. Salonda prova yapacak. 5.. Toplantıdan sonra yemeğe çıkacak.

10 Dinleyelim. Bu hazırlıklara nişanlısı da yardım edecek. Hafif bir makyaj istiyorum. nişanlım bana yardım etmeyecek çünkü çok önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Ama henüz hiçbir şey hazır değil. Bu arada bütün bu işleri yalnız yapacağım. öğ­ leden sonraları ise işe gidiyorum. hazır alacağım çünkü diktirmek için vakit yok. O bir hastanede ça­ lışıyor.. Davet­ li listesi hazırlayacak ve davetlilere telefon edecek. önce mo­ bilyaları alacağım. Gelecek hafta izin alacak ve düğün için hazırlık yapa­ cak. Yuvarlak yakalı. Gelecek yaz tatilini nerede geçireceksin? Neden orası? Yalnız mı gideceksin? Selin iki ay sonra evleniyor. yaptılarsa o süreçte neler yaşadıklarını sorun. önümüzdeki hafta okul tatil olacak. ardından. ► öğrencilerin konuşmalarından yola çıkarak tahtaya metinle ilgili bir anahtar sözcük listesi yazın (mobilya. önce mobilya alacak sonra bir gelinlik diktirecek. ben de iş yerinden izin alacağım ve izindeyken hazırlıklara başlayacağım. Onlar balayına çıkmayacaklar. Çünkü bu hazır­ lıklarla ilgilenmek için vaktim olmadı. ikinci dinlemeden önce bilin­ meyen sözcüklerin anlamlarını açıklayın. arkadaşının tatil pla­ nını sınıfa anlatmasını isteyin. kabarık bir gelinlik giymek istiyorum. >. nişanlıI ve öğrencilerden. sonra öğrencilere notla­ rını okutun. düzeltelim Ses Kaydı Düğün Hazırlığı >.Dinleme öncesinde öğrencilere metnin başlığını okuyun. > Bu çalışmada ikişerli gruplar oluşturun ve her öğrenciden.. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları için yönlendirin. Davetiyeleri seçece­ ğim ve davetlilere postalayacağım.ilk dinlemede öğrencilerden kısa notlar almalarını ve bilmedik­ leri sözcükleri belirlemelerini isteyin. yanıtları not almasını. ve onlara daha önce bir düğün hazırlığı yapıp yapmadıklarını. Bütün bu işleri yapmak için sadece bir haftam var. Böyle bir hazırlık yapma­ mış öğrencilerden düğün hazırlıkları konusunda kendi kültürlerine ait gözlemlerini anlatmalarını isteyin. Çok yorulacağım ama balayında dinleneceğim. Ne kadar kalacaksınlızl? Notlarım: . Nişanlıyım ve iki hafta sonra evlene­ ceğim. Gelinliğimi diktirmeyeceğim. Ama düğün için çok fazla ha­ zırlık yapmadı. O kadar çok iş var ki. gelinlik. dinleyecekleri metinde hangi ha­ zırlıkların yapıldığını tahmin etmelerini isteyin. Sonra da eşyalarını yeni evine taşıyacak. balayı. DÜĞÜN HAZIRLIĞI Benim adım Selin. Dinleme sonrasında öğrencilere sorular yönelterek yanıtlarını kontrol edin. Çünkü hiç zamanı yoktu. grubundaki diğer öğrenciye bir sonraki yaz tatiliyle ilgili sorular sormasını. Sonra gelinlik bakacağım. Sonra makyaj ve saç modeli denemesi yapmak için bir gü­ zellik salonuna gideceğim. davetiye. ► Son olarak öğrencilerden özet paragrafını okumalarını ve met­ ni ikinci kez dinlerken bu paragraftaki yanlış bilgileri belirlemeleri­ ni isteyin. Sabahları okula. Bu arada davetli listesini hazırlayacağım. Son olarak eşyalarımı yeni eve taşıyacağım ve yerleştireceğim.

am eliyat ol. Oğlum bü­ yüyünce çok yakışıklı bir delikanlı olacak. Sonra o büyü­ yecek. On yıl önce öğrenciydim. Beraber oyunlar oynayaca­ ğız. Onlar bugünlerde çok heyecanlı. m sını isteyin. taya. Bir ik i gün sonra dahg da ________ Çocuğumuz. nesneye benzetebilire • Kadar ilgecini kullanarak iki farklı durum. Avukat olacak. Tabii futbol maçlarına da gideceğiz. Açıklamalarınızda. Onunla arkadaş gibi olacağız.________________ 2. 8. lerdeki yardımcı eylem görevinin farklı olduğunu belirtin (Bir hafta □ 6. 107 . Çok akıllı olacak. Çünkü yakında bir çocukları olacak. Şimdi daha ivivim . Çocuğunuz var mı? Gelecekte çocuklarınızla ilg ili ne tür planlgrınız var? Sizce anne baba olmanın zorlukları ve güzel tarafları neler? gibi sorular sorun ve kitaptaki giriş metnini öğrencilere okuyun. Planlama. Erkek olacak. dinleyelim Bebeğimiz Olacak > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Üniversiteyi de bitirecek ve benim gibi iyi bir avukat olacak. tasarlama ifadeleri Cenk ve Ayşegül çok mutlu bir çift. s sonra avukat olacağım. Benim aslan oğlum çok akıllı olacak! Ona satranç öğ­ reteceğim. 0 liyat olacağım. Bir hafta sonra ame­ 7. Da­ ha sonra onlardan ilk tabloda "anne"nin. ikinci tabloda "baba"nın çocuklarıyla ilgili planlarını işaretlemelerini ve "anne" ile "baba"nın çocukları için başka neler planlıyor olabileceklerini sorarak tabloyu geliştirmelerini isteyin. h rindeki görevi ile tıraş ol-. 10. Bugün hava çok aüzel Yarın hava çok 7. Futbol maçlarına gideceğiz.Sözcük Alanı • Gelecek zaman belirteçleri. Çok para kazanacak.______________ Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 3. 0 Ses Kaydı Benim kızım annesine benzeyecek. Onunla sinemaya gideceğiz. Futbol maçlarına gideceğiz. en iyi okullara gidecek. Ona satranç öğreteceğim. 4. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğrencile­ rin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Cenk bir er­ kek çocuk istiyor. 8. bir durumu. sinemaya gideceğiz. 6. Güzel bir kız olacak. Şimdi avukat değilim. Hala öğ­ 9. o 9. Çocuklarının cinsiyetini bil­ miyorlar ama ikisi de hayaller kurmaya başladılar bile! Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (gelecek zaman) olacak • İLGEÇLER gibi. olay. çok eğleneceğiz. On beş yıl sonra em ekli________ 10______________________ Geçen hafta çok hastaydım. □ tümcelerinin eylemlerini yazmayıp bu eylemleri öğrencilerin bulma­ 2. nesneyi başka bir duruma. Çalışkan bir öğrenci olacak. Gelecek zamanlı ad 1. gibi ad tümceleri yazarak eylemlerin altını çizin.eyleminin koşaç tümcele­ □ 4. retmenim. Beş yıl önce öğretmen oldum. Erkek olacak. lamalarınızı yapın. > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya başlamadan önce tah­ 5. Onunla sinemaya gideceğiz. iyi bir işte çalışa­ cak ve çok para kazanacak. Avukat olacak. Bu çalışmadan yola çıkarak olacak eylemiyle ilgili açık­ 3.gibi bileşik eylem­ 5. Çok para kazanacak. 12 İşaretleyelim. şoke ol-. Çok çalışkan bir öğrenci ola­ cak. Ona satranç öğreteceğim. *Şimdi am eliyat değilim gibi). olaya. nesne ara­ sında eşitleme ilişkisi kurabilme Çocuğumuz. kadar Beceriler • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • -ol eylemini kullanarak gelecek zamanlı ad tümceleri üre­ tebilme • Gibi ilgecini kullanarak. Çok akıllı olacak. ol. Kız olacak. Ayşegül ise kız. beraber oynayacağız. Oğluma en güzel formayı alacağım. Kız olacak. Dün hava çok güzeldi. 1. olayı. Çalışkan bir öğrenci olacak.

. 6. F: Ben üç çocuk görüyorum ama. Onlar yorgun olacaklar. Ben öğretmen olacağım mı olacak____ mısınız ? Falcıda > Bu etkinliğe hazırlık çalışması olarak "fal" konulu bir konuşma or­ tamı oluşturun. fala.Evet.. A: Allah Allah7 Para da kazanacak mıyım? F: Tabii..Bundan beş yıl sonra kaç yaşında olacaksın ? .. . 10. Geçen hafta sonu nere devdin .Hayır. verilen tümceleri tamamla­ malarını isteyin. şimdi öğrendi!!77?_______ . . hasta olacaksın . _______ . fal bakmak.. çıksın falin. 7.Bundan beş yıl sonra yirmi sekiz yaşında olacağım.. 15 Dinleyelim.Hayır.Sen dün ev de değildim . iki yıl içinde de evlene­ ceksin. eşim eskisi gibi sağlıklı olacak jm_ ___? 5. Uzun boy­ lu. Çok hayırlı bir iş. güzel kız. Siz burada olmayacak m ısınız? *Sen hastayacaksın. . olmayacağım 3.Evet.Evet. Oo! Çok kısmetlisin sen! Şansın çok 9. bence tek­ lifi kabul et. evi&L . kısmetli. Neyse halin.Müdür Bey. Geleceğin çok güzel olacak. 0 meşgul olmayacak..Sen şimdi öğrenci misin ___ ? .Üç yıl önce kaç. hayırlı. 6. ev deydim . A: A! inanmıyorum! Tipi nasıl? F: Kumral. inşallah! E? Hep iş. orta boylu biri. Biri var ama şu anda uzakta bir yerde. A: iki tane olsun. meşgul değilim ■ 08 F: Ondan yeni bir iş teklifi alacaksın. Hava soğuk. kısmet.. Biz evde olacağız. Hem de yakın zaman içinde. yaşlıca bir adam görüyorum.Evet. . Açalım artık fincanını. . Sen bu akşam ev.de______ olacak F. şu anda meşgul müsünüz ? .siniz i-lar) Ben bu yıl mezun olacağım. A: Yakışıklı mı? F: Hah ha! Onu bilmiyorum ama çok temiz bir kalbi var. . hep iş. A: Eyvah! Üç mü? Nasıl bakacağız onlara? F: Güzel güzel bakacaksınız. sözcüklerini yazıp anlamlarını açıkladıktan sonra öğ­ rencilere özet paragrafını okutarak onlardan ses kaydını dinlemele­ rini ve paragraftaki yanlışları düzeltmelerini isteyin. Sınav soruları zor mu olacak ? mısın ? açık. A: Bizim müdür olacak. Yarın ofisiniz de -ım / -yım -sın - 13 Tamamlayalım 2.. . inşallah. düzeltelim > Olacak yapısıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. 3. Sen bu adamla altı ay içinde sözleneceksin. Büyük bir koltukta oturuyor. ilk dinlemede tüm yanlışları bulamayan öğrenciler için kaydı ikinci kez dinletin. Yanıtlar 1.Üç yıl önce yirmi yaşında ydım .. önümüzdeki altı ay işlerin hep iyi olacak. tabii. ince giyinme. 7.KOŞAÇ TÜMCESİ fgelecek zaman) Adıl Ad ben sen 0 biz siz onlar mezun hasta meşgul yorgun evde burada ol Zaman Eki - ol -ma -acak/-yacak -ız / -yız . Acaba yarın hava güzel olacak 4. Güzel şeyler söyleyin ne olur! 8. Doktor Bey. Uçak bir saat sonra Amerika'da olacak .. mısın . A: Çok sevindim. hiç merak etme. Kutlamalar bugün olmayacak yann olacak___ A: Ay. meşgul M 1____ __. Yanıtlar miydin 1.. Otuzlu yaşlarda. Tahtaya fai. olacağım__ ■Hayır. çok heyecanlıyım.. kıs­ metsiz. . ağzınıza sağlık.. Antalya' daydım___ 4. 14 Tamamlayalım > öğrencilerin dikkatini tümcelerdeki zaman belirteçlerine çe­ kin ve onlardan tümceleri bu belirteçlere uygun zaman eklerini kullanarak tamamlamalarını isteyin. Hayır. Ses Kaydı F: Eveet. ben şimdi öğrenci değilim 8. Bu çocuk çok şımarık olacak . Yok mu beyaz atlı bir prens falımda? F: Hah ha! Bakalım. yaşında . Bakayım kaç çocuğun olacak? Hmm. ■Gelecek yaz nere_^ Karadeniz'tfe^ ydm 5.Yarın burada olacak .. A: Çok teşekkür ederim.

" dedi. İnşallah____ Eyvah ___ ı Cüzdanım yok!. Ali kadar çalışkan değil. babamınki gibi ilgeç öbeklerini yazıp gibi ve kadar ilgeçleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın. bir daha okulu asmayacağım. kutu içinde verilen eylemlerin metinlerde yaşamın hangi dönemi ile ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. İnanmıyorum. O zaman kendi evim de olacak ve aile­ min yanından taşınacağım. Benim de onun gibi güçlerim olacak ve insanlara yardım edeceğim. 16 Yerleştirelim > Bu çalışmada 15. • adlar arasında karşılaştırma ve benzetme ilişkisi kurduğunu (Ali Murat kadar çalışkan değil. Hayır. Ali öğretmen tilki babam Ov) İlil onunki gibi kadar Sen babam kadar yaşlı değilsin. Akşamları arkadaşlarımla çıkacağım. Uzun boylu aenc bir adamla iş görüşmesi yapacak ama yakın zaman içinde çok para kazanamayacak. Tilki gibi kurnaz. örümcek adam olmak / £0 ilk çocukluk [3] çocukluk [2] ergenlik [T] gençlik İdoller. Ronaldinho gibi. etkinliğin dinleme kaydında geçen Allah Allah. Allah Allah 1Bu saatte kim geldi acaba? Falcı "Yakında evleneceksin. DİŞİSİ j . Gelecekte Ayten'in aşk hayatı fena olmayacak. iki yıl sonra sözlenecek ve evlendikten sonra da M çocuğu olacak. babamın arabasıyla gezeceğim.> Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından metinleri tekrar okutun ve öğrencilerden. ö n ­ ce iyi bir şirkette işe başlayacağım. Benim arabam da onunki gibi. Bu ünlemlerin kullanıldığı durumları örnekler vererek açıklayıp öğrencilerden verilen tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. Ankara'nın nüfusu dört milyon kadar gibil vurgulayın. hayır! On sekiz yaşında benim de babamınki gibi bir arabam olacak. hayatını kurmak 2. eyvah. özgür olmak 3. kuş gibi. söz! Ne olur Yanıtlar anneme söyleme. İn a n m ıy oru m __ \ Bu ne güzel sürpriz. 17 Okuyalım. Çünkü fala göre gelecek altı ay biraz sanssız olacak. Ronaldinho olmak 4. . Ben örümcek adam gibi olacağım. 0 senin gibi çalışmıyor. Yanıtlar Ben üç yıl sonra 18 yaşına gireceğim ve ondan sonra ha^\ yatım çok güzel olacak. Sınıfa öğretmen gibi girdi. Dünyanın en iyi ta­ kımlarında oynayacağım. Çünkü bir kuş gibi özgür olacağım. Açıklamalarınızda bu ilgeçlerin. • yaklaşıklık anlatmak için kullanıldığını iSaat altı g ib i buluşa­ lım. Ali Murat g ibi çalışkan değil gibi!. Be­ nim de onunkiler gibi son moV del arabalarım olacak Yanıtlar Ayten fal baktırıyor ama falı pek ivi değil. ' B n (I Ronaldinho gibi bir futbolcu olacağım. Hevesler > Metinleri farklı öğrencilere okutun ve okuma sırasında siz tahtaya örümcek adam gibi. eşleyelim / 1. inşallah. onun­ kiler gibi. Allah Allah • inanmıyorum • inşallah • eyvah • ne olur Bir yıl sonra üniversiteden diploma­ mı alacağım ve avukat olacağım. Murat. Abla. ne olur sözcüklerini tahta­ ya yazın ve ses kaydını yeniden dinleterek öğrencilerden bu ün­ lemlerin hangi duyguları aktarmak üzere kullanıldığını belirle­ meye çalışmalarını isteyin. onun gibi.

cehennem . melek gibi bir insan. gibi sorular sorun. Aldığınız yanıtlardan uygun olanları tahtaya yazın. eşleyelim 18 Yerleştirelim >■ G ibiye kadarilgeçleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı­ nı da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. 5. Yeni sözcükleri açıklayıp verilen tümcelerin hangi burcun yorumunda geçtiğini bul­ malarını isteyin.21 Okuyalım. arı gibi çalışkan 9. Burcunuz ne? Burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz? J Günlük. belki de işe ara vereceksiniz. keçi 13. deli 14. Benim çocuklarım da seninkiler gibi yaramaz. korkak. Yanıtlar Ç >• Metinleri okutmadan öğrencilere. sizin « seninki • onun * senin » seninkiler • sizinki 1. Daha sonra öğrencilere boşlukları kutu içinde verilen sözcüklerle tamamlatın. hafif. eğle­ necek. aşık. Ama bu Nasıl Biri? temponun sonunda mutlu olacak ve bol bol dinlene­ ceksiniz. Sakin bir hafta geçireceksiniz. Ya­ kında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. YENGEÇ: Sıkıntılarınız yavaş yavaş geride kalıyor. Burçlar kadar büyük. aylık burç yorum larınızı okuyor musunuz? Bu yorumlara inanıyor. Birlikte bir iş yapacaksınız ve başarılı olacaksınız. taş gibi acı gibi beyaz _gibi sert 6. BOĞA. güzel zaman geçireceksiniz. Onunla Yanıtlar kar • inci • keçi • taş • pamuk • tüy • mis • biber arı • buz • deli • cehennem • şeker • tavşan 1 ka r 9 pamuk. Ben de sizin gibi iyi bir öğretmen olmak istiyorum. inci gibi aşık gibi diş TERAZİ: işinizle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Yeni insan­ larla tanışacaksınız. sert. AKREP: Bir yolculuk yapacak. her za­ mankinden farklı düşüneceksiniz. ASLAN: Eski bir arkadaşınızla görüşeceksiniz. 6. Yeni şeyler deneyecek. gibi/kadar gibi/kadar gibi/kadar BALIK: Her işte başarılı olacaksınız. Bu durum çevrenizdekileri rahatsız edecek.. Sevgiliniz iş temposundan şikayet edecek. gibi sıcak gibi soğuk 7. mutlu olacaksınız. mis/leş gibi koku 12. buz a tüy gibi hafif gibi inatçı 10. iyi zaman geçireceksiniz. 20 Tümce kuralım YAY: Uzun ve zorlu bir tempoya gireceksiniz. İKİZLER: Aşk kapınızı çalacak. 19 Yerleştirelim > Tümceleri tamamlatmadan önce beyaz. Sağlığınıza dikkat edin. Kardeşin de senin kadar çalışkan mı? KOÇ: Sizin için çok hızlı bir hafta olacak. biber 5. hayatınızı buna göre planlıyor musunuz? Onun _ gibi biriyle daha önce hiç karşılaşmadım. Kendinize vakit ayıracak. yoksa hasta olacaksınız. kü­ çük sorunlar yaşayacaksınız. çalışkan. Dikkat çekeceksi­ niz. Hırslısınız. Ben onun kadar Arkadaşım yardım sever başka bir insan daha tanımadım. haftalık.gibi yumuşak 3 şeker . Karşını­ za yeni fırsatlar çıkacak ve hayatınız değişecek. 4. Kendinizi yorgun hissedeceksiniz. verilen kişileri. Kendinize za­ man ayıracaksınız. Biri size sürpriz yapacak ve kalbinizi kazanacak. acı. diş sözcüklerini tahtaya yazın ve öğrencilerden bu sözcüklerle ben­ zetme ilişkisi kurmak üzere gibi ilgeci ile kullanılabilecek söz­ cükler bulmalarını isteyin. . iş yoğunluğunuz azalacak. örnekteki tümcedekine benzer biçimde uygun sıfatlarla tamamlamalarını isteyin. koku. arkadaşlarınızla birlikte gezecek. olabildiğince kendi burçlarını denk getirmeye çalışarak okutun. Planlarınız değişecek. Sürprizlerle karşılaşa­ caksınız. 2. soğuk. Çok şaşıracak ve sevineceksiniz. tatlı. yeni yerler ve insanlar tanıyacaksınız. > Bu etkinlikte öğrencilerden. Gerçekten çok ilginç bir insan. KOVA: Hobilerinizle ilgileneceksiniz. Bizim evimiz de sizinki 3. BAŞAK: Gelecekle ilgili planlar yapacaksınız. . Aileniz ile daha çok zaman geçireceksiniz ve birlikte kısa bir seyahate çıkacaksınız. Babam gibi/kadar Annem gibi/kadar Kardeşim Esim Arkadaşım OĞLAK: Güzel bir haber alacaksınız ve çok sevine­ ceksiniz. sıcak. tavşan gibi korkak 11. gibi tatlı 4. Ben de seninki gibi bir araba almak istiyorum. Daha sonra metinleri öğrencilere. inatçı. yumuşak.

ha­ zırlık aşamasında aldıkları notları okumamaları konusunda uyarın. Oğlak Sizin Burcunuz: Terazi Arkadaşınızın Burcu: işinde bazı problemler olacak. Gelecek on yıl için neler planlıyorsunuz? Yeni insanlarla tanışacak. Her öğrenciden hem kendi burcuyla. 23 Anlatalım Bu hafta çok gezecek ve eğlenecek. Yengeç sorusunu yazın.22 Yorumlayalım Yanıtlar Burç Yorumu > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. hem de grubundaki diğer öğrencinin burcuyla ilgili birer yorum yazmasını isteyin. Balık Ailesiyle birlikte kısa bir seyahate çıkacak. öğrencilere 3-5 dakikalık bir hazırlanma sü­ resi verip aşağıdaki konulan da içerecek bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Eski bir arkadaşıyla yeni bir işe başlayacak. belki de işinden ayrılacak. Eğitim Kariyer Aile Hobiler Aşk Para 111 . Bu hafta çok başarılı ve dikkat çekici olacak. Bu çalışmada öğrencileri. Koç On Yıllık Planlarım : : > Sözlü anlatım etkenliği için tahtaya. yeni yerler görecek ve Akrep biraz gergin olacak. Yorumları sınıfta okutup gelecek zaman kullanımı ile ilgili yanlışları düzeltin.

Selin dün arkadaşını aradı mı? : Sana inanmıyorum Selin. Selin : Tamam. Planlama. sonra oradayım. verilen sözcüklerle boşluk­ kadaşlarım geldi. Nil gidecektik______Unuttun mu? Selin : Aaa. gerek yok. ama kızacaksın. O dün yatmadan önce saati kurdu mu? N il özlem le konuştu mu? : Tamam. Selin? Nil __ama unutmuşum. Nil geldi. özlem de geliyor. çok İyisin. arama­ dın mı? > Bu alt üniteye rolleri paylaştırıp öğrencilere metni okutarak başlayın. siyle buraya gel. onu da sen düşün. evet. dün işten çekecektim sonra bankadan para _ ama unutmuşum. • geçmişte kalan bir planı anlattığı için çoğunlukla eylemlerin neden gerçekleşmediğini anlatan tümcelerle birlikte kullanıldığını iBu kursa üç ay önce katılacaktım ama vize alamadım. tak­ Selin : Bir şey daha söyleyeceğim. Ben Onlar dün alışverişe g ittiler mi? Selin dün bankadan para çekti mi? Bu soru ve yanıtlardan yola çıkarak -EcEktieti ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. hemen kalkıp hazırlan hadi. 15 dakika katılacaktım. Geç vakte kadar oturdular. Tamam planlanan eylemleri anlatmak için kullanıldığını [Bu kursa üç ay önce kapatıyorum. Sen taksiyle kapıya gel. Selin : Ama bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanaca­ ğım? Nil Bilmiyorum. Hafta sonu pikniğe g i­ decektik ama yağmur yağdı. Dün yatmadan önce saati kuracaktım. Selin : Dün tam onu arayacaktım t kapı çaldı. önümüzdeki hafta sonu pikniğe gidecektik gibi). Sabah erkenden • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Sen hala uyu­ Selin : Evet. Taksi için param yok. Hani seninle dün sinemaya gidecektik n'oldu? gibi) vurgulayın. Dinleme etkinliğinin ardından tahtaya. ben seni alışveriş merkezinin kapısın­ da bekleyeceğim. efendim? Nil • GELECEK ZAMAN (hikaye kipi) -(y)EcEktİ I < -(y)EcEk idi) • EŞİTLİK -CE yor musun? çok geç yattım. tasarlama ifadeleri • -CE eki ile türetilen sıfat ve belirteçler • Görelik ifadeleri Dilbilgisi Nil Selin : Hmm. özlemle ben de konuşacaktım_ama Dün alışverişe gidecektik. • konuşma anından önceki bir zamanda gerçekleşmesi düşünülen. siz özlemle önceden buluşun. Dün bankadan para çekecektim. sonra vazgeçtim. Selin : Canım. Dün yatmadan önce saati kuracaktım • -CE ekini kullanarak doğru sıfat ve belirteçler üretebilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat seninle alışverişe • Gelecek zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Bir konuda öznel düşüncelerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme Ama bugün için planımız vardı. niye bu kadar unutkansın? Tamam o zaman. Ancak dolmuşla gelebilirim. ları tamamlamaya çalışmalarını isteyin.Sözcük Alanı gidecektik • kuracaktım • arayacaktım çekecektim • verecektin • konuşacaktım • Gelecek zaman belirteçleri. dün gece • GÖRELİK -ly)E GÖRE Beceriler Alo. Ar­ Okuma sırasında metni okuyan öğrencilerden. . tümcelerini yazın ve aşağıdaki sorulan öğrencilere sorun. Ona sen haber verecektin . Selin : Ben şimdi ararım onu. Ben paranı ödeyeyim. Nil özlem le ben de konuşacaktım. dinleyelim ze sonra katılayım. Sen hemen hazırlan. Dün onu arayacaktım. Aslında dün aklıma Nil : Selin. Açıklamalarınızda bu ekin. Yani aramayı unuttum. Neyse. Bu aşamada yanlışları düzeltme­ yin. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­ melerini sağlayın. değil mi? Nil Planımız Neydi? : Bilmem. ben si­ 24 Yerleştirelim.

Alış­ verişe başka bir gün çıkacağım. Bugün planım alışveriş yapmaktı ama işte çok yoruldum. > öğrencilerden verilen tümceleri. 9. Geçen hafta bütün sınıf pikniğe gitmek istiyorduk ama yağ­ mur yağdı. Dün hastaneye gi/ decektin gittin mi? Bu sabah kursa yürüyerek gelecektim ama geç kaldım. 2._________________________________ 4... Sen de ye iyecek miydin ? 4. 3. sana bırakmadım. oluşturacakları tümcelerin anlam bütünlüğü­ nü de dikkate alarak boşlukları tamamlamalarını isteyin.. sen önümüzdeki sene mi mezun ol ocaktın J 5. Onunla bir daha hiç konus ulayacaktım ama benden 10. mıydık ? ama telefon ettik.i l i . Rolleri paylaştırarak metni bir kez de öğ­ rencilere okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra soruları yanıt­ latın. Birçok ülke gör ecektim çık ocaktım . Her sa­ bah erken kalk. 5.. evde yoktunuz. 1. Ağaç oldum burada! Hani zamanında gel e c e k tin j 3. 28 Dinleyelim. Gelecek hafta gideceğiz. ° m > affetmeyecektim Ahm et: Bir konservatuarda okumaktı ve sanatçı olmaktı.. Gizem : Öyle mi? Neydi ki? 6. alıştırmayı da yap acak taksiyle geldim. ben sen 0 biz siz onlar çık al dur görüş uyu yürü Zaman Eki -ma -me -acak / -yacak -ecek / -yecek w S-ükaye Kipi mı mi -(y)di -(y!dı -ti -ti 25 Tamamlayalım -m -n -k -nız/-niz (-lar/-ler) m ~ Ben çıkacaktım. telefon numaranı kaybettim. Diyete başlayacaktım fakat annem dün harika bir pasta > ilk olarak öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. İşten erken çıkacaktım fakat müdür beni toplantıya çağırdı. Sen uyuyacak miydin? Biz bugün görüşecek m iydik? Oniar almayacaklar mıydı? Onlar almayacak mıydılar? *Siz durm ayacaktınız mı? 27 Yeniden yazalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -EcEktlyapısıyla ilgili açıklama­ larınızı özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlama­ larını isteyin.. Aslında dün hiç dışarı cık mayacaktmı ama bir arkada­ şım beni sinemaya davet etti. Tam evden cık acaktım 7. Gizem : Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz ama senin kadar şi­ kayet etmiyoruz! yaptı! 3.. 9." dedi. 2. Dünya turnesine . öğretmenim. 4. Konserlerde hayranlarım benim şarkılarımı söyleyeceklerdi . Yeni araba alacaktım nmn almadım. Geçen gün annemle size uğra yacaktık 2. İşten ayrılacaktım nmn müdür maaşıma zam yaptı. 6. . Bu sabah kursa yürüyerek gelmek istiyordum ama geç kal­ Yanıtlar dım. Yanıtlar f işten ayrılacaktım • ressam olacaktım *tatile çıkacaktım ^ • yeni araba alacaktım • diyete başlayacaktım • bu yıl mezun olacaktım * aslında yeni kursa devam etmeyecektim ^ onu affetmeyecektim • işten erken çıkacaktım • seni arayacaktımJ 1. Biz bugün mü buluş ocaktık ? 8. Ahm et: CJff! Sıkılıyorum her gün aynı işleri yapmaktan. Evde televizyon izledik. 4. taksiyle geldim. Tatile ç ıkacaktım anna yUrj dışından misafirlerimiz geldi. 1. Ressam olacaktım fakat ailem "O işte para yok. Dün arkadaşlarımla sinemaya gitmek için plan yaptık ama si­ nemada bilet yoktu. Ahm et: Belki senin için bu hayat güze! ama benim ha­ yalim bambaşkaydı. işaretleyelim 26 Yerleştirelim Hayalim Bu Değildi > öğrencilerden. Çok ünlü o lacaktım g|r S0rü hayranım o! ocaktı________ 7 Seni arayacaktım gına benden özür diledi. ] o Aslında yeni kursa devam etmeyecektim ama Türkçem hala çok iyi değil. Hatırlamıyorum.. telefon çaldı. akşama kadar çalış. g Bu y ıl mezun olacaktım ama fjna| sınavından kaldım. -EcEkti ekini kullanarak örnekte­ ki gibi yeniden yazmalarını isteyin. Dolaptaki pastanın hepsini yedim. özür diledi. sonra yorgun argın eve dön.

---- Ama sadece bir taneydi.. sıkıntısını çekmeyecektik. ar­ dından da oluşan bağlama göre yanlış eylemi bulmalarını isteyin. - Yine elinde sigara var. Belki emekli olduktan sonra. . Bu sabah saat 09. Gizem dünyayı dolaşmak istiyor. Yanıtlar Doğru Yanlış Doğru Yanlış 1. eşleyelim > Bu çalışmada yanlış eylemi buldurmadan önce sunulan bilgilerden hareketle öğrencilerin ilgili tümceleri birbirleriyle eşlemelerini.Gizem : Bu hayatini niye gerçekleştiremedin? Ahm et: Çünkü aiiem konservatuarda okumama izin vermedi. Yanıtlar 1. Gizem'in hayallerini gerçekleştirme şansı 2. 2. Ahmet sanatçı olmadı. neydi? --------- 5. Aslında buraya daha erken geldim /gelecektim . Bunu size daha önce de Unuttunuz mu? 6. Gizem işinden memnun değil. Ahmet gelecekle ilgili hayaller kuruyor. Senin yok muydu bir hayalin? Gizem : Aslında ben de küçük bir kasabada yaşamak istiyor­ dum. 12. Ama iş bulamadı. 3. Ben de bankacı oldum. 1T. Arkadaşım üniversiteden mezun oldu/olacaktı. Çocukla­ rım rahatça oyna yacaktı. Büyük şehrin gürültüsü­ nü.-------- Trafik kalabalıktı.------------- Ama telefonun kapalıydı. Yarın akşam Murat'ın doğum günü partisi olacak/olacaktı. Çünkü ailesi izin [7] □ □ [7] var. Dün bana bir şey söyledin/söyleyecektin. Ama ben. Ona bir hediye alalım. Ahmet çok ünlü olmak istiyordu. - Neden gelmedin? 7. [7] □ El □ □ [7] 5. . Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya-gMk/gidecektik... Bu gömlekten sana da -etdm/alacaktım . Yalnızca erteledim. 10. . ---- Ama film için bilet yoktu. Hani artık sigara içmcycccksin/içmeyecektin. 6. Dünkü sınav nasıl aeçti/ Sence iyi bir not alacak mısın? O geçen hafta okula hiç gelm edi/gelmeyecek# Acaba hasta mıydı? Dün seni aradım/arayacaktım. 29 Yanlışı çizelim.. 4. □ [7] vermedi. 3.. — Ama vazgeçtin. Güzel. Ama ben senin gibi ha­ yalimden vazgeçmedim.. bahçeli bir evde otur ocaktım. 4. Merak ediyorum.00'da seninle kütüphanede buluştuk/buluşacaktık. geç kaldım. Ahm et: Ne güzel! Senin hala bir hayalin var.

*Onca da doğru mu? Sence bu elbise nasıl? Bu kitap ona göre biraz ağır. [T] Başka gezegenlerde yaşamak mümkün olacak. Sizce doğru mu? Bence doğru. Gizlice çıktılar. H] Buzul çağı geri gelecek. dolayısıyla et de yemeyecekler. Bu tahmin de henüz gerçek olmadı. 31 Tahmin edelim Gelecekte Nasıl Olacak? Yanlış Tahminler > Bu etkinlikte metni önce siz okuyun. 115 . etkinlikte okudukları metinden yararlanarak verilen konularla ilgili uzak geleceğe dönük tahminlerde bulunma­ larını isteyin. Dünyanın birçok bölgesinde. • 1. 2000'li yıllarda yeni bir bu­ zul çağı başlayacaktı. uzay yolculuklarında astronotlar. öğle­ ye kadar yaz. Onları. Bizce bu doğru değil. kişi adıllarında -CE ekini getirilerek veya bütün adılları -E göre ilgeç yapısına sokarak bakış açısı ve görelik anlatabileceği­ ni (Bence bu çocuk hasta. Belki bunlar ge­ lecekte yine olacak. • • • • • ulaşım * yeme-içme « sağlık-yaşam • bitkiler yaşam alanları giyim-kuşam iletişim hayvanlar > öğrencilerden 30. • bu. • bazı sıfatlara ve belirteçlere eklendiğinde söz konusu niteliğe ve­ ya özelliğe yakın olmayı anlatan belirteçler türettiğini [sessizce. Yavaşça kalktı. Bu sözcükleri açıkladıktan sonra metni bir kez de öğrencilere okutun ve onlardan. akşam kürk. gibi) belirtin. Bunun sonucunda özellikle gelişmiş ülkeler uzayda koloniler oluşturacak hatta insanlar tatil için gezegenler arası yolculuklar yapa­ caklardı. ben sen biz siz -ca / -ce -ça / -çe Mustafa'ya göre İstanbul çok pahalı. Başka bir tahmine göre 2000'li yıllarda dünya nüfusu bü­ yük bir hızla artacak. 3) Sabah şort. Çünkü artık birçok insan hazır yiyeceklerle besleniyor. Tarihin her döneminde insanlar geleceği hep merak ettiler. eşleyelim kJ. kişi adıllarıyla bakış açısı ve kendine görelik anlat­ madığını [*Onca bu maç berabere bitecek* Onlarca biz bu işi yanlış yapıyoruz. Açıklamala­ rınızda. Onlara göre 2000'li yıllarda iklim değişecek. gizlice. günlerce aylarca gıda kapsülleri ile besleniyor. zor>zorca (biraz zor! b ir sınav gibil. Bu tahmin de tam olarak gerçekleşmedi ama yakın bir ge­ lecekte gerçekleşmesi mümkün. yüzyılın ortalarından. tarım ürünleri yetiştirmek müm­ kün olmayacak. verilen tümcelerin hangi tahminle ilgili olduğunu bulmalarını ve eşle­ melerini isteyin. vitamin ilaçları kullanıyor. sayı veya ölçüde çoğul­ luk anlattığını [Bunca emek. öğrencilerden bilmedik­ leri sözcükleri not etmelerini isteyin. Ayrıca. şunca insan gibi) vurgu­ layın. • -CE ekinin 3. Bazı bilim adamlarına göre bu yüzyılda beslenme alış­ kanlıklarımız tamamen değişecekti. öğleden sonra kış olacaktı. Sence Türkçe zor mu? gibi) vurgulayın.30 Okuyalım. Bu araba sana göre değil mi? gibi). gelecekle ilgili tahminler yaptılar. şu. Bilim adamları da kendi alanlarında o günkü olaylardan hareketle gelece­ ği görmeye çalıştılar. • -E göre yapısının koşaç tümcelerinde "uygun veya istenildiği gibi olmak" anlamlarını vermek üzere de kullanıldığını [Siz tam bana göresiniz. o adıllarına eklendiğinde miktar. bana göre ifadelerini kullanmaları konusunda yönlendirin. söz konusu niteliğe veya özelliğe yakın ol­ mayı anlattığını (büyük>büyükçe (biraz büyüklbir ev. Bana göre yemek güzel değildi. yavaşça gibi). yani insanlar sebze. konuşmalarında bence. küçük drajelerle besleneceklerdi. -CE ekinin • sıfatlara eklendiğinde. yüzlerce (sayfa) Saatlerce yürüdük. Bilim adamları Mars'ta ve başka galaksilerde hayat izleri arıyor şişman zayıf güzel -ca / -ce -ça / -çe sessiz yavaş gizli yüz saat güzelce (bir kız1 şişmanca (bir adam! yüksekçe (bir bina! *zayıfca (bir çocuk) Sessizce bekleyiniz. birçok ülkede yeni yerleşim alanları oluşturmak mümkün olmayacaktı. Ama bugün henüz küresel ısınma ve kuraklık aşamasındayız. ama yakın zamanda uzay tatili mümkün değil gibi. p0 insanlar küçük haplarla Mustafa öğretmen 0 onlar -a / -ya göre -e / -ye beslenecek. onca para. Konuşmalarda geçen sıfatları ve belirteçleri -CE ekini ekleyerek tahtaya yazıp bu sıfat ve belirteç­ lerden hareketle -CE ekiyle ilgili açıklamalarınızı yapın. Yanıtlar 1) Mars'ta mı yaşıyorsunuz? 2) Bu eczanenin kahvaltısı çok güzel. işte 20. ve 2. 2000'li yıllara ait bazı tahminler: Bazı bilim adamlarına göre. *öğretmence bu sınıf çok tembel. Ayrıca. meyve.

B rolündeki öğrencilerin s. 3. sakinc e __ bir yerde. Daha sonra metni siz okuyun ve öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Tabii he­ men kabul ettim. __ yaşamak istiyoruz.l 65'i. yerleştirelim 32 Tamamlayalım ► Dilbilgisi kartı üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırdıktan ve açıklamalarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. "Sağ olun. 10.. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli grup­ 6. Geçen hafta doğa fo­ toğrafçısı arkadaşım Deniz beni bir kampa davet etti. insanca / dostça / büyükçe / çocukça la yaşlıca ____ bir adam çıkageldi. Size afiyet olsun. kuş seslerini dinledik. Onurla ben etleri pişirdik. elinde bastonuy­ 3. y ıl larca ___bu anı bekledim. Bu hayalim sonunda gerçek oldu.. bu nca emek boşa git­ ti. Çadırlarımızı kurduktan sonra eşyalarımızı yerleştirdik. Fran­ s ı z ^ _____biliyor ama Arap Ça 6. Yemyeşil ağaçlar arasında. Sana çok dost Qa _____ davrandım. 8. . Ama projeyi kimse beğenmedi. Evimizin küçüki*L bir bahçesi ve bahçemizde büyükPL bir çınar ağacı var. Dakikalarçg_ dolaştıktan sonra nihayet ormana yakın güzel bir yer bulduk. Yaklaşık bir buçuk saat sonra kamp yerine. güzel_ce______bir kız. Tabii 2. Türkçe / saatlerce / İngilizce / Almanca karnımız zil çalıyordu. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. sınıfça / ailece / toplumca / sıcakça 116 lar oluşturun. Aysel İngiliz ce . Almanü1?___ _ . yüksekçe __ Yanıtlar 1." dedi ve usulca yanımızdan uzaklaştı. Çince / günlerce / yıllarca / aylarca 5. 2. yavaşça / sessizce / onca / kolayca 4. Yol boyunca sohbet ettik. Deniz ve Cenk mangal için odun topladılar. Arabadan indik ve bir süre sessizce __ manzarayı seyrettik. verilen sözcük gruplarında -CE muhteşemdi. Bize "Yaylamıza hoş geldiniz. insan ca :: bilmiyor. ya­ 33 Farklı sözcüğü bulalım ni Düzce ve Bolu arasındaki Pürenli Yaylası'na ulaştık. müzik dinledik ve beraberce şarkılar söyledik. Onu da yemeğe davet et­ tik. Ardından çadırlarımızı kurmak için yer aramaya başladık. Aylin uzun boylu. Yeni sözcükleri açıkla­ yın. Sonunda kızım dönüyor. Orman yangınlarında yüz terce___ ağaç yok oluyor. ay larca bir şeyler söyledi. bence / sana göre / kanımca / güzelce tepeler vardı. Kamp maceramız cumartesi sabahı başladı.l 66'yı açmalarını isteyin. 9. Yanıtlar ?/ j Kampta > öğrencilerden metni okurken boşlukları uygun sıfat ve belirteçler­ le tamamlamalarını isteyin. 1.30 Okuyalım. tümceleri tamamlamalarını isteyin. Çevrede ahşap kulübeler ve ağaçlarla kaplı ekinin farklı İşlevde kullanıldığı sözcüğü bulmalarını isteyin. Tam yemek yiyorduk ki. Kulağıma sessiz ce 4. Hepimiz bu karşılamaya çok sevindik. 7. Mehmet. Görevli kütüphanedeki öğrencileri kibar_a?_____ Uzunca bir süredir tatil yapmayı hayal ediyordum ama lüks bir otelde değil. Arabada Deniz'in iki arkadaşı daha vardı: Onur ve Cenk. Saat 7:30 gibi Deniz beni arabasıyla evden aldı ve çocukça__ bır heyecanla uyardı. yola çıktık. Manzara > Bu çalışmada öğrencilerden.. 5. bu proje üzerinde çalıştı.

Aynı etkinliği B öğrencile­ ri için de uygulayın. 7 y :..v Bir sonraki pahalı alışverişiniz planlarınız Bir sonraki ..î/ ’7 > Bir sonraki tatiliniz /■> 0% ıu Hafta sonu 7 /t ^ /B aşla. ünite 7.> A öğrencilerinden kendi sayfalarındaki konularla ilgili sorular oluşturmalarını ve bu soruları gruplarındaki diğer öğrenciye sormalarını isteyin.. ünite Yarışalım Yarışalım Kim Daha Hızlı? Kim Daha Hızlı? © © . J larınız E n y a k ı n ^ P ' anlaflnlz arkadaşınizın planlan ® \ B itir/ 2 ) Ailenizle ilgili / Gelecekle © \ Bitir/ Bir sonraki kıyafet . hayaliniz _ 5 yıl için kişisel geiİŞİm n ln n in n n i © Yaşlılık 7 n ln n ln r ın r planlarınız m .. soruları aynı anda sormaya başlamaları gerektiğini hatırlatın ve süreyi siz tutun./yolculuğ unuz © kitap © Bu akşam için planlarınız © yemeğiniz @ 7 ' î planladığınız / etkinlik planlarınız f Tatil sonraki / ilgili - Sağlıkla ilgili / Planiarınız düşünceleriniz En büyük hayaliniz / 0 \ ~ l i planlarınız En büyük : önümüzdekf .- Bu dersten sonraki p|an.... B öğrencilerine de kendilerine yöneltilen sorulara 3 dakika içinde yanıt vermeye çalışmalarını söyleyin.. Tüm gruplara... A 7..t: i îi kıyafet alışverişiniz alışverişiniz :! © Çocuklarınızla ilgili: Sağlıklı yaşam planlarınız planlarınız ^ © © Kariyer Eğitim planiannız planlarınız f it * * ? * ] § Bir s o n r a k i© —* unutmamamız gereken randevunuz Ailenizden biriyie buluşma | zamanınız © Bu dersten Akşam planlarınız I © Okumayı Bu haftaki sosyal : 7 0 Gelecekle ilgili Bir sonraki endişeleriniz fiziksel aktivite planınız 7 7 Bir sonraki . Çalışmanın ardından sınıfta en çok soruyu yanıtlayan öğrenciyi belirleyin..

. giriş etkinliği olarak kısa Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel!" Kraliçe özetleri verilen masalların nasıl devam ettiğini veya bittiğini an­ latmalarını isteyin. Bu serüvenin içinde garip olaylar. çünkü randevusu­ na geç kalmak istemiyormuş. eşleyelim / / Evvel Zaman İçinde onu takip etmiş ve kendisini olağanüstü bir serüvenin içinde bulmuş. içeriden yumuşak bir sesle seslenmiş: "Kim o?" Küçük kız. kişilere aktarabilme "Sen çok çirkinsin ve hiç güzel kıyafetin yok!" demişler. Onunla alay etmişler. Bu dünya önce ona çok cazip gelmiş ama sonra. hadi içeriye gir.. -miş ekinin doğru kullanıldığı tümce­ leri tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak belirsiz geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın." demiş ama "Büyükannemin sesi ne kadar da garip böyle. Bizim iki üvey kar­ • GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) -miş deş de hemen hazırlıklara başlamışlar. açmış ve içeriye girmiş." demiş. O da hemen kapıyı > Bu üniteye. anlatımlarında -miş ekini kullanmala­ rı konusunda yönlendirin. çok sinirlenmiş. "Benim. Onlara. tuhaf yaratıklar varmış. K ım ızı Başlıklı Kız . [T] Bir gün kraliçe yine aynaya sormuş: "Ayna. ilan ifadeleri 00 Bir gün prens sarayda bir balo düzenlemiş ve bütün Dilbilgisi bekar kızları bu baloya davet etmiş. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat [7| Bir tavşan yolda telaşla koşuyormuş. K ü l Kediş j___ ‘ KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) -l-lylmiş ! < i-mişl de baloya gitmek istemiş ama üvey kardeşleri ona Beceriler • Duyduklarını. ayna! Söyle Ardından paragrafları okutup öğrencilerden. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. [T] Küçük kız büyükannesinin evine gitmiş ve kapıyı çal­ mış. Sizce bu resim ler hangi masalı anlatıyor? Siz bu m asalları okudunuz mu veya biliyor musunuz? gibi sorular sorarak "masal" konulu bir konuşma ortamı yaratın. Kurt o sırada "Kapı açık. Tavşan bir deliğe girmiş.. Sana çörek getirdim." diye düşünmüş.Sözcük Alanı Alice • Kül Kedisi » Pamuk Prenses • Kırmızı Başlıklı Kız ^ • Geçmiş zaman belirteçleri • Duyuru. Kurt. boşlukları tamam­ bana. öğrencilerin dikkatini giriş görseline çekerek baş­ layın. Onları." demiş. • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Duyuru. Alice 1 Yerleştirelim. Bunun üzerine sarayın avcısını çağır­ mış ve ona "Üvey kızımı hemen ormana götür ve öl­ dür. var mı benden daha güzel biri bu dünyada?" lamalarını ve paragrafları resimlerle eşlemelerini isteyin. Okuma Ayna cevap vermiş: "Kraliçem siz de güzelsiniz ama çalışmasının ardından öğrencilere.

sana kitabını vermemiş miyiz? Siz adınızı yazmamışsınız. öylece kalakalmış. bir deri bir ke­ mik kalmış ve ölmüş. hikaye olup olmadığını sorun. ? 6. Çocuklar bahçedeymişllerl gibi) • Niteleme amaçlı tümcelerde -lEr ekinin kullanılmadığını (*Kitap­ la r eskiymişler.. Yanıtlar 1. Hepsi sol muŞ_______ Ahmet beni ara mış ama ben telefonu dııy mamışım Yemeğe bak. Bu çiçek adını efsaneden alır: Efsaneye göre Eko adında bir peri kızı bir gün bir avcı görmüş ve ona hemen aşık olmuş. O şekil­ de günlerce kalmış. ne de yemek yiyebilmiş. çünkü adeta donmuş. Yanıtlar 1. prens • saray • prenses • aşk Bir gün. Babam gençken şarkıcı olmak iste miş ama dedem izin ver inçmiş_____ 3. sarı beyaz renkli bir çiçektir ve dünyada Ak­ deniz'le aynı enlemlerdeki bölgelerde. koşaç tümcelerinde belirsiz geçmiş zamanı gös­ teren kip olduğunu (öğretmenimiz M urat Bey imiş IMurat Bey'mişl gibi). Daha sonra sınıfta yazdıkları paragrafları öğren­ cilere sesli olarak okutun ve yanlışlarını düzeltin." demedim. Nergis hoş kokulu. *Onlar anlamamış mılar? 3 Tamamlayalım >■ -miş ekiyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyip öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. ne su içebilmiş. Narkissos suyu içememiş. Su içmek için eğilmiş ama suda kendi yüzünü görmüş.GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) İL. 3. Ardından metni bir kez de öğrencilere okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. Tanrılar Narkissos'u Olimpos Dağı'nda cezalandırmış. 10. Efsanenin ismi nergis çiçeğinden gelmiştir. O güzel vücudu da nergis çiçeklerine dönüşmüş. Eko Narkissos'un aşkını reddetmiş. çoğul-kişi için -/£r ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (On­ la r öğretmenmişllerl. Bu güzellik karşısında adeta büyülenmiş. Narkissos da Eko gibi erimiş. piş miS______ m i 7 . g ib i vurgulayın. 4 Bir masal oluşturalım > öğrencilerden.. *Çocuklar akıllıymışlar. • rivayet kipinde aksi belirtilmedikçe.. 7. öğrencilerin -miş ekiyle ilgili olası yanlışlarını düzeltin ve “Nergis" metnini önce siz okuyun. belirtilen nitelikte olma veya sözü edilen yerde bulunma durumunun konuşma anında da sürdüğünün anlaşıldığını ama uygun belirteç velya) bağlam yar­ dımıyla konuşma anından öncesine de gönderimde bulunulabildiğini (öğretmenimiz M urat Bey'miş ama şimdi değişmiş gibi). Kilo g| mtşstn Anık spor yapmıyor musun? 2. Size "Bugün gelin. Doğru Yanlış □ S □ □ □ 0 S s 0 □ Bu saç modeli bana yakış mış mı ? Televizyondan duyduğuma göre benzine zam gel m‘Ş Çiçekleri vazoya koymadım. Yemeklerimden yemiyor musun? Yoksa güzel yap mamış mıyım. çünkü Narkissos adlı avcı çok yakışık­ lıymış. sesi de bu kayalarda yankıya dönüşmüş. Ben borcumu ödememiş miyim? Sen iyileşmemişsin. Olimpos dağındaki tanrılar Narkissos'a çok kızmışlar ve onu cezalandırmaya karar vermişler. Kemik yığını vücudu kayalara. • özne canlı ise. belirsiz geçmiş zamanı kullanarak bir paragraf yazmalarını isteyin. 4. Siz beni yanlış anla in işsin iz 4 Bana biraz borç verir misin? Cüzdanımı evde unuf muşum 5. • rivayet kipinin. ben sen o biz siz onlar yazveraraödeiyileşanla- — m - i - Zam an Eki -ma -me -mış -miş -muş -müş mı mi mu mü -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -sın/-sin/-sun/-sün -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 2 Okuyalım. su kenarlarında yetişir. Günlerden bir gün Narkissos avda susamış ve bir su kenarına gelmiş. Ancak Narkissos Eko'nun aşkına karşılık vermemiş.. 5. Tür­ kiye'de İzmit'in Karaburun ilçesi ve onun Mordoğan beldesi Ner­ gisin anayurdudur. 2. Eko bu durum karşısında üzüntüden günden güne erimiş. Yeni sözcükleri açıklayın. . eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ de 3. Eski bir Yunan efsanesi nergisi diğer çiçekler­ den ayırır. Bildikleri efsaneleri sınıfta anlattırın. nergis çiçeğinin adı­ nın nereden geldiğini açıklayan bir efsane okuyacaklarını söyleyip bu konuda kendilerinin bildiği bir efsane. so­ nunda ölmüş. 9. Açıklamalarınızda. Beni o aramamış mı? Biz. 8. ölmüş. > Sonraki etkinliğe geçmeden önce rivayet kipi ile ilgili açıklama­ larınızı yapın. işaretleyelim / / > Okuma çalışmasından önce öğrencilere.

3. Her gün başka kelebekler görmüş ama o kele­ bek bir daha hiç gelmemiş. Eşofmanımı giydim ve karşıdaki parka gittim. Kelebeğin biri. Da­ ha sonra ses kaydını dinletin ve onlardan doğru tümceleri "D". "Git buradan! Beni rahat bırak" demiş. tıraş ol­ dum. Hava çok soğuk üşüyorum. Pencerenin önüne gelmiş. Derin bir nefes aldım. -Bugün onun yaş günü müymüş ? Hemen hediye alalım.. Dün akşam Okan ve Eray sinemaya gitmişler. Adam yine kabul 120 Yanlış 7 Aktaralım > öğrencilerden metni. Anne: Uyumuş bile. 'ilk defa biri benimle dost olmak istedi ama ben bu teklifi kabul etmedim. O sabah park çok sessizdi. Kelebek bir süre sonra tekrar gelmiş. Akşam annemle konuştum. ben de onu içeri alırım ve dost oluruz" diye düşünmüş. Adam o sırada çok meşgul­ müş.beni içeri al" de­ miş. tık.. Annem gençken çok zayıf miş . Kelebek utanmış ve başını öne eğmiş. Ses kaydını ikinci kez din­ letip yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.. Kelebek. Sadece kuşların sesi vardı. Film çok korkunçJ«M?_______ 2. Lütfen pencereyi aç. etmemiş.. 4. iyi geceler yavrum. Sonra "Belki bir süre son­ ra tekrar gelir.KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) Adıl Ad / Sıfat - ? öğrenci değil mı toplantıda mi başarısız mu 0 sevimli mü biz pilot siz onlar zengin ben sen -İyimİş I < i-miş! Zaman Eki Kişi Eki -miş / -ymış -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -miş / -ymiş -sın/-sin/-sun/-sün -muş / -ymuş -müş / -ymüş -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 5 Tamamlayalım > Rivayet kipi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullana­ rak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamlamalarını isteyin. Haydi yatağına yat da hemen başlayalım. ama siz toplantıdaymışsınız.. Kelebek çok üzül­ müş ve oradan uzaklaşmış. Kelebek başka biriyle dost olmuş.. Her gün penceresi açık beklemiş." diye bağırmış. cama vurmuş. Elimi yüzümü yıkadım. Ankara'daki en iyi lokanta burası mıymış ? 6 Dinleyelim. Duyduğuma göre siz eskiden çok ünlü bir futbol­ cuymuşsımuz_ 5. Ben çocukken çok usluym uşum __ . Sabah çok erken kalkmış. Hava çok güzeldi. Uzun süre beklemiş." demiş. bakmış küçük bir kelebek.. □ 3. Her şeyi anlatmış.__________________________ . Güzel bir kahvaltı yaptım. Yanıtlar 1. Bilge kişi adama bakmış ve demiş ki: Kelebeklerin ömrü bir iki gündür. Odanın penceresini açtım ve dışarı baktım. Daha son­ ra işe gittim. Kelebek adamla kalmak istemiş. 0 □ 2. Ses Kaydı Kız Çocuk: Anneciğim.. heyecanla "Se­ ninle dost olmak istiyorum. Benim babam gençken çok yakışıklı y mı§ ki de yakışıklı mıymış ? senin­ 6. Sonun­ da bilgi almak için bilge bir kişiye gitmiş. işaretleyelim Bana Bir Masal Anlat Anne Yanıtlar Doğru T. Tık.. *Oniar öğrencimişler. Dün aradım.. Sonra eve döndüm. □ m ► öğrencilerden metinle ilgili tümceleri okumalarını isteyin." diye kendine kızmış. tatlı rüyalar. Ceren ve Selin kardeş değil m iym işler ? gen on|arı kardeş zannediyordum. Aradan uzun zaman geçmiş. İstanbul'da hava hiç soğuk değilmiş _ 7.. 9. Aaa! Aslı evli miymiş ? 8. 0 m □ 4. DÜN NE YAPTIM? Dün sabah çok erken kalktım. Yaklaşık bir saat parkta yürüyüş yaptım. bir adamla dost olmak istemiş. burnuma çiçek kokuları geldi. öğretmene göre sen başarısız mıymışsın? O pilot değilmiş.tık. bu gece bana hangi masalı okuyacaksın? Anne: Bu geceki masalımızın adı 'Kelebek".. "Olmaz! Sen bir kelebeksin. hiç yaramaz değilmişim Ben küçükken çok sevimliymişim. Biz eskiden çok zenginmişiz. Adam kelebeği evine almamış. Dönmüş. Adam çok pişman olmuş. Sonra "Lütfen al beni içeri. 10. Adam birden sinirlenmiş. yanlışları T ile işaretlemelerini isteyin. -Dİ eklerinin yerine -miş ekini koyarak ye­ niden yazmalarını isteyin.

" demiş. adaya yüzmüş. verilen tümceden itibaren "delikanlının gözünden yeniden yazmalarını da isteyebilirsiniz. "Akdamar" olmuş.Bu etkinlikte öğrencilerden. Tamara bu sesleri duymuş ve hemen kıyıya koşmuş ama artık çok geç­ miş. Delikanlı kıyıya çıkmış ve S-flP8^ çok geçmeden Tamara'yla karşılaşmış. % </ Karşı kıyıdaki köylerin delikanlılarından biri bir gün çok me- rQk etmiş. bu nedenle yönünü yitirmiş. Ama babası zaten bir fırsat bekliyormuş gibi kızından habersiz sinsice kıyıya kendisi gitmiş ve ateş yakmış. iki genç göz göze gelmişler ve birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar. öfke içinde bu görüşmeleri engellemenin yollarını düşünmüş..________________________________________________________________________ .. anlatalım <’J5^ >. delikanlı da ateşin ışığına doğru yüzüyor.." diyebiliyormuş. fırtına başlamış.. bu nedenle yönünü yitirmiş._______________ . B ir türlü kıyıya çıkamıyormuş. Bir türlü kıyıya çıkamıyormuş. sevgilisinin seslerini duyamıyormuş. Yanıtlar 1. Tamara §||jgj|j adındaki kızın dillere destan bir güzelliği varmış ama babası ‘sjgy onu bu adada herkeslerden uzak tutuyormuş. yüzyıldan kalma kabartmalarla süslü. Nihayet bütün gü­ cü tükenmiş. m ÜL Efsaneye göre. O günden sonra genç kız her gece kıyıda ateş yakıyormuş.. ancak “Ah Tamara.. Ah Tamara. O günden sonra insanlar bu adaya "Ah Tamara" Adası demişler. Ardından metnin her paragrafını farklı bir öğrenciye okutup yeni sözcükleri açıklayın. tarihi açıdan çok değerli bir kilise bulunmaktadır. Tamara durumu anlamış ve o da kendisini gölün azgın dalgaları arasına bırakmış. kıyıya çıkıyor ve Tamara'yla giz­ li gizli buluşuyormuş ama kızın babası bu durumu fark etmiş.> Okuma çalışmasından önce öğrencilere yaşadıkları ülkenin. Bir gece Tamara ateş yakmak için tam kıyıya inecekmiş ama birden hava bozmuş. Aşağıdakilerden hangisi bu efsanenin asıl kahramanlarından biri değil? □ karşı kıyıda QTam ara □ Tamara'nın babası 3. dayanamış. Fırtınalı gecede ateşi kim yakmış? Qj| delikanlı [7] köydekiler □delikanlı □köydekiler □ Tamara [7]Tamara'nın babası 9 Yeniden yazalım. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş. Bu efsanedeki olay nerede geçiyormuş? □ Van Gölü'nde □ köylerde □ Akdamar Adası'nda 2. Bu havada gölde yüzmek teh­ likeli olur diye Tamara ateş yakmaktan vazgeçmiş. Akdamar Adası'nda bugün 10. Farklı bir çalışma ola­ rak öğrencilerden öyküyü. Fakat Tamara'nın babası ateşi bir müddet sonra söndürmüş. bugün Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda H çok eskiden bir babayla kızı yalnız yaşıyorlarmış. kentin. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş. Delikanlı karşı kıyıdan ateşi görmüş ve fırtınaya hiç aldırmadan kendini göle atmış. kendi kendine "Bugün de buluşmayız. sokağın adının nereden geldiğini bilip bilmediklerini sorun ve kı­ saca Van Gölü ve Akdamar Kilisesi'nden söz edin. verilen tümceyi sürdürmelerini ve öyküyü farklı bir biçimde sonlandırmalarını isteyin. Bu ad zamanla değişmiş. Daha sonra öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin.

mavi gözlüymüş. M urat artık derslere katılmayacakmış. Ben tanımıyorum. gibi).tümcelerini yazıp -yormuş ve -EcEkmiş eklerinin altını çizin. nasılsın? Eda İyiyim Nil. Bi­ ? raz Tom Cruise'a benziyormuş Eda Düğün ne zamanmış? Nerede olacakmış ? Nil 3 Haziran'da Cırağan Sarayı'ndaymış. kişilere aktarabilme muş O çocuk her gün süt içiyormuş. Nil Alo! Eda. gibi) vurgulayın. Dinlemenin ardından tahtaya diyalogda geçen • aksi belirtilmedikçe eylemin konuşma anından sonraki bir Evieniyormuş. Televizyon seyrediyorum. gibi) belirtin.) kipi ile ilgili açıklamalarınız! yapın. dinleyelim • eylemin geçmişte gönderimde bulunulan bir noktadan Tuğba Evieniyormuş sonra gerçekleşeceğinin başkasından öğrenildiği veya > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza. güya vb. • aksi belirtilmedikçe konuşma anında süren eylemleri anlat­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme tığını ama uygun belirteç ve(ya) bağlam yardımıyla konuş­ • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme ma anından öncesine de gönderimde bulunabildiğini [Or­ Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat han düne kadar b ir fabrikada çalışıyormuş. Dilbilgisi • eylemin sürdüğünü anlattığını ama bunun başkasından • ŞİMDİKİ ZAMAN (rivayet kipi! -diyormuş ( < -lilyor i-miş! • GELECEK ZAMAN (rivayet kipi) -lylEcEkmiş I < -lylEcEk i-mişI veya sonradan öğrenildiğini aktarmak üzere kullanıldığını Beceriler [Orhan bir fabrikada çalışıyormuş. gideceğim. uzun boylu. Eda öyle miymiş? Kiminle evieniyormuş? Nil Arda adında biriymiş. Bu Sözcük Alanı eklerden hareketle şimdiki zaman ve gelecek zaman rivayet • -miş eki ile kullanılan dolgu sözcükleri [sanki. . Gidecek misin düğüne? Nil Evet. Nil Biliyor musun? Az önce Tuğba aradı. 10 Tamamlayalım. Esmer. gibi). -EcEkmiş yapısı ile ilgili açıklamalarınızda ise bu ekin. Ne iş yapıyormuş? zamanda gerçekleşeceğini anlattığını ama uygun belirteç Bir şirkette yöneticilik yapıyormuş veya bağlam yardımıyla konuşma anından öncesine de Tom Cruise'a benziyormuş. Eda Ne iş 'yapıyorm uş Nil Mühendismiş. İstanbulluymuş. öğrencilerden ses kaydını sonradan öğrenildiği bilgisini aktardığını (A li yarın İstanbul'a dinlemelerini ve diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını isteyerek gidecekmiş. Evieniyormuş Beni düğününe davet etti. başlayın. Eda Ne kadar güzel. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. bir şirkette yöneticilik yapıyormuş Eda Nasıl biriymiş? Yakışıklı ____ faym ış o Nil Evet. Kapı saatlerdir çarpıyor- • Duyduklarını. Açıklamalarınızda -yormuş • Geçmiş zaman belirteçleri ekinin. Umarım mutlu olurlar. gönderimde bulunabildiğini [Murat dünkü derse katılacak­ Nerede olacakmış? mış ama sonra vazgeçmiş.

Farklı duman şekilleri.. Anneniz söyledi. Yılbaşı için Deniz Restoran'a gidelim. karlı havalarda ateş yakmak sisli havalarda dumanı görmek imkansızmış. gerekiyorsa bu eklerle ilgili kuralları hatırlatın. -yormuş eklerini belirlemelerini isteyin.Yarın önemli bir sınavı varmış. telefon gibi haberleşme araçları yok­ tu. Duyduğuma göre kardeşin yeni bir iş arf ıyormuş orada çok iyi bir grup cal acakmış . . Çünkü yağmurlu. *Bu akşam onlar da geliyorm uşlar. -um -sun -uz -sunuz -lar mu Örn GELECEK ZAM AN Adıl Eylem - ben sen 0 biz siz onlar konuş yap katıl bin -ma -me Zam an Eki -acak/-yacak -ecek/-yecek 7 mı mi Zam an Eki K iş i Eki -mış / -ymış -miş / -ymiş -ım/-im -sın/-sin . 12 Bilgi verelim O Devirlerde.Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. git miyormuşsun 2. Antropologlara göre tarih öncesi devirlerde insanlar haberleşmek için duman kullanıyormuş. 6. > Bu çalışmada paragrafı siz okuyun. 0 devirlerde mektup. farklı anlamlara ge­ liyormuş. Doktoruna göre sen dengeli besleniyor muymuşsun? 0 eskiden nerede yaşıyormuş? Müdüre göre biz iyi çalışmıyormuşuz. 0 bize katılm ayacak mıymış? Biz onu beklemeyecekmişiz. insanlığın gelecek yüzyıldaki en büyük sorunu susuzluk ol acakmış 3. Televizyondan öğrendiğime göre havalar yakında soğı ı yacakmış 8. Doktorum bana çok kızıyor. Şimdi bir şirkette yöneticilik yap tyormuş . Bu sabah öğretmenin aradı. siz hiç süt içmiyormuşsunuz. 7.Serpil sinemaya niçin gelmedi? ir meyecekmişim . Duyduğuma göre 4. Bundan sonra bir sigara bile 1. Tabi bu haberleşme aracını her zaman kullanmak müm­ kün değilmiş. Yanıtlar 5. Dün lisedeki arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım. söylediğine göre derslere hiç . öğrenciler­ le bu tümceler hakkında konuşun. telgraf.ŞİMDİKİ ZAM AN Adıl Eylem ben sen o biz siz onlar gel konuş yaşa beslen iç çalış Zam an Eki -mı -lıîyor -(i)yor -(u)yor -(ü)yor -mi mu mu -muş -ymuş K işi Eki Ben uykuda konuşuyormuşum. Yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden -miş.IZ /-İZ -sınız/-siniz l-igr/-lerl iç bekle Örnekler Ben bu ilaçtan her gün bir tane içecekmişim. *Siz bu otobüse binmeyeceksinizmiş? 11 Tamamlayalım >.. Onlar bizim için de rezervasyon yapacaklarmış. ders çalış ocakmış . 123 . Yarın toplantıda sen konuşacakmışsın.

^L_.. Telefonum hep açıktı.. Güya.. belki birkaç ay sür üyormuş . matematik işlemleri. sözde • duydum ki • güya 3. hesaplamak. ticaret gibi anahtar sözcükler yazın. Duydum k i benimle bir daha görüşmek istemiyormuşsun.. ... ^ """'Vf ..... boncuk.. Onun her za- manki yalanlarından biri bence. Tarihte ilk mektupları bundan 4000 yıl önce Anadolu'da Hititler kul­ lan jjw 7W M ^__. aramış ama telefonum kapalıymış.. kervan. Bu yüzden Hititler sadece çok önemli durumlarda birbirlerine mektup gönder. vereceğiniz örnek tümceler üzerinde açıkladıktan sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. ......f'riv... sürdürelim > öğrencilerden ilk iki görsele ait boşlukları -miş ve -yormuş eklerini kullanarak tamamlamalarını. deve kervanı. Taşlara mektup yazmak birkaç gün. Bilim tarihçilerine göre.. Ama bu mektuplar. ...iyormus_____ O devirlerde hesap makinaları yoktu.. ...13 Tamamlayalım..... 2... hesap yapmak. ...ir: 14 Yerleştirelim > Verilen sözcüklerin anlamlarını. Bu mektupları yazmak da bir yere ulaştırmak da çok zor m uş______ Çünkü o za­ manlar kağıt yokIM î _______ insanlar bu mektupları taş üzerine yaz3 'ormul ___ . Sanki______ kendisi her şeyi doğru yapıyormuş gibi bana kızıyor. .. ulaşım. bugünkü mektuplara hiç benzeJ” tyorm.. diğer görseller için de.. Bu çalışma için tahtaya abaküs.. Sözde__ tatilde Paris'teymiş. Yanıtlar sanki • 1. .. _. Eskiden bugünkü hızlı ulaşım ve taşıma araçları yoktu.... giriş tümcele­ rinden yola çıkarak birer paragraf oluşturmalarını isteyip oluşturdukları paragrafları sınıfta okutarak yanlışlarını düzeltin... Doğru mu? 4... saymak.. Tarihçilere göre.... hatta birkaç hafta.. ..

İnsanların çoğu sadece dedikodu olsun diye dedikodu. Haydi hoşça kal! 4. Kadınlar dedikoduyu erkeklerden daha çok seviyormuş. : izledim. Nick Emler "Düşüncelerimizi diğer insan­ larla paylaşıyoruz ve bu şekilde iletişim kuruyoruz. elbiseleri. Unutma filmden sonra yine ara­ Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor . sanki bayılacak gibi oldum. Annem "Kapat şu telefonu!" diye ba­ ğırmadan kapatalım.00'yı tercih ediyor ve dedikoduların konusu çoğunlukla ge­ çen hafta sonu oluyor. izledim. yemeklerde ve partilerde dedikodu yapıyor. 5. Ayy! Tarkan ne kadar değişmiş." diye cevap verdi ya. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Araştır­ maya göre insanların dedikodu alışkan­ lıkları şöyle: 1. Ar­ dından metni okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. Onu bırak da. "Kaç ya- 4. Her yıl daha da gençleşiyor. kaset. Verilen soruları yanıt­ lamalarını istemeden öğrencilere Size göre m etindeki araştırma sonuç­ ları doğru mu?sorusunu sorun ve son olarak onlardan metne göre yan­ lış bilgiler içeren tümcelerin doğrularını yazmalarını isteyin. Aylin : Tarkan'dan sonra dikkat etmemişsindir. Ece : Belki ama İbrahim Tatlıses'i izledim. Tarkan "Yeni kaset için çalıştım. . kendilerinin ve ülkelerindeki insanların magazin olaylarıyla ilgilenip ilgilenmediğini sorarak konuşma ortamı yaratın. yapıyo r büs işletmeciliği. 8.. Urfa'ya okul yaptıracakmış. şındasınız?" diye sordular. insanların % 62'si boş zamanlarında dedikodu yapıyor. Ses kaydını dinletin ve tablodaki bilgilerin hangi ünlülere ait olduğunu seçip işaretlemelerini söyleyin.15 Okuyalım. 3. Ses Kaydı MAGAZİN HABERLERİ Aylin : Alo! Ece. 6. otel. Tarkan ne yapsa sen hayran olursun. Daha sonra öğrencilerle fotoğraftaki ünlüler hakkın­ da konuşun ve öğrencilerden tablodaki bilgileri incelemele­ rini isteyin. Bu akşam Cem Yıl- 3. 2. sırf dedikodu olsun diye dedikodu yapıyor. Aylin : Kimi özlemiş? Ece : Aman canım. ama izleyicilerimi ve konserlerdeki heyecanı öz­ ledim. Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor. aileleriyle ve magazin olaylarıyla ilgili dedikodu yapıyor_____________________ diye yaptırıyor. "Kaç yaşında gösteri­ yorum?" deyip cevap vermedi. izledin mi programı? Ece tanıyamadım. En önemli dedikodu konusu arkadaşlar ve aile çevresi. insanların %97'si. Sizce kim ler daha çok dedikodu yapıyor? Sizce insanlar daha çok ne hakkında dedikodu yapıyor? gibi sorular sorarak "dedikodu" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. 7. Dr. oto­ 1. insanların çoğu kötü niyetle dedikodu yapıyormuş. magazin olay­ larını konuşuyor. insanlar dedikodu için en çok pazartesi gününü ve saat 16. Özledim dedi ya. arkadaşlarıyla. İnsanlar uzu n dedikoduları daha çok pazartesi g ü nleri ______ yapıyor : Aman! Sen de bir hoşsun. insanların %17'si ilk randevuda dedikodu yapıyor. para kazanmak için değil Urfa'ya hediye olsun İnsanlar daha çok hafta sonuyla." dedi. görüşürüz. Aylin : Aman sen de." demiş. Araştırmanın yöneticisi Prof. %5'i ise kötü niyetle dedikodu yapıyor. Doğum günü varmış. Yanıtlar Aylin : Bu adam da ne çok iş yapıyor. ne ilgisi var? Okulu Ece : Hoşça kal. Dedikodu yapıyor musunuz? > Öğrencilere "Magazin Haberleri" başlığının ne anlama En çok kim inle ve ne hakkında dedikodu yapıyorsunuz? geldiğini. Saçları. Sanki başka bi­ ri gibi olmuş. ben de hayran hayran izledim. Çok sayıda insan boş za­ manlarını böyle geçiriyor. o "özledim. Ece : Bilmem onu izlememişim. Hülya Avşaı'ı izledin mi? Kadın ne kadar güzel olmuş öyle. işaretleyelim _____ M agazin Haberleri > Metni okutmadan öğrencilere. insanlar uzun dedikoduları hafta sonuna saklıyormuş. maz'ın filmi var. doğrusunu yazalım / / 16 Dinleyelim. tamam anladım. yacağım. ÛEDİKÛDÜ İÇİN m U¥GÜN ZAMAN İngiliz bilim adamları 2000 kişi üzerin­ de "dedikodu" hakkında bir araştırma yapmış.. insanlar en çok iş yerindeki olaylar hakkında konuşuyormuş. Bazen zararsız bir şekilde de­ dikodu yapıyoruz ama bazen de dediko­ du yakınlarımızın kalbini kırmamıza ne­ den oluyor. Aylin : Tamam. sunucu "Amerika'da neler yaptı­ nız?" diye sordu. insanlar dedikodularında önemli olayları değil. şimdi de okul mu? Ece 2. insanlar en çok iş yerinde.

Yakın gelecekte bilim adamları kanser. kendinize kıyafet almak istiyorsunuz. İster tnan İster İnanma. 4 ingilizler trafik sorununun çözümünü göklerde bulmuş. Böylece insan ömrü uzayacakmış. Ayrıca akıllı alışveriş sepet­ leri. Bilgisayarlar mağazadaki kıyafetleri fotoğrafımızın üzerine yer­ leştirecekmiş. AİDS gibi hastalıklara çare bulacakmış. / Doğum gününü kutluyormuş. alışverişteki zaman kay­ bını azaltacakmış. öğrencilerden metinde anlatılan konuyla ilgili düşüncelerini anlatmalarını ve son olarak da fotoğrafların hangi metinlerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. / Okul yaptırıyormuş. Bazen uzun süre kuyruklarda bekliyoruz. Yaşını söylemek istemiyormuş. > Etkinliğe metinleri farklı öğrencilere okutarak başlayın ve her metnin okunmasının ardından. Ama bazı yeni buluşlar... / Uzun zaman ABD'de yaşamış. örneğin. Fiyatı da günümüz taksilerinden daha pahalı ol­ mayacakmış. alışveriş tutarını sepetin içindeki ürünlere göre kendisi hesaplayacakmış. sonra birçok farklı malzeme denemiş ve dört yıldan faz­ la çalışmış. & Alışverişte çok zaman kaybediyoruz. Wang bu ayakkabıyı yapmak için önce ördekleri incelemiş. Böylece hem alışveriş daha kısa sürecekmiş hem de daha kolay karar verecekmişiz.. çok ilginç bir ayakkabı icat etmiş. / Televizyonda filmi varmış. . Günümüzde insan hayatı için üst sınır 120 yıl ama tıptaki gelişmeler sayesinde artık insanların 150 yıl yaşaması mümkün ola­ cakmış. / Cem Yılmaz 17 Okuyalım. Ayakkabıların uzunluğu 180 cm. Jetpod adlı hava taksileri 2010 yılından sonra hizmete girecekmiş. yazalım /. Bu ayakkabıyla suyun üzerinde yürümek müm­ künmüş. Ayrıca bu hava taksileri daha hızlı ve daha az gürültülüymüş. Bu taksilerle 40 km. yolu 3-4 dakikalık bir zamanda gitmek mümkün olacakmış. Çin'de Wang VVenting adlı bir lise öğrencisi. imiş ve ördek ayağına benziyormuş.Tarkan Neler Yapmış? Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses / Çok değişmiş.

Bu çip.A Yakında köpek sahipleri. köpeklerin o anki durumunu yorumlayacak ve sahibine bilgi verecekmiş. . cep telefonlarından köpekleri ile ilgili mesaj alabilecekmiş. Böylece sahibi o anda köpeğinin psi­ kolojik durumunu öğrenecekmiş. Bunun için telefona bir çip takmak yeterllymiş. 18 Bir tane de biz ekleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden 17. etkinlikte okudukları metinleri örnek alarak yakın gelecekte kullanılmaya başlayabilecek bir teknolo­ jik gelişme veya buluş hakkında bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin.

Ortahisar'da gör­ metinler ile ders kitabı. kar ve akarsuların etkisiyle bu lavlardan doğal sütunlar meydana >■Okuma sırasında tahtaya Kapadokya bölgesidir. Bu nedenle Kapadokya bölgesi doğa ve tarihin etkileyici bir bir­ leşimidir. ansiklopedi gibi bilgi verme amaçlı kemli bir kale. Buralarda pek çok yapı. Türkiye'de veya başka ülkelerde dünyaca ünlü hangi tarihi ve turistik yerleri gördünüz? Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. • niteleme amaçlı haber kipi çekimlerinde anlatıma tür anla­ mı kattığını I-Gel şu elbiseyi alalım. . Zelve Vadisi'nde bi­ siklet turlarına. gibi resmi yü'nde şaşırtıcı mimarisiyle Kubbeli Kilise. gibi). Göreme'de büyük biraçıkhava müzesi. Orgüp'te ise çok sayıda şarap mağazası bulun­ metinlerde (şimdiki zaman hariç diğer çekimlerde) tahmin maktadır. volkanik lavlara in­ sanların şekil vermesiyle ortaya çıkmıştır. ev sahipli­ gelmiş. Kapa­ Oraya ne zaman gittiniz? dokya M. Kapadokya'daki başlıca turistik yerler Göreme. birleşim i­ kiliseler. Jeolojik dönemlerde aktif yanardağların lavları Kapadokya bölgesine yayılmış. > Açıklamalarınızın ardından metni öğrencilere bir kez daha okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. Orgüp. milyonlarca yıl içinde rüzgar. taşımıştır. in­ sanlar da bu peribacalarının içine ev ve kilise yapmış ve böylece binlerce yıllık medeniyetlerin izini günümüze taşımıştır. bu yapıların yanı sıra bölgeye özgü el sanatlarını. tarihi mirasları ve doğal güzellikleri de görmek mümkündür. belirsiz geçmiş zaman. Türkiye'de en çok nereyi görmek istiyorsunuz? Romalılara ve Türklere ev sahipliği yapmıştır. gibi). işaretleyelim /____j > Metni okutmadan önce öğrencilere. Soğanlı Köyü ve Ürgüp'tür. gerçekten çok ucuz / *ucuzdur. yönetmelik. Bu yapıtların duvarlarını da d ir sözcük ve sözcük öbeklerini yazarak öğrencilerin dikkatini - resimlerle süslemişler. bu­ Daha sonra insanlar peri bacalarından kendilerine barınaklar. pın. 2000 yılından bugüne kadar Asurlulara.ö. ortaya çıkmıştır. Avanos'ta ziyaretçiler için çömlek atölyeleri. Açıklamalarınızda -Direkinin. herhalde vb. Kapadokya'da her biri farklı özelliklerde pek çok turistik yer bulunmaktadır. Şu denize bak nasıl da m avi / *mavidir. anlatma amaçlı olmaksızın da sıkça kullanıldığını vurgula­ yın. Zelve Vadisi.) • Duyuru. Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir. Bu sütunlara bölge halkı "peribacası" adını vermiş. Perslere. güzellikleriyle ziyaret­ D ire kine çekin ve bu ekle ilgili açıklamalarınızı bu aşamada ya­ çileri hayrette bırakmaktadır. belki. hayrette bırakmaktadır. yer altı şehirleri yapmış. ğ i yapmıştır. Bölgedeki yapılar. • daha çok haber kipi ile eylemlerin şimdiki zaman. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 6 saat / Yoğun 4 saat 19 Eşleyelim. Gö­ reme ve Avanos'tan oluşan "Kapadokya" bölgesidir. ve gelecek zaman çekimli biçimlerine ekle­ nerek konuşucu odaklı tahmin anlattığını {-Ahmet derse ne­ den gelmedi? -Nereden bileyim. özellikle yasa. Ayrıca. anlamına gelmektedir. hastadır / *hasta. ilan ifadeleri Dilbilgisi • PEKİŞTİRME -Dir Beceriler • Tahminlerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme • Duyuru. yağmur. Kapadokya'da doğa olayları peribacalarını oluşturmuş.Sözcük Alanı • Tahmin bildiren sözcükler igaliba. mümkündür. Bölgenin adı da Kapadokya bölgesini gördünüz mü? sorularını sorarak "Kapadokya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun ve metni okutun. at sırtında gezilere ve uzun yürüyüşlere uygun doğa. duyuru. lunmaktadır. Soğanlı Kö- • yazılı dilde.

Kapadokya bölgesinin adı Asur dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelir.Postacıdır. şekil vermek [3] biçimlendirmek Yanıtlar 1. Mitolojiye göre dünyanın ilk güzellik yarışması burada gerçekleşmiştir ve üç güzel tanrıça arasından Afrodit birinci olmuştur.. İnsanlar peribacalarından kendilerine evler yapmışlar.. . Bandırma'dan 30 km. -dur/-tur/-dür/-tür . Kent çevresinde doğal güzellikler ve tarihi kalıntılarla iç içe pek çok kasaba bulun maktadır Edremit ve Altınoluk (Oksijen Cenneti! bu yöredeki kasabalardan bazılarıdır .Telefonu açmıyor. .. hayrette bırakmak [T] şaşırtmak 2. . Kuş Cenneti'nde 257 tür kuş___ mrchr____ postacı hasta uyuyor gelmiş yazacak İstanbul -d1r/-tır/-dir/-ti r. 129 . Ortahisar'da büyük bir kilise bulunmaktadır.Kapı çalıyor. masmavi denizi ve doğası yerli ve yabancı turistleri bu şehre çekmek­ tedir. Peribacalarını insanlar yapmamıştır. yazmayacaktır. uzaklıktaki Gönen.. 5.. ortaya çıkmak [U oluşmak 3. boşlukları uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. Ege ve Marmara kıyıları boyunca kilometrelerce uzunluktaki kumsallan.Herkes gelmiş midir? .Bekleme.. 20 Yerleştirelim Doğru Yanlış □ 0 E 0 □ □ □ 0 [7] G > öğrencilerden metni okumalarını.Çok geç kaldık. . . Balıkesir'de pek çok uygarlık yaşamıştır_______ ... büyülemektedir • yaşamıştır • bazılarıdır merkezidir • bulunmaktadır • gerçekleşmiştir • vardır Balıkesir....Mektubuma cevap yazmadı.Uyuyordun Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur.1.. şifalı kaplıcalarıy­ la ünlü bir dinlenme merkezidir ______Akçay da şifalı kay­ nak sularıyla bir başka kaplıca merkezidir. Bölgedeki ilginç bir başka yer de Bandırma yakınlarındaki Kuş Cenneti'dir. . Peribacalarının içindeki resimler eski medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. küçük kasabaları ve doğal güzellikleriyle eskiden beri ziyaretçileri büyülem ektedir .

If c ş t : • En fazla 25 yaşındaki kişileri tercih ediyor.ra-. • Yabancı dil için sertifika ya da diploma istiyor..<groiipnota. 2 Pazarlama Direktörleri Pgkpyongdong Jaejön ŞİRKETLER GRUBU Şirketimiz. ilan 5. • K o n u su n d a u zm an • Yabancı dil sertifikalı ""*• Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasa­ basında on yıl boyunca hiç yağmur yağ mamıştır Pazarlama direktörleri alacaktır. BİLİYOR M U S U N U Z ? '»*■Güney Kore'nin başkenti Seul. Yanıtlarını birlikte kontrol edin.■L 22 Okuyalım. Şirketimiz Yoi ya p ım işlerinde tecrübeli İNŞAAT VE HARİTA i alacaktır "“*■Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıj*^______ 3da-as@ ada. / / / / / . ilan 3. / / S Rodin'in ünlü “Düşünen Adam" heykeli İtalyan şair Dante'ye alt tir ____ • En az beş yıl deneyimli eleman arıyor.ve yüksekliği 979 metrej*^_____ • Yaş önemli. / • E-mail adresi yok. ilan 4. işaretleyelim 21 Tamamlayalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -D ir e ki ile açıklamalarınızı özetle­ > öğrencilerden etkinlikte yer alan ilanları incelemelerini ve bil­ dikten sonra öğrencilerden boşlukları bu ekin uygun biçimleri ile tamamlamalarını isteyin. . »"*■En fazla asfaltlı yol Fransa'da d ır. Kang no ng SEOUL USuttpdo In ch’örf* 4 „W ö nju S uw ön ' Ch!>niu Ulsan. ilan Mumyaların ayak parmakları tek • Boğaziçi Üniversitesi mezunla­ rını tercih ediyor. ilan 2. 48/1 Emek / ANKARA 230 yılı savaşsız gec m-iştir ADA İnşaat A. ...com \ T. • Faks numarası var. / / / / • Yabancı dil önemli değil. ü n iv e r s ite m ezu nu SATIŞ ELEMANI ALACAKTIR : H S " a r ı" 4 Adres: Gölköy Sok. Dünyanın en yüksek şelalesi • Fotoğraflı özgeçmiş istiyor.! c a iz in i sist&rnkrt hakkında deneyimli' adaylan fe rd a edecektir io>nkiÇ<. __________ _VJ vs medikleri sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden öğrenmelerini.^!''.coi ^ATAŞ&KOMTAŞ . . p M : r '• * Ecza d £ p ö scnr-ın /£ süpem izttktrfcrı'. Kore dilinde 'başkent' anlamında dır . sonra da tablodaki bilgilerin hangi ilana ait olduğunu bulmala­ rını isteyin. Angel Falls Venezüella'da. Kozmetik ve bebek ürünlerinin » Şirket yönetiminde deneyimli Türkiye genelinde pazarlanma» konusunda.i >"*• Eiffel Kulesi'nin tepesine İnşaat sektöründe lider KARAT AŞ&KOMTAS kadar 1792 basamak var^ "»► Geçen 3500 yılın sadece S i y a f ^ ^ • Lise m ezunu • Satış konusunda en az 3 y ı l d e n e yim li şirketler grubu yeni elemanlar aramaktadır HALKLA İLİŞKİLER UZMANI • 2 5 ya şın d an kü ç ü k • En az 3 y ıl d e n e y im li .Ş. / tek sarılarak mumyalan mıftır . Firmamız • B ü ğ ö ^0 0 M ^fŞ !fe s i ya ■/.

babalarının. > öğrencilerden bir yakınlarının (annelerinin. çalışıyor. Erkek: Toplantı nasıi geçti? Kadın: Toplantı olmadı. ~ 7 ACABA NE YAPIYORDUR? Kadın: Efendim? Erkek: Alo. sağol. Arayacaktır mut­ laka. Yanıtlar Doğru Yanlış 1. m 0 3. Birazdan yemeğe çıkacak. Kadın: Sen nasılsın. Çok üşüyorum. B rolündeki öğrencilerin s. işaretleyelim 24 Biz de tahmin edelim Acaba Ne Yapıyordur? > Bu çalışmada önce resimlerdeki kadın (Aylin) ve erkeğin (Gökay) ayrı ayrı yerlerde olduğunu. çalışıyorum ve seni özlüyorum. ertelediler. grip gibiydi. . Eminim şimdi 2 5 Dinleyelim. Sen nasılsın? Ben de seni dü­ şünüyordum. Çok özlüyorum onu. Daha sonra öğrencilerden dinledikleri diyaloğa göre erkeğin tahminlerinden hangilerinin doğru. O da beni özlüyor mudur? Dün akşam telefonda "öğlen ararım seni. Grip gibiydin. iyileşmiş midir? Umarım kendini daha iyi hissediyordur. bir değişiklik yok. Orada hava na­ sıl acaba? Bu sabah saat 10. iş yeri de ısınmıyor bu aralar." dedi. metinde erkeğin.00 olmuş! Birazdan öğle tatiline çıka­ caktır. aşkım nasılsın? Kadın: iyiyim bir tanem. Erkek: Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun9 Kadın: işteyim. Şu anda işte. hangilerin yanlış olduğunu bulmalarını isteyin. Gökay'ı özlüyor. s 0 >. Bir tanem acaba şimdi ne yapıyordur? iştedir Büyük ihtimal­ le çalışıyordur.. Tahminleri tahtaya yazın. Erkek: Neyse. neleri yanlış tahmin ettiğini tahtaya yazın.. Erkek: Kendine dikkat et. Eminim iyi geçmiştir. Nasıl oldun7 Kadın: Aynı.23 Dinleyelim. kardeşle­ rinin. neden? Kadın: Bilmiyorum. saat 12. eşlerinin vb. s 0 5. kadının o an yaptığı işlerle ilgili tahminlerinin anlatıldığını belirtin ve ses kay­ dını dinletin. neler yaptığını tahmin ettiği kişiyi telefonla aratın ve neleri doğru. canım? iyi misin? Erkek: Ben iyiyim. Kadın: Ben de. Eğer mümkünse öğrenciler­ den birine. Erkek Aaa. Bu hafta kendini daha iyi hissediyor. Toplantısı iyi geçti.l68'i açmalarını isteyin.Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gru­ plar oluşturun. 0 0 7. Yarın olacakmış.00'da toplantısı vardı. tamamlayalım > öğrencilere şarkının sözlerini okumalarını söyleyin ve anlamadık­ ları bölümleri açıklayın. çalışıyorum. Birazdan arayacaktım. Hepsi bu. Birazdan yemeğe çıkacağım. □ 0 4. □ 0 6.l 67'yi. ilaç içiyorum ama geçmiyor bir türlü. Am a en iyisi ben arayayım onu. □ 0 2. Daha sonra şarkıyı dinleterek boşluklara ge­ lecek sözcükleri dikte etmelerini isteyin. Aaa. Aklım hep sende kalıyor. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s.) şu anda neler yapıyor olabileceğini tahmin etme­ lerini isteyin. Toplantı yarın olacak. unutmaz. Geçenlerde hastaydı. Birazdan Gökay'ı arayacak.

Yıllar geçer. Sadık. Sadık İstanbul'da alır □ ve köy köy gezmeye başlar □ . anlatalım Neleri Hatırlıyorsun? Neleri Hatırlıyorsun? Ali Sadık. re arabasını arar ama bulamaz. daha sonra kitaplarını kapatıp hatırladıkları tüm bilgileri grup arkadaşlarına anlatmalarını isteyin. gelir □ ancak Sadık'ın sağlığı çok kö­ Bir nehrin yakınında oturup dondurmala­ tüdür □ . Deniz. . "Arabamı büyük dondurma firmaların­ 132 Muğ­ mak için İstanbul'a gi­ der. Din­ leyen öğrencilerden de.Yıl­ dava dondurma yemek isterler □ ve bir lar geçer. ölmeden önce oğlunu dan biri çaldı!" diye düşünür □ . Ancak son zamanlarda Üniversitede gazetecilik okumak için işleri kötü gitmektedir □ . O sırada tartışmalar devam etmektedir. Üniversi­ la'da. Usta tede gazetecilik oku­ rın hepsini bitirirler □ . ve çiftlikte Deniz için çok güzel bir ha­ yat başlar □ . küçük oğlu Deniz beş yaşına gün Ali Usta'nın arabasını çalarlar □ . küçük oğlu Deniz beş yaşına gelir ancak ve köy köy gezmeye başlar. Etkinliğin sonunda okuduğu metinden en çok tümceyi aklında tutan öğrenciyi belirleyin. arkadaşlarını dinlerken. Dedesi. da politikayla ilgilenir çünkü herkes büyük ve cezaevine girer. Ali Usta kendi dondurma­ girer □ . . durmacıdır □ . Deniz orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki tartışma­ lar devam etmektedir □ . Ancak kasaba­ nın yaramaz çocukları bedava dondurma Sadık'ın sağlığı çok kötüdür. Deniz ye düşünür. sını çalarlar. Ali Usta kendi don­ seyin Bey Sadık'a kızar ve onunla bir daha ko­ durmalarının reklamını yapmak ister Bunun nuşmaz. Ne yazık ki eşini doğumda kaybeder. Kasabadaki bütün dondur­ orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki macılara gider ve arabasını ister. DGN&ÜIMA. Deniz. çünkü herkes İstanbul'a gider □ . anlatalım Okuyalım. çiftlikte çok çılgın. Ne ya­ Ancak kasabanın yaramaz çocukları be­ zık ki eşini doğumda kaybeder □ . durmaların hepsini bitirirler. Ancak son zamanlarda iş­ leri kötü gitmektedir. . Sadık İstanbul'da evlenir ve bir oğlu için son parasıyla bir dondurma arabası alır olur. 8. Ege'ye W götürmek ister □ . kendi sayfalarında bulunan metin üzerinden onun hatırladığı tümceleri işaretlemelerini isteyin. Sadık. bir köyde don­ durmacıdır. Ali Usta uzun sü­ harika bir aileyle karşılaşır. bir köyde don­ Sadık. "Arabamı amcası.> Oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden kendi sayfalarındaki film tanıtımlarını akıllarında olabildiğince çok bilgi tutabilmek amacıy­ la birkaç kez art arda okumalarını. ünite \ fŞil Okuyalım. Bu markaların dondur­ nedenle babası Hü­ malarından almaktadır. Ünite 8. ölmeden yemek isterler ve bir gün Ali Usta'nın araba­ önce oğlunu babası Hüseyin Beyin yanına. Ali Usta Muğla'da. babaannesi. Bu nedenle babası Hüseyin larının reklamını yapmak ister O Bunun Bey Sadık'a kızar □ ve onunla bir da­ için son parasıyla bir dondurma arabası ha konuşmaz □ evlenir □ ve bir oğlu olur □ . çiftlikte çok a ! çılgın. O sırada yaramaz çocuklar fek tek hasta olur □ . Üniversite yılların­ re arabasını arar □ ama bulamaz □ . harika bir aileyle karşılaşır □ . Üniversite yılların­ büyük markaların dondurmalarından al­ da politikayla ilgilenir □ ve cezaevine maktadır □ . Bir nehrin yakınında oturup don­ Ege'ye götürmek ister. yaramaz çocuklar tek fek hasta olur. Egeli bir çiftçi­ nin oğludur. Ka­ sabadaki bütün dondurmacılara gider ve arabasını ister □ . Ali Usta uzun sü­ SAYM AK DONDURMAM babası Hüseyin Bey'in yanına. yengesi ve kuzenleri ile tanışır ve çiftlik­ büyük dondurma firmalarından biri çaldı!" di­ te Deniz için çok güzel bir hayat başlar. Egeli bir çiftçinin oğludur □ .

• eylemlerin düzenli olarak veya sıklıkla gerçekleştiği bilgisini ak­ tardığını [Bu sınıfları hademeler temizler. Alaska gibi Kuzey Kutbu'na yakın • Alışkanlık.000m. gibi). Soyluların cesetlerini ise yak arlar 2 İşaretleyelim . Suriye ve Ürdün çöllerinde yaş arlar Büyük çoğunluğu çobandır. gibi). • Kültürel özellikler. matematik işlemlerini. Resimlerin hangi toplumla- duklarını ve bunun nedenini sorun. Grönland. Din­ öğrenciler devam eder.000'i bile bulmaz. izin alma kalıplarını kullanabilme yalı ataerkil bir düzendir. hatta onları kurban edebil irler TİBETLİLER Denizden tam 5. İki kere iki dört eder. İS İ . Aile düzeni çokkarılılığa da­ • Geniş zaman yapısı kullanılarak oluşturulan emir ak­ tarma. deyimler ve kalıp sözler derisinden yap a r la r . bir ırmağa ya da ıssız tepelere at arlar . dürüst. Bu nedenle akıl dışı olaylara. Afrikalılar atalarına büyük saygı duyarlar ve onların ruhu­ aşiret denilen feodal yönetim düzenine bağlıdırlar. Ffalkın büyük çoğunluğu et ye mez Ölü­ lerini göm m e z le r . O kültü­ kültürlere ait benzer bilgiler vermelerini isteyin. Öğrencilerden ri. leme sırasında onlardan.. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili söz­ cükler. koyun ve keçi yetiştir irler onların eti ve sütü ile beslen irler . Cesetleri parçala rlar . istekte ve ricada bulunma. Aileleri şeyhler yönet i r . lıkları anlatmaya da elverişli olduğunu [Güneş doğudan doğar. Bir sonraki kura başarılı 1 D inleyelim . Beceriler • Geniş zaman ekini doğru kullanabilme • Düzenli olarak yaptığı işleri ve alışkanlıkları hakkında bilgi verebilme BEDEVİLER Özellikle Arabistan. Konuk Dilbilgisi ağırlamaktan büyük zevk duy a rla r. neşeli ve misafirpeıver in­ Kendilerine inuit de rler . Disiplin başarıyı getirir. eylemlerini geniş zamana çevirerek tahtaya yazıp bu tümceler kendilerine ilginç gelen farklı kültürel özellikler ile ilgili konuşma­ larını isteyin. Sayıları 2 milyonu g e ç » :__ ve Çinlilerden çok Moğollara benze rlar . Daha sonra öğrencilerden farklı ra/kültürlere ait olabileceğini tahmin etmelerini isteyin. çünkü onlar için cansız bedenin bir anlamı yoktur. Burunlarını birbirine sürterek selamlaş trlar .Sözcük Alanı ESKİMOLAR • Geniş zaman belirteçleri Kanada. yükseklikte adeta "Dünyanın damında" yasa rlar . Her sabah 25 dakika egzersiz yaparım. Giysilerini ve ayakkabılarını hayvan sanlardır. Deve. • birçok ülkenin özellikle taşra bölgelerinde hala kabile hayatı ege­ nu sürekli yanlarında hissef derler . Büyücüler insanlara ceza ve­ re b ilir___ . Açık­ lamalarınızda geniş zaman eklerinin. anlatalım > Üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencileri giriş > öğrencilere paragraflarda anlatılanlardan en çok neyi ilginç bul­ fotoğrafları hakkında konuşturun. paragraftaki boşlukları dinledikleri di­ 6 eylemlerin düzenli olarak veya sık sık gerçekleştiğini anlattığı için yaloga göre tamamlamalarını isteyin. Barışçı. hırsızlık gibi şeyler • GENİŞ ZAMAN -(E/İ!r Eskimo topluluklarında hiç ol m az . büyü ve büyücülere çok inan trlar . yineleme bildiren ifadeler bölgelerde yaşa r la r . Irak. Ardından paragrafları doğa olaylarını. üzerinden geniş zaman yapısı iie ilgili açıklamalarınızı yapın. Türkler çayı çok sever. genellemeleri ve alışkan­ farklı öğrencilere okutarak yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Alkol dikkati azaltır. Toplam nüfusları 100._ . Söyledikleri tümcele­ rün genel özellikleri konusunda sorular sorun. onlar da » Kültürü ve gelenekleri ile ilgili bilgi verebilme AFRİKALILAR • Bilgi verme amaçlı anlatımlarda geniş zaman yapısını kullanabilme Afrika coğrafyasında çoğu bağımsız elliye yakın devlet vardır ama Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat mendir. Sibirya. Kavga. tam am layalım > Bu etkinliğe öğrencilere ses kaydını dinleterek başlayın.

bu renk sana yakış maz . öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üzere so­ sınız. Güneş doğudan doğ ar 7. "ben. gibi). Aylin okumayı çok sever. kızmaz. 5. Anne. Türkiye'de bankalar akşam saat beste kapan ır 4. -Sanmam. . 9. Lütfen şurayı imzala r mısınız? 6. koş­ mam/koşmayız.. (-lar/-ler) *0 buraya sık sık geler. -Kaldırı­ daha almaz mısınız? gibi) vurgulayın. Soyluların cesetlerini yakarlar. gelmem/gelmeyiz. gülm ezler gibi) ru tümcelerinde de kullanıldığını (Adınızı söyler m isiniz? Şurayı Bana çok ilg inç geldi. □ gi|pil mı -m/-ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben dondurmayı çok severim. çünkü Eskimolar selamlaşmak için burunlarını birbirine sürtüyor. Akşam evde görüş ürüz . asla et ye mez . -sın/-sin/-sun/-sün Sen bana biraz yardım eder misin? mu - Biz yağlı yiyecekler yemeyiz. □ Tibetliler ölülerini gömmezler. rica. olumsuzluk ekinin kullanıldığını Ialmazsın. Yanıtlar 1. gibi). biz" kişileri için -rriA • tahmin anlatmasına bağlı olarak gelecek zaman aktaran be­ lirteçlerle de kullanılabildiğini (Bence yarın yağmur yağmaz. iki olumsuzluk ekinin [almam/almayız. bana para ve r ir m isin ? . Sen beni bekleme. gülmem/gülmeyiz gibi). gelmez. yoksa çok kı­ im zalar mısınız? Bir çay verir m isiniz? Oturmaz mısınız? Bir çay zar. Ben asla yalan söyle mem ve yalancılardan nefret ejderim . Çokkarılılık vardır. batıdan bat ar . Biz her yaz tatilinde köydeki evimize gif deriz 134 . 12. mü -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz Siz hiç içki içmez m isiniz? -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Onlar hiç yalan söylemezler. iki farklı olumsuzluk bulunduğunu. □ Afrikalı büyücüler insanları kurban edebilir. diğer kişiler için -mAz güne kalmaz bu işten vazgeçersin. Dünya.-Bu masayı sen de kaldırırsın. koşmaz­ • emir. 10 Biz rok iyi arkadaşız: asla kavga et meyiz . Sen sarışınsın. ben yardım et- -ma -r sen sev -me -ır/-ir/-ur/-ür mi 0 İÇ -maz -ar/-er biz söyle -mez siz ye onlar gel 3 Tamamlayalım > Geniş zaman ekleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Güneş'in çevresinde dön^r___ 3. istek. Ayrıca geniş zaman için rım tabii. Haftada üç kitap oku r 2. 8. □ Aile düzeni ataerkildir. 11.• tahmin de anlatabildiğin! (-öğretmen duymasın. Aylin vejetaryendir.

5.öğrencilerden tümcelerle fotoğrafları eşlemelerini. .— . Yanıtlar 1. ► Bütün renkleri severim. [§] Benim ülkemde.Hemen efendim..". Benimle evlenir misin?— \ ---------------------------------. Sence toplantı ne kadar sürer? > • Çok isterim. Ne zaman? v. :V . ~ —11||||----— — —► ■»' Bence bayılır! Tabii. 5 Eşleyelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. Doğum günüme gelir misin?--------.'. insanlar yemeklerini çubukla yer. Sinemaya gelmek ister misiniz?:-----8. sonra da kendi kültürleri ve gelenekleriyle ilgili benzer tümceler üretmelerini isteyin. 0 [5] Benim ülkemde festivallerde su gibi bira içeriz.: :: 2....'. Pamukkale... — ---------. [2] Benim ülkemde..Bir çay alırım. bazı 0 bölgelerde evli kadınlar kaşlarının arasına kırmızı ben (bindi) ya­ parlar.-.. Benim ülkemde.. başkenti Kremlin Sarayı süsler.s-. Sence Mert bu hediyeyi beğenir mi?İSİ— 4.. Affedersiniz... Kapıyı açar mısın? Kitabını bana verir misin? Çay içer misiniz? gibi soru tümceleri yazarak. Benim ülkemde basketbol çok popüler bir spordur. [3] Benim ülkemde laleler ve değirmenler dünyaca ünlüdür. — -----.---. geniş zaman yapısının emir. .------------.. Garson bey.4 Eşleyelim >.>.sürmez.... rica. hesabı alır mısın?. Bana bir kalem verir misin?. istek. Biraz sessiz olur musunuz lütfen! : Tabii gelirim.Evlenirim! 7. .--. hangisini istersin. En çok hangi renkleri seversin’ 10. 6.----------.. Kapadokya gibi pek çok do­ ğal güzellikler vardır.. öneri anlattığı durumları örnekleyip öğrencilerden verilen tümceleri yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. NBA maçlarını hiç kaçırmam. : 3..----------. Ne içersin? --------. »... Yanıtlar [4] Benim ülkemde karnavallarda herkes samba yapar. |T] Benim ülkemde kadınlar renkli kıyafetleri sever. 9..

Sağol! 7. memnuniyetle. A Filiz nerede? Sanırım ________kafeteryada. A: Yemekler harikaydı. öneri. A: Saçların güzel olmuş. A Affedersiniz/ Ö zü r dilerim geç kaldım. işaretleyelim > öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce tabloda geçen teklif. B: Elbette. teşekkürler. 4. Buyurun. Diyalog / 4. emir. A Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? B A Rica Kabul 1. A: Kendime çay koyacağım. mümkün değil. Sen bilirsin . Diyalog / Teklif 3. önemli değil. Sen de içer misin? B: Çok iyi olur. 15. Teşekkür ederim _________________ . ret sözcüklerinin anlamlarını örneklerle hatırlatın. Sonra da öğrencilerden boşlukları uygun ifadelerle tamam­ lamalarını isteyin. 9. Siz çıkın. elbette. Teşekkür ederiz. A: Beni burada biraz bekler misin? B: Olur ama çabuk gel. > önce öğrencilere kutu içinde verilen edim söz ve söz eylem­ lerin hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verin. A Ne? Evlendin mi? B Evet. A Umarım ______ hep mutlu olursun. A: Doktor bey. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden A ve B konuşucularının tümce­ lerinin hangi kategoriye girdiğini tabloda işaretlemelerini isteyin. A Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Diyalog / 5. bana yeni bir bisiklet alır mısın? B: Sen sınıfını geç. 8. kesinlikle olmaz. Diyalog B O lur / Fark etmez ___________ Ret B Rica ederim __________________ / / / / / 14. m utluluklar Ses Kaydı dilerim_______ . bana gazetedeki şu haberi okur musun? B: Dedeciğim. seve seve. annen kızmaz mı? 7 Dinleyelim. Hadi öptüm. 2. neden olmasın. _? 4. ama ben okula gidiyorum şimdi. 3. 6. B Sağolun. B 50 TL. etkinlikteki tümceleri de örnek alarak görsellere uygun rica. 12. kusura bakma. 11. çok sevinirim. A Sence hangi elbiseyi alayım? B Mavi elbise çok güzel ama diğeri de daha ucuz. 13. A Cem. > Etkinliğin ardından öğrencilere tabi ki. hay hay. A: Baba. A Annemin bilgisayarında oyun oynayalım mı? Bilmem ________ . oturun. A: Kızım.8 Yerleştirelim 6 Tümce yazalım > öğrencilerden 5. Anneme söyle. Bu gömleğin fiyatı nedir? 5. A: Sen de yemeğe gelir misin? B: Benim biraz daha işim var. 10. A: Gömleği paketler misiniz? Hediye olacak. y ine bekleriz . 1. Kutlarım / Tebrik ederim 4. ri­ ca. istek tümceleri yazmalarını isteyin. A Birbirinize çok yakışmışsınız. tahlil sonuçlarım nasıl? B: Korkanın ______ pek iyi sayılmaz. düşünürüz_____ 2. ne yazık ki hayır. efendim. A Affedersiniz . kabul. B: Afiyet olsun efendim. Bu sınıfta en yüksek puanı sen aldın. 5. ne demek gibi onay­ lama. üzgünüm gibi reddetme ifadelerini öğretin. maalesef. Diyalog 4 V 2. Yanıtlar _? düşünürüz • teşekkür ederim • özür dilerim affedersiniz • kutlarım • tebrik ederim korkarım • fark etmez • yine bekleriz • rica ederim • umarım • sen bilirsin • sanırım mutluluklar dilerim ♦bilmem » olur______ ^ 2. sınavı kazanmışsın. 1. Kutlarım/Tebrik ederim ________ . 3.

Mi­ ladi takvime göre yılbaşı gecesi bir yıl biter.. yılbaşını evde geçirmektir. hazırlık çalışması olarak yaptığınız konuşmalardan ve metinden yararlanarak ülkelerindeki yeni yıl kutla­ maları hakkında bir yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Türkiye'de yılbaşı gecesi için televizyonlar tombala çekilişi düzenler. şans oyunları oynarlar ama yeni yılda ilk büyük şansı yakalamanın asıl yolu. şans gibi iyi şeyler dilerler. başarı.9 Okuyalım. iç içe olmak" m □ [4] "piyango gibi para ödüllü oyunlarda kazan­ mak" □ m [2] "önemli bir gün veya olay için özel tören düzen­ lemek" □ m [T] "aynı zamanda olmak. İnsanlar evlerde sofraları yılbaşı için özenle hazırlarlar. Bazıları geceyi dışarıda geçirmek ister. İnsanlar yeni yıla genellikle aileleri ve yakın dostları ile birlikte girerler. Ko­ nuşmayı. Televizyon kanal­ ları evdekilerin başlıca eğlence kaynağıdır.Metni okutmadan önce tahtaya Ülkenizde yeni yılı nasıl kullarsınız? sorusunu yazıp bu eksende bir konuşma ortamı oluşturun. yeni yıldan mutluluk. Çin. Birçok insanın tercihi. yalnızca yeni bir yıla girmek anlamına gelmez. Bütün dünyada yılbaşı günü önemli bir gündür. Bütün dünyada yılbaşı gecesini topluca kutlamanın yaygın yolu. İsveç. 31 Aralık gecesi çeşitli kutlamalarla geçer. Televizyon ve radyolar yılba­ şı piyangosunun büyük ikramiyesini yeni yılın ilk dakikalarında açıklarlar. Türkiye'de de yılbaşı önemli bir kutlama günüdür. resmi kurumların lokalleri­ ne. rastlamak" 4. Benim ülkemde yeni yılı şöyle kutlarlar: . kumsallar eşlik eder. yeni bir yıl başlar. Yeni sözcükleri tahtaya yazarak açıklayın ve sorulan öğrencilerle birlikte yanıtlayın. sağlık. o gün yapılan yemeklerden söz etmelerini sağ­ layacak biçimde yönlendirin ve bu çalışmanın ardından öğrencilere metni okutun. yılbaşında gerçekleştirilen etkinliklerden. Yeni yılla birlikte uzun karanlık geceler de kısalmaya başlar. Norveç gibi kuzey ülkelerinde yılbaşı. Kuzey ülkelerinde yılbaşı Brezilya ve Avustralya'ya göre daha kısa sürer. 5. 0 □ 2. Avustralya ve Brezilya gibi yerkürenin güne­ yindeki ülkelerde yılbaşı yaz mevsimine denk gelir ve kutlamalara soğuk hava ve kar yağışı de­ ğil. Japonya. insanlar birbirlerine "İyi seneler". Yeni yılın ilk saniyelerini sokakta karşılamak. öyle ki yılbaşının ertesi günü resmi tatil olur. öğrencilerin yılbaşı geleneklerinden. piyango bileti almaktır. 'Mutlu yıllar" der... Eski yılın son saniyelerini hep bir ağızdan yüksek sesle geriye say­ mak. işaretleyelim. denk gelmek 3.. eşleyelim /_ / ». kutlama yapmak 4. bazıları dişarda kutlar. 3. birlikte dans etmek ve şarkı söylemek. daha çok deniz kıyıları. Uzak doğu ülkelerinde iki yılbaşı kutlaması vardır. bunun için meydanlarda toplanmak. şansı yakalamak 1. Ama Finlandiya. Onlar yılbaşı baloları için büyük otellerin salonlarına. rast gelmek. Kore gibi uzak doğu ülkeleri ise iki kat daha şanslıdır çünkü bu ülkeler miladi takvim için ayrı Çin takvimi için ayrı günlerde yıl­ başı kutlaması yapar. Türkiye'de yılbaşı günü resmi tatildir. Türkiye'de yılbaşını bazı insanlar evlerinde. Birçok kanal yılbaşı gecesi için özel program hazır­ larlar. eşlik etmek 2. lüks restoranlara giderler. [3] "aynı yerde bulunmak. Yanıtlar Doğru Yanlış Yanıtlar m □ 1. 10 Anlatalım > Bu bölümde öğrencilerden.

□ s • Yetenekleri. ** Kuaför harcamalarımız çok az. öğrencilerin ürettiği tümceleri. Cüzdanımı kaybettim. ** iki çift ayakkabıyı yirmi farklı yerde giyebiliriz. genellikle de geniş zaman çekimli olumlu soru tümce­ leriyle kullanıldığını [Adınızı söyleyebilir m isiniz? Şurayı im­ zalayabilir m isiniz? Bir çay verebilir m isiniz? gibi) vurgulayın. Her tümce­ den sonra sınıfa o tümceyle ilgili düşüncelerini. • eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan güç. hem de eylem köküyle yansıtılabildiğini [Yaz aylarında kravat takmayabileceğiz/takamayacağız. gibil. Hiç kıyafetim kalmadı! □ m • Alışkanlık. •* Beş günlük tatil için küçük bir çanta bize yeter. *♦ 30 saniye içinde bir telefon konuşması yapabiliriz. aktarılan gö­ rüşe katılıp katılmadıklarını sorup onlardan da benzer tümce­ ler üretmelerini isteyin. çeşitli konulardaki yeterlikleri hakkında biigi verebilme ve sorabilme 8. za­ man. s-» Sinemada rahatça ağlayabiliriz. » Bazı eylemlerin.. olanak vb. Ardından "erkekler" ve "kadınlarla ilgili tümceleri oku­ tun. Çoraplarım nerede? □ □ • Yeterlik eylemini doğru kullanabilme • Yeterlik eylemini olasılık ve izin alma/verme işlevleriyle kul­ lanabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 11 Okuyalım. Açıklamalarınızda -lylEblI. •* Hayatımızdaki özel günleri kolayca hatırlayabiliriz. işaretleyelim / / Hangisi Söyler? BİZ ERKEKLER ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Karizmatiğiz! *» Kavanoz kapaklarını kolayca açabiliriz. kimse anlamaz. Bazı soruları anlayam ayabilirsiniz. Diziyi açar mısın? Başlamıştır. » Yeterlik yapılarının aynı eylem kökünde önce yetersizlik 1-EmE-l. •* Yüzümüzdeki tüm renkler orijinaldir ve suyla akmaz! ** Geç saatlerde sokakta yalnız dolaşabiliriz. "kadınlarla il­ gili tümceleri bayan öğrencilere okutmaya çalışın. gibi) • geniş zaman çekimlerinde yeterlik yerine tahmin etme an­ latabileceğini [Bugün yağmur yağabilir. Sen kilo mu aldın? □ m Dilbilgisi • YETERLİK -lyJEbil.. gibi). *» Sevgilimizle sorunlarımızı bir gül ile çözebiliriz. •* Sokakta çantasız dolaşabiliriz. ey­ lem köküyle yansıtıldığını İlki ay boyunca hiç yağmur yağma-yabil-ir/*yağ-amaz. g ireb ilir miyim? Sınav süresince sigara içemeyecek miyiz? gibi). Pazartesi rejime başlıyorum! □ s 4. çıkabilirsiniz. Anne olabiliriz. gibi). Bu soruyu hiç kimse bilemedi/*bilmedi. Ayrıca. ** Sıcak bir günde gömleğimizi çıkarabiliriz. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üze­ re. kaynak. s» Horlamıyoruz! *» Çoraplarımızı kolayca bulabiliriz..emir. sonra tahmin l-lyjEbil-l olmak üzere birlikte kullanı­ labildiğini [Ben toplantıya katılamayabilirim. Metro ile hangi semtlere g i­ debiliriz? gibi). Yemekte ne var? Çok açım! m □ • Onaylama. kanırabili­ yor ama ben kaldıramıyorum. •* Saçımızı her renge boyayabiliriz. her yerde aradım ama buiamadım/*bulmadım. Biraz gecikeceğim. . BİZ KADINLAR ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Güzeliz! ** Kendi yemeğimizi yapabiliriz. bilgi. > Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere bu alt ünitenin başlığıyla ilgili düşüncelerini sorun (S/zce bu ünite­ deki m etinler hangi konuda? Neden bu başlığı seçmiş olabi­ lirlere b. »* Bir eğlence yerine partnersiz girebiliriz. *» Cips. ekin bu işlevinde olumsuzluğun hem ekle. Biz her şeyi rahatça yiyebiliriz. .). ** Yüzümüzdeki sivilceleri makyai malzemeleriyle kapatabiliriz. reddetme sözcükleri 2. ** "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır!” sözünü erkek­ ler söyler. Toplantı uzadı. ekin bu işlevinde olumsuzluğun ekle değil. "Erkeklerle ilgili tümceleri erkek öğrencilere. anlam özelliklerinden dolayı olumsuzluk bildirdiği durumlarda yeterlik yapısıyla görünmek zorunda olduğunu [Çok çalıştı ama sınavı kazanamadı/kazanmadı. yetenek. yineleme bildiren ifadeler 3. yüklem­ lerini yeterlik eylemine dönüştürerek tahtaya yazın ve bu tüm­ celer üzerinden yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. • yeterlik yerine izin verme veya isteme anlatabileceğini {Bu kadar yeter. istek. Sınavda tarih sorularını ce­ vaplayabildim ama diğerlerini cevaplayamadım. kola. duş alabilir. gibi! belirtin.Yanıtlar Sözcük Alanı Erkek Kadın • Olasılık bildiren sözcükler 1. bekleyebileceğim. •* Topuklu ayakkabı ile boyumuzu 10 cm uzatabiliriz. Yarınki sınav zor olabilir. *♦ 10 dakika içinde tıraş olabilir. yeterliğe sahip olup ol­ mamayı anlattığını (H alil M utlu halterde 320kg. çikolata. *♦ Ve. giyinebilir ve evden çı­ kabiliriz. Hala hazırlanamadın mı? a □ Beceriler 7. Bu filme 18 yaşından küçükler de girebil-iyor mu? Meşgul müsünüz. Seni en çok 15 dk./ -lylEmE- 6. ** Bebeklik albümlerimizde çıplak fotoğraflarımız yok. s □ 5. rica..ekinin.

Eskiden kadın ve erkeklerin meslekleri farklıydı ama son M esela __________________________________ ______ ___ _________ ____ yıllarda bu böyle değil... Beyefendi lütfen cep telefonunuzu kapatın... göremem / görmeyebilirim / göremeyebilirim . Dadılığı da artık kadınlar kadar Ç ü n k ü ___________________________________ _____ ________________ erkekler de yapabiliyor.. Bu çalışmayı her bir öğrencinin sırayla dü­ şüncesini anlatması biçiminde değil. 12 Tamamlayalım > Yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kantini da kul­ lanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin.. bu yıl tatile çık carlayabiliriz layışlı davranabiliyorlar.. kadın güvenlik görevlileri ya da erkek hemşireler. olabilirim. Günümüzde kadın Ç ü n k ü __________________________________________________________ Kadınlar/Erkekler bazı meslekleri yapamaz... gelem iyor / gelem edi / gelemeyecek / gelem em iş. Bu yüzden. Ardından metni okutun ve öğrencilere.. bu sandalye boş mu? Otur a bilir miyim .. Akademi Dadı Eğitim Merkezi'ndeki erkek öğrenciler oldukça 5. sorularını yöneltip yanıtları tartışın.. "özellikle yurt 4._. çıkamam / çıkmayabilirim / çıkamayabilirim . Artık kadınlar erkeklerin işlerini. asla şarkı söyle yemem___________ 3. yanıtlayalım > Bu etkinliği uygulamaya. Gerçek işi elektrik teknis­ yenliği. *anlayabilm iyor / anlayabilm edim / anlayabilm em . şoförler." diyor.... Fakat sonra onun da düşünceleri değişmiş.. konuşabiliyor / konuşamıyor / konuşam ayabilir._ _... miş. Pardon..._ ________________________________ ___ erkek aşçılar görebiliyoruz.. Aslında bu kursa çocuk gelişimi hakkında bilgi al­ mak için başlamış." diyor.. Kursta sebze çorbası hazırlıyor.. Hakan Tan kimdir? Kursa niçin başlamış? Cahit Tan kursa niçin başlamış? > öğrencilerden hazırlık soruları ekseninde oluşturduğunuz konuş­ malardan ve metinden yararlanarak verilen konulardaki düşüncele­ rini anlatmalarını isteyin... yanıtlayalım /___ / Ülkenizde kadınlar daha çok hangi işlerde çalışırlar? sorularını tahtaya yazarak başlayın..? yor. ço­ . .. Maalesef yarınki pikniğe biz g id em eyeceğiz ____ 7. gidebiliyor / gidem edi / gidemeyecek / gidem ez.. koşamıyor / koşamadı / koşamayacak / koşam az.. Çünkü kurslarda çocuk psikolojisi..... O da kursa babalık öğrenmek için gir­ müfettişler gel e in iir..... 15 Okuyalım... Bak baba! Bak! Bisikleti sür ebiliyorum . Sizce kadın ve erkek meslekleri farklı mıdır? 14 Okuyalım .. Ancak şimdi Akademi Dadı Eğitim Merkezi'nde dadılık öğreniyor. bebeklerin altını değiştiriyorlar. tüm öğrencilerin katıldığı bir tar­ tışma biçiminde desenleyin. er­ kekler de kadınların işlerini yapabiliyor.. . Bu oto­ büste telefon kullan am azsım z dışındaki Türk ailelerinin evinde dadılık yapabilirim..." diye düşünmüş. Hazırlıklı olalım. f . Ancak şimdi "Dadı olabilirim. Sesim çok kötüdür. cuğun sosyal ihtiyaçları gibi konularda da bilgi alıyorlar.. "Gelecekte çocuğum için daha iyi bir baba Yanıtlar 1.. Kurstan sonra da çocukların 8. ... 2. Bugün şirkete Cahit Tan 29 yaşında. biberonları sterilize edi­ 6. m t J Erkek Dadıla Kadınlar/Erkekler bütün meslekleri yapabilir/yapamaz. Bu sabah otobüse yetiş emeçtim ________ve sınava geç kaidım.. başarılı...... Büyük ihtimalle yazın iş yerinde yeni bir projeye baş­ sorunlarını kolaylıkla anlayabiliyor ve çocuklara karşı daha an­ layacağız. -a/-ya -e/-ye Al çık mı mi -abil / -yabil -ebil / -yebil mu mü ma me maz gel git konuş koş gör anla -(llyor -Dİ -iylAcAk -fyîlm / -m -sin / -n -miş -r / -İr / -Ar -lyllz / -k -siniz / -nlz -lAr - mez alabiliyorum / alabildim / alabileceğim / alabilirim. M esela . Hakan Tan 35 yaşında ve bekar.

Ardından ses kaydını dinle­ tin ve öğrencilere dinleme sırasında boşluklara dinledikleri kay­ da göre eylemleri yazmalarını söyleyin. Terfi ettikten sonra maaşım da arttı. Kız haklı! Boşuna mı oku­ du yıllarca? Sen okulu yedi yılda bitirebildin___ . ben de ayrılamam Antalya'daki bir şirketten iş teklifi aldım. M urat: Galiba haklısın.. Duyduğuma göre Aylin. Daha sonra diyaloğu okutup boşluklara han­ gi eylemlerin gelebileceğini sorun. Ayrıca o zaman Yonca çalışmayabilir. haklısın___________________________________ Kaan : Murat.. Benze asla istifa etmez. Daha sonra verilen sözcüklerle tümceleri tamamlatın. ı Sonuçta biz artık evliyiz.. 2. bencillik ediyorsun. Yanıtlar para kazanmak • işten ayrılmak • terfi etmek • kariyer yapmak 1. var. Benim için çok iyi bir fırsat! Orada terfi yapabilirim edebilir ___ ve kariyer .. ilk dinlemede ses kay­ dının. çocuğu isten ayrılacakmış .. M urat: Off! Hayır değil. sürdürelim M urat: Hmm. Bence asla istifa etmez. Bu işe başladıktan sonra Antalya'da daha iyi para kazanabileceğim Kaan j • Yapma M urat! Yonca bu işinden çok memnun. kitapta metni de verilen bölümünü dinletip bu diyalogun nasıl devam edebileceğini sorun. olduktan sonra 3. Sen üniversitedeyken. yabileceğiz. Simdi de çok iyi bir işi var.. 4. Artık kadınlar erken evlenmiyor. işle ilgili bir sorun mu? Bana Böylece kendine zaman ayırabilir. çünkü evlilikten önce kariyer yapmak istiyorlar... Babam üniversitedeyken para kazanmak için garsonluk yapmış. Kaan : Ne oldu? Kavga mı ettiniz? 16 Yerleştirelim > Bu etkinlik için önce kutu içinde verilen sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden kendi İşleri ile ilgili benzer sözcükler/eylemler söyleme­ lerini isteyin.. Ses Kaydı'nın Devamı Daha iyi bir evde oturabileceğiz. Ankara'dan taşınmak istemiyor. neyin var bugün senin? Hiç iyi görünmüyor­ sun. daha rahat yaşa­ M urat: Yok bir şey. Sorun Yonca. diyor!" Ama biliyorsun. Tahminlerini yazdırın. hem çalışıyordu. Seı% bu Antalya işini unut AAurat • Galiba..15 Tamamlayalım..... Son din­ lemede ses kaydının tamamını dinleterek öğrencilere tahmin­ lerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirin. anlatabilirsin Kaan : Yapma Murat! Yonca bu işinden çok memnun. Kaan : Ama. Çocuğumuz ol­ duktan sonra onunla daha iyi ilgilenebilir. o hem doktorasını yapıyor­ du. "işimden D ertleşm e ► öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce fotoğraflardaki ki­ şilerin kim olduğu ve neyle ilgili dertleştikleri hakkında tahmin çalışması yaptırın. Sen bu Antalya işini unut. . Kaan : Var. . kos­ koca şirketin personel müdürü! M urat: Olabilir . Söyle haydi.

cumartesi Var Var Koray Ofis prog.00 .00 .17 İşaretleyelim..18.Hafta içi Yok Yok . tartışalım İşe Hangisini Alalım? > Bu etkinlikte öğrencilerden kendilerini bir bilgisayar şirketi yöneticisinin yerine koyarak bu şirkete iş başvurusunda bulunan "Sedef ile “Koray" arasında bir tercih yapmalarını ve tercihlerinin nedenini sınıfa anlatmalarını isteyin.öğrencilere resimlerle ilgili eylemlerin neler olduğunu sorun.. Almanca (iyi! İngilizce (fena değili 3 yıl 09. Yapabilirim Yapamam ata binmek □ □ Ben ata kayak □ □ Ben kayak bisiklet sürmek □ □ Ben bisiklet piyano çalmak □ □ Ben piyano uçak kullanmak □ □ Ben ucak motosiklet kullanmak □ □ Ben motosiklet paraşütle atlamak □ □ Ben paraşütle bale yapmak □ □ Ben bale resim çizmek □ □ Ben resim araba kullanmak □ □ Ben araba ____ ... tamamlayalım >.. .. Ardından bu eylemlerden hangilerini yapabildiklerini/yapamadıklarını yazmalarını isteyin... özellikler Bilgisayar Yabana Dil Deneyim Çalışma Saatleri Çalışma Günleri Ehliyet Seyahat Engeli Sedef Ofis prog.00 Hafta içi. grafik İngilizce (iyi! Japonca (iyi! Rusça (fena değil! 2 yıl 09. i 18 İnceleyelim... öğrencilere bu etkinlikte verilen eylemler dışında yapabildikleri/yapamadıkları eylemlerle ilgili başka sorularda yönel­ tebilirsiniz. _.

. ben seni arayayım gibi ifadeleri tahtaya yazıp açıkla­ yın. Bugün burada kalabilir miyim? Ayşegüllerin telefon numarası defterde yazıyor. Ardından metni okutup sorularla ilgili çalışmayı yaptırın. A:Merhaba.Metni okutmadan önce evlilikte ve arkadaşlık ilişkilerinde kadınların ve erkeklerin hangi konularda farklı davrandıkları ile ilgili bir konuşma orta­ mı oluşturun. öptüm. Elbette bu anketler kadın ve erkek davranışları ile ilgili kesin sonuç­ B Kim arıyor? _ Kimi arıyor? lar vermiyor ama anlıyoruz ki aslında erkekler kadınları. merhaba. sonra ara­ rım. Birlikte ders çalışı­ yoruz. Ancak ne yazık ki duygularını kolay gösteremiyorlar ve sevgililerine her zaman güzel sözler söyle­ Kim arıyor? _ yemiyorlar. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Toplantımız uzadı. Beni arayabilirsin. Yanıtlar Kim arıyor? .. M esaj:. 2 0 İşaretleyelim.. Şu anda telefonunuza cevap veremiyorum. şu anda evde değilim. yan­ lış numara. Sinemaya yarın akşam gidelim mi? Beni ofisten arayabilirsin. 2. Lütfen Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın... B: Selam ben.. aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Şu anda evde değiliz.. Bugün işten erken çıkamayaca­ ğım. orası neresi. Sana bir şey soracağım. öğrencilere. Kimi arıyor? Mesaj: uzun süre sevgililerini unutamıyorlar ama çoğu kadın bunu göremi­ yor. öptüm. Harvard ve Brandais Üniversitesi profesörü Zick Rubin aşk hakkında çeşitli anketler yapıyor. A:İyi günler. Kimi arıyor? M esaj:___ Doğru Yanlış 1. neredesin dostum? Ben Ceyhun. Kadınların ve er­ keklerin birbirleri hakkında genel fikirleri vardır ama bu fikirler çoğu za­ man yanlıştır. buyu­ run. ki­ mi zaman birbirleriyle hiç anlaşamaz. Kadınlar daha kolay aşık olabilir. Selin. 2.. 4. kadınlar da erkekleri çok iyi tanımıyor. Bu yüzden de kadınlardan daha fazla ayrılık acısı çekiyor. Ses Kaydı TELEFON MESAJLARI 1. Beni merak etme. □ m □ m m □ □ m 3. Bu anketlerin sonuçlarına göre erkekler kadın­ lardan daha çabuk aşık olabiliyor ve aşkın ilk günlerinde sevgilileri­ ne güzel sürprizler hazırlayabiliyorlar.. 4. . kim i aradınız. A:Merhaba Ben Serdar. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Erkekler kadınlardan daha çabuk unutabilir. D 142 Kim arıyor? Kimi arıyor? M esaj:.. Yemeğe gelemeyebilirim. B: Anneciğim ben Ayşegüllerdeyim. B: Berke. savunalım / / >. B: Canım. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.19 Dinleyelim.. Kadınlar ve erkekler. Erkekler sevgililerine duygularını kolayca gösteremez. kim inle görüşüyorum. Lütfen mesaj bırakın. Beni arayabilir misin? 3. Kimi zaman birbirlerine deli gibi aşık olurlar. Kadınlar erkeklerden daha romantik planlar yapabilir. A:Yıldırım ailesi iyi günler diler. sürekli tartışırlar. Okulda seni bulamadım. Sizce kadınlar mı daha romantik erkekler mi? Sizce erkekler neden özel günleri hep unutur? Sizce kadınlar neden hediye almaktan çok hoşlanır? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. yazalım Telefon Mesajları ► Ses kaydını dinletmeden önce telefon konuşmalarında sıkça kullanılan kalıplar üzerinde durun ve efendim.

Evlilikte para en önemli şeydir. Ses kaydını. Her düşünceyi sınıftaki bütün öğrenciler­ le. 4. Bir kız erkeğin yanında para ödeyemez.21 İş a r e tle y e lim . a Farklı ülkeden biriyle evlenemem. 1 2 3 4 □ Katılıyorum Ses Kaydı 1. her konuşma­ dan sonra durdurup öğrencilere. kültürel farklılıkları da dikkate alarak tartışın. benim için aşk önemlidir. b. 3. m . b. Çocuğum evlenmeden önce sevgilisiyle birlikte yaşayabilir. a. a. Çocuğum asla sevgilisiyle aynı evde oturamaz. y o r u m la y a lı m ^ ') H a n gisin e N eden Katılıyorsu nu z? > Bu çalışmada farklı konularda iki karşıt düşünce bir "kadın" ve bir "erkek'in düşüncesi olarak sunulmuştur. dile getirilen düşünceye katılıp katılmadıklarını sorarak dinletin. a. Aşk evliliğin en önemli parçasıdır. b. Başka milletten biriyle evlenebilirim. b. Bir kız erkeğin yanında para ödeyebilir. 2.

DoSru Yanİ1? □ m 0 □ □ m □ □ □ m □ m m □ . Dedemden kalma gramofon hala çalışıyor. 3. Artık bi­ zimle birlikte sekiz katlı bir apart­ manda oturuyor. öğretmenimiz üniversitedeyken sabahları çok erken kalkarm ış. Kaloriferlerin sıcaklık dereceleri sobalarınkinden farklıdır. bahçeli bir evde yaşardı. Eskiden bana da her hafta annem harçlık verirdi. Küçük bir kumbaram vardı. Okula genellikle otobüsle giderdim. Eski plaklardan birini koydum ve onu sevgiyle andım. işaretleyelim LJ Eskiden Nasıldı? • Geniş zaman ve geçmiş zaman belirteçleri • Alışkanlık. ile ilgili açıklamalarınızı yapın. alışkanlık anlatan iş. O zamanlar her evde televizyon yoktu. Bütün çocuklar harçlık alır. Onu salo­ geçirirdik. Bir yeni yıl sabahı babam eve elin­ kadaşlarla kafeteryada b ir şeyler yer. sorabilme maz. • Geniş zaman hikaye kipinin geçmişte kalan yinelenme. gibi! • -İrmiş yapısıyla oluşturulan tümcelerde. Harçlıklarımın hepsini kumbaramda biriktirirdim. > Yazdığınız paragrafı bir öğrenciye okufun ve aynı öğrenci­ nun en güzel köşesine koyduk. Bütün çocuklar gibi ben de çocukken harçlık alırdım. Ku­ rerdik. yineleme bildiren ifadeler > öğrencilere okuyacakları metinler hakkında bilgi verip. 7. Aktarım sıra­ sında yaptığı yanlışları düzelterek tahtaya yazıp tahtadaki eylemlerden yola çıkarak geniş zaman hikaye ve rivayet kipi d. Ardından metinleri öğrencilere okutun ve boş­ lukları tamamlamalarını daha sonra da metinle ilgili soruları yanıtlama­ larını isteyin. tümcesini devam ettirerek aktarmasını isteyin. Anneannem eskiden tek katlı. Anneannem apartman yaşantımızdan hiç memnun değil. Ge­ >. sonra derse g i­ de kocaman bir kutuyla geldi. deyimler ve kalıp sözler verilen eşyaları tanıtın. özellikle sınav dönemlerinde geç saatlere kadar ders çalışırdık. oluş ve durumları aktaran kip oldu­ ğunu (Çocukken karanlıktan korkardım. Çünkü hemen hemen her sabah dersim olurdu. Paralarımı onun • Geçmiş zamanlı tümceleri rivayet kipi kullanarak 3. sesi çok güzel bir müzisyendi." diyor. başkasından öğrenme bilgisini aktardığını {Ali her gün süt içermiş gibi) vurgulayın. Küçük bir miktardı ama ben Beceriler yine de paramın hepsini harca­ • Geçmişteki alışkanlıkları. etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. 144 Yanıtlar 1. resimlerde • Kültürel özellikler. İkincisinde ise -miş ekinin. Ama hayatından hiç memnun değil. Onun sıcak­ lığı bambaşkaydı. Geniş bir plak koleksiyonu vardı. Televizyon kutusunu salonun bir köşesine koyduk. birazını biriktirirdim.Sözcük Alanı 22 Tamamlayalım. geçmiş zaman anlatmayıp sadece. Sesi gençken çok güzelmiş. 5.. 2. Müziğe merakı da oradanmış. "Bu kaloriferli evde hiç ısınamıyorum. kişilere aktarabilme içinde saklardım.Alt üniteyle ilgili etkinliklere aşağıdaki paragrafı tahtaya çen yazarak başlayın. İçinden gıcır gıcır bir televizyon çıktı.. c. bu nedenle çok değerli bir eşyaydı. -miş eki için iki farklı işlevin söz konusu olabileceğini. den bu paragrafta anlatılanları sınıfta sizin belirleyeceğiniz bir öğrenciye. Boş zam anlarım ızı çoğunlukla kütüphanede tuyu yavaş yavaş açtı. Ben sobaya alışkınım. Dedem. ilkinde eylemin geçmiş zaman gösterdiğini 10 çocukken her gün süt içer­ miş g\b\). Açıklamalarınızda. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler. Dedem klasik Türk müziğini çok severdi. Üniversitedeyken sık sık kütüphaneye giderdim. 4. yavrum. Dilbilgisi • GENİŞ ZAMAN (hikaye kipi -(E/İIrdİ ( < -İE/iir id il • GENİŞ ZAMAN (rivayet kipil -lE/İIrmîş I < -İE/iir imiş) a. Dersten önce ar­ hafta ondan kalma eski çalıştırdım. 6. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat b. gram ofonunu Ben üniversitedeyken sabahlan çok erken kalkar­ dım.

ÖSSll . Ar­ dından şarkıyı dinletip boşlukları tamamlamalarını isteyin. 24 Dinleyelim. Ben de küçükken babamla göle gider ya da ormanda kamp yap ardım _____ Dinleyelim.lE /İIr d i. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını ve soruları yanıtlamalarını isteyin. Sen beş yıl önce de futbol oynar miydin? 0 gençken çok iyi yüzerdi.muş/-ymuş -müş/-ymüş bin ağla T a m a m la y a lı m 25 >.... tem izlik yapmak. Gençken şişman değildim. televizyon yokken insanlar nasıl zaman ge­ ç i r ird i/g eçirirle rd i ? 8. Off. -dı / -ydı -di / -ydi -du / -ydu -m -n -dü / -ydü -k -nız / -niz / -nuz / -nüz 1-lar / -ler) oku al Ben eskiden daha çok kitap okurdum. camları silerdim bulaşıkları yıkardım . süpürmek.. Giysileri büyük kazanlarda kaynatırdık. Güzel havalarda oğlumla göl kenarında piknik yaparız. Gerçekten yorgun musun? kı sözlerini okumalarını isteyin. Dede.Off. elektrik süpürgesiyle süpürmezmiş. Hatırlıyor musun? Lisedeyken sinemaya gitmek için okuldan kaçarclık 3.. O zamanlar ne elektrik süpürgemiz vardı. Ben senin yaşındayken evi temizlerdim . tamamlayalım ® > ► Bu etkinlikte şarkıyı dinletmeden önce öğrencilerden şar­ Aylin Babaanne inanamıyorum! Çok yorucu! Ya.. Siz eskiden beni sık sık ziyaret et de rd in iz Artık hiç kapımı çalmıyorsunuz. evi topla­ mak. Şurada biraz yatayım. Kollarım koptu.•' : : ıî'Â \ -.. -mış/-ymış -miş/-ymiş -ım/-im/-um/-üm -sın/-sin/-sun/-sün .^ z'ÜIİîL____ Ay. Byûüy Kaili ben sen 0 biz siz onlar 23 mı -r -maz -ır/-ir/-ur/-ür mi mu kullan -ar/-er -mez mü yüz ara gir - Ona göre ben araba kullanamazmışım. Hasta değilim. Senin annen lisedeyken makyaj y a p clr ? 5. toz almak. Her işimizi elimizde yapardık . Çok yoruldum.. Biz lisedeyken jean pantolon giymezdik.. Bu iş değil mi babaanne? Değil tabii.. Aaa! Ben de iş yaptın sandım. Yeni sözcükleri açıklayın.!. Ne oldu Aylin? Hasta mısın? Hayır babaanneciğim. Kızım. dı.. Yanıtlar 1. çünkü Ne yürüdük sokaklarda yan yana Hayat güzel^»i_ çamaşırları yıkadı. ütü yapmak.Geniş zaman hikaye ve rivayet kipi ile ilgili açıklamaları­ nızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten ve kartlar üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrenciler­ den tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. ben sen ara yüz 0 giy oyna biz siz onlar -maz -mez -İE Ur id il İIİİ8 1 I1 II mı -r -ır/-ir/-ur/-ür mi mu -ar/-er mü . Ablam bebekken hiç süt iç l!. En zor iş de çamaşır­ . Yanıtlar Yanıtlar Doğru Yanlış 1 Aylin kendini yorgun hissediyor. Ne dolaştık avare Babaannesi Aylin'in yaşındayken evi Aynı yerde uyumadık uyanmadık Çiçek aç a nnıS Dünya dön ermiş Hiçbir gün hiçbir kere Kuşlar uc armış Babaanne gençliğinde çamaşırları Olmadı olamadı Falan filan makinede yıkamazmış. Sen bebekken çok ağlar mlym ıssın ? 0 gençken çok iyi yüzermiş.. 4. . Ben çocukken çok yaramazlık yap a n lım Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne 7.-v. □ m m □ s □ . ne bulaşık makinemiz. tamamlayalım Ç o k Yorgunum > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya çamaşır yıkamak. Görevli söyledi bu odaya girem ezm işiz9 -ız/-iz/-uz/-üz -siniz / -siniz / -sunuz / -sünüz Doktorunuza göre uçağa binebilir miymişsiniz? l-lar / -ler) *Onlar önceden bizi her gün ararmıymışlar.. sofra hazırlamak/toplamak gibi eylemler yazarak bu eylemler çerçevesinde "ev işleri" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. çünkü sürekli spor y a p ardını ___ 6. sonra da saatlerce elimizde yıkardık. 2. bulaşık yıkamak. Bir kahve de siz alır mıydınız? *Onlar önceden bizi her gün arardılar. ne yaptın da yoruldun bu kadar? Çamaşırları astım. şimdi tekrar düşün bakalım.

zarif çantalar taşırlardı. Moda günümüzde hayatın önemli bir parçasıdır. Geçmişte de insanlar modaya ilgi duymuştur. 1940'lı yıllarda bayanlar şapka takmazdı. Şimdi geçmişte bir yolculuğa çıkalım ve yıllar öncesi­ nin giyim modasına birlikte bakalım: 1920'lerde bayanlar gündelik hayatlarında genellikle uzun etek ve ceket giyerlerdi. Konuşma sırasında tahtaya zevk. pazarlama. Yanıtlar 1. [7] 5. 19401ı yıllara kadar erkek modası çok fazla değişmedi. O yıllarda şapka çok modaydı. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden metinde bulunmayan yargıları belirlemelerini isteyin. beğeni. Beyler ise her zaman takım elbise giyerlerdi. 1920'li yıllarda bayanlar uzun kolyeler takarlardı.v m 26 Dinleyelim. özenti. □ . 1920'lerde erkekler şapka takardı. Ayrıca dar eteklerin üstüne V yakalı bluzlar giymek de çok modaydı. □ 4. Artık bayanlar beli dar. işaretleyelim Eskinin Modası > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. 146 □ 2. 1940'larda düğmeli elbise modası vardı. Erkekler yine takım elbise gi­ yiyordu ama kravattan daha çok papyon takıyorlardı. önden düğmeli elbiseler giyiyorlardı. yakışmak. daha güzel görünmek için ça­ ba göstermiştir. Yanlarında küçük. 1920’ler 1940’lar Ses Kaydı İnsanoğlu her zaman güzelliğe büyük önem vermiş. [7] 3. defile gibi "moda" ile ilgili sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. Dinleme çalış­ masının ardından fotoğrafların hangi yılların modasını gösterdiğini tartışın. O yıllarda bayanların etek boy­ ları biraz kısaldı. Şapka beyler için de en önemli aksesuardı. Modayı takip ediyor musunuz? Moda hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocukluğunuzda / gençliğinizde İnsanlar nasıl giyinirdi? O günden bugüne moda nasıl değişti? Sizce moda sadece giyim kuşamla mı ilgilidir? gibi sorular sorun. Moda sektörü de insanın daha güzel görünme isteğinden doğmuş­ tur. Ancak geçmişte de insanlar her zaman modaya ilgi duymuştur.

Ahmet son zamanlarda derslerini çok ihmal ediyor.. güzel... Okul servisleri yoktu. Hastalığımda ML______ : telefon etti ne______ ziyaretime geldi. evler şimdiki gi­ 29 Yerleştirelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce hem . Körebe. Kızım yçi _ _ _ mühendis ya________ doktor olmak is­ tiyor. beş taş gibi oyunları 3. deneyeyim. indirim yapamaz mısınız? [T] Evet. ► Öğrencilerden.. ya... Moda bir pazarlama yoludur. nımızda ya-/ ne / h e m / belki uzaktan kumandalı oyuncak [t] 89 TL. zamanı unuttuk / unuturduk. hanımefendi. Hasta mısın? 7. 1. O zamanlar./ -ne / hem / -bdki yalnız ya. 2. Çünkü hepimiz ma­ hallemizdeki okula-§ittfk / giderdik. H e m . verilen metne göre yanlış olan arabalarya/ ne / hem-/-belki bilgisayar oyunları vardı. moda İle İlgili farklı görüşleri aktaran tümceleri okumalarını ve bu görüşlerden hangisine/hangilerine katıldıkları­ nı/katılmadıklarını gerekçeleriyle anlatmalarını isteyin. ne.. ÎU Teşekkürler. 8. meyve ağaçlarıyla dolu bahçemiz bize -yetti. . Ama Maalesef. akşama kadar oyun oynar.. Çünkü onların dünyalarında-yo-/ 1. Şimdi bilmiyorum. Yanıtlar hem. buyurun. 28 Sıralayalım 30 Doğrularım yazalım > Bu çalışmada öğrencilerden verilen tümceleri okumalarını ve bu tümceleri anlamlı bir diyalog oluşturacak biçimde sıralamala­ rını isteyin. Modayı izlemek bir özentidir.27 Tartışalım A :m- ' •• • 5. Bizim zama­ Q0 Biraz pahalıymış. belkLbelki. Ya______ doğru dürüst yemeğini ye Va da ____ sofra­ dan kalk.. 9./ J -ne/ hem / teetkt mutsuz. 0 > Bu çalışmada öğrencilerden. 6. 4. belki (de) ya ._ "Diyetteyim" diyorsun hem -ne/hem -/ belki robotlar-yo-/-ne-/ hem-/ belki de internet pasta yiyorsun. Burcu'ya kırgınım. bi küçük değildi. alıyorum. Yanıtlar Yanıtlar Q] Yardım edebilir miyim hanımefendi? Çocukluğum tek katlı bahçeli bir evde geçti.hem (de) • belki. Bu ceketin 38 bedenini alabilir miyim? fT§ Hmm. Bugün neyin var? ____ konuşuyorsun ne d e___gü­ lüyorsun. ne. bağlaç ya da eylemleri belirlemelerini isteyin.. Seni anlayamıyorum. düşünce Yakışıyor mu? O halde moda o. fiyatı nedir? [2] Evet./ yeterdi..ya bağlaçları ile ilgili açıklamalarınızı yapın ve öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. Evet. ne (de! \ Bugünün çocukları ise -ya.. arkadaşları var... saklambaç. iyi günler. günler mahallemizdeki diğer çocuklarla hiç yemek yemeden 00 Tabiî. Bu yaz belki/ya Kemer'e belki/ya Kaş'a giderim.. düşünce N e ______ ödev yapıyor ne _______ kompozisyon yazıyor. Kasamız şu tarafta. Denemek ister misiniz? [5] Ayna şurada.. hem. 3. Peki. 4.. Peki.. Şu anda zaten indirimdeyiz. Akşama sana belki ____ uğrarım Hangisine Katılıyorsunuz? uğramam. henüz karar vermedim. lütfen. ya (da) • ne . 0]] Güle güle kullanın efendim. 2. düşünce Dün ne/hem knr ne/hem ynğmı ır yağdı Moda zevklerin gelişmesidir. okullar bugünkü kadar uzak.. Bazı [T] Hmm. düşünce 10. Ya______o ______ ben! Kararını ver! çoktan unuttu / -unuturdu onlar.

." derlerdi. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s... Çocuk oyunları 70'ler çocuklar için özgürlük yıllarıydı. Sokaklarda. Bize sürekli "Bizim za­ manımızda elektrik yoktu. 70li Yıllardan Küçük Detaylar Biz çocukken yaşlılardan "Şimdiki çocuklar çok şanslı. bahçelerde oynardık. Çocukluğunuz nerede geçti? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Sizce şim diki çocuklar mı daha şanslı yoksa siz mi daha şanlıydınız? gibi sorular yöneltin. bazen de küçük bir yaprağı oyun­ cak yapardık. Metni okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra her öğrenciden metindekilere benzer bir örnek vermesini isteyin. dilimiz dolanırdı. Hepimiz.____ _____ __ __ _ ___ _— .31 Okuyalım. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun.." sözünü çok sık duyardık. Eskiden-______________________________________ G e n ç k e n ____________ ____ _________ ________________ __— Çocukken____________________________________ Okuldayken . çiçekle dolardı... Bazen bir ağaç dalını. Hemen yüzümüz kızarır. Biz gerçekten şanslı mıydık? Okuyun ve kararı siz verin. sohbet ederdik Bir örnek de ben vereyim.170'i açmalarını isteyin.. bir tutam saç ya da fotoğraf koyardık. Gençlik Aşkları O zamanlarda aşklarımızı kolay kolay dile getiremezdik.. Zarfın içine de kuru çiçekler." gibi oku­ lun magazin haberlerini yazardık. Bu nedenle birbirimize aşk mektupları yazardık.. Mum ışığında ders çalışırdık. O zamanlarda karatahta ve tebeşir okul­ ların simgesi ve en büyük eğlence aracıydı." demek için mektup kağıdının ucunu yakardı.teneffüslerde tebeşir savaşı yapar ya da tahtaya "Ali Ayşe'yi seviyor. Kızlar saçlarına kocaman beyaz kurdeleler takardı. * Okul Yaşamı O yıllarda okulda siyah önlük giyerdik. * V . Bahçeler baharları bin bir çeşit yabani otla. B rolündeki öğrencilerin s. bazen birkaç taşı. Bazı gençler "Aşkın beni yakıyor. Sevgilimizi biraz tanıdıktan sonra pastanede buluşur. ... sürdürelim ► Metni okutmadan önce öğrencilere.l 69'u...

yeni yıl vb. karşılaştıralım f Bizimkiler Bizimkiler Konuşma Konularınız ' Yanıtlayalım. ünif '\ Yanıtlayalım. öğrencileri tabloda verilenler dışın­ da da soru sormaları için yönlendirin.) yaparsınız? (bayram. ailelerinin yaşam biçimlerindeki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırıp değerlendirmelerini isteyin. yanıtları not al­ malarını. kararlan kim veriyor? kim veriyor? Evinizde genel kurallar var mı? Evinizde genel kurallar var mı? Aile içi sohbet konuları nelerdir? Aile içi sohbet konulan nelerdir? Evinizde hangi konularda Evinizde hangi konularda tartışmalar olur? tartışmalar olur? Evinizde görev paylaşımı var mı? Evinizde görev paylaşımı var mı? Nasıl? Nasıl? Evde ne gibi kutlamalar Evde ne gibi kutlamalar yaparsınız? (bayram.) Uzun tatillerde neler yaparsınız? Uzun tatillerde neler yaparsınız7 Evde hayvan besliyor musunuz? Evde hayvan besliyor musunuz? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Farklı . yeni yıl vb. kararlan Evde hangi konularda. karşılaştıralım Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Konuşma Konularınız Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Farklı Ailenizde kimler var? Ailenizde kimler var? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Evde hangi konularda. 9 ünite 9.> Karşılıklı konuşma etkinliği için oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden tabloda verilen soruları birbirlerine sormalarını.

) > öğrencilerden metni okumalarını ve verilen sözcükleri metinde­ ki boşluklara yerleştirmelerini isteyin. Medyanın gelişmesi________ dünyayı her gün biraz daha küçültüyor. Adlaştırma ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. Ülkeler ve kültürler arasındaki sı­ nırları ortadan kaldırıyor. spor programı.) > Senin arabayı kullanışın (daha farklı. sağlık köşesi. -mEk e ki ile adlaşan eylemler için özne kullanılmadığını ISen Ibu yoldaI araba kullan.1 Yerleştirelim Sözcük Alanı Televizyon Dünyası • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. kadın prog­ ramı. yaşam biçimle­ rini yakından J S > Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­ rencilere. Artık olimpiyat oyunla­ dünya rekorlarına tanık olmak vaşlara canlı yayında ulaşmak hatta sa­ için televizyonunuzu aç­ manız yeterli. sabah kuşağı. Konuşma etkinliği sırasında tahtaya haber. Günümüzde habere ve bilgiye ulaşmak kanal tur k bilgiyi başkalarıyla paylaşmak eski- ye göre çok daha kolay. adlaşmış tümcelerde eylem köklerine zaman ve kip ekleri yerine gelen ekler olduğunu. eğlence programı. • -mE. özellikle de tele­ vizyon sağlıyor. Onlara fotoğraftaki karelerin hangi programlardan alın­ mış olabileceğini. yarışma. Beceriler • -mE. Televizyon izliyor musunuz? Günde kaç saat televizyon İzliyorsunuz? Ne tür televizyon programları izliyorsunuz? Gazete okuyor musunuz? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Ülkenizdeki en popüler TV kanalı hangisidir? Bu kanal ağır­ lıklı olarak ne tür yayınlar yapar? Ülkenizdeki en popüler TV program ları hangileridir? Sizce bu program lar neden ilg i görüyor? gibi sorular yönelterek "medya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. üzerilerine özne ile uyumlu klşi-sayı eki gel­ diğini.) gibi). reklam. özel kanal. onların kültürlerini. alışkanlıklarını. basın. -mE ve -İş ekle­ ri kullanıldığı zaman. -lyliş etmelerini sağlayın. -mEk. belgesel. Konuşma etkinliği sırasında. Boşluklara gelmesi gereken sözcükleri Dilbilgisi okuma sırasında söyleyerek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol • ADLAŞTIRMA -mE.1 > Bu yolda araba kullan-mak (çok keyifli. Açıklamalarınızda. > Metni okutmadan öğrencilerle giriş fotoğrafı hakkında da ko­ nuşun. 2 Konuşalım ^ > Bu etkinlikte öğrencilerden. şifreli kanal gibi medya ile söz­ cükler yazın. -mEk ye -/^ eklerinin. -mEk ve -İş adlaştırma eki geçen tümceleri tahtaya yazıp bu eklerin altını çizin. içinde -mE. kitle ile ­ tişim araçları. haber vb. Bu kolaylığı medya. tanımak rını izlemek mümkün. Dünyadaki tüm gelişmeleri birkaç sa­ at içinde öğrenmek <dj l televizyon sayesinde uzak ülkelerde­ ki insanları. Daha sonra metni bir öğren­ ciye sesli olarak okutun. hazırlık aşamasında verdiğiniz söz­ cüklerden ve okudukları metinden de yararlanarak tabloyu kendi­ lerine göre doldurmalarını ve tabloda verilen durumlarla ilgili gö­ rüşlerini açıklamalarını isteyin. izledikleri bir Türk televizyon kanalı olup olma­ dığını ve neden bu kanalı veya kanalları tercih ettiklerini sorun. haber programı. . belgesel. -mEkve -İş adlaştırma eklerini doğru kullanabil­ me • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat Yanıtlar f ulaşmak • öğrenmek • paylaşmak • görmek • izlemek jv tanık olmak • gelişmesi • tanımak Kitle iletişim araçları hızla gelişiyor. Bu etkinlikte herhangi bir dilbilgisi açıklaması yapmayın.> Senin bu yolda arabayı hızlı kullan-ma-n ltehkileli.

• Kadın programlarını hiç kaçırmıyor. gibi) • Tümcede özne belirtilmek istenmediğinde -mEk ekinin kullanıldı­ ğını ve bu durumda öznenin herkesi kapsayacak biçimde soyut vurgulayın.• -mE ve -mEk ekleri.. Daha sonra uygun olmayan başlıkların neden uygun olmadığını tartışın ve her bir haber için öğrencilerle birlikte bir başlık belirleyin. Örneğin: /. satış. Metin Başlık Haber 2 Hindistan'ın güneyinde dün sabah b ir tren kazası oldu. Andra Pradeş eyaletindeki kazaya. tren gibi toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasak. başlık bulalım < $ Gazete Haberleri > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere her bir haberle ilgili anahtar sözcükler verin ve bu sözcüklerden yola çıkarak öğrencilerin ha­ berlerin içeriğini tahmin etmelerini isteyin. Söylenen tüm başlıkları tahtaya ya­ zın. Bu yasayla iş yerlerinde. don­ durma.. oluşu adlaştırırken -iş ekinin. 111 . Daha sonra yanıtları beraber kontrol edin. • Spor programlarını izlemekten büyük keyif alıyorum. • Sürekli televizyon izlemek insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor. daha çok. Mühendisler yeni sistemi Almanya'da test etmeye başladı. Sistem sokaktaki boş yerleri buluyor ve otomobili kendisi park edebiliyor. eylemin anlattığı durumu. metin için. Ve tren nehre yuvarlandı. bakış. kay­ mak.. düzenli olarak izliyorum.. çıkış. gibi). Bu sistem sürücülere büyük kolaylıklar geti­ recek. sollama. ekmek.kurta rm a . küçük bir köprünün yıkılm a sı Haber 2 neden oldu. Yanıtlar Haber 1 Haber 3 Avrupa'daki en sert sigara ‘P ne yasağı ispanyada. 100 metrekareden daha büyük bar.. okuma. Bir elektronik firması.çalışmaları bugün de devam ediyor. sigara / yasak / kapalı yer / ceza 2. tren / nehir / Hindistan 3. otomobil / elektronik firması / otomatik / park > Bu etkinlikte öğrencilere ses kayıtlarını ayrı ayrı dinletin. 3 Tamamlayalım. > Tüm ses kayıtlarını dinlettikten sonra öğrencilere metinler için uygun başlıklar bulmalarını söyleyin. işi. tümceleri adlaştırma görevi dışın­ llSeninl arabayı hızlı kullan-ma-n / kullan-ma'k (kullanma İşi) da doğrudan sözcük türetme görevinde de kullanıldığını Senin arabayı kullanışın (kullanma farzı) gibi).Televizyonu yalnızca bilgi ve haber alma amacıyla izliyorum.. metin için. kafe gibi kapalı yerlerde de sigara için ayrı bir bölüm olması gerekiyor.. temi geliştirdi. Haber 3 Kazadan birçok kişi yaralı olarak kurtuldu. öğrencilerden her bir haberi dinlerken boşlukları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. Dalgalı denizde yüzmek (herkes için) tehlikelidir. Nehirde arama v e . hareketi veya (Kendini bilmek (herkes için) erdemdir. alışveriş.. Firmanın mühendisleri "Park yeri bulm ak sürücülerin en büyük problemi. çakmak. {giriş. danışma. -mEk ve -iş eklerinin. yemek. kül­ tür ve alışveriş merkezlerinde. • Televizyonda bir yarışma programına katılabilirim. metro. yürüyüş.. olarak algılandığını Evet Hayır Neden / Nasıl? . lokanta. yazma. • Bence televizyon yalnızca bir eğlenme aracıdır. eylemin yapılış biçimini ve tarzını öne çıkardığını • -mE. ka­ Haber 1 zada 109 kişi öldü. otobüs. otom obiller için otomatik bir park etme sis­ Yasaya göre kapalı yerlerde sigara içm enin cezası 30 ile 600 bin Euro arasında değişiyor." diyor. metin İçin.

yüz Bugün TV izlemek istemiyorum. 9. gerekiyor. Yanıtlar 1. 12. Extramagazine dergisi. Ama Extramagazine dergisi. 152 . En büyük zevkim yağmurda yürü mek_______ 10. *Yarın okula gitmek düşünmüyorum. fikriydi? 4. bütün teknik hazırlıklarımız ta­ mam. öğrencilerin üniversiteye girmek için sigara ic memeleri 6. Onun bakışları çok etkileyici. Kore'de. Bu sistemle. Bu çalışmayı yapmanız durumunda öğrencilere haber metinlerini okutmayıp bunun ye­ rine haberleri kısaca siz özetleyin. Derginin genel koordinatörü "Dergimizi Tür­ kiye'nin en büyük matbaalarından biri basacak. - İyelik Eki Ek Örnekler mm izle -ma -mak Burada müzik dinlemem sizi rahatsız ediyor mu? çalış -me -mek Doğum günümü hatırlamaman çok kötü. Çok yorgunum hemen uyu inak 7. /_/ Tam Haberlik Bunlar! >." dedi. -mEk. 3. -lyliş ADLAŞTIRMA Eylem istiyorum. Günümüzdeki en büyük çevre sorunu buzulların eri mesi________1 5. arabaların kendi kendine park et mesi______ mümkün. Burada yüzmek çok tehlikeli Bu ilaçları kullanmanız çok önemli. Yarın sana gel mem_______ mümkün değil. 8._______ kimin kurtar ma________ çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en büyük dergisi rekoru şu anda 70 x 100 cm ölçüleriyle Dubai'nin elinde. Tüm metinlerle ilgili açıklamalarınız bittik­ ten sonra öğrencilerden metinler için uygun başlıkları belirlemelerini isteyin. Yabancıların bu filmi anla malan_____ çok zor.Bu çalışmaya. Görevliden başkasının gir mesi_______ yasaktır. 2. Salonun duvarlarını kırmızıya boya mak. bak Bence daha çok çalışması gerek. Etrafınızdaki insanlara yardım et meniz______çok güzel bir davranış. eşleyelim Yanında olmamız ona şans getirdi. Ardından metinleri fek tek okutup yeni sözcükleri açıklayın. Elektronik firmaları yeni bir sisfem geliştirdi. Hindistan'daki tren kazasının ardından yaralıları 11. Doğum günümü hatırla man / manız beni çok mutlu etti. Bu dergi ilk sayısını dört yıl önce Bursa'da yayınladı ve beşinci yılında dünyanın en büyük dergisi olabilmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. -mE. git -ma -m / -ım / -im / -um / -üm kullan -me -n /-ın / -in / -un / -ün getir -ış / -yış -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü hatırla -iş / -yiş -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz dinle -uş / -yuş -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -üş / -yüş -ları / -leri « 5 Okuyalım. tüm sayfaları 0) _o ö X açıkken 148 metrekarelik bir alanı kaplayacak. "dünyanın en büyük dergisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.4 Tamamlayalım > Adlaştırma yapısıyla İlgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. sınıfa getireceğiniz bir gazetedeki haber başlıklarını okuyup okuduğunuz her başlığın ardından öğrencilere o haberin neyle ilgili olabileceğini sorarak başlayabilirsiniz.

Kara'nın bir kravatı bağlaması ortalama iki buçuk saniye sürdü.” dedi. Bilim adamlarına göre deliğin küçülmesinde gelişmiş ülkelerin son 10 yıl içinde bu konuyla yakından ilgilenmeleri etkili oldu. The Sun gazetesinin haberine göre mektupta. rekor de­ nemesi sırasında doğru şekilde bağlanmayan kravatları eledi. Antartika üzerindeki ozon ta­ bakası deliği yakın bir gelecekte küçülmeye başlayacak ve 2050‘de tama­ men yok olacak. Ancak bunun için insanların çevre konusunda daha dik­ katli davranması. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "George. önümüzdeki hafta Monty'de buluşalım. [Tj Bağlamak mı Zor Çözmek mi? [3] Kendi [2] 56 Yılcık Gecikme Q] Oku Oku Bitmez Kendini Onaracak 53 . Guinness yetkililerinden böyle bir kategori açmalarını ve rekor denemesini kabul etme­ lerini isteyeceğiz. Gwen isimli kadın. Saat 2 senin için uygun mu? Sevgiler Gwen" Japon bilim adamlarının araştırmasına göre. "Rekorlar Kitabı'nda henüz böyle bir kate­ gori yok ve bugüne kadar bu konuda bir rekor denemesi olmadı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart 1950 tarihinde pos­ taya bir mektup verdi ancak bu mektup tam 56 yıl sonra adrese ulaştı. Edirneli kravat satıcısı Sebahattin Kara. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla bir rekor denemesi yaptı ve 1 saatte 1354 kravat bağladı. Dr. Guinness Tür­ kiye Temsilcisi Prof. Orhan Kural.Bir İngiliz kadın. çevreye zararlı ürünleri kullanmaması gerekiyor. Jüri üyeleri. erkek arka­ daşı George Green'i öğle yemeğine davet ediyordu.

üniversiteye giriş sınavları için çok önemli. haftasında Ceramica zor da olsa maçı 74-72 kazandı. Hızlı okuma. Haber cihaz / başarılı / kazanmak / / oyuncu 2. "Jürinin beni birinci seçmesi çok güzel. Ceramica takımının maçını Türkiye'den birçok insan izledi. 4 GB'lık model de birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Haber 4. kayıt Lions Klübü'nün geleneksel "Uluslararası Lions Klüpleri Avru­ pa Müzik Yarışmasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Aylin özer birinci oldu. Habere göre. Ses kaydını son olarak öğrencilerin "doğ­ ru" "yanlış" sorularını yanıtlamaları için dinletin. Doğru Yanlış □ 0 □ m □ m 0 □ m □ □ □ 1. maç boyunca çok iyi bir performans ortaya koydu. Haber 4. Avustralya'ya yeni yıl tatili için gitti. eğitim sağhk teknoloji spor magazin sanat 1. paparazzilerle tartış­ tıktan sonra yeni yıl tatilini tamamlamadan ülkesinden ayrıldı. Haber 2. Basketbolcumuz. Ancak hızlı okuyan bir kişinin aynı soruyu 7 sani­ yede okuması mümkün. 3. 5. ikinci tabloyla ilgili çalışmayı yapmak için öğrencilere ses kaydını yeniden din­ letin ve onlardan tablodaki sözcüklerin hangi haberde geçtiğini belirlemelerini isteyin. Gazetecinin izinsiz fotoğraf çekmesi ünlü oyuncuyu çok kızdırdı. bir paparazzi. 6. 4. özer. Kidman bu olaydan sonra özel jetiyle Avustralya'dan ayrıldı. Yarış­ mada 3 bin 500 Euro kazandım Bu para ile profesyonel bir flüt almak istiyorum" dedi.öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve birinci tabloyu ha­ berlerin konularına göre tamamlamalarını isteyin. Bu da 100 soruluk bir sınavda 3040 dakika zaman kazanmak demek. Georgia Üniversitesi profesörlerine göre. Los Angeles'ta bir fu­ arda ilk kez tanıtılan 2GB'lık cihaz. kayıt ispanya Basketbol Ligî'nin 15. kayıt AvustralyalI ünlü oyuncu Nicole Kidman. Haber 3. Yeni MP3 çalar birkaç ay önce piyasaya çıktı. kayıt Birçok öğrenci üniversite ve lise giriş sınavlarında saniye­ lerle yarışıyor. Haber 5. Aylin özer İstanbul Üniversitesi'nde konserler veriyor. çok mutluyum. kayıt gazeteci Bilim adamlarına göre. Haber 2. Başarılı olmak için bundan sonra daha çok çalışacağım. Bu sınavlarda bir soruda ortalama 40-45 sözcük bu­ lunuyor. sporcuların Yanıtlar antrenmandan önce kahve içmesi. antrenman sonrası ağrı­ ları % 48 azaltıyor. Haber 5. işaretleyelim Şimdi Haberler >. Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin diğer 1. Bu takımda Türk oyuncu Serkan Erdoğan'ın da oynaması. Spordan sonra kahve içmek kas ağrılarını azaltıyor. Böyle bir soruyu normal hızda okumak 15-20 sani­ ye sürüyor. Bu küçük cihazı cüzdanda bile taşımak mümkün.6 Yerleştirelim. Kidman ve eşinin. Türk seyircileri televizyon karşısına çekti. otomobillerinin içinde fotoğrafını çekmek istedi. daha hızlı anlamaları ge­ rekiyor. eğitim • sağlık • spor • sanat • ekonomi • güzellik teknoloji • magazin • alışveriş Konusu Ses Kaydı 1. Haber 6. Haber 6. . içinde yaklaşık 500 şarkı saklayabiliyor. Nicole Kidman. Haber 3. Haber adaylardan daha hızlı okumaları. kas ağrılarını azaltmak için birçok ilaçtan daha etkili. spor yapmadan önce 2 fincan ilaç / / / / / kahve içmek. kayıt Bir firma kredi kartına benzer bir mp3 çalar üretti.

Gitmek istiyor ama bir problemi var. . 5... Bu sözcüklerin -mfve -mEk adlaştırma ek­ leriyle kullanımını örnekleyin ve öğrencilerden çünkü bağlacını dik­ kate alarak tümceleri tamamlamalarını isteyin. .. Uçaktan çok korkuyor.. önce. 4. çözüm öneren tümceler üretmelerini isteyin.. Çözüm:___________ ___ _ _______________________ Problem:______________________________________ Çözüm: Eksik eşyalarını belirlemen. Yarın erken kalkmam gerek. çünkü 8 Çözüm önerelim... Acıktım... sorunu bulalım Ne Yapmam Lazım? > Bu etkinlikte. _________________________ __ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 4.... Üst kattaki komşusu televizyonun sesini çok açıyor ve bu durum onu rahat­ sız ediyor.... Hemen gitmem lazım.. çünkü Problem 1: Hakan'ın bir arkadaşı onu ülkesine davet etti. .. Sigara içmemeniz gerek. 5.. Çıkmanız gerek..... Konuşmamız gerek.. Okulda Aynur adında bir kızdan hoşlanı­ yor ama bunu ona söyleyemiyor. öğrencilerden verilen durumlara (üşüyo­ rum..... Da­ ha sonra 'problemleri okumalarını ve anlatılan durumun çö­ zümü için ne önerdiklerini sorun.. çünkü 3. Yorgunum. Çözüm:________ ______________________ 6. yorgunum. Çözüm:. çünkü 2. Uyumam lazım. 6... 1. Yağmur yağıyor. çünkü Problem 3: Arda 19 yaşında yakışıklı bir genç. 155 . öğrencileri her birinin farklı bir çözüm üretmesi konusunda yönlendirin. hastayım. 1 Üşüyorum K a lın elbiseler giym en lazım 2. çünkü Problem 2: Tuncay otobüs şoförü. Etkinliğin son bö­ lümünde yer alan çözüm paragrafını siz okuyun ve sınıftan bu tümcede aktarılanların hangi sorun karşısında önerilmiş ola­ bileceğini bulmalarını isteyin. 3. Daha önce bir kez söylemiş ama durum de­ ğişmemiş... yağmur yağıyor. hiçbir şeye dokun­ maman ve polisi araman gerek. hava çok sıcakı uygun.. Hastayım.. acıktım. Üniver­ site öğrencisi...7 Tümceleri tamamlayalım > öğrencilere tümceleri tamamlatmadan önce gerek ve lazım söz­ cükleri üzerinde durun..... . . Hava çok sıcak.

metinde geçen -mE. O sırada Murphy üçüncü fotoğrafını da çeker. -mEk ekleriyle adlaşmış eylemleri kitaplarındaki boşluklara yazmala­ rını isteyin. iyi bir gazeteci zor durumdaki bir insa­ na yardım mı eder. Bu durumdaki tavrınız ne olur? Sizin için o anda haber yapmak mı. Yani onlara göre insan olmak gaze­ teci olmaktan önce geliyor. gazeteci olmak mı gelir? Us­ • -mE. diğerlerini bulalım göre. (+İYELİK1+DURUM -mE / -mEk / -lylİş l+iyelik) + durum "önce haber mi. Bu çalışmanın ardından okuma metnini önce siz okuyun. Murphy işine giderken bir inti­ har olayına rastlar 40 yaşlarında bir erkek köprüden atlamak için korkuluklara doğru koşmaktadır.Sonraki aşamada öğrencilerden buldukları adlaşmış eylemlerden Adlaştırma örnekleri ve metinde mavi yazılarak verilen örnekten yararlanarak metnin alt konularını adlaştırma ekleriyle yazmalarını isteyin. O anda adam köprünün kenarına ulaşmıştır. intihar girişim i g ib i bir olayla karşı karşıyasınız. Gazeteci yavaş ya­ (Bu tümceler kitaptaki boşluk sayısına göre örnek olarak verilmiştir.) rüden atlar. bunu haber mi yapar? Birçok gazeteci mes­ leğinde bu sorunla sıkça karşılaşıyor. Bazılarına • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme haber bulabilir. atlamak__ konuşmaya ölmesi_____________ gazeteci olmak gazeteci olmak konuşma _______ yakalamaya insan olmak HABER AA! İNSAN M I? insan olmak 'insan mı. Düşünün kİ b ir gazetecesiniz ve trafik kazası. belgesel. haber vb. Onunla konuşmaya başlar. Bu konuşma bir işe yaramaz ve adam köp­ • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri {yarışma. Tartışma sırasında yeri geldikçe tahtaya. Eşi. Murphy'de görevini eksiksiz yapmıştır. Ama ar­ Sözcük Alanı tık çok geçtir. T. sonra da öğrencilere okutun. yukarıda verilenler dışında alt konu tümceleri de üretilebilir. >. Bir öğrenciye metni ikinci kez oku­ tun ve okuma sırasında diğer öğrencilerden. M urphy’nin b ir intihar olayına rastlaması 2) Otomobillerindeki insanların bu olayla ilgilenmemesi 3) Gazetecinin adamla konuşmaya caltsması____________ 4 ) Haberin gazetede yer alması____________________________ toğraf çeker. Metne göre. Ama birine yardım etmek için ikinci bir şansınız olmayabilir. insan mı?" sorusunu şöyle de sorabi­ Beceriler liriz. İşte bir örnek: Oregon Jour­ nal gazetesi muhabiri William T.vaş adama yaklaşır. Ama • ADLAŞT1RMA tüm bunların karşılığı bir insanın ölmesi olmuştur. önce insan olmak mı. Murphy bu durumun da fotoğrafını çeker. O sırada otomobillerindeki birçok insan bu olayla hiç ilgilenmemektedir. Şimdi şöyle düşünelim: Haber gazetede bütün ayrıntıları Dilbilgisi ile yer almıştır. adamı yakalamaya ça­ lışmaktadır. -mEk adlaştırma ekleri ile durum eklerinin birlikte gö­ ründüğü yapıları doğru kullanabilme ta gazeteciler bu soruya farklı yanıtlar veriyor. yardım etmek mi daha önemli olur? Sizce her şey televizyon ya da gazete haberi olabilir mi? Gazeteciliğin zorlukları nelerdir? gibi sorular yazarak konuşmaları yönlendirin. haber mi önce gelir?" Bugünlerde medya ile ilgili en çok bu soruyu tartışıyoruz. Ama bazıları için ise önce gö­ Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 9 Okuyalım. Metin­ de geçen yeni sözcükleri açıklayın. bir haber kaçabilir. Gazeteci hemen fotoğraf makinesine sarılır ve bir fo­ Konular D W. sLV > Bu alt üniteye öğrencilerle okuma metninin başlığını tartışarak baş­ layın.) . Gazeteci bunun yerine başka bir rev.

Burada yüz-mek-te bir sakınca görmüyorum. gibi). T. yapımcı gibi anahtar sözcükler yazıp öğrencilerin konuşmalarında bu sözcükleri de kul­ lanmalarını sağlayın. Murphy köprünün korkuluklarındaki adamı yakalamaya çalışmış. tümcedeki göre­ vine uygun ad durum ekleri getirildiğini [Senin burada yüz-me-n tehklleli.1 gibi sorular yöneltip bu çerçevede bir tartışma ortamı oluşturun. Daha sonra etkinliğin diğer çalışması olan "doğru" “yanlış" sorularını öğrencilerle birlikte yanıtlayın. -mE ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesi ço­ ğunlukla ayrı olduğunu. bu sorunla. gibi). Yanlış [7] □ □ [7] [7] □ kullanıldığını 2. Gazeteciler bazı olaylar karşısında zor durumlara düşebilir. dram. (Yüzen de ben yüzmeyi öğre­ nen del gibi). / 3. Ben senin burada yüz-me-n-den rahatsız oluyorum. Sizce dizi filmler çocukları nasıl etkiliyor? 157 . Aynı ğü yapılar ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Burada yüz-mey-e izin vermem. Usta gazetecilerin "insan mı haber mi önce gelir?" sorusuna yanıtları farklı. Açıklamalarınızda. o sırada sözcük grupları için de yineleyin. Burada yüz-mek-ten rahatsız oluyorum. eğer tümcecik tümcedeki fek tümleç ise aynı olduğunu. bu durumun Ida fotoğrafını çekeri. adlaşan eylemin öznesinin iyelik eki ile gösterildiği­ ni ve adlaştırma eki olarak -mE kullanıldığını [Bugün (şenini çalış­ manı istemiyorum. Ko­ 10 İşaretleyelim ► öğrencilerden metinde kırmızı yazılan "bu olay"ın metin­ deki gönderimini bulmasını isteyin. Burada yüzmen çok tehlikeli. -mEk ve -iş ekleri ile kurulan tümceciklere. Bu çalışmayı sırasıyla me­ tinde geçen bu soruyu. polisiye. öğreten Alil Ben [yüzmey]-i Ali'den öğrendim. IYüzen de ben yüzmeye başlayan dal Ali bana l yüzmeyl-i öğretti. tümcede birden fazla tümleç varsa aynı da ayrı da olabileceğini 11 Dinleyelim. • -mE. macera. komedi. Metinde kırmızı yazılmış "bu olay" sözü. Ben senin burada yüz-me-n-e izin vermem. ikinci dinlemede boşluklara gelmesi gereken sözcükleri tahta­ bu sorunla > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yardım etmeye. bilgisayar animas­ yonları. • -mEk ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesinin. • Tümcenin yüklemi ile adlaşan eylemin öznesinin farklı olduğu durumlarda. bilimkurgu. [Ben llseninl şarkı söylemenl-den hoşlanıyorum. Bunu anlamana sevindim. IYüzen ben. gibi) vurgulayın. anlatmaktadır. Yanıtlar Doğru • 1. animasyon. gibi) yazmalarına yardımcı olun. ya da bunu haber yap­ maya karar vermeye çalışması sözcükler üzerinden adlaştırma ve durum eklerinin birlikte göründü­ bu durumun > otomobillerindeki insanların olayla İlgi­ lenmemesi ya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. izlenme oranı. serüven. tarihi. Yanıtlar Ben senin burada yüz-me-n-de bir sakınca görmüyorum. öğrencilerin gönderim kaynaklarını olabildiğin­ ce adlaştırma ekleri kullanarak nuşma etkinliği sırasında tahtaya romantik. bunu (haber m i yapar). Yalan söylemen­ den nefret ediyorum. tamamlayalım D'izi Kirliliği >• Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere Televizyon dizilerini izliyor musunuz? Hangi dizileri izliyorsunuz? Sizce dizi filmler neden bütün dünyada çok popüler? Sizce televizyon dizilerini kimler daha çok izliyor? Televizyon kanallarında bu kadar çok dizi olması konu­ sunda siz ne düşünüyorsunuz? [Ben lyüzmey]-e başladım. izleyici. aynı olacağı durumlarda -mEk li yapının Ben benim şarkı söylememden hoşlanmıyorum. izleyici kitlesi. / Ben [şarkı söylemek]-ten hoşlanmıyorum. □ Kadının eşini yakalamaya çalışmasını • [7] Adamın intihar etmek istemesini -mEk ekinin son sesinin ünlü ile başlayan ek aldığında /y/ye dö­ nüştüğünü □ Gazetecinin fotoğraf makinasına sarılmasını iBurada yüz-mey-i istemiyorum. Ben senin burada yüz-me-n-i istemiyorum. □ Otomobillerindeki insanların olayla ilgilenmemesini Burada yüz-mek tehlikeli. Bu çalışmanın ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinleme metnine göre tamamlamalarını is­ Ibunu > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yar­ dım etmesi ya da bu olayı haber yapması teyin. Ben sizin yüzüşünüzü Mark Spitz'e benzetiyorum gibi). Beni dinlemende yarar var.

Biri bitiyor."r! v rî XHS9K-'-vl -mak -mek _ -ma -me (n) -a/-e -ya/-ye -n /-ın / -in / -un / -ün -da/-de -ta/-te -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü -dan/-den -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz -tan/-ten -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -I/-İ -yı/-yi -ları / -leri -la/-le -yla/-yle -ış -iş -yış -yiş -uş -ÜŞ -yuş -yüş -ta/-te -tan/-ten -m / -ım / -im / -um / -üm +durum .is»?t««i . Yalan söyle mektm nefret ederim. ara sıra. di­ ğeri başlıyor. 4. *Yarın arkadaşım la yüzmeke gideceğiz. Ayşe sürekli zayıflayamamaktan şikayet ediyor. 6.meye 8. Onun. Hasta görünüyorsun. 7. Yanıtlar 1. Doktora git mende _ yarar var. hiçbir zaman gibi seçenekler oluşturarak öğrencilerin bu programları hangi sıklıkla izlediklerini sorgulayan bir form oluş­ turabilirsiniz. kan ve gözyaşıyla dolu.«ig?. Program yapım­ Sınıftakiler: Haber Müzik Spor Belgesel Dizi Film cıları ise bu tür diziler yapmakta ısrar ediyor. Birbirleriyle ilgilenm eye zaman ayırmıyorlar. 5. yürüyüşü çok farklı. çünkü. cinayet­ lerle. Stadyumda maç izlemekten çok hoşlanıyorum. r ! -ma izle -me ara yüz zayıfla bitir söyle gül yürü ^ ^ ^ . Her gün spor yapmaya gidiyorum. o gibi sorular sorun ve öğrencilerden notlarını kullanarak bu soruları yanıtlamalarını isteyin. 13 Tamamlayalım • Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Etkinliğin ardından anket çalışmasını geliştirebilir. dizilerdeki kahramanlara benzemek istiyor. Gençler pop müzik dinle meyi dinip. Bu işi bitirm eleri çok uzun sürer. her gün. 1. Bu nedenle . Alışveriş yapmayı çok seviyor. Gençler ve çocuklar artık gerçek hayatı bir dizi gibi yaşamaya başladı­ lar. Çünkü çoğu. Onun gülüşü herkesin dikkatini çekiyor. -mE / -mEk / -lyliş (+iyelik) ADLAŞTIRMA (+İYELİKİ+DURUM Bp'. 4. Geceleri yalnız kal maktan korkuyorum. var_____________________________ 2. Türkiye'de yaşa maya_____ alıştım. Çünkü . öğrenciler tabloyu tamamladıktan sonra sınıfa Sınıftaki bayan öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Sınıftaki erkek öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Hangi programları herkes izliyor? Hangi programları hiç kimse izlemiyor? daki diziler nefes alm alarına bile izin vermiyor. Çünkü klasik müzik 5. Hata yap maktan 158 tercih ediyor. Televizyon­ > Bu çalışmada tüm öğrencileri anket çalışması uygulamak üzere sınıfın ortasına çağırın ve her bir öğrenciden diğer öğrencilere tab­ loda adları verilen programlardan hangilerini izlediklerini sormala­ rını isteyin. Konuyu tekrar düşünmekte fayda var. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı bu diziler yüzünden tehlike altında. Bu nedenle______ 3. çekinmeyin. Yarın arkadaşımla yüzmeye gideceğiz. Ancak bu di­ zilerin çoğu hayatımızı olumsuz etkiliyor. Onun bana yalan söylemesinden bıktım.Ses Kaydı 12 Anket uygulayalım Ne Tür Programlar İzliyorsunuz? DİZİ KİRLİLİĞİ Televizyonda dizi izlemekten hoşlanıyoruz. 3. Sonuçları değerlendireceğiniz bir tartışma or­ tamı yaratın. Diziler ahlak dışı olaylarla. Onlara göre bunu halk istiyor. ihanetlerle.televizyonda güzel bir film. 2. Arkadaşım onu aramamama çok kızıyor. Süt içmek kahve iç mekten daha yararlıdır. Dans etmekten çok hoşlanmıyorum. Televizyonlardaki dizi kirliliği en çok çocukları ve gençleri etkiliyor. Çocuklar piknik yap mayı__ _ çok sever. Şimdi uyumak istemiyorum.

sürekli çikolata. Üst gelir grubu televizyon­ da daha çok haber programlarını izliyor. Bu nedenle çocuklar zararlı programlar da dahil her programı izler oluyorlar. Televizyon izlemek çocukların □ 0 13 □ sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Seslerin aniden yükselmesi ve alçalması.3'ü. Gelir düzeyi insanların televizyon izleme ve gazete okuma alışkanlığını etkiliyor. 2.. görüntülerin hızla değişmesi. işaretleyelim > Metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın..LJ 14 Okuyalım. Çocuklukta televizyon bağımlılığı her yıl daha da artıyor. Doğru Yanlış m □ □ m m □ S □ . Zamanla bu bağımlılık ebeveynlerin müdahale etmesini gerektiriyor. Çocukları televizyon karşısında yalnız bırakmamak gerekiyor. Böylece hareketsiz kalmaları ve sağ­ lıksız beslenmeleri gelişimlerini engelli­ yor. 3. 3. Hele reklamlar. Erkek çocuklar daha çok çizgi film izliyor. alt sosyoekonomik grubun da %86'8'i televizyon izliyor. Reklamların başlaması demek bebeklerin artık birkaç dakika donması demek Çocuklar ekran karşısındayken yalnızca hareketsiz kalmıyorlar. [7] 4. gazete okuma alışkanlığının gelir durumuna göre farklılaştığını ortaya koyuyor. Çocuklar daha çok ekrandaki görüntülerle ilgileniyor. Ama ne yazık ki çoğu anne baba çocuklarını televizyonun karşısında yalnız bırakıyor.7'si "evet" cevabı veriyor.3'ü. Halbuki psikologlar ebeveynleri "Çocuklarınız tek başına televizyon izlemesinler. Doğru Yanlış Doğru Yanlış t. Yabancı dizilerle yarışma program­ lan her iki grup için de listenin sonunda yer alıyor." diye sürekli uyarıyorlar. Üst gelir grubu haber programlarına daha çok ilgi gösteriyor. "Düzenli gazete okuyor musunuz?" sorusuna üst gelir grubu­ nun %95. bu etkinlikteki okuma parçasının İstanbul'da yapılan bir anket çalışmasının sonuçları olduğunu hatırlatıp metni okutun. Gerekiyorsa adlaştırma yapıları ile ilgili kuralları hatırlatıp metni çözümledikten sonra öğrencilerden sorulan yanıtlama­ larını isteyin. alt gelir grubunun %71. işaretleyelim En Çok Ne İzliyoruz? > öğrencilere. Yabancı diziler İstanbul'daki televizyon izleyicilerinden çok fazla ilgi görmüyor. □ □ 0 15 Okuyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt ve üst gelir gruplarının tele­ vizyon programlan ve gazete tercihlerini araştırdı. Bu nedenle çocukların uzun saatler boyunca televizyon seyretmemeleri ge­ rekiyor. Yarışma programlarını her gelir grubundan insan izliyor. Bebekler televizyon seyretmeye daha ilk aylarında başlıyor. onların hemen ilgisini çekiyor. Araştırma. bisküvi gibi sağlıksız yiyecekler de yiyor­ lar. Yanıtlar 1. 4. öğrencilerin metinde geçen adlaştırma ekleriyle ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadık­ larını kontrol edin. Yeni sözcükleri açıklayın ve Sizce ülkenizde hangi g elir grubundan insanlar televizyona daha çok bağımlı? Ülkenizde haber program ları ilg i görüyor mu? gibi sorular ekseninde bir tartışma ortamı yaratın. 2. Araştırmaya göre üst sosyoekonomik grubun %94. Alt gelir grubunun ilk tercihi ise yerli dizi ve filmler.

1924'te de tarihin ilk televizyon patentini alır. Televizyon Metinlerde yok / • ilk önce Fransızlar kullandı. aklına görüntü ve sesi bir yerden bir yere aktarma düşüncesini koyar. ilk sayısı 1645'te Kral III. Bu onun televizyonu icat etme yolundaki en büyük şansı olur. birkaç şapka kutusu. İngiltere'de bir üniversitenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun olur. / • ilk önce Romalılar kullandı. • Savaş yıllarında çalışmalar durdu. XV. ilk gazetelerden yalnızca birkaç yüz adet basmak mümkündü. Tabii o zamanlarda gazete kağıdı yoktu. / • ilk denemeler başarısız oldu. Tabii bu mo­ del şimdiki televizyonlara hiç benzememektedir. / • Kralın isteğiyle ortaya çıktı. / / • Elektrikle çalışıyordu. bir bisiklet lambası ve mumdan oluşmaktadır. Gazetenin amacı dünyadaki gelişmeleri halka duyurmaktı. / • Geliştirmek için laboratuar gerekti. Sağlık durumunun kötü olması nedeniyle Birinci Dünya Savaşı yıllarında orduya katılamaz. büyük bir bisküvi ku­ tusu. yuvarlak bir karton ve anten görevinde bir haçtan oluşmuştur. / > Metinleri okutmadan önce öğrencilere hatırladıkları ilk gazete ve televizyonun bugünkülere göre ne tür farklılıklar taşıdığını ve ilk gazete ve televizyonlar hakkında neler bildiklerini sorun. Ancak bu gazetenin 1 Ocak 2007'de yayın hayatı sona erdi. nerede ve nasıl yaptılar. Toprak tabletler vardı. Peki ilk televizyonu kimler. / . Çünkü bu televizyon birkaç dikiş iğnesi. biliyor musunuz? Bu mükemmel aletin mucidi 1888 iskoçya doğumlu John Baird'dir. Bisiklet Lambasından Televizyona Televizyon hepimiz için olağanüstü bir buluştur. yüzyılda Gutenberg'in matbaayı icat etmesi modern gazeteciliğin başlangıcı oldu. Dünya Yayıncılık Birliği'ne göre İsveç gazetesi The Post Och Inrikes Tidningar dünya­ nın en eski gazetesi. Zamanla baskı tek­ nikleri gelişti. ilk çağdaş gazete 1605‘te Anvers'te Fransızca ve Flaman­ ca olarak çıktı. Baird sonradan çalışmalarına daha gelişmiş laboratuvarlarda devam eder ve bazı çalışmaları için asistanlar kullanır. / / / • Zaman içinde daha çok kişiye ulaştı. yüzyılda başladı. • Çok pahalıydı. Gustafın emriyle çıkmış­ tı. • Amacı insanları bilgilendirmekti. 160 . bir şapka ku­ tusu. Çok geçmeden ilk modelin planlarını yapar. / • Şimdiki modellere hiç benzemiyordu. gazeteler milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı. İlk Gazete ilk gazeteyi eski çağlarda Romalılar kullandılar. Gazete • Bu alandaki modern çalışmalar XV.I jjjjr 16 Okuyalım. Dana sonra metinleri okutun ve öğrencilerden. Bu televizyon da bir çay kutusu. verilen tümcelerin hangi metinde geçtiğini veya hangi tümcelerin metinlerde geçmediğini belirleyererek tabloyu tamamlamalarını isteyin. icatlarını bu dönemde yapmaya başlar. işaretleyelim /. John gerçekte çok zeki bir çocuktur ama öğretmenlerinin gözünde son derece başa­ rısız bir öğrencidir. Bir süre sonra Baird. / • ingilizler buldu.

sakın. h O gelmesini gibi).. (4)________________________ Ço­ cuk veya genç. Tabii ki evet. kendilerini bir grubun içinde his­ setme duygusuyla hareket ediyor. kıyafetlerinin markasıyla bir yer bulmaya çalışıyor. • Emir kipi ile kurulan tümceleri dolaylı anlatıma çevirirken lüt­ fen. belgesel. . __________ . Televizyonunu­ zun karşısına oturup yabancı dil öğrenmeniz. eşleyelim > Bu bölüme hazırlık çalışması olarak öğrencilere. Reklamlara Dikkat! Televizyon reklamlarındaki yeni ürünler ve reklam programlarının bu ürünleri sunuş biçimi nedeniyle çocukları bilinçli tüketim konu­ sunda daha erken yaşlarda eğitmemiz gerekiyor. zekasıyla değil. (5)________________________ Televizyonu eğitim için kullanın Televizyon yayınlarının çoğu yararsız. Daha sonra tabloda verilen tümcelerin. Belgesel programlar sayesinde farklı konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. 2005 yılında en yüksek izlenme oranlı programlar arasında Türkiye-isviçre Dün­ ya Kupası maçı ilk sırada yer aldı. diziler. Uzmanlar programları dikkatli seçmemizi söylüyor ama çoğu zaman bu kadar çok programın arasından kendimize uygun bir program seçmekte zorlanıyoruz. Türkiye-isviçre maçı % (3) 30.• Sözcük Alanı • Televizyon ve gazeîe haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma.41e 2005 yılının en yüksek reytingli programı oldu. Ekranların Kralı Futbol 2005 yılında en çok reytingi futbol karşılaşmaları aldı."Bir kompozisyon yazınız!" > öğretmen öğrencilere "Bir kompozisyon yazınız!" diyor. Dilbilgisi • DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini emretti. Çünkü televizyon sadece bir eğlence kutusu değil. lise ya da üniversite diploması almanız da mümkün. > öğretmen öğrencilere Ionlarınl bir kompozisyon yazmala­ rını söylüyor. > Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini rica etti. Eğitici çocuk programları çocuğunu­ za öğretmenlik yapabilir. emret. belgeseller. • -mE adlaştırma eki kullanarak yapılan dolaylı anlatımda hi­ tap edilen ve emir verilen kişiler 3. Beceriler • Doğrudan emir tümcelerini adlaştırma eklerini kulla­ narak dolaylı anlatım tümcelerine dönüştürebilme o Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat 17 Okuyalım.ey­ lemi yerine iste-. (1)_____________________ ____________________________ Haber programlan. (6)_____________________ . rica et-. spor programla­ rı. Okuma etkinliğinin ardından dolaylı anlatım (emir ki­ pi) yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın.) -mE adlaştırma eki kullanılarak yapılan dolaylı anlatımlarda söyle. Ama yine de vazge­ çemiyoruz televizyondan. gibi). müzik programları. Oikenizde kaç televizyon kanalı var? Hangileri sadece haber/müzik/spor/eğlence programı ya­ yınlıyor? Siz en çok hangi kanalı izliyorsunuz? Neden bu kanalı tercih ediyorsunuz? sorularını sorun ve metinleri. gibi). > öğretmen bize Ibizimi bir kompozisyon yazmamızı söylü­ yor. Ankete göre. gibi! -mE vurgulayın. > Erol bey oğluna *sakın geç kalmamasını söyledi. Bir araştırma şirketi Televizyon ve telefon sahibi 38 milyon 935 bin 633 kişiyle anket uyguladı. kendisine arkadaşları arasında yetenekleriyle. numa­ ralanmış boşluklardan hangisine gelmesi gerektiğini bulmala­ Hangi Kanal? Az ya da çok hepimiz televizyon izliyoruz. konularını belirlemek üzere oku­ malarını isteyin.eylemlerinin de kullanılabildiğini l> Mustafa Yeşim'e "Biraz bekle" dedi > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini söyledi. kalitesiz. eğlence prog­ ramları. Açıklamalarınızda. Tarihi öğrenmek için sade­ ce tarih kitaplarını okumak zorunda değilsiniz. Televizyonunuzda doğru kanalı seçmeniz yeterli. Çocuklar ve gençler birbirlerini dikkatle izliyor. hadi vb. (2)_____________ rını isteyin. (7)__________________ ____ . >Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini istedi. • emir kipi ile kurulan tümcelerin ya doğrudan ya da -mE adlaştırma eki kullanılarak dolaylı anlatıma çevrilebildiğini (Öğretmen . > öğretmen size (sizlnl bir kompozisyon yazmanızı söylüyor.. kişiler ise anlaşılmayı ko­ laylaştırmak için tümcede emir verilen kişilerin her İkisinin de bulunması gerektiğini (> Ayşe ona Ali'nin gelmemesini söyledi. haber vb. sözcüklerin kullanılmadığını (> Erol bey oğluna "Sakın geç kalma" dedi.1= Ali gelmesini > Ayşe ona 11 gelmemesini söyledi. yarışmalar.

. orada olm am ızı söyledi______________________________ 16.." diyeceğim.. Öğretmen yarınki sınavda som ları dikkatli________ okum am ızı söylüyor__________________________ ____ __ 15. Anne çocuğuna "Yemeğini bitir." diyor. Resepsiyonist müşteriden fo rm u doldurmasını_______ A li arkadaşına varın ona gitm elerini ______________ istedi____________________ _______________________________ söyledi. Biz ona "Sakın eve geç kalma... yiyin..." dedi. Ona b ir daha geç kalmamasını söyledim.ı • Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde televizyonlarda onlarca." diyor.." dedi." dedik.. gitmelerini _______________ söylüyor ___ _____ ____ _ ___ _____ ____ _______ ____ 17.. . yolculara uçağa." diyor.30'da burada olun... Ali arkadaşlarına "Yarın bize gelin" dedi. . 4 DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) ■ • Eylem — Ek iç kapat göster gel geç kal yaz -ma -ma/ -me -me -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri -I/-İ Öğretmen kompozisyon yazm am ızı istiyor / söylüyor. M u ra t bana varın onlara gitmemi söyledi hazırlıklı olm am ızı söylüyor 5. Doktorum içki içmemi söylüyor.." dedi.. Murat bana "Yarın bize gel. müşteriye "Formu doldurun.. . öğretmen bize "Daha çok Türkçe konuşun. . Ona artık beni aramamasını_____ söyleyeceğim 13. 18. Kütüphane görevlisi öğrencilere çevresindekileri A nne çocuğuna yemeğini bitirmesini _______________ rahatsız etmemelerini söylüyor ________________________ söyledi ____________________________ ____________________ 9. Hostes cep telefonlarım ızı kapatmamızı ısöyledi.. B iz ona eve geç kalmamasını______________________ söyledik Meteoroloji müdürlüğü "Yarın büyük bir fırtınaya hazırlıklı olun.. belki yüzlerce kanal var." diyor. öğretmen "Yarınki sınavda sorulan dikkatli okuyun....." dedi. Müdür bey bize "Hepiniz yarın 9." diyor. . ilaçlarını düzenli kullanmasını ____ söylüyor _____________ __ ______________________________ 7. Doktor Murafa “İlaçlarınızı düzenli kullanın. ... 14... Uzmanlar "Günde 2 saatten çok TV izlemeyin... Ona "Artık beni arama.. . Görevli bana "Lütfen adınızı tekrar söyleyin. Müdür sekreterine "Bana bir saat telefon bağlama." dedi Görevli benden adım ı tekrar söylemem i ______ ______ istedi____________________________________________________ 8. Görevli." dedi.. Trafik polisi belgelerim i göstermemi istedi. Uzm anlar günde 2 saatten çok TV izlemememizi söylüyor ______________________________________________ 3. Görevli. 7 • Bu da aralarında marka tutkusunun ön plana çıkmasına neden oluyor. Doktor M urat’a." diyor. . M üdür sekreterine kendisine b ir saat telefon ______ bağlamamasını söyledi______________________________ 11." diyor. 3 • Çünkü televizyonda herkes için uygun bir program var.. yolculara "Lütfen uçağa gidin...... Trafik polisi çocuklara 'Trafik kurallarına mutlaka uyun.. 6.. 2 • Peki televizyonu eğitim için kullanmak da mümkün mü? 6 • Ve ne yazık ki bazı anne babalar farkında olmadan bunu destekliyor. *Sekreteriniz bugün gelm em i dedi." diyor. 1 • Sağlık programlan size daha sağlıklı bir hayatın formülünü verebilir. D oktorlar son yemeğ im iz i uyumadan en a z 3 saat önce yememizi söylüyor ________________________ 12. Trafikpolisi çocuklara trafik kurallarına uymalarım 10.. Doktorlar "Son yemeğinizi uyumadan en az 3 saat önce uymalarını istiyor 2.. _." diyor. . Sekreteriniz bugün gelmemi söyledi. 5 • Anketörler 2200 evde 8500 kişiyle görüştü. Öğretmen bize daha cok Türkçe konuşmamızı söylüyor ___ _______________ ____________ __ _______ _... 18 Tümce yazalım > Dolaylı anlatım ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrencilerden etkinlikteki tümcelerde doğrudan aktarılan emir tümcelerini dolaylı anlatıma çevirmelerini isteyin.. Resepsiyonist... Kütüphane görevlisi öğrencilere "Lütfen çevrenizdekileri rahatsız etmeyin..

m □ 4. Bugünkü konuğumuz Akdeniz üniversitesi Tıp Fakütesi'nden. □ m Haber son dakika. ana haber Reklam promosyon. Genç kart kullanın kazanın: Genç kart. Onlar için burada 5 ay devam edecek yeni bir hayat başlar. peşin fiyatına taksitle. Reklamlarda 2 ürünün reklamı var. Yaz bittikten sonra ise yeniden göç hazırlıkları başlar. su altı. beste. işaretleyelim. program türü spor su alfl * son dakika • hava durumu • promosyon ^ ödül . Önlüler dünyasındaki gelişmelerle yine birlikteyiz. Bence gençlerin sorunları ekonomik neden­ lerle ilgili değil. Birazdan takımlar sahadaki yerlerini alacak ve karşılaşma başlayacak Etkinliğin ikinci bölümünde.. Biraz önce diğer konuşmacı da söyledi. Haftanın en önemli maçında canlı yayınla karşınızdayız. Her ilkbaharda yüz binlerce su kuşu. Sağlık programı uyku sorunlarıyla ilgili. program türü haber 4. Günümüzde her şey eskisinden çok farklı. Gençlerden bizim gibi davranmalarını beklemeyelim. Merhaba değerli izleyiciler. bilgi almak için telefonla bizi arayabilirsiniz. program türü m üzik 8. tıp . program türü belgesel 2. 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. güneş sistemi. canlı yayın. program türü magazin 5. nerede. Haftanın liste başı şarkılarını. 4. program türü tartışma 6. ünlü Sağlık beslenme. Spikeriniz ben Gökhan Mert sizlere tüm canlı yayın ekibimiz adına güzel bir maç diliyorum.19 Yerleştirelim. 3 . □ s 3. Haftanın dedikoduları. Müzik programı 50 dakika sürecek. 5. program türü reklam 7. en yeni küpleri. Kuşlar Güney Amerika'ya göç ediyor. Amerikanın güney kıyılarından buraya gelir. iyi alışverişler. hava durumu. program türü sağlık 3. 2. Kendisiyle uyku sorunları üzerine soh­ bet edeceğiz.peşin fiyatına taksitle • yarışmacı • son bölüm turnuva • ürün • güneş sistemi • ana haber konuşmacı • doğa olayları • klip • karşılaşma kupa eleştiri • aşk • beste • canlı yayın • türkü • sahne Beigesel su altı. sahne. programımız yaklaşık 2 saat sürecek ve 50 yeni parça dinleyeceğiz bugün. kupa. sinema dünyasının ünlülerinden şok açıklamalar. işte ilk görüntülerimiz. 7. iyi akşamlar sayın seyirciler. yeni albümleri bu programda bulacaksınız 8. Ses Kaydı 1. eşleyelim (T °\ ) Televizyon Programları > Bu etkinlikte öğrencilere her bir programla ilgili ses kaydını ayrı ayrı dinletin. ikinci dinlemede ses kaydının tamamını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. ödül Müzik klip. kiminle. öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak verilen sözcükleri tabloda ilgili alanlara yerleştirmelerini isteyin. Japonya'nın batısında Pasifik açıklarında bu gün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 7. C Yanıtlar belgesel • reklam • tartışma • sağlık • haber müzik • yarışma • dizi • spor • magazin 1. türkü Magazin aşk. nasıl? Bütün bu soruların cevapların bu programda bu­ lacaksınız. □ m 2.Şimdi size bir son dakika gelişmesi iletmek istiyoruz. Yeni günde herkese merhaba. doğa olayları Doğru Yanlış 1. Her kaydın ardından dinledikleri programın türünü yaz­ malarını isteyin. Ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum.. ürün Tartışma konuşmacı Spor turnuva. Sizler de konuğumuza soru sormak. Kim. aralık ayında tüm alışverişlerinize 6 taksit imkanı sunuyor.

Parfüm * Gün boyu etkili. .S£}’S1. . > Etkinliğin ikinci bölümünde metinde geçen sözcüklerden ve sorulardan yararlanarak bir konuşma çalışması yaptırın.. Bunu da mı beğenmediniz? Galiba her İki taraf için de çö­ zümlerin en iyisi biraz hoşgörülü olmak göstermek • Kumanda kavgası nasıl biter? Ve birbirine. anlatalım Kumanda Kavgası > öğrencilerden metni okumalarını ve boşlukları tamamlamalarını isteyin.... erkekler için ayrı birer televizyon seyretme odası yg- • Ne tür programlar izlersiniz? pabiliriz. . Beyazlarınız daha beyaz. Cep telefonu • Dostlarınızın sesi her yerde hep yanınızda olacak. Ya da daha ekonomik bir çözüm: Evde ka­ • Kumanda kimdedir? dınlar için ayrı. Onlar özellikle futbol maçı iz lemekten seyretmek istiyor Kadınlar akşamları maç nefret ediyor ama erkekler için bu büyük keyif. güvenli internet hizm eti çikolata daha az kalori. banka daha yüksek faiz..Bu çalışmada tablodaki her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup diğer öğrencilerden bu tanıtım tümcesinin hangi ürüne ait olduğunu bulmalarını isteyin. Sabun • Şimdi banyolarınız daha keyifli. bu etkinlikte verilen ürünler için kendilerinin de birer slogan üretmelerini veya bazı genel özelliklerini vererek aşağıdaki ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılabilecek tümceler oluşturmalarını isteyin. Şampuan • Siz geçerken herkes dönüp size bakacak. Kokunuzu çantanızda taşımayın. Araba • Yeni modelimizle geleceğe yolculuk yapmak için acele edin. yeni b ir tat gazete doğru haber mobilya indirim kredi kartı daha çok bonus şampuan • deterjan • parfüm • cep telefonu • sabun • araba • diş macunu • nemlendirici ürün 164 Slogan Deterian • Yalnızca bir yıkamadan sonra farkı fark edeceksiniz. izlemek • izlemekten • hoşgörülü olmak görüşmek için saygı göstermek televizyon aimak • seyretmek istiyor izlemeyi tercih ediyor • seyretme odası Bir ailede herkes birbirini sever.20 Tamamlayalım. Belki de bu sorunun çözümü evin her odasına bir televizyon alm ak. bir­ çok aile için büyük bir sorun. 21 Eşleyelim >. örneğin. Babalar için durum farklı. renklileriniz daha parlak.. Dis m acunu • Artık daha beyaz güleceksiniz. siz hayatınıza devam edin! Artık güzellik salonlarına gitmeniz gerekmiyor. Anneler genellikle bir pembe dizi ya da bir aşk filmi izlemeyi tercih ed iy or . Sizde Nasıldır? Ama o zaman da ailedeki kişilerin birbiriyle görüşmek için ran­ devu alması gerekebilir. Ancak her ailede bazı küçük so­ runlar çıkıyor. Nem lendirici • Cildinizi korumak onun işi. akşamları birlikte televizyon elem ek . Son olarak doğru yanıtları söylemek üzere metni sınıfa siz okuyun. Daha sonra öğrencilerden.

B rolündeki öğrencilerin s. • Adam şoföre uygun bir yerde durmasını söylüyor. • Kadın garsona hesabı ge­ tirmesini söylüyor.ürün Slogan • Limonata • Hava Yolları • Güneş yağı • Tıraş bıçağı • Dondurma • Mutfak robotu 22 Yeniden yazalım > öğrencilerden konuşma balonlarındaki tümcelerden yararlanarak fotoğraflardaki durumu anlatan tümceler üretmelerini isteyin. • Kadın erkekten kendisiyle daha fazla İlgilenmesini İstiyor. • Kadın erkeğe kendisiyle daha fazla ilgilenmesini söylüyor. • Jandarma sürücüye daha dikkatli olmasını söylüyor. • Erkek kadına televizyonu kapatmasını söylüyor. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun.l 72'yi açmalarını isteyin. ‘ Doktor hastadan o ilacı her gün içmesini istiyor. • Doktor hastaya o ilacı her gün içmesini söylüyor. . • Adam şoförden uygun bir • Müdür sekreterden o raporu akşama bitirmesini istiyor.l 71'i. yerde durmasını İstiyor. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s.Müdür sekretere o raporu akşama bitirmesini söylüyor. * öğretm en öğrencilerden soruları dikkatli okumaları­ nı İstiyor. • Kadın garsondan hesabı getirmesini istiyor. Lütfen televizyonu kapat. o Jandarma sürücüden da­ ha dikkatli olmasını istiyor. • Erkek kadından televizyo­ nu kapatmasını istiyor. • öğretmen öğrencilere so­ ruları dikkatli okumalarını söylüyor. .

birçok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. 10. Ama artık sevgiliye sadece kırmızı gül ver­ mek yetmiyor. Google. Arşivdeki en eski haber 1700'lere dayanıyor.. Bu genç­ lerin çoğunda kansere yakalan­ ma ve işten atılma korkusu da büyük. Etkinliği gruplardaki diğer öğren­ ciler için de aynı biçimde uygulayın. Arkeolog Elena Menotti. Yüksek kesimlere yeni­ den kar yağması. Az gelişmiş ülkelerde ise insanların daha mutlu olmasının sebepleri şunlar: Daha iyi bir ge­ lecek için umutlular ve ülkelerinin ekonomik durumu ile ilgili iyim­ serler. Bazı bilim adamları­ na göre iki iskeletin duruş biçi­ mi esrarını koruyor. en ilginci­ ni arıyorlar. Bu araştırmaya göre zinde ve formda dış görünüme sahip ki­ şilerin iç organlarındaki yağlan­ ma oranı. kayak mer­ kezlerindeki tesislere canlılık getirdi. Ünite Söyleyelim. Beş bin yıl önce birbirlerine sarılmış halde gömülen iki iskelet. Daha sonra haber metinlerini siz okuyarak öğrencilerin tahminlerindeki başarılarını saptayın.. in­ sanlar dedikodu yoluyla birbirleriyle düşüncelerini ve duygularını paylaşıyorlar. DEDİKODU YAPMANIN FAYDALARI Uzmanlara göre dedikodu yap­ manın insan sağlığı için faydala­ rı var... oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden verilen haberlerin başlıklarını kendi gruplarındaki diğer öğren­ ciye okumalarını ve onlardan bu haberin ne ile ilgili olabileceği konusundaki tahminlerini almalarını isteyin.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde. The Washington Post.. İÇERİDEN ŞİŞMAN OLMAK İngiltere'de bilim adamları geç­ tiğimiz günlerde bir araştırma­ nın sonuçları açıkladılar. Bir düzinesi 350 YTL olan dünyanın en uzun gülü tüm dünyada kapış kapış satılıyor. insanlar artık onun da en güzelini.. Bu yüzden Ekva­ tor'un zengin topraklarındaki bir buçuk metrelik güller yetiştiriyor­ lar.... Böylece kendi so­ runlarından uzaklaşıyor ve daha çok sosyal iletişim kuruyorlar. ETKİLİ KAR YAĞIŞI GÜLDÜRÜYOR Türkiye genelinde etkili kar ya­ ğışı. Unife 10. -. Kara­ deniz Bölgesi dışında yağışlar iyi­ ce azalacak. Yetkililer. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? DIŞARIDAN FORMDA. kilolu kişilere oranla daha yüksek olabiliyor. Ekosistem değişin­ ce. KÜRESEL ISINM A N IN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ Son araştırmalara göre 2070'te Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece kadar yükselecek. 166 M .." Araş­ tırmacılar gelişmiş ülkelerdeki gençliğin mutsuzluğunun ne­ denlerini başarılı olma baskısı ve kötümserlik ile açıklıyor. Akademik veritabanları LexisNexis. . Dedikodu yapmak insanın sosyal becerilerini geliştiriyor. kayak severlerin pist­ lerde yoğun sise bağlı olası ka­ zalara karşı dikkatli olmalarını söylüyorlar. Google Haber Arşivi adıyla son 200 yıllık haberleri in­ ternete koydu. Arala­ rında The Nevv York Times... Factiva ve HighBeam de Google'a destek verdi ve bazı bölümlerini arama motoruna açtı. The Guardian ve Time gibi İngilizce basın devlerinin haber arşivleri artık internette.. ■ ■ . birbi­ rinden ayrılmayacak... ABD'nin önde gelen gazeteleriyle birlikte eski haberleri internet üze­ rinden kamuya açıyor. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? İB Söyleyelim. Bu yüz­ den uzmanlar zayıf görünümlü kişilerin de iç organlarının sağ­ lık durumlarını da kontrol ettir­ melerini söylüyorlar. 17 Şubat Cumartesi gü­ nü yeni bir yağış bekleniyor." dedi. : internetin en büyük arama moto­ ru Google.. . Genç çiftin iskeletlerini Arkeolo­ ji Müzesi'nde olduğu gibi sergi­ leyecekler. "Sevgilileri ayır­ mak söz konusu değil. kayak merkezlerine ilgiyi artırdı. KIRMIZI GÜLÜN BOYU UZADI Kırmızı gül Sevgililer Günü'nün en önemli hediyesi. 5 BİN YILLIK ÇİFTİ AYIRMADILAR İtalya'da arkeologlar kısa süre önce iki iskelet buldular. Bu da insanlar üzerindeki stresin azalmasını sağlıyor.... YOKSULJJLKE GENÇLERİJ5AHA MUTLU MTV Netvvorks Internationai'ın 14 ülke ile ilgili araştırmasına göre “Para mutluluk getirmiyor. G o o g l e İNTERNETTE TARİH YAZIYOR Google Sİ: V O i I.. The Wall Street Journal.

ka­ lıp sözler Dilbilgisi • ULAÇLAR -(ylip / -mEdEn Beceriler • -ip/-mEdEn ulaçlarını kullanarak doğru tümceler oluş­ turabilme • Beslenme tercihleri ve alışkanlıkları. Bunların yerine sebze. sportif etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. öğlen ve akşam mutlaka düzenli yemek ye­ meliyiz. Sözcük Alanı • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler. ne de sihirli for­ müllere ihtiyacımız vardır. diyet. Bu ürünlerin tüketimin­ de de bazı noktalara dikkat edin. Kafein. tümcelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlamalarını isteyin. diyet yapmak. gıda. soru sorabilme Süre: Normal 12 saaf / Yoğun 10 saat Yanıtlar [3] Doğru beslenmenin kuralları. 1 Okuyalım. . Bu aşamada ünite boyunca sıklıkla kullanı­ lacak olan besin. • sıkı — * gıda • pozitif • şart — * tarz — güçlü besin olumlu koşul stil Sigara içiyor musunuz? Düzenli olarak spor yapıyor musunuz? Hangi sporları yapı­ yorsunuz? Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz? 2 Yerleştirelim ► Öğrencilerin kutu içinde verilen ifadelerin anlamlarını bilip bil­ mediklerini kontrol edin. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorun. sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını öğ­ retin. zararlı. beslenme. Bu yüzden her zaman aynı kiloda kalıyor. Beslenme alışkanlıklarınızda da ba­ zı değişiklikler yapabilirsiniz. öğün. (3! Nasıl daha doğru beslenebilirsiniz? öncelikle öğünlerinizin düzenli olması gerekir..f i ! (1! Sağlıklı bir yaşam için ne mucize ilaçlara. formunu korumak. Q] Spor ve doğru beslenmeyle sağlıklı bir hayata ulaşabilme şansı. Anlamını bilmedikleri ifadeleri örnek tüm­ celer vererek açıklayın. Ya­ rarlı besinleri tüketmek. alışkanlık. meyveleri ka­ buğunu soymadan. eşleyelim /_ Yanıtlar / Sağlıklı Olmak > Bu üniteye öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayın. ya­ rarlı. 2. Sabah sıkı bir kahvaltı yapıp ye­ ni güne hazırlanın. 1. sağlıklı bir biçimde yaşamak için yeterlidir. vücudunuzun hastalıklara karşı daha güçlü olmasını sağlar. (21 Egzersizin ve pozitif düşünmenin yanında sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biri de doğru beslenmedir. Beslenmenin sağlıklı bir hayatın önemli bir şartı olması ve yararlı yiyeceklerin vücudumuzu güçlendirmesi. hastalık. Konuşma etkinliğinin ardından numaralanmış paragraf­ lardan her birini farklı bir öğrenciye okutup öğrencilerden verilen tümcelerden hangisinin ilgili paragrafın konusunu gösterdiğini bulmalarını daha sonra da yakın anlamlı sözcükleri eşlemeleri­ ni isteyin. [T] Hastalanmadan önce beslenme ile hastalıklara karşı ön­ lem alma. Örneğin. sebzeleri çok fazla pişirmeden yiyin. süt ürünleri gibi gıdaları tüketin. şekerli gıdaları hayatınızdan çıkarın. Konuşmalar sırasında yeri geldikçe öğrencilere. meyve. Öğün atlam ak vücudumuzun dengesini bozar. ba­ lık. Yanıtlar f V formunu korumak • abur cubur yemek öğün atlamak • formda kalmak • dengeli besle vücudunu forma sokmak * diyet yapmak ilaç. Bu yüz­ den sabah. Unutmayın. Egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenmeye çalışmak. (4! Hastalanıp doktora gitmemek için doğru beslenme ve iyi bir yaşam tarzı çok önemlidir. Daha sonra öğrencilerden. vücut vb. Deniz Jorm unu korumak |çjn zaman yiyeceklerine dikkat ediyor. deyimler. Öğlen ve akşam ise daha hafif ve sağlıklı yemekler yiyin. alkol. dengeli beslenme. akıllıca seçimler yapıp daha sağlıklı bir hayat yaşamak sizin elinizde.

2 Çilek sigara dumanının etkilerini azaltır. Dün akşam televizyonu kapatmadan uyudum. bu yapının -mEdEn önce ulacının kısa biçi­ mi olduğunu (Dün akşam annem televizyonu kapatmadan (beni uyudum. Son zamanlarda çok kilo aldım. gibi) vurgulayın. "Şifalı bitki­ ler" üzerine bir konuşma ortamı oluşturun ve verilen tümcelerde aktarılanlara benzer bilgiler vermelerini isteyin. *Dün akşam annem televizyonu kapatıp ben uyudum. • -ip ulacının. • -ip/-mEdEn ulaçlarının. (Televizyonu ka­ *Kimseyi dinlem eyip konuşuyorsun. Bu tümcelerden hareketle -ip ve -mEdEn ulaçları ile ilgi açıkla­ malarınızı yapın. (Uyudum ama öncesinde televizyonu kapatmadım.) gibi). [Dün akşam televizyonu kapatıp uyudum.Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ip'in eklendiği eyle­ min de olumsuz algılandığını 5 Elma enerji verir. ardışıklıktan ziyade tarz.Bu çalışmadan önce öğrencilere. gibi). neden. tümceciğin eyleminin ana eylemden • -ip'in. Yemeklerde fazla yağ kullanm ayıp formunuzu koruyabilirsiniz. ce soruları iyice anlamanız gerekir. 6. daha çok biri­ ni diğerine tercih etme ilişkisi kurulduğunu [Dün akşam sinemaya gitmeyip evde kaldık. Sadece spor salonuna gidip egzersiz yapmak kilo ver­ mek için yeterli değildir. Çocuk kapıyı çal-madan içeri girdi (içeri girmeden önce kapıyı çalmanın beklendiğine ama bunun gerçekleşmediğine vurgu yapılmaktadır). 4 Kayısı cildinizin daha güzel olmasını sağlar. Yemek aralarında kuruyemiş. 4.) Soruları İyice anlamadan cevaplamayınız [Cevaplamak için ön­ 1 Havuç ve kereviz uykusuzluğa çok iyi gelir. Açıklamalarınızda. >. . . sebze ve meyvelerden te­ davi amacıyla yararlanıp yararlanmadıklarını sorun. gibil tahtaya yazın. Cemi fırtınaya yakalanıp battı. 5. işçiler yemekten zehirlenip hastalandılar. eklen­ diği eylemin olumsuz olabileceğini bu durumda -ip ile ana ey­ lem arasında salt ardışıklık veya niteleme değil. vücudumuz için gerekli tüm besin­ lerden yeteri kadar yemektir. bir tür ikileme kurarak aynı anda gerçekleşme de anlatabildiğini (Çocuklar bahçede koşup oynuyorlar. • -ip/-mEdEn ulaçları ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkili­ yorsa. anlamlara vurgu yapılmaktadır).Konuşma etkinliği sırasında. gibi). öğrencilerin ürettiği tümcelerden uygun olanları içinde -ip ve -mEdEn ulaçları geçecek biçimde değiştirerek fElmayı soymadan yemek gerek. 3 Lahana yaşlanmayı geciktirir. karşımızdaki kişilerin görüşlerine dikkat. önem ve de­ ğer verilmediği vb. -mEdEn ekinin olumlu versiyonu olmakla birlikte. (Uyudum ama annem televizyonu henüz kapat­ >.). cips gibi abur cubur i yemek bir çok kişinin sağlıksız beslenmesine sebep oiur. gibi). Aynı zamanda diyet yapmak da gereklidir. [Bu güne kadar yalan söyleyip kimseyi kandırmadım (Yalan 6 söylemedim ve kimseyi kandırmadım. Arkadaş­ larla gülüp eğlendik.) gibi). gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (Kimseyi dinlemeden konuşuyorsun (Konuşmanın karşılıklı ya­ pılmadığı. önce gerçekleşip [-ip] gerçekleşmediğini {-mEdEn) anlattığını *Dün akşam televizyonu kapatmayıp uyudum. Dengeli beslenmek .) gibi). pattım ve sonrasında uyudum) *Çocuk kapıyı çalmayıp içeri girdi. • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -mEdEn ulacının ana eylemin gerçekleşmesinin ön koşulu olarak algılandığını IKah­ valtı yapmadan işe gitmem (işe gitmek için önce kahvaltı yapa­ rım. • -ip/-mEdEn ulacını taşıyan tümceciklerin öznelerinin ana tüm­ cenin öznesi ile aynı olduğunu [Dün akşam (beni televizyonu kapatıp uyudum.3. • Eğer -mEdEn ekini taşıyan bir tümceciğin öznesi ile ana tümce­ nin öznesi ayrı ise. Vücudunu forma sokmak için aerobik yapmaya başladım. mamıştı.

Adam ceketini şivip evden çıktı______________________ 8. Çocuk eve giriyor.lylip / -mEdEn ULAÇLAR Ö rnekler Eylem sor oku yap çal bak Lütfen kapıyı çalmadan içeri girmeyin. Dışarı çıkacak. öğlen genellikle ham­ Adam ceketini eiymeyip bavula koydu_______________ 10. -mayıp/-meyip Bugün hiçbir şey yapmayıp evde oturalım. 2. Saat dört ve beş arası işimiz biraz hafifliyor. işlerimi bitirj£_________tatile çıkacağım. Çocuğa veriyor. f Ses Kaydı NASIL BESLENİYORLAR? Merhaba ben Mine. Çocuk. Okulda genelde maden suyu içiyorum. Bahçede oynuyor. Kadın elmayı yiyor. M urat ödevlerini yapıp dısan çıkacak. . -madan/-meden Soruları iyice okumadan cevaplamayın. öğlen genellikle kebap. Çok yoğun bir iş ortamında çalışı­ yorum. ayakkabılarını çıkarmadan eve sinyor ______ 6. *Pencereden bakıp düştü. Kadın elmayı kendisi yemiyor. Sinemaya gidecek. Sabah iyi bir kahvaltı yapıp okula gidiyorum. Sabah sadece bir bardak çay içip erkenden ev­ den çıkıyorum. Lütfen randevu al madan gelmeyin. Ailemden uzakta yaşıyorum. iyice düşünüp________ karar ver._______________ 11.Bu nedenle "Çok iyi besleniyorum. Gece bir fincan bitki çayı içip uyuyorum Ben Emre. öğrenciyim. Adam ceketini giymedi. Lütfen randevu al P gelin. Murat ödevlerini yapmayacak. Dışarı çıkacak. Adam ceketini siymeden evden çıktı_________________ 9. iyice düşün meden karar verme. Kadın elmayı soymuyor. Ar­ dından ses kaydını dinletin ve kayıtta beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verilen kişilerin adlarını ilgili fotoğrafların üze­ rine yazmalarını isteyin. Kadın elmayı soyuyor. Evden çıktı. Çocuk eve Pirmevip bahçede oynuyor ________________ 7. 3. sandviç gibi yiyecekler yiyorum. M urat ödevlerini yapmadan dışarı çıkacak _________ burger. Murat ödevlerini yapmayacak. Çünkü aynı kiloda kalmak istiyorum. döner gibi yiyecek­ ler yiyorum. Kadın elmayı yemeyip çocuğa veriyor _______________ 4. 4 Yemden yazalım > -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı. Akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. Akşam sebze ve salata gibi yemek­ ler yemeye dikkat ediyorum. Bazen arkadaşlarla çay içip kurabiye yiyoruz. 5. Kadın elmayı yiyor. 5 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla tamam­ lamalarını isteyin. Akşam arkadaşlarla genellikle makarna. Çünkü meyve yemek be­ nim çocukluğumdan beri alışkanlığım. Çocuk ayakkabılarını çıkarıp eve giriyor ____________ 5. Kadtn elmayı soyut) yiyor _____________________________ 2. Çocuk ayakkabılarını çıkarıyor. -ıp/-ip/-up/-üp -yıp/-yi p/-yup/-yüp Kahvaltı yapıp evden çıktım. Saat yedi­ de işten çıkıyorum. Adam ceketini giymedi. 6 Dolduralım C^F~) Kim Nasıl Besleniyor? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere fotoğraflardan hangisinin kendi beslenme alışkınlıklarını örneklediğini ve beslenme tercihlerinin neden bu yönde olduğunu sorun. Yanıtlar 1. öğlene kadar sadece bol su ve bitki ça­ yı içiyorum. işlerimi bitir meden tatile çıkmayacağım. *öğretmen sorup biz yanıtladık. sonra mutlaka meyve yiyorum. Murat ödevlerini yapacak. Bazen dışarıdan yemek si­ parişi veriyoruz ya da kahvaltı yapıyoruz. Çocuk eve girmiyor. Adam ceketini giydi. Çocuk eve giriyor. Kadın elmayı soymadan yiyor _______________________ 3. Çocuk ayakkabılarını çıkarmıyor. Bu ilaçlan yemek ye meden iç. Evden çıktı. Bu ilaçlan yemek ye meden içme. dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümceleri bu ulaçları kul­ lanarak yeniden yazmalarını isteyin. pizza. Yanıtlar 1. yu­ murta gibi yemekler yiyoruz. > Etkinliğin ikinci bölümünde öğrencilerden tabloda verilen tümcelerin karşısına ilgili kişi adlarını yazmalarını isteyin. Bavuluna koydu." diyemem. Genelde çok sağlıklı beslenmiyorum ama akşam yemeklerinden 12.

Şimdi de yüzünüzdeki küçük lekeler için bir maske hazırlayalım. Bunu • Bazı günler çay içiyor ve kurabiye yiyor. M ine çok balık ve sebze yemeye borçluyum.Selam. Emre sahil kasabasında yaşadım. M ine Tabii balığın yanında bol salata oluyor. 20 dakika yüzünüze hiç dokunma­ yın ve bekleyin. Bazı akşamlar ba­ • Tatlı yemeyi çok seviyor. Maskeyi pamukla uygulayın ve bir­ kaç dakika sonra ılık suyla temizleyin. Yarım bardak suyun içinde üç dakika bekletin. bakım lı olmak. Tek kötü alışkan­ 7 Okuyalım. M ine bizim en önemli besinimiz. 2 limonun kabuğunu soyun. 75 yaşındayım ama hala hafızam çok güçlü. Yağlı ciltler için de bir çözüm var. 10 daki­ ka bekleyin ve yüzünüzü kurulayın. formül. Sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın. Daha sonra limon­ ları robotta püre haline getirin. ^ M ’ . Balıkçılık benim babadan • Akşamları sebze pişirip yiyor. Hafta sonları yemekten sonra mutlaka birkaç dilim baklava yiyorum. Yorgun bir cilt için ise muz maskesi ideal. 2 çorba kaşığı süt kreması ekleyin. tor gibi öğrencilerin metni anlamalarını kolaylaştı­ racak sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. Üzümleri bir kaseye koyup çatalla ezin 6. Suyunu sü­ zün ve posayı cildinize sürün. Gördüğünüz gibi doğal yollardan güzelleşmek hiç zor değil. ► Metni okutmadan önce öğrencilere Doğal yöntemlerle sağlıklı olmak/güzelleşmek için neler yapıyorsunuz? sorusunu yöneltin. M ine kalma mesleğim. cilt. Basit ama Etkili: DOĞAL MASKELER Daha güzel ve canlı bir cilt mi istiyorsunuz7 O halde buzdolabı­ nızı açın. Haftanın üç-dört günü balık yiyorum. yemden yazalım lığım var: Tatlıyı çok seviyorum. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar bu • Akşam yemeğinden sonra meyve yiyor. değişik mas­ keler yapmak için meyve ve sebzelerden yararlanacağız. Gelişecek diyaloglar çerçevesinde bakım. Cildinizi bu pamukla temizleyin. Muzu püre haline ge­ tirin ve yüzünüze sürün. • Sabahları iyi bir kahvaltı yapmadan evden çıkmıyor. cilt bakımı. Zeytinyağı • Gece bitki çayı içip uyuyor. Semih lığın yanında bir-iki kadeh şarap içiyorum. 15 dakika sonra bir pamuğu ılık suya ba­ tırın. ben Semih. Ardından metni oku­ tun ve öğrencilerden metindeki uygun tümceleri -İp ve -mEdEn ulaçlarıyla örnekteki gibi yeniden yazmalarını isteyin. Semih oruz. Bu kez sağlıklı yemekler pişirmek için değil. Maskeyi sür­ meden önce yüzünüzü yıkayın sonra maskeyi uygulayın. 20 dakika ve biraz meyveyle güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. öncelikle cildinizin erken yaşlanmaması için üzüm maskesinin tarifi: önce üzümleri bir kaseye koyun ve çatalla ezin. 1 avuç çileği ezin. Kahvaltıda bile zeytinyağı yiy­ • Haftada üç-dört defa balık yiyor.

Ardından metni okutup onlardan bu metinde değinilen ve değinilmeyen yargıları belirlemelerini isteyin. Sunucu Kitabınızın bir bölümünde uzun süre genç kalma­ nın kurallarından bahsediyorsunuz. bu hızda bir ha­ yatta spora çok vakit kalmıyor. Ben ünlülerin ha­ yat tarzlarında genelde şunu gördüm. Sunucu : Sayın Tan. sporun hayatlarında nasıl bir yer tut­ tuğunu. Artık insanlar kendilerine ve hayata daha çok değer vermeye Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Doktor : Evet. Herkes beslenmeye. Kitabın son bölümünde sebze yemekleri tarifle­ riyle birlikte meyve maskeleri tariflerine de yer ver­ dim. ne sıklıkta spor yaptıklarını sorarak hazırlık çalışması yap­ tırın. egzersiz yapmak gereki­ yor. egzersize ve doktor kontrolüne daha çok önem veriyor. Değinilm iyor Bir uzman yardımıyla spor yapmak daha etkilidir. Sunucu : Kitabınızda meyvelerin ve sebzelerin de birçok ya­ rarından bahsediyorsunuz. D eğiniliyor başladılar. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. hangilerine değinilmediğini bulmalarını isteyin. Sunucu : Peki. ben kitaptan biraz uzaklaşıp gazetedeki yazı­ larınızdan bahsetmek istiyorum. 9 Anlatalım ^ Genç Kalmanın Yolları Ses Kaydı • Spor yapmak HER ZAMAN GENÇ Sunucu : Sevgili seyirciler. nasıl uzun süre genç kalabiliriz? Doktor Sağlıklı bir yaşam için pozitif düşünceye sahip ol­ mak. meyve ve sebzeler vücudumuz için çok yarar­ lıdır. Sayın Tan. programımıza hoş geldiniz. etkinlikte dinledikleri konuşmalardan ve veri­ Meyve suyu ve su vücudumuz için vazgeçilmezdir. Bununla ilgili neler ► Bu çalışmada öğrencilerden tabloda verilen tümceleri oku­ malarını ve ses kaydında bu tümcelerin hangilerine değinildiği­ ni. Değiniliyor Merdiven çıkmak gibi günlük İşler egzersiz sayılır.8 Dinleyelim. işaretleyelim / / Spor Yapalım > Bu etkinlikte metni okutmadan önce öğrencilere. Anlatabilir mi­ siniz. Bugün hem bu kitap hakkında hem de Kemal Beyin mutlu ve sağlıklı bir hayat için önerileri hakkında konuşacağız. söyleyebilirsiniz? Doktor : Egzersizi günlük hayatın içine sokabiliriz. Otobüse ya da arabaya binmeyip yarım saat hızlı tempoda yürüyüş yapmak. Doktor Teşekkür ederim. D eğinilm iyor N\efje ve sebze vücut için çok fay­ dalıdır. asansöre binmeyip merdiven kul­ lanmak da egzersizdir. Kemal Tan bu güne kadar bize sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlattı ve sonunda bütün bu bilgileri bir kitapta topladı. Bu hafta konuğumuz Doktor Ke­ mal Tan. Değiniliyor Sağlıklı bir hayat için strese girmemeli ve iyi beslenmeliyiz. doğru beslenmek. Dahası bu kurallara uymayı yaşam tarzı haline getirmek önemli. D eğinilm iyor len yönlendiricilerden yararlanarak "genç kalmanın yollan" konu­ sunda bir sözlü anlatıma hazırlanmalarını ve sınıfta sunum yap­ malarını isteyin. bir spor dalıy­ la ilgilenip ilgilenmediklerini. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtları öğrencilerle birlikte tartışın. • Sağlıklı beslenmek • Stressiz yaşamak • Mutlu bir aile yaşamı • Düzenli uyku 10 Okuyalım. Her hafta köşeniz­ de bir ünlüyü konuk edip onun yaşam tarzı hakkın­ da sohbet ediyorsunuz. Bu iyi bir geliş­ me. . insanlar son zamanlarda kendilerine daha fazla önem vermeye başladı. Önlülerin yaşam tarzıyla il­ gili genel olarak nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Doktor : Bu köşeye herkes çok ilgi gösterdi. işaretleyelim <S> Her Zaman Genç Sunucu : O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki. Doktor : Ben teşekkür ederim. D eğiniliyor ► öğrencilerden 8.

Gün boyu iş yerinde yerimizden hiç kalkmadan çalışıyoruz. Doktorlar spor yapmamızı öneriyor. Spor sayesinde hem fiziksel rahatsızlıkları engelleyebiliyoruz hem de psikolojik olarak rahatlıyoruz. Teknoloji sayesinde az çabayla birçok iş yapabiliyoruz. Bazen hareketsizlik yüzünden merdiven çıkma. □ 0 3. kaslarımızı güçlendirip bu işleri yorulmadan yap­ mamızı sağlıyor. Spor yapmamak kilo almaya neden oluyor. 0 □ □ 0 4. Fazla spor yapmak fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. 172 . Bunlar sporun faydalarından yalnızca birkaçı. Ama bu ka­ darını bilmek bile spora başlamak için yeterli. günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşıp mutlu olma­ mızı sağlıyor. Artık her yere arabayla ya da otobüsle gidiyoruz. Bu kadar ha­ reketsiz bir hayatın içinde en azından haftada iki günü spo­ ra ayırmak gerekiyor.Hareketsizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri. Oysa spor. Spor ruh sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Spor. bir yükü taşıma gibi günlük işlerimizi yapmak bile bize zor geliyor. □ 0 2. Yanıtlar 1 Var Yok 1.

yorgunluğa ve verimin düşmesine sebep oluyor kuyor. tek bir çözüme bağlanmadan sorunları çözmeye çalışmak stresimizi azaltabilir. 1. Şimdi öğrencilere ses kaydını dinletin ve uygun tümceleri tabloya yazmaları için süre tanıyın. stres bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor . Çağımızın hastalığı stres. bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor.Aşağıdaki soruları tahtaya yazıp bu sorular ekseninde bir konuş­ 12 Dolduralım. Pınar Ife? . İ l ­ iş hayatını özel hayatından ayırarak daha mutlu olabilirsin. Benim gibi yoğun ça­ lışmıyorsun. özgür her zaman neşeli olmayı nasıl başarıyor? Çoğu zaman çok gergin bir hayat yaşıyoruz. Bugünlerde en çok hangi konuda sorun yaşıyorsunuz? Çok Sıkılıyorum Hangi durumlarda kendinizi slres altında hissedersiniz? > öğrencilerinize önce bu dinleme metninde iki arkadaşın iş ye­ Sizce stresten uzak kalmak mümkün mü? rinde dertleştiklerini söyleyin. 11 Tümceleri yerleştirelim Mutlu Hayat Uzundur 4. Pınar : Var ama ben hayattaki küçük sorunları dert etmi­ yorum özgür: Senin için söylemesi kolay. hava kirliliği gibi etkenler vücudumuzu ve ruhumuzu yoru­ yor. Hayat kimi zaman insanların karşısına sorunlar ve zor­ luklar çıkarır. 3. 2. m Çağımızın hastalım. >. [4] Hayat kimi____ • ULAÇLAR -lylErEk olarak zam an insanların karşısına sorunlar ve zorluklar _____ Beceriler • -ErEk ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabilme • Günlük yaşamı ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Norma! 12 saat / Yoğun 10 saat çıkarır Rı ı sorunlar karşısında doğru tepki vererek stre­ si hayatımızdan çıkarabiliriz. yanıtlayalım ma etkinliği uygulayın. iş yerindeki stresten sıkılıyorum. Dilbilgisi Stres. Evde çok sıkılıyorum. . Stresin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak bizim elimiz­ de [T] öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek______ Zamanı iyi değerlendirmek.Sözcük Aianı • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili sözcük. Güzel vakit geçirmek istiyo­ rum ama hareket etmeye gücüm yok. Daha sonra ses kaydını tekrar dinleterek öğrencilerin cevaplarını kontrol etmelerini sağlayın. öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek. Özgür m iş yerindeki yoğunluktan çok sıkılıyorum. 1. vücudumuzda bazı fiziksel rahatsızlıklara yol açı­ yor. Sonra öğrencilerden tabloda özgüfün sıkıntılarını anlatan tümcelerine dikkat etmelerini isteyin ve metni dinlerken Pınafın çözüm önerilerini tabloya yazmaları gerektiğini hatırlatın. insanların bedensel ve ruhsa! sağlığını tehlikeye so­ 2. Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. telefonlar. zor işleri basamaklara ayırarak yapmaya çalışmak. [2] Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. omuz ve sırt ağrısı gibi hastalıklar meydana geliyor. Fakslar. baş ağrısı. Özgür Pınar'ın hangi önerilerini kabul etmiyor? Ses Kaydı ÇOK SIKILIYORUM özgür:-Senin hiç sıkıntın yok mu? Nasıl oluyor da her za­ man böyle neşeli olmayı başarıyorsun. Siz stresinizi nasıl atıyorsunuz? Stres yaşantınızda ne gibi olum suzluklara yol açıyor? Sizi en çok ne mutlu eder? > Konuşma etkinliğinin ardından metni öğrencilere okutup boşlukla­ ra gelmesi gereken tümceleri belirlemelerini isteyin. yorgunluğa sebep oluyor. Aslında bir parça stres günlük hayattaki zorluklarla başa çık­ mak için gerekli enerjiyi ve gücü sağlıyor. Aşırı stres sonucunda uyku bozuklukları. trafik. deyim ve kalıp sözler .

Sizin Derdiniz Ne? larında daha önemli bir yer tuttuğunu anlatmalarını isteyin. Pınar ben sana enerjim kalmıyor diyorum sen bana bir saat yürümemi söylüyorsun. Eşofmanlarını giyip dışarıda bir sa­ at yürüyüş yap. işyerinde en çok ben çalışıyorum. Saat 12. Ken­ dine güzel bir film al. Artık yalnız kalmak istiyorum. Böyle za­ manlarda bütün haftam çok zor geçiyor. özgür: öff. Şehrin 30 km uzağındaki tesislerimiz her mevsim hu­ zur bulmanız için sizi bekliyor. Akşam ne kadar geç eve gidiyorum.dert anlatmaktan yoruluyorum.) . Pınar : O zaman eve git.05678087391 15 Bir Reklam Yazalım > Bu etkinlik için ikişerli gruplar oluşturun ve gruplardan bir tatil kö­ yü tasarlamalarını ve bu tatil köyü için bir gazete ilanı veya televiz­ yon reklamı hazırlamalarını isteyin. Daha sonra her bir öğrenciden kendilerince önemli olan gündelik sorunlarını sınıfa anlatmalarını isteyin.i 1 11 1 ı için yeni çozum yoııorı otıyor- O halde size bir önerimiz var. temiz hava sayesinde ruhunuzu dinlendirecek. özgür: Ben bazen işteki yoğunluktan sıkılıyorum. öğrencilerin oluşturdukları rek­ lam veya ilanlardan birkaçını tahtaya. daha olum lu d jiş ih w iü )> iibaşlayacaksınız. özgür: Bak bu olabilir işte. Bu parayla rahat ve mutlu yaşamak mümkün mü? Sürekli ders çalışıyorum. her gün zaten iş yerinde insanlarla konuş­ maktan . Ama yine de zamanımın çoğu iş yerinde geçiyor.sen de biliyorsun. ö zg ü r : Tamam o zaman.stresle başa çıkmak . • -lylErEk ulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada gerçekleşmekte olduğunu anlattığını (Bütün gün müzik dinleyerek çalıştım. Bak ben sıkıntılardan kurtulamıyorum işte! Pınar : Tamam.30. Bıktım bu sınavlardan. uygun biçim­ de tamamlamalarını isteyin.gergin İB ^ '• S p p ^ Bence en büyük stres kaynağı trafik. Buradaki yemyeşil doğa. Açıklamalarınızda.14 Yerleştirelim Pınar : Yanılıyorsun. {-ErEk ulacı kullanmaya elve­ rişli tümceleri değiştirerek) yazın. o zaman evde kendin için bir şeyler yap. Dışarıdan güzel bir yemek si­ pariş et. örneğin yolunun üzerindeki bir dükkâna uğra. Pınar : O zaman hemen eve gitme. strese girmek . Pınar : Böyle durumlarda işini ve özel hayatını birbirinden ayırarak daha huzurlu olabilirsin. özgür: Amaan. . Yeter ki. kendini mutlu etmeye çalış. iş yerindeki bu stresten kurtulmak için de bana bir şeyler önerebilir misin? Pınar : İş yerinde genelde kahve yerine bitki çayları içerek rahatlayabilirsin. öğle tatili oldu. Ben bi­ raz dışarı çıkıp dolaşayım. j »y*- B§ 13 Anlatalım > Öğrencilerden verilen sorunlardan hangilerinin kendi yaşam­ > ■ Tel: 05677907743 . > öğrencilerden kutuda verilen ifadelerin anlamlarını tahmin et­ melerini ve bunların hangi durumlarda kullanıldıkları konusunu sı­ nıf içinde tartışmalarını sağlayın. kendine vakit ayırmaya. Anne baba olmak çok zor. Arkadaşlarında bir yer­ de oturup sohbet et. Bürokrasi bütün zamanımı alıyor. Kendinize bu iyi­ liği yapmak istemez misiniz? O halde aşağıdaki numa­ ralarımızdan bize ulaşıp randevu alın. Bazı günler çok yoğun oluyorum. (Hem ders çalışıyordum hem de müzik dinliyordum. Yürüyüş yapmak hem vücut hem de ruh sağlığı için çok yararlı bir egzersiz. j | J siyilir . Daha sonra metni okumalarını ve metinde verilen boşlukları kutudaki uygun ifadelerle.olumlu düşünmek . öğle tatillerinde dışarı çıkmak da stresini atmak için iyi bir yol. Bu tümceler üzerinden -ErEk eki ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Bu şehir beni boğuyor.Bir de soh­ bet etmeye vakit harcayamam. özgür: Evde de bazen çok sıkılıyorum ama. Sen de gelir misin? Pınar : Bekle. Güzel vakit geçirmek istiyorum ama çok hareket etmeye gücüm kalmıyor. özgür :Nasıl? Pınar :işteki bütün sıkıntıları bırakıp evin kapısından içeri gir. Ceketimi alıp geliyorum. Bu çalışmada her öğrencinin en az bir konuda konuşmasını sağ­ layın.

____ Doktora gitmeyerek sağlığını tehlikeye atıyorsun.. Kilo verdim. gibi). • -ErEk ulacı ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkiliyorsa. 2. çocuklarım ın bütün so ru n la ­ rıyla ilgilenirim. Güzei bir cilde sahip olun. size düzenli çalışma öneririm.Evsahibi konuklan gülerek karşıladı. • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ErEkin eklendiği eylemin de Ayda sadece 000 Ti. 1 7 T a m a m la y a lım •■:}W0mWİİİ-lifli#® > ö ğ ren cilerd en tüm celeri -ErEk eki ile ta m a m la m a la ­ rını isteyin.eylemi ile kalıplaşmış açımlama anlatımları kurduğunu 5.ö ğ ren cilere belirli bir süre vererek etkinlikteki tüm ce­ Problem lerim izi konuşarak çözelim! gibi). Beni çok üzüyor. İşlerim i^ çe^ n _p ^ rıla y a m k _d a b a _m h a t. • -ErEkekinin aralarında tarz. -mayarak/-meyerek Sorunlarınızı konuşarak çözmeye çalışın. gibi). cok kırdın____________________________________ Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Geçen yıl yalnızca spor yaparak kilo verdim . Arkadaşının teklifini. Antalya'ya turist ol uruk burad a yaşıyorum 3. • -ErEk ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesinin aynı olduğu durum­ larda kullanıldığını (Dün akşam (ben! televizyon seyrederek uyu­ dum *Dün akşam eşim televizyon seyrederek uyudum. dim ve kimseyi kandırmadım) gibi). gibi) vurgulayın. aynı esnada gerçekleşmekten çok tarz. lemlerle. • -ErEk e kinin ol. Hayata pozitif bak arak 1 öğretmen doktor g eld im am a 10 yıldır gidiyorum. sahip olun _ .. ödeyerek bir araba olumsuz algılandığını sahibi olacaksın ız____________________________ (Bugüne kadar yalan söyleyerek kimseyi kandırmadım (Yalan söyleme­ 4. gibi). kabul etmeyerek onu Sizler Türkçeyi yabancı d il olarak öğreniyorsunuz. ile r gürı en az bir litre sıı içerek güzel bir cilde Spor yaparak zayıfladım. 6. D aha sonra yanıtları okutup yanlışlarını düzeltin. 3. Onu çok kırdın. 2. *öğretmen soru sorarak biz yanıtladık. .) 16 Yeniden yazalım >. M ü zik d in i eyerek ders çalışmayı çok seviyorum. 5. Geçen yıl yalnızca spor yaptım. Arkadaşının teklifini kabul etm edin. Bir araba sahibi Bu teklifi reddederek büyük b ir fırsatı kaçıracak. Yanıtlar 1. Tencereden bakarak düştü. leri -ErEk ve -mEyErEk ulaçlarıyla birleştirm elerini isteyin. H er g ün işe yürüyerek 4. 6. gerekçe ilişkisi kurulması zor olan ey­ çalışıyorum__________________________________. olacaksınız. Ailesini d in ie m e yeıvk büyük bir hala yaptı. A lper beni uzun zam andır aramıyor. . İyi bir a n n e ol arak. İşlerim i önceden planlıyorum. olarak öğretmeniniz olarak size daha çok çalışmanızı öneriyorum. ödeyeceksiniz. D aha rahat çalışıyorum. Ayda sadece 600 TL. Yanıtlar 1. . -yarak/-yerek Sorumlu davranmayarak herkesi üzüyorsun. Türkiye'ye daha önce turist olarak mı gelmiştiniz..Kadın kazayı ağlayarak arılattı (Kadın bir taraftan ağlıyor. Alper beni uzun zam andır aramayarak çok üzüyor___________________________________ [Ben. tıpkı -ip gibi daha çok ardışıklık anlattığını (Bütün eşyalarım ızı toplayarak kutulara yerleştirdik. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (. neden. neden. bu hastalığı ye n e b ilir­ sin. davran çöz dinle konuş bak sor -arak/-erek 0 dün gece müzik dinleyerek ders çalıştı. öğretmeniniz olarak. Her gün en az bir litre su için. bir taraftan da kazayı anlatıyordu. Oç yıl yurt dışında öğrenim görüp doktor olarak Türkiye'ye döndü.

~ . Yoganın dışında meditasyon da bir rahatlama tekniğidir. hastalıkları vücuttan uzak tutmaktır.. J . huzur bulmak istiyorsunuz. 1 Z Z Z Z I :’'IT .1 . Bunla­ rı insanlar yıllardır rahatlamak için uyguluyorlar. . Günlük işlerden sıkılıyorsunuz. . insanlar ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumak için yoga ve meditasyon gibi ayurvedadan da yararlanırlar.18 Okuyalım. ' .. Z. Yogada amaç bedenin. Yogayı herkes. yoga. Daha sonra öğrencilerden metni okumalarını ve paragrafları sıralamalarını isteyin. Üç farklı yöntem size bu konularda yardımcı olabilir. Hem de çok uzaklara gitmeden ve çok fazla çaba göstermeden. Her şeyden kaçıp uzaklaşmak. zihin. hayatı uzatmak. zihnimize doğru şeyler öğretmenin yoludur. uykunuza dikkatr \ ederek. Sanıyoruz bu soruya cevabınız "Evet. Ayurvedada amaç... fiziksel. ' - 's Z PPPPPPBSp«Sj 2 l *. Meditasyon. meditasyon." O zaman ruhunuzu dinlendirmeye ve sağlıklı bir hayata başlamaya hazırsınız. ayurveda gibi sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. Tüm bu uygulamalar daha kaliteli bir hayat yaşamanızı sağlar. Bu sistemde hastalanıp tedavi olmaya ihtiyaç duymadan önce sağlığı korumak için çaba göstermek esastır. beden. 'L :• . sağlıksız besleniyorsunuz. ruh sağlığı. " ‘ '' J i . I *' '!Z Z ili Z 1 Z Z Z. ruhun ve zihnin birleşmesini sağlamaktır. sıralayalım Ruhumuza Sağlık > Metinleri okutmadan önce tahtaya ruhsal. Son olarak paragrafları doğru sırayla siz okuyun ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Yeni bir günü bu problemler olmadan karşılamak ister misiniz? önce yogadan biraz bahsedelim. Medi tasyon iç huzurumuzun sakinliğimizle beslenip güçlenmesidir. insanlarla iyi ilişkiler kurarak ve en önemlisi kendinize değer vererek de kaliteli bir yaşama sahip olabilirsiniz. her yerde özel giysiler giymeden ve aletler kullanmadan uygulayabilir. Bunların dışında düzenli spor yaparak.

Sizin için hayat bir armağan ve siz bu armağanın değerini biliyorsunuz. ucuzu pahalısı olmaz derim. (__________________ ) para da harcarım. Haftalık izin günlerimde (___________________ ] faalimdir. kıyafetlerinizde hangi renkleri tercih ediyorsunuz? Neden? Müzik duyunca L ' ) hemen kulak verir.jjjff.Küçük problemlerinizi fazla dert etmeyip ha­ yattaki güzellikleri görmeye çalışın. diyalogda o renkle ilgili geçen özellikleri yazmala­ rını isteyin. Siz rahatlamayı ve hayatın güzel yönlerini görerek yaşama­ yı biliyorsunuz.21 Yerleştirelim. Vücut bakımıma (__________________ 1özen gösteri­ rim. (____________ ) Hediyenin küçüğü büyüğü. I I. Test sonucunu aşağıdaki gibi açıklayın. Stresle başa çıkma konusunda iyi durum­ dasınız. >»*• Yeşil '»*• Mor 20 Renklerimizi anlatalım her zaman • çoğu zaman • zaman zaman • nadiren J ^ > öğrencilerden 19. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden yazma alanlarına. yazalım Renklerin Dili > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle renkler hakkında konu­ şun ve onlara /. Sanatsal etkinlikleri izlemeye vakit ayırmak için (___ ______________ ! çabalarım.j > öğrencilerden testte verilen tümceleri kendilerine uygun be­ lirteçlerle tamamlamalarını ve ardından her bir belirteci kaç kez kullandıklarını belirlemelerini isteyin. Uğurlu renginiz ne? En çok hangi rengi seviyorsunuz? gibi sorular sorun. "Zaman zaman" ve "Nadiren" cevaplarınız daha fazla. Hayatın olumlu taraflarını görmeye çalışarak işe başlayabilirsiniz. manzara I i hemen dikkatimi çeker. tartışalım 19 Dinleyelim. Rahatlamanız konusunda bazı şeyleri keşfetmeniz gereki­ yor. ' I Arkadaşlarımla buluşup vakit geçiririm.jŞ:': II: i tempo tutarım. • Sizce renkler hayatımızı etkiliyor mu? • Siz dekorasyonda. . Hobilerimi geliştirmek için (__________________ ) gay­ ret gösteririm. Etrafımdaki güzel bir eşya. "Her zaman" ve "Çoğu zaman" cevaplarınızın sayısı fazla. etkinliğin hazırlık çalışmasında uyguladığınız ko­ nuşma etkinliğinde geçen sözcüklerden ve dinledikleri diyalogdan yararlanarak soruları yanıtlamalarını isteyin.

5. Şikayetiniz neydi? ilaç kullandınız mı? Yanıtlar Hiç am eliyat oldunuz mu? 1.-E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol ettikten sonra tahtaya Bu yüzden eve yürüye yürüye gittim tümcesini yazıp bu tümce ve benzer örnekler üzerinden -E. Yasemin - nezle. Ali'nin —. Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unutabilirsiniz..Bu etkinlikte önce. tekrarlanarak ger­ çekleşmeyi değil. rahatsızlıklarını ve şikayetlerini söyleyebilme. -E ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesi aynı ise kullanıl­ dığını [Dün akşam televizyon seyrede seyrede uyudum. 24 Okuyalım. Onu da ben bitiririm. Şimdi daha iyiyim. Ece'nin — midesi bulanıyor. Alper'in — -*■. Mehmet'in -». çok me­ rak ettik seni. • Hastalık adları Dilbilgisi • ULAÇLAR -E. ec­ zane. tahlil. ambulans gibi sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. • -E. teda­ vi etmek. Ahmet : Teşekkür ederim. ilaç kullanmak. Ardından çizimden de yararlanarak eşleme çalışmasını yaptırın. Yol boyunca konuşa konuşa yürüdük. Ama si­ zi ve ofisi özledim gerçekten... Yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. reçete. hiç gerçekleşmemeyi anlattığını (Spor yapmaya yapmaya kilo aldım. • -E. 6.. Selim Ahmet Murat : Aslında seni arayacaktım ama zaman bulama­ dım işte. Ama son raporu bitiremedik.-E Yasemin Beceriler • ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabil­ me • Sağılık sorunlarını. Sağlık _______ olsun önemli değil.. ameliyat. rolleri paylaştırarak metni bir kez okutun ve öğren­ Ahmet : Merhaba arkadaşlar! Murat karnı ağrıyor. Geçmiş olsun. eczacı. Ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden boş bırakılan yerleri tamamlamalarını isteyin. gibi). : Doktora gittin mi? Ahmet : Hayır evdeki ilaçlarla idare ettim.dişi ağrıyor.başı ağrıyor. En son ne zaman doktora gittiniz.öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce metni okuma­ larını ve metinde bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini söy­ leyin. : Aa Ahmet! Hoşgeldin. -► bacağı kırık. Geçen hafta hep evde yattım. cilerden 23. etkinlikte öğrendikleri hastalık adlarından da yararlanarak "Cem’in rahatsızlığını gösteren fotoğrafı işaretlemelerini isteyin. Bir sorun yok. 4. Sağ olun. Açıklamalarınızda. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerinizin yanıt­ larını kontrol etmelerini sağlayın. gibi) . 7. Aslı'nın — gibi sorular sorarak konuşmalarınız sırasında tahtaya. 8. . poliklinik. gibi). randevu almak. bunlarla ilgili soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 4 saat 22 D in le y e lim .. işaretleyelim Kendimi İvi Hissetmiyorum >. mu­ ayene olmak. olumsuz eylemlere eklendiğinde.. >. Ayhan'ın - boğazı ağrıyor. 3.23 Eşleyelim Sözcük Alanı > öğrencilere önce kutu içinde verilen hastalık adlarından hangilerinin anlamını bilmediklerini sorun ve gerekli açıklamaları yapın. Ahmet : Kafanıza takmayın. -E ulacının. ilk yardım. -Eulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada ama arka arkaya tekrarlanarak gerçekleştiği bilgisini aktardığını 18u adresi ancak sora sora bulabildik. ta m a m la y a lım Canın Sağ'olsun > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce öğrencilere. Ceren — ► öksürüyor. Selim : Canın _______ saeolsun Ne__________ yazık ki 2.. Dinleme metninde boş bı­ rakılan yerlere gelecek ifadelerin anlamlarını öğrencilerinize örnekler vererek açıklayın. tedavi olmak.. Sanırım üşütmüşüm. İyileşmek. Bu arada be­ nim işlerimi de siz yaptınız. • -E.. tedavi görmek.

Ne zaman için? Selin Yarın olabilir. Midem bu­ landı. Yolda taksiden indim. Çok üşüyorum Selin : Dur bir bakayım. Bu yüzden eve yürüye yürüye geldim. Ses Kaydı Selin : Alo Cem. Sekreter : Tabii. senin için dok­ tora telefon edip randevu alacağım. Bu konuda ısrar ede ede hepim izi bıktırdın. ama sen de benimle gel. neden-sonuç. Selin . uygun.• -E. gibi). Saati 3. Saat 11. İyi günler. öğretmen her gün ödev vere vere bizleri perişan etti. Çorbayı karıştıra karıştıra pişirm ek lazım. Hiç itiraz etme. buyurun. Cem : Biraz da başım dönüyor. gerekçe anlatımını ön plana çıkardığını: (Kadın kazayı ağlaya ağlaya anlattı.. Cem : Çok iyi değilim. En iyisi eve gidip dinlenmek. M erdivenleri ine çıka yoruldum. 25 Dinleyelim. Cem. iki farklı ama yakın veya karşıt anlamlı ey­ leme de eklenebildiğini !Çocuklar düşe kalka büyür. Cem : Tamam. Sekreter : İyi günler Medi Klinik. kontrol etmem gerekiyor. Cok kötü de öksürüyorsun. kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. -E ulacının daha çok tarz. -E ulacının. çok ateşin var. gibi) vurgulayın. Selin : Sen herhalde grip olacaksın..30 sizin için uygun mu? Selin Daha erken bir saat olabilir mi? Sekreter : Bir saniye lütfen. Cem : Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Selin : Cem. Bence izin alıp eve lk git Cem : Haklısın. Selin : Sesin de kısılmış. Sekreter : Yani 8 Mart Perşembe. tamamlayalım ______ Doktor Randevusu > Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden istenen bilgileri tabloya yaz­ malarını.30 nasıl? Evet. Nasıl oldun? Seni çok merak ettim. Kulak burun boğaz polikliniğinden randevu Selin almak istiyorum... • -E . neyin var? Bugün yüzün bembeyaz.

6. 5.-a/-ya -e/-ye. 26 Randevu alalım Sen Hastasın. Ala ala bu arabayı mı aldın? Size seve seve eşlik ederim. tedavi • reçete • muayene • ilk yardım kan tahlili • idrar tahlili • eczane • poliklinik ambulans Yanıtlar 1. birbirimizden uzaklaştık. yaptılar. Çocuk elindeki çikolatayı y ___ _ Gel meye gel meye bizim evin yolunu unuttun. Çocuklar karda bata çıka yürüyorlar. Yanıtlar 27 Tamamlayalım > -E. 9... 2. 28 Yerleştirelim > öğrencilerden boşlukları uygun ikilemelerle tamamla­ malarını isteyin.. 3. Sen benim en iyi arkadaşımsın.meye bak sor 8. 6. 4. Hemşireler kaza yerindeki yaralılara ilkyardım. yöntemi geliştirdiler. Doktor hastasına reçete yazdı. . Bunu bile bile____ Hastane adı benden işleri bitirmemi istiyorsun.30'da bekliyoruz. > öğrencilerden boşlukları verilen sözcüklerle tamamla­ *Pencereden baka baka düştü. Ambulans _______ sirenlerini çalarak hızla has­ taneye doğru gitti. Genç kız güle oynaya arkadaşlarıyla buluşma­ ya gitti. Anlamlarını bilmedikleri ikilemeleri ör­ neklerle açıklayın. 2. Yanıtlar MEDl KLİNİK Hastanın Adi: bata çıka • düşe kalka • bile bile • ağlaya sızlaya güle oynaya • seve seve • istemeye istemeye hıçkıra hıçkıra • dura kalka_________ ^ Randevu Saati: 1. Filmin son sahnesi çok acıklıydı. malarını isteyin. 4. Randevu tarihi ve saati Hastanın adı saatte gidebildik. 4. Şikayeti 7. Eczaneye__________ gidip ilaçlarımı aldım. Çok yorgunum. Tamam. Adam söylene_______ söylene S işini yapıyor Spor yap maya yapmaya kilo aldım. ismi Cem Arhan. Bebekler düşe kalka yürümeyi öğrenirler. Bölüm: 3. O Sekreter > Bu çalışma için sınıfı ikişerli gruplara ayırın. 5... bak_«_ iye bize doğru geliyor. Randevu Tarihi: 2... Cem Beyi saat 1T.. Kar nedeniyle iki saatlik yolu dura kalka___ beş yıp hıçkıra hıçkıra ağladım. Ahmet'in sinemaya gitme teklifini istemeye istemeye kabul ettim. 7.Sekreter Selin Sekreter Selin Sekreter Adınızı öğrenebilir miyim? Ben arkadaşım için randevu alıyorum.maya -meye.. Kadın göz yaşları içinde ağlaya sızlaya hayatını anlattı. 5. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı öğreneceksiniz. Ayşe vitrinlere bakj2_ . Görıiş meye çö'üş meye . -E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını özetleyerek sürdürün ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. 1. iyi günler. Çünkü macera filmlerinden hiç hoşlanmam. "Hasta" ve "sekreter" rollerini vereceğiniz öğrencilerden kutuda verilen bilgileri kullanarak bir "randevu al­ ma" diyaloğu canlandırmalarını isteyin. insanlar konuş a______ konuş a________hayvanlar koklaşa______ koklaş a_______ anlaşır. Kendimi tutama­ ULAÇLAR Ö rnekler al sev konuş yap -a/-ya. Rica ederim. 29 Tamamlayalım Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unuttum. Teşekkür ederim. görüyorsun.-e/-ye -maya. Modern tıpta birçok tedavi __ yürüyor. 3. Sana seve seve yardım ederim. *öğretmen soru sora sora biz yanıtladık..

30 Yerleştirelim

Doktor
Cem

Bekleme Odasında
> Metni okutmadan önce öğrencilere metindeki karakterlerin 24 ve
25. etkinliktekilerle aynı karakterler olduğunu (Cem ve Selinin arka­
daş olduğunu, Cem'in hasta olduğunu, Selin'in Cem için doktordan
randevu aldığını) hatırlatın. Daha sonra metni okutup boşlukları veri­
len eylemlerle tamamlatın.

Doktor
Cem
Doktor

Yanıtlar

f
l

tedavi etmek • tedavi görmek
ameliyat olmak • kan aldırmak

Rica ederim. Geçmiş olsun. 0
Peki, çok teşekkür ederim. jT]
Öksürün. Hımm... Ciğerlerde problem yok.
Giyinebilirsiniz, [ş]
Tabii. [3
Korkmayın, yalnızca soğuk algınlığı. Size öksü­
rük şurubu ve antibiyotik yazıyorum. Boğazınız
için de pastil. Antibiyotiği günde üç defa ye­
meklerden sonra içeceksiniz. [7]

\

J

Cem ve S e lin beklem e odasında b e kliyo rla r.

: Üff, beklemekten çok sıkıldım. Hiç sevmiyorum
doktora gelmeyi.
: Niye? Doktor seni tedavi edecek.___________ ve
Selin
bütün sıkıntılarından kurtulacaksın.
Evet, ama bıktım doktora gidip gelmekten.
Cem
Niye, çok mu hasta oldun?
Selin
Evet. Çocukken üç defa dizimden ameliyat
Cem
oldum . Sonra lisede bir kaza geçirdim. Bir çok
kere de çeşitli
hastalıklar yüzünden
. Doktora gide gele birçok has­
talık hakkında bilgi sahibi oldum.
Gerçekten de doktorla ilgili çok maceralar ya­
Selin
şamışsın.
Umarım kan aldırmak zorunda kalmam. Beni
Cem
kan tutar da.
Cem ne kadar da nazlısın!
Selin
Sekreter: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
Cem

32 Muayene olalım
Sen Hastasın, O Doktor
> 26. Etkinlikte olduğu gibi bu çalışmada da ikişerli gruplar
oluşturun, öğrencilerden hasta ve doktor rollerini paylaşmala­
rını ve verilen sözcükleri de kullanarak bir diyalog oluşturma­
larını isteyin. Birkaç gruba diyalogların okutun. Seçeceğiniz bir
diyalogu bütün öğrencilerin katkısıyla geliştirin.

• Muayene

* Tedavi

• Tahlil

• Şikayet

• Teşhis

• Doktor

33 Tamamlayalım
> öğrencilerden metni okuyup boşlukları uygun ulaçlarla ta­
mamlamalarını isteyin. Yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.

31 Sıralayalım
Geçmiş Olsun
> öğrencilerden "doktor" ve "Cem'in tümcelerini düzgün bir diyalog
oluşturacak biçimde sıralamalarını isteyin.

[E CZANEDE
Cem
Doktor
Doktor

Cem

: Çok üşüyorum. Midem bulanıyor ve öksürüyorum. [ 2 ]
: Buyurun Cem Bey, şikayetiniz nedir? Q]
: Sizi muayene etmem gerekiyor, önce
stetoskopla ciğerlerinizi dinleyeyim. Sırtınızı açar mısı­
nız? [ 3]
: Neyim var doktor? Çok hasta mıyım? [6]

Eczacı : Buyurun.
Cem
: iyi günler. Ben reçetedeki ilaçları almak istiyo­
rum.
Eczacı : öksürük şurubu, antibiyotik ve pastil. Grip salgı­
nından siz de etkilendiniz demek.
Cem
: Evet, maalesef. Aslında bu sene grip aşısı olmak
istedim ama "Bugün giderim, yarın giderim."
d i l y c d^ iye en sonunda şifayı kaptım.

181

: Birçoğumuz sizin gibiyiz. Aslında herkesin hasta
olmayı bekle metten önceden gerekli önlemleri
alması gerekiyor.
Cem
: Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir de ben hava sıcak
diye geçen hafta ince kıyafetler giyJp_ dışarı çık­
tım.
Eczacı : Bu mevsim için uygun kıyafetler giy meden
ev­
den çıkmak da hasta olmamıza sebep oluyor.
Onun dışında beslenmeye dikkat etmemek de
vücudumuzun güçsüz olmasına neden oluyor.
Cem
: O konuda da biraz suçluyum. Bu aralar iş yoğun­
luğundan beslenmeme çok fazla dikkat
et meden
yaşıyorum.
Eczacı : Basit önlemlerle bile hastalığı önleyebilirsiniz, ör­
neğin, öğle yemeklerinizde kola gibi içecekler
taze portakal suyunu tercih edebi­
ic meyip
lirsiniz. Bu arada ilaçlarınız hazır.
Cem
: Teşekkür ederim. Borcum ne kadar?
Eczacı

34 Yanıtlayalım
> Bu bölümdeki sorular, 24. 25. ve 33. etkinlikteki metinlerle il­
gili olduğundan, söz konusu etkinliklerde yer alan diyalogları
öğrencilere hatırlatıp soruları yanıtlamalarını isteyin.

1. Cem eve nasıl gitti?

> Bu etkinlikte dinleme çalışmasına hazırlık olarak öğrencilere
Alternatif tıp konusunda neler biliyorsunuz?
Sizce alternatif tıbbı kimler, hangi amaçlarla kullanıyor?
gibi sorular yöneltin. Daha sonra ses kaydını dinletip öğrenciler­
den soruları yanıtlamalarını isteyin. Ses kaydını ikinci kez dinletir­
ken soruların yanıtını oluşturan bölümlerde kaydı durdurarak öğ­
rencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.
Ses Kaydı

insanlar yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanıyor.
Günümüzde ilaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi müm­
kün. Tıp bilimi ve eczacılık, insan sağlığına hizmet ediyor. Ancak
bazı insanlar günümüzde bitkilerle ve tıp biliminin dışındaki yön­
temlerle tedaviyi tercih ediyorlar. Bu tür tedavi yöntemlerine alter­
natif tıp adını veriyorlar. Alternatif tıp yıllar önce insanların bitki­
leri tedavi amaçlı kullanmasıyla başladı. Alternatif tıp aslında
modem tıbba karşı değil. Hatta bazı hastalıklarda normal teda­
viyle birlikte kullanıyorlar.
Alternatif tıp yalnızca bitkileri kullanmıyor. Bu tedavide renk, ses,
müzik ve ışık ile çeşitli hastalıkları iyileştirmek de mümkün. İn­
sanlar bu yöntemlerle hastalıkları tedavi etmenin yanında
sigarayı bırakma, kilo verme gibi kişisel isteklerine de çözüm
arıyorlar.
Yanıtlar

1. Tıp biliminin dışındaki yöntemlerle
tedaviye "alternatif tıp" denir.
2. Alternatif tıp modern tıbbın
karşısındadır.
3. Alternatif tıpta bitkilerin dışında da
tedavi yöntemleri bulunur.
4. insanlar alternatif tıp yardımıyla
yalnızca sağlık problemlerine
çözüm buluyor.

Doğru Yanlış
0

m


s

3. Doktor Cem'in ciğerlerini nasıl dinliyor?

Farklı Tedavi Yöntemleri

2. Selin doktordan nasıl randevu aldı?

35 Dinleyelim, işaretleyelim

m

4. Cem nasıl hasta oldu?

5. Hastalıklara karşı nasıl önlem alabiliriz?

> Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencile­
ri, kitaplarını kapattırıp oturma sıralarına göre birer atlayarak A ve
B olmak üzere iki gruba ayırın.

> Bu etkinlikte, oluşturduğunuz gruplarda her kart için farklı bir anlatıcı belirleyin ve sadece o öğrencinin kendi grubunun sayfasını açması­
na izin verin. Daha sonra anlatıcıdan 1 dakika içinde seçtiği karttaki sözcüğü, yasak sözcükleri kullanmadan kendi grubundaki öğrencilere
anlatmaya çalışmasını isteyin. Anlatıcı sözcüğü anlatırken siz de yasak sözcüklerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Çalışmayı sırayla
tüm kartlar anlatılıncaya kadar iki grup için aynı biçimde uygulayın ve hangi grubun daha çok kartı doğru anlattığını belirleyin.

fMimnli»
Anlatalım, kontrol edelim

Anlatalım, kontrol edelim

Tabu Oynayalım

Tabu Oynayalım

I
H a s ta

| Cips

Doktor
Hastane
İğ n e

Ç ik ola ta

Hastane

B is k ü v i

Z iy a r e t

îş
Çalışm ak
Y oğun

jll s 'caJv
i
Am bulans
Doktor

S

P

D oktor

il

N ark oz

Hastane

i

Operasyon

Kontrol

|| Kesmek

İl k a fe te ry a
I h-ecek

jf
[

M akyaj
Krem
T e m izlik

183

1. Nereye Gidelim?
2 Yanıtlayalım
Sözcük Alanı

> öğrencilerden, hazırlanmaları için belli bir süre tanıyarak verilen

• Yolculuk, gezi, tatil ile ilgili sözcükler

soruları yanıtlayacak bir konuşma hazırlamalarını ve sınıfa sun­
malarını isteyin.

Dilbilgisi

• ULAÇLAR -mE i+iyelik) için / -mEk için
Beceriler

Yolculuk yapmayı seviyor musunuz?
Tatillerinizi nerede geçirmekten hoşlanırsınız?
Tatillerinizde genellikle neler yaparsınız?

• -mE/-mEk için ulaçlarını doğru kullanabilme
• Yolculuk, gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında
bilgi verebilme, soru sorabilme

Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat

>- Bu üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce tahtaya,

Yolculuk yapmayı sever m isiniz?
En son he zaman yolculuk yaptınız?
Nereye gittiniz?
Yanınızda kim ler vardı?
Yolculuğunuzun amacı neydi?
Hangi ülkeleri/şehirleri gördünüz?
En çok hangi ülkeyi/şehri görmek istiyorsunuz? Oraya git­
mek konusunda b ir planınız var mı?
gibi sorular yazın ve bir konuşma ortamı oluşturun.

3 İşaretleyelim
Niçin Tatil Yaparız?
>- Bu etkinlikte öğrencilerden kendi tatil tercihlerini gösteren tüm­
celeri işaretlemelerini ve benzer tümceler üretmelerini isteyin, öğ­
rencilerin tümcelerinden birkaçını tahtaya yazıp bu örnekler üze­
rinden -mE/-mEk için ulacıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıkla­
malarınızda -mE/-mEk için ulacının, eylemin gerçekleşme amacı­
nı gösteren tümcecikler kurduğunu iKilo almamak için spor yapı­
yorum. Doktor bu ilaçları sana iyileşmen için verdi. Daha sağlıklı
yaşamak için gayret edelim. Doktora yapmak için Amerika'ya git­
ti. Bir Türk üniversitesinde okumam için Türkçe öğrenmem gerek.
gibi) vurgulayın.
1. Gezmek için
2. İşe/okula gitmemek için
3. Güneşlenmek için
4. Ailemle zaman geçirmek için
5. Sabahları erken kalkmamak için
6. Stresten kaçmak için
7. Farklı yerler görmek için4 Eşleyelim
> öğrencilerden önce, Kim ler var? Ne yapıyorlar? Burası neresi?
Sizce ne söylüyorlar? sorularını sorarak karikatürleri anlatmalarını
sonra da karikatürlerle tümceleri eşlemelerini isteyin.

1 Eşleyelim
> Eşleme çalışmasında öğrencilerden numaralanmış fotoğraf­
ların nerelere ait olduğunu yazmalarını isteyin. Bu yerler hakkın­
da kısa bilgiler verin.
2. Bu mevsimde gitmek için
Yanıtlar

ı

Çin Şeddi

___________________ ________

2. M ısır Piram itleri (Kahire/Mısır) ________________
3. Tac M ahal (Agra/Hindistan) __________________
4. Piza Kulesi CPiza/ltalya)
5. Nemn.it Dcığı (Adıyaman/Türkiye)____________
6. Kapadokya/Peri Bacaları (Nevşehir/Türkiye)
7. Side (Antalya/Türkiye)_____________
8. Ölüdeniz (Muğla/Türkiye)

184

en ideal tatil yeri neresi?

1. Uçakta bunları koymak
için yeterli yer var mıdır?

3. Boşuna bekleme.
Bu yıl sana tatil yok!

12. işaretleyelim Üç Macera: Karada. 3. tur programla­ rında genellikle Artvin şehrinden başlıyor ve yaylalardaki bir haftalık kamptan sonra kaplıcalarda sona eriyor. sabırsızlanıyorum. > Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinledikleri konuşmaya göre tamamlamalarını isteyin. . Okula gitmemek için kimliğinizin bir fotokopisini ve iki fotoğraf getirmeniz lazım. iyileşm en için kendine dikkat etmen gerek. Havada.... ödevlerini bitir men için sana tam bir saat veriyorum! 4. Suda. profesyonel pilotlar ile uçmak mümkün... Koçkarlara gitmek için en uygun zaman Ağustos. akşamdan saatin alarmını kurdum ama alarm çalmadı. Ailem tıp oku manız için 11. > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya serüven/macera. *Çocuğumun iy i b ir insan olmak istiyorum. 2. yamaç paraşütü söz­ cüklerini yazıp bu sözcükleri açıklayın.. Biraz yalnız kalıp kafamı dinle mek 13. Üstelik bu iş için teorik bir eğitim almadan. Size yardım edebilmem için adresinizi almam gerekiyor. Sizinle konsere gelebil mek 6. kaplıca.. Bulutların arasından süzülmek. şenlik. Bu sörfü öğrenebilmeniz için çok çeşitli kurslar bulunuyor.?1# _ için taksiye bindim. Yanıtlar 1.. Kursa kayıt yaptır mak/mamz k in 8. Sabah erken knlk mak/abilmek için 14. Kaçkar Dağlarına yolculuk. Son yıllarda "uçurtma sörfü" yapmak Alaçatı'da çok yaygın. 9. doğa ile baş başa kalmak için ideal yerlerden biri. *0 Türkçe öğrenmesi için TÖMER gidiyor. verilen tümcelerden hangilerinin dinledikleri konuşmadan çıkarılabilecek bilgiler olduğunu sorun. iyi konuşmaları için çok pratik yapmaları gerekiyor. yayla. 34 sayfalık bu dosyada Türki­ ye'den de ilginç tatil alternatifleri var. doğasever. Sözcük öğrenmek için kitap okuyun. Tatilde oku m anız büyüklerin onlara iyi örnek olmaları gerek.-mE Hyelik) için / -mEk için ULAÇLAR Eylem - iyileş zayıfla et yardım hasta ol konuş öğren ağrı ol -ma -me -mak / mek -ma / -me Ö rnekler İlgeç Ek Zayıflamak için diyet yapıyor. Bunları yapabilme­ niz için kanatlarınızın olmasına gerek yok. kamp. dalgaların üzerinde uçabilmeniz için iki şeye ihtiyacınız var: Bir Alaçatı biletine ve bir sörf tahtasına. Kışın hasta olmamak için bol C vitam ini alın. Masmavi bir denizde. Fethiye-ölüdeniz'e gidip yamaç paraşütünü deneyin. Uçmak. Çocukların sigara gibi kötü alışkanlıklar edin memeleri için 5. 10. Bilgisayarımı kullan maman için için ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmanızda yarar var. dalga. Aiaçatı hem coğrafik yapısı hem de iklimi nedeniyle sörf yapmak için çok uygun bir bölge. İşte bazı örnekler: Türkiye'nin en yüksek tepesi Koçkarlar. Etkinliğin ikinci bö­ lümündeki sorular için ses kaydını yeniden dinletin ve sınıfa. Ayrıca ağustos ayının so­ nundaki yayla şenlikleri doğaseverlere Karadeniz halkını ve kültürünü tanıma şansı veriyor. Sınavda basit hatalar yap mamak /mamanız için soruları çok iyi okumanız gerek. "Hastayım. için seni bin kere uyardım! size birkaç kitap önereceğim. Bu sabah derse zamanında yetiş. yeter! Bugün yerli yabancı birçok turist gökyüzünde süzülmek için Fethiye'ye gidiyor. için -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri 5 Tamamlayalım s> -mEk için ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Gözlerinizin ağrımaması için okuma gözlüğü kullanın. Bir an önce ailemle görüş mek için iç in kısa bir tatile çıkmayı düşünüyorum. tamamlayalım. bana çok ısrar etti ama ben güzel sanatları tercih ettim. bir dosya hazırladı ve dünyadan 100 harika tatil noktasını tanıttı. babamdan izin alacağım. 6 Dinleyelim." diyor. Ses Kaydı Popüler bilim ve kültür dergisi Focus. rüzgârla yarışabilmek ve yeryüzüne masmavi gökyüzünden bakabilmek. Kısa zamanda iyileş meniz/ebilmeniz için 7. uçurtma. Çünkü bu mevsimde hava sıcaklığı dağda zaman geçirmek için daha uygun oluyor.

Asya'yı ve Amerika'yı da­ ha iyi tanımanız için size bir coğrafya. Peki. rolleri dağıtarak ikinci kez okutun ve öğrencilerden soru­ ları yanıtlamalarını isteyin... Q 3. Ama insan­ ların çoğu. gerçek yolculuk da aslında o zaman başlıyor. Sadece yatmak ve yemek yemek "tatil” değil bence. Fotoğraflardan yola çı­ karak kitapların içeriğini tahmin etmelerini isteyin. 4.. ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. Şu andaki en bü­ yük amacımı biliyor musunuz? Korkmamak. 5. Çünkü kendi hayatının haritasını çıkarman için Ece 186 Niçin? 8 Dinleyelim.. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Koçkarlar doğa ile baş başa kalmak. Öğrencilerin anlamını bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp açıklayın. yanıtlayalım / / > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerden diyaloğu sessizce okumalarını ve yeni sözcükleri belirlemelerini isteyin. özgün : Gezginlik felsefesi bu bence. öyle bir tatil yapmaya çalıştım ama o çok yorucu bir şey ve bittik­ ten sonra gerçekten bir tatile ihtiyacınız oluyor. 2. Kitap sadece bir dünya turunu anlatmıyor.. tarih ve kültür rehber­ liği de yapıyor. insan. özgün : Çok doğru. > Tahminlerini dinleme çalışması sonrasında kontrol edebilme­ leri için not ettirin. Cinius Yayınlarından çık­ mış.. Evime çok az git­ tim. Zaten beş yıldızlı tatiller bana göre değil. Ece : Ben teşekkür ederim. karla kaplı bir çocuk bahçesine bakıp hayal kurmak. yollar ve haritalara dair B ir Röportaj 5.. Ardından diyaloğu. görmek. oradan da Amerika'ya . otel odaları. Bavulumda Dünya. Seviyor musunuz yolları? : Geçen yıldan beri sürekli dolaşıyorum. hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?" sorusuyla başlamak istiyorum sohbetimize.. bunu yapmak istiyorum. [7] 3. onu söyleyebilirim. Ece Temelkuran'ın görüşlerine katılıyor musunuz'? ► öğrencilere fotoğrafları bulunan kitapların fotoğraflarını incele­ melerini söyleyin ve bu kitapları ya da bunlara benzer başka ge­ zi kitapları okuyup okumadıklarını sorun. Seyahat etmek. Yamaç paraşütü yapmak için eğitim almak gereklidir.Yanıtlar 1. Kaçkar Dağları'na gitmek için tura katılmak mümkündür. insan. kendi gücünle buluşman gerekiyor. özgün : Seyahatleriniz çoğunlukla işinizle mi ilgili? Ece : iş ile hayat benim için ayrı şeyler değil. iç in en ideal yerlerden biri. ikinci kitabımız ise Türkiye'deki ilgi çekici turizm noktaları­ nı öğrenebilmeniz için iyi bir tatil rehberi.. tatilde nereye gideceksi­ niz? Nerede kalacaksınız? Tatilde ne okuyacaksınız? Bu so­ rulara yanıt vermenizi kolaylaştırmak için programımızın bu bölümünde size birkaç kitap tanıtmak istiyoruz. En önemli şey bu. Siz burada onları okuyorsunuz ve ben para kazanıyorum. [7] 2. adı Gezi Türkiye. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den tabloda verilen tümcelerin hangi kitapla ilgili olduğunu bul­ malarını isteyin. Koçkarlara gitm ek iç in . onları yazmak. Alaçatı sörf yapm ak iç in çok uygun bir bölge. 3. Alaçatı'da uçurtma sörfü öğrenebilirimiz için __çok çeşitli kurslar bulunuyor. Bir zamanlar. işaretleyelim Seyahat. rotanız var mı? Ece :Var ama "Şunu olmak istiyorum.. ta­ nımak ve keşfetmek. turistik merkezleri çeşitli fotoğraflarla tanıtıyor ve ula­ . Flem yurt içinde. Ece Temelkuran'ın hayattaki amacı nedir? 4. Rehber. çünkü kendimi daha özgür hissediyorum. korkuların­ dan kurtulduktan sonra bu güçle buluşuyor ve özgür­ lük de. Birçok turist yamaç paraşütü ile gökyüzünde süzülm ek____ için________ Fethiye'ye gidiyor. ilk kitabımızın adı "Bavulumda Dünya”. Ece Temelkuran çok yolculuk ediyor mu? Yanıtlar 2. hem de yurt dışında. Ece Temelkuran'ın tatil anlayışı nasıl? 1. Ne Okuyalım? Ece Temelkuran özgün : "Seyahat. Güzel bir işim var yani! özgün :Tatiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatil yapıyor mu­ sunuz? Ece : Benim hayatımda "tatil” ve "iş" diye iki ayrı şey yok... Ses Kaydı Yaz mevsimi iyice yaklaştı ve herhalde hepiniz tatil hayal­ leri kurmaya başladınız bile. Koçkarlar Karadeniz Bölgesi'ndedir. şuna sahip olmak istiyorum" diye değil. Kitabın yazarı İb­ rahim Aygırcı sizi Çin'den Avrupa başkentlerine. iş benim için otel odasının penceresinden. Alaçatı'ya gitmek için bir sörf tahtası gereklidir. Ece Temelkuran'a göre gerçek yolculuk nedir? 7 Okuyalım. hayatlarının dışına çık­ ma diye bir şey bilmiyorlar galiba. değişik bir şey yapma. 1. en uygun zaman Ağustos. Yolculuk etmeyi seviyorum. Benim için seyahatin en önemli yeri. iç yolculuğu ile dünyayı geziyor aslında. Sizin yaşam seyahatiniz nasıl pe­ ki? Ftaritanız. Avrupa'yı. Ses kaydını ikinci kez dinleterek dinleme çalış­ ması öncesinde yaptıkları tahminlerin ne kadar doğru olduğunu kontrol etmelerini sağlayın. □ 4.

Ama çoğumuz biliriz ki. size uygun tatil yerini seçebilmeniz için çok > Metni okutmadan önce öğrencilerinize "Sizce ideal b ir tatilin na­ farklı alternatifler sunuyor. Kitap Asya. Ekin Grubu­ nun bu kitabı. Tek eğlencesi şehir kulübünde briç oynamaktır. zı tavsiye ediyorum. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için tatile çıkmadan önce iyi bir plan yapmak gereklidir. aksilik m oralim izi bozar _______________ ı ______________ 3) Tatilde sorunlarla karşılaşmamak için bir dinlenme planı yapmak gereklidir. Reh­ 9 Okuyalım. Aile arasındaki kavgalar. Üstelik bunlar için büyük pa­ ralar harcamanız gerekmez. "Sizin sıkıntılı b ir tatil deneyim iniz oldu mu? Bu sıkıntıdan kur­ tulmak için neler yaptınız?" sorularını sorarak metinle ilgili ön hazır­ lık yapın. Niçin tatil yapmak isteriz? Elbette. Kitabın konusu kısa­ ca şöyle: Bay Fogg çok zengin. Çünkü lüks otellerde yemek saatine yetişme­ ye çalışmak ve animasyonlara katılmak oldukça yorucudur. İnsanların çoğu "Pahalı bir tatil. Tatile çıkmadan önce okumanı­ sıl olması gerekir?". otel odalarının dar­ lığı. konaklama ile ilgili bilgiler veriyor. zengin bir İngiliz'in dünya turunu anlatıyor. iyi bir tatildir. Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır. servetinin yarısını ortaya koyarak bir iddiaya girer. kibar fakat kimsesiz bir in­ sandır. hayal kırıklıkları derken dinlenmek imkansız hale gelir. gün kulüpte. dinlenme planı olması lazımdır. çok para harcamak gerekli . "insanlar tatilde de stres yaşayabilirler mi? Ne­ den?". Bu planın tatil plani değil. 4) Kafamızdaki sorunlardan kurtulabilmek için sevdiklerim izle zam an geçirmek ve kendimize zam an ayırmak. Bence büyük. iyi bir tatilin anahtarı kafanızdaki sorunlardan kurtul­ maktır. önceden hiçbir planlama yap­ madan." diye düşünür ama bu yanlıştır. yeme-içme. Güneşin altında bütün gün yatmak da dinlenmeniz için yeter­ li değildir. Tatilde en küçük bir aksilik moralimizi bozar. Kitapta yol haritaları bulunuyor. 2) Tatile çıkmak stresli bir iştir. Bir > Daha sonra yeni sözcükleri açıklayıp metni birkaç öğrenciye oku­ tun ve onlardan boşlukları metne göre tamamlamalarını isteyin. tamamlayalım Stressiz Bir Tatil berde ayrıca karayolu haritaları da bulunuyor. Bunun en iyi yolu da sevdiklerinizle zaman geçirmek ve kendinize biraz zaman ayırmaktır. 2 dinlenmek için _________________tatil yapmak isteriz.şım. gerekir . 80 Günde Dünya Gezisi. çünkü tatilde en küçük. Avrupa ve Amerika hakkında bilgiler veriyor. 5) İyi b ir tatil yapmak için değildir. günlük streslerden uzakla­ şıp huzur bulmak ve dinlenmek için. Diğer kitabımız ise çocuk klasiklerinin en güzel örnek­ lerinden biri. fillerin sırtında dolaşmak. tatile çıkmak da çok stresli bir iştir. 3 Kitapta turistik yerlerin fotoğrafları bulunuyor. hem de hava yolunu kullanmadan. heye­ canlı deniz yolculukları yapmak için okuyabilir. 1 Kitap. 2 Kitap Cinius Yayınevi'nden çıkmış.küçük herkes Jules Verne'nin bu ro­ manını dünyayı gezmek.

yeniden doğmak. yanına neler aldığını/al­ madığını anlatmalarını isteyin. Tatil hazırlıklarınız uzun sürer mi? Tatil için ne gibi hazırlıklar yaparsınız? Tatil için vazgeçilm ezleriniz nelerdir? gibi sorular yöneltin. bir çağrıdır. Dünyayı içinize sığdırmak. özgürlüğe bir davettir. anlamaktır. Bazılarımız dağlara. 11 Yardımcı olalım ^ Neler Hazır. . nefes almaktır. zaman artık gitme zamanıdır. Rüzgar çekicidir. bazılarımız denizlere. bazılarımız ise kentlere doğru yola çıkar. Neler Değil? > öğrencileri fotoğraf hakkında konuşturmadan önce onlara. bir yaşam biçimidir. Gezme coşkudur. Ardından da fotoğrafı incelemelerini ve "Nes­ rin Hanım’ın ne tür hazırlıklar yaptığını.10 Yorumlayalım Artık Gitme Zamanı > öğrencilerden Orhan Kural'ın "gezme" konusundaki düşün­ celerini okumalarını ve bu görüşü yorumlayan bir paragraf yaz­ malarını isteyin. Bazen rüzgar davet eder sizi yolculuğa. yeniliklere yelken açmaktır. Yazar Orhan Kural “Köşe Bucak Dünya" adlı kitabında şöy­ le diyor: "Gezme" görmektir." Bana göre gezme.

Gemi yolculuğunu çok fazla insan tercih etmiyor. 12 Okuyalım. 4. Günümüzde gemi yolculuğunu daha çok yaşlılar ve emekliler tercih ediyor. metnin ilk iki paragrafını bir öğrenciye okutun. yol­ culuk dönemine. Gemi yolculuklarında pek çok eğlenceli aktivite bulunmaktadır. Yani yolculuğa çıkma amacınıza ve kişiliğini­ ze göre farklı türde gemi yolculuğu seçebilirsiniz. 2. hatta dünyanın en güzel şehrinde yol­ culukta hayal edin. Daha sonra. Bu paragrafların ardın­ dan öğrencilere bir gemi yolculuğu ile ilgili neleri merak ettiklerini so­ run ve metnin alt başlıkları olan soruların cevaplarını tahmin etmele­ rini isteyin. ta­ til köyü gibi sözcükler yazıp açıklayın. bu fotoğraflarda gördükleriyle ilgili düşüncelerini anlatmalarını söyleyin. günlerin bu ilg i çekici yolculuk türü hakkında bazı sorular ve yanıtları! Sıkılacak mıyım? Büyük bir gemiyle yolculuk yaparen sıkılmanız mümkün değil.Sözcük Alanı • Yolculuk. vakit geçirmek için film salonları gibi pek çok alternatif de sizi bekliyor. Ama bu uygulama sizi tatilde hesap yapma stresinden de uzaklaştırır. küçük bir şehirde. Gemi yolculuğunun dönemine göre fiyat değişebilir. sakin bir yerde tafil yapıp din­ lenmek. Bu durumda gemi yolculuğu karadaki tatillerden da­ ha karlıdır bile diyebiliriz. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • ULAÇLAR -mEk üzere Beceriler • -mEk üzere ulacını doğru kullanabilme • Yolculuk. daha az sayıda insanla yolculuk yapmayı da tercih edebilirsiniz. Ayrıca alışveriş yapmak için çeşitli dükkanlar. etkinlikler ve gece eğlenceleri de dahildir. yiyecek içecek. bugün sayısız alternatifiyle pek çok insanın ilg isini çekiyor. Ya da spor yapmak için spor salonlarını ve yüzme havuzları­ nı tercih edebilirsiniz. Yolculuklarınızda hangi ulaşım aracını tercih ediyorsunuz? Sizce en güvenli ulaşım aracı hangisi? Ulaşım araçlarının avantajları ve dezavantajları konusunda ne dü­ şünüyorsunuz? Bu sorular ekseninde oluşturacağınız konuşma etkinliği sırasında tahtaya yer ayırtmak. şarap seminerlerine katılabilirsiniz. geminin özelliklerine ve yolculuk süresine j göre çeşitlenmektedir. Gemi yolculuğu her zaman kara yolcuğundan daha pahalıdır. > Metni okutup çözümledikten sonra öğrencilerin "gemi yolculuğu'yla ilgili tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu onlarla birlikte değerlendirip soruları yanıtlatın. konaklamak. Doğru Yanlış □ 0 □ 0 m □ □ m s □ m □ □ s □ m . Bütün bunları göz önünde bulundura­ rak bütçenize uygun bir tatil planı yapabilirsiniz." mi diyorsunuz? 0 zaman daha küçük bir gemi­ de. tam pansiyon. Gemi yolculuğu önceleri yalnızca em ekli ve yaşlı insanların tercihiyken. örneğin. Pahalı bir yolculuk mu? Toplam fiyat size ilk bakışta fazla gelebilir ama bu fiyatlara konaklama. Yanıtlar Gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın. Ancak bu yolculuklarda ödemeyi ta­ tile çıkmadan önce yapmak gerekiyor. işte gem i yolculuğunu böyle özetleyebiliriz! Gemiyle yolculuklar her gün biraz daha popüler oluyor. "Benim amacım sessiz. Gemi yolculukları sakin bir tatil için uygun değildir. 7. > öğrencilere okuma çalışmasının ardından kontrol etmek üzere tahminlerini not etmelerini isteyin ve metni okutmaya devam edin. işte son 1. soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya aşağıdaki soruları sınıfa sorarak başlayın. Bu bir dezavantaj gi­ bi görünebilir. yarım pansiyon. misafir konuş­ macıları dinleyebilir. 3. Gemi yolculuğunun dezavantajı ödemeyi baştan yapmaktır. 6. lüks bir otelde. Neredeyse her köşede insanları eğlendirmek ve din­ lendirmek üzere aktiviteler vardır. işaretleyelim Gemi Seyahati > öğrencilere metnin fotoğraflarını incelemelerini. 5. Kendinizi suda. 8. Gemi yolculuğu sadece küçük gruplar için uygundur. Böyle etkinlik alternatifleriyle do­ lu bir yolculuğa arkadaş grubunuzla da rahatlıkla çıkabi­ lirsiniz çünkü gemide herkesin zevkine uygun bir etkinlik bulunmaktadır. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. Elbette gemi yolculuğu fiyatları.

Doğum gününde arkadaşıma hediye etmek için bir kitap aldım. Kilo almamak için/*üzere spor yapıyorum.Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. Yeraltı 6. > Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden dilbilgisi kartı üze­ rindeki eşleme çalışmalarını yapmalarını ve tümceleri tamam­ lamalarını isteyin. İTİ Tren. Yanıtlar 1. Hat 4. gibi) vurgulayın.15 Eşleyelim 13 Bir tur satın alalım Mavi Yolculuk >. Yerin yüzey altındaki bölümü. Tünel 2. v öğrencilere kutudaki sözcükleri okutun ve bu sözcükleri hava. gibi) • -mEk üzere ulacı hedeflenebilen eylemlere eklendiği için. Bu tümcele­ rin daha sonra -mEk üzere ulacı ile de kullanılabilir olmasına dikkat edin ve yazdığınız örnek tümceler üzerinden -mEk üze­ re ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Toplu taşımacılık 5. Bu konuyu açmamak üzere kapatıyoruz. yolculuk tarihleri yolculuk süreleri yeme . Gruplardaki öğrencilerden birine tur operatörü diğerine müşteri rolünü vererek "tur satın alma" konulu bir diyalog canlandırmalarını isteyin. Adam geri dönmemek üzere evi terk etti. gibi). Vagon 3. gibi içinde -mEk için ulacı geçen tümceler yazın. İstasyon insanları çeşitli araçlarla bir yerden bir yere götürmek. Bir şeyler yemek üzere mutfağa gitti. Tüm gruplara diyalogla­ rını okutun. Lokomotifin arkasına bağlı demir yolu aracı. Sınavda başarılı olmak için/*üzere çok çalıştım. . S Bir yerden diğer bir yere geçebilmek için yerin altında ya da dağın içinde açılan yol Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü. öznenin yeterliğinde olmayan eylemlerle kullanılmadığını (ölm ek için/*üzere her şeyi yapıyor. metro durağı. ka­ ra. Yarın sabah arkadaşımı karşılamak için otobüs term inaline gedeceğim. -me -mek *Sınavı kazanm ak üzere çok çalıştı. Yorgunluktan ölmek üzereyim. m -mEk üzere dön ye kazan 14 Yerleştirelim -ma -mak üzere Geri dönm em ek üzere evden ayrıldı. • -mEk üzere yapısı ile kurulmuş anlatımların koşaç tümcele­ rinde "gerçekleşmeye çok yakın olma" anlamını vermek üzere kullanılabildiğini (Uçak kalkmak üzere. Seçeceğiniz bir diyalogu tüm sınıfla birlikte geliştirin. Açıklamalarınızda • -mEk üzere ulacının. ' liman • havaalanı • feribot • vapur • gemi • tren • metro ' otobüs • araba • helikopter • istasyon • uçak • terminal • sürücü garaj • kompartıman • makinist • şoför • pilot * kaptan lim an 16 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını istemeden önce tahtaya. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıktı. Kış aylarında üşümemek için/*üzere kalın elbiseler giymek gerek. deniz ve demir yollarıyla ilişkili olarak sınıflandırmalarını söyleyin. eylemin gerçekleşme hedefini koşullu olarak gösteren tümcecikler kurduğunu (Doktora yapmak üzere Amerika'ya gitti.içme rota aktiviteler fiyatı > öğrencilerden kutu içindeki sözcükleri anlamları ile eşleme­ lerini ve bu sözcükleri tümce içinde kullanmalarını isteyin.

spor yapıyorum. Hangi tarihte seyahat etmek istiyorsunuz? B : 12 Şubat'ta. Hangi saati ter­ cih edersiniz? B : Yolculuk kaç saat sürüyor ? Gece uykusuz kalmak iste­ mem. 18. . 20. Arkadaşıyla görüşmek üzere 14 Her yıl aynı tarihte buluşmak üzere Re z e r v a s y o n u n u z T a m a m A: iyi günler. 3. Filme geç kalmamak için / kalmamak üzere evden erken çıktık. bol bol C vitamini alın.. Dokuzda ofiste olabilmek-ijz-em / olabilmek için evden ye­ dide çıkıyorum. 24. 21.. 12. 4. 4 S eve erken döneceğim. 6. Başarılı olabilmek-üzem / olabilmek için çok çaba harcıyo­ rum. 11. 12. A:Tabii. 8. Ondan özür dilemek için______ 17.. 7 yurt dışına çıktı. 7. sabah 09. Şimdi biraz dinlenmek üzere / dinlenmek için toplantıya 8 yirmi dakika ara veriyoruz. B : Bu durumda öğleden sonra Haydarpaşa istasyonu'nda olabileceğim. Yanıtlar 1. 9 Yemek vemek üzere iş yerinden çıktı 10. Konuşmacı sözlerine başla_________________ kür­ süye yöneldi. Otobüs haraket et. A : Elbette. Organizatörler hepimizin rahat et_________________ her şeyi düşünmüşler. Ama akşam trenimizde yataklı va­ gonlarımız da var. Rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.00'da gitmek benim için daha uygun olacak.. işim bit__________________ 22. Mektupları göndermek için. . > öğrencilere yanıtlarını okutarak yanlışlarını düzeltin. iyileşmek üzere / iyileşmek için ilaçlarını düzenli kullanma­ lısın. A: Altı saat efendim. Tüm gruplara diyaloglarını okutup diyalog­ lardaki sözcük. 9. 5. 19. Daha sonra ikişerli gruplar oluşturarak gruplardan kendi belirleyecekleri rollerle otobüs ve uçak bileti rezervasyonu konulu birer diyalog hazır­ lamalarını isteyin..00'da ve akşam 19. -mEk üzereye -mEk için yapılarını kullanarak tamamla­ malarını isteyin.. Ben Ankara'dan İstanbul'a gitmek için yer ayırtmak istiyorum. B : Anlıyorum ama sanırım sabah 09.. Biraz daha bekle. herhangi bir açıklama yapmadan iki öğ­ renciye okutun. 1.. Ü 18 Tamamlayalım > öğrencilerden. Yeni sözcükleri açıklayın.. tahlil sonuçlarınız çık________ ni yerine getirmeye çalışıyor. çilingir çağırdım. Piyangodan para kazanabilmek için / kazanabilme/c üzo ■re bilet aldım. İzmir'e git______________iş yerinden iki gün izin al­ dım. Kendimi iyi hissetmiyorum. 3 Türkçe öğreniyorum. nasıl yardımcı olabilirim? B : Merhaba.. nasıl isterseniz. etkinlikte verilmiş olan tümceleri kendi düşünce­ lerine göre.17 Yanlışları çizelim > Bu etkinliği öğrencilerle beraber uygulayarak -mEk üzere ve -mEk için yapıları arasındaki fark üzerinde durun. Ailem yabancı dil öğrenmem için 11. Terfi e imok-üz&re / etmek için iş yerindeki bütün görevleri­ 15. Lütfen biraz bekleyin. bayıl_________________ 23. Hasta olmamak iç in 2. 2. 7engin olmak için 13. Akşam gitmek üzere güzel bir restorandan yer ayırttı. 8 İstanbul'a verlesti. Sabah erkenden doktora gitmok üzere / gitmek için evden çıktı. Anahtarı evde unutmuşum. değil mi? . A : 12 Şubat'ta Ankara'dan İstanbul'a.00'da olmak üzere iki tren var. 6 tatile çıktı. 19 Biz de yer ayırtalım /_/ >■Bu etkinlikte metni. Benimle görüşmemek üzere / görüşmemek için telefonla­ rıma çıkmıyor.. Kapıyı aç________ . Mutlu olmak üzere / olmak için küçük problemleri kafanı­ za takmayın. 10. Doğum gününü kutlamak üzere 16. anlatım ve dilbilgisi yanlışlarını düzeltin. Başbakan basın açıklaması yap mak üzere / yapfmk-içm salona girdi. Ayşe Hanım dinlenmek-üzora / dinlenme/c için odasına çıktı.„________________biraz acele et.

hareket noktanız Ankara. B : Tamam. Uçak Otobüs • cam kenarı • şehir içi servis • koridor • ekonomik sınıf • mola • bagaj ağırlık limiti • gidiş dönüş • tek kişilik koltuk 20 Sıralayalım > öğrencilerden etkinlikteki tümceleri okumalarını ve işleri han­ gi sırayla yaptıklarını işaretlemelerini isteyin. 12 Şubat. Teşekkürler. 0 Kapı numaranız için gidiş panosunu kontrol edersiniz. hareket saati 09. Ses Kaydı varış yeriniz ve saatiniz İstanbul 15. VS 876 New York uçuşu ile seya­ hat edecek sayın yolcularımız. 192 Uçuş Numarası Varış Noktası Uyarı BA516 Cenevre Son Çağrı SK 832 Paris 1 saat ertelendi AF 472 Amsterdam 1 7 numaralı kapıya gidin LH 309 Madrid 32 numaralı kapıya giriş yapmakta VS 876 Neıv York Bekleme salonuna gidiniz .A: Evet efendim. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. bileti ne zamana kadar almam gerekiyor? A: En geç yolculuk tarihinizden bir gün önce biletinizi al­ manız gerekiyor. İyi günler. Yanıtlar Havaalanına girdikten sonra. Onur Havayolları Nevv York uçuşu. teşekkür ederim.00 ve sigaralı vagon­ Türk Hava Yolları BA 516 sefer sayılı Cenevre uçağı yolcularımızın 4 numaralı kapıya gitmeleri için son çağrı. A:Güliz Hanım. lütfen bir sonraki anons için bekleme salonuna gidiniz. Seyahat tarihiniz 21 Dinleyelim. s Pasaport kontrolünden geçersiniz. m Bavulunuz için el arabası bulursunuz.. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğ­ rencilerden tablodaki boşlukları doldurmalarını isteyin. el bagajlarınızı lütfen yanınızdan ayır­ mayınız. sigaralı bir vagon olması mümkün mü acaba? A : Elbette. Rezervasyon için adınızı alabilir miyim? B : Güliz Batur. Bir şey daha sormak istiyorum. 0 Bavulunuzu kontrol ettirirsiniz ve uçağa biniş için geçiş izni alırsınız. B : Evet. B : Bu çok iyi. Sayın yolcularımız.. bilgilerinizi tekrarlıyorum. AF 472 sefer sayılı Air France Amsterdam uçuşu için 17 numaralı ka­ pıya gidin.. 0 Uçağa binersiniz. m Bekleme salonunda beklersiniz. Luftansa Havayolları ile SK 832 sefer sayılı Paris uçuşu bîr saat erte­ lendi. Fly Air LH 309 sefer sayılı Madrid uçağı 32 numaralı kapıya iniş yap­ makta. tamamlayalım Havaalanında > öğrencilere etkinlikte verilmiş olan tabloyu inceleyerek dinlemeye hazırlık yapmalarını söyleyin. A : Rica ederim. dasınız. Ama telefonda ya da internet üzerin­ den kredi kartınızla da biletinizi satın alabilirsiniz.00.

ispanya'ya gitmeye karar verdik. bu nedenle. bugün ne kadar mutlu görünüyorsun! Yüzünde güller açıyor! B: E. Sonuçta. 4. gezmek için yirmi dört saat açık hamburgercilerde yemek yedik. Ağustos. Bu sebeple. işaretleyelim Cc-Q > öğrencilere etkinlikte verilen formun. soru sorabilme • Çünkü. Avrupa Birliği'ne üye bir ülke. Ses Kaydı Manolya Oteli A: Ayten. Ayrıca. Yanıtlar Doğru Yanlış □ m □ s •0 □ S □ 1. bir otel tarafından müşterile­ rinin görüşlerin almak üzere düzenlendiğini söyleyip onlardan bu formu dinleyecekleri diyaloga göre doldurmalarını isteyin. Orada küçük. önce şehirleri haritada işaretledim. Ağustos ayında genelde halk tatil yapmak için güney­ deki sahil bölgesine gidiyor. dinlendim. ancak biz daha çok turistik şehirlere gittik ve bu nedenle Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat yemek yemek için yer bulmakta hiç zorlanmadık. akşam beş ve sekiz arası çalışı­ yorlar. Ancak biz oradayken hava serindi.. Daha sonra metni okutup yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Sabah on ve iki. bu yüzden bağlaçlarını doğru kullanabilme • Kullanıcı görüşü soran basit anket ve değerlendir­ me formları doldurabilme kemedik. • BAĞLAÇLAR çünkü. işaretleyelim ^ Stressiz Bir Tatil > Metni okutmadan önce öğrencilere En son nerede tatil yaptınız? Orada ne kadar kaldınız? Nasıl b ir yerde kaldınız? Tatil dönüşü kendinizi nasıl hissettiniz? gibi sorular sorun. yemek saatleri bizim 22 Okuyalım. 23 Dinleyelim. Eğlendim. öğle arası siesta yapıyorlar. Yeni cağım! yerler görmek için yola çıktık. bu nedenle. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler le. Restoranlarda servis biraz yavaştı. Bu yüzden güzel fotoğraflar çe­ Beceriler • Yolculuk. Kültür ve tarih açısından zengin bir ülkeye. saatlerimize uymuyordu. tatilden yeni döndüm. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkın­ da bilgi verebilme. . Hatta saat sekiz civarı açık restoran bulmak zormuş. Bu şekilde uçak ve otel masrafları Sözcük Alanı daha az tuttu. tabii mutlu ola­ Bu sene tatilde değişik bir şeyler yapalım dedik. ispanya'dan çok güzel anılarla ayrıldık. 3. Akşam yemeğini de en erken gece onda yiyorlar. Bir tur şirketinden izin tarih­ A: Aaa. güzel bir otelde kaldım. ispanya. Bu sebep­ • Yolculuk. 2. is- Dilbilgisi panya'nın en sıcak ayıdır. Ağustos ayı normalde ispanya'da yağmurlu geçer.lerimize göre tur satın aldık. Türk vatandaşlarından Schengen vizesi istemekte. ispanya yalnızca deniz ve güneş görmek isteyenler için idealdir. insanlar ispanya'da akşam yemeğini çok geç yiyorlar. Çalışma ve yemek saatleri bize gö­ re daha farklı. Türkiye ve ispanya'da çalışma saatleri aynı değildir. bu yüzden Hemen her gün hava kapalıydı. Tatile mi gittin? Nereye? B: Bodrum'a gittim. şehri daha çok yaşamak.

Bu nedenle spor yapıyor. Bu yüzden Onu arayamam. Bugün çok meşguldü. Bu nedenle Telefon numarasını bilmiyorum. Bu nedenle onu yarın ziyaret edeceğim. BAĞLAÇLAR Tümce a lt Telefon numarasını bilmiyorum.ODANIZI DEĞERLENDİRİN iyi sayılmazdı. Spor yapıyor. Sadece restoran çok □ Servis Personeli Hizmeti Kötü İdare eder □ □ □ İyi İdare eder Kötü □ □ □ iyi İdare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü . Hep­ si çok nazik ve güler yüzlüydü. Sonra tamir ettiler ama ben üç gün akşam yemeğine saçlarım ıslak gittim. © © © ( • ) © € € > ( • > © © © © hizmetleri de hiç fena değildir. Onu arayamam. PERSONELİMİZİ DEĞERLENDİRİN B: Gerçekten öyle. Hatta ilk gün ben biraz rahatsızlandım. ilaçlarımı aldılar. □ □ Tesisimizi tekrar tercih eder misiniz? □ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ: kurutma makinesi bozuktu. Başarılı olamadı. Onu yarın ziyaret edeceğim. Mobilyalar da biraz eskiydi ama ben rahatsız ol­ □ Hijyen banyoyu tertemiz buluyordum. Çünkü daha sağlıklı olmak İstiyor. Daha sağlıklı olmak istiyor. Benim için doktoru aradı­ İyi □ Ev sahipliğimiz □ Nezaketimiz lar. Çünkü normalde bir bardak su için yarım □ Yiyecek Kalitesi saat bekleyebiliyor insan. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Spor yapıyor. 194 . Onun dışında her şey iyiydi. Kalabalık olmaz. Çünkü oda servisi her sabah ve akşam te­ mizliğe geliyordu. Telefon numarasını bilmiyorum. Bu nedenle başarılı olamadı. Çalışmadı. Bu nedenle daha sağlıklı yaşamak istiyor.. *Spor yapıyor. buna çok □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ idare eder Kötü YİYECEK VE İÇECEKLERİ DEĞERLENDİRİN - iyi şaşırdım. Yalnız banyodaki saç □ □ iyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ ilk İkinci Diğer □ Evet □ Beiki Hayır □ □ □ GENEL DEĞERLENDİRME -» □ Tesisimizde daha önce kaldınız mı? madım. A: Niçin? Yemekler kötü müydü? □ Dekorasyon B: Hayır. Bize çok iyi ev sahipliği yaptılar. yemekler kalite ve temizlik açısından iyiydi ama □ Oda ve Banyo Temizliği çeşit azdı. Çalışmadı. Çünkü telefon numarasını bilmiyorum. Çünkü bugün çok meşguldü.. O nu ziyaret edeceğim. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Bugün çok meşguldü. bana çok yardımcı oldular.. O nu arayamam.A: Ben de çok severim küçük otelleri. Çiçek­ lerle ve lambalarla biraz daha süsleyebilirlerdi ben­ ce. Bir hafta boyunca öğle yemeğinde makar­ □ Tesisat ve Teknik Servis na salatası yedik. Sade bir odaydı.. Neyse ki başka bir sorun yaşamadım. Çünkü çalışmadı. Spor yapıyor. Gar­ sonlar çok hızlı servis yapıyordu mesela. Çünkü Başarılı olamadı. Otelin sahipleri ve personeli de çok iyiydi.. Bugün çok meşguldü. Denizden döndükten sonra odayı. □ Yiyecek Çeşitliliği A: Peki odan nasıldı? B: Dekorasyonu pek lüks değildi. Başarılı olamadı. O nu yarın ziyaret edeceğim. Bu nedenle onu arayamam.

ilk gün Kamara. çünkü o fimi daha önce iki kere seyrettim. her sabah spor yapıyorum. gibil vurgulayın. Bu yüzden başarısız oldun. Ben hemen çıkıyorum. bu nedenle. İtalya'dan sonraki durağımız Fransa'ydı. Madrid'in harika doğası bizi büyüledi. • bu yüzden bağlacının kendisinden önce gelen tümce ile bu tümcenin olumsuz sonuçlarını gösteren tümceyi birbirine bağla­ dığını (Düzenli çalışmadın. Çok para kazanmak istiyorum. Düzenli çalıştın. Bu yüzden geçen yaz aldık sırt çantalarımızı ve çıktık yola. • çünkü bağlacının kendisinden sonra. Dün gece geç yattım. 9. Parlemento Binası. Paris heyecanı ve romantizmiyle gerçekten tam bir rüyalar kentiydi. Çok yorgunum. 3. Evzon Askerle­ rimin Nöbet Değişim Töreni. kültürel faaliyet­ ler açısından büyük öneme sahip olduğuna tanık olduk. bu nedenle/bunun için/ _______ bu yüzden ______ her hafta sonu havuza gidiyorum. çünkü ders çalışacağım. Akropolis . Rotonda. 14.Bu alt ünitenin dilbilgisi konusunu oluşturan çünkü. Ahinm gelerek ay evlenerek bu nedenle/bunun için/ bu yüzden düğün hazırlıkları yapıyor. ispanya'da da vaktimizi gezerek ve bol bol denize girerek geçirdik. yy. Sana yardım edemem. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden rejim yapıyorum. Biraz kilo vermek istiyorum. 4. bu nedenle sabah çok zor kalktım. Daha sonra ses kaydını dinlete­ rek öğrencilerden resimleri sıralamalarını isteyin. İtalya'da çok sevimli bir pansiyonda kaldık. Napolyon anıtları harikaydı. Türkiye'de yaşıyorum. Sizinle sinemaya gelmeyeceğim. Çok sağlıklıyım. bu nedenle/bunun için/ 7. resimlerde gör­ düklerini anlatmalarını ve dinleyecekleri ses kaydının içeriğini tah­ min etmeye çalışmalarını söyleyin. Bu sebeple bundan sonra tatillerimizi hep böyle geçirmeye karar verdik. 6. 11. bu nedenle bağlacının ise kendisinden önce gelen tümcenin diğer tümcenin nedeni oldu­ ğunu gösterdiğini: (Türkçe öğreniyorum. Romadaki müzelerden çok etkilendik. bu nedenle/bunun icin/bu yüzden eve gidip dinlenecekmiş. Sabah kahvaltı sonrası erkenden yola çıktık ve Atina'ya gittik. Yüzmeyi çok seviyorum.Trenle uzun bir yol­ culuğun ardından İtalya'ya geldik. 195 . bu nedenle/bunun için/bu yüzden tatile çıkacağım. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden markete gidip alışveriş yapacağım. Agora . Başka bir eve taşınmayı düşünüyoruz çünkü ev sahibimiz kiraya çok zam yaptı. 10. Son gün Paris Disneyland'a gittik. Açıklamalarınızda. önce uçakla Yunanistan'a gittik. 8. Tatilimizin sonunda ikimiz de çok yorgun ama çok mut­ luyduk. bu yüzden bağlaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartında yer alan örnek tümceler üzerinden yapın. Pansiyonun sahibinden iki bisiklet aldık ve bütün gün bisikletle dolaştık. ► Açıklamalarınızın ardından öğrenicelere tümceleri tamamlatın. Dün pikniğe gitmedik çünkü ______ hava yağmurluydu.Sabah erkenden trene bindik . 5. Meçhul Asker Anıtı. Çünkü/Bu nedenle Türkçe öğreniyorum. Paris'te 17. 13. Paris'te 4 gün kaldık. çünkü______ işe yetişeceğim. 12. Akşam yemeğe misafir geliyor.Ses Kaydı 24 Tamamlayalım >. Ora­ da çocuklar gibi eğlendik. Ro­ ma Agorası'nı kapsayan şehir yürüyüşümüzün ardından Aristo Meydanı’nın şirin kafelerinde keyifle kahvelerimiz yu­ dumlayarak yorgunluğumuzu attık. Çünkü/Bu nedenle Türkiye'de yaşıyorum. Roma tiyatrolarında dünyaca ünlü opera ve baleler vardı. çünkü Eşim ve ben tekdüze bir hayattan ve her sene aynı yer­ de tatil yapmaktan sıkıldık. gibil. Başı çok ağrıyormuş. Roma'nın . Yanıtlar 1. 2. En son durağımız ispanya'ydı. Rönesans sarayları. 25 Sıralayalım C sD Farklı Bir Tatil > öğrencilere etkinlikteki resimleri incelemelerini. *Bu yüzden başarılı oldun. Yunanistan'da iki gün kaldık. Sytagma Meydanı'nı kapsayan Atina Turu'nun ardından otelimize yerleştik.

son dinlemede ise tabloyu doldurmalarını isteyin. • Açıkhavada yürüyüşler yap­ / / mış. ikinci dinlemede 3. Nevin Hanım: Tabii harika bir geziydi. 0 0 • Hazal tatilde çok eğlenmedi. işaretleyelim Yanıtlar Tatil Ödülü > Bu etkinlikte ses kaydını öğrencilere üç kez dinletin. Oğlum bir okul gezisiyle gitmişti. öncelikle Erol Beyle konuşacağız. Bu diyalog nerede geçmektedir? Limanda □ Havaalanında m Hayvanat bahçesinde □ Nevin Hanım'ın evinde □ yarışmasından tatil kazanan ailenin tatil anılarını dinlemek üzere havaalanında bulunuyoruz. Erol Bey kızları Hazal ve oğulları Can ile ya- Bir hafta m nımızdalar. Ama benim için feribota binmek harikaydı. Şanslı ailemiz Şenol aile­ Erol Bey ve ailesinin tatili ne kadar sürdü? si Nevin Hanım. □ 0 0 0 0 0 tatil boyunca yeni şeyler denemek istedik. Şimdi onlarla tatil anıları hakkında bir röportaj iki gün (cumartesi ve pazarl □ yapacağız. Haberci: Peki çocuklar sizler neler yaptınız tatil boyunca? • Erol bey ve ailesi bu tatili bir TV Can: Ben sabahtan akşama kadar havuzdan çıkmadım. bir gün bizim gibi büyük ödülü kazanabilirler. • Sabahtan akşama kadar / havuza girmiş. Büyük şehirlerde böyle açık alanlar bulmak zor. Nevin Hanım: Ben de eşim gibi düşünüyorum. Şu anda kanalımızın 1. ilk dinle­ mede öğrencilerden. ne hiç götürememiştim. Şenol ailesinin tatil yorumlarını hepiniz izlediniz. tamamlayalım / / > Okuma metnini bir öğrenciye okutun. özellikle hayvanat bahçesinde Erol Bey çok iyi zaman geçirdim. / . Sürekli Kanal 4'ü izlesinler. Sen tatilde eğlendin mi? H a za l : Evet. Doğru Yanlış 0 0 kanalı izleyerek kazandı. Erol Bey: Hayvanat bahçesi çok büyüktü ve çok çeşitli hay­ • Dalış kursuna katılmış.26 Dinleyelim. soruyu yanıtlamalarını. Erol Bey. Onlar da Nevin Hanım Hazal Can / / / eğlenmiş. Ardından metni bir kez daha okutup tümceleri metne göre tamamlatın. Haberci: Peki bir hafta orada neler yaptınız? Bu sefer Nevin Hanımdan başlayalım. • Tatilden bütün aile memnundu. Bizi izlemeye devam edin. vanlar vardı. Mesela ben ha­ yatımda ilk kez ata bindim. Eşim de dalış kursuna katıldı. Çünkü feribotla limanı gezdik Haberci: Bu liman gezisinden tüm aile memnun kaldı mı? • Erol Bey'in oğlu bir okul gezisine katıldı. • Nevin Hanım sık sık ata biniyor. tatili­ Bir ay □ niz nasıl geçti? Dört gün □ Erol Bey: Harika bir tatildi hepimiz çok eğlendik. Haberci: Evet. sayın seyirciler. 191 27 Başlık seçelim. • Hayvanat bahçesinde çok Nevin Hanım: Tatil boyunca eşimle açık havada yürüyüş yapma fırsatı da bulduk. Kızımı ve eşimi daha önce hayvanat bahçesi­ • ilk kez ata binmiş. verilen sorulardan ilk ikisini yanıtlamaları­ nı. Ses Kaydı Haberci: iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haberci: Peki seyircilerimize kanalımızın yarışmasına katıl­ maları için tavsiyede bulunur musunuz? Erol Bey: Kesinlikle evet. Haberci: Hazal sen hiç konuşmadın. çok eğlendim. Nevin Hanım: Bir hafta nasıl geçti anlamadık. Hepimiz bu Metne göre aşağıdaki tümcelerden hangileri doğrudur? işaretleyiniz. Herkes şan­ sını denesin. Herhangi bir sözcük açık­ laması yapmadan öğrencilere verilen tümcelerden hangisinin bu metinde anlatılanları en iyi özetlediğini sorun.

öğrencilere sunumlarına hazırlanmaları için belirli bir süre tanı­ yın ve etkinlikteki sorulardan da yararlanarak son yaptıkları tatili anlatmalarını isteyin. Tatilden eve dönmek için bavullarınızı topluyorsunuz. Eski ortamınıza tekrar ısınmanız gerekir. iş yerindeki değişikliklere alışmak için iş arkadaşlarınızla konuşun. Tatil günlerinin sona ermesiyle birlikte insanlar da kız­ gınlık. sinema gibi yerlere gidin. Bu sizin eski ortamınıza ısın­ manızı sağlar. Böylece eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize kolayca geri dönersiniz. işe ya da okula başlamadan bir-iki gün önce eve dönün. Eşiniz. bunun için_________________________________ 2. Sıcak havada gü­ neşlenerek ilk günden ıstakoz gibi kıpkırmızı oldunuz ya da dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Artık rüya bitti. Bütün bunlar tatil dönüşündeki sıkıntılarınızı ortadan Son tatilinizde nereleri gezdiniz? kaldırmanız için yeterli gelmedi mi? O zaman gelecek yaz tatili için plan yapmaya başlayın. Bunun için ilk gün işe yeni kı­ yafetlerle bakımlı bir şekilde ^ gidin. Evinizde bir süre dinlendikten sonra kendinizi sokağa atın. çünkü 28 Yanıtlayalım Son Tatilim >. Yeni insanlarla görüştünüz mü? Tatilden sonra tatil arkadaşlarınızla görüştünüz mü? Yanıtlar Tatile giderken hangi ulaşım araçlarını kullandınız? Niçin? □ Güzel Bir Tatil □ Sayılı Günler □ Tatilin Son Günü [7] Tatil Dönüşü Sendromu Tatilinizde nelerden hoşlandınız.1. Arkadaşlarınızla oturup sohbet edin. Örneğin. yorgunluk ve sosyal etkinliklere karşı istek kaybı ortaya çıkar. sinirlilik. sevgiliniz ya da iyi bir arkadaşınızla tiyatro. iş yerinde ilk gün kendi­ nizi iyi hissetmek istersiniz. Çünkü bu etkinlikler rutin sosyal hayatınıza geri dönmenizi sağlar. nelerden hoşlanmadınız? Neden? . Sayılı günler ça­ buk geçiyor. bu sebeple 3. Bu stresi ortadan kaldırmanız müm­ kün. Bir ya da iki hafta her gün denize girdiniz. Bunun için tatilin son günü stres yaşıyorsunuz. Eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize geri dönmek istiyor­ sunuz. ilk gün işyerine yeni kıyafetlerle gidersiniz. siz odanızda şömi­ ne karşısında sıcaklığın keyfini yaşadınız.

Et­ kinliğin ilk bölümündeki tümceleri de dinleme çalışmasından ön­ ce okutun. ne güzel! Nereden aklına geldi? Semih : Bir gün posta kutumda bir broşür buldum. kıymeti ö z g ü r : Bu rahatlamanın da bedeli ağır oldu tabii. Doğru bir karar vermişsin. şürü okuduktan sonra anladım ki. ve ruhum arasında denge problemi ortaya çıktı. dinçleştirme programlarının tümünü tavsi­ 1. bedel rahatlatma hissettim. Bu tedavilerin içinde masaj da vardıAslında bu hizmetlerden bazılarını seçme şansı var ama ben 2. çünkü Alternatif Tatil > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya termal merkez. . Semih SPA ile ilgili bilgileri bir arkadaşından öğrendi. şaşırtıcı [T] Bir bütünün parçaları arasındaki uygunluk [s] Üzüntüden. Peki nasıl bir tedavi uyguladılar? Yanıtlar Semih f Rahatlama. müthiş bütün hizmetlerden yararlandım. değiştirdim ve uzak bir yere gitmeyip burada kalma­ ya. diyalogda kullanıldıkları yerleri de dikkate alarak verilen sözcükleri açıklamalarıyla eşlemeye çalışmalarını isteyin. Semih tatil tercihini değiştirdi. Bu yüzden borçları­ mın sonu gelmiyor. Semih bu tatilden çok memnun kaldı. Oçüncü dinlemede öğrencilerden yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. "doğru-yanlış" soruları için kaydı ikinci kez dinletin. Bro­ Yanıtlar Doğru Yanlış □ S □ S 0 □ S □ s □ m □ 1. ruh ve beden dengemin uyumunu > Bu çalışmada 29. dehşetli. uzun zamandır hiç 6. Semih'in borçlarının sonu gelmiyor. ö z g ü r : Hiç şaşırmadım. fiyatı.l 75'i. Bütün bu hizmetle­ rin sonucunda da vücudumda ve ruhumda müthiş bir 4. etkinliğe ait ses kaydını yeniden dinletin ve görmek için test uyguladı. 3. görüşü ve becerisi çok kimse H] Korkunç. rahatlamak |Tj Bir konuda bilgi. ö z g ü r : Aaa. çünkü______________________________________ 4. uzman ye ettiler. Test sonucunda bedenim öğrencilerden. 5. oraya gittim. 4. çünkü ______________ 5. 2. Belki ben de seneye böyle bir tatil yaparım. Peki neler yaptın? 30 Eşleyelim Semih : ilk gün bir uzman. ra­ hatlama. Niye bu kadar çok bor­ cun var? Semih : Çünkü bizim yakınlarda bir termal merkezde “SPA" açılmış. tamamlayalım C ID 1.29 İşaretleyelim. çünkü 3. Bu nedenle tatil tercihimi hizmetlerden yararlandı. Semih tatilde çok fazla para harcadı. vücudumu ve ruhumu dinlendirmeye karar verdim. Bir uzman Semih'e test uyguladı. uyum kendimi tamamen iyi hissetmek istedim bunun için 3. Semih tatilde bütün hizmetlerden yararlanmak istedi. çünkü Ses Kaydı Semih : Bu yaz çok fazla para harcadım. sıkıntıdan kurtulmak. ö z g ü r : Sen bu yaz bir yere gitmedin. Semih : Evet. ö z g ü r . 2. dinçleştirme sözcüklerini yazıp anlamlarını açıklayın.l 76'yı açmasını isteyin. Daha sonra ses kaydını dinletip tamamlama çalışma­ sını yaptırın. SPA'da rahatlatma ve dinçleştirme programları var. SPA'da yalnızca vücut sağlığına yönelik hizmetler var. 5. Broşür ruh ve beden sağlığımızın öneminden bahsediyordu. Semih'in ruh ve beden dengesi arasında uyum sorunu vardı. sakinleşmek 0 Bir şeyin değeri. ö z g ü r : Belli oluyor. B grubundan s. ama yine de şikayetçi değilim. > Bu ünite ile ilgi çalışmalarınızı tamamladıktan sonra sınıfı A ve B olarak iki gruba ayırıp A grubundan s. Semih SPA merkezinde tüm vücudumla ilgilenmemişim. SPA.

karar verelim Bodrum mu.Il||j|l| JllflRîı II İl 111tflalili mİ mSsSSe-i > Bu çalışmada. oluşturduğunuz gruplardan kendi sayfalarındaki fotoğrafları diğer gruba anlatmasını ve "Bodrum'un mu "Fethiye'nin mi ta­ til için daha uygun olduğuna karar vermelerini isteyin. Fethiye mi? \ f . Etkinlik sırasında tüm öğrencilerin kendi grubunun fotoğraflarının anlatılmasına katkı­ da bulunmasını ve karar verme sürecindeki tartışmalara katılmasını sağlayın. Fethiye mi? X£ B Karşılaştıralım. Unit Karşılaştıralım. karar verelim Bodrum mu. 12.

Benim adım Mustafa. benim ad ım Ay ako... iy iy im..---------. Berlin 9.1. Tanışma Aa Bb Gg Ll Ss Ğğ_ Hh Mm Nn Tt j£ _ Cc Dd Ee Ff li Oö Ji Pp Rr Üü Vv iii® Oo Uu Kk Yy İz 2. Ne h a b e r? -----------. Tamamlayalım y irm i lira Pakistan - .. H] Teşekkür ederim...— ► Polonya ---. suc|an||yım „ . 8. E ^ _... Görüşürüz.— . Amsterdam 11.— . On iki milyon dört yüz seksen üç bin Murat Ayşe Murat Ayşe Murat Ayşe Murat 15. Dört yüz dokuz 4. 1. . Yazalım On ku ru ş Y irm i beş ku ru ş E lli ku ru ş B ir //rai 2..► Farsça 2. gözlük 2.... İstanbul 20. ÛD Çin'i- 8. 2. 1.000 8.Varşova 10 derece. Memnun oldum. Paris 15.. Senin a d in ne_____ ? David : Benim • a dım David ____________________________ .500.000. yazalım Ayako : M erhaba.523 7. David : G örü şürü z ___________________________________ .Urduca — ► ■İspanyolca 1. Tamamlayalım 13.. 16. iyi günler. Antalya 21 derece... Bin dokuz yüz doksan altı Güle güle. 183 Merhaba. Selam.► iyiyim... ütü Ayako : Nasılsın ______________________________________? David : Teşekkürler.000 9. Beş yüz yirmi yedi 5. Bin dört yüz altmış bir Hoş geldiniz.. Sizin adınız ne? [ğ] Günaydın. [7] İyi akşamlar. Viyana 13. 1453 4.Lehçe İsrail------------------------► ibranice 4. . Merhaba. Ünite: Merhaba Alfabe 1. Yazalım 1.750. iyi akşamlar.000 Selam! Selam Benim Benim Nasılsın ! ndım Mert Senin adım Sibel..013 Mert Sibel Mert Sibel Mert Sibel Mert 6. 2. iki bin sekiz 9.Portekizce Arjantin : :■ ^ -— y . .- — .--------. Prag 14. Adım Murat. Ben de memnun oldurr .500. sağlık. Yetmiş beş milyon 4. Yirmi sekiz İran-----------------------.-------. Kırk altı Mısır — Arapça 3.— -------.----. Nerelisiniz? „ ^ 5.#■■■ Brezilya'1" — — -— >. Kopenhag 7. Atina 19... David : B en de m em nun old u m .----.. Roma 17._? Sayılar Ayako : Teşekkürler..iyilik.. Yüz yetmiş sekiz bin dört yüz kırk dört 5. 856. Sofya 16.Hoşça kal. Sinler. Sen nasılsın .. Teşekkür ederim.. masa 3. ® 7. S izin adınız ne? adım Avse Nasılsınız? Tpsekkürler ivivim Teşekkürler Sİ7 n a sılsın ız ben ? de iyiyim.. Rakamla yazalım 1.1... 1999 Diyalog 2 5. 97 2.000 10. tamamlayalım Ayako : G örüş ü rü z ____________________________________ iyi akşamlar. Bir milyon beş yüz bin Diyalog 1 14. Avrupa'da bazı kentlerde hava durumu şöyle: Londra 14. sandalye 4. Dinleyelim.. Ayako : M em nun oldum ______________________________ . .. Yirmi beş bin üç yüz elli 10.______________________ .. Eşleyelim 1. Önce yurtta hava durumu: Ankara 18..r.. 1.-. Sıralayalım. Ben de iy iy im.. 3. Beş yüz elli dokuz . ..--. E 9. 2-0 nereli? 3. Eşleyelim y ü z lira elli lira 3. Yüz bin elli 12. 90. Nasılsınız?. Tamamlayalım 1..—----Rica ederim... Eşleyelim 6. 11. [6] Görüşürüz.—— ——--------. M erhaba Renim a d ım Benim Murat.-----------------► 7. ? iyiyim snğol Sen nasılsın Teşekkürler ben de ivivim ? ndın ne7 . iyiyim. Günaydın. Elli dokuz bin Hoş bulduk. _.. 23.► Merhaba!---.-----. . 6. Nasılsınız? 4. 3.

Okulda. Paris İngiltere'de değil. 2. Banka. Elif nerede? 5. 0 öğretmen m i Hayır. Görüşürüz. Sınıf büyük mü_________ ? Evet. ekim. kalabalık ______________ 8. 8. Trafik çok kalabalık. _ştçak_ _____ Bu sandalye boş m u ? Hayır. 3. tatlı bir meyve. senden ne haber? Ben de iyiyim ^ . B: Tamam. büyük bir şehir. Ne Var? Ne Yok? adam pahalı ce^gf ucuz_ gömlek I S ™ ” kadın yaşh [3 ] [5 ] [4] [T] GO 6. Ğ örü şürü z 6. 9. 5. Şu anda kafeteryada.. Tümce kuralım 1. Bu kitap mı Evet. tamamlayalım : Günaydın! Lisa Kantinci : Günaydın! Lisa : Sandviçler taze mi? Kantinci : Evet. gözlü k değil-. A: Teşekkürler. bos değil________ . 5. elmalar ağaçta. Siz neredesiniz? A: Biz evdeyiz. Kış. 1.. Ne haber ? iyilik. 9.10. Bugün hava soğuk m u _____ ? Hayır. Bahçede köpek var mı? 4. Sonbaharda eylül. Hayır. 3. Evet. Odada iki sehpa var. 7. Ferrari ucuz değil. soğuk değil ___________ 7. 5. 9. Yerleştirelim 2. bu rası / orası okul değil 5. Orası okul m u _________? Hayır. Bugün hava çok güzel. kasım var. Ben de on dakika sonra oradayım. kitap Şu gözlük J iıu _______ ? Hayır. Köpek ve kedi evcil. Pakette güzel bir hediye var. Fransa'da. Sinem Hanım burada mı? B: Hayır. 201 . 7. A: Rica ederim. İstanbul kalabalık m ı ? Evet. 2. 7. 3. Lisa Kantinci : Tabii. Sınıfta on iki sandalye var. Düzeltelim Diyalog 3 Canan Selin Canan Selin Canan 1. 4. tamamlayalım 1. Çiçekler yerde. Evet. Bir yılda elli iki hafta var.3. Evet. Televizyonda güze! bir film var. Berlin İtalya'da değil. 2. büyük ________________ 6. Orası neresi? 6. Ankara'da deniz var mı? 6. 2. 6. Hepsi kaç lira? Lisa Kantinci : 2 TL. 4. iyi günler. Çay sıcak m ı ___ ? Evet. 13. Bir elde beş parmak var. Ayran var mı? Lisa Kantinci : Maalesef yok. Bir günde yirmi dört saat var. sağolun. Anahtar kimde? 4. Gazete adamda. 5. 10. : Buyurun. Biber acı. ağaçta değil. Yerde halı var. : Teşekkürler. 3. 2. 3. Karpuz ekşi değil. 5. pahalı bir araba. öğretmen d eşil ________ 4. Hangi mevsim soğuk? 3. Baklava ve şeker tatlı. Yanıtlayalım 1. Maradona bir şarkıcı değil. Aslan ve kaplan vahşi. Evet. Dinleyelim. odada bilgisayar yok. Hava soğuk mu? O» hafif valiz ' zayf ki7 adam « S Ü valiz soğ«fe kola Var Yok m m m □ □ □ □ □ m H vazo sandalye çiçek masa kitap Var Yok E □ m □ □ m □ E □ m 1 Duvarda resimler var. : Tamam. yanıtlayalım koltuk halı perde bilgisayar telefon I sıca k rav Bende. : 0 zaman bir çay. İstanbul küçük değil. Merhaba Selin. Tamamlayalım 1. Yanıtlayalım 1. A: Kafeterya nerede? B: Sekizinci katta. bir sandviç lütfen. Hayır. Hayır. 3.. değil.A: iyi günler. 15. Ne? Kim? Neresi? 1.. Dinleyelim. Almanya'da. taze. adam bankta.A: Alo. koltukta yastık var. Sınıfta on iki öğrenci var. Eşleyelim 1. 4. insanlar parkta 2. 14. Kuşlar ağaçta. Dondurma çocukta. gazete çocukta değil. İşaretleyelim. Merhaba.. futbolcu. Burası park. Jim! Neredesin? B: Şu anda yoldayım. Lisa 16. 8.2. 4. 11.

6. Tümce kuralım

17. Okuyalım, işaretleyelim
Hangi Otel?

☆☆☆ Otel

1. Çocuk her sabah bisiklet sürüyor.

var

yok

bazı odalarda var

3. Sen her gün ders çalışıyor musun?

V

Balkon
Minibar

/

Klima

/

4. Siz yazın tatil yapıyor musunuz?
5. Ben sabahları kahvaltı ediyorum.

S

Televizyon

7. Okuyalım, işaretleyelim

/

Telefon

☆☆☆☆☆ Otel

var

Pazar Günleri
yok

bazı odalarda var

f

Balkon

/

Minibar
Klima

V

Televizyon

/
/

Telefon

Doğru

Yanlış

1. Onlar pazar günü bulmaca çözüyor.

m

2. Pazarları bütün mağazalar kapalı oluyor.

3. Onlar bazı pazar günleri müzik dinliyorlar.

m

oturmuyorlar.


Kerem

Merhaba Elif. Nasılsın?

Elif

iyiyim Kerem, sağol. Sen nasılsın?

2.1. Ne Yapıyorsunuz?

Kerem

Ben de iyiyim. Yarın konsere geliyor musun?

Elif

Bilmiyorum ki... Konser kaçta başlıyor?

Kerem

Akşam saat sekizde başlıyor.

Elif

Peki, nerede?

etmek

tam ir

etmek

banvo
ütü
vemek
m akvai
kahvaltı

etmek
etmek
etmek
etmek

__ yapmak
.. yapmak
yapmak

Kerem

Bilkenfte.

yapmak

Elif

Tamam, ben de sizinle geliyorum.

H
m

. . yapmak

Yarın _______akşam Bilkenfte bir konser
saat ________ sekizde, bu konsere g id iy o rla r

2. Eylemleri yazalım
1. dinle- 2. oyna- 3. seyret- 4. söyle- 5. yıka- 6. anla- 7. ye-

3. Tümce kuralım

1. Sen Türkçe biliyor musun?
2. Aslı nerede çalışıyor?

2. Biz televizyon seyrediyoruz.

3. İstanbul'da kaç milyon
insan yaşıyor7

3. Ben ders çalışıyorum.

4. Onlar sınıfta şarkı

4. Ali ve Eda müzik dinliyorlar.

m

kahve içiyoruz.

0

yapıyor muyum?

7. Onlar sohbet ediyorlar,

6. Siz teneffüste kahve

yapmıyoruz.

m
m

içiyor musunuz?

4. Tamamlayalım
1. öğretmen ders anlat ı r _________
2. Ben ders çalış iyorum______
3. Sen piyano çalıyorsun______
4. Babam araba kullanıyor_________
5. Yolcular otobüs beklet iyorlar______
__.

7. öğrenciler yurtta kalıyorlar______
8. Ben çok iyi İngilizce konuş uyomm_____
9. Bebek çok güzel gül (iyor __ ___.
10. Siz çok güzel yemek pişir iyorsunuz ___
11. Ayşen dört dil bil iyor__________

5. Tamamlayalım

7. Sen her gün

8 saat mi

uyuyorsun?

8. Sonbaharda kar yağıyor mu?
9. Siz her hafta sonu
alışveriş yapıyor musunuz?
10. Kedi nerede uyuyor?

Hayır, biz her hafta
sonu alışveriş

5. Ben güzel resim

6. Sen kitap okuyorsun.

Tabii, biz teneffüste

GD Hayır, yağmıyor.
Ü! Sepette.

söylüyorlar mı?

5. Siz ne yapıyorsunuz?

var. Elif ve Kerem

.

10. Tamamlayalım, dinleyelim

1. Oya gitar çalıyor.

6. Çocuklar top oynd uyorlar

9. Tamamlayalım, dinleyelim

2. Ünite: Günlük Hayat

telefon
vardım
kahvaltı
sohbet
dans

m

4. Onlar güzel havalarda bahçede
5. Pazar günleri sokaklar kalabalık oluyor.

1. Yerleştirelim

Evet,

8 saat uyuyorum.

Evet, ben biraz Türkçe bili­
yorum.

E
E
m

Hastanede çalışıyor.
Evet, bazen söylüyorlar.
Yaklaşık 12 milyon
insan yaşıyor.

OD Evet, çok güzel
resim yapıyorsun.

2.2. Nereden Nereye?
11. Tamamlayalım, dinleyelim
Her gün erken uyanıyorum. Yataktan kalkıyorum, önce banyoya gidiyo­
rum ve duş alıyorum. Sonra mutfakta kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıda
peynir, reçel ve zeytin yiyorum. Sonra giyiniyorum ve evden çıkıyorum.

1. Çok zayıfsın. Hiç yemek ye miyor____ musun_ ?

Okul eve çok yakın. Bu yüzden evden okula yürüyorum. Okulda dersler

2. Siz hiç gazete oku muyoıı_ musunuzı ?

sekizde başlıyor ve öğlen bitiyor. Bazen okuldan sonra parka gidiyorum.

3. O niçin Türkçe konuşmuyor7 Türkçe bilmlyıor___ mu__?
4. Notların çok kötü. Çalış miyor ______ musun__ .?
5. Çocuklar uyuyor

202

2. Ahmet hiç kitap okumuyor.

mu ?

Parkta koşuyorum, öğleden sonra eve dönüyorum. Akşam bazen arka­
daşlarımla buluşuyorum, bazen evde oturuyorum ve kitap okuyorum.

6. Niçin hazırlanmıyorsun? Bizimle gel miyor___ ımısun ?

Bütün gün çok yoruluyorum. Erkenden yatağa yatıyorum ve hemen

7. Siz her hafta sonu spor yap n'or______musunuz ?

uyuyorum.

21. Dinleyelim, tamamlayalım

12. Tamamlayalım
1. Öğretmen o na

soru soruyor.

I. Diyalog

2. Bütün mağazalar da____ indirim var.
3. Anne bebekie_____ süt veriyor.
öğrenciler yurfrfg
dönüyor.
öğrencileryurtla_____ ders çalışıyor.
öğrenciler yurt tan..... çıkıyor.
Kızım ben den
para istiyor.
Çocuklar bahçe de
top oynuyor.
9. Market ten
süt alıyorum.

A: Yarın saat kaçta ve nerede buluşuyoruz?
B: Akşam saat sekiz buçukta, Migros'ta.

II. Diyalog
A: Affedersiniz, saat kaç?
B: On ikiyi yirmi geçiyor.

III. Diyalog
A: Parti kaçta başlıyor?
B: Akşam saat onda.
A: Tamam, orada görüşürüz.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Durakla_____ otobüs bekliyorum.
Bu akşam yemekle_____ ne var?
S a n a __ söylemiyorum, o n a
söylüyorum.
Aslı bu akşam sekizde uçakğa.. .... biniyor.
Siz e______ kek yapıyorum.
Ben hiçbir şey den
korkmuyorum.
Hırsız poliste»
kaçıyor.
Trafik polisi şoföre______ soru soruyor.
lî Bu haberi ilk kez sen d e n .. . duyuyorum.
Dolapla_____ süt yok mu?
20 . ■Cüzdan nerede?
■Cüzdan çekmece de ____
21. - Nereye gidiyorsun?
- Kütüphane ye
gidiyorum.

22. Okuyalım, yazalım

Volkan’ın Bir Günü
Sinan sabah saat yedi buçukta uyanıyor. Sekize y irm i ka la .
enden çık ıy o r D okuca on kala otobüse h in iy n r D okuzda okula
gidiyor. B ire on kala eve dönüyor. B ir buçukta öğle yem eği yiyor.
tki buçukta ödev yapıyor. Yediy i çeyrek geçe akşam yemeğ i yiyor.....
Sekize çeyrek kala televizyon seyrediyor. On ikiye y irm i kala _____
yatağına yatıyor. On ikid e uyuyor. _________________ :_________

23. Tamamlayalım

1

22 . - Neden korkuyorsun?

Ben sabahları çok erken k d k jy o m a L .Genellikle yedide, uyan iyonu n .
Bir saat içinde hazırlan iyo n un ve güzel bir kahvaltı yap ıv o ru m . Sekiz

- Köpeklen____korkuyorum.

13. Okuyalım, işaretleyelim
1. Eser bir şirkette mühendis.
2. Eser hafta içi akşam altıdan önce işten
çıkıyor.
3. Eser hafta sonları kahvaltıdan hemen sonra
dışarı çıkıyor.
4. Eser yirmi altı yaşında.
5. Eser provadan önce arkadaşlarıyla yemek yiyor.

buçuk .ta. ey den __ cık ıvoru m ......Saat dokuz da. okul da.... .. oluyorum.
Doğru

Yanlış

H

mm

m

2.3. Saatler
15. Yerleştirelim
1 .
Yazın ....... denizde yüzüyoruz.
2. öğleden sonra saat_____ üçte_______dersten çıkıyoruz.
3. Genellikle _ sa ba hla n .kahvaltı etmiyorum.
4. K ısın __
___ Uludağ'da kayak yapıyorum.
5. İlkbaharda ___ çiçekler açıyor.
uyuyorum.
6. Gece saat. on birde

16. Okunuşunu yazalım
1. Bire yirmi var.
2. Dokuz.

3. üçü çeyrek geçiyor.

4. Sekizi yirmi geçiyor.
5. Dokuza çeyrek var.
6. ikiyi on geçiyor.
7. Beşe on var.
8. Yarım.

17. Yanıtlayalım
1. Akşam saat yedi buçukta evde oluyorum.
2. Saat yediye çeyrek kala uyanıyorum.

3. Saat on ikiye yirmi kala yola çıkıyorum.
4. Saat dörtte sinemaya gidiyoruz.
5. Tren saat sekizi çeyrek geçe hareket ediyor.
6. Kurs saat bire on kala bitiyor.

Benim için hayat sabah on bir de
başifjy o r.___ Sabahları hiç acele
etm iyorum
cünkı'ı çnlış m ıyorum Uyandıktan 1 saat sonra bir şeyler
vej iy o ru m . O saatlerde pek çok insan öğle yemeği v^ iyo r ama ben
kahvaltı ef diyo rum
öğleden sonra saat üçle_. spor salonuiM_______
gi/ diyorum

h


Ben öğlene kadar sinirli, bir insan ol uyorum ___ Sabah sekiz_de________
ı ıvnn ıvorum
, on beş dakika da
hazırlan iyo n un . Sabahları
dokuz d a _ _ ofisle___ nl uyorum
. Fv den ofisle_____ yürü yo ru m
.
Sabahları kahvaltı yap m ıyom m

t sadece kahve iç iyorum ____

3. Ünite: Yakın Çevremiz
3.1. Allem ve Arkadaşlarım
1. Gruplayalım
Anne

Baba
babaanne, hala, kuzen

amca, yenge, dede,_____
enişte
____

anneanne, kuzen, teyze
davı, yenge, dede, enişte

2. Tamamlayalım
1. ben im o d a m _
2. ben w? kolzam
3. hen im göz üm
4. hen im hı ırı/fn um
5. Den im.bilgisayarjm_
6. sen in defter in
7. sen in sıran__
8. sen in çenen
9. sen in kula^Jat
10. sen in ad m
11. o nun silgi s»__

12. a m m masası__
13. o nun kardeş;
14. o nun el t___
15. o nun okula__:

16.
17.
18.
19

bizara
bİ7 im
biz »m
biz im...

20 . bu im

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

çoraplar ırm z
öğrenci m iz
arkada.şjHzız
evimiz

patamız

siz in ödeviniz
si7 in bahçe n iz
siz in elma n ız
siz in ağa;/ em iz
siz in ad res in iz
onlarjiL. anne si____
onların...ö devi___
onlar m çocu]lğiL
onlar m kitafib i—.
onlar m elbise s.L.

203

3. Tamamlayalım

3.2. E v im iz ve S em tim iz

1. SınıfJ » ____ ___ 20 kişi var.
(Benim) sınıf tmda
20 kişi var.
(Sizin) sınıf ınızda

7. Tamamlayalım
1. müdür ün oda s?

20 kişi var.
____ gidiyor.

2. Ayşe bugün eve_

Ayşe bugün (senin) e v i» e _______ gidiyor.

a ra b a m a te k e rle k li
araba te k e rle k li

Ayşe bugün (onun) evie<?________gidiyor.
Ben araba m ________biniyorum.
Ben (benim) aroba ma

5.

Ben (sizin) araba niza______ biniyorum.

Ankart i nin h a va li__

Biz odada _______ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

altın.... bilezik___

oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

telefon

M u ra fm _ gözl ü jd J îL

Dolap tnı:_______ kitap alıyorum.

elm ama. kabuk.v.

kitap alıyorum.

(Onların) Dolapt bmdan

elma kabu^^ îL
12. Ali'raât araba sı__

kitap alıyorum.

Sınıf a_________ yeni bir öğrenci geliyor.
(Bizim) Sınıf ımıza

8. Tamamlayalım

yeni bir öğrenci geliyor.

(Sizin) Sınıf imza

bakıyorum.

Ben (onun) çocuk guna

bakıyorum.

Ayhan m ___ ceketi

A h m e tiii___ o ğ jte _____ ilkokula gidiyor.

. ders çalışıyorum.

Kitapları masajza________ koyuyorum.

öğretmen in

Kitapları (sizin) masa niza______ koyuyorum.

Ziraat

Kitapları (onların) masası»^_______koyuyorum.

Bu kazak «m

Semra. Ben 62 yaşındayım ve ev hanımıyım.

B enim _____eşim _......Tuncay Bey emekli öğretmen. O da 62 yaşında.
Biz im_____iki çocuksumuz var. Bir kız ve bir erkek. O ğ l umuz

28

a d ı_______Tolga. Tolga İstanbul'da oturuyor ve kon-

servatuvarda okuyor. O nun

çok güzel bir kız arkadaş.?_______ var.

rensi

Radyonun düğmesi bozuk.
Olga'nın erkek kardeşi avukat.
Köyün havası temiz.

32 yaşında, o nun

adı_______ Hande. Hande burada, Ankara'da otu­

Arabanın koltukları deri.

ruyor ve evli, n nun

e ş i_______Murat bir lisede öğretmen. Onlar şimdi

bebek bekliyorlar ve çok mutlular.

kırmızı.
.güzel.

9. Eşleyelim
Türkiye'nin başkenti Ankara.

Onlar birkaç yıl sonra evlenmek istiyorlar. Bizim _____büyük kız ımız____

62 yaşında

ne?
nerede?

kapaj^ğî_ . açık.

DolajTİ bm

BENİM GÜZEL AİLEM

yaşında. O nun

isim L
Banka sı

Cocukj?u» . bisiklet i

4. Okuyalım, tamamlayalım, işaretleyelim
B enim _____ adım

__ mavi.

Esra um .._ o m uzu...... ağrıyor.

_ders çalışıyorum.

Ben (benim) ev imde

saç/_____ kısa.

Arkadaşımla.

. ders çalışıyorum.

Ben (onuni ı
9.

____ var mı?
Oyama __ bileti______

Ben (senin) çocuk Şuna
Ben ev de

. Ankara.

1. T ü r k i y e ' b a ş k e n t

yeni bir öğrenci geliyor.

7. Çocuk'j’a.________bakıyorum.

8.

sesi___

Biz (onun) odasında.___ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.
(Sizin) Dolap' bımzdan
6.

su____b a rd a ^ jL
televizyon un düğmeci.__

. biniyorum.

Biz (senin) oda nda_

13. masa____sa a ti___
14. balkon kapış
balkonım. kapış;
15. yem ej^ üz. tuz.;/ _
16. çilek____reçeli___
17. e v i2i _ bahçesi__
18. çocuk____kitabî___
çocuJkğun k ita £ ı_
19. mutfak____lamba sl _
mutfa^ğöL. lambası__
20 . güneş _____ gözlükJü2 1 . tahta____ka lem i___
22 . sokak____lambam___
sokakiîm lam bas__
23. çamaşır____m a kin e s in
24. yatak____oda s;___

çay____k a ş ı k jL
gümüş____küpe____

İstanbul'un caddeleri kalabalık.
Yemeğin tuzu az.

Bekar

Evli

Öğretmen

Otelin odaları konforlu.
Pantolonun paçaları kısa.

Semra

/

/

Tuncay

/

/

Romanın konusu aşk.
/

10. Tamamlayalım
1. Ben resmin tam ortasındayım. i5e- im

Tolga
Hande

/

Murat

/

2 Rpn im
3 Rnhn mm
/

sol umdu
ön ünde

4 Rıiynknnne min

a rk a m da babam var.

annem

var.
varım.

ben

vnr

kardeşim

sn\unda

.5 Rnhn mın

yanında

annem

var.

Benim adım Aslı. Ben öğretmenim. 28 yaşındayım. Benim bir erkek arka­

6 Anne min

sağ vnda

babam

var.

daşım var. Onun adı Onur. Onur 30 yaşında. Onun bir restoranı var. Res­

7, Ben im

5. Dinleyelim, özeti tamamlayalım

sağımda

kardeşim

var.

toranı Tunus Caddesi'nde. O Ankara'da yalnız yaşıyor. Çünkü ailesi Mer­
sin'de. Onur'un annesi ve babası emekli. Onlar Mersin'de küçük bir pan­
siyon işletiyorlar.

11. İşaretleyelim

1. İran, Türkiye'nin güneyindedir.
2.

Aslı'nın bir erkek arkadaşı var. O nun a d i. Onur. O

bir resto-

Ege Denizi güneyde, Akdeniz kuzeydedir.

Onlar m

204

Mersin'de bir pansiyon

var.

Yanlış

E

m

E

m
D
E

3. Karadeniz kuzeyde, Marmara Denizi
kuzeybatıdadır.

ra n i___var. O Ankara'da oturuyor ama a ile ^ L Mersin'de yaşıyor.

Doğru

4. Yunanistan, Türkiye'nin kuzeyindedir.

5. Bulgaristan, Türkiye'nin kuzeybatındadır.
6. Irak, Türkiye'nin doğusundadır.

. e

12. Okuyalım, işaretleyelim, yerleştirelim

17. Tümce kuralım

TÜRKİYE

Doğru

1. Türkiye'nin nüfusu 70 milyondur.

Yanlış
0

2. Türkiye'nin denizlerinden üçü Akdeniz,
Karadeniz ve iç Anadolu'dur.
3. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

[7]

|7]

ö

Türkiye'ye çok turist geliyor. Çünkü Türkiye'de çok güzel
vardır
□ şehirler

□ bölgeler

[7] sahiller

□ köprüler

18. Okuyalım, işaretleyelim
BODRUM

bölge
1. Türkiye'de yedi
_ vardır.
2. Türkiye'de dört
. vardır.
d e n iz ...
.yaklaşık 70 milyondur.
3. Türkiye'de____ nüfus

13. Eş ve zıt anlamlılarını yazalım
şehir = Âenl__________
büyük x küçük_________

yıl
sahil

Plaj

güzel

etraf

= çevre

x çhMıı/MM ____

19. Bulalım, anlatalım
Benim adım Ayşe. Benim evim iki katlı ve lüks bir ev. Evimin üst katında
geniş bir balkon var. Giriş katında ise güzel bir veranda var. Evim bir bah­
çe içinde ama garajı yok. (3. evi

evi
Merhaba. Ben Ahmet. Benim evim iki katlı ama pek büyük değil. Evimin
balkonu yok,ama küçük bir bahçesi var. Evimin yanında bir garaj var. Ga­
rajın önünde basketbol potası var. (1. ev)

iyi günler
Dave
Sekreter iyi günler. Buyurun.

4. Ünite: Zaman Geçiyor

Türkçe kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.
Dave
Sekreter Tabii, adınız nedir?

4.1. Ne Zaman Ne Oldu?

Adım Dave.

1. Tamamlayalım

Sekreter Soyadınız?
Dave

1. a 2. c 3. a

Merhaba. Ben John. Ben tek katlı bir evde yaşıyorum. Evim küçük ama
çok kullanışlı. Evimin yanında bir garaj var. Arabam garajda duruyor. (2.

14. Dinleyelim, tamamlayalım

Dave

1. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'dur.
2. Hilton Oteli'nin önünde buluşuyoruz.
3. Ablamın kızının gözleri mavi.
4. Benim ülkemin başkenti Ankara.
5. Bu kitabın konusu çok ilginç.
6. Gülce'nin erkek arkadaşının annesi doktor.
7. Ceren'in gözlüğünün camı kırık.
8. Reçel kavanozunun kapağı nerede?
9. Okulun kapısının önünde bekliyorum.
10. İngilizce kursunun başlangıç tarihini bilmiyorum.

Pazartesi günü arkadaşlarıyla sinemaya gitti.
Çarşamba öğleden sonra alışverişe çıktı
Perşembe akşamı arkadaşlarıyla hulustu
Konserden bir gün önce konser provası yaptı
Dört gün Önce konser verdi
Pazar günü sadece d in len d i
Evvelki gün h iç b ir şey yapm adı
Dün tem izlik yaptı

Klein

Sekreter

Pardon?
Klein. K-1 - e - i- n
Dave
Sekreter Teşekkürler. Doğum yeriniz?
Doğum yerim İngiltere.
Dave
Sekreter Doğum tarihiniz?
Dave
25. 05. 1975
Sekreter Adresiniz lütfen?
Hoşdere Caddesi Hava Sokak 65/ 1 Çankaya-Ankara.
Dave
Sekreter Cep telefonunuz var mı?
Tabii var. 0 537 852 96 74.
Dave
Sekreter Tamam. Buyurun TOMER kimliğiniz.
Dave

Ders bugün başlıyor mu?

Sekreter
Dave

Hayır, dersler pazartesi günü başlıyor.

Ali
Ahmet
Ali
Ahmet

Dün ne yap tın

Ali

Ayşe'yle aynı dersleri al ly on ı z _______Ben geçen hafta okula

Teşekkür ederim, iyi günler.
Rica ederim, size de iyi günler.

Ahmet
Ali

Tamamlayalım
sınıf ımtzm perdeler M n _ renİM İ ___beyaz.
yan ında

1.

Evet, okudum
2.

l

Evet, yaplını___ / Hayır, yıapmadmt.

adımı
3.

spor_____ ayakkabıssuL bağcıklarj______ çok

a) Buraya kışın çok kar yağ jyor _.... ... ___m
Evet, ya ğ ıyor
/ Hayır, ya ğ m ıyor .
b) Buraya geçen kış çok kar y a ğ d ı ___

uzun.
sırt______ çanta nin
ev in in

ha vuz«____ var.

ferm uar;______açık.

bahçe s inde bir yüzme_

.

b) Dün spor yapım _____________ mı___.?

üst ünde su______ barda J ı _____var mı?

yazıyorum.

10. O nun

j Hayır, okumadım

a) Spor ya p ıy o r____ __ m usun ._?
Evet, yapıyorum / Hayır, y a p m ıyorum .

5. Seni Beşiktaş..... ..iskele silide. bekliyorum.
7. Düğünde gelinm .__ ayakkabıcıma, altj j ü

/ Hayır, okumuyorum

b) Dün gazete oku dun __________ mu___?

3. Kışın büyük şehirlerin____ havaca_____ çok kirlidir.
4. Benim..... işi'm im im .ilk...... ...harfr______ "A".

a) Hergün gazete okuyor___
Evet, okuyorum

oturuyorum.

2. Kedi, çalışma______ masa sm m alt ında uyuyor.

9. Sen in

Hmm... Ben sana Ayşe'nin telefon numarasını vereyim.
Tamam, sağol.

Tamamlayalım, yanıtlayalım

1. Ben, Ahmet'in____ ev inin

8. Seda ‘nin

Hayır, Ayşe'yi gör medim_______ ama erkek arkadaşıyla ko-

İst iyorum_____ :_____

3.3. Şehirler

6. Masa nin

Orada Ayşe'yi gör dün

hiç git medim__________ . Ondan ders notlarını almak

Dave
Sekreter

1. Biz im

Okula gitMm___

nu $tum......... ...... Sen niçin Ayşe'yi sor dun........ .?

Hangi sınıfta?

Sekreter 4. kat, 17 numaralı sınıfta.

16.

2. Tamamlayalım

Evet, ya ğ dı _____/ Hayır, yağm adı
a) Annenler bu yaz tatile cık iyor
Evet, çık ıy o r

/ Hayır, çıkm ıyor

b) Annenler geçen yaz tatile çıkMör.___
Evet, çık tıla r

l Hayır, çıkm a d ıla r

□ arıyorum □ arıyor muyum [7] aradım 7. 8. Konser çok eğlenceliydi ama hava soğuktu. öğrenciler her sabah okula gitmek için servise bin iyor. .. Yarın sinemaya__________ ? □ gittik mi İbrahim : iyiyim.? [7] neredeydin □ neredesin Hakan : Aaa. Yirmi beş yaşımda yurt dışına yerleşüm _____ ve uzun yıllar orada yaşa dun ________. Antalya'da kaç gün kaldın? valtı yap mıyonım 9. Sınav zordu ama hepiniz geçtiniz. Biraz önce telefon___________ □ çalışıyor S. Ben yarın sabah teyzemi hastanede ziyaret edeyim. 4. evet! Dün bir toplantım vardı. Dinleyelim. Çok kalabalıktı ama çok güze! bir fuardı. a m a ___ __________ __ _________ □ sınıftayız [7] sınıftaydınız 3.dı___________ . Nobel Fizik ödülü'nü a ld ı ____________ trafik kalabalık d e ğ ilj* ______________ve meydan çok sa- Yıl 1923 kin d i _______ . Tümce kuralım 1. 6. 3. 2. Yıl 1977 12. Ben geçen yıl öğrenci değil d ik şimdi öğrenciy lz ___ 4. Geçen yıl. Güzel . Biz geçen hafta sonu iyi vakit geçirdik. yanıtlayalım TELEFONDA 1. hafta içi kah­ 7. 5. Çünkü Anka­ ra'yı çok farklı bul dum______ örneğin Kızılay Meydanı._ve işe geç kaldw»_. ama bugün çok mutsuz s m îl 7. 11. Ben Yıl 1921 gitmeden önce Kızılay Meydanı çok farklıj^ !___ O zamanlar Albert Einstein. Biz geçen sene Drdün Jepdik. çünkü yarın sınav var. işaretleyelim 13. Günümüzde gençlerin hepsi internet kullanıyor. Tamamlayalım. Dün kaç saat______ ____? 4..? 2. GO geçen yaz çadırda lkal-1 kaldık [T] bu yıl çok lyağ-l yaşmadı t harikaydı. çünkü zamanım olmuyor. Yeni ve yorucu bir hafta beni b eklim e_______ 7. 4. kuduz aşısını ilk kez bir insana ya p tı ___ Ankara'ya dön düm ____ve çok şaşır dım . Ben üniversitede çok çalışkan A Hayatımda hiç uçağa binmedim. Dünden Bugüne 9. Büyük binaların yerinde çok güzel parklar Mustafa Kemal Atatürk. bu nedenle telefonum kapalıydı. Tamamlayalım Genellikle sabahları erken uyan tvorum ama dün pazardı ve geç knlk tmı_______ Diğer günlerden farklı ve eğlenceli bir gün yaşamak is­ 5. □ hangi gün □ saat kaçta 0 hangi gündü 10. Ali iki gün önce çok hastaya'/ şimdi çok iyi. eşleyelim 1. Sen dün çok mutlu y d u n 3. iki saat önce__________ . 00 bu sabah servis bozuldu. Biz geçen yıl tatile___________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. Nerelerdeydin? □ nerede ye düşündük. Ben 1968'de Trabzon'da___________ □ doğduk □ doğdular [21 doğdum [7] gidiyor muyuz □ gittiniz mi 5.. Biz her yıl tatilde bir otelde kal iyonızt ama . 4. Toplantıdan sonra da kız arkadaşımla sine­ maya gittim. İbrahim : Hu. E] bu sabah 08. Dün seni çok .. Ankara eskiden küçük bir kasabaydı. Bütün markaların yeni modellerini gördük. sağol.? .2. Saat ikide evden çıktım ve deniz kenarında yürüyüşe git tim ________ Akşama doğru arkadaşlarımla buluş tum_____ beraber yemek yedik_______ ve sinemaya gitüfe_______. Yerleştirelim Yıl 1605 Benim çocukluğum ve gençliğim Ankara'da geçi*___ . merhaba Hakan. 6. ama bu sabah se­ kizde kalkj!?w. Tümce kuralım 1. ve işe geç lkal-1 kaldım_ . önce güzel bir kahvaltı yap um _________ Normalde.00'da lkalk-1. Okuyalım. dün seni cep telefonundan çok aradım ama telefonun kapalıydı. otomobil fuarı mı? Geçen gün gazetede reklamı vardı. ama □ etsin [7] çalıştın □ sınıftaydık □ çalışıyorsun [7] ettim □ ediyorum 10. Derya her akşam kitap oku yo r. Tamamlayalım Brazilyalı ünlü futbolcu Pele futbolu bıraktı___________ 8. Ben geçen sene öğretmen 2. 2. tamamlayalım KIZILAY MEYDANI Akşam eve çok mutlu dön dam _______Bugün pazartesi ve şu anda işe gi diyorum. Şimdi ise Kızılay Meydanı Ankara'nın en Yıl 1977 kalabalık ve gürültülü yeri. Dün akşam yemekte ne vardı7 tedim. otobüse thin-f biniyor. Kışın Erzurum'a çok kar yağ iyo r . şimdi Türkiye<iewg„. ben İbrahim. Geçen hafta hava çok soğuktu. Dün sınıfta özgür var mıydı ? 8. Hakan : Aaa. Dün akşam toplantı saat kaçta bitti? . Biz dün Onurla fuara gittik de seni de çağıralım di­ 4. . Ayrıca çeşit çeşit ara- . Cumhuriyeti ilan etti________ var. . İbrahim : Evet evet. 4. Bu sabah saat kaçta kalktın? 8. Amcam geçen hafta Almanya'ya ________ __ □ gidiyor [7] gitti İbrahim : Alo. Dün bir film seyrettiniz. 6. ama 9. □ gittiniz Hakan : Merhaba İbrahim. Geçen hafta sınav__________ . b ____ 3. Charlie Chaplin öldü ___________ . [2] bu akşam sadece ders lçalış-1 çalıştı.miydLJ. Dün toplantı vardı ama ben katılmadım.6. Nasılsın? 2. Siz hangi__________ . emekli olduktan sonra Ceıvantes "Don Kişofun ilk bölümünü y a y m a d ı _____ Yıl 1885 Louis Pasteur. Genellikle her sabah saat yedide kalkıyorum .

madın. hayat daha zevkli ve kolay. Yemekten sonra ders ça- . Arkadaşlarımlayken--------. 19.. kın arkadaşımdı. Hakan da fuara gitmek istiyor. Ben hemen arabadan indim ama o sırada diğer araba kaçıyordu. o sırada Esra ve Ayşen Pelin'den □ Fatma Ayşe Fatma Ayşe Fatma tzgi gidiyordu______ ama diğer araba ters y ö n d e . Fuarda çok insan yoktu. Kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı ve çok eq\en_iyQiduk _ .. 4. çok iyi fikir. O da vitri­ En güzel zamanlarımızı bahçede geçir iyorduk cakM i l bahçede o\wu_yorduk . 16 yaşındayken-----------. çay-kahve iç iyorduk .». Sonra ben mağazadan çıktım ve biraz ko­ ta sonu hep beraber bir şeyler yapıyoruz. Bu şirkette yönetici değilken--. □ 3. Deniz ol uyordu sabahlan tertemiz ama buz gibi . Eskiden uzun tatiller yapıyordum.>. Akşamlan odada değişik salatalar yap iyor _______te­ levizyonun karşısında yd iyorduk lış iyordu ___ zgi : Biliyor musun idil. ğı'na gi diyorduk____ Sabaha kadar dans e/eliyorduk : Elbette.çünkü televizyon aldı. Akşamları genellikle Bodrum'un meşhur Barlar Soka- Akşama ödevleri senden almak istiyorum. herşey aynı. Ama o araba ters yön­ Polis . o za­ tabii 207 . si açıktı. 50 ile gidiyordum. Okuyalım.zaman çok çabuk geçiyordu. Okul bittikten sonra hayat benim için çok zorlaşi?__________ Bazen üniversite yıllarımı çok özlüyorum. o sırada temizlik yapıyordu Hakan : Peki fuarda mankenler de var mıydı? B. Anılar 16. Diyalog Ahmet ve sonra uyuyorduk ____ ne bakıyordu.ba aksesuarları da vardı. selam biz de Esra ile senden bahsediyorduk. Diyalog : Alo? Tülay : Selam Hande ne haber? Dün seni aradım ama evde Hande : Aaa! Ama dün hiç evden çıkmadım. O zaman bu haf­ dum. görüşürüz.3. gQn beş ^ez telefonla konuşuyor­ duk Dayımın çifiliğindeyken------. Sevgi Hanım mutfaktayken---->. Yurt dışındayken-----------. İbrahim Hakan'ı iş telefonundan aradı. Bir anda o arabayı karşımda gördüm ve çarpıştık. Onur yeni arabası için bir mini A. Uzun süredir tatil yapamadım. m 0 4. Çok yoğun bir hayatım var. dün senin kuzenin Onur'a rastladım. . C. □ 2.. iii :Aaa öyle mi? Nerede? Konuştunuz mu? : Evet. tamam sakin olun. Üniversite günlerimi gerçekten çok özlüyo­ rum. 17. : Peki siz hızlı mı kullanıyordunuz? Ahmet : Hayır. Akşam sabah 19:00'a kadar plajda kal iyorduk . Ahmet yolun sağından Yanlış m m □ bahsediyordu . ben bir mağazada alışveriş yapıyordum.. D. Pelin Ayşen'i a ra dı __________. ^ : Tamam. Tamam mı7 Ezgi . geçmiş olsun canım. Doğru 1. Tamamlayalım Merhaba! Ben Pelin.)iı________. sen nasılsın? Neler ya p tmJ. hepsi de en az otomobiller kadar güzeldi. Onunla nişanlıyken----------> .. öğ- : iyilik canım.hiç yaramazlık yapmıyor. Ezgi Onur'a mağazada rastladı _______o sırada Ezgi alışveriş yapıyordu . Tülay Hande'yi aradı__ .köpeğimle ava çıkıyorduk. Onlar çarpıştı 14. 4. Havalar sı- nuştuk. Tülay : O zaman telefonu duymadın.n*.. Pelin o gün hastaydl______ .insanlar sıkılmıyor muydu? ben yolun sağından gidiyordum.. Sadece bir hafta kal dun : Aaa! Ayşe hoş geldin. Pelin : öyle mi? Demek dedikodumu yapıyordunuz! Şaka şaka.>.. Şimdi çalışıyorum.oda arkadaşlarımla çok sorun yaşı­ yordum. Memur Bey. : Sibel ve Selen ne yap iyorlar ? ta ders çalış tılar_________ Sen neler yaptın? ama herkesi çok özl edim .kendime daha fazla vakit ayırıyor­ : Ne güzel. manlarda sabah erken kalk mıvorduk . Diyalog Ayşen : Alo? Pelin : Merhaba Ayşenciğim. Derse gelmiyorum. Hande telefonu duymadı. 18.. 3. tamamlayalım Hande .. denizde yüz üyorduk. renci vken : iyiyim. İbrahim : Tabii.aileni çok özlüyor muydun? Kuzenim annesiyle beraberken-*. saat ikide temizlik yapıyordum. Onlar konuştular _____ basıyla beraberken çok yaramazlık yapıyordu. ben de Onufu çok özledim. : Anlıyorum. ne haber? tık. odada dört arkadaş­ : Onların geçen hafta sınavları va rj* __________ bütün haf­ Ayşe : Biliyorsun İzmir'deydim. Bazı akşamlar bir arkadaşımız bize bahçede gitar cal iyorduk biz de şarkılar sövlş? üyorduk . tamamlayalım 1. Dinleyelim. Tamamlayalım ÜNİVERSİTE YILLARI Ben üniversitedeyken yurtta kal vyordum . Hakan : Hahaha! O zaman yarın ben de gidiyorum.çocukları onun yemeklerinin kokusu­ nu salondan alıyordu. Polis Ayşen . ancak ba­ den geliyordu.çalışıyordum ve aynı zamanda okula gidiyordum. Geçen yıl üniversiteden mezun ol dum Acaba televizyon yokken----. Saat 2'de aradım ama aç­ Hande : Anladım.. : Off! Böyle bir kaza nasıl oldu anlamıyorum. Arkadaşlarım ve ben yazlan sabah erkenden kalk iyorduk ve de­ nize gltJyarduL . Ayşen : Aaa Pelin. Elektrik süpürge­ yoktun. biraz daha sohbet e/ diyorduk i Diyalog Idil . hep okuldaydım. Arkadaşları­ mızla her zaman birbirimize yardım e/ diyorduk ve birlikte çok eğ- \er\iymduk. Eşleyelim Yurttayken-------------. Akşamları ise bazen Emre bize gitar cal iy o rd u _____Biz de şarkı söyl üyorduk _____ Emre benim en ya­ Ayşenciğim benim çok başım ağrıyor... Fuarda güzel mankenler de vardı. Belki bunun için telefonu duymadım. Şu anda Ankara'da bir şirkette çalışıyorum. Hepimiz ailelerimizden ayrıydık ve onları çok özlşl üyorduk .

. Çocuk üşüyo r klimayı kapatıra_______ 7. alayım____ boşum. Sizi anlamıyorum. 4 Fv li 1 Nere lisin ? Norveç liyim . Tamamlayalım 1. Necla : Arka tarafta top oynuyorlar. 5.. Ne Yiyelim? Serpil : Evet. TÖMER'de birçok ülkeden öğrenci var. Biraz daha bekle yjn_ _ 3. ellerine sağlık. Şimdi kırk iki yasında ytm . Şeftali de güzel görünüyor. Bugün hava parça/?. Ben onlara da çay ve kek götüreyim. diyalog oluşturalım Can Aynur |T) önce sinemaya j>id_elim |T) Tamam. Sonra ben okula başla d u n ___ \\kcku\dayken babam bana ders­ lerimde yardım e diyordu . İzmir tiyim ___ 9. buyurun 5.. Biz de yeni bir araba al ahin . Ne Alırsınız? 8..Aaaa çok güzel. lütfen yavaş k o n u ş a ______ 6. ğum [7] Peki.. İki kilo da şeftali.Cananla nişanlandım.. misin ? Hayır. Ama o yıllarda bana göre her şeyi en iyi öğretmenim biliyordiL. 7.. 2. hika­ yeler anlat iyordıı . Okuyalım. Alışverişe kimler gidiyorlar? 5. Yirmi yaşındal*e«_ üniversitede ikinci sınıfa g\idjymdurn_ . ... Güle güle oturun.Kardeşim yarın Amerika'dan geliyor. cumartesi günü görüşürüz.Hapşuuuuuu! . Çocuklar rahat rahat oynuyor. göz ü n aydın ________ 6. bir ev ki­ raladı. Yemekleri t uz/m . bir kazak önünde buluşâhiniBi? GÖ Olur. Müşteri Borcum ne kadar? Manav 6 TL. Manav Yeşil erik mi? Evet. Bardaklar düş üyor _. ama ezik olmasın.ve ya ğ h _ 10. üzümler de yeni geldi. Araban yeni galiba? Güle eü le kullan ____ 5. Ne yapalım___ ? ve saat kaçta hıılıı yuyoruz ? 5. eğlen iyordum ya da ders çalış lyordum./? . Hoş geldiniz. iyi günler. hayırlı işler. lütfen dikkat o‘ din 2. Alışveriş sonrası buluşma yeri neresi? 3.öyle mi? Tebrik ederim ______ 6. bulut lu . tamamlayalım is tjja a ıtttL . Ondan da vereyim mi? Müşteri Yok üzüm almayayım. İzmir üzümü. Filmden sonra alışveriş yapalım mı ? Çünkü mi ? Ne dersin? Çok haftaya cumartesi babamın do­ güzel filmler var. O za­ manlar bana göre her şeyi en iyi ben biliyordum^ . Duygu dışarıya a k s ın mı ? izin ver iyo r m usun ? 8. 1. N ecla: Afiyet olsun.1.Çokyuşa____ 2. balkon. Polonya h 6. ela göz lii 7. Artık ben de bir bab ayım . Tamamlayalım. Hangi bölümlerden alışveriş yapıyorlar? 2. Hare­ ketli bir sosyal hayatım var^z_____ ve çok kitap okuyordum .2.O zamanlar bana göre her şeyi en iyi o bil iyordu . Tamamlayalım. Serpil : Bu arada. Babam ha­ la hayatımda çok önemli bir insan. Yıllar g e ç il_____ ve ben on beş yaşına gel dim babam ia ___çok fazla zaman geçir miyordum .20. . Nazlı : Neclacığım yeni eviniz gerçekten çok güzel. . Zor günlerimde önce ondan yardım diyor. geniş mutfak. Dinleyelim. Ünite: Afiyet Olsun Serpil : Teşekkür ederiz canım. Tamamlayalım Ben beş yaşındayken babam hayatımdaki en önemli insan . . soralım Markette 1. vemekleri dnhn cok sevivorum. Ben sofrayı kurayım—.... . uzun boy _lu kadın benim annem. Buyurun. 4. Amerika lı Hint li . kiz Türki1 .. Hatta bazen ödevlerimi y a p jj >ordu . 3 Rnhnrat h Manav Sağolun. Cumartesi günü nerede Manav Ona [6] Saat ikide TÖMER'in g i delim mi ? Müşteri günü. Gözlük lü Müşteri Buyurun. Tamamlayalım Manav Merak etmeyin. 3..O zamanlar . Sen İstanbul lu musun ? Hayır. Ben de sevdim bu evi. yeşil olsun.. Sarı saç h uzun boy lu ye güzeli mi? 8. hayırlı olsun. sana iyi şanslar _______ 3. 5. 2. siz de salatayı y a p ın _____ 08 5. Genellikle arkadaş­ larım J « _ _ geziyor. Bana masallar. Bahçesi de var. ben de kendime [2] Cumartesi sabah işim var kazak bak avım ama öğleden sonra . Müşteri Ben bir kilo erik alayım. Tamamlayalım 1 . Siz rahatınıza bakın. Sınava hazırlan iyorum sınıf boşalsın... 5ebzeier w m karnabahar Nazlı : Aal Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor. kek harika olmuş.. Ahmet üc oda M _ . Dolduralım Necla : Sağolun. Ali kadehini kaldırıyor ve göre her şeyi en iyi arkadaşlarım b\\îyordu_ . _ yapma. çok iyi. Demek yarın sınavın var. gürültü yap mayın ___ 4. Ben imle___ oyunlar oyn uyordu . Bana 4. N ecla: Çaylar hazır. bekarım. dinleyelim [T] Bu hafta sonu ne ynp iyonun ? Bir yerlere Müşteri Kolay gelsin Manav Sağolun./» . .. ödemeyi nasıl yapıyorlar? 4.

12. Tamamlayalım. 6. A L espriü__ Ben de çok severim Cenk'i. Restoranın en lezzetli yemeği mantı. Kız kardeşim benden daha çalışkan. kısa boyia__. biber üç delikli kaplarda. Havaalanına en yakın otel Boğaz Otel. Adana güneşli ve açık 12 derece.9. 11. Dükkandaki en ucuz telefon bu. Ankara-Polatlı karayolunda yol çalışması var.. 7. Kısa saçlı ve kısa pantolonlu bir çocuk. işaretleyelim 1. Bıyıklı ve sakallı. İstanbul yağmurlu 10 C°. Biraz düşünceli ve mut­ 3. D Tuz tek delikli. soslar ise seıvis elemanındadır. London Venue Otel. London Venue'de. [5] ucuz. 3. 4. 13. Kiminle? İÜ : Bizim şirketten Cenk'i hatırlıyor musun? Şu mimar çocuk. Çok y a n ||ş 2. suz görünüyor. [7] Şapkalı. Bu arabanın fiyatı o arabanın fiyatından daha uygun. □ □ 8.. 14. Denizlerde durum: Akdeniz ve Ege denizi açık. iki elinde de po­ şet var. Elleri arkasında yürüyor. Düz. Bir sırt çantası var ve elinde kitap taşı­ yor. Herkesle beraber hareket et'diniz ______ O Peçeteyi kucağınıza koy u n u z ______ Ama o peçeteyle asla ağzı­ nızı sil m eyin iz . Yurdumuz soğuk havanın etkisinde. ti rjreej'îsfe—J O Masadaki çiçek dekoratiftir. sevimli bir kız. Dinleyelim. ekleyelim ö Davete uygun kıyafet ve makyaj seçiniz _______ □ Sofraya asla yalnız otur mayınız . takoz ve halat bulundurmaları gerekiyor. Dünyanın en zor işi annelik. □ Davetsiz misafirler için masanızı asla başka bir masayla birleş­ ri var. □ m 11. Çok da : Duydun mu? Mine nişanlanıyor. Benim en iyi arkadaşım sensin. Karadeniz fırtınalı ve dalgalı. İzmir parçalı bulutlu 10 derece. En pahalı otel Boğaz Otel. : Sahi mi? Bilmiyordum. m □ 8. Akdağ Geçidi'nde kar var. 4. Adana 10 C°. □ H 6. Özerinde kareli bir ce­ ket var. Ankara bulutlu 5 derece. m □ 2. evet o. Sürücülerin yanlarında zincir. gözlüklü bir adam. Bu akşamki partinin en güzel kızı Selen. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Galiba alışverişten dönüyor. Takım elbiseli bir bey. Kıyı bölgeler güneşli. kilometreleri arası yol yapımı ça­ lışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ali sınıfın en uzun boylu öğrencisi. [3 ] Kıvırcık saçlı. Sarışın. Ulaşım seıvis yolundan sağlanıyor. 14. inceleyelim. [9] Uzun burunlu. İstanbul yağmur­ lu 8 derece. Çok tanımıyorum ama iyi birine benziyor­ İrem : Evet çok iyi ka lp iı___terbiye J î___biridir. □ m 12. Galiba üniversite öğrencisi. Dünya Mutfakları Dedikodu 13. yanıtlayalım 5. □ m 10. zayıf bir kız. illere göre hava durumunu veriyoruz. iç kesimler parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu. □ 0 16. Bence yüzmek koşmaktan daha zevkli. Tamamlayalım. : Cok sevindim. Gülben : Ne diyelim. [ 4] Genç bir adam. işaretleyelim Bu gün yurdumuz soğuk havanın etkisinde. dalgalı saçlı bir hanım. 15. Ellerinde siyah eldivenle­ □ m m □ □ m çok oda var. Yol durumu: N Ankara-Polatlı karayolunun 18-25. Manhattan Plaza'dan daha [U yaramaz görünüyor. 5. eşleyelim 7.3. U] Düz saçlı bir hanım. Kıyı bölgelerimiz sağa­ nak yağışlı. Hayırlı olsun. Garsona bağır m ayınız __ 1 □ Kül tablasına asla peçete. öfkeli görü­ nüyor. Ben ailemin en küçük çocuğuyum. Okuyalım. at mayınız . Bulalım İrem Gülben İrem Gülben İrem Gülben : Evet. 9. 1. Doğru Yanlış 4. Karadeniz ve Akdeniz fırtınalı. Tokat Sivas karayolunun Akdağ geçidinde gece sis ve don bekleniyor. iç kesimler bulutlu. Yüzü çilli. topuksuz bir ayakkabı giyiyor. 5. Elleri belinde. Elinde bir top var. unut m a y ın ız j D Garsonla göz göze gelmek için beklemek garsona seslenmekten daha kibar bir davranıştır. Elinde bir şemsiye var. zayıf. Pipo içiyor. Filmin en heyecanlı yeri son sahnesi. □ m 3. sıfırın altında 5 derece. yaşlı bir bayan. kürdan vb. onu al m a y ın ız 1 □ Yemek masasında asla sigara ic m e yin iz \ . Erzurum karla karışık yağmurlu. Bugün hava dünden daha sıcak. gözlüki£L_ çocuk mu? du. 2. Topuklu ayakkabı giyiyor. Senin ceketinin rengi benim ceketimin renginden daha güzel. N L : Cenk? Esmer. Manhattan Plaza'dan daha 00 Q0 Dog ru Kısa elbiseli. Tümce kuralım 1. üzerinde çizgili bir tişört var. küçük çantalı.

Çünkü sizin saçınız düz değil. 6 ay efendim. önce lacivert. işaretleyelim 1. dostluğu __ve hoşgörüyü en güzel haliyle yaşı­ yorum burada. Yerleştirelim siniz? Bu Müşteri : Evet. Zaten Kuaför : iyi günler. Ünite: Bürokrasi Her Yerde 1. Saçınızı bu kadar kısa kesmeyelim. gayet iyi. kumanda m ı arıyorum. çok seviyorum.Bu da saçınızın sağlığı için uygun değil. b . bilgisayarı hep sen kullanıyorsun. babam onu ikimiz için al­ Kuaför : Nasıl bir model ve renk düşünüyorsunuz? dı. iyi günlerde kullanın.. nereye koyayım? Müşteri : Lacivert pantolonu. Akşamları birlikte sohbet ediyoruz. Eşleyelim. Bundan sonra kıyafetle­ Kuaför : Saçınızı hangi renge boyayalım? rini akşamdan hazırla. Ben onların dertlerini dinliyorum.kısa_kesm ek istemiyor. bu n » ye şunlara__ aldım. şu modeli düşünüyorum. hoş geldiniz Funda hanım. Biraz daha düzenli ol lütfen.2. Çatallari______ masaya bırakıyorum. Ceren her zaman aynı şeyleri hatırlatmaktan bıktım! Kuaför : Kızıla ne diyorsunuz? Kızıl bu yıl çok moda.6. kaç beden giyiyorsunuz? Müşteri : 38. Satıcı : Hangisini? 6.. Funda : Saçımı kestirmek ve boyatmak istiyorum.Sen kimin şiirlerini seviyorsun? .5. Funda : Siz neyi öneriyorsunuz? çantana koy. Tamamlayalım 6. Tamamlayalım 1. bence güzel. Funda : Saçımı kısa kestirmek istiyorum.4. . şu kolsuz tişörtler fena değil.Hayır. Çoraplarının yatağının altında ne işi var? Off. Her sabah sen okula gittikten sonra bir sa­ at odanı topluyorum. Kuaför : Fakat bu model saçınız için uygun değil. b . . hayallerine ortak oluyo­ .pantolonu görmek istiyor._. biraz da­ Ceren odan çok dağınık. Bu nedenle kuaför onun saçını çok . o n u dün evden aradım ama yoktu. aynı aynı d ü kka n la rı görmek belki sıkıcı. Bir gün bütün dünya.Evet. Alışverişini taksitle ___________ yapıyor.Ayşe'yi gördün mü? Genç bir kadın alışveriş yapmak için bir m ağdM M .2. düz mü? . Derslerini bitirdikten sonra kitaplarını hemen Funda : Röfle nasıl olur acaba? Kuaför : Saçınızın rengi çok koyu bu nedenle rengini açmamız gerekiyor.. Uffl Haydi kalk. Funda : Peki o halde kızıl olsun. müyorum. çok işim var. Satıcı : Hangi rengi denemek istiyorsunuz? Müşteri : Kırmızı olsun. Anne. dün bütün gün evi»?____camları nu sildim. Saçını kestirmek _____ ve istiyor. 3. bana kapılarını açı­ Satıcı : Hiç peşinatsız. Biraz izin ver. Ben bu pasta y ı __ çok seviyorum. Satıcı : O zaman % 30 indirim yapıyoruz. her gün aynı in sa n la rı sokakları . ben de bilgisayarda çalışayım. 1. Satıcı : İyi günler. sıl bu kadar dağıtabiliyorsun. dalgalı. diyalog Müşteri 3. kredi kartıyla mı? Müşteri : Kredi kartıyla ödemek istiyorum. Funda : iyi günler. kontrol ediyorum.Çok yorgun görünüyorsun. Satıcı : Buyurun. Satıcı : Pantolonun üstüne bir tişört ya da gömlek bakmak ister mi­ 7. anlamıyorum. Funda hanımın saçı clüz değil. a 4. b . 5. tabii ben de o n la rı var. Bu parfüm m _____ çok seviyorum. 6. Satıcı : Nasıl? Tişörtün bedeni ve rengi iyi mi? Müşteri : Evet.. Kasabanın insanları be n i_ ____ çok seviyor.Dün alış veriş yaptım.. 4. 6. . Her an sen i ______düşünüyorum. iki saattir bilgisayarın başında oyun oynuyorsun. lütfen. Daha sonra k ırm ız ı renkli. Unutma.gidiyor. şu kabinde deneyin. Televizyona_____ kapatıyorum. Sayın Yetkili 2. -Dün neler yaptın? Funda Hanım.Ne yapıyorsun? Kuaför : Dalgalı mı. . Ben bir doktorum. yorlar. a . . Çünkü buranın insanları gerçekten çok sevecen ve yardımse­ ver. 4. 1. Müşteri : Vitrindeki pantolonu görmek istiyorum. . 3. 8. boyatmak kuaföre _______gidiyor. Satıcı : Tabii efendim.öğrencilerin___ ödevler in i Funda : Dalgalı olsun. Bunları alıyorum. . dikte edelim 2. Ayrıca ten renginize 6. Satıcı : Nasıl ödemek istiyorsunuz? Peşin mi. ü îü jifi.Ben Orhan Veli « in şiirler in i çok seviyorum. Satıcı : Peki efendim. Peşinde ise % 50 indirim Müşteri : Taksitli ödemede kaç ay vade yapıyorsunuz? rum. güzel mi? Müşteri : Evet. ama bana güven veriyor.1. 2. diyalog özgür. . 5. Sen A y ş e ji____ görüyor musun? Ben onu bugünlerde hiç gör­ : İyi günler. P antolom L deniyor ve beğeniyor. kasabavt seviyorum.. sevgiyi Müşteri : O zaman taksitle alayım. Yarına ödev hazırlayacağım. 5. Bakın. Kirli çamaşırlarını yerlere atma..H_____ gezmek istiyorum. .Televizyon nun Funda : Evet. Satıcı : Nasıl. Onlar da benimle sofralarını paylaşıyorlar. kolsuz bir tişört deniyor. a . Funda : Haklısınız.Ne arıyorsun? Kuaför : Fön de çekelim mi? . Çekmecelerini na­ ha uzun kalsın. hoş geldiniz. Tamamlayalım de çok uygun.3.

peynir. Dün sokakta Buket'in sevgilisini ____ gördüm.... Ebru'dan neyi istiyor? [7] şekeri domates.45'te evden çıkıyorum. Mağaza Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Hangi öğrenci İspanyol? Hayvanlara yem vermeyin. . Mert Nurgül ucuz ve taze oluyor. Hemen yapıyorum... baham ı . Sen balkon dak.... Kitabın hangi çantada? Onun arabası n d aki . işaretleyelim 1... 13... 4.____ bilmiyorum. ilaç kutusu Benim sınıf ımdaki. ama Paris'i. Annem b e n jl de sen_L de çok seviyor. Hangi mont senin? Sandalye deki 10. otobüse__________ bi­ niyor ve kursa gidiyorum. Türkçeyi.. benim.. 7.. Sizin v a k t in iz i ___ almak istemiyorum ama çok önemli. Bütün işlerimi ev <fc&mrfeyapıyorum. Tenceredeki y emek sıcak. Kalem kutusundaki kalem yazmıyor.. Sayın Yetkili 1...p_ daha çok seviyorsun? Ahmefin erkek ka rd eşin i tanıyorum ama kız kardeşin i ___ 10... D u va rd a ki saat ik iyi gösteriyor ______ Ebru Aa. Mert 4.. Niçin o jîm _ üzüyorsun? Annem. 12.. Sergi Şoförle konuşmak yasaktır.. dolaptan neyi alıyor? □ cezveyi 08..başlıyoruz. Ayşe nin annesini Yabancılar Türk m utfağım .. Mert çok iyi fal bakıyor. Kola kutusu Yüzmek tehlikeli ve yasaktır.. Nurgül. 14.. Ben salondaki çiçeklere su verdim. Nurgül eski buzdolabını sattı. viyorsun? A n n em i dört gözle bekliyorum.. Çok iyLEski buzdolabını ne yaptın peki? Hangi çiçekler solmuş7 Nurgül Çok da eski değildi.. hala görmedim. 6. Kahvaltıdan sonra banyoda duş yapıyorum.2. reçel ve ekmek yiyorum. Bir mağazada... Soralım Nurgül Ebru 8.. 1. 2. 11. 5. Tamamlayalım 6... 4...... Arkadaşlarla birlikte cav. Televizyonda Marlon Brando'nun f ilm in i izledim..Çekiniz. Dün eşimle akşam yeme ğ in i Rezerve Lokanta 3. Göl kıyısı Yerlere çöp atmayınız. 1. Bu buzdolabını yeni mi aldın? Çok güzel! Nurgül Evet geçen ay aldım.. 17. Armada'daki filmler güze! değil. Ekmeği cadde dekinden__ aldım... Hangi saat ikiyi gösteriyor? yapıyorlardı. 5.. Ben de bir arkadaşıma verdim. Hangi restoranları seviyorsun? İstanbul Beyoğlu' ndaki restoranları. Doğru Yanlış m □ □ m □ tuzluğu □ kahveyi □ cezveyi □ fincanları Sınıfımda... Falımıza baksın.. Kitaplarınızın 18. dışarıda yedik.. Otobüs geliyor. tamam.. Hangi ceketi aldın? ipekyol mağazası ın d a k i ceketi aldım. Güneş g ö zlüğ ü n ü yani mi aidin? tanımıyorum.. Arkadaşımın telefon numara sim unuttum.. Manav dakiler____ daha Ebru 5... denemek istiyorum. Tamamlayalım 12... 10. Bazen süt bazen de çay içiyorum _______ . Son­ 2.. 3.. Migros J_akilere___ bakalım.. Eşleyelim Sinema Cep telefonunuzu kapatın. _ yavaş yavaş öğreni- ... Avrupa'da birçok y e r i gezdim.. Dünkü gazetede sen ire_ya zijH _o ku d u m . Kapı Dondurma ve yiyecekle girmeyin. Bir süre sonra öğretmen geliyor ve hep birlikte derse. ziyaret ettiniz mi? 12.. Dersten önce onlarla kafeter­ yada oturuyorum.._____________ 18.bekliyorum. Yerleştirelim Lütfen kitaplarınızı açın.. Otobüs durağına gidiyorum ve 413 numara­ lı otobüsü..ilere___ver. on iki öğrenci var....... Bizim sokaktaki fırın kapalıydı. Sizin is m in iz i .. için de. çilek reçelini mi daha çok se­ 9. Tamam. 11... Hayvanat bahçesi Tablolara dokunmayın.14. Aaa.. FilmiEL son_ı/jîM_ hiç beğenmedim. Benimki de orta olsun. Masa dakini_____ al. Otobüs Çimlere basmayın. Nurgül Kahvenizi nasıl yapayım? Benimki sade olsun..... ama biz her y e ri_ yine kirlettik.. Yerleştirelim Her sabah erkenden kalkıyorum. Ebru masadaki şekeri bana uzat! Do­ laptaki kahveyi de çıkarayım.. Yanıtlayalım Hangi kedi uyuyor? Sepetteki ked i uyu yo r .. Temizlikçi kadın geçen hafta e v i.. beyaz eşyalarda kampanya vardı. Hah.içiyoruz.»!.. Vişne reçelini gördün mü? Ne iyi ettiniz de geldiniz... Şu ayakkabıca.... Müze ..... . Çok iyi olur. Bayram ta tilin i Bodrum'da geçirmek istiyorum. Mert Evet. Okul 2. Kahvaltıda . . temizledi. Size bir Türk kahvesi yapayım. zeytin. Fiyatlar çok uygundu.. çiçekleri koparmayın. . Yüksek sesle konuşmayın... Mert çok iyi fal bakıyor. Kütüphane Fotoğraf çekmeyin. nefis olmuş Afiyet olsun! Nurgü: 13. Park itiniz . ayrıca 12 taksit Mert 6. çantada. Tamamlayalım Soğuk içiniz.. 1.. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 6.öğrenci. Uçak Kullanmadan önce prospektüsü okuyun. Saat □ şekeri [7] kahveyi ra sınıfa gidiyoruz.. mi.. Eline sağlık! Çok güzel olmuş. sayfası_m_:açın. Arkadaşlarınız s iz i_______ bekliyorlar. Nurgül.. En çok hangi m e y v e ^ seviyorsun? 16..çok seviyor. İşte Vazo d a ki çiçekler solmuş ______________ kahveleriniz hazır! Hangi yemek sıcak? Ebru Hmm. Ofisteki bilgisayarım bozuldu.. çok beğeniyorlar. elbiseyi.... 15. 3. 2... Marketteki meyveler pahalı. Hangi elbiseyi beğendin? Vitrin deki . Hangi renj(.

trafikte stres. 3. Yarın sabah erkenden yola çık ocağız _. bütün çocukları seviyorum. A Eve şimdi mi geliyorsun? B üzgünüm. 2. A Şimdi daha iyi misin? B Evet. Ünite: Gelecek de Bir Gün Gelecek Sanırım az sonra yağmur-------------------------. Çünkü Türkçe bizim için biraz zor. bilgisayarım bozuk. Ayşen'le Aladağ'a kampa gidecek. A: Beraber yürüyüşe çıkalım mı? B: Hayır. alacağım.. telefon ediyorum. çikolatalı pastadan _ daha çok seviyorum. A Sen de kahve içecek m isin __ ? B Hayır..... 6. : Kamp mı? Nerede kamp yap o c a k s ın ız ? : Bolu'da.. tablo Van Gogh'un. (Sizi Yarın bizimle gel ecek misini-z_ 20. Selin uzun zamandır kampa gitmek istiyordu. çünkü yarın akşam geç saate kadar j 4. 7. : Tamam işte! Konuş bu akşam Ayşen'le. Oğuz kamptan hoşlanmıyor.. 5. : Çadırda mı kal ocaksınız ____ ? : Hayır. tüm insanlar gösteriyi izliyor. 0 0 4. Mümkün mü? B : üzgünüm. Mutlu yıllar sana. çok yorgunuz ve öğle yemeği bile yemedik_ 3. Bugün günlerden cuma. 14.. Tamamlayalım. hayatınız zor mu? Maalesef hayır. ama otobüsü ka çırd ım _____ . işte stres. Tamamlayalım. çünkü ________________________ . gelecek misin? yapmadım. yanıtlayalım 21. (Seni Bizimle gelecefe misin 9. öğretmenimiz de bu pastayı çok seviyor. kızarıklık bu yüzden. 23. Doğru Yanlış 1. Oğuz. Hayır. işaretleyelim Oğuz Mete 7. 18. : Peki o zaman ben yarın sana haber veririm. öğretmenimiz de elleriyle nefis bir meyveli pasta yaptı.. Mete'yle Selin kampta balık tutacaklar. sağol. ■0 0 7. gölde balık tut ocağız__ . Maalesef.. A Yüzüğümü kaybettim . _ ________ _________________ 8. çünkü 10. (Sizi İstanbul'da kaç gün k d d ın ız/a ca ksm ız ____ ? Sadece iki gün. Mete'yle Selin çadır kampı yapacaklar. 12. 22.► Aileme her gün--------------------------------------Ben gelecek ay dans kursuna Onlar geçen yıl araba----------Bundan sonra onunla hiç----Dün eski bir arkadaşım banaHaydi beraber yemeğe--------önümüzdeki pazar bize------Çok açım. 24. A Bu filmi g ö rd ü n m ü B Hayır. konuşuyorsunuz? çıktı." diyeceğiz. Meyveli pastayı. Planınız Ne? 1. 1. Hayır. 0 0 3. O 0 . ama yapmak çok zor­ muş. . 5. Son derste John'un doğum gününü kutlayacağız. kalemi sen al. 0 0 5. az önce _______ ___ 2.yoruz.. A : Sema'yla görüşmek istiyorum. yaşlı adam kim? 4.1. sandviçlerden birer tane alın. halı İran'dan geldi. ______ ___ __ __ ______ _ ____ 4. Mete. Eşleyelim başlayacak. konuşmayacağım. Selinle Bolu'ya gidecek. öğrencilerin hepsi Kenyalı.köyleri gez _gceğiz_____ . gözümdeki Bu dizideki Dünyadaki Gazetedeki O 0 [T] ö [2] İÜ] İD |ö| H [Ü 0 0 GO 0 0 0 0 0 0 O 1. ama en kısa zamanda görmek istiyorum. 6. (Onlar! Tatilde otelde mi kal dınız/acaksunz .. : Ama çok eğlen_§cgği^. kuşlara çok acıyoruz. : Bilmem. ? 10.. Yerleştirelim 1. Pahalı bir yüzük müydü? 8. Ayşen pek hoşlanmıyor bu tür kamplar­ dan. kızın adı neydi? 0 0 0 0 4. Başımın ağrısı i^SÜ . aldılar. güzel günlerimi arıyorum. Evet. (Biz) Yarın derste film seyre/ decek misiniz_ Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz : Mete. (Seni Bir dilim daha kek y ivecek m isin ________ ? Evet. Sabah kahvaltı-----Bugün kendime yine bir çanta Siz n e------------------------------Müdür az önce yemeğe--------------------------- Hayır. sınıf arkadaşım John'un doğum günü-------Bu­ nun için hep birlikte ona bir hediye aldık. ISİ7İ Ynzın tatile cık acah mısınız__ 17. haber çok ilginçti. B Aaa. 0 0 2. çok üzüldüm. Ama öğretmenimiz _bize__ çok yar­ dım ediyor. A: Berrin nerede? B: Bankaya aitti__________ üzgünüm a m a______ ____ _________ 5. tümceleri defterinize yazın. filmi daha önce gördüm. kim acaba? 11. 19. 7. Siz de gelsenize bi­ zimle. A: Yarın yemeğe gidelim mi? B: Maalesef. Biz de bir bungalov kiralay a c a ğ ız . Eşleyelim Duvardaki Televizyondaki Balkondaki Kafesteki Evdeki Bendeki Sokaktaki Partideki Kapıdaki İlkokuldaki Yerdeki Masadaki Türkiye'deki Su sınıftaki Fotoğraftaki Benim odamdaki Üniversitedeki Tahtadaki Mısır'daki Senin elbisendeki Dün gece hiç uyumadım.. bu lekeler de ne? Hayır. Çadırdan daha ra­ hat.? B Çok özür dilerim ama unuttum. çiçekler ölüyor. a m a ______________________ 15.. çünkü zamanım yok____________ 5. Mete uzun zamandır kamp yapmak istiyordu. A Dün niçin beni a ram adın. telefon etti. 9. John çok sevinecek. (Bizi Kapalı Çarşı'da alışveriş y a p acak nuy jz _ 16. 7. küçük bungalovlar var Aladağ'da. 2. çünkü___________________ 19. Ormanda mantar toplayaooğsz— . piramitler dünyaca ünlü. 2.. çıkalım. Siz de gelin. sınıfa gireceğim. 7. Mete. Oğuz'u kampa davet etti. hafta sonu için özel bir planınız var mı? : Hmm... çünkü 8. (Seni Tatilde Bursa'ya ge decek misin __________ _? 3.. Sonra ben pastayla . arkadaşlarımın fotoğraflarına bakıyorum. başlayacağım. Pastanın üstüne mumları koyacağız ve yakacağız. oyuncular çok iyi. 9. Biliyorsun. : Aslında ben de çok sıkıldım. John mumlan üfleyecek ve hep birlikte şarkı söyleyeceğiz^ "Mutlu yıllar sana... 0 0 6. çünkü___________________________ (Sizi Ankara'dan tnşın ocak mısınız 13... Aladağ'da. ____ . çünkü____________ 10. çantayı getir.

.. Bundan sonra hiç sigara içmeyeceğim__ 15.. □ m □ m 4. Güya bu sabah mek yiyeceğiz. □ m m 2. H □ . 3. Anıtkabir'de Atatürk ve Tür­ kiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili pek çok resim ve eşya göreceksiniz. Ders başlaya cak _______ gidecektim Kararlıyım. □ m 4. On dakika içinde orada ol a cağım 8. Onu ben yedim. Aslında seni bir daha ara mayacaktım ama çok özledim. Sabah toplantısı var.3. Sinem : Onu dün giydim. hasta olacaksın )oğru Yanlış 1. Akşamki keki yedi. hepinizi bekliyoruz! DVD'de güzel bir komedi filmi İ7İp. Yarınki parti çok kalabalık olacak 6. Seni aradım. 11. 2. işaretleyelim Gezimiz gelecek hafta cumartesi. öyle mi? Tamam! O zaman sen de benim odama siga­ rayla girmeyeceksin zaman. Tamamlayalım. Suyu çok soğuk içme. İstanbul'a gel eçektiniz . Son olarak akşam yemeğini Gölbaşı'nda güzel bir restoranda ye­ 16. Bekçi bütün gece hiç uyumuyor. Neler Olacak? 7. Gezinin sonunda piknik yapacaklar. önce Sen Y$_Q!B££b_______ m iydin Ebru yemezsin diye düşündüm. Tatilde Side’deki bir otelde kal acağız___ 10. Hızlı yürüyelim.. işaretleyelim 1. Bu üniversitede son sınavım. toplantı varmış. bundan sonra saç Sinem Ebru Sinem Kahvaltı yapacak mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır. Daha sonra Çiftlik'ten ayrılacağız ve Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Üç yıl sonra Tıp Fakültesini bitireceğim ve doktor olacağım . Beyaz gömleğimi giyeyim ben de. Göreceksin ______ sen. Daha sonra yürüyerek Ankara Kalesi'ne gideceğiz ve kaleyi gezece­ ğiz. bir kitap lazımdı.yecektim ve iyi bir kahvaltı yap ocaktım . Ben de odana girdim Ebru le yapıyorsun. Kız Anne Ne oldu? Kız Dün işten çıktıktan sonra güzel bir plan yaptım.. 7. Hepimiz sabah saat 07:30'da TÖMER'in önünde olacağız ve otobüslere oradan bineceğiz.2. Müdürün odasının kapısını anahtarla açacaklar. 3. neyse. Yerleştirelim 1. Hani bir daha yaramazlık yapmayacaktın ? 4. geç git decektim ! Peki beyefendi.! Tamam mı? Levent ama bu sabah aradılar. Sadece kötü bir gün geçirdim. Yanıtlayalım. Sen odama girdikten sonra hiçbir eşyamı yerinde bulamıyorum. 9. 2. Beyaz gömlek giyiyor. Bu akşam oğluma annem bakacaktı_______ Yorgunum. yanıtlayalım Ebru İKİ KARDEŞ Aslı Levent Sinem : Onu ben giydim. Ankara gezisi gelecek pazar olacak. Bir daha kesinlikle eşyalarıma . Ama sabahın .? Niye vaz­ Ne yapayım. Gelecek hafta sınava gir eceğim Bence yarışmada senin resmin birinci o la ca k_ Onlar iki ay sonra evlen ecekler ______ Niçin gelmediniz? 6. Sıralayalım. Sabah tam evden çık tyordum ki annem "Anahtarını unuttun!" di­ ye bağırdı. 1. / Ulus'a gideceğiz ve ilk ziyaretimizi Etneografya Müzesi'ne yapacağız. 5. Sinem / / önceki gün kırmızı gömlek giydi. Doğru Yanlış □ □ Soygun planını kadın yapıyor. Saat sekiz olmuş. Tüm öğrenciler mezuniyet töreni için yarın sabah saat dokuzda burada hazır olacaklar . Fabrikada bekçiler var. Levent SABAH TELASI : Beyaz bluzumu gördün mü? Yine mi benim odamdasın? Her zaman odamın altını ve kitabını aldım. Hani sigarayı bırak ocaktın . Bayramda bütün okullar tatil olacak______ □ 7. Alışverişe cık ınayacagım . işaretleyelim Broşürlere baktık. Tamam! Jölen senin olsun. değilim. : Sen dün mavi kazağı giy meyecek miydin___. geçtin? Sinem Ebru Sinem daha yoktur bu dünyada. Geziye TÖMER dışından katılmak yasak. Sen bugün işe geç git meye c e k __ m iyd in ? Yanlış mı ha­ tırlıyorum? Evet. 3. Herhalde senin kadar kıskanç bir abla Aslı ben de tiyatroya ama anneme misafir geldi. __ _? ?? Ebru jölemi de kullan m aya caksm . Tamamlayalım. . İsteyen öğrenciler hayvanat bahçesine de gidecekler. sadece dün akşamki kekten yiyeceğim. Kız Anne Neyin var? Hasta mısın? Hayır. Dün akşam canım çok sıkılıyordu.7. Böyle mi Olacaktı? 12. Hep böy­ kitaplarımı karıştır mayacaksm _____ ! Çabuk söndür elindeki şu sigara­ yı! Odamı leş gibi kokuttun! Ayrıca bilgisayarımı da kullan mayacaksm Aslı O çok dar geldi. Tamamlayalım 4. Tamamlayalım ama evde yoktun. Geçen hafta arkadaşlarla birlikte Okan'a sürpriz bir doğum günü par­ Uçak birazdan kalk acak ________ tisi yap acaktık ______ ama o şehir dışına çıktı. Güya siz geçen hafta sonu benim yanıma. 2. Kırmızı gömleğimi giyeyim o üstüne getiriyorsun. 8. Gerçekten çok geç kalk o ca ktım eğlenceli bir gezi olacak. Orada 2 saat vaktimiz olacak. 9. Tamamlayalım KÖTÜ BİR GÜN Anne Alo! Kızım nasılsın? Ne yapıyorsun? Fena değilim.? Ebru : Evet. mayacaksm Hırkamı giy meyeceksin dokun Ebru Ben de senin gibi dağınık bir çocuk görmedim. Sana inanıyoruz. Gezinin ilk durağı Etnografya Müzesi. Orada Ankara'nın eski evlerini görecek ve antik eşyalar satan mağazalardan alışveriş yapacağız. Sen mi giy ecektin______ . □ E 3.. öğle yemeği için Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik yapacağız. Bu saatte evde ne işin var? Sabah altıda yola çkacaktm____? Taksideyim. işinde çok başarılı olacaksın. sana gelecektim___ 5. Gezimiz saat 22:00'da sona erecek. bu sınavdan sonra mezunolaçağtm. Sonra da .? Hala içiyorsun! Mağazamız bayramda açık ol a c a k ________ 7. Kirli sepetine attım.

*.. Yemeye ve M ieros'a gideceğiz ______ Sezin : Çıralı'ya. . Esin Hanım aynanın karşısında saatlerce süslenir.. O bir rahihe vmis ve sarayından dışarıya hiç çıkmıyormuş. 3. kahvaltı ediyoruz.. Aa! Saçlarını boyat mışsın \Çok y a k ış js s ____ 10. Saat ikide şirkete gittim ve akşam sekize kadar çalıştım. Yerleştirelim Doğru Yanlış 1. 4. Nereye 4.. sürdürelim ? Bir bakayım. Hero ilk kez bu kut­ lamalara katılmak iste mis .» .. Çıralı otel yapmak için uygun bir yer değilmiş. Yarın dinleneceğim_____________________________________ . M ert ’le bu luşacağım. Çünkü o henüz 8. Yerleştirelim Hero ve Leandros 1. Sınav başvuru formunu dikkatlice doldurup göndersin. İyi geceler. Mert'e selam söyle... Gerçekten güzel w y miş. Mine tatile çıkm i _______ 2. Hayret. Gömleğimin düğmesi kop muş______ 3. 20. Ünite: Rivayet Odur Ki.. Saat ona kadar onunla ders çalıştım. 6. Tamamlayalım.. Eşleyelim güzelce-----. kesinlikle..atnış______ Alışverişe çıkalım. 2. Tamamlayalım. [£] □ □ İZİ 1. 16. yılını kutluyoruz.. "Ofiste acil bir iş çıktı. Uçak rötar yap mis_______ Ancak 2 saat sonra burada olacaklar. 5. sence de harika değil mi? Erol : Evet..1. hiç farkında değilim. doğal bir ortam düşün­ sene. Sınavda soruları dikkatlice okuyun. Trafik polisi beni kiba rca uyardı.... 6.. gerçekten. Mine Çıralı'da bir otele yerleşmiş. güzel miş . 5. Ne dersin? Sezin : Evet. Sınavdaki tüm soruları kalayccl çözdüm. Mine'nin anlattıklarına göre Çıralı çok güzel bir tatil yeriymiş_____ . Eskiden buralar tarlaymıı. Biz de ilk fırsatta gidelim. Hırsızlar evlere gizlice girip soyuyorlar. 4.. Selma ameliyattan sonra günlerce__ komada kaldı. Türkler yü zle rce yıldır Anadolu'da yaşıyor. Kutlama günü. Rüyamda çok ünlü bir şarkıcıyrmşvm___ 2.. Mert'le buluş ocaktım . Oraya bayılır Mine. Eski zamanlarda Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında karşı karşıya 3. Avrupa yakasındaki şehrin adı Sestes. Kız : Tamam anneciğim. Evde hiç birşey kalm. sonra alışveriş için Migros'a gid ecektik . İy i b ir kahvaltı yapacağım ____________________________ Erol : öyle mi? Hiç haberim yoktu.>. çok farklı değil mi? Mine'ye göre bu evlerde kalmak yap m. ve doğal güzelliği var mış______. gelecek ve kızınız ölecek. bugün kravat takmışsın . Konserde seyirciler dakikalarca şarkıcıyı alkışladılar.. Beraber önce yemeğe. Hemen gel. Ebru o filmi seyret mis 3. Anadolu yakasındakinin adı Abydosiamş_____ Sestes şehrinde Hero adında çok güzel bir kız yaşıyormuş.. Sezin'e göre Mine Çıralı'yı çok beğeniyor..bir hediye Daha çok ağaçtan evler varmış______ . Gazeteden okuduğuma göre iki gün önce Japonya'da deprem nl muş_______ 2.sekizinde komşumuzun kızı geldi ve benden matematik ödevi için yardım istedi... Duydun mu? Sigaraya zam gel mis________ 14. Toplantın mı var? 4. doğmadan önce bazı kahinler annesine "Kızınız doğduktan sonra onu 8. ama karıma hala deUce___aşığım.. Bu ülkede milyonlarca_ insan yaşıyor.>.. Erol Sezin : Peki güzel oteller varmıymış __ ? : Oranın doğal havasını bozmamak için çok fazla otel Erol : Evler ağaçtan mıy mış_ ? Sezin : Evet. hiç güzel değil miş___ 6. 11. iki şehir varm ış. Bu yüzden Hero doğduktan sonra hiç dışarıya çık mamış ..bir fikir kalınca-------." de mis .bir kız uzunca-------. Çıralı'nın pek çok tarihi 1. Evler ormanlık bir alandaymış____ Gürültüden uzak. iyi ki seninle tanışmışım.. rııl muş Havası ve denizi harikaymış______ Doğal kumsalları da çok 4. Sonra film izlemek için koltuğa uzandım. Anadolu'nun Romeo ve Juliette'i 20. DVD'de güzel bir komedi filmi izleyeceğim_______________ 17.. Yarın daha güzel bir gün olacak.. Yarın sabah geç kalkacağım______________________________ Sezin : Biliyor musun. Mine'nin söylediğine göre... sürekli sarayda yaşa mış______ Bir ilkbahar günü bütün insanlar sokaklarda şenlikler yapıyor ve her­ kes şehirdeki büyük tapınakları ziyarete gidiyormuş. Ama öğlen müdürden bir telefon aldım.. Güzel ol muş mu___? 17. Bu dünyada hepimiz kardeşçe yaşayalım. Bu gömleği yeni aldım." dedi. Anne : Sana da yavrum. yüzyılda kuPek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış_______ 2._? Sezin : Ben de daha önce hiç Çıralı'ya gitmedim ama Mine'den çok 3. İki kardeş birbirlerine sıkıca sarılıp vedalaştılar. lüks otellerden çok daha keyifliymiş . □ EH 3. Aaa! Sınavı geç misim_____ Yaşasın! 12.. Ankara gezisine sınıfça katılacağız. Görkemle konuştun mu? Londra'ya var mış mı__ ? 15. kayısılı aldım. Ayşegül yolu bana kabaca tarif etti.. Tam film başIayacaktı ki elektrikler kesildi ve iki saat gelmedi! Anne : Hmm. Çocuklar ı iyi ı mus__________ mu 5. [7] □ 2. M. Gazeteyi okudun mu? Dünkü maç kaç kaç bitmiş__? 8. 19. Yemekten önce ellerini iyic e __ yıka. Aaa. yanıtlayalım 1. Tamamlayalım 1. Erol : Ben hiç gitmedim.amıslar 18. Çıralı çok eski bir yerleşim merkeziymiş. 5.. Of! Kredi kartımı evde unut jnusum ____ 18. Bunun için uzun süre planlar yap mış . 9. 2. 7. Sen şimdi güzel bir kahve iç ve biraz dinlen. Borcunu hala ödememiş. 3... Pastayı ben yaptım.> . .bir buket aptalca-------->■ bir soru genişçe------. Evliliğimizin 20. Markette çilekli yoğurt kal mamış . 19.. 6.ö.bir kitap büyükçe------. yanına dadısını da al mış ve gizlice saraydan çıkmı§_. Bir Zamanlar asla dışarıya çıkarmayın. Bayram sabahlarında ailece. II.. sağol.. Yerleştirelim git m is _____ ? dinledim. çünkü dışarıda onun başına birçok kötülük 1. Az önce teyzem aradı. 5. Türkiye'de her yıl onlarca trafik kazası olur.bîr yo! akıllıca-------. Peki öğleden sonra ne yaptın? Kız : öğleden sonra için de güzel bir planım vardı. 7. Güya bugün dinlen ecektim ama eve az önce geldim ve şu anda başım çatlıyor! Anne : Anladım canım. öğrenciler okulun bahçesinden gizlice kaçmışlar. 4.bir salon pahalıca — ----. Sence pantolonuma uymuşınu_ ? 13.

. Sibel Yaa. bunun için buraya taşınmışlar.. Arkadaşlarım bana sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Oya bu sabah alışverişe çıktı.Ezgi bana "Günaydın. ikinci sayfadaki beşinci soru ise alt­ 7. Bunun için geç « M hocam. Ben eve gidiyorum. 5. Dinleyelim. Okuyalım. yarın Ankara'ya gelecekmiş / golocokti. Lütfen bizi tekrar sınav y a p j « _ d e misler. .3. Dün akşam sinemaya gidecekmişiz / gidecektik.. Ali okula gelmedi. o demiştir [7] de sen fark etmsmişsindir Ankara. Onları çok öz­ lüyormuş. Kafaları çekip çekip Orada ediyormuşuz . N e Olmuştur? 12. mış puan mis ve soru şöyleyım. ama endişelenmeyelim. Herhalde bütün sorulara cevap ver mistir .. Sibel Annesi ne iş yapıyormuş? Eylül Annesi matematik öğretmeniymiş. Hafta sonu tatile çıkmak istiyorum ama eşim tüm hafta sonu çalış acakım ş ____ 8. neden? Buraya alışamamış mı? Eylül Alışmış ama bütün arkadaşları Bursa'daymış. Sibel Gökhan'la henüz tanışmamış. 4. Sıkılıyormuş burada. Şu çocuğu görüyor musun? Okulumuza yeni geldi. anam babam 2. ı olny mis ve her biri 10 p u a n ım ^ . O sırada babaannem ı iyi ıyorm uş _____ 7. 5. Sınav günü öğrencilerin dördünü de sınıfın bir ucuna oturt»?us î s nav kâğıtlarını dağıtjmj. Çünkü annem aradı. Geç bunları Bir kalemde. gördüm. Yemekhanede yanına oturdum. 2. Tayini çıkmış. Duydunuz mu? Yarın Selim Türkiye'ye dön ecekmiş . Q 7. □ m □ m □ H E □ □ 10... 5. öğretmenin söylediğine göre önümüzdeki ay hep beraber geziye katıl a ca kım sız __ 4. benim için ölüm dem ekür_____ _. herhalde yo! ândır_______ [7] .öğretmen ka■ et mis ve "Tamam. Gökhan'ın babası matematik öğretmeniymiş. Aslı derse çok geç kaldı. O çalışkan bir öğrenci. Kim görmüş_________ ama kim? Eleni'yi öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpegündüz Melahat'ı almışım________ da sonra Alemdaı'a gitmişim________. Sibel Sıkılmasın. Gökhan'ın ablası evliymiş ve Bursa'da yaşıyormuş.. Tamamlayalım 1. Öyle miymiş? 6. Babası devlet dairesinde çalışıyormuş.. İstanbul'da her yıl caz festivali düzenlen meMediiL_ .. Eminim Ahu bu olay karşısında çok üzül muştur_______ 3. bir ablası bir de ağabeyi varmış. 3. 11.. gezdirelim arkadaşımızı. yarın yeni konuya geçecekmişiz / geçecektik. Murat aradı. biraz soh­ Sibel Adı neymiş? Eylül bet ettik. öğretmen söyledi. Türkiye'nin en uzun neh/rM ı:. Ağabeyi de İstanbul Oniversitesi'nde öğrenciymiş. Geç bunları. Dün Pelinle konuştum.. Biz de gidelim mi? soluğu 3. Tamamlayalım 1. . 6. Eylül Ben tanıştım onunla Sibel Aaa. öğretmen yarın sınav yapmayacakmış / yapmayacaktı. 8. inanmıyorum. yeni işinde de başarılı ol acaktlr .4. Türkiye'nin başkenti idir_______ Toplantı sabahleyin başladı. Eylül Gökhan. Aaa. Dinleyelim. 5. Sınavdan sonra öğretmen­ lerinin yanına git misler ve "Otobüsün lastiği p a tlajİL.Q 6. Haftada üç gün spora gi/ diyormuş Dedikodu Kim söylemiş .. _?" 8. Doğrusunu seçelim Onu da sonra anlatırım.Yok canım. eminim yine bütün parasını harca mıStlr________ 5. Orada özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. 1. Bu arada Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. Doktorun söylediğine göre bundan sonra sigara içmeyecekmişim / içmoyoeekftm.. 2. Tamamlayalım...m Sibel. iki gün sonra sizi sınav yap ocağım_______" ’iis .:. "Otobüsün hangi lastiği p a tlai* . akşam misafir gel e c e h m is . Değerli basın mensupları. □ Türkiye'de her beş yılda bir seçim ol maktadır 13. Ablası evliymiş. yerleştirelim 2. Ciddi misin? Ne zaman tanıştın? 3.. diye.. [7] Sensiz yaşamak. O çalışmayı çok seviyor. Hala devam e diyordur. Bilim adamları yakın bir gelecekte mutlaka çevreyle ilgili sorunları çö zecektir _______ 2. Belki hasta A r ________ [7] Sibel Hm. Çok yakışıklı. Gökhan ve ailesi Bursa'dan gelmiş. Bursa'da oturuyormuş." demedi bugün. ... Sibel Kardeşi var mıymış? Eylül Evet. Ailem bu­ nu bil iyorm uş oma bana söylememiş.. işaretleyelim Adı Gökhan'mış 3. Saat 10. [7] Eylül Dün öğle tatilinde.. Babannemin evine hırsız girmiş.□ 4. Ders çoktan başla m ışttr ___ ..00 oldu. Başbakanımız birazdan size gerekli açıklamayı yapacaktır . Gökhan'ın annesi özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Murat geçen hafta çok hastaydı ama herhalde artık iviles miştir _____ 4. Gökhan'ın iki kardeşi varmış. g el iyorclur_____ [7] 8.2. fakat Kimin bacağını sıkmışım ____ tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız. Kızılırmak. işaretleyelim 1. beni Süheyla'ya vurulmuşum. Sibel Neler anlattı bakalım Gökhan sana? Nereden gelmiş? Eylül Bursa'dan gelmişler. Geçen gün yolda Barış'ı gördüm.. Ya o Mualla'yı sandala atıp Ruhumda hicranını söyletme hikayesi Orhan Veli Kanık 7. bilirim ben yaptığımı 4. öyle mi? Onu sonra anlatırım. öğrenciler için sınavın ilk dört sorusu çok Doğru Yanlış E □ m □ □ m 1. . Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. tamamlayalım MATEMATİK SINAVI Dört üniversite öğrencisi bir sabah çok geç kalk mışlar____O gün mate­ matik sınavı var »us ama sınavı kaçır mışlar .Sınavda beş soru varaus_ ve geçmek için n gz 50 almak gerekiyormuş. Bu ayın sonunda İstanbul'a taşın aca k m ış . 8. Eylül Gökhan'la yemekhanede tanışmış.

Siz burada ceketle dolaşıyorsunuz ama Erzurumda her­ kes paltoyla geziyordur. Arda gitar çalamıyor ama piyano çalabiliyor. Türkçe. O çok başarılı bir öğrenci. Eda : izmirde tam tersi.. 2. eşleyelim EDA İLE CENK KONUŞUYOR Eda • bazen------------. Okuyalım. İtalyanca. mutlaka beğen eceklerdir_ . İzmir'de insanlar denize giriyordun m E 3. Eda'nın ailesi yakında yazlığa gidecek. Annem hazırlanmaya başlamıştır. 7." demişti. Doğru Yanlış 1. Hatta şimdi de kar 9.. □ E 2. Cenk : Erzurumlu bir misafir kabul ederler mi? Eda : Bilmem. çok güzel bir yer. 6.. işaretleyelim Eda ve cenk Ankara'da üniversitede okuyor. Sen yorul m ussundur ___Arabayı artık ben kullanayım. Evlerde kaloriferler yanı­ yordur . Eda İzmirli Cenk Erzurumlu. tamamlayalım • çoğunlukla------------» .>.2. Bulmacayı çözelim vardır. Yavaş yavaş yazlıkçılar gelmeye başlamıştır. hatta mutluluktan havalara . Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten 8. Mutlaka orayı da görecektir Acaba benim için hediye alm ış m ıd ır ? İnşallah bü­ tün parasını parfüme verm em iştir ce her şeyi bana bir bir an latacaktır Neyse zaten Türkiye'ye dönün­ . Çok geç kaldık. 8. Ahmet için endişelenme. çün­ kü yatılı misafirleri var. □ E 4. Tümce kuralım 1. : Bugün hava ne kadar güzel! Bizim oralarda çoktan yaz gelmiş­ tir. annem bizi merak et mistir____ . hafta sonlarında arkadaşlarımla buluşurum. Evi to­ parlıyordun Cenk : Yazlıkta ne kadar kalıyorlar? Eda : Eylülün sonuna kadar. ne de yemek pişirebiliyor. Eda : Herhalde. sormam gerek. bu sınavdan da ecektir 11... 6. Kardeşim asla/bicbir zamany\ımıırtn yemez._ ya da havuzda y ü zü y o rd u r __ Buradayken bana "Havvai'yi görmek istiyorum. Sigaranı söndürür müsün? 3. Antalya'da her yıl film festivali düzenlen . Yonca büyük ihtimalle/büyük olasılıkla konsere gelmez.. Almanca. Kardeşim bazen/ara sıra yaramazlık yapıp beni kızdırıyor.. 5. İzmir'de havalar Mayısla ısınmaya başlıyor. 3. Acele edelim. 4. hem de yemek pişire­ biliyor. 7. ama yemek pişiremiyor. İngilizce. Burcu hem basketbol oynayabiliyor hem de yemek pişirebiliyor. Bu oteli ablamlara da tavsiye edelim. yanıtlayalım 1.. Cenk İzmirli.• hiç / hiçbir zaman 4. E E 2. Tamamlayalım 1.. 5.. Okuyalım. çünkü alerjisi var. 3. Arda basketbol oynayabiliyor. Acaba yolculuğu güzel ? Otele çoktan zelim yemeklerinden varm ıştır ggiy şjmdi otelin o gü­ y iy o rd u r .. insanlar denize giriyordun Cenk : Gerçekten mi hava o kadar sıcak mıdır? Eda Genellikle . Erzurum'da Nisan'da kar vardır. Hollandaca 9.muktedir_____ 12. Mehmet hem basketbol oynayabiliyor. Erzurum'da hava geç ısınıyor. Cenk : Aal Bizim orada martta her yerde kar vardır.6. Uç a ça k tır __ 9.. 16. Fransızca. 3. Cenk sınavlardan sonra Çeşme'ye gitmek istiyor. Yerleştirelim seçmiş midir 1. Burcu ne gitar ne de piyano çalabiliyor.► • ara sıra 1 1S. Onlar şehirleri ve aileleri hakkında konuşuyorlar. Annemler de gelecek hafta Çeşme'ye gidecekler.. Bana biraz borç verir misin? 2. Umarım Ayfer hediyesini beğeniU'M?'_____ __ 9.1. 9.. Eda • asla----------------. Yazılı ve sözlü sınava girecektir. Benimle dans eder misin? 4. 2.* genellikle • büyük olasılıkla--------• büyük ihtimalle geç...Eda Erzurumlu. 10. Mütercim Tercümanlık ve Dilbilim bölümlerinden mezun kişileri kabul etmektedir. Çiçek hem gitar hem piyano çalabiliyor. Çok Kültürlü Bir Dünya 8. e E 3. . Çiçek ne basketbol oynayabiliyor. Sıraya girer misiniz? • Ablam — ■Ağabeyim - ■sakin • Kardeşim - 1maç delisi 1meraklı ■Ben----- 1doğasever ■Annem — 1titiz ■Babam — 1Fenerbahçeli : Tabii bizim orada havalar martta ısınmaya başlıyor. Çince. Cenk : Yani bizim sınavlar bittiğinde sizinkiler yazlıkta olacaklar. Mehmet gitar çalabiliyor ama piyano çalamıyor. Lütfen salatayı yapar mısın? 5. Dinleyelim. Eşleyelim. Cenk : Çeşme'de yazlığınız mı var? Eda : Evet.. Murat bu habere çok sevinecektir. Burcu iki gün önce Amerika'ya gitti. Ünite: Farklı Dünyalar : Nisanın sonunda mı? Cenk : Elbette. 19. □ E 4.

hiçbir derse ilgi duymaz mıydınız? B : Müzik ve resimden hoşlanırdım. Ben bebekken çok ağlarmışım. Rica ederim. Liseyi zor bitirebildim. . Türk kahvesi sever misin? 8.. Haberiniz Var mı? 1. Tamamlayalım 1. Dedem gençken bir kulüpte futbol o yn a rm ış Kardeşim ve ben çocukken hiç yaramazlık yap m. 3. A:Okulu sever miydiniz? B : Hayır. En çok hangi tür müzikten hoşlanırsın? 2._.1. 4.. A: Anlıyorum. ama çok uzun zaman önceydi. Tam 13 yaşındasın! Off anne! Canım. 2. 6 . Akşamları tek başına hiçbir yere gidemezsin. Hah ha! Kaç yaşında okula başladınız? Yedi yaşında. ğasusot 0 __. yanıtlayalım ağustos zaman annem sırtıma karabiber ve Yo. O o 0 0 Duygu Atay'a mesleğini neler sevdiriyor? 1. Çocukken de dondurma sevmez miydin? 18. tamamlayalım ANKET A :Affedersiniz. Eskiden iyi yemek yapar miydin? 5.. Sorularım bu kadar. [7] Cuma akşamı □ Pazar akşamı □ Cumartesi akşamı 3. Soralım 1.r a n ı'işfit iirdi'ım 11. yeni insanlarla tanışmaya olanak vermesi 0 4. Düzenli bir hayat sürdüremiyor. Nesini seviyorsun bu korku filmlerinin? Komedi ya da çizgi film izleyebilirsin. Hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olamadım. Üniversiteye gittiniz mi? Hayır. A:Çok güzel. Mide bulantısı için nane-iimon çayı. Gençliğinde en çok hangi tür müzik dinlerdin. Çünkü bizim zamanımızda bu okullar yaygın değildi. soğuk algınlığı için tarhana çor­ bası yap a rd ı ___________Ben çok hassas bir çocuktum. A : Ama ablam her şeyi yapabiliyor! Ona her zaman izin veriyor­ sun! Akşamları çıkabiliyor.. □ araba kullanamıyor. Çocuk muyum ben7 A pardon. Dinleyelim. zevkli olması 2. 2.. Kaç puan aldım? Hah hah ha! BİR İŞ GÖRÜŞMESİ 1. Ceren annesinden ne istiyor? □ para [7] izin 2. o zaman sen de pek çok şey yapabileceksin. öğretmenlerim resimlerimi çok beğe­ nirlerdi. Eskiden komşular birbirleriyle daha fazla gör ü ş ürm üş . önemsiz hastalıkları bitkilerle ve çeşitli yiyeceklerle evde tedavi et­ meye çalışır la rd ı_____ Annemin de pek çok hastalık için pratik tedavi yöntemleri vardı. Ancak Gripin ve Aspirin o zaman da çok yaygındı.. Okuyalım. 3.. 7. iyi yemek pişirir misin? 4. ne ilkokulda ne lisede. Çünkü müzisyenler geceleri çalışıyor gündüzleri uyuyor. Kreşe ya da anaokuluna gitmediniz mi? Çocuklara anneler ya da büyükanneler bakardı. 2.3. Ceren'in ablası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? □ gitar çalamıyor. Bulalım üubgn tparazise nahizar icteamurs pazartesi h a zira n cum artesi ekdisne eskiden 20. Çocukluğunda hiç ağaca tırmandın mı? 7. sorumluluğunun fazla olması 0 0 . Farklı Zamanlar bugün eczacılar da her hasta için özel bir ilaç yap a rla rd ı. Efendim? Benim güzel annem! Bir şey isteyeceksin sen! Anne. Televizyon yokken insanlar daha çok sohbet et'derlermiş . 3.şız. teşekkürler. Gazetecilik Duygu Atay için çok tehlikeli bir iş. Ama korku filmine gideceğiz. üzerine sıcak havlu ört erdi _____ . Annem eskiden Ankara'dan İstanbul'a trenle gijd erm is . Ünite: Medya 10. 14. A:Nedenini öğrenebilir miyim? B : Çok yaramaz bir çocuktum ve arkadaşlarımla iyi geçinemezdim. Hemen 1. işaretleyelim Genç Bir Gazeteci ile Söyleşi Doğru Yanlış Duygu Atay'a göre. 16. 4. Peki. Hala da ara sıra resim yaparım. Hayır çalamıyor.. Dinleyelim. Ceren'in ablası kaç yaşında? □ 13 018 016 5. Gazetecilikte zamanla yarışmak lazım. Her yıl tatile çıkar mısınız? 6. Okuyalım. işaretleyelim hasta nl u rd um bal karışımı bir macun s ü rere// İZİN Anneciğim. 5. araba kullanabiliyor. Kredi kartı yokken insanlar daha çok peşin alışveriş yap artanım. diskoya bile gi­ debiliyor! B : Canım sen de ablan gibi on sekiz yaşına gel. gidemedim. pek sevmezdim. Cuma akşamı Burcu'yla sinemaya gidebilir miyim? Çok güzel bir film gelmiş. Ay anne. Doktorlar reçetelere ilaç formülleri yaz a rd ı □ araba le b u lu n ji« * i_____ 17. [7] diskoya gidebiliyor. değilsin tabii.. tamamlayalım Eskiden insanlar bugünkü gibi stresli y aşamazdı______ Doğal beslenir/erdi___ ve bu nedenle de daha sağlıklıydılar. Daha az hasta nl u rla rd ı ve her hastalıkta hemen doktora koş ma zla rd ı . Annesi Ceren'e hangi filmi öneriyor? □ korku filmi □ belgesel film 0 çizgi film 4. A : Off! Haksızlık bu! 1. Bazen seni hiç anlayamıyorum Ceren. size okul yılarınızla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. nayır y a rın üdn dün 10. Niçin akşam gitmek istiyorsunuz? Filmi gündüz seyredebilirsi­ niz. zaman zaman tehlikeli olması 3. 3. bu konuyu seninle daha önce de konuştuk. Gazetecilik sorumluluk ister. Çünkü Eylül babasının konserleri için sık sık şehir dışına çıkıyor. Bu ilaçlar bakkalda bi­ 13. Okuyalım. Ceren sinemaya ne zaman gitmek istiyor? Benim çocukluğumda çok çeşitli ilaçlar yoktu.azım. tüm konserlere gidememiş ama çoğuna gitmiş. Gündüz eğlenceli olmuyor. 9. Hayır.

1 saat ev işi yapmak 30 dakika boks yapmaya eşittir. seyret mek bıktım. naları. geliriz. Bu ses­ leri dinle mek beni gerçekten çok mutlu etti. Neyse çok zorluk çıkarmadı bize. yerde güneşin d o ğ u su n u 3. Nilgün : Tabii psikologlara göre de çocuğun kendine güvenmesi ve iyi alışkanlıklar kazanması tamamen kreş eğitimine bağlı.UNlCEF'te görevli bir arkadaşım Afrikalı çocuklarla ilgili bir H] . 7. Eminim çok güzel bir yolculuk olacak. aynı yollan gör mekten 2. aynı insanları. sa m ak insanların birbirlerine saygı göstermeme. Seni partiye davet etmek istiyorum. Çünkü benim düşm em den çok korkuyor. 6. 218 . 4. Onu çok seviyorum. Ama şimdi alıştı. Bir yandan çalışmak di­ ğer yandan çocuk bakmak. Ayşegül: Gitsin tabii. arama motoru / ilan_/ haber/bağlantı /yazıcı __ makale/ duyuru /sohbet odası _. Kreşe başladı. Bu akşam eve erken gelmenizi istiyorum. Senin bana yalan söylemen. ** İnsanın 10 dakika yemek yapması ve sofra kurması için 80 kalori har­ caması gerekiyor. 10 dakika yemek yapmak ve sofrayı kurmak 8 dakika sırt üstü yüz­ 6.. 10. Dans et mek iyi olur. Bugün seni gör mek «*• İnsanın 30 dakika araba yıkamak için 143 kalori harcaması gerekiyor. / Ama paramız yok. Eşleyelim kanal / reklam / tartışma / açık oturum / duyum röp&riai v_________________ _________________ 1. Çok rahatladım. 30 dakika araba yıkamak 15 dakika kürek çekmeye eşittir.. 6. Sıralayalım 110 kalori harcaması gerekiyor.. oluyor. Ben annemi üzmek istemiyorum. Fazla çalışmalı. Yine param bitti. Yüksekçe bir istiyordum. Bunun için oraya sadece çay 5.2.. Akşama kadar hiç kimseyle ko­ nuşmadım... Dersler çok zamanımı alacak. Her gün aynı işleri yap mak herkes için çok sıkıcı.iyiyim. hiç hoş bir davranış değil.. seninle sohbet etmek çok güzel ama acele etmeli­ araştırma yapıyor. Yarın çok önemli bir toplantı yapacağız.pek çok dinlendim. Çok iyi açıkladın. Tamamlayalım 1. Ama kayaktan da vazgeçmeyi düşünmüyorum.Selam Hale! Nasılsın? . Doğru mu? .. [7] H] .ve kendine yeterli zaman ayır mamak. Nilgün : En sevimli zamanı. ev işleri yapmak benim için çok zor gideceğim. Babam benim doktor ol m a m ı ___ istiyor ama ben tiyatrocu olacağım. istiyorum. Hala TRT'de mi çalışıyorsun? di... Dinleyelim. Filiz'i hatırlıyor musun? / Maalesef. Hepinizin katılma. 2. Yüzünü hatırlamakta zorluk çekiyorum. 4. Ay şuna bak. "Hale TÜBİTAK'taki işinden ayrıldı. Tamamlayalım 2. 8.____ beni çok rahatsız edi­ yor. 4. hala oradayım. Çünkü her gün aynı bi­ ____ gerekiyor.. Haydi kalk. Artık seni dinle mekten bıktım. Hastaneye gitmekten nefret ederim.Kendime hiç zaman ayıramıyorum. yeniden yazalım >"» İnsanın 1 saat çocuk bakması için 222 kalori harcaması gerekiyor. Sigara ic mek pek çok hastalığa neden oluyor.15'te herkesin burada olması Dün şehirden kaçmaya karar verdim. Medya ve İnsan yorum. >■* İnsanın 1 saat ev işi yapması için 286 kalori harcaması gerekir. Gruplayalım tehlikeli hareketler ya p m am aya çok özen gösteri­ 11. Bu dönemlerde arkadaşlarıyla beraber olması onun [5] . «■* insanın 1 saat tempolu yürümesi için 254 kalori harcaması gerekiyor. 1 saat tempolu yürümek aletlerle 30 dakika egzersiz yapmaya eşittir.. Çocuk büyüt mek_______ dünyanın en zor işi. 2. Beş dakika daha. önceleri gitmek isteme­ [2] . Senin ufaklık nasıl? Nilgün : Artık kocaman kız oldu.Haşan. Yüksek lisansımı tamamlayıp Afrika'ya Ayşegül: Hem de ne canavar! Çok yoruluyorum.. ■* insanın 30 dakika alışveriş yapması ve torbalarla eve dönmesi için mümkün değil. . Ya sen? Geçen hafta Aydınla konuş­ 30 dakika alışveriş yapmak ve torbalarla eve dönmek 25 dakika step yapmaya eşittir. Bana eşlik eder misin? istiyorum. Hızlı Ayşegül: Aah ah! Benim de bebeğim bir an önce büyüse! kaym am ava 10.Evet. b a k iîi______ nuşmam_______ Benim için 1 numara.. ama an­ benim kayak y apm a m ı ____ istemiyor. Zamanın var mı? 3. ir meye _____gidelim. 3. Tamamlayalım 1.Neden gidiyorsun Afrika'ya? için çok gerekli.. ko­ 9. Sizin en kısa zamanda onunla gör üşmeniz_____lazımmış. çok sevimli. 6. ne kadar büyümüş! Kaç aylık oldu? Ayşegül: 14 aylık. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama şehirde ya- çok insanın ortak problemi. Ne dersin? / Gelmeyi çok isterim. 9. bu yüzden işimi bırak­ mak zorunda kaldım. / Ama teyzem hastanede. 4. bulmaca_/jlau /haber/ köşe yazısı /manşet reklam / makale / röportaj / dim im ___ 7. 8. Gül ü ş ü _____ . 3. benimki artık eskidi. ______ Onu ziyaret etmem lazım. . 7. Ben salıncağa binemem." dedi... . Sürekli yalan söylüyorsun. [6] tum. 5. Düş mekten ___ korkuyorum. Oysa ben çok dikkatli kayıyorum. 8. geç kalacaksın! / Lütfen. / Tamam anne. O lokantanın yemekleri iyi değil. Sadece kuşların ve böceklerin sesini dinledim. Sen de iyi görünüyorsun. 8.Harika.. Okuyalım. Küçük canavar se­ ni! Q] [9] . Yeni bir araba mı almayı düşünüyorsun? / Evet... Senin başarılı ol man 9. 1 saat araba yıkamak 25 dakika step yapmaya eşittir. Seni ancak şimdi anlam aya ___başladım. Sınav saat 8. 10. tamamlayalım ÇOCUKLAR yim.7. Nilgün : Maşallah. bizi doğadan uzaklaştırıyor. Her sabah yatağımı topla maktan __ nefret ediyorum. Yerleştirelim Kayak Yapmak Kayak yapmayı nem sever misiniz? Ben çok severim.30'da başlıyor. anne. Bu yüzden 5. 8.Tamam Hale. / Artık parasız kalmaktan bıktım. ben de ona yardım edeceğim. meye eşittir. Sonra görüşürüz [4] -Doğru. Teşekkürler. okula geç kalıyorum. Tatile gitmek istiyoruz. Hiç çalışmıyorsun.. ODTO'nün Fizik Bölümü'nde yüksek lisansa başlaya­ cağım. bu sabah erkenden yola çıktım.

Senden benim için de bir kahve almanı rica ediyorum/istiyorum. 14. □ [7] 4. Yabancı birinin bize sen demesine (de-!." dedi. 8. Genç adam arkadaşına "Beni bir daha arama. 4. istiyorum ama biraz utanıyorum. Sana "Beni dikkatle dinle. Uzmanlar insanlara “Günde en az altı saat uyuyun. canımızı sıkar." dedi." dedi. Her zaman gerçekleşmesi mümkün hayaller kurarız. 3. Niçin yurt dışına gidiyorsun? / Gitmek zorundayım. 5. Tamamlayalım 3. Yeniden yazalım 1. Az çalışıp. (sıçrat-) da bu 13. 3. Tamamlayalım 1. yani bir insanın hem az çalışması (çalış-) hem de çok para kazanm ası (kazan-) mümkün müdür? Başka bir örnek: Sabah evden çıktınız ama telefonunuzu evde unut­ tunuz. 6. Murat arkadaşına "Beni 10 dakika sonra ara. Arkadaşım (banal ona mektup yazmamı söyledi. 6.' diyor. 2. Mayosunu giyip havuza girdi. 2. 11. 11.yanıt . 2." diyor. 2.__.3." dedi. Müdür sekretere "Bana telefon bağlama. Murat'a arabasını oraya park etmemesini 4. 5. 11. Bazen de farkında olmadan kendi kendimizi kızdırırız. Görevli.1. mi? Cevabınız "hayır" değil mi? işte bu tür durumlarda şunu düşünün: Böyle bir aksilik. Ayşe Hanım oğluna "Kendine dikkat et. Uzmanlar bize "Mevsim geçişlerinde sağlığınıza dikkat edin. Görevli. küçük can sıkıcı olaylardandır. öğretmenim bana yabancı dilimi geliştirmek için kitap oku­ mutluluk kaynağı olarak görmeyi (gör-) deneyin. Ona beni beklemesini söyledim. Bize mutlaka Karadaniz'e gitmemizi ve balık yememizi söyledi. yağmurlu bir 10. Simdi karnım çok aç. 5. Kemal ödevini ya pm adan okula gitti. örneğin evli birinin hem eşiyle daha çok vakit S S İİlll1 ^ ____ (geçir-) istemesi (iste-). Yolunda giden her şeyi bir 12. Ona manavdan iki kilo elma almasını söyledim. Markete girip bir ekmek aldı. Çocuk babasına "Lütfen bu bisikleti al. 17. 1.ihtimal düşünce- fikir çok---sorun — 2. 8. 7. 3. Delikanlı gene kızdan onunla Doğru 1. Lokantayı arayıp akşam yemeği için rezarvasyon yaptırdı." diyor. Olmayacak şeyler isteyip sonra da onların gerçekleşmemesine (gerçekleş-) üzülürüz. Güneş gözlüğü tak m adan dışarıya çıktı. Bir kahve içje. Böyle bir durumda çoğumuz kendimize kızarız._____keyif yapalım. 8. Senden saatlerce bilgisayarın karşısında oturmamanı rica edi­ yorum/istiyorum. 8. Tamamlayalım. Resepsiyonist müşteriye "Formu doldurun. fazla 3b. □ 2. Genç adam arkadaşına onu bir daha aram am asını ______ söyledi.-Yeniden yazalım T. insanlara "sen" demek saygısızlıktır. 5." dedi. Anne çocuğuna "Bana bir daha yalan söyleme. 3." dedi." diyor. işaretleyelim Gün içinde birçok küçük şey bizi üzer. 16." diyorum. 7. Anne çocuğundan kendisine bir daha yalan söylememesini istedi. Biraz parkta yürü yüp __ rahatlamak istiyorum." dedi. 2. □ 0 3. Kütüphane görevlisi öğrenciye "Kimliğinizi gösterin. Senden bana bir daha yalan söylememeni rica ediyorum/isti­ yorum. öğretmen öğrencilerden gürültü yapmamalarını söyledi. milyonlarca olasılıktan biridir. öğretmen ona kızdı. Arka sıradakilerin yüksek sesle konuşm alarına (konuş-) kızıp sinemadan çıkabiliriz. 4. Gözleri rahatsız oldu. Hiç bu başarınızdan dolayı kendinizi kullamak. olasılık — >. Bugüne kadar pek çok kez telefonunuzu unutmadan çıktınız evden. O zaman yaşamınızdaki mamı söyledi. Beş kat çıkıp telefonunuzu alm an ız (al-) gerekiyor. 4." diyor. Yeniden yazalım 1. Ünite: Sağlıklı Bir Yaşam Çocuk babasından o bisikleti almaşım __ istedi." diyor. Murat b a n a ___ bu kitabı Ali'ye vermemi___ söyledi. Bir bara gijdip ___ bir şeyler içelim mi? 7." dedi. Sema kafeteryada bizi görüp yanımıza geldi. Yanlış [r] cevap— Ayşe Hanım oğlundan kendisine dikkat etmesini. Ayşe'ye evlenme teklifi ettin mi? / Hayır. / Ama bu çok zor. Senden yerdeki çöpleri toplamanı rica ediyorum/istiyorum. Hostes yolcuya "Kemerlerinizi bağlayın. sorunlara bir de bu düşüncelerle yaklaşın. 10. (kutla-) aklınıza geldi 9. Murat bana 'Bu kitabı Ali'ye ver. Delikanlı genç kıza "Benimle hemen evlen. öğrenci işlerine gidip kayıt yaptırdım. çok para kazanmak mümkündür. Işığı kapatıp uyudu. öğrenci öğretmene "Lütfen konuyu tekrar anlatın. hem daha çok para kazanm ak (kazan-) istemesi________üste-) olmayacak bir şeydir. Sigarayı bırakmak istiyorum. 2. Canım çok sıkıldı. 6. Sanem ve Tarık bütün gün hiç konuş madan oturdular. 3. M urafa "Arabanızı buraya park etmeyin..istedi. Doktorum bana "Yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırın.IRSnl - 9. 10. 15. işlerimizi bitirdik. Sağlığınız İçin 1. 9. Ama bir de şöyle düşünün. Bu iki isteğin aynı anda gerçekleşmesi (gerçekleş-). Tamamlayalım 1. Başarılarımızla mutlu olmayı öğrenmemiz gerek.> • problem yaşam— hayat vakit---k e z ---- zaman defa 11. sokakta birinin yanlışlıkla çarpıp özür dilemeden yürüyüp gitmesine __ (git-) sinirleniriz. henüz değil. Senden bana o kalemi vermeni rica ediyorum/istiyorum." diyor. 4. Televizyonda Ne Var? günde bir arabanın üzerimize çamur si0 zuması___. 5. Kitapları masaya koyup dışarıya çıktı. 10. istedi. hemen evlenmesini istedi. Bu bir iş gezisi. Bahçeye çıkıp çiçek topladık. 7. Yalnızca başka insanlar bizi kızdırır. Oğlum sütü çok sever. Uzmanlar insanlara günde en az altı saat u yu m a larını söy­ lüyor. Her akşam mutlaka sütünü iç jo_____uyur. 4. Doktorum bana yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırm amı söyledi." diyor. Sizden hastane içinde yüksek sesle konuşmamanızı rica ediyo­ rum/istiyorum.. Paketi açıp içinden hediyesini çıkardı. . Bu sabah evden birşey ye meden çıktım. öğrenciler sınavı bitirip sınıftan çıktı. □ [7] (Z1 □ 5. Bazı insanların kalabalık yerlerde sigara içmesi _______(iç-). 6.

ama sonra burada yaşa­ maya karar verdim.. Demet her zaman insanlarla gül erek___ konuşur. 10. Ayten eve kadar yürü m syip. işlerini zamanında \S\\wmeyerek büyük bir hata yapıyorsun. Bu yüzden hergün on kat merdiven in ip çık ıy o ru z _________ 12. Of! Bilgisayar yine takıldı! Artık bu bilgisayarı kaldırıp atmak_________ istiyorum. 2. 9.__ otobüse binmeyi tercih etti. 6. 9. kalabalığından kaçıpJmtiıılmak. 10. Ocağın altını kapatın. Filmi seyredip bize de anlatın.____daha enerjik olabiliriz. 11. 5. 2.. 6. asansöre biniyor.— konuşacağım. 2. Spor yapıp yemeklerime dikkat ederek kolayca eski formuma kavuştum. 6. Afiyet olsun! değiştirmeye karar verdi. 5. 3. 4. Bu da bize gös­ teriyor ki mutluluğu hem beden sağlığımıza hem de ruh sağlığımı­ za dikkat ederek yakalayabiliriz. 5. Anahtarımı alm a d a n __ evden çıkmışım. yanıtlayalım teklif ediyor. 7. Yağı ekle yip ha karıştırj£_ tencereye koyun. Bu bardağı kalemlik ol arak___ kullanmayı düşünüyorum. 3.servis yapın. Şoför kırmızı ışıkta durmayıp herkesin hayatını tehlikeye attı. Alper'e göre insanlar kendilerini çok fazla yormadan yaşamak istiyorlar. 10. 7. Bu akşam partiye gitmeyip____ evde oturacağım. £ alışveriş yapacağım. Ne kadar şımarık bir çocuk! Annesi o oyuncağı almadı diye bir saat­ tir ağlayıp zırlıyor_________ 14. O hiçbir şeyi önemsemez. 5. tamamlayalım YEMEK TARİFİ önce enginarları iyice yık a j® ^ ____ kurulayın. Cüzdanımı evde unut up dışarıya çıkmışım.. 8. Biraz daha ka­ rıştırın. Berna hayat tarzını değiştirip yeni bir 5. Hırsız genç'kızın çantasını kapj?________ kaçtı. Sen de bir şey ister misin7 2. 2. Yemek pişince dereotunu serpio. Küçük çocuk ağla yarak 4. 4. 4. 6. Spor yaparak. 2.2. Neyiniz Var? 12. Adam bu soğukta denize atlayıp yüzmeye başladı. Bu şehirden çok sıkıldım. Daha sonra üstüne patatesleri ekleyin. Buraları terk etmek. En son tuzu ekleyin. Kentin gürültüsünden. Yemeğimi yemeden uyuyacağım. 8. Ruh sağlığımızı korumak için ön­ celikle stresten uzak durmamız gerekiyor. trafiğinden. Ceketimi giy meden__ dışarıya çıktım. 7. Akşamları kitap oku yarak__ uyurum. 4. 6. Bu akşam evden cık mayıp iyice dinlenmek istiyorum. Bunun yanında sağlıklı fakat mutsuz pek çok insan var. birbirini sevip sayıyor 1... Alper iş yerinde merdivenlerden çıkmayıp 4.___geldim. Çünkü hasta olmamak için yaşam tarzını ve alışkanlıklarını 9. 3. 3. Yolun yarısın­ dan geri dönmek zorunda kaldım. Biraz da­ _ bezelyeyi koyun. Şemsiyemi almadan dışarıya çıkfım. . 8.. Bana 'Günaydın" demeden yanımdan geçti.. Sen benim en yakın arkadaşımdın ama aylardır beni arayıp sormuyorsun yanımıza geldi. 1. Ulaş doktora gitmeyip hayatını tehlikeye attı. Tamamlayalım 11. Hırsız bütün değerli eşyaları almış. başımı alıp gitmek. Bunun için yatıp kalkıp ____dua ediyorum. İşten sonra arkadaşlarla bir kafede otur«£_______ sohbet ettik. Ancak ocağın altını çok fazla açma ım d a n _ yeme­ ğinizi kısık ateşte pişirin. Okuyalım. iş yerimizdeki asansör bozuldu. Ayrıca kendimizi sorumluluklarımızın altında ezmeden yaşamak çok önemli. Ayşe kimseye haber vermeden evden çıktı. 8. 3. 9. Çocuklar şarkı söyleyerek yürüyorlar. tencerenin kapağını ka­ pat. 6. yaşama başlamak istiyor. Elif akşam yemeğini yiyip uyudu. 1. Sorunları büyütmeyip çözmeye çalışmak gerekiyor. Ankara'ya turist olarak. Çocuklar bütün gün evde yaramazlık yapmışlar. Hobilerimize. Akşam televizyon seyret meyip____ kitap okumayı tercih ediyorum. 6. 2. Sinan kütüphaneye gidip ders çalıştı. Bundan sonra insanların önünde s u s mayıp. yakın çevremize. 5. 7. Çok üşüdüm. 7. 11. Hey! Yine dalıp gittin ___________ ! Ne düşünüyorsun? 11. istiyorum. Evi Aoyupşoğam_m?km§— . Hafta sonu evde oturmayıp arkadaşımı ziyaret ettim.3. Berna işten eve arabayla geliyor. Bu akşam geç vakte kadar ders çalışmayıp erken yatacağım. 5. Kendisi hakkındaki kötü eleştirilere bile gülüp seçer ___________ t. Alper yerinden çok fazla kalkmadan çalışıyor. Strese Girmeyin 1. Tamamlayalım 10. Senelerdir görüşmeye görüşmeye birbirimizin yüzüne unuttuk. Bizimle vedalaşmadan iş yerinden ayrıldı. 3. Bu kadar parayı çok çalış arak biriktirdi. Alper ve Berna yemekten sonra beraber çay içip televizyon seyrediyorlar.^______ pişirin. 12. Sana çok kırgınım. 3. 8. Bu iş yerinde herkes çok iyi anlaşır. 9.Yağmurda ıslandım.3. işlerimi bitirj?______ arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. 4. Dinleyelim. 11. Diş temizliğime çok dikkat ederim. Markete gi dip . Kütüphaneye gidip bu konuyu araştıralım. Ayşe şarkı söyle yerek___ iş yapıyor. için küçük bir sahil kasabasına yerleşti. İş yerinden evime yürüyerek g id ip geliyorum ____ 10. Alper Berna'ya birlikte spor yapmayı 2. Karşımızdaki adam gülerek bize bakıyor. işaretleyelim. Çok yorgunum. Ellerini yıkamadan yemeğe başladı. Doğru Yanlış □ □ H 0 [7] □ [7] □ □ [7] 1. Küçük kız ağla yarak__ kazayı anlattı. üstüne havuçları karıştırın. Dün gece üzerimi M meden . Kendimize vakit ayırmamız gerek. Çok hastasın ama bir doktora gi\meyjp____ sağlığını tehlikeye atı­ yorsun. Kazadan hafif bir yarayla kurtuldum. Tamamlayalım 1. Yeniden yazalım SAĞLIK İÇİN Şüphesiz mutlu bir hayatın ilk şartı sağlıklı olmak. tamamlayalım 1. Havuçları ve patatesleri küçük küçük doğrayın. öğretmenden izin almadan sınıftan çıktı. Tamamlayalım Evdeki cam eşyaları kırıp dökmüşler ________ 13. sosyal hayatımıza yeterli zamanı ayırarak dengeli bir yaşam sürmemiz mümkün. Doğru beslenip gerekli fiziksel aktiviteleri yaparak sağlıklı olmak mümkün. insanları tanı madan onlar hakkında karar verme. Adam sinirle içeriye girdi ve herkese bağırıp çağırmaya başladı. 7. 5. uyudum. Çok üşüdüm. Geceleri dişlerimi fırçala m a d a n __yatmam. Tamamlayalım . Enginarları geniş bir tencereye diz İP_______ içlerine karışımı koyun. 4. Okuyalım. 3. Bir bardak su ekleyin.

banyo. Yani sabah yürüyüşüm çok keyifli olmadı. Kadın : Bir saniye bakayım.. Erkek : Peki. Çünkü kahve içmeden... 5. öğlene kadar menajerimle radyo ve konser programları hakkında konuşuruz.. kendime zaman ayırmayı tercih ederim. Böyle günlerde daha geç kalkarım. Bu arada yine bir iki bardak kahve içerim. Birden bir ses duydum.. Onlarla sohbet efderek yemek yemeyi çok severim. .. Aynı zamanda böyle günlerde tatlı.. 2. tamamlayalım birlikte öğle yemeği yiyoruz.. Sağlık Turizmi: kaplıca. Erkek : Opsiyonlu yerler de mi yok? Kadın : Kalmamış maalesef. 1. Bir taksiye bin ıp_______ eve döndüm. Ayın 2'sine kadar yer 4. Diyalog 1 Doğru Yanlış m □ 1. Erkek : Evet 4 Alışveriş Kadın : Hangi tarihte? Erkek : önümüzdeki 1 ay içinde bir hafta sonu düşünüyoruz.. Beypazarı için ücret 25 TL. orman. Bir daha onlarla görüş memesi için ona yalvardım. Yarım pansiyon Erkek : Telefonla rezervasyon yapabilir miyim? Kadın : Olur.. .. Bir de fiyatları öğrenebilir miyim? Kadın : Hafta sonu tek gece 2 kişilik oda fiyatı 180 TL. Yaklaşık bir saat sonra eve dönüp_ duşumu alırım. Erkek : Teşekkür ederim. koy. 10.. 1 Çay molası 3 2 Çevrede gezinti (tarihi evler ve çarşılar) öğle yemeği 5 Ankara'dan hareket Kadın : Kaç oda? Erkek : Dört. 6. Okuyalım. çok teşekkür ederim...1.. Otobüste sadece opsiyonlu yer kalmış. İşaretleyelim.. Aslında köpekleri severim.. cam . görünmüyor.. Tamamlayalım Bu sabah erkenden kalktım. 12.. Buna ulaşım... Bu yüzden markete yürüyemk____ gittim. vadi_________ 3. Hava çok güzeldi. İslam.. yürüyüş yaparım. dim: Artık yürüyerek markete giderken daha dikkatli olacağım. doğa yürüyüşü. öğlene kadar bütün işlerimi bitiufe ofisten ayrılırım.. Bu olaydan sonra karar ver­ DİYALOG 3 Kadın : Ay Işığı Turizm buyurun... Da­ ha sonra ya stüdyoya ya da radyo programına giderim. Yolda g ü le________o y n a ^ ______ yürü­ yordum. 8. Bizim bu işi zamanında bitir memiz içjn_ onun da bize yardım etmesi gerekiyor. Sonrasında profesyonel rehber eşliğinde çev­ reyi gezeceğiz. Daha sonra Beypazarı'na varıyoruz ve etrafı gezdikten sonra 15. iyi günler. Kadın : iyi günler.. Bir grup köpek havla yarak bana doğru geliyordu. 9. Benimle konuşmmıak içm. Otelde 1 ay kalmak istiyorlar.. sineeoe_______ kilise.____________ mavi yolculuk... Erkek : Programda müze ve ören yerleri girişi var mı? Kadın : Evet. Dört kişi için grup indirimi yok. Yarın için de yer yok.. şifa. Erkek : Peki yarın için? 3. Erkek : Dönüş ne zaman olacak? Kadın : 19. Erkek : Ben günlük turlarınızla ilgili bilgi almak istiyordum. Nereyi görmek istiyorsunuz? Erkek : Ankara'dayız. Müşteri günübirlik gezi düşünmüyor. Kadın : iyi günler. 7 Mart Pazar günü Beypazarı gezimiz var. . Kadın : iyi günler.telefonlarıma çıkmıyor. morina. 2. Bu işi başar mamam için hiçbir neden yok! Umutsuz olma.. şam saatinde Ankara'ya varacağız.. Yaklaşık bir saat sonra Ayaş'ta bir çay molası vereceğiz.. . yelken. sauna dahil. Erkek : iyi günler hanımefendi.13._ kendimi şımartırım.. Onu o halde gördüm ve ağla mamak için kendimi zor tuttum.. İyice dinlen meden yataktan çık­ mam. ... müze. Buraya seni gör mek için___ geldim.. Ak­ Ben sabah erken kalkarım. önce kahvemi ic ip gazetemi okurum.. Erkek : 12 yaş altı çocuklar için ayrı bir programınız var mı? Kadın : 12 yaş altı çocuklardan ücret almıyoruz. Genellikle vaktimi evde film izleyerek geçiririm. Daha sonra dışarıya çkıp. iki kişilik oda fiyatı hafta sonu 180 YTL m □ 4. Gezi ücretine rehberlik hizmeti dahil değil. önümüzdeki iki gün için yer yok. Erkek : Lütfen Kadın : Sabah sekizde Bahçelievler Kültür Merkezinden hareket ede­ ceğiz. öğretmen.30 Erkek : Teşekkürler. Gezi dönüşü ertesi gün akşam olacak... Yemekte Beypazarı'mn yöresel yi­ HOLYA'NIN BİR GÜNÜ yecekleri olacak. DİYALOG 2 Kadın : öz seyahat iyi günler.. 221 .. tedavi_______ Deniz Turizmi: yat. Daha sonra alışveriş yapacağız hep birlikte. Hamam... Çünkü markete g itjz_______kahvaltı için alışveriş yapmak istedim. □ □ □ E Doğru Yanlış m □ □ m Doğru Yanlış Diyalog 2 6.?. cips gibi yiyecekler yiyerek. Çünkü müzik dinleverefe yürümek beni çok rahatlatıyor. □ E 3. Ücrete hamam dahil değil. ama çok korktum ve hemen • koş arak___ taksi durağına gittim. plato. Gruplayalım İnanç Turizmi: din. Kadın : Buyurun.. liman dahs____________________________________ Yayla Turizmi: daS.. Ankara Üni­ versitesi Tömer'den. sıralayalım DİYALOG 1 Kadın : Papatya Termal iyi günler.. 7. 5. Ben Ankara'dan arıyorum. Oda rehberlik hizmetlerimize dahil. Günübirlik bir paket bu.. Ora­ ları gezeceğiz. ören yerleri girişi ve Hazırlan_g2_ ofisime giderim. Ankara'ya yakın yerlerle ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Elbette.. çamur.. Ünite: Yolculuk 12.. Hristivanhk Musevilik. Erkek : iyi günler. Hiçbir şey ye meden evden çıktım. öğrencilerimle birlikte bir hafta sonu gezisi düşünüyorum. Mutlaka birkaç fincan kahve içerim. çünkü sabahları çok iştahım olmaz... öğle yemeklerinde genellik­ le arkadaşlarımla buluşurum. 7.. öğrencileriyle hafta sonu tatili için otelden bilgi alıyor. öğle yemeği. hafta içi 150 TL... Orada çok sayıda tarihi ev ve çarşı var.. Nereye Gidelim? 1.. Erkek : Ben. Senin üzül memen için her şeyi yapacağım. Tamamlayalım Kadın : Maalesef yer yok. Kendimi savunma. Yürüyüş sırasında mutlaka kulaklıkla müzik dinlerim. plaj. Genellikle kahvaltı yapmadan evden çıkarım.kendimi ge­ lemem.. öğle yemeklerinde et ve salata yemeyi tercih ederim.. Diyalog 3 8. Alışveriş yap jp_______ marketten çıktım. için___bana fırsat vermiyorsun. Hafta içi iki gün çalışjnayıp.. Kızılcahamam'daki oteliniz ile ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Grup olarak mı geleceksiniz? rehberlik hizmeti dahil. Kadın : Elbette. körfez. Dilerseniz program hakkında bilgi verebilirim. Bu gece Adana otobüsünde yer var mı acaba? □ E □ m □ s 2.

Nasıl Gidelim? sı. Ailem için en uygun tatil yeri neresidir? d.9. 7. Saçlarımı boyatmak için / kuaföre gideceğim. Konuşma eserlerin fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyorsunuz ama ne yazık ki Yanıt: c 1. Konuşmacı sözlerine başla mak üzere Bu yaz. En uygun tatili seçebilmeniz için öncelikle. En avantajlı ulaşım aracı arabadır. 12. Yemek p\şmekJlz_er^. kürsüye geldi. Bir toplantıya katı \mak üzeı. Emre ile Gül evlen mek üzere belediyeye başvurdu. 3. Stresten uzaklaş mak için resim kursuna katıldım. Neleri seviyorlar. Ancak. nelerden rahatsız 14. 15. siniz? Yurt dışına mı çıkacaksınız? Yurt içinde mi kalacaksınız? Deniz 10. Biraz bekleyin. nasıl bir program yapmanız gerekiyor? Bizim bu konuda size birkaç 6. kazanan yarışmacılara ödül vermek üzere / toplandık. Otomobille ulaşımın da zorlukları vardır 2. 13. Acenteler. 12. örne­ ğin hangi otellerde akuapark bulunuyor? Nerede eğlence parkları. Çocuklarla ve yaşlılarla tatile çıkmak zordur. Lütfen on bir □ m 5. Burada. hemen birşeyler yiyelim. Doğru Yanlış m □ 5. Turizm acenteleri size uygun tatil önerileri m sunabilir. işaretleyelim. Sonra pişman olmamak için önce çok iyi düşünün. Süreniz dol mak üzere oluyorlar? Böylece kafanızda ortak bir fikir oluşacaktır. Otobüste ayakta kalmak 4. Ailemdeki herkes için en uygun tatili nasıl seçebilirim? □ b. camlı bölmede Kaşıkçı Elması'nı görmektesiniz. ailenizdeki çocuk­ ları ve yaşlıları da düşünmeniz gerekir. Uzun kuyruklarda sıra beklemek □ h 9. Bunun için seyahat acentelerinden de yardım alabilirsiniz. beni daha sonra ara. Daha sonra. Metro. 9. Açlıktan havil mak üzereyim . 10. öğle yemeği yemek için bir Doğru Yanlış E □ E □ 3. Tamamlayalım. Hangisinin yanıtı yok. Çocuklar okuma-yazmayı öğren mek_üzere_. Eş anlamlısını bulalım 8. ki bireylerin fikrini almanız gerekir. Minibüste yer bulmak otobüste yer etmek için l'i. Kursa YsMmamz için kayıt yaptırmanız gerekiyor. . kart başvuru­ sunda bulunmak için 3'ü tuşlayınız. toplanacak. uçak alana in mekjizere_ . 1. çoğunuz bu 6.e__ yarın Lizbon'a gidiyorum. Solunuzdaki yapı eski meclis bina­ 12. Otobüsün sıcak ya da soğuk olması h 5. tatilinizi iyi 12. yerleştirelim. 9. Beni bekleyin. işim bit meküzere^ . Daha iyi bir iş bulabil mekjçin ___ İngilizce öğreniyorum. dolduralım haneli hesap numaranızı tuşlayınız. Acenteler bana hangi konularda bilgi verebilir? [73 □ Şimdi Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde bulunmaktayız. Gülmemek için başka bir tara­ fa baktım.Gıda reyonumuzdaki mavi etiketli ürünlerimizden en az beş adet al­ manız ve faturanızla danışmadaki görevlilere başvurmanız gerekiyor. Peki. □ Türkiye iş Bankası interaktif telefon servisine hoş geldiniz. beraber gidelim. Uygun başlığı bulalım Yanıt: c 3. Jüri birinciyi sec mek üzere önerimiz var. Dağcılar dağa çıkmak için / malzemelerini hazırlıyor. verdi. 13. Konuşma Sayın misafirlerimiz şu an Ulus'tayız. ailenizle daha eğlenceli zaman geçirebilmeniz için___ . Ailede­ buradayım. işaretleyelim □ 1. Sana yardımcı ol maküzere_ riniz? Herşeyi tek tek düşünmeniz gerekir. Kendimi daha iyi hissetmek için / yoga yapıyorum. Konuşma .ona yardım edelim. En iyi kararı M&mesUçüı. nasıl bir yere gidecek­ 5. 11. 14... Eşleyelim 1. işaretleyelim 2. 2. Herkesin tatilde kendini rahat h is s e t t i iç in ____ 4. Tamamlayalım pek çok sahafı dolaştım. Teşekkür ederiz. işaretleyelim a. 7. □ m 4. 8. Durağın eve ya da işe yakınlığı m 3.3. Okuyalım. 5 yıldızlı otelleri mi yoksa pansiyonları mı tercih ede­ 11. m □ bulmaktan daha kolaydır 2.. çocuklar ve aile büyükleri var. Bu kitabı bulabil mek için Bunlar: 1. Konuşma 3. Dinlen mek üzere konferansa ara verdik. Başkalarının hataları yüzünden stres yaşamak □ 2. Çocukların uyu malan için onlara masal okuyorum. Meral sigarayı bırak mak üzere profesyonel yardım almaya karar organize etmek için sadece sizin düşünmeniz yetmez. mek istiyorsunuz ve ailenizde farklı yaş gruplarından insanlar. Metroya bin mek üzereyim . Arkadaşım merdivenden düştü. Raporları dosyalaması için / sekretere verdim. Karşıda özel bu bölümde fotoğraf çekmek yasak. 222 . Biliyorum.. en uygun yer ve otellerle ilgili size farklı önerilerde bulunabilir. 7. Okuyalım. Tatiliniz Nasıl Geçti? 2. 10. bir yere daha hızlı ulaşmak için uygun bir tercih olabilir. Bayram tatilinde yer ayırmaları için / otele telefon ettim. 4. hayvanat bahçeleri var? 6. 4.. 4. kampanyaları öğrenmeniz iyi olur. bir tatil yöresinde geçir­ 3. şifrenizi almak ya da değiştirmek için 2'yi. izin döneminizi ailenizle baş başa. Tüm aile bireylerini düşünerek tatil planı yapmak gerek. 12. Sonra tekrar buraya geleceksiniz.Affedersiniz. Hesabınızı kontrol sonraki durağımız orası olacak. 8. Doğum gününde anneme vermek üzere / bir çanta aldım. Tatil yeri ile ilgili bilgileri nerede bulabilirim? □ c. 1. Kemerlerinizi bağlayın. Bir iş toplantısına katılmak için / Fransa'ya gidiyoruz. Tam karşınızda da Ankara Kalesi var. Tatilde tüm aile bireylerinin mutlu olması m mümkündür. 4. ortak zevklerinize uygun tatili belirlemek için inter­ net siteleri veya gazetelerdeki tanıtımları. 16.2. Bütün bilgileri aldıktan sonra ailenizdeki diğer kişilerle birlikte ka­ rar verebilir ve bavullarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Otomobil çekilişine katılmak için ne yapmam gerekiyor? . kenarını mı ormanlık alanları mı tercih edeceksiniz? Konaklama için tatil köylerini mi. servis aracı / gelmek üzere. Lütfen değerli eşyalarınızı yanınıza alı­ nız. Bana problemlerini anlatabilirsin. Acele edin. 10. haydi sofraya gelin. Kaybolmamanız için / haritalarınızı yanınıza almanız gerek.

çünkü ___geçen 2. Çok çalışıyorum. 4. 7. 17. Kayak yapmayı çok seviyorum. Yarın işe gitmeyeceğim. Yeni bir araba almaya karar verdim. Biraz ara vermek istiyorum. bayram tatilinde Palandöken'e gitmeye ne der­ siniz? Uğur : Palandöken neresi__________________ _______________ ? : Erzurum'daki kayak merkezi. Kendimi iyi hissetmiyorum. [H Bu sebeple repm yapıyorum. kasada 2. Bu yaz yine Antalya'ya gitmek istiyoruz. 13. 2. o kadar da uzak değil. Aslı bu yemeği sevmez. Palandöken'i Uğur vaktim vardı. Bu raporu yarına kadar bitirmem lazım.. bımun için erken kalkmam gerekmiyor. Tamamlayalım 1._______________________________ __7 Uğur 5. Niçin oralara________ Bitmiyoruz / . \T\ Bu yüzden para biriktiriyorum. Çok üzgünüm. 3. Bu sene çok para biriktirmedim. [4] Çünkü maçı kaybettik. : Gerçekten güzelmiş. Konuşma □ Meclis binasında [£] otobüste 5. 2. m Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorum. İstanbul'dan uçağa bindikten iki buçuk saat sonra oradayız. Bu hafta kursa başladım. kahvaltı yapmadan evden çıkacağım. Eşleyelim 4. 16. Sizce de öyle detŞil mi / Selin : Hayır. 00 Bu sebeple sabaha kadar dinlenmeden çalışacağım. Konuşma □ Otomobil galerisinde □ danışmada □ gıda reyonunda H 1. Hiç param kalmadı. Hafta sonu geziye gidemedim. 6. ç ü nkü 0 otelde 4. Okuyalım. 6. Seninle sinemaya gelmiyorum. Ama. Bilge : Bence Palandöken çok uzak. eve gidip dinlen- . Selin Uğur çok yoruldum. tamamlayalım Selin 3. çünkü 3. bu yüzden tatile gide- □ sokakta □ radyoda meyeceğim. çünkü □ durakta kayak merkezine gidiyorum. Dün boş : Arkadaşlar. özel bir şirket bu tesisi yapmadan önce yoktu. [Q Çünkü üniversiteyi kazanmak istiyorum. Çok acelem var. Daha sonra otelden yer ayırtıp biletlerimizi alalım. bunun için kışın mutlaka □ kalede m Bu yüzden arkadaşlarımla buluşup si­ nemaya gittim. bunun için çok meşgulüm. Tamamlayalım 1. [2] Bu yüzden eve yürüyerek geldim. Serkan : Türkiye’deki en uzun kayak pisti buradaymış. çok modern 274 yataklı bir otel de varmış. Kilo vermek istiyorum. : Daha yakın kayak pistleri de var. Duymadın mı yoksa? görmeyi daha da çok istiyorum. buyüzdeıt mek istiyorum.15. 8. Konuşma □ Televizyonda 0 telefonda 1.. Serkan : Ben okuldaki arkadaşlarla konuştuktan sonra. Sezon da ka­ sımda başlayıp mayıs sonunda bitiyor. 4. çünkü________ _ çok hastaydım. 7 : Orada güzel bir otel var mıymış_______________________ ? Serkan : Tabii. 3. o ve|eteryan. Gidip hazırlık yapayım. Konuşma [3 Müzede □ sokakta □ fotoğrafçıda yaz orada çok güzel vakit geçirdik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful