>• Alfabeyle ilgili etkinliklere başlamadan önce tahtaya kısa bir
tanışma diyalogu yazıp bütün öğrencilerin bu diyaloğu kullana­
rak birbiriyle tanışmasını sağlayın. Yazdığınız tanışma diyalogu­
nun "nasılsın, nerelisin, memnun oldum" gibi soru ve ifadeler
içermemesine dikkat edin.

1 Tekrar edelim
>- önce alfabe kaydını dinletin.

4 Sözcükleri işaretleyelim
>- öğrencilerden sözcük grubunu dinlemelerini ve dinledikleri gru­
bun ardından söylenen sözcüğü bulmalarını isteyin. Dinlettiğiniz
her sözcük grubunun ardından öğrenciler yanıt verdikten sonra ay­
nı gruptaki sözcükleri siz de okuyun, öğrencilere bulmaları gere­
ken sözcükler ile diğer sözcüklerin söylenişleri arasındaki farkı
gösterin.

Aa

Bb

Cc

Çç

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

İi

Jj

Kl<

Ll

Mm

Nn

Oo

Öö

Pp

Rr

C/>
C/>

Ss

Tt

Uu

□ gün

□ yön

□ dön

1. □ un

□ ün

□ on

[7] ön

2. □ el

0 al

□ ol

□ öl

Yanıtlar

[3 dün

>■öğrenciler kaydı dinlerken siz de tahtaya harfleri teker teker
yazın ve sesli olarak okuyun. Sonra sırayla öğrencilere okutun.
Harfleri doğru sesletemeyen öğrencilerin, sesleri tekrar oku­
malarını isteyerek yanlışlarını düzeltin.

Vv

Üü

3. [3 son

□ sön

□ sun

□ sün

4. □ as

□ az

□ aş

□ aç

5. □ biz

□ Pis

□ buz

□ pus

5 Sıralayalım
> öğrencilerden, art arda seslendirilen sözcüklerin sırasını kutu­

Yy

cuklara yazmalarını isteyin. Ses kaydını iki kez dinletin.
Yanıtlar

2 Harflerin okunuşu
>- Alfabedeki harflerin adının aynı zamanda o harfin söylenişi
olduğunu açıklayın.

a

be

ce

çe

de

e

fe

yumuşak

ge

ge

he

I

i

je

ke

le

me

ne

0

ö

pe

re

se

şe

u

ü

ve

ye

ze

3 Sesleri yazalım
> öğrencilerden kayıttaki sesin hangisi olduğunu verilen kutu­
lara yazmalarını isteyin. Bu aşamada ünlü ve ünsüz sesler üze­
rinde durun. Kalın ve ince ünlüleri gösterin.
köpek

Yanıtlar

c

i

f

0

s

Ç

6 Sözcükleri bulalım, öğrenelim
ü

k

ş

y

S

ö

ünsüzler

ünlüler

B, C, Ç, D, F, G, Ğ,

A, E, 1, i, 0, ö, U, Ü

J, K, L, M, N, P, R,

kalın ünlüler:
a, ı, o, u

S, Ş, T, V, Y, Z
ince ünlüler:
e, i, ö, ü

S

► 5. etkinliğin ardından, tahtaya alfabedeki her ses için 3-5 sözcük
yazıp anlamlarını öğretin. Bu sözcüklerin, öğrencilerin sınıfta ya da ev­
de sık kullandıkları nesnelerin adı olmasına özen gösterin. Tahtaya
yazdığınız her ses için öğrencilerden, bildikleri sözcükleri isteyin. Bu ça­
lışmanın ardından "Bu sözcükleri öğrenelim" yönergesiyle verilen ku­
tuyu da kullanarak ay, gün ve mevsim adlarını öğretin.

Aylar:
• ocak • şubat • mart • nisan • mayıs • haziran • temmuz
* ağustos • eylül • ekim • kasım * aralık

Günler:
• pazartesi • salı • çarşamba • perşembe • cuma * cumartesi • pazar

Mevsimler:
* ilkbahar • yaz • sonbahar ♦kış

1 Rakamları öğrenelim

5 Telefonları yazalım

> Etkinliğe, tahtaya "Sayılar" yazarak başlayın, önce O'dan 10'a ka­
dar olan sayıları tabloyu kullanarak siz okuyun ve ardından öğren­
cilere okutun. Yazılışları tabloda verilmeyen sayılardan birkaçını ör­
nek olarak siz yapın ve diğerlerini öğrencilerin tahmin ederek söy­
lemelerini isteyin. Tabloyu bu çalışma ile tamamladıktan sonra, tah­
taya farklı sayılar yazarak öğrencilere okutun.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
on

11 on bir
12 on iki
20
30
40
50
60
70
80
90

yirmi
otuz
kırk
elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan

100 yüz
101 yüz bir
200
300
400
500
501
600

1000
1010
2000
iki yüz
2003
üç yüz
10.000
dört yüz
100.000
beş yüz
1.000.000
beş yüz bir
3.000.000
10.000.000
altı yüz
100.000.000
1.000.000.000

bin
bin on
iki bin
iki bin üç
on bin
yüz bin
bir milyon
üç milyon
on milyon
yüz milyon
bir milyar

2 Eşleştirelim
> öğrencilerden tabloda verilen rakamları, okunuşları ile eşleştir­
melerini isteyin.

Yanıtlar

> önce ses kaydını bir kez dinletin. Ardından; ikinci dinleme­
yi de kesmeden yapın ve öğrencilerden kaydı ikinci kez din­
lerken tabloyu doldurmalarını isteyin. Telefon numaralarını ya­
zamayan öğrenciler için 3. dinlemede, her numarayı fek tek
dinletin. Bu çalışmada öğrencilere ses kaydında geçen söz­
cüklerin anlamlarını da öğretin.
Yanıtlar Polis
itfaiye

110

İlk Yardım/Ambulans

112

Elektrik Arıza

186

Su Arıza

185

Doğalgaz Arıza

187

Jandarma

6 Tarihleri söyleyelim
> Önce tahtaya o günün tarihini yazın ve öğrencilerden oku­
malarını isteyin. Ardından aşağıdaki tarihleri okutun. Bu çalış­
mada öğrencilerden doğum günlerini ya da herkesçe bilinen
önemli günleri gösteren farklı tarihler söylemelerini de iste­
yebilirsiniz.
• 20.09.2005

* 12.11.1973

• 29.04.1998

* 01.01.1980

. 7 ---------- yedi
16---------- on altı
88---------- ► seksen sekiz
120--------- >► yüz yirmi
356--------- >- üç yüz elli altı
1598--------- ► bin beş yüz doksan sekiz
1998-— ----- ► bin dokuz yüz doksan sekiz
2002---------iki bin iki
2005-------- iki bin beş
5500— —----- beş bin beş yüz

3 Okunuşlarını yazalım

7 Soralım, yazalım
> öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Her öğrenciden arkadaşı­
nın telefon numarasını öğrenip kitaba yazmasını isteyin. Daha
sonra farklı gruplardan öğrencilere not ettikleri telefon numa­
ralarını söyletin. Bu çalışmada öğrencilere, telefon numarası
soran kolay bir soru kalıbı öğretin.
Adı Soyadı

Telefonu

8 Tamamlayalım

> Bu etkinlikte öğrenciler verilen rakamların okunuşlarını yazarken
onları sayıların yazımı İle ilgili yazım kuralları konusunda (her sayı
ifadesinin ayrı yazılması gibi) yönlendirin. Yanlışlarını düzeltin.
9

17

42

368

555

710

1984

>- öğrencilerden verilen sözcükleri çoğul ekleriyle tamamla­
malarını isteyin. Bu çalışma bittikten sonra "saat, harf" gibi sık
kullanılan sözcüklerden hareketle istisnalar üzerinde durun.
1. kitap lajL
2. kalem__
3. defter__
4. sınıf____
5. kuş____
6. pencere_

7. öğretmen.
8. bilgisayar
9. televizyon
10. masa___
11. saat____
12. harf_____

4 Telefonları söyleyelim
> Tahtaya birkaç telefon numarası yazın ve okuyun. Ardından öğ­
rencilerden aşağıdaki telefon numaralarının okunuşlarını söyleme­
lerini isteyin. Bu etkinlikte öğrencilerin dikkatini telefon numaiarının
rakam rakam değil de sayı öbekleri halinde [üç yüz yirm i beş - on
iki - on yedi gibi) söylendiğine çekin.
• 468 70 63
• 435 97 81
• 444 0 532

• 0 532 725 45 89
• 0 212 645 74 13
• 00 90 312 496 02 47

-İlEr)

ÇOĞULLUK
Ad
araba
ev
öğrenci
kapı
doktor
okul
gözlük

Ek

Ö rn e k le r

-1ar
-ler

arabalar
öğrenciler
doktorlar
okullar
kapılar
gözlükler
*evlar

İKÖJS

Yanıtlar
Sözcük Alanı

PolonyalIyım • ben de • benim adım • nerelisin • senin adın

• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözleri
• Ülke ve milliyet adları

Dilbilgisi
• _

Beceriler
• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözlerini doğru kulla­
nabilme
• Ülkesini, milliyetini, uyruğunu söyleyebilme; bunları
başkasına sorabilme

Nicole
Tamer
Nicole
Tamer
Nicole
Sibel
Nicole
Tamer
Nicole

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adımU\co###BOT_TEXT###amp; Senin adtnnp?
: Tamer. Bu da arkadaşım Sibel.
: Memnun oldum.
: Ben
de memnun oldum.
: Tamer sen nerelisin_____ ?
: Türküm. Sen nerelisin?
: Polonvalıvım .

Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat
3 Fotoğraflarla eşleyelim
> öğrencilerden verilen eylemlerin yanındaki kutulara ilgili fotoğraf­
ların numaralarını yazmalarını isteyin. Fotoğrafta örneklendirilmeyen
"el sallamak - el sıkışmak - sarılmak' gibi eylemleri de öğretin.

Yanıtlar • öpüşmek
• tokalaşmak

ı

2

• kucaklaşmak
• selamlaşmak

4 Yerleştirelim, konuşalım

1 Dinleyelim, tekrar edelim

Selamlaşma ve Ayrılma

Tanışma

> Bu etkinlik için tahtayı, sütunlar, "sabah, öğle, akşam" ve "ge-

> Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya bir tanışma diyaloğu
yazın. Bu kez»oluşturduğunuz diyalogun "memnun oldum - na­
sılsın - nerelisin - iyi günler" gibi soru ve ifadeleri içermesine dik­
kat edin. Bu diyaloğu sınıftaki tüm öğrencilerle tek tek canlandı­
rın. Sonra ses kaydını bölmeden dinletin. Ardından ses kaydını
ikinci kez ve tümceleri bölerek dinletin. Her tümceyi farklı öğren­
cilere ya da aynı anda sınıftaki tüm öğrencilere tekrar ettirin.

Ses Kaydı
Olga
Mana
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adım Olga. Sizin adınız ne?
: Benim adım Maria.
: Memnun oldum.
: Ben de memnun oldum. Nasılsınız7
: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Nerelisiniz?
Ben BulgaristanlIyım. Siz nerelisiniz?
Ben Rusum.

2 Yerleştirelim, konuşalım

ce“yi gösterecek biçimde dört sütuna bölün. Her sütunu kendi için­
de ikiye bölerek sütunları "selamlaşmcf' ve "ayrılmcf' olarak işaret­
leyin. Kutudaki sözcüklerin anlamlarını, kullanıldığı zaman ve du­
rumları tahtada oluşturduğunuz tabloyu kullanarak öğretin. Daha
sonra sınıfı ikişerli gruplara ayırın ve öğrencilerden rolleri paylaşa­
rak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Bu çalışmada öğrencileri
ifadelerin birbirlerine uygunluğu konusunda yönlendirin. “Merhabd‘ ifadesine karşılık olarak bîr ayrılma sözü; "nasılsın" sorusu kar­
şısında bir selamlaşma ifadesi kullanmamaları konusunda uyarın.
Yanıtlar

merhaba • günaydın • iyi günler • iyi akşamlar • iyi geceler
görüşürüz • güle güle • hoşça kal • hoş geldiniz • hoş bulduk • selam
1

A: Merhaba /...

Ne haber?

B: İyiyim. Sen nasılsın?

A: Hoşçakal Murat,
sonra görüşürüz..
B: Görüşürüz /... .

2

Nasılsın Olga?
Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Hoşça kal / .. .

{f-,

> öğrencilerden önce boşlukları uygun sözcüklerle tamamla­
malarını isteyin. Ardından diyaloğu iki öğrenciye okutun, varsa
yanlışlarını düzeltin ve diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­
melerini isteyin.

20

3/4/7

A: Günaydın arkadaşlar!
B: Günaydın
.

Güle güle /...
A: Size iyi akşamlar
Yarın görüşürüz.
A: Buyurun Pınar Hanım. Hoş geldiniz B: Sana da iyi
B: Hos bulduk .
akşamlar.

. Hoşçakalın. Nasılsınız? 0 iza : Teşekkür ederim.Selam! Ben Roberfo. Farklı öğrencilere oluşturdukları tümceleri okutun. iyiyim. . italyalıyım.Merhaba. 00 • Kırgızistan Kırgızistanlı (Kırgız) ■Macaristan Macaristanlı (Macar) • Moğolistan Moğolistanlı (Moğol) • Pakistan PakistanlI • Peru Perulu • Polonya PolonyalI (Leh) Iraklı • Portekiz Portekizli • Ingiltere İngiltereli (İngiliz) • Rusya Rusyalı (Rus) • Iran iranlı • Sırbistan Sırbistanlı (Sırp) • Ispanya Ispanyalı (İspanyol) • Yunanistan YunanistanlI (Yunanlı. İngiltereliyim. ben imelda! Singapurluyum. ispanyalıyım. AlmanyalIyım. benim adım Claudia.öğrencilere ses kaydını dinletin ve konuşan kişilerin nereli ol­ duğunu tabloya yazmalarını söyleyin. benim adım iza. 0 8 Dinleyelim. Tüm gruplara diyaloglarını okutun. >. Siz nerelisiniz? 0 • Hindistan Hindistanlı (Hintli) • Irak Lena : Size de iyi günler. öğren­ ciler diyalog oluştururken yazımla ilgili yanlışları kontrol ederek dü­ zeltin. • Almanya AlmanyalI (Alman) • Japonya Japonyalı (Japon) • ABD Amerikalı (Amerikan) • Kanada KanadalI ■Kazakistan Kazakistanlı (Kazak)) • Arjantin Arjantinli • Belçika Belçikalı • Bulgaristan BulgaristanlI (Bulgar) • Filistin Filistinli Yanıtlar • Fransa Fransalı (Fransız) Lena : Ben de iyiyim. 0 _____________ nereli?____________ . Nereli? 6 Bir diyalog yazalım <^2 > 5. AfganistanlIyım. Daha sonra ses kaydını dinletip her tümce üze­ rinde ayrı ayrı durarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağ­ layın. adım Virginia. . • _________ nereli? _____________ nereli?____________ .iyi günler. Yunan Lena : Merhaba. benim adım Maria. 7 Ülkesini ve milliyetini söyleyelim. size de gibi ifa­ deler üzerinde durun. Bu aşamada yan­ lışları düzeltmeyin. [Tö] İza : Memnun oldum. Ya siz? 0 Maradona nereli? Arjantinli . yazalım > Etkinliğe öğrencilere "nereli" olduklarını sorarak başlayın. benim adım da.Selam. Son olarak birkaç ünlü kişinin nereli olduğunu sınıfa sorun ve her öğrenciden ünlü bir kişi belirlemesini ve sınıfa nereli olduğunu sor­ masını isteyin. ya siz. sağolun. • _________ nereli? Lena : Ben de memnun oldum.Ben Ahmed. Adım Toru. [3] Lena : Ben RomanyalIyım. . Bu çalışmanın ardından ikişerli grup­ lar oluşturarak rolleri dağıtın ve diyalogu okutun.öğrencilerden verilen tümceleri düzgün bir diyalog oluşturacak • Afganistan AfganistanlI (Afgan) • İtalya Italyalı (Italyan) biçimde sıralamalarını isteyin.Ülke 5 Sıralayalım Milliyet Ülke Milliyet >. Kaydı ikinci kez dinletin ve yanıtlarını kontrol ettirin. etkinlik için oluşturduğunuz gruplardan. Uyrukları ve milli­ yetleri tabloda yer almayan öğrencilerle ilgili bilgileri tahtaya yazın. Maria Isoanvah Toru Japon Claudia Alman __ Roberto halyah Virginia İngiltereli . dolduralım C° ) Kim. Ses Kaydı . . Daha sonra öğrenciler­ den sınıftaki arkadaşlarının adlarını yazma alanında "nereli?" söz­ cüklerinin önüne yazmalarını ve tümceleri tamamlamalarını isteyin. Siz nasılsınız? 0 iza : Merhaba. Bu aşamada ben de. • _________ nereli? iza : iyi günler. Ardın­ dan tablodaki bilgileri bir öğrenciye okutun. benim adım da Lena. . verilen sözcüklerle bir tanışma veya selamlaşma diyalogu hazırlamalarını isteyin.Merhaba.Ben Japonyalıyım. OD iza : Belçikalıyım.

A: 1 22 Imelda Virginia B: . . konuşalım > öğrencilerden fotoğrafları ve 8. etkinlikte doldurdukları tablodaki bilgileri kullanarak örnekteki gibi diyaloglar oluşturmalarını isteyin. A: ? 4. A: B: . A: ? 3. A: B: 5.9 Yazalım. milliyet adlarını kullanmaları konusunda uyarın. 1. A: 7. An­ cak onları bu kez ülke adlarını değil. A: Ahmed nereli______ ? B: AfganistanlI CAfsan) 2. 6.

Bu aşa­ mada yaptıkları yanlışları düzeltmeyin. -(siniz. Beceriler Aylin İzmir güzel bir şehir mi? • Eşya. mayı ve yanıtlamayı öğretin. burası. sonra da soruları sınıfta kendi be­ lirleyecekleri kişilere sormalarını. Kim bekar?_______ . Bugün nasılsınız?.-lyllz.Hava soğuk mu? 1. Burası neresi? Antalya Aylin • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi) kim? Ayşen • SIRALAMA -(İ)ncİ • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi devaml -lylim. meslekleri gösteren fotoğraflar hazırlayın. > öğrencilerden bu etkinlikte verilen tümceleri önce kendileri­ ne göre tamamlamalarını. . çok güzel bir şehir. Salon biraz küçük deRil mi? A Hayır bu salon yirmi beş metrekare. yer ve kişilerin. bir kişinin kim. orası yatak odası. . Burası neresi ? Çocuk odası m ı ? >. B: Teşekkür ederim. İzmir.. Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 11 Dinleyelim. Okul nerede?____ 8.-mİ soru sözcüğünün seçilmesi ile ilgili kuralları da anlattıktan sonra öğrencilerden yanlarında bulunan eşyaları ya da sizin dağı­ tacağınız görselleri kullanarak birbirlerine öğrettiğiniz adılları kulla­ narak sorular sormalarını ve yanıtlamalarını İsteyin. neresi. yer ve kişilerin bir yerde bulunup bulunmadığını söyle­ yebilme/sorabilme • Sıralanış sözcüklerini doğru kullanabilme > öğrencilere ses kaydını dinleterek onlardan. . -IIEıi O İrlandalI bir turist. adılların yeri­ ne ad koyarak. kendilerine soruluyorsa not­ larına göre yanıtlamalarını isteyin. A Burası mutfak. dinleyelim 5.Hayır. sözcükleri doğ­ ru boşluklara yazıp yazmadıklarını kontrol etmelerini isteyin. 12 Tamamlayalım. çeşitli eş­ Yanıtlar yaları. yerleri. hava soğuk değil. Sınıf büyük/temiz/dolu/boş. tamamlayalım Yeni E v >• Ders kitabında yer alan etkinliklere başlamadan önce. A li öğrenci/diplomat/Alman. Aylin Şurası da Antalya mı? Ayşen Orası Antalya değil. A işte ev burası. öğrenciler nerede? 7. bugün cumartesi değil. gibi örnek diyaloglar yazın ve öğrencileri gruplara ayırarak onlardan da ad tümcelerini kullanarak diyaloglar oluşturmalarını isteyin. > Adılların öğretimi ile ilgili çalışmalarınızın ardından. Sonra öğrencilerden kutuda verilen sözcüklerle diyaloğu tamamlamaya çalışmalarını isteyin. ne. bulnlarl. öğretmen kim?___ 10. konuşalım Hava güzel/soğuk. şurası. Evet. orası adıllarını ve bu adılları kullana­ rak bir nesnenin ne. şurası da banyo. Sizin adınız ne? . C ğj Fotoğraflar > Ses kaydını dinletmeden önce. bence burası büyük ve güzel bir ev. Nerelisiniz? ___ 3. Bu etkinlik için daha önceden. diyalogda geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcükleri açıklayın. 4.Evet hava soğuk/Hayır. olnlarl. yer. Bence küçük değil. Sorularınız için öncelikle sınıftaki eşya­ ları ve öğrencileri kullanın. İyi günler. öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp "A" ve "B" rol­ lerini dağıtarak diyaloğu okumalarını isteyin. Bugün ne?_______ 9. kim olduğunu söyleyebil­ me/sorabilme Ayşen Evet. -sin. 6. 2. • Eşya. meslek adları • Niteleme sıfatları. çok güzel bir fotoğraf. gibi ad tümceleri üzerinde durun. bir yerin neresi olduğunu sor­ > Ses kaydını dinleterek öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. Burası neresi?____ 10 Yerleştirelint. Bugün hava nasıl? . Hayır. sıra sayı sıfatları Bu Aylin Ayşen Dilbilgisi .Yanıtlar Sözcük Alanı ( bu • o • orası« şurası ♦şu • burası j • Eşya. şulnlar). Tahtaya.Bugün cumartesi mi? . Yanlış seçilen sözcüklerle ilgili farklı örnekler kullanarak açık­ lama yapın.

0 Filiz Hanım mı7 [Tj Burası Funda Sokak. 16. o değil 19.--' A: Pardon. Parti eğlenceli _>m_? Evet. Burası ev Pazar <ieğ. o Filiz Hanım değil. öğretmen o A li nerede? Evde. A: Teşekkürler. burası mutfak değil. kinlik sonrasında 2 ve 8 no'lu soruları yanıtlarıyla birlikte tahta­ ya yazarak bu iki soru tümcesinin farkını açıklayın. O doktor mu ? Hayır. Şurası banka 4. O bir sözlük _jm L? Evet. Bugün pazar 12. Kütüphane burası _ m _ ? Evet. A: Kütüphane de birinci katta mı? öğretmen A li lErol değili. öğretmen / doktor mesiyle ilgili kuralları anlatın. A: Kafeterya nerede acaba? B: Bahçedeler. burası ev değil_________ .7___ . Müze nerede? \ T\ Hayır. şu anda burada B: işte şurada. İstanbul büyük . yemek lezzetli . kütüphane bu katta. orası B: Burası Kızılay. Burası neresi? |U Hayır. mı ? Hayır. Postane bu sokakta mı7 0 Evet./ . 6. Sınıf temiz mi ? Evet. şg/b/r_________________ 14. B: Birinci katta. orası müze. Güvenpark. Yemek lezzetli eğlenceli___ w» ? Hnyır konser kalabalık değil. Filiz Hanım o mu’ \ T\ Hayır. Yanıtlar 1. Şerefe sgğ«fe . öğrencilerin dikkatini tümcedeki -DE ekine çekin ve tahtaya aşağıdaki tümceleri veya benzerlerini yazın. ileride. A: ön bahçede mi. 9. . Kızılay'da bir neresi? B: Burası Park Eczanesi. szaafe rfeğ. Bu kim7 [T] Müze Ulus'ta. Çocuk hasta _m ı_? Evet. A: Bu haritada. iki yüz metre değil. 00 Evet. 4. 3. Erol öğretmen w» . Bugün hava sıcak mı ? Hayır. etkinliğe geçmeden önce tahtaya son olarak bu etkinlik­ teki 9 no'lu tümceyi yazın. solda. fotoğraflardaki kişilerin ne­ rede olduklarını sorup aldığınız yanıtları tahtaya yazın. İstanbul büyük 7. Daha son­ ra her diyaloğu bir öğrenciye okutarak o diyalogla ilgili fotoğrafı buldurun. 13. orası 3. burası neresi? A: Alo! iyi günler. Burası Esen Sokak mı? 0 Evet. -si) A: Merhaba. Şurası müze mi? 00 O özlem. Bu et­ B: Merhaba. 8. mı ? Evet. Yanıtlar 1. m. 13 Tamamlayalım > Bu çalışmadan önce öğrencilerin gerektiğinde kullanmaları için tahtaya soru ekinin seçimi ile ilgili kuralı yazın ve öğrenci­ lerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. sınıf temiz________ 2. M urat bu lo değili. 8. hasta 20. Açıklamanız­ da. 5. 0 gözlük mü ? Hayır. A: Çocuklar nerede? > öğrencilerden soruları yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. İleride. 14 Eşleyelim 15 Eşleyelim Nerede? > Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere. 10. Burası sınıf Ikafeferya değili. o doktor değil_____ . etkinliğe geçin. Kitap nerede? Masada. Odada değiller. J \ iyi günler. park var. mi ? Evet. doktor_______________ . burası 18. / . A li öğretmen Idoktor değili. bu sokakta. burası Funda Sokak. Filiz Hanım o. ? Hayır. Murat doktor mu ? Evet. sözlük______ m u? Hayır. 7. Kalem nerede? Çantada. Burası mutfak mı? E l Hayır. Paris bir şehir mi ? Evet. B: Hayır. B: Arka bahçedeler. mü ? Evet. Müdür Mine Hanım > Tahtaya yazdığınız örneklerden hareketle -DE ekinin biçimlen­ . 10. gibi örnekler kullanarak tümce çiftlerinde odaklanılan bilginin farklı olduğunu gösterin.doktor Erol. 6. Bu M urat (AH değili. w»' ? Hayır. :4 C.öğrenciler nerede? Okulda. postane değil. B: Altıncı katta. A: Mehmet Bey orada mı? Nerede acaba? B: Hayır. 15. o gözlük değil_____ 5. Burası postane mi? ? 17. A: Peki. Bir sonraki adımda tahtaya yazdığı­ nız yanıt tümcelerine -mİ soru sözcüğünü ekleyerek bunları soru tümcesine dönüştürüp "evet/hayır" ile yanıtlayın ve 15. Deniz soğuk »m ? Evet. 9. 2. > 15. A: öğrenci işleri nerede7 arka bahçede mi? Sınıf burası torası değili. Teşekkür ederim. Konser knlnhnlık 11.

Daha sonra etkinlikteki tümcelerin her birini farklı bir öğrenciye okutarak tamamlatın.11.. 23 *Kitap nerede mi? kimde . özgür öğretmen 2 Orası. Son olarak tahtaya Biz şim di kaçıncı kattayız? Yanıtlar Diyalog 1: 4.19.7. 20. 21. resim Diyalog 3: 1.. 3. Fotokopi odası nerede? Üçüncü katta . Sıralanış eklerini doğru kullanan öğrencilerin yanıtları­ nı tahtaya yazın ve bu tümcelerden hareketle eklerin seçilişi ile ilgili kuralları anlatın.2..17 2... KAT 2. m 16 Tamamlayalım > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce..bir sınıf. * Burası kim ? Murat öğretmen mı Bu sözlük değil m i7 bir (ı)ncı dokuzuncu (ev) m ü dür 0 mi Murat öğretmen mi? yedi (i)nci yedinci (kat) kitap sözlük mu M ü d ü r o m u? dokuz uncu birin ci (sokak) Eiif Hanım yaşlı mü K ütüphane bu katta mı? d ö rt üncü altıncı (blok) kuş burada Kuş kafeste değil. Sevgi bekar 3.. 3 Orası TÖMER mi ? 4.3.eylemi) ile ilgili açıklamalarınızı yapın.. Kütüphane kaçıncı katta? mL ? 8.. KAT 6. ünitenin bu bölümüne kadar yaptığınız dilbilgisi açıklamalarını dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin. ____ w ı_ mı Öğretim Elemanları Sınıflar 9. ? 11. yanıtlayalım > öğrencilere hiçbir açıklama yapmadan onlardan soruları ta­ belaya göre yanıtlamalarını isteyin.Halkla ilişkiler. .. son I * Burada kalabalık? nerede Kitap nerede ? - *dörtüncü (bölüm) I Sınıflar 18. Kantin nerede? Dördüncü katta 6.12 Yanıtlar 7.. öğrencilerden kartta verilen sözcüklerle örnekteki gibi tüm­ celer oluşturmalarını isteyin... Kütüphane 1.DVD Kulüp Dil Kütüphanesi ... Açık­ lamalarınızı dilbilgisi kartını kullanarak özetleyin ve 18. 19 numaralı sınıf nerede? Altıncı katta 25 . altı kaçıncı (kat) kütüphane kafeste Elif Hanım yaşlı değil mi? kaç sonuncu (durak) bu katta Onlar burada. Açıklamalarınızın ardından öğrencilere..Okuma Salonu 1. 22.. 4. KAT Kantin Öğretim Elemanları Fotokopi Sınıflar 5.17 Tabelaya bakalım. 4 numaralı sınıf kaçıncı katta? İkinci katta 5..16. resim Diyalog 2: 3.(İ)ncİ Örnekler Ek . Can Bey oda da mı 9. Yanıtlar mi 1. Hakan hasta mı ? 5. öğrenciler sınıfta 10. resim işSai | - jŞjTfy» — bu(nlar) ne şurası kim Şurası neresi? neresi Onlar kim ? değil Birinci/ikinci/. Ali sınıfta değil .4 Öğrenci İşleri ..10. kattayız. tüm öğrencilere yanıtlarını okutun.. resim Diyalog 4: 2. Bu sınıf kaçırıcı katta? Kafeterya kaçıncı katta? Burası kaçıncı sokak/cadde? gibi sorular yöneltin... tümcelerini veya kişi eki içeren başka tümceleri yazarak kişi ekleri ile özne konumunda bulunan adılların altını çizin ve haber kipi I/'..8 idare Amirliği Öğretim Elemanları Sınıflar 1.14.. 6. kat ta . Kitaplar masa da ? 1. Bu elbise pahalı 12.15. öğrenci işleri kaçıncı katta? Birinci katta . . KAT Öğretim Elemanları Sınıflar 13... kafeterya„da_ Bugün cuma mı B irin c i katta __ ? ? 4.. Bu ne? ■ . etkinliği uygulayın.

vc<ş< . . benim adım Burak. okuma metninde geçecek sr da bulunmasına dikkat edin.HMHKMnNİ ' ■ ■ 1 ÜS -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben hastayım. Onlar doktor__ mu__? 7. Merhaba. bu da kardeşim Övgü. Hemşire / Yanıtlar 20 Tamamlayalım ____ 1. . Ben ve Öv­ gü ikizJz:. Siz Alman mısınız? 3. nereli gibi sözcükle­ ri ek çözümlemesi yapmadan sözlükse! biçimler olarak öğretin. e-posîa: e-posta adresim: Burak 2000@yahoo. Pek yakışıklı değil im ama çok sempatik bir geniicim_. (yirmi) yaşındavm? Avukata».Siz evli m isiniz ? >. e-posta adresimiz: ezgi0 6 @yahoo._gun@hotmail. sözlü anlatım metni oluşturacak öğrenciden de bu bil­ gileri not etmesini isteyin. sıfat yazın.. Ben TÖMER'de öğrenci Haydi Tanışalım 2. övgü daha sakin.s n: nn.com Adım Tolga.com. siz Ali -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Siz doktor musunuz? onlar hasta (-lar/-ler) * Onlar çalışkanlar. Tahtaya her öğrenci ile ilgili uzun. uzun boyluma? . : -veya birkaç öğrenci belirleyip bu öğrenciler: s refın cr_. güze1 gibi bir ik. Ahmet Bey siz m isiniz ? 14. O Japo~ S_rye mat. öğrer söylediği tüm sıfatları tahtaya yazın. ben evli değilim . 19 Dinleyelim. soyadını. Ben çok hareketliyim . Biz şimdi okul dayız . ben öğretmen sen çalışkan o doktor biz öğrenci -ız/-iz/-uz/-üz/-yiz/-yiz/-yuz/-yüz Biz öğretmeniz. Tahtada oluşta nuz sıfat listesi içinde. Daha sonra o<umc Serîni farklı öğrencilere okutup tamamlatın. bekarım_____ 10. 20 26 (yirmi altı) yaşındaıam . > Bu çalışmayı yapacak öğrenci sınıftaki kişilerle ilgili gerekli bilgilere sa­ hip değilse her öğrenciden adını. Bu sınıfta beş öğrenci var. e-posîa m: tolga79@yahoo. Zayıf//» bir gen. kısa.ic ve İs­ ve lıiL . Kitaplar sen_^e________ mİ__ ? 5. Yakışıklı tanbullulara. uyruğunu/ülkesini ve mesle­ ğini söylemesini.-. O A li mi? 18 Tamamlayalım ■ * öğretmen Fransız r 0 V\od''T rûscT T / Suriyeli ■f Diplomat ■r > Etkinlikte yer alan her bir tümceyi farklı bir öğrenciye okutun ve okuyan öğrenci öğrepcinin tümceyi uygun haber kipi eki ile tamamlamasını isteyin.com Nii_. Japon > Bu etkinlikteki tümcelerde geçen İrlandalI.com Merhaba! Ben Ezgi. 6. ovgu@hotmail. Siz görevli m isiniz ? Sekin. .Metinlerle ilgili çalışmalara başlamada-' önce. Siz öğretmen misiniz? 4. Aysun Hanım bu şirkette müdür mü__? 8.«derini kullanarak benzer sıfatlar bulmalarını isteyin. değil -sm/-sin/-sün/-sün Sen öğrenci değilsin. ilk dinlemenin ardından birkaç öğren­ ciye tablodaki bilgilerle ilgili sorular yöneltin. Ali İrlandalI cleMil . Siz nereli siniz ? 12. Kafeterya altıncı kati«________ mı__ ? 9.Hayır. 13. Suriyeli.. işaretleyelim Kimler Sınıfta? > Bu çalışmada öğrencilerden tabloyu. Kim öğretmen? Kim Hemşire? Lisa Diplomat mı? > Tabloyu yanlış dolduran öğrenciler için ses kaydını bir kez daha dinle­ tin ve bir öğrenciden sınıftaki kişiler hakkında ses kaydındakine benzer bir sözlü anlatım metni oluşturup sınıfa anlatmasını isteyin. Diğer öğrencilerden ce sez i . Ben Nılgün. 30 (otuz) yaşında . Ankara'da bir restoranda garsonum. Yemekte ne var? Biz çok açi^______ 11. İngiltereli.corn . ses kaydını ilk dinlemelerinde ta­ mamlamaya çalışmalarını isteyin. Vlademir üniversitede öğrenci C 5-_ John öğretmen. Usa Cransc : Umiko bir öğretmen.. Suriyeli.

24 Tamamlayalım, konuşalım

21 Kendimizi tanıtalım
> öğrencilerden, bir önceki etkinlikte tahtaya yazdığınız sıfatları da
kullanarak kendileriyle ilgili 20. etkinlikte verilenlere benzer bir pa­
ragraf oluşturmalarını isteyin. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafları
okutup yanlışlarını düzeltin.

ği

> Bu çalışma için önce ikişerli gruplar oluşturun. Her gruptan
diyalogları tamamlamalarını ve okumalarını isteyin. Aynı grup­
lardan diyalogları örnek alarak ve kendileri ile ilgili bilgileri kul­
lanarak benzer diyaloglar üretmelerini ve bu diyalogları can­
landırmalarını isteyin.
Yanıtlar

22 Yerleştirelim
> Verilen tümceleri tamamlatmaya başlamadan önce, tahtaya kişi
adıllarını ve adılla uyumlu kişi eklerini yazın, öğrencilerden gerekti­
ğinde tahtadaki bilgileri de kullanarak tümceleri uygun biçimde
tamamlamalarını isteyin.

A: Merhaba. Adınız, soyadınız lütfen.
B: Yüksel Kibar.
A: öğrenci m isiniz

7

Yanıtlar
B: Hayır, öğrenci

desilim

zayıfsın • lezzetli • Ingiliz • tenha
pahalı • çalışkanız • kolay • güzelsiniz
ılık • sakinim • öğretmen
Bence sen şişman değilsin, zayıfsın

A: Nerelisiniz_______________ ?
B: Türküm.

.

A: Evli misiniz?

Biz tembel değiliz, çalışkanız.
B: Evet, evliyim_____

Bugün hava sıcak değil, ılık .
Unda İtalyan değil, İngiliz .
Bugün sokaklar kalabalık değil, tenha
Sınav soruları zor mu, kolay

.

mı?

A: Burası

Ben sinirli değilim, her zaman çok sakinim .

neresi

acaba?

B: Burası Güneş Sokak.

8. Fatih öğrenci değil, öğretmen
A: Yeşil Sineması bu sokak ta

9. Bugün cok güzelsiniz
10. Yemek çok -lezzetli.

mı 7

B: Hayır, bu sokakta değil

İ l. Bu araba çok ucuz değil, pahalı.

A: Peki nerede?
B: ikinci Cadde'de.

23 Yerleştirelim

A: Teşekkürler.

> Bu etkinliğe öğrencilerden verilen ifadelerin anlamlarını sözlükle­
rinden bulmalarını isteyerek başlayın. Sonra her bir diyaloğu farklı
bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Diyalogları tamamlamak için
kullanılmayan ifadelerin hangi durumlarda kullanıldığını örnekleyen
durumlar yaratın.

B: Rica ederim.

A: Alo! Merhaba Can. Nasılsın

Yanıtlar

7

B: Merhaba Burak, iyiyim, sağol.

/
buyurun • geçmiş olsun • affedersiniz • rica ederim
l v teşekkürler * lütfen • afiyet olsun » sağol • bir şey değil

B: İstanbul'dayım.

1 ) A: Neyin var7 Hasta mısın? \
B: Evet, biraz ateşim var.
A: Geçmiş olsun ........

. 2 } A: Affedersiniz ,bu koltuk >
boş mu?

A: Şu anda neredesin...?

Bir kola lütfen
Tabii, buyurun

A: öyle mi? İstanbul nasıl?
B: Çok güzel. Orada hava nasıl____

Teşekkürler

B: Rica ederim/Rir

A: Burası bugün biraz soğuk.

B: Evet, boş.

27

> Açıklamalarınızın ardından diyalogu öğrencilere bir kez oku­
tun ve sorulan yanıtlamalarını isteyin.

Sözcük Alanı
• Eşya, yer, meslek adları

Dilbilgisi
• VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipii var, yok

Beceriler
• Herhangi bir nesnenin, kişinin, bir yerde bulunup bulun­
madığını söyleyebilme/sorabilme
• Nesnelerin ve kişilerin yerlerini, özelliklerini, niteliklerini söy­
leyebilme/sorabilme

Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat

> Bu alt ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce tahtayı iki
sütuna bölün ve sütunlardan birine "var" diğerine "yok" yazın. Daha
sonra ilgili sütunlara sınıfta olan ve olmayan eşya adlarını kullana­
rak,

Sınıfta sandalye var.

Manav : Hoş geldiniz.

Sınıfta televizyon var.

Müşteri : Hoş bulduk. Kiraz var mı?

Sınıfta öğrenciler var.

Manav : Evet, var. Kaç kilo?
Müşteri : 1 kilo lütfen.
Manav : Tabii.

Sınıfta bilgisayar yok.

Müşteri : Muz var mı?

Sınıfta yatak yok.

Manav : Hayır.

Sınıfta buzdolabı yok

Müşteri ; Peki, üzüm var mı?

gibi tümceler yazın ve "-DE ne var?' sorusunu sorabileceğiniz uygun

Manav : Maalesef, bugün üzüm de yok.

bir durum oluşturun (daha önceden hazırlayacağınız ve içinde fark-

Müşteri : Tamam, 1 kilo kiraz kaç lira7

: eşyaların bulunduğu bir çantayı sınıfa getirmek, öğrencilere pen­

cereden görünen sokakta/bahçede/... neler olduğunu sormak, öğ'enciler görmeden avucunuza bir şey alıp bunun ne olduğunu sor­
mak gibi). Aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Daha sonra bu tümcelere
soru eki ekleyerek evet/hayır soruları oluşturun. Sorulardan birkaçını
siz yanıtlayın, diğerlerinin yanıtını öğrencilerden isteyin.

1 Okuyalım, yanıtlayalım

Manav : 2 TL.
Müşteri : Buyurun, iyi günler.
Manav : Teşekkürler. Güle güle.

Yanıtlar

/ /

> Metni okutmadan önce görseli kullanarak öğrencilere manavda
neler olduğunu sorun ve tahtaya meyve sebze adlarını yazın. Bu
aşamada varoluş tümceleri ile ilgili açıklamalarınızı yapın.
> Ardından diyaloğu okutarak öğrencilerden sorulan yanıtlamaları­
nı isteyin.

Manavda kavun var mı?
Resimde patates var mı?
ya da

Sınıfta buzdolabı var mı?
Sınıfta kedi var mı?
gibi olumsuz yanıt gerektiren soru tümcelerinden hareketle soru
tümceleri ile ilgili kuralları verin.

Doğru

Yanlış

1. Manavda muz ve üzüm yok.

[7]

2. Manavda vişne var.

[7]

3. Bir kilo kiraz üç YTL.

[7]

1. Fotoğrafta elma var mı?
Hayır yok_____________________________________ _.
2. Fotoğrafta domates var mı?
Evet var

_____ ____________ ______ . ■
_____.

3. Fotoğrafta hangi meyveler var?
Armut, çilek, kiraz, ayva, erik, kivi, ananas, üzüm ... var
4. Fotoğrafta sebze var mı?
Evet v a r ______________________________ _________

:

.

26 Tamamlayalım, dinleyelim

27 Resme bakalım, tamamlayalım

Var mı? Yok mu?
>- öğrencilerden önce diyalogları tamamlamalarını, ardından da
ses kayıtlarını dinleyerek yanıtlarını kontrol etmelerini isteyin.

>- Bu etkinliğe varoluş tümcesi soruları ile değil; görseldeki
nesnelere dönük Bu ne? soruları ile başlayın, öğrenciler için
yeni olan sözcükleri tahtaya yazın. Görseldeki tüm nesneler
hakkında konuştuktan ve bu aşamaya kadar yaptığınız açık­
lamaları dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra, so­
rularla ilgili çalışmayı yaptırın.

Yanıtlar
1. Yerde

f 1)

V

A: Hoş geldiniz.
B: Hoş bulduk. Çorba
var

A: Evet, domates çorbası
var
B: Hmm... Tamam, iki çorba lütfen.

h a lı ve g ita r

2. Koltukta kitap

?

_var.

yok

3. Sehpada kitap/tabak,

_yok.

4. Sehpada bardak _

y

5. Pencere______ perde

vnr

6. Televizyonda

vnr

7. Kitaplıkta

yarışma

kitaplar______ var.

8. Vazoda
9. Sehpada

var

çiçek

gazete, tabak ve vazo vnr

10. Tabakta_______ meyve

vnr

11. Yerde

yok

kitap/gazete...

12. Sandalyede

var

kedi

13. Sandalyede gazete

yok

14. Odada buzdolabı/bilgisayar/...

yok

VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipi)
Ad

Ek

Ad

masa -da ne
oda
-de kim
market -ta yem ek
dolap
-te süt


'+
var

-

var, yok
7

Örnek

Dolapta yemek var mı?

mu

Masada ne var?
Odada kim yok?

*Markette süt değil.

28 Dinleyelim, işaretleyelim
____________________
A: Bu ayakkabı nasıl?
B: Fena değil ama 36 numara biraz küçük. 37 numara
var_______ mı
?
A: Hayır,___y ° k
. Yalnızca bu
B: Hmm... Peki, iyi günler.

numara var.

\

Diyaloglar
>- Etkinliğe başlamadan önce, tabloda verilen tümceleri tek
tek okuyarak öğrencilere art arda üç diyalog dinleyeceklerini,
verilen tümcelerin kaç numaralı diyalogda geçtiğini ses kaydı­
nı dinlerken tabloda işaretlemelerini isteyin.

29

Yanıtlar

2.
3.
1.
Diyalog Diyalog Diyalog
/

1. Şu anda yemekte.
2. Burası And Sokağı mı?

□ Hayır, burası bir oda.

3. iş Bankası bu sokakta mı?

□ Hayır, burada oda yok.

4. İyi günler, öğrenci işleri

/

nerede?

6. Bu binada kafeterya var mı?

[7] Evet, burası bir oda.
□ Evet, burası bir oda değil.

5. Alp Bey orada mı?

2. Burası, oda mı

3. Televizyon kapalı mı_____
□ Hayır, televizyon kapalı.

/
/

Gp Hayır, televizyon kapalı
□ Evet, televizyon açık.
□ Evet, televizyon değil.

29 Dinleyelim, bulalım
Hangi Oda?
► Bu çalışma için öğrencilerle görseller hakkında önceden ko­
nuşmayın. Yalnızca ses kaydını dinletmeden önce birkaç daki­
ka süresince görselleri incelemelerini isteyin. Ardından ses kay­
dını dinleterek öğrencilerden kayıtta tasvir edilen odayı bulma­
larını isteyin.

4. Kitaplıkta ne var_______
0 Kitaplıkta kitaplar var.
□ Kitaplık var.
□ Kitaplıkta kitap yok.
□ Kitaplıkta kitap değil.

31 Resme bakalım, yanıtlayalım
Ses Kaydı
Burası büyük ve güzel bir oda. Odada büyük bir sehpa var.
Sehpada bir vazo ve vazoda çiçekler var. Duvarda büyük bir
tablo ve resimler var. Kitaplıkta kitaplar var. Odada hiç san­
dalye yok. Televizyon açık. Bu odada koltuk ve halı da var.

> öğrencilerden resmi incelemelerini ve soruları yanıtlamalarını is­
teyin. Ardından soruları farklı öğrencilere sorun ve yanıtlarını değer­
lendirin.

V ' V

4

/ i

■ '

1 *‘ j

1

i‘

30 Dinleyelim, yazalım
> Öğrencilerden ses kaydını dinlemeden önce verilen seçenek­
leri okumalarını isteyin. Daha sonra kaydı dinletin ve soruları
boşluklara yazarak her soru için uygun yanıtın hangi seçenekte
verildiğini bulmalarını isteyin.

1. Burası ne?

5. Odada kaç sandalye var?

2. Burada yatak var mı?

6. Masada neler var?

3. Masada bardak var mı?

7. Havlu nerede?

4. Duvarda tablo var mı?

8. Duvarlarda neler var?

Yanıtlar
1. Odada televizyon var mı ?
0 Evet, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon değil.
□ Evet, odada televizyon yok.

Her öğrenciden. anahtar.Sibel.Her şey var. Sınıfta neler var? Sınıfta kaç masa / sandalye / . işaretleyelim 33 Soralım. mendil. cüzdan. Yeni sözcüklerin anlamını etkinliğin ardından verin. Ses Kaydı . bu ne kadar büyük bir çanta. içinde neler var? ... kaset. □ 0 □ (3 [7] □ [7] Makyaj çantası Üaç Yüzük Cüzdan Ayna Parfüm Anahtar [7] [7] [7] □ □ [7] □ Kaset Defter Cep telefonu Sözlük Kitap Mendil Tarak > Bu çalışmanın ardından oluşturduğunuz grupları karşılıklı konuşma sayfalarına yönlendirin.. daha sonra diğer öğrenciye sormalarını ve kendilerine sorulduğunda notlarını kullanarak yanıtlamalarını isteyin.. soruları lerle ilgili açıklama yapmayın. kitap yok ama küçük bir defter var. ' .Kitap da var mı? . ilaç. Daha sonra soruları birkaç öğrenciye siz yöneltin. öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri duyarak belirlemelerini isteyin. çok şey var.32 Dinleyelim. önce kendilerinin yanıtlamalarını. Dinleme etkinliğinden sonra ikişerli gruplar oluştura­ rak öğrencilerin arkadaşlarına cüzdanlarında/çantalarında neler ol­ duğunu sormalarını ve aldıkları yanıta göre 3 eşya adını söyleme­ lerini isteyin.Hayır. gözlük. Cep telefonu. öğrenciler eksik yanıt verirse diğer öğrencilere söz vererek eksikleri tamamlatın. anlatalım Çantada Ne Var? Sınıfta > Bu çalışmada ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere sözcük­ > öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. var? Eşyalar nerede? Sınıfta kimler var? Sınıfta kaç öğrenci var? . ayna.

Burası ne? * □ □ 2. Küvet dolu mu? □ □ . Vazoda çiçek var mı? □ □ 6. Burada tabak var mı? □ 3. B öğrencilerinden de.> Karşılıklı konuşma çalışması İçin A ve B öğrencilerini belirleyin ve öğrencilerden yalnızca kendi sayfasındaki görseli incelemeleri konu­ sunda uyarın ve A rolündeki öğrencilerden kendi sayfalarındaki görseli B rolündeki öğrencilere anlatmalarını. 32 Anlatalım. Burada ayna var mı? □ □ 5. Duvarda neler var? □ □ 4. Tencereler nerede? □ □ 6. Parfümler nerede? □ □ □ □ 3. Bardaklar nerede? Doğtu Yanlış 1. Aynı etkinliği B rolündeki öğrencilerin görselleri için de uygulayın. soralım. not alalım Burası Ne? Burası Ne? Doğru Yanlış 1. daha sonra da verilen so­ ruları sorarak hangilerine doğru yanıt aldıklarını işaretlemelerini isteyin. Burası ne? □ □ □ 2. not alalım Anlatalım. Burada pencere var mı? □ □ 4. Çaydanlık kırmızı mı? □ □ 5. soralım. kendilerine anlatılan görsel hakkında not­ lar almalarını ve kendilerine sorulacak soruları yanıtlarken bu notlardan yararlanmalarını isteyin.

düzenli olarak yinelenen eylemler hakkında bilgi verebilme/sorabilme • Zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Soru sözcüklerini doğru kullanabilme > Bu ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce öğrencilere "eylem'i tanıtın. konuşma anı­ nı gösteren eylemleri. kışın vb. ne zaman.. • Çocuk yüz üyor 1öğrenciler sınıfta otur uyor. iç-. yaz. hiçbir ve asla gibi belirteç­ lerin bulunduğu olumsuz tümceler sunmasına dikkat edin. alışkanlıklar. ÜH • Meyve suyu içiyor. ne. gösterdiğiniz her eylemi sınıftaki öğrencilerin adlarını özne ko­ numunda kullanarak 3..’ etkinliğe geçin. m • Yağmur vağ iyo r . • Murat parkta koş uyor. Ne Yapıyorsunuz? 1 Fotoğraflarla eşleyelim Sözcük Alanı • Zaman belirteçleri {bugün. yarın. otur-. • Bilgisayar kullanıyor. m • Şoför araba kullan iyor . nerede. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 2 Tamamlayalım. Açıklamalarınız sırasında. Bu çalışmayı ya­ parken öğrencilere "Ne yapıyor?' sorusunu da öğretin ve örnekle­ rinizi bu soruya uygun yanıtlarla diyalog biçiminde oluşturun. nasıl hangh Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) -(İ)yor • ŞİMDİKİ ZAMAN (resmi) -mEktE Beceriler • Konuşma anında gerçekleşen eylemi söyleyebilme / sorabilme • Hobiler. 1öğretmen konuş u yo r. S • Resim yapıyor. m • Turistler müzede gez iyor • öğrenci soru sor uyor. • öğrenci ders çalış iyor . Tahta­ ya. Yanıtlar • Aşçı yemek pişir iyor . • Top oynuyor. niçin. > Bu çalışmanın ardından ders kitabındaki etkinlikleri uygulama­ ya başlayın ve öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak giriş fotoğ­ rafında örneklenen eylemleri ilgili tümcelerle eşleştirmelerini iste­ yin. 1Uçak kalk iyor . □ biçiminde tahtaya yazın. söyleyelim > öğrencilerden tümceleri şimdiki zaman ekiyle tamamlamaları­ nı isteyip tümceleri farklı öğrencilere okutarak. m • Uyuyor. O gazete oku-yor O uyu-yor O yürü-yor gibi bağlayıcı ünlü gerektirmeyen ve son sesi ünlü daralmasına uğramayan eylemlerle kurulmuş şimdiki zaman tümceleri yaza­ rak öğrencilerin dikkatini -yor ekine çekin ve 2. • Gülümsüyor. tekil kişi çekimiyle yazın. • Gitar çalıyor. Bağlayıcı ünlülerin altını çizin ve bu ör­ neklerden hareketle ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) ile ilgili açıklamaları­ nızı yapın. ED • Ders çalışıyor. Pişir-i-yor Yüz-ü-yor Yap-ı-yor Yanıtlar • Gazete okuyor. O gül üyo r 33 . Tümceleri tahtaya yazarken bağlayıcı ün­ lü ile ilgili yanlışları düzeltin. • O mektup yazjyar. Ardından tahtaya. örneklerinizin.fiil Fî 1 f «/ 1. • O kahvaltı yapıyor^< 1Bebek uvuvor .gibi eylem­ leri gösteren görseller kullanın veya bunları sınıfta gösterin. yazın. Bunun için yürü-. koş-. • Satranç oynuyor.) • Soru sözcükleri [kim. etkinliği uygulayın. 0 • Fotoğraf çekiyor. Sonra­ ki aşamada dilbilgisi kartını kullanarak bu yapıyla ilgili bilgileri özetleyin ve 3. alışkanlık gösteren eylemleri ve gelecek za­ man belirteçleriyle kullanıldığında gerçekleşmesi beklenen veya planlanan eylemleri içermesine ve hiç. • Ali piyano çal iyon. m • Cam siliyor.

yaz. Yanıtlar 1. 4 Yerleştirelim. 9. Bebek hiç Iuyu-} uyumuyor t sanırım hasta. Tüm grup­ lardaki öğrencilerden. Çok kışın 8. sabah 4. gidiyorlar 3. resimler üzerinde 9. kışın • yazın • ilkbaharda • sabah • akşam • öğle cumartesi • pazar • şubat • ocakta 1. Çiçekler ilkbaharda acıyor. Farklı diller öğreniyorum. Biz gülüyor muyuz? Biz almıyor muyuz? Siz uyuyorsunuz. 0 . pazar çalışmıyorum. Ben her gün meyve (ye-} yiyorum konuşun. İlkbaharda sık sık pikniğe tglt-l Ridiyorum/gidiyor/gidiyoruz Neler Yapıyorsun? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. aldıkları yanıtları olduğu gibi yazmalarını ya da sadece aldıkları notu okumalarını engelleyin. söyleyelim > Daha sonra siz “öğretmenlik" ile ilgili örnek bir metin oluştu­ >. anlatalım 3 Tamamlayalım. 2. Resimlerde gösterilen insanların mesleği ve o insan­ ların günlük aktiviteleri hakkında sorular sorun. aldıkları yanıtları not etmelerini ve notlarını kullanarak bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. 5 Soralım. Ben postacıyım. Güzin çok güzel yemekler (pişlr-l Pişiriyor____ 7. yoruluyorum ama işimi çok seviyorum. Bu konuşmalar sırasında. . Sonra sırasıyla metinleri okutun.ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) Eylem Adıl yürü uyu al gel gül git ben sen 0 biz siz onlar Zaman Eki — -yor -iyor -iyor -uyor -üyor -mı -mi -mu -mü ? Kişi Eki Ö rnekler mu -yum -sun -uz/-yuz -sunuz (lar) Ben geliyorum. metinlerde geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcük­ leri açıklayın. Bu zor bir iş. Siz spor Iyap-} yapıyor musunuz? ? 8. Tüm öğrencilere metinlerini okutup şimdiki zaman eki ve belirteçlerle ilgili yan­ lışlarını düzeltin. Yeni insanlarla tanı­ şıyorum. öğrencilerin.Öğle____yemeği saat 12. Ali ve Lale yarın (evlen-} evleniyor mu___ ? Hafta sonlan ne yapıyorsun? 5. okudukları me­ tinlere benzer bir metin yazmalarını isteyin. rum. Bu nedenle hiç sıkılmıyorum. sabah. et lye-l yemiyor _ . Bu Ben pilotum. Sabahları çok erken kalkıyorum. Cumartesi ve 7. Ardından da öğrencilerden kendi meslekle­ ri ile veya belirleyecekleri başka meslekle ilgili. televizyonda güzel bir film var. Sen yürümüyorsun. Bu etkinlik için öne çıkan beceri sözlü anlatım olduğundan. Gençler klasik müzik ldinle-1 dinlemiyor t p0p Bir günün nasıl geçiyor? Sabahlan ne yapıyorsun? müzik Idirıle-I dinliyor öğlenleri ne yapıyorsun? 4. cok sıcak oluyor.Bu çalışmada belirteçler üzerinde durun. tümceleri -(ilyor ekiyle tamamlamalarını isteyin. 6. işim çok zevkli ve heye­ canlı. Film saat kaçta lbaşla-} başlıyor ? 6 Bir meslek seçelim > Metinleri okumaya başlamadan önce. ocakta gibi -DA ekiyle oluşturulan belirteçleri an­ latın ve öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları uygun belirteçlerle ta­ mamlamalarını İsteyin. Bugün 14 6. Her rup tahtaya yazın. Bazen o ülkelerde kalıyorum.30'da. akşam gibi belirteç olarak kullanıl­ dığında bir değişime uğramayan sözcüklerle ilgili örnekler verip ilk­ baharda. Her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup yanlışlarını düzelterek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. 1998'de. Mektup dağıtıyorum. söyleyelim > öğrencilerden. Ankara'da oturuyo­ çok kar yağıyor. verilen soruları arkadaşlarına sormaları­ nı. insanlar genellikle kayak yapıyor. *Onlar gitiyorlar. . Kış. çünkü vejetaryen. öğle gibi belir­ teç olduğunda ek alan. Şubat__ Sevgililer Günü. kısın 2. kahvaltı yapıyorum. Ankara'da akşam hafta farklı ülkelere gidiyorum. . Antalya__yazın 5. Her Yanıtlar 3.

yanıtlayalım Kim. Sınıfta kimiler) spor yapıyor? 4. Her akşam dans kursuna gidiyor. N eler Yapıyor? > Bu etkinlik için sınıftaki tüm öğrencileri. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum 2. Christoph bekar bir bankacı. benim ülkemden çok farklı. Sınıfta kimiler) alışverişte Türkçe konuşmuyor? 5. Christoph da hafta sonları dans kursuna gidiyor. spordan ve danstan hoşlanıyor. Kareoke barlarına arkadaşlarıyla gidiyor. Biz sık sık kareoke barlarına gidiyoruz. Bence Brezilya harika bir ülke. Sabahları saat kaçta kalkıyorsunuz? 6. Her gün müşterilere servis yapıyorum. Tokyo'da — ---------. Rusya. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum . Ayda kaç kez sinemaya gidiyorsunuz? Christoph Rio'da yaşıyor. Ardından birkaç öğrenciye metinleri okutun. Rio'da yaşıyor. Ahmet Moskova'da oturuyor. Spor yapıyor musunuz? 4. Buz pateni yapıyor. başkent Tokyo'da yaşı­ yorum. Hafta sonu çalışmı­ ► özetleri bir öğrenciye tümce tümce okutun ve her tümcenin ar­ dından sınıfın. Alışverişte Türkçe konuşuyor musunuz? 5. yorum. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. ra öğrencilere yanıtlarını kontrol etmeleri için ses kaydını dinletin. Ama orada hiç arkadaşı 7 Dinleyelim . O Tokyo'da çalışıyor. Bre­ zilya'da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. Sınıfta en çok kim sinemaya gidiyor? 2.. 9 Soralım. verilen soruları diğer öğrenci­ lere sormalarını ve yanıtları not etmelerini isteyin. Bazen tek başına kareoke barlarına gidiyor ve eğleniyor. Türk yemekleri yiyor musunuz? 3. tamamlayalım Farklı Ülkelerde > Bu çalışmaya hazırlık aşamasında. Boşluklara yazdıkları sözcükle­ rin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili bir açıklama yapmayın..— —— çok güzel eğlence yerleri var. Bu­ rada mevsim her zaman yaz. Sarah'nın çok arkadaşı var. öğrencilere fotoğraflar hak­ yok. öğrencilerden okuma metinlerini sessiz oku­ malarını ve boşlukları doldurmaya çalışmalarını isteyin. Evli. örneğin..8 Düzeltelim A . 1. Sınıfta kimiler! hiç Türk yemeği yemiyor? Sarah Japonya'da b ir okulda İngi­ lizce öğretiyor Japonya çok büyük ve modern bir ülke. sınıfın ortasına çağı­ rın. Yanıtlar Ahmet gölde yüzmüyor. Sarah öğretmen.*' Ben bir restoranda garsonum. Sınıfta kimileri boş zamanlarında kitap okuyor? . Son­ Christoph evli. 5-10 dakikalık bir süre içinde. En geç kim kalkıyor? 6. Rio'da herkes dan­ sı çok seviyor. Bazı günler çok bahşiş alıyorum.. soğuk oluyor . Kışın arkadaşlarıyla gölde yüzü­ yor ve buz pateni yapıyor. Ses Kaydı Ahmet Moskova Ü niversitesinde öğrenci. Orada b ir bankada çalışıyor. Tokyo çok kalabalık bir şe­ hir: Burada hayat çok hızlı ve in­ sanlar çok çalışıyorlar.. çünkü kış çok uzun sürüyor. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor ama ben yüzmüyorum. tümcedeki bilginin doğru olup olmadığını tartışma­ sını isteyin. Burada insanlar eğlenceden. kında sorular sorun. sadece buz pateni yapıyorum . Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? 1. Yanıtları yazmalarına yardım edin. Ben. orada çok eğleniyoruz 3. Daha sonra öğrencilere notlarını değerlendirmeleri için birkaç dakika zaman verin ve kutu içindeki soruları farklı öğrencilere sorun. Rus D ili ve Edebiyatı bölü­ münde okuyor. hava burada genellikle .

B: Hafta sonu geliyoruz. yeniden yazalım Bunları Biliyor musunuz? >■Bu bölüme giriş olarak tahtaya şimdiki zamanlı tümceler yazın. A: Sen bugün 5. 11 Tamamlayalım. daha sonra -mEktE ekinin de kullanılabileceği ansiklope­ dik bilgiler içeren türden tümceler olmasına dikkat edin. A: Niçin/Neden yemiyorsun? niçin/neden hiç gülmüyorsun? B: Çünkü hastayım. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılıyor. Türkiye'ye en çok Avrupa ülkelerinden turist geliyor. öğrencilerin verdiği yanıtları da.__ konuşmuyor? ne . B: Çünkü aç değilim. yanıt tümcesinde farklı öbeklere odaklandığına çekin ve öğrencilere sırayla ver­ ilen tümcelerdeki boşlukları tamamlatın. B: Murat çok hızlı konuşuyor. farklı soru sözcüklerinin. 10. Daha sonra yazdığınız tümcelerdeki -İliyor eklerini silerek yerine -mEktE ekini yazın ve bu ekin kullanıldığı durumlarla ilgili bilgi verip dilbilgisi açıklamalarınızı yapın.10 Yerleştirelim >. soruların yanıtı olan öbeklerin altını çizerek tahta­ ya yazın. Bu tümcelerin... Biz gelmekteyiz. A: Hoş geldiniz. A: Hangi_______ kazak daha güzel? konuşuyor? nasıl B: Beyaz kazak. B: Çay içiyorum. Sen uyumakta mısın? 0 oturmamakta. öğrencilerin dikkatini. Türkiye’ye en çok Avrupa ülkelerinden tıırist gelmekte 36 Ben bilmekteyim. 3. > Sonra da dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmasını yaptırıp. UNİCEF çocuk baklan. A: Hangi_______mevsimde tatil yapıyorsunuz? __________içiyorsun? B: Yazın tatil yapıyoruz. f " 'W ben sen 0 biz siz onlar Yanıtlar Çalış uyu al gel otur bil -ma -me -makta -mekte mı mi -yım / -yim -sın / -sin -yız / -yiz -siniz / -siniz (-lar / -ler) 1. istiyorsunuz? B: 1 paket makarna istiyorum. 4.Tahtaya. A: Ankara'ya__ ne zaman geliyorsunuz? 8. A: 6. *Siz çahşmekte misiniz? .. A: Film nicin/neden başlıyor? B: Yarım saat sonra başlıyor. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılmakta 2. A: Murat 7. Nerede oturuyorsun? Ders ne zaman bitiyor? Şimdi ne yapıyorsun? Ben nasıl konuşuyorum? gibi ne soruları yazın ve soru sözcüklerinin altını çizin. UNİCEF çocuk hakları. Onlar almaktalar. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmakta_____ 3.. B: Çünkü Türkçe bilmiyor. Yanıtlar ne • nasıl • niçin • neden • hangi • ne zaman 1.. 2. verilen tümceleri -mEktE ekiyle yeniden yazmalarını isteyin. A: 0 ne zaman 9. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapıyor.

bir öğrenciye sesli okutun. A caba siz şim - • Hobi ve alışkanlıklar konusunda bilgi verebilme/soru sora­ eredesiniz? Nereden nereye gi- bilme rsunuz? Ne yapıyorsunuz? Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat 12 Okuyalım. kalma ve çıkma durumuy­ i-. metni önce tüm öğrencilere sessiz. Aldığınız yanıtları tahtaya yazıp altını çizdiğiniz durum eklerinden yola çıkarak yönelme. çiçekçilerden çiçek alı- Beceriler B oğaz'da tura çıkıyoruz. çıkmal -(y)E. M ilyonlarca insan. Sınıflarda ders veri- durum eklerini doğru kullanarak söyleyebilme/sorabilme . Otobüslere. market Oya marketten geliyor. eylemin gerekçeleştiği yeri gösterdiğini belirtin. 13. Bebek' *Kadın parkta gidiyor. çıkma durumunun başlangıç noktası göster­ diğini vurgulayın. yönünü. • DURUM (yönelme.1 w sınıf -a/-e/-ya/-ye la ilgili açıklamalarınızı yapın.. okul Ayşe Bebek'te oturuyor. Dilbilgisi başlıyor.. öğrencilere fotoğrafla ilgili. kaynağını yürüyoruz. -DE. 13 Yerleştirelim > Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından öğrencilerden durum ekiyle verilen adların birlikte kullanılabileceği eylemleri kutucuk­ lara yazmalarını isteyiniz. Burası neresi? Bu kim? O ne iş yapıyor? O neler yapıyor? Fotoğrafta neler var? Fotoğrafta kim ler var? gibi sorular sorarak başlayın.Bu etkinliğe. Büerden simit.. -DEn) vapurlara biniyoruz. yönelme ekinin ey­ park lem için bitiş noktası. etkinliğe geçmeden önce dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırarak açıklamalarınızı özetleyin. -DEn gibi sorular yöneltin. büyük ve kalabalık bir şehir. Daha sonra. telefonlarda konuşuyoruz. çıkma durumu ekinin kaynak gösterdiği durumları örnekleyen tümcelerle bu eklerin diğer işlevleri üzerinde durun. kalma. Ardından. işaretleyelim / / >. -DE. yönel­ me durumu ekinin hedef. Bir zi görem iyorum . verilen fotoğrafların metinde hangi sırayla geçtiğini fotoğrafların üzerinde bulunan kutucuklara yazmalarını isteyin ve öğrencilere. Açıklamalarınızda öncelikle hareket öğrenci -d a/-d e/-ta /-te bildiren eylemlerle kurulan tümceleri kullanarak. Yeni sözcükleri açıklayıp metni bir kez de siz okuyun. sahil- • Gerçekleştirilen eylemin yerini. çoktan bir metropol. Kalma durumunu açıklarken ilk ünitede öğrettiği­ niz koşaç tümcelerine de göndermede bulunun ve -DE ekinin bir Ö ğrenciler sınıfa giriyor.ŞEHİR UYANIYOR Sözcük Alanı Herkese g ü naydın1 iyi sabahlar! • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Burası İstanbul'un Sesi Radyosu. -dan/-den/-tan /-ten Ö ğretm en okuldan eve yürüyor. hedefini. Bu şehirde hayat erken Görüyorum. Daha sonra sınıfa. İs­ • Eylemler tanbul. 37 . Kadın ve erkek nerede yürüyor? öğretmen nerede ders anlatıyor? öğretmen kime ders anlatıyor? Kadın kimden/nereden sim it alıyor? İnsanlar neye biniyor? -ly)E. Ö ğretm en öğrenciye soru soruyor.

dinlenm ek ders çalışmak ' to p oynam ak 1yürüm ek 14 Tam amlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden.r - korkm ak oturm ak hoşlanmak n e fre t etm ek . Türkçeyi nerede öğreniyorsun? TÖMER'de________öğreniyorum O nereye gidiyor? Tatile/Denize ' Sıra kimde? Sıra bencle gidiyor. m ne yapıyor? . j koşmak .Yanıtlar korkmak • oturmak • çıkmak • gitmek • koşmak • hoşlanmak • dinlenmek • girmek • binmek • ders çalışmak TV seyretmek • ayrılmak • nefret etmek • top oynamak • yürümek • sıkılmak örnek: hoşlanmak nefret dmek çıkmak sıkılmak korkmak oturmak _______ . dinlenm ek ders çalışmak TV seyretm ek to p oynam ak ilaSBİaiMaL iİM$S«îBMfaE -. resimlere bakarak yanıt tümcelerindeki boşlukları doldurmalarını isteyin ama onlara resim ve tümceleri incelemeleri için süre de verin. Nereden geliyorsun? İspanya 'dan/Madrid'den geliyorum. Oluşturdukları tümceleri sırayla okutun.

Dans □ • Bilgisayar □ Bence hobiler insana pozitif enerji veriyor. birçok alternatif var: resim. Günler monoton geçiyor.. Doktor dağcılık da yapıyor. spor. metinde geçen Boncuktan kolyeler. 18. Hepimiz trafikten. öğrencilerin ürettiği ve okutacağınız metinde de geçen sözcükleri içeren tümceleri tahtaya yazın. Müzik □ • El sanatları □ çiçeklere bakıyorum.ş > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. □ s 3. İpek kumaşlardan küçük yastıklar yapıyorum. kamp. alternatif □ -»*■ seçenek gezmek - dolaşmak aktif---- İÜ sorun - -». □ > Metni okutmadan önce öğrencilere. Yeni sözcükleri açıklayıp ilgili etkinliği uygulayın. motosiklet. Evde. Hobiler hayata renk veriyor. etkinliğe geçmeden önce. Ben bir doktorum. zirve gibi.. Hobileri verilen listede bu­ lunmayan öğrencilerden. Hafta sonlan dağa tırmanıyor ve dağda kamp yapıyor. e! işleri. Sonra metni birkaç öğrenciye okutun. hayat daha renkli geçi­ Resim □ 8 Yemek yapmak □ Hastalar.. antikalar. Bir başka arka­ daşım ise evde bulmacalar hazırlıyor. gürültüden ve daha pek çok şey­ den şikayet ediyoruz. Diğer: Bir hobi bulmak hiç zor değil. m 4. işte. işten eve gidiyoruz ve bu hayattan hiç hoşlanmıyoruz.. dinleyelim Nurten Hanım’m Hobisi var mı? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metindeki boş­ lukları uygun durum ekleriyle tamamlamaya çalışmalarını iste­ yin. Daha sonra öğrencilerden hobilerini işaretleme­ lerini ve tahtaya yazdığınız sözcükleri de kullanarak hobileri hakkında bilgi vermelerini isteyin. ameliyatlar. anlatalım HOBİLER Günümüzde hayat zor. Evden işe. paraşüt. Çünkü bir hobim var: fotoğrafçılık! işten Fotoğrafçılık □ o Koleksiyon □ sonra sokaklarda geziyorum ve insanlara.. Dağcılık □ • Maket □ mutsuz bir insan değilim. Ardından yeni sözcükleri açıklayıp ses kaydını dinleterek ya­ nıtlarını kontrol etmelerini isteyin. Daha aktif bir hobi mi istiyorsunuz? Dans. 39 . raporlar.. Mesela bir doktor arkadaşım amatör bir dağcı. her yerde fotoğraflar çekiyorum. Sizin de böyle bir hobiniz 17 Tamamlayalım. Fotoğrafçılık pahalı bir hobidir. kendi etkinlikleri ile ilgili önce söz­ cükler. Bir hobiniz var mı? Nedir? Bu hobinizle ilg ili neler yapıyorsunuz? gibi sorular sorun. seramik. Her gün. kalabalıktan. müzik. sokakta pek çok sorun var. ağaçlara. Doktor mesleğini çok seviyor. eşleyelim Yanıtlar Doğru Yanlış 1. yor. Bütün gün çalışıyorum ama sinirli. Her sabah saat beşte hastaneye gidiyorum. küpeler. □ 0 2. sörf. çadır. tırmanmak. Dağcılık: tırmanış. bilezikler yapıyorum.15 İşaretleyelim. verilen sözcüklerle aynı kavram alanı içinde yer alan söz­ cükler yazın. Ama daha eğ­ lenceli ve stressiz bir hayat mümkün! /Ç.problem hayat - -► yaşam hareketli 16 İşaretleyelim. sonra da tümceler isteyin. koleksiyonlar. tümcelerini tahtaya yazın ve -DEn ekinin bu tümcelerdeki işlevi üzerinde durun. hayvanlara.

Ardından aldıkları bilgileri. Ama boş zamanlarımda bir kurs_«_ gidiyorum. Çalışıyor musun. Onlar bu yastık. . 13. onların neden yapıldığını gösteren tümcelerle eş­ lemelerini isteyin. Fı Rilim adamları Yanıtlar 6 Fskimolar Yoğurt---------- Sütten yapıyoruz. buzdan 7 Arılar çiçeklerden bal yapıyorlar. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları ko­ nusunda yönlendirin. > öğrencilerden tümceleri kutudaki sözcüklerle tamamlama­ larını isteyin. 1S Petrol şirketleri artık buğdaydan benzin vapıyorlar. ? Kağıttan uçak yapmak cok kolay. kumaşlardan • tahtadan • kumdan • açlıktan 1. tahtadan altından saraylarda yasıyor oyuncak araba yapıvor. Cam----------- Kumdan yapıyoruz. Spor yapıyor musun? sun? 8. 14 Afrika'da bazı insanlar ağaçtan evlerde yaşıyorlar. Ne tür müzikten hoşlanı­ 1. 8. yemek pişiriyorum. Nurten Hanım boncuktan 18 Eşleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden verilen yiyecek. 1? Soğuktan ellerim buz gibi oldu. evler yapıyorlar. heykeller yapıyor. Kursla____ Yanıtlar boncuk tan___kolyeler. Bazen ipek ku- boncuktan • bitkilerden • gürültüden • ışıktan f maşlart&m küçük yastıklar yapıyorum ve arkadaşlarıma he­ buzdan • altından • buğdaydan • kağıttan diye ediyorum. bilezikler. Yeni mo­ deller öğrenmek için dergilere de bakıyorum. Hangi sporları yapıyorsun? 4. 3 Gürültüden başım ağrıyor. 4 Eski kumaşlardan yeni elbiseler vapıvoruz.5. 9 Masallarda krallar 10 Dedem 19 Öğrenelim. Işıktan gözlerim kamaştı. Kağıt----------- Ağaçtan yapıyoruz. Ev hanımıyım. Nerede çalışıyorsun / okuyor­ sun? 7. Hergün temizlik yapıyorum. notlarından da ya­ rarlanarak sınıfa anlatmalarını isteyin. Hangi yemekleri seviyor­ musun? 3. anlatalım kolyeler yapıyor. . küpeler yapıyorum. bitkilerden ilaç yapıyor.. Kaç yaşındasın? yorsun? 2. Şarap---------- üzümden yapıyoruz. Belirli bir süre vererek etkinlikteki sorulan birbirlerine sormalarını ve yanıtları not al­ malarını isteyin. okuyor 6. Ne gibi hobilerin var? Adi: Yaşı: işi: Mesleği: iş Yeri: Okulu: Hobileri: 20 Yerleştirelim Benim adım Nurten. kolye ve küpelerd«ı_ çok hoş­ ağaçtan • soğuktan • çiçeklerden ^ lanıyorlar. «Ki S ın ıf Arkadaşım > Bu çalışma için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Zamanım genellikle evcfc geçiyor. Sanatçılar her yaz bu sahilde kumdan. 11 Açlıktan midem bulanıyor. Seramik--------- Topraktan yapıyoruz. içecek adlarıyla di­ ğer maddeleri.

nereye gidiyorsunuz? verebilme/soru sorabilme • Gerçekleştirilen eylemin zamanını. buyurun. .iğe geçin. Bugün hangi gün? dokuz (09.30). iyi günler. kez dinletin ve aynı zamanda boşluklara gelmesi gere­ ken sözcükleri tahtaya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etme­ lerini sağlayın.00). Size iyi yolculuklar. öğrencilere. (16.00).(04. Ses kaydını 2. Havaalanına gitmek istiyorum. Tokyo'da şimdi saat Paris'te şimdi saat Londra'da şimdi saat Pekin'de şimdi saat (12. Taksici : işte havaalanı burası. Şimdi ülkende saat kaç? gibi sorular yönelterek başlayın. 22 Tamamlayalım Saat Kaçta Ne Yapıyorlar? > öğrencilerden giriş fotoğrafında ve tümcelerde verilen bilgi­ > Bu alt üniteye. ti Taksici : O zaman burada saat kaç oluyor? Yolcu : İk i_________ saat fark var. Ankara’da saat dokuzda birçok.00).. . Boenos Aires'te şimdi saat . Saat sekizde oradayım.101. Affe­ dersiniz.. Yeni Delhi'de şimdi saat.(07. . -DEn sonra Yolcu Saat iki. • Eylemler Dilbilgisi • ULAÇLAR -DİktEn sonra. -mEdEn önce • İLGEÇLER -lylE kadar. Taksici : Yolculuk kaç saat sürüyor? Yolcu : D ö rt_______saat sürüyor. . etkin. Yolcu : Teşekkürler.00). Saatlerle ilgili sorularınıza verilen doğru yanıtları tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak saat sor­ ma ve söyleme ifadeleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın ve 21 . (08. Mexico City'de şimdi saat. Hangi yıldayız? Ankara'da şimdi saat Moskova'da şimdi saat .00).. • Zamanı sorma ve söyleme ifadeleri Taksici Tabii efendim. insan çalışıyor_____________________________ Hangi aydayız? New York'ta şimdi saat. Şimdi saat kaç? leri kullanarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. ( 10 . 21 Dinleyelim.öğrencilere metinle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ses kaydını dinletin ve onlardan boşlukları tamamlamalarını isteyin. Yolcu : Dublin'e. -DEn önce.00 ).00). tamamlayalım Takside >.(15. 41 . süresini söyleyebilme/ acaba? Taksici Beceriler • Hobi. Daha sonra her öğrenciye aynı sorulan kendi ülkeleri ile ilgili olarak yeniden yöneltin.Sözcük Alanı Yanıtlar • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Yolcu iyi günler.00). alışkanlıklar ve günlük etkinlikler konusunda bilgi Saat_____________ kac.102. Yolcu iki saat sonra uçak kalkıyor. Havaalanı uzak mı? Taksici : On_____________ dakika sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 6 saat sonra oradayız.00).

| Dörde çeyrek kala eve dönüyorum. söyleyelim >.00 Derse giriyor 17. Ak­ şamları genellikle evde zaman geçiriyor ve erken yatıyor. . önce kahvaltı yapıyor. -Den önce/sonra ve -DiktEn sonra.öğrencilerden ses kaydını not almadan dinlemelerini iste­ yin. Yanlışları düzeltmek için etkinliğin altında verilen görselleri kullanın. Saat do­ geçiyor kuzda evden çıkıyor. > Bu aşamada öğrencilere. Saat dördü on >. oku -tıktan/-tikten Bir saat koştuktan sonra dinleniyorum. Teneffüs ona çeyrek 6. kutuda verilen sözcüklerle. 14. koş -tu kta n /-tü kte n *Duş almadan sonra uyuyorum.40 Teneffüse çıkıyor 18. 10. Ankara'ya kadar. yer/hedef (Ofise kadar. İkinci dinlemeden önce tablodaki soruları sorup sözlü ola­ rak yanıtlamalarını isteyin. tamamlayalım 23 Yerleştirelim. bu sözcükle­ rin bağlantılı olduğu adla ilişkilerine de dikkat ederek tamamlama­ larını isteyin. -mEdEn önce ulaçlarının eylemlerin yapılışını zamansal olarak sıraladığını ve eylemler arasında doğal bir nasıl-sonuç ilişkisi (durakta bektemek-otobüse binmek gibi! varsa bu ulaçların kullanılmadığını. öğleden sonra vb. Film saat dokuz buçukta başlıyor. j Dokuza beş geçiyor.00 Son derse giriyor.00 Okula dönüyor. kattan sonra vb) veya zaman/süre (sabaha kadar.00 Kütüphaneye sidiyor > Dinleme etkinliğinden sonra öğrencilerden dilbilgisi kartın­ dan yararlanarak tümceler üretmelerini isteyin. * -DiktEn sonra. ü 09.öğrencilerden tümceleri. Saat onda derse giriyor. Yanıtlar » Yemeğe gidiyor. Ses Kaydı FRANK'IN BİR GÜNÜ Frank bir öğrenci. Ders kırk da­ kika sürüyor. kala Frank’m Bir Günü . Saat birde yemeğe gidiyor ve yemekten son­ ra saat ikide okula dönüyor. |Ona girrni var. geçiyor . -mEdEn önce ULAÇLAR Eylem I İkiye on kala dersten çıkıyorum. On bire yirmi kala teneffüse çıkıyor.) gösterdiğini. İSli \ "A (% i ? Saat altıda ders çalışmak için kütüphaneye gidiyor.24 Dinleyelim. 07. Açıklamalarınızda. On biri çeyrek geçe radyoyu açıyorum. uyu Ek m -m adan/-m eden önce Uyumadan önce kitap okuyorum Ders bittikten sonra sinemaya gidiyoruz. * -E kadar ve -Den önce/sonra ilgeçlerinin. al -dıktan/-dikten yap -d uktan/-dükten Gazete okuduktan sonra evden çıkıyorum. * Bu yapılarda aynı veya farklı öznelerin kullanılabileceğini de vurgulayın. I Dörde çeyrek var. 3. Yanıtların doğruluğu ya da yanlışlı­ ğı konusunda açıklama yapmayın. O her sabah saat yedide uyanıyor. JOn biri çeyrek geçiyor. Tabloyu hatalı dolduran öğrenciler için ses kaydını üçüncü kez ve tümce tümce dinletin. . | İkiye on van. -mEdEn önce yapılarıyla ilgi açıklamalarınızı ya­ pın. Ses kaydını ikinci kez din­ letin ve tabloyu doldurtun. Ders on ikide bitiyor. JYediyi yirmi beş geçiyor. Saat beşte son derse giriyor. bit sonra Spor yaptıktan sonra duş alıyorum. -E kadar. Yanıtlar geçe • geçiyor • var • buçukta • kala • yarım 1.00 Uyanıyor. 10. geçe -DİkîEn sonra.00 Evden çıkıyor. Saat sekizi çeyrek___ geçe__ evden çıkıyorum. 1. Saat__yanm__ 4 Scınt bire on va r 5. Yediyi yirmi beş geçe uyanıyorum. Sonra biraz gazete okuyor. 2.

.00 Saat dokuzdan bire kadar Dişçi 10. .. önce güzel bir yemek ve sonra sinema.. 1..00 Alışveriş 13. Peki alışverişten sonra ne yapıyorsun? Anıl Saat on ik id e . Sonra metni bir gruba sesli olarak okutun.. Dişlerimi fırçalıyorum : Selen : Saat birde okula gidiyorum. Selen : O zaman ben antrenmandan çıktıktan sonra Kızılay'da biraz geziyorum ve seni bekliyorum..25 Sırasını belirtelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümcelere uygun... .. : Tamam.. Kahvaltı yapıyorum:_________________________ 4. Anıl Evet! Okula çok iyi rock grupları geliyor.. spor sonra Spordan sonra duş alıyorum.00 Sinema Sinema 6... Ders çalışıyorum: ....... Yemek yedikten sonra 2. Türkçe kitap okuyorum:______________________ Ezgi 3. _ .. Berk Aaa! öyle mi? Çok güzel! Festival saat kaçta başlıyor? Hmm.. örnekteki gibi tümceler yazmalarını isteyin. 1.. ders -d an/-den/-tan /-ten önce Dersten önce çay içiyorum.Ama ikiye kadar konser yok..... . Alışveriş yapıyorum:___________________________ 28 Dinleyelim. Cumartesi sabah saat onda dişçiye gidiyorum.. Herkes bu Selen Ezgi Arkadaşlar.00 Kurs Antrenman 15..... Kitap okuyorum:______________________________ 4. verilen tabloyu ta­ mamlatın...00 Antrenman 14. Duş alıyorum:_______________________________ Ezgi 6.....00 3.. ofis •a /-e /y a /y e 26 Süresini belirtelim > Dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırıp öğrenciler­ den verilen eylemler için süre bildiren ifadeler yazmalarını is­ teyin. Sonra ben de boşum. ben de iyiyim.... .00 *lş sonra sinemaya gidiyorum.. > Boşlukları tamamlattıktan sonra bir öğrenciye. Yatıyorum:__________________________________ : Harika! Cumartesi görüşürüz. . tamam mı? Selen : Tamam! Metropol Sineması'nda çok güzel bir komedi filmi var.00 Selen ile randevu Ezgi ile randevu 17.y a rın festivale geliyor musunuz? festivalden bahsediyor. Rock Festivali > öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp diyalogdaki rolleri kendi arala­ rında paylaşmalarını ve boşlukları tamamlamaya çalışmalarını is­ teyin. Türkçe öğreniyorum: Selen 09... ne haber? Selen Ezgiciğim! iyilik.— m m Ezgi kadar Ofise kadar yürüyorum . . Berk Festival mi? Ne festivali? Cem Sen bilmiyor musun? Her yerde afişleri var.... çünkü basketbol antren­ manım var ama üçten sonra boşum.. tamamlayalım 27 Okuyalım. Ezgi Alo Selen. Televizyon izliyorum:__________________________ 18.00 Alışveriş 12.00 16. Spor yapıyorum:______________________________ 20. sen tfi11 MHBİ m 11. saat dört civarında Kızılay'da Güvenpark'ta buluşuyoruz. Tavla tur- 43 . Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları bu kayda göre ta­ mamlamalarını isteyin.. Selen : Görüşürüz! 1^Htil m — « m m m ■ ....-Bu okumanın ardın­ dan öğrencilerden diyaloğu kendilerinin sessiz olarak yeniden okumalarını ve öğrendikleri ilgeç ile ulaçların altını çizmelerini... .. 5.00 2.. senden ne haber? Anıl Ezgi Sağol. saat altıda.....00 5.... Ezgi : Ben de saat ikide kursa gidiyorum ve kurs iki saat sü­ rüyor.. son olarak da verilen tabloyu diyaloga göre tamamlamalarını sfeyin.. Cumartesi ne yapıyorsun? Se­ ninle buluşmak istiyorum... tamamlayalım LJ Cumartesi Planı > Diyaloğu. Uyuyorum: ... 19.... rolleri dağıtarak bir kez okutun. Diş­ çiden çıktıktan sonra da annem ile alışveriş yapıyo­ ruz.....

00 Sinema S isler Evi kavalye 24.35 Türk Sineması Günah Bende mi? 17.45 Ç izgi Film 08.30 Son Haber 01.00 Cennet Mahallesi Hırsız Var 22. 155'i. TRT l'de ilk film saat kaçta? Cem : Festivale BayRock da mı geliyor? Süper! Anıl Saat on birde başlıyor_______________________ 2.00 Homedrom Teletubbies Beyblade Harika Pazar Hadi Paylaşalım Dekodizayn Airport Ç izgi Film 16. yanıtlayalım 30 Dolduralım Yayın Akışları >.20 Telegol 01.20 11.00 Ayakkabıcı 09. günde kaç saat izledikleri. Daha sonra yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin. Shovv'da "Pazar Sürprizi" programı saat kaçtan kaça kadar? Saat ondan on ikiyi çeyrek.00 3.35 Televizyonca 02. Tavla turnuvası iki saat sürüyor. 1.00 atv Ana Haber Bülteni 19. TRT l'de "Ters Köşe" programı kaçtan kaça kadar? BayRock Altıya bes kaladan yediye kadar_______ 29 Bakalım. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrencilerinin s.15 Mavi Bulut 7.00 Ana Haber 19. Devre 01.40 Türk Sineması 03.00 Eğlence İbo Show 23.10 09.00 Mehmetçik (Tekrar) 17.45 Spor Sayfası 20. buçukta Elli dakika sürüyor______________ 3. Sonraki konser __saat__ biliyor musun? kaçta Anıl : Hmm.45 Spor 20.00 Türk Sineması Bay Kamber 13. ATV'de “Ana Haber Bülteni" saat kaçta başlıyor? Grubal Enfeksiyon Saat yedide başlıyor _______________________ 9.35 08. ._. Star'da ikinci eğlence programı kaça kadar devam ediyor? Festival Programı On biri yirmi geceye kadar____________ 12. kendi ülkelerindeki popüler TV programları ve yıldızları ile ilgili sorular sorun. Shovv'da "Spor Sayfası" hangi programdan önce? “Cennet Mahallesi "nden önce ____________ 17.55 T ers Köşe 19.50 Sinema Tarafını Seç 13.10 Eğlence İbo Show Show 07. geceye kadar 4.40 Büyük Kedilerin Günlüğü 15.25 Asya'nın Kandilleri Yatmadan önce 19. Ne Zaman? >■öğrencilerden "Uyandıktan sonra" ve "Yatmadan önce" ile başlayan tümceleri üretmelerini isteyin. Sonra fes­ Yanıtlar tival başlıyor.00 Türk Sineması 20. Mavi Bulut'un konseri saat dört buçukta biti­ yor..45 13.25 Sinema M üthiş Dadı 00. gerçekten gruplar çok iyi. Kanal D'de "Evim Güzel Evim’ programı saat kaçta başlıyor? İkiyi çeyrek gece sahneye çıkıyor. atv 06.00 Uçan Lastik Bot 11. > öğrencilere etkinlikteki soruları yanıtlamaları için belirli bir süre ta­ ( nıyın.30 Türk Halk 19.20 Paparazzi 15. Cem : Ben o grubu sevmiyorum.00 Sol Şerit 15..15 Yörelerimiz T ürkülerim iz 10. Eee? Yarın festivale ge­ liyor musunuz ? On bire on kala_____________________________ 5.00 Y e rli Dizi (Hayat Bilgisi) Kanal D 08.30 15.00 Kanal D Çocuk Kulübü 10. 156'yı açmalarını isteyin. hangi programlan iz­ ledikleri.00 Pazar Keyfi 02.00 Ana Haber 19.0 .00 Evim Güzel Evim 12.00 Bocbah 08.45 07.30 Son Haber At Dudaklım 17.nuvası var.00 Tavla Turnuvası 14. 0 19-30 8. ilk grup Mavi Bulut. ATV'de çizgi film kaç dakika sürüyor? : Evet.00 Eğlence Yıldızların Altında 23.30 G üneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda 15.00 Ana Haber Bülteni 20.40 Homedrom 19.05 Sinema Tarafını Seç >■2. Konser sa­ at besten yediye kadar Akşam_____yedi ___ da BayRock grubunun konseri var.45 Gezelim G örelin 20.Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere televizyon iz­ leyip izlemedikleri.15 Sinyal 14. Star'da yerli diziden sonra ne var? Eğlence programı var Berk : Tabii! __________ .00 Adile Teyze ve Kuzucuklar 11.50 Sinema Ölüm Sözleşmesi 03.00 Sinema 24.30 Yerli Dizi Alanya Alamanya 17. Sonra. verilen TV programını incelemelerini iste­ yin.45 VVorld Challenge (Tekrar) 10.50 T ürk Sineması Tosun Paşa S tar 07.00 Pazar Sürprizi 12. B öğrencilerinin s.00 İş Dünyası 1B.00 Ana Haber Bülteni 19. 6. üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun.15 16.30 Bu Toprağın Türküsü Uyandıktan sonra____j TRT1 10.50 Spor Bülteni 19. Sonra Grubal Enfeksiyon konser veriyor.00 Ateş Hattı 01.

Banyoda ne yapıyorum? 1. 2* Ünite 2. Evde ne yapıyorum? 6. Yatak odasında ne yapıyorum? 6. Durakta ne yapıyorum? 3. Mutfakta ne yapıyorum? 3. Bankada ne yapıyorum? 4. Kursta ne yapıyorum? 7. Spor salonunda ne yapıyorum? 5. Çocuk odasında ne yapıyorum? 8. Balkonda ne yapıyorum? 5. Salonda ne yapıyorum? 2. Bu sırada öteki gruptaki öğ­ rencilere dinlediklerini not ederek kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaya çalışmalarını söyleyin. Ünite B Anlatalım.KLZl Doğru Yanlış Nerede otobüse biniyorum? □ □ □ Nerede tenis oynuyorum? □ □ □ Nerede dinleniyorum? □ □ □ □ Nerede kitap okuyorum? □ □ Nerede Türkçe öğreniyorum? Nerede uyuyorum? □ □ Nerede çalışıyorum? □ □ Nerede giyiniyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede koşuyorum7 □ □ □ Nerede döviz bozduruyorum? □ □ Nerede televizyon izliyorum? □ . Girişte (antrede) ne yapıyorum? 7. Parkta ne yapıyorum? 2. soralım Nerede Ne Yapıyorsun? Nerede I e Yapıyorsun? banka 1.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde öğrencilerden. önce kendi sayfalarındaki görselleri incelemelerini ve görsellerde bulunan yerlerde ne­ ler yaptıklarını diğer gruptaki öğrencilere anlatmalarını.fcH. Etkinliği ikinci grup için de aynı biçim­ de uygulayın. soralım Anlatalı] ı. sonra da soruları bu öğrencilere sormalarını isteyin. iş merkezinde ne yapıyorum? 8. Alışveriş merkezinde ne yapıyorum? Doğru Yanlış Nerede dinleniyorum? □ □ Nerede yemek yapıyorum? □ Nerede çalışıyorum? □ %£- I g llB llii M. Çalışma odasında ne yapıyorum? 4.

iyelik adılları ve eklerinin doğru kullanıldığı yanıt tümcelerini tahtaya yazın. Ağabeyimin solunda kü­ çük kız kardeşim Zeynep var. yenge. • aitlik. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında 3. Onun okulu İzmir'de. söyleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden.kuzen. Çalış­ manın ardından öğrencilere bu etkinlikte geçmeyen kaynana. ancak tümcenin öznesi. Daha sonra tüm öğrencilerden tabloyu ve giriş fotoğrafı üzerindeki boş­ lukları metne göre doldurmalarını isteyin. etkinliğe geçmeden önce iyelik ekleri ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. 1. Aynur Seda Zeynep y y y Bankacı / y ö ğ re tm e n öğ renci Baba Koray / A nne Abla y y A ğabey Kız kardeş y y 1 Okuyalım. . adıl ile ay­ nıysa atılamayacağını !Onlar çocuklarına/*çocuğuna bakıyorlaiı da belirtin. Ailenizde kaç kişi var? Mehmet M im a r Ablanız/Ağabeyiniz var mı? M ü hend is Anneniz/babanız/kardeşlerirıiz ne iş yapıyor? Doktor Aileniz nerede yaşıyor? gibi sorular sorarak başlayın. Fotoğrafta annem koltukta benim sağımda oturuyor. çoğul-kişi iyelik ekinin. Hemşireyim. -İsli. Onun hayali iyi bir mühendis olmak. Açıklamalarınızda. Bu bizim aile fotoğrafımız. Çok çalışıyor. • aitlik. kendilerini "özgür"ün yerine koyarak ve soyağacını izleyerek tümceleri tamamlamalarını isteyin. senin adın yapılarına da göndermede bulunarak öğrencilerin dikkatini bu konuya çekin. 2. özel bir şirkette çalışıyor. O bir lisede öğretmen. işaretleyelim Aile Fotoğrafı > Metni bir öğrenciye okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. O lisede öğrenci. baldız. Onun işi çok zor ve yorucu. Yanıtlar > Ünite ile ilgili çalışmalara. Bu çalışmada tahtaya akrabalık ilişkileri ile ilgili sözcükleri yazıp anlamlarını öğretin. öğrencilere. yeğen. bacanak gibi akrabalık ad­ larını da öğretebilirsiniz. Babam da bizimle birlikte koltukta oturuyor. -Hlmİz. Gelecekte iyi bir doktor olmak istiyor. Sık sık başka şehirlere seyahat ediyor.). Adı Mehmet. Ağabeyim Koray üniversitede doktora öğrencisi. Ablam Seda bankacı.• iyelik adıllarının aitlik. -HEr/slİ Beceriler • Aiie ve akrabalar ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • iyelik eklerini doğru kullanabilme • iyelik adıllarını kullanarak bir nesnenin kime ait olduğunu söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat dığını.). -Hin. 46 2 Yerleştirelim 3 Tamamlayalım. O bir mimar. -Hiniz. Anne­ min adı Aynur. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında iyelik eklerinin özensiz konuşma dilinde atılabildiğini [benim araba. ünitede öğrendik­ leri tanışma diyaloglarında geçen benim adım. Benim adım Seçil. çoğulluk parçası -/Er'in atılabildiğini (onların çocukları> onların çocuğu vb. ka­ yın baba. Müzik dersleri veriyor. Üniversiteye hazırlanıyor. işini ve öğrencilerini çok seviyor. onun kitap vb. sahiplik ilişkisini vurgulamak üzere kullanıl­ Sözcük Alanı • Akrabalık adları Dilbilgisi • İYELİK -lilm. se­ nin ev. Genellikle tatillerde ve hafta sonların­ da eve geliyor.

bizim gözlük -mız/-miz/-muz/-müzAımız/-imiz/-umuz/-ümüz Benim evim çok büyük. -tömiz. -llEr/sli Ek ÖrnpUİpr benim ev -m/-ım/-im/-um/-üm senin araba -n/-ın/-in/-un/-ün (n) -daAde Onların arkadaşları çok çalışkan onun okul -ı/-i/-u/-ü/-sı/-si/-su/-sü (nl -danAden Senin o ku lu n a gidiyorum . Ayten benim balam___________________ 12. Sevim benim babaannem W İYELİK Adıl ■ ■ ■ ■ ■ - y : : s » - :v n j Ad -İlim. Sedat benim amcam________ 2. Suna benim anneannem____________ 10. Selçuk benim babam 6. -İsli. Leyla benim annem ____________5. Ozan benim kardeşim_________ 8. -Hiniz. sizin d o k to r -nız/-niz/-nuz/-nüz/-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz Sizin doktorunuz A h m e t Bey m i? onların arkadaş -ları/-leri *Bizim gözlüğünüz nerede? (n) -a/-e - Paket on un a ra b a sın d a 47 . Oğuz benim dayım____________________ 9.Yanıtlar 1. -ilin. Ahmet benim dedem/büyükbabam 3 Mine benim ablam/kızkardeşim 7 Meral benim teyzem______________ ] ] Ali benim dedem / büyükbabam 4.

Akraba > Etkinlikteki ses kaydıyla kazandırılmak istenen beceri. Onun sağında 5 Tamamlayalım.. Onun önünde benim dayım var. Onun annesi ve babası arkada du­ ruyor. c) 0 nun a n n e li___ve baba st____arkada duruyor. b) O nun yan ın d a . Sizin isim isminiz Ahmet mi? 2 7. Senin boy^n boynun mu ağrıyor? 4. Benim annem fotoğrafta solda oturuyor. Onun yanında. Sizin oğj/ıl oğlunuz okula gidiyor mu? aile m___ ve burası biz. Senin ağ/z ağzında ne var? 6. ne? 7. işaretleyelim. Ne y*n 9 Siz in Bu benim ailem ve burası bizim evimiz. c) Diğer hanımlar biz im komcı ı la n ın ız 6 Dinleyelim. Benim iki saat sonra kalkıyor. fotoğrafta solda oturuyor. k ızj___ Aslı duruyor. Onun önünde oğlu Burak oturuyor. kuzen »« Emre var. orta gibi yer. yön sözcüklerinin öğretimi olduğundan. Burası bizim bahçemiz. sözcüklerde gerekli değişiklikleri yaparak tamamlamalarını isteyin. kayıtları yeniden dinlet­ meden öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını. daha sonrada tüm kayıtları art arda dinleterek yanıtlarını kontrol et­ melerini isteyin. Annem fotoğrafta sağda ve onun önünde dedem oturuyor. kızı Aslı duruyor. 5 Sen in 8. (Resim 1) var? ron ık ğuna/çocuklarına bnkıyorı ım adres iniz okul umuz yanımda kuzenim Emre var. kaydı dinletmeden önce öğrencilere bu sözcükleri öğretin. Ardından.M___ ev im iz a) Bu ben im b) Ben im yan ımda . solda benim büro sundan geliyorum. al Burası biz im b) Ben « « bahçe m iz anne m . arka. solda. 3. 8. 5. Onlar benim dayım ve yengem. yarı. Fotoğraf­ ta benim iki halam da var. fotoğrafta. . öğrencilerden tümceleri tamamla­ malarını isteyin. Onlar m Ses Kaydı ne? burası. çok büyük ve güzel. Onlar babaannemin solunda. Ben im ? Siz in 3 0 nun 4 Rİ7 im ev im büyük: ders iniz yok mu? uçak ğımız ad m 6 0 nun saç mda ]0 Rİ7 im anneannem var. (Resim 31 Yanıtlar Yanıtlar 1 1. c) Fotoğrafta ben im iki halam __ da var. Daha sonra kayıtları te­ ker teker dinleterek dinledikleri kayıtla ilgili fotoğrafı bulmaları­ nı isteyin. ortada ben im babaanne EL oturuyor. 3 a) Fotoğrafta. Bu senin res/mira_________ m i ? 2. dar ünlü düşmesi ile ilgili kuralları anlatın. ayakta duruyorum. Fotoğrafta sağda benim amcam İbrahim Bey var.4 Tamamlayalım ► iyelik ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin. söyleyelim > Bu etkinlikteki tamamlama çalışmalarını yaptırmadan önce. Ben onun yanında. Yanıtlar 1. (Resim 21 Fotoğrafta. benim teyzem var. Benim karrh kamım aç. Dost. Bugün iyi görünmüyorsun. Etkinliğin ikinci bölümünde. Sizin kayıt kaydınız tamam. Daha sonra öğren­ cilerden tümceleri. Benim şehit şehrim. ortada benim babaannem oturuyor. ayak­ ta duruyorlar. akra­ balık adlarının pekiştirilmesi ile birlikte ön. tamamlayalım <^£) Eş. Babam. toka var. Fotoğrafta. Diğer hanımlar bi­ zim komşularımız.

öğrencilerden tümceleri verilen söz­ cüklerle tamamlamalarını ve yanıtlarını ses kaydını dinleyerek kontrol etmelerini isteyin. GT Benim en yakın arkadaşım Emre. Yanıtlar 1. 10 Arkadaşımızı tanıtalım > öğrencilerden. mi? deSil . öğrencilerin bir kişi hakkında bilgi . 5. 8. A: Onun Emre'nin pek çok hobisi var. Sizin iki kardeşi/kardeşiniz var. 4./ Arkadaşım Emre ► 8. 4. . Kimin kardeşi/kardeşiniz İzmir'de okuyor? 7. Gizem ve Sinem. o benim 3. babası Selim Bey emekli. Okula birlikte gidiyorlar. sınıfta. Onun kız arkadaşı Ekin de aynı üniversitede öğrenci. 3. Şimdi üniversitede öğrenci. etkinliklerin amacı. ve 9. A: Kırmızı araba B: Hayır. liseden ar­ kadaşım.. Aynı evde kalıyorlar. Benim ailem/ettesf Ankara'da yaşıyor. Boş zamanlarında üniversite­ odam nin tenis kortunda tenis oynuyor. Bazen de arkadaşlarıyla ba­ değil. kitabım senin. orası benim 2. senin • değil • odam • sizin • adı • kitabım tarihiniz • senin • bizim • kimin • çantam W senin 1. Onun amcası/ameam üç dil biliyor. birlikte ders çalışıyorlar. Sinem 4. Onların evi İz­ mir'de. belirleyeceğiniz bir öğren­ ciden. Onlar her ay bir kez İstanbul'a geliyorlar.erebilmelerini sağlayacak yapı ve ifadeleri örneklemektir. Bazen doğa yürüyüşleri­ ne katılıyor ve fotoğraf çekiyor. nım avukat. Ailende kim ler var? Onlar nerede yaşıyorlar? Ne iş yapıyorlar?/nerede çalışıyorlar? sorularına yanıt olacak bir sözlü anlatım metni oluşturmasını is­ leyin ve bu konuşmada geçen yeni sözcükleri tahtaya yazın. 9 Yanlışı çizelilm > Tümceleri öğrencilere tek tek okutun ve yanlış olan sözcüğün üzerini çizdirin. Bu -"edenle metinleri okutmadan önce.7 Yerleştirelim. sı­ Yanıtlar nıfta. çantanız mı? çantam adı . verilen iyelik adılından hareketle doğru iyelik ekini veya iyelik ekiyle uyumlu iyelik adılını belirle­ melerini gerektirmektedir. Benim kız arkadaşım/arkadaşın Ekin. A: Bunlar ? kimin B: Bizim______ 5. • Yaşı • M esleği • Hobileri • Ailesi * Okulu gibi yönlendiriciler yazarak öğrencileri oluşturacakları metnin bu bil­ gileri içermesi gerektiği konusunda uyarın. Babam emekli. 8 Fotoğraflarla eşleyelim /i. Emre'nin iki kardeşi var. . 6. A: Doğum mm tarihiniz ? B: 1982. A: Bu kimin kitabı? B: Benim 7. 6. 2. dinleyelim Emre'nin ailesi Ankara'da yaşıyor. Onun annesi Berna Ha­ > Bu çalışma öğrencilerin. üniversitede öğrenci. Daha sonra yazdıkları metinleri sınıfta okutup yanlışlarını tahtaya yazarak düzeltin. . ve 9. O benim. A: B u ___ s^ in B: Evet. Ben boş zamanlarında/zamanlarımda tenis oynuyorum. Daha sonra metinleri farklı öğrencilere okutup ilgili fotoğrafı bul­ durun.. ne? B: Bilmiyorum. İstanbul'da yaşıyor. etkinlikte sunulan metin ve tümceleri de dikkate alarak bir arkadaşlarını tanıtan bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. lığa gidiyor. Onlar İzmir'de üniversitede okuyorlar. Emre 22 yaşında. Gizem 2. A: Burası odan mı? B: Hayır.. annem/annemiz avukat. Tatillerini Emre'yle beraber geçiriyorlar. Tahtaya.

Hemen sana getiriyorum. Burcu : Çıkıyorum. eve gönderiyor ama o evi bilm iyor. Burcu yu Televizyon pencerenin yanında. aşağı. Burcu : İşte burada. a lt üst. Burcu : Fvet görüyorum Kardelen 11 Yerleştirelim. arka. eczanenin sağında gibi yer ve yön sözcüklerinin kullanıldığı tamlamaların altını çizmelerini isteyin. İleri. orta. öğrencilerin ve sınıftaki eşyaların. Bu aşamada tamlama kuralları ile ilgili açıklama yapmayın. 21 numara Burcu : Tamam. ben şimdi taksiden iniyorum. Aysun : Banyonun yanında çalışma odam var. etkinlikleri uygulamadan önce tahtaya ön. doğru ekleri kullanarak tamlama ilişki­ leri oluşturabilme.. belirtili ve belirtisiz ad tamlamalarının öğ­ retimini hedeflediğinden. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. Evet şimdi ev­ deyim. yön belirteçleri • Adres sorma. yan. diyalogdaki boşlukları verilen sözcüklerle tamamlamalarını ve kar­ şımda. evin eczanenin neresinde? Aysun : Eczanenin sağında bir site var. Aysun : Evim o büfenin arkasında. Aysun : K apının karşısında merdivenler var Oradan yukarı çık. Aysun evde çok önem li b ir dosya unutuyor. . köşe. Burcu : Tamam çalışma odana giriyorum. karşı. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat ! > Bu alt ünite. Karşımda banyo var. geri. • Adres tarif edebilme ve sorabilme • Yer. ta rifediyor. Görüşürüz. Girişte sağda bir büfe görüyor musun? Burcu : Evet. gibi tümceler yazıp öğrencilerden benzer tümceler üretmelerini is­ teyin. Kırmızı bir dosya. sol. şımda Can_______ Eczanesi var. John'un yanında M aria oturuyor.. sağ. Aysun : Tamam. yukarı Kardelen Sitesi • kapının karşısında • çalışma odana Can Eczanesi gibi sözcükler yazın. dinleyelim Dosya Nerede? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metni okumalarını. söyleme ifadeleri • Köy ve kent yaşamı ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (belirtili! AD-İnlin AD-(IEr/slİ • AD TAMLAMASI (belirtisiz) AD AD-İsli Beceriler • Sözcükler arasında. Ses kaydını dinlettikten sonra yanıtlarını kontrol etmelerini ve görselleri diyalogun akışına göre sı- Senin Sitesi Şimdi si- tenin girişindeyim. Aysun B urcu’y a evi Tahta öğrencilerin karşısında. Aysun : Teşekkürler. yer ve yön bildiren sözcükler arasında kurulmuş tam­ Yanıtlar lama yapıları ekseninde. şimdi kapıyı açıyorum. Kar­ öğrencilerin arkasında pencere var.Sözcük Alanı • Yer. Dos- ya nerede? Aysun : Kitaplığımın ilk rafında. Burcu : Alo Aysun. nesnelerin konumunu kullanarak.

• belirtili ad tamlamalarının. öğrencilerden birinin resim­ den bir nesne seçmesini.. Türkiye'nin . . -I/-S I (n) -a/-e oda -İ/-Sİ (n)-da/-de Gölün etrafında çok a ğ a ç var.. söyleyelim Hangisi Acaba? > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. 9.bagaj / X bilardo .. .nüfus *Ankara Kalesi'ye gidiyoruz. Türkiye . • bu tamlama yapısında tamlayan adın. 5. Yarın yeni bir güneş gidiyorum. • belirtisiz tamlamaların iki adın tek bir kavramı adlandırmak üzere yan yana gelmesiyle oluştuğunu 1çocuk ayakkabısı..bl. Sırayla. • çoğu bileşik sözcüğün ad tamlaması yapısında olduğunu. -ları/-leri M a te m a tik soruları çok zor. 10.üst kat / X x / yatak . Yatak oda sında X 7. Okul ____ en üst kat mda kafeterya var.b) ve bu tür tamlamalarda. Benim hiç spor___ X yok. Daha sonra öğrenci­ lerden tümceleri. ayakkabı -U/-SU G özlüğün s a ğ cam ı kırık. -ları araba *Ayşe arabasına biniyorum. Yanıtlar Sözcükler / / araba . Bu ev m bahçe si . > Bu çalışmada tamlama ile ifade edilen sözcükleri tahtaya yazın ve etkinlik bittikten sonra bu sözcüklerden hareketle. Bu çocuğ «n_ __ ayakkanı sı 2.). 0. kartları da kullanarak tamamlama­ larını isteyin. çanta st 11. > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartlarını kullanarak özet­ leyip eşleme çalışması yaptırın..ayakkabı Yatak odası şurası.çok büyük değil.gözlük X i okul . Çalışma odası.. Arabanın ic inde çok eski.(n)İn .0 . 14 İşaretleyelim >■Bu çalışmada. e l örgüsü b ir kazak istiyor.nüfus» uyuyorum. __ Oniversite'«rafe okuyor. neler var? 3 Bilardo__ A __ salon tına 4. spor ayakkabısı gibi tamlama yapıları iyelik adıllarıyla kulla­ nıldığında.12 Soralım.oda Bu g ü n e ş g ö z lü ğ ü çok pahalı. bulalım 13 Tamamlayalım. (n) -a/-e (n)-da/-de Türkçe kursu nerede? (n)-dan/-den Kredi karlınız var m ı? kredi kurs -u /-s u Ankara park gözlük kart kale soru örgü -Ü/-SÜ Burası çocuk parkı. diğer öğrencinin de bu nesneyi bulmak için ona “evet/hayır" yanıtı gerektiren sorular sormasını sağlayın. gözlük ğü X alıyorum. Murat' m . 6..(s)İ arkadaş . ~ıatem atik ^atak ca y güneş d 1 pencerenin camı pencere camı çocuğun odası çocuk odası *çayın bardağı çay bardağı gibi tamlayanları aynı sözcük olan belirtili ve belirtisiz tamlama örnekleri yazarak aynı sözcüklerle iki türden tamlamalar oluşturmanın her zaman mümkün olma­ dığını belirtin. / X . \D-tnlin AD-llEr/slİ AD TAMLAMASI (belirtili) “amlayan Ek g ö z lü k -(n)ın/-(n)in cocuk -(n )u n /- oda (nîün göl I Ayşe Tamlanan Ek (Ek) BB renk Ç ocuğun ayakkabısı yeni. iki ad arasında aitlik. 12.. Yanıtlar 1. tamlanan addaki -İsliekinin yerine adıla uygun iyelik ekinin gel­ mesi gerektiğini (çalışma odam. ____ kaç? 8. sahiplik ilişkisi kurduğunu vurgulayın. Yarın bizim arkadaş ımızm ev inde bir parti var. "belirtili-belirtisiz ad tamlaması" ku­ rallarını anlatın. (n)-dan/-den etraf Odanın rengi beyaz. günümüz Türkiye'si v. tamlayan görevinde özel adların da kullanılabildiğini (Anka­ ra Üniversitesi. -leri W ) TA M LA M A S I (belirtisiz) ■11 Tamlayan Tamlanan Ek Türkçe bahçe -I/-S I cocuk oda -İ/-S İ (Ek) Çay bahçesine gidiyoruz. tabloyu doldurtmadan önce tahtaya. öğretmen kitabı v. Daha sonra öğrencilerden tablodaki doğru ve yanlış tamlamaları işaretlemelerini isteyin.ev ı / . tür ve kategori gösterdiğini.(s)İ çocuk . Arkadaşım Ankara__ _ çok ağır. spor ayakkabın vb. Açıklamalarınızda.. -Ü/-SÜ cam Bu otelin odaları çok temiz.salon X i güneş .

Hastane.(n)İn . 2. Banka. Yanıtlar kadın . park m karsısında ______________________ ..Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere "Sizce köy hayatı mı da­ ha güzel.üniversite X / spor . Trafik yok. ( 15 Krokiye bakalım.fincan X / Köy 4 Eğlence merkezleri yok. Cami. etkinlikte verilen tümcelerden yarar­ lanmaları konusunda yönlendirin.16 Bulalım Sözcükler . . ( ) 5 Metro kullanmak mümkün. köy ve kent yaşamı konusun­ 7. Birçok insan apartmanlarda yaşıyor. metinlerini oluştururken 16. Kalabalık ve gürültülü.gün X / X / 1. 1 kahve .ayakkabı X / polis . spor salonu nun arkasında _________ 5. banka mn ya n ın da______ _______________ . Kuaför. 9 Postono lise ç&jpfcızıtıdcı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Hayvan beslemek daha kolay. ( 9 Stres daha cok. Süpermarket. ( Köv Şehir 1 1 13 İnsanlar tarlada çalışıyor. Hava daha temiz..araba X / 3. sözü. Büfe Kuaför Pastane Park pH Taksi Durağı ioa C um hu riyet CÖ Lise Otopark 0 Metro istasyonu j Köv 1 Şehir 1 1 Şehir 11. anlatım 10.İsli ev .köpek X / doğum . ( ) Köy ) Şehir ) Köv Şehir 1 Spor Salonu 17 Yerleştirelim CA Gün Oteli Polis Karakolu Süpermarket a> Ay n a Yüzme Havuzu Caddesi o > öğrencilerden. tamamlayalım ) Köy 6 Daha cok ağaç var. Metro istasyonu. Aldı­ ğınız yanıtlara göre farklı sorular da sorarak köy ve kent yaşamı ile ilgili yeni sözcükleri tahtaya yazıp öğrencilerden verilen tüm­ celeri örnekteki gibi tamamlamalarını isteyin. g a r ln karşısında ________________Gün Oteli' n in yanında ______________________________ N t y v 18 Nedenini açıklayalım y ^ Nerede Yaşamak İstiyorum? 6. 3. sinema ile otopark »w arasında ______________ . Komşuluk önemli. KÖY ---------------. şehir hayatı mı?" sorusunu yönelterek başlayın.0 J s ) İ Köy mü. ( Türkçe . 1 > öğrencilerden tümceleri krokiye bakarak tamamlamalarını isteyin. 1 B ulvarı ) 8.çorap / / 2. i Sinema _ 10. Sebze ve meyveler her zaman taze. ( 12. ( Alışveriş Merkezi Köy ) Şehir Şehir 7. Cumhuriyet Bulvarı nda____________ büfe ile pastane m'n arasında . Şehir mi? >. Lise. Ayna Caddesi'?»'» başında______________ > Bu çalışmada öğrencilerden. Otopark..KÖY ve ŞEHİR -------------------------- Yanıtlar 1. spor salonu nun y am nda__________ daki tercihlerini ve tercihlerinin nedenlerini açıklayan bir sözlü 8. öğrencileri.çanta / X Ankara .. ( yarış ...sınav . insanlar büyük evlerde yaşıyor. Çiçek Sokağı' nm köşesinde________________ 4. Yüzme havuzu. Z ' tarla • dağ • tiyatro • eğlence merkezi • apartman çiftlik • hastane • traktör • doğal ürünler • metro kalabalık • sinema salonu 8 köy ekmeği • banka V üniversite • bahçe • durak • temiz hava X J •ıH Hastane Gar O Banka KÖY Cami . i 14 insanlar daha yalnız. sözcükleri ilgili alana yerleştirmelerini ve ken­ dilerinin de bu alanlara uygun ikişer sözcük bulmalarını isteyin.bahçe / X Murat .

Hastaneler. Her sabah yedide uyanıyorum. Sütten tereyağı . Komşularımız çok iyi. Haftada bir gün şehre gidi•oruz ve pazarda taze yumurta. “ unkü şehirde doğal ürünler bulmak çok zor. patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz. Köyümüzde si' ~ema.'oruz. Bir oğlumuz var Onun adı Ahmet..e tereyağı veriyoruz.. yanıtlayalım Köyde ve . Ben Selin Akman. Eşim sabahları çok erken uya~yor. Geç saatlere kadar çalışıyorum. Evim bir apartma­ nın yedinci katında. patates sar. Selin Akman nerede yaşıyor?________________ 5. köy peyniri. Her zaman râbirimize yardım ediyoruz. Yumurtaları topluyor. 1. ‘ SÎSltllSiilSSf^SSSS^SilBjllIBKSlSiSSiSSiSSiSiSilli^ESSı^S^SlSlSSSS Ben Salih Demirkan. süt . trafik her zaman büyük bir problem ama bence şehrin bazı avantajları da var. süt sağıyor. Eşimin adı Nur. Çünkü 19 Okuyalım. bankalar. Ankara'da yaşıyorum. Çünkü • Şehirde yaşamak istiyorum. Pazarda herkes bu yiyeceklerden almak istiyor. üni­ versiteler.e peynir yapıyor. Şehirde hava çok temiz değil. Salih Demirkan neler yetiştiriyor?_____________ 3. Şehirde gün çok erken başlıyor.Şehirde Hayat > Metinleri farklı öğrencilere birer kez okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. Bazen günlük iş­ lerden sıkılıyorum ve farklı şeyler yapmak istiyorum. eğlence yerleri gibi. büyük alışveriş merkezleri yok ama bence bi zam hayatımız çok güzel. Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. Genellikle bütün gun çiftlikte çalışıyoruz. Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyor. tiyatro. Selin Akman'a göre şehrin avantajları neler?___ . Bizim bu köy­ de bir çiftliğimiz var.• Köyde yaşamak istiyorum. Bazı hafta sonları da arkadaşlarımla birlikte alışverişe çıkıyorum. sinemaya ya da tiyatroya gidiyorum. Salih Demirkan köyü seviyor mu?____________ 4. işten sonra spor salonuna. Bazen komşularımıza da yumurta. Salih Demirkan ve ailesi nasıl bir yerde yaşıyor? 2. Şehirde ya­ şamak zor ama ben şehir hayatını seviyorum.

Bura­ 20 Eşleyelim /___ / Başkentler >. Sonra metinleri okutun ve bilmedikleri sözcükleri açıklayıp onlardan metinleri fotoğraflarla eşlemelerini isteyin. Burada lar öğleden sonraları aenellik-i^wBfc^ ^M H İI^^B B pW le kapalı oluyor. insanlar şehrin sokaklarında. > Bu etkinliğin ardından. Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (zincirleme) AD1-lnlİn) AD (-(IEr/s!i(ninl) AD-tlEr/slİ Beceriler • ikiden çok sözcük arasında. Bu ör­ neklerden yola çıkarak zincirleme ad tamlamaları ile ilgili kuralları anlatın. çok farklı.i% -y . Renkli eğlencelerin ve lun merkezi. Bu şehir dünya borsalarının başkenti ve bir kültür sanat merkezi. Avrupa'nın önemli bir şehri. Turistler bu şehrin otantik atmosferini çok seviyor. Niçin bu sembol kullanılıyor? Bu sembolün tarihinizdeki/kültürünüzdeki önemi ne? gibi sorular sorun. - . Bu şehrin atmosferi.öğrencilere metinleri okutmadan önce fotoğraflar hakkında ko­ nuşun. Herkes şehrin lab iren tle d ir*..Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Bar­ larda flamenko yapıyor ve sabaha kadar eğleniyor. Bu şehirde çok ünlü markaların mağazaları var. metinlerde geçen zincirleme ad tamlama­ larından birkaçını tahtaya yazın ve öğrencilerin bu örnekleri hem ya­ pı hem de anlam olarak çözümlemeye çalışmalarını isteyin.. I Türkçe Iders kitabı]] HTürkçe dersi] kitabı] HIAyşe'nin annesil-nln ofisi]-nin kapısı] HAyşe'nin l güneş gözlüğü] Ilders kitabıl-nın kapağı] örneklerinde olduğu gibi her zaman ikili bir yapılanmaya dayandı­ ğını. ? ■ ' >. • Zincirleme ad tamlamalarının. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. 5 I Burası bir masal şehri.m . Bu şehrin so­ kakları çok renkli. Çünkü burası modanın da baş­ kenti. Nasıl b ir ülkede/şehirde/sokakta yaşıyorsunuz? Ülkenizde/şehrinizde tarihi/turistik yerler var mı? Olkenizin/şehrinizin iklim i nasıl? gibi sorular yöneltin. Ülkenizin / şehrinizin b ir sembolü var mı? sı romantik gezilerin en po­ püler durağı.. sokak hakkında bilgi verebilme ve sorabilme • Yer. de her türlü tropik bitki var. rengarenk çiçekler ve ilginç Uzakdoğu yemekleri satıyorlar. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat V ~ İ S : ~ . . doğru tamlama ilişkileri oluş­ turabilme • Yaşanan çevre. Sanatın ve aşkın kenti. gibi sokaklarında geziyor. l l l Çünkü burası Ekvatora çok B B B B l ü l l l g yakın ve burada her zaman yağmur yağıyor. ülke. kat geceler her zaman çok „ & renkli. Her sokak­ ta bir ressam tablo yapıyor ya da bir müzisyen enstrüman çalıyor... . Açıklamalarınızda. Ayrıca bu şehrin hay­ vanat bahçesi de çok ünlü. Burası Picasso ve Dali'nin de şehri. Şehrin rengarenk çarşıları da çok ünlü.• tamlayan ad iyelik adılı olduğu zaman -İsli eki yerine.. > Eşleme çalışması bittikten sonra öğrencilere. Madame Tussoud Müzesi'nde ise pek çok ülkenin politikacı-------------------larının ve sanatçılarının heykelleri var. Çünkü insan­ ların çoğu siesta yapıyor.. şehir. insan­ lar öğleden sonra sıcaktan kaçıyor ve nehre yakın çay bahçelerine gidiyor. Şehrin müzelerinde çok ünlü ressamların klasik ve modern tabloları var. Soruları yanıtlarken gereken yeni sözcükleri tah­ taya yazın. Sözcük Alanı Ibenlm) çocuk araba-m >*benlm çocuk araba-sı-m • Kent yaşamı ve sosyal çevre ile ilgili sözcükler lonunl çocuk araba-sı > * lonunl çocuk araba-sı-sı örneklerinde olduğu gibi adılın kişi-sayısına uygun iyelik eki geldiğini vurgulayın.. Dünyanın en uzun nehri bu şehrin içinden geçiyor..

Bu gezi­ de misafirlerimiz Rize. -. gidiyorum. 5es Kaydı iyi günler. A: Hmm. Acente nerelere günübirlik turlar düzenliyor? Ankara'ya yakın şehirlere. mavi spor ayakkabı sı____ne güzel! 5. Evimizin bahçe kapı sının üst ünde sarmaşıklar var. Sizden bilgi almak istiyorum. B: Çok güzel. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden doğru seçenekleri işaretlemelerini isteyin. bence bu tur harika! mı? bahçe s inde bir parti veriyorum. □ Yurt içi turuna. Yarın abla mm _ sen in ev inin *Okulun müdürü eşi eş çalışma masa ncla A: Aaal Evet! Karadeniz gerçekten iyi bir fikir. Yanıtlar 1. □ 4.1»___ geleneksel spor «_____ ' 0. Arkadaş imin abla sının ev ine . [7] Dünya turuna.. Artvin ve Trabzon'a gidiyorlar. seyahat etmekten hoşlanıp hoşlan—cdıklarını sorarak dinlemeye hazırlık yaptırın. Bilgisayar benim çalışma oda mda ''. Evim Murat m ev inin . Tamam. Yemyeşil dağlar. verilen tümcelerdeki boşlukları tamamlamalarını isteyin. Çalışma kitap mm 5. Broşürlerde de çeşitli tur fotoğraflaıı var. [3 3. Buyurun. Peki Karade­ niz'in bütün şehirlerine tur var mı? B: Evet. Barışı«_ ilk sayfa smda güzel resimler var. Sumela Manastırı gibi tarihi yerleri ve köyleri geziyorlar. arka smda . *2. bun­ lar broşürlerimiz. Ayrıca Ankara'ya yakın şehirlere günübirlik turlar da düzenlenliyoruz. Doğu Karadeniz turunda hangi şehre gidiyorlar? Artvin [T] Samsun □ Bolu □ . • Güreş Türkler. O Trabzon. Benim Türkçe kitap im 7. Her şehrin yöresel yemeklerini tadıyorlar. Acentemizde çok farklı tur programlarımız var. Doğu Karadeniz turları ve Batı Karadeniz turla­ rı ile her şehre gitmek mümkün. A: Evet. Siz ne­ reye gitmek isliyorsunuz? Karadeniz'e mi. 2. 3: Son zamanlarda Karadeniz turlarımız çok popüler. Akdeniz'e mi. □ 2.AD TAMLAMASI (zincirleme) Tamlayan AD(- (Ek) Ek r * | î î - Tamlanan Ek Ek Ayşe -(n!ın/-(n)un anne -ı/-sı -n ın A n in ofis -I/-S I M a te m a tik dersinin öğ retm eni bilgisayar -(n)in/-(n)ün m ü dür -İ/-S İ -n u n A n ü n öğretm en -İ/-S İ Ayşe'nin annesinin ofisi okul üniversite -u A s u rektör -u A su B ilgisayar m asasının üstü m atem atik m asa -Ü/-SÜ üst -ü A sü A nkara üniversitesi rektörü A nkara ders 21 Tamamlayalım >. B: O zaman Doğu Karadeniz turu sizin için ideal. 3: Buyurun beyefendi.Dilbilgisi kartını kullanarak zincirleme ad tamlamalarıyla ilgili açıkla­ malarınızı özetleyin. ► Ses kaydını dinletmeden önce sorularda ve seçeneklerde geçen ye­ ni sözcükleri açıklayın. Turist tura ne zaman katılmak istiyor? Yaz tatilinde.. Q Hafta sonu tatilinde. Kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırın ve ^grencilerden. yayla evleri ve deniz. Karade­ niz'in doğası gerçekten muhteşem. Artvin ve Rize'ye. 22 Dinleyelim. Yanıtlar : . Turist hangi tura katılmak istiyor? Yurt dışı turuna. 3. Kitaplar çalışma masa smm üst ünde . Ayrıca yemye­ şil yaylalarda doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Biz im öğretmen im izin kız mm ad 1____özlem. işaretleyelim Turizm Bürosunda ► Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere daha önce bir acente ara: ğıyla tura katılıp katılmadıklarını.. Q Doğu Karadeniz'e. A: Bayram tatilinde bir yurt içi turuna katılmak istiyorum. Doğu Anadolu'ya mı? A: Emin değilim. 5 Telefon fatura sının son ödeme günj/____yarın. □ Bayram tatilinde. .. Ama ben bir haftalık bir gezi istiyorum. var.

Turistler ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de görüyor­ lar. Bazıları Ortakö/de deniz kenarında balık yiyor. Y urt dışına 4. hangilerinin yan­ lış olduğunu bulmalarını ve verilen sıfat ile belirteçlerin ilgili ol­ duğu ifadeleri belirlemelerini isteyin. öğrencilere İstanbul hakkında sorular sorarak başlayın. . 5. kiliseler. onlara fotoğrafların nereye ait olduklarını. Pek çok insan geceleri barlara ve gece kulüplerine gidiyor ve sabaha kadar eğleniyor. eşleyelim. Topkapı Sarayı en meşhurları. İstanbul'da hayat çok hızlı akıyor. Bu şehirde iki büyük köprü var. Bu sokakta bir turizm bürosu var mı? 2. bazıları ise Çiçek Pasajı'nda Türk müziği dinliyor ve farklı lezzetler tadıyorlar. Ben hafta sonu için rezervasyon yaptırm ak istiyorum. Bu köprüler Asya ve Avrupa kıta­ larını birbirine bağlıyor. Bazıları İstanbul'da va­ purla Boğaz'ı geziyor. Bu tur şirketinin çıkmak için pasaport gerekiyor.23 Yerleştirelim > Bu etkinlikte öğrencilerden boşlukları. Kapalı Çarşı'da alışveriş yapıyor. bu yerleri görüp görmediklerini. 7. g ü nü b irlik turları çok ucuz. . Daha sonra öğ­ rencilerden metne göre turistlerin gerçekleştirdiği eylemlerle. 6. öğrencileri. anlamlı tümceler oluş­ turacak biçimde kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. öğrencilerden. En çok Ayasofya Müzesi'ne.. İstanbul. İstanbul'a yerli ve yabancı milyonlarca turist geliyor. Merhaba. Son olarak. İstanbul bu insanlara birçok seçenek sunuyor. 24 Okuyalım. Yanıtlar f turizm bürosu • yaz tatili • rezervasyon yaptırmak V yurt içi • yut dışı • dünya turu bayram tatili • günübirlik 1. Kız Kulesi. İstanbul hakkında ne düşün­ düklerini sorarak görseller hakkında konuşturun. adalar­ da faytona biniyorlar. sinagoglar. Emekli olduktan sonra bir dünya tu ru yapmak is­ tiyorum. Burada pek çok kültür birlik­ te yaşıyor. insanları etkiliyor. Türkiye'de insanlar bayram. ta tilin d e genellikle evde oluyorlar. işaretleyelim / / > Bu etkinliğe. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarına gidiyorlar.. 3. bu eylemleri nerede gerçekleştirdiklerini gösteren eşleme çalışma­ sını yapmalarını isteyin. Bir öğrenciye metni okutun ve yeni sözcükleri tahtaya yazın. Bu şehrin özellikle gece hayatı çok renkli ve hareketli. .. tarihi yerleri ve farklı eğlence alternatifleriyle geçmi­ şin zenginliğini bugünün renkli dünyasıyla birleştiriyor. Bu telefonda sadece____ yu n iç i___ görüşme yap­ mak mümkün.. mrrrnfffi^ - Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bunlar Boğaz Köprüsü ve Fa­ tih Sultan Mehmet Köprüsü. rf . İstanbul'da çeşitli dinlerin ibadet yerlerini bir arada görüyo­ ruz: Camiler. metne göre. Siz de ya z ta tilin d e denize mi gidiyorsunuz? 8. Doğu ve Batı'nın farklı kültürleri. İstanbul'la ilgili bilgilerden hangilerinin doğru.

5. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrenci­ lerinin s. İstanbul'a yalnızca yerli turist geliyor. Bu çalışma için öğrencilere belli bir süre verin. 4. bu alt ünitedeki örneklerden de yararlanarak yemek yiyorlar. Kalabalık Q] İstanbul 2. İstanbul iki kıtayı birbirine bağlıyor. Turistler istiklal Caddesi'nde faytona □ s biniyor. Farklı \ J\ İstanbul'da hayat gruplar oluşturun. ülkelerindeki şehirlerden birini tanıtan bir paragraf yazmalarını isteyin. Hareketli [3] İstanbul'un gece hayatı 4. Bu şehirde hava nasıl? Yanıtlar Bu şehirde insanlar nasıl eğleniyor? Doğru Yanlış 1. Ortaköy'de faytonla geziyorlar.Adalar'da —^ Kapalı Çarşı'da 25 Tanıtalım müzik dinliyorlar. İstanbul'un gece hayatı çok renkli. tanıttıkları şehirle ilgili. s □ Yanıtlar '. Hızlı GD Doğu ve Batı'nın kültürleri > Ünite ile ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli 5. Çiçek Pasajı'nda hediyelik eşyalar alıyorlar. a . m □ 3. en meşhur [T| Topkapı Sarayı 3. Daha sonra yazılarını sınıfta okutun ve adı geçen şehirlerle ilgili ko­ nuşma ortamı yaratın. İstanbul'da farklı dinlerin ibadet yerleri var E □ 2. B öğrencilerinin s.l 57'yi. öğrencilere. □ s Bu şehrin önem li yerleri nereler? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin.l58'i açmalarını isteyin. \ > öğrencilerden.

Etkinliği aynı biçimde B öğrencileri için de uygulayın. komşu lüike). Ünite B V /- Soralım. kuzey. güney.> Karşılıklı konuşma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce kıta. doğu. > Aynı etkinliği öğrencilerin kendi belirleyecekleri ülke ve şehirler hakkında yeniden uygulayın. Her iki gruptaki öğrencilerden. IHKffll 3. bulalım Hangi Şehir? Hangi Şehir? Evet Hayır Bilmiyorum Bu başkent hangi kıtada? Avrupa’da Evet Bu başkent hangi kıtada? Bu başkentte büyük bir nehir Bu başkentte büyük bir nehir var mı? var mı? Bu başkentte deniz var mı? / Bu başkentin nesi ünlü? Çok eski bir şehir mi? \ / Soralım. diğer grubun sayfasındaki şehri bulmak için verilenler dışında kendilerinin de soru üretmelerini isteyin. iklim sözcüklerini açık­ layın. not alalım. batı. A rolündeki öğrencilerden önce kendi sayfalarındaki soruları B rolündeki öğrencilere sorarak onun sayfasındaki şehri bulmalarını isteyin. nehir. not alalım. bulalım Bu başkentte deniz var mı? Asya’da / Bu başkentin nesi ünlü? / Çok eski bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada insanlar en çok hangi Orada insanlar en çok hangi spordan hoşlanıyor? spordan hoşlanıyor? Bu şehre çok turist gidiyor Bu şehre çok turist gidiyor mu? mu? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu şehirdeki en ünlü turistik Bu şehirdeki en ünlü turistik yer neresi? yer neresi? Bu ülkenin kuzeyinde hangi Bu ülkenin kuzeyinde hangi ülke var? ülke var? Bu şehrin en ünlü yemeği Bu şehrin en ünlü yemeği ne? ne? / Hayır Bilmiyorum .

4 büyüklüğünde deprem oldu ____ __________________ >. öğrencilerden. Kaydı ikinci kez dinletirken tümcelerin eylemlerini sırasıyla tahtaya yazın. » geçmiş zaman ekinin uzak-yakın geçmiş ayrımı yapmadığını ve­ ya geçmişte bir süreyi. Bu etkinlikte. Doğru yanıtları •c-taya yazın. Dünya Savaşı b i t t i __________________ • özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme.Bu üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencilere ••anıtı "Geçmiş Zamanlı tümceler gerektiren sorular sorun {"Dün ~e yaptın?" / "Dersten önce ne yaptın?" gibi]. 1 Tamamlayalım. süre ve sıklık belirteçlerinin üstlendiğini. yanıt tümcelerinde bu soruları yanıtlayan öbeklere çekin. Açıklamalarınızda. Türkiye'ye daha önce geldiniz mi? Türkiye'ye yeni geldim. ____________ fazla insan öldü____________ __________ Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat |T| 1999: Türkiye'de. Onu hemen tanıdım. Marmara Bölgesi'nde 7. -m isoru sözcüğü­ nün kullanıldığı tümcelerde. Yanıt tümcelerinin sadece bu öbeklerle de oluşturulabileceğini vurgulayın. yanıtlayalım <3D Hangi Yılda? > Etkinlikteki tümceleri okumaları için öğrencilere zaman verin. giriş fotoğrafında verilen karelerle eş­ Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri leştirmelerini isteyin ve hazırlık aşamasındaki tahminlerini kontrol etmelerini sağlayın. Onu yıllar önce tanıdım. Anlamlarını açıklayın ve öğrencilere yanıtlarını kontrol ettirin. [J] 1930: Uruguay'daki ilk dünya kupasında kupayı Uruguay futbol takımı kazandı__________________ > Bu çalışmanın son bölümünde. ____ [2] 1970: insanlar ilk kez cep telefonu kulland ı______ [3] 1953: iki dağcı Everesfin zirvesine ulaştı__________ [T] 1986: Cernobil'de bir nükleer santral patladı Q 1492: Kolomp Amerika Kıtası'nı keşfetti________ [Tö] 1885: VVilhelm Conrad Röntgen X ışınlarını buldu .> öğrencilerden tümceleri. Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tümceleri eylemlerle ta­ mamlamalarını isteyin. öğrencilerin söylediği tümceler "Geçmiş Za—cn'lı tümceler değilse. . gördü ve yendim gibi) vurgulayın. biyografi. yanıt öbeğinin evet/hayır sözcüklerin­ den oluşmasının da yeterli olacağını anımsatın ve geçmiş zaman ile ilgili açıklamalarınızı yapın. • özgeçmiş. Dilbilgisi • GEÇMİŞ ZAMAN (belirlil -Dİ Yanıtlar Beceriler 0 • Geçmiş zaman eklerini doğru kullanabilme Q] 1945: 2. oto biyografi ifadeleri > Bu çalışmanın ardından öğrencilerden tarihini bildikleri önemli • Meslek adları olayları anlatan tümceler üretmelerini isteyerek konuşma ortamı hazırlayın. eşleyelim. bu gibi işlevleri. 9 sıralı yapılarda. . tümcelerinde olduğu gibi. öğreteceğiniz dilbilgisi yapısı e ilgili herhangi bir açıklama yapmayın. bunları düzeltin ve bu tümcelerden birfcaçını tahtaya yazın. dönemi anlatmadığını. tarihleri verilen tümcelerden yararlanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin ve dikkat­ lerini sorularda renkli yazılan soru öbekleriyle. önceki kişi-sayı ekinin atılamadığını (Geldim gördüm ve yendim/*Geldi. başkalarına özgeç­ mişleriyle ilgili soru sorabilme [T| 1996: Bilim adamları bir koyunu kopyaladı • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme |TT] 2004: Endonezya'da tsunami felaketinde 100 binden 1912: Titanic hattı_________ ____________ _ [T] 1969: insanoğlu Ay' a _ g iiıi ___ . ► öğrencilere ünitenin giriş fotoğrafı hakkında sorular sorun ve gördükleri fotoğrafların hangi olaylarla ilgili olabileceğini tahmin e~nelerini isteyin.geçmiş zaman kişi eklerinin bu üniteye kadar öğrendikleri kişi eklerinden farklı olduğunu. Yalnızca tahtaya yazd ğınız tümcelerin eylemleri ile bu eylemlerin bağlantılı olduğu belirteçlerin altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin.

Amerika'yı kim keşfetti? K risto fKolomp keşfetti 2. Bu vtl üniversiteden mezun oldular. Dün hiç yemek_____________ □ yedin 5. insanlar Ay'a ne zaman gitti? 3. Marmara depreminin büyüklüğü neydi? 11. 6. Dünya Savaşı ne zaman bitti? 12. B ir hafta önce \ arkadaşlarımla piknik yaptık. (-lar/-ler) 6. X ışınlarını kim buldu? Tatilin Nasıl Geçti? 8. 8. Bu sabah büyük bir gürültüyle uyandık. 4. A z önce elektrikler kesildi. Önceki sün arabamı tamir ettim. Buuüne kadar yurt dışına çıktın mı? 3. diğer öğrenciden de yine kutu içinde verilen sözcükleri de kulla­ narak bu soruları yanıtlamasını isteyin. Amcam dün Almanya'ya _____________ 0 gitti □ gittiniz □ gidiyor 2. Paranızı nerede ________ □ kaybediyorsunuz [7] kaybettiniz 10. • Deniz kenarı • Ucuz • Otel • Pahalı > Bu etkinlikte bazı tümceler için birden çok uygun belirteç bu­ lunmaktadır. A 4 İşaretleyelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce dilbilgisi kartını da kul­ lanarak geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı özetleyerek öğrencilerden tümceler için uygun seçeneği belirlemelerini isteyin. 7. Çernobil'de nükleer santral ne zaman patladı? 4. öğrencilere bütün olasılıkları ve bunlar arasındaki anlam farkını gösterin. insanlar ilk defa ne zaman cep telefonu kullandılar? ben al -m a -dı/-tı -m Ben aldım. ilk dünya kupasını hangi takım kazandı? 3 Konuşalım 7. [7] yemedin □ kaybettiniz mi _? □ yedim . Bir öğrenciden kutu içinde verilen soru sözcüklerini kullanarak sorular sormasını. 2. 2. Yanıtlar 1. 5. • Rafting • Uzak 2 Yerleştirelim • Eğlenceli • Yakın • Uçakla • iki hafta Yanıtlar r K Bir hafta önce • önceki gün • Bugüne kadar Geçen sene • Bu sabah • Bu yıl • Az önce Bugüne kadar hiç • Bugün • Dün 1.1. *Onlar çıkmadiler. sen gk -m e -d i/-ti -n Sen okudun mu? 0 gel -d u A tu - 0 geldi mİ? biz git -d ü /-tü -k Siz düşündünüz mü? siz oku onlar dü şün -n ız /-n iz /-n u z /-n ü z Biz gitmedik. Endonezya depreminde kaç kişi öldü? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Biz geçen yıl tatile_____________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. 1996'da ne oldu? 5. 9. Titanic 1912'de m i battı? Nerede? Kiminle? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Ne kadar? Hangi? Neyle? > öğrencilerden kutu içinde verilen belirteçlerden hangilerinin verilen tümcelere uygun olduğunu bulmalarını isteyin. 1953'te ne oldu? 10. Gecen sene buraya yerleştik. Daha sonra gruplardan hazırladıkları diyalogları canlandırmalarını isteyin ve yanlışlarını düzeltin. Ben 1968'de Trabzon'da _____________ □ doğduk □ doğdu [7] doğdum 4. Bugüne kadar hiç böyle bir insanla tanışmadım. D ün akşam tatilden döndük. Busün kuzenime uğradım. Tüm grupların kendi arala­ rında aynı anda konuşmasına izin verin. 9.

.. Siz geçen haftaki konsere____________ ? □ gittik mi □ gitmediler mi [7] gittiniz mİ 8.. A : _________________________________________ ? B: Ali geçen yıl üniversiteden mezun oldu... B : Ancak bizim işimizde. Bu nedenle sizin­ le yüz yüze görüşmek ve hayatınızı sizden dinlemek is­ tedim.. A : Evet. A : . çalışmadım.. üniversitede mi okudunuz? A : Aslında ikisini de yaptım.. iş Görüşmesi A : Merhaba... tahtaya şu anahtar sözcükleri .... 6 Tamamlayalım.... 61 .. düzeltelim İş Görüşmesi *■Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle birlikte özgeçmiş for­ munu inceleyin. Ardından... Sorbon Üniversitesi'nde bir yıl derslere katıldım ve aynı zamanda bir turizm acente­ sinde staj yaptım. > Tüm öğrenciler özgeçmiş formunu doğru bir biçimde tamamla­ dıktan sonra onlardan. B : Merhaba. B : Sanırım stajdan başka herhangi bir acentede ya da otelde çalışmadınız..... Ankara Üniversitesi TÖMER : Diksiyon ve Hitabet Kursu Boğaziçi Üniversitesi: Bilgisayar Kursu Genel Bilgiler ' A: Dün nereye gittin /D ü n ne yaptın ....... Hobiler: Seyahat etmek. Buyurun.. Özgeçmişiniz oldukça iyi. Ben 1978 yılında Ankara'da doğdum...azıp anlamlarını açıklayın: yüz yüze... Biraz önce annem telefon____ _____ |7] etti □ ediyorum □ etmiyor 9.. turizmde.. B : Paris'te çalıştınız mı.. burs.? B: Bugün çarşıdan 1 kilo portakal ve 2 kilo elma aldım. Li­ seye kadar da orada yaşadım.. staj... ? B: Dün sinemaya gittim.... de­ neyimli.. Geçen hafta sınava_____________ □ girmiyorum □ giriyorum Üniversite Boğaziçi Üniversitesi Lise Turizm ve işletme Galatasaray Lisesi Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma [7] girmedim 5 Tamamlayalım Fransızca çok iyi İngilizce Almanca çok iyi orta 1996 1992 Anlama Yazma çok iyi çok iyi iyi çok iyi çok iyi orta Kurslar ve Seminerler >■öğrencilerden verilen yanıt tümceleri için uygun sorular üretmeerini isteyin. 3.... 110/3 Adres Çankaya/Ankara □ yaptın Eğitim Bilgileri Okul Türü □ yapmadı mı Okul adı [3 yapmadın mı Giriş Yılı 10.? t B: Dün akşam balık lokantasında güzel bir yemek yedik. Ayça Hanım. 4. öğrencilerin dinleyecekleri diyalogu daha <olay anlamalaını sağlamak üzere.. turizm acentesi. Her tümce için olası bütün soru tümcelerini gösterin.. 08...... Daha sonra öğrencilere dinleme sırasında özgeçmiş for­ mundaki eksik bölümleri tamamlamalarını söyleyip ses kaydını dinetin. insan ilişkileri diploma notundan daha önemli.. Ortaokuldan sonra Ga­ latasaray Lisesi'nin sınavlarını kazandım ve İstanbul'a geldim. Ankara Medeni durumu Ev telefonu 0212 119 85 27 Bekar Cep telefonu 0508 615 24 48 Çiçek Cad... Lisede derslerim iyiydi. Sen dün akşam ödev____________ ? «S u ı Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Ayça Yıldırım Cinsiyeti Doğum tarihi ve yeri E□ KGS 02. A : Teşekkür ederim.... başarılı bir öğrencilik hayatınız var.... tümcelerdeki bilgi yanlışlarını dinledikleri ses <aydına göre düzeltmelerini isteyin.I Özgeçmiş Formu 6.. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm bölümüne girdiniz. sinemaya gitmek ve su altı sporları Ses Kaydı 2.. Dosyanıza baktım. Üniversiteden bir yıl önce mezun ol­ dum.. Turizm ve işletme... . üç dil biliyorsunuz. 1978 . Dün seni cok_____________ Neredeydin? □ aramadım [7] aradım □ arıyorum 7.. biliyorsunuz. bu nedenle son sınıfta burs aldım ve üniversiteden önce Paris'e gittim. Tabii. A : Evet.. A: _________________________________________ . A : Hı hı. . form sahibinin nasıl bir işe başvuracağını tahmin etmelerini isteyin ve "özgeçmiş" konulu kısa süreli bir konuşma or■3mı yaratın... B : Ve sonra Türkiye'de .

seyahat durumu. hangi görüşmede kullanılacağına ilişkin ipuçları vermeden yazıp açıklayın. izinler Ayça.B : Ancak biliyorsunuz. B : Peki Ayça Hanım. Bu aşamada tahtaya. Ge­ rekli düzeltmeleri yapın. iş deneyimi. maaş. aklında olmamak. Bir otelde staj yaptı. ürünler. ikişerli gruplar oluşturarak onlardan verilen sözcüklere uy­ gun durumlar yaratmalarını ve diyaloglar hazırlamalarını isteyin. 1978'de İstanbul'da doğdu. bir bayan için çok ilginç bir işiniz var. Teşekkür ederim. metinde ilgili bölümleri yeniden çözümleyerek düzeltin.. . öğrencilerin metinde değinileni ve değinilmeyeni bulmalarını amaçlayan etkinliği uygulayın.. Eğitim Bilgileri Okul Türü Okul adı Giriş Yılı Üniversite ____________ Lise ______ ______ Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma Kurslar ve Seminerler: Genel Bilgiler Hobiler: . projeler. medeni durumu. bilgisayar programları. Daha sonra yazdık­ larını okutup özgeçmişleri ile ilgili farklı sorular yöneltin. mezun olduğu okul. A : Evet. Dersane yöneticisi . okuyacakları metinle ilgili tahminlerde bulun­ KD çalışmada öğrencilerin yaptığı yanlışları. sabıka kaydı. kötü gitmek deyimleri üzerinde durun. .. Sonra metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. Özgeçmişim : ____________________________ Cinsiyeti : E□ Doğum tarihi ve yeri:____ Medeni durumu : ____ Ev telefonu : ___ Cep telefonu : ___ Adres : ___ malarını isteyin.. verilen tümcelerdeki yanlış bilgileri düzeltmelerini isteyin. yabancı dil. biliyorum ama kendime güveniyorum. çalışma saatleri. 1. . A : Ben teşekkür ederim.Şoför Derslere katıldı ve staj yaptı Firma yetkilisi . Üyelikler: ___________ 62 Anlama Yazma TAKSİ Gazeteci: Nevin Hanım. Umarım tekrar gö­ rüşürüz. düzeltelim > Etkinliğe. biz otelimiz için deneyimli bir per­ sonel müdürü arıyoruz. çalışma saatleri. ehliyet türü. verilen konularla ilgili aşağıdaki yönlendiri­ ci sözcük ve ifadeleri. iyi günler. Neden taksici olmak istediniz? . 1996'da Boğaziçi CJniversitesi'ni bitirdi. Lise son sınıfta burs aldı 3..Grafiker Fabrikatör . fotoğrafı inceleyerek başlayın.. 2..öğretmen B ir turizm acentesinde staj yaptı 5. Sizce bu metin ne hakkında? 7 Formu dolduralım Sizce bu metin ne anlatıyor? > öğrencilerden 6..Sözcük çalışmasının ardından. A n ka ra ’da doğdu _________ > Grupların diyaloglarını dinlerken iş görüşmelerinde sıkça kulla­ nılan yapı ve ifadeleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin. Reklamcı .. etkinlikteki çalışmaları örnek alarak kendi özgeçmiş formlarını oluşturmalarını isteyin. Yanıtlar 8 Mülakat yapalım ^ > Bu çalışma öğrencilerin "özgeçmiş" oluşturma ve "iş görüşme­ si" ile ilgili öğrendikleri yapı ve ifadeleri kullanmalarını amaçladı­ ğından. Bu Kişisel Bilgiler Adı Soyadı gibi sorular sorarak. >. Çünkü iyi bir eğitim aldım. Fransa'da ders verdi.. 1996’d a Boğaziçi Üniversitesi’ne gird i 9 İşaretleyelim.Mühendis 4. Ortaokuldan sonra burs aldı. öğrencilere. referans­ lar. Daha sonra öğrencilerden.

Nevin Hanım kim? Yanıtlar Neden taksicilik yapıyor? var yok Nevin Hanım'ın taksiciliği seçişi 0 □ Nevin Hanım'ın telefonları □ Taksiciliğin zorlukları □ Ailesinin tepkisi □ 0 Babasının mesleği 0 Müşterilerin düşüncesi s 0 Taksiciliğin ilginç yönleri □ 0 m s işini seviyor mu? Nettin Sağlam....... Gazeteci: Peki bu mesleğe nasıl başladınız? Hayır....... .. Sonra küçük bir konfeksiyon Yanıtlar Nevin Sağlam.. lek değil mi? Zam an zam an ilgine olaylar yasıyor ____________ Nevin Sağlam: Her işin bazı zorlukları var....... 0 Nevin Hanım'ın çocuğu □ 0 Babasının hastalığı □ 0 Nevin Hanım'ın eski işleri 0 o 63 . Ben de Eski işlerinden çok para kazanmadı____________ babamın arabasıyla taksiciliğe başladım.... mağazalarda çalıştım... Tam o sı­ rada kırmızı ışık yandı ve çocuk elinde telefonumla kaçtı......... Müşteriler şaşırıyor ama olumsuz tepki vermiyor ama genellikle biraz şaşırıyorlar.. O zamanlar taksicilik hiç aklımda yoktu ama 1... Ben işimi seviyorum 4.... işsizdim ve ekonomik problemlerim vardı... ..... Taksicilikten önce bir kafede çalıştı. ve hep bu işi yapmak istiyorum. babam taksiciydi........... Nevin Sağlam: Teşekkür ederim.. hastalandı.. Gazeteci: Peki ilginç olaylar yaşıyor musunuz? Nevin Sağlam: Evet. Yolda annesine telefon etmek istedi ama yanında telefo­ nu yoktu. Gazeteci: Peki müşterileriniz bir bayan taksici karşısında nasıl İşini cok seviyor______ tepkiler veriyor? Nevin Sağlam: Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepki almadım 5. Gazeteci: Mesleğinizi seviyor musunuz? Sizin için zor bir mes­ 3.... Eski işlerinden çok para kazandı... Gazeteci: Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Benden telefonumu istedi... işinden memnun değil. Kuaförde. ben de verdim....Nevin Sağlam: Aslında taksicilikten önce pek çok iş yaptım... özetleme yaparken önemli bilgileri belirleyip doğru bir sırayla vermeleri gerektiğini açıklayın. Daha sonra öğrencilerin yazdıklarını kontrol edip yanlışlarını düzeltin ve en iyi özet metnini tahtaya yazın... Meslek hayatında ilginç bir olay olmadı.... Size mesleğinizde başarılar diliyorum.. örneğin geçen gün taksime genç bir çocuk bindi.. mağazası açtım.. Müşterilerden olumsuz tepkiler aldı..... 10 Tanıtalım > öğrencilerden verilen soruların yanıtlarından hareketle oku­ dukları metindeki Nevin Sağlam adlı kişiye ait bilgileri özetle­ yen bir paragraf yazmalarını isteyin. kuaförde ve mağazalarda çalıştı__________ Nevin Sağlam: Mağazada işlerim çok kötü gitti ve babam da 2.

la r masadaydı / *Kitaplar masadaydılar). Daha sonra. Yaşamak benim içolduU zcman savaşmak . Ben ailemin gibi hikaye kipiyle oluşturulmuş sorular sorarak başlayın. Tüm zamanımı. rumları öğreniyordum. Bugüne ka­ dar 100'den fazla oyunda yer ala oyunlarda değişik acılar. Bütün odalar sınıftı/*Bütün odalar sınıftılar. diğeri ad ve sıfatları fesyonel tiyatro hayatım 1948'de başlad:. 1981'de devlet sanatçısı oldum • niteleme amaçlı tümcelerde çoğul ekinin kullanılmadığını (Kitap­ la r eskiydi /*kitaplar eskiydiler] vurgulayın.Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri • özgeçmiş. etkinlikteki okuma metnine dönün ve metni bir öğrenciye yeniden okutup öğrencilerden doğru-yanlış sorularını yanıtlamalarını isteyin. Babam Naci Bey Dı­ Geçen hafta hasta miydin? şişleri Bakanlığı'nda diplomattı. Hi­ kespare'in "12. koşaç tümcelerinde geçmiş zamanı gösteren kip olduğunu. da. 64 luk yıllarımdaki en büyük mutluluk kaynağım tiyatroydu. Çok başarı! bir öğrenciy­ metinde —0/ eki almış sözcüklerin altını çizmelerini isteyin. çoğul kişi ~IEr ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (Onlar büyük bir sevgi ve saygı duydum. Çocuklar bahçedeydi. Konservatuarı bir sınıf atlayarak dön yılda oTirdim. Pro­ çalışmasının ardından tahtaya biri eylemleri. Bir yandan da aile yaşamımızda insana ait kem < ve trajik du­ Bana göre tiyatro ile ilgilenme< d ü rra r r ortasında dur­ mak demekti.rcnbura gittim. Tıyctroya ~er zaman de 3. Ad ve sıfatların da eylemler gibi —D/ ekini alabildiğini kısaca açıklayın. öğrencilere. Maddi durumumuz hiç iyi En son hangi kitabı okudun? Bu kitap nasıldı? değildi ama masal gibi bir çocukluk geçirdim. ilkokuldan sonra Ankara Devlet metni bir öğrenciye sesli okutun ve bu arada diğer öğrencilerden Konservatuarı'na kayıt yaptırdım.n Kbd nı' seçildim. Sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devtefert ve ngilitere'de eğitim ve oyunculuk üzerine çalışmclc' . biyografi. b e d e ~ o s o c a ~er şeyimi mes­ leğime verdim. Babam bakanlıktaki görevinden ay­ rıldıktan sonra Ankara'ya taşındık ve ilkokula Ankara'da devam ettim. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları • Niteleme sıfatları Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (hikaye kipi) -lyldİ (< i-dll Beceriler • Hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. Mesleğimi kendimden der a co< sevdim. • hikaye kipinin. Çocuk­ 11 İşaretleyelim / / > öğrencilerden önce metni sessiz okumaların isteyin. eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ 1959 yılında kardeşim Müşfik Ke~er İe . Tiyatroya da Ankara Çocuk Klübü'nde başladım. Zcman zıman sinema öğretmendi/Onlar öğretmendiler. Gece" adlı oyunuydu. heyecanlar ve aşklar yaşcd m. Kitap­ tın Portakal" ödülü aldım. 1962'ae r.uğu'nu kurduk. Aldığınız doğru yanıtları tahtaya yazıp. • bu kipte /. başkalarına özgeçmiş­ leriyle ilgili bilgi sorabilme • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat v > Bu alt üniteye. Okuma dim. Bir yıl sonra birlikte "Kent Oyuncular Top .eyleminin genellikle kendinden önceki sözcüğe kay­ naştığını (Ben öğretmen idim> Ben öğretmen-dim).cc— . > Açıklamalarınızın ardından 11. Dün saat on birde neredeydin7 YILDIZ KENTER Sen ilkokulda çalışkan b ir öğrenci miydin? 1928 yılında İstanbul'da doğdum. Deve' Tryaftoları'nda kaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. beşinci çocuğuydum. ilk oyunum Sha- gösterecek biçimde -Dİ almış sözcükleri iki sütun olarak yazın. Sinema oyuncusu c>ö” k üç kez "Al­ bahçedeydiler. hikaye kipi eki almış ad ve sıfatların altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. • özne canlıysa. gücümü. Açıklamanız­ 11 yıl sahneye çıktım./Çocuklar filmlerinde de rol aldım.

1981 'orihleri için de yaptırabilirsiniz. 1928. □ □ Ama savaşmak çok kötü. > Bu etkinlikte öğrencilerin son paragrafı yeniden okuyarak paragrafın. □ m Yanıtlar • Yıldız Kenter kalabalık bir ailenin çocuğuydu. ■ • İdiz Kenter mutlu bir çocukluk dönemi m geçirdi. dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. □ Bu yüzden savaşlardan nefret ediyorum. Üniversitede hiç çalışkan bir öğrenci değildim . savaşmak demek. ■ Yıldız Kenter yoksul bir ailenin çocuğuydu. □ m 12 Yakın anlamlısını bulalım ». ğraşmak |7] çalışmak □ >• Hikaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı. □ ■ •' İdiz Kenter'e göre oyunculuk zor bir meslektir. Dün cok yorgun dunuz . □ m m m □ • Yıldız Kenter Amerika'da birçok kez sahneye çıktı. □ • Yıldız Kenter için tiyatro sinemadan daha □ m önemli. gece yaşamında ilk oyunu _____________ Müşfik Kenter Yıldız Kenter’in ağabeyi Naci bey Yıldız Kenter’in babası 1‘ Yıldız Kenter’in profesyonel tiyatro yaşamının başlangıcı_______________ 1959 Yıldız Ketıter ve Müşfik Kenter İstanbul’a gidiyor Altın Portakal Sinema ödülü. □ ' Bu yüzden yaşamak istemiyorum. 65 .. Doğru seçeneği belirleyemeyen öğren­ ciler için. verilen sözcüklerin yakın anlamlılarını bulmalarını isteyin. m □ [7] Ben bu savaşı sahnede yaptım.Yanıtlar Y ıld ız Kenter’in profesyonel tiyatro 12. ben evde sen yorgun -di/-ydi/-ti O evde değil miydi? o çalışkan -d u /-y d u /-tu Siz hazır mıydınız? biz hazır -d ü /-y d ü /-tü siz öğrenci -d ı/-ydı/-tı onlar genç Ben yorgun m uydum ? Onlar öğrenci miydiler? -nız/-niz/-nuz/-nüz Sen çalışkan değildin. yanıtlarının neden yanlış olduğunu paragrafı yeniden çözümleyerek açıklayın. i-iarAler) *Biz gençdik Yanıtlar acılar: zorluklar □ 15 Tamamlayalım hastalıklar □ yanlışlıklar □ sıkıntılar [7] oynamak □ düşünmek □ ilgilenmek: . m KOŞAÇ TÜ M CESİ (hikay ■Yıldız Kenter "savaş" konulu oyunlardan nefret ediyor. A dıl A d /S ıfa t - Eki ? değil Kişi E Örnek/ . metindeki anlamlarından harekete. kişi ve sözcüklerin metindeki karşılık­ larını bulmalarını isteyin. 1. Geçen yaz tatilde ailece Alanya' davdık ___hava çok güzel d i_____ _ . Yanıtlar 13 Açıklayalım >. Yıldız Kenter bıı ödülü üc kez kazandı__________________________ Yanıtlar Doğru Yanlış 14 Metne ekleyelim • Yıldız Kenter ilk tiyatro eğitimini ailesinden 0 aldı.3u çalışmada öğrencilerden. verilen tümcelerden hangisi ile devam edebilece­ ğini bulmalarını isteyin. Bu çalışmayı. 3.öğrencilerden verilen tarih. □ m • İdiz Kenter için yaşamak. • Yıldız Kenter savaşla ilgili oyunlar oynadı.Şimdi nasılsınız? 2. 1962.

Sen neler yaptın___. Seni. öğrencilerden önce birinci metni oku­ malarını. □ Dün akşam neredesin? 4. fotoğraflarını gönderdin. güzeldi. Yanıtlar Serap : İyi ki bugün hulustuk Meralciğim. Anlat bakalım. zayıf tim . aynı kişinin. 19 Tamamlayalım. Evliyim ve anneanneyim. Parti çok kalabalıktı Yanıtlar özlem'in orada çok arkadaşı vardı . Sen dün evde yok muydun ? 7. Tabii ki par­ tide herkes Özlem'le dans etmek istedi . şimdi iyiydim. Tatilin nasıl geçti? Otel kalabalık__mıydı . Zayıfım . Nerede ydin ? 18 Tümce oluşturalım > öğrencilerinden. çok uzun zaman oldu . Tarkan ilk şarkısıyla çok meşhur oldu___ 8. Evde yoktun. özlem o gün de çok şık ve Şimdi altmış üç yaşındayım.4. Biraz dans ettik . kaydı dinlerken tamamlamaya çalışma­ larını isteyin. daha sonra ikinci metindeki boşlukları hikaye kipiyle tamamlamalarını isteyin. □ Dün hastaydım. (3 Geçen hafta hava güneşliydi.. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den metindeki boşlukları. C E) [7] Serap iki yıl önce öğrenciydi. benimle aynı O akşam bir­ Meral : Çok sevindim . arkadaşla­ rı.. 3. . □ Geçen hafta hava güneşli. Yanıtlar 1. eşinle nasıl tanıştınız_______? Serap : Bir gün özlemle birlikte bir partiye gittik . etkinlikte yer alan metinlerden de yararla­ narak şimdiki ve geçmiş zamanlı koşaç tümceleri oluşturmalarını isteyin. □ Geçen kış hava çok soğuk. [7] Geçen kış hava çok soğuktu. anlamadım. Meral : Sonra ne oldu ? Serap : özlem bir ara bir arkadaşının yanına gitti___Beni gösterdi Biraz sonra o genç yanıma geldi____Be­ nimle dans etmek istedi Biliyorsun. Dün akşam seni aradım. Bir gün eşinle de tanışmak isterim. 66 rar etti. Serap : Tabii en yakın zamanda. an­ lat bakalım. Son olarak metni. Ben ise uzun bir süre yalnız kaldım .. 2. ben çok utangaçtım teklifini kabul etmedim ama o çok ıs­ O zaman yirmi yaşındaü&ö? gene tim ve güzel dim . Saçlarım bembeyaz ve bi­ raz kiloluyum. şimdiki ve geçmişteki du­ rumunu anlatmaktadır. • önce . 5. Geçen ay kızım doğum yaptı ve ben dede oldum 5.. Meral : Beni biliyorsun. Bana en son düğün > Bu etkinlikte metinler. Eşimle Nasıl Tanıştık? > Okuma metninin başlığından hareketle öğrencilerden. Adı Ali'ydi. okuya­ [7] Dün akşam neredeydin? cakları ve ses kaydını dinleyecekleri metin hakkında tahminlerde bulunmalarını isteyin. yastaydı ve gerçekten çok kibardı Saçlarım simsiyahla ve birimize aşık olduk _ bir yıl sonra da evlendik__.. Türkiye'yi çok özledim_______ 17 Tamamlayalım Meral : Evet. O yıllarda üni­ versitede öğrenci ydim__ Çok neşeli ve hareket- li ydim . □ Serap iki yıl önce öğrenci. rolleri paylaştırarak iki öğrenciye okutun ve yanlışlarını bu aşamada düzeltin. 16 Doğrusunu işaretleyelim > öğrencilerden verilen tümce çiftlerinden doğru olanı işaretle­ melerini isteyin. Şimdi emek­ liyim ama bundan kırk üç yıl önce. 17. şimdi iyiyim.Şimdi Çocukken şişmandım. Kırk üç yıl nasıl geçti. yeniden anlatalım [7] Dün hastaydım._? 6.

[2] Sabah saati duymadım ve çok geç kaldım. Panoda "Londra uçağı iki saat rötarlı" yazısını gör­ 2 S R flT RÖTRRLI «ğ§» düm.20 Yeniden anlatalım > Bu konuşma etkinliğinde. Ama son anda "Olumsuz hava şartları nedeniyle bütün uçuşlar iptal oldu. mağazaları gezdim. Bir ara Özlem yanıma geldi ve________________________________________________________________________________________________________________________________ 21 Eşleyelim >. [T] Uçağımın kalkış saatini kontrol etmek istedim ve panoya LOfiDRB UÇRĞ1 baktım. Herkes dans ediyordu. Partide Özlem ve arkadaşı da vardı.Bu çalışmada öğrencilerden görselleri inceleyip onları ilgili tümcelerle eşlemelerini isteyin. 13 Bir süre havaalanında dolaştım." anonsunu duydum. [5] Neyse ki tam zamanında havaalanına vardım. O akşam bir arkadaşım evinde parti veriyordu. . 0 Uçağımın kalkış saatinden on dakika önce hazırlandım. öğrencilere hazırlanmaları için beili bir süre vererek onlardan kendilerini Ali'nin yerine koymalarını ve diya­ logda anlatılan olayları Ali'nin gözüyle yeniden anlatmalarını isteyin. [T| Trafik çok sıkışıktı. [T] Dün gece en iyi arkadaşım bendeydi ve geç saatlere kadar sohbet ettik. [3] Hemen bir taksi çağırdım. [J] iki saat vaktim vardı ve beklemek çok sıkıcıydı. "Geç kalıyorum." diye düşündüm.

diğer öğrencilerden okuma sırasında. Şimdi bilgisayarlar. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları Yanıtlar • Niteleme sıfatları Ben Çocukkeı Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (hikaye kipi] -(İ)yordu I < -lilyor i-dil • ULAÇLAR -lylken I < I-kenl Şimdi düşünüyo­ • BAĞLAÇLAR/İLGEÇLER ile I > . -yor ve -yordu yapıları arasındaki farkı daha iyi kavrayabilmeleri için tahtaya. öğrencilerin yanıtlarına göre örneklerinizi çoğaltıp dilbilgisi kartından da yararlanarak şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. -lilyordu I < -lilyor i-dil Ş İM D İK İ Z A M A N (hikaye kipil Adıl Eylem . oluş ve durumları aktaran zaman eki olduğunu. Zaman 7 Hikaye Kişi Eki -yor ben yap -mı sen sev -mi -iyor 0 bil biz otur siz gül Kipi Eki mu -(y)du -m ES H El 'I Ben çocukken süt sevmiyor muydum? -n Onlar konuşmuyorlardı. Şimdi­ • Şimdiki zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme ki çocuklar gibi imkanlarımız • -ken ulacını kullanarak geçmiş zamanlı tümceler için doğru belirteçler üretebilme duk./ _ >. veri­ konuşmuyorlar/konuşmuyorlardı.. öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını açıklayın. Sözcük Alanı Dün saat sekizde uvuvordum. lıydık yoksa şimdiki çocuklar mı şanslı? Her hafta İstanbul'a aidivorum.onlara aralarında nasıl bir anlam farkı olduğunu sorun. • -yordu ekinin sürme.. -m ü -uyor -k 0 üç yıl önce İstanbul'da oturuyordu? -du -üyor onlar konuş güzel yüzlerce hatıram var. özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum/hettr- lıyordttm. Genellikle evde tek başlarına vakit geçi- riyorlar/geçiriyarloreb. biyografi. 22 Yanlışı çizelim [__/ > Metni öğrencilere sessiz olarak okutup onlardan yeni sözcükleri belirlemelerini Şimdi insanlar yemeklerini bile televizyonun karşısında yiyorlar/yiyorlardı. -m u -iyor - Sen az önce gülüyordun. Bazen de sine­ maya -ğMk/gidiyorduk. Çok fazla arkadaş­ ları yok. Da­ ha sonra. Bu çalışmada. • özgeçmiş. • sıralı yapılarda önceki kişi-sayı ekinin ancak -Dİeki ile birlikte atılabildiğini vur­ gulayın.Dün saat sekizde uyudum. Açıklamalarınızda. türe özgü belirteçler kullanmaya dikkat edin. Geç saatlere kadar arkadaşlarımızla dışarıda vakit geçirdik/geçiriyorduk. yineleme.öğrencilere yeni dilbilgisi yapısının işlevlerini sezdirmek üzere tahtaya şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili iki tümce yazın ve. . Çocuklar tele­ len eylem çiftlerinden yanlış olanı bulmalarını isteyin. her şey bu kadar kolay değildi. aşağıdaki örneklerdeki gibi metinde kullanılmayan. Ama yine de ba­ Gecen hafta İstanbul'a aittim. istemiyorlar/istcmiyerlerdt. metni bir öğrenciye okutarak. öğrencilerin vizyonsuz ve bilgisayarsız bir hayat düşünmek -Dİ. Akşam yemeklerinde bütün aile topim dık/toplanıyorduk. • Geçmiş zaman belirteçleri Her aün saat sekizde uvuvorum. televizyonlar gençleri yal­ nızlaştırıyor/yalnızlaştırıyordu. zen düşünüyorum/düşünüyordum: biz mi şans­ Gecen hafta bu saatlerde İstanbul'a gidiyordum. Çocukluğuma ait birbirinden Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat . Beraber oyunlar oynedtk/oynuyorduk. Yemekten sonra soh­ bet ettik/ediyorduk ve bazen birbirimize fıkralar -nuz Siz Türkçe bilm iyor m uydunuz? -lar yoktu ama yine de çok mutluy­ *Biz dün sa a t üçte alışveriş yapm ıyorduk m u? ~eftla#k/anlatıyorduk. Tümcelerinizde. dolayısıyla alışkanlık da anlatan ama geçmiş­ te kalan iş. Birlikte çok cğlcndik/eğleniyorduk. Bizim zamanımızda aile içindeki ilişkiler de çok farklıydı. ___ _______ ____________ _____ ______ .. rum da ben çocukken Beceriler her şey daha güzeldi.. Birbirleriyle çok fazla isteyin.. Bizim zamanımızda bu yapılarla oluşturulmuş tümceler yazın.

. Müdür Bey. Zaman içinde diğer ev eşyaları da çok gelişti.. Annem pantolonla­ 1. Sonra bir gün babam eve bir ütü getir­ 3.> Zaman ekleriyle ilgili çalışmalarınızın ardından.. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Bu yüzyılda gençler bilgisayar programlan. ilk ütü teknolo­ 7. örneğin geçen gün torunuma otuz yıl öncesi­ > Bu etkinlikte öğrencilerden tümceleri. Eskiden evinizde ne tür eşyalar vardı? Ben yurt dışına ilk defa üniversitedeyken çıktım. Böylece şimdiki gençlerin işleri daha kolaylaştı... Saçların uzun 1. Ancak tel dolap. internet yokken mektup yazıyorduk. 24 Tam am layalım > öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. Bazen gençlere eski telefonlar­ dan. Çamaşır makinesi yokken______________________ rikli ütüler aldı. > Dilbilgisi açıklamalarınızda -ken ekiyle oluşturulan belirtecin ara­ lık gösterdiği ve göstermediği durumlara ve bu ekle oluşturulan be­ lirtecin başka belirteçlerle ilişkisine dikkat çekin: 25 Yanıtlayalım. annem çalış ıy ° rclu . Annem ütünün alt bölümü­ 6. e- . Eskiden pantolonları nasıl ütülüyorlardı? kestirdin? 2. -ken eki­ ni içeren (yalnızca ad ve sıfatlardan sonra) örnek tümceler yazın (Kullanacağınız örneklerin yalnızca geçmiş zaman ile kullanılan özellikle de -yordu ile kullanılan belirteçler olmasına dikkat edin). Asansör yokken _______________________________ ne kömür koyuyordu ve ütü İyice ısınıyordu. ilk ütü teknolojisi nasıldı? s ö y le medi . Televizyon yokken_______ ______________________ dümdüz oluyordu.. Yanıtlar 1. ütüyü ilk kez o gün gördüm. hakkında hiç fikirleri yok. odun sobası. Size de anlatayım: Ben çocukken elektrikli ütüler yoktu.Jİ1______ ama adını 3. > Açıklamalarınızda. Bu eşyalar nasıldı? Ben üniversitedeyken sık sık yurt dışına çıkıyordum gibi. Şimdiki gençler hangi konularda çok bilgili? k e n ____ daha g ü z e li_______ Niçin 2. nin ütülerini anlattım. internet. *öğrenciken çok çalışkan değildim. Son derece basit ama o zamanlar için önemli bir araçtı. Elektrik yokken________________________________ 4. mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok a rabada Evdeyken çok mutluydum. kömür ütüsü evde *Arabadaken sigara içmiyorum. öğrencilerin bu iki yapı arasındaki farkı anlamasını kolaylaş­ tıracaktır. Ben küçük ken bana anneannem bak J ı.. öğrenci iken genç Onunla öğrenciyken tanıştım. internet yokken________________________________ rımı yatağın altına koyuyordu... verilen durumlara uygun bi­ çimde tamamlamalarını isteyin. Onları. Gençken daha sık sinemaya gidiyordum. posta. çocuk -(yİken Çocukken çok şişmandım.. şey biliyor. Telefon yokken____________________'___________ di. Otomobil yokken______________________________ 5... Pantolon sabaha kadar 2.. Ben beş yaşında yken bale kursuna git t im ______ . Bu nedenle 5... e n __dans kursuna git tim . Ben üniversite y k cep telefonun çaldı. -ken ekini alan sözcüklerin altını çizin ve ardından bu ek ile ilgili açıklamalarınızı yapın. internet yokken mektup yazdık. 3.. Ardından metni okutup soruları yanıt­ lamalarını isteyin. Sen yok ken 8.. 6. yanıtlarında hikaye kipi kullanmaları konusunda yönlendirin. Buzdolabı yokken_____________________________ jisi buydu işte! Daha sonra da kömürlü ütülerin yerini elekt­ 8. 4. süpürgelerden. Sen banyo ciciyken bir arkadaşın arO. Bu eşyalar şim di nasıl? sorularını sorun. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. hem -Dİ hem de -yordu ekinin kullanılama­ yacağı ya da kullanıldığında anlamın farklılaşacağı tümceler seç­ meniz. siz toplantı dayken misafiriniz gel^i_____ Şu anda bekleme salonunda. biliyor musunuz? Siz tatil deyken komşunun evine hırsız gir d i _____ __ 7. tahtaya. siyah-beyaz televizyonlardan söz 23 T a m a m l a y a l ı m ediyorum. Ayşe Hanım.

Tabi ilk fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekmek kadar. "Arkası Yarın" kuşaklarını dinlemek için herkes onun etrafında toplan iyordu . Rad- yolar evin en güzel köşesinde duruyor. d. Çünkü fo­ toğraf makinelerini kul­ lanmak çok zor du . haberleri. Şimdiki gençler teknoloji konusunda bilgi sahibi b. ilk ütüler buharlı değildi. iyi bir fotoğraf için çoğu zaman oirkaç dakika hiç hareket etmeden durmak ve objektife oakmak önemli .Şimdi > öğrencilere etkinlikle adı geçen eşyaların eskiden evlerinde bulunup bulunmadığını sorun ve bu eşyaların eski ve yeni özel­ liklerini karşılaştırmalarını isteyin. g Buzdolabı • Televizyon 8 Telefon Çamaşır makinesi • Radyo • Soba > öğrencilerden başlığı okuyup fotoğraflara bakarak metnin içe­ riğini tahmin etmelerini isteyin.28 Tamamlayalım Yanıtlar var yok m □ m □ h □ □ S a. c. 26 Tamamlayalım > öğrencilerden metinlerdeki boşlukları. . Elbette o za­ manlar dijital kanallı. müzik programlarını. Bir çok insan için radyo teknoloji harikası sihirli bir kutu vdu . taşınabilir radyolar yok tu . Elektrikli ütülerden önce kömürlü ütüler vardı. Bugün birçok işi daha kolay yapıyoruz. Yanıtlar Eskiden fotoğraf çek­ mek bugünkü kadar ko­ lay değil_^L. Bu oku­ mada boşlukları tamamlatmayın. 27 Karşılaştıralım Eskiden . -Di ve -yordu ekleri ile tamamlamalarını isteyin. Daha sonra öğrencilere metni pay­ laştırarak okutun ve yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. Ba­ zı makineleri kullanmak cin uzun süreli eğitim almak gerek iyordu . Ardından öğrencilere belirli bir süre tanıyarak metni uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Son olarak metni bir kez daha sesli okutarak yanıtlarını kontrol edin. çektirmek de zor du . Radyolar eskiden günlük hayatın en önemli parçasıy­ dı.

> Okuma çalışmasının ardından tahtaya,
ANNEANNEMİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

‘Anneanne bu kim?" diye sordum.

Anneannem hayatımdaki en önemli insanlardan biridir.
Çok güleryüzlü, becerikli ve konuşkan bir insandır. Onunla
sohbet etmek çok eğlencelidir. Geçen gün onu ziyarete

gibi doğrudan aktarım tümceleri yazarak diye sor- ve diye yanıtla/
cevap ver- yapılarını sunun.

ve beraber çok güzel zaman geçir dik______

git tim

öğleyin, yemekten sonra anneannem elinde eski bir
fotoğraf albümüyle odaya geldi. Bana eski resimlerini gös­
termek iste iy ° rdu

. Bu benim için harika bir sürp­

> Kitapta yer alan etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya,

İşe metro He gidiyorum.
Tahtayı silg i ile siliyorum.

Albümün ilk sayfasında genç bir hanımın fotoğrafı

.

var_^?____ _ . "Anneanne, bu kim?" diye sor dum

"Benim, yavrum." dedi. Çok şaşırdım. Anneannem, "Niçin
şaşırdın? Ben de bir zamanlar gene tim ___ __Bak, saç­
larım upuzun

______ ." dedi. Resimde anneannemin

yanında bir adam vardı. "Peki bu adam kim?" diye sor­
dum. "O da deden. Tanımadın mı? O zaman bıyıklı de­
ğ i l i ______Çok yakışıklı bir adam_dı________ Bak, şu re­
simde deden ve ben birlikteyiz." dedi. Anneannem başka
bir siyah-beyaz fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta anneannem
bir sandalyede otur uy ordu
dur uyordu

ayakta

tut uyordu

29 Tamamlayalım

Arkadaşım ile ders çalışıyorum.

rizi*_______

da

"Benim yavrum ." dedi/diye cevap verdi.

dedem ise onun yanın­
ve

anneannemin

elini

»ç ^ gQZe| bır fotoğraf." dedim. Anneannem

gül^M______ , "Bu bizim birlikte ilk fotoğrafımız. Evlendik­
ten üç-dört yıl sonra çektir d ik ______ Bizim zamanımızda
çok fazla fotoğrafçı yokM ________ . Fotoğraf çektirmek
pahalı y dl_____ . Ama deden bir gün bana sürpriz
yapi?_______ ve eve bir fotoğrafçı çağır d ı_______ " dedi.
Anneanne, "Dedem gençken romantik m iydi

?• diye

gibi ile bağlacının farklı işlevlerini örnekleyen tümceler yazıp bu
bağlaç ile ilgili açıklamalarınız yapın. Açıklamalarınızda,
• ile'nin bağlaç ve ilgeç olarak birliktelik anlatan öbekler kurduğu­
nu (M urat ile Oya sinemeya gidiyor, M urat Oya İle sinemaya g i­
diyor gibi.),
• bağlaçlı birliktelik öbeğinde ile yerine ve de kullanılabileceğini
[Murat ile Oya sinemaya gidiyor> M urat ve Oya sinemaya gidiyor
gibi),
• birliktelik öbeğinde kişi adılları yer aldığında, bu adıllara (onlar
hariç) genellikle tamlayan eki eklendiğini (ben > benimle, sen >
seninle, o> onunla, biz > bizimle, siz > sizinle) ve sizle, bizle gibi
eksiz biçimlere daha çok konuşma dilinde ve özensiz kullanım­
larda rastlandığını,
• ilgeçli birliktelik öbeklerinde birlikte sözcüğünün de kullanılabildi­
ğini [Murat Oya ile birlikte sinemaya gidiyor gibi.),
• ilgeçli birliktelik öbeklerinin, çeşitli araç, gereç ve taşıt kullanımla­
rı anlatmak için de kullanıldığını (Ancak gözlükle okuyorum; işe
otobüsle gidiyorum; Sınıfı çiçeklerle süsledik gibi.)
• //e'nin bağlaç olduğu birliktelik öbeklerinde, birliktelik öbeği özne
ise, eylemin her zaman çoğul olması gerektiğini [Babamla ben
sinemaya gidiyoruz / *gldiyor gibi) ve ilk sözcük olarak kişi adılı
kullanılmadığını (*Benimle babam sinemaya gidiyoruz gibi) vur­
gulayın.
> Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden, verilen tümceleri ile
kullanarak tamamlamalarını isteyin.

sor dum____ Anneannem bir kahkaha attı. "Elli yıl önce
romantik olmak ayıp_ö_________ , yavrum. Biz sokakta el

Yanıtlar

ele gez m iyordıık pastanelerde otur uyorduk ..Her şey
gizli y d i

..... Ama evlenmeden önce deden bana sık

sık mektup yaz ıy (>rdu__ « dedi Anneannem anlatıyor,

A: öğrenciler okula nasıl gidiyor­
lar?
B: Otobüs le g id iyo rla r

ben de dikkatle ve şaşkınlıkla dinliyordum. Saatler böyle
geçti...
0

gün anneannem bana uzun uzun dedemi, annemi,

babamı ve eski günleri anlat iyordu

Fotoğraflar ve an­

neannemin, anıları ile geçmişte çok güze! bir yolculuk
yapjıâ_______

A: Sınıfta kimler var?
B: öğretmen le____
öğrenciler.

.

6. Ayşe, ailesi v/e :
A: Kim in le

oturuyor.

7. Yarın yeni bir gömlekte____ayakkabı almak istiyorum.

ders

8. O nunla

çalışıyorsun?
B: Yalnız çalışıyorum .

nerede tanıştın?

9. Murat çok üzgün, hiç kimsejie______konuşmak
istemiyor.
10. Kahvaltıda yumurtayla ______peynir yedim.

A: Dün ne yaptın?
B: Arkadaşımj«__.

31 Yanıtlayalım

sinemaya gittim.

> öğrencilerden verilen tümcelere uygun yanıt tümceleri üretme­
lerini isteyin.
1. Dişlerinizi neyle fırçalıyorsunuz?

Dilek ve Murat
I

A: Dilek Murat' la

M«--n«ıırıo »rt»}U«Tv; -ı\;

2. Neyle çorba içiyorsunuz?_____

ne zaman evleniyor?
Aylf-Mstn
ça £ lû R

iffAıç • iU-aı
Ç M ^Ş

3. Neyle çamaşır yıkıyorsunuz?_________

B: Sanırım gelecek ay.

4. Lokantada hesabı neyle ödüyorsunuz?
5. Neyle fotoğraf çekiyorsunuz?________
A: Alo. Denlz'Je.

. mı
6. Saçlarınızı neyle tarıyorsunuz?

görüşüyorum?
3: Evet, buyrun ben Deniz.

7. Eve neyle gidiyorsunuz?_____

32 i l e ile yerleştirelim

Ad l+ E k l

Ek

> öğrencilerden verilen sözcükleri ve ile'yi kullanarak tümceleri ta­

ile 1 > lyllEI

BAĞLAÇLAR - İLGEÇLER

.*

1

Örnekler

a ra b a

ile

Ayşe'yle Murat evleniyor.

Ayşe

-la /-le

Okula arabayla gidiyorum.

kitap

-y la /-y ie

M asada kitapla kalem var.

if|§ !

'

1

Yanıtlar

*Sinemaya arkadaşımle gittim.
arkadaşım

mamlamalarını isteyin.

r

kalem • gözlük ♦cep telefonu » tarak • arkadaş • çatal

J

Onunla ders mi çalışacaksın?

sizin

*0 ile her yere gittim.

onun

Ben de sizinle geliyorum

1. Bu mektubu senin_______ kaleminle_______yazdım.
2. Uçakta______ cep telefonuyla

konuşmak yasak.

30 Tamamlayalım
> Bu çalışmada öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları ile 'nin

3. Saçlarını b u _______tarakla__________mı tarıyorsun?

uygun biçimiyle tamamlamalarını isteyin.
4. Üç boyutlu filmleri özel bir

gözlükle__________

Yanıtlar
1. Kim ben imle

2. işe her gün metro vla
3. Kim in le
4. Ankara vla

izliyoruz.

gelmek istiyor?
gidiyorum.

5. Bu yemeği

çatalla_______yememek gerek.

görüşmek istiyorsunuz?
İstanbul arası arabayla

üç

buçuk saat.
5. Lütfen burada yüksek ses le_______ konuşmayın.

> Üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencilere A
ve B rolleri vererek ikili gruplar oluşturun ve A öğrencilerini s.l 59'a;
B öğrencilerini s.l 60'a yönlendirin.

s
;
:
■ ..I

>

> Bu etkinlikte öğrencilerden, kendi sayfalarındaki fotoğrafı incelemelerini ve bu fotoğrafla ilgili bir öykü oluşturmalarını, sayfalarında bu­
lunan sorulan diğer öğrenciye sorarak onun oluşturduğu öyküyü öğrenmelerini isteyin. Bunun dışında öğrencileri, dinledikleri öykünün
akışına göre farklı sorular üretmeleri konusunda da yönlendirin.

4. ünit

4. ünite
Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

_____

1 f-

Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

Kimler var?

Kimler var?

Ne oluyor?

Ne oluyor?

Ne zaman oluyor?

Ne zaman oluyor?

Nerede oluyor7

Nerede oluyor?

Nasıl bitiyor?

Niçin böyle bitiyor?

^ovr: bitiyor?

4:v

1. Ne Yiyelim?
Yanıtlar
Sözcük Alanı

uğrayayım mı • etme • tamamla • yiyelim • ol

• Kalıp sözler [geçmiş olsun, kolay gelsin, afiyet olsun,
haydi bakalım vb.)

yapsın • al • hazırlayayım • alayım • alayım mı
almasın • uğra • al • almasın

• Yiyecek, içecek adları
• Alışveriş ifadeleri

Eren, Volkan ve A4ert bu akşam M ert’lerde buluşuyorlar.

• ölçü birimleri

Eren M ert’e yoldan telefon ediyor...

• Niteleme sıfatları

Eren

: Alo. Merhaba Mert, ne haber?

Dilbilgisi

Mert

: iyilik Erenciğim, Volkanla oturuyoruz .

• EMİR KİPİ -sin, -lylinllz), -sin(ler)

Eren

: Ben şimdi yoldayım, sana geliyorum. Markete

Mert

: Evet Erenciğim, lütfen uMra . Ben kola aldım ama

• İSTEK KİPİ -lylE

Beceriler

uğrayayım mı

? Bir şey lazım mı?

siz ne içmek istiyorsunuz, bilmiyorum. Bence sen

• Emir ve istek kiplerini kullanarak doğru tümceler oluş­
turabilme

birkaç tane de meyve suyu ve bira

al

.

• Kalıplaşmış ifadeleri doğru ve yerinde kullanabilme

Volkan : Meyve suyu

• Yiyecek, içecek adları ve ölçü birimlerini doğru kullana­
bilme

Mert

: Eren, Volkan meyve suyu almasın_______ diyor.

Eren

: Peki, o zaman yiyecek bir şeyler alayım mı

Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat
> Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­
rencilere,
Ne sıklıkta alışveriş yapıyorsunuz?

Mert

: Cips aldım ama çikolata da iyi fikir. Sen bana çi­
kolata al .

Eren

: Tamam, sana çikolata

alayım

, ama benim

karnım aç. Bir paket de makarna alayım. Volkan
bize güzel bir makarna

Mert

yapsın

.

: Evet evet, çok iyi olur. Ben de acıktım şimdi. Ben
sofrayı hazırlayayım . Haydi sen de çabuk o/_!

6. fotoğrafta kadın ne yapıyor?
3.
fotoğraf hangi reyonu gösteriyor? Bu reyonda neler var?
gibi sorular yönelterek alışveriş konulu bir konuşma ortamı
oluşturun.

?

Cips, çikolata...

Nereden alışveriş yapıyorsunuz?
Neden alışveriş için burayı tercih ediyorsun?
I.fotoğrafta-insanlar neler yapıyor?

almasın_______ben aldım.

Alışverişi

tamamla

da bir an önce yemek

yiye lim _________

Eren

: Tamam tamam! Acele etme

. On beş dakika

sonra oradayım.

Mert

: Peki, görüşürüz.

Eren

: Görüşürüz.

► Dinleme çalışmasının ardından metinde geçen emir ve istek
kipli eylemleri tahtaya yazıp bu eylemler üzerinden emir ve is­
tek yapılarıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıklamalarınızda,
• emir kipinde yalnızca 3. kişiler için soru biçimi bulunduğunu (O
yarın okula gelsin m i?/Onlar burada beklem esinler mi? gibi.),
• emir kipinde dile getirilen talebin 2. kişiler için doğrudan, 3. ki­
şiler için dolaylı olarak aktarılıdığını [Söyleyin ona b ir daha der­
se geç kalmasın gibi),

1 Dinleyelim, yerleştirelim
Bir Şey Lazım mı?
> Bu etkinliği uygulamaya, öğrencilere ses kaydını dinleterek
başlayın ve onlardan, verilen ses kaydını dinlerken sözcükleri
metindeki boşluklara yerleştirmelerini isteyin.

• emir kipi, kesin ve doğrudan bir anlatım yolu olduğu için 2. ki­
şilerde anlatıma kibarlık katmak için "lütfen" sözcüğü kullanıldı­
ğını [Lütfen yüksek sesle konuşmayın! Burada sigara içmeyin
lütfen! gibi),
• 2. çoğul-kişide anlatıma kibarlık katmak için eyleme -İzeki eklen­
diğini [Yüksek sesle konuşmayınız! Burada sigara içmeyiniz lütfen!)

Size yardım edeyim mi? gibi. kalıp - 't Bir kilogram Bir bardak vişne meyve suyu M -' & Bir dilim ekmek Bir dilim Bir kilogram havuç elma •t’... *Ben otura m ıyım ? 3 2 T a m a m la y a lı m > Bu etkinlikte öğrencilerinizden tümceleri emir-istek kipinin uygun biçimleriyle tamamlamalarını isteyin.. bir daha geç kal mayın . Kaçta çıkıyorsun7 Seni işten al maşın ___ mı ? yumurta dondurma Bir avuç kase Bir kalıp fındık yoğurt peynir Bir fiske tuz . kişi dışındaki çekimlerinde soru tümcesinin hemen hemen hiç kullanılmadığını (O gelmeye mi?.litre . *O n la r b a km ayala r.r 6.. Sa­ kın geç kalmayasın > Sakın geç kalma!. ödevini hemen bitir sin 2.fiske . 8..). Dört top # Bir demet 10. m • Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin atılamadığını (Dikkatli oku­ yalım._m. izin veya onay alma anlayabildiğini. soru tümcelerinde öneride bulunma. adet .demet . Burcuya söyle. • istek kipinin 2.ı 7 9. Siz sorasınız.. bu kişilerde isteği anlatmak üzere daha çok emir kipi ter­ cih edildiğini (Bunu böyle bilesiniz > Bunu böyle bilini. iyi anlaya-lım gibi) vurgulayın. Dans edelim mi?. Sınav kağıdına mutlaka adınızı yaz m üzüm İ f maydonoz Bir dilim biftek t Bir kadeh şarap I Bir kutu kola Bir paket makarna i Ü . ~ f .avuç . Çok yorulduk. (Sinemaya gidelim mi?. iyi anlayalım /*Dikkatli okuya.).pa cet . öğretmen kızıyor. Bunu herkese söy­ lemeye > Bunu herkese söylemesin gibi. 5... • istek kipi.bardak . kişi çekimlerinin nadiren kullanıldığını. ve 3.kadeh kilo -kilogram .alkım . Bu akşam yemek için dışarı çık alım „? ju l süt top t m 3. Teneffüste çay K elim __ Dört adet 7. Tok musun7 Yemek yap m ayayım .g am .• Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin ahlamadığını (B/r kompozisyon yazın/*yaz ve yarın getirin gibi) vurgulayın. şemsiyemi a\nıayaynn . ?0 sinemaya gide mi? gibi. Ben ye m e ye yim m i? 0 konuşa. Bu soru­ ya ben cevap vereyim mi?. Bugün hava güzel.). • istek kipinin 1. Lütfen odada sigara iç meyin .di ım .parça .ku tu .tane 1. Yanıtlar S ö z c ü k le r i y e r le ş t ir e lim > öğrencilerden sözlüklerini kullanarak ölçü birimlerini öğrenmelerini ve sözcükleri uygun boşluklara yerleştirmelerini isteyin.. haydi biraz dinlen dm. m sen 0 siz onlar ben sen 0 biz Siz onlar al bekle -ma -me git oku dokun gel gir yaz bak ye mı _ Sen git! mi O n ia r b e k le s in le r m i? 0 alm asın! -sın/-sin/-sun/-sün Siz okuyun! Giriniz! -ınlız) / -in(iz) / -un(uz) / -ün(üz) -yın(ız) / -yin(iz) / -yun(uz) / -yüniüz) Dokunm ayınız! O nlar gelm esinler! *Siz yaz! -sınlar / -sinler / -sunlar / -sünler -ma -me -a / -e -ya / -ye iç otur konuş sor -yım / -yim -sın / -sin -Iım / -lim -siniz / -siniz -lar / -ler mı mi Sen içesin. *3 Bir Hfre 4.

✓ Ürünlerin son kullanma tarihine bakın. Ablam kek için önce yumurta ve şekeri 7. Bir an önce oradan | kurtulmak için fiyatlara ve etiketlere bile bakmadık. salata yapmak için domates doğra. Evde salamı açtım ve her tarafa berbat bir koku yayıldı. ve havuç rendele __ 4. Durum: Geçen hafta markette yeni bir salam markası gör­ düm ve denemek istedim. 2. 5. Kızım. Sebzeleri suda haşlıyor ve yağsız A L IŞ V E R İŞ İÇ İN Ö N E R İL E R ✓ Alışveriş listesi hazırlayın ve bu listenin dışına çıkmayın. Akşama misafirimiz var. Aşağıdaki durumlarda siz neler yaparsınız? Bu iki durum alışveriş önerilerinden hangileri ile ilgilidir? 1. 5 Yerleştirelim Dikkatli Olun! > Bu etkinlikte öğrencilerden. 6. sen koy ve 8. Gıda alışverişinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Hangi konulardan şikayet edersiniz? 5. dikkatli olun. _ . ben de patates kızartayım . Hülya makarna için önce suyu süzgeçle süz kaynat piştikten sonra . Çocuklar pata­ tes kızartmasına bayılıyor. Alışverişle ilg ili kurallarınız veya rutinleriniz var mı? Topluca mı? Yoksa ihtiyacınıza göre mi? 2. Bu sandviç bana çok fazla. Fakat market öyle kalabalıktı ki.4 Yanıtlayalım ^ 1.. ✓ Güvenilir markaları tercih edin. Çayına şeker koymadım. aceleyle j alışverişimizi tamamladık. sözlüklerini kullanarak pişirme yön­ temlerini öğrenmelerini ve sözcükleri boşluklara yerleştirmelerini isteyin. 3. Kaliteli. Yanıtlar Marketlerde binlerce çeşit yiyecek var. 2. Ne sıklıkta gıda alışverişi yapıyorsunuz? Belli aralıklarla mı? > Bu çalışmaya başlamadan önce tahtaya. ✓ Alışverişte besin etiketlerini okuyun. ✓ Marketler arasındaki fiyatları karşılaştırın. Gıda alışverişinde nelere dikkat ediyorsunuz? "Alışveriş İçin öneriler"i yerinde buluyor musunuz? 4. ✓ Fiyatlara bakın ve ürünler arasında karşılaştırma yapın. Durum: Pazar günü eşimle haftalık alışveriş için süpermar­ kete gittik. Ne tür yerlerden alışveriş yapıyorsunuz? Mahalle bakkalın­ Hep aynı yerden mi alışveriş yaparsınız? Alışverişte nelere dikkat edersiniz? gibi sorular yazın ve öğrencilerle alışveriş alışkanlıkları hakkın­ da konuşun: Daha sonra "Alışveriş önerilerini okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. ikiye bölelim /böleyim ^ yan_ sını sen ye. yemeğe ne pişireyim / pişirelim ? çırpıyor karıştır . ✓ Belirli sıklıkta alışveriş yapın. ekonomik ve sağlıklı alışveriş için haşlamak • kaynatmak • bölmek rendelemek • doğramak • pişirmek * karıştırmak çırpmak • kızartmak • süzmek ( aşağıdaki uyarıları dikkate alın. Sen köfte yap. Annem diyet yapıyor. dan mı? Büyük marketlerden mi? 3. Hemen salamı iade etmek için markete döndüm. ✓ Açken alışveriş yapmayın. ✓ Ekonomik boy veya aile paketleri her zaman avantajlı değil. T. yiyor..

evlerinde yemek yapıp yapmadıklarını. Afiyet olsun. dinledikleri ye­ mek tarifini örnek alarak kültürlerine özgü bir yemeği tarif etmelerini isteyin. Da­ ha sonra pirinci ve bir bardak suyu ekleyin. Malzemeler Tarif . su • 1 tatiı kaşığı tuz Sizce bu yemeğin adı ne? Ses Kaydı BEZELYELİ VE HAVUÇLU PİLAV 250 gr.6 Sıralayalım Beraber Pişirelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Onları tariflerinde emir kipi kullanmaları konusunda yönlendirin.e bir öğrenciden yaptığı bir yemeğin tarifini vermesini isteyin. pirinç • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 havuç • 5 yemek kaşığı bezelye • 0. pişirin. Tencereye sıvı yağ koyun. MALZEMELER • 250 gr. Ardından etkinliğin ses kaydını dinletin. 7 Bir yemek tarif edelim > Bu çalışmada öğrencilerden.5 İt. Görselleri yanlış sıralayan öğrenciler için ses kaydını yeniden dinletin. Havuçlu ve bezelyeli pilav hazır. en çok hangi yemeği yaptıklarını sorun . pirinci sıcak suda 1 saat bekletin. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve 15 dk. Ardından tencereye bezelye ve havucu da koyun. öğrenciyi emir kipi kullanması konusunda yönlendirin. Pirinci iyice yıkayın.! adet havucu küçük kü­ çük doğrayın. öğrencilerden kaydı dinlerken verilen görselleri ses kaydına göre sıralamalarını ve bu yemeğin adını tahmin et­ melerini isteyin.

yağsız (içinde Garson • -İl ve -siz ekleri ile oluşturulan bileşik sıfatlarda karşıtlığın ekler arasında değil. • -//ve -siz eklerinin genellikle aynı ada eklenerek.. restoran. menüye bakmak. seviyorum. Zeytinli. balkonlu (bal­ konu olan) ev. garsonu ça­ ğırmak. yağlıxyağsız gibi).. Garson O zaman Dört Mevsim alın. sözlü lsınavixyazılı Isınavh.. durumu. Peki. yer ayırtmak. -siz Beceriler • -//'ve -siz eklerini kullanarak doğru sıfatlar türetebilme • Çeşitli ürünlerin üzerindeki kullanma talimatlarını anlaya­ bilme • ödeme tercihleri ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • Alışveriş ortamlarında isteklerini doğru anlatabilme. gibi) vurgulayın. karşıt anlamlı sı­ fatlar yaptığını (. . ancak bu duru­ mun tüm adlar için geçerli olmadığını. • -li ve -siz eklerinin.. lokanta... nite­ liği içerme ya da içermeme.) • Çeşitli ürünlerin kullanma talimatlarında geçen sözcükler • -İl. kafe gibi ifade ve sözcükleri öğretin. Menüye bir bakalım.. bu eklerle oluşturulan sıfatların. Belki yemekten sonra. -siz ekleriyle türetilmiş sıfatlardan yola çıkarak bu yapıyla ilgili açıklamalarınızı yapın.. Açık­ lamalarınızda. şekersiz (içinde şeker olmayan) çay. Ben bir karışık Burası neresi? pizza alayım ama zeytinsiz olsun lütfen. Çok teşekkür ederiz. Sonraki adımda öğrencilerden menüyü de kullanarak soruları yanıtlamala­ rını isteyin. yanıtlayalım 3 ( ^ Garson > Okuma etkinliğine başlamadan önce öğrencilere fotoğrafla ilgili Eeee. Garson Peki efendim.. Hoş geldiniz efendim. O halde Dört Mevsim ya da Akdeniz deneyin. hesap ödemek. Sucuklu pizza seviyor musunuz? Evet. Siparişleriniz 15 dakika sonra hazır. Garson Tabii ki. kredi kar­ tıyla vb. hesabı istemek. adları sıfata dönüştüren ekler olduğunu. Dört Mevsim olsun. bu eklerle yapılan bazı sı­ fatların karşıt anlamlılarının farklı bir sözcük de olabileceğini [evlixbekar. Ama lütfen doma tesli olmasın. sıfatlar arasında kurulduğunu [uzun boylu ladaml x kısa boylu ladaml / *uzun boysuz ladaml.Sözcük Alanı • Ödeme biçimleri ile ilgili sözcükler [peşin. sütlü lkahvelxsade (kahvel.şekerlixşekersiz. -siz ekleriyle türetilen sıfatlar • Sipariş alma-verme ifadeleri Dilbilgisi • SIFATLAŞTIRMA -Iİ. Burada kim ler var? Ben zeytinli bir pizza İstiyorum ama henüz Sizce onlar ne yemek istiyorlar? karar vermedim. Bu giriş konuşmasının ardından rolleri paylaştırarak metni öğrencilere okutun. belli bir özelliğe sahip olma ya da olmama anlattığını Isütlü (içinde süt olan) çikolata.. sipariş verebilme Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 8 Okuyalım. Garson Tatlı ister misiniz? Şimdilik hayır.gibi). Metinde ve menüde kullanılan -li. adın gösterdiği varlığı. Ne alırsınız? alayım lütfen. taksitle. Ne içmek istiyorsunuz? Bol buzlu ve limonlu birer maden suyu içelim mi Hülya? Evet maden suyu iyi fikir ama ben buzsuz yağ olmayan) yiyecek. Acaba hangisinden olsun? Kadının elinde ne var? Garson ne yapıyor? gibi sorular sorarak sipariş vermek/almak.

...................... zeytin ) 4 M evsim . p e p p e ıo n i..70 TL (M ozare lla pe yn iri. 2. bu restoranda ne tür tatlılar bulunabileceğini tahmin etmelerini ve menünün tatlılar bölü­ münü hazırlamalarını isteyin........................ o........................................ ne ısmarladı? > Bu bölümde öğrencilerden.. s u cu k) 9 Y azalım 1. soğan./O TL Büyük 17.. salam .............90TL O rta 12................ 5 TL (D om ates...5 TL Mantı ..................... 4 TL (D om ates.2 TL (Havuç... 8.. 3 TL Su .... 6 TL Salatalar İçecekler Mevsim Salatası ...................................... 4 TL Çoban Salata ...............40 TL 14....... m arul......... i m ................ y e ş il biber............... p e p p e re n i.30 TL 19................ salatalık...... Oğuz: --------- Hülya: Menünün "tatlılar" bölümünü siz hazırlayınız..... Menüden hareketle bir sipariş listesi de siz hazırlayınız....90 TL 17....... 3 TL Karnıyarık...................................... Kim............70 TL 19.. 6 TL Mantar Çorbası..2..............................20 TL 18.....50 TL (M ozare lla pe yniri............ m aydanoz................................. beyaz peynir. 3.............. biber...90~L (M ozare lla pe yn iri....... m aydanoz) Karışık Salata ...40 TL 14.............................. turp.......... 7...................4 TL Portakal Suyu .............. Sizce hesap ne gelecek? Ayrı ayrı TL.... m a nlar......... menüde bulunan yemek ve içecek listesini de dikkate alarak. d o m ate s) Pizzalar Tatlılar K üçük Akdeniz .....8......................... sucuk..................... 2 TL Yaprak Sarma.. y e ş il biber.... siyah zeytin) Anadolu .........6 TL Mercimek Çorbası..... m antar.. sucuk............................ m aydanoz) A yra n ..... do m ate s} Karışık ............... 7 TL Ezogelin Çorbası....70 TL (M ozarella peyniri.............. siyah zeytin..................................■ 1 İİI1 i— M enü Çorbalar Ana Yemekler Domates Çorbası .........................5 TL İzmir Köfte ......... Listede favori tatlınız da olsun.... Ortak TL.... 3 TL K o la ..............................

Selim iyi günler. Yolun karşı­ sına geçin. Biraz ileride üç katlı. Garson Tabii. Selim Teşekkürler. Yazdınız mı? Garson Evet ama Menekşe Sokak'ı bilmiyorum. Ardından ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden dinleme metninde tarif edilen adresi gösteren krokiyi işaretlemelerini isteyin. -siz Örnekler » ım m m -sız a kıllı (çocuk) akılsız (adam) -siz boyalı Iduvarl boyasız (duvar. Dengeli____ beslenmek çok önemli. Selim O okulu 50 metre geçin ve ilk sağa dö­ nün. 10 Tamamlayalım • et lokantası -sigarasız bölümde • ev yemekleri 1terasta > -//ve -siz ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özet­ • pizzacı leyip öğrencilere boşlukları uygun eklerle tamamlatın. Caddede direkt yürüyün.1 -suz sütlü Ikahvel sade (kahvel -süz alkollü (içecek1 alkolsüz liçecek! kısa boylu (kız) uzun boylu ikizi *mavi göm leksiz (adam) m . gidilecek restoranı ta­ nımlamak için verilen sözcükleri de kullanarak yeme­ ğe davet etmesini isteyin. çok teşekkürler. Kale Caddesi. yolun sağında mavi boyalı büyük bir okul var. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. Hava çok rüzgari?____ zor yürüyorum. Selim Ben size tarif edeyim. . Garson Tamam hatırlıyorum. arkadaşını. Sütjü___ kahve istiyor musun? 6. Babam şeker siz çay içiyor. Kale Caddesi'ni biliyorsunuz değil mi? Garson Evet. 13 Adresi bulalım 3.! 7 /2 Çankaya. 2. işte evim orası. > Bu etkinlikten önce öğrencilere -//ve -sizeklerinin her zaman karşıt anlam­ lı sıfatlar türetmediğini hatırlatın. Ahmet çok akili?____bir çocuk. 11 Zıt anlamlısını işaretleyelim Selim 2 porsiyon kaşarlı pide ve 2 tane de ay­ Garson Elbette. 10. Menekşe ran lütfen.SIFATLAŞTIRMA Ad akıl boya süt alkol uzun boy mavi gömlek Ek -İl -li -lu -lü 12 Yemeğe davet edelim -Iİ. Onun babası iyi kalpJî____bir adam. iki odaJL ^ 1bahçede • Italyan lokantası 1kenarda • balık restoranı 1ocak başında mobilya h____ bir ev arıyorum. 7. K a f e in li__ kahveyi çok seviyorum. çünkü tatlı sevmiyor. biliyorum. Ankara Kebap. Garson Alo iyi günler. Adresi alayım Selim Tamam yazın. sipariş vermek istiyorum. Nasıl Bir Yer Olsun? > Konuşma etkinliği için ikişerli gruplar oluşturun. >■ öğrencilere ses kaydıyla ilgili krokileri incelemeleri için birkaç dakika süre verin. Garson Anladım. • Çin lokantası Yanıtlar 1. Mavi göz lü kız bana bakıyor. Paket Servisi 4. Ses Kaydı 5. öğ­ rencilerin birinden. Selim Güzel.Buyurun. açık tenli gibi yapılardaki karşıt­ lık ilişkisinden söz edin ve öğrencilerden verilen tablodaki doğru sıfatları işa­ retlemelerini isteyin. 9. Orası Menekşe Sokak. Benim arabam klima lı/stz . Yanıtlar m m s s s s 0 s Evli Evsiz □ Bekar Bulutlu Bulutsuz □ Açık Düzenli Düzensiz □ Dağınık Hızlı Hızsız □ Yavaş Pahalı Pahasız □ Ucuz Sinirli Sinirsiz □ Sakin Kilolu Kilosuz □ Zayıf Yaşlı Yaşsız □ Genç Sütlü Sütsüz m Sade □ Kirli Kirşiz □ Temiz s Sokağı. Çünkü daha sağlıklı. buyurun. 8. Davet edilen öğrenciden de yine verilen sözcükleri kullanarak oluşturacağı sorular­ la diyalogu geliştirmesini isteyin. kahve­ rengi kapılı bir apartman var. Siparişiniz ya­ rım saat içinde evinizde. Uzun boylu.

s i . bir ayran isliyor nakit sitli olsun. Fiyatı ve teslim süresini belirtiniz. • Pizza isteyiniz. Hem de pe­ şin fiyatına.14 Telefonla sipariş verelim > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. Yani vade fa rk ı yok. . öğrencilere müşteri ve pizzacı rollerini verin ve bir diyalog oluşturmalarını isteyin. 15 Tamamlayalım > öğrencilere kutudaki sözcüklerin anlamlarını açıklayın ve on­ lara diyaloğu okumaları için birkaç dakika süre verin. taks itli Satıcı ödemeler kaç aydan başlıyor? : 3 aydan 10 aya kadar bölüyoruz. Pizzacısınız. kün. Bu kazak ne kadar? Satıcı « I I : 80 TL. ama henüz para çekmedim ve ya­ nımda o kadar Satıcı Yanıtlar Doğru □ m 2. • Müşteriye "merhaba" deyiniz. m □ Satıcı : Tabii efendim. Korhan : Anlıyorum. • Ne zaman gelir. 10 ay tak­ 4. Tüm gruplardan diyaloglarını canlandırmalarını isteyip ifade ve sözcük yanlışlarını düzeltin. Ama peşin ödemelerde %20 indirim var. Yanıtlar peşin • taksitli • nakit • kredi kartı • vade farkı M A 5 S L Ödeyeceksiniz? Korhan : iyi günler. • içecek de istiyor musunuz? • Fiyatını sorunuz. Selim'in siparişi 30 dakika sonra evinde oiacak. Korhan : Peki. • Pizza çeşitlerini anlatınız.. belirtiniz. Korhan : O zaman ben kredi kartıyla alayım. '"Adresi alınız. Diyalog­ daki boşlukları kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin ve yanıtları birlikte kontrol edin. para yok.. Garson Çankaya'yı bilmiyor. □ m 3. Müşterisiniz.. □ □ : Kredi kartı ile tek seferde ödemeniz de müm­ melerde indirim yok. kasaya buyurun. Garson mavi boyalı okulu biliyor. Başka ne ister sorunuz. sorunuz. Fakat taksitli öde­ Yanlış 1 Selim iki kaşarlı pide. aynı indirimi yapıyoruz. efendim..Neli pizza istiyorsunuz.

5. Roaccutane İsotretin^p Türkiye'de kataloglardan. 1 Çocuklardan uzak tutunuz. Ülkenizde insanlar nasıl alışveriş yapıyor? Siz alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yapıyorsunuz? Size göre hangi ödeme biçim i daha avanta/lı? gibi sorular sorun. öğrencileri bu tümcelerin birer "kullanma tali­ matı" olduğu konusunda bilgilendirin. Ucuzluk sezonunda insanlar alışveriş yapmıyor. insan­ ların çoğu da alışveriş için bu zamanları bekliyorlar. ve 17. Kredi kar­ tına taksit yaptırmak da çok yaygın. Türkiye'de internetle alışveriş yapmak yaygın. ürünleri büyük alışveriş merkezlerin­ den alıyor. Çünkü bu tür yerler daha hesaplı ve çok pratik oluyor. giyim. Türkiye'de kredi kartı yaygın değil. Soğuk içiniz. 2./ > öğrencilerden 16. Ardından metni okutup yeni sözcükleri açık­ Yanıtlar 4 layın ve öğrencilerden sorulan yanıtlamalarını isteyin. Alışveriş merkezlerinde alışveriş kolay oluyor. 18 Yanıtlayalım ° Ülkenizde taksitli alışveriş var mı? • Kredi kartına vade ve taksit olur mu? • Peşin ödemelerde ekstra indirim mümkün mü? • insanlar alışverişlerde pazarlık yaparlar mı? • internetten alışveriş yaygın mı? • Her ürün için garanti belgesi şart mı? • Hangi tür ürünlerle birlikte kullanma talimatı da olur? • Siz alışverişten sonra kullanma talimatlarına uyuyor musunuz? . Bunun için çoğu in­ san peşin alışveriş yap­ mıyor. Artık insanlar mahalle aralarındaki bakkallardan ya da mağazalardan eskisi kadar çok alışveriş yapmıyor. mo­ bilya. Çünkü pek çok insana göre bu tür alış­ verişler güvenli değil. etkinlikte geçen sözcükleri ve ifadeleri kullanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin. Taksitler 2 ay ile 24 ay arasında değişi­ yor. Alışveriş merkezlerindeki mağazalar genellikle se­ zon sonlarında indirim yapıyor. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. taksitle ya da kredi kartıyla alışveriş yapıyor­ lar. Yanıtlar 1. televizyonlardan ve internetten 10 m g alışveriş son yıllarda başladı. Genellikle her tür alış­ verişte kredi kartı kullan­ mak mümkün. NASIL ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ? 2 30 derecede. Doğru Yanlış □ 0 m □ □ 0 □ 0 s 0 3. 17 Eşleyelim > öğrencilerden kutudaki tümceleri okumalarını ve bu tümcelerin hangi ürünlerin üzerinde yazdığını tahmin ederek kutularla resimle­ ri eşlemelerini isteyin. ama bunlar henüz çok yaygın alışveriş türleri değil. şin. beyaz eşya vb. insanlar peşin alışverişi çok tercih etmiyor. Gıda ürünlerini genellikle büyük süpermarketlerden. / . 4. Elbette bu duru­ mun avantajları da dezavantajları da var. elde yıkayınız. Türkiye'de insanlar pe­ 3 Vücut temizliğinde kullanmayınız.[_ 16 Okuyalım. ucuzluk başlatıyorlar.

Bu arada Türk basınında da Türk Haberler şüphesiz. Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fielding Wordwide Yayınevi tarafından biri "Savaş Tehlikeli Işık". Epoca gibi dergiler adına savaş fotoğrafçısı olarak mesle­ ğine devam ediyor. Time. Polon­ binlerce farklı yemek. me. yer. kremalı soslar bu . Soya soslannın tuz oranları yük­ larında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı. Iran. her ülkenin kendine ait bir mutfak kültürü var. Pa- şirmemenin acısı adeta burnunuzdan çıksın. Bu kültür de insanlarının sağlığını doğrudan etkiliyor. Koca Ajansı. 1986 yılında fotoğrafa ilaveten Türkiye'de 32. Iran. 1988 yılında "Türkiye: Bin millik Büyük Serüven" adlı macera fotoğraf albümü yayınlandı.. Aynı yıllarda New- Sözcük Alanı York'ta Time Life Galerisi'nde savaş fotoğrafları sergilendi.. Hürriyet gazeteleri ile freelance çalıştı. jambon gibi işlen­ miş et ağırlıklı yemekler. bir ülke. Sonuç. hiç pişmiyor ama yanında bir yeşil hardal var ki pi­ Uzakdoğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi. her bölgesi farklı bir coğrafya ve iklim. yanıtlayalım f i > Bu alt üniteye başlarken öğrencilere. nesne için doğru sıfatları belirleyebilme tarafından son dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçısını içeren War Torn kitabında yer aldı. farklı tatlar ama Uzak Doğu mut­ ya'da ünlü Gdansk Grevi. Kuzey İrlanda. Bunu izleyen yıllarda Sipa Ajansı'nın Dünya mutfaklarının başında Çin mutfağı geliyor hiç Türkiye muhabirliğini üstlendi. Kahvaltıda/öğle yemeğinde/akşam yemeğinde neler yersiniz? Türk yem eklerini nasıl buluyorsunuz? Bir Gezginin Gözüyle Yemek yapıyor musunuz? Mutfak Kültürleri ve Sağlığımız gibi sorular sorun ve metindeki her paragrafı farklı bir öğrenciye okutun. Kültürünüze alt en ünlü yemek hangisi? Bu yemeği seviyor musunuz? Şu anda da yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci prog­ ramı Türkiye'nin yanı sıra uluslararası TV kanallarında da yayınlanmaktadır. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Ti­ insanların beslenme alışkanlıkları ve damak tatlan her kültürde farklı. Bu yöntem vitaminlerin ölmesini engelliyor bir röportaj gerçekleştirerek Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. Yine Nevv York'ta Pantheon Yayınevi • Betimlediği kişi. spa­ getti ve pizza gibi unlu yiyecekler ön planda. Baş­ ce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek. 1983/85 yılları arasında çektiği savaş İtalyanların geleneksel mutfağında makarna. Lezzetine söz söylemeyin ama salam. Afganistan. Newsweek dergilerinde yer aldı. Coşkun Aral. Gün adına başlattığı savaş TV muhabirliğini asıl mesleği ile birlikte şu anda Haberci adlı televizyon haber belgeseli yapımcılığını da sürdürüyor. Irak. Metinle ilgili çözümlemelere başlamadan önce "Coşkun Aral" hakkında bilgi vermek isterseniz aşağıdaki biyografiden yararlanabilirsiniz. Ay­ ama zararlı bakterilerin. Coşkun Aral Bugüne kadar birçok ülke gördüm. Çad ve de. yerleri nitelikleri açısından karşılaştırabilirle ve Cezayir'de basıldı. sosis.. Yani. tereyağlı. diğeri "Dünyanın En Tehlikeli Yerleri" adlı iki kitabı yayınlandı.. sek. Milliyet. yüksek ateşle şöyle bir-iki dakika 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla kavurun. 1977 yılı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press ajansı vasıtası ile adını dünya basınında duyurdu. her kıtaya gittim. 19 Okuyalım. Her yemeğin yanında mutlaka pirinç oluyor. 1993 yılında Almanya'nın Düsseldorf • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler kentinde yabancılar kültür merkezinde "Savaş ve insan" ko­ nulu bir sergi hazırladı. En eski. L'Express dergilerinin kapak­ lıca sos da soya sosu. 1980 yılında ilk defa Sipa Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı. 1980 yılından sağlıyor acaba? Hele Japon usulü çiğ balık! Adı üstün­ itibaren sürekli olarak Lübnan. Nevvsvveek. Sebzeleri yağda. 1976 yılında Ekono­ mi ve Politika gazetesinde devam etti. mikropların ölmesini ne kadar nı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı.! Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu.fotoğrafları Paris'te FNAC'da sergilendi. 1980. daha sonra Almanya • Kişileri.12 Eylül darbesini daha ön­ yesi. • Karşılaştırma ve üstünlük ifadeleri 1988 yılında Ara Güler ile birlikte Danimarka ve Finlandi­ • Yiyecek içecek adları ya'da bir sergi açtı. Dilbilgisi 1983 yılında aralarında National Geographic'in ünlü fotoğ­ • KARŞILAŞTIRMA -DEn daha rafçısı Reza ve Yan Morvan 'nın da bulunduğu dört savaş • ÜSTÜNLÜK en fotoğrafçısı ile birlikte hazırladığı “Galile'de Barış" adlı savaş fotoğraf albümü Edition de Minuit tarafından yayınlandı. Beceriler Lübnan savaşını konu alan bu kitap. Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslara­ fak kültüründe en önemli yiyecek pirinç ve soya fasul­ rası platformda adını duyurmaya başladı. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. nesneleri. Hangi ülkenin yem eklerini beğeniyorsunuz? Neden? > Metinde geçen yeni sözcükleri açıkladıktan sonra öğ­ Ülkenizde insanlar genellikle nasıl beslenir? rencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Stern. ris-Match. en büyük uygarlıklardan biri.

sıcak ülkelerin tipik etlik hayvanının "işgali 1. adları verilen yemek ve içecekle­ rin onların kültüründe hangi sırayla tüketildiğini veya ikram edil­ diğini söylemelerini isteyin.. O enfes kebapları başka etlerden de ya­ parsınız ama orijinali koyun etidir.. sofradaki başlıca içeceği kırmızı şarapla doğrudan "kalbinize hitap ediyor". 20 Sıralayalım. tozu.mutfağı da bir mayın tarlasına çeviriyor. öğrencilerden pişirme usulünü.. pulu. ölçülü ve dengeli yedikten sonra herşeyi yi­ yin. Sizin de başka mutfaklar hakkında böylesi düşünceleriniz var mı? 3. kırmızı et! Hem de ızgaralık yağlı kanlı kırmızı et. boyut vb. Bari şişenin üstüne yazmayın özellikle kırmızı etle tüketin diye. iki ki­ şinin. • karşılaştırmanın daha sözcüğü kullanılmadan da oluşturulabi­ leceğini [İstanbul Ankara'dan büyük b ir şehir gibi). tartışalım > Bu çalışmada öğrencilerden. Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? altında": koyunlar. cini. iki yerin. • karşılaştırma yapılarını kuran -dEn daha'nin iki varlığın. İtalyan.. Farklılıkları tartışacağınız bir konuşma ortamı oluşturun. Açıklamalarınızda.'nin özellik. insanlar ne yesin? Bu önemli değil... Ankara'dan daha büyük bir şehir gibi).. Size göre en sağlıklı pişirme yöntemi hangisi? Hangi yöntem daha pratik? Siz en çok hangi usulle yemek pişiriyorsunuz? gibi sorular sorarak. Ama sorun ba­ kalım enfes merloların yanında genellikle ne var. Daha birçok mutfağı saymadım ama şunu ekleyeyim. Kebap yiyeyim ama ağzım dilim de kavrulsun mu istiyorsun? Gelsin kebabın yanında acı biber... Sayısız peynir çeşi­ diyle ünlü Fransız mutfağı. hacim. . bi­ tireyim: Beyaz et. Mezelerin iki ana malzemesi. büyüklüğünü anlattığını !İstanbul. iki durumun vb. çokluğunu. hangilerine katıl­ mıyorsunuz? 2. aracını ve gerecini gösteren sözcükleri eşlemelerini is­ teyin. yağ oranı en yüksek etler­ den biri.. Patlıcanı da unut­ mayın.. Arap mutfağı. Sağlıklı beslenme uz­ manlarının dilinden bu söz düşmüyor ama bence böylesi yönlendirmeler. açılardan birinin diğerine göre üstünlüğünü. beyaz et. Coşkun Aral'ın Çin. Fransız ve Arap mutfakları hakkındaki görüşlerinin hangilerine katılıyor. nitelik. Allahtan arap yemeklerinin yanında yoğurt ve nohut ek­ sik olmuyor.. kısıtlamalar biraz yanıltıcı. beyaz et.. Pişirme usulleri hakkında. soru ve yanıt tümcelerinde geçen en ve da­ ha sözcüklerinin altını çizip karşılaştırma ve üstünlük yapıları ile ilgili açıklamalarınız yapın.. Asıl soru şu: insanlar nasıl yesin? Liste ikram Sırası mezeler □ çorba □ tatlılar □ ara sıcaklar □ ana yemek □ meyveler □ meşrubat/içki □ ekmek □ pirinç □ makarna □ çay/kahve □ salatalar □ 21 Eşleyelim ► Kısaca pişirme usullerinden söz ederek. Et kömür ateşinde “yağlı yağlı" cızırdayacak ki kebap lezzetli olsun.

84 1. (Boks! tenisten daha tehlikeli bir spordur. nitelik. Ardından. kimdir? İstanbul. boyut vb. Yanıtlar -dan / -tan -den / -ten bu sınıf Nevv York tenis Ali Ankara i sınıf dünya Türkiye kitap -in / -in -un / -ün -nın / -nin -nun / -nün en daha büyük kalabalık tehlikeli çalışkan yavaş pahalı öğrenci il tepe sayfa dağ çalışkan renkli büyük yüksek -daki / -taki -deki / -teki 10 sınıfl bu sınıftan daha büyük. 1.üstünlük yapıları kuran eri in varlık. -ı / -sı -i / -si -u / -su -ü / -sü Dünyanın en yüksek tepesi. yer. üstünlük anlatımlarını etkileyebildiğini [Çanta­ ve üstünlük anlatan yapıların iki ayrı yolla kurulduğunu. Yaşı Aslıhan Orhan Pınar Demet 18 19 20 16 1. Türkiye'deki en renkli ili. (İstanbul! *Ankara daha pahalı.62 1. Kim Aslıhandan daha sisman? Orhan 3. (Ahmet! Ali'den daha çalışkan. soruları bu tabloya göre yanıtlamalarını isteyerek karşılaştırma ya­ pılarını kavrayıp kavrayamadıklarını kontrol edin. Kim Demet'ten daha kısa? P ın a r 5. En uzun boylu kim? Orhan 2. Kim Orhan'dan daha büyük? P ın a r Boyu 1. ______ En gene kim? Demet 7. Akde­ boylu öğrenci Murat'tır / Murat bu sınıftaki en uzun boylu öğren­ niz'in en lezzeti balığı / ?Akdenizdeki en lezzetli balık gibi) cidir gibil.75 1. *Ağrı Dağı Türkiye'de en yüksektir. durum vb. 0. 22 Tabloya göre yanıtlayalım > Öğrencilere tabloyu incelemeleri için kısa bir süre tanıyın. diğerlerine göre özellik. ha­ cim. En zayıf kim? Demet Kilosu 65 80 58 53 6. Sınıftaki en çalışkan öğrenci. Everest'tir. açılardan en üstün konumda olduğunu anlattığını grup ile üyeler arasında türdeş ve doğal bir bağlantı olup olmamasının. yolla kurulan yapıda -d a k i kullanıldığını [Bu sınıftaki en uzun daki en değerli eşya / ÎÇantanın en değerli eşyası. sınıfın en çalışkan öğrencisidir.70 4. vurgulayın. En kilolu kim? Orhan 8 . yolla kurulan yapının tamlama kurallarına göre oluştuğu­ nu [Bu sınıfın en uzun boylu öğrencisi Murat'tır / Murat bu sınıfın en uzun boylu öğrencisidir gibi). kişi. ITokyol N ew York'tan daha kalabalık. lar içinde grubun bir üyesinin. Kimin ayağı en büyük? O rhan'ın ayağı Ayakkabı numarası 38 42 36 37 8. Türkiye'nin en büyük ili hangi ildir? Kitabın en renkli sayfası bu. türde grup­ 2. En küçük avaklı kim? P ın a r _ _ __ ________ 9.

Ses Kaydı Irmak : Selam Cem.yasaiinhayat. Orası balık restoranı değil mi? ipek balık ye­ miyor. yeni bir oyun için şansı­ nızı deneyin.} yaptırın. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tabloda ilgili alanlara din­ ledikleri diyaloga göre notlar almalarını. Damar sağlığınıza dikkat edin. daha az strese 3. Akşam 8'de orada ol. 24 İşaretleyelim. Tamam çok yemek seçeneği var. hem orada canlı müzik de var. Düzenli uykunun. Ağız bakımınıza özen gösterin. Cem : Balık restoranı ama tavuk ve et de var. Ne tür restoranlardan hoşlanıyorsunuz? Restoran seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorarak bu konuşma için gereken canlı müzik. kafeini. Güzel bir yemeğe hazır olun. özellikle kolestrolünüzü dikkatle izleyin. □ Düzenli egzersiz yapın ve hareketli bir yaşamı benimseyin. ba­ lık restoranı. □ Düzenli olarak kontrol yaptırın. ama en lezzetli yemekler Mavi Restoran'da. Hayvansal yağları daha az. Sigara dumanından uzak durun. Daha çok egzersiz yapın. girin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Yeterli mik­ tarda kalsiyum ve D vitamini alın. □ Dişlerinizi düzenli fırçalayın. Gereksiz yere ilaç kullanmayın. deniz ürünleri vb. □ Yeni şeyler öğrenin. Doktorunuzun önerilerini uygulayın. Dengeli beslenin.. Irmak : Of Cem tamam.Bu çalışmada tümceleri ve karşılarında yer alan açıklamaları farklı öğrencilere okutun. . Kumsal da Ankara'daki en pahalı restoran bence. 8. 7.23 Eşleyelim L J >. Yeni bir dil. zatürree. 5. □ Sigara içmeyin. Irmak : Kumsal Restoran nasıl? Oranın menüsü daha zengin. □ Kan değerlerinizi. 9. Yeni sözcükleri açıklayın.. Uzmanından Kaliteli Bir Hayat îçin 10 EMİR 1. gereğinden yüksek dozda ilaç kullanmayın. 6-8 ayda bir diş hekiminize uğrayın ve diş bakımınızı yaptırın. grip vs. 2. 6. Kötü şeyleri az tüketin. 4. egzersizin ve dinlencenin bağışıklık sisteminizi güçlendirici yararların­ dan faydalanın. Bu akşam ipek'in doğum gü­ nü. Yemeğe çıkalım diyoruz. Sende ne var ne yok? Irmak : Sağol. □ ilaçları sadece doktor tavsiyesiyle kullanın. Cem : Tamam öptüm.com □ Daha az yiyin. Sence nereye gidelim? ES Cem : Mavi Restoran'a gidelim. Gereksiz yere. Kalori ihtiyacınızı farklı besin kaynaklarından karşılayın. 10. zeytinyağını daha çok kullanın. Kas ve kemiklerinizi takviye edin. □ Gerekli aşılarınızı (Hepatit. ben de iyiyim. yeni bir hobi. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. ifadeler üzerinde durun. Belleğinizi güçlü tutun. Sigaradan ve dumanından sakının. Osman Müflüoğlu www.. Mavi Restoran'a gidiyoruz. Irmak : Bilmem ki. □ Alkolü. sonra da aldıkları not­ ları kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. ilaçlarınızı düzenli kullanın. Cem : Valla ne desem bilmiyorum ki. Kan basın­ cınızı kontrol altında tutun. beyaz unu ve tuzu ölçülü tüketin. tamamlayalım (2 Restoran Seçimi > Ses kaydını dinletmeden öğrencilere. ne haber? Cem : İyilik canım.

alarm. Dana sonra öğrencilerin oluşturduğu menüler üzerinden. otomatik vites.000 TL (Pazarlıksız! (Vade olur) (Krediye uygun) özelikleri Kimden Fiyat Doktordan Pazarlık 87 . ABS. Bu araba diğerlerinden daha konforlu gibi tümceler kullanmaları konusunda yönlendirin.000 TL. çünkü Kumsa! Restoran 25 Haftalık meııü hazırlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. klima. 2 hava yastığı. yemek ve içecek adlarıyla ölçü birimlerine ilişkin sözcükleri kulla­ narak bir haftalık bir menü hazırlamalarını isteyin. öğrencileri yanıtlarında Tablodaki en ucuz araba bu. 16. sun-roof. kendi beslenme alışkanlıklarına göre. dizel. Mavi Restoran. Yemek İçecek Ölçü dilim parça çay kahve tavuk budu çorba adet paket şarap kola köfte ızgara balık bardak kutu ayran meyve suyu nohut kuru fasulye porsiyon gram soda gazoz bulgur pilavı mantar sote kaşık demet bira cacık zeytin peynir kase kalıp hoşaf rakı taze fasulye kıymalı bezelye tabak kadeh süt su kıymalı patates balık çorbası 26 Bir araba seçelim İkinci El Oto > öğrencilerden tabloyu incelemelerini ve satın alacaklarını varsayarak bir araba seçmelerini isteyin.000 TL. çünkü Müzik Yemekler Fiyatlar Mavi Restoran Kumsal Restoran. 4 hava yastığı. klima. 13.4) Opel Astra (1. radyo-CD çalar radyo-kaset çalar radyo-CD çalar yükseklik ayarlı direksiyon Galeriden Bayandan Sahibinden 14.6) Modeli 2006 (Sedan) 2004 (Hatchback! 2005 2007 (Sedan) Klima.8) Ford Focus (1. Sürücü ve yolcu hava yastığı. tek hava yastığı. Kumsal Restoran'dan daha avantajlı.m İpek'in doğum günü için ik i arkadaş vemekplanı yapıyorlar.6) VW Polo (1. otomatik klima. Mavi Restoran'dan daha avantajlı. Sonra her bir öğrenciye ayrı ayrı ne­ den o arabayı seçtiğini sorun. Markası Renault Clio (1. En sağlıklı kim besleniyor? Kim hiç içki içmiyor? En çok kim içki içiyor? Kim et yemiyor? gibi sorularla bir konuşma etkinliği uygulayın.

88 . Akdeniz' in gö7 lüyüm dünya nm en sıcak ülke sinde yaşıyorum. Pikem deki ünlü şehir Moskova. Ülkem ve kızıl sıır Itvım Be­ nim ülkemde hava kışın çok soğuk ve kar yağış i/ en . Selam! Benim adım Natalia. ve 28 Kendimizi tarif edelim >. Mavi Merhaba. adım Chan. Madrid'de buluşalım. • uzun • kısa • orta boylu • sarışın • zayıf • sakin • yeşil • kumral • kilolu • neşeli • ela • esmer • toplu • utangaç • mavi gözlü Ben > Üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun. B rolündeki öğrencilerin s. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafı okutup yanlışlarını düzeltin. Şarap insan yaşıyor. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğrencilerin s. Benim ülkem Merhaba.l 62'yi açmalarını isteyin. ben Carmen.öğrencilerden.27 Tamamlayalım. kutu içinde verilen sıfatlardan da yararlanarak kendilerini fiziksel olarak tarif edecekleri bir paragraf oluşturmalarını isteyin. Bizim ilginç ve zengin dansı seviyor musunuz? O zaman bir kültürümüz var. Ülkemde bir milyar d a n ___ fazla Flamenko dansıyla ünlü. en kalabalık ülke «_ .l 61'i. eşleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden metinlerdeki boşlukları uygun ek ve sözcüklerle tamamlamalarını ve ardından metinleri. anlatılan ülkenin bayrağı ile eşlemelerini isteyin.

200 YTL. duşlama. kartlarının limitinin 3000 YIL olduğunu ve nakit ödeyerek alışveriş yapamayacaklarını hatırlatın. SONY MHC-50 MÜZİK SETİ PANASONIC SC-PM91 MÜZİK SETİ CD KAPASİTESİ: 5 FM/AM Radyo kanalları Otomatik kanal kaydetme MP3 özelliği Peşin ödemede %10 indirim Bonus ile 4 taksit 500 YTL. karar verelim Karşılaştıralım. 750 YTL. karar verelim Ev Kuruyoruz Ev Kuruyoruz BEKO 9CS60 LCD TV VESTEL 32PF5331 LCD TV 82 ekran Dolby Digital ses sistemi 450 cd/m2 parlaklık 99 kanal hafızası 700 Teletekst sayfası Bilgisayar girişi Garanti süresi 2 Yıl • • • • • Âxess ve Maximum ile peşin fiyatına 16 taksit! 2. ünite 5. ekonomi. 25 dakikada yıkama • Kapasite: 12 kişilik yemek takımı • 85 x 60 x 60 cm. Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 1. ARISTON L 61 BULAŞIK MAKİN ASI CD kapasitesi: 3 FM/AM Radyo Kanalları DVD formatlı CD çalma Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 450 YTL. ürün 62 ekran 70 kanal hafızası Aynı anda iki kanal seyretme Çocuk kilidi Garanti süresi 2 Yıl 69 YTL. almak istedikleri eşyaların çeşitli özelliklerini telefonda karşılaştırmaya çalıştıklarını söyleyin. telefon konuşmalarını dramatize etmelerini söyleyin.50 kapasiteli telefon defteri I • Hesap maklnası Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı Bonus ile 4 taksit! 20 YTL. Bu arada alışverişte Axess kredi kartı kullanacaklarını. Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 5 yıkama programı Hızlı yıkama Bardak koruma sistemi Tek sepet yıkama Sessiz yıkama Cocuk kilidi Kapasite: 12 kişilik yemek takımı Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 699 YTL. ünite M Karşılaştıralım.500 YTL.B e e r a n n a n c fîT ı > Bu etkinlikte. MULTITEK MC-90 KABLOLU TELEFON SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI 6 zil sesi 50 kapasiteli telefon rehberi Telesekreter Konferans görüşme • 20 telefon hafızası • Duvara monte özelliği . yakında evleneceklerini ve şu anda farklı iki mağazada yeni evleri için alışveriş yapmakta olduklarını. özellikleri Fiyat ödeme Şekli . SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI • • • • • • • • 5 ana yıkama planı • özel Programlar: Güçlü yıkama. öğrencilere kendi sayfalarındaki ürünleri incelemeleri ve yeni sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden bulmaları için bir hazırlık süresi verin ve birkaç gruba. 5. oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilere nişanlı olduklarını.

dilek ve şikayet kalıplarını yerinde ve doğru kendim yapıyorum. 1 Yerleştirelim. 4. CJye olmak > Başvuru yapmak gerekiyor. telefon faturalarınızı kendiniz m i ödüyorsunuz? Sık sık banka işlem leri yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Nerelere üyesiniz? Üyelik kartınızda hangi b ilgiler var? yaşamak benim için eskisi kadar zor değil. Banka işlem leri > Banka kartı almak gerekiyor. faturaları yatırmak. isabel Türkiye'ye -hem? / birkaç ay önce / çok önceden geldi. hiç kolay olmuyor. Artık faturalarımı kendim kullanabilme randevularımı • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme . tanıtım kartı gibi resmi ve özel nı öğrenmek. verilen işlemlerle ilgili neler yapmak gerektiğine ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. banka ekstresi. Onlara. • • • • • ev bulmak kimlik çıkarmak üye olmak gümrükten geçmek posta göndermek • banka işlemleri • faturaları yatırmak • ikametgah almak • vize almak • abone olmak . tümcelerdeki yanlış olan belirteçlerin üzerini çizme­ lerini isteyin. kimlik. Ama artık işlerimi belgelerde bulunan bilgileri anlayabilme • Başvuru. yanlışı çizelim / / Türkiye’de İlk Günlerim > öğrencilere kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını açıklayarak onlardan metni bir kez okumalarını ve metinde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. 5. başvuru. Ev -Iy)i kiralamak . anlatalım Ne Yapmak Gerekiyor? > öğrencilerden. 2. bürokratik işlemler konusunda bir hazırlık çalışması yapın. Türkiye'ye üç ay önce geldim. Bir kütüphaneye ya da spor Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat merkezine kendim üye__ oluyorum ___Yabancı bir ülkede > Bu üniteye. Ar­ dından birkaç öğrenciye metni okutarak yanıtlarını kontrol edin. ilk günlerde birçok işi kolaylıkla-/ zorlukla yaptı. Gümrükten geçmek > Kontrolden geçmek gerekiyor. önemli yerlerin adreslerini. O günlerde Türkçe bilmiyordum. Arkadaşları-/#/tep yardım etti. dilek kiralamak • randevularımı • öğrenmek • ödüyorum ♦oluyorum^) şikayet kalıpları Adım isabel. Daha sonra. Vize almak > Elçiliğe başvurmak gerekiyor. Yabancı bir ülkede ilk günler çok zor geçiyor. 2 Tahmin edelim. kimlik işlem­ leri. Biraz Türkçe öğrendi ve hayat onun için artık daha -zor/ Yabancı bir ülkede uzun süre yaşadınız mı? kolay. öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayınız. Faturaları yatırmak > Bankaya gitmek gerekiyor. su. Posta göndermek > Postaneye gitm ek gerekiyor. Buradaki ilk Dilbilgisi • DURUM (belirtme! günlerimi hiç unutmadım. Arkadaşlarım çok yar­ dım etti. Banka ve kredi kartımla ilgili işlemleri kendim yapıyorum. Bu ülkelerde ilk günlerde ne tür zorluklar yaşadınız? Bu zor­ lukları nasıl çözdünüz? gibi sorular sorarak resmi ve özel hizmetler. telefonları­ Beceriler • Fatura. Bu üç ay içinde biraz Türkçe de öğren­ dim. Her işlem için aşağıdaki örnek­ leri siz verin. Ev bulmak > ilanlara bakmak gerekiyor. 1. ödüyorum _ doktor kendim alıyorum. banka işlemleri. Sayın Yetkili Yanıtlar Sözcük Alanı • Fatura.1. Sizce fotoğraftaki kişi ne yapıyor? Sizce masada ne tür belgeler var? Bu logolar hangi kurum lara ait? Elektrik. Türkiye'deki ilk günlerini hala hatırlıyor / hiç hatırlam ıyor. Abone olmak > ikametgah belgesi almak gerekiyor. banka ekstresi bilgileri. 3. Kim lik çıkarmak > Form doldurmak gerekiyor. ikametgah almak > Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek gerekiyor.

bazı. Sandalyenizi sağa çekeyim.. hangi. bazı sorulan hiç anlama­ dım gibi). Kolyenizi düzeltin. : Pasaport için vesikalık fotoğraf çektirmek istiyo­ Ayşe rum. Fotoğrafçı : Tabii. Sırtınızı dik tutun. iyi günler. başınızı düz tu­ tun Sağa ya da sola çevirmeyin. Bu kursta Türk görem ezsiniz gibi) veya nesne ko­ numundaki sözcüğün üzerinde iyelik eki varsa [öğretmen. teşekkürler. nesne konumundaki sözcükten önce bu. Fotoğrafçı : Günaydın Ayşe Hanım.. Son olarak öğrencilere vesikalık fotoğraflardan hangisinin Ayşe Hanım'ın çektirdiği fotoğraf olduğunu sorun. > Görsellerle ilgili çalışmanızın ardından diyaloğu bir öğrenciye ye­ niden okutun ve öğrenci okurken. bazılarının almadığını sorarak bu tartışmadan hareketle belirtme durumuyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Sabah akşam Türk­ çe öğreniyorum. bu adların konuşucu ve dinleyici tarafından bilindiğini göstermek üzere belir­ ginlik kazandırmak için eklendiğini (Bütün gece film seyrettim (Din­ leyici hangi film olduğunu bilmiyor! Bütün gece film i seyrettim IDin­ leyici film i biliyorl gibi). : Tamam. hazırlanın. buyurun. dünkü gibi bir sıfat varsa (Ben bu kitabı okudum. Çekiyorum. Hangi yem ekleri seviyorsun? Sınavda. • nesne konumundaki sözcük (dil veya tabiyet değil de) bir özel ad ise [Murat Ayşe'yi tanıyor. nesne görevindeki adlara. Ar­ dından onlara ses kaydını dinletip boşlukları tamamlatın. Açıklamalarınızda. Kıyafetim siyah AAnvi olsun Ayşe vapalım. Şimdi biraz gülümseyin. İstanbul'u özledim. şu. arka­ daşımı görmedi gibi).3 Tamamlayalım. ne zaman alabilirim? Ayşe Fotoğrafçı : Yarım saat sonra hazır. Fotoğrafçı : Bence kırm ızı : Tamam öyle olsun. öğren­ cilere neden bu sözcüklerden bazılarının -lyli eki aldığını. Fotoğrafçı : Önce kolyenizi düzeltin. Ayşe Dün b ir ayakkabı aldım. Fotoğrafçı : Resminizin arkasına ne renk fon yapalım? . nesne konu­ mundaki sözcük [ne hariç) bir adılsa [Siz kim i tanıyorsunuz? Onlar . Sininizi dik tutun. şimdi oturun. metni sessiz olarak okumalarını isteyin. fotoğraf çektirmek ba­ na çok zor geliyor. • -lyll belirtme durumu ekinin. Geçmiş olsun. Ben birazdan geliyorum. Türkcevi nerede öğrendiniz? M urafı çok özledim. Ayşe Fotoğrafçı • Siz irerive girin makyajınızı ynpın saçınızı tarayın. : Offl Poz vermek çok zor. Bu kitabı nereden aldın? Ayşe : Günaydın. Sandalyeyi biraz sa­ ğa çekeyim. gibi tümceler yazıp nesne görevindeki sözcüklerin altını çizin. Ayşe marketten ekmek alıyor. Kaç adet olsun? Ayşe : 12 adet. bulalım C2> Fotoğrafçıda > öğrencilerden. o. : Teşekkür ederim. nesne konumundaki sözcük ile eylem arasında başka bir sözcük varsa [Gazeteyi marketten aldım gibi). Ayşe Fotoğrafçı : iyi günler.

ffii jî«ş«liiİ!i(tirtoS FATURA TUTAR! Z O .uyENÎKTAmioS5r™ MUSTAFA ATMACA GÖREV I UNVAN H AKİM BcK^roT™’1 ” 13425 Zühal 5EÇERÖÖKSÜRESÎ . T. Eski tarihlere ait borcu yok.30'da çöpler/çöpleri topluyor. Hangi tfHier/dilleri biliyorsunuz? 6. .2006. -ı/-yı/-i/-yi Bu arabayı alıyorum. 12. film/fHm-izledim. Şu tuzluk/tuzluğu bana uzatır mısın? 2. ÜYE YAKI NININ ADI -SOYADI DERYA ATMACA YAKINLIK DERECESİ 11. Genel müdür.OOÛ 131. Hafta sonu hiç evden çıkmadım.11.74 3. Dünkü-fHm/filmi seyrettin mi? Sonunda ne oldu? 5.KTt.28.11. bu belgelerin ne olduğu­ nu belirlemelerini ve tabloda verilen sözcüklerin hangi belgede geç­ tiğini.Ü.X TİL-ftKB^-YRPIKREPİ-İ$-üW iK-HlîffîftTİF-FİHÖ>S YERLERİ.2006 . *Kimse ben görmedi.T fllLP S GREMÎTiSR. O nereyi arıyor? gibi) belirtme durumu ekini kul­ lanmanın zorunlu olduğunu. ardından da diğer tabloda verilen bilgilerin hangi kişilerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin.11.SŞ. Maltepe'de oturuyor. Babam -bahçenin kaptsı/bahçenin kapısını boyuyor. !•*/-}Tular b. • son ödeme tarihi m • görev 0 • ünvan m e ödeme yerleri 0 • üye s • adres 0 0 • abone m • müşteri numarası m • kart numarası 0 0 • sicil numarası 0 hesap kesim tarihi [T] dönem 0 • dosya numarası 0 bölüm nn • geçerlilik süresi 0 0 0 1m a ğ m um 4 Yanlışı çizelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden.34 fefcügTarihi 13.T. Kapıcı saat 20. 14. 10. Neredeydin? 8. 7.H.beni bekliyor. Sen/Seni çok aradım. Kezağm/kazağını annen mi ördü? 13. Şimdi son konuşmacımız Mehm et Oztürk/Mehm et öz- GİRİŞ KARTI Bu dönem kartıyla 744. *Ben Emre seviyorum. türk'ü dinliyoruz. 9. > Maratonu yüzlerce atlet koşacak gibi) vurgu­ layın.11. Her akşam yatmadan önce birkaç sayfa kitap/kitabı okuyorum. *Onun annesi tanıyorum. 08 11.VtZMİLKi Ö OEHE i ft. BELEKTRİK FATURABİLDİM I BAŞKENT ELEKTRİK DAĞfTW A. SosOkum sTarihî 13. «Küf 999027 ESI Ştadfe l3?66. Dün akşam konserde liseden bir arkadaşım/arkadaşım gördüm. KIZI . -lyli DURUM (belirtm e) Ad (+Ek) çocuk okul araba annesi şapkanız Emre Türkiye ben 0 |p.yeni bir biuz/bktzu-a\û\m.11.2006 tema$83?t 09:49. S SRSffi-HftlK-t$İf® ûLÜ-D1$-tUHKISI-F.00ö 13 635.f |.2006 EswBorçie«sî*î«îZam m ıHariç)j BotoîBoİtınmamakfa t. 17. verilen tümcelerde yanılış olan sözcüğün üzerini çizmelerini isteyin.J. sf» .C BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Of TOOSOTf*S OTTHE MMSTÎROIRKÎÖfiATE66S6RA1OTPRESSANSSNfOfiMAtlCSİ ADİ SOYAOI I Fuünsme ASLI DORUK Yanıtlar 1. l-n)-ı/-i/-u/-ü Herkes onu bekliyor. Dün. -u/-yu/-ü/-yü Çocuğu gördün mü? Çocuklar okulu sevmiyor. belirtme durumu ekinin geçişli eylemlerle kullanıldığını ama bazı geçişsiz eylemlerin nesne alarak geçişli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini (Maratonda yüzlerce atlet koşacak. Maç/Maçı evde izliyoruz. Ablam makarna-salatası/makama salatasını çok iyi yapar.003 Û. Kartı 2008'in Kasım ayına kadar geçerli.Ş. l-n)-ı/-i/-u/-ü Annesini çok özlüyor. işaretleyelim Faturalar ve Kimlikler > öğrencilerden belgeleri incelemelerini. Emre'yi gördünüz mü? -ı/-yı/-i/-yi -u/-yu/-ü/-yü Turistler Türkiye'yi çok beğeniyor.2006 4.T-KÛÇ-SBIİZ1)6Z\m&KMSK! Anadolu Üniversitesinde öğrenci.61 liralık harcama yaptı.000 ıNLIGI İ S . *Adam araba bahçede yıkıyor. 5 Eşleyelim. Faturasının son ödeme tarihi 28. Şapkanızı çıkarın lütfen. Babası hakim. Halkla ilişkiler bölümünde okuyor.2008 Ozan .

koltuklu vagon mu olsun? Kadın Yataklı olsun. Dilek:_ Şikayet: . Bu tür metin­ lerde resmi ve saygılı bir hitap kullanılması gerektiğini. Bu metinler­ den hangilerinin şikayet. Yanıtlar son ödeme tarihi---tarihifatura para çekmek - — ► üye olmak -— — ► kütüphane acil servis - — ► — ► havaalanı prim ------- sigorta uyruk------- pasaport > ■uçak bileti gidiş-dönüş — aidat------- — ► 1. Yol çok uzun. hangilerinin dilek anlattığını bulmalarını isteyin. Kadın O zaman tam bilet alın lütfen. Lokantanız çok şık. diyalog H] sinemada 4. diyalog Q] takside 2. ürünlerin kalitesinden çok memnunum. 9 Anlatalım >. > öğrencilerin diyalogların nerede geçtiğini belirleyebilmeleri için dilek /-şikayet ses kaydını bir kez daha dinletin ve yanıtlarını kontrol edin. I Kadın : Şu müziğin sesini de biraz kısın lütfen! Sayın Yetkili. diyalog [Tl sokakta hastane >» restoran sipariş vermek rötar------- banka takside • garda • sinemada • sokakta apartman 8 Yanlışı çizelim Dilekler ve Şikayetler >■öğrencilere etkinlikteki kısa metinleri okutun. Erkek Yataklı vagon mu. diyalog [T] garda 3. Bu güzel ortamda lezzetli yemekleri klasik müzik eşliğinde ye­ mek isteriz. dilek / şikayet Erkek : Merak etmeyin. Kadın: Hay Allah! Otopark ne tarafta ? Kadın iyi günler. 10 katlı bir binada neden asansör yok. Yanıtlar Uzun zamandır tüm takım elbiselerimi mağazanızdan alıyorum. -dilek / şikayet 7 Tamamlayalım.6 Eşleyelim Yanıtlar > öğrencilerden. Sizden isteğim reyonlarınızda spor kıyafetlere de yer vermeniz. Kadın : Lütfen biraz hızlı gider misiniz? JIçağL__ kaçı- racağız. Onlara kendileri­ nin de bu metinlerdekilere benzer durumlar yaşayıp yaşamadık­ larını sorarak konuyla ilgili konuşma ortamı yaratın. Lüt­ nı dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. dilek / şikgyetSayın Yetkili. Zamanında havaalanında oluruz. Konya'ya iki bilet _ istiyorum. anlamıyorum. fen bu konuda personelinizi eğitin. ecek sözcükleri tahmin etmelerini isteyin. Erkek: Trafik polisleri arabanızı otoparka çektiler. Sanıyorum yurtta unuttum. dilek ve şi­ kayetlerini açık ve anlaşılır bir şekilde yazmaları gerektiğini belirtin. kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını sözlükle­ rinden bulmalarını ve birbiriyle ilgili olan sözcükleri eşlemelerini isteyin. Sayın Yetkili. Ardından öğrencilerinizden birer dilek ve şikayet metni yazmaları­ nı ve yazdıkları metinleri sınıfta okumalarını isteyin. Yemekler de lezzetli. Yaşlı ve hasta insanları düşünmüyor musunuz? Kadın İndirim için öğrenci kimliğinizi görebilir miyim? Erkek Kimliğim yanımda değil. Kadın: Arabamı gördünüz mü? Yarım saat önce şura­ ya park ettim. Daha sonra ses kaydı- Personeliniz müşterilere yeterince kibar davranmıyor.Yazma etkinliğine geçmeden önce dilek ve şikayet metinlerinin özellikleriyle ilgili öğrencilerinize genel bilgiler verin. eşleyelim > öğrencilerden diyalogları incelemelerini ve boşluklara gelebi- Sayın Yetkili.

Ben kimden şikayetçi olmadım? □ adamdan □ kadından □tamirciden 5. Araba kullanıyor musunuz? . on beş dakika sonra geldi. yanıtlayalım / / > öğrencilerden. tam ir ettirdim . > Okuma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce öğrencilere.. Saat 10.bü­ rokratik işlemler uzun sü/üyordu. • Fatura. Arkadaki • DURUM (belirtme! -(yli arabanın sahibi yanıma geldi ve bana "Siz suçlusunuz Beceriler hanımefendi. kimlik. trafik ve trafik kazaları konulu bir konuşma ortamı oluşturun. Arabada da önemli bir Hiç önemli bir kaza yaptınız mı? basar yoktu. Kadın işten sonra ne yaptı? 4. konuşma etkinliği sırasında tahtaya yazdığınız sözcüklerle bu etkinlik için verilen sözcüklerin anlamlarını öğrenme­ lerini ve metni okuyarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. On. Kadın garajın önünde kimi arıyor? 2. Birden önüme yaşlı bir adam çıktı. banka ekstresi bilgileri. Polis kaza yerinde neler yaptı? 3. Trafik polisi neyi inceledi? 0 olay yerini Gün iyi başladı ama iyi devam efrnedi. yüzümü grömüyordunuz. Baktım ki garajın önünde bir kamyon var. Çünkü kasko__ poliçemin. Bir süre arabanın içinde □ arabaya .Sözcük Alanı bekledim. önemli bir şey yoktu ama çok korktum.30'da iş yerime gittim. Yine de ben ondan hatalıy- şikayetçi olmadım . İşe gitmek için arabama bin­ dim. Ben de işyerime doğru yola akim ı. Arabadan Dilbilgisi indim._____ süresi do/muştu. Tamircinin parasını kim ödedi? □ adam [7] ben □ sigorta . 1. Tamircinin parasını kendim ödedim. Saat 7'de uyan­ [7] frene □ kaza raporunu □ arabaları 4. Ben de ona • Resmi ve özel kurumlara hitaben basit başvuru metinleri oluşturabilme "Hayır. Ak­ Trafik kazalarından sonra neler yapılır? şam işten çıktıktan sonra tamircide arabamın tamponunu gibi sorular sorarak. Adama çarpmamak için neye bastım? □ yere m m m k u z u s u dım. İşe gitmek için neye bindim? 0 arabaya □ kamyona □ trene 2. başvuru. Ayrıca arabam Ülkenizde trafik nasıldır? Sık sık trafik kazası olur mu? kaşkolüydü______Kaza yerinde iki saatim geçti. Son olarak öğ­ rencilere tabloda listelenmiş eylemlerin metinde geçen eylemler ol­ duğunu belirtip bu eylemlerin aldıkları durum ekini tabloda işaret­ lemelerini isteyin. Elimi. 10 Yerleştirelim. siz suçlusunuz çünkü bana arkadan çarptınız.. Tamirciye kim ödeme yaptı? Yanıtlar 1. bana na­ • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme sıl dikkatsiz diyorsunuz?" dedim. Çünkü. Ama fatura konusunda başka bir sürpriz beni bekliyordu. Olay yerini inceledi ve bir İfadelerim izi aldı rapor tuttu Bu kazada kesinlikle karşı ta ra f dı. Siz benim arkamdaydınız. O sırada trafik polisi gel­ Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat di. Daha sonra metni sesli okutup sorulan birlikte yanıtlayın. yüzümü y/todıktan sonra biraz gazetelere jba/ctım Kahvaltı yaptım ve evden çiletim. • Şikayet kalıpları Adama için hemen frene bastım ve o çarpmamak anda arabama arkadan başka bir araba çarptı. Kamyonun sa­ hibini aradım ama ortalıkta yoktu. Benden bir özür • Resmi ve özel kurum adları bile dilemeden gitti. dilek Çok hızlı gitmiyordum. Yeni sözcükleri tahtaya yazın. çünkü aniden durdunuz" dedi. 3.

Uzatmak istiyorum? c. Amerika'ya mektup kaç günde gidiyor? m. / 11 Öneride bulunalım Ne Yapayım? > öğrencilerden. başvurulabilecek kurum ve kuruluşların adlarını öğretin.__________________________________________ A: Çok acıktım. Çilingir servisiniz var mı? Sokakta kaldık. Sakal tıraşı olmak istiyorum.Hayır. Yanıtlar a. B: Polisi ara. Hırsızı gördünüz mü? Nasıl biriydi? b. Güzellik salonu 0 A: Araba çalışmıyor. Muayene olmak istiyorum. Benim adıma bir paket geldi mi acaba? g. B. Hastane U3 3. ı.Dolsun mu? . Yosu.00 ve üst kattakiler çok gürültü yapıyor. Döviz bürosu 10. Postane A: Yandaki apartmandan dumanlar yükseliyor. B:__________________________________________________ 7. ambulansa haber ver________________ A: Evde gaz kokusu var. Oturma iznimin süresi bitti. Anahtarcı h A: Saat 02. B:__________________________________________________ I I . B:__________________________________________________ 5. Evden eve taşıma ücretiniz ne kadar? A: Apartmanın önünde bir kaza oldu. d. Hesap cüzdanım yok. B:__________________________________________________ 9. Sorun nedir acaba? e. Banka 0 4. Sular idaresi 0 14. f. Hafta sonu apartmanımızda su akmadı. . Çalışmanın ardından siz de benzer acil durumlar oluşturup bu durumlarda Türki­ ye'de aranabilecek. Kargo m □ □ A: Yarın için cok ödevim var ama bilgisayar bozuk. Ama banka kartım var. etkinlikte öğrettiğiniz kurum ve kuruluş adlarını da kullanarak tümcelerin numaralanmış yerlerden hangileriyle ilgili olduğunu işaretlemelerini isteyin. Ne zaman geleyim? h. Japon Yeni almak istiyorum. Karanlıkta kaldık k.n banyomuzu gördünüz mü? Tavsiye ederim. j. yiyecek bir şeyler var mı? B: Yok_______________________________________ / bakyap- -DE / A: Anahtarımı evde unuttum! B:__________________________________________ / çık- / git- A: Aaa! Eve hırsız girmiş! B:__________________________________________ / bin- s / ara- / bekle- 12 Eşleyelim dile- / in- / kork- / s gel- / dur- / degör- / sür- / geç- / dol- / öde- > öğrencilerden 11. Elektrik idaresi 0 . I. Karakol 0 12. Kuaför □ 6. i. B:_______________________ A: Bence bu telefon faturasında bir yanlışlık var. Nakliye şirketi 0 2. Emniyet Müdürlüğü 0 A: Banka kartım ATM'de kaldı.Eylem 0 başla- V devam et- / uyan- / -!y!İ yıka- -ty)E -DEn A: Pasaportumu kaybettim. verilen durumlarda ne yapmak gerektiği­ ne ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. Benzin istasyonu 0 8. B :______________________ ___________________________ 13. B:__________________________________________________ 1. 50 liralık yeter. maalesef.

10 Nisan'da Efes Kafe'de oldu. suçüstü. saat beşten sonra ne yaptınız? Sanık O gün saat beste evden çıktım. Sanık Evet. Saat dokuza doğru bardan çıktınız. Sonra ses kaydını dinleterek tahminleriyle "sanık"ın yanıtlarını karşılaştırmalarını söyleyin. sanığı sekiz buçukta barda gördü. Hatırlamak kolay değil Komiser Peki. □ Türkiye'de hiç karakola gittiniz mi? gibi sorular sorarak bu konuşmalar ekseninde polis. Komiser. s lerini söyleyin. Hiç karakola gittiniz mi? Niçin? Yanıtlar insanlar hangi durumlarda karakola gidiyor? Doğru Yanlış 1. kalabalık b ir sokak. Sanık çok neşeliydi. adam kaçırma. kuşkulanmak. takip etmek. Bunun için Likya Bor'a 8ittim .. Filmden sonra eve döndüm _______ 16 Bir öykü oluşturalım > öğrencilerden kişi. zaman kutularında verilen seçenek­ lerden en az birer tanesini seçerek "suç" temalı !soygun. saat on birde Efes Kafe'de bir soy­ gun oldu. Bayındır Sokak size bir şey hatırlatıyor mu? Sanık Evet... Bir iki duble içtim _________ Sonra Akün Sineması’nda "Cesur Yıırek" filmini i-la/in. akıcılık açısından değerlendirin. kontrol edelim Karakolda > öğrencilerin soruları yanıtlamaları için ses kaydını bir kez daha dinletin. Am a o aksam. B ri ambulans çağırıyor.14 İşaretleyelim. gözaltı. Sanık. sanık. metnin kitapta yer 5. suçlu. Sanık. Kişiler Kasiyer Taksi şoförü Temizlik görevlisi Güvenlik elemanı Yaşlı bir kadın Üniversite öğrencisi Hizmetçi □ □ □ □ □ □ □ Yer Benzin istasyonu Market Banka Karanlık bir sokak Bir villa İşlek bir cadde otobüs □ □ □ □ □ □ □ Olay B ri 155'i arıyor. Soygun. Komiser 10 Nisan'da. Komiser Hangi filme? Sanık Cesur Yürek f i l mine ________________________ Komiser O gün Akün Sineması'nda Cesur Yürek filmi yoktu sanıyorum. S □ alan bölümünü okumalarını ve "sanık'ın yanıtlarını tahmin etme­ 6. O gün Efes Kafe’ye hiç uğramadım __________________________________ Komiser Efes dediniz. > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. 15 Özetleyelim Yanıtlar > öğrencilerden metinde boş bırakılan yerleri dinledikleri ses kay­ dına uygun olarak doldurmalarını isteyin. Sanık Akün Sineması'nda ‘Cesur Yürek' filmini izledi. biliyorum. Akün Sineması’na gittim . Çok içtiniz mi? Sanık Hayır komiseıim. 10 Nisan çok geride kaldı. Demek Efes Kafe'yi biliyorsunuz. o sokağa hiç gitmedim __________________ Komiser Emin misiniz? Bir taksi şoförüne göre o akşam oradaydınız. . robot resim sözcüklerini öğretin. Efes’i herkes bilir. Saatlerce dolaştım. cinayet. gözaltına almak. Sadece bir ya da iki duble içtim Komiser Peki. B ri çığlık atıyor. Sanık Benden m i şüpheleniyorsunuz? Yani size göre hırsız ben miyim ________________________________ ? Komiser : Hırsızın robot resmi size uyuyor. Moralim cok______ bozuktu. Saat sekiz buçuk gibi. eşkal. □ m 2. Sanık Hayır. Sanık Hmm. Birkaç öğrencinin öyküsünü sınıfta dilbilgisi. B ri hızla kaçıyor. □ 0 3. tamamlayalım 13 Yanıtlayalım. değil mi? Sanık Evet doğru. sorgulamak. şahit. 4. olay. Sonra doğruca Likya B a ra gittim ________________________________ Komiser Evet. ifade vermek. trafik kazası gibi) bir öykü oluşturmalarını isteyin. Saat beşte evden çıktım. □ s □ 0 > Sözcük çalışmasının ardından öğrencilere. K ızıla y ’da. şüphelen­ mek. B ri bayılıyor. Bunda ne var ______ _________________________________________v Komiser 10 Nisan'da. yer. □ □ □ □ □ □ □ Zaman Sabaha karşı Gece 00:00 Akşam 18:00 suları Sabah 07:00 öğle molası Pazar günü iş çıkışı □ □ □ □ □ □ □ . M oralim ç0k bozuktu. sözcük seçimi. sabah evden çıktı ve doğruca bara Ülkenizde karakollar nasıldır? gitti. kesinlikle eminim. Bayındır Sokak'ı ve Efes Kafe'yi biliyor. B ri saklanıyor. tanık. Avukatınız var mı? Yanıtlar Sanık arılatıyor. B ri ateş ediyor. parag­ raf bölümlendirmesi.

.Tabii buyurun. . . S ü N D U R K 5 i 5 Ö Z E G M A L A R i T A N Ö L R T P K A R T V i Z i T E i H R N U H N U L V P AA U K N D H c N R i Ü P 0 Y 4. Burada yasak.. . tamamlayalım >■ Bulmacadaki gizli sözcükleri öğrencilere. . . . Tamam mı? 3.Bugün telefon __ faturasının son günü. E K L i F C R A M E E H 5 D R uçak 1.. . Yatırdım. fotoğrafları da kullanarak buldurup tümceleri tamamlatın.Size nasıl ulaşırım? Yanınızda k a rtv iz it vnr m|? . N R D 1 i K R 0 A T R T P E T 0 S i G A R A K Ü A D i i T E L E F 0 N M Ö L A .Sigara.S İS mm 17 Bulalım. 18 B u la lım > öğrencilerden harfleri karışık olarak verilmiş sözcükleri bulup kutulara yazmalarını isteyin.Maalesef. . Daha sonra numaralandırılmış harfi alttaki kutuda uygun yere yazarak şifreyi bulmalarını isteyin. 5.Tamam teşekkür ederim.İşte bu da benimki. N A R 0 U A R D E K H S H . Bana oradan kartpostal gönder. FEETONL T E L E F 0 N US S 4 1 DAGGALZO D 0 Ğ A L U G A Z ALŞIREVİŞ A L 1 ş V 2 KTRELİKE E L E K E R 5 T R i K NAKBA B A N K A i ş .Merak etme. 2.Hafta sonu tatil için Karadeniz'e gidiyorum.Harika. jçmek istiyorum.Pasaportunu ve biletini unutma.

Dilbilgisi Kurye : Ah. Yıldız. Sizi tanıyorum. zarf da/zarfta ken dünkü. şikayet kalıpları yorsunuz? Kurye : Can Yılmaz'ı. öğrencilere bu sözcüklerdeki -ki ve -DEki eklerinin işlevinin ne olabile­ Kurye : Affedersiniz. • dE bağlacıyla birbirine bağlanan tümcelerde. evdekiv b. üstün de/üstünde • 6. bugünkü. dairem de/dairemde • 4. bu bağlacın görevinin tümce olumluysa ve olumsuz ise ama bağlacıyla aynı olduğunu [Bu kitabı okudum da iamaI hiçbir şey anlamadım. Siz kimi arı­ Sözcük Alanı • -/c/ve -DEkieki ile türetilen sıfatlar [dünkü. 19 Okuyalım. bu benim dairem. tamamlayalım Paketiniz Var > Bu etkinlikte öğrencilere kutudaki sözcük çiftlerinin hangilerinin bulun­ ma durumu eki aldığını belirlemelerini söyleyin. 57 numarayı. banka ekstresi bilgileri. kimlik. öğrenciler metni okur­ 1. Siz kaç numarayı arıyorsunuz? Kurye Kurye 5 numara. • -DE kalma durumu eki ve dE bağlacını doğru kullanabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat >. ben Çiçek Sokağı'nı arıyorum. ben de/bende • 2. ora da/orada 3. onları da tanıyorum. sokaktakine sözcüklerini tahtaya yazın. Bu tümce çiftleri üzerinden dE bağlacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. bugünkü. . dilek.Tahtaya. • -ki ve -DEki eklerini doğru kullanabilme Kurye : Size de. Ardından. rol­ leri dağıtarak metni bir kez okutun. bu­ gün > bugünkü (dersi. Ahmet çalışıyor. Açıkla­ malarınızda. Hakan'ınki. • dE bağlacının tümcenin herhangi bir öğesini önceki anlatımlara aynı konumda katmak üzere kullanıldığını (Ben öğretmenim . özür dilerim. iyi günler.) • Fatura. • BAĞLAÇLAR de/da ayrıca bu 161 z a rf da___ Beceriler Adam : Teşekkür ederim. başvuru. Erol'unkinden. uygun sözcüğü yazmalarını isteyin.Adam : 5 numara mı. gibi aynı sözcüğün -DE eki ve dE bağlacıyla kullanıldığı tümce çiftleri ya­ zıp -DE ekiyle veya dE bağlacıyla kullanılan sözcüklerin altını çizin. li açıklamalarınız yapın. Nerede biliyor musunuz? Adam : Evet biliyorum. benim K dairem de ceğini sorup bu konuşma ortamı çerçevesinde eklerle ilgi­ • -DE kalma durumu eki almış adlara gelerek önüne gel­ o 14) binada Hangi daire? diği adın bulunduğu yeri tanımlayan sıfatlar oluşturdu­ ğunu ( Sınıfta-ki (öğrencileri. O saate kadar eve varırız. A li de çalışıyor. O zaman bu paket sizin. Açıklamalarınızda. hazırlanırız da gibi). yanıtlayalım Televizyonum Bozuk Yanıtlar > Bu etkinlik için herhangi bir ön çalışma yapmadan. Benim soyadım Yılmaz değil. 20 Okuyalım. bina da/binada 5.Ben de öğrtemenim. odada-ki (eşyalarl gibi). karşısın­ daki. Soğuk b ir gazoz içtim de Ivel serinledim gibi) vurgulayın. -Memnun oldum -Ben de memnun oldum. sonra > sonraki (dersi gibi). Adam Aaa. çünkü (1) ben de [2)_om da __ oturuyo­ rum. diyalogu oku­ malarını ve boşluklara. Bu paketin (5) üstünde • İLGİ EKİ -ki 'Can Yıldız' yazıyor. Adam : isim doğru da soyadı yanlış. • -ki ekinin zaman adlarına gelerek onları niteleme söz­ cüklerine dönüştürdüğünü (dün > dünkü (toplantı). Kitap Ali'de.

Çok komikti. Şimdi sırada bir şarkı var. Bu aletler hayatımızı kolaylaştırıyor. Onu iptal ettim. öğrencilerden etkinliğin başlangıcında tahtaya yazdığınız sözcükleri kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. O projeler şirketimiz için çok önemli. 0 konsere bilet aldım. Murat : Akşam işten sonra caddenin karşısındaki mağazaya bakalım mı? Ali : Tamam. Dün aksam bir film seyrettim. Ali : Neden? Başka kiminki bozuk? Murat : Hakan'ınki. Bir sonraki durakta inmek istiyorum______________ 10. Bu grubun konserlerini daha önce de izledim. Müdürle bugünkü görüşmem çok önemli___________ 6. Kimin televizyonu bir hafta önce bozuldu? Hakan in k i ____________________________ bozuldu. hafta. > Açıklamalarınızın ardından yeniden metne dönün ve metni bir kez daha okutun.• bu ekin yalnızca dün. Günümüzde birçok teknolojik alet kullanıyoruz. Gelecek yılki projeler şirketimiz için çok önem li _______ . Salı aünü sınav var. Gazetede dün bir haber vardı. ama ben Erol'unkinden almak isti­ yorum. gün ve öbür sözcükleri ile uyuma girdiği­ ni. Bu şarkıyı Ayşe ve Murat için ça­ lıyoruz. önce dün Ek Ö rnekler -ki önceki isoru) dünkü (gazete) *dünki idersim izj benim ki onunki *benki bahçedeki Içocuklarl üst kattaki Ikomşularl *ondeki 1.. öalen bir randevum vardı. O fırtınada salonun camı kırıldı. Bu görüşme çok önemli. Ali : Hangi servise? Murat : Bizim sokaktaki servise. Hala orada. Sıradaki şarkıyı Ayşe ve Murat için çalıyoruz________ . Gelecek yıl projeler yapmak istiyoruz. Geçmişteki hatalarımdan ders aldım______ 13. Üç gün önce ser­ vise götürdü. ay.. 21 Yeniden yazalım >• Dilbilgisi kartını da kullanarak -fa've -DEki ekleriyle ilgili açıkla­ malarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. Müdürle buaün görüşmem var. Yarın bir konser var. Bir hafta önce bozuldu. Ali : Ben yeni bir televizyon almak istiyorum. O konser­ ler bu kadar kalabalık değildi. 3. Günümüzdeki teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırıyor 15. Ona geç kalmayın. Bu sabahki toplantı çok sıkıcıydı__________________ 4. O hatalardan ders aldım. 5. Geçen geceki fırtınada salonun cam ı kırıldı ____________ 9.I gi­ bi) vurgulayın. Murat : Dünkü basketbol maçını izledin mi? Ali : Hayır. 2. Murat ve Ali hangi basketbol maçı hakkında konuşuyorlar? Dünkü basketbol m açı hakkında konuşuyorlar . bu ekleri kullanarak verilen tümceleri yeniden yazmalarını isteyin. Geçmişte bazı hatalar yaptım. Öğlenki randevumu iptal ettim____________________ 5.k itaplar1 benim onun bahçede onda üst katta . Onu okudunuz mu? (D ü n k ü ) gazetedeki haberi okudunuz mu?____________ 7. çok akıllılar ______ 12. Çok sıkıcıydı. Bu sabah toplantıya katıldık. Çok ucuz ve güzel tele­ vizyonlar var. 14. 4. Gecen aece fırtına çıktı. • gün. Simdi çocuklar her şeyi biliyor. O durakta iniyorum. Murat : Bugünkü gazetelere baktın mı? Bazı mağazalar tele­ vizyon promosyonları yapıyor. Şimdiki çocuklar her şeyi biliyorlar. Bu duraktan sonra bir durak var. Murat : Seninki de mi bozuk? Bugünlerde hiç kimsenin tele­ vizyonu çalışmıyor. Onlar çok akıllı. Dün akşamki film cok komikti____________________________ 2. Arka sokaktakine de bakalım. Sah günkü sınava geç kalmayın___________________ 8. Yarınki konsere bilet aldım ______________________________ 3. Ali hangi televizyondan almak istiyor? E ro l’unkinden .■ almak istiyor. Hangi gazetelerde televizyon reklamları var? Bugünkü __________________________ gazetelerde. yıl. işten sonra hangi mağazalara bakacaklar? Caddenin karşısındaki v r arka sokaktakine bakacaklar. 1. Çünkü televizyonum bozuk. Yanıtlar 1. Ali : Hayır bakmadım. . Bu grubun önceki konserleri bu kadar kalabalık değildi Yanıtlar 11. sene ve gece sözcüklerinin -ki eki ile kullanı­ labilmesi için bu sözcüklerin sıfatlarla nitelenmesi gerektiğini [bu ayki Itoplantıi o günkü Itartışm al geçen seneki Itatilimiz.

fena değildi. 7.Sonraki 4. A Yazları İzmir'de hava çok sıcak oluyor. ardından kroki üzerin­ den farklı yerler söyleyip. . 10. . etkinlikteki tümceleri önce okumalarını sonra da dinledikleri metne göre tamamlamalarını isteyin. .Ben dün geceki fj|mj hiç beğenmedim.Dün akşamki yemeği beğendin mi? . 100 25 Yolu tarif edelim £ > önce tüm öğrencilerden krokiyi incelemelerini sonra da bir öğ­ renciden "Oya"ya tarif edilen yeri bulmasını. Geçen seferki daha iyiydi. . tümceleri kutuda verilen sözcük­ lerle tamamlamalarını isteyin. sağda • solda • önde • arkada • ortada • katta • altta* üstte > Bu çalışmada öğrencilerden. her günkü/her zamanki gibi bu sabah da erken kalktım. Yanıtlar önceki • dünkü • sonraki • her zamanki • bugünkü yarınki • bu ayki • geçen haftaki • her günkü • sabahki akşamki • öğlenki • dün geceki • geçmişteki gelecekteki • geçen seferki Önceki .Ben de. A Bizim odamızda kaloriferler yanmıyor. A Bende hiç para yok.Tabii geliyorum.Bu alt ünitenin girişinde -dE bağlacıyla ilgili yaptığınız açıklama­ ları hatırlatıp öğrencilerden. .Çok merak ediyorum. B Ben de____________öğretmenim.30'daki uçağı kaçırdınız. *Sabah ta görüşelim. . . Onları.Uykusuz görünüyorsun.Saat 13. A Ben öğretmenlik yapıyorum. Hangi balkonda şemsiye var? Hangi binanın rengi sarı? Adam hangi binanın balkonunda? gibi. Gelecekteki binalar nasıl olacak. 2. 9. derste ne yaptınız? 2. _ öyle. . Dünkü 23 Dinleyelim. M urat da burada.# 4 . . 5. B Ankara ’da da 4. tamamlayalım >. 3. Biliyor da söylemiyor. yanmıyor. . de/da BAĞLAÇLAR Ad (+Ek) Ek Ö rnekle S ': ® . 3. tamamlayalım ^ > öğrencilere.Y a rın ki uçak ne zaman? partiye geliyor musun? . B Ayşe’ninki de________ 5. ~ Evet.Önceki______ daha iyiydi. Yanıtlar 1. kutuda verilen sözcükleri kullan­ malarını gerektirecek sorular sorarak konuşturun. B Bende de__________yok. Ahmet de.22 Konuşalım 24 Yerleştirelim.Evet.Sence bu ayakkabı nasıl oldu? . A özgür'ün ailesi İstanbul'da yaşıyor. 8. . . . B Bizim kinde de . gibi geç kalma. belirleyeceğiniz öğrencilerden yer yön sözcüklerini kullanarak bu yeri "Oya"ya tarif etmelerini isteyin.Lütfen tam zamanında gel. Ben de geliyorum.Toplantı saat kaçta? _ H er zam anki gibi saat onda. 6. etkinliğe ait görseli incelemelerini söyleyin.

164'ü açmalarını isteyin. metini VADİDEKİ ZAMBAK (3. TÖMER (V Park ■o 3. "Oya. Film. "If I Were A Rich Man" şarkısı ve keman sololarıyla ünlü bir filmdir. f Ü ^ _________________ ___________ ________________________________________________ - 1907'de Sholom ailesi yazdı. tarif Oya bankaya gitmek istiyor. Orijinal adı “Tevye ve Kızları'ydı. B rolündeki öğrencilerin s. Kaygısız ve görkemli bir hayat yaşamaya başladı." Bu sözler de masalın özetiydi. Sınıfta bu etkinlikte yer alan filmleri izleyen veya kitapları okuyan öğrenciler varsa bu filmi/kitabı özetlemesini isteyin. metin1 DAMDAKİ KEMANCI 11. torif ' Oya sinemaya gitmek istiyor. 1971 'de Norman Jewison filme çekti. Yazar bu romanda aşkın üzücü yüzünü okuyucula­ ra yansıtmıştır.l 63'ü. SÜRGÜNDEKİ PRENSES 12. Filmin kahramanlan Laura (Julia Roberts! ve Martin (Patrick Bergin) 4 yıllık evli bir çifttir.. Sonra metinleri farklı öğrencilere okutarak.Murat telefonda Oyaya adresini ta rif ediyor. Çiftin evliliği dı­ şarıdan çok mükemmeldir ama gerçekler çok farklıdır. başlığını yazalım İki Film. Sonunda Laura evinden kaçar ve başka şehre yerleşir. Çünkü Martin sinirli ve takıntılı bir insandır. Laura çok mutsuzdur. Balzac romanında evli bir kadın ve kendisinden çok daha genç bir erkeğin arasındaki aşkı anlatmaktadır. . Oradan karşıya geç ve TÖMER'den sonra sağa dön. Bu ma­ sal yedi yıl sürdü. Köşede bir eczane var. Ne tür romanlar okuyorsunuz? Edebiyat klasiklerinden hangilerini okudunuz? Ne tür filmler­ den hoşlanıyorsunuz? gibi sorular sorun. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. 1964'te Brooadvvay'de seyircilerle bu­ luştu ve bir müzikal klasiği oldu. "Tahran'da altın bir kafeste gibiydim. tarif "D O O Sinema Valilik Otopark Oya okula gitmek istiyor. İran Şahı Rıza Pehlevi seçimini yaptı. Ya aşk ya da taht. Çok yalnızdım.. Film 8 dalda Oscar'a aday ol­ du. İki Roman > Metinleri okutmadan önce öğrencilere. metinI > Bu üniteyle İlgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. Balzac'ın en güzel kitaplarından biridir. sütçü Tevye'nin ailesini ve ailenin Amerika'ya göçünü anlatmaktadır. Şah her zaman çok meşgul­ dü. onlardan önce metinleri ilgili resimlerle eşlemelerini sonra da metinlere uygun başlıkları bulmalarını isteyin. şimdi otele kadar dosdoğru yürü. Mağaza 26 Eşleyelim. Ancak kocası onu kısa sürede bulur." 3 Market ' Otel Otel Otel S: 2. Karısı Süreyya yedi yıllık saray hayatının ardindan saraydan ayrıldı ve ülkesini terk etti. metini YATAĞIMDAKİ DÜŞMAN 14. Evim o ecza­ nenin yanında.

ünite B Anlatalım.2 3 . Ardından her grubun neden bu salonu seçtiğini sınıfa anlatmasını isteyin.0 0 H a ft a s o n u : 0 6 .0 0 a v u z la r h a fta içi v e h a fta 1P îla te s Yüzm e Ç o c u k K lü b t M a s a T e n isi • T a k ım Sp o rla rı B a s k e tb o l V o le y b o l F u tb o ! '■ Y ü z m e A ç ık v e k a p a lı h a v u z la r (Kapalı Yüzme Havuzu) Jim n a stik V ü c u t B a k ım ı CiSt B a k ım ı M a s a jla r G ü n lü k S p a P a k e t .0 0 . ilanı verilen spor salonlarını fiyatlar.0 0 .> Bu çalışmada A ve B öğrencilerinden. fiziksel koşullar. kendi sayfalarındaki ilanları incelemelerini ve gruplarındaki diğer öğrenciyle birlikte. dinleyelim Hangisi Daha Uygun? Hangisi Daha Uygun? M S P O R D ALLARI • J im n a s tik • K a rd io :Şs G ru p E g ze rsizle ri • R a k e t» S p o rla r SPOR DALLARI V ü cu t G e liştirm e Squash Step A e ro b ik Yoga 3 a y lık v e 2 a y lık ÇALIŞM A SAATLERİ H a f t a iç i: 0 6 . 6.2 3 . dinleyelim Anlatalım. seans saatleri açılarından karşılaştırarak salonlardan birini seçmelerini isteyin. ünite 6.

Ailemle ve arkadaşlarımla bu ödülü kutlayacağım. 1 Okuyalım. Dilbilgisi açıklaması yapmayın. herkese çok teşekkür ede­ rim. Suzan Demir : Sağolun. Planlama. Onlara "ajanda'da sıralanan işleri hangi fotoğrafın gösterdiğini sorun. Bu akşam nerede yemek yiyeceksiniz? gibi sorular sorun. tümcelerin gelecek zamanlı tümceler olduğunu söyleyin. Sunucu : 0 zaman şimdiden size mutluluklar dileye­ lim. Türkçe öğrendikten sonra neler yapacaksınız? [7] yarışmacının planları □ yarışmanın türü □ ödül miktarı □ sunucunun duyguları Mezun olduktan sonra neler yapacaksınız? Bir işe başladıktan sonra neler yapacaksınız? . Dersten sonra ne yapacaksınız? Suzan Demir : önce tatile çıkacağım. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 8 saat Sunucu : Suzan Hanım. oku­ ma sırasında diyalogda geçen gelecek zamanlı eylemlerin al­ tını çizmelerini isteyin. Rolleri paylaştırarak diyalogu okutun ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Son olarak tahta­ 1. Daha sonra öğrenciler­ le giriş fotoğrafı hakkında konuşun. Sunucu : Peki tatilden sonra? Suzan Demir : Şu anda nişanlıyım. Güzel bir otelde Gelecek hafta sonu ne yapacaksınız? uzun bir tatile çok ihtiyacım var. tasarlama ifadeleri Dilbilgisi • GELECEK ZAMAN -lyiEcEk Sunucu Beceriler : Tebrikler Suzan Hanım! Yarışmamızın bü­ • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme yük para ödülünü kazandınız! Neler hisse­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme diyorsunuz? • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Suzan Demir : Çok mutluyum. Sunucu : Biz de sizi tekrar tebrik ediyor ve kısa bir rek­ lam arası veriyoruz. bu parayla neler yapacaksı­ nız? Bir planınız var mı? > Bu üniteye ait etkinliklere başlamadan önce öğrencilere. işaretleyelim / Büyük Ödül > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilerden. Büyük bir ev alacağım ve evleneceğim.Planınız N I Emekli olduktan sonra neler yapacaksınız? Ülkenize döndükten sonra neler yapacaksınız? Sözcük Alanı gibi sorular yazıp öğrencilerden bu sorulara -EcEk ekini kullanarak yanıt vermelerini isteyin ve bu konuşma çerçevesinde gelecek za­ man eki -EcEk ile ilgili açıklamalarınızı yapın. • Gelecek zaman belirteçleri. öğrencilerin verdiği yanıtlardan doğru olan­ ları tahtaya yazıp gelecek zaman eklerinin altını çizin. Son bir soru: Bu ödülü nasıl kutlayacaksı­ nız? Suzan Demir : En yakın zamanda evimde bir parti verece­ ğim. Sizce bu diyalog nerede geçiyor? [7] televizyon stüdyosunda □ evde □ otelde □ partide 2. Diyalogda aşağıdakilerden hangisi geçmektedir? ya. Bu aşa­ mada yalnızca.

haftaya. birazdan gibi belirteçler yazıp tümce içinde kullanarak anlamlarını açıklayın. Siz anlatm ayacak m ısınız? *Biz dinlem eyecekiz? 4 Yerleştirelim 2 Tamamlayalım > Gelecek zaman ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kul­ > Bu etkinlik için önce tahtaya yarın. iki yıl sonra mezun olacağız 4. belirteçlere uygun zaman ekini belirlemelerini ve yanlış olan sözcüğü çizmelerini isteyin. Çok yakında insanlar daha hızlı haberleşecek. Siz önümüzdeki ay TÖMER'e devam edecek m isiniz / ettiniz m ı? Ne Olacak? > öğrencilerden resimleri incelemelerini ve boşlukları ‘Biraz sonra ne olacak?"sorusunun yanıtı olabilecek tümcelerle tamamlamala­ rını isteyin. eskiden • geçen • seneye • önümüzdeki • yakında 1. 5. Yanıtlar 1. gelecek hafta sonu oraya taşınacağız 3 Yanlışı çizelim > öğrencilerden. biraz önce. üç gün sonra. Diyete başlayacağım . Eskiden televizyon yoktu. Birazdan yağmur yağacak . arkadaşına telefon etti ve ona "Yarın İzmir'e gidecek misin ?■djye sordu 5 Tümce yazalım 6. Ali ve ben tıp fakültesi dördüncü sınıflayız. 4. 5. 3 Geçen yüzyıllarda pek çok insan hastalık nedeniyle öldü. yarın saat kaçta buluşacağız ? 8. gelecek yıl. bu telefonun yeni bir modelini üreEminim. 0 oynayacak mı? Onlar girmeyecekler. Sen tutmayacaksın. Geçen hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe maç yapacak / yaptı. tecekler. 3. Arkadaşlar. Haftaya İstanbul'dan ayrılacağım / ayrıldım: 3. az önce. 2. Daha sonra öğren­ cilerden kutu içinde verilen zaman belirteçlerini uygun tümcelere yazmalarını isteyin.-lylEcEk GELECEK ZAMAN Adıl Eylem -ma -me anlat ben sen 0 biz siz onlar 9ir tut oyna dinle söyle 4|r m Zaman Eki — -acak/-yacak -ecek/-yecek mı mi if p f t if | i -ım / -yım / -im / -yim -sın / -sin -ız / -yız / -iz / -yiz -siniz / -siniz Har / -ler) ': "JSi| s | !l| ıS li| Ben söyleyeceğim. Yarın bütün gün evden çıkmayacağım / çıkmadım: 2. Yeni bir ev aldık. Çok kilo aldım. 2. Uçak yükseldikten sonra adam paraşütle atlayacak . Can ile Canan nişanlı. akşama. Meraklı arkadaşları onlara "Siz ne zaman evleneceksiniz ?■diye soruyor. 7. lanarak özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yap­ tıktan sonra öğrencilerden boşlukları uygun eylemlerle tamam­ lamalarını isteyin. Önümüzdeki yıllarda çevre kirliliği artacak. Murat. Yanıtlar Yanıtlar yağmak • gitmek • taşınmak • buluşmak mezun olmak • başlamak • evlenmek • atlamak 1. . Şemsiyeni yanına al. Dün bütün gün alışveriş yapacağız / yaptık.

5 ___ 6. Konuşmalarında gelecek zaman eklerini doğru kullanıp kullanmadıklarını gözlemleyerek gerekli yerlerde bu yapıyla ilgili dil­ bilgisi kurallarını hatırlatın.Murat 6 Planlarımızı anlatalım Yoğun bir hafta geçirecek. Şu anda meşgulüm. Yeni sözcükleri açıklayıp tabloda veri­ len tümcelerin kimin planı olduğunu bulmalarını isteyin. Salı günü mankenlerle prova yapacak. b ir yıl Uzun bir tatil yapacak. b ir ay içinde. Çünkü hem bir iş arayacak hem de yüksek li­ sans yapmak için sınavlara girecek. Sonbaharda onun için zor bir dönem başlayacak.. 7. Sinemaya. Saat on­ da toplantı salonunda olacak. Acelem var. Toplantıdan sonra arkadaşlarıyla yemeğe gidecek. . _ yapraklar sararacak. /^bugün • hafta sonu • haziranda • yazın • öğleden sonra mezun olduktan sonra • haftaya • akşam • bir süre sonra sınavdan sonra • yemekten sonra • toplantıdan sonra birazdan • sonbaharda • bir iki saat sonra bir iki güne kadar • ay sonunda • gelecek hafta Günlük Plan bugün Haftalık Plan hafta sonu Haziranda 2______ __ _ 3 4 . Türkçe öğrendikten sonra Okul bittikten sonra____ Yarın öğleden sonra____ Bu akşam_____________ insanlar 50 yıl sonra__ Bence gelecek yüzyılda 30 yıl sonra__________ Bir daha asla_________ önümüzdeki hafta sonu . Sınavlardan sonra bir arkada­ şıyla birlikte tatil için yurt dışına çıkacak. 6.. Hafta sonları hiç dışarı çıkma­ yacak. Cumartesi sabahı erken­ den defile salonunda olacak. Bu altı ay içinde çok ders çalışacak.öğrencilerden tabloda verilen belirteçleri ait oldukları sütun­ lara yazmalarını.. Pazartesi gazetecilerle bir toplantı yapacak ve defileyi duyuracak. ardından da verilen tümceleri yine aynı belir­ teçlerden uygun olanlarla tamamlamalarını isteyin.öğrencilerden dersten sonra. Bu hafta içinde. Murat yarın önemli bir toplantı­ ya katılacak ve bir konuşma ya­ pacak. . b ir hafta içinde. Ne Yapacağım? >. içinde. Gazetecilerle toplantı yapacak. Çarşamba defile salonunu kontrol ede­ cek. Perşembe arkadaşlarıyla dekoru ve ses sistemini yerleştirecek.. t. _ _ __soda içeceğim. 9 Tamamlayalım > Bu etkinlikte öğrencilerden 8. Bu hafta onun için çok zor geçecek. Ülkesine Ağusfos'ta dönecek. öğretmen olacağım. uygun ge­ lecek zamanlı eylemler yazmalarını isteyin. _________çıkacağım. Duygu Hanım bir moda tasarımcısı. 7________ ___ 8. yani belirteçleri verilmiş tümcelere. Beni Yıllık Plan haziranda tatile gideceğiz. Bu çalış­ mada öğrencilere bazı tümceler için birden çok belirtecin uy­ gun olabileceğini hatırlatın. 4. Toplantıdan sonra yemeğe çıkacak. Bu yüzden yarın sabah çok erken kalkacak. Çünkü bu hafta sonu büyük bir gelinlik defilesi düzenleyecek. Saat on birde toplantı başlayacak. ___________evde dinleneceğim.. sini yapmalarını. Salonda prova yapacak.. konsere. ışıkları düzen­ leyecek. etkinlikteki çalışmanın tam ter­ Ender altı ay sonra üniversiteden me­ zun olacak. Konuşmasını son kez kontrol edecek. rapor yazacağım. 8. Ender / / Bir toplantıda konuşma yapacak.. 7 Okuyalım. 5. .tekrar ara. 9. işaretleyelim / / Kim Ne Yapacak? > Metinleri okutmadan önce öğrencilerden fotoğraflardaki kişilerin mesleklerini tahmin etmeye çalışmalarını isteyin ve sonra her met­ ni farklı bir öğrenciye okutun. Duygu / / 8 Yerleştirelim >. Cuma günü salonda son bir prova yapacak.. 10 yıl içinde neler yapmayı planladıklarını 3-5 dakikalık bir süre içinde düşünüp not almalarını ve diğer öğrencilere anlatmala­ rını isteyin. 2. pikniğe git­ meyecek. Bu yaz uzun bir tatil yapacak. / / vr Bir süre sinemaya gitmeyecek. Son hazırlıklarını yapacak. Bugün dersten sonra. 3..

► öğrencilerin konuşmalarından yola çıkarak tahtaya metinle ilgili bir anahtar sözcük listesi yazın (mobilya. Davetiyeleri seçece­ ğim ve davetlilere postalayacağım. balayı. >. önümüzdeki hafta okul tatil olacak. Bu arada davetli listesini hazırlayacağım. Ama henüz hiçbir şey hazır değil. Gelecek hafta izin alacak ve düğün için hazırlık yapa­ cak. Ne kadar kalacaksınlızl? Notlarım: . yaptılarsa o süreçte neler yaşadıklarını sorun. Bu hazırlıklara nişanlısı da yardım edecek. > Bu çalışmada ikişerli gruplar oluşturun ve her öğrenciden. önce mobilya alacak sonra bir gelinlik diktirecek. düzeltelim Ses Kaydı Düğün Hazırlığı >. Sonra da eşyalarını yeni evine taşıyacak. Gelecek yaz tatilini nerede geçireceksin? Neden orası? Yalnız mı gideceksin? Selin iki ay sonra evleniyor. öğ­ leden sonraları ise işe gidiyorum. davetiye. Son olarak eşyalarımı yeni eve taşıyacağım ve yerleştireceğim. DÜĞÜN HAZIRLIĞI Benim adım Selin. ve onlara daha önce bir düğün hazırlığı yapıp yapmadıklarını. Bu arada bütün bu işleri yalnız yapacağım. Nişanlıyım ve iki hafta sonra evlene­ ceğim.Dinleme öncesinde öğrencilere metnin başlığını okuyun. nişanlım bana yardım etmeyecek çünkü çok önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Yuvarlak yakalı. Sonra makyaj ve saç modeli denemesi yapmak için bir gü­ zellik salonuna gideceğim. O bir hastanede ça­ lışıyor. dinleyecekleri metinde hangi ha­ zırlıkların yapıldığını tahmin etmelerini isteyin. grubundaki diğer öğrenciye bir sonraki yaz tatiliyle ilgili sorular sormasını. Davet­ li listesi hazırlayacak ve davetlilere telefon edecek. önce mo­ bilyaları alacağım. sonra öğrencilere notla­ rını okutun.ilk dinlemede öğrencilerden kısa notlar almalarını ve bilmedik­ leri sözcükleri belirlemelerini isteyin. ben de iş yerinden izin alacağım ve izindeyken hazırlıklara başlayacağım. Bütün bu işleri yapmak için sadece bir haftam var. Dinleme sonrasında öğrencilere sorular yönelterek yanıtlarını kontrol edin. Onlar balayına çıkmayacaklar. Sabahları okula. Gelinliğimi diktirmeyeceğim. gelinlik. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları için yönlendirin.. Sonra gelinlik bakacağım. ► Son olarak öğrencilerden özet paragrafını okumalarını ve met­ ni ikinci kez dinlerken bu paragraftaki yanlış bilgileri belirlemeleri­ ni isteyin. nişanlıI ve öğrencilerden. ardından.. Çünkü bu hazır­ lıklarla ilgilenmek için vaktim olmadı. hazır alacağım çünkü diktirmek için vakit yok. Hafif bir makyaj istiyorum. Ama düğün için çok fazla ha­ zırlık yapmadı. O kadar çok iş var ki. Böyle bir hazırlık yapma­ mış öğrencilerden düğün hazırlıkları konusunda kendi kültürlerine ait gözlemlerini anlatmalarını isteyin. yanıtları not almasını.10 Dinleyelim. arkadaşının tatil pla­ nını sınıfa anlatmasını isteyin. Çünkü hiç zamanı yoktu. Çok yorulacağım ama balayında dinleneceğim. ikinci dinlemeden önce bilin­ meyen sözcüklerin anlamlarını açıklayın. kabarık bir gelinlik giymek istiyorum.

m sını isteyin. 6. Bu çalışmadan yola çıkarak olacak eylemiyle ilgili açık­ 3. Hala öğ­ 9. Gelecek zamanlı ad 1. sinemaya gideceğiz. Futbol maçlarına gideceğiz. 4. olayı. Bir ik i gün sonra dahg da ________ Çocuğumuz. 0 Ses Kaydı Benim kızım annesine benzeyecek. Ayşegül ise kız. Sonra o büyü­ yecek. On yıl önce öğrenciydim.gibi bileşik eylem­ 5. taya. 1. retmenim. Bir hafta sonra ame­ 7. Şimdi daha ivivim .______________ Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 3. 8. Açıklamalarınızda. Güzel bir kız olacak.Sözcük Alanı • Gelecek zaman belirteçleri. en iyi okullara gidecek. şoke ol-. Cenk bir er­ kek çocuk istiyor. 0 liyat olacağım. s sonra avukat olacağım. Şimdi avukat değilim. Avukat olacak. Çocuklarının cinsiyetini bil­ miyorlar ama ikisi de hayaller kurmaya başladılar bile! Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (gelecek zaman) olacak • İLGEÇLER gibi. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğrencile­ rin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Planlama. 107 . Çok akıllı olacak. olaya. am eliyat ol. nesne ara­ sında eşitleme ilişkisi kurabilme Çocuğumuz. Oğluma en güzel formayı alacağım. h rindeki görevi ile tıraş ol-. Avukat olacak. Bugün hava çok aüzel Yarın hava çok 7. Dün hava çok güzeldi. bir durumu. Çocuğunuz var mı? Gelecekte çocuklarınızla ilg ili ne tür planlgrınız var? Sizce anne baba olmanın zorlukları ve güzel tarafları neler? gibi sorular sorun ve kitaptaki giriş metnini öğrencilere okuyun. Çok para kazanacak. Çok çalışkan bir öğrenci ola­ cak. 8. Çalışkan bir öğrenci olacak. 12 İşaretleyelim. Kız olacak. nesneye benzetebilire • Kadar ilgecini kullanarak iki farklı durum. Beraber oyunlar oynayaca­ ğız.eyleminin koşaç tümcele­ □ 4. Erkek olacak. ikinci tabloda "baba"nın çocuklarıyla ilgili planlarını işaretlemelerini ve "anne" ile "baba"nın çocukları için başka neler planlıyor olabileceklerini sorarak tabloyu geliştirmelerini isteyin. Ona satranç öğreteceğim. Üniversiteyi de bitirecek ve benim gibi iyi bir avukat olacak. ol. o 9. Ona satranç öğreteceğim. kadar Beceriler • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • -ol eylemini kullanarak gelecek zamanlı ad tümceleri üre­ tebilme • Gibi ilgecini kullanarak. Onunla sinemaya gideceğiz. Çok akıllı olacak. □ tümcelerinin eylemlerini yazmayıp bu eylemleri öğrencilerin bulma­ 2. Onunla arkadaş gibi olacağız. Da­ ha sonra onlardan ilk tabloda "anne"nin. lerdeki yardımcı eylem görevinin farklı olduğunu belirtin (Bir hafta □ 6. > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya başlamadan önce tah­ 5. Benim aslan oğlum çok akıllı olacak! Ona satranç öğ­ reteceğim. beraber oynayacağız. On beş yıl sonra em ekli________ 10______________________ Geçen hafta çok hastaydım. Futbol maçlarına gideceğiz. *Şimdi am eliyat değilim gibi). iyi bir işte çalışa­ cak ve çok para kazanacak. gibi ad tümceleri yazarak eylemlerin altını çizin. lamalarınızı yapın. olay. Çok para kazanacak. Onunla sinemaya gideceğiz. Oğlum bü­ yüyünce çok yakışıklı bir delikanlı olacak. nesneyi başka bir duruma. Kız olacak. dinleyelim Bebeğimiz Olacak > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. tasarlama ifadeleri Cenk ve Ayşegül çok mutlu bir çift. Beş yıl önce öğretmen oldum. 10. Tabii futbol maçlarına da gideceğiz.________________ 2. Çünkü yakında bir çocukları olacak. Erkek olacak. çok eğleneceğiz. Çalışkan bir öğrenci olacak. Onlar bugünlerde çok heyecanlı.

Hayır. A: Eyvah! Üç mü? Nasıl bakacağız onlara? F: Güzel güzel bakacaksınız. Uzun boy­ lu. . ince giyinme. Oo! Çok kısmetlisin sen! Şansın çok 9. Yanıtlar 1. Otuzlu yaşlarda. 10.Üç yıl önce kaç. Sen bu adamla altı ay içinde sözleneceksin. Tahtaya fai. 14 Tamamlayalım > öğrencilerin dikkatini tümcelerdeki zaman belirteçlerine çe­ kin ve onlardan tümceleri bu belirteçlere uygun zaman eklerini kullanarak tamamlamalarını isteyin. şimdi öğrendi!!77?_______ . . A: iki tane olsun. inşallah. mısın .. ev deydim . Hava soğuk.de______ olacak F. hasta olacaksın .Evet. 3. Onlar yorgun olacaklar. inşallah! E? Hep iş. Biz evde olacağız. Büyük bir koltukta oturuyor.KOŞAÇ TÜMCESİ fgelecek zaman) Adıl Ad ben sen 0 biz siz onlar mezun hasta meşgul yorgun evde burada ol Zaman Eki - ol -ma -acak/-yacak -ız / -yız .. Açalım artık fincanını. 15 Dinleyelim. Kutlamalar bugün olmayacak yann olacak___ A: Ay. kısmet.. Uçak bir saat sonra Amerika'da olacak . Ses Kaydı F: Eveet.. A: Bizim müdür olacak.. Yarın ofisiniz de -ım / -yım -sın - 13 Tamamlayalım 2. hiç merak etme. Bakayım kaç çocuğun olacak? Hmm.Evet. fala.Hayır.siniz i-lar) Ben bu yıl mezun olacağım. fal bakmak. 0 meşgul olmayacak. meşgul değilim ■ 08 F: Ondan yeni bir iş teklifi alacaksın. olacağım__ ■Hayır. Hayır. kıs­ metsiz. Bu çocuk çok şımarık olacak .Evet.. . düzeltelim > Olacak yapısıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. 7.. ■Gelecek yaz nere_^ Karadeniz'tfe^ ydm 5. hayırlı. hep iş. Yok mu beyaz atlı bir prens falımda? F: Hah ha! Bakalım. olmayacağım 3. Biri var ama şu anda uzakta bir yerde. ilk dinlemede tüm yanlışları bulamayan öğrenciler için kaydı ikinci kez dinletin. A: Çok teşekkür ederim. güzel kız. Siz burada olmayacak m ısınız? *Sen hastayacaksın. tabii. kısmetli.Evet. Ben öğretmen olacağım mı olacak____ mısınız ? Falcıda > Bu etkinliğe hazırlık çalışması olarak "fal" konulu bir konuşma or­ tamı oluşturun. 7. ağzınıza sağlık.. eşim eskisi gibi sağlıklı olacak jm_ ___? 5. . orta boylu biri. yaşında . verilen tümceleri tamamla­ malarını isteyin. Doktor Bey. Çok hayırlı bir iş. A: Yakışıklı mı? F: Hah ha! Onu bilmiyorum ama çok temiz bir kalbi var. şu anda meşgul müsünüz ? .Yarın burada olacak . Acaba yarın hava güzel olacak 4. Antalya' daydım___ 4.. Geleceğin çok güzel olacak. 6. Hem de yakın zaman içinde.. Neyse halin. çıksın falin.Üç yıl önce yirmi yaşında ydım . . F: Ben üç çocuk görüyorum ama.. . _______ . meşgul M 1____ __. Geçen hafta sonu nere devdin . 6. . A: Allah Allah7 Para da kazanacak mıyım? F: Tabii.. A: Çok sevindim. bence tek­ lifi kabul et. ben şimdi öğrenci değilim 8.Sen şimdi öğrenci misin ___ ? . sözcüklerini yazıp anlamlarını açıkladıktan sonra öğ­ rencilere özet paragrafını okutarak onlardan ses kaydını dinlemele­ rini ve paragraftaki yanlışları düzeltmelerini isteyin. Güzel şeyler söyleyin ne olur! 8. Sınav soruları zor mu olacak ? mısın ? açık. çok heyecanlıyım. . Yanıtlar miydin 1. yaşlıca bir adam görüyorum. önümüzdeki altı ay işlerin hep iyi olacak. Sen bu akşam ev.Müdür Bey. iki yıl içinde de evlene­ ceksin... A: A! inanmıyorum! Tipi nasıl? F: Kumral.Bundan beş yıl sonra yirmi sekiz yaşında olacağım. evi&L ..Sen dün ev de değildim .Bundan beş yıl sonra kaç yaşında olacaksın ? .

Çünkü fala göre gelecek altı ay biraz sanssız olacak. babamınki gibi ilgeç öbeklerini yazıp gibi ve kadar ilgeçleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın. Akşamları arkadaşlarımla çıkacağım. Uzun boylu aenc bir adamla iş görüşmesi yapacak ama yakın zaman içinde çok para kazanamayacak." dedi. ' B n (I Ronaldinho gibi bir futbolcu olacağım. Ali Murat g ibi çalışkan değil gibi!. Benim de onun gibi güçlerim olacak ve insanlara yardım edeceğim. Murat. Benim arabam da onunki gibi. Yanıtlar Ben üç yıl sonra 18 yaşına gireceğim ve ondan sonra ha^\ yatım çok güzel olacak. Hayır. 0 senin gibi çalışmıyor. İnşallah____ Eyvah ___ ı Cüzdanım yok!. inşallah. Tilki gibi kurnaz.> Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından metinleri tekrar okutun ve öğrencilerden. söz! Ne olur Yanıtlar anneme söyleme. Ali kadar çalışkan değil. Ali öğretmen tilki babam Ov) İlil onunki gibi kadar Sen babam kadar yaşlı değilsin. ne olur sözcüklerini tahta­ ya yazın ve ses kaydını yeniden dinleterek öğrencilerden bu ün­ lemlerin hangi duyguları aktarmak üzere kullanıldığını belirle­ meye çalışmalarını isteyin. iki yıl sonra sözlenecek ve evlendikten sonra da M çocuğu olacak. onun gibi. . hayır! On sekiz yaşında benim de babamınki gibi bir arabam olacak. Abla. Dünyanın en iyi ta­ kımlarında oynayacağım. özgür olmak 3. Ben örümcek adam gibi olacağım. ö n ­ ce iyi bir şirkette işe başlayacağım. DİŞİSİ j . hayatını kurmak 2. Ronaldinho gibi. kuş gibi. 17 Okuyalım. • yaklaşıklık anlatmak için kullanıldığını iSaat altı g ib i buluşa­ lım. kutu içinde verilen eylemlerin metinlerde yaşamın hangi dönemi ile ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. eşleyelim / 1. Allah Allah • inanmıyorum • inşallah • eyvah • ne olur Bir yıl sonra üniversiteden diploma­ mı alacağım ve avukat olacağım. Açıklamalarınızda bu ilgeçlerin. • adlar arasında karşılaştırma ve benzetme ilişkisi kurduğunu (Ali Murat kadar çalışkan değil. Ronaldinho olmak 4. O zaman kendi evim de olacak ve aile­ min yanından taşınacağım. Bu ünlemlerin kullanıldığı durumları örnekler vererek açıklayıp öğrencilerden verilen tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. Hevesler > Metinleri farklı öğrencilere okutun ve okuma sırasında siz tahtaya örümcek adam gibi. Sınıfa öğretmen gibi girdi. 16 Yerleştirelim > Bu çalışmada 15. Allah Allah 1Bu saatte kim geldi acaba? Falcı "Yakında evleneceksin. örümcek adam olmak / £0 ilk çocukluk [3] çocukluk [2] ergenlik [T] gençlik İdoller. eyvah. onun­ kiler gibi. Be­ nim de onunkiler gibi son moV del arabalarım olacak Yanıtlar Ayten fal baktırıyor ama falı pek ivi değil. Çünkü bir kuş gibi özgür olacağım. etkinliğin dinleme kaydında geçen Allah Allah. İn a n m ıy oru m __ \ Bu ne güzel sürpriz. bir daha okulu asmayacağım. İnanmıyorum. babamın arabasıyla gezeceğim. Gelecekte Ayten'in aşk hayatı fena olmayacak. Ankara'nın nüfusu dört milyon kadar gibil vurgulayın.

Ben onun kadar Arkadaşım yardım sever başka bir insan daha tanımadım. > Bu etkinlikte öğrencilerden. sizin « seninki • onun * senin » seninkiler • sizinki 1. Ben de sizin gibi iyi bir öğretmen olmak istiyorum. inci gibi aşık gibi diş TERAZİ: işinizle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Daha sonra öğrencilere boşlukları kutu içinde verilen sözcüklerle tamamlatın. soğuk. . cehennem . melek gibi bir insan. Ben de seninki gibi bir araba almak istiyorum. tatlı. koku. Bizim evimiz de sizinki 3. ASLAN: Eski bir arkadaşınızla görüşeceksiniz. . yoksa hasta olacaksınız. Yanıtlar Ç >• Metinleri okutmadan öğrencilere. arı gibi çalışkan 9. iyi zaman geçireceksiniz. Burçlar kadar büyük. Onunla Yanıtlar kar • inci • keçi • taş • pamuk • tüy • mis • biber arı • buz • deli • cehennem • şeker • tavşan 1 ka r 9 pamuk. AKREP: Bir yolculuk yapacak. aylık burç yorum larınızı okuyor musunuz? Bu yorumlara inanıyor. mis/leş gibi koku 12.. 19 Yerleştirelim > Tümceleri tamamlatmadan önce beyaz. Burcunuz ne? Burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz? J Günlük. Ya­ kında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Karşını­ za yeni fırsatlar çıkacak ve hayatınız değişecek. çalışkan. örnekteki tümcedekine benzer biçimde uygun sıfatlarla tamamlamalarını isteyin. YENGEÇ: Sıkıntılarınız yavaş yavaş geride kalıyor. Kendinizi yorgun hissedeceksiniz. güzel zaman geçireceksiniz. yumuşak. Kendinize za­ man ayıracaksınız. eğle­ necek. Dikkat çekeceksi­ niz. eşleyelim 18 Yerleştirelim >■ G ibiye kadarilgeçleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı­ nı da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. sert. deli 14. Biri size sürpriz yapacak ve kalbinizi kazanacak. Yeni sözcükleri açıklayıp verilen tümcelerin hangi burcun yorumunda geçtiğini bul­ malarını isteyin. Kardeşin de senin kadar çalışkan mı? KOÇ: Sizin için çok hızlı bir hafta olacak. aşık. KOVA: Hobilerinizle ilgileneceksiniz. tavşan gibi korkak 11. diş sözcüklerini tahtaya yazın ve öğrencilerden bu sözcüklerle ben­ zetme ilişkisi kurmak üzere gibi ilgeci ile kullanılabilecek söz­ cükler bulmalarını isteyin. Aileniz ile daha çok zaman geçireceksiniz ve birlikte kısa bir seyahate çıkacaksınız. olabildiğince kendi burçlarını denk getirmeye çalışarak okutun. iş yoğunluğunuz azalacak. acı.21 Okuyalım. inatçı. 5. Sürprizlerle karşılaşa­ caksınız. gibi sıcak gibi soğuk 7. Planlarınız değişecek. mutlu olacaksınız. sıcak. 6. Birlikte bir iş yapacaksınız ve başarılı olacaksınız. verilen kişileri. Sevgiliniz iş temposundan şikayet edecek. gibi/kadar gibi/kadar gibi/kadar BALIK: Her işte başarılı olacaksınız. taş gibi acı gibi beyaz _gibi sert 6. Kendinize vakit ayıracak. gibi tatlı 4.gibi yumuşak 3 şeker . Daha sonra metinleri öğrencilere. keçi 13. Hırslısınız. Yeni insan­ larla tanışacaksınız. Benim çocuklarım da seninkiler gibi yaramaz. hayatınızı buna göre planlıyor musunuz? Onun _ gibi biriyle daha önce hiç karşılaşmadım. 4. Bu durum çevrenizdekileri rahatsız edecek. Sağlığınıza dikkat edin. BOĞA. Babam gibi/kadar Annem gibi/kadar Kardeşim Esim Arkadaşım OĞLAK: Güzel bir haber alacaksınız ve çok sevine­ ceksiniz. kü­ çük sorunlar yaşayacaksınız. Sakin bir hafta geçireceksiniz. Ama bu Nasıl Biri? temponun sonunda mutlu olacak ve bol bol dinlene­ ceksiniz. Yeni şeyler deneyecek. buz a tüy gibi hafif gibi inatçı 10. Gerçekten çok ilginç bir insan. Aldığınız yanıtlardan uygun olanları tahtaya yazın. 2. BAŞAK: Gelecekle ilgili planlar yapacaksınız. hafif. İKİZLER: Aşk kapınızı çalacak. haftalık. Çok şaşıracak ve sevineceksiniz. yeni yerler ve insanlar tanıyacaksınız. biber 5. her za­ mankinden farklı düşüneceksiniz. gibi sorular sorun. 20 Tümce kuralım YAY: Uzun ve zorlu bir tempoya gireceksiniz. arkadaşlarınızla birlikte gezecek. belki de işe ara vereceksiniz. korkak.

Eğitim Kariyer Aile Hobiler Aşk Para 111 . Her öğrenciden hem kendi burcuyla. Oğlak Sizin Burcunuz: Terazi Arkadaşınızın Burcu: işinde bazı problemler olacak. yeni yerler görecek ve Akrep biraz gergin olacak. belki de işinden ayrılacak. Yorumları sınıfta okutup gelecek zaman kullanımı ile ilgili yanlışları düzeltin. Yengeç sorusunu yazın. öğrencilere 3-5 dakikalık bir hazırlanma sü­ resi verip aşağıdaki konulan da içerecek bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Koç On Yıllık Planlarım : : > Sözlü anlatım etkenliği için tahtaya. hem de grubundaki diğer öğrencinin burcuyla ilgili birer yorum yazmasını isteyin. Balık Ailesiyle birlikte kısa bir seyahate çıkacak.22 Yorumlayalım Yanıtlar Burç Yorumu > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. Gelecek on yıl için neler planlıyorsunuz? Yeni insanlarla tanışacak. Bu hafta çok başarılı ve dikkat çekici olacak. Eski bir arkadaşıyla yeni bir işe başlayacak. ha­ zırlık aşamasında aldıkları notları okumamaları konusunda uyarın. 23 Anlatalım Bu hafta çok gezecek ve eğlenecek. Bu çalışmada öğrencileri.

Tamam planlanan eylemleri anlatmak için kullanıldığını [Bu kursa üç ay önce kapatıyorum. arama­ dın mı? > Bu alt üniteye rolleri paylaştırıp öğrencilere metni okutarak başlayın. • geçmişte kalan bir planı anlattığı için çoğunlukla eylemlerin neden gerçekleşmediğini anlatan tümcelerle birlikte kullanıldığını iBu kursa üç ay önce katılacaktım ama vize alamadım.Sözcük Alanı gidecektik • kuracaktım • arayacaktım çekecektim • verecektin • konuşacaktım • Gelecek zaman belirteçleri. Bu aşamada yanlışları düzeltme­ yin. Ona sen haber verecektin . Planlama. Taksi için param yok. Hani seninle dün sinemaya gidecektik n'oldu? gibi) vurgulayın. ben seni alışveriş merkezinin kapısın­ da bekleyeceğim. niye bu kadar unutkansın? Tamam o zaman. tasarlama ifadeleri • -CE eki ile türetilen sıfat ve belirteçler • Görelik ifadeleri Dilbilgisi Nil Selin : Hmm. Selin dün arkadaşını aradı mı? : Sana inanmıyorum Selin. Dün onu arayacaktım. Sen taksiyle kapıya gel. Selin? Nil __ama unutmuşum. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­ melerini sağlayın. tak­ Selin : Bir şey daha söyleyeceğim. hemen kalkıp hazırlan hadi. Nil gidecektik______Unuttun mu? Selin : Aaa. . efendim? Nil • GELECEK ZAMAN (hikaye kipi) -(y)EcEktİ I < -(y)EcEk idi) • EŞİTLİK -CE yor musun? çok geç yattım. Nil özlem le ben de konuşacaktım. siz özlemle önceden buluşun. • konuşma anından önceki bir zamanda gerçekleşmesi düşünülen. Ancak dolmuşla gelebilirim. ben si­ 24 Yerleştirelim. Ben paranı ödeyeyim. Selin : Ben şimdi ararım onu. Selin : Dün tam onu arayacaktım t kapı çaldı. dün işten çekecektim sonra bankadan para _ ama unutmuşum. sonra oradayım. onu da sen düşün. Sen hemen hazırlan. Selin : Canım. Dün yatmadan önce saati kuracaktım. dün gece • GÖRELİK -ly)E GÖRE Beceriler Alo. Selin : Tamam. Sabah erkenden • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Sen hala uyu­ Selin : Evet. sonra vazgeçtim. 15 dakika katılacaktım. Hafta sonu pikniğe g i­ decektik ama yağmur yağdı. Dün bankadan para çekecektim. Selin : Ama bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanaca­ ğım? Nil Bilmiyorum. Geç vakte kadar oturdular. Yani aramayı unuttum. özlemle ben de konuşacaktım_ama Dün alışverişe gidecektik. O dün yatmadan önce saati kurdu mu? N il özlem le konuştu mu? : Tamam. Neyse. çok İyisin. ama kızacaksın. Açıklamalarınızda bu ekin. Ar­ Okuma sırasında metni okuyan öğrencilerden. değil mi? Nil Planımız Neydi? : Bilmem. Aslında dün aklıma Nil : Selin. Dün yatmadan önce saati kuracaktım • -CE ekini kullanarak doğru sıfat ve belirteçler üretebilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat seninle alışverişe • Gelecek zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Bir konuda öznel düşüncelerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme Ama bugün için planımız vardı. önümüzdeki hafta sonu pikniğe gidecektik gibi). evet. dinleyelim ze sonra katılayım. siyle buraya gel. Dinleme etkinliğinin ardından tahtaya. gerek yok. Nil geldi. ları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. Ben Onlar dün alışverişe g ittiler mi? Selin dün bankadan para çekti mi? Bu soru ve yanıtlardan yola çıkarak -EcEktieti ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. özlem de geliyor. verilen sözcüklerle boşluk­ kadaşlarım geldi. tümcelerini yazın ve aşağıdaki sorulan öğrencilere sorun.

Dolaptaki pastanın hepsini yedim.. işaretleyelim 26 Yerleştirelim Hayalim Bu Değildi > öğrencilerden.. Ressam olacaktım fakat ailem "O işte para yok.. Çok ünlü o lacaktım g|r S0rü hayranım o! ocaktı________ 7 Seni arayacaktım gına benden özür diledi. 1. Dünya turnesine . Sen de ye iyecek miydin ? 4. telefon çaldı.. ] o Aslında yeni kursa devam etmeyecektim ama Türkçem hala çok iyi değil. ° m > affetmeyecektim Ahm et: Bir konservatuarda okumaktı ve sanatçı olmaktı.i l i . Tatile ç ıkacaktım anna yUrj dışından misafirlerimiz geldi." dedi. evde yoktunuz. Gelecek hafta gideceğiz. Birçok ülke gör ecektim çık ocaktım . İşten ayrılacaktım nmn müdür maaşıma zam yaptı. oluşturacakları tümcelerin anlam bütünlüğü­ nü de dikkate alarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Alış­ verişe başka bir gün çıkacağım.. Tam evden cık acaktım 7. Bugün planım alışveriş yapmaktı ama işte çok yoruldum. Aslında dün hiç dışarı cık mayacaktmı ama bir arkada­ şım beni sinemaya davet etti. taksiyle geldim. telefon numaranı kaybettim. 4. Biz bugün mü buluş ocaktık ? 8.. akşama kadar çalış. > öğrencilerden verilen tümceleri. 4. g Bu y ıl mezun olacaktım ama fjna| sınavından kaldım. sonra yorgun argın eve dön. Yeni araba alacaktım nmn almadım. 2. İşten erken çıkacaktım fakat müdür beni toplantıya çağırdı. 9. Bu sabah kursa yürüyerek gelmek istiyordum ama geç kal­ Yanıtlar dım. Gizem : Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz ama senin kadar şi­ kayet etmiyoruz! yaptı! 3. 28 Dinleyelim. Sen uyuyacak miydin? Biz bugün görüşecek m iydik? Oniar almayacaklar mıydı? Onlar almayacak mıydılar? *Siz durm ayacaktınız mı? 27 Yeniden yazalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -EcEktlyapısıyla ilgili açıklama­ larınızı özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlama­ larını isteyin. sen önümüzdeki sene mi mezun ol ocaktın J 5. . 6. Rolleri paylaştırarak metni bir kez de öğ­ rencilere okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra soruları yanıt­ latın. Diyete başlayacaktım fakat annem dün harika bir pasta > ilk olarak öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. Konserlerde hayranlarım benim şarkılarımı söyleyeceklerdi . Ahm et: Belki senin için bu hayat güze! ama benim ha­ yalim bambaşkaydı. Gizem : Öyle mi? Neydi ki? 6. Evde televizyon izledik. ben sen 0 biz siz onlar çık al dur görüş uyu yürü Zaman Eki -ma -me -acak / -yacak -ecek / -yecek w S-ükaye Kipi mı mi -(y)di -(y!dı -ti -ti 25 Tamamlayalım -m -n -k -nız/-niz (-lar/-ler) m ~ Ben çıkacaktım. mıydık ? ama telefon ettik. Geçen hafta bütün sınıf pikniğe gitmek istiyorduk ama yağ­ mur yağdı. 3. Geçen gün annemle size uğra yacaktık 2. Ağaç oldum burada! Hani zamanında gel e c e k tin j 3. alıştırmayı da yap acak taksiyle geldim._________________________________ 4. Ahm et: CJff! Sıkılıyorum her gün aynı işleri yapmaktan.. 1. 9. 5. Dün hastaneye gi/ decektin gittin mi? Bu sabah kursa yürüyerek gelecektim ama geç kaldım.. Dün arkadaşlarımla sinemaya gitmek için plan yaptık ama si­ nemada bilet yoktu. özür diledi. Onunla bir daha hiç konus ulayacaktım ama benden 10. 2. Hatırlamıyorum. Yanıtlar f işten ayrılacaktım • ressam olacaktım *tatile çıkacaktım ^ • yeni araba alacaktım • diyete başlayacaktım • bu yıl mezun olacaktım * aslında yeni kursa devam etmeyecektim ^ onu affetmeyecektim • işten erken çıkacaktım • seni arayacaktımJ 1. -EcEkti ekini kullanarak örnekte­ ki gibi yeniden yazmalarını isteyin. Her sa­ bah erken kalk. öğretmenim. sana bırakmadım.

- Neden gelmedin? 7. . □ [7] vermedi. geç kaldım.. Ben de bankacı oldum. Ahmet çok ünlü olmak istiyordu. . Dün bana bir şey söyledin/söyleyecektin. sıkıntısını çekmeyecektik. Yanıtlar Doğru Yanlış Doğru Yanlış 1. 6. Yarın akşam Murat'ın doğum günü partisi olacak/olacaktı. Güzel. [7] □ El □ □ [7] 5. 4. Senin yok muydu bir hayalin? Gizem : Aslında ben de küçük bir kasabada yaşamak istiyor­ dum. 4. neydi? --------- 5. Hani artık sigara içmcycccksin/içmeyecektin. Ahm et: Ne güzel! Senin hala bir hayalin var. Dünkü sınav nasıl aeçti/ Sence iyi bir not alacak mısın? O geçen hafta okula hiç gelm edi/gelmeyecek# Acaba hasta mıydı? Dün seni aradım/arayacaktım. Arkadaşım üniversiteden mezun oldu/olacaktı. 3..------------- Ama telefonun kapalıydı. Aslında buraya daha erken geldim /gelecektim . Merak ediyorum.Gizem : Bu hayatini niye gerçekleştiremedin? Ahm et: Çünkü aiiem konservatuarda okumama izin vermedi. Çünkü ailesi izin [7] □ □ [7] var.. Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya-gMk/gidecektik. 29 Yanlışı çizelim.. ar­ dından da oluşan bağlama göre yanlış eylemi bulmalarını isteyin. - Yine elinde sigara var. 1T. 2. ---- Ama film için bilet yoktu. Yanıtlar 1. 12. Belki emekli olduktan sonra. Ona bir hediye alalım.---- Ama sadece bir taneydi. 10. Bu gömlekten sana da -etdm/alacaktım . Ahmet sanatçı olmadı. Bu sabah saat 09.. Büyük şehrin gürültüsü­ nü. . Gizem dünyayı dolaşmak istiyor. Çocukla­ rım rahatça oyna yacaktı. eşleyelim > Bu çalışmada yanlış eylemi buldurmadan önce sunulan bilgilerden hareketle öğrencilerin ilgili tümceleri birbirleriyle eşlemelerini. Ahmet gelecekle ilgili hayaller kuruyor. Bunu size daha önce de Unuttunuz mu? 6. — Ama vazgeçtin. Ama iş bulamadı. Yalnızca erteledim.00'da seninle kütüphanede buluştuk/buluşacaktık. bahçeli bir evde otur ocaktım. Gizem'in hayallerini gerçekleştirme şansı 2. Ama ben. 3.-------- Trafik kalabalıktı. Ama ben senin gibi ha­ yalimden vazgeçmedim.. Gizem işinden memnun değil.

H] Buzul çağı geri gelecek. zor>zorca (biraz zor! b ir sınav gibil. öğrencilerden bilmedik­ leri sözcükleri not etmelerini isteyin. söz konusu niteliğe veya özelliğe yakın ol­ mayı anlattığını (büyük>büyükçe (biraz büyüklbir ev. gibi) belirtin. gelecekle ilgili tahminler yaptılar. 3) Sabah şort. • bu. Açıklamala­ rınızda. Bunun sonucunda özellikle gelişmiş ülkeler uzayda koloniler oluşturacak hatta insanlar tatil için gezegenler arası yolculuklar yapa­ caklardı. ve 2. • • • • • ulaşım * yeme-içme « sağlık-yaşam • bitkiler yaşam alanları giyim-kuşam iletişim hayvanlar > öğrencilerden 30. *öğretmence bu sınıf çok tembel. [T] Başka gezegenlerde yaşamak mümkün olacak. Konuşmalarda geçen sıfatları ve belirteçleri -CE ekini ekleyerek tahtaya yazıp bu sıfat ve belirteç­ lerden hareketle -CE ekiyle ilgili açıklamalarınızı yapın. konuşmalarında bence. kişi adıllarıyla bakış açısı ve kendine görelik anlat­ madığını [*Onca bu maç berabere bitecek* Onlarca biz bu işi yanlış yapıyoruz. ben sen biz siz -ca / -ce -ça / -çe Mustafa'ya göre İstanbul çok pahalı. Gizlice çıktılar. Bazı bilim adamlarına göre bu yüzyılda beslenme alış­ kanlıklarımız tamamen değişecekti. Bu sözcükleri açıkladıktan sonra metni bir kez de öğrencilere okutun ve onlardan. sayı veya ölçüde çoğul­ luk anlattığını [Bunca emek. etkinlikte okudukları metinden yararlanarak verilen konularla ilgili uzak geleceğe dönük tahminlerde bulunma­ larını isteyin. bana göre ifadelerini kullanmaları konusunda yönlendirin. tarım ürünleri yetiştirmek müm­ kün olmayacak. meyve. Çünkü artık birçok insan hazır yiyeceklerle besleniyor. Dünyanın birçok bölgesinde. yüzyılın ortalarından. onca para. 31 Tahmin edelim Gelecekte Nasıl Olacak? Yanlış Tahminler > Bu etkinlikte metni önce siz okuyun. akşam kürk. kişi adıllarında -CE ekini getirilerek veya bütün adılları -E göre ilgeç yapısına sokarak bakış açısı ve görelik anlatabileceği­ ni (Bence bu çocuk hasta. Onlara göre 2000'li yıllarda iklim değişecek. • 1. küçük drajelerle besleneceklerdi. • -E göre yapısının koşaç tümcelerinde "uygun veya istenildiği gibi olmak" anlamlarını vermek üzere de kullanıldığını [Siz tam bana göresiniz. Bizce bu doğru değil. işte 20. Bana göre yemek güzel değildi. yavaşça gibi). Belki bunlar ge­ lecekte yine olacak. 2000'li yıllara ait bazı tahminler: Bazı bilim adamlarına göre. o adıllarına eklendiğinde miktar. yani insanlar sebze. birçok ülkede yeni yerleşim alanları oluşturmak mümkün olmayacaktı. *Onca da doğru mu? Sence bu elbise nasıl? Bu kitap ona göre biraz ağır. Bu tahmin de tam olarak gerçekleşmedi ama yakın bir ge­ lecekte gerçekleşmesi mümkün. Onları. Tarihin her döneminde insanlar geleceği hep merak ettiler. • -CE ekinin 3. 115 . yüzlerce (sayfa) Saatlerce yürüdük. 2000'li yıllarda yeni bir bu­ zul çağı başlayacaktı. Yavaşça kalktı. Bilim adamları Mars'ta ve başka galaksilerde hayat izleri arıyor şişman zayıf güzel -ca / -ce -ça / -çe sessiz yavaş gizli yüz saat güzelce (bir kız1 şişmanca (bir adam! yüksekçe (bir bina! *zayıfca (bir çocuk) Sessizce bekleyiniz. • bazı sıfatlara ve belirteçlere eklendiğinde söz konusu niteliğe ve­ ya özelliğe yakın olmayı anlatan belirteçler türettiğini [sessizce.30 Okuyalım. -CE ekinin • sıfatlara eklendiğinde. öğle­ ye kadar yaz. Bilim adamları da kendi alanlarında o günkü olaylardan hareketle gelece­ ği görmeye çalıştılar. Yanıtlar 1) Mars'ta mı yaşıyorsunuz? 2) Bu eczanenin kahvaltısı çok güzel. verilen tümcelerin hangi tahminle ilgili olduğunu bulmalarını ve eşle­ melerini isteyin. vitamin ilaçları kullanıyor. Bu tahmin de henüz gerçek olmadı. ama yakın zamanda uzay tatili mümkün değil gibi. uzay yolculuklarında astronotlar. Sence Türkçe zor mu? gibi) vurgulayın. Ama bugün henüz küresel ısınma ve kuraklık aşamasındayız. Sizce doğru mu? Bence doğru. eşleyelim kJ. öğleden sonra kış olacaktı. şu. Bu araba sana göre değil mi? gibi). dolayısıyla et de yemeyecekler. gizlice. Ayrıca. şunca insan gibi) vurgu­ layın. Başka bir tahmine göre 2000'li yıllarda dünya nüfusu bü­ yük bir hızla artacak. Ayrıca. p0 insanlar küçük haplarla Mustafa öğretmen 0 onlar -a / -ya göre -e / -ye beslenecek. günlerce aylarca gıda kapsülleri ile besleniyor.

Sana çok dost Qa _____ davrandım. Ama projeyi kimse beğenmedi. Saat 7:30 gibi Deniz beni arabasıyla evden aldı ve çocukça__ bır heyecanla uyardı. Manzara > Bu çalışmada öğrencilerden. ya­ 33 Farklı sözcüğü bulalım ni Düzce ve Bolu arasındaki Pürenli Yaylası'na ulaştık. __ yaşamak istiyoruz. 2. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk saat sonra kamp yerine.l 65'i. B rolündeki öğrencilerin s. Arabada Deniz'in iki arkadaşı daha vardı: Onur ve Cenk. Yeni sözcükleri açıkla­ yın. 5. Aylin uzun boylu. Bize "Yaylamıza hoş geldiniz. Yemyeşil ağaçlar arasında. Daha sonra metni siz okuyun ve öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.. 7. Ardından çadırlarımızı kurmak için yer aramaya başladık. elinde bastonuy­ 3. Mehmet. Fran­ s ı z ^ _____biliyor ama Arap Ça 6. tümceleri tamamlamalarını isteyin. Deniz ve Cenk mangal için odun topladılar." dedi ve usulca yanımızdan uzaklaştı. Arabadan indik ve bir süre sessizce __ manzarayı seyrettik.l 66'yı açmalarını isteyin. Dakikalarçg_ dolaştıktan sonra nihayet ormana yakın güzel bir yer bulduk. Almanü1?___ _ . Orman yangınlarında yüz terce___ ağaç yok oluyor. ay larca bir şeyler söyledi. 10. güzel_ce______bir kız.. bu nca emek boşa git­ ti. 8. Sonunda kızım dönüyor. yerleştirelim 32 Tamamlayalım ► Dilbilgisi kartı üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırdıktan ve açıklamalarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. insan ca :: bilmiyor. müzik dinledik ve beraberce şarkılar söyledik. bu proje üzerinde çalıştı. Kulağıma sessiz ce 4. Hepimiz bu karşılamaya çok sevindik. Evimizin küçüki*L bir bahçesi ve bahçemizde büyükPL bir çınar ağacı var. 3. sakinc e __ bir yerde. Yanıtlar ?/ j Kampta > öğrencilerden metni okurken boşlukları uygun sıfat ve belirteçler­ le tamamlamalarını isteyin. 9. Kamp maceramız cumartesi sabahı başladı. Çince / günlerce / yıllarca / aylarca 5. Geçen hafta doğa fo­ toğrafçısı arkadaşım Deniz beni bir kampa davet etti. Tabii 2. kuş seslerini dinledik. insanca / dostça / büyükçe / çocukça la yaşlıca ____ bir adam çıkageldi. . 1. Görevli kütüphanedeki öğrencileri kibar_a?_____ Uzunca bir süredir tatil yapmayı hayal ediyordum ama lüks bir otelde değil. verilen sözcük gruplarında -CE muhteşemdi. yüksekçe __ Yanıtlar 1. Tam yemek yiyorduk ki. Çevrede ahşap kulübeler ve ağaçlarla kaplı ekinin farklı İşlevde kullanıldığı sözcüğü bulmalarını isteyin. Yol boyunca sohbet ettik. Çadırlarımızı kurduktan sonra eşyalarımızı yerleştirdik. Aysel İngiliz ce . "Sağ olun. Türkçe / saatlerce / İngilizce / Almanca karnımız zil çalıyordu. y ıl larca ___bu anı bekledim. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli grup­ 6. Tabii he­ men kabul ettim. bence / sana göre / kanımca / güzelce tepeler vardı. Onurla ben etleri pişirdik.. Bu hayalim sonunda gerçek oldu. Onu da yemeğe davet et­ tik. sınıfça / ailece / toplumca / sıcakça 116 lar oluşturun.30 Okuyalım. Size afiyet olsun. yavaşça / sessizce / onca / kolayca 4.

/yolculuğ unuz © kitap © Bu akşam için planlarınız © yemeğiniz @ 7 ' î planladığınız / etkinlik planlarınız f Tatil sonraki / ilgili - Sağlıkla ilgili / Planiarınız düşünceleriniz En büyük hayaliniz / 0 \ ~ l i planlarınız En büyük : önümüzdekf . 7 y :..v Bir sonraki pahalı alışverişiniz planlarınız Bir sonraki .> A öğrencilerinden kendi sayfalarındaki konularla ilgili sorular oluşturmalarını ve bu soruları gruplarındaki diğer öğrenciye sormalarını isteyin. B öğrencilerine de kendilerine yöneltilen sorulara 3 dakika içinde yanıt vermeye çalışmalarını söyleyin. A 7.- Bu dersten sonraki p|an. Tüm gruplara... soruları aynı anda sormaya başlamaları gerektiğini hatırlatın ve süreyi siz tutun. ünite 7... Çalışmanın ardından sınıfta en çok soruyu yanıtlayan öğrenciyi belirleyin. hayaliniz _ 5 yıl için kişisel geiİŞİm n ln n in n n i © Yaşlılık 7 n ln n ln r ın r planlarınız m ......t: i îi kıyafet alışverişiniz alışverişiniz :! © Çocuklarınızla ilgili: Sağlıklı yaşam planlarınız planlarınız ^ © © Kariyer Eğitim planiannız planlarınız f it * * ? * ] § Bir s o n r a k i© —* unutmamamız gereken randevunuz Ailenizden biriyie buluşma | zamanınız © Bu dersten Akşam planlarınız I © Okumayı Bu haftaki sosyal : 7 0 Gelecekle ilgili Bir sonraki endişeleriniz fiziksel aktivite planınız 7 7 Bir sonraki . J larınız E n y a k ı n ^ P ' anlaflnlz arkadaşınizın planlan ® \ B itir/ 2 ) Ailenizle ilgili / Gelecekle © \ Bitir/ Bir sonraki kıyafet . ünite Yarışalım Yarışalım Kim Daha Hızlı? Kim Daha Hızlı? © © ..î/ ’7 > Bir sonraki tatiliniz /■> 0% ıu Hafta sonu 7 /t ^ /B aşla. Aynı etkinliği B öğrencile­ ri için de uygulayın..

Sizce bu resim ler hangi masalı anlatıyor? Siz bu m asalları okudunuz mu veya biliyor musunuz? gibi sorular sorarak "masal" konulu bir konuşma ortamı yaratın. K ü l Kediş j___ ‘ KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) -l-lylmiş ! < i-mişl de baloya gitmek istemiş ama üvey kardeşleri ona Beceriler • Duyduklarını. Sana çörek getirdim. Alice 1 Yerleştirelim. eşleyelim / / Evvel Zaman İçinde onu takip etmiş ve kendisini olağanüstü bir serüvenin içinde bulmuş. ilan ifadeleri 00 Bir gün prens sarayda bir balo düzenlemiş ve bütün Dilbilgisi bekar kızları bu baloya davet etmiş. kişilere aktarabilme "Sen çok çirkinsin ve hiç güzel kıyafetin yok!" demişler.Sözcük Alanı Alice • Kül Kedisi » Pamuk Prenses • Kırmızı Başlıklı Kız ^ • Geçmiş zaman belirteçleri • Duyuru. -miş ekinin doğru kullanıldığı tümce­ leri tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak belirsiz geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. K ım ızı Başlıklı Kız . "Benim." demiş.. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat [7| Bir tavşan yolda telaşla koşuyormuş. Kurt. Bunun üzerine sarayın avcısını çağır­ mış ve ona "Üvey kızımı hemen ormana götür ve öl­ dür. tuhaf yaratıklar varmış. anlatımlarında -miş ekini kullanmala­ rı konusunda yönlendirin. ." diye düşünmüş. [T] Küçük kız büyükannesinin evine gitmiş ve kapıyı çal­ mış. öğrencilerin dikkatini giriş görseline çekerek baş­ layın. içeriden yumuşak bir sesle seslenmiş: "Kim o?" Küçük kız. Kurt o sırada "Kapı açık. Tavşan bir deliğe girmiş. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. Onunla alay etmişler. boşlukları tamam­ bana. [T] Bir gün kraliçe yine aynaya sormuş: "Ayna. Bizim iki üvey kar­ • GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) -miş deş de hemen hazırlıklara başlamışlar." demiş ama "Büyükannemin sesi ne kadar da garip böyle. hadi içeriye gir. giriş etkinliği olarak kısa Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel!" Kraliçe özetleri verilen masalların nasıl devam ettiğini veya bittiğini an­ latmalarını isteyin. • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Duyuru. çok sinirlenmiş. O da hemen kapıyı > Bu üniteye. Onları. açmış ve içeriye girmiş. var mı benden daha güzel biri bu dünyada?" lamalarını ve paragrafları resimlerle eşlemelerini isteyin. çünkü randevusu­ na geç kalmak istemiyormuş. Onlara. Okuma Ayna cevap vermiş: "Kraliçem siz de güzelsiniz ama çalışmasının ardından öğrencilere. ayna! Söyle Ardından paragrafları okutup öğrencilerden.. Bu serüvenin içinde garip olaylar." demiş. Bu dünya önce ona çok cazip gelmiş ama sonra.

O güzel vücudu da nergis çiçeklerine dönüşmüş. Nergis hoş kokulu. Efsanenin ismi nergis çiçeğinden gelmiştir. *Çocuklar akıllıymışlar..GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) İL... Beni o aramamış mı? Biz. sarı beyaz renkli bir çiçektir ve dünyada Ak­ deniz'le aynı enlemlerdeki bölgelerde. Ben borcumu ödememiş miyim? Sen iyileşmemişsin. so­ nunda ölmüş. Eko bu durum karşısında üzüntüden günden güne erimiş. prens • saray • prenses • aşk Bir gün. Açıklamalarınızda. su kenarlarında yetişir. Tanrılar Narkissos'u Olimpos Dağı'nda cezalandırmış. Yemeklerimden yemiyor musun? Yoksa güzel yap mamış mıyım. belirtilen nitelikte olma veya sözü edilen yerde bulunma durumunun konuşma anında da sürdüğünün anlaşıldığını ama uygun belirteç velya) bağlam yar­ dımıyla konuşma anından öncesine de gönderimde bulunulabildiğini (öğretmenimiz M urat Bey'miş ama şimdi değişmiş gibi). öylece kalakalmış. 2.. Bu güzellik karşısında adeta büyülenmiş. çünkü Narkissos adlı avcı çok yakışık­ lıymış. ne su içebilmiş. ? 6. Daha sonra sınıfta yazdıkları paragrafları öğren­ cilere sesli olarak okutun ve yanlışlarını düzeltin. Doğru Yanlış □ S □ □ □ 0 S s 0 □ Bu saç modeli bana yakış mış mı ? Televizyondan duyduğuma göre benzine zam gel m‘Ş Çiçekleri vazoya koymadım. çoğul-kişi için -/£r ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (On­ la r öğretmenmişllerl. • özne canlı ise. öğrencilerin -miş ekiyle ilgili olası yanlışlarını düzeltin ve “Nergis" metnini önce siz okuyun. Su içmek için eğilmiş ama suda kendi yüzünü görmüş. sana kitabını vermemiş miyiz? Siz adınızı yazmamışsınız. Olimpos dağındaki tanrılar Narkissos'a çok kızmışlar ve onu cezalandırmaya karar vermişler. 3. eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ de 3. 5. bir deri bir ke­ mik kalmış ve ölmüş. *Onlar anlamamış mılar? 3 Tamamlayalım >■ -miş ekiyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyip öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. ben sen o biz siz onlar yazveraraödeiyileşanla- — m - i - Zam an Eki -ma -me -mış -miş -muş -müş mı mi mu mü -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -sın/-sin/-sun/-sün -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 2 Okuyalım. > Sonraki etkinliğe geçmeden önce rivayet kipi ile ilgili açıklama­ larınızı yapın. Yanıtlar 1. • rivayet kipinde aksi belirtilmedikçe. • rivayet kipinin. piş miS______ m i 7 . nergis çiçeğinin adı­ nın nereden geldiğini açıklayan bir efsane okuyacaklarını söyleyip bu konuda kendilerinin bildiği bir efsane." demedim. ne de yemek yiyebilmiş. 9. Narkissos suyu içememiş. Bildikleri efsaneleri sınıfta anlattırın. Yanıtlar 1. Eski bir Yunan efsanesi nergisi diğer çiçekler­ den ayırır. Ardından metni bir kez de öğrencilere okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. çünkü adeta donmuş. ölmüş. belirsiz geçmiş zamanı kullanarak bir paragraf yazmalarını isteyin. g ib i vurgulayın. O şekil­ de günlerce kalmış. 4 Bir masal oluşturalım > öğrencilerden. Eko Narkissos'un aşkını reddetmiş. koşaç tümcelerinde belirsiz geçmiş zamanı gös­ teren kip olduğunu (öğretmenimiz M urat Bey imiş IMurat Bey'mişl gibi). Ancak Narkissos Eko'nun aşkına karşılık vermemiş. işaretleyelim / / > Okuma çalışmasından önce öğrencilere. Narkissos da Eko gibi erimiş. Babam gençken şarkıcı olmak iste miş ama dedem izin ver inçmiş_____ 3. Çocuklar bahçedeymişllerl gibi) • Niteleme amaçlı tümcelerde -lEr ekinin kullanılmadığını (*Kitap­ la r eskiymişler. Size "Bugün gelin. Günlerden bir gün Narkissos avda susamış ve bir su kenarına gelmiş. Kilo g| mtşstn Anık spor yapmıyor musun? 2. hikaye olup olmadığını sorun. Bu çiçek adını efsaneden alır: Efsaneye göre Eko adında bir peri kızı bir gün bir avcı görmüş ve ona hemen aşık olmuş. 8. 10. . Yeni sözcükleri açıklayın. 4. sesi de bu kayalarda yankıya dönüşmüş. Hepsi sol muŞ_______ Ahmet beni ara mış ama ben telefonu dııy mamışım Yemeğe bak. Tür­ kiye'de İzmit'in Karaburun ilçesi ve onun Mordoğan beldesi Ner­ gisin anayurdudur. Kemik yığını vücudu kayalara. Siz beni yanlış anla in işsin iz 4 Bana biraz borç verir misin? Cüzdanımı evde unuf muşum 5. 7.

Adam o sırada çok meşgul­ müş." diye bağırmış. Her şeyi anlatmış. Adam birden sinirlenmiş. cama vurmuş. Her gün başka kelebekler görmüş ama o kele­ bek bir daha hiç gelmemiş. ben de onu içeri alırım ve dost oluruz" diye düşünmüş. Benim babam gençken çok yakışıklı y mı§ ki de yakışıklı mıymış ? senin­ 6. tatlı rüyalar. Kelebek adamla kalmak istemiş. 0 m □ 4." diye kendine kızmış. yanlışları T ile işaretlemelerini isteyin. işaretleyelim Bana Bir Masal Anlat Anne Yanıtlar Doğru T. Lütfen pencereyi aç. Bilge kişi adama bakmış ve demiş ki: Kelebeklerin ömrü bir iki gündür." demiş... *Oniar öğrencimişler. Sonra "Lütfen al beni içeri. Sonra eve döndüm. Sabah çok erken kalkmış. Uzun süre beklemiş. Sonra "Belki bir süre son­ ra tekrar gelir. Aradan uzun zaman geçmiş. Aaa! Aslı evli miymiş ? 8. Haydi yatağına yat da hemen başlayalım. Adam kelebeği evine almamış. Derin bir nefes aldım. Tık. Ses Kaydı Kız Çocuk: Anneciğim. 10.. Film çok korkunçJ«M?_______ 2. İstanbul'da hava hiç soğuk değilmiş _ 7.KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) Adıl Ad / Sıfat - ? öğrenci değil mı toplantıda mi başarısız mu 0 sevimli mü biz pilot siz onlar zengin ben sen -İyimİş I < i-miş! Zaman Eki Kişi Eki -miş / -ymış -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -miş / -ymiş -sın/-sin/-sun/-sün -muş / -ymuş -müş / -ymüş -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 5 Tamamlayalım > Rivayet kipi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullana­ rak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamlamalarını isteyin. heyecanla "Se­ ninle dost olmak istiyorum. 'ilk defa biri benimle dost olmak istedi ama ben bu teklifi kabul etmedim. iyi geceler yavrum. Adam çok pişman olmuş. Da­ ha sonra ses kaydını dinletin ve onlardan doğru tümceleri "D". 4. Biz eskiden çok zenginmişiz. Dün akşam Okan ve Eray sinemaya gitmişler. öğretmene göre sen başarısız mıymışsın? O pilot değilmiş. Hava çok güzeldi. bakmış küçük bir kelebek. Duyduğuma göre siz eskiden çok ünlü bir futbol­ cuymuşsımuz_ 5. Dün aradım. Sadece kuşların sesi vardı. Adam yine kabul 120 Yanlış 7 Aktaralım > öğrencilerden metni. DÜN NE YAPTIM? Dün sabah çok erken kalktım. Hava çok soğuk üşüyorum. Daha son­ ra işe gittim. Eşofmanımı giydim ve karşıdaki parka gittim. O sabah park çok sessizdi... Dönmüş.. Kelebek bir süre sonra tekrar gelmiş.. "Git buradan! Beni rahat bırak" demiş. Odanın penceresini açtım ve dışarı baktım.__________________________ . Yanıtlar 1. Kelebeğin biri. Elimi yüzümü yıkadım. bu gece bana hangi masalı okuyacaksın? Anne: Bu geceki masalımızın adı 'Kelebek". Ben çocukken çok usluym uşum __ . Kelebek utanmış ve başını öne eğmiş. Akşam annemle konuştum. -Bugün onun yaş günü müymüş ? Hemen hediye alalım. Annem gençken çok zayıf miş . Kelebek çok üzül­ müş ve oradan uzaklaşmış. Pencerenin önüne gelmiş. tıraş ol­ dum. 3.. Yaklaşık bir saat parkta yürüyüş yaptım. ama siz toplantıdaymışsınız. Güzel bir kahvaltı yaptım. 9.. Sonun­ da bilgi almak için bilge bir kişiye gitmiş. Her gün penceresi açık beklemiş. burnuma çiçek kokuları geldi.tık. Anne: Uyumuş bile. Ceren ve Selin kardeş değil m iym işler ? gen on|arı kardeş zannediyordum. Kelebek başka biriyle dost olmuş. 0 □ 2.. Ses kaydını ikinci kez din­ letip yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. etmemiş. "Olmaz! Sen bir kelebeksin. Kelebek.. hiç yaramaz değilmişim Ben küçükken çok sevimliymişim. tık.. bir adamla dost olmak istemiş. Ankara'daki en iyi lokanta burası mıymış ? 6 Dinleyelim. □ 3.beni içeri al" de­ miş. □ m ► öğrencilerden metinle ilgili tümceleri okumalarını isteyin. -Dİ eklerinin yerine -miş ekini koyarak ye­ niden yazmalarını isteyin.

Bu havada gölde yüzmek teh­ likeli olur diye Tamara ateş yakmaktan vazgeçmiş. bu nedenle yönünü yitirmiş. "Akdamar" olmuş. Bir gece Tamara ateş yakmak için tam kıyıya inecekmiş ama birden hava bozmuş. verilen tümceden itibaren "delikanlının gözünden yeniden yazmalarını da isteyebilirsiniz. Delikanlı karşı kıyıdan ateşi görmüş ve fırtınaya hiç aldırmadan kendini göle atmış. iki genç göz göze gelmişler ve birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar. Nihayet bütün gü­ cü tükenmiş. ancak “Ah Tamara. sevgilisinin seslerini duyamıyormuş.. Yanıtlar 1. Ama babası zaten bir fırsat bekliyormuş gibi kızından habersiz sinsice kıyıya kendisi gitmiş ve ateş yakmış. yüzyıldan kalma kabartmalarla süslü. Fırtınalı gecede ateşi kim yakmış? Qj| delikanlı [7] köydekiler □delikanlı □köydekiler □ Tamara [7]Tamara'nın babası 9 Yeniden yazalım. Ardından metnin her paragrafını farklı bir öğrenciye okutup yeni sözcükleri açıklayın. adaya yüzmüş. O günden sonra insanlar bu adaya "Ah Tamara" Adası demişler.> Okuma çalışmasından önce öğrencilere yaşadıkları ülkenin." demiş. Bu efsanedeki olay nerede geçiyormuş? □ Van Gölü'nde □ köylerde □ Akdamar Adası'nda 2. O günden sonra genç kız her gece kıyıda ateş yakıyormuş. Fakat Tamara'nın babası ateşi bir müddet sonra söndürmüş. B ir türlü kıyıya çıkamıyormuş. Ah Tamara. bu nedenle yönünü yitirmiş.. % </ Karşı kıyıdaki köylerin delikanlılarından biri bir gün çok me- rQk etmiş. öfke içinde bu görüşmeleri engellemenin yollarını düşünmüş. Farklı bir çalışma ola­ rak öğrencilerden öyküyü. Tamara durumu anlamış ve o da kendisini gölün azgın dalgaları arasına bırakmış. bugün Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda H çok eskiden bir babayla kızı yalnız yaşıyorlarmış. Daha sonra öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin." diyebiliyormuş. Delikanlı kıyıya çıkmış ve S-flP8^ çok geçmeden Tamara'yla karşılaşmış. Aşağıdakilerden hangisi bu efsanenin asıl kahramanlarından biri değil? □ karşı kıyıda QTam ara □ Tamara'nın babası 3. dayanamış.. m ÜL Efsaneye göre.. Akdamar Adası'nda bugün 10.. Bu ad zamanla değişmiş. kentin. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş. anlatalım <’J5^ >. kendi kendine "Bugün de buluşmayız.Bu etkinlikte öğrencilerden. Tamara §||jgj|j adındaki kızın dillere destan bir güzelliği varmış ama babası ‘sjgy onu bu adada herkeslerden uzak tutuyormuş. Bir türlü kıyıya çıkamıyormuş. verilen tümceyi sürdürmelerini ve öyküyü farklı bir biçimde sonlandırmalarını isteyin. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş._______________ . sokağın adının nereden geldiğini bilip bilmediklerini sorun ve kı­ saca Van Gölü ve Akdamar Kilisesi'nden söz edin. fırtına başlamış.. Tamara bu sesleri duymuş ve hemen kıyıya koşmuş ama artık çok geç­ miş. delikanlı da ateşin ışığına doğru yüzüyor. kıyıya çıkıyor ve Tamara'yla giz­ li gizli buluşuyormuş ama kızın babası bu durumu fark etmiş. tarihi açıdan çok değerli bir kilise bulunmaktadır.________________________________________________________________________ .

Esmer. Kapı saatlerdir çarpıyor- • Duyduklarını. • aksi belirtilmedikçe konuşma anında süren eylemleri anlat­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme tığını ama uygun belirteç ve(ya) bağlam yardımıyla konuş­ • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme ma anından öncesine de gönderimde bulunabildiğini [Or­ Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat han düne kadar b ir fabrikada çalışıyormuş. mavi gözlüymüş. başlayın. Eda Ne kadar güzel. dinleyelim • eylemin geçmişte gönderimde bulunulan bir noktadan Tuğba Evieniyormuş sonra gerçekleşeceğinin başkasından öğrenildiği veya > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza. M urat artık derslere katılmayacakmış. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. -EcEkmiş yapısı ile ilgili açıklamalarınızda ise bu ekin. gibi) vurgulayın. gönderimde bulunabildiğini [Murat dünkü derse katılacak­ Nerede olacakmış? mış ama sonra vazgeçmiş. 10 Tamamlayalım. Ben tanımıyorum. Umarım mutlu olurlar. Bi­ ? raz Tom Cruise'a benziyormuş Eda Düğün ne zamanmış? Nerede olacakmış ? Nil 3 Haziran'da Cırağan Sarayı'ndaymış. nasılsın? Eda İyiyim Nil. bir şirkette yöneticilik yapıyormuş Eda Nasıl biriymiş? Yakışıklı ____ faym ış o Nil Evet. Televizyon seyrediyorum. Eda öyle miymiş? Kiminle evieniyormuş? Nil Arda adında biriymiş. Nil Biliyor musun? Az önce Tuğba aradı. Dilbilgisi • eylemin sürdüğünü anlattığını ama bunun başkasından • ŞİMDİKİ ZAMAN (rivayet kipi! -diyormuş ( < -lilyor i-miş! • GELECEK ZAMAN (rivayet kipi) -lylEcEkmiş I < -lylEcEk i-mişI veya sonradan öğrenildiğini aktarmak üzere kullanıldığını Beceriler [Orhan bir fabrikada çalışıyormuş. gibi). uzun boylu. kişilere aktarabilme muş O çocuk her gün süt içiyormuş. gibi). Ne iş yapıyormuş? zamanda gerçekleşeceğini anlattığını ama uygun belirteç Bir şirkette yöneticilik yapıyormuş veya bağlam yardımıyla konuşma anından öncesine de Tom Cruise'a benziyormuş. Bu Sözcük Alanı eklerden hareketle şimdiki zaman ve gelecek zaman rivayet • -miş eki ile kullanılan dolgu sözcükleri [sanki. . gibi) belirtin. Gidecek misin düğüne? Nil Evet.tümcelerini yazıp -yormuş ve -EcEkmiş eklerinin altını çizin. Dinlemenin ardından tahtaya diyalogda geçen • aksi belirtilmedikçe eylemin konuşma anından sonraki bir Evieniyormuş. Eda Ne iş 'yapıyorm uş Nil Mühendismiş. İstanbulluymuş. Evieniyormuş Beni düğününe davet etti. güya vb. Açıklamalarınızda -yormuş • Geçmiş zaman belirteçleri ekinin. gideceğim. Nil Alo! Eda. öğrencilerden ses kaydını sonradan öğrenildiği bilgisini aktardığını (A li yarın İstanbul'a dinlemelerini ve diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını isteyerek gidecekmiş.) kipi ile ilgili açıklamalarınız! yapın.

. 12 Bilgi verelim O Devirlerde. söylediğine göre derslere hiç .ŞİMDİKİ ZAM AN Adıl Eylem ben sen o biz siz onlar gel konuş yaşa beslen iç çalış Zam an Eki -mı -lıîyor -(i)yor -(u)yor -(ü)yor -mi mu mu -muş -ymuş K işi Eki Ben uykuda konuşuyormuşum. Onlar bizim için de rezervasyon yapacaklarmış. Antropologlara göre tarih öncesi devirlerde insanlar haberleşmek için duman kullanıyormuş.Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Doktoruna göre sen dengeli besleniyor muymuşsun? 0 eskiden nerede yaşıyormuş? Müdüre göre biz iyi çalışmıyormuşuz. 0 bize katılm ayacak mıymış? Biz onu beklemeyecekmişiz. Yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden -miş. ders çalış ocakmış .. Doktorum bana çok kızıyor. gerekiyorsa bu eklerle ilgili kuralları hatırlatın. Tabi bu haberleşme aracını her zaman kullanmak müm­ kün değilmiş. *Siz bu otobüse binmeyeceksinizmiş? 11 Tamamlayalım >. karlı havalarda ateş yakmak sisli havalarda dumanı görmek imkansızmış. > Bu çalışmada paragrafı siz okuyun. Çünkü yağmurlu. Yılbaşı için Deniz Restoran'a gidelim. insanlığın gelecek yüzyıldaki en büyük sorunu susuzluk ol acakmış 3. Yanıtlar 5. -um -sun -uz -sunuz -lar mu Örn GELECEK ZAM AN Adıl Eylem - ben sen 0 biz siz onlar konuş yap katıl bin -ma -me Zam an Eki -acak/-yacak -ecek/-yecek 7 mı mi Zam an Eki K iş i Eki -mış / -ymış -miş / -ymiş -ım/-im -sın/-sin . Bu sabah öğretmenin aradı. -yormuş eklerini belirlemelerini isteyin. Anneniz söyledi. farklı anlamlara ge­ liyormuş. siz hiç süt içmiyormuşsunuz. 6. telefon gibi haberleşme araçları yok­ tu. Televizyondan öğrendiğime göre havalar yakında soğı ı yacakmış 8. *Bu akşam onlar da geliyorm uşlar. Şimdi bir şirkette yöneticilik yap tyormuş . git miyormuşsun 2.IZ /-İZ -sınız/-siniz l-igr/-lerl iç bekle Örnekler Ben bu ilaçtan her gün bir tane içecekmişim. Duyduğuma göre kardeşin yeni bir iş arf ıyormuş orada çok iyi bir grup cal acakmış . Dün lisedeki arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım.Serpil sinemaya niçin gelmedi? ir meyecekmişim ..Yarın önemli bir sınavı varmış. 7. telgraf. Duyduğuma göre 4. Bundan sonra bir sigara bile 1. 0 devirlerde mektup. 123 . Yarın toplantıda sen konuşacakmışsın. öğrenciler­ le bu tümceler hakkında konuşun. Farklı duman şekilleri.

. ticaret gibi anahtar sözcükler yazın. bugünkü mektuplara hiç benzeJ” tyorm.. Onun her za- manki yalanlarından biri bence. Duydum k i benimle bir daha görüşmek istemiyormuşsun. Yanıtlar sanki • 1.. giriş tümcele­ rinden yola çıkarak birer paragraf oluşturmalarını isteyip oluşturdukları paragrafları sınıfta okutarak yanlışlarını düzeltin... Bu yüzden Hititler sadece çok önemli durumlarda birbirlerine mektup gönder. Eskiden bugünkü hızlı ulaşım ve taşıma araçları yoktu. Tarihçilere göre... ... Sanki______ kendisi her şeyi doğru yapıyormuş gibi bana kızıyor... . aramış ama telefonum kapalıymış. Bu çalışma için tahtaya abaküs.. sürdürelim > öğrencilerden ilk iki görsele ait boşlukları -miş ve -yormuş eklerini kullanarak tamamlamalarını... . Taşlara mektup yazmak birkaç gün. .. 2.ir: 14 Yerleştirelim > Verilen sözcüklerin anlamlarını. saymak.. .... hesap yapmak. sözde • duydum ki • güya 3.. . Ama bu mektuplar. boncuk.. diğer görseller için de... deve kervanı. . ^ """'Vf . Tarihte ilk mektupları bundan 4000 yıl önce Anadolu'da Hititler kul­ lan jjw 7W M ^__..... _.. hatta birkaç hafta.. Bu mektupları yazmak da bir yere ulaştırmak da çok zor m uş______ Çünkü o za­ manlar kağıt yokIM î _______ insanlar bu mektupları taş üzerine yaz3 'ormul ___ . Doğru mu? 4. Telefonum hep açıktı. Güya...... kervan. belki birkaç ay sür üyormuş ....iyormus_____ O devirlerde hesap makinaları yoktu.^L_...... matematik işlemleri.. Sözde__ tatilde Paris'teymiş... . vereceğiniz örnek tümceler üzerinde açıkladıktan sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. Bilim tarihçilerine göre. hesaplamak.. ulaşım...f'riv..13 Tamamlayalım...

" diye cevap verdi ya. ben de hayran hayran izledim. şimdi de okul mu? Ece 2. Dr. arkadaşlarıyla. Aylin : Kimi özlemiş? Ece : Aman canım. aileleriyle ve magazin olaylarıyla ilgili dedikodu yapıyor_____________________ diye yaptırıyor. Araştırmanın yöneticisi Prof. : izledim. ne ilgisi var? Okulu Ece : Hoşça kal. para kazanmak için değil Urfa'ya hediye olsun İnsanlar daha çok hafta sonuyla. Ses Kaydı MAGAZİN HABERLERİ Aylin : Alo! Ece. Aylin : Tamam. Dedikodu yapıyor musunuz? > Öğrencilere "Magazin Haberleri" başlığının ne anlama En çok kim inle ve ne hakkında dedikodu yapıyorsunuz? geldiğini. ÛEDİKÛDÜ İÇİN m U¥GÜN ZAMAN İngiliz bilim adamları 2000 kişi üzerin­ de "dedikodu" hakkında bir araştırma yapmış. izledim.00'yı tercih ediyor ve dedikoduların konusu çoğunlukla ge­ çen hafta sonu oluyor. otel. Aylin : Tarkan'dan sonra dikkat etmemişsindir. insanlar uzun dedikoduları hafta sonuna saklıyormuş. insanların % 62'si boş zamanlarında dedikodu yapıyor. Tarkan ne yapsa sen hayran olursun. sunucu "Amerika'da neler yaptı­ nız?" diye sordu. magazin olay­ larını konuşuyor. Kadınlar dedikoduyu erkeklerden daha çok seviyormuş. Ece : Belki ama İbrahim Tatlıses'i izledim. Bazen zararsız bir şekilde de­ dikodu yapıyoruz ama bazen de dediko­ du yakınlarımızın kalbini kırmamıza ne­ den oluyor. Urfa'ya okul yaptıracakmış. insanların %97'si. Aylin : Aman sen de. Unutma filmden sonra yine ara­ Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor . oto­ 1. Ar­ dından metni okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. Çok sayıda insan boş za­ manlarını böyle geçiriyor. 6. Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor. Hülya Avşaı'ı izledin mi? Kadın ne kadar güzel olmuş öyle. işaretleyelim _____ M agazin Haberleri > Metni okutmadan öğrencilere. sırf dedikodu olsun diye dedikodu yapıyor. "Kaç ya- 4. İnsanlar uzu n dedikoduları daha çok pazartesi g ü nleri ______ yapıyor : Aman! Sen de bir hoşsun. 3. kaset. Araştır­ maya göre insanların dedikodu alışkan­ lıkları şöyle: 1. yemeklerde ve partilerde dedikodu yapıyor.. 2. o "özledim. Daha sonra öğrencilerle fotoğraftaki ünlüler hakkın­ da konuşun ve öğrencilerden tablodaki bilgileri incelemele­ rini isteyin. 7. kendilerinin ve ülkelerindeki insanların magazin olaylarıyla ilgilenip ilgilenmediğini sorarak konuşma ortamı yaratın. görüşürüz." demiş. insanlar en çok iş yerinde. elbiseleri. Onu bırak da. Her yıl daha da gençleşiyor. Özledim dedi ya. insanlar dedikodu için en çok pazartesi gününü ve saat 16. doğrusunu yazalım / / 16 Dinleyelim. Ece : Bilmem onu izlememişim. ama izleyicilerimi ve konserlerdeki heyecanı öz­ ledim.15 Okuyalım. insanlar dedikodularında önemli olayları değil. yacağım. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Ses kaydını dinletin ve tablodaki bilgilerin hangi ünlülere ait olduğunu seçip işaretlemelerini söyleyin. Yanıtlar Aylin : Bu adam da ne çok iş yapıyor. İnsanların çoğu sadece dedikodu olsun diye dedikodu. Haydi hoşça kal! 4.. Bu akşam Cem Yıl- 3. insanların çoğu kötü niyetle dedikodu yapıyormuş. izledin mi programı? Ece tanıyamadım. Tarkan "Yeni kaset için çalıştım. maz'ın filmi var. "Kaç yaşında gösteri­ yorum?" deyip cevap vermedi. insanların %17'si ilk randevuda dedikodu yapıyor. Nick Emler "Düşüncelerimizi diğer insan­ larla paylaşıyoruz ve bu şekilde iletişim kuruyoruz. Saçları. yapıyo r büs işletmeciliği. insanlar en çok iş yerindeki olaylar hakkında konuşuyormuş. Sanki başka bi­ ri gibi olmuş. 8. Verilen soruları yanıt­ lamalarını istemeden öğrencilere Size göre m etindeki araştırma sonuç­ ları doğru mu?sorusunu sorun ve son olarak onlardan metne göre yan­ lış bilgiler içeren tümcelerin doğrularını yazmalarını isteyin. şındasınız?" diye sordular. %5'i ise kötü niyetle dedikodu yapıyor. Doğum günü varmış. Annem "Kapat şu telefonu!" diye ba­ ğırmadan kapatalım. En önemli dedikodu konusu arkadaşlar ve aile çevresi." dedi. 5. tamam anladım. Sizce kim ler daha çok dedikodu yapıyor? Sizce insanlar daha çok ne hakkında dedikodu yapıyor? gibi sorular sorarak "dedikodu" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. sanki bayılacak gibi oldum. . Ayy! Tarkan ne kadar değişmiş.

çok ilginç bir ayakkabı icat etmiş. AİDS gibi hastalıklara çare bulacakmış. Böylece insan ömrü uzayacakmış.Tarkan Neler Yapmış? Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses / Çok değişmiş. Fiyatı da günümüz taksilerinden daha pahalı ol­ mayacakmış. Ayrıca akıllı alışveriş sepet­ leri. Çin'de Wang VVenting adlı bir lise öğrencisi. Ayakkabıların uzunluğu 180 cm. Yaşını söylemek istemiyormuş. / Cem Yılmaz 17 Okuyalım. / Doğum gününü kutluyormuş. Yakın gelecekte bilim adamları kanser.. Bazen uzun süre kuyruklarda bekliyoruz. Bilgisayarlar mağazadaki kıyafetleri fotoğrafımızın üzerine yer­ leştirecekmiş. Günümüzde insan hayatı için üst sınır 120 yıl ama tıptaki gelişmeler sayesinde artık insanların 150 yıl yaşaması mümkün ola­ cakmış. yolu 3-4 dakikalık bir zamanda gitmek mümkün olacakmış. imiş ve ördek ayağına benziyormuş.. alışveriş tutarını sepetin içindeki ürünlere göre kendisi hesaplayacakmış. 4 ingilizler trafik sorununun çözümünü göklerde bulmuş. sonra birçok farklı malzeme denemiş ve dört yıldan faz­ la çalışmış. yazalım /. Ama bazı yeni buluşlar. Bu ayakkabıyla suyun üzerinde yürümek müm­ künmüş. / Televizyonda filmi varmış. & Alışverişte çok zaman kaybediyoruz. İster tnan İster İnanma. Jetpod adlı hava taksileri 2010 yılından sonra hizmete girecekmiş. / Uzun zaman ABD'de yaşamış. Böylece hem alışveriş daha kısa sürecekmiş hem de daha kolay karar verecekmişiz. örneğin. Ayrıca bu hava taksileri daha hızlı ve daha az gürültülüymüş. öğrencilerden metinde anlatılan konuyla ilgili düşüncelerini anlatmalarını ve son olarak da fotoğrafların hangi metinlerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. > Etkinliğe metinleri farklı öğrencilere okutarak başlayın ve her metnin okunmasının ardından. kendinize kıyafet almak istiyorsunuz. Bu taksilerle 40 km. Wang bu ayakkabıyı yapmak için önce ördekleri incelemiş. / Okul yaptırıyormuş. . alışverişteki zaman kay­ bını azaltacakmış..

18 Bir tane de biz ekleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden 17. Bu çip. . Böylece sahibi o anda köpeğinin psi­ kolojik durumunu öğrenecekmiş. cep telefonlarından köpekleri ile ilgili mesaj alabilecekmiş. Bunun için telefona bir çip takmak yeterllymiş.A Yakında köpek sahipleri. köpeklerin o anki durumunu yorumlayacak ve sahibine bilgi verecekmiş. etkinlikte okudukları metinleri örnek alarak yakın gelecekte kullanılmaya başlayabilecek bir teknolo­ jik gelişme veya buluş hakkında bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin.

• niteleme amaçlı haber kipi çekimlerinde anlatıma tür anla­ mı kattığını I-Gel şu elbiseyi alalım. yer altı şehirleri yapmış. ilan ifadeleri Dilbilgisi • PEKİŞTİRME -Dir Beceriler • Tahminlerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme • Duyuru. anlamına gelmektedir. milyonlarca yıl içinde rüzgar. anlatma amaçlı olmaksızın da sıkça kullanıldığını vurgula­ yın. • daha çok haber kipi ile eylemlerin şimdiki zaman. ve gelecek zaman çekimli biçimlerine ekle­ nerek konuşucu odaklı tahmin anlattığını {-Ahmet derse ne­ den gelmedi? -Nereden bileyim. Soğanlı Köyü ve Ürgüp'tür. Ortahisar'da gör­ metinler ile ders kitabı. belki. Avanos'ta ziyaretçiler için çömlek atölyeleri. gibi). Soğanlı Kö- • yazılı dilde. gerçekten çok ucuz / *ucuzdur. yönetmelik. birleşim i­ kiliseler. özellikle yasa. pın. belirsiz geçmiş zaman. Zelve Vadisi'nde bi­ siklet turlarına. bu yapıların yanı sıra bölgeye özgü el sanatlarını. > Açıklamalarınızın ardından metni öğrencilere bir kez daha okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. herhalde vb.) • Duyuru. gibi). Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir. kar ve akarsuların etkisiyle bu lavlardan doğal sütunlar meydana >■Okuma sırasında tahtaya Kapadokya bölgesidir. gibi resmi yü'nde şaşırtıcı mimarisiyle Kubbeli Kilise. Zelve Vadisi. Göreme'de büyük biraçıkhava müzesi. Gö­ reme ve Avanos'tan oluşan "Kapadokya" bölgesidir. Bu nedenle Kapadokya bölgesi doğa ve tarihin etkileyici bir bir­ leşimidir. Bu sütunlara bölge halkı "peribacası" adını vermiş.Sözcük Alanı • Tahmin bildiren sözcükler igaliba. ğ i yapmıştır. Kapa­ Oraya ne zaman gittiniz? dokya M. bu­ Daha sonra insanlar peri bacalarından kendilerine barınaklar. . Kapadokya'daki başlıca turistik yerler Göreme. Türkiye'de en çok nereyi görmek istiyorsunuz? Romalılara ve Türklere ev sahipliği yapmıştır. hastadır / *hasta. mümkündür. volkanik lavlara in­ sanların şekil vermesiyle ortaya çıkmıştır. Buralarda pek çok yapı. ev sahipli­ gelmiş. güzellikleriyle ziyaret­ D ire kine çekin ve bu ekle ilgili açıklamalarınızı bu aşamada ya­ çileri hayrette bırakmaktadır. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 6 saat / Yoğun 4 saat 19 Eşleyelim. Bölgenin adı da Kapadokya bölgesini gördünüz mü? sorularını sorarak "Kapadokya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun ve metni okutun. at sırtında gezilere ve uzun yürüyüşlere uygun doğa. Kapadokya'da her biri farklı özelliklerde pek çok turistik yer bulunmaktadır. işaretleyelim /____j > Metni okutmadan önce öğrencilere. in­ sanlar da bu peribacalarının içine ev ve kilise yapmış ve böylece binlerce yıllık medeniyetlerin izini günümüze taşımıştır. Kapadokya'da doğa olayları peribacalarını oluşturmuş. Jeolojik dönemlerde aktif yanardağların lavları Kapadokya bölgesine yayılmış.ö. Perslere. Şu denize bak nasıl da m avi / *mavidir. duyuru. ansiklopedi gibi bilgi verme amaçlı kemli bir kale. ortaya çıkmıştır. Bu yapıtların duvarlarını da d ir sözcük ve sözcük öbeklerini yazarak öğrencilerin dikkatini - resimlerle süslemişler. lunmaktadır. taşımıştır. tarihi mirasları ve doğal güzellikleri de görmek mümkündür. Bölgedeki yapılar. hayrette bırakmaktadır. Orgüp. yağmur. Ayrıca. Orgüp'te ise çok sayıda şarap mağazası bulun­ metinlerde (şimdiki zaman hariç diğer çekimlerde) tahmin maktadır. Açıklamalarınızda -Direkinin. Türkiye'de veya başka ülkelerde dünyaca ünlü hangi tarihi ve turistik yerleri gördünüz? Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. 2000 yılından bugüne kadar Asurlulara.

yazmayacaktır..Mektubuma cevap yazmadı.. Bölgedeki ilginç bir başka yer de Bandırma yakınlarındaki Kuş Cenneti'dir.. 129 . .Herkes gelmiş midir? . Bandırma'dan 30 km. Balıkesir'de pek çok uygarlık yaşamıştır_______ . boşlukları uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. Kuş Cenneti'nde 257 tür kuş___ mrchr____ postacı hasta uyuyor gelmiş yazacak İstanbul -d1r/-tır/-dir/-ti r.Kapı çalıyor. . 5..Bekleme. İnsanlar peribacalarından kendilerine evler yapmışlar.. Peribacalarının içindeki resimler eski medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. şekil vermek [3] biçimlendirmek Yanıtlar 1. Mitolojiye göre dünyanın ilk güzellik yarışması burada gerçekleşmiştir ve üç güzel tanrıça arasından Afrodit birinci olmuştur... 20 Yerleştirelim Doğru Yanlış □ 0 E 0 □ □ □ 0 [7] G > öğrencilerden metni okumalarını.Telefonu açmıyor. Kent çevresinde doğal güzellikler ve tarihi kalıntılarla iç içe pek çok kasaba bulun maktadır Edremit ve Altınoluk (Oksijen Cenneti! bu yöredeki kasabalardan bazılarıdır ..Uyuyordun Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. . ortaya çıkmak [U oluşmak 3.. -dur/-tur/-dür/-tür . .. masmavi denizi ve doğası yerli ve yabancı turistleri bu şehre çekmek­ tedir. uzaklıktaki Gönen. . Peribacalarını insanlar yapmamıştır.Çok geç kaldık. büyülemektedir • yaşamıştır • bazılarıdır merkezidir • bulunmaktadır • gerçekleşmiştir • vardır Balıkesir. . küçük kasabaları ve doğal güzellikleriyle eskiden beri ziyaretçileri büyülem ektedir .. Ege ve Marmara kıyıları boyunca kilometrelerce uzunluktaki kumsallan. şifalı kaplıcalarıy­ la ünlü bir dinlenme merkezidir ______Akçay da şifalı kay­ nak sularıyla bir başka kaplıca merkezidir. Ortahisar'da büyük bir kilise bulunmaktadır..1. hayrette bırakmak [T] şaşırtmak 2.Postacıdır. Kapadokya bölgesinin adı Asur dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelir.

Şirketimiz Yoi ya p ım işlerinde tecrübeli İNŞAAT VE HARİTA i alacaktır "“*■Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıj*^______ 3da-as@ ada. Firmamız • B ü ğ ö ^0 0 M ^fŞ !fe s i ya ■/. sonra da tablodaki bilgilerin hangi ilana ait olduğunu bulmala­ rını isteyin.■L 22 Okuyalım. Kozmetik ve bebek ürünlerinin » Şirket yönetiminde deneyimli Türkiye genelinde pazarlanma» konusunda. 48/1 Emek / ANKARA 230 yılı savaşsız gec m-iştir ADA İnşaat A. Yanıtlarını birlikte kontrol edin. ilan 4. ilan 5. .. If c ş t : • En fazla 25 yaşındaki kişileri tercih ediyor. 2 Pazarlama Direktörleri Pgkpyongdong Jaejön ŞİRKETLER GRUBU Şirketimiz. işaretleyelim 21 Tamamlayalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -D ir e ki ile açıklamalarınızı özetle­ > öğrencilerden etkinlikte yer alan ilanları incelemelerini ve bil­ dikten sonra öğrencilerden boşlukları bu ekin uygun biçimleri ile tamamlamalarını isteyin. / tek sarılarak mumyalan mıftır .ra-. Dünyanın en yüksek şelalesi • Fotoğraflı özgeçmiş istiyor. / • E-mail adresi yok.! c a iz in i sist&rnkrt hakkında deneyimli' adaylan fe rd a edecektir io>nkiÇ<. BİLİYOR M U S U N U Z ? '»*■Güney Kore'nin başkenti Seul.coi ^ATAŞ&KOMTAŞ .<groiipnota. Kore dilinde 'başkent' anlamında dır ..Ş. p M : r '• * Ecza d £ p ö scnr-ın /£ süpem izttktrfcrı'. .i >"*• Eiffel Kulesi'nin tepesine İnşaat sektöründe lider KARAT AŞ&KOMTAS kadar 1792 basamak var^ "»► Geçen 3500 yılın sadece S i y a f ^ ^ • Lise m ezunu • Satış konusunda en az 3 y ı l d e n e yim li şirketler grubu yeni elemanlar aramaktadır HALKLA İLİŞKİLER UZMANI • 2 5 ya şın d an kü ç ü k • En az 3 y ıl d e n e y im li . Angel Falls Venezüella'da. ilan Mumyaların ayak parmakları tek • Boğaziçi Üniversitesi mezunla­ rını tercih ediyor. / / / / • Yabancı dil önemli değil. / / / / / . . / / S Rodin'in ünlü “Düşünen Adam" heykeli İtalyan şair Dante'ye alt tir ____ • En az beş yıl deneyimli eleman arıyor. • Yabancı dil için sertifika ya da diploma istiyor. ü n iv e r s ite m ezu nu SATIŞ ELEMANI ALACAKTIR : H S " a r ı" 4 Adres: Gölköy Sok. »"*■En fazla asfaltlı yol Fransa'da d ır.. ilan 2. • Faks numarası var. ilan 3.ve yüksekliği 979 metrej*^_____ • Yaş önemli.com \ T. • K o n u su n d a u zm an • Yabancı dil sertifikalı ""*• Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasa­ basında on yıl boyunca hiç yağmur yağ mamıştır Pazarlama direktörleri alacaktır. __________ _VJ vs medikleri sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden öğrenmelerini. Kang no ng SEOUL USuttpdo In ch’örf* 4 „W ö nju S uw ön ' Ch!>niu Ulsan.^!''.

s 0 5. tamamlayalım > öğrencilere şarkının sözlerini okumalarını söyleyin ve anlamadık­ ları bölümleri açıklayın. Erkek: Neyse. Nasıl oldun7 Kadın: Aynı. aşkım nasılsın? Kadın: iyiyim bir tanem. ~ 7 ACABA NE YAPIYORDUR? Kadın: Efendim? Erkek: Alo. hangilerin yanlış olduğunu bulmalarını isteyin.l 67'yi. Daha sonra şarkıyı dinleterek boşluklara ge­ lecek sözcükleri dikte etmelerini isteyin. babalarının. neler yaptığını tahmin ettiği kişiyi telefonla aratın ve neleri doğru.23 Dinleyelim. □ 0 2. iyileşmiş midir? Umarım kendini daha iyi hissediyordur. > öğrencilerden bir yakınlarının (annelerinin. iş yeri de ısınmıyor bu aralar. □ 0 4. eşlerinin vb. Şu anda işte. canım? iyi misin? Erkek: Ben iyiyim. Çok üşüyorum. Birazdan yemeğe çıkacağım. neleri yanlış tahmin ettiğini tahtaya yazın. 0 0 7. sağol. Am a en iyisi ben arayayım onu. □ 0 6. kardeşle­ rinin. bir değişiklik yok. Bir tanem acaba şimdi ne yapıyordur? iştedir Büyük ihtimal­ le çalışıyordur.00'da toplantısı vardı. Eminim iyi geçmiştir. çalışıyorum ve seni özlüyorum. Yanıtlar Doğru Yanlış 1. Kadın: Ben de." dedi. Birazdan arayacaktım. Aklım hep sende kalıyor. Aaa.. s 0 >. Erkek: Kendine dikkat et. Geçenlerde hastaydı. Grip gibiydin. çalışıyor. neden? Kadın: Bilmiyorum. çalışıyorum. Toplantı yarın olacak. Toplantısı iyi geçti. . ilaç içiyorum ama geçmiyor bir türlü. Birazdan Gökay'ı arayacak. kadının o an yaptığı işlerle ilgili tahminlerinin anlatıldığını belirtin ve ses kay­ dını dinletin. metinde erkeğin. grip gibiydi. Hepsi bu. Orada hava na­ sıl acaba? Bu sabah saat 10. Çok özlüyorum onu. Tahminleri tahtaya yazın. Yarın olacakmış. saat 12. Gökay'ı özlüyor.Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gru­ plar oluşturun. Kadın: Sen nasılsın. Daha sonra öğrencilerden dinledikleri diyaloğa göre erkeğin tahminlerinden hangilerinin doğru.) şu anda neler yapıyor olabileceğini tahmin etme­ lerini isteyin. unutmaz.l68'i açmalarını isteyin. m 0 3. O da beni özlüyor mudur? Dün akşam telefonda "öğlen ararım seni.00 olmuş! Birazdan öğle tatiline çıka­ caktır. Bu hafta kendini daha iyi hissediyor. Erkek Aaa. işaretleyelim 24 Biz de tahmin edelim Acaba Ne Yapıyordur? > Bu çalışmada önce resimlerdeki kadın (Aylin) ve erkeğin (Gökay) ayrı ayrı yerlerde olduğunu. Birazdan yemeğe çıkacak. Erkek: Toplantı nasıi geçti? Kadın: Toplantı olmadı. B rolündeki öğrencilerin s. Eğer mümkünse öğrenciler­ den birine. Erkek: Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun9 Kadın: işteyim.. Eminim şimdi 2 5 Dinleyelim. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Arayacaktır mut­ laka. Sen nasılsın? Ben de seni dü­ şünüyordum. ertelediler.

Sadık. Dedesi. 8. Sadık İstanbul'da evlenir ve bir oğlu için son parasıyla bir dondurma arabası alır olur. Üniversite yılların­ büyük markaların dondurmalarından al­ da politikayla ilgilenir □ ve cezaevine maktadır □ .Yıl­ dava dondurma yemek isterler □ ve bir lar geçer. Deniz ye düşünür. Usta tede gazetecilik oku­ rın hepsini bitirirler □ . Ali Usta kendi don­ seyin Bey Sadık'a kızar ve onunla bir daha ko­ durmalarının reklamını yapmak ister Bunun nuşmaz. sını çalarlar. ölmeden önce oğlunu dan biri çaldı!" diye düşünür □ . Bu nedenle babası Hüseyin larının reklamını yapmak ister O Bunun Bey Sadık'a kızar □ ve onunla bir da­ için son parasıyla bir dondurma arabası ha konuşmaz □ evlenir □ ve bir oğlu olur □ . DGN&ÜIMA. Sadık İstanbul'da alır □ ve köy köy gezmeye başlar □ . ölmeden yemek isterler ve bir gün Ali Usta'nın araba­ önce oğlunu babası Hüseyin Beyin yanına. bir köyde don­ durmacıdır. da politikayla ilgilenir çünkü herkes büyük ve cezaevine girer. Üniversite yılların­ re arabasını arar □ ama bulamaz □ . re arabasını arar ama bulamaz. Egeli bir çiftçi­ nin oğludur. Ancak son zamanlarda iş­ leri kötü gitmektedir. yaramaz çocuklar tek fek hasta olur. "Arabamı büyük dondurma firmaların­ 132 Muğ­ mak için İstanbul'a gi­ der. Ancak son zamanlarda Üniversitede gazetecilik okumak için işleri kötü gitmektedir □ . "Arabamı amcası. daha sonra kitaplarını kapatıp hatırladıkları tüm bilgileri grup arkadaşlarına anlatmalarını isteyin. harika bir aileyle karşılaşır □ . Yıllar geçer. ve çiftlikte Deniz için çok güzel bir ha­ yat başlar □ . O sırada tartışmalar devam etmektedir. çünkü herkes İstanbul'a gider □ . Ali Usta uzun sü­ SAYM AK DONDURMAM babası Hüseyin Bey'in yanına. yengesi ve kuzenleri ile tanışır ve çiftlik­ büyük dondurma firmalarından biri çaldı!" di­ te Deniz için çok güzel bir hayat başlar. Ka­ sabadaki bütün dondurmacılara gider ve arabasını ister □ . küçük oğlu Deniz beş yaşına gelir ancak ve köy köy gezmeye başlar.> Oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden kendi sayfalarındaki film tanıtımlarını akıllarında olabildiğince çok bilgi tutabilmek amacıy­ la birkaç kez art arda okumalarını. arkadaşlarını dinlerken. küçük oğlu Deniz beş yaşına gün Ali Usta'nın arabasını çalarlar □ . durmacıdır □ . ünite \ fŞil Okuyalım. Ne ya­ Ancak kasabanın yaramaz çocukları be­ zık ki eşini doğumda kaybeder □ . bir köyde don­ Sadık. Ali Usta uzun sü­ harika bir aileyle karşılaşır. Deniz orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki tartışma­ lar devam etmektedir □ . Ünite 8. babaannesi. Ali Usta kendi dondurma­ girer □ . anlatalım Neleri Hatırlıyorsun? Neleri Hatırlıyorsun? Ali Sadık. Egeli bir çiftçinin oğludur □ . Bir nehrin yakınında oturup don­ Ege'ye götürmek ister. Ne yazık ki eşini doğumda kaybeder. Etkinliğin sonunda okuduğu metinden en çok tümceyi aklında tutan öğrenciyi belirleyin. Ege'ye W götürmek ister □ . gelir □ ancak Sadık'ın sağlığı çok kö­ Bir nehrin yakınında oturup dondurmala­ tüdür □ . Sadık. Üniversi­ la'da. Ancak kasaba­ nın yaramaz çocukları bedava dondurma Sadık'ın sağlığı çok kötüdür. anlatalım Okuyalım. Deniz. durmaların hepsini bitirirler. . Deniz. . O sırada yaramaz çocuklar fek tek hasta olur □ . Ali Usta Muğla'da. çiftlikte çok a ! çılgın. Kasabadaki bütün dondur­ orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki macılara gider ve arabasını ister. kendi sayfalarında bulunan metin üzerinden onun hatırladığı tümceleri işaretlemelerini isteyin. . çiftlikte çok çılgın. Bu markaların dondur­ nedenle babası Hü­ malarından almaktadır. Din­ leyen öğrencilerden de.

genellemeleri ve alışkan­ farklı öğrencilere okutarak yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Aileleri şeyhler yönet i r . O kültü­ kültürlere ait benzer bilgiler vermelerini isteyin. Toplam nüfusları 100._ . leme sırasında onlardan. Alaska gibi Kuzey Kutbu'na yakın • Alışkanlık. Kavga.. çünkü onlar için cansız bedenin bir anlamı yoktur. Türkler çayı çok sever. Deve. Ardından paragrafları doğa olaylarını. gibi). Grönland. Bir sonraki kura başarılı 1 D inleyelim . Öğrencilerden ri. Daha sonra öğrencilerden farklı ra/kültürlere ait olabileceğini tahmin etmelerini isteyin. gibi). Açık­ lamalarınızda geniş zaman eklerinin. neşeli ve misafirpeıver in­ Kendilerine inuit de rler . hırsızlık gibi şeyler • GENİŞ ZAMAN -(E/İ!r Eskimo topluluklarında hiç ol m az . Soyluların cesetlerini ise yak arlar 2 İşaretleyelim . Din­ öğrenciler devam eder. Aile düzeni çokkarılılığa da­ • Geniş zaman yapısı kullanılarak oluşturulan emir ak­ tarma. Cesetleri parçala rlar . • Kültürel özellikler.000m. • birçok ülkenin özellikle taşra bölgelerinde hala kabile hayatı ege­ nu sürekli yanlarında hissef derler . Söyledikleri tümcele­ rün genel özellikleri konusunda sorular sorun. üzerinden geniş zaman yapısı iie ilgili açıklamalarınızı yapın. Afrikalılar atalarına büyük saygı duyarlar ve onların ruhu­ aşiret denilen feodal yönetim düzenine bağlıdırlar. istekte ve ricada bulunma. yineleme bildiren ifadeler bölgelerde yaşa r la r . Suriye ve Ürdün çöllerinde yaş arlar Büyük çoğunluğu çobandır. koyun ve keçi yetiştir irler onların eti ve sütü ile beslen irler . Disiplin başarıyı getirir. tam am layalım > Bu etkinliğe öğrencilere ses kaydını dinleterek başlayın. • eylemlerin düzenli olarak veya sıklıkla gerçekleştiği bilgisini ak­ tardığını [Bu sınıfları hademeler temizler. Her sabah 25 dakika egzersiz yaparım. izin alma kalıplarını kullanabilme yalı ataerkil bir düzendir. Giysilerini ve ayakkabılarını hayvan sanlardır. Sibirya. anlatalım > Üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencileri giriş > öğrencilere paragraflarda anlatılanlardan en çok neyi ilginç bul­ fotoğrafları hakkında konuşturun. paragraftaki boşlukları dinledikleri di­ 6 eylemlerin düzenli olarak veya sık sık gerçekleştiğini anlattığı için yaloga göre tamamlamalarını isteyin. Beceriler • Geniş zaman ekini doğru kullanabilme • Düzenli olarak yaptığı işleri ve alışkanlıkları hakkında bilgi verebilme BEDEVİLER Özellikle Arabistan. Alkol dikkati azaltır. Büyücüler insanlara ceza ve­ re b ilir___ . matematik işlemlerini. Ffalkın büyük çoğunluğu et ye mez Ölü­ lerini göm m e z le r .Sözcük Alanı ESKİMOLAR • Geniş zaman belirteçleri Kanada. yükseklikte adeta "Dünyanın damında" yasa rlar . dürüst. Irak.000'i bile bulmaz. lıkları anlatmaya da elverişli olduğunu [Güneş doğudan doğar. Resimlerin hangi toplumla- duklarını ve bunun nedenini sorun. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili söz­ cükler. Sayıları 2 milyonu g e ç » :__ ve Çinlilerden çok Moğollara benze rlar . Bu nedenle akıl dışı olaylara. İki kere iki dört eder. deyimler ve kalıp sözler derisinden yap a r la r . hatta onları kurban edebil irler TİBETLİLER Denizden tam 5. İS İ . Barışçı. onlar da » Kültürü ve gelenekleri ile ilgili bilgi verebilme AFRİKALILAR • Bilgi verme amaçlı anlatımlarda geniş zaman yapısını kullanabilme Afrika coğrafyasında çoğu bağımsız elliye yakın devlet vardır ama Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat mendir. Burunlarını birbirine sürterek selamlaş trlar . eylemlerini geniş zamana çevirerek tahtaya yazıp bu tümceler kendilerine ilginç gelen farklı kültürel özellikler ile ilgili konuşma­ larını isteyin. Konuk Dilbilgisi ağırlamaktan büyük zevk duy a rla r. bir ırmağa ya da ıssız tepelere at arlar . büyü ve büyücülere çok inan trlar .

. 10 Biz rok iyi arkadaşız: asla kavga et meyiz . Sen beni bekleme. Soyluların cesetlerini yakarlar. Haftada üç kitap oku r 2. iki olumsuzluk ekinin [almam/almayız. ben yardım et- -ma -r sen sev -me -ır/-ir/-ur/-ür mi 0 İÇ -maz -ar/-er biz söyle -mez siz ye onlar gel 3 Tamamlayalım > Geniş zaman ekleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. rica. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üzere so­ sınız. gelmez. "ben. asla et ye mez . Aylin vejetaryendir. 12. Çokkarılılık vardır. Biz her yaz tatilinde köydeki evimize gif deriz 134 . kızmaz. yoksa çok kı­ im zalar mısınız? Bir çay verir m isiniz? Oturmaz mısınız? Bir çay zar. (-lar/-ler) *0 buraya sık sık geler. istek. 9. batıdan bat ar . 8. Anne. bana para ve r ir m isin ? . □ Tibetliler ölülerini gömmezler. 11. koş­ mam/koşmayız. □ Afrikalı büyücüler insanları kurban edebilir. Türkiye'de bankalar akşam saat beste kapan ır 4. Ben asla yalan söyle mem ve yalancılardan nefret ejderim . diğer kişiler için -mAz güne kalmaz bu işten vazgeçersin. □ Aile düzeni ataerkildir. gibi). Yanıtlar 1. 5. □ gi|pil mı -m/-ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben dondurmayı çok severim.. Lütfen şurayı imzala r mısınız? 6. bu renk sana yakış maz . Sen sarışınsın. çünkü Eskimolar selamlaşmak için burunlarını birbirine sürtüyor. gülm ezler gibi) ru tümcelerinde de kullanıldığını (Adınızı söyler m isiniz? Şurayı Bana çok ilg inç geldi. Dünya. olumsuzluk ekinin kullanıldığını Ialmazsın. Ayrıca geniş zaman için rım tabii. -Kaldırı­ daha almaz mısınız? gibi) vurgulayın. -Sanmam.-Bu masayı sen de kaldırırsın. koşmaz­ • emir. -sın/-sin/-sun/-sün Sen bana biraz yardım eder misin? mu - Biz yağlı yiyecekler yemeyiz. gibi). biz" kişileri için -rriA • tahmin anlatmasına bağlı olarak gelecek zaman aktaran be­ lirteçlerle de kullanılabildiğini (Bence yarın yağmur yağmaz. iki farklı olumsuzluk bulunduğunu. Aylin okumayı çok sever. Akşam evde görüş ürüz . gülmem/gülmeyiz gibi). mü -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz Siz hiç içki içmez m isiniz? -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Onlar hiç yalan söylemezler. Güneş'in çevresinde dön^r___ 3.• tahmin de anlatabildiğin! (-öğretmen duymasın. gelmem/gelmeyiz. Güneş doğudan doğ ar 7.

— .. |T] Benim ülkemde kadınlar renkli kıyafetleri sever. .----------. Pamukkale. [§] Benim ülkemde. Ne zaman? v. geniş zaman yapısının emir. — -----. insanlar yemeklerini çubukla yer. Kapıyı açar mısın? Kitabını bana verir misin? Çay içer misiniz? gibi soru tümceleri yazarak. Kapadokya gibi pek çok do­ ğal güzellikler vardır.4 Eşleyelim >.'. Sence Mert bu hediyeyi beğenir mi?İSİ— 4. Benim ülkemde.. Benimle evlenir misin?— \ ---------------------------------. ~ —11||||----— — —► ■»' Bence bayılır! Tabii. Benim ülkemde basketbol çok popüler bir spordur.Bir çay alırım. 5.'. öneri anlattığı durumları örnekleyip öğrencilerden verilen tümceleri yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin.Evlenirim! 7. — ---------.. sonra da kendi kültürleri ve gelenekleriyle ilgili benzer tümceler üretmelerini isteyin.. [3] Benim ülkemde laleler ve değirmenler dünyaca ünlüdür.sürmez.s-. :V . .. 6.>.. Bana bir kalem verir misin?. 5 Eşleyelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya.---.--. Affedersiniz. bazı 0 bölgelerde evli kadınlar kaşlarının arasına kırmızı ben (bindi) ya­ parlar. 9. ».. başkenti Kremlin Sarayı süsler. rica. Sinemaya gelmek ister misiniz?:-----8. Biraz sessiz olur musunuz lütfen! : Tabii gelirim. Doğum günüme gelir misin?--------.. : 3. En çok hangi renkleri seversin’ 10... Garson bey.-.------------..: :: 2.. Yanıtlar [4] Benim ülkemde karnavallarda herkes samba yapar. hesabı alır mısın?.Hemen efendim... Sence toplantı ne kadar sürer? > • Çok isterim. Yanıtlar 1..----------... hangisini istersin. . Ne içersin? --------. [2] Benim ülkemde..". istek.. ► Bütün renkleri severim.... NBA maçlarını hiç kaçırmam. 0 [5] Benim ülkemde festivallerde su gibi bira içeriz.öğrencilerden tümcelerle fotoğrafları eşlemelerini.

emir. Sonra da öğrencilerden boşlukları uygun ifadelerle tamam­ lamalarını isteyin. A: Beni burada biraz bekler misin? B: Olur ama çabuk gel. 1. Diyalog / 5. Kutlarım/Tebrik ederim ________ . A: Kendime çay koyacağım. Buyurun. A: Yemekler harikaydı. A Annemin bilgisayarında oyun oynayalım mı? Bilmem ________ . 4. oturun. 9. işaretleyelim > öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce tabloda geçen teklif. A Affedersiniz/ Ö zü r dilerim geç kaldım. B Sağolun. mümkün değil. kesinlikle olmaz. Sen de içer misin? B: Çok iyi olur. üzgünüm gibi reddetme ifadelerini öğretin. istek tümceleri yazmalarını isteyin. Diyalog / 4. 3. bana gazetedeki şu haberi okur musun? B: Dedeciğim. neden olmasın. 2. > Etkinliğin ardından öğrencilere tabi ki. ne yazık ki hayır. sınavı kazanmışsın. _? 4. B: Afiyet olsun efendim. kusura bakma. m utluluklar Ses Kaydı dilerim_______ . 11. hay hay. düşünürüz_____ 2. Diyalog B O lur / Fark etmez ___________ Ret B Rica ederim __________________ / / / / / 14. 5. Sen bilirsin . 1. Sağol! 7. bana yeni bir bisiklet alır mısın? B: Sen sınıfını geç. teşekkürler. 15. Diyalog 4 V 2. elbette. maalesef. Hadi öptüm. 6. kabul. A Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. B 50 TL. tahlil sonuçlarım nasıl? B: Korkanın ______ pek iyi sayılmaz. Bu gömleğin fiyatı nedir? 5. Kutlarım / Tebrik ederim 4. A Ne? Evlendin mi? B Evet. ama ben okula gidiyorum şimdi. A: Saçların güzel olmuş. 10. A Filiz nerede? Sanırım ________kafeteryada. 12. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden A ve B konuşucularının tümce­ lerinin hangi kategoriye girdiğini tabloda işaretlemelerini isteyin. ret sözcüklerinin anlamlarını örneklerle hatırlatın. B: Elbette. A Birbirinize çok yakışmışsınız. y ine bekleriz . Yanıtlar _? düşünürüz • teşekkür ederim • özür dilerim affedersiniz • kutlarım • tebrik ederim korkarım • fark etmez • yine bekleriz • rica ederim • umarım • sen bilirsin • sanırım mutluluklar dilerim ♦bilmem » olur______ ^ 2. Teşekkür ederiz. A: Sen de yemeğe gelir misin? B: Benim biraz daha işim var. Teşekkür ederim _________________ . 3. memnuniyetle. öneri. A: Doktor bey. ri­ ca. önemli değil. A Umarım ______ hep mutlu olursun. etkinlikteki tümceleri de örnek alarak görsellere uygun rica. Bu sınıfta en yüksek puanı sen aldın. A Affedersiniz . seve seve. çok sevinirim. > önce öğrencilere kutu içinde verilen edim söz ve söz eylem­ lerin hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verin. 13. A: Gömleği paketler misiniz? Hediye olacak. Anneme söyle. A: Kızım. annen kızmaz mı? 7 Dinleyelim. efendim. A Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? B A Rica Kabul 1. Diyalog / Teklif 3. Siz çıkın. A: Baba. ne demek gibi onay­ lama. 8.8 Yerleştirelim 6 Tümce yazalım > öğrencilerden 5. A Cem. A Sence hangi elbiseyi alayım? B Mavi elbise çok güzel ama diğeri de daha ucuz.

Yeni sözcükleri tahtaya yazarak açıklayın ve sorulan öğrencilerle birlikte yanıtlayın. yılbaşında gerçekleştirilen etkinliklerden. Birçok insanın tercihi. öğrencilerin yılbaşı geleneklerinden. eşlik etmek 2. sağlık. piyango bileti almaktır. Çin. Türkiye'de yılbaşı gecesi için televizyonlar tombala çekilişi düzenler. o gün yapılan yemeklerden söz etmelerini sağ­ layacak biçimde yönlendirin ve bu çalışmanın ardından öğrencilere metni okutun. şansı yakalamak 1. [3] "aynı yerde bulunmak. Türkiye'de yılbaşı günü resmi tatildir. İsveç. 10 Anlatalım > Bu bölümde öğrencilerden. rastlamak" 4. Onlar yılbaşı baloları için büyük otellerin salonlarına. Türkiye'de de yılbaşı önemli bir kutlama günüdür.9 Okuyalım. Yanıtlar Doğru Yanlış Yanıtlar m □ 1. Ko­ nuşmayı. bazıları dişarda kutlar. Mi­ ladi takvime göre yılbaşı gecesi bir yıl biter. Türkiye'de yılbaşını bazı insanlar evlerinde. Birçok kanal yılbaşı gecesi için özel program hazır­ larlar. birlikte dans etmek ve şarkı söylemek. İnsanlar evlerde sofraları yılbaşı için özenle hazırlarlar. Benim ülkemde yeni yılı şöyle kutlarlar: . Yeni yılın ilk saniyelerini sokakta karşılamak. bunun için meydanlarda toplanmak. Avustralya ve Brezilya gibi yerkürenin güne­ yindeki ülkelerde yılbaşı yaz mevsimine denk gelir ve kutlamalara soğuk hava ve kar yağışı de­ ğil. işaretleyelim. daha çok deniz kıyıları. Ama Finlandiya. öyle ki yılbaşının ertesi günü resmi tatil olur. eşleyelim /_ / ». denk gelmek 3. Bazıları geceyi dışarıda geçirmek ister. Bütün dünyada yılbaşı gecesini topluca kutlamanın yaygın yolu.. Kuzey ülkelerinde yılbaşı Brezilya ve Avustralya'ya göre daha kısa sürer. resmi kurumların lokalleri­ ne.. Bütün dünyada yılbaşı günü önemli bir gündür. Japonya. Norveç gibi kuzey ülkelerinde yılbaşı. iç içe olmak" m □ [4] "piyango gibi para ödüllü oyunlarda kazan­ mak" □ m [2] "önemli bir gün veya olay için özel tören düzen­ lemek" □ m [T] "aynı zamanda olmak. 31 Aralık gecesi çeşitli kutlamalarla geçer. Televizyon kanal­ ları evdekilerin başlıca eğlence kaynağıdır. kumsallar eşlik eder. kutlama yapmak 4.Metni okutmadan önce tahtaya Ülkenizde yeni yılı nasıl kullarsınız? sorusunu yazıp bu eksende bir konuşma ortamı oluşturun. hazırlık çalışması olarak yaptığınız konuşmalardan ve metinden yararlanarak ülkelerindeki yeni yıl kutla­ maları hakkında bir yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. yeni yıldan mutluluk. 0 □ 2. insanlar birbirlerine "İyi seneler". Eski yılın son saniyelerini hep bir ağızdan yüksek sesle geriye say­ mak. rast gelmek. 'Mutlu yıllar" der. başarı. Yeni yılla birlikte uzun karanlık geceler de kısalmaya başlar. yeni bir yıl başlar.. yılbaşını evde geçirmektir. Kore gibi uzak doğu ülkeleri ise iki kat daha şanslıdır çünkü bu ülkeler miladi takvim için ayrı Çin takvimi için ayrı günlerde yıl­ başı kutlaması yapar. yalnızca yeni bir yıla girmek anlamına gelmez. şans oyunları oynarlar ama yeni yılda ilk büyük şansı yakalamanın asıl yolu. 5.. İnsanlar yeni yıla genellikle aileleri ve yakın dostları ile birlikte girerler. lüks restoranlara giderler. şans gibi iyi şeyler dilerler. 3. Uzak doğu ülkelerinde iki yılbaşı kutlaması vardır. Televizyon ve radyolar yılba­ şı piyangosunun büyük ikramiyesini yeni yılın ilk dakikalarında açıklarlar.

işaretleyelim / / Hangisi Söyler? BİZ ERKEKLER ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Karizmatiğiz! *» Kavanoz kapaklarını kolayca açabiliriz. Çoraplarım nerede? □ □ • Yeterlik eylemini doğru kullanabilme • Yeterlik eylemini olasılık ve izin alma/verme işlevleriyle kul­ lanabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 11 Okuyalım. hem de eylem köküyle yansıtılabildiğini [Yaz aylarında kravat takmayabileceğiz/takamayacağız. "kadınlarla il­ gili tümceleri bayan öğrencilere okutmaya çalışın. ** Yüzümüzdeki sivilceleri makyai malzemeleriyle kapatabiliriz. rica. duş alabilir. za­ man. Metro ile hangi semtlere g i­ debiliriz? gibi). Sınavda tarih sorularını ce­ vaplayabildim ama diğerlerini cevaplayamadım.Yanıtlar Sözcük Alanı Erkek Kadın • Olasılık bildiren sözcükler 1. » Yeterlik yapılarının aynı eylem kökünde önce yetersizlik 1-EmE-l. Cüzdanımı kaybettim. g ireb ilir miyim? Sınav süresince sigara içemeyecek miyiz? gibi). yeterliğe sahip olup ol­ mamayı anlattığını (H alil M utlu halterde 320kg. Ayrıca. çikolata. bilgi. . •* Sokakta çantasız dolaşabiliriz. *» Cips. gibi).ekinin. *♦ 10 dakika içinde tıraş olabilir. Hala hazırlanamadın mı? a □ Beceriler 7. "Erkeklerle ilgili tümceleri erkek öğrencilere./ -lylEmE- 6. kaynak. gibi! belirtin. Yarınki sınav zor olabilir. her yerde aradım ama buiamadım/*bulmadım. yüklem­ lerini yeterlik eylemine dönüştürerek tahtaya yazın ve bu tüm­ celer üzerinden yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Diziyi açar mısın? Başlamıştır. ekin bu işlevinde olumsuzluğun ekle değil. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üze­ re. anlam özelliklerinden dolayı olumsuzluk bildirdiği durumlarda yeterlik yapısıyla görünmek zorunda olduğunu [Çok çalıştı ama sınavı kazanamadı/kazanmadı. ** Bebeklik albümlerimizde çıplak fotoğraflarımız yok. Yemekte ne var? Çok açım! m □ • Onaylama.. • eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan güç. □ s • Yetenekleri. •* Saçımızı her renge boyayabiliriz.. •* Topuklu ayakkabı ile boyumuzu 10 cm uzatabiliriz. aktarılan gö­ rüşe katılıp katılmadıklarını sorup onlardan da benzer tümce­ ler üretmelerini isteyin. istek. gibil. > Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere bu alt ünitenin başlığıyla ilgili düşüncelerini sorun (S/zce bu ünite­ deki m etinler hangi konuda? Neden bu başlığı seçmiş olabi­ lirlere b. » Bazı eylemlerin. Toplantı uzadı. Sen kilo mu aldın? □ m Dilbilgisi • YETERLİK -lyJEbil. gibi). Biz her şeyi rahatça yiyebiliriz. Seni en çok 15 dk. kola.emir. yineleme bildiren ifadeler 3.. ekin bu işlevinde olumsuzluğun hem ekle.. ** "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır!” sözünü erkek­ ler söyler. Her tümce­ den sonra sınıfa o tümceyle ilgili düşüncelerini. ** Kuaför harcamalarımız çok az. Bu soruyu hiç kimse bilemedi/*bilmedi. gibi) • geniş zaman çekimlerinde yeterlik yerine tahmin etme an­ latabileceğini [Bugün yağmur yağabilir. Bazı soruları anlayam ayabilirsiniz. Pazartesi rejime başlıyorum! □ s 4. ey­ lem köküyle yansıtıldığını İlki ay boyunca hiç yağmur yağma-yabil-ir/*yağ-amaz. Ardından "erkekler" ve "kadınlarla ilgili tümceleri oku­ tun. olanak vb. çıkabilirsiniz. • yeterlik yerine izin verme veya isteme anlatabileceğini {Bu kadar yeter. reddetme sözcükleri 2. genellikle de geniş zaman çekimli olumlu soru tümce­ leriyle kullanıldığını [Adınızı söyleyebilir m isiniz? Şurayı im­ zalayabilir m isiniz? Bir çay verebilir m isiniz? gibi) vurgulayın. •* Hayatımızdaki özel günleri kolayca hatırlayabiliriz. Bu filme 18 yaşından küçükler de girebil-iyor mu? Meşgul müsünüz. Hiç kıyafetim kalmadı! □ m • Alışkanlık. . giyinebilir ve evden çı­ kabiliriz. ** Sıcak bir günde gömleğimizi çıkarabiliriz. bekleyebileceğim. Açıklamalarınızda -lylEblI. •* Yüzümüzdeki tüm renkler orijinaldir ve suyla akmaz! ** Geç saatlerde sokakta yalnız dolaşabiliriz. s-» Sinemada rahatça ağlayabiliriz. kimse anlamaz. *♦ 30 saniye içinde bir telefon konuşması yapabiliriz. yetenek. *♦ Ve. •* Beş günlük tatil için küçük bir çanta bize yeter. *» Sevgilimizle sorunlarımızı bir gül ile çözebiliriz. s □ 5. BİZ KADINLAR ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Güzeliz! ** Kendi yemeğimizi yapabiliriz. kanırabili­ yor ama ben kaldıramıyorum. »* Bir eğlence yerine partnersiz girebiliriz. ** iki çift ayakkabıyı yirmi farklı yerde giyebiliriz. sonra tahmin l-lyjEbil-l olmak üzere birlikte kullanı­ labildiğini [Ben toplantıya katılamayabilirim. Biraz gecikeceğim. öğrencilerin ürettiği tümceleri. çeşitli konulardaki yeterlikleri hakkında biigi verebilme ve sorabilme 8. s» Horlamıyoruz! *» Çoraplarımızı kolayca bulabiliriz.). Anne olabiliriz.

Sesim çok kötüdür. -a/-ya -e/-ye Al çık mı mi -abil / -yabil -ebil / -yebil mu mü ma me maz gel git konuş koş gör anla -(llyor -Dİ -iylAcAk -fyîlm / -m -sin / -n -miş -r / -İr / -Ar -lyllz / -k -siniz / -nlz -lAr - mez alabiliyorum / alabildim / alabileceğim / alabilirim. Artık kadınlar erkeklerin işlerini.. 15 Okuyalım.. Ancak şimdi "Dadı olabilirim..._... başarılı.... Bu oto­ büste telefon kullan am azsım z dışındaki Türk ailelerinin evinde dadılık yapabilirim....... Pardon..... ço­ . M esela .. tüm öğrencilerin katıldığı bir tar­ tışma biçiminde desenleyin. *anlayabilm iyor / anlayabilm edim / anlayabilm em .. .. Ardından metni okutun ve öğrencilere. 12 Tamamlayalım > Yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kantini da kul­ lanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. Aslında bu kursa çocuk gelişimi hakkında bilgi al­ mak için başlamış. m t J Erkek Dadıla Kadınlar/Erkekler bütün meslekleri yapabilir/yapamaz. Akademi Dadı Eğitim Merkezi'ndeki erkek öğrenciler oldukça 5.. miş. Bu sabah otobüse yetiş emeçtim ________ve sınava geç kaidım... Eskiden kadın ve erkeklerin meslekleri farklıydı ama son M esela __________________________________ ______ ___ _________ ____ yıllarda bu böyle değil.. gelem iyor / gelem edi / gelemeyecek / gelem em iş. kadın güvenlik görevlileri ya da erkek hemşireler.... Bu yüzden. yanıtlayalım > Bu etkinliği uygulamaya.. Bugün şirkete Cahit Tan 29 yaşında. Hakan Tan kimdir? Kursa niçin başlamış? Cahit Tan kursa niçin başlamış? > öğrencilerden hazırlık soruları ekseninde oluşturduğunuz konuş­ malardan ve metinden yararlanarak verilen konulardaki düşüncele­ rini anlatmalarını isteyin.. ... 2. Maalesef yarınki pikniğe biz g id em eyeceğiz ____ 7. Ancak şimdi Akademi Dadı Eğitim Merkezi'nde dadılık öğreniyor. Gerçek işi elektrik teknis­ yenliği.. koşamıyor / koşamadı / koşamayacak / koşam az.. "özellikle yurt 4. olabilirim.. bu sandalye boş mu? Otur a bilir miyim . Beyefendi lütfen cep telefonunuzu kapatın. .. gidebiliyor / gidem edi / gidemeyecek / gidem ez. bu yıl tatile çık carlayabiliriz layışlı davranabiliyorlar. sorularını yöneltip yanıtları tartışın.." diye düşünmüş." diyor._ ________________________________ ___ erkek aşçılar görebiliyoruz.._ _. Çünkü kurslarda çocuk psikolojisi.. Fakat sonra onun da düşünceleri değişmiş.. O da kursa babalık öğrenmek için gir­ müfettişler gel e in iir." diyor.... asla şarkı söyle yemem___________ 3.. cuğun sosyal ihtiyaçları gibi konularda da bilgi alıyorlar. "Gelecekte çocuğum için daha iyi bir baba Yanıtlar 1.. biberonları sterilize edi­ 6.. bebeklerin altını değiştiriyorlar. göremem / görmeyebilirim / göremeyebilirim . konuşabiliyor / konuşamıyor / konuşam ayabilir.. Bak baba! Bak! Bisikleti sür ebiliyorum . çıkamam / çıkmayabilirim / çıkamayabilirim .. Hazırlıklı olalım. Bu çalışmayı her bir öğrencinin sırayla dü­ şüncesini anlatması biçiminde değil. yanıtlayalım /___ / Ülkenizde kadınlar daha çok hangi işlerde çalışırlar? sorularını tahtaya yazarak başlayın.. er­ kekler de kadınların işlerini yapabiliyor. Dadılığı da artık kadınlar kadar Ç ü n k ü ___________________________________ _____ ________________ erkekler de yapabiliyor.? yor. Hakan Tan 35 yaşında ve bekar... Sizce kadın ve erkek meslekleri farklı mıdır? 14 Okuyalım . Büyük ihtimalle yazın iş yerinde yeni bir projeye baş­ sorunlarını kolaylıkla anlayabiliyor ve çocuklara karşı daha an­ layacağız. Kursta sebze çorbası hazırlıyor. Günümüzde kadın Ç ü n k ü __________________________________________________________ Kadınlar/Erkekler bazı meslekleri yapamaz.. Kurstan sonra da çocukların 8. f . şoförler.

. "işimden D ertleşm e ► öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce fotoğraflardaki ki­ şilerin kim olduğu ve neyle ilgili dertleştikleri hakkında tahmin çalışması yaptırın. yabileceğiz. bencillik ediyorsun. Bence asla istifa etmez.. işle ilgili bir sorun mu? Bana Böylece kendine zaman ayırabilir.15 Tamamlayalım. Kız haklı! Boşuna mı oku­ du yıllarca? Sen okulu yedi yılda bitirebildin___ . Daha sonra diyaloğu okutup boşluklara han­ gi eylemlerin gelebileceğini sorun. ben de ayrılamam Antalya'daki bir şirketten iş teklifi aldım. . Ankara'dan taşınmak istemiyor. hem çalışıyordu. Ses Kaydı'nın Devamı Daha iyi bir evde oturabileceğiz.. Sorun Yonca. Simdi de çok iyi bir işi var. Ardından ses kaydını dinle­ tin ve öğrencilere dinleme sırasında boşluklara dinledikleri kay­ da göre eylemleri yazmalarını söyleyin. .. Sen üniversitedeyken. Kaan : Var. Sen bu Antalya işini unut. Kaan : Ama.. ı Sonuçta biz artık evliyiz. çocuğu isten ayrılacakmış . var. sürdürelim M urat: Hmm... Yanıtlar para kazanmak • işten ayrılmak • terfi etmek • kariyer yapmak 1. çünkü evlilikten önce kariyer yapmak istiyorlar. daha rahat yaşa­ M urat: Yok bir şey. Seı% bu Antalya işini unut AAurat • Galiba. Söyle haydi. diyor!" Ama biliyorsun... Babam üniversitedeyken para kazanmak için garsonluk yapmış. ilk dinlemede ses kay­ dının. kos­ koca şirketin personel müdürü! M urat: Olabilir . Çocuğumuz ol­ duktan sonra onunla daha iyi ilgilenebilir. Kaan : Ne oldu? Kavga mı ettiniz? 16 Yerleştirelim > Bu etkinlik için önce kutu içinde verilen sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden kendi İşleri ile ilgili benzer sözcükler/eylemler söyleme­ lerini isteyin. M urat: Off! Hayır değil. 4.. Bu işe başladıktan sonra Antalya'da daha iyi para kazanabileceğim Kaan j • Yapma M urat! Yonca bu işinden çok memnun.. Ayrıca o zaman Yonca çalışmayabilir. haklısın___________________________________ Kaan : Murat. Tahminlerini yazdırın. kitapta metni de verilen bölümünü dinletip bu diyalogun nasıl devam edebileceğini sorun. M urat: Galiba haklısın. Son din­ lemede ses kaydının tamamını dinleterek öğrencilere tahmin­ lerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirin. anlatabilirsin Kaan : Yapma Murat! Yonca bu işinden çok memnun... Duyduğuma göre Aylin.. 2. Benim için çok iyi bir fırsat! Orada terfi yapabilirim edebilir ___ ve kariyer . olduktan sonra 3. neyin var bugün senin? Hiç iyi görünmüyor­ sun. Daha sonra verilen sözcüklerle tümceleri tamamlatın. Artık kadınlar erken evlenmiyor. Terfi ettikten sonra maaşım da arttı. o hem doktorasını yapıyor­ du. Benze asla istifa etmez.

00 ... öğrencilere bu etkinlikte verilen eylemler dışında yapabildikleri/yapamadıkları eylemlerle ilgili başka sorularda yönel­ tebilirsiniz. Ardından bu eylemlerden hangilerini yapabildiklerini/yapamadıklarını yazmalarını isteyin. Yapabilirim Yapamam ata binmek □ □ Ben ata kayak □ □ Ben kayak bisiklet sürmek □ □ Ben bisiklet piyano çalmak □ □ Ben piyano uçak kullanmak □ □ Ben ucak motosiklet kullanmak □ □ Ben motosiklet paraşütle atlamak □ □ Ben paraşütle bale yapmak □ □ Ben bale resim çizmek □ □ Ben resim araba kullanmak □ □ Ben araba ____ .18..17 İşaretleyelim. tamamlayalım >.. cumartesi Var Var Koray Ofis prog..00 Hafta içi. grafik İngilizce (iyi! Japonca (iyi! Rusça (fena değil! 2 yıl 09. özellikler Bilgisayar Yabana Dil Deneyim Çalışma Saatleri Çalışma Günleri Ehliyet Seyahat Engeli Sedef Ofis prog.Hafta içi Yok Yok .. i 18 İnceleyelim. .00 ..öğrencilere resimlerle ilgili eylemlerin neler olduğunu sorun. Almanca (iyi! İngilizce (fena değili 3 yıl 09.. _.. tartışalım İşe Hangisini Alalım? > Bu etkinlikte öğrencilerden kendilerini bir bilgisayar şirketi yöneticisinin yerine koyarak bu şirkete iş başvurusunda bulunan "Sedef ile “Koray" arasında bir tercih yapmalarını ve tercihlerinin nedenini sınıfa anlatmalarını isteyin..

Yanıtlar Kim arıyor? . A:Yıldırım ailesi iyi günler diler. B: Berke.. kadınlar da erkekleri çok iyi tanımıyor. sonra ara­ rım. B: Canım. Selin.. A:Merhaba.Metni okutmadan önce evlilikte ve arkadaşlık ilişkilerinde kadınların ve erkeklerin hangi konularda farklı davrandıkları ile ilgili bir konuşma orta­ mı oluşturun. .19 Dinleyelim. D 142 Kim arıyor? Kimi arıyor? M esaj:. Kimi arıyor? M esaj:___ Doğru Yanlış 1. ben seni arayayım gibi ifadeleri tahtaya yazıp açıkla­ yın. öğrencilere. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Ancak ne yazık ki duygularını kolay gösteremiyorlar ve sevgililerine her zaman güzel sözler söyle­ Kim arıyor? _ yemiyorlar. yan­ lış numara. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin.. M esaj:. Kadınlar erkeklerden daha romantik planlar yapabilir. Sinemaya yarın akşam gidelim mi? Beni ofisten arayabilirsin. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. orası neresi.. Kimi zaman birbirlerine deli gibi aşık olurlar. Sizce kadınlar mı daha romantik erkekler mi? Sizce erkekler neden özel günleri hep unutur? Sizce kadınlar neden hediye almaktan çok hoşlanır? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin.. Bu anketlerin sonuçlarına göre erkekler kadın­ lardan daha çabuk aşık olabiliyor ve aşkın ilk günlerinde sevgilileri­ ne güzel sürprizler hazırlayabiliyorlar. neredesin dostum? Ben Ceyhun. öptüm. 2 0 İşaretleyelim. 4. Bu yüzden de kadınlardan daha fazla ayrılık acısı çekiyor.. Okulda seni bulamadım. şu anda evde değilim. ki­ mi zaman birbirleriyle hiç anlaşamaz.. B: Anneciğim ben Ayşegüllerdeyim. aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Bugün burada kalabilir miyim? Ayşegüllerin telefon numarası defterde yazıyor. buyu­ run. Şu anda telefonunuza cevap veremiyorum. A:İyi günler.. Kadınların ve er­ keklerin birbirleri hakkında genel fikirleri vardır ama bu fikirler çoğu za­ man yanlıştır. Ardından metni okutup sorularla ilgili çalışmayı yaptırın. Kimi arıyor? Mesaj: uzun süre sevgililerini unutamıyorlar ama çoğu kadın bunu göremi­ yor. Beni arayabilirsin. kim i aradınız. Birlikte ders çalışı­ yoruz. savunalım / / >.. Harvard ve Brandais Üniversitesi profesörü Zick Rubin aşk hakkında çeşitli anketler yapıyor.. Sana bir şey soracağım. Lütfen Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. 2. sürekli tartışırlar. Beni merak etme. Şu anda evde değiliz. 4. B: Selam ben. Elbette bu anketler kadın ve erkek davranışları ile ilgili kesin sonuç­ B Kim arıyor? _ Kimi arıyor? lar vermiyor ama anlıyoruz ki aslında erkekler kadınları. Erkekler kadınlardan daha çabuk unutabilir. Bugün işten erken çıkamayaca­ ğım. Lütfen mesaj bırakın. Ses Kaydı TELEFON MESAJLARI 1. Kadınlar daha kolay aşık olabilir. Erkekler sevgililerine duygularını kolayca gösteremez. Kadınlar ve erkekler. Toplantımız uzadı.. Beni arayabilir misin? 3. kim inle görüşüyorum. merhaba. yazalım Telefon Mesajları ► Ses kaydını dinletmeden önce telefon konuşmalarında sıkça kullanılan kalıplar üzerinde durun ve efendim. □ m □ m m □ □ m 3. 2. öptüm. Yemeğe gelemeyebilirim. A:Merhaba Ben Serdar.

3. Başka milletten biriyle evlenebilirim. a. Ses kaydını. a Farklı ülkeden biriyle evlenemem. b. a. 1 2 3 4 □ Katılıyorum Ses Kaydı 1. dile getirilen düşünceye katılıp katılmadıklarını sorarak dinletin. m . kültürel farklılıkları da dikkate alarak tartışın. Çocuğum asla sevgilisiyle aynı evde oturamaz. y o r u m la y a lı m ^ ') H a n gisin e N eden Katılıyorsu nu z? > Bu çalışmada farklı konularda iki karşıt düşünce bir "kadın" ve bir "erkek'in düşüncesi olarak sunulmuştur. Her düşünceyi sınıftaki bütün öğrenciler­ le. Bir kız erkeğin yanında para ödeyemez. b.21 İş a r e tle y e lim . Bir kız erkeğin yanında para ödeyebilir. Evlilikte para en önemli şeydir. Aşk evliliğin en önemli parçasıdır. b. 4. 2. b. Çocuğum evlenmeden önce sevgilisiyle birlikte yaşayabilir. her konuşma­ dan sonra durdurup öğrencilere. a. benim için aşk önemlidir.

Ben sobaya alışkınım. 5. kişilere aktarabilme içinde saklardım. 6. Harçlıklarımın hepsini kumbaramda biriktirirdim. İkincisinde ise -miş ekinin. Dilbilgisi • GENİŞ ZAMAN (hikaye kipi -(E/İIrdİ ( < -İE/iir id il • GENİŞ ZAMAN (rivayet kipil -lE/İIrmîş I < -İE/iir imiş) a. yineleme bildiren ifadeler > öğrencilere okuyacakları metinler hakkında bilgi verip. birazını biriktirirdim. bahçeli bir evde yaşardı. alışkanlık anlatan iş. Dedem klasik Türk müziğini çok severdi. Bütün çocuklar harçlık alır. yavrum. sorabilme maz.. Onun sıcak­ lığı bambaşkaydı. ilkinde eylemin geçmiş zaman gösterdiğini 10 çocukken her gün süt içer­ miş g\b\). Onu salo­ geçirirdik. 4. Ardından metinleri öğrencilere okutun ve boş­ lukları tamamlamalarını daha sonra da metinle ilgili soruları yanıtlama­ larını isteyin. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler. Küçük bir miktardı ama ben Beceriler yine de paramın hepsini harca­ • Geçmişteki alışkanlıkları. • Geniş zaman hikaye kipinin geçmişte kalan yinelenme. Dersten önce ar­ hafta ondan kalma eski çalıştırdım. Dedem.Sözcük Alanı 22 Tamamlayalım. etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat b. Bir yeni yıl sabahı babam eve elin­ kadaşlarla kafeteryada b ir şeyler yer. geçmiş zaman anlatmayıp sadece. den bu paragrafta anlatılanları sınıfta sizin belirleyeceğiniz bir öğrenciye. işaretleyelim LJ Eskiden Nasıldı? • Geniş zaman ve geçmiş zaman belirteçleri • Alışkanlık. bu nedenle çok değerli bir eşyaydı. resimlerde • Kültürel özellikler. Paralarımı onun • Geçmiş zamanlı tümceleri rivayet kipi kullanarak 3. Okula genellikle otobüsle giderdim. gram ofonunu Ben üniversitedeyken sabahlan çok erken kalkar­ dım. Çünkü hemen hemen her sabah dersim olurdu. Ku­ rerdik. oluş ve durumları aktaran kip oldu­ ğunu (Çocukken karanlıktan korkardım. Eski plaklardan birini koydum ve onu sevgiyle andım. gibi! • -İrmiş yapısıyla oluşturulan tümcelerde. c. özellikle sınav dönemlerinde geç saatlere kadar ders çalışırdık. O zamanlar her evde televizyon yoktu. tümcesini devam ettirerek aktarmasını isteyin. Artık bi­ zimle birlikte sekiz katlı bir apart­ manda oturuyor. Geniş bir plak koleksiyonu vardı. Üniversitedeyken sık sık kütüphaneye giderdim." diyor. Küçük bir kumbaram vardı. ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Bütün çocuklar gibi ben de çocukken harçlık alırdım. öğretmenimiz üniversitedeyken sabahları çok erken kalkarm ış. "Bu kaloriferli evde hiç ısınamıyorum. -miş eki için iki farklı işlevin söz konusu olabileceğini. deyimler ve kalıp sözler verilen eşyaları tanıtın.Alt üniteyle ilgili etkinliklere aşağıdaki paragrafı tahtaya çen yazarak başlayın. Dedemden kalma gramofon hala çalışıyor. Sesi gençken çok güzelmiş. Ama hayatından hiç memnun değil. 7. 2. Ge­ >. 3. başkasından öğrenme bilgisini aktardığını {Ali her gün süt içermiş gibi) vurgulayın. Kaloriferlerin sıcaklık dereceleri sobalarınkinden farklıdır. 144 Yanıtlar 1. Televizyon kutusunu salonun bir köşesine koyduk. sesi çok güzel bir müzisyendi.. İçinden gıcır gıcır bir televizyon çıktı. Müziğe merakı da oradanmış. Aktarım sıra­ sında yaptığı yanlışları düzelterek tahtaya yazıp tahtadaki eylemlerden yola çıkarak geniş zaman hikaye ve rivayet kipi d. DoSru Yanİ1? □ m 0 □ □ m □ □ □ m □ m m □ . Eskiden bana da her hafta annem harçlık verirdi. sonra derse g i­ de kocaman bir kutuyla geldi. > Yazdığınız paragrafı bir öğrenciye okufun ve aynı öğrenci­ nun en güzel köşesine koyduk. Açıklamalarınızda. Boş zam anlarım ızı çoğunlukla kütüphanede tuyu yavaş yavaş açtı. Anneannem eskiden tek katlı. Anneannem apartman yaşantımızdan hiç memnun değil.

Gençken şişman değildim. □ m m □ s □ . Ar­ dından şarkıyı dinletip boşlukları tamamlamalarını isteyin. 2... ne yaptın da yoruldun bu kadar? Çamaşırları astım. Bir kahve de siz alır mıydınız? *Onlar önceden bizi her gün arardılar. çünkü Ne yürüdük sokaklarda yan yana Hayat güzel^»i_ çamaşırları yıkadı.muş/-ymuş -müş/-ymüş bin ağla T a m a m la y a lı m 25 >.Geniş zaman hikaye ve rivayet kipi ile ilgili açıklamaları­ nızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten ve kartlar üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrenciler­ den tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Bu iş değil mi babaanne? Değil tabii.. çünkü sürekli spor y a p ardını ___ 6. ne bulaşık makinemiz. O zamanlar ne elektrik süpürgemiz vardı. Yeni sözcükleri açıklayın. evi topla­ mak. Ne oldu Aylin? Hasta mısın? Hayır babaanneciğim. Kollarım koptu.. tamamlayalım ® > ► Bu etkinlikte şarkıyı dinletmeden önce öğrencilerden şar­ Aylin Babaanne inanamıyorum! Çok yorucu! Ya. -mış/-ymış -miş/-ymiş -ım/-im/-um/-üm -sın/-sin/-sun/-sün . Yanıtlar 1...!. Hatırlıyor musun? Lisedeyken sinemaya gitmek için okuldan kaçarclık 3. Siz eskiden beni sık sık ziyaret et de rd in iz Artık hiç kapımı çalmıyorsunuz.. dı. Ben de küçükken babamla göle gider ya da ormanda kamp yap ardım _____ Dinleyelim. camları silerdim bulaşıkları yıkardım . tem izlik yapmak. Ablam bebekken hiç süt iç l!. Sen beş yıl önce de futbol oynar miydin? 0 gençken çok iyi yüzerdi. Güzel havalarda oğlumla göl kenarında piknik yaparız... ütü yapmak.Off. 24 Dinleyelim.•' : : ıî'Â \ -. 4. Görevli söyledi bu odaya girem ezm işiz9 -ız/-iz/-uz/-üz -siniz / -siniz / -sunuz / -sünüz Doktorunuza göre uçağa binebilir miymişsiniz? l-lar / -ler) *Onlar önceden bizi her gün ararmıymışlar. Giysileri büyük kazanlarda kaynatırdık. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını ve soruları yanıtlamalarını isteyin. elektrik süpürgesiyle süpürmezmiş. televizyon yokken insanlar nasıl zaman ge­ ç i r ird i/g eçirirle rd i ? 8. En zor iş de çamaşır­ .^ z'ÜIİîL____ Ay.. Gerçekten yorgun musun? kı sözlerini okumalarını isteyin. şimdi tekrar düşün bakalım. ÖSSll . Ben çocukken çok yaramazlık yap a n lım Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne 7. Kızım. Her işimizi elimizde yapardık . Ben senin yaşındayken evi temizlerdim . Şurada biraz yatayım. süpürmek. sofra hazırlamak/toplamak gibi eylemler yazarak bu eylemler çerçevesinde "ev işleri" konulu bir konuşma ortamı oluşturun.-v. Yanıtlar Yanıtlar Doğru Yanlış 1 Aylin kendini yorgun hissediyor.. Dede.lE /İIr d i. Hasta değilim. bulaşık yıkamak. ben sen ara yüz 0 giy oyna biz siz onlar -maz -mez -İE Ur id il İIİİ8 1 I1 II mı -r -ır/-ir/-ur/-ür mi mu -ar/-er mü . Ne dolaştık avare Babaannesi Aylin'in yaşındayken evi Aynı yerde uyumadık uyanmadık Çiçek aç a nnıS Dünya dön ermiş Hiçbir gün hiçbir kere Kuşlar uc armış Babaanne gençliğinde çamaşırları Olmadı olamadı Falan filan makinede yıkamazmış. toz almak.. sonra da saatlerce elimizde yıkardık.. Çok yoruldum. Senin annen lisedeyken makyaj y a p clr ? 5. -dı / -ydı -di / -ydi -du / -ydu -m -n -dü / -ydü -k -nız / -niz / -nuz / -nüz 1-lar / -ler) oku al Ben eskiden daha çok kitap okurdum. tamamlayalım Ç o k Yorgunum > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya çamaşır yıkamak. . Biz lisedeyken jean pantolon giymezdik. Off. Sen bebekken çok ağlar mlym ıssın ? 0 gençken çok iyi yüzermiş. Byûüy Kaili ben sen 0 biz siz onlar 23 mı -r -maz -ır/-ir/-ur/-ür mi mu kullan -ar/-er -mez mü yüz ara gir - Ona göre ben araba kullanamazmışım. Aaa! Ben de iş yaptın sandım.

Şapka beyler için de en önemli aksesuardı. □ 4. Yanıtlar 1. □ . 1940'lı yıllarda bayanlar şapka takmazdı. 1920'li yıllarda bayanlar uzun kolyeler takarlardı. işaretleyelim Eskinin Modası > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Geçmişte de insanlar modaya ilgi duymuştur. Dinleme çalış­ masının ardından fotoğrafların hangi yılların modasını gösterdiğini tartışın. Moda sektörü de insanın daha güzel görünme isteğinden doğmuş­ tur. özenti. Ayrıca dar eteklerin üstüne V yakalı bluzlar giymek de çok modaydı. Modayı takip ediyor musunuz? Moda hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocukluğunuzda / gençliğinizde İnsanlar nasıl giyinirdi? O günden bugüne moda nasıl değişti? Sizce moda sadece giyim kuşamla mı ilgilidir? gibi sorular sorun. 1920'lerde erkekler şapka takardı. Şimdi geçmişte bir yolculuğa çıkalım ve yıllar öncesi­ nin giyim modasına birlikte bakalım: 1920'lerde bayanlar gündelik hayatlarında genellikle uzun etek ve ceket giyerlerdi. Beyler ise her zaman takım elbise giyerlerdi. 19401ı yıllara kadar erkek modası çok fazla değişmedi. yakışmak. O yıllarda şapka çok modaydı. Moda günümüzde hayatın önemli bir parçasıdır. Yanlarında küçük. Konuşma sırasında tahtaya zevk. [7] 3.v m 26 Dinleyelim. önden düğmeli elbiseler giyiyorlardı. zarif çantalar taşırlardı. Artık bayanlar beli dar. [7] 5. O yıllarda bayanların etek boy­ ları biraz kısaldı. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden metinde bulunmayan yargıları belirlemelerini isteyin. Erkekler yine takım elbise gi­ yiyordu ama kravattan daha çok papyon takıyorlardı. defile gibi "moda" ile ilgili sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. daha güzel görünmek için ça­ ba göstermiştir. beğeni. 146 □ 2. 1940'larda düğmeli elbise modası vardı. 1920’ler 1940’lar Ses Kaydı İnsanoğlu her zaman güzelliğe büyük önem vermiş. pazarlama. Ancak geçmişte de insanlar her zaman modaya ilgi duymuştur.

Burcu'ya kırgınım.. 28 Sıralayalım 30 Doğrularım yazalım > Bu çalışmada öğrencilerden verilen tümceleri okumalarını ve bu tümceleri anlamlı bir diyalog oluşturacak biçimde sıralamala­ rını isteyin. Hasta mısın? 7. Şimdi bilmiyorum..27 Tartışalım A :m- ' •• • 5. Bu ceketin 38 bedenini alabilir miyim? fT§ Hmm. iyi günler... ya./ J -ne/ hem / teetkt mutsuz. Peki. belki (de) ya . 2. Denemek ister misiniz? [5] Ayna şurada. ya (da) • ne . güzel. Çünkü hepimiz ma­ hallemizdeki okula-§ittfk / giderdik. deneyeyim. hanımefendi. Seni anlayamıyorum._ "Diyetteyim" diyorsun hem -ne/hem -/ belki robotlar-yo-/-ne-/ hem-/ belki de internet pasta yiyorsun. düşünce Dün ne/hem knr ne/hem ynğmı ır yağdı Moda zevklerin gelişmesidir. verilen metne göre yanlış olan arabalarya/ ne / hem-/-belki bilgisayar oyunları vardı. Bizim zama­ Q0 Biraz pahalıymış. belkLbelki. ne. düşünce 10. ne. 6. Yanıtlar hem.. 2.. nımızda ya-/ ne / h e m / belki uzaktan kumandalı oyuncak [t] 89 TL. hem./ yeterdi.. Ya______ doğru dürüst yemeğini ye Va da ____ sofra­ dan kalk. Evet. Ya______o ______ ben! Kararını ver! çoktan unuttu / -unuturdu onlar. Şu anda zaten indirimdeyiz. 8. 0 > Bu çalışmada öğrencilerden. zamanı unuttuk / unuturduk. moda İle İlgili farklı görüşleri aktaran tümceleri okumalarını ve bu görüşlerden hangisine/hangilerine katıldıkları­ nı/katılmadıklarını gerekçeleriyle anlatmalarını isteyin. 9. günler mahallemizdeki diğer çocuklarla hiç yemek yemeden 00 Tabiî. Bugün neyin var? ____ konuşuyorsun ne d e___gü­ lüyorsun. buyurun. bi küçük değildi. Ama Maalesef... beş taş gibi oyunları 3. 4. fiyatı nedir? [2] Evet. 0]] Güle güle kullanın efendim.hem (de) • belki. Körebe. okullar bugünkü kadar uzak. Bazı [T] Hmm... ne (de! \ Bugünün çocukları ise -ya.. henüz karar vermedim. ÎU Teşekkürler. meyve ağaçlarıyla dolu bahçemiz bize -yetti. ► Öğrencilerden....ya bağlaçları ile ilgili açıklamalarınızı yapın ve öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. Modayı izlemek bir özentidir. Okul servisleri yoktu./ -ne / hem / -bdki yalnız ya. saklambaç. indirim yapamaz mısınız? [T] Evet. Peki. 3. alıyorum. arkadaşları var. Kasamız şu tarafta. lütfen. 4. Kızım yçi _ _ _ mühendis ya________ doktor olmak is­ tiyor.. Ahmet son zamanlarda derslerini çok ihmal ediyor... düşünce Yakışıyor mu? O halde moda o. Akşama sana belki ____ uğrarım Hangisine Katılıyorsunuz? uğramam. H e m .. Yanıtlar Yanıtlar Q] Yardım edebilir miyim hanımefendi? Çocukluğum tek katlı bahçeli bir evde geçti. evler şimdiki gi­ 29 Yerleştirelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce hem . düşünce N e ______ ödev yapıyor ne _______ kompozisyon yazıyor. . Hastalığımda ML______ : telefon etti ne______ ziyaretime geldi. 1. Moda bir pazarlama yoludur. bağlaç ya da eylemleri belirlemelerini isteyin. O zamanlar. Çünkü onların dünyalarında-yo-/ 1. Bu yaz belki/ya Kemer'e belki/ya Kaş'a giderim. akşama kadar oyun oynar.

öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Sokaklarda. Metni okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra her öğrenciden metindekilere benzer bir örnek vermesini isteyin.. O zamanlarda karatahta ve tebeşir okul­ ların simgesi ve en büyük eğlence aracıydı." gibi oku­ lun magazin haberlerini yazardık....l 69'u. Bu nedenle birbirimize aşk mektupları yazardık.____ _____ __ __ _ ___ _— . çiçekle dolardı. Mum ışığında ders çalışırdık... sürdürelim ► Metni okutmadan önce öğrencilere.. Eskiden-______________________________________ G e n ç k e n ____________ ____ _________ ________________ __— Çocukken____________________________________ Okuldayken . Gençlik Aşkları O zamanlarda aşklarımızı kolay kolay dile getiremezdik.31 Okuyalım. bazen de küçük bir yaprağı oyun­ cak yapardık. bazen birkaç taşı. sohbet ederdik Bir örnek de ben vereyim." derlerdi.. . Bize sürekli "Bizim za­ manımızda elektrik yoktu. B rolündeki öğrencilerin s.teneffüslerde tebeşir savaşı yapar ya da tahtaya "Ali Ayşe'yi seviyor. Bazı gençler "Aşkın beni yakıyor.. * V . Çocukluğunuz nerede geçti? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Sizce şim diki çocuklar mı daha şanslı yoksa siz mi daha şanlıydınız? gibi sorular yöneltin.. Biz gerçekten şanslı mıydık? Okuyun ve kararı siz verin. bahçelerde oynardık. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. Çocuk oyunları 70'ler çocuklar için özgürlük yıllarıydı. 70li Yıllardan Küçük Detaylar Biz çocukken yaşlılardan "Şimdiki çocuklar çok şanslı. * Okul Yaşamı O yıllarda okulda siyah önlük giyerdik. Kızlar saçlarına kocaman beyaz kurdeleler takardı. Bazen bir ağaç dalını.170'i açmalarını isteyin.." demek için mektup kağıdının ucunu yakardı. Bahçeler baharları bin bir çeşit yabani otla." sözünü çok sık duyardık. dilimiz dolanırdı.. Zarfın içine de kuru çiçekler. Sevgilimizi biraz tanıdıktan sonra pastanede buluşur. Hemen yüzümüz kızarır. bir tutam saç ya da fotoğraf koyardık. Hepimiz..

kararlan Evde hangi konularda. karşılaştıralım Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Konuşma Konularınız Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Farklı Ailenizde kimler var? Ailenizde kimler var? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Evde hangi konularda. yeni yıl vb. öğrencileri tabloda verilenler dışın­ da da soru sormaları için yönlendirin. yeni yıl vb.) Uzun tatillerde neler yaparsınız? Uzun tatillerde neler yaparsınız7 Evde hayvan besliyor musunuz? Evde hayvan besliyor musunuz? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Farklı . ünif '\ Yanıtlayalım. 9 ünite 9.) yaparsınız? (bayram. ailelerinin yaşam biçimlerindeki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırıp değerlendirmelerini isteyin.> Karşılıklı konuşma etkinliği için oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden tabloda verilen soruları birbirlerine sormalarını. yanıtları not al­ malarını. karşılaştıralım f Bizimkiler Bizimkiler Konuşma Konularınız ' Yanıtlayalım. kararlan kim veriyor? kim veriyor? Evinizde genel kurallar var mı? Evinizde genel kurallar var mı? Aile içi sohbet konuları nelerdir? Aile içi sohbet konulan nelerdir? Evinizde hangi konularda Evinizde hangi konularda tartışmalar olur? tartışmalar olur? Evinizde görev paylaşımı var mı? Evinizde görev paylaşımı var mı? Nasıl? Nasıl? Evde ne gibi kutlamalar Evde ne gibi kutlamalar yaparsınız? (bayram.

belgesel. onların kültürlerini. • -mE. Konuşma etkinliği sırasında tahtaya haber. Açıklamalarınızda. belgesel. özellikle de tele­ vizyon sağlıyor. hazırlık aşamasında verdiğiniz söz­ cüklerden ve okudukları metinden de yararlanarak tabloyu kendi­ lerine göre doldurmalarını ve tabloda verilen durumlarla ilgili gö­ rüşlerini açıklamalarını isteyin. basın. özel kanal. Adlaştırma ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. sabah kuşağı. reklam. Daha sonra metni bir öğren­ ciye sesli olarak okutun. -lyliş etmelerini sağlayın. -mEk ve -İş adlaştırma eki geçen tümceleri tahtaya yazıp bu eklerin altını çizin. izledikleri bir Türk televizyon kanalı olup olma­ dığını ve neden bu kanalı veya kanalları tercih ettiklerini sorun. Dünyadaki tüm gelişmeleri birkaç sa­ at içinde öğrenmek <dj l televizyon sayesinde uzak ülkelerde­ ki insanları. adlaşmış tümcelerde eylem köklerine zaman ve kip ekleri yerine gelen ekler olduğunu. -mEkve -İş adlaştırma eklerini doğru kullanabil­ me • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat Yanıtlar f ulaşmak • öğrenmek • paylaşmak • görmek • izlemek jv tanık olmak • gelişmesi • tanımak Kitle iletişim araçları hızla gelişiyor. Televizyon izliyor musunuz? Günde kaç saat televizyon İzliyorsunuz? Ne tür televizyon programları izliyorsunuz? Gazete okuyor musunuz? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Ülkenizdeki en popüler TV kanalı hangisidir? Bu kanal ağır­ lıklı olarak ne tür yayınlar yapar? Ülkenizdeki en popüler TV program ları hangileridir? Sizce bu program lar neden ilg i görüyor? gibi sorular yönelterek "medya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. sağlık köşesi.) > öğrencilerden metni okumalarını ve verilen sözcükleri metinde­ ki boşluklara yerleştirmelerini isteyin. Bu etkinlikte herhangi bir dilbilgisi açıklaması yapmayın. Boşluklara gelmesi gereken sözcükleri Dilbilgisi okuma sırasında söyleyerek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol • ADLAŞTIRMA -mE.) gibi).1 > Bu yolda araba kullan-mak (çok keyifli. -mEk. yaşam biçimle­ rini yakından J S > Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­ rencilere. alışkanlıklarını. Beceriler • -mE. Konuşma etkinliği sırasında. 2 Konuşalım ^ > Bu etkinlikte öğrencilerden. . tanımak rını izlemek mümkün.> Senin bu yolda arabayı hızlı kullan-ma-n ltehkileli. şifreli kanal gibi medya ile söz­ cükler yazın. Medyanın gelişmesi________ dünyayı her gün biraz daha küçültüyor. > Metni okutmadan öğrencilerle giriş fotoğrafı hakkında da ko­ nuşun. üzerilerine özne ile uyumlu klşi-sayı eki gel­ diğini. Bu kolaylığı medya. -mEk e ki ile adlaşan eylemler için özne kullanılmadığını ISen Ibu yoldaI araba kullan. haber programı.) > Senin arabayı kullanışın (daha farklı. içinde -mE. kitle ile ­ tişim araçları. eğlence programı. Artık olimpiyat oyunla­ dünya rekorlarına tanık olmak vaşlara canlı yayında ulaşmak hatta sa­ için televizyonunuzu aç­ manız yeterli. yarışma.1 Yerleştirelim Sözcük Alanı Televizyon Dünyası • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. -mEk ye -/^ eklerinin. Günümüzde habere ve bilgiye ulaşmak kanal tur k bilgiyi başkalarıyla paylaşmak eski- ye göre çok daha kolay. haber vb. -mE ve -İş ekle­ ri kullanıldığı zaman. Onlara fotoğraftaki karelerin hangi programlardan alın­ mış olabileceğini. spor programı. Ülkeler ve kültürler arasındaki sı­ nırları ortadan kaldırıyor. kadın prog­ ramı.

danışma. • Kadın programlarını hiç kaçırmıyor. otobüs. yazma. Daha sonra uygun olmayan başlıkların neden uygun olmadığını tartışın ve her bir haber için öğrencilerle birlikte bir başlık belirleyin. Yanıtlar Haber 1 Haber 3 Avrupa'daki en sert sigara ‘P ne yasağı ispanyada. {giriş. > Tüm ses kayıtlarını dinlettikten sonra öğrencilere metinler için uygun başlıklar bulmalarını söyleyin. okuma. Andra Pradeş eyaletindeki kazaya. alışveriş. Örneğin: /. sigara / yasak / kapalı yer / ceza 2.. Bir elektronik firması. metin için.. işi. başlık bulalım < $ Gazete Haberleri > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere her bir haberle ilgili anahtar sözcükler verin ve bu sözcüklerden yola çıkarak öğrencilerin ha­ berlerin içeriğini tahmin etmelerini isteyin. metro. metin için. otom obiller için otomatik bir park etme sis­ Yasaya göre kapalı yerlerde sigara içm enin cezası 30 ile 600 bin Euro arasında değişiyor. otomobil / elektronik firması / otomatik / park > Bu etkinlikte öğrencilere ses kayıtlarını ayrı ayrı dinletin. bakış. Ve tren nehre yuvarlandı. Söylenen tüm başlıkları tahtaya ya­ zın. eylemin yapılış biçimini ve tarzını öne çıkardığını • -mE.. sollama. tümceleri adlaştırma görevi dışın­ llSeninl arabayı hızlı kullan-ma-n / kullan-ma'k (kullanma İşi) da doğrudan sözcük türetme görevinde de kullanıldığını Senin arabayı kullanışın (kullanma farzı) gibi). 3 Tamamlayalım. daha çok." diyor. öğrencilerden her bir haberi dinlerken boşlukları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. lokanta. olarak algılandığını Evet Hayır Neden / Nasıl? .. tren gibi toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasak. Sistem sokaktaki boş yerleri buluyor ve otomobili kendisi park edebiliyor. temi geliştirdi..çalışmaları bugün de devam ediyor.. yürüyüş.• -mE ve -mEk ekleri. Mühendisler yeni sistemi Almanya'da test etmeye başladı. çakmak. • Televizyonda bir yarışma programına katılabilirim. çıkış. 111 . gibi). tren / nehir / Hindistan 3. hareketi veya (Kendini bilmek (herkes için) erdemdir. Daha sonra yanıtları beraber kontrol edin. 100 metrekareden daha büyük bar.kurta rm a . düzenli olarak izliyorum. ekmek. Haber 3 Kazadan birçok kişi yaralı olarak kurtuldu. yemek. Bu sistem sürücülere büyük kolaylıklar geti­ recek. kafe gibi kapalı yerlerde de sigara için ayrı bir bölüm olması gerekiyor. gibi) • Tümcede özne belirtilmek istenmediğinde -mEk ekinin kullanıldı­ ğını ve bu durumda öznenin herkesi kapsayacak biçimde soyut vurgulayın. Bu yasayla iş yerlerinde.. metin İçin. • Sürekli televizyon izlemek insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor. eylemin anlattığı durumu. Nehirde arama v e . Dalgalı denizde yüzmek (herkes için) tehlikelidir. satış. • Bence televizyon yalnızca bir eğlenme aracıdır.Televizyonu yalnızca bilgi ve haber alma amacıyla izliyorum. Metin Başlık Haber 2 Hindistan'ın güneyinde dün sabah b ir tren kazası oldu. küçük bir köprünün yıkılm a sı Haber 2 neden oldu. ka­ Haber 1 zada 109 kişi öldü. kül­ tür ve alışveriş merkezlerinde. Firmanın mühendisleri "Park yeri bulm ak sürücülerin en büyük problemi. oluşu adlaştırırken -iş ekinin. don­ durma.. -mEk ve -iş eklerinin. • Spor programlarını izlemekten büyük keyif alıyorum.. kay­ mak.

Dünyanın en büyük dergisi rekoru şu anda 70 x 100 cm ölçüleriyle Dubai'nin elinde. fikriydi? 4. Etrafınızdaki insanlara yardım et meniz______çok güzel bir davranış. 8. bak Bence daha çok çalışması gerek. -mEk. sınıfa getireceğiniz bir gazetedeki haber başlıklarını okuyup okuduğunuz her başlığın ardından öğrencilere o haberin neyle ilgili olabileceğini sorarak başlayabilirsiniz. Görevliden başkasının gir mesi_______ yasaktır. Elektronik firmaları yeni bir sisfem geliştirdi. Bu sistemle. Doğum günümü hatırla man / manız beni çok mutlu etti. git -ma -m / -ım / -im / -um / -üm kullan -me -n /-ın / -in / -un / -ün getir -ış / -yış -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü hatırla -iş / -yiş -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz dinle -uş / -yuş -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -üş / -yüş -ları / -leri « 5 Okuyalım. *Yarın okula gitmek düşünmüyorum. /_/ Tam Haberlik Bunlar! >. arabaların kendi kendine park et mesi______ mümkün. Bu dergi ilk sayısını dört yıl önce Bursa'da yayınladı ve beşinci yılında dünyanın en büyük dergisi olabilmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. -lyliş ADLAŞTIRMA Eylem istiyorum. Günümüzdeki en büyük çevre sorunu buzulların eri mesi________1 5. tüm sayfaları 0) _o ö X açıkken 148 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Salonun duvarlarını kırmızıya boya mak. Yanıtlar 1. Kore'de. 12. bütün teknik hazırlıklarımız ta­ mam. Hindistan'daki tren kazasının ardından yaralıları 11. - İyelik Eki Ek Örnekler mm izle -ma -mak Burada müzik dinlemem sizi rahatsız ediyor mu? çalış -me -mek Doğum günümü hatırlamaman çok kötü.4 Tamamlayalım > Adlaştırma yapısıyla İlgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Extramagazine dergisi. 9. En büyük zevkim yağmurda yürü mek_______ 10. Burada yüzmek çok tehlikeli Bu ilaçları kullanmanız çok önemli. -mE. 2. 3. 152 . "dünyanın en büyük dergisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Tüm metinlerle ilgili açıklamalarınız bittik­ ten sonra öğrencilerden metinler için uygun başlıkları belirlemelerini isteyin. gerekiyor. Bu çalışmayı yapmanız durumunda öğrencilere haber metinlerini okutmayıp bunun ye­ rine haberleri kısaca siz özetleyin. öğrencilerin üniversiteye girmek için sigara ic memeleri 6. Derginin genel koordinatörü "Dergimizi Tür­ kiye'nin en büyük matbaalarından biri basacak. Ama Extramagazine dergisi. yüz Bugün TV izlemek istemiyorum. Yabancıların bu filmi anla malan_____ çok zor. eşleyelim Yanında olmamız ona şans getirdi.Bu çalışmaya. Onun bakışları çok etkileyici." dedi. Çok yorgunum hemen uyu inak 7._______ kimin kurtar ma________ çalışmaları devam ediyor. Yarın sana gel mem_______ mümkün değil. Ardından metinleri fek tek okutup yeni sözcükleri açıklayın.

Kara'nın bir kravatı bağlaması ortalama iki buçuk saniye sürdü. Bilim adamlarına göre deliğin küçülmesinde gelişmiş ülkelerin son 10 yıl içinde bu konuyla yakından ilgilenmeleri etkili oldu.” dedi. rekor de­ nemesi sırasında doğru şekilde bağlanmayan kravatları eledi. "Rekorlar Kitabı'nda henüz böyle bir kate­ gori yok ve bugüne kadar bu konuda bir rekor denemesi olmadı. Gwen isimli kadın. [Tj Bağlamak mı Zor Çözmek mi? [3] Kendi [2] 56 Yılcık Gecikme Q] Oku Oku Bitmez Kendini Onaracak 53 . Guinness Tür­ kiye Temsilcisi Prof. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla bir rekor denemesi yaptı ve 1 saatte 1354 kravat bağladı. erkek arka­ daşı George Green'i öğle yemeğine davet ediyordu. Ancak bunun için insanların çevre konusunda daha dik­ katli davranması. Dr. önümüzdeki hafta Monty'de buluşalım. Edirneli kravat satıcısı Sebahattin Kara. Guinness yetkililerinden böyle bir kategori açmalarını ve rekor denemesini kabul etme­ lerini isteyeceğiz. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart 1950 tarihinde pos­ taya bir mektup verdi ancak bu mektup tam 56 yıl sonra adrese ulaştı. The Sun gazetesinin haberine göre mektupta. Saat 2 senin için uygun mu? Sevgiler Gwen" Japon bilim adamlarının araştırmasına göre. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "George.Bir İngiliz kadın. Jüri üyeleri. Orhan Kural. Antartika üzerindeki ozon ta­ bakası deliği yakın bir gelecekte küçülmeye başlayacak ve 2050‘de tama­ men yok olacak. çevreye zararlı ürünleri kullanmaması gerekiyor.

Hızlı okuma. kayıt Birçok öğrenci üniversite ve lise giriş sınavlarında saniye­ lerle yarışıyor. Gazetecinin izinsiz fotoğraf çekmesi ünlü oyuncuyu çok kızdırdı. Haber 3. Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin diğer 1. Nicole Kidman. Kidman bu olaydan sonra özel jetiyle Avustralya'dan ayrıldı. Habere göre. ikinci tabloyla ilgili çalışmayı yapmak için öğrencilere ses kaydını yeniden din­ letin ve onlardan tablodaki sözcüklerin hangi haberde geçtiğini belirlemelerini isteyin. Haber 5. spor yapmadan önce 2 fincan ilaç / / / / / kahve içmek. Spordan sonra kahve içmek kas ağrılarını azaltıyor. Haber 6. paparazzilerle tartış­ tıktan sonra yeni yıl tatilini tamamlamadan ülkesinden ayrıldı. Doğru Yanlış □ 0 □ m □ m 0 □ m □ □ □ 1. haftasında Ceramica zor da olsa maçı 74-72 kazandı. Bu takımda Türk oyuncu Serkan Erdoğan'ın da oynaması. 5. Ceramica takımının maçını Türkiye'den birçok insan izledi. işaretleyelim Şimdi Haberler >.6 Yerleştirelim.öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve birinci tabloyu ha­ berlerin konularına göre tamamlamalarını isteyin. Basketbolcumuz. Haber 2. 3. Haber cihaz / başarılı / kazanmak / / oyuncu 2. 4. üniversiteye giriş sınavları için çok önemli. maç boyunca çok iyi bir performans ortaya koydu. Haber 3. daha hızlı anlamaları ge­ rekiyor. . Haber adaylardan daha hızlı okumaları. özer. otomobillerinin içinde fotoğrafını çekmek istedi. Georgia Üniversitesi profesörlerine göre. Böyle bir soruyu normal hızda okumak 15-20 sani­ ye sürüyor. Ses kaydını son olarak öğrencilerin "doğ­ ru" "yanlış" sorularını yanıtlamaları için dinletin. Kidman ve eşinin. kayıt Lions Klübü'nün geleneksel "Uluslararası Lions Klüpleri Avru­ pa Müzik Yarışmasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Aylin özer birinci oldu. Haber 2. Avustralya'ya yeni yıl tatili için gitti. Bu da 100 soruluk bir sınavda 3040 dakika zaman kazanmak demek. Bu küçük cihazı cüzdanda bile taşımak mümkün. Yeni MP3 çalar birkaç ay önce piyasaya çıktı. kayıt gazeteci Bilim adamlarına göre. Los Angeles'ta bir fu­ arda ilk kez tanıtılan 2GB'lık cihaz. Ancak hızlı okuyan bir kişinin aynı soruyu 7 sani­ yede okuması mümkün. Yarış­ mada 3 bin 500 Euro kazandım Bu para ile profesyonel bir flüt almak istiyorum" dedi. kayıt AvustralyalI ünlü oyuncu Nicole Kidman. bir paparazzi. eğitim sağhk teknoloji spor magazin sanat 1. çok mutluyum. eğitim • sağlık • spor • sanat • ekonomi • güzellik teknoloji • magazin • alışveriş Konusu Ses Kaydı 1. sporcuların Yanıtlar antrenmandan önce kahve içmesi. içinde yaklaşık 500 şarkı saklayabiliyor. Aylin özer İstanbul Üniversitesi'nde konserler veriyor. kayıt ispanya Basketbol Ligî'nin 15. 6. Bu sınavlarda bir soruda ortalama 40-45 sözcük bu­ lunuyor. Başarılı olmak için bundan sonra daha çok çalışacağım. kayıt Bir firma kredi kartına benzer bir mp3 çalar üretti. "Jürinin beni birinci seçmesi çok güzel. kas ağrılarını azaltmak için birçok ilaçtan daha etkili. Türk seyircileri televizyon karşısına çekti. 4 GB'lık model de birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Haber 6. Haber 4. antrenman sonrası ağrı­ ları % 48 azaltıyor. Haber 4. Haber 5.

... 4.... Hava çok sıcak... Uyumam lazım. . Konuşmamız gerek. çünkü 2. _________________________ __ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 4. 5... yağmur yağıyor. .. Acıktım. çünkü 8 Çözüm önerelim.. Gitmek istiyor ama bir problemi var. Çözüm:________ ______________________ 6. çünkü Problem 3: Arda 19 yaşında yakışıklı bir genç. Bu sözcüklerin -mfve -mEk adlaştırma ek­ leriyle kullanımını örnekleyin ve öğrencilerden çünkü bağlacını dik­ kate alarak tümceleri tamamlamalarını isteyin.. öğrencileri her birinin farklı bir çözüm üretmesi konusunda yönlendirin.. .... çünkü Problem 1: Hakan'ın bir arkadaşı onu ülkesine davet etti.. Üniver­ site öğrencisi. çözüm öneren tümceler üretmelerini isteyin. Okulda Aynur adında bir kızdan hoşlanı­ yor ama bunu ona söyleyemiyor... Yorgunum. Daha önce bir kez söylemiş ama durum de­ ğişmemiş... öğrencilerden verilen durumlara (üşüyo­ rum. acıktım. Yarın erken kalkmam gerek.. sorunu bulalım Ne Yapmam Lazım? > Bu etkinlikte. .. . çünkü Problem 2: Tuncay otobüs şoförü.. 1 Üşüyorum K a lın elbiseler giym en lazım 2. hastayım. hiçbir şeye dokun­ maman ve polisi araman gerek. çünkü 3.. Çıkmanız gerek. Hemen gitmem lazım. 3. Hastayım..... Üst kattaki komşusu televizyonun sesini çok açıyor ve bu durum onu rahat­ sız ediyor. hava çok sıcakı uygun.. 1... Yağmur yağıyor. Çözüm:___________ ___ _ _______________________ Problem:______________________________________ Çözüm: Eksik eşyalarını belirlemen.. 6. yorgunum.. 5. Da­ ha sonra 'problemleri okumalarını ve anlatılan durumun çö­ zümü için ne önerdiklerini sorun. önce.... Uçaktan çok korkuyor. Sigara içmemeniz gerek.7 Tümceleri tamamlayalım > öğrencilere tümceleri tamamlatmadan önce gerek ve lazım söz­ cükleri üzerinde durun. Çözüm:. 155 ... Etkinliğin son bö­ lümünde yer alan çözüm paragrafını siz okuyun ve sınıftan bu tümcede aktarılanların hangi sorun karşısında önerilmiş ola­ bileceğini bulmalarını isteyin.

Murphy işine giderken bir inti­ har olayına rastlar 40 yaşlarında bir erkek köprüden atlamak için korkuluklara doğru koşmaktadır. Ama • ADLAŞT1RMA tüm bunların karşılığı bir insanın ölmesi olmuştur. Metne göre. Ama bazıları için ise önce gö­ Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 9 Okuyalım. Tartışma sırasında yeri geldikçe tahtaya. iyi bir gazeteci zor durumdaki bir insa­ na yardım mı eder. M urphy’nin b ir intihar olayına rastlaması 2) Otomobillerindeki insanların bu olayla ilgilenmemesi 3) Gazetecinin adamla konuşmaya caltsması____________ 4 ) Haberin gazetede yer alması____________________________ toğraf çeker.vaş adama yaklaşır. Gazeteci yavaş ya­ (Bu tümceler kitaptaki boşluk sayısına göre örnek olarak verilmiştir. haber mi önce gelir?" Bugünlerde medya ile ilgili en çok bu soruyu tartışıyoruz. sonra da öğrencilere okutun. -mEk ekleriyle adlaşmış eylemleri kitaplarındaki boşluklara yazmala­ rını isteyin. Eşi. Ama ar­ Sözcük Alanı tık çok geçtir. Murphy bu durumun da fotoğrafını çeker. haber vb. -mEk adlaştırma ekleri ile durum eklerinin birlikte gö­ ründüğü yapıları doğru kullanabilme ta gazeteciler bu soruya farklı yanıtlar veriyor. O sırada Murphy üçüncü fotoğrafını da çeker. O anda adam köprünün kenarına ulaşmıştır. yukarıda verilenler dışında alt konu tümceleri de üretilebilir. (+İYELİK1+DURUM -mE / -mEk / -lylİş l+iyelik) + durum "önce haber mi. adamı yakalamaya ça­ lışmaktadır. Yani onlara göre insan olmak gaze­ teci olmaktan önce geliyor.) . Murphy'de görevini eksiksiz yapmıştır. T. yardım etmek mi daha önemli olur? Sizce her şey televizyon ya da gazete haberi olabilir mi? Gazeteciliğin zorlukları nelerdir? gibi sorular yazarak konuşmaları yönlendirin.) rüden atlar. belgesel. Metin­ de geçen yeni sözcükleri açıklayın. Bu konuşma bir işe yaramaz ve adam köp­ • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri {yarışma. >. Bir öğrenciye metni ikinci kez oku­ tun ve okuma sırasında diğer öğrencilerden. intihar girişim i g ib i bir olayla karşı karşıyasınız. Ama birine yardım etmek için ikinci bir şansınız olmayabilir. atlamak__ konuşmaya ölmesi_____________ gazeteci olmak gazeteci olmak konuşma _______ yakalamaya insan olmak HABER AA! İNSAN M I? insan olmak 'insan mı. sLV > Bu alt üniteye öğrencilerle okuma metninin başlığını tartışarak baş­ layın. metinde geçen -mE. Düşünün kİ b ir gazetecesiniz ve trafik kazası. bir haber kaçabilir.Sonraki aşamada öğrencilerden buldukları adlaşmış eylemlerden Adlaştırma örnekleri ve metinde mavi yazılarak verilen örnekten yararlanarak metnin alt konularını adlaştırma ekleriyle yazmalarını isteyin. O sırada otomobillerindeki birçok insan bu olayla hiç ilgilenmemektedir. Bazılarına • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme haber bulabilir. İşte bir örnek: Oregon Jour­ nal gazetesi muhabiri William T. Gazeteci bunun yerine başka bir rev. bunu haber mi yapar? Birçok gazeteci mes­ leğinde bu sorunla sıkça karşılaşıyor. gazeteci olmak mı gelir? Us­ • -mE. önce insan olmak mı. Bu durumdaki tavrınız ne olur? Sizin için o anda haber yapmak mı. Onunla konuşmaya başlar. Şimdi şöyle düşünelim: Haber gazetede bütün ayrıntıları Dilbilgisi ile yer almıştır. Gazeteci hemen fotoğraf makinesine sarılır ve bir fo­ Konular D W. Bu çalışmanın ardından okuma metnini önce siz okuyun. insan mı?" sorusunu şöyle de sorabi­ Beceriler liriz. diğerlerini bulalım göre.

Bu çalışmayı sırasıyla me­ tinde geçen bu soruyu. polisiye. Ben senin burada yüz-me-n-e izin vermem. komedi. izleyici. Burada yüz-mek-ten rahatsız oluyorum. tarihi. [Ben llseninl şarkı söylemenl-den hoşlanıyorum. ya da bunu haber yap­ maya karar vermeye çalışması sözcükler üzerinden adlaştırma ve durum eklerinin birlikte göründü­ bu durumun > otomobillerindeki insanların olayla İlgi­ lenmemesi ya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. serüven. aynı olacağı durumlarda -mEk li yapının Ben benim şarkı söylememden hoşlanmıyorum. bunu (haber m i yapar). Burada yüz-mek-te bir sakınca görmüyorum. Yanıtlar Ben senin burada yüz-me-n-de bir sakınca görmüyorum. Ben sizin yüzüşünüzü Mark Spitz'e benzetiyorum gibi). Yalan söylemen­ den nefret ediyorum. anlatmaktadır. öğrencilerin gönderim kaynaklarını olabildiğin­ ce adlaştırma ekleri kullanarak nuşma etkinliği sırasında tahtaya romantik. • -mE. Beni dinlemende yarar var. Murphy köprünün korkuluklarındaki adamı yakalamaya çalışmış. macera. Gazeteciler bazı olaylar karşısında zor durumlara düşebilir. o sırada sözcük grupları için de yineleyin. T. Ben senin burada yüz-me-n-i istemiyorum. Sizce dizi filmler çocukları nasıl etkiliyor? 157 . bilimkurgu. tamamlayalım D'izi Kirliliği >• Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere Televizyon dizilerini izliyor musunuz? Hangi dizileri izliyorsunuz? Sizce dizi filmler neden bütün dünyada çok popüler? Sizce televizyon dizilerini kimler daha çok izliyor? Televizyon kanallarında bu kadar çok dizi olması konu­ sunda siz ne düşünüyorsunuz? [Ben lyüzmey]-e başladım. Bunu anlamana sevindim. gibi). Bu çalışmanın ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinleme metnine göre tamamlamalarını is­ Ibunu > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yar­ dım etmesi ya da bu olayı haber yapması teyin. Ko­ 10 İşaretleyelim ► öğrencilerden metinde kırmızı yazılan "bu olay"ın metin­ deki gönderimini bulmasını isteyin. / Ben [şarkı söylemek]-ten hoşlanmıyorum. -mE ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesi ço­ ğunlukla ayrı olduğunu. Yanlış [7] □ □ [7] [7] □ kullanıldığını 2. dram. Daha sonra etkinliğin diğer çalışması olan "doğru" “yanlış" sorularını öğrencilerle birlikte yanıtlayın. • Tümcenin yüklemi ile adlaşan eylemin öznesinin farklı olduğu durumlarda. animasyon. bilgisayar animas­ yonları. tümcede birden fazla tümleç varsa aynı da ayrı da olabileceğini 11 Dinleyelim. bu sorunla. Ben senin burada yüz-me-n-den rahatsız oluyorum. □ Kadının eşini yakalamaya çalışmasını • [7] Adamın intihar etmek istemesini -mEk ekinin son sesinin ünlü ile başlayan ek aldığında /y/ye dö­ nüştüğünü □ Gazetecinin fotoğraf makinasına sarılmasını iBurada yüz-mey-i istemiyorum. / 3. Metinde kırmızı yazılmış "bu olay" sözü.1 gibi sorular yöneltip bu çerçevede bir tartışma ortamı oluşturun. bu durumun Ida fotoğrafını çekeri. Açıklamalarınızda. tümcedeki göre­ vine uygun ad durum ekleri getirildiğini [Senin burada yüz-me-n tehklleli. -mEk ve -iş ekleri ile kurulan tümceciklere. □ Otomobillerindeki insanların olayla ilgilenmemesini Burada yüz-mek tehlikeli. Burada yüzmen çok tehlikeli. • -mEk ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesinin. öğreten Alil Ben [yüzmey]-i Ali'den öğrendim. Aynı ğü yapılar ile ilgili açıklamalarınızı yapın. ikinci dinlemede boşluklara gelmesi gereken sözcükleri tahta­ bu sorunla > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yardım etmeye. Yanıtlar Doğru • 1. gibi) yazmalarına yardımcı olun. Burada yüz-mey-e izin vermem. (Yüzen de ben yüzmeyi öğre­ nen del gibi). adlaşan eylemin öznesinin iyelik eki ile gösterildiği­ ni ve adlaştırma eki olarak -mE kullanıldığını [Bugün (şenini çalış­ manı istemiyorum. yapımcı gibi anahtar sözcükler yazıp öğrencilerin konuşmalarında bu sözcükleri de kul­ lanmalarını sağlayın. izlenme oranı. izleyici kitlesi. gibi). IYüzen ben. eğer tümcecik tümcedeki fek tümleç ise aynı olduğunu. gibi) vurgulayın. IYüzen de ben yüzmeye başlayan dal Ali bana l yüzmeyl-i öğretti. Usta gazetecilerin "insan mı haber mi önce gelir?" sorusuna yanıtları farklı.

Çünkü çoğu. Şimdi uyumak istemiyorum. -mE / -mEk / -lyliş (+iyelik) ADLAŞTIRMA (+İYELİKİ+DURUM Bp'. Biri bitiyor. dizilerdeki kahramanlara benzemek istiyor. Gençler ve çocuklar artık gerçek hayatı bir dizi gibi yaşamaya başladı­ lar. 6. Arkadaşım onu aramamama çok kızıyor.Ses Kaydı 12 Anket uygulayalım Ne Tür Programlar İzliyorsunuz? DİZİ KİRLİLİĞİ Televizyonda dizi izlemekten hoşlanıyoruz. Onun gülüşü herkesin dikkatini çekiyor. ihanetlerle. Dans etmekten çok hoşlanmıyorum. 1.«ig?. 13 Tamamlayalım • Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Çünkü klasik müzik 5. öğrenciler tabloyu tamamladıktan sonra sınıfa Sınıftaki bayan öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Sınıftaki erkek öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Hangi programları herkes izliyor? Hangi programları hiç kimse izlemiyor? daki diziler nefes alm alarına bile izin vermiyor. var_____________________________ 2. her gün. ara sıra.is»?t««i . 4. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı bu diziler yüzünden tehlike altında."r! v rî XHS9K-'-vl -mak -mek _ -ma -me (n) -a/-e -ya/-ye -n /-ın / -in / -un / -ün -da/-de -ta/-te -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü -dan/-den -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz -tan/-ten -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -I/-İ -yı/-yi -ları / -leri -la/-le -yla/-yle -ış -iş -yış -yiş -uş -ÜŞ -yuş -yüş -ta/-te -tan/-ten -m / -ım / -im / -um / -üm +durum . Hata yap maktan 158 tercih ediyor. Ancak bu di­ zilerin çoğu hayatımızı olumsuz etkiliyor. Birbirleriyle ilgilenm eye zaman ayırmıyorlar. Doktora git mende _ yarar var. Onun. Gençler pop müzik dinle meyi dinip. Sonuçları değerlendireceğiniz bir tartışma or­ tamı yaratın. 7. Bu işi bitirm eleri çok uzun sürer. cinayet­ lerle. 3. Stadyumda maç izlemekten çok hoşlanıyorum. çünkü. Televizyon­ > Bu çalışmada tüm öğrencileri anket çalışması uygulamak üzere sınıfın ortasına çağırın ve her bir öğrenciden diğer öğrencilere tab­ loda adları verilen programlardan hangilerini izlediklerini sormala­ rını isteyin. Televizyonlardaki dizi kirliliği en çok çocukları ve gençleri etkiliyor. 4. Program yapım­ Sınıftakiler: Haber Müzik Spor Belgesel Dizi Film cıları ise bu tür diziler yapmakta ısrar ediyor.meye 8. Yalan söyle mektm nefret ederim. Çocuklar piknik yap mayı__ _ çok sever. 2. Hasta görünüyorsun. hiçbir zaman gibi seçenekler oluşturarak öğrencilerin bu programları hangi sıklıkla izlediklerini sorgulayan bir form oluş­ turabilirsiniz. Onlara göre bunu halk istiyor. çekinmeyin. yürüyüşü çok farklı.televizyonda güzel bir film. Ayşe sürekli zayıflayamamaktan şikayet ediyor. Konuyu tekrar düşünmekte fayda var. Diziler ahlak dışı olaylarla. *Yarın arkadaşım la yüzmeke gideceğiz. Bu nedenle______ 3. Çünkü . Geceleri yalnız kal maktan korkuyorum. Onun bana yalan söylemesinden bıktım. Yarın arkadaşımla yüzmeye gideceğiz. Her gün spor yapmaya gidiyorum. Türkiye'de yaşa maya_____ alıştım. Bu nedenle . Etkinliğin ardından anket çalışmasını geliştirebilir. r ! -ma izle -me ara yüz zayıfla bitir söyle gül yürü ^ ^ ^ . o gibi sorular sorun ve öğrencilerden notlarını kullanarak bu soruları yanıtlamalarını isteyin. di­ ğeri başlıyor. Yanıtlar 1. Alışveriş yapmayı çok seviyor. 5. kan ve gözyaşıyla dolu. Süt içmek kahve iç mekten daha yararlıdır.

[7] 4. Çocuklukta televizyon bağımlılığı her yıl daha da artıyor. gazete okuma alışkanlığının gelir durumuna göre farklılaştığını ortaya koyuyor. 3. görüntülerin hızla değişmesi. Reklamların başlaması demek bebeklerin artık birkaç dakika donması demek Çocuklar ekran karşısındayken yalnızca hareketsiz kalmıyorlar. 2. alt gelir grubunun %71.3'ü. Erkek çocuklar daha çok çizgi film izliyor. sürekli çikolata. Araştırmaya göre üst sosyoekonomik grubun %94. Yeni sözcükleri açıklayın ve Sizce ülkenizde hangi g elir grubundan insanlar televizyona daha çok bağımlı? Ülkenizde haber program ları ilg i görüyor mu? gibi sorular ekseninde bir tartışma ortamı yaratın. Çocukları televizyon karşısında yalnız bırakmamak gerekiyor. Yarışma programlarını her gelir grubundan insan izliyor. Üst gelir grubu haber programlarına daha çok ilgi gösteriyor. Hele reklamlar. Gerekiyorsa adlaştırma yapıları ile ilgili kuralları hatırlatıp metni çözümledikten sonra öğrencilerden sorulan yanıtlama­ larını isteyin. □ □ 0 15 Okuyalım.LJ 14 Okuyalım. Yabancı dizilerle yarışma program­ lan her iki grup için de listenin sonunda yer alıyor. Halbuki psikologlar ebeveynleri "Çocuklarınız tek başına televizyon izlemesinler. Bebekler televizyon seyretmeye daha ilk aylarında başlıyor.7'si "evet" cevabı veriyor. Gelir düzeyi insanların televizyon izleme ve gazete okuma alışkanlığını etkiliyor. Yanıtlar 1. işaretleyelim > Metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. Doğru Yanlış m □ □ m m □ S □ . Yabancı diziler İstanbul'daki televizyon izleyicilerinden çok fazla ilgi görmüyor. Araştırma. "Düzenli gazete okuyor musunuz?" sorusuna üst gelir grubu­ nun %95. Alt gelir grubunun ilk tercihi ise yerli dizi ve filmler. onların hemen ilgisini çekiyor. Seslerin aniden yükselmesi ve alçalması. 2. Üst gelir grubu televizyon­ da daha çok haber programlarını izliyor. alt sosyoekonomik grubun da %86'8'i televizyon izliyor. öğrencilerin metinde geçen adlaştırma ekleriyle ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadık­ larını kontrol edin. işaretleyelim En Çok Ne İzliyoruz? > öğrencilere. bu etkinlikteki okuma parçasının İstanbul'da yapılan bir anket çalışmasının sonuçları olduğunu hatırlatıp metni okutun.. Bu nedenle çocukların uzun saatler boyunca televizyon seyretmemeleri ge­ rekiyor. Bu nedenle çocuklar zararlı programlar da dahil her programı izler oluyorlar.3'ü.. Böylece hareketsiz kalmaları ve sağ­ lıksız beslenmeleri gelişimlerini engelli­ yor. Televizyon izlemek çocukların □ 0 13 □ sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Çocuklar daha çok ekrandaki görüntülerle ilgileniyor. 3." diye sürekli uyarıyorlar. Doğru Yanlış Doğru Yanlış t. 4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt ve üst gelir gruplarının tele­ vizyon programlan ve gazete tercihlerini araştırdı. Ama ne yazık ki çoğu anne baba çocuklarını televizyonun karşısında yalnız bırakıyor. bisküvi gibi sağlıksız yiyecekler de yiyor­ lar. Zamanla bu bağımlılık ebeveynlerin müdahale etmesini gerektiriyor.

işaretleyelim /. Çok geçmeden ilk modelin planlarını yapar. Tabii bu mo­ del şimdiki televizyonlara hiç benzememektedir. yüzyılda Gutenberg'in matbaayı icat etmesi modern gazeteciliğin başlangıcı oldu. Çünkü bu televizyon birkaç dikiş iğnesi. Baird sonradan çalışmalarına daha gelişmiş laboratuvarlarda devam eder ve bazı çalışmaları için asistanlar kullanır. Ancak bu gazetenin 1 Ocak 2007'de yayın hayatı sona erdi. • Amacı insanları bilgilendirmekti. Peki ilk televizyonu kimler. Toprak tabletler vardı. / • ilk denemeler başarısız oldu. Zamanla baskı tek­ nikleri gelişti. yüzyılda başladı. birkaç şapka kutusu. büyük bir bisküvi ku­ tusu. • Çok pahalıydı. icatlarını bu dönemde yapmaya başlar. / • Kralın isteğiyle ortaya çıktı. İlk Gazete ilk gazeteyi eski çağlarda Romalılar kullandılar. XV. / / / • Zaman içinde daha çok kişiye ulaştı. Tabii o zamanlarda gazete kağıdı yoktu. ilk sayısı 1645'te Kral III. Dünya Yayıncılık Birliği'ne göre İsveç gazetesi The Post Och Inrikes Tidningar dünya­ nın en eski gazetesi. nerede ve nasıl yaptılar. Bu onun televizyonu icat etme yolundaki en büyük şansı olur. İngiltere'de bir üniversitenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun olur. aklına görüntü ve sesi bir yerden bir yere aktarma düşüncesini koyar. Bisiklet Lambasından Televizyona Televizyon hepimiz için olağanüstü bir buluştur. / • ilk önce Romalılar kullandı. Sağlık durumunun kötü olması nedeniyle Birinci Dünya Savaşı yıllarında orduya katılamaz. bir şapka ku­ tusu. verilen tümcelerin hangi metinde geçtiğini veya hangi tümcelerin metinlerde geçmediğini belirleyererek tabloyu tamamlamalarını isteyin. / • Geliştirmek için laboratuar gerekti. Bu televizyon da bir çay kutusu. biliyor musunuz? Bu mükemmel aletin mucidi 1888 iskoçya doğumlu John Baird'dir. gazeteler milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı. Gazete • Bu alandaki modern çalışmalar XV. / / • Elektrikle çalışıyordu.I jjjjr 16 Okuyalım. Televizyon Metinlerde yok / • ilk önce Fransızlar kullandı. bir bisiklet lambası ve mumdan oluşmaktadır. Gustafın emriyle çıkmış­ tı. yuvarlak bir karton ve anten görevinde bir haçtan oluşmuştur. Bir süre sonra Baird. 1924'te de tarihin ilk televizyon patentini alır. Gazetenin amacı dünyadaki gelişmeleri halka duyurmaktı. / > Metinleri okutmadan önce öğrencilere hatırladıkları ilk gazete ve televizyonun bugünkülere göre ne tür farklılıklar taşıdığını ve ilk gazete ve televizyonlar hakkında neler bildiklerini sorun. Dana sonra metinleri okutun ve öğrencilerden. ilk çağdaş gazete 1605‘te Anvers'te Fransızca ve Flaman­ ca olarak çıktı. John gerçekte çok zeki bir çocuktur ama öğretmenlerinin gözünde son derece başa­ rısız bir öğrencidir. / . ilk gazetelerden yalnızca birkaç yüz adet basmak mümkündü. / • ingilizler buldu. • Savaş yıllarında çalışmalar durdu. 160 . / • Şimdiki modellere hiç benzemiyordu.

kalitesiz. > Erol bey oğluna *sakın geç kalmamasını söyledi. Tarihi öğrenmek için sade­ ce tarih kitaplarını okumak zorunda değilsiniz. müzik programları. yarışmalar.eylemlerinin de kullanılabildiğini l> Mustafa Yeşim'e "Biraz bekle" dedi > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini söyledi.ey­ lemi yerine iste-. rica et-. sakın. kişiler ise anlaşılmayı ko­ laylaştırmak için tümcede emir verilen kişilerin her İkisinin de bulunması gerektiğini (> Ayşe ona Ali'nin gelmemesini söyledi. Uzmanlar programları dikkatli seçmemizi söylüyor ama çoğu zaman bu kadar çok programın arasından kendimize uygun bir program seçmekte zorlanıyoruz. . (2)_____________ rını isteyin. • Emir kipi ile kurulan tümceleri dolaylı anlatıma çevirirken lüt­ fen. (5)________________________ Televizyonu eğitim için kullanın Televizyon yayınlarının çoğu yararsız. (6)_____________________ . hadi vb. 2005 yılında en yüksek izlenme oranlı programlar arasında Türkiye-isviçre Dün­ ya Kupası maçı ilk sırada yer aldı. Televizyonunuzda doğru kanalı seçmeniz yeterli. Ama yine de vazge­ çemiyoruz televizyondan. > öğretmen bize Ibizimi bir kompozisyon yazmamızı söylü­ yor.. (7)__________________ ____ . Televizyonunu­ zun karşısına oturup yabancı dil öğrenmeniz. emret. eşleyelim > Bu bölüme hazırlık çalışması olarak öğrencilere. numa­ ralanmış boşluklardan hangisine gelmesi gerektiğini bulmala­ Hangi Kanal? Az ya da çok hepimiz televizyon izliyoruz. eğlence prog­ ramları. gibi! -mE vurgulayın. gibi). lise ya da üniversite diploması almanız da mümkün. sözcüklerin kullanılmadığını (> Erol bey oğluna "Sakın geç kalma" dedi. > öğretmen size (sizlnl bir kompozisyon yazmanızı söylüyor. haber vb. Türkiye-isviçre maçı % (3) 30.. (4)________________________ Ço­ cuk veya genç. > Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini rica etti. gibi). Bir araştırma şirketi Televizyon ve telefon sahibi 38 milyon 935 bin 633 kişiyle anket uyguladı. (1)_____________________ ____________________________ Haber programlan. diziler. konularını belirlemek üzere oku­ malarını isteyin. Çocuklar ve gençler birbirlerini dikkatle izliyor. Okuma etkinliğinin ardından dolaylı anlatım (emir ki­ pi) yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Reklamlara Dikkat! Televizyon reklamlarındaki yeni ürünler ve reklam programlarının bu ürünleri sunuş biçimi nedeniyle çocukları bilinçli tüketim konu­ sunda daha erken yaşlarda eğitmemiz gerekiyor.41e 2005 yılının en yüksek reytingli programı oldu. > öğretmen öğrencilere Ionlarınl bir kompozisyon yazmala­ rını söylüyor."Bir kompozisyon yazınız!" > öğretmen öğrencilere "Bir kompozisyon yazınız!" diyor. kıyafetlerinin markasıyla bir yer bulmaya çalışıyor. Çünkü televizyon sadece bir eğlence kutusu değil. • emir kipi ile kurulan tümcelerin ya doğrudan ya da -mE adlaştırma eki kullanılarak dolaylı anlatıma çevrilebildiğini (Öğretmen . spor programla­ rı.• Sözcük Alanı • Televizyon ve gazeîe haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. belgeseller. kendilerini bir grubun içinde his­ setme duygusuyla hareket ediyor. __________ . Beceriler • Doğrudan emir tümcelerini adlaştırma eklerini kulla­ narak dolaylı anlatım tümcelerine dönüştürebilme o Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat 17 Okuyalım. Daha sonra tabloda verilen tümcelerin.1= Ali gelmesini > Ayşe ona 11 gelmemesini söyledi. Açıklamalarınızda. Ankete göre. Eğitici çocuk programları çocuğunu­ za öğretmenlik yapabilir. >Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini istedi. kendisine arkadaşları arasında yetenekleriyle. Ekranların Kralı Futbol 2005 yılında en çok reytingi futbol karşılaşmaları aldı. Oikenizde kaç televizyon kanalı var? Hangileri sadece haber/müzik/spor/eğlence programı ya­ yınlıyor? Siz en çok hangi kanalı izliyorsunuz? Neden bu kanalı tercih ediyorsunuz? sorularını sorun ve metinleri. Dilbilgisi • DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini emretti.) -mE adlaştırma eki kullanılarak yapılan dolaylı anlatımlarda söyle. Tabii ki evet. • -mE adlaştırma eki kullanarak yapılan dolaylı anlatımda hi­ tap edilen ve emir verilen kişiler 3. Belgesel programlar sayesinde farklı konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. zekasıyla değil. belgesel. h O gelmesini gibi).

Resepsiyonist müşteriden fo rm u doldurmasını_______ A li arkadaşına varın ona gitm elerini ______________ istedi____________________ _______________________________ söyledi.. Trafikpolisi çocuklara trafik kurallarına uymalarım 10. Ona "Artık beni arama. Müdür sekreterine "Bana bir saat telefon bağlama. ... Öğretmen bize daha cok Türkçe konuşmamızı söylüyor ___ _______________ ____________ __ _______ _. D oktorlar son yemeğ im iz i uyumadan en a z 3 saat önce yememizi söylüyor ________________________ 12." diyor." dedi.. müşteriye "Formu doldurun.. Uzmanlar "Günde 2 saatten çok TV izlemeyin. 18 Tümce yazalım > Dolaylı anlatım ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrencilerden etkinlikteki tümcelerde doğrudan aktarılan emir tümcelerini dolaylı anlatıma çevirmelerini isteyin. Sekreteriniz bugün gelmemi söyledi.." dedi Görevli benden adım ı tekrar söylemem i ______ ______ istedi____________________________________________________ 8.. Doktorum içki içmemi söylüyor.. Hostes cep telefonlarım ızı kapatmamızı ısöyledi... Müdür bey bize "Hepiniz yarın 9... .30'da burada olun... 5 • Anketörler 2200 evde 8500 kişiyle görüştü.... . 2 • Peki televizyonu eğitim için kullanmak da mümkün mü? 6 • Ve ne yazık ki bazı anne babalar farkında olmadan bunu destekliyor." diyor. Biz ona "Sakın eve geç kalma." dedi.. M u ra t bana varın onlara gitmemi söyledi hazırlıklı olm am ızı söylüyor 5. 14... *Sekreteriniz bugün gelm em i dedi.ı • Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde televizyonlarda onlarca.. Uzm anlar günde 2 saatten çok TV izlemememizi söylüyor ______________________________________________ 3.." diyor.. öğretmen "Yarınki sınavda sorulan dikkatli okuyun. ..." diyor. Murat bana "Yarın bize gel. Kütüphane görevlisi öğrencilere çevresindekileri A nne çocuğuna yemeğini bitirmesini _______________ rahatsız etmemelerini söylüyor ________________________ söyledi ____________________________ ____________________ 9... Görevli. Ali arkadaşlarına "Yarın bize gelin" dedi. yolculara uçağa. yolculara "Lütfen uçağa gidin. 4 DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) ■ • Eylem — Ek iç kapat göster gel geç kal yaz -ma -ma/ -me -me -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri -I/-İ Öğretmen kompozisyon yazm am ızı istiyor / söylüyor. . _. 7 • Bu da aralarında marka tutkusunun ön plana çıkmasına neden oluyor. 18. orada olm am ızı söyledi______________________________ 16.." diyor." dedi. yiyin. Kütüphane görevlisi öğrencilere "Lütfen çevrenizdekileri rahatsız etmeyin. M üdür sekreterine kendisine b ir saat telefon ______ bağlamamasını söyledi______________________________ 11. Anne çocuğuna "Yemeğini bitir. 3 • Çünkü televizyonda herkes için uygun bir program var.. Resepsiyonist. 1 • Sağlık programlan size daha sağlıklı bir hayatın formülünü verebilir. ilaçlarını düzenli kullanmasını ____ söylüyor _____________ __ ______________________________ 7. Trafik polisi çocuklara 'Trafik kurallarına mutlaka uyun. Ona b ir daha geç kalmamasını söyledim. Doktorlar "Son yemeğinizi uyumadan en az 3 saat önce uymalarını istiyor 2..." dedi. Görevli. 6..." dedi." diyor. Görevli bana "Lütfen adınızı tekrar söyleyin.. Öğretmen yarınki sınavda som ları dikkatli________ okum am ızı söylüyor__________________________ ____ __ 15.... belki yüzlerce kanal var." diyor. B iz ona eve geç kalmamasını______________________ söyledik Meteoroloji müdürlüğü "Yarın büyük bir fırtınaya hazırlıklı olun. öğretmen bize "Daha çok Türkçe konuşun. Trafik polisi belgelerim i göstermemi istedi.. gitmelerini _______________ söylüyor ___ _____ ____ _ ___ _____ ____ _______ ____ 17. Ona artık beni aramamasını_____ söyleyeceğim 13... . Doktor Murafa “İlaçlarınızı düzenli kullanın.. .." diyor." dedik. Doktor M urat’a. ... .." diyor." diyeceğim.

7. öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak verilen sözcükleri tabloda ilgili alanlara yerleştirmelerini isteyin. su altı. Gençlerden bizim gibi davranmalarını beklemeyelim. 6. sahne. Onlar için burada 5 ay devam edecek yeni bir hayat başlar. Genç kart kullanın kazanın: Genç kart. program türü magazin 5. türkü Magazin aşk. Kendisiyle uyku sorunları üzerine soh­ bet edeceğiz. 3 . □ m 2. Kim. ünlü Sağlık beslenme. Amerikanın güney kıyılarından buraya gelir. 2. □ m Haber son dakika. Her kaydın ardından dinledikleri programın türünü yaz­ malarını isteyin. peşin fiyatına taksitle. güneş sistemi. program türü reklam 7. Kuşlar Güney Amerika'ya göç ediyor. ana haber Reklam promosyon. eşleyelim (T °\ ) Televizyon Programları > Bu etkinlikte öğrencilere her bir programla ilgili ses kaydını ayrı ayrı dinletin. 4. Bugünkü konuğumuz Akdeniz üniversitesi Tıp Fakütesi'nden. program türü m üzik 8. programımız yaklaşık 2 saat sürecek ve 50 yeni parça dinleyeceğiz bugün. Müzik programı 50 dakika sürecek. □ s 3. işaretleyelim. iyi akşamlar sayın seyirciler.. en yeni küpleri. program türü belgesel 2. C Yanıtlar belgesel • reklam • tartışma • sağlık • haber müzik • yarışma • dizi • spor • magazin 1. ikinci dinlemede ses kaydının tamamını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Reklamlarda 2 ürünün reklamı var. Her ilkbaharda yüz binlerce su kuşu.19 Yerleştirelim. hava durumu. Günümüzde her şey eskisinden çok farklı. Japonya'nın batısında Pasifik açıklarında bu gün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 7.peşin fiyatına taksitle • yarışmacı • son bölüm turnuva • ürün • güneş sistemi • ana haber konuşmacı • doğa olayları • klip • karşılaşma kupa eleştiri • aşk • beste • canlı yayın • türkü • sahne Beigesel su altı. ürün Tartışma konuşmacı Spor turnuva. Ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum. Haftanın en önemli maçında canlı yayınla karşınızdayız. canlı yayın. Yeni günde herkese merhaba. 5. Merhaba değerli izleyiciler. Spikeriniz ben Gökhan Mert sizlere tüm canlı yayın ekibimiz adına güzel bir maç diliyorum. nerede. Bence gençlerin sorunları ekonomik neden­ lerle ilgili değil. nasıl? Bütün bu soruların cevapların bu programda bu­ lacaksınız. Ses Kaydı 1. tıp .. beste. program türü spor su alfl * son dakika • hava durumu • promosyon ^ ödül . Önlüler dünyasındaki gelişmelerle yine birlikteyiz. kiminle. iyi alışverişler. Biraz önce diğer konuşmacı da söyledi. Birazdan takımlar sahadaki yerlerini alacak ve karşılaşma başlayacak Etkinliğin ikinci bölümünde. bilgi almak için telefonla bizi arayabilirsiniz. işte ilk görüntülerimiz. Yaz bittikten sonra ise yeniden göç hazırlıkları başlar. program türü haber 4. doğa olayları Doğru Yanlış 1. program türü sağlık 3. program türü tartışma 6. Sağlık programı uyku sorunlarıyla ilgili. yeni albümleri bu programda bulacaksınız 8. Sizler de konuğumuza soru sormak.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.Şimdi size bir son dakika gelişmesi iletmek istiyoruz. Haftanın dedikoduları. aralık ayında tüm alışverişlerinize 6 taksit imkanı sunuyor. ödül Müzik klip. Haftanın liste başı şarkılarını. sinema dünyasının ünlülerinden şok açıklamalar. m □ 4. kupa.

Şampuan • Siz geçerken herkes dönüp size bakacak. Dis m acunu • Artık daha beyaz güleceksiniz.20 Tamamlayalım. siz hayatınıza devam edin! Artık güzellik salonlarına gitmeniz gerekmiyor. banka daha yüksek faiz. Sabun • Şimdi banyolarınız daha keyifli. Son olarak doğru yanıtları söylemek üzere metni sınıfa siz okuyun. Babalar için durum farklı. Sizde Nasıldır? Ama o zaman da ailedeki kişilerin birbiriyle görüşmek için ran­ devu alması gerekebilir.Bu çalışmada tablodaki her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup diğer öğrencilerden bu tanıtım tümcesinin hangi ürüne ait olduğunu bulmalarını isteyin. Daha sonra öğrencilerden.S£}’S1. > Etkinliğin ikinci bölümünde metinde geçen sözcüklerden ve sorulardan yararlanarak bir konuşma çalışması yaptırın. Araba • Yeni modelimizle geleceğe yolculuk yapmak için acele edin.. Belki de bu sorunun çözümü evin her odasına bir televizyon alm ak. Parfüm * Gün boyu etkili. erkekler için ayrı birer televizyon seyretme odası yg- • Ne tür programlar izlersiniz? pabiliriz. Nem lendirici • Cildinizi korumak onun işi... bu etkinlikte verilen ürünler için kendilerinin de birer slogan üretmelerini veya bazı genel özelliklerini vererek aşağıdaki ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılabilecek tümceler oluşturmalarını isteyin. . Ancak her ailede bazı küçük so­ runlar çıkıyor. Ya da daha ekonomik bir çözüm: Evde ka­ • Kumanda kimdedir? dınlar için ayrı. Onlar özellikle futbol maçı iz lemekten seyretmek istiyor Kadınlar akşamları maç nefret ediyor ama erkekler için bu büyük keyif.. . bir­ çok aile için büyük bir sorun. yeni b ir tat gazete doğru haber mobilya indirim kredi kartı daha çok bonus şampuan • deterjan • parfüm • cep telefonu • sabun • araba • diş macunu • nemlendirici ürün 164 Slogan Deterian • Yalnızca bir yıkamadan sonra farkı fark edeceksiniz. örneğin. Kokunuzu çantanızda taşımayın. Bunu da mı beğenmediniz? Galiba her İki taraf için de çö­ zümlerin en iyisi biraz hoşgörülü olmak göstermek • Kumanda kavgası nasıl biter? Ve birbirine. güvenli internet hizm eti çikolata daha az kalori. Beyazlarınız daha beyaz. . akşamları birlikte televizyon elem ek . Cep telefonu • Dostlarınızın sesi her yerde hep yanınızda olacak.. anlatalım Kumanda Kavgası > öğrencilerden metni okumalarını ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. izlemek • izlemekten • hoşgörülü olmak görüşmek için saygı göstermek televizyon aimak • seyretmek istiyor izlemeyi tercih ediyor • seyretme odası Bir ailede herkes birbirini sever. Anneler genellikle bir pembe dizi ya da bir aşk filmi izlemeyi tercih ed iy or . 21 Eşleyelim >. renklileriniz daha parlak..

• Adam şoförden uygun bir • Müdür sekreterden o raporu akşama bitirmesini istiyor. o Jandarma sürücüden da­ ha dikkatli olmasını istiyor. . ‘ Doktor hastadan o ilacı her gün içmesini istiyor. B rolündeki öğrencilerin s.l 72'yi açmalarını isteyin. yerde durmasını İstiyor. • Jandarma sürücüye daha dikkatli olmasını söylüyor.ürün Slogan • Limonata • Hava Yolları • Güneş yağı • Tıraş bıçağı • Dondurma • Mutfak robotu 22 Yeniden yazalım > öğrencilerden konuşma balonlarındaki tümcelerden yararlanarak fotoğraflardaki durumu anlatan tümceler üretmelerini isteyin. • Erkek kadına televizyonu kapatmasını söylüyor.Müdür sekretere o raporu akşama bitirmesini söylüyor. • Doktor hastaya o ilacı her gün içmesini söylüyor. * öğretm en öğrencilerden soruları dikkatli okumaları­ nı İstiyor. • öğretmen öğrencilere so­ ruları dikkatli okumalarını söylüyor. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. • Kadın garsondan hesabı getirmesini istiyor. • Kadın erkekten kendisiyle daha fazla İlgilenmesini İstiyor. . • Kadın garsona hesabı ge­ tirmesini söylüyor. • Erkek kadından televizyo­ nu kapatmasını istiyor. Lütfen televizyonu kapat. • Adam şoföre uygun bir yerde durmasını söylüyor. • Kadın erkeğe kendisiyle daha fazla ilgilenmesini söylüyor.l 71'i. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s.

ABD'nin önde gelen gazeteleriyle birlikte eski haberleri internet üze­ rinden kamuya açıyor. Ünite Söyleyelim. Bu genç­ lerin çoğunda kansere yakalan­ ma ve işten atılma korkusu da büyük. birçok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. KÜRESEL ISINM A N IN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ Son araştırmalara göre 2070'te Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece kadar yükselecek. . Bu yüz­ den uzmanlar zayıf görünümlü kişilerin de iç organlarının sağ­ lık durumlarını da kontrol ettir­ melerini söylüyorlar. DEDİKODU YAPMANIN FAYDALARI Uzmanlara göre dedikodu yap­ manın insan sağlığı için faydala­ rı var. Kara­ deniz Bölgesi dışında yağışlar iyi­ ce azalacak.. ■ ■ .. -. 17 Şubat Cumartesi gü­ nü yeni bir yağış bekleniyor.. en ilginci­ ni arıyorlar. İÇERİDEN ŞİŞMAN OLMAK İngiltere'de bilim adamları geç­ tiğimiz günlerde bir araştırma­ nın sonuçları açıkladılar. insanlar artık onun da en güzelini.. : internetin en büyük arama moto­ ru Google.. The Guardian ve Time gibi İngilizce basın devlerinin haber arşivleri artık internette. Bu araştırmaya göre zinde ve formda dış görünüme sahip ki­ şilerin iç organlarındaki yağlan­ ma oranı. Arşivdeki en eski haber 1700'lere dayanıyor. Genç çiftin iskeletlerini Arkeolo­ ji Müzesi'nde olduğu gibi sergi­ leyecekler. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? DIŞARIDAN FORMDA. oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden verilen haberlerin başlıklarını kendi gruplarındaki diğer öğren­ ciye okumalarını ve onlardan bu haberin ne ile ilgili olabileceği konusundaki tahminlerini almalarını isteyin. in­ sanlar dedikodu yoluyla birbirleriyle düşüncelerini ve duygularını paylaşıyorlar. Ama artık sevgiliye sadece kırmızı gül ver­ mek yetmiyor. 166 M . kayak mer­ kezlerindeki tesislere canlılık getirdi. Akademik veritabanları LexisNexis. Google Haber Arşivi adıyla son 200 yıllık haberleri in­ ternete koydu. Unife 10.... Bu da insanlar üzerindeki stresin azalmasını sağlıyor. Beş bin yıl önce birbirlerine sarılmış halde gömülen iki iskelet.. Yüksek kesimlere yeni­ den kar yağması. Bu yüzden Ekva­ tor'un zengin topraklarındaki bir buçuk metrelik güller yetiştiriyor­ lar." Araş­ tırmacılar gelişmiş ülkelerdeki gençliğin mutsuzluğunun ne­ denlerini başarılı olma baskısı ve kötümserlik ile açıklıyor. G o o g l e İNTERNETTE TARİH YAZIYOR Google Sİ: V O i I.. Böylece kendi so­ runlarından uzaklaşıyor ve daha çok sosyal iletişim kuruyorlar. Bazı bilim adamları­ na göre iki iskeletin duruş biçi­ mi esrarını koruyor. KIRMIZI GÜLÜN BOYU UZADI Kırmızı gül Sevgililer Günü'nün en önemli hediyesi. Daha sonra haber metinlerini siz okuyarak öğrencilerin tahminlerindeki başarılarını saptayın. ETKİLİ KAR YAĞIŞI GÜLDÜRÜYOR Türkiye genelinde etkili kar ya­ ğışı. Google. birbi­ rinden ayrılmayacak. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? İB Söyleyelim. Ekosistem değişin­ ce. YOKSULJJLKE GENÇLERİJ5AHA MUTLU MTV Netvvorks Internationai'ın 14 ülke ile ilgili araştırmasına göre “Para mutluluk getirmiyor.... kayak merkezlerine ilgiyi artırdı. kilolu kişilere oranla daha yüksek olabiliyor. "Sevgilileri ayır­ mak söz konusu değil.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde.. Bir düzinesi 350 YTL olan dünyanın en uzun gülü tüm dünyada kapış kapış satılıyor. The Wall Street Journal.. Arala­ rında The Nevv York Times. The Washington Post. 10. Arkeolog Elena Menotti.." dedi. Yetkililer. Az gelişmiş ülkelerde ise insanların daha mutlu olmasının sebepleri şunlar: Daha iyi bir ge­ lecek için umutlular ve ülkelerinin ekonomik durumu ile ilgili iyim­ serler..... Etkinliği gruplardaki diğer öğren­ ciler için de aynı biçimde uygulayın. Factiva ve HighBeam de Google'a destek verdi ve bazı bölümlerini arama motoruna açtı. . Dedikodu yapmak insanın sosyal becerilerini geliştiriyor. kayak severlerin pist­ lerde yoğun sise bağlı olası ka­ zalara karşı dikkatli olmalarını söylüyorlar. 5 BİN YILLIK ÇİFTİ AYIRMADILAR İtalya'da arkeologlar kısa süre önce iki iskelet buldular.

akıllıca seçimler yapıp daha sağlıklı bir hayat yaşamak sizin elinizde. Ya­ rarlı besinleri tüketmek. Kafein. Daha sonra öğrencilerden. Öğlen ve akşam ise daha hafif ve sağlıklı yemekler yiyin. gıda. Sözcük Alanı • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler. deyimler. . meyve. vücut vb. süt ürünleri gibi gıdaları tüketin. ya­ rarlı. öğlen ve akşam mutlaka düzenli yemek ye­ meliyiz. Örneğin. Bu yüz­ den sabah. meyveleri ka­ buğunu soymadan. 1 Okuyalım. Konuşma etkinliğinin ardından numaralanmış paragraf­ lardan her birini farklı bir öğrenciye okutup öğrencilerden verilen tümcelerden hangisinin ilgili paragrafın konusunu gösterdiğini bulmalarını daha sonra da yakın anlamlı sözcükleri eşlemeleri­ ni isteyin. diyet. Unutmayın. Bunların yerine sebze. Beslenme alışkanlıklarınızda da ba­ zı değişiklikler yapabilirsiniz. formunu korumak. (21 Egzersizin ve pozitif düşünmenin yanında sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biri de doğru beslenmedir. vücudunuzun hastalıklara karşı daha güçlü olmasını sağlar. [T] Hastalanmadan önce beslenme ile hastalıklara karşı ön­ lem alma. Bu ürünlerin tüketimin­ de de bazı noktalara dikkat edin. 2. dengeli beslenme. sağlıklı bir biçimde yaşamak için yeterlidir. 1. zararlı. Anlamını bilmedikleri ifadeleri örnek tüm­ celer vererek açıklayın. diyet yapmak. eşleyelim /_ Yanıtlar / Sağlıklı Olmak > Bu üniteye öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayın. şekerli gıdaları hayatınızdan çıkarın. Konuşmalar sırasında yeri geldikçe öğrencilere. hastalık.. soru sorabilme Süre: Normal 12 saaf / Yoğun 10 saat Yanıtlar [3] Doğru beslenmenin kuralları. alışkanlık. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorun. öğün. beslenme. sportif etkinlikleri hakkında bilgi verebilme.f i ! (1! Sağlıklı bir yaşam için ne mucize ilaçlara. Bu aşamada ünite boyunca sıklıkla kullanı­ lacak olan besin. Beslenmenin sağlıklı bir hayatın önemli bir şartı olması ve yararlı yiyeceklerin vücudumuzu güçlendirmesi. Öğün atlam ak vücudumuzun dengesini bozar. (4! Hastalanıp doktora gitmemek için doğru beslenme ve iyi bir yaşam tarzı çok önemlidir. Egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenmeye çalışmak. ka­ lıp sözler Dilbilgisi • ULAÇLAR -(ylip / -mEdEn Beceriler • -ip/-mEdEn ulaçlarını kullanarak doğru tümceler oluş­ turabilme • Beslenme tercihleri ve alışkanlıkları. sebzeleri çok fazla pişirmeden yiyin. Deniz Jorm unu korumak |çjn zaman yiyeceklerine dikkat ediyor. Yanıtlar f V formunu korumak • abur cubur yemek öğün atlamak • formda kalmak • dengeli besle vücudunu forma sokmak * diyet yapmak ilaç. Sabah sıkı bir kahvaltı yapıp ye­ ni güne hazırlanın. ba­ lık. Q] Spor ve doğru beslenmeyle sağlıklı bir hayata ulaşabilme şansı. tümcelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlamalarını isteyin. sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını öğ­ retin. • sıkı — * gıda • pozitif • şart — * tarz — güçlü besin olumlu koşul stil Sigara içiyor musunuz? Düzenli olarak spor yapıyor musunuz? Hangi sporları yapı­ yorsunuz? Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz? 2 Yerleştirelim ► Öğrencilerin kutu içinde verilen ifadelerin anlamlarını bilip bil­ mediklerini kontrol edin. ne de sihirli for­ müllere ihtiyacımız vardır. alkol. (3! Nasıl daha doğru beslenebilirsiniz? öncelikle öğünlerinizin düzenli olması gerekir. Bu yüzden her zaman aynı kiloda kalıyor.

.Konuşma etkinliği sırasında. ce soruları iyice anlamanız gerekir. anlamlara vurgu yapılmaktadır). [Dün akşam televizyonu kapatıp uyudum. 6. [Bu güne kadar yalan söyleyip kimseyi kandırmadım (Yalan 6 söylemedim ve kimseyi kandırmadım. 2 Çilek sigara dumanının etkilerini azaltır. • -ip/-mEdEn ulaçlarının.Bu çalışmadan önce öğrencilere. Aynı zamanda diyet yapmak da gereklidir. eklen­ diği eylemin olumsuz olabileceğini bu durumda -ip ile ana ey­ lem arasında salt ardışıklık veya niteleme değil. 3 Lahana yaşlanmayı geciktirir. Yemek aralarında kuruyemiş. daha çok biri­ ni diğerine tercih etme ilişkisi kurulduğunu [Dün akşam sinemaya gitmeyip evde kaldık.) gibi).). (Televizyonu ka­ *Kimseyi dinlem eyip konuşuyorsun. Cemi fırtınaya yakalanıp battı. "Şifalı bitki­ ler" üzerine bir konuşma ortamı oluşturun ve verilen tümcelerde aktarılanlara benzer bilgiler vermelerini isteyin. 4. Son zamanlarda çok kilo aldım. sebze ve meyvelerden te­ davi amacıyla yararlanıp yararlanmadıklarını sorun. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (Kimseyi dinlemeden konuşuyorsun (Konuşmanın karşılıklı ya­ pılmadığı. (Uyudum ama annem televizyonu henüz kapat­ >. önem ve de­ ğer verilmediği vb.) gibi). gibil tahtaya yazın. tümceciğin eyleminin ana eylemden • -ip'in. • -ip ulacının.) gibi). neden.3. bu yapının -mEdEn önce ulacının kısa biçi­ mi olduğunu (Dün akşam annem televizyonu kapatmadan (beni uyudum. işçiler yemekten zehirlenip hastalandılar. . • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -mEdEn ulacının ana eylemin gerçekleşmesinin ön koşulu olarak algılandığını IKah­ valtı yapmadan işe gitmem (işe gitmek için önce kahvaltı yapa­ rım. gibi) vurgulayın. Dün akşam televizyonu kapatmadan uyudum. cips gibi abur cubur i yemek bir çok kişinin sağlıksız beslenmesine sebep oiur. pattım ve sonrasında uyudum) *Çocuk kapıyı çalmayıp içeri girdi. bir tür ikileme kurarak aynı anda gerçekleşme de anlatabildiğini (Çocuklar bahçede koşup oynuyorlar.) Soruları İyice anlamadan cevaplamayınız [Cevaplamak için ön­ 1 Havuç ve kereviz uykusuzluğa çok iyi gelir. Vücudunu forma sokmak için aerobik yapmaya başladım. Açıklamalarınızda. • Eğer -mEdEn ekini taşıyan bir tümceciğin öznesi ile ana tümce­ nin öznesi ayrı ise. Sadece spor salonuna gidip egzersiz yapmak kilo ver­ mek için yeterli değildir. vücudumuz için gerekli tüm besin­ lerden yeteri kadar yemektir. gibi). 4 Kayısı cildinizin daha güzel olmasını sağlar. Dengeli beslenmek . önce gerçekleşip [-ip] gerçekleşmediğini {-mEdEn) anlattığını *Dün akşam televizyonu kapatmayıp uyudum.Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ip'in eklendiği eyle­ min de olumsuz algılandığını 5 Elma enerji verir. • -ip/-mEdEn ulacını taşıyan tümceciklerin öznelerinin ana tüm­ cenin öznesi ile aynı olduğunu [Dün akşam (beni televizyonu kapatıp uyudum. 5. Bu tümcelerden hareketle -ip ve -mEdEn ulaçları ile ilgi açıkla­ malarınızı yapın. (Uyudum ama öncesinde televizyonu kapatmadım. Arkadaş­ larla gülüp eğlendik. gibi). ardışıklıktan ziyade tarz. karşımızdaki kişilerin görüşlerine dikkat. • -ip/-mEdEn ulaçları ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkili­ yorsa. >. Yemeklerde fazla yağ kullanm ayıp formunuzu koruyabilirsiniz. öğrencilerin ürettiği tümcelerden uygun olanları içinde -ip ve -mEdEn ulaçları geçecek biçimde değiştirerek fElmayı soymadan yemek gerek. -mEdEn ekinin olumlu versiyonu olmakla birlikte. mamıştı. gibi). Çocuk kapıyı çal-madan içeri girdi (içeri girmeden önce kapıyı çalmanın beklendiğine ama bunun gerçekleşmediğine vurgu yapılmaktadır). *Dün akşam annem televizyonu kapatıp ben uyudum.

Çok yoğun bir iş ortamında çalışı­ yorum. Bahçede oynuyor. Çocuk ayakkabılarını çıkarmıyor. Kadın elmayı yemeyip çocuğa veriyor _______________ 4. Genelde çok sağlıklı beslenmiyorum ama akşam yemeklerinden 12. Dışarı çıkacak. Murat ödevlerini yapmayacak. Kadtn elmayı soyut) yiyor _____________________________ 2. işlerimi bitirj£_________tatile çıkacağım. Çocuk ayakkabılarını çıkarıyor. Bu ilaçlan yemek ye meden içme. sandviç gibi yiyecekler yiyorum. ayakkabılarını çıkarmadan eve sinyor ______ 6. Adam ceketini giymedi. 4 Yemden yazalım > -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı. f Ses Kaydı NASIL BESLENİYORLAR? Merhaba ben Mine. Adam ceketini siymeden evden çıktı_________________ 9. Adam ceketini giymedi. M urat ödevlerini yapıp dısan çıkacak. Adam ceketini giydi. Çocuk eve Pirmevip bahçede oynuyor ________________ 7. Akşam arkadaşlarla genellikle makarna. döner gibi yiyecek­ ler yiyorum. pizza. Bazen dışarıdan yemek si­ parişi veriyoruz ya da kahvaltı yapıyoruz. öğlen genellikle ham­ Adam ceketini eiymeyip bavula koydu_______________ 10. > Etkinliğin ikinci bölümünde öğrencilerden tabloda verilen tümcelerin karşısına ilgili kişi adlarını yazmalarını isteyin. *Pencereden bakıp düştü. *öğretmen sorup biz yanıtladık. Çünkü meyve yemek be­ nim çocukluğumdan beri alışkanlığım. Murat ödevlerini yapmayacak. Çocuk eve girmiyor. dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümceleri bu ulaçları kul­ lanarak yeniden yazmalarını isteyin.lylip / -mEdEn ULAÇLAR Ö rnekler Eylem sor oku yap çal bak Lütfen kapıyı çalmadan içeri girmeyin. Kadın elmayı yiyor. Adam ceketini şivip evden çıktı______________________ 8. M urat ödevlerini yapmadan dışarı çıkacak _________ burger. Yanıtlar 1. öğlen genellikle kebap. Bavuluna koydu." diyemem. Çocuk.Bu nedenle "Çok iyi besleniyorum._______________ 11. iyice düşünüp________ karar ver. Akşam sebze ve salata gibi yemek­ ler yemeye dikkat ediyorum. iyice düşün meden karar verme. 6 Dolduralım C^F~) Kim Nasıl Besleniyor? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere fotoğraflardan hangisinin kendi beslenme alışkınlıklarını örneklediğini ve beslenme tercihlerinin neden bu yönde olduğunu sorun. Sabah sadece bir bardak çay içip erkenden ev­ den çıkıyorum. Saat yedi­ de işten çıkıyorum. Akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. Kadın elmayı soymuyor. Dışarı çıkacak. öğrenciyim. Ar­ dından ses kaydını dinletin ve kayıtta beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verilen kişilerin adlarını ilgili fotoğrafların üze­ rine yazmalarını isteyin. -mayıp/-meyip Bugün hiçbir şey yapmayıp evde oturalım. Ailemden uzakta yaşıyorum. 5 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla tamam­ lamalarını isteyin. Gece bir fincan bitki çayı içip uyuyorum Ben Emre. . Lütfen randevu al P gelin. Çocuk ayakkabılarını çıkarıp eve giriyor ____________ 5. Evden çıktı. 5. Bu ilaçlan yemek ye meden iç. Çocuk eve giriyor. 3. Saat dört ve beş arası işimiz biraz hafifliyor. sonra mutlaka meyve yiyorum. Kadın elmayı yiyor. öğlene kadar sadece bol su ve bitki ça­ yı içiyorum. Kadın elmayı soyuyor. Kadın elmayı kendisi yemiyor. 2. Sabah iyi bir kahvaltı yapıp okula gidiyorum. Çocuk eve giriyor. işlerimi bitir meden tatile çıkmayacağım. -ıp/-ip/-up/-üp -yıp/-yi p/-yup/-yüp Kahvaltı yapıp evden çıktım. Sinemaya gidecek. Çocuğa veriyor. Bazen arkadaşlarla çay içip kurabiye yiyoruz. Kadın elmayı soymadan yiyor _______________________ 3. Yanıtlar 1. Okulda genelde maden suyu içiyorum. Çünkü aynı kiloda kalmak istiyorum. Lütfen randevu al madan gelmeyin. -madan/-meden Soruları iyice okumadan cevaplamayın. Murat ödevlerini yapacak. Evden çıktı. yu­ murta gibi yemekler yiyoruz.

bakım lı olmak. Yarım bardak suyun içinde üç dakika bekletin. 20 dakika ve biraz meyveyle güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Yağlı ciltler için de bir çözüm var. Basit ama Etkili: DOĞAL MASKELER Daha güzel ve canlı bir cilt mi istiyorsunuz7 O halde buzdolabı­ nızı açın. 15 dakika sonra bir pamuğu ılık suya ba­ tırın. Maskeyi pamukla uygulayın ve bir­ kaç dakika sonra ılık suyla temizleyin. Sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın. M ine kalma mesleğim. 75 yaşındayım ama hala hafızam çok güçlü. Üzümleri bir kaseye koyup çatalla ezin 6. Maskeyi sür­ meden önce yüzünüzü yıkayın sonra maskeyi uygulayın. Yorgun bir cilt için ise muz maskesi ideal. Kahvaltıda bile zeytinyağı yiy­ • Haftada üç-dört defa balık yiyor. Bazı akşamlar ba­ • Tatlı yemeyi çok seviyor. M ine çok balık ve sebze yemeye borçluyum. cilt bakımı. öncelikle cildinizin erken yaşlanmaması için üzüm maskesinin tarifi: önce üzümleri bir kaseye koyun ve çatalla ezin. Haftanın üç-dört günü balık yiyorum. Semih lığın yanında bir-iki kadeh şarap içiyorum. M ine bizim en önemli besinimiz. yemden yazalım lığım var: Tatlıyı çok seviyorum. tor gibi öğrencilerin metni anlamalarını kolaylaştı­ racak sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. 20 dakika yüzünüze hiç dokunma­ yın ve bekleyin. Daha sonra limon­ ları robotta püre haline getirin. 2 limonun kabuğunu soyun. Cildinizi bu pamukla temizleyin. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar bu • Akşam yemeğinden sonra meyve yiyor. Muzu püre haline ge­ tirin ve yüzünüze sürün. 1 avuç çileği ezin. Şimdi de yüzünüzdeki küçük lekeler için bir maske hazırlayalım. 2 çorba kaşığı süt kreması ekleyin. Gördüğünüz gibi doğal yollardan güzelleşmek hiç zor değil. Tek kötü alışkan­ 7 Okuyalım. cilt. Balıkçılık benim babadan • Akşamları sebze pişirip yiyor. ben Semih. Ardından metni oku­ tun ve öğrencilerden metindeki uygun tümceleri -İp ve -mEdEn ulaçlarıyla örnekteki gibi yeniden yazmalarını isteyin. formül. Emre sahil kasabasında yaşadım. Bu kez sağlıklı yemekler pişirmek için değil.Selam. Semih oruz. Bunu • Bazı günler çay içiyor ve kurabiye yiyor. Hafta sonları yemekten sonra mutlaka birkaç dilim baklava yiyorum. • Sabahları iyi bir kahvaltı yapmadan evden çıkmıyor. ► Metni okutmadan önce öğrencilere Doğal yöntemlerle sağlıklı olmak/güzelleşmek için neler yapıyorsunuz? sorusunu yöneltin. 10 daki­ ka bekleyin ve yüzünüzü kurulayın. Zeytinyağı • Gece bitki çayı içip uyuyor. Suyunu sü­ zün ve posayı cildinize sürün. değişik mas­ keler yapmak için meyve ve sebzelerden yararlanacağız. M ine Tabii balığın yanında bol salata oluyor. Gelişecek diyaloglar çerçevesinde bakım. ^ M ’ .

D eğinilm iyor N\efje ve sebze vücut için çok fay­ dalıdır. . D eğinilm iyor len yönlendiricilerden yararlanarak "genç kalmanın yollan" konu­ sunda bir sözlü anlatıma hazırlanmalarını ve sınıfta sunum yap­ malarını isteyin. ben kitaptan biraz uzaklaşıp gazetedeki yazı­ larınızdan bahsetmek istiyorum. egzersiz yapmak gereki­ yor. bu hızda bir ha­ yatta spora çok vakit kalmıyor. hangilerine değinilmediğini bulmalarını isteyin. Herkes beslenmeye. Kitabın son bölümünde sebze yemekleri tarifle­ riyle birlikte meyve maskeleri tariflerine de yer ver­ dim. Her hafta köşeniz­ de bir ünlüyü konuk edip onun yaşam tarzı hakkın­ da sohbet ediyorsunuz. D eğiniliyor başladılar. Bununla ilgili neler ► Bu çalışmada öğrencilerden tabloda verilen tümceleri oku­ malarını ve ses kaydında bu tümcelerin hangilerine değinildiği­ ni. Değiniliyor Merdiven çıkmak gibi günlük İşler egzersiz sayılır. ne sıklıkta spor yaptıklarını sorarak hazırlık çalışması yap­ tırın. Sunucu : Sayın Tan. Bu iyi bir geliş­ me. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu hafta konuğumuz Doktor Ke­ mal Tan. egzersize ve doktor kontrolüne daha çok önem veriyor. D eğiniliyor ► öğrencilerden 8. işaretleyelim / / Spor Yapalım > Bu etkinlikte metni okutmadan önce öğrencilere. Ben ünlülerin ha­ yat tarzlarında genelde şunu gördüm. Doktor Teşekkür ederim. meyve ve sebzeler vücudumuz için çok yarar­ lıdır. Sunucu Kitabınızın bir bölümünde uzun süre genç kalma­ nın kurallarından bahsediyorsunuz. Değinilm iyor Bir uzman yardımıyla spor yapmak daha etkilidir. işaretleyelim <S> Her Zaman Genç Sunucu : O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki. 9 Anlatalım ^ Genç Kalmanın Yolları Ses Kaydı • Spor yapmak HER ZAMAN GENÇ Sunucu : Sevgili seyirciler. Anlatabilir mi­ siniz. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtları öğrencilerle birlikte tartışın. Dahası bu kurallara uymayı yaşam tarzı haline getirmek önemli. Otobüse ya da arabaya binmeyip yarım saat hızlı tempoda yürüyüş yapmak. söyleyebilirsiniz? Doktor : Egzersizi günlük hayatın içine sokabiliriz. etkinlikte dinledikleri konuşmalardan ve veri­ Meyve suyu ve su vücudumuz için vazgeçilmezdir. insanlar son zamanlarda kendilerine daha fazla önem vermeye başladı. Sunucu : Kitabınızda meyvelerin ve sebzelerin de birçok ya­ rarından bahsediyorsunuz. • Sağlıklı beslenmek • Stressiz yaşamak • Mutlu bir aile yaşamı • Düzenli uyku 10 Okuyalım. Önlülerin yaşam tarzıyla il­ gili genel olarak nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Doktor : Bu köşeye herkes çok ilgi gösterdi. doğru beslenmek. Ardından metni okutup onlardan bu metinde değinilen ve değinilmeyen yargıları belirlemelerini isteyin.8 Dinleyelim. Değiniliyor Sağlıklı bir hayat için strese girmemeli ve iyi beslenmeliyiz. bir spor dalıy­ la ilgilenip ilgilenmediklerini. asansöre binmeyip merdiven kul­ lanmak da egzersizdir. Artık insanlar kendilerine ve hayata daha çok değer vermeye Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Kemal Tan bu güne kadar bize sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlattı ve sonunda bütün bu bilgileri bir kitapta topladı. Doktor : Evet. sporun hayatlarında nasıl bir yer tut­ tuğunu. programımıza hoş geldiniz. Sunucu : Peki. Doktor : Ben teşekkür ederim. nasıl uzun süre genç kalabiliriz? Doktor Sağlıklı bir yaşam için pozitif düşünceye sahip ol­ mak. Sayın Tan. Bugün hem bu kitap hakkında hem de Kemal Beyin mutlu ve sağlıklı bir hayat için önerileri hakkında konuşacağız.

□ 0 2. Fazla spor yapmak fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Yanıtlar 1 Var Yok 1. Doktorlar spor yapmamızı öneriyor. Ama bu ka­ darını bilmek bile spora başlamak için yeterli. Bazen hareketsizlik yüzünden merdiven çıkma. Artık her yere arabayla ya da otobüsle gidiyoruz. 172 . bir yükü taşıma gibi günlük işlerimizi yapmak bile bize zor geliyor. Spor ruh sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Spor sayesinde hem fiziksel rahatsızlıkları engelleyebiliyoruz hem de psikolojik olarak rahatlıyoruz. günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşıp mutlu olma­ mızı sağlıyor. Bu kadar ha­ reketsiz bir hayatın içinde en azından haftada iki günü spo­ ra ayırmak gerekiyor. 0 □ □ 0 4. Bunlar sporun faydalarından yalnızca birkaçı. Spor yapmamak kilo almaya neden oluyor. Spor. □ 0 3.Hareketsizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri. Gün boyu iş yerinde yerimizden hiç kalkmadan çalışıyoruz. Oysa spor. kaslarımızı güçlendirip bu işleri yorulmadan yap­ mamızı sağlıyor. Teknoloji sayesinde az çabayla birçok iş yapabiliyoruz.

Bugünlerde en çok hangi konuda sorun yaşıyorsunuz? Çok Sıkılıyorum Hangi durumlarda kendinizi slres altında hissedersiniz? > öğrencilerinize önce bu dinleme metninde iki arkadaşın iş ye­ Sizce stresten uzak kalmak mümkün mü? rinde dertleştiklerini söyleyin. yorgunluğa ve verimin düşmesine sebep oluyor kuyor. Benim gibi yoğun ça­ lışmıyorsun. 2. trafik. hava kirliliği gibi etkenler vücudumuzu ve ruhumuzu yoru­ yor. Şimdi öğrencilere ses kaydını dinletin ve uygun tümceleri tabloya yazmaları için süre tanıyın. Fakslar. stres bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor . vücudumuzda bazı fiziksel rahatsızlıklara yol açı­ yor. [2] Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. omuz ve sırt ağrısı gibi hastalıklar meydana geliyor. tek bir çözüme bağlanmadan sorunları çözmeye çalışmak stresimizi azaltabilir. 1. .Aşağıdaki soruları tahtaya yazıp bu sorular ekseninde bir konuş­ 12 Dolduralım. Sonra öğrencilerden tabloda özgüfün sıkıntılarını anlatan tümcelerine dikkat etmelerini isteyin ve metni dinlerken Pınafın çözüm önerilerini tabloya yazmaları gerektiğini hatırlatın. Çağımızın hastalığı stres. Güzel vakit geçirmek istiyo­ rum ama hareket etmeye gücüm yok. öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek. yanıtlayalım ma etkinliği uygulayın. Daha sonra ses kaydını tekrar dinleterek öğrencilerin cevaplarını kontrol etmelerini sağlayın. iş yerindeki stresten sıkılıyorum. m Çağımızın hastalım. deyim ve kalıp sözler . Aşırı stres sonucunda uyku bozuklukları. Özgür Pınar'ın hangi önerilerini kabul etmiyor? Ses Kaydı ÇOK SIKILIYORUM özgür:-Senin hiç sıkıntın yok mu? Nasıl oluyor da her za­ man böyle neşeli olmayı başarıyorsun. İ l ­ iş hayatını özel hayatından ayırarak daha mutlu olabilirsin. özgür her zaman neşeli olmayı nasıl başarıyor? Çoğu zaman çok gergin bir hayat yaşıyoruz. bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor. Pınar : Var ama ben hayattaki küçük sorunları dert etmi­ yorum özgür: Senin için söylemesi kolay. insanların bedensel ve ruhsa! sağlığını tehlikeye so­ 2. Pınar Ife? . baş ağrısı. 11 Tümceleri yerleştirelim Mutlu Hayat Uzundur 4. Hayat kimi zaman insanların karşısına sorunlar ve zor­ luklar çıkarır. Stresin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak bizim elimiz­ de [T] öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek______ Zamanı iyi değerlendirmek. yorgunluğa sebep oluyor. Evde çok sıkılıyorum.Sözcük Aianı • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili sözcük. telefonlar. 1. Aslında bir parça stres günlük hayattaki zorluklarla başa çık­ mak için gerekli enerjiyi ve gücü sağlıyor. Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. Siz stresinizi nasıl atıyorsunuz? Stres yaşantınızda ne gibi olum suzluklara yol açıyor? Sizi en çok ne mutlu eder? > Konuşma etkinliğinin ardından metni öğrencilere okutup boşlukla­ ra gelmesi gereken tümceleri belirlemelerini isteyin. Özgür m iş yerindeki yoğunluktan çok sıkılıyorum. 3. zor işleri basamaklara ayırarak yapmaya çalışmak. [4] Hayat kimi____ • ULAÇLAR -lylErEk olarak zam an insanların karşısına sorunlar ve zorluklar _____ Beceriler • -ErEk ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabilme • Günlük yaşamı ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Norma! 12 saat / Yoğun 10 saat çıkarır Rı ı sorunlar karşısında doğru tepki vererek stre­ si hayatımızdan çıkarabiliriz. Dilbilgisi Stres. >.

Kendinize bu iyi­ liği yapmak istemez misiniz? O halde aşağıdaki numa­ ralarımızdan bize ulaşıp randevu alın. Dışarıdan güzel bir yemek si­ pariş et. Bu parayla rahat ve mutlu yaşamak mümkün mü? Sürekli ders çalışıyorum. Bürokrasi bütün zamanımı alıyor. iş yerindeki bu stresten kurtulmak için de bana bir şeyler önerebilir misin? Pınar : İş yerinde genelde kahve yerine bitki çayları içerek rahatlayabilirsin. öğrencilerin oluşturdukları rek­ lam veya ilanlardan birkaçını tahtaya. özgür: Amaan. Buradaki yemyeşil doğa. ö zg ü r : Tamam o zaman. Arkadaşlarında bir yer­ de oturup sohbet et.olumlu düşünmek . işyerinde en çok ben çalışıyorum. Akşam ne kadar geç eve gidiyorum. Açıklamalarınızda. Ama yine de zamanımın çoğu iş yerinde geçiyor. uygun biçim­ de tamamlamalarını isteyin. > öğrencilerden kutuda verilen ifadelerin anlamlarını tahmin et­ melerini ve bunların hangi durumlarda kullanıldıkları konusunu sı­ nıf içinde tartışmalarını sağlayın. (Hem ders çalışıyordum hem de müzik dinliyordum.14 Yerleştirelim Pınar : Yanılıyorsun. Bazı günler çok yoğun oluyorum. Bu çalışmada her öğrencinin en az bir konuda konuşmasını sağ­ layın. Sizin Derdiniz Ne? larında daha önemli bir yer tuttuğunu anlatmalarını isteyin. Yeter ki. Artık yalnız kalmak istiyorum.dert anlatmaktan yoruluyorum. Bıktım bu sınavlardan. . öğle tatili oldu. Daha sonra metni okumalarını ve metinde verilen boşlukları kutudaki uygun ifadelerle. Pınar : Böyle durumlarda işini ve özel hayatını birbirinden ayırarak daha huzurlu olabilirsin. Böyle za­ manlarda bütün haftam çok zor geçiyor.gergin İB ^ '• S p p ^ Bence en büyük stres kaynağı trafik.stresle başa çıkmak . Yürüyüş yapmak hem vücut hem de ruh sağlığı için çok yararlı bir egzersiz. o zaman evde kendin için bir şeyler yap.05678087391 15 Bir Reklam Yazalım > Bu etkinlik için ikişerli gruplar oluşturun ve gruplardan bir tatil kö­ yü tasarlamalarını ve bu tatil köyü için bir gazete ilanı veya televiz­ yon reklamı hazırlamalarını isteyin. Ben bi­ raz dışarı çıkıp dolaşayım. öğle tatillerinde dışarı çıkmak da stresini atmak için iyi bir yol.sen de biliyorsun. {-ErEk ulacı kullanmaya elve­ rişli tümceleri değiştirerek) yazın. örneğin yolunun üzerindeki bir dükkâna uğra. Daha sonra her bir öğrenciden kendilerince önemli olan gündelik sorunlarını sınıfa anlatmalarını isteyin. özgür: Evde de bazen çok sıkılıyorum ama. özgür :Nasıl? Pınar :işteki bütün sıkıntıları bırakıp evin kapısından içeri gir. Pınar : O zaman eve git. • -lylErEk ulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada gerçekleşmekte olduğunu anlattığını (Bütün gün müzik dinleyerek çalıştım. kendine vakit ayırmaya. Ken­ dine güzel bir film al. Bu şehir beni boğuyor.Bir de soh­ bet etmeye vakit harcayamam. Ceketimi alıp geliyorum.30. Şehrin 30 km uzağındaki tesislerimiz her mevsim hu­ zur bulmanız için sizi bekliyor. kendini mutlu etmeye çalış. Pınar : O zaman hemen eve gitme. Bu tümceler üzerinden -ErEk eki ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Pınar ben sana enerjim kalmıyor diyorum sen bana bir saat yürümemi söylüyorsun. Saat 12. özgür: Bak bu olabilir işte. j »y*- B§ 13 Anlatalım > Öğrencilerden verilen sorunlardan hangilerinin kendi yaşam­ > ■ Tel: 05677907743 . j | J siyilir . her gün zaten iş yerinde insanlarla konuş­ maktan . Güzel vakit geçirmek istiyorum ama çok hareket etmeye gücüm kalmıyor. strese girmek . daha olum lu d jiş ih w iü )> iibaşlayacaksınız.) .i 1 11 1 ı için yeni çozum yoııorı otıyor- O halde size bir önerimiz var. temiz hava sayesinde ruhunuzu dinlendirecek. özgür: Ben bazen işteki yoğunluktan sıkılıyorum. özgür: öff. Anne baba olmak çok zor. Sen de gelir misin? Pınar : Bekle. Bak ben sıkıntılardan kurtulamıyorum işte! Pınar : Tamam. Eşofmanlarını giyip dışarıda bir sa­ at yürüyüş yap.

leri -ErEk ve -mEyErEk ulaçlarıyla birleştirm elerini isteyin. Antalya'ya turist ol uruk burad a yaşıyorum 3.. 5.Kadın kazayı ağlayarak arılattı (Kadın bir taraftan ağlıyor. aynı esnada gerçekleşmekten çok tarz.ö ğ ren cilere belirli bir süre vererek etkinlikteki tüm ce­ Problem lerim izi konuşarak çözelim! gibi). olarak öğretmeniniz olarak size daha çok çalışmanızı öneriyorum. çocuklarım ın bütün so ru n la ­ rıyla ilgilenirim. 1 7 T a m a m la y a lım •■:}W0mWİİİ-lifli#® > ö ğ ren cilerd en tüm celeri -ErEk eki ile ta m a m la m a la ­ rını isteyin. Güzei bir cilde sahip olun. Ayda sadece 600 TL. Arkadaşının teklifini. öğretmeniniz olarak. cok kırdın____________________________________ Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. olacaksınız. ödeyeceksiniz. D aha rahat çalışıyorum. gibi). İşlerim i önceden planlıyorum. A lper beni uzun zam andır aramıyor. • -ErEkekinin aralarında tarz. *öğretmen soru sorarak biz yanıtladık. 6. gibi). 3. D aha sonra yanıtları okutup yanlışlarını düzeltin. Tencereden bakarak düştü. Türkiye'ye daha önce turist olarak mı gelmiştiniz. ile r gürı en az bir litre sıı içerek güzel bir cilde Spor yaparak zayıfladım. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (. davran çöz dinle konuş bak sor -arak/-erek 0 dün gece müzik dinleyerek ders çalıştı. 2. Oç yıl yurt dışında öğrenim görüp doktor olarak Türkiye'ye döndü. ödeyerek bir araba olumsuz algılandığını sahibi olacaksın ız____________________________ (Bugüne kadar yalan söyleyerek kimseyi kandırmadım (Yalan söyleme­ 4. . İyi bir a n n e ol arak. Yanıtlar 1. Her gün en az bir litre su için.. Bir araba sahibi Bu teklifi reddederek büyük b ir fırsatı kaçıracak. Yanıtlar 1. 6. Kilo verdim. gibi). • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ErEkin eklendiği eylemin de Ayda sadece 000 Ti. tıpkı -ip gibi daha çok ardışıklık anlattığını (Bütün eşyalarım ızı toplayarak kutulara yerleştirdik. -yarak/-yerek Sorumlu davranmayarak herkesi üzüyorsun. 2. bu hastalığı ye n e b ilir­ sin.) 16 Yeniden yazalım >. M ü zik d in i eyerek ders çalışmayı çok seviyorum. • -ErEk ulacı ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkiliyorsa. Ailesini d in ie m e yeıvk büyük bir hala yaptı. Hayata pozitif bak arak 1 öğretmen doktor g eld im am a 10 yıldır gidiyorum. Geçen yıl yalnızca spor yaptım. dim ve kimseyi kandırmadım) gibi). H er g ün işe yürüyerek 4. İşlerim i^ çe^ n _p ^ rıla y a m k _d a b a _m h a t.eylemi ile kalıplaşmış açımlama anlatımları kurduğunu 5. sahip olun _ . neden. -mayarak/-meyerek Sorunlarınızı konuşarak çözmeye çalışın.Evsahibi konuklan gülerek karşıladı. neden.. Arkadaşının teklifini kabul etm edin. Alper beni uzun zam andır aramayarak çok üzüyor___________________________________ [Ben. gibi) vurgulayın. Beni çok üzüyor. bir taraftan da kazayı anlatıyordu. Geçen yıl yalnızca spor yaparak kilo verdim . . Onu çok kırdın. • -ErEk e kinin ol. size düzenli çalışma öneririm. gerekçe ilişkisi kurulması zor olan ey­ çalışıyorum__________________________________. ____ Doktora gitmeyerek sağlığını tehlikeye atıyorsun. • -ErEk ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesinin aynı olduğu durum­ larda kullanıldığını (Dün akşam (ben! televizyon seyrederek uyu­ dum *Dün akşam eşim televizyon seyrederek uyudum. kabul etmeyerek onu Sizler Türkçeyi yabancı d il olarak öğreniyorsunuz. lemlerle. .

Daha sonra öğrencilerden metni okumalarını ve paragrafları sıralamalarını isteyin. zihin. beden.18 Okuyalım. 'L :• . ruh sağlığı. Yeni bir günü bu problemler olmadan karşılamak ister misiniz? önce yogadan biraz bahsedelim. I *' '!Z Z ili Z 1 Z Z Z. fiziksel. . Meditasyon. ' - 's Z PPPPPPBSp«Sj 2 l *. hayatı uzatmak. uykunuza dikkatr \ ederek. huzur bulmak istiyorsunuz. Bu sistemde hastalanıp tedavi olmaya ihtiyaç duymadan önce sağlığı korumak için çaba göstermek esastır. ayurveda gibi sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. Ayurvedada amaç. insanlarla iyi ilişkiler kurarak ve en önemlisi kendinize değer vererek de kaliteli bir yaşama sahip olabilirsiniz. . ' . sıralayalım Ruhumuza Sağlık > Metinleri okutmadan önce tahtaya ruhsal. Son olarak paragrafları doğru sırayla siz okuyun ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. hastalıkları vücuttan uzak tutmaktır. Hem de çok uzaklara gitmeden ve çok fazla çaba göstermeden. Yogayı herkes. Her şeyden kaçıp uzaklaşmak... Bunların dışında düzenli spor yaparak. yoga. ~ . Yoganın dışında meditasyon da bir rahatlama tekniğidir. Bunla­ rı insanlar yıllardır rahatlamak için uyguluyorlar. meditasyon. Günlük işlerden sıkılıyorsunuz. " ‘ '' J i . Sanıyoruz bu soruya cevabınız "Evet.1 . Üç farklı yöntem size bu konularda yardımcı olabilir. her yerde özel giysiler giymeden ve aletler kullanmadan uygulayabilir.. sağlıksız besleniyorsunuz. 1 Z Z Z Z I :’'IT . insanlar ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumak için yoga ve meditasyon gibi ayurvedadan da yararlanırlar. J . Yogada amaç bedenin. zihnimize doğru şeyler öğretmenin yoludur. ruhun ve zihnin birleşmesini sağlamaktır. Medi tasyon iç huzurumuzun sakinliğimizle beslenip güçlenmesidir. Tüm bu uygulamalar daha kaliteli bir hayat yaşamanızı sağlar.." O zaman ruhunuzu dinlendirmeye ve sağlıklı bir hayata başlamaya hazırsınız. Z.

jŞ:': II: i tempo tutarım.Küçük problemlerinizi fazla dert etmeyip ha­ yattaki güzellikleri görmeye çalışın. yazalım Renklerin Dili > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle renkler hakkında konu­ şun ve onlara /. Uğurlu renginiz ne? En çok hangi rengi seviyorsunuz? gibi sorular sorun. ucuzu pahalısı olmaz derim. "Her zaman" ve "Çoğu zaman" cevaplarınızın sayısı fazla. tartışalım 19 Dinleyelim. Sanatsal etkinlikleri izlemeye vakit ayırmak için (___ ______________ ! çabalarım. Hobilerimi geliştirmek için (__________________ ) gay­ ret gösteririm. Hayatın olumlu taraflarını görmeye çalışarak işe başlayabilirsiniz. (__________________ ) para da harcarım. Siz rahatlamayı ve hayatın güzel yönlerini görerek yaşama­ yı biliyorsunuz. (____________ ) Hediyenin küçüğü büyüğü. manzara I i hemen dikkatimi çeker. Sizin için hayat bir armağan ve siz bu armağanın değerini biliyorsunuz. Test sonucunu aşağıdaki gibi açıklayın. Vücut bakımıma (__________________ 1özen gösteri­ rim. etkinliğin hazırlık çalışmasında uyguladığınız ko­ nuşma etkinliğinde geçen sözcüklerden ve dinledikleri diyalogdan yararlanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Etrafımdaki güzel bir eşya. ' I Arkadaşlarımla buluşup vakit geçiririm. Haftalık izin günlerimde (___________________ ] faalimdir. >»*• Yeşil '»*• Mor 20 Renklerimizi anlatalım her zaman • çoğu zaman • zaman zaman • nadiren J ^ > öğrencilerden 19. I I. "Zaman zaman" ve "Nadiren" cevaplarınız daha fazla.j > öğrencilerden testte verilen tümceleri kendilerine uygun be­ lirteçlerle tamamlamalarını ve ardından her bir belirteci kaç kez kullandıklarını belirlemelerini isteyin. kıyafetlerinizde hangi renkleri tercih ediyorsunuz? Neden? Müzik duyunca L ' ) hemen kulak verir. . Stresle başa çıkma konusunda iyi durum­ dasınız. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden yazma alanlarına.21 Yerleştirelim. Rahatlamanız konusunda bazı şeyleri keşfetmeniz gereki­ yor. diyalogda o renkle ilgili geçen özellikleri yazmala­ rını isteyin. • Sizce renkler hayatımızı etkiliyor mu? • Siz dekorasyonda.jjjff.

: Aa Ahmet! Hoşgeldin. Sağ olun.öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce metni okuma­ larını ve metinde bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini söy­ leyin. Yol boyunca konuşa konuşa yürüdük. ameliyat. -E ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesi aynı ise kullanıl­ dığını [Dün akşam televizyon seyrede seyrede uyudum. Ali'nin —. -► bacağı kırık. -E ulacının. Şikayetiniz neydi? ilaç kullandınız mı? Yanıtlar Hiç am eliyat oldunuz mu? 1. tedavi olmak. tahlil. : Doktora gittin mi? Ahmet : Hayır evdeki ilaçlarla idare ettim.. ilaç kullanmak. ambulans gibi sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. gibi). En son ne zaman doktora gittiniz.-E Yasemin Beceriler • ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabil­ me • Sağılık sorunlarını. Ahmet : Kafanıza takmayın.. Geçmiş olsun. Yasemin - nezle. Açıklamalarınızda. Bir sorun yok. 24 Okuyalım. cilerden 23. Yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. bunlarla ilgili soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 4 saat 22 D in le y e lim . gibi) . eczacı. Bu arada be­ nim işlerimi de siz yaptınız. tedavi görmek. teda­ vi etmek. rolleri paylaştırarak metni bir kez okutun ve öğren­ Ahmet : Merhaba arkadaşlar! Murat karnı ağrıyor. hiç gerçekleşmemeyi anlattığını (Spor yapmaya yapmaya kilo aldım..dişi ağrıyor. İyileşmek. Ama son raporu bitiremedik.. poliklinik.. Geçen hafta hep evde yattım.-E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. >. 3. Ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden boş bırakılan yerleri tamamlamalarını isteyin. Sanırım üşütmüşüm. olumsuz eylemlere eklendiğinde. işaretleyelim Kendimi İvi Hissetmiyorum >. tekrarlanarak ger­ çekleşmeyi değil. 8.başı ağrıyor. Ceren — ► öksürüyor. ilk yardım. öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol ettikten sonra tahtaya Bu yüzden eve yürüye yürüye gittim tümcesini yazıp bu tümce ve benzer örnekler üzerinden -E. Ayhan'ın - boğazı ağrıyor. randevu almak.. 4. Şimdi daha iyiyim. • -E. gibi).. • -E. mu­ ayene olmak. Alper'in — -*■. 6. -Eulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada ama arka arkaya tekrarlanarak gerçekleştiği bilgisini aktardığını 18u adresi ancak sora sora bulabildik. Ardından çizimden de yararlanarak eşleme çalışmasını yaptırın.Bu etkinlikte önce. Selim Ahmet Murat : Aslında seni arayacaktım ama zaman bulama­ dım işte. Mehmet'in -». çok me­ rak ettik seni. reçete. Dinleme metninde boş bı­ rakılan yerlere gelecek ifadelerin anlamlarını öğrencilerinize örnekler vererek açıklayın. rahatsızlıklarını ve şikayetlerini söyleyebilme. Selim : Canın _______ saeolsun Ne__________ yazık ki 2. ec­ zane. 5. Ama si­ zi ve ofisi özledim gerçekten. Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unutabilirsiniz. • -E.. Aslı'nın — gibi sorular sorarak konuşmalarınız sırasında tahtaya. etkinlikte öğrendikleri hastalık adlarından da yararlanarak "Cem’in rahatsızlığını gösteren fotoğrafı işaretlemelerini isteyin. ta m a m la y a lım Canın Sağ'olsun > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce öğrencilere. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerinizin yanıt­ larını kontrol etmelerini sağlayın. .23 Eşleyelim Sözcük Alanı > öğrencilere önce kutu içinde verilen hastalık adlarından hangilerinin anlamını bilmediklerini sorun ve gerekli açıklamaları yapın.. 7.. Ahmet : Teşekkür ederim. Ece'nin — midesi bulanıyor. Onu da ben bitiririm. • Hastalık adları Dilbilgisi • ULAÇLAR -E. Sağlık _______ olsun önemli değil.

Ne zaman için? Selin Yarın olabilir. Sekreter : Yani 8 Mart Perşembe.. gibi) vurgulayın. Cem : Çok iyi değilim. Yolda taksiden indim. Cem : Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. buyurun. Bu yüzden eve yürüye yürüye geldim.. Saati 3. neden-sonuç. Cem. Selin : Cem. Ses Kaydı Selin : Alo Cem. Selin : Sen herhalde grip olacaksın. gerekçe anlatımını ön plana çıkardığını: (Kadın kazayı ağlaya ağlaya anlattı. öğretmen her gün ödev vere vere bizleri perişan etti. kontrol etmem gerekiyor. Selin : Sesin de kısılmış. 25 Dinleyelim. Çorbayı karıştıra karıştıra pişirm ek lazım. -E ulacının daha çok tarz. uygun. Cok kötü de öksürüyorsun. gibi). Bence izin alıp eve lk git Cem : Haklısın. Nasıl oldun? Seni çok merak ettim. -E ulacının. Selin . ama sen de benimle gel. kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. çok ateşin var. Bu konuda ısrar ede ede hepim izi bıktırdın.30 nasıl? Evet. Saat 11. Midem bu­ landı. tamamlayalım ______ Doktor Randevusu > Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden istenen bilgileri tabloya yaz­ malarını. Sekreter : Tabii. • -E .30 sizin için uygun mu? Selin Daha erken bir saat olabilir mi? Sekreter : Bir saniye lütfen. Çok üşüyorum Selin : Dur bir bakayım. M erdivenleri ine çıka yoruldum.. Cem : Tamam. neyin var? Bugün yüzün bembeyaz. Hiç itiraz etme. Sekreter : İyi günler Medi Klinik. iki farklı ama yakın veya karşıt anlamlı ey­ leme de eklenebildiğini !Çocuklar düşe kalka büyür.. Cem : Biraz da başım dönüyor.• -E. Kulak burun boğaz polikliniğinden randevu Selin almak istiyorum. senin için dok­ tora telefon edip randevu alacağım. İyi günler. En iyisi eve gidip dinlenmek.

. 4.-a/-ya -e/-ye. Teşekkür ederim. ...30'da bekliyoruz. Yanıtlar 27 Tamamlayalım > -E. Genç kız güle oynaya arkadaşlarıyla buluşma­ ya gitti. 6. Ambulans _______ sirenlerini çalarak hızla has­ taneye doğru gitti.maya -meye. Çünkü macera filmlerinden hiç hoşlanmam. Doktor hastasına reçete yazdı. Cem Beyi saat 1T. 3. Kadın göz yaşları içinde ağlaya sızlaya hayatını anlattı. Görıiş meye çö'üş meye . 9. ismi Cem Arhan. 5. 7. Yanıtlar MEDl KLİNİK Hastanın Adi: bata çıka • düşe kalka • bile bile • ağlaya sızlaya güle oynaya • seve seve • istemeye istemeye hıçkıra hıçkıra • dura kalka_________ ^ Randevu Saati: 1.. Sen benim en iyi arkadaşımsın. 2. 4. Tamam. insanlar konuş a______ konuş a________hayvanlar koklaşa______ koklaş a_______ anlaşır. Hemşireler kaza yerindeki yaralılara ilkyardım. yöntemi geliştirdiler. Kar nedeniyle iki saatlik yolu dura kalka___ beş yıp hıçkıra hıçkıra ağladım. Randevu tarihi ve saati Hastanın adı saatte gidebildik. 6. > öğrencilerden boşlukları verilen sözcüklerle tamamla­ *Pencereden baka baka düştü. Çocuk elindeki çikolatayı y ___ _ Gel meye gel meye bizim evin yolunu unuttun.-e/-ye -maya. Ayşe vitrinlere bakj2_ . 5.meye bak sor 8. Çocuklar karda bata çıka yürüyorlar. 2.. Ahmet'in sinemaya gitme teklifini istemeye istemeye kabul ettim. O Sekreter > Bu çalışma için sınıfı ikişerli gruplara ayırın. Bunu bile bile____ Hastane adı benden işleri bitirmemi istiyorsun. Filmin son sahnesi çok acıklıydı. 5. Adam söylene_______ söylene S işini yapıyor Spor yap maya yapmaya kilo aldım. "Hasta" ve "sekreter" rollerini vereceğiniz öğrencilerden kutuda verilen bilgileri kullanarak bir "randevu al­ ma" diyaloğu canlandırmalarını isteyin. Ala ala bu arabayı mı aldın? Size seve seve eşlik ederim. Sana seve seve yardım ederim. 3.. bak_«_ iye bize doğru geliyor. tedavi • reçete • muayene • ilk yardım kan tahlili • idrar tahlili • eczane • poliklinik ambulans Yanıtlar 1. iyi günler. malarını isteyin.. yaptılar. 4.. Modern tıpta birçok tedavi __ yürüyor. Bebekler düşe kalka yürümeyi öğrenirler. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı öğreneceksiniz. Eczaneye__________ gidip ilaçlarımı aldım. -E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını özetleyerek sürdürün ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Şikayeti 7. Kendimi tutama­ ULAÇLAR Ö rnekler al sev konuş yap -a/-ya. *öğretmen soru sora sora biz yanıtladık. 26 Randevu alalım Sen Hastasın. 29 Tamamlayalım Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unuttum. Rica ederim. Bölüm: 3. Anlamlarını bilmedikleri ikilemeleri ör­ neklerle açıklayın. Randevu Tarihi: 2.. görüyorsun. 1.Sekreter Selin Sekreter Selin Sekreter Adınızı öğrenebilir miyim? Ben arkadaşım için randevu alıyorum. 28 Yerleştirelim > öğrencilerden boşlukları uygun ikilemelerle tamamla­ malarını isteyin. birbirimizden uzaklaştık. Çok yorgunum..

30 Yerleştirelim

Doktor
Cem

Bekleme Odasında
> Metni okutmadan önce öğrencilere metindeki karakterlerin 24 ve
25. etkinliktekilerle aynı karakterler olduğunu (Cem ve Selinin arka­
daş olduğunu, Cem'in hasta olduğunu, Selin'in Cem için doktordan
randevu aldığını) hatırlatın. Daha sonra metni okutup boşlukları veri­
len eylemlerle tamamlatın.

Doktor
Cem
Doktor

Yanıtlar

f
l

tedavi etmek • tedavi görmek
ameliyat olmak • kan aldırmak

Rica ederim. Geçmiş olsun. 0
Peki, çok teşekkür ederim. jT]
Öksürün. Hımm... Ciğerlerde problem yok.
Giyinebilirsiniz, [ş]
Tabii. [3
Korkmayın, yalnızca soğuk algınlığı. Size öksü­
rük şurubu ve antibiyotik yazıyorum. Boğazınız
için de pastil. Antibiyotiği günde üç defa ye­
meklerden sonra içeceksiniz. [7]

\

J

Cem ve S e lin beklem e odasında b e kliyo rla r.

: Üff, beklemekten çok sıkıldım. Hiç sevmiyorum
doktora gelmeyi.
: Niye? Doktor seni tedavi edecek.___________ ve
Selin
bütün sıkıntılarından kurtulacaksın.
Evet, ama bıktım doktora gidip gelmekten.
Cem
Niye, çok mu hasta oldun?
Selin
Evet. Çocukken üç defa dizimden ameliyat
Cem
oldum . Sonra lisede bir kaza geçirdim. Bir çok
kere de çeşitli
hastalıklar yüzünden
. Doktora gide gele birçok has­
talık hakkında bilgi sahibi oldum.
Gerçekten de doktorla ilgili çok maceralar ya­
Selin
şamışsın.
Umarım kan aldırmak zorunda kalmam. Beni
Cem
kan tutar da.
Cem ne kadar da nazlısın!
Selin
Sekreter: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
Cem

32 Muayene olalım
Sen Hastasın, O Doktor
> 26. Etkinlikte olduğu gibi bu çalışmada da ikişerli gruplar
oluşturun, öğrencilerden hasta ve doktor rollerini paylaşmala­
rını ve verilen sözcükleri de kullanarak bir diyalog oluşturma­
larını isteyin. Birkaç gruba diyalogların okutun. Seçeceğiniz bir
diyalogu bütün öğrencilerin katkısıyla geliştirin.

• Muayene

* Tedavi

• Tahlil

• Şikayet

• Teşhis

• Doktor

33 Tamamlayalım
> öğrencilerden metni okuyup boşlukları uygun ulaçlarla ta­
mamlamalarını isteyin. Yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.

31 Sıralayalım
Geçmiş Olsun
> öğrencilerden "doktor" ve "Cem'in tümcelerini düzgün bir diyalog
oluşturacak biçimde sıralamalarını isteyin.

[E CZANEDE
Cem
Doktor
Doktor

Cem

: Çok üşüyorum. Midem bulanıyor ve öksürüyorum. [ 2 ]
: Buyurun Cem Bey, şikayetiniz nedir? Q]
: Sizi muayene etmem gerekiyor, önce
stetoskopla ciğerlerinizi dinleyeyim. Sırtınızı açar mısı­
nız? [ 3]
: Neyim var doktor? Çok hasta mıyım? [6]

Eczacı : Buyurun.
Cem
: iyi günler. Ben reçetedeki ilaçları almak istiyo­
rum.
Eczacı : öksürük şurubu, antibiyotik ve pastil. Grip salgı­
nından siz de etkilendiniz demek.
Cem
: Evet, maalesef. Aslında bu sene grip aşısı olmak
istedim ama "Bugün giderim, yarın giderim."
d i l y c d^ iye en sonunda şifayı kaptım.

181

: Birçoğumuz sizin gibiyiz. Aslında herkesin hasta
olmayı bekle metten önceden gerekli önlemleri
alması gerekiyor.
Cem
: Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir de ben hava sıcak
diye geçen hafta ince kıyafetler giyJp_ dışarı çık­
tım.
Eczacı : Bu mevsim için uygun kıyafetler giy meden
ev­
den çıkmak da hasta olmamıza sebep oluyor.
Onun dışında beslenmeye dikkat etmemek de
vücudumuzun güçsüz olmasına neden oluyor.
Cem
: O konuda da biraz suçluyum. Bu aralar iş yoğun­
luğundan beslenmeme çok fazla dikkat
et meden
yaşıyorum.
Eczacı : Basit önlemlerle bile hastalığı önleyebilirsiniz, ör­
neğin, öğle yemeklerinizde kola gibi içecekler
taze portakal suyunu tercih edebi­
ic meyip
lirsiniz. Bu arada ilaçlarınız hazır.
Cem
: Teşekkür ederim. Borcum ne kadar?
Eczacı

34 Yanıtlayalım
> Bu bölümdeki sorular, 24. 25. ve 33. etkinlikteki metinlerle il­
gili olduğundan, söz konusu etkinliklerde yer alan diyalogları
öğrencilere hatırlatıp soruları yanıtlamalarını isteyin.

1. Cem eve nasıl gitti?

> Bu etkinlikte dinleme çalışmasına hazırlık olarak öğrencilere
Alternatif tıp konusunda neler biliyorsunuz?
Sizce alternatif tıbbı kimler, hangi amaçlarla kullanıyor?
gibi sorular yöneltin. Daha sonra ses kaydını dinletip öğrenciler­
den soruları yanıtlamalarını isteyin. Ses kaydını ikinci kez dinletir­
ken soruların yanıtını oluşturan bölümlerde kaydı durdurarak öğ­
rencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.
Ses Kaydı

insanlar yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanıyor.
Günümüzde ilaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi müm­
kün. Tıp bilimi ve eczacılık, insan sağlığına hizmet ediyor. Ancak
bazı insanlar günümüzde bitkilerle ve tıp biliminin dışındaki yön­
temlerle tedaviyi tercih ediyorlar. Bu tür tedavi yöntemlerine alter­
natif tıp adını veriyorlar. Alternatif tıp yıllar önce insanların bitki­
leri tedavi amaçlı kullanmasıyla başladı. Alternatif tıp aslında
modem tıbba karşı değil. Hatta bazı hastalıklarda normal teda­
viyle birlikte kullanıyorlar.
Alternatif tıp yalnızca bitkileri kullanmıyor. Bu tedavide renk, ses,
müzik ve ışık ile çeşitli hastalıkları iyileştirmek de mümkün. İn­
sanlar bu yöntemlerle hastalıkları tedavi etmenin yanında
sigarayı bırakma, kilo verme gibi kişisel isteklerine de çözüm
arıyorlar.
Yanıtlar

1. Tıp biliminin dışındaki yöntemlerle
tedaviye "alternatif tıp" denir.
2. Alternatif tıp modern tıbbın
karşısındadır.
3. Alternatif tıpta bitkilerin dışında da
tedavi yöntemleri bulunur.
4. insanlar alternatif tıp yardımıyla
yalnızca sağlık problemlerine
çözüm buluyor.

Doğru Yanlış
0

m


s

3. Doktor Cem'in ciğerlerini nasıl dinliyor?

Farklı Tedavi Yöntemleri

2. Selin doktordan nasıl randevu aldı?

35 Dinleyelim, işaretleyelim

m

4. Cem nasıl hasta oldu?

5. Hastalıklara karşı nasıl önlem alabiliriz?

> Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencile­
ri, kitaplarını kapattırıp oturma sıralarına göre birer atlayarak A ve
B olmak üzere iki gruba ayırın.

> Bu etkinlikte, oluşturduğunuz gruplarda her kart için farklı bir anlatıcı belirleyin ve sadece o öğrencinin kendi grubunun sayfasını açması­
na izin verin. Daha sonra anlatıcıdan 1 dakika içinde seçtiği karttaki sözcüğü, yasak sözcükleri kullanmadan kendi grubundaki öğrencilere
anlatmaya çalışmasını isteyin. Anlatıcı sözcüğü anlatırken siz de yasak sözcüklerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Çalışmayı sırayla
tüm kartlar anlatılıncaya kadar iki grup için aynı biçimde uygulayın ve hangi grubun daha çok kartı doğru anlattığını belirleyin.

fMimnli»
Anlatalım, kontrol edelim

Anlatalım, kontrol edelim

Tabu Oynayalım

Tabu Oynayalım

I
H a s ta

| Cips

Doktor
Hastane
İğ n e

Ç ik ola ta

Hastane

B is k ü v i

Z iy a r e t

îş
Çalışm ak
Y oğun

jll s 'caJv
i
Am bulans
Doktor

S

P

D oktor

il

N ark oz

Hastane

i

Operasyon

Kontrol

|| Kesmek

İl k a fe te ry a
I h-ecek

jf
[

M akyaj
Krem
T e m izlik

183

1. Nereye Gidelim?
2 Yanıtlayalım
Sözcük Alanı

> öğrencilerden, hazırlanmaları için belli bir süre tanıyarak verilen

• Yolculuk, gezi, tatil ile ilgili sözcükler

soruları yanıtlayacak bir konuşma hazırlamalarını ve sınıfa sun­
malarını isteyin.

Dilbilgisi

• ULAÇLAR -mE i+iyelik) için / -mEk için
Beceriler

Yolculuk yapmayı seviyor musunuz?
Tatillerinizi nerede geçirmekten hoşlanırsınız?
Tatillerinizde genellikle neler yaparsınız?

• -mE/-mEk için ulaçlarını doğru kullanabilme
• Yolculuk, gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında
bilgi verebilme, soru sorabilme

Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat

>- Bu üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce tahtaya,

Yolculuk yapmayı sever m isiniz?
En son he zaman yolculuk yaptınız?
Nereye gittiniz?
Yanınızda kim ler vardı?
Yolculuğunuzun amacı neydi?
Hangi ülkeleri/şehirleri gördünüz?
En çok hangi ülkeyi/şehri görmek istiyorsunuz? Oraya git­
mek konusunda b ir planınız var mı?
gibi sorular yazın ve bir konuşma ortamı oluşturun.

3 İşaretleyelim
Niçin Tatil Yaparız?
>- Bu etkinlikte öğrencilerden kendi tatil tercihlerini gösteren tüm­
celeri işaretlemelerini ve benzer tümceler üretmelerini isteyin, öğ­
rencilerin tümcelerinden birkaçını tahtaya yazıp bu örnekler üze­
rinden -mE/-mEk için ulacıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıkla­
malarınızda -mE/-mEk için ulacının, eylemin gerçekleşme amacı­
nı gösteren tümcecikler kurduğunu iKilo almamak için spor yapı­
yorum. Doktor bu ilaçları sana iyileşmen için verdi. Daha sağlıklı
yaşamak için gayret edelim. Doktora yapmak için Amerika'ya git­
ti. Bir Türk üniversitesinde okumam için Türkçe öğrenmem gerek.
gibi) vurgulayın.
1. Gezmek için
2. İşe/okula gitmemek için
3. Güneşlenmek için
4. Ailemle zaman geçirmek için
5. Sabahları erken kalkmamak için
6. Stresten kaçmak için
7. Farklı yerler görmek için4 Eşleyelim
> öğrencilerden önce, Kim ler var? Ne yapıyorlar? Burası neresi?
Sizce ne söylüyorlar? sorularını sorarak karikatürleri anlatmalarını
sonra da karikatürlerle tümceleri eşlemelerini isteyin.

1 Eşleyelim
> Eşleme çalışmasında öğrencilerden numaralanmış fotoğraf­
ların nerelere ait olduğunu yazmalarını isteyin. Bu yerler hakkın­
da kısa bilgiler verin.
2. Bu mevsimde gitmek için
Yanıtlar

ı

Çin Şeddi

___________________ ________

2. M ısır Piram itleri (Kahire/Mısır) ________________
3. Tac M ahal (Agra/Hindistan) __________________
4. Piza Kulesi CPiza/ltalya)
5. Nemn.it Dcığı (Adıyaman/Türkiye)____________
6. Kapadokya/Peri Bacaları (Nevşehir/Türkiye)
7. Side (Antalya/Türkiye)_____________
8. Ölüdeniz (Muğla/Türkiye)

184

en ideal tatil yeri neresi?

1. Uçakta bunları koymak
için yeterli yer var mıdır?

3. Boşuna bekleme.
Bu yıl sana tatil yok!

9. Havada..?1# _ için taksiye bindim. Son yıllarda "uçurtma sörfü" yapmak Alaçatı'da çok yaygın. Kaçkar Dağlarına yolculuk. Gözlerinizin ağrımaması için okuma gözlüğü kullanın. > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya serüven/macera. babamdan izin alacağım. Sizinle konsere gelebil mek 6. Uçmak. Masmavi bir denizde. > Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinledikleri konuşmaya göre tamamlamalarını isteyin.-mE Hyelik) için / -mEk için ULAÇLAR Eylem - iyileş zayıfla et yardım hasta ol konuş öğren ağrı ol -ma -me -mak / mek -ma / -me Ö rnekler İlgeç Ek Zayıflamak için diyet yapıyor. rüzgârla yarışabilmek ve yeryüzüne masmavi gökyüzünden bakabilmek. profesyonel pilotlar ile uçmak mümkün. işaretleyelim Üç Macera: Karada. Aiaçatı hem coğrafik yapısı hem de iklimi nedeniyle sörf yapmak için çok uygun bir bölge. kaplıca. 10. Bu sörfü öğrenebilmeniz için çok çeşitli kurslar bulunuyor. İşte bazı örnekler: Türkiye'nin en yüksek tepesi Koçkarlar. tamamlayalım. doğa ile baş başa kalmak için ideal yerlerden biri. Ses Kaydı Popüler bilim ve kültür dergisi Focus. Çünkü bu mevsimde hava sıcaklığı dağda zaman geçirmek için daha uygun oluyor. "Hastayım. için -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri 5 Tamamlayalım s> -mEk için ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. verilen tümcelerden hangilerinin dinledikleri konuşmadan çıkarılabilecek bilgiler olduğunu sorun. Sınavda basit hatalar yap mamak /mamanız için soruları çok iyi okumanız gerek. 12. iyi konuşmaları için çok pratik yapmaları gerekiyor. Fethiye-ölüdeniz'e gidip yamaç paraşütünü deneyin. Üstelik bu iş için teorik bir eğitim almadan. Bilgisayarımı kullan maman için için ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmanızda yarar var. Etkinliğin ikinci bö­ lümündeki sorular için ses kaydını yeniden dinletin ve sınıfa. yayla. dalga.. iyileşm en için kendine dikkat etmen gerek. Kursa kayıt yaptır mak/mamz k in 8. Koçkarlara gitmek için en uygun zaman Ağustos. 34 sayfalık bu dosyada Türki­ ye'den de ilginç tatil alternatifleri var. Okula gitmemek için kimliğinizin bir fotokopisini ve iki fotoğraf getirmeniz lazım. Kısa zamanda iyileş meniz/ebilmeniz için 7.. 3. kamp. yeter! Bugün yerli yabancı birçok turist gökyüzünde süzülmek için Fethiye'ye gidiyor. Tatilde oku m anız büyüklerin onlara iyi örnek olmaları gerek. Kışın hasta olmamak için bol C vitam ini alın. uçurtma. yamaç paraşütü söz­ cüklerini yazıp bu sözcükleri açıklayın. 6 Dinleyelim. Bunları yapabilme­ niz için kanatlarınızın olmasına gerek yok. için seni bin kere uyardım! size birkaç kitap önereceğim. Bu sabah derse zamanında yetiş. akşamdan saatin alarmını kurdum ama alarm çalmadı. Yanıtlar 1. Size yardım edebilmem için adresinizi almam gerekiyor. ödevlerini bitir men için sana tam bir saat veriyorum! 4. *0 Türkçe öğrenmesi için TÖMER gidiyor. Biraz yalnız kalıp kafamı dinle mek 13. Ayrıca ağustos ayının so­ nundaki yayla şenlikleri doğaseverlere Karadeniz halkını ve kültürünü tanıma şansı veriyor.. dalgaların üzerinde uçabilmeniz için iki şeye ihtiyacınız var: Bir Alaçatı biletine ve bir sörf tahtasına.. Bulutların arasından süzülmek. sabırsızlanıyorum. Bir an önce ailemle görüş mek için iç in kısa bir tatile çıkmayı düşünüyorum. şenlik. *Çocuğumun iy i b ir insan olmak istiyorum. tur programla­ rında genellikle Artvin şehrinden başlıyor ve yaylalardaki bir haftalık kamptan sonra kaplıcalarda sona eriyor." diyor. 2.. .. Çocukların sigara gibi kötü alışkanlıklar edin memeleri için 5. Suda. Sabah erken knlk mak/abilmek için 14. bir dosya hazırladı ve dünyadan 100 harika tatil noktasını tanıttı. bana çok ısrar etti ama ben güzel sanatları tercih ettim. Ailem tıp oku manız için 11.. doğasever. Sözcük öğrenmek için kitap okuyun.

Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den tabloda verilen tümcelerin hangi kitapla ilgili olduğunu bul­ malarını isteyin. En önemli şey bu. Seviyor musunuz yolları? : Geçen yıldan beri sürekli dolaşıyorum. ta­ nımak ve keşfetmek. korkuların­ dan kurtulduktan sonra bu güçle buluşuyor ve özgür­ lük de. 3. Fotoğraflardan yola çı­ karak kitapların içeriğini tahmin etmelerini isteyin. Ece : Ben teşekkür ederim. tatilde nereye gideceksi­ niz? Nerede kalacaksınız? Tatilde ne okuyacaksınız? Bu so­ rulara yanıt vermenizi kolaylaştırmak için programımızın bu bölümünde size birkaç kitap tanıtmak istiyoruz. ikinci kitabımız ise Türkiye'deki ilgi çekici turizm noktaları­ nı öğrenebilmeniz için iyi bir tatil rehberi. Avrupa'yı. [7] 2. şuna sahip olmak istiyorum" diye değil. rotanız var mı? Ece :Var ama "Şunu olmak istiyorum. Ece Temelkuran'ın tatil anlayışı nasıl? 1. Ece Temelkuran'ın görüşlerine katılıyor musunuz'? ► öğrencilere fotoğrafları bulunan kitapların fotoğraflarını incele­ melerini söyleyin ve bu kitapları ya da bunlara benzer başka ge­ zi kitapları okuyup okumadıklarını sorun.. Siz burada onları okuyorsunuz ve ben para kazanıyorum.. Ne Okuyalım? Ece Temelkuran özgün : "Seyahat. yanıtlayalım / / > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerden diyaloğu sessizce okumalarını ve yeni sözcükleri belirlemelerini isteyin. gerçek yolculuk da aslında o zaman başlıyor. özgün : Seyahatleriniz çoğunlukla işinizle mi ilgili? Ece : iş ile hayat benim için ayrı şeyler değil. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Cinius Yayınlarından çık­ mış. Koçkarlar doğa ile baş başa kalmak. Ece Temelkuran'a göre gerçek yolculuk nedir? 7 Okuyalım. [7] 3. > Tahminlerini dinleme çalışması sonrasında kontrol edebilme­ leri için not ettirin.Yanıtlar 1. onu söyleyebilirim. Bavulumda Dünya. iç yolculuğu ile dünyayı geziyor aslında. çünkü kendimi daha özgür hissediyorum. Kitap sadece bir dünya turunu anlatmıyor. işaretleyelim Seyahat. □ 4. hem de yurt dışında. Alaçatı sörf yapm ak iç in çok uygun bir bölge. iç in en ideal yerlerden biri. Zaten beş yıldızlı tatiller bana göre değil. Yolculuk etmeyi seviyorum. onları yazmak. oradan da Amerika'ya . Ardından diyaloğu. Koçkarlara gitm ek iç in .... Kaçkar Dağları'na gitmek için tura katılmak mümkündür. ilk kitabımızın adı "Bavulumda Dünya”. Ama insan­ ların çoğu. 1. değişik bir şey yapma. 5. iş benim için otel odasının penceresinden. en uygun zaman Ağustos.. Birçok turist yamaç paraşütü ile gökyüzünde süzülm ek____ için________ Fethiye'ye gidiyor. Seyahat etmek. rolleri dağıtarak ikinci kez okutun ve öğrencilerden soru­ ları yanıtlamalarını isteyin. Asya'yı ve Amerika'yı da­ ha iyi tanımanız için size bir coğrafya. kendi gücünle buluşman gerekiyor. Kitabın yazarı İb­ rahim Aygırcı sizi Çin'den Avrupa başkentlerine. Q 3.. Evime çok az git­ tim. Çünkü kendi hayatının haritasını çıkarman için Ece 186 Niçin? 8 Dinleyelim. yollar ve haritalara dair B ir Röportaj 5. Rehber. insan. Öğrencilerin anlamını bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp açıklayın.. Güzel bir işim var yani! özgün :Tatiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatil yapıyor mu­ sunuz? Ece : Benim hayatımda "tatil” ve "iş" diye iki ayrı şey yok.. bunu yapmak istiyorum. Koçkarlar Karadeniz Bölgesi'ndedir. Şu andaki en bü­ yük amacımı biliyor musunuz? Korkmamak. özgün : Gezginlik felsefesi bu bence.. Sadece yatmak ve yemek yemek "tatil” değil bence. Yamaç paraşütü yapmak için eğitim almak gereklidir. görmek. Alaçatı'da uçurtma sörfü öğrenebilirimiz için __çok çeşitli kurslar bulunuyor. hayatlarının dışına çık­ ma diye bir şey bilmiyorlar galiba. Bir zamanlar. otel odaları.. Ses kaydını ikinci kez dinleterek dinleme çalış­ ması öncesinde yaptıkları tahminlerin ne kadar doğru olduğunu kontrol etmelerini sağlayın. Alaçatı'ya gitmek için bir sörf tahtası gereklidir. Peki. Sizin yaşam seyahatiniz nasıl pe­ ki? Ftaritanız.. öyle bir tatil yapmaya çalıştım ama o çok yorucu bir şey ve bittik­ ten sonra gerçekten bir tatile ihtiyacınız oluyor. Benim için seyahatin en önemli yeri. 2. tarih ve kültür rehber­ liği de yapıyor. 4. özgün : Çok doğru. Ses Kaydı Yaz mevsimi iyice yaklaştı ve herhalde hepiniz tatil hayal­ leri kurmaya başladınız bile. Flem yurt içinde. Ece Temelkuran çok yolculuk ediyor mu? Yanıtlar 2. turistik merkezleri çeşitli fotoğraflarla tanıtıyor ve ula­ . ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. insan. hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?" sorusuyla başlamak istiyorum sohbetimize. karla kaplı bir çocuk bahçesine bakıp hayal kurmak. adı Gezi Türkiye. Ece Temelkuran'ın hayattaki amacı nedir? 4.

Diğer kitabımız ise çocuk klasiklerinin en güzel örnek­ lerinden biri. çünkü tatilde en küçük. Kitabın konusu kısa­ ca şöyle: Bay Fogg çok zengin. Kitap Asya. 2 dinlenmek için _________________tatil yapmak isteriz. otel odalarının dar­ lığı. 3 Kitapta turistik yerlerin fotoğrafları bulunuyor. dinlenme planı olması lazımdır. günlük streslerden uzakla­ şıp huzur bulmak ve dinlenmek için. Bir > Daha sonra yeni sözcükleri açıklayıp metni birkaç öğrenciye oku­ tun ve onlardan boşlukları metne göre tamamlamalarını isteyin. Tek eğlencesi şehir kulübünde briç oynamaktır. gün kulüpte. önceden hiçbir planlama yap­ madan. Bunun en iyi yolu da sevdiklerinizle zaman geçirmek ve kendinize biraz zaman ayırmaktır. iyi bir tatilin anahtarı kafanızdaki sorunlardan kurtul­ maktır. Kitapta yol haritaları bulunuyor. 5) İyi b ir tatil yapmak için değildir. konaklama ile ilgili bilgiler veriyor. İnsanların çoğu "Pahalı bir tatil. Üstelik bunlar için büyük pa­ ralar harcamanız gerekmez. gerekir . Tatilde en küçük bir aksilik moralimizi bozar. Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır. fillerin sırtında dolaşmak. yeme-içme. zı tavsiye ediyorum. Niçin tatil yapmak isteriz? Elbette. 1 Kitap. Bence büyük. çok para harcamak gerekli .şım. 2 Kitap Cinius Yayınevi'nden çıkmış. iyi bir tatildir. Avrupa ve Amerika hakkında bilgiler veriyor. size uygun tatil yerini seçebilmeniz için çok > Metni okutmadan önce öğrencilerinize "Sizce ideal b ir tatilin na­ farklı alternatifler sunuyor. Bu planın tatil plani değil. aksilik m oralim izi bozar _______________ ı ______________ 3) Tatilde sorunlarla karşılaşmamak için bir dinlenme planı yapmak gereklidir. heye­ canlı deniz yolculukları yapmak için okuyabilir. tamamlayalım Stressiz Bir Tatil berde ayrıca karayolu haritaları da bulunuyor. hem de hava yolunu kullanmadan. Aile arasındaki kavgalar. 2) Tatile çıkmak stresli bir iştir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için tatile çıkmadan önce iyi bir plan yapmak gereklidir. Tatile çıkmadan önce okumanı­ sıl olması gerekir?". "Sizin sıkıntılı b ir tatil deneyim iniz oldu mu? Bu sıkıntıdan kur­ tulmak için neler yaptınız?" sorularını sorarak metinle ilgili ön hazır­ lık yapın. 80 Günde Dünya Gezisi.küçük herkes Jules Verne'nin bu ro­ manını dünyayı gezmek. hayal kırıklıkları derken dinlenmek imkansız hale gelir. zengin bir İngiliz'in dünya turunu anlatıyor." diye düşünür ama bu yanlıştır. servetinin yarısını ortaya koyarak bir iddiaya girer. Reh­ 9 Okuyalım. Çünkü lüks otellerde yemek saatine yetişme­ ye çalışmak ve animasyonlara katılmak oldukça yorucudur. kibar fakat kimsesiz bir in­ sandır. Ama çoğumuz biliriz ki. Güneşin altında bütün gün yatmak da dinlenmeniz için yeter­ li değildir. tatile çıkmak da çok stresli bir iştir. "insanlar tatilde de stres yaşayabilirler mi? Ne­ den?". Ekin Grubu­ nun bu kitabı. 4) Kafamızdaki sorunlardan kurtulabilmek için sevdiklerim izle zam an geçirmek ve kendimize zam an ayırmak.

yanına neler aldığını/al­ madığını anlatmalarını isteyin. Bazılarımız dağlara. bir çağrıdır. 11 Yardımcı olalım ^ Neler Hazır. nefes almaktır." Bana göre gezme. yeniden doğmak. özgürlüğe bir davettir. zaman artık gitme zamanıdır. Tatil hazırlıklarınız uzun sürer mi? Tatil için ne gibi hazırlıklar yaparsınız? Tatil için vazgeçilm ezleriniz nelerdir? gibi sorular yöneltin. Yazar Orhan Kural “Köşe Bucak Dünya" adlı kitabında şöy­ le diyor: "Gezme" görmektir. anlamaktır. Dünyayı içinize sığdırmak. Rüzgar çekicidir. Bazen rüzgar davet eder sizi yolculuğa. Gezme coşkudur. yeniliklere yelken açmaktır. . bazılarımız ise kentlere doğru yola çıkar. Neler Değil? > öğrencileri fotoğraf hakkında konuşturmadan önce onlara. bazılarımız denizlere. bir yaşam biçimidir.10 Yorumlayalım Artık Gitme Zamanı > öğrencilerden Orhan Kural'ın "gezme" konusundaki düşün­ celerini okumalarını ve bu görüşü yorumlayan bir paragraf yaz­ malarını isteyin. Ardından da fotoğrafı incelemelerini ve "Nes­ rin Hanım’ın ne tür hazırlıklar yaptığını.

Ya da spor yapmak için spor salonlarını ve yüzme havuzları­ nı tercih edebilirsiniz. Gemi yolculukları sakin bir tatil için uygun değildir. Gemi yolculuğu her zaman kara yolcuğundan daha pahalıdır. Böyle etkinlik alternatifleriyle do­ lu bir yolculuğa arkadaş grubunuzla da rahatlıkla çıkabi­ lirsiniz çünkü gemide herkesin zevkine uygun bir etkinlik bulunmaktadır. > öğrencilere okuma çalışmasının ardından kontrol etmek üzere tahminlerini not etmelerini isteyin ve metni okutmaya devam edin. soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya aşağıdaki soruları sınıfa sorarak başlayın. Daha sonra. Ayrıca alışveriş yapmak için çeşitli dükkanlar. şarap seminerlerine katılabilirsiniz. Ancak bu yolculuklarda ödemeyi ta­ tile çıkmadan önce yapmak gerekiyor. 12 Okuyalım. vakit geçirmek için film salonları gibi pek çok alternatif de sizi bekliyor. 6. işte son 1. misafir konuş­ macıları dinleyebilir.Sözcük Alanı • Yolculuk. işte gem i yolculuğunu böyle özetleyebiliriz! Gemiyle yolculuklar her gün biraz daha popüler oluyor. "Benim amacım sessiz. bu fotoğraflarda gördükleriyle ilgili düşüncelerini anlatmalarını söyleyin. örneğin. Bu paragrafların ardın­ dan öğrencilere bir gemi yolculuğu ile ilgili neleri merak ettiklerini so­ run ve metnin alt başlıkları olan soruların cevaplarını tahmin etmele­ rini isteyin. metnin ilk iki paragrafını bir öğrenciye okutun. Yani yolculuğa çıkma amacınıza ve kişiliğini­ ze göre farklı türde gemi yolculuğu seçebilirsiniz. lüks bir otelde. yiyecek içecek. bugün sayısız alternatifiyle pek çok insanın ilg isini çekiyor. Doğru Yanlış □ 0 □ 0 m □ □ m s □ m □ □ s □ m . hatta dünyanın en güzel şehrinde yol­ culukta hayal edin. konaklamak. Gemi yolculuğunun dezavantajı ödemeyi baştan yapmaktır. geminin özelliklerine ve yolculuk süresine j göre çeşitlenmektedir. Bu durumda gemi yolculuğu karadaki tatillerden da­ ha karlıdır bile diyebiliriz. tam pansiyon. işaretleyelim Gemi Seyahati > öğrencilere metnin fotoğraflarını incelemelerini. Gemi yolculuklarında pek çok eğlenceli aktivite bulunmaktadır. Bütün bunları göz önünde bulundura­ rak bütçenize uygun bir tatil planı yapabilirsiniz. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. Kendinizi suda. 8. 7. yarım pansiyon. Günümüzde gemi yolculuğunu daha çok yaşlılar ve emekliler tercih ediyor. Gemi yolculuğunun dönemine göre fiyat değişebilir. 3. etkinlikler ve gece eğlenceleri de dahildir. Neredeyse her köşede insanları eğlendirmek ve din­ lendirmek üzere aktiviteler vardır. ta­ til köyü gibi sözcükler yazıp açıklayın. daha az sayıda insanla yolculuk yapmayı da tercih edebilirsiniz. 2. 4. Yolculuklarınızda hangi ulaşım aracını tercih ediyorsunuz? Sizce en güvenli ulaşım aracı hangisi? Ulaşım araçlarının avantajları ve dezavantajları konusunda ne dü­ şünüyorsunuz? Bu sorular ekseninde oluşturacağınız konuşma etkinliği sırasında tahtaya yer ayırtmak. Gemi yolculuğu sadece küçük gruplar için uygundur. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • ULAÇLAR -mEk üzere Beceriler • -mEk üzere ulacını doğru kullanabilme • Yolculuk. Pahalı bir yolculuk mu? Toplam fiyat size ilk bakışta fazla gelebilir ama bu fiyatlara konaklama. Yanıtlar Gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın. Gemi yolculuğu önceleri yalnızca em ekli ve yaşlı insanların tercihiyken. 5. küçük bir şehirde. Elbette gemi yolculuğu fiyatları. günlerin bu ilg i çekici yolculuk türü hakkında bazı sorular ve yanıtları! Sıkılacak mıyım? Büyük bir gemiyle yolculuk yaparen sıkılmanız mümkün değil. Gemi yolculuğunu çok fazla insan tercih etmiyor. Ama bu uygulama sizi tatilde hesap yapma stresinden de uzaklaştırır. sakin bir yerde tafil yapıp din­ lenmek. Bu bir dezavantaj gi­ bi görünebilir. > Metni okutup çözümledikten sonra öğrencilerin "gemi yolculuğu'yla ilgili tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu onlarla birlikte değerlendirip soruları yanıtlatın. yol­ culuk dönemine." mi diyorsunuz? 0 zaman daha küçük bir gemi­ de.

15 Eşleyelim 13 Bir tur satın alalım Mavi Yolculuk >. m -mEk üzere dön ye kazan 14 Yerleştirelim -ma -mak üzere Geri dönm em ek üzere evden ayrıldı. -me -mek *Sınavı kazanm ak üzere çok çalıştı. Bu konuyu açmamak üzere kapatıyoruz. İstasyon insanları çeşitli araçlarla bir yerden bir yere götürmek. Yanıtlar 1. metro durağı. Bir şeyler yemek üzere mutfağa gitti. Sınavda başarılı olmak için/*üzere çok çalıştım. S Bir yerden diğer bir yere geçebilmek için yerin altında ya da dağın içinde açılan yol Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü. Yeraltı 6. Açıklamalarınızda • -mEk üzere ulacının. Toplu taşımacılık 5. ' liman • havaalanı • feribot • vapur • gemi • tren • metro ' otobüs • araba • helikopter • istasyon • uçak • terminal • sürücü garaj • kompartıman • makinist • şoför • pilot * kaptan lim an 16 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını istemeden önce tahtaya. Seçeceğiniz bir diyalogu tüm sınıfla birlikte geliştirin. öznenin yeterliğinde olmayan eylemlerle kullanılmadığını (ölm ek için/*üzere her şeyi yapıyor.içme rota aktiviteler fiyatı > öğrencilerden kutu içindeki sözcükleri anlamları ile eşleme­ lerini ve bu sözcükleri tümce içinde kullanmalarını isteyin. gibi). Arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıktı. gibi) • -mEk üzere ulacı hedeflenebilen eylemlere eklendiği için. yolculuk tarihleri yolculuk süreleri yeme . > Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden dilbilgisi kartı üze­ rindeki eşleme çalışmalarını yapmalarını ve tümceleri tamam­ lamalarını isteyin. Kış aylarında üşümemek için/*üzere kalın elbiseler giymek gerek. Lokomotifin arkasına bağlı demir yolu aracı. eylemin gerçekleşme hedefini koşullu olarak gösteren tümcecikler kurduğunu (Doktora yapmak üzere Amerika'ya gitti. Bu tümcele­ rin daha sonra -mEk üzere ulacı ile de kullanılabilir olmasına dikkat edin ve yazdığınız örnek tümceler üzerinden -mEk üze­ re ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Yarın sabah arkadaşımı karşılamak için otobüs term inaline gedeceğim. Gruplardaki öğrencilerden birine tur operatörü diğerine müşteri rolünü vererek "tur satın alma" konulu bir diyalog canlandırmalarını isteyin. Adam geri dönmemek üzere evi terk etti. Yorgunluktan ölmek üzereyim. Yerin yüzey altındaki bölümü. ka­ ra. Tüm gruplara diyalogla­ rını okutun. gibi içinde -mEk için ulacı geçen tümceler yazın. Tünel 2. Doğum gününde arkadaşıma hediye etmek için bir kitap aldım.Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. Vagon 3. • -mEk üzere yapısı ile kurulmuş anlatımların koşaç tümcele­ rinde "gerçekleşmeye çok yakın olma" anlamını vermek üzere kullanılabildiğini (Uçak kalkmak üzere. gibi) vurgulayın. . Kilo almamak için/*üzere spor yapıyorum. Hat 4. deniz ve demir yollarıyla ilişkili olarak sınıflandırmalarını söyleyin. v öğrencilere kutudaki sözcükleri okutun ve bu sözcükleri hava. İTİ Tren.

sabah 09. 10. Tüm gruplara diyaloglarını okutup diyalog­ lardaki sözcük. Ü 18 Tamamlayalım > öğrencilerden.. .00'da ve akşam 19. Başarılı olabilmek-üzem / olabilmek için çok çaba harcıyo­ rum. A: Altı saat efendim. nasıl yardımcı olabilirim? B : Merhaba. bayıl_________________ 23. A:Tabii. 19. çilingir çağırdım. Otobüs haraket et. Konuşmacı sözlerine başla_________________ kür­ süye yöneldi. . herhangi bir açıklama yapmadan iki öğ­ renciye okutun. Terfi e imok-üz&re / etmek için iş yerindeki bütün görevleri­ 15.00'da gitmek benim için daha uygun olacak.. 20. İzmir'e git______________iş yerinden iki gün izin al­ dım. 9 Yemek vemek üzere iş yerinden çıktı 10. 1. 12. 19 Biz de yer ayırtalım /_/ >■Bu etkinlikte metni. 7 yurt dışına çıktı. iyileşmek üzere / iyileşmek için ilaçlarını düzenli kullanma­ lısın. 7engin olmak için 13. Ama akşam trenimizde yataklı va­ gonlarımız da var. nasıl isterseniz. Akşam gitmek üzere güzel bir restorandan yer ayırttı. anlatım ve dilbilgisi yanlışlarını düzeltin. Benimle görüşmemek üzere / görüşmemek için telefonla­ rıma çıkmıyor. Şimdi biraz dinlenmek üzere / dinlenmek için toplantıya 8 yirmi dakika ara veriyoruz. 24.. Ben Ankara'dan İstanbul'a gitmek için yer ayırtmak istiyorum. 8 İstanbul'a verlesti. B : Anlıyorum ama sanırım sabah 09. Hangi tarihte seyahat etmek istiyorsunuz? B : 12 Şubat'ta. Biraz daha bekle. Mektupları göndermek için. 4. 3. Kendimi iyi hissetmiyorum. 6 tatile çıktı. bol bol C vitamini alın. 12. B : Bu durumda öğleden sonra Haydarpaşa istasyonu'nda olabileceğim. 8. 3 Türkçe öğreniyorum. 18. Daha sonra ikişerli gruplar oluşturarak gruplardan kendi belirleyecekleri rollerle otobüs ve uçak bileti rezervasyonu konulu birer diyalog hazır­ lamalarını isteyin. 11. A : 12 Şubat'ta Ankara'dan İstanbul'a. Organizatörler hepimizin rahat et_________________ her şeyi düşünmüşler.. değil mi? . Anahtarı evde unutmuşum. 2. 7.17 Yanlışları çizelim > Bu etkinliği öğrencilerle beraber uygulayarak -mEk üzere ve -mEk için yapıları arasındaki fark üzerinde durun. Yeni sözcükleri açıklayın.. 4 S eve erken döneceğim. A : Elbette.„________________biraz acele et. Sabah erkenden doktora gitmok üzere / gitmek için evden çıktı.. Dokuzda ofiste olabilmek-ijz-em / olabilmek için evden ye­ dide çıkıyorum. Filme geç kalmamak için / kalmamak üzere evden erken çıktık. Piyangodan para kazanabilmek için / kazanabilme/c üzo ■re bilet aldım. Ondan özür dilemek için______ 17. Lütfen biraz bekleyin. Doğum gününü kutlamak üzere 16. işim bit__________________ 22.. Hasta olmamak iç in 2. tahlil sonuçlarınız çık________ ni yerine getirmeye çalışıyor. -mEk üzereye -mEk için yapılarını kullanarak tamamla­ malarını isteyin. Arkadaşıyla görüşmek üzere 14 Her yıl aynı tarihte buluşmak üzere Re z e r v a s y o n u n u z T a m a m A: iyi günler.00'da olmak üzere iki tren var. > öğrencilere yanıtlarını okutarak yanlışlarını düzeltin. 6.. 5.. Ailem yabancı dil öğrenmem için 11. Yanıtlar 1. Ayşe Hanım dinlenmek-üzora / dinlenme/c için odasına çıktı. Kapıyı aç________ . 21. Hangi saati ter­ cih edersiniz? B : Yolculuk kaç saat sürüyor ? Gece uykusuz kalmak iste­ mem. etkinlikte verilmiş olan tümceleri kendi düşünce­ lerine göre. spor yapıyorum. Başbakan basın açıklaması yap mak üzere / yapfmk-içm salona girdi... Mutlu olmak üzere / olmak için küçük problemleri kafanı­ za takmayın. 9. Rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.

A: Evet efendim. Seyahat tarihiniz 21 Dinleyelim. Uçak Otobüs • cam kenarı • şehir içi servis • koridor • ekonomik sınıf • mola • bagaj ağırlık limiti • gidiş dönüş • tek kişilik koltuk 20 Sıralayalım > öğrencilerden etkinlikteki tümceleri okumalarını ve işleri han­ gi sırayla yaptıklarını işaretlemelerini isteyin. tamamlayalım Havaalanında > öğrencilere etkinlikte verilmiş olan tabloyu inceleyerek dinlemeye hazırlık yapmalarını söyleyin. m Bekleme salonunda beklersiniz. bileti ne zamana kadar almam gerekiyor? A: En geç yolculuk tarihinizden bir gün önce biletinizi al­ manız gerekiyor. Sayın yolcularımız. B : Evet. el bagajlarınızı lütfen yanınızdan ayır­ mayınız. Ses Kaydı varış yeriniz ve saatiniz İstanbul 15. hareket noktanız Ankara. AF 472 sefer sayılı Air France Amsterdam uçuşu için 17 numaralı ka­ pıya gidin. hareket saati 09.. 0 Kapı numaranız için gidiş panosunu kontrol edersiniz. Rezervasyon için adınızı alabilir miyim? B : Güliz Batur. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğ­ rencilerden tablodaki boşlukları doldurmalarını isteyin. Teşekkürler. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.. VS 876 New York uçuşu ile seya­ hat edecek sayın yolcularımız. 192 Uçuş Numarası Varış Noktası Uyarı BA516 Cenevre Son Çağrı SK 832 Paris 1 saat ertelendi AF 472 Amsterdam 1 7 numaralı kapıya gidin LH 309 Madrid 32 numaralı kapıya giriş yapmakta VS 876 Neıv York Bekleme salonuna gidiniz . 0 Uçağa binersiniz. Luftansa Havayolları ile SK 832 sefer sayılı Paris uçuşu bîr saat erte­ lendi. Fly Air LH 309 sefer sayılı Madrid uçağı 32 numaralı kapıya iniş yap­ makta. Ama telefonda ya da internet üzerin­ den kredi kartınızla da biletinizi satın alabilirsiniz. B : Tamam. lütfen bir sonraki anons için bekleme salonuna gidiniz. 0 Bavulunuzu kontrol ettirirsiniz ve uçağa biniş için geçiş izni alırsınız. s Pasaport kontrolünden geçersiniz. dasınız. İyi günler. bilgilerinizi tekrarlıyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. A:Güliz Hanım. m Bavulunuz için el arabası bulursunuz.00 ve sigaralı vagon­ Türk Hava Yolları BA 516 sefer sayılı Cenevre uçağı yolcularımızın 4 numaralı kapıya gitmeleri için son çağrı. Yanıtlar Havaalanına girdikten sonra. sigaralı bir vagon olması mümkün mü acaba? A : Elbette. Onur Havayolları Nevv York uçuşu. 12 Şubat. B : Bu çok iyi..00. teşekkür ederim. A : Rica ederim.

Avrupa Birliği'ne üye bir ülke. dinlendim. ispanya'dan çok güzel anılarla ayrıldık. • BAĞLAÇLAR çünkü. güzel bir otelde kaldım. Eğlendim. tatilden yeni döndüm. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler le. Tatile mi gittin? Nereye? B: Bodrum'a gittim. bu yüzden bağlaçlarını doğru kullanabilme • Kullanıcı görüşü soran basit anket ve değerlendir­ me formları doldurabilme kemedik.lerimize göre tur satın aldık. bir otel tarafından müşterile­ rinin görüşlerin almak üzere düzenlendiğini söyleyip onlardan bu formu dinleyecekleri diyaloga göre doldurmalarını isteyin. Ağustos ayında genelde halk tatil yapmak için güney­ deki sahil bölgesine gidiyor. Ses Kaydı Manolya Oteli A: Ayten. ispanya. işaretleyelim Cc-Q > öğrencilere etkinlikte verilen formun. akşam beş ve sekiz arası çalışı­ yorlar. is- Dilbilgisi panya'nın en sıcak ayıdır. Bir tur şirketinden izin tarih­ A: Aaa. Sonuçta. bu nedenle. Akşam yemeğini de en erken gece onda yiyorlar. bu yüzden Hemen her gün hava kapalıydı. Yanıtlar Doğru Yanlış □ m □ s •0 □ S □ 1. şehri daha çok yaşamak. saatlerimize uymuyordu. Kültür ve tarih açısından zengin bir ülkeye. Daha sonra metni okutup yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. gezmek için yirmi dört saat açık hamburgercilerde yemek yedik. Ağustos. soru sorabilme • Çünkü. Ağustos ayı normalde ispanya'da yağmurlu geçer. Türk vatandaşlarından Schengen vizesi istemekte. 3. Sabah on ve iki. ispanya'ya gitmeye karar verdik. Türkiye ve ispanya'da çalışma saatleri aynı değildir. ispanya yalnızca deniz ve güneş görmek isteyenler için idealdir. Orada küçük. . bu nedenle. Hatta saat sekiz civarı açık restoran bulmak zormuş. Bu şekilde uçak ve otel masrafları Sözcük Alanı daha az tuttu. Yeni cağım! yerler görmek için yola çıktık. yemek saatleri bizim 22 Okuyalım. Ayrıca. Bu sebep­ • Yolculuk. Bu sebeple. Bu yüzden güzel fotoğraflar çe­ Beceriler • Yolculuk. önce şehirleri haritada işaretledim. işaretleyelim ^ Stressiz Bir Tatil > Metni okutmadan önce öğrencilere En son nerede tatil yaptınız? Orada ne kadar kaldınız? Nasıl b ir yerde kaldınız? Tatil dönüşü kendinizi nasıl hissettiniz? gibi sorular sorun. insanlar ispanya'da akşam yemeğini çok geç yiyorlar. öğle arası siesta yapıyorlar. Restoranlarda servis biraz yavaştı. bugün ne kadar mutlu görünüyorsun! Yüzünde güller açıyor! B: E.. ancak biz daha çok turistik şehirlere gittik ve bu nedenle Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat yemek yemek için yer bulmakta hiç zorlanmadık. Çalışma ve yemek saatleri bize gö­ re daha farklı. 4. 2. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkın­ da bilgi verebilme. Ancak biz oradayken hava serindi. 23 Dinleyelim. tabii mutlu ola­ Bu sene tatilde değişik bir şeyler yapalım dedik.

ilaçlarımı aldılar. Yalnız banyodaki saç □ □ iyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ ilk İkinci Diğer □ Evet □ Beiki Hayır □ □ □ GENEL DEĞERLENDİRME -» □ Tesisimizde daha önce kaldınız mı? madım. Gar­ sonlar çok hızlı servis yapıyordu mesela. Neyse ki başka bir sorun yaşamadım. Bu nedenle başarılı olamadı. Çalışmadı. □ Yiyecek Çeşitliliği A: Peki odan nasıldı? B: Dekorasyonu pek lüks değildi. buna çok □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ idare eder Kötü YİYECEK VE İÇECEKLERİ DEĞERLENDİRİN - iyi şaşırdım. O nu arayamam. Onu arayamam.ODANIZI DEĞERLENDİRİN iyi sayılmazdı.A: Ben de çok severim küçük otelleri. Hatta ilk gün ben biraz rahatsızlandım. Çünkü Başarılı olamadı. Çünkü normalde bir bardak su için yarım □ Yiyecek Kalitesi saat bekleyebiliyor insan. Telefon numarasını bilmiyorum. Çünkü daha sağlıklı olmak İstiyor. Spor yapıyor. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Denizden döndükten sonra odayı. © © © ( • ) © € € > ( • > © © © © hizmetleri de hiç fena değildir. Bu nedenle onu yarın ziyaret edeceğim. Daha sağlıklı olmak istiyor. Sonra tamir ettiler ama ben üç gün akşam yemeğine saçlarım ıslak gittim. Çünkü telefon numarasını bilmiyorum. Bu yüzden Onu arayamam. Daha sağlıklı olm ak istiyor. bana çok yardımcı oldular. Onu yarın ziyaret edeceğim.. Çünkü çalışmadı. Çünkü oda servisi her sabah ve akşam te­ mizliğe geliyordu. □ □ Tesisimizi tekrar tercih eder misiniz? □ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ: kurutma makinesi bozuktu. Otelin sahipleri ve personeli de çok iyiydi. Kalabalık olmaz. 194 . Hep­ si çok nazik ve güler yüzlüydü. A: Niçin? Yemekler kötü müydü? □ Dekorasyon B: Hayır. Bize çok iyi ev sahipliği yaptılar. Başarılı olamadı.. Spor yapıyor. Çiçek­ lerle ve lambalarla biraz daha süsleyebilirlerdi ben­ ce. Bu nedenle Telefon numarasını bilmiyorum. BAĞLAÇLAR Tümce a lt Telefon numarasını bilmiyorum. Onun dışında her şey iyiydi. O nu ziyaret edeceğim. Bir hafta boyunca öğle yemeğinde makar­ □ Tesisat ve Teknik Servis na salatası yedik. Çalışmadı.. Mobilyalar da biraz eskiydi ama ben rahatsız ol­ □ Hijyen banyoyu tertemiz buluyordum. yemekler kalite ve temizlik açısından iyiydi ama □ Oda ve Banyo Temizliği çeşit azdı. Benim için doktoru aradı­ İyi □ Ev sahipliğimiz □ Nezaketimiz lar. Çünkü bugün çok meşguldü. Spor yapıyor. *Spor yapıyor. Bugün çok meşguldü. Bugün çok meşguldü. Bu nedenle onu arayamam.. Bu nedenle daha sağlıklı yaşamak istiyor.. O nu yarın ziyaret edeceğim. Bugün çok meşguldü. Sade bir odaydı. Başarılı olamadı. Sadece restoran çok □ Servis Personeli Hizmeti Kötü İdare eder □ □ □ İyi İdare eder Kötü □ □ □ iyi İdare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü . PERSONELİMİZİ DEĞERLENDİRİN B: Gerçekten öyle. Bu nedenle spor yapıyor.

resimlerde gör­ düklerini anlatmalarını ve dinleyecekleri ses kaydının içeriğini tah­ min etmeye çalışmalarını söyleyin. Roma tiyatrolarında dünyaca ünlü opera ve baleler vardı. çünkü ders çalışacağım. ispanya'da da vaktimizi gezerek ve bol bol denize girerek geçirdik. bu nedenle/bunun için/ 7. Düzenli çalıştın. Ben hemen çıkıyorum. Akropolis . Sytagma Meydanı'nı kapsayan Atina Turu'nun ardından otelimize yerleştik. gibil vurgulayın. 6. yy. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden rejim yapıyorum. gibil. Romadaki müzelerden çok etkilendik. ilk gün Kamara. Biraz kilo vermek istiyorum. İtalya'dan sonraki durağımız Fransa'ydı. 5. 25 Sıralayalım C sD Farklı Bir Tatil > öğrencilere etkinlikteki resimleri incelemelerini. 12. Başka bir eve taşınmayı düşünüyoruz çünkü ev sahibimiz kiraya çok zam yaptı. Çok yorgunum. bu nedenle/bunun için/ _______ bu yüzden ______ her hafta sonu havuza gidiyorum. 9. bu nedenle bağlacının ise kendisinden önce gelen tümcenin diğer tümcenin nedeni oldu­ ğunu gösterdiğini: (Türkçe öğreniyorum. Ahinm gelerek ay evlenerek bu nedenle/bunun için/ bu yüzden düğün hazırlıkları yapıyor. her sabah spor yapıyorum. Madrid'in harika doğası bizi büyüledi. 14. bu nedenle/bunun icin/bu yüzden eve gidip dinlenecekmiş. Roma'nın . *Bu yüzden başarılı oldun. Paris'te 4 gün kaldık. En son durağımız ispanya'ydı. Yanıtlar 1. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden markete gidip alışveriş yapacağım. Çünkü/Bu nedenle Türkçe öğreniyorum. Meçhul Asker Anıtı.Ses Kaydı 24 Tamamlayalım >. Evzon Askerle­ rimin Nöbet Değişim Töreni. Son gün Paris Disneyland'a gittik. bu nedenle sabah çok zor kalktım. Sabah kahvaltı sonrası erkenden yola çıktık ve Atina'ya gittik. ► Açıklamalarınızın ardından öğrenicelere tümceleri tamamlatın. Sizinle sinemaya gelmeyeceğim. Tatilimizin sonunda ikimiz de çok yorgun ama çok mut­ luyduk. • çünkü bağlacının kendisinden sonra. kültürel faaliyet­ ler açısından büyük öneme sahip olduğuna tanık olduk. Paris heyecanı ve romantizmiyle gerçekten tam bir rüyalar kentiydi. Parlemento Binası. Agora . Türkiye'de yaşıyorum.Bu alt ünitenin dilbilgisi konusunu oluşturan çünkü. 4. bu nedenle. Başı çok ağrıyormuş. Çok sağlıklıyım. çünkü Eşim ve ben tekdüze bir hayattan ve her sene aynı yer­ de tatil yapmaktan sıkıldık. bu yüzden bağlaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartında yer alan örnek tümceler üzerinden yapın. Akşam yemeğe misafir geliyor. Bu sebeple bundan sonra tatillerimizi hep böyle geçirmeye karar verdik. 195 . Bu yüzden başarısız oldun. Napolyon anıtları harikaydı. 10. Rönesans sarayları. 13. Çünkü/Bu nedenle Türkiye'de yaşıyorum. Daha sonra ses kaydını dinlete­ rek öğrencilerden resimleri sıralamalarını isteyin. Çok para kazanmak istiyorum. Açıklamalarınızda. 8. Yüzmeyi çok seviyorum. Sana yardım edemem. Yunanistan'da iki gün kaldık. İtalya'da çok sevimli bir pansiyonda kaldık.Sabah erkenden trene bindik . çünkü o fimi daha önce iki kere seyrettim. 2. bu nedenle/bunun için/bu yüzden tatile çıkacağım. Pansiyonun sahibinden iki bisiklet aldık ve bütün gün bisikletle dolaştık. 11.Trenle uzun bir yol­ culuğun ardından İtalya'ya geldik. • bu yüzden bağlacının kendisinden önce gelen tümce ile bu tümcenin olumsuz sonuçlarını gösteren tümceyi birbirine bağla­ dığını (Düzenli çalışmadın. Ora­ da çocuklar gibi eğlendik. Ro­ ma Agorası'nı kapsayan şehir yürüyüşümüzün ardından Aristo Meydanı’nın şirin kafelerinde keyifle kahvelerimiz yu­ dumlayarak yorgunluğumuzu attık. çünkü______ işe yetişeceğim. Paris'te 17. Dün gece geç yattım. Dün pikniğe gitmedik çünkü ______ hava yağmurluydu. önce uçakla Yunanistan'a gittik. Bu yüzden geçen yaz aldık sırt çantalarımızı ve çıktık yola. 3. Rotonda.

Çünkü feribotla limanı gezdik Haberci: Bu liman gezisinden tüm aile memnun kaldı mı? • Erol Bey'in oğlu bir okul gezisine katıldı. tamamlayalım / / > Okuma metnini bir öğrenciye okutun. Haberci: Peki bir hafta orada neler yaptınız? Bu sefer Nevin Hanımdan başlayalım. Hepimiz bu Metne göre aşağıdaki tümcelerden hangileri doğrudur? işaretleyiniz. Kızımı ve eşimi daha önce hayvanat bahçesi­ • ilk kez ata binmiş. Ama benim için feribota binmek harikaydı. tatili­ Bir ay □ niz nasıl geçti? Dört gün □ Erol Bey: Harika bir tatildi hepimiz çok eğlendik. özellikle hayvanat bahçesinde Erol Bey çok iyi zaman geçirdim. Haberci: Peki seyircilerimize kanalımızın yarışmasına katıl­ maları için tavsiyede bulunur musunuz? Erol Bey: Kesinlikle evet. ilk dinle­ mede öğrencilerden. Bu diyalog nerede geçmektedir? Limanda □ Havaalanında m Hayvanat bahçesinde □ Nevin Hanım'ın evinde □ yarışmasından tatil kazanan ailenin tatil anılarını dinlemek üzere havaalanında bulunuyoruz. □ 0 0 0 0 0 tatil boyunca yeni şeyler denemek istedik. Ardından metni bir kez daha okutup tümceleri metne göre tamamlatın. Erol Bey kızları Hazal ve oğulları Can ile ya- Bir hafta m nımızdalar. 191 27 Başlık seçelim. Erol Bey. Mesela ben ha­ yatımda ilk kez ata bindim. Erol Bey: Hayvanat bahçesi çok büyüktü ve çok çeşitli hay­ • Dalış kursuna katılmış. Doğru Yanlış 0 0 kanalı izleyerek kazandı. ne hiç götürememiştim. çok eğlendim. Haberci: Peki çocuklar sizler neler yaptınız tatil boyunca? • Erol bey ve ailesi bu tatili bir TV Can: Ben sabahtan akşama kadar havuzdan çıkmadım. Şimdi onlarla tatil anıları hakkında bir röportaj iki gün (cumartesi ve pazarl □ yapacağız. Şenol ailesinin tatil yorumlarını hepiniz izlediniz. Nevin Hanım: Bir hafta nasıl geçti anlamadık. vanlar vardı. • Tatilden bütün aile memnundu. • Açıkhavada yürüyüşler yap­ / / mış. öncelikle Erol Beyle konuşacağız. ikinci dinlemede 3. Herhangi bir sözcük açık­ laması yapmadan öğrencilere verilen tümcelerden hangisinin bu metinde anlatılanları en iyi özetlediğini sorun. Şu anda kanalımızın 1. • Sabahtan akşama kadar / havuza girmiş. soruyu yanıtlamalarını. Bizi izlemeye devam edin. Nevin Hanım: Ben de eşim gibi düşünüyorum. Sürekli Kanal 4'ü izlesinler. / . Sen tatilde eğlendin mi? H a za l : Evet. son dinlemede ise tabloyu doldurmalarını isteyin.26 Dinleyelim. Nevin Hanım: Tabii harika bir geziydi. Şanslı ailemiz Şenol aile­ Erol Bey ve ailesinin tatili ne kadar sürdü? si Nevin Hanım. işaretleyelim Yanıtlar Tatil Ödülü > Bu etkinlikte ses kaydını öğrencilere üç kez dinletin. Haberci: Hazal sen hiç konuşmadın. sayın seyirciler. Ses Kaydı Haberci: iyi akşamlar sevgili seyirciler. bir gün bizim gibi büyük ödülü kazanabilirler. • Nevin Hanım sık sık ata biniyor. 0 0 • Hazal tatilde çok eğlenmedi. Haberci: Evet. Oğlum bir okul gezisiyle gitmişti. Onlar da Nevin Hanım Hazal Can / / / eğlenmiş. Eşim de dalış kursuna katıldı. verilen sorulardan ilk ikisini yanıtlamaları­ nı. • Hayvanat bahçesinde çok Nevin Hanım: Tatil boyunca eşimle açık havada yürüyüş yapma fırsatı da bulduk. Büyük şehirlerde böyle açık alanlar bulmak zor. Herkes şan­ sını denesin.

Bunun için ilk gün işe yeni kı­ yafetlerle bakımlı bir şekilde ^ gidin. nelerden hoşlanmadınız? Neden? . Bunun için tatilin son günü stres yaşıyorsunuz. ilk gün işyerine yeni kıyafetlerle gidersiniz. Çünkü bu etkinlikler rutin sosyal hayatınıza geri dönmenizi sağlar. siz odanızda şömi­ ne karşısında sıcaklığın keyfini yaşadınız. işe ya da okula başlamadan bir-iki gün önce eve dönün. sevgiliniz ya da iyi bir arkadaşınızla tiyatro.1. çünkü 28 Yanıtlayalım Son Tatilim >. Böylece eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize kolayca geri dönersiniz. Sıcak havada gü­ neşlenerek ilk günden ıstakoz gibi kıpkırmızı oldunuz ya da dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize geri dönmek istiyor­ sunuz. Bu sizin eski ortamınıza ısın­ manızı sağlar. Bu stresi ortadan kaldırmanız müm­ kün. Artık rüya bitti. Evinizde bir süre dinlendikten sonra kendinizi sokağa atın. bu sebeple 3. iş yerinde ilk gün kendi­ nizi iyi hissetmek istersiniz. sinirlilik. Sayılı günler ça­ buk geçiyor. Bütün bunlar tatil dönüşündeki sıkıntılarınızı ortadan Son tatilinizde nereleri gezdiniz? kaldırmanız için yeterli gelmedi mi? O zaman gelecek yaz tatili için plan yapmaya başlayın. Eşiniz. Tatil günlerinin sona ermesiyle birlikte insanlar da kız­ gınlık. Yeni insanlarla görüştünüz mü? Tatilden sonra tatil arkadaşlarınızla görüştünüz mü? Yanıtlar Tatile giderken hangi ulaşım araçlarını kullandınız? Niçin? □ Güzel Bir Tatil □ Sayılı Günler □ Tatilin Son Günü [7] Tatil Dönüşü Sendromu Tatilinizde nelerden hoşlandınız. Bir ya da iki hafta her gün denize girdiniz. sinema gibi yerlere gidin. Eski ortamınıza tekrar ısınmanız gerekir. Örneğin. yorgunluk ve sosyal etkinliklere karşı istek kaybı ortaya çıkar.öğrencilere sunumlarına hazırlanmaları için belirli bir süre tanı­ yın ve etkinlikteki sorulardan da yararlanarak son yaptıkları tatili anlatmalarını isteyin. Arkadaşlarınızla oturup sohbet edin. Tatilden eve dönmek için bavullarınızı topluyorsunuz. iş yerindeki değişikliklere alışmak için iş arkadaşlarınızla konuşun. bunun için_________________________________ 2.

uzman ye ettiler. ö z g ü r : Belli oluyor. > Bu ünite ile ilgi çalışmalarınızı tamamladıktan sonra sınıfı A ve B olarak iki gruba ayırıp A grubundan s. Bu yüzden borçları­ mın sonu gelmiyor. 3. Bir uzman Semih'e test uyguladı. uyum kendimi tamamen iyi hissetmek istedim bunun için 3. ruh ve beden dengemin uyumunu > Bu çalışmada 29. fiyatı. değiştirdim ve uzak bir yere gitmeyip burada kalma­ ya. müthiş bütün hizmetlerden yararlandım. Broşür ruh ve beden sağlığımızın öneminden bahsediyordu. Test sonucunda bedenim öğrencilerden. ne güzel! Nereden aklına geldi? Semih : Bir gün posta kutumda bir broşür buldum. dinçleştirme sözcüklerini yazıp anlamlarını açıklayın. Semih bu tatilden çok memnun kaldı. Semih tatilde çok fazla para harcadı. çünkü Alternatif Tatil > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya termal merkez. çünkü 3. ö z g ü r : Sen bu yaz bir yere gitmedin. 5. uzun zamandır hiç 6. vücudumu ve ruhumu dinlendirmeye karar verdim. Belki ben de seneye böyle bir tatil yaparım. Daha sonra ses kaydını dinletip tamamlama çalışma­ sını yaptırın. 5. SPA'da rahatlatma ve dinçleştirme programları var. Oçüncü dinlemede öğrencilerden yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin.l 75'i. dehşetli. oraya gittim. ö z g ü r : Aaa. Bro­ Yanıtlar Doğru Yanlış □ S □ S 0 □ S □ s □ m □ 1. bedel rahatlatma hissettim. çünkü______________________________________ 4. sıkıntıdan kurtulmak. B grubundan s. çünkü ______________ 5. Semih'in borçlarının sonu gelmiyor. Bu nedenle tatil tercihimi hizmetlerden yararlandı. ö z g ü r . 4. Doğru bir karar vermişsin. Semih : Evet. rahatlamak |Tj Bir konuda bilgi. şaşırtıcı [T] Bir bütünün parçaları arasındaki uygunluk [s] Üzüntüden. . ama yine de şikayetçi değilim. Bütün bu hizmetle­ rin sonucunda da vücudumda ve ruhumda müthiş bir 4. ra­ hatlama. Peki nasıl bir tedavi uyguladılar? Yanıtlar Semih f Rahatlama. Semih'in ruh ve beden dengesi arasında uyum sorunu vardı. görüşü ve becerisi çok kimse H] Korkunç.l 76'yı açmasını isteyin. Bu tedavilerin içinde masaj da vardıAslında bu hizmetlerden bazılarını seçme şansı var ama ben 2. sakinleşmek 0 Bir şeyin değeri.29 İşaretleyelim. Semih tatilde bütün hizmetlerden yararlanmak istedi. ve ruhum arasında denge problemi ortaya çıktı. Semih tatil tercihini değiştirdi. SPA'da yalnızca vücut sağlığına yönelik hizmetler var. "doğru-yanlış" soruları için kaydı ikinci kez dinletin. kıymeti ö z g ü r : Bu rahatlamanın da bedeli ağır oldu tabii. Et­ kinliğin ilk bölümündeki tümceleri de dinleme çalışmasından ön­ ce okutun. Peki neler yaptın? 30 Eşleyelim Semih : ilk gün bir uzman. SPA. tamamlayalım C ID 1. diyalogda kullanıldıkları yerleri de dikkate alarak verilen sözcükleri açıklamalarıyla eşlemeye çalışmalarını isteyin. ö z g ü r : Hiç şaşırmadım. 2. dinçleştirme programlarının tümünü tavsi­ 1. çünkü Ses Kaydı Semih : Bu yaz çok fazla para harcadım. 2. Niye bu kadar çok bor­ cun var? Semih : Çünkü bizim yakınlarda bir termal merkezde “SPA" açılmış. etkinliğe ait ses kaydını yeniden dinletin ve görmek için test uyguladı. Semih SPA merkezinde tüm vücudumla ilgilenmemişim. Semih SPA ile ilgili bilgileri bir arkadaşından öğrendi. şürü okuduktan sonra anladım ki.

karar verelim Bodrum mu. Unit Karşılaştıralım. oluşturduğunuz gruplardan kendi sayfalarındaki fotoğrafları diğer gruba anlatmasını ve "Bodrum'un mu "Fethiye'nin mi ta­ til için daha uygun olduğuna karar vermelerini isteyin. Fethiye mi? \ f . 12.Il||j|l| JllflRîı II İl 111tflalili mİ mSsSSe-i > Bu çalışmada. karar verelim Bodrum mu. Etkinlik sırasında tüm öğrencilerin kendi grubunun fotoğraflarının anlatılmasına katkı­ da bulunmasını ve karar verme sürecindeki tartışmalara katılmasını sağlayın. Fethiye mi? X£ B Karşılaştıralım.

----.Varşova 10 derece. Antalya 21 derece. . ütü Ayako : Nasılsın ______________________________________? David : Teşekkürler. Dört yüz dokuz 4. iki bin sekiz 9..— .000. 1.---------. gözlük 2. ÛD Çin'i- 8. Bin dokuz yüz doksan altı Güle güle. 23... M erhaba Renim a d ım Benim Murat.500. S izin adınız ne? adım Avse Nasılsınız? Tpsekkürler ivivim Teşekkürler Sİ7 n a sılsın ız ben ? de iyiyim.#■■■ Brezilya'1" — — -— >.. 2. 183 Merhaba.Lehçe İsrail------------------------► ibranice 4. Senin a d in ne_____ ? David : Benim • a dım David ____________________________ . . Merhaba...Portekizce Arjantin : :■ ^ -— y . 1.► iyiyim.► Merhaba!---.- — . _. Amsterdam 11. Ne h a b e r? -----------.. Nasılsınız? 4.— . masa 3. 1999 Diyalog 2 5. Berlin 9.----.._? Sayılar Ayako : Teşekkürler.. iyiyim. Bir milyon beş yüz bin Diyalog 1 14.. On iki milyon dört yüz seksen üç bin Murat Ayşe Murat Ayşe Murat Ayşe Murat 15.--------. Bin dört yüz altmış bir Hoş geldiniz. Adım Murat. Avrupa'da bazı kentlerde hava durumu şöyle: Londra 14..► Farsça 2. sandalye 4. Paris 15. 3... 16.. 8... Önce yurtta hava durumu: Ankara 18. iyi günler. Yirmi sekiz İran-----------------------. benim ad ım Ay ako. E 9. ? iyiyim snğol Sen nasılsın Teşekkürler ben de ivivim ? ndın ne7 .000 8. Elli dokuz bin Hoş bulduk. 2-0 nereli? 3. Sen nasılsın .Urduca — ► ■İspanyolca 1.. sağlık. Yüz yetmiş sekiz bin dört yüz kırk dört 5. Eşleyelim y ü z lira elli lira 3...1. Prag 14. Yazalım On ku ru ş Y irm i beş ku ru ş E lli ku ru ş B ir //rai 2. Yazalım 1.000 9.—— ——--------. tamamlayalım Ayako : G örüş ü rü z ____________________________________ iyi akşamlar..-----------------► 7.. David : B en de m em nun old u m . Yüz bin elli 12. Beş yüz elli dokuz . Ben de memnun oldurr . Tamamlayalım 13. Yetmiş beş milyon 4. 856. Rakamla yazalım 1.-----. Roma 17. Teşekkür ederim..013 Mert Sibel Mert Sibel Mert Sibel Mert 6. Sinler. ® 7. [7] İyi akşamlar. Sofya 16.1. Günaydın. iy iy im. Tamamlayalım y irm i lira Pakistan - .______________________ . E ^ _. [6] Görüşürüz. 3. 1.. Görüşürüz.000 Selam! Selam Benim Benim Nasılsın ! ndım Mert Senin adım Sibel. Tamamlayalım 1. Ben de iy iy im. 2.-.. 11..— -------. Beş yüz yirmi yedi 5. .. Eşleyelim 1.. 6.. İstanbul 20. Sıralayalım. Dinleyelim. Atina 19. H] Teşekkür ederim.iyilik. Tanışma Aa Bb Gg Ll Ss Ğğ_ Hh Mm Nn Tt j£ _ Cc Dd Ee Ff li Oö Ji Pp Rr Üü Vv iii® Oo Uu Kk Yy İz 2...750. . Nerelisiniz? „ ^ 5. Ayako : M em nun oldum ______________________________ .500. Sizin adınız ne? [ğ] Günaydın. Eşleyelim 6. Nasılsınız?.r. Ünite: Merhaba Alfabe 1.Hoşça kal. 1453 4... . 97 2..— ► Polonya ---..-------. yazalım Ayako : M erhaba.523 7. Memnun oldum. . Benim adım Mustafa..—----Rica ederim. Selam..000 10.. David : G örü şürü z ___________________________________ . Yirmi beş bin üç yüz elli 10.. iyi akşamlar. Viyana 13. Kopenhag 7. suc|an||yım „ . Kırk altı Mısır — Arapça 3... 90.--..

Evet. Sınıfta on iki sandalye var. Berlin İtalya'da değil. 4. Dondurma çocukta. Karpuz ekşi değil. Pakette güzel bir hediye var. Kış. Tamamlayalım 1. 2. tamamlayalım : Günaydın! Lisa Kantinci : Günaydın! Lisa : Sandviçler taze mi? Kantinci : Evet. Evet. Bahçede köpek var mı? 4. : Buyurun. değil. 9. gazete çocukta değil. senden ne haber? Ben de iyiyim ^ . ağaçta değil. Evet. Hangi mevsim soğuk? 3. 6. bir sandviç lütfen. Ben de on dakika sonra oradayım. İşaretleyelim. Dinleyelim. kasım var. Ayran var mı? Lisa Kantinci : Maalesef yok. futbolcu. 15. Hava soğuk mu? O» hafif valiz ' zayf ki7 adam « S Ü valiz soğ«fe kola Var Yok m m m □ □ □ □ □ m H vazo sandalye çiçek masa kitap Var Yok E □ m □ □ m □ E □ m 1 Duvarda resimler var. Lisa 16. tatlı bir meyve. Okulda. : 0 zaman bir çay. 8. odada bilgisayar yok. Aslan ve kaplan vahşi. adam bankta. Paris İngiltere'de değil. taze. Düzeltelim Diyalog 3 Canan Selin Canan Selin Canan 1. 13. İstanbul kalabalık m ı ? Evet. öğretmen d eşil ________ 4. Ankara'da deniz var mı? 6. Sınıf büyük mü_________ ? Evet. Kuşlar ağaçta. Maradona bir şarkıcı değil. büyük ________________ 6. kitap Şu gözlük J iıu _______ ? Hayır. 9. 10. 3. Bir günde yirmi dört saat var. sağolun. Dinleyelim. 5. 2. Ferrari ucuz değil. 7. koltukta yastık var. 3. Ne Var? Ne Yok? adam pahalı ce^gf ucuz_ gömlek I S ™ ” kadın yaşh [3 ] [5 ] [4] [T] GO 6. 9. 14. insanlar parkta 2. Anahtar kimde? 4. Tümce kuralım 1. Bugün hava çok güzel. 7. Odada iki sehpa var. elmalar ağaçta. Elif nerede? 5. Yanıtlayalım 1. Yanıtlayalım 1. Siz neredesiniz? A: Biz evdeyiz. Bir elde beş parmak var. A: Kafeterya nerede? B: Sekizinci katta. Orası neresi? 6. İstanbul küçük değil. 5. 3. 5. Çay sıcak m ı ___ ? Evet. Şu anda kafeteryada. 5. 3. 4. kalabalık ______________ 8. : Tamam. A: Teşekkürler. Jim! Neredesin? B: Şu anda yoldayım. gözlü k değil-. yanıtlayalım koltuk halı perde bilgisayar telefon I sıca k rav Bende. bos değil________ . iyi günler.. Almanya'da. soğuk değil ___________ 7.2. _ştçak_ _____ Bu sandalye boş m u ? Hayır. 3. büyük bir şehir. Hayır. Bugün hava soğuk m u _____ ? Hayır. Eşleyelim 1. 4.10. Ne? Kim? Neresi? 1. Merhaba Selin. Hayır. Yerleştirelim 2.A: iyi günler.. Hayır. Evet. Görüşürüz. pahalı bir araba. Banka. Çiçekler yerde. Lisa Kantinci : Tabii. Televizyonda güze! bir film var. Sınıfta on iki öğrenci var. bu rası / orası okul değil 5. Bir yılda elli iki hafta var. 11. 0 öğretmen m i Hayır. Bu kitap mı Evet. Ğ örü şürü z 6.. Trafik çok kalabalık. Orası okul m u _________? Hayır. Fransa'da. Burası park. 7. : Teşekkürler. Yerde halı var. Sinem Hanım burada mı? B: Hayır.. Hepsi kaç lira? Lisa Kantinci : 2 TL. A: Rica ederim. Sonbaharda eylül. 2. 1. Köpek ve kedi evcil.A: Alo. Ne haber ? iyilik. Biber acı. Baklava ve şeker tatlı.. Merhaba. 4. 2. 201 . ekim. 2. 5. 8. B: Tamam. Gazete adamda.3. 3. tamamlayalım 1.

6. Tümce kuralım

17. Okuyalım, işaretleyelim
Hangi Otel?

☆☆☆ Otel

1. Çocuk her sabah bisiklet sürüyor.

var

yok

bazı odalarda var

3. Sen her gün ders çalışıyor musun?

V

Balkon
Minibar

/

Klima

/

4. Siz yazın tatil yapıyor musunuz?
5. Ben sabahları kahvaltı ediyorum.

S

Televizyon

7. Okuyalım, işaretleyelim

/

Telefon

☆☆☆☆☆ Otel

var

Pazar Günleri
yok

bazı odalarda var

f

Balkon

/

Minibar
Klima

V

Televizyon

/
/

Telefon

Doğru

Yanlış

1. Onlar pazar günü bulmaca çözüyor.

m

2. Pazarları bütün mağazalar kapalı oluyor.

3. Onlar bazı pazar günleri müzik dinliyorlar.

m

oturmuyorlar.


Kerem

Merhaba Elif. Nasılsın?

Elif

iyiyim Kerem, sağol. Sen nasılsın?

2.1. Ne Yapıyorsunuz?

Kerem

Ben de iyiyim. Yarın konsere geliyor musun?

Elif

Bilmiyorum ki... Konser kaçta başlıyor?

Kerem

Akşam saat sekizde başlıyor.

Elif

Peki, nerede?

etmek

tam ir

etmek

banvo
ütü
vemek
m akvai
kahvaltı

etmek
etmek
etmek
etmek

__ yapmak
.. yapmak
yapmak

Kerem

Bilkenfte.

yapmak

Elif

Tamam, ben de sizinle geliyorum.

H
m

. . yapmak

Yarın _______akşam Bilkenfte bir konser
saat ________ sekizde, bu konsere g id iy o rla r

2. Eylemleri yazalım
1. dinle- 2. oyna- 3. seyret- 4. söyle- 5. yıka- 6. anla- 7. ye-

3. Tümce kuralım

1. Sen Türkçe biliyor musun?
2. Aslı nerede çalışıyor?

2. Biz televizyon seyrediyoruz.

3. İstanbul'da kaç milyon
insan yaşıyor7

3. Ben ders çalışıyorum.

4. Onlar sınıfta şarkı

4. Ali ve Eda müzik dinliyorlar.

m

kahve içiyoruz.

0

yapıyor muyum?

7. Onlar sohbet ediyorlar,

6. Siz teneffüste kahve

yapmıyoruz.

m
m

içiyor musunuz?

4. Tamamlayalım
1. öğretmen ders anlat ı r _________
2. Ben ders çalış iyorum______
3. Sen piyano çalıyorsun______
4. Babam araba kullanıyor_________
5. Yolcular otobüs beklet iyorlar______
__.

7. öğrenciler yurtta kalıyorlar______
8. Ben çok iyi İngilizce konuş uyomm_____
9. Bebek çok güzel gül (iyor __ ___.
10. Siz çok güzel yemek pişir iyorsunuz ___
11. Ayşen dört dil bil iyor__________

5. Tamamlayalım

7. Sen her gün

8 saat mi

uyuyorsun?

8. Sonbaharda kar yağıyor mu?
9. Siz her hafta sonu
alışveriş yapıyor musunuz?
10. Kedi nerede uyuyor?

Hayır, biz her hafta
sonu alışveriş

5. Ben güzel resim

6. Sen kitap okuyorsun.

Tabii, biz teneffüste

GD Hayır, yağmıyor.
Ü! Sepette.

söylüyorlar mı?

5. Siz ne yapıyorsunuz?

var. Elif ve Kerem

.

10. Tamamlayalım, dinleyelim

1. Oya gitar çalıyor.

6. Çocuklar top oynd uyorlar

9. Tamamlayalım, dinleyelim

2. Ünite: Günlük Hayat

telefon
vardım
kahvaltı
sohbet
dans

m

4. Onlar güzel havalarda bahçede
5. Pazar günleri sokaklar kalabalık oluyor.

1. Yerleştirelim

Evet,

8 saat uyuyorum.

Evet, ben biraz Türkçe bili­
yorum.

E
E
m

Hastanede çalışıyor.
Evet, bazen söylüyorlar.
Yaklaşık 12 milyon
insan yaşıyor.

OD Evet, çok güzel
resim yapıyorsun.

2.2. Nereden Nereye?
11. Tamamlayalım, dinleyelim
Her gün erken uyanıyorum. Yataktan kalkıyorum, önce banyoya gidiyo­
rum ve duş alıyorum. Sonra mutfakta kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıda
peynir, reçel ve zeytin yiyorum. Sonra giyiniyorum ve evden çıkıyorum.

1. Çok zayıfsın. Hiç yemek ye miyor____ musun_ ?

Okul eve çok yakın. Bu yüzden evden okula yürüyorum. Okulda dersler

2. Siz hiç gazete oku muyoıı_ musunuzı ?

sekizde başlıyor ve öğlen bitiyor. Bazen okuldan sonra parka gidiyorum.

3. O niçin Türkçe konuşmuyor7 Türkçe bilmlyıor___ mu__?
4. Notların çok kötü. Çalış miyor ______ musun__ .?
5. Çocuklar uyuyor

202

2. Ahmet hiç kitap okumuyor.

mu ?

Parkta koşuyorum, öğleden sonra eve dönüyorum. Akşam bazen arka­
daşlarımla buluşuyorum, bazen evde oturuyorum ve kitap okuyorum.

6. Niçin hazırlanmıyorsun? Bizimle gel miyor___ ımısun ?

Bütün gün çok yoruluyorum. Erkenden yatağa yatıyorum ve hemen

7. Siz her hafta sonu spor yap n'or______musunuz ?

uyuyorum.

21. Dinleyelim, tamamlayalım

12. Tamamlayalım
1. Öğretmen o na

soru soruyor.

I. Diyalog

2. Bütün mağazalar da____ indirim var.
3. Anne bebekie_____ süt veriyor.
öğrenciler yurfrfg
dönüyor.
öğrencileryurtla_____ ders çalışıyor.
öğrenciler yurt tan..... çıkıyor.
Kızım ben den
para istiyor.
Çocuklar bahçe de
top oynuyor.
9. Market ten
süt alıyorum.

A: Yarın saat kaçta ve nerede buluşuyoruz?
B: Akşam saat sekiz buçukta, Migros'ta.

II. Diyalog
A: Affedersiniz, saat kaç?
B: On ikiyi yirmi geçiyor.

III. Diyalog
A: Parti kaçta başlıyor?
B: Akşam saat onda.
A: Tamam, orada görüşürüz.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Durakla_____ otobüs bekliyorum.
Bu akşam yemekle_____ ne var?
S a n a __ söylemiyorum, o n a
söylüyorum.
Aslı bu akşam sekizde uçakğa.. .... biniyor.
Siz e______ kek yapıyorum.
Ben hiçbir şey den
korkmuyorum.
Hırsız poliste»
kaçıyor.
Trafik polisi şoföre______ soru soruyor.
lî Bu haberi ilk kez sen d e n .. . duyuyorum.
Dolapla_____ süt yok mu?
20 . ■Cüzdan nerede?
■Cüzdan çekmece de ____
21. - Nereye gidiyorsun?
- Kütüphane ye
gidiyorum.

22. Okuyalım, yazalım

Volkan’ın Bir Günü
Sinan sabah saat yedi buçukta uyanıyor. Sekize y irm i ka la .
enden çık ıy o r D okuca on kala otobüse h in iy n r D okuzda okula
gidiyor. B ire on kala eve dönüyor. B ir buçukta öğle yem eği yiyor.
tki buçukta ödev yapıyor. Yediy i çeyrek geçe akşam yemeğ i yiyor.....
Sekize çeyrek kala televizyon seyrediyor. On ikiye y irm i kala _____
yatağına yatıyor. On ikid e uyuyor. _________________ :_________

23. Tamamlayalım

1

22 . - Neden korkuyorsun?

Ben sabahları çok erken k d k jy o m a L .Genellikle yedide, uyan iyonu n .
Bir saat içinde hazırlan iyo n un ve güzel bir kahvaltı yap ıv o ru m . Sekiz

- Köpeklen____korkuyorum.

13. Okuyalım, işaretleyelim
1. Eser bir şirkette mühendis.
2. Eser hafta içi akşam altıdan önce işten
çıkıyor.
3. Eser hafta sonları kahvaltıdan hemen sonra
dışarı çıkıyor.
4. Eser yirmi altı yaşında.
5. Eser provadan önce arkadaşlarıyla yemek yiyor.

buçuk .ta. ey den __ cık ıvoru m ......Saat dokuz da. okul da.... .. oluyorum.
Doğru

Yanlış

H

mm

m

2.3. Saatler
15. Yerleştirelim
1 .
Yazın ....... denizde yüzüyoruz.
2. öğleden sonra saat_____ üçte_______dersten çıkıyoruz.
3. Genellikle _ sa ba hla n .kahvaltı etmiyorum.
4. K ısın __
___ Uludağ'da kayak yapıyorum.
5. İlkbaharda ___ çiçekler açıyor.
uyuyorum.
6. Gece saat. on birde

16. Okunuşunu yazalım
1. Bire yirmi var.
2. Dokuz.

3. üçü çeyrek geçiyor.

4. Sekizi yirmi geçiyor.
5. Dokuza çeyrek var.
6. ikiyi on geçiyor.
7. Beşe on var.
8. Yarım.

17. Yanıtlayalım
1. Akşam saat yedi buçukta evde oluyorum.
2. Saat yediye çeyrek kala uyanıyorum.

3. Saat on ikiye yirmi kala yola çıkıyorum.
4. Saat dörtte sinemaya gidiyoruz.
5. Tren saat sekizi çeyrek geçe hareket ediyor.
6. Kurs saat bire on kala bitiyor.

Benim için hayat sabah on bir de
başifjy o r.___ Sabahları hiç acele
etm iyorum
cünkı'ı çnlış m ıyorum Uyandıktan 1 saat sonra bir şeyler
vej iy o ru m . O saatlerde pek çok insan öğle yemeği v^ iyo r ama ben
kahvaltı ef diyo rum
öğleden sonra saat üçle_. spor salonuiM_______
gi/ diyorum

h


Ben öğlene kadar sinirli, bir insan ol uyorum ___ Sabah sekiz_de________
ı ıvnn ıvorum
, on beş dakika da
hazırlan iyo n un . Sabahları
dokuz d a _ _ ofisle___ nl uyorum
. Fv den ofisle_____ yürü yo ru m
.
Sabahları kahvaltı yap m ıyom m

t sadece kahve iç iyorum ____

3. Ünite: Yakın Çevremiz
3.1. Allem ve Arkadaşlarım
1. Gruplayalım
Anne

Baba
babaanne, hala, kuzen

amca, yenge, dede,_____
enişte
____

anneanne, kuzen, teyze
davı, yenge, dede, enişte

2. Tamamlayalım
1. ben im o d a m _
2. ben w? kolzam
3. hen im göz üm
4. hen im hı ırı/fn um
5. Den im.bilgisayarjm_
6. sen in defter in
7. sen in sıran__
8. sen in çenen
9. sen in kula^Jat
10. sen in ad m
11. o nun silgi s»__

12. a m m masası__
13. o nun kardeş;
14. o nun el t___
15. o nun okula__:

16.
17.
18.
19

bizara
bİ7 im
biz »m
biz im...

20 . bu im

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

çoraplar ırm z
öğrenci m iz
arkada.şjHzız
evimiz

patamız

siz in ödeviniz
si7 in bahçe n iz
siz in elma n ız
siz in ağa;/ em iz
siz in ad res in iz
onlarjiL. anne si____
onların...ö devi___
onlar m çocu]lğiL
onlar m kitafib i—.
onlar m elbise s.L.

203

3. Tamamlayalım

3.2. E v im iz ve S em tim iz

1. SınıfJ » ____ ___ 20 kişi var.
(Benim) sınıf tmda
20 kişi var.
(Sizin) sınıf ınızda

7. Tamamlayalım
1. müdür ün oda s?

20 kişi var.
____ gidiyor.

2. Ayşe bugün eve_

Ayşe bugün (senin) e v i» e _______ gidiyor.

a ra b a m a te k e rle k li
araba te k e rle k li

Ayşe bugün (onun) evie<?________gidiyor.
Ben araba m ________biniyorum.
Ben (benim) aroba ma

5.

Ben (sizin) araba niza______ biniyorum.

Ankart i nin h a va li__

Biz odada _______ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

altın.... bilezik___

oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

telefon

M u ra fm _ gözl ü jd J îL

Dolap tnı:_______ kitap alıyorum.

elm ama. kabuk.v.

kitap alıyorum.

(Onların) Dolapt bmdan

elma kabu^^ îL
12. Ali'raât araba sı__

kitap alıyorum.

Sınıf a_________ yeni bir öğrenci geliyor.
(Bizim) Sınıf ımıza

8. Tamamlayalım

yeni bir öğrenci geliyor.

(Sizin) Sınıf imza

bakıyorum.

Ben (onun) çocuk guna

bakıyorum.

Ayhan m ___ ceketi

A h m e tiii___ o ğ jte _____ ilkokula gidiyor.

. ders çalışıyorum.

Kitapları masajza________ koyuyorum.

öğretmen in

Kitapları (sizin) masa niza______ koyuyorum.

Ziraat

Kitapları (onların) masası»^_______koyuyorum.

Bu kazak «m

Semra. Ben 62 yaşındayım ve ev hanımıyım.

B enim _____eşim _......Tuncay Bey emekli öğretmen. O da 62 yaşında.
Biz im_____iki çocuksumuz var. Bir kız ve bir erkek. O ğ l umuz

28

a d ı_______Tolga. Tolga İstanbul'da oturuyor ve kon-

servatuvarda okuyor. O nun

çok güzel bir kız arkadaş.?_______ var.

rensi

Radyonun düğmesi bozuk.
Olga'nın erkek kardeşi avukat.
Köyün havası temiz.

32 yaşında, o nun

adı_______ Hande. Hande burada, Ankara'da otu­

Arabanın koltukları deri.

ruyor ve evli, n nun

e ş i_______Murat bir lisede öğretmen. Onlar şimdi

bebek bekliyorlar ve çok mutlular.

kırmızı.
.güzel.

9. Eşleyelim
Türkiye'nin başkenti Ankara.

Onlar birkaç yıl sonra evlenmek istiyorlar. Bizim _____büyük kız ımız____

62 yaşında

ne?
nerede?

kapaj^ğî_ . açık.

DolajTİ bm

BENİM GÜZEL AİLEM

yaşında. O nun

isim L
Banka sı

Cocukj?u» . bisiklet i

4. Okuyalım, tamamlayalım, işaretleyelim
B enim _____ adım

__ mavi.

Esra um .._ o m uzu...... ağrıyor.

_ders çalışıyorum.

Ben (benim) ev imde

saç/_____ kısa.

Arkadaşımla.

. ders çalışıyorum.

Ben (onuni ı
9.

____ var mı?
Oyama __ bileti______

Ben (senin) çocuk Şuna
Ben ev de

. Ankara.

1. T ü r k i y e ' b a ş k e n t

yeni bir öğrenci geliyor.

7. Çocuk'j’a.________bakıyorum.

8.

sesi___

Biz (onun) odasında.___ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.
(Sizin) Dolap' bımzdan
6.

su____b a rd a ^ jL
televizyon un düğmeci.__

. biniyorum.

Biz (senin) oda nda_

13. masa____sa a ti___
14. balkon kapış
balkonım. kapış;
15. yem ej^ üz. tuz.;/ _
16. çilek____reçeli___
17. e v i2i _ bahçesi__
18. çocuk____kitabî___
çocuJkğun k ita £ ı_
19. mutfak____lamba sl _
mutfa^ğöL. lambası__
20 . güneş _____ gözlükJü2 1 . tahta____ka lem i___
22 . sokak____lambam___
sokakiîm lam bas__
23. çamaşır____m a kin e s in
24. yatak____oda s;___

çay____k a ş ı k jL
gümüş____küpe____

İstanbul'un caddeleri kalabalık.
Yemeğin tuzu az.

Bekar

Evli

Öğretmen

Otelin odaları konforlu.
Pantolonun paçaları kısa.

Semra

/

/

Tuncay

/

/

Romanın konusu aşk.
/

10. Tamamlayalım
1. Ben resmin tam ortasındayım. i5e- im

Tolga
Hande

/

Murat

/

2 Rpn im
3 Rnhn mm
/

sol umdu
ön ünde

4 Rıiynknnne min

a rk a m da babam var.

annem

var.
varım.

ben

vnr

kardeşim

sn\unda

.5 Rnhn mın

yanında

annem

var.

Benim adım Aslı. Ben öğretmenim. 28 yaşındayım. Benim bir erkek arka­

6 Anne min

sağ vnda

babam

var.

daşım var. Onun adı Onur. Onur 30 yaşında. Onun bir restoranı var. Res­

7, Ben im

5. Dinleyelim, özeti tamamlayalım

sağımda

kardeşim

var.

toranı Tunus Caddesi'nde. O Ankara'da yalnız yaşıyor. Çünkü ailesi Mer­
sin'de. Onur'un annesi ve babası emekli. Onlar Mersin'de küçük bir pan­
siyon işletiyorlar.

11. İşaretleyelim

1. İran, Türkiye'nin güneyindedir.
2.

Aslı'nın bir erkek arkadaşı var. O nun a d i. Onur. O

bir resto-

Ege Denizi güneyde, Akdeniz kuzeydedir.

Onlar m

204

Mersin'de bir pansiyon

var.

Yanlış

E

m

E

m
D
E

3. Karadeniz kuzeyde, Marmara Denizi
kuzeybatıdadır.

ra n i___var. O Ankara'da oturuyor ama a ile ^ L Mersin'de yaşıyor.

Doğru

4. Yunanistan, Türkiye'nin kuzeyindedir.

5. Bulgaristan, Türkiye'nin kuzeybatındadır.
6. Irak, Türkiye'nin doğusundadır.

. e

12. Okuyalım, işaretleyelim, yerleştirelim

17. Tümce kuralım

TÜRKİYE

Doğru

1. Türkiye'nin nüfusu 70 milyondur.

Yanlış
0

2. Türkiye'nin denizlerinden üçü Akdeniz,
Karadeniz ve iç Anadolu'dur.
3. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

[7]

|7]

ö

Türkiye'ye çok turist geliyor. Çünkü Türkiye'de çok güzel
vardır
□ şehirler

□ bölgeler

[7] sahiller

□ köprüler

18. Okuyalım, işaretleyelim
BODRUM

bölge
1. Türkiye'de yedi
_ vardır.
2. Türkiye'de dört
. vardır.
d e n iz ...
.yaklaşık 70 milyondur.
3. Türkiye'de____ nüfus

13. Eş ve zıt anlamlılarını yazalım
şehir = Âenl__________
büyük x küçük_________

yıl
sahil

Plaj

güzel

etraf

= çevre

x çhMıı/MM ____

19. Bulalım, anlatalım
Benim adım Ayşe. Benim evim iki katlı ve lüks bir ev. Evimin üst katında
geniş bir balkon var. Giriş katında ise güzel bir veranda var. Evim bir bah­
çe içinde ama garajı yok. (3. evi

evi
Merhaba. Ben Ahmet. Benim evim iki katlı ama pek büyük değil. Evimin
balkonu yok,ama küçük bir bahçesi var. Evimin yanında bir garaj var. Ga­
rajın önünde basketbol potası var. (1. ev)

iyi günler
Dave
Sekreter iyi günler. Buyurun.

4. Ünite: Zaman Geçiyor

Türkçe kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.
Dave
Sekreter Tabii, adınız nedir?

4.1. Ne Zaman Ne Oldu?

Adım Dave.

1. Tamamlayalım

Sekreter Soyadınız?
Dave

1. a 2. c 3. a

Merhaba. Ben John. Ben tek katlı bir evde yaşıyorum. Evim küçük ama
çok kullanışlı. Evimin yanında bir garaj var. Arabam garajda duruyor. (2.

14. Dinleyelim, tamamlayalım

Dave

1. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'dur.
2. Hilton Oteli'nin önünde buluşuyoruz.
3. Ablamın kızının gözleri mavi.
4. Benim ülkemin başkenti Ankara.
5. Bu kitabın konusu çok ilginç.
6. Gülce'nin erkek arkadaşının annesi doktor.
7. Ceren'in gözlüğünün camı kırık.
8. Reçel kavanozunun kapağı nerede?
9. Okulun kapısının önünde bekliyorum.
10. İngilizce kursunun başlangıç tarihini bilmiyorum.

Pazartesi günü arkadaşlarıyla sinemaya gitti.
Çarşamba öğleden sonra alışverişe çıktı
Perşembe akşamı arkadaşlarıyla hulustu
Konserden bir gün önce konser provası yaptı
Dört gün Önce konser verdi
Pazar günü sadece d in len d i
Evvelki gün h iç b ir şey yapm adı
Dün tem izlik yaptı

Klein

Sekreter

Pardon?
Klein. K-1 - e - i- n
Dave
Sekreter Teşekkürler. Doğum yeriniz?
Doğum yerim İngiltere.
Dave
Sekreter Doğum tarihiniz?
Dave
25. 05. 1975
Sekreter Adresiniz lütfen?
Hoşdere Caddesi Hava Sokak 65/ 1 Çankaya-Ankara.
Dave
Sekreter Cep telefonunuz var mı?
Tabii var. 0 537 852 96 74.
Dave
Sekreter Tamam. Buyurun TOMER kimliğiniz.
Dave

Ders bugün başlıyor mu?

Sekreter
Dave

Hayır, dersler pazartesi günü başlıyor.

Ali
Ahmet
Ali
Ahmet

Dün ne yap tın

Ali

Ayşe'yle aynı dersleri al ly on ı z _______Ben geçen hafta okula

Teşekkür ederim, iyi günler.
Rica ederim, size de iyi günler.

Ahmet
Ali

Tamamlayalım
sınıf ımtzm perdeler M n _ renİM İ ___beyaz.
yan ında

1.

Evet, okudum
2.

l

Evet, yaplını___ / Hayır, yıapmadmt.

adımı
3.

spor_____ ayakkabıssuL bağcıklarj______ çok

a) Buraya kışın çok kar yağ jyor _.... ... ___m
Evet, ya ğ ıyor
/ Hayır, ya ğ m ıyor .
b) Buraya geçen kış çok kar y a ğ d ı ___

uzun.
sırt______ çanta nin
ev in in

ha vuz«____ var.

ferm uar;______açık.

bahçe s inde bir yüzme_

.

b) Dün spor yapım _____________ mı___.?

üst ünde su______ barda J ı _____var mı?

yazıyorum.

10. O nun

j Hayır, okumadım

a) Spor ya p ıy o r____ __ m usun ._?
Evet, yapıyorum / Hayır, y a p m ıyorum .

5. Seni Beşiktaş..... ..iskele silide. bekliyorum.
7. Düğünde gelinm .__ ayakkabıcıma, altj j ü

/ Hayır, okumuyorum

b) Dün gazete oku dun __________ mu___?

3. Kışın büyük şehirlerin____ havaca_____ çok kirlidir.
4. Benim..... işi'm im im .ilk...... ...harfr______ "A".

a) Hergün gazete okuyor___
Evet, okuyorum

oturuyorum.

2. Kedi, çalışma______ masa sm m alt ında uyuyor.

9. Sen in

Hmm... Ben sana Ayşe'nin telefon numarasını vereyim.
Tamam, sağol.

Tamamlayalım, yanıtlayalım

1. Ben, Ahmet'in____ ev inin

8. Seda ‘nin

Hayır, Ayşe'yi gör medim_______ ama erkek arkadaşıyla ko-

İst iyorum_____ :_____

3.3. Şehirler

6. Masa nin

Orada Ayşe'yi gör dün

hiç git medim__________ . Ondan ders notlarını almak

Dave
Sekreter

1. Biz im

Okula gitMm___

nu $tum......... ...... Sen niçin Ayşe'yi sor dun........ .?

Hangi sınıfta?

Sekreter 4. kat, 17 numaralı sınıfta.

16.

2. Tamamlayalım

Evet, ya ğ dı _____/ Hayır, yağm adı
a) Annenler bu yaz tatile cık iyor
Evet, çık ıy o r

/ Hayır, çıkm ıyor

b) Annenler geçen yaz tatile çıkMör.___
Evet, çık tıla r

l Hayır, çıkm a d ıla r

Güzel . ama □ etsin [7] çalıştın □ sınıftaydık □ çalışıyorsun [7] ettim □ ediyorum 10. Biz dün Onurla fuara gittik de seni de çağıralım di­ 4. Yerleştirelim Yıl 1605 Benim çocukluğum ve gençliğim Ankara'da geçi*___ . Ben yarın sabah teyzemi hastanede ziyaret edeyim. Dünden Bugüne 9. Ben geçen sene öğretmen 2. 3. 5. Bütün markaların yeni modellerini gördük. emekli olduktan sonra Ceıvantes "Don Kişofun ilk bölümünü y a y m a d ı _____ Yıl 1885 Louis Pasteur. şimdi Türkiye<iewg„. Saat ikide evden çıktım ve deniz kenarında yürüyüşe git tim ________ Akşama doğru arkadaşlarımla buluş tum_____ beraber yemek yedik_______ ve sinemaya gitüfe_______. 6.2. Dün kaç saat______ ____? 4. 8. İbrahim : Hu. merhaba Hakan. Tümce kuralım 1.. bu nedenle telefonum kapalıydı. 6.miydLJ. ama bugün çok mutsuz s m îl 7. Tamamlayalım Brazilyalı ünlü futbolcu Pele futbolu bıraktı___________ 8. Ben 1968'de Trabzon'da___________ □ doğduk □ doğdular [21 doğdum [7] gidiyor muyuz □ gittiniz mi 5. 6. Bu sabah saat kaçta kalktın? 8. Tamamlayalım. Hakan : Aaa. . Yeni ve yorucu bir hafta beni b eklim e_______ 7. Tamamlayalım Genellikle sabahları erken uyan tvorum ama dün pazardı ve geç knlk tmı_______ Diğer günlerden farklı ve eğlenceli bir gün yaşamak is­ 5. Şimdi ise Kızılay Meydanı Ankara'nın en Yıl 1977 kalabalık ve gürültülü yeri. Nasılsın? 2. Biz geçen yıl tatile___________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3.00'da lkalk-1. Antalya'da kaç gün kaldın? valtı yap mıyonım 9. yanıtlayalım TELEFONDA 1. iki saat önce__________ . Çünkü Anka­ ra'yı çok farklı bul dum______ örneğin Kızılay Meydanı. Ben geçen yıl öğrenci değil d ik şimdi öğrenciy lz ___ 4. Tümce kuralım 1. dün seni cep telefonundan çok aradım ama telefonun kapalıydı.? . Genellikle her sabah saat yedide kalkıyorum . Nobel Fizik ödülü'nü a ld ı ____________ trafik kalabalık d e ğ ilj* ______________ve meydan çok sa- Yıl 1923 kin d i _______ . Cumhuriyeti ilan etti________ var. . ama bu sabah se­ kizde kalkj!?w. Dün seni çok . Çok kalabalıktı ama çok güze! bir fuardı. ve işe geç lkal-1 kaldım_ ._ve işe geç kaldw»_. Büyük binaların yerinde çok güzel parklar Mustafa Kemal Atatürk. 4. 4. çünkü zamanım olmuyor. öğrenciler her sabah okula gitmek için servise bin iyor. 2. Dün akşam yemekte ne vardı7 tedim. Geçen yıl. Ali iki gün önce çok hastaya'/ şimdi çok iyi. [2] bu akşam sadece ders lçalış-1 çalıştı. tamamlayalım KIZILAY MEYDANI Akşam eve çok mutlu dön dam _______Bugün pazartesi ve şu anda işe gi diyorum. kuduz aşısını ilk kez bir insana ya p tı ___ Ankara'ya dön düm ____ve çok şaşır dım . 2. ama 9. Dün akşam toplantı saat kaçta bitti? . GO geçen yaz çadırda lkal-1 kaldık [T] bu yıl çok lyağ-l yaşmadı t harikaydı. 4. ben İbrahim. . sağol. Biz her yıl tatilde bir otelde kal iyonızt ama . çünkü yarın sınav var. otomobil fuarı mı? Geçen gün gazetede reklamı vardı. 00 bu sabah servis bozuldu. Charlie Chaplin öldü ___________ .? [7] neredeydin □ neredesin Hakan : Aaa. E] bu sabah 08. Dinleyelim.6. eşleyelim 1. Sınav zordu ama hepiniz geçtiniz.. Dün toplantı vardı ama ben katılmadım. Yıl 1977 12. Amcam geçen hafta Almanya'ya ________ __ □ gidiyor [7] gitti İbrahim : Alo. Yirmi beş yaşımda yurt dışına yerleşüm _____ ve uzun yıllar orada yaşa dun ________. Ben üniversitede çok çalışkan A Hayatımda hiç uçağa binmedim. evet! Dün bir toplantım vardı. Sen dün çok mutlu y d u n 3. □ gittiniz Hakan : Merhaba İbrahim. a m a ___ __________ __ _________ □ sınıftayız [7] sınıftaydınız 3.. otobüse thin-f biniyor. Dün bir film seyrettiniz. Toplantıdan sonra da kız arkadaşımla sine­ maya gittim. □ arıyorum □ arıyor muyum [7] aradım 7. Günümüzde gençlerin hepsi internet kullanıyor. Dün sınıfta özgür var mıydı ? 8.dı___________ . □ hangi gün □ saat kaçta 0 hangi gündü 10.. İbrahim : Evet evet. Derya her akşam kitap oku yo r. önce güzel bir kahvaltı yap um _________ Normalde. 11. Nerelerdeydin? □ nerede ye düşündük. 4. işaretleyelim 13. Ayrıca çeşit çeşit ara- . Yarın sinemaya__________ ? □ gittik mi İbrahim : iyiyim. Biraz önce telefon___________ □ çalışıyor S. Siz hangi__________ . Ben Yıl 1921 gitmeden önce Kızılay Meydanı çok farklıj^ !___ O zamanlar Albert Einstein.? 2. Geçen hafta hava çok soğuktu. Biz geçen hafta sonu iyi vakit geçirdik. Ankara eskiden küçük bir kasabaydı. hafta içi kah­ 7. Okuyalım. Konser çok eğlenceliydi ama hava soğuktu. Kışın Erzurum'a çok kar yağ iyo r . Biz geçen sene Drdün Jepdik. Geçen hafta sınav__________ . b ____ 3.

Anılar 16. Onlar konuştular _____ basıyla beraberken çok yaramazlık yapıyordu. İbrahim Hakan'ı iş telefonundan aradı. Arkadaşlarımlayken--------. geçmiş olsun canım. Pelin : öyle mi? Demek dedikodumu yapıyordunuz! Şaka şaka. Ben hemen arabadan indim ama o sırada diğer araba kaçıyordu. Okuyalım. Belki bunun için telefonu duymadım. çok iyi fikir. Arkadaşları­ mızla her zaman birbirimize yardım e/ diyorduk ve birlikte çok eğ- \er\iymduk.. Pelin Ayşen'i a ra dı __________... Sadece bir hafta kal dun : Aaa! Ayşe hoş geldin.. Diyalog Ayşen : Alo? Pelin : Merhaba Ayşenciğim.zaman çok çabuk geçiyordu. Eşleyelim Yurttayken-------------. Hakan da fuara gitmek istiyor. Derse gelmiyorum. Çok yoğun bir hayatım var. iii :Aaa öyle mi? Nerede? Konuştunuz mu? : Evet. Sevgi Hanım mutfaktayken---->. o sırada temizlik yapıyordu Hakan : Peki fuarda mankenler de var mıydı? B. Akşamlan odada değişik salatalar yap iyor _______te­ levizyonun karşısında yd iyorduk lış iyordu ___ zgi : Biliyor musun idil.». denizde yüz üyorduk. hepsi de en az otomobiller kadar güzeldi. Tülay Hande'yi aradı__ . hep okuldaydım. Geçen yıl üniversiteden mezun ol dum Acaba televizyon yokken----. Hande telefonu duymadı. Üniversite günlerimi gerçekten çok özlüyo­ rum. Bu şirkette yönetici değilken--.. Pelin o gün hastaydl______ . Sonra ben mağazadan çıktım ve biraz ko­ ta sonu hep beraber bir şeyler yapıyoruz. 17.3. Onur yeni arabası için bir mini A. : Off! Böyle bir kaza nasıl oldu anlamıyorum. Bazı akşamlar bir arkadaşımız bize bahçede gitar cal iyorduk biz de şarkılar sövlş? üyorduk . biraz daha sohbet e/ diyorduk i Diyalog Idil . Elektrik süpürge­ yoktun. : Anlıyorum.. Eskiden uzun tatiller yapıyordum. O da vitri­ En güzel zamanlarımızı bahçede geçir iyorduk cakM i l bahçede o\wu_yorduk .insanlar sıkılmıyor muydu? ben yolun sağından gidiyordum. gQn beş ^ez telefonla konuşuyor­ duk Dayımın çifiliğindeyken------. : Sibel ve Selen ne yap iyorlar ? ta ders çalış tılar_________ Sen neler yaptın? ama herkesi çok özl edim . Saat 2'de aradım ama aç­ Hande : Anladım. Doğru 1.çocukları onun yemeklerinin kokusu­ nu salondan alıyordu. . Tamamlayalım ÜNİVERSİTE YILLARI Ben üniversitedeyken yurtta kal vyordum . ancak ba­ den geliyordu. tamam sakin olun. renci vken : iyiyim. tamamlayalım Hande . 16 yaşındayken-----------. ben de Onufu çok özledim. Dinleyelim. kın arkadaşımdı... selam biz de Esra ile senden bahsediyorduk. herşey aynı. Onlar çarpıştı 14. Ayşen : Aaa Pelin. D. Okul bittikten sonra hayat benim için çok zorlaşi?__________ Bazen üniversite yıllarımı çok özlüyorum. Tülay : O zaman telefonu duymadın. Havalar sı- nuştuk. Memur Bey. ğı'na gi diyorduk____ Sabaha kadar dans e/eliyorduk : Elbette. Bir anda o arabayı karşımda gördüm ve çarpıştık. Hakan : Hahaha! O zaman yarın ben de gidiyorum. Yurt dışındayken-----------. Uzun süredir tatil yapamadım.ba aksesuarları da vardı. Polis Ayşen . □ 3. 19.çalışıyordum ve aynı zamanda okula gidiyordum. Diyalog Ahmet ve sonra uyuyorduk ____ ne bakıyordu. m 0 4. ben bir mağazada alışveriş yapıyordum.çünkü televizyon aldı. dün senin kuzenin Onur'a rastladım. o za­ tabii 207 . Diyalog : Alo? Tülay : Selam Hande ne haber? Dün seni aradım ama evde Hande : Aaa! Ama dün hiç evden çıkmadım. çay-kahve iç iyorduk . O zaman bu haf­ dum.)iı________. Yemekten sonra ders ça- . Ezgi Onur'a mağazada rastladı _______o sırada Ezgi alışveriş yapıyordu . Kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı ve çok eq\en_iyQiduk _ . o sırada Esra ve Ayşen Pelin'den □ Fatma Ayşe Fatma Ayşe Fatma tzgi gidiyordu______ ama diğer araba ters y ö n d e . Fuarda çok insan yoktu.aileni çok özlüyor muydun? Kuzenim annesiyle beraberken-*. İbrahim : Tabii. Onunla nişanlıyken----------> . Tamam mı7 Ezgi .n*. 18. Deniz ol uyordu sabahlan tertemiz ama buz gibi . madın. Akşamları ise bazen Emre bize gitar cal iy o rd u _____Biz de şarkı söyl üyorduk _____ Emre benim en ya­ Ayşenciğim benim çok başım ağrıyor. 50 ile gidiyordum. Tamamlayalım Merhaba! Ben Pelin.. saat ikide temizlik yapıyordum. 4. manlarda sabah erken kalk mıvorduk . : Peki siz hızlı mı kullanıyordunuz? Ahmet : Hayır. Akşam sabah 19:00'a kadar plajda kal iyorduk .kendime daha fazla vakit ayırıyor­ : Ne güzel.köpeğimle ava çıkıyorduk. ^ : Tamam.. □ 2. odada dört arkadaş­ : Onların geçen hafta sınavları va rj* __________ bütün haf­ Ayşe : Biliyorsun İzmir'deydim.>. C. görüşürüz. öğ- : iyilik canım. Şimdi çalışıyorum.oda arkadaşlarımla çok sorun yaşı­ yordum. Ama o araba ters yön­ Polis . Akşamları genellikle Bodrum'un meşhur Barlar Soka- Akşama ödevleri senden almak istiyorum. Hepimiz ailelerimizden ayrıydık ve onları çok özlşl üyorduk ..hiç yaramazlık yapmıyor.. sen nasılsın? Neler ya p tmJ. tamamlayalım 1. hayat daha zevkli ve kolay. 4. Arkadaşlarım ve ben yazlan sabah erkenden kalk iyorduk ve de­ nize gltJyarduL . 3. si açıktı.. Ahmet yolun sağından Yanlış m m □ bahsediyordu .>. ne haber? tık. Fuarda güzel mankenler de vardı. Şu anda Ankara'da bir şirkette çalışıyorum.

Sizi anlamıyorum. Nazlı : Neclacığım yeni eviniz gerçekten çok güzel. Ünite: Afiyet Olsun Serpil : Teşekkür ederiz canım. Bahçesi de var. Dinleyelim.. Ondan da vereyim mi? Müşteri Yok üzüm almayayım. TÖMER'de birçok ülkeden öğrenci var. _ yapma. İzmir üzümü. Duygu dışarıya a k s ın mı ? izin ver iyo r m usun ? 8. Dolduralım Necla : Sağolun. Sen İstanbul lu musun ? Hayır. sana iyi şanslar _______ 3. Genellikle arkadaş­ larım J « _ _ geziyor. Şeftali de güzel görünüyor. Ne Alırsınız? 8. Ben de sevdim bu evi. . Yemekleri t uz/m .. Bardaklar düş üyor _. dinleyelim [T] Bu hafta sonu ne ynp iyonun ? Bir yerlere Müşteri Kolay gelsin Manav Sağolun. iyi günler. bulut lu . Müşteri Ben bir kilo erik alayım. Filmden sonra alışveriş yapalım mı ? Çünkü mi ? Ne dersin? Çok haftaya cumartesi babamın do­ güzel filmler var. buyurun 5. alayım____ boşum. Cumartesi günü nerede Manav Ona [6] Saat ikide TÖMER'in g i delim mi ? Müşteri günü. tamamlayalım is tjja a ıtttL . ela göz lii 7. Ahmet üc oda M _ . Ben onlara da çay ve kek götüreyim. Siz rahatınıza bakın. ben de kendime [2] Cumartesi sabah işim var kazak bak avım ama öğleden sonra ./? . Bugün hava parça/?. Çocuk üşüyo r klimayı kapatıra_______ 7. .öyle mi? Tebrik ederim ______ 6. gürültü yap mayın ___ 4. Hangi bölümlerden alışveriş yapıyorlar? 2. Ne Yiyelim? Serpil : Evet. Araban yeni galiba? Güle eü le kullan ____ 5. bir ev ki­ raladı.Kardeşim yarın Amerika'dan geliyor. Müşteri Borcum ne kadar? Manav 6 TL. 2. Alışveriş sonrası buluşma yeri neresi? 3.. yeşil olsun. .. bir kazak önünde buluşâhiniBi? GÖ Olur. Gözlük lü Müşteri Buyurun.. kiz Türki1 . Amerika lı Hint li ..Hapşuuuuuu! . Tamamlayalım. 5ebzeier w m karnabahar Nazlı : Aal Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.2. Polonya h 6.O zamanlar bana göre her şeyi en iyi o bil iyordu . Biz de yeni bir araba al ahin . hika­ yeler anlat iyordıı . bekarım. geniş mutfak.O zamanlar . Ben sofrayı kurayım—.. 3 Rnhnrat h Manav Sağolun. cumartesi günü görüşürüz./» . Manav Yeşil erik mi? Evet. balkon. uzun boy _lu kadın benim annem. lütfen dikkat o‘ din 2.. Sonra ben okula başla d u n ___ \kcku\dayken babam bana ders­ lerimde yardım e diyordu . 5. göz ü n aydın ________ 6. Ama o yıllarda bana göre her şeyi en iyi öğretmenim biliyordiL.. Zor günlerimde önce ondan yardım diyor. Tamamlayalım. ama ezik olmasın. Alışverişe kimler gidiyorlar? 5. Tamamlayalım 1. Güle güle oturun. 3. Sarı saç h uzun boy lu ye güzeli mi? 8. Necla : Arka tarafta top oynuyorlar. Yirmi yaşındal*e«_ üniversitede ikinci sınıfa g\idjymdurn_ . Bana masallar. soralım Markette 1. hayırlı işler. O za­ manlar bana göre her şeyi en iyi ben biliyordum^ . ödemeyi nasıl yapıyorlar? 4.. 4.. 5. Buyurun. N ecla: Afiyet olsun. 1. siz de salatayı y a p ın _____ 08 5. 7.. Ben imle___ oyunlar oyn uyordu . . . Bana 4. eğlen iyordum ya da ders çalış lyordum. ğum [7] Peki.Aaaa çok güzel. 2. çok iyi...... Ali kadehini kaldırıyor ve göre her şeyi en iyi arkadaşlarım b\îyordu_ . Demek yarın sınavın var. misin ? Hayır. Şimdi kırk iki yasında ytm . İzmir tiyim ___ 9. hayırlı olsun.Çokyuşa____ 2. Yıllar g e ç il_____ ve ben on beş yaşına gel dim babam ia ___çok fazla zaman geçir miyordum . Artık ben de bir bab ayım . İki kilo da şeftali.20. Tamamlayalım 1 . Babam ha­ la hayatımda çok önemli bir insan. ellerine sağlık. vemekleri dnhn cok sevivorum. Ne yapalım___ ? ve saat kaçta hıılıı yuyoruz ? 5. Çocuklar rahat rahat oynuyor.. Hare­ ketli bir sosyal hayatım var^z_____ ve çok kitap okuyordum . Serpil : Bu arada.Cananla nişanlandım. Hatta bazen ödevlerimi y a p jj >ordu . Okuyalım.ve ya ğ h _ 10. üzümler de yeni geldi. .1. Tamamlayalım Ben beş yaşındayken babam hayatımdaki en önemli insan .. Sınava hazırlan iyorum sınıf boşalsın. Biraz daha bekle yjn_ _ 3. lütfen yavaş k o n u ş a ______ 6. kek harika olmuş. 4 Fv li 1 Nere lisin ? Norveç liyim . Hoş geldiniz. N ecla: Çaylar hazır. diyalog oluşturalım Can Aynur |T) önce sinemaya j>id_elim |T) Tamam. Tamamlayalım Manav Merak etmeyin.

Yüzü çilli. Adana güneşli ve açık 12 derece. □ Davetsiz misafirler için masanızı asla başka bir masayla birleş­ ri var. Doğru Yanlış 4. [7] Şapkalı. evet o. 5. □ 0 16. □ m 12. □ H 6. yaşlı bir bayan. Denizlerde durum: Akdeniz ve Ege denizi açık. Bulalım İrem Gülben İrem Gülben İrem Gülben : Evet. öfkeli görü­ nüyor. Bıyıklı ve sakallı.. Senin ceketinin rengi benim ceketimin renginden daha güzel. m □ 8. Dükkandaki en ucuz telefon bu. Okuyalım. Ankara-Polatlı karayolunda yol çalışması var. Kısa saçlı ve kısa pantolonlu bir çocuk.3. Havaalanına en yakın otel Boğaz Otel. [5] ucuz. iki elinde de po­ şet var. □ m 11. Gülben : Ne diyelim. gözlüklü bir adam. Ben ailemin en küçük çocuğuyum. İstanbul yağmur­ lu 8 derece. 9. Restoranın en lezzetli yemeği mantı. Karadeniz fırtınalı ve dalgalı. Kiminle? İÜ : Bizim şirketten Cenk'i hatırlıyor musun? Şu mimar çocuk. Benim en iyi arkadaşım sensin. Elleri arkasında yürüyor. Bu arabanın fiyatı o arabanın fiyatından daha uygun. Ali sınıfın en uzun boylu öğrencisi. iç kesimler parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu. Garsona bağır m ayınız __ 1 □ Kül tablasına asla peçete. Galiba alışverişten dönüyor. unut m a y ın ız j D Garsonla göz göze gelmek için beklemek garsona seslenmekten daha kibar bir davranıştır. illere göre hava durumunu veriyoruz. Özerinde kareli bir ce­ ket var. Elinde bir top var. Kız kardeşim benden daha çalışkan. zayıf. İstanbul yağmurlu 10 C°. Pipo içiyor. Çok da : Duydun mu? Mine nişanlanıyor. Biraz düşünceli ve mut­ 3. dalgalı saçlı bir hanım.. Tamamlayalım. Bu akşamki partinin en güzel kızı Selen. Tümce kuralım 1. Galiba üniversite öğrencisi. takoz ve halat bulundurmaları gerekiyor. [3 ] Kıvırcık saçlı. zayıf bir kız. küçük çantalı. Elinde bir şemsiye var. 4. Filmin en heyecanlı yeri son sahnesi. at mayınız . inceleyelim. 4. Kıyı bölgelerimiz sağa­ nak yağışlı. Dünya Mutfakları Dedikodu 13. işaretleyelim 1. eşleyelim 7. gözlüki£L_ çocuk mu? du. Düz.9. Ellerinde siyah eldivenle­ □ m m □ □ m çok oda var. onu al m a y ın ız 1 □ Yemek masasında asla sigara ic m e yin iz \ . Elleri belinde. sıfırın altında 5 derece. 14. Ulaşım seıvis yolundan sağlanıyor. Ankara bulutlu 5 derece. U] Düz saçlı bir hanım. 11. Çok y a n ||ş 2. topuksuz bir ayakkabı giyiyor. A L espriü__ Ben de çok severim Cenk'i. 14. ekleyelim ö Davete uygun kıyafet ve makyaj seçiniz _______ □ Sofraya asla yalnız otur mayınız . Bugün hava dünden daha sıcak. Dünyanın en zor işi annelik. Yol durumu: N Ankara-Polatlı karayolunun 18-25. biber üç delikli kaplarda. Tamamlayalım. Akdağ Geçidi'nde kar var. : Cok sevindim. üzerinde çizgili bir tişört var. 13. m □ 2. 5. 3. Çok tanımıyorum ama iyi birine benziyor­ İrem : Evet çok iyi ka lp iı___terbiye J î___biridir. işaretleyelim Bu gün yurdumuz soğuk havanın etkisinde. İzmir parçalı bulutlu 10 derece. Bence yüzmek koşmaktan daha zevkli. soslar ise seıvis elemanındadır. London Venue Otel. 1. Manhattan Plaza'dan daha [U yaramaz görünüyor. Manhattan Plaza'dan daha 00 Q0 Dog ru Kısa elbiseli. □ m 3. kısa boyia__. : Sahi mi? Bilmiyordum. □ m 10. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. 15. Yurdumuz soğuk havanın etkisinde. Dinleyelim. ti rjreej'îsfe—J O Masadaki çiçek dekoratiftir. En pahalı otel Boğaz Otel. 2. London Venue'de. [9] Uzun burunlu. kilometreleri arası yol yapımı ça­ lışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. iç kesimler bulutlu. [ 4] Genç bir adam. sevimli bir kız. 12. Sarışın. Erzurum karla karışık yağmurlu. Karadeniz ve Akdeniz fırtınalı. 6. □ □ 8. Topuklu ayakkabı giyiyor. Herkesle beraber hareket et'diniz ______ O Peçeteyi kucağınıza koy u n u z ______ Ama o peçeteyle asla ağzı­ nızı sil m eyin iz . Hayırlı olsun. Takım elbiseli bir bey. Adana 10 C°. yanıtlayalım 5. Tokat Sivas karayolunun Akdağ geçidinde gece sis ve don bekleniyor. Bir sırt çantası var ve elinde kitap taşı­ yor. N L : Cenk? Esmer. Kıyı bölgeler güneşli. Sürücülerin yanlarında zincir. 7. suz görünüyor. D Tuz tek delikli. kürdan vb.

müyorum. Yerleştirelim siniz? Bu Müşteri : Evet. Tamamlayalım 1. hoş geldiniz Funda hanım. Sen A y ş e ji____ görüyor musun? Ben onu bugünlerde hiç gör­ : İyi günler. Funda : Peki o halde kızıl olsun. iki saattir bilgisayarın başında oyun oynuyorsun. Ünite: Bürokrasi Her Yerde 1.. o n u dün evden aradım ama yoktu. . Sayın Yetkili 2..öğrencilerin___ ödevler in i Funda : Dalgalı olsun. b . . Bu parfüm m _____ çok seviyorum. Eşleyelim. Funda : iyi günler.Ben Orhan Veli « in şiirler in i çok seviyorum. Satıcı : Buyurun. Biraz daha düzenli ol lütfen. anlamıyorum. Biraz izin ver. 2.Ne yapıyorsun? Kuaför : Dalgalı mı._. Satıcı : İyi günler. Unutma.6. 5. dalgalı. Onlar da benimle sofralarını paylaşıyorlar. hayallerine ortak oluyo­ .4. Funda hanımın saçı clüz değil. kontrol ediyorum.Bu da saçınızın sağlığı için uygun değil. Satıcı : Nasıl? Tişörtün bedeni ve rengi iyi mi? Müşteri : Evet. . . 3. kaç beden giyiyorsunuz? Müşteri : 38. gayet iyi. 5. -Dün neler yaptın? Funda Hanım.Dün alış veriş yaptım. iyi günlerde kullanın. aynı aynı d ü kka n la rı görmek belki sıkıcı. 5..3. Funda : Saçımı kısa kestirmek istiyorum.Televizyon nun Funda : Evet. Akşamları birlikte sohbet ediyoruz. nereye koyayım? Müşteri : Lacivert pantolonu. 3. güzel mi? Müşteri : Evet. şu kolsuz tişörtler fena değil.Ayşe'yi gördün mü? Genç bir kadın alışveriş yapmak için bir m ağdM M . Çekmecelerini na­ ha uzun kalsın. kasabavt seviyorum.pantolonu görmek istiyor. Bundan sonra kıyafetle­ Kuaför : Saçınızı hangi renge boyayalım? rini akşamdan hazırla. . Anne. 1. Uffl Haydi kalk. 1. şu kabinde deneyin. Her an sen i ______düşünüyorum. . Saçınızı bu kadar kısa kesmeyelim. Bu nedenle kuaför onun saçını çok . Alışverişini taksitle ___________ yapıyor. Çatallari______ masaya bırakıyorum. Bir gün bütün dünya. Satıcı : Pantolonun üstüne bir tişört ya da gömlek bakmak ister mi­ 7. Her sabah sen okula gittikten sonra bir sa­ at odanı topluyorum. babam onu ikimiz için al­ Kuaför : Nasıl bir model ve renk düşünüyorsunuz? dı. biraz da­ Ceren odan çok dağınık. şu modeli düşünüyorum. Funda : Haklısınız. boyatmak kuaföre _______gidiyor. b . Satıcı : Nasıl ödemek istiyorsunuz? Peşin mi. Yarına ödev hazırlayacağım. a 4.Sen kimin şiirlerini seviyorsun? . 4. Funda : Siz neyi öneriyorsunuz? çantana koy. dikte edelim 2. 8. Ben bir doktorum. . lütfen. a . P antolom L deniyor ve beğeniyor. Müşteri : Vitrindeki pantolonu görmek istiyorum. Çoraplarının yatağının altında ne işi var? Off. dün bütün gün evi»?____camları nu sildim.. Bakın. ama bana güven veriyor.kısa_kesm ek istemiyor. önce lacivert.Çok yorgun görünüyorsun.1. her gün aynı in sa n la rı sokakları . Saçını kestirmek _____ ve istiyor.gidiyor.. Ayrıca ten renginize 6. çok seviyorum. Ben bu pasta y ı __ çok seviyorum. Televizyona_____ kapatıyorum. Daha sonra k ırm ız ı renkli.5. bilgisayarı hep sen kullanıyorsun. b . Ben onların dertlerini dinliyorum.2.. 6.H_____ gezmek istiyorum. 6. sevgiyi Müşteri : O zaman taksitle alayım. Çünkü sizin saçınız düz değil.Ne arıyorsun? Kuaför : Fön de çekelim mi? . hoş geldiniz. diyalog Müşteri 3. düz mü? . bana kapılarını açı­ Satıcı : Hiç peşinatsız. diyalog özgür. ben de bilgisayarda çalışayım. Satıcı : Peki efendim. Derslerini bitirdikten sonra kitaplarını hemen Funda : Röfle nasıl olur acaba? Kuaför : Saçınızın rengi çok koyu bu nedenle rengini açmamız gerekiyor. Satıcı : Hangi rengi denemek istiyorsunuz? Müşteri : Kırmızı olsun.Hayır. ü îü jifi. sıl bu kadar dağıtabiliyorsun. Bunları alıyorum. dostluğu __ve hoşgörüyü en güzel haliyle yaşı­ yorum burada. Satıcı : Hangisini? 6.. Kirli çamaşırlarını yerlere atma. Satıcı : Nasıl. kumanda m ı arıyorum. Satıcı : O zaman % 30 indirim yapıyoruz.2. a . 4. Satıcı : Tabii efendim. kredi kartıyla mı? Müşteri : Kredi kartıyla ödemek istiyorum. kolsuz bir tişört deniyor. işaretleyelim 1. Çünkü buranın insanları gerçekten çok sevecen ve yardımse­ ver. . bence güzel. Kasabanın insanları be n i_ ____ çok seviyor. 6 ay efendim.Evet. Peşinde ise % 50 indirim Müşteri : Taksitli ödemede kaç ay vade yapıyorsunuz? rum. Zaten Kuaför : iyi günler. bu n » ye şunlara__ aldım. çok işim var. Tamamlayalım de çok uygun. Kuaför : Fakat bu model saçınız için uygun değil. yorlar. Funda : Saçımı kestirmek ve boyatmak istiyorum. Tamamlayalım 6. . tabii ben de o n la rı var. Ceren her zaman aynı şeyleri hatırlatmaktan bıktım! Kuaför : Kızıla ne diyorsunuz? Kızıl bu yıl çok moda.

11... Armada'daki filmler güze! değil.... Kola kutusu Yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Tamam. Mert çok iyi fal bakıyor. benim. dolaptan neyi alıyor? □ cezveyi 08.. 6.... . Park itiniz .. Okul 2. Dün eşimle akşam yeme ğ in i Rezerve Lokanta 3.... Hangi ceketi aldın? ipekyol mağazası ın d a k i ceketi aldım..Çekiniz... Hangi restoranları seviyorsun? İstanbul Beyoğlu' ndaki restoranları. Sen balkon dak. Sizin v a k t in iz i ___ almak istemiyorum ama çok önemli.. 3. D u va rd a ki saat ik iyi gösteriyor ______ Ebru Aa.. Hangi mont senin? Sandalye deki 10. Bütün işlerimi ev <fc&mrfeyapıyorum... Kitaplarınızın 18.. Ben de bir arkadaşıma verdim.... Uçak Kullanmadan önce prospektüsü okuyun.. Ebru masadaki şekeri bana uzat! Do­ laptaki kahveyi de çıkarayım.... Eline sağlık! Çok güzel olmuş.. Nurgül eski buzdolabını sattı.bekliyorum... 1.çok seviyor. baham ı . Nurgül. Ayşe nin annesini Yabancılar Türk m utfağım ..... 4.. .. ama biz her y e ri_ yine kirlettik.. Sayın Yetkili 1. çilek reçelini mi daha çok se­ 9. elbiseyi.....içiyoruz. dışarıda yedik. Hangi elbiseyi beğendin? Vitrin deki ... Bizim sokaktaki fırın kapalıydı.ilere___ver.. Manav dakiler____ daha Ebru 5. Kapı Dondurma ve yiyecekle girmeyin.. temizledi... Tamamlayalım Soğuk içiniz.. _ yavaş yavaş öğreni- .. Sergi Şoförle konuşmak yasaktır.2.. ama Paris'i. Hah.. Güneş g ö zlüğ ü n ü yani mi aidin? tanımıyorum. Falımıza baksın.. çiçekleri koparmayın... 3. 5. En çok hangi m e y v e ^ seviyorsun? 16. Vişne reçelini gördün mü? Ne iyi ettiniz de geldiniz. Eşleyelim Sinema Cep telefonunuzu kapatın. Kalem kutusundaki kalem yazmıyor. Dünkü gazetede sen ire_ya zijH _o ku d u m . ziyaret ettiniz mi? 12.. Arkadaşlarla birlikte cav. 12.45'te evden çıkıyorum.. Sizin is m in iz i . nefis olmuş Afiyet olsun! Nurgü: 13. Çok iyi olur. Mert 4. Hangi saat ikiyi gösteriyor? yapıyorlardı. için de. Ofisteki bilgisayarım bozuldu. beyaz eşyalarda kampanya vardı. FilmiEL son_ı/jîM_ hiç beğenmedim.... mi.. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 14. reçel ve ekmek yiyorum. Hangi renj(. Bir süre sonra öğretmen geliyor ve hep birlikte derse. Otobüs geliyor.. 2. Ben salondaki çiçeklere su verdim.. Mağaza Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Yüksek sesle konuşmayın... İşte Vazo d a ki çiçekler solmuş ______________ kahveleriniz hazır! Hangi yemek sıcak? Ebru Hmm. 5. Mert Nurgül ucuz ve taze oluyor. ilaç kutusu Benim sınıf ımdaki. hala görmedim. Benimki de orta olsun. Dün sokakta Buket'in sevgilisini ____ gördüm.. Hangi öğrenci İspanyol? Hayvanlara yem vermeyin. Müze . 11. 7. viyorsun? A n n em i dört gözle bekliyorum. Marketteki meyveler pahalı.14..peynir. Çok iyLEski buzdolabını ne yaptın peki? Hangi çiçekler solmuş7 Nurgül Çok da eski değildi..»!... Şu ayakkabıca. zeytin.. Kahvaltıdan sonra banyoda duş yapıyorum.. Kahvaltıda . Masa dakini_____ al.. Türkçeyi... 2. sayfası_m_:açın.. .. Nurgül. Aaa. 17.. Bazen süt bazen de çay içiyorum _______ . Ebru'dan neyi istiyor? [7] şekeri domates.. Fiyatlar çok uygundu. tamam. Yanıtlayalım Hangi kedi uyuyor? Sepetteki ked i uyu yo r . Dersten önce onlarla kafeter­ yada oturuyorum.. Hayvanat bahçesi Tablolara dokunmayın. Avrupa'da birçok y e r i gezdim. Tamamlayalım 12. Ekmeği cadde dekinden__ aldım.... Arkadaşımın telefon numara sim unuttum.. Bir mağazada. çok beğeniyorlar. Bu buzdolabını yeni mi aldın? Çok güzel! Nurgül Evet geçen ay aldım. otobüse__________ bi­ niyor ve kursa gidiyorum.. Migros J_akilere___ bakalım.. on iki öğrenci var. Yerleştirelim Her sabah erkenden kalkıyorum. Temizlikçi kadın geçen hafta e v i.. işaretleyelim 1. Otobüs durağına gidiyorum ve 413 numara­ lı otobüsü. Saat □ şekeri [7] kahveyi ra sınıfa gidiyoruz. 1..öğrenci. 1..başlıyoruz.p_ daha çok seviyorsun? Ahmefin erkek ka rd eşin i tanıyorum ama kız kardeşin i ___ 10. Tenceredeki y emek sıcak.. Hemen yapıyorum.... 6. Soralım Nurgül Ebru 8. Son­ 2. Size bir Türk kahvesi yapayım. Kitabın hangi çantada? Onun arabası n d aki . çantada. Otobüs Çimlere basmayın. 10. 13... denemek istiyorum. Yerleştirelim Lütfen kitaplarınızı açın... Doğru Yanlış m □ □ m □ tuzluğu □ kahveyi □ cezveyi □ fincanları Sınıfımda... Tamamlayalım 6.. 4..____ bilmiyorum. Televizyonda Marlon Brando'nun f ilm in i izledim.. Kütüphane Fotoğraf çekmeyin. Annem b e n jl de sen_L de çok seviyor. Niçin o jîm _ üzüyorsun? Annem. Nurgül Kahvenizi nasıl yapayım? Benimki sade olsun. ._____________ 18. ayrıca 12 taksit Mert 6. Göl kıyısı Yerlere çöp atmayınız.. Bayram ta tilin i Bodrum'da geçirmek istiyorum. Mert çok iyi fal bakıyor. Arkadaşlarınız s iz i_______ bekliyorlar. Mert Evet. 15......

Yerleştirelim 1. çok yorgunuz ve öğle yemeği bile yemedik_ 3. A: Beraber yürüyüşe çıkalım mı? B: Hayır. John çok sevinecek. : Aslında ben de çok sıkıldım. az önce _______ ___ 2. halı İran'dan geldi. gözümdeki Bu dizideki Dünyadaki Gazetedeki O 0 [T] ö [2] İÜ] İD |ö| H [Ü 0 0 GO 0 0 0 0 0 0 O 1. : Tamam işte! Konuş bu akşam Ayşen'le. 22. konuşuyorsunuz? çıktı. ____ .. Pastanın üstüne mumları koyacağız ve yakacağız. Selinle Bolu'ya gidecek. güzel günlerimi arıyorum. işaretleyelim Oğuz Mete 7. 24. ama en kısa zamanda görmek istiyorum. 7. çok üzüldüm. çünkü 10. öğretmenimiz de bu pastayı çok seviyor. ______ ___ __ __ ______ _ ____ 4. Mete. _ ________ _________________ 8... 18. çünkü___________________________ (Sizi Ankara'dan tnşın ocak mısınız 13. çünkü zamanım yok____________ 5. Bugün günlerden cuma. Oğuz. O 0 .. 0 0 3..? B Çok özür dilerim ama unuttum.. haber çok ilginçti. Sabah kahvaltı-----Bugün kendime yine bir çanta Siz n e------------------------------Müdür az önce yemeğe--------------------------- Hayır. Sonra ben pastayla . trafikte stres. John mumlan üfleyecek ve hep birlikte şarkı söyleyeceğiz^ "Mutlu yıllar sana. sınıfa gireceğim. çiçekler ölüyor.. Pahalı bir yüzük müydü? 8. Evet. oyuncular çok iyi. kızın adı neydi? 0 0 0 0 4. Doğru Yanlış 1. 9. 3. . (Biz) Yarın derste film seyre/ decek misiniz_ Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz : Mete. bilgisayarım bozuk..yoruz.. tüm insanlar gösteriyi izliyor.. Planınız Ne? 1. tablo Van Gogh'un. Eşleyelim Duvardaki Televizyondaki Balkondaki Kafesteki Evdeki Bendeki Sokaktaki Partideki Kapıdaki İlkokuldaki Yerdeki Masadaki Türkiye'deki Su sınıftaki Fotoğraftaki Benim odamdaki Üniversitedeki Tahtadaki Mısır'daki Senin elbisendeki Dün gece hiç uyumadım. 5. 6. Mümkün mü? B : üzgünüm. Başımın ağrısı i^SÜ .köyleri gez _gceğiz_____ . 7. 19. Siz de gelin. bu lekeler de ne? Hayır. Ayşen'le Aladağ'a kampa gidecek. Mete. (Bizi Kapalı Çarşı'da alışveriş y a p acak nuy jz _ 16. Hayır. 0 0 4. telefon ediyorum. çünkü____________ 10... Biliyorsun. 6. işte stres. kim acaba? 11. (Sizi İstanbul'da kaç gün k d d ın ız/a ca ksm ız ____ ? Sadece iki gün. 23.1. Siz de gelsenize bi­ zimle. A Şimdi daha iyi misin? B Evet. gölde balık tut ocağız__ .. B Aaa.. (Seni Bir dilim daha kek y ivecek m isin ________ ? Evet. öğrencilerin hepsi Kenyalı. A: Berrin nerede? B: Bankaya aitti__________ üzgünüm a m a______ ____ _________ 5. kalemi sen al.. ? 10. ama otobüsü ka çırd ım _____ . (Seni Tatilde Bursa'ya ge decek misin __________ _? 3.. : Kamp mı? Nerede kamp yap o c a k s ın ız ? : Bolu'da.. küçük bungalovlar var Aladağ'da. 5. A Dün niçin beni a ram adın. A Sen de kahve içecek m isin __ ? B Hayır. yanıtlayalım 21. Eşleyelim başlayacak. Mutlu yıllar sana. : Peki o zaman ben yarın sana haber veririm. 0 0 2. 7.. Tamamlayalım. çünkü ________________________ . 14. yaşlı adam kim? 4. aldılar. Oğuz kamptan hoşlanmıyor. Ormanda mantar toplayaooğsz— . a m a ______________________ 15. konuşmayacağım. telefon etti. ISİ7İ Ynzın tatile cık acah mısınız__ 17. 2. çünkü yarın akşam geç saate kadar j 4.. : Çadırda mı kal ocaksınız ____ ? : Hayır. A Eve şimdi mi geliyorsun? B üzgünüm. Ama öğretmenimiz _bize__ çok yar­ dım ediyor. tümceleri defterinize yazın. 2. Yarın sabah erkenden yola çık ocağız _.. 2. Aladağ'da. filmi daha önce gördüm. A Yüzüğümü kaybettim . çünkü 8. alacağım. Ayşen pek hoşlanmıyor bu tür kamplar­ dan. çünkü___________________ 19. ■0 0 7. hayatınız zor mu? Maalesef hayır. hafta sonu için özel bir planınız var mı? : Hmm. çantayı getir. Çadırdan daha ra­ hat. 12.► Aileme her gün--------------------------------------Ben gelecek ay dans kursuna Onlar geçen yıl araba----------Bundan sonra onunla hiç----Dün eski bir arkadaşım banaHaydi beraber yemeğe--------önümüzdeki pazar bize------Çok açım. sandviçlerden birer tane alın. A Bu filmi g ö rd ü n m ü B Hayır.. (Seni Bizimle gelecefe misin 9. arkadaşlarımın fotoğraflarına bakıyorum. (Onlar! Tatilde otelde mi kal dınız/acaksunz . 0 0 6. sınıf arkadaşım John'un doğum günü-------Bu­ nun için hep birlikte ona bir hediye aldık. Çünkü Türkçe bizim için biraz zor. kızarıklık bu yüzden. Mete'yle Selin çadır kampı yapacaklar. (Sizi Yarın bizimle gel ecek misini-z_ 20. Mete'yle Selin kampta balık tutacaklar. kuşlara çok acıyoruz. Tamamlayalım. Maalesef. piramitler dünyaca ünlü. Hayır. Mete uzun zamandır kamp yapmak istiyordu. 1.. Ünite: Gelecek de Bir Gün Gelecek Sanırım az sonra yağmur-------------------------. 9. Oğuz'u kampa davet etti. Biz de bir bungalov kiralay a c a ğ ız . öğretmenimiz de elleriyle nefis bir meyveli pasta yaptı.. : Ama çok eğlen_§cgği^. Meyveli pastayı. : Bilmem. A : Sema'yla görüşmek istiyorum. gelecek misin? yapmadım. çıkalım. çikolatalı pastadan _ daha çok seviyorum. 0 0 5." diyeceğiz. ama yapmak çok zor­ muş. başlayacağım. 7. bütün çocukları seviyorum. A: Yarın yemeğe gidelim mi? B: Maalesef. Son derste John'un doğum gününü kutlayacağız. Selin uzun zamandır kampa gitmek istiyordu. sağol.

. işaretleyelim Gezimiz gelecek hafta cumartesi. yanıtlayalım Ebru İKİ KARDEŞ Aslı Levent Sinem : Onu ben giydim. Sinem : Onu dün giydim. Fabrikada bekçiler var. Göreceksin ______ sen. Tamamlayalım 4. Ders başlaya cak _______ gidecektim Kararlıyım. 9. işinde çok başarılı olacaksın. öyle mi? Tamam! O zaman sen de benim odama siga­ rayla girmeyeceksin zaman. □ m □ m 4. □ m 4. Dün akşam canım çok sıkılıyordu. hasta olacaksın )oğru Yanlış 1. □ m m 2. Gezimiz saat 22:00'da sona erecek. geçtin? Sinem Ebru Sinem daha yoktur bu dünyada. önce Sen Y$_Q!B££b_______ m iydin Ebru yemezsin diye düşündüm. Daha sonra Çiftlik'ten ayrılacağız ve Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Tamamlayalım. Üç yıl sonra Tıp Fakültesini bitireceğim ve doktor olacağım . toplantı varmış.yecektim ve iyi bir kahvaltı yap ocaktım . Güya siz geçen hafta sonu benim yanıma. Kirli sepetine attım. Gerçekten çok geç kalk o ca ktım eğlenceli bir gezi olacak. Seni aradım.? Niye vaz­ Ne yapayım. Alışverişe cık ınayacagım . 3. 1. Bu üniversitede son sınavım. Sen mi giy ecektin______ . sadece dün akşamki kekten yiyeceğim. Beyaz gömleğimi giyeyim ben de. mayacaksm Hırkamı giy meyeceksin dokun Ebru Ben de senin gibi dağınık bir çocuk görmedim. bundan sonra saç Sinem Ebru Sinem Kahvaltı yapacak mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır. 2. Sadece kötü bir gün geçirdim. Daha sonra yürüyerek Ankara Kalesi'ne gideceğiz ve kaleyi gezece­ ğiz. 2. Hızlı yürüyelim. Gezinin ilk durağı Etnografya Müzesi. Hani bir daha yaramazlık yapmayacaktın ? 4. / Ulus'a gideceğiz ve ilk ziyaretimizi Etneografya Müzesi'ne yapacağız. Sana inanıyoruz. İstanbul'a gel eçektiniz . Ben de odana girdim Ebru le yapıyorsun.. Ama sabahın . işaretleyelim 1. Son olarak akşam yemeğini Gölbaşı'nda güzel bir restoranda ye­ 16. 8.. Gezinin sonunda piknik yapacaklar. Bundan sonra hiç sigara içmeyeceğim__ 15. H □ . Saat sekiz olmuş. Tamamlayalım ama evde yoktun. Orada 2 saat vaktimiz olacak..? Ebru : Evet. neyse. Akşamki keki yedi. değilim. 3. Neler Olacak? 7. Hani sigarayı bırak ocaktın . 7. Sıralayalım. Gelecek hafta sınava gir eceğim Bence yarışmada senin resmin birinci o la ca k_ Onlar iki ay sonra evlen ecekler ______ Niçin gelmediniz? 6. Geçen hafta arkadaşlarla birlikte Okan'a sürpriz bir doğum günü par­ Uçak birazdan kalk acak ________ tisi yap acaktık ______ ama o şehir dışına çıktı. Yanıtlayalım. Beyaz gömlek giyiyor. : Sen dün mavi kazağı giy meyecek miydin___. Sabah tam evden çık tyordum ki annem "Anahtarını unuttun!" di­ ye bağırdı. Güya bu sabah mek yiyeceğiz. Hep böy­ kitaplarımı karıştır mayacaksm _____ ! Çabuk söndür elindeki şu sigara­ yı! Odamı leş gibi kokuttun! Ayrıca bilgisayarımı da kullan mayacaksm Aslı O çok dar geldi. Sinem / / önceki gün kırmızı gömlek giydi.7. Kız Anne Neyin var? Hasta mısın? Hayır. Ankara gezisi gelecek pazar olacak. Onu ben yedim. Sonra da . Bekçi bütün gece hiç uyumuyor. On dakika içinde orada ol a cağım 8. Kırmızı gömleğimi giyeyim o üstüne getiriyorsun. 9. Levent SABAH TELASI : Beyaz bluzumu gördün mü? Yine mi benim odamdasın? Her zaman odamın altını ve kitabını aldım. 2. Sen bugün işe geç git meye c e k __ m iyd in ? Yanlış mı ha­ tırlıyorum? Evet. Tatilde Side’deki bir otelde kal acağız___ 10. Aslında seni bir daha ara mayacaktım ama çok özledim. 5. Anıtkabir'de Atatürk ve Tür­ kiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili pek çok resim ve eşya göreceksiniz. Böyle mi Olacaktı? 12. . Sabah toplantısı var.? Hala içiyorsun! Mağazamız bayramda açık ol a c a k ________ 7.3.2. Sen odama girdikten sonra hiçbir eşyamı yerinde bulamıyorum. işaretleyelim Broşürlere baktık. Bu saatte evde ne işin var? Sabah altıda yola çkacaktm____? Taksideyim. hepinizi bekliyoruz! DVD'de güzel bir komedi filmi İ7İp. Yarınki parti çok kalabalık olacak 6. Suyu çok soğuk içme. Tamam! Jölen senin olsun. öğle yemeği için Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik yapacağız. bir kitap lazımdı. İsteyen öğrenciler hayvanat bahçesine de gidecekler. Herhalde senin kadar kıskanç bir abla Aslı ben de tiyatroya ama anneme misafir geldi. Tüm öğrenciler mezuniyet töreni için yarın sabah saat dokuzda burada hazır olacaklar . Doğru Yanlış □ □ Soygun planını kadın yapıyor. 3. Bir daha kesinlikle eşyalarıma . □ E 3. 11. geç git decektim ! Peki beyefendi. Müdürün odasının kapısını anahtarla açacaklar. Yerleştirelim 1. sana gelecektim___ 5. Hepimiz sabah saat 07:30'da TÖMER'in önünde olacağız ve otobüslere oradan bineceğiz. Orada Ankara'nın eski evlerini görecek ve antik eşyalar satan mağazalardan alışveriş yapacağız. Kız Anne Ne oldu? Kız Dün işten çıktıktan sonra güzel bir plan yaptım.. Tamamlayalım. bu sınavdan sonra mezunolaçağtm. Tamamlayalım KÖTÜ BİR GÜN Anne Alo! Kızım nasılsın? Ne yapıyorsun? Fena değilim.! Tamam mı? Levent ama bu sabah aradılar. __ _? ?? Ebru jölemi de kullan m aya caksm . Geziye TÖMER dışından katılmak yasak.. Bayramda bütün okullar tatil olacak______ □ 7. Bu akşam oğluma annem bakacaktı_______ Yorgunum.

4. DVD'de güzel bir komedi filmi izleyeceğim_______________ 17. Bir Zamanlar asla dışarıya çıkarmayın. Saat ona kadar onunla ders çalıştım. Sezin'e göre Mine Çıralı'yı çok beğeniyor.bir fikir kalınca-------. Çünkü o henüz 8. Yemekten önce ellerini iyic e __ yıka.amıslar 18. kayısılı aldım. □ EH 3. Mert'e selam söyle. Tamamlayalım. sürekli sarayda yaşa mış______ Bir ilkbahar günü bütün insanlar sokaklarda şenlikler yapıyor ve her­ kes şehirdeki büyük tapınakları ziyarete gidiyormuş. Türkler yü zle rce yıldır Anadolu'da yaşıyor. Eski zamanlarda Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında karşı karşıya 3.>. 6. Sınavda soruları dikkatlice okuyun.. Erol : Ben hiç gitmedim. İyi geceler.. Ankara gezisine sınıfça katılacağız. ama karıma hala deUce___aşığım. O bir rahihe vmis ve sarayından dışarıya hiç çıkmıyormuş. gerçekten. yanına dadısını da al mış ve gizlice saraydan çıkmı§_. Beraber önce yemeğe. Mine tatile çıkm i _______ 2.. Ünite: Rivayet Odur Ki. Bu gömleği yeni aldım. Çıralı çok eski bir yerleşim merkeziymiş. Ama öğlen müdürden bir telefon aldım. Yarın daha güzel bir gün olacak.atnış______ Alışverişe çıkalım. M ert ’le bu luşacağım. Yarın sabah geç kalkacağım______________________________ Sezin : Biliyor musun. Hırsızlar evlere gizlice girip soyuyorlar.1. Esin Hanım aynanın karşısında saatlerce süslenir.. Mine'nin söylediğine göre. Yerleştirelim git m is _____ ? dinledim.. Sınav başvuru formunu dikkatlice doldurup göndersin. Avrupa yakasındaki şehrin adı Sestes... Eskiden buralar tarlaymıı..ö.. 19. Türkiye'de her yıl onlarca trafik kazası olur. Eşleyelim güzelce-----. kahvaltı ediyoruz. 5. Aaa. Anadolu yakasındakinin adı Abydosiamş_____ Sestes şehrinde Hero adında çok güzel bir kız yaşıyormuş. Nereye 4.>. sonra alışveriş için Migros'a gid ecektik ... Gerçekten güzel w y miş.. 3.bir buket aptalca-------->■ bir soru genişçe------. Uçak rötar yap mis_______ Ancak 2 saat sonra burada olacaklar. Sence pantolonuma uymuşınu_ ? 13... Trafik polisi beni kiba rca uyardı.*. Mert'le buluş ocaktım .. İki kardeş birbirlerine sıkıca sarılıp vedalaştılar. öğrenciler okulun bahçesinden gizlice kaçmışlar.. Hemen gel. Anadolu'nun Romeo ve Juliette'i 20.. 11. lüks otellerden çok daha keyifliymiş . Gazeteyi okudun mu? Dünkü maç kaç kaç bitmiş__? 8.. Erol Sezin : Peki güzel oteller varmıymış __ ? : Oranın doğal havasını bozmamak için çok fazla otel Erol : Evler ağaçtan mıy mış_ ? Sezin : Evet. Evde hiç birşey kalm. II. Biz de ilk fırsatta gidelim. Peki öğleden sonra ne yaptın? Kız : öğleden sonra için de güzel bir planım vardı. 20. doğmadan önce bazı kahinler annesine "Kızınız doğduktan sonra onu 8. Yarın dinleneceğim_____________________________________ . Yemeye ve M ieros'a gideceğiz ______ Sezin : Çıralı'ya. Ayşegül yolu bana kabaca tarif etti. Yerleştirelim Doğru Yanlış 1. Çıralı'nın pek çok tarihi 1.. Tamamlayalım." de mis . 5. [7] □ 2. 4. 7.. çünkü dışarıda onun başına birçok kötülük 1. Anne : Sana da yavrum. . Kız : Tamam anneciğim. gelecek ve kızınız ölecek.bir salon pahalıca — ----.. Aaa! Sınavı geç misim_____ Yaşasın! 12. Duydun mu? Sigaraya zam gel mis________ 14.» . Evliliğimizin 20. çok farklı değil mi? Mine'ye göre bu evlerde kalmak yap m. Of! Kredi kartımı evde unut jnusum ____ 18.. Mine Çıralı'da bir otele yerleşmiş. Güya bugün dinlen ecektim ama eve az önce geldim ve şu anda başım çatlıyor! Anne : Anladım canım. 19.. Saat ikide şirkete gittim ve akşam sekize kadar çalıştım. sence de harika değil mi? Erol : Evet. iyi ki seninle tanışmışım. Hero ilk kez bu kut­ lamalara katılmak iste mis . Toplantın mı var? 4. Sen şimdi güzel bir kahve iç ve biraz dinlen. 3. sağol. Hayret.. M. Aa! Saçlarını boyat mışsın \Çok y a k ış js s ____ 10. Güzel ol muş mu___? 17. Selma ameliyattan sonra günlerce__ komada kaldı. 5. 6. Bu dünyada hepimiz kardeşçe yaşayalım. 5.. Gömleğimin düğmesi kop muş______ 3.. hiç güzel değil miş___ 6. Evler ormanlık bir alandaymış____ Gürültüden uzak. hiç farkında değilim. sürdürelim ? Bir bakayım.. Yerleştirelim Hero ve Leandros 1. Az önce teyzem aradı..bir hediye Daha çok ağaçtan evler varmış______ ... Bunun için uzun süre planlar yap mış . 9. ve doğal güzelliği var mış______. 2. Markette çilekli yoğurt kal mamış . rııl muş Havası ve denizi harikaymış______ Doğal kumsalları da çok 4. yüzyılda kuPek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış_______ 2. .bîr yo! akıllıca-------. "Ofiste acil bir iş çıktı.> . Bu yüzden Hero doğduktan sonra hiç dışarıya çık mamış . Sınavdaki tüm soruları kalayccl çözdüm. Bayram sabahlarında ailece. Çocuklar ı iyi ı mus__________ mu 5.. Konserde seyirciler dakikalarca şarkıcıyı alkışladılar. İy i b ir kahvaltı yapacağım ____________________________ Erol : öyle mi? Hiç haberim yoktu. 16. Ne dersin? Sezin : Evet..bir kitap büyükçe------. Bu ülkede milyonlarca_ insan yaşıyor. 2....sekizinde komşumuzun kızı geldi ve benden matematik ödevi için yardım istedi. 7. [£] □ □ İZİ 1. Mine'nin anlattıklarına göre Çıralı çok güzel bir tatil yeriymiş_____ . Kutlama günü. Pastayı ben yaptım." dedi.. Borcunu hala ödememiş. kesinlikle. iki şehir varm ış.. doğal bir ortam düşün­ sene.bir kız uzunca-------. bugün kravat takmışsın .. Görkemle konuştun mu? Londra'ya var mış mı__ ? 15. Rüyamda çok ünlü bir şarkıcıyrmşvm___ 2. Tamamlayalım 1.._? Sezin : Ben de daha önce hiç Çıralı'ya gitmedim ama Mine'den çok 3. yılını kutluyoruz. Ebru o filmi seyret mis 3. Gazeteden okuduğuma göre iki gün önce Japonya'da deprem nl muş_______ 2. Sonra film izlemek için koltuğa uzandım. Oraya bayılır Mine. güzel miş . Çıralı otel yapmak için uygun bir yer değilmiş. Tam film başIayacaktı ki elektrikler kesildi ve iki saat gelmedi! Anne : Hmm. 6. yanıtlayalım 1.. 4.

öğrenciler için sınavın ilk dört sorusu çok Doğru Yanlış E □ m □ □ m 1.. Bu arada Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. O çalışkan bir öğrenci. öyle mi? Onu sonra anlatırım. Bunun için geç « M hocam. akşam misafir gel e c e h m is . 4." demedi bugün.. □ m □ m □ H E □ □ 10. anam babam 2. biraz soh­ Sibel Adı neymiş? Eylül bet ettik. [7] Sensiz yaşamak.Yok canım. Murat aradı. 5. Gökhan'ın ablası evliymiş ve Bursa'da yaşıyormuş. Eylül Gökhan'la yemekhanede tanışmış..Sınavda beş soru varaus_ ve geçmek için n gz 50 almak gerekiyormuş. gördüm.. Şu çocuğu görüyor musun? Okulumuza yeni geldi. inanmıyorum. Kafaları çekip çekip Orada ediyormuşuz . diye. eminim yine bütün parasını harca mıStlr________ 5. yarın yeni konuya geçecekmişiz / geçecektik. Sınavdan sonra öğretmen­ lerinin yanına git misler ve "Otobüsün lastiği p a tlajİL. Q 7. Oya bu sabah alışverişe çıktı. Türkiye'nin başkenti idir_______ Toplantı sabahleyin başladı.. Tayini çıkmış. 5.. Aslı derse çok geç kaldı. □ Türkiye'de her beş yılda bir seçim ol maktadır 13.öğretmen ka■ et mis ve "Tamam. ı olny mis ve her biri 10 p u a n ım ^ . Bursa'da oturuyormuş. Geç bunları Bir kalemde. Bu ayın sonunda İstanbul'a taşın aca k m ış . Ciddi misin? Ne zaman tanıştın? 3. Gökhan'ın annesi özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Yemekhanede yanına oturdum. Dinleyelim. beni Süheyla'ya vurulmuşum. Gökhan ve ailesi Bursa'dan gelmiş. Lütfen bizi tekrar sınav y a p j « _ d e misler. öğretmen yarın sınav yapmayacakmış / yapmayacaktı. Sibel Kardeşi var mıymış? Eylül Evet. Öyle miymiş? 6.Q 6. ikinci sayfadaki beşinci soru ise alt­ 7. 11. Eylül Gökhan. O sırada babaannem ı iyi ıyorm uş _____ 7. Çok yakışıklı. Çünkü annem aradı. . 3.:. Geç bunları. Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. Dün akşam sinemaya gidecekmişiz / gidecektik. Kim görmüş_________ ama kim? Eleni'yi öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpegündüz Melahat'ı almışım________ da sonra Alemdaı'a gitmişim________.. bilirim ben yaptığımı 4. Ben eve gidiyorum. Ablası evliymiş. Türkiye'nin en uzun neh/rM ı:. Doktorun söylediğine göre bundan sonra sigara içmeyecekmişim / içmoyoeekftm. . Dinleyelim. 5.. bunun için buraya taşınmışlar. Ders çoktan başla m ışttr ___ .3. Eminim Ahu bu olay karşısında çok üzül muştur_______ 3. 5. _?" 8. işaretleyelim Adı Gökhan'mış 3.. Aaa. Eylül Ben tanıştım onunla Sibel Aaa. Orada özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Başbakanımız birazdan size gerekli açıklamayı yapacaktır . herhalde yo! ândır_______ [7] . Sınav günü öğrencilerin dördünü de sınıfın bir ucuna oturt»?us î s nav kâğıtlarını dağıtjmj. .. Herhalde bütün sorulara cevap ver mistir . gezdirelim arkadaşımızı. 8. Duydunuz mu? Yarın Selim Türkiye'ye dön ecekmiş . Sibel Yaa. Hala devam e diyordur. Okuyalım. Kızılırmak.. öğretmenin söylediğine göre önümüzdeki ay hep beraber geziye katıl a ca kım sız __ 4. benim için ölüm dem ekür_____ _. Sibel Sıkılmasın. bir ablası bir de ağabeyi varmış. Belki hasta A r ________ [7] Sibel Hm. 2.m Sibel. yeni işinde de başarılı ol acaktlr . Sibel Annesi ne iş yapıyormuş? Eylül Annesi matematik öğretmeniymiş. Hafta sonu tatile çıkmak istiyorum ama eşim tüm hafta sonu çalış acakım ş ____ 8. Geçen gün yolda Barış'ı gördüm. Haftada üç gün spora gi/ diyormuş Dedikodu Kim söylemiş . N e Olmuştur? 12.4.. 8.□ 4. Babannemin evine hırsız girmiş. ama endişelenmeyelim. yerleştirelim 2. tamamlayalım MATEMATİK SINAVI Dört üniversite öğrencisi bir sabah çok geç kalk mışlar____O gün mate­ matik sınavı var »us ama sınavı kaçır mışlar . Ya o Mualla'yı sandala atıp Ruhumda hicranını söyletme hikayesi Orhan Veli Kanık 7.. Sıkılıyormuş burada. Doğrusunu seçelim Onu da sonra anlatırım. yarın Ankara'ya gelecekmiş / golocokti. g el iyorclur_____ [7] 8. 1. Bilim adamları yakın bir gelecekte mutlaka çevreyle ilgili sorunları çö zecektir _______ 2.. Ali okula gelmedi. Ailem bu­ nu bil iyorm uş oma bana söylememiş. Murat geçen hafta çok hastaydı ama herhalde artık iviles miştir _____ 4. Değerli basın mensupları. Dün Pelinle konuştum. Ağabeyi de İstanbul Oniversitesi'nde öğrenciymiş. "Otobüsün hangi lastiği p a tlai* .... o demiştir [7] de sen fark etmsmişsindir Ankara. Tamamlayalım. Tamamlayalım 1... Tamamlayalım 1. fakat Kimin bacağını sıkmışım ____ tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız. neden? Buraya alışamamış mı? Eylül Alışmış ama bütün arkadaşları Bursa'daymış.2.. 2. Saat 10. Biz de gidelim mi? soluğu 3.. Sibel Neler anlattı bakalım Gökhan sana? Nereden gelmiş? Eylül Bursa'dan gelmişler..00 oldu. 6. iki gün sonra sizi sınav yap ocağım_______" ’iis . Sibel Gökhan'la henüz tanışmamış. [7] Eylül Dün öğle tatilinde. Onları çok öz­ lüyormuş. Babası devlet dairesinde çalışıyormuş.Ezgi bana "Günaydın. . işaretleyelim 1. öğretmen söyledi. İstanbul'da her yıl caz festivali düzenlen meMediiL_ . mış puan mis ve soru şöyleyım. Arkadaşlarım bana sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Gökhan'ın iki kardeşi varmış. Gökhan'ın babası matematik öğretmeniymiş. . O çalışmayı çok seviyor.

Erzurum'da hava geç ısınıyor. İngilizce. Eda • asla----------------. Mutlaka orayı da görecektir Acaba benim için hediye alm ış m ıd ır ? İnşallah bü­ tün parasını parfüme verm em iştir ce her şeyi bana bir bir an latacaktır Neyse zaten Türkiye'ye dönün­ . Ahmet için endişelenme. Okuyalım.* genellikle • büyük olasılıkla--------• büyük ihtimalle geç. 16. 5.. Hatta şimdi de kar 9. Eda : izmirde tam tersi.. Antalya'da her yıl film festivali düzenlen . E E 2. Arda basketbol oynayabiliyor. Çok geç kaldık.>. Umarım Ayfer hediyesini beğeniU'M?'_____ __ 9.. Çok Kültürlü Bir Dünya 8. □ E 4. insanlar denize giriyordun Cenk : Gerçekten mi hava o kadar sıcak mıdır? Eda Genellikle . hafta sonlarında arkadaşlarımla buluşurum. Cenk : Yani bizim sınavlar bittiğinde sizinkiler yazlıkta olacaklar. Benimle dans eder misin? 4.. Ünite: Farklı Dünyalar : Nisanın sonunda mı? Cenk : Elbette. Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten 8. Yonca büyük ihtimalle/büyük olasılıkla konsere gelmez. Eşleyelim. 3. Evi to­ parlıyordun Cenk : Yazlıkta ne kadar kalıyorlar? Eda : Eylülün sonuna kadar. Lütfen salatayı yapar mısın? 5. Çince. sormam gerek. 10. Burcu ne gitar ne de piyano çalabiliyor.muktedir_____ 12.... Cenk İzmirli. 2. ne de yemek pişirebiliyor. Çiçek ne basketbol oynayabiliyor. Mütercim Tercümanlık ve Dilbilim bölümlerinden mezun kişileri kabul etmektedir." demişti._ ya da havuzda y ü zü y o rd u r __ Buradayken bana "Havvai'yi görmek istiyorum. annem bizi merak et mistir____ . 5. Eda İzmirli Cenk Erzurumlu. Çiçek hem gitar hem piyano çalabiliyor. 19. yanıtlayalım 1. 6. 3. Burcu iki gün önce Amerika'ya gitti. mutlaka beğen eceklerdir_ .► • ara sıra 1 1S. 7. Almanca. Uç a ça k tır __ 9. Bu oteli ablamlara da tavsiye edelim. tamamlayalım • çoğunlukla------------» . Evlerde kaloriferler yanı­ yordur .. 6.. Cenk sınavlardan sonra Çeşme'ye gitmek istiyor.. O çok başarılı bir öğrenci. Mehmet gitar çalabiliyor ama piyano çalamıyor. işaretleyelim Eda ve cenk Ankara'da üniversitede okuyor. Eda'nın ailesi yakında yazlığa gidecek.• hiç / hiçbir zaman 4. Hollandaca 9. Türkçe. Doğru Yanlış 1. □ E 2. Eda : Herhalde. İzmir'de havalar Mayısla ısınmaya başlıyor. çok güzel bir yer. ama yemek pişiremiyor. eşleyelim EDA İLE CENK KONUŞUYOR Eda • bazen------------. Kardeşim bazen/ara sıra yaramazlık yapıp beni kızdırıyor.. . Yerleştirelim seçmiş midir 1..6. Sen yorul m ussundur ___Arabayı artık ben kullanayım.. İzmir'de insanlar denize giriyordun m E 3. bu sınavdan da ecektir 11. e E 3. Murat bu habere çok sevinecektir. 8.1. Yavaş yavaş yazlıkçılar gelmeye başlamıştır. Acaba yolculuğu güzel ? Otele çoktan zelim yemeklerinden varm ıştır ggiy şjmdi otelin o gü­ y iy o rd u r . Arda gitar çalamıyor ama piyano çalabiliyor.. Fransızca. Burcu hem basketbol oynayabiliyor hem de yemek pişirebiliyor. Erzurum'da Nisan'da kar vardır. Cenk : Aal Bizim orada martta her yerde kar vardır. Bana biraz borç verir misin? 2. 2. Annemler de gelecek hafta Çeşme'ye gidecekler. Cenk : Erzurumlu bir misafir kabul ederler mi? Eda : Bilmem. 4. Bulmacayı çözelim vardır.. 7. hatta mutluluktan havalara . Sigaranı söndürür müsün? 3. Dinleyelim. 3. Mehmet hem basketbol oynayabiliyor. Annem hazırlanmaya başlamıştır. Kardeşim asla/bicbir zamany\ımıırtn yemez. çün­ kü yatılı misafirleri var. Sıraya girer misiniz? • Ablam — ■Ağabeyim - ■sakin • Kardeşim - 1maç delisi 1meraklı ■Ben----- 1doğasever ■Annem — 1titiz ■Babam — 1Fenerbahçeli : Tabii bizim orada havalar martta ısınmaya başlıyor. : Bugün hava ne kadar güzel! Bizim oralarda çoktan yaz gelmiş­ tir.. 9.Siz burada ceketle dolaşıyorsunuz ama Erzurumda her­ kes paltoyla geziyordur.2. Yazılı ve sözlü sınava girecektir. Acele edelim. hem de yemek pişire­ biliyor. İtalyanca. Okuyalım.Eda Erzurumlu. Cenk : Çeşme'de yazlığınız mı var? Eda : Evet.. Onlar şehirleri ve aileleri hakkında konuşuyorlar. Tamamlayalım 1. Tümce kuralım 1. □ E 4. çünkü alerjisi var.

A: Anlıyorum. Peki. Ceren annesinden ne istiyor? □ para [7] izin 2. Okuyalım. Rica ederim. Akşamları tek başına hiçbir yere gidemezsin. Hayır. Hala da ara sıra resim yaparım. A : Ama ablam her şeyi yapabiliyor! Ona her zaman izin veriyor­ sun! Akşamları çıkabiliyor. Çünkü Eylül babasının konserleri için sık sık şehir dışına çıkıyor. A:Çok güzel. Hemen 1. Annesi Ceren'e hangi filmi öneriyor? □ korku filmi □ belgesel film 0 çizgi film 4. Ünite: Medya 10.1. Çünkü müzisyenler geceleri çalışıyor gündüzleri uyuyor. Tam 13 yaşındasın! Off anne! Canım. ama çok uzun zaman önceydi. Eskiden iyi yemek yapar miydin? 5. Ben bebekken çok ağlarmışım. Her yıl tatile çıkar mısınız? 6. Doktorlar reçetelere ilaç formülleri yaz a rd ı □ araba le b u lu n ji« * i_____ 17. Ancak Gripin ve Aspirin o zaman da çok yaygındı. zaman zaman tehlikeli olması 3. Televizyon yokken insanlar daha çok sohbet et'derlermiş . size okul yılarınızla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Tamamlayalım 1. 5. Annem eskiden Ankara'dan İstanbul'a trenle gijd erm is .azım. Çocukluğunda hiç ağaca tırmandın mı? 7. iyi yemek pişirir misin? 4. O o 0 0 Duygu Atay'a mesleğini neler sevdiriyor? 1. Gazetecilik sorumluluk ister. değilsin tabii. Çocuk muyum ben7 A pardon. Dinleyelim. Mide bulantısı için nane-iimon çayı. Kaç puan aldım? Hah hah ha! BİR İŞ GÖRÜŞMESİ 1. işaretleyelim hasta nl u rd um bal karışımı bir macun s ü rere// İZİN Anneciğim. o zaman sen de pek çok şey yapabileceksin. Kredi kartı yokken insanlar daha çok peşin alışveriş yap artanım. öğretmenlerim resimlerimi çok beğe­ nirlerdi. Düzenli bir hayat sürdüremiyor.. bu konuyu seninle daha önce de konuştuk. Bazen seni hiç anlayamıyorum Ceren. Dedem gençken bir kulüpte futbol o yn a rm ış Kardeşim ve ben çocukken hiç yaramazlık yap m.. Kreşe ya da anaokuluna gitmediniz mi? Çocuklara anneler ya da büyükanneler bakardı. Üniversiteye gittiniz mi? Hayır. A:Nedenini öğrenebilir miyim? B : Çok yaramaz bir çocuktum ve arkadaşlarımla iyi geçinemezdim.. Liseyi zor bitirebildim. yanıtlayalım ağustos zaman annem sırtıma karabiber ve Yo. 4. Soralım 1. yeni insanlarla tanışmaya olanak vermesi 0 4. Niçin akşam gitmek istiyorsunuz? Filmi gündüz seyredebilirsi­ niz.. nayır y a rın üdn dün 10. Ama korku filmine gideceğiz. tüm konserlere gidememiş ama çoğuna gitmiş. Okuyalım. 3. işaretleyelim Genç Bir Gazeteci ile Söyleşi Doğru Yanlış Duygu Atay'a göre. Hayır çalamıyor. tamamlayalım ANKET A :Affedersiniz. Hah ha! Kaç yaşında okula başladınız? Yedi yaşında. Nesini seviyorsun bu korku filmlerinin? Komedi ya da çizgi film izleyebilirsin. 3. ğasusot 0 __. 2. Gazetecilik Duygu Atay için çok tehlikeli bir iş. diskoya bile gi­ debiliyor! B : Canım sen de ablan gibi on sekiz yaşına gel. sorumluluğunun fazla olması 0 0 . Sorularım bu kadar. Cuma akşamı Burcu'yla sinemaya gidebilir miyim? Çok güzel bir film gelmiş. Efendim? Benim güzel annem! Bir şey isteyeceksin sen! Anne. Okuyalım. Çünkü bizim zamanımızda bu okullar yaygın değildi. Gençliğinde en çok hangi tür müzik dinlerdin._. 3.şız. 9. Ceren'in ablası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? □ gitar çalamıyor. [7] Cuma akşamı □ Pazar akşamı □ Cumartesi akşamı 3. hiçbir derse ilgi duymaz mıydınız? B : Müzik ve resimden hoşlanırdım.3. Ceren'in ablası kaç yaşında? □ 13 018 016 5. 3. pek sevmezdim.. zevkli olması 2. Gündüz eğlenceli olmuyor. 2. □ araba kullanamıyor. 2. 4. önemsiz hastalıkları bitkilerle ve çeşitli yiyeceklerle evde tedavi et­ meye çalışır la rd ı_____ Annemin de pek çok hastalık için pratik tedavi yöntemleri vardı. Hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olamadım. . soğuk algınlığı için tarhana çor­ bası yap a rd ı ___________Ben çok hassas bir çocuktum. [7] diskoya gidebiliyor. Ay anne.. 7.r a n ı'işfit iirdi'ım 11. gidemedim. En çok hangi tür müzikten hoşlanırsın? 2. Haberiniz Var mı? 1. A:Okulu sever miydiniz? B : Hayır. 14. Ceren sinemaya ne zaman gitmek istiyor? Benim çocukluğumda çok çeşitli ilaçlar yoktu. ne ilkokulda ne lisede. Çocukken de dondurma sevmez miydin? 18. üzerine sıcak havlu ört erdi _____ ... Türk kahvesi sever misin? 8. teşekkürler. araba kullanabiliyor. 6 . Daha az hasta nl u rla rd ı ve her hastalıkta hemen doktora koş ma zla rd ı . Gazetecilikte zamanla yarışmak lazım. Farklı Zamanlar bugün eczacılar da her hasta için özel bir ilaç yap a rla rd ı. 16.. Bulalım üubgn tparazise nahizar icteamurs pazartesi h a zira n cum artesi ekdisne eskiden 20. tamamlayalım Eskiden insanlar bugünkü gibi stresli y aşamazdı______ Doğal beslenir/erdi___ ve bu nedenle de daha sağlıklıydılar. Dinleyelim. Eskiden komşular birbirleriyle daha fazla gör ü ş ürm üş . Bu ilaçlar bakkalda bi­ 13. A : Off! Haksızlık bu! 1.

anne. Bana eşlik eder misin? istiyorum. Yüksekçe bir istiyordum.Neden gidiyorsun Afrika'ya? için çok gerekli. [7] H] . yerde güneşin d o ğ u su n u 3. 5.30'da başlıyor. 2.15'te herkesin burada olması Dün şehirden kaçmaya karar verdim. Seni ancak şimdi anlam aya ___başladım. Nilgün : En sevimli zamanı. ______ Onu ziyaret etmem lazım.____ beni çok rahatsız edi­ yor. 218 . bizi doğadan uzaklaştırıyor. aynı insanları. Babam benim doktor ol m a m ı ___ istiyor ama ben tiyatrocu olacağım.Evet.Selam Hale! Nasılsın? . 7..UNlCEF'te görevli bir arkadaşım Afrikalı çocuklarla ilgili bir H] .. Gül ü ş ü _____ . Tamamlayalım 1. 4. 1 saat araba yıkamak 25 dakika step yapmaya eşittir. Yüzünü hatırlamakta zorluk çekiyorum. benimki artık eskidi. tamamlayalım ÇOCUKLAR yim. 3. .. bulmaca_/jlau /haber/ köşe yazısı /manşet reklam / makale / röportaj / dim im ___ 7. Bunun için oraya sadece çay 5. Nilgün : Tabii psikologlara göre de çocuğun kendine güvenmesi ve iyi alışkanlıklar kazanması tamamen kreş eğitimine bağlı. 7. Dersler çok zamanımı alacak. Neyse çok zorluk çıkarmadı bize. Yine param bitti. / Ama paramız yok. Ama şimdi alıştı. istiyorum. Hala TRT'de mi çalışıyorsun? di. 10. Küçük canavar se­ ni! Q] [9] . geliriz. / Artık parasız kalmaktan bıktım. Oysa ben çok dikkatli kayıyorum. Bir yandan çalışmak di­ ğer yandan çocuk bakmak. Sadece kuşların ve böceklerin sesini dinledim. 4.Kendime hiç zaman ayıramıyorum. önceleri gitmek isteme­ [2] . ■* insanın 30 dakika alışveriş yapması ve torbalarla eve dönmesi için mümkün değil. 6. Ya sen? Geçen hafta Aydınla konuş­ 30 dakika alışveriş yapmak ve torbalarla eve dönmek 25 dakika step yapmaya eşittir.. Tatile gitmek istiyoruz. 8.pek çok dinlendim. Nilgün : Maşallah.. Hepinizin katılma. yeniden yazalım >"» İnsanın 1 saat çocuk bakması için 222 kalori harcaması gerekiyor. bu yüzden işimi bırak­ mak zorunda kaldım." dedi. Yeni bir araba mı almayı düşünüyorsun? / Evet. Doğru mu? . Ben annemi üzmek istemiyorum. Ben salıncağa binemem. 1 saat tempolu yürümek aletlerle 30 dakika egzersiz yapmaya eşittir. Filiz'i hatırlıyor musun? / Maalesef. Sürekli yalan söylüyorsun. Ay şuna bak.2. . Hiç çalışmıyorsun. Bu yüzden 5. 30 dakika araba yıkamak 15 dakika kürek çekmeye eşittir. meye eşittir.7. Çok rahatladım. Yarın çok önemli bir toplantı yapacağız. Sizin en kısa zamanda onunla gör üşmeniz_____lazımmış. Fazla çalışmalı.Tamam Hale. "Hale TÜBİTAK'taki işinden ayrıldı. Dans et mek iyi olur. 8. Her gün aynı işleri yap mak herkes için çok sıkıcı. Çünkü her gün aynı bi­ ____ gerekiyor. Bu dönemlerde arkadaşlarıyla beraber olması onun [5] . Eşleyelim kanal / reklam / tartışma / açık oturum / duyum röp&riai v_________________ _________________ 1. sa m ak insanların birbirlerine saygı göstermeme.. ODTO'nün Fizik Bölümü'nde yüksek lisansa başlaya­ cağım. O lokantanın yemekleri iyi değil.ve kendine yeterli zaman ayır mamak. Artık seni dinle mekten bıktım. [6] tum. arama motoru / ilan_/ haber/bağlantı /yazıcı __ makale/ duyuru /sohbet odası _. Gruplayalım tehlikeli hareketler ya p m am aya çok özen gösteri­ 11. okula geç kalıyorum.. Bu ses­ leri dinle mek beni gerçekten çok mutlu etti. Seni partiye davet etmek istiyorum. Ama kayaktan da vazgeçmeyi düşünmüyorum. 4. ne kadar büyümüş! Kaç aylık oldu? Ayşegül: 14 aylık. Teşekkürler. aynı yollan gör mekten 2. Hızlı Ayşegül: Aah ah! Benim de bebeğim bir an önce büyüse! kaym am ava 10.. ev işleri yapmak benim için çok zor gideceğim. 6. ... Hastaneye gitmekten nefret ederim. Haydi kalk. Senin başarılı ol man 9. Ayşegül: Gitsin tabii. Senin ufaklık nasıl? Nilgün : Artık kocaman kız oldu. seyret mek bıktım. Sıralayalım 110 kalori harcaması gerekiyor. 10 dakika yemek yapmak ve sofrayı kurmak 8 dakika sırt üstü yüz­ 6. 9.. Zamanın var mı? 3. 8. Okuyalım. Sigara ic mek pek çok hastalığa neden oluyor.. Çocuk büyüt mek_______ dünyanın en zor işi. oluyor. 8. Yüksek lisansımı tamamlayıp Afrika'ya Ayşegül: Hem de ne canavar! Çok yoruluyorum. b a k iîi______ nuşmam_______ Benim için 1 numara.. 1 saat ev işi yapmak 30 dakika boks yapmaya eşittir. hiç hoş bir davranış değil. / Tamam anne. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama şehirde ya- çok insanın ortak problemi. çok sevimli.Haşan. Sen de iyi görünüyorsun..Harika. «■* insanın 1 saat tempolu yürümesi için 254 kalori harcaması gerekiyor. / Ama teyzem hastanede. ir meye _____gidelim. Beş dakika daha. 4. Çok iyi açıkladın. 10. ben de ona yardım edeceğim. Senin bana yalan söylemen. Medya ve İnsan yorum. Her sabah yatağımı topla maktan __ nefret ediyorum. Eminim çok güzel bir yolculuk olacak. hala oradayım. >■* İnsanın 1 saat ev işi yapması için 286 kalori harcaması gerekir.iyiyim. ** İnsanın 10 dakika yemek yapması ve sofra kurması için 80 kalori har­ caması gerekiyor.. bu sabah erkenden yola çıktım. Düş mekten ___ korkuyorum.. Dinleyelim. Bu akşam eve erken gelmenizi istiyorum.. ama an­ benim kayak y apm a m ı ____ istemiyor. 6. Bugün seni gör mek «*• İnsanın 30 dakika araba yıkamak için 143 kalori harcaması gerekiyor.. Yerleştirelim Kayak Yapmak Kayak yapmayı nem sever misiniz? Ben çok severim. Çünkü benim düşm em den çok korkuyor.. Kreşe başladı. 3. Sonra görüşürüz [4] -Doğru.. ko­ 9. Sınav saat 8.. 8. seninle sohbet etmek çok güzel ama acele etmeli­ araştırma yapıyor. naları. Ne dersin? / Gelmeyi çok isterim. Tamamlayalım 2. Onu çok seviyorum. geç kalacaksın! / Lütfen. Akşama kadar hiç kimseyle ko­ nuşmadım. Tamamlayalım 1. 2.

Murat arkadaşına "Beni 10 dakika sonra ara._____keyif yapalım." dedi. □ [7] 4. 8. 5. Sağlığınız İçin 1. henüz değil. 2. Mayosunu giyip havuza girdi. Böyle bir durumda çoğumuz kendimize kızarız. Ayşe Hanım oğluna "Kendine dikkat et. canımızı sıkar. 4. Tamamlayalım 3." diyor. Başarılarımızla mutlu olmayı öğrenmemiz gerek. Kütüphane görevlisi öğrenciye "Kimliğinizi gösterin. öğrenciler sınavı bitirip sınıftan çıktı. hemen evlenmesini istedi. Yalnızca başka insanlar bizi kızdırır. milyonlarca olasılıktan biridir.> • problem yaşam— hayat vakit---k e z ---- zaman defa 11. Beş kat çıkıp telefonunuzu alm an ız (al-) gerekiyor. Senden benim için de bir kahve almanı rica ediyorum/istiyorum." diyor. Murat b a n a ___ bu kitabı Ali'ye vermemi___ söyledi. Her akşam mutlaka sütünü iç jo_____uyur. (sıçrat-) da bu 13. □ [7] (Z1 □ 5. Tamamlayalım. Gözleri rahatsız oldu. Olmayacak şeyler isteyip sonra da onların gerçekleşmemesine (gerçekleş-) üzülürüz." dedi. örneğin evli birinin hem eşiyle daha çok vakit S S İİlll1 ^ ____ (geçir-) istemesi (iste-). 2. 8. mi? Cevabınız "hayır" değil mi? işte bu tür durumlarda şunu düşünün: Böyle bir aksilik. Uzmanlar bize "Mevsim geçişlerinde sağlığınıza dikkat edin." dedi. Murat bana 'Bu kitabı Ali'ye ver. istedi. Ona beni beklemesini söyledim. Oğlum sütü çok sever.. 3. 5. Senden saatlerce bilgisayarın karşısında oturmamanı rica edi­ yorum/istiyorum. Müdür sekretere "Bana telefon bağlama. Sizden hastane içinde yüksek sesle konuşmamanızı rica ediyo­ rum/istiyorum. Murat'a arabasını oraya park etmemesini 4. öğretmen ona kızdı. 4. öğrenci işlerine gidip kayıt yaptırdım. Doktorum bana yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırm amı söyledi. Markete girip bir ekmek aldı. Anne çocuğundan kendisine bir daha yalan söylememesini istedi. küçük can sıkıcı olaylardandır. O zaman yaşamınızdaki mamı söyledi." dedi. 10. Genç adam arkadaşına "Beni bir daha arama. 5. olasılık — >. Arkadaşım (banal ona mektup yazmamı söyledi. □ 0 3. Görevli. Ama bir de şöyle düşünün. Bu bir iş gezisi. 4. Senden bana o kalemi vermeni rica ediyorum/istiyorum. 6. Kemal ödevini ya pm adan okula gitti. Bize mutlaka Karadaniz'e gitmemizi ve balık yememizi söyledi. yani bir insanın hem az çalışması (çalış-) hem de çok para kazanm ası (kazan-) mümkün müdür? Başka bir örnek: Sabah evden çıktınız ama telefonunuzu evde unut­ tunuz. M urafa "Arabanızı buraya park etmeyin. 11. Bir kahve içje. □ 2. Resepsiyonist müşteriye "Formu doldurun. . Niçin yurt dışına gidiyorsun? / Gitmek zorundayım. Bir bara gijdip ___ bir şeyler içelim mi? 7. 9.-Yeniden yazalım T. Ona manavdan iki kilo elma almasını söyledim. Çocuk babasına "Lütfen bu bisikleti al. Anne çocuğuna "Bana bir daha yalan söyleme. öğrenci öğretmene "Lütfen konuyu tekrar anlatın. Televizyonda Ne Var? günde bir arabanın üzerimize çamur si0 zuması___. Biraz parkta yürü yüp __ rahatlamak istiyorum. Paketi açıp içinden hediyesini çıkardı. (kutla-) aklınıza geldi 9. 14. Yanlış [r] cevap— Ayşe Hanım oğlundan kendisine dikkat etmesini. 10.1." diyor. öğretmen öğrencilerden gürültü yapmamalarını söyledi. Bahçeye çıkıp çiçek topladık. 15. Uzmanlar insanlara “Günde en az altı saat uyuyun. Kitapları masaya koyup dışarıya çıktı. Ayşe'ye evlenme teklifi ettin mi? / Hayır. 8. Yeniden yazalım 1." dedi. işlerimizi bitirdik. Arka sıradakilerin yüksek sesle konuşm alarına (konuş-) kızıp sinemadan çıkabiliriz. Yabancı birinin bize sen demesine (de-!. 4. sokakta birinin yanlışlıkla çarpıp özür dilemeden yürüyüp gitmesine __ (git-) sinirleniriz. hem daha çok para kazanm ak (kazan-) istemesi________üste-) olmayacak bir şeydir. işaretleyelim Gün içinde birçok küçük şey bizi üzer." dedi. 7. Senden yerdeki çöpleri toplamanı rica ediyorum/istiyorum.3. Genç adam arkadaşına onu bir daha aram am asını ______ söyledi. Her zaman gerçekleşmesi mümkün hayaller kurarız. yağmurlu bir 10. Bu sabah evden birşey ye meden çıktım. istiyorum ama biraz utanıyorum. Delikanlı gene kızdan onunla Doğru 1. Bazen de farkında olmadan kendi kendimizi kızdırırız. Az çalışıp. Simdi karnım çok aç. Senden bana bir daha yalan söylememeni rica ediyorum/isti­ yorum. Sema kafeteryada bizi görüp yanımıza geldi. / Ama bu çok zor. 11. 17. 11. 3.__. Ünite: Sağlıklı Bir Yaşam Çocuk babasından o bisikleti almaşım __ istedi.. Lokantayı arayıp akşam yemeği için rezarvasyon yaptırdı. insanlara "sen" demek saygısızlıktır. 10. Tamamlayalım 1. Güneş gözlüğü tak m adan dışarıya çıktı. 7. Uzmanlar insanlara günde en az altı saat u yu m a larını söy­ lüyor. 3. sorunlara bir de bu düşüncelerle yaklaşın. Sana "Beni dikkatle dinle." dedi." diyor. 2.istedi. 5." diyor. 5. 6. 7." dedi.' diyor. Bazı insanların kalabalık yerlerde sigara içmesi _______(iç-). Delikanlı genç kıza "Benimle hemen evlen. 6. Yolunda giden her şeyi bir 12. 2. 3. Sigarayı bırakmak istiyorum. fazla 3b. Canım çok sıkıldı. 2." diyor.yanıt . 4. 1." diyor. Doktorum bana "Yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırın.IRSnl - 9. 8." diyorum. Hostes yolcuya "Kemerlerinizi bağlayın. 16.ihtimal düşünce- fikir çok---sorun — 2. Bu iki isteğin aynı anda gerçekleşmesi (gerçekleş-). Görevli. Bugüne kadar pek çok kez telefonunuzu unutmadan çıktınız evden. Yeniden yazalım 1. öğretmenim bana yabancı dilimi geliştirmek için kitap oku­ mutluluk kaynağı olarak görmeyi (gör-) deneyin. Işığı kapatıp uyudu. Tamamlayalım 1. 6. çok para kazanmak mümkündür. 3. Sanem ve Tarık bütün gün hiç konuş madan oturdular. Hiç bu başarınızdan dolayı kendinizi kullamak. 2.

3. 4. Elif akşam yemeğini yiyip uyudu. Daha sonra üstüne patatesleri ekleyin.servis yapın. Tamamlayalım . 1. Akşam televizyon seyret meyip____ kitap okumayı tercih ediyorum.2. 6. Bunun yanında sağlıklı fakat mutsuz pek çok insan var.— konuşacağım. 4. yakın çevremize. Geceleri dişlerimi fırçala m a d a n __yatmam. 5. 8. Of! Bilgisayar yine takıldı! Artık bu bilgisayarı kaldırıp atmak_________ istiyorum. Tamamlayalım 1. Bu akşam geç vakte kadar ders çalışmayıp erken yatacağım. Ceketimi giy meden__ dışarıya çıktım. 7. Dinleyelim. 1. 5. Enginarları geniş bir tencereye diz İP_______ içlerine karışımı koyun. asansöre biniyor. 7. 8. 11. Bana 'Günaydın" demeden yanımdan geçti. Alper yerinden çok fazla kalkmadan çalışıyor. 5. Okuyalım. Ruh sağlığımızı korumak için ön­ celikle stresten uzak durmamız gerekiyor. Alper iş yerinde merdivenlerden çıkmayıp 4. Berna hayat tarzını değiştirip yeni bir 5. 7. 6. insanları tanı madan onlar hakkında karar verme. Tamamlayalım 10. Tamamlayalım Evdeki cam eşyaları kırıp dökmüşler ________ 13.. 11. Kazadan hafif bir yarayla kurtuldum. Sana çok kırgınım. 6. 4. 2. 2. 12. tencerenin kapağını ka­ pat. ama sonra burada yaşa­ maya karar verdim.^______ pişirin. İşten sonra arkadaşlarla bir kafede otur«£_______ sohbet ettik. Biraz da­ _ bezelyeyi koyun. 2. Çok yorgunum. Alper Berna'ya birlikte spor yapmayı 2. Yolun yarısın­ dan geri dönmek zorunda kaldım. Ayten eve kadar yürü m syip. 5.__ otobüse binmeyi tercih etti. Ancak ocağın altını çok fazla açma ım d a n _ yeme­ ğinizi kısık ateşte pişirin. Çocuklar şarkı söyleyerek yürüyorlar. Kendimize vakit ayırmamız gerek. 5. 4. Adam sinirle içeriye girdi ve herkese bağırıp çağırmaya başladı. Bu akşam partiye gitmeyip____ evde oturacağım. Cüzdanımı evde unut up dışarıya çıkmışım. 3. Hobilerimize. Çok üşüdüm.. Hafta sonu evde oturmayıp arkadaşımı ziyaret ettim. Dün gece üzerimi M meden . Ayşe kimseye haber vermeden evden çıktı. Berna işten eve arabayla geliyor. iş yerimizdeki asansör bozuldu. £ alışveriş yapacağım. Çok hastasın ama bir doktora gi\meyjp____ sağlığını tehlikeye atı­ yorsun. Bu kadar parayı çok çalış arak biriktirdi. Kütüphaneye gidip bu konuyu araştıralım. Bu iş yerinde herkes çok iyi anlaşır. Bu bardağı kalemlik ol arak___ kullanmayı düşünüyorum.____daha enerjik olabiliriz. Sen benim en yakın arkadaşımdın ama aylardır beni arayıp sormuyorsun yanımıza geldi. Bir bardak su ekleyin. işlerimi bitirj?______ arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Karşımızdaki adam gülerek bize bakıyor. istiyorum. Spor yaparak. Doğru beslenip gerekli fiziksel aktiviteleri yaparak sağlıklı olmak mümkün. yaşama başlamak istiyor. kalabalığından kaçıpJmtiıılmak. Küçük çocuk ağla yarak 4. 7. Yemeğimi yemeden uyuyacağım. Bizimle vedalaşmadan iş yerinden ayrıldı.. Sinan kütüphaneye gidip ders çalıştı. Bu yüzden hergün on kat merdiven in ip çık ıy o ru z _________ 12. Yağı ekle yip ha karıştırj£_ tencereye koyun.. Bunun için yatıp kalkıp ____dua ediyorum. Bu şehirden çok sıkıldım. Spor yapıp yemeklerime dikkat ederek kolayca eski formuma kavuştum. Yemek pişince dereotunu serpio. Alper ve Berna yemekten sonra beraber çay içip televizyon seyrediyorlar. 6. yanıtlayalım teklif ediyor. Çok üşüdüm. Şemsiyemi almadan dışarıya çıkfım. 9. 9. Hırsız genç'kızın çantasını kapj?________ kaçtı. 10. Biraz daha ka­ rıştırın. Kentin gürültüsünden. Diş temizliğime çok dikkat ederim. Bu akşam evden cık mayıp iyice dinlenmek istiyorum. 8. Ulaş doktora gitmeyip hayatını tehlikeye attı. Anahtarımı alm a d a n __ evden çıkmışım. Kendisi hakkındaki kötü eleştirilere bile gülüp seçer ___________ t. 4. tamamlayalım 1. 7. Okuyalım. Neyiniz Var? 12. Çocuklar bütün gün evde yaramazlık yapmışlar. Bundan sonra insanların önünde s u s mayıp. Strese Girmeyin 1. Hırsız bütün değerli eşyaları almış. Ayrıca kendimizi sorumluluklarımızın altında ezmeden yaşamak çok önemli. tamamlayalım YEMEK TARİFİ önce enginarları iyice yık a j® ^ ____ kurulayın. Tamamlayalım 11. . Senelerdir görüşmeye görüşmeye birbirimizin yüzüne unuttuk. Ayşe şarkı söyle yerek___ iş yapıyor. üstüne havuçları karıştırın. Adam bu soğukta denize atlayıp yüzmeye başladı. 10. trafiğinden. Ocağın altını kapatın. Demet her zaman insanlarla gül erek___ konuşur.___geldim. Yeniden yazalım SAĞLIK İÇİN Şüphesiz mutlu bir hayatın ilk şartı sağlıklı olmak.3. İş yerinden evime yürüyerek g id ip geliyorum ____ 10. için küçük bir sahil kasabasına yerleşti. 11. 3. işlerini zamanında \S\wmeyerek büyük bir hata yapıyorsun. 6. Alper'e göre insanlar kendilerini çok fazla yormadan yaşamak istiyorlar. 6. Afiyet olsun! değiştirmeye karar verdi. işaretleyelim. 7. Buraları terk etmek. 6. 3. 3. 2. 4. 3. başımı alıp gitmek. Ne kadar şımarık bir çocuk! Annesi o oyuncağı almadı diye bir saat­ tir ağlayıp zırlıyor_________ 14. öğretmenden izin almadan sınıftan çıktı. 9. 8. Şoför kırmızı ışıkta durmayıp herkesin hayatını tehlikeye attı. Hey! Yine dalıp gittin ___________ ! Ne düşünüyorsun? 11. 2. Sorunları büyütmeyip çözmeye çalışmak gerekiyor. 5. uyudum. birbirini sevip sayıyor 1.Yağmurda ıslandım.. 3. Markete gi dip . 8..3. 10. Havuçları ve patatesleri küçük küçük doğrayın. Ankara'ya turist olarak. Küçük kız ağla yarak__ kazayı anlattı. O hiçbir şeyi önemsemez. Bu da bize gös­ teriyor ki mutluluğu hem beden sağlığımıza hem de ruh sağlığımı­ za dikkat ederek yakalayabiliriz. 3. Akşamları kitap oku yarak__ uyurum. En son tuzu ekleyin.. Sen de bir şey ister misin7 2. Evi Aoyupşoğam_m?km§— . 9. Çünkü hasta olmamak için yaşam tarzını ve alışkanlıklarını 9. Doğru Yanlış □ □ H 0 [7] □ [7] □ □ [7] 1. Filmi seyredip bize de anlatın. 2. sosyal hayatımıza yeterli zamanı ayırarak dengeli bir yaşam sürmemiz mümkün. 5. Ellerini yıkamadan yemeğe başladı.

Daha sonra alışveriş yapacağız hep birlikte. Erkek : Opsiyonlu yerler de mi yok? Kadın : Kalmamış maalesef.. Aslında köpekleri severim. Genellikle vaktimi evde film izleyerek geçiririm... ama çok korktum ve hemen • koş arak___ taksi durağına gittim... 7. Erkek : Teşekkür ederim. Benimle konuşmmıak içm. Onlarla sohbet efderek yemek yemeyi çok severim. müze. Bir taksiye bin ıp_______ eve döndüm... . öğle yemeği. plato. Buna ulaşım... Buraya seni gör mek için___ geldim. □ E 3. 2. Çünkü kahve içmeden.. öğle yemeklerinde et ve salata yemeyi tercih ederim.1. Da­ ha sonra ya stüdyoya ya da radyo programına giderim. şifa. iki kişilik oda fiyatı hafta sonu 180 YTL m □ 4. . Gruplayalım İnanç Turizmi: din. Oda rehberlik hizmetlerimize dahil. Ayın 2'sine kadar yer 4. sineeoe_______ kilise. banyo... Okuyalım. öğrencileriyle hafta sonu tatili için otelden bilgi alıyor. önümüzdeki iki gün için yer yok.. DİYALOG 2 Kadın : öz seyahat iyi günler. Erkek : Ben günlük turlarınızla ilgili bilgi almak istiyordum. cam .. Alışveriş yap jp_______ marketten çıktım. Kadın : Buyurun. sıralayalım DİYALOG 1 Kadın : Papatya Termal iyi günler. morina... Senin üzül memen için her şeyi yapacağım. sauna dahil. kendime zaman ayırmayı tercih ederim. Bu işi başar mamam için hiçbir neden yok! Umutsuz olma. 8. 221 .. Yarın için de yer yok.13. Yaklaşık bir saat sonra eve dönüp_ duşumu alırım. çamur.. Bu olaydan sonra karar ver­ DİYALOG 3 Kadın : Ay Işığı Turizm buyurun. için___bana fırsat vermiyorsun. Ben Ankara'dan arıyorum. Kadın : Elbette. Yemekte Beypazarı'mn yöresel yi­ HOLYA'NIN BİR GÜNÜ yecekleri olacak. Erkek : Dönüş ne zaman olacak? Kadın : 19. vadi_________ 3. şam saatinde Ankara'ya varacağız. 12. Yarım pansiyon Erkek : Telefonla rezervasyon yapabilir miyim? Kadın : Olur. 5...telefonlarıma çıkmıyor. Gezi dönüşü ertesi gün akşam olacak. Dilerseniz program hakkında bilgi verebilirim. Erkek : Peki yarın için? 3. Erkek : iyi günler hanımefendi.. yelken.. Diyalog 3 8... Ora­ ları gezeceğiz. Tamamlayalım Bu sabah erkenden kalktım. 1.. Ak­ Ben sabah erken kalkarım. Hristivanhk Musevilik. Onu o halde gördüm ve ağla mamak için kendimi zor tuttum. □ □ □ E Doğru Yanlış m □ □ m Doğru Yanlış Diyalog 2 6. İşaretleyelim. Hiçbir şey ye meden evden çıktım. 7 Mart Pazar günü Beypazarı gezimiz var.._ kendimi şımartırım. öğretmen. Birden bir ses duydum... ören yerleri girişi ve Hazırlan_g2_ ofisime giderim.. liman dahs____________________________________ Yayla Turizmi: daS.?. 7. 1 Çay molası 3 2 Çevrede gezinti (tarihi evler ve çarşılar) öğle yemeği 5 Ankara'dan hareket Kadın : Kaç oda? Erkek : Dört. Erkek : Lütfen Kadın : Sabah sekizde Bahçelievler Kültür Merkezinden hareket ede­ ceğiz.. Kadın : iyi günler. İyice dinlen meden yataktan çık­ mam. Genellikle kahvaltı yapmadan evden çıkarım. Kızılcahamam'daki oteliniz ile ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Grup olarak mı geleceksiniz? rehberlik hizmeti dahil... Bir grup köpek havla yarak bana doğru geliyordu. Otobüste sadece opsiyonlu yer kalmış... 2. Orada çok sayıda tarihi ev ve çarşı var.. Bu arada yine bir iki bardak kahve içerim.kendimi ge­ lemem. 6. çok teşekkür ederim. Diyalog 1 Doğru Yanlış m □ 1.. görünmüyor. Tamamlayalım Kadın : Maalesef yer yok. 9. Hamam.. Ünite: Yolculuk 12.. Beypazarı için ücret 25 TL. İslam. Sonrasında profesyonel rehber eşliğinde çev­ reyi gezeceğiz. Yani sabah yürüyüşüm çok keyifli olmadı. 10. Erkek : Peki.. Kadın : Bir saniye bakayım.. Bu gece Adana otobüsünde yer var mı acaba? □ E □ m □ s 2. Ankara Üni­ versitesi Tömer'den.. Daha sonra dışarıya çkıp.. Erkek : iyi günler. 5. Daha sonra Beypazarı'na varıyoruz ve etrafı gezdikten sonra 15. Erkek : Programda müze ve ören yerleri girişi var mı? Kadın : Evet. iyi günler.. öğrencilerimle birlikte bir hafta sonu gezisi düşünüyorum... Otelde 1 ay kalmak istiyorlar. Dört kişi için grup indirimi yok. Günübirlik bir paket bu. Hafta içi iki gün çalışjnayıp. cips gibi yiyecekler yiyerek.30 Erkek : Teşekkürler.. Sağlık Turizmi: kaplıca.. Çünkü müzik dinleverefe yürümek beni çok rahatlatıyor... Ankara'ya yakın yerlerle ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Elbette. Yürüyüş sırasında mutlaka kulaklıkla müzik dinlerim. Gezi ücretine rehberlik hizmeti dahil değil.. Mutlaka birkaç fincan kahve içerim. plaj. dim: Artık yürüyerek markete giderken daha dikkatli olacağım. Böyle günlerde daha geç kalkarım. yürüyüş yaparım. öğlene kadar bütün işlerimi bitiufe ofisten ayrılırım. tamamlayalım birlikte öğle yemeği yiyoruz. . . Erkek : 12 yaş altı çocuklar için ayrı bir programınız var mı? Kadın : 12 yaş altı çocuklardan ücret almıyoruz. doğa yürüyüşü.. Müşteri günübirlik gezi düşünmüyor.. önce kahvemi ic ip gazetemi okurum. Ücrete hamam dahil değil.. Nereye Gidelim? 1. Bizim bu işi zamanında bitir memiz içjn_ onun da bize yardım etmesi gerekiyor.. Erkek : Ben. öğlene kadar menajerimle radyo ve konser programları hakkında konuşuruz. körfez. hafta içi 150 TL.... öğle yemeklerinde genellik­ le arkadaşlarımla buluşurum. Hava çok güzeldi. Bu yüzden markete yürüyemk____ gittim.. tedavi_______ Deniz Turizmi: yat. orman.. Aynı zamanda böyle günlerde tatlı. koy. Bir daha onlarla görüş memesi için ona yalvardım. Nereyi görmek istiyorsunuz? Erkek : Ankara'dayız.. Kadın : iyi günler..____________ mavi yolculuk. . Çünkü markete g itjz_______kahvaltı için alışveriş yapmak istedim. Bir de fiyatları öğrenebilir miyim? Kadın : Hafta sonu tek gece 2 kişilik oda fiyatı 180 TL. Kendimi savunma.. Kadın : iyi günler. çünkü sabahları çok iştahım olmaz. Yolda g ü le________o y n a ^ ______ yürü­ yordum. Yaklaşık bir saat sonra Ayaş'ta bir çay molası vereceğiz. Erkek : Evet 4 Alışveriş Kadın : Hangi tarihte? Erkek : önümüzdeki 1 ay içinde bir hafta sonu düşünüyoruz.

Sana yardımcı ol maküzere_ riniz? Herşeyi tek tek düşünmeniz gerekir. Uygun başlığı bulalım Yanıt: c 3. .2. Çocuklar okuma-yazmayı öğren mek_üzere_. Metro. 10.. Konuşma . hemen birşeyler yiyelim. işaretleyelim 2.3. Kaybolmamanız için / haritalarınızı yanınıza almanız gerek. dolduralım haneli hesap numaranızı tuşlayınız. Solunuzdaki yapı eski meclis bina­ 12. ailenizdeki çocuk­ ları ve yaşlıları da düşünmeniz gerekir. siniz? Yurt dışına mı çıkacaksınız? Yurt içinde mi kalacaksınız? Deniz 10. hayvanat bahçeleri var? 6. bir yere daha hızlı ulaşmak için uygun bir tercih olabilir. Sonra pişman olmamak için önce çok iyi düşünün. tatilinizi iyi 12. Karşıda özel bu bölümde fotoğraf çekmek yasak. Jüri birinciyi sec mek üzere önerimiz var. Sonra tekrar buraya geleceksiniz. 10. Süreniz dol mak üzere oluyorlar? Böylece kafanızda ortak bir fikir oluşacaktır. şifrenizi almak ya da değiştirmek için 2'yi. Daha iyi bir iş bulabil mekjçin ___ İngilizce öğreniyorum. Doğum gününde anneme vermek üzere / bir çanta aldım. en uygun yer ve otellerle ilgili size farklı önerilerde bulunabilir. Minibüste yer bulmak otobüste yer etmek için l'i. Konuşma Sayın misafirlerimiz şu an Ulus'tayız. 7. ki bireylerin fikrini almanız gerekir. Meral sigarayı bırak mak üzere profesyonel yardım almaya karar organize etmek için sadece sizin düşünmeniz yetmez. Daha sonra. Burada. Bir toplantıya katı \mak üzeı. kampanyaları öğrenmeniz iyi olur. Lütfen on bir □ m 5. ortak zevklerinize uygun tatili belirlemek için inter­ net siteleri veya gazetelerdeki tanıtımları.. Tam karşınızda da Ankara Kalesi var. Ailemdeki herkes için en uygun tatili nasıl seçebilirim? □ b.ona yardım edelim. işaretleyelim a. 16. 1. camlı bölmede Kaşıkçı Elması'nı görmektesiniz. Kemerlerinizi bağlayın. 5 yıldızlı otelleri mi yoksa pansiyonları mı tercih ede­ 11. Çocukların uyu malan için onlara masal okuyorum. Metroya bin mek üzereyim . Acenteler. Tatilde tüm aile bireylerinin mutlu olması m mümkündür. 9. örne­ ğin hangi otellerde akuapark bulunuyor? Nerede eğlence parkları. 3. Kendimi daha iyi hissetmek için / yoga yapıyorum. mek istiyorsunuz ve ailenizde farklı yaş gruplarından insanlar. beni daha sonra ara. 14. çocuklar ve aile büyükleri var. 13. Bir iş toplantısına katılmak için / Fransa'ya gidiyoruz. 13. m □ bulmaktan daha kolaydır 2. Gülmemek için başka bir tara­ fa baktım. Stresten uzaklaş mak için resim kursuna katıldım. öğle yemeği yemek için bir Doğru Yanlış E □ E □ 3. kart başvuru­ sunda bulunmak için 3'ü tuşlayınız. Turizm acenteleri size uygun tatil önerileri m sunabilir. 4. Otobüsün sıcak ya da soğuk olması h 5. Başkalarının hataları yüzünden stres yaşamak □ 2.. bir tatil yöresinde geçir­ 3. Hesabınızı kontrol sonraki durağımız orası olacak. Bunun için seyahat acentelerinden de yardım alabilirsiniz. kenarını mı ormanlık alanları mı tercih edeceksiniz? Konaklama için tatil köylerini mi. Raporları dosyalaması için / sekretere verdim. 8. Bana problemlerini anlatabilirsin. Eşleyelim 1. 1. işaretleyelim □ 1. haydi sofraya gelin. Bu kitabı bulabil mek için Bunlar: 1. Konuşmacı sözlerine başla mak üzere Bu yaz. Tamamlayalım. 12. 4. Ancak. Acele edin. Dağcılar dağa çıkmak için / malzemelerini hazırlıyor. Otomobille ulaşımın da zorlukları vardır 2. 12. nasıl bir program yapmanız gerekiyor? Bizim bu konuda size birkaç 6. 7. ailenizle daha eğlenceli zaman geçirebilmeniz için___ . kazanan yarışmacılara ödül vermek üzere / toplandık. Saçlarımı boyatmak için / kuaföre gideceğim. Konuşma 3. En uygun tatili seçebilmeniz için öncelikle. Ailede­ buradayım. 4. Bütün bilgileri aldıktan sonra ailenizdeki diğer kişilerle birlikte ka­ rar verebilir ve bavullarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Peki. Nasıl Gidelim? sı. kürsüye geldi. Bayram tatilinde yer ayırmaları için / otele telefon ettim. Okuyalım. beraber gidelim. Biliyorum. Dinlen mek üzere konferansa ara verdik.Affedersiniz.Gıda reyonumuzdaki mavi etiketli ürünlerimizden en az beş adet al­ manız ve faturanızla danışmadaki görevlilere başvurmanız gerekiyor. Açlıktan havil mak üzereyim . 2. En avantajlı ulaşım aracı arabadır.e__ yarın Lizbon'a gidiyorum. işaretleyelim. Çocuklarla ve yaşlılarla tatile çıkmak zordur. Arkadaşım merdivenden düştü. Durağın eve ya da işe yakınlığı m 3. Lütfen değerli eşyalarınızı yanınıza alı­ nız.. 15. Yemek p\şmekJlz_er^. servis aracı / gelmek üzere. Ailem için en uygun tatil yeri neresidir? d. izin döneminizi ailenizle baş başa. 222 . 8. Herkesin tatilde kendini rahat h is s e t t i iç in ____ 4. 9. Otomobil çekilişine katılmak için ne yapmam gerekiyor? . 7. Neleri seviyorlar. Doğru Yanlış m □ 5. toplanacak. □ m 4. Uzun kuyruklarda sıra beklemek □ h 9. uçak alana in mekjizere_ . Hangisinin yanıtı yok.9. işim bit meküzere^ . 4. 11.. En iyi kararı M&mesUçüı. Eş anlamlısını bulalım 8. Tüm aile bireylerini düşünerek tatil planı yapmak gerek. Tatil yeri ile ilgili bilgileri nerede bulabilirim? □ c. Emre ile Gül evlen mek üzere belediyeye başvurdu. Kursa YsMmamz için kayıt yaptırmanız gerekiyor. Tamamlayalım pek çok sahafı dolaştım. Konuşma eserlerin fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyorsunuz ama ne yazık ki Yanıt: c 1. çoğunuz bu 6. yerleştirelim. Teşekkür ederiz. Beni bekleyin. 12. Biraz bekleyin. □ Türkiye iş Bankası interaktif telefon servisine hoş geldiniz. Acenteler bana hangi konularda bilgi verebilir? [73 □ Şimdi Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde bulunmaktayız. Otobüste ayakta kalmak 4. verdi. nasıl bir yere gidecek­ 5. 10. Okuyalım. Tatiliniz Nasıl Geçti? 2. nelerden rahatsız 14.

16. Çok çalışıyorum. [2] Bu yüzden eve yürüyerek geldim. 13. Tamamlayalım 1. Aslı bu yemeği sevmez. Serkan : Türkiye’deki en uzun kayak pisti buradaymış. Konuşma □ Televizyonda 0 telefonda 1. 3. [4] Çünkü maçı kaybettik. Hafta sonu geziye gidemedim. Daha sonra otelden yer ayırtıp biletlerimizi alalım. bayram tatilinde Palandöken'e gitmeye ne der­ siniz? Uğur : Palandöken neresi__________________ _______________ ? : Erzurum'daki kayak merkezi. ç ü nkü 0 otelde 4. kahvaltı yapmadan evden çıkacağım. Bilge : Bence Palandöken çok uzak. bu yüzden tatile gide- □ sokakta □ radyoda meyeceğim. eve gidip dinlen- . bımun için erken kalkmam gerekmiyor. Konuşma [3 Müzede □ sokakta □ fotoğrafçıda yaz orada çok güzel vakit geçirdik. Çok acelem var. : Daha yakın kayak pistleri de var. bunun için kışın mutlaka □ kalede m Bu yüzden arkadaşlarımla buluşup si­ nemaya gittim. Bu sene çok para biriktirmedim. m Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorum. Sizce de öyle detŞil mi / Selin : Hayır. o ve|eteryan. Eşleyelim 4. Palandöken'i Uğur vaktim vardı. çünkü________ _ çok hastaydım. bunun için çok meşgulüm. 3. Konuşma □ Meclis binasında [£] otobüste 5. tamamlayalım Selin 3. Kilo vermek istiyorum. Bu yaz yine Antalya'ya gitmek istiyoruz. Hiç param kalmadı. 6. Konuşma □ Otomobil galerisinde □ danışmada □ gıda reyonunda H 1. [H Bu sebeple repm yapıyorum. çok modern 274 yataklı bir otel de varmış. Niçin oralara________ Bitmiyoruz / .. 7 : Orada güzel bir otel var mıymış_______________________ ? Serkan : Tabii. 8. \T\ Bu yüzden para biriktiriyorum. 2. Bu hafta kursa başladım. 4. Dün boş : Arkadaşlar. özel bir şirket bu tesisi yapmadan önce yoktu. Kayak yapmayı çok seviyorum. 2. Tamamlayalım 1. Sezon da ka­ sımda başlayıp mayıs sonunda bitiyor. Çok üzgünüm. Ama. Yarın işe gitmeyeceğim. çünkü ___geçen 2. Gidip hazırlık yapayım._______________________________ __7 Uğur 5. Kendimi iyi hissetmiyorum. 6. Bu raporu yarına kadar bitirmem lazım.. Biraz ara vermek istiyorum. buyüzdeıt mek istiyorum. İstanbul'dan uçağa bindikten iki buçuk saat sonra oradayız. çünkü 3. Okuyalım. Yeni bir araba almaya karar verdim. Seninle sinemaya gelmiyorum.15. 4. : Gerçekten güzelmiş. Selin Uğur çok yoruldum. 17. Serkan : Ben okuldaki arkadaşlarla konuştuktan sonra. [Q Çünkü üniversiteyi kazanmak istiyorum. 7. 00 Bu sebeple sabaha kadar dinlenmeden çalışacağım. Duymadın mı yoksa? görmeyi daha da çok istiyorum. kasada 2. çünkü □ durakta kayak merkezine gidiyorum. o kadar da uzak değil.