>• Alfabeyle ilgili etkinliklere başlamadan önce tahtaya kısa bir
tanışma diyalogu yazıp bütün öğrencilerin bu diyaloğu kullana­
rak birbiriyle tanışmasını sağlayın. Yazdığınız tanışma diyalogu­
nun "nasılsın, nerelisin, memnun oldum" gibi soru ve ifadeler
içermemesine dikkat edin.

1 Tekrar edelim
>- önce alfabe kaydını dinletin.

4 Sözcükleri işaretleyelim
>- öğrencilerden sözcük grubunu dinlemelerini ve dinledikleri gru­
bun ardından söylenen sözcüğü bulmalarını isteyin. Dinlettiğiniz
her sözcük grubunun ardından öğrenciler yanıt verdikten sonra ay­
nı gruptaki sözcükleri siz de okuyun, öğrencilere bulmaları gere­
ken sözcükler ile diğer sözcüklerin söylenişleri arasındaki farkı
gösterin.

Aa

Bb

Cc

Çç

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

İi

Jj

Kl<

Ll

Mm

Nn

Oo

Öö

Pp

Rr

C/>
C/>

Ss

Tt

Uu

□ gün

□ yön

□ dön

1. □ un

□ ün

□ on

[7] ön

2. □ el

0 al

□ ol

□ öl

Yanıtlar

[3 dün

>■öğrenciler kaydı dinlerken siz de tahtaya harfleri teker teker
yazın ve sesli olarak okuyun. Sonra sırayla öğrencilere okutun.
Harfleri doğru sesletemeyen öğrencilerin, sesleri tekrar oku­
malarını isteyerek yanlışlarını düzeltin.

Vv

Üü

3. [3 son

□ sön

□ sun

□ sün

4. □ as

□ az

□ aş

□ aç

5. □ biz

□ Pis

□ buz

□ pus

5 Sıralayalım
> öğrencilerden, art arda seslendirilen sözcüklerin sırasını kutu­

Yy

cuklara yazmalarını isteyin. Ses kaydını iki kez dinletin.
Yanıtlar

2 Harflerin okunuşu
>- Alfabedeki harflerin adının aynı zamanda o harfin söylenişi
olduğunu açıklayın.

a

be

ce

çe

de

e

fe

yumuşak

ge

ge

he

I

i

je

ke

le

me

ne

0

ö

pe

re

se

şe

u

ü

ve

ye

ze

3 Sesleri yazalım
> öğrencilerden kayıttaki sesin hangisi olduğunu verilen kutu­
lara yazmalarını isteyin. Bu aşamada ünlü ve ünsüz sesler üze­
rinde durun. Kalın ve ince ünlüleri gösterin.
köpek

Yanıtlar

c

i

f

0

s

Ç

6 Sözcükleri bulalım, öğrenelim
ü

k

ş

y

S

ö

ünsüzler

ünlüler

B, C, Ç, D, F, G, Ğ,

A, E, 1, i, 0, ö, U, Ü

J, K, L, M, N, P, R,

kalın ünlüler:
a, ı, o, u

S, Ş, T, V, Y, Z
ince ünlüler:
e, i, ö, ü

S

► 5. etkinliğin ardından, tahtaya alfabedeki her ses için 3-5 sözcük
yazıp anlamlarını öğretin. Bu sözcüklerin, öğrencilerin sınıfta ya da ev­
de sık kullandıkları nesnelerin adı olmasına özen gösterin. Tahtaya
yazdığınız her ses için öğrencilerden, bildikleri sözcükleri isteyin. Bu ça­
lışmanın ardından "Bu sözcükleri öğrenelim" yönergesiyle verilen ku­
tuyu da kullanarak ay, gün ve mevsim adlarını öğretin.

Aylar:
• ocak • şubat • mart • nisan • mayıs • haziran • temmuz
* ağustos • eylül • ekim • kasım * aralık

Günler:
• pazartesi • salı • çarşamba • perşembe • cuma * cumartesi • pazar

Mevsimler:
* ilkbahar • yaz • sonbahar ♦kış

1 Rakamları öğrenelim

5 Telefonları yazalım

> Etkinliğe, tahtaya "Sayılar" yazarak başlayın, önce O'dan 10'a ka­
dar olan sayıları tabloyu kullanarak siz okuyun ve ardından öğren­
cilere okutun. Yazılışları tabloda verilmeyen sayılardan birkaçını ör­
nek olarak siz yapın ve diğerlerini öğrencilerin tahmin ederek söy­
lemelerini isteyin. Tabloyu bu çalışma ile tamamladıktan sonra, tah­
taya farklı sayılar yazarak öğrencilere okutun.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
on

11 on bir
12 on iki
20
30
40
50
60
70
80
90

yirmi
otuz
kırk
elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan

100 yüz
101 yüz bir
200
300
400
500
501
600

1000
1010
2000
iki yüz
2003
üç yüz
10.000
dört yüz
100.000
beş yüz
1.000.000
beş yüz bir
3.000.000
10.000.000
altı yüz
100.000.000
1.000.000.000

bin
bin on
iki bin
iki bin üç
on bin
yüz bin
bir milyon
üç milyon
on milyon
yüz milyon
bir milyar

2 Eşleştirelim
> öğrencilerden tabloda verilen rakamları, okunuşları ile eşleştir­
melerini isteyin.

Yanıtlar

> önce ses kaydını bir kez dinletin. Ardından; ikinci dinleme­
yi de kesmeden yapın ve öğrencilerden kaydı ikinci kez din­
lerken tabloyu doldurmalarını isteyin. Telefon numaralarını ya­
zamayan öğrenciler için 3. dinlemede, her numarayı fek tek
dinletin. Bu çalışmada öğrencilere ses kaydında geçen söz­
cüklerin anlamlarını da öğretin.
Yanıtlar Polis
itfaiye

110

İlk Yardım/Ambulans

112

Elektrik Arıza

186

Su Arıza

185

Doğalgaz Arıza

187

Jandarma

6 Tarihleri söyleyelim
> Önce tahtaya o günün tarihini yazın ve öğrencilerden oku­
malarını isteyin. Ardından aşağıdaki tarihleri okutun. Bu çalış­
mada öğrencilerden doğum günlerini ya da herkesçe bilinen
önemli günleri gösteren farklı tarihler söylemelerini de iste­
yebilirsiniz.
• 20.09.2005

* 12.11.1973

• 29.04.1998

* 01.01.1980

. 7 ---------- yedi
16---------- on altı
88---------- ► seksen sekiz
120--------- >► yüz yirmi
356--------- >- üç yüz elli altı
1598--------- ► bin beş yüz doksan sekiz
1998-— ----- ► bin dokuz yüz doksan sekiz
2002---------iki bin iki
2005-------- iki bin beş
5500— —----- beş bin beş yüz

3 Okunuşlarını yazalım

7 Soralım, yazalım
> öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Her öğrenciden arkadaşı­
nın telefon numarasını öğrenip kitaba yazmasını isteyin. Daha
sonra farklı gruplardan öğrencilere not ettikleri telefon numa­
ralarını söyletin. Bu çalışmada öğrencilere, telefon numarası
soran kolay bir soru kalıbı öğretin.
Adı Soyadı

Telefonu

8 Tamamlayalım

> Bu etkinlikte öğrenciler verilen rakamların okunuşlarını yazarken
onları sayıların yazımı İle ilgili yazım kuralları konusunda (her sayı
ifadesinin ayrı yazılması gibi) yönlendirin. Yanlışlarını düzeltin.
9

17

42

368

555

710

1984

>- öğrencilerden verilen sözcükleri çoğul ekleriyle tamamla­
malarını isteyin. Bu çalışma bittikten sonra "saat, harf" gibi sık
kullanılan sözcüklerden hareketle istisnalar üzerinde durun.
1. kitap lajL
2. kalem__
3. defter__
4. sınıf____
5. kuş____
6. pencere_

7. öğretmen.
8. bilgisayar
9. televizyon
10. masa___
11. saat____
12. harf_____

4 Telefonları söyleyelim
> Tahtaya birkaç telefon numarası yazın ve okuyun. Ardından öğ­
rencilerden aşağıdaki telefon numaralarının okunuşlarını söyleme­
lerini isteyin. Bu etkinlikte öğrencilerin dikkatini telefon numaiarının
rakam rakam değil de sayı öbekleri halinde [üç yüz yirm i beş - on
iki - on yedi gibi) söylendiğine çekin.
• 468 70 63
• 435 97 81
• 444 0 532

• 0 532 725 45 89
• 0 212 645 74 13
• 00 90 312 496 02 47

-İlEr)

ÇOĞULLUK
Ad
araba
ev
öğrenci
kapı
doktor
okul
gözlük

Ek

Ö rn e k le r

-1ar
-ler

arabalar
öğrenciler
doktorlar
okullar
kapılar
gözlükler
*evlar

İKÖJS

Yanıtlar
Sözcük Alanı

PolonyalIyım • ben de • benim adım • nerelisin • senin adın

• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözleri
• Ülke ve milliyet adları

Dilbilgisi
• _

Beceriler
• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözlerini doğru kulla­
nabilme
• Ülkesini, milliyetini, uyruğunu söyleyebilme; bunları
başkasına sorabilme

Nicole
Tamer
Nicole
Tamer
Nicole
Sibel
Nicole
Tamer
Nicole

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adımU\co\& Senin adtnnp?
: Tamer. Bu da arkadaşım Sibel.
: Memnun oldum.
: Ben
de memnun oldum.
: Tamer sen nerelisin_____ ?
: Türküm. Sen nerelisin?
: Polonvalıvım .

Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat
3 Fotoğraflarla eşleyelim
> öğrencilerden verilen eylemlerin yanındaki kutulara ilgili fotoğraf­
ların numaralarını yazmalarını isteyin. Fotoğrafta örneklendirilmeyen
"el sallamak - el sıkışmak - sarılmak' gibi eylemleri de öğretin.

Yanıtlar • öpüşmek
• tokalaşmak

ı

2

• kucaklaşmak
• selamlaşmak

4 Yerleştirelim, konuşalım

1 Dinleyelim, tekrar edelim

Selamlaşma ve Ayrılma

Tanışma

> Bu etkinlik için tahtayı, sütunlar, "sabah, öğle, akşam" ve "ge-

> Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya bir tanışma diyaloğu
yazın. Bu kez»oluşturduğunuz diyalogun "memnun oldum - na­
sılsın - nerelisin - iyi günler" gibi soru ve ifadeleri içermesine dik­
kat edin. Bu diyaloğu sınıftaki tüm öğrencilerle tek tek canlandı­
rın. Sonra ses kaydını bölmeden dinletin. Ardından ses kaydını
ikinci kez ve tümceleri bölerek dinletin. Her tümceyi farklı öğren­
cilere ya da aynı anda sınıftaki tüm öğrencilere tekrar ettirin.

Ses Kaydı
Olga
Mana
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adım Olga. Sizin adınız ne?
: Benim adım Maria.
: Memnun oldum.
: Ben de memnun oldum. Nasılsınız7
: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Nerelisiniz?
Ben BulgaristanlIyım. Siz nerelisiniz?
Ben Rusum.

2 Yerleştirelim, konuşalım

ce“yi gösterecek biçimde dört sütuna bölün. Her sütunu kendi için­
de ikiye bölerek sütunları "selamlaşmcf' ve "ayrılmcf' olarak işaret­
leyin. Kutudaki sözcüklerin anlamlarını, kullanıldığı zaman ve du­
rumları tahtada oluşturduğunuz tabloyu kullanarak öğretin. Daha
sonra sınıfı ikişerli gruplara ayırın ve öğrencilerden rolleri paylaşa­
rak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Bu çalışmada öğrencileri
ifadelerin birbirlerine uygunluğu konusunda yönlendirin. “Merhabd‘ ifadesine karşılık olarak bîr ayrılma sözü; "nasılsın" sorusu kar­
şısında bir selamlaşma ifadesi kullanmamaları konusunda uyarın.
Yanıtlar

merhaba • günaydın • iyi günler • iyi akşamlar • iyi geceler
görüşürüz • güle güle • hoşça kal • hoş geldiniz • hoş bulduk • selam
1

A: Merhaba /...

Ne haber?

B: İyiyim. Sen nasılsın?

A: Hoşçakal Murat,
sonra görüşürüz..
B: Görüşürüz /... .

2

Nasılsın Olga?
Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Hoşça kal / .. .

{f-,

> öğrencilerden önce boşlukları uygun sözcüklerle tamamla­
malarını isteyin. Ardından diyaloğu iki öğrenciye okutun, varsa
yanlışlarını düzeltin ve diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­
melerini isteyin.

20

3/4/7

A: Günaydın arkadaşlar!
B: Günaydın
.

Güle güle /...
A: Size iyi akşamlar
Yarın görüşürüz.
A: Buyurun Pınar Hanım. Hoş geldiniz B: Sana da iyi
B: Hos bulduk .
akşamlar.

benim adım iza. Ardın­ dan tablodaki bilgileri bir öğrenciye okutun. . yazalım > Etkinliğe öğrencilere "nereli" olduklarını sorarak başlayın.Ülke 5 Sıralayalım Milliyet Ülke Milliyet >. ben imelda! Singapurluyum. [3] Lena : Ben RomanyalIyım. • _________ nereli? _____________ nereli?____________ . . benim adım Maria.öğrencilerden verilen tümceleri düzgün bir diyalog oluşturacak • Afganistan AfganistanlI (Afgan) • İtalya Italyalı (Italyan) biçimde sıralamalarını isteyin. size de gibi ifa­ deler üzerinde durun.Ben Ahmed. Maria Isoanvah Toru Japon Claudia Alman __ Roberto halyah Virginia İngiltereli . Nereli? 6 Bir diyalog yazalım <^2 > 5. Siz nerelisiniz? 0 • Hindistan Hindistanlı (Hintli) • Irak Lena : Size de iyi günler. ispanyalıyım. verilen sözcüklerle bir tanışma veya selamlaşma diyalogu hazırlamalarını isteyin. İngiltereliyim.iyi günler. Daha sonra ses kaydını dinletip her tümce üze­ rinde ayrı ayrı durarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağ­ layın. . . 0 8 Dinleyelim. adım Virginia. Tüm gruplara diyaloglarını okutun. AlmanyalIyım. [Tö] İza : Memnun oldum. >. AfganistanlIyım. . benim adım da Lena. iyiyim.Merhaba. Nasılsınız? 0 iza : Teşekkür ederim. 00 • Kırgızistan Kırgızistanlı (Kırgız) ■Macaristan Macaristanlı (Macar) • Moğolistan Moğolistanlı (Moğol) • Pakistan PakistanlI • Peru Perulu • Polonya PolonyalI (Leh) Iraklı • Portekiz Portekizli • Ingiltere İngiltereli (İngiliz) • Rusya Rusyalı (Rus) • Iran iranlı • Sırbistan Sırbistanlı (Sırp) • Ispanya Ispanyalı (İspanyol) • Yunanistan YunanistanlI (Yunanlı. OD iza : Belçikalıyım. 7 Ülkesini ve milliyetini söyleyelim. Kaydı ikinci kez dinletin ve yanıtlarını kontrol ettirin. Ses Kaydı . öğren­ ciler diyalog oluştururken yazımla ilgili yanlışları kontrol ederek dü­ zeltin. dolduralım C° ) Kim.Selam. italyalıyım.Selam! Ben Roberfo. Yunan Lena : Merhaba. Son olarak birkaç ünlü kişinin nereli olduğunu sınıfa sorun ve her öğrenciden ünlü bir kişi belirlemesini ve sınıfa nereli olduğunu sor­ masını isteyin. benim adım da. etkinlik için oluşturduğunuz gruplardan. Ya siz? 0 Maradona nereli? Arjantinli .Ben Japonyalıyım.Merhaba. Daha sonra öğrenciler­ den sınıftaki arkadaşlarının adlarını yazma alanında "nereli?" söz­ cüklerinin önüne yazmalarını ve tümceleri tamamlamalarını isteyin. ya siz. Bu çalışmanın ardından ikişerli grup­ lar oluşturarak rolleri dağıtın ve diyalogu okutun. • _________ nereli? iza : iyi günler. . Bu aşamada yan­ lışları düzeltmeyin. • _________ nereli? Lena : Ben de memnun oldum. Bu aşamada ben de. Adım Toru. • Almanya AlmanyalI (Alman) • Japonya Japonyalı (Japon) • ABD Amerikalı (Amerikan) • Kanada KanadalI ■Kazakistan Kazakistanlı (Kazak)) • Arjantin Arjantinli • Belçika Belçikalı • Bulgaristan BulgaristanlI (Bulgar) • Filistin Filistinli Yanıtlar • Fransa Fransalı (Fransız) Lena : Ben de iyiyim. Siz nasılsınız? 0 iza : Merhaba. benim adım Claudia. Hoşçakalın. Uyrukları ve milli­ yetleri tabloda yer almayan öğrencilerle ilgili bilgileri tahtaya yazın.öğrencilere ses kaydını dinletin ve konuşan kişilerin nereli ol­ duğunu tabloya yazmalarını söyleyin. 0 _____________ nereli?____________ . sağolun. Farklı öğrencilere oluşturdukları tümceleri okutun.

A: Ahmed nereli______ ? B: AfganistanlI CAfsan) 2. etkinlikte doldurdukları tablodaki bilgileri kullanarak örnekteki gibi diyaloglar oluşturmalarını isteyin. An­ cak onları bu kez ülke adlarını değil. 1. A: ? 3. A: B: 5. .9 Yazalım. A: ? 4. A: 7. milliyet adlarını kullanmaları konusunda uyarın. 6. konuşalım > öğrencilerden fotoğrafları ve 8. A: 1 22 Imelda Virginia B: . A: B: .

Salon biraz küçük deRil mi? A Hayır bu salon yirmi beş metrekare. B: Teşekkür ederim. kendilerine soruluyorsa not­ larına göre yanıtlamalarını isteyin. Tahtaya. öğretmen kim?___ 10. gibi ad tümceleri üzerinde durun. Burası neresi ? Çocuk odası m ı ? >. bir yerin neresi olduğunu sor­ > Ses kaydını dinleterek öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. Beceriler Aylin İzmir güzel bir şehir mi? • Eşya. bulnlarl. Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 11 Dinleyelim. öğrenciler nerede? 7. yer. Hayır. şurası da banyo. Burası neresi? Antalya Aylin • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi) kim? Ayşen • SIRALAMA -(İ)ncİ • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi devaml -lylim. sözcükleri doğ­ ru boşluklara yazıp yazmadıklarını kontrol etmelerini isteyin. burası. Sizin adınız ne? . gibi örnek diyaloglar yazın ve öğrencileri gruplara ayırarak onlardan da ad tümcelerini kullanarak diyaloglar oluşturmalarını isteyin. bence burası büyük ve güzel bir ev. neresi. Bugün hava nasıl? . şurası. Evet. ne. Bugün ne?_______ 9. meslek adları • Niteleme sıfatları. yer ve kişilerin bir yerde bulunup bulunmadığını söyle­ yebilme/sorabilme • Sıralanış sözcüklerini doğru kullanabilme > öğrencilere ses kaydını dinleterek onlardan. . > öğrencilerden bu etkinlikte verilen tümceleri önce kendileri­ ne göre tamamlamalarını. Okul nerede?____ 8. yerleri.Bugün cumartesi mi? . Bu etkinlik için daha önceden. meslekleri gösteren fotoğraflar hazırlayın. 4. . tamamlayalım Yeni E v >• Ders kitabında yer alan etkinliklere başlamadan önce. konuşalım Hava güzel/soğuk. -(siniz. orası yatak odası. çeşitli eş­ Yanıtlar yaları. çok güzel bir fotoğraf. A işte ev burası. mayı ve yanıtlamayı öğretin. bugün cumartesi değil. -sin. İyi günler. şulnlar). Bugün nasılsınız?. Burası neresi?____ 10 Yerleştirelint. 12 Tamamlayalım. -IIEıi O İrlandalI bir turist. olnlarl. C ğj Fotoğraflar > Ses kaydını dinletmeden önce. . Yanlış seçilen sözcüklerle ilgili farklı örnekler kullanarak açık­ lama yapın. Kim bekar?_______ . Bu aşa­ mada yaptıkları yanlışları düzeltmeyin. Aylin Şurası da Antalya mı? Ayşen Orası Antalya değil. A Burası mutfak. orası adıllarını ve bu adılları kullana­ rak bir nesnenin ne.Evet hava soğuk/Hayır. sonra da soruları sınıfta kendi be­ lirleyecekleri kişilere sormalarını. yer ve kişilerin.Hayır. kim olduğunu söyleyebil­ me/sorabilme Ayşen Evet. Sorularınız için öncelikle sınıftaki eşya­ ları ve öğrencileri kullanın.Hava soğuk mu? 1. öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp "A" ve "B" rol­ lerini dağıtarak diyaloğu okumalarını isteyin. 2.-lyllz. Sonra öğrencilerden kutuda verilen sözcüklerle diyaloğu tamamlamaya çalışmalarını isteyin. Sınıf büyük/temiz/dolu/boş. diyalogda geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcükleri açıklayın. Nerelisiniz? ___ 3.-mİ soru sözcüğünün seçilmesi ile ilgili kuralları da anlattıktan sonra öğrencilerden yanlarında bulunan eşyaları ya da sizin dağı­ tacağınız görselleri kullanarak birbirlerine öğrettiğiniz adılları kulla­ narak sorular sormalarını ve yanıtlamalarını İsteyin. dinleyelim 5. > Adılların öğretimi ile ilgili çalışmalarınızın ardından. sıra sayı sıfatları Bu Aylin Ayşen Dilbilgisi . 6.Yanıtlar Sözcük Alanı ( bu • o • orası« şurası ♦şu • burası j • Eşya. • Eşya. çok güzel bir şehir. bir kişinin kim. hava soğuk değil. Bence küçük değil. adılların yeri­ ne ad koyarak.. İzmir. A li öğrenci/diplomat/Alman.

şu anda burada B: işte şurada. Bugün hava sıcak mı ? Hayır. B: Arka bahçedeler. Kütüphane burası _ m _ ? Evet. 10. yemek lezzetli . B: Hayır. -si) A: Merhaba.doktor Erol. szaafe rfeğ. postane değil. 13 Tamamlayalım > Bu çalışmadan önce öğrencilerin gerektiğinde kullanmaları için tahtaya soru ekinin seçimi ile ilgili kuralı yazın ve öğrenci­ lerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. mi ? Evet. Kalem nerede? Çantada. etkinliğe geçmeden önce tahtaya son olarak bu etkinlik­ teki 9 no'lu tümceyi yazın. Yanıtlar 1. doktor_______________ . Yemek lezzetli eğlenceli___ w» ? Hnyır konser kalabalık değil. O bir sözlük _jm L? Evet. Konser knlnhnlık 11. B: Birinci katta. Burası Esen Sokak mı? 0 Evet. :4 C. Bu kim7 [T] Müze Ulus'ta. 8.öğrenciler nerede? Okulda. > 15. Postane bu sokakta mı7 0 Evet. Bugün pazar 12. Şurası banka 4.0 Filiz Hanım mı7 [Tj Burası Funda Sokak. Çocuk hasta _m ı_? Evet. mı ? Hayır. Kızılay'da bir neresi? B: Burası Park Eczanesi. A: Mehmet Bey orada mı? Nerede acaba? B: Hayır. 8./ . Bu M urat (AH değili. A: Çocuklar nerede? > öğrencilerden soruları yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. gibi örnekler kullanarak tümce çiftlerinde odaklanılan bilginin farklı olduğunu gösterin. sınıf temiz________ 2. fotoğraflardaki kişilerin ne­ rede olduklarını sorup aldığınız yanıtları tahtaya yazın. öğretmen / doktor mesiyle ilgili kuralları anlatın. bu sokakta. A: ön bahçede mi. kinlik sonrasında 2 ve 8 no'lu soruları yanıtlarıyla birlikte tahta­ ya yazarak bu iki soru tümcesinin farkını açıklayın. A: Peki. 9. Sınıf temiz mi ? Evet. . 00 Evet. Odada değiller. 3. Kitap nerede? Masada. hasta 20. Bu et­ B: Merhaba. burası mutfak değil. A: Bu haritada. orası müze. kütüphane bu katta. Yanıtlar 1. o Filiz Hanım değil. mı ? Evet.7___ . o gözlük değil_____ 5. 14 Eşleyelim 15 Eşleyelim Nerede? > Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere. şg/b/r_________________ 14. 13. İleride. Burası postane mi? ? 17. / . m. Deniz soğuk »m ? Evet. burası ev değil_________ . Filiz Hanım o mu’ \ T\ Hayır.--' A: Pardon. O doktor mu ? Hayır. M urat bu lo değili. mü ? Evet. Parti eğlenceli _>m_? Evet. o doktor değil_____ . B: Altıncı katta. 4. İstanbul büyük 7. Erol öğretmen w» . Müze nerede? \ T\ Hayır. 5. Şerefe sgğ«fe . Burası sınıf Ikafeferya değili. 16. burası 18. orası B: Burası Kızılay. 2. A: Kafeterya nerede acaba? B: Bahçedeler. öğretmen o A li nerede? Evde. Teşekkür ederim. ? Hayır. park var. Daha son­ ra her diyaloğu bir öğrenciye okutarak o diyalogla ilgili fotoğrafı buldurun. 15. Burası ev Pazar <ieğ. w»' ? Hayır. A li öğretmen Idoktor değili. Bir sonraki adımda tahtaya yazdığı­ nız yanıt tümcelerine -mİ soru sözcüğünü ekleyerek bunları soru tümcesine dönüştürüp "evet/hayır" ile yanıtlayın ve 15. 10. burası Funda Sokak. A: öğrenci işleri nerede7 arka bahçede mi? Sınıf burası torası değili. Paris bir şehir mi ? Evet. J \ iyi günler. A: Kütüphane de birinci katta mı? öğretmen A li lErol değili. sözlük______ m u? Hayır. Burası mutfak mı? E l Hayır. ileride. Murat doktor mu ? Evet. etkinliğe geçin. orası 3. Şurası müze mi? 00 O özlem. 0 gözlük mü ? Hayır. A: Teşekkürler. 6. Filiz Hanım o. iki yüz metre değil. 7. Müdür Mine Hanım > Tahtaya yazdığınız örneklerden hareketle -DE ekinin biçimlen­ . Burası neresi? |U Hayır. solda. Açıklamanız­ da. öğrencilerin dikkatini tümcedeki -DE ekine çekin ve tahtaya aşağıdaki tümceleri veya benzerlerini yazın. İstanbul büyük . Güvenpark. 6. 9. o değil 19. burası neresi? A: Alo! iyi günler.

Halkla ilişkiler.2.15.. ... Daha sonra etkinlikteki tümcelerin her birini farklı bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Fotokopi odası nerede? Üçüncü katta .. 4 numaralı sınıf kaçıncı katta? İkinci katta 5. Kütüphane kaçıncı katta? mL ? 8..7. etkinliği uygulayın......DVD Kulüp Dil Kütüphanesi .eylemi) ile ilgili açıklamalarınızı yapın... Bu elbise pahalı 12.. KAT 2.. Bu sınıf kaçırıcı katta? Kafeterya kaçıncı katta? Burası kaçıncı sokak/cadde? gibi sorular yöneltin. yanıtlayalım > öğrencilere hiçbir açıklama yapmadan onlardan soruları ta­ belaya göre yanıtlamalarını isteyin.. ünitenin bu bölümüne kadar yaptığınız dilbilgisi açıklamalarını dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin. resim Diyalog 3: 1. öğrenciler sınıfta 10. 4. Sevgi bekar 3. KAT 6.. Ali sınıfta değil .16. 23 *Kitap nerede mi? kimde . resim Diyalog 2: 3. 6. öğrencilerden kartta verilen sözcüklerle örnekteki gibi tüm­ celer oluşturmalarını isteyin. resim Diyalog 4: 2. öğrenci işleri kaçıncı katta? Birinci katta .19. KAT Kantin Öğretim Elemanları Fotokopi Sınıflar 5. KAT Öğretim Elemanları Sınıflar 13.. Açıklamalarınızın ardından öğrencilere. kattayız. resim işSai | - jŞjTfy» — bu(nlar) ne şurası kim Şurası neresi? neresi Onlar kim ? değil Birinci/ikinci/. son I * Burada kalabalık? nerede Kitap nerede ? - *dörtüncü (bölüm) I Sınıflar 18.17 Tabelaya bakalım..14.. 19 numaralı sınıf nerede? Altıncı katta 25 . . 3. Kütüphane 1. * Burası kim ? Murat öğretmen mı Bu sözlük değil m i7 bir (ı)ncı dokuzuncu (ev) m ü dür 0 mi Murat öğretmen mi? yedi (i)nci yedinci (kat) kitap sözlük mu M ü d ü r o m u? dokuz uncu birin ci (sokak) Eiif Hanım yaşlı mü K ütüphane bu katta mı? d ö rt üncü altıncı (blok) kuş burada Kuş kafeste değil. Son olarak tahtaya Biz şim di kaçıncı kattayız? Yanıtlar Diyalog 1: 4.11.8 idare Amirliği Öğretim Elemanları Sınıflar 1..17 2. Açık­ lamalarınızı dilbilgisi kartını kullanarak özetleyin ve 18. m 16 Tamamlayalım > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce. tümcelerini veya kişi eki içeren başka tümceleri yazarak kişi ekleri ile özne konumunda bulunan adılların altını çizin ve haber kipi I/'.. özgür öğretmen 2 Orası.. ____ w ı_ mı Öğretim Elemanları Sınıflar 9. Kitaplar masa da ? 1.12 Yanıtlar 7. ? 11.bir sınıf.10. Yanıtlar mi 1. Kantin nerede? Dördüncü katta 6. tüm öğrencilere yanıtlarını okutun.. Hakan hasta mı ? 5.3. 20.. Sıralanış eklerini doğru kullanan öğrencilerin yanıtları­ nı tahtaya yazın ve bu tümcelerden hareketle eklerin seçilişi ile ilgili kuralları anlatın. Can Bey oda da mı 9..4 Öğrenci İşleri . 22.Okuma Salonu 1. kat ta . kafeterya„da_ Bugün cuma mı B irin c i katta __ ? ? 4.(İ)ncİ Örnekler Ek . 3 Orası TÖMER mi ? 4. Bu ne? ■ ... altı kaçıncı (kat) kütüphane kafeste Elif Hanım yaşlı değil mi? kaç sonuncu (durak) bu katta Onlar burada. 21.

kısa. Japon > Bu etkinlikteki tümcelerde geçen İrlandalI.com Adım Tolga. Kitaplar sen_^e________ mİ__ ? 5. benim adım Burak.. 19 Dinleyelim. Aysun Hanım bu şirkette müdür mü__? 8. İngiltereli. Siz nereli siniz ? 12. Kim öğretmen? Kim Hemşire? Lisa Diplomat mı? > Tabloyu yanlış dolduran öğrenciler için ses kaydını bir kez daha dinle­ tin ve bir öğrenciden sınıftaki kişiler hakkında ses kaydındakine benzer bir sözlü anlatım metni oluşturup sınıfa anlatmasını isteyin. Ali İrlandalI cleMil .«derini kullanarak benzer sıfatlar bulmalarını isteyin. (yirmi) yaşındavm? Avukata». e-posîa: e-posta adresim: Burak 2000@yahoo. vc<ş< .ic ve İs­ ve lıiL . soyadını. sözlü anlatım metni oluşturacak öğrenciden de bu bil­ gileri not etmesini isteyin. öğrer söylediği tüm sıfatları tahtaya yazın. Hemşire / Yanıtlar 20 Tamamlayalım ____ 1. O Japo~ S_rye mat. 6. Siz Alman mısınız? 3. Siz öğretmen misiniz? 4. Biz şimdi okul dayız .s n: nn. işaretleyelim Kimler Sınıfta? > Bu çalışmada öğrencilerden tabloyu. ben öğretmen sen çalışkan o doktor biz öğrenci -ız/-iz/-uz/-üz/-yiz/-yiz/-yuz/-yüz Biz öğretmeniz. Ben ve Öv­ gü ikizJz:. : -veya birkaç öğrenci belirleyip bu öğrenciler: s refın cr_.com. 30 (otuz) yaşında . nereli gibi sözcükle­ ri ek çözümlemesi yapmadan sözlükse! biçimler olarak öğretin. Zayıf//» bir gen.. ben evli değilim . Diğer öğrencilerden ce sez i . Kafeterya altıncı kati«________ mı__ ? 9. güze1 gibi bir ik.Hayır. Yemekte ne var? Biz çok açi^______ 11. bekarım_____ 10. değil -sm/-sin/-sün/-sün Sen öğrenci değilsin. . uzun boyluma? .corn . Pek yakışıklı değil im ama çok sempatik bir geniicim_. 20 26 (yirmi altı) yaşındaıam . Tahtaya her öğrenci ile ilgili uzun. Suriyeli. 13. uyruğunu/ülkesini ve mesle­ ğini söylemesini.com Merhaba! Ben Ezgi.. Daha sonra o<umc Serîni farklı öğrencilere okutup tamamlatın. Yakışıklı tanbullulara.HMHKMnNİ ' ■ ■ 1 ÜS -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben hastayım. okuma metninde geçecek sr da bulunmasına dikkat edin. Vlademir üniversitede öğrenci C 5-_ John öğretmen.Metinlerle ilgili çalışmalara başlamada-' önce. Ankara'da bir restoranda garsonum. Onlar doktor__ mu__? 7. e-posîa m: tolga79@yahoo.-. övgü daha sakin. e-posta adresimiz: ezgi0 6 @yahoo. Ben Nılgün. O A li mi? 18 Tamamlayalım ■ * öğretmen Fransız r 0 V\od''T rûscT T / Suriyeli ■f Diplomat ■r > Etkinlikte yer alan her bir tümceyi farklı bir öğrenciye okutun ve okuyan öğrenci öğrepcinin tümceyi uygun haber kipi eki ile tamamlamasını isteyin.com Nii_. Bu sınıfta beş öğrenci var. Suriyeli._gun@hotmail. . sıfat yazın.Siz evli m isiniz ? >. siz Ali -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Siz doktor musunuz? onlar hasta (-lar/-ler) * Onlar çalışkanlar. . Siz görevli m isiniz ? Sekin. ilk dinlemenin ardından birkaç öğren­ ciye tablodaki bilgilerle ilgili sorular yöneltin. Ben TÖMER'de öğrenci Haydi Tanışalım 2. ses kaydını ilk dinlemelerinde ta­ mamlamaya çalışmalarını isteyin. > Bu çalışmayı yapacak öğrenci sınıftaki kişilerle ilgili gerekli bilgilere sa­ hip değilse her öğrenciden adını. Merhaba. Ben çok hareketliyim . ovgu@hotmail. Usa Cransc : Umiko bir öğretmen. Tahtada oluşta nuz sıfat listesi içinde. Ahmet Bey siz m isiniz ? 14. bu da kardeşim Övgü.

24 Tamamlayalım, konuşalım

21 Kendimizi tanıtalım
> öğrencilerden, bir önceki etkinlikte tahtaya yazdığınız sıfatları da
kullanarak kendileriyle ilgili 20. etkinlikte verilenlere benzer bir pa­
ragraf oluşturmalarını isteyin. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafları
okutup yanlışlarını düzeltin.

ği

> Bu çalışma için önce ikişerli gruplar oluşturun. Her gruptan
diyalogları tamamlamalarını ve okumalarını isteyin. Aynı grup­
lardan diyalogları örnek alarak ve kendileri ile ilgili bilgileri kul­
lanarak benzer diyaloglar üretmelerini ve bu diyalogları can­
landırmalarını isteyin.
Yanıtlar

22 Yerleştirelim
> Verilen tümceleri tamamlatmaya başlamadan önce, tahtaya kişi
adıllarını ve adılla uyumlu kişi eklerini yazın, öğrencilerden gerekti­
ğinde tahtadaki bilgileri de kullanarak tümceleri uygun biçimde
tamamlamalarını isteyin.

A: Merhaba. Adınız, soyadınız lütfen.
B: Yüksel Kibar.
A: öğrenci m isiniz

7

Yanıtlar
B: Hayır, öğrenci

desilim

zayıfsın • lezzetli • Ingiliz • tenha
pahalı • çalışkanız • kolay • güzelsiniz
ılık • sakinim • öğretmen
Bence sen şişman değilsin, zayıfsın

A: Nerelisiniz_______________ ?
B: Türküm.

.

A: Evli misiniz?

Biz tembel değiliz, çalışkanız.
B: Evet, evliyim_____

Bugün hava sıcak değil, ılık .
Unda İtalyan değil, İngiliz .
Bugün sokaklar kalabalık değil, tenha
Sınav soruları zor mu, kolay

.

mı?

A: Burası

Ben sinirli değilim, her zaman çok sakinim .

neresi

acaba?

B: Burası Güneş Sokak.

8. Fatih öğrenci değil, öğretmen
A: Yeşil Sineması bu sokak ta

9. Bugün cok güzelsiniz
10. Yemek çok -lezzetli.

mı 7

B: Hayır, bu sokakta değil

İ l. Bu araba çok ucuz değil, pahalı.

A: Peki nerede?
B: ikinci Cadde'de.

23 Yerleştirelim

A: Teşekkürler.

> Bu etkinliğe öğrencilerden verilen ifadelerin anlamlarını sözlükle­
rinden bulmalarını isteyerek başlayın. Sonra her bir diyaloğu farklı
bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Diyalogları tamamlamak için
kullanılmayan ifadelerin hangi durumlarda kullanıldığını örnekleyen
durumlar yaratın.

B: Rica ederim.

A: Alo! Merhaba Can. Nasılsın

Yanıtlar

7

B: Merhaba Burak, iyiyim, sağol.

/
buyurun • geçmiş olsun • affedersiniz • rica ederim
l v teşekkürler * lütfen • afiyet olsun » sağol • bir şey değil

B: İstanbul'dayım.

1 ) A: Neyin var7 Hasta mısın? \
B: Evet, biraz ateşim var.
A: Geçmiş olsun ........

. 2 } A: Affedersiniz ,bu koltuk >
boş mu?

A: Şu anda neredesin...?

Bir kola lütfen
Tabii, buyurun

A: öyle mi? İstanbul nasıl?
B: Çok güzel. Orada hava nasıl____

Teşekkürler

B: Rica ederim/Rir

A: Burası bugün biraz soğuk.

B: Evet, boş.

27

> Açıklamalarınızın ardından diyalogu öğrencilere bir kez oku­
tun ve sorulan yanıtlamalarını isteyin.

Sözcük Alanı
• Eşya, yer, meslek adları

Dilbilgisi
• VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipii var, yok

Beceriler
• Herhangi bir nesnenin, kişinin, bir yerde bulunup bulun­
madığını söyleyebilme/sorabilme
• Nesnelerin ve kişilerin yerlerini, özelliklerini, niteliklerini söy­
leyebilme/sorabilme

Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat

> Bu alt ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce tahtayı iki
sütuna bölün ve sütunlardan birine "var" diğerine "yok" yazın. Daha
sonra ilgili sütunlara sınıfta olan ve olmayan eşya adlarını kullana­
rak,

Sınıfta sandalye var.

Manav : Hoş geldiniz.

Sınıfta televizyon var.

Müşteri : Hoş bulduk. Kiraz var mı?

Sınıfta öğrenciler var.

Manav : Evet, var. Kaç kilo?
Müşteri : 1 kilo lütfen.
Manav : Tabii.

Sınıfta bilgisayar yok.

Müşteri : Muz var mı?

Sınıfta yatak yok.

Manav : Hayır.

Sınıfta buzdolabı yok

Müşteri ; Peki, üzüm var mı?

gibi tümceler yazın ve "-DE ne var?' sorusunu sorabileceğiniz uygun

Manav : Maalesef, bugün üzüm de yok.

bir durum oluşturun (daha önceden hazırlayacağınız ve içinde fark-

Müşteri : Tamam, 1 kilo kiraz kaç lira7

: eşyaların bulunduğu bir çantayı sınıfa getirmek, öğrencilere pen­

cereden görünen sokakta/bahçede/... neler olduğunu sormak, öğ'enciler görmeden avucunuza bir şey alıp bunun ne olduğunu sor­
mak gibi). Aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Daha sonra bu tümcelere
soru eki ekleyerek evet/hayır soruları oluşturun. Sorulardan birkaçını
siz yanıtlayın, diğerlerinin yanıtını öğrencilerden isteyin.

1 Okuyalım, yanıtlayalım

Manav : 2 TL.
Müşteri : Buyurun, iyi günler.
Manav : Teşekkürler. Güle güle.

Yanıtlar

/ /

> Metni okutmadan önce görseli kullanarak öğrencilere manavda
neler olduğunu sorun ve tahtaya meyve sebze adlarını yazın. Bu
aşamada varoluş tümceleri ile ilgili açıklamalarınızı yapın.
> Ardından diyaloğu okutarak öğrencilerden sorulan yanıtlamaları­
nı isteyin.

Manavda kavun var mı?
Resimde patates var mı?
ya da

Sınıfta buzdolabı var mı?
Sınıfta kedi var mı?
gibi olumsuz yanıt gerektiren soru tümcelerinden hareketle soru
tümceleri ile ilgili kuralları verin.

Doğru

Yanlış

1. Manavda muz ve üzüm yok.

[7]

2. Manavda vişne var.

[7]

3. Bir kilo kiraz üç YTL.

[7]

1. Fotoğrafta elma var mı?
Hayır yok_____________________________________ _.
2. Fotoğrafta domates var mı?
Evet var

_____ ____________ ______ . ■
_____.

3. Fotoğrafta hangi meyveler var?
Armut, çilek, kiraz, ayva, erik, kivi, ananas, üzüm ... var
4. Fotoğrafta sebze var mı?
Evet v a r ______________________________ _________

:

.

26 Tamamlayalım, dinleyelim

27 Resme bakalım, tamamlayalım

Var mı? Yok mu?
>- öğrencilerden önce diyalogları tamamlamalarını, ardından da
ses kayıtlarını dinleyerek yanıtlarını kontrol etmelerini isteyin.

>- Bu etkinliğe varoluş tümcesi soruları ile değil; görseldeki
nesnelere dönük Bu ne? soruları ile başlayın, öğrenciler için
yeni olan sözcükleri tahtaya yazın. Görseldeki tüm nesneler
hakkında konuştuktan ve bu aşamaya kadar yaptığınız açık­
lamaları dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra, so­
rularla ilgili çalışmayı yaptırın.

Yanıtlar
1. Yerde

f 1)

V

A: Hoş geldiniz.
B: Hoş bulduk. Çorba
var

A: Evet, domates çorbası
var
B: Hmm... Tamam, iki çorba lütfen.

h a lı ve g ita r

2. Koltukta kitap

?

_var.

yok

3. Sehpada kitap/tabak,

_yok.

4. Sehpada bardak _

y

5. Pencere______ perde

vnr

6. Televizyonda

vnr

7. Kitaplıkta

yarışma

kitaplar______ var.

8. Vazoda
9. Sehpada

var

çiçek

gazete, tabak ve vazo vnr

10. Tabakta_______ meyve

vnr

11. Yerde

yok

kitap/gazete...

12. Sandalyede

var

kedi

13. Sandalyede gazete

yok

14. Odada buzdolabı/bilgisayar/...

yok

VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipi)
Ad

Ek

Ad

masa -da ne
oda
-de kim
market -ta yem ek
dolap
-te süt


'+
var

-

var, yok
7

Örnek

Dolapta yemek var mı?

mu

Masada ne var?
Odada kim yok?

*Markette süt değil.

28 Dinleyelim, işaretleyelim
____________________
A: Bu ayakkabı nasıl?
B: Fena değil ama 36 numara biraz küçük. 37 numara
var_______ mı
?
A: Hayır,___y ° k
. Yalnızca bu
B: Hmm... Peki, iyi günler.

numara var.

\

Diyaloglar
>- Etkinliğe başlamadan önce, tabloda verilen tümceleri tek
tek okuyarak öğrencilere art arda üç diyalog dinleyeceklerini,
verilen tümcelerin kaç numaralı diyalogda geçtiğini ses kaydı­
nı dinlerken tabloda işaretlemelerini isteyin.

29

Yanıtlar

2.
3.
1.
Diyalog Diyalog Diyalog
/

1. Şu anda yemekte.
2. Burası And Sokağı mı?

□ Hayır, burası bir oda.

3. iş Bankası bu sokakta mı?

□ Hayır, burada oda yok.

4. İyi günler, öğrenci işleri

/

nerede?

6. Bu binada kafeterya var mı?

[7] Evet, burası bir oda.
□ Evet, burası bir oda değil.

5. Alp Bey orada mı?

2. Burası, oda mı

3. Televizyon kapalı mı_____
□ Hayır, televizyon kapalı.

/
/

Gp Hayır, televizyon kapalı
□ Evet, televizyon açık.
□ Evet, televizyon değil.

29 Dinleyelim, bulalım
Hangi Oda?
► Bu çalışma için öğrencilerle görseller hakkında önceden ko­
nuşmayın. Yalnızca ses kaydını dinletmeden önce birkaç daki­
ka süresince görselleri incelemelerini isteyin. Ardından ses kay­
dını dinleterek öğrencilerden kayıtta tasvir edilen odayı bulma­
larını isteyin.

4. Kitaplıkta ne var_______
0 Kitaplıkta kitaplar var.
□ Kitaplık var.
□ Kitaplıkta kitap yok.
□ Kitaplıkta kitap değil.

31 Resme bakalım, yanıtlayalım
Ses Kaydı
Burası büyük ve güzel bir oda. Odada büyük bir sehpa var.
Sehpada bir vazo ve vazoda çiçekler var. Duvarda büyük bir
tablo ve resimler var. Kitaplıkta kitaplar var. Odada hiç san­
dalye yok. Televizyon açık. Bu odada koltuk ve halı da var.

> öğrencilerden resmi incelemelerini ve soruları yanıtlamalarını is­
teyin. Ardından soruları farklı öğrencilere sorun ve yanıtlarını değer­
lendirin.

V ' V

4

/ i

■ '

1 *‘ j

1

i‘

30 Dinleyelim, yazalım
> Öğrencilerden ses kaydını dinlemeden önce verilen seçenek­
leri okumalarını isteyin. Daha sonra kaydı dinletin ve soruları
boşluklara yazarak her soru için uygun yanıtın hangi seçenekte
verildiğini bulmalarını isteyin.

1. Burası ne?

5. Odada kaç sandalye var?

2. Burada yatak var mı?

6. Masada neler var?

3. Masada bardak var mı?

7. Havlu nerede?

4. Duvarda tablo var mı?

8. Duvarlarda neler var?

Yanıtlar
1. Odada televizyon var mı ?
0 Evet, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon değil.
□ Evet, odada televizyon yok.

cüzdan. çok şey var. Yeni sözcüklerin anlamını etkinliğin ardından verin. içinde neler var? . önce kendilerinin yanıtlamalarını. Dinleme etkinliğinden sonra ikişerli gruplar oluştura­ rak öğrencilerin arkadaşlarına cüzdanlarında/çantalarında neler ol­ duğunu sormalarını ve aldıkları yanıta göre 3 eşya adını söyleme­ lerini isteyin. anahtar. anlatalım Çantada Ne Var? Sınıfta > Bu çalışmada ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere sözcük­ > öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.Hayır. ayna. Ses Kaydı . işaretleyelim 33 Soralım. daha sonra diğer öğrenciye sormalarını ve kendilerine sorulduğunda notlarını kullanarak yanıtlamalarını isteyin. ilaç. Cep telefonu. Her öğrenciden.. ' .Kitap da var mı? .32 Dinleyelim. bu ne kadar büyük bir çanta...Her şey var.. soruları lerle ilgili açıklama yapmayın. gözlük. kitap yok ama küçük bir defter var. Daha sonra soruları birkaç öğrenciye siz yöneltin. mendil. kaset. □ 0 □ (3 [7] □ [7] Makyaj çantası Üaç Yüzük Cüzdan Ayna Parfüm Anahtar [7] [7] [7] □ □ [7] □ Kaset Defter Cep telefonu Sözlük Kitap Mendil Tarak > Bu çalışmanın ardından oluşturduğunuz grupları karşılıklı konuşma sayfalarına yönlendirin.Sibel. öğrenciler eksik yanıt verirse diğer öğrencilere söz vererek eksikleri tamamlatın. var? Eşyalar nerede? Sınıfta kimler var? Sınıfta kaç öğrenci var? . Sınıfta neler var? Sınıfta kaç masa / sandalye / . öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri duyarak belirlemelerini isteyin.

Aynı etkinliği B rolündeki öğrencilerin görselleri için de uygulayın. 32 Anlatalım. Burası ne? □ □ □ 2. B öğrencilerinden de. Duvarda neler var? □ □ 4. Parfümler nerede? □ □ □ □ 3. not alalım Burası Ne? Burası Ne? Doğru Yanlış 1. daha sonra da verilen so­ ruları sorarak hangilerine doğru yanıt aldıklarını işaretlemelerini isteyin. soralım. Burada pencere var mı? □ □ 4. soralım. kendilerine anlatılan görsel hakkında not­ lar almalarını ve kendilerine sorulacak soruları yanıtlarken bu notlardan yararlanmalarını isteyin. Burada ayna var mı? □ □ 5. not alalım Anlatalım. Burası ne? * □ □ 2. Bardaklar nerede? Doğtu Yanlış 1. Tencereler nerede? □ □ 6. Burada tabak var mı? □ 3.> Karşılıklı konuşma çalışması İçin A ve B öğrencilerini belirleyin ve öğrencilerden yalnızca kendi sayfasındaki görseli incelemeleri konu­ sunda uyarın ve A rolündeki öğrencilerden kendi sayfalarındaki görseli B rolündeki öğrencilere anlatmalarını. Çaydanlık kırmızı mı? □ □ 5. Küvet dolu mu? □ □ . Vazoda çiçek var mı? □ □ 6.

• Top oynuyor. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 2 Tamamlayalım. Bu çalışmayı ya­ parken öğrencilere "Ne yapıyor?' sorusunu da öğretin ve örnekle­ rinizi bu soruya uygun yanıtlarla diyalog biçiminde oluşturun. ED • Ders çalışıyor. m • Uyuyor. m • Şoför araba kullan iyor . S • Resim yapıyor. yaz. konuşma anı­ nı gösteren eylemleri. O gazete oku-yor O uyu-yor O yürü-yor gibi bağlayıcı ünlü gerektirmeyen ve son sesi ünlü daralmasına uğramayan eylemlerle kurulmuş şimdiki zaman tümceleri yaza­ rak öğrencilerin dikkatini -yor ekine çekin ve 2. nerede. Tümceleri tahtaya yazarken bağlayıcı ün­ lü ile ilgili yanlışları düzeltin. nasıl hangh Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) -(İ)yor • ŞİMDİKİ ZAMAN (resmi) -mEktE Beceriler • Konuşma anında gerçekleşen eylemi söyleyebilme / sorabilme • Hobiler. m • Turistler müzede gez iyor • öğrenci soru sor uyor. kışın vb. • öğrenci ders çalış iyor . • Gitar çalıyor.’ etkinliğe geçin. • Çocuk yüz üyor 1öğrenciler sınıfta otur uyor. □ biçiminde tahtaya yazın. örneklerinizin. Yanıtlar • Aşçı yemek pişir iyor . • Ali piyano çal iyon.fiil Fî 1 f «/ 1. 1öğretmen konuş u yo r. • Murat parkta koş uyor. m • Yağmur vağ iyo r . yazın. ÜH • Meyve suyu içiyor. iç-. düzenli olarak yinelenen eylemler hakkında bilgi verebilme/sorabilme • Zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Soru sözcüklerini doğru kullanabilme > Bu ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce öğrencilere "eylem'i tanıtın. alışkanlık gösteren eylemleri ve gelecek za­ man belirteçleriyle kullanıldığında gerçekleşmesi beklenen veya planlanan eylemleri içermesine ve hiç. Bunun için yürü-. O gül üyo r 33 .) • Soru sözcükleri [kim. söyleyelim > öğrencilerden tümceleri şimdiki zaman ekiyle tamamlamaları­ nı isteyip tümceleri farklı öğrencilere okutarak. Ardından tahtaya. Sonra­ ki aşamada dilbilgisi kartını kullanarak bu yapıyla ilgili bilgileri özetleyin ve 3. hiçbir ve asla gibi belirteç­ lerin bulunduğu olumsuz tümceler sunmasına dikkat edin. m • Cam siliyor. • O kahvaltı yapıyor^< 1Bebek uvuvor . Açıklamalarınız sırasında. • O mektup yazjyar. yarın.. Pişir-i-yor Yüz-ü-yor Yap-ı-yor Yanıtlar • Gazete okuyor. Ne Yapıyorsunuz? 1 Fotoğraflarla eşleyelim Sözcük Alanı • Zaman belirteçleri {bugün. > Bu çalışmanın ardından ders kitabındaki etkinlikleri uygulama­ ya başlayın ve öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak giriş fotoğ­ rafında örneklenen eylemleri ilgili tümcelerle eşleştirmelerini iste­ yin. koş-.. tekil kişi çekimiyle yazın. etkinliği uygulayın. alışkanlıklar. ne zaman.gibi eylem­ leri gösteren görseller kullanın veya bunları sınıfta gösterin. gösterdiğiniz her eylemi sınıftaki öğrencilerin adlarını özne ko­ numunda kullanarak 3. • Gülümsüyor. niçin. 0 • Fotoğraf çekiyor. otur-. Tahta­ ya. ne. • Satranç oynuyor. • Bilgisayar kullanıyor. Bağlayıcı ünlülerin altını çizin ve bu ör­ neklerden hareketle ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) ile ilgili açıklamaları­ nızı yapın. 1Uçak kalk iyor .

Bugün 14 6.ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) Eylem Adıl yürü uyu al gel gül git ben sen 0 biz siz onlar Zaman Eki — -yor -iyor -iyor -uyor -üyor -mı -mi -mu -mü ? Kişi Eki Ö rnekler mu -yum -sun -uz/-yuz -sunuz (lar) Ben geliyorum. Antalya__yazın 5. Bu konuşmalar sırasında. Ben postacıyım. 5 Soralım. Tüm öğrencilere metinlerini okutup şimdiki zaman eki ve belirteçlerle ilgili yan­ lışlarını düzeltin. söyleyelim > Daha sonra siz “öğretmenlik" ile ilgili örnek bir metin oluştu­ >. kahvaltı yapıyorum. Bazen o ülkelerde kalıyorum. Cumartesi ve 7. 6. Gençler klasik müzik ldinle-1 dinlemiyor t p0p Bir günün nasıl geçiyor? Sabahlan ne yapıyorsun? müzik Idirıle-I dinliyor öğlenleri ne yapıyorsun? 4. Ankara'da akşam hafta farklı ülkelere gidiyorum. Film saat kaçta lbaşla-} başlıyor ? 6 Bir meslek seçelim > Metinleri okumaya başlamadan önce. öğrencilerin. işim çok zevkli ve heye­ canlı. Çiçekler ilkbaharda acıyor. 2. Çok kışın 8. pazar çalışmıyorum. 9. Yeni insanlarla tanı­ şıyorum. kışın • yazın • ilkbaharda • sabah • akşam • öğle cumartesi • pazar • şubat • ocakta 1. Güzin çok güzel yemekler (pişlr-l Pişiriyor____ 7. İlkbaharda sık sık pikniğe tglt-l Ridiyorum/gidiyor/gidiyoruz Neler Yapıyorsun? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.Öğle____yemeği saat 12. ocakta gibi -DA ekiyle oluşturulan belirteçleri an­ latın ve öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları uygun belirteçlerle ta­ mamlamalarını İsteyin. Her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup yanlışlarını düzelterek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. televizyonda güzel bir film var. Her rup tahtaya yazın. yoruluyorum ama işimi çok seviyorum. söyleyelim > öğrencilerden. . Sen yürümüyorsun. . *Onlar gitiyorlar. Siz spor Iyap-} yapıyor musunuz? ? 8. 1998'de. öğle gibi belir­ teç olduğunda ek alan. çünkü vejetaryen. akşam gibi belirteç olarak kullanıl­ dığında bir değişime uğramayan sözcüklerle ilgili örnekler verip ilk­ baharda. okudukları me­ tinlere benzer bir metin yazmalarını isteyin. Sabahları çok erken kalkıyorum. Sonra sırasıyla metinleri okutun. 4 Yerleştirelim. insanlar genellikle kayak yapıyor. Tüm grup­ lardaki öğrencilerden. kısın 2. tümceleri -(ilyor ekiyle tamamlamalarını isteyin. Şubat__ Sevgililer Günü. Resimlerde gösterilen insanların mesleği ve o insan­ ların günlük aktiviteleri hakkında sorular sorun. Bebek hiç Iuyu-} uyumuyor t sanırım hasta. Bu zor bir iş.30'da. et lye-l yemiyor _ . Yanıtlar 1. Mektup dağıtıyorum. cok sıcak oluyor. Biz gülüyor muyuz? Biz almıyor muyuz? Siz uyuyorsunuz. sabah 4. Kış. resimler üzerinde 9. . Ankara'da oturuyo­ çok kar yağıyor. Bu etkinlik için öne çıkan beceri sözlü anlatım olduğundan. Her Yanıtlar 3. Farklı diller öğreniyorum. anlatalım 3 Tamamlayalım. Bu Ben pilotum. Bu nedenle hiç sıkılmıyorum. 0 . yaz.Bu çalışmada belirteçler üzerinde durun. Ardından da öğrencilerden kendi meslekle­ ri ile veya belirleyecekleri başka meslekle ilgili. gidiyorlar 3. metinlerde geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcük­ leri açıklayın. rum. Ben her gün meyve (ye-} yiyorum konuşun. aldıkları yanıtları olduğu gibi yazmalarını ya da sadece aldıkları notu okumalarını engelleyin. aldıkları yanıtları not etmelerini ve notlarını kullanarak bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Ali ve Lale yarın (evlen-} evleniyor mu___ ? Hafta sonlan ne yapıyorsun? 5. sabah. verilen soruları arkadaşlarına sormaları­ nı.

spordan ve danstan hoşlanıyor. Christoph bekar bir bankacı.— —— çok güzel eğlence yerleri var. Buz pateni yapıyor. sınıfın ortasına çağı­ rın. Yanıtlar Ahmet gölde yüzmüyor. Sınıfta kimiler) spor yapıyor? 4. Sarah'nın çok arkadaşı var. Sınıfta kimileri boş zamanlarında kitap okuyor? . Son­ Christoph evli. Bazı günler çok bahşiş alıyorum. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. hava burada genellikle . Her akşam dans kursuna gidiyor. Daha sonra öğrencilere notlarını değerlendirmeleri için birkaç dakika zaman verin ve kutu içindeki soruları farklı öğrencilere sorun. Her gün müşterilere servis yapıyorum. Evli. yanıtlayalım Kim. Rio'da herkes dan­ sı çok seviyor.. yorum. Sınıfta kimiler) alışverişte Türkçe konuşmuyor? 5. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor ama ben yüzmüyorum. soğuk oluyor . Ses Kaydı Ahmet Moskova Ü niversitesinde öğrenci. Bazen tek başına kareoke barlarına gidiyor ve eğleniyor. Kışın arkadaşlarıyla gölde yüzü­ yor ve buz pateni yapıyor. 1. tümcedeki bilginin doğru olup olmadığını tartışma­ sını isteyin. N eler Yapıyor? > Bu etkinlik için sınıftaki tüm öğrencileri. Tokyo'da — ---------. kında sorular sorun. Rio'da yaşıyor. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum 2. öğrencilerden okuma metinlerini sessiz oku­ malarını ve boşlukları doldurmaya çalışmalarını isteyin. Ardından birkaç öğrenciye metinleri okutun. Hafta sonu çalışmı­ ► özetleri bir öğrenciye tümce tümce okutun ve her tümcenin ar­ dından sınıfın. Ben. örneğin. çünkü kış çok uzun sürüyor. başkent Tokyo'da yaşı­ yorum. Türk yemekleri yiyor musunuz? 3. Yanıtları yazmalarına yardım edin.. O Tokyo'da çalışıyor. Rus D ili ve Edebiyatı bölü­ münde okuyor.. benim ülkemden çok farklı. Alışverişte Türkçe konuşuyor musunuz? 5. öğrencilere fotoğraflar hak­ yok.. Rusya. Kareoke barlarına arkadaşlarıyla gidiyor. 5-10 dakikalık bir süre içinde. Ama orada hiç arkadaşı 7 Dinleyelim . sadece buz pateni yapıyorum . 9 Soralım. Sınıfta kimiler! hiç Türk yemeği yemiyor? Sarah Japonya'da b ir okulda İngi­ lizce öğretiyor Japonya çok büyük ve modern bir ülke. Tokyo çok kalabalık bir şe­ hir: Burada hayat çok hızlı ve in­ sanlar çok çalışıyorlar. ra öğrencilere yanıtlarını kontrol etmeleri için ses kaydını dinletin. Ayda kaç kez sinemaya gidiyorsunuz? Christoph Rio'da yaşıyor. Sınıfta en çok kim sinemaya gidiyor? 2. Bence Brezilya harika bir ülke. En geç kim kalkıyor? 6. Sabahları saat kaçta kalkıyorsunuz? 6. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum . verilen soruları diğer öğrenci­ lere sormalarını ve yanıtları not etmelerini isteyin. Christoph da hafta sonları dans kursuna gidiyor. tamamlayalım Farklı Ülkelerde > Bu çalışmaya hazırlık aşamasında. Ahmet Moskova'da oturuyor. Orada b ir bankada çalışıyor. orada çok eğleniyoruz 3. Spor yapıyor musunuz? 4.8 Düzeltelim A . Bu­ rada mevsim her zaman yaz.*' Ben bir restoranda garsonum. Burada insanlar eğlenceden. Biz sık sık kareoke barlarına gidiyoruz. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? 1. Bre­ zilya'da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. Sarah öğretmen.. Boşluklara yazdıkları sözcükle­ rin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili bir açıklama yapmayın.

f " 'W ben sen 0 biz siz onlar Yanıtlar Çalış uyu al gel otur bil -ma -me -makta -mekte mı mi -yım / -yim -sın / -sin -yız / -yiz -siniz / -siniz (-lar / -ler) 1. 4. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmakta_____ 3. A: Film nicin/neden başlıyor? B: Yarım saat sonra başlıyor. 3. B: Çünkü aç değilim. A: Niçin/Neden yemiyorsun? niçin/neden hiç gülmüyorsun? B: Çünkü hastayım. B: Murat çok hızlı konuşuyor. Bu tümcelerin. B: Hafta sonu geliyoruz. A: Murat 7. istiyorsunuz? B: 1 paket makarna istiyorum. Onlar almaktalar. 2. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılıyor. B: Çünkü Türkçe bilmiyor. B: Çay içiyorum. Biz gelmekteyiz... *Siz çahşmekte misiniz? . UNİCEF çocuk hakları. 11 Tamamlayalım. Türkiye’ye en çok Avrupa ülkelerinden tıırist gelmekte 36 Ben bilmekteyim. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapıyor. A: 0 ne zaman 9.Tahtaya. öğrencilerin dikkatini. A: Hangi_______ kazak daha güzel? konuşuyor? nasıl B: Beyaz kazak. soruların yanıtı olan öbeklerin altını çizerek tahta­ ya yazın. yanıt tümcesinde farklı öbeklere odaklandığına çekin ve öğrencilere sırayla ver­ ilen tümcelerdeki boşlukları tamamlatın. A: Hangi_______mevsimde tatil yapıyorsunuz? __________içiyorsun? B: Yazın tatil yapıyoruz. Daha sonra yazdığınız tümcelerdeki -İliyor eklerini silerek yerine -mEktE ekini yazın ve bu ekin kullanıldığı durumlarla ilgili bilgi verip dilbilgisi açıklamalarınızı yapın. öğrencilerin verdiği yanıtları da. Sen uyumakta mısın? 0 oturmamakta.. Türkiye'ye en çok Avrupa ülkelerinden turist geliyor. A: 6. > Sonra da dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmasını yaptırıp. Yanıtlar ne • nasıl • niçin • neden • hangi • ne zaman 1. A: Sen bugün 5. verilen tümceleri -mEktE ekiyle yeniden yazmalarını isteyin..10 Yerleştirelim >. farklı soru sözcüklerinin. yeniden yazalım Bunları Biliyor musunuz? >■Bu bölüme giriş olarak tahtaya şimdiki zamanlı tümceler yazın.. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılmakta 2. daha sonra -mEktE ekinin de kullanılabileceği ansiklope­ dik bilgiler içeren türden tümceler olmasına dikkat edin. Nerede oturuyorsun? Ders ne zaman bitiyor? Şimdi ne yapıyorsun? Ben nasıl konuşuyorum? gibi ne soruları yazın ve soru sözcüklerinin altını çizin. A: Ankara'ya__ ne zaman geliyorsunuz? 8. A: Hoş geldiniz. UNİCEF çocuk baklan.__ konuşmuyor? ne . 10.

-DEn gibi sorular yöneltin. çoktan bir metropol. Büerden simit.. Bebek' *Kadın parkta gidiyor. • DURUM (yönelme. 13.. eylemin gerekçeleştiği yeri gösterdiğini belirtin.Bu etkinliğe. çiçekçilerden çiçek alı- Beceriler B oğaz'da tura çıkıyoruz. yönelme ekinin ey­ park lem için bitiş noktası. Bir zi görem iyorum . -DEn) vapurlara biniyoruz. Ö ğretm en öğrenciye soru soruyor. telefonlarda konuşuyoruz. A caba siz şim - • Hobi ve alışkanlıklar konusunda bilgi verebilme/soru sora­ eredesiniz? Nereden nereye gi- bilme rsunuz? Ne yapıyorsunuz? Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat 12 Okuyalım. Kalma durumunu açıklarken ilk ünitede öğrettiği­ niz koşaç tümcelerine de göndermede bulunun ve -DE ekinin bir Ö ğrenciler sınıfa giriyor. Kadın ve erkek nerede yürüyor? öğretmen nerede ders anlatıyor? öğretmen kime ders anlatıyor? Kadın kimden/nereden sim it alıyor? İnsanlar neye biniyor? -ly)E. Dilbilgisi başlıyor. büyük ve kalabalık bir şehir. çıkma durumunun başlangıç noktası göster­ diğini vurgulayın. bir öğrenciye sesli okutun. Otobüslere. çıkma durumu ekinin kaynak gösterdiği durumları örnekleyen tümcelerle bu eklerin diğer işlevleri üzerinde durun. işaretleyelim / / >.ŞEHİR UYANIYOR Sözcük Alanı Herkese g ü naydın1 iyi sabahlar! • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Burası İstanbul'un Sesi Radyosu. kalma. Açıklamalarınızda öncelikle hareket öğrenci -d a/-d e/-ta /-te bildiren eylemlerle kurulan tümceleri kullanarak. -DE. M ilyonlarca insan. verilen fotoğrafların metinde hangi sırayla geçtiğini fotoğrafların üzerinde bulunan kutucuklara yazmalarını isteyin ve öğrencilere. 37 . Daha sonra. İs­ • Eylemler tanbul. çıkmal -(y)E. kalma ve çıkma durumuy­ i-. Bu şehirde hayat erken Görüyorum. market Oya marketten geliyor. Aldığınız yanıtları tahtaya yazıp altını çizdiğiniz durum eklerinden yola çıkarak yönelme. yönel­ me durumu ekinin hedef. okul Ayşe Bebek'te oturuyor. metni önce tüm öğrencilere sessiz. Burası neresi? Bu kim? O ne iş yapıyor? O neler yapıyor? Fotoğrafta neler var? Fotoğrafta kim ler var? gibi sorular sorarak başlayın. Ardından. 13 Yerleştirelim > Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından öğrencilerden durum ekiyle verilen adların birlikte kullanılabileceği eylemleri kutucuk­ lara yazmalarını isteyiniz. yönünü. -DE. sahil- • Gerçekleştirilen eylemin yerini. Daha sonra sınıfa.. kaynağını yürüyoruz. Yeni sözcükleri açıklayıp metni bir kez de siz okuyun. Sınıflarda ders veri- durum eklerini doğru kullanarak söyleyebilme/sorabilme .1 w sınıf -a/-e/-ya/-ye la ilgili açıklamalarınızı yapın. etkinliğe geçmeden önce dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırarak açıklamalarınızı özetleyin. hedefini. -dan/-den/-tan /-ten Ö ğretm en okuldan eve yürüyor. öğrencilere fotoğrafla ilgili.

j koşmak . dinlenm ek ders çalışmak TV seyretm ek to p oynam ak ilaSBİaiMaL iİM$S«îBMfaE -.Yanıtlar korkmak • oturmak • çıkmak • gitmek • koşmak • hoşlanmak • dinlenmek • girmek • binmek • ders çalışmak TV seyretmek • ayrılmak • nefret etmek • top oynamak • yürümek • sıkılmak örnek: hoşlanmak nefret dmek çıkmak sıkılmak korkmak oturmak _______ . Oluşturdukları tümceleri sırayla okutun.r - korkm ak oturm ak hoşlanmak n e fre t etm ek . resimlere bakarak yanıt tümcelerindeki boşlukları doldurmalarını isteyin ama onlara resim ve tümceleri incelemeleri için süre de verin. dinlenm ek ders çalışmak ' to p oynam ak 1yürüm ek 14 Tam amlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. m ne yapıyor? . Nereden geliyorsun? İspanya 'dan/Madrid'den geliyorum. Türkçeyi nerede öğreniyorsun? TÖMER'de________öğreniyorum O nereye gidiyor? Tatile/Denize ' Sıra kimde? Sıra bencle gidiyor.

. ameliyatlar. metinde geçen Boncuktan kolyeler. sokakta pek çok sorun var. bilezikler yapıyorum. Dağcılık □ • Maket □ mutsuz bir insan değilim. işten eve gidiyoruz ve bu hayattan hiç hoşlanmıyoruz.15 İşaretleyelim. Dans □ • Bilgisayar □ Bence hobiler insana pozitif enerji veriyor..ş > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. anlatalım HOBİLER Günümüzde hayat zor. □ s 3. zirve gibi. Evde. Her gün. Daha sonra öğrencilerden hobilerini işaretleme­ lerini ve tahtaya yazdığınız sözcükleri de kullanarak hobileri hakkında bilgi vermelerini isteyin. Evden işe. □ 0 2. Bir başka arka­ daşım ise evde bulmacalar hazırlıyor. paraşüt. Diğer: Bir hobi bulmak hiç zor değil.. 39 . Daha aktif bir hobi mi istiyorsunuz? Dans. tümcelerini tahtaya yazın ve -DEn ekinin bu tümcelerdeki işlevi üzerinde durun. antikalar. Bir hobiniz var mı? Nedir? Bu hobinizle ilg ili neler yapıyorsunuz? gibi sorular sorun. Hobiler hayata renk veriyor. müzik. Ben bir doktorum. öğrencilerin ürettiği ve okutacağınız metinde de geçen sözcükleri içeren tümceleri tahtaya yazın. ağaçlara.problem hayat - -► yaşam hareketli 16 İşaretleyelim. spor. verilen sözcüklerle aynı kavram alanı içinde yer alan söz­ cükler yazın. kamp. Çünkü bir hobim var: fotoğrafçılık! işten Fotoğrafçılık □ o Koleksiyon □ sonra sokaklarda geziyorum ve insanlara. raporlar.. Müzik □ • El sanatları □ çiçeklere bakıyorum. Fotoğrafçılık pahalı bir hobidir. kendi etkinlikleri ile ilgili önce söz­ cükler. seramik. Dağcılık: tırmanış. etkinliğe geçmeden önce. hayat daha renkli geçi­ Resim □ 8 Yemek yapmak □ Hastalar. İpek kumaşlardan küçük yastıklar yapıyorum. dinleyelim Nurten Hanım’m Hobisi var mı? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metindeki boş­ lukları uygun durum ekleriyle tamamlamaya çalışmalarını iste­ yin. Bütün gün çalışıyorum ama sinirli. çadır. her yerde fotoğraflar çekiyorum. küpeler. hayvanlara. Doktor dağcılık da yapıyor. e! işleri. alternatif □ -»*■ seçenek gezmek - dolaşmak aktif---- İÜ sorun - -». gürültüden ve daha pek çok şey­ den şikayet ediyoruz. Mesela bir doktor arkadaşım amatör bir dağcı. □ > Metni okutmadan önce öğrencilere. Hafta sonlan dağa tırmanıyor ve dağda kamp yapıyor. Yeni sözcükleri açıklayıp ilgili etkinliği uygulayın. Doktor mesleğini çok seviyor. işte. Her sabah saat beşte hastaneye gidiyorum. 18. koleksiyonlar. Sonra metni birkaç öğrenciye okutun. Hobileri verilen listede bu­ lunmayan öğrencilerden. m 4. Ama daha eğ­ lenceli ve stressiz bir hayat mümkün! /Ç. tırmanmak. Hepimiz trafikten. eşleyelim Yanıtlar Doğru Yanlış 1. sonra da tümceler isteyin. Ardından yeni sözcükleri açıklayıp ses kaydını dinleterek ya­ nıtlarını kontrol etmelerini isteyin. Sizin de böyle bir hobiniz 17 Tamamlayalım. kalabalıktan. Günler monoton geçiyor. yor.. sörf. birçok alternatif var: resim. motosiklet..

Hergün temizlik yapıyorum. heykeller yapıyor. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları ko­ nusunda yönlendirin. Onlar bu yastık. Hangi sporları yapıyorsun? 4. bitkilerden ilaç yapıyor. Şarap---------- üzümden yapıyoruz. Ne gibi hobilerin var? Adi: Yaşı: işi: Mesleği: iş Yeri: Okulu: Hobileri: 20 Yerleştirelim Benim adım Nurten. Işıktan gözlerim kamaştı. 3 Gürültüden başım ağrıyor. . Kursla____ Yanıtlar boncuk tan___kolyeler. Cam----------- Kumdan yapıyoruz. Ev hanımıyım. kumaşlardan • tahtadan • kumdan • açlıktan 1. 8. küpeler yapıyorum. ? Kağıttan uçak yapmak cok kolay. Sanatçılar her yaz bu sahilde kumdan. bilezikler. 4 Eski kumaşlardan yeni elbiseler vapıvoruz. anlatalım kolyeler yapıyor. 9 Masallarda krallar 10 Dedem 19 Öğrenelim. Kaç yaşındasın? yorsun? 2. > öğrencilerden tümceleri kutudaki sözcüklerle tamamlama­ larını isteyin. buzdan 7 Arılar çiçeklerden bal yapıyorlar. 13. Hangi yemekleri seviyor­ musun? 3. Nerede çalışıyorsun / okuyor­ sun? 7. içecek adlarıyla di­ ğer maddeleri. okuyor 6. 1S Petrol şirketleri artık buğdaydan benzin vapıyorlar. «Ki S ın ıf Arkadaşım > Bu çalışma için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. tahtadan altından saraylarda yasıyor oyuncak araba yapıvor. Nurten Hanım boncuktan 18 Eşleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden verilen yiyecek. onların neden yapıldığını gösteren tümcelerle eş­ lemelerini isteyin. notlarından da ya­ rarlanarak sınıfa anlatmalarını isteyin. Belirli bir süre vererek etkinlikteki sorulan birbirlerine sormalarını ve yanıtları not al­ malarını isteyin. 14 Afrika'da bazı insanlar ağaçtan evlerde yaşıyorlar. Zamanım genellikle evcfc geçiyor. evler yapıyorlar. 1? Soğuktan ellerim buz gibi oldu. 11 Açlıktan midem bulanıyor.5. Yeni mo­ deller öğrenmek için dergilere de bakıyorum. Ne tür müzikten hoşlanı­ 1. Kağıt----------- Ağaçtan yapıyoruz. Seramik--------- Topraktan yapıyoruz. Ama boş zamanlarımda bir kurs_«_ gidiyorum. kolye ve küpelerd«ı_ çok hoş­ ağaçtan • soğuktan • çiçeklerden ^ lanıyorlar. Spor yapıyor musun? sun? 8. . Ardından aldıkları bilgileri. yemek pişiriyorum. Fı Rilim adamları Yanıtlar 6 Fskimolar Yoğurt---------- Sütten yapıyoruz.. Çalışıyor musun. Bazen ipek ku- boncuktan • bitkilerden • gürültüden • ışıktan f maşlart&m küçük yastıklar yapıyorum ve arkadaşlarıma he­ buzdan • altından • buğdaydan • kağıttan diye ediyorum.

Yolcu : Dublin'e.Sözcük Alanı Yanıtlar • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Yolcu iyi günler. • Eylemler Dilbilgisi • ULAÇLAR -DİktEn sonra. ( 10 . 41 . etkin.00).00). Mexico City'de şimdi saat. öğrencilere. -DEn sonra Yolcu Saat iki. • Zamanı sorma ve söyleme ifadeleri Taksici Tabii efendim... tamamlayalım Takside >. . -mEdEn önce • İLGEÇLER -lylE kadar.00 ). Saatlerle ilgili sorularınıza verilen doğru yanıtları tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak saat sor­ ma ve söyleme ifadeleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın ve 21 .30).(15.101. Taksici : işte havaalanı burası. Yolcu : Teşekkürler. Taksici : Yolculuk kaç saat sürüyor? Yolcu : D ö rt_______saat sürüyor.00). Havaalanı uzak mı? Taksici : On_____________ dakika sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 6 saat sonra oradayız.00). . Bugün hangi gün? dokuz (09.(07. Yeni Delhi'de şimdi saat.102. Hangi yıldayız? Ankara'da şimdi saat Moskova'da şimdi saat . iyi günler. Tokyo'da şimdi saat Paris'te şimdi saat Londra'da şimdi saat Pekin'de şimdi saat (12.00). Havaalanına gitmek istiyorum. insan çalışıyor_____________________________ Hangi aydayız? New York'ta şimdi saat. Size iyi yolculuklar.(04.00). -DEn önce. Daha sonra her öğrenciye aynı sorulan kendi ülkeleri ile ilgili olarak yeniden yöneltin.00). Ankara’da saat dokuzda birçok. alışkanlıklar ve günlük etkinlikler konusunda bilgi Saat_____________ kac. .iğe geçin. Şimdi saat kaç? leri kullanarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. nereye gidiyorsunuz? verebilme/soru sorabilme • Gerçekleştirilen eylemin zamanını. Şimdi ülkende saat kaç? gibi sorular yönelterek başlayın. .. (16. Boenos Aires'te şimdi saat .öğrencilere metinle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ses kaydını dinletin ve onlardan boşlukları tamamlamalarını isteyin. Ses kaydını 2. kez dinletin ve aynı zamanda boşluklara gelmesi gere­ ken sözcükleri tahtaya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etme­ lerini sağlayın. Yolcu iki saat sonra uçak kalkıyor. ti Taksici : O zaman burada saat kaç oluyor? Yolcu : İk i_________ saat fark var. Affe­ dersiniz. süresini söyleyebilme/ acaba? Taksici Beceriler • Hobi. Saat sekizde oradayım. (08. 22 Tamamlayalım Saat Kaçta Ne Yapıyorlar? > öğrencilerden giriş fotoğrafında ve tümcelerde verilen bilgi­ > Bu alt üniteye. 21 Dinleyelim.00). buyurun.

Ders kırk da­ kika sürüyor. * -DiktEn sonra. Ses kaydını ikinci kez din­ letin ve tabloyu doldurtun. al -dıktan/-dikten yap -d uktan/-dükten Gazete okuduktan sonra evden çıkıyorum.) gösterdiğini. |Ona girrni var. -Den önce/sonra ve -DiktEn sonra. İkinci dinlemeden önce tablodaki soruları sorup sözlü ola­ rak yanıtlamalarını isteyin.00 Kütüphaneye sidiyor > Dinleme etkinliğinden sonra öğrencilerden dilbilgisi kartın­ dan yararlanarak tümceler üretmelerini isteyin. İSli \ "A (% i ? Saat altıda ders çalışmak için kütüphaneye gidiyor.öğrencilerden ses kaydını not almadan dinlemelerini iste­ yin. -E kadar. O her sabah saat yedide uyanıyor. Ankara'ya kadar. Tabloyu hatalı dolduran öğrenciler için ses kaydını üçüncü kez ve tümce tümce dinletin. kala Frank’m Bir Günü . 14. öğleden sonra vb. -mEdEn önce ULAÇLAR Eylem I İkiye on kala dersten çıkıyorum. . 3. koş -tu kta n /-tü kte n *Duş almadan sonra uyuyorum. 1. Saat__yanm__ 4 Scınt bire on va r 5.00 Derse giriyor 17.00 Evden çıkıyor. tamamlayalım 23 Yerleştirelim. yer/hedef (Ofise kadar. önce kahvaltı yapıyor.40 Teneffüse çıkıyor 18. | Dörde çeyrek kala eve dönüyorum. Ak­ şamları genellikle evde zaman geçiriyor ve erken yatıyor. uyu Ek m -m adan/-m eden önce Uyumadan önce kitap okuyorum Ders bittikten sonra sinemaya gidiyoruz. On bire yirmi kala teneffüse çıkıyor. Yanıtlar geçe • geçiyor • var • buçukta • kala • yarım 1. > Bu aşamada öğrencilere.00 Son derse giriyor. Yanlışları düzeltmek için etkinliğin altında verilen görselleri kullanın. oku -tıktan/-tikten Bir saat koştuktan sonra dinleniyorum. kutuda verilen sözcüklerle.00 Okula dönüyor. | İkiye on van. 10. Saat dördü on >. * -E kadar ve -Den önce/sonra ilgeçlerinin.00 Uyanıyor. Ses Kaydı FRANK'IN BİR GÜNÜ Frank bir öğrenci. Yediyi yirmi beş geçe uyanıyorum. JOn biri çeyrek geçiyor. Yanıtların doğruluğu ya da yanlışlı­ ğı konusunda açıklama yapmayın. Saat onda derse giriyor.24 Dinleyelim. geçe -DİkîEn sonra. . 2. j Dokuza beş geçiyor. -mEdEn önce yapılarıyla ilgi açıklamalarınızı ya­ pın. -mEdEn önce ulaçlarının eylemlerin yapılışını zamansal olarak sıraladığını ve eylemler arasında doğal bir nasıl-sonuç ilişkisi (durakta bektemek-otobüse binmek gibi! varsa bu ulaçların kullanılmadığını. ü 09. Saat beşte son derse giriyor. bu sözcükle­ rin bağlantılı olduğu adla ilişkilerine de dikkat ederek tamamlama­ larını isteyin. Ders on ikide bitiyor. Teneffüs ona çeyrek 6. Sonra biraz gazete okuyor. * Bu yapılarda aynı veya farklı öznelerin kullanılabileceğini de vurgulayın. Saat birde yemeğe gidiyor ve yemekten son­ ra saat ikide okula dönüyor. Saat sekizi çeyrek___ geçe__ evden çıkıyorum. Açıklamalarınızda. On biri çeyrek geçe radyoyu açıyorum. Yanıtlar » Yemeğe gidiyor. geçiyor . Saat do­ geçiyor kuzda evden çıkıyor. Film saat dokuz buçukta başlıyor. I Dörde çeyrek var. 10. söyleyelim >. kattan sonra vb) veya zaman/süre (sabaha kadar. bit sonra Spor yaptıktan sonra duş alıyorum.öğrencilerden tümceleri. JYediyi yirmi beş geçiyor. 07.

önce güzel bir yemek ve sonra sinema.00 3. Tavla tur- 43 ......00 Alışveriş 13.00 Alışveriş 12. > Boşlukları tamamlattıktan sonra bir öğrenciye.. Ders çalışıyorum: ..— m m Ezgi kadar Ofise kadar yürüyorum . ben de iyiyim. spor sonra Spordan sonra duş alıyorum... ofis •a /-e /y a /y e 26 Süresini belirtelim > Dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırıp öğrenciler­ den verilen eylemler için süre bildiren ifadeler yazmalarını is­ teyin. Sonra ben de boşum. Sonra metni bir gruba sesli olarak okutun.. .. tamamlayalım LJ Cumartesi Planı > Diyaloğu. . 5.. Yatıyorum:__________________________________ : Harika! Cumartesi görüşürüz. Alışveriş yapıyorum:___________________________ 28 Dinleyelim. 1.. Ezgi Alo Selen.....Ama ikiye kadar konser yok....... Kitap okuyorum:______________________________ 4....... .. sen tfi11 MHBİ m 11.... Cumartesi sabah saat onda dişçiye gidiyorum.00 *lş sonra sinemaya gidiyorum. ne haber? Selen Ezgiciğim! iyilik.00 5. _ .. Spor yapıyorum:______________________________ 20. Peki alışverişten sonra ne yapıyorsun? Anıl Saat on ik id e .. .. 1. saat dört civarında Kızılay'da Güvenpark'ta buluşuyoruz... Anıl Evet! Okula çok iyi rock grupları geliyor.... Herkes bu Selen Ezgi Arkadaşlar. Duş alıyorum:_______________________________ Ezgi 6. Ezgi : Ben de saat ikide kursa gidiyorum ve kurs iki saat sü­ rüyor. saat altıda.. senden ne haber? Anıl Ezgi Sağol...-Bu okumanın ardın­ dan öğrencilerden diyaloğu kendilerinin sessiz olarak yeniden okumalarını ve öğrendikleri ilgeç ile ulaçların altını çizmelerini..... çünkü basketbol antren­ manım var ama üçten sonra boşum. Diş­ çiden çıktıktan sonra da annem ile alışveriş yapıyo­ ruz....00 Sinema Sinema 6.. . ders -d an/-den/-tan /-ten önce Dersten önce çay içiyorum... Rock Festivali > öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp diyalogdaki rolleri kendi arala­ rında paylaşmalarını ve boşlukları tamamlamaya çalışmalarını is­ teyin. . 19... .00 16.y a rın festivale geliyor musunuz? festivalden bahsediyor. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları bu kayda göre ta­ mamlamalarını isteyin.00 2..... Yemek yedikten sonra 2. : Tamam. Berk Aaa! öyle mi? Çok güzel! Festival saat kaçta başlıyor? Hmm... Selen : O zaman ben antrenmandan çıktıktan sonra Kızılay'da biraz geziyorum ve seni bekliyorum.25 Sırasını belirtelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümcelere uygun..... Berk Festival mi? Ne festivali? Cem Sen bilmiyor musun? Her yerde afişleri var. Kahvaltı yapıyorum:_________________________ 4. Televizyon izliyorum:__________________________ 18. Dişlerimi fırçalıyorum : Selen : Saat birde okula gidiyorum. Cumartesi ne yapıyorsun? Se­ ninle buluşmak istiyorum... tamamlayalım 27 Okuyalım. tamam mı? Selen : Tamam! Metropol Sineması'nda çok güzel bir komedi filmi var.. Türkçe öğreniyorum: Selen 09...00 Selen ile randevu Ezgi ile randevu 17. Uyuyorum: .00 Antrenman 14. Türkçe kitap okuyorum:______________________ Ezgi 3.00 Saat dokuzdan bire kadar Dişçi 10. verilen tabloyu ta­ mamlatın... örnekteki gibi tümceler yazmalarını isteyin. son olarak da verilen tabloyu diyaloga göre tamamlamalarını sfeyin.00 Kurs Antrenman 15... rolleri dağıtarak bir kez okutun.. Selen : Görüşürüz! 1^Htil m — « m m m ■ .

00 Sol Şerit 15.45 VVorld Challenge (Tekrar) 10. Kanal D'de "Evim Güzel Evim’ programı saat kaçta başlıyor? İkiyi çeyrek gece sahneye çıkıyor. geceye kadar 4.40 Türk Sineması 03.05 Sinema Tarafını Seç >■2.00 Sinema S isler Evi kavalye 24. . Konser sa­ at besten yediye kadar Akşam_____yedi ___ da BayRock grubunun konseri var.35 Türk Sineması Günah Bende mi? 17. Star'da ikinci eğlence programı kaça kadar devam ediyor? Festival Programı On biri yirmi geceye kadar____________ 12. Shovv'da "Spor Sayfası" hangi programdan önce? “Cennet Mahallesi "nden önce ____________ 17. Sonraki konser __saat__ biliyor musun? kaçta Anıl : Hmm.50 Sinema Ölüm Sözleşmesi 03.15 Yörelerimiz T ürkülerim iz 10.25 Asya'nın Kandilleri Yatmadan önce 19.00 Ayakkabıcı 09. ATV'de çizgi film kaç dakika sürüyor? : Evet.Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere televizyon iz­ leyip izlemedikleri._.20 11. 156'yı açmalarını isteyin.20 Paparazzi 15.00 Evim Güzel Evim 12.45 Ç izgi Film 08.35 Televizyonca 02.00 Türk Sineması Bay Kamber 13. Sonra.00 Ana Haber Bülteni 20..00 Ana Haber 19.00 Ana Haber Bülteni 19.00 Homedrom Teletubbies Beyblade Harika Pazar Hadi Paylaşalım Dekodizayn Airport Ç izgi Film 16.00 Mehmetçik (Tekrar) 17. B öğrencilerinin s.45 Spor Sayfası 20.45 Gezelim G örelin 20. 6. 0 19-30 8. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrencilerinin s. ilk grup Mavi Bulut. Eee? Yarın festivale ge­ liyor musunuz ? On bire on kala_____________________________ 5. Ne Zaman? >■öğrencilerden "Uyandıktan sonra" ve "Yatmadan önce" ile başlayan tümceleri üretmelerini isteyin.00 Pazar Keyfi 02.30 Bu Toprağın Türküsü Uyandıktan sonra____j TRT1 10. ATV'de “Ana Haber Bülteni" saat kaçta başlıyor? Grubal Enfeksiyon Saat yedide başlıyor _______________________ 9. 1.0 .30 Yerli Dizi Alanya Alamanya 17.00 Pazar Sürprizi 12.50 T ürk Sineması Tosun Paşa S tar 07..00 Ana Haber 19. Mavi Bulut'un konseri saat dört buçukta biti­ yor.00 Kanal D Çocuk Kulübü 10.00 Eğlence Yıldızların Altında 23.25 Sinema M üthiş Dadı 00.30 Türk Halk 19.45 07.00 Adile Teyze ve Kuzucuklar 11.00 Y e rli Dizi (Hayat Bilgisi) Kanal D 08. > öğrencilere etkinlikteki soruları yanıtlamaları için belirli bir süre ta­ ( nıyın. verilen TV programını incelemelerini iste­ yin.10 Eğlence İbo Show Show 07. TRT l'de ilk film saat kaçta? Cem : Festivale BayRock da mı geliyor? Süper! Anıl Saat on birde başlıyor_______________________ 2.00 Ateş Hattı 01. Sonra fes­ Yanıtlar tival başlıyor.15 Mavi Bulut 7. TRT l'de "Ters Köşe" programı kaçtan kaça kadar? BayRock Altıya bes kaladan yediye kadar_______ 29 Bakalım.00 Tavla Turnuvası 14.30 15.00 Uçan Lastik Bot 11. Star'da yerli diziden sonra ne var? Eğlence programı var Berk : Tabii! __________ . 155'i. hangi programlan iz­ ledikleri. üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun.40 Homedrom 19.45 Spor 20.35 08.30 Son Haber At Dudaklım 17.15 16. Daha sonra yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.00 atv Ana Haber Bülteni 19.00 Eğlence İbo Show 23.15 Sinyal 14.20 Telegol 01. Sonra Grubal Enfeksiyon konser veriyor.10 09.50 Sinema Tarafını Seç 13. kendi ülkelerindeki popüler TV programları ve yıldızları ile ilgili sorular sorun.40 Büyük Kedilerin Günlüğü 15. Cem : Ben o grubu sevmiyorum.30 Son Haber 01.00 Bocbah 08. atv 06. günde kaç saat izledikleri. Devre 01.00 İş Dünyası 1B.00 Cennet Mahallesi Hırsız Var 22. Shovv'da "Pazar Sürprizi" programı saat kaçtan kaça kadar? Saat ondan on ikiyi çeyrek.55 T ers Köşe 19.30 G üneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda 15.00 Sinema 24.00 3. yanıtlayalım 30 Dolduralım Yayın Akışları >. Tavla turnuvası iki saat sürüyor.45 13.00 Türk Sineması 20.50 Spor Bülteni 19. buçukta Elli dakika sürüyor______________ 3.nuvası var. gerçekten gruplar çok iyi.

Spor salonunda ne yapıyorum? 5. Durakta ne yapıyorum? 3. Banyoda ne yapıyorum? 1. 2* Ünite 2. Salonda ne yapıyorum? 2.fcH. Girişte (antrede) ne yapıyorum? 7. soralım Anlatalı] ı. soralım Nerede Ne Yapıyorsun? Nerede I e Yapıyorsun? banka 1. Evde ne yapıyorum? 6. Kursta ne yapıyorum? 7. iş merkezinde ne yapıyorum? 8. sonra da soruları bu öğrencilere sormalarını isteyin. Etkinliği ikinci grup için de aynı biçim­ de uygulayın. Alışveriş merkezinde ne yapıyorum? Doğru Yanlış Nerede dinleniyorum? □ □ Nerede yemek yapıyorum? □ Nerede çalışıyorum? □ %£- I g llB llii M. Bu sırada öteki gruptaki öğ­ rencilere dinlediklerini not ederek kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaya çalışmalarını söyleyin.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde öğrencilerden. Çalışma odasında ne yapıyorum? 4. Ünite B Anlatalım.KLZl Doğru Yanlış Nerede otobüse biniyorum? □ □ □ Nerede tenis oynuyorum? □ □ □ Nerede dinleniyorum? □ □ □ □ Nerede kitap okuyorum? □ □ Nerede Türkçe öğreniyorum? Nerede uyuyorum? □ □ Nerede çalışıyorum? □ □ Nerede giyiniyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede koşuyorum7 □ □ □ Nerede döviz bozduruyorum? □ □ Nerede televizyon izliyorum? □ . Mutfakta ne yapıyorum? 3. Parkta ne yapıyorum? 2. önce kendi sayfalarındaki görselleri incelemelerini ve görsellerde bulunan yerlerde ne­ ler yaptıklarını diğer gruptaki öğrencilere anlatmalarını. Bankada ne yapıyorum? 4. Balkonda ne yapıyorum? 5. Çocuk odasında ne yapıyorum? 8. Yatak odasında ne yapıyorum? 6.

Genellikle tatillerde ve hafta sonların­ da eve geliyor. kendilerini "özgür"ün yerine koyarak ve soyağacını izleyerek tümceleri tamamlamalarını isteyin. ancak tümcenin öznesi. çoğul-kişi iyelik ekinin. söyleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden. bacanak gibi akrabalık ad­ larını da öğretebilirsiniz.). Daha sonra tüm öğrencilerden tabloyu ve giriş fotoğrafı üzerindeki boş­ lukları metne göre doldurmalarını isteyin. Anne­ min adı Aynur. O bir mimar.• iyelik adıllarının aitlik. O bir lisede öğretmen. 1. se­ nin ev. -Hlmİz. yenge. • aitlik.kuzen. . Adı Mehmet. Gelecekte iyi bir doktor olmak istiyor. Benim adım Seçil. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında 3. etkinliğe geçmeden önce iyelik ekleri ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. 2. yeğen. Açıklamalarınızda. adıl ile ay­ nıysa atılamayacağını !Onlar çocuklarına/*çocuğuna bakıyorlaiı da belirtin. ka­ yın baba. özel bir şirkette çalışıyor. Ağabeyimin solunda kü­ çük kız kardeşim Zeynep var. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında iyelik eklerinin özensiz konuşma dilinde atılabildiğini [benim araba. öğrencilere. Onun işi çok zor ve yorucu. işaretleyelim Aile Fotoğrafı > Metni bir öğrenciye okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. Onun hayali iyi bir mühendis olmak. Yanıtlar > Ünite ile ilgili çalışmalara. Üniversiteye hazırlanıyor. Ağabeyim Koray üniversitede doktora öğrencisi. Bu bizim aile fotoğrafımız. -Hiniz. iyelik adılları ve eklerinin doğru kullanıldığı yanıt tümcelerini tahtaya yazın. Aynur Seda Zeynep y y y Bankacı / y ö ğ re tm e n öğ renci Baba Koray / A nne Abla y y A ğabey Kız kardeş y y 1 Okuyalım. Fotoğrafta annem koltukta benim sağımda oturuyor. işini ve öğrencilerini çok seviyor. Bu çalışmada tahtaya akrabalık ilişkileri ile ilgili sözcükleri yazıp anlamlarını öğretin. senin adın yapılarına da göndermede bulunarak öğrencilerin dikkatini bu konuya çekin. Ailenizde kaç kişi var? Mehmet M im a r Ablanız/Ağabeyiniz var mı? M ü hend is Anneniz/babanız/kardeşlerirıiz ne iş yapıyor? Doktor Aileniz nerede yaşıyor? gibi sorular sorarak başlayın. -Hin. Hemşireyim. Çok çalışıyor. Sık sık başka şehirlere seyahat ediyor. • aitlik. -İsli. ünitede öğrendik­ leri tanışma diyaloglarında geçen benim adım. O lisede öğrenci. 46 2 Yerleştirelim 3 Tamamlayalım. Onun okulu İzmir'de. onun kitap vb. sahiplik ilişkisini vurgulamak üzere kullanıl­ Sözcük Alanı • Akrabalık adları Dilbilgisi • İYELİK -lilm.). Ablam Seda bankacı. Çalış­ manın ardından öğrencilere bu etkinlikte geçmeyen kaynana. baldız. Babam da bizimle birlikte koltukta oturuyor. -HEr/slİ Beceriler • Aiie ve akrabalar ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • iyelik eklerini doğru kullanabilme • iyelik adıllarını kullanarak bir nesnenin kime ait olduğunu söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat dığını. çoğulluk parçası -/Er'in atılabildiğini (onların çocukları> onların çocuğu vb. Müzik dersleri veriyor.

-llEr/sli Ek ÖrnpUİpr benim ev -m/-ım/-im/-um/-üm senin araba -n/-ın/-in/-un/-ün (n) -daAde Onların arkadaşları çok çalışkan onun okul -ı/-i/-u/-ü/-sı/-si/-su/-sü (nl -danAden Senin o ku lu n a gidiyorum . Ayten benim balam___________________ 12. Ozan benim kardeşim_________ 8. Sedat benim amcam________ 2. Ahmet benim dedem/büyükbabam 3 Mine benim ablam/kızkardeşim 7 Meral benim teyzem______________ ] ] Ali benim dedem / büyükbabam 4. Sevim benim babaannem W İYELİK Adıl ■ ■ ■ ■ ■ - y : : s » - :v n j Ad -İlim. -Hiniz. Suna benim anneannem____________ 10. Oğuz benim dayım____________________ 9. sizin d o k to r -nız/-niz/-nuz/-nüz/-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz Sizin doktorunuz A h m e t Bey m i? onların arkadaş -ları/-leri *Bizim gözlüğünüz nerede? (n) -a/-e - Paket on un a ra b a sın d a 47 .Yanıtlar 1. -İsli. bizim gözlük -mız/-miz/-muz/-müzAımız/-imiz/-umuz/-ümüz Benim evim çok büyük. -tömiz. Selçuk benim babam 6. -ilin. Leyla benim annem ____________5.

c) Fotoğrafta ben im iki halam __ da var. Onlar benim dayım ve yengem. 8. Etkinliğin ikinci bölümünde. Benim annem fotoğrafta solda oturuyor. 3 a) Fotoğrafta. kızı Aslı duruyor. yarı. orta gibi yer. yön sözcüklerinin öğretimi olduğundan. c) Diğer hanımlar biz im komcı ı la n ın ız 6 Dinleyelim. Fotoğrafta. Onlar babaannemin solunda. Fotoğrafta sağda benim amcam İbrahim Bey var. sözcüklerde gerekli değişiklikleri yaparak tamamlamalarını isteyin. Sizin oğj/ıl oğlunuz okula gidiyor mu? aile m___ ve burası biz. Babam. (Resim 21 Fotoğrafta. arka. fotoğrafta. Akraba > Etkinlikteki ses kaydıyla kazandırılmak istenen beceri. Dost. akra­ balık adlarının pekiştirilmesi ile birlikte ön. Onun annesi ve babası arkada du­ ruyor. Sizin kayıt kaydınız tamam. toka var. . Ben im ? Siz in 3 0 nun 4 Rİ7 im ev im büyük: ders iniz yok mu? uçak ğımız ad m 6 0 nun saç mda ]0 Rİ7 im anneannem var.4 Tamamlayalım ► iyelik ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin. kaydı dinletmeden önce öğrencilere bu sözcükleri öğretin. 5 Sen in 8. ne? 7. Burası bizim bahçemiz. Ardından. Senin ağ/z ağzında ne var? 6. solda. Fotoğraf­ ta benim iki halam da var. Ne y*n 9 Siz in Bu benim ailem ve burası bizim evimiz. Sizin isim isminiz Ahmet mi? 2 7. fotoğrafta solda oturuyor. Bugün iyi görünmüyorsun. Onun sağında 5 Tamamlayalım. Diğer hanımlar bi­ zim komşularımız. (Resim 1) var? ron ık ğuna/çocuklarına bnkıyorı ım adres iniz okul umuz yanımda kuzenim Emre var. Yanıtlar 1. çok büyük ve güzel. ayak­ ta duruyorlar. Ben onun yanında. Annem fotoğrafta sağda ve onun önünde dedem oturuyor. Onun yanında. b) O nun yan ın d a . ortada ben im babaanne EL oturuyor. Benim iki saat sonra kalkıyor. Bu senin res/mira_________ m i ? 2.M___ ev im iz a) Bu ben im b) Ben im yan ımda . öğrencilerden tümceleri tamamla­ malarını isteyin. k ızj___ Aslı duruyor. işaretleyelim. Benim karrh kamım aç. c) 0 nun a n n e li___ve baba st____arkada duruyor. Onlar m Ses Kaydı ne? burası. söyleyelim > Bu etkinlikteki tamamlama çalışmalarını yaptırmadan önce. kuzen »« Emre var. Senin boy^n boynun mu ağrıyor? 4. Onun önünde oğlu Burak oturuyor. Benim şehit şehrim. 5. daha sonrada tüm kayıtları art arda dinleterek yanıtlarını kontrol et­ melerini isteyin. al Burası biz im b) Ben « « bahçe m iz anne m . benim teyzem var. dar ünlü düşmesi ile ilgili kuralları anlatın. Onun önünde benim dayım var. solda benim büro sundan geliyorum. ortada benim babaannem oturuyor. 3. (Resim 31 Yanıtlar Yanıtlar 1 1. tamamlayalım <^£) Eş.. Daha sonra kayıtları te­ ker teker dinleterek dinledikleri kayıtla ilgili fotoğrafı bulmaları­ nı isteyin. ayakta duruyorum. Daha sonra öğren­ cilerden tümceleri. kayıtları yeniden dinlet­ meden öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını.

4. 8 Fotoğraflarla eşleyelim /i. Onlar İzmir'de üniversitede okuyorlar. birlikte ders çalışıyorlar. Daha sonra metinleri farklı öğrencilere okutup ilgili fotoğrafı bul­ durun. A: Kırmızı araba B: Hayır. Emre 22 yaşında. . Bazen de arkadaşlarıyla ba­ değil. Onlar her ay bir kez İstanbul'a geliyorlar. O benim. A: B u ___ s^ in B: Evet. Ben boş zamanlarında/zamanlarımda tenis oynuyorum. Yanıtlar 1. 2.. . liseden ar­ kadaşım. sı­ Yanıtlar nıfta. ve 9. senin • değil • odam • sizin • adı • kitabım tarihiniz • senin • bizim • kimin • çantam W senin 1. Gizem ve Sinem. İstanbul'da yaşıyor. . öğrencilerden tümceleri verilen söz­ cüklerle tamamlamalarını ve yanıtlarını ses kaydını dinleyerek kontrol etmelerini isteyin. Kimin kardeşi/kardeşiniz İzmir'de okuyor? 7. çantanız mı? çantam adı . nım avukat. Tahtaya. üniversitede öğrenci. • Yaşı • M esleği • Hobileri • Ailesi * Okulu gibi yönlendiriciler yazarak öğrencileri oluşturacakları metnin bu bil­ gileri içermesi gerektiği konusunda uyarın. Boş zamanlarında üniversite­ odam nin tenis kortunda tenis oynuyor. A: Onun Emre'nin pek çok hobisi var. dinleyelim Emre'nin ailesi Ankara'da yaşıyor. lığa gidiyor. ve 9. GT Benim en yakın arkadaşım Emre. A: Burası odan mı? B: Hayır. A: Bu kimin kitabı? B: Benim 7. Gizem 2. etkinliklerin amacı. Onun kız arkadaşı Ekin de aynı üniversitede öğrenci. 6. A: Doğum mm tarihiniz ? B: 1982.7 Yerleştirelim. öğrencilerin bir kişi hakkında bilgi . Şimdi üniversitede öğrenci. Aynı evde kalıyorlar. Sinem 4. ne? B: Bilmiyorum. sınıfta.. Babam emekli. A: Bunlar ? kimin B: Bizim______ 5. etkinlikte sunulan metin ve tümceleri de dikkate alarak bir arkadaşlarını tanıtan bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Onların evi İz­ mir'de. 5.. kitabım senin. 3. 6. 10 Arkadaşımızı tanıtalım > öğrencilerden. Sizin iki kardeşi/kardeşiniz var. mi? deSil ./ Arkadaşım Emre ► 8. Onun amcası/ameam üç dil biliyor. Bazen doğa yürüyüşleri­ ne katılıyor ve fotoğraf çekiyor. Emre'nin iki kardeşi var. Onun annesi Berna Ha­ > Bu çalışma öğrencilerin. annem/annemiz avukat. Ailende kim ler var? Onlar nerede yaşıyorlar? Ne iş yapıyorlar?/nerede çalışıyorlar? sorularına yanıt olacak bir sözlü anlatım metni oluşturmasını is­ leyin ve bu konuşmada geçen yeni sözcükleri tahtaya yazın. babası Selim Bey emekli. Bu -"edenle metinleri okutmadan önce. Tatillerini Emre'yle beraber geçiriyorlar.erebilmelerini sağlayacak yapı ve ifadeleri örneklemektir. Benim kız arkadaşım/arkadaşın Ekin. Daha sonra yazdıkları metinleri sınıfta okutup yanlışlarını tahtaya yazarak düzeltin. verilen iyelik adılından hareketle doğru iyelik ekini veya iyelik ekiyle uyumlu iyelik adılını belirle­ melerini gerektirmektedir. belirleyeceğiniz bir öğren­ ciden. 8. Benim ailem/ettesf Ankara'da yaşıyor. o benim 3. 9 Yanlışı çizelilm > Tümceleri öğrencilere tek tek okutun ve yanlış olan sözcüğün üzerini çizdirin. Okula birlikte gidiyorlar. orası benim 2. 4.

eczanenin sağında gibi yer ve yön sözcüklerinin kullanıldığı tamlamaların altını çizmelerini isteyin. Aysun : Teşekkürler. Aysun : Evim o büfenin arkasında. • Adres tarif edebilme ve sorabilme • Yer. Aysun B urcu’y a evi Tahta öğrencilerin karşısında. orta. Burcu : Fvet görüyorum Kardelen 11 Yerleştirelim. şımda Can_______ Eczanesi var. nesnelerin konumunu kullanarak. köşe. Hemen sana getiriyorum. sol. Aysun evde çok önem li b ir dosya unutuyor.. Aysun : Tamam. Ses kaydını dinlettikten sonra yanıtlarını kontrol etmelerini ve görselleri diyalogun akışına göre sı- Senin Sitesi Şimdi si- tenin girişindeyim. yön belirteçleri • Adres sorma. dinleyelim Dosya Nerede? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metni okumalarını. arka. karşı. Burcu : Tamam çalışma odana giriyorum. Evet şimdi ev­ deyim. eve gönderiyor ama o evi bilm iyor. öğrencilerin ve sınıftaki eşyaların. evin eczanenin neresinde? Aysun : Eczanenin sağında bir site var. Görüşürüz. doğru ekleri kullanarak tamlama ilişki­ leri oluşturabilme. 21 numara Burcu : Tamam.. Burcu yu Televizyon pencerenin yanında. şimdi kapıyı açıyorum. Aysun : K apının karşısında merdivenler var Oradan yukarı çık. ta rifediyor. Girişte sağda bir büfe görüyor musun? Burcu : Evet. Karşımda banyo var. yan. yukarı Kardelen Sitesi • kapının karşısında • çalışma odana Can Eczanesi gibi sözcükler yazın. Burcu : İşte burada. gibi tümceler yazıp öğrencilerden benzer tümceler üretmelerini is­ teyin. aşağı. sağ. John'un yanında M aria oturuyor. Kırmızı bir dosya. belirtili ve belirtisiz ad tamlamalarının öğ­ retimini hedeflediğinden. etkinlikleri uygulamadan önce tahtaya ön. Bu aşamada tamlama kuralları ile ilgili açıklama yapmayın. geri. Aysun : Banyonun yanında çalışma odam var. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat ! > Bu alt ünite. yer ve yön bildiren sözcükler arasında kurulmuş tam­ Yanıtlar lama yapıları ekseninde. Kar­ öğrencilerin arkasında pencere var. söyleme ifadeleri • Köy ve kent yaşamı ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (belirtili! AD-İnlin AD-(IEr/slİ • AD TAMLAMASI (belirtisiz) AD AD-İsli Beceriler • Sözcükler arasında. ben şimdi taksiden iniyorum. a lt üst. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların.Sözcük Alanı • Yer. diyalogdaki boşlukları verilen sözcüklerle tamamlamalarını ve kar­ şımda. Burcu : Çıkıyorum. Dos- ya nerede? Aysun : Kitaplığımın ilk rafında. İleri. Burcu : Alo Aysun. .

-I/-S I (n) -a/-e oda -İ/-Sİ (n)-da/-de Gölün etrafında çok a ğ a ç var. günümüz Türkiye'si v. Yatak oda sında X 7. Daha sonra öğrencilerden tablodaki doğru ve yanlış tamlamaları işaretlemelerini isteyin. -Ü/-SÜ cam Bu otelin odaları çok temiz. Bu çocuğ «n_ __ ayakkanı sı 2.ayakkabı Yatak odası şurası. • bu tamlama yapısında tamlayan adın. / X . Arabanın ic inde çok eski.. "belirtili-belirtisiz ad tamlaması" ku­ rallarını anlatın.12 Soralım. spor ayakkabısı gibi tamlama yapıları iyelik adıllarıyla kulla­ nıldığında.. Okul ____ en üst kat mda kafeterya var.nüfus *Ankara Kalesi'ye gidiyoruz. __ Oniversite'«rafe okuyor. 5... (n)-dan/-den etraf Odanın rengi beyaz.bl. Yarın bizim arkadaş ımızm ev inde bir parti var.(s)İ çocuk . 0. tamlayan görevinde özel adların da kullanılabildiğini (Anka­ ra Üniversitesi. Yanıtlar 1. > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartlarını kullanarak özet­ leyip eşleme çalışması yaptırın.. 6.. tabloyu doldurtmadan önce tahtaya. gözlük ğü X alıyorum. Murat' m . Arkadaşım Ankara__ _ çok ağır.salon X i güneş . Daha sonra öğrenci­ lerden tümceleri. kartları da kullanarak tamamlama­ larını isteyin. ____ kaç? 8.ev ı / . \D-tnlin AD-llEr/slİ AD TAMLAMASI (belirtili) “amlayan Ek g ö z lü k -(n)ın/-(n)in cocuk -(n )u n /- oda (nîün göl I Ayşe Tamlanan Ek (Ek) BB renk Ç ocuğun ayakkabısı yeni.oda Bu g ü n e ş g ö z lü ğ ü çok pahalı. Sırayla. öğretmen kitabı v. Çalışma odası. Benim hiç spor___ X yok. 12.. çanta st 11. iki ad arasında aitlik. 10.(n)İn .b) ve bu tür tamlamalarda. Açıklamalarınızda. Türkiye .. Yanıtlar Sözcükler / / araba . -ları araba *Ayşe arabasına biniyorum. Türkiye'nin . -ları/-leri M a te m a tik soruları çok zor.çok büyük değil. neler var? 3 Bilardo__ A __ salon tına 4. (n) -a/-e (n)-da/-de Türkçe kursu nerede? (n)-dan/-den Kredi karlınız var m ı? kredi kurs -u /-s u Ankara park gözlük kart kale soru örgü -Ü/-SÜ Burası çocuk parkı. > Bu çalışmada tamlama ile ifade edilen sözcükleri tahtaya yazın ve etkinlik bittikten sonra bu sözcüklerden hareketle. 14 İşaretleyelim >■Bu çalışmada. • belirtisiz tamlamaların iki adın tek bir kavramı adlandırmak üzere yan yana gelmesiyle oluştuğunu 1çocuk ayakkabısı. tamlanan addaki -İsliekinin yerine adıla uygun iyelik ekinin gel­ mesi gerektiğini (çalışma odam.üst kat / X x / yatak . e l örgüsü b ir kazak istiyor. . Yarın yeni bir güneş gidiyorum. bulalım 13 Tamamlayalım. Bu ev m bahçe si . • çoğu bileşik sözcüğün ad tamlaması yapısında olduğunu. • belirtili ad tamlamalarının. tür ve kategori gösterdiğini.bagaj / X bilardo . -leri W ) TA M LA M A S I (belirtisiz) ■11 Tamlayan Tamlanan Ek Türkçe bahçe -I/-S I cocuk oda -İ/-S İ (Ek) Çay bahçesine gidiyoruz.0 . sahiplik ilişkisi kurduğunu vurgulayın. 9.gözlük X i okul . spor ayakkabın vb. . ~ıatem atik ^atak ca y güneş d 1 pencerenin camı pencere camı çocuğun odası çocuk odası *çayın bardağı çay bardağı gibi tamlayanları aynı sözcük olan belirtili ve belirtisiz tamlama örnekleri yazarak aynı sözcüklerle iki türden tamlamalar oluşturmanın her zaman mümkün olma­ dığını belirtin. söyleyelim Hangisi Acaba? > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. öğrencilerden birinin resim­ den bir nesne seçmesini. ayakkabı -U/-SU G özlüğün s a ğ cam ı kırık. diğer öğrencinin de bu nesneyi bulmak için ona “evet/hayır" yanıtı gerektiren sorular sormasını sağlayın..(s)İ arkadaş .).nüfus» uyuyorum.

Ayna Caddesi'?»'» başında______________ > Bu çalışmada öğrencilerden. Yüzme havuzu. sözcükleri ilgili alana yerleştirmelerini ve ken­ dilerinin de bu alanlara uygun ikişer sözcük bulmalarını isteyin.köpek X / doğum . 9 Postono lise ç&jpfcızıtıdcı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Banka. i 14 insanlar daha yalnız.(n)İn . 2. etkinlikte verilen tümcelerden yarar­ lanmaları konusunda yönlendirin. Hastane. Hayvan beslemek daha kolay. Yanıtlar kadın .üniversite X / spor . Cumhuriyet Bulvarı nda____________ büfe ile pastane m'n arasında .sınav . ( ) Köy ) Şehir ) Köv Şehir 1 Spor Salonu 17 Yerleştirelim CA Gün Oteli Polis Karakolu Süpermarket a> Ay n a Yüzme Havuzu Caddesi o > öğrencilerden.gün X / X / 1. anlatım 10.araba X / 3. Sebze ve meyveler her zaman taze. Trafik yok. g a r ln karşısında ________________Gün Oteli' n in yanında ______________________________ N t y v 18 Nedenini açıklayalım y ^ Nerede Yaşamak İstiyorum? 6... spor salonu nun y am nda__________ daki tercihlerini ve tercihlerinin nedenlerini açıklayan bir sözlü 8. Büfe Kuaför Pastane Park pH Taksi Durağı ioa C um hu riyet CÖ Lise Otopark 0 Metro istasyonu j Köv 1 Şehir 1 1 Şehir 11. ( yarış . spor salonu nun arkasında _________ 5. 3. Birçok insan apartmanlarda yaşıyor.çanta / X Ankara .. Cami. Lise. metinlerini oluştururken 16. Aldı­ ğınız yanıtlara göre farklı sorular da sorarak köy ve kent yaşamı ile ilgili yeni sözcükleri tahtaya yazıp öğrencilerden verilen tüm­ celeri örnekteki gibi tamamlamalarını isteyin. i Sinema _ 10. Çiçek Sokağı' nm köşesinde________________ 4.İsli ev ... ( Köv Şehir 1 1 13 İnsanlar tarlada çalışıyor.. şehir hayatı mı?" sorusunu yönelterek başlayın.ayakkabı X / polis . 1 > öğrencilerden tümceleri krokiye bakarak tamamlamalarını isteyin.bahçe / X Murat .fincan X / Köy 4 Eğlence merkezleri yok. KÖY ---------------. Metro istasyonu. Süpermarket. Kuaför. park m karsısında ______________________ . sinema ile otopark »w arasında ______________ . 1 kahve . . ( 9 Stres daha cok. köy ve kent yaşamı konusun­ 7.16 Bulalım Sözcükler . Şehir mi? >. Hava daha temiz. ( Türkçe . ( Alışveriş Merkezi Köy ) Şehir Şehir 7. sözü. ( 15 Krokiye bakalım. Otopark. Z ' tarla • dağ • tiyatro • eğlence merkezi • apartman çiftlik • hastane • traktör • doğal ürünler • metro kalabalık • sinema salonu 8 köy ekmeği • banka V üniversite • bahçe • durak • temiz hava X J •ıH Hastane Gar O Banka KÖY Cami . Komşuluk önemli. ( 12.çorap / / 2. Kalabalık ve gürültülü. 1 B ulvarı ) 8.0 J s ) İ Köy mü. tamamlayalım ) Köy 6 Daha cok ağaç var. öğrencileri. banka mn ya n ın da______ _______________ . insanlar büyük evlerde yaşıyor. ( ) 5 Metro kullanmak mümkün.KÖY ve ŞEHİR -------------------------- Yanıtlar 1.Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere "Sizce köy hayatı mı da­ ha güzel.

patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz. Çünkü 19 Okuyalım. Bazen günlük iş­ lerden sıkılıyorum ve farklı şeyler yapmak istiyorum. Salih Demirkan ve ailesi nasıl bir yerde yaşıyor? 2.. Salih Demirkan köyü seviyor mu?____________ 4. Ankara'da yaşıyorum.. Bazı hafta sonları da arkadaşlarımla birlikte alışverişe çıkıyorum. Selin Akman nerede yaşıyor?________________ 5. Çünkü • Şehirde yaşamak istiyorum. Genellikle bütün gun çiftlikte çalışıyoruz. Evim bir apartma­ nın yedinci katında. Eşimin adı Nur. trafik her zaman büyük bir problem ama bence şehrin bazı avantajları da var. Sütten tereyağı . Yumurtaları topluyor. yanıtlayalım Köyde ve . tiyatro. Ben Selin Akman. bankalar. Köyümüzde si' ~ema. süt . sinemaya ya da tiyatroya gidiyorum. Şehirde ya­ şamak zor ama ben şehir hayatını seviyorum. Bir oğlumuz var Onun adı Ahmet. Selin Akman'a göre şehrin avantajları neler?___ . Şehirde hava çok temiz değil. Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. Pazarda herkes bu yiyeceklerden almak istiyor. Salih Demirkan neler yetiştiriyor?_____________ 3. eğlence yerleri gibi. Komşularımız çok iyi. büyük alışveriş merkezleri yok ama bence bi zam hayatımız çok güzel. köy peyniri. Bizim bu köy­ de bir çiftliğimiz var.Şehirde Hayat > Metinleri farklı öğrencilere birer kez okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. patates sar.'oruz. Geç saatlere kadar çalışıyorum. Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyor. Şehirde gün çok erken başlıyor.e tereyağı veriyoruz.e peynir yapıyor. ‘ SÎSltllSiilSSf^SSSS^SilBjllIBKSlSiSSiSSiSSiSiSilli^ESSı^S^SlSlSSSS Ben Salih Demirkan. Hastaneler. Her sabah yedide uyanıyorum. Eşim sabahları çok erken uya~yor. Bazen komşularımıza da yumurta. Her zaman râbirimize yardım ediyoruz. süt sağıyor. işten sonra spor salonuna. üni­ versiteler. 1. “ unkü şehirde doğal ürünler bulmak çok zor. Haftada bir gün şehre gidi•oruz ve pazarda taze yumurta.• Köyde yaşamak istiyorum.

ülke. > Eşleme çalışması bittikten sonra öğrencilere.• tamlayan ad iyelik adılı olduğu zaman -İsli eki yerine.. Ülkenizin / şehrinizin b ir sembolü var mı? sı romantik gezilerin en po­ püler durağı. Burası Picasso ve Dali'nin de şehri. Bu şehirde çok ünlü markaların mağazaları var. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. Bu ör­ neklerden yola çıkarak zincirleme ad tamlamaları ile ilgili kuralları anlatın. kat geceler her zaman çok „ & renkli. Bu şehir dünya borsalarının başkenti ve bir kültür sanat merkezi. de her türlü tropik bitki var.. Bar­ larda flamenko yapıyor ve sabaha kadar eğleniyor. ? ■ ' >.. Çünkü burası modanın da baş­ kenti. çok farklı. 5 I Burası bir masal şehri. > Bu etkinliğin ardından. Ayrıca bu şehrin hay­ vanat bahçesi de çok ünlü. I Türkçe Iders kitabı]] HTürkçe dersi] kitabı] HIAyşe'nin annesil-nln ofisi]-nin kapısı] HAyşe'nin l güneş gözlüğü] Ilders kitabıl-nın kapağı] örneklerinde olduğu gibi her zaman ikili bir yapılanmaya dayandı­ ğını. . doğru tamlama ilişkileri oluş­ turabilme • Yaşanan çevre. insan­ lar öğleden sonra sıcaktan kaçıyor ve nehre yakın çay bahçelerine gidiyor. Nasıl b ir ülkede/şehirde/sokakta yaşıyorsunuz? Ülkenizde/şehrinizde tarihi/turistik yerler var mı? Olkenizin/şehrinizin iklim i nasıl? gibi sorular yöneltin. - . Bu şehrin so­ kakları çok renkli. l l l Çünkü burası Ekvatora çok B B B B l ü l l l g yakın ve burada her zaman yağmur yağıyor.Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Turistler bu şehrin otantik atmosferini çok seviyor. Herkes şehrin lab iren tle d ir*. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat V ~ İ S : ~ . Soruları yanıtlarken gereken yeni sözcükleri tah­ taya yazın. Çünkü insan­ ların çoğu siesta yapıyor. Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (zincirleme) AD1-lnlİn) AD (-(IEr/s!i(ninl) AD-tlEr/slİ Beceriler • ikiden çok sözcük arasında. Dünyanın en uzun nehri bu şehrin içinden geçiyor.öğrencilere metinleri okutmadan önce fotoğraflar hakkında ko­ nuşun.. Şehrin müzelerinde çok ünlü ressamların klasik ve modern tabloları var..m . gibi sokaklarında geziyor. Açıklamalarınızda. Niçin bu sembol kullanılıyor? Bu sembolün tarihinizdeki/kültürünüzdeki önemi ne? gibi sorular sorun.. Madame Tussoud Müzesi'nde ise pek çok ülkenin politikacı-------------------larının ve sanatçılarının heykelleri var. Bura­ 20 Eşleyelim /___ / Başkentler >. Sözcük Alanı Ibenlm) çocuk araba-m >*benlm çocuk araba-sı-m • Kent yaşamı ve sosyal çevre ile ilgili sözcükler lonunl çocuk araba-sı > * lonunl çocuk araba-sı-sı örneklerinde olduğu gibi adılın kişi-sayısına uygun iyelik eki geldiğini vurgulayın. insanlar şehrin sokaklarında. sokak hakkında bilgi verebilme ve sorabilme • Yer. Sonra metinleri okutun ve bilmedikleri sözcükleri açıklayıp onlardan metinleri fotoğraflarla eşlemelerini isteyin. Sanatın ve aşkın kenti. şehir.. Her sokak­ ta bir ressam tablo yapıyor ya da bir müzisyen enstrüman çalıyor. rengarenk çiçekler ve ilginç Uzakdoğu yemekleri satıyorlar. ... • Zincirleme ad tamlamalarının. Renkli eğlencelerin ve lun merkezi. Şehrin rengarenk çarşıları da çok ünlü. Avrupa'nın önemli bir şehri.i% -y . metinlerde geçen zincirleme ad tamlama­ larından birkaçını tahtaya yazın ve öğrencilerin bu örnekleri hem ya­ pı hem de anlam olarak çözümlemeye çalışmalarını isteyin. Bu şehrin atmosferi. Burada lar öğleden sonraları aenellik-i^wBfc^ ^M H İI^^B B pW le kapalı oluyor.

A: Bayram tatilinde bir yurt içi turuna katılmak istiyorum. B: Çok güzel. [3 3.. 5 Telefon fatura sının son ödeme günj/____yarın. bence bu tur harika! mı? bahçe s inde bir parti veriyorum. Turist hangi tura katılmak istiyor? Yurt dışı turuna. var. [7] Dünya turuna. Artvin ve Rize'ye. Ama ben bir haftalık bir gezi istiyorum. Artvin ve Trabzon'a gidiyorlar. □ 4. Broşürlerde de çeşitli tur fotoğraflaıı var. 22 Dinleyelim. □ 2. Siz ne­ reye gitmek isliyorsunuz? Karadeniz'e mi. Q Hafta sonu tatilinde.Dilbilgisi kartını kullanarak zincirleme ad tamlamalarıyla ilgili açıkla­ malarınızı özetleyin. 2. Kitaplar çalışma masa smm üst ünde . -. Acente nerelere günübirlik turlar düzenliyor? Ankara'ya yakın şehirlere. Arkadaş imin abla sının ev ine . 5es Kaydı iyi günler. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden doğru seçenekleri işaretlemelerini isteyin. Yanıtlar : . □ Yurt içi turuna. Bu gezi­ de misafirlerimiz Rize. Sumela Manastırı gibi tarihi yerleri ve köyleri geziyorlar. yayla evleri ve deniz. Q Doğu Karadeniz'e.1»___ geleneksel spor «_____ ' 0. Peki Karade­ niz'in bütün şehirlerine tur var mı? B: Evet. 3: Buyurun beyefendi. A: Evet. Ayrıca Ankara'ya yakın şehirlere günübirlik turlar da düzenlenliyoruz. mavi spor ayakkabı sı____ne güzel! 5. Doğu Karadeniz turunda hangi şehre gidiyorlar? Artvin [T] Samsun □ Bolu □ . Kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırın ve ^grencilerden. 3. O Trabzon. Tamam. Akdeniz'e mi. . Doğu Karadeniz turları ve Batı Karadeniz turla­ rı ile her şehre gitmek mümkün. B: O zaman Doğu Karadeniz turu sizin için ideal. A: Hmm. Doğu Anadolu'ya mı? A: Emin değilim.. Yarın abla mm _ sen in ev inin *Okulun müdürü eşi eş çalışma masa ncla A: Aaal Evet! Karadeniz gerçekten iyi bir fikir. Sizden bilgi almak istiyorum. Barışı«_ ilk sayfa smda güzel resimler var. Evimizin bahçe kapı sının üst ünde sarmaşıklar var. *2.. bun­ lar broşürlerimiz.AD TAMLAMASI (zincirleme) Tamlayan AD(- (Ek) Ek r * | î î - Tamlanan Ek Ek Ayşe -(n!ın/-(n)un anne -ı/-sı -n ın A n in ofis -I/-S I M a te m a tik dersinin öğ retm eni bilgisayar -(n)in/-(n)ün m ü dür -İ/-S İ -n u n A n ü n öğretm en -İ/-S İ Ayşe'nin annesinin ofisi okul üniversite -u A s u rektör -u A su B ilgisayar m asasının üstü m atem atik m asa -Ü/-SÜ üst -ü A sü A nkara üniversitesi rektörü A nkara ders 21 Tamamlayalım >. Çalışma kitap mm 5. arka smda . Acentemizde çok farklı tur programlarımız var. □ Bayram tatilinde. gidiyorum. Turist tura ne zaman katılmak istiyor? Yaz tatilinde. • Güreş Türkler. 3: Son zamanlarda Karadeniz turlarımız çok popüler. Karade­ niz'in doğası gerçekten muhteşem. Yanıtlar 1. Evim Murat m ev inin . Yemyeşil dağlar. Ayrıca yemye­ şil yaylalarda doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Bilgisayar benim çalışma oda mda ''.. Benim Türkçe kitap im 7. ► Ses kaydını dinletmeden önce sorularda ve seçeneklerde geçen ye­ ni sözcükleri açıklayın. Biz im öğretmen im izin kız mm ad 1____özlem. Her şehrin yöresel yemeklerini tadıyorlar. verilen tümcelerdeki boşlukları tamamlamalarını isteyin. seyahat etmekten hoşlanıp hoşlan—cdıklarını sorarak dinlemeye hazırlık yaptırın. işaretleyelim Turizm Bürosunda ► Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere daha önce bir acente ara: ğıyla tura katılıp katılmadıklarını. Buyurun.

Bu telefonda sadece____ yu n iç i___ görüşme yap­ mak mümkün.23 Yerleştirelim > Bu etkinlikte öğrencilerden boşlukları. Bu sokakta bir turizm bürosu var mı? 2. Bazıları İstanbul'da va­ purla Boğaz'ı geziyor. Bu şehirde iki büyük köprü var. Bir öğrenciye metni okutun ve yeni sözcükleri tahtaya yazın. insanları etkiliyor. öğrencilerden. Bunlar Boğaz Köprüsü ve Fa­ tih Sultan Mehmet Köprüsü. mrrrnfffi^ - Türkiye'nin en kalabalık şehri.. . adalar­ da faytona biniyorlar.. öğrencilere İstanbul hakkında sorular sorarak başlayın. rf . Emekli olduktan sonra bir dünya tu ru yapmak is­ tiyorum. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarına gidiyorlar. En çok Ayasofya Müzesi'ne. işaretleyelim / / > Bu etkinliğe. tarihi yerleri ve farklı eğlence alternatifleriyle geçmi­ şin zenginliğini bugünün renkli dünyasıyla birleştiriyor. İstanbul'la ilgili bilgilerden hangilerinin doğru. . Daha sonra öğ­ rencilerden metne göre turistlerin gerçekleştirdiği eylemlerle. İstanbul'a yerli ve yabancı milyonlarca turist geliyor. Doğu ve Batı'nın farklı kültürleri. bu eylemleri nerede gerçekleştirdiklerini gösteren eşleme çalışma­ sını yapmalarını isteyin. Y urt dışına 4. Bazıları Ortakö/de deniz kenarında balık yiyor. bazıları ise Çiçek Pasajı'nda Türk müziği dinliyor ve farklı lezzetler tadıyorlar. . 7. anlamlı tümceler oluş­ turacak biçimde kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. bu yerleri görüp görmediklerini. Burada pek çok kültür birlik­ te yaşıyor. 3. Merhaba. öğrencileri. 6. İstanbul hakkında ne düşün­ düklerini sorarak görseller hakkında konuşturun. 24 Okuyalım. İstanbul. Yanıtlar f turizm bürosu • yaz tatili • rezervasyon yaptırmak V yurt içi • yut dışı • dünya turu bayram tatili • günübirlik 1. Bu tur şirketinin çıkmak için pasaport gerekiyor. metne göre. eşleyelim.. Kız Kulesi. Son olarak. Bu köprüler Asya ve Avrupa kıta­ larını birbirine bağlıyor. İstanbul'da çeşitli dinlerin ibadet yerlerini bir arada görüyo­ ruz: Camiler. g ü nü b irlik turları çok ucuz. Turistler ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de görüyor­ lar. hangilerinin yan­ lış olduğunu bulmalarını ve verilen sıfat ile belirteçlerin ilgili ol­ duğu ifadeleri belirlemelerini isteyin. 5. İstanbul bu insanlara birçok seçenek sunuyor.. ta tilin d e genellikle evde oluyorlar. Siz de ya z ta tilin d e denize mi gidiyorsunuz? 8. kiliseler. Türkiye'de insanlar bayram. İstanbul'da hayat çok hızlı akıyor. Topkapı Sarayı en meşhurları. onlara fotoğrafların nereye ait olduklarını. Kapalı Çarşı'da alışveriş yapıyor. sinagoglar. Bu şehrin özellikle gece hayatı çok renkli ve hareketli. Ben hafta sonu için rezervasyon yaptırm ak istiyorum. Pek çok insan geceleri barlara ve gece kulüplerine gidiyor ve sabaha kadar eğleniyor.

İstanbul'un gece hayatı çok renkli. □ s Bu şehrin önem li yerleri nereler? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. öğrencilere. 5. Kalabalık Q] İstanbul 2. İstanbul iki kıtayı birbirine bağlıyor. a . tanıttıkları şehirle ilgili. Hareketli [3] İstanbul'un gece hayatı 4. Çiçek Pasajı'nda hediyelik eşyalar alıyorlar. s □ Yanıtlar '. 4. Hızlı GD Doğu ve Batı'nın kültürleri > Ünite ile ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli 5. Bu şehirde hava nasıl? Yanıtlar Bu şehirde insanlar nasıl eğleniyor? Doğru Yanlış 1. B öğrencilerinin s. bu alt ünitedeki örneklerden de yararlanarak yemek yiyorlar. Ortaköy'de faytonla geziyorlar. en meşhur [T| Topkapı Sarayı 3. Turistler istiklal Caddesi'nde faytona □ s biniyor.Adalar'da —^ Kapalı Çarşı'da 25 Tanıtalım müzik dinliyorlar. Farklı \ J\ İstanbul'da hayat gruplar oluşturun. İstanbul'a yalnızca yerli turist geliyor. ülkelerindeki şehirlerden birini tanıtan bir paragraf yazmalarını isteyin. Bu çalışma için öğrencilere belli bir süre verin. \ > öğrencilerden.l58'i açmalarını isteyin. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrenci­ lerinin s.l 57'yi. Daha sonra yazılarını sınıfta okutun ve adı geçen şehirlerle ilgili ko­ nuşma ortamı yaratın. m □ 3. İstanbul'da farklı dinlerin ibadet yerleri var E □ 2.

Her iki gruptaki öğrencilerden. IHKffll 3.> Karşılıklı konuşma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce kıta. komşu lüike). iklim sözcüklerini açık­ layın. bulalım Hangi Şehir? Hangi Şehir? Evet Hayır Bilmiyorum Bu başkent hangi kıtada? Avrupa’da Evet Bu başkent hangi kıtada? Bu başkentte büyük bir nehir Bu başkentte büyük bir nehir var mı? var mı? Bu başkentte deniz var mı? / Bu başkentin nesi ünlü? Çok eski bir şehir mi? \ / Soralım. güney. kuzey. diğer grubun sayfasındaki şehri bulmak için verilenler dışında kendilerinin de soru üretmelerini isteyin. bulalım Bu başkentte deniz var mı? Asya’da / Bu başkentin nesi ünlü? / Çok eski bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada insanlar en çok hangi Orada insanlar en çok hangi spordan hoşlanıyor? spordan hoşlanıyor? Bu şehre çok turist gidiyor Bu şehre çok turist gidiyor mu? mu? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu şehirdeki en ünlü turistik Bu şehirdeki en ünlü turistik yer neresi? yer neresi? Bu ülkenin kuzeyinde hangi Bu ülkenin kuzeyinde hangi ülke var? ülke var? Bu şehrin en ünlü yemeği Bu şehrin en ünlü yemeği ne? ne? / Hayır Bilmiyorum . A rolündeki öğrencilerden önce kendi sayfalarındaki soruları B rolündeki öğrencilere sorarak onun sayfasındaki şehri bulmalarını isteyin. not alalım. nehir. doğu. not alalım. Ünite B V /- Soralım. batı. Etkinliği aynı biçimde B öğrencileri için de uygulayın. > Aynı etkinliği öğrencilerin kendi belirleyecekleri ülke ve şehirler hakkında yeniden uygulayın.

başkalarına özgeç­ mişleriyle ilgili soru sorabilme [T| 1996: Bilim adamları bir koyunu kopyaladı • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme |TT] 2004: Endonezya'da tsunami felaketinde 100 binden 1912: Titanic hattı_________ ____________ _ [T] 1969: insanoğlu Ay' a _ g iiıi ___ . » geçmiş zaman ekinin uzak-yakın geçmiş ayrımı yapmadığını ve­ ya geçmişte bir süreyi. Dilbilgisi • GEÇMİŞ ZAMAN (belirlil -Dİ Yanıtlar Beceriler 0 • Geçmiş zaman eklerini doğru kullanabilme Q] 1945: 2. Açıklamalarınızda. Anlamlarını açıklayın ve öğrencilere yanıtlarını kontrol ettirin. Marmara Bölgesi'nde 7. süre ve sıklık belirteçlerinin üstlendiğini.> öğrencilerden tümceleri. biyografi. ____________ fazla insan öldü____________ __________ Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat |T| 1999: Türkiye'de. bunları düzeltin ve bu tümcelerden birfcaçını tahtaya yazın. öğreteceğiniz dilbilgisi yapısı e ilgili herhangi bir açıklama yapmayın. [J] 1930: Uruguay'daki ilk dünya kupasında kupayı Uruguay futbol takımı kazandı__________________ > Bu çalışmanın son bölümünde. giriş fotoğrafında verilen karelerle eş­ Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri leştirmelerini isteyin ve hazırlık aşamasındaki tahminlerini kontrol etmelerini sağlayın. tarihleri verilen tümcelerden yararlanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin ve dikkat­ lerini sorularda renkli yazılan soru öbekleriyle. . gördü ve yendim gibi) vurgulayın.Bu üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencilere ••anıtı "Geçmiş Zamanlı tümceler gerektiren sorular sorun {"Dün ~e yaptın?" / "Dersten önce ne yaptın?" gibi]. Türkiye'ye daha önce geldiniz mi? Türkiye'ye yeni geldim. oto biyografi ifadeleri > Bu çalışmanın ardından öğrencilerden tarihini bildikleri önemli • Meslek adları olayları anlatan tümceler üretmelerini isteyerek konuşma ortamı hazırlayın. tümcelerinde olduğu gibi. ____ [2] 1970: insanlar ilk kez cep telefonu kulland ı______ [3] 1953: iki dağcı Everesfin zirvesine ulaştı__________ [T] 1986: Cernobil'de bir nükleer santral patladı Q 1492: Kolomp Amerika Kıtası'nı keşfetti________ [Tö] 1885: VVilhelm Conrad Röntgen X ışınlarını buldu . Yalnızca tahtaya yazd ğınız tümcelerin eylemleri ile bu eylemlerin bağlantılı olduğu belirteçlerin altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. -m isoru sözcüğü­ nün kullanıldığı tümcelerde. Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tümceleri eylemlerle ta­ mamlamalarını isteyin. 9 sıralı yapılarda. Onu yıllar önce tanıdım. yanıtlayalım <3D Hangi Yılda? > Etkinlikteki tümceleri okumaları için öğrencilere zaman verin. öğrencilerden. eşleyelim.geçmiş zaman kişi eklerinin bu üniteye kadar öğrendikleri kişi eklerinden farklı olduğunu. bu gibi işlevleri. Kaydı ikinci kez dinletirken tümcelerin eylemlerini sırasıyla tahtaya yazın. ► öğrencilere ünitenin giriş fotoğrafı hakkında sorular sorun ve gördükleri fotoğrafların hangi olaylarla ilgili olabileceğini tahmin e~nelerini isteyin. yanıt öbeğinin evet/hayır sözcüklerin­ den oluşmasının da yeterli olacağını anımsatın ve geçmiş zaman ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Dünya Savaşı b i t t i __________________ • özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme.4 büyüklüğünde deprem oldu ____ __________________ >. . Onu hemen tanıdım. Yanıt tümcelerinin sadece bu öbeklerle de oluşturulabileceğini vurgulayın. önceki kişi-sayı ekinin atılamadığını (Geldim gördüm ve yendim/*Geldi. • özgeçmiş. 1 Tamamlayalım. yanıt tümcelerinde bu soruları yanıtlayan öbeklere çekin. Bu etkinlikte. Doğru yanıtları •c-taya yazın. öğrencilerin söylediği tümceler "Geçmiş Za—cn'lı tümceler değilse. dönemi anlatmadığını.

Dünya Savaşı ne zaman bitti? 12. 7. Çernobil'de nükleer santral ne zaman patladı? 4. (-lar/-ler) 6. 6. Bir öğrenciden kutu içinde verilen soru sözcüklerini kullanarak sorular sormasını. Paranızı nerede ________ □ kaybediyorsunuz [7] kaybettiniz 10. sen gk -m e -d i/-ti -n Sen okudun mu? 0 gel -d u A tu - 0 geldi mİ? biz git -d ü /-tü -k Siz düşündünüz mü? siz oku onlar dü şün -n ız /-n iz /-n u z /-n ü z Biz gitmedik. Amcam dün Almanya'ya _____________ 0 gitti □ gittiniz □ gidiyor 2. 4. 8. insanlar Ay'a ne zaman gitti? 3. Amerika'yı kim keşfetti? K risto fKolomp keşfetti 2. insanlar ilk defa ne zaman cep telefonu kullandılar? ben al -m a -dı/-tı -m Ben aldım. Bu vtl üniversiteden mezun oldular. Busün kuzenime uğradım. 2. Dün hiç yemek_____________ □ yedin 5. A 4 İşaretleyelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce dilbilgisi kartını da kul­ lanarak geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı özetleyerek öğrencilerden tümceler için uygun seçeneği belirlemelerini isteyin. Endonezya depreminde kaç kişi öldü? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. *Onlar çıkmadiler. 1996'da ne oldu? 5. Ben 1968'de Trabzon'da _____________ □ doğduk □ doğdu [7] doğdum 4. Titanic 1912'de m i battı? Nerede? Kiminle? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Ne kadar? Hangi? Neyle? > öğrencilerden kutu içinde verilen belirteçlerden hangilerinin verilen tümcelere uygun olduğunu bulmalarını isteyin. Buuüne kadar yurt dışına çıktın mı? 3. • Rafting • Uzak 2 Yerleştirelim • Eğlenceli • Yakın • Uçakla • iki hafta Yanıtlar r K Bir hafta önce • önceki gün • Bugüne kadar Geçen sene • Bu sabah • Bu yıl • Az önce Bugüne kadar hiç • Bugün • Dün 1. ilk dünya kupasını hangi takım kazandı? 3 Konuşalım 7. 1953'te ne oldu? 10. X ışınlarını kim buldu? Tatilin Nasıl Geçti? 8. 5. öğrencilere bütün olasılıkları ve bunlar arasındaki anlam farkını gösterin. 2. Yanıtlar 1.1. [7] yemedin □ kaybettiniz mi _? □ yedim . Önceki sün arabamı tamir ettim. B ir hafta önce \ arkadaşlarımla piknik yaptık. A z önce elektrikler kesildi. 9. Marmara depreminin büyüklüğü neydi? 11. Gecen sene buraya yerleştik. 9. Tüm grupların kendi arala­ rında aynı anda konuşmasına izin verin. diğer öğrenciden de yine kutu içinde verilen sözcükleri de kulla­ narak bu soruları yanıtlamasını isteyin. Daha sonra gruplardan hazırladıkları diyalogları canlandırmalarını isteyin ve yanlışlarını düzeltin. Bugüne kadar hiç böyle bir insanla tanışmadım. • Deniz kenarı • Ucuz • Otel • Pahalı > Bu etkinlikte bazı tümceler için birden çok uygun belirteç bu­ lunmaktadır. Biz geçen yıl tatile_____________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. Bu sabah büyük bir gürültüyle uyandık. D ün akşam tatilden döndük.

tümcelerdeki bilgi yanlışlarını dinledikleri ses <aydına göre düzeltmelerini isteyin. 61 .. Sen dün akşam ödev____________ ? «S u ı Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Ayça Yıldırım Cinsiyeti Doğum tarihi ve yeri E□ KGS 02.. bu nedenle son sınıfta burs aldım ve üniversiteden önce Paris'e gittim.. turizmde... > Tüm öğrenciler özgeçmiş formunu doğru bir biçimde tamamla­ dıktan sonra onlardan. Bu nedenle sizin­ le yüz yüze görüşmek ve hayatınızı sizden dinlemek is­ tedim. 08. Tabii... A : Hı hı. de­ neyimli. Ortaokuldan sonra Ga­ latasaray Lisesi'nin sınavlarını kazandım ve İstanbul'a geldim.... A : Evet.. Sorbon Üniversitesi'nde bir yıl derslere katıldım ve aynı zamanda bir turizm acente­ sinde staj yaptım... çalışmadım. form sahibinin nasıl bir işe başvuracağını tahmin etmelerini isteyin ve "özgeçmiş" konulu kısa süreli bir konuşma or■3mı yaratın.... B : Merhaba. insan ilişkileri diploma notundan daha önemli. turizm acentesi. .. B : Sanırım stajdan başka herhangi bir acentede ya da otelde çalışmadınız....? t B: Dün akşam balık lokantasında güzel bir yemek yedik. A : Evet........ Ayça Hanım.. Lisede derslerim iyiydi.. B : Ve sonra Türkiye'de .... iş Görüşmesi A : Merhaba.. ? B: Dün sinemaya gittim... başarılı bir öğrencilik hayatınız var. öğrencilerin dinleyecekleri diyalogu daha <olay anlamalaını sağlamak üzere. tahtaya şu anahtar sözcükleri .. 1978 . 6 Tamamlayalım.... 4. biliyorsunuz.. Ankara Üniversitesi TÖMER : Diksiyon ve Hitabet Kursu Boğaziçi Üniversitesi: Bilgisayar Kursu Genel Bilgiler ' A: Dün nereye gittin /D ü n ne yaptın .. Ankara Medeni durumu Ev telefonu 0212 119 85 27 Bekar Cep telefonu 0508 615 24 48 Çiçek Cad. üç dil biliyorsunuz. Üniversiteden bir yıl önce mezun ol­ dum. A: _________________________________________ . Her tümce için olası bütün soru tümcelerini gösterin. burs.... Li­ seye kadar da orada yaşadım. B : Paris'te çalıştınız mı. Turizm ve işletme.... Özgeçmişiniz oldukça iyi. Hobiler: Seyahat etmek. A : _________________________________________ ? B: Ali geçen yıl üniversiteden mezun oldu. düzeltelim İş Görüşmesi *■Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle birlikte özgeçmiş for­ munu inceleyin. Geçen hafta sınava_____________ □ girmiyorum □ giriyorum Üniversite Boğaziçi Üniversitesi Lise Turizm ve işletme Galatasaray Lisesi Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma [7] girmedim 5 Tamamlayalım Fransızca çok iyi İngilizce Almanca çok iyi orta 1996 1992 Anlama Yazma çok iyi çok iyi iyi çok iyi çok iyi orta Kurslar ve Seminerler >■öğrencilerden verilen yanıt tümceleri için uygun sorular üretmeerini isteyin. A : . Ben 1978 yılında Ankara'da doğdum.. Dosyanıza baktım. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm bölümüne girdiniz.. Daha sonra öğrencilere dinleme sırasında özgeçmiş for­ mundaki eksik bölümleri tamamlamalarını söyleyip ses kaydını dinetin.. . 110/3 Adres Çankaya/Ankara □ yaptın Eğitim Bilgileri Okul Türü □ yapmadı mı Okul adı [3 yapmadın mı Giriş Yılı 10. Siz geçen haftaki konsere____________ ? □ gittik mi □ gitmediler mi [7] gittiniz mİ 8.... A : Teşekkür ederim.. Ardından.. Dün seni cok_____________ Neredeydin? □ aramadım [7] aradım □ arıyorum 7..... sinemaya gitmek ve su altı sporları Ses Kaydı 2.. B : Ancak bizim işimizde.? B: Bugün çarşıdan 1 kilo portakal ve 2 kilo elma aldım... Buyurun. Biraz önce annem telefon____ _____ |7] etti □ ediyorum □ etmiyor 9..azıp anlamlarını açıklayın: yüz yüze... 3...I Özgeçmiş Formu 6... staj.... üniversitede mi okudunuz? A : Aslında ikisini de yaptım.

ikişerli gruplar oluşturarak onlardan verilen sözcüklere uy­ gun durumlar yaratmalarını ve diyaloglar hazırlamalarını isteyin. Çünkü iyi bir eğitim aldım.. bilgisayar programları. . 1996'da Boğaziçi CJniversitesi'ni bitirdi. Fransa'da ders verdi. biliyorum ama kendime güveniyorum. Lise son sınıfta burs aldı 3. hangi görüşmede kullanılacağına ilişkin ipuçları vermeden yazıp açıklayın. çalışma saatleri. verilen konularla ilgili aşağıdaki yönlendiri­ ci sözcük ve ifadeleri.. düzeltelim > Etkinliğe. öğrencilere... A : Ben teşekkür ederim. 1978'de İstanbul'da doğdu. verilen tümcelerdeki yanlış bilgileri düzeltmelerini isteyin. Bu aşamada tahtaya. Ortaokuldan sonra burs aldı. referans­ lar. biz otelimiz için deneyimli bir per­ sonel müdürü arıyoruz. Bu Kişisel Bilgiler Adı Soyadı gibi sorular sorarak..Mühendis 4. mezun olduğu okul. metinde ilgili bölümleri yeniden çözümleyerek düzeltin. 1.. çalışma saatleri. maaş. ehliyet türü. aklında olmamak. Sizce bu metin ne hakkında? 7 Formu dolduralım Sizce bu metin ne anlatıyor? > öğrencilerden 6. Bir otelde staj yaptı. iyi günler. .. Umarım tekrar gö­ rüşürüz. Daha sonra yazdık­ larını okutup özgeçmişleri ile ilgili farklı sorular yöneltin. Sonra metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. Özgeçmişim : ____________________________ Cinsiyeti : E□ Doğum tarihi ve yeri:____ Medeni durumu : ____ Ev telefonu : ___ Cep telefonu : ___ Adres : ___ malarını isteyin. Teşekkür ederim. Üyelikler: ___________ 62 Anlama Yazma TAKSİ Gazeteci: Nevin Hanım. öğrencilerin metinde değinileni ve değinilmeyeni bulmalarını amaçlayan etkinliği uygulayın.. fotoğrafı inceleyerek başlayın. seyahat durumu. 1996’d a Boğaziçi Üniversitesi’ne gird i 9 İşaretleyelim. Dersane yöneticisi . okuyacakları metinle ilgili tahminlerde bulun­ KD çalışmada öğrencilerin yaptığı yanlışları. etkinlikteki çalışmaları örnek alarak kendi özgeçmiş formlarını oluşturmalarını isteyin. B : Peki Ayça Hanım. projeler. medeni durumu. Daha sonra öğrencilerden. bir bayan için çok ilginç bir işiniz var.Grafiker Fabrikatör . Reklamcı . A : Evet. kötü gitmek deyimleri üzerinde durun. izinler Ayça.. Neden taksici olmak istediniz? . A n ka ra ’da doğdu _________ > Grupların diyaloglarını dinlerken iş görüşmelerinde sıkça kulla­ nılan yapı ve ifadeleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin. . Ge­ rekli düzeltmeleri yapın.Sözcük çalışmasının ardından.B : Ancak biliyorsunuz.Şoför Derslere katıldı ve staj yaptı Firma yetkilisi . Eğitim Bilgileri Okul Türü Okul adı Giriş Yılı Üniversite ____________ Lise ______ ______ Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma Kurslar ve Seminerler: Genel Bilgiler Hobiler: ..öğretmen B ir turizm acentesinde staj yaptı 5. yabancı dil. Yanıtlar 8 Mülakat yapalım ^ > Bu çalışma öğrencilerin "özgeçmiş" oluşturma ve "iş görüşme­ si" ile ilgili öğrendikleri yapı ve ifadeleri kullanmalarını amaçladı­ ğından. sabıka kaydı. >. 2. iş deneyimi. ürünler.

.. Gazeteci: Peki ilginç olaylar yaşıyor musunuz? Nevin Sağlam: Evet. Ben de Eski işlerinden çok para kazanmadı____________ babamın arabasıyla taksiciliğe başladım..... örneğin geçen gün taksime genç bir çocuk bindi..... Eski işlerinden çok para kazandı... Nevin Sağlam: Teşekkür ederim.Nevin Sağlam: Aslında taksicilikten önce pek çok iş yaptım. Nevin Hanım kim? Yanıtlar Neden taksicilik yapıyor? var yok Nevin Hanım'ın taksiciliği seçişi 0 □ Nevin Hanım'ın telefonları □ Taksiciliğin zorlukları □ Ailesinin tepkisi □ 0 Babasının mesleği 0 Müşterilerin düşüncesi s 0 Taksiciliğin ilginç yönleri □ 0 m s işini seviyor mu? Nettin Sağlam...... Gazeteci: Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmazsınız........ Daha sonra öğrencilerin yazdıklarını kontrol edip yanlışlarını düzeltin ve en iyi özet metnini tahtaya yazın.... 0 Nevin Hanım'ın çocuğu □ 0 Babasının hastalığı □ 0 Nevin Hanım'ın eski işleri 0 o 63 . ben de verdim.... işsizdim ve ekonomik problemlerim vardı. özetleme yaparken önemli bilgileri belirleyip doğru bir sırayla vermeleri gerektiğini açıklayın. Meslek hayatında ilginç bir olay olmadı... Sonra küçük bir konfeksiyon Yanıtlar Nevin Sağlam.. Müşteriler şaşırıyor ama olumsuz tepki vermiyor ama genellikle biraz şaşırıyorlar.... lek değil mi? Zam an zam an ilgine olaylar yasıyor ____________ Nevin Sağlam: Her işin bazı zorlukları var. Taksicilikten önce bir kafede çalıştı. kuaförde ve mağazalarda çalıştı__________ Nevin Sağlam: Mağazada işlerim çok kötü gitti ve babam da 2. O zamanlar taksicilik hiç aklımda yoktu ama 1.. Gazeteci: Peki bu mesleğe nasıl başladınız? Hayır. mağazalarda çalıştım.... Gazeteci: Peki müşterileriniz bir bayan taksici karşısında nasıl İşini cok seviyor______ tepkiler veriyor? Nevin Sağlam: Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepki almadım 5. Benden telefonumu istedi.. hastalandı.... ve hep bu işi yapmak istiyorum. Ben işimi seviyorum 4............ Yolda annesine telefon etmek istedi ama yanında telefo­ nu yoktu... Müşterilerden olumsuz tepkiler aldı... .... işinden memnun değil...... 10 Tanıtalım > öğrencilerden verilen soruların yanıtlarından hareketle oku­ dukları metindeki Nevin Sağlam adlı kişiye ait bilgileri özetle­ yen bir paragraf yazmalarını isteyin.. Gazeteci: Mesleğinizi seviyor musunuz? Sizin için zor bir mes­ 3.. Kuaförde....... . Size mesleğinizde başarılar diliyorum.. Tam o sı­ rada kırmızı ışık yandı ve çocuk elinde telefonumla kaçtı.. babam taksiciydi. mağazası açtım.....

/Çocuklar filmlerinde de rol aldım. Ben ailemin gibi hikaye kipiyle oluşturulmuş sorular sorarak başlayın. gücümü. Okuma dim. Bütün odalar sınıftı/*Bütün odalar sınıftılar. la r masadaydı / *Kitaplar masadaydılar). b e d e ~ o s o c a ~er şeyimi mes­ leğime verdim. Konservatuarı bir sınıf atlayarak dön yılda oTirdim. heyecanlar ve aşklar yaşcd m. Hi­ kespare'in "12. Daha sonra. Tıyctroya ~er zaman de 3. çoğul kişi ~IEr ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (Onlar büyük bir sevgi ve saygı duydum. Sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devtefert ve ngilitere'de eğitim ve oyunculuk üzerine çalışmclc' . Deve' Tryaftoları'nda kaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. Bir yandan da aile yaşamımızda insana ait kem < ve trajik du­ Bana göre tiyatro ile ilgilenme< d ü rra r r ortasında dur­ mak demekti.n Kbd nı' seçildim.Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri • özgeçmiş. Aldığınız doğru yanıtları tahtaya yazıp. • bu kipte /. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları • Niteleme sıfatları Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (hikaye kipi) -lyldİ (< i-dll Beceriler • Hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. 64 luk yıllarımdaki en büyük mutluluk kaynağım tiyatroydu. Zcman zıman sinema öğretmendi/Onlar öğretmendiler. da. Pro­ çalışmasının ardından tahtaya biri eylemleri. 1981'de devlet sanatçısı oldum • niteleme amaçlı tümcelerde çoğul ekinin kullanılmadığını (Kitap­ la r eskiydi /*kitaplar eskiydiler] vurgulayın. başkalarına özgeçmiş­ leriyle ilgili bilgi sorabilme • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat v > Bu alt üniteye. Maddi durumumuz hiç iyi En son hangi kitabı okudun? Bu kitap nasıldı? değildi ama masal gibi bir çocukluk geçirdim. Tiyatroya da Ankara Çocuk Klübü'nde başladım. Gece" adlı oyunuydu. Sinema oyuncusu c>ö” k üç kez "Al­ bahçedeydiler. öğrencilere. Babam Naci Bey Dı­ Geçen hafta hasta miydin? şişleri Bakanlığı'nda diplomattı. Açıklamanız­ 11 yıl sahneye çıktım. diğeri ad ve sıfatları fesyonel tiyatro hayatım 1948'de başlad:. Bugüne ka­ dar 100'den fazla oyunda yer ala oyunlarda değişik acılar. hikaye kipi eki almış ad ve sıfatların altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. beşinci çocuğuydum. Dün saat on birde neredeydin7 YILDIZ KENTER Sen ilkokulda çalışkan b ir öğrenci miydin? 1928 yılında İstanbul'da doğdum. Ad ve sıfatların da eylemler gibi —D/ ekini alabildiğini kısaca açıklayın. biyografi.rcnbura gittim. rumları öğreniyordum. Tüm zamanımı. Bir yıl sonra birlikte "Kent Oyuncular Top . Babam bakanlıktaki görevinden ay­ rıldıktan sonra Ankara'ya taşındık ve ilkokula Ankara'da devam ettim. 1962'ae r. etkinlikteki okuma metnine dönün ve metni bir öğrenciye yeniden okutup öğrencilerden doğru-yanlış sorularını yanıtlamalarını isteyin. • özne canlıysa. koşaç tümcelerinde geçmiş zamanı gösteren kip olduğunu. Yaşamak benim içolduU zcman savaşmak . eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ 1959 yılında kardeşim Müşfik Ke~er İe . Mesleğimi kendimden der a co< sevdim. Çocuk­ 11 İşaretleyelim / / > öğrencilerden önce metni sessiz okumaların isteyin. Çok başarı! bir öğrenciy­ metinde —0/ eki almış sözcüklerin altını çizmelerini isteyin. > Açıklamalarınızın ardından 11. ilkokuldan sonra Ankara Devlet metni bir öğrenciye sesli okutun ve bu arada diğer öğrencilerden Konservatuarı'na kayıt yaptırdım. • hikaye kipinin.eyleminin genellikle kendinden önceki sözcüğe kay­ naştığını (Ben öğretmen idim> Ben öğretmen-dim).cc— .uğu'nu kurduk. Kitap­ tın Portakal" ödülü aldım. Çocuklar bahçedeydi. ilk oyunum Sha- gösterecek biçimde -Dİ almış sözcükleri iki sütun olarak yazın.

□ □ Ama savaşmak çok kötü. 1962. Dün cok yorgun dunuz . yanıtlarının neden yanlış olduğunu paragrafı yeniden çözümleyerek açıklayın. □ m • İdiz Kenter için yaşamak.öğrencilerden verilen tarih. A dıl A d /S ıfa t - Eki ? değil Kişi E Örnek/ . ■ Yıldız Kenter yoksul bir ailenin çocuğuydu. □ ■ •' İdiz Kenter'e göre oyunculuk zor bir meslektir. savaşmak demek. Doğru seçeneği belirleyemeyen öğren­ ciler için. ben evde sen yorgun -di/-ydi/-ti O evde değil miydi? o çalışkan -d u /-y d u /-tu Siz hazır mıydınız? biz hazır -d ü /-y d ü /-tü siz öğrenci -d ı/-ydı/-tı onlar genç Ben yorgun m uydum ? Onlar öğrenci miydiler? -nız/-niz/-nuz/-nüz Sen çalışkan değildin. Yanıtlar 13 Açıklayalım >.. Bu çalışmayı.3u çalışmada öğrencilerden. □ Bu yüzden savaşlardan nefret ediyorum. □ m m m □ • Yıldız Kenter Amerika'da birçok kez sahneye çıktı. ■ • İdiz Kenter mutlu bir çocukluk dönemi m geçirdi. □ • Yıldız Kenter için tiyatro sinemadan daha □ m önemli. Üniversitede hiç çalışkan bir öğrenci değildim . m KOŞAÇ TÜ M CESİ (hikay ■Yıldız Kenter "savaş" konulu oyunlardan nefret ediyor. ğraşmak |7] çalışmak □ >• Hikaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı. m □ [7] Ben bu savaşı sahnede yaptım. Geçen yaz tatilde ailece Alanya' davdık ___hava çok güzel d i_____ _ . Yıldız Kenter bıı ödülü üc kez kazandı__________________________ Yanıtlar Doğru Yanlış 14 Metne ekleyelim • Yıldız Kenter ilk tiyatro eğitimini ailesinden 0 aldı. □ m Yanıtlar • Yıldız Kenter kalabalık bir ailenin çocuğuydu. 65 . • Yıldız Kenter savaşla ilgili oyunlar oynadı. 3. > Bu etkinlikte öğrencilerin son paragrafı yeniden okuyarak paragrafın.Şimdi nasılsınız? 2. 1. kişi ve sözcüklerin metindeki karşılık­ larını bulmalarını isteyin. □ m 12 Yakın anlamlısını bulalım ». verilen sözcüklerin yakın anlamlılarını bulmalarını isteyin. □ ' Bu yüzden yaşamak istemiyorum. verilen tümcelerden hangisi ile devam edebilece­ ğini bulmalarını isteyin. i-iarAler) *Biz gençdik Yanıtlar acılar: zorluklar □ 15 Tamamlayalım hastalıklar □ yanlışlıklar □ sıkıntılar [7] oynamak □ düşünmek □ ilgilenmek: . 1928. metindeki anlamlarından harekete. gece yaşamında ilk oyunu _____________ Müşfik Kenter Yıldız Kenter’in ağabeyi Naci bey Yıldız Kenter’in babası 1‘ Yıldız Kenter’in profesyonel tiyatro yaşamının başlangıcı_______________ 1959 Yıldız Ketıter ve Müşfik Kenter İstanbul’a gidiyor Altın Portakal Sinema ödülü. 1981 'orihleri için de yaptırabilirsiniz. dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin.Yanıtlar Y ıld ız Kenter’in profesyonel tiyatro 12.

Biraz dans ettik . • önce . 16 Doğrusunu işaretleyelim > öğrencilerden verilen tümce çiftlerinden doğru olanı işaretle­ melerini isteyin. Ben ise uzun bir süre yalnız kaldım . rolleri paylaştırarak iki öğrenciye okutun ve yanlışlarını bu aşamada düzeltin. öğrencilerden önce birinci metni oku­ malarını. Şimdi emek­ liyim ama bundan kırk üç yıl önce. C E) [7] Serap iki yıl önce öğrenciydi.. daha sonra ikinci metindeki boşlukları hikaye kipiyle tamamlamalarını isteyin. 19 Tamamlayalım.4. Tabii ki par­ tide herkes Özlem'le dans etmek istedi . □ Geçen kış hava çok soğuk. Zayıfım . Yanıtlar Serap : İyi ki bugün hulustuk Meralciğim. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den metindeki boşlukları.. . □ Geçen hafta hava güneşli. ben çok utangaçtım teklifini kabul etmedim ama o çok ıs­ O zaman yirmi yaşındaü&ö? gene tim ve güzel dim . Geçen ay kızım doğum yaptı ve ben dede oldum 5. Bana en son düğün > Bu etkinlikte metinler. □ Dün hastaydım. Dün akşam seni aradım. çok uzun zaman oldu . fotoğraflarını gönderdin. (3 Geçen hafta hava güneşliydi. Evde yoktun. Meral : Beni biliyorsun. Sen neler yaptın___. 3. Bir gün eşinle de tanışmak isterim. anlamadım.. 66 rar etti. güzeldi. yeniden anlatalım [7] Dün hastaydım. Tarkan ilk şarkısıyla çok meşhur oldu___ 8.. yastaydı ve gerçekten çok kibardı Saçlarım simsiyahla ve birimize aşık olduk _ bir yıl sonra da evlendik__. an­ lat bakalım. O yıllarda üni­ versitede öğrenci ydim__ Çok neşeli ve hareket- li ydim . Saçlarım bembeyaz ve bi­ raz kiloluyum. arkadaşla­ rı. özlem o gün de çok şık ve Şimdi altmış üç yaşındayım. şimdi iyiyim. Meral : Sonra ne oldu ? Serap : özlem bir ara bir arkadaşının yanına gitti___Beni gösterdi Biraz sonra o genç yanıma geldi____Be­ nimle dans etmek istedi Biliyorsun. kaydı dinlerken tamamlamaya çalışma­ larını isteyin.Şimdi Çocukken şişmandım. 5. okuya­ [7] Dün akşam neredeydin? cakları ve ses kaydını dinleyecekleri metin hakkında tahminlerde bulunmalarını isteyin. Seni. □ Dün akşam neredesin? 4. 2. şimdi iyiydim. [7] Geçen kış hava çok soğuktu. Nerede ydin ? 18 Tümce oluşturalım > öğrencilerinden.. Evliyim ve anneanneyim. Serap : Tabii en yakın zamanda. Anlat bakalım. □ Serap iki yıl önce öğrenci. Yanıtlar 1. benimle aynı O akşam bir­ Meral : Çok sevindim . eşinle nasıl tanıştınız_______? Serap : Bir gün özlemle birlikte bir partiye gittik . Eşimle Nasıl Tanıştık? > Okuma metninin başlığından hareketle öğrencilerden. Son olarak metni. zayıf tim . aynı kişinin. Sen dün evde yok muydun ? 7. Tatilin nasıl geçti? Otel kalabalık__mıydı . Adı Ali'ydi. 17._? 6. şimdiki ve geçmişteki du­ rumunu anlatmaktadır. etkinlikte yer alan metinlerden de yararla­ narak şimdiki ve geçmiş zamanlı koşaç tümceleri oluşturmalarını isteyin. Türkiye'yi çok özledim_______ 17 Tamamlayalım Meral : Evet. Parti çok kalabalıktı Yanıtlar özlem'in orada çok arkadaşı vardı . Kırk üç yıl nasıl geçti.

Panoda "Londra uçağı iki saat rötarlı" yazısını gör­ 2 S R flT RÖTRRLI «ğ§» düm. Bir ara Özlem yanıma geldi ve________________________________________________________________________________________________________________________________ 21 Eşleyelim >.Bu çalışmada öğrencilerden görselleri inceleyip onları ilgili tümcelerle eşlemelerini isteyin." diye düşündüm. [T| Trafik çok sıkışıktı. [T] Dün gece en iyi arkadaşım bendeydi ve geç saatlere kadar sohbet ettik. Ama son anda "Olumsuz hava şartları nedeniyle bütün uçuşlar iptal oldu. öğrencilere hazırlanmaları için beili bir süre vererek onlardan kendilerini Ali'nin yerine koymalarını ve diya­ logda anlatılan olayları Ali'nin gözüyle yeniden anlatmalarını isteyin. 13 Bir süre havaalanında dolaştım. "Geç kalıyorum. Herkes dans ediyordu. mağazaları gezdim. [2] Sabah saati duymadım ve çok geç kaldım. [5] Neyse ki tam zamanında havaalanına vardım. Partide Özlem ve arkadaşı da vardı. [J] iki saat vaktim vardı ve beklemek çok sıkıcıydı. 0 Uçağımın kalkış saatinden on dakika önce hazırlandım. . [3] Hemen bir taksi çağırdım. [T] Uçağımın kalkış saatini kontrol etmek istedim ve panoya LOfiDRB UÇRĞ1 baktım. O akşam bir arkadaşım evinde parti veriyordu.20 Yeniden anlatalım > Bu konuşma etkinliğinde." anonsunu duydum.

dolayısıyla alışkanlık da anlatan ama geçmiş­ te kalan iş. • sıralı yapılarda önceki kişi-sayı ekinin ancak -Dİeki ile birlikte atılabildiğini vur­ gulayın. televizyonlar gençleri yal­ nızlaştırıyor/yalnızlaştırıyordu... Zaman 7 Hikaye Kişi Eki -yor ben yap -mı sen sev -mi -iyor 0 bil biz otur siz gül Kipi Eki mu -(y)du -m ES H El 'I Ben çocukken süt sevmiyor muydum? -n Onlar konuşmuyorlardı. rum da ben çocukken Beceriler her şey daha güzeldi.. Çocukluğuma ait birbirinden Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat . Yemekten sonra soh­ bet ettik/ediyorduk ve bazen birbirimize fıkralar -nuz Siz Türkçe bilm iyor m uydunuz? -lar yoktu ama yine de çok mutluy­ *Biz dün sa a t üçte alışveriş yapm ıyorduk m u? ~eftla#k/anlatıyorduk. -m ü -uyor -k 0 üç yıl önce İstanbul'da oturuyordu? -du -üyor onlar konuş güzel yüzlerce hatıram var. • Geçmiş zaman belirteçleri Her aün saat sekizde uvuvorum. aşağıdaki örneklerdeki gibi metinde kullanılmayan. Bu çalışmada. 22 Yanlışı çizelim [__/ > Metni öğrencilere sessiz olarak okutup onlardan yeni sözcükleri belirlemelerini Şimdi insanlar yemeklerini bile televizyonun karşısında yiyorlar/yiyorlardı. Bizim zamanımızda aile içindeki ilişkiler de çok farklıydı.. Ama yine de ba­ Gecen hafta İstanbul'a aittim. Şimdi bilgisayarlar. Akşam yemeklerinde bütün aile topim dık/toplanıyorduk. Da­ ha sonra. Birbirleriyle çok fazla isteyin. her şey bu kadar kolay değildi. öğrencilerin vizyonsuz ve bilgisayarsız bir hayat düşünmek -Dİ. lıydık yoksa şimdiki çocuklar mı şanslı? Her hafta İstanbul'a aidivorum. Çocuklar tele­ len eylem çiftlerinden yanlış olanı bulmalarını isteyin. Bazen de sine­ maya -ğMk/gidiyorduk. yineleme. türe özgü belirteçler kullanmaya dikkat edin. Birlikte çok cğlcndik/eğleniyorduk. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları Yanıtlar • Niteleme sıfatları Ben Çocukkeı Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (hikaye kipi] -(İ)yordu I < -lilyor i-dil • ULAÇLAR -lylken I < I-kenl Şimdi düşünüyo­ • BAĞLAÇLAR/İLGEÇLER ile I > . Şimdi­ • Şimdiki zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme ki çocuklar gibi imkanlarımız • -ken ulacını kullanarak geçmiş zamanlı tümceler için doğru belirteçler üretebilme duk./ _ >. istemiyorlar/istcmiyerlerdt. diğer öğrencilerden okuma sırasında. Sözcük Alanı Dün saat sekizde uvuvordum. zen düşünüyorum/düşünüyordum: biz mi şans­ Gecen hafta bu saatlerde İstanbul'a gidiyordum. öğrencilerin yanıtlarına göre örneklerinizi çoğaltıp dilbilgisi kartından da yararlanarak şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıklamalarınızda..öğrencilere yeni dilbilgisi yapısının işlevlerini sezdirmek üzere tahtaya şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili iki tümce yazın ve. Tümcelerinizde. Çok fazla arkadaş­ ları yok. oluş ve durumları aktaran zaman eki olduğunu. -lilyordu I < -lilyor i-dil Ş İM D İK İ Z A M A N (hikaye kipil Adıl Eylem . öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını açıklayın. ___ _______ ____________ _____ ______ . metni bir öğrenciye okutarak. veri­ konuşmuyorlar/konuşmuyorlardı. Beraber oyunlar oynedtk/oynuyorduk.onlara aralarında nasıl bir anlam farkı olduğunu sorun. Bizim zamanımızda bu yapılarla oluşturulmuş tümceler yazın. • özgeçmiş. -yor ve -yordu yapıları arasındaki farkı daha iyi kavrayabilmeleri için tahtaya. -m u -iyor - Sen az önce gülüyordun. • -yordu ekinin sürme. biyografi. Geç saatlere kadar arkadaşlarımızla dışarıda vakit geçirdik/geçiriyorduk. . Genellikle evde tek başlarına vakit geçi- riyorlar/geçiriyarloreb. özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum/hettr- lıyordttm.Dün saat sekizde uyudum.

Sen yok ken 8.. internet yokken mektup yazdık. e n __dans kursuna git tim . siz toplantı dayken misafiriniz gel^i_____ Şu anda bekleme salonunda. -ken eki­ ni içeren (yalnızca ad ve sıfatlardan sonra) örnek tümceler yazın (Kullanacağınız örneklerin yalnızca geçmiş zaman ile kullanılan özellikle de -yordu ile kullanılan belirteçler olmasına dikkat edin). > Açıklamalarınızda. kömür ütüsü evde *Arabadaken sigara içmiyorum. şey biliyor. Şimdiki gençler hangi konularda çok bilgili? k e n ____ daha g ü z e li_______ Niçin 2. Elektrik yokken________________________________ 4. ilk ütü teknolo­ 7. hakkında hiç fikirleri yok. Otomobil yokken______________________________ 5. Bu nedenle 5. -ken ekini alan sözcüklerin altını çizin ve ardından bu ek ile ilgili açıklamalarınızı yapın.. Annem pantolonla­ 1. Bu eşyalar şim di nasıl? sorularını sorun. öğrenci iken genç Onunla öğrenciyken tanıştım. nin ütülerini anlattım.. Ancak tel dolap. Böylece şimdiki gençlerin işleri daha kolaylaştı. öğrencilerin bu iki yapı arasındaki farkı anlamasını kolaylaş­ tıracaktır. verilen durumlara uygun bi­ çimde tamamlamalarını isteyin. örneğin geçen gün torunuma otuz yıl öncesi­ > Bu etkinlikte öğrencilerden tümceleri. çocuk -(yİken Çocukken çok şişmandım. 6.. yanıtlarında hikaye kipi kullanmaları konusunda yönlendirin. Saçların uzun 1. Ayşe Hanım. Telefon yokken____________________'___________ di. annem çalış ıy ° rclu . internet yokken mektup yazıyorduk. 24 Tam am layalım > öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. ütüyü ilk kez o gün gördüm. siyah-beyaz televizyonlardan söz 23 T a m a m l a y a l ı m ediyorum. 3.> Zaman ekleriyle ilgili çalışmalarınızın ardından. Eskiden pantolonları nasıl ütülüyorlardı? kestirdin? 2. odun sobası. Annem ütünün alt bölümü­ 6. Çamaşır makinesi yokken______________________ rikli ütüler aldı.Jİ1______ ama adını 3. Müdür Bey. internet. Onları. Ben küçük ken bana anneannem bak J ı. Televizyon yokken_______ ______________________ dümdüz oluyordu.. Size de anlatayım: Ben çocukken elektrikli ütüler yoktu.. Pantolon sabaha kadar 2. Eskiden evinizde ne tür eşyalar vardı? Ben yurt dışına ilk defa üniversitedeyken çıktım... *öğrenciken çok çalışkan değildim. internet yokken________________________________ rımı yatağın altına koyuyordu. biliyor musunuz? Siz tatil deyken komşunun evine hırsız gir d i _____ __ 7. tahtaya. Gençken daha sık sinemaya gidiyordum.. Yanıtlar 1.. posta. Son derece basit ama o zamanlar için önemli bir araçtı. Ben beş yaşında yken bale kursuna git t im ______ . 4.. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. Zaman içinde diğer ev eşyaları da çok gelişti. Ben üniversite y k cep telefonun çaldı. Sen banyo ciciyken bir arkadaşın arO... Ardından metni okutup soruları yanıt­ lamalarını isteyin.. Bazen gençlere eski telefonlar­ dan. e- .. hem -Dİ hem de -yordu ekinin kullanılama­ yacağı ya da kullanıldığında anlamın farklılaşacağı tümceler seç­ meniz. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Bu yüzyılda gençler bilgisayar programlan. > Dilbilgisi açıklamalarınızda -ken ekiyle oluşturulan belirtecin ara­ lık gösterdiği ve göstermediği durumlara ve bu ekle oluşturulan be­ lirtecin başka belirteçlerle ilişkisine dikkat çekin: 25 Yanıtlayalım. Asansör yokken _______________________________ ne kömür koyuyordu ve ütü İyice ısınıyordu.. mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok a rabada Evdeyken çok mutluydum. Buzdolabı yokken_____________________________ jisi buydu işte! Daha sonra da kömürlü ütülerin yerini elekt­ 8. Sonra bir gün babam eve bir ütü getir­ 3. süpürgelerden.. Bu eşyalar nasıldı? Ben üniversitedeyken sık sık yurt dışına çıkıyordum gibi. ilk ütü teknolojisi nasıldı? s ö y le medi .

Rad- yolar evin en güzel köşesinde duruyor. 26 Tamamlayalım > öğrencilerden metinlerdeki boşlukları. Ardından öğrencilere belirli bir süre tanıyarak metni uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Elbette o za­ manlar dijital kanallı. iyi bir fotoğraf için çoğu zaman oirkaç dakika hiç hareket etmeden durmak ve objektife oakmak önemli . Çünkü fo­ toğraf makinelerini kul­ lanmak çok zor du . Bir çok insan için radyo teknoloji harikası sihirli bir kutu vdu . çektirmek de zor du .Şimdi > öğrencilere etkinlikle adı geçen eşyaların eskiden evlerinde bulunup bulunmadığını sorun ve bu eşyaların eski ve yeni özel­ liklerini karşılaştırmalarını isteyin. haberleri.28 Tamamlayalım Yanıtlar var yok m □ m □ h □ □ S a. Yanıtlar Eskiden fotoğraf çek­ mek bugünkü kadar ko­ lay değil_^L. Son olarak metni bir kez daha sesli okutarak yanıtlarını kontrol edin. Ba­ zı makineleri kullanmak cin uzun süreli eğitim almak gerek iyordu . 27 Karşılaştıralım Eskiden . Elektrikli ütülerden önce kömürlü ütüler vardı. Bu oku­ mada boşlukları tamamlatmayın. müzik programlarını. Daha sonra öğrencilere metni pay­ laştırarak okutun ve yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. "Arkası Yarın" kuşaklarını dinlemek için herkes onun etrafında toplan iyordu . -Di ve -yordu ekleri ile tamamlamalarını isteyin. Tabi ilk fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekmek kadar. d. . taşınabilir radyolar yok tu . Bugün birçok işi daha kolay yapıyoruz. c. Şimdiki gençler teknoloji konusunda bilgi sahibi b. g Buzdolabı • Televizyon 8 Telefon Çamaşır makinesi • Radyo • Soba > öğrencilerden başlığı okuyup fotoğraflara bakarak metnin içe­ riğini tahmin etmelerini isteyin. ilk ütüler buharlı değildi. Radyolar eskiden günlük hayatın en önemli parçasıy­ dı.

> Okuma çalışmasının ardından tahtaya,
ANNEANNEMİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

‘Anneanne bu kim?" diye sordum.

Anneannem hayatımdaki en önemli insanlardan biridir.
Çok güleryüzlü, becerikli ve konuşkan bir insandır. Onunla
sohbet etmek çok eğlencelidir. Geçen gün onu ziyarete

gibi doğrudan aktarım tümceleri yazarak diye sor- ve diye yanıtla/
cevap ver- yapılarını sunun.

ve beraber çok güzel zaman geçir dik______

git tim

öğleyin, yemekten sonra anneannem elinde eski bir
fotoğraf albümüyle odaya geldi. Bana eski resimlerini gös­
termek iste iy ° rdu

. Bu benim için harika bir sürp­

> Kitapta yer alan etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya,

İşe metro He gidiyorum.
Tahtayı silg i ile siliyorum.

Albümün ilk sayfasında genç bir hanımın fotoğrafı

.

var_^?____ _ . "Anneanne, bu kim?" diye sor dum

"Benim, yavrum." dedi. Çok şaşırdım. Anneannem, "Niçin
şaşırdın? Ben de bir zamanlar gene tim ___ __Bak, saç­
larım upuzun

______ ." dedi. Resimde anneannemin

yanında bir adam vardı. "Peki bu adam kim?" diye sor­
dum. "O da deden. Tanımadın mı? O zaman bıyıklı de­
ğ i l i ______Çok yakışıklı bir adam_dı________ Bak, şu re­
simde deden ve ben birlikteyiz." dedi. Anneannem başka
bir siyah-beyaz fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta anneannem
bir sandalyede otur uy ordu
dur uyordu

ayakta

tut uyordu

29 Tamamlayalım

Arkadaşım ile ders çalışıyorum.

rizi*_______

da

"Benim yavrum ." dedi/diye cevap verdi.

dedem ise onun yanın­
ve

anneannemin

elini

»ç ^ gQZe| bır fotoğraf." dedim. Anneannem

gül^M______ , "Bu bizim birlikte ilk fotoğrafımız. Evlendik­
ten üç-dört yıl sonra çektir d ik ______ Bizim zamanımızda
çok fazla fotoğrafçı yokM ________ . Fotoğraf çektirmek
pahalı y dl_____ . Ama deden bir gün bana sürpriz
yapi?_______ ve eve bir fotoğrafçı çağır d ı_______ " dedi.
Anneanne, "Dedem gençken romantik m iydi

?• diye

gibi ile bağlacının farklı işlevlerini örnekleyen tümceler yazıp bu
bağlaç ile ilgili açıklamalarınız yapın. Açıklamalarınızda,
• ile'nin bağlaç ve ilgeç olarak birliktelik anlatan öbekler kurduğu­
nu (M urat ile Oya sinemeya gidiyor, M urat Oya İle sinemaya g i­
diyor gibi.),
• bağlaçlı birliktelik öbeğinde ile yerine ve de kullanılabileceğini
[Murat ile Oya sinemaya gidiyor> M urat ve Oya sinemaya gidiyor
gibi),
• birliktelik öbeğinde kişi adılları yer aldığında, bu adıllara (onlar
hariç) genellikle tamlayan eki eklendiğini (ben > benimle, sen >
seninle, o> onunla, biz > bizimle, siz > sizinle) ve sizle, bizle gibi
eksiz biçimlere daha çok konuşma dilinde ve özensiz kullanım­
larda rastlandığını,
• ilgeçli birliktelik öbeklerinde birlikte sözcüğünün de kullanılabildi­
ğini [Murat Oya ile birlikte sinemaya gidiyor gibi.),
• ilgeçli birliktelik öbeklerinin, çeşitli araç, gereç ve taşıt kullanımla­
rı anlatmak için de kullanıldığını (Ancak gözlükle okuyorum; işe
otobüsle gidiyorum; Sınıfı çiçeklerle süsledik gibi.)
• //e'nin bağlaç olduğu birliktelik öbeklerinde, birliktelik öbeği özne
ise, eylemin her zaman çoğul olması gerektiğini [Babamla ben
sinemaya gidiyoruz / *gldiyor gibi) ve ilk sözcük olarak kişi adılı
kullanılmadığını (*Benimle babam sinemaya gidiyoruz gibi) vur­
gulayın.
> Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden, verilen tümceleri ile
kullanarak tamamlamalarını isteyin.

sor dum____ Anneannem bir kahkaha attı. "Elli yıl önce
romantik olmak ayıp_ö_________ , yavrum. Biz sokakta el

Yanıtlar

ele gez m iyordıık pastanelerde otur uyorduk ..Her şey
gizli y d i

..... Ama evlenmeden önce deden bana sık

sık mektup yaz ıy (>rdu__ « dedi Anneannem anlatıyor,

A: öğrenciler okula nasıl gidiyor­
lar?
B: Otobüs le g id iyo rla r

ben de dikkatle ve şaşkınlıkla dinliyordum. Saatler böyle
geçti...
0

gün anneannem bana uzun uzun dedemi, annemi,

babamı ve eski günleri anlat iyordu

Fotoğraflar ve an­

neannemin, anıları ile geçmişte çok güze! bir yolculuk
yapjıâ_______

A: Sınıfta kimler var?
B: öğretmen le____
öğrenciler.

.

6. Ayşe, ailesi v/e :
A: Kim in le

oturuyor.

7. Yarın yeni bir gömlekte____ayakkabı almak istiyorum.

ders

8. O nunla

çalışıyorsun?
B: Yalnız çalışıyorum .

nerede tanıştın?

9. Murat çok üzgün, hiç kimsejie______konuşmak
istemiyor.
10. Kahvaltıda yumurtayla ______peynir yedim.

A: Dün ne yaptın?
B: Arkadaşımj«__.

31 Yanıtlayalım

sinemaya gittim.

> öğrencilerden verilen tümcelere uygun yanıt tümceleri üretme­
lerini isteyin.
1. Dişlerinizi neyle fırçalıyorsunuz?

Dilek ve Murat
I

A: Dilek Murat' la

M«--n«ıırıo »rt»}U«Tv; -ı\;

2. Neyle çorba içiyorsunuz?_____

ne zaman evleniyor?
Aylf-Mstn
ça £ lû R

iffAıç • iU-aı
Ç M ^Ş

3. Neyle çamaşır yıkıyorsunuz?_________

B: Sanırım gelecek ay.

4. Lokantada hesabı neyle ödüyorsunuz?
5. Neyle fotoğraf çekiyorsunuz?________
A: Alo. Denlz'Je.

. mı
6. Saçlarınızı neyle tarıyorsunuz?

görüşüyorum?
3: Evet, buyrun ben Deniz.

7. Eve neyle gidiyorsunuz?_____

32 i l e ile yerleştirelim

Ad l+ E k l

Ek

> öğrencilerden verilen sözcükleri ve ile'yi kullanarak tümceleri ta­

ile 1 > lyllEI

BAĞLAÇLAR - İLGEÇLER

.*

1

Örnekler

a ra b a

ile

Ayşe'yle Murat evleniyor.

Ayşe

-la /-le

Okula arabayla gidiyorum.

kitap

-y la /-y ie

M asada kitapla kalem var.

if|§ !

'

1

Yanıtlar

*Sinemaya arkadaşımle gittim.
arkadaşım

mamlamalarını isteyin.

r

kalem • gözlük ♦cep telefonu » tarak • arkadaş • çatal

J

Onunla ders mi çalışacaksın?

sizin

*0 ile her yere gittim.

onun

Ben de sizinle geliyorum

1. Bu mektubu senin_______ kaleminle_______yazdım.
2. Uçakta______ cep telefonuyla

konuşmak yasak.

30 Tamamlayalım
> Bu çalışmada öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları ile 'nin

3. Saçlarını b u _______tarakla__________mı tarıyorsun?

uygun biçimiyle tamamlamalarını isteyin.
4. Üç boyutlu filmleri özel bir

gözlükle__________

Yanıtlar
1. Kim ben imle

2. işe her gün metro vla
3. Kim in le
4. Ankara vla

izliyoruz.

gelmek istiyor?
gidiyorum.

5. Bu yemeği

çatalla_______yememek gerek.

görüşmek istiyorsunuz?
İstanbul arası arabayla

üç

buçuk saat.
5. Lütfen burada yüksek ses le_______ konuşmayın.

> Üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencilere A
ve B rolleri vererek ikili gruplar oluşturun ve A öğrencilerini s.l 59'a;
B öğrencilerini s.l 60'a yönlendirin.

s
;
:
■ ..I

>

> Bu etkinlikte öğrencilerden, kendi sayfalarındaki fotoğrafı incelemelerini ve bu fotoğrafla ilgili bir öykü oluşturmalarını, sayfalarında bu­
lunan sorulan diğer öğrenciye sorarak onun oluşturduğu öyküyü öğrenmelerini isteyin. Bunun dışında öğrencileri, dinledikleri öykünün
akışına göre farklı sorular üretmeleri konusunda da yönlendirin.

4. ünit

4. ünite
Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

_____

1 f-

Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

Kimler var?

Kimler var?

Ne oluyor?

Ne oluyor?

Ne zaman oluyor?

Ne zaman oluyor?

Nerede oluyor7

Nerede oluyor?

Nasıl bitiyor?

Niçin böyle bitiyor?

^ovr: bitiyor?

4:v

1. Ne Yiyelim?
Yanıtlar
Sözcük Alanı

uğrayayım mı • etme • tamamla • yiyelim • ol

• Kalıp sözler [geçmiş olsun, kolay gelsin, afiyet olsun,
haydi bakalım vb.)

yapsın • al • hazırlayayım • alayım • alayım mı
almasın • uğra • al • almasın

• Yiyecek, içecek adları
• Alışveriş ifadeleri

Eren, Volkan ve A4ert bu akşam M ert’lerde buluşuyorlar.

• ölçü birimleri

Eren M ert’e yoldan telefon ediyor...

• Niteleme sıfatları

Eren

: Alo. Merhaba Mert, ne haber?

Dilbilgisi

Mert

: iyilik Erenciğim, Volkanla oturuyoruz .

• EMİR KİPİ -sin, -lylinllz), -sin(ler)

Eren

: Ben şimdi yoldayım, sana geliyorum. Markete

Mert

: Evet Erenciğim, lütfen uMra . Ben kola aldım ama

• İSTEK KİPİ -lylE

Beceriler

uğrayayım mı

? Bir şey lazım mı?

siz ne içmek istiyorsunuz, bilmiyorum. Bence sen

• Emir ve istek kiplerini kullanarak doğru tümceler oluş­
turabilme

birkaç tane de meyve suyu ve bira

al

.

• Kalıplaşmış ifadeleri doğru ve yerinde kullanabilme

Volkan : Meyve suyu

• Yiyecek, içecek adları ve ölçü birimlerini doğru kullana­
bilme

Mert

: Eren, Volkan meyve suyu almasın_______ diyor.

Eren

: Peki, o zaman yiyecek bir şeyler alayım mı

Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat
> Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­
rencilere,
Ne sıklıkta alışveriş yapıyorsunuz?

Mert

: Cips aldım ama çikolata da iyi fikir. Sen bana çi­
kolata al .

Eren

: Tamam, sana çikolata

alayım

, ama benim

karnım aç. Bir paket de makarna alayım. Volkan
bize güzel bir makarna

Mert

yapsın

.

: Evet evet, çok iyi olur. Ben de acıktım şimdi. Ben
sofrayı hazırlayayım . Haydi sen de çabuk o/_!

6. fotoğrafta kadın ne yapıyor?
3.
fotoğraf hangi reyonu gösteriyor? Bu reyonda neler var?
gibi sorular yönelterek alışveriş konulu bir konuşma ortamı
oluşturun.

?

Cips, çikolata...

Nereden alışveriş yapıyorsunuz?
Neden alışveriş için burayı tercih ediyorsun?
I.fotoğrafta-insanlar neler yapıyor?

almasın_______ben aldım.

Alışverişi

tamamla

da bir an önce yemek

yiye lim _________

Eren

: Tamam tamam! Acele etme

. On beş dakika

sonra oradayım.

Mert

: Peki, görüşürüz.

Eren

: Görüşürüz.

► Dinleme çalışmasının ardından metinde geçen emir ve istek
kipli eylemleri tahtaya yazıp bu eylemler üzerinden emir ve is­
tek yapılarıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıklamalarınızda,
• emir kipinde yalnızca 3. kişiler için soru biçimi bulunduğunu (O
yarın okula gelsin m i?/Onlar burada beklem esinler mi? gibi.),
• emir kipinde dile getirilen talebin 2. kişiler için doğrudan, 3. ki­
şiler için dolaylı olarak aktarılıdığını [Söyleyin ona b ir daha der­
se geç kalmasın gibi),

1 Dinleyelim, yerleştirelim
Bir Şey Lazım mı?
> Bu etkinliği uygulamaya, öğrencilere ses kaydını dinleterek
başlayın ve onlardan, verilen ses kaydını dinlerken sözcükleri
metindeki boşluklara yerleştirmelerini isteyin.

• emir kipi, kesin ve doğrudan bir anlatım yolu olduğu için 2. ki­
şilerde anlatıma kibarlık katmak için "lütfen" sözcüğü kullanıldı­
ğını [Lütfen yüksek sesle konuşmayın! Burada sigara içmeyin
lütfen! gibi),
• 2. çoğul-kişide anlatıma kibarlık katmak için eyleme -İzeki eklen­
diğini [Yüksek sesle konuşmayınız! Burada sigara içmeyiniz lütfen!)

haydi biraz dinlen dm. Çok yorulduk.g am . izin veya onay alma anlayabildiğini.. iyi anlaya-lım gibi) vurgulayın.avuç . Dans edelim mi?. • istek kipi. Bu akşam yemek için dışarı çık alım „? ju l süt top t m 3... *O n la r b a km ayala r.. Lütfen odada sigara iç meyin . ~ f . • istek kipinin 2. Burcuya söyle.parça . Kaçta çıkıyorsun7 Seni işten al maşın ___ mı ? yumurta dondurma Bir avuç kase Bir kalıp fındık yoğurt peynir Bir fiske tuz .litre . ve 3. kişi dışındaki çekimlerinde soru tümcesinin hemen hemen hiç kullanılmadığını (O gelmeye mi?. Dört top # Bir demet 10. adet .ku tu . • istek kipinin 1. Size yardım edeyim mi? gibi.). Siz sorasınız. Bunu herkese söy­ lemeye > Bunu herkese söylemesin gibi. Yanıtlar S ö z c ü k le r i y e r le ş t ir e lim > öğrencilerden sözlüklerini kullanarak ölçü birimlerini öğrenmelerini ve sözcükleri uygun boşluklara yerleştirmelerini isteyin. kişi çekimlerinin nadiren kullanıldığını. bu kişilerde isteği anlatmak üzere daha çok emir kipi ter­ cih edildiğini (Bunu böyle bilesiniz > Bunu böyle bilini. 5. iyi anlayalım /*Dikkatli okuya. Tok musun7 Yemek yap m ayayım .demet .. Ben ye m e ye yim m i? 0 konuşa..r 6. Sınav kağıdına mutlaka adınızı yaz m üzüm İ f maydonoz Bir dilim biftek t Bir kadeh şarap I Bir kutu kola Bir paket makarna i Ü . bir daha geç kal mayın .ı 7 9. Bu soru­ ya ben cevap vereyim mi?.bardak ._m. soru tümcelerinde öneride bulunma.pa cet . ?0 sinemaya gide mi? gibi. m sen 0 siz onlar ben sen 0 biz Siz onlar al bekle -ma -me git oku dokun gel gir yaz bak ye mı _ Sen git! mi O n ia r b e k le s in le r m i? 0 alm asın! -sın/-sin/-sun/-sün Siz okuyun! Giriniz! -ınlız) / -in(iz) / -un(uz) / -ün(üz) -yın(ız) / -yin(iz) / -yun(uz) / -yüniüz) Dokunm ayınız! O nlar gelm esinler! *Siz yaz! -sınlar / -sinler / -sunlar / -sünler -ma -me -a / -e -ya / -ye iç otur konuş sor -yım / -yim -sın / -sin -Iım / -lim -siniz / -siniz -lar / -ler mı mi Sen içesin. Teneffüste çay K elim __ Dört adet 7. öğretmen kızıyor.). 8. *Ben otura m ıyım ? 3 2 T a m a m la y a lı m > Bu etkinlikte öğrencilerinizden tümceleri emir-istek kipinin uygun biçimleriyle tamamlamalarını isteyin. kalıp - 't Bir kilogram Bir bardak vişne meyve suyu M -' & Bir dilim ekmek Bir dilim Bir kilogram havuç elma •t’. *3 Bir Hfre 4..kadeh kilo -kilogram . Bugün hava güzel.di ım .fiske . ödevini hemen bitir sin 2.). Sa­ kın geç kalmayasın > Sakın geç kalma!.• Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin ahlamadığını (B/r kompozisyon yazın/*yaz ve yarın getirin gibi) vurgulayın. şemsiyemi a\nıayaynn ...tane 1.alkım . (Sinemaya gidelim mi?. m • Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin atılamadığını (Dikkatli oku­ yalım.

Hemen salamı iade etmek için markete döndüm. ✓ Açken alışveriş yapmayın. sen koy ve 8. Ablam kek için önce yumurta ve şekeri 7. Durum: Pazar günü eşimle haftalık alışveriş için süpermar­ kete gittik. Yanıtlar Marketlerde binlerce çeşit yiyecek var. T. aceleyle j alışverişimizi tamamladık. 5 Yerleştirelim Dikkatli Olun! > Bu etkinlikte öğrencilerden. ✓ Fiyatlara bakın ve ürünler arasında karşılaştırma yapın.4 Yanıtlayalım ^ 1.. 6. ikiye bölelim /böleyim ^ yan_ sını sen ye. Sebzeleri suda haşlıyor ve yağsız A L IŞ V E R İŞ İÇ İN Ö N E R İL E R ✓ Alışveriş listesi hazırlayın ve bu listenin dışına çıkmayın. Evde salamı açtım ve her tarafa berbat bir koku yayıldı. 2. Gıda alışverişinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Hangi konulardan şikayet edersiniz? 5. Çayına şeker koymadım. Hülya makarna için önce suyu süzgeçle süz kaynat piştikten sonra . Akşama misafirimiz var. _ . sözlüklerini kullanarak pişirme yön­ temlerini öğrenmelerini ve sözcükleri boşluklara yerleştirmelerini isteyin. dikkatli olun. yiyor. Ne tür yerlerden alışveriş yapıyorsunuz? Mahalle bakkalın­ Hep aynı yerden mi alışveriş yaparsınız? Alışverişte nelere dikkat edersiniz? gibi sorular yazın ve öğrencilerle alışveriş alışkanlıkları hakkın­ da konuşun: Daha sonra "Alışveriş önerilerini okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. ✓ Güvenilir markaları tercih edin. yemeğe ne pişireyim / pişirelim ? çırpıyor karıştır . Kaliteli. 5. ✓ Belirli sıklıkta alışveriş yapın. ekonomik ve sağlıklı alışveriş için haşlamak • kaynatmak • bölmek rendelemek • doğramak • pişirmek * karıştırmak çırpmak • kızartmak • süzmek ( aşağıdaki uyarıları dikkate alın. Kızım. Alışverişle ilg ili kurallarınız veya rutinleriniz var mı? Topluca mı? Yoksa ihtiyacınıza göre mi? 2. ✓ Ürünlerin son kullanma tarihine bakın. ✓ Alışverişte besin etiketlerini okuyun. Durum: Geçen hafta markette yeni bir salam markası gör­ düm ve denemek istedim.. ve havuç rendele __ 4. Çocuklar pata­ tes kızartmasına bayılıyor. Sen köfte yap. salata yapmak için domates doğra. dan mı? Büyük marketlerden mi? 3. Bir an önce oradan | kurtulmak için fiyatlara ve etiketlere bile bakmadık. Fakat market öyle kalabalıktı ki. Ne sıklıkta gıda alışverişi yapıyorsunuz? Belli aralıklarla mı? > Bu çalışmaya başlamadan önce tahtaya. ben de patates kızartayım . 3. 2. Aşağıdaki durumlarda siz neler yaparsınız? Bu iki durum alışveriş önerilerinden hangileri ile ilgilidir? 1. ✓ Ekonomik boy veya aile paketleri her zaman avantajlı değil. Gıda alışverişinde nelere dikkat ediyorsunuz? "Alışveriş İçin öneriler"i yerinde buluyor musunuz? 4. ✓ Marketler arasındaki fiyatları karşılaştırın. Annem diyet yapıyor. Bu sandviç bana çok fazla.

dinledikleri ye­ mek tarifini örnek alarak kültürlerine özgü bir yemeği tarif etmelerini isteyin. Havuçlu ve bezelyeli pilav hazır. pişirin. öğrencilerden kaydı dinlerken verilen görselleri ses kaydına göre sıralamalarını ve bu yemeğin adını tahmin et­ melerini isteyin. Afiyet olsun. evlerinde yemek yapıp yapmadıklarını. MALZEMELER • 250 gr. 7 Bir yemek tarif edelim > Bu çalışmada öğrencilerden. Ardından etkinliğin ses kaydını dinletin. pirinç • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 havuç • 5 yemek kaşığı bezelye • 0. öğrenciyi emir kipi kullanması konusunda yönlendirin. pirinci sıcak suda 1 saat bekletin.! adet havucu küçük kü­ çük doğrayın.6 Sıralayalım Beraber Pişirelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve 15 dk.e bir öğrenciden yaptığı bir yemeğin tarifini vermesini isteyin. Onları tariflerinde emir kipi kullanmaları konusunda yönlendirin. su • 1 tatiı kaşığı tuz Sizce bu yemeğin adı ne? Ses Kaydı BEZELYELİ VE HAVUÇLU PİLAV 250 gr. Görselleri yanlış sıralayan öğrenciler için ses kaydını yeniden dinletin.5 İt. en çok hangi yemeği yaptıklarını sorun . Malzemeler Tarif . Ardından tencereye bezelye ve havucu da koyun. Pirinci iyice yıkayın. Tencereye sıvı yağ koyun. Da­ ha sonra pirinci ve bir bardak suyu ekleyin.

Açık­ lamalarınızda. durumu. Garson Peki efendim. -siz Beceriler • -//'ve -siz eklerini kullanarak doğru sıfatlar türetebilme • Çeşitli ürünlerin üzerindeki kullanma talimatlarını anlaya­ bilme • ödeme tercihleri ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • Alışveriş ortamlarında isteklerini doğru anlatabilme. bu eklerle oluşturulan sıfatların... yanıtlayalım 3 ( ^ Garson > Okuma etkinliğine başlamadan önce öğrencilere fotoğrafla ilgili Eeee. gibi) vurgulayın. Dört Mevsim olsun.. -siz ekleriyle türetilen sıfatlar • Sipariş alma-verme ifadeleri Dilbilgisi • SIFATLAŞTIRMA -Iİ.şekerlixşekersiz. Burada kim ler var? Ben zeytinli bir pizza İstiyorum ama henüz Sizce onlar ne yemek istiyorlar? karar vermedim. karşıt anlamlı sı­ fatlar yaptığını (. bu eklerle yapılan bazı sı­ fatların karşıt anlamlılarının farklı bir sözcük de olabileceğini [evlixbekar. Garson Tatlı ister misiniz? Şimdilik hayır. Zeytinli. O halde Dört Mevsim ya da Akdeniz deneyin.. kredi kar­ tıyla vb. Belki yemekten sonra. Ne alırsınız? alayım lütfen. Çok teşekkür ederiz. Menüye bir bakalım.) • Çeşitli ürünlerin kullanma talimatlarında geçen sözcükler • -İl. Hoş geldiniz efendim... Acaba hangisinden olsun? Kadının elinde ne var? Garson ne yapıyor? gibi sorular sorarak sipariş vermek/almak. hesabı istemek. şekersiz (içinde şeker olmayan) çay. adları sıfata dönüştüren ekler olduğunu. Bu giriş konuşmasının ardından rolleri paylaştırarak metni öğrencilere okutun. adın gösterdiği varlığı. Sucuklu pizza seviyor musunuz? Evet.Sözcük Alanı • Ödeme biçimleri ile ilgili sözcükler [peşin. Metinde ve menüde kullanılan -li. garsonu ça­ ğırmak. Ama lütfen doma tesli olmasın. • -//ve -siz eklerinin genellikle aynı ada eklenerek. hesap ödemek. Peki. Ben bir karışık Burası neresi? pizza alayım ama zeytinsiz olsun lütfen. sütlü lkahvelxsade (kahvel. sipariş verebilme Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 8 Okuyalım. kafe gibi ifade ve sözcükleri öğretin. Sonraki adımda öğrencilerden menüyü de kullanarak soruları yanıtlamala­ rını isteyin. . • -li ve -siz eklerinin. Siparişleriniz 15 dakika sonra hazır. sıfatlar arasında kurulduğunu [uzun boylu ladaml x kısa boylu ladaml / *uzun boysuz ladaml.. belli bir özelliğe sahip olma ya da olmama anlattığını Isütlü (içinde süt olan) çikolata. yer ayırtmak. -siz ekleriyle türetilmiş sıfatlardan yola çıkarak bu yapıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. seviyorum. taksitle. Garson Tabii ki..gibi). sözlü lsınavixyazılı Isınavh. menüye bakmak. balkonlu (bal­ konu olan) ev. ancak bu duru­ mun tüm adlar için geçerli olmadığını. yağlıxyağsız gibi). Garson O zaman Dört Mevsim alın. restoran. yağsız (içinde Garson • -İl ve -siz ekleri ile oluşturulan bileşik sıfatlarda karşıtlığın ekler arasında değil... nite­ liği içerme ya da içermeme. Ne içmek istiyorsunuz? Bol buzlu ve limonlu birer maden suyu içelim mi Hülya? Evet maden suyu iyi fikir ama ben buzsuz yağ olmayan) yiyecek. lokanta.

5 TL İzmir Köfte ............... 7.................... Ortak TL.............. Menüden hareketle bir sipariş listesi de siz hazırlayınız.........70 TL (M ozare lla pe yn iri............................................. 3........8................................50 TL (M ozare lla pe yniri.....................2 TL (Havuç...... y e ş il biber.2........ zeytin ) 4 M evsim ....... 8........20 TL 18........... siyah zeytin) Anadolu ........ soğan....... siyah zeytin........ 3 TL Su ................................... 6 TL Mantar Çorbası................. Kim................. s u cu k) 9 Y azalım 1.. p e p p e re n i.............................................■ 1 İİI1 i— M enü Çorbalar Ana Yemekler Domates Çorbası ...4 TL Portakal Suyu ......... turp.................. m aydanoz) Karışık Salata ........... beyaz peynir........................ 4 TL (D om ates....................... 4 TL Çoban Salata ......... salam ...........6 TL Mercimek Çorbası. 5 TL (D om ates.....30 TL 19......... do m ate s} Karışık ...... m arul...... salatalık......90TL O rta 12........... p e p p e ıo n i......................... ne ısmarladı? > Bu bölümde öğrencilerden........................... y e ş il biber.... 7 TL Ezogelin Çorbası............... m antar... menüde bulunan yemek ve içecek listesini de dikkate alarak............ Sizce hesap ne gelecek? Ayrı ayrı TL..............90 TL 17........... m a nlar....................70 TL (M ozarella peyniri............................5 TL Mantı ............. 3 TL Karnıyarık.... 2.............. o. Listede favori tatlınız da olsun......... bu restoranda ne tür tatlılar bulunabileceğini tahmin etmelerini ve menünün tatlılar bölü­ münü hazırlamalarını isteyin......... sucuk........ m aydanoz) A yra n ........... m aydanoz.. 2 TL Yaprak Sarma...40 TL 14../O TL Büyük 17.. sucuk......90~L (M ozare lla pe yn iri........ 6 TL Salatalar İçecekler Mevsim Salatası ...... 3 TL K o la .......... i m ....... Oğuz: --------- Hülya: Menünün "tatlılar" bölümünü siz hazırlayınız.. d o m ate s) Pizzalar Tatlılar K üçük Akdeniz .40 TL 14....70 TL 19............... biber.

Hava çok rüzgari?____ zor yürüyorum. Babam şeker siz çay içiyor. Ankara Kebap. Selim O okulu 50 metre geçin ve ilk sağa dö­ nün. Ardından ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden dinleme metninde tarif edilen adresi gösteren krokiyi işaretlemelerini isteyin. Nasıl Bir Yer Olsun? > Konuşma etkinliği için ikişerli gruplar oluşturun. Selim iyi günler. Orası Menekşe Sokak. Mavi göz lü kız bana bakıyor. Onun babası iyi kalpJî____bir adam. . 10 Tamamlayalım • et lokantası -sigarasız bölümde • ev yemekleri 1terasta > -//ve -siz ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özet­ • pizzacı leyip öğrencilere boşlukları uygun eklerle tamamlatın. biliyorum. çok teşekkürler. Menekşe ran lütfen. Davet edilen öğrenciden de yine verilen sözcükleri kullanarak oluşturacağı sorular­ la diyalogu geliştirmesini isteyin. >■ öğrencilere ses kaydıyla ilgili krokileri incelemeleri için birkaç dakika süre verin.SIFATLAŞTIRMA Ad akıl boya süt alkol uzun boy mavi gömlek Ek -İl -li -lu -lü 12 Yemeğe davet edelim -Iİ. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. kahve­ rengi kapılı bir apartman var. 8.Buyurun. Benim arabam klima lı/stz . > Bu etkinlikten önce öğrencilere -//ve -sizeklerinin her zaman karşıt anlam­ lı sıfatlar türetmediğini hatırlatın. açık tenli gibi yapılardaki karşıt­ lık ilişkisinden söz edin ve öğrencilerden verilen tablodaki doğru sıfatları işa­ retlemelerini isteyin. işte evim orası. Selim Ben size tarif edeyim. Yanıtlar m m s s s s 0 s Evli Evsiz □ Bekar Bulutlu Bulutsuz □ Açık Düzenli Düzensiz □ Dağınık Hızlı Hızsız □ Yavaş Pahalı Pahasız □ Ucuz Sinirli Sinirsiz □ Sakin Kilolu Kilosuz □ Zayıf Yaşlı Yaşsız □ Genç Sütlü Sütsüz m Sade □ Kirli Kirşiz □ Temiz s Sokağı. Ses Kaydı 5. arkadaşını. buyurun. Garson Anladım. Kale Caddesi'ni biliyorsunuz değil mi? Garson Evet. Yolun karşı­ sına geçin. Biraz ileride üç katlı. Caddede direkt yürüyün. -siz Örnekler » ım m m -sız a kıllı (çocuk) akılsız (adam) -siz boyalı Iduvarl boyasız (duvar. Sütjü___ kahve istiyor musun? 6. sipariş vermek istiyorum. Kale Caddesi. Garson Tamam hatırlıyorum. Paket Servisi 4. 9.! 7 /2 Çankaya. Adresi alayım Selim Tamam yazın.1 -suz sütlü Ikahvel sade (kahvel -süz alkollü (içecek1 alkolsüz liçecek! kısa boylu (kız) uzun boylu ikizi *mavi göm leksiz (adam) m . Uzun boylu. 7. 13 Adresi bulalım 3. Selim Teşekkürler. • Çin lokantası Yanıtlar 1. yolun sağında mavi boyalı büyük bir okul var. Çünkü daha sağlıklı. çünkü tatlı sevmiyor. gidilecek restoranı ta­ nımlamak için verilen sözcükleri de kullanarak yeme­ ğe davet etmesini isteyin. 2. Siparişiniz ya­ rım saat içinde evinizde. Garson Tabii. 10. Ahmet çok akili?____bir çocuk. Yazdınız mı? Garson Evet ama Menekşe Sokak'ı bilmiyorum. K a f e in li__ kahveyi çok seviyorum. Garson Alo iyi günler. iki odaJL ^ 1bahçede • Italyan lokantası 1kenarda • balık restoranı 1ocak başında mobilya h____ bir ev arıyorum. Dengeli____ beslenmek çok önemli. Selim Güzel. 11 Zıt anlamlısını işaretleyelim Selim 2 porsiyon kaşarlı pide ve 2 tane de ay­ Garson Elbette. öğ­ rencilerin birinden.

□ □ : Kredi kartı ile tek seferde ödemeniz de müm­ melerde indirim yok. 15 Tamamlayalım > öğrencilere kutudaki sözcüklerin anlamlarını açıklayın ve on­ lara diyaloğu okumaları için birkaç dakika süre verin. Korhan : Anlıyorum.. öğrencilere müşteri ve pizzacı rollerini verin ve bir diyalog oluşturmalarını isteyin. 10 ay tak­ 4. Hem de pe­ şin fiyatına. Fiyatı ve teslim süresini belirtiniz. Garson Çankaya'yı bilmiyor.Neli pizza istiyorsunuz. s i . • Müşteriye "merhaba" deyiniz. '"Adresi alınız. . para yok. □ m 3. • içecek de istiyor musunuz? • Fiyatını sorunuz. • Pizza isteyiniz. belirtiniz. ama henüz para çekmedim ve ya­ nımda o kadar Satıcı Yanıtlar Doğru □ m 2. Müşterisiniz. Yanıtlar peşin • taksitli • nakit • kredi kartı • vade farkı M A 5 S L Ödeyeceksiniz? Korhan : iyi günler. Selim'in siparişi 30 dakika sonra evinde oiacak. Bu kazak ne kadar? Satıcı « I I : 80 TL. efendim. aynı indirimi yapıyoruz.14 Telefonla sipariş verelim > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. Korhan : O zaman ben kredi kartıyla alayım. Korhan : Peki. Başka ne ister sorunuz. Yani vade fa rk ı yok. Diyalog­ daki boşlukları kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin ve yanıtları birlikte kontrol edin. bir ayran isliyor nakit sitli olsun. kün. Ama peşin ödemelerde %20 indirim var.. kasaya buyurun.. Garson mavi boyalı okulu biliyor.. taks itli Satıcı ödemeler kaç aydan başlıyor? : 3 aydan 10 aya kadar bölüyoruz. • Ne zaman gelir. • Pizza çeşitlerini anlatınız. m □ Satıcı : Tabii efendim. Pizzacısınız. Fakat taksitli öde­ Yanlış 1 Selim iki kaşarlı pide. sorunuz. Tüm gruplardan diyaloglarını canlandırmalarını isteyip ifade ve sözcük yanlışlarını düzeltin.

Yanıtlar 1. Ardından metni okutup yeni sözcükleri açık­ Yanıtlar 4 layın ve öğrencilerden sorulan yanıtlamalarını isteyin. Çünkü pek çok insana göre bu tür alış­ verişler güvenli değil. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. 18 Yanıtlayalım ° Ülkenizde taksitli alışveriş var mı? • Kredi kartına vade ve taksit olur mu? • Peşin ödemelerde ekstra indirim mümkün mü? • insanlar alışverişlerde pazarlık yaparlar mı? • internetten alışveriş yaygın mı? • Her ürün için garanti belgesi şart mı? • Hangi tür ürünlerle birlikte kullanma talimatı da olur? • Siz alışverişten sonra kullanma talimatlarına uyuyor musunuz? . Türkiye'de insanlar pe­ 3 Vücut temizliğinde kullanmayınız. 2. NASIL ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ? 2 30 derecede. beyaz eşya vb. Kredi kar­ tına taksit yaptırmak da çok yaygın. Genellikle her tür alış­ verişte kredi kartı kullan­ mak mümkün. Ucuzluk sezonunda insanlar alışveriş yapmıyor. Soğuk içiniz. Elbette bu duru­ mun avantajları da dezavantajları da var. Roaccutane İsotretin^p Türkiye'de kataloglardan. 5. Alışveriş merkezlerindeki mağazalar genellikle se­ zon sonlarında indirim yapıyor. Ülkenizde insanlar nasıl alışveriş yapıyor? Siz alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yapıyorsunuz? Size göre hangi ödeme biçim i daha avanta/lı? gibi sorular sorun. insan­ ların çoğu da alışveriş için bu zamanları bekliyorlar. Doğru Yanlış □ 0 m □ □ 0 □ 0 s 0 3. öğrencileri bu tümcelerin birer "kullanma tali­ matı" olduğu konusunda bilgilendirin./ > öğrencilerden 16.[_ 16 Okuyalım. Türkiye'de internetle alışveriş yapmak yaygın. ve 17. Bunun için çoğu in­ san peşin alışveriş yap­ mıyor. şin. 4. giyim. Gıda ürünlerini genellikle büyük süpermarketlerden. insanlar peşin alışverişi çok tercih etmiyor. ürünleri büyük alışveriş merkezlerin­ den alıyor. televizyonlardan ve internetten 10 m g alışveriş son yıllarda başladı. ama bunlar henüz çok yaygın alışveriş türleri değil. mo­ bilya. etkinlikte geçen sözcükleri ve ifadeleri kullanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin. taksitle ya da kredi kartıyla alışveriş yapıyor­ lar. Artık insanlar mahalle aralarındaki bakkallardan ya da mağazalardan eskisi kadar çok alışveriş yapmıyor. elde yıkayınız. / . Türkiye'de kredi kartı yaygın değil. Alışveriş merkezlerinde alışveriş kolay oluyor. 17 Eşleyelim > öğrencilerden kutudaki tümceleri okumalarını ve bu tümcelerin hangi ürünlerin üzerinde yazdığını tahmin ederek kutularla resimle­ ri eşlemelerini isteyin. 1 Çocuklardan uzak tutunuz. ucuzluk başlatıyorlar. Taksitler 2 ay ile 24 ay arasında değişi­ yor. Çünkü bu tür yerler daha hesaplı ve çok pratik oluyor.

Metinle ilgili çözümlemelere başlamadan önce "Coşkun Aral" hakkında bilgi vermek isterseniz aşağıdaki biyografiden yararlanabilirsiniz.. nesneleri. Bu yöntem vitaminlerin ölmesini engelliyor bir röportaj gerçekleştirerek Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. yer. Irak. Ay­ ama zararlı bakterilerin. Koca Ajansı. Aynı yıllarda New- Sözcük Alanı York'ta Time Life Galerisi'nde savaş fotoğrafları sergilendi. daha sonra Almanya • Kişileri. 1993 yılında Almanya'nın Düsseldorf • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler kentinde yabancılar kültür merkezinde "Savaş ve insan" ko­ nulu bir sergi hazırladı. En eski. Polon­ binlerce farklı yemek. her ülkenin kendine ait bir mutfak kültürü var. Lezzetine söz söylemeyin ama salam. sosis. me. ris-Match. Coşkun Aral. Bu kültür de insanlarının sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Ti­ insanların beslenme alışkanlıkları ve damak tatlan her kültürde farklı. Epoca gibi dergiler adına savaş fotoğrafçısı olarak mesle­ ğine devam ediyor. her kıtaya gittim. 1980. 1977 yılı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press ajansı vasıtası ile adını dünya basınında duyurdu. kremalı soslar bu . 1976 yılında Ekono­ mi ve Politika gazetesinde devam etti..! Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu. Pa- şirmemenin acısı adeta burnunuzdan çıksın. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler şüphesiz. • Karşılaştırma ve üstünlük ifadeleri 1988 yılında Ara Güler ile birlikte Danimarka ve Finlandi­ • Yiyecek içecek adları ya'da bir sergi açtı. tereyağlı. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1983/85 yılları arasında çektiği savaş İtalyanların geleneksel mutfağında makarna. 19 Okuyalım. Sebzeleri yağda. Baş­ ce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek. Kültürünüze alt en ünlü yemek hangisi? Bu yemeği seviyor musunuz? Şu anda da yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci prog­ ramı Türkiye'nin yanı sıra uluslararası TV kanallarında da yayınlanmaktadır. sek. spa­ getti ve pizza gibi unlu yiyecekler ön planda. 1986 yılında fotoğrafa ilaveten Türkiye'de 32. nesne için doğru sıfatları belirleyebilme tarafından son dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçısını içeren War Torn kitabında yer aldı. hiç pişmiyor ama yanında bir yeşil hardal var ki pi­ Uzakdoğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi. Her yemeğin yanında mutlaka pirinç oluyor. Sonuç. 1980 yılından sağlıyor acaba? Hele Japon usulü çiğ balık! Adı üstün­ itibaren sürekli olarak Lübnan.. 1988 yılında "Türkiye: Bin millik Büyük Serüven" adlı macera fotoğraf albümü yayınlandı. Gün adına başlattığı savaş TV muhabirliğini asıl mesleği ile birlikte şu anda Haberci adlı televizyon haber belgeseli yapımcılığını da sürdürüyor. Milliyet. yerleri nitelikleri açısından karşılaştırabilirle ve Cezayir'de basıldı. Hangi ülkenin yem eklerini beğeniyorsunuz? Neden? > Metinde geçen yeni sözcükleri açıkladıktan sonra öğ­ Ülkenizde insanlar genellikle nasıl beslenir? rencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Dilbilgisi 1983 yılında aralarında National Geographic'in ünlü fotoğ­ • KARŞILAŞTIRMA -DEn daha rafçısı Reza ve Yan Morvan 'nın da bulunduğu dört savaş • ÜSTÜNLÜK en fotoğrafçısı ile birlikte hazırladığı “Galile'de Barış" adlı savaş fotoğraf albümü Edition de Minuit tarafından yayınlandı. Çad ve de. yüksek ateşle şöyle bir-iki dakika 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla kavurun.. 1980 yılında ilk defa Sipa Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı. Bunu izleyen yıllarda Sipa Ajansı'nın Dünya mutfaklarının başında Çin mutfağı geliyor hiç Türkiye muhabirliğini üstlendi. jambon gibi işlen­ miş et ağırlıklı yemekler. mikropların ölmesini ne kadar nı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı. Newsweek dergilerinde yer aldı. Beceriler Lübnan savaşını konu alan bu kitap. Kuzey İrlanda.fotoğrafları Paris'te FNAC'da sergilendi. Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslara­ fak kültüründe en önemli yiyecek pirinç ve soya fasul­ rası platformda adını duyurmaya başladı. bir ülke. Kahvaltıda/öğle yemeğinde/akşam yemeğinde neler yersiniz? Türk yem eklerini nasıl buluyorsunuz? Bir Gezginin Gözüyle Yemek yapıyor musunuz? Mutfak Kültürleri ve Sağlığımız gibi sorular sorun ve metindeki her paragrafı farklı bir öğrenciye okutun. L'Express dergilerinin kapak­ lıca sos da soya sosu. Nevvsvveek. Coşkun Aral Bugüne kadar birçok ülke gördüm. Iran. Yani. Hürriyet gazeteleri ile freelance çalıştı. Iran. Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fielding Wordwide Yayınevi tarafından biri "Savaş Tehlikeli Işık". yanıtlayalım f i > Bu alt üniteye başlarken öğrencilere. farklı tatlar ama Uzak Doğu mut­ ya'da ünlü Gdansk Grevi. en büyük uygarlıklardan biri. her bölgesi farklı bir coğrafya ve iklim.12 Eylül darbesini daha ön­ yesi. Time. Soya soslannın tuz oranları yük­ larında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı. Stern. Afganistan. Yine Nevv York'ta Pantheon Yayınevi • Betimlediği kişi. diğeri "Dünyanın En Tehlikeli Yerleri" adlı iki kitabı yayınlandı.

nitelik.. Sayısız peynir çeşi­ diyle ünlü Fransız mutfağı.. soru ve yanıt tümcelerinde geçen en ve da­ ha sözcüklerinin altını çizip karşılaştırma ve üstünlük yapıları ile ilgili açıklamalarınız yapın. aracını ve gerecini gösteren sözcükleri eşlemelerini is­ teyin.. Kebap yiyeyim ama ağzım dilim de kavrulsun mu istiyorsun? Gelsin kebabın yanında acı biber. ölçülü ve dengeli yedikten sonra herşeyi yi­ yin.'nin özellik. kısıtlamalar biraz yanıltıcı. yağ oranı en yüksek etler­ den biri. cini. Mezelerin iki ana malzemesi. Et kömür ateşinde “yağlı yağlı" cızırdayacak ki kebap lezzetli olsun. Size göre en sağlıklı pişirme yöntemi hangisi? Hangi yöntem daha pratik? Siz en çok hangi usulle yemek pişiriyorsunuz? gibi sorular sorarak. bi­ tireyim: Beyaz et. insanlar ne yesin? Bu önemli değil. boyut vb.. Açıklamalarınızda. O enfes kebapları başka etlerden de ya­ parsınız ama orijinali koyun etidir. hacim. iki yerin. sıcak ülkelerin tipik etlik hayvanının "işgali 1. kırmızı et! Hem de ızgaralık yağlı kanlı kırmızı et.mutfağı da bir mayın tarlasına çeviriyor. pulu.. beyaz et. Sizin de başka mutfaklar hakkında böylesi düşünceleriniz var mı? 3.. • karşılaştırmanın daha sözcüğü kullanılmadan da oluşturulabi­ leceğini [İstanbul Ankara'dan büyük b ir şehir gibi). öğrencilerden pişirme usulünü.. sofradaki başlıca içeceği kırmızı şarapla doğrudan "kalbinize hitap ediyor"... beyaz et. • karşılaştırma yapılarını kuran -dEn daha'nin iki varlığın.. Farklılıkları tartışacağınız bir konuşma ortamı oluşturun. Asıl soru şu: insanlar nasıl yesin? Liste ikram Sırası mezeler □ çorba □ tatlılar □ ara sıcaklar □ ana yemek □ meyveler □ meşrubat/içki □ ekmek □ pirinç □ makarna □ çay/kahve □ salatalar □ 21 Eşleyelim ► Kısaca pişirme usullerinden söz ederek. .. 20 Sıralayalım.. Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? altında": koyunlar.. tozu. Bari şişenin üstüne yazmayın özellikle kırmızı etle tüketin diye. hangilerine katıl­ mıyorsunuz? 2. Coşkun Aral'ın Çin. tartışalım > Bu çalışmada öğrencilerden. Pişirme usulleri hakkında. Patlıcanı da unut­ mayın. Ama sorun ba­ kalım enfes merloların yanında genellikle ne var. Arap mutfağı. Daha birçok mutfağı saymadım ama şunu ekleyeyim. Ankara'dan daha büyük bir şehir gibi). büyüklüğünü anlattığını !İstanbul. iki ki­ şinin. adları verilen yemek ve içecekle­ rin onların kültüründe hangi sırayla tüketildiğini veya ikram edil­ diğini söylemelerini isteyin. çokluğunu. İtalyan. Allahtan arap yemeklerinin yanında yoğurt ve nohut ek­ sik olmuyor. Fransız ve Arap mutfakları hakkındaki görüşlerinin hangilerine katılıyor. iki durumun vb. açılardan birinin diğerine göre üstünlüğünü.. Sağlıklı beslenme uz­ manlarının dilinden bu söz düşmüyor ama bence böylesi yönlendirmeler.

Türkiye'deki en renkli ili. Yaşı Aslıhan Orhan Pınar Demet 18 19 20 16 1. yolla kurulan yapıda -d a k i kullanıldığını [Bu sınıftaki en uzun daki en değerli eşya / ÎÇantanın en değerli eşyası. 22 Tabloya göre yanıtlayalım > Öğrencilere tabloyu incelemeleri için kısa bir süre tanıyın. ITokyol N ew York'tan daha kalabalık.62 1. yer. kimdir? İstanbul. Sınıftaki en çalışkan öğrenci. *Ağrı Dağı Türkiye'de en yüksektir. açılardan en üstün konumda olduğunu anlattığını grup ile üyeler arasında türdeş ve doğal bir bağlantı olup olmamasının. durum vb. soruları bu tabloya göre yanıtlamalarını isteyerek karşılaştırma ya­ pılarını kavrayıp kavrayamadıklarını kontrol edin. En zayıf kim? Demet Kilosu 65 80 58 53 6. En kilolu kim? Orhan 8 . ______ En gene kim? Demet 7. 1. 0. vurgulayın. Kim Orhan'dan daha büyük? P ın a r Boyu 1. (İstanbul! *Ankara daha pahalı. diğerlerine göre özellik. Türkiye'nin en büyük ili hangi ildir? Kitabın en renkli sayfası bu. Kim Demet'ten daha kısa? P ın a r 5. (Ahmet! Ali'den daha çalışkan. Kimin ayağı en büyük? O rhan'ın ayağı Ayakkabı numarası 38 42 36 37 8. Yanıtlar -dan / -tan -den / -ten bu sınıf Nevv York tenis Ali Ankara i sınıf dünya Türkiye kitap -in / -in -un / -ün -nın / -nin -nun / -nün en daha büyük kalabalık tehlikeli çalışkan yavaş pahalı öğrenci il tepe sayfa dağ çalışkan renkli büyük yüksek -daki / -taki -deki / -teki 10 sınıfl bu sınıftan daha büyük.75 1. Ardından. Kim Aslıhandan daha sisman? Orhan 3. -ı / -sı -i / -si -u / -su -ü / -sü Dünyanın en yüksek tepesi. Everest'tir. nitelik. türde grup­ 2. (Boks! tenisten daha tehlikeli bir spordur. Akde­ boylu öğrenci Murat'tır / Murat bu sınıftaki en uzun boylu öğren­ niz'in en lezzeti balığı / ?Akdenizdeki en lezzetli balık gibi) cidir gibil. kişi. yolla kurulan yapının tamlama kurallarına göre oluştuğu­ nu [Bu sınıfın en uzun boylu öğrencisi Murat'tır / Murat bu sınıfın en uzun boylu öğrencisidir gibi). En küçük avaklı kim? P ın a r _ _ __ ________ 9. En uzun boylu kim? Orhan 2.70 4. ha­ cim. sınıfın en çalışkan öğrencisidir. üstünlük anlatımlarını etkileyebildiğini [Çanta­ ve üstünlük anlatan yapıların iki ayrı yolla kurulduğunu.üstünlük yapıları kuran eri in varlık. lar içinde grubun bir üyesinin. boyut vb.84 1.

□ Düzenli egzersiz yapın ve hareketli bir yaşamı benimseyin. 24 İşaretleyelim.com □ Daha az yiyin. Mavi Restoran'a gidiyoruz. Kas ve kemiklerinizi takviye edin. gereğinden yüksek dozda ilaç kullanmayın. Kumsal da Ankara'daki en pahalı restoran bence. yeni bir oyun için şansı­ nızı deneyin.23 Eşleyelim L J >. Güzel bir yemeğe hazır olun. Bu akşam ipek'in doğum gü­ nü. Cem : Valla ne desem bilmiyorum ki. Irmak : Of Cem tamam. 4. ben de iyiyim. zatürree. Sigaradan ve dumanından sakının. □ Sigara içmeyin. Belleğinizi güçlü tutun. Gereksiz yere ilaç kullanmayın. Yemeğe çıkalım diyoruz.Bu çalışmada tümceleri ve karşılarında yer alan açıklamaları farklı öğrencilere okutun.. 5. □ Gerekli aşılarınızı (Hepatit. tamamlayalım (2 Restoran Seçimi > Ses kaydını dinletmeden öğrencilere. Doktorunuzun önerilerini uygulayın. beyaz unu ve tuzu ölçülü tüketin. Tamam çok yemek seçeneği var. Kan basın­ cınızı kontrol altında tutun. Gereksiz yere. □ Düzenli olarak kontrol yaptırın. Cem : Balık restoranı ama tavuk ve et de var. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Akşam 8'de orada ol. Düzenli uykunun. Orası balık restoranı değil mi? ipek balık ye­ miyor.. 6. Hayvansal yağları daha az. sonra da aldıkları not­ ları kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tabloda ilgili alanlara din­ ledikleri diyaloga göre notlar almalarını. Cem : Tamam öptüm. ne haber? Cem : İyilik canım. egzersizin ve dinlencenin bağışıklık sisteminizi güçlendirici yararların­ dan faydalanın. Ne tür restoranlardan hoşlanıyorsunuz? Restoran seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorarak bu konuşma için gereken canlı müzik. Sende ne var ne yok? Irmak : Sağol. ama en lezzetli yemekler Mavi Restoran'da. Sigara dumanından uzak durun. □ Dişlerinizi düzenli fırçalayın. □ Kan değerlerinizi. Dengeli beslenin. zeytinyağını daha çok kullanın. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.yasaiinhayat. . özellikle kolestrolünüzü dikkatle izleyin. Ağız bakımınıza özen gösterin. Yeni bir dil. 6-8 ayda bir diş hekiminize uğrayın ve diş bakımınızı yaptırın. ba­ lık restoranı.. 8. ilaçlarınızı düzenli kullanın. Yeni sözcükleri açıklayın.} yaptırın. ifadeler üzerinde durun. □ Alkolü. 2. yeni bir hobi. □ Yeni şeyler öğrenin. Kötü şeyleri az tüketin. Uzmanından Kaliteli Bir Hayat îçin 10 EMİR 1. Yeterli mik­ tarda kalsiyum ve D vitamini alın. Irmak : Kumsal Restoran nasıl? Oranın menüsü daha zengin. daha az strese 3. Kalori ihtiyacınızı farklı besin kaynaklarından karşılayın. Irmak : Bilmem ki. Osman Müflüoğlu www. Damar sağlığınıza dikkat edin. 7. □ ilaçları sadece doktor tavsiyesiyle kullanın. hem orada canlı müzik de var. grip vs. Sence nereye gidelim? ES Cem : Mavi Restoran'a gidelim. kafeini. Daha çok egzersiz yapın. deniz ürünleri vb. Ses Kaydı Irmak : Selam Cem. 10. 9. girin.

Markası Renault Clio (1. Mavi Restoran. ABS. Sürücü ve yolcu hava yastığı. tek hava yastığı.000 TL. kendi beslenme alışkanlıklarına göre. otomatik vites. Yemek İçecek Ölçü dilim parça çay kahve tavuk budu çorba adet paket şarap kola köfte ızgara balık bardak kutu ayran meyve suyu nohut kuru fasulye porsiyon gram soda gazoz bulgur pilavı mantar sote kaşık demet bira cacık zeytin peynir kase kalıp hoşaf rakı taze fasulye kıymalı bezelye tabak kadeh süt su kıymalı patates balık çorbası 26 Bir araba seçelim İkinci El Oto > öğrencilerden tabloyu incelemelerini ve satın alacaklarını varsayarak bir araba seçmelerini isteyin.m İpek'in doğum günü için ik i arkadaş vemekplanı yapıyorlar. Kumsal Restoran'dan daha avantajlı.000 TL (Pazarlıksız! (Vade olur) (Krediye uygun) özelikleri Kimden Fiyat Doktordan Pazarlık 87 . Sonra her bir öğrenciye ayrı ayrı ne­ den o arabayı seçtiğini sorun.4) Opel Astra (1. En sağlıklı kim besleniyor? Kim hiç içki içmiyor? En çok kim içki içiyor? Kim et yemiyor? gibi sorularla bir konuşma etkinliği uygulayın. 16.8) Ford Focus (1. Bu araba diğerlerinden daha konforlu gibi tümceler kullanmaları konusunda yönlendirin. alarm. dizel. klima. 13. yemek ve içecek adlarıyla ölçü birimlerine ilişkin sözcükleri kulla­ narak bir haftalık bir menü hazırlamalarını isteyin. sun-roof. çünkü Müzik Yemekler Fiyatlar Mavi Restoran Kumsal Restoran. Mavi Restoran'dan daha avantajlı. klima.6) VW Polo (1. Dana sonra öğrencilerin oluşturduğu menüler üzerinden.000 TL.6) Modeli 2006 (Sedan) 2004 (Hatchback! 2005 2007 (Sedan) Klima. öğrencileri yanıtlarında Tablodaki en ucuz araba bu. 2 hava yastığı. radyo-CD çalar radyo-kaset çalar radyo-CD çalar yükseklik ayarlı direksiyon Galeriden Bayandan Sahibinden 14. çünkü Kumsa! Restoran 25 Haftalık meııü hazırlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. 4 hava yastığı. otomatik klima.

eşleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden metinlerdeki boşlukları uygun ek ve sözcüklerle tamamlamalarını ve ardından metinleri. Pikem deki ünlü şehir Moskova.27 Tamamlayalım. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğrencilerin s. Benim ülkem Merhaba. 88 .öğrencilerden. anlatılan ülkenin bayrağı ile eşlemelerini isteyin. Ülkem ve kızıl sıır Itvım Be­ nim ülkemde hava kışın çok soğuk ve kar yağış i/ en . • uzun • kısa • orta boylu • sarışın • zayıf • sakin • yeşil • kumral • kilolu • neşeli • ela • esmer • toplu • utangaç • mavi gözlü Ben > Üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun. en kalabalık ülke «_ . Akdeniz' in gö7 lüyüm dünya nm en sıcak ülke sinde yaşıyorum.l 61'i.l 62'yi açmalarını isteyin. Şarap insan yaşıyor. ve 28 Kendimizi tarif edelim >. B rolündeki öğrencilerin s. kutu içinde verilen sıfatlardan da yararlanarak kendilerini fiziksel olarak tarif edecekleri bir paragraf oluşturmalarını isteyin. ben Carmen. adım Chan. Ülkemde bir milyar d a n ___ fazla Flamenko dansıyla ünlü. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafı okutup yanlışlarını düzeltin. Bizim ilginç ve zengin dansı seviyor musunuz? O zaman bir kültürümüz var. Selam! Benim adım Natalia. Mavi Merhaba. Madrid'de buluşalım.

oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilere nişanlı olduklarını.500 YTL. 25 dakikada yıkama • Kapasite: 12 kişilik yemek takımı • 85 x 60 x 60 cm. 5. özellikleri Fiyat ödeme Şekli . kartlarının limitinin 3000 YIL olduğunu ve nakit ödeyerek alışveriş yapamayacaklarını hatırlatın. Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 1. ekonomi. Bu arada alışverişte Axess kredi kartı kullanacaklarını. yakında evleneceklerini ve şu anda farklı iki mağazada yeni evleri için alışveriş yapmakta olduklarını. SONY MHC-50 MÜZİK SETİ PANASONIC SC-PM91 MÜZİK SETİ CD KAPASİTESİ: 5 FM/AM Radyo kanalları Otomatik kanal kaydetme MP3 özelliği Peşin ödemede %10 indirim Bonus ile 4 taksit 500 YTL.200 YTL. telefon konuşmalarını dramatize etmelerini söyleyin. ünite 5. MULTITEK MC-90 KABLOLU TELEFON SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI 6 zil sesi 50 kapasiteli telefon rehberi Telesekreter Konferans görüşme • 20 telefon hafızası • Duvara monte özelliği .B e e r a n n a n c fîT ı > Bu etkinlikte. 750 YTL. almak istedikleri eşyaların çeşitli özelliklerini telefonda karşılaştırmaya çalıştıklarını söyleyin.50 kapasiteli telefon defteri I • Hesap maklnası Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı Bonus ile 4 taksit! 20 YTL. karar verelim Karşılaştıralım. öğrencilere kendi sayfalarındaki ürünleri incelemeleri ve yeni sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden bulmaları için bir hazırlık süresi verin ve birkaç gruba. Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 5 yıkama programı Hızlı yıkama Bardak koruma sistemi Tek sepet yıkama Sessiz yıkama Cocuk kilidi Kapasite: 12 kişilik yemek takımı Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 699 YTL. ünite M Karşılaştıralım. ARISTON L 61 BULAŞIK MAKİN ASI CD kapasitesi: 3 FM/AM Radyo Kanalları DVD formatlı CD çalma Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 450 YTL. karar verelim Ev Kuruyoruz Ev Kuruyoruz BEKO 9CS60 LCD TV VESTEL 32PF5331 LCD TV 82 ekran Dolby Digital ses sistemi 450 cd/m2 parlaklık 99 kanal hafızası 700 Teletekst sayfası Bilgisayar girişi Garanti süresi 2 Yıl • • • • • Âxess ve Maximum ile peşin fiyatına 16 taksit! 2. SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI • • • • • • • • 5 ana yıkama planı • özel Programlar: Güçlü yıkama. duşlama. ürün 62 ekran 70 kanal hafızası Aynı anda iki kanal seyretme Çocuk kilidi Garanti süresi 2 Yıl 69 YTL.

banka ekstresi. Arkadaşları-/#/tep yardım etti. 3. Banka ve kredi kartımla ilgili işlemleri kendim yapıyorum. Gümrükten geçmek > Kontrolden geçmek gerekiyor. Yabancı bir ülkede ilk günler çok zor geçiyor. anlatalım Ne Yapmak Gerekiyor? > öğrencilerden. O günlerde Türkçe bilmiyordum. önemli yerlerin adreslerini. su. hiç kolay olmuyor. Türkiye'deki ilk günlerini hala hatırlıyor / hiç hatırlam ıyor. telefon faturalarınızı kendiniz m i ödüyorsunuz? Sık sık banka işlem leri yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Nerelere üyesiniz? Üyelik kartınızda hangi b ilgiler var? yaşamak benim için eskisi kadar zor değil. yanlışı çizelim / / Türkiye’de İlk Günlerim > öğrencilere kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını açıklayarak onlardan metni bir kez okumalarını ve metinde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. • • • • • ev bulmak kimlik çıkarmak üye olmak gümrükten geçmek posta göndermek • banka işlemleri • faturaları yatırmak • ikametgah almak • vize almak • abone olmak . kimlik işlem­ leri. Bu üç ay içinde biraz Türkçe de öğren­ dim. banka ekstresi bilgileri. Artık faturalarımı kendim kullanabilme randevularımı • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme . Kim lik çıkarmak > Form doldurmak gerekiyor. tanıtım kartı gibi resmi ve özel nı öğrenmek. tümcelerdeki yanlış olan belirteçlerin üzerini çizme­ lerini isteyin. isabel Türkiye'ye -hem? / birkaç ay önce / çok önceden geldi. kimlik. 5. Sayın Yetkili Yanıtlar Sözcük Alanı • Fatura. Ev bulmak > ilanlara bakmak gerekiyor. başvuru. Türkiye'ye üç ay önce geldim. verilen işlemlerle ilgili neler yapmak gerektiğine ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. telefonları­ Beceriler • Fatura. Abone olmak > ikametgah belgesi almak gerekiyor. Arkadaşlarım çok yar­ dım etti. ikametgah almak > Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek gerekiyor. ödüyorum _ doktor kendim alıyorum. banka işlemleri. Bu ülkelerde ilk günlerde ne tür zorluklar yaşadınız? Bu zor­ lukları nasıl çözdünüz? gibi sorular sorarak resmi ve özel hizmetler. dilek kiralamak • randevularımı • öğrenmek • ödüyorum ♦oluyorum^) şikayet kalıpları Adım isabel. dilek ve şikayet kalıplarını yerinde ve doğru kendim yapıyorum. Biraz Türkçe öğrendi ve hayat onun için artık daha -zor/ Yabancı bir ülkede uzun süre yaşadınız mı? kolay. Vize almak > Elçiliğe başvurmak gerekiyor. Ev -Iy)i kiralamak . 4. Ama artık işlerimi belgelerde bulunan bilgileri anlayabilme • Başvuru. Posta göndermek > Postaneye gitm ek gerekiyor. Faturaları yatırmak > Bankaya gitmek gerekiyor. bürokratik işlemler konusunda bir hazırlık çalışması yapın. Ar­ dından birkaç öğrenciye metni okutarak yanıtlarını kontrol edin. Sizce fotoğraftaki kişi ne yapıyor? Sizce masada ne tür belgeler var? Bu logolar hangi kurum lara ait? Elektrik. ilk günlerde birçok işi kolaylıkla-/ zorlukla yaptı. faturaları yatırmak. 1 Yerleştirelim.1. Buradaki ilk Dilbilgisi • DURUM (belirtme! günlerimi hiç unutmadım. Her işlem için aşağıdaki örnek­ leri siz verin. CJye olmak > Başvuru yapmak gerekiyor. Banka işlem leri > Banka kartı almak gerekiyor. 2. Daha sonra. 1. 2 Tahmin edelim. öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayınız. Bir kütüphaneye ya da spor Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat merkezine kendim üye__ oluyorum ___Yabancı bir ülkede > Bu üniteye. Onlara.

. Şimdi biraz gülümseyin. : Teşekkür ederim. bulalım C2> Fotoğrafçıda > öğrencilerden. Fotoğrafçı : Bence kırm ızı : Tamam öyle olsun. nesne görevindeki adlara. Kolyenizi düzeltin. Ayşe Fotoğrafçı : iyi günler. başınızı düz tu­ tun Sağa ya da sola çevirmeyin. Sırtınızı dik tutun. Bu kitabı nereden aldın? Ayşe : Günaydın. • -lyll belirtme durumu ekinin. Ar­ dından onlara ses kaydını dinletip boşlukları tamamlatın. dünkü gibi bir sıfat varsa (Ben bu kitabı okudum. hangi. öğren­ cilere neden bu sözcüklerden bazılarının -lyli eki aldığını. Ayşe Dün b ir ayakkabı aldım. Hangi yem ekleri seviyorsun? Sınavda. nesne konumundaki sözcükten önce bu. nesne konu­ mundaki sözcük [ne hariç) bir adılsa [Siz kim i tanıyorsunuz? Onlar . şu. Sabah akşam Türk­ çe öğreniyorum. nesne konumundaki sözcük ile eylem arasında başka bir sözcük varsa [Gazeteyi marketten aldım gibi). metni sessiz olarak okumalarını isteyin. Sandalyenizi sağa çekeyim. Fotoğrafçı : Günaydın Ayşe Hanım. gibi tümceler yazıp nesne görevindeki sözcüklerin altını çizin. bazı. : Pasaport için vesikalık fotoğraf çektirmek istiyo­ Ayşe rum.3 Tamamlayalım. Kaç adet olsun? Ayşe : 12 adet. Fotoğrafçı : Önce kolyenizi düzeltin. şimdi oturun.. teşekkürler. ne zaman alabilirim? Ayşe Fotoğrafçı : Yarım saat sonra hazır. Çekiyorum. bazılarının almadığını sorarak bu tartışmadan hareketle belirtme durumuyla ilgili açıklamalarınızı yapın. iyi günler. • nesne konumundaki sözcük (dil veya tabiyet değil de) bir özel ad ise [Murat Ayşe'yi tanıyor. Türkcevi nerede öğrendiniz? M urafı çok özledim. : Offl Poz vermek çok zor. Ayşe marketten ekmek alıyor. Fotoğrafçı : Tabii. Geçmiş olsun. Sininizi dik tutun. o. Son olarak öğrencilere vesikalık fotoğraflardan hangisinin Ayşe Hanım'ın çektirdiği fotoğraf olduğunu sorun. Kıyafetim siyah AAnvi olsun Ayşe vapalım. Sandalyeyi biraz sa­ ğa çekeyim. Fotoğrafçı : Resminizin arkasına ne renk fon yapalım? . İstanbul'u özledim. fotoğraf çektirmek ba­ na çok zor geliyor. Ayşe Fotoğrafçı • Siz irerive girin makyajınızı ynpın saçınızı tarayın. buyurun. bu adların konuşucu ve dinleyici tarafından bilindiğini göstermek üzere belir­ ginlik kazandırmak için eklendiğini (Bütün gece film seyrettim (Din­ leyici hangi film olduğunu bilmiyor! Bütün gece film i seyrettim IDin­ leyici film i biliyorl gibi). > Görsellerle ilgili çalışmanızın ardından diyaloğu bir öğrenciye ye­ niden okutun ve öğrenci okurken. bazı sorulan hiç anlama­ dım gibi). Ben birazdan geliyorum. hazırlanın. Açıklamalarınızda. arka­ daşımı görmedi gibi). : Tamam. Bu kursta Türk görem ezsiniz gibi) veya nesne ko­ numundaki sözcüğün üzerinde iyelik eki varsa [öğretmen.

Hafta sonu hiç evden çıkmadım. 08 11.2006 .2006 4.34 fefcügTarihi 13. Kezağm/kazağını annen mi ördü? 13. 17. Dün akşam konserde liseden bir arkadaşım/arkadaşım gördüm. Her akşam yatmadan önce birkaç sayfa kitap/kitabı okuyorum.000 ıNLIGI İ S . 9. O nereyi arıyor? gibi) belirtme durumu ekini kul­ lanmanın zorunlu olduğunu.OOÛ 131.30'da çöpler/çöpleri topluyor. Babası hakim.2008 Ozan . l-n)-ı/-i/-u/-ü Herkes onu bekliyor. 14.f |. T. S SRSffi-HftlK-t$İf® ûLÜ-D1$-tUHKISI-F. 5 Eşleyelim. 10. Kartı 2008'in Kasım ayına kadar geçerli. Şu tuzluk/tuzluğu bana uzatır mısın? 2. -lyli DURUM (belirtm e) Ad (+Ek) çocuk okul araba annesi şapkanız Emre Türkiye ben 0 |p.61 liralık harcama yaptı. 7. Şimdi son konuşmacımız Mehm et Oztürk/Mehm et öz- GİRİŞ KARTI Bu dönem kartıyla 744. Genel müdür. !•*/-}Tular b. -ı/-yı/-i/-yi Bu arabayı alıyorum. *Kimse ben görmedi.003 Û. Emre'yi gördünüz mü? -ı/-yı/-i/-yi -u/-yu/-ü/-yü Turistler Türkiye'yi çok beğeniyor. -u/-yu/-ü/-yü Çocuğu gördün mü? Çocuklar okulu sevmiyor. ÜYE YAKI NININ ADI -SOYADI DERYA ATMACA YAKINLIK DERECESİ 11. *Onun annesi tanıyorum.uyENÎKTAmioS5r™ MUSTAFA ATMACA GÖREV I UNVAN H AKİM BcK^roT™’1 ” 13425 Zühal 5EÇERÖÖKSÜRESÎ . Halkla ilişkiler bölümünde okuyor.11. bu belgelerin ne olduğu­ nu belirlemelerini ve tabloda verilen sözcüklerin hangi belgede geç­ tiğini. Babam -bahçenin kaptsı/bahçenin kapısını boyuyor. l-n)-ı/-i/-u/-ü Annesini çok özlüyor.VtZMİLKi Ö OEHE i ft.X TİL-ftKB^-YRPIKREPİ-İ$-üW iK-HlîffîftTİF-FİHÖ>S YERLERİ.H. ardından da diğer tabloda verilen bilgilerin hangi kişilerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin.Ş. Maç/Maçı evde izliyoruz. işaretleyelim Faturalar ve Kimlikler > öğrencilerden belgeleri incelemelerini. Ablam makarna-salatası/makama salatasını çok iyi yapar.11. belirtme durumu ekinin geçişli eylemlerle kullanıldığını ama bazı geçişsiz eylemlerin nesne alarak geçişli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini (Maratonda yüzlerce atlet koşacak. sf» . *Adam araba bahçede yıkıyor. türk'ü dinliyoruz.11. Faturasının son ödeme tarihi 28. • son ödeme tarihi m • görev 0 • ünvan m e ödeme yerleri 0 • üye s • adres 0 0 • abone m • müşteri numarası m • kart numarası 0 0 • sicil numarası 0 hesap kesim tarihi [T] dönem 0 • dosya numarası 0 bölüm nn • geçerlilik süresi 0 0 0 1m a ğ m um 4 Yanlışı çizelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. Kapıcı saat 20.2006 tema$83?t 09:49.74 3.J.Ü.00ö 13 635.KTt.T fllLP S GREMÎTiSR.T-KÛÇ-SBIİZ1)6Z\m&KMSK! Anadolu Üniversitesinde öğrenci.2006. verilen tümcelerde yanılış olan sözcüğün üzerini çizmelerini isteyin.T. .2006 EswBorçie«sî*î«îZam m ıHariç)j BotoîBoİtınmamakfa t. *Ben Emre seviyorum. Eski tarihlere ait borcu yok. 12. «Küf 999027 ESI Ştadfe l3?66. Maltepe'de oturuyor.yeni bir biuz/bktzu-a\û\m.11.SŞ. Sen/Seni çok aradım. SosOkum sTarihî 13. Dün.28. film/fHm-izledim. > Maratonu yüzlerce atlet koşacak gibi) vurgu­ layın.C BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Of TOOSOTf*S OTTHE MMSTÎROIRKÎÖfiATE66S6RA1OTPRESSANSSNfOfiMAtlCSİ ADİ SOYAOI I Fuünsme ASLI DORUK Yanıtlar 1. Neredeydin? 8. Şapkanızı çıkarın lütfen. Dünkü-fHm/filmi seyrettin mi? Sonunda ne oldu? 5. BELEKTRİK FATURABİLDİM I BAŞKENT ELEKTRİK DAĞfTW A.ffii jî«ş«liiİ!i(tirtoS FATURA TUTAR! Z O .beni bekliyor. KIZI .11. Hangi tfHier/dilleri biliyorsunuz? 6.

Yemekler de lezzetli. Yol çok uzun. Sayın Yetkili. I Kadın : Şu müziğin sesini de biraz kısın lütfen! Sayın Yetkili. Sanıyorum yurtta unuttum. kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını sözlükle­ rinden bulmalarını ve birbiriyle ilgili olan sözcükleri eşlemelerini isteyin. Sizden isteğim reyonlarınızda spor kıyafetlere de yer vermeniz. 10 katlı bir binada neden asansör yok. Zamanında havaalanında oluruz. Konya'ya iki bilet _ istiyorum. ürünlerin kalitesinden çok memnunum. 9 Anlatalım >. Kadın: Hay Allah! Otopark ne tarafta ? Kadın iyi günler.6 Eşleyelim Yanıtlar > öğrencilerden. diyalog Q] takside 2. Onlara kendileri­ nin de bu metinlerdekilere benzer durumlar yaşayıp yaşamadık­ larını sorarak konuyla ilgili konuşma ortamı yaratın. Kadın: Arabamı gördünüz mü? Yarım saat önce şura­ ya park ettim. diyalog [T] garda 3. hangilerinin dilek anlattığını bulmalarını isteyin. Bu metinler­ den hangilerinin şikayet. Daha sonra ses kaydı- Personeliniz müşterilere yeterince kibar davranmıyor. Yanıtlar son ödeme tarihi---tarihifatura para çekmek - — ► üye olmak -— — ► kütüphane acil servis - — ► — ► havaalanı prim ------- sigorta uyruk------- pasaport > ■uçak bileti gidiş-dönüş — aidat------- — ► 1. dilek ve şi­ kayetlerini açık ve anlaşılır bir şekilde yazmaları gerektiğini belirtin. Erkek Yataklı vagon mu.Yazma etkinliğine geçmeden önce dilek ve şikayet metinlerinin özellikleriyle ilgili öğrencilerinize genel bilgiler verin. Ardından öğrencilerinizden birer dilek ve şikayet metni yazmaları­ nı ve yazdıkları metinleri sınıfta okumalarını isteyin. koltuklu vagon mu olsun? Kadın Yataklı olsun. Kadın : Lütfen biraz hızlı gider misiniz? JIçağL__ kaçı- racağız. Dilek:_ Şikayet: . Lokantanız çok şık. eşleyelim > öğrencilerden diyalogları incelemelerini ve boşluklara gelebi- Sayın Yetkili. Erkek: Trafik polisleri arabanızı otoparka çektiler. Yanıtlar Uzun zamandır tüm takım elbiselerimi mağazanızdan alıyorum. Lüt­ nı dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. diyalog [Tl sokakta hastane >» restoran sipariş vermek rötar------- banka takside • garda • sinemada • sokakta apartman 8 Yanlışı çizelim Dilekler ve Şikayetler >■öğrencilere etkinlikteki kısa metinleri okutun. Kadın O zaman tam bilet alın lütfen. Bu tür metin­ lerde resmi ve saygılı bir hitap kullanılması gerektiğini. ecek sözcükleri tahmin etmelerini isteyin. anlamıyorum. dilek / şikgyetSayın Yetkili. Yaşlı ve hasta insanları düşünmüyor musunuz? Kadın İndirim için öğrenci kimliğinizi görebilir miyim? Erkek Kimliğim yanımda değil. dilek / şikayet Erkek : Merak etmeyin. diyalog H] sinemada 4. fen bu konuda personelinizi eğitin. Bu güzel ortamda lezzetli yemekleri klasik müzik eşliğinde ye­ mek isteriz. -dilek / şikayet 7 Tamamlayalım. > öğrencilerin diyalogların nerede geçtiğini belirleyebilmeleri için dilek /-şikayet ses kaydını bir kez daha dinletin ve yanıtlarını kontrol edin.

Tamircinin parasını kendim ödedim. Kadın işten sonra ne yaptı? 4. Siz benim arkamdaydınız. Arabadan Dilbilgisi indim. Elimi. Ben de işyerime doğru yola akim ı. önemli bir şey yoktu ama çok korktum. Saat 7'de uyan­ [7] frene □ kaza raporunu □ arabaları 4. Son olarak öğ­ rencilere tabloda listelenmiş eylemlerin metinde geçen eylemler ol­ duğunu belirtip bu eylemlerin aldıkları durum ekini tabloda işaret­ lemelerini isteyin. konuşma etkinliği sırasında tahtaya yazdığınız sözcüklerle bu etkinlik için verilen sözcüklerin anlamlarını öğrenme­ lerini ve metni okuyarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Ama fatura konusunda başka bir sürpriz beni bekliyordu. yüzümü y/todıktan sonra biraz gazetelere jba/ctım Kahvaltı yaptım ve evden çiletim. Saat 10. on beş dakika sonra geldi. Adama çarpmamak için neye bastım? □ yere m m m k u z u s u dım.Sözcük Alanı bekledim. yanıtlayalım / / > öğrencilerden. kimlik. On. trafik ve trafik kazaları konulu bir konuşma ortamı oluşturun. 3. Ak­ Trafik kazalarından sonra neler yapılır? şam işten çıktıktan sonra tamircide arabamın tamponunu gibi sorular sorarak. Araba kullanıyor musunuz? .bü­ rokratik işlemler uzun sü/üyordu. Daha sonra metni sesli okutup sorulan birlikte yanıtlayın. • Şikayet kalıpları Adama için hemen frene bastım ve o çarpmamak anda arabama arkadan başka bir araba çarptı. 10 Yerleştirelim. dilek Çok hızlı gitmiyordum. Yine de ben ondan hatalıy- şikayetçi olmadım . Çünkü kasko__ poliçemin. Tamirciye kim ödeme yaptı? Yanıtlar 1. Kamyonun sa­ hibini aradım ama ortalıkta yoktu. Arkadaki • DURUM (belirtme! -(yli arabanın sahibi yanıma geldi ve bana "Siz suçlusunuz Beceriler hanımefendi. 1._____ süresi do/muştu. İşe gitmek için arabama bin­ dim. Arabada da önemli bir Hiç önemli bir kaza yaptınız mı? basar yoktu. Çünkü. Ben de ona • Resmi ve özel kurumlara hitaben basit başvuru metinleri oluşturabilme "Hayır. Trafik polisi neyi inceledi? 0 olay yerini Gün iyi başladı ama iyi devam efrnedi. Ben kimden şikayetçi olmadım? □ adamdan □ kadından □tamirciden 5.30'da iş yerime gittim. Yeni sözcükleri tahtaya yazın. Birden önüme yaşlı bir adam çıktı. Baktım ki garajın önünde bir kamyon var. Benden bir özür • Resmi ve özel kurum adları bile dilemeden gitti. Polis kaza yerinde neler yaptı? 3. Ayrıca arabam Ülkenizde trafik nasıldır? Sık sık trafik kazası olur mu? kaşkolüydü______Kaza yerinde iki saatim geçti. O sırada trafik polisi gel­ Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat di. çünkü aniden durdunuz" dedi. Tamircinin parasını kim ödedi? □ adam [7] ben □ sigorta . başvuru. Bir süre arabanın içinde □ arabaya .. • Fatura. siz suçlusunuz çünkü bana arkadan çarptınız. yüzümü grömüyordunuz. bana na­ • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme sıl dikkatsiz diyorsunuz?" dedim. tam ir ettirdim . banka ekstresi bilgileri. > Okuma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Kadın garajın önünde kimi arıyor? 2.. Olay yerini inceledi ve bir İfadelerim izi aldı rapor tuttu Bu kazada kesinlikle karşı ta ra f dı. İşe gitmek için neye bindim? 0 arabaya □ kamyona □ trene 2.

B:__________________________________________________ 7. B:_______________________ A: Bence bu telefon faturasında bir yanlışlık var. I. Muayene olmak istiyorum. Çalışmanın ardından siz de benzer acil durumlar oluşturup bu durumlarda Türki­ ye'de aranabilecek. i. Benim adıma bir paket geldi mi acaba? g. Karanlıkta kaldık k. Uzatmak istiyorum? c. B :______________________ ___________________________ 13. Postane A: Yandaki apartmandan dumanlar yükseliyor.n banyomuzu gördünüz mü? Tavsiye ederim.00 ve üst kattakiler çok gürültü yapıyor. Güzellik salonu 0 A: Araba çalışmıyor.Dolsun mu? . Karakol 0 12. / 11 Öneride bulunalım Ne Yapayım? > öğrencilerden.Hayır. Ama banka kartım var. ı.Eylem 0 başla- V devam et- / uyan- / -!y!İ yıka- -ty)E -DEn A: Pasaportumu kaybettim. d. f. başvurulabilecek kurum ve kuruluşların adlarını öğretin. Banka 0 4. Sular idaresi 0 14. B:__________________________________________________ 5. B:__________________________________________________ 1. B:__________________________________________________ 9. Hastane U3 3. Sorun nedir acaba? e. Yosu. Kargo m □ □ A: Yarın için cok ödevim var ama bilgisayar bozuk. . Oturma iznimin süresi bitti. B. Hafta sonu apartmanımızda su akmadı. yiyecek bir şeyler var mı? B: Yok_______________________________________ / bakyap- -DE / A: Anahtarımı evde unuttum! B:__________________________________________ / çık- / git- A: Aaa! Eve hırsız girmiş! B:__________________________________________ / bin- s / ara- / bekle- 12 Eşleyelim dile- / in- / kork- / s gel- / dur- / degör- / sür- / geç- / dol- / öde- > öğrencilerden 11. Sakal tıraşı olmak istiyorum.__________________________________________ A: Çok acıktım. Yanıtlar a. 50 liralık yeter. Emniyet Müdürlüğü 0 A: Banka kartım ATM'de kaldı. Çilingir servisiniz var mı? Sokakta kaldık. B: Polisi ara. Japon Yeni almak istiyorum. ambulansa haber ver________________ A: Evde gaz kokusu var. verilen durumlarda ne yapmak gerektiği­ ne ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. Hırsızı gördünüz mü? Nasıl biriydi? b. Benzin istasyonu 0 8. maalesef. etkinlikte öğrettiğiniz kurum ve kuruluş adlarını da kullanarak tümcelerin numaralanmış yerlerden hangileriyle ilgili olduğunu işaretlemelerini isteyin. Döviz bürosu 10. Elektrik idaresi 0 . B:__________________________________________________ I I . Amerika'ya mektup kaç günde gidiyor? m. Hesap cüzdanım yok. Evden eve taşıma ücretiniz ne kadar? A: Apartmanın önünde bir kaza oldu. Ne zaman geleyim? h. Kuaför □ 6. Nakliye şirketi 0 2. j. Anahtarcı h A: Saat 02.

Saatlerce dolaştım. Sanık Akün Sineması'nda ‘Cesur Yürek' filmini izledi. Soygun. □ 0 3. sanığı sekiz buçukta barda gördü. ifade vermek. gözaltı. kesinlikle eminim. eşkal. şahit. tanık. Komiser. Filmden sonra eve döndüm _______ 16 Bir öykü oluşturalım > öğrencilerden kişi. 4. S □ alan bölümünü okumalarını ve "sanık'ın yanıtlarını tahmin etme­ 6. zaman kutularında verilen seçenek­ lerden en az birer tanesini seçerek "suç" temalı !soygun. 15 Özetleyelim Yanıtlar > öğrencilerden metinde boş bırakılan yerleri dinledikleri ses kay­ dına uygun olarak doldurmalarını isteyin. cinayet. takip etmek. Bunda ne var ______ _________________________________________v Komiser 10 Nisan'da. □ s □ 0 > Sözcük çalışmasının ardından öğrencilere. □ Türkiye'de hiç karakola gittiniz mi? gibi sorular sorarak bu konuşmalar ekseninde polis. Am a o aksam. biliyorum. robot resim sözcüklerini öğretin.. Sanık Hmm. Moralim cok______ bozuktu. Avukatınız var mı? Yanıtlar Sanık arılatıyor. saat on birde Efes Kafe'de bir soy­ gun oldu. Komiser Hangi filme? Sanık Cesur Yürek f i l mine ________________________ Komiser O gün Akün Sineması'nda Cesur Yürek filmi yoktu sanıyorum. sanık. □ □ □ □ □ □ □ Zaman Sabaha karşı Gece 00:00 Akşam 18:00 suları Sabah 07:00 öğle molası Pazar günü iş çıkışı □ □ □ □ □ □ □ .. Sonra ses kaydını dinleterek tahminleriyle "sanık"ın yanıtlarını karşılaştırmalarını söyleyin. . Sanık Evet. değil mi? Sanık Evet doğru. Sanık Hayır. suçlu. kuşkulanmak. parag­ raf bölümlendirmesi. şüphelen­ mek. gözaltına almak. M oralim ç0k bozuktu. B ri ateş ediyor. kalabalık b ir sokak. Hatırlamak kolay değil Komiser Peki. Bayındır Sokak size bir şey hatırlatıyor mu? Sanık Evet. Kişiler Kasiyer Taksi şoförü Temizlik görevlisi Güvenlik elemanı Yaşlı bir kadın Üniversite öğrencisi Hizmetçi □ □ □ □ □ □ □ Yer Benzin istasyonu Market Banka Karanlık bir sokak Bir villa İşlek bir cadde otobüs □ □ □ □ □ □ □ Olay B ri 155'i arıyor. metnin kitapta yer 5. sorgulamak. B ri bayılıyor. Sanık Benden m i şüpheleniyorsunuz? Yani size göre hırsız ben miyim ________________________________ ? Komiser : Hırsızın robot resmi size uyuyor. Saat sekiz buçuk gibi. Sanık. suçüstü. Sonra doğruca Likya B a ra gittim ________________________________ Komiser Evet. Efes’i herkes bilir. trafik kazası gibi) bir öykü oluşturmalarını isteyin. B ri saklanıyor. B ri çığlık atıyor. adam kaçırma. 10 Nisan'da Efes Kafe'de oldu. sabah evden çıktı ve doğruca bara Ülkenizde karakollar nasıldır? gitti. 10 Nisan çok geride kaldı. Bunun için Likya Bor'a 8ittim . Demek Efes Kafe'yi biliyorsunuz. □ m 2. Saat beşte evden çıktım. Sanık. Hiç karakola gittiniz mi? Niçin? Yanıtlar insanlar hangi durumlarda karakola gidiyor? Doğru Yanlış 1. Çok içtiniz mi? Sanık Hayır komiseıim. s lerini söyleyin. Akün Sineması’na gittim . > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Sadece bir ya da iki duble içtim Komiser Peki. K ızıla y ’da. saat beşten sonra ne yaptınız? Sanık O gün saat beste evden çıktım. tamamlayalım 13 Yanıtlayalım. yer. akıcılık açısından değerlendirin. Saat dokuza doğru bardan çıktınız. Bir iki duble içtim _________ Sonra Akün Sineması’nda "Cesur Yıırek" filmini i-la/in. olay. o sokağa hiç gitmedim __________________ Komiser Emin misiniz? Bir taksi şoförüne göre o akşam oradaydınız. kontrol edelim Karakolda > öğrencilerin soruları yanıtlamaları için ses kaydını bir kez daha dinletin..14 İşaretleyelim. B ri ambulans çağırıyor. sözcük seçimi. Bayındır Sokak'ı ve Efes Kafe'yi biliyor. Birkaç öğrencinin öyküsünü sınıfta dilbilgisi. Sanık çok neşeliydi. Komiser 10 Nisan'da. B ri hızla kaçıyor. O gün Efes Kafe’ye hiç uğramadım __________________________________ Komiser Efes dediniz.

Pasaportunu ve biletini unutma. . 2. Daha sonra numaralandırılmış harfi alttaki kutuda uygun yere yazarak şifreyi bulmalarını isteyin. N A R 0 U A R D E K H S H .Size nasıl ulaşırım? Yanınızda k a rtv iz it vnr m|? .Sigara. fotoğrafları da kullanarak buldurup tümceleri tamamlatın.Harika. ..Hafta sonu tatil için Karadeniz'e gidiyorum.. 5. . .Maalesef.İşte bu da benimki. FEETONL T E L E F 0 N US S 4 1 DAGGALZO D 0 Ğ A L U G A Z ALŞIREVİŞ A L 1 ş V 2 KTRELİKE E L E K E R 5 T R i K NAKBA B A N K A i ş . . E K L i F C R A M E E H 5 D R uçak 1.S İS mm 17 Bulalım. . .Tabii buyurun..Tamam teşekkür ederim. Bana oradan kartpostal gönder. tamamlayalım >■ Bulmacadaki gizli sözcükleri öğrencilere. Tamam mı? 3. Burada yasak. S ü N D U R K 5 i 5 Ö Z E G M A L A R i T A N Ö L R T P K A R T V i Z i T E i H R N U H N U L V P AA U K N D H c N R i Ü P 0 Y 4. N R D 1 i K R 0 A T R T P E T 0 S i G A R A K Ü A D i i T E L E F 0 N M Ö L A . jçmek istiyorum. Yatırdım. 18 B u la lım > öğrencilerden harfleri karışık olarak verilmiş sözcükleri bulup kutulara yazmalarını isteyin.Bugün telefon __ faturasının son günü.Merak etme. .

üstün de/üstünde • 6. • BAĞLAÇLAR de/da ayrıca bu 161 z a rf da___ Beceriler Adam : Teşekkür ederim. 57 numarayı. Siz kimi arı­ Sözcük Alanı • -/c/ve -DEkieki ile türetilen sıfatlar [dünkü. bugünkü.Tahtaya. Hakan'ınki. diyalogu oku­ malarını ve boşluklara. Açıkla­ malarınızda. öğrenciler metni okur­ 1. başvuru. • -ki ve -DEki eklerini doğru kullanabilme Kurye : Size de. dilek. öğrencilere bu sözcüklerdeki -ki ve -DEki eklerinin işlevinin ne olabile­ Kurye : Affedersiniz. odada-ki (eşyalarl gibi). bugünkü. Dilbilgisi Kurye : Ah. tamamlayalım Paketiniz Var > Bu etkinlikte öğrencilere kutudaki sözcük çiftlerinin hangilerinin bulun­ ma durumu eki aldığını belirlemelerini söyleyin.Ben de öğrtemenim. Sizi tanıyorum. bina da/binada 5. 20 Okuyalım. Benim soyadım Yılmaz değil. özür dilerim. li açıklamalarınız yapın. A li de çalışıyor. Soğuk b ir gazoz içtim de Ivel serinledim gibi) vurgulayın. Erol'unkinden. sokaktakine sözcüklerini tahtaya yazın. -Memnun oldum -Ben de memnun oldum. Kitap Ali'de. ben Çiçek Sokağı'nı arıyorum. kimlik. hazırlanırız da gibi). O saate kadar eve varırız. karşısın­ daki. çünkü (1) ben de [2)_om da __ oturuyo­ rum. rol­ leri dağıtarak metni bir kez okutun. Yıldız. • -ki ekinin zaman adlarına gelerek onları niteleme söz­ cüklerine dönüştürdüğünü (dün > dünkü (toplantı). zarf da/zarfta ken dünkü.) • Fatura. banka ekstresi bilgileri. iyi günler. Ardından. . şikayet kalıpları yorsunuz? Kurye : Can Yılmaz'ı. bu benim dairem. onları da tanıyorum. bu bağlacın görevinin tümce olumluysa ve olumsuz ise ama bağlacıyla aynı olduğunu [Bu kitabı okudum da iamaI hiçbir şey anlamadım. Adam Aaa. sonra > sonraki (dersi gibi). • dE bağlacının tümcenin herhangi bir öğesini önceki anlatımlara aynı konumda katmak üzere kullanıldığını (Ben öğretmenim . Adam : isim doğru da soyadı yanlış. • -DE kalma durumu eki ve dE bağlacını doğru kullanabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat >. Ahmet çalışıyor.Adam : 5 numara mı. benim K dairem de ceğini sorup bu konuşma ortamı çerçevesinde eklerle ilgi­ • -DE kalma durumu eki almış adlara gelerek önüne gel­ o 14) binada Hangi daire? diği adın bulunduğu yeri tanımlayan sıfatlar oluşturdu­ ğunu ( Sınıfta-ki (öğrencileri. yanıtlayalım Televizyonum Bozuk Yanıtlar > Bu etkinlik için herhangi bir ön çalışma yapmadan. O zaman bu paket sizin. uygun sözcüğü yazmalarını isteyin. ora da/orada 3. 19 Okuyalım. Nerede biliyor musunuz? Adam : Evet biliyorum. Bu tümce çiftleri üzerinden dE bağlacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Siz kaç numarayı arıyorsunuz? Kurye Kurye 5 numara. bu­ gün > bugünkü (dersi. Bu paketin (5) üstünde • İLGİ EKİ -ki 'Can Yıldız' yazıyor. • dE bağlacıyla birbirine bağlanan tümcelerde. gibi aynı sözcüğün -DE eki ve dE bağlacıyla kullanıldığı tümce çiftleri ya­ zıp -DE ekiyle veya dE bağlacıyla kullanılan sözcüklerin altını çizin. ben de/bende • 2. dairem de/dairemde • 4. evdekiv b. Açıklamalarınızda.

Geçen geceki fırtınada salonun cam ı kırıldı ____________ 9. Müdürle bugünkü görüşmem çok önemli___________ 6. O hatalardan ders aldım. Yarın bir konser var.k itaplar1 benim onun bahçede onda üst katta . Çok ucuz ve güzel tele­ vizyonlar var. Murat : Seninki de mi bozuk? Bugünlerde hiç kimsenin tele­ vizyonu çalışmıyor. Ali : Hayır bakmadım. Onu iptal ettim. Sıradaki şarkıyı Ayşe ve Murat için çalıyoruz________ . öalen bir randevum vardı. 5. gün ve öbür sözcükleri ile uyuma girdiği­ ni. yıl. Onlar çok akıllı. Gazetede dün bir haber vardı. 1. Bu sabah toplantıya katıldık. Bu görüşme çok önemli.■ almak istiyor. sene ve gece sözcüklerinin -ki eki ile kullanı­ labilmesi için bu sözcüklerin sıfatlarla nitelenmesi gerektiğini [bu ayki Itoplantıi o günkü Itartışm al geçen seneki Itatilimiz.. Şimdiki çocuklar her şeyi biliyorlar. Bu şarkıyı Ayşe ve Murat için ça­ lıyoruz. Murat : Dünkü basketbol maçını izledin mi? Ali : Hayır. Ali : Hangi servise? Murat : Bizim sokaktaki servise. Üç gün önce ser­ vise götürdü. Yarınki konsere bilet aldım ______________________________ 3. . O projeler şirketimiz için çok önemli.• bu ekin yalnızca dün. Bu duraktan sonra bir durak var. öğrencilerden etkinliğin başlangıcında tahtaya yazdığınız sözcükleri kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Günümüzdeki teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırıyor 15. Gelecek yılki projeler şirketimiz için çok önem li _______ . > Açıklamalarınızın ardından yeniden metne dönün ve metni bir kez daha okutun. Arka sokaktakine de bakalım. bu ekleri kullanarak verilen tümceleri yeniden yazmalarını isteyin. 14. Simdi çocuklar her şeyi biliyor. O konser­ ler bu kadar kalabalık değildi. önce dün Ek Ö rnekler -ki önceki isoru) dünkü (gazete) *dünki idersim izj benim ki onunki *benki bahçedeki Içocuklarl üst kattaki Ikomşularl *ondeki 1. hafta. Murat : Akşam işten sonra caddenin karşısındaki mağazaya bakalım mı? Ali : Tamam. 2. Dün aksam bir film seyrettim. Bu aletler hayatımızı kolaylaştırıyor. 21 Yeniden yazalım >• Dilbilgisi kartını da kullanarak -fa've -DEki ekleriyle ilgili açıkla­ malarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. Çok komikti. Dün akşamki film cok komikti____________________________ 2. Gelecek yıl projeler yapmak istiyoruz. Bu grubun konserlerini daha önce de izledim. O durakta iniyorum.. O fırtınada salonun camı kırıldı. Hangi gazetelerde televizyon reklamları var? Bugünkü __________________________ gazetelerde. 4. 0 konsere bilet aldım. Çok sıkıcıydı. Bu grubun önceki konserleri bu kadar kalabalık değildi Yanıtlar 11. 3. ama ben Erol'unkinden almak isti­ yorum. Ona geç kalmayın. Geçmişte bazı hatalar yaptım. Bu sabahki toplantı çok sıkıcıydı__________________ 4. Öğlenki randevumu iptal ettim____________________ 5. Kimin televizyonu bir hafta önce bozuldu? Hakan in k i ____________________________ bozuldu. Gecen aece fırtına çıktı. Ali : Neden? Başka kiminki bozuk? Murat : Hakan'ınki. Şimdi sırada bir şarkı var. Çünkü televizyonum bozuk. Bir hafta önce bozuldu. Ali hangi televizyondan almak istiyor? E ro l’unkinden . ay. Yanıtlar 1. Murat : Bugünkü gazetelere baktın mı? Bazı mağazalar tele­ vizyon promosyonları yapıyor. Günümüzde birçok teknolojik alet kullanıyoruz. Murat ve Ali hangi basketbol maçı hakkında konuşuyorlar? Dünkü basketbol m açı hakkında konuşuyorlar .I gi­ bi) vurgulayın. Sah günkü sınava geç kalmayın___________________ 8. Hala orada. işten sonra hangi mağazalara bakacaklar? Caddenin karşısındaki v r arka sokaktakine bakacaklar. Ali : Ben yeni bir televizyon almak istiyorum. çok akıllılar ______ 12. Geçmişteki hatalarımdan ders aldım______ 13. Salı aünü sınav var. Müdürle buaün görüşmem var. • gün. Bir sonraki durakta inmek istiyorum______________ 10. Onu okudunuz mu? (D ü n k ü ) gazetedeki haberi okudunuz mu?____________ 7.

Yanıtlar 1. 9.Lütfen tam zamanında gel.Çok merak ediyorum. _ öyle.Dün akşamki yemeği beğendin mi? . ~ Evet. de/da BAĞLAÇLAR Ad (+Ek) Ek Ö rnekle S ': ® .Bu alt ünitenin girişinde -dE bağlacıyla ilgili yaptığınız açıklama­ ları hatırlatıp öğrencilerden. Gelecekteki binalar nasıl olacak. gibi geç kalma. her günkü/her zamanki gibi bu sabah da erken kalktım. . Biliyor da söylemiyor. . Ben de geliyorum. etkinliğe ait görseli incelemelerini söyleyin.Ben de. 6. B Ayşe’ninki de________ 5. tamamlayalım >. A Yazları İzmir'de hava çok sıcak oluyor. . A Bizim odamızda kaloriferler yanmıyor. 100 25 Yolu tarif edelim £ > önce tüm öğrencilerden krokiyi incelemelerini sonra da bir öğ­ renciden "Oya"ya tarif edilen yeri bulmasını. 3. 8.Evet. B Bizim kinde de .22 Konuşalım 24 Yerleştirelim. 3. . . kutuda verilen sözcükleri kullan­ malarını gerektirecek sorular sorarak konuşturun.Y a rın ki uçak ne zaman? partiye geliyor musun? . fena değildi. B Ben de____________öğretmenim. A Ben öğretmenlik yapıyorum.Sence bu ayakkabı nasıl oldu? . M urat da burada. ardından kroki üzerin­ den farklı yerler söyleyip. . 2. belirleyeceğiniz öğrencilerden yer yön sözcüklerini kullanarak bu yeri "Oya"ya tarif etmelerini isteyin. Ahmet de. .# 4 . Onları.Sonraki 4.Tabii geliyorum.Toplantı saat kaçta? _ H er zam anki gibi saat onda. 5. A özgür'ün ailesi İstanbul'da yaşıyor. Yanıtlar önceki • dünkü • sonraki • her zamanki • bugünkü yarınki • bu ayki • geçen haftaki • her günkü • sabahki akşamki • öğlenki • dün geceki • geçmişteki gelecekteki • geçen seferki Önceki . tümceleri kutuda verilen sözcük­ lerle tamamlamalarını isteyin. .30'daki uçağı kaçırdınız. B Ankara ’da da 4. etkinlikteki tümceleri önce okumalarını sonra da dinledikleri metne göre tamamlamalarını isteyin. sağda • solda • önde • arkada • ortada • katta • altta* üstte > Bu çalışmada öğrencilerden. yanmıyor.Önceki______ daha iyiydi. . A Bende hiç para yok.Uykusuz görünüyorsun. . *Sabah ta görüşelim. Hangi balkonda şemsiye var? Hangi binanın rengi sarı? Adam hangi binanın balkonunda? gibi. Geçen seferki daha iyiydi. . . B Bende de__________yok.Ben dün geceki fj|mj hiç beğenmedim. derste ne yaptınız? 2. tamamlayalım ^ > öğrencilere. 10. Dünkü 23 Dinleyelim. 7. .Saat 13.

öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Çok yalnızdım. Sonra metinleri farklı öğrencilere okutarak. Karısı Süreyya yedi yıllık saray hayatının ardindan saraydan ayrıldı ve ülkesini terk etti. Ne tür romanlar okuyorsunuz? Edebiyat klasiklerinden hangilerini okudunuz? Ne tür filmler­ den hoşlanıyorsunuz? gibi sorular sorun. Sınıfta bu etkinlikte yer alan filmleri izleyen veya kitapları okuyan öğrenciler varsa bu filmi/kitabı özetlemesini isteyin. tarif "D O O Sinema Valilik Otopark Oya okula gitmek istiyor. 1964'te Brooadvvay'de seyircilerle bu­ luştu ve bir müzikal klasiği oldu. Balzac romanında evli bir kadın ve kendisinden çok daha genç bir erkeğin arasındaki aşkı anlatmaktadır. Şah her zaman çok meşgul­ dü.164'ü açmalarını isteyin.l 63'ü. SÜRGÜNDEKİ PRENSES 12.. metin1 DAMDAKİ KEMANCI 11. B rolündeki öğrencilerin s. Köşede bir eczane var. f Ü ^ _________________ ___________ ________________________________________________ - 1907'de Sholom ailesi yazdı. Evim o ecza­ nenin yanında. Laura çok mutsuzdur. "If I Were A Rich Man" şarkısı ve keman sololarıyla ünlü bir filmdir. . torif ' Oya sinemaya gitmek istiyor. Çünkü Martin sinirli ve takıntılı bir insandır. TÖMER (V Park ■o 3. Ya aşk ya da taht. Mağaza 26 Eşleyelim. "Oya. Oradan karşıya geç ve TÖMER'den sonra sağa dön. Orijinal adı “Tevye ve Kızları'ydı. metinI > Bu üniteyle İlgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. Film 8 dalda Oscar'a aday ol­ du. Bu ma­ sal yedi yıl sürdü. Balzac'ın en güzel kitaplarından biridir. başlığını yazalım İki Film. Kaygısız ve görkemli bir hayat yaşamaya başladı. Yazar bu romanda aşkın üzücü yüzünü okuyucula­ ra yansıtmıştır. Filmin kahramanlan Laura (Julia Roberts! ve Martin (Patrick Bergin) 4 yıllık evli bir çifttir. Sonunda Laura evinden kaçar ve başka şehre yerleşir. İran Şahı Rıza Pehlevi seçimini yaptı. sütçü Tevye'nin ailesini ve ailenin Amerika'ya göçünü anlatmaktadır. Çiftin evliliği dı­ şarıdan çok mükemmeldir ama gerçekler çok farklıdır. İki Roman > Metinleri okutmadan önce öğrencilere. metini YATAĞIMDAKİ DÜŞMAN 14. Ancak kocası onu kısa sürede bulur.. metini VADİDEKİ ZAMBAK (3. 1971 'de Norman Jewison filme çekti.Murat telefonda Oyaya adresini ta rif ediyor. tarif Oya bankaya gitmek istiyor." Bu sözler de masalın özetiydi. Film." 3 Market ' Otel Otel Otel S: 2. şimdi otele kadar dosdoğru yürü. onlardan önce metinleri ilgili resimlerle eşlemelerini sonra da metinlere uygun başlıkları bulmalarını isteyin. "Tahran'da altın bir kafeste gibiydim.

ünite B Anlatalım. Ardından her grubun neden bu salonu seçtiğini sınıfa anlatmasını isteyin. dinleyelim Hangisi Daha Uygun? Hangisi Daha Uygun? M S P O R D ALLARI • J im n a s tik • K a rd io :Şs G ru p E g ze rsizle ri • R a k e t» S p o rla r SPOR DALLARI V ü cu t G e liştirm e Squash Step A e ro b ik Yoga 3 a y lık v e 2 a y lık ÇALIŞM A SAATLERİ H a f t a iç i: 0 6 .0 0 . ünite 6. dinleyelim Anlatalım.0 0 a v u z la r h a fta içi v e h a fta 1P îla te s Yüzm e Ç o c u k K lü b t M a s a T e n isi • T a k ım Sp o rla rı B a s k e tb o l V o le y b o l F u tb o ! '■ Y ü z m e A ç ık v e k a p a lı h a v u z la r (Kapalı Yüzme Havuzu) Jim n a stik V ü c u t B a k ım ı CiSt B a k ım ı M a s a jla r G ü n lü k S p a P a k e t .2 3 . fiziksel koşullar.0 0 H a ft a s o n u : 0 6 . seans saatleri açılarından karşılaştırarak salonlardan birini seçmelerini isteyin. kendi sayfalarındaki ilanları incelemelerini ve gruplarındaki diğer öğrenciyle birlikte. ilanı verilen spor salonlarını fiyatlar.2 3 .0 0 .> Bu çalışmada A ve B öğrencilerinden. 6.

Bu aşa­ mada yalnızca. Bu akşam nerede yemek yiyeceksiniz? gibi sorular sorun. tasarlama ifadeleri Dilbilgisi • GELECEK ZAMAN -lyiEcEk Sunucu Beceriler : Tebrikler Suzan Hanım! Yarışmamızın bü­ • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme yük para ödülünü kazandınız! Neler hisse­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme diyorsunuz? • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Suzan Demir : Çok mutluyum. Son bir soru: Bu ödülü nasıl kutlayacaksı­ nız? Suzan Demir : En yakın zamanda evimde bir parti verece­ ğim. tümcelerin gelecek zamanlı tümceler olduğunu söyleyin. Türkçe öğrendikten sonra neler yapacaksınız? [7] yarışmacının planları □ yarışmanın türü □ ödül miktarı □ sunucunun duyguları Mezun olduktan sonra neler yapacaksınız? Bir işe başladıktan sonra neler yapacaksınız? . Sunucu : Peki tatilden sonra? Suzan Demir : Şu anda nişanlıyım. Suzan Demir : Sağolun. Büyük bir ev alacağım ve evleneceğim. Dilbilgisi açıklaması yapmayın. • Gelecek zaman belirteçleri. Güzel bir otelde Gelecek hafta sonu ne yapacaksınız? uzun bir tatile çok ihtiyacım var. Diyalogda aşağıdakilerden hangisi geçmektedir? ya. 1 Okuyalım. işaretleyelim / Büyük Ödül > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilerden. oku­ ma sırasında diyalogda geçen gelecek zamanlı eylemlerin al­ tını çizmelerini isteyin. öğrencilerin verdiği yanıtlardan doğru olan­ ları tahtaya yazıp gelecek zaman eklerinin altını çizin. Planlama. Daha sonra öğrenciler­ le giriş fotoğrafı hakkında konuşun. Sunucu : Biz de sizi tekrar tebrik ediyor ve kısa bir rek­ lam arası veriyoruz. Sunucu : 0 zaman şimdiden size mutluluklar dileye­ lim. Dersten sonra ne yapacaksınız? Suzan Demir : önce tatile çıkacağım. Ailemle ve arkadaşlarımla bu ödülü kutlayacağım. Rolleri paylaştırarak diyalogu okutun ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. bu parayla neler yapacaksı­ nız? Bir planınız var mı? > Bu üniteye ait etkinliklere başlamadan önce öğrencilere. Son olarak tahta­ 1. Sizce bu diyalog nerede geçiyor? [7] televizyon stüdyosunda □ evde □ otelde □ partide 2.Planınız N I Emekli olduktan sonra neler yapacaksınız? Ülkenize döndükten sonra neler yapacaksınız? Sözcük Alanı gibi sorular yazıp öğrencilerden bu sorulara -EcEk ekini kullanarak yanıt vermelerini isteyin ve bu konuşma çerçevesinde gelecek za­ man eki -EcEk ile ilgili açıklamalarınızı yapın. herkese çok teşekkür ede­ rim. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 8 saat Sunucu : Suzan Hanım. Onlara "ajanda'da sıralanan işleri hangi fotoğrafın gösterdiğini sorun.

yarın saat kaçta buluşacağız ? 8. akşama. üç gün sonra. gelecek hafta sonu oraya taşınacağız 3 Yanlışı çizelim > öğrencilerden. eskiden • geçen • seneye • önümüzdeki • yakında 1. lanarak özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yap­ tıktan sonra öğrencilerden boşlukları uygun eylemlerle tamam­ lamalarını isteyin. Dün bütün gün alışveriş yapacağız / yaptık. Yanıtlar Yanıtlar yağmak • gitmek • taşınmak • buluşmak mezun olmak • başlamak • evlenmek • atlamak 1. Çok yakında insanlar daha hızlı haberleşecek. Daha sonra öğren­ cilerden kutu içinde verilen zaman belirteçlerini uygun tümcelere yazmalarını isteyin. Şemsiyeni yanına al. 2. Haftaya İstanbul'dan ayrılacağım / ayrıldım: 3. Birazdan yağmur yağacak . Sen tutmayacaksın. 4. Murat. Arkadaşlar. az önce. Yeni bir ev aldık. Uçak yükseldikten sonra adam paraşütle atlayacak . Geçen hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe maç yapacak / yaptı. Siz anlatm ayacak m ısınız? *Biz dinlem eyecekiz? 4 Yerleştirelim 2 Tamamlayalım > Gelecek zaman ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kul­ > Bu etkinlik için önce tahtaya yarın. birazdan gibi belirteçler yazıp tümce içinde kullanarak anlamlarını açıklayın. 3 Geçen yüzyıllarda pek çok insan hastalık nedeniyle öldü. Can ile Canan nişanlı. Eskiden televizyon yoktu. gelecek yıl. 5. 5. tecekler. Diyete başlayacağım . Çok kilo aldım. Siz önümüzdeki ay TÖMER'e devam edecek m isiniz / ettiniz m ı? Ne Olacak? > öğrencilerden resimleri incelemelerini ve boşlukları ‘Biraz sonra ne olacak?"sorusunun yanıtı olabilecek tümcelerle tamamlamala­ rını isteyin. 3. haftaya. arkadaşına telefon etti ve ona "Yarın İzmir'e gidecek misin ?■djye sordu 5 Tümce yazalım 6. Ali ve ben tıp fakültesi dördüncü sınıflayız. . belirteçlere uygun zaman ekini belirlemelerini ve yanlış olan sözcüğü çizmelerini isteyin. iki yıl sonra mezun olacağız 4. 0 oynayacak mı? Onlar girmeyecekler.-lylEcEk GELECEK ZAMAN Adıl Eylem -ma -me anlat ben sen 0 biz siz onlar 9ir tut oyna dinle söyle 4|r m Zaman Eki — -acak/-yacak -ecek/-yecek mı mi if p f t if | i -ım / -yım / -im / -yim -sın / -sin -ız / -yız / -iz / -yiz -siniz / -siniz Har / -ler) ': "JSi| s | !l| ıS li| Ben söyleyeceğim. Meraklı arkadaşları onlara "Siz ne zaman evleneceksiniz ?■diye soruyor. 7. biraz önce. 2. Yanıtlar 1. Önümüzdeki yıllarda çevre kirliliği artacak. Yarın bütün gün evden çıkmayacağım / çıkmadım: 2. bu telefonun yeni bir modelini üreEminim.

_ _ __soda içeceğim. t. 10 yıl içinde neler yapmayı planladıklarını 3-5 dakikalık bir süre içinde düşünüp not almalarını ve diğer öğrencilere anlatmala­ rını isteyin. Toplantıdan sonra yemeğe çıkacak. 9. b ir hafta içinde. Konuşmalarında gelecek zaman eklerini doğru kullanıp kullanmadıklarını gözlemleyerek gerekli yerlerde bu yapıyla ilgili dil­ bilgisi kurallarını hatırlatın. Bu hafta içinde. 9 Tamamlayalım > Bu etkinlikte öğrencilerden 8. b ir ay içinde. Saat on­ da toplantı salonunda olacak. Şu anda meşgulüm. /^bugün • hafta sonu • haziranda • yazın • öğleden sonra mezun olduktan sonra • haftaya • akşam • bir süre sonra sınavdan sonra • yemekten sonra • toplantıdan sonra birazdan • sonbaharda • bir iki saat sonra bir iki güne kadar • ay sonunda • gelecek hafta Günlük Plan bugün Haftalık Plan hafta sonu Haziranda 2______ __ _ 3 4 . Sinemaya. Gazetecilerle toplantı yapacak. rapor yazacağım. Bu çalış­ mada öğrencilere bazı tümceler için birden çok belirtecin uy­ gun olabileceğini hatırlatın.. 4. Yeni sözcükleri açıklayıp tabloda veri­ len tümcelerin kimin planı olduğunu bulmalarını isteyin. Perşembe arkadaşlarıyla dekoru ve ses sistemini yerleştirecek. 3. Ülkesine Ağusfos'ta dönecek. / / vr Bir süre sinemaya gitmeyecek. konsere.Murat 6 Planlarımızı anlatalım Yoğun bir hafta geçirecek. 2. 6. . Bu yaz uzun bir tatil yapacak.. 7 Okuyalım. b ir yıl Uzun bir tatil yapacak. içinde. Bu yüzden yarın sabah çok erken kalkacak. Acelem var. Son hazırlıklarını yapacak.tekrar ara. ardından da verilen tümceleri yine aynı belir­ teçlerden uygun olanlarla tamamlamalarını isteyin.öğrencilerden tabloda verilen belirteçleri ait oldukları sütun­ lara yazmalarını. Bu hafta onun için çok zor geçecek.. Toplantıdan sonra arkadaşlarıyla yemeğe gidecek. Duygu / / 8 Yerleştirelim >. Çarşamba defile salonunu kontrol ede­ cek.. 7. Cuma günü salonda son bir prova yapacak. işaretleyelim / / Kim Ne Yapacak? > Metinleri okutmadan önce öğrencilerden fotoğraflardaki kişilerin mesleklerini tahmin etmeye çalışmalarını isteyin ve sonra her met­ ni farklı bir öğrenciye okutun. Çünkü hem bir iş arayacak hem de yüksek li­ sans yapmak için sınavlara girecek. Cumartesi sabahı erken­ den defile salonunda olacak. ___________evde dinleneceğim. Çünkü bu hafta sonu büyük bir gelinlik defilesi düzenleyecek. Bu altı ay içinde çok ders çalışacak. öğretmen olacağım. Bugün dersten sonra. 5 ___ 6... Beni Yıllık Plan haziranda tatile gideceğiz.. Ender / / Bir toplantıda konuşma yapacak. Sınavlardan sonra bir arkada­ şıyla birlikte tatil için yurt dışına çıkacak. 8. Ne Yapacağım? >.. Sonbaharda onun için zor bir dönem başlayacak. _ yapraklar sararacak.öğrencilerden dersten sonra. Saat on birde toplantı başlayacak. 7________ ___ 8. pikniğe git­ meyecek. 5. Konuşmasını son kez kontrol edecek. . Salı günü mankenlerle prova yapacak. Duygu Hanım bir moda tasarımcısı. Türkçe öğrendikten sonra Okul bittikten sonra____ Yarın öğleden sonra____ Bu akşam_____________ insanlar 50 yıl sonra__ Bence gelecek yüzyılda 30 yıl sonra__________ Bir daha asla_________ önümüzdeki hafta sonu . Pazartesi gazetecilerle bir toplantı yapacak ve defileyi duyuracak. yani belirteçleri verilmiş tümcelere. Salonda prova yapacak. ışıkları düzen­ leyecek. etkinlikteki çalışmanın tam ter­ Ender altı ay sonra üniversiteden me­ zun olacak. Murat yarın önemli bir toplantı­ ya katılacak ve bir konuşma ya­ pacak. . uygun ge­ lecek zamanlı eylemler yazmalarını isteyin. Hafta sonları hiç dışarı çıkma­ yacak. _________çıkacağım. sini yapmalarını..

Gelecek hafta izin alacak ve düğün için hazırlık yapa­ cak. Davet­ li listesi hazırlayacak ve davetlilere telefon edecek. ben de iş yerinden izin alacağım ve izindeyken hazırlıklara başlayacağım. Son olarak eşyalarımı yeni eve taşıyacağım ve yerleştireceğim. Dinleme sonrasında öğrencilere sorular yönelterek yanıtlarını kontrol edin. nişanlım bana yardım etmeyecek çünkü çok önemli bir proje üzerinde çalışıyor. O bir hastanede ça­ lışıyor.. Hafif bir makyaj istiyorum. yaptılarsa o süreçte neler yaşadıklarını sorun. Çok yorulacağım ama balayında dinleneceğim. düzeltelim Ses Kaydı Düğün Hazırlığı >. Nişanlıyım ve iki hafta sonra evlene­ ceğim. Bütün bu işleri yapmak için sadece bir haftam var. DÜĞÜN HAZIRLIĞI Benim adım Selin. Bu arada davetli listesini hazırlayacağım. kabarık bir gelinlik giymek istiyorum. >. Davetiyeleri seçece­ ğim ve davetlilere postalayacağım. ► öğrencilerin konuşmalarından yola çıkarak tahtaya metinle ilgili bir anahtar sözcük listesi yazın (mobilya. ve onlara daha önce bir düğün hazırlığı yapıp yapmadıklarını. balayı. sonra öğrencilere notla­ rını okutun. ikinci dinlemeden önce bilin­ meyen sözcüklerin anlamlarını açıklayın. Ne kadar kalacaksınlızl? Notlarım: . yanıtları not almasını.. Sonra da eşyalarını yeni evine taşıyacak. Gelecek yaz tatilini nerede geçireceksin? Neden orası? Yalnız mı gideceksin? Selin iki ay sonra evleniyor. Çünkü bu hazır­ lıklarla ilgilenmek için vaktim olmadı. gelinlik. O kadar çok iş var ki. ► Son olarak öğrencilerden özet paragrafını okumalarını ve met­ ni ikinci kez dinlerken bu paragraftaki yanlış bilgileri belirlemeleri­ ni isteyin. önümüzdeki hafta okul tatil olacak. Böyle bir hazırlık yapma­ mış öğrencilerden düğün hazırlıkları konusunda kendi kültürlerine ait gözlemlerini anlatmalarını isteyin. Ama henüz hiçbir şey hazır değil. Sabahları okula. grubundaki diğer öğrenciye bir sonraki yaz tatiliyle ilgili sorular sormasını. hazır alacağım çünkü diktirmek için vakit yok. Çünkü hiç zamanı yoktu. Sonra makyaj ve saç modeli denemesi yapmak için bir gü­ zellik salonuna gideceğim. Bu arada bütün bu işleri yalnız yapacağım. ardından. önce mobilya alacak sonra bir gelinlik diktirecek. Yuvarlak yakalı. önce mo­ bilyaları alacağım.10 Dinleyelim. Sonra gelinlik bakacağım. Gelinliğimi diktirmeyeceğim. > Bu çalışmada ikişerli gruplar oluşturun ve her öğrenciden. nişanlıI ve öğrencilerden.Dinleme öncesinde öğrencilere metnin başlığını okuyun. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları için yönlendirin. Onlar balayına çıkmayacaklar. dinleyecekleri metinde hangi ha­ zırlıkların yapıldığını tahmin etmelerini isteyin. Bu hazırlıklara nişanlısı da yardım edecek. öğ­ leden sonraları ise işe gidiyorum. Ama düğün için çok fazla ha­ zırlık yapmadı.ilk dinlemede öğrencilerden kısa notlar almalarını ve bilmedik­ leri sözcükleri belirlemelerini isteyin. arkadaşının tatil pla­ nını sınıfa anlatmasını isteyin. davetiye.

Bir hafta sonra ame­ 7. Avukat olacak. 12 İşaretleyelim. beraber oynayacağız. Onunla sinemaya gideceğiz. On yıl önce öğrenciydim. Da­ ha sonra onlardan ilk tabloda "anne"nin.________________ 2. > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya başlamadan önce tah­ 5. h rindeki görevi ile tıraş ol-. 1. o 9. lamalarınızı yapın. s sonra avukat olacağım. Onunla sinemaya gideceğiz. olay. Çocuklarının cinsiyetini bil­ miyorlar ama ikisi de hayaller kurmaya başladılar bile! Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (gelecek zaman) olacak • İLGEÇLER gibi. 107 . lerdeki yardımcı eylem görevinin farklı olduğunu belirtin (Bir hafta □ 6. Çocuğunuz var mı? Gelecekte çocuklarınızla ilg ili ne tür planlgrınız var? Sizce anne baba olmanın zorlukları ve güzel tarafları neler? gibi sorular sorun ve kitaptaki giriş metnini öğrencilere okuyun. am eliyat ol. 10. On beş yıl sonra em ekli________ 10______________________ Geçen hafta çok hastaydım. nesne ara­ sında eşitleme ilişkisi kurabilme Çocuğumuz. Erkek olacak. Bir ik i gün sonra dahg da ________ Çocuğumuz. Onunla arkadaş gibi olacağız. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğrencile­ rin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.eyleminin koşaç tümcele­ □ 4. ikinci tabloda "baba"nın çocuklarıyla ilgili planlarını işaretlemelerini ve "anne" ile "baba"nın çocukları için başka neler planlıyor olabileceklerini sorarak tabloyu geliştirmelerini isteyin. dinleyelim Bebeğimiz Olacak > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Kız olacak.Sözcük Alanı • Gelecek zaman belirteçleri. sinemaya gideceğiz. en iyi okullara gidecek. Çalışkan bir öğrenci olacak. Çok para kazanacak. gibi ad tümceleri yazarak eylemlerin altını çizin. retmenim. bir durumu. Ayşegül ise kız. *Şimdi am eliyat değilim gibi). 0 Ses Kaydı Benim kızım annesine benzeyecek. Ona satranç öğreteceğim. 4. Güzel bir kız olacak. Çalışkan bir öğrenci olacak. Bu çalışmadan yola çıkarak olacak eylemiyle ilgili açık­ 3. Çünkü yakında bir çocukları olacak. Dün hava çok güzeldi. nesneyi başka bir duruma. Kız olacak. Tabii futbol maçlarına da gideceğiz. Futbol maçlarına gideceğiz. Beş yıl önce öğretmen oldum. 8. Şimdi avukat değilim. Erkek olacak. Onlar bugünlerde çok heyecanlı. 8. Bugün hava çok aüzel Yarın hava çok 7. Çok akıllı olacak. Çok para kazanacak. Cenk bir er­ kek çocuk istiyor. 6. Şimdi daha ivivim . taya. Çok çalışkan bir öğrenci ola­ cak. olaya.______________ Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 3. iyi bir işte çalışa­ cak ve çok para kazanacak. nesneye benzetebilire • Kadar ilgecini kullanarak iki farklı durum. kadar Beceriler • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • -ol eylemini kullanarak gelecek zamanlı ad tümceleri üre­ tebilme • Gibi ilgecini kullanarak. şoke ol-. Oğlum bü­ yüyünce çok yakışıklı bir delikanlı olacak. ol. Hala öğ­ 9. Beraber oyunlar oynayaca­ ğız. Üniversiteyi de bitirecek ve benim gibi iyi bir avukat olacak. Çok akıllı olacak. Ona satranç öğreteceğim. m sını isteyin. Futbol maçlarına gideceğiz. Planlama. Benim aslan oğlum çok akıllı olacak! Ona satranç öğ­ reteceğim. tasarlama ifadeleri Cenk ve Ayşegül çok mutlu bir çift. □ tümcelerinin eylemlerini yazmayıp bu eylemleri öğrencilerin bulma­ 2. Oğluma en güzel formayı alacağım. Açıklamalarınızda. Gelecek zamanlı ad 1. 0 liyat olacağım. Sonra o büyü­ yecek. Avukat olacak. çok eğleneceğiz. olayı.gibi bileşik eylem­ 5.

Oo! Çok kısmetlisin sen! Şansın çok 9.Yarın burada olacak .Bundan beş yıl sonra kaç yaşında olacaksın ? .. Biri var ama şu anda uzakta bir yerde. . düzeltelim > Olacak yapısıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. Acaba yarın hava güzel olacak 4. . çok heyecanlıyım. 6. ilk dinlemede tüm yanlışları bulamayan öğrenciler için kaydı ikinci kez dinletin.. 15 Dinleyelim. Tahtaya fai. A: A! inanmıyorum! Tipi nasıl? F: Kumral. F: Ben üç çocuk görüyorum ama. Yanıtlar miydin 1.de______ olacak F. çıksın falin.. Antalya' daydım___ 4. hiç merak etme.. şimdi öğrendi!!77?_______ . Yanıtlar 1. Biz evde olacağız. 3. kısmet. mısın . Onlar yorgun olacaklar. Çok hayırlı bir iş. A: Bizim müdür olacak.Bundan beş yıl sonra yirmi sekiz yaşında olacağım. evi&L .Evet.KOŞAÇ TÜMCESİ fgelecek zaman) Adıl Ad ben sen 0 biz siz onlar mezun hasta meşgul yorgun evde burada ol Zaman Eki - ol -ma -acak/-yacak -ız / -yız . Hava soğuk. hayırlı.Hayır. Sınav soruları zor mu olacak ? mısın ? açık. ince giyinme. fala..siniz i-lar) Ben bu yıl mezun olacağım. sözcüklerini yazıp anlamlarını açıkladıktan sonra öğ­ rencilere özet paragrafını okutarak onlardan ses kaydını dinlemele­ rini ve paragraftaki yanlışları düzeltmelerini isteyin. kısmetli.. 7.. 0 meşgul olmayacak. _______ . A: Çok teşekkür ederim. meşgul değilim ■ 08 F: Ondan yeni bir iş teklifi alacaksın. Ses Kaydı F: Eveet. ağzınıza sağlık. yaşlıca bir adam görüyorum. hasta olacaksın . bence tek­ lifi kabul et. Bakayım kaç çocuğun olacak? Hmm. Güzel şeyler söyleyin ne olur! 8. fal bakmak. Büyük bir koltukta oturuyor. Otuzlu yaşlarda.. A: Eyvah! Üç mü? Nasıl bakacağız onlara? F: Güzel güzel bakacaksınız..Sen şimdi öğrenci misin ___ ? . ben şimdi öğrenci değilim 8. .Üç yıl önce yirmi yaşında ydım . yaşında . ... verilen tümceleri tamamla­ malarını isteyin.Müdür Bey. olacağım__ ■Hayır. 7.. eşim eskisi gibi sağlıklı olacak jm_ ___? 5. Doktor Bey. kıs­ metsiz. Neyse halin. A: Yakışıklı mı? F: Hah ha! Onu bilmiyorum ama çok temiz bir kalbi var. Hem de yakın zaman içinde.Üç yıl önce kaç. hep iş.Evet. ev deydim . orta boylu biri. A: iki tane olsun.. Siz burada olmayacak m ısınız? *Sen hastayacaksın.Hayır. Uzun boy­ lu. 14 Tamamlayalım > öğrencilerin dikkatini tümcelerdeki zaman belirteçlerine çe­ kin ve onlardan tümceleri bu belirteçlere uygun zaman eklerini kullanarak tamamlamalarını isteyin. ■Gelecek yaz nere_^ Karadeniz'tfe^ ydm 5.. Sen bu adamla altı ay içinde sözleneceksin. önümüzdeki altı ay işlerin hep iyi olacak. şu anda meşgul müsünüz ? . . Geçen hafta sonu nere devdin . Ben öğretmen olacağım mı olacak____ mısınız ? Falcıda > Bu etkinliğe hazırlık çalışması olarak "fal" konulu bir konuşma or­ tamı oluşturun.. Açalım artık fincanını. inşallah! E? Hep iş.Evet.Evet. olmayacağım 3. Hayır.Sen dün ev de değildim . 10. iki yıl içinde de evlene­ ceksin. Sen bu akşam ev. 6. güzel kız. meşgul M 1____ __. . inşallah. Yarın ofisiniz de -ım / -yım -sın - 13 Tamamlayalım 2. Yok mu beyaz atlı bir prens falımda? F: Hah ha! Bakalım. Kutlamalar bugün olmayacak yann olacak___ A: Ay. A: Çok sevindim. tabii. Uçak bir saat sonra Amerika'da olacak . Geleceğin çok güzel olacak. . . A: Allah Allah7 Para da kazanacak mıyım? F: Tabii. Bu çocuk çok şımarık olacak .

İnanmıyorum. Yanıtlar Ben üç yıl sonra 18 yaşına gireceğim ve ondan sonra ha^\ yatım çok güzel olacak. onun­ kiler gibi." dedi. özgür olmak 3. babamın arabasıyla gezeceğim. Hevesler > Metinleri farklı öğrencilere okutun ve okuma sırasında siz tahtaya örümcek adam gibi. Hayır. ne olur sözcüklerini tahta­ ya yazın ve ses kaydını yeniden dinleterek öğrencilerden bu ün­ lemlerin hangi duyguları aktarmak üzere kullanıldığını belirle­ meye çalışmalarını isteyin. Bu ünlemlerin kullanıldığı durumları örnekler vererek açıklayıp öğrencilerden verilen tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. bir daha okulu asmayacağım. Be­ nim de onunkiler gibi son moV del arabalarım olacak Yanıtlar Ayten fal baktırıyor ama falı pek ivi değil. Benim de onun gibi güçlerim olacak ve insanlara yardım edeceğim. Ronaldinho gibi. Gelecekte Ayten'in aşk hayatı fena olmayacak.> Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından metinleri tekrar okutun ve öğrencilerden. Açıklamalarınızda bu ilgeçlerin. 16 Yerleştirelim > Bu çalışmada 15. Ben örümcek adam gibi olacağım. söz! Ne olur Yanıtlar anneme söyleme. Allah Allah • inanmıyorum • inşallah • eyvah • ne olur Bir yıl sonra üniversiteden diploma­ mı alacağım ve avukat olacağım. kutu içinde verilen eylemlerin metinlerde yaşamın hangi dönemi ile ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. Uzun boylu aenc bir adamla iş görüşmesi yapacak ama yakın zaman içinde çok para kazanamayacak. . Akşamları arkadaşlarımla çıkacağım. hayır! On sekiz yaşında benim de babamınki gibi bir arabam olacak. babamınki gibi ilgeç öbeklerini yazıp gibi ve kadar ilgeçleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın. 17 Okuyalım. Ali kadar çalışkan değil. Çünkü fala göre gelecek altı ay biraz sanssız olacak. Abla. 0 senin gibi çalışmıyor. eşleyelim / 1. • adlar arasında karşılaştırma ve benzetme ilişkisi kurduğunu (Ali Murat kadar çalışkan değil. Dünyanın en iyi ta­ kımlarında oynayacağım. Benim arabam da onunki gibi. etkinliğin dinleme kaydında geçen Allah Allah. Murat. iki yıl sonra sözlenecek ve evlendikten sonra da M çocuğu olacak. Allah Allah 1Bu saatte kim geldi acaba? Falcı "Yakında evleneceksin. İn a n m ıy oru m __ \ Bu ne güzel sürpriz. inşallah. eyvah. Çünkü bir kuş gibi özgür olacağım. Ronaldinho olmak 4. Tilki gibi kurnaz. Sınıfa öğretmen gibi girdi. hayatını kurmak 2. ' B n (I Ronaldinho gibi bir futbolcu olacağım. Ali öğretmen tilki babam Ov) İlil onunki gibi kadar Sen babam kadar yaşlı değilsin. örümcek adam olmak / £0 ilk çocukluk [3] çocukluk [2] ergenlik [T] gençlik İdoller. DİŞİSİ j . • yaklaşıklık anlatmak için kullanıldığını iSaat altı g ib i buluşa­ lım. kuş gibi. onun gibi. ö n ­ ce iyi bir şirkette işe başlayacağım. O zaman kendi evim de olacak ve aile­ min yanından taşınacağım. Ali Murat g ibi çalışkan değil gibi!. Ankara'nın nüfusu dört milyon kadar gibil vurgulayın. İnşallah____ Eyvah ___ ı Cüzdanım yok!.

sizin « seninki • onun * senin » seninkiler • sizinki 1. verilen kişileri. eğle­ necek. Sağlığınıza dikkat edin. gibi sıcak gibi soğuk 7. Sakin bir hafta geçireceksiniz. İKİZLER: Aşk kapınızı çalacak. kü­ çük sorunlar yaşayacaksınız. > Bu etkinlikte öğrencilerden. inci gibi aşık gibi diş TERAZİ: işinizle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Planlarınız değişecek. keçi 13. aylık burç yorum larınızı okuyor musunuz? Bu yorumlara inanıyor. örnekteki tümcedekine benzer biçimde uygun sıfatlarla tamamlamalarını isteyin. Yanıtlar Ç >• Metinleri okutmadan öğrencilere. Yeni insan­ larla tanışacaksınız. Ben de sizin gibi iyi bir öğretmen olmak istiyorum. . .. Kendinize vakit ayıracak. 5. sıcak. Yeni sözcükleri açıklayıp verilen tümcelerin hangi burcun yorumunda geçtiğini bul­ malarını isteyin. her za­ mankinden farklı düşüneceksiniz. belki de işe ara vereceksiniz. yoksa hasta olacaksınız. sert. Biri size sürpriz yapacak ve kalbinizi kazanacak. iyi zaman geçireceksiniz. 2. Ben onun kadar Arkadaşım yardım sever başka bir insan daha tanımadım. çalışkan. 19 Yerleştirelim > Tümceleri tamamlatmadan önce beyaz. biber 5. Bizim evimiz de sizinki 3. arı gibi çalışkan 9. koku. Benim çocuklarım da seninkiler gibi yaramaz. Aileniz ile daha çok zaman geçireceksiniz ve birlikte kısa bir seyahate çıkacaksınız. cehennem . diş sözcüklerini tahtaya yazın ve öğrencilerden bu sözcüklerle ben­ zetme ilişkisi kurmak üzere gibi ilgeci ile kullanılabilecek söz­ cükler bulmalarını isteyin. haftalık. Ama bu Nasıl Biri? temponun sonunda mutlu olacak ve bol bol dinlene­ ceksiniz. güzel zaman geçireceksiniz. BOĞA. Sevgiliniz iş temposundan şikayet edecek. Aldığınız yanıtlardan uygun olanları tahtaya yazın. hayatınızı buna göre planlıyor musunuz? Onun _ gibi biriyle daha önce hiç karşılaşmadım. melek gibi bir insan. Birlikte bir iş yapacaksınız ve başarılı olacaksınız. Dikkat çekeceksi­ niz. Karşını­ za yeni fırsatlar çıkacak ve hayatınız değişecek. Daha sonra metinleri öğrencilere. yeni yerler ve insanlar tanıyacaksınız. AKREP: Bir yolculuk yapacak. Kendinize za­ man ayıracaksınız. olabildiğince kendi burçlarını denk getirmeye çalışarak okutun. buz a tüy gibi hafif gibi inatçı 10. yumuşak. YENGEÇ: Sıkıntılarınız yavaş yavaş geride kalıyor. eşleyelim 18 Yerleştirelim >■ G ibiye kadarilgeçleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı­ nı da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. 20 Tümce kuralım YAY: Uzun ve zorlu bir tempoya gireceksiniz. acı. Bu durum çevrenizdekileri rahatsız edecek. KOVA: Hobilerinizle ilgileneceksiniz. 4. mutlu olacaksınız. Babam gibi/kadar Annem gibi/kadar Kardeşim Esim Arkadaşım OĞLAK: Güzel bir haber alacaksınız ve çok sevine­ ceksiniz. ASLAN: Eski bir arkadaşınızla görüşeceksiniz. inatçı. Gerçekten çok ilginç bir insan. mis/leş gibi koku 12. iş yoğunluğunuz azalacak. taş gibi acı gibi beyaz _gibi sert 6. arkadaşlarınızla birlikte gezecek. Sürprizlerle karşılaşa­ caksınız. Kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Çok şaşıracak ve sevineceksiniz. soğuk. Yeni şeyler deneyecek. aşık. Ya­ kında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha sonra öğrencilere boşlukları kutu içinde verilen sözcüklerle tamamlatın. gibi sorular sorun. Kardeşin de senin kadar çalışkan mı? KOÇ: Sizin için çok hızlı bir hafta olacak. tatlı. Ben de seninki gibi bir araba almak istiyorum. korkak. Burcunuz ne? Burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz? J Günlük. hafif. gibi/kadar gibi/kadar gibi/kadar BALIK: Her işte başarılı olacaksınız.21 Okuyalım. Burçlar kadar büyük. Hırslısınız. 6. tavşan gibi korkak 11. deli 14.gibi yumuşak 3 şeker . gibi tatlı 4. BAŞAK: Gelecekle ilgili planlar yapacaksınız. Onunla Yanıtlar kar • inci • keçi • taş • pamuk • tüy • mis • biber arı • buz • deli • cehennem • şeker • tavşan 1 ka r 9 pamuk.

öğrencilere 3-5 dakikalık bir hazırlanma sü­ resi verip aşağıdaki konulan da içerecek bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Balık Ailesiyle birlikte kısa bir seyahate çıkacak. Eski bir arkadaşıyla yeni bir işe başlayacak. Oğlak Sizin Burcunuz: Terazi Arkadaşınızın Burcu: işinde bazı problemler olacak. ha­ zırlık aşamasında aldıkları notları okumamaları konusunda uyarın. yeni yerler görecek ve Akrep biraz gergin olacak. Gelecek on yıl için neler planlıyorsunuz? Yeni insanlarla tanışacak. Koç On Yıllık Planlarım : : > Sözlü anlatım etkenliği için tahtaya.22 Yorumlayalım Yanıtlar Burç Yorumu > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. Her öğrenciden hem kendi burcuyla. 23 Anlatalım Bu hafta çok gezecek ve eğlenecek. hem de grubundaki diğer öğrencinin burcuyla ilgili birer yorum yazmasını isteyin. belki de işinden ayrılacak. Bu çalışmada öğrencileri. Eğitim Kariyer Aile Hobiler Aşk Para 111 . Yengeç sorusunu yazın. Bu hafta çok başarılı ve dikkat çekici olacak. Yorumları sınıfta okutup gelecek zaman kullanımı ile ilgili yanlışları düzeltin.

Açıklamalarınızda bu ekin. Planlama. • geçmişte kalan bir planı anlattığı için çoğunlukla eylemlerin neden gerçekleşmediğini anlatan tümcelerle birlikte kullanıldığını iBu kursa üç ay önce katılacaktım ama vize alamadım. sonra oradayım. Hani seninle dün sinemaya gidecektik n'oldu? gibi) vurgulayın. O dün yatmadan önce saati kurdu mu? N il özlem le konuştu mu? : Tamam. özlemle ben de konuşacaktım_ama Dün alışverişe gidecektik. Nil gidecektik______Unuttun mu? Selin : Aaa.Sözcük Alanı gidecektik • kuracaktım • arayacaktım çekecektim • verecektin • konuşacaktım • Gelecek zaman belirteçleri. Tamam planlanan eylemleri anlatmak için kullanıldığını [Bu kursa üç ay önce kapatıyorum. tak­ Selin : Bir şey daha söyleyeceğim. ama kızacaksın. Neyse. evet. Selin : Canım. sonra vazgeçtim. arama­ dın mı? > Bu alt üniteye rolleri paylaştırıp öğrencilere metni okutarak başlayın. çok İyisin. Ar­ Okuma sırasında metni okuyan öğrencilerden. Dün yatmadan önce saati kuracaktım. tümcelerini yazın ve aşağıdaki sorulan öğrencilere sorun. onu da sen düşün. 15 dakika katılacaktım. gerek yok. niye bu kadar unutkansın? Tamam o zaman. hemen kalkıp hazırlan hadi. Geç vakte kadar oturdular. Selin dün arkadaşını aradı mı? : Sana inanmıyorum Selin. Sen hemen hazırlan. Ona sen haber verecektin . siz özlemle önceden buluşun. Taksi için param yok. Selin : Ama bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanaca­ ğım? Nil Bilmiyorum. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­ melerini sağlayın. dinleyelim ze sonra katılayım. ben seni alışveriş merkezinin kapısın­ da bekleyeceğim. verilen sözcüklerle boşluk­ kadaşlarım geldi. özlem de geliyor. siyle buraya gel. ları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. Dün yatmadan önce saati kuracaktım • -CE ekini kullanarak doğru sıfat ve belirteçler üretebilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat seninle alışverişe • Gelecek zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Bir konuda öznel düşüncelerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme Ama bugün için planımız vardı. Nil geldi. Ben paranı ödeyeyim. • konuşma anından önceki bir zamanda gerçekleşmesi düşünülen. tasarlama ifadeleri • -CE eki ile türetilen sıfat ve belirteçler • Görelik ifadeleri Dilbilgisi Nil Selin : Hmm. Aslında dün aklıma Nil : Selin. Bu aşamada yanlışları düzeltme­ yin. Selin? Nil __ama unutmuşum. Selin : Dün tam onu arayacaktım t kapı çaldı. Dün bankadan para çekecektim. Ancak dolmuşla gelebilirim. ben si­ 24 Yerleştirelim. Dinleme etkinliğinin ardından tahtaya. Sen taksiyle kapıya gel. efendim? Nil • GELECEK ZAMAN (hikaye kipi) -(y)EcEktİ I < -(y)EcEk idi) • EŞİTLİK -CE yor musun? çok geç yattım. dün gece • GÖRELİK -ly)E GÖRE Beceriler Alo. dün işten çekecektim sonra bankadan para _ ama unutmuşum. Hafta sonu pikniğe g i­ decektik ama yağmur yağdı. Selin : Tamam. . Dün onu arayacaktım. Sabah erkenden • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Sen hala uyu­ Selin : Evet. Selin : Ben şimdi ararım onu. Ben Onlar dün alışverişe g ittiler mi? Selin dün bankadan para çekti mi? Bu soru ve yanıtlardan yola çıkarak -EcEktieti ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. değil mi? Nil Planımız Neydi? : Bilmem. Yani aramayı unuttum. Nil özlem le ben de konuşacaktım. önümüzdeki hafta sonu pikniğe gidecektik gibi).

Geçen gün annemle size uğra yacaktık 2. ] o Aslında yeni kursa devam etmeyecektim ama Türkçem hala çok iyi değil. 2. ben sen 0 biz siz onlar çık al dur görüş uyu yürü Zaman Eki -ma -me -acak / -yacak -ecek / -yecek w S-ükaye Kipi mı mi -(y)di -(y!dı -ti -ti 25 Tamamlayalım -m -n -k -nız/-niz (-lar/-ler) m ~ Ben çıkacaktım. 5.. sen önümüzdeki sene mi mezun ol ocaktın J 5. 28 Dinleyelim. Biz bugün mü buluş ocaktık ? 8. Gizem : Öyle mi? Neydi ki? 6. Rolleri paylaştırarak metni bir kez de öğ­ rencilere okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra soruları yanıt­ latın. mıydık ? ama telefon ettik. telefon numaranı kaybettim. Sen uyuyacak miydin? Biz bugün görüşecek m iydik? Oniar almayacaklar mıydı? Onlar almayacak mıydılar? *Siz durm ayacaktınız mı? 27 Yeniden yazalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -EcEktlyapısıyla ilgili açıklama­ larınızı özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlama­ larını isteyin. . Ressam olacaktım fakat ailem "O işte para yok. Gelecek hafta gideceğiz. Dün arkadaşlarımla sinemaya gitmek için plan yaptık ama si­ nemada bilet yoktu. akşama kadar çalış. Diyete başlayacaktım fakat annem dün harika bir pasta > ilk olarak öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. Her sa­ bah erken kalk. 3. Konserlerde hayranlarım benim şarkılarımı söyleyeceklerdi . öğretmenim.. Gizem : Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz ama senin kadar şi­ kayet etmiyoruz! yaptı! 3. Çok ünlü o lacaktım g|r S0rü hayranım o! ocaktı________ 7 Seni arayacaktım gına benden özür diledi. Dün hastaneye gi/ decektin gittin mi? Bu sabah kursa yürüyerek gelecektim ama geç kaldım. sana bırakmadım. Yanıtlar f işten ayrılacaktım • ressam olacaktım *tatile çıkacaktım ^ • yeni araba alacaktım • diyete başlayacaktım • bu yıl mezun olacaktım * aslında yeni kursa devam etmeyecektim ^ onu affetmeyecektim • işten erken çıkacaktım • seni arayacaktımJ 1. Tatile ç ıkacaktım anna yUrj dışından misafirlerimiz geldi. Geçen hafta bütün sınıf pikniğe gitmek istiyorduk ama yağ­ mur yağdı. Ahm et: CJff! Sıkılıyorum her gün aynı işleri yapmaktan. Bugün planım alışveriş yapmaktı ama işte çok yoruldum. Tam evden cık acaktım 7. ° m > affetmeyecektim Ahm et: Bir konservatuarda okumaktı ve sanatçı olmaktı. Onunla bir daha hiç konus ulayacaktım ama benden 10. 6._________________________________ 4. Ağaç oldum burada! Hani zamanında gel e c e k tin j 3.. Dolaptaki pastanın hepsini yedim. telefon çaldı. 2. Yeni araba alacaktım nmn almadım. Dünya turnesine . evde yoktunuz. İşten erken çıkacaktım fakat müdür beni toplantıya çağırdı. 9. 9. işaretleyelim 26 Yerleştirelim Hayalim Bu Değildi > öğrencilerden. Alış­ verişe başka bir gün çıkacağım. > öğrencilerden verilen tümceleri. -EcEkti ekini kullanarak örnekte­ ki gibi yeniden yazmalarını isteyin... Evde televizyon izledik.i l i ." dedi. Bu sabah kursa yürüyerek gelmek istiyordum ama geç kal­ Yanıtlar dım. oluşturacakları tümcelerin anlam bütünlüğü­ nü de dikkate alarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. 4. 1.. alıştırmayı da yap acak taksiyle geldim.. Birçok ülke gör ecektim çık ocaktım . 4. Aslında dün hiç dışarı cık mayacaktmı ama bir arkada­ şım beni sinemaya davet etti. g Bu y ıl mezun olacaktım ama fjna| sınavından kaldım. özür diledi. sonra yorgun argın eve dön. 1.. Sen de ye iyecek miydin ? 4. Ahm et: Belki senin için bu hayat güze! ama benim ha­ yalim bambaşkaydı. İşten ayrılacaktım nmn müdür maaşıma zam yaptı. taksiyle geldim. Hatırlamıyorum.

Büyük şehrin gürültüsü­ nü. sıkıntısını çekmeyecektik. Yalnızca erteledim. Dünkü sınav nasıl aeçti/ Sence iyi bir not alacak mısın? O geçen hafta okula hiç gelm edi/gelmeyecek# Acaba hasta mıydı? Dün seni aradım/arayacaktım.---- Ama sadece bir taneydi... 10. Ama ben senin gibi ha­ yalimden vazgeçmedim. Hani artık sigara içmcycccksin/içmeyecektin. 29 Yanlışı çizelim. Belki emekli olduktan sonra. [7] □ El □ □ [7] 5. Bunu size daha önce de Unuttunuz mu? 6. Gizem dünyayı dolaşmak istiyor. - Neden gelmedin? 7.. Aslında buraya daha erken geldim /gelecektim . Ona bir hediye alalım. Yarın akşam Murat'ın doğum günü partisi olacak/olacaktı. 12. Arkadaşım üniversiteden mezun oldu/olacaktı. Ama iş bulamadı. Çünkü ailesi izin [7] □ □ [7] var. neydi? --------- 5. Ben de bankacı oldum. ar­ dından da oluşan bağlama göre yanlış eylemi bulmalarını isteyin.-------- Trafik kalabalıktı. Bu gömlekten sana da -etdm/alacaktım .. bahçeli bir evde otur ocaktım. Ama ben. Ahmet çok ünlü olmak istiyordu. Yanıtlar 1. Ahmet sanatçı olmadı.. . Senin yok muydu bir hayalin? Gizem : Aslında ben de küçük bir kasabada yaşamak istiyor­ dum. 3. 4.. .------------- Ama telefonun kapalıydı. . geç kaldım. Merak ediyorum.Gizem : Bu hayatini niye gerçekleştiremedin? Ahm et: Çünkü aiiem konservatuarda okumama izin vermedi. 3. Ahmet gelecekle ilgili hayaller kuruyor. 4. 1T. Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya-gMk/gidecektik. Ahm et: Ne güzel! Senin hala bir hayalin var. 6. ---- Ama film için bilet yoktu. 2. eşleyelim > Bu çalışmada yanlış eylemi buldurmadan önce sunulan bilgilerden hareketle öğrencilerin ilgili tümceleri birbirleriyle eşlemelerini. - Yine elinde sigara var. Çocukla­ rım rahatça oyna yacaktı. — Ama vazgeçtin. Gizem'in hayallerini gerçekleştirme şansı 2. Yanıtlar Doğru Yanlış Doğru Yanlış 1.00'da seninle kütüphanede buluştuk/buluşacaktık. Gizem işinden memnun değil. Güzel. Bu sabah saat 09. □ [7] vermedi. Dün bana bir şey söyledin/söyleyecektin.

Dünyanın birçok bölgesinde. küçük drajelerle besleneceklerdi. Bazı bilim adamlarına göre bu yüzyılda beslenme alış­ kanlıklarımız tamamen değişecekti. Ama bugün henüz küresel ısınma ve kuraklık aşamasındayız. Bilim adamları Mars'ta ve başka galaksilerde hayat izleri arıyor şişman zayıf güzel -ca / -ce -ça / -çe sessiz yavaş gizli yüz saat güzelce (bir kız1 şişmanca (bir adam! yüksekçe (bir bina! *zayıfca (bir çocuk) Sessizce bekleyiniz. Bilim adamları da kendi alanlarında o günkü olaylardan hareketle gelece­ ği görmeye çalıştılar. ama yakın zamanda uzay tatili mümkün değil gibi. tarım ürünleri yetiştirmek müm­ kün olmayacak. Bu tahmin de tam olarak gerçekleşmedi ama yakın bir ge­ lecekte gerçekleşmesi mümkün. verilen tümcelerin hangi tahminle ilgili olduğunu bulmalarını ve eşle­ melerini isteyin. • • • • • ulaşım * yeme-içme « sağlık-yaşam • bitkiler yaşam alanları giyim-kuşam iletişim hayvanlar > öğrencilerden 30. Çünkü artık birçok insan hazır yiyeceklerle besleniyor. yüzyılın ortalarından. Onlara göre 2000'li yıllarda iklim değişecek. *Onca da doğru mu? Sence bu elbise nasıl? Bu kitap ona göre biraz ağır. işte 20. şunca insan gibi) vurgu­ layın. • bu. gelecekle ilgili tahminler yaptılar. onca para. ve 2. Bizce bu doğru değil. Ayrıca. Bana göre yemek güzel değildi. Başka bir tahmine göre 2000'li yıllarda dünya nüfusu bü­ yük bir hızla artacak. Belki bunlar ge­ lecekte yine olacak. Gizlice çıktılar. akşam kürk. Açıklamala­ rınızda. zor>zorca (biraz zor! b ir sınav gibil. kişi adıllarında -CE ekini getirilerek veya bütün adılları -E göre ilgeç yapısına sokarak bakış açısı ve görelik anlatabileceği­ ni (Bence bu çocuk hasta. bana göre ifadelerini kullanmaları konusunda yönlendirin. p0 insanlar küçük haplarla Mustafa öğretmen 0 onlar -a / -ya göre -e / -ye beslenecek. meyve. Onları. dolayısıyla et de yemeyecekler. • -CE ekinin 3. 31 Tahmin edelim Gelecekte Nasıl Olacak? Yanlış Tahminler > Bu etkinlikte metni önce siz okuyun. Sizce doğru mu? Bence doğru. Bu sözcükleri açıkladıktan sonra metni bir kez de öğrencilere okutun ve onlardan. Ayrıca. 2000'li yıllarda yeni bir bu­ zul çağı başlayacaktı. eşleyelim kJ. yüzlerce (sayfa) Saatlerce yürüdük. • bazı sıfatlara ve belirteçlere eklendiğinde söz konusu niteliğe ve­ ya özelliğe yakın olmayı anlatan belirteçler türettiğini [sessizce. Bu araba sana göre değil mi? gibi). birçok ülkede yeni yerleşim alanları oluşturmak mümkün olmayacaktı. *öğretmence bu sınıf çok tembel. gizlice. şu. • 1. 3) Sabah şort. ben sen biz siz -ca / -ce -ça / -çe Mustafa'ya göre İstanbul çok pahalı. Bunun sonucunda özellikle gelişmiş ülkeler uzayda koloniler oluşturacak hatta insanlar tatil için gezegenler arası yolculuklar yapa­ caklardı. Konuşmalarda geçen sıfatları ve belirteçleri -CE ekini ekleyerek tahtaya yazıp bu sıfat ve belirteç­ lerden hareketle -CE ekiyle ilgili açıklamalarınızı yapın. öğrencilerden bilmedik­ leri sözcükleri not etmelerini isteyin. o adıllarına eklendiğinde miktar. konuşmalarında bence. sayı veya ölçüde çoğul­ luk anlattığını [Bunca emek. Sence Türkçe zor mu? gibi) vurgulayın. -CE ekinin • sıfatlara eklendiğinde. H] Buzul çağı geri gelecek. [T] Başka gezegenlerde yaşamak mümkün olacak. kişi adıllarıyla bakış açısı ve kendine görelik anlat­ madığını [*Onca bu maç berabere bitecek* Onlarca biz bu işi yanlış yapıyoruz. vitamin ilaçları kullanıyor. yavaşça gibi). uzay yolculuklarında astronotlar. Yavaşça kalktı. Tarihin her döneminde insanlar geleceği hep merak ettiler. söz konusu niteliğe veya özelliğe yakın ol­ mayı anlattığını (büyük>büyükçe (biraz büyüklbir ev. günlerce aylarca gıda kapsülleri ile besleniyor. Bu tahmin de henüz gerçek olmadı.30 Okuyalım. yani insanlar sebze. öğle­ ye kadar yaz. öğleden sonra kış olacaktı. 2000'li yıllara ait bazı tahminler: Bazı bilim adamlarına göre. 115 . etkinlikte okudukları metinden yararlanarak verilen konularla ilgili uzak geleceğe dönük tahminlerde bulunma­ larını isteyin. Yanıtlar 1) Mars'ta mı yaşıyorsunuz? 2) Bu eczanenin kahvaltısı çok güzel. gibi) belirtin. • -E göre yapısının koşaç tümcelerinde "uygun veya istenildiği gibi olmak" anlamlarını vermek üzere de kullanıldığını [Siz tam bana göresiniz.

Onu da yemeğe davet et­ tik. Manzara > Bu çalışmada öğrencilerden. sakinc e __ bir yerde. yola çıktık. tümceleri tamamlamalarını isteyin. Arabadan indik ve bir süre sessizce __ manzarayı seyrettik. 2. insanca / dostça / büyükçe / çocukça la yaşlıca ____ bir adam çıkageldi.. kuş seslerini dinledik. Sana çok dost Qa _____ davrandım. Sonunda kızım dönüyor. güzel_ce______bir kız. Orman yangınlarında yüz terce___ ağaç yok oluyor. Çevrede ahşap kulübeler ve ağaçlarla kaplı ekinin farklı İşlevde kullanıldığı sözcüğü bulmalarını isteyin. Onurla ben etleri pişirdik. Tam yemek yiyorduk ki.l 65'i. 5. Bize "Yaylamıza hoş geldiniz. Aysel İngiliz ce . Çadırlarımızı kurduktan sonra eşyalarımızı yerleştirdik. Ama projeyi kimse beğenmedi.. Mehmet. sınıfça / ailece / toplumca / sıcakça 116 lar oluşturun. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Almanü1?___ _ . Hepimiz bu karşılamaya çok sevindik. müzik dinledik ve beraberce şarkılar söyledik. ay larca bir şeyler söyledi. Bu hayalim sonunda gerçek oldu." dedi ve usulca yanımızdan uzaklaştı. 3. insan ca :: bilmiyor. 8. 7. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli grup­ 6. Türkçe / saatlerce / İngilizce / Almanca karnımız zil çalıyordu. verilen sözcük gruplarında -CE muhteşemdi. Yemyeşil ağaçlar arasında. 10. Yeni sözcükleri açıkla­ yın. 1. Evimizin küçüki*L bir bahçesi ve bahçemizde büyükPL bir çınar ağacı var. Saat 7:30 gibi Deniz beni arabasıyla evden aldı ve çocukça__ bır heyecanla uyardı. Çince / günlerce / yıllarca / aylarca 5. B rolündeki öğrencilerin s. Yanıtlar ?/ j Kampta > öğrencilerden metni okurken boşlukları uygun sıfat ve belirteçler­ le tamamlamalarını isteyin. Dakikalarçg_ dolaştıktan sonra nihayet ormana yakın güzel bir yer bulduk. Fran­ s ı z ^ _____biliyor ama Arap Ça 6.l 66'yı açmalarını isteyin. yavaşça / sessizce / onca / kolayca 4. elinde bastonuy­ 3. ya­ 33 Farklı sözcüğü bulalım ni Düzce ve Bolu arasındaki Pürenli Yaylası'na ulaştık.30 Okuyalım. y ıl larca ___bu anı bekledim. Daha sonra metni siz okuyun ve öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.. . Size afiyet olsun. Aylin uzun boylu. 9. Ardından çadırlarımızı kurmak için yer aramaya başladık. yüksekçe __ Yanıtlar 1. yerleştirelim 32 Tamamlayalım ► Dilbilgisi kartı üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırdıktan ve açıklamalarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. Kamp maceramız cumartesi sabahı başladı. Tabii 2. Görevli kütüphanedeki öğrencileri kibar_a?_____ Uzunca bir süredir tatil yapmayı hayal ediyordum ama lüks bir otelde değil. Yol boyunca sohbet ettik. bu nca emek boşa git­ ti. bu proje üzerinde çalıştı. Kulağıma sessiz ce 4. __ yaşamak istiyoruz. Tabii he­ men kabul ettim. Geçen hafta doğa fo­ toğrafçısı arkadaşım Deniz beni bir kampa davet etti. Yaklaşık bir buçuk saat sonra kamp yerine. bence / sana göre / kanımca / güzelce tepeler vardı. "Sağ olun. Deniz ve Cenk mangal için odun topladılar. Arabada Deniz'in iki arkadaşı daha vardı: Onur ve Cenk.

> A öğrencilerinden kendi sayfalarındaki konularla ilgili sorular oluşturmalarını ve bu soruları gruplarındaki diğer öğrenciye sormalarını isteyin. Çalışmanın ardından sınıfta en çok soruyu yanıtlayan öğrenciyi belirleyin. ünite Yarışalım Yarışalım Kim Daha Hızlı? Kim Daha Hızlı? © © . 7 y :.î/ ’7 > Bir sonraki tatiliniz /■> 0% ıu Hafta sonu 7 /t ^ /B aşla. B öğrencilerine de kendilerine yöneltilen sorulara 3 dakika içinde yanıt vermeye çalışmalarını söyleyin... Aynı etkinliği B öğrencile­ ri için de uygulayın... ünite 7..v Bir sonraki pahalı alışverişiniz planlarınız Bir sonraki .- Bu dersten sonraki p|an./yolculuğ unuz © kitap © Bu akşam için planlarınız © yemeğiniz @ 7 ' î planladığınız / etkinlik planlarınız f Tatil sonraki / ilgili - Sağlıkla ilgili / Planiarınız düşünceleriniz En büyük hayaliniz / 0 \ ~ l i planlarınız En büyük : önümüzdekf . Tüm gruplara. soruları aynı anda sormaya başlamaları gerektiğini hatırlatın ve süreyi siz tutun..... J larınız E n y a k ı n ^ P ' anlaflnlz arkadaşınizın planlan ® \ B itir/ 2 ) Ailenizle ilgili / Gelecekle © \ Bitir/ Bir sonraki kıyafet .t: i îi kıyafet alışverişiniz alışverişiniz :! © Çocuklarınızla ilgili: Sağlıklı yaşam planlarınız planlarınız ^ © © Kariyer Eğitim planiannız planlarınız f it * * ? * ] § Bir s o n r a k i© —* unutmamamız gereken randevunuz Ailenizden biriyie buluşma | zamanınız © Bu dersten Akşam planlarınız I © Okumayı Bu haftaki sosyal : 7 0 Gelecekle ilgili Bir sonraki endişeleriniz fiziksel aktivite planınız 7 7 Bir sonraki .. A 7... hayaliniz _ 5 yıl için kişisel geiİŞİm n ln n in n n i © Yaşlılık 7 n ln n ln r ın r planlarınız m .

• Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Duyuru." demiş. "Benim. Sizce bu resim ler hangi masalı anlatıyor? Siz bu m asalları okudunuz mu veya biliyor musunuz? gibi sorular sorarak "masal" konulu bir konuşma ortamı yaratın. O da hemen kapıyı > Bu üniteye.. ayna! Söyle Ardından paragrafları okutup öğrencilerden. ilan ifadeleri 00 Bir gün prens sarayda bir balo düzenlemiş ve bütün Dilbilgisi bekar kızları bu baloya davet etmiş. K ım ızı Başlıklı Kız . Alice 1 Yerleştirelim. Bu serüvenin içinde garip olaylar. giriş etkinliği olarak kısa Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel!" Kraliçe özetleri verilen masalların nasıl devam ettiğini veya bittiğini an­ latmalarını isteyin." demiş ama "Büyükannemin sesi ne kadar da garip böyle.Sözcük Alanı Alice • Kül Kedisi » Pamuk Prenses • Kırmızı Başlıklı Kız ^ • Geçmiş zaman belirteçleri • Duyuru. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. boşlukları tamam­ bana. Bizim iki üvey kar­ • GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) -miş deş de hemen hazırlıklara başlamışlar. [T] Bir gün kraliçe yine aynaya sormuş: "Ayna. var mı benden daha güzel biri bu dünyada?" lamalarını ve paragrafları resimlerle eşlemelerini isteyin. hadi içeriye gir. çok sinirlenmiş. Onları. [T] Küçük kız büyükannesinin evine gitmiş ve kapıyı çal­ mış. tuhaf yaratıklar varmış. anlatımlarında -miş ekini kullanmala­ rı konusunda yönlendirin. öğrencilerin dikkatini giriş görseline çekerek baş­ layın. Onunla alay etmişler." demiş. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat [7| Bir tavşan yolda telaşla koşuyormuş. . kişilere aktarabilme "Sen çok çirkinsin ve hiç güzel kıyafetin yok!" demişler. Okuma Ayna cevap vermiş: "Kraliçem siz de güzelsiniz ama çalışmasının ardından öğrencilere. çünkü randevusu­ na geç kalmak istemiyormuş. -miş ekinin doğru kullanıldığı tümce­ leri tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak belirsiz geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın." diye düşünmüş. Kurt o sırada "Kapı açık. K ü l Kediş j___ ‘ KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) -l-lylmiş ! < i-mişl de baloya gitmek istemiş ama üvey kardeşleri ona Beceriler • Duyduklarını. Bunun üzerine sarayın avcısını çağır­ mış ve ona "Üvey kızımı hemen ormana götür ve öl­ dür. açmış ve içeriye girmiş.. içeriden yumuşak bir sesle seslenmiş: "Kim o?" Küçük kız. Tavşan bir deliğe girmiş. eşleyelim / / Evvel Zaman İçinde onu takip etmiş ve kendisini olağanüstü bir serüvenin içinde bulmuş. Onlara. Sana çörek getirdim. Bu dünya önce ona çok cazip gelmiş ama sonra. Kurt.

Kemik yığını vücudu kayalara. 3. Yemeklerimden yemiyor musun? Yoksa güzel yap mamış mıyım. Size "Bugün gelin. 9.." demedim. prens • saray • prenses • aşk Bir gün. Narkissos da Eko gibi erimiş. > Sonraki etkinliğe geçmeden önce rivayet kipi ile ilgili açıklama­ larınızı yapın. ne de yemek yiyebilmiş.. ? 6. Siz beni yanlış anla in işsin iz 4 Bana biraz borç verir misin? Cüzdanımı evde unuf muşum 5. Ardından metni bir kez de öğrencilere okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. Babam gençken şarkıcı olmak iste miş ama dedem izin ver inçmiş_____ 3. so­ nunda ölmüş. Bildikleri efsaneleri sınıfta anlattırın. öylece kalakalmış. ölmüş. belirtilen nitelikte olma veya sözü edilen yerde bulunma durumunun konuşma anında da sürdüğünün anlaşıldığını ama uygun belirteç velya) bağlam yar­ dımıyla konuşma anından öncesine de gönderimde bulunulabildiğini (öğretmenimiz M urat Bey'miş ama şimdi değişmiş gibi). Tür­ kiye'de İzmit'in Karaburun ilçesi ve onun Mordoğan beldesi Ner­ gisin anayurdudur. hikaye olup olmadığını sorun. Yanıtlar 1. Efsanenin ismi nergis çiçeğinden gelmiştir. 8. ben sen o biz siz onlar yazveraraödeiyileşanla- — m - i - Zam an Eki -ma -me -mış -miş -muş -müş mı mi mu mü -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -sın/-sin/-sun/-sün -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 2 Okuyalım. *Onlar anlamamış mılar? 3 Tamamlayalım >■ -miş ekiyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyip öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Beni o aramamış mı? Biz.. Eko Narkissos'un aşkını reddetmiş. g ib i vurgulayın. ne su içebilmiş. Tanrılar Narkissos'u Olimpos Dağı'nda cezalandırmış. • özne canlı ise. piş miS______ m i 7 . • rivayet kipinin. Bu çiçek adını efsaneden alır: Efsaneye göre Eko adında bir peri kızı bir gün bir avcı görmüş ve ona hemen aşık olmuş. çünkü adeta donmuş. Açıklamalarınızda. . Eski bir Yunan efsanesi nergisi diğer çiçekler­ den ayırır. 7. 4. O güzel vücudu da nergis çiçeklerine dönüşmüş. eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ de 3. 5.GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) İL. nergis çiçeğinin adı­ nın nereden geldiğini açıklayan bir efsane okuyacaklarını söyleyip bu konuda kendilerinin bildiği bir efsane. sarı beyaz renkli bir çiçektir ve dünyada Ak­ deniz'le aynı enlemlerdeki bölgelerde. Daha sonra sınıfta yazdıkları paragrafları öğren­ cilere sesli olarak okutun ve yanlışlarını düzeltin. Eko bu durum karşısında üzüntüden günden güne erimiş.. sesi de bu kayalarda yankıya dönüşmüş. Ben borcumu ödememiş miyim? Sen iyileşmemişsin. sana kitabını vermemiş miyiz? Siz adınızı yazmamışsınız. Bu güzellik karşısında adeta büyülenmiş. su kenarlarında yetişir. O şekil­ de günlerce kalmış. Su içmek için eğilmiş ama suda kendi yüzünü görmüş. Narkissos suyu içememiş. koşaç tümcelerinde belirsiz geçmiş zamanı gös­ teren kip olduğunu (öğretmenimiz M urat Bey imiş IMurat Bey'mişl gibi). 4 Bir masal oluşturalım > öğrencilerden. 2. Nergis hoş kokulu. Kilo g| mtşstn Anık spor yapmıyor musun? 2. çünkü Narkissos adlı avcı çok yakışık­ lıymış. işaretleyelim / / > Okuma çalışmasından önce öğrencilere. *Çocuklar akıllıymışlar. Çocuklar bahçedeymişllerl gibi) • Niteleme amaçlı tümcelerde -lEr ekinin kullanılmadığını (*Kitap­ la r eskiymişler. Hepsi sol muŞ_______ Ahmet beni ara mış ama ben telefonu dııy mamışım Yemeğe bak. belirsiz geçmiş zamanı kullanarak bir paragraf yazmalarını isteyin. • rivayet kipinde aksi belirtilmedikçe. Yeni sözcükleri açıklayın. Ancak Narkissos Eko'nun aşkına karşılık vermemiş. Yanıtlar 1. Olimpos dağındaki tanrılar Narkissos'a çok kızmışlar ve onu cezalandırmaya karar vermişler. öğrencilerin -miş ekiyle ilgili olası yanlışlarını düzeltin ve “Nergis" metnini önce siz okuyun. Doğru Yanlış □ S □ □ □ 0 S s 0 □ Bu saç modeli bana yakış mış mı ? Televizyondan duyduğuma göre benzine zam gel m‘Ş Çiçekleri vazoya koymadım. 10. Günlerden bir gün Narkissos avda susamış ve bir su kenarına gelmiş. bir deri bir ke­ mik kalmış ve ölmüş. çoğul-kişi için -/£r ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (On­ la r öğretmenmişllerl.

Elimi yüzümü yıkadım. Hava çok soğuk üşüyorum. Ceren ve Selin kardeş değil m iym işler ? gen on|arı kardeş zannediyordum. □ 3.. Sabah çok erken kalkmış.. Benim babam gençken çok yakışıklı y mı§ ki de yakışıklı mıymış ? senin­ 6.. □ m ► öğrencilerden metinle ilgili tümceleri okumalarını isteyin. Aradan uzun zaman geçmiş. Yanıtlar 1. Tık. Kelebeğin biri. Kelebek. Sonun­ da bilgi almak için bilge bir kişiye gitmiş. Annem gençken çok zayıf miş . Adam yine kabul 120 Yanlış 7 Aktaralım > öğrencilerden metni. burnuma çiçek kokuları geldi. "Git buradan! Beni rahat bırak" demiş. Odanın penceresini açtım ve dışarı baktım. Sadece kuşların sesi vardı. 0 □ 2. Ses Kaydı Kız Çocuk: Anneciğim. işaretleyelim Bana Bir Masal Anlat Anne Yanıtlar Doğru T.. -Dİ eklerinin yerine -miş ekini koyarak ye­ niden yazmalarını isteyin. Sonra "Lütfen al beni içeri. Uzun süre beklemiş. ama siz toplantıdaymışsınız. Adam o sırada çok meşgul­ müş. -Bugün onun yaş günü müymüş ? Hemen hediye alalım. Biz eskiden çok zenginmişiz. Kelebek bir süre sonra tekrar gelmiş. DÜN NE YAPTIM? Dün sabah çok erken kalktım. cama vurmuş. 'ilk defa biri benimle dost olmak istedi ama ben bu teklifi kabul etmedim. O sabah park çok sessizdi. Kelebek utanmış ve başını öne eğmiş. 0 m □ 4. Güzel bir kahvaltı yaptım. Kelebek çok üzül­ müş ve oradan uzaklaşmış.. Her şeyi anlatmış. Anne: Uyumuş bile. hiç yaramaz değilmişim Ben küçükken çok sevimliymişim. Daha son­ ra işe gittim.beni içeri al" de­ miş. tıraş ol­ dum. ben de onu içeri alırım ve dost oluruz" diye düşünmüş. Hava çok güzeldi. Da­ ha sonra ses kaydını dinletin ve onlardan doğru tümceleri "D". 3. 9. Kelebek başka biriyle dost olmuş. Film çok korkunçJ«M?_______ 2.." diye bağırmış. Haydi yatağına yat da hemen başlayalım. 10. Ses kaydını ikinci kez din­ letip yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Lütfen pencereyi aç. Aaa! Aslı evli miymiş ? 8.. Duyduğuma göre siz eskiden çok ünlü bir futbol­ cuymuşsımuz_ 5.." diye kendine kızmış. Dönmüş. etmemiş.. İstanbul'da hava hiç soğuk değilmiş _ 7. Dün akşam Okan ve Eray sinemaya gitmişler.. Kelebek adamla kalmak istemiş. Sonra "Belki bir süre son­ ra tekrar gelir. Her gün penceresi açık beklemiş. "Olmaz! Sen bir kelebeksin. Eşofmanımı giydim ve karşıdaki parka gittim. 4. Dün aradım. Her gün başka kelebekler görmüş ama o kele­ bek bir daha hiç gelmemiş. Bilge kişi adama bakmış ve demiş ki: Kelebeklerin ömrü bir iki gündür. tık. yanlışları T ile işaretlemelerini isteyin. Adam kelebeği evine almamış." demiş. Yaklaşık bir saat parkta yürüyüş yaptım. iyi geceler yavrum.__________________________ . Adam çok pişman olmuş. öğretmene göre sen başarısız mıymışsın? O pilot değilmiş. Pencerenin önüne gelmiş. Sonra eve döndüm.. bu gece bana hangi masalı okuyacaksın? Anne: Bu geceki masalımızın adı 'Kelebek". Ben çocukken çok usluym uşum __ .. heyecanla "Se­ ninle dost olmak istiyorum.KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) Adıl Ad / Sıfat - ? öğrenci değil mı toplantıda mi başarısız mu 0 sevimli mü biz pilot siz onlar zengin ben sen -İyimİş I < i-miş! Zaman Eki Kişi Eki -miş / -ymış -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -miş / -ymiş -sın/-sin/-sun/-sün -muş / -ymuş -müş / -ymüş -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 5 Tamamlayalım > Rivayet kipi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullana­ rak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamlamalarını isteyin. *Oniar öğrencimişler.tık. Derin bir nefes aldım. bir adamla dost olmak istemiş. tatlı rüyalar. Adam birden sinirlenmiş. Akşam annemle konuştum. bakmış küçük bir kelebek. Ankara'daki en iyi lokanta burası mıymış ? 6 Dinleyelim.

Akdamar Adası'nda bugün 10. delikanlı da ateşin ışığına doğru yüzüyor. öfke içinde bu görüşmeleri engellemenin yollarını düşünmüş. Ardından metnin her paragrafını farklı bir öğrenciye okutup yeni sözcükleri açıklayın. Delikanlı karşı kıyıdan ateşi görmüş ve fırtınaya hiç aldırmadan kendini göle atmış. adaya yüzmüş..Bu etkinlikte öğrencilerden. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş. bu nedenle yönünü yitirmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu efsanenin asıl kahramanlarından biri değil? □ karşı kıyıda QTam ara □ Tamara'nın babası 3. Ama babası zaten bir fırsat bekliyormuş gibi kızından habersiz sinsice kıyıya kendisi gitmiş ve ateş yakmış. "Akdamar" olmuş. fırtına başlamış. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş. sevgilisinin seslerini duyamıyormuş. Tamara bu sesleri duymuş ve hemen kıyıya koşmuş ama artık çok geç­ miş. Farklı bir çalışma ola­ rak öğrencilerden öyküyü. anlatalım <’J5^ >." demiş. verilen tümceyi sürdürmelerini ve öyküyü farklı bir biçimde sonlandırmalarını isteyin. O günden sonra genç kız her gece kıyıda ateş yakıyormuş. Daha sonra öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. yüzyıldan kalma kabartmalarla süslü.> Okuma çalışmasından önce öğrencilere yaşadıkları ülkenin.. O günden sonra insanlar bu adaya "Ah Tamara" Adası demişler. dayanamış. B ir türlü kıyıya çıkamıyormuş. bu nedenle yönünü yitirmiş. Fırtınalı gecede ateşi kim yakmış? Qj| delikanlı [7] köydekiler □delikanlı □köydekiler □ Tamara [7]Tamara'nın babası 9 Yeniden yazalım... bugün Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda H çok eskiden bir babayla kızı yalnız yaşıyorlarmış._______________ . tarihi açıdan çok değerli bir kilise bulunmaktadır.. Delikanlı kıyıya çıkmış ve S-flP8^ çok geçmeden Tamara'yla karşılaşmış. Bu ad zamanla değişmiş. Bu havada gölde yüzmek teh­ likeli olur diye Tamara ateş yakmaktan vazgeçmiş. Tamara durumu anlamış ve o da kendisini gölün azgın dalgaları arasına bırakmış. m ÜL Efsaneye göre. kendi kendine "Bugün de buluşmayız. iki genç göz göze gelmişler ve birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar. kıyıya çıkıyor ve Tamara'yla giz­ li gizli buluşuyormuş ama kızın babası bu durumu fark etmiş. % </ Karşı kıyıdaki köylerin delikanlılarından biri bir gün çok me- rQk etmiş. Bir türlü kıyıya çıkamıyormuş. Fakat Tamara'nın babası ateşi bir müddet sonra söndürmüş. Tamara §||jgj|j adındaki kızın dillere destan bir güzelliği varmış ama babası ‘sjgy onu bu adada herkeslerden uzak tutuyormuş." diyebiliyormuş. Bir gece Tamara ateş yakmak için tam kıyıya inecekmiş ama birden hava bozmuş. Ah Tamara. ancak “Ah Tamara.. Nihayet bütün gü­ cü tükenmiş. Yanıtlar 1. Bu efsanedeki olay nerede geçiyormuş? □ Van Gölü'nde □ köylerde □ Akdamar Adası'nda 2.________________________________________________________________________ . verilen tümceden itibaren "delikanlının gözünden yeniden yazmalarını da isteyebilirsiniz. kentin. sokağın adının nereden geldiğini bilip bilmediklerini sorun ve kı­ saca Van Gölü ve Akdamar Kilisesi'nden söz edin.

• aksi belirtilmedikçe konuşma anında süren eylemleri anlat­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme tığını ama uygun belirteç ve(ya) bağlam yardımıyla konuş­ • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme ma anından öncesine de gönderimde bulunabildiğini [Or­ Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat han düne kadar b ir fabrikada çalışıyormuş. Nil Biliyor musun? Az önce Tuğba aradı. Nil Alo! Eda. Eda Ne kadar güzel. . Bu Sözcük Alanı eklerden hareketle şimdiki zaman ve gelecek zaman rivayet • -miş eki ile kullanılan dolgu sözcükleri [sanki. M urat artık derslere katılmayacakmış. nasılsın? Eda İyiyim Nil. Esmer. başlayın. Bi­ ? raz Tom Cruise'a benziyormuş Eda Düğün ne zamanmış? Nerede olacakmış ? Nil 3 Haziran'da Cırağan Sarayı'ndaymış. gibi) belirtin. İstanbulluymuş. gönderimde bulunabildiğini [Murat dünkü derse katılacak­ Nerede olacakmış? mış ama sonra vazgeçmiş. kişilere aktarabilme muş O çocuk her gün süt içiyormuş. Kapı saatlerdir çarpıyor- • Duyduklarını. gibi). Eda Ne iş 'yapıyorm uş Nil Mühendismiş. Gidecek misin düğüne? Nil Evet. uzun boylu. 10 Tamamlayalım. Dinlemenin ardından tahtaya diyalogda geçen • aksi belirtilmedikçe eylemin konuşma anından sonraki bir Evieniyormuş. Açıklamalarınızda -yormuş • Geçmiş zaman belirteçleri ekinin. Eda öyle miymiş? Kiminle evieniyormuş? Nil Arda adında biriymiş. Evieniyormuş Beni düğününe davet etti. dinleyelim • eylemin geçmişte gönderimde bulunulan bir noktadan Tuğba Evieniyormuş sonra gerçekleşeceğinin başkasından öğrenildiği veya > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza. güya vb. gibi). Dilbilgisi • eylemin sürdüğünü anlattığını ama bunun başkasından • ŞİMDİKİ ZAMAN (rivayet kipi! -diyormuş ( < -lilyor i-miş! • GELECEK ZAMAN (rivayet kipi) -lylEcEkmiş I < -lylEcEk i-mişI veya sonradan öğrenildiğini aktarmak üzere kullanıldığını Beceriler [Orhan bir fabrikada çalışıyormuş. öğrencilerden ses kaydını sonradan öğrenildiği bilgisini aktardığını (A li yarın İstanbul'a dinlemelerini ve diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını isteyerek gidecekmiş. bir şirkette yöneticilik yapıyormuş Eda Nasıl biriymiş? Yakışıklı ____ faym ış o Nil Evet.) kipi ile ilgili açıklamalarınız! yapın. Umarım mutlu olurlar. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. gideceğim.tümcelerini yazıp -yormuş ve -EcEkmiş eklerinin altını çizin. mavi gözlüymüş. Ne iş yapıyormuş? zamanda gerçekleşeceğini anlattığını ama uygun belirteç Bir şirkette yöneticilik yapıyormuş veya bağlam yardımıyla konuşma anından öncesine de Tom Cruise'a benziyormuş. Ben tanımıyorum. gibi) vurgulayın. -EcEkmiş yapısı ile ilgili açıklamalarınızda ise bu ekin. Televizyon seyrediyorum.

*Siz bu otobüse binmeyeceksinizmiş? 11 Tamamlayalım >. 7. Doktoruna göre sen dengeli besleniyor muymuşsun? 0 eskiden nerede yaşıyormuş? Müdüre göre biz iyi çalışmıyormuşuz. -yormuş eklerini belirlemelerini isteyin. *Bu akşam onlar da geliyorm uşlar. gerekiyorsa bu eklerle ilgili kuralları hatırlatın. Farklı duman şekilleri.. Televizyondan öğrendiğime göre havalar yakında soğı ı yacakmış 8. Dün lisedeki arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım. söylediğine göre derslere hiç . 6. Yarın toplantıda sen konuşacakmışsın.ŞİMDİKİ ZAM AN Adıl Eylem ben sen o biz siz onlar gel konuş yaşa beslen iç çalış Zam an Eki -mı -lıîyor -(i)yor -(u)yor -(ü)yor -mi mu mu -muş -ymuş K işi Eki Ben uykuda konuşuyormuşum. Çünkü yağmurlu. farklı anlamlara ge­ liyormuş. karlı havalarda ateş yakmak sisli havalarda dumanı görmek imkansızmış. > Bu çalışmada paragrafı siz okuyun. 0 devirlerde mektup.Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. ders çalış ocakmış . Yılbaşı için Deniz Restoran'a gidelim. Duyduğuma göre 4. telgraf. Anneniz söyledi. Yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden -miş. Bu sabah öğretmenin aradı. öğrenciler­ le bu tümceler hakkında konuşun. insanlığın gelecek yüzyıldaki en büyük sorunu susuzluk ol acakmış 3. Bundan sonra bir sigara bile 1. Şimdi bir şirkette yöneticilik yap tyormuş .Yarın önemli bir sınavı varmış. 0 bize katılm ayacak mıymış? Biz onu beklemeyecekmişiz.Serpil sinemaya niçin gelmedi? ir meyecekmişim . git miyormuşsun 2. 12 Bilgi verelim O Devirlerde.IZ /-İZ -sınız/-siniz l-igr/-lerl iç bekle Örnekler Ben bu ilaçtan her gün bir tane içecekmişim. -um -sun -uz -sunuz -lar mu Örn GELECEK ZAM AN Adıl Eylem - ben sen 0 biz siz onlar konuş yap katıl bin -ma -me Zam an Eki -acak/-yacak -ecek/-yecek 7 mı mi Zam an Eki K iş i Eki -mış / -ymış -miş / -ymiş -ım/-im -sın/-sin . siz hiç süt içmiyormuşsunuz. Doktorum bana çok kızıyor. Yanıtlar 5. Tabi bu haberleşme aracını her zaman kullanmak müm­ kün değilmiş. Duyduğuma göre kardeşin yeni bir iş arf ıyormuş orada çok iyi bir grup cal acakmış .. Antropologlara göre tarih öncesi devirlerde insanlar haberleşmek için duman kullanıyormuş. Onlar bizim için de rezervasyon yapacaklarmış. . telefon gibi haberleşme araçları yok­ tu. 123 .

Bilim tarihçilerine göre.. Duydum k i benimle bir daha görüşmek istemiyormuşsun.. Bu yüzden Hititler sadece çok önemli durumlarda birbirlerine mektup gönder. Bu çalışma için tahtaya abaküs. Tarihçilere göre. giriş tümcele­ rinden yola çıkarak birer paragraf oluşturmalarını isteyip oluşturdukları paragrafları sınıfta okutarak yanlışlarını düzeltin.. Sanki______ kendisi her şeyi doğru yapıyormuş gibi bana kızıyor. Telefonum hep açıktı. sürdürelim > öğrencilerden ilk iki görsele ait boşlukları -miş ve -yormuş eklerini kullanarak tamamlamalarını.... hatta birkaç hafta.. matematik işlemleri... . kervan. bugünkü mektuplara hiç benzeJ” tyorm....... diğer görseller için de.. belki birkaç ay sür üyormuş . deve kervanı... saymak.. hesap yapmak.. vereceğiniz örnek tümceler üzerinde açıkladıktan sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. sözde • duydum ki • güya 3.. Yanıtlar sanki • 1..iyormus_____ O devirlerde hesap makinaları yoktu.. _.. aramış ama telefonum kapalıymış. ....^L_.. ..ir: 14 Yerleştirelim > Verilen sözcüklerin anlamlarını. . ulaşım. ticaret gibi anahtar sözcükler yazın.f'riv. Tarihte ilk mektupları bundan 4000 yıl önce Anadolu'da Hititler kul­ lan jjw 7W M ^__.. ....... Eskiden bugünkü hızlı ulaşım ve taşıma araçları yoktu... hesaplamak. Sözde__ tatilde Paris'teymiş.. . Doğru mu? 4.. Güya... Bu mektupları yazmak da bir yere ulaştırmak da çok zor m uş______ Çünkü o za­ manlar kağıt yokIM î _______ insanlar bu mektupları taş üzerine yaz3 'ormul ___ ....13 Tamamlayalım. Ama bu mektuplar. Taşlara mektup yazmak birkaç gün.. . . ^ """'Vf .... boncuk... 2. Onun her za- manki yalanlarından biri bence.

şimdi de okul mu? Ece 2.." demiş. kaset. Her yıl daha da gençleşiyor. insanlar uzun dedikoduları hafta sonuna saklıyormuş. Haydi hoşça kal! 4. Yanıtlar Aylin : Bu adam da ne çok iş yapıyor. . insanların % 62'si boş zamanlarında dedikodu yapıyor. Aylin : Kimi özlemiş? Ece : Aman canım. Özledim dedi ya. arkadaşlarıyla. Sanki başka bi­ ri gibi olmuş. 3. Tarkan ne yapsa sen hayran olursun. Çok sayıda insan boş za­ manlarını böyle geçiriyor. insanların %97'si. "Kaç ya- 4. Doğum günü varmış. İnsanlar uzu n dedikoduları daha çok pazartesi g ü nleri ______ yapıyor : Aman! Sen de bir hoşsun. 2. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. : izledim." dedi. Annem "Kapat şu telefonu!" diye ba­ ğırmadan kapatalım. 7. Bu akşam Cem Yıl- 3. Aylin : Tamam.. o "özledim.15 Okuyalım. yapıyo r büs işletmeciliği. otel. Hülya Avşaı'ı izledin mi? Kadın ne kadar güzel olmuş öyle. Ece : Belki ama İbrahim Tatlıses'i izledim. Nick Emler "Düşüncelerimizi diğer insan­ larla paylaşıyoruz ve bu şekilde iletişim kuruyoruz. sanki bayılacak gibi oldum. "Kaç yaşında gösteri­ yorum?" deyip cevap vermedi. Kadınlar dedikoduyu erkeklerden daha çok seviyormuş. Ece : Bilmem onu izlememişim. şındasınız?" diye sordular. Aylin : Aman sen de. 8. 6. Saçları. işaretleyelim _____ M agazin Haberleri > Metni okutmadan öğrencilere.00'yı tercih ediyor ve dedikoduların konusu çoğunlukla ge­ çen hafta sonu oluyor. insanlar en çok iş yerinde. ama izleyicilerimi ve konserlerdeki heyecanı öz­ ledim. aileleriyle ve magazin olaylarıyla ilgili dedikodu yapıyor_____________________ diye yaptırıyor." diye cevap verdi ya. yemeklerde ve partilerde dedikodu yapıyor. tamam anladım. yacağım. insanların %17'si ilk randevuda dedikodu yapıyor. Bazen zararsız bir şekilde de­ dikodu yapıyoruz ama bazen de dediko­ du yakınlarımızın kalbini kırmamıza ne­ den oluyor. kendilerinin ve ülkelerindeki insanların magazin olaylarıyla ilgilenip ilgilenmediğini sorarak konuşma ortamı yaratın. Aylin : Tarkan'dan sonra dikkat etmemişsindir. %5'i ise kötü niyetle dedikodu yapıyor. sırf dedikodu olsun diye dedikodu yapıyor. İnsanların çoğu sadece dedikodu olsun diye dedikodu. Sizce kim ler daha çok dedikodu yapıyor? Sizce insanlar daha çok ne hakkında dedikodu yapıyor? gibi sorular sorarak "dedikodu" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor. Dedikodu yapıyor musunuz? > Öğrencilere "Magazin Haberleri" başlığının ne anlama En çok kim inle ve ne hakkında dedikodu yapıyorsunuz? geldiğini. sunucu "Amerika'da neler yaptı­ nız?" diye sordu. görüşürüz. insanların çoğu kötü niyetle dedikodu yapıyormuş. Dr. En önemli dedikodu konusu arkadaşlar ve aile çevresi. 5. ÛEDİKÛDÜ İÇİN m U¥GÜN ZAMAN İngiliz bilim adamları 2000 kişi üzerin­ de "dedikodu" hakkında bir araştırma yapmış. Ayy! Tarkan ne kadar değişmiş. izledim. insanlar dedikodu için en çok pazartesi gününü ve saat 16. Ar­ dından metni okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. oto­ 1. Verilen soruları yanıt­ lamalarını istemeden öğrencilere Size göre m etindeki araştırma sonuç­ ları doğru mu?sorusunu sorun ve son olarak onlardan metne göre yan­ lış bilgiler içeren tümcelerin doğrularını yazmalarını isteyin. Urfa'ya okul yaptıracakmış. ne ilgisi var? Okulu Ece : Hoşça kal. insanlar en çok iş yerindeki olaylar hakkında konuşuyormuş. maz'ın filmi var. magazin olay­ larını konuşuyor. izledin mi programı? Ece tanıyamadım. para kazanmak için değil Urfa'ya hediye olsun İnsanlar daha çok hafta sonuyla. elbiseleri. ben de hayran hayran izledim. Ses kaydını dinletin ve tablodaki bilgilerin hangi ünlülere ait olduğunu seçip işaretlemelerini söyleyin. Ses Kaydı MAGAZİN HABERLERİ Aylin : Alo! Ece. Unutma filmden sonra yine ara­ Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor . Onu bırak da. Tarkan "Yeni kaset için çalıştım. insanlar dedikodularında önemli olayları değil. doğrusunu yazalım / / 16 Dinleyelim. Daha sonra öğrencilerle fotoğraftaki ünlüler hakkın­ da konuşun ve öğrencilerden tablodaki bilgileri incelemele­ rini isteyin. Araştırmanın yöneticisi Prof. Araştır­ maya göre insanların dedikodu alışkan­ lıkları şöyle: 1.

Bilgisayarlar mağazadaki kıyafetleri fotoğrafımızın üzerine yer­ leştirecekmiş.. İster tnan İster İnanma. sonra birçok farklı malzeme denemiş ve dört yıldan faz­ la çalışmış. Ama bazı yeni buluşlar. AİDS gibi hastalıklara çare bulacakmış. 4 ingilizler trafik sorununun çözümünü göklerde bulmuş. Böylece insan ömrü uzayacakmış. Yakın gelecekte bilim adamları kanser. Fiyatı da günümüz taksilerinden daha pahalı ol­ mayacakmış. Bu taksilerle 40 km. alışverişteki zaman kay­ bını azaltacakmış. yazalım /. / Okul yaptırıyormuş. alışveriş tutarını sepetin içindeki ürünlere göre kendisi hesaplayacakmış.. Yaşını söylemek istemiyormuş. Ayrıca bu hava taksileri daha hızlı ve daha az gürültülüymüş. Bu ayakkabıyla suyun üzerinde yürümek müm­ künmüş. / Uzun zaman ABD'de yaşamış. Ayakkabıların uzunluğu 180 cm. Jetpod adlı hava taksileri 2010 yılından sonra hizmete girecekmiş. Günümüzde insan hayatı için üst sınır 120 yıl ama tıptaki gelişmeler sayesinde artık insanların 150 yıl yaşaması mümkün ola­ cakmış. yolu 3-4 dakikalık bir zamanda gitmek mümkün olacakmış. örneğin.. Wang bu ayakkabıyı yapmak için önce ördekleri incelemiş. çok ilginç bir ayakkabı icat etmiş. kendinize kıyafet almak istiyorsunuz. / Doğum gününü kutluyormuş. Bazen uzun süre kuyruklarda bekliyoruz. . / Televizyonda filmi varmış. öğrencilerden metinde anlatılan konuyla ilgili düşüncelerini anlatmalarını ve son olarak da fotoğrafların hangi metinlerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. > Etkinliğe metinleri farklı öğrencilere okutarak başlayın ve her metnin okunmasının ardından. & Alışverişte çok zaman kaybediyoruz. Böylece hem alışveriş daha kısa sürecekmiş hem de daha kolay karar verecekmişiz. imiş ve ördek ayağına benziyormuş. Çin'de Wang VVenting adlı bir lise öğrencisi.Tarkan Neler Yapmış? Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses / Çok değişmiş. Ayrıca akıllı alışveriş sepet­ leri. / Cem Yılmaz 17 Okuyalım.

köpeklerin o anki durumunu yorumlayacak ve sahibine bilgi verecekmiş. . Böylece sahibi o anda köpeğinin psi­ kolojik durumunu öğrenecekmiş. 18 Bir tane de biz ekleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden 17. cep telefonlarından köpekleri ile ilgili mesaj alabilecekmiş.A Yakında köpek sahipleri. Bunun için telefona bir çip takmak yeterllymiş. Bu çip. etkinlikte okudukları metinleri örnek alarak yakın gelecekte kullanılmaya başlayabilecek bir teknolo­ jik gelişme veya buluş hakkında bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin.

Şu denize bak nasıl da m avi / *mavidir. gibi). Bu nedenle Kapadokya bölgesi doğa ve tarihin etkileyici bir bir­ leşimidir. Ayrıca. . yönetmelik. tarihi mirasları ve doğal güzellikleri de görmek mümkündür. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 6 saat / Yoğun 4 saat 19 Eşleyelim.Sözcük Alanı • Tahmin bildiren sözcükler igaliba. Soğanlı Kö- • yazılı dilde. Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir. gerçekten çok ucuz / *ucuzdur. Kapa­ Oraya ne zaman gittiniz? dokya M. hastadır / *hasta. herhalde vb. lunmaktadır. Jeolojik dönemlerde aktif yanardağların lavları Kapadokya bölgesine yayılmış. yer altı şehirleri yapmış. anlamına gelmektedir. Göreme'de büyük biraçıkhava müzesi. kar ve akarsuların etkisiyle bu lavlardan doğal sütunlar meydana >■Okuma sırasında tahtaya Kapadokya bölgesidir. volkanik lavlara in­ sanların şekil vermesiyle ortaya çıkmıştır. belki. duyuru. anlatma amaçlı olmaksızın da sıkça kullanıldığını vurgula­ yın. ev sahipli­ gelmiş. Bölgedeki yapılar. Kapadokya'da her biri farklı özelliklerde pek çok turistik yer bulunmaktadır. Avanos'ta ziyaretçiler için çömlek atölyeleri. Soğanlı Köyü ve Ürgüp'tür. ansiklopedi gibi bilgi verme amaçlı kemli bir kale. Kapadokya'da doğa olayları peribacalarını oluşturmuş. Gö­ reme ve Avanos'tan oluşan "Kapadokya" bölgesidir. 2000 yılından bugüne kadar Asurlulara. Açıklamalarınızda -Direkinin. in­ sanlar da bu peribacalarının içine ev ve kilise yapmış ve böylece binlerce yıllık medeniyetlerin izini günümüze taşımıştır. özellikle yasa. at sırtında gezilere ve uzun yürüyüşlere uygun doğa. Ortahisar'da gör­ metinler ile ders kitabı. Türkiye'de veya başka ülkelerde dünyaca ünlü hangi tarihi ve turistik yerleri gördünüz? Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. güzellikleriyle ziyaret­ D ire kine çekin ve bu ekle ilgili açıklamalarınızı bu aşamada ya­ çileri hayrette bırakmaktadır. Orgüp'te ise çok sayıda şarap mağazası bulun­ metinlerde (şimdiki zaman hariç diğer çekimlerde) tahmin maktadır. Zelve Vadisi. ve gelecek zaman çekimli biçimlerine ekle­ nerek konuşucu odaklı tahmin anlattığını {-Ahmet derse ne­ den gelmedi? -Nereden bileyim. gibi). bu­ Daha sonra insanlar peri bacalarından kendilerine barınaklar. Kapadokya'daki başlıca turistik yerler Göreme. Orgüp. Zelve Vadisi'nde bi­ siklet turlarına. pın. bu yapıların yanı sıra bölgeye özgü el sanatlarını. taşımıştır. Perslere. belirsiz geçmiş zaman. Buralarda pek çok yapı. gibi resmi yü'nde şaşırtıcı mimarisiyle Kubbeli Kilise. ğ i yapmıştır. işaretleyelim /____j > Metni okutmadan önce öğrencilere. hayrette bırakmaktadır. • daha çok haber kipi ile eylemlerin şimdiki zaman.ö. Bu yapıtların duvarlarını da d ir sözcük ve sözcük öbeklerini yazarak öğrencilerin dikkatini - resimlerle süslemişler. milyonlarca yıl içinde rüzgar. • niteleme amaçlı haber kipi çekimlerinde anlatıma tür anla­ mı kattığını I-Gel şu elbiseyi alalım. birleşim i­ kiliseler.) • Duyuru. Bu sütunlara bölge halkı "peribacası" adını vermiş. Bölgenin adı da Kapadokya bölgesini gördünüz mü? sorularını sorarak "Kapadokya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun ve metni okutun. Türkiye'de en çok nereyi görmek istiyorsunuz? Romalılara ve Türklere ev sahipliği yapmıştır. mümkündür. ilan ifadeleri Dilbilgisi • PEKİŞTİRME -Dir Beceriler • Tahminlerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme • Duyuru. > Açıklamalarınızın ardından metni öğrencilere bir kez daha okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. yağmur. ortaya çıkmıştır.

.. İnsanlar peribacalarından kendilerine evler yapmışlar. . Ege ve Marmara kıyıları boyunca kilometrelerce uzunluktaki kumsallan... küçük kasabaları ve doğal güzellikleriyle eskiden beri ziyaretçileri büyülem ektedir .Çok geç kaldık. boşlukları uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. şekil vermek [3] biçimlendirmek Yanıtlar 1. ortaya çıkmak [U oluşmak 3.. Bandırma'dan 30 km. Kuş Cenneti'nde 257 tür kuş___ mrchr____ postacı hasta uyuyor gelmiş yazacak İstanbul -d1r/-tır/-dir/-ti r.. Kent çevresinde doğal güzellikler ve tarihi kalıntılarla iç içe pek çok kasaba bulun maktadır Edremit ve Altınoluk (Oksijen Cenneti! bu yöredeki kasabalardan bazılarıdır . 129 ..... Bölgedeki ilginç bir başka yer de Bandırma yakınlarındaki Kuş Cenneti'dir. uzaklıktaki Gönen.1.. Mitolojiye göre dünyanın ilk güzellik yarışması burada gerçekleşmiştir ve üç güzel tanrıça arasından Afrodit birinci olmuştur.Mektubuma cevap yazmadı.Postacıdır. 20 Yerleştirelim Doğru Yanlış □ 0 E 0 □ □ □ 0 [7] G > öğrencilerden metni okumalarını. Balıkesir'de pek çok uygarlık yaşamıştır_______ . şifalı kaplıcalarıy­ la ünlü bir dinlenme merkezidir ______Akçay da şifalı kay­ nak sularıyla bir başka kaplıca merkezidir. 5. Peribacalarını insanlar yapmamıştır. Peribacalarının içindeki resimler eski medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. . -dur/-tur/-dür/-tür . Ortahisar'da büyük bir kilise bulunmaktadır.Bekleme.Telefonu açmıyor. yazmayacaktır. Kapadokya bölgesinin adı Asur dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelir.Uyuyordun Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur.. .Kapı çalıyor. . . masmavi denizi ve doğası yerli ve yabancı turistleri bu şehre çekmek­ tedir.. büyülemektedir • yaşamıştır • bazılarıdır merkezidir • bulunmaktadır • gerçekleşmiştir • vardır Balıkesir. hayrette bırakmak [T] şaşırtmak 2.Herkes gelmiş midir? .

Kang no ng SEOUL USuttpdo In ch’örf* 4 „W ö nju S uw ön ' Ch!>niu Ulsan. sonra da tablodaki bilgilerin hangi ilana ait olduğunu bulmala­ rını isteyin. ilan 3.. ilan 4. __________ _VJ vs medikleri sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden öğrenmelerini.i >"*• Eiffel Kulesi'nin tepesine İnşaat sektöründe lider KARAT AŞ&KOMTAS kadar 1792 basamak var^ "»► Geçen 3500 yılın sadece S i y a f ^ ^ • Lise m ezunu • Satış konusunda en az 3 y ı l d e n e yim li şirketler grubu yeni elemanlar aramaktadır HALKLA İLİŞKİLER UZMANI • 2 5 ya şın d an kü ç ü k • En az 3 y ıl d e n e y im li . / tek sarılarak mumyalan mıftır .! c a iz in i sist&rnkrt hakkında deneyimli' adaylan fe rd a edecektir io>nkiÇ<. ilan Mumyaların ayak parmakları tek • Boğaziçi Üniversitesi mezunla­ rını tercih ediyor. • Faks numarası var. / / / / / . ilan 5. »"*■En fazla asfaltlı yol Fransa'da d ır.com \ T.. 2 Pazarlama Direktörleri Pgkpyongdong Jaejön ŞİRKETLER GRUBU Şirketimiz. p M : r '• * Ecza d £ p ö scnr-ın /£ süpem izttktrfcrı'. ü n iv e r s ite m ezu nu SATIŞ ELEMANI ALACAKTIR : H S " a r ı" 4 Adres: Gölköy Sok. / / S Rodin'in ünlü “Düşünen Adam" heykeli İtalyan şair Dante'ye alt tir ____ • En az beş yıl deneyimli eleman arıyor. Yanıtlarını birlikte kontrol edin. Angel Falls Venezüella'da. Kore dilinde 'başkent' anlamında dır . . işaretleyelim 21 Tamamlayalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -D ir e ki ile açıklamalarınızı özetle­ > öğrencilerden etkinlikte yer alan ilanları incelemelerini ve bil­ dikten sonra öğrencilerden boşlukları bu ekin uygun biçimleri ile tamamlamalarını isteyin.coi ^ATAŞ&KOMTAŞ . / / / / • Yabancı dil önemli değil. . BİLİYOR M U S U N U Z ? '»*■Güney Kore'nin başkenti Seul.■L 22 Okuyalım. 48/1 Emek / ANKARA 230 yılı savaşsız gec m-iştir ADA İnşaat A. Kozmetik ve bebek ürünlerinin » Şirket yönetiminde deneyimli Türkiye genelinde pazarlanma» konusunda.<groiipnota. .ra-. Firmamız • B ü ğ ö ^0 0 M ^fŞ !fe s i ya ■/. • Yabancı dil için sertifika ya da diploma istiyor.ve yüksekliği 979 metrej*^_____ • Yaş önemli.. If c ş t : • En fazla 25 yaşındaki kişileri tercih ediyor.Ş. ilan 2.^!''. • K o n u su n d a u zm an • Yabancı dil sertifikalı ""*• Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasa­ basında on yıl boyunca hiç yağmur yağ mamıştır Pazarlama direktörleri alacaktır. Dünyanın en yüksek şelalesi • Fotoğraflı özgeçmiş istiyor. Şirketimiz Yoi ya p ım işlerinde tecrübeli İNŞAAT VE HARİTA i alacaktır "“*■Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıj*^______ 3da-as@ ada. / • E-mail adresi yok.

Erkek: Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun9 Kadın: işteyim. çalışıyorum ve seni özlüyorum. Aklım hep sende kalıyor. Birazdan Gökay'ı arayacak. grip gibiydi. kadının o an yaptığı işlerle ilgili tahminlerinin anlatıldığını belirtin ve ses kay­ dını dinletin. iş yeri de ısınmıyor bu aralar. sağol. m 0 3. □ 0 4." dedi. unutmaz. Geçenlerde hastaydı. Erkek Aaa. Eminim şimdi 2 5 Dinleyelim. kardeşle­ rinin. Birazdan yemeğe çıkacağım.23 Dinleyelim. Erkek: Kendine dikkat et. Bir tanem acaba şimdi ne yapıyordur? iştedir Büyük ihtimal­ le çalışıyordur. tamamlayalım > öğrencilere şarkının sözlerini okumalarını söyleyin ve anlamadık­ ları bölümleri açıklayın. Toplantı yarın olacak. Toplantısı iyi geçti. Arayacaktır mut­ laka. O da beni özlüyor mudur? Dün akşam telefonda "öğlen ararım seni.. ilaç içiyorum ama geçmiyor bir türlü.) şu anda neler yapıyor olabileceğini tahmin etme­ lerini isteyin. Orada hava na­ sıl acaba? Bu sabah saat 10. Grip gibiydin. işaretleyelim 24 Biz de tahmin edelim Acaba Ne Yapıyordur? > Bu çalışmada önce resimlerdeki kadın (Aylin) ve erkeğin (Gökay) ayrı ayrı yerlerde olduğunu. Daha sonra öğrencilerden dinledikleri diyaloğa göre erkeğin tahminlerinden hangilerinin doğru. B rolündeki öğrencilerin s. iyileşmiş midir? Umarım kendini daha iyi hissediyordur. Eğer mümkünse öğrenciler­ den birine. Daha sonra şarkıyı dinleterek boşluklara ge­ lecek sözcükleri dikte etmelerini isteyin. Çok özlüyorum onu.l68'i açmalarını isteyin.Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gru­ plar oluşturun. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Hepsi bu. neleri yanlış tahmin ettiğini tahtaya yazın. ertelediler. canım? iyi misin? Erkek: Ben iyiyim. s 0 5.00'da toplantısı vardı. Kadın: Sen nasılsın. Birazdan yemeğe çıkacak. Yanıtlar Doğru Yanlış 1. çalışıyor. hangilerin yanlış olduğunu bulmalarını isteyin. saat 12. çalışıyorum. Am a en iyisi ben arayayım onu. aşkım nasılsın? Kadın: iyiyim bir tanem. Erkek: Toplantı nasıi geçti? Kadın: Toplantı olmadı. babalarının. Eminim iyi geçmiştir.. Sen nasılsın? Ben de seni dü­ şünüyordum. Gökay'ı özlüyor. 0 0 7. Yarın olacakmış.l 67'yi. neler yaptığını tahmin ettiği kişiyi telefonla aratın ve neleri doğru. Bu hafta kendini daha iyi hissediyor. eşlerinin vb. Çok üşüyorum. > öğrencilerden bir yakınlarının (annelerinin. Şu anda işte. Kadın: Ben de. s 0 >. ~ 7 ACABA NE YAPIYORDUR? Kadın: Efendim? Erkek: Alo. neden? Kadın: Bilmiyorum. metinde erkeğin. □ 0 6. □ 0 2. Aaa. . bir değişiklik yok. Erkek: Neyse.00 olmuş! Birazdan öğle tatiline çıka­ caktır. Birazdan arayacaktım. Tahminleri tahtaya yazın. Nasıl oldun7 Kadın: Aynı.

Deniz. "Arabamı büyük dondurma firmaların­ 132 Muğ­ mak için İstanbul'a gi­ der. Bir nehrin yakınında oturup don­ Ege'ye götürmek ister. Ege'ye W götürmek ister □ . Ne ya­ Ancak kasabanın yaramaz çocukları be­ zık ki eşini doğumda kaybeder □ . ölmeden önce oğlunu dan biri çaldı!" diye düşünür □ . Egeli bir çiftçi­ nin oğludur. durmacıdır □ . yengesi ve kuzenleri ile tanışır ve çiftlik­ büyük dondurma firmalarından biri çaldı!" di­ te Deniz için çok güzel bir hayat başlar. Yıllar geçer. küçük oğlu Deniz beş yaşına gün Ali Usta'nın arabasını çalarlar □ . Deniz orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki tartışma­ lar devam etmektedir □ . ve çiftlikte Deniz için çok güzel bir ha­ yat başlar □ . Üniversite yılların­ re arabasını arar □ ama bulamaz □ . Kasabadaki bütün dondur­ orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki macılara gider ve arabasını ister. ünite \ fŞil Okuyalım. Ka­ sabadaki bütün dondurmacılara gider ve arabasını ister □ . çiftlikte çok a ! çılgın. Bu markaların dondur­ nedenle babası Hü­ malarından almaktadır. Üniversi­ la'da. Üniversite yılların­ büyük markaların dondurmalarından al­ da politikayla ilgilenir □ ve cezaevine maktadır □ . arkadaşlarını dinlerken. Ancak son zamanlarda iş­ leri kötü gitmektedir. sını çalarlar. Ali Usta kendi dondurma­ girer □ . daha sonra kitaplarını kapatıp hatırladıkları tüm bilgileri grup arkadaşlarına anlatmalarını isteyin. DGN&ÜIMA. Sadık. Ancak kasaba­ nın yaramaz çocukları bedava dondurma Sadık'ın sağlığı çok kötüdür. Usta tede gazetecilik oku­ rın hepsini bitirirler □ . Ünite 8.Yıl­ dava dondurma yemek isterler □ ve bir lar geçer. anlatalım Okuyalım. yaramaz çocuklar tek fek hasta olur. durmaların hepsini bitirirler. re arabasını arar ama bulamaz. bir köyde don­ durmacıdır. "Arabamı amcası. . Sadık İstanbul'da alır □ ve köy köy gezmeye başlar □ . babaannesi. Deniz. kendi sayfalarında bulunan metin üzerinden onun hatırladığı tümceleri işaretlemelerini isteyin. küçük oğlu Deniz beş yaşına gelir ancak ve köy köy gezmeye başlar. Sadık İstanbul'da evlenir ve bir oğlu için son parasıyla bir dondurma arabası alır olur. Etkinliğin sonunda okuduğu metinden en çok tümceyi aklında tutan öğrenciyi belirleyin. Din­ leyen öğrencilerden de. ölmeden yemek isterler ve bir gün Ali Usta'nın araba­ önce oğlunu babası Hüseyin Beyin yanına. bir köyde don­ Sadık. Ancak son zamanlarda Üniversitede gazetecilik okumak için işleri kötü gitmektedir □ . Ali Usta uzun sü­ harika bir aileyle karşılaşır. gelir □ ancak Sadık'ın sağlığı çok kö­ Bir nehrin yakınında oturup dondurmala­ tüdür □ . Sadık. harika bir aileyle karşılaşır □ .> Oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden kendi sayfalarındaki film tanıtımlarını akıllarında olabildiğince çok bilgi tutabilmek amacıy­ la birkaç kez art arda okumalarını. çünkü herkes İstanbul'a gider □ . Egeli bir çiftçinin oğludur □ . Dedesi. Ali Usta kendi don­ seyin Bey Sadık'a kızar ve onunla bir daha ko­ durmalarının reklamını yapmak ister Bunun nuşmaz. O sırada tartışmalar devam etmektedir. . Deniz ye düşünür. . Ali Usta Muğla'da. 8. O sırada yaramaz çocuklar fek tek hasta olur □ . Ali Usta uzun sü­ SAYM AK DONDURMAM babası Hüseyin Bey'in yanına. da politikayla ilgilenir çünkü herkes büyük ve cezaevine girer. çiftlikte çok çılgın. anlatalım Neleri Hatırlıyorsun? Neleri Hatırlıyorsun? Ali Sadık. Ne yazık ki eşini doğumda kaybeder. Bu nedenle babası Hüseyin larının reklamını yapmak ister O Bunun Bey Sadık'a kızar □ ve onunla bir da­ için son parasıyla bir dondurma arabası ha konuşmaz □ evlenir □ ve bir oğlu olur □ .

hatta onları kurban edebil irler TİBETLİLER Denizden tam 5. gibi). Disiplin başarıyı getirir. çünkü onlar için cansız bedenin bir anlamı yoktur. deyimler ve kalıp sözler derisinden yap a r la r . O kültü­ kültürlere ait benzer bilgiler vermelerini isteyin. Bu nedenle akıl dışı olaylara. İS İ . dürüst. gibi). Din­ öğrenciler devam eder. Deve. genellemeleri ve alışkan­ farklı öğrencilere okutarak yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Bir sonraki kura başarılı 1 D inleyelim . Konuk Dilbilgisi ağırlamaktan büyük zevk duy a rla r. yükseklikte adeta "Dünyanın damında" yasa rlar . paragraftaki boşlukları dinledikleri di­ 6 eylemlerin düzenli olarak veya sık sık gerçekleştiğini anlattığı için yaloga göre tamamlamalarını isteyin. Sayıları 2 milyonu g e ç » :__ ve Çinlilerden çok Moğollara benze rlar . Afrikalılar atalarına büyük saygı duyarlar ve onların ruhu­ aşiret denilen feodal yönetim düzenine bağlıdırlar. Alaska gibi Kuzey Kutbu'na yakın • Alışkanlık. Kavga. Türkler çayı çok sever. onlar da » Kültürü ve gelenekleri ile ilgili bilgi verebilme AFRİKALILAR • Bilgi verme amaçlı anlatımlarda geniş zaman yapısını kullanabilme Afrika coğrafyasında çoğu bağımsız elliye yakın devlet vardır ama Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat mendir. Ardından paragrafları doğa olaylarını.000m. • Kültürel özellikler. koyun ve keçi yetiştir irler onların eti ve sütü ile beslen irler . izin alma kalıplarını kullanabilme yalı ataerkil bir düzendir. Alkol dikkati azaltır. yineleme bildiren ifadeler bölgelerde yaşa r la r .Sözcük Alanı ESKİMOLAR • Geniş zaman belirteçleri Kanada. Öğrencilerden ri.. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili söz­ cükler. matematik işlemlerini. Burunlarını birbirine sürterek selamlaş trlar . Toplam nüfusları 100. Her sabah 25 dakika egzersiz yaparım. Beceriler • Geniş zaman ekini doğru kullanabilme • Düzenli olarak yaptığı işleri ve alışkanlıkları hakkında bilgi verebilme BEDEVİLER Özellikle Arabistan. Resimlerin hangi toplumla- duklarını ve bunun nedenini sorun. Büyücüler insanlara ceza ve­ re b ilir___ . Soyluların cesetlerini ise yak arlar 2 İşaretleyelim . Giysilerini ve ayakkabılarını hayvan sanlardır. hırsızlık gibi şeyler • GENİŞ ZAMAN -(E/İ!r Eskimo topluluklarında hiç ol m az . Daha sonra öğrencilerden farklı ra/kültürlere ait olabileceğini tahmin etmelerini isteyin._ . bir ırmağa ya da ıssız tepelere at arlar . lıkları anlatmaya da elverişli olduğunu [Güneş doğudan doğar. Aile düzeni çokkarılılığa da­ • Geniş zaman yapısı kullanılarak oluşturulan emir ak­ tarma. Söyledikleri tümcele­ rün genel özellikleri konusunda sorular sorun. Açık­ lamalarınızda geniş zaman eklerinin. Sibirya. eylemlerini geniş zamana çevirerek tahtaya yazıp bu tümceler kendilerine ilginç gelen farklı kültürel özellikler ile ilgili konuşma­ larını isteyin. İki kere iki dört eder. Suriye ve Ürdün çöllerinde yaş arlar Büyük çoğunluğu çobandır. anlatalım > Üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencileri giriş > öğrencilere paragraflarda anlatılanlardan en çok neyi ilginç bul­ fotoğrafları hakkında konuşturun. Cesetleri parçala rlar . büyü ve büyücülere çok inan trlar . Ffalkın büyük çoğunluğu et ye mez Ölü­ lerini göm m e z le r . neşeli ve misafirpeıver in­ Kendilerine inuit de rler . leme sırasında onlardan. • birçok ülkenin özellikle taşra bölgelerinde hala kabile hayatı ege­ nu sürekli yanlarında hissef derler . Barışçı. tam am layalım > Bu etkinliğe öğrencilere ses kaydını dinleterek başlayın. Aileleri şeyhler yönet i r . • eylemlerin düzenli olarak veya sıklıkla gerçekleştiği bilgisini ak­ tardığını [Bu sınıfları hademeler temizler. istekte ve ricada bulunma. Grönland. Irak. üzerinden geniş zaman yapısı iie ilgili açıklamalarınızı yapın.000'i bile bulmaz.

gülmem/gülmeyiz gibi). 9. Akşam evde görüş ürüz . kızmaz.. gelmez. -Sanmam. olumsuzluk ekinin kullanıldığını Ialmazsın. gibi). □ Tibetliler ölülerini gömmezler. Biz her yaz tatilinde köydeki evimize gif deriz 134 . iki farklı olumsuzluk bulunduğunu. çünkü Eskimolar selamlaşmak için burunlarını birbirine sürtüyor. iki olumsuzluk ekinin [almam/almayız. diğer kişiler için -mAz güne kalmaz bu işten vazgeçersin.• tahmin de anlatabildiğin! (-öğretmen duymasın. gülm ezler gibi) ru tümcelerinde de kullanıldığını (Adınızı söyler m isiniz? Şurayı Bana çok ilg inç geldi. bana para ve r ir m isin ? . gelmem/gelmeyiz. gibi). istek. Aylin vejetaryendir. 8. 12. Çokkarılılık vardır. Sen sarışınsın. koş­ mam/koşmayız. -sın/-sin/-sun/-sün Sen bana biraz yardım eder misin? mu - Biz yağlı yiyecekler yemeyiz. Sen beni bekleme. mü -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz Siz hiç içki içmez m isiniz? -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Onlar hiç yalan söylemezler. ben yardım et- -ma -r sen sev -me -ır/-ir/-ur/-ür mi 0 İÇ -maz -ar/-er biz söyle -mez siz ye onlar gel 3 Tamamlayalım > Geniş zaman ekleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Yanıtlar 1. Aylin okumayı çok sever. biz" kişileri için -rriA • tahmin anlatmasına bağlı olarak gelecek zaman aktaran be­ lirteçlerle de kullanılabildiğini (Bence yarın yağmur yağmaz. 5. bu renk sana yakış maz . □ Afrikalı büyücüler insanları kurban edebilir. Haftada üç kitap oku r 2. -Kaldırı­ daha almaz mısınız? gibi) vurgulayın. Lütfen şurayı imzala r mısınız? 6. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üzere so­ sınız. □ Aile düzeni ataerkildir. yoksa çok kı­ im zalar mısınız? Bir çay verir m isiniz? Oturmaz mısınız? Bir çay zar. Ayrıca geniş zaman için rım tabii. rica. Güneş doğudan doğ ar 7. "ben. batıdan bat ar . 10 Biz rok iyi arkadaşız: asla kavga et meyiz . koşmaz­ • emir. Güneş'in çevresinde dön^r___ 3. Türkiye'de bankalar akşam saat beste kapan ır 4. Soyluların cesetlerini yakarlar.-Bu masayı sen de kaldırırsın. . Dünya. Anne. □ gi|pil mı -m/-ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben dondurmayı çok severim. (-lar/-ler) *0 buraya sık sık geler. asla et ye mez . 11. Ben asla yalan söyle mem ve yalancılardan nefret ejderim .

Benim ülkemde basketbol çok popüler bir spordur. Kapıyı açar mısın? Kitabını bana verir misin? Çay içer misiniz? gibi soru tümceleri yazarak.. Benimle evlenir misin?— \ ---------------------------------. Affedersiniz. NBA maçlarını hiç kaçırmam.. — ---------. Sinemaya gelmek ister misiniz?:-----8. [§] Benim ülkemde... 5..... Yanıtlar [4] Benim ülkemde karnavallarda herkes samba yapar. 0 [5] Benim ülkemde festivallerde su gibi bira içeriz.. hesabı alır mısın?. bazı 0 bölgelerde evli kadınlar kaşlarının arasına kırmızı ben (bindi) ya­ parlar. ~ —11||||----— — —► ■»' Bence bayılır! Tabii.-..--.---.4 Eşleyelim >. ... Garson bey. .Evlenirim! 7. [2] Benim ülkemde.. :V .Hemen efendim.— . .'.sürmez. başkenti Kremlin Sarayı süsler.: :: 2. ► Bütün renkleri severim.. — -----. [3] Benim ülkemde laleler ve değirmenler dünyaca ünlüdür. Benim ülkemde. Ne zaman? v. insanlar yemeklerini çubukla yer. Kapadokya gibi pek çok do­ ğal güzellikler vardır. rica. 6.. Pamukkale... ». Doğum günüme gelir misin?--------. sonra da kendi kültürleri ve gelenekleriyle ilgili benzer tümceler üretmelerini isteyin. Ne içersin? --------. geniş zaman yapısının emir.>.s-. |T] Benim ülkemde kadınlar renkli kıyafetleri sever.Bir çay alırım. 5 Eşleyelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. : 3.. 9. Biraz sessiz olur musunuz lütfen! : Tabii gelirim.. Yanıtlar 1. hangisini istersin..------------.----------.". En çok hangi renkleri seversin’ 10.. Sence Mert bu hediyeyi beğenir mi?İSİ— 4.----------. istek. Sence toplantı ne kadar sürer? > • Çok isterim. öneri anlattığı durumları örnekleyip öğrencilerden verilen tümceleri yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin.'.öğrencilerden tümcelerle fotoğrafları eşlemelerini. Bana bir kalem verir misin?..

annen kızmaz mı? 7 Dinleyelim. A Birbirinize çok yakışmışsınız. mümkün değil. memnuniyetle. kabul. A Umarım ______ hep mutlu olursun. 11. Sağol! 7. _? 4. bana gazetedeki şu haberi okur musun? B: Dedeciğim. üzgünüm gibi reddetme ifadelerini öğretin. 8. Siz çıkın. hay hay. Sen bilirsin . Kutlarım / Tebrik ederim 4. önemli değil. etkinlikteki tümceleri de örnek alarak görsellere uygun rica. tahlil sonuçlarım nasıl? B: Korkanın ______ pek iyi sayılmaz. 12. 9. A Sence hangi elbiseyi alayım? B Mavi elbise çok güzel ama diğeri de daha ucuz. m utluluklar Ses Kaydı dilerim_______ . Diyalog 4 V 2. 5. A Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Hadi öptüm. ri­ ca. A: Saçların güzel olmuş. istek tümceleri yazmalarını isteyin. maalesef. 15. elbette. A: Sen de yemeğe gelir misin? B: Benim biraz daha işim var. öneri. 3. Sen de içer misin? B: Çok iyi olur. A Annemin bilgisayarında oyun oynayalım mı? Bilmem ________ . A Cem. Diyalog / 4. 1. 1. A: Kendime çay koyacağım. teşekkürler. oturun. A: Yemekler harikaydı. A: Baba. Yanıtlar _? düşünürüz • teşekkür ederim • özür dilerim affedersiniz • kutlarım • tebrik ederim korkarım • fark etmez • yine bekleriz • rica ederim • umarım • sen bilirsin • sanırım mutluluklar dilerim ♦bilmem » olur______ ^ 2. 2. Diyalog / Teklif 3. A Affedersiniz . efendim. bana yeni bir bisiklet alır mısın? B: Sen sınıfını geç. Teşekkür ederiz. Bu sınıfta en yüksek puanı sen aldın. > önce öğrencilere kutu içinde verilen edim söz ve söz eylem­ lerin hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verin. sınavı kazanmışsın. A: Beni burada biraz bekler misin? B: Olur ama çabuk gel. A Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? B A Rica Kabul 1. A: Gömleği paketler misiniz? Hediye olacak. 3. ret sözcüklerinin anlamlarını örneklerle hatırlatın. Bu gömleğin fiyatı nedir? 5. emir. ne demek gibi onay­ lama. 4. 10. Anneme söyle. seve seve. 6. kesinlikle olmaz. A: Doktor bey. B Sağolun. çok sevinirim. işaretleyelim > öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce tabloda geçen teklif. B: Afiyet olsun efendim. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden A ve B konuşucularının tümce­ lerinin hangi kategoriye girdiğini tabloda işaretlemelerini isteyin. Teşekkür ederim _________________ . A: Kızım. Diyalog B O lur / Fark etmez ___________ Ret B Rica ederim __________________ / / / / / 14.8 Yerleştirelim 6 Tümce yazalım > öğrencilerden 5. Diyalog / 5. kusura bakma. B 50 TL. Sonra da öğrencilerden boşlukları uygun ifadelerle tamam­ lamalarını isteyin. A Ne? Evlendin mi? B Evet. y ine bekleriz . ama ben okula gidiyorum şimdi. 13. Kutlarım/Tebrik ederim ________ . neden olmasın. Buyurun. ne yazık ki hayır. düşünürüz_____ 2. A Filiz nerede? Sanırım ________kafeteryada. A Affedersiniz/ Ö zü r dilerim geç kaldım. B: Elbette. > Etkinliğin ardından öğrencilere tabi ki.

10 Anlatalım > Bu bölümde öğrencilerden. Yeni yılın ilk saniyelerini sokakta karşılamak. iç içe olmak" m □ [4] "piyango gibi para ödüllü oyunlarda kazan­ mak" □ m [2] "önemli bir gün veya olay için özel tören düzen­ lemek" □ m [T] "aynı zamanda olmak. 5. Türkiye'de de yılbaşı önemli bir kutlama günüdür. o gün yapılan yemeklerden söz etmelerini sağ­ layacak biçimde yönlendirin ve bu çalışmanın ardından öğrencilere metni okutun. yılbaşında gerçekleştirilen etkinliklerden. Çin. Uzak doğu ülkelerinde iki yılbaşı kutlaması vardır. Ama Finlandiya. Yanıtlar Doğru Yanlış Yanıtlar m □ 1. Onlar yılbaşı baloları için büyük otellerin salonlarına. Norveç gibi kuzey ülkelerinde yılbaşı. işaretleyelim.Metni okutmadan önce tahtaya Ülkenizde yeni yılı nasıl kullarsınız? sorusunu yazıp bu eksende bir konuşma ortamı oluşturun. piyango bileti almaktır. Birçok kanal yılbaşı gecesi için özel program hazır­ larlar. öğrencilerin yılbaşı geleneklerinden.. şans gibi iyi şeyler dilerler. bunun için meydanlarda toplanmak. Yeni yılla birlikte uzun karanlık geceler de kısalmaya başlar. kutlama yapmak 4. [3] "aynı yerde bulunmak. İnsanlar evlerde sofraları yılbaşı için özenle hazırlarlar. Yeni sözcükleri tahtaya yazarak açıklayın ve sorulan öğrencilerle birlikte yanıtlayın. Türkiye'de yılbaşını bazı insanlar evlerinde. Ko­ nuşmayı. Japonya. Mi­ ladi takvime göre yılbaşı gecesi bir yıl biter. yeni yıldan mutluluk.9 Okuyalım. resmi kurumların lokalleri­ ne. Bütün dünyada yılbaşı gecesini topluca kutlamanın yaygın yolu. Türkiye'de yılbaşı günü resmi tatildir.. lüks restoranlara giderler.. sağlık. İsveç. Avustralya ve Brezilya gibi yerkürenin güne­ yindeki ülkelerde yılbaşı yaz mevsimine denk gelir ve kutlamalara soğuk hava ve kar yağışı de­ ğil. başarı. insanlar birbirlerine "İyi seneler". eşlik etmek 2. daha çok deniz kıyıları. Türkiye'de yılbaşı gecesi için televizyonlar tombala çekilişi düzenler. 31 Aralık gecesi çeşitli kutlamalarla geçer. Bazıları geceyi dışarıda geçirmek ister. rast gelmek. kumsallar eşlik eder. İnsanlar yeni yıla genellikle aileleri ve yakın dostları ile birlikte girerler. 3. şans oyunları oynarlar ama yeni yılda ilk büyük şansı yakalamanın asıl yolu. Kore gibi uzak doğu ülkeleri ise iki kat daha şanslıdır çünkü bu ülkeler miladi takvim için ayrı Çin takvimi için ayrı günlerde yıl­ başı kutlaması yapar. öyle ki yılbaşının ertesi günü resmi tatil olur. yeni bir yıl başlar. eşleyelim /_ / ». bazıları dişarda kutlar. Kuzey ülkelerinde yılbaşı Brezilya ve Avustralya'ya göre daha kısa sürer. Televizyon kanal­ ları evdekilerin başlıca eğlence kaynağıdır. denk gelmek 3. Eski yılın son saniyelerini hep bir ağızdan yüksek sesle geriye say­ mak. yalnızca yeni bir yıla girmek anlamına gelmez. rastlamak" 4. Televizyon ve radyolar yılba­ şı piyangosunun büyük ikramiyesini yeni yılın ilk dakikalarında açıklarlar. Birçok insanın tercihi. Bütün dünyada yılbaşı günü önemli bir gündür. hazırlık çalışması olarak yaptığınız konuşmalardan ve metinden yararlanarak ülkelerindeki yeni yıl kutla­ maları hakkında bir yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. şansı yakalamak 1.. yılbaşını evde geçirmektir. 'Mutlu yıllar" der. 0 □ 2. Benim ülkemde yeni yılı şöyle kutlarlar: . birlikte dans etmek ve şarkı söylemek.

Seni en çok 15 dk. ** Yüzümüzdeki sivilceleri makyai malzemeleriyle kapatabiliriz. ekin bu işlevinde olumsuzluğun ekle değil. işaretleyelim / / Hangisi Söyler? BİZ ERKEKLER ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Karizmatiğiz! *» Kavanoz kapaklarını kolayca açabiliriz. Cüzdanımı kaybettim. kanırabili­ yor ama ben kaldıramıyorum. kaynak. s □ 5. Sınavda tarih sorularını ce­ vaplayabildim ama diğerlerini cevaplayamadım. Açıklamalarınızda -lylEblI. Biraz gecikeceğim. •* Yüzümüzdeki tüm renkler orijinaldir ve suyla akmaz! ** Geç saatlerde sokakta yalnız dolaşabiliriz. gibi! belirtin. reddetme sözcükleri 2. Pazartesi rejime başlıyorum! □ s 4. ekin bu işlevinde olumsuzluğun hem ekle. gibi). kola. giyinebilir ve evden çı­ kabiliriz. yüklem­ lerini yeterlik eylemine dönüştürerek tahtaya yazın ve bu tüm­ celer üzerinden yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. • eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan güç. Yemekte ne var? Çok açım! m □ • Onaylama. ** Sıcak bir günde gömleğimizi çıkarabiliriz. Çoraplarım nerede? □ □ • Yeterlik eylemini doğru kullanabilme • Yeterlik eylemini olasılık ve izin alma/verme işlevleriyle kul­ lanabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 11 Okuyalım. çikolata. yeterliğe sahip olup ol­ mamayı anlattığını (H alil M utlu halterde 320kg. anlam özelliklerinden dolayı olumsuzluk bildirdiği durumlarda yeterlik yapısıyla görünmek zorunda olduğunu [Çok çalıştı ama sınavı kazanamadı/kazanmadı.. s» Horlamıyoruz! *» Çoraplarımızı kolayca bulabiliriz. za­ man.. olanak vb.. istek. Anne olabiliriz. s-» Sinemada rahatça ağlayabiliriz. bekleyebileceğim. duş alabilir. Ardından "erkekler" ve "kadınlarla ilgili tümceleri oku­ tun. Ayrıca. Hala hazırlanamadın mı? a □ Beceriler 7. *» Sevgilimizle sorunlarımızı bir gül ile çözebiliriz. *♦ 10 dakika içinde tıraş olabilir. "Erkeklerle ilgili tümceleri erkek öğrencilere. > Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere bu alt ünitenin başlığıyla ilgili düşüncelerini sorun (S/zce bu ünite­ deki m etinler hangi konuda? Neden bu başlığı seçmiş olabi­ lirlere b. • yeterlik yerine izin verme veya isteme anlatabileceğini {Bu kadar yeter. Hiç kıyafetim kalmadı! □ m • Alışkanlık. rica. gibi) • geniş zaman çekimlerinde yeterlik yerine tahmin etme an­ latabileceğini [Bugün yağmur yağabilir. "kadınlarla il­ gili tümceleri bayan öğrencilere okutmaya çalışın. kimse anlamaz. öğrencilerin ürettiği tümceleri. . yetenek. Sen kilo mu aldın? □ m Dilbilgisi • YETERLİK -lyJEbil. her yerde aradım ama buiamadım/*bulmadım./ -lylEmE- 6. Bu soruyu hiç kimse bilemedi/*bilmedi. *» Cips. ** Bebeklik albümlerimizde çıplak fotoğraflarımız yok. Diziyi açar mısın? Başlamıştır. BİZ KADINLAR ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Güzeliz! ** Kendi yemeğimizi yapabiliriz. •* Beş günlük tatil için küçük bir çanta bize yeter. ** iki çift ayakkabıyı yirmi farklı yerde giyebiliriz. Toplantı uzadı. Her tümce­ den sonra sınıfa o tümceyle ilgili düşüncelerini.. ** "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır!” sözünü erkek­ ler söyler. •* Hayatımızdaki özel günleri kolayca hatırlayabiliriz. hem de eylem köküyle yansıtılabildiğini [Yaz aylarında kravat takmayabileceğiz/takamayacağız. •* Saçımızı her renge boyayabiliriz. Yarınki sınav zor olabilir. genellikle de geniş zaman çekimli olumlu soru tümce­ leriyle kullanıldığını [Adınızı söyleyebilir m isiniz? Şurayı im­ zalayabilir m isiniz? Bir çay verebilir m isiniz? gibi) vurgulayın. *♦ 30 saniye içinde bir telefon konuşması yapabiliriz. » Yeterlik yapılarının aynı eylem kökünde önce yetersizlik 1-EmE-l. •* Topuklu ayakkabı ile boyumuzu 10 cm uzatabiliriz. sonra tahmin l-lyjEbil-l olmak üzere birlikte kullanı­ labildiğini [Ben toplantıya katılamayabilirim. Metro ile hangi semtlere g i­ debiliriz? gibi). » Bazı eylemlerin.emir. gibil. Bu filme 18 yaşından küçükler de girebil-iyor mu? Meşgul müsünüz. yineleme bildiren ifadeler 3. •* Sokakta çantasız dolaşabiliriz. aktarılan gö­ rüşe katılıp katılmadıklarını sorup onlardan da benzer tümce­ ler üretmelerini isteyin. *♦ Ve. »* Bir eğlence yerine partnersiz girebiliriz. □ s • Yetenekleri. ey­ lem köküyle yansıtıldığını İlki ay boyunca hiç yağmur yağma-yabil-ir/*yağ-amaz. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üze­ re. Biz her şeyi rahatça yiyebiliriz. çıkabilirsiniz.ekinin. . çeşitli konulardaki yeterlikleri hakkında biigi verebilme ve sorabilme 8.Yanıtlar Sözcük Alanı Erkek Kadın • Olasılık bildiren sözcükler 1. g ireb ilir miyim? Sınav süresince sigara içemeyecek miyiz? gibi). gibi).). Bazı soruları anlayam ayabilirsiniz. bilgi. ** Kuaför harcamalarımız çok az.

kadın güvenlik görevlileri ya da erkek hemşireler. Dadılığı da artık kadınlar kadar Ç ü n k ü ___________________________________ _____ ________________ erkekler de yapabiliyor.. Sesim çok kötüdür. Sizce kadın ve erkek meslekleri farklı mıdır? 14 Okuyalım .. Ancak şimdi "Dadı olabilirim. sorularını yöneltip yanıtları tartışın. Günümüzde kadın Ç ü n k ü __________________________________________________________ Kadınlar/Erkekler bazı meslekleri yapamaz.. -a/-ya -e/-ye Al çık mı mi -abil / -yabil -ebil / -yebil mu mü ma me maz gel git konuş koş gör anla -(llyor -Dİ -iylAcAk -fyîlm / -m -sin / -n -miş -r / -İr / -Ar -lyllz / -k -siniz / -nlz -lAr - mez alabiliyorum / alabildim / alabileceğim / alabilirim.._. Aslında bu kursa çocuk gelişimi hakkında bilgi al­ mak için başlamış.? yor.. Hazırlıklı olalım.. Bu çalışmayı her bir öğrencinin sırayla dü­ şüncesini anlatması biçiminde değil.. Kurstan sonra da çocukların 8... bu yıl tatile çık carlayabiliriz layışlı davranabiliyorlar... koşamıyor / koşamadı / koşamayacak / koşam az.. Akademi Dadı Eğitim Merkezi'ndeki erkek öğrenciler oldukça 5. Maalesef yarınki pikniğe biz g id em eyeceğiz ____ 7.. ço­ ..... biberonları sterilize edi­ 6... Eskiden kadın ve erkeklerin meslekleri farklıydı ama son M esela __________________________________ ______ ___ _________ ____ yıllarda bu böyle değil.. asla şarkı söyle yemem___________ 3. Beyefendi lütfen cep telefonunuzu kapatın. göremem / görmeyebilirim / göremeyebilirim . Kursta sebze çorbası hazırlıyor... 2. şoförler. gelem iyor / gelem edi / gelemeyecek / gelem em iş.. M esela . "Gelecekte çocuğum için daha iyi bir baba Yanıtlar 1.. m t J Erkek Dadıla Kadınlar/Erkekler bütün meslekleri yapabilir/yapamaz. Hakan Tan 35 yaşında ve bekar. gidebiliyor / gidem edi / gidemeyecek / gidem ez.. Hakan Tan kimdir? Kursa niçin başlamış? Cahit Tan kursa niçin başlamış? > öğrencilerden hazırlık soruları ekseninde oluşturduğunuz konuş­ malardan ve metinden yararlanarak verilen konulardaki düşüncele­ rini anlatmalarını isteyin... Ardından metni okutun ve öğrencilere." diyor.. miş._ ________________________________ ___ erkek aşçılar görebiliyoruz.._ _. çıkamam / çıkmayabilirim / çıkamayabilirim . konuşabiliyor / konuşamıyor / konuşam ayabilir. "özellikle yurt 4. er­ kekler de kadınların işlerini yapabiliyor.. Gerçek işi elektrik teknis­ yenliği.... Çünkü kurslarda çocuk psikolojisi.. Bu sabah otobüse yetiş emeçtim ________ve sınava geç kaidım. f . Ancak şimdi Akademi Dadı Eğitim Merkezi'nde dadılık öğreniyor. bu sandalye boş mu? Otur a bilir miyim .. .... olabilirim.. Bu oto­ büste telefon kullan am azsım z dışındaki Türk ailelerinin evinde dadılık yapabilirim. Pardon. O da kursa babalık öğrenmek için gir­ müfettişler gel e in iir. . Bugün şirkete Cahit Tan 29 yaşında.. *anlayabilm iyor / anlayabilm edim / anlayabilm em .. Fakat sonra onun da düşünceleri değişmiş... tüm öğrencilerin katıldığı bir tar­ tışma biçiminde desenleyin. yanıtlayalım /___ / Ülkenizde kadınlar daha çok hangi işlerde çalışırlar? sorularını tahtaya yazarak başlayın....... cuğun sosyal ihtiyaçları gibi konularda da bilgi alıyorlar. 15 Okuyalım.. yanıtlayalım > Bu etkinliği uygulamaya." diyor.. Büyük ihtimalle yazın iş yerinde yeni bir projeye baş­ sorunlarını kolaylıkla anlayabiliyor ve çocuklara karşı daha an­ layacağız. ." diye düşünmüş.. Artık kadınlar erkeklerin işlerini. Bu yüzden.. Bak baba! Bak! Bisikleti sür ebiliyorum . 12 Tamamlayalım > Yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kantini da kul­ lanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. başarılı. bebeklerin altını değiştiriyorlar.

Çocuğumuz ol­ duktan sonra onunla daha iyi ilgilenebilir. olduktan sonra 3. Sen bu Antalya işini unut. Babam üniversitedeyken para kazanmak için garsonluk yapmış. Kaan : Ne oldu? Kavga mı ettiniz? 16 Yerleştirelim > Bu etkinlik için önce kutu içinde verilen sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden kendi İşleri ile ilgili benzer sözcükler/eylemler söyleme­ lerini isteyin. Duyduğuma göre Aylin. 2. Benze asla istifa etmez. Sorun Yonca. Ankara'dan taşınmak istemiyor. ben de ayrılamam Antalya'daki bir şirketten iş teklifi aldım. bencillik ediyorsun.15 Tamamlayalım.. Artık kadınlar erken evlenmiyor. Terfi ettikten sonra maaşım da arttı. Ayrıca o zaman Yonca çalışmayabilir.. . çünkü evlilikten önce kariyer yapmak istiyorlar. Ses Kaydı'nın Devamı Daha iyi bir evde oturabileceğiz. neyin var bugün senin? Hiç iyi görünmüyor­ sun. Kaan : Var.. Kız haklı! Boşuna mı oku­ du yıllarca? Sen okulu yedi yılda bitirebildin___ . Daha sonra diyaloğu okutup boşluklara han­ gi eylemlerin gelebileceğini sorun. Söyle haydi. M urat: Galiba haklısın.... kos­ koca şirketin personel müdürü! M urat: Olabilir .. kitapta metni de verilen bölümünü dinletip bu diyalogun nasıl devam edebileceğini sorun.. Simdi de çok iyi bir işi var. Son din­ lemede ses kaydının tamamını dinleterek öğrencilere tahmin­ lerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirin.. yabileceğiz. Bence asla istifa etmez. Yanıtlar para kazanmak • işten ayrılmak • terfi etmek • kariyer yapmak 1. Tahminlerini yazdırın. Kaan : Ama. Ardından ses kaydını dinle­ tin ve öğrencilere dinleme sırasında boşluklara dinledikleri kay­ da göre eylemleri yazmalarını söyleyin.. anlatabilirsin Kaan : Yapma Murat! Yonca bu işinden çok memnun. "işimden D ertleşm e ► öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce fotoğraflardaki ki­ şilerin kim olduğu ve neyle ilgili dertleştikleri hakkında tahmin çalışması yaptırın. çocuğu isten ayrılacakmış . Benim için çok iyi bir fırsat! Orada terfi yapabilirim edebilir ___ ve kariyer . Daha sonra verilen sözcüklerle tümceleri tamamlatın. Bu işe başladıktan sonra Antalya'da daha iyi para kazanabileceğim Kaan j • Yapma M urat! Yonca bu işinden çok memnun. Sen üniversitedeyken. daha rahat yaşa­ M urat: Yok bir şey. işle ilgili bir sorun mu? Bana Böylece kendine zaman ayırabilir. o hem doktorasını yapıyor­ du.. haklısın___________________________________ Kaan : Murat.. 4. hem çalışıyordu. diyor!" Ama biliyorsun. ı Sonuçta biz artık evliyiz. var. sürdürelim M urat: Hmm. . M urat: Off! Hayır değil. ilk dinlemede ses kay­ dının.. Seı% bu Antalya işini unut AAurat • Galiba..

_.00 Hafta içi.öğrencilere resimlerle ilgili eylemlerin neler olduğunu sorun. tamamlayalım >. özellikler Bilgisayar Yabana Dil Deneyim Çalışma Saatleri Çalışma Günleri Ehliyet Seyahat Engeli Sedef Ofis prog..00 .17 İşaretleyelim. grafik İngilizce (iyi! Japonca (iyi! Rusça (fena değil! 2 yıl 09.. cumartesi Var Var Koray Ofis prog. öğrencilere bu etkinlikte verilen eylemler dışında yapabildikleri/yapamadıkları eylemlerle ilgili başka sorularda yönel­ tebilirsiniz. tartışalım İşe Hangisini Alalım? > Bu etkinlikte öğrencilerden kendilerini bir bilgisayar şirketi yöneticisinin yerine koyarak bu şirkete iş başvurusunda bulunan "Sedef ile “Koray" arasında bir tercih yapmalarını ve tercihlerinin nedenini sınıfa anlatmalarını isteyin.... Ardından bu eylemlerden hangilerini yapabildiklerini/yapamadıklarını yazmalarını isteyin.. Almanca (iyi! İngilizce (fena değili 3 yıl 09. . i 18 İnceleyelim.. Yapabilirim Yapamam ata binmek □ □ Ben ata kayak □ □ Ben kayak bisiklet sürmek □ □ Ben bisiklet piyano çalmak □ □ Ben piyano uçak kullanmak □ □ Ben ucak motosiklet kullanmak □ □ Ben motosiklet paraşütle atlamak □ □ Ben paraşütle bale yapmak □ □ Ben bale resim çizmek □ □ Ben resim araba kullanmak □ □ Ben araba ____ ..18.00 .Hafta içi Yok Yok ...

savunalım / / >. Kimi zaman birbirlerine deli gibi aşık olurlar.. kim i aradınız. Erkekler kadınlardan daha çabuk unutabilir. kim inle görüşüyorum. Bu anketlerin sonuçlarına göre erkekler kadın­ lardan daha çabuk aşık olabiliyor ve aşkın ilk günlerinde sevgilileri­ ne güzel sürprizler hazırlayabiliyorlar.. buyu­ run. Toplantımız uzadı. kadınlar da erkekleri çok iyi tanımıyor. Beni arayabilir misin? 3. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz... Elbette bu anketler kadın ve erkek davranışları ile ilgili kesin sonuç­ B Kim arıyor? _ Kimi arıyor? lar vermiyor ama anlıyoruz ki aslında erkekler kadınları. Selin. Ardından metni okutup sorularla ilgili çalışmayı yaptırın. öptüm. B: Anneciğim ben Ayşegüllerdeyim. B: Berke. Kadınlar daha kolay aşık olabilir. Sizce kadınlar mı daha romantik erkekler mi? Sizce erkekler neden özel günleri hep unutur? Sizce kadınlar neden hediye almaktan çok hoşlanır? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. orası neresi.. yazalım Telefon Mesajları ► Ses kaydını dinletmeden önce telefon konuşmalarında sıkça kullanılan kalıplar üzerinde durun ve efendim. Yemeğe gelemeyebilirim. Yanıtlar Kim arıyor? . Okulda seni bulamadım. Sana bir şey soracağım. 2. aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Beni merak etme. Kimi arıyor? Mesaj: uzun süre sevgililerini unutamıyorlar ama çoğu kadın bunu göremi­ yor. Kadınlar erkeklerden daha romantik planlar yapabilir. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Lütfen Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. ki­ mi zaman birbirleriyle hiç anlaşamaz. Bugün işten erken çıkamayaca­ ğım. ben seni arayayım gibi ifadeleri tahtaya yazıp açıkla­ yın. sürekli tartışırlar. Bugün burada kalabilir miyim? Ayşegüllerin telefon numarası defterde yazıyor. D 142 Kim arıyor? Kimi arıyor? M esaj:.19 Dinleyelim. A:Merhaba. 4. Sinemaya yarın akşam gidelim mi? Beni ofisten arayabilirsin. Şu anda telefonunuza cevap veremiyorum. 2 0 İşaretleyelim. merhaba. M esaj:. Birlikte ders çalışı­ yoruz.. Harvard ve Brandais Üniversitesi profesörü Zick Rubin aşk hakkında çeşitli anketler yapıyor. B: Selam ben. Beni arayabilirsin. Kadınlar ve erkekler. A:Yıldırım ailesi iyi günler diler. öptüm. öğrencilere.Metni okutmadan önce evlilikte ve arkadaşlık ilişkilerinde kadınların ve erkeklerin hangi konularda farklı davrandıkları ile ilgili bir konuşma orta­ mı oluşturun.. Ancak ne yazık ki duygularını kolay gösteremiyorlar ve sevgililerine her zaman güzel sözler söyle­ Kim arıyor? _ yemiyorlar. A:İyi günler. Kimi arıyor? M esaj:___ Doğru Yanlış 1. sonra ara­ rım. Şu anda evde değiliz. şu anda evde değilim... B: Canım. neredesin dostum? Ben Ceyhun. yan­ lış numara. Erkekler sevgililerine duygularını kolayca gösteremez. Ses Kaydı TELEFON MESAJLARI 1.. Kadınların ve er­ keklerin birbirleri hakkında genel fikirleri vardır ama bu fikirler çoğu za­ man yanlıştır. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. A:Merhaba Ben Serdar.. . 2. □ m □ m m □ □ m 3. Lütfen mesaj bırakın. 4. Bu yüzden de kadınlardan daha fazla ayrılık acısı çekiyor.

Ses kaydını. y o r u m la y a lı m ^ ') H a n gisin e N eden Katılıyorsu nu z? > Bu çalışmada farklı konularda iki karşıt düşünce bir "kadın" ve bir "erkek'in düşüncesi olarak sunulmuştur. b. Başka milletten biriyle evlenebilirim. Evlilikte para en önemli şeydir. b. a. a Farklı ülkeden biriyle evlenemem. Aşk evliliğin en önemli parçasıdır. her konuşma­ dan sonra durdurup öğrencilere. Çocuğum asla sevgilisiyle aynı evde oturamaz. 3. a. a. Bir kız erkeğin yanında para ödeyemez. benim için aşk önemlidir. 4. Her düşünceyi sınıftaki bütün öğrenciler­ le. 1 2 3 4 □ Katılıyorum Ses Kaydı 1. m . 2. b. dile getirilen düşünceye katılıp katılmadıklarını sorarak dinletin. Çocuğum evlenmeden önce sevgilisiyle birlikte yaşayabilir. b. kültürel farklılıkları da dikkate alarak tartışın. Bir kız erkeğin yanında para ödeyebilir.21 İş a r e tle y e lim .

Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat b..Sözcük Alanı 22 Tamamlayalım. 7. Bir yeni yıl sabahı babam eve elin­ kadaşlarla kafeteryada b ir şeyler yer. İçinden gıcır gıcır bir televizyon çıktı. Dedemden kalma gramofon hala çalışıyor. Açıklamalarınızda. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler. sonra derse g i­ de kocaman bir kutuyla geldi. Ardından metinleri öğrencilere okutun ve boş­ lukları tamamlamalarını daha sonra da metinle ilgili soruları yanıtlama­ larını isteyin. Dersten önce ar­ hafta ondan kalma eski çalıştırdım. Artık bi­ zimle birlikte sekiz katlı bir apart­ manda oturuyor. alışkanlık anlatan iş. Dedem. Anneannem eskiden tek katlı. yavrum. Anneannem apartman yaşantımızdan hiç memnun değil. den bu paragrafta anlatılanları sınıfta sizin belirleyeceğiniz bir öğrenciye. "Bu kaloriferli evde hiç ısınamıyorum. Küçük bir kumbaram vardı. sesi çok güzel bir müzisyendi. yineleme bildiren ifadeler > öğrencilere okuyacakları metinler hakkında bilgi verip. öğretmenimiz üniversitedeyken sabahları çok erken kalkarm ış. 144 Yanıtlar 1. Ku­ rerdik. ilkinde eylemin geçmiş zaman gösterdiğini 10 çocukken her gün süt içer­ miş g\b\). c. Ge­ >. -miş eki için iki farklı işlevin söz konusu olabileceğini. 6. etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. özellikle sınav dönemlerinde geç saatlere kadar ders çalışırdık. Sesi gençken çok güzelmiş. deyimler ve kalıp sözler verilen eşyaları tanıtın. bahçeli bir evde yaşardı. • Geniş zaman hikaye kipinin geçmişte kalan yinelenme. O zamanlar her evde televizyon yoktu. Geniş bir plak koleksiyonu vardı. Çünkü hemen hemen her sabah dersim olurdu. DoSru Yanİ1? □ m 0 □ □ m □ □ □ m □ m m □ . Aktarım sıra­ sında yaptığı yanlışları düzelterek tahtaya yazıp tahtadaki eylemlerden yola çıkarak geniş zaman hikaye ve rivayet kipi d. İkincisinde ise -miş ekinin. işaretleyelim LJ Eskiden Nasıldı? • Geniş zaman ve geçmiş zaman belirteçleri • Alışkanlık.. Ama hayatından hiç memnun değil. birazını biriktirirdim. oluş ve durumları aktaran kip oldu­ ğunu (Çocukken karanlıktan korkardım. Onun sıcak­ lığı bambaşkaydı. Üniversitedeyken sık sık kütüphaneye giderdim. Müziğe merakı da oradanmış. sorabilme maz.Alt üniteyle ilgili etkinliklere aşağıdaki paragrafı tahtaya çen yazarak başlayın. Boş zam anlarım ızı çoğunlukla kütüphanede tuyu yavaş yavaş açtı. Eskiden bana da her hafta annem harçlık verirdi." diyor. Dilbilgisi • GENİŞ ZAMAN (hikaye kipi -(E/İIrdİ ( < -İE/iir id il • GENİŞ ZAMAN (rivayet kipil -lE/İIrmîş I < -İE/iir imiş) a. Dedem klasik Türk müziğini çok severdi. geçmiş zaman anlatmayıp sadece. Televizyon kutusunu salonun bir köşesine koyduk. Eski plaklardan birini koydum ve onu sevgiyle andım. 4. başkasından öğrenme bilgisini aktardığını {Ali her gün süt içermiş gibi) vurgulayın. Harçlıklarımın hepsini kumbaramda biriktirirdim. resimlerde • Kültürel özellikler. gibi! • -İrmiş yapısıyla oluşturulan tümcelerde. ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Onu salo­ geçirirdik. tümcesini devam ettirerek aktarmasını isteyin. Kaloriferlerin sıcaklık dereceleri sobalarınkinden farklıdır. Küçük bir miktardı ama ben Beceriler yine de paramın hepsini harca­ • Geçmişteki alışkanlıkları. 2. Okula genellikle otobüsle giderdim. > Yazdığınız paragrafı bir öğrenciye okufun ve aynı öğrenci­ nun en güzel köşesine koyduk. Ben sobaya alışkınım. Paralarımı onun • Geçmiş zamanlı tümceleri rivayet kipi kullanarak 3. kişilere aktarabilme içinde saklardım. bu nedenle çok değerli bir eşyaydı. 5. 3. Bütün çocuklar gibi ben de çocukken harçlık alırdım. gram ofonunu Ben üniversitedeyken sabahlan çok erken kalkar­ dım. Bütün çocuklar harçlık alır.

!. süpürmek. toz almak. 24 Dinleyelim. En zor iş de çamaşır­ . ne bulaşık makinemiz.lE /İIr d i.^ z'ÜIİîL____ Ay..Geniş zaman hikaye ve rivayet kipi ile ilgili açıklamaları­ nızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten ve kartlar üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrenciler­ den tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Bir kahve de siz alır mıydınız? *Onlar önceden bizi her gün arardılar. tamamlayalım ® > ► Bu etkinlikte şarkıyı dinletmeden önce öğrencilerden şar­ Aylin Babaanne inanamıyorum! Çok yorucu! Ya. Byûüy Kaili ben sen 0 biz siz onlar 23 mı -r -maz -ır/-ir/-ur/-ür mi mu kullan -ar/-er -mez mü yüz ara gir - Ona göre ben araba kullanamazmışım. şimdi tekrar düşün bakalım. Yanıtlar 1. O zamanlar ne elektrik süpürgemiz vardı. Yeni sözcükleri açıklayın.muş/-ymuş -müş/-ymüş bin ağla T a m a m la y a lı m 25 >. Şurada biraz yatayım.. Hatırlıyor musun? Lisedeyken sinemaya gitmek için okuldan kaçarclık 3. elektrik süpürgesiyle süpürmezmiş.Off. Çok yoruldum. çünkü sürekli spor y a p ardını ___ 6. 2. -dı / -ydı -di / -ydi -du / -ydu -m -n -dü / -ydü -k -nız / -niz / -nuz / -nüz 1-lar / -ler) oku al Ben eskiden daha çok kitap okurdum.•' : : ıî'Â \ -.. Sen beş yıl önce de futbol oynar miydin? 0 gençken çok iyi yüzerdi.. camları silerdim bulaşıkları yıkardım . Kollarım koptu. ne yaptın da yoruldun bu kadar? Çamaşırları astım. Senin annen lisedeyken makyaj y a p clr ? 5. Bu iş değil mi babaanne? Değil tabii. tem izlik yapmak.. Ben de küçükken babamla göle gider ya da ormanda kamp yap ardım _____ Dinleyelim. Off. □ m m □ s □ .... 4. Ben çocukken çok yaramazlık yap a n lım Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne 7.-v. ütü yapmak. Hasta değilim. dı. tamamlayalım Ç o k Yorgunum > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya çamaşır yıkamak. Ar­ dından şarkıyı dinletip boşlukları tamamlamalarını isteyin.. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını ve soruları yanıtlamalarını isteyin. bulaşık yıkamak. Yanıtlar Yanıtlar Doğru Yanlış 1 Aylin kendini yorgun hissediyor.. Ne dolaştık avare Babaannesi Aylin'in yaşındayken evi Aynı yerde uyumadık uyanmadık Çiçek aç a nnıS Dünya dön ermiş Hiçbir gün hiçbir kere Kuşlar uc armış Babaanne gençliğinde çamaşırları Olmadı olamadı Falan filan makinede yıkamazmış.. Sen bebekken çok ağlar mlym ıssın ? 0 gençken çok iyi yüzermiş.. Ablam bebekken hiç süt iç l!. -mış/-ymış -miş/-ymiş -ım/-im/-um/-üm -sın/-sin/-sun/-sün . Her işimizi elimizde yapardık . Ben senin yaşındayken evi temizlerdim .. Dede. televizyon yokken insanlar nasıl zaman ge­ ç i r ird i/g eçirirle rd i ? 8. sonra da saatlerce elimizde yıkardık. Gençken şişman değildim. Giysileri büyük kazanlarda kaynatırdık. ÖSSll . ben sen ara yüz 0 giy oyna biz siz onlar -maz -mez -İE Ur id il İIİİ8 1 I1 II mı -r -ır/-ir/-ur/-ür mi mu -ar/-er mü . Kızım. . Biz lisedeyken jean pantolon giymezdik. evi topla­ mak. Güzel havalarda oğlumla göl kenarında piknik yaparız. Gerçekten yorgun musun? kı sözlerini okumalarını isteyin. Ne oldu Aylin? Hasta mısın? Hayır babaanneciğim. çünkü Ne yürüdük sokaklarda yan yana Hayat güzel^»i_ çamaşırları yıkadı. Aaa! Ben de iş yaptın sandım. Siz eskiden beni sık sık ziyaret et de rd in iz Artık hiç kapımı çalmıyorsunuz. Görevli söyledi bu odaya girem ezm işiz9 -ız/-iz/-uz/-üz -siniz / -siniz / -sunuz / -sünüz Doktorunuza göre uçağa binebilir miymişsiniz? l-lar / -ler) *Onlar önceden bizi her gün ararmıymışlar. sofra hazırlamak/toplamak gibi eylemler yazarak bu eylemler çerçevesinde "ev işleri" konulu bir konuşma ortamı oluşturun.

□ . işaretleyelim Eskinin Modası > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. O yıllarda bayanların etek boy­ ları biraz kısaldı. özenti. 19401ı yıllara kadar erkek modası çok fazla değişmedi. 1920’ler 1940’lar Ses Kaydı İnsanoğlu her zaman güzelliğe büyük önem vermiş. pazarlama. Yanıtlar 1. Modayı takip ediyor musunuz? Moda hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocukluğunuzda / gençliğinizde İnsanlar nasıl giyinirdi? O günden bugüne moda nasıl değişti? Sizce moda sadece giyim kuşamla mı ilgilidir? gibi sorular sorun. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden metinde bulunmayan yargıları belirlemelerini isteyin. önden düğmeli elbiseler giyiyorlardı. O yıllarda şapka çok modaydı. □ 4. 1920'lerde erkekler şapka takardı. 1940'larda düğmeli elbise modası vardı. Yanlarında küçük. [7] 3. Erkekler yine takım elbise gi­ yiyordu ama kravattan daha çok papyon takıyorlardı.v m 26 Dinleyelim. defile gibi "moda" ile ilgili sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. Artık bayanlar beli dar. yakışmak. Ayrıca dar eteklerin üstüne V yakalı bluzlar giymek de çok modaydı. Geçmişte de insanlar modaya ilgi duymuştur. Şapka beyler için de en önemli aksesuardı. zarif çantalar taşırlardı. Konuşma sırasında tahtaya zevk. Beyler ise her zaman takım elbise giyerlerdi. 146 □ 2. Moda sektörü de insanın daha güzel görünme isteğinden doğmuş­ tur. 1920'li yıllarda bayanlar uzun kolyeler takarlardı. Şimdi geçmişte bir yolculuğa çıkalım ve yıllar öncesi­ nin giyim modasına birlikte bakalım: 1920'lerde bayanlar gündelik hayatlarında genellikle uzun etek ve ceket giyerlerdi. Ancak geçmişte de insanlar her zaman modaya ilgi duymuştur. Dinleme çalış­ masının ardından fotoğrafların hangi yılların modasını gösterdiğini tartışın. Moda günümüzde hayatın önemli bir parçasıdır. beğeni. [7] 5. daha güzel görünmek için ça­ ba göstermiştir. 1940'lı yıllarda bayanlar şapka takmazdı.

belkLbelki. günler mahallemizdeki diğer çocuklarla hiç yemek yemeden 00 Tabiî. Çünkü onların dünyalarında-yo-/ 1. 0]] Güle güle kullanın efendim. henüz karar vermedim. Yanıtlar hem. ya. Kızım yçi _ _ _ mühendis ya________ doktor olmak is­ tiyor. O zamanlar. düşünce Dün ne/hem knr ne/hem ynğmı ır yağdı Moda zevklerin gelişmesidir.hem (de) • belki... belki (de) ya ./ yeterdi.. Evet. Ya______o ______ ben! Kararını ver! çoktan unuttu / -unuturdu onlar. ne (de! \ Bugünün çocukları ise -ya. bağlaç ya da eylemleri belirlemelerini isteyin.ya bağlaçları ile ilgili açıklamalarınızı yapın ve öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. nımızda ya-/ ne / h e m / belki uzaktan kumandalı oyuncak [t] 89 TL. okullar bugünkü kadar uzak... Peki.. Şimdi bilmiyorum. ÎU Teşekkürler. Körebe. Hastalığımda ML______ : telefon etti ne______ ziyaretime geldi. indirim yapamaz mısınız? [T] Evet. Akşama sana belki ____ uğrarım Hangisine Katılıyorsunuz? uğramam. Bu ceketin 38 bedenini alabilir miyim? fT§ Hmm. beş taş gibi oyunları 3. 2. arkadaşları var. zamanı unuttuk / unuturduk. verilen metne göre yanlış olan arabalarya/ ne / hem-/-belki bilgisayar oyunları vardı.._ "Diyetteyim" diyorsun hem -ne/hem -/ belki robotlar-yo-/-ne-/ hem-/ belki de internet pasta yiyorsun. Ama Maalesef. Ya______ doğru dürüst yemeğini ye Va da ____ sofra­ dan kalk. 3.. . fiyatı nedir? [2] Evet. Yanıtlar Yanıtlar Q] Yardım edebilir miyim hanımefendi? Çocukluğum tek katlı bahçeli bir evde geçti. düşünce N e ______ ödev yapıyor ne _______ kompozisyon yazıyor. hanımefendi. ne. 4. buyurun. bi küçük değildi. Burcu'ya kırgınım. Bizim zama­ Q0 Biraz pahalıymış. Bu yaz belki/ya Kemer'e belki/ya Kaş'a giderim.. ne. 1... hem. 4. 6. Peki. düşünce Yakışıyor mu? O halde moda o. akşama kadar oyun oynar. saklambaç.. Okul servisleri yoktu.27 Tartışalım A :m- ' •• • 5.. ► Öğrencilerden. 8./ -ne / hem / -bdki yalnız ya. 28 Sıralayalım 30 Doğrularım yazalım > Bu çalışmada öğrencilerden verilen tümceleri okumalarını ve bu tümceleri anlamlı bir diyalog oluşturacak biçimde sıralamala­ rını isteyin.. Ahmet son zamanlarda derslerini çok ihmal ediyor. 2. H e m . Moda bir pazarlama yoludur. Bazı [T] Hmm. deneyeyim. Denemek ister misiniz? [5] Ayna şurada.. Çünkü hepimiz ma­ hallemizdeki okula-§ittfk / giderdik. Kasamız şu tarafta. iyi günler.. lütfen. Bugün neyin var? ____ konuşuyorsun ne d e___gü­ lüyorsun.. evler şimdiki gi­ 29 Yerleştirelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce hem . moda İle İlgili farklı görüşleri aktaran tümceleri okumalarını ve bu görüşlerden hangisine/hangilerine katıldıkları­ nı/katılmadıklarını gerekçeleriyle anlatmalarını isteyin. meyve ağaçlarıyla dolu bahçemiz bize -yetti. güzel. 9. Hasta mısın? 7. 0 > Bu çalışmada öğrencilerden.. Modayı izlemek bir özentidir. alıyorum. düşünce 10. Şu anda zaten indirimdeyiz.. Seni anlayamıyorum./ J -ne/ hem / teetkt mutsuz. ya (da) • ne .

Çocukluğunuz nerede geçti? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Sizce şim diki çocuklar mı daha şanslı yoksa siz mi daha şanlıydınız? gibi sorular yöneltin.. Gençlik Aşkları O zamanlarda aşklarımızı kolay kolay dile getiremezdik. Sevgilimizi biraz tanıdıktan sonra pastanede buluşur.. Bize sürekli "Bizim za­ manımızda elektrik yoktu. Hemen yüzümüz kızarır. Bazı gençler "Aşkın beni yakıyor. bahçelerde oynardık.170'i açmalarını isteyin. O zamanlarda karatahta ve tebeşir okul­ ların simgesi ve en büyük eğlence aracıydı. bazen de küçük bir yaprağı oyun­ cak yapardık.. B rolündeki öğrencilerin s. Zarfın içine de kuru çiçekler. Metni okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra her öğrenciden metindekilere benzer bir örnek vermesini isteyin.. * Okul Yaşamı O yıllarda okulda siyah önlük giyerdik. Kızlar saçlarına kocaman beyaz kurdeleler takardı... Bazen bir ağaç dalını. Biz gerçekten şanslı mıydık? Okuyun ve kararı siz verin." derlerdi. Mum ışığında ders çalışırdık. sürdürelim ► Metni okutmadan önce öğrencilere." demek için mektup kağıdının ucunu yakardı. Sokaklarda. Bu nedenle birbirimize aşk mektupları yazardık. 70li Yıllardan Küçük Detaylar Biz çocukken yaşlılardan "Şimdiki çocuklar çok şanslı. Bahçeler baharları bin bir çeşit yabani otla. * V .. bir tutam saç ya da fotoğraf koyardık..31 Okuyalım. çiçekle dolardı..teneffüslerde tebeşir savaşı yapar ya da tahtaya "Ali Ayşe'yi seviyor. dilimiz dolanırdı.l 69'u.____ _____ __ __ _ ___ _— .. Hepimiz.. bazen birkaç taşı. . öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s." sözünü çok sık duyardık. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun.." gibi oku­ lun magazin haberlerini yazardık.. Eskiden-______________________________________ G e n ç k e n ____________ ____ _________ ________________ __— Çocukken____________________________________ Okuldayken . Çocuk oyunları 70'ler çocuklar için özgürlük yıllarıydı. sohbet ederdik Bir örnek de ben vereyim.

) Uzun tatillerde neler yaparsınız? Uzun tatillerde neler yaparsınız7 Evde hayvan besliyor musunuz? Evde hayvan besliyor musunuz? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Farklı . karşılaştıralım Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Konuşma Konularınız Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Farklı Ailenizde kimler var? Ailenizde kimler var? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Evde hangi konularda.> Karşılıklı konuşma etkinliği için oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden tabloda verilen soruları birbirlerine sormalarını. kararlan Evde hangi konularda. ünif '\ Yanıtlayalım. 9 ünite 9. yeni yıl vb. öğrencileri tabloda verilenler dışın­ da da soru sormaları için yönlendirin. kararlan kim veriyor? kim veriyor? Evinizde genel kurallar var mı? Evinizde genel kurallar var mı? Aile içi sohbet konuları nelerdir? Aile içi sohbet konulan nelerdir? Evinizde hangi konularda Evinizde hangi konularda tartışmalar olur? tartışmalar olur? Evinizde görev paylaşımı var mı? Evinizde görev paylaşımı var mı? Nasıl? Nasıl? Evde ne gibi kutlamalar Evde ne gibi kutlamalar yaparsınız? (bayram. ailelerinin yaşam biçimlerindeki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırıp değerlendirmelerini isteyin. yeni yıl vb.) yaparsınız? (bayram. karşılaştıralım f Bizimkiler Bizimkiler Konuşma Konularınız ' Yanıtlayalım. yanıtları not al­ malarını.

adlaşmış tümcelerde eylem köklerine zaman ve kip ekleri yerine gelen ekler olduğunu. -mEk ye -/^ eklerinin.) > öğrencilerden metni okumalarını ve verilen sözcükleri metinde­ ki boşluklara yerleştirmelerini isteyin. basın. -mEkve -İş adlaştırma eklerini doğru kullanabil­ me • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat Yanıtlar f ulaşmak • öğrenmek • paylaşmak • görmek • izlemek jv tanık olmak • gelişmesi • tanımak Kitle iletişim araçları hızla gelişiyor. yarışma. > Metni okutmadan öğrencilerle giriş fotoğrafı hakkında da ko­ nuşun. reklam.1 Yerleştirelim Sözcük Alanı Televizyon Dünyası • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. onların kültürlerini. haber programı. kadın prog­ ramı. -mEk. Açıklamalarınızda. sağlık köşesi. Medyanın gelişmesi________ dünyayı her gün biraz daha küçültüyor. Televizyon izliyor musunuz? Günde kaç saat televizyon İzliyorsunuz? Ne tür televizyon programları izliyorsunuz? Gazete okuyor musunuz? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Ülkenizdeki en popüler TV kanalı hangisidir? Bu kanal ağır­ lıklı olarak ne tür yayınlar yapar? Ülkenizdeki en popüler TV program ları hangileridir? Sizce bu program lar neden ilg i görüyor? gibi sorular yönelterek "medya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. -mE ve -İş ekle­ ri kullanıldığı zaman. Bu kolaylığı medya.> Senin bu yolda arabayı hızlı kullan-ma-n ltehkileli. Beceriler • -mE. şifreli kanal gibi medya ile söz­ cükler yazın. alışkanlıklarını. Artık olimpiyat oyunla­ dünya rekorlarına tanık olmak vaşlara canlı yayında ulaşmak hatta sa­ için televizyonunuzu aç­ manız yeterli. sabah kuşağı. belgesel. Boşluklara gelmesi gereken sözcükleri Dilbilgisi okuma sırasında söyleyerek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol • ADLAŞTIRMA -mE. -lyliş etmelerini sağlayın. -mEk ve -İş adlaştırma eki geçen tümceleri tahtaya yazıp bu eklerin altını çizin. belgesel. üzerilerine özne ile uyumlu klşi-sayı eki gel­ diğini. Günümüzde habere ve bilgiye ulaşmak kanal tur k bilgiyi başkalarıyla paylaşmak eski- ye göre çok daha kolay.) > Senin arabayı kullanışın (daha farklı. -mEk e ki ile adlaşan eylemler için özne kullanılmadığını ISen Ibu yoldaI araba kullan. içinde -mE. özellikle de tele­ vizyon sağlıyor. eğlence programı. Daha sonra metni bir öğren­ ciye sesli olarak okutun. Adlaştırma ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. tanımak rını izlemek mümkün. • -mE. Onlara fotoğraftaki karelerin hangi programlardan alın­ mış olabileceğini. kitle ile ­ tişim araçları. Bu etkinlikte herhangi bir dilbilgisi açıklaması yapmayın. yaşam biçimle­ rini yakından J S > Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­ rencilere. özel kanal. Konuşma etkinliği sırasında tahtaya haber. . hazırlık aşamasında verdiğiniz söz­ cüklerden ve okudukları metinden de yararlanarak tabloyu kendi­ lerine göre doldurmalarını ve tabloda verilen durumlarla ilgili gö­ rüşlerini açıklamalarını isteyin. izledikleri bir Türk televizyon kanalı olup olma­ dığını ve neden bu kanalı veya kanalları tercih ettiklerini sorun. Konuşma etkinliği sırasında.1 > Bu yolda araba kullan-mak (çok keyifli. haber vb. spor programı.) gibi). 2 Konuşalım ^ > Bu etkinlikte öğrencilerden. Ülkeler ve kültürler arasındaki sı­ nırları ortadan kaldırıyor. Dünyadaki tüm gelişmeleri birkaç sa­ at içinde öğrenmek <dj l televizyon sayesinde uzak ülkelerde­ ki insanları.

düzenli olarak izliyorum. Söylenen tüm başlıkları tahtaya ya­ zın. çıkış. tümceleri adlaştırma görevi dışın­ llSeninl arabayı hızlı kullan-ma-n / kullan-ma'k (kullanma İşi) da doğrudan sözcük türetme görevinde de kullanıldığını Senin arabayı kullanışın (kullanma farzı) gibi). 3 Tamamlayalım. öğrencilerden her bir haberi dinlerken boşlukları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. -mEk ve -iş eklerinin.. kay­ mak. don­ durma.. gibi). otomobil / elektronik firması / otomatik / park > Bu etkinlikte öğrencilere ses kayıtlarını ayrı ayrı dinletin. hareketi veya (Kendini bilmek (herkes için) erdemdir. Daha sonra uygun olmayan başlıkların neden uygun olmadığını tartışın ve her bir haber için öğrencilerle birlikte bir başlık belirleyin.çalışmaları bugün de devam ediyor. Daha sonra yanıtları beraber kontrol edin. kafe gibi kapalı yerlerde de sigara için ayrı bir bölüm olması gerekiyor. olarak algılandığını Evet Hayır Neden / Nasıl? . Andra Pradeş eyaletindeki kazaya. Dalgalı denizde yüzmek (herkes için) tehlikelidir.Televizyonu yalnızca bilgi ve haber alma amacıyla izliyorum. gibi) • Tümcede özne belirtilmek istenmediğinde -mEk ekinin kullanıldı­ ğını ve bu durumda öznenin herkesi kapsayacak biçimde soyut vurgulayın. bakış. Ve tren nehre yuvarlandı. yazma... kül­ tür ve alışveriş merkezlerinde. yemek. > Tüm ses kayıtlarını dinlettikten sonra öğrencilere metinler için uygun başlıklar bulmalarını söyleyin. daha çok. Mühendisler yeni sistemi Almanya'da test etmeye başladı. Sistem sokaktaki boş yerleri buluyor ve otomobili kendisi park edebiliyor. metin için. Bu sistem sürücülere büyük kolaylıklar geti­ recek. Bir elektronik firması.. başlık bulalım < $ Gazete Haberleri > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere her bir haberle ilgili anahtar sözcükler verin ve bu sözcüklerden yola çıkarak öğrencilerin ha­ berlerin içeriğini tahmin etmelerini isteyin. tren / nehir / Hindistan 3. küçük bir köprünün yıkılm a sı Haber 2 neden oldu. eylemin yapılış biçimini ve tarzını öne çıkardığını • -mE. Örneğin: /. • Kadın programlarını hiç kaçırmıyor. yürüyüş. Nehirde arama v e . • Televizyonda bir yarışma programına katılabilirim. sigara / yasak / kapalı yer / ceza 2.kurta rm a . alışveriş. metin İçin. oluşu adlaştırırken -iş ekinin. çakmak. Metin Başlık Haber 2 Hindistan'ın güneyinde dün sabah b ir tren kazası oldu. 100 metrekareden daha büyük bar. ekmek. temi geliştirdi.. • Spor programlarını izlemekten büyük keyif alıyorum. {giriş.. Firmanın mühendisleri "Park yeri bulm ak sürücülerin en büyük problemi. Haber 3 Kazadan birçok kişi yaralı olarak kurtuldu." diyor. işi. ka­ Haber 1 zada 109 kişi öldü. tren gibi toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasak. metin için. eylemin anlattığı durumu..• -mE ve -mEk ekleri. satış. Bu yasayla iş yerlerinde. okuma. Yanıtlar Haber 1 Haber 3 Avrupa'daki en sert sigara ‘P ne yasağı ispanyada. sollama. otobüs.. • Sürekli televizyon izlemek insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor. lokanta. danışma. • Bence televizyon yalnızca bir eğlenme aracıdır. metro. 111 . otom obiller için otomatik bir park etme sis­ Yasaya göre kapalı yerlerde sigara içm enin cezası 30 ile 600 bin Euro arasında değişiyor.

bütün teknik hazırlıklarımız ta­ mam. /_/ Tam Haberlik Bunlar! >. Bu dergi ilk sayısını dört yıl önce Bursa'da yayınladı ve beşinci yılında dünyanın en büyük dergisi olabilmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. tüm sayfaları 0) _o ö X açıkken 148 metrekarelik bir alanı kaplayacak.4 Tamamlayalım > Adlaştırma yapısıyla İlgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Ama Extramagazine dergisi. bak Bence daha çok çalışması gerek. 9. Yanıtlar 1. Extramagazine dergisi. 152 ." dedi. "dünyanın en büyük dergisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Bu çalışmayı yapmanız durumunda öğrencilere haber metinlerini okutmayıp bunun ye­ rine haberleri kısaca siz özetleyin. Yabancıların bu filmi anla malan_____ çok zor. Ardından metinleri fek tek okutup yeni sözcükleri açıklayın. Yarın sana gel mem_______ mümkün değil. Çok yorgunum hemen uyu inak 7. -mEk. 3. gerekiyor._______ kimin kurtar ma________ çalışmaları devam ediyor. Elektronik firmaları yeni bir sisfem geliştirdi. öğrencilerin üniversiteye girmek için sigara ic memeleri 6. sınıfa getireceğiniz bir gazetedeki haber başlıklarını okuyup okuduğunuz her başlığın ardından öğrencilere o haberin neyle ilgili olabileceğini sorarak başlayabilirsiniz. *Yarın okula gitmek düşünmüyorum. Salonun duvarlarını kırmızıya boya mak. Onun bakışları çok etkileyici. Derginin genel koordinatörü "Dergimizi Tür­ kiye'nin en büyük matbaalarından biri basacak. git -ma -m / -ım / -im / -um / -üm kullan -me -n /-ın / -in / -un / -ün getir -ış / -yış -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü hatırla -iş / -yiş -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz dinle -uş / -yuş -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -üş / -yüş -ları / -leri « 5 Okuyalım. -mE. eşleyelim Yanında olmamız ona şans getirdi. Etrafınızdaki insanlara yardım et meniz______çok güzel bir davranış. Görevliden başkasının gir mesi_______ yasaktır. Bu sistemle. Kore'de. yüz Bugün TV izlemek istemiyorum. Hindistan'daki tren kazasının ardından yaralıları 11. 8. En büyük zevkim yağmurda yürü mek_______ 10. 2. Doğum günümü hatırla man / manız beni çok mutlu etti. Dünyanın en büyük dergisi rekoru şu anda 70 x 100 cm ölçüleriyle Dubai'nin elinde. -lyliş ADLAŞTIRMA Eylem istiyorum. Tüm metinlerle ilgili açıklamalarınız bittik­ ten sonra öğrencilerden metinler için uygun başlıkları belirlemelerini isteyin. arabaların kendi kendine park et mesi______ mümkün. Burada yüzmek çok tehlikeli Bu ilaçları kullanmanız çok önemli. Günümüzdeki en büyük çevre sorunu buzulların eri mesi________1 5. fikriydi? 4.Bu çalışmaya. - İyelik Eki Ek Örnekler mm izle -ma -mak Burada müzik dinlemem sizi rahatsız ediyor mu? çalış -me -mek Doğum günümü hatırlamaman çok kötü. 12.

Edirneli kravat satıcısı Sebahattin Kara. Dr. Orhan Kural.Bir İngiliz kadın. Saat 2 senin için uygun mu? Sevgiler Gwen" Japon bilim adamlarının araştırmasına göre. rekor de­ nemesi sırasında doğru şekilde bağlanmayan kravatları eledi. Guinness Tür­ kiye Temsilcisi Prof. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla bir rekor denemesi yaptı ve 1 saatte 1354 kravat bağladı. The Sun gazetesinin haberine göre mektupta. Jüri üyeleri.” dedi. "Rekorlar Kitabı'nda henüz böyle bir kate­ gori yok ve bugüne kadar bu konuda bir rekor denemesi olmadı. Bilim adamlarına göre deliğin küçülmesinde gelişmiş ülkelerin son 10 yıl içinde bu konuyla yakından ilgilenmeleri etkili oldu. Gwen isimli kadın. Antartika üzerindeki ozon ta­ bakası deliği yakın bir gelecekte küçülmeye başlayacak ve 2050‘de tama­ men yok olacak. erkek arka­ daşı George Green'i öğle yemeğine davet ediyordu. çevreye zararlı ürünleri kullanmaması gerekiyor. Ancak bunun için insanların çevre konusunda daha dik­ katli davranması. önümüzdeki hafta Monty'de buluşalım. [Tj Bağlamak mı Zor Çözmek mi? [3] Kendi [2] 56 Yılcık Gecikme Q] Oku Oku Bitmez Kendini Onaracak 53 . Guinness yetkililerinden böyle bir kategori açmalarını ve rekor denemesini kabul etme­ lerini isteyeceğiz. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart 1950 tarihinde pos­ taya bir mektup verdi ancak bu mektup tam 56 yıl sonra adrese ulaştı. Kara'nın bir kravatı bağlaması ortalama iki buçuk saniye sürdü. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "George.

kayıt AvustralyalI ünlü oyuncu Nicole Kidman. Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin diğer 1. 4. eğitim • sağlık • spor • sanat • ekonomi • güzellik teknoloji • magazin • alışveriş Konusu Ses Kaydı 1. Aylin özer İstanbul Üniversitesi'nde konserler veriyor. Başarılı olmak için bundan sonra daha çok çalışacağım. "Jürinin beni birinci seçmesi çok güzel. haftasında Ceramica zor da olsa maçı 74-72 kazandı. çok mutluyum. paparazzilerle tartış­ tıktan sonra yeni yıl tatilini tamamlamadan ülkesinden ayrıldı. eğitim sağhk teknoloji spor magazin sanat 1. Bu takımda Türk oyuncu Serkan Erdoğan'ın da oynaması. Haber 6. daha hızlı anlamaları ge­ rekiyor. Los Angeles'ta bir fu­ arda ilk kez tanıtılan 2GB'lık cihaz. Haber 3. Türk seyircileri televizyon karşısına çekti. Basketbolcumuz. Ses kaydını son olarak öğrencilerin "doğ­ ru" "yanlış" sorularını yanıtlamaları için dinletin. Böyle bir soruyu normal hızda okumak 15-20 sani­ ye sürüyor. Bu sınavlarda bir soruda ortalama 40-45 sözcük bu­ lunuyor. kas ağrılarını azaltmak için birçok ilaçtan daha etkili.öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve birinci tabloyu ha­ berlerin konularına göre tamamlamalarını isteyin. üniversiteye giriş sınavları için çok önemli. Haber adaylardan daha hızlı okumaları. 4 GB'lık model de birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Hızlı okuma. antrenman sonrası ağrı­ ları % 48 azaltıyor. 5. Haber 4. . otomobillerinin içinde fotoğrafını çekmek istedi. Ceramica takımının maçını Türkiye'den birçok insan izledi. Nicole Kidman. özer. Haber 4. Haber 2. Spordan sonra kahve içmek kas ağrılarını azaltıyor. Gazetecinin izinsiz fotoğraf çekmesi ünlü oyuncuyu çok kızdırdı. Georgia Üniversitesi profesörlerine göre. Ancak hızlı okuyan bir kişinin aynı soruyu 7 sani­ yede okuması mümkün. içinde yaklaşık 500 şarkı saklayabiliyor. maç boyunca çok iyi bir performans ortaya koydu. kayıt Lions Klübü'nün geleneksel "Uluslararası Lions Klüpleri Avru­ pa Müzik Yarışmasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Aylin özer birinci oldu. Haber 6. Haber 5. kayıt gazeteci Bilim adamlarına göre. Yarış­ mada 3 bin 500 Euro kazandım Bu para ile profesyonel bir flüt almak istiyorum" dedi. işaretleyelim Şimdi Haberler >. kayıt Birçok öğrenci üniversite ve lise giriş sınavlarında saniye­ lerle yarışıyor. 6. Haber 2. Bu küçük cihazı cüzdanda bile taşımak mümkün. Yeni MP3 çalar birkaç ay önce piyasaya çıktı. sporcuların Yanıtlar antrenmandan önce kahve içmesi. ikinci tabloyla ilgili çalışmayı yapmak için öğrencilere ses kaydını yeniden din­ letin ve onlardan tablodaki sözcüklerin hangi haberde geçtiğini belirlemelerini isteyin. Haber cihaz / başarılı / kazanmak / / oyuncu 2. Habere göre. kayıt Bir firma kredi kartına benzer bir mp3 çalar üretti. 3. Kidman ve eşinin. Kidman bu olaydan sonra özel jetiyle Avustralya'dan ayrıldı. spor yapmadan önce 2 fincan ilaç / / / / / kahve içmek. Haber 3. Avustralya'ya yeni yıl tatili için gitti.6 Yerleştirelim. kayıt ispanya Basketbol Ligî'nin 15. Doğru Yanlış □ 0 □ m □ m 0 □ m □ □ □ 1. Haber 5. bir paparazzi. Bu da 100 soruluk bir sınavda 3040 dakika zaman kazanmak demek.

Konuşmamız gerek.. yağmur yağıyor... Uyumam lazım. Yorgunum. Okulda Aynur adında bir kızdan hoşlanı­ yor ama bunu ona söyleyemiyor.. çünkü 2. 4. çünkü Problem 3: Arda 19 yaşında yakışıklı bir genç. Çözüm:___________ ___ _ _______________________ Problem:______________________________________ Çözüm: Eksik eşyalarını belirlemen.. Hemen gitmem lazım. Bu sözcüklerin -mfve -mEk adlaştırma ek­ leriyle kullanımını örnekleyin ve öğrencilerden çünkü bağlacını dik­ kate alarak tümceleri tamamlamalarını isteyin. hiçbir şeye dokun­ maman ve polisi araman gerek.. yorgunum. hastayım. . Üniver­ site öğrencisi. öğrencilerden verilen durumlara (üşüyo­ rum.7 Tümceleri tamamlayalım > öğrencilere tümceleri tamamlatmadan önce gerek ve lazım söz­ cükleri üzerinde durun.... Etkinliğin son bö­ lümünde yer alan çözüm paragrafını siz okuyun ve sınıftan bu tümcede aktarılanların hangi sorun karşısında önerilmiş ola­ bileceğini bulmalarını isteyin. Acıktım... 5. Çıkmanız gerek... Gitmek istiyor ama bir problemi var. hava çok sıcakı uygun... öğrencileri her birinin farklı bir çözüm üretmesi konusunda yönlendirin... Çözüm:. Hava çok sıcak. Hastayım. Da­ ha sonra 'problemleri okumalarını ve anlatılan durumun çö­ zümü için ne önerdiklerini sorun.. sorunu bulalım Ne Yapmam Lazım? > Bu etkinlikte... Sigara içmemeniz gerek... 6. Yarın erken kalkmam gerek... 155 . Yağmur yağıyor.. acıktım. _________________________ __ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 4. .. 5. çünkü Problem 1: Hakan'ın bir arkadaşı onu ülkesine davet etti.. çünkü 3. önce.. Uçaktan çok korkuyor. . Daha önce bir kez söylemiş ama durum de­ ğişmemiş. Üst kattaki komşusu televizyonun sesini çok açıyor ve bu durum onu rahat­ sız ediyor. çünkü 8 Çözüm önerelim....... 3. çünkü Problem 2: Tuncay otobüs şoförü... Çözüm:________ ______________________ 6. . çözüm öneren tümceler üretmelerini isteyin.... . 1 Üşüyorum K a lın elbiseler giym en lazım 2. 1..

Tartışma sırasında yeri geldikçe tahtaya. O sırada otomobillerindeki birçok insan bu olayla hiç ilgilenmemektedir. Murphy'de görevini eksiksiz yapmıştır. önce insan olmak mı. M urphy’nin b ir intihar olayına rastlaması 2) Otomobillerindeki insanların bu olayla ilgilenmemesi 3) Gazetecinin adamla konuşmaya caltsması____________ 4 ) Haberin gazetede yer alması____________________________ toğraf çeker. Eşi. Murphy bu durumun da fotoğrafını çeker. Bu konuşma bir işe yaramaz ve adam köp­ • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri {yarışma. Metne göre. Ama ar­ Sözcük Alanı tık çok geçtir. -mEk adlaştırma ekleri ile durum eklerinin birlikte gö­ ründüğü yapıları doğru kullanabilme ta gazeteciler bu soruya farklı yanıtlar veriyor. Bir öğrenciye metni ikinci kez oku­ tun ve okuma sırasında diğer öğrencilerden. Yani onlara göre insan olmak gaze­ teci olmaktan önce geliyor. insan mı?" sorusunu şöyle de sorabi­ Beceriler liriz. gazeteci olmak mı gelir? Us­ • -mE. yardım etmek mi daha önemli olur? Sizce her şey televizyon ya da gazete haberi olabilir mi? Gazeteciliğin zorlukları nelerdir? gibi sorular yazarak konuşmaları yönlendirin. O anda adam köprünün kenarına ulaşmıştır. diğerlerini bulalım göre. metinde geçen -mE. sLV > Bu alt üniteye öğrencilerle okuma metninin başlığını tartışarak baş­ layın. atlamak__ konuşmaya ölmesi_____________ gazeteci olmak gazeteci olmak konuşma _______ yakalamaya insan olmak HABER AA! İNSAN M I? insan olmak 'insan mı. Ama • ADLAŞT1RMA tüm bunların karşılığı bir insanın ölmesi olmuştur. Gazeteci hemen fotoğraf makinesine sarılır ve bir fo­ Konular D W. O sırada Murphy üçüncü fotoğrafını da çeker.Sonraki aşamada öğrencilerden buldukları adlaşmış eylemlerden Adlaştırma örnekleri ve metinde mavi yazılarak verilen örnekten yararlanarak metnin alt konularını adlaştırma ekleriyle yazmalarını isteyin. Murphy işine giderken bir inti­ har olayına rastlar 40 yaşlarında bir erkek köprüden atlamak için korkuluklara doğru koşmaktadır. Gazeteci yavaş ya­ (Bu tümceler kitaptaki boşluk sayısına göre örnek olarak verilmiştir. bunu haber mi yapar? Birçok gazeteci mes­ leğinde bu sorunla sıkça karşılaşıyor.) rüden atlar. >. adamı yakalamaya ça­ lışmaktadır. Onunla konuşmaya başlar. Bu çalışmanın ardından okuma metnini önce siz okuyun. Bazılarına • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme haber bulabilir. haber mi önce gelir?" Bugünlerde medya ile ilgili en çok bu soruyu tartışıyoruz. Metin­ de geçen yeni sözcükleri açıklayın. İşte bir örnek: Oregon Jour­ nal gazetesi muhabiri William T. intihar girişim i g ib i bir olayla karşı karşıyasınız. (+İYELİK1+DURUM -mE / -mEk / -lylİş l+iyelik) + durum "önce haber mi. haber vb. Düşünün kİ b ir gazetecesiniz ve trafik kazası. belgesel. Bu durumdaki tavrınız ne olur? Sizin için o anda haber yapmak mı. sonra da öğrencilere okutun.vaş adama yaklaşır. T. Ama bazıları için ise önce gö­ Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 9 Okuyalım.) . Ama birine yardım etmek için ikinci bir şansınız olmayabilir. yukarıda verilenler dışında alt konu tümceleri de üretilebilir. Gazeteci bunun yerine başka bir rev. bir haber kaçabilir. -mEk ekleriyle adlaşmış eylemleri kitaplarındaki boşluklara yazmala­ rını isteyin. Şimdi şöyle düşünelim: Haber gazetede bütün ayrıntıları Dilbilgisi ile yer almıştır. iyi bir gazeteci zor durumdaki bir insa­ na yardım mı eder.

Yanıtlar Doğru • 1. • -mE. izleyici. Burada yüzmen çok tehlikeli. / Ben [şarkı söylemek]-ten hoşlanmıyorum. bu sorunla. gibi). animasyon. -mEk ve -iş ekleri ile kurulan tümceciklere. izlenme oranı. Aynı ğü yapılar ile ilgili açıklamalarınızı yapın. bu durumun Ida fotoğrafını çekeri. aynı olacağı durumlarda -mEk li yapının Ben benim şarkı söylememden hoşlanmıyorum.1 gibi sorular yöneltip bu çerçevede bir tartışma ortamı oluşturun. gibi) yazmalarına yardımcı olun. Metinde kırmızı yazılmış "bu olay" sözü. □ Kadının eşini yakalamaya çalışmasını • [7] Adamın intihar etmek istemesini -mEk ekinin son sesinin ünlü ile başlayan ek aldığında /y/ye dö­ nüştüğünü □ Gazetecinin fotoğraf makinasına sarılmasını iBurada yüz-mey-i istemiyorum. Usta gazetecilerin "insan mı haber mi önce gelir?" sorusuna yanıtları farklı. adlaşan eylemin öznesinin iyelik eki ile gösterildiği­ ni ve adlaştırma eki olarak -mE kullanıldığını [Bugün (şenini çalış­ manı istemiyorum. Bu çalışmanın ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinleme metnine göre tamamlamalarını is­ Ibunu > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yar­ dım etmesi ya da bu olayı haber yapması teyin. gibi) vurgulayın. dram. gibi). bilgisayar animas­ yonları. serüven. öğrencilerin gönderim kaynaklarını olabildiğin­ ce adlaştırma ekleri kullanarak nuşma etkinliği sırasında tahtaya romantik. Ko­ 10 İşaretleyelim ► öğrencilerden metinde kırmızı yazılan "bu olay"ın metin­ deki gönderimini bulmasını isteyin. • Tümcenin yüklemi ile adlaşan eylemin öznesinin farklı olduğu durumlarda. • -mEk ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesinin. / 3. Ben sizin yüzüşünüzü Mark Spitz'e benzetiyorum gibi). (Yüzen de ben yüzmeyi öğre­ nen del gibi). yapımcı gibi anahtar sözcükler yazıp öğrencilerin konuşmalarında bu sözcükleri de kul­ lanmalarını sağlayın. Yanıtlar Ben senin burada yüz-me-n-de bir sakınca görmüyorum. T. Bunu anlamana sevindim. IYüzen de ben yüzmeye başlayan dal Ali bana l yüzmeyl-i öğretti. macera. [Ben llseninl şarkı söylemenl-den hoşlanıyorum. ikinci dinlemede boşluklara gelmesi gereken sözcükleri tahta­ bu sorunla > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yardım etmeye. Sizce dizi filmler çocukları nasıl etkiliyor? 157 . eğer tümcecik tümcedeki fek tümleç ise aynı olduğunu. Beni dinlemende yarar var. anlatmaktadır. □ Otomobillerindeki insanların olayla ilgilenmemesini Burada yüz-mek tehlikeli. Burada yüz-mek-te bir sakınca görmüyorum. Açıklamalarınızda. izleyici kitlesi. Ben senin burada yüz-me-n-den rahatsız oluyorum. Ben senin burada yüz-me-n-i istemiyorum. tarihi. Bu çalışmayı sırasıyla me­ tinde geçen bu soruyu. -mE ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesi ço­ ğunlukla ayrı olduğunu. komedi. bunu (haber m i yapar). bilimkurgu. tamamlayalım D'izi Kirliliği >• Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere Televizyon dizilerini izliyor musunuz? Hangi dizileri izliyorsunuz? Sizce dizi filmler neden bütün dünyada çok popüler? Sizce televizyon dizilerini kimler daha çok izliyor? Televizyon kanallarında bu kadar çok dizi olması konu­ sunda siz ne düşünüyorsunuz? [Ben lyüzmey]-e başladım. Gazeteciler bazı olaylar karşısında zor durumlara düşebilir. Ben senin burada yüz-me-n-e izin vermem. o sırada sözcük grupları için de yineleyin. Yalan söylemen­ den nefret ediyorum. Burada yüz-mek-ten rahatsız oluyorum. Burada yüz-mey-e izin vermem. ya da bunu haber yap­ maya karar vermeye çalışması sözcükler üzerinden adlaştırma ve durum eklerinin birlikte göründü­ bu durumun > otomobillerindeki insanların olayla İlgi­ lenmemesi ya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. tümcede birden fazla tümleç varsa aynı da ayrı da olabileceğini 11 Dinleyelim. Daha sonra etkinliğin diğer çalışması olan "doğru" “yanlış" sorularını öğrencilerle birlikte yanıtlayın. Murphy köprünün korkuluklarındaki adamı yakalamaya çalışmış. Yanlış [7] □ □ [7] [7] □ kullanıldığını 2. polisiye. tümcedeki göre­ vine uygun ad durum ekleri getirildiğini [Senin burada yüz-me-n tehklleli. IYüzen ben. öğreten Alil Ben [yüzmey]-i Ali'den öğrendim.

di­ ğeri başlıyor.«ig?. Yalan söyle mektm nefret ederim. her gün. dizilerdeki kahramanlara benzemek istiyor. yürüyüşü çok farklı. 4. Her gün spor yapmaya gidiyorum. Program yapım­ Sınıftakiler: Haber Müzik Spor Belgesel Dizi Film cıları ise bu tür diziler yapmakta ısrar ediyor.Ses Kaydı 12 Anket uygulayalım Ne Tür Programlar İzliyorsunuz? DİZİ KİRLİLİĞİ Televizyonda dizi izlemekten hoşlanıyoruz. kan ve gözyaşıyla dolu. 4. -mE / -mEk / -lyliş (+iyelik) ADLAŞTIRMA (+İYELİKİ+DURUM Bp'. Hasta görünüyorsun. Çünkü çoğu. 5. Birbirleriyle ilgilenm eye zaman ayırmıyorlar. Bu işi bitirm eleri çok uzun sürer. Onun. Alışveriş yapmayı çok seviyor.is»?t««i .televizyonda güzel bir film."r! v rî XHS9K-'-vl -mak -mek _ -ma -me (n) -a/-e -ya/-ye -n /-ın / -in / -un / -ün -da/-de -ta/-te -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü -dan/-den -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz -tan/-ten -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -I/-İ -yı/-yi -ları / -leri -la/-le -yla/-yle -ış -iş -yış -yiş -uş -ÜŞ -yuş -yüş -ta/-te -tan/-ten -m / -ım / -im / -um / -üm +durum . çekinmeyin. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı bu diziler yüzünden tehlike altında. Sonuçları değerlendireceğiniz bir tartışma or­ tamı yaratın. Türkiye'de yaşa maya_____ alıştım. o gibi sorular sorun ve öğrencilerden notlarını kullanarak bu soruları yanıtlamalarını isteyin. r ! -ma izle -me ara yüz zayıfla bitir söyle gül yürü ^ ^ ^ . cinayet­ lerle. Etkinliğin ardından anket çalışmasını geliştirebilir. Dans etmekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü klasik müzik 5. Çünkü . Konuyu tekrar düşünmekte fayda var. Bu nedenle______ 3. Gençler pop müzik dinle meyi dinip. ara sıra. Gençler ve çocuklar artık gerçek hayatı bir dizi gibi yaşamaya başladı­ lar. Doktora git mende _ yarar var. hiçbir zaman gibi seçenekler oluşturarak öğrencilerin bu programları hangi sıklıkla izlediklerini sorgulayan bir form oluş­ turabilirsiniz. Geceleri yalnız kal maktan korkuyorum. Onlara göre bunu halk istiyor. Diziler ahlak dışı olaylarla. 2. ihanetlerle. Arkadaşım onu aramamama çok kızıyor. 7. Onun gülüşü herkesin dikkatini çekiyor. Çocuklar piknik yap mayı__ _ çok sever. çünkü. *Yarın arkadaşım la yüzmeke gideceğiz. Stadyumda maç izlemekten çok hoşlanıyorum. Biri bitiyor.meye 8. Ayşe sürekli zayıflayamamaktan şikayet ediyor. Yanıtlar 1. Hata yap maktan 158 tercih ediyor. 6. 3. Yarın arkadaşımla yüzmeye gideceğiz. Bu nedenle . Ancak bu di­ zilerin çoğu hayatımızı olumsuz etkiliyor. Şimdi uyumak istemiyorum. Süt içmek kahve iç mekten daha yararlıdır. Onun bana yalan söylemesinden bıktım. öğrenciler tabloyu tamamladıktan sonra sınıfa Sınıftaki bayan öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Sınıftaki erkek öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Hangi programları herkes izliyor? Hangi programları hiç kimse izlemiyor? daki diziler nefes alm alarına bile izin vermiyor. var_____________________________ 2. Televizyonlardaki dizi kirliliği en çok çocukları ve gençleri etkiliyor. 13 Tamamlayalım • Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Televizyon­ > Bu çalışmada tüm öğrencileri anket çalışması uygulamak üzere sınıfın ortasına çağırın ve her bir öğrenciden diğer öğrencilere tab­ loda adları verilen programlardan hangilerini izlediklerini sormala­ rını isteyin. 1.

Zamanla bu bağımlılık ebeveynlerin müdahale etmesini gerektiriyor. Yarışma programlarını her gelir grubundan insan izliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt ve üst gelir gruplarının tele­ vizyon programlan ve gazete tercihlerini araştırdı. Doğru Yanlış Doğru Yanlış t... Bu nedenle çocukların uzun saatler boyunca televizyon seyretmemeleri ge­ rekiyor.3'ü. Alt gelir grubunun ilk tercihi ise yerli dizi ve filmler. Gerekiyorsa adlaştırma yapıları ile ilgili kuralları hatırlatıp metni çözümledikten sonra öğrencilerden sorulan yanıtlama­ larını isteyin.7'si "evet" cevabı veriyor.LJ 14 Okuyalım. bisküvi gibi sağlıksız yiyecekler de yiyor­ lar. □ □ 0 15 Okuyalım. Yanıtlar 1. işaretleyelim > Metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. Üst gelir grubu televizyon­ da daha çok haber programlarını izliyor. Çocuklar daha çok ekrandaki görüntülerle ilgileniyor. Çocukları televizyon karşısında yalnız bırakmamak gerekiyor. Yabancı diziler İstanbul'daki televizyon izleyicilerinden çok fazla ilgi görmüyor. görüntülerin hızla değişmesi. 2. Hele reklamlar. Yabancı dizilerle yarışma program­ lan her iki grup için de listenin sonunda yer alıyor. Bu nedenle çocuklar zararlı programlar da dahil her programı izler oluyorlar. Reklamların başlaması demek bebeklerin artık birkaç dakika donması demek Çocuklar ekran karşısındayken yalnızca hareketsiz kalmıyorlar. "Düzenli gazete okuyor musunuz?" sorusuna üst gelir grubu­ nun %95. Araştırmaya göre üst sosyoekonomik grubun %94. 3. Üst gelir grubu haber programlarına daha çok ilgi gösteriyor. Doğru Yanlış m □ □ m m □ S □ . işaretleyelim En Çok Ne İzliyoruz? > öğrencilere. Halbuki psikologlar ebeveynleri "Çocuklarınız tek başına televizyon izlemesinler. 4. onların hemen ilgisini çekiyor. Televizyon izlemek çocukların □ 0 13 □ sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. 3. Bebekler televizyon seyretmeye daha ilk aylarında başlıyor. Erkek çocuklar daha çok çizgi film izliyor.3'ü. 2. alt sosyoekonomik grubun da %86'8'i televizyon izliyor. alt gelir grubunun %71." diye sürekli uyarıyorlar. Yeni sözcükleri açıklayın ve Sizce ülkenizde hangi g elir grubundan insanlar televizyona daha çok bağımlı? Ülkenizde haber program ları ilg i görüyor mu? gibi sorular ekseninde bir tartışma ortamı yaratın. öğrencilerin metinde geçen adlaştırma ekleriyle ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadık­ larını kontrol edin. gazete okuma alışkanlığının gelir durumuna göre farklılaştığını ortaya koyuyor. Ama ne yazık ki çoğu anne baba çocuklarını televizyonun karşısında yalnız bırakıyor. Seslerin aniden yükselmesi ve alçalması. Çocuklukta televizyon bağımlılığı her yıl daha da artıyor. bu etkinlikteki okuma parçasının İstanbul'da yapılan bir anket çalışmasının sonuçları olduğunu hatırlatıp metni okutun. sürekli çikolata. Böylece hareketsiz kalmaları ve sağ­ lıksız beslenmeleri gelişimlerini engelli­ yor. [7] 4. Araştırma. Gelir düzeyi insanların televizyon izleme ve gazete okuma alışkanlığını etkiliyor.

Zamanla baskı tek­ nikleri gelişti. 160 .I jjjjr 16 Okuyalım. gazeteler milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı. Tabii o zamanlarda gazete kağıdı yoktu. işaretleyelim /. • Savaş yıllarında çalışmalar durdu. aklına görüntü ve sesi bir yerden bir yere aktarma düşüncesini koyar. birkaç şapka kutusu. Gazete • Bu alandaki modern çalışmalar XV. / • Kralın isteğiyle ortaya çıktı. bir bisiklet lambası ve mumdan oluşmaktadır. İlk Gazete ilk gazeteyi eski çağlarda Romalılar kullandılar. • Amacı insanları bilgilendirmekti. XV. / • ilk önce Romalılar kullandı. Çok geçmeden ilk modelin planlarını yapar. Ancak bu gazetenin 1 Ocak 2007'de yayın hayatı sona erdi. Bisiklet Lambasından Televizyona Televizyon hepimiz için olağanüstü bir buluştur. Gustafın emriyle çıkmış­ tı. / > Metinleri okutmadan önce öğrencilere hatırladıkları ilk gazete ve televizyonun bugünkülere göre ne tür farklılıklar taşıdığını ve ilk gazete ve televizyonlar hakkında neler bildiklerini sorun. biliyor musunuz? Bu mükemmel aletin mucidi 1888 iskoçya doğumlu John Baird'dir. Çünkü bu televizyon birkaç dikiş iğnesi. Bu onun televizyonu icat etme yolundaki en büyük şansı olur. Televizyon Metinlerde yok / • ilk önce Fransızlar kullandı. 1924'te de tarihin ilk televizyon patentini alır. / • Şimdiki modellere hiç benzemiyordu. / / / • Zaman içinde daha çok kişiye ulaştı. yüzyılda Gutenberg'in matbaayı icat etmesi modern gazeteciliğin başlangıcı oldu. / / • Elektrikle çalışıyordu. ilk gazetelerden yalnızca birkaç yüz adet basmak mümkündü. büyük bir bisküvi ku­ tusu. yuvarlak bir karton ve anten görevinde bir haçtan oluşmuştur. Dana sonra metinleri okutun ve öğrencilerden. Baird sonradan çalışmalarına daha gelişmiş laboratuvarlarda devam eder ve bazı çalışmaları için asistanlar kullanır. Peki ilk televizyonu kimler. Tabii bu mo­ del şimdiki televizyonlara hiç benzememektedir. icatlarını bu dönemde yapmaya başlar. / . ilk sayısı 1645'te Kral III. Toprak tabletler vardı. İngiltere'de bir üniversitenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun olur. verilen tümcelerin hangi metinde geçtiğini veya hangi tümcelerin metinlerde geçmediğini belirleyererek tabloyu tamamlamalarını isteyin. nerede ve nasıl yaptılar. John gerçekte çok zeki bir çocuktur ama öğretmenlerinin gözünde son derece başa­ rısız bir öğrencidir. bir şapka ku­ tusu. Bu televizyon da bir çay kutusu. Dünya Yayıncılık Birliği'ne göre İsveç gazetesi The Post Och Inrikes Tidningar dünya­ nın en eski gazetesi. • Çok pahalıydı. ilk çağdaş gazete 1605‘te Anvers'te Fransızca ve Flaman­ ca olarak çıktı. Gazetenin amacı dünyadaki gelişmeleri halka duyurmaktı. / • Geliştirmek için laboratuar gerekti. / • ilk denemeler başarısız oldu. Bir süre sonra Baird. Sağlık durumunun kötü olması nedeniyle Birinci Dünya Savaşı yıllarında orduya katılamaz. / • ingilizler buldu. yüzyılda başladı.

hadi vb. > öğretmen bize Ibizimi bir kompozisyon yazmamızı söylü­ yor. gibi).ey­ lemi yerine iste-. eşleyelim > Bu bölüme hazırlık çalışması olarak öğrencilere. Dilbilgisi • DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini emretti. • Emir kipi ile kurulan tümceleri dolaylı anlatıma çevirirken lüt­ fen.1= Ali gelmesini > Ayşe ona 11 gelmemesini söyledi. eğlence prog­ ramları. Televizyonunuzda doğru kanalı seçmeniz yeterli. > Erol bey oğluna *sakın geç kalmamasını söyledi. rica et-. Okuma etkinliğinin ardından dolaylı anlatım (emir ki­ pi) yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Belgesel programlar sayesinde farklı konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.. spor programla­ rı. (1)_____________________ ____________________________ Haber programlan. sözcüklerin kullanılmadığını (> Erol bey oğluna "Sakın geç kalma" dedi. >Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini istedi. zekasıyla değil. (5)________________________ Televizyonu eğitim için kullanın Televizyon yayınlarının çoğu yararsız. (2)_____________ rını isteyin. Bir araştırma şirketi Televizyon ve telefon sahibi 38 milyon 935 bin 633 kişiyle anket uyguladı. diziler. Reklamlara Dikkat! Televizyon reklamlarındaki yeni ürünler ve reklam programlarının bu ürünleri sunuş biçimi nedeniyle çocukları bilinçli tüketim konu­ sunda daha erken yaşlarda eğitmemiz gerekiyor. Tabii ki evet. Ama yine de vazge­ çemiyoruz televizyondan. müzik programları. Türkiye-isviçre maçı % (3) 30. kişiler ise anlaşılmayı ko­ laylaştırmak için tümcede emir verilen kişilerin her İkisinin de bulunması gerektiğini (> Ayşe ona Ali'nin gelmemesini söyledi. konularını belirlemek üzere oku­ malarını isteyin. (4)________________________ Ço­ cuk veya genç. gibi). 2005 yılında en yüksek izlenme oranlı programlar arasında Türkiye-isviçre Dün­ ya Kupası maçı ilk sırada yer aldı. Oikenizde kaç televizyon kanalı var? Hangileri sadece haber/müzik/spor/eğlence programı ya­ yınlıyor? Siz en çok hangi kanalı izliyorsunuz? Neden bu kanalı tercih ediyorsunuz? sorularını sorun ve metinleri. kalitesiz. haber vb. Daha sonra tabloda verilen tümcelerin.41e 2005 yılının en yüksek reytingli programı oldu. lise ya da üniversite diploması almanız da mümkün.. Ekranların Kralı Futbol 2005 yılında en çok reytingi futbol karşılaşmaları aldı. Eğitici çocuk programları çocuğunu­ za öğretmenlik yapabilir. Tarihi öğrenmek için sade­ ce tarih kitaplarını okumak zorunda değilsiniz. sakın. yarışmalar. Çünkü televizyon sadece bir eğlence kutusu değil. Televizyonunu­ zun karşısına oturup yabancı dil öğrenmeniz. Beceriler • Doğrudan emir tümcelerini adlaştırma eklerini kulla­ narak dolaylı anlatım tümcelerine dönüştürebilme o Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat 17 Okuyalım. • -mE adlaştırma eki kullanarak yapılan dolaylı anlatımda hi­ tap edilen ve emir verilen kişiler 3. belgeseller. numa­ ralanmış boşluklardan hangisine gelmesi gerektiğini bulmala­ Hangi Kanal? Az ya da çok hepimiz televizyon izliyoruz. Açıklamalarınızda."Bir kompozisyon yazınız!" > öğretmen öğrencilere "Bir kompozisyon yazınız!" diyor. Ankete göre. h O gelmesini gibi). . Uzmanlar programları dikkatli seçmemizi söylüyor ama çoğu zaman bu kadar çok programın arasından kendimize uygun bir program seçmekte zorlanıyoruz. __________ . > öğretmen size (sizlnl bir kompozisyon yazmanızı söylüyor. emret.eylemlerinin de kullanılabildiğini l> Mustafa Yeşim'e "Biraz bekle" dedi > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini söyledi. (6)_____________________ . Çocuklar ve gençler birbirlerini dikkatle izliyor. (7)__________________ ____ . gibi! -mE vurgulayın.) -mE adlaştırma eki kullanılarak yapılan dolaylı anlatımlarda söyle. kendilerini bir grubun içinde his­ setme duygusuyla hareket ediyor.• Sözcük Alanı • Televizyon ve gazeîe haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. belgesel. > Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini rica etti. kendisine arkadaşları arasında yetenekleriyle. kıyafetlerinin markasıyla bir yer bulmaya çalışıyor. • emir kipi ile kurulan tümcelerin ya doğrudan ya da -mE adlaştırma eki kullanılarak dolaylı anlatıma çevrilebildiğini (Öğretmen . > öğretmen öğrencilere Ionlarınl bir kompozisyon yazmala­ rını söylüyor.

Müdür bey bize "Hepiniz yarın 9." diyor.." diyor." dedi..... Doktor Murafa “İlaçlarınızı düzenli kullanın." diyor.." dedi.. ." diyor. .. yolculara "Lütfen uçağa gidin. M üdür sekreterine kendisine b ir saat telefon ______ bağlamamasını söyledi______________________________ 11... 18 Tümce yazalım > Dolaylı anlatım ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrencilerden etkinlikteki tümcelerde doğrudan aktarılan emir tümcelerini dolaylı anlatıma çevirmelerini isteyin. . öğretmen bize "Daha çok Türkçe konuşun. Uzm anlar günde 2 saatten çok TV izlemememizi söylüyor ______________________________________________ 3. Doktor M urat’a. Kütüphane görevlisi öğrencilere "Lütfen çevrenizdekileri rahatsız etmeyin.. Uzmanlar "Günde 2 saatten çok TV izlemeyin. .. Biz ona "Sakın eve geç kalma.. 3 • Çünkü televizyonda herkes için uygun bir program var." dedi. 2 • Peki televizyonu eğitim için kullanmak da mümkün mü? 6 • Ve ne yazık ki bazı anne babalar farkında olmadan bunu destekliyor. Görevli.." diyor.. Öğretmen bize daha cok Türkçe konuşmamızı söylüyor ___ _______________ ____________ __ _______ _. 1 • Sağlık programlan size daha sağlıklı bir hayatın formülünü verebilir. 6....." dedi Görevli benden adım ı tekrar söylemem i ______ ______ istedi____________________________________________________ 8... orada olm am ızı söyledi______________________________ 16. yolculara uçağa. gitmelerini _______________ söylüyor ___ _____ ____ _ ___ _____ ____ _______ ____ 17.. D oktorlar son yemeğ im iz i uyumadan en a z 3 saat önce yememizi söylüyor ________________________ 12. . 5 • Anketörler 2200 evde 8500 kişiyle görüştü. .. .. öğretmen "Yarınki sınavda sorulan dikkatli okuyun.. Doktorum içki içmemi söylüyor. yiyin..ı • Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde televizyonlarda onlarca." diyor. .. Ona artık beni aramamasını_____ söyleyeceğim 13.. _.. 14. B iz ona eve geç kalmamasını______________________ söyledik Meteoroloji müdürlüğü "Yarın büyük bir fırtınaya hazırlıklı olun.. Görevli bana "Lütfen adınızı tekrar söyleyin.30'da burada olun. Trafikpolisi çocuklara trafik kurallarına uymalarım 10...... *Sekreteriniz bugün gelm em i dedi. Müdür sekreterine "Bana bir saat telefon bağlama. 18. Resepsiyonist. Ona "Artık beni arama... müşteriye "Formu doldurun." diyeceğim. Doktorlar "Son yemeğinizi uyumadan en az 3 saat önce uymalarını istiyor 2." dedi. Anne çocuğuna "Yemeğini bitir. Öğretmen yarınki sınavda som ları dikkatli________ okum am ızı söylüyor__________________________ ____ __ 15." diyor... Ona b ir daha geç kalmamasını söyledim.. Ali arkadaşlarına "Yarın bize gelin" dedi. Trafik polisi belgelerim i göstermemi istedi. Görevli.. 4 DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) ■ • Eylem — Ek iç kapat göster gel geç kal yaz -ma -ma/ -me -me -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri -I/-İ Öğretmen kompozisyon yazm am ızı istiyor / söylüyor." dedi. Murat bana "Yarın bize gel." diyor.." diyor. ... ilaçlarını düzenli kullanmasını ____ söylüyor _____________ __ ______________________________ 7. Resepsiyonist müşteriden fo rm u doldurmasını_______ A li arkadaşına varın ona gitm elerini ______________ istedi____________________ _______________________________ söyledi. belki yüzlerce kanal var. Trafik polisi çocuklara 'Trafik kurallarına mutlaka uyun. M u ra t bana varın onlara gitmemi söyledi hazırlıklı olm am ızı söylüyor 5.. Hostes cep telefonlarım ızı kapatmamızı ısöyledi." dedik. Sekreteriniz bugün gelmemi söyledi. Kütüphane görevlisi öğrencilere çevresindekileri A nne çocuğuna yemeğini bitirmesini _______________ rahatsız etmemelerini söylüyor ________________________ söyledi ____________________________ ____________________ 9. 7 • Bu da aralarında marka tutkusunun ön plana çıkmasına neden oluyor.

Ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum. 6. öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak verilen sözcükleri tabloda ilgili alanlara yerleştirmelerini isteyin. Günümüzde her şey eskisinden çok farklı. Bence gençlerin sorunları ekonomik neden­ lerle ilgili değil. Kim. 2. kiminle. Japonya'nın batısında Pasifik açıklarında bu gün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 7. kupa. Yaz bittikten sonra ise yeniden göç hazırlıkları başlar. Birazdan takımlar sahadaki yerlerini alacak ve karşılaşma başlayacak Etkinliğin ikinci bölümünde. Kendisiyle uyku sorunları üzerine soh­ bet edeceğiz. sahne. Spikeriniz ben Gökhan Mert sizlere tüm canlı yayın ekibimiz adına güzel bir maç diliyorum. Sağlık programı uyku sorunlarıyla ilgili. Haftanın en önemli maçında canlı yayınla karşınızdayız.. hava durumu. beste. program türü haber 4. program türü tartışma 6. güneş sistemi. C Yanıtlar belgesel • reklam • tartışma • sağlık • haber müzik • yarışma • dizi • spor • magazin 1. 5. yeni albümleri bu programda bulacaksınız 8. programımız yaklaşık 2 saat sürecek ve 50 yeni parça dinleyeceğiz bugün. ürün Tartışma konuşmacı Spor turnuva. canlı yayın. 4.. Haftanın liste başı şarkılarını. 7. Amerikanın güney kıyılarından buraya gelir.Şimdi size bir son dakika gelişmesi iletmek istiyoruz. □ m Haber son dakika. doğa olayları Doğru Yanlış 1. Önlüler dünyasındaki gelişmelerle yine birlikteyiz. işte ilk görüntülerimiz. nasıl? Bütün bu soruların cevapların bu programda bu­ lacaksınız. program türü reklam 7. tıp . ana haber Reklam promosyon. m □ 4. Ses Kaydı 1. ünlü Sağlık beslenme. en yeni küpleri. işaretleyelim. ikinci dinlemede ses kaydının tamamını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Her kaydın ardından dinledikleri programın türünü yaz­ malarını isteyin. sinema dünyasının ünlülerinden şok açıklamalar. ödül Müzik klip. Haftanın dedikoduları. türkü Magazin aşk. iyi alışverişler. nerede. program türü spor su alfl * son dakika • hava durumu • promosyon ^ ödül . Onlar için burada 5 ay devam edecek yeni bir hayat başlar. 3 . Biraz önce diğer konuşmacı da söyledi. iyi akşamlar sayın seyirciler. Kuşlar Güney Amerika'ya göç ediyor. bilgi almak için telefonla bizi arayabilirsiniz. program türü sağlık 3. Genç kart kullanın kazanın: Genç kart. program türü m üzik 8. peşin fiyatına taksitle. aralık ayında tüm alışverişlerinize 6 taksit imkanı sunuyor. Gençlerden bizim gibi davranmalarını beklemeyelim. su altı. Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Akdeniz üniversitesi Tıp Fakütesi'nden. program türü belgesel 2.peşin fiyatına taksitle • yarışmacı • son bölüm turnuva • ürün • güneş sistemi • ana haber konuşmacı • doğa olayları • klip • karşılaşma kupa eleştiri • aşk • beste • canlı yayın • türkü • sahne Beigesel su altı. program türü magazin 5. Her ilkbaharda yüz binlerce su kuşu. Reklamlarda 2 ürünün reklamı var.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. eşleyelim (T °\ ) Televizyon Programları > Bu etkinlikte öğrencilere her bir programla ilgili ses kaydını ayrı ayrı dinletin. Sizler de konuğumuza soru sormak.19 Yerleştirelim. □ m 2. Müzik programı 50 dakika sürecek. □ s 3. Yeni günde herkese merhaba.

renklileriniz daha parlak. . yeni b ir tat gazete doğru haber mobilya indirim kredi kartı daha çok bonus şampuan • deterjan • parfüm • cep telefonu • sabun • araba • diş macunu • nemlendirici ürün 164 Slogan Deterian • Yalnızca bir yıkamadan sonra farkı fark edeceksiniz. Parfüm * Gün boyu etkili. Son olarak doğru yanıtları söylemek üzere metni sınıfa siz okuyun. Babalar için durum farklı. Bunu da mı beğenmediniz? Galiba her İki taraf için de çö­ zümlerin en iyisi biraz hoşgörülü olmak göstermek • Kumanda kavgası nasıl biter? Ve birbirine. . izlemek • izlemekten • hoşgörülü olmak görüşmek için saygı göstermek televizyon aimak • seyretmek istiyor izlemeyi tercih ediyor • seyretme odası Bir ailede herkes birbirini sever. Daha sonra öğrencilerden.. Kokunuzu çantanızda taşımayın. Dis m acunu • Artık daha beyaz güleceksiniz. Onlar özellikle futbol maçı iz lemekten seyretmek istiyor Kadınlar akşamları maç nefret ediyor ama erkekler için bu büyük keyif.. akşamları birlikte televizyon elem ek . Sabun • Şimdi banyolarınız daha keyifli. siz hayatınıza devam edin! Artık güzellik salonlarına gitmeniz gerekmiyor. Cep telefonu • Dostlarınızın sesi her yerde hep yanınızda olacak. > Etkinliğin ikinci bölümünde metinde geçen sözcüklerden ve sorulardan yararlanarak bir konuşma çalışması yaptırın.. Ancak her ailede bazı küçük so­ runlar çıkıyor. anlatalım Kumanda Kavgası > öğrencilerden metni okumalarını ve boşlukları tamamlamalarını isteyin.Bu çalışmada tablodaki her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup diğer öğrencilerden bu tanıtım tümcesinin hangi ürüne ait olduğunu bulmalarını isteyin.. bu etkinlikte verilen ürünler için kendilerinin de birer slogan üretmelerini veya bazı genel özelliklerini vererek aşağıdaki ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılabilecek tümceler oluşturmalarını isteyin. Anneler genellikle bir pembe dizi ya da bir aşk filmi izlemeyi tercih ed iy or .S£}’S1. erkekler için ayrı birer televizyon seyretme odası yg- • Ne tür programlar izlersiniz? pabiliriz. 21 Eşleyelim >. Sizde Nasıldır? Ama o zaman da ailedeki kişilerin birbiriyle görüşmek için ran­ devu alması gerekebilir. örneğin. Şampuan • Siz geçerken herkes dönüp size bakacak. Beyazlarınız daha beyaz. bir­ çok aile için büyük bir sorun. Nem lendirici • Cildinizi korumak onun işi. banka daha yüksek faiz.. Ya da daha ekonomik bir çözüm: Evde ka­ • Kumanda kimdedir? dınlar için ayrı. . güvenli internet hizm eti çikolata daha az kalori. Belki de bu sorunun çözümü evin her odasına bir televizyon alm ak.20 Tamamlayalım. Araba • Yeni modelimizle geleceğe yolculuk yapmak için acele edin..

• Doktor hastaya o ilacı her gün içmesini söylüyor. • Kadın garsona hesabı ge­ tirmesini söylüyor.Müdür sekretere o raporu akşama bitirmesini söylüyor. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. .ürün Slogan • Limonata • Hava Yolları • Güneş yağı • Tıraş bıçağı • Dondurma • Mutfak robotu 22 Yeniden yazalım > öğrencilerden konuşma balonlarındaki tümcelerden yararlanarak fotoğraflardaki durumu anlatan tümceler üretmelerini isteyin. . • Jandarma sürücüye daha dikkatli olmasını söylüyor.l 71'i. • Erkek kadına televizyonu kapatmasını söylüyor. o Jandarma sürücüden da­ ha dikkatli olmasını istiyor. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. ‘ Doktor hastadan o ilacı her gün içmesini istiyor. • Kadın erkeğe kendisiyle daha fazla ilgilenmesini söylüyor. Lütfen televizyonu kapat. • Kadın garsondan hesabı getirmesini istiyor.l 72'yi açmalarını isteyin. • Adam şoföre uygun bir yerde durmasını söylüyor. • Adam şoförden uygun bir • Müdür sekreterden o raporu akşama bitirmesini istiyor. yerde durmasını İstiyor. B rolündeki öğrencilerin s. • öğretmen öğrencilere so­ ruları dikkatli okumalarını söylüyor. * öğretm en öğrencilerden soruları dikkatli okumaları­ nı İstiyor. • Erkek kadından televizyo­ nu kapatmasını istiyor. • Kadın erkekten kendisiyle daha fazla İlgilenmesini İstiyor.

İÇERİDEN ŞİŞMAN OLMAK İngiltere'de bilim adamları geç­ tiğimiz günlerde bir araştırma­ nın sonuçları açıkladılar.. oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden verilen haberlerin başlıklarını kendi gruplarındaki diğer öğren­ ciye okumalarını ve onlardan bu haberin ne ile ilgili olabileceği konusundaki tahminlerini almalarını isteyin. Google. in­ sanlar dedikodu yoluyla birbirleriyle düşüncelerini ve duygularını paylaşıyorlar. Bir düzinesi 350 YTL olan dünyanın en uzun gülü tüm dünyada kapış kapış satılıyor. Böylece kendi so­ runlarından uzaklaşıyor ve daha çok sosyal iletişim kuruyorlar. Yüksek kesimlere yeni­ den kar yağması.. Ama artık sevgiliye sadece kırmızı gül ver­ mek yetmiyor. The Washington Post.. Etkinliği gruplardaki diğer öğren­ ciler için de aynı biçimde uygulayın... Bu araştırmaya göre zinde ve formda dış görünüme sahip ki­ şilerin iç organlarındaki yağlan­ ma oranı. G o o g l e İNTERNETTE TARİH YAZIYOR Google Sİ: V O i I.. "Sevgilileri ayır­ mak söz konusu değil." dedi.. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? İB Söyleyelim. ABD'nin önde gelen gazeteleriyle birlikte eski haberleri internet üze­ rinden kamuya açıyor. Bu yüz­ den uzmanlar zayıf görünümlü kişilerin de iç organlarının sağ­ lık durumlarını da kontrol ettir­ melerini söylüyorlar. . Bu yüzden Ekva­ tor'un zengin topraklarındaki bir buçuk metrelik güller yetiştiriyor­ lar. Ünite Söyleyelim. Arala­ rında The Nevv York Times. Yetkililer. kayak mer­ kezlerindeki tesislere canlılık getirdi. Genç çiftin iskeletlerini Arkeolo­ ji Müzesi'nde olduğu gibi sergi­ leyecekler. birçok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak... DEDİKODU YAPMANIN FAYDALARI Uzmanlara göre dedikodu yap­ manın insan sağlığı için faydala­ rı var. -. YOKSULJJLKE GENÇLERİJ5AHA MUTLU MTV Netvvorks Internationai'ın 14 ülke ile ilgili araştırmasına göre “Para mutluluk getirmiyor. 166 M . Dedikodu yapmak insanın sosyal becerilerini geliştiriyor..> Karşılıklı konuşma etkinliğinde. Bu genç­ lerin çoğunda kansere yakalan­ ma ve işten atılma korkusu da büyük. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? DIŞARIDAN FORMDA. 10. kilolu kişilere oranla daha yüksek olabiliyor." Araş­ tırmacılar gelişmiş ülkelerdeki gençliğin mutsuzluğunun ne­ denlerini başarılı olma baskısı ve kötümserlik ile açıklıyor. The Wall Street Journal. 5 BİN YILLIK ÇİFTİ AYIRMADILAR İtalya'da arkeologlar kısa süre önce iki iskelet buldular. kayak merkezlerine ilgiyi artırdı. The Guardian ve Time gibi İngilizce basın devlerinin haber arşivleri artık internette. : internetin en büyük arama moto­ ru Google.. Factiva ve HighBeam de Google'a destek verdi ve bazı bölümlerini arama motoruna açtı. Ekosistem değişin­ ce. Unife 10... ■ ■ . birbi­ rinden ayrılmayacak.. insanlar artık onun da en güzelini. Beş bin yıl önce birbirlerine sarılmış halde gömülen iki iskelet.. Bu da insanlar üzerindeki stresin azalmasını sağlıyor. .. KÜRESEL ISINM A N IN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ Son araştırmalara göre 2070'te Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece kadar yükselecek. Daha sonra haber metinlerini siz okuyarak öğrencilerin tahminlerindeki başarılarını saptayın. 17 Şubat Cumartesi gü­ nü yeni bir yağış bekleniyor... en ilginci­ ni arıyorlar. Kara­ deniz Bölgesi dışında yağışlar iyi­ ce azalacak.. Az gelişmiş ülkelerde ise insanların daha mutlu olmasının sebepleri şunlar: Daha iyi bir ge­ lecek için umutlular ve ülkelerinin ekonomik durumu ile ilgili iyim­ serler. KIRMIZI GÜLÜN BOYU UZADI Kırmızı gül Sevgililer Günü'nün en önemli hediyesi. Arkeolog Elena Menotti.. Google Haber Arşivi adıyla son 200 yıllık haberleri in­ ternete koydu. Arşivdeki en eski haber 1700'lere dayanıyor. Akademik veritabanları LexisNexis. Bazı bilim adamları­ na göre iki iskeletin duruş biçi­ mi esrarını koruyor. kayak severlerin pist­ lerde yoğun sise bağlı olası ka­ zalara karşı dikkatli olmalarını söylüyorlar. ETKİLİ KAR YAĞIŞI GÜLDÜRÜYOR Türkiye genelinde etkili kar ya­ ğışı.

Bunların yerine sebze.. ya­ rarlı. (21 Egzersizin ve pozitif düşünmenin yanında sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biri de doğru beslenmedir. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorun.f i ! (1! Sağlıklı bir yaşam için ne mucize ilaçlara. Bu yüzden her zaman aynı kiloda kalıyor. süt ürünleri gibi gıdaları tüketin. sebzeleri çok fazla pişirmeden yiyin. meyveleri ka­ buğunu soymadan. formunu korumak. 1 Okuyalım. zararlı. Örneğin. (4! Hastalanıp doktora gitmemek için doğru beslenme ve iyi bir yaşam tarzı çok önemlidir. deyimler. Konuşmalar sırasında yeri geldikçe öğrencilere. Daha sonra öğrencilerden. Q] Spor ve doğru beslenmeyle sağlıklı bir hayata ulaşabilme şansı. diyet. • sıkı — * gıda • pozitif • şart — * tarz — güçlü besin olumlu koşul stil Sigara içiyor musunuz? Düzenli olarak spor yapıyor musunuz? Hangi sporları yapı­ yorsunuz? Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz? 2 Yerleştirelim ► Öğrencilerin kutu içinde verilen ifadelerin anlamlarını bilip bil­ mediklerini kontrol edin. meyve. ba­ lık. alışkanlık. Konuşma etkinliğinin ardından numaralanmış paragraf­ lardan her birini farklı bir öğrenciye okutup öğrencilerden verilen tümcelerden hangisinin ilgili paragrafın konusunu gösterdiğini bulmalarını daha sonra da yakın anlamlı sözcükleri eşlemeleri­ ni isteyin. sağlıklı bir biçimde yaşamak için yeterlidir. vücut vb. Öğün atlam ak vücudumuzun dengesini bozar. Ya­ rarlı besinleri tüketmek. dengeli beslenme. sportif etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. (3! Nasıl daha doğru beslenebilirsiniz? öncelikle öğünlerinizin düzenli olması gerekir. Deniz Jorm unu korumak |çjn zaman yiyeceklerine dikkat ediyor. soru sorabilme Süre: Normal 12 saaf / Yoğun 10 saat Yanıtlar [3] Doğru beslenmenin kuralları. Kafein. öğlen ve akşam mutlaka düzenli yemek ye­ meliyiz. öğün. 1. tümcelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlamalarını isteyin. hastalık. Bu yüz­ den sabah. şekerli gıdaları hayatınızdan çıkarın. sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını öğ­ retin. ka­ lıp sözler Dilbilgisi • ULAÇLAR -(ylip / -mEdEn Beceriler • -ip/-mEdEn ulaçlarını kullanarak doğru tümceler oluş­ turabilme • Beslenme tercihleri ve alışkanlıkları. Yanıtlar f V formunu korumak • abur cubur yemek öğün atlamak • formda kalmak • dengeli besle vücudunu forma sokmak * diyet yapmak ilaç. Sözcük Alanı • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler. eşleyelim /_ Yanıtlar / Sağlıklı Olmak > Bu üniteye öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayın. alkol. Bu ürünlerin tüketimin­ de de bazı noktalara dikkat edin. Beslenmenin sağlıklı bir hayatın önemli bir şartı olması ve yararlı yiyeceklerin vücudumuzu güçlendirmesi. gıda. 2. Beslenme alışkanlıklarınızda da ba­ zı değişiklikler yapabilirsiniz. [T] Hastalanmadan önce beslenme ile hastalıklara karşı ön­ lem alma. vücudunuzun hastalıklara karşı daha güçlü olmasını sağlar. Egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenmeye çalışmak. Sabah sıkı bir kahvaltı yapıp ye­ ni güne hazırlanın. . Bu aşamada ünite boyunca sıklıkla kullanı­ lacak olan besin. Unutmayın. ne de sihirli for­ müllere ihtiyacımız vardır. Anlamını bilmedikleri ifadeleri örnek tüm­ celer vererek açıklayın. beslenme. Öğlen ve akşam ise daha hafif ve sağlıklı yemekler yiyin. akıllıca seçimler yapıp daha sağlıklı bir hayat yaşamak sizin elinizde. diyet yapmak.

• -ip/-mEdEn ulaçları ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkili­ yorsa. • -ip/-mEdEn ulaçlarının.) gibi). 5. bu yapının -mEdEn önce ulacının kısa biçi­ mi olduğunu (Dün akşam annem televizyonu kapatmadan (beni uyudum. Cemi fırtınaya yakalanıp battı. tümceciğin eyleminin ana eylemden • -ip'in. 3 Lahana yaşlanmayı geciktirir. 6. gibi). pattım ve sonrasında uyudum) *Çocuk kapıyı çalmayıp içeri girdi. daha çok biri­ ni diğerine tercih etme ilişkisi kurulduğunu [Dün akşam sinemaya gitmeyip evde kaldık. -mEdEn ekinin olumlu versiyonu olmakla birlikte. işçiler yemekten zehirlenip hastalandılar. ardışıklıktan ziyade tarz. önce gerçekleşip [-ip] gerçekleşmediğini {-mEdEn) anlattığını *Dün akşam televizyonu kapatmayıp uyudum. Çocuk kapıyı çal-madan içeri girdi (içeri girmeden önce kapıyı çalmanın beklendiğine ama bunun gerçekleşmediğine vurgu yapılmaktadır). Bu tümcelerden hareketle -ip ve -mEdEn ulaçları ile ilgi açıkla­ malarınızı yapın. öğrencilerin ürettiği tümcelerden uygun olanları içinde -ip ve -mEdEn ulaçları geçecek biçimde değiştirerek fElmayı soymadan yemek gerek. (Televizyonu ka­ *Kimseyi dinlem eyip konuşuyorsun. Açıklamalarınızda. Yemeklerde fazla yağ kullanm ayıp formunuzu koruyabilirsiniz. • -ip/-mEdEn ulacını taşıyan tümceciklerin öznelerinin ana tüm­ cenin öznesi ile aynı olduğunu [Dün akşam (beni televizyonu kapatıp uyudum. (Uyudum ama annem televizyonu henüz kapat­ >. *Dün akşam annem televizyonu kapatıp ben uyudum. sebze ve meyvelerden te­ davi amacıyla yararlanıp yararlanmadıklarını sorun. [Bu güne kadar yalan söyleyip kimseyi kandırmadım (Yalan 6 söylemedim ve kimseyi kandırmadım. cips gibi abur cubur i yemek bir çok kişinin sağlıksız beslenmesine sebep oiur. [Dün akşam televizyonu kapatıp uyudum. Vücudunu forma sokmak için aerobik yapmaya başladım. 4 Kayısı cildinizin daha güzel olmasını sağlar. Dengeli beslenmek .) gibi).). Yemek aralarında kuruyemiş.Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ip'in eklendiği eyle­ min de olumsuz algılandığını 5 Elma enerji verir.) Soruları İyice anlamadan cevaplamayınız [Cevaplamak için ön­ 1 Havuç ve kereviz uykusuzluğa çok iyi gelir. >.Bu çalışmadan önce öğrencilere. ce soruları iyice anlamanız gerekir.Konuşma etkinliği sırasında. Sadece spor salonuna gidip egzersiz yapmak kilo ver­ mek için yeterli değildir. . Aynı zamanda diyet yapmak da gereklidir. gibil tahtaya yazın. karşımızdaki kişilerin görüşlerine dikkat. 4. "Şifalı bitki­ ler" üzerine bir konuşma ortamı oluşturun ve verilen tümcelerde aktarılanlara benzer bilgiler vermelerini isteyin. gibi) vurgulayın. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (Kimseyi dinlemeden konuşuyorsun (Konuşmanın karşılıklı ya­ pılmadığı.) gibi). bir tür ikileme kurarak aynı anda gerçekleşme de anlatabildiğini (Çocuklar bahçede koşup oynuyorlar. neden. anlamlara vurgu yapılmaktadır). • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -mEdEn ulacının ana eylemin gerçekleşmesinin ön koşulu olarak algılandığını IKah­ valtı yapmadan işe gitmem (işe gitmek için önce kahvaltı yapa­ rım. eklen­ diği eylemin olumsuz olabileceğini bu durumda -ip ile ana ey­ lem arasında salt ardışıklık veya niteleme değil. Arkadaş­ larla gülüp eğlendik. Dün akşam televizyonu kapatmadan uyudum. 2 Çilek sigara dumanının etkilerini azaltır. gibi). gibi).3. • Eğer -mEdEn ekini taşıyan bir tümceciğin öznesi ile ana tümce­ nin öznesi ayrı ise. vücudumuz için gerekli tüm besin­ lerden yeteri kadar yemektir. . • -ip ulacının. mamıştı. önem ve de­ ğer verilmediği vb. (Uyudum ama öncesinde televizyonu kapatmadım. Son zamanlarda çok kilo aldım.

_______________ 11. Ar­ dından ses kaydını dinletin ve kayıtta beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verilen kişilerin adlarını ilgili fotoğrafların üze­ rine yazmalarını isteyin. Ailemden uzakta yaşıyorum. -ıp/-ip/-up/-üp -yıp/-yi p/-yup/-yüp Kahvaltı yapıp evden çıktım. Dışarı çıkacak. Kadın elmayı yemeyip çocuğa veriyor _______________ 4." diyemem. Kadın elmayı yiyor. -madan/-meden Soruları iyice okumadan cevaplamayın. Saat yedi­ de işten çıkıyorum. Sabah iyi bir kahvaltı yapıp okula gidiyorum. Çocuk eve giriyor. Lütfen randevu al madan gelmeyin. Adam ceketini siymeden evden çıktı_________________ 9. Adam ceketini giymedi. Akşam sebze ve salata gibi yemek­ ler yemeye dikkat ediyorum.Bu nedenle "Çok iyi besleniyorum. Kadın elmayı kendisi yemiyor. Murat ödevlerini yapmayacak. Akşam arkadaşlarla genellikle makarna. Çocuk eve giriyor. Lütfen randevu al P gelin. iyice düşün meden karar verme. Kadtn elmayı soyut) yiyor _____________________________ 2.lylip / -mEdEn ULAÇLAR Ö rnekler Eylem sor oku yap çal bak Lütfen kapıyı çalmadan içeri girmeyin. . Bu ilaçlan yemek ye meden iç. Çocuk. öğlen genellikle kebap. Adam ceketini giymedi. Okulda genelde maden suyu içiyorum. 2. Adam ceketini şivip evden çıktı______________________ 8. Çünkü aynı kiloda kalmak istiyorum. Bazen arkadaşlarla çay içip kurabiye yiyoruz. Kadın elmayı soymadan yiyor _______________________ 3. > Etkinliğin ikinci bölümünde öğrencilerden tabloda verilen tümcelerin karşısına ilgili kişi adlarını yazmalarını isteyin. dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümceleri bu ulaçları kul­ lanarak yeniden yazmalarını isteyin. 5. Akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. öğrenciyim. Bavuluna koydu. Kadın elmayı soyuyor. sonra mutlaka meyve yiyorum. Bazen dışarıdan yemek si­ parişi veriyoruz ya da kahvaltı yapıyoruz. işlerimi bitir meden tatile çıkmayacağım. f Ses Kaydı NASIL BESLENİYORLAR? Merhaba ben Mine. Çocuk ayakkabılarını çıkarıp eve giriyor ____________ 5. Çünkü meyve yemek be­ nim çocukluğumdan beri alışkanlığım. 4 Yemden yazalım > -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı. öğlen genellikle ham­ Adam ceketini eiymeyip bavula koydu_______________ 10. Yanıtlar 1. yu­ murta gibi yemekler yiyoruz. sandviç gibi yiyecekler yiyorum. Bu ilaçlan yemek ye meden içme. Murat ödevlerini yapmayacak. Sinemaya gidecek. *öğretmen sorup biz yanıtladık. M urat ödevlerini yapmadan dışarı çıkacak _________ burger. Kadın elmayı yiyor. Evden çıktı. Gece bir fincan bitki çayı içip uyuyorum Ben Emre. Genelde çok sağlıklı beslenmiyorum ama akşam yemeklerinden 12. 3. iyice düşünüp________ karar ver. Çocuğa veriyor. *Pencereden bakıp düştü. Çok yoğun bir iş ortamında çalışı­ yorum. Kadın elmayı soymuyor. döner gibi yiyecek­ ler yiyorum. pizza. ayakkabılarını çıkarmadan eve sinyor ______ 6. Evden çıktı. Çocuk eve Pirmevip bahçede oynuyor ________________ 7. Çocuk eve girmiyor. işlerimi bitirj£_________tatile çıkacağım. Adam ceketini giydi. öğlene kadar sadece bol su ve bitki ça­ yı içiyorum. Murat ödevlerini yapacak. Bahçede oynuyor. M urat ödevlerini yapıp dısan çıkacak. Yanıtlar 1. 5 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla tamam­ lamalarını isteyin. -mayıp/-meyip Bugün hiçbir şey yapmayıp evde oturalım. Çocuk ayakkabılarını çıkarıyor. Saat dört ve beş arası işimiz biraz hafifliyor. 6 Dolduralım C^F~) Kim Nasıl Besleniyor? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere fotoğraflardan hangisinin kendi beslenme alışkınlıklarını örneklediğini ve beslenme tercihlerinin neden bu yönde olduğunu sorun. Çocuk ayakkabılarını çıkarmıyor. Dışarı çıkacak. Sabah sadece bir bardak çay içip erkenden ev­ den çıkıyorum.

20 dakika yüzünüze hiç dokunma­ yın ve bekleyin. tor gibi öğrencilerin metni anlamalarını kolaylaştı­ racak sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. Bu kez sağlıklı yemekler pişirmek için değil. Haftanın üç-dört günü balık yiyorum. M ine kalma mesleğim. 75 yaşındayım ama hala hafızam çok güçlü. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar bu • Akşam yemeğinden sonra meyve yiyor. M ine çok balık ve sebze yemeye borçluyum. Maskeyi sür­ meden önce yüzünüzü yıkayın sonra maskeyi uygulayın. 2 limonun kabuğunu soyun. • Sabahları iyi bir kahvaltı yapmadan evden çıkmıyor. M ine bizim en önemli besinimiz. Ardından metni oku­ tun ve öğrencilerden metindeki uygun tümceleri -İp ve -mEdEn ulaçlarıyla örnekteki gibi yeniden yazmalarını isteyin. ^ M ’ . Semih oruz. Semih lığın yanında bir-iki kadeh şarap içiyorum. Suyunu sü­ zün ve posayı cildinize sürün. Balıkçılık benim babadan • Akşamları sebze pişirip yiyor. cilt bakımı. 1 avuç çileği ezin. 20 dakika ve biraz meyveyle güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Daha sonra limon­ ları robotta püre haline getirin. ► Metni okutmadan önce öğrencilere Doğal yöntemlerle sağlıklı olmak/güzelleşmek için neler yapıyorsunuz? sorusunu yöneltin. ben Semih. Zeytinyağı • Gece bitki çayı içip uyuyor. Gelişecek diyaloglar çerçevesinde bakım. Bazı akşamlar ba­ • Tatlı yemeyi çok seviyor. Muzu püre haline ge­ tirin ve yüzünüze sürün. 2 çorba kaşığı süt kreması ekleyin. Sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın. değişik mas­ keler yapmak için meyve ve sebzelerden yararlanacağız. Üzümleri bir kaseye koyup çatalla ezin 6. Hafta sonları yemekten sonra mutlaka birkaç dilim baklava yiyorum. öncelikle cildinizin erken yaşlanmaması için üzüm maskesinin tarifi: önce üzümleri bir kaseye koyun ve çatalla ezin. Yarım bardak suyun içinde üç dakika bekletin. Basit ama Etkili: DOĞAL MASKELER Daha güzel ve canlı bir cilt mi istiyorsunuz7 O halde buzdolabı­ nızı açın. formül. yemden yazalım lığım var: Tatlıyı çok seviyorum. Kahvaltıda bile zeytinyağı yiy­ • Haftada üç-dört defa balık yiyor. Yağlı ciltler için de bir çözüm var. M ine Tabii balığın yanında bol salata oluyor.Selam. bakım lı olmak. Emre sahil kasabasında yaşadım. cilt. Maskeyi pamukla uygulayın ve bir­ kaç dakika sonra ılık suyla temizleyin. 15 dakika sonra bir pamuğu ılık suya ba­ tırın. 10 daki­ ka bekleyin ve yüzünüzü kurulayın. Şimdi de yüzünüzdeki küçük lekeler için bir maske hazırlayalım. Cildinizi bu pamukla temizleyin. Tek kötü alışkan­ 7 Okuyalım. Bunu • Bazı günler çay içiyor ve kurabiye yiyor. Yorgun bir cilt için ise muz maskesi ideal. Gördüğünüz gibi doğal yollardan güzelleşmek hiç zor değil.

sporun hayatlarında nasıl bir yer tut­ tuğunu. Artık insanlar kendilerine ve hayata daha çok değer vermeye Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. . Doktor : Evet. ne sıklıkta spor yaptıklarını sorarak hazırlık çalışması yap­ tırın. Kitabın son bölümünde sebze yemekleri tarifle­ riyle birlikte meyve maskeleri tariflerine de yer ver­ dim. meyve ve sebzeler vücudumuz için çok yarar­ lıdır. Sunucu : Sayın Tan. egzersize ve doktor kontrolüne daha çok önem veriyor. Önlülerin yaşam tarzıyla il­ gili genel olarak nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Doktor : Bu köşeye herkes çok ilgi gösterdi. D eğinilm iyor len yönlendiricilerden yararlanarak "genç kalmanın yollan" konu­ sunda bir sözlü anlatıma hazırlanmalarını ve sınıfta sunum yap­ malarını isteyin. D eğiniliyor ► öğrencilerden 8. Herkes beslenmeye. Ben ünlülerin ha­ yat tarzlarında genelde şunu gördüm. Sunucu : Kitabınızda meyvelerin ve sebzelerin de birçok ya­ rarından bahsediyorsunuz. işaretleyelim <S> Her Zaman Genç Sunucu : O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki. Bu iyi bir geliş­ me. Bu hafta konuğumuz Doktor Ke­ mal Tan. hangilerine değinilmediğini bulmalarını isteyin. Otobüse ya da arabaya binmeyip yarım saat hızlı tempoda yürüyüş yapmak. asansöre binmeyip merdiven kul­ lanmak da egzersizdir. nasıl uzun süre genç kalabiliriz? Doktor Sağlıklı bir yaşam için pozitif düşünceye sahip ol­ mak. Sunucu : Peki. Sayın Tan. Her hafta köşeniz­ de bir ünlüyü konuk edip onun yaşam tarzı hakkın­ da sohbet ediyorsunuz. Doktor Teşekkür ederim. D eğinilm iyor N\efje ve sebze vücut için çok fay­ dalıdır. Doktor : Ben teşekkür ederim. Bugün hem bu kitap hakkında hem de Kemal Beyin mutlu ve sağlıklı bir hayat için önerileri hakkında konuşacağız. Değiniliyor Merdiven çıkmak gibi günlük İşler egzersiz sayılır. etkinlikte dinledikleri konuşmalardan ve veri­ Meyve suyu ve su vücudumuz için vazgeçilmezdir. Sunucu Kitabınızın bir bölümünde uzun süre genç kalma­ nın kurallarından bahsediyorsunuz. 9 Anlatalım ^ Genç Kalmanın Yolları Ses Kaydı • Spor yapmak HER ZAMAN GENÇ Sunucu : Sevgili seyirciler. Değinilm iyor Bir uzman yardımıyla spor yapmak daha etkilidir. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. bu hızda bir ha­ yatta spora çok vakit kalmıyor. Bununla ilgili neler ► Bu çalışmada öğrencilerden tabloda verilen tümceleri oku­ malarını ve ses kaydında bu tümcelerin hangilerine değinildiği­ ni. Ardından metni okutup onlardan bu metinde değinilen ve değinilmeyen yargıları belirlemelerini isteyin. programımıza hoş geldiniz. • Sağlıklı beslenmek • Stressiz yaşamak • Mutlu bir aile yaşamı • Düzenli uyku 10 Okuyalım. Dahası bu kurallara uymayı yaşam tarzı haline getirmek önemli. insanlar son zamanlarda kendilerine daha fazla önem vermeye başladı. ben kitaptan biraz uzaklaşıp gazetedeki yazı­ larınızdan bahsetmek istiyorum. söyleyebilirsiniz? Doktor : Egzersizi günlük hayatın içine sokabiliriz. D eğiniliyor başladılar. işaretleyelim / / Spor Yapalım > Bu etkinlikte metni okutmadan önce öğrencilere. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtları öğrencilerle birlikte tartışın. Değiniliyor Sağlıklı bir hayat için strese girmemeli ve iyi beslenmeliyiz. Kemal Tan bu güne kadar bize sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlattı ve sonunda bütün bu bilgileri bir kitapta topladı.8 Dinleyelim. Anlatabilir mi­ siniz. doğru beslenmek. egzersiz yapmak gereki­ yor. bir spor dalıy­ la ilgilenip ilgilenmediklerini.

bir yükü taşıma gibi günlük işlerimizi yapmak bile bize zor geliyor. Spor yapmamak kilo almaya neden oluyor.Hareketsizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri. Fazla spor yapmak fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Teknoloji sayesinde az çabayla birçok iş yapabiliyoruz. Oysa spor. günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşıp mutlu olma­ mızı sağlıyor. 0 □ □ 0 4. Gün boyu iş yerinde yerimizden hiç kalkmadan çalışıyoruz. Spor. Bunlar sporun faydalarından yalnızca birkaçı. Yanıtlar 1 Var Yok 1. Ama bu ka­ darını bilmek bile spora başlamak için yeterli. kaslarımızı güçlendirip bu işleri yorulmadan yap­ mamızı sağlıyor. Artık her yere arabayla ya da otobüsle gidiyoruz. □ 0 2. Spor sayesinde hem fiziksel rahatsızlıkları engelleyebiliyoruz hem de psikolojik olarak rahatlıyoruz. 172 . □ 0 3. Bu kadar ha­ reketsiz bir hayatın içinde en azından haftada iki günü spo­ ra ayırmak gerekiyor. Doktorlar spor yapmamızı öneriyor. Bazen hareketsizlik yüzünden merdiven çıkma. Spor ruh sağlığımızı da olumlu etkiliyor.

Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. İ l ­ iş hayatını özel hayatından ayırarak daha mutlu olabilirsin. iş yerindeki stresten sıkılıyorum. Hayat kimi zaman insanların karşısına sorunlar ve zor­ luklar çıkarır. telefonlar. Bugünlerde en çok hangi konuda sorun yaşıyorsunuz? Çok Sıkılıyorum Hangi durumlarda kendinizi slres altında hissedersiniz? > öğrencilerinize önce bu dinleme metninde iki arkadaşın iş ye­ Sizce stresten uzak kalmak mümkün mü? rinde dertleştiklerini söyleyin. stres bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor . yorgunluğa sebep oluyor. Pınar : Var ama ben hayattaki küçük sorunları dert etmi­ yorum özgür: Senin için söylemesi kolay. zor işleri basamaklara ayırarak yapmaya çalışmak. baş ağrısı. omuz ve sırt ağrısı gibi hastalıklar meydana geliyor. hava kirliliği gibi etkenler vücudumuzu ve ruhumuzu yoru­ yor. bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor. >. 11 Tümceleri yerleştirelim Mutlu Hayat Uzundur 4. Stresin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak bizim elimiz­ de [T] öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek______ Zamanı iyi değerlendirmek. deyim ve kalıp sözler . Şimdi öğrencilere ses kaydını dinletin ve uygun tümceleri tabloya yazmaları için süre tanıyın.Sözcük Aianı • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili sözcük. Siz stresinizi nasıl atıyorsunuz? Stres yaşantınızda ne gibi olum suzluklara yol açıyor? Sizi en çok ne mutlu eder? > Konuşma etkinliğinin ardından metni öğrencilere okutup boşlukla­ ra gelmesi gereken tümceleri belirlemelerini isteyin. trafik. Güzel vakit geçirmek istiyo­ rum ama hareket etmeye gücüm yok. 2. Evde çok sıkılıyorum. Sonra öğrencilerden tabloda özgüfün sıkıntılarını anlatan tümcelerine dikkat etmelerini isteyin ve metni dinlerken Pınafın çözüm önerilerini tabloya yazmaları gerektiğini hatırlatın. . Pınar Ife? . Aslında bir parça stres günlük hayattaki zorluklarla başa çık­ mak için gerekli enerjiyi ve gücü sağlıyor. Çağımızın hastalığı stres. vücudumuzda bazı fiziksel rahatsızlıklara yol açı­ yor. [4] Hayat kimi____ • ULAÇLAR -lylErEk olarak zam an insanların karşısına sorunlar ve zorluklar _____ Beceriler • -ErEk ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabilme • Günlük yaşamı ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Norma! 12 saat / Yoğun 10 saat çıkarır Rı ı sorunlar karşısında doğru tepki vererek stre­ si hayatımızdan çıkarabiliriz. öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek. özgür her zaman neşeli olmayı nasıl başarıyor? Çoğu zaman çok gergin bir hayat yaşıyoruz. [2] Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. 1. Fakslar. 3. Aşırı stres sonucunda uyku bozuklukları. yanıtlayalım ma etkinliği uygulayın. Özgür m iş yerindeki yoğunluktan çok sıkılıyorum. Özgür Pınar'ın hangi önerilerini kabul etmiyor? Ses Kaydı ÇOK SIKILIYORUM özgür:-Senin hiç sıkıntın yok mu? Nasıl oluyor da her za­ man böyle neşeli olmayı başarıyorsun. Dilbilgisi Stres. yorgunluğa ve verimin düşmesine sebep oluyor kuyor. insanların bedensel ve ruhsa! sağlığını tehlikeye so­ 2. Daha sonra ses kaydını tekrar dinleterek öğrencilerin cevaplarını kontrol etmelerini sağlayın. Benim gibi yoğun ça­ lışmıyorsun. 1. tek bir çözüme bağlanmadan sorunları çözmeye çalışmak stresimizi azaltabilir. m Çağımızın hastalım.Aşağıdaki soruları tahtaya yazıp bu sorular ekseninde bir konuş­ 12 Dolduralım.

Bıktım bu sınavlardan. özgür: Bak bu olabilir işte. Şehrin 30 km uzağındaki tesislerimiz her mevsim hu­ zur bulmanız için sizi bekliyor. Bazı günler çok yoğun oluyorum. uygun biçim­ de tamamlamalarını isteyin. Ben bi­ raz dışarı çıkıp dolaşayım. strese girmek . örneğin yolunun üzerindeki bir dükkâna uğra. Dışarıdan güzel bir yemek si­ pariş et. (Hem ders çalışıyordum hem de müzik dinliyordum. Böyle za­ manlarda bütün haftam çok zor geçiyor.30. Eşofmanlarını giyip dışarıda bir sa­ at yürüyüş yap. Bu parayla rahat ve mutlu yaşamak mümkün mü? Sürekli ders çalışıyorum. Yeter ki.sen de biliyorsun. Bu tümceler üzerinden -ErEk eki ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Bürokrasi bütün zamanımı alıyor. o zaman evde kendin için bir şeyler yap. Arkadaşlarında bir yer­ de oturup sohbet et. Bak ben sıkıntılardan kurtulamıyorum işte! Pınar : Tamam. Daha sonra metni okumalarını ve metinde verilen boşlukları kutudaki uygun ifadelerle.dert anlatmaktan yoruluyorum. öğle tatillerinde dışarı çıkmak da stresini atmak için iyi bir yol.) . özgür: öff. Pınar : Böyle durumlarda işini ve özel hayatını birbirinden ayırarak daha huzurlu olabilirsin. her gün zaten iş yerinde insanlarla konuş­ maktan . Anne baba olmak çok zor. Artık yalnız kalmak istiyorum. ö zg ü r : Tamam o zaman. Sizin Derdiniz Ne? larında daha önemli bir yer tuttuğunu anlatmalarını isteyin. özgür: Amaan. daha olum lu d jiş ih w iü )> iibaşlayacaksınız.olumlu düşünmek . Sen de gelir misin? Pınar : Bekle. işyerinde en çok ben çalışıyorum.stresle başa çıkmak . özgür: Evde de bazen çok sıkılıyorum ama. Akşam ne kadar geç eve gidiyorum. öğle tatili oldu.14 Yerleştirelim Pınar : Yanılıyorsun. Pınar ben sana enerjim kalmıyor diyorum sen bana bir saat yürümemi söylüyorsun. Kendinize bu iyi­ liği yapmak istemez misiniz? O halde aşağıdaki numa­ ralarımızdan bize ulaşıp randevu alın.i 1 11 1 ı için yeni çozum yoııorı otıyor- O halde size bir önerimiz var. kendine vakit ayırmaya.Bir de soh­ bet etmeye vakit harcayamam.05678087391 15 Bir Reklam Yazalım > Bu etkinlik için ikişerli gruplar oluşturun ve gruplardan bir tatil kö­ yü tasarlamalarını ve bu tatil köyü için bir gazete ilanı veya televiz­ yon reklamı hazırlamalarını isteyin. j »y*- B§ 13 Anlatalım > Öğrencilerden verilen sorunlardan hangilerinin kendi yaşam­ > ■ Tel: 05677907743 . Pınar : O zaman eve git. > öğrencilerden kutuda verilen ifadelerin anlamlarını tahmin et­ melerini ve bunların hangi durumlarda kullanıldıkları konusunu sı­ nıf içinde tartışmalarını sağlayın. temiz hava sayesinde ruhunuzu dinlendirecek. Açıklamalarınızda. öğrencilerin oluşturdukları rek­ lam veya ilanlardan birkaçını tahtaya. Daha sonra her bir öğrenciden kendilerince önemli olan gündelik sorunlarını sınıfa anlatmalarını isteyin. . j | J siyilir . Bu çalışmada her öğrencinin en az bir konuda konuşmasını sağ­ layın. • -lylErEk ulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada gerçekleşmekte olduğunu anlattığını (Bütün gün müzik dinleyerek çalıştım.gergin İB ^ '• S p p ^ Bence en büyük stres kaynağı trafik. Ceketimi alıp geliyorum. Buradaki yemyeşil doğa. Pınar : O zaman hemen eve gitme. {-ErEk ulacı kullanmaya elve­ rişli tümceleri değiştirerek) yazın. kendini mutlu etmeye çalış. Ken­ dine güzel bir film al. Yürüyüş yapmak hem vücut hem de ruh sağlığı için çok yararlı bir egzersiz. iş yerindeki bu stresten kurtulmak için de bana bir şeyler önerebilir misin? Pınar : İş yerinde genelde kahve yerine bitki çayları içerek rahatlayabilirsin. Bu şehir beni boğuyor. Güzel vakit geçirmek istiyorum ama çok hareket etmeye gücüm kalmıyor. özgür :Nasıl? Pınar :işteki bütün sıkıntıları bırakıp evin kapısından içeri gir. özgür: Ben bazen işteki yoğunluktan sıkılıyorum. Ama yine de zamanımın çoğu iş yerinde geçiyor. Saat 12.

-yarak/-yerek Sorumlu davranmayarak herkesi üzüyorsun. cok kırdın____________________________________ Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Ayda sadece 600 TL. İşlerim i^ çe^ n _p ^ rıla y a m k _d a b a _m h a t. gibi) vurgulayın. ödeyerek bir araba olumsuz algılandığını sahibi olacaksın ız____________________________ (Bugüne kadar yalan söyleyerek kimseyi kandırmadım (Yalan söyleme­ 4. Beni çok üzüyor.) 16 Yeniden yazalım >. tıpkı -ip gibi daha çok ardışıklık anlattığını (Bütün eşyalarım ızı toplayarak kutulara yerleştirdik. Alper beni uzun zam andır aramayarak çok üzüyor___________________________________ [Ben. 2. ile r gürı en az bir litre sıı içerek güzel bir cilde Spor yaparak zayıfladım. Kilo verdim. D aha rahat çalışıyorum.Kadın kazayı ağlayarak arılattı (Kadın bir taraftan ağlıyor. 2. bu hastalığı ye n e b ilir­ sin. 6. davran çöz dinle konuş bak sor -arak/-erek 0 dün gece müzik dinleyerek ders çalıştı. Geçen yıl yalnızca spor yaparak kilo verdim . Yanıtlar 1. size düzenli çalışma öneririm. gerekçe ilişkisi kurulması zor olan ey­ çalışıyorum__________________________________. Bir araba sahibi Bu teklifi reddederek büyük b ir fırsatı kaçıracak. . . Güzei bir cilde sahip olun. Ailesini d in ie m e yeıvk büyük bir hala yaptı. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (. • -ErEkekinin aralarında tarz. öğretmeniniz olarak. A lper beni uzun zam andır aramıyor. Her gün en az bir litre su için. sahip olun _ . . gibi). Arkadaşının teklifini kabul etm edin. lemlerle. aynı esnada gerçekleşmekten çok tarz. çocuklarım ın bütün so ru n la ­ rıyla ilgilenirim. • -ErEk ulacı ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkiliyorsa. olarak öğretmeniniz olarak size daha çok çalışmanızı öneriyorum. leri -ErEk ve -mEyErEk ulaçlarıyla birleştirm elerini isteyin.ö ğ ren cilere belirli bir süre vererek etkinlikteki tüm ce­ Problem lerim izi konuşarak çözelim! gibi). Oç yıl yurt dışında öğrenim görüp doktor olarak Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye daha önce turist olarak mı gelmiştiniz.. neden.eylemi ile kalıplaşmış açımlama anlatımları kurduğunu 5. -mayarak/-meyerek Sorunlarınızı konuşarak çözmeye çalışın. ____ Doktora gitmeyerek sağlığını tehlikeye atıyorsun. dim ve kimseyi kandırmadım) gibi). Hayata pozitif bak arak 1 öğretmen doktor g eld im am a 10 yıldır gidiyorum. • -ErEk ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesinin aynı olduğu durum­ larda kullanıldığını (Dün akşam (ben! televizyon seyrederek uyu­ dum *Dün akşam eşim televizyon seyrederek uyudum. Arkadaşının teklifini. kabul etmeyerek onu Sizler Türkçeyi yabancı d il olarak öğreniyorsunuz. Tencereden bakarak düştü. neden. D aha sonra yanıtları okutup yanlışlarını düzeltin. Geçen yıl yalnızca spor yaptım. 1 7 T a m a m la y a lım •■:}W0mWİİİ-lifli#® > ö ğ ren cilerd en tüm celeri -ErEk eki ile ta m a m la m a la ­ rını isteyin. gibi). M ü zik d in i eyerek ders çalışmayı çok seviyorum. gibi). olacaksınız. Antalya'ya turist ol uruk burad a yaşıyorum 3.. 3. • -ErEk e kinin ol. bir taraftan da kazayı anlatıyordu.Evsahibi konuklan gülerek karşıladı. Onu çok kırdın. 5. *öğretmen soru sorarak biz yanıtladık.. Yanıtlar 1. H er g ün işe yürüyerek 4. İşlerim i önceden planlıyorum. 6. İyi bir a n n e ol arak. ödeyeceksiniz. • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ErEkin eklendiği eylemin de Ayda sadece 000 Ti.

Yeni bir günü bu problemler olmadan karşılamak ister misiniz? önce yogadan biraz bahsedelim. beden. Yogayı herkes. Daha sonra öğrencilerden metni okumalarını ve paragrafları sıralamalarını isteyin. ' - 's Z PPPPPPBSp«Sj 2 l *. huzur bulmak istiyorsunuz. 1 Z Z Z Z I :’'IT .. Meditasyon. " ‘ '' J i . ayurveda gibi sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. insanlarla iyi ilişkiler kurarak ve en önemlisi kendinize değer vererek de kaliteli bir yaşama sahip olabilirsiniz. ruh sağlığı.. her yerde özel giysiler giymeden ve aletler kullanmadan uygulayabilir. hayatı uzatmak. Z." O zaman ruhunuzu dinlendirmeye ve sağlıklı bir hayata başlamaya hazırsınız. J .. Yoganın dışında meditasyon da bir rahatlama tekniğidir.18 Okuyalım. hastalıkları vücuttan uzak tutmaktır. Bu sistemde hastalanıp tedavi olmaya ihtiyaç duymadan önce sağlığı korumak için çaba göstermek esastır. ruhun ve zihnin birleşmesini sağlamaktır. Yogada amaç bedenin. Sanıyoruz bu soruya cevabınız "Evet. fiziksel. Ayurvedada amaç.1 . I *' '!Z Z ili Z 1 Z Z Z. Üç farklı yöntem size bu konularda yardımcı olabilir. Bunla­ rı insanlar yıllardır rahatlamak için uyguluyorlar. ~ . Bunların dışında düzenli spor yaparak. . yoga. sıralayalım Ruhumuza Sağlık > Metinleri okutmadan önce tahtaya ruhsal. Tüm bu uygulamalar daha kaliteli bir hayat yaşamanızı sağlar. Son olarak paragrafları doğru sırayla siz okuyun ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Medi tasyon iç huzurumuzun sakinliğimizle beslenip güçlenmesidir. uykunuza dikkatr \ ederek. Günlük işlerden sıkılıyorsunuz.. 'L :• . zihnimize doğru şeyler öğretmenin yoludur. . Hem de çok uzaklara gitmeden ve çok fazla çaba göstermeden. meditasyon. ' . insanlar ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumak için yoga ve meditasyon gibi ayurvedadan da yararlanırlar. zihin. sağlıksız besleniyorsunuz. Her şeyden kaçıp uzaklaşmak.

kıyafetlerinizde hangi renkleri tercih ediyorsunuz? Neden? Müzik duyunca L ' ) hemen kulak verir. . Haftalık izin günlerimde (___________________ ] faalimdir. Stresle başa çıkma konusunda iyi durum­ dasınız. Hobilerimi geliştirmek için (__________________ ) gay­ ret gösteririm. Hayatın olumlu taraflarını görmeye çalışarak işe başlayabilirsiniz. Sizin için hayat bir armağan ve siz bu armağanın değerini biliyorsunuz. tartışalım 19 Dinleyelim. • Sizce renkler hayatımızı etkiliyor mu? • Siz dekorasyonda. "Zaman zaman" ve "Nadiren" cevaplarınız daha fazla. Uğurlu renginiz ne? En çok hangi rengi seviyorsunuz? gibi sorular sorun. Vücut bakımıma (__________________ 1özen gösteri­ rim. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden yazma alanlarına. Etrafımdaki güzel bir eşya. yazalım Renklerin Dili > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle renkler hakkında konu­ şun ve onlara /. Rahatlamanız konusunda bazı şeyleri keşfetmeniz gereki­ yor. (____________ ) Hediyenin küçüğü büyüğü. ' I Arkadaşlarımla buluşup vakit geçiririm.21 Yerleştirelim. Siz rahatlamayı ve hayatın güzel yönlerini görerek yaşama­ yı biliyorsunuz. manzara I i hemen dikkatimi çeker. ucuzu pahalısı olmaz derim. Sanatsal etkinlikleri izlemeye vakit ayırmak için (___ ______________ ! çabalarım. "Her zaman" ve "Çoğu zaman" cevaplarınızın sayısı fazla.jŞ:': II: i tempo tutarım. Test sonucunu aşağıdaki gibi açıklayın.Küçük problemlerinizi fazla dert etmeyip ha­ yattaki güzellikleri görmeye çalışın.j > öğrencilerden testte verilen tümceleri kendilerine uygun be­ lirteçlerle tamamlamalarını ve ardından her bir belirteci kaç kez kullandıklarını belirlemelerini isteyin. >»*• Yeşil '»*• Mor 20 Renklerimizi anlatalım her zaman • çoğu zaman • zaman zaman • nadiren J ^ > öğrencilerden 19. (__________________ ) para da harcarım. diyalogda o renkle ilgili geçen özellikleri yazmala­ rını isteyin. etkinliğin hazırlık çalışmasında uyguladığınız ko­ nuşma etkinliğinde geçen sözcüklerden ve dinledikleri diyalogdan yararlanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. I I.jjjff.

reçete... ambulans gibi sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın.. teda­ vi etmek. Mehmet'in -». 3. -Eulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada ama arka arkaya tekrarlanarak gerçekleştiği bilgisini aktardığını 18u adresi ancak sora sora bulabildik. 4. En son ne zaman doktora gittiniz. Geçen hafta hep evde yattım. : Doktora gittin mi? Ahmet : Hayır evdeki ilaçlarla idare ettim. Aslı'nın — gibi sorular sorarak konuşmalarınız sırasında tahtaya. Yol boyunca konuşa konuşa yürüdük. 24 Okuyalım.öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce metni okuma­ larını ve metinde bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini söy­ leyin. Ceren — ► öksürüyor. tedavi olmak. : Aa Ahmet! Hoşgeldin.. 5. Sağlık _______ olsun önemli değil. Sağ olun. etkinlikte öğrendikleri hastalık adlarından da yararlanarak "Cem’in rahatsızlığını gösteren fotoğrafı işaretlemelerini isteyin. ta m a m la y a lım Canın Sağ'olsun > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce öğrencilere. Ahmet : Kafanıza takmayın. rahatsızlıklarını ve şikayetlerini söyleyebilme. 6. ilaç kullanmak. hiç gerçekleşmemeyi anlattığını (Spor yapmaya yapmaya kilo aldım.dişi ağrıyor..Bu etkinlikte önce. Onu da ben bitiririm. Dinleme metninde boş bı­ rakılan yerlere gelecek ifadelerin anlamlarını öğrencilerinize örnekler vererek açıklayın. • -E. tedavi görmek. -► bacağı kırık. randevu almak. • -E. Selim : Canın _______ saeolsun Ne__________ yazık ki 2. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerinizin yanıt­ larını kontrol etmelerini sağlayın. Ali'nin —. gibi). öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol ettikten sonra tahtaya Bu yüzden eve yürüye yürüye gittim tümcesini yazıp bu tümce ve benzer örnekler üzerinden -E. Ama si­ zi ve ofisi özledim gerçekten.. Açıklamalarınızda. işaretleyelim Kendimi İvi Hissetmiyorum >. -E ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesi aynı ise kullanıl­ dığını [Dün akşam televizyon seyrede seyrede uyudum.23 Eşleyelim Sözcük Alanı > öğrencilere önce kutu içinde verilen hastalık adlarından hangilerinin anlamını bilmediklerini sorun ve gerekli açıklamaları yapın. olumsuz eylemlere eklendiğinde. Şimdi daha iyiyim. rolleri paylaştırarak metni bir kez okutun ve öğren­ Ahmet : Merhaba arkadaşlar! Murat karnı ağrıyor. -E ulacının. 8. Ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden boş bırakılan yerleri tamamlamalarını isteyin. eczacı. gibi) . ilk yardım. çok me­ rak ettik seni. Sanırım üşütmüşüm.başı ağrıyor.. İyileşmek. . Ece'nin — midesi bulanıyor. • Hastalık adları Dilbilgisi • ULAÇLAR -E. Geçmiş olsun.. tekrarlanarak ger­ çekleşmeyi değil. ameliyat. Bu arada be­ nim işlerimi de siz yaptınız.. bunlarla ilgili soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 4 saat 22 D in le y e lim . Bir sorun yok. mu­ ayene olmak. Ama son raporu bitiremedik. 7. Ardından çizimden de yararlanarak eşleme çalışmasını yaptırın.-E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Alper'in — -*■. >. ec­ zane. Yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. Şikayetiniz neydi? ilaç kullandınız mı? Yanıtlar Hiç am eliyat oldunuz mu? 1. Ayhan'ın - boğazı ağrıyor.. Yasemin - nezle. Selim Ahmet Murat : Aslında seni arayacaktım ama zaman bulama­ dım işte. Ahmet : Teşekkür ederim. poliklinik.-E Yasemin Beceriler • ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabil­ me • Sağılık sorunlarını. • -E. Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unutabilirsiniz. gibi). tahlil. cilerden 23.

Bence izin alıp eve lk git Cem : Haklısın. M erdivenleri ine çıka yoruldum. • -E . Selin : Sen herhalde grip olacaksın... Saati 3. Hiç itiraz etme.. Cem : Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne zaman için? Selin Yarın olabilir. Bu yüzden eve yürüye yürüye geldim. çok ateşin var. Yolda taksiden indim. -E ulacının. senin için dok­ tora telefon edip randevu alacağım. Sekreter : Yani 8 Mart Perşembe. İyi günler. neyin var? Bugün yüzün bembeyaz. 25 Dinleyelim. Çok üşüyorum Selin : Dur bir bakayım. Midem bu­ landı. Ses Kaydı Selin : Alo Cem. gibi). Cem : Çok iyi değilim. uygun. kontrol etmem gerekiyor. gibi) vurgulayın. Cok kötü de öksürüyorsun.30 sizin için uygun mu? Selin Daha erken bir saat olabilir mi? Sekreter : Bir saniye lütfen. iki farklı ama yakın veya karşıt anlamlı ey­ leme de eklenebildiğini !Çocuklar düşe kalka büyür. Selin : Cem. Cem : Tamam. Selin : Sesin de kısılmış. Saat 11. Nasıl oldun? Seni çok merak ettim. neden-sonuç.. Kulak burun boğaz polikliniğinden randevu Selin almak istiyorum. -E ulacının daha çok tarz. gerekçe anlatımını ön plana çıkardığını: (Kadın kazayı ağlaya ağlaya anlattı. ama sen de benimle gel. Cem. Cem : Biraz da başım dönüyor.30 nasıl? Evet. Selin . tamamlayalım ______ Doktor Randevusu > Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden istenen bilgileri tabloya yaz­ malarını.• -E. kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. Çorbayı karıştıra karıştıra pişirm ek lazım. Sekreter : Tabii. öğretmen her gün ödev vere vere bizleri perişan etti. Bu konuda ısrar ede ede hepim izi bıktırdın. Sekreter : İyi günler Medi Klinik. buyurun. En iyisi eve gidip dinlenmek.

Hemşireler kaza yerindeki yaralılara ilkyardım.. Ala ala bu arabayı mı aldın? Size seve seve eşlik ederim.-a/-ya -e/-ye. 5. 4. 4. Filmin son sahnesi çok acıklıydı. 6. 9. Bebekler düşe kalka yürümeyi öğrenirler.. Yanıtlar 27 Tamamlayalım > -E. Adam söylene_______ söylene S işini yapıyor Spor yap maya yapmaya kilo aldım. 3.Sekreter Selin Sekreter Selin Sekreter Adınızı öğrenebilir miyim? Ben arkadaşım için randevu alıyorum. 29 Tamamlayalım Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unuttum. Kadın göz yaşları içinde ağlaya sızlaya hayatını anlattı. Yanıtlar MEDl KLİNİK Hastanın Adi: bata çıka • düşe kalka • bile bile • ağlaya sızlaya güle oynaya • seve seve • istemeye istemeye hıçkıra hıçkıra • dura kalka_________ ^ Randevu Saati: 1. 6. 2. Şikayeti 7.. 3. 5. Randevu Tarihi: 2. birbirimizden uzaklaştık. Çok yorgunum. 5. > öğrencilerden boşlukları verilen sözcüklerle tamamla­ *Pencereden baka baka düştü.. 2. Sana seve seve yardım ederim. -E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını özetleyerek sürdürün ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Cem Beyi saat 1T. 26 Randevu alalım Sen Hastasın. bak_«_ iye bize doğru geliyor. Bölüm: 3. 1. Teşekkür ederim.. . 28 Yerleştirelim > öğrencilerden boşlukları uygun ikilemelerle tamamla­ malarını isteyin.-e/-ye -maya. 4. Anlamlarını bilmedikleri ikilemeleri ör­ neklerle açıklayın. Ahmet'in sinemaya gitme teklifini istemeye istemeye kabul ettim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Kendimi tutama­ ULAÇLAR Ö rnekler al sev konuş yap -a/-ya. malarını isteyin. Tamam. Kar nedeniyle iki saatlik yolu dura kalka___ beş yıp hıçkıra hıçkıra ağladım. Çünkü macera filmlerinden hiç hoşlanmam.30'da bekliyoruz. Çocuklar karda bata çıka yürüyorlar. ismi Cem Arhan. *öğretmen soru sora sora biz yanıtladık. iyi günler. 7. Görıiş meye çö'üş meye . Modern tıpta birçok tedavi __ yürüyor. tedavi • reçete • muayene • ilk yardım kan tahlili • idrar tahlili • eczane • poliklinik ambulans Yanıtlar 1. O Sekreter > Bu çalışma için sınıfı ikişerli gruplara ayırın.. Eczaneye__________ gidip ilaçlarımı aldım. yöntemi geliştirdiler. Ambulans _______ sirenlerini çalarak hızla has­ taneye doğru gitti. Doktor hastasına reçete yazdı.. yaptılar. Rica ederim.maya -meye. Genç kız güle oynaya arkadaşlarıyla buluşma­ ya gitti.. Çocuk elindeki çikolatayı y ___ _ Gel meye gel meye bizim evin yolunu unuttun. Bunu bile bile____ Hastane adı benden işleri bitirmemi istiyorsun.. Ayşe vitrinlere bakj2_ . insanlar konuş a______ konuş a________hayvanlar koklaşa______ koklaş a_______ anlaşır. "Hasta" ve "sekreter" rollerini vereceğiniz öğrencilerden kutuda verilen bilgileri kullanarak bir "randevu al­ ma" diyaloğu canlandırmalarını isteyin. Randevu tarihi ve saati Hastanın adı saatte gidebildik.meye bak sor 8. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı öğreneceksiniz.. görüyorsun.

30 Yerleştirelim

Doktor
Cem

Bekleme Odasında
> Metni okutmadan önce öğrencilere metindeki karakterlerin 24 ve
25. etkinliktekilerle aynı karakterler olduğunu (Cem ve Selinin arka­
daş olduğunu, Cem'in hasta olduğunu, Selin'in Cem için doktordan
randevu aldığını) hatırlatın. Daha sonra metni okutup boşlukları veri­
len eylemlerle tamamlatın.

Doktor
Cem
Doktor

Yanıtlar

f
l

tedavi etmek • tedavi görmek
ameliyat olmak • kan aldırmak

Rica ederim. Geçmiş olsun. 0
Peki, çok teşekkür ederim. jT]
Öksürün. Hımm... Ciğerlerde problem yok.
Giyinebilirsiniz, [ş]
Tabii. [3
Korkmayın, yalnızca soğuk algınlığı. Size öksü­
rük şurubu ve antibiyotik yazıyorum. Boğazınız
için de pastil. Antibiyotiği günde üç defa ye­
meklerden sonra içeceksiniz. [7]

\

J

Cem ve S e lin beklem e odasında b e kliyo rla r.

: Üff, beklemekten çok sıkıldım. Hiç sevmiyorum
doktora gelmeyi.
: Niye? Doktor seni tedavi edecek.___________ ve
Selin
bütün sıkıntılarından kurtulacaksın.
Evet, ama bıktım doktora gidip gelmekten.
Cem
Niye, çok mu hasta oldun?
Selin
Evet. Çocukken üç defa dizimden ameliyat
Cem
oldum . Sonra lisede bir kaza geçirdim. Bir çok
kere de çeşitli
hastalıklar yüzünden
. Doktora gide gele birçok has­
talık hakkında bilgi sahibi oldum.
Gerçekten de doktorla ilgili çok maceralar ya­
Selin
şamışsın.
Umarım kan aldırmak zorunda kalmam. Beni
Cem
kan tutar da.
Cem ne kadar da nazlısın!
Selin
Sekreter: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
Cem

32 Muayene olalım
Sen Hastasın, O Doktor
> 26. Etkinlikte olduğu gibi bu çalışmada da ikişerli gruplar
oluşturun, öğrencilerden hasta ve doktor rollerini paylaşmala­
rını ve verilen sözcükleri de kullanarak bir diyalog oluşturma­
larını isteyin. Birkaç gruba diyalogların okutun. Seçeceğiniz bir
diyalogu bütün öğrencilerin katkısıyla geliştirin.

• Muayene

* Tedavi

• Tahlil

• Şikayet

• Teşhis

• Doktor

33 Tamamlayalım
> öğrencilerden metni okuyup boşlukları uygun ulaçlarla ta­
mamlamalarını isteyin. Yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.

31 Sıralayalım
Geçmiş Olsun
> öğrencilerden "doktor" ve "Cem'in tümcelerini düzgün bir diyalog
oluşturacak biçimde sıralamalarını isteyin.

[E CZANEDE
Cem
Doktor
Doktor

Cem

: Çok üşüyorum. Midem bulanıyor ve öksürüyorum. [ 2 ]
: Buyurun Cem Bey, şikayetiniz nedir? Q]
: Sizi muayene etmem gerekiyor, önce
stetoskopla ciğerlerinizi dinleyeyim. Sırtınızı açar mısı­
nız? [ 3]
: Neyim var doktor? Çok hasta mıyım? [6]

Eczacı : Buyurun.
Cem
: iyi günler. Ben reçetedeki ilaçları almak istiyo­
rum.
Eczacı : öksürük şurubu, antibiyotik ve pastil. Grip salgı­
nından siz de etkilendiniz demek.
Cem
: Evet, maalesef. Aslında bu sene grip aşısı olmak
istedim ama "Bugün giderim, yarın giderim."
d i l y c d^ iye en sonunda şifayı kaptım.

181

: Birçoğumuz sizin gibiyiz. Aslında herkesin hasta
olmayı bekle metten önceden gerekli önlemleri
alması gerekiyor.
Cem
: Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir de ben hava sıcak
diye geçen hafta ince kıyafetler giyJp_ dışarı çık­
tım.
Eczacı : Bu mevsim için uygun kıyafetler giy meden
ev­
den çıkmak da hasta olmamıza sebep oluyor.
Onun dışında beslenmeye dikkat etmemek de
vücudumuzun güçsüz olmasına neden oluyor.
Cem
: O konuda da biraz suçluyum. Bu aralar iş yoğun­
luğundan beslenmeme çok fazla dikkat
et meden
yaşıyorum.
Eczacı : Basit önlemlerle bile hastalığı önleyebilirsiniz, ör­
neğin, öğle yemeklerinizde kola gibi içecekler
taze portakal suyunu tercih edebi­
ic meyip
lirsiniz. Bu arada ilaçlarınız hazır.
Cem
: Teşekkür ederim. Borcum ne kadar?
Eczacı

34 Yanıtlayalım
> Bu bölümdeki sorular, 24. 25. ve 33. etkinlikteki metinlerle il­
gili olduğundan, söz konusu etkinliklerde yer alan diyalogları
öğrencilere hatırlatıp soruları yanıtlamalarını isteyin.

1. Cem eve nasıl gitti?

> Bu etkinlikte dinleme çalışmasına hazırlık olarak öğrencilere
Alternatif tıp konusunda neler biliyorsunuz?
Sizce alternatif tıbbı kimler, hangi amaçlarla kullanıyor?
gibi sorular yöneltin. Daha sonra ses kaydını dinletip öğrenciler­
den soruları yanıtlamalarını isteyin. Ses kaydını ikinci kez dinletir­
ken soruların yanıtını oluşturan bölümlerde kaydı durdurarak öğ­
rencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.
Ses Kaydı

insanlar yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanıyor.
Günümüzde ilaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi müm­
kün. Tıp bilimi ve eczacılık, insan sağlığına hizmet ediyor. Ancak
bazı insanlar günümüzde bitkilerle ve tıp biliminin dışındaki yön­
temlerle tedaviyi tercih ediyorlar. Bu tür tedavi yöntemlerine alter­
natif tıp adını veriyorlar. Alternatif tıp yıllar önce insanların bitki­
leri tedavi amaçlı kullanmasıyla başladı. Alternatif tıp aslında
modem tıbba karşı değil. Hatta bazı hastalıklarda normal teda­
viyle birlikte kullanıyorlar.
Alternatif tıp yalnızca bitkileri kullanmıyor. Bu tedavide renk, ses,
müzik ve ışık ile çeşitli hastalıkları iyileştirmek de mümkün. İn­
sanlar bu yöntemlerle hastalıkları tedavi etmenin yanında
sigarayı bırakma, kilo verme gibi kişisel isteklerine de çözüm
arıyorlar.
Yanıtlar

1. Tıp biliminin dışındaki yöntemlerle
tedaviye "alternatif tıp" denir.
2. Alternatif tıp modern tıbbın
karşısındadır.
3. Alternatif tıpta bitkilerin dışında da
tedavi yöntemleri bulunur.
4. insanlar alternatif tıp yardımıyla
yalnızca sağlık problemlerine
çözüm buluyor.

Doğru Yanlış
0

m


s

3. Doktor Cem'in ciğerlerini nasıl dinliyor?

Farklı Tedavi Yöntemleri

2. Selin doktordan nasıl randevu aldı?

35 Dinleyelim, işaretleyelim

m

4. Cem nasıl hasta oldu?

5. Hastalıklara karşı nasıl önlem alabiliriz?

> Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencile­
ri, kitaplarını kapattırıp oturma sıralarına göre birer atlayarak A ve
B olmak üzere iki gruba ayırın.

> Bu etkinlikte, oluşturduğunuz gruplarda her kart için farklı bir anlatıcı belirleyin ve sadece o öğrencinin kendi grubunun sayfasını açması­
na izin verin. Daha sonra anlatıcıdan 1 dakika içinde seçtiği karttaki sözcüğü, yasak sözcükleri kullanmadan kendi grubundaki öğrencilere
anlatmaya çalışmasını isteyin. Anlatıcı sözcüğü anlatırken siz de yasak sözcüklerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Çalışmayı sırayla
tüm kartlar anlatılıncaya kadar iki grup için aynı biçimde uygulayın ve hangi grubun daha çok kartı doğru anlattığını belirleyin.

fMimnli»
Anlatalım, kontrol edelim

Anlatalım, kontrol edelim

Tabu Oynayalım

Tabu Oynayalım

I
H a s ta

| Cips

Doktor
Hastane
İğ n e

Ç ik ola ta

Hastane

B is k ü v i

Z iy a r e t

îş
Çalışm ak
Y oğun

jll s 'caJv
i
Am bulans
Doktor

S

P

D oktor

il

N ark oz

Hastane

i

Operasyon

Kontrol

|| Kesmek

İl k a fe te ry a
I h-ecek

jf
[

M akyaj
Krem
T e m izlik

183

1. Nereye Gidelim?
2 Yanıtlayalım
Sözcük Alanı

> öğrencilerden, hazırlanmaları için belli bir süre tanıyarak verilen

• Yolculuk, gezi, tatil ile ilgili sözcükler

soruları yanıtlayacak bir konuşma hazırlamalarını ve sınıfa sun­
malarını isteyin.

Dilbilgisi

• ULAÇLAR -mE i+iyelik) için / -mEk için
Beceriler

Yolculuk yapmayı seviyor musunuz?
Tatillerinizi nerede geçirmekten hoşlanırsınız?
Tatillerinizde genellikle neler yaparsınız?

• -mE/-mEk için ulaçlarını doğru kullanabilme
• Yolculuk, gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında
bilgi verebilme, soru sorabilme

Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat

>- Bu üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce tahtaya,

Yolculuk yapmayı sever m isiniz?
En son he zaman yolculuk yaptınız?
Nereye gittiniz?
Yanınızda kim ler vardı?
Yolculuğunuzun amacı neydi?
Hangi ülkeleri/şehirleri gördünüz?
En çok hangi ülkeyi/şehri görmek istiyorsunuz? Oraya git­
mek konusunda b ir planınız var mı?
gibi sorular yazın ve bir konuşma ortamı oluşturun.

3 İşaretleyelim
Niçin Tatil Yaparız?
>- Bu etkinlikte öğrencilerden kendi tatil tercihlerini gösteren tüm­
celeri işaretlemelerini ve benzer tümceler üretmelerini isteyin, öğ­
rencilerin tümcelerinden birkaçını tahtaya yazıp bu örnekler üze­
rinden -mE/-mEk için ulacıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıkla­
malarınızda -mE/-mEk için ulacının, eylemin gerçekleşme amacı­
nı gösteren tümcecikler kurduğunu iKilo almamak için spor yapı­
yorum. Doktor bu ilaçları sana iyileşmen için verdi. Daha sağlıklı
yaşamak için gayret edelim. Doktora yapmak için Amerika'ya git­
ti. Bir Türk üniversitesinde okumam için Türkçe öğrenmem gerek.
gibi) vurgulayın.
1. Gezmek için
2. İşe/okula gitmemek için
3. Güneşlenmek için
4. Ailemle zaman geçirmek için
5. Sabahları erken kalkmamak için
6. Stresten kaçmak için
7. Farklı yerler görmek için4 Eşleyelim
> öğrencilerden önce, Kim ler var? Ne yapıyorlar? Burası neresi?
Sizce ne söylüyorlar? sorularını sorarak karikatürleri anlatmalarını
sonra da karikatürlerle tümceleri eşlemelerini isteyin.

1 Eşleyelim
> Eşleme çalışmasında öğrencilerden numaralanmış fotoğraf­
ların nerelere ait olduğunu yazmalarını isteyin. Bu yerler hakkın­
da kısa bilgiler verin.
2. Bu mevsimde gitmek için
Yanıtlar

ı

Çin Şeddi

___________________ ________

2. M ısır Piram itleri (Kahire/Mısır) ________________
3. Tac M ahal (Agra/Hindistan) __________________
4. Piza Kulesi CPiza/ltalya)
5. Nemn.it Dcığı (Adıyaman/Türkiye)____________
6. Kapadokya/Peri Bacaları (Nevşehir/Türkiye)
7. Side (Antalya/Türkiye)_____________
8. Ölüdeniz (Muğla/Türkiye)

184

en ideal tatil yeri neresi?

1. Uçakta bunları koymak
için yeterli yer var mıdır?

3. Boşuna bekleme.
Bu yıl sana tatil yok!

2. "Hastayım. akşamdan saatin alarmını kurdum ama alarm çalmadı." diyor. Uçmak. Havada. ödevlerini bitir men için sana tam bir saat veriyorum! 4. Ailem tıp oku manız için 11. bana çok ısrar etti ama ben güzel sanatları tercih ettim. dalga. Çocukların sigara gibi kötü alışkanlıklar edin memeleri için 5. Üstelik bu iş için teorik bir eğitim almadan. tamamlayalım. yayla. doğasever. Kışın hasta olmamak için bol C vitam ini alın. sabırsızlanıyorum. Bilgisayarımı kullan maman için için ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmanızda yarar var. Biraz yalnız kalıp kafamı dinle mek 13. Bulutların arasından süzülmek. yeter! Bugün yerli yabancı birçok turist gökyüzünde süzülmek için Fethiye'ye gidiyor. Sınavda basit hatalar yap mamak /mamanız için soruları çok iyi okumanız gerek. için seni bin kere uyardım! size birkaç kitap önereceğim. Sabah erken knlk mak/abilmek için 14. yamaç paraşütü söz­ cüklerini yazıp bu sözcükleri açıklayın. Bunları yapabilme­ niz için kanatlarınızın olmasına gerek yok. > Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinledikleri konuşmaya göre tamamlamalarını isteyin. Koçkarlara gitmek için en uygun zaman Ağustos. Bu sabah derse zamanında yetiş. Okula gitmemek için kimliğinizin bir fotokopisini ve iki fotoğraf getirmeniz lazım. Ses Kaydı Popüler bilim ve kültür dergisi Focus. Kaçkar Dağlarına yolculuk. Kursa kayıt yaptır mak/mamz k in 8. > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya serüven/macera.. Etkinliğin ikinci bö­ lümündeki sorular için ses kaydını yeniden dinletin ve sınıfa.-mE Hyelik) için / -mEk için ULAÇLAR Eylem - iyileş zayıfla et yardım hasta ol konuş öğren ağrı ol -ma -me -mak / mek -ma / -me Ö rnekler İlgeç Ek Zayıflamak için diyet yapıyor.?1# _ için taksiye bindim. dalgaların üzerinde uçabilmeniz için iki şeye ihtiyacınız var: Bir Alaçatı biletine ve bir sörf tahtasına. doğa ile baş başa kalmak için ideal yerlerden biri. Yanıtlar 1. 6 Dinleyelim. Çünkü bu mevsimde hava sıcaklığı dağda zaman geçirmek için daha uygun oluyor.. iyileşm en için kendine dikkat etmen gerek. Son yıllarda "uçurtma sörfü" yapmak Alaçatı'da çok yaygın. tur programla­ rında genellikle Artvin şehrinden başlıyor ve yaylalardaki bir haftalık kamptan sonra kaplıcalarda sona eriyor. 9. profesyonel pilotlar ile uçmak mümkün. 10. Sözcük öğrenmek için kitap okuyun. Fethiye-ölüdeniz'e gidip yamaç paraşütünü deneyin. babamdan izin alacağım. işaretleyelim Üç Macera: Karada. Tatilde oku m anız büyüklerin onlara iyi örnek olmaları gerek. bir dosya hazırladı ve dünyadan 100 harika tatil noktasını tanıttı. Bir an önce ailemle görüş mek için iç in kısa bir tatile çıkmayı düşünüyorum. Gözlerinizin ağrımaması için okuma gözlüğü kullanın. uçurtma.. 34 sayfalık bu dosyada Türki­ ye'den de ilginç tatil alternatifleri var.. Bu sörfü öğrenebilmeniz için çok çeşitli kurslar bulunuyor. kamp. *Çocuğumun iy i b ir insan olmak istiyorum. Suda.. verilen tümcelerden hangilerinin dinledikleri konuşmadan çıkarılabilecek bilgiler olduğunu sorun.. Kısa zamanda iyileş meniz/ebilmeniz için 7. rüzgârla yarışabilmek ve yeryüzüne masmavi gökyüzünden bakabilmek. Size yardım edebilmem için adresinizi almam gerekiyor. İşte bazı örnekler: Türkiye'nin en yüksek tepesi Koçkarlar. Ayrıca ağustos ayının so­ nundaki yayla şenlikleri doğaseverlere Karadeniz halkını ve kültürünü tanıma şansı veriyor. Aiaçatı hem coğrafik yapısı hem de iklimi nedeniyle sörf yapmak için çok uygun bir bölge. 12. Masmavi bir denizde. şenlik.. kaplıca.. Sizinle konsere gelebil mek 6. *0 Türkçe öğrenmesi için TÖMER gidiyor. . iyi konuşmaları için çok pratik yapmaları gerekiyor. 3. için -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri 5 Tamamlayalım s> -mEk için ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin.

tarih ve kültür rehber­ liği de yapıyor. gerçek yolculuk da aslında o zaman başlıyor. Koçkarlara gitm ek iç in . Kitap sadece bir dünya turunu anlatmıyor. Bir zamanlar. Flem yurt içinde.... 2. yollar ve haritalara dair B ir Röportaj 5. özgün : Gezginlik felsefesi bu bence. Peki. en uygun zaman Ağustos. özgün : Çok doğru. Asya'yı ve Amerika'yı da­ ha iyi tanımanız için size bir coğrafya. 4.Yanıtlar 1. turistik merkezleri çeşitli fotoğraflarla tanıtıyor ve ula­ . ikinci kitabımız ise Türkiye'deki ilgi çekici turizm noktaları­ nı öğrenebilmeniz için iyi bir tatil rehberi. Ses kaydını ikinci kez dinleterek dinleme çalış­ ması öncesinde yaptıkları tahminlerin ne kadar doğru olduğunu kontrol etmelerini sağlayın. [7] 2. şuna sahip olmak istiyorum" diye değil. insan. rotanız var mı? Ece :Var ama "Şunu olmak istiyorum.. Evime çok az git­ tim. iç yolculuğu ile dünyayı geziyor aslında. özgün : Seyahatleriniz çoğunlukla işinizle mi ilgili? Ece : iş ile hayat benim için ayrı şeyler değil. Seyahat etmek. rolleri dağıtarak ikinci kez okutun ve öğrencilerden soru­ ları yanıtlamalarını isteyin. Ece Temelkuran'a göre gerçek yolculuk nedir? 7 Okuyalım. En önemli şey bu. Ece Temelkuran'ın hayattaki amacı nedir? 4. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ece Temelkuran'ın tatil anlayışı nasıl? 1. Zaten beş yıldızlı tatiller bana göre değil. Kitabın yazarı İb­ rahim Aygırcı sizi Çin'den Avrupa başkentlerine. kendi gücünle buluşman gerekiyor.. korkuların­ dan kurtulduktan sonra bu güçle buluşuyor ve özgür­ lük de. ta­ nımak ve keşfetmek. Koçkarlar doğa ile baş başa kalmak. hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?" sorusuyla başlamak istiyorum sohbetimize. Birçok turist yamaç paraşütü ile gökyüzünde süzülm ek____ için________ Fethiye'ye gidiyor. Alaçatı sörf yapm ak iç in çok uygun bir bölge. > Tahminlerini dinleme çalışması sonrasında kontrol edebilme­ leri için not ettirin. Ne Okuyalım? Ece Temelkuran özgün : "Seyahat. iç in en ideal yerlerden biri. Ece Temelkuran'ın görüşlerine katılıyor musunuz'? ► öğrencilere fotoğrafları bulunan kitapların fotoğraflarını incele­ melerini söyleyin ve bu kitapları ya da bunlara benzer başka ge­ zi kitapları okuyup okumadıklarını sorun. [7] 3. Q 3. iş benim için otel odasının penceresinden. karla kaplı bir çocuk bahçesine bakıp hayal kurmak. Bavulumda Dünya. Fotoğraflardan yola çı­ karak kitapların içeriğini tahmin etmelerini isteyin. Yamaç paraşütü yapmak için eğitim almak gereklidir. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den tabloda verilen tümcelerin hangi kitapla ilgili olduğunu bul­ malarını isteyin. onları yazmak. Cinius Yayınlarından çık­ mış. çünkü kendimi daha özgür hissediyorum. adı Gezi Türkiye. Koçkarlar Karadeniz Bölgesi'ndedir. Öğrencilerin anlamını bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp açıklayın. Sizin yaşam seyahatiniz nasıl pe­ ki? Ftaritanız. onu söyleyebilirim. Alaçatı'da uçurtma sörfü öğrenebilirimiz için __çok çeşitli kurslar bulunuyor. □ 4. Yolculuk etmeyi seviyorum. Çünkü kendi hayatının haritasını çıkarman için Ece 186 Niçin? 8 Dinleyelim. öyle bir tatil yapmaya çalıştım ama o çok yorucu bir şey ve bittik­ ten sonra gerçekten bir tatile ihtiyacınız oluyor. Seviyor musunuz yolları? : Geçen yıldan beri sürekli dolaşıyorum. otel odaları. Ses Kaydı Yaz mevsimi iyice yaklaştı ve herhalde hepiniz tatil hayal­ leri kurmaya başladınız bile. Ardından diyaloğu. ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. işaretleyelim Seyahat. Rehber. Kaçkar Dağları'na gitmek için tura katılmak mümkündür. Avrupa'yı.. Güzel bir işim var yani! özgün :Tatiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatil yapıyor mu­ sunuz? Ece : Benim hayatımda "tatil” ve "iş" diye iki ayrı şey yok.. Siz burada onları okuyorsunuz ve ben para kazanıyorum.. Sadece yatmak ve yemek yemek "tatil” değil bence.. ilk kitabımızın adı "Bavulumda Dünya”. değişik bir şey yapma. görmek. bunu yapmak istiyorum.. Benim için seyahatin en önemli yeri. 5. insan.. oradan da Amerika'ya . tatilde nereye gideceksi­ niz? Nerede kalacaksınız? Tatilde ne okuyacaksınız? Bu so­ rulara yanıt vermenizi kolaylaştırmak için programımızın bu bölümünde size birkaç kitap tanıtmak istiyoruz. hayatlarının dışına çık­ ma diye bir şey bilmiyorlar galiba. hem de yurt dışında.. 3. Ece : Ben teşekkür ederim. Ama insan­ ların çoğu. Alaçatı'ya gitmek için bir sörf tahtası gereklidir. Şu andaki en bü­ yük amacımı biliyor musunuz? Korkmamak. yanıtlayalım / / > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerden diyaloğu sessizce okumalarını ve yeni sözcükleri belirlemelerini isteyin. Ece Temelkuran çok yolculuk ediyor mu? Yanıtlar 2. 1.

günlük streslerden uzakla­ şıp huzur bulmak ve dinlenmek için. dinlenme planı olması lazımdır. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için tatile çıkmadan önce iyi bir plan yapmak gereklidir. Güneşin altında bütün gün yatmak da dinlenmeniz için yeter­ li değildir. hem de hava yolunu kullanmadan. tamamlayalım Stressiz Bir Tatil berde ayrıca karayolu haritaları da bulunuyor. Üstelik bunlar için büyük pa­ ralar harcamanız gerekmez. zı tavsiye ediyorum." diye düşünür ama bu yanlıştır. hayal kırıklıkları derken dinlenmek imkansız hale gelir. önceden hiçbir planlama yap­ madan. Niçin tatil yapmak isteriz? Elbette. Kitap Asya. servetinin yarısını ortaya koyarak bir iddiaya girer. Reh­ 9 Okuyalım.şım. Ama çoğumuz biliriz ki. heye­ canlı deniz yolculukları yapmak için okuyabilir. 3 Kitapta turistik yerlerin fotoğrafları bulunuyor. 80 Günde Dünya Gezisi. Bence büyük. 5) İyi b ir tatil yapmak için değildir. Bunun en iyi yolu da sevdiklerinizle zaman geçirmek ve kendinize biraz zaman ayırmaktır. çünkü tatilde en küçük. 2 dinlenmek için _________________tatil yapmak isteriz. tatile çıkmak da çok stresli bir iştir. Tatilde en küçük bir aksilik moralimizi bozar. Bu planın tatil plani değil. 2 Kitap Cinius Yayınevi'nden çıkmış. "Sizin sıkıntılı b ir tatil deneyim iniz oldu mu? Bu sıkıntıdan kur­ tulmak için neler yaptınız?" sorularını sorarak metinle ilgili ön hazır­ lık yapın. "insanlar tatilde de stres yaşayabilirler mi? Ne­ den?". İnsanların çoğu "Pahalı bir tatil. 4) Kafamızdaki sorunlardan kurtulabilmek için sevdiklerim izle zam an geçirmek ve kendimize zam an ayırmak. Tek eğlencesi şehir kulübünde briç oynamaktır. 2) Tatile çıkmak stresli bir iştir. gerekir . gün kulüpte. Ekin Grubu­ nun bu kitabı. Kitabın konusu kısa­ ca şöyle: Bay Fogg çok zengin. aksilik m oralim izi bozar _______________ ı ______________ 3) Tatilde sorunlarla karşılaşmamak için bir dinlenme planı yapmak gereklidir. 1 Kitap. iyi bir tatildir. konaklama ile ilgili bilgiler veriyor.küçük herkes Jules Verne'nin bu ro­ manını dünyayı gezmek. Çünkü lüks otellerde yemek saatine yetişme­ ye çalışmak ve animasyonlara katılmak oldukça yorucudur. kibar fakat kimsesiz bir in­ sandır. fillerin sırtında dolaşmak. Tatile çıkmadan önce okumanı­ sıl olması gerekir?". çok para harcamak gerekli . yeme-içme. Kitapta yol haritaları bulunuyor. Avrupa ve Amerika hakkında bilgiler veriyor. Bir > Daha sonra yeni sözcükleri açıklayıp metni birkaç öğrenciye oku­ tun ve onlardan boşlukları metne göre tamamlamalarını isteyin. Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır. zengin bir İngiliz'in dünya turunu anlatıyor. Diğer kitabımız ise çocuk klasiklerinin en güzel örnek­ lerinden biri. otel odalarının dar­ lığı. Aile arasındaki kavgalar. iyi bir tatilin anahtarı kafanızdaki sorunlardan kurtul­ maktır. size uygun tatil yerini seçebilmeniz için çok > Metni okutmadan önce öğrencilerinize "Sizce ideal b ir tatilin na­ farklı alternatifler sunuyor.

11 Yardımcı olalım ^ Neler Hazır. Neler Değil? > öğrencileri fotoğraf hakkında konuşturmadan önce onlara. bir yaşam biçimidir. . özgürlüğe bir davettir. Yazar Orhan Kural “Köşe Bucak Dünya" adlı kitabında şöy­ le diyor: "Gezme" görmektir. Rüzgar çekicidir. yeniden doğmak.10 Yorumlayalım Artık Gitme Zamanı > öğrencilerden Orhan Kural'ın "gezme" konusundaki düşün­ celerini okumalarını ve bu görüşü yorumlayan bir paragraf yaz­ malarını isteyin. Ardından da fotoğrafı incelemelerini ve "Nes­ rin Hanım’ın ne tür hazırlıklar yaptığını." Bana göre gezme. yeniliklere yelken açmaktır. bazılarımız denizlere. Bazılarımız dağlara. yanına neler aldığını/al­ madığını anlatmalarını isteyin. bazılarımız ise kentlere doğru yola çıkar. Gezme coşkudur. Dünyayı içinize sığdırmak. bir çağrıdır. anlamaktır. Tatil hazırlıklarınız uzun sürer mi? Tatil için ne gibi hazırlıklar yaparsınız? Tatil için vazgeçilm ezleriniz nelerdir? gibi sorular yöneltin. zaman artık gitme zamanıdır. Bazen rüzgar davet eder sizi yolculuğa. nefes almaktır.

Gemi yolculuğunun dezavantajı ödemeyi baştan yapmaktır. > Metni okutup çözümledikten sonra öğrencilerin "gemi yolculuğu'yla ilgili tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu onlarla birlikte değerlendirip soruları yanıtlatın. "Benim amacım sessiz. 2. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. Ancak bu yolculuklarda ödemeyi ta­ tile çıkmadan önce yapmak gerekiyor. > öğrencilere okuma çalışmasının ardından kontrol etmek üzere tahminlerini not etmelerini isteyin ve metni okutmaya devam edin. Bu bir dezavantaj gi­ bi görünebilir. Doğru Yanlış □ 0 □ 0 m □ □ m s □ m □ □ s □ m . yol­ culuk dönemine. Ama bu uygulama sizi tatilde hesap yapma stresinden de uzaklaştırır. 7. soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya aşağıdaki soruları sınıfa sorarak başlayın. Elbette gemi yolculuğu fiyatları. Bütün bunları göz önünde bulundura­ rak bütçenize uygun bir tatil planı yapabilirsiniz. Ya da spor yapmak için spor salonlarını ve yüzme havuzları­ nı tercih edebilirsiniz. 5. Ayrıca alışveriş yapmak için çeşitli dükkanlar. yiyecek içecek. tam pansiyon. metnin ilk iki paragrafını bir öğrenciye okutun. işte son 1. işte gem i yolculuğunu böyle özetleyebiliriz! Gemiyle yolculuklar her gün biraz daha popüler oluyor. geminin özelliklerine ve yolculuk süresine j göre çeşitlenmektedir. Bu durumda gemi yolculuğu karadaki tatillerden da­ ha karlıdır bile diyebiliriz. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • ULAÇLAR -mEk üzere Beceriler • -mEk üzere ulacını doğru kullanabilme • Yolculuk. vakit geçirmek için film salonları gibi pek çok alternatif de sizi bekliyor. Gemi yolculuğunun dönemine göre fiyat değişebilir. ta­ til köyü gibi sözcükler yazıp açıklayın. Böyle etkinlik alternatifleriyle do­ lu bir yolculuğa arkadaş grubunuzla da rahatlıkla çıkabi­ lirsiniz çünkü gemide herkesin zevkine uygun bir etkinlik bulunmaktadır. Yanıtlar Gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın. işaretleyelim Gemi Seyahati > öğrencilere metnin fotoğraflarını incelemelerini. örneğin. 3. küçük bir şehirde. Gemi yolculuğu sadece küçük gruplar için uygundur. bugün sayısız alternatifiyle pek çok insanın ilg isini çekiyor. yarım pansiyon. etkinlikler ve gece eğlenceleri de dahildir. Yani yolculuğa çıkma amacınıza ve kişiliğini­ ze göre farklı türde gemi yolculuğu seçebilirsiniz. 6. Gemi yolculuklarında pek çok eğlenceli aktivite bulunmaktadır. 8. sakin bir yerde tafil yapıp din­ lenmek. Gemi yolculuğu önceleri yalnızca em ekli ve yaşlı insanların tercihiyken. Neredeyse her köşede insanları eğlendirmek ve din­ lendirmek üzere aktiviteler vardır. Pahalı bir yolculuk mu? Toplam fiyat size ilk bakışta fazla gelebilir ama bu fiyatlara konaklama. günlerin bu ilg i çekici yolculuk türü hakkında bazı sorular ve yanıtları! Sıkılacak mıyım? Büyük bir gemiyle yolculuk yaparen sıkılmanız mümkün değil. Bu paragrafların ardın­ dan öğrencilere bir gemi yolculuğu ile ilgili neleri merak ettiklerini so­ run ve metnin alt başlıkları olan soruların cevaplarını tahmin etmele­ rini isteyin. Günümüzde gemi yolculuğunu daha çok yaşlılar ve emekliler tercih ediyor. Gemi yolculuğu her zaman kara yolcuğundan daha pahalıdır. Gemi yolculukları sakin bir tatil için uygun değildir." mi diyorsunuz? 0 zaman daha küçük bir gemi­ de. lüks bir otelde. Yolculuklarınızda hangi ulaşım aracını tercih ediyorsunuz? Sizce en güvenli ulaşım aracı hangisi? Ulaşım araçlarının avantajları ve dezavantajları konusunda ne dü­ şünüyorsunuz? Bu sorular ekseninde oluşturacağınız konuşma etkinliği sırasında tahtaya yer ayırtmak. daha az sayıda insanla yolculuk yapmayı da tercih edebilirsiniz. şarap seminerlerine katılabilirsiniz. misafir konuş­ macıları dinleyebilir. 4.Sözcük Alanı • Yolculuk. 12 Okuyalım. Daha sonra. Kendinizi suda. Gemi yolculuğunu çok fazla insan tercih etmiyor. bu fotoğraflarda gördükleriyle ilgili düşüncelerini anlatmalarını söyleyin. hatta dünyanın en güzel şehrinde yol­ culukta hayal edin. konaklamak.

v öğrencilere kutudaki sözcükleri okutun ve bu sözcükleri hava. eylemin gerçekleşme hedefini koşullu olarak gösteren tümcecikler kurduğunu (Doktora yapmak üzere Amerika'ya gitti. Bu konuyu açmamak üzere kapatıyoruz. gibi) • -mEk üzere ulacı hedeflenebilen eylemlere eklendiği için. Seçeceğiniz bir diyalogu tüm sınıfla birlikte geliştirin. ' liman • havaalanı • feribot • vapur • gemi • tren • metro ' otobüs • araba • helikopter • istasyon • uçak • terminal • sürücü garaj • kompartıman • makinist • şoför • pilot * kaptan lim an 16 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını istemeden önce tahtaya. deniz ve demir yollarıyla ilişkili olarak sınıflandırmalarını söyleyin.Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. ka­ ra. Toplu taşımacılık 5. gibi) vurgulayın. Yanıtlar 1. İTİ Tren. Doğum gününde arkadaşıma hediye etmek için bir kitap aldım. Adam geri dönmemek üzere evi terk etti. • -mEk üzere yapısı ile kurulmuş anlatımların koşaç tümcele­ rinde "gerçekleşmeye çok yakın olma" anlamını vermek üzere kullanılabildiğini (Uçak kalkmak üzere. Vagon 3. Bir şeyler yemek üzere mutfağa gitti. Gruplardaki öğrencilerden birine tur operatörü diğerine müşteri rolünü vererek "tur satın alma" konulu bir diyalog canlandırmalarını isteyin. gibi içinde -mEk için ulacı geçen tümceler yazın. Sınavda başarılı olmak için/*üzere çok çalıştım. İstasyon insanları çeşitli araçlarla bir yerden bir yere götürmek. Açıklamalarınızda • -mEk üzere ulacının. metro durağı. > Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden dilbilgisi kartı üze­ rindeki eşleme çalışmalarını yapmalarını ve tümceleri tamam­ lamalarını isteyin. Tünel 2. S Bir yerden diğer bir yere geçebilmek için yerin altında ya da dağın içinde açılan yol Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü. -me -mek *Sınavı kazanm ak üzere çok çalıştı. öznenin yeterliğinde olmayan eylemlerle kullanılmadığını (ölm ek için/*üzere her şeyi yapıyor. Hat 4. Kilo almamak için/*üzere spor yapıyorum. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıktı. Kış aylarında üşümemek için/*üzere kalın elbiseler giymek gerek. Yerin yüzey altındaki bölümü. Lokomotifin arkasına bağlı demir yolu aracı. Yorgunluktan ölmek üzereyim.içme rota aktiviteler fiyatı > öğrencilerden kutu içindeki sözcükleri anlamları ile eşleme­ lerini ve bu sözcükleri tümce içinde kullanmalarını isteyin. Yeraltı 6. gibi). yolculuk tarihleri yolculuk süreleri yeme . Tüm gruplara diyalogla­ rını okutun.15 Eşleyelim 13 Bir tur satın alalım Mavi Yolculuk >. Yarın sabah arkadaşımı karşılamak için otobüs term inaline gedeceğim. . Bu tümcele­ rin daha sonra -mEk üzere ulacı ile de kullanılabilir olmasına dikkat edin ve yazdığınız örnek tümceler üzerinden -mEk üze­ re ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. m -mEk üzere dön ye kazan 14 Yerleştirelim -ma -mak üzere Geri dönm em ek üzere evden ayrıldı.

00'da ve akşam 19... Lütfen biraz bekleyin.. A : 12 Şubat'ta Ankara'dan İstanbul'a.. Akşam gitmek üzere güzel bir restorandan yer ayırttı.. Yanıtlar 1..17 Yanlışları çizelim > Bu etkinliği öğrencilerle beraber uygulayarak -mEk üzere ve -mEk için yapıları arasındaki fark üzerinde durun. Filme geç kalmamak için / kalmamak üzere evden erken çıktık.. 7 yurt dışına çıktı.. 9 Yemek vemek üzere iş yerinden çıktı 10. Benimle görüşmemek üzere / görüşmemek için telefonla­ rıma çıkmıyor. 3 Türkçe öğreniyorum. Başarılı olabilmek-üzem / olabilmek için çok çaba harcıyo­ rum. İzmir'e git______________iş yerinden iki gün izin al­ dım. Ben Ankara'dan İstanbul'a gitmek için yer ayırtmak istiyorum. . Daha sonra ikişerli gruplar oluşturarak gruplardan kendi belirleyecekleri rollerle otobüs ve uçak bileti rezervasyonu konulu birer diyalog hazır­ lamalarını isteyin.„________________biraz acele et. . A: Altı saat efendim. Mutlu olmak üzere / olmak için küçük problemleri kafanı­ za takmayın. A:Tabii. sabah 09. bayıl_________________ 23. 10. Kapıyı aç________ . Kendimi iyi hissetmiyorum. 18. spor yapıyorum. Terfi e imok-üz&re / etmek için iş yerindeki bütün görevleri­ 15. tahlil sonuçlarınız çık________ ni yerine getirmeye çalışıyor. 21. iyileşmek üzere / iyileşmek için ilaçlarını düzenli kullanma­ lısın.. Başbakan basın açıklaması yap mak üzere / yapfmk-içm salona girdi. Piyangodan para kazanabilmek için / kazanabilme/c üzo ■re bilet aldım. Arkadaşıyla görüşmek üzere 14 Her yıl aynı tarihte buluşmak üzere Re z e r v a s y o n u n u z T a m a m A: iyi günler. 20. 8. Konuşmacı sözlerine başla_________________ kür­ süye yöneldi. 12. 9. Organizatörler hepimizin rahat et_________________ her şeyi düşünmüşler. Ailem yabancı dil öğrenmem için 11. A : Elbette. Hasta olmamak iç in 2. Mektupları göndermek için. 6. 4. Ondan özür dilemek için______ 17. Sabah erkenden doktora gitmok üzere / gitmek için evden çıktı. Rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. 11. herhangi bir açıklama yapmadan iki öğ­ renciye okutun. Ama akşam trenimizde yataklı va­ gonlarımız da var. Ayşe Hanım dinlenmek-üzora / dinlenme/c için odasına çıktı. B : Anlıyorum ama sanırım sabah 09. nasıl isterseniz.00'da gitmek benim için daha uygun olacak. > öğrencilere yanıtlarını okutarak yanlışlarını düzeltin. nasıl yardımcı olabilirim? B : Merhaba. değil mi? . Hangi saati ter­ cih edersiniz? B : Yolculuk kaç saat sürüyor ? Gece uykusuz kalmak iste­ mem. Doğum gününü kutlamak üzere 16.00'da olmak üzere iki tren var. 19. 6 tatile çıktı. 19 Biz de yer ayırtalım /_/ >■Bu etkinlikte metni. 4 S eve erken döneceğim. 24. işim bit__________________ 22. Tüm gruplara diyaloglarını okutup diyalog­ lardaki sözcük. çilingir çağırdım. bol bol C vitamini alın. 7. B : Bu durumda öğleden sonra Haydarpaşa istasyonu'nda olabileceğim. Şimdi biraz dinlenmek üzere / dinlenmek için toplantıya 8 yirmi dakika ara veriyoruz. Biraz daha bekle. -mEk üzereye -mEk için yapılarını kullanarak tamamla­ malarını isteyin. 7engin olmak için 13. 12. 3. Dokuzda ofiste olabilmek-ijz-em / olabilmek için evden ye­ dide çıkıyorum. Ü 18 Tamamlayalım > öğrencilerden. 1. anlatım ve dilbilgisi yanlışlarını düzeltin.. Hangi tarihte seyahat etmek istiyorsunuz? B : 12 Şubat'ta. 2. Yeni sözcükleri açıklayın. 5.. Anahtarı evde unutmuşum. Otobüs haraket et. etkinlikte verilmiş olan tümceleri kendi düşünce­ lerine göre. 8 İstanbul'a verlesti.

el bagajlarınızı lütfen yanınızdan ayır­ mayınız. hareket saati 09. Sayın yolcularımız. 12 Şubat. B : Evet. Luftansa Havayolları ile SK 832 sefer sayılı Paris uçuşu bîr saat erte­ lendi. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğ­ rencilerden tablodaki boşlukları doldurmalarını isteyin. A:Güliz Hanım. hareket noktanız Ankara. m Bekleme salonunda beklersiniz. Teşekkürler. lütfen bir sonraki anons için bekleme salonuna gidiniz. Yanıtlar Havaalanına girdikten sonra. tamamlayalım Havaalanında > öğrencilere etkinlikte verilmiş olan tabloyu inceleyerek dinlemeye hazırlık yapmalarını söyleyin. A : Rica ederim. B : Bu çok iyi. İyi günler.. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. 0 Bavulunuzu kontrol ettirirsiniz ve uçağa biniş için geçiş izni alırsınız.. bileti ne zamana kadar almam gerekiyor? A: En geç yolculuk tarihinizden bir gün önce biletinizi al­ manız gerekiyor.A: Evet efendim. 192 Uçuş Numarası Varış Noktası Uyarı BA516 Cenevre Son Çağrı SK 832 Paris 1 saat ertelendi AF 472 Amsterdam 1 7 numaralı kapıya gidin LH 309 Madrid 32 numaralı kapıya giriş yapmakta VS 876 Neıv York Bekleme salonuna gidiniz . Onur Havayolları Nevv York uçuşu. Ama telefonda ya da internet üzerin­ den kredi kartınızla da biletinizi satın alabilirsiniz. bilgilerinizi tekrarlıyorum.00. 0 Kapı numaranız için gidiş panosunu kontrol edersiniz. VS 876 New York uçuşu ile seya­ hat edecek sayın yolcularımız. dasınız. teşekkür ederim.00 ve sigaralı vagon­ Türk Hava Yolları BA 516 sefer sayılı Cenevre uçağı yolcularımızın 4 numaralı kapıya gitmeleri için son çağrı. 0 Uçağa binersiniz. AF 472 sefer sayılı Air France Amsterdam uçuşu için 17 numaralı ka­ pıya gidin. Bir şey daha sormak istiyorum. Rezervasyon için adınızı alabilir miyim? B : Güliz Batur. B : Tamam. sigaralı bir vagon olması mümkün mü acaba? A : Elbette. Uçak Otobüs • cam kenarı • şehir içi servis • koridor • ekonomik sınıf • mola • bagaj ağırlık limiti • gidiş dönüş • tek kişilik koltuk 20 Sıralayalım > öğrencilerden etkinlikteki tümceleri okumalarını ve işleri han­ gi sırayla yaptıklarını işaretlemelerini isteyin. Fly Air LH 309 sefer sayılı Madrid uçağı 32 numaralı kapıya iniş yap­ makta. Ses Kaydı varış yeriniz ve saatiniz İstanbul 15.. Seyahat tarihiniz 21 Dinleyelim. m Bavulunuz için el arabası bulursunuz. s Pasaport kontrolünden geçersiniz.

işaretleyelim ^ Stressiz Bir Tatil > Metni okutmadan önce öğrencilere En son nerede tatil yaptınız? Orada ne kadar kaldınız? Nasıl b ir yerde kaldınız? Tatil dönüşü kendinizi nasıl hissettiniz? gibi sorular sorun. ispanya'dan çok güzel anılarla ayrıldık. Akşam yemeğini de en erken gece onda yiyorlar. şehri daha çok yaşamak. Yeni cağım! yerler görmek için yola çıktık. Ağustos ayı normalde ispanya'da yağmurlu geçer.lerimize göre tur satın aldık. ancak biz daha çok turistik şehirlere gittik ve bu nedenle Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat yemek yemek için yer bulmakta hiç zorlanmadık. bu yüzden bağlaçlarını doğru kullanabilme • Kullanıcı görüşü soran basit anket ve değerlendir­ me formları doldurabilme kemedik. Orada küçük. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkın­ da bilgi verebilme. tabii mutlu ola­ Bu sene tatilde değişik bir şeyler yapalım dedik. ispanya yalnızca deniz ve güneş görmek isteyenler için idealdir. güzel bir otelde kaldım. önce şehirleri haritada işaretledim. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler le. Bir tur şirketinden izin tarih­ A: Aaa. Türk vatandaşlarından Schengen vizesi istemekte. bu yüzden Hemen her gün hava kapalıydı. akşam beş ve sekiz arası çalışı­ yorlar. bu nedenle. Sonuçta. Ağustos ayında genelde halk tatil yapmak için güney­ deki sahil bölgesine gidiyor. 3. saatlerimize uymuyordu. Ağustos. dinlendim. ispanya'ya gitmeye karar verdik. Tatile mi gittin? Nereye? B: Bodrum'a gittim. Bu sebeple. Bu şekilde uçak ve otel masrafları Sözcük Alanı daha az tuttu. 2. Hatta saat sekiz civarı açık restoran bulmak zormuş. Ancak biz oradayken hava serindi. 23 Dinleyelim. Eğlendim. gezmek için yirmi dört saat açık hamburgercilerde yemek yedik. Yanıtlar Doğru Yanlış □ m □ s •0 □ S □ 1. . yemek saatleri bizim 22 Okuyalım. Sabah on ve iki. Bu yüzden güzel fotoğraflar çe­ Beceriler • Yolculuk. tatilden yeni döndüm. bu nedenle. işaretleyelim Cc-Q > öğrencilere etkinlikte verilen formun. Ses Kaydı Manolya Oteli A: Ayten. 4. bugün ne kadar mutlu görünüyorsun! Yüzünde güller açıyor! B: E. • BAĞLAÇLAR çünkü. soru sorabilme • Çünkü. Ayrıca. Çalışma ve yemek saatleri bize gö­ re daha farklı. Türkiye ve ispanya'da çalışma saatleri aynı değildir. öğle arası siesta yapıyorlar. Kültür ve tarih açısından zengin bir ülkeye. Daha sonra metni okutup yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. is- Dilbilgisi panya'nın en sıcak ayıdır. bir otel tarafından müşterile­ rinin görüşlerin almak üzere düzenlendiğini söyleyip onlardan bu formu dinleyecekleri diyaloga göre doldurmalarını isteyin. ispanya.. insanlar ispanya'da akşam yemeğini çok geç yiyorlar. Avrupa Birliği'ne üye bir ülke. Restoranlarda servis biraz yavaştı. Bu sebep­ • Yolculuk.

bana çok yardımcı oldular.ODANIZI DEĞERLENDİRİN iyi sayılmazdı. Bu nedenle spor yapıyor. Bize çok iyi ev sahipliği yaptılar. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Telefon numarasını bilmiyorum. Onu yarın ziyaret edeceğim. Bugün çok meşguldü.. Çalışmadı. Çiçek­ lerle ve lambalarla biraz daha süsleyebilirlerdi ben­ ce. *Spor yapıyor. Bu nedenle onu yarın ziyaret edeceğim. Otelin sahipleri ve personeli de çok iyiydi. Hep­ si çok nazik ve güler yüzlüydü.A: Ben de çok severim küçük otelleri. Gar­ sonlar çok hızlı servis yapıyordu mesela. © © © ( • ) © € € > ( • > © © © © hizmetleri de hiç fena değildir. Mobilyalar da biraz eskiydi ama ben rahatsız ol­ □ Hijyen banyoyu tertemiz buluyordum. O nu arayamam. Bu nedenle daha sağlıklı yaşamak istiyor. Bir hafta boyunca öğle yemeğinde makar­ □ Tesisat ve Teknik Servis na salatası yedik. Çalışmadı. ilaçlarımı aldılar. Bugün çok meşguldü. Çünkü telefon numarasını bilmiyorum. Neyse ki başka bir sorun yaşamadım. O nu ziyaret edeceğim. Sade bir odaydı. Yalnız banyodaki saç □ □ iyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ ilk İkinci Diğer □ Evet □ Beiki Hayır □ □ □ GENEL DEĞERLENDİRME -» □ Tesisimizde daha önce kaldınız mı? madım. Çünkü daha sağlıklı olmak İstiyor. O nu yarın ziyaret edeceğim. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Denizden döndükten sonra odayı. Sadece restoran çok □ Servis Personeli Hizmeti Kötü İdare eder □ □ □ İyi İdare eder Kötü □ □ □ iyi İdare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü . Spor yapıyor. Onun dışında her şey iyiydi. Bu nedenle Telefon numarasını bilmiyorum. 194 . Benim için doktoru aradı­ İyi □ Ev sahipliğimiz □ Nezaketimiz lar. □ □ Tesisimizi tekrar tercih eder misiniz? □ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ: kurutma makinesi bozuktu. Bugün çok meşguldü. Başarılı olamadı. Spor yapıyor. Onu arayamam. PERSONELİMİZİ DEĞERLENDİRİN B: Gerçekten öyle.. Çünkü oda servisi her sabah ve akşam te­ mizliğe geliyordu. Sonra tamir ettiler ama ben üç gün akşam yemeğine saçlarım ıslak gittim.. Daha sağlıklı olmak istiyor.. buna çok □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ idare eder Kötü YİYECEK VE İÇECEKLERİ DEĞERLENDİRİN - iyi şaşırdım. Çünkü Başarılı olamadı.. Çünkü çalışmadı. Çünkü bugün çok meşguldü. Kalabalık olmaz. Başarılı olamadı. Bu nedenle başarılı olamadı. Hatta ilk gün ben biraz rahatsızlandım. □ Yiyecek Çeşitliliği A: Peki odan nasıldı? B: Dekorasyonu pek lüks değildi. BAĞLAÇLAR Tümce a lt Telefon numarasını bilmiyorum. Bu nedenle onu arayamam. A: Niçin? Yemekler kötü müydü? □ Dekorasyon B: Hayır. yemekler kalite ve temizlik açısından iyiydi ama □ Oda ve Banyo Temizliği çeşit azdı. Çünkü normalde bir bardak su için yarım □ Yiyecek Kalitesi saat bekleyebiliyor insan. Bu yüzden Onu arayamam. Spor yapıyor.

Bu yüzden geçen yaz aldık sırt çantalarımızı ve çıktık yola. Roma'nın . Tatilimizin sonunda ikimiz de çok yorgun ama çok mut­ luyduk. • bu yüzden bağlacının kendisinden önce gelen tümce ile bu tümcenin olumsuz sonuçlarını gösteren tümceyi birbirine bağla­ dığını (Düzenli çalışmadın. Açıklamalarınızda. Pansiyonun sahibinden iki bisiklet aldık ve bütün gün bisikletle dolaştık. Parlemento Binası. Napolyon anıtları harikaydı. Akşam yemeğe misafir geliyor. ► Açıklamalarınızın ardından öğrenicelere tümceleri tamamlatın. Son gün Paris Disneyland'a gittik. 2.Bu alt ünitenin dilbilgisi konusunu oluşturan çünkü. Yüzmeyi çok seviyorum. yy. Sizinle sinemaya gelmeyeceğim. bu nedenle/bunun için/bu yüzden tatile çıkacağım. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden markete gidip alışveriş yapacağım. 3. bu nedenle. Başı çok ağrıyormuş. 10. 13. Romadaki müzelerden çok etkilendik. Sytagma Meydanı'nı kapsayan Atina Turu'nun ardından otelimize yerleştik. her sabah spor yapıyorum. 8. 12. çünkü______ işe yetişeceğim. bu nedenle/bunun için/ 7. 195 . Çok yorgunum. bu nedenle/bunun için/ _______ bu yüzden ______ her hafta sonu havuza gidiyorum. gibil vurgulayın. Düzenli çalıştın.Ses Kaydı 24 Tamamlayalım >. çünkü ders çalışacağım. Paris heyecanı ve romantizmiyle gerçekten tam bir rüyalar kentiydi. önce uçakla Yunanistan'a gittik. bu yüzden bağlaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartında yer alan örnek tümceler üzerinden yapın. 5. Ro­ ma Agorası'nı kapsayan şehir yürüyüşümüzün ardından Aristo Meydanı’nın şirin kafelerinde keyifle kahvelerimiz yu­ dumlayarak yorgunluğumuzu attık. Rönesans sarayları. Başka bir eve taşınmayı düşünüyoruz çünkü ev sahibimiz kiraya çok zam yaptı. bu nedenle bağlacının ise kendisinden önce gelen tümcenin diğer tümcenin nedeni oldu­ ğunu gösterdiğini: (Türkçe öğreniyorum. Çok sağlıklıyım.Trenle uzun bir yol­ culuğun ardından İtalya'ya geldik. Paris'te 17. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden rejim yapıyorum. ispanya'da da vaktimizi gezerek ve bol bol denize girerek geçirdik. Yanıtlar 1. Ora­ da çocuklar gibi eğlendik. Paris'te 4 gün kaldık. Çünkü/Bu nedenle Türkçe öğreniyorum. 25 Sıralayalım C sD Farklı Bir Tatil > öğrencilere etkinlikteki resimleri incelemelerini. çünkü Eşim ve ben tekdüze bir hayattan ve her sene aynı yer­ de tatil yapmaktan sıkıldık. En son durağımız ispanya'ydı. Çok para kazanmak istiyorum. ilk gün Kamara. Akropolis . Bu yüzden başarısız oldun. Rotonda. Dün pikniğe gitmedik çünkü ______ hava yağmurluydu. Evzon Askerle­ rimin Nöbet Değişim Töreni. Roma tiyatrolarında dünyaca ünlü opera ve baleler vardı. 14. Biraz kilo vermek istiyorum. 4. kültürel faaliyet­ ler açısından büyük öneme sahip olduğuna tanık olduk. Ahinm gelerek ay evlenerek bu nedenle/bunun için/ bu yüzden düğün hazırlıkları yapıyor. Meçhul Asker Anıtı. Sana yardım edemem. gibil. 6. bu nedenle/bunun icin/bu yüzden eve gidip dinlenecekmiş. Yunanistan'da iki gün kaldık.Sabah erkenden trene bindik . Sabah kahvaltı sonrası erkenden yola çıktık ve Atina'ya gittik. bu nedenle sabah çok zor kalktım. İtalya'da çok sevimli bir pansiyonda kaldık. resimlerde gör­ düklerini anlatmalarını ve dinleyecekleri ses kaydının içeriğini tah­ min etmeye çalışmalarını söyleyin. *Bu yüzden başarılı oldun. Çünkü/Bu nedenle Türkiye'de yaşıyorum. • çünkü bağlacının kendisinden sonra. Dün gece geç yattım. Madrid'in harika doğası bizi büyüledi. çünkü o fimi daha önce iki kere seyrettim. İtalya'dan sonraki durağımız Fransa'ydı. Daha sonra ses kaydını dinlete­ rek öğrencilerden resimleri sıralamalarını isteyin. 9. Türkiye'de yaşıyorum. Agora . Bu sebeple bundan sonra tatillerimizi hep böyle geçirmeye karar verdik. Ben hemen çıkıyorum. 11.

soruyu yanıtlamalarını. Nevin Hanım: Ben de eşim gibi düşünüyorum. • Açıkhavada yürüyüşler yap­ / / mış. verilen sorulardan ilk ikisini yanıtlamaları­ nı. Şenol ailesinin tatil yorumlarını hepiniz izlediniz. • Sabahtan akşama kadar / havuza girmiş. bir gün bizim gibi büyük ödülü kazanabilirler.26 Dinleyelim. Doğru Yanlış 0 0 kanalı izleyerek kazandı. Çünkü feribotla limanı gezdik Haberci: Bu liman gezisinden tüm aile memnun kaldı mı? • Erol Bey'in oğlu bir okul gezisine katıldı. tatili­ Bir ay □ niz nasıl geçti? Dört gün □ Erol Bey: Harika bir tatildi hepimiz çok eğlendik. • Nevin Hanım sık sık ata biniyor. Haberci: Evet. • Tatilden bütün aile memnundu. 0 0 • Hazal tatilde çok eğlenmedi. özellikle hayvanat bahçesinde Erol Bey çok iyi zaman geçirdim. Ses Kaydı Haberci: iyi akşamlar sevgili seyirciler. Erol Bey: Hayvanat bahçesi çok büyüktü ve çok çeşitli hay­ • Dalış kursuna katılmış. Herhangi bir sözcük açık­ laması yapmadan öğrencilere verilen tümcelerden hangisinin bu metinde anlatılanları en iyi özetlediğini sorun. çok eğlendim. vanlar vardı. Bu diyalog nerede geçmektedir? Limanda □ Havaalanında m Hayvanat bahçesinde □ Nevin Hanım'ın evinde □ yarışmasından tatil kazanan ailenin tatil anılarını dinlemek üzere havaalanında bulunuyoruz. Nevin Hanım: Tabii harika bir geziydi. Mesela ben ha­ yatımda ilk kez ata bindim. Büyük şehirlerde böyle açık alanlar bulmak zor. Sürekli Kanal 4'ü izlesinler. □ 0 0 0 0 0 tatil boyunca yeni şeyler denemek istedik. Haberci: Peki çocuklar sizler neler yaptınız tatil boyunca? • Erol bey ve ailesi bu tatili bir TV Can: Ben sabahtan akşama kadar havuzdan çıkmadım. Bizi izlemeye devam edin. / . ne hiç götürememiştim. Hepimiz bu Metne göre aşağıdaki tümcelerden hangileri doğrudur? işaretleyiniz. işaretleyelim Yanıtlar Tatil Ödülü > Bu etkinlikte ses kaydını öğrencilere üç kez dinletin. Haberci: Hazal sen hiç konuşmadın. Eşim de dalış kursuna katıldı. ikinci dinlemede 3. Onlar da Nevin Hanım Hazal Can / / / eğlenmiş. sayın seyirciler. Şimdi onlarla tatil anıları hakkında bir röportaj iki gün (cumartesi ve pazarl □ yapacağız. 191 27 Başlık seçelim. Haberci: Peki bir hafta orada neler yaptınız? Bu sefer Nevin Hanımdan başlayalım. Herkes şan­ sını denesin. Sen tatilde eğlendin mi? H a za l : Evet. Şanslı ailemiz Şenol aile­ Erol Bey ve ailesinin tatili ne kadar sürdü? si Nevin Hanım. Nevin Hanım: Bir hafta nasıl geçti anlamadık. ilk dinle­ mede öğrencilerden. Oğlum bir okul gezisiyle gitmişti. Şu anda kanalımızın 1. Erol Bey kızları Hazal ve oğulları Can ile ya- Bir hafta m nımızdalar. tamamlayalım / / > Okuma metnini bir öğrenciye okutun. Ardından metni bir kez daha okutup tümceleri metne göre tamamlatın. Erol Bey. Kızımı ve eşimi daha önce hayvanat bahçesi­ • ilk kez ata binmiş. Ama benim için feribota binmek harikaydı. son dinlemede ise tabloyu doldurmalarını isteyin. Haberci: Peki seyircilerimize kanalımızın yarışmasına katıl­ maları için tavsiyede bulunur musunuz? Erol Bey: Kesinlikle evet. öncelikle Erol Beyle konuşacağız. • Hayvanat bahçesinde çok Nevin Hanım: Tatil boyunca eşimle açık havada yürüyüş yapma fırsatı da bulduk.

Bu sizin eski ortamınıza ısın­ manızı sağlar. sinema gibi yerlere gidin. Bu stresi ortadan kaldırmanız müm­ kün. iş yerinde ilk gün kendi­ nizi iyi hissetmek istersiniz. Arkadaşlarınızla oturup sohbet edin. Sayılı günler ça­ buk geçiyor. nelerden hoşlanmadınız? Neden? . Örneğin. Tatilden eve dönmek için bavullarınızı topluyorsunuz. sevgiliniz ya da iyi bir arkadaşınızla tiyatro. Bir ya da iki hafta her gün denize girdiniz. Eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize geri dönmek istiyor­ sunuz. iş yerindeki değişikliklere alışmak için iş arkadaşlarınızla konuşun.1. Bütün bunlar tatil dönüşündeki sıkıntılarınızı ortadan Son tatilinizde nereleri gezdiniz? kaldırmanız için yeterli gelmedi mi? O zaman gelecek yaz tatili için plan yapmaya başlayın. Yeni insanlarla görüştünüz mü? Tatilden sonra tatil arkadaşlarınızla görüştünüz mü? Yanıtlar Tatile giderken hangi ulaşım araçlarını kullandınız? Niçin? □ Güzel Bir Tatil □ Sayılı Günler □ Tatilin Son Günü [7] Tatil Dönüşü Sendromu Tatilinizde nelerden hoşlandınız.öğrencilere sunumlarına hazırlanmaları için belirli bir süre tanı­ yın ve etkinlikteki sorulardan da yararlanarak son yaptıkları tatili anlatmalarını isteyin. sinirlilik. Evinizde bir süre dinlendikten sonra kendinizi sokağa atın. siz odanızda şömi­ ne karşısında sıcaklığın keyfini yaşadınız. bu sebeple 3. Bunun için tatilin son günü stres yaşıyorsunuz. yorgunluk ve sosyal etkinliklere karşı istek kaybı ortaya çıkar. Eşiniz. Eski ortamınıza tekrar ısınmanız gerekir. Çünkü bu etkinlikler rutin sosyal hayatınıza geri dönmenizi sağlar. Bunun için ilk gün işe yeni kı­ yafetlerle bakımlı bir şekilde ^ gidin. ilk gün işyerine yeni kıyafetlerle gidersiniz. çünkü 28 Yanıtlayalım Son Tatilim >. Böylece eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize kolayca geri dönersiniz. işe ya da okula başlamadan bir-iki gün önce eve dönün. bunun için_________________________________ 2. Artık rüya bitti. Tatil günlerinin sona ermesiyle birlikte insanlar da kız­ gınlık. Sıcak havada gü­ neşlenerek ilk günden ıstakoz gibi kıpkırmızı oldunuz ya da dışarıda lapa lapa kar yağıyordu.

fiyatı. çünkü Ses Kaydı Semih : Bu yaz çok fazla para harcadım. Bro­ Yanıtlar Doğru Yanlış □ S □ S 0 □ S □ s □ m □ 1. çünkü ______________ 5. 2. görüşü ve becerisi çok kimse H] Korkunç. oraya gittim.l 76'yı açmasını isteyin. SPA. Niye bu kadar çok bor­ cun var? Semih : Çünkü bizim yakınlarda bir termal merkezde “SPA" açılmış. uzman ye ettiler. Daha sonra ses kaydını dinletip tamamlama çalışma­ sını yaptırın. ruh ve beden dengemin uyumunu > Bu çalışmada 29. dinçleştirme sözcüklerini yazıp anlamlarını açıklayın. Bu tedavilerin içinde masaj da vardıAslında bu hizmetlerden bazılarını seçme şansı var ama ben 2. çünkü Alternatif Tatil > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya termal merkez. çünkü 3. bedel rahatlatma hissettim. Semih tatilde bütün hizmetlerden yararlanmak istedi.l 75'i. ra­ hatlama. Semih SPA ile ilgili bilgileri bir arkadaşından öğrendi. 5. Semih tatil tercihini değiştirdi. Semih : Evet. Semih'in borçlarının sonu gelmiyor. kıymeti ö z g ü r : Bu rahatlamanın da bedeli ağır oldu tabii. Oçüncü dinlemede öğrencilerden yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. uyum kendimi tamamen iyi hissetmek istedim bunun için 3. B grubundan s. Peki neler yaptın? 30 Eşleyelim Semih : ilk gün bir uzman. 5. Semih SPA merkezinde tüm vücudumla ilgilenmemişim. sıkıntıdan kurtulmak. Doğru bir karar vermişsin. > Bu ünite ile ilgi çalışmalarınızı tamamladıktan sonra sınıfı A ve B olarak iki gruba ayırıp A grubundan s. Bu yüzden borçları­ mın sonu gelmiyor. 3. vücudumu ve ruhumu dinlendirmeye karar verdim. rahatlamak |Tj Bir konuda bilgi. ö z g ü r : Belli oluyor. şürü okuduktan sonra anladım ki. 4. sakinleşmek 0 Bir şeyin değeri. şaşırtıcı [T] Bir bütünün parçaları arasındaki uygunluk [s] Üzüntüden. ö z g ü r . etkinliğe ait ses kaydını yeniden dinletin ve görmek için test uyguladı. Broşür ruh ve beden sağlığımızın öneminden bahsediyordu. SPA'da yalnızca vücut sağlığına yönelik hizmetler var. "doğru-yanlış" soruları için kaydı ikinci kez dinletin. ve ruhum arasında denge problemi ortaya çıktı. 2. Test sonucunda bedenim öğrencilerden. . dehşetli. Bu nedenle tatil tercihimi hizmetlerden yararlandı.29 İşaretleyelim. ö z g ü r : Hiç şaşırmadım. Bütün bu hizmetle­ rin sonucunda da vücudumda ve ruhumda müthiş bir 4. SPA'da rahatlatma ve dinçleştirme programları var. Belki ben de seneye böyle bir tatil yaparım. tamamlayalım C ID 1. uzun zamandır hiç 6. Et­ kinliğin ilk bölümündeki tümceleri de dinleme çalışmasından ön­ ce okutun. Peki nasıl bir tedavi uyguladılar? Yanıtlar Semih f Rahatlama. ne güzel! Nereden aklına geldi? Semih : Bir gün posta kutumda bir broşür buldum. ama yine de şikayetçi değilim. ö z g ü r : Sen bu yaz bir yere gitmedin. Bir uzman Semih'e test uyguladı. müthiş bütün hizmetlerden yararlandım. Semih'in ruh ve beden dengesi arasında uyum sorunu vardı. Semih tatilde çok fazla para harcadı. ö z g ü r : Aaa. değiştirdim ve uzak bir yere gitmeyip burada kalma­ ya. diyalogda kullanıldıkları yerleri de dikkate alarak verilen sözcükleri açıklamalarıyla eşlemeye çalışmalarını isteyin. Semih bu tatilden çok memnun kaldı. çünkü______________________________________ 4. dinçleştirme programlarının tümünü tavsi­ 1.

karar verelim Bodrum mu.Il||j|l| JllflRîı II İl 111tflalili mİ mSsSSe-i > Bu çalışmada. Unit Karşılaştıralım. karar verelim Bodrum mu. Fethiye mi? \ f . Fethiye mi? X£ B Karşılaştıralım. Etkinlik sırasında tüm öğrencilerin kendi grubunun fotoğraflarının anlatılmasına katkı­ da bulunmasını ve karar verme sürecindeki tartışmalara katılmasını sağlayın. oluşturduğunuz gruplardan kendi sayfalarındaki fotoğrafları diğer gruba anlatmasını ve "Bodrum'un mu "Fethiye'nin mi ta­ til için daha uygun olduğuna karar vermelerini isteyin. 12.

Sinler. Teşekkür ederim.013 Mert Sibel Mert Sibel Mert Sibel Mert 6.----. Yüz bin elli 12.— -------... 1... iy iy im. Görüşürüz.000 9. .► iyiyim. David : B en de m em nun old u m . iyi akşamlar.Hoşça kal..#■■■ Brezilya'1" — — -— >. . Viyana 13. sandalye 4. Prag 14. 16. Tanışma Aa Bb Gg Ll Ss Ğğ_ Hh Mm Nn Tt j£ _ Cc Dd Ee Ff li Oö Ji Pp Rr Üü Vv iii® Oo Uu Kk Yy İz 2.. Berlin 9...- — . masa 3. Adım Murat. 97 2. 90... 1. Ünite: Merhaba Alfabe 1. Kırk altı Mısır — Arapça 3. Ben de iy iy im.. Eşleyelim 6. . S izin adınız ne? adım Avse Nasılsınız? Tpsekkürler ivivim Teşekkürler Sİ7 n a sılsın ız ben ? de iyiyim.► Merhaba!---. iyiyim. Paris 15. Kopenhag 7. Tamamlayalım y irm i lira Pakistan - . Selam.-.523 7.. Senin a d in ne_____ ? David : Benim • a dım David ____________________________ . Yirmi beş bin üç yüz elli 10. Yüz yetmiş sekiz bin dört yüz kırk dört 5. ® 7.. 11. [6] Görüşürüz.-----.--. iyi günler.— .Portekizce Arjantin : :■ ^ -— y . Yetmiş beş milyon 4.. Dört yüz dokuz 4. 856. ütü Ayako : Nasılsın ______________________________________? David : Teşekkürler.1.iyilik. Sizin adınız ne? [ğ] Günaydın._? Sayılar Ayako : Teşekkürler.---------.______________________ .000.... Elli dokuz bin Hoş bulduk.. On iki milyon dört yüz seksen üç bin Murat Ayşe Murat Ayşe Murat Ayşe Murat 15..—— ——--------. Bin dokuz yüz doksan altı Güle güle.... Avrupa'da bazı kentlerde hava durumu şöyle: Londra 14. 23. 8. tamamlayalım Ayako : G örüş ü rü z ____________________________________ iyi akşamlar.► Farsça 2. Günaydın. Yazalım 1. Önce yurtta hava durumu: Ankara 18. sağlık. Bin dört yüz altmış bir Hoş geldiniz. Yazalım On ku ru ş Y irm i beş ku ru ş E lli ku ru ş B ir //rai 2.Varşova 10 derece.Urduca — ► ■İspanyolca 1. Beş yüz yirmi yedi 5. Sen nasılsın .— ► Polonya ---.-------. Ayako : M em nun oldum ______________________________ . 183 Merhaba. benim ad ım Ay ako.500. 1453 4. Tamamlayalım 13. Bir milyon beş yüz bin Diyalog 1 14..Lehçe İsrail------------------------► ibranice 4.000 10. E ^ _.1.... yazalım Ayako : M erhaba.. Memnun oldum.— .—----Rica ederim..000 8. .--------. Ne h a b e r? -----------. M erhaba Renim a d ım Benim Murat. 2-0 nereli? 3.r. Sıralayalım. Benim adım Mustafa.----. 6. Eşleyelim 1.. [7] İyi akşamlar. Tamamlayalım 1.. 3. 1999 Diyalog 2 5.. Rakamla yazalım 1. Dinleyelim. Roma 17.. Nasılsınız? 4.. ? iyiyim snğol Sen nasılsın Teşekkürler ben de ivivim ? ndın ne7 . gözlük 2.. 1.000 Selam! Selam Benim Benim Nasılsın ! ndım Mert Senin adım Sibel. 2.-----------------► 7... Antalya 21 derece. İstanbul 20.750. 2. Nasılsınız?. Merhaba. Ben de memnun oldurr .. Sofya 16.500.. H] Teşekkür ederim. ÛD Çin'i- 8. Eşleyelim y ü z lira elli lira 3. .. suc|an||yım „ . David : G örü şürü z ___________________________________ .. iki bin sekiz 9. Amsterdam 11.. Yirmi sekiz İran-----------------------. Atina 19. Beş yüz elli dokuz . _. . Nerelisiniz? „ ^ 5. E 9. 3.

: Tamam. 2. Lisa 16. bir sandviç lütfen. Bir günde yirmi dört saat var. 201 . Ne? Kim? Neresi? 1. 2. Tamamlayalım 1. Dondurma çocukta. B: Tamam. elmalar ağaçta. taze. iyi günler. Ne Var? Ne Yok? adam pahalı ce^gf ucuz_ gömlek I S ™ ” kadın yaşh [3 ] [5 ] [4] [T] GO 6. Görüşürüz.3. 14. Karpuz ekşi değil. Köpek ve kedi evcil. büyük bir şehir. Düzeltelim Diyalog 3 Canan Selin Canan Selin Canan 1. Bahçede köpek var mı? 4. Hepsi kaç lira? Lisa Kantinci : 2 TL. : Buyurun. 5. Sonbaharda eylül. pahalı bir araba. büyük ________________ 6. 7. ekim. Kış. Aslan ve kaplan vahşi.. A: Rica ederim. Bir yılda elli iki hafta var. Maradona bir şarkıcı değil. Lisa Kantinci : Tabii. Pakette güzel bir hediye var. soğuk değil ___________ 7. İstanbul kalabalık m ı ? Evet. değil. A: Teşekkürler. sağolun. tamamlayalım : Günaydın! Lisa Kantinci : Günaydın! Lisa : Sandviçler taze mi? Kantinci : Evet. Yanıtlayalım 1. İşaretleyelim. Trafik çok kalabalık. 5. Merhaba. kitap Şu gözlük J iıu _______ ? Hayır. Ben de on dakika sonra oradayım. 2. 2. 4. Burası park. 3. İstanbul küçük değil. Kuşlar ağaçta. 4. 7. Televizyonda güze! bir film var. Sınıfta on iki öğrenci var. 10. 5. Jim! Neredesin? B: Şu anda yoldayım. 5. Bugün hava soğuk m u _____ ? Hayır. 1. A: Kafeterya nerede? B: Sekizinci katta. Odada iki sehpa var. 4. Gazete adamda. Evet. Çiçekler yerde. Yerleştirelim 2. 0 öğretmen m i Hayır. Banka. öğretmen d eşil ________ 4. gözlü k değil-. 9. 3. Hayır. 9. Ne haber ? iyilik.. Bir elde beş parmak var. Fransa'da. Dinleyelim.. 13. Baklava ve şeker tatlı. Okulda. Sinem Hanım burada mı? B: Hayır. Orası okul m u _________? Hayır. 3. senden ne haber? Ben de iyiyim ^ . Tümce kuralım 1. Hayır. 5. Sınıfta on iki sandalye var. 8.2. tatlı bir meyve. Hangi mevsim soğuk? 3. 9. odada bilgisayar yok. Yanıtlayalım 1. 3. gazete çocukta değil. Anahtar kimde? 4. Berlin İtalya'da değil. Bugün hava çok güzel.. Hayır. Paris İngiltere'de değil. _ştçak_ _____ Bu sandalye boş m u ? Hayır. 2. bu rası / orası okul değil 5. 6. Ferrari ucuz değil. yanıtlayalım koltuk halı perde bilgisayar telefon I sıca k rav Bende. Elif nerede? 5. Hava soğuk mu? O» hafif valiz ' zayf ki7 adam « S Ü valiz soğ«fe kola Var Yok m m m □ □ □ □ □ m H vazo sandalye çiçek masa kitap Var Yok E □ m □ □ m □ E □ m 1 Duvarda resimler var. kalabalık ______________ 8. bos değil________ .10. : 0 zaman bir çay. Orası neresi? 6. koltukta yastık var. 3. Evet. Eşleyelim 1. Merhaba Selin. ağaçta değil. Sınıf büyük mü_________ ? Evet. insanlar parkta 2. Ankara'da deniz var mı? 6. tamamlayalım 1. 4. Evet. : Teşekkürler. kasım var. Bu kitap mı Evet. 15. Ğ örü şürü z 6. Yerde halı var. futbolcu. Biber acı. 8. Dinleyelim.. adam bankta. Ayran var mı? Lisa Kantinci : Maalesef yok.A: Alo. 11. Siz neredesiniz? A: Biz evdeyiz. Evet.A: iyi günler. 7. Almanya'da. Çay sıcak m ı ___ ? Evet. Şu anda kafeteryada. 3.

6. Tümce kuralım

17. Okuyalım, işaretleyelim
Hangi Otel?

☆☆☆ Otel

1. Çocuk her sabah bisiklet sürüyor.

var

yok

bazı odalarda var

3. Sen her gün ders çalışıyor musun?

V

Balkon
Minibar

/

Klima

/

4. Siz yazın tatil yapıyor musunuz?
5. Ben sabahları kahvaltı ediyorum.

S

Televizyon

7. Okuyalım, işaretleyelim

/

Telefon

☆☆☆☆☆ Otel

var

Pazar Günleri
yok

bazı odalarda var

f

Balkon

/

Minibar
Klima

V

Televizyon

/
/

Telefon

Doğru

Yanlış

1. Onlar pazar günü bulmaca çözüyor.

m

2. Pazarları bütün mağazalar kapalı oluyor.

3. Onlar bazı pazar günleri müzik dinliyorlar.

m

oturmuyorlar.


Kerem

Merhaba Elif. Nasılsın?

Elif

iyiyim Kerem, sağol. Sen nasılsın?

2.1. Ne Yapıyorsunuz?

Kerem

Ben de iyiyim. Yarın konsere geliyor musun?

Elif

Bilmiyorum ki... Konser kaçta başlıyor?

Kerem

Akşam saat sekizde başlıyor.

Elif

Peki, nerede?

etmek

tam ir

etmek

banvo
ütü
vemek
m akvai
kahvaltı

etmek
etmek
etmek
etmek

__ yapmak
.. yapmak
yapmak

Kerem

Bilkenfte.

yapmak

Elif

Tamam, ben de sizinle geliyorum.

H
m

. . yapmak

Yarın _______akşam Bilkenfte bir konser
saat ________ sekizde, bu konsere g id iy o rla r

2. Eylemleri yazalım
1. dinle- 2. oyna- 3. seyret- 4. söyle- 5. yıka- 6. anla- 7. ye-

3. Tümce kuralım

1. Sen Türkçe biliyor musun?
2. Aslı nerede çalışıyor?

2. Biz televizyon seyrediyoruz.

3. İstanbul'da kaç milyon
insan yaşıyor7

3. Ben ders çalışıyorum.

4. Onlar sınıfta şarkı

4. Ali ve Eda müzik dinliyorlar.

m

kahve içiyoruz.

0

yapıyor muyum?

7. Onlar sohbet ediyorlar,

6. Siz teneffüste kahve

yapmıyoruz.

m
m

içiyor musunuz?

4. Tamamlayalım
1. öğretmen ders anlat ı r _________
2. Ben ders çalış iyorum______
3. Sen piyano çalıyorsun______
4. Babam araba kullanıyor_________
5. Yolcular otobüs beklet iyorlar______
__.

7. öğrenciler yurtta kalıyorlar______
8. Ben çok iyi İngilizce konuş uyomm_____
9. Bebek çok güzel gül (iyor __ ___.
10. Siz çok güzel yemek pişir iyorsunuz ___
11. Ayşen dört dil bil iyor__________

5. Tamamlayalım

7. Sen her gün

8 saat mi

uyuyorsun?

8. Sonbaharda kar yağıyor mu?
9. Siz her hafta sonu
alışveriş yapıyor musunuz?
10. Kedi nerede uyuyor?

Hayır, biz her hafta
sonu alışveriş

5. Ben güzel resim

6. Sen kitap okuyorsun.

Tabii, biz teneffüste

GD Hayır, yağmıyor.
Ü! Sepette.

söylüyorlar mı?

5. Siz ne yapıyorsunuz?

var. Elif ve Kerem

.

10. Tamamlayalım, dinleyelim

1. Oya gitar çalıyor.

6. Çocuklar top oynd uyorlar

9. Tamamlayalım, dinleyelim

2. Ünite: Günlük Hayat

telefon
vardım
kahvaltı
sohbet
dans

m

4. Onlar güzel havalarda bahçede
5. Pazar günleri sokaklar kalabalık oluyor.

1. Yerleştirelim

Evet,

8 saat uyuyorum.

Evet, ben biraz Türkçe bili­
yorum.

E
E
m

Hastanede çalışıyor.
Evet, bazen söylüyorlar.
Yaklaşık 12 milyon
insan yaşıyor.

OD Evet, çok güzel
resim yapıyorsun.

2.2. Nereden Nereye?
11. Tamamlayalım, dinleyelim
Her gün erken uyanıyorum. Yataktan kalkıyorum, önce banyoya gidiyo­
rum ve duş alıyorum. Sonra mutfakta kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıda
peynir, reçel ve zeytin yiyorum. Sonra giyiniyorum ve evden çıkıyorum.

1. Çok zayıfsın. Hiç yemek ye miyor____ musun_ ?

Okul eve çok yakın. Bu yüzden evden okula yürüyorum. Okulda dersler

2. Siz hiç gazete oku muyoıı_ musunuzı ?

sekizde başlıyor ve öğlen bitiyor. Bazen okuldan sonra parka gidiyorum.

3. O niçin Türkçe konuşmuyor7 Türkçe bilmlyıor___ mu__?
4. Notların çok kötü. Çalış miyor ______ musun__ .?
5. Çocuklar uyuyor

202

2. Ahmet hiç kitap okumuyor.

mu ?

Parkta koşuyorum, öğleden sonra eve dönüyorum. Akşam bazen arka­
daşlarımla buluşuyorum, bazen evde oturuyorum ve kitap okuyorum.

6. Niçin hazırlanmıyorsun? Bizimle gel miyor___ ımısun ?

Bütün gün çok yoruluyorum. Erkenden yatağa yatıyorum ve hemen

7. Siz her hafta sonu spor yap n'or______musunuz ?

uyuyorum.

21. Dinleyelim, tamamlayalım

12. Tamamlayalım
1. Öğretmen o na

soru soruyor.

I. Diyalog

2. Bütün mağazalar da____ indirim var.
3. Anne bebekie_____ süt veriyor.
öğrenciler yurfrfg
dönüyor.
öğrencileryurtla_____ ders çalışıyor.
öğrenciler yurt tan..... çıkıyor.
Kızım ben den
para istiyor.
Çocuklar bahçe de
top oynuyor.
9. Market ten
süt alıyorum.

A: Yarın saat kaçta ve nerede buluşuyoruz?
B: Akşam saat sekiz buçukta, Migros'ta.

II. Diyalog
A: Affedersiniz, saat kaç?
B: On ikiyi yirmi geçiyor.

III. Diyalog
A: Parti kaçta başlıyor?
B: Akşam saat onda.
A: Tamam, orada görüşürüz.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Durakla_____ otobüs bekliyorum.
Bu akşam yemekle_____ ne var?
S a n a __ söylemiyorum, o n a
söylüyorum.
Aslı bu akşam sekizde uçakğa.. .... biniyor.
Siz e______ kek yapıyorum.
Ben hiçbir şey den
korkmuyorum.
Hırsız poliste»
kaçıyor.
Trafik polisi şoföre______ soru soruyor.
lî Bu haberi ilk kez sen d e n .. . duyuyorum.
Dolapla_____ süt yok mu?
20 . ■Cüzdan nerede?
■Cüzdan çekmece de ____
21. - Nereye gidiyorsun?
- Kütüphane ye
gidiyorum.

22. Okuyalım, yazalım

Volkan’ın Bir Günü
Sinan sabah saat yedi buçukta uyanıyor. Sekize y irm i ka la .
enden çık ıy o r D okuca on kala otobüse h in iy n r D okuzda okula
gidiyor. B ire on kala eve dönüyor. B ir buçukta öğle yem eği yiyor.
tki buçukta ödev yapıyor. Yediy i çeyrek geçe akşam yemeğ i yiyor.....
Sekize çeyrek kala televizyon seyrediyor. On ikiye y irm i kala _____
yatağına yatıyor. On ikid e uyuyor. _________________ :_________

23. Tamamlayalım

1

22 . - Neden korkuyorsun?

Ben sabahları çok erken k d k jy o m a L .Genellikle yedide, uyan iyonu n .
Bir saat içinde hazırlan iyo n un ve güzel bir kahvaltı yap ıv o ru m . Sekiz

- Köpeklen____korkuyorum.

13. Okuyalım, işaretleyelim
1. Eser bir şirkette mühendis.
2. Eser hafta içi akşam altıdan önce işten
çıkıyor.
3. Eser hafta sonları kahvaltıdan hemen sonra
dışarı çıkıyor.
4. Eser yirmi altı yaşında.
5. Eser provadan önce arkadaşlarıyla yemek yiyor.

buçuk .ta. ey den __ cık ıvoru m ......Saat dokuz da. okul da.... .. oluyorum.
Doğru

Yanlış

H

mm

m

2.3. Saatler
15. Yerleştirelim
1 .
Yazın ....... denizde yüzüyoruz.
2. öğleden sonra saat_____ üçte_______dersten çıkıyoruz.
3. Genellikle _ sa ba hla n .kahvaltı etmiyorum.
4. K ısın __
___ Uludağ'da kayak yapıyorum.
5. İlkbaharda ___ çiçekler açıyor.
uyuyorum.
6. Gece saat. on birde

16. Okunuşunu yazalım
1. Bire yirmi var.
2. Dokuz.

3. üçü çeyrek geçiyor.

4. Sekizi yirmi geçiyor.
5. Dokuza çeyrek var.
6. ikiyi on geçiyor.
7. Beşe on var.
8. Yarım.

17. Yanıtlayalım
1. Akşam saat yedi buçukta evde oluyorum.
2. Saat yediye çeyrek kala uyanıyorum.

3. Saat on ikiye yirmi kala yola çıkıyorum.
4. Saat dörtte sinemaya gidiyoruz.
5. Tren saat sekizi çeyrek geçe hareket ediyor.
6. Kurs saat bire on kala bitiyor.

Benim için hayat sabah on bir de
başifjy o r.___ Sabahları hiç acele
etm iyorum
cünkı'ı çnlış m ıyorum Uyandıktan 1 saat sonra bir şeyler
vej iy o ru m . O saatlerde pek çok insan öğle yemeği v^ iyo r ama ben
kahvaltı ef diyo rum
öğleden sonra saat üçle_. spor salonuiM_______
gi/ diyorum

h


Ben öğlene kadar sinirli, bir insan ol uyorum ___ Sabah sekiz_de________
ı ıvnn ıvorum
, on beş dakika da
hazırlan iyo n un . Sabahları
dokuz d a _ _ ofisle___ nl uyorum
. Fv den ofisle_____ yürü yo ru m
.
Sabahları kahvaltı yap m ıyom m

t sadece kahve iç iyorum ____

3. Ünite: Yakın Çevremiz
3.1. Allem ve Arkadaşlarım
1. Gruplayalım
Anne

Baba
babaanne, hala, kuzen

amca, yenge, dede,_____
enişte
____

anneanne, kuzen, teyze
davı, yenge, dede, enişte

2. Tamamlayalım
1. ben im o d a m _
2. ben w? kolzam
3. hen im göz üm
4. hen im hı ırı/fn um
5. Den im.bilgisayarjm_
6. sen in defter in
7. sen in sıran__
8. sen in çenen
9. sen in kula^Jat
10. sen in ad m
11. o nun silgi s»__

12. a m m masası__
13. o nun kardeş;
14. o nun el t___
15. o nun okula__:

16.
17.
18.
19

bizara
bİ7 im
biz »m
biz im...

20 . bu im

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

çoraplar ırm z
öğrenci m iz
arkada.şjHzız
evimiz

patamız

siz in ödeviniz
si7 in bahçe n iz
siz in elma n ız
siz in ağa;/ em iz
siz in ad res in iz
onlarjiL. anne si____
onların...ö devi___
onlar m çocu]lğiL
onlar m kitafib i—.
onlar m elbise s.L.

203

3. Tamamlayalım

3.2. E v im iz ve S em tim iz

1. SınıfJ » ____ ___ 20 kişi var.
(Benim) sınıf tmda
20 kişi var.
(Sizin) sınıf ınızda

7. Tamamlayalım
1. müdür ün oda s?

20 kişi var.
____ gidiyor.

2. Ayşe bugün eve_

Ayşe bugün (senin) e v i» e _______ gidiyor.

a ra b a m a te k e rle k li
araba te k e rle k li

Ayşe bugün (onun) evie<?________gidiyor.
Ben araba m ________biniyorum.
Ben (benim) aroba ma

5.

Ben (sizin) araba niza______ biniyorum.

Ankart i nin h a va li__

Biz odada _______ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

altın.... bilezik___

oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

telefon

M u ra fm _ gözl ü jd J îL

Dolap tnı:_______ kitap alıyorum.

elm ama. kabuk.v.

kitap alıyorum.

(Onların) Dolapt bmdan

elma kabu^^ îL
12. Ali'raât araba sı__

kitap alıyorum.

Sınıf a_________ yeni bir öğrenci geliyor.
(Bizim) Sınıf ımıza

8. Tamamlayalım

yeni bir öğrenci geliyor.

(Sizin) Sınıf imza

bakıyorum.

Ben (onun) çocuk guna

bakıyorum.

Ayhan m ___ ceketi

A h m e tiii___ o ğ jte _____ ilkokula gidiyor.

. ders çalışıyorum.

Kitapları masajza________ koyuyorum.

öğretmen in

Kitapları (sizin) masa niza______ koyuyorum.

Ziraat

Kitapları (onların) masası»^_______koyuyorum.

Bu kazak «m

Semra. Ben 62 yaşındayım ve ev hanımıyım.

B enim _____eşim _......Tuncay Bey emekli öğretmen. O da 62 yaşında.
Biz im_____iki çocuksumuz var. Bir kız ve bir erkek. O ğ l umuz

28

a d ı_______Tolga. Tolga İstanbul'da oturuyor ve kon-

servatuvarda okuyor. O nun

çok güzel bir kız arkadaş.?_______ var.

rensi

Radyonun düğmesi bozuk.
Olga'nın erkek kardeşi avukat.
Köyün havası temiz.

32 yaşında, o nun

adı_______ Hande. Hande burada, Ankara'da otu­

Arabanın koltukları deri.

ruyor ve evli, n nun

e ş i_______Murat bir lisede öğretmen. Onlar şimdi

bebek bekliyorlar ve çok mutlular.

kırmızı.
.güzel.

9. Eşleyelim
Türkiye'nin başkenti Ankara.

Onlar birkaç yıl sonra evlenmek istiyorlar. Bizim _____büyük kız ımız____

62 yaşında

ne?
nerede?

kapaj^ğî_ . açık.

DolajTİ bm

BENİM GÜZEL AİLEM

yaşında. O nun

isim L
Banka sı

Cocukj?u» . bisiklet i

4. Okuyalım, tamamlayalım, işaretleyelim
B enim _____ adım

__ mavi.

Esra um .._ o m uzu...... ağrıyor.

_ders çalışıyorum.

Ben (benim) ev imde

saç/_____ kısa.

Arkadaşımla.

. ders çalışıyorum.

Ben (onuni ı
9.

____ var mı?
Oyama __ bileti______

Ben (senin) çocuk Şuna
Ben ev de

. Ankara.

1. T ü r k i y e ' b a ş k e n t

yeni bir öğrenci geliyor.

7. Çocuk'j’a.________bakıyorum.

8.

sesi___

Biz (onun) odasında.___ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.
(Sizin) Dolap' bımzdan
6.

su____b a rd a ^ jL
televizyon un düğmeci.__

. biniyorum.

Biz (senin) oda nda_

13. masa____sa a ti___
14. balkon kapış
balkonım. kapış;
15. yem ej^ üz. tuz.;/ _
16. çilek____reçeli___
17. e v i2i _ bahçesi__
18. çocuk____kitabî___
çocuJkğun k ita £ ı_
19. mutfak____lamba sl _
mutfa^ğöL. lambası__
20 . güneş _____ gözlükJü2 1 . tahta____ka lem i___
22 . sokak____lambam___
sokakiîm lam bas__
23. çamaşır____m a kin e s in
24. yatak____oda s;___

çay____k a ş ı k jL
gümüş____küpe____

İstanbul'un caddeleri kalabalık.
Yemeğin tuzu az.

Bekar

Evli

Öğretmen

Otelin odaları konforlu.
Pantolonun paçaları kısa.

Semra

/

/

Tuncay

/

/

Romanın konusu aşk.
/

10. Tamamlayalım
1. Ben resmin tam ortasındayım. i5e- im

Tolga
Hande

/

Murat

/

2 Rpn im
3 Rnhn mm
/

sol umdu
ön ünde

4 Rıiynknnne min

a rk a m da babam var.

annem

var.
varım.

ben

vnr

kardeşim

sn\unda

.5 Rnhn mın

yanında

annem

var.

Benim adım Aslı. Ben öğretmenim. 28 yaşındayım. Benim bir erkek arka­

6 Anne min

sağ vnda

babam

var.

daşım var. Onun adı Onur. Onur 30 yaşında. Onun bir restoranı var. Res­

7, Ben im

5. Dinleyelim, özeti tamamlayalım

sağımda

kardeşim

var.

toranı Tunus Caddesi'nde. O Ankara'da yalnız yaşıyor. Çünkü ailesi Mer­
sin'de. Onur'un annesi ve babası emekli. Onlar Mersin'de küçük bir pan­
siyon işletiyorlar.

11. İşaretleyelim

1. İran, Türkiye'nin güneyindedir.
2.

Aslı'nın bir erkek arkadaşı var. O nun a d i. Onur. O

bir resto-

Ege Denizi güneyde, Akdeniz kuzeydedir.

Onlar m

204

Mersin'de bir pansiyon

var.

Yanlış

E

m

E

m
D
E

3. Karadeniz kuzeyde, Marmara Denizi
kuzeybatıdadır.

ra n i___var. O Ankara'da oturuyor ama a ile ^ L Mersin'de yaşıyor.

Doğru

4. Yunanistan, Türkiye'nin kuzeyindedir.

5. Bulgaristan, Türkiye'nin kuzeybatındadır.
6. Irak, Türkiye'nin doğusundadır.

. e

12. Okuyalım, işaretleyelim, yerleştirelim

17. Tümce kuralım

TÜRKİYE

Doğru

1. Türkiye'nin nüfusu 70 milyondur.

Yanlış
0

2. Türkiye'nin denizlerinden üçü Akdeniz,
Karadeniz ve iç Anadolu'dur.
3. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

[7]

|7]

ö

Türkiye'ye çok turist geliyor. Çünkü Türkiye'de çok güzel
vardır
□ şehirler

□ bölgeler

[7] sahiller

□ köprüler

18. Okuyalım, işaretleyelim
BODRUM

bölge
1. Türkiye'de yedi
_ vardır.
2. Türkiye'de dört
. vardır.
d e n iz ...
.yaklaşık 70 milyondur.
3. Türkiye'de____ nüfus

13. Eş ve zıt anlamlılarını yazalım
şehir = Âenl__________
büyük x küçük_________

yıl
sahil

Plaj

güzel

etraf

= çevre

x çhMıı/MM ____

19. Bulalım, anlatalım
Benim adım Ayşe. Benim evim iki katlı ve lüks bir ev. Evimin üst katında
geniş bir balkon var. Giriş katında ise güzel bir veranda var. Evim bir bah­
çe içinde ama garajı yok. (3. evi

evi
Merhaba. Ben Ahmet. Benim evim iki katlı ama pek büyük değil. Evimin
balkonu yok,ama küçük bir bahçesi var. Evimin yanında bir garaj var. Ga­
rajın önünde basketbol potası var. (1. ev)

iyi günler
Dave
Sekreter iyi günler. Buyurun.

4. Ünite: Zaman Geçiyor

Türkçe kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.
Dave
Sekreter Tabii, adınız nedir?

4.1. Ne Zaman Ne Oldu?

Adım Dave.

1. Tamamlayalım

Sekreter Soyadınız?
Dave

1. a 2. c 3. a

Merhaba. Ben John. Ben tek katlı bir evde yaşıyorum. Evim küçük ama
çok kullanışlı. Evimin yanında bir garaj var. Arabam garajda duruyor. (2.

14. Dinleyelim, tamamlayalım

Dave

1. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'dur.
2. Hilton Oteli'nin önünde buluşuyoruz.
3. Ablamın kızının gözleri mavi.
4. Benim ülkemin başkenti Ankara.
5. Bu kitabın konusu çok ilginç.
6. Gülce'nin erkek arkadaşının annesi doktor.
7. Ceren'in gözlüğünün camı kırık.
8. Reçel kavanozunun kapağı nerede?
9. Okulun kapısının önünde bekliyorum.
10. İngilizce kursunun başlangıç tarihini bilmiyorum.

Pazartesi günü arkadaşlarıyla sinemaya gitti.
Çarşamba öğleden sonra alışverişe çıktı
Perşembe akşamı arkadaşlarıyla hulustu
Konserden bir gün önce konser provası yaptı
Dört gün Önce konser verdi
Pazar günü sadece d in len d i
Evvelki gün h iç b ir şey yapm adı
Dün tem izlik yaptı

Klein

Sekreter

Pardon?
Klein. K-1 - e - i- n
Dave
Sekreter Teşekkürler. Doğum yeriniz?
Doğum yerim İngiltere.
Dave
Sekreter Doğum tarihiniz?
Dave
25. 05. 1975
Sekreter Adresiniz lütfen?
Hoşdere Caddesi Hava Sokak 65/ 1 Çankaya-Ankara.
Dave
Sekreter Cep telefonunuz var mı?
Tabii var. 0 537 852 96 74.
Dave
Sekreter Tamam. Buyurun TOMER kimliğiniz.
Dave

Ders bugün başlıyor mu?

Sekreter
Dave

Hayır, dersler pazartesi günü başlıyor.

Ali
Ahmet
Ali
Ahmet

Dün ne yap tın

Ali

Ayşe'yle aynı dersleri al ly on ı z _______Ben geçen hafta okula

Teşekkür ederim, iyi günler.
Rica ederim, size de iyi günler.

Ahmet
Ali

Tamamlayalım
sınıf ımtzm perdeler M n _ renİM İ ___beyaz.
yan ında

1.

Evet, okudum
2.

l

Evet, yaplını___ / Hayır, yıapmadmt.

adımı
3.

spor_____ ayakkabıssuL bağcıklarj______ çok

a) Buraya kışın çok kar yağ jyor _.... ... ___m
Evet, ya ğ ıyor
/ Hayır, ya ğ m ıyor .
b) Buraya geçen kış çok kar y a ğ d ı ___

uzun.
sırt______ çanta nin
ev in in

ha vuz«____ var.

ferm uar;______açık.

bahçe s inde bir yüzme_

.

b) Dün spor yapım _____________ mı___.?

üst ünde su______ barda J ı _____var mı?

yazıyorum.

10. O nun

j Hayır, okumadım

a) Spor ya p ıy o r____ __ m usun ._?
Evet, yapıyorum / Hayır, y a p m ıyorum .

5. Seni Beşiktaş..... ..iskele silide. bekliyorum.
7. Düğünde gelinm .__ ayakkabıcıma, altj j ü

/ Hayır, okumuyorum

b) Dün gazete oku dun __________ mu___?

3. Kışın büyük şehirlerin____ havaca_____ çok kirlidir.
4. Benim..... işi'm im im .ilk...... ...harfr______ "A".

a) Hergün gazete okuyor___
Evet, okuyorum

oturuyorum.

2. Kedi, çalışma______ masa sm m alt ında uyuyor.

9. Sen in

Hmm... Ben sana Ayşe'nin telefon numarasını vereyim.
Tamam, sağol.

Tamamlayalım, yanıtlayalım

1. Ben, Ahmet'in____ ev inin

8. Seda ‘nin

Hayır, Ayşe'yi gör medim_______ ama erkek arkadaşıyla ko-

İst iyorum_____ :_____

3.3. Şehirler

6. Masa nin

Orada Ayşe'yi gör dün

hiç git medim__________ . Ondan ders notlarını almak

Dave
Sekreter

1. Biz im

Okula gitMm___

nu $tum......... ...... Sen niçin Ayşe'yi sor dun........ .?

Hangi sınıfta?

Sekreter 4. kat, 17 numaralı sınıfta.

16.

2. Tamamlayalım

Evet, ya ğ dı _____/ Hayır, yağm adı
a) Annenler bu yaz tatile cık iyor
Evet, çık ıy o r

/ Hayır, çıkm ıyor

b) Annenler geçen yaz tatile çıkMör.___
Evet, çık tıla r

l Hayır, çıkm a d ıla r

. Charlie Chaplin öldü ___________ .? [7] neredeydin □ neredesin Hakan : Aaa. çünkü yarın sınav var. Tamamlayalım. Biz geçen yıl tatile___________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. Tümce kuralım 1. 4. Ben geçen sene öğretmen 2. [2] bu akşam sadece ders lçalış-1 çalıştı. Dün toplantı vardı ama ben katılmadım. Amcam geçen hafta Almanya'ya ________ __ □ gidiyor [7] gitti İbrahim : Alo. Biz geçen sene Drdün Jepdik. dün seni cep telefonundan çok aradım ama telefonun kapalıydı. 6. b ____ 3. otomobil fuarı mı? Geçen gün gazetede reklamı vardı. Yerleştirelim Yıl 1605 Benim çocukluğum ve gençliğim Ankara'da geçi*___ . Bu sabah saat kaçta kalktın? 8. Dün kaç saat______ ____? 4. Ben yarın sabah teyzemi hastanede ziyaret edeyim. Cumhuriyeti ilan etti________ var. 6. Antalya'da kaç gün kaldın? valtı yap mıyonım 9.? . ve işe geç lkal-1 kaldım_ . evet! Dün bir toplantım vardı. Büyük binaların yerinde çok güzel parklar Mustafa Kemal Atatürk. □ hangi gün □ saat kaçta 0 hangi gündü 10. Ben 1968'de Trabzon'da___________ □ doğduk □ doğdular [21 doğdum [7] gidiyor muyuz □ gittiniz mi 5. 11.. ben İbrahim. Geçen hafta hava çok soğuktu. otobüse thin-f biniyor. Geçen hafta sınav__________ . İbrahim : Evet evet. çünkü zamanım olmuyor. Çünkü Anka­ ra'yı çok farklı bul dum______ örneğin Kızılay Meydanı. Dünden Bugüne 9. öğrenciler her sabah okula gitmek için servise bin iyor. GO geçen yaz çadırda lkal-1 kaldık [T] bu yıl çok lyağ-l yaşmadı t harikaydı. Kışın Erzurum'a çok kar yağ iyo r . □ gittiniz Hakan : Merhaba İbrahim. Yıl 1977 12. . Günümüzde gençlerin hepsi internet kullanıyor. Nasılsın? 2. Ankara eskiden küçük bir kasabaydı. Hakan : Aaa. Yarın sinemaya__________ ? □ gittik mi İbrahim : iyiyim. Biz geçen hafta sonu iyi vakit geçirdik. Sınav zordu ama hepiniz geçtiniz. Genellikle her sabah saat yedide kalkıyorum . Çok kalabalıktı ama çok güze! bir fuardı. Şimdi ise Kızılay Meydanı Ankara'nın en Yıl 1977 kalabalık ve gürültülü yeri. 5. Yirmi beş yaşımda yurt dışına yerleşüm _____ ve uzun yıllar orada yaşa dun ________. Toplantıdan sonra da kız arkadaşımla sine­ maya gittim. 00 bu sabah servis bozuldu. Dün sınıfta özgür var mıydı ? 8. Derya her akşam kitap oku yo r. eşleyelim 1. . Dün akşam yemekte ne vardı7 tedim. kuduz aşısını ilk kez bir insana ya p tı ___ Ankara'ya dön düm ____ve çok şaşır dım . emekli olduktan sonra Ceıvantes "Don Kişofun ilk bölümünü y a y m a d ı _____ Yıl 1885 Louis Pasteur. Ayrıca çeşit çeşit ara- . Saat ikide evden çıktım ve deniz kenarında yürüyüşe git tim ________ Akşama doğru arkadaşlarımla buluş tum_____ beraber yemek yedik_______ ve sinemaya gitüfe_______. Geçen yıl.dı___________ . Dinleyelim. hafta içi kah­ 7. 4. Nobel Fizik ödülü'nü a ld ı ____________ trafik kalabalık d e ğ ilj* ______________ve meydan çok sa- Yıl 1923 kin d i _______ . yanıtlayalım TELEFONDA 1. Dün seni çok . Bütün markaların yeni modellerini gördük..2. Sen dün çok mutlu y d u n 3. E] bu sabah 08.00'da lkalk-1. Okuyalım. 3. merhaba Hakan. Dün bir film seyrettiniz. Biraz önce telefon___________ □ çalışıyor S. Biz her yıl tatilde bir otelde kal iyonızt ama . 6. Siz hangi__________ . 4. Ben üniversitede çok çalışkan A Hayatımda hiç uçağa binmedim. sağol. 2. Ben Yıl 1921 gitmeden önce Kızılay Meydanı çok farklıj^ !___ O zamanlar Albert Einstein. □ arıyorum □ arıyor muyum [7] aradım 7. Tamamlayalım Genellikle sabahları erken uyan tvorum ama dün pazardı ve geç knlk tmı_______ Diğer günlerden farklı ve eğlenceli bir gün yaşamak is­ 5. Biz dün Onurla fuara gittik de seni de çağıralım di­ 4. ama 9. işaretleyelim 13. Yeni ve yorucu bir hafta beni b eklim e_______ 7. Ben geçen yıl öğrenci değil d ik şimdi öğrenciy lz ___ 4. a m a ___ __________ __ _________ □ sınıftayız [7] sınıftaydınız 3. ama bu sabah se­ kizde kalkj!?w. 4. Güzel ...miydLJ._ve işe geç kaldw»_. Nerelerdeydin? □ nerede ye düşündük. önce güzel bir kahvaltı yap um _________ Normalde. ama bugün çok mutsuz s m îl 7. Tamamlayalım Brazilyalı ünlü futbolcu Pele futbolu bıraktı___________ 8. Ali iki gün önce çok hastaya'/ şimdi çok iyi. İbrahim : Hu.6. 2. iki saat önce__________ . Konser çok eğlenceliydi ama hava soğuktu. tamamlayalım KIZILAY MEYDANI Akşam eve çok mutlu dön dam _______Bugün pazartesi ve şu anda işe gi diyorum. ama □ etsin [7] çalıştın □ sınıftaydık □ çalışıyorsun [7] ettim □ ediyorum 10. Tümce kuralım 1. şimdi Türkiye<iewg„. 8. bu nedenle telefonum kapalıydı.? 2. Dün akşam toplantı saat kaçta bitti? .

İbrahim Hakan'ı iş telefonundan aradı. ^ : Tamam. Akşam sabah 19:00'a kadar plajda kal iyorduk . Pelin o gün hastaydl______ . 50 ile gidiyordum. Okul bittikten sonra hayat benim için çok zorlaşi?__________ Bazen üniversite yıllarımı çok özlüyorum. Deniz ol uyordu sabahlan tertemiz ama buz gibi .çünkü televizyon aldı.». Eşleyelim Yurttayken-------------. : Sibel ve Selen ne yap iyorlar ? ta ders çalış tılar_________ Sen neler yaptın? ama herkesi çok özl edim . renci vken : iyiyim.köpeğimle ava çıkıyorduk... iii :Aaa öyle mi? Nerede? Konuştunuz mu? : Evet. D. Anılar 16. 17. Eskiden uzun tatiller yapıyordum.n*. ben de Onufu çok özledim. Fuarda çok insan yoktu. Şu anda Ankara'da bir şirkette çalışıyorum. görüşürüz. .aileni çok özlüyor muydun? Kuzenim annesiyle beraberken-*. 19. Ama o araba ters yön­ Polis . Ayşen : Aaa Pelin. Doğru 1. Sadece bir hafta kal dun : Aaa! Ayşe hoş geldin. Memur Bey. Sevgi Hanım mutfaktayken---->. Tülay : O zaman telefonu duymadın. hepsi de en az otomobiller kadar güzeldi. Fuarda güzel mankenler de vardı. : Peki siz hızlı mı kullanıyordunuz? Ahmet : Hayır.kendime daha fazla vakit ayırıyor­ : Ne güzel. Bu şirkette yönetici değilken--. Akşamları ise bazen Emre bize gitar cal iy o rd u _____Biz de şarkı söyl üyorduk _____ Emre benim en ya­ Ayşenciğim benim çok başım ağrıyor.. 4. Polis Ayşen . geçmiş olsun canım. Akşamlan odada değişik salatalar yap iyor _______te­ levizyonun karşısında yd iyorduk lış iyordu ___ zgi : Biliyor musun idil. Tamamlayalım Merhaba! Ben Pelin. si açıktı. Okuyalım. 16 yaşındayken-----------. biraz daha sohbet e/ diyorduk i Diyalog Idil . sen nasılsın? Neler ya p tmJ.3. o za­ tabii 207 .>.insanlar sıkılmıyor muydu? ben yolun sağından gidiyordum. □ 2. odada dört arkadaş­ : Onların geçen hafta sınavları va rj* __________ bütün haf­ Ayşe : Biliyorsun İzmir'deydim. Tülay Hande'yi aradı__ .. m 0 4. Elektrik süpürge­ yoktun. Diyalog Ayşen : Alo? Pelin : Merhaba Ayşenciğim. hep okuldaydım. Onunla nişanlıyken----------> . Hakan : Hahaha! O zaman yarın ben de gidiyorum. Arkadaşlarım ve ben yazlan sabah erkenden kalk iyorduk ve de­ nize gltJyarduL . Pelin : öyle mi? Demek dedikodumu yapıyordunuz! Şaka şaka. Kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı ve çok eq\en_iyQiduk _ . Bazı akşamlar bir arkadaşımız bize bahçede gitar cal iyorduk biz de şarkılar sövlş? üyorduk . o sırada Esra ve Ayşen Pelin'den □ Fatma Ayşe Fatma Ayşe Fatma tzgi gidiyordu______ ama diğer araba ters y ö n d e . kın arkadaşımdı. Arkadaşları­ mızla her zaman birbirimize yardım e/ diyorduk ve birlikte çok eğ- \er\iymduk. : Off! Böyle bir kaza nasıl oldu anlamıyorum... Onlar çarpıştı 14. Arkadaşlarımlayken--------.. ne haber? tık. Uzun süredir tatil yapamadım. tamamlayalım 1. ğı'na gi diyorduk____ Sabaha kadar dans e/eliyorduk : Elbette. İbrahim : Tabii.. Derse gelmiyorum. Hakan da fuara gitmek istiyor. Sonra ben mağazadan çıktım ve biraz ko­ ta sonu hep beraber bir şeyler yapıyoruz. ben bir mağazada alışveriş yapıyordum. ancak ba­ den geliyordu. Ben hemen arabadan indim ama o sırada diğer araba kaçıyordu. O da vitri­ En güzel zamanlarımızı bahçede geçir iyorduk cakM i l bahçede o\wu_yorduk . Üniversite günlerimi gerçekten çok özlüyo­ rum.)iı________. Şimdi çalışıyorum. o sırada temizlik yapıyordu Hakan : Peki fuarda mankenler de var mıydı? B. Akşamları genellikle Bodrum'un meşhur Barlar Soka- Akşama ödevleri senden almak istiyorum.hiç yaramazlık yapmıyor. Onur yeni arabası için bir mini A. Havalar sı- nuştuk. tamamlayalım Hande . 18. O zaman bu haf­ dum. Tamam mı7 Ezgi . Çok yoğun bir hayatım var. Hepimiz ailelerimizden ayrıydık ve onları çok özlşl üyorduk . hayat daha zevkli ve kolay. Yurt dışındayken-----------.zaman çok çabuk geçiyordu.. Belki bunun için telefonu duymadım.ba aksesuarları da vardı. 3. Dinleyelim. 4. □ 3. Geçen yıl üniversiteden mezun ol dum Acaba televizyon yokken----. Diyalog Ahmet ve sonra uyuyorduk ____ ne bakıyordu. Yemekten sonra ders ça- . dün senin kuzenin Onur'a rastladım.oda arkadaşlarımla çok sorun yaşı­ yordum. Saat 2'de aradım ama aç­ Hande : Anladım. selam biz de Esra ile senden bahsediyorduk. herşey aynı. Bir anda o arabayı karşımda gördüm ve çarpıştık. Diyalog : Alo? Tülay : Selam Hande ne haber? Dün seni aradım ama evde Hande : Aaa! Ama dün hiç evden çıkmadım. tamam sakin olun... Hande telefonu duymadı. : Anlıyorum. manlarda sabah erken kalk mıvorduk . madın. denizde yüz üyorduk.>. çok iyi fikir. C.çocukları onun yemeklerinin kokusu­ nu salondan alıyordu.çalışıyordum ve aynı zamanda okula gidiyordum. Ezgi Onur'a mağazada rastladı _______o sırada Ezgi alışveriş yapıyordu . gQn beş ^ez telefonla konuşuyor­ duk Dayımın çifiliğindeyken------. Tamamlayalım ÜNİVERSİTE YILLARI Ben üniversitedeyken yurtta kal vyordum .. öğ- : iyilik canım. saat ikide temizlik yapıyordum.. çay-kahve iç iyorduk . Ahmet yolun sağından Yanlış m m □ bahsediyordu . Pelin Ayşen'i a ra dı __________. Onlar konuştular _____ basıyla beraberken çok yaramazlık yapıyordu.

.. Manav Yeşil erik mi? Evet. Sonra ben okula başla d u n ___ \\kcku\dayken babam bana ders­ lerimde yardım e diyordu . hayırlı işler. Demek yarın sınavın var. 7.1. diyalog oluşturalım Can Aynur |T) önce sinemaya j>id_elim |T) Tamam. Buyurun. hayırlı olsun. Ne yapalım___ ? ve saat kaçta hıılıı yuyoruz ? 5. Ben de sevdim bu evi.. ela göz lii 7. Siz rahatınıza bakın. Zor günlerimde önce ondan yardım diyor. Okuyalım. soralım Markette 1. tamamlayalım is tjja a ıtttL . 3. Sınava hazırlan iyorum sınıf boşalsın. misin ? Hayır.Kardeşim yarın Amerika'dan geliyor. 5ebzeier w m karnabahar Nazlı : Aal Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor. Ali kadehini kaldırıyor ve göre her şeyi en iyi arkadaşlarım b\\îyordu_ . eğlen iyordum ya da ders çalış lyordum. Genellikle arkadaş­ larım J « _ _ geziyor. Tamamlayalım Manav Merak etmeyin.Çokyuşa____ 2.. hika­ yeler anlat iyordıı . Araban yeni galiba? Güle eü le kullan ____ 5. uzun boy _lu kadın benim annem.Cananla nişanlandım. İzmir üzümü. lütfen yavaş k o n u ş a ______ 6. kek harika olmuş. Tamamlayalım. bulut lu . bir ev ki­ raladı.Aaaa çok güzel. Ne Yiyelim? Serpil : Evet. kiz Türki1 . 1. alayım____ boşum. Bana 4. ama ezik olmasın. göz ü n aydın ________ 6. Ne Alırsınız? 8. Bardaklar düş üyor _. bir kazak önünde buluşâhiniBi? GÖ Olur. _ yapma. Sarı saç h uzun boy lu ye güzeli mi? 8. Ben onlara da çay ve kek götüreyim. . 3 Rnhnrat h Manav Sağolun. Bana masallar. 4. . geniş mutfak. 2. Dolduralım Necla : Sağolun. üzümler de yeni geldi. .Hapşuuuuuu! . yeşil olsun. Amerika lı Hint li . Gözlük lü Müşteri Buyurun./» . Şimdi kırk iki yasında ytm . Çocuk üşüyo r klimayı kapatıra_______ 7. Biz de yeni bir araba al ahin . ben de kendime [2] Cumartesi sabah işim var kazak bak avım ama öğleden sonra . .öyle mi? Tebrik ederim ______ 6. Ünite: Afiyet Olsun Serpil : Teşekkür ederiz canım. Biraz daha bekle yjn_ _ 3. Ahmet üc oda M _ . cumartesi günü görüşürüz.. sana iyi şanslar _______ 3. Alışverişe kimler gidiyorlar? 5.. Polonya h 6. Güle güle oturun. lütfen dikkat o‘ din 2./? ... Ama o yıllarda bana göre her şeyi en iyi öğretmenim biliyordiL. İzmir tiyim ___ 9. TÖMER'de birçok ülkeden öğrenci var.20.. N ecla: Afiyet olsun. Çocuklar rahat rahat oynuyor. Sizi anlamıyorum.. Müşteri Ben bir kilo erik alayım. Babam ha­ la hayatımda çok önemli bir insan. Bahçesi de var. Sen İstanbul lu musun ? Hayır. Tamamlayalım 1 .O zamanlar . O za­ manlar bana göre her şeyi en iyi ben biliyordum^ ... Nazlı : Neclacığım yeni eviniz gerçekten çok güzel.. Yirmi yaşındal*e«_ üniversitede ikinci sınıfa g\idjymdurn_ . Şeftali de güzel görünüyor. Artık ben de bir bab ayım . Serpil : Bu arada. N ecla: Çaylar hazır. Hatta bazen ödevlerimi y a p jj >ordu . ödemeyi nasıl yapıyorlar? 4.. buyurun 5. . iyi günler. 4 Fv li 1 Nere lisin ? Norveç liyim . Ondan da vereyim mi? Müşteri Yok üzüm almayayım.. Alışveriş sonrası buluşma yeri neresi? 3. Yıllar g e ç il_____ ve ben on beş yaşına gel dim babam ia ___çok fazla zaman geçir miyordum . . ğum [7] Peki. dinleyelim [T] Bu hafta sonu ne ynp iyonun ? Bir yerlere Müşteri Kolay gelsin Manav Sağolun. Necla : Arka tarafta top oynuyorlar. 2.. Hare­ ketli bir sosyal hayatım var^z_____ ve çok kitap okuyordum . ellerine sağlık. gürültü yap mayın ___ 4. Cumartesi günü nerede Manav Ona [6] Saat ikide TÖMER'in g i delim mi ? Müşteri günü. siz de salatayı y a p ın _____ 08 5. Filmden sonra alışveriş yapalım mı ? Çünkü mi ? Ne dersin? Çok haftaya cumartesi babamın do­ güzel filmler var. Duygu dışarıya a k s ın mı ? izin ver iyo r m usun ? 8. Müşteri Borcum ne kadar? Manav 6 TL. Tamamlayalım. Hoş geldiniz.. vemekleri dnhn cok sevivorum. Bugün hava parça/?. Dinleyelim.O zamanlar bana göre her şeyi en iyi o bil iyordu . bekarım. Tamamlayalım Ben beş yaşındayken babam hayatımdaki en önemli insan . çok iyi. Hangi bölümlerden alışveriş yapıyorlar? 2. Ben imle___ oyunlar oyn uyordu .2.. Tamamlayalım 1. Ben sofrayı kurayım—.. 5. 5. balkon. Yemekleri t uz/m .ve ya ğ h _ 10. İki kilo da şeftali.

işaretleyelim Bu gün yurdumuz soğuk havanın etkisinde. Yüzü çilli. Galiba üniversite öğrencisi. Restoranın en lezzetli yemeği mantı. Biraz düşünceli ve mut­ 3. Takım elbiseli bir bey. Bugün hava dünden daha sıcak. öfkeli görü­ nüyor. Elinde bir şemsiye var. Sürücülerin yanlarında zincir. evet o. unut m a y ın ız j D Garsonla göz göze gelmek için beklemek garsona seslenmekten daha kibar bir davranıştır. yanıtlayalım 5. □ □ 8. illere göre hava durumunu veriyoruz. □ m 11. Kısa saçlı ve kısa pantolonlu bir çocuk. Havaalanına en yakın otel Boğaz Otel. [ 4] Genç bir adam. Kız kardeşim benden daha çalışkan. m □ 8. kısa boyia__. London Venue Otel. Tümce kuralım 1. Manhattan Plaza'dan daha [U yaramaz görünüyor. Ankara bulutlu 5 derece. onu al m a y ın ız 1 □ Yemek masasında asla sigara ic m e yin iz \ . Yurdumuz soğuk havanın etkisinde. Karadeniz ve Akdeniz fırtınalı. Elinde bir top var. 5. 9. □ m 12. Akdağ Geçidi'nde kar var. Ali sınıfın en uzun boylu öğrencisi. Senin ceketinin rengi benim ceketimin renginden daha güzel. [7] Şapkalı. soslar ise seıvis elemanındadır. Herkesle beraber hareket et'diniz ______ O Peçeteyi kucağınıza koy u n u z ______ Ama o peçeteyle asla ağzı­ nızı sil m eyin iz . Düz. Bulalım İrem Gülben İrem Gülben İrem Gülben : Evet. Yol durumu: N Ankara-Polatlı karayolunun 18-25. Doğru Yanlış 4. : Cok sevindim. Filmin en heyecanlı yeri son sahnesi. [3 ] Kıvırcık saçlı. 1. Elleri belinde. 6. □ H 6. Kıyı bölgeler güneşli. 14. Çok y a n ||ş 2.. U] Düz saçlı bir hanım. topuksuz bir ayakkabı giyiyor. gözlüki£L_ çocuk mu? du. kilometreleri arası yol yapımı ça­ lışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Dünya Mutfakları Dedikodu 13. İstanbul yağmurlu 10 C°. Adana 10 C°. Bu akşamki partinin en güzel kızı Selen. □ m 3. Gülben : Ne diyelim. iki elinde de po­ şet var. m □ 2. □ m 10. sevimli bir kız. N L : Cenk? Esmer.9. Okuyalım. Sarışın. □ 0 16. 13. D Tuz tek delikli. yaşlı bir bayan. Çok da : Duydun mu? Mine nişanlanıyor. Ulaşım seıvis yolundan sağlanıyor. küçük çantalı. Garsona bağır m ayınız __ 1 □ Kül tablasına asla peçete. 7. iç kesimler parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu. Hayırlı olsun. Tamamlayalım. 12. Karadeniz fırtınalı ve dalgalı. ekleyelim ö Davete uygun kıyafet ve makyaj seçiniz _______ □ Sofraya asla yalnız otur mayınız . Benim en iyi arkadaşım sensin. 14. iç kesimler bulutlu. [9] Uzun burunlu. biber üç delikli kaplarda. Çok tanımıyorum ama iyi birine benziyor­ İrem : Evet çok iyi ka lp iı___terbiye J î___biridir. Bence yüzmek koşmaktan daha zevkli. 5.3. En pahalı otel Boğaz Otel. gözlüklü bir adam. eşleyelim 7. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Bir sırt çantası var ve elinde kitap taşı­ yor. dalgalı saçlı bir hanım. □ Davetsiz misafirler için masanızı asla başka bir masayla birleş­ ri var. 4. Pipo içiyor. Adana güneşli ve açık 12 derece. [5] ucuz. ti rjreej'îsfe—J O Masadaki çiçek dekoratiftir. Tokat Sivas karayolunun Akdağ geçidinde gece sis ve don bekleniyor. Kiminle? İÜ : Bizim şirketten Cenk'i hatırlıyor musun? Şu mimar çocuk. İzmir parçalı bulutlu 10 derece. 15. İstanbul yağmur­ lu 8 derece. Kıyı bölgelerimiz sağa­ nak yağışlı. Dünyanın en zor işi annelik. Manhattan Plaza'dan daha 00 Q0 Dog ru Kısa elbiseli. Ben ailemin en küçük çocuğuyum. zayıf. Ellerinde siyah eldivenle­ □ m m □ □ m çok oda var. Dinleyelim. at mayınız . 3. sıfırın altında 5 derece. zayıf bir kız. Dükkandaki en ucuz telefon bu. suz görünüyor. kürdan vb. işaretleyelim 1. 2. Denizlerde durum: Akdeniz ve Ege denizi açık. Özerinde kareli bir ce­ ket var. Elleri arkasında yürüyor. Erzurum karla karışık yağmurlu. Bu arabanın fiyatı o arabanın fiyatından daha uygun. Topuklu ayakkabı giyiyor. Bıyıklı ve sakallı. : Sahi mi? Bilmiyordum. Galiba alışverişten dönüyor. Tamamlayalım. Ankara-Polatlı karayolunda yol çalışması var. 11. takoz ve halat bulundurmaları gerekiyor. üzerinde çizgili bir tişört var.. A L espriü__ Ben de çok severim Cenk'i. 4. London Venue'de. inceleyelim.

hoş geldiniz Funda hanım. babam onu ikimiz için al­ Kuaför : Nasıl bir model ve renk düşünüyorsunuz? dı. çok işim var. bilgisayarı hep sen kullanıyorsun.2. Satıcı : Peki efendim. P antolom L deniyor ve beğeniyor. Tamamlayalım de çok uygun.Bu da saçınızın sağlığı için uygun değil. Kasabanın insanları be n i_ ____ çok seviyor. Akşamları birlikte sohbet ediyoruz. kaç beden giyiyorsunuz? Müşteri : 38. kolsuz bir tişört deniyor. biraz da­ Ceren odan çok dağınık. sevgiyi Müşteri : O zaman taksitle alayım. Çoraplarının yatağının altında ne işi var? Off. müyorum. . . . Satıcı : Tabii efendim. bu n » ye şunlara__ aldım. Satıcı : İyi günler. Satıcı : O zaman % 30 indirim yapıyoruz. 5. bence güzel. Satıcı : Nasıl ödemek istiyorsunuz? Peşin mi. iki saattir bilgisayarın başında oyun oynuyorsun.4. a ._. yorlar. Derslerini bitirdikten sonra kitaplarını hemen Funda : Röfle nasıl olur acaba? Kuaför : Saçınızın rengi çok koyu bu nedenle rengini açmamız gerekiyor. Alışverişini taksitle ___________ yapıyor. şu kabinde deneyin. Funda : Siz neyi öneriyorsunuz? çantana koy. gayet iyi. çok seviyorum. Zaten Kuaför : iyi günler. Funda : Saçımı kısa kestirmek istiyorum. 4. kumanda m ı arıyorum. 5..Ne yapıyorsun? Kuaför : Dalgalı mı. b . Onlar da benimle sofralarını paylaşıyorlar. Saçını kestirmek _____ ve istiyor. .Ayşe'yi gördün mü? Genç bir kadın alışveriş yapmak için bir m ağdM M . 3. Satıcı : Nasıl? Tişörtün bedeni ve rengi iyi mi? Müşteri : Evet. Biraz izin ver. Daha sonra k ırm ız ı renkli. Bunları alıyorum.. boyatmak kuaföre _______gidiyor.6. dostluğu __ve hoşgörüyü en güzel haliyle yaşı­ yorum burada. Funda hanımın saçı clüz değil. hayallerine ortak oluyo­ .. . 6 ay efendim.3. 6.Ne arıyorsun? Kuaför : Fön de çekelim mi? . Televizyona_____ kapatıyorum. Satıcı : Nasıl.Ben Orhan Veli « in şiirler in i çok seviyorum. dikte edelim 2. Funda : iyi günler. Bu nedenle kuaför onun saçını çok . b .. şu kolsuz tişörtler fena değil.H_____ gezmek istiyorum. kasabavt seviyorum. Yerleştirelim siniz? Bu Müşteri : Evet. 1. Anne. Saçınızı bu kadar kısa kesmeyelim.öğrencilerin___ ödevler in i Funda : Dalgalı olsun. b . Peşinde ise % 50 indirim Müşteri : Taksitli ödemede kaç ay vade yapıyorsunuz? rum. Funda : Saçımı kestirmek ve boyatmak istiyorum. Uffl Haydi kalk. Sayın Yetkili 2. nereye koyayım? Müşteri : Lacivert pantolonu. Kuaför : Fakat bu model saçınız için uygun değil... . Tamamlayalım 1.5. a . -Dün neler yaptın? Funda Hanım. Çatallari______ masaya bırakıyorum. lütfen.Hayır. Kirli çamaşırlarını yerlere atma. Ünite: Bürokrasi Her Yerde 1.Sen kimin şiirlerini seviyorsun? . diyalog özgür.2. anlamıyorum. Ben onların dertlerini dinliyorum. Funda : Haklısınız. işaretleyelim 1.Televizyon nun Funda : Evet. bana kapılarını açı­ Satıcı : Hiç peşinatsız. kontrol ediyorum. 8. Funda : Peki o halde kızıl olsun. .1. güzel mi? Müşteri : Evet. Çünkü sizin saçınız düz değil. Ben bir doktorum. Satıcı : Buyurun. Bu parfüm m _____ çok seviyorum. şu modeli düşünüyorum. Bakın.kısa_kesm ek istemiyor. düz mü? . aynı aynı d ü kka n la rı görmek belki sıkıcı. a 4. Yarına ödev hazırlayacağım. Unutma. . Satıcı : Hangi rengi denemek istiyorsunuz? Müşteri : Kırmızı olsun. kredi kartıyla mı? Müşteri : Kredi kartıyla ödemek istiyorum. Bir gün bütün dünya. Ceren her zaman aynı şeyleri hatırlatmaktan bıktım! Kuaför : Kızıla ne diyorsunuz? Kızıl bu yıl çok moda. Her an sen i ______düşünüyorum.Dün alış veriş yaptım. o n u dün evden aradım ama yoktu. sıl bu kadar dağıtabiliyorsun. ben de bilgisayarda çalışayım. Müşteri : Vitrindeki pantolonu görmek istiyorum. 4. dün bütün gün evi»?____camları nu sildim. Çekmecelerini na­ ha uzun kalsın. Satıcı : Hangisini? 6. Çünkü buranın insanları gerçekten çok sevecen ve yardımse­ ver. 2. Biraz daha düzenli ol lütfen. . Ayrıca ten renginize 6. 3. 5. 1. iyi günlerde kullanın.pantolonu görmek istiyor..Çok yorgun görünüyorsun. ama bana güven veriyor. diyalog Müşteri 3. önce lacivert. hoş geldiniz.Evet. her gün aynı in sa n la rı sokakları . 6.gidiyor. Sen A y ş e ji____ görüyor musun? Ben onu bugünlerde hiç gör­ : İyi günler. Ben bu pasta y ı __ çok seviyorum. Bundan sonra kıyafetle­ Kuaför : Saçınızı hangi renge boyayalım? rini akşamdan hazırla. ü îü jifi. Eşleyelim. tabii ben de o n la rı var. Satıcı : Pantolonun üstüne bir tişört ya da gömlek bakmak ister mi­ 7. Tamamlayalım 6. Her sabah sen okula gittikten sonra bir sa­ at odanı topluyorum. dalgalı.

.. Sen balkon dak.. ama Paris'i. Sizin is m in iz i . Kitabın hangi çantada? Onun arabası n d aki . Çok iyi olur. 1... dışarıda yedik. Marketteki meyveler pahalı. 4. Tamamlayalım Soğuk içiniz. Bayram ta tilin i Bodrum'da geçirmek istiyorum.. 10.. FilmiEL son_ı/jîM_ hiç beğenmedim..öğrenci. benim. mi. çiçekleri koparmayın. Son­ 2. Sayın Yetkili 1.. Hangi restoranları seviyorsun? İstanbul Beyoğlu' ndaki restoranları.. Eline sağlık! Çok güzel olmuş.. Mert çok iyi fal bakıyor.. Ekmeği cadde dekinden__ aldım. Kalem kutusundaki kalem yazmıyor.. Bir süre sonra öğretmen geliyor ve hep birlikte derse.2.14. Uçak Kullanmadan önce prospektüsü okuyun........ 11. Hangi ceketi aldın? ipekyol mağazası ın d a k i ceketi aldım. Yerleştirelim Her sabah erkenden kalkıyorum.. 3. Nurgül.. Hangi öğrenci İspanyol? Hayvanlara yem vermeyin. Otobüs Çimlere basmayın. Mert Nurgül ucuz ve taze oluyor. 4. Ofisteki bilgisayarım bozuldu..... Eşleyelim Sinema Cep telefonunuzu kapatın.bekliyorum. Otobüs durağına gidiyorum ve 413 numara­ lı otobüsü. 6.çok seviyor.... Müze .»!.. 14. Hemen yapıyorum....... sayfası_m_:açın. Kütüphane Fotoğraf çekmeyin. Temizlikçi kadın geçen hafta e v i. Güneş g ö zlüğ ü n ü yani mi aidin? tanımıyorum... Ebru masadaki şekeri bana uzat! Do­ laptaki kahveyi de çıkarayım. D u va rd a ki saat ik iyi gösteriyor ______ Ebru Aa.. Bir mağazada. 12. Okul 2... Armada'daki filmler güze! değil. çantada.. Kapı Dondurma ve yiyecekle girmeyin.peynir.. Yüksek sesle konuşmayın.. 2. Falımıza baksın.. 17.. Sizin v a k t in iz i ___ almak istemiyorum ama çok önemli.. Dersten önce onlarla kafeter­ yada oturuyorum. hala görmedim. Nurgül.. En çok hangi m e y v e ^ seviyorsun? 16. viyorsun? A n n em i dört gözle bekliyorum.. Hangi renj(. Hangi elbiseyi beğendin? Vitrin deki . Masa dakini_____ al. 15. Göl kıyısı Yerlere çöp atmayınız. Bazen süt bazen de çay içiyorum _______ . 1.... _ yavaş yavaş öğreni- ... 2. Avrupa'da birçok y e r i gezdim. Arkadaşlarla birlikte cav.. Dün sokakta Buket'in sevgilisini ____ gördüm... Dün eşimle akşam yeme ğ in i Rezerve Lokanta 3. Size bir Türk kahvesi yapayım. Kola kutusu Yüzmek tehlikeli ve yasaktır.. Ayşe nin annesini Yabancılar Türk m utfağım . çok beğeniyorlar. reçel ve ekmek yiyorum. 7. Türkçeyi.. Mert çok iyi fal bakıyor. . Vişne reçelini gördün mü? Ne iyi ettiniz de geldiniz. on iki öğrenci var. Aaa. Bizim sokaktaki fırın kapalıydı... Benimki de orta olsun. Hah. Niçin o jîm _ üzüyorsun? Annem. ayrıca 12 taksit Mert 6.Çekiniz. çilek reçelini mi daha çok se­ 9. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Kahvaltıdan sonra banyoda duş yapıyorum.. 5. Hangi saat ikiyi gösteriyor? yapıyorlardı. Çok iyLEski buzdolabını ne yaptın peki? Hangi çiçekler solmuş7 Nurgül Çok da eski değildi. Dünkü gazetede sen ire_ya zijH _o ku d u m . Şu ayakkabıca.. Hayvanat bahçesi Tablolara dokunmayın. Kitaplarınızın 18.p_ daha çok seviyorsun? Ahmefin erkek ka rd eşin i tanıyorum ama kız kardeşin i ___ 10. 3. denemek istiyorum.. Manav dakiler____ daha Ebru 5. Tamamlayalım 12. . Saat □ şekeri [7] kahveyi ra sınıfa gidiyoruz. otobüse__________ bi­ niyor ve kursa gidiyorum. Hangi mont senin? Sandalye deki 10... Tamamlayalım 6.. Televizyonda Marlon Brando'nun f ilm in i izledim. Bu buzdolabını yeni mi aldın? Çok güzel! Nurgül Evet geçen ay aldım. temizledi.____ bilmiyorum..... Nurgül eski buzdolabını sattı..başlıyoruz.. 13. Tenceredeki y emek sıcak.. beyaz eşyalarda kampanya vardı.. Arkadaşımın telefon numara sim unuttum. 6._____________ 18. baham ı .. Migros J_akilere___ bakalım. Yanıtlayalım Hangi kedi uyuyor? Sepetteki ked i uyu yo r .. Otobüs geliyor. İşte Vazo d a ki çiçekler solmuş ______________ kahveleriniz hazır! Hangi yemek sıcak? Ebru Hmm. 11...içiyoruz. zeytin. Annem b e n jl de sen_L de çok seviyor......ilere___ver. Nurgül Kahvenizi nasıl yapayım? Benimki sade olsun. ama biz her y e ri_ yine kirlettik. için de... Mert Evet. 5........ Park itiniz . Soralım Nurgül Ebru 8. Bütün işlerimi ev <fc&mrfeyapıyorum. .... işaretleyelim 1. elbiseyi... Arkadaşlarınız s iz i_______ bekliyorlar.. ziyaret ettiniz mi? 12... Ben salondaki çiçeklere su verdim. Ben de bir arkadaşıma verdim.45'te evden çıkıyorum.. nefis olmuş Afiyet olsun! Nurgü: 13.. Doğru Yanlış m □ □ m □ tuzluğu □ kahveyi □ cezveyi □ fincanları Sınıfımda. Kahvaltıda .. tamam. ilaç kutusu Benim sınıf ımdaki. Yerleştirelim Lütfen kitaplarınızı açın.. Mağaza Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Fiyatlar çok uygundu. 1... dolaptan neyi alıyor? □ cezveyi 08. Ebru'dan neyi istiyor? [7] şekeri domates. Mert 4. Sergi Şoförle konuşmak yasaktır. Tamam. ..

(Seni Bizimle gelecefe misin 9. öğretmenimiz de elleriyle nefis bir meyveli pasta yaptı. Doğru Yanlış 1. : Peki o zaman ben yarın sana haber veririm.. : Bilmem. ama otobüsü ka çırd ım _____ . A : Sema'yla görüşmek istiyorum.. 2. 7. bu lekeler de ne? Hayır. a m a ______________________ 15. Mete uzun zamandır kamp yapmak istiyordu. 22. 2. Sonra ben pastayla . Ama öğretmenimiz _bize__ çok yar­ dım ediyor. çünkü 10. Ayşen pek hoşlanmıyor bu tür kamplar­ dan. Pahalı bir yüzük müydü? 8. (Sizi İstanbul'da kaç gün k d d ın ız/a ca ksm ız ____ ? Sadece iki gün. çiçekler ölüyor. alacağım. kızarıklık bu yüzden. A Sen de kahve içecek m isin __ ? B Hayır. aldılar. çikolatalı pastadan _ daha çok seviyorum. Pastanın üstüne mumları koyacağız ve yakacağız. Tamamlayalım. Selinle Bolu'ya gidecek. Siz de gelsenize bi­ zimle.. çünkü___________________ 19. ama yapmak çok zor­ muş. Meyveli pastayı. telefon etti.. 0 0 4. 7. hayatınız zor mu? Maalesef hayır. başlayacağım. Aladağ'da. çünkü ________________________ . kızın adı neydi? 0 0 0 0 4... 2. 18. Mümkün mü? B : üzgünüm. A: Beraber yürüyüşe çıkalım mı? B: Hayır. _ ________ _________________ 8.. Hayır. bilgisayarım bozuk. A Şimdi daha iyi misin? B Evet. Mete. A Bu filmi g ö rd ü n m ü B Hayır. . A Eve şimdi mi geliyorsun? B üzgünüm. (Biz) Yarın derste film seyre/ decek misiniz_ Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz : Mete.köyleri gez _gceğiz_____ . tablo Van Gogh'un. çünkü zamanım yok____________ 5.. Biliyorsun. Yarın sabah erkenden yola çık ocağız _.. Son derste John'un doğum gününü kutlayacağız. O 0 . Siz de gelin. Ünite: Gelecek de Bir Gün Gelecek Sanırım az sonra yağmur-------------------------.yoruz." diyeceğiz. sınıf arkadaşım John'un doğum günü-------Bu­ nun için hep birlikte ona bir hediye aldık. çok yorgunuz ve öğle yemeği bile yemedik_ 3. tüm insanlar gösteriyi izliyor. yaşlı adam kim? 4. Ormanda mantar toplayaooğsz— . çünkü___________________________ (Sizi Ankara'dan tnşın ocak mısınız 13. Mete'yle Selin kampta balık tutacaklar. kim acaba? 11. 23. : Kamp mı? Nerede kamp yap o c a k s ın ız ? : Bolu'da. ■0 0 7. B Aaa. halı İran'dan geldi. küçük bungalovlar var Aladağ'da... 24. ama en kısa zamanda görmek istiyorum. Çadırdan daha ra­ hat.. 7. hafta sonu için özel bir planınız var mı? : Hmm. 0 0 5. sandviçlerden birer tane alın. 9.. ______ ___ __ __ ______ _ ____ 4.1. tümceleri defterinize yazın. Biz de bir bungalov kiralay a c a ğ ız . kuşlara çok acıyoruz. gölde balık tut ocağız__ . güzel günlerimi arıyorum. oyuncular çok iyi. (Seni Tatilde Bursa'ya ge decek misin __________ _? 3. çantayı getir. A Dün niçin beni a ram adın.► Aileme her gün--------------------------------------Ben gelecek ay dans kursuna Onlar geçen yıl araba----------Bundan sonra onunla hiç----Dün eski bir arkadaşım banaHaydi beraber yemeğe--------önümüzdeki pazar bize------Çok açım. işaretleyelim Oğuz Mete 7. 9. 19. haber çok ilginçti. 0 0 3.? B Çok özür dilerim ama unuttum. (Seni Bir dilim daha kek y ivecek m isin ________ ? Evet... filmi daha önce gördüm. ? 10. Bugün günlerden cuma. 12. çıkalım. Yerleştirelim 1. bütün çocukları seviyorum. gelecek misin? yapmadım. çok üzüldüm. Mutlu yıllar sana. kalemi sen al. Ayşen'le Aladağ'a kampa gidecek. ISİ7İ Ynzın tatile cık acah mısınız__ 17.. çünkü 8. Başımın ağrısı i^SÜ . John mumlan üfleyecek ve hep birlikte şarkı söyleyeceğiz^ "Mutlu yıllar sana. Hayır.. A: Berrin nerede? B: Bankaya aitti__________ üzgünüm a m a______ ____ _________ 5. Selin uzun zamandır kampa gitmek istiyordu. 3. : Çadırda mı kal ocaksınız ____ ? : Hayır.. Evet.. Planınız Ne? 1. (Onlar! Tatilde otelde mi kal dınız/acaksunz . Eşleyelim başlayacak. konuşuyorsunuz? çıktı.. Eşleyelim Duvardaki Televizyondaki Balkondaki Kafesteki Evdeki Bendeki Sokaktaki Partideki Kapıdaki İlkokuldaki Yerdeki Masadaki Türkiye'deki Su sınıftaki Fotoğraftaki Benim odamdaki Üniversitedeki Tahtadaki Mısır'daki Senin elbisendeki Dün gece hiç uyumadım. Mete. 7.. 1. A Yüzüğümü kaybettim . John çok sevinecek. öğretmenimiz de bu pastayı çok seviyor. sağol. : Aslında ben de çok sıkıldım. A: Yarın yemeğe gidelim mi? B: Maalesef. piramitler dünyaca ünlü. çünkü____________ 10. Oğuz kamptan hoşlanmıyor. ____ . Mete'yle Selin çadır kampı yapacaklar. sınıfa gireceğim. Oğuz'u kampa davet etti. 0 0 6. çünkü yarın akşam geç saate kadar j 4. 5. : Ama çok eğlen_§cgği^. : Tamam işte! Konuş bu akşam Ayşen'le. telefon ediyorum. 5. 6. işte stres. (Bizi Kapalı Çarşı'da alışveriş y a p acak nuy jz _ 16. konuşmayacağım. öğrencilerin hepsi Kenyalı. yanıtlayalım 21. Tamamlayalım.. Sabah kahvaltı-----Bugün kendime yine bir çanta Siz n e------------------------------Müdür az önce yemeğe--------------------------- Hayır. trafikte stres. Oğuz. gözümdeki Bu dizideki Dünyadaki Gazetedeki O 0 [T] ö [2] İÜ] İD |ö| H [Ü 0 0 GO 0 0 0 0 0 0 O 1. Maalesef. Çünkü Türkçe bizim için biraz zor. arkadaşlarımın fotoğraflarına bakıyorum. az önce _______ ___ 2. 0 0 2. (Sizi Yarın bizimle gel ecek misini-z_ 20.. 14. 6.

İsteyen öğrenciler hayvanat bahçesine de gidecekler. Gezinin ilk durağı Etnografya Müzesi. Orada 2 saat vaktimiz olacak. Bekçi bütün gece hiç uyumuyor. Sadece kötü bir gün geçirdim. Gelecek hafta sınava gir eceğim Bence yarışmada senin resmin birinci o la ca k_ Onlar iki ay sonra evlen ecekler ______ Niçin gelmediniz? 6. Tamamlayalım. : Sen dün mavi kazağı giy meyecek miydin___.? Niye vaz­ Ne yapayım. Seni aradım. Kız Anne Ne oldu? Kız Dün işten çıktıktan sonra güzel bir plan yaptım. . neyse. Ankara gezisi gelecek pazar olacak. işaretleyelim 1. Sinem / / önceki gün kırmızı gömlek giydi. Dün akşam canım çok sıkılıyordu. Hep böy­ kitaplarımı karıştır mayacaksm _____ ! Çabuk söndür elindeki şu sigara­ yı! Odamı leş gibi kokuttun! Ayrıca bilgisayarımı da kullan mayacaksm Aslı O çok dar geldi. Saat sekiz olmuş. □ m □ m 4. Levent SABAH TELASI : Beyaz bluzumu gördün mü? Yine mi benim odamdasın? Her zaman odamın altını ve kitabını aldım. Bu üniversitede son sınavım. Son olarak akşam yemeğini Gölbaşı'nda güzel bir restoranda ye­ 16. Yerleştirelim 1. değilim. İstanbul'a gel eçektiniz . Suyu çok soğuk içme. H □ . Tamamlayalım 4. Herhalde senin kadar kıskanç bir abla Aslı ben de tiyatroya ama anneme misafir geldi. hasta olacaksın )oğru Yanlış 1. 2.7. Anıtkabir'de Atatürk ve Tür­ kiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili pek çok resim ve eşya göreceksiniz. Güya bu sabah mek yiyeceğiz. Tamamlayalım. bu sınavdan sonra mezunolaçağtm.. Kırmızı gömleğimi giyeyim o üstüne getiriyorsun.yecektim ve iyi bir kahvaltı yap ocaktım . 2. On dakika içinde orada ol a cağım 8. Aslında seni bir daha ara mayacaktım ama çok özledim. geçtin? Sinem Ebru Sinem daha yoktur bu dünyada.? Ebru : Evet. Akşamki keki yedi. Neler Olacak? 7. Sen bugün işe geç git meye c e k __ m iyd in ? Yanlış mı ha­ tırlıyorum? Evet. bundan sonra saç Sinem Ebru Sinem Kahvaltı yapacak mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır. Ben de odana girdim Ebru le yapıyorsun. geç git decektim ! Peki beyefendi. Daha sonra yürüyerek Ankara Kalesi'ne gideceğiz ve kaleyi gezece­ ğiz.. işaretleyelim Broşürlere baktık. Bir daha kesinlikle eşyalarıma . Gezimiz saat 22:00'da sona erecek. işaretleyelim Gezimiz gelecek hafta cumartesi. / Ulus'a gideceğiz ve ilk ziyaretimizi Etneografya Müzesi'ne yapacağız. Bu akşam oğluma annem bakacaktı_______ Yorgunum. 11. Tatilde Side’deki bir otelde kal acağız___ 10. Bayramda bütün okullar tatil olacak______ □ 7. Ders başlaya cak _______ gidecektim Kararlıyım. 2. 1. □ m 4. 8. Bu saatte evde ne işin var? Sabah altıda yola çkacaktm____? Taksideyim. Sana inanıyoruz. Bundan sonra hiç sigara içmeyeceğim__ 15. Orada Ankara'nın eski evlerini görecek ve antik eşyalar satan mağazalardan alışveriş yapacağız. Sen mi giy ecektin______ .3. Gezinin sonunda piknik yapacaklar.? Hala içiyorsun! Mağazamız bayramda açık ol a c a k ________ 7. hepinizi bekliyoruz! DVD'de güzel bir komedi filmi İ7İp. önce Sen Y$_Q!B££b_______ m iydin Ebru yemezsin diye düşündüm. Hani bir daha yaramazlık yapmayacaktın ? 4. öyle mi? Tamam! O zaman sen de benim odama siga­ rayla girmeyeceksin zaman. __ _? ?? Ebru jölemi de kullan m aya caksm . Hepimiz sabah saat 07:30'da TÖMER'in önünde olacağız ve otobüslere oradan bineceğiz. Güya siz geçen hafta sonu benim yanıma. 3. Ama sabahın .! Tamam mı? Levent ama bu sabah aradılar. Tamamlayalım ama evde yoktun. Kirli sepetine attım. Yarınki parti çok kalabalık olacak 6.. 9. işinde çok başarılı olacaksın. bir kitap lazımdı.2. Sıralayalım. Beyaz gömlek giyiyor. □ E 3. Alışverişe cık ınayacagım . Fabrikada bekçiler var.. Beyaz gömleğimi giyeyim ben de. sadece dün akşamki kekten yiyeceğim. Sabah toplantısı var.. 9. Yanıtlayalım. Kız Anne Neyin var? Hasta mısın? Hayır. Gerçekten çok geç kalk o ca ktım eğlenceli bir gezi olacak. 5.. Tüm öğrenciler mezuniyet töreni için yarın sabah saat dokuzda burada hazır olacaklar . Tamamlayalım KÖTÜ BİR GÜN Anne Alo! Kızım nasılsın? Ne yapıyorsun? Fena değilim. Tamam! Jölen senin olsun. Onu ben yedim. Böyle mi Olacaktı? 12. Müdürün odasının kapısını anahtarla açacaklar. □ m m 2. Üç yıl sonra Tıp Fakültesini bitireceğim ve doktor olacağım . Sen odama girdikten sonra hiçbir eşyamı yerinde bulamıyorum. Sabah tam evden çık tyordum ki annem "Anahtarını unuttun!" di­ ye bağırdı. mayacaksm Hırkamı giy meyeceksin dokun Ebru Ben de senin gibi dağınık bir çocuk görmedim. Geçen hafta arkadaşlarla birlikte Okan'a sürpriz bir doğum günü par­ Uçak birazdan kalk acak ________ tisi yap acaktık ______ ama o şehir dışına çıktı. toplantı varmış. öğle yemeği için Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik yapacağız. 7. Hızlı yürüyelim. yanıtlayalım Ebru İKİ KARDEŞ Aslı Levent Sinem : Onu ben giydim. Sonra da . Daha sonra Çiftlik'ten ayrılacağız ve Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. 3. Geziye TÖMER dışından katılmak yasak. Göreceksin ______ sen. 3. Sinem : Onu dün giydim. Hani sigarayı bırak ocaktın . sana gelecektim___ 5. Doğru Yanlış □ □ Soygun planını kadın yapıyor.

M.. Hayret..bir fikir kalınca-------. İki kardeş birbirlerine sıkıca sarılıp vedalaştılar. . 4. Çıralı otel yapmak için uygun bir yer değilmiş. Tamamlayalım 1. Yerleştirelim git m is _____ ? dinledim. Yerleştirelim Doğru Yanlış 1. Bu ülkede milyonlarca_ insan yaşıyor. hiç güzel değil miş___ 6. Bayram sabahlarında ailece. Sence pantolonuma uymuşınu_ ? 13. Ayşegül yolu bana kabaca tarif etti. 19." dedi. Ne dersin? Sezin : Evet. Aaa. yanına dadısını da al mış ve gizlice saraydan çıkmı§_.. Of! Kredi kartımı evde unut jnusum ____ 18.sekizinde komşumuzun kızı geldi ve benden matematik ödevi için yardım istedi.. Tamamlayalım.>. Toplantın mı var? 4.bir kız uzunca-------. bugün kravat takmışsın . Kız : Tamam anneciğim. Güya bugün dinlen ecektim ama eve az önce geldim ve şu anda başım çatlıyor! Anne : Anladım canım.. gerçekten. 3. hiç farkında değilim. Gazeteyi okudun mu? Dünkü maç kaç kaç bitmiş__? 8. sürekli sarayda yaşa mış______ Bir ilkbahar günü bütün insanlar sokaklarda şenlikler yapıyor ve her­ kes şehirdeki büyük tapınakları ziyarete gidiyormuş... Mine'nin söylediğine göre.. Güzel ol muş mu___? 17. Eşleyelim güzelce-----. Gerçekten güzel w y miş. . sence de harika değil mi? Erol : Evet.*... 16. çok farklı değil mi? Mine'ye göre bu evlerde kalmak yap m.. 7. 5.bir salon pahalıca — ----.. İy i b ir kahvaltı yapacağım ____________________________ Erol : öyle mi? Hiç haberim yoktu. Hırsızlar evlere gizlice girip soyuyorlar. Mine'nin anlattıklarına göre Çıralı çok güzel bir tatil yeriymiş_____ . Aa! Saçlarını boyat mışsın \Çok y a k ış js s ____ 10. iyi ki seninle tanışmışım. 5. DVD'de güzel bir komedi filmi izleyeceğim_______________ 17. II. 2. Bu yüzden Hero doğduktan sonra hiç dışarıya çık mamış . O bir rahihe vmis ve sarayından dışarıya hiç çıkmıyormuş. gelecek ve kızınız ölecek.bir kitap büyükçe------. Bu dünyada hepimiz kardeşçe yaşayalım. Çıralı çok eski bir yerleşim merkeziymiş. kesinlikle._? Sezin : Ben de daha önce hiç Çıralı'ya gitmedim ama Mine'den çok 3. Mine Çıralı'da bir otele yerleşmiş. Evler ormanlık bir alandaymış____ Gürültüden uzak. □ EH 3. güzel miş . 3. Nereye 4. Çocuklar ı iyi ı mus__________ mu 5. 5. Çıralı'nın pek çok tarihi 1. ve doğal güzelliği var mış______. yanıtlayalım 1... Sınav başvuru formunu dikkatlice doldurup göndersin.. 2.. Markette çilekli yoğurt kal mamış . Eski zamanlarda Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında karşı karşıya 3. 6. Pastayı ben yaptım. Anadolu yakasındakinin adı Abydosiamş_____ Sestes şehrinde Hero adında çok güzel bir kız yaşıyormuş..>. Ebru o filmi seyret mis 3. sağol.atnış______ Alışverişe çıkalım. yılını kutluyoruz. kayısılı aldım.bir buket aptalca-------->■ bir soru genişçe------. öğrenciler okulun bahçesinden gizlice kaçmışlar.. Anne : Sana da yavrum. 9.» . Yemeye ve M ieros'a gideceğiz ______ Sezin : Çıralı'ya. Erol : Ben hiç gitmedim." de mis . Erol Sezin : Peki güzel oteller varmıymış __ ? : Oranın doğal havasını bozmamak için çok fazla otel Erol : Evler ağaçtan mıy mış_ ? Sezin : Evet.. 20. Oraya bayılır Mine. 5. 4. Avrupa yakasındaki şehrin adı Sestes. Sonra film izlemek için koltuğa uzandım. Bir Zamanlar asla dışarıya çıkarmayın. Tamamlayalım. Yerleştirelim Hero ve Leandros 1. Biz de ilk fırsatta gidelim. Az önce teyzem aradı. Saat ona kadar onunla ders çalıştım. Yarın daha güzel bir gün olacak. Rüyamda çok ünlü bir şarkıcıyrmşvm___ 2.. 6. Sınavdaki tüm soruları kalayccl çözdüm.amıslar 18. Konserde seyirciler dakikalarca şarkıcıyı alkışladılar. Sen şimdi güzel bir kahve iç ve biraz dinlen. Sınavda soruları dikkatlice okuyun. Bu gömleği yeni aldım.. Kutlama günü. sürdürelim ? Bir bakayım. Görkemle konuştun mu? Londra'ya var mış mı__ ? 15. Bunun için uzun süre planlar yap mış . İyi geceler. Mine tatile çıkm i _______ 2. Yemekten önce ellerini iyic e __ yıka. Evliliğimizin 20. kahvaltı ediyoruz.ö.. ama karıma hala deUce___aşığım. Evde hiç birşey kalm. Esin Hanım aynanın karşısında saatlerce süslenir.. Beraber önce yemeğe. Duydun mu? Sigaraya zam gel mis________ 14. Ankara gezisine sınıfça katılacağız.. Türkler yü zle rce yıldır Anadolu'da yaşıyor.. Mert'le buluş ocaktım . lüks otellerden çok daha keyifliymiş . Aaa! Sınavı geç misim_____ Yaşasın! 12. yüzyılda kuPek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış_______ 2.. Saat ikide şirkete gittim ve akşam sekize kadar çalıştım.. Yarın dinleneceğim_____________________________________ ... [£] □ □ İZİ 1. 11.bir hediye Daha çok ağaçtan evler varmış______ .. 6. Hemen gel. Çünkü o henüz 8.. 19. rııl muş Havası ve denizi harikaymış______ Doğal kumsalları da çok 4. Mert'e selam söyle. iki şehir varm ış. [7] □ 2. Hero ilk kez bu kut­ lamalara katılmak iste mis . Borcunu hala ödememiş. Trafik polisi beni kiba rca uyardı. 7.. Anadolu'nun Romeo ve Juliette'i 20.. Selma ameliyattan sonra günlerce__ komada kaldı. "Ofiste acil bir iş çıktı. Eskiden buralar tarlaymıı..bîr yo! akıllıca-------. çünkü dışarıda onun başına birçok kötülük 1. sonra alışveriş için Migros'a gid ecektik .1. Sezin'e göre Mine Çıralı'yı çok beğeniyor.. Peki öğleden sonra ne yaptın? Kız : öğleden sonra için de güzel bir planım vardı. Gazeteden okuduğuma göre iki gün önce Japonya'da deprem nl muş_______ 2... M ert ’le bu luşacağım. Türkiye'de her yıl onlarca trafik kazası olur. 4. Ünite: Rivayet Odur Ki.> . Ama öğlen müdürden bir telefon aldım. Gömleğimin düğmesi kop muş______ 3.. Yarın sabah geç kalkacağım______________________________ Sezin : Biliyor musun. doğmadan önce bazı kahinler annesine "Kızınız doğduktan sonra onu 8. Tam film başIayacaktı ki elektrikler kesildi ve iki saat gelmedi! Anne : Hmm.. Uçak rötar yap mis_______ Ancak 2 saat sonra burada olacaklar.. doğal bir ortam düşün­ sene.

"Otobüsün hangi lastiği p a tlai* . Yemekhanede yanına oturdum. bunun için buraya taşınmışlar.Yok canım. [7] Eylül Dün öğle tatilinde.4. beni Süheyla'ya vurulmuşum. Aslı derse çok geç kaldı. Öyle miymiş? 6. O çalışmayı çok seviyor.. Haftada üç gün spora gi/ diyormuş Dedikodu Kim söylemiş . Doğrusunu seçelim Onu da sonra anlatırım. Geç bunları Bir kalemde. işaretleyelim Adı Gökhan'mış 3. öğretmenin söylediğine göre önümüzdeki ay hep beraber geziye katıl a ca kım sız __ 4. N e Olmuştur? 12. Eylül Ben tanıştım onunla Sibel Aaa. 1. Türkiye'nin başkenti idir_______ Toplantı sabahleyin başladı. Gökhan ve ailesi Bursa'dan gelmiş.Sınavda beş soru varaus_ ve geçmek için n gz 50 almak gerekiyormuş. Gökhan'ın annesi özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Şu çocuğu görüyor musun? Okulumuza yeni geldi. □ m □ m □ H E □ □ 10. mış puan mis ve soru şöyleyım. 11... 5. iki gün sonra sizi sınav yap ocağım_______" ’iis . Doktorun söylediğine göre bundan sonra sigara içmeyecekmişim / içmoyoeekftm.. diye.. Onları çok öz­ lüyormuş. . Kafaları çekip çekip Orada ediyormuşuz . Okuyalım.□ 4.. ama endişelenmeyelim. Sıkılıyormuş burada. Tamamlayalım 1. Orada özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş.. Ya o Mualla'yı sandala atıp Ruhumda hicranını söyletme hikayesi Orhan Veli Kanık 7.m Sibel. Kim görmüş_________ ama kim? Eleni'yi öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpegündüz Melahat'ı almışım________ da sonra Alemdaı'a gitmişim________.. Lütfen bizi tekrar sınav y a p j « _ d e misler. Bursa'da oturuyormuş. 4..:.00 oldu. Türkiye'nin en uzun neh/rM ı:.. Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. ı olny mis ve her biri 10 p u a n ım ^ . Ablası evliymiş. O sırada babaannem ı iyi ıyorm uş _____ 7. Geç bunları. Tamamlayalım. Oya bu sabah alışverişe çıktı. Hala devam e diyordur.. Arkadaşlarım bana sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Bu arada Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. Eylül Gökhan. Kızılırmak. Sibel Annesi ne iş yapıyormuş? Eylül Annesi matematik öğretmeniymiş. inanmıyorum. öyle mi? Onu sonra anlatırım. Sınav günü öğrencilerin dördünü de sınıfın bir ucuna oturt»?us î s nav kâğıtlarını dağıtjmj. Sibel Yaa. Ders çoktan başla m ışttr ___ . Geçen gün yolda Barış'ı gördüm. yarın yeni konuya geçecekmişiz / geçecektik. 6. öğrenciler için sınavın ilk dört sorusu çok Doğru Yanlış E □ m □ □ m 1. Çok yakışıklı." demedi bugün... Sibel Sıkılmasın. eminim yine bütün parasını harca mıStlr________ 5.. _?" 8. İstanbul'da her yıl caz festivali düzenlen meMediiL_ . 5. 5. Biz de gidelim mi? soluğu 3. Duydunuz mu? Yarın Selim Türkiye'ye dön ecekmiş . 8.. herhalde yo! ândır_______ [7] .Q 6. Q 7. gezdirelim arkadaşımızı. Ağabeyi de İstanbul Oniversitesi'nde öğrenciymiş. Başbakanımız birazdan size gerekli açıklamayı yapacaktır . Dün akşam sinemaya gidecekmişiz / gidecektik. fakat Kimin bacağını sıkmışım ____ tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız. biraz soh­ Sibel Adı neymiş? Eylül bet ettik. . tamamlayalım MATEMATİK SINAVI Dört üniversite öğrencisi bir sabah çok geç kalk mışlar____O gün mate­ matik sınavı var »us ama sınavı kaçır mışlar . Gökhan'ın ablası evliymiş ve Bursa'da yaşıyormuş. Ben eve gidiyorum. bir ablası bir de ağabeyi varmış. g el iyorclur_____ [7] 8. . Bunun için geç « M hocam. yeni işinde de başarılı ol acaktlr . 5..3. . Gökhan'ın babası matematik öğretmeniymiş. Dinleyelim. Dün Pelinle konuştum. Murat geçen hafta çok hastaydı ama herhalde artık iviles miştir _____ 4... gördüm. Hafta sonu tatile çıkmak istiyorum ama eşim tüm hafta sonu çalış acakım ş ____ 8. Babası devlet dairesinde çalışıyormuş. Sibel Neler anlattı bakalım Gökhan sana? Nereden gelmiş? Eylül Bursa'dan gelmişler... 3.Ezgi bana "Günaydın. □ Türkiye'de her beş yılda bir seçim ol maktadır 13. Herhalde bütün sorulara cevap ver mistir . bilirim ben yaptığımı 4. Eminim Ahu bu olay karşısında çok üzül muştur_______ 3. yerleştirelim 2. Gökhan'ın iki kardeşi varmış. Tamamlayalım 1. Ailem bu­ nu bil iyorm uş oma bana söylememiş. Ali okula gelmedi. ikinci sayfadaki beşinci soru ise alt­ 7. Murat aradı.. anam babam 2.2.öğretmen ka■ et mis ve "Tamam. Aaa. öğretmen yarın sınav yapmayacakmış / yapmayacaktı. Dinleyelim. Ciddi misin? Ne zaman tanıştın? 3. Sibel Gökhan'la henüz tanışmamış. Değerli basın mensupları. O çalışkan bir öğrenci. Saat 10. o demiştir [7] de sen fark etmsmişsindir Ankara. Babannemin evine hırsız girmiş. Çünkü annem aradı. 8. neden? Buraya alışamamış mı? Eylül Alışmış ama bütün arkadaşları Bursa'daymış. akşam misafir gel e c e h m is . Tayini çıkmış. [7] Sensiz yaşamak.. 2. benim için ölüm dem ekür_____ _. öğretmen söyledi. Eylül Gökhan'la yemekhanede tanışmış. işaretleyelim 1. Sınavdan sonra öğretmen­ lerinin yanına git misler ve "Otobüsün lastiği p a tlajİL. yarın Ankara'ya gelecekmiş / golocokti. Bu ayın sonunda İstanbul'a taşın aca k m ış . Bilim adamları yakın bir gelecekte mutlaka çevreyle ilgili sorunları çö zecektir _______ 2. Sibel Kardeşi var mıymış? Eylül Evet. Belki hasta A r ________ [7] Sibel Hm. . 2.

.* genellikle • büyük olasılıkla--------• büyük ihtimalle geç. 16. Sıraya girer misiniz? • Ablam — ■Ağabeyim - ■sakin • Kardeşim - 1maç delisi 1meraklı ■Ben----- 1doğasever ■Annem — 1titiz ■Babam — 1Fenerbahçeli : Tabii bizim orada havalar martta ısınmaya başlıyor. Bana biraz borç verir misin? 2. Kardeşim asla/bicbir zamany\ımıırtn yemez.2. Burcu hem basketbol oynayabiliyor hem de yemek pişirebiliyor. □ E 4. Onlar şehirleri ve aileleri hakkında konuşuyorlar. . O çok başarılı bir öğrenci. ama yemek pişiremiyor..Eda Erzurumlu. Arda basketbol oynayabiliyor.1. Erzurum'da Nisan'da kar vardır. □ E 4. : Bugün hava ne kadar güzel! Bizim oralarda çoktan yaz gelmiş­ tir. Eda'nın ailesi yakında yazlığa gidecek. Uç a ça k tır __ 9. Burcu ne gitar ne de piyano çalabiliyor. Yavaş yavaş yazlıkçılar gelmeye başlamıştır. Sigaranı söndürür müsün? 3. Çiçek ne basketbol oynayabiliyor. insanlar denize giriyordun Cenk : Gerçekten mi hava o kadar sıcak mıdır? Eda Genellikle . Acaba yolculuğu güzel ? Otele çoktan zelim yemeklerinden varm ıştır ggiy şjmdi otelin o gü­ y iy o rd u r . 6.>. Hatta şimdi de kar 9. Umarım Ayfer hediyesini beğeniU'M?'_____ __ 9. Yonca büyük ihtimalle/büyük olasılıkla konsere gelmez. Annem hazırlanmaya başlamıştır. Evlerde kaloriferler yanı­ yordur . İtalyanca. 7. Okuyalım...• hiç / hiçbir zaman 4.. 19. Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten 8. Fransızca.. Antalya'da her yıl film festivali düzenlen . İngilizce._ ya da havuzda y ü zü y o rd u r __ Buradayken bana "Havvai'yi görmek istiyorum. Okuyalım. E E 2. 7. Burcu iki gün önce Amerika'ya gitti. İzmir'de havalar Mayısla ısınmaya başlıyor. çün­ kü yatılı misafirleri var. Acele edelim. 5. Erzurum'da hava geç ısınıyor. yanıtlayalım 1.muktedir_____ 12. Mehmet hem basketbol oynayabiliyor. Cenk : Çeşme'de yazlığınız mı var? Eda : Evet. 2. 4.. Mehmet gitar çalabiliyor ama piyano çalamıyor. 8. Cenk : Erzurumlu bir misafir kabul ederler mi? Eda : Bilmem. Eda İzmirli Cenk Erzurumlu. Yazılı ve sözlü sınava girecektir. Mütercim Tercümanlık ve Dilbilim bölümlerinden mezun kişileri kabul etmektedir. Yerleştirelim seçmiş midir 1.. Lütfen salatayı yapar mısın? 5. Ahmet için endişelenme. Cenk İzmirli. tamamlayalım • çoğunlukla------------» . Murat bu habere çok sevinecektir. çok güzel bir yer. hem de yemek pişire­ biliyor. Eda : izmirde tam tersi.. Annemler de gelecek hafta Çeşme'ye gidecekler. Tümce kuralım 1. Evi to­ parlıyordun Cenk : Yazlıkta ne kadar kalıyorlar? Eda : Eylülün sonuna kadar. Çiçek hem gitar hem piyano çalabiliyor. 6.. ne de yemek pişirebiliyor. Doğru Yanlış 1.6. Cenk sınavlardan sonra Çeşme'ye gitmek istiyor." demişti.. Kardeşim bazen/ara sıra yaramazlık yapıp beni kızdırıyor. 3. Cenk : Aal Bizim orada martta her yerde kar vardır. 3. 5.. 9. □ E 2. Mutlaka orayı da görecektir Acaba benim için hediye alm ış m ıd ır ? İnşallah bü­ tün parasını parfüme verm em iştir ce her şeyi bana bir bir an latacaktır Neyse zaten Türkiye'ye dönün­ . Eda : Herhalde. hafta sonlarında arkadaşlarımla buluşurum. Cenk : Yani bizim sınavlar bittiğinde sizinkiler yazlıkta olacaklar. bu sınavdan da ecektir 11.Siz burada ceketle dolaşıyorsunuz ama Erzurumda her­ kes paltoyla geziyordur. e E 3. Ünite: Farklı Dünyalar : Nisanın sonunda mı? Cenk : Elbette. Bulmacayı çözelim vardır. Almanca. 3.. İzmir'de insanlar denize giriyordun m E 3. Tamamlayalım 1. sormam gerek.. Benimle dans eder misin? 4. Eda • asla----------------. Dinleyelim. 10. Türkçe. Hollandaca 9. Eşleyelim. Sen yorul m ussundur ___Arabayı artık ben kullanayım.. Bu oteli ablamlara da tavsiye edelim. Arda gitar çalamıyor ama piyano çalabiliyor..► • ara sıra 1 1S.. mutlaka beğen eceklerdir_ . Çok Kültürlü Bir Dünya 8. çünkü alerjisi var. annem bizi merak et mistir____ . 2. işaretleyelim Eda ve cenk Ankara'da üniversitede okuyor. eşleyelim EDA İLE CENK KONUŞUYOR Eda • bazen------------. Çok geç kaldık. Çince. hatta mutluluktan havalara .

diskoya bile gi­ debiliyor! B : Canım sen de ablan gibi on sekiz yaşına gel. Mide bulantısı için nane-iimon çayı. ğasusot 0 __. Hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olamadım. öğretmenlerim resimlerimi çok beğe­ nirlerdi. 2. 14.. zevkli olması 2. teşekkürler.azım. Gazetecilik sorumluluk ister. Gazetecilikte zamanla yarışmak lazım. Hayır çalamıyor. Cuma akşamı Burcu'yla sinemaya gidebilir miyim? Çok güzel bir film gelmiş. Ceren sinemaya ne zaman gitmek istiyor? Benim çocukluğumda çok çeşitli ilaçlar yoktu. A : Ama ablam her şeyi yapabiliyor! Ona her zaman izin veriyor­ sun! Akşamları çıkabiliyor. yanıtlayalım ağustos zaman annem sırtıma karabiber ve Yo. Çünkü müzisyenler geceleri çalışıyor gündüzleri uyuyor. Gazetecilik Duygu Atay için çok tehlikeli bir iş. Dedem gençken bir kulüpte futbol o yn a rm ış Kardeşim ve ben çocukken hiç yaramazlık yap m. 3. size okul yılarınızla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. En çok hangi tür müzikten hoşlanırsın? 2.1. zaman zaman tehlikeli olması 3.. 3. Peki._. pek sevmezdim. Niçin akşam gitmek istiyorsunuz? Filmi gündüz seyredebilirsi­ niz. o zaman sen de pek çok şey yapabileceksin. Sorularım bu kadar. A: Anlıyorum. . Nesini seviyorsun bu korku filmlerinin? Komedi ya da çizgi film izleyebilirsin. Hemen 1. Televizyon yokken insanlar daha çok sohbet et'derlermiş . Çocukken de dondurma sevmez miydin? 18.. ne ilkokulda ne lisede. 3. Tamamlayalım 1. Çünkü bizim zamanımızda bu okullar yaygın değildi. tamamlayalım ANKET A :Affedersiniz. Hah ha! Kaç yaşında okula başladınız? Yedi yaşında. Kreşe ya da anaokuluna gitmediniz mi? Çocuklara anneler ya da büyükanneler bakardı. yeni insanlarla tanışmaya olanak vermesi 0 4. 3. Ancak Gripin ve Aspirin o zaman da çok yaygındı. Üniversiteye gittiniz mi? Hayır. Daha az hasta nl u rla rd ı ve her hastalıkta hemen doktora koş ma zla rd ı . Ceren'in ablası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? □ gitar çalamıyor. işaretleyelim Genç Bir Gazeteci ile Söyleşi Doğru Yanlış Duygu Atay'a göre. 2. soğuk algınlığı için tarhana çor­ bası yap a rd ı ___________Ben çok hassas bir çocuktum. nayır y a rın üdn dün 10. Ben bebekken çok ağlarmışım. [7] diskoya gidebiliyor. Hayır. Gençliğinde en çok hangi tür müzik dinlerdin. hiçbir derse ilgi duymaz mıydınız? B : Müzik ve resimden hoşlanırdım. tüm konserlere gidememiş ama çoğuna gitmiş. Ama korku filmine gideceğiz. □ araba kullanamıyor. Çünkü Eylül babasının konserleri için sık sık şehir dışına çıkıyor. A:Nedenini öğrenebilir miyim? B : Çok yaramaz bir çocuktum ve arkadaşlarımla iyi geçinemezdim. Bulalım üubgn tparazise nahizar icteamurs pazartesi h a zira n cum artesi ekdisne eskiden 20. Okuyalım. bu konuyu seninle daha önce de konuştuk.. [7] Cuma akşamı □ Pazar akşamı □ Cumartesi akşamı 3. Bu ilaçlar bakkalda bi­ 13. 4.. 2. A:Çok güzel. Akşamları tek başına hiçbir yere gidemezsin. önemsiz hastalıkları bitkilerle ve çeşitli yiyeceklerle evde tedavi et­ meye çalışır la rd ı_____ Annemin de pek çok hastalık için pratik tedavi yöntemleri vardı. Okuyalım. Dinleyelim. 5. Rica ederim.. Tam 13 yaşındasın! Off anne! Canım. iyi yemek pişirir misin? 4. Ceren annesinden ne istiyor? □ para [7] izin 2. Haberiniz Var mı? 1. işaretleyelim hasta nl u rd um bal karışımı bir macun s ü rere// İZİN Anneciğim. gidemedim. Ay anne. Liseyi zor bitirebildim.3. O o 0 0 Duygu Atay'a mesleğini neler sevdiriyor? 1. araba kullanabiliyor. üzerine sıcak havlu ört erdi _____ . sorumluluğunun fazla olması 0 0 . Çocuk muyum ben7 A pardon. 7. 16. değilsin tabii. Kredi kartı yokken insanlar daha çok peşin alışveriş yap artanım.. Çocukluğunda hiç ağaca tırmandın mı? 7. Eskiden iyi yemek yapar miydin? 5. Kaç puan aldım? Hah hah ha! BİR İŞ GÖRÜŞMESİ 1. Farklı Zamanlar bugün eczacılar da her hasta için özel bir ilaç yap a rla rd ı. 6 . Okuyalım. Doktorlar reçetelere ilaç formülleri yaz a rd ı □ araba le b u lu n ji« * i_____ 17. Her yıl tatile çıkar mısınız? 6. Bazen seni hiç anlayamıyorum Ceren..şız. ama çok uzun zaman önceydi.r a n ı'işfit iirdi'ım 11. Eskiden komşular birbirleriyle daha fazla gör ü ş ürm üş . Dinleyelim. 4. Annem eskiden Ankara'dan İstanbul'a trenle gijd erm is . Efendim? Benim güzel annem! Bir şey isteyeceksin sen! Anne. tamamlayalım Eskiden insanlar bugünkü gibi stresli y aşamazdı______ Doğal beslenir/erdi___ ve bu nedenle de daha sağlıklıydılar. Ceren'in ablası kaç yaşında? □ 13 018 016 5.. A : Off! Haksızlık bu! 1. Soralım 1. 9. Düzenli bir hayat sürdüremiyor. A:Okulu sever miydiniz? B : Hayır. Annesi Ceren'e hangi filmi öneriyor? □ korku filmi □ belgesel film 0 çizgi film 4. Gündüz eğlenceli olmuyor. Ünite: Medya 10. Hala da ara sıra resim yaparım. Türk kahvesi sever misin? 8.

Sadece kuşların ve böceklerin sesini dinledim. geç kalacaksın! / Lütfen. Fazla çalışmalı. Küçük canavar se­ ni! Q] [9] . Sonra görüşürüz [4] -Doğru.2.pek çok dinlendim. 2. Teşekkürler.Haşan. sa m ak insanların birbirlerine saygı göstermeme.. 8. 6.iyiyim.. Yüksek lisansımı tamamlayıp Afrika'ya Ayşegül: Hem de ne canavar! Çok yoruluyorum. geliriz. Bunun için oraya sadece çay 5. naları.. okula geç kalıyorum. Tatile gitmek istiyoruz. Seni ancak şimdi anlam aya ___başladım.____ beni çok rahatsız edi­ yor.. 1 saat ev işi yapmak 30 dakika boks yapmaya eşittir. Tamamlayalım 2. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama şehirde ya- çok insanın ortak problemi. Onu çok seviyorum. 218 . 1 saat tempolu yürümek aletlerle 30 dakika egzersiz yapmaya eşittir. çok sevimli. 2. 6. Okuyalım. aynı yollan gör mekten 2. 8. Ay şuna bak. Dinleyelim. Zamanın var mı? 3. . Sürekli yalan söylüyorsun. Ben annemi üzmek istemiyorum. Nilgün : Tabii psikologlara göre de çocuğun kendine güvenmesi ve iyi alışkanlıklar kazanması tamamen kreş eğitimine bağlı. 30 dakika araba yıkamak 15 dakika kürek çekmeye eşittir.Selam Hale! Nasılsın? . Bugün seni gör mek «*• İnsanın 30 dakika araba yıkamak için 143 kalori harcaması gerekiyor. anne. >■* İnsanın 1 saat ev işi yapması için 286 kalori harcaması gerekir. b a k iîi______ nuşmam_______ Benim için 1 numara. Bu dönemlerde arkadaşlarıyla beraber olması onun [5] . 6. 4. Akşama kadar hiç kimseyle ko­ nuşmadım. Çok rahatladım. Gruplayalım tehlikeli hareketler ya p m am aya çok özen gösteri­ 11. Bir yandan çalışmak di­ ğer yandan çocuk bakmak. Yüksekçe bir istiyordum. Sen de iyi görünüyorsun. Bu yüzden 5. ______ Onu ziyaret etmem lazım. Gül ü ş ü _____ . Yüzünü hatırlamakta zorluk çekiyorum.. oluyor. ** İnsanın 10 dakika yemek yapması ve sofra kurması için 80 kalori har­ caması gerekiyor. Sizin en kısa zamanda onunla gör üşmeniz_____lazımmış. Sınav saat 8. Senin ufaklık nasıl? Nilgün : Artık kocaman kız oldu. ne kadar büyümüş! Kaç aylık oldu? Ayşegül: 14 aylık. Hızlı Ayşegül: Aah ah! Benim de bebeğim bir an önce büyüse! kaym am ava 10.. hiç hoş bir davranış değil.. Her gün aynı işleri yap mak herkes için çok sıkıcı. Çocuk büyüt mek_______ dünyanın en zor işi." dedi. Tamamlayalım 1. Doğru mu? . 4. Tamamlayalım 1... seninle sohbet etmek çok güzel ama acele etmeli­ araştırma yapıyor. [6] tum. 4. bulmaca_/jlau /haber/ köşe yazısı /manşet reklam / makale / röportaj / dim im ___ 7. Her sabah yatağımı topla maktan __ nefret ediyorum.Tamam Hale. Bu ses­ leri dinle mek beni gerçekten çok mutlu etti.. 10. / Artık parasız kalmaktan bıktım.. arama motoru / ilan_/ haber/bağlantı /yazıcı __ makale/ duyuru /sohbet odası _. Dans et mek iyi olur.. Sıralayalım 110 kalori harcaması gerekiyor. Ben salıncağa binemem. Hepinizin katılma...Neden gidiyorsun Afrika'ya? için çok gerekli. Babam benim doktor ol m a m ı ___ istiyor ama ben tiyatrocu olacağım. meye eşittir.. Düş mekten ___ korkuyorum. / Tamam anne. seyret mek bıktım. bu sabah erkenden yola çıktım. Neyse çok zorluk çıkarmadı bize. ama an­ benim kayak y apm a m ı ____ istemiyor.. önceleri gitmek isteme­ [2] ... Seni partiye davet etmek istiyorum. ev işleri yapmak benim için çok zor gideceğim. tamamlayalım ÇOCUKLAR yim. istiyorum. ko­ 9. Nilgün : En sevimli zamanı. ir meye _____gidelim.15'te herkesin burada olması Dün şehirden kaçmaya karar verdim. 8. Eminim çok güzel bir yolculuk olacak. 4. 8. Hastaneye gitmekten nefret ederim. 3. Dersler çok zamanımı alacak. 8.UNlCEF'te görevli bir arkadaşım Afrikalı çocuklarla ilgili bir H] . Ya sen? Geçen hafta Aydınla konuş­ 30 dakika alışveriş yapmak ve torbalarla eve dönmek 25 dakika step yapmaya eşittir. Çünkü benim düşm em den çok korkuyor. Eşleyelim kanal / reklam / tartışma / açık oturum / duyum röp&riai v_________________ _________________ 1. 1 saat araba yıkamak 25 dakika step yapmaya eşittir.30'da başlıyor. O lokantanın yemekleri iyi değil.ve kendine yeterli zaman ayır mamak. Yeni bir araba mı almayı düşünüyorsun? / Evet. ben de ona yardım edeceğim. ■* insanın 30 dakika alışveriş yapması ve torbalarla eve dönmesi için mümkün değil. Yerleştirelim Kayak Yapmak Kayak yapmayı nem sever misiniz? Ben çok severim. Bana eşlik eder misin? istiyorum. Senin başarılı ol man 9. "Hale TÜBİTAK'taki işinden ayrıldı. Çok iyi açıkladın. [7] H] .Harika. Filiz'i hatırlıyor musun? / Maalesef. benimki artık eskidi. Ayşegül: Gitsin tabii.Evet. Sigara ic mek pek çok hastalığa neden oluyor.7. Artık seni dinle mekten bıktım. 10 dakika yemek yapmak ve sofrayı kurmak 8 dakika sırt üstü yüz­ 6. 9. 7. 10. Ne dersin? / Gelmeyi çok isterim. . yerde güneşin d o ğ u su n u 3. Beş dakika daha. 7. / Ama paramız yok. Bu akşam eve erken gelmenizi istiyorum. Nilgün : Maşallah. Yarın çok önemli bir toplantı yapacağız. 3.. . yeniden yazalım >"» İnsanın 1 saat çocuk bakması için 222 kalori harcaması gerekiyor. Kreşe başladı.. Hala TRT'de mi çalışıyorsun? di. hala oradayım. «■* insanın 1 saat tempolu yürümesi için 254 kalori harcaması gerekiyor. Senin bana yalan söylemen. Çünkü her gün aynı bi­ ____ gerekiyor. bizi doğadan uzaklaştırıyor. ODTO'nün Fizik Bölümü'nde yüksek lisansa başlaya­ cağım. Oysa ben çok dikkatli kayıyorum.Kendime hiç zaman ayıramıyorum. Ama şimdi alıştı. 5. aynı insanları. Yine param bitti.. Hiç çalışmıyorsun. Medya ve İnsan yorum. Haydi kalk. Ama kayaktan da vazgeçmeyi düşünmüyorum. bu yüzden işimi bırak­ mak zorunda kaldım. / Ama teyzem hastanede.

Simdi karnım çok aç. insanlara "sen" demek saygısızlıktır. Ayşe Hanım oğluna "Kendine dikkat et." diyor. 3. Televizyonda Ne Var? günde bir arabanın üzerimize çamur si0 zuması___. Beş kat çıkıp telefonunuzu alm an ız (al-) gerekiyor. 10. 2." diyor. sokakta birinin yanlışlıkla çarpıp özür dilemeden yürüyüp gitmesine __ (git-) sinirleniriz. Senden yerdeki çöpleri toplamanı rica ediyorum/istiyorum. 3. 5." dedi. 9. Murat arkadaşına "Beni 10 dakika sonra ara. milyonlarca olasılıktan biridir. Bahçeye çıkıp çiçek topladık. Uzmanlar bize "Mevsim geçişlerinde sağlığınıza dikkat edin. Sizden hastane içinde yüksek sesle konuşmamanızı rica ediyo­ rum/istiyorum. □ [7] (Z1 □ 5. yağmurlu bir 10. Mayosunu giyip havuza girdi. / Ama bu çok zor. Yolunda giden her şeyi bir 12. işaretleyelim Gün içinde birçok küçük şey bizi üzer." dedi. Doktorum bana "Yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırın. Genç adam arkadaşına onu bir daha aram am asını ______ söyledi. fazla 3b. 3. 8. henüz değil.yanıt .. Yalnızca başka insanlar bizi kızdırır. 2. Görevli. Sema kafeteryada bizi görüp yanımıza geldi. 10. Her zaman gerçekleşmesi mümkün hayaller kurarız. çok para kazanmak mümkündür. Doktorum bana yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırm amı söyledi." diyor. M urafa "Arabanızı buraya park etmeyin. 5. □ 2. Delikanlı genç kıza "Benimle hemen evlen. öğrenci işlerine gidip kayıt yaptırdım. Murat'a arabasını oraya park etmemesini 4. Kütüphane görevlisi öğrenciye "Kimliğinizi gösterin. 7. Işığı kapatıp uyudu. 11. Az çalışıp. Bu iki isteğin aynı anda gerçekleşmesi (gerçekleş-). Murat b a n a ___ bu kitabı Ali'ye vermemi___ söyledi. Anne çocuğuna "Bana bir daha yalan söyleme. . 3. Delikanlı gene kızdan onunla Doğru 1. öğretmenim bana yabancı dilimi geliştirmek için kitap oku­ mutluluk kaynağı olarak görmeyi (gör-) deneyin. mi? Cevabınız "hayır" değil mi? işte bu tür durumlarda şunu düşünün: Böyle bir aksilik." diyor. Kemal ödevini ya pm adan okula gitti. 5. Tamamlayalım. Resepsiyonist müşteriye "Formu doldurun. 2." diyorum. 6. 4. 2. Sana "Beni dikkatle dinle. Markete girip bir ekmek aldı. 7." dedi." diyor. 7. Yabancı birinin bize sen demesine (de-!. 3. olasılık — >. 14. Ona beni beklemesini söyledim. Senden bana bir daha yalan söylememeni rica ediyorum/isti­ yorum." dedi. Paketi açıp içinden hediyesini çıkardı. Bazı insanların kalabalık yerlerde sigara içmesi _______(iç-). Senden bana o kalemi vermeni rica ediyorum/istiyorum. □ 0 3. (kutla-) aklınıza geldi 9. Bize mutlaka Karadaniz'e gitmemizi ve balık yememizi söyledi. Uzmanlar insanlara günde en az altı saat u yu m a larını söy­ lüyor. 10. 4. Genç adam arkadaşına "Beni bir daha arama.3. sorunlara bir de bu düşüncelerle yaklaşın. Arkadaşım (banal ona mektup yazmamı söyledi. 2. Bir bara gijdip ___ bir şeyler içelim mi? 7. O zaman yaşamınızdaki mamı söyledi. Çocuk babasına "Lütfen bu bisikleti al. Yanlış [r] cevap— Ayşe Hanım oğlundan kendisine dikkat etmesini. Senden benim için de bir kahve almanı rica ediyorum/istiyorum. öğretmen ona kızdı. Arka sıradakilerin yüksek sesle konuşm alarına (konuş-) kızıp sinemadan çıkabiliriz. hemen evlenmesini istedi. 5. (sıçrat-) da bu 13. Lokantayı arayıp akşam yemeği için rezarvasyon yaptırdı. yani bir insanın hem az çalışması (çalış-) hem de çok para kazanm ası (kazan-) mümkün müdür? Başka bir örnek: Sabah evden çıktınız ama telefonunuzu evde unut­ tunuz. istedi. Böyle bir durumda çoğumuz kendimize kızarız. örneğin evli birinin hem eşiyle daha çok vakit S S İİlll1 ^ ____ (geçir-) istemesi (iste-). Gözleri rahatsız oldu. 8._____keyif yapalım. Uzmanlar insanlara “Günde en az altı saat uyuyun. Bugüne kadar pek çok kez telefonunuzu unutmadan çıktınız evden.ihtimal düşünce- fikir çok---sorun — 2. 4. Görevli. 16. 11. Bir kahve içje.. Yeniden yazalım 1. Başarılarımızla mutlu olmayı öğrenmemiz gerek. küçük can sıkıcı olaylardandır. 17. Biraz parkta yürü yüp __ rahatlamak istiyorum. 6.-Yeniden yazalım T. 11. 6." dedi. Kitapları masaya koyup dışarıya çıktı. Canım çok sıkıldı. Her akşam mutlaka sütünü iç jo_____uyur. □ [7] 4.1. 15. 4. Bu sabah evden birşey ye meden çıktım. öğrenci öğretmene "Lütfen konuyu tekrar anlatın. 8. Ayşe'ye evlenme teklifi ettin mi? / Hayır. Olmayacak şeyler isteyip sonra da onların gerçekleşmemesine (gerçekleş-) üzülürüz. 2. Tamamlayalım 3. Yeniden yazalım 1. hem daha çok para kazanm ak (kazan-) istemesi________üste-) olmayacak bir şeydir. Niçin yurt dışına gidiyorsun? / Gitmek zorundayım." diyor. Bu bir iş gezisi. Tamamlayalım 1. Hiç bu başarınızdan dolayı kendinizi kullamak. canımızı sıkar. Müdür sekretere "Bana telefon bağlama.IRSnl - 9." dedi.__. öğretmen öğrencilerden gürültü yapmamalarını söyledi. işlerimizi bitirdik.istedi." dedi. Senden saatlerce bilgisayarın karşısında oturmamanı rica edi­ yorum/istiyorum. Sigarayı bırakmak istiyorum." dedi. Oğlum sütü çok sever. Ama bir de şöyle düşünün." diyor. Hostes yolcuya "Kemerlerinizi bağlayın. 8. Tamamlayalım 1. Ona manavdan iki kilo elma almasını söyledim.> • problem yaşam— hayat vakit---k e z ---- zaman defa 11. Güneş gözlüğü tak m adan dışarıya çıktı. 4.' diyor. Anne çocuğundan kendisine bir daha yalan söylememesini istedi. 5. Ünite: Sağlıklı Bir Yaşam Çocuk babasından o bisikleti almaşım __ istedi. Murat bana 'Bu kitabı Ali'ye ver. öğrenciler sınavı bitirip sınıftan çıktı. Sanem ve Tarık bütün gün hiç konuş madan oturdular. Bazen de farkında olmadan kendi kendimizi kızdırırız. Sağlığınız İçin 1. istiyorum ama biraz utanıyorum. 6. 1.

4. yanıtlayalım teklif ediyor. Neyiniz Var? 12. İş yerinden evime yürüyerek g id ip geliyorum ____ 10. tencerenin kapağını ka­ pat.____daha enerjik olabiliriz. 3. 5. Ayşe kimseye haber vermeden evden çıktı. Of! Bilgisayar yine takıldı! Artık bu bilgisayarı kaldırıp atmak_________ istiyorum. Çünkü hasta olmamak için yaşam tarzını ve alışkanlıklarını 9. Berna işten eve arabayla geliyor. Bu da bize gös­ teriyor ki mutluluğu hem beden sağlığımıza hem de ruh sağlığımı­ za dikkat ederek yakalayabiliriz. Bu iş yerinde herkes çok iyi anlaşır.^______ pişirin. Biraz da­ _ bezelyeyi koyun. Çok üşüdüm. Buraları terk etmek. 6. 2. Şemsiyemi almadan dışarıya çıkfım. Küçük çocuk ağla yarak 4. Geceleri dişlerimi fırçala m a d a n __yatmam. 5. Hafta sonu evde oturmayıp arkadaşımı ziyaret ettim. 11. 3.. yakın çevremize. Çok hastasın ama bir doktora gi\meyjp____ sağlığını tehlikeye atı­ yorsun. 1. 5. Tamamlayalım 1. uyudum.2. üstüne havuçları karıştırın. Alper'e göre insanlar kendilerini çok fazla yormadan yaşamak istiyorlar. insanları tanı madan onlar hakkında karar verme. işlerimi bitirj?______ arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Yeniden yazalım SAĞLIK İÇİN Şüphesiz mutlu bir hayatın ilk şartı sağlıklı olmak. Dün gece üzerimi M meden .3. Havuçları ve patatesleri küçük küçük doğrayın. 4. Kazadan hafif bir yarayla kurtuldum. Kütüphaneye gidip bu konuyu araştıralım. Alper iş yerinde merdivenlerden çıkmayıp 4. 7. 3. 6. 7. Ayşe şarkı söyle yerek___ iş yapıyor. birbirini sevip sayıyor 1. Cüzdanımı evde unut up dışarıya çıkmışım. Markete gi dip . 6. Demet her zaman insanlarla gül erek___ konuşur. Bu akşam geç vakte kadar ders çalışmayıp erken yatacağım. Şoför kırmızı ışıkta durmayıp herkesin hayatını tehlikeye attı. Yemek pişince dereotunu serpio. 4. iş yerimizdeki asansör bozuldu. 4. 6. Küçük kız ağla yarak__ kazayı anlattı.— konuşacağım. Tamamlayalım Evdeki cam eşyaları kırıp dökmüşler ________ 13. Sinan kütüphaneye gidip ders çalıştı. 6. 1. 6. 10. Bu bardağı kalemlik ol arak___ kullanmayı düşünüyorum. Bu akşam evden cık mayıp iyice dinlenmek istiyorum.. Tamamlayalım . Enginarları geniş bir tencereye diz İP_______ içlerine karışımı koyun. Bizimle vedalaşmadan iş yerinden ayrıldı. 6. 5. O hiçbir şeyi önemsemez. Tamamlayalım 11.__ otobüse binmeyi tercih etti. Dinleyelim. Ayrıca kendimizi sorumluluklarımızın altında ezmeden yaşamak çok önemli.___geldim. Daha sonra üstüne patatesleri ekleyin. Hırsız genç'kızın çantasını kapj?________ kaçtı. Afiyet olsun! değiştirmeye karar verdi. Diş temizliğime çok dikkat ederim. 4. Çocuklar şarkı söyleyerek yürüyorlar. sosyal hayatımıza yeterli zamanı ayırarak dengeli bir yaşam sürmemiz mümkün. Spor yaparak. Berna hayat tarzını değiştirip yeni bir 5. 11. Kendisi hakkındaki kötü eleştirilere bile gülüp seçer ___________ t. Anahtarımı alm a d a n __ evden çıkmışım. 5. 3. 3. 3. Çok üşüdüm. Spor yapıp yemeklerime dikkat ederek kolayca eski formuma kavuştum. Akşamları kitap oku yarak__ uyurum. Ancak ocağın altını çok fazla açma ım d a n _ yeme­ ğinizi kısık ateşte pişirin. 2. Ellerini yıkamadan yemeğe başladı. 11. 8. Karşımızdaki adam gülerek bize bakıyor. 10. 3. . 5. Yolun yarısın­ dan geri dönmek zorunda kaldım. Sen benim en yakın arkadaşımdın ama aylardır beni arayıp sormuyorsun yanımıza geldi. Tamamlayalım 10.. Akşam televizyon seyret meyip____ kitap okumayı tercih ediyorum.. Yağı ekle yip ha karıştırj£_ tencereye koyun. 8. Sorunları büyütmeyip çözmeye çalışmak gerekiyor. 8. trafiğinden. Ruh sağlığımızı korumak için ön­ celikle stresten uzak durmamız gerekiyor. Doğru beslenip gerekli fiziksel aktiviteleri yaparak sağlıklı olmak mümkün.Yağmurda ıslandım. 2. Adam sinirle içeriye girdi ve herkese bağırıp çağırmaya başladı. 10. Okuyalım. Okuyalım. Evi Aoyupşoğam_m?km§— .. Çocuklar bütün gün evde yaramazlık yapmışlar. Ne kadar şımarık bir çocuk! Annesi o oyuncağı almadı diye bir saat­ tir ağlayıp zırlıyor_________ 14. Ulaş doktora gitmeyip hayatını tehlikeye attı. Doğru Yanlış □ □ H 0 [7] □ [7] □ □ [7] 1.servis yapın. Çok yorgunum. 7. Kendimize vakit ayırmamız gerek. Bundan sonra insanların önünde s u s mayıp. işaretleyelim. 9. istiyorum. tamamlayalım 1. Hobilerimize. Bunun yanında sağlıklı fakat mutsuz pek çok insan var. 4. kalabalığından kaçıpJmtiıılmak. 3. Senelerdir görüşmeye görüşmeye birbirimizin yüzüne unuttuk. tamamlayalım YEMEK TARİFİ önce enginarları iyice yık a j® ^ ____ kurulayın. Bunun için yatıp kalkıp ____dua ediyorum. Ceketimi giy meden__ dışarıya çıktım. Sana çok kırgınım. Sen de bir şey ister misin7 2. Bir bardak su ekleyin. 8. Alper ve Berna yemekten sonra beraber çay içip televizyon seyrediyorlar. Hey! Yine dalıp gittin ___________ ! Ne düşünüyorsun? 11. için küçük bir sahil kasabasına yerleşti. 7. Bu şehirden çok sıkıldım. Alper yerinden çok fazla kalkmadan çalışıyor. Adam bu soğukta denize atlayıp yüzmeye başladı. 8. ama sonra burada yaşa­ maya karar verdim. Hırsız bütün değerli eşyaları almış. işlerini zamanında \S\\wmeyerek büyük bir hata yapıyorsun. £ alışveriş yapacağım. Bu yüzden hergün on kat merdiven in ip çık ıy o ru z _________ 12. Bana 'Günaydın" demeden yanımdan geçti. Bu akşam partiye gitmeyip____ evde oturacağım. Filmi seyredip bize de anlatın. Alper Berna'ya birlikte spor yapmayı 2. yaşama başlamak istiyor. Biraz daha ka­ rıştırın.3. Elif akşam yemeğini yiyip uyudu. Ocağın altını kapatın. Yemeğimi yemeden uyuyacağım. 7. İşten sonra arkadaşlarla bir kafede otur«£_______ sohbet ettik. 2. Ayten eve kadar yürü m syip. En son tuzu ekleyin. 5. 7. Ankara'ya turist olarak. Bu kadar parayı çok çalış arak biriktirdi. Kentin gürültüsünden. 9. Strese Girmeyin 1.. 9. başımı alıp gitmek. 2. asansöre biniyor. öğretmenden izin almadan sınıftan çıktı. 9. 12.. 2.

Onu o halde gördüm ve ağla mamak için kendimi zor tuttum. önce kahvemi ic ip gazetemi okurum. Nereye Gidelim? 1. sineeoe_______ kilise. vadi_________ 3. doğa yürüyüşü... Orada çok sayıda tarihi ev ve çarşı var. Kadın : iyi günler. kendime zaman ayırmayı tercih ederim..... Yürüyüş sırasında mutlaka kulaklıkla müzik dinlerim.. Ben Ankara'dan arıyorum. . Çünkü müzik dinleverefe yürümek beni çok rahatlatıyor. Hafta içi iki gün çalışjnayıp. Erkek : iyi günler. Kadın : Elbette. şam saatinde Ankara'ya varacağız. Buraya seni gör mek için___ geldim. yürüyüş yaparım... Ora­ ları gezeceğiz.. Erkek : Peki yarın için? 3. Bir taksiye bin ıp_______ eve döndüm. Aslında köpekleri severim. Da­ ha sonra ya stüdyoya ya da radyo programına giderim. Aynı zamanda böyle günlerde tatlı. cips gibi yiyecekler yiyerek. Yani sabah yürüyüşüm çok keyifli olmadı. cam .. 1. plaj. öğrencileriyle hafta sonu tatili için otelden bilgi alıyor... □ E 3. Daha sonra alışveriş yapacağız hep birlikte. Yolda g ü le________o y n a ^ ______ yürü­ yordum.. 10... Ayın 2'sine kadar yer 4.____________ mavi yolculuk. Hava çok güzeldi. Bir daha onlarla görüş memesi için ona yalvardım.telefonlarıma çıkmıyor. iyi günler. Erkek : Evet 4 Alışveriş Kadın : Hangi tarihte? Erkek : önümüzdeki 1 ay içinde bir hafta sonu düşünüyoruz. Kadın : Buyurun.. Nereyi görmek istiyorsunuz? Erkek : Ankara'dayız. Bir de fiyatları öğrenebilir miyim? Kadın : Hafta sonu tek gece 2 kişilik oda fiyatı 180 TL.. 2. Tamamlayalım Kadın : Maalesef yer yok.. Bu yüzden markete yürüyemk____ gittim. . sıralayalım DİYALOG 1 Kadın : Papatya Termal iyi günler. Çünkü markete g itjz_______kahvaltı için alışveriş yapmak istedim. Gezi dönüşü ertesi gün akşam olacak. 5. 221 . Kadın : iyi günler. Bu olaydan sonra karar ver­ DİYALOG 3 Kadın : Ay Işığı Turizm buyurun.13. tamamlayalım birlikte öğle yemeği yiyoruz. Erkek : Dönüş ne zaman olacak? Kadın : 19. Gezi ücretine rehberlik hizmeti dahil değil. çamur.1.. Ak­ Ben sabah erken kalkarım. şifa. plato.. Böyle günlerde daha geç kalkarım.. Genellikle vaktimi evde film izleyerek geçiririm. Erkek : 12 yaş altı çocuklar için ayrı bir programınız var mı? Kadın : 12 yaş altı çocuklardan ücret almıyoruz. banyo. Buna ulaşım. Yarın için de yer yok... öğle yemeklerinde et ve salata yemeyi tercih ederim. Daha sonra Beypazarı'na varıyoruz ve etrafı gezdikten sonra 15.. morina. Birden bir ses duydum.. Otelde 1 ay kalmak istiyorlar.._ kendimi şımartırım. Yaklaşık bir saat sonra Ayaş'ta bir çay molası vereceğiz. görünmüyor... Hiçbir şey ye meden evden çıktım.. öğretmen... İşaretleyelim. Günübirlik bir paket bu.... Ankara'ya yakın yerlerle ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Elbette.. ..... sauna dahil. Bu arada yine bir iki bardak kahve içerim. Onlarla sohbet efderek yemek yemeyi çok severim. ama çok korktum ve hemen • koş arak___ taksi durağına gittim. Senin üzül memen için her şeyi yapacağım... 7. öğrencilerimle birlikte bir hafta sonu gezisi düşünüyorum. DİYALOG 2 Kadın : öz seyahat iyi günler.. Diyalog 1 Doğru Yanlış m □ 1. Dört kişi için grup indirimi yok. Erkek : Teşekkür ederim. 2. İslam. İyice dinlen meden yataktan çık­ mam. öğlene kadar bütün işlerimi bitiufe ofisten ayrılırım. Okuyalım... Oda rehberlik hizmetlerimize dahil. Benimle konuşmmıak içm. müze. Ankara Üni­ versitesi Tömer'den.. 1 Çay molası 3 2 Çevrede gezinti (tarihi evler ve çarşılar) öğle yemeği 5 Ankara'dan hareket Kadın : Kaç oda? Erkek : Dört. Sonrasında profesyonel rehber eşliğinde çev­ reyi gezeceğiz.. .. Alışveriş yap jp_______ marketten çıktım. Yaklaşık bir saat sonra eve dönüp_ duşumu alırım. Gruplayalım İnanç Turizmi: din. Erkek : Opsiyonlu yerler de mi yok? Kadın : Kalmamış maalesef. Beypazarı için ücret 25 TL. Diyalog 3 8. tedavi_______ Deniz Turizmi: yat. 9. liman dahs____________________________________ Yayla Turizmi: daS. Ünite: Yolculuk 12. Müşteri günübirlik gezi düşünmüyor. Daha sonra dışarıya çkıp. Erkek : Peki. Bu gece Adana otobüsünde yer var mı acaba? □ E □ m □ s 2. Kadın : Bir saniye bakayım. Otobüste sadece opsiyonlu yer kalmış. ören yerleri girişi ve Hazırlan_g2_ ofisime giderim. Hristivanhk Musevilik. orman. Genellikle kahvaltı yapmadan evden çıkarım.. Ücrete hamam dahil değil... Çünkü kahve içmeden. Hamam. Sağlık Turizmi: kaplıca. 7. Bizim bu işi zamanında bitir memiz içjn_ onun da bize yardım etmesi gerekiyor. Erkek : Ben günlük turlarınızla ilgili bilgi almak istiyordum. Erkek : Programda müze ve ören yerleri girişi var mı? Kadın : Evet. Yemekte Beypazarı'mn yöresel yi­ HOLYA'NIN BİR GÜNÜ yecekleri olacak. Erkek : Ben. 12. 6... hafta içi 150 TL. önümüzdeki iki gün için yer yok.?. Bu işi başar mamam için hiçbir neden yok! Umutsuz olma. çok teşekkür ederim. öğle yemeği.. Kızılcahamam'daki oteliniz ile ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Grup olarak mı geleceksiniz? rehberlik hizmeti dahil. Erkek : Lütfen Kadın : Sabah sekizde Bahçelievler Kültür Merkezinden hareket ede­ ceğiz.. Tamamlayalım Bu sabah erkenden kalktım. Dilerseniz program hakkında bilgi verebilirim..kendimi ge­ lemem... . Mutlaka birkaç fincan kahve içerim. 8. koy. yelken. dim: Artık yürüyerek markete giderken daha dikkatli olacağım. körfez.. Bir grup köpek havla yarak bana doğru geliyordu. Kendimi savunma. çünkü sabahları çok iştahım olmaz. için___bana fırsat vermiyorsun. iki kişilik oda fiyatı hafta sonu 180 YTL m □ 4. Erkek : iyi günler hanımefendi.. 7 Mart Pazar günü Beypazarı gezimiz var. Yarım pansiyon Erkek : Telefonla rezervasyon yapabilir miyim? Kadın : Olur.. öğlene kadar menajerimle radyo ve konser programları hakkında konuşuruz. □ □ □ E Doğru Yanlış m □ □ m Doğru Yanlış Diyalog 2 6.. 5.30 Erkek : Teşekkürler. öğle yemeklerinde genellik­ le arkadaşlarımla buluşurum. Kadın : iyi günler.

9. 9. 11. 3. Konuşma eserlerin fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyorsunuz ama ne yazık ki Yanıt: c 1. Kursa YsMmamz için kayıt yaptırmanız gerekiyor. Doğru Yanlış m □ 5. Eş anlamlısını bulalım 8.3. Süreniz dol mak üzere oluyorlar? Böylece kafanızda ortak bir fikir oluşacaktır. dolduralım haneli hesap numaranızı tuşlayınız. tatilinizi iyi 12.. nelerden rahatsız 14. Solunuzdaki yapı eski meclis bina­ 12. işim bit meküzere^ . Kaybolmamanız için / haritalarınızı yanınıza almanız gerek. 1. 5 yıldızlı otelleri mi yoksa pansiyonları mı tercih ede­ 11. 8. Metroya bin mek üzereyim . Raporları dosyalaması için / sekretere verdim. Emre ile Gül evlen mek üzere belediyeye başvurdu. Daha sonra. nasıl bir yere gidecek­ 5. Karşıda özel bu bölümde fotoğraf çekmek yasak. 12. Stresten uzaklaş mak için resim kursuna katıldım. Biraz bekleyin. Arkadaşım merdivenden düştü. Acenteler bana hangi konularda bilgi verebilir? [73 □ Şimdi Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde bulunmaktayız. çocuklar ve aile büyükleri var. Konuşma . mek istiyorsunuz ve ailenizde farklı yaş gruplarından insanlar. 10. işaretleyelim □ 1. işaretleyelim. Beni bekleyin. kazanan yarışmacılara ödül vermek üzere / toplandık. Bana problemlerini anlatabilirsin. servis aracı / gelmek üzere. Acele edin.e__ yarın Lizbon'a gidiyorum. Teşekkür ederiz. 13. en uygun yer ve otellerle ilgili size farklı önerilerde bulunabilir. Açlıktan havil mak üzereyim . Nasıl Gidelim? sı..ona yardım edelim. ailenizle daha eğlenceli zaman geçirebilmeniz için___ . m □ bulmaktan daha kolaydır 2. Otobüste ayakta kalmak 4.Affedersiniz. hayvanat bahçeleri var? 6. örne­ ğin hangi otellerde akuapark bulunuyor? Nerede eğlence parkları. Dinlen mek üzere konferansa ara verdik. Bayram tatilinde yer ayırmaları için / otele telefon ettim. 8. Başkalarının hataları yüzünden stres yaşamak □ 2. En avantajlı ulaşım aracı arabadır. işaretleyelim 2. ailenizdeki çocuk­ ları ve yaşlıları da düşünmeniz gerekir. ortak zevklerinize uygun tatili belirlemek için inter­ net siteleri veya gazetelerdeki tanıtımları. Hesabınızı kontrol sonraki durağımız orası olacak.2. 4. nasıl bir program yapmanız gerekiyor? Bizim bu konuda size birkaç 6. 2. Tatilde tüm aile bireylerinin mutlu olması m mümkündür. Otomobil çekilişine katılmak için ne yapmam gerekiyor? . 7. hemen birşeyler yiyelim. En iyi kararı M&mesUçüı.. Daha iyi bir iş bulabil mekjçin ___ İngilizce öğreniyorum. Uygun başlığı bulalım Yanıt: c 3. . 13. 16. Biliyorum. Bir toplantıya katı \mak üzeı. kenarını mı ormanlık alanları mı tercih edeceksiniz? Konaklama için tatil köylerini mi. kart başvuru­ sunda bulunmak için 3'ü tuşlayınız. Turizm acenteleri size uygun tatil önerileri m sunabilir. 7. Bir iş toplantısına katılmak için / Fransa'ya gidiyoruz. 12. Uzun kuyruklarda sıra beklemek □ h 9. Otobüsün sıcak ya da soğuk olması h 5. 9. Acenteler. Burada. Gülmemek için başka bir tara­ fa baktım. izin döneminizi ailenizle baş başa. Peki. En uygun tatili seçebilmeniz için öncelikle.. işaretleyelim a. Okuyalım. kampanyaları öğrenmeniz iyi olur. Doğum gününde anneme vermek üzere / bir çanta aldım. Jüri birinciyi sec mek üzere önerimiz var. kürsüye geldi. 10.. Lütfen değerli eşyalarınızı yanınıza alı­ nız. 14. Minibüste yer bulmak otobüste yer etmek için l'i. 15.Gıda reyonumuzdaki mavi etiketli ürünlerimizden en az beş adet al­ manız ve faturanızla danışmadaki görevlilere başvurmanız gerekiyor. Herkesin tatilde kendini rahat h is s e t t i iç in ____ 4. Hangisinin yanıtı yok. beni daha sonra ara. Tatil yeri ile ilgili bilgileri nerede bulabilirim? □ c. camlı bölmede Kaşıkçı Elması'nı görmektesiniz. Sana yardımcı ol maküzere_ riniz? Herşeyi tek tek düşünmeniz gerekir. 1. Kemerlerinizi bağlayın. Dağcılar dağa çıkmak için / malzemelerini hazırlıyor. Metro. yerleştirelim. Meral sigarayı bırak mak üzere profesyonel yardım almaya karar organize etmek için sadece sizin düşünmeniz yetmez. Çocuklarla ve yaşlılarla tatile çıkmak zordur. Saçlarımı boyatmak için / kuaföre gideceğim. Neleri seviyorlar. çoğunuz bu 6. Çocukların uyu malan için onlara masal okuyorum. Otomobille ulaşımın da zorlukları vardır 2. Ailem için en uygun tatil yeri neresidir? d. Tamamlayalım. siniz? Yurt dışına mı çıkacaksınız? Yurt içinde mi kalacaksınız? Deniz 10. 4. Konuşma 3. Sonra tekrar buraya geleceksiniz. Çocuklar okuma-yazmayı öğren mek_üzere_. Okuyalım. şifrenizi almak ya da değiştirmek için 2'yi. Durağın eve ya da işe yakınlığı m 3. Tam karşınızda da Ankara Kalesi var. Yemek p\şmekJlz_er^. □ Türkiye iş Bankası interaktif telefon servisine hoş geldiniz. Sonra pişman olmamak için önce çok iyi düşünün. ki bireylerin fikrini almanız gerekir. 12. haydi sofraya gelin. Kendimi daha iyi hissetmek için / yoga yapıyorum. 7. Tüm aile bireylerini düşünerek tatil planı yapmak gerek. Ailemdeki herkes için en uygun tatili nasıl seçebilirim? □ b. bir yere daha hızlı ulaşmak için uygun bir tercih olabilir. Tatiliniz Nasıl Geçti? 2. toplanacak. 222 . beraber gidelim. Ailede­ buradayım. Konuşma Sayın misafirlerimiz şu an Ulus'tayız. Konuşmacı sözlerine başla mak üzere Bu yaz. Ancak. Bu kitabı bulabil mek için Bunlar: 1. Bunun için seyahat acentelerinden de yardım alabilirsiniz. 4. uçak alana in mekjizere_ . Bütün bilgileri aldıktan sonra ailenizdeki diğer kişilerle birlikte ka­ rar verebilir ve bavullarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Eşleyelim 1. bir tatil yöresinde geçir­ 3. Lütfen on bir □ m 5. verdi. 10. Tamamlayalım pek çok sahafı dolaştım. 4. □ m 4. öğle yemeği yemek için bir Doğru Yanlış E □ E □ 3.

kasada 2. Gidip hazırlık yapayım. Sezon da ka­ sımda başlayıp mayıs sonunda bitiyor. 7._______________________________ __7 Uğur 5. Bu hafta kursa başladım. Eşleyelim 4. 3. : Daha yakın kayak pistleri de var. Çok acelem var. 8. Konuşma □ Televizyonda 0 telefonda 1. tamamlayalım Selin 3. [H Bu sebeple repm yapıyorum. bayram tatilinde Palandöken'e gitmeye ne der­ siniz? Uğur : Palandöken neresi__________________ _______________ ? : Erzurum'daki kayak merkezi. Tamamlayalım 1. Kilo vermek istiyorum. çünkü □ durakta kayak merkezine gidiyorum. bımun için erken kalkmam gerekmiyor. 7 : Orada güzel bir otel var mıymış_______________________ ? Serkan : Tabii. çünkü________ _ çok hastaydım. İstanbul'dan uçağa bindikten iki buçuk saat sonra oradayız. bunun için çok meşgulüm. Bu sene çok para biriktirmedim. ç ü nkü 0 otelde 4. Hafta sonu geziye gidemedim. 4. Sizce de öyle detŞil mi / Selin : Hayır. Dün boş : Arkadaşlar. Niçin oralara________ Bitmiyoruz / . kahvaltı yapmadan evden çıkacağım. 13. Hiç param kalmadı. özel bir şirket bu tesisi yapmadan önce yoktu. Aslı bu yemeği sevmez. 6.. o ve|eteryan. 00 Bu sebeple sabaha kadar dinlenmeden çalışacağım. buyüzdeıt mek istiyorum. Seninle sinemaya gelmiyorum. Serkan : Türkiye’deki en uzun kayak pisti buradaymış. Daha sonra otelden yer ayırtıp biletlerimizi alalım. [Q Çünkü üniversiteyi kazanmak istiyorum. eve gidip dinlen- . [2] Bu yüzden eve yürüyerek geldim. 6. m Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorum. çünkü ___geçen 2. Tamamlayalım 1. bu yüzden tatile gide- □ sokakta □ radyoda meyeceğim. 3. \T\ Bu yüzden para biriktiriyorum. Yeni bir araba almaya karar verdim. Konuşma □ Meclis binasında [£] otobüste 5. Okuyalım. çok modern 274 yataklı bir otel de varmış. 4. Çok üzgünüm. 16. : Gerçekten güzelmiş. Bu yaz yine Antalya'ya gitmek istiyoruz. Konuşma □ Otomobil galerisinde □ danışmada □ gıda reyonunda H 1. Duymadın mı yoksa? görmeyi daha da çok istiyorum. [4] Çünkü maçı kaybettik. Serkan : Ben okuldaki arkadaşlarla konuştuktan sonra. 2.. bunun için kışın mutlaka □ kalede m Bu yüzden arkadaşlarımla buluşup si­ nemaya gittim. çünkü 3. Bilge : Bence Palandöken çok uzak. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ama. o kadar da uzak değil. Konuşma [3 Müzede □ sokakta □ fotoğrafçıda yaz orada çok güzel vakit geçirdik. Biraz ara vermek istiyorum. Selin Uğur çok yoruldum. Çok çalışıyorum. Yarın işe gitmeyeceğim. 2. Kayak yapmayı çok seviyorum. Bu raporu yarına kadar bitirmem lazım. Palandöken'i Uğur vaktim vardı. 17.15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful