>• Alfabeyle ilgili etkinliklere başlamadan önce tahtaya kısa bir
tanışma diyalogu yazıp bütün öğrencilerin bu diyaloğu kullana­
rak birbiriyle tanışmasını sağlayın. Yazdığınız tanışma diyalogu­
nun "nasılsın, nerelisin, memnun oldum" gibi soru ve ifadeler
içermemesine dikkat edin.

1 Tekrar edelim
>- önce alfabe kaydını dinletin.

4 Sözcükleri işaretleyelim
>- öğrencilerden sözcük grubunu dinlemelerini ve dinledikleri gru­
bun ardından söylenen sözcüğü bulmalarını isteyin. Dinlettiğiniz
her sözcük grubunun ardından öğrenciler yanıt verdikten sonra ay­
nı gruptaki sözcükleri siz de okuyun, öğrencilere bulmaları gere­
ken sözcükler ile diğer sözcüklerin söylenişleri arasındaki farkı
gösterin.

Aa

Bb

Cc

Çç

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

İi

Jj

Kl<

Ll

Mm

Nn

Oo

Öö

Pp

Rr

C/>
C/>

Ss

Tt

Uu

□ gün

□ yön

□ dön

1. □ un

□ ün

□ on

[7] ön

2. □ el

0 al

□ ol

□ öl

Yanıtlar

[3 dün

>■öğrenciler kaydı dinlerken siz de tahtaya harfleri teker teker
yazın ve sesli olarak okuyun. Sonra sırayla öğrencilere okutun.
Harfleri doğru sesletemeyen öğrencilerin, sesleri tekrar oku­
malarını isteyerek yanlışlarını düzeltin.

Vv

Üü

3. [3 son

□ sön

□ sun

□ sün

4. □ as

□ az

□ aş

□ aç

5. □ biz

□ Pis

□ buz

□ pus

5 Sıralayalım
> öğrencilerden, art arda seslendirilen sözcüklerin sırasını kutu­

Yy

cuklara yazmalarını isteyin. Ses kaydını iki kez dinletin.
Yanıtlar

2 Harflerin okunuşu
>- Alfabedeki harflerin adının aynı zamanda o harfin söylenişi
olduğunu açıklayın.

a

be

ce

çe

de

e

fe

yumuşak

ge

ge

he

I

i

je

ke

le

me

ne

0

ö

pe

re

se

şe

u

ü

ve

ye

ze

3 Sesleri yazalım
> öğrencilerden kayıttaki sesin hangisi olduğunu verilen kutu­
lara yazmalarını isteyin. Bu aşamada ünlü ve ünsüz sesler üze­
rinde durun. Kalın ve ince ünlüleri gösterin.
köpek

Yanıtlar

c

i

f

0

s

Ç

6 Sözcükleri bulalım, öğrenelim
ü

k

ş

y

S

ö

ünsüzler

ünlüler

B, C, Ç, D, F, G, Ğ,

A, E, 1, i, 0, ö, U, Ü

J, K, L, M, N, P, R,

kalın ünlüler:
a, ı, o, u

S, Ş, T, V, Y, Z
ince ünlüler:
e, i, ö, ü

S

► 5. etkinliğin ardından, tahtaya alfabedeki her ses için 3-5 sözcük
yazıp anlamlarını öğretin. Bu sözcüklerin, öğrencilerin sınıfta ya da ev­
de sık kullandıkları nesnelerin adı olmasına özen gösterin. Tahtaya
yazdığınız her ses için öğrencilerden, bildikleri sözcükleri isteyin. Bu ça­
lışmanın ardından "Bu sözcükleri öğrenelim" yönergesiyle verilen ku­
tuyu da kullanarak ay, gün ve mevsim adlarını öğretin.

Aylar:
• ocak • şubat • mart • nisan • mayıs • haziran • temmuz
* ağustos • eylül • ekim • kasım * aralık

Günler:
• pazartesi • salı • çarşamba • perşembe • cuma * cumartesi • pazar

Mevsimler:
* ilkbahar • yaz • sonbahar ♦kış

1 Rakamları öğrenelim

5 Telefonları yazalım

> Etkinliğe, tahtaya "Sayılar" yazarak başlayın, önce O'dan 10'a ka­
dar olan sayıları tabloyu kullanarak siz okuyun ve ardından öğren­
cilere okutun. Yazılışları tabloda verilmeyen sayılardan birkaçını ör­
nek olarak siz yapın ve diğerlerini öğrencilerin tahmin ederek söy­
lemelerini isteyin. Tabloyu bu çalışma ile tamamladıktan sonra, tah­
taya farklı sayılar yazarak öğrencilere okutun.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
on

11 on bir
12 on iki
20
30
40
50
60
70
80
90

yirmi
otuz
kırk
elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan

100 yüz
101 yüz bir
200
300
400
500
501
600

1000
1010
2000
iki yüz
2003
üç yüz
10.000
dört yüz
100.000
beş yüz
1.000.000
beş yüz bir
3.000.000
10.000.000
altı yüz
100.000.000
1.000.000.000

bin
bin on
iki bin
iki bin üç
on bin
yüz bin
bir milyon
üç milyon
on milyon
yüz milyon
bir milyar

2 Eşleştirelim
> öğrencilerden tabloda verilen rakamları, okunuşları ile eşleştir­
melerini isteyin.

Yanıtlar

> önce ses kaydını bir kez dinletin. Ardından; ikinci dinleme­
yi de kesmeden yapın ve öğrencilerden kaydı ikinci kez din­
lerken tabloyu doldurmalarını isteyin. Telefon numaralarını ya­
zamayan öğrenciler için 3. dinlemede, her numarayı fek tek
dinletin. Bu çalışmada öğrencilere ses kaydında geçen söz­
cüklerin anlamlarını da öğretin.
Yanıtlar Polis
itfaiye

110

İlk Yardım/Ambulans

112

Elektrik Arıza

186

Su Arıza

185

Doğalgaz Arıza

187

Jandarma

6 Tarihleri söyleyelim
> Önce tahtaya o günün tarihini yazın ve öğrencilerden oku­
malarını isteyin. Ardından aşağıdaki tarihleri okutun. Bu çalış­
mada öğrencilerden doğum günlerini ya da herkesçe bilinen
önemli günleri gösteren farklı tarihler söylemelerini de iste­
yebilirsiniz.
• 20.09.2005

* 12.11.1973

• 29.04.1998

* 01.01.1980

. 7 ---------- yedi
16---------- on altı
88---------- ► seksen sekiz
120--------- >► yüz yirmi
356--------- >- üç yüz elli altı
1598--------- ► bin beş yüz doksan sekiz
1998-— ----- ► bin dokuz yüz doksan sekiz
2002---------iki bin iki
2005-------- iki bin beş
5500— —----- beş bin beş yüz

3 Okunuşlarını yazalım

7 Soralım, yazalım
> öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Her öğrenciden arkadaşı­
nın telefon numarasını öğrenip kitaba yazmasını isteyin. Daha
sonra farklı gruplardan öğrencilere not ettikleri telefon numa­
ralarını söyletin. Bu çalışmada öğrencilere, telefon numarası
soran kolay bir soru kalıbı öğretin.
Adı Soyadı

Telefonu

8 Tamamlayalım

> Bu etkinlikte öğrenciler verilen rakamların okunuşlarını yazarken
onları sayıların yazımı İle ilgili yazım kuralları konusunda (her sayı
ifadesinin ayrı yazılması gibi) yönlendirin. Yanlışlarını düzeltin.
9

17

42

368

555

710

1984

>- öğrencilerden verilen sözcükleri çoğul ekleriyle tamamla­
malarını isteyin. Bu çalışma bittikten sonra "saat, harf" gibi sık
kullanılan sözcüklerden hareketle istisnalar üzerinde durun.
1. kitap lajL
2. kalem__
3. defter__
4. sınıf____
5. kuş____
6. pencere_

7. öğretmen.
8. bilgisayar
9. televizyon
10. masa___
11. saat____
12. harf_____

4 Telefonları söyleyelim
> Tahtaya birkaç telefon numarası yazın ve okuyun. Ardından öğ­
rencilerden aşağıdaki telefon numaralarının okunuşlarını söyleme­
lerini isteyin. Bu etkinlikte öğrencilerin dikkatini telefon numaiarının
rakam rakam değil de sayı öbekleri halinde [üç yüz yirm i beş - on
iki - on yedi gibi) söylendiğine çekin.
• 468 70 63
• 435 97 81
• 444 0 532

• 0 532 725 45 89
• 0 212 645 74 13
• 00 90 312 496 02 47

-İlEr)

ÇOĞULLUK
Ad
araba
ev
öğrenci
kapı
doktor
okul
gözlük

Ek

Ö rn e k le r

-1ar
-ler

arabalar
öğrenciler
doktorlar
okullar
kapılar
gözlükler
*evlar

İKÖJS

Yanıtlar
Sözcük Alanı

PolonyalIyım • ben de • benim adım • nerelisin • senin adın

• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözleri
• Ülke ve milliyet adları

Dilbilgisi
• _

Beceriler
• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözlerini doğru kulla­
nabilme
• Ülkesini, milliyetini, uyruğunu söyleyebilme; bunları
başkasına sorabilme

Nicole
Tamer
Nicole
Tamer
Nicole
Sibel
Nicole
Tamer
Nicole

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adımU\co\& Senin adtnnp?
: Tamer. Bu da arkadaşım Sibel.
: Memnun oldum.
: Ben
de memnun oldum.
: Tamer sen nerelisin_____ ?
: Türküm. Sen nerelisin?
: Polonvalıvım .

Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat
3 Fotoğraflarla eşleyelim
> öğrencilerden verilen eylemlerin yanındaki kutulara ilgili fotoğraf­
ların numaralarını yazmalarını isteyin. Fotoğrafta örneklendirilmeyen
"el sallamak - el sıkışmak - sarılmak' gibi eylemleri de öğretin.

Yanıtlar • öpüşmek
• tokalaşmak

ı

2

• kucaklaşmak
• selamlaşmak

4 Yerleştirelim, konuşalım

1 Dinleyelim, tekrar edelim

Selamlaşma ve Ayrılma

Tanışma

> Bu etkinlik için tahtayı, sütunlar, "sabah, öğle, akşam" ve "ge-

> Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya bir tanışma diyaloğu
yazın. Bu kez»oluşturduğunuz diyalogun "memnun oldum - na­
sılsın - nerelisin - iyi günler" gibi soru ve ifadeleri içermesine dik­
kat edin. Bu diyaloğu sınıftaki tüm öğrencilerle tek tek canlandı­
rın. Sonra ses kaydını bölmeden dinletin. Ardından ses kaydını
ikinci kez ve tümceleri bölerek dinletin. Her tümceyi farklı öğren­
cilere ya da aynı anda sınıftaki tüm öğrencilere tekrar ettirin.

Ses Kaydı
Olga
Mana
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adım Olga. Sizin adınız ne?
: Benim adım Maria.
: Memnun oldum.
: Ben de memnun oldum. Nasılsınız7
: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Nerelisiniz?
Ben BulgaristanlIyım. Siz nerelisiniz?
Ben Rusum.

2 Yerleştirelim, konuşalım

ce“yi gösterecek biçimde dört sütuna bölün. Her sütunu kendi için­
de ikiye bölerek sütunları "selamlaşmcf' ve "ayrılmcf' olarak işaret­
leyin. Kutudaki sözcüklerin anlamlarını, kullanıldığı zaman ve du­
rumları tahtada oluşturduğunuz tabloyu kullanarak öğretin. Daha
sonra sınıfı ikişerli gruplara ayırın ve öğrencilerden rolleri paylaşa­
rak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Bu çalışmada öğrencileri
ifadelerin birbirlerine uygunluğu konusunda yönlendirin. “Merhabd‘ ifadesine karşılık olarak bîr ayrılma sözü; "nasılsın" sorusu kar­
şısında bir selamlaşma ifadesi kullanmamaları konusunda uyarın.
Yanıtlar

merhaba • günaydın • iyi günler • iyi akşamlar • iyi geceler
görüşürüz • güle güle • hoşça kal • hoş geldiniz • hoş bulduk • selam
1

A: Merhaba /...

Ne haber?

B: İyiyim. Sen nasılsın?

A: Hoşçakal Murat,
sonra görüşürüz..
B: Görüşürüz /... .

2

Nasılsın Olga?
Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Hoşça kal / .. .

{f-,

> öğrencilerden önce boşlukları uygun sözcüklerle tamamla­
malarını isteyin. Ardından diyaloğu iki öğrenciye okutun, varsa
yanlışlarını düzeltin ve diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­
melerini isteyin.

20

3/4/7

A: Günaydın arkadaşlar!
B: Günaydın
.

Güle güle /...
A: Size iyi akşamlar
Yarın görüşürüz.
A: Buyurun Pınar Hanım. Hoş geldiniz B: Sana da iyi
B: Hos bulduk .
akşamlar.

size de gibi ifa­ deler üzerinde durun. Nereli? 6 Bir diyalog yazalım <^2 > 5.iyi günler.öğrencilerden verilen tümceleri düzgün bir diyalog oluşturacak • Afganistan AfganistanlI (Afgan) • İtalya Italyalı (Italyan) biçimde sıralamalarını isteyin. iyiyim. benim adım iza. Hoşçakalın. benim adım Claudia.Merhaba. Bu aşamada ben de. adım Virginia. Bu çalışmanın ardından ikişerli grup­ lar oluşturarak rolleri dağıtın ve diyalogu okutun.öğrencilere ses kaydını dinletin ve konuşan kişilerin nereli ol­ duğunu tabloya yazmalarını söyleyin. . . 7 Ülkesini ve milliyetini söyleyelim. dolduralım C° ) Kim.Merhaba. ispanyalıyım. [Tö] İza : Memnun oldum. AfganistanlIyım. Son olarak birkaç ünlü kişinin nereli olduğunu sınıfa sorun ve her öğrenciden ünlü bir kişi belirlemesini ve sınıfa nereli olduğunu sor­ masını isteyin. Ardın­ dan tablodaki bilgileri bir öğrenciye okutun. italyalıyım. Farklı öğrencilere oluşturdukları tümceleri okutun. öğren­ ciler diyalog oluştururken yazımla ilgili yanlışları kontrol ederek dü­ zeltin. Siz nasılsınız? 0 iza : Merhaba. Maria Isoanvah Toru Japon Claudia Alman __ Roberto halyah Virginia İngiltereli . 0 _____________ nereli?____________ .Ben Ahmed. . benim adım da. • _________ nereli? iza : iyi günler. ben imelda! Singapurluyum. verilen sözcüklerle bir tanışma veya selamlaşma diyalogu hazırlamalarını isteyin. Bu aşamada yan­ lışları düzeltmeyin.Selam. sağolun.Ben Japonyalıyım. 00 • Kırgızistan Kırgızistanlı (Kırgız) ■Macaristan Macaristanlı (Macar) • Moğolistan Moğolistanlı (Moğol) • Pakistan PakistanlI • Peru Perulu • Polonya PolonyalI (Leh) Iraklı • Portekiz Portekizli • Ingiltere İngiltereli (İngiliz) • Rusya Rusyalı (Rus) • Iran iranlı • Sırbistan Sırbistanlı (Sırp) • Ispanya Ispanyalı (İspanyol) • Yunanistan YunanistanlI (Yunanlı. . benim adım Maria. Uyrukları ve milli­ yetleri tabloda yer almayan öğrencilerle ilgili bilgileri tahtaya yazın. Ses Kaydı . Tüm gruplara diyaloglarını okutun. benim adım da Lena. Adım Toru. Ya siz? 0 Maradona nereli? Arjantinli . OD iza : Belçikalıyım.Ülke 5 Sıralayalım Milliyet Ülke Milliyet >. Daha sonra öğrenciler­ den sınıftaki arkadaşlarının adlarını yazma alanında "nereli?" söz­ cüklerinin önüne yazmalarını ve tümceleri tamamlamalarını isteyin. ya siz. . >. yazalım > Etkinliğe öğrencilere "nereli" olduklarını sorarak başlayın. . Nasılsınız? 0 iza : Teşekkür ederim. 0 8 Dinleyelim. Daha sonra ses kaydını dinletip her tümce üze­ rinde ayrı ayrı durarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağ­ layın. [3] Lena : Ben RomanyalIyım. Kaydı ikinci kez dinletin ve yanıtlarını kontrol ettirin. • _________ nereli? _____________ nereli?____________ .Selam! Ben Roberfo. etkinlik için oluşturduğunuz gruplardan. Siz nerelisiniz? 0 • Hindistan Hindistanlı (Hintli) • Irak Lena : Size de iyi günler. • Almanya AlmanyalI (Alman) • Japonya Japonyalı (Japon) • ABD Amerikalı (Amerikan) • Kanada KanadalI ■Kazakistan Kazakistanlı (Kazak)) • Arjantin Arjantinli • Belçika Belçikalı • Bulgaristan BulgaristanlI (Bulgar) • Filistin Filistinli Yanıtlar • Fransa Fransalı (Fransız) Lena : Ben de iyiyim. • _________ nereli? Lena : Ben de memnun oldum. İngiltereliyim. Yunan Lena : Merhaba. AlmanyalIyım.

A: 7. An­ cak onları bu kez ülke adlarını değil. A: ? 4. A: B: 5. A: 1 22 Imelda Virginia B: . 1. A: ? 3. A: Ahmed nereli______ ? B: AfganistanlI CAfsan) 2. konuşalım > öğrencilerden fotoğrafları ve 8. etkinlikte doldurdukları tablodaki bilgileri kullanarak örnekteki gibi diyaloglar oluşturmalarını isteyin. . milliyet adlarını kullanmaları konusunda uyarın. 6. A: B: .9 Yazalım.

orası adıllarını ve bu adılları kullana­ rak bir nesnenin ne. neresi. Burası neresi?____ 10 Yerleştirelint. 12 Tamamlayalım. > öğrencilerden bu etkinlikte verilen tümceleri önce kendileri­ ne göre tamamlamalarını. öğrenciler nerede? 7. 2. Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 11 Dinleyelim. diyalogda geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcükleri açıklayın.Evet hava soğuk/Hayır. meslek adları • Niteleme sıfatları. Bu etkinlik için daha önceden. İyi günler. 6. sıra sayı sıfatları Bu Aylin Ayşen Dilbilgisi . C ğj Fotoğraflar > Ses kaydını dinletmeden önce. • Eşya. . Kim bekar?_______ . yerleri. meslekleri gösteren fotoğraflar hazırlayın. mayı ve yanıtlamayı öğretin. 4.. bence burası büyük ve güzel bir ev. Beceriler Aylin İzmir güzel bir şehir mi? • Eşya.Bugün cumartesi mi? . Yanlış seçilen sözcüklerle ilgili farklı örnekler kullanarak açık­ lama yapın. -(siniz. sözcükleri doğ­ ru boşluklara yazıp yazmadıklarını kontrol etmelerini isteyin. A li öğrenci/diplomat/Alman. Evet. Nerelisiniz? ___ 3. öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp "A" ve "B" rol­ lerini dağıtarak diyaloğu okumalarını isteyin. gibi örnek diyaloglar yazın ve öğrencileri gruplara ayırarak onlardan da ad tümcelerini kullanarak diyaloglar oluşturmalarını isteyin. şulnlar). Okul nerede?____ 8. tamamlayalım Yeni E v >• Ders kitabında yer alan etkinliklere başlamadan önce. A işte ev burası. Bugün ne?_______ 9. şurası da banyo. adılların yeri­ ne ad koyarak. Bu aşa­ mada yaptıkları yanlışları düzeltmeyin. yer ve kişilerin bir yerde bulunup bulunmadığını söyle­ yebilme/sorabilme • Sıralanış sözcüklerini doğru kullanabilme > öğrencilere ses kaydını dinleterek onlardan. Aylin Şurası da Antalya mı? Ayşen Orası Antalya değil. olnlarl. Sizin adınız ne? . > Adılların öğretimi ile ilgili çalışmalarınızın ardından.Yanıtlar Sözcük Alanı ( bu • o • orası« şurası ♦şu • burası j • Eşya. hava soğuk değil. kim olduğunu söyleyebil­ me/sorabilme Ayşen Evet. bulnlarl. yer. Burası neresi? Antalya Aylin • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi) kim? Ayşen • SIRALAMA -(İ)ncİ • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi devaml -lylim. İzmir. Burası neresi ? Çocuk odası m ı ? >. Salon biraz küçük deRil mi? A Hayır bu salon yirmi beş metrekare.-lyllz. bir kişinin kim. konuşalım Hava güzel/soğuk. şurası.Hava soğuk mu? 1. yer ve kişilerin. Bence küçük değil. . Bugün hava nasıl? . gibi ad tümceleri üzerinde durun. orası yatak odası. çok güzel bir şehir. A Burası mutfak. bir yerin neresi olduğunu sor­ > Ses kaydını dinleterek öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. dinleyelim 5. B: Teşekkür ederim. ne. kendilerine soruluyorsa not­ larına göre yanıtlamalarını isteyin. Sonra öğrencilerden kutuda verilen sözcüklerle diyaloğu tamamlamaya çalışmalarını isteyin. -IIEıi O İrlandalI bir turist. Tahtaya. Sınıf büyük/temiz/dolu/boş. çeşitli eş­ Yanıtlar yaları. .Hayır.-mİ soru sözcüğünün seçilmesi ile ilgili kuralları da anlattıktan sonra öğrencilerden yanlarında bulunan eşyaları ya da sizin dağı­ tacağınız görselleri kullanarak birbirlerine öğrettiğiniz adılları kulla­ narak sorular sormalarını ve yanıtlamalarını İsteyin. Hayır. öğretmen kim?___ 10. Sorularınız için öncelikle sınıftaki eşya­ ları ve öğrencileri kullanın. Bugün nasılsınız?. çok güzel bir fotoğraf. burası. -sin. bugün cumartesi değil. sonra da soruları sınıfta kendi be­ lirleyecekleri kişilere sormalarını.

Yanıtlar 1. B: Arka bahçedeler. fotoğraflardaki kişilerin ne­ rede olduklarını sorup aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Teşekkür ederim. Filiz Hanım o mu’ \ T\ Hayır. ? Hayır. 10. o değil 19. A li öğretmen Idoktor değili.öğrenciler nerede? Okulda. İstanbul büyük . Müze nerede? \ T\ Hayır. kütüphane bu katta. Parti eğlenceli _>m_? Evet. o doktor değil_____ . doktor_______________ . Şurası banka 4. öğrencilerin dikkatini tümcedeki -DE ekine çekin ve tahtaya aşağıdaki tümceleri veya benzerlerini yazın. Burası neresi? |U Hayır. / . solda. Burası postane mi? ? 17. Postane bu sokakta mı7 0 Evet./ . 3. 14 Eşleyelim 15 Eşleyelim Nerede? > Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere. Şerefe sgğ«fe . hasta 20. Kalem nerede? Çantada. Konser knlnhnlık 11. Deniz soğuk »m ? Evet. Bu kim7 [T] Müze Ulus'ta. burası Funda Sokak. Müdür Mine Hanım > Tahtaya yazdığınız örneklerden hareketle -DE ekinin biçimlen­ . şu anda burada B: işte şurada. Burası sınıf Ikafeferya değili. Paris bir şehir mi ? Evet. o Filiz Hanım değil. öğretmen o A li nerede? Evde. Şurası müze mi? 00 O özlem. 8. park var. Yemek lezzetli eğlenceli___ w» ? Hnyır konser kalabalık değil. A: ön bahçede mi. 13. mü ? Evet. Burası ev Pazar <ieğ. B: Hayır. 16. yemek lezzetli .--' A: Pardon. szaafe rfeğ. Daha son­ ra her diyaloğu bir öğrenciye okutarak o diyalogla ilgili fotoğrafı buldurun. Bugün hava sıcak mı ? Hayır. J \ iyi günler. 7. iki yüz metre değil. 9. Bu M urat (AH değili. 0 gözlük mü ? Hayır. mı ? Evet. B: Altıncı katta. bu sokakta. A: Peki. 8. -si) A: Merhaba. . 00 Evet. Odada değiller. 6.7___ . mi ? Evet. 6. 4. etkinliğe geçmeden önce tahtaya son olarak bu etkinlik­ teki 9 no'lu tümceyi yazın. A: Teşekkürler. Kütüphane burası _ m _ ? Evet. orası B: Burası Kızılay. w»' ? Hayır. Açıklamanız­ da. Burası Esen Sokak mı? 0 Evet. Bir sonraki adımda tahtaya yazdığı­ nız yanıt tümcelerine -mİ soru sözcüğünü ekleyerek bunları soru tümcesine dönüştürüp "evet/hayır" ile yanıtlayın ve 15. Filiz Hanım o. Murat doktor mu ? Evet. orası 3. 9. A: öğrenci işleri nerede7 arka bahçede mi? Sınıf burası torası değili. sözlük______ m u? Hayır. orası müze. m. Güvenpark. 2. :4 C. gibi örnekler kullanarak tümce çiftlerinde odaklanılan bilginin farklı olduğunu gösterin. 15. > 15. burası mutfak değil. burası 18. postane değil. etkinliğe geçin. O bir sözlük _jm L? Evet. Burası mutfak mı? E l Hayır. O doktor mu ? Hayır. ileride. B: Birinci katta. A: Mehmet Bey orada mı? Nerede acaba? B: Hayır. Kızılay'da bir neresi? B: Burası Park Eczanesi. şg/b/r_________________ 14. 13 Tamamlayalım > Bu çalışmadan önce öğrencilerin gerektiğinde kullanmaları için tahtaya soru ekinin seçimi ile ilgili kuralı yazın ve öğrenci­ lerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. A: Kafeterya nerede acaba? B: Bahçedeler. Sınıf temiz mi ? Evet. İstanbul büyük 7. kinlik sonrasında 2 ve 8 no'lu soruları yanıtlarıyla birlikte tahta­ ya yazarak bu iki soru tümcesinin farkını açıklayın. Bu et­ B: Merhaba. Yanıtlar 1. A: Çocuklar nerede? > öğrencilerden soruları yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. o gözlük değil_____ 5.0 Filiz Hanım mı7 [Tj Burası Funda Sokak. M urat bu lo değili. burası ev değil_________ . Kitap nerede? Masada. Erol öğretmen w» . öğretmen / doktor mesiyle ilgili kuralları anlatın. 10. 5. burası neresi? A: Alo! iyi günler.doktor Erol. İleride. sınıf temiz________ 2. mı ? Hayır. Çocuk hasta _m ı_? Evet. Bugün pazar 12. A: Bu haritada. A: Kütüphane de birinci katta mı? öğretmen A li lErol değili.

* Burası kim ? Murat öğretmen mı Bu sözlük değil m i7 bir (ı)ncı dokuzuncu (ev) m ü dür 0 mi Murat öğretmen mi? yedi (i)nci yedinci (kat) kitap sözlük mu M ü d ü r o m u? dokuz uncu birin ci (sokak) Eiif Hanım yaşlı mü K ütüphane bu katta mı? d ö rt üncü altıncı (blok) kuş burada Kuş kafeste değil. resim Diyalog 2: 3. Sevgi bekar 3..11.. öğrenciler sınıfta 10. KAT Kantin Öğretim Elemanları Fotokopi Sınıflar 5. kafeterya„da_ Bugün cuma mı B irin c i katta __ ? ? 4. Yanıtlar mi 1. Bu sınıf kaçırıcı katta? Kafeterya kaçıncı katta? Burası kaçıncı sokak/cadde? gibi sorular yöneltin. etkinliği uygulayın. tüm öğrencilere yanıtlarını okutun.... 3 Orası TÖMER mi ? 4. ? 11.7.. Hakan hasta mı ? 5.. m 16 Tamamlayalım > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce. resim Diyalog 4: 2. 23 *Kitap nerede mi? kimde .8 idare Amirliği Öğretim Elemanları Sınıflar 1.2. Kütüphane 1. 4. Son olarak tahtaya Biz şim di kaçıncı kattayız? Yanıtlar Diyalog 1: 4. resim işSai | - jŞjTfy» — bu(nlar) ne şurası kim Şurası neresi? neresi Onlar kim ? değil Birinci/ikinci/. ____ w ı_ mı Öğretim Elemanları Sınıflar 9.bir sınıf. 6.15. Kütüphane kaçıncı katta? mL ? 8. Kitaplar masa da ? 1..4 Öğrenci İşleri ..12 Yanıtlar 7... Açık­ lamalarınızı dilbilgisi kartını kullanarak özetleyin ve 18. resim Diyalog 3: 1.. kattayız.. öğrenci işleri kaçıncı katta? Birinci katta .DVD Kulüp Dil Kütüphanesi .3.. .. 19 numaralı sınıf nerede? Altıncı katta 25 ..Halkla ilişkiler. tümcelerini veya kişi eki içeren başka tümceleri yazarak kişi ekleri ile özne konumunda bulunan adılların altını çizin ve haber kipi I/'.. 4 numaralı sınıf kaçıncı katta? İkinci katta 5. Bu elbise pahalı 12.19. Ali sınıfta değil . ünitenin bu bölümüne kadar yaptığınız dilbilgisi açıklamalarını dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin. 22.17 2. son I * Burada kalabalık? nerede Kitap nerede ? - *dörtüncü (bölüm) I Sınıflar 18. özgür öğretmen 2 Orası.Okuma Salonu 1.16. Kantin nerede? Dördüncü katta 6. KAT 2. Bu ne? ■ .. KAT 6.. KAT Öğretim Elemanları Sınıflar 13. Fotokopi odası nerede? Üçüncü katta .. altı kaçıncı (kat) kütüphane kafeste Elif Hanım yaşlı değil mi? kaç sonuncu (durak) bu katta Onlar burada.. öğrencilerden kartta verilen sözcüklerle örnekteki gibi tüm­ celer oluşturmalarını isteyin. . yanıtlayalım > öğrencilere hiçbir açıklama yapmadan onlardan soruları ta­ belaya göre yanıtlamalarını isteyin.. 3. 20. Daha sonra etkinlikteki tümcelerin her birini farklı bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Açıklamalarınızın ardından öğrencilere. kat ta .(İ)ncİ Örnekler Ek ..10. Sıralanış eklerini doğru kullanan öğrencilerin yanıtları­ nı tahtaya yazın ve bu tümcelerden hareketle eklerin seçilişi ile ilgili kuralları anlatın.. 21.17 Tabelaya bakalım. Can Bey oda da mı 9.14..eylemi) ile ilgili açıklamalarınızı yapın...

«derini kullanarak benzer sıfatlar bulmalarını isteyin.Metinlerle ilgili çalışmalara başlamada-' önce. değil -sm/-sin/-sün/-sün Sen öğrenci değilsin. Diğer öğrencilerden ce sez i . Zayıf//» bir gen. Merhaba. . Kafeterya altıncı kati«________ mı__ ? 9. övgü daha sakin.com Nii_. Hemşire / Yanıtlar 20 Tamamlayalım ____ 1. Kim öğretmen? Kim Hemşire? Lisa Diplomat mı? > Tabloyu yanlış dolduran öğrenciler için ses kaydını bir kez daha dinle­ tin ve bir öğrenciden sınıftaki kişiler hakkında ses kaydındakine benzer bir sözlü anlatım metni oluşturup sınıfa anlatmasını isteyin. Yemekte ne var? Biz çok açi^______ 11.com Merhaba! Ben Ezgi. Suriyeli. vc<ş< . Ben ve Öv­ gü ikizJz:. Ben Nılgün. Siz öğretmen misiniz? 4. uzun boyluma? . Usa Cransc : Umiko bir öğretmen. İngiltereli. Siz görevli m isiniz ? Sekin. ilk dinlemenin ardından birkaç öğren­ ciye tablodaki bilgilerle ilgili sorular yöneltin. 13. Siz Alman mısınız? 3. ._gun@hotmail.com. öğrer söylediği tüm sıfatları tahtaya yazın. e-posîa m: tolga79@yahoo.. Aysun Hanım bu şirkette müdür mü__? 8.. ben öğretmen sen çalışkan o doktor biz öğrenci -ız/-iz/-uz/-üz/-yiz/-yiz/-yuz/-yüz Biz öğretmeniz. nereli gibi sözcükle­ ri ek çözümlemesi yapmadan sözlükse! biçimler olarak öğretin. . ovgu@hotmail. Ali İrlandalI cleMil . Kitaplar sen_^e________ mİ__ ? 5.ic ve İs­ ve lıiL . O Japo~ S_rye mat. Pek yakışıklı değil im ama çok sempatik bir geniicim_. e-posta adresimiz: ezgi0 6 @yahoo. kısa. güze1 gibi bir ik. e-posîa: e-posta adresim: Burak 2000@yahoo. > Bu çalışmayı yapacak öğrenci sınıftaki kişilerle ilgili gerekli bilgilere sa­ hip değilse her öğrenciden adını. Daha sonra o<umc Serîni farklı öğrencilere okutup tamamlatın. Ben TÖMER'de öğrenci Haydi Tanışalım 2. O A li mi? 18 Tamamlayalım ■ * öğretmen Fransız r 0 V\od''T rûscT T / Suriyeli ■f Diplomat ■r > Etkinlikte yer alan her bir tümceyi farklı bir öğrenciye okutun ve okuyan öğrenci öğrepcinin tümceyi uygun haber kipi eki ile tamamlamasını isteyin. Tahtaya her öğrenci ile ilgili uzun.-. soyadını. Yakışıklı tanbullulara. bekarım_____ 10. sıfat yazın. Siz nereli siniz ? 12. Tahtada oluşta nuz sıfat listesi içinde. siz Ali -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Siz doktor musunuz? onlar hasta (-lar/-ler) * Onlar çalışkanlar. Suriyeli. 19 Dinleyelim. ben evli değilim .Siz evli m isiniz ? >. Ahmet Bey siz m isiniz ? 14. Onlar doktor__ mu__? 7. 6.corn . bu da kardeşim Övgü. Ben çok hareketliyim .com Adım Tolga. ses kaydını ilk dinlemelerinde ta­ mamlamaya çalışmalarını isteyin.HMHKMnNİ ' ■ ■ 1 ÜS -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben hastayım. okuma metninde geçecek sr da bulunmasına dikkat edin. Biz şimdi okul dayız . (yirmi) yaşındavm? Avukata». Vlademir üniversitede öğrenci C 5-_ John öğretmen.. sözlü anlatım metni oluşturacak öğrenciden de bu bil­ gileri not etmesini isteyin.s n: nn. uyruğunu/ülkesini ve mesle­ ğini söylemesini. 30 (otuz) yaşında . Japon > Bu etkinlikteki tümcelerde geçen İrlandalI. : -veya birkaç öğrenci belirleyip bu öğrenciler: s refın cr_. Bu sınıfta beş öğrenci var. benim adım Burak. 20 26 (yirmi altı) yaşındaıam .Hayır. Ankara'da bir restoranda garsonum. işaretleyelim Kimler Sınıfta? > Bu çalışmada öğrencilerden tabloyu.

24 Tamamlayalım, konuşalım

21 Kendimizi tanıtalım
> öğrencilerden, bir önceki etkinlikte tahtaya yazdığınız sıfatları da
kullanarak kendileriyle ilgili 20. etkinlikte verilenlere benzer bir pa­
ragraf oluşturmalarını isteyin. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafları
okutup yanlışlarını düzeltin.

ği

> Bu çalışma için önce ikişerli gruplar oluşturun. Her gruptan
diyalogları tamamlamalarını ve okumalarını isteyin. Aynı grup­
lardan diyalogları örnek alarak ve kendileri ile ilgili bilgileri kul­
lanarak benzer diyaloglar üretmelerini ve bu diyalogları can­
landırmalarını isteyin.
Yanıtlar

22 Yerleştirelim
> Verilen tümceleri tamamlatmaya başlamadan önce, tahtaya kişi
adıllarını ve adılla uyumlu kişi eklerini yazın, öğrencilerden gerekti­
ğinde tahtadaki bilgileri de kullanarak tümceleri uygun biçimde
tamamlamalarını isteyin.

A: Merhaba. Adınız, soyadınız lütfen.
B: Yüksel Kibar.
A: öğrenci m isiniz

7

Yanıtlar
B: Hayır, öğrenci

desilim

zayıfsın • lezzetli • Ingiliz • tenha
pahalı • çalışkanız • kolay • güzelsiniz
ılık • sakinim • öğretmen
Bence sen şişman değilsin, zayıfsın

A: Nerelisiniz_______________ ?
B: Türküm.

.

A: Evli misiniz?

Biz tembel değiliz, çalışkanız.
B: Evet, evliyim_____

Bugün hava sıcak değil, ılık .
Unda İtalyan değil, İngiliz .
Bugün sokaklar kalabalık değil, tenha
Sınav soruları zor mu, kolay

.

mı?

A: Burası

Ben sinirli değilim, her zaman çok sakinim .

neresi

acaba?

B: Burası Güneş Sokak.

8. Fatih öğrenci değil, öğretmen
A: Yeşil Sineması bu sokak ta

9. Bugün cok güzelsiniz
10. Yemek çok -lezzetli.

mı 7

B: Hayır, bu sokakta değil

İ l. Bu araba çok ucuz değil, pahalı.

A: Peki nerede?
B: ikinci Cadde'de.

23 Yerleştirelim

A: Teşekkürler.

> Bu etkinliğe öğrencilerden verilen ifadelerin anlamlarını sözlükle­
rinden bulmalarını isteyerek başlayın. Sonra her bir diyaloğu farklı
bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Diyalogları tamamlamak için
kullanılmayan ifadelerin hangi durumlarda kullanıldığını örnekleyen
durumlar yaratın.

B: Rica ederim.

A: Alo! Merhaba Can. Nasılsın

Yanıtlar

7

B: Merhaba Burak, iyiyim, sağol.

/
buyurun • geçmiş olsun • affedersiniz • rica ederim
l v teşekkürler * lütfen • afiyet olsun » sağol • bir şey değil

B: İstanbul'dayım.

1 ) A: Neyin var7 Hasta mısın? \
B: Evet, biraz ateşim var.
A: Geçmiş olsun ........

. 2 } A: Affedersiniz ,bu koltuk >
boş mu?

A: Şu anda neredesin...?

Bir kola lütfen
Tabii, buyurun

A: öyle mi? İstanbul nasıl?
B: Çok güzel. Orada hava nasıl____

Teşekkürler

B: Rica ederim/Rir

A: Burası bugün biraz soğuk.

B: Evet, boş.

27

> Açıklamalarınızın ardından diyalogu öğrencilere bir kez oku­
tun ve sorulan yanıtlamalarını isteyin.

Sözcük Alanı
• Eşya, yer, meslek adları

Dilbilgisi
• VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipii var, yok

Beceriler
• Herhangi bir nesnenin, kişinin, bir yerde bulunup bulun­
madığını söyleyebilme/sorabilme
• Nesnelerin ve kişilerin yerlerini, özelliklerini, niteliklerini söy­
leyebilme/sorabilme

Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat

> Bu alt ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce tahtayı iki
sütuna bölün ve sütunlardan birine "var" diğerine "yok" yazın. Daha
sonra ilgili sütunlara sınıfta olan ve olmayan eşya adlarını kullana­
rak,

Sınıfta sandalye var.

Manav : Hoş geldiniz.

Sınıfta televizyon var.

Müşteri : Hoş bulduk. Kiraz var mı?

Sınıfta öğrenciler var.

Manav : Evet, var. Kaç kilo?
Müşteri : 1 kilo lütfen.
Manav : Tabii.

Sınıfta bilgisayar yok.

Müşteri : Muz var mı?

Sınıfta yatak yok.

Manav : Hayır.

Sınıfta buzdolabı yok

Müşteri ; Peki, üzüm var mı?

gibi tümceler yazın ve "-DE ne var?' sorusunu sorabileceğiniz uygun

Manav : Maalesef, bugün üzüm de yok.

bir durum oluşturun (daha önceden hazırlayacağınız ve içinde fark-

Müşteri : Tamam, 1 kilo kiraz kaç lira7

: eşyaların bulunduğu bir çantayı sınıfa getirmek, öğrencilere pen­

cereden görünen sokakta/bahçede/... neler olduğunu sormak, öğ'enciler görmeden avucunuza bir şey alıp bunun ne olduğunu sor­
mak gibi). Aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Daha sonra bu tümcelere
soru eki ekleyerek evet/hayır soruları oluşturun. Sorulardan birkaçını
siz yanıtlayın, diğerlerinin yanıtını öğrencilerden isteyin.

1 Okuyalım, yanıtlayalım

Manav : 2 TL.
Müşteri : Buyurun, iyi günler.
Manav : Teşekkürler. Güle güle.

Yanıtlar

/ /

> Metni okutmadan önce görseli kullanarak öğrencilere manavda
neler olduğunu sorun ve tahtaya meyve sebze adlarını yazın. Bu
aşamada varoluş tümceleri ile ilgili açıklamalarınızı yapın.
> Ardından diyaloğu okutarak öğrencilerden sorulan yanıtlamaları­
nı isteyin.

Manavda kavun var mı?
Resimde patates var mı?
ya da

Sınıfta buzdolabı var mı?
Sınıfta kedi var mı?
gibi olumsuz yanıt gerektiren soru tümcelerinden hareketle soru
tümceleri ile ilgili kuralları verin.

Doğru

Yanlış

1. Manavda muz ve üzüm yok.

[7]

2. Manavda vişne var.

[7]

3. Bir kilo kiraz üç YTL.

[7]

1. Fotoğrafta elma var mı?
Hayır yok_____________________________________ _.
2. Fotoğrafta domates var mı?
Evet var

_____ ____________ ______ . ■
_____.

3. Fotoğrafta hangi meyveler var?
Armut, çilek, kiraz, ayva, erik, kivi, ananas, üzüm ... var
4. Fotoğrafta sebze var mı?
Evet v a r ______________________________ _________

:

.

26 Tamamlayalım, dinleyelim

27 Resme bakalım, tamamlayalım

Var mı? Yok mu?
>- öğrencilerden önce diyalogları tamamlamalarını, ardından da
ses kayıtlarını dinleyerek yanıtlarını kontrol etmelerini isteyin.

>- Bu etkinliğe varoluş tümcesi soruları ile değil; görseldeki
nesnelere dönük Bu ne? soruları ile başlayın, öğrenciler için
yeni olan sözcükleri tahtaya yazın. Görseldeki tüm nesneler
hakkında konuştuktan ve bu aşamaya kadar yaptığınız açık­
lamaları dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra, so­
rularla ilgili çalışmayı yaptırın.

Yanıtlar
1. Yerde

f 1)

V

A: Hoş geldiniz.
B: Hoş bulduk. Çorba
var

A: Evet, domates çorbası
var
B: Hmm... Tamam, iki çorba lütfen.

h a lı ve g ita r

2. Koltukta kitap

?

_var.

yok

3. Sehpada kitap/tabak,

_yok.

4. Sehpada bardak _

y

5. Pencere______ perde

vnr

6. Televizyonda

vnr

7. Kitaplıkta

yarışma

kitaplar______ var.

8. Vazoda
9. Sehpada

var

çiçek

gazete, tabak ve vazo vnr

10. Tabakta_______ meyve

vnr

11. Yerde

yok

kitap/gazete...

12. Sandalyede

var

kedi

13. Sandalyede gazete

yok

14. Odada buzdolabı/bilgisayar/...

yok

VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipi)
Ad

Ek

Ad

masa -da ne
oda
-de kim
market -ta yem ek
dolap
-te süt


'+
var

-

var, yok
7

Örnek

Dolapta yemek var mı?

mu

Masada ne var?
Odada kim yok?

*Markette süt değil.

28 Dinleyelim, işaretleyelim
____________________
A: Bu ayakkabı nasıl?
B: Fena değil ama 36 numara biraz küçük. 37 numara
var_______ mı
?
A: Hayır,___y ° k
. Yalnızca bu
B: Hmm... Peki, iyi günler.

numara var.

\

Diyaloglar
>- Etkinliğe başlamadan önce, tabloda verilen tümceleri tek
tek okuyarak öğrencilere art arda üç diyalog dinleyeceklerini,
verilen tümcelerin kaç numaralı diyalogda geçtiğini ses kaydı­
nı dinlerken tabloda işaretlemelerini isteyin.

29

Yanıtlar

2.
3.
1.
Diyalog Diyalog Diyalog
/

1. Şu anda yemekte.
2. Burası And Sokağı mı?

□ Hayır, burası bir oda.

3. iş Bankası bu sokakta mı?

□ Hayır, burada oda yok.

4. İyi günler, öğrenci işleri

/

nerede?

6. Bu binada kafeterya var mı?

[7] Evet, burası bir oda.
□ Evet, burası bir oda değil.

5. Alp Bey orada mı?

2. Burası, oda mı

3. Televizyon kapalı mı_____
□ Hayır, televizyon kapalı.

/
/

Gp Hayır, televizyon kapalı
□ Evet, televizyon açık.
□ Evet, televizyon değil.

29 Dinleyelim, bulalım
Hangi Oda?
► Bu çalışma için öğrencilerle görseller hakkında önceden ko­
nuşmayın. Yalnızca ses kaydını dinletmeden önce birkaç daki­
ka süresince görselleri incelemelerini isteyin. Ardından ses kay­
dını dinleterek öğrencilerden kayıtta tasvir edilen odayı bulma­
larını isteyin.

4. Kitaplıkta ne var_______
0 Kitaplıkta kitaplar var.
□ Kitaplık var.
□ Kitaplıkta kitap yok.
□ Kitaplıkta kitap değil.

31 Resme bakalım, yanıtlayalım
Ses Kaydı
Burası büyük ve güzel bir oda. Odada büyük bir sehpa var.
Sehpada bir vazo ve vazoda çiçekler var. Duvarda büyük bir
tablo ve resimler var. Kitaplıkta kitaplar var. Odada hiç san­
dalye yok. Televizyon açık. Bu odada koltuk ve halı da var.

> öğrencilerden resmi incelemelerini ve soruları yanıtlamalarını is­
teyin. Ardından soruları farklı öğrencilere sorun ve yanıtlarını değer­
lendirin.

V ' V

4

/ i

■ '

1 *‘ j

1

i‘

30 Dinleyelim, yazalım
> Öğrencilerden ses kaydını dinlemeden önce verilen seçenek­
leri okumalarını isteyin. Daha sonra kaydı dinletin ve soruları
boşluklara yazarak her soru için uygun yanıtın hangi seçenekte
verildiğini bulmalarını isteyin.

1. Burası ne?

5. Odada kaç sandalye var?

2. Burada yatak var mı?

6. Masada neler var?

3. Masada bardak var mı?

7. Havlu nerede?

4. Duvarda tablo var mı?

8. Duvarlarda neler var?

Yanıtlar
1. Odada televizyon var mı ?
0 Evet, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon değil.
□ Evet, odada televizyon yok.

gözlük.Kitap da var mı? . var? Eşyalar nerede? Sınıfta kimler var? Sınıfta kaç öğrenci var? . öğrenciler eksik yanıt verirse diğer öğrencilere söz vererek eksikleri tamamlatın. çok şey var. Daha sonra soruları birkaç öğrenciye siz yöneltin. öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri duyarak belirlemelerini isteyin. ' . Ses Kaydı . daha sonra diğer öğrenciye sormalarını ve kendilerine sorulduğunda notlarını kullanarak yanıtlamalarını isteyin. mendil. Dinleme etkinliğinden sonra ikişerli gruplar oluştura­ rak öğrencilerin arkadaşlarına cüzdanlarında/çantalarında neler ol­ duğunu sormalarını ve aldıkları yanıta göre 3 eşya adını söyleme­ lerini isteyin..32 Dinleyelim. □ 0 □ (3 [7] □ [7] Makyaj çantası Üaç Yüzük Cüzdan Ayna Parfüm Anahtar [7] [7] [7] □ □ [7] □ Kaset Defter Cep telefonu Sözlük Kitap Mendil Tarak > Bu çalışmanın ardından oluşturduğunuz grupları karşılıklı konuşma sayfalarına yönlendirin. ayna. Sınıfta neler var? Sınıfta kaç masa / sandalye / .Hayır. Cep telefonu. içinde neler var? . Her öğrenciden. bu ne kadar büyük bir çanta..Her şey var. ilaç.. anahtar. kaset. cüzdan. Yeni sözcüklerin anlamını etkinliğin ardından verin. anlatalım Çantada Ne Var? Sınıfta > Bu çalışmada ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere sözcük­ > öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.Sibel. kitap yok ama küçük bir defter var. işaretleyelim 33 Soralım. önce kendilerinin yanıtlamalarını. soruları lerle ilgili açıklama yapmayın..

Küvet dolu mu? □ □ .> Karşılıklı konuşma çalışması İçin A ve B öğrencilerini belirleyin ve öğrencilerden yalnızca kendi sayfasındaki görseli incelemeleri konu­ sunda uyarın ve A rolündeki öğrencilerden kendi sayfalarındaki görseli B rolündeki öğrencilere anlatmalarını. Çaydanlık kırmızı mı? □ □ 5. not alalım Burası Ne? Burası Ne? Doğru Yanlış 1. Burası ne? * □ □ 2. Vazoda çiçek var mı? □ □ 6. B öğrencilerinden de. Aynı etkinliği B rolündeki öğrencilerin görselleri için de uygulayın. Burada tabak var mı? □ 3. Parfümler nerede? □ □ □ □ 3. Duvarda neler var? □ □ 4. kendilerine anlatılan görsel hakkında not­ lar almalarını ve kendilerine sorulacak soruları yanıtlarken bu notlardan yararlanmalarını isteyin. not alalım Anlatalım. daha sonra da verilen so­ ruları sorarak hangilerine doğru yanıt aldıklarını işaretlemelerini isteyin. Burası ne? □ □ □ 2. Tencereler nerede? □ □ 6. soralım. Bardaklar nerede? Doğtu Yanlış 1. Burada pencere var mı? □ □ 4. soralım. 32 Anlatalım. Burada ayna var mı? □ □ 5.

m • Şoför araba kullan iyor . Ardından tahtaya. • Gitar çalıyor. tekil kişi çekimiyle yazın. Tahta­ ya. 1Uçak kalk iyor . Bağlayıcı ünlülerin altını çizin ve bu ör­ neklerden hareketle ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) ile ilgili açıklamaları­ nızı yapın. O gazete oku-yor O uyu-yor O yürü-yor gibi bağlayıcı ünlü gerektirmeyen ve son sesi ünlü daralmasına uğramayan eylemlerle kurulmuş şimdiki zaman tümceleri yaza­ rak öğrencilerin dikkatini -yor ekine çekin ve 2. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 2 Tamamlayalım. ÜH • Meyve suyu içiyor. □ biçiminde tahtaya yazın. ne zaman. iç-. • Top oynuyor. • O kahvaltı yapıyor^< 1Bebek uvuvor . örneklerinizin. • Çocuk yüz üyor 1öğrenciler sınıfta otur uyor.’ etkinliğe geçin. ne.. • Murat parkta koş uyor.. Bu çalışmayı ya­ parken öğrencilere "Ne yapıyor?' sorusunu da öğretin ve örnekle­ rinizi bu soruya uygun yanıtlarla diyalog biçiminde oluşturun. Açıklamalarınız sırasında. niçin.) • Soru sözcükleri [kim. m • Turistler müzede gez iyor • öğrenci soru sor uyor. hiçbir ve asla gibi belirteç­ lerin bulunduğu olumsuz tümceler sunmasına dikkat edin. gösterdiğiniz her eylemi sınıftaki öğrencilerin adlarını özne ko­ numunda kullanarak 3. Sonra­ ki aşamada dilbilgisi kartını kullanarak bu yapıyla ilgili bilgileri özetleyin ve 3. • Ali piyano çal iyon. etkinliği uygulayın. ED • Ders çalışıyor. O gül üyo r 33 . S • Resim yapıyor. yaz. Bunun için yürü-. alışkanlıklar. • öğrenci ders çalış iyor . nerede. • Satranç oynuyor. 1öğretmen konuş u yo r. m • Yağmur vağ iyo r . yarın. • Gülümsüyor. alışkanlık gösteren eylemleri ve gelecek za­ man belirteçleriyle kullanıldığında gerçekleşmesi beklenen veya planlanan eylemleri içermesine ve hiç. • O mektup yazjyar. Yanıtlar • Aşçı yemek pişir iyor . Tümceleri tahtaya yazarken bağlayıcı ün­ lü ile ilgili yanlışları düzeltin. • Bilgisayar kullanıyor. kışın vb.fiil Fî 1 f «/ 1. yazın. > Bu çalışmanın ardından ders kitabındaki etkinlikleri uygulama­ ya başlayın ve öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak giriş fotoğ­ rafında örneklenen eylemleri ilgili tümcelerle eşleştirmelerini iste­ yin. nasıl hangh Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) -(İ)yor • ŞİMDİKİ ZAMAN (resmi) -mEktE Beceriler • Konuşma anında gerçekleşen eylemi söyleyebilme / sorabilme • Hobiler. düzenli olarak yinelenen eylemler hakkında bilgi verebilme/sorabilme • Zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Soru sözcüklerini doğru kullanabilme > Bu ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce öğrencilere "eylem'i tanıtın. 0 • Fotoğraf çekiyor. konuşma anı­ nı gösteren eylemleri. Pişir-i-yor Yüz-ü-yor Yap-ı-yor Yanıtlar • Gazete okuyor. Ne Yapıyorsunuz? 1 Fotoğraflarla eşleyelim Sözcük Alanı • Zaman belirteçleri {bugün. koş-. otur-. m • Cam siliyor. m • Uyuyor.gibi eylem­ leri gösteren görseller kullanın veya bunları sınıfta gösterin. söyleyelim > öğrencilerden tümceleri şimdiki zaman ekiyle tamamlamaları­ nı isteyip tümceleri farklı öğrencilere okutarak.

Biz gülüyor muyuz? Biz almıyor muyuz? Siz uyuyorsunuz. Her rup tahtaya yazın. . resimler üzerinde 9.Bu çalışmada belirteçler üzerinde durun. yaz. kahvaltı yapıyorum. rum. ocakta gibi -DA ekiyle oluşturulan belirteçleri an­ latın ve öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları uygun belirteçlerle ta­ mamlamalarını İsteyin. söyleyelim > öğrencilerden. 4 Yerleştirelim. Bugün 14 6. Çiçekler ilkbaharda acıyor. 9. Her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup yanlışlarını düzelterek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. Ali ve Lale yarın (evlen-} evleniyor mu___ ? Hafta sonlan ne yapıyorsun? 5. Sonra sırasıyla metinleri okutun. Bu etkinlik için öne çıkan beceri sözlü anlatım olduğundan. öğle gibi belir­ teç olduğunda ek alan. Bu nedenle hiç sıkılmıyorum. Sabahları çok erken kalkıyorum. aldıkları yanıtları olduğu gibi yazmalarını ya da sadece aldıkları notu okumalarını engelleyin.Öğle____yemeği saat 12. verilen soruları arkadaşlarına sormaları­ nı. Tüm grup­ lardaki öğrencilerden. Şubat__ Sevgililer Günü. Resimlerde gösterilen insanların mesleği ve o insan­ ların günlük aktiviteleri hakkında sorular sorun. 5 Soralım. Ben postacıyım. anlatalım 3 Tamamlayalım. çünkü vejetaryen. Kış. söyleyelim > Daha sonra siz “öğretmenlik" ile ilgili örnek bir metin oluştu­ >. yoruluyorum ama işimi çok seviyorum. Bu Ben pilotum. cok sıcak oluyor. kısın 2. Bebek hiç Iuyu-} uyumuyor t sanırım hasta. gidiyorlar 3. Tüm öğrencilere metinlerini okutup şimdiki zaman eki ve belirteçlerle ilgili yan­ lışlarını düzeltin. Bu zor bir iş. Siz spor Iyap-} yapıyor musunuz? ? 8. sabah 4. İlkbaharda sık sık pikniğe tglt-l Ridiyorum/gidiyor/gidiyoruz Neler Yapıyorsun? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Bu konuşmalar sırasında. Ben her gün meyve (ye-} yiyorum konuşun. pazar çalışmıyorum. Antalya__yazın 5. Ardından da öğrencilerden kendi meslekle­ ri ile veya belirleyecekleri başka meslekle ilgili. tümceleri -(ilyor ekiyle tamamlamalarını isteyin. Yanıtlar 1. et lye-l yemiyor _ . Cumartesi ve 7. 0 . Film saat kaçta lbaşla-} başlıyor ? 6 Bir meslek seçelim > Metinleri okumaya başlamadan önce. Çok kışın 8. işim çok zevkli ve heye­ canlı. televizyonda güzel bir film var. öğrencilerin. Mektup dağıtıyorum. . metinlerde geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcük­ leri açıklayın. kışın • yazın • ilkbaharda • sabah • akşam • öğle cumartesi • pazar • şubat • ocakta 1. 2. aldıkları yanıtları not etmelerini ve notlarını kullanarak bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Bazen o ülkelerde kalıyorum. akşam gibi belirteç olarak kullanıl­ dığında bir değişime uğramayan sözcüklerle ilgili örnekler verip ilk­ baharda. Güzin çok güzel yemekler (pişlr-l Pişiriyor____ 7. sabah. 6. Her Yanıtlar 3.ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) Eylem Adıl yürü uyu al gel gül git ben sen 0 biz siz onlar Zaman Eki — -yor -iyor -iyor -uyor -üyor -mı -mi -mu -mü ? Kişi Eki Ö rnekler mu -yum -sun -uz/-yuz -sunuz (lar) Ben geliyorum. Sen yürümüyorsun. Ankara'da akşam hafta farklı ülkelere gidiyorum. Yeni insanlarla tanı­ şıyorum.30'da. okudukları me­ tinlere benzer bir metin yazmalarını isteyin. Ankara'da oturuyo­ çok kar yağıyor. . *Onlar gitiyorlar. insanlar genellikle kayak yapıyor. 1998'de. Gençler klasik müzik ldinle-1 dinlemiyor t p0p Bir günün nasıl geçiyor? Sabahlan ne yapıyorsun? müzik Idirıle-I dinliyor öğlenleri ne yapıyorsun? 4. Farklı diller öğreniyorum.

Boşluklara yazdıkları sözcükle­ rin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili bir açıklama yapmayın.*' Ben bir restoranda garsonum. öğrencilere fotoğraflar hak­ yok. tümcedeki bilginin doğru olup olmadığını tartışma­ sını isteyin. 5-10 dakikalık bir süre içinde. N eler Yapıyor? > Bu etkinlik için sınıftaki tüm öğrencileri. spordan ve danstan hoşlanıyor. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum . Christoph bekar bir bankacı. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum 2.. Evli. Rus D ili ve Edebiyatı bölü­ münde okuyor.. Yanıtlar Ahmet gölde yüzmüyor. Christoph da hafta sonları dans kursuna gidiyor. yorum. Kareoke barlarına arkadaşlarıyla gidiyor. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor ama ben yüzmüyorum. 9 Soralım. Daha sonra öğrencilere notlarını değerlendirmeleri için birkaç dakika zaman verin ve kutu içindeki soruları farklı öğrencilere sorun. Ses Kaydı Ahmet Moskova Ü niversitesinde öğrenci. Sınıfta kimileri boş zamanlarında kitap okuyor? . Ama orada hiç arkadaşı 7 Dinleyelim . Bre­ zilya'da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. Orada b ir bankada çalışıyor. Son­ Christoph evli. Bu­ rada mevsim her zaman yaz. Hafta sonu çalışmı­ ► özetleri bir öğrenciye tümce tümce okutun ve her tümcenin ar­ dından sınıfın. Rusya. öğrencilerden okuma metinlerini sessiz oku­ malarını ve boşlukları doldurmaya çalışmalarını isteyin. Ardından birkaç öğrenciye metinleri okutun. Spor yapıyor musunuz? 4. Bence Brezilya harika bir ülke. Ben. Sınıfta kimiler! hiç Türk yemeği yemiyor? Sarah Japonya'da b ir okulda İngi­ lizce öğretiyor Japonya çok büyük ve modern bir ülke.— —— çok güzel eğlence yerleri var. Ahmet Moskova'da oturuyor.. ra öğrencilere yanıtlarını kontrol etmeleri için ses kaydını dinletin. Her akşam dans kursuna gidiyor. O Tokyo'da çalışıyor. Bazı günler çok bahşiş alıyorum. Biz sık sık kareoke barlarına gidiyoruz. sadece buz pateni yapıyorum . Yanıtları yazmalarına yardım edin. Sarah'nın çok arkadaşı var. Kışın arkadaşlarıyla gölde yüzü­ yor ve buz pateni yapıyor.. 1. Bazen tek başına kareoke barlarına gidiyor ve eğleniyor. Rio'da herkes dan­ sı çok seviyor. benim ülkemden çok farklı. hava burada genellikle . Alışverişte Türkçe konuşuyor musunuz? 5. Sarah öğretmen. Tokyo çok kalabalık bir şe­ hir: Burada hayat çok hızlı ve in­ sanlar çok çalışıyorlar. Her gün müşterilere servis yapıyorum. soğuk oluyor . başkent Tokyo'da yaşı­ yorum. Burada insanlar eğlenceden. sınıfın ortasına çağı­ rın.. örneğin. Türk yemekleri yiyor musunuz? 3. Buz pateni yapıyor. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. Tokyo'da — ---------. Rio'da yaşıyor. tamamlayalım Farklı Ülkelerde > Bu çalışmaya hazırlık aşamasında. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? 1. Sınıfta en çok kim sinemaya gidiyor? 2.8 Düzeltelim A . verilen soruları diğer öğrenci­ lere sormalarını ve yanıtları not etmelerini isteyin. Sınıfta kimiler) alışverişte Türkçe konuşmuyor? 5. En geç kim kalkıyor? 6. çünkü kış çok uzun sürüyor. Ayda kaç kez sinemaya gidiyorsunuz? Christoph Rio'da yaşıyor. Sabahları saat kaçta kalkıyorsunuz? 6. yanıtlayalım Kim. Sınıfta kimiler) spor yapıyor? 4. kında sorular sorun. orada çok eğleniyoruz 3.

Yanıtlar ne • nasıl • niçin • neden • hangi • ne zaman 1.. 2. Sen uyumakta mısın? 0 oturmamakta. B: Çünkü aç değilim. yeniden yazalım Bunları Biliyor musunuz? >■Bu bölüme giriş olarak tahtaya şimdiki zamanlı tümceler yazın. A: Murat 7. B: Hafta sonu geliyoruz. f " 'W ben sen 0 biz siz onlar Yanıtlar Çalış uyu al gel otur bil -ma -me -makta -mekte mı mi -yım / -yim -sın / -sin -yız / -yiz -siniz / -siniz (-lar / -ler) 1.Tahtaya. öğrencilerin dikkatini. daha sonra -mEktE ekinin de kullanılabileceği ansiklope­ dik bilgiler içeren türden tümceler olmasına dikkat edin. öğrencilerin verdiği yanıtları da. soruların yanıtı olan öbeklerin altını çizerek tahta­ ya yazın. UNİCEF çocuk baklan. yanıt tümcesinde farklı öbeklere odaklandığına çekin ve öğrencilere sırayla ver­ ilen tümcelerdeki boşlukları tamamlatın. A: Ankara'ya__ ne zaman geliyorsunuz? 8. B: Çünkü Türkçe bilmiyor. *Siz çahşmekte misiniz? . UNİCEF çocuk hakları. A: 6.. B: Çay içiyorum. Bu tümcelerin. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapıyor. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılmakta 2. A: Hoş geldiniz. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmakta_____ 3. istiyorsunuz? B: 1 paket makarna istiyorum. 3. Türkiye’ye en çok Avrupa ülkelerinden tıırist gelmekte 36 Ben bilmekteyim. 4.10 Yerleştirelim >. A: Hangi_______ kazak daha güzel? konuşuyor? nasıl B: Beyaz kazak. verilen tümceleri -mEktE ekiyle yeniden yazmalarını isteyin. A: Film nicin/neden başlıyor? B: Yarım saat sonra başlıyor. B: Murat çok hızlı konuşuyor. farklı soru sözcüklerinin. Daha sonra yazdığınız tümcelerdeki -İliyor eklerini silerek yerine -mEktE ekini yazın ve bu ekin kullanıldığı durumlarla ilgili bilgi verip dilbilgisi açıklamalarınızı yapın.__ konuşmuyor? ne . Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılıyor. Biz gelmekteyiz. > Sonra da dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmasını yaptırıp. Nerede oturuyorsun? Ders ne zaman bitiyor? Şimdi ne yapıyorsun? Ben nasıl konuşuyorum? gibi ne soruları yazın ve soru sözcüklerinin altını çizin. A: Sen bugün 5. A: 0 ne zaman 9. 10. 11 Tamamlayalım... Onlar almaktalar. Türkiye'ye en çok Avrupa ülkelerinden turist geliyor.. A: Niçin/Neden yemiyorsun? niçin/neden hiç gülmüyorsun? B: Çünkü hastayım. A: Hangi_______mevsimde tatil yapıyorsunuz? __________içiyorsun? B: Yazın tatil yapıyoruz.

ŞEHİR UYANIYOR Sözcük Alanı Herkese g ü naydın1 iyi sabahlar! • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Burası İstanbul'un Sesi Radyosu. Sınıflarda ders veri- durum eklerini doğru kullanarak söyleyebilme/sorabilme . kalma. çoktan bir metropol. okul Ayşe Bebek'te oturuyor.1 w sınıf -a/-e/-ya/-ye la ilgili açıklamalarınızı yapın. öğrencilere fotoğrafla ilgili. Kalma durumunu açıklarken ilk ünitede öğrettiği­ niz koşaç tümcelerine de göndermede bulunun ve -DE ekinin bir Ö ğrenciler sınıfa giriyor. A caba siz şim - • Hobi ve alışkanlıklar konusunda bilgi verebilme/soru sora­ eredesiniz? Nereden nereye gi- bilme rsunuz? Ne yapıyorsunuz? Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat 12 Okuyalım. kaynağını yürüyoruz. Kadın ve erkek nerede yürüyor? öğretmen nerede ders anlatıyor? öğretmen kime ders anlatıyor? Kadın kimden/nereden sim it alıyor? İnsanlar neye biniyor? -ly)E. -DE.. Yeni sözcükleri açıklayıp metni bir kez de siz okuyun. Bebek' *Kadın parkta gidiyor. Ö ğretm en öğrenciye soru soruyor. M ilyonlarca insan. İs­ • Eylemler tanbul. • DURUM (yönelme. Otobüslere. 37 . Ardından. yönelme ekinin ey­ park lem için bitiş noktası. Daha sonra.. sahil- • Gerçekleştirilen eylemin yerini. etkinliğe geçmeden önce dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırarak açıklamalarınızı özetleyin. Büerden simit. büyük ve kalabalık bir şehir. çıkmal -(y)E. yönel­ me durumu ekinin hedef. çıkma durumunun başlangıç noktası göster­ diğini vurgulayın. 13. bir öğrenciye sesli okutun. -DEn gibi sorular yöneltin.Bu etkinliğe. eylemin gerekçeleştiği yeri gösterdiğini belirtin. -DE. -dan/-den/-tan /-ten Ö ğretm en okuldan eve yürüyor. market Oya marketten geliyor. Daha sonra sınıfa. işaretleyelim / / >. çıkma durumu ekinin kaynak gösterdiği durumları örnekleyen tümcelerle bu eklerin diğer işlevleri üzerinde durun. Bir zi görem iyorum . Bu şehirde hayat erken Görüyorum. Açıklamalarınızda öncelikle hareket öğrenci -d a/-d e/-ta /-te bildiren eylemlerle kurulan tümceleri kullanarak. telefonlarda konuşuyoruz. Burası neresi? Bu kim? O ne iş yapıyor? O neler yapıyor? Fotoğrafta neler var? Fotoğrafta kim ler var? gibi sorular sorarak başlayın. -DEn) vapurlara biniyoruz. yönünü. hedefini. verilen fotoğrafların metinde hangi sırayla geçtiğini fotoğrafların üzerinde bulunan kutucuklara yazmalarını isteyin ve öğrencilere. kalma ve çıkma durumuy­ i-.. Dilbilgisi başlıyor. metni önce tüm öğrencilere sessiz. Aldığınız yanıtları tahtaya yazıp altını çizdiğiniz durum eklerinden yola çıkarak yönelme. çiçekçilerden çiçek alı- Beceriler B oğaz'da tura çıkıyoruz. 13 Yerleştirelim > Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından öğrencilerden durum ekiyle verilen adların birlikte kullanılabileceği eylemleri kutucuk­ lara yazmalarını isteyiniz.

j koşmak . Oluşturdukları tümceleri sırayla okutun. Türkçeyi nerede öğreniyorsun? TÖMER'de________öğreniyorum O nereye gidiyor? Tatile/Denize ' Sıra kimde? Sıra bencle gidiyor. dinlenm ek ders çalışmak TV seyretm ek to p oynam ak ilaSBİaiMaL iİM$S«îBMfaE -. dinlenm ek ders çalışmak ' to p oynam ak 1yürüm ek 14 Tam amlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. resimlere bakarak yanıt tümcelerindeki boşlukları doldurmalarını isteyin ama onlara resim ve tümceleri incelemeleri için süre de verin.Yanıtlar korkmak • oturmak • çıkmak • gitmek • koşmak • hoşlanmak • dinlenmek • girmek • binmek • ders çalışmak TV seyretmek • ayrılmak • nefret etmek • top oynamak • yürümek • sıkılmak örnek: hoşlanmak nefret dmek çıkmak sıkılmak korkmak oturmak _______ . m ne yapıyor? .r - korkm ak oturm ak hoşlanmak n e fre t etm ek . Nereden geliyorsun? İspanya 'dan/Madrid'den geliyorum.

Hobileri verilen listede bu­ lunmayan öğrencilerden. □ 0 2. Her gün. eşleyelim Yanıtlar Doğru Yanlış 1. kendi etkinlikleri ile ilgili önce söz­ cükler.problem hayat - -► yaşam hareketli 16 İşaretleyelim. sonra da tümceler isteyin. öğrencilerin ürettiği ve okutacağınız metinde de geçen sözcükleri içeren tümceleri tahtaya yazın. 39 . her yerde fotoğraflar çekiyorum... etkinliğe geçmeden önce. müzik.ş > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. Günler monoton geçiyor. alternatif □ -»*■ seçenek gezmek - dolaşmak aktif---- İÜ sorun - -». hayat daha renkli geçi­ Resim □ 8 Yemek yapmak □ Hastalar. kamp. Hobiler hayata renk veriyor. e! işleri.. hayvanlara. Müzik □ • El sanatları □ çiçeklere bakıyorum. Daha aktif bir hobi mi istiyorsunuz? Dans.. Fotoğrafçılık pahalı bir hobidir. □ s 3. Bir hobiniz var mı? Nedir? Bu hobinizle ilg ili neler yapıyorsunuz? gibi sorular sorun.15 İşaretleyelim. Yeni sözcükleri açıklayıp ilgili etkinliği uygulayın.. Evden işe. sokakta pek çok sorun var. tırmanmak. koleksiyonlar. 18. zirve gibi. dinleyelim Nurten Hanım’m Hobisi var mı? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metindeki boş­ lukları uygun durum ekleriyle tamamlamaya çalışmalarını iste­ yin. anlatalım HOBİLER Günümüzde hayat zor. Daha sonra öğrencilerden hobilerini işaretleme­ lerini ve tahtaya yazdığınız sözcükleri de kullanarak hobileri hakkında bilgi vermelerini isteyin. yor. Mesela bir doktor arkadaşım amatör bir dağcı. Hafta sonlan dağa tırmanıyor ve dağda kamp yapıyor. metinde geçen Boncuktan kolyeler. Diğer: Bir hobi bulmak hiç zor değil. Hepimiz trafikten. Her sabah saat beşte hastaneye gidiyorum. ameliyatlar. Bütün gün çalışıyorum ama sinirli. sörf. küpeler. Doktor mesleğini çok seviyor. tümcelerini tahtaya yazın ve -DEn ekinin bu tümcelerdeki işlevi üzerinde durun. Çünkü bir hobim var: fotoğrafçılık! işten Fotoğrafçılık □ o Koleksiyon □ sonra sokaklarda geziyorum ve insanlara. işte. Doktor dağcılık da yapıyor. spor. Sizin de böyle bir hobiniz 17 Tamamlayalım. Ben bir doktorum. Sonra metni birkaç öğrenciye okutun. Ama daha eğ­ lenceli ve stressiz bir hayat mümkün! /Ç. motosiklet. Dans □ • Bilgisayar □ Bence hobiler insana pozitif enerji veriyor. çadır. İpek kumaşlardan küçük yastıklar yapıyorum. Evde. raporlar. paraşüt. m 4. ağaçlara. antikalar. Dağcılık: tırmanış. seramik. Ardından yeni sözcükleri açıklayıp ses kaydını dinleterek ya­ nıtlarını kontrol etmelerini isteyin. gürültüden ve daha pek çok şey­ den şikayet ediyoruz. Bir başka arka­ daşım ise evde bulmacalar hazırlıyor. bilezikler yapıyorum. Dağcılık □ • Maket □ mutsuz bir insan değilim.. verilen sözcüklerle aynı kavram alanı içinde yer alan söz­ cükler yazın. işten eve gidiyoruz ve bu hayattan hiç hoşlanmıyoruz. □ > Metni okutmadan önce öğrencilere. birçok alternatif var: resim. kalabalıktan.

yemek pişiriyorum. Hangi yemekleri seviyor­ musun? 3. Cam----------- Kumdan yapıyoruz. içecek adlarıyla di­ ğer maddeleri. . Onlar bu yastık. Ne tür müzikten hoşlanı­ 1. Şarap---------- üzümden yapıyoruz. Ama boş zamanlarımda bir kurs_«_ gidiyorum. «Ki S ın ıf Arkadaşım > Bu çalışma için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Ev hanımıyım. 1? Soğuktan ellerim buz gibi oldu. evler yapıyorlar. 3 Gürültüden başım ağrıyor. notlarından da ya­ rarlanarak sınıfa anlatmalarını isteyin. 14 Afrika'da bazı insanlar ağaçtan evlerde yaşıyorlar.. heykeller yapıyor. buzdan 7 Arılar çiçeklerden bal yapıyorlar. kolye ve küpelerd«ı_ çok hoş­ ağaçtan • soğuktan • çiçeklerden ^ lanıyorlar. küpeler yapıyorum. Seramik--------- Topraktan yapıyoruz. 8. . Zamanım genellikle evcfc geçiyor. Nerede çalışıyorsun / okuyor­ sun? 7. 4 Eski kumaşlardan yeni elbiseler vapıvoruz. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları ko­ nusunda yönlendirin. ? Kağıttan uçak yapmak cok kolay. Kağıt----------- Ağaçtan yapıyoruz. okuyor 6. Fı Rilim adamları Yanıtlar 6 Fskimolar Yoğurt---------- Sütten yapıyoruz. Spor yapıyor musun? sun? 8. Kursla____ Yanıtlar boncuk tan___kolyeler. anlatalım kolyeler yapıyor. bilezikler. Belirli bir süre vererek etkinlikteki sorulan birbirlerine sormalarını ve yanıtları not al­ malarını isteyin. Ardından aldıkları bilgileri. onların neden yapıldığını gösteren tümcelerle eş­ lemelerini isteyin. 13. Bazen ipek ku- boncuktan • bitkilerden • gürültüden • ışıktan f maşlart&m küçük yastıklar yapıyorum ve arkadaşlarıma he­ buzdan • altından • buğdaydan • kağıttan diye ediyorum. 11 Açlıktan midem bulanıyor. Hergün temizlik yapıyorum. bitkilerden ilaç yapıyor. Ne gibi hobilerin var? Adi: Yaşı: işi: Mesleği: iş Yeri: Okulu: Hobileri: 20 Yerleştirelim Benim adım Nurten.5. Çalışıyor musun. > öğrencilerden tümceleri kutudaki sözcüklerle tamamlama­ larını isteyin. Işıktan gözlerim kamaştı. 1S Petrol şirketleri artık buğdaydan benzin vapıyorlar. kumaşlardan • tahtadan • kumdan • açlıktan 1. 9 Masallarda krallar 10 Dedem 19 Öğrenelim. Yeni mo­ deller öğrenmek için dergilere de bakıyorum. Hangi sporları yapıyorsun? 4. Nurten Hanım boncuktan 18 Eşleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden verilen yiyecek. tahtadan altından saraylarda yasıyor oyuncak araba yapıvor. Sanatçılar her yaz bu sahilde kumdan. Kaç yaşındasın? yorsun? 2.

• Eylemler Dilbilgisi • ULAÇLAR -DİktEn sonra. Yeni Delhi'de şimdi saat..101. Affe­ dersiniz. Boenos Aires'te şimdi saat . iyi günler. kez dinletin ve aynı zamanda boşluklara gelmesi gere­ ken sözcükleri tahtaya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etme­ lerini sağlayın. Şimdi ülkende saat kaç? gibi sorular yönelterek başlayın. . .00). Size iyi yolculuklar. buyurun. Mexico City'de şimdi saat.00 ). Taksici : Yolculuk kaç saat sürüyor? Yolcu : D ö rt_______saat sürüyor. -DEn sonra Yolcu Saat iki. Hangi yıldayız? Ankara'da şimdi saat Moskova'da şimdi saat . Yolcu : Teşekkürler. Yolcu iki saat sonra uçak kalkıyor.00). Ankara’da saat dokuzda birçok. • Zamanı sorma ve söyleme ifadeleri Taksici Tabii efendim. (08. alışkanlıklar ve günlük etkinlikler konusunda bilgi Saat_____________ kac.(07.iğe geçin. Havaalanı uzak mı? Taksici : On_____________ dakika sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 6 saat sonra oradayız.102. Taksici : işte havaalanı burası. .Sözcük Alanı Yanıtlar • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Yolcu iyi günler. Saat sekizde oradayım. etkin. nereye gidiyorsunuz? verebilme/soru sorabilme • Gerçekleştirilen eylemin zamanını. ( 10 .00). Yolcu : Dublin'e.00). Daha sonra her öğrenciye aynı sorulan kendi ülkeleri ile ilgili olarak yeniden yöneltin. 41 .. ti Taksici : O zaman burada saat kaç oluyor? Yolcu : İk i_________ saat fark var.00). . (16.(15. Ses kaydını 2.00). Saatlerle ilgili sorularınıza verilen doğru yanıtları tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak saat sor­ ma ve söyleme ifadeleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın ve 21 . Havaalanına gitmek istiyorum..30).öğrencilere metinle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ses kaydını dinletin ve onlardan boşlukları tamamlamalarını isteyin. insan çalışıyor_____________________________ Hangi aydayız? New York'ta şimdi saat. öğrencilere. Şimdi saat kaç? leri kullanarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. 22 Tamamlayalım Saat Kaçta Ne Yapıyorlar? > öğrencilerden giriş fotoğrafında ve tümcelerde verilen bilgi­ > Bu alt üniteye. Tokyo'da şimdi saat Paris'te şimdi saat Londra'da şimdi saat Pekin'de şimdi saat (12.(04. 21 Dinleyelim. -DEn önce. Bugün hangi gün? dokuz (09. -mEdEn önce • İLGEÇLER -lylE kadar.00). tamamlayalım Takside >.00). süresini söyleyebilme/ acaba? Taksici Beceriler • Hobi.

al -dıktan/-dikten yap -d uktan/-dükten Gazete okuduktan sonra evden çıkıyorum. ü 09. Ders kırk da­ kika sürüyor. > Bu aşamada öğrencilere. Ses Kaydı FRANK'IN BİR GÜNÜ Frank bir öğrenci. Ak­ şamları genellikle evde zaman geçiriyor ve erken yatıyor. söyleyelim >. geçe -DİkîEn sonra. Saat dördü on >.24 Dinleyelim. O her sabah saat yedide uyanıyor. * -DiktEn sonra. On biri çeyrek geçe radyoyu açıyorum. Film saat dokuz buçukta başlıyor. Teneffüs ona çeyrek 6. Saat sekizi çeyrek___ geçe__ evden çıkıyorum. Ankara'ya kadar. koş -tu kta n /-tü kte n *Duş almadan sonra uyuyorum. * Bu yapılarda aynı veya farklı öznelerin kullanılabileceğini de vurgulayın. Ders on ikide bitiyor. Saat beşte son derse giriyor.) gösterdiğini. -mEdEn önce yapılarıyla ilgi açıklamalarınızı ya­ pın.00 Kütüphaneye sidiyor > Dinleme etkinliğinden sonra öğrencilerden dilbilgisi kartın­ dan yararlanarak tümceler üretmelerini isteyin. 14. -mEdEn önce ulaçlarının eylemlerin yapılışını zamansal olarak sıraladığını ve eylemler arasında doğal bir nasıl-sonuç ilişkisi (durakta bektemek-otobüse binmek gibi! varsa bu ulaçların kullanılmadığını. Saat do­ geçiyor kuzda evden çıkıyor. oku -tıktan/-tikten Bir saat koştuktan sonra dinleniyorum. 07. İkinci dinlemeden önce tablodaki soruları sorup sözlü ola­ rak yanıtlamalarını isteyin. önce kahvaltı yapıyor. 1. Yanıtların doğruluğu ya da yanlışlı­ ğı konusunda açıklama yapmayın. Ses kaydını ikinci kez din­ letin ve tabloyu doldurtun. yer/hedef (Ofise kadar. Yediyi yirmi beş geçe uyanıyorum. | İkiye on van. JYediyi yirmi beş geçiyor. bu sözcükle­ rin bağlantılı olduğu adla ilişkilerine de dikkat ederek tamamlama­ larını isteyin. .00 Uyanıyor. On bire yirmi kala teneffüse çıkıyor. -Den önce/sonra ve -DiktEn sonra.40 Teneffüse çıkıyor 18.öğrencilerden tümceleri. Saat__yanm__ 4 Scınt bire on va r 5. kattan sonra vb) veya zaman/süre (sabaha kadar. Tabloyu hatalı dolduran öğrenciler için ses kaydını üçüncü kez ve tümce tümce dinletin. . 2. bit sonra Spor yaptıktan sonra duş alıyorum. Açıklamalarınızda. 10. -mEdEn önce ULAÇLAR Eylem I İkiye on kala dersten çıkıyorum. Sonra biraz gazete okuyor.00 Derse giriyor 17.00 Okula dönüyor.00 Son derse giriyor. JOn biri çeyrek geçiyor. | Dörde çeyrek kala eve dönüyorum. Saat onda derse giriyor. tamamlayalım 23 Yerleştirelim. Yanıtlar geçe • geçiyor • var • buçukta • kala • yarım 1. Yanıtlar » Yemeğe gidiyor. İSli \ "A (% i ? Saat altıda ders çalışmak için kütüphaneye gidiyor. öğleden sonra vb. -E kadar. |Ona girrni var. kala Frank’m Bir Günü . Yanlışları düzeltmek için etkinliğin altında verilen görselleri kullanın. geçiyor . 3. kutuda verilen sözcüklerle. I Dörde çeyrek var.öğrencilerden ses kaydını not almadan dinlemelerini iste­ yin. * -E kadar ve -Den önce/sonra ilgeçlerinin. uyu Ek m -m adan/-m eden önce Uyumadan önce kitap okuyorum Ders bittikten sonra sinemaya gidiyoruz. j Dokuza beş geçiyor.00 Evden çıkıyor. Saat birde yemeğe gidiyor ve yemekten son­ ra saat ikide okula dönüyor. 10.

. ... Anıl Evet! Okula çok iyi rock grupları geliyor....-Bu okumanın ardın­ dan öğrencilerden diyaloğu kendilerinin sessiz olarak yeniden okumalarını ve öğrendikleri ilgeç ile ulaçların altını çizmelerini.. : Tamam.00 Alışveriş 12... Kahvaltı yapıyorum:_________________________ 4.. Ders çalışıyorum: . ... Diş­ çiden çıktıktan sonra da annem ile alışveriş yapıyo­ ruz.00 Selen ile randevu Ezgi ile randevu 17. saat dört civarında Kızılay'da Güvenpark'ta buluşuyoruz. Tavla tur- 43 . _ .. çünkü basketbol antren­ manım var ama üçten sonra boşum.... Selen : Görüşürüz! 1^Htil m — « m m m ■ . son olarak da verilen tabloyu diyaloga göre tamamlamalarını sfeyin. Sonra metni bir gruba sesli olarak okutun.. . Sonra ben de boşum....... Türkçe kitap okuyorum:______________________ Ezgi 3. Türkçe öğreniyorum: Selen 09......... tamam mı? Selen : Tamam! Metropol Sineması'nda çok güzel bir komedi filmi var.. Herkes bu Selen Ezgi Arkadaşlar. Berk Aaa! öyle mi? Çok güzel! Festival saat kaçta başlıyor? Hmm. 5.. tamamlayalım LJ Cumartesi Planı > Diyaloğu.. sen tfi11 MHBİ m 11. önce güzel bir yemek ve sonra sinema.... Cumartesi sabah saat onda dişçiye gidiyorum. Cumartesi ne yapıyorsun? Se­ ninle buluşmak istiyorum.. verilen tabloyu ta­ mamlatın.. Peki alışverişten sonra ne yapıyorsun? Anıl Saat on ik id e . 1.. Ezgi Alo Selen..... Alışveriş yapıyorum:___________________________ 28 Dinleyelim. Yemek yedikten sonra 2. Ezgi : Ben de saat ikide kursa gidiyorum ve kurs iki saat sü­ rüyor..... ders -d an/-den/-tan /-ten önce Dersten önce çay içiyorum. ben de iyiyim.. rolleri dağıtarak bir kez okutun... Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları bu kayda göre ta­ mamlamalarını isteyin.00 Sinema Sinema 6. 1.00 Saat dokuzdan bire kadar Dişçi 10.00 Kurs Antrenman 15. 19. .. Uyuyorum: .00 3.. ... > Boşlukları tamamlattıktan sonra bir öğrenciye......00 5. ofis •a /-e /y a /y e 26 Süresini belirtelim > Dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırıp öğrenciler­ den verilen eylemler için süre bildiren ifadeler yazmalarını is­ teyin. spor sonra Spordan sonra duş alıyorum. Kitap okuyorum:______________________________ 4.00 16.00 2. Duş alıyorum:_______________________________ Ezgi 6. senden ne haber? Anıl Ezgi Sağol.— m m Ezgi kadar Ofise kadar yürüyorum .. tamamlayalım 27 Okuyalım.Ama ikiye kadar konser yok.00 *lş sonra sinemaya gidiyorum. saat altıda..00 Antrenman 14... ne haber? Selen Ezgiciğim! iyilik. .. Yatıyorum:__________________________________ : Harika! Cumartesi görüşürüz... Spor yapıyorum:______________________________ 20.. Berk Festival mi? Ne festivali? Cem Sen bilmiyor musun? Her yerde afişleri var. .25 Sırasını belirtelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümcelere uygun. Selen : O zaman ben antrenmandan çıktıktan sonra Kızılay'da biraz geziyorum ve seni bekliyorum. Rock Festivali > öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp diyalogdaki rolleri kendi arala­ rında paylaşmalarını ve boşlukları tamamlamaya çalışmalarını is­ teyin. Dişlerimi fırçalıyorum : Selen : Saat birde okula gidiyorum. örnekteki gibi tümceler yazmalarını isteyin........y a rın festivale geliyor musunuz? festivalden bahsediyor. Televizyon izliyorum:__________________________ 18.00 Alışveriş 13..

0 .nuvası var.Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere televizyon iz­ leyip izlemedikleri.00 Türk Sineması 20.45 VVorld Challenge (Tekrar) 10.05 Sinema Tarafını Seç >■2.45 Ç izgi Film 08.20 Paparazzi 15.00 3.45 Spor 20.30 Yerli Dizi Alanya Alamanya 17.00 Adile Teyze ve Kuzucuklar 11.30 Bu Toprağın Türküsü Uyandıktan sonra____j TRT1 10. Cem : Ben o grubu sevmiyorum. Eee? Yarın festivale ge­ liyor musunuz ? On bire on kala_____________________________ 5. .45 07. Ne Zaman? >■öğrencilerden "Uyandıktan sonra" ve "Yatmadan önce" ile başlayan tümceleri üretmelerini isteyin.00 Sinema S isler Evi kavalye 24.15 Sinyal 14._. Devre 01.50 Sinema Ölüm Sözleşmesi 03. TRT l'de "Ters Köşe" programı kaçtan kaça kadar? BayRock Altıya bes kaladan yediye kadar_______ 29 Bakalım. TRT l'de ilk film saat kaçta? Cem : Festivale BayRock da mı geliyor? Süper! Anıl Saat on birde başlıyor_______________________ 2. yanıtlayalım 30 Dolduralım Yayın Akışları >.20 Telegol 01. gerçekten gruplar çok iyi.35 Türk Sineması Günah Bende mi? 17.15 Mavi Bulut 7.15 Yörelerimiz T ürkülerim iz 10. Konser sa­ at besten yediye kadar Akşam_____yedi ___ da BayRock grubunun konseri var. Mavi Bulut'un konseri saat dört buçukta biti­ yor.30 15. Shovv'da "Pazar Sürprizi" programı saat kaçtan kaça kadar? Saat ondan on ikiyi çeyrek.00 Ayakkabıcı 09.40 Büyük Kedilerin Günlüğü 15. Sonra.00 Y e rli Dizi (Hayat Bilgisi) Kanal D 08.30 Türk Halk 19. 1.00 Pazar Keyfi 02..00 Türk Sineması Bay Kamber 13.00 Uçan Lastik Bot 11. günde kaç saat izledikleri.15 16. Daha sonra yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin. kendi ülkelerindeki popüler TV programları ve yıldızları ile ilgili sorular sorun.00 Eğlence Yıldızların Altında 23. Sonra fes­ Yanıtlar tival başlıyor. Tavla turnuvası iki saat sürüyor.00 Ana Haber Bülteni 20. Shovv'da "Spor Sayfası" hangi programdan önce? “Cennet Mahallesi "nden önce ____________ 17.00 Pazar Sürprizi 12. ATV'de çizgi film kaç dakika sürüyor? : Evet.45 13.40 Türk Sineması 03.00 Ateş Hattı 01.30 Son Haber 01. atv 06.20 11. ATV'de “Ana Haber Bülteni" saat kaçta başlıyor? Grubal Enfeksiyon Saat yedide başlıyor _______________________ 9. Sonraki konser __saat__ biliyor musun? kaçta Anıl : Hmm.00 Cennet Mahallesi Hırsız Var 22.00 Tavla Turnuvası 14.25 Asya'nın Kandilleri Yatmadan önce 19. Kanal D'de "Evim Güzel Evim’ programı saat kaçta başlıyor? İkiyi çeyrek gece sahneye çıkıyor. verilen TV programını incelemelerini iste­ yin.00 Kanal D Çocuk Kulübü 10. ilk grup Mavi Bulut. Sonra Grubal Enfeksiyon konser veriyor.00 atv Ana Haber Bülteni 19.00 Sinema 24. Star'da yerli diziden sonra ne var? Eğlence programı var Berk : Tabii! __________ .40 Homedrom 19. geceye kadar 4. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrencilerinin s.35 Televizyonca 02.30 Son Haber At Dudaklım 17.45 Spor Sayfası 20.45 Gezelim G örelin 20.00 Ana Haber 19. 0 19-30 8.00 Homedrom Teletubbies Beyblade Harika Pazar Hadi Paylaşalım Dekodizayn Airport Ç izgi Film 16.10 Eğlence İbo Show Show 07.50 Spor Bülteni 19.35 08.50 Sinema Tarafını Seç 13.10 09. Star'da ikinci eğlence programı kaça kadar devam ediyor? Festival Programı On biri yirmi geceye kadar____________ 12.00 Evim Güzel Evim 12.00 Eğlence İbo Show 23. B öğrencilerinin s. > öğrencilere etkinlikteki soruları yanıtlamaları için belirli bir süre ta­ ( nıyın. üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun.00 Ana Haber 19. hangi programlan iz­ ledikleri.00 Ana Haber Bülteni 19.55 T ers Köşe 19.00 Mehmetçik (Tekrar) 17.00 İş Dünyası 1B.25 Sinema M üthiş Dadı 00. 156'yı açmalarını isteyin.. 6.30 G üneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda 15.50 T ürk Sineması Tosun Paşa S tar 07.00 Bocbah 08. buçukta Elli dakika sürüyor______________ 3.00 Sol Şerit 15. 155'i.

Kursta ne yapıyorum? 7. Durakta ne yapıyorum? 3. Bankada ne yapıyorum? 4. Çalışma odasında ne yapıyorum? 4. Banyoda ne yapıyorum? 1. Ünite B Anlatalım. sonra da soruları bu öğrencilere sormalarını isteyin. Alışveriş merkezinde ne yapıyorum? Doğru Yanlış Nerede dinleniyorum? □ □ Nerede yemek yapıyorum? □ Nerede çalışıyorum? □ %£- I g llB llii M.KLZl Doğru Yanlış Nerede otobüse biniyorum? □ □ □ Nerede tenis oynuyorum? □ □ □ Nerede dinleniyorum? □ □ □ □ Nerede kitap okuyorum? □ □ Nerede Türkçe öğreniyorum? Nerede uyuyorum? □ □ Nerede çalışıyorum? □ □ Nerede giyiniyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede koşuyorum7 □ □ □ Nerede döviz bozduruyorum? □ □ Nerede televizyon izliyorum? □ . soralım Anlatalı] ı.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde öğrencilerden. Bu sırada öteki gruptaki öğ­ rencilere dinlediklerini not ederek kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaya çalışmalarını söyleyin. Etkinliği ikinci grup için de aynı biçim­ de uygulayın.fcH. Mutfakta ne yapıyorum? 3. Evde ne yapıyorum? 6. Girişte (antrede) ne yapıyorum? 7. soralım Nerede Ne Yapıyorsun? Nerede I e Yapıyorsun? banka 1. Balkonda ne yapıyorum? 5. önce kendi sayfalarındaki görselleri incelemelerini ve görsellerde bulunan yerlerde ne­ ler yaptıklarını diğer gruptaki öğrencilere anlatmalarını. Yatak odasında ne yapıyorum? 6. 2* Ünite 2. iş merkezinde ne yapıyorum? 8. Parkta ne yapıyorum? 2. Çocuk odasında ne yapıyorum? 8. Spor salonunda ne yapıyorum? 5. Salonda ne yapıyorum? 2.

Yanıtlar > Ünite ile ilgili çalışmalara. Sık sık başka şehirlere seyahat ediyor. bacanak gibi akrabalık ad­ larını da öğretebilirsiniz. ünitede öğrendik­ leri tanışma diyaloglarında geçen benim adım. • aitlik. O bir mimar. senin adın yapılarına da göndermede bulunarak öğrencilerin dikkatini bu konuya çekin. Aynur Seda Zeynep y y y Bankacı / y ö ğ re tm e n öğ renci Baba Koray / A nne Abla y y A ğabey Kız kardeş y y 1 Okuyalım. Onun okulu İzmir'de. Ailenizde kaç kişi var? Mehmet M im a r Ablanız/Ağabeyiniz var mı? M ü hend is Anneniz/babanız/kardeşlerirıiz ne iş yapıyor? Doktor Aileniz nerede yaşıyor? gibi sorular sorarak başlayın. etkinliğe geçmeden önce iyelik ekleri ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında iyelik eklerinin özensiz konuşma dilinde atılabildiğini [benim araba. yeğen. iyelik adılları ve eklerinin doğru kullanıldığı yanıt tümcelerini tahtaya yazın. Ablam Seda bankacı. adıl ile ay­ nıysa atılamayacağını !Onlar çocuklarına/*çocuğuna bakıyorlaiı da belirtin. O lisede öğrenci. 1.kuzen. yenge.). Genellikle tatillerde ve hafta sonların­ da eve geliyor. kendilerini "özgür"ün yerine koyarak ve soyağacını izleyerek tümceleri tamamlamalarını isteyin. O bir lisede öğretmen. Gelecekte iyi bir doktor olmak istiyor. baldız. ancak tümcenin öznesi. söyleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden. çoğul-kişi iyelik ekinin. Daha sonra tüm öğrencilerden tabloyu ve giriş fotoğrafı üzerindeki boş­ lukları metne göre doldurmalarını isteyin. çoğulluk parçası -/Er'in atılabildiğini (onların çocukları> onların çocuğu vb. Ağabeyim Koray üniversitede doktora öğrencisi. Çalış­ manın ardından öğrencilere bu etkinlikte geçmeyen kaynana. Bu bizim aile fotoğrafımız. Onun işi çok zor ve yorucu. işini ve öğrencilerini çok seviyor. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında 3. Babam da bizimle birlikte koltukta oturuyor. -HEr/slİ Beceriler • Aiie ve akrabalar ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • iyelik eklerini doğru kullanabilme • iyelik adıllarını kullanarak bir nesnenin kime ait olduğunu söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat dığını. öğrencilere. Çok çalışıyor. . işaretleyelim Aile Fotoğrafı > Metni bir öğrenciye okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. -Hlmİz. Açıklamalarınızda. Bu çalışmada tahtaya akrabalık ilişkileri ile ilgili sözcükleri yazıp anlamlarını öğretin. Benim adım Seçil. -İsli. 46 2 Yerleştirelim 3 Tamamlayalım. Adı Mehmet.• iyelik adıllarının aitlik. özel bir şirkette çalışıyor. -Hin. Anne­ min adı Aynur. sahiplik ilişkisini vurgulamak üzere kullanıl­ Sözcük Alanı • Akrabalık adları Dilbilgisi • İYELİK -lilm. Üniversiteye hazırlanıyor. Fotoğrafta annem koltukta benim sağımda oturuyor. onun kitap vb. 2. se­ nin ev. Ağabeyimin solunda kü­ çük kız kardeşim Zeynep var. Onun hayali iyi bir mühendis olmak. Hemşireyim. • aitlik. ka­ yın baba.). -Hiniz. Müzik dersleri veriyor.

Ozan benim kardeşim_________ 8. -Hiniz. Sevim benim babaannem W İYELİK Adıl ■ ■ ■ ■ ■ - y : : s » - :v n j Ad -İlim. Leyla benim annem ____________5. sizin d o k to r -nız/-niz/-nuz/-nüz/-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz Sizin doktorunuz A h m e t Bey m i? onların arkadaş -ları/-leri *Bizim gözlüğünüz nerede? (n) -a/-e - Paket on un a ra b a sın d a 47 . -llEr/sli Ek ÖrnpUİpr benim ev -m/-ım/-im/-um/-üm senin araba -n/-ın/-in/-un/-ün (n) -daAde Onların arkadaşları çok çalışkan onun okul -ı/-i/-u/-ü/-sı/-si/-su/-sü (nl -danAden Senin o ku lu n a gidiyorum . Sedat benim amcam________ 2. -tömiz. Suna benim anneannem____________ 10.Yanıtlar 1. Ahmet benim dedem/büyükbabam 3 Mine benim ablam/kızkardeşim 7 Meral benim teyzem______________ ] ] Ali benim dedem / büyükbabam 4. Selçuk benim babam 6. Oğuz benim dayım____________________ 9. -ilin. -İsli. Ayten benim balam___________________ 12. bizim gözlük -mız/-miz/-muz/-müzAımız/-imiz/-umuz/-ümüz Benim evim çok büyük.

Ardından. Etkinliğin ikinci bölümünde. 3. tamamlayalım <^£) Eş. Benim iki saat sonra kalkıyor. 3 a) Fotoğrafta. 5. Sizin isim isminiz Ahmet mi? 2 7. b) O nun yan ın d a . öğrencilerden tümceleri tamamla­ malarını isteyin. Benim annem fotoğrafta solda oturuyor. kuzen »« Emre var. Onun annesi ve babası arkada du­ ruyor. Onlar benim dayım ve yengem. kayıtları yeniden dinlet­ meden öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını. Dost. daha sonrada tüm kayıtları art arda dinleterek yanıtlarını kontrol et­ melerini isteyin.M___ ev im iz a) Bu ben im b) Ben im yan ımda . ortada benim babaannem oturuyor. işaretleyelim. söyleyelim > Bu etkinlikteki tamamlama çalışmalarını yaptırmadan önce. Diğer hanımlar bi­ zim komşularımız. dar ünlü düşmesi ile ilgili kuralları anlatın. çok büyük ve güzel. yarı. kaydı dinletmeden önce öğrencilere bu sözcükleri öğretin. 8. Senin boy^n boynun mu ağrıyor? 4. benim teyzem var. arka. Onlar babaannemin solunda. solda benim büro sundan geliyorum. ne? 7. al Burası biz im b) Ben « « bahçe m iz anne m .4 Tamamlayalım ► iyelik ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin. Yanıtlar 1. Onlar m Ses Kaydı ne? burası. Onun yanında. Daha sonra öğren­ cilerden tümceleri. Fotoğrafta sağda benim amcam İbrahim Bey var. fotoğrafta solda oturuyor. Benim karrh kamım aç. ayakta duruyorum. c) Diğer hanımlar biz im komcı ı la n ın ız 6 Dinleyelim. fotoğrafta. orta gibi yer. Onun önünde oğlu Burak oturuyor. Bugün iyi görünmüyorsun. Fotoğrafta. Fotoğraf­ ta benim iki halam da var. Senin ağ/z ağzında ne var? 6. kızı Aslı duruyor. Sizin oğj/ıl oğlunuz okula gidiyor mu? aile m___ ve burası biz. Onun önünde benim dayım var. sözcüklerde gerekli değişiklikleri yaparak tamamlamalarını isteyin. solda. Babam. k ızj___ Aslı duruyor. toka var. c) Fotoğrafta ben im iki halam __ da var. Onun sağında 5 Tamamlayalım. (Resim 1) var? ron ık ğuna/çocuklarına bnkıyorı ım adres iniz okul umuz yanımda kuzenim Emre var.. Ne y*n 9 Siz in Bu benim ailem ve burası bizim evimiz. (Resim 21 Fotoğrafta. ortada ben im babaanne EL oturuyor. Sizin kayıt kaydınız tamam. Akraba > Etkinlikteki ses kaydıyla kazandırılmak istenen beceri. . Burası bizim bahçemiz. (Resim 31 Yanıtlar Yanıtlar 1 1. Bu senin res/mira_________ m i ? 2. Ben im ? Siz in 3 0 nun 4 Rİ7 im ev im büyük: ders iniz yok mu? uçak ğımız ad m 6 0 nun saç mda ]0 Rİ7 im anneannem var. yön sözcüklerinin öğretimi olduğundan. Annem fotoğrafta sağda ve onun önünde dedem oturuyor. 5 Sen in 8. Benim şehit şehrim. Daha sonra kayıtları te­ ker teker dinleterek dinledikleri kayıtla ilgili fotoğrafı bulmaları­ nı isteyin. ayak­ ta duruyorlar. akra­ balık adlarının pekiştirilmesi ile birlikte ön. Ben onun yanında. c) 0 nun a n n e li___ve baba st____arkada duruyor.

Benim ailem/ettesf Ankara'da yaşıyor. Babam emekli. dinleyelim Emre'nin ailesi Ankara'da yaşıyor. Okula birlikte gidiyorlar. A: Burası odan mı? B: Hayır. senin • değil • odam • sizin • adı • kitabım tarihiniz • senin • bizim • kimin • çantam W senin 1. Daha sonra metinleri farklı öğrencilere okutup ilgili fotoğrafı bul­ durun. 6. babası Selim Bey emekli. 10 Arkadaşımızı tanıtalım > öğrencilerden.. Onlar her ay bir kez İstanbul'a geliyorlar. Emre'nin iki kardeşi var. İstanbul'da yaşıyor. belirleyeceğiniz bir öğren­ ciden. A: Bunlar ? kimin B: Bizim______ 5. 8 Fotoğraflarla eşleyelim /i. 6.. 4. Boş zamanlarında üniversite­ odam nin tenis kortunda tenis oynuyor. GT Benim en yakın arkadaşım Emre. ve 9. Yanıtlar 1. Bazen doğa yürüyüşleri­ ne katılıyor ve fotoğraf çekiyor. orası benim 2. Bu -"edenle metinleri okutmadan önce. 4. Bazen de arkadaşlarıyla ba­ değil. o benim 3. birlikte ders çalışıyorlar. çantanız mı? çantam adı . Şimdi üniversitede öğrenci. etkinlikte sunulan metin ve tümceleri de dikkate alarak bir arkadaşlarını tanıtan bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. 3. 9 Yanlışı çizelilm > Tümceleri öğrencilere tek tek okutun ve yanlış olan sözcüğün üzerini çizdirin. Onun kız arkadaşı Ekin de aynı üniversitede öğrenci. Emre 22 yaşında. Sizin iki kardeşi/kardeşiniz var. verilen iyelik adılından hareketle doğru iyelik ekini veya iyelik ekiyle uyumlu iyelik adılını belirle­ melerini gerektirmektedir. 8. annem/annemiz avukat. A: Bu kimin kitabı? B: Benim 7. mi? deSil . Onun amcası/ameam üç dil biliyor. Ben boş zamanlarında/zamanlarımda tenis oynuyorum. A: Doğum mm tarihiniz ? B: 1982. kitabım senin. . A: Onun Emre'nin pek çok hobisi var. Tahtaya. . A: Kırmızı araba B: Hayır. Benim kız arkadaşım/arkadaşın Ekin. Gizem 2. öğrencilerden tümceleri verilen söz­ cüklerle tamamlamalarını ve yanıtlarını ses kaydını dinleyerek kontrol etmelerini isteyin. 5. üniversitede öğrenci. Gizem ve Sinem. liseden ar­ kadaşım. O benim. Ailende kim ler var? Onlar nerede yaşıyorlar? Ne iş yapıyorlar?/nerede çalışıyorlar? sorularına yanıt olacak bir sözlü anlatım metni oluşturmasını is­ leyin ve bu konuşmada geçen yeni sözcükleri tahtaya yazın. ./ Arkadaşım Emre ► 8. Aynı evde kalıyorlar. ne? B: Bilmiyorum. nım avukat. sınıfta. etkinliklerin amacı. ve 9. lığa gidiyor. Tatillerini Emre'yle beraber geçiriyorlar.erebilmelerini sağlayacak yapı ve ifadeleri örneklemektir. 2. sı­ Yanıtlar nıfta.7 Yerleştirelim. Daha sonra yazdıkları metinleri sınıfta okutup yanlışlarını tahtaya yazarak düzeltin. Sinem 4. Onlar İzmir'de üniversitede okuyorlar. öğrencilerin bir kişi hakkında bilgi . Onların evi İz­ mir'de. Onun annesi Berna Ha­ > Bu çalışma öğrencilerin. • Yaşı • M esleği • Hobileri • Ailesi * Okulu gibi yönlendiriciler yazarak öğrencileri oluşturacakları metnin bu bil­ gileri içermesi gerektiği konusunda uyarın. A: B u ___ s^ in B: Evet.. Kimin kardeşi/kardeşiniz İzmir'de okuyor? 7.

Kırmızı bir dosya. Evet şimdi ev­ deyim. yön belirteçleri • Adres sorma. Dos- ya nerede? Aysun : Kitaplığımın ilk rafında. • Adres tarif edebilme ve sorabilme • Yer. 21 numara Burcu : Tamam. Burcu : Fvet görüyorum Kardelen 11 Yerleştirelim. nesnelerin konumunu kullanarak. yer ve yön bildiren sözcükler arasında kurulmuş tam­ Yanıtlar lama yapıları ekseninde. diyalogdaki boşlukları verilen sözcüklerle tamamlamalarını ve kar­ şımda. Burcu : Çıkıyorum. Burcu : Tamam çalışma odana giriyorum. evin eczanenin neresinde? Aysun : Eczanenin sağında bir site var. Burcu yu Televizyon pencerenin yanında. Burcu : İşte burada. ben şimdi taksiden iniyorum. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat ! > Bu alt ünite. Girişte sağda bir büfe görüyor musun? Burcu : Evet. yan. John'un yanında M aria oturuyor. şımda Can_______ Eczanesi var. . a lt üst. şimdi kapıyı açıyorum.. geri.. karşı. etkinlikleri uygulamadan önce tahtaya ön. Ses kaydını dinlettikten sonra yanıtlarını kontrol etmelerini ve görselleri diyalogun akışına göre sı- Senin Sitesi Şimdi si- tenin girişindeyim. Aysun evde çok önem li b ir dosya unutuyor. sol. arka. eczanenin sağında gibi yer ve yön sözcüklerinin kullanıldığı tamlamaların altını çizmelerini isteyin. köşe. yukarı Kardelen Sitesi • kapının karşısında • çalışma odana Can Eczanesi gibi sözcükler yazın. Görüşürüz. Hemen sana getiriyorum. Aysun : K apının karşısında merdivenler var Oradan yukarı çık. belirtili ve belirtisiz ad tamlamalarının öğ­ retimini hedeflediğinden. sağ. Aysun : Banyonun yanında çalışma odam var. Aysun : Evim o büfenin arkasında. orta. İleri. doğru ekleri kullanarak tamlama ilişki­ leri oluşturabilme. Burcu : Alo Aysun. ta rifediyor. dinleyelim Dosya Nerede? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metni okumalarını. Aysun : Teşekkürler.Sözcük Alanı • Yer. Aysun : Tamam. Bu aşamada tamlama kuralları ile ilgili açıklama yapmayın. aşağı. öğrencilerin ve sınıftaki eşyaların. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. eve gönderiyor ama o evi bilm iyor. Kar­ öğrencilerin arkasında pencere var. gibi tümceler yazıp öğrencilerden benzer tümceler üretmelerini is­ teyin. söyleme ifadeleri • Köy ve kent yaşamı ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (belirtili! AD-İnlin AD-(IEr/slİ • AD TAMLAMASI (belirtisiz) AD AD-İsli Beceriler • Sözcükler arasında. Karşımda banyo var. Aysun B urcu’y a evi Tahta öğrencilerin karşısında.

14 İşaretleyelim >■Bu çalışmada.(s)İ arkadaş . -Ü/-SÜ cam Bu otelin odaları çok temiz.). öğretmen kitabı v.bagaj / X bilardo .. neler var? 3 Bilardo__ A __ salon tına 4.12 Soralım. Çalışma odası. Daha sonra öğrencilerden tablodaki doğru ve yanlış tamlamaları işaretlemelerini isteyin. Yarın bizim arkadaş ımızm ev inde bir parti var. e l örgüsü b ir kazak istiyor.0 . -ları araba *Ayşe arabasına biniyorum. 9. Türkiye . • belirtisiz tamlamaların iki adın tek bir kavramı adlandırmak üzere yan yana gelmesiyle oluştuğunu 1çocuk ayakkabısı. -I/-S I (n) -a/-e oda -İ/-Sİ (n)-da/-de Gölün etrafında çok a ğ a ç var. kartları da kullanarak tamamlama­ larını isteyin.. günümüz Türkiye'si v.nüfus *Ankara Kalesi'ye gidiyoruz.(n)İn . Sırayla. • bu tamlama yapısında tamlayan adın. -ları/-leri M a te m a tik soruları çok zor. 10. ____ kaç? 8. spor ayakkabısı gibi tamlama yapıları iyelik adıllarıyla kulla­ nıldığında. .(s)İ çocuk . iki ad arasında aitlik.... (n) -a/-e (n)-da/-de Türkçe kursu nerede? (n)-dan/-den Kredi karlınız var m ı? kredi kurs -u /-s u Ankara park gözlük kart kale soru örgü -Ü/-SÜ Burası çocuk parkı. Yarın yeni bir güneş gidiyorum. diğer öğrencinin de bu nesneyi bulmak için ona “evet/hayır" yanıtı gerektiren sorular sormasını sağlayın. öğrencilerden birinin resim­ den bir nesne seçmesini.üst kat / X x / yatak .b) ve bu tür tamlamalarda. tamlanan addaki -İsliekinin yerine adıla uygun iyelik ekinin gel­ mesi gerektiğini (çalışma odam..ayakkabı Yatak odası şurası. tabloyu doldurtmadan önce tahtaya. Murat' m . tür ve kategori gösterdiğini..çok büyük değil.nüfus» uyuyorum. 5. \D-tnlin AD-llEr/slİ AD TAMLAMASI (belirtili) “amlayan Ek g ö z lü k -(n)ın/-(n)in cocuk -(n )u n /- oda (nîün göl I Ayşe Tamlanan Ek (Ek) BB renk Ç ocuğun ayakkabısı yeni. Türkiye'nin . Bu ev m bahçe si . çanta st 11. 12.gözlük X i okul . ~ıatem atik ^atak ca y güneş d 1 pencerenin camı pencere camı çocuğun odası çocuk odası *çayın bardağı çay bardağı gibi tamlayanları aynı sözcük olan belirtili ve belirtisiz tamlama örnekleri yazarak aynı sözcüklerle iki türden tamlamalar oluşturmanın her zaman mümkün olma­ dığını belirtin. Yanıtlar 1. 6. spor ayakkabın vb. "belirtili-belirtisiz ad tamlaması" ku­ rallarını anlatın. söyleyelim Hangisi Acaba? > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. • belirtili ad tamlamalarının. Okul ____ en üst kat mda kafeterya var. Daha sonra öğrenci­ lerden tümceleri. • çoğu bileşik sözcüğün ad tamlaması yapısında olduğunu. Açıklamalarınızda.. __ Oniversite'«rafe okuyor.ev ı / .oda Bu g ü n e ş g ö z lü ğ ü çok pahalı. Bu çocuğ «n_ __ ayakkanı sı 2. (n)-dan/-den etraf Odanın rengi beyaz. bulalım 13 Tamamlayalım. / X .bl.. gözlük ğü X alıyorum. Arabanın ic inde çok eski. sahiplik ilişkisi kurduğunu vurgulayın. Yanıtlar Sözcükler / / araba . Benim hiç spor___ X yok.salon X i güneş . -leri W ) TA M LA M A S I (belirtisiz) ■11 Tamlayan Tamlanan Ek Türkçe bahçe -I/-S I cocuk oda -İ/-S İ (Ek) Çay bahçesine gidiyoruz. 0. Yatak oda sında X 7. ayakkabı -U/-SU G özlüğün s a ğ cam ı kırık. > Bu çalışmada tamlama ile ifade edilen sözcükleri tahtaya yazın ve etkinlik bittikten sonra bu sözcüklerden hareketle. Arkadaşım Ankara__ _ çok ağır. . tamlayan görevinde özel adların da kullanılabildiğini (Anka­ ra Üniversitesi. > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartlarını kullanarak özet­ leyip eşleme çalışması yaptırın.

Otopark. Ayna Caddesi'?»'» başında______________ > Bu çalışmada öğrencilerden. ( ) Köy ) Şehir ) Köv Şehir 1 Spor Salonu 17 Yerleştirelim CA Gün Oteli Polis Karakolu Süpermarket a> Ay n a Yüzme Havuzu Caddesi o > öğrencilerden.. Yüzme havuzu. Cumhuriyet Bulvarı nda____________ büfe ile pastane m'n arasında . Aldı­ ğınız yanıtlara göre farklı sorular da sorarak köy ve kent yaşamı ile ilgili yeni sözcükleri tahtaya yazıp öğrencilerden verilen tüm­ celeri örnekteki gibi tamamlamalarını isteyin. Banka. 1 kahve .sınav . ( ) 5 Metro kullanmak mümkün. ( 9 Stres daha cok. Süpermarket.. Hayvan beslemek daha kolay. köy ve kent yaşamı konusun­ 7. i Sinema _ 10. anlatım 10. metinlerini oluştururken 16. Sebze ve meyveler her zaman taze. öğrencileri. banka mn ya n ın da______ _______________ ..16 Bulalım Sözcükler .ayakkabı X / polis . park m karsısında ______________________ .. g a r ln karşısında ________________Gün Oteli' n in yanında ______________________________ N t y v 18 Nedenini açıklayalım y ^ Nerede Yaşamak İstiyorum? 6. sinema ile otopark »w arasında ______________ . 1 B ulvarı ) 8. Z ' tarla • dağ • tiyatro • eğlence merkezi • apartman çiftlik • hastane • traktör • doğal ürünler • metro kalabalık • sinema salonu 8 köy ekmeği • banka V üniversite • bahçe • durak • temiz hava X J •ıH Hastane Gar O Banka KÖY Cami . Kalabalık ve gürültülü. Hava daha temiz. . Hastane. ( Alışveriş Merkezi Köy ) Şehir Şehir 7.üniversite X / spor . Lise. spor salonu nun y am nda__________ daki tercihlerini ve tercihlerinin nedenlerini açıklayan bir sözlü 8. 9 Postono lise ç&jpfcızıtıdcı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. ( 15 Krokiye bakalım. şehir hayatı mı?" sorusunu yönelterek başlayın.fincan X / Köy 4 Eğlence merkezleri yok.. Kuaför. 2.. etkinlikte verilen tümcelerden yarar­ lanmaları konusunda yönlendirin. Trafik yok.gün X / X / 1. i 14 insanlar daha yalnız. ( yarış . Birçok insan apartmanlarda yaşıyor. Metro istasyonu.Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere "Sizce köy hayatı mı da­ ha güzel. Cami. ( 12.KÖY ve ŞEHİR -------------------------- Yanıtlar 1.bahçe / X Murat . Şehir mi? >. Yanıtlar kadın .araba X / 3. Komşuluk önemli. 1 > öğrencilerden tümceleri krokiye bakarak tamamlamalarını isteyin. Büfe Kuaför Pastane Park pH Taksi Durağı ioa C um hu riyet CÖ Lise Otopark 0 Metro istasyonu j Köv 1 Şehir 1 1 Şehir 11.İsli ev .çorap / / 2. Çiçek Sokağı' nm köşesinde________________ 4.çanta / X Ankara .köpek X / doğum . sözü.0 J s ) İ Köy mü.(n)İn . insanlar büyük evlerde yaşıyor. KÖY ---------------. ( Türkçe . ( Köv Şehir 1 1 13 İnsanlar tarlada çalışıyor. sözcükleri ilgili alana yerleştirmelerini ve ken­ dilerinin de bu alanlara uygun ikişer sözcük bulmalarını isteyin. 3. spor salonu nun arkasında _________ 5. tamamlayalım ) Köy 6 Daha cok ağaç var.

Salih Demirkan köyü seviyor mu?____________ 4. Şehirde ya­ şamak zor ama ben şehir hayatını seviyorum. Bir oğlumuz var Onun adı Ahmet.e tereyağı veriyoruz. Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyor. eğlence yerleri gibi.. Ben Selin Akman. Bazı hafta sonları da arkadaşlarımla birlikte alışverişe çıkıyorum. Eşimin adı Nur. trafik her zaman büyük bir problem ama bence şehrin bazı avantajları da var. Şehirde hava çok temiz değil. Eşim sabahları çok erken uya~yor. patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz. Şehirde gün çok erken başlıyor. yanıtlayalım Köyde ve . Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. işten sonra spor salonuna. Çünkü • Şehirde yaşamak istiyorum. ‘ SÎSltllSiilSSf^SSSS^SilBjllIBKSlSiSSiSSiSSiSiSilli^ESSı^S^SlSlSSSS Ben Salih Demirkan. 1.Şehirde Hayat > Metinleri farklı öğrencilere birer kez okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. Ankara'da yaşıyorum. Köyümüzde si' ~ema.. Salih Demirkan ve ailesi nasıl bir yerde yaşıyor? 2. Sütten tereyağı . süt sağıyor. Selin Akman nerede yaşıyor?________________ 5. Komşularımız çok iyi. tiyatro. Selin Akman'a göre şehrin avantajları neler?___ . üni­ versiteler. “ unkü şehirde doğal ürünler bulmak çok zor. süt .'oruz. Salih Demirkan neler yetiştiriyor?_____________ 3. bankalar. patates sar. Genellikle bütün gun çiftlikte çalışıyoruz.e peynir yapıyor. Pazarda herkes bu yiyeceklerden almak istiyor. Evim bir apartma­ nın yedinci katında. Her zaman râbirimize yardım ediyoruz. Hastaneler.• Köyde yaşamak istiyorum. Bizim bu köy­ de bir çiftliğimiz var. Geç saatlere kadar çalışıyorum. Bazen günlük iş­ lerden sıkılıyorum ve farklı şeyler yapmak istiyorum. Her sabah yedide uyanıyorum. köy peyniri. büyük alışveriş merkezleri yok ama bence bi zam hayatımız çok güzel. Çünkü 19 Okuyalım. Yumurtaları topluyor. sinemaya ya da tiyatroya gidiyorum. Haftada bir gün şehre gidi•oruz ve pazarda taze yumurta. Bazen komşularımıza da yumurta.

.. Renkli eğlencelerin ve lun merkezi. rengarenk çiçekler ve ilginç Uzakdoğu yemekleri satıyorlar. Her sokak­ ta bir ressam tablo yapıyor ya da bir müzisyen enstrüman çalıyor. kat geceler her zaman çok „ & renkli. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların.Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. . çok farklı.m . Dünyanın en uzun nehri bu şehrin içinden geçiyor. Çünkü burası modanın da baş­ kenti. gibi sokaklarında geziyor.. Bu ör­ neklerden yola çıkarak zincirleme ad tamlamaları ile ilgili kuralları anlatın. Turistler bu şehrin otantik atmosferini çok seviyor.. Avrupa'nın önemli bir şehri. de her türlü tropik bitki var. Ülkenizin / şehrinizin b ir sembolü var mı? sı romantik gezilerin en po­ püler durağı. Şehrin müzelerinde çok ünlü ressamların klasik ve modern tabloları var. Herkes şehrin lab iren tle d ir*. Niçin bu sembol kullanılıyor? Bu sembolün tarihinizdeki/kültürünüzdeki önemi ne? gibi sorular sorun. metinlerde geçen zincirleme ad tamlama­ larından birkaçını tahtaya yazın ve öğrencilerin bu örnekleri hem ya­ pı hem de anlam olarak çözümlemeye çalışmalarını isteyin. Açıklamalarınızda. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat V ~ İ S : ~ .öğrencilere metinleri okutmadan önce fotoğraflar hakkında ko­ nuşun. Bu şehrin so­ kakları çok renkli. .. l l l Çünkü burası Ekvatora çok B B B B l ü l l l g yakın ve burada her zaman yağmur yağıyor. insanlar şehrin sokaklarında. > Bu etkinliğin ardından. sokak hakkında bilgi verebilme ve sorabilme • Yer. insan­ lar öğleden sonra sıcaktan kaçıyor ve nehre yakın çay bahçelerine gidiyor. - . Bu şehirde çok ünlü markaların mağazaları var. ? ■ ' >. Soruları yanıtlarken gereken yeni sözcükleri tah­ taya yazın. Sözcük Alanı Ibenlm) çocuk araba-m >*benlm çocuk araba-sı-m • Kent yaşamı ve sosyal çevre ile ilgili sözcükler lonunl çocuk araba-sı > * lonunl çocuk araba-sı-sı örneklerinde olduğu gibi adılın kişi-sayısına uygun iyelik eki geldiğini vurgulayın. Bura­ 20 Eşleyelim /___ / Başkentler >. Madame Tussoud Müzesi'nde ise pek çok ülkenin politikacı-------------------larının ve sanatçılarının heykelleri var. Bar­ larda flamenko yapıyor ve sabaha kadar eğleniyor. Şehrin rengarenk çarşıları da çok ünlü. Çünkü insan­ ların çoğu siesta yapıyor.• tamlayan ad iyelik adılı olduğu zaman -İsli eki yerine. Burada lar öğleden sonraları aenellik-i^wBfc^ ^M H İI^^B B pW le kapalı oluyor.. doğru tamlama ilişkileri oluş­ turabilme • Yaşanan çevre. > Eşleme çalışması bittikten sonra öğrencilere. Burası Picasso ve Dali'nin de şehri. Sonra metinleri okutun ve bilmedikleri sözcükleri açıklayıp onlardan metinleri fotoğraflarla eşlemelerini isteyin. Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (zincirleme) AD1-lnlİn) AD (-(IEr/s!i(ninl) AD-tlEr/slİ Beceriler • ikiden çok sözcük arasında. Sanatın ve aşkın kenti. Bu şehir dünya borsalarının başkenti ve bir kültür sanat merkezi. Ayrıca bu şehrin hay­ vanat bahçesi de çok ünlü. • Zincirleme ad tamlamalarının. I Türkçe Iders kitabı]] HTürkçe dersi] kitabı] HIAyşe'nin annesil-nln ofisi]-nin kapısı] HAyşe'nin l güneş gözlüğü] Ilders kitabıl-nın kapağı] örneklerinde olduğu gibi her zaman ikili bir yapılanmaya dayandı­ ğını.i% -y . 5 I Burası bir masal şehri.. şehir. Nasıl b ir ülkede/şehirde/sokakta yaşıyorsunuz? Ülkenizde/şehrinizde tarihi/turistik yerler var mı? Olkenizin/şehrinizin iklim i nasıl? gibi sorular yöneltin... Bu şehrin atmosferi. ülke.

Bu gezi­ de misafirlerimiz Rize. Peki Karade­ niz'in bütün şehirlerine tur var mı? B: Evet. bence bu tur harika! mı? bahçe s inde bir parti veriyorum. yayla evleri ve deniz. Sumela Manastırı gibi tarihi yerleri ve köyleri geziyorlar. Kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırın ve ^grencilerden. 3: Buyurun beyefendi. Doğu Karadeniz turunda hangi şehre gidiyorlar? Artvin [T] Samsun □ Bolu □ . • Güreş Türkler. Yemyeşil dağlar. Karade­ niz'in doğası gerçekten muhteşem. B: Çok güzel. gidiyorum. □ 4. -. Sizden bilgi almak istiyorum. Doğu Karadeniz turları ve Batı Karadeniz turla­ rı ile her şehre gitmek mümkün.1»___ geleneksel spor «_____ ' 0. Turist hangi tura katılmak istiyor? Yurt dışı turuna. Tamam. [7] Dünya turuna. 5 Telefon fatura sının son ödeme günj/____yarın.. 3.. □ Bayram tatilinde.. var. Yanıtlar 1. Broşürlerde de çeşitli tur fotoğraflaıı var. bun­ lar broşürlerimiz. Turist tura ne zaman katılmak istiyor? Yaz tatilinde. B: O zaman Doğu Karadeniz turu sizin için ideal. Buyurun. Arkadaş imin abla sının ev ine . Her şehrin yöresel yemeklerini tadıyorlar. A: Evet. Kitaplar çalışma masa smm üst ünde . Benim Türkçe kitap im 7. mavi spor ayakkabı sı____ne güzel! 5. Barışı«_ ilk sayfa smda güzel resimler var. A: Bayram tatilinde bir yurt içi turuna katılmak istiyorum. Yanıtlar : . O Trabzon. *2.AD TAMLAMASI (zincirleme) Tamlayan AD(- (Ek) Ek r * | î î - Tamlanan Ek Ek Ayşe -(n!ın/-(n)un anne -ı/-sı -n ın A n in ofis -I/-S I M a te m a tik dersinin öğ retm eni bilgisayar -(n)in/-(n)ün m ü dür -İ/-S İ -n u n A n ü n öğretm en -İ/-S İ Ayşe'nin annesinin ofisi okul üniversite -u A s u rektör -u A su B ilgisayar m asasının üstü m atem atik m asa -Ü/-SÜ üst -ü A sü A nkara üniversitesi rektörü A nkara ders 21 Tamamlayalım >. Ama ben bir haftalık bir gezi istiyorum. Evimizin bahçe kapı sının üst ünde sarmaşıklar var. Yarın abla mm _ sen in ev inin *Okulun müdürü eşi eş çalışma masa ncla A: Aaal Evet! Karadeniz gerçekten iyi bir fikir. A: Hmm. Doğu Anadolu'ya mı? A: Emin değilim. 5es Kaydı iyi günler. 3: Son zamanlarda Karadeniz turlarımız çok popüler. Q Hafta sonu tatilinde. .. işaretleyelim Turizm Bürosunda ► Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere daha önce bir acente ara: ğıyla tura katılıp katılmadıklarını. Q Doğu Karadeniz'e.Dilbilgisi kartını kullanarak zincirleme ad tamlamalarıyla ilgili açıkla­ malarınızı özetleyin. Ayrıca Ankara'ya yakın şehirlere günübirlik turlar da düzenlenliyoruz. verilen tümcelerdeki boşlukları tamamlamalarını isteyin. Bilgisayar benim çalışma oda mda ''. [3 3. Acentemizde çok farklı tur programlarımız var. Acente nerelere günübirlik turlar düzenliyor? Ankara'ya yakın şehirlere. Akdeniz'e mi. 22 Dinleyelim. arka smda . □ 2. □ Yurt içi turuna. Artvin ve Trabzon'a gidiyorlar. Çalışma kitap mm 5. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden doğru seçenekleri işaretlemelerini isteyin. Artvin ve Rize'ye. Ayrıca yemye­ şil yaylalarda doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Biz im öğretmen im izin kız mm ad 1____özlem. Evim Murat m ev inin . ► Ses kaydını dinletmeden önce sorularda ve seçeneklerde geçen ye­ ni sözcükleri açıklayın. seyahat etmekten hoşlanıp hoşlan—cdıklarını sorarak dinlemeye hazırlık yaptırın. Siz ne­ reye gitmek isliyorsunuz? Karadeniz'e mi. 2.

. g ü nü b irlik turları çok ucuz. işaretleyelim / / > Bu etkinliğe. İstanbul bu insanlara birçok seçenek sunuyor. anlamlı tümceler oluş­ turacak biçimde kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin.. Merhaba. rf . öğrencilerden. Bu şehirde iki büyük köprü var. Y urt dışına 4. mrrrnfffi^ - Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bazıları Ortakö/de deniz kenarında balık yiyor. İstanbul'da hayat çok hızlı akıyor.. İstanbul'la ilgili bilgilerden hangilerinin doğru.23 Yerleştirelim > Bu etkinlikte öğrencilerden boşlukları. 7. Kapalı Çarşı'da alışveriş yapıyor. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarına gidiyorlar. . bu eylemleri nerede gerçekleştirdiklerini gösteren eşleme çalışma­ sını yapmalarını isteyin. kiliseler. 3. öğrencileri. Bunlar Boğaz Köprüsü ve Fa­ tih Sultan Mehmet Köprüsü. insanları etkiliyor. 6. onlara fotoğrafların nereye ait olduklarını. Bu tur şirketinin çıkmak için pasaport gerekiyor. 24 Okuyalım. Bu telefonda sadece____ yu n iç i___ görüşme yap­ mak mümkün. Topkapı Sarayı en meşhurları. bu yerleri görüp görmediklerini. Bir öğrenciye metni okutun ve yeni sözcükleri tahtaya yazın. En çok Ayasofya Müzesi'ne. Emekli olduktan sonra bir dünya tu ru yapmak is­ tiyorum. 5. sinagoglar. bazıları ise Çiçek Pasajı'nda Türk müziği dinliyor ve farklı lezzetler tadıyorlar. Yanıtlar f turizm bürosu • yaz tatili • rezervasyon yaptırmak V yurt içi • yut dışı • dünya turu bayram tatili • günübirlik 1. Bu şehrin özellikle gece hayatı çok renkli ve hareketli. öğrencilere İstanbul hakkında sorular sorarak başlayın. Ben hafta sonu için rezervasyon yaptırm ak istiyorum. Bazıları İstanbul'da va­ purla Boğaz'ı geziyor. İstanbul'a yerli ve yabancı milyonlarca turist geliyor.. metne göre. Son olarak. İstanbul'da çeşitli dinlerin ibadet yerlerini bir arada görüyo­ ruz: Camiler. . . Kız Kulesi. hangilerinin yan­ lış olduğunu bulmalarını ve verilen sıfat ile belirteçlerin ilgili ol­ duğu ifadeleri belirlemelerini isteyin. İstanbul hakkında ne düşün­ düklerini sorarak görseller hakkında konuşturun. adalar­ da faytona biniyorlar. Daha sonra öğ­ rencilerden metne göre turistlerin gerçekleştirdiği eylemlerle. Bu köprüler Asya ve Avrupa kıta­ larını birbirine bağlıyor. ta tilin d e genellikle evde oluyorlar. Siz de ya z ta tilin d e denize mi gidiyorsunuz? 8. Doğu ve Batı'nın farklı kültürleri. Burada pek çok kültür birlik­ te yaşıyor. eşleyelim. Turistler ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de görüyor­ lar. tarihi yerleri ve farklı eğlence alternatifleriyle geçmi­ şin zenginliğini bugünün renkli dünyasıyla birleştiriyor. İstanbul. Pek çok insan geceleri barlara ve gece kulüplerine gidiyor ve sabaha kadar eğleniyor. Türkiye'de insanlar bayram. Bu sokakta bir turizm bürosu var mı? 2.

Ortaköy'de faytonla geziyorlar. ülkelerindeki şehirlerden birini tanıtan bir paragraf yazmalarını isteyin. bu alt ünitedeki örneklerden de yararlanarak yemek yiyorlar. Turistler istiklal Caddesi'nde faytona □ s biniyor.Adalar'da —^ Kapalı Çarşı'da 25 Tanıtalım müzik dinliyorlar. Kalabalık Q] İstanbul 2. a . Hareketli [3] İstanbul'un gece hayatı 4. Bu şehirde hava nasıl? Yanıtlar Bu şehirde insanlar nasıl eğleniyor? Doğru Yanlış 1.l 57'yi. \ > öğrencilerden. s □ Yanıtlar '.l58'i açmalarını isteyin. İstanbul'da farklı dinlerin ibadet yerleri var E □ 2. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrenci­ lerinin s. tanıttıkları şehirle ilgili. 5. İstanbul iki kıtayı birbirine bağlıyor. 4. Hızlı GD Doğu ve Batı'nın kültürleri > Ünite ile ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli 5. İstanbul'a yalnızca yerli turist geliyor. Daha sonra yazılarını sınıfta okutun ve adı geçen şehirlerle ilgili ko­ nuşma ortamı yaratın. Bu çalışma için öğrencilere belli bir süre verin. İstanbul'un gece hayatı çok renkli. Farklı \ J\ İstanbul'da hayat gruplar oluşturun. □ s Bu şehrin önem li yerleri nereler? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. m □ 3. öğrencilere. Çiçek Pasajı'nda hediyelik eşyalar alıyorlar. B öğrencilerinin s. en meşhur [T| Topkapı Sarayı 3.

> Aynı etkinliği öğrencilerin kendi belirleyecekleri ülke ve şehirler hakkında yeniden uygulayın. batı. kuzey. diğer grubun sayfasındaki şehri bulmak için verilenler dışında kendilerinin de soru üretmelerini isteyin. not alalım. doğu. iklim sözcüklerini açık­ layın. nehir.> Karşılıklı konuşma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce kıta. Etkinliği aynı biçimde B öğrencileri için de uygulayın. bulalım Bu başkentte deniz var mı? Asya’da / Bu başkentin nesi ünlü? / Çok eski bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada insanlar en çok hangi Orada insanlar en çok hangi spordan hoşlanıyor? spordan hoşlanıyor? Bu şehre çok turist gidiyor Bu şehre çok turist gidiyor mu? mu? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu şehirdeki en ünlü turistik Bu şehirdeki en ünlü turistik yer neresi? yer neresi? Bu ülkenin kuzeyinde hangi Bu ülkenin kuzeyinde hangi ülke var? ülke var? Bu şehrin en ünlü yemeği Bu şehrin en ünlü yemeği ne? ne? / Hayır Bilmiyorum . A rolündeki öğrencilerden önce kendi sayfalarındaki soruları B rolündeki öğrencilere sorarak onun sayfasındaki şehri bulmalarını isteyin. Ünite B V /- Soralım. not alalım. IHKffll 3. komşu lüike). Her iki gruptaki öğrencilerden. güney. bulalım Hangi Şehir? Hangi Şehir? Evet Hayır Bilmiyorum Bu başkent hangi kıtada? Avrupa’da Evet Bu başkent hangi kıtada? Bu başkentte büyük bir nehir Bu başkentte büyük bir nehir var mı? var mı? Bu başkentte deniz var mı? / Bu başkentin nesi ünlü? Çok eski bir şehir mi? \ / Soralım.

Türkiye'ye daha önce geldiniz mi? Türkiye'ye yeni geldim. Anlamlarını açıklayın ve öğrencilere yanıtlarını kontrol ettirin. bunları düzeltin ve bu tümcelerden birfcaçını tahtaya yazın. Yanıt tümcelerinin sadece bu öbeklerle de oluşturulabileceğini vurgulayın. yanıtlayalım <3D Hangi Yılda? > Etkinlikteki tümceleri okumaları için öğrencilere zaman verin. Yalnızca tahtaya yazd ğınız tümcelerin eylemleri ile bu eylemlerin bağlantılı olduğu belirteçlerin altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. -m isoru sözcüğü­ nün kullanıldığı tümcelerde. başkalarına özgeç­ mişleriyle ilgili soru sorabilme [T| 1996: Bilim adamları bir koyunu kopyaladı • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme |TT] 2004: Endonezya'da tsunami felaketinde 100 binden 1912: Titanic hattı_________ ____________ _ [T] 1969: insanoğlu Ay' a _ g iiıi ___ . tümcelerinde olduğu gibi. bu gibi işlevleri. ____________ fazla insan öldü____________ __________ Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat |T| 1999: Türkiye'de. ____ [2] 1970: insanlar ilk kez cep telefonu kulland ı______ [3] 1953: iki dağcı Everesfin zirvesine ulaştı__________ [T] 1986: Cernobil'de bir nükleer santral patladı Q 1492: Kolomp Amerika Kıtası'nı keşfetti________ [Tö] 1885: VVilhelm Conrad Röntgen X ışınlarını buldu . süre ve sıklık belirteçlerinin üstlendiğini.> öğrencilerden tümceleri. . Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tümceleri eylemlerle ta­ mamlamalarını isteyin. » geçmiş zaman ekinin uzak-yakın geçmiş ayrımı yapmadığını ve­ ya geçmişte bir süreyi. dönemi anlatmadığını.Bu üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencilere ••anıtı "Geçmiş Zamanlı tümceler gerektiren sorular sorun {"Dün ~e yaptın?" / "Dersten önce ne yaptın?" gibi]. öğreteceğiniz dilbilgisi yapısı e ilgili herhangi bir açıklama yapmayın. yanıt öbeğinin evet/hayır sözcüklerin­ den oluşmasının da yeterli olacağını anımsatın ve geçmiş zaman ile ilgili açıklamalarınızı yapın. yanıt tümcelerinde bu soruları yanıtlayan öbeklere çekin. tarihleri verilen tümcelerden yararlanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin ve dikkat­ lerini sorularda renkli yazılan soru öbekleriyle. Doğru yanıtları •c-taya yazın. Dünya Savaşı b i t t i __________________ • özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. Kaydı ikinci kez dinletirken tümcelerin eylemlerini sırasıyla tahtaya yazın. • özgeçmiş. giriş fotoğrafında verilen karelerle eş­ Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri leştirmelerini isteyin ve hazırlık aşamasındaki tahminlerini kontrol etmelerini sağlayın. Dilbilgisi • GEÇMİŞ ZAMAN (belirlil -Dİ Yanıtlar Beceriler 0 • Geçmiş zaman eklerini doğru kullanabilme Q] 1945: 2. Onu hemen tanıdım. önceki kişi-sayı ekinin atılamadığını (Geldim gördüm ve yendim/*Geldi. Onu yıllar önce tanıdım. Açıklamalarınızda. . öğrencilerin söylediği tümceler "Geçmiş Za—cn'lı tümceler değilse. 9 sıralı yapılarda. oto biyografi ifadeleri > Bu çalışmanın ardından öğrencilerden tarihini bildikleri önemli • Meslek adları olayları anlatan tümceler üretmelerini isteyerek konuşma ortamı hazırlayın. biyografi. eşleyelim. [J] 1930: Uruguay'daki ilk dünya kupasında kupayı Uruguay futbol takımı kazandı__________________ > Bu çalışmanın son bölümünde. ► öğrencilere ünitenin giriş fotoğrafı hakkında sorular sorun ve gördükleri fotoğrafların hangi olaylarla ilgili olabileceğini tahmin e~nelerini isteyin. Bu etkinlikte. öğrencilerden.geçmiş zaman kişi eklerinin bu üniteye kadar öğrendikleri kişi eklerinden farklı olduğunu.4 büyüklüğünde deprem oldu ____ __________________ >. gördü ve yendim gibi) vurgulayın. Marmara Bölgesi'nde 7. 1 Tamamlayalım.

Yanıtlar 1. A 4 İşaretleyelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce dilbilgisi kartını da kul­ lanarak geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı özetleyerek öğrencilerden tümceler için uygun seçeneği belirlemelerini isteyin. sen gk -m e -d i/-ti -n Sen okudun mu? 0 gel -d u A tu - 0 geldi mİ? biz git -d ü /-tü -k Siz düşündünüz mü? siz oku onlar dü şün -n ız /-n iz /-n u z /-n ü z Biz gitmedik. Amerika'yı kim keşfetti? K risto fKolomp keşfetti 2. Dün hiç yemek_____________ □ yedin 5. (-lar/-ler) 6. Dünya Savaşı ne zaman bitti? 12. [7] yemedin □ kaybettiniz mi _? □ yedim . 9. 7. 1996'da ne oldu? 5. B ir hafta önce \ arkadaşlarımla piknik yaptık. insanlar Ay'a ne zaman gitti? 3. Önceki sün arabamı tamir ettim. Biz geçen yıl tatile_____________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. D ün akşam tatilden döndük. öğrencilere bütün olasılıkları ve bunlar arasındaki anlam farkını gösterin. X ışınlarını kim buldu? Tatilin Nasıl Geçti? 8. Daha sonra gruplardan hazırladıkları diyalogları canlandırmalarını isteyin ve yanlışlarını düzeltin. insanlar ilk defa ne zaman cep telefonu kullandılar? ben al -m a -dı/-tı -m Ben aldım. • Deniz kenarı • Ucuz • Otel • Pahalı > Bu etkinlikte bazı tümceler için birden çok uygun belirteç bu­ lunmaktadır. ilk dünya kupasını hangi takım kazandı? 3 Konuşalım 7. 2. Titanic 1912'de m i battı? Nerede? Kiminle? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Ne kadar? Hangi? Neyle? > öğrencilerden kutu içinde verilen belirteçlerden hangilerinin verilen tümcelere uygun olduğunu bulmalarını isteyin. Bugüne kadar hiç böyle bir insanla tanışmadım. Buuüne kadar yurt dışına çıktın mı? 3. Çernobil'de nükleer santral ne zaman patladı? 4. Endonezya depreminde kaç kişi öldü? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Amcam dün Almanya'ya _____________ 0 gitti □ gittiniz □ gidiyor 2. diğer öğrenciden de yine kutu içinde verilen sözcükleri de kulla­ narak bu soruları yanıtlamasını isteyin. 1953'te ne oldu? 10. 5. Bu vtl üniversiteden mezun oldular. 4. Paranızı nerede ________ □ kaybediyorsunuz [7] kaybettiniz 10. Marmara depreminin büyüklüğü neydi? 11. • Rafting • Uzak 2 Yerleştirelim • Eğlenceli • Yakın • Uçakla • iki hafta Yanıtlar r K Bir hafta önce • önceki gün • Bugüne kadar Geçen sene • Bu sabah • Bu yıl • Az önce Bugüne kadar hiç • Bugün • Dün 1. Busün kuzenime uğradım. Tüm grupların kendi arala­ rında aynı anda konuşmasına izin verin. Bir öğrenciden kutu içinde verilen soru sözcüklerini kullanarak sorular sormasını. 2. 6. A z önce elektrikler kesildi. Bu sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Gecen sene buraya yerleştik. 9. Ben 1968'de Trabzon'da _____________ □ doğduk □ doğdu [7] doğdum 4. *Onlar çıkmadiler. 8.1.

Sen dün akşam ödev____________ ? «S u ı Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Ayça Yıldırım Cinsiyeti Doğum tarihi ve yeri E□ KGS 02. B : Sanırım stajdan başka herhangi bir acentede ya da otelde çalışmadınız... bu nedenle son sınıfta burs aldım ve üniversiteden önce Paris'e gittim.. Her tümce için olası bütün soru tümcelerini gösterin. burs. A : Evet. de­ neyimli.. Geçen hafta sınava_____________ □ girmiyorum □ giriyorum Üniversite Boğaziçi Üniversitesi Lise Turizm ve işletme Galatasaray Lisesi Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma [7] girmedim 5 Tamamlayalım Fransızca çok iyi İngilizce Almanca çok iyi orta 1996 1992 Anlama Yazma çok iyi çok iyi iyi çok iyi çok iyi orta Kurslar ve Seminerler >■öğrencilerden verilen yanıt tümceleri için uygun sorular üretmeerini isteyin. turizm acentesi.... 61 . 110/3 Adres Çankaya/Ankara □ yaptın Eğitim Bilgileri Okul Türü □ yapmadı mı Okul adı [3 yapmadın mı Giriş Yılı 10.. çalışmadım... . 1996'da Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm bölümüne girdiniz. Bu nedenle sizin­ le yüz yüze görüşmek ve hayatınızı sizden dinlemek is­ tedim.. 4. insan ilişkileri diploma notundan daha önemli.. Biraz önce annem telefon____ _____ |7] etti □ ediyorum □ etmiyor 9. A : Teşekkür ederim. 1978 .. 6 Tamamlayalım... B : Merhaba... Dosyanıza baktım... > Tüm öğrenciler özgeçmiş formunu doğru bir biçimde tamamla­ dıktan sonra onlardan.azıp anlamlarını açıklayın: yüz yüze..? t B: Dün akşam balık lokantasında güzel bir yemek yedik.... Lisede derslerim iyiydi... B : Ve sonra Türkiye'de ....... Buyurun.. turizmde. Ankara Üniversitesi TÖMER : Diksiyon ve Hitabet Kursu Boğaziçi Üniversitesi: Bilgisayar Kursu Genel Bilgiler ' A: Dün nereye gittin /D ü n ne yaptın . B : Ancak bizim işimizde... başarılı bir öğrencilik hayatınız var. A : . Turizm ve işletme.... üç dil biliyorsunuz..I Özgeçmiş Formu 6... . B : Paris'te çalıştınız mı.. Ardından.. ? B: Dün sinemaya gittim.... tahtaya şu anahtar sözcükleri . Hobiler: Seyahat etmek... Sorbon Üniversitesi'nde bir yıl derslere katıldım ve aynı zamanda bir turizm acente­ sinde staj yaptım.. Tabii. A : Evet... A : _________________________________________ ? B: Ali geçen yıl üniversiteden mezun oldu. Siz geçen haftaki konsere____________ ? □ gittik mi □ gitmediler mi [7] gittiniz mİ 8. sinemaya gitmek ve su altı sporları Ses Kaydı 2.. Daha sonra öğrencilere dinleme sırasında özgeçmiş for­ mundaki eksik bölümleri tamamlamalarını söyleyip ses kaydını dinetin... üniversitede mi okudunuz? A : Aslında ikisini de yaptım.. Ayça Hanım. Li­ seye kadar da orada yaşadım. Özgeçmişiniz oldukça iyi. Üniversiteden bir yıl önce mezun ol­ dum... 3. öğrencilerin dinleyecekleri diyalogu daha <olay anlamalaını sağlamak üzere.. A: _________________________________________ .. tümcelerdeki bilgi yanlışlarını dinledikleri ses <aydına göre düzeltmelerini isteyin.... iş Görüşmesi A : Merhaba.. staj... Ortaokuldan sonra Ga­ latasaray Lisesi'nin sınavlarını kazandım ve İstanbul'a geldim..? B: Bugün çarşıdan 1 kilo portakal ve 2 kilo elma aldım... Ben 1978 yılında Ankara'da doğdum. 08... Dün seni cok_____________ Neredeydin? □ aramadım [7] aradım □ arıyorum 7. biliyorsunuz.. A : Hı hı.. Ankara Medeni durumu Ev telefonu 0212 119 85 27 Bekar Cep telefonu 0508 615 24 48 Çiçek Cad. düzeltelim İş Görüşmesi *■Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle birlikte özgeçmiş for­ munu inceleyin. form sahibinin nasıl bir işe başvuracağını tahmin etmelerini isteyin ve "özgeçmiş" konulu kısa süreli bir konuşma or■3mı yaratın..

. bilgisayar programları. Neden taksici olmak istediniz? ..B : Ancak biliyorsunuz.. Üyelikler: ___________ 62 Anlama Yazma TAKSİ Gazeteci: Nevin Hanım. A n ka ra ’da doğdu _________ > Grupların diyaloglarını dinlerken iş görüşmelerinde sıkça kulla­ nılan yapı ve ifadeleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin. iyi günler. kötü gitmek deyimleri üzerinde durun. Özgeçmişim : ____________________________ Cinsiyeti : E□ Doğum tarihi ve yeri:____ Medeni durumu : ____ Ev telefonu : ___ Cep telefonu : ___ Adres : ___ malarını isteyin. Daha sonra öğrencilerden. öğrencilere. B : Peki Ayça Hanım. Lise son sınıfta burs aldı 3.Grafiker Fabrikatör . ürünler. çalışma saatleri. 2. mezun olduğu okul. Teşekkür ederim. Bu Kişisel Bilgiler Adı Soyadı gibi sorular sorarak. . düzeltelim > Etkinliğe. >. biliyorum ama kendime güveniyorum. sabıka kaydı. 1.Sözcük çalışmasının ardından. öğrencilerin metinde değinileni ve değinilmeyeni bulmalarını amaçlayan etkinliği uygulayın. okuyacakları metinle ilgili tahminlerde bulun­ KD çalışmada öğrencilerin yaptığı yanlışları. .. verilen konularla ilgili aşağıdaki yönlendiri­ ci sözcük ve ifadeleri. fotoğrafı inceleyerek başlayın. yabancı dil. biz otelimiz için deneyimli bir per­ sonel müdürü arıyoruz.Mühendis 4. Bu aşamada tahtaya.. 1978'de İstanbul'da doğdu. 1996’d a Boğaziçi Üniversitesi’ne gird i 9 İşaretleyelim. bir bayan için çok ilginç bir işiniz var. iş deneyimi. Sonra metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. projeler. Ortaokuldan sonra burs aldı. ikişerli gruplar oluşturarak onlardan verilen sözcüklere uy­ gun durumlar yaratmalarını ve diyaloglar hazırlamalarını isteyin. A : Evet.. çalışma saatleri. izinler Ayça. A : Ben teşekkür ederim. ehliyet türü... . Bir otelde staj yaptı. Ge­ rekli düzeltmeleri yapın. Eğitim Bilgileri Okul Türü Okul adı Giriş Yılı Üniversite ____________ Lise ______ ______ Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma Kurslar ve Seminerler: Genel Bilgiler Hobiler: .öğretmen B ir turizm acentesinde staj yaptı 5. Reklamcı . metinde ilgili bölümleri yeniden çözümleyerek düzeltin. medeni durumu.. 1996'da Boğaziçi CJniversitesi'ni bitirdi.Şoför Derslere katıldı ve staj yaptı Firma yetkilisi . verilen tümcelerdeki yanlış bilgileri düzeltmelerini isteyin. Yanıtlar 8 Mülakat yapalım ^ > Bu çalışma öğrencilerin "özgeçmiş" oluşturma ve "iş görüşme­ si" ile ilgili öğrendikleri yapı ve ifadeleri kullanmalarını amaçladı­ ğından. Dersane yöneticisi . referans­ lar. Fransa'da ders verdi. hangi görüşmede kullanılacağına ilişkin ipuçları vermeden yazıp açıklayın. Sizce bu metin ne hakkında? 7 Formu dolduralım Sizce bu metin ne anlatıyor? > öğrencilerden 6. seyahat durumu. aklında olmamak. maaş. Çünkü iyi bir eğitim aldım. Daha sonra yazdık­ larını okutup özgeçmişleri ile ilgili farklı sorular yöneltin.. etkinlikteki çalışmaları örnek alarak kendi özgeçmiş formlarını oluşturmalarını isteyin. Umarım tekrar gö­ rüşürüz.

0 Nevin Hanım'ın çocuğu □ 0 Babasının hastalığı □ 0 Nevin Hanım'ın eski işleri 0 o 63 .. Ben işimi seviyorum 4.... ... ..... işinden memnun değil....... babam taksiciydi.... mağazası açtım.. Gazeteci: Peki müşterileriniz bir bayan taksici karşısında nasıl İşini cok seviyor______ tepkiler veriyor? Nevin Sağlam: Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepki almadım 5.. işsizdim ve ekonomik problemlerim vardı... Kuaförde. Size mesleğinizde başarılar diliyorum... Sonra küçük bir konfeksiyon Yanıtlar Nevin Sağlam. kuaförde ve mağazalarda çalıştı__________ Nevin Sağlam: Mağazada işlerim çok kötü gitti ve babam da 2. Müşteriler şaşırıyor ama olumsuz tepki vermiyor ama genellikle biraz şaşırıyorlar..... Meslek hayatında ilginç bir olay olmadı... ve hep bu işi yapmak istiyorum. Gazeteci: Mesleğinizi seviyor musunuz? Sizin için zor bir mes­ 3..... mağazalarda çalıştım. hastalandı... örneğin geçen gün taksime genç bir çocuk bindi..... Ben de Eski işlerinden çok para kazanmadı____________ babamın arabasıyla taksiciliğe başladım. Yolda annesine telefon etmek istedi ama yanında telefo­ nu yoktu. Gazeteci: Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmazsınız. ben de verdim............ Nevin Hanım kim? Yanıtlar Neden taksicilik yapıyor? var yok Nevin Hanım'ın taksiciliği seçişi 0 □ Nevin Hanım'ın telefonları □ Taksiciliğin zorlukları □ Ailesinin tepkisi □ 0 Babasının mesleği 0 Müşterilerin düşüncesi s 0 Taksiciliğin ilginç yönleri □ 0 m s işini seviyor mu? Nettin Sağlam.. 10 Tanıtalım > öğrencilerden verilen soruların yanıtlarından hareketle oku­ dukları metindeki Nevin Sağlam adlı kişiye ait bilgileri özetle­ yen bir paragraf yazmalarını isteyin... lek değil mi? Zam an zam an ilgine olaylar yasıyor ____________ Nevin Sağlam: Her işin bazı zorlukları var. özetleme yaparken önemli bilgileri belirleyip doğru bir sırayla vermeleri gerektiğini açıklayın......Nevin Sağlam: Aslında taksicilikten önce pek çok iş yaptım. Eski işlerinden çok para kazandı.. Daha sonra öğrencilerin yazdıklarını kontrol edip yanlışlarını düzeltin ve en iyi özet metnini tahtaya yazın.. Tam o sı­ rada kırmızı ışık yandı ve çocuk elinde telefonumla kaçtı.... O zamanlar taksicilik hiç aklımda yoktu ama 1. Müşterilerden olumsuz tepkiler aldı. Gazeteci: Peki ilginç olaylar yaşıyor musunuz? Nevin Sağlam: Evet. Taksicilikten önce bir kafede çalıştı........ Nevin Sağlam: Teşekkür ederim.. Gazeteci: Peki bu mesleğe nasıl başladınız? Hayır........ Benden telefonumu istedi..

Gece" adlı oyunuydu. ilkokuldan sonra Ankara Devlet metni bir öğrenciye sesli okutun ve bu arada diğer öğrencilerden Konservatuarı'na kayıt yaptırdım. b e d e ~ o s o c a ~er şeyimi mes­ leğime verdim. Tüm zamanımı. Okuma dim. rumları öğreniyordum. Tiyatroya da Ankara Çocuk Klübü'nde başladım. hikaye kipi eki almış ad ve sıfatların altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları • Niteleme sıfatları Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (hikaye kipi) -lyldİ (< i-dll Beceriler • Hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. Maddi durumumuz hiç iyi En son hangi kitabı okudun? Bu kitap nasıldı? değildi ama masal gibi bir çocukluk geçirdim. biyografi. gücümü. Ad ve sıfatların da eylemler gibi —D/ ekini alabildiğini kısaca açıklayın. Daha sonra. • özne canlıysa. Pro­ çalışmasının ardından tahtaya biri eylemleri. Tıyctroya ~er zaman de 3. Bütün odalar sınıftı/*Bütün odalar sınıftılar. • bu kipte /. Babam Naci Bey Dı­ Geçen hafta hasta miydin? şişleri Bakanlığı'nda diplomattı. koşaç tümcelerinde geçmiş zamanı gösteren kip olduğunu.n Kbd nı' seçildim. Sinema oyuncusu c>ö” k üç kez "Al­ bahçedeydiler. 64 luk yıllarımdaki en büyük mutluluk kaynağım tiyatroydu. Çocuklar bahçedeydi. diğeri ad ve sıfatları fesyonel tiyatro hayatım 1948'de başlad:. öğrencilere. başkalarına özgeçmiş­ leriyle ilgili bilgi sorabilme • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat v > Bu alt üniteye. Ben ailemin gibi hikaye kipiyle oluşturulmuş sorular sorarak başlayın. heyecanlar ve aşklar yaşcd m. Bir yıl sonra birlikte "Kent Oyuncular Top . la r masadaydı / *Kitaplar masadaydılar). Hi­ kespare'in "12. Sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devtefert ve ngilitere'de eğitim ve oyunculuk üzerine çalışmclc' . etkinlikteki okuma metnine dönün ve metni bir öğrenciye yeniden okutup öğrencilerden doğru-yanlış sorularını yanıtlamalarını isteyin.uğu'nu kurduk. Aldığınız doğru yanıtları tahtaya yazıp. Kitap­ tın Portakal" ödülü aldım. Çocuk­ 11 İşaretleyelim / / > öğrencilerden önce metni sessiz okumaların isteyin. Dün saat on birde neredeydin7 YILDIZ KENTER Sen ilkokulda çalışkan b ir öğrenci miydin? 1928 yılında İstanbul'da doğdum. Yaşamak benim içolduU zcman savaşmak . ilk oyunum Sha- gösterecek biçimde -Dİ almış sözcükleri iki sütun olarak yazın. > Açıklamalarınızın ardından 11. da. Bugüne ka­ dar 100'den fazla oyunda yer ala oyunlarda değişik acılar. Bir yandan da aile yaşamımızda insana ait kem < ve trajik du­ Bana göre tiyatro ile ilgilenme< d ü rra r r ortasında dur­ mak demekti. Babam bakanlıktaki görevinden ay­ rıldıktan sonra Ankara'ya taşındık ve ilkokula Ankara'da devam ettim. • hikaye kipinin. 1962'ae r.eyleminin genellikle kendinden önceki sözcüğe kay­ naştığını (Ben öğretmen idim> Ben öğretmen-dim). beşinci çocuğuydum. 1981'de devlet sanatçısı oldum • niteleme amaçlı tümcelerde çoğul ekinin kullanılmadığını (Kitap­ la r eskiydi /*kitaplar eskiydiler] vurgulayın. çoğul kişi ~IEr ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (Onlar büyük bir sevgi ve saygı duydum. Zcman zıman sinema öğretmendi/Onlar öğretmendiler. Açıklamanız­ 11 yıl sahneye çıktım.Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri • özgeçmiş. Çok başarı! bir öğrenciy­ metinde —0/ eki almış sözcüklerin altını çizmelerini isteyin. Mesleğimi kendimden der a co< sevdim. Konservatuarı bir sınıf atlayarak dön yılda oTirdim.rcnbura gittim.cc— . eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ 1959 yılında kardeşim Müşfik Ke~er İe ./Çocuklar filmlerinde de rol aldım. Deve' Tryaftoları'nda kaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın.

Yıldız Kenter bıı ödülü üc kez kazandı__________________________ Yanıtlar Doğru Yanlış 14 Metne ekleyelim • Yıldız Kenter ilk tiyatro eğitimini ailesinden 0 aldı.Şimdi nasılsınız? 2. Üniversitede hiç çalışkan bir öğrenci değildim . ğraşmak |7] çalışmak □ >• Hikaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı. • Yıldız Kenter savaşla ilgili oyunlar oynadı. kişi ve sözcüklerin metindeki karşılık­ larını bulmalarını isteyin. □ • Yıldız Kenter için tiyatro sinemadan daha □ m önemli. i-iarAler) *Biz gençdik Yanıtlar acılar: zorluklar □ 15 Tamamlayalım hastalıklar □ yanlışlıklar □ sıkıntılar [7] oynamak □ düşünmek □ ilgilenmek: .. ■ Yıldız Kenter yoksul bir ailenin çocuğuydu. 3. Dün cok yorgun dunuz .3u çalışmada öğrencilerden. savaşmak demek. □ m m m □ • Yıldız Kenter Amerika'da birçok kez sahneye çıktı. Doğru seçeneği belirleyemeyen öğren­ ciler için. □ □ Ama savaşmak çok kötü. verilen sözcüklerin yakın anlamlılarını bulmalarını isteyin. 1. □ m 12 Yakın anlamlısını bulalım ». Yanıtlar 13 Açıklayalım >. m □ [7] Ben bu savaşı sahnede yaptım.öğrencilerden verilen tarih. 65 . 1928. verilen tümcelerden hangisi ile devam edebilece­ ğini bulmalarını isteyin. □ m • İdiz Kenter için yaşamak. m KOŞAÇ TÜ M CESİ (hikay ■Yıldız Kenter "savaş" konulu oyunlardan nefret ediyor. □ ■ •' İdiz Kenter'e göre oyunculuk zor bir meslektir. ■ • İdiz Kenter mutlu bir çocukluk dönemi m geçirdi. □ Bu yüzden savaşlardan nefret ediyorum. > Bu etkinlikte öğrencilerin son paragrafı yeniden okuyarak paragrafın. A dıl A d /S ıfa t - Eki ? değil Kişi E Örnek/ . Geçen yaz tatilde ailece Alanya' davdık ___hava çok güzel d i_____ _ . dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. yanıtlarının neden yanlış olduğunu paragrafı yeniden çözümleyerek açıklayın. ben evde sen yorgun -di/-ydi/-ti O evde değil miydi? o çalışkan -d u /-y d u /-tu Siz hazır mıydınız? biz hazır -d ü /-y d ü /-tü siz öğrenci -d ı/-ydı/-tı onlar genç Ben yorgun m uydum ? Onlar öğrenci miydiler? -nız/-niz/-nuz/-nüz Sen çalışkan değildin. Bu çalışmayı. 1981 'orihleri için de yaptırabilirsiniz. □ m Yanıtlar • Yıldız Kenter kalabalık bir ailenin çocuğuydu.Yanıtlar Y ıld ız Kenter’in profesyonel tiyatro 12. metindeki anlamlarından harekete. gece yaşamında ilk oyunu _____________ Müşfik Kenter Yıldız Kenter’in ağabeyi Naci bey Yıldız Kenter’in babası 1‘ Yıldız Kenter’in profesyonel tiyatro yaşamının başlangıcı_______________ 1959 Yıldız Ketıter ve Müşfik Kenter İstanbul’a gidiyor Altın Portakal Sinema ödülü. □ ' Bu yüzden yaşamak istemiyorum. 1962.

Kırk üç yıl nasıl geçti. Türkiye'yi çok özledim_______ 17 Tamamlayalım Meral : Evet. şimdiki ve geçmişteki du­ rumunu anlatmaktadır. Bana en son düğün > Bu etkinlikte metinler. Ben ise uzun bir süre yalnız kaldım . Evliyim ve anneanneyim. Tatilin nasıl geçti? Otel kalabalık__mıydı . ben çok utangaçtım teklifini kabul etmedim ama o çok ıs­ O zaman yirmi yaşındaü&ö? gene tim ve güzel dim . Şimdi emek­ liyim ama bundan kırk üç yıl önce. kaydı dinlerken tamamlamaya çalışma­ larını isteyin.4. Saçlarım bembeyaz ve bi­ raz kiloluyum. Son olarak metni.. □ Geçen hafta hava güneşli. • önce . Parti çok kalabalıktı Yanıtlar özlem'in orada çok arkadaşı vardı . Dün akşam seni aradım. etkinlikte yer alan metinlerden de yararla­ narak şimdiki ve geçmiş zamanlı koşaç tümceleri oluşturmalarını isteyin.. Bir gün eşinle de tanışmak isterim. Sen neler yaptın___. arkadaşla­ rı. Meral : Beni biliyorsun. Yanıtlar 1. Sen dün evde yok muydun ? 7. Eşimle Nasıl Tanıştık? > Okuma metninin başlığından hareketle öğrencilerden. O yıllarda üni­ versitede öğrenci ydim__ Çok neşeli ve hareket- li ydim . Anlat bakalım. özlem o gün de çok şık ve Şimdi altmış üç yaşındayım. zayıf tim . . 66 rar etti. (3 Geçen hafta hava güneşliydi. yastaydı ve gerçekten çok kibardı Saçlarım simsiyahla ve birimize aşık olduk _ bir yıl sonra da evlendik__. şimdi iyiyim. şimdi iyiydim. güzeldi. □ Dün akşam neredesin? 4.. anlamadım. [7] Geçen kış hava çok soğuktu. yeniden anlatalım [7] Dün hastaydım. Meral : Sonra ne oldu ? Serap : özlem bir ara bir arkadaşının yanına gitti___Beni gösterdi Biraz sonra o genç yanıma geldi____Be­ nimle dans etmek istedi Biliyorsun. benimle aynı O akşam bir­ Meral : Çok sevindim .Şimdi Çocukken şişmandım. 19 Tamamlayalım. öğrencilerden önce birinci metni oku­ malarını. □ Geçen kış hava çok soğuk. okuya­ [7] Dün akşam neredeydin? cakları ve ses kaydını dinleyecekleri metin hakkında tahminlerde bulunmalarını isteyin. an­ lat bakalım. Seni. 3. fotoğraflarını gönderdin. aynı kişinin. 5._? 6. 17. 2. Tarkan ilk şarkısıyla çok meşhur oldu___ 8. C E) [7] Serap iki yıl önce öğrenciydi. Evde yoktun. 16 Doğrusunu işaretleyelim > öğrencilerden verilen tümce çiftlerinden doğru olanı işaretle­ melerini isteyin. □ Serap iki yıl önce öğrenci. daha sonra ikinci metindeki boşlukları hikaye kipiyle tamamlamalarını isteyin. Zayıfım .. Serap : Tabii en yakın zamanda. Biraz dans ettik . eşinle nasıl tanıştınız_______? Serap : Bir gün özlemle birlikte bir partiye gittik . Yanıtlar Serap : İyi ki bugün hulustuk Meralciğim. □ Dün hastaydım. çok uzun zaman oldu . Adı Ali'ydi. Tabii ki par­ tide herkes Özlem'le dans etmek istedi .. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den metindeki boşlukları. rolleri paylaştırarak iki öğrenciye okutun ve yanlışlarını bu aşamada düzeltin. Geçen ay kızım doğum yaptı ve ben dede oldum 5. Nerede ydin ? 18 Tümce oluşturalım > öğrencilerinden.

Bir ara Özlem yanıma geldi ve________________________________________________________________________________________________________________________________ 21 Eşleyelim >. [T] Uçağımın kalkış saatini kontrol etmek istedim ve panoya LOfiDRB UÇRĞ1 baktım." diye düşündüm. [3] Hemen bir taksi çağırdım." anonsunu duydum. [5] Neyse ki tam zamanında havaalanına vardım. [J] iki saat vaktim vardı ve beklemek çok sıkıcıydı.20 Yeniden anlatalım > Bu konuşma etkinliğinde. Partide Özlem ve arkadaşı da vardı. . 0 Uçağımın kalkış saatinden on dakika önce hazırlandım. [T| Trafik çok sıkışıktı. mağazaları gezdim.Bu çalışmada öğrencilerden görselleri inceleyip onları ilgili tümcelerle eşlemelerini isteyin. Ama son anda "Olumsuz hava şartları nedeniyle bütün uçuşlar iptal oldu. [2] Sabah saati duymadım ve çok geç kaldım. öğrencilere hazırlanmaları için beili bir süre vererek onlardan kendilerini Ali'nin yerine koymalarını ve diya­ logda anlatılan olayları Ali'nin gözüyle yeniden anlatmalarını isteyin. Herkes dans ediyordu. [T] Dün gece en iyi arkadaşım bendeydi ve geç saatlere kadar sohbet ettik. O akşam bir arkadaşım evinde parti veriyordu. 13 Bir süre havaalanında dolaştım. "Geç kalıyorum. Panoda "Londra uçağı iki saat rötarlı" yazısını gör­ 2 S R flT RÖTRRLI «ğ§» düm.

veri­ konuşmuyorlar/konuşmuyorlardı. yineleme. televizyonlar gençleri yal­ nızlaştırıyor/yalnızlaştırıyordu. diğer öğrencilerden okuma sırasında. her şey bu kadar kolay değildi. Birlikte çok cğlcndik/eğleniyorduk. Da­ ha sonra. Bizim zamanımızda aile içindeki ilişkiler de çok farklıydı. Birbirleriyle çok fazla isteyin... Akşam yemeklerinde bütün aile topim dık/toplanıyorduk. istemiyorlar/istcmiyerlerdt.öğrencilere yeni dilbilgisi yapısının işlevlerini sezdirmek üzere tahtaya şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili iki tümce yazın ve. • -yordu ekinin sürme. öğrencilerin yanıtlarına göre örneklerinizi çoğaltıp dilbilgisi kartından da yararlanarak şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Zaman 7 Hikaye Kişi Eki -yor ben yap -mı sen sev -mi -iyor 0 bil biz otur siz gül Kipi Eki mu -(y)du -m ES H El 'I Ben çocukken süt sevmiyor muydum? -n Onlar konuşmuyorlardı./ _ >. Açıklamalarınızda.. -lilyordu I < -lilyor i-dil Ş İM D İK İ Z A M A N (hikaye kipil Adıl Eylem .onlara aralarında nasıl bir anlam farkı olduğunu sorun. biyografi. Çok fazla arkadaş­ ları yok.Dün saat sekizde uyudum. Yemekten sonra soh­ bet ettik/ediyorduk ve bazen birbirimize fıkralar -nuz Siz Türkçe bilm iyor m uydunuz? -lar yoktu ama yine de çok mutluy­ *Biz dün sa a t üçte alışveriş yapm ıyorduk m u? ~eftla#k/anlatıyorduk. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları Yanıtlar • Niteleme sıfatları Ben Çocukkeı Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (hikaye kipi] -(İ)yordu I < -lilyor i-dil • ULAÇLAR -lylken I < I-kenl Şimdi düşünüyo­ • BAĞLAÇLAR/İLGEÇLER ile I > . Genellikle evde tek başlarına vakit geçi- riyorlar/geçiriyarloreb. • sıralı yapılarda önceki kişi-sayı ekinin ancak -Dİeki ile birlikte atılabildiğini vur­ gulayın. Şimdi bilgisayarlar. 22 Yanlışı çizelim [__/ > Metni öğrencilere sessiz olarak okutup onlardan yeni sözcükleri belirlemelerini Şimdi insanlar yemeklerini bile televizyonun karşısında yiyorlar/yiyorlardı. Geç saatlere kadar arkadaşlarımızla dışarıda vakit geçirdik/geçiriyorduk. Çocukluğuma ait birbirinden Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat . zen düşünüyorum/düşünüyordum: biz mi şans­ Gecen hafta bu saatlerde İstanbul'a gidiyordum. Tümcelerinizde. Bazen de sine­ maya -ğMk/gidiyorduk. -m u -iyor - Sen az önce gülüyordun. Bu çalışmada. lıydık yoksa şimdiki çocuklar mı şanslı? Her hafta İstanbul'a aidivorum. • Geçmiş zaman belirteçleri Her aün saat sekizde uvuvorum. öğrencilerin vizyonsuz ve bilgisayarsız bir hayat düşünmek -Dİ. ___ _______ ____________ _____ ______ . türe özgü belirteçler kullanmaya dikkat edin. rum da ben çocukken Beceriler her şey daha güzeldi. aşağıdaki örneklerdeki gibi metinde kullanılmayan. Bizim zamanımızda bu yapılarla oluşturulmuş tümceler yazın. Beraber oyunlar oynedtk/oynuyorduk. metni bir öğrenciye okutarak. . -m ü -uyor -k 0 üç yıl önce İstanbul'da oturuyordu? -du -üyor onlar konuş güzel yüzlerce hatıram var. dolayısıyla alışkanlık da anlatan ama geçmiş­ te kalan iş. • özgeçmiş. özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum/hettr- lıyordttm. -yor ve -yordu yapıları arasındaki farkı daha iyi kavrayabilmeleri için tahtaya. Çocuklar tele­ len eylem çiftlerinden yanlış olanı bulmalarını isteyin. Sözcük Alanı Dün saat sekizde uvuvordum.. oluş ve durumları aktaran zaman eki olduğunu. Şimdi­ • Şimdiki zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme ki çocuklar gibi imkanlarımız • -ken ulacını kullanarak geçmiş zamanlı tümceler için doğru belirteçler üretebilme duk.. Ama yine de ba­ Gecen hafta İstanbul'a aittim. öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını açıklayın.

Asansör yokken _______________________________ ne kömür koyuyordu ve ütü İyice ısınıyordu... Ben üniversite y k cep telefonun çaldı... Bu eşyalar şim di nasıl? sorularını sorun. Annem ütünün alt bölümü­ 6. Bu eşyalar nasıldı? Ben üniversitedeyken sık sık yurt dışına çıkıyordum gibi... Gençken daha sık sinemaya gidiyordum.Jİ1______ ama adını 3. 24 Tam am layalım > öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. yanıtlarında hikaye kipi kullanmaları konusunda yönlendirin. *öğrenciken çok çalışkan değildim. Müdür Bey. annem çalış ıy ° rclu . Çamaşır makinesi yokken______________________ rikli ütüler aldı.. siz toplantı dayken misafiriniz gel^i_____ Şu anda bekleme salonunda. ilk ütü teknolojisi nasıldı? s ö y le medi .. Pantolon sabaha kadar 2. > Dilbilgisi açıklamalarınızda -ken ekiyle oluşturulan belirtecin ara­ lık gösterdiği ve göstermediği durumlara ve bu ekle oluşturulan be­ lirtecin başka belirteçlerle ilişkisine dikkat çekin: 25 Yanıtlayalım. internet. tahtaya. internet yokken mektup yazdık. -ken eki­ ni içeren (yalnızca ad ve sıfatlardan sonra) örnek tümceler yazın (Kullanacağınız örneklerin yalnızca geçmiş zaman ile kullanılan özellikle de -yordu ile kullanılan belirteçler olmasına dikkat edin). biliyor musunuz? Siz tatil deyken komşunun evine hırsız gir d i _____ __ 7. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. Sen yok ken 8.. Elektrik yokken________________________________ 4. odun sobası. Sonra bir gün babam eve bir ütü getir­ 3. Saçların uzun 1.> Zaman ekleriyle ilgili çalışmalarınızın ardından.. hem -Dİ hem de -yordu ekinin kullanılama­ yacağı ya da kullanıldığında anlamın farklılaşacağı tümceler seç­ meniz. Ben beş yaşında yken bale kursuna git t im ______ . ilk ütü teknolo­ 7. öğrencilerin bu iki yapı arasındaki farkı anlamasını kolaylaş­ tıracaktır. 6. 3. Televizyon yokken_______ ______________________ dümdüz oluyordu.. 4. internet yokken mektup yazıyorduk. Son derece basit ama o zamanlar için önemli bir araçtı. Böylece şimdiki gençlerin işleri daha kolaylaştı. Ben küçük ken bana anneannem bak J ı. e- .. Yanıtlar 1.. kömür ütüsü evde *Arabadaken sigara içmiyorum. süpürgelerden. şey biliyor. -ken ekini alan sözcüklerin altını çizin ve ardından bu ek ile ilgili açıklamalarınızı yapın. mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok a rabada Evdeyken çok mutluydum. öğrenci iken genç Onunla öğrenciyken tanıştım. Şimdiki gençler hangi konularda çok bilgili? k e n ____ daha g ü z e li_______ Niçin 2. Otomobil yokken______________________________ 5. internet yokken________________________________ rımı yatağın altına koyuyordu. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Bu yüzyılda gençler bilgisayar programlan. Sen banyo ciciyken bir arkadaşın arO.. Zaman içinde diğer ev eşyaları da çok gelişti. çocuk -(yİken Çocukken çok şişmandım. Size de anlatayım: Ben çocukken elektrikli ütüler yoktu. Ancak tel dolap. Eskiden pantolonları nasıl ütülüyorlardı? kestirdin? 2. Bazen gençlere eski telefonlar­ dan. Buzdolabı yokken_____________________________ jisi buydu işte! Daha sonra da kömürlü ütülerin yerini elekt­ 8. e n __dans kursuna git tim .. Onları. Annem pantolonla­ 1... örneğin geçen gün torunuma otuz yıl öncesi­ > Bu etkinlikte öğrencilerden tümceleri. hakkında hiç fikirleri yok. verilen durumlara uygun bi­ çimde tamamlamalarını isteyin. Ayşe Hanım. > Açıklamalarınızda. siyah-beyaz televizyonlardan söz 23 T a m a m l a y a l ı m ediyorum. Eskiden evinizde ne tür eşyalar vardı? Ben yurt dışına ilk defa üniversitedeyken çıktım. Ardından metni okutup soruları yanıt­ lamalarını isteyin. Bu nedenle 5. nin ütülerini anlattım. Telefon yokken____________________'___________ di. posta. ütüyü ilk kez o gün gördüm.

haberleri. d.Şimdi > öğrencilere etkinlikle adı geçen eşyaların eskiden evlerinde bulunup bulunmadığını sorun ve bu eşyaların eski ve yeni özel­ liklerini karşılaştırmalarını isteyin.28 Tamamlayalım Yanıtlar var yok m □ m □ h □ □ S a. Rad- yolar evin en güzel köşesinde duruyor. g Buzdolabı • Televizyon 8 Telefon Çamaşır makinesi • Radyo • Soba > öğrencilerden başlığı okuyup fotoğraflara bakarak metnin içe­ riğini tahmin etmelerini isteyin. Radyolar eskiden günlük hayatın en önemli parçasıy­ dı. Ba­ zı makineleri kullanmak cin uzun süreli eğitim almak gerek iyordu . Elektrikli ütülerden önce kömürlü ütüler vardı. Ardından öğrencilere belirli bir süre tanıyarak metni uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Şimdiki gençler teknoloji konusunda bilgi sahibi b. "Arkası Yarın" kuşaklarını dinlemek için herkes onun etrafında toplan iyordu . müzik programlarını. Son olarak metni bir kez daha sesli okutarak yanıtlarını kontrol edin. Bu oku­ mada boşlukları tamamlatmayın. Yanıtlar Eskiden fotoğraf çek­ mek bugünkü kadar ko­ lay değil_^L. iyi bir fotoğraf için çoğu zaman oirkaç dakika hiç hareket etmeden durmak ve objektife oakmak önemli . 27 Karşılaştıralım Eskiden . Daha sonra öğrencilere metni pay­ laştırarak okutun ve yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. Bir çok insan için radyo teknoloji harikası sihirli bir kutu vdu . c. ilk ütüler buharlı değildi. Bugün birçok işi daha kolay yapıyoruz. -Di ve -yordu ekleri ile tamamlamalarını isteyin. taşınabilir radyolar yok tu . Elbette o za­ manlar dijital kanallı. Tabi ilk fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekmek kadar. çektirmek de zor du . 26 Tamamlayalım > öğrencilerden metinlerdeki boşlukları. . Çünkü fo­ toğraf makinelerini kul­ lanmak çok zor du .

> Okuma çalışmasının ardından tahtaya,
ANNEANNEMİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

‘Anneanne bu kim?" diye sordum.

Anneannem hayatımdaki en önemli insanlardan biridir.
Çok güleryüzlü, becerikli ve konuşkan bir insandır. Onunla
sohbet etmek çok eğlencelidir. Geçen gün onu ziyarete

gibi doğrudan aktarım tümceleri yazarak diye sor- ve diye yanıtla/
cevap ver- yapılarını sunun.

ve beraber çok güzel zaman geçir dik______

git tim

öğleyin, yemekten sonra anneannem elinde eski bir
fotoğraf albümüyle odaya geldi. Bana eski resimlerini gös­
termek iste iy ° rdu

. Bu benim için harika bir sürp­

> Kitapta yer alan etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya,

İşe metro He gidiyorum.
Tahtayı silg i ile siliyorum.

Albümün ilk sayfasında genç bir hanımın fotoğrafı

.

var_^?____ _ . "Anneanne, bu kim?" diye sor dum

"Benim, yavrum." dedi. Çok şaşırdım. Anneannem, "Niçin
şaşırdın? Ben de bir zamanlar gene tim ___ __Bak, saç­
larım upuzun

______ ." dedi. Resimde anneannemin

yanında bir adam vardı. "Peki bu adam kim?" diye sor­
dum. "O da deden. Tanımadın mı? O zaman bıyıklı de­
ğ i l i ______Çok yakışıklı bir adam_dı________ Bak, şu re­
simde deden ve ben birlikteyiz." dedi. Anneannem başka
bir siyah-beyaz fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta anneannem
bir sandalyede otur uy ordu
dur uyordu

ayakta

tut uyordu

29 Tamamlayalım

Arkadaşım ile ders çalışıyorum.

rizi*_______

da

"Benim yavrum ." dedi/diye cevap verdi.

dedem ise onun yanın­
ve

anneannemin

elini

»ç ^ gQZe| bır fotoğraf." dedim. Anneannem

gül^M______ , "Bu bizim birlikte ilk fotoğrafımız. Evlendik­
ten üç-dört yıl sonra çektir d ik ______ Bizim zamanımızda
çok fazla fotoğrafçı yokM ________ . Fotoğraf çektirmek
pahalı y dl_____ . Ama deden bir gün bana sürpriz
yapi?_______ ve eve bir fotoğrafçı çağır d ı_______ " dedi.
Anneanne, "Dedem gençken romantik m iydi

?• diye

gibi ile bağlacının farklı işlevlerini örnekleyen tümceler yazıp bu
bağlaç ile ilgili açıklamalarınız yapın. Açıklamalarınızda,
• ile'nin bağlaç ve ilgeç olarak birliktelik anlatan öbekler kurduğu­
nu (M urat ile Oya sinemeya gidiyor, M urat Oya İle sinemaya g i­
diyor gibi.),
• bağlaçlı birliktelik öbeğinde ile yerine ve de kullanılabileceğini
[Murat ile Oya sinemaya gidiyor> M urat ve Oya sinemaya gidiyor
gibi),
• birliktelik öbeğinde kişi adılları yer aldığında, bu adıllara (onlar
hariç) genellikle tamlayan eki eklendiğini (ben > benimle, sen >
seninle, o> onunla, biz > bizimle, siz > sizinle) ve sizle, bizle gibi
eksiz biçimlere daha çok konuşma dilinde ve özensiz kullanım­
larda rastlandığını,
• ilgeçli birliktelik öbeklerinde birlikte sözcüğünün de kullanılabildi­
ğini [Murat Oya ile birlikte sinemaya gidiyor gibi.),
• ilgeçli birliktelik öbeklerinin, çeşitli araç, gereç ve taşıt kullanımla­
rı anlatmak için de kullanıldığını (Ancak gözlükle okuyorum; işe
otobüsle gidiyorum; Sınıfı çiçeklerle süsledik gibi.)
• //e'nin bağlaç olduğu birliktelik öbeklerinde, birliktelik öbeği özne
ise, eylemin her zaman çoğul olması gerektiğini [Babamla ben
sinemaya gidiyoruz / *gldiyor gibi) ve ilk sözcük olarak kişi adılı
kullanılmadığını (*Benimle babam sinemaya gidiyoruz gibi) vur­
gulayın.
> Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden, verilen tümceleri ile
kullanarak tamamlamalarını isteyin.

sor dum____ Anneannem bir kahkaha attı. "Elli yıl önce
romantik olmak ayıp_ö_________ , yavrum. Biz sokakta el

Yanıtlar

ele gez m iyordıık pastanelerde otur uyorduk ..Her şey
gizli y d i

..... Ama evlenmeden önce deden bana sık

sık mektup yaz ıy (>rdu__ « dedi Anneannem anlatıyor,

A: öğrenciler okula nasıl gidiyor­
lar?
B: Otobüs le g id iyo rla r

ben de dikkatle ve şaşkınlıkla dinliyordum. Saatler böyle
geçti...
0

gün anneannem bana uzun uzun dedemi, annemi,

babamı ve eski günleri anlat iyordu

Fotoğraflar ve an­

neannemin, anıları ile geçmişte çok güze! bir yolculuk
yapjıâ_______

A: Sınıfta kimler var?
B: öğretmen le____
öğrenciler.

.

6. Ayşe, ailesi v/e :
A: Kim in le

oturuyor.

7. Yarın yeni bir gömlekte____ayakkabı almak istiyorum.

ders

8. O nunla

çalışıyorsun?
B: Yalnız çalışıyorum .

nerede tanıştın?

9. Murat çok üzgün, hiç kimsejie______konuşmak
istemiyor.
10. Kahvaltıda yumurtayla ______peynir yedim.

A: Dün ne yaptın?
B: Arkadaşımj«__.

31 Yanıtlayalım

sinemaya gittim.

> öğrencilerden verilen tümcelere uygun yanıt tümceleri üretme­
lerini isteyin.
1. Dişlerinizi neyle fırçalıyorsunuz?

Dilek ve Murat
I

A: Dilek Murat' la

M«--n«ıırıo »rt»}U«Tv; -ı\;

2. Neyle çorba içiyorsunuz?_____

ne zaman evleniyor?
Aylf-Mstn
ça £ lû R

iffAıç • iU-aı
Ç M ^Ş

3. Neyle çamaşır yıkıyorsunuz?_________

B: Sanırım gelecek ay.

4. Lokantada hesabı neyle ödüyorsunuz?
5. Neyle fotoğraf çekiyorsunuz?________
A: Alo. Denlz'Je.

. mı
6. Saçlarınızı neyle tarıyorsunuz?

görüşüyorum?
3: Evet, buyrun ben Deniz.

7. Eve neyle gidiyorsunuz?_____

32 i l e ile yerleştirelim

Ad l+ E k l

Ek

> öğrencilerden verilen sözcükleri ve ile'yi kullanarak tümceleri ta­

ile 1 > lyllEI

BAĞLAÇLAR - İLGEÇLER

.*

1

Örnekler

a ra b a

ile

Ayşe'yle Murat evleniyor.

Ayşe

-la /-le

Okula arabayla gidiyorum.

kitap

-y la /-y ie

M asada kitapla kalem var.

if|§ !

'

1

Yanıtlar

*Sinemaya arkadaşımle gittim.
arkadaşım

mamlamalarını isteyin.

r

kalem • gözlük ♦cep telefonu » tarak • arkadaş • çatal

J

Onunla ders mi çalışacaksın?

sizin

*0 ile her yere gittim.

onun

Ben de sizinle geliyorum

1. Bu mektubu senin_______ kaleminle_______yazdım.
2. Uçakta______ cep telefonuyla

konuşmak yasak.

30 Tamamlayalım
> Bu çalışmada öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları ile 'nin

3. Saçlarını b u _______tarakla__________mı tarıyorsun?

uygun biçimiyle tamamlamalarını isteyin.
4. Üç boyutlu filmleri özel bir

gözlükle__________

Yanıtlar
1. Kim ben imle

2. işe her gün metro vla
3. Kim in le
4. Ankara vla

izliyoruz.

gelmek istiyor?
gidiyorum.

5. Bu yemeği

çatalla_______yememek gerek.

görüşmek istiyorsunuz?
İstanbul arası arabayla

üç

buçuk saat.
5. Lütfen burada yüksek ses le_______ konuşmayın.

> Üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencilere A
ve B rolleri vererek ikili gruplar oluşturun ve A öğrencilerini s.l 59'a;
B öğrencilerini s.l 60'a yönlendirin.

s
;
:
■ ..I

>

> Bu etkinlikte öğrencilerden, kendi sayfalarındaki fotoğrafı incelemelerini ve bu fotoğrafla ilgili bir öykü oluşturmalarını, sayfalarında bu­
lunan sorulan diğer öğrenciye sorarak onun oluşturduğu öyküyü öğrenmelerini isteyin. Bunun dışında öğrencileri, dinledikleri öykünün
akışına göre farklı sorular üretmeleri konusunda da yönlendirin.

4. ünit

4. ünite
Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

_____

1 f-

Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

Kimler var?

Kimler var?

Ne oluyor?

Ne oluyor?

Ne zaman oluyor?

Ne zaman oluyor?

Nerede oluyor7

Nerede oluyor?

Nasıl bitiyor?

Niçin böyle bitiyor?

^ovr: bitiyor?

4:v

1. Ne Yiyelim?
Yanıtlar
Sözcük Alanı

uğrayayım mı • etme • tamamla • yiyelim • ol

• Kalıp sözler [geçmiş olsun, kolay gelsin, afiyet olsun,
haydi bakalım vb.)

yapsın • al • hazırlayayım • alayım • alayım mı
almasın • uğra • al • almasın

• Yiyecek, içecek adları
• Alışveriş ifadeleri

Eren, Volkan ve A4ert bu akşam M ert’lerde buluşuyorlar.

• ölçü birimleri

Eren M ert’e yoldan telefon ediyor...

• Niteleme sıfatları

Eren

: Alo. Merhaba Mert, ne haber?

Dilbilgisi

Mert

: iyilik Erenciğim, Volkanla oturuyoruz .

• EMİR KİPİ -sin, -lylinllz), -sin(ler)

Eren

: Ben şimdi yoldayım, sana geliyorum. Markete

Mert

: Evet Erenciğim, lütfen uMra . Ben kola aldım ama

• İSTEK KİPİ -lylE

Beceriler

uğrayayım mı

? Bir şey lazım mı?

siz ne içmek istiyorsunuz, bilmiyorum. Bence sen

• Emir ve istek kiplerini kullanarak doğru tümceler oluş­
turabilme

birkaç tane de meyve suyu ve bira

al

.

• Kalıplaşmış ifadeleri doğru ve yerinde kullanabilme

Volkan : Meyve suyu

• Yiyecek, içecek adları ve ölçü birimlerini doğru kullana­
bilme

Mert

: Eren, Volkan meyve suyu almasın_______ diyor.

Eren

: Peki, o zaman yiyecek bir şeyler alayım mı

Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat
> Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­
rencilere,
Ne sıklıkta alışveriş yapıyorsunuz?

Mert

: Cips aldım ama çikolata da iyi fikir. Sen bana çi­
kolata al .

Eren

: Tamam, sana çikolata

alayım

, ama benim

karnım aç. Bir paket de makarna alayım. Volkan
bize güzel bir makarna

Mert

yapsın

.

: Evet evet, çok iyi olur. Ben de acıktım şimdi. Ben
sofrayı hazırlayayım . Haydi sen de çabuk o/_!

6. fotoğrafta kadın ne yapıyor?
3.
fotoğraf hangi reyonu gösteriyor? Bu reyonda neler var?
gibi sorular yönelterek alışveriş konulu bir konuşma ortamı
oluşturun.

?

Cips, çikolata...

Nereden alışveriş yapıyorsunuz?
Neden alışveriş için burayı tercih ediyorsun?
I.fotoğrafta-insanlar neler yapıyor?

almasın_______ben aldım.

Alışverişi

tamamla

da bir an önce yemek

yiye lim _________

Eren

: Tamam tamam! Acele etme

. On beş dakika

sonra oradayım.

Mert

: Peki, görüşürüz.

Eren

: Görüşürüz.

► Dinleme çalışmasının ardından metinde geçen emir ve istek
kipli eylemleri tahtaya yazıp bu eylemler üzerinden emir ve is­
tek yapılarıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıklamalarınızda,
• emir kipinde yalnızca 3. kişiler için soru biçimi bulunduğunu (O
yarın okula gelsin m i?/Onlar burada beklem esinler mi? gibi.),
• emir kipinde dile getirilen talebin 2. kişiler için doğrudan, 3. ki­
şiler için dolaylı olarak aktarılıdığını [Söyleyin ona b ir daha der­
se geç kalmasın gibi),

1 Dinleyelim, yerleştirelim
Bir Şey Lazım mı?
> Bu etkinliği uygulamaya, öğrencilere ses kaydını dinleterek
başlayın ve onlardan, verilen ses kaydını dinlerken sözcükleri
metindeki boşluklara yerleştirmelerini isteyin.

• emir kipi, kesin ve doğrudan bir anlatım yolu olduğu için 2. ki­
şilerde anlatıma kibarlık katmak için "lütfen" sözcüğü kullanıldı­
ğını [Lütfen yüksek sesle konuşmayın! Burada sigara içmeyin
lütfen! gibi),
• 2. çoğul-kişide anlatıma kibarlık katmak için eyleme -İzeki eklen­
diğini [Yüksek sesle konuşmayınız! Burada sigara içmeyiniz lütfen!)

bu kişilerde isteği anlatmak üzere daha çok emir kipi ter­ cih edildiğini (Bunu böyle bilesiniz > Bunu böyle bilini.).r 6. *O n la r b a km ayala r. Siz sorasınız. soru tümcelerinde öneride bulunma. • istek kipinin 1.tane 1. Bu akşam yemek için dışarı çık alım „? ju l süt top t m 3. Yanıtlar S ö z c ü k le r i y e r le ş t ir e lim > öğrencilerden sözlüklerini kullanarak ölçü birimlerini öğrenmelerini ve sözcükleri uygun boşluklara yerleştirmelerini isteyin.demet .. Çok yorulduk.di ım . izin veya onay alma anlayabildiğini. adet .. Sa­ kın geç kalmayasın > Sakın geç kalma!. • istek kipi. Dört top # Bir demet 10. iyi anlaya-lım gibi) vurgulayın.avuç .ku tu . Tok musun7 Yemek yap m ayayım .. Bu soru­ ya ben cevap vereyim mi?. Lütfen odada sigara iç meyin .bardak .). m • Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin atılamadığını (Dikkatli oku­ yalım. iyi anlayalım /*Dikkatli okuya. bir daha geç kal mayın . ~ f . ve 3. *Ben otura m ıyım ? 3 2 T a m a m la y a lı m > Bu etkinlikte öğrencilerinizden tümceleri emir-istek kipinin uygun biçimleriyle tamamlamalarını isteyin.kadeh kilo -kilogram . Ben ye m e ye yim m i? 0 konuşa.. kalıp - 't Bir kilogram Bir bardak vişne meyve suyu M -' & Bir dilim ekmek Bir dilim Bir kilogram havuç elma •t’. Size yardım edeyim mi? gibi. Sınav kağıdına mutlaka adınızı yaz m üzüm İ f maydonoz Bir dilim biftek t Bir kadeh şarap I Bir kutu kola Bir paket makarna i Ü . Burcuya söyle. Dans edelim mi?.fiske . m sen 0 siz onlar ben sen 0 biz Siz onlar al bekle -ma -me git oku dokun gel gir yaz bak ye mı _ Sen git! mi O n ia r b e k le s in le r m i? 0 alm asın! -sın/-sin/-sun/-sün Siz okuyun! Giriniz! -ınlız) / -in(iz) / -un(uz) / -ün(üz) -yın(ız) / -yin(iz) / -yun(uz) / -yüniüz) Dokunm ayınız! O nlar gelm esinler! *Siz yaz! -sınlar / -sinler / -sunlar / -sünler -ma -me -a / -e -ya / -ye iç otur konuş sor -yım / -yim -sın / -sin -Iım / -lim -siniz / -siniz -lar / -ler mı mi Sen içesin. Kaçta çıkıyorsun7 Seni işten al maşın ___ mı ? yumurta dondurma Bir avuç kase Bir kalıp fındık yoğurt peynir Bir fiske tuz . Bugün hava güzel. Bunu herkese söy­ lemeye > Bunu herkese söylemesin gibi. haydi biraz dinlen dm.._m.alkım . 5..litre . öğretmen kızıyor.. (Sinemaya gidelim mi?. • istek kipinin 2.ı 7 9. kişi dışındaki çekimlerinde soru tümcesinin hemen hemen hiç kullanılmadığını (O gelmeye mi?. Teneffüste çay K elim __ Dört adet 7.• Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin ahlamadığını (B/r kompozisyon yazın/*yaz ve yarın getirin gibi) vurgulayın. 8. *3 Bir Hfre 4..). şemsiyemi a\nıayaynn .. kişi çekimlerinin nadiren kullanıldığını.pa cet . ödevini hemen bitir sin 2.g am . ?0 sinemaya gide mi? gibi.parça .

6. 5 Yerleştirelim Dikkatli Olun! > Bu etkinlikte öğrencilerden. Durum: Pazar günü eşimle haftalık alışveriş için süpermar­ kete gittik. yemeğe ne pişireyim / pişirelim ? çırpıyor karıştır . ikiye bölelim /böleyim ^ yan_ sını sen ye. Fakat market öyle kalabalıktı ki. Kızım. ✓ Ekonomik boy veya aile paketleri her zaman avantajlı değil. Yanıtlar Marketlerde binlerce çeşit yiyecek var. Evde salamı açtım ve her tarafa berbat bir koku yayıldı. Durum: Geçen hafta markette yeni bir salam markası gör­ düm ve denemek istedim. Çocuklar pata­ tes kızartmasına bayılıyor. T. dikkatli olun. Bir an önce oradan | kurtulmak için fiyatlara ve etiketlere bile bakmadık. ✓ Ürünlerin son kullanma tarihine bakın. Çayına şeker koymadım. Gıda alışverişinde nelere dikkat ediyorsunuz? "Alışveriş İçin öneriler"i yerinde buluyor musunuz? 4. 2.. Hülya makarna için önce suyu süzgeçle süz kaynat piştikten sonra . Alışverişle ilg ili kurallarınız veya rutinleriniz var mı? Topluca mı? Yoksa ihtiyacınıza göre mi? 2. sen koy ve 8. Aşağıdaki durumlarda siz neler yaparsınız? Bu iki durum alışveriş önerilerinden hangileri ile ilgilidir? 1. ben de patates kızartayım . Ne sıklıkta gıda alışverişi yapıyorsunuz? Belli aralıklarla mı? > Bu çalışmaya başlamadan önce tahtaya. 5. ✓ Açken alışveriş yapmayın. ✓ Fiyatlara bakın ve ürünler arasında karşılaştırma yapın. Ne tür yerlerden alışveriş yapıyorsunuz? Mahalle bakkalın­ Hep aynı yerden mi alışveriş yaparsınız? Alışverişte nelere dikkat edersiniz? gibi sorular yazın ve öğrencilerle alışveriş alışkanlıkları hakkın­ da konuşun: Daha sonra "Alışveriş önerilerini okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. Sen köfte yap. sözlüklerini kullanarak pişirme yön­ temlerini öğrenmelerini ve sözcükleri boşluklara yerleştirmelerini isteyin. Kaliteli. Ablam kek için önce yumurta ve şekeri 7. ekonomik ve sağlıklı alışveriş için haşlamak • kaynatmak • bölmek rendelemek • doğramak • pişirmek * karıştırmak çırpmak • kızartmak • süzmek ( aşağıdaki uyarıları dikkate alın. ve havuç rendele __ 4. dan mı? Büyük marketlerden mi? 3. 2. Annem diyet yapıyor. Sebzeleri suda haşlıyor ve yağsız A L IŞ V E R İŞ İÇ İN Ö N E R İL E R ✓ Alışveriş listesi hazırlayın ve bu listenin dışına çıkmayın. Akşama misafirimiz var. Gıda alışverişinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Hangi konulardan şikayet edersiniz? 5. _ . aceleyle j alışverişimizi tamamladık. salata yapmak için domates doğra. yiyor. Bu sandviç bana çok fazla. Hemen salamı iade etmek için markete döndüm.. 3. ✓ Marketler arasındaki fiyatları karşılaştırın. ✓ Güvenilir markaları tercih edin. ✓ Alışverişte besin etiketlerini okuyun. ✓ Belirli sıklıkta alışveriş yapın.4 Yanıtlayalım ^ 1.

öğrencilerden kaydı dinlerken verilen görselleri ses kaydına göre sıralamalarını ve bu yemeğin adını tahmin et­ melerini isteyin. su • 1 tatiı kaşığı tuz Sizce bu yemeğin adı ne? Ses Kaydı BEZELYELİ VE HAVUÇLU PİLAV 250 gr. Pirinci iyice yıkayın. Afiyet olsun. Ardından etkinliğin ses kaydını dinletin. Malzemeler Tarif . pirinci sıcak suda 1 saat bekletin. evlerinde yemek yapıp yapmadıklarını. Tencereye sıvı yağ koyun. MALZEMELER • 250 gr. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve 15 dk. Görselleri yanlış sıralayan öğrenciler için ses kaydını yeniden dinletin. Havuçlu ve bezelyeli pilav hazır. Onları tariflerinde emir kipi kullanmaları konusunda yönlendirin.! adet havucu küçük kü­ çük doğrayın. dinledikleri ye­ mek tarifini örnek alarak kültürlerine özgü bir yemeği tarif etmelerini isteyin. Da­ ha sonra pirinci ve bir bardak suyu ekleyin. en çok hangi yemeği yaptıklarını sorun . 7 Bir yemek tarif edelim > Bu çalışmada öğrencilerden. pişirin. öğrenciyi emir kipi kullanması konusunda yönlendirin.5 İt.6 Sıralayalım Beraber Pişirelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere.e bir öğrenciden yaptığı bir yemeğin tarifini vermesini isteyin. Ardından tencereye bezelye ve havucu da koyun. pirinç • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 havuç • 5 yemek kaşığı bezelye • 0.

ancak bu duru­ mun tüm adlar için geçerli olmadığını. sipariş verebilme Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 8 Okuyalım.. Açık­ lamalarınızda. Peki. hesabı istemek. yer ayırtmak. Siparişleriniz 15 dakika sonra hazır. Bu giriş konuşmasının ardından rolleri paylaştırarak metni öğrencilere okutun.. Garson Tatlı ister misiniz? Şimdilik hayır. Garson Peki efendim. Garson Tabii ki. Acaba hangisinden olsun? Kadının elinde ne var? Garson ne yapıyor? gibi sorular sorarak sipariş vermek/almak. kafe gibi ifade ve sözcükleri öğretin. yağsız (içinde Garson • -İl ve -siz ekleri ile oluşturulan bileşik sıfatlarda karşıtlığın ekler arasında değil. kredi kar­ tıyla vb.. restoran. sözlü lsınavixyazılı Isınavh.) • Çeşitli ürünlerin kullanma talimatlarında geçen sözcükler • -İl. yanıtlayalım 3 ( ^ Garson > Okuma etkinliğine başlamadan önce öğrencilere fotoğrafla ilgili Eeee. hesap ödemek. . Zeytinli. yağlıxyağsız gibi). belli bir özelliğe sahip olma ya da olmama anlattığını Isütlü (içinde süt olan) çikolata. menüye bakmak. Hoş geldiniz efendim. Metinde ve menüde kullanılan -li.. -siz Beceriler • -//'ve -siz eklerini kullanarak doğru sıfatlar türetebilme • Çeşitli ürünlerin üzerindeki kullanma talimatlarını anlaya­ bilme • ödeme tercihleri ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • Alışveriş ortamlarında isteklerini doğru anlatabilme. Burada kim ler var? Ben zeytinli bir pizza İstiyorum ama henüz Sizce onlar ne yemek istiyorlar? karar vermedim. • -li ve -siz eklerinin. O halde Dört Mevsim ya da Akdeniz deneyin. durumu. Sonraki adımda öğrencilerden menüyü de kullanarak soruları yanıtlamala­ rını isteyin. Çok teşekkür ederiz. adın gösterdiği varlığı... gibi) vurgulayın. -siz ekleriyle türetilen sıfatlar • Sipariş alma-verme ifadeleri Dilbilgisi • SIFATLAŞTIRMA -Iİ..şekerlixşekersiz.. şekersiz (içinde şeker olmayan) çay. Sucuklu pizza seviyor musunuz? Evet. balkonlu (bal­ konu olan) ev. Menüye bir bakalım. bu eklerle yapılan bazı sı­ fatların karşıt anlamlılarının farklı bir sözcük de olabileceğini [evlixbekar. Garson O zaman Dört Mevsim alın.. Belki yemekten sonra. • -//ve -siz eklerinin genellikle aynı ada eklenerek. Dört Mevsim olsun. adları sıfata dönüştüren ekler olduğunu. -siz ekleriyle türetilmiş sıfatlardan yola çıkarak bu yapıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. karşıt anlamlı sı­ fatlar yaptığını (. sıfatlar arasında kurulduğunu [uzun boylu ladaml x kısa boylu ladaml / *uzun boysuz ladaml. sütlü lkahvelxsade (kahvel.gibi). Ne alırsınız? alayım lütfen. taksitle. seviyorum.. nite­ liği içerme ya da içermeme. garsonu ça­ ğırmak. Ne içmek istiyorsunuz? Bol buzlu ve limonlu birer maden suyu içelim mi Hülya? Evet maden suyu iyi fikir ama ben buzsuz yağ olmayan) yiyecek. bu eklerle oluşturulan sıfatların.Sözcük Alanı • Ödeme biçimleri ile ilgili sözcükler [peşin. Ama lütfen doma tesli olmasın. lokanta. Ben bir karışık Burası neresi? pizza alayım ama zeytinsiz olsun lütfen.

y e ş il biber. 2 TL Yaprak Sarma........... do m ate s} Karışık ... Ortak TL.... 3 TL Karnıyarık................................. sucuk... 4 TL Çoban Salata .. 3 TL Su .... siyah zeytin) Anadolu ........ zeytin ) 4 M evsim .. o.... Menüden hareketle bir sipariş listesi de siz hazırlayınız... Sizce hesap ne gelecek? Ayrı ayrı TL...................... biber... 5 TL (D om ates............................................ beyaz peynir.............40 TL 14..........2...........30 TL 19..................... Kim... ne ısmarladı? > Bu bölümde öğrencilerden........50 TL (M ozare lla pe yniri.....70 TL 19......../O TL Büyük 17........ 4 TL (D om ates... Listede favori tatlınız da olsun.......70 TL (M ozare lla pe yn iri..... Oğuz: --------- Hülya: Menünün "tatlılar" bölümünü siz hazırlayınız...............2 TL (Havuç........20 TL 18....... menüde bulunan yemek ve içecek listesini de dikkate alarak.......8. 3 TL K o la ..... m antar.. p e p p e re n i...... salam ........... 6 TL Salatalar İçecekler Mevsim Salatası ................................... 3... d o m ate s) Pizzalar Tatlılar K üçük Akdeniz .5 TL Mantı .... sucuk.............90~L (M ozare lla pe yn iri................................. salatalık.. 7 TL Ezogelin Çorbası..... m a nlar. m arul....4 TL Portakal Suyu ...90TL O rta 12............... turp.........................40 TL 14................ m aydanoz) A yra n ... siyah zeytin....... 7..... m aydanoz) Karışık Salata ....................90 TL 17................. y e ş il biber...........6 TL Mercimek Çorbası.... 8...................... 6 TL Mantar Çorbası.............5 TL İzmir Köfte ..................................................... m aydanoz............................................. p e p p e ıo n i...■ 1 İİI1 i— M enü Çorbalar Ana Yemekler Domates Çorbası ......... bu restoranda ne tür tatlılar bulunabileceğini tahmin etmelerini ve menünün tatlılar bölü­ münü hazırlamalarını isteyin................................. s u cu k) 9 Y azalım 1........................... 2.70 TL (M ozarella peyniri. i m ........ soğan........................................

yolun sağında mavi boyalı büyük bir okul var. Garson Tamam hatırlıyorum. Yazdınız mı? Garson Evet ama Menekşe Sokak'ı bilmiyorum. Selim Ben size tarif edeyim. > Bu etkinlikten önce öğrencilere -//ve -sizeklerinin her zaman karşıt anlam­ lı sıfatlar türetmediğini hatırlatın. Davet edilen öğrenciden de yine verilen sözcükleri kullanarak oluşturacağı sorular­ la diyalogu geliştirmesini isteyin. 7. 10 Tamamlayalım • et lokantası -sigarasız bölümde • ev yemekleri 1terasta > -//ve -siz ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özet­ • pizzacı leyip öğrencilere boşlukları uygun eklerle tamamlatın. 9. Garson Anladım. • Çin lokantası Yanıtlar 1. açık tenli gibi yapılardaki karşıt­ lık ilişkisinden söz edin ve öğrencilerden verilen tablodaki doğru sıfatları işa­ retlemelerini isteyin. Çünkü daha sağlıklı. Nasıl Bir Yer Olsun? > Konuşma etkinliği için ikişerli gruplar oluşturun. Ardından ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden dinleme metninde tarif edilen adresi gösteren krokiyi işaretlemelerini isteyin. Siparişiniz ya­ rım saat içinde evinizde.1 -suz sütlü Ikahvel sade (kahvel -süz alkollü (içecek1 alkolsüz liçecek! kısa boylu (kız) uzun boylu ikizi *mavi göm leksiz (adam) m .Buyurun. Garson Alo iyi günler. 2. iki odaJL ^ 1bahçede • Italyan lokantası 1kenarda • balık restoranı 1ocak başında mobilya h____ bir ev arıyorum. kahve­ rengi kapılı bir apartman var. Kale Caddesi'ni biliyorsunuz değil mi? Garson Evet. Selim O okulu 50 metre geçin ve ilk sağa dö­ nün. gidilecek restoranı ta­ nımlamak için verilen sözcükleri de kullanarak yeme­ ğe davet etmesini isteyin. Ses Kaydı 5. sipariş vermek istiyorum. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. Dengeli____ beslenmek çok önemli. Biraz ileride üç katlı. Hava çok rüzgari?____ zor yürüyorum. Ankara Kebap. Mavi göz lü kız bana bakıyor. 11 Zıt anlamlısını işaretleyelim Selim 2 porsiyon kaşarlı pide ve 2 tane de ay­ Garson Elbette. Kale Caddesi. Selim iyi günler. çünkü tatlı sevmiyor. Menekşe ran lütfen. 13 Adresi bulalım 3. Sütjü___ kahve istiyor musun? 6. Yanıtlar m m s s s s 0 s Evli Evsiz □ Bekar Bulutlu Bulutsuz □ Açık Düzenli Düzensiz □ Dağınık Hızlı Hızsız □ Yavaş Pahalı Pahasız □ Ucuz Sinirli Sinirsiz □ Sakin Kilolu Kilosuz □ Zayıf Yaşlı Yaşsız □ Genç Sütlü Sütsüz m Sade □ Kirli Kirşiz □ Temiz s Sokağı. Garson Tabii. biliyorum. Uzun boylu. buyurun. Selim Güzel. -siz Örnekler » ım m m -sız a kıllı (çocuk) akılsız (adam) -siz boyalı Iduvarl boyasız (duvar. çok teşekkürler. öğ­ rencilerin birinden. Ahmet çok akili?____bir çocuk. Adresi alayım Selim Tamam yazın. 10. işte evim orası. 8. . Yolun karşı­ sına geçin. Paket Servisi 4. K a f e in li__ kahveyi çok seviyorum. Babam şeker siz çay içiyor. arkadaşını. Caddede direkt yürüyün.! 7 /2 Çankaya. Orası Menekşe Sokak.SIFATLAŞTIRMA Ad akıl boya süt alkol uzun boy mavi gömlek Ek -İl -li -lu -lü 12 Yemeğe davet edelim -Iİ. Selim Teşekkürler. Onun babası iyi kalpJî____bir adam. >■ öğrencilere ses kaydıyla ilgili krokileri incelemeleri için birkaç dakika süre verin. Benim arabam klima lı/stz .

.. sorunuz. • Pizza isteyiniz. . kasaya buyurun. kün.. • Pizza çeşitlerini anlatınız. Başka ne ister sorunuz. 15 Tamamlayalım > öğrencilere kutudaki sözcüklerin anlamlarını açıklayın ve on­ lara diyaloğu okumaları için birkaç dakika süre verin. Korhan : Anlıyorum. Müşterisiniz. • Müşteriye "merhaba" deyiniz. öğrencilere müşteri ve pizzacı rollerini verin ve bir diyalog oluşturmalarını isteyin. Hem de pe­ şin fiyatına. bir ayran isliyor nakit sitli olsun. 10 ay tak­ 4. Yani vade fa rk ı yok. • Ne zaman gelir. para yok. □ m 3. Pizzacısınız. Ama peşin ödemelerde %20 indirim var. '"Adresi alınız. Garson mavi boyalı okulu biliyor. m □ Satıcı : Tabii efendim. Bu kazak ne kadar? Satıcı « I I : 80 TL. Garson Çankaya'yı bilmiyor. efendim. Korhan : Peki. Korhan : O zaman ben kredi kartıyla alayım.Neli pizza istiyorsunuz. Selim'in siparişi 30 dakika sonra evinde oiacak. • içecek de istiyor musunuz? • Fiyatını sorunuz. aynı indirimi yapıyoruz. s i .14 Telefonla sipariş verelim > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. □ □ : Kredi kartı ile tek seferde ödemeniz de müm­ melerde indirim yok. ama henüz para çekmedim ve ya­ nımda o kadar Satıcı Yanıtlar Doğru □ m 2. Tüm gruplardan diyaloglarını canlandırmalarını isteyip ifade ve sözcük yanlışlarını düzeltin. belirtiniz.. Fakat taksitli öde­ Yanlış 1 Selim iki kaşarlı pide. taks itli Satıcı ödemeler kaç aydan başlıyor? : 3 aydan 10 aya kadar bölüyoruz. Fiyatı ve teslim süresini belirtiniz. Yanıtlar peşin • taksitli • nakit • kredi kartı • vade farkı M A 5 S L Ödeyeceksiniz? Korhan : iyi günler. Diyalog­ daki boşlukları kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin ve yanıtları birlikte kontrol edin.

1 Çocuklardan uzak tutunuz. şin. 4. öğrencileri bu tümcelerin birer "kullanma tali­ matı" olduğu konusunda bilgilendirin. ve 17. Yanıtlar 1. Türkiye'de internetle alışveriş yapmak yaygın. NASIL ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ? 2 30 derecede. 5. giyim. insan­ ların çoğu da alışveriş için bu zamanları bekliyorlar. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. Türkiye'de insanlar pe­ 3 Vücut temizliğinde kullanmayınız./ > öğrencilerden 16. ama bunlar henüz çok yaygın alışveriş türleri değil. elde yıkayınız. Ülkenizde insanlar nasıl alışveriş yapıyor? Siz alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yapıyorsunuz? Size göre hangi ödeme biçim i daha avanta/lı? gibi sorular sorun.[_ 16 Okuyalım. Alışveriş merkezlerindeki mağazalar genellikle se­ zon sonlarında indirim yapıyor. Doğru Yanlış □ 0 m □ □ 0 □ 0 s 0 3. mo­ bilya. 18 Yanıtlayalım ° Ülkenizde taksitli alışveriş var mı? • Kredi kartına vade ve taksit olur mu? • Peşin ödemelerde ekstra indirim mümkün mü? • insanlar alışverişlerde pazarlık yaparlar mı? • internetten alışveriş yaygın mı? • Her ürün için garanti belgesi şart mı? • Hangi tür ürünlerle birlikte kullanma talimatı da olur? • Siz alışverişten sonra kullanma talimatlarına uyuyor musunuz? . Taksitler 2 ay ile 24 ay arasında değişi­ yor. Genellikle her tür alış­ verişte kredi kartı kullan­ mak mümkün. Soğuk içiniz. beyaz eşya vb. ucuzluk başlatıyorlar. Artık insanlar mahalle aralarındaki bakkallardan ya da mağazalardan eskisi kadar çok alışveriş yapmıyor. Bunun için çoğu in­ san peşin alışveriş yap­ mıyor. etkinlikte geçen sözcükleri ve ifadeleri kullanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin. insanlar peşin alışverişi çok tercih etmiyor. Gıda ürünlerini genellikle büyük süpermarketlerden. ürünleri büyük alışveriş merkezlerin­ den alıyor. Çünkü bu tür yerler daha hesaplı ve çok pratik oluyor. Ardından metni okutup yeni sözcükleri açık­ Yanıtlar 4 layın ve öğrencilerden sorulan yanıtlamalarını isteyin. Roaccutane İsotretin^p Türkiye'de kataloglardan. taksitle ya da kredi kartıyla alışveriş yapıyor­ lar. Elbette bu duru­ mun avantajları da dezavantajları da var. Türkiye'de kredi kartı yaygın değil. Alışveriş merkezlerinde alışveriş kolay oluyor. televizyonlardan ve internetten 10 m g alışveriş son yıllarda başladı. Çünkü pek çok insana göre bu tür alış­ verişler güvenli değil. / . 2. Ucuzluk sezonunda insanlar alışveriş yapmıyor. 17 Eşleyelim > öğrencilerden kutudaki tümceleri okumalarını ve bu tümcelerin hangi ürünlerin üzerinde yazdığını tahmin ederek kutularla resimle­ ri eşlemelerini isteyin. Kredi kar­ tına taksit yaptırmak da çok yaygın.

1986 yılında fotoğrafa ilaveten Türkiye'de 32. 1993 yılında Almanya'nın Düsseldorf • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler kentinde yabancılar kültür merkezinde "Savaş ve insan" ko­ nulu bir sergi hazırladı. En eski. Hangi ülkenin yem eklerini beğeniyorsunuz? Neden? > Metinde geçen yeni sözcükleri açıkladıktan sonra öğ­ Ülkenizde insanlar genellikle nasıl beslenir? rencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. 1988 yılında "Türkiye: Bin millik Büyük Serüven" adlı macera fotoğraf albümü yayınlandı.. Bu yöntem vitaminlerin ölmesini engelliyor bir röportaj gerçekleştirerek Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. 1980 yılından sağlıyor acaba? Hele Japon usulü çiğ balık! Adı üstün­ itibaren sürekli olarak Lübnan. Nevvsvveek. Kuzey İrlanda. bir ülke. Yani. Polon­ binlerce farklı yemek. nesneleri. diğeri "Dünyanın En Tehlikeli Yerleri" adlı iki kitabı yayınlandı. Kültürünüze alt en ünlü yemek hangisi? Bu yemeği seviyor musunuz? Şu anda da yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci prog­ ramı Türkiye'nin yanı sıra uluslararası TV kanallarında da yayınlanmaktadır.. Iran. Dilbilgisi 1983 yılında aralarında National Geographic'in ünlü fotoğ­ • KARŞILAŞTIRMA -DEn daha rafçısı Reza ve Yan Morvan 'nın da bulunduğu dört savaş • ÜSTÜNLÜK en fotoğrafçısı ile birlikte hazırladığı “Galile'de Barış" adlı savaş fotoğraf albümü Edition de Minuit tarafından yayınlandı. Ay­ ama zararlı bakterilerin. Afganistan. Newsweek dergilerinde yer aldı. Soya soslannın tuz oranları yük­ larında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı. tereyağlı. her bölgesi farklı bir coğrafya ve iklim. yer. nesne için doğru sıfatları belirleyebilme tarafından son dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçısını içeren War Torn kitabında yer aldı. me. 1977 yılı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press ajansı vasıtası ile adını dünya basınında duyurdu.. farklı tatlar ama Uzak Doğu mut­ ya'da ünlü Gdansk Grevi. Sonuç. Epoca gibi dergiler adına savaş fotoğrafçısı olarak mesle­ ğine devam ediyor. yüksek ateşle şöyle bir-iki dakika 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla kavurun. 1983/85 yılları arasında çektiği savaş İtalyanların geleneksel mutfağında makarna. Irak. Hürriyet gazeteleri ile freelance çalıştı. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Ti­ insanların beslenme alışkanlıkları ve damak tatlan her kültürde farklı. Çad ve de. 1980. Time. mikropların ölmesini ne kadar nı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı. sek. ris-Match. Baş­ ce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek. L'Express dergilerinin kapak­ lıca sos da soya sosu. 19 Okuyalım. yanıtlayalım f i > Bu alt üniteye başlarken öğrencilere. Bu kültür de insanlarının sağlığını doğrudan etkiliyor. Gün adına başlattığı savaş TV muhabirliğini asıl mesleği ile birlikte şu anda Haberci adlı televizyon haber belgeseli yapımcılığını da sürdürüyor. yerleri nitelikleri açısından karşılaştırabilirle ve Cezayir'de basıldı. hiç pişmiyor ama yanında bir yeşil hardal var ki pi­ Uzakdoğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi.12 Eylül darbesini daha ön­ yesi. Milliyet. Aynı yıllarda New- Sözcük Alanı York'ta Time Life Galerisi'nde savaş fotoğrafları sergilendi. Bunu izleyen yıllarda Sipa Ajansı'nın Dünya mutfaklarının başında Çin mutfağı geliyor hiç Türkiye muhabirliğini üstlendi. Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslara­ fak kültüründe en önemli yiyecek pirinç ve soya fasul­ rası platformda adını duyurmaya başladı. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1980 yılında ilk defa Sipa Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı. 1976 yılında Ekono­ mi ve Politika gazetesinde devam etti. sosis. Yine Nevv York'ta Pantheon Yayınevi • Betimlediği kişi. Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fielding Wordwide Yayınevi tarafından biri "Savaş Tehlikeli Işık".fotoğrafları Paris'te FNAC'da sergilendi. jambon gibi işlen­ miş et ağırlıklı yemekler. Iran. Koca Ajansı. spa­ getti ve pizza gibi unlu yiyecekler ön planda. her kıtaya gittim. Kahvaltıda/öğle yemeğinde/akşam yemeğinde neler yersiniz? Türk yem eklerini nasıl buluyorsunuz? Bir Gezginin Gözüyle Yemek yapıyor musunuz? Mutfak Kültürleri ve Sağlığımız gibi sorular sorun ve metindeki her paragrafı farklı bir öğrenciye okutun. Pa- şirmemenin acısı adeta burnunuzdan çıksın.! Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu. Beceriler Lübnan savaşını konu alan bu kitap. en büyük uygarlıklardan biri.. Sebzeleri yağda. • Karşılaştırma ve üstünlük ifadeleri 1988 yılında Ara Güler ile birlikte Danimarka ve Finlandi­ • Yiyecek içecek adları ya'da bir sergi açtı. kremalı soslar bu . Coşkun Aral Bugüne kadar birçok ülke gördüm. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler şüphesiz. Stern. Metinle ilgili çözümlemelere başlamadan önce "Coşkun Aral" hakkında bilgi vermek isterseniz aşağıdaki biyografiden yararlanabilirsiniz. her ülkenin kendine ait bir mutfak kültürü var. Coşkun Aral. Lezzetine söz söylemeyin ama salam. Her yemeğin yanında mutlaka pirinç oluyor. daha sonra Almanya • Kişileri.

. Sizin de başka mutfaklar hakkında böylesi düşünceleriniz var mı? 3. beyaz et. O enfes kebapları başka etlerden de ya­ parsınız ama orijinali koyun etidir. insanlar ne yesin? Bu önemli değil. hangilerine katıl­ mıyorsunuz? 2. Size göre en sağlıklı pişirme yöntemi hangisi? Hangi yöntem daha pratik? Siz en çok hangi usulle yemek pişiriyorsunuz? gibi sorular sorarak. ölçülü ve dengeli yedikten sonra herşeyi yi­ yin.. Asıl soru şu: insanlar nasıl yesin? Liste ikram Sırası mezeler □ çorba □ tatlılar □ ara sıcaklar □ ana yemek □ meyveler □ meşrubat/içki □ ekmek □ pirinç □ makarna □ çay/kahve □ salatalar □ 21 Eşleyelim ► Kısaca pişirme usullerinden söz ederek.. tartışalım > Bu çalışmada öğrencilerden. iki yerin. nitelik. Kebap yiyeyim ama ağzım dilim de kavrulsun mu istiyorsun? Gelsin kebabın yanında acı biber.. Patlıcanı da unut­ mayın. Bari şişenin üstüne yazmayın özellikle kırmızı etle tüketin diye. Mezelerin iki ana malzemesi... boyut vb... Ama sorun ba­ kalım enfes merloların yanında genellikle ne var. aracını ve gerecini gösteren sözcükleri eşlemelerini is­ teyin.. iki durumun vb. büyüklüğünü anlattığını !İstanbul. sıcak ülkelerin tipik etlik hayvanının "işgali 1. sofradaki başlıca içeceği kırmızı şarapla doğrudan "kalbinize hitap ediyor". Sayısız peynir çeşi­ diyle ünlü Fransız mutfağı. öğrencilerden pişirme usulünü. Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? altında": koyunlar. Arap mutfağı. Daha birçok mutfağı saymadım ama şunu ekleyeyim. kırmızı et! Hem de ızgaralık yağlı kanlı kırmızı et. cini. Sağlıklı beslenme uz­ manlarının dilinden bu söz düşmüyor ama bence böylesi yönlendirmeler.'nin özellik.mutfağı da bir mayın tarlasına çeviriyor. bi­ tireyim: Beyaz et. Pişirme usulleri hakkında. Allahtan arap yemeklerinin yanında yoğurt ve nohut ek­ sik olmuyor. kısıtlamalar biraz yanıltıcı.. Açıklamalarınızda. pulu. çokluğunu. yağ oranı en yüksek etler­ den biri. Ankara'dan daha büyük bir şehir gibi). tozu. hacim... • karşılaştırmanın daha sözcüğü kullanılmadan da oluşturulabi­ leceğini [İstanbul Ankara'dan büyük b ir şehir gibi). 20 Sıralayalım. Coşkun Aral'ın Çin.. • karşılaştırma yapılarını kuran -dEn daha'nin iki varlığın. adları verilen yemek ve içecekle­ rin onların kültüründe hangi sırayla tüketildiğini veya ikram edil­ diğini söylemelerini isteyin. Et kömür ateşinde “yağlı yağlı" cızırdayacak ki kebap lezzetli olsun. . beyaz et. açılardan birinin diğerine göre üstünlüğünü. Fransız ve Arap mutfakları hakkındaki görüşlerinin hangilerine katılıyor.. soru ve yanıt tümcelerinde geçen en ve da­ ha sözcüklerinin altını çizip karşılaştırma ve üstünlük yapıları ile ilgili açıklamalarınız yapın. İtalyan. iki ki­ şinin. Farklılıkları tartışacağınız bir konuşma ortamı oluşturun.

22 Tabloya göre yanıtlayalım > Öğrencilere tabloyu incelemeleri için kısa bir süre tanıyın. En zayıf kim? Demet Kilosu 65 80 58 53 6. 0. Kim Orhan'dan daha büyük? P ın a r Boyu 1. -ı / -sı -i / -si -u / -su -ü / -sü Dünyanın en yüksek tepesi. Everest'tir. 1. Yaşı Aslıhan Orhan Pınar Demet 18 19 20 16 1. Kim Aslıhandan daha sisman? Orhan 3.62 1. ha­ cim. yolla kurulan yapının tamlama kurallarına göre oluştuğu­ nu [Bu sınıfın en uzun boylu öğrencisi Murat'tır / Murat bu sınıfın en uzun boylu öğrencisidir gibi). Türkiye'nin en büyük ili hangi ildir? Kitabın en renkli sayfası bu. Sınıftaki en çalışkan öğrenci. Kim Demet'ten daha kısa? P ın a r 5. boyut vb. açılardan en üstün konumda olduğunu anlattığını grup ile üyeler arasında türdeş ve doğal bir bağlantı olup olmamasının. türde grup­ 2. lar içinde grubun bir üyesinin. (Ahmet! Ali'den daha çalışkan. üstünlük anlatımlarını etkileyebildiğini [Çanta­ ve üstünlük anlatan yapıların iki ayrı yolla kurulduğunu. Yanıtlar -dan / -tan -den / -ten bu sınıf Nevv York tenis Ali Ankara i sınıf dünya Türkiye kitap -in / -in -un / -ün -nın / -nin -nun / -nün en daha büyük kalabalık tehlikeli çalışkan yavaş pahalı öğrenci il tepe sayfa dağ çalışkan renkli büyük yüksek -daki / -taki -deki / -teki 10 sınıfl bu sınıftan daha büyük. nitelik. En küçük avaklı kim? P ın a r _ _ __ ________ 9. En kilolu kim? Orhan 8 .75 1. kimdir? İstanbul. yer. Kimin ayağı en büyük? O rhan'ın ayağı Ayakkabı numarası 38 42 36 37 8. durum vb. soruları bu tabloya göre yanıtlamalarını isteyerek karşılaştırma ya­ pılarını kavrayıp kavrayamadıklarını kontrol edin. Akde­ boylu öğrenci Murat'tır / Murat bu sınıftaki en uzun boylu öğren­ niz'in en lezzeti balığı / ?Akdenizdeki en lezzetli balık gibi) cidir gibil. (Boks! tenisten daha tehlikeli bir spordur. Türkiye'deki en renkli ili. ______ En gene kim? Demet 7. yolla kurulan yapıda -d a k i kullanıldığını [Bu sınıftaki en uzun daki en değerli eşya / ÎÇantanın en değerli eşyası.üstünlük yapıları kuran eri in varlık. (İstanbul! *Ankara daha pahalı. sınıfın en çalışkan öğrencisidir. kişi.70 4. diğerlerine göre özellik. Ardından. ITokyol N ew York'tan daha kalabalık. vurgulayın. En uzun boylu kim? Orhan 2.84 1. *Ağrı Dağı Türkiye'de en yüksektir.

gereğinden yüksek dozda ilaç kullanmayın. . 4.23 Eşleyelim L J >. Akşam 8'de orada ol. 2. Cem : Balık restoranı ama tavuk ve et de var.com □ Daha az yiyin. 10. 6. egzersizin ve dinlencenin bağışıklık sisteminizi güçlendirici yararların­ dan faydalanın. □ Dişlerinizi düzenli fırçalayın. Yeni sözcükleri açıklayın. tamamlayalım (2 Restoran Seçimi > Ses kaydını dinletmeden öğrencilere. Yeterli mik­ tarda kalsiyum ve D vitamini alın. □ ilaçları sadece doktor tavsiyesiyle kullanın. 5. Gereksiz yere ilaç kullanmayın. 24 İşaretleyelim. □ Sigara içmeyin. Kalori ihtiyacınızı farklı besin kaynaklarından karşılayın. □ Düzenli egzersiz yapın ve hareketli bir yaşamı benimseyin. Mavi Restoran'a gidiyoruz. □ Düzenli olarak kontrol yaptırın. özellikle kolestrolünüzü dikkatle izleyin. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tabloda ilgili alanlara din­ ledikleri diyaloga göre notlar almalarını. Sigara dumanından uzak durun. hem orada canlı müzik de var. Ağız bakımınıza özen gösterin. Hayvansal yağları daha az. □ Alkolü. Bu akşam ipek'in doğum gü­ nü. Kan basın­ cınızı kontrol altında tutun. ifadeler üzerinde durun. zatürree. yeni bir hobi. Yemeğe çıkalım diyoruz. Orası balık restoranı değil mi? ipek balık ye­ miyor. daha az strese 3. Gereksiz yere. Irmak : Kumsal Restoran nasıl? Oranın menüsü daha zengin. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Yeni bir dil. Cem : Valla ne desem bilmiyorum ki. beyaz unu ve tuzu ölçülü tüketin. Kas ve kemiklerinizi takviye edin. Daha çok egzersiz yapın. □ Yeni şeyler öğrenin. Cem : Tamam öptüm. Tamam çok yemek seçeneği var. Irmak : Of Cem tamam. Dengeli beslenin. Sende ne var ne yok? Irmak : Sağol. Ses Kaydı Irmak : Selam Cem.. Osman Müflüoğlu www. Damar sağlığınıza dikkat edin.. 7. ama en lezzetli yemekler Mavi Restoran'da. Kumsal da Ankara'daki en pahalı restoran bence. zeytinyağını daha çok kullanın. 6-8 ayda bir diş hekiminize uğrayın ve diş bakımınızı yaptırın. Sigaradan ve dumanından sakının. girin.} yaptırın. 8. ben de iyiyim. ba­ lık restoranı. ilaçlarınızı düzenli kullanın. Güzel bir yemeğe hazır olun. Kötü şeyleri az tüketin. sonra da aldıkları not­ ları kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Sence nereye gidelim? ES Cem : Mavi Restoran'a gidelim. deniz ürünleri vb. Uzmanından Kaliteli Bir Hayat îçin 10 EMİR 1. grip vs.Bu çalışmada tümceleri ve karşılarında yer alan açıklamaları farklı öğrencilere okutun. Düzenli uykunun. ne haber? Cem : İyilik canım.. Ne tür restoranlardan hoşlanıyorsunuz? Restoran seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorarak bu konuşma için gereken canlı müzik. Belleğinizi güçlü tutun. Irmak : Bilmem ki. kafeini. 9. Doktorunuzun önerilerini uygulayın.yasaiinhayat. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. □ Kan değerlerinizi. □ Gerekli aşılarınızı (Hepatit. yeni bir oyun için şansı­ nızı deneyin.

000 TL.8) Ford Focus (1. otomatik vites. kendi beslenme alışkanlıklarına göre.6) Modeli 2006 (Sedan) 2004 (Hatchback! 2005 2007 (Sedan) Klima. Kumsal Restoran'dan daha avantajlı. otomatik klima.000 TL (Pazarlıksız! (Vade olur) (Krediye uygun) özelikleri Kimden Fiyat Doktordan Pazarlık 87 . Markası Renault Clio (1. klima. klima. çünkü Müzik Yemekler Fiyatlar Mavi Restoran Kumsal Restoran.000 TL. sun-roof. Sürücü ve yolcu hava yastığı. 4 hava yastığı. Mavi Restoran'dan daha avantajlı. çünkü Kumsa! Restoran 25 Haftalık meııü hazırlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. Bu araba diğerlerinden daha konforlu gibi tümceler kullanmaları konusunda yönlendirin. Mavi Restoran. 16. yemek ve içecek adlarıyla ölçü birimlerine ilişkin sözcükleri kulla­ narak bir haftalık bir menü hazırlamalarını isteyin. Yemek İçecek Ölçü dilim parça çay kahve tavuk budu çorba adet paket şarap kola köfte ızgara balık bardak kutu ayran meyve suyu nohut kuru fasulye porsiyon gram soda gazoz bulgur pilavı mantar sote kaşık demet bira cacık zeytin peynir kase kalıp hoşaf rakı taze fasulye kıymalı bezelye tabak kadeh süt su kıymalı patates balık çorbası 26 Bir araba seçelim İkinci El Oto > öğrencilerden tabloyu incelemelerini ve satın alacaklarını varsayarak bir araba seçmelerini isteyin. öğrencileri yanıtlarında Tablodaki en ucuz araba bu. radyo-CD çalar radyo-kaset çalar radyo-CD çalar yükseklik ayarlı direksiyon Galeriden Bayandan Sahibinden 14.4) Opel Astra (1.6) VW Polo (1. Dana sonra öğrencilerin oluşturduğu menüler üzerinden. 13. 2 hava yastığı. Sonra her bir öğrenciye ayrı ayrı ne­ den o arabayı seçtiğini sorun. ABS.m İpek'in doğum günü için ik i arkadaş vemekplanı yapıyorlar. alarm. tek hava yastığı. dizel. En sağlıklı kim besleniyor? Kim hiç içki içmiyor? En çok kim içki içiyor? Kim et yemiyor? gibi sorularla bir konuşma etkinliği uygulayın.

Pikem deki ünlü şehir Moskova. • uzun • kısa • orta boylu • sarışın • zayıf • sakin • yeşil • kumral • kilolu • neşeli • ela • esmer • toplu • utangaç • mavi gözlü Ben > Üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun. eşleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden metinlerdeki boşlukları uygun ek ve sözcüklerle tamamlamalarını ve ardından metinleri.27 Tamamlayalım. ve 28 Kendimizi tarif edelim >. Akdeniz' in gö7 lüyüm dünya nm en sıcak ülke sinde yaşıyorum. 88 . Mavi Merhaba. Ülkem ve kızıl sıır Itvım Be­ nim ülkemde hava kışın çok soğuk ve kar yağış i/ en . B rolündeki öğrencilerin s. Madrid'de buluşalım. adım Chan.l 61'i. anlatılan ülkenin bayrağı ile eşlemelerini isteyin. Selam! Benim adım Natalia.öğrencilerden. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğrencilerin s. ben Carmen. en kalabalık ülke «_ . Benim ülkem Merhaba. Bizim ilginç ve zengin dansı seviyor musunuz? O zaman bir kültürümüz var. kutu içinde verilen sıfatlardan da yararlanarak kendilerini fiziksel olarak tarif edecekleri bir paragraf oluşturmalarını isteyin. Şarap insan yaşıyor.l 62'yi açmalarını isteyin. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafı okutup yanlışlarını düzeltin. Ülkemde bir milyar d a n ___ fazla Flamenko dansıyla ünlü.

750 YTL. 5. SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI • • • • • • • • 5 ana yıkama planı • özel Programlar: Güçlü yıkama. Bu arada alışverişte Axess kredi kartı kullanacaklarını. karar verelim Karşılaştıralım. MULTITEK MC-90 KABLOLU TELEFON SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI 6 zil sesi 50 kapasiteli telefon rehberi Telesekreter Konferans görüşme • 20 telefon hafızası • Duvara monte özelliği . 25 dakikada yıkama • Kapasite: 12 kişilik yemek takımı • 85 x 60 x 60 cm. karar verelim Ev Kuruyoruz Ev Kuruyoruz BEKO 9CS60 LCD TV VESTEL 32PF5331 LCD TV 82 ekran Dolby Digital ses sistemi 450 cd/m2 parlaklık 99 kanal hafızası 700 Teletekst sayfası Bilgisayar girişi Garanti süresi 2 Yıl • • • • • Âxess ve Maximum ile peşin fiyatına 16 taksit! 2. Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 5 yıkama programı Hızlı yıkama Bardak koruma sistemi Tek sepet yıkama Sessiz yıkama Cocuk kilidi Kapasite: 12 kişilik yemek takımı Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 699 YTL. almak istedikleri eşyaların çeşitli özelliklerini telefonda karşılaştırmaya çalıştıklarını söyleyin. ARISTON L 61 BULAŞIK MAKİN ASI CD kapasitesi: 3 FM/AM Radyo Kanalları DVD formatlı CD çalma Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 450 YTL. ürün 62 ekran 70 kanal hafızası Aynı anda iki kanal seyretme Çocuk kilidi Garanti süresi 2 Yıl 69 YTL. SONY MHC-50 MÜZİK SETİ PANASONIC SC-PM91 MÜZİK SETİ CD KAPASİTESİ: 5 FM/AM Radyo kanalları Otomatik kanal kaydetme MP3 özelliği Peşin ödemede %10 indirim Bonus ile 4 taksit 500 YTL.B e e r a n n a n c fîT ı > Bu etkinlikte.500 YTL.50 kapasiteli telefon defteri I • Hesap maklnası Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı Bonus ile 4 taksit! 20 YTL. öğrencilere kendi sayfalarındaki ürünleri incelemeleri ve yeni sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden bulmaları için bir hazırlık süresi verin ve birkaç gruba. ünite 5. özellikleri Fiyat ödeme Şekli .200 YTL. ekonomi. Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 1. telefon konuşmalarını dramatize etmelerini söyleyin. yakında evleneceklerini ve şu anda farklı iki mağazada yeni evleri için alışveriş yapmakta olduklarını. ünite M Karşılaştıralım. kartlarının limitinin 3000 YIL olduğunu ve nakit ödeyerek alışveriş yapamayacaklarını hatırlatın. oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilere nişanlı olduklarını. duşlama.

telefon faturalarınızı kendiniz m i ödüyorsunuz? Sık sık banka işlem leri yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Nerelere üyesiniz? Üyelik kartınızda hangi b ilgiler var? yaşamak benim için eskisi kadar zor değil. öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayınız. CJye olmak > Başvuru yapmak gerekiyor.1. 3. isabel Türkiye'ye -hem? / birkaç ay önce / çok önceden geldi. Abone olmak > ikametgah belgesi almak gerekiyor. Ar­ dından birkaç öğrenciye metni okutarak yanıtlarını kontrol edin. Gümrükten geçmek > Kontrolden geçmek gerekiyor. bürokratik işlemler konusunda bir hazırlık çalışması yapın. dilek ve şikayet kalıplarını yerinde ve doğru kendim yapıyorum. başvuru. 5. kimlik. Her işlem için aşağıdaki örnek­ leri siz verin. önemli yerlerin adreslerini. kimlik işlem­ leri. su. 1 Yerleştirelim. Türkiye'deki ilk günlerini hala hatırlıyor / hiç hatırlam ıyor. 4. Artık faturalarımı kendim kullanabilme randevularımı • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme . 1. • • • • • ev bulmak kimlik çıkarmak üye olmak gümrükten geçmek posta göndermek • banka işlemleri • faturaları yatırmak • ikametgah almak • vize almak • abone olmak . dilek kiralamak • randevularımı • öğrenmek • ödüyorum ♦oluyorum^) şikayet kalıpları Adım isabel. Kim lik çıkarmak > Form doldurmak gerekiyor. Buradaki ilk Dilbilgisi • DURUM (belirtme! günlerimi hiç unutmadım. Ev -Iy)i kiralamak . tanıtım kartı gibi resmi ve özel nı öğrenmek. Bir kütüphaneye ya da spor Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat merkezine kendim üye__ oluyorum ___Yabancı bir ülkede > Bu üniteye. Onlara. Yabancı bir ülkede ilk günler çok zor geçiyor. Arkadaşlarım çok yar­ dım etti. Sizce fotoğraftaki kişi ne yapıyor? Sizce masada ne tür belgeler var? Bu logolar hangi kurum lara ait? Elektrik. yanlışı çizelim / / Türkiye’de İlk Günlerim > öğrencilere kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını açıklayarak onlardan metni bir kez okumalarını ve metinde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. O günlerde Türkçe bilmiyordum. ikametgah almak > Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek gerekiyor. anlatalım Ne Yapmak Gerekiyor? > öğrencilerden. ödüyorum _ doktor kendim alıyorum. ilk günlerde birçok işi kolaylıkla-/ zorlukla yaptı. Ev bulmak > ilanlara bakmak gerekiyor. faturaları yatırmak. verilen işlemlerle ilgili neler yapmak gerektiğine ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. Faturaları yatırmak > Bankaya gitmek gerekiyor. banka ekstresi bilgileri. Arkadaşları-/#/tep yardım etti. Bu üç ay içinde biraz Türkçe de öğren­ dim. telefonları­ Beceriler • Fatura. Biraz Türkçe öğrendi ve hayat onun için artık daha -zor/ Yabancı bir ülkede uzun süre yaşadınız mı? kolay. 2. Türkiye'ye üç ay önce geldim. Sayın Yetkili Yanıtlar Sözcük Alanı • Fatura. 2 Tahmin edelim. Posta göndermek > Postaneye gitm ek gerekiyor. banka işlemleri. Ama artık işlerimi belgelerde bulunan bilgileri anlayabilme • Başvuru. Vize almak > Elçiliğe başvurmak gerekiyor. tümcelerdeki yanlış olan belirteçlerin üzerini çizme­ lerini isteyin. Banka ve kredi kartımla ilgili işlemleri kendim yapıyorum. Banka işlem leri > Banka kartı almak gerekiyor. Daha sonra. hiç kolay olmuyor. banka ekstresi. Bu ülkelerde ilk günlerde ne tür zorluklar yaşadınız? Bu zor­ lukları nasıl çözdünüz? gibi sorular sorarak resmi ve özel hizmetler.

Ayşe Fotoğrafçı : iyi günler. dünkü gibi bir sıfat varsa (Ben bu kitabı okudum. şu. : Teşekkür ederim. Çekiyorum. Hangi yem ekleri seviyorsun? Sınavda. ne zaman alabilirim? Ayşe Fotoğrafçı : Yarım saat sonra hazır. Sırtınızı dik tutun. Geçmiş olsun. başınızı düz tu­ tun Sağa ya da sola çevirmeyin. bulalım C2> Fotoğrafçıda > öğrencilerden. > Görsellerle ilgili çalışmanızın ardından diyaloğu bir öğrenciye ye­ niden okutun ve öğrenci okurken. öğren­ cilere neden bu sözcüklerden bazılarının -lyli eki aldığını. Fotoğrafçı : Resminizin arkasına ne renk fon yapalım? . Bu kitabı nereden aldın? Ayşe : Günaydın. nesne konumundaki sözcükten önce bu. hazırlanın. Fotoğrafçı : Önce kolyenizi düzeltin. Fotoğrafçı : Günaydın Ayşe Hanım. Sininizi dik tutun. bazı. buyurun. Sandalyeyi biraz sa­ ğa çekeyim. şimdi oturun. metni sessiz olarak okumalarını isteyin. Şimdi biraz gülümseyin. nesne konumundaki sözcük ile eylem arasında başka bir sözcük varsa [Gazeteyi marketten aldım gibi). • nesne konumundaki sözcük (dil veya tabiyet değil de) bir özel ad ise [Murat Ayşe'yi tanıyor. Kaç adet olsun? Ayşe : 12 adet. Ayşe marketten ekmek alıyor. bu adların konuşucu ve dinleyici tarafından bilindiğini göstermek üzere belir­ ginlik kazandırmak için eklendiğini (Bütün gece film seyrettim (Din­ leyici hangi film olduğunu bilmiyor! Bütün gece film i seyrettim IDin­ leyici film i biliyorl gibi). gibi tümceler yazıp nesne görevindeki sözcüklerin altını çizin. hangi. bazı sorulan hiç anlama­ dım gibi). bazılarının almadığını sorarak bu tartışmadan hareketle belirtme durumuyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Ayşe Dün b ir ayakkabı aldım. Ar­ dından onlara ses kaydını dinletip boşlukları tamamlatın. arka­ daşımı görmedi gibi). Türkcevi nerede öğrendiniz? M urafı çok özledim. : Tamam. Kıyafetim siyah AAnvi olsun Ayşe vapalım. Kolyenizi düzeltin. Bu kursta Türk görem ezsiniz gibi) veya nesne ko­ numundaki sözcüğün üzerinde iyelik eki varsa [öğretmen. iyi günler. nesne konu­ mundaki sözcük [ne hariç) bir adılsa [Siz kim i tanıyorsunuz? Onlar .. Ayşe Fotoğrafçı • Siz irerive girin makyajınızı ynpın saçınızı tarayın. fotoğraf çektirmek ba­ na çok zor geliyor.. Son olarak öğrencilere vesikalık fotoğraflardan hangisinin Ayşe Hanım'ın çektirdiği fotoğraf olduğunu sorun. nesne görevindeki adlara. İstanbul'u özledim. Sabah akşam Türk­ çe öğreniyorum. Fotoğrafçı : Bence kırm ızı : Tamam öyle olsun. • -lyll belirtme durumu ekinin. o. Fotoğrafçı : Tabii. : Pasaport için vesikalık fotoğraf çektirmek istiyo­ Ayşe rum. Sandalyenizi sağa çekeyim. Ben birazdan geliyorum. teşekkürler. : Offl Poz vermek çok zor.3 Tamamlayalım. Açıklamalarınızda.

30'da çöpler/çöpleri topluyor. Halkla ilişkiler bölümünde okuyor.T fllLP S GREMÎTiSR. . -lyli DURUM (belirtm e) Ad (+Ek) çocuk okul araba annesi şapkanız Emre Türkiye ben 0 |p.VtZMİLKi Ö OEHE i ft.11.003 Û.SŞ. Dünkü-fHm/filmi seyrettin mi? Sonunda ne oldu? 5.uyENÎKTAmioS5r™ MUSTAFA ATMACA GÖREV I UNVAN H AKİM BcK^roT™’1 ” 13425 Zühal 5EÇERÖÖKSÜRESÎ .11. l-n)-ı/-i/-u/-ü Annesini çok özlüyor.11. verilen tümcelerde yanılış olan sözcüğün üzerini çizmelerini isteyin.X TİL-ftKB^-YRPIKREPİ-İ$-üW iK-HlîffîftTİF-FİHÖ>S YERLERİ. işaretleyelim Faturalar ve Kimlikler > öğrencilerden belgeleri incelemelerini.H. ardından da diğer tabloda verilen bilgilerin hangi kişilerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. Emre'yi gördünüz mü? -ı/-yı/-i/-yi -u/-yu/-ü/-yü Turistler Türkiye'yi çok beğeniyor.2006 EswBorçie«sî*î«îZam m ıHariç)j BotoîBoİtınmamakfa t. KIZI . BELEKTRİK FATURABİLDİM I BAŞKENT ELEKTRİK DAĞfTW A. S SRSffi-HftlK-t$İf® ûLÜ-D1$-tUHKISI-F. Hangi tfHier/dilleri biliyorsunuz? 6. Sen/Seni çok aradım.T-KÛÇ-SBIİZ1)6Z\m&KMSK! Anadolu Üniversitesinde öğrenci. Faturasının son ödeme tarihi 28. O nereyi arıyor? gibi) belirtme durumu ekini kul­ lanmanın zorunlu olduğunu.2008 Ozan .2006 tema$83?t 09:49. Eski tarihlere ait borcu yok. • son ödeme tarihi m • görev 0 • ünvan m e ödeme yerleri 0 • üye s • adres 0 0 • abone m • müşteri numarası m • kart numarası 0 0 • sicil numarası 0 hesap kesim tarihi [T] dönem 0 • dosya numarası 0 bölüm nn • geçerlilik süresi 0 0 0 1m a ğ m um 4 Yanlışı çizelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. 12. 9. Şapkanızı çıkarın lütfen. Maltepe'de oturuyor. Maç/Maçı evde izliyoruz.C BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Of TOOSOTf*S OTTHE MMSTÎROIRKÎÖfiATE66S6RA1OTPRESSANSSNfOfiMAtlCSİ ADİ SOYAOI I Fuünsme ASLI DORUK Yanıtlar 1. *Ben Emre seviyorum.yeni bir biuz/bktzu-a\û\m. 10.61 liralık harcama yaptı.ffii jî«ş«liiİ!i(tirtoS FATURA TUTAR! Z O . Ablam makarna-salatası/makama salatasını çok iyi yapar.beni bekliyor.T. l-n)-ı/-i/-u/-ü Herkes onu bekliyor. 7. Dün akşam konserde liseden bir arkadaşım/arkadaşım gördüm. 17.28.OOÛ 131.2006 . *Adam araba bahçede yıkıyor. Şu tuzluk/tuzluğu bana uzatır mısın? 2. «Küf 999027 ESI Ştadfe l3?66.Ş. Hafta sonu hiç evden çıkmadım. > Maratonu yüzlerce atlet koşacak gibi) vurgu­ layın. *Onun annesi tanıyorum. Her akşam yatmadan önce birkaç sayfa kitap/kitabı okuyorum. Babası hakim. Kartı 2008'in Kasım ayına kadar geçerli. -ı/-yı/-i/-yi Bu arabayı alıyorum.000 ıNLIGI İ S . belirtme durumu ekinin geçişli eylemlerle kullanıldığını ama bazı geçişsiz eylemlerin nesne alarak geçişli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini (Maratonda yüzlerce atlet koşacak. Babam -bahçenin kaptsı/bahçenin kapısını boyuyor. ÜYE YAKI NININ ADI -SOYADI DERYA ATMACA YAKINLIK DERECESİ 11. bu belgelerin ne olduğu­ nu belirlemelerini ve tabloda verilen sözcüklerin hangi belgede geç­ tiğini.11.2006 4.J. !•*/-}Tular b.00ö 13 635. *Kimse ben görmedi.2006.11. Kezağm/kazağını annen mi ördü? 13. Şimdi son konuşmacımız Mehm et Oztürk/Mehm et öz- GİRİŞ KARTI Bu dönem kartıyla 744.74 3.34 fefcügTarihi 13. türk'ü dinliyoruz. -u/-yu/-ü/-yü Çocuğu gördün mü? Çocuklar okulu sevmiyor. Neredeydin? 8. T. Kapıcı saat 20. 14. Genel müdür. sf» . film/fHm-izledim. Dün.Ü. 5 Eşleyelim. SosOkum sTarihî 13.f |. 08 11.KTt.

dilek ve şi­ kayetlerini açık ve anlaşılır bir şekilde yazmaları gerektiğini belirtin. Kadın : Lütfen biraz hızlı gider misiniz? JIçağL__ kaçı- racağız. Daha sonra ses kaydı- Personeliniz müşterilere yeterince kibar davranmıyor. Yanıtlar son ödeme tarihi---tarihifatura para çekmek - — ► üye olmak -— — ► kütüphane acil servis - — ► — ► havaalanı prim ------- sigorta uyruk------- pasaport > ■uçak bileti gidiş-dönüş — aidat------- — ► 1. Yaşlı ve hasta insanları düşünmüyor musunuz? Kadın İndirim için öğrenci kimliğinizi görebilir miyim? Erkek Kimliğim yanımda değil. > öğrencilerin diyalogların nerede geçtiğini belirleyebilmeleri için dilek /-şikayet ses kaydını bir kez daha dinletin ve yanıtlarını kontrol edin. Sanıyorum yurtta unuttum. eşleyelim > öğrencilerden diyalogları incelemelerini ve boşluklara gelebi- Sayın Yetkili. Yanıtlar Uzun zamandır tüm takım elbiselerimi mağazanızdan alıyorum. Zamanında havaalanında oluruz. Konya'ya iki bilet _ istiyorum. Lokantanız çok şık. I Kadın : Şu müziğin sesini de biraz kısın lütfen! Sayın Yetkili. Sayın Yetkili. Sizden isteğim reyonlarınızda spor kıyafetlere de yer vermeniz. diyalog [T] garda 3. koltuklu vagon mu olsun? Kadın Yataklı olsun. anlamıyorum. diyalog H] sinemada 4. Kadın O zaman tam bilet alın lütfen. fen bu konuda personelinizi eğitin. Dilek:_ Şikayet: . Bu tür metin­ lerde resmi ve saygılı bir hitap kullanılması gerektiğini. Erkek: Trafik polisleri arabanızı otoparka çektiler. dilek / şikayet Erkek : Merak etmeyin. diyalog Q] takside 2. diyalog [Tl sokakta hastane >» restoran sipariş vermek rötar------- banka takside • garda • sinemada • sokakta apartman 8 Yanlışı çizelim Dilekler ve Şikayetler >■öğrencilere etkinlikteki kısa metinleri okutun. hangilerinin dilek anlattığını bulmalarını isteyin. kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını sözlükle­ rinden bulmalarını ve birbiriyle ilgili olan sözcükleri eşlemelerini isteyin. ecek sözcükleri tahmin etmelerini isteyin. Ardından öğrencilerinizden birer dilek ve şikayet metni yazmaları­ nı ve yazdıkları metinleri sınıfta okumalarını isteyin. Kadın: Hay Allah! Otopark ne tarafta ? Kadın iyi günler. Bu metinler­ den hangilerinin şikayet. 9 Anlatalım >. Bu güzel ortamda lezzetli yemekleri klasik müzik eşliğinde ye­ mek isteriz. Lüt­ nı dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.6 Eşleyelim Yanıtlar > öğrencilerden. dilek / şikgyetSayın Yetkili. -dilek / şikayet 7 Tamamlayalım. ürünlerin kalitesinden çok memnunum. Yol çok uzun. Onlara kendileri­ nin de bu metinlerdekilere benzer durumlar yaşayıp yaşamadık­ larını sorarak konuyla ilgili konuşma ortamı yaratın. 10 katlı bir binada neden asansör yok.Yazma etkinliğine geçmeden önce dilek ve şikayet metinlerinin özellikleriyle ilgili öğrencilerinize genel bilgiler verin. Erkek Yataklı vagon mu. Yemekler de lezzetli. Kadın: Arabamı gördünüz mü? Yarım saat önce şura­ ya park ettim.

> Okuma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. Ben kimden şikayetçi olmadım? □ adamdan □ kadından □tamirciden 5. on beş dakika sonra geldi. Arabadan Dilbilgisi indim. Tamirciye kim ödeme yaptı? Yanıtlar 1. 10 Yerleştirelim. O sırada trafik polisi gel­ Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat di. Saat 7'de uyan­ [7] frene □ kaza raporunu □ arabaları 4. Araba kullanıyor musunuz? . Ak­ Trafik kazalarından sonra neler yapılır? şam işten çıktıktan sonra tamircide arabamın tamponunu gibi sorular sorarak.30'da iş yerime gittim. Son olarak öğ­ rencilere tabloda listelenmiş eylemlerin metinde geçen eylemler ol­ duğunu belirtip bu eylemlerin aldıkları durum ekini tabloda işaret­ lemelerini isteyin.. kimlik. 3. yanıtlayalım / / > öğrencilerden. trafik ve trafik kazaları konulu bir konuşma ortamı oluşturun. On. Kamyonun sa­ hibini aradım ama ortalıkta yoktu.Sözcük Alanı bekledim. Baktım ki garajın önünde bir kamyon var. Bir süre arabanın içinde □ arabaya . tam ir ettirdim . Yeni sözcükleri tahtaya yazın. yüzümü y/todıktan sonra biraz gazetelere jba/ctım Kahvaltı yaptım ve evden çiletim.. Trafik polisi neyi inceledi? 0 olay yerini Gün iyi başladı ama iyi devam efrnedi. Tamircinin parasını kim ödedi? □ adam [7] ben □ sigorta . Ama fatura konusunda başka bir sürpriz beni bekliyordu. Kadın işten sonra ne yaptı? 4.bü­ rokratik işlemler uzun sü/üyordu. yüzümü grömüyordunuz. Benden bir özür • Resmi ve özel kurum adları bile dilemeden gitti. Kadın garajın önünde kimi arıyor? 2. çünkü aniden durdunuz" dedi. bana na­ • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme sıl dikkatsiz diyorsunuz?" dedim. Olay yerini inceledi ve bir İfadelerim izi aldı rapor tuttu Bu kazada kesinlikle karşı ta ra f dı. başvuru. Arkadaki • DURUM (belirtme! -(yli arabanın sahibi yanıma geldi ve bana "Siz suçlusunuz Beceriler hanımefendi. Daha sonra metni sesli okutup sorulan birlikte yanıtlayın. Saat 10. siz suçlusunuz çünkü bana arkadan çarptınız. Ben de ona • Resmi ve özel kurumlara hitaben basit başvuru metinleri oluşturabilme "Hayır. İşe gitmek için neye bindim? 0 arabaya □ kamyona □ trene 2. Yine de ben ondan hatalıy- şikayetçi olmadım . banka ekstresi bilgileri. Birden önüme yaşlı bir adam çıktı. önemli bir şey yoktu ama çok korktum. Çünkü kasko__ poliçemin. Adama çarpmamak için neye bastım? □ yere m m m k u z u s u dım. • Fatura. Siz benim arkamdaydınız. Ben de işyerime doğru yola akim ı. Tamircinin parasını kendim ödedim. dilek Çok hızlı gitmiyordum. konuşma etkinliği sırasında tahtaya yazdığınız sözcüklerle bu etkinlik için verilen sözcüklerin anlamlarını öğrenme­ lerini ve metni okuyarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Polis kaza yerinde neler yaptı? 3. Arabada da önemli bir Hiç önemli bir kaza yaptınız mı? basar yoktu. Ayrıca arabam Ülkenizde trafik nasıldır? Sık sık trafik kazası olur mu? kaşkolüydü______Kaza yerinde iki saatim geçti. İşe gitmek için arabama bin­ dim._____ süresi do/muştu. Çünkü. 1. Elimi. • Şikayet kalıpları Adama için hemen frene bastım ve o çarpmamak anda arabama arkadan başka bir araba çarptı.

B:__________________________________________________ 1. Yosu. Hafta sonu apartmanımızda su akmadı. I.Hayır. Japon Yeni almak istiyorum. Çalışmanın ardından siz de benzer acil durumlar oluşturup bu durumlarda Türki­ ye'de aranabilecek. Sakal tıraşı olmak istiyorum. Karanlıkta kaldık k. Anahtarcı h A: Saat 02. Sorun nedir acaba? e. Çilingir servisiniz var mı? Sokakta kaldık. yiyecek bir şeyler var mı? B: Yok_______________________________________ / bakyap- -DE / A: Anahtarımı evde unuttum! B:__________________________________________ / çık- / git- A: Aaa! Eve hırsız girmiş! B:__________________________________________ / bin- s / ara- / bekle- 12 Eşleyelim dile- / in- / kork- / s gel- / dur- / degör- / sür- / geç- / dol- / öde- > öğrencilerden 11. Kuaför □ 6. Hastane U3 3. B:__________________________________________________ 5. Benzin istasyonu 0 8. j. B. Elektrik idaresi 0 . B :______________________ ___________________________ 13. 50 liralık yeter. Uzatmak istiyorum? c. Yanıtlar a. / 11 Öneride bulunalım Ne Yapayım? > öğrencilerden. Muayene olmak istiyorum. etkinlikte öğrettiğiniz kurum ve kuruluş adlarını da kullanarak tümcelerin numaralanmış yerlerden hangileriyle ilgili olduğunu işaretlemelerini isteyin. Nakliye şirketi 0 2.Dolsun mu? . Emniyet Müdürlüğü 0 A: Banka kartım ATM'de kaldı. Amerika'ya mektup kaç günde gidiyor? m. Döviz bürosu 10. maalesef. Hırsızı gördünüz mü? Nasıl biriydi? b. i. ambulansa haber ver________________ A: Evde gaz kokusu var. Karakol 0 12.__________________________________________ A: Çok acıktım.00 ve üst kattakiler çok gürültü yapıyor. verilen durumlarda ne yapmak gerektiği­ ne ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. Ne zaman geleyim? h. Sular idaresi 0 14. Ama banka kartım var. Banka 0 4.n banyomuzu gördünüz mü? Tavsiye ederim. f. Evden eve taşıma ücretiniz ne kadar? A: Apartmanın önünde bir kaza oldu. Kargo m □ □ A: Yarın için cok ödevim var ama bilgisayar bozuk. B: Polisi ara. Güzellik salonu 0 A: Araba çalışmıyor. B:__________________________________________________ 7. B:_______________________ A: Bence bu telefon faturasında bir yanlışlık var. B:__________________________________________________ I I . Postane A: Yandaki apartmandan dumanlar yükseliyor. B:__________________________________________________ 9. d. ı. . Oturma iznimin süresi bitti. Benim adıma bir paket geldi mi acaba? g. başvurulabilecek kurum ve kuruluşların adlarını öğretin. Hesap cüzdanım yok.Eylem 0 başla- V devam et- / uyan- / -!y!İ yıka- -ty)E -DEn A: Pasaportumu kaybettim.

Akün Sineması’na gittim . Am a o aksam. Komiser. B ri hızla kaçıyor. eşkal. sanığı sekiz buçukta barda gördü. Bir iki duble içtim _________ Sonra Akün Sineması’nda "Cesur Yıırek" filmini i-la/in. Sanık Hayır.. biliyorum. Bayındır Sokak'ı ve Efes Kafe'yi biliyor. B ri saklanıyor. Sanık Hmm. 10 Nisan'da Efes Kafe'de oldu. zaman kutularında verilen seçenek­ lerden en az birer tanesini seçerek "suç" temalı !soygun. s lerini söyleyin. kesinlikle eminim. takip etmek. Sonra ses kaydını dinleterek tahminleriyle "sanık"ın yanıtlarını karşılaştırmalarını söyleyin. saat beşten sonra ne yaptınız? Sanık O gün saat beste evden çıktım. 15 Özetleyelim Yanıtlar > öğrencilerden metinde boş bırakılan yerleri dinledikleri ses kay­ dına uygun olarak doldurmalarını isteyin. Sanık çok neşeliydi. 4. Komiser 10 Nisan'da. Sanık. K ızıla y ’da. Bunun için Likya Bor'a 8ittim . sorgulamak. □ s □ 0 > Sözcük çalışmasının ardından öğrencilere. Sanık Benden m i şüpheleniyorsunuz? Yani size göre hırsız ben miyim ________________________________ ? Komiser : Hırsızın robot resmi size uyuyor. şahit. > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Sonra doğruca Likya B a ra gittim ________________________________ Komiser Evet. kalabalık b ir sokak. Soygun. Saatlerce dolaştım. ifade vermek. o sokağa hiç gitmedim __________________ Komiser Emin misiniz? Bir taksi şoförüne göre o akşam oradaydınız. akıcılık açısından değerlendirin. adam kaçırma. gözaltına almak. Bayındır Sokak size bir şey hatırlatıyor mu? Sanık Evet. Sanık Evet. Avukatınız var mı? Yanıtlar Sanık arılatıyor. saat on birde Efes Kafe'de bir soy­ gun oldu. trafik kazası gibi) bir öykü oluşturmalarını isteyin. S □ alan bölümünü okumalarını ve "sanık'ın yanıtlarını tahmin etme­ 6. Komiser Hangi filme? Sanık Cesur Yürek f i l mine ________________________ Komiser O gün Akün Sineması'nda Cesur Yürek filmi yoktu sanıyorum. Moralim cok______ bozuktu. Sadece bir ya da iki duble içtim Komiser Peki. Hiç karakola gittiniz mi? Niçin? Yanıtlar insanlar hangi durumlarda karakola gidiyor? Doğru Yanlış 1. B ri ambulans çağırıyor. parag­ raf bölümlendirmesi.. sabah evden çıktı ve doğruca bara Ülkenizde karakollar nasıldır? gitti. sanık. □ Türkiye'de hiç karakola gittiniz mi? gibi sorular sorarak bu konuşmalar ekseninde polis. cinayet. B ri ateş ediyor. tanık. tamamlayalım 13 Yanıtlayalım. metnin kitapta yer 5.14 İşaretleyelim. Saat beşte evden çıktım. Kişiler Kasiyer Taksi şoförü Temizlik görevlisi Güvenlik elemanı Yaşlı bir kadın Üniversite öğrencisi Hizmetçi □ □ □ □ □ □ □ Yer Benzin istasyonu Market Banka Karanlık bir sokak Bir villa İşlek bir cadde otobüs □ □ □ □ □ □ □ Olay B ri 155'i arıyor. yer. B ri bayılıyor. Sanık Akün Sineması'nda ‘Cesur Yürek' filmini izledi. Saat dokuza doğru bardan çıktınız. Saat sekiz buçuk gibi. □ □ □ □ □ □ □ Zaman Sabaha karşı Gece 00:00 Akşam 18:00 suları Sabah 07:00 öğle molası Pazar günü iş çıkışı □ □ □ □ □ □ □ . □ m 2. .. Demek Efes Kafe'yi biliyorsunuz. şüphelen­ mek. sözcük seçimi. Filmden sonra eve döndüm _______ 16 Bir öykü oluşturalım > öğrencilerden kişi. Sanık. kontrol edelim Karakolda > öğrencilerin soruları yanıtlamaları için ses kaydını bir kez daha dinletin. gözaltı. suçlu. Çok içtiniz mi? Sanık Hayır komiseıim. Bunda ne var ______ _________________________________________v Komiser 10 Nisan'da. Efes’i herkes bilir. Birkaç öğrencinin öyküsünü sınıfta dilbilgisi. 10 Nisan çok geride kaldı. olay. Hatırlamak kolay değil Komiser Peki. B ri çığlık atıyor. M oralim ç0k bozuktu. □ 0 3. O gün Efes Kafe’ye hiç uğramadım __________________________________ Komiser Efes dediniz. kuşkulanmak. değil mi? Sanık Evet doğru. suçüstü. robot resim sözcüklerini öğretin.

Daha sonra numaralandırılmış harfi alttaki kutuda uygun yere yazarak şifreyi bulmalarını isteyin.Merak etme. Yatırdım. . . Tamam mı? 3.Bugün telefon __ faturasının son günü. E K L i F C R A M E E H 5 D R uçak 1. .Pasaportunu ve biletini unutma.Maalesef. Burada yasak..Sigara.. fotoğrafları da kullanarak buldurup tümceleri tamamlatın. 18 B u la lım > öğrencilerden harfleri karışık olarak verilmiş sözcükleri bulup kutulara yazmalarını isteyin.. N A R 0 U A R D E K H S H . . N R D 1 i K R 0 A T R T P E T 0 S i G A R A K Ü A D i i T E L E F 0 N M Ö L A .Size nasıl ulaşırım? Yanınızda k a rtv iz it vnr m|? . tamamlayalım >■ Bulmacadaki gizli sözcükleri öğrencilere. jçmek istiyorum. . .Tabii buyurun. Bana oradan kartpostal gönder.Tamam teşekkür ederim. S ü N D U R K 5 i 5 Ö Z E G M A L A R i T A N Ö L R T P K A R T V i Z i T E i H R N U H N U L V P AA U K N D H c N R i Ü P 0 Y 4.Harika. FEETONL T E L E F 0 N US S 4 1 DAGGALZO D 0 Ğ A L U G A Z ALŞIREVİŞ A L 1 ş V 2 KTRELİKE E L E K E R 5 T R i K NAKBA B A N K A i ş . .Hafta sonu tatil için Karadeniz'e gidiyorum.S İS mm 17 Bulalım.İşte bu da benimki. 2. . 5.

O saate kadar eve varırız. Hakan'ınki. Yıldız. yanıtlayalım Televizyonum Bozuk Yanıtlar > Bu etkinlik için herhangi bir ön çalışma yapmadan. bu­ gün > bugünkü (dersi.) • Fatura. bina da/binada 5. Açıklamalarınızda. ben Çiçek Sokağı'nı arıyorum. Bu tümce çiftleri üzerinden dE bağlacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. üstün de/üstünde • 6. Siz kaç numarayı arıyorsunuz? Kurye Kurye 5 numara.Ben de öğrtemenim. benim K dairem de ceğini sorup bu konuşma ortamı çerçevesinde eklerle ilgi­ • -DE kalma durumu eki almış adlara gelerek önüne gel­ o 14) binada Hangi daire? diği adın bulunduğu yeri tanımlayan sıfatlar oluşturdu­ ğunu ( Sınıfta-ki (öğrencileri. li açıklamalarınız yapın. banka ekstresi bilgileri. zarf da/zarfta ken dünkü. -Memnun oldum -Ben de memnun oldum. Sizi tanıyorum. karşısın­ daki. başvuru. kimlik. sokaktakine sözcüklerini tahtaya yazın. rol­ leri dağıtarak metni bir kez okutun. • -ki ve -DEki eklerini doğru kullanabilme Kurye : Size de. • BAĞLAÇLAR de/da ayrıca bu 161 z a rf da___ Beceriler Adam : Teşekkür ederim. bugünkü. • dE bağlacının tümcenin herhangi bir öğesini önceki anlatımlara aynı konumda katmak üzere kullanıldığını (Ben öğretmenim . uygun sözcüğü yazmalarını isteyin. Açıkla­ malarınızda. 20 Okuyalım. Benim soyadım Yılmaz değil. diyalogu oku­ malarını ve boşluklara. şikayet kalıpları yorsunuz? Kurye : Can Yılmaz'ı. 57 numarayı. sonra > sonraki (dersi gibi). dairem de/dairemde • 4. O zaman bu paket sizin.Adam : 5 numara mı. Dilbilgisi Kurye : Ah. özür dilerim. • dE bağlacıyla birbirine bağlanan tümcelerde. A li de çalışıyor. öğrencilere bu sözcüklerdeki -ki ve -DEki eklerinin işlevinin ne olabile­ Kurye : Affedersiniz. Kitap Ali'de. bugünkü.Tahtaya. bu benim dairem. 19 Okuyalım. odada-ki (eşyalarl gibi). onları da tanıyorum. Erol'unkinden. Adam Aaa. • -DE kalma durumu eki ve dE bağlacını doğru kullanabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat >. Adam : isim doğru da soyadı yanlış. Ardından. Ahmet çalışıyor. Nerede biliyor musunuz? Adam : Evet biliyorum. ben de/bende • 2. çünkü (1) ben de [2)_om da __ oturuyo­ rum. evdekiv b. Soğuk b ir gazoz içtim de Ivel serinledim gibi) vurgulayın. ora da/orada 3. Siz kimi arı­ Sözcük Alanı • -/c/ve -DEkieki ile türetilen sıfatlar [dünkü. dilek. gibi aynı sözcüğün -DE eki ve dE bağlacıyla kullanıldığı tümce çiftleri ya­ zıp -DE ekiyle veya dE bağlacıyla kullanılan sözcüklerin altını çizin. bu bağlacın görevinin tümce olumluysa ve olumsuz ise ama bağlacıyla aynı olduğunu [Bu kitabı okudum da iamaI hiçbir şey anlamadım. hazırlanırız da gibi). tamamlayalım Paketiniz Var > Bu etkinlikte öğrencilere kutudaki sözcük çiftlerinin hangilerinin bulun­ ma durumu eki aldığını belirlemelerini söyleyin. Bu paketin (5) üstünde • İLGİ EKİ -ki 'Can Yıldız' yazıyor. iyi günler. • -ki ekinin zaman adlarına gelerek onları niteleme söz­ cüklerine dönüştürdüğünü (dün > dünkü (toplantı). . öğrenciler metni okur­ 1.

Müdürle buaün görüşmem var. hafta. Ali : Hangi servise? Murat : Bizim sokaktaki servise. Şimdiki çocuklar her şeyi biliyorlar. Şimdi sırada bir şarkı var. Gelecek yılki projeler şirketimiz için çok önem li _______ .■ almak istiyor. Günümüzde birçok teknolojik alet kullanıyoruz. Ali : Hayır bakmadım. 1. Sıradaki şarkıyı Ayşe ve Murat için çalıyoruz________ . Murat : Bugünkü gazetelere baktın mı? Bazı mağazalar tele­ vizyon promosyonları yapıyor. Hangi gazetelerde televizyon reklamları var? Bugünkü __________________________ gazetelerde. 0 konsere bilet aldım. Ali : Ben yeni bir televizyon almak istiyorum.k itaplar1 benim onun bahçede onda üst katta . Yanıtlar 1. Bir sonraki durakta inmek istiyorum______________ 10. Çünkü televizyonum bozuk. 3. öğrencilerden etkinliğin başlangıcında tahtaya yazdığınız sözcükleri kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin.I gi­ bi) vurgulayın. Dün akşamki film cok komikti____________________________ 2. Bu görüşme çok önemli. O konser­ ler bu kadar kalabalık değildi. Bir hafta önce bozuldu. O projeler şirketimiz için çok önemli. . Üç gün önce ser­ vise götürdü. öalen bir randevum vardı. Çok komikti. Murat : Akşam işten sonra caddenin karşısındaki mağazaya bakalım mı? Ali : Tamam.. Gazetede dün bir haber vardı. Ali : Neden? Başka kiminki bozuk? Murat : Hakan'ınki. Onu iptal ettim. bu ekleri kullanarak verilen tümceleri yeniden yazmalarını isteyin. işten sonra hangi mağazalara bakacaklar? Caddenin karşısındaki v r arka sokaktakine bakacaklar. Dün aksam bir film seyrettim. Öğlenki randevumu iptal ettim____________________ 5. Ali hangi televizyondan almak istiyor? E ro l’unkinden .• bu ekin yalnızca dün. Günümüzdeki teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırıyor 15. gün ve öbür sözcükleri ile uyuma girdiği­ ni. 21 Yeniden yazalım >• Dilbilgisi kartını da kullanarak -fa've -DEki ekleriyle ilgili açıkla­ malarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. Salı aünü sınav var. 4. O hatalardan ders aldım. Gelecek yıl projeler yapmak istiyoruz. Bu aletler hayatımızı kolaylaştırıyor. Onu okudunuz mu? (D ü n k ü ) gazetedeki haberi okudunuz mu?____________ 7. Çok sıkıcıydı. Hala orada. 2. ay. ama ben Erol'unkinden almak isti­ yorum. Bu sabahki toplantı çok sıkıcıydı__________________ 4. 5. Çok ucuz ve güzel tele­ vizyonlar var. önce dün Ek Ö rnekler -ki önceki isoru) dünkü (gazete) *dünki idersim izj benim ki onunki *benki bahçedeki Içocuklarl üst kattaki Ikomşularl *ondeki 1. Arka sokaktakine de bakalım. Bu şarkıyı Ayşe ve Murat için ça­ lıyoruz. sene ve gece sözcüklerinin -ki eki ile kullanı­ labilmesi için bu sözcüklerin sıfatlarla nitelenmesi gerektiğini [bu ayki Itoplantıi o günkü Itartışm al geçen seneki Itatilimiz. > Açıklamalarınızın ardından yeniden metne dönün ve metni bir kez daha okutun. Müdürle bugünkü görüşmem çok önemli___________ 6. Geçmişte bazı hatalar yaptım. O durakta iniyorum.. Onlar çok akıllı. Bu duraktan sonra bir durak var. Murat ve Ali hangi basketbol maçı hakkında konuşuyorlar? Dünkü basketbol m açı hakkında konuşuyorlar . Geçmişteki hatalarımdan ders aldım______ 13. • gün. Murat : Seninki de mi bozuk? Bugünlerde hiç kimsenin tele­ vizyonu çalışmıyor. Bu grubun önceki konserleri bu kadar kalabalık değildi Yanıtlar 11. Yarın bir konser var. 14. Murat : Dünkü basketbol maçını izledin mi? Ali : Hayır. O fırtınada salonun camı kırıldı. Gecen aece fırtına çıktı. Geçen geceki fırtınada salonun cam ı kırıldı ____________ 9. Ona geç kalmayın. Sah günkü sınava geç kalmayın___________________ 8. çok akıllılar ______ 12. Bu grubun konserlerini daha önce de izledim. Kimin televizyonu bir hafta önce bozuldu? Hakan in k i ____________________________ bozuldu. yıl. Simdi çocuklar her şeyi biliyor. Yarınki konsere bilet aldım ______________________________ 3. Bu sabah toplantıya katıldık.

8. 10. Ben de geliyorum. . B Bizim kinde de . M urat da burada. A Bizim odamızda kaloriferler yanmıyor.Tabii geliyorum.Lütfen tam zamanında gel. derste ne yaptınız? 2. 3. .Sonraki 4. sağda • solda • önde • arkada • ortada • katta • altta* üstte > Bu çalışmada öğrencilerden. A Yazları İzmir'de hava çok sıcak oluyor. 100 25 Yolu tarif edelim £ > önce tüm öğrencilerden krokiyi incelemelerini sonra da bir öğ­ renciden "Oya"ya tarif edilen yeri bulmasını. . _ öyle. B Ankara ’da da 4. gibi geç kalma.Dün akşamki yemeği beğendin mi? .Toplantı saat kaçta? _ H er zam anki gibi saat onda. tümceleri kutuda verilen sözcük­ lerle tamamlamalarını isteyin.Bu alt ünitenin girişinde -dE bağlacıyla ilgili yaptığınız açıklama­ ları hatırlatıp öğrencilerden. Onları.30'daki uçağı kaçırdınız. Biliyor da söylemiyor. etkinlikteki tümceleri önce okumalarını sonra da dinledikleri metne göre tamamlamalarını isteyin. 9. A Ben öğretmenlik yapıyorum. . de/da BAĞLAÇLAR Ad (+Ek) Ek Ö rnekle S ': ® . her günkü/her zamanki gibi bu sabah da erken kalktım. A Bende hiç para yok. . Ahmet de. fena değildi.Uykusuz görünüyorsun. B Bende de__________yok. Dünkü 23 Dinleyelim.# 4 . 6. 5. .Önceki______ daha iyiydi. Yanıtlar 1. yanmıyor. A özgür'ün ailesi İstanbul'da yaşıyor.22 Konuşalım 24 Yerleştirelim. B Ben de____________öğretmenim. tamamlayalım ^ > öğrencilere.Ben de. kutuda verilen sözcükleri kullan­ malarını gerektirecek sorular sorarak konuşturun.Saat 13.Evet. ~ Evet. 3. .Y a rın ki uçak ne zaman? partiye geliyor musun? . . Gelecekteki binalar nasıl olacak. etkinliğe ait görseli incelemelerini söyleyin. belirleyeceğiniz öğrencilerden yer yön sözcüklerini kullanarak bu yeri "Oya"ya tarif etmelerini isteyin. 7. . . .Çok merak ediyorum.Sence bu ayakkabı nasıl oldu? . B Ayşe’ninki de________ 5. tamamlayalım >. . . ardından kroki üzerin­ den farklı yerler söyleyip.Ben dün geceki fj|mj hiç beğenmedim. Yanıtlar önceki • dünkü • sonraki • her zamanki • bugünkü yarınki • bu ayki • geçen haftaki • her günkü • sabahki akşamki • öğlenki • dün geceki • geçmişteki gelecekteki • geçen seferki Önceki . 2. *Sabah ta görüşelim. Hangi balkonda şemsiye var? Hangi binanın rengi sarı? Adam hangi binanın balkonunda? gibi. Geçen seferki daha iyiydi.

"If I Were A Rich Man" şarkısı ve keman sololarıyla ünlü bir filmdir." Bu sözler de masalın özetiydi. tarif Oya bankaya gitmek istiyor. Film. SÜRGÜNDEKİ PRENSES 12. Sınıfta bu etkinlikte yer alan filmleri izleyen veya kitapları okuyan öğrenciler varsa bu filmi/kitabı özetlemesini isteyin." 3 Market ' Otel Otel Otel S: 2. Sonra metinleri farklı öğrencilere okutarak. Filmin kahramanlan Laura (Julia Roberts! ve Martin (Patrick Bergin) 4 yıllık evli bir çifttir. "Oya. B rolündeki öğrencilerin s. metini YATAĞIMDAKİ DÜŞMAN 14. "Tahran'da altın bir kafeste gibiydim. Orijinal adı “Tevye ve Kızları'ydı. Laura çok mutsuzdur. sütçü Tevye'nin ailesini ve ailenin Amerika'ya göçünü anlatmaktadır. Köşede bir eczane var. Karısı Süreyya yedi yıllık saray hayatının ardindan saraydan ayrıldı ve ülkesini terk etti. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. başlığını yazalım İki Film. Sonunda Laura evinden kaçar ve başka şehre yerleşir. TÖMER (V Park ■o 3. Ne tür romanlar okuyorsunuz? Edebiyat klasiklerinden hangilerini okudunuz? Ne tür filmler­ den hoşlanıyorsunuz? gibi sorular sorun. Kaygısız ve görkemli bir hayat yaşamaya başladı. Evim o ecza­ nenin yanında. Ya aşk ya da taht. metinI > Bu üniteyle İlgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. İran Şahı Rıza Pehlevi seçimini yaptı. tarif "D O O Sinema Valilik Otopark Oya okula gitmek istiyor. 1964'te Brooadvvay'de seyircilerle bu­ luştu ve bir müzikal klasiği oldu. İki Roman > Metinleri okutmadan önce öğrencilere.Murat telefonda Oyaya adresini ta rif ediyor. Balzac romanında evli bir kadın ve kendisinden çok daha genç bir erkeğin arasındaki aşkı anlatmaktadır. Yazar bu romanda aşkın üzücü yüzünü okuyucula­ ra yansıtmıştır. Ancak kocası onu kısa sürede bulur. metini VADİDEKİ ZAMBAK (3. Bu ma­ sal yedi yıl sürdü. torif ' Oya sinemaya gitmek istiyor. Mağaza 26 Eşleyelim.164'ü açmalarını isteyin. Çiftin evliliği dı­ şarıdan çok mükemmeldir ama gerçekler çok farklıdır. Şah her zaman çok meşgul­ dü.. onlardan önce metinleri ilgili resimlerle eşlemelerini sonra da metinlere uygun başlıkları bulmalarını isteyin. .l 63'ü. 1971 'de Norman Jewison filme çekti.. şimdi otele kadar dosdoğru yürü. Oradan karşıya geç ve TÖMER'den sonra sağa dön. Balzac'ın en güzel kitaplarından biridir. f Ü ^ _________________ ___________ ________________________________________________ - 1907'de Sholom ailesi yazdı. Film 8 dalda Oscar'a aday ol­ du. metin1 DAMDAKİ KEMANCI 11. Çünkü Martin sinirli ve takıntılı bir insandır. Çok yalnızdım.

ilanı verilen spor salonlarını fiyatlar.2 3 . dinleyelim Hangisi Daha Uygun? Hangisi Daha Uygun? M S P O R D ALLARI • J im n a s tik • K a rd io :Şs G ru p E g ze rsizle ri • R a k e t» S p o rla r SPOR DALLARI V ü cu t G e liştirm e Squash Step A e ro b ik Yoga 3 a y lık v e 2 a y lık ÇALIŞM A SAATLERİ H a f t a iç i: 0 6 . ünite B Anlatalım.0 0 H a ft a s o n u : 0 6 . seans saatleri açılarından karşılaştırarak salonlardan birini seçmelerini isteyin. Ardından her grubun neden bu salonu seçtiğini sınıfa anlatmasını isteyin.0 0 a v u z la r h a fta içi v e h a fta 1P îla te s Yüzm e Ç o c u k K lü b t M a s a T e n isi • T a k ım Sp o rla rı B a s k e tb o l V o le y b o l F u tb o ! '■ Y ü z m e A ç ık v e k a p a lı h a v u z la r (Kapalı Yüzme Havuzu) Jim n a stik V ü c u t B a k ım ı CiSt B a k ım ı M a s a jla r G ü n lü k S p a P a k e t . kendi sayfalarındaki ilanları incelemelerini ve gruplarındaki diğer öğrenciyle birlikte. dinleyelim Anlatalım.2 3 . fiziksel koşullar.0 0 . 6.> Bu çalışmada A ve B öğrencilerinden.0 0 . ünite 6.

Bu akşam nerede yemek yiyeceksiniz? gibi sorular sorun. Son bir soru: Bu ödülü nasıl kutlayacaksı­ nız? Suzan Demir : En yakın zamanda evimde bir parti verece­ ğim. herkese çok teşekkür ede­ rim. Diyalogda aşağıdakilerden hangisi geçmektedir? ya. Sunucu : Peki tatilden sonra? Suzan Demir : Şu anda nişanlıyım. bu parayla neler yapacaksı­ nız? Bir planınız var mı? > Bu üniteye ait etkinliklere başlamadan önce öğrencilere. işaretleyelim / Büyük Ödül > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilerden. Büyük bir ev alacağım ve evleneceğim. Onlara "ajanda'da sıralanan işleri hangi fotoğrafın gösterdiğini sorun. Son olarak tahta­ 1. Dilbilgisi açıklaması yapmayın. Türkçe öğrendikten sonra neler yapacaksınız? [7] yarışmacının planları □ yarışmanın türü □ ödül miktarı □ sunucunun duyguları Mezun olduktan sonra neler yapacaksınız? Bir işe başladıktan sonra neler yapacaksınız? . Daha sonra öğrenciler­ le giriş fotoğrafı hakkında konuşun. Bu aşa­ mada yalnızca. Rolleri paylaştırarak diyalogu okutun ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. tasarlama ifadeleri Dilbilgisi • GELECEK ZAMAN -lyiEcEk Sunucu Beceriler : Tebrikler Suzan Hanım! Yarışmamızın bü­ • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme yük para ödülünü kazandınız! Neler hisse­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme diyorsunuz? • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Suzan Demir : Çok mutluyum. • Gelecek zaman belirteçleri. Sunucu : Biz de sizi tekrar tebrik ediyor ve kısa bir rek­ lam arası veriyoruz. Sunucu : 0 zaman şimdiden size mutluluklar dileye­ lim. Güzel bir otelde Gelecek hafta sonu ne yapacaksınız? uzun bir tatile çok ihtiyacım var. Ailemle ve arkadaşlarımla bu ödülü kutlayacağım.Planınız N I Emekli olduktan sonra neler yapacaksınız? Ülkenize döndükten sonra neler yapacaksınız? Sözcük Alanı gibi sorular yazıp öğrencilerden bu sorulara -EcEk ekini kullanarak yanıt vermelerini isteyin ve bu konuşma çerçevesinde gelecek za­ man eki -EcEk ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 8 saat Sunucu : Suzan Hanım. oku­ ma sırasında diyalogda geçen gelecek zamanlı eylemlerin al­ tını çizmelerini isteyin. Planlama. öğrencilerin verdiği yanıtlardan doğru olan­ ları tahtaya yazıp gelecek zaman eklerinin altını çizin. Dersten sonra ne yapacaksınız? Suzan Demir : önce tatile çıkacağım. Suzan Demir : Sağolun. 1 Okuyalım. Sizce bu diyalog nerede geçiyor? [7] televizyon stüdyosunda □ evde □ otelde □ partide 2. tümcelerin gelecek zamanlı tümceler olduğunu söyleyin.

haftaya. biraz önce. 3 Geçen yüzyıllarda pek çok insan hastalık nedeniyle öldü. Meraklı arkadaşları onlara "Siz ne zaman evleneceksiniz ?■diye soruyor. Siz anlatm ayacak m ısınız? *Biz dinlem eyecekiz? 4 Yerleştirelim 2 Tamamlayalım > Gelecek zaman ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kul­ > Bu etkinlik için önce tahtaya yarın. Eskiden televizyon yoktu. 2. 5. Yarın bütün gün evden çıkmayacağım / çıkmadım: 2. Yanıtlar Yanıtlar yağmak • gitmek • taşınmak • buluşmak mezun olmak • başlamak • evlenmek • atlamak 1. yarın saat kaçta buluşacağız ? 8. Siz önümüzdeki ay TÖMER'e devam edecek m isiniz / ettiniz m ı? Ne Olacak? > öğrencilerden resimleri incelemelerini ve boşlukları ‘Biraz sonra ne olacak?"sorusunun yanıtı olabilecek tümcelerle tamamlamala­ rını isteyin. . Geçen hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe maç yapacak / yaptı. lanarak özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yap­ tıktan sonra öğrencilerden boşlukları uygun eylemlerle tamam­ lamalarını isteyin. tecekler. Çok kilo aldım. Haftaya İstanbul'dan ayrılacağım / ayrıldım: 3. Çok yakında insanlar daha hızlı haberleşecek. Birazdan yağmur yağacak . Ali ve ben tıp fakültesi dördüncü sınıflayız. Dün bütün gün alışveriş yapacağız / yaptık.-lylEcEk GELECEK ZAMAN Adıl Eylem -ma -me anlat ben sen 0 biz siz onlar 9ir tut oyna dinle söyle 4|r m Zaman Eki — -acak/-yacak -ecek/-yecek mı mi if p f t if | i -ım / -yım / -im / -yim -sın / -sin -ız / -yız / -iz / -yiz -siniz / -siniz Har / -ler) ': "JSi| s | !l| ıS li| Ben söyleyeceğim. Önümüzdeki yıllarda çevre kirliliği artacak. bu telefonun yeni bir modelini üreEminim. 5. birazdan gibi belirteçler yazıp tümce içinde kullanarak anlamlarını açıklayın. Arkadaşlar. Uçak yükseldikten sonra adam paraşütle atlayacak . Can ile Canan nişanlı. eskiden • geçen • seneye • önümüzdeki • yakında 1. 4. akşama. Yeni bir ev aldık. 7. Diyete başlayacağım . Murat. iki yıl sonra mezun olacağız 4. Sen tutmayacaksın. az önce. gelecek hafta sonu oraya taşınacağız 3 Yanlışı çizelim > öğrencilerden. Yanıtlar 1. 3. 0 oynayacak mı? Onlar girmeyecekler. Daha sonra öğren­ cilerden kutu içinde verilen zaman belirteçlerini uygun tümcelere yazmalarını isteyin. gelecek yıl. 2. belirteçlere uygun zaman ekini belirlemelerini ve yanlış olan sözcüğü çizmelerini isteyin. üç gün sonra. Şemsiyeni yanına al. arkadaşına telefon etti ve ona "Yarın İzmir'e gidecek misin ?■djye sordu 5 Tümce yazalım 6.

.. sini yapmalarını. 2. Salı günü mankenlerle prova yapacak. Saat on birde toplantı başlayacak. Toplantıdan sonra yemeğe çıkacak. ___________evde dinleneceğim. 9.. Türkçe öğrendikten sonra Okul bittikten sonra____ Yarın öğleden sonra____ Bu akşam_____________ insanlar 50 yıl sonra__ Bence gelecek yüzyılda 30 yıl sonra__________ Bir daha asla_________ önümüzdeki hafta sonu . rapor yazacağım. 7________ ___ 8. Ender / / Bir toplantıda konuşma yapacak. .Murat 6 Planlarımızı anlatalım Yoğun bir hafta geçirecek. pikniğe git­ meyecek. 9 Tamamlayalım > Bu etkinlikte öğrencilerden 8.tekrar ara.. Pazartesi gazetecilerle bir toplantı yapacak ve defileyi duyuracak. etkinlikteki çalışmanın tam ter­ Ender altı ay sonra üniversiteden me­ zun olacak. 7. Salonda prova yapacak. Şu anda meşgulüm. / / vr Bir süre sinemaya gitmeyecek.. _ _ __soda içeceğim. . t. /^bugün • hafta sonu • haziranda • yazın • öğleden sonra mezun olduktan sonra • haftaya • akşam • bir süre sonra sınavdan sonra • yemekten sonra • toplantıdan sonra birazdan • sonbaharda • bir iki saat sonra bir iki güne kadar • ay sonunda • gelecek hafta Günlük Plan bugün Haftalık Plan hafta sonu Haziranda 2______ __ _ 3 4 .öğrencilerden tabloda verilen belirteçleri ait oldukları sütun­ lara yazmalarını. 7 Okuyalım. ardından da verilen tümceleri yine aynı belir­ teçlerden uygun olanlarla tamamlamalarını isteyin. Ülkesine Ağusfos'ta dönecek. ışıkları düzen­ leyecek. Acelem var. 10 yıl içinde neler yapmayı planladıklarını 3-5 dakikalık bir süre içinde düşünüp not almalarını ve diğer öğrencilere anlatmala­ rını isteyin. Konuşmalarında gelecek zaman eklerini doğru kullanıp kullanmadıklarını gözlemleyerek gerekli yerlerde bu yapıyla ilgili dil­ bilgisi kurallarını hatırlatın. yani belirteçleri verilmiş tümcelere. Saat on­ da toplantı salonunda olacak. Bu yüzden yarın sabah çok erken kalkacak. 6. Hafta sonları hiç dışarı çıkma­ yacak. Duygu Hanım bir moda tasarımcısı. içinde. 4. Toplantıdan sonra arkadaşlarıyla yemeğe gidecek. Ne Yapacağım? >. Son hazırlıklarını yapacak. Duygu / / 8 Yerleştirelim >.. _________çıkacağım.. Konuşmasını son kez kontrol edecek. Beni Yıllık Plan haziranda tatile gideceğiz. uygun ge­ lecek zamanlı eylemler yazmalarını isteyin. öğretmen olacağım. Perşembe arkadaşlarıyla dekoru ve ses sistemini yerleştirecek. 5. b ir hafta içinde. Bu altı ay içinde çok ders çalışacak.öğrencilerden dersten sonra. b ir yıl Uzun bir tatil yapacak. b ir ay içinde. işaretleyelim / / Kim Ne Yapacak? > Metinleri okutmadan önce öğrencilerden fotoğraflardaki kişilerin mesleklerini tahmin etmeye çalışmalarını isteyin ve sonra her met­ ni farklı bir öğrenciye okutun. Cumartesi sabahı erken­ den defile salonunda olacak. . Bugün dersten sonra.. Yeni sözcükleri açıklayıp tabloda veri­ len tümcelerin kimin planı olduğunu bulmalarını isteyin. 3. Bu yaz uzun bir tatil yapacak. Çünkü bu hafta sonu büyük bir gelinlik defilesi düzenleyecek. Bu çalış­ mada öğrencilere bazı tümceler için birden çok belirtecin uy­ gun olabileceğini hatırlatın. _ yapraklar sararacak. Sınavlardan sonra bir arkada­ şıyla birlikte tatil için yurt dışına çıkacak. Bu hafta içinde. Gazetecilerle toplantı yapacak.. konsere. Murat yarın önemli bir toplantı­ ya katılacak ve bir konuşma ya­ pacak. Sonbaharda onun için zor bir dönem başlayacak. Cuma günü salonda son bir prova yapacak. Çünkü hem bir iş arayacak hem de yüksek li­ sans yapmak için sınavlara girecek. 5 ___ 6. Çarşamba defile salonunu kontrol ede­ cek. 8. Bu hafta onun için çok zor geçecek. Sinemaya.

önce mo­ bilyaları alacağım. kabarık bir gelinlik giymek istiyorum. Böyle bir hazırlık yapma­ mış öğrencilerden düğün hazırlıkları konusunda kendi kültürlerine ait gözlemlerini anlatmalarını isteyin. O bir hastanede ça­ lışıyor. önce mobilya alacak sonra bir gelinlik diktirecek. Gelecek yaz tatilini nerede geçireceksin? Neden orası? Yalnız mı gideceksin? Selin iki ay sonra evleniyor. yanıtları not almasını. Çünkü bu hazır­ lıklarla ilgilenmek için vaktim olmadı. > Bu çalışmada ikişerli gruplar oluşturun ve her öğrenciden. grubundaki diğer öğrenciye bir sonraki yaz tatiliyle ilgili sorular sormasını. davetiye. Nişanlıyım ve iki hafta sonra evlene­ ceğim. arkadaşının tatil pla­ nını sınıfa anlatmasını isteyin. dinleyecekleri metinde hangi ha­ zırlıkların yapıldığını tahmin etmelerini isteyin. Ne kadar kalacaksınlızl? Notlarım: . Davet­ li listesi hazırlayacak ve davetlilere telefon edecek. Bu arada bütün bu işleri yalnız yapacağım. ardından.ilk dinlemede öğrencilerden kısa notlar almalarını ve bilmedik­ leri sözcükleri belirlemelerini isteyin. hazır alacağım çünkü diktirmek için vakit yok. Sabahları okula. Gelecek hafta izin alacak ve düğün için hazırlık yapa­ cak. Sonra da eşyalarını yeni evine taşıyacak. balayı. Sonra gelinlik bakacağım. Sonra makyaj ve saç modeli denemesi yapmak için bir gü­ zellik salonuna gideceğim. ikinci dinlemeden önce bilin­ meyen sözcüklerin anlamlarını açıklayın. ben de iş yerinden izin alacağım ve izindeyken hazırlıklara başlayacağım. Ama düğün için çok fazla ha­ zırlık yapmadı.Dinleme öncesinde öğrencilere metnin başlığını okuyun. Bu arada davetli listesini hazırlayacağım. Hafif bir makyaj istiyorum. Çok yorulacağım ama balayında dinleneceğim. Onlar balayına çıkmayacaklar. DÜĞÜN HAZIRLIĞI Benim adım Selin. ► Son olarak öğrencilerden özet paragrafını okumalarını ve met­ ni ikinci kez dinlerken bu paragraftaki yanlış bilgileri belirlemeleri­ ni isteyin. ve onlara daha önce bir düğün hazırlığı yapıp yapmadıklarını. yaptılarsa o süreçte neler yaşadıklarını sorun. Dinleme sonrasında öğrencilere sorular yönelterek yanıtlarını kontrol edin. Son olarak eşyalarımı yeni eve taşıyacağım ve yerleştireceğim. Ama henüz hiçbir şey hazır değil. nişanlıI ve öğrencilerden.10 Dinleyelim. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları için yönlendirin. Davetiyeleri seçece­ ğim ve davetlilere postalayacağım. ► öğrencilerin konuşmalarından yola çıkarak tahtaya metinle ilgili bir anahtar sözcük listesi yazın (mobilya. sonra öğrencilere notla­ rını okutun.. Bütün bu işleri yapmak için sadece bir haftam var. Yuvarlak yakalı. öğ­ leden sonraları ise işe gidiyorum. O kadar çok iş var ki. >. önümüzdeki hafta okul tatil olacak. nişanlım bana yardım etmeyecek çünkü çok önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Gelinliğimi diktirmeyeceğim.. düzeltelim Ses Kaydı Düğün Hazırlığı >. Bu hazırlıklara nişanlısı da yardım edecek. Çünkü hiç zamanı yoktu. gelinlik.

Bir ik i gün sonra dahg da ________ Çocuğumuz. 6. On beş yıl sonra em ekli________ 10______________________ Geçen hafta çok hastaydım. Güzel bir kız olacak. Erkek olacak. en iyi okullara gidecek. Ona satranç öğreteceğim. nesne ara­ sında eşitleme ilişkisi kurabilme Çocuğumuz. çok eğleneceğiz. 1. Dün hava çok güzeldi. tasarlama ifadeleri Cenk ve Ayşegül çok mutlu bir çift. sinemaya gideceğiz. Üniversiteyi de bitirecek ve benim gibi iyi bir avukat olacak. 12 İşaretleyelim. nesneye benzetebilire • Kadar ilgecini kullanarak iki farklı durum. şoke ol-. m sını isteyin.gibi bileşik eylem­ 5. Şimdi avukat değilim.Sözcük Alanı • Gelecek zaman belirteçleri. Ayşegül ise kız. olay. h rindeki görevi ile tıraş ol-. Gelecek zamanlı ad 1. Erkek olacak. Çok para kazanacak. retmenim. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğrencile­ rin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Onunla sinemaya gideceğiz. olaya. Futbol maçlarına gideceğiz. lamalarınızı yapın. 0 liyat olacağım. iyi bir işte çalışa­ cak ve çok para kazanacak. Ona satranç öğreteceğim. Çok çalışkan bir öğrenci ola­ cak. taya. bir durumu. Planlama. Bir hafta sonra ame­ 7. Çalışkan bir öğrenci olacak. o 9. Çok akıllı olacak.______________ Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 3. Onunla sinemaya gideceğiz. Cenk bir er­ kek çocuk istiyor. Kız olacak. Oğluma en güzel formayı alacağım. Bugün hava çok aüzel Yarın hava çok 7. gibi ad tümceleri yazarak eylemlerin altını çizin. Avukat olacak. nesneyi başka bir duruma. Çok para kazanacak. Tabii futbol maçlarına da gideceğiz. olayı. Açıklamalarınızda. lerdeki yardımcı eylem görevinin farklı olduğunu belirtin (Bir hafta □ 6. s sonra avukat olacağım.eyleminin koşaç tümcele­ □ 4. Benim aslan oğlum çok akıllı olacak! Ona satranç öğ­ reteceğim. 4. Sonra o büyü­ yecek. Çalışkan bir öğrenci olacak. Avukat olacak. 107 . am eliyat ol. Beraber oyunlar oynayaca­ ğız. *Şimdi am eliyat değilim gibi). Onlar bugünlerde çok heyecanlı. > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya başlamadan önce tah­ 5. 8. Beş yıl önce öğretmen oldum. 8. Oğlum bü­ yüyünce çok yakışıklı bir delikanlı olacak. Çocuklarının cinsiyetini bil­ miyorlar ama ikisi de hayaller kurmaya başladılar bile! Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (gelecek zaman) olacak • İLGEÇLER gibi. Hala öğ­ 9. Futbol maçlarına gideceğiz. Onunla arkadaş gibi olacağız. □ tümcelerinin eylemlerini yazmayıp bu eylemleri öğrencilerin bulma­ 2. Çok akıllı olacak. beraber oynayacağız. ol. kadar Beceriler • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • -ol eylemini kullanarak gelecek zamanlı ad tümceleri üre­ tebilme • Gibi ilgecini kullanarak. Kız olacak. ikinci tabloda "baba"nın çocuklarıyla ilgili planlarını işaretlemelerini ve "anne" ile "baba"nın çocukları için başka neler planlıyor olabileceklerini sorarak tabloyu geliştirmelerini isteyin. Bu çalışmadan yola çıkarak olacak eylemiyle ilgili açık­ 3. 0 Ses Kaydı Benim kızım annesine benzeyecek. Çocuğunuz var mı? Gelecekte çocuklarınızla ilg ili ne tür planlgrınız var? Sizce anne baba olmanın zorlukları ve güzel tarafları neler? gibi sorular sorun ve kitaptaki giriş metnini öğrencilere okuyun. Şimdi daha ivivim . 10. On yıl önce öğrenciydim. dinleyelim Bebeğimiz Olacak > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Çünkü yakında bir çocukları olacak. Da­ ha sonra onlardan ilk tabloda "anne"nin.________________ 2.

siniz i-lar) Ben bu yıl mezun olacağım.. 14 Tamamlayalım > öğrencilerin dikkatini tümcelerdeki zaman belirteçlerine çe­ kin ve onlardan tümceleri bu belirteçlere uygun zaman eklerini kullanarak tamamlamalarını isteyin. Çok hayırlı bir iş. F: Ben üç çocuk görüyorum ama.de______ olacak F.. hayırlı. ilk dinlemede tüm yanlışları bulamayan öğrenciler için kaydı ikinci kez dinletin. güzel kız. kıs­ metsiz. Tahtaya fai. A: Çok teşekkür ederim. . Bu çocuk çok şımarık olacak .. Yanıtlar 1.Bundan beş yıl sonra yirmi sekiz yaşında olacağım. olacağım__ ■Hayır. kısmetli. evi&L . Geçen hafta sonu nere devdin .. Güzel şeyler söyleyin ne olur! 8. Hem de yakın zaman içinde. şu anda meşgul müsünüz ? . olmayacağım 3. 7. tabii. şimdi öğrendi!!77?_______ . 0 meşgul olmayacak.. Doktor Bey.Sen şimdi öğrenci misin ___ ? .. düzeltelim > Olacak yapısıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. . A: Çok sevindim. Neyse halin. ince giyinme... Bakayım kaç çocuğun olacak? Hmm. ■Gelecek yaz nere_^ Karadeniz'tfe^ ydm 5. meşgul değilim ■ 08 F: Ondan yeni bir iş teklifi alacaksın. Ses Kaydı F: Eveet.Hayır. 7. . . Yarın ofisiniz de -ım / -yım -sın - 13 Tamamlayalım 2. Onlar yorgun olacaklar. A: Eyvah! Üç mü? Nasıl bakacağız onlara? F: Güzel güzel bakacaksınız. Yanıtlar miydin 1. A: iki tane olsun. meşgul M 1____ __. hep iş. Sen bu akşam ev. inşallah. ben şimdi öğrenci değilim 8. verilen tümceleri tamamla­ malarını isteyin. çok heyecanlıyım. Acaba yarın hava güzel olacak 4. yaşlıca bir adam görüyorum. Uçak bir saat sonra Amerika'da olacak . ağzınıza sağlık. A: A! inanmıyorum! Tipi nasıl? F: Kumral. Hayır. ev deydim . Büyük bir koltukta oturuyor. A: Bizim müdür olacak.Hayır. hiç merak etme. 6.Evet. Siz burada olmayacak m ısınız? *Sen hastayacaksın.. fal bakmak.Sen dün ev de değildim . yaşında . Hava soğuk. . . kısmet. 10. inşallah! E? Hep iş. orta boylu biri. 3. önümüzdeki altı ay işlerin hep iyi olacak..Üç yıl önce yirmi yaşında ydım .Bundan beş yıl sonra kaç yaşında olacaksın ? . Açalım artık fincanını. Biri var ama şu anda uzakta bir yerde.. Otuzlu yaşlarda.Evet. . Biz evde olacağız. mısın . çıksın falin. hasta olacaksın .. Geleceğin çok güzel olacak.Üç yıl önce kaç. Yok mu beyaz atlı bir prens falımda? F: Hah ha! Bakalım. eşim eskisi gibi sağlıklı olacak jm_ ___? 5. Sen bu adamla altı ay içinde sözleneceksin.. 6..Evet.. iki yıl içinde de evlene­ ceksin. Uzun boy­ lu. fala.Evet.Yarın burada olacak . A: Yakışıklı mı? F: Hah ha! Onu bilmiyorum ama çok temiz bir kalbi var. . 15 Dinleyelim. Kutlamalar bugün olmayacak yann olacak___ A: Ay. Ben öğretmen olacağım mı olacak____ mısınız ? Falcıda > Bu etkinliğe hazırlık çalışması olarak "fal" konulu bir konuşma or­ tamı oluşturun. Antalya' daydım___ 4.KOŞAÇ TÜMCESİ fgelecek zaman) Adıl Ad ben sen 0 biz siz onlar mezun hasta meşgul yorgun evde burada ol Zaman Eki - ol -ma -acak/-yacak -ız / -yız . Oo! Çok kısmetlisin sen! Şansın çok 9. sözcüklerini yazıp anlamlarını açıkladıktan sonra öğ­ rencilere özet paragrafını okutarak onlardan ses kaydını dinlemele­ rini ve paragraftaki yanlışları düzeltmelerini isteyin.Müdür Bey. _______ . A: Allah Allah7 Para da kazanacak mıyım? F: Tabii. bence tek­ lifi kabul et. Sınav soruları zor mu olacak ? mısın ? açık.

eşleyelim / 1. eyvah. Gelecekte Ayten'in aşk hayatı fena olmayacak. hayır! On sekiz yaşında benim de babamınki gibi bir arabam olacak. hayatını kurmak 2. Hevesler > Metinleri farklı öğrencilere okutun ve okuma sırasında siz tahtaya örümcek adam gibi. babamınki gibi ilgeç öbeklerini yazıp gibi ve kadar ilgeçleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın. Allah Allah • inanmıyorum • inşallah • eyvah • ne olur Bir yıl sonra üniversiteden diploma­ mı alacağım ve avukat olacağım. özgür olmak 3. Açıklamalarınızda bu ilgeçlerin. Uzun boylu aenc bir adamla iş görüşmesi yapacak ama yakın zaman içinde çok para kazanamayacak. • yaklaşıklık anlatmak için kullanıldığını iSaat altı g ib i buluşa­ lım. DİŞİSİ j . • adlar arasında karşılaştırma ve benzetme ilişkisi kurduğunu (Ali Murat kadar çalışkan değil. Bu ünlemlerin kullanıldığı durumları örnekler vererek açıklayıp öğrencilerden verilen tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. örümcek adam olmak / £0 ilk çocukluk [3] çocukluk [2] ergenlik [T] gençlik İdoller. İn a n m ıy oru m __ \ Bu ne güzel sürpriz. Ali öğretmen tilki babam Ov) İlil onunki gibi kadar Sen babam kadar yaşlı değilsin. söz! Ne olur Yanıtlar anneme söyleme. ne olur sözcüklerini tahta­ ya yazın ve ses kaydını yeniden dinleterek öğrencilerden bu ün­ lemlerin hangi duyguları aktarmak üzere kullanıldığını belirle­ meye çalışmalarını isteyin. onun­ kiler gibi. Çünkü bir kuş gibi özgür olacağım. Tilki gibi kurnaz. Sınıfa öğretmen gibi girdi. Benim de onun gibi güçlerim olacak ve insanlara yardım edeceğim. 16 Yerleştirelim > Bu çalışmada 15." dedi. Be­ nim de onunkiler gibi son moV del arabalarım olacak Yanıtlar Ayten fal baktırıyor ama falı pek ivi değil. Akşamları arkadaşlarımla çıkacağım. Çünkü fala göre gelecek altı ay biraz sanssız olacak. Ankara'nın nüfusu dört milyon kadar gibil vurgulayın.> Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından metinleri tekrar okutun ve öğrencilerden. O zaman kendi evim de olacak ve aile­ min yanından taşınacağım. Ali kadar çalışkan değil. ö n ­ ce iyi bir şirkette işe başlayacağım. Ali Murat g ibi çalışkan değil gibi!. Allah Allah 1Bu saatte kim geldi acaba? Falcı "Yakında evleneceksin. babamın arabasıyla gezeceğim. . Ronaldinho gibi. Murat. etkinliğin dinleme kaydında geçen Allah Allah. İnanmıyorum. 0 senin gibi çalışmıyor. inşallah. Abla. iki yıl sonra sözlenecek ve evlendikten sonra da M çocuğu olacak. Yanıtlar Ben üç yıl sonra 18 yaşına gireceğim ve ondan sonra ha^\ yatım çok güzel olacak. Ronaldinho olmak 4. kutu içinde verilen eylemlerin metinlerde yaşamın hangi dönemi ile ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. Benim arabam da onunki gibi. 17 Okuyalım. onun gibi. kuş gibi. Hayır. bir daha okulu asmayacağım. İnşallah____ Eyvah ___ ı Cüzdanım yok!. ' B n (I Ronaldinho gibi bir futbolcu olacağım. Dünyanın en iyi ta­ kımlarında oynayacağım. Ben örümcek adam gibi olacağım.

Ben de sizin gibi iyi bir öğretmen olmak istiyorum. gibi/kadar gibi/kadar gibi/kadar BALIK: Her işte başarılı olacaksınız. Karşını­ za yeni fırsatlar çıkacak ve hayatınız değişecek. melek gibi bir insan. keçi 13. 6. Ya­ kında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. haftalık. biber 5. BAŞAK: Gelecekle ilgili planlar yapacaksınız. buz a tüy gibi hafif gibi inatçı 10. acı. iş yoğunluğunuz azalacak. 4.gibi yumuşak 3 şeker . Dikkat çekeceksi­ niz. tavşan gibi korkak 11. Ama bu Nasıl Biri? temponun sonunda mutlu olacak ve bol bol dinlene­ ceksiniz. sizin « seninki • onun * senin » seninkiler • sizinki 1. koku. çalışkan. deli 14. . arı gibi çalışkan 9.. Kendinizi yorgun hissedeceksiniz. sıcak. örnekteki tümcedekine benzer biçimde uygun sıfatlarla tamamlamalarını isteyin. hayatınızı buna göre planlıyor musunuz? Onun _ gibi biriyle daha önce hiç karşılaşmadım. 5. Hırslısınız. Ben onun kadar Arkadaşım yardım sever başka bir insan daha tanımadım. Aileniz ile daha çok zaman geçireceksiniz ve birlikte kısa bir seyahate çıkacaksınız. belki de işe ara vereceksiniz. hafif. Sevgiliniz iş temposundan şikayet edecek. Kardeşin de senin kadar çalışkan mı? KOÇ: Sizin için çok hızlı bir hafta olacak. Ben de seninki gibi bir araba almak istiyorum. Çok şaşıracak ve sevineceksiniz. eğle­ necek. ASLAN: Eski bir arkadaşınızla görüşeceksiniz. kü­ çük sorunlar yaşayacaksınız. Bu durum çevrenizdekileri rahatsız edecek. Bizim evimiz de sizinki 3. Babam gibi/kadar Annem gibi/kadar Kardeşim Esim Arkadaşım OĞLAK: Güzel bir haber alacaksınız ve çok sevine­ ceksiniz. yumuşak. Birlikte bir iş yapacaksınız ve başarılı olacaksınız. korkak. aylık burç yorum larınızı okuyor musunuz? Bu yorumlara inanıyor. cehennem . yoksa hasta olacaksınız. gibi sıcak gibi soğuk 7. Yeni şeyler deneyecek. 20 Tümce kuralım YAY: Uzun ve zorlu bir tempoya gireceksiniz. Onunla Yanıtlar kar • inci • keçi • taş • pamuk • tüy • mis • biber arı • buz • deli • cehennem • şeker • tavşan 1 ka r 9 pamuk. Sürprizlerle karşılaşa­ caksınız. 2. eşleyelim 18 Yerleştirelim >■ G ibiye kadarilgeçleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı­ nı da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. YENGEÇ: Sıkıntılarınız yavaş yavaş geride kalıyor. Burçlar kadar büyük.21 Okuyalım. KOVA: Hobilerinizle ilgileneceksiniz. Yanıtlar Ç >• Metinleri okutmadan öğrencilere. soğuk. arkadaşlarınızla birlikte gezecek. verilen kişileri. Aldığınız yanıtlardan uygun olanları tahtaya yazın. AKREP: Bir yolculuk yapacak. inci gibi aşık gibi diş TERAZİ: işinizle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. gibi sorular sorun. Daha sonra metinleri öğrencilere. diş sözcüklerini tahtaya yazın ve öğrencilerden bu sözcüklerle ben­ zetme ilişkisi kurmak üzere gibi ilgeci ile kullanılabilecek söz­ cükler bulmalarını isteyin. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize za­ man ayıracaksınız. Daha sonra öğrencilere boşlukları kutu içinde verilen sözcüklerle tamamlatın. sert. > Bu etkinlikte öğrencilerden. inatçı. her za­ mankinden farklı düşüneceksiniz. Yeni insan­ larla tanışacaksınız. taş gibi acı gibi beyaz _gibi sert 6. Yeni sözcükleri açıklayıp verilen tümcelerin hangi burcun yorumunda geçtiğini bul­ malarını isteyin. Burcunuz ne? Burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz? J Günlük. 19 Yerleştirelim > Tümceleri tamamlatmadan önce beyaz. Gerçekten çok ilginç bir insan. yeni yerler ve insanlar tanıyacaksınız. mis/leş gibi koku 12. tatlı. aşık. Biri size sürpriz yapacak ve kalbinizi kazanacak. güzel zaman geçireceksiniz. iyi zaman geçireceksiniz. gibi tatlı 4. . BOĞA. İKİZLER: Aşk kapınızı çalacak. Kendinize vakit ayıracak. Benim çocuklarım da seninkiler gibi yaramaz. olabildiğince kendi burçlarını denk getirmeye çalışarak okutun. Sakin bir hafta geçireceksiniz. Planlarınız değişecek. mutlu olacaksınız.

öğrencilere 3-5 dakikalık bir hazırlanma sü­ resi verip aşağıdaki konulan da içerecek bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Bu hafta çok başarılı ve dikkat çekici olacak. Yorumları sınıfta okutup gelecek zaman kullanımı ile ilgili yanlışları düzeltin. Her öğrenciden hem kendi burcuyla. 23 Anlatalım Bu hafta çok gezecek ve eğlenecek. Balık Ailesiyle birlikte kısa bir seyahate çıkacak. Yengeç sorusunu yazın. ha­ zırlık aşamasında aldıkları notları okumamaları konusunda uyarın.22 Yorumlayalım Yanıtlar Burç Yorumu > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. yeni yerler görecek ve Akrep biraz gergin olacak. Eğitim Kariyer Aile Hobiler Aşk Para 111 . Gelecek on yıl için neler planlıyorsunuz? Yeni insanlarla tanışacak. Oğlak Sizin Burcunuz: Terazi Arkadaşınızın Burcu: işinde bazı problemler olacak. belki de işinden ayrılacak. Eski bir arkadaşıyla yeni bir işe başlayacak. hem de grubundaki diğer öğrencinin burcuyla ilgili birer yorum yazmasını isteyin. Koç On Yıllık Planlarım : : > Sözlü anlatım etkenliği için tahtaya. Bu çalışmada öğrencileri.

Dün yatmadan önce saati kuracaktım • -CE ekini kullanarak doğru sıfat ve belirteçler üretebilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat seninle alışverişe • Gelecek zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Bir konuda öznel düşüncelerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme Ama bugün için planımız vardı. gerek yok. Hani seninle dün sinemaya gidecektik n'oldu? gibi) vurgulayın. Selin? Nil __ama unutmuşum. ben seni alışveriş merkezinin kapısın­ da bekleyeceğim. dinleyelim ze sonra katılayım. efendim? Nil • GELECEK ZAMAN (hikaye kipi) -(y)EcEktİ I < -(y)EcEk idi) • EŞİTLİK -CE yor musun? çok geç yattım. O dün yatmadan önce saati kurdu mu? N il özlem le konuştu mu? : Tamam. Selin : Dün tam onu arayacaktım t kapı çaldı. özlem de geliyor. Ancak dolmuşla gelebilirim. değil mi? Nil Planımız Neydi? : Bilmem. ları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. tak­ Selin : Bir şey daha söyleyeceğim. Ben paranı ödeyeyim. Nil gidecektik______Unuttun mu? Selin : Aaa. Ben Onlar dün alışverişe g ittiler mi? Selin dün bankadan para çekti mi? Bu soru ve yanıtlardan yola çıkarak -EcEktieti ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. Yani aramayı unuttum. • geçmişte kalan bir planı anlattığı için çoğunlukla eylemlerin neden gerçekleşmediğini anlatan tümcelerle birlikte kullanıldığını iBu kursa üç ay önce katılacaktım ama vize alamadım. tümcelerini yazın ve aşağıdaki sorulan öğrencilere sorun. tasarlama ifadeleri • -CE eki ile türetilen sıfat ve belirteçler • Görelik ifadeleri Dilbilgisi Nil Selin : Hmm. Sabah erkenden • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Sen hala uyu­ Selin : Evet. Açıklamalarınızda bu ekin. ben si­ 24 Yerleştirelim. Nil özlem le ben de konuşacaktım. arama­ dın mı? > Bu alt üniteye rolleri paylaştırıp öğrencilere metni okutarak başlayın. Geç vakte kadar oturdular. Neyse. • konuşma anından önceki bir zamanda gerçekleşmesi düşünülen. Sen hemen hazırlan. dün işten çekecektim sonra bankadan para _ ama unutmuşum. Selin : Canım. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­ melerini sağlayın. Taksi için param yok. Aslında dün aklıma Nil : Selin. Dün bankadan para çekecektim. . Selin : Ben şimdi ararım onu. evet. Tamam planlanan eylemleri anlatmak için kullanıldığını [Bu kursa üç ay önce kapatıyorum. ama kızacaksın. Planlama. Bu aşamada yanlışları düzeltme­ yin. hemen kalkıp hazırlan hadi. Hafta sonu pikniğe g i­ decektik ama yağmur yağdı. dün gece • GÖRELİK -ly)E GÖRE Beceriler Alo. Sen taksiyle kapıya gel. siz özlemle önceden buluşun. Selin : Ama bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanaca­ ğım? Nil Bilmiyorum. önümüzdeki hafta sonu pikniğe gidecektik gibi). Ar­ Okuma sırasında metni okuyan öğrencilerden. Nil geldi. sonra oradayım. verilen sözcüklerle boşluk­ kadaşlarım geldi. sonra vazgeçtim. Selin : Tamam. niye bu kadar unutkansın? Tamam o zaman. onu da sen düşün. çok İyisin. siyle buraya gel. Selin dün arkadaşını aradı mı? : Sana inanmıyorum Selin. Dinleme etkinliğinin ardından tahtaya.Sözcük Alanı gidecektik • kuracaktım • arayacaktım çekecektim • verecektin • konuşacaktım • Gelecek zaman belirteçleri. Ona sen haber verecektin . Dün onu arayacaktım. 15 dakika katılacaktım. Dün yatmadan önce saati kuracaktım. özlemle ben de konuşacaktım_ama Dün alışverişe gidecektik.

Dolaptaki pastanın hepsini yedim. 5. İşten erken çıkacaktım fakat müdür beni toplantıya çağırdı.. Ressam olacaktım fakat ailem "O işte para yok. sana bırakmadım. 28 Dinleyelim. alıştırmayı da yap acak taksiyle geldim. Geçen hafta bütün sınıf pikniğe gitmek istiyorduk ama yağ­ mur yağdı. 4. Tatile ç ıkacaktım anna yUrj dışından misafirlerimiz geldi.. mıydık ? ama telefon ettik. telefon çaldı. Birçok ülke gör ecektim çık ocaktım . 3.. Biz bugün mü buluş ocaktık ? 8. Yeni araba alacaktım nmn almadım. işaretleyelim 26 Yerleştirelim Hayalim Bu Değildi > öğrencilerden. Dün hastaneye gi/ decektin gittin mi? Bu sabah kursa yürüyerek gelecektim ama geç kaldım. Ahm et: CJff! Sıkılıyorum her gün aynı işleri yapmaktan. Tam evden cık acaktım 7. Bu sabah kursa yürüyerek gelmek istiyordum ama geç kal­ Yanıtlar dım. Diyete başlayacaktım fakat annem dün harika bir pasta > ilk olarak öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. Dünya turnesine . > öğrencilerden verilen tümceleri.. Aslında dün hiç dışarı cık mayacaktmı ama bir arkada­ şım beni sinemaya davet etti. Gizem : Öyle mi? Neydi ki? 6. Hatırlamıyorum. Yanıtlar f işten ayrılacaktım • ressam olacaktım *tatile çıkacaktım ^ • yeni araba alacaktım • diyete başlayacaktım • bu yıl mezun olacaktım * aslında yeni kursa devam etmeyecektim ^ onu affetmeyecektim • işten erken çıkacaktım • seni arayacaktımJ 1. sonra yorgun argın eve dön. Dün arkadaşlarımla sinemaya gitmek için plan yaptık ama si­ nemada bilet yoktu.. Gelecek hafta gideceğiz. Evde televizyon izledik. Konserlerde hayranlarım benim şarkılarımı söyleyeceklerdi . evde yoktunuz. özür diledi. telefon numaranı kaybettim. Bugün planım alışveriş yapmaktı ama işte çok yoruldum. Ahm et: Belki senin için bu hayat güze! ama benim ha­ yalim bambaşkaydı. Geçen gün annemle size uğra yacaktık 2. Alış­ verişe başka bir gün çıkacağım. 9. . 6." dedi. oluşturacakları tümcelerin anlam bütünlüğü­ nü de dikkate alarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. öğretmenim. 1. İşten ayrılacaktım nmn müdür maaşıma zam yaptı. Çok ünlü o lacaktım g|r S0rü hayranım o! ocaktı________ 7 Seni arayacaktım gına benden özür diledi. g Bu y ıl mezun olacaktım ama fjna| sınavından kaldım.. ben sen 0 biz siz onlar çık al dur görüş uyu yürü Zaman Eki -ma -me -acak / -yacak -ecek / -yecek w S-ükaye Kipi mı mi -(y)di -(y!dı -ti -ti 25 Tamamlayalım -m -n -k -nız/-niz (-lar/-ler) m ~ Ben çıkacaktım. 4. Sen de ye iyecek miydin ? 4. -EcEkti ekini kullanarak örnekte­ ki gibi yeniden yazmalarını isteyin. Gizem : Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz ama senin kadar şi­ kayet etmiyoruz! yaptı! 3. 9. akşama kadar çalış. ° m > affetmeyecektim Ahm et: Bir konservatuarda okumaktı ve sanatçı olmaktı.. 2.. sen önümüzdeki sene mi mezun ol ocaktın J 5._________________________________ 4. Rolleri paylaştırarak metni bir kez de öğ­ rencilere okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra soruları yanıt­ latın. ] o Aslında yeni kursa devam etmeyecektim ama Türkçem hala çok iyi değil. 2. Ağaç oldum burada! Hani zamanında gel e c e k tin j 3. Onunla bir daha hiç konus ulayacaktım ama benden 10. Sen uyuyacak miydin? Biz bugün görüşecek m iydik? Oniar almayacaklar mıydı? Onlar almayacak mıydılar? *Siz durm ayacaktınız mı? 27 Yeniden yazalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -EcEktlyapısıyla ilgili açıklama­ larınızı özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlama­ larını isteyin. taksiyle geldim. 1. Her sa­ bah erken kalk.i l i .

Büyük şehrin gürültüsü­ nü. - Neden gelmedin? 7. 12. Güzel. Bunu size daha önce de Unuttunuz mu? 6. Dün bana bir şey söyledin/söyleyecektin.. Çünkü ailesi izin [7] □ □ [7] var. ---- Ama film için bilet yoktu. 29 Yanlışı çizelim. Yalnızca erteledim. 4.00'da seninle kütüphanede buluştuk/buluşacaktık. 2. .. Çocukla­ rım rahatça oyna yacaktı. geç kaldım.-------- Trafik kalabalıktı. .Gizem : Bu hayatini niye gerçekleştiremedin? Ahm et: Çünkü aiiem konservatuarda okumama izin vermedi. Yanıtlar Doğru Yanlış Doğru Yanlış 1. 3. Merak ediyorum. eşleyelim > Bu çalışmada yanlış eylemi buldurmadan önce sunulan bilgilerden hareketle öğrencilerin ilgili tümceleri birbirleriyle eşlemelerini. Hani artık sigara içmcycccksin/içmeyecektin. — Ama vazgeçtin. 1T. Ahmet çok ünlü olmak istiyordu. Ahmet gelecekle ilgili hayaller kuruyor.---- Ama sadece bir taneydi.. □ [7] vermedi. Ona bir hediye alalım. ar­ dından da oluşan bağlama göre yanlış eylemi bulmalarını isteyin. Yarın akşam Murat'ın doğum günü partisi olacak/olacaktı. Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya-gMk/gidecektik. - Yine elinde sigara var.------------- Ama telefonun kapalıydı. Gizem dünyayı dolaşmak istiyor. Gizem işinden memnun değil. 3. Bu sabah saat 09. Ahm et: Ne güzel! Senin hala bir hayalin var. bahçeli bir evde otur ocaktım.. Senin yok muydu bir hayalin? Gizem : Aslında ben de küçük bir kasabada yaşamak istiyor­ dum. . sıkıntısını çekmeyecektik. Ama iş bulamadı. Arkadaşım üniversiteden mezun oldu/olacaktı. Yanıtlar 1. Gizem'in hayallerini gerçekleştirme şansı 2. 6. neydi? --------- 5.. Ama ben senin gibi ha­ yalimden vazgeçmedim. 4. Aslında buraya daha erken geldim /gelecektim . Dünkü sınav nasıl aeçti/ Sence iyi bir not alacak mısın? O geçen hafta okula hiç gelm edi/gelmeyecek# Acaba hasta mıydı? Dün seni aradım/arayacaktım. Belki emekli olduktan sonra. Bu gömlekten sana da -etdm/alacaktım . [7] □ El □ □ [7] 5. Ben de bankacı oldum. 10. Ama ben. Ahmet sanatçı olmadı..

Onlara göre 2000'li yıllarda iklim değişecek. *öğretmence bu sınıf çok tembel. kişi adıllarıyla bakış açısı ve kendine görelik anlat­ madığını [*Onca bu maç berabere bitecek* Onlarca biz bu işi yanlış yapıyoruz. yüzyılın ortalarından. yani insanlar sebze. gibi) belirtin. öğleden sonra kış olacaktı. Belki bunlar ge­ lecekte yine olacak. p0 insanlar küçük haplarla Mustafa öğretmen 0 onlar -a / -ya göre -e / -ye beslenecek. meyve. şunca insan gibi) vurgu­ layın. şu. verilen tümcelerin hangi tahminle ilgili olduğunu bulmalarını ve eşle­ melerini isteyin. işte 20. *Onca da doğru mu? Sence bu elbise nasıl? Bu kitap ona göre biraz ağır. söz konusu niteliğe veya özelliğe yakın ol­ mayı anlattığını (büyük>büyükçe (biraz büyüklbir ev. küçük drajelerle besleneceklerdi. Ayrıca. uzay yolculuklarında astronotlar. yüzlerce (sayfa) Saatlerce yürüdük. Bu sözcükleri açıkladıktan sonra metni bir kez de öğrencilere okutun ve onlardan. 31 Tahmin edelim Gelecekte Nasıl Olacak? Yanlış Tahminler > Bu etkinlikte metni önce siz okuyun. Çünkü artık birçok insan hazır yiyeceklerle besleniyor. Gizlice çıktılar. Bunun sonucunda özellikle gelişmiş ülkeler uzayda koloniler oluşturacak hatta insanlar tatil için gezegenler arası yolculuklar yapa­ caklardı. [T] Başka gezegenlerde yaşamak mümkün olacak. Bilim adamları da kendi alanlarında o günkü olaylardan hareketle gelece­ ği görmeye çalıştılar. Bana göre yemek güzel değildi. Bu tahmin de tam olarak gerçekleşmedi ama yakın bir ge­ lecekte gerçekleşmesi mümkün. kişi adıllarında -CE ekini getirilerek veya bütün adılları -E göre ilgeç yapısına sokarak bakış açısı ve görelik anlatabileceği­ ni (Bence bu çocuk hasta. Ama bugün henüz küresel ısınma ve kuraklık aşamasındayız. dolayısıyla et de yemeyecekler. • bazı sıfatlara ve belirteçlere eklendiğinde söz konusu niteliğe ve­ ya özelliğe yakın olmayı anlatan belirteçler türettiğini [sessizce. öğrencilerden bilmedik­ leri sözcükleri not etmelerini isteyin. vitamin ilaçları kullanıyor.30 Okuyalım. gelecekle ilgili tahminler yaptılar. akşam kürk. Sence Türkçe zor mu? gibi) vurgulayın. ama yakın zamanda uzay tatili mümkün değil gibi. Dünyanın birçok bölgesinde. Tarihin her döneminde insanlar geleceği hep merak ettiler. bana göre ifadelerini kullanmaları konusunda yönlendirin. öğle­ ye kadar yaz. • 1. • bu. Onları. Sizce doğru mu? Bence doğru. ben sen biz siz -ca / -ce -ça / -çe Mustafa'ya göre İstanbul çok pahalı. 3) Sabah şort. birçok ülkede yeni yerleşim alanları oluşturmak mümkün olmayacaktı. Yavaşça kalktı. • -CE ekinin 3. Bizce bu doğru değil. zor>zorca (biraz zor! b ir sınav gibil. günlerce aylarca gıda kapsülleri ile besleniyor. Bu araba sana göre değil mi? gibi). Açıklamala­ rınızda. onca para. Konuşmalarda geçen sıfatları ve belirteçleri -CE ekini ekleyerek tahtaya yazıp bu sıfat ve belirteç­ lerden hareketle -CE ekiyle ilgili açıklamalarınızı yapın. yavaşça gibi). sayı veya ölçüde çoğul­ luk anlattığını [Bunca emek. o adıllarına eklendiğinde miktar. eşleyelim kJ. ve 2. konuşmalarında bence. • • • • • ulaşım * yeme-içme « sağlık-yaşam • bitkiler yaşam alanları giyim-kuşam iletişim hayvanlar > öğrencilerden 30. Ayrıca. -CE ekinin • sıfatlara eklendiğinde. tarım ürünleri yetiştirmek müm­ kün olmayacak. 2000'li yıllara ait bazı tahminler: Bazı bilim adamlarına göre. gizlice. Başka bir tahmine göre 2000'li yıllarda dünya nüfusu bü­ yük bir hızla artacak. etkinlikte okudukları metinden yararlanarak verilen konularla ilgili uzak geleceğe dönük tahminlerde bulunma­ larını isteyin. 2000'li yıllarda yeni bir bu­ zul çağı başlayacaktı. Yanıtlar 1) Mars'ta mı yaşıyorsunuz? 2) Bu eczanenin kahvaltısı çok güzel. Bu tahmin de henüz gerçek olmadı. Bazı bilim adamlarına göre bu yüzyılda beslenme alış­ kanlıklarımız tamamen değişecekti. Bilim adamları Mars'ta ve başka galaksilerde hayat izleri arıyor şişman zayıf güzel -ca / -ce -ça / -çe sessiz yavaş gizli yüz saat güzelce (bir kız1 şişmanca (bir adam! yüksekçe (bir bina! *zayıfca (bir çocuk) Sessizce bekleyiniz. • -E göre yapısının koşaç tümcelerinde "uygun veya istenildiği gibi olmak" anlamlarını vermek üzere de kullanıldığını [Siz tam bana göresiniz. H] Buzul çağı geri gelecek. 115 .

Deniz ve Cenk mangal için odun topladılar. Sana çok dost Qa _____ davrandım. kuş seslerini dinledik. Aysel İngiliz ce ." dedi ve usulca yanımızdan uzaklaştı. Arabadan indik ve bir süre sessizce __ manzarayı seyrettik. yerleştirelim 32 Tamamlayalım ► Dilbilgisi kartı üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırdıktan ve açıklamalarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. Geçen hafta doğa fo­ toğrafçısı arkadaşım Deniz beni bir kampa davet etti. Evimizin küçüki*L bir bahçesi ve bahçemizde büyükPL bir çınar ağacı var. Tam yemek yiyorduk ki. sınıfça / ailece / toplumca / sıcakça 116 lar oluşturun. Tabii 2. Ardından çadırlarımızı kurmak için yer aramaya başladık. Fran­ s ı z ^ _____biliyor ama Arap Ça 6. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. bence / sana göre / kanımca / güzelce tepeler vardı.l 66'yı açmalarını isteyin. B rolündeki öğrencilerin s. Size afiyet olsun. Onurla ben etleri pişirdik. 7. Hepimiz bu karşılamaya çok sevindik. Bize "Yaylamıza hoş geldiniz. Saat 7:30 gibi Deniz beni arabasıyla evden aldı ve çocukça__ bır heyecanla uyardı. Kamp maceramız cumartesi sabahı başladı. Onu da yemeğe davet et­ tik. insan ca :: bilmiyor. Türkçe / saatlerce / İngilizce / Almanca karnımız zil çalıyordu. insanca / dostça / büyükçe / çocukça la yaşlıca ____ bir adam çıkageldi. Orman yangınlarında yüz terce___ ağaç yok oluyor. Sonunda kızım dönüyor. Aylin uzun boylu.. verilen sözcük gruplarında -CE muhteşemdi. Yeni sözcükleri açıkla­ yın. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli grup­ 6. 8. Yol boyunca sohbet ettik. Çadırlarımızı kurduktan sonra eşyalarımızı yerleştirdik.30 Okuyalım.. Kulağıma sessiz ce 4. Dakikalarçg_ dolaştıktan sonra nihayet ormana yakın güzel bir yer bulduk. y ıl larca ___bu anı bekledim. Çince / günlerce / yıllarca / aylarca 5. 9. Yemyeşil ağaçlar arasında. Bu hayalim sonunda gerçek oldu. tümceleri tamamlamalarını isteyin. 3. 2. Arabada Deniz'in iki arkadaşı daha vardı: Onur ve Cenk. Çevrede ahşap kulübeler ve ağaçlarla kaplı ekinin farklı İşlevde kullanıldığı sözcüğü bulmalarını isteyin. 1. sakinc e __ bir yerde. 10. Yaklaşık bir buçuk saat sonra kamp yerine.l 65'i. Ama projeyi kimse beğenmedi. müzik dinledik ve beraberce şarkılar söyledik. Daha sonra metni siz okuyun ve öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. yola çıktık. elinde bastonuy­ 3. Tabii he­ men kabul ettim. yüksekçe __ Yanıtlar 1. Yanıtlar ?/ j Kampta > öğrencilerden metni okurken boşlukları uygun sıfat ve belirteçler­ le tamamlamalarını isteyin. güzel_ce______bir kız. __ yaşamak istiyoruz. ay larca bir şeyler söyledi. Manzara > Bu çalışmada öğrencilerden. yavaşça / sessizce / onca / kolayca 4. Görevli kütüphanedeki öğrencileri kibar_a?_____ Uzunca bir süredir tatil yapmayı hayal ediyordum ama lüks bir otelde değil. bu nca emek boşa git­ ti. bu proje üzerinde çalıştı. .. Mehmet. Almanü1?___ _ . "Sağ olun. 5. ya­ 33 Farklı sözcüğü bulalım ni Düzce ve Bolu arasındaki Pürenli Yaylası'na ulaştık.

..> A öğrencilerinden kendi sayfalarındaki konularla ilgili sorular oluşturmalarını ve bu soruları gruplarındaki diğer öğrenciye sormalarını isteyin.î/ ’7 > Bir sonraki tatiliniz /■> 0% ıu Hafta sonu 7 /t ^ /B aşla. ünite 7..... 7 y :./yolculuğ unuz © kitap © Bu akşam için planlarınız © yemeğiniz @ 7 ' î planladığınız / etkinlik planlarınız f Tatil sonraki / ilgili - Sağlıkla ilgili / Planiarınız düşünceleriniz En büyük hayaliniz / 0 \ ~ l i planlarınız En büyük : önümüzdekf ... B öğrencilerine de kendilerine yöneltilen sorulara 3 dakika içinde yanıt vermeye çalışmalarını söyleyin. Çalışmanın ardından sınıfta en çok soruyu yanıtlayan öğrenciyi belirleyin..t: i îi kıyafet alışverişiniz alışverişiniz :! © Çocuklarınızla ilgili: Sağlıklı yaşam planlarınız planlarınız ^ © © Kariyer Eğitim planiannız planlarınız f it * * ? * ] § Bir s o n r a k i© —* unutmamamız gereken randevunuz Ailenizden biriyie buluşma | zamanınız © Bu dersten Akşam planlarınız I © Okumayı Bu haftaki sosyal : 7 0 Gelecekle ilgili Bir sonraki endişeleriniz fiziksel aktivite planınız 7 7 Bir sonraki ..- Bu dersten sonraki p|an.. soruları aynı anda sormaya başlamaları gerektiğini hatırlatın ve süreyi siz tutun.v Bir sonraki pahalı alışverişiniz planlarınız Bir sonraki . J larınız E n y a k ı n ^ P ' anlaflnlz arkadaşınizın planlan ® \ B itir/ 2 ) Ailenizle ilgili / Gelecekle © \ Bitir/ Bir sonraki kıyafet . ünite Yarışalım Yarışalım Kim Daha Hızlı? Kim Daha Hızlı? © © . Tüm gruplara. A 7. Aynı etkinliği B öğrencile­ ri için de uygulayın. hayaliniz _ 5 yıl için kişisel geiİŞİm n ln n in n n i © Yaşlılık 7 n ln n ln r ın r planlarınız m ..

" demiş. anlatımlarında -miş ekini kullanmala­ rı konusunda yönlendirin. • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Duyuru. Onları. Tavşan bir deliğe girmiş. O da hemen kapıyı > Bu üniteye. öğrencilerin dikkatini giriş görseline çekerek baş­ layın. kişilere aktarabilme "Sen çok çirkinsin ve hiç güzel kıyafetin yok!" demişler. Bu serüvenin içinde garip olaylar." diye düşünmüş. boşlukları tamam­ bana.. var mı benden daha güzel biri bu dünyada?" lamalarını ve paragrafları resimlerle eşlemelerini isteyin. Kurt o sırada "Kapı açık. Kurt. içeriden yumuşak bir sesle seslenmiş: "Kim o?" Küçük kız.. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat [7| Bir tavşan yolda telaşla koşuyormuş. "Benim. K ü l Kediş j___ ‘ KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) -l-lylmiş ! < i-mişl de baloya gitmek istemiş ama üvey kardeşleri ona Beceriler • Duyduklarını. ilan ifadeleri 00 Bir gün prens sarayda bir balo düzenlemiş ve bütün Dilbilgisi bekar kızları bu baloya davet etmiş. çünkü randevusu­ na geç kalmak istemiyormuş." demiş ama "Büyükannemin sesi ne kadar da garip böyle. . hadi içeriye gir. eşleyelim / / Evvel Zaman İçinde onu takip etmiş ve kendisini olağanüstü bir serüvenin içinde bulmuş. -miş ekinin doğru kullanıldığı tümce­ leri tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak belirsiz geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Sana çörek getirdim. Onunla alay etmişler. açmış ve içeriye girmiş. Onlara. Okuma Ayna cevap vermiş: "Kraliçem siz de güzelsiniz ama çalışmasının ardından öğrencilere. Bizim iki üvey kar­ • GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) -miş deş de hemen hazırlıklara başlamışlar. [T] Küçük kız büyükannesinin evine gitmiş ve kapıyı çal­ mış. Bunun üzerine sarayın avcısını çağır­ mış ve ona "Üvey kızımı hemen ormana götür ve öl­ dür. tuhaf yaratıklar varmış. Alice 1 Yerleştirelim. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3." demiş.Sözcük Alanı Alice • Kül Kedisi » Pamuk Prenses • Kırmızı Başlıklı Kız ^ • Geçmiş zaman belirteçleri • Duyuru. Bu dünya önce ona çok cazip gelmiş ama sonra. ayna! Söyle Ardından paragrafları okutup öğrencilerden. K ım ızı Başlıklı Kız . giriş etkinliği olarak kısa Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel!" Kraliçe özetleri verilen masalların nasıl devam ettiğini veya bittiğini an­ latmalarını isteyin. Sizce bu resim ler hangi masalı anlatıyor? Siz bu m asalları okudunuz mu veya biliyor musunuz? gibi sorular sorarak "masal" konulu bir konuşma ortamı yaratın. çok sinirlenmiş. [T] Bir gün kraliçe yine aynaya sormuş: "Ayna.

Nergis hoş kokulu. Eski bir Yunan efsanesi nergisi diğer çiçekler­ den ayırır. *Çocuklar akıllıymışlar. Tanrılar Narkissos'u Olimpos Dağı'nda cezalandırmış. Narkissos suyu içememiş. 7. belirtilen nitelikte olma veya sözü edilen yerde bulunma durumunun konuşma anında da sürdüğünün anlaşıldığını ama uygun belirteç velya) bağlam yar­ dımıyla konuşma anından öncesine de gönderimde bulunulabildiğini (öğretmenimiz M urat Bey'miş ama şimdi değişmiş gibi).. Açıklamalarınızda. ölmüş. Yeni sözcükleri açıklayın. Doğru Yanlış □ S □ □ □ 0 S s 0 □ Bu saç modeli bana yakış mış mı ? Televizyondan duyduğuma göre benzine zam gel m‘Ş Çiçekleri vazoya koymadım. ne de yemek yiyebilmiş. hikaye olup olmadığını sorun. sana kitabını vermemiş miyiz? Siz adınızı yazmamışsınız.. öğrencilerin -miş ekiyle ilgili olası yanlışlarını düzeltin ve “Nergis" metnini önce siz okuyun. Efsanenin ismi nergis çiçeğinden gelmiştir. çoğul-kişi için -/£r ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (On­ la r öğretmenmişllerl. prens • saray • prenses • aşk Bir gün. 4." demedim. sarı beyaz renkli bir çiçektir ve dünyada Ak­ deniz'le aynı enlemlerdeki bölgelerde. O şekil­ de günlerce kalmış. Olimpos dağındaki tanrılar Narkissos'a çok kızmışlar ve onu cezalandırmaya karar vermişler. Çocuklar bahçedeymişllerl gibi) • Niteleme amaçlı tümcelerde -lEr ekinin kullanılmadığını (*Kitap­ la r eskiymişler. Bu güzellik karşısında adeta büyülenmiş. koşaç tümcelerinde belirsiz geçmiş zamanı gös­ teren kip olduğunu (öğretmenimiz M urat Bey imiş IMurat Bey'mişl gibi). *Onlar anlamamış mılar? 3 Tamamlayalım >■ -miş ekiyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyip öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Narkissos da Eko gibi erimiş. Bu çiçek adını efsaneden alır: Efsaneye göre Eko adında bir peri kızı bir gün bir avcı görmüş ve ona hemen aşık olmuş. Su içmek için eğilmiş ama suda kendi yüzünü görmüş. işaretleyelim / / > Okuma çalışmasından önce öğrencilere. çünkü Narkissos adlı avcı çok yakışık­ lıymış. O güzel vücudu da nergis çiçeklerine dönüşmüş.. piş miS______ m i 7 . Eko bu durum karşısında üzüntüden günden güne erimiş. g ib i vurgulayın. 3. 8. 9. Günlerden bir gün Narkissos avda susamış ve bir su kenarına gelmiş. çünkü adeta donmuş. • özne canlı ise. Kilo g| mtşstn Anık spor yapmıyor musun? 2. Kemik yığını vücudu kayalara. Hepsi sol muŞ_______ Ahmet beni ara mış ama ben telefonu dııy mamışım Yemeğe bak. bir deri bir ke­ mik kalmış ve ölmüş. eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ de 3. Yemeklerimden yemiyor musun? Yoksa güzel yap mamış mıyım. Ben borcumu ödememiş miyim? Sen iyileşmemişsin. 4 Bir masal oluşturalım > öğrencilerden. Daha sonra sınıfta yazdıkları paragrafları öğren­ cilere sesli olarak okutun ve yanlışlarını düzeltin. Eko Narkissos'un aşkını reddetmiş. ne su içebilmiş. Ardından metni bir kez de öğrencilere okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. belirsiz geçmiş zamanı kullanarak bir paragraf yazmalarını isteyin. Beni o aramamış mı? Biz. ben sen o biz siz onlar yazveraraödeiyileşanla- — m - i - Zam an Eki -ma -me -mış -miş -muş -müş mı mi mu mü -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -sın/-sin/-sun/-sün -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 2 Okuyalım. öylece kalakalmış. Bildikleri efsaneleri sınıfta anlattırın. . ? 6. Yanıtlar 1.. 10. Size "Bugün gelin. Siz beni yanlış anla in işsin iz 4 Bana biraz borç verir misin? Cüzdanımı evde unuf muşum 5. Babam gençken şarkıcı olmak iste miş ama dedem izin ver inçmiş_____ 3. Ancak Narkissos Eko'nun aşkına karşılık vermemiş. > Sonraki etkinliğe geçmeden önce rivayet kipi ile ilgili açıklama­ larınızı yapın. nergis çiçeğinin adı­ nın nereden geldiğini açıklayan bir efsane okuyacaklarını söyleyip bu konuda kendilerinin bildiği bir efsane. 2. Yanıtlar 1. so­ nunda ölmüş. sesi de bu kayalarda yankıya dönüşmüş. • rivayet kipinin. su kenarlarında yetişir. • rivayet kipinde aksi belirtilmedikçe. 5.GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) İL. Tür­ kiye'de İzmit'in Karaburun ilçesi ve onun Mordoğan beldesi Ner­ gisin anayurdudur.

Aaa! Aslı evli miymiş ? 8. Da­ ha sonra ses kaydını dinletin ve onlardan doğru tümceleri "D". Adam kelebeği evine almamış. □ m ► öğrencilerden metinle ilgili tümceleri okumalarını isteyin.. ben de onu içeri alırım ve dost oluruz" diye düşünmüş. bakmış küçük bir kelebek. *Oniar öğrencimişler. Anne: Uyumuş bile.. Kelebek bir süre sonra tekrar gelmiş. Odanın penceresini açtım ve dışarı baktım. işaretleyelim Bana Bir Masal Anlat Anne Yanıtlar Doğru T. Lütfen pencereyi aç. □ 3. Film çok korkunçJ«M?_______ 2. Sadece kuşların sesi vardı." demiş.. Her gün başka kelebekler görmüş ama o kele­ bek bir daha hiç gelmemiş. Haydi yatağına yat da hemen başlayalım. hiç yaramaz değilmişim Ben küçükken çok sevimliymişim.. Ses Kaydı Kız Çocuk: Anneciğim. heyecanla "Se­ ninle dost olmak istiyorum. burnuma çiçek kokuları geldi... Duyduğuma göre siz eskiden çok ünlü bir futbol­ cuymuşsımuz_ 5. Biz eskiden çok zenginmişiz. Adam birden sinirlenmiş. cama vurmuş. Adam çok pişman olmuş. Kelebek. Annem gençken çok zayıf miş . etmemiş. Dün akşam Okan ve Eray sinemaya gitmişler. ama siz toplantıdaymışsınız. -Bugün onun yaş günü müymüş ? Hemen hediye alalım. O sabah park çok sessizdi.. bu gece bana hangi masalı okuyacaksın? Anne: Bu geceki masalımızın adı 'Kelebek". Dönmüş.. 3. tatlı rüyalar. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra eve döndüm.__________________________ . Her şeyi anlatmış. Yanıtlar 1. Ceren ve Selin kardeş değil m iym işler ? gen on|arı kardeş zannediyordum. DÜN NE YAPTIM? Dün sabah çok erken kalktım.beni içeri al" de­ miş.. Kelebek adamla kalmak istemiş. Uzun süre beklemiş. Eşofmanımı giydim ve karşıdaki parka gittim. Kelebeğin biri. Tık. Bilge kişi adama bakmış ve demiş ki: Kelebeklerin ömrü bir iki gündür. Her gün penceresi açık beklemiş. Derin bir nefes aldım." diye kendine kızmış. Benim babam gençken çok yakışıklı y mı§ ki de yakışıklı mıymış ? senin­ 6. Ankara'daki en iyi lokanta burası mıymış ? 6 Dinleyelim. Güzel bir kahvaltı yaptım. iyi geceler yavrum. yanlışları T ile işaretlemelerini isteyin. 'ilk defa biri benimle dost olmak istedi ama ben bu teklifi kabul etmedim. bir adamla dost olmak istemiş. Kelebek çok üzül­ müş ve oradan uzaklaşmış. Aradan uzun zaman geçmiş. tık.. "Olmaz! Sen bir kelebeksin. Adam yine kabul 120 Yanlış 7 Aktaralım > öğrencilerden metni. Ben çocukken çok usluym uşum __ . Adam o sırada çok meşgul­ müş. Akşam annemle konuştum. Sonun­ da bilgi almak için bilge bir kişiye gitmiş. Dün aradım. Kelebek başka biriyle dost olmuş. "Git buradan! Beni rahat bırak" demiş. Pencerenin önüne gelmiş. Daha son­ ra işe gittim. İstanbul'da hava hiç soğuk değilmiş _ 7. Sonra "Lütfen al beni içeri. 0 □ 2. Sabah çok erken kalkmış. Hava çok soğuk üşüyorum. 10. Ses kaydını ikinci kez din­ letip yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) Adıl Ad / Sıfat - ? öğrenci değil mı toplantıda mi başarısız mu 0 sevimli mü biz pilot siz onlar zengin ben sen -İyimİş I < i-miş! Zaman Eki Kişi Eki -miş / -ymış -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -miş / -ymiş -sın/-sin/-sun/-sün -muş / -ymuş -müş / -ymüş -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 5 Tamamlayalım > Rivayet kipi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullana­ rak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamlamalarını isteyin. 9. Kelebek utanmış ve başını öne eğmiş. Yaklaşık bir saat parkta yürüyüş yaptım. -Dİ eklerinin yerine -miş ekini koyarak ye­ niden yazmalarını isteyin. tıraş ol­ dum.. Sonra "Belki bir süre son­ ra tekrar gelir. 4. öğretmene göre sen başarısız mıymışsın? O pilot değilmiş." diye bağırmış.tık.. 0 m □ 4. Hava çok güzeldi.

m ÜL Efsaneye göre. bu nedenle yönünü yitirmiş. B ir türlü kıyıya çıkamıyormuş. Nihayet bütün gü­ cü tükenmiş. Delikanlı kıyıya çıkmış ve S-flP8^ çok geçmeden Tamara'yla karşılaşmış. kıyıya çıkıyor ve Tamara'yla giz­ li gizli buluşuyormuş ama kızın babası bu durumu fark etmiş.. sevgilisinin seslerini duyamıyormuş. kentin. Tamara durumu anlamış ve o da kendisini gölün azgın dalgaları arasına bırakmış. bugün Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda H çok eskiden bir babayla kızı yalnız yaşıyorlarmış. fırtına başlamış. "Akdamar" olmuş. Fakat Tamara'nın babası ateşi bir müddet sonra söndürmüş. verilen tümceden itibaren "delikanlının gözünden yeniden yazmalarını da isteyebilirsiniz. sokağın adının nereden geldiğini bilip bilmediklerini sorun ve kı­ saca Van Gölü ve Akdamar Kilisesi'nden söz edin. Tamara §||jgj|j adındaki kızın dillere destan bir güzelliği varmış ama babası ‘sjgy onu bu adada herkeslerden uzak tutuyormuş. anlatalım <’J5^ >. Tamara bu sesleri duymuş ve hemen kıyıya koşmuş ama artık çok geç­ miş. iki genç göz göze gelmişler ve birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar. Delikanlı karşı kıyıdan ateşi görmüş ve fırtınaya hiç aldırmadan kendini göle atmış.> Okuma çalışmasından önce öğrencilere yaşadıkları ülkenin. delikanlı da ateşin ışığına doğru yüzüyor. Bu ad zamanla değişmiş. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş. Bu havada gölde yüzmek teh­ likeli olur diye Tamara ateş yakmaktan vazgeçmiş. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş. kendi kendine "Bugün de buluşmayız.. Bir gece Tamara ateş yakmak için tam kıyıya inecekmiş ama birden hava bozmuş... Aşağıdakilerden hangisi bu efsanenin asıl kahramanlarından biri değil? □ karşı kıyıda QTam ara □ Tamara'nın babası 3. Bir türlü kıyıya çıkamıyormuş. Daha sonra öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin.. Yanıtlar 1. verilen tümceyi sürdürmelerini ve öyküyü farklı bir biçimde sonlandırmalarını isteyin. Akdamar Adası'nda bugün 10. Ardından metnin her paragrafını farklı bir öğrenciye okutup yeni sözcükleri açıklayın. tarihi açıdan çok değerli bir kilise bulunmaktadır. % </ Karşı kıyıdaki köylerin delikanlılarından biri bir gün çok me- rQk etmiş. bu nedenle yönünü yitirmiş. Fırtınalı gecede ateşi kim yakmış? Qj| delikanlı [7] köydekiler □delikanlı □köydekiler □ Tamara [7]Tamara'nın babası 9 Yeniden yazalım.. Bu efsanedeki olay nerede geçiyormuş? □ Van Gölü'nde □ köylerde □ Akdamar Adası'nda 2." diyebiliyormuş. Ah Tamara.Bu etkinlikte öğrencilerden. O günden sonra insanlar bu adaya "Ah Tamara" Adası demişler. O günden sonra genç kız her gece kıyıda ateş yakıyormuş. yüzyıldan kalma kabartmalarla süslü. dayanamış. Ama babası zaten bir fırsat bekliyormuş gibi kızından habersiz sinsice kıyıya kendisi gitmiş ve ateş yakmış. Farklı bir çalışma ola­ rak öğrencilerden öyküyü._______________ . öfke içinde bu görüşmeleri engellemenin yollarını düşünmüş.________________________________________________________________________ . ancak “Ah Tamara. adaya yüzmüş." demiş.

Açıklamalarınızda -yormuş • Geçmiş zaman belirteçleri ekinin. • aksi belirtilmedikçe konuşma anında süren eylemleri anlat­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme tığını ama uygun belirteç ve(ya) bağlam yardımıyla konuş­ • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme ma anından öncesine de gönderimde bulunabildiğini [Or­ Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat han düne kadar b ir fabrikada çalışıyormuş. mavi gözlüymüş. güya vb. Eda Ne kadar güzel. Ben tanımıyorum. Nil Biliyor musun? Az önce Tuğba aradı. Dinlemenin ardından tahtaya diyalogda geçen • aksi belirtilmedikçe eylemin konuşma anından sonraki bir Evieniyormuş. Evieniyormuş Beni düğününe davet etti.tümcelerini yazıp -yormuş ve -EcEkmiş eklerinin altını çizin. Bu Sözcük Alanı eklerden hareketle şimdiki zaman ve gelecek zaman rivayet • -miş eki ile kullanılan dolgu sözcükleri [sanki. Dilbilgisi • eylemin sürdüğünü anlattığını ama bunun başkasından • ŞİMDİKİ ZAMAN (rivayet kipi! -diyormuş ( < -lilyor i-miş! • GELECEK ZAMAN (rivayet kipi) -lylEcEkmiş I < -lylEcEk i-mişI veya sonradan öğrenildiğini aktarmak üzere kullanıldığını Beceriler [Orhan bir fabrikada çalışıyormuş. İstanbulluymuş. gibi). nasılsın? Eda İyiyim Nil. Umarım mutlu olurlar. Nil Alo! Eda. gibi) belirtin. gibi) vurgulayın. Gidecek misin düğüne? Nil Evet. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. dinleyelim • eylemin geçmişte gönderimde bulunulan bir noktadan Tuğba Evieniyormuş sonra gerçekleşeceğinin başkasından öğrenildiği veya > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza. M urat artık derslere katılmayacakmış. gideceğim. uzun boylu. Televizyon seyrediyorum. kişilere aktarabilme muş O çocuk her gün süt içiyormuş. . öğrencilerden ses kaydını sonradan öğrenildiği bilgisini aktardığını (A li yarın İstanbul'a dinlemelerini ve diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını isteyerek gidecekmiş. 10 Tamamlayalım. Bi­ ? raz Tom Cruise'a benziyormuş Eda Düğün ne zamanmış? Nerede olacakmış ? Nil 3 Haziran'da Cırağan Sarayı'ndaymış. Kapı saatlerdir çarpıyor- • Duyduklarını. Esmer. gönderimde bulunabildiğini [Murat dünkü derse katılacak­ Nerede olacakmış? mış ama sonra vazgeçmiş.) kipi ile ilgili açıklamalarınız! yapın. -EcEkmiş yapısı ile ilgili açıklamalarınızda ise bu ekin. Eda öyle miymiş? Kiminle evieniyormuş? Nil Arda adında biriymiş. başlayın. gibi). Ne iş yapıyormuş? zamanda gerçekleşeceğini anlattığını ama uygun belirteç Bir şirkette yöneticilik yapıyormuş veya bağlam yardımıyla konuşma anından öncesine de Tom Cruise'a benziyormuş. bir şirkette yöneticilik yapıyormuş Eda Nasıl biriymiş? Yakışıklı ____ faym ış o Nil Evet. Eda Ne iş 'yapıyorm uş Nil Mühendismiş.

Televizyondan öğrendiğime göre havalar yakında soğı ı yacakmış 8. Anneniz söyledi. Doktoruna göre sen dengeli besleniyor muymuşsun? 0 eskiden nerede yaşıyormuş? Müdüre göre biz iyi çalışmıyormuşuz.. gerekiyorsa bu eklerle ilgili kuralları hatırlatın. Dün lisedeki arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım. Yanıtlar 5. telefon gibi haberleşme araçları yok­ tu. Çünkü yağmurlu. Bu sabah öğretmenin aradı. Antropologlara göre tarih öncesi devirlerde insanlar haberleşmek için duman kullanıyormuş. *Bu akşam onlar da geliyorm uşlar. farklı anlamlara ge­ liyormuş. Doktorum bana çok kızıyor. Şimdi bir şirkette yöneticilik yap tyormuş .Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. *Siz bu otobüse binmeyeceksinizmiş? 11 Tamamlayalım >. Tabi bu haberleşme aracını her zaman kullanmak müm­ kün değilmiş. 12 Bilgi verelim O Devirlerde.IZ /-İZ -sınız/-siniz l-igr/-lerl iç bekle Örnekler Ben bu ilaçtan her gün bir tane içecekmişim. Yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden -miş. -yormuş eklerini belirlemelerini isteyin. Yarın toplantıda sen konuşacakmışsın. 6. ders çalış ocakmış . . git miyormuşsun 2. insanlığın gelecek yüzyıldaki en büyük sorunu susuzluk ol acakmış 3.ŞİMDİKİ ZAM AN Adıl Eylem ben sen o biz siz onlar gel konuş yaşa beslen iç çalış Zam an Eki -mı -lıîyor -(i)yor -(u)yor -(ü)yor -mi mu mu -muş -ymuş K işi Eki Ben uykuda konuşuyormuşum. -um -sun -uz -sunuz -lar mu Örn GELECEK ZAM AN Adıl Eylem - ben sen 0 biz siz onlar konuş yap katıl bin -ma -me Zam an Eki -acak/-yacak -ecek/-yecek 7 mı mi Zam an Eki K iş i Eki -mış / -ymış -miş / -ymiş -ım/-im -sın/-sin . Duyduğuma göre kardeşin yeni bir iş arf ıyormuş orada çok iyi bir grup cal acakmış . Duyduğuma göre 4. 123 .. telgraf. siz hiç süt içmiyormuşsunuz. 0 bize katılm ayacak mıymış? Biz onu beklemeyecekmişiz. > Bu çalışmada paragrafı siz okuyun.Yarın önemli bir sınavı varmış. 0 devirlerde mektup.Serpil sinemaya niçin gelmedi? ir meyecekmişim . Onlar bizim için de rezervasyon yapacaklarmış. Yılbaşı için Deniz Restoran'a gidelim. Bundan sonra bir sigara bile 1. söylediğine göre derslere hiç . öğrenciler­ le bu tümceler hakkında konuşun. 7. karlı havalarda ateş yakmak sisli havalarda dumanı görmek imkansızmış. Farklı duman şekilleri.

. Bu mektupları yazmak da bir yere ulaştırmak da çok zor m uş______ Çünkü o za­ manlar kağıt yokIM î _______ insanlar bu mektupları taş üzerine yaz3 'ormul ___ . belki birkaç ay sür üyormuş . Doğru mu? 4.... diğer görseller için de... .... Bilim tarihçilerine göre. Duydum k i benimle bir daha görüşmek istemiyormuşsun.. saymak.... matematik işlemleri.. Bu çalışma için tahtaya abaküs....13 Tamamlayalım.. Bu yüzden Hititler sadece çok önemli durumlarda birbirlerine mektup gönder. aramış ama telefonum kapalıymış. ^ """'Vf ..iyormus_____ O devirlerde hesap makinaları yoktu. vereceğiniz örnek tümceler üzerinde açıkladıktan sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. sürdürelim > öğrencilerden ilk iki görsele ait boşlukları -miş ve -yormuş eklerini kullanarak tamamlamalarını. boncuk. .f'riv. Sanki______ kendisi her şeyi doğru yapıyormuş gibi bana kızıyor. ulaşım. . . . sözde • duydum ki • güya 3.. ticaret gibi anahtar sözcükler yazın.. Yanıtlar sanki • 1. Telefonum hep açıktı.^L_.... deve kervanı. Tarihte ilk mektupları bundan 4000 yıl önce Anadolu'da Hititler kul­ lan jjw 7W M ^__. Güya. hesaplamak. . Ama bu mektuplar.. Sözde__ tatilde Paris'teymiş... . Eskiden bugünkü hızlı ulaşım ve taşıma araçları yoktu... hesap yapmak.... 2.... Tarihçilere göre.....ir: 14 Yerleştirelim > Verilen sözcüklerin anlamlarını...... kervan. hatta birkaç hafta. giriş tümcele­ rinden yola çıkarak birer paragraf oluşturmalarını isteyip oluşturdukları paragrafları sınıfta okutarak yanlışlarını düzeltin. bugünkü mektuplara hiç benzeJ” tyorm. Taşlara mektup yazmak birkaç gün.. _.. . Onun her za- manki yalanlarından biri bence......

5. 6. izledim. tamam anladım. Saçları. İnsanların çoğu sadece dedikodu olsun diye dedikodu. Sizce kim ler daha çok dedikodu yapıyor? Sizce insanlar daha çok ne hakkında dedikodu yapıyor? gibi sorular sorarak "dedikodu" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. insanlar uzun dedikoduları hafta sonuna saklıyormuş. En önemli dedikodu konusu arkadaşlar ve aile çevresi. Onu bırak da. sunucu "Amerika'da neler yaptı­ nız?" diye sordu. Araştırmanın yöneticisi Prof. Nick Emler "Düşüncelerimizi diğer insan­ larla paylaşıyoruz ve bu şekilde iletişim kuruyoruz. aileleriyle ve magazin olaylarıyla ilgili dedikodu yapıyor_____________________ diye yaptırıyor. İnsanlar uzu n dedikoduları daha çok pazartesi g ü nleri ______ yapıyor : Aman! Sen de bir hoşsun. Ses kaydını dinletin ve tablodaki bilgilerin hangi ünlülere ait olduğunu seçip işaretlemelerini söyleyin. Ece : Bilmem onu izlememişim. arkadaşlarıyla. o "özledim. . Ece : Belki ama İbrahim Tatlıses'i izledim." demiş. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. ama izleyicilerimi ve konserlerdeki heyecanı öz­ ledim. Daha sonra öğrencilerle fotoğraftaki ünlüler hakkın­ da konuşun ve öğrencilerden tablodaki bilgileri incelemele­ rini isteyin. Bazen zararsız bir şekilde de­ dikodu yapıyoruz ama bazen de dediko­ du yakınlarımızın kalbini kırmamıza ne­ den oluyor. Yanıtlar Aylin : Bu adam da ne çok iş yapıyor. Verilen soruları yanıt­ lamalarını istemeden öğrencilere Size göre m etindeki araştırma sonuç­ ları doğru mu?sorusunu sorun ve son olarak onlardan metne göre yan­ lış bilgiler içeren tümcelerin doğrularını yazmalarını isteyin. ÛEDİKÛDÜ İÇİN m U¥GÜN ZAMAN İngiliz bilim adamları 2000 kişi üzerin­ de "dedikodu" hakkında bir araştırma yapmış. : izledim. işaretleyelim _____ M agazin Haberleri > Metni okutmadan öğrencilere. insanların % 62'si boş zamanlarında dedikodu yapıyor. insanlar dedikodu için en çok pazartesi gününü ve saat 16. 7. Hülya Avşaı'ı izledin mi? Kadın ne kadar güzel olmuş öyle. Her yıl daha da gençleşiyor. Urfa'ya okul yaptıracakmış. ne ilgisi var? Okulu Ece : Hoşça kal. Doğum günü varmış. maz'ın filmi var. şındasınız?" diye sordular. yemeklerde ve partilerde dedikodu yapıyor." dedi. elbiseleri. Aylin : Kimi özlemiş? Ece : Aman canım. Bu akşam Cem Yıl- 3. Ayy! Tarkan ne kadar değişmiş. görüşürüz. insanların çoğu kötü niyetle dedikodu yapıyormuş. Sanki başka bi­ ri gibi olmuş. Aylin : Tamam. otel.15 Okuyalım. Araştır­ maya göre insanların dedikodu alışkan­ lıkları şöyle: 1. Dr.00'yı tercih ediyor ve dedikoduların konusu çoğunlukla ge­ çen hafta sonu oluyor.. Haydi hoşça kal! 4. insanlar en çok iş yerindeki olaylar hakkında konuşuyormuş. izledin mi programı? Ece tanıyamadım. şimdi de okul mu? Ece 2. Özledim dedi ya. Dedikodu yapıyor musunuz? > Öğrencilere "Magazin Haberleri" başlığının ne anlama En çok kim inle ve ne hakkında dedikodu yapıyorsunuz? geldiğini. kaset. insanlar en çok iş yerinde. para kazanmak için değil Urfa'ya hediye olsun İnsanlar daha çok hafta sonuyla. 3. sırf dedikodu olsun diye dedikodu yapıyor. insanlar dedikodularında önemli olayları değil. Aylin : Aman sen de. Tarkan "Yeni kaset için çalıştım. 2. insanların %17'si ilk randevuda dedikodu yapıyor. "Kaç yaşında gösteri­ yorum?" deyip cevap vermedi. Kadınlar dedikoduyu erkeklerden daha çok seviyormuş. magazin olay­ larını konuşuyor. 8. Aylin : Tarkan'dan sonra dikkat etmemişsindir. Ses Kaydı MAGAZİN HABERLERİ Aylin : Alo! Ece. Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor. yacağım. doğrusunu yazalım / / 16 Dinleyelim. sanki bayılacak gibi oldum. insanların %97'si. "Kaç ya- 4. Ar­ dından metni okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. Tarkan ne yapsa sen hayran olursun. Unutma filmden sonra yine ara­ Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor . oto­ 1." diye cevap verdi ya. Çok sayıda insan boş za­ manlarını böyle geçiriyor. kendilerinin ve ülkelerindeki insanların magazin olaylarıyla ilgilenip ilgilenmediğini sorarak konuşma ortamı yaratın. yapıyo r büs işletmeciliği.. ben de hayran hayran izledim. Annem "Kapat şu telefonu!" diye ba­ ğırmadan kapatalım. %5'i ise kötü niyetle dedikodu yapıyor.

& Alışverişte çok zaman kaybediyoruz.Tarkan Neler Yapmış? Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses / Çok değişmiş. Bu ayakkabıyla suyun üzerinde yürümek müm­ künmüş. öğrencilerden metinde anlatılan konuyla ilgili düşüncelerini anlatmalarını ve son olarak da fotoğrafların hangi metinlerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. Yakın gelecekte bilim adamları kanser. Ama bazı yeni buluşlar. Günümüzde insan hayatı için üst sınır 120 yıl ama tıptaki gelişmeler sayesinde artık insanların 150 yıl yaşaması mümkün ola­ cakmış. Fiyatı da günümüz taksilerinden daha pahalı ol­ mayacakmış. Çin'de Wang VVenting adlı bir lise öğrencisi.. Ayrıca akıllı alışveriş sepet­ leri. / Cem Yılmaz 17 Okuyalım. Böylece hem alışveriş daha kısa sürecekmiş hem de daha kolay karar verecekmişiz. Yaşını söylemek istemiyormuş. Böylece insan ömrü uzayacakmış. Ayrıca bu hava taksileri daha hızlı ve daha az gürültülüymüş. Bu taksilerle 40 km. / Doğum gününü kutluyormuş. örneğin. çok ilginç bir ayakkabı icat etmiş. Bilgisayarlar mağazadaki kıyafetleri fotoğrafımızın üzerine yer­ leştirecekmiş. / Okul yaptırıyormuş. 4 ingilizler trafik sorununun çözümünü göklerde bulmuş. yazalım /. kendinize kıyafet almak istiyorsunuz. imiş ve ördek ayağına benziyormuş. Wang bu ayakkabıyı yapmak için önce ördekleri incelemiş. / Televizyonda filmi varmış. yolu 3-4 dakikalık bir zamanda gitmek mümkün olacakmış.. AİDS gibi hastalıklara çare bulacakmış.. sonra birçok farklı malzeme denemiş ve dört yıldan faz­ la çalışmış. Bazen uzun süre kuyruklarda bekliyoruz. İster tnan İster İnanma. alışveriş tutarını sepetin içindeki ürünlere göre kendisi hesaplayacakmış. > Etkinliğe metinleri farklı öğrencilere okutarak başlayın ve her metnin okunmasının ardından. alışverişteki zaman kay­ bını azaltacakmış. Jetpod adlı hava taksileri 2010 yılından sonra hizmete girecekmiş. Ayakkabıların uzunluğu 180 cm. / Uzun zaman ABD'de yaşamış. .

. cep telefonlarından köpekleri ile ilgili mesaj alabilecekmiş. Bunun için telefona bir çip takmak yeterllymiş.A Yakında köpek sahipleri. Bu çip. Böylece sahibi o anda köpeğinin psi­ kolojik durumunu öğrenecekmiş. köpeklerin o anki durumunu yorumlayacak ve sahibine bilgi verecekmiş. 18 Bir tane de biz ekleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden 17. etkinlikte okudukları metinleri örnek alarak yakın gelecekte kullanılmaya başlayabilecek bir teknolo­ jik gelişme veya buluş hakkında bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin.

hastadır / *hasta. volkanik lavlara in­ sanların şekil vermesiyle ortaya çıkmıştır. hayrette bırakmaktadır. kar ve akarsuların etkisiyle bu lavlardan doğal sütunlar meydana >■Okuma sırasında tahtaya Kapadokya bölgesidir. ansiklopedi gibi bilgi verme amaçlı kemli bir kale. Gö­ reme ve Avanos'tan oluşan "Kapadokya" bölgesidir. güzellikleriyle ziyaret­ D ire kine çekin ve bu ekle ilgili açıklamalarınızı bu aşamada ya­ çileri hayrette bırakmaktadır. belirsiz geçmiş zaman. mümkündür. Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir. Avanos'ta ziyaretçiler için çömlek atölyeleri. in­ sanlar da bu peribacalarının içine ev ve kilise yapmış ve böylece binlerce yıllık medeniyetlerin izini günümüze taşımıştır. tarihi mirasları ve doğal güzellikleri de görmek mümkündür. > Açıklamalarınızın ardından metni öğrencilere bir kez daha okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. Göreme'de büyük biraçıkhava müzesi.ö. Kapadokya'da her biri farklı özelliklerde pek çok turistik yer bulunmaktadır. Türkiye'de veya başka ülkelerde dünyaca ünlü hangi tarihi ve turistik yerleri gördünüz? Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. gibi). gibi). yer altı şehirleri yapmış. anlamına gelmektedir. Kapadokya'daki başlıca turistik yerler Göreme. Buralarda pek çok yapı. gerçekten çok ucuz / *ucuzdur. Ayrıca. • daha çok haber kipi ile eylemlerin şimdiki zaman. Bölgenin adı da Kapadokya bölgesini gördünüz mü? sorularını sorarak "Kapadokya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun ve metni okutun. ve gelecek zaman çekimli biçimlerine ekle­ nerek konuşucu odaklı tahmin anlattığını {-Ahmet derse ne­ den gelmedi? -Nereden bileyim. Şu denize bak nasıl da m avi / *mavidir. ğ i yapmıştır. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 6 saat / Yoğun 4 saat 19 Eşleyelim. . lunmaktadır. Zelve Vadisi. Türkiye'de en çok nereyi görmek istiyorsunuz? Romalılara ve Türklere ev sahipliği yapmıştır. • niteleme amaçlı haber kipi çekimlerinde anlatıma tür anla­ mı kattığını I-Gel şu elbiseyi alalım. Kapadokya'da doğa olayları peribacalarını oluşturmuş. birleşim i­ kiliseler. herhalde vb. yağmur. belki. ortaya çıkmıştır. işaretleyelim /____j > Metni okutmadan önce öğrencilere. 2000 yılından bugüne kadar Asurlulara. Ortahisar'da gör­ metinler ile ders kitabı. Bölgedeki yapılar. yönetmelik. Soğanlı Kö- • yazılı dilde.) • Duyuru. ilan ifadeleri Dilbilgisi • PEKİŞTİRME -Dir Beceriler • Tahminlerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme • Duyuru. bu­ Daha sonra insanlar peri bacalarından kendilerine barınaklar. bu yapıların yanı sıra bölgeye özgü el sanatlarını. Bu sütunlara bölge halkı "peribacası" adını vermiş. Kapa­ Oraya ne zaman gittiniz? dokya M. Orgüp'te ise çok sayıda şarap mağazası bulun­ metinlerde (şimdiki zaman hariç diğer çekimlerde) tahmin maktadır.Sözcük Alanı • Tahmin bildiren sözcükler igaliba. at sırtında gezilere ve uzun yürüyüşlere uygun doğa. Zelve Vadisi'nde bi­ siklet turlarına. Açıklamalarınızda -Direkinin. Jeolojik dönemlerde aktif yanardağların lavları Kapadokya bölgesine yayılmış. Bu nedenle Kapadokya bölgesi doğa ve tarihin etkileyici bir bir­ leşimidir. taşımıştır. duyuru. özellikle yasa. Perslere. Orgüp. Bu yapıtların duvarlarını da d ir sözcük ve sözcük öbeklerini yazarak öğrencilerin dikkatini - resimlerle süslemişler. gibi resmi yü'nde şaşırtıcı mimarisiyle Kubbeli Kilise. pın. milyonlarca yıl içinde rüzgar. Soğanlı Köyü ve Ürgüp'tür. ev sahipli­ gelmiş. anlatma amaçlı olmaksızın da sıkça kullanıldığını vurgula­ yın.

Çok geç kaldık.. Kapadokya bölgesinin adı Asur dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelir.. 129 . hayrette bırakmak [T] şaşırtmak 2. 20 Yerleştirelim Doğru Yanlış □ 0 E 0 □ □ □ 0 [7] G > öğrencilerden metni okumalarını. Ege ve Marmara kıyıları boyunca kilometrelerce uzunluktaki kumsallan. Peribacalarını insanlar yapmamıştır.. . İnsanlar peribacalarından kendilerine evler yapmışlar.Mektubuma cevap yazmadı.. boşlukları uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. şifalı kaplıcalarıy­ la ünlü bir dinlenme merkezidir ______Akçay da şifalı kay­ nak sularıyla bir başka kaplıca merkezidir.1. büyülemektedir • yaşamıştır • bazılarıdır merkezidir • bulunmaktadır • gerçekleşmiştir • vardır Balıkesir..Telefonu açmıyor. masmavi denizi ve doğası yerli ve yabancı turistleri bu şehre çekmek­ tedir. Bölgedeki ilginç bir başka yer de Bandırma yakınlarındaki Kuş Cenneti'dir. .Kapı çalıyor.. Peribacalarının içindeki resimler eski medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.Herkes gelmiş midir? . . Bandırma'dan 30 km. . .. yazmayacaktır. Kent çevresinde doğal güzellikler ve tarihi kalıntılarla iç içe pek çok kasaba bulun maktadır Edremit ve Altınoluk (Oksijen Cenneti! bu yöredeki kasabalardan bazılarıdır . .Bekleme..Uyuyordun Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Kuş Cenneti'nde 257 tür kuş___ mrchr____ postacı hasta uyuyor gelmiş yazacak İstanbul -d1r/-tır/-dir/-ti r.. Ortahisar'da büyük bir kilise bulunmaktadır. 5. küçük kasabaları ve doğal güzellikleriyle eskiden beri ziyaretçileri büyülem ektedir . uzaklıktaki Gönen. şekil vermek [3] biçimlendirmek Yanıtlar 1.. -dur/-tur/-dür/-tür .. Mitolojiye göre dünyanın ilk güzellik yarışması burada gerçekleşmiştir ve üç güzel tanrıça arasından Afrodit birinci olmuştur.Postacıdır. ortaya çıkmak [U oluşmak 3.. Balıkesir'de pek çok uygarlık yaşamıştır_______ .

• K o n u su n d a u zm an • Yabancı dil sertifikalı ""*• Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasa­ basında on yıl boyunca hiç yağmur yağ mamıştır Pazarlama direktörleri alacaktır. ü n iv e r s ite m ezu nu SATIŞ ELEMANI ALACAKTIR : H S " a r ı" 4 Adres: Gölköy Sok. »"*■En fazla asfaltlı yol Fransa'da d ır. BİLİYOR M U S U N U Z ? '»*■Güney Kore'nin başkenti Seul. If c ş t : • En fazla 25 yaşındaki kişileri tercih ediyor.. / tek sarılarak mumyalan mıftır . ilan 2..Ş. / • E-mail adresi yok. • Yabancı dil için sertifika ya da diploma istiyor.com \ T. Firmamız • B ü ğ ö ^0 0 M ^fŞ !fe s i ya ■/. / / / / / . .^!''.ra-. . Dünyanın en yüksek şelalesi • Fotoğraflı özgeçmiş istiyor. ilan 4. • Faks numarası var.i >"*• Eiffel Kulesi'nin tepesine İnşaat sektöründe lider KARAT AŞ&KOMTAS kadar 1792 basamak var^ "»► Geçen 3500 yılın sadece S i y a f ^ ^ • Lise m ezunu • Satış konusunda en az 3 y ı l d e n e yim li şirketler grubu yeni elemanlar aramaktadır HALKLA İLİŞKİLER UZMANI • 2 5 ya şın d an kü ç ü k • En az 3 y ıl d e n e y im li .ve yüksekliği 979 metrej*^_____ • Yaş önemli. / / / / • Yabancı dil önemli değil. 48/1 Emek / ANKARA 230 yılı savaşsız gec m-iştir ADA İnşaat A.■L 22 Okuyalım. Kozmetik ve bebek ürünlerinin » Şirket yönetiminde deneyimli Türkiye genelinde pazarlanma» konusunda. ilan 5. ilan 3. Şirketimiz Yoi ya p ım işlerinde tecrübeli İNŞAAT VE HARİTA i alacaktır "“*■Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıj*^______ 3da-as@ ada. ilan Mumyaların ayak parmakları tek • Boğaziçi Üniversitesi mezunla­ rını tercih ediyor. Yanıtlarını birlikte kontrol edin.coi ^ATAŞ&KOMTAŞ . p M : r '• * Ecza d £ p ö scnr-ın /£ süpem izttktrfcrı'.! c a iz in i sist&rnkrt hakkında deneyimli' adaylan fe rd a edecektir io>nkiÇ<. Kang no ng SEOUL USuttpdo In ch’örf* 4 „W ö nju S uw ön ' Ch!>niu Ulsan. 2 Pazarlama Direktörleri Pgkpyongdong Jaejön ŞİRKETLER GRUBU Şirketimiz.<groiipnota. işaretleyelim 21 Tamamlayalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -D ir e ki ile açıklamalarınızı özetle­ > öğrencilerden etkinlikte yer alan ilanları incelemelerini ve bil­ dikten sonra öğrencilerden boşlukları bu ekin uygun biçimleri ile tamamlamalarını isteyin. / / S Rodin'in ünlü “Düşünen Adam" heykeli İtalyan şair Dante'ye alt tir ____ • En az beş yıl deneyimli eleman arıyor. Kore dilinde 'başkent' anlamında dır . Angel Falls Venezüella'da. __________ _VJ vs medikleri sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden öğrenmelerini.. . sonra da tablodaki bilgilerin hangi ilana ait olduğunu bulmala­ rını isteyin.

s 0 5. Erkek: Neyse. .00'da toplantısı vardı. O da beni özlüyor mudur? Dün akşam telefonda "öğlen ararım seni. □ 0 2. Yanıtlar Doğru Yanlış 1. Sen nasılsın? Ben de seni dü­ şünüyordum. kadının o an yaptığı işlerle ilgili tahminlerinin anlatıldığını belirtin ve ses kay­ dını dinletin. Hepsi bu.l68'i açmalarını isteyin. bir değişiklik yok. Bir tanem acaba şimdi ne yapıyordur? iştedir Büyük ihtimal­ le çalışıyordur. □ 0 4. aşkım nasılsın? Kadın: iyiyim bir tanem. Birazdan arayacaktım. ertelediler. Birazdan yemeğe çıkacağım. Çok üşüyorum. Birazdan Gökay'ı arayacak. □ 0 6. çalışıyor. Nasıl oldun7 Kadın: Aynı.. çalışıyorum. neler yaptığını tahmin ettiği kişiyi telefonla aratın ve neleri doğru. Erkek Aaa. Erkek: Toplantı nasıi geçti? Kadın: Toplantı olmadı. hangilerin yanlış olduğunu bulmalarını isteyin. sağol. canım? iyi misin? Erkek: Ben iyiyim.00 olmuş! Birazdan öğle tatiline çıka­ caktır. Grip gibiydin. neleri yanlış tahmin ettiğini tahtaya yazın. Yarın olacakmış. Erkek: Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun9 Kadın: işteyim. Çok özlüyorum onu. ~ 7 ACABA NE YAPIYORDUR? Kadın: Efendim? Erkek: Alo. Toplantısı iyi geçti. Daha sonra şarkıyı dinleterek boşluklara ge­ lecek sözcükleri dikte etmelerini isteyin. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. saat 12. Eminim iyi geçmiştir. Tahminleri tahtaya yazın. Geçenlerde hastaydı. Birazdan yemeğe çıkacak. eşlerinin vb. grip gibiydi. Aaa. Gökay'ı özlüyor. babalarının.Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gru­ plar oluşturun. Orada hava na­ sıl acaba? Bu sabah saat 10. Bu hafta kendini daha iyi hissediyor. çalışıyorum ve seni özlüyorum. 0 0 7. tamamlayalım > öğrencilere şarkının sözlerini okumalarını söyleyin ve anlamadık­ ları bölümleri açıklayın. Am a en iyisi ben arayayım onu. işaretleyelim 24 Biz de tahmin edelim Acaba Ne Yapıyordur? > Bu çalışmada önce resimlerdeki kadın (Aylin) ve erkeğin (Gökay) ayrı ayrı yerlerde olduğunu.23 Dinleyelim. kardeşle­ rinin. ilaç içiyorum ama geçmiyor bir türlü. iyileşmiş midir? Umarım kendini daha iyi hissediyordur." dedi. Kadın: Ben de. Aklım hep sende kalıyor. s 0 >. unutmaz. iş yeri de ısınmıyor bu aralar. Eminim şimdi 2 5 Dinleyelim. Daha sonra öğrencilerden dinledikleri diyaloğa göre erkeğin tahminlerinden hangilerinin doğru. neden? Kadın: Bilmiyorum.) şu anda neler yapıyor olabileceğini tahmin etme­ lerini isteyin. Arayacaktır mut­ laka. B rolündeki öğrencilerin s. > öğrencilerden bir yakınlarının (annelerinin. Toplantı yarın olacak. m 0 3. Şu anda işte.l 67'yi. Erkek: Kendine dikkat et.. Eğer mümkünse öğrenciler­ den birine. metinde erkeğin. Kadın: Sen nasılsın.

re arabasını arar ama bulamaz. harika bir aileyle karşılaşır □ . anlatalım Okuyalım. arkadaşlarını dinlerken. Bir nehrin yakınında oturup don­ Ege'ye götürmek ister. küçük oğlu Deniz beş yaşına gün Ali Usta'nın arabasını çalarlar □ . yengesi ve kuzenleri ile tanışır ve çiftlik­ büyük dondurma firmalarından biri çaldı!" di­ te Deniz için çok güzel bir hayat başlar. Dedesi. Yıllar geçer. Ege'ye W götürmek ister □ . Üniversite yılların­ büyük markaların dondurmalarından al­ da politikayla ilgilenir □ ve cezaevine maktadır □ . küçük oğlu Deniz beş yaşına gelir ancak ve köy köy gezmeye başlar. bir köyde don­ durmacıdır. DGN&ÜIMA. Ancak son zamanlarda Üniversitede gazetecilik okumak için işleri kötü gitmektedir □ . Ünite 8. Etkinliğin sonunda okuduğu metinden en çok tümceyi aklında tutan öğrenciyi belirleyin. Sadık.> Oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden kendi sayfalarındaki film tanıtımlarını akıllarında olabildiğince çok bilgi tutabilmek amacıy­ la birkaç kez art arda okumalarını. Ancak son zamanlarda iş­ leri kötü gitmektedir. Egeli bir çiftçi­ nin oğludur. O sırada tartışmalar devam etmektedir. ünite \ fŞil Okuyalım. çiftlikte çok çılgın. gelir □ ancak Sadık'ın sağlığı çok kö­ Bir nehrin yakınında oturup dondurmala­ tüdür □ . . çünkü herkes İstanbul'a gider □ . ve çiftlikte Deniz için çok güzel bir ha­ yat başlar □ . Ancak kasaba­ nın yaramaz çocukları bedava dondurma Sadık'ın sağlığı çok kötüdür. Usta tede gazetecilik oku­ rın hepsini bitirirler □ . kendi sayfalarında bulunan metin üzerinden onun hatırladığı tümceleri işaretlemelerini isteyin. Ka­ sabadaki bütün dondurmacılara gider ve arabasını ister □ . durmaların hepsini bitirirler. babaannesi. Egeli bir çiftçinin oğludur □ . Kasabadaki bütün dondur­ orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki macılara gider ve arabasını ister. çiftlikte çok a ! çılgın. Deniz. 8. Sadık İstanbul'da evlenir ve bir oğlu için son parasıyla bir dondurma arabası alır olur. "Arabamı büyük dondurma firmaların­ 132 Muğ­ mak için İstanbul'a gi­ der. Ali Usta kendi dondurma­ girer □ . Bu markaların dondur­ nedenle babası Hü­ malarından almaktadır. anlatalım Neleri Hatırlıyorsun? Neleri Hatırlıyorsun? Ali Sadık. O sırada yaramaz çocuklar fek tek hasta olur □ . ölmeden yemek isterler ve bir gün Ali Usta'nın araba­ önce oğlunu babası Hüseyin Beyin yanına. da politikayla ilgilenir çünkü herkes büyük ve cezaevine girer. ölmeden önce oğlunu dan biri çaldı!" diye düşünür □ . sını çalarlar. Ne yazık ki eşini doğumda kaybeder. bir köyde don­ Sadık. Deniz orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki tartışma­ lar devam etmektedir □ . Ali Usta uzun sü­ SAYM AK DONDURMAM babası Hüseyin Bey'in yanına. yaramaz çocuklar tek fek hasta olur.Yıl­ dava dondurma yemek isterler □ ve bir lar geçer. daha sonra kitaplarını kapatıp hatırladıkları tüm bilgileri grup arkadaşlarına anlatmalarını isteyin. Ali Usta uzun sü­ harika bir aileyle karşılaşır. Ali Usta Muğla'da. Deniz. "Arabamı amcası. Ali Usta kendi don­ seyin Bey Sadık'a kızar ve onunla bir daha ko­ durmalarının reklamını yapmak ister Bunun nuşmaz. Ne ya­ Ancak kasabanın yaramaz çocukları be­ zık ki eşini doğumda kaybeder □ . Deniz ye düşünür. . . Sadık. Sadık İstanbul'da alır □ ve köy köy gezmeye başlar □ . Bu nedenle babası Hüseyin larının reklamını yapmak ister O Bunun Bey Sadık'a kızar □ ve onunla bir da­ için son parasıyla bir dondurma arabası ha konuşmaz □ evlenir □ ve bir oğlu olur □ . Din­ leyen öğrencilerden de. Üniversite yılların­ re arabasını arar □ ama bulamaz □ . durmacıdır □ . Üniversi­ la'da.

üzerinden geniş zaman yapısı iie ilgili açıklamalarınızı yapın. Her sabah 25 dakika egzersiz yaparım. Kavga. İki kere iki dört eder. Burunlarını birbirine sürterek selamlaş trlar . Barışçı. Aile düzeni çokkarılılığa da­ • Geniş zaman yapısı kullanılarak oluşturulan emir ak­ tarma. Ffalkın büyük çoğunluğu et ye mez Ölü­ lerini göm m e z le r . Konuk Dilbilgisi ağırlamaktan büyük zevk duy a rla r. • eylemlerin düzenli olarak veya sıklıkla gerçekleştiği bilgisini ak­ tardığını [Bu sınıfları hademeler temizler.. hırsızlık gibi şeyler • GENİŞ ZAMAN -(E/İ!r Eskimo topluluklarında hiç ol m az . yükseklikte adeta "Dünyanın damında" yasa rlar . onlar da » Kültürü ve gelenekleri ile ilgili bilgi verebilme AFRİKALILAR • Bilgi verme amaçlı anlatımlarda geniş zaman yapısını kullanabilme Afrika coğrafyasında çoğu bağımsız elliye yakın devlet vardır ama Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat mendir. neşeli ve misafirpeıver in­ Kendilerine inuit de rler . Açık­ lamalarınızda geniş zaman eklerinin. Türkler çayı çok sever. Afrikalılar atalarına büyük saygı duyarlar ve onların ruhu­ aşiret denilen feodal yönetim düzenine bağlıdırlar. Irak. Sibirya. O kültü­ kültürlere ait benzer bilgiler vermelerini isteyin. istekte ve ricada bulunma. Grönland. Beceriler • Geniş zaman ekini doğru kullanabilme • Düzenli olarak yaptığı işleri ve alışkanlıkları hakkında bilgi verebilme BEDEVİLER Özellikle Arabistan. Daha sonra öğrencilerden farklı ra/kültürlere ait olabileceğini tahmin etmelerini isteyin. lıkları anlatmaya da elverişli olduğunu [Güneş doğudan doğar. Deve. deyimler ve kalıp sözler derisinden yap a r la r .000'i bile bulmaz. genellemeleri ve alışkan­ farklı öğrencilere okutarak yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Resimlerin hangi toplumla- duklarını ve bunun nedenini sorun. tam am layalım > Bu etkinliğe öğrencilere ses kaydını dinleterek başlayın. paragraftaki boşlukları dinledikleri di­ 6 eylemlerin düzenli olarak veya sık sık gerçekleştiğini anlattığı için yaloga göre tamamlamalarını isteyin. Aileleri şeyhler yönet i r . Büyücüler insanlara ceza ve­ re b ilir___ . bir ırmağa ya da ıssız tepelere at arlar . Alaska gibi Kuzey Kutbu'na yakın • Alışkanlık. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili söz­ cükler. büyü ve büyücülere çok inan trlar . matematik işlemlerini. Bir sonraki kura başarılı 1 D inleyelim . İS İ . eylemlerini geniş zamana çevirerek tahtaya yazıp bu tümceler kendilerine ilginç gelen farklı kültürel özellikler ile ilgili konuşma­ larını isteyin. gibi). yineleme bildiren ifadeler bölgelerde yaşa r la r . • Kültürel özellikler. hatta onları kurban edebil irler TİBETLİLER Denizden tam 5. dürüst. Öğrencilerden ri._ . Cesetleri parçala rlar . Toplam nüfusları 100. gibi). Suriye ve Ürdün çöllerinde yaş arlar Büyük çoğunluğu çobandır. Din­ öğrenciler devam eder. • birçok ülkenin özellikle taşra bölgelerinde hala kabile hayatı ege­ nu sürekli yanlarında hissef derler . Alkol dikkati azaltır. anlatalım > Üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencileri giriş > öğrencilere paragraflarda anlatılanlardan en çok neyi ilginç bul­ fotoğrafları hakkında konuşturun. koyun ve keçi yetiştir irler onların eti ve sütü ile beslen irler .000m. Sayıları 2 milyonu g e ç » :__ ve Çinlilerden çok Moğollara benze rlar . Bu nedenle akıl dışı olaylara. Disiplin başarıyı getirir.Sözcük Alanı ESKİMOLAR • Geniş zaman belirteçleri Kanada. Ardından paragrafları doğa olaylarını. izin alma kalıplarını kullanabilme yalı ataerkil bir düzendir. Söyledikleri tümcele­ rün genel özellikleri konusunda sorular sorun. Giysilerini ve ayakkabılarını hayvan sanlardır. çünkü onlar için cansız bedenin bir anlamı yoktur. leme sırasında onlardan. Soyluların cesetlerini ise yak arlar 2 İşaretleyelim .

gelmez. mü -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz Siz hiç içki içmez m isiniz? -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Onlar hiç yalan söylemezler. Dünya. Akşam evde görüş ürüz . "ben. Biz her yaz tatilinde köydeki evimize gif deriz 134 . . 8. Lütfen şurayı imzala r mısınız? 6. yoksa çok kı­ im zalar mısınız? Bir çay verir m isiniz? Oturmaz mısınız? Bir çay zar.• tahmin de anlatabildiğin! (-öğretmen duymasın.-Bu masayı sen de kaldırırsın. □ Afrikalı büyücüler insanları kurban edebilir. Aylin vejetaryendir. Yanıtlar 1. Çokkarılılık vardır. Sen beni bekleme. gibi). bu renk sana yakış maz . bana para ve r ir m isin ? . Sen sarışınsın. Anne. □ Aile düzeni ataerkildir. iki farklı olumsuzluk bulunduğunu. 11. Soyluların cesetlerini yakarlar. koş­ mam/koşmayız. 10 Biz rok iyi arkadaşız: asla kavga et meyiz . Ayrıca geniş zaman için rım tabii. ben yardım et- -ma -r sen sev -me -ır/-ir/-ur/-ür mi 0 İÇ -maz -ar/-er biz söyle -mez siz ye onlar gel 3 Tamamlayalım > Geniş zaman ekleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Haftada üç kitap oku r 2. kızmaz. 12. olumsuzluk ekinin kullanıldığını Ialmazsın. -Sanmam. Ben asla yalan söyle mem ve yalancılardan nefret ejderim . rica. -sın/-sin/-sun/-sün Sen bana biraz yardım eder misin? mu - Biz yağlı yiyecekler yemeyiz. Güneş doğudan doğ ar 7.. biz" kişileri için -rriA • tahmin anlatmasına bağlı olarak gelecek zaman aktaran be­ lirteçlerle de kullanılabildiğini (Bence yarın yağmur yağmaz. Türkiye'de bankalar akşam saat beste kapan ır 4. gelmem/gelmeyiz. diğer kişiler için -mAz güne kalmaz bu işten vazgeçersin. asla et ye mez . iki olumsuzluk ekinin [almam/almayız. batıdan bat ar . öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üzere so­ sınız. -Kaldırı­ daha almaz mısınız? gibi) vurgulayın. Güneş'in çevresinde dön^r___ 3. gibi). gülm ezler gibi) ru tümcelerinde de kullanıldığını (Adınızı söyler m isiniz? Şurayı Bana çok ilg inç geldi. □ Tibetliler ölülerini gömmezler. çünkü Eskimolar selamlaşmak için burunlarını birbirine sürtüyor. istek. Aylin okumayı çok sever. koşmaz­ • emir. 9. 5. □ gi|pil mı -m/-ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben dondurmayı çok severim. gülmem/gülmeyiz gibi). (-lar/-ler) *0 buraya sık sık geler.

Bana bir kalem verir misin?. : 3.--... — ---------.s-. rica. Benim ülkemde basketbol çok popüler bir spordur. hesabı alır mısın?.. [2] Benim ülkemde. 0 [5] Benim ülkemde festivallerde su gibi bira içeriz.Bir çay alırım.sürmez. bazı 0 bölgelerde evli kadınlar kaşlarının arasına kırmızı ben (bindi) ya­ parlar... 6. 5 Eşleyelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya.-. sonra da kendi kültürleri ve gelenekleriyle ilgili benzer tümceler üretmelerini isteyin. Yanıtlar [4] Benim ülkemde karnavallarda herkes samba yapar.. Yanıtlar 1.. Ne içersin? --------.'.— .öğrencilerden tümcelerle fotoğrafları eşlemelerini. ► Bütün renkleri severim. insanlar yemeklerini çubukla yer. Sence toplantı ne kadar sürer? > • Çok isterim...------------. — -----. Garson bey. Kapadokya gibi pek çok do­ ğal güzellikler vardır. başkenti Kremlin Sarayı süsler..----------. .. Doğum günüme gelir misin?--------... Kapıyı açar mısın? Kitabını bana verir misin? Çay içer misiniz? gibi soru tümceleri yazarak. :V . geniş zaman yapısının emir.----------. 9. [§] Benim ülkemde. öneri anlattığı durumları örnekleyip öğrencilerden verilen tümceleri yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. Sinemaya gelmek ister misiniz?:-----8.Hemen efendim. Ne zaman? v.>. NBA maçlarını hiç kaçırmam.. Benimle evlenir misin?— \ ---------------------------------.: :: 2. ~ —11||||----— — —► ■»' Bence bayılır! Tabii.Evlenirim! 7...---.. Affedersiniz.". 5.. [3] Benim ülkemde laleler ve değirmenler dünyaca ünlüdür. ». . hangisini istersin. istek.. Benim ülkemde. En çok hangi renkleri seversin’ 10. .. Pamukkale. |T] Benim ülkemde kadınlar renkli kıyafetleri sever.4 Eşleyelim >.'. Sence Mert bu hediyeyi beğenir mi?İSİ— 4.. Biraz sessiz olur musunuz lütfen! : Tabii gelirim..

A Affedersiniz/ Ö zü r dilerim geç kaldım. Sağol! 7. Diyalog / 4. B: Afiyet olsun efendim. Kutlarım/Tebrik ederim ________ . önemli değil. m utluluklar Ses Kaydı dilerim_______ .8 Yerleştirelim 6 Tümce yazalım > öğrencilerden 5. annen kızmaz mı? 7 Dinleyelim. Kutlarım / Tebrik ederim 4. tahlil sonuçlarım nasıl? B: Korkanın ______ pek iyi sayılmaz. Anneme söyle. 10. 5. A Birbirinize çok yakışmışsınız. Hadi öptüm. bana yeni bir bisiklet alır mısın? B: Sen sınıfını geç. y ine bekleriz . kesinlikle olmaz. çok sevinirim. 6. 1. A: Kendime çay koyacağım. Sonra da öğrencilerden boşlukları uygun ifadelerle tamam­ lamalarını isteyin. sınavı kazanmışsın. B 50 TL. A: Yemekler harikaydı. Siz çıkın. seve seve. A Annemin bilgisayarında oyun oynayalım mı? Bilmem ________ . Bu gömleğin fiyatı nedir? 5. ama ben okula gidiyorum şimdi. efendim. Bu sınıfta en yüksek puanı sen aldın. A: Sen de yemeğe gelir misin? B: Benim biraz daha işim var. elbette. A Ne? Evlendin mi? B Evet. bana gazetedeki şu haberi okur musun? B: Dedeciğim. hay hay. A: Baba. 8. ret sözcüklerinin anlamlarını örneklerle hatırlatın. Diyalog B O lur / Fark etmez ___________ Ret B Rica ederim __________________ / / / / / 14. A: Saçların güzel olmuş. emir. A Cem. A Filiz nerede? Sanırım ________kafeteryada. Diyalog / Teklif 3. 9. Diyalog 4 V 2. işaretleyelim > öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce tabloda geçen teklif. etkinlikteki tümceleri de örnek alarak görsellere uygun rica. memnuniyetle. A: Kızım. A: Beni burada biraz bekler misin? B: Olur ama çabuk gel. öneri. kusura bakma. A: Doktor bey. mümkün değil. A Umarım ______ hep mutlu olursun. 1. Yanıtlar _? düşünürüz • teşekkür ederim • özür dilerim affedersiniz • kutlarım • tebrik ederim korkarım • fark etmez • yine bekleriz • rica ederim • umarım • sen bilirsin • sanırım mutluluklar dilerim ♦bilmem » olur______ ^ 2. istek tümceleri yazmalarını isteyin. Teşekkür ederiz. 2. kabul. Diyalog / 5. Buyurun. ri­ ca. 3. Sen bilirsin . ne yazık ki hayır. B Sağolun. ne demek gibi onay­ lama. 12. 15. Sen de içer misin? B: Çok iyi olur. teşekkürler. Teşekkür ederim _________________ . 13. > önce öğrencilere kutu içinde verilen edim söz ve söz eylem­ lerin hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verin. A Affedersiniz . 11. A Sence hangi elbiseyi alayım? B Mavi elbise çok güzel ama diğeri de daha ucuz. üzgünüm gibi reddetme ifadelerini öğretin. maalesef. 3. 4. A: Gömleği paketler misiniz? Hediye olacak. _? 4. A Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. düşünürüz_____ 2. neden olmasın. oturun. > Etkinliğin ardından öğrencilere tabi ki. A Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? B A Rica Kabul 1. B: Elbette. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden A ve B konuşucularının tümce­ lerinin hangi kategoriye girdiğini tabloda işaretlemelerini isteyin.

yeni yıldan mutluluk. 0 □ 2. resmi kurumların lokalleri­ ne.. sağlık. şansı yakalamak 1. Bütün dünyada yılbaşı gecesini topluca kutlamanın yaygın yolu. şans gibi iyi şeyler dilerler.9 Okuyalım. yeni bir yıl başlar. piyango bileti almaktır. eşleyelim /_ / ». Türkiye'de yılbaşı günü resmi tatildir. Ko­ nuşmayı. Benim ülkemde yeni yılı şöyle kutlarlar: . Türkiye'de de yılbaşı önemli bir kutlama günüdür. iç içe olmak" m □ [4] "piyango gibi para ödüllü oyunlarda kazan­ mak" □ m [2] "önemli bir gün veya olay için özel tören düzen­ lemek" □ m [T] "aynı zamanda olmak. Yanıtlar Doğru Yanlış Yanıtlar m □ 1. [3] "aynı yerde bulunmak. kutlama yapmak 4. Eski yılın son saniyelerini hep bir ağızdan yüksek sesle geriye say­ mak. başarı. yılbaşında gerçekleştirilen etkinliklerden. Avustralya ve Brezilya gibi yerkürenin güne­ yindeki ülkelerde yılbaşı yaz mevsimine denk gelir ve kutlamalara soğuk hava ve kar yağışı de­ ğil. Onlar yılbaşı baloları için büyük otellerin salonlarına. bazıları dişarda kutlar. kumsallar eşlik eder. 31 Aralık gecesi çeşitli kutlamalarla geçer. Yeni yılın ilk saniyelerini sokakta karşılamak. Japonya. Yeni yılla birlikte uzun karanlık geceler de kısalmaya başlar. Televizyon ve radyolar yılba­ şı piyangosunun büyük ikramiyesini yeni yılın ilk dakikalarında açıklarlar. hazırlık çalışması olarak yaptığınız konuşmalardan ve metinden yararlanarak ülkelerindeki yeni yıl kutla­ maları hakkında bir yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. öğrencilerin yılbaşı geleneklerinden. Norveç gibi kuzey ülkelerinde yılbaşı. 3. Televizyon kanal­ ları evdekilerin başlıca eğlence kaynağıdır. eşlik etmek 2. denk gelmek 3. Birçok insanın tercihi. Çin. rastlamak" 4. rast gelmek. Mi­ ladi takvime göre yılbaşı gecesi bir yıl biter. Uzak doğu ülkelerinde iki yılbaşı kutlaması vardır. 'Mutlu yıllar" der. Kuzey ülkelerinde yılbaşı Brezilya ve Avustralya'ya göre daha kısa sürer. Kore gibi uzak doğu ülkeleri ise iki kat daha şanslıdır çünkü bu ülkeler miladi takvim için ayrı Çin takvimi için ayrı günlerde yıl­ başı kutlaması yapar.. Yeni sözcükleri tahtaya yazarak açıklayın ve sorulan öğrencilerle birlikte yanıtlayın. İsveç. bunun için meydanlarda toplanmak. lüks restoranlara giderler. Bazıları geceyi dışarıda geçirmek ister. Türkiye'de yılbaşı gecesi için televizyonlar tombala çekilişi düzenler. birlikte dans etmek ve şarkı söylemek. Türkiye'de yılbaşını bazı insanlar evlerinde.Metni okutmadan önce tahtaya Ülkenizde yeni yılı nasıl kullarsınız? sorusunu yazıp bu eksende bir konuşma ortamı oluşturun. Ama Finlandiya.. 10 Anlatalım > Bu bölümde öğrencilerden. Bütün dünyada yılbaşı günü önemli bir gündür. insanlar birbirlerine "İyi seneler". öyle ki yılbaşının ertesi günü resmi tatil olur. İnsanlar evlerde sofraları yılbaşı için özenle hazırlarlar. daha çok deniz kıyıları. işaretleyelim. şans oyunları oynarlar ama yeni yılda ilk büyük şansı yakalamanın asıl yolu. yalnızca yeni bir yıla girmek anlamına gelmez. yılbaşını evde geçirmektir. Birçok kanal yılbaşı gecesi için özel program hazır­ larlar. 5. İnsanlar yeni yıla genellikle aileleri ve yakın dostları ile birlikte girerler.. o gün yapılan yemeklerden söz etmelerini sağ­ layacak biçimde yönlendirin ve bu çalışmanın ardından öğrencilere metni okutun.

•* Hayatımızdaki özel günleri kolayca hatırlayabiliriz. Ayrıca. bilgi. gibil. Yarınki sınav zor olabilir. .. Hiç kıyafetim kalmadı! □ m • Alışkanlık. hem de eylem köküyle yansıtılabildiğini [Yaz aylarında kravat takmayabileceğiz/takamayacağız. Çoraplarım nerede? □ □ • Yeterlik eylemini doğru kullanabilme • Yeterlik eylemini olasılık ve izin alma/verme işlevleriyle kul­ lanabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 11 Okuyalım. Biraz gecikeceğim. Biz her şeyi rahatça yiyebiliriz. *♦ 10 dakika içinde tıraş olabilir. yetenek. kimse anlamaz. Pazartesi rejime başlıyorum! □ s 4. Her tümce­ den sonra sınıfa o tümceyle ilgili düşüncelerini. Ardından "erkekler" ve "kadınlarla ilgili tümceleri oku­ tun. kaynak. anlam özelliklerinden dolayı olumsuzluk bildirdiği durumlarda yeterlik yapısıyla görünmek zorunda olduğunu [Çok çalıştı ama sınavı kazanamadı/kazanmadı. çeşitli konulardaki yeterlikleri hakkında biigi verebilme ve sorabilme 8. giyinebilir ve evden çı­ kabiliriz. gibi). Açıklamalarınızda -lylEblI.. ** Bebeklik albümlerimizde çıplak fotoğraflarımız yok. her yerde aradım ama buiamadım/*bulmadım. •* Yüzümüzdeki tüm renkler orijinaldir ve suyla akmaz! ** Geç saatlerde sokakta yalnız dolaşabiliriz. » Yeterlik yapılarının aynı eylem kökünde önce yetersizlik 1-EmE-l. . Sen kilo mu aldın? □ m Dilbilgisi • YETERLİK -lyJEbil. ekin bu işlevinde olumsuzluğun ekle değil.. duş alabilir. aktarılan gö­ rüşe katılıp katılmadıklarını sorup onlardan da benzer tümce­ ler üretmelerini isteyin. g ireb ilir miyim? Sınav süresince sigara içemeyecek miyiz? gibi). s □ 5. öğrencilerin ürettiği tümceleri. "Erkeklerle ilgili tümceleri erkek öğrencilere. çıkabilirsiniz. •* Sokakta çantasız dolaşabiliriz. *♦ Ve. » Bazı eylemlerin./ -lylEmE- 6. Metro ile hangi semtlere g i­ debiliriz? gibi). Cüzdanımı kaybettim. "kadınlarla il­ gili tümceleri bayan öğrencilere okutmaya çalışın. Toplantı uzadı. reddetme sözcükleri 2. kola. Seni en çok 15 dk. ** Kuaför harcamalarımız çok az. olanak vb. ** iki çift ayakkabıyı yirmi farklı yerde giyebiliriz. Sınavda tarih sorularını ce­ vaplayabildim ama diğerlerini cevaplayamadım. yineleme bildiren ifadeler 3. işaretleyelim / / Hangisi Söyler? BİZ ERKEKLER ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Karizmatiğiz! *» Kavanoz kapaklarını kolayca açabiliriz.Yanıtlar Sözcük Alanı Erkek Kadın • Olasılık bildiren sözcükler 1. gibi! belirtin. *♦ 30 saniye içinde bir telefon konuşması yapabiliriz. gibi) • geniş zaman çekimlerinde yeterlik yerine tahmin etme an­ latabileceğini [Bugün yağmur yağabilir. yüklem­ lerini yeterlik eylemine dönüştürerek tahtaya yazın ve bu tüm­ celer üzerinden yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. • eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan güç. •* Saçımızı her renge boyayabiliriz. Anne olabiliriz. Diziyi açar mısın? Başlamıştır. > Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere bu alt ünitenin başlığıyla ilgili düşüncelerini sorun (S/zce bu ünite­ deki m etinler hangi konuda? Neden bu başlığı seçmiş olabi­ lirlere b. ** Sıcak bir günde gömleğimizi çıkarabiliriz.). BİZ KADINLAR ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Güzeliz! ** Kendi yemeğimizi yapabiliriz. Bu filme 18 yaşından küçükler de girebil-iyor mu? Meşgul müsünüz. Bazı soruları anlayam ayabilirsiniz. »* Bir eğlence yerine partnersiz girebiliriz. □ s • Yetenekleri. •* Topuklu ayakkabı ile boyumuzu 10 cm uzatabiliriz. sonra tahmin l-lyjEbil-l olmak üzere birlikte kullanı­ labildiğini [Ben toplantıya katılamayabilirim. s-» Sinemada rahatça ağlayabiliriz. istek.ekinin. kanırabili­ yor ama ben kaldıramıyorum. s» Horlamıyoruz! *» Çoraplarımızı kolayca bulabiliriz. *» Sevgilimizle sorunlarımızı bir gül ile çözebiliriz. çikolata. za­ man. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üze­ re. ** Yüzümüzdeki sivilceleri makyai malzemeleriyle kapatabiliriz. ey­ lem köküyle yansıtıldığını İlki ay boyunca hiç yağmur yağma-yabil-ir/*yağ-amaz. yeterliğe sahip olup ol­ mamayı anlattığını (H alil M utlu halterde 320kg. Bu soruyu hiç kimse bilemedi/*bilmedi. •* Beş günlük tatil için küçük bir çanta bize yeter. *» Cips. ekin bu işlevinde olumsuzluğun hem ekle.. gibi). rica. bekleyebileceğim. ** "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır!” sözünü erkek­ ler söyler.emir. • yeterlik yerine izin verme veya isteme anlatabileceğini {Bu kadar yeter. genellikle de geniş zaman çekimli olumlu soru tümce­ leriyle kullanıldığını [Adınızı söyleyebilir m isiniz? Şurayı im­ zalayabilir m isiniz? Bir çay verebilir m isiniz? gibi) vurgulayın. Hala hazırlanamadın mı? a □ Beceriler 7. Yemekte ne var? Çok açım! m □ • Onaylama.

.. gidebiliyor / gidem edi / gidemeyecek / gidem ez." diyor.. Ancak şimdi "Dadı olabilirim. olabilirim.. Hazırlıklı olalım. .. Büyük ihtimalle yazın iş yerinde yeni bir projeye baş­ sorunlarını kolaylıkla anlayabiliyor ve çocuklara karşı daha an­ layacağız... Bu sabah otobüse yetiş emeçtim ________ve sınava geç kaidım.. Sesim çok kötüdür. çıkamam / çıkmayabilirim / çıkamayabilirim . Akademi Dadı Eğitim Merkezi'ndeki erkek öğrenciler oldukça 5.. 15 Okuyalım. er­ kekler de kadınların işlerini yapabiliyor. gelem iyor / gelem edi / gelemeyecek / gelem em iş. yanıtlayalım > Bu etkinliği uygulamaya.. kadın güvenlik görevlileri ya da erkek hemşireler.... "özellikle yurt 4. Ancak şimdi Akademi Dadı Eğitim Merkezi'nde dadılık öğreniyor.. şoförler. tüm öğrencilerin katıldığı bir tar­ tışma biçiminde desenleyin._.." diyor.. koşamıyor / koşamadı / koşamayacak / koşam az.. miş.. .. cuğun sosyal ihtiyaçları gibi konularda da bilgi alıyorlar. Artık kadınlar erkeklerin işlerini. Maalesef yarınki pikniğe biz g id em eyeceğiz ____ 7. f ... Eskiden kadın ve erkeklerin meslekleri farklıydı ama son M esela __________________________________ ______ ___ _________ ____ yıllarda bu böyle değil. sorularını yöneltip yanıtları tartışın. Günümüzde kadın Ç ü n k ü __________________________________________________________ Kadınlar/Erkekler bazı meslekleri yapamaz..... Bu yüzden.. Aslında bu kursa çocuk gelişimi hakkında bilgi al­ mak için başlamış... m t J Erkek Dadıla Kadınlar/Erkekler bütün meslekleri yapabilir/yapamaz. Ardından metni okutun ve öğrencilere.. ço­ .. Hakan Tan kimdir? Kursa niçin başlamış? Cahit Tan kursa niçin başlamış? > öğrencilerden hazırlık soruları ekseninde oluşturduğunuz konuş­ malardan ve metinden yararlanarak verilen konulardaki düşüncele­ rini anlatmalarını isteyin.. 2." diye düşünmüş. . *anlayabilm iyor / anlayabilm edim / anlayabilm em .? yor.._ ________________________________ ___ erkek aşçılar görebiliyoruz.. bu sandalye boş mu? Otur a bilir miyim ... Bu oto­ büste telefon kullan am azsım z dışındaki Türk ailelerinin evinde dadılık yapabilirim.. Bugün şirkete Cahit Tan 29 yaşında. başarılı. Bak baba! Bak! Bisikleti sür ebiliyorum . "Gelecekte çocuğum için daha iyi bir baba Yanıtlar 1.. Beyefendi lütfen cep telefonunuzu kapatın... biberonları sterilize edi­ 6. -a/-ya -e/-ye Al çık mı mi -abil / -yabil -ebil / -yebil mu mü ma me maz gel git konuş koş gör anla -(llyor -Dİ -iylAcAk -fyîlm / -m -sin / -n -miş -r / -İr / -Ar -lyllz / -k -siniz / -nlz -lAr - mez alabiliyorum / alabildim / alabileceğim / alabilirim... Çünkü kurslarda çocuk psikolojisi.. Pardon. Gerçek işi elektrik teknis­ yenliği. Dadılığı da artık kadınlar kadar Ç ü n k ü ___________________________________ _____ ________________ erkekler de yapabiliyor.. bebeklerin altını değiştiriyorlar.. göremem / görmeyebilirim / göremeyebilirim . 12 Tamamlayalım > Yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kantini da kul­ lanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin.... Fakat sonra onun da düşünceleri değişmiş.. Kurstan sonra da çocukların 8. yanıtlayalım /___ / Ülkenizde kadınlar daha çok hangi işlerde çalışırlar? sorularını tahtaya yazarak başlayın. O da kursa babalık öğrenmek için gir­ müfettişler gel e in iir. M esela .. Hakan Tan 35 yaşında ve bekar. bu yıl tatile çık carlayabiliriz layışlı davranabiliyorlar.. Kursta sebze çorbası hazırlıyor. Bu çalışmayı her bir öğrencinin sırayla dü­ şüncesini anlatması biçiminde değil. konuşabiliyor / konuşamıyor / konuşam ayabilir.. Sizce kadın ve erkek meslekleri farklı mıdır? 14 Okuyalım .._ _. asla şarkı söyle yemem___________ 3..

Çocuğumuz ol­ duktan sonra onunla daha iyi ilgilenebilir. Kız haklı! Boşuna mı oku­ du yıllarca? Sen okulu yedi yılda bitirebildin___ .. . Duyduğuma göre Aylin.. Kaan : Ne oldu? Kavga mı ettiniz? 16 Yerleştirelim > Bu etkinlik için önce kutu içinde verilen sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden kendi İşleri ile ilgili benzer sözcükler/eylemler söyleme­ lerini isteyin. ilk dinlemede ses kay­ dının. anlatabilirsin Kaan : Yapma Murat! Yonca bu işinden çok memnun.. Bu işe başladıktan sonra Antalya'da daha iyi para kazanabileceğim Kaan j • Yapma M urat! Yonca bu işinden çok memnun. Kaan : Var.. Benim için çok iyi bir fırsat! Orada terfi yapabilirim edebilir ___ ve kariyer . Simdi de çok iyi bir işi var. Daha sonra verilen sözcüklerle tümceleri tamamlatın. . çünkü evlilikten önce kariyer yapmak istiyorlar. Ses Kaydı'nın Devamı Daha iyi bir evde oturabileceğiz. Ankara'dan taşınmak istemiyor.15 Tamamlayalım. sürdürelim M urat: Hmm. kitapta metni de verilen bölümünü dinletip bu diyalogun nasıl devam edebileceğini sorun. Ayrıca o zaman Yonca çalışmayabilir. Benze asla istifa etmez. daha rahat yaşa­ M urat: Yok bir şey. M urat: Galiba haklısın. Ardından ses kaydını dinle­ tin ve öğrencilere dinleme sırasında boşluklara dinledikleri kay­ da göre eylemleri yazmalarını söyleyin. Daha sonra diyaloğu okutup boşluklara han­ gi eylemlerin gelebileceğini sorun... Bence asla istifa etmez. Seı% bu Antalya işini unut AAurat • Galiba. M urat: Off! Hayır değil. Sorun Yonca. "işimden D ertleşm e ► öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce fotoğraflardaki ki­ şilerin kim olduğu ve neyle ilgili dertleştikleri hakkında tahmin çalışması yaptırın. haklısın___________________________________ Kaan : Murat. o hem doktorasını yapıyor­ du.. ben de ayrılamam Antalya'daki bir şirketten iş teklifi aldım.. ı Sonuçta biz artık evliyiz. Babam üniversitedeyken para kazanmak için garsonluk yapmış. işle ilgili bir sorun mu? Bana Böylece kendine zaman ayırabilir. bencillik ediyorsun. Artık kadınlar erken evlenmiyor. Son din­ lemede ses kaydının tamamını dinleterek öğrencilere tahmin­ lerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirin. yabileceğiz. var. Söyle haydi. 4. kos­ koca şirketin personel müdürü! M urat: Olabilir . Sen bu Antalya işini unut.. Yanıtlar para kazanmak • işten ayrılmak • terfi etmek • kariyer yapmak 1. olduktan sonra 3. diyor!" Ama biliyorsun... Tahminlerini yazdırın.. 2. Kaan : Ama.. çocuğu isten ayrılacakmış . Sen üniversitedeyken. hem çalışıyordu. Terfi ettikten sonra maaşım da arttı. neyin var bugün senin? Hiç iyi görünmüyor­ sun..

00 Hafta içi.. öğrencilere bu etkinlikte verilen eylemler dışında yapabildikleri/yapamadıkları eylemlerle ilgili başka sorularda yönel­ tebilirsiniz. özellikler Bilgisayar Yabana Dil Deneyim Çalışma Saatleri Çalışma Günleri Ehliyet Seyahat Engeli Sedef Ofis prog.öğrencilere resimlerle ilgili eylemlerin neler olduğunu sorun.Hafta içi Yok Yok . tartışalım İşe Hangisini Alalım? > Bu etkinlikte öğrencilerden kendilerini bir bilgisayar şirketi yöneticisinin yerine koyarak bu şirkete iş başvurusunda bulunan "Sedef ile “Koray" arasında bir tercih yapmalarını ve tercihlerinin nedenini sınıfa anlatmalarını isteyin. i 18 İnceleyelim. grafik İngilizce (iyi! Japonca (iyi! Rusça (fena değil! 2 yıl 09. Almanca (iyi! İngilizce (fena değili 3 yıl 09..17 İşaretleyelim. Yapabilirim Yapamam ata binmek □ □ Ben ata kayak □ □ Ben kayak bisiklet sürmek □ □ Ben bisiklet piyano çalmak □ □ Ben piyano uçak kullanmak □ □ Ben ucak motosiklet kullanmak □ □ Ben motosiklet paraşütle atlamak □ □ Ben paraşütle bale yapmak □ □ Ben bale resim çizmek □ □ Ben resim araba kullanmak □ □ Ben araba ____ .00 .. cumartesi Var Var Koray Ofis prog. tamamlayalım >.. _.... Ardından bu eylemlerden hangilerini yapabildiklerini/yapamadıklarını yazmalarını isteyin..18.. .00 ..

. Bugün burada kalabilir miyim? Ayşegüllerin telefon numarası defterde yazıyor. Şu anda telefonunuza cevap veremiyorum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.Metni okutmadan önce evlilikte ve arkadaşlık ilişkilerinde kadınların ve erkeklerin hangi konularda farklı davrandıkları ile ilgili bir konuşma orta­ mı oluşturun. 2 0 İşaretleyelim. yan­ lış numara. savunalım / / >. öptüm. 4. yazalım Telefon Mesajları ► Ses kaydını dinletmeden önce telefon konuşmalarında sıkça kullanılan kalıplar üzerinde durun ve efendim. ki­ mi zaman birbirleriyle hiç anlaşamaz. Şu anda evde değiliz. kadınlar da erkekleri çok iyi tanımıyor. Erkekler sevgililerine duygularını kolayca gösteremez. Kadınlar daha kolay aşık olabilir.. şu anda evde değilim... A:Merhaba Ben Serdar. öğrencilere. Kadınlar ve erkekler. Kadınlar erkeklerden daha romantik planlar yapabilir. M esaj:. Kimi zaman birbirlerine deli gibi aşık olurlar. A:İyi günler. Lütfen mesaj bırakın. buyu­ run. Lütfen Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. .19 Dinleyelim. ben seni arayayım gibi ifadeleri tahtaya yazıp açıkla­ yın. B: Anneciğim ben Ayşegüllerdeyim. Beni merak etme. öptüm. Harvard ve Brandais Üniversitesi profesörü Zick Rubin aşk hakkında çeşitli anketler yapıyor.. Kimi arıyor? Mesaj: uzun süre sevgililerini unutamıyorlar ama çoğu kadın bunu göremi­ yor. Okulda seni bulamadım. 4. B: Selam ben. aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.. Bugün işten erken çıkamayaca­ ğım. Bu yüzden de kadınlardan daha fazla ayrılık acısı çekiyor. 2. Elbette bu anketler kadın ve erkek davranışları ile ilgili kesin sonuç­ B Kim arıyor? _ Kimi arıyor? lar vermiyor ama anlıyoruz ki aslında erkekler kadınları. Toplantımız uzadı. merhaba. Erkekler kadınlardan daha çabuk unutabilir. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Beni arayabilirsin. D 142 Kim arıyor? Kimi arıyor? M esaj:. Birlikte ders çalışı­ yoruz. Ancak ne yazık ki duygularını kolay gösteremiyorlar ve sevgililerine her zaman güzel sözler söyle­ Kim arıyor? _ yemiyorlar. neredesin dostum? Ben Ceyhun. Kimi arıyor? M esaj:___ Doğru Yanlış 1. Bu anketlerin sonuçlarına göre erkekler kadın­ lardan daha çabuk aşık olabiliyor ve aşkın ilk günlerinde sevgilileri­ ne güzel sürprizler hazırlayabiliyorlar. Ardından metni okutup sorularla ilgili çalışmayı yaptırın.. Beni arayabilir misin? 3.. Ses Kaydı TELEFON MESAJLARI 1. □ m □ m m □ □ m 3. Yemeğe gelemeyebilirim... B: Canım. orası neresi. kim inle görüşüyorum. Sinemaya yarın akşam gidelim mi? Beni ofisten arayabilirsin. kim i aradınız.. Yanıtlar Kim arıyor? . sonra ara­ rım. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. A:Merhaba. Sana bir şey soracağım. 2. Sizce kadınlar mı daha romantik erkekler mi? Sizce erkekler neden özel günleri hep unutur? Sizce kadınlar neden hediye almaktan çok hoşlanır? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. A:Yıldırım ailesi iyi günler diler. Selin. B: Berke. Kadınların ve er­ keklerin birbirleri hakkında genel fikirleri vardır ama bu fikirler çoğu za­ man yanlıştır. sürekli tartışırlar.

b. benim için aşk önemlidir. a. Çocuğum asla sevgilisiyle aynı evde oturamaz. 1 2 3 4 □ Katılıyorum Ses Kaydı 1. Bir kız erkeğin yanında para ödeyemez. Aşk evliliğin en önemli parçasıdır. kültürel farklılıkları da dikkate alarak tartışın. Ses kaydını. m . dile getirilen düşünceye katılıp katılmadıklarını sorarak dinletin. b. b. Çocuğum evlenmeden önce sevgilisiyle birlikte yaşayabilir. her konuşma­ dan sonra durdurup öğrencilere. a. a Farklı ülkeden biriyle evlenemem. Evlilikte para en önemli şeydir. 2. Bir kız erkeğin yanında para ödeyebilir. Her düşünceyi sınıftaki bütün öğrenciler­ le.21 İş a r e tle y e lim . b. 4. 3. Başka milletten biriyle evlenebilirim. a. y o r u m la y a lı m ^ ') H a n gisin e N eden Katılıyorsu nu z? > Bu çalışmada farklı konularda iki karşıt düşünce bir "kadın" ve bir "erkek'in düşüncesi olarak sunulmuştur.

Bütün çocuklar harçlık alır. Artık bi­ zimle birlikte sekiz katlı bir apart­ manda oturuyor. gram ofonunu Ben üniversitedeyken sabahlan çok erken kalkar­ dım. Onu salo­ geçirirdik. Dilbilgisi • GENİŞ ZAMAN (hikaye kipi -(E/İIrdİ ( < -İE/iir id il • GENİŞ ZAMAN (rivayet kipil -lE/İIrmîş I < -İE/iir imiş) a. 3. bu nedenle çok değerli bir eşyaydı. etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. Ama hayatından hiç memnun değil. başkasından öğrenme bilgisini aktardığını {Ali her gün süt içermiş gibi) vurgulayın. Ardından metinleri öğrencilere okutun ve boş­ lukları tamamlamalarını daha sonra da metinle ilgili soruları yanıtlama­ larını isteyin. Okula genellikle otobüsle giderdim. gibi! • -İrmiş yapısıyla oluşturulan tümcelerde. alışkanlık anlatan iş. sesi çok güzel bir müzisyendi. Televizyon kutusunu salonun bir köşesine koyduk. Çünkü hemen hemen her sabah dersim olurdu. öğretmenimiz üniversitedeyken sabahları çok erken kalkarm ış. sorabilme maz. Harçlıklarımın hepsini kumbaramda biriktirirdim. Paralarımı onun • Geçmiş zamanlı tümceleri rivayet kipi kullanarak 3. oluş ve durumları aktaran kip oldu­ ğunu (Çocukken karanlıktan korkardım. c. "Bu kaloriferli evde hiç ısınamıyorum. Anneannem eskiden tek katlı. DoSru Yanİ1? □ m 0 □ □ m □ □ □ m □ m m □ . birazını biriktirirdim. deyimler ve kalıp sözler verilen eşyaları tanıtın. Küçük bir miktardı ama ben Beceriler yine de paramın hepsini harca­ • Geçmişteki alışkanlıkları. Bütün çocuklar gibi ben de çocukken harçlık alırdım. 144 Yanıtlar 1. ilkinde eylemin geçmiş zaman gösterdiğini 10 çocukken her gün süt içer­ miş g\b\). Dedemden kalma gramofon hala çalışıyor. Geniş bir plak koleksiyonu vardı. Müziğe merakı da oradanmış. Küçük bir kumbaram vardı. yavrum. özellikle sınav dönemlerinde geç saatlere kadar ders çalışırdık. Eskiden bana da her hafta annem harçlık verirdi.Alt üniteyle ilgili etkinliklere aşağıdaki paragrafı tahtaya çen yazarak başlayın. Sesi gençken çok güzelmiş. Ge­ >. Boş zam anlarım ızı çoğunlukla kütüphanede tuyu yavaş yavaş açtı. • Geniş zaman hikaye kipinin geçmişte kalan yinelenme. Eski plaklardan birini koydum ve onu sevgiyle andım. bahçeli bir evde yaşardı. resimlerde • Kültürel özellikler. 4. -miş eki için iki farklı işlevin söz konusu olabileceğini. sonra derse g i­ de kocaman bir kutuyla geldi. 2. Anneannem apartman yaşantımızdan hiç memnun değil. Onun sıcak­ lığı bambaşkaydı. Ben sobaya alışkınım. Kaloriferlerin sıcaklık dereceleri sobalarınkinden farklıdır.Sözcük Alanı 22 Tamamlayalım. işaretleyelim LJ Eskiden Nasıldı? • Geniş zaman ve geçmiş zaman belirteçleri • Alışkanlık. Bir yeni yıl sabahı babam eve elin­ kadaşlarla kafeteryada b ir şeyler yer. Üniversitedeyken sık sık kütüphaneye giderdim. geçmiş zaman anlatmayıp sadece. 6. yineleme bildiren ifadeler > öğrencilere okuyacakları metinler hakkında bilgi verip. Aktarım sıra­ sında yaptığı yanlışları düzelterek tahtaya yazıp tahtadaki eylemlerden yola çıkarak geniş zaman hikaye ve rivayet kipi d. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler. Açıklamalarınızda. tümcesini devam ettirerek aktarmasını isteyin. Dedem klasik Türk müziğini çok severdi. den bu paragrafta anlatılanları sınıfta sizin belirleyeceğiniz bir öğrenciye.. > Yazdığınız paragrafı bir öğrenciye okufun ve aynı öğrenci­ nun en güzel köşesine koyduk. 7. kişilere aktarabilme içinde saklardım. İçinden gıcır gıcır bir televizyon çıktı. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat b." diyor. Ku­ rerdik. O zamanlar her evde televizyon yoktu. İkincisinde ise -miş ekinin. Dedem. 5. Dersten önce ar­ hafta ondan kalma eski çalıştırdım. ile ilgili açıklamalarınızı yapın..

Bu iş değil mi babaanne? Değil tabii.. ne yaptın da yoruldun bu kadar? Çamaşırları astım. televizyon yokken insanlar nasıl zaman ge­ ç i r ird i/g eçirirle rd i ? 8... tem izlik yapmak.Off. En zor iş de çamaşır­ . 2. sonra da saatlerce elimizde yıkardık. □ m m □ s □ . ne bulaşık makinemiz. Çok yoruldum. Güzel havalarda oğlumla göl kenarında piknik yaparız. Her işimizi elimizde yapardık . Hatırlıyor musun? Lisedeyken sinemaya gitmek için okuldan kaçarclık 3. sofra hazırlamak/toplamak gibi eylemler yazarak bu eylemler çerçevesinde "ev işleri" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. 24 Dinleyelim.-v.Geniş zaman hikaye ve rivayet kipi ile ilgili açıklamaları­ nızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten ve kartlar üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrenciler­ den tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. camları silerdim bulaşıkları yıkardım . Hasta değilim. süpürmek. 4. Bir kahve de siz alır mıydınız? *Onlar önceden bizi her gün arardılar. Gerçekten yorgun musun? kı sözlerini okumalarını isteyin. Off. Sen bebekken çok ağlar mlym ıssın ? 0 gençken çok iyi yüzermiş. dı.. Byûüy Kaili ben sen 0 biz siz onlar 23 mı -r -maz -ır/-ir/-ur/-ür mi mu kullan -ar/-er -mez mü yüz ara gir - Ona göre ben araba kullanamazmışım. Görevli söyledi bu odaya girem ezm işiz9 -ız/-iz/-uz/-üz -siniz / -siniz / -sunuz / -sünüz Doktorunuza göre uçağa binebilir miymişsiniz? l-lar / -ler) *Onlar önceden bizi her gün ararmıymışlar.. Ben de küçükken babamla göle gider ya da ormanda kamp yap ardım _____ Dinleyelim.. O zamanlar ne elektrik süpürgemiz vardı. -mış/-ymış -miş/-ymiş -ım/-im/-um/-üm -sın/-sin/-sun/-sün . çünkü sürekli spor y a p ardını ___ 6. şimdi tekrar düşün bakalım. -dı / -ydı -di / -ydi -du / -ydu -m -n -dü / -ydü -k -nız / -niz / -nuz / -nüz 1-lar / -ler) oku al Ben eskiden daha çok kitap okurdum. toz almak. ben sen ara yüz 0 giy oyna biz siz onlar -maz -mez -İE Ur id il İIİİ8 1 I1 II mı -r -ır/-ir/-ur/-ür mi mu -ar/-er mü . Gençken şişman değildim.muş/-ymuş -müş/-ymüş bin ağla T a m a m la y a lı m 25 >. Ne dolaştık avare Babaannesi Aylin'in yaşındayken evi Aynı yerde uyumadık uyanmadık Çiçek aç a nnıS Dünya dön ermiş Hiçbir gün hiçbir kere Kuşlar uc armış Babaanne gençliğinde çamaşırları Olmadı olamadı Falan filan makinede yıkamazmış. Yanıtlar Yanıtlar Doğru Yanlış 1 Aylin kendini yorgun hissediyor.. Ar­ dından şarkıyı dinletip boşlukları tamamlamalarını isteyin. Kollarım koptu. Sen beş yıl önce de futbol oynar miydin? 0 gençken çok iyi yüzerdi. Şurada biraz yatayım.. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını ve soruları yanıtlamalarını isteyin. tamamlayalım ® > ► Bu etkinlikte şarkıyı dinletmeden önce öğrencilerden şar­ Aylin Babaanne inanamıyorum! Çok yorucu! Ya.. evi topla­ mak. Ne oldu Aylin? Hasta mısın? Hayır babaanneciğim.. ÖSSll .^ z'ÜIİîL____ Ay. Yanıtlar 1. Biz lisedeyken jean pantolon giymezdik.. Siz eskiden beni sık sık ziyaret et de rd in iz Artık hiç kapımı çalmıyorsunuz.!. Giysileri büyük kazanlarda kaynatırdık. elektrik süpürgesiyle süpürmezmiş. ütü yapmak.. çünkü Ne yürüdük sokaklarda yan yana Hayat güzel^»i_ çamaşırları yıkadı. Dede. bulaşık yıkamak. Kızım. Ben çocukken çok yaramazlık yap a n lım Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne 7.lE /İIr d i. Ablam bebekken hiç süt iç l!. Senin annen lisedeyken makyaj y a p clr ? 5.•' : : ıî'Â \ -. tamamlayalım Ç o k Yorgunum > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya çamaşır yıkamak. . Aaa! Ben de iş yaptın sandım.. Ben senin yaşındayken evi temizlerdim . Yeni sözcükleri açıklayın.

146 □ 2. Geçmişte de insanlar modaya ilgi duymuştur. 1920'lerde erkekler şapka takardı. □ . defile gibi "moda" ile ilgili sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. 1940'lı yıllarda bayanlar şapka takmazdı. işaretleyelim Eskinin Modası > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. □ 4. Ancak geçmişte de insanlar her zaman modaya ilgi duymuştur. Dinleme çalış­ masının ardından fotoğrafların hangi yılların modasını gösterdiğini tartışın. önden düğmeli elbiseler giyiyorlardı. [7] 3. 1940'larda düğmeli elbise modası vardı. özenti. 1920'li yıllarda bayanlar uzun kolyeler takarlardı. Moda sektörü de insanın daha güzel görünme isteğinden doğmuş­ tur. Yanıtlar 1. Şimdi geçmişte bir yolculuğa çıkalım ve yıllar öncesi­ nin giyim modasına birlikte bakalım: 1920'lerde bayanlar gündelik hayatlarında genellikle uzun etek ve ceket giyerlerdi. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden metinde bulunmayan yargıları belirlemelerini isteyin. daha güzel görünmek için ça­ ba göstermiştir. 19401ı yıllara kadar erkek modası çok fazla değişmedi. O yıllarda bayanların etek boy­ ları biraz kısaldı. 1920’ler 1940’lar Ses Kaydı İnsanoğlu her zaman güzelliğe büyük önem vermiş. Konuşma sırasında tahtaya zevk. [7] 5. Ayrıca dar eteklerin üstüne V yakalı bluzlar giymek de çok modaydı. Artık bayanlar beli dar. beğeni. Erkekler yine takım elbise gi­ yiyordu ama kravattan daha çok papyon takıyorlardı. Moda günümüzde hayatın önemli bir parçasıdır. Beyler ise her zaman takım elbise giyerlerdi. yakışmak. Şapka beyler için de en önemli aksesuardı. O yıllarda şapka çok modaydı. zarif çantalar taşırlardı. pazarlama.v m 26 Dinleyelim. Yanlarında küçük. Modayı takip ediyor musunuz? Moda hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocukluğunuzda / gençliğinizde İnsanlar nasıl giyinirdi? O günden bugüne moda nasıl değişti? Sizce moda sadece giyim kuşamla mı ilgilidir? gibi sorular sorun.

. günler mahallemizdeki diğer çocuklarla hiç yemek yemeden 00 Tabiî. düşünce Dün ne/hem knr ne/hem ynğmı ır yağdı Moda zevklerin gelişmesidir. Burcu'ya kırgınım.. ya (da) • ne .27 Tartışalım A :m- ' •• • 5. Şu anda zaten indirimdeyiz.. beş taş gibi oyunları 3. güzel.. Ama Maalesef. 4. Peki. Ya______ doğru dürüst yemeğini ye Va da ____ sofra­ dan kalk. belkLbelki. belki (de) ya . Hastalığımda ML______ : telefon etti ne______ ziyaretime geldi. Kasamız şu tarafta. bağlaç ya da eylemleri belirlemelerini isteyin. Moda bir pazarlama yoludur. düşünce N e ______ ödev yapıyor ne _______ kompozisyon yazıyor. Modayı izlemek bir özentidir. Bu ceketin 38 bedenini alabilir miyim? fT§ Hmm. ya.. iyi günler. ne. ne. Yanıtlar Yanıtlar Q] Yardım edebilir miyim hanımefendi? Çocukluğum tek katlı bahçeli bir evde geçti. Seni anlayamıyorum. akşama kadar oyun oynar. 0]] Güle güle kullanın efendim. alıyorum. 6. Çünkü onların dünyalarında-yo-/ 1.hem (de) • belki. Ahmet son zamanlarda derslerini çok ihmal ediyor. H e m .. 28 Sıralayalım 30 Doğrularım yazalım > Bu çalışmada öğrencilerden verilen tümceleri okumalarını ve bu tümceleri anlamlı bir diyalog oluşturacak biçimde sıralamala­ rını isteyin.ya bağlaçları ile ilgili açıklamalarınızı yapın ve öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. ► Öğrencilerden. hanımefendi. saklambaç. Körebe.. Hasta mısın? 7. verilen metne göre yanlış olan arabalarya/ ne / hem-/-belki bilgisayar oyunları vardı. deneyeyim. moda İle İlgili farklı görüşleri aktaran tümceleri okumalarını ve bu görüşlerden hangisine/hangilerine katıldıkları­ nı/katılmadıklarını gerekçeleriyle anlatmalarını isteyin. Bizim zama­ Q0 Biraz pahalıymış. Çünkü hepimiz ma­ hallemizdeki okula-§ittfk / giderdik./ yeterdi.. Akşama sana belki ____ uğrarım Hangisine Katılıyorsunuz? uğramam. Evet.. zamanı unuttuk / unuturduk. indirim yapamaz mısınız? [T] Evet. buyurun. lütfen./ J -ne/ hem / teetkt mutsuz. düşünce 10./ -ne / hem / -bdki yalnız ya. 4. Denemek ister misiniz? [5] Ayna şurada. nımızda ya-/ ne / h e m / belki uzaktan kumandalı oyuncak [t] 89 TL. Peki.. fiyatı nedir? [2] Evet._ "Diyetteyim" diyorsun hem -ne/hem -/ belki robotlar-yo-/-ne-/ hem-/ belki de internet pasta yiyorsun. 3. meyve ağaçlarıyla dolu bahçemiz bize -yetti. düşünce Yakışıyor mu? O halde moda o. arkadaşları var. bi küçük değildi. okullar bugünkü kadar uzak. ÎU Teşekkürler. 9. Bu yaz belki/ya Kemer'e belki/ya Kaş'a giderim.. Yanıtlar hem. Şimdi bilmiyorum... 2.. 2. henüz karar vermedim.. 0 > Bu çalışmada öğrencilerden... evler şimdiki gi­ 29 Yerleştirelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce hem . 8. Bugün neyin var? ____ konuşuyorsun ne d e___gü­ lüyorsun.. Ya______o ______ ben! Kararını ver! çoktan unuttu / -unuturdu onlar. ne (de! \ Bugünün çocukları ise -ya.. Okul servisleri yoktu. Kızım yçi _ _ _ mühendis ya________ doktor olmak is­ tiyor. hem. Bazı [T] Hmm. 1. O zamanlar. .

. Bazen bir ağaç dalını.31 Okuyalım. Bahçeler baharları bin bir çeşit yabani otla. bahçelerde oynardık. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s.. bazen de küçük bir yaprağı oyun­ cak yapardık.____ _____ __ __ _ ___ _— . Mum ışığında ders çalışırdık." sözünü çok sık duyardık... Sokaklarda. Kızlar saçlarına kocaman beyaz kurdeleler takardı. Hepimiz.teneffüslerde tebeşir savaşı yapar ya da tahtaya "Ali Ayşe'yi seviyor. Biz gerçekten şanslı mıydık? Okuyun ve kararı siz verin... Sevgilimizi biraz tanıdıktan sonra pastanede buluşur. bir tutam saç ya da fotoğraf koyardık.. çiçekle dolardı. B rolündeki öğrencilerin s. O zamanlarda karatahta ve tebeşir okul­ ların simgesi ve en büyük eğlence aracıydı. Metni okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra her öğrenciden metindekilere benzer bir örnek vermesini isteyin.170'i açmalarını isteyin... Çocuk oyunları 70'ler çocuklar için özgürlük yıllarıydı. sohbet ederdik Bir örnek de ben vereyim. * Okul Yaşamı O yıllarda okulda siyah önlük giyerdik." gibi oku­ lun magazin haberlerini yazardık. bazen birkaç taşı.l 69'u.. 70li Yıllardan Küçük Detaylar Biz çocukken yaşlılardan "Şimdiki çocuklar çok şanslı." derlerdi. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. Bazı gençler "Aşkın beni yakıyor. Bu nedenle birbirimize aşk mektupları yazardık.. Hemen yüzümüz kızarır. sürdürelim ► Metni okutmadan önce öğrencilere. dilimiz dolanırdı. * V . Çocukluğunuz nerede geçti? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Sizce şim diki çocuklar mı daha şanslı yoksa siz mi daha şanlıydınız? gibi sorular yöneltin.." demek için mektup kağıdının ucunu yakardı.. Eskiden-______________________________________ G e n ç k e n ____________ ____ _________ ________________ __— Çocukken____________________________________ Okuldayken . Gençlik Aşkları O zamanlarda aşklarımızı kolay kolay dile getiremezdik.. Bize sürekli "Bizim za­ manımızda elektrik yoktu. Zarfın içine de kuru çiçekler.

karşılaştıralım f Bizimkiler Bizimkiler Konuşma Konularınız ' Yanıtlayalım. öğrencileri tabloda verilenler dışın­ da da soru sormaları için yönlendirin. 9 ünite 9.) Uzun tatillerde neler yaparsınız? Uzun tatillerde neler yaparsınız7 Evde hayvan besliyor musunuz? Evde hayvan besliyor musunuz? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Farklı . yeni yıl vb. kararlan Evde hangi konularda. ünif '\ Yanıtlayalım. yeni yıl vb. karşılaştıralım Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Konuşma Konularınız Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Farklı Ailenizde kimler var? Ailenizde kimler var? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Evde hangi konularda. kararlan kim veriyor? kim veriyor? Evinizde genel kurallar var mı? Evinizde genel kurallar var mı? Aile içi sohbet konuları nelerdir? Aile içi sohbet konulan nelerdir? Evinizde hangi konularda Evinizde hangi konularda tartışmalar olur? tartışmalar olur? Evinizde görev paylaşımı var mı? Evinizde görev paylaşımı var mı? Nasıl? Nasıl? Evde ne gibi kutlamalar Evde ne gibi kutlamalar yaparsınız? (bayram. yanıtları not al­ malarını. ailelerinin yaşam biçimlerindeki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırıp değerlendirmelerini isteyin.> Karşılıklı konuşma etkinliği için oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden tabloda verilen soruları birbirlerine sormalarını.) yaparsınız? (bayram.

1 Yerleştirelim Sözcük Alanı Televizyon Dünyası • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. Dünyadaki tüm gelişmeleri birkaç sa­ at içinde öğrenmek <dj l televizyon sayesinde uzak ülkelerde­ ki insanları. Bu kolaylığı medya. -mE ve -İş ekle­ ri kullanıldığı zaman. > Metni okutmadan öğrencilerle giriş fotoğrafı hakkında da ko­ nuşun. tanımak rını izlemek mümkün. Günümüzde habere ve bilgiye ulaşmak kanal tur k bilgiyi başkalarıyla paylaşmak eski- ye göre çok daha kolay. belgesel. Daha sonra metni bir öğren­ ciye sesli olarak okutun. eğlence programı. onların kültürlerini. -mEk. Onlara fotoğraftaki karelerin hangi programlardan alın­ mış olabileceğini. üzerilerine özne ile uyumlu klşi-sayı eki gel­ diğini. Artık olimpiyat oyunla­ dünya rekorlarına tanık olmak vaşlara canlı yayında ulaşmak hatta sa­ için televizyonunuzu aç­ manız yeterli.) gibi). Medyanın gelişmesi________ dünyayı her gün biraz daha küçültüyor. • -mE. içinde -mE.) > Senin arabayı kullanışın (daha farklı. kitle ile ­ tişim araçları.) > öğrencilerden metni okumalarını ve verilen sözcükleri metinde­ ki boşluklara yerleştirmelerini isteyin. haber programı. hazırlık aşamasında verdiğiniz söz­ cüklerden ve okudukları metinden de yararlanarak tabloyu kendi­ lerine göre doldurmalarını ve tabloda verilen durumlarla ilgili gö­ rüşlerini açıklamalarını isteyin. yarışma. Bu etkinlikte herhangi bir dilbilgisi açıklaması yapmayın. sabah kuşağı. şifreli kanal gibi medya ile söz­ cükler yazın. . Açıklamalarınızda. özel kanal. özellikle de tele­ vizyon sağlıyor. sağlık köşesi. adlaşmış tümcelerde eylem köklerine zaman ve kip ekleri yerine gelen ekler olduğunu. spor programı. Beceriler • -mE. -lyliş etmelerini sağlayın. -mEk ye -/^ eklerinin. reklam. Konuşma etkinliği sırasında tahtaya haber. -mEkve -İş adlaştırma eklerini doğru kullanabil­ me • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat Yanıtlar f ulaşmak • öğrenmek • paylaşmak • görmek • izlemek jv tanık olmak • gelişmesi • tanımak Kitle iletişim araçları hızla gelişiyor. Boşluklara gelmesi gereken sözcükleri Dilbilgisi okuma sırasında söyleyerek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol • ADLAŞTIRMA -mE. Ülkeler ve kültürler arasındaki sı­ nırları ortadan kaldırıyor.> Senin bu yolda arabayı hızlı kullan-ma-n ltehkileli. haber vb. -mEk e ki ile adlaşan eylemler için özne kullanılmadığını ISen Ibu yoldaI araba kullan. Adlaştırma ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. -mEk ve -İş adlaştırma eki geçen tümceleri tahtaya yazıp bu eklerin altını çizin. 2 Konuşalım ^ > Bu etkinlikte öğrencilerden. basın. Konuşma etkinliği sırasında. izledikleri bir Türk televizyon kanalı olup olma­ dığını ve neden bu kanalı veya kanalları tercih ettiklerini sorun. alışkanlıklarını.1 > Bu yolda araba kullan-mak (çok keyifli. kadın prog­ ramı. yaşam biçimle­ rini yakından J S > Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­ rencilere. Televizyon izliyor musunuz? Günde kaç saat televizyon İzliyorsunuz? Ne tür televizyon programları izliyorsunuz? Gazete okuyor musunuz? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Ülkenizdeki en popüler TV kanalı hangisidir? Bu kanal ağır­ lıklı olarak ne tür yayınlar yapar? Ülkenizdeki en popüler TV program ları hangileridir? Sizce bu program lar neden ilg i görüyor? gibi sorular yönelterek "medya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. belgesel.

. düzenli olarak izliyorum. eylemin yapılış biçimini ve tarzını öne çıkardığını • -mE. yemek. lokanta. Bu sistem sürücülere büyük kolaylıklar geti­ recek. yürüyüş. tren / nehir / Hindistan 3... Örneğin: /. olarak algılandığını Evet Hayır Neden / Nasıl? .çalışmaları bugün de devam ediyor. don­ durma. Yanıtlar Haber 1 Haber 3 Avrupa'daki en sert sigara ‘P ne yasağı ispanyada. danışma. daha çok. çakmak. Dalgalı denizde yüzmek (herkes için) tehlikelidir... 111 . başlık bulalım < $ Gazete Haberleri > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere her bir haberle ilgili anahtar sözcükler verin ve bu sözcüklerden yola çıkarak öğrencilerin ha­ berlerin içeriğini tahmin etmelerini isteyin. Mühendisler yeni sistemi Almanya'da test etmeye başladı. tümceleri adlaştırma görevi dışın­ llSeninl arabayı hızlı kullan-ma-n / kullan-ma'k (kullanma İşi) da doğrudan sözcük türetme görevinde de kullanıldığını Senin arabayı kullanışın (kullanma farzı) gibi). okuma. Daha sonra yanıtları beraber kontrol edin. • Sürekli televizyon izlemek insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor. alışveriş. metin için. çıkış. • Bence televizyon yalnızca bir eğlenme aracıdır. Firmanın mühendisleri "Park yeri bulm ak sürücülerin en büyük problemi.. metro.. öğrencilerden her bir haberi dinlerken boşlukları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. temi geliştirdi. metin İçin. • Spor programlarını izlemekten büyük keyif alıyorum.Televizyonu yalnızca bilgi ve haber alma amacıyla izliyorum. küçük bir köprünün yıkılm a sı Haber 2 neden oldu. • Kadın programlarını hiç kaçırmıyor. Daha sonra uygun olmayan başlıkların neden uygun olmadığını tartışın ve her bir haber için öğrencilerle birlikte bir başlık belirleyin. 3 Tamamlayalım.. • Televizyonda bir yarışma programına katılabilirim. Bir elektronik firması. Ve tren nehre yuvarlandı. {giriş. Sistem sokaktaki boş yerleri buluyor ve otomobili kendisi park edebiliyor." diyor. otom obiller için otomatik bir park etme sis­ Yasaya göre kapalı yerlerde sigara içm enin cezası 30 ile 600 bin Euro arasında değişiyor. -mEk ve -iş eklerinin. > Tüm ses kayıtlarını dinlettikten sonra öğrencilere metinler için uygun başlıklar bulmalarını söyleyin.kurta rm a . hareketi veya (Kendini bilmek (herkes için) erdemdir. otomobil / elektronik firması / otomatik / park > Bu etkinlikte öğrencilere ses kayıtlarını ayrı ayrı dinletin. bakış. Metin Başlık Haber 2 Hindistan'ın güneyinde dün sabah b ir tren kazası oldu. sollama. Nehirde arama v e . Söylenen tüm başlıkları tahtaya ya­ zın. Bu yasayla iş yerlerinde. otobüs. oluşu adlaştırırken -iş ekinin.• -mE ve -mEk ekleri. gibi) • Tümcede özne belirtilmek istenmediğinde -mEk ekinin kullanıldı­ ğını ve bu durumda öznenin herkesi kapsayacak biçimde soyut vurgulayın. işi. 100 metrekareden daha büyük bar.. gibi). sigara / yasak / kapalı yer / ceza 2. satış. eylemin anlattığı durumu. kay­ mak. yazma. metin için. ekmek. Haber 3 Kazadan birçok kişi yaralı olarak kurtuldu. tren gibi toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasak. kül­ tür ve alışveriş merkezlerinde. kafe gibi kapalı yerlerde de sigara için ayrı bir bölüm olması gerekiyor. ka­ Haber 1 zada 109 kişi öldü. Andra Pradeş eyaletindeki kazaya.

eşleyelim Yanında olmamız ona şans getirdi. 3. En büyük zevkim yağmurda yürü mek_______ 10. Bu çalışmayı yapmanız durumunda öğrencilere haber metinlerini okutmayıp bunun ye­ rine haberleri kısaca siz özetleyin. /_/ Tam Haberlik Bunlar! >. öğrencilerin üniversiteye girmek için sigara ic memeleri 6. fikriydi? 4._______ kimin kurtar ma________ çalışmaları devam ediyor. Bu dergi ilk sayısını dört yıl önce Bursa'da yayınladı ve beşinci yılında dünyanın en büyük dergisi olabilmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Derginin genel koordinatörü "Dergimizi Tür­ kiye'nin en büyük matbaalarından biri basacak. git -ma -m / -ım / -im / -um / -üm kullan -me -n /-ın / -in / -un / -ün getir -ış / -yış -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü hatırla -iş / -yiş -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz dinle -uş / -yuş -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -üş / -yüş -ları / -leri « 5 Okuyalım. -mE. arabaların kendi kendine park et mesi______ mümkün.4 Tamamlayalım > Adlaştırma yapısıyla İlgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. bak Bence daha çok çalışması gerek. 2. 9. Günümüzdeki en büyük çevre sorunu buzulların eri mesi________1 5. sınıfa getireceğiniz bir gazetedeki haber başlıklarını okuyup okuduğunuz her başlığın ardından öğrencilere o haberin neyle ilgili olabileceğini sorarak başlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara yardım et meniz______çok güzel bir davranış.Bu çalışmaya. bütün teknik hazırlıklarımız ta­ mam. Yabancıların bu filmi anla malan_____ çok zor. Onun bakışları çok etkileyici. Dünyanın en büyük dergisi rekoru şu anda 70 x 100 cm ölçüleriyle Dubai'nin elinde. Burada yüzmek çok tehlikeli Bu ilaçları kullanmanız çok önemli. 8. 12. Kore'de. Bu sistemle. -lyliş ADLAŞTIRMA Eylem istiyorum. Tüm metinlerle ilgili açıklamalarınız bittik­ ten sonra öğrencilerden metinler için uygun başlıkları belirlemelerini isteyin. Görevliden başkasının gir mesi_______ yasaktır. yüz Bugün TV izlemek istemiyorum. Doğum günümü hatırla man / manız beni çok mutlu etti. *Yarın okula gitmek düşünmüyorum. 152 . Ama Extramagazine dergisi." dedi. - İyelik Eki Ek Örnekler mm izle -ma -mak Burada müzik dinlemem sizi rahatsız ediyor mu? çalış -me -mek Doğum günümü hatırlamaman çok kötü. Yarın sana gel mem_______ mümkün değil. "dünyanın en büyük dergisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Çok yorgunum hemen uyu inak 7. gerekiyor. Ardından metinleri fek tek okutup yeni sözcükleri açıklayın. Salonun duvarlarını kırmızıya boya mak. Hindistan'daki tren kazasının ardından yaralıları 11. Extramagazine dergisi. tüm sayfaları 0) _o ö X açıkken 148 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Yanıtlar 1. Elektronik firmaları yeni bir sisfem geliştirdi. -mEk.

Ancak bunun için insanların çevre konusunda daha dik­ katli davranması. Guinness yetkililerinden böyle bir kategori açmalarını ve rekor denemesini kabul etme­ lerini isteyeceğiz. çevreye zararlı ürünleri kullanmaması gerekiyor. Antartika üzerindeki ozon ta­ bakası deliği yakın bir gelecekte küçülmeye başlayacak ve 2050‘de tama­ men yok olacak. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "George. Saat 2 senin için uygun mu? Sevgiler Gwen" Japon bilim adamlarının araştırmasına göre. Bilim adamlarına göre deliğin küçülmesinde gelişmiş ülkelerin son 10 yıl içinde bu konuyla yakından ilgilenmeleri etkili oldu. Orhan Kural. Guinness Tür­ kiye Temsilcisi Prof. Kara'nın bir kravatı bağlaması ortalama iki buçuk saniye sürdü. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla bir rekor denemesi yaptı ve 1 saatte 1354 kravat bağladı. erkek arka­ daşı George Green'i öğle yemeğine davet ediyordu. [Tj Bağlamak mı Zor Çözmek mi? [3] Kendi [2] 56 Yılcık Gecikme Q] Oku Oku Bitmez Kendini Onaracak 53 . "Rekorlar Kitabı'nda henüz böyle bir kate­ gori yok ve bugüne kadar bu konuda bir rekor denemesi olmadı. The Sun gazetesinin haberine göre mektupta. Edirneli kravat satıcısı Sebahattin Kara.Bir İngiliz kadın. rekor de­ nemesi sırasında doğru şekilde bağlanmayan kravatları eledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart 1950 tarihinde pos­ taya bir mektup verdi ancak bu mektup tam 56 yıl sonra adrese ulaştı. Jüri üyeleri. Gwen isimli kadın. önümüzdeki hafta Monty'de buluşalım. Dr.” dedi.

Başarılı olmak için bundan sonra daha çok çalışacağım. "Jürinin beni birinci seçmesi çok güzel. Haber cihaz / başarılı / kazanmak / / oyuncu 2.6 Yerleştirelim. Böyle bir soruyu normal hızda okumak 15-20 sani­ ye sürüyor. 5. Ceramica takımının maçını Türkiye'den birçok insan izledi. paparazzilerle tartış­ tıktan sonra yeni yıl tatilini tamamlamadan ülkesinden ayrıldı. haftasında Ceramica zor da olsa maçı 74-72 kazandı. Haber 2. içinde yaklaşık 500 şarkı saklayabiliyor. Bu takımda Türk oyuncu Serkan Erdoğan'ın da oynaması. Yeni MP3 çalar birkaç ay önce piyasaya çıktı. kayıt AvustralyalI ünlü oyuncu Nicole Kidman. çok mutluyum. Haber 4. otomobillerinin içinde fotoğrafını çekmek istedi. Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin diğer 1. kas ağrılarını azaltmak için birçok ilaçtan daha etkili. 6. Ancak hızlı okuyan bir kişinin aynı soruyu 7 sani­ yede okuması mümkün. Haber 6. maç boyunca çok iyi bir performans ortaya koydu. Gazetecinin izinsiz fotoğraf çekmesi ünlü oyuncuyu çok kızdırdı. kayıt Bir firma kredi kartına benzer bir mp3 çalar üretti. işaretleyelim Şimdi Haberler >. sporcuların Yanıtlar antrenmandan önce kahve içmesi. Bu küçük cihazı cüzdanda bile taşımak mümkün. Haber 6. kayıt Birçok öğrenci üniversite ve lise giriş sınavlarında saniye­ lerle yarışıyor. Kidman bu olaydan sonra özel jetiyle Avustralya'dan ayrıldı. . eğitim sağhk teknoloji spor magazin sanat 1. 4. Haber 4. Avustralya'ya yeni yıl tatili için gitti. Haber 3. Haber 3. bir paparazzi. Yarış­ mada 3 bin 500 Euro kazandım Bu para ile profesyonel bir flüt almak istiyorum" dedi. 4 GB'lık model de birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Hızlı okuma. kayıt Lions Klübü'nün geleneksel "Uluslararası Lions Klüpleri Avru­ pa Müzik Yarışmasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Aylin özer birinci oldu. ikinci tabloyla ilgili çalışmayı yapmak için öğrencilere ses kaydını yeniden din­ letin ve onlardan tablodaki sözcüklerin hangi haberde geçtiğini belirlemelerini isteyin. Haber 2. Nicole Kidman. 3. eğitim • sağlık • spor • sanat • ekonomi • güzellik teknoloji • magazin • alışveriş Konusu Ses Kaydı 1. Kidman ve eşinin. Georgia Üniversitesi profesörlerine göre. antrenman sonrası ağrı­ ları % 48 azaltıyor. Los Angeles'ta bir fu­ arda ilk kez tanıtılan 2GB'lık cihaz. daha hızlı anlamaları ge­ rekiyor. üniversiteye giriş sınavları için çok önemli. özer. Türk seyircileri televizyon karşısına çekti. Ses kaydını son olarak öğrencilerin "doğ­ ru" "yanlış" sorularını yanıtlamaları için dinletin. kayıt ispanya Basketbol Ligî'nin 15.öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve birinci tabloyu ha­ berlerin konularına göre tamamlamalarını isteyin. Bu da 100 soruluk bir sınavda 3040 dakika zaman kazanmak demek. Basketbolcumuz. Haber adaylardan daha hızlı okumaları. kayıt gazeteci Bilim adamlarına göre. Bu sınavlarda bir soruda ortalama 40-45 sözcük bu­ lunuyor. spor yapmadan önce 2 fincan ilaç / / / / / kahve içmek. Aylin özer İstanbul Üniversitesi'nde konserler veriyor. Spordan sonra kahve içmek kas ağrılarını azaltıyor. Haber 5. Haber 5. Habere göre. Doğru Yanlış □ 0 □ m □ m 0 □ m □ □ □ 1.

..... Da­ ha sonra 'problemleri okumalarını ve anlatılan durumun çö­ zümü için ne önerdiklerini sorun. Yağmur yağıyor. Çözüm:________ ______________________ 6.. Okulda Aynur adında bir kızdan hoşlanı­ yor ama bunu ona söyleyemiyor. . Bu sözcüklerin -mfve -mEk adlaştırma ek­ leriyle kullanımını örnekleyin ve öğrencilerden çünkü bağlacını dik­ kate alarak tümceleri tamamlamalarını isteyin. 1 Üşüyorum K a lın elbiseler giym en lazım 2. hava çok sıcakı uygun. .. 3... öğrencileri her birinin farklı bir çözüm üretmesi konusunda yönlendirin. çünkü 8 Çözüm önerelim. Hava çok sıcak.. Çıkmanız gerek. Uyumam lazım. çünkü Problem 1: Hakan'ın bir arkadaşı onu ülkesine davet etti.. Çözüm:___________ ___ _ _______________________ Problem:______________________________________ Çözüm: Eksik eşyalarını belirlemen. Hemen gitmem lazım.... Daha önce bir kez söylemiş ama durum de­ ğişmemiş. önce. yorgunum. Gitmek istiyor ama bir problemi var.. çünkü Problem 2: Tuncay otobüs şoförü.. 4.. sorunu bulalım Ne Yapmam Lazım? > Bu etkinlikte. Konuşmamız gerek.. Sigara içmemeniz gerek. Acıktım. Etkinliğin son bö­ lümünde yer alan çözüm paragrafını siz okuyun ve sınıftan bu tümcede aktarılanların hangi sorun karşısında önerilmiş ola­ bileceğini bulmalarını isteyin. Üst kattaki komşusu televizyonun sesini çok açıyor ve bu durum onu rahat­ sız ediyor. yağmur yağıyor. 155 . 5... Üniver­ site öğrencisi..... . Uçaktan çok korkuyor... 5. 1.7 Tümceleri tamamlayalım > öğrencilere tümceleri tamamlatmadan önce gerek ve lazım söz­ cükleri üzerinde durun.. . Yarın erken kalkmam gerek. Çözüm:. öğrencilerden verilen durumlara (üşüyo­ rum. .. çözüm öneren tümceler üretmelerini isteyin........ Hastayım. _________________________ __ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 4.. Yorgunum.. hiçbir şeye dokun­ maman ve polisi araman gerek.. 6. çünkü 2. acıktım. çünkü 3. çünkü Problem 3: Arda 19 yaşında yakışıklı bir genç. hastayım...

Ama • ADLAŞT1RMA tüm bunların karşılığı bir insanın ölmesi olmuştur. bir haber kaçabilir. gazeteci olmak mı gelir? Us­ • -mE. sLV > Bu alt üniteye öğrencilerle okuma metninin başlığını tartışarak baş­ layın. >. Onunla konuşmaya başlar. sonra da öğrencilere okutun. yardım etmek mi daha önemli olur? Sizce her şey televizyon ya da gazete haberi olabilir mi? Gazeteciliğin zorlukları nelerdir? gibi sorular yazarak konuşmaları yönlendirin. Düşünün kİ b ir gazetecesiniz ve trafik kazası. M urphy’nin b ir intihar olayına rastlaması 2) Otomobillerindeki insanların bu olayla ilgilenmemesi 3) Gazetecinin adamla konuşmaya caltsması____________ 4 ) Haberin gazetede yer alması____________________________ toğraf çeker. O sırada Murphy üçüncü fotoğrafını da çeker. Murphy işine giderken bir inti­ har olayına rastlar 40 yaşlarında bir erkek köprüden atlamak için korkuluklara doğru koşmaktadır. önce insan olmak mı. -mEk ekleriyle adlaşmış eylemleri kitaplarındaki boşluklara yazmala­ rını isteyin. Ama bazıları için ise önce gö­ Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 9 Okuyalım.) . adamı yakalamaya ça­ lışmaktadır. Metne göre. Bu çalışmanın ardından okuma metnini önce siz okuyun. Ama birine yardım etmek için ikinci bir şansınız olmayabilir. O sırada otomobillerindeki birçok insan bu olayla hiç ilgilenmemektedir. T.vaş adama yaklaşır. İşte bir örnek: Oregon Jour­ nal gazetesi muhabiri William T. Ama ar­ Sözcük Alanı tık çok geçtir. O anda adam köprünün kenarına ulaşmıştır. Gazeteci hemen fotoğraf makinesine sarılır ve bir fo­ Konular D W. intihar girişim i g ib i bir olayla karşı karşıyasınız. Şimdi şöyle düşünelim: Haber gazetede bütün ayrıntıları Dilbilgisi ile yer almıştır. haber vb. Bir öğrenciye metni ikinci kez oku­ tun ve okuma sırasında diğer öğrencilerden. -mEk adlaştırma ekleri ile durum eklerinin birlikte gö­ ründüğü yapıları doğru kullanabilme ta gazeteciler bu soruya farklı yanıtlar veriyor. Tartışma sırasında yeri geldikçe tahtaya. Bazılarına • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme haber bulabilir. Yani onlara göre insan olmak gaze­ teci olmaktan önce geliyor.Sonraki aşamada öğrencilerden buldukları adlaşmış eylemlerden Adlaştırma örnekleri ve metinde mavi yazılarak verilen örnekten yararlanarak metnin alt konularını adlaştırma ekleriyle yazmalarını isteyin. iyi bir gazeteci zor durumdaki bir insa­ na yardım mı eder. Murphy bu durumun da fotoğrafını çeker. bunu haber mi yapar? Birçok gazeteci mes­ leğinde bu sorunla sıkça karşılaşıyor. metinde geçen -mE. Gazeteci yavaş ya­ (Bu tümceler kitaptaki boşluk sayısına göre örnek olarak verilmiştir. Eşi. belgesel.) rüden atlar. yukarıda verilenler dışında alt konu tümceleri de üretilebilir. diğerlerini bulalım göre. (+İYELİK1+DURUM -mE / -mEk / -lylİş l+iyelik) + durum "önce haber mi. Gazeteci bunun yerine başka bir rev. Metin­ de geçen yeni sözcükleri açıklayın. Bu konuşma bir işe yaramaz ve adam köp­ • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri {yarışma. atlamak__ konuşmaya ölmesi_____________ gazeteci olmak gazeteci olmak konuşma _______ yakalamaya insan olmak HABER AA! İNSAN M I? insan olmak 'insan mı. Murphy'de görevini eksiksiz yapmıştır. Bu durumdaki tavrınız ne olur? Sizin için o anda haber yapmak mı. insan mı?" sorusunu şöyle de sorabi­ Beceriler liriz. haber mi önce gelir?" Bugünlerde medya ile ilgili en çok bu soruyu tartışıyoruz.

gibi) yazmalarına yardımcı olun. o sırada sözcük grupları için de yineleyin. gibi). / 3. komedi. • -mEk ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesinin. izleyici kitlesi. Ben senin burada yüz-me-n-e izin vermem. eğer tümcecik tümcedeki fek tümleç ise aynı olduğunu. Sizce dizi filmler çocukları nasıl etkiliyor? 157 . Metinde kırmızı yazılmış "bu olay" sözü. Burada yüz-mek-ten rahatsız oluyorum. dram. Usta gazetecilerin "insan mı haber mi önce gelir?" sorusuna yanıtları farklı. Bunu anlamana sevindim. Ben sizin yüzüşünüzü Mark Spitz'e benzetiyorum gibi). ya da bunu haber yap­ maya karar vermeye çalışması sözcükler üzerinden adlaştırma ve durum eklerinin birlikte göründü­ bu durumun > otomobillerindeki insanların olayla İlgi­ lenmemesi ya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. Ko­ 10 İşaretleyelim ► öğrencilerden metinde kırmızı yazılan "bu olay"ın metin­ deki gönderimini bulmasını isteyin. izleyici. Burada yüz-mek-te bir sakınca görmüyorum. Yanıtlar Doğru • 1. Açıklamalarınızda. gibi) vurgulayın. yapımcı gibi anahtar sözcükler yazıp öğrencilerin konuşmalarında bu sözcükleri de kul­ lanmalarını sağlayın. tamamlayalım D'izi Kirliliği >• Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere Televizyon dizilerini izliyor musunuz? Hangi dizileri izliyorsunuz? Sizce dizi filmler neden bütün dünyada çok popüler? Sizce televizyon dizilerini kimler daha çok izliyor? Televizyon kanallarında bu kadar çok dizi olması konu­ sunda siz ne düşünüyorsunuz? [Ben lyüzmey]-e başladım. (Yüzen de ben yüzmeyi öğre­ nen del gibi). adlaşan eylemin öznesinin iyelik eki ile gösterildiği­ ni ve adlaştırma eki olarak -mE kullanıldığını [Bugün (şenini çalış­ manı istemiyorum. Bu çalışmanın ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinleme metnine göre tamamlamalarını is­ Ibunu > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yar­ dım etmesi ya da bu olayı haber yapması teyin. anlatmaktadır. bu sorunla. IYüzen ben. • -mE. gibi). ikinci dinlemede boşluklara gelmesi gereken sözcükleri tahta­ bu sorunla > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yardım etmeye. Yalan söylemen­ den nefret ediyorum. IYüzen de ben yüzmeye başlayan dal Ali bana l yüzmeyl-i öğretti. Burada yüz-mey-e izin vermem. -mE ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesi ço­ ğunlukla ayrı olduğunu. Ben senin burada yüz-me-n-den rahatsız oluyorum. Burada yüzmen çok tehlikeli. / Ben [şarkı söylemek]-ten hoşlanmıyorum. bilimkurgu. [Ben llseninl şarkı söylemenl-den hoşlanıyorum. serüven. öğreten Alil Ben [yüzmey]-i Ali'den öğrendim. Gazeteciler bazı olaylar karşısında zor durumlara düşebilir. Beni dinlemende yarar var. Daha sonra etkinliğin diğer çalışması olan "doğru" “yanlış" sorularını öğrencilerle birlikte yanıtlayın. T. -mEk ve -iş ekleri ile kurulan tümceciklere. öğrencilerin gönderim kaynaklarını olabildiğin­ ce adlaştırma ekleri kullanarak nuşma etkinliği sırasında tahtaya romantik. □ Kadının eşini yakalamaya çalışmasını • [7] Adamın intihar etmek istemesini -mEk ekinin son sesinin ünlü ile başlayan ek aldığında /y/ye dö­ nüştüğünü □ Gazetecinin fotoğraf makinasına sarılmasını iBurada yüz-mey-i istemiyorum. tümcedeki göre­ vine uygun ad durum ekleri getirildiğini [Senin burada yüz-me-n tehklleli. izlenme oranı. • Tümcenin yüklemi ile adlaşan eylemin öznesinin farklı olduğu durumlarda. animasyon. polisiye. tarihi. macera. Yanıtlar Ben senin burada yüz-me-n-de bir sakınca görmüyorum. Yanlış [7] □ □ [7] [7] □ kullanıldığını 2. tümcede birden fazla tümleç varsa aynı da ayrı da olabileceğini 11 Dinleyelim. bu durumun Ida fotoğrafını çekeri.1 gibi sorular yöneltip bu çerçevede bir tartışma ortamı oluşturun. aynı olacağı durumlarda -mEk li yapının Ben benim şarkı söylememden hoşlanmıyorum. Murphy köprünün korkuluklarındaki adamı yakalamaya çalışmış. Bu çalışmayı sırasıyla me­ tinde geçen bu soruyu. □ Otomobillerindeki insanların olayla ilgilenmemesini Burada yüz-mek tehlikeli. bilgisayar animas­ yonları. bunu (haber m i yapar). Aynı ğü yapılar ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Ben senin burada yüz-me-n-i istemiyorum.

meye 8. Biri bitiyor. Ayşe sürekli zayıflayamamaktan şikayet ediyor. Her gün spor yapmaya gidiyorum. dizilerdeki kahramanlara benzemek istiyor. 7. Onlara göre bunu halk istiyor. 4. 3. Şimdi uyumak istemiyorum. çünkü. Diziler ahlak dışı olaylarla.Ses Kaydı 12 Anket uygulayalım Ne Tür Programlar İzliyorsunuz? DİZİ KİRLİLİĞİ Televizyonda dizi izlemekten hoşlanıyoruz. Çünkü . Hasta görünüyorsun. o gibi sorular sorun ve öğrencilerden notlarını kullanarak bu soruları yanıtlamalarını isteyin.televizyonda güzel bir film. Bu nedenle______ 3. Çünkü klasik müzik 5. Sonuçları değerlendireceğiniz bir tartışma or­ tamı yaratın.«ig?. Yalan söyle mektm nefret ederim. Çocuklar piknik yap mayı__ _ çok sever. di­ ğeri başlıyor. Bu nedenle . Gençler ve çocuklar artık gerçek hayatı bir dizi gibi yaşamaya başladı­ lar. var_____________________________ 2. *Yarın arkadaşım la yüzmeke gideceğiz. öğrenciler tabloyu tamamladıktan sonra sınıfa Sınıftaki bayan öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Sınıftaki erkek öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Hangi programları herkes izliyor? Hangi programları hiç kimse izlemiyor? daki diziler nefes alm alarına bile izin vermiyor. Televizyon­ > Bu çalışmada tüm öğrencileri anket çalışması uygulamak üzere sınıfın ortasına çağırın ve her bir öğrenciden diğer öğrencilere tab­ loda adları verilen programlardan hangilerini izlediklerini sormala­ rını isteyin. Onun. 13 Tamamlayalım • Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Hata yap maktan 158 tercih ediyor. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı bu diziler yüzünden tehlike altında. ara sıra. her gün. 4. 2. Televizyonlardaki dizi kirliliği en çok çocukları ve gençleri etkiliyor. Süt içmek kahve iç mekten daha yararlıdır. -mE / -mEk / -lyliş (+iyelik) ADLAŞTIRMA (+İYELİKİ+DURUM Bp'. Arkadaşım onu aramamama çok kızıyor. yürüyüşü çok farklı. kan ve gözyaşıyla dolu. Onun gülüşü herkesin dikkatini çekiyor. Konuyu tekrar düşünmekte fayda var. 6. Türkiye'de yaşa maya_____ alıştım. Ancak bu di­ zilerin çoğu hayatımızı olumsuz etkiliyor. cinayet­ lerle. Alışveriş yapmayı çok seviyor. Etkinliğin ardından anket çalışmasını geliştirebilir. çekinmeyin. Çünkü çoğu. Bu işi bitirm eleri çok uzun sürer.is»?t««i . 1. ihanetlerle. Onun bana yalan söylemesinden bıktım. Stadyumda maç izlemekten çok hoşlanıyorum. hiçbir zaman gibi seçenekler oluşturarak öğrencilerin bu programları hangi sıklıkla izlediklerini sorgulayan bir form oluş­ turabilirsiniz. Birbirleriyle ilgilenm eye zaman ayırmıyorlar. Geceleri yalnız kal maktan korkuyorum."r! v rî XHS9K-'-vl -mak -mek _ -ma -me (n) -a/-e -ya/-ye -n /-ın / -in / -un / -ün -da/-de -ta/-te -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü -dan/-den -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz -tan/-ten -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -I/-İ -yı/-yi -ları / -leri -la/-le -yla/-yle -ış -iş -yış -yiş -uş -ÜŞ -yuş -yüş -ta/-te -tan/-ten -m / -ım / -im / -um / -üm +durum . Yanıtlar 1. r ! -ma izle -me ara yüz zayıfla bitir söyle gül yürü ^ ^ ^ . Dans etmekten çok hoşlanmıyorum. Doktora git mende _ yarar var. Yarın arkadaşımla yüzmeye gideceğiz. 5. Gençler pop müzik dinle meyi dinip. Program yapım­ Sınıftakiler: Haber Müzik Spor Belgesel Dizi Film cıları ise bu tür diziler yapmakta ısrar ediyor.

Hele reklamlar. Çocuklar daha çok ekrandaki görüntülerle ilgileniyor. Bu nedenle çocuklar zararlı programlar da dahil her programı izler oluyorlar. "Düzenli gazete okuyor musunuz?" sorusuna üst gelir grubu­ nun %95. bisküvi gibi sağlıksız yiyecekler de yiyor­ lar. Yabancı dizilerle yarışma program­ lan her iki grup için de listenin sonunda yer alıyor. Yeni sözcükleri açıklayın ve Sizce ülkenizde hangi g elir grubundan insanlar televizyona daha çok bağımlı? Ülkenizde haber program ları ilg i görüyor mu? gibi sorular ekseninde bir tartışma ortamı yaratın. □ □ 0 15 Okuyalım. Çocuklukta televizyon bağımlılığı her yıl daha da artıyor. 3. öğrencilerin metinde geçen adlaştırma ekleriyle ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadık­ larını kontrol edin. işaretleyelim En Çok Ne İzliyoruz? > öğrencilere. Doğru Yanlış Doğru Yanlış t. Böylece hareketsiz kalmaları ve sağ­ lıksız beslenmeleri gelişimlerini engelli­ yor.3'ü. 2. 4." diye sürekli uyarıyorlar. alt sosyoekonomik grubun da %86'8'i televizyon izliyor. Bebekler televizyon seyretmeye daha ilk aylarında başlıyor. 2. Gerekiyorsa adlaştırma yapıları ile ilgili kuralları hatırlatıp metni çözümledikten sonra öğrencilerden sorulan yanıtlama­ larını isteyin. Zamanla bu bağımlılık ebeveynlerin müdahale etmesini gerektiriyor.3'ü. [7] 4. Araştırmaya göre üst sosyoekonomik grubun %94. Reklamların başlaması demek bebeklerin artık birkaç dakika donması demek Çocuklar ekran karşısındayken yalnızca hareketsiz kalmıyorlar. Yanıtlar 1. alt gelir grubunun %71. Yarışma programlarını her gelir grubundan insan izliyor. işaretleyelim > Metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. Ama ne yazık ki çoğu anne baba çocuklarını televizyonun karşısında yalnız bırakıyor. Doğru Yanlış m □ □ m m □ S □ . sürekli çikolata.. gazete okuma alışkanlığının gelir durumuna göre farklılaştığını ortaya koyuyor. Çocukları televizyon karşısında yalnız bırakmamak gerekiyor. Üst gelir grubu haber programlarına daha çok ilgi gösteriyor. bu etkinlikteki okuma parçasının İstanbul'da yapılan bir anket çalışmasının sonuçları olduğunu hatırlatıp metni okutun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt ve üst gelir gruplarının tele­ vizyon programlan ve gazete tercihlerini araştırdı.. onların hemen ilgisini çekiyor. Erkek çocuklar daha çok çizgi film izliyor. Araştırma. görüntülerin hızla değişmesi. Gelir düzeyi insanların televizyon izleme ve gazete okuma alışkanlığını etkiliyor. Televizyon izlemek çocukların □ 0 13 □ sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Halbuki psikologlar ebeveynleri "Çocuklarınız tek başına televizyon izlemesinler. Bu nedenle çocukların uzun saatler boyunca televizyon seyretmemeleri ge­ rekiyor.LJ 14 Okuyalım. 3.7'si "evet" cevabı veriyor. Seslerin aniden yükselmesi ve alçalması. Alt gelir grubunun ilk tercihi ise yerli dizi ve filmler. Üst gelir grubu televizyon­ da daha çok haber programlarını izliyor. Yabancı diziler İstanbul'daki televizyon izleyicilerinden çok fazla ilgi görmüyor.

Ancak bu gazetenin 1 Ocak 2007'de yayın hayatı sona erdi. Bir süre sonra Baird. / / / • Zaman içinde daha çok kişiye ulaştı. İngiltere'de bir üniversitenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun olur. Televizyon Metinlerde yok / • ilk önce Fransızlar kullandı. Bisiklet Lambasından Televizyona Televizyon hepimiz için olağanüstü bir buluştur. • Savaş yıllarında çalışmalar durdu. verilen tümcelerin hangi metinde geçtiğini veya hangi tümcelerin metinlerde geçmediğini belirleyererek tabloyu tamamlamalarını isteyin. / • ingilizler buldu. / . Peki ilk televizyonu kimler. biliyor musunuz? Bu mükemmel aletin mucidi 1888 iskoçya doğumlu John Baird'dir. bir bisiklet lambası ve mumdan oluşmaktadır. / • Şimdiki modellere hiç benzemiyordu. yüzyılda başladı. Dünya Yayıncılık Birliği'ne göre İsveç gazetesi The Post Och Inrikes Tidningar dünya­ nın en eski gazetesi. birkaç şapka kutusu. / • Kralın isteğiyle ortaya çıktı. • Amacı insanları bilgilendirmekti. ilk gazetelerden yalnızca birkaç yüz adet basmak mümkündü. ilk sayısı 1645'te Kral III. / / • Elektrikle çalışıyordu. 1924'te de tarihin ilk televizyon patentini alır. Zamanla baskı tek­ nikleri gelişti. bir şapka ku­ tusu. Gustafın emriyle çıkmış­ tı. Tabii bu mo­ del şimdiki televizyonlara hiç benzememektedir. Tabii o zamanlarda gazete kağıdı yoktu. yuvarlak bir karton ve anten görevinde bir haçtan oluşmuştur. nerede ve nasıl yaptılar. / • ilk denemeler başarısız oldu. Gazete • Bu alandaki modern çalışmalar XV. Bu televizyon da bir çay kutusu. aklına görüntü ve sesi bir yerden bir yere aktarma düşüncesini koyar. John gerçekte çok zeki bir çocuktur ama öğretmenlerinin gözünde son derece başa­ rısız bir öğrencidir. yüzyılda Gutenberg'in matbaayı icat etmesi modern gazeteciliğin başlangıcı oldu. Dana sonra metinleri okutun ve öğrencilerden. Toprak tabletler vardı. gazeteler milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı. Çünkü bu televizyon birkaç dikiş iğnesi. ilk çağdaş gazete 1605‘te Anvers'te Fransızca ve Flaman­ ca olarak çıktı. icatlarını bu dönemde yapmaya başlar. XV. Çok geçmeden ilk modelin planlarını yapar. büyük bir bisküvi ku­ tusu.I jjjjr 16 Okuyalım. Gazetenin amacı dünyadaki gelişmeleri halka duyurmaktı. işaretleyelim /. Sağlık durumunun kötü olması nedeniyle Birinci Dünya Savaşı yıllarında orduya katılamaz. / • ilk önce Romalılar kullandı. Baird sonradan çalışmalarına daha gelişmiş laboratuvarlarda devam eder ve bazı çalışmaları için asistanlar kullanır. / > Metinleri okutmadan önce öğrencilere hatırladıkları ilk gazete ve televizyonun bugünkülere göre ne tür farklılıklar taşıdığını ve ilk gazete ve televizyonlar hakkında neler bildiklerini sorun. • Çok pahalıydı. Bu onun televizyonu icat etme yolundaki en büyük şansı olur. İlk Gazete ilk gazeteyi eski çağlarda Romalılar kullandılar. 160 . / • Geliştirmek için laboratuar gerekti.

Daha sonra tabloda verilen tümcelerin. > öğretmen öğrencilere Ionlarınl bir kompozisyon yazmala­ rını söylüyor. sözcüklerin kullanılmadığını (> Erol bey oğluna "Sakın geç kalma" dedi. . Oikenizde kaç televizyon kanalı var? Hangileri sadece haber/müzik/spor/eğlence programı ya­ yınlıyor? Siz en çok hangi kanalı izliyorsunuz? Neden bu kanalı tercih ediyorsunuz? sorularını sorun ve metinleri. konularını belirlemek üzere oku­ malarını isteyin. (2)_____________ rını isteyin. Okuma etkinliğinin ardından dolaylı anlatım (emir ki­ pi) yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın.. Eğitici çocuk programları çocuğunu­ za öğretmenlik yapabilir. Bir araştırma şirketi Televizyon ve telefon sahibi 38 milyon 935 bin 633 kişiyle anket uyguladı. gibi). (1)_____________________ ____________________________ Haber programlan."Bir kompozisyon yazınız!" > öğretmen öğrencilere "Bir kompozisyon yazınız!" diyor. gibi! -mE vurgulayın.eylemlerinin de kullanılabildiğini l> Mustafa Yeşim'e "Biraz bekle" dedi > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini söyledi. belgesel. Reklamlara Dikkat! Televizyon reklamlarındaki yeni ürünler ve reklam programlarının bu ürünleri sunuş biçimi nedeniyle çocukları bilinçli tüketim konu­ sunda daha erken yaşlarda eğitmemiz gerekiyor. eğlence prog­ ramları. Ekranların Kralı Futbol 2005 yılında en çok reytingi futbol karşılaşmaları aldı.) -mE adlaştırma eki kullanılarak yapılan dolaylı anlatımlarda söyle. > öğretmen size (sizlnl bir kompozisyon yazmanızı söylüyor. • Emir kipi ile kurulan tümceleri dolaylı anlatıma çevirirken lüt­ fen. zekasıyla değil.ey­ lemi yerine iste-. numa­ ralanmış boşluklardan hangisine gelmesi gerektiğini bulmala­ Hangi Kanal? Az ya da çok hepimiz televizyon izliyoruz. (5)________________________ Televizyonu eğitim için kullanın Televizyon yayınlarının çoğu yararsız. >Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini istedi. kişiler ise anlaşılmayı ko­ laylaştırmak için tümcede emir verilen kişilerin her İkisinin de bulunması gerektiğini (> Ayşe ona Ali'nin gelmemesini söyledi. haber vb. Uzmanlar programları dikkatli seçmemizi söylüyor ama çoğu zaman bu kadar çok programın arasından kendimize uygun bir program seçmekte zorlanıyoruz. yarışmalar. kıyafetlerinin markasıyla bir yer bulmaya çalışıyor. lise ya da üniversite diploması almanız da mümkün. Açıklamalarınızda. Televizyonunu­ zun karşısına oturup yabancı dil öğrenmeniz. rica et-. > öğretmen bize Ibizimi bir kompozisyon yazmamızı söylü­ yor. > Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini rica etti. Beceriler • Doğrudan emir tümcelerini adlaştırma eklerini kulla­ narak dolaylı anlatım tümcelerine dönüştürebilme o Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat 17 Okuyalım. Ankete göre. kalitesiz. (6)_____________________ . müzik programları.• Sözcük Alanı • Televizyon ve gazeîe haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. 2005 yılında en yüksek izlenme oranlı programlar arasında Türkiye-isviçre Dün­ ya Kupası maçı ilk sırada yer aldı. • -mE adlaştırma eki kullanarak yapılan dolaylı anlatımda hi­ tap edilen ve emir verilen kişiler 3. Belgesel programlar sayesinde farklı konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. (4)________________________ Ço­ cuk veya genç. Dilbilgisi • DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini emretti. diziler. (7)__________________ ____ .1= Ali gelmesini > Ayşe ona 11 gelmemesini söyledi. hadi vb. h O gelmesini gibi). belgeseller. Televizyonunuzda doğru kanalı seçmeniz yeterli. Tabii ki evet.. Ama yine de vazge­ çemiyoruz televizyondan. Çocuklar ve gençler birbirlerini dikkatle izliyor. Türkiye-isviçre maçı % (3) 30. eşleyelim > Bu bölüme hazırlık çalışması olarak öğrencilere. emret. gibi). __________ .41e 2005 yılının en yüksek reytingli programı oldu. > Erol bey oğluna *sakın geç kalmamasını söyledi. spor programla­ rı. sakın. Tarihi öğrenmek için sade­ ce tarih kitaplarını okumak zorunda değilsiniz. kendisine arkadaşları arasında yetenekleriyle. Çünkü televizyon sadece bir eğlence kutusu değil. • emir kipi ile kurulan tümcelerin ya doğrudan ya da -mE adlaştırma eki kullanılarak dolaylı anlatıma çevrilebildiğini (Öğretmen . kendilerini bir grubun içinde his­ setme duygusuyla hareket ediyor.

Resepsiyonist müşteriden fo rm u doldurmasını_______ A li arkadaşına varın ona gitm elerini ______________ istedi____________________ _______________________________ söyledi. Görevli..." diyor. M u ra t bana varın onlara gitmemi söyledi hazırlıklı olm am ızı söylüyor 5. . 5 • Anketörler 2200 evde 8500 kişiyle görüştü. Kütüphane görevlisi öğrencilere "Lütfen çevrenizdekileri rahatsız etmeyin. Hostes cep telefonlarım ızı kapatmamızı ısöyledi. belki yüzlerce kanal var. orada olm am ızı söyledi______________________________ 16... 18 Tümce yazalım > Dolaylı anlatım ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrencilerden etkinlikteki tümcelerde doğrudan aktarılan emir tümcelerini dolaylı anlatıma çevirmelerini isteyin.. B iz ona eve geç kalmamasını______________________ söyledik Meteoroloji müdürlüğü "Yarın büyük bir fırtınaya hazırlıklı olun.." dedi." diyeceğim. Görevli bana "Lütfen adınızı tekrar söyleyin. _. Ona b ir daha geç kalmamasını söyledim. Doktorum içki içmemi söylüyor... .. ......" diyor." dedik. . yiyin. M üdür sekreterine kendisine b ir saat telefon ______ bağlamamasını söyledi______________________________ 11. Murat bana "Yarın bize gel. 18." dedi Görevli benden adım ı tekrar söylemem i ______ ______ istedi____________________________________________________ 8. . Öğretmen yarınki sınavda som ları dikkatli________ okum am ızı söylüyor__________________________ ____ __ 15... Ali arkadaşlarına "Yarın bize gelin" dedi... D oktorlar son yemeğ im iz i uyumadan en a z 3 saat önce yememizi söylüyor ________________________ 12. Müdür sekreterine "Bana bir saat telefon bağlama." diyor. Trafik polisi belgelerim i göstermemi istedi. gitmelerini _______________ söylüyor ___ _____ ____ _ ___ _____ ____ _______ ____ 17. öğretmen bize "Daha çok Türkçe konuşun.." diyor. ..." diyor. Sekreteriniz bugün gelmemi söyledi... Biz ona "Sakın eve geç kalma. . Öğretmen bize daha cok Türkçe konuşmamızı söylüyor ___ _______________ ____________ __ _______ _. Ona "Artık beni arama.. Trafik polisi çocuklara 'Trafik kurallarına mutlaka uyun.." dedi. 4 DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) ■ • Eylem — Ek iç kapat göster gel geç kal yaz -ma -ma/ -me -me -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri -I/-İ Öğretmen kompozisyon yazm am ızı istiyor / söylüyor. 6.... 3 • Çünkü televizyonda herkes için uygun bir program var...." dedi. Uzmanlar "Günde 2 saatten çok TV izlemeyin. öğretmen "Yarınki sınavda sorulan dikkatli okuyun. Görevli.. Ona artık beni aramamasını_____ söyleyeceğim 13... Anne çocuğuna "Yemeğini bitir. müşteriye "Formu doldurun. 14. 2 • Peki televizyonu eğitim için kullanmak da mümkün mü? 6 • Ve ne yazık ki bazı anne babalar farkında olmadan bunu destekliyor. Doktorlar "Son yemeğinizi uyumadan en az 3 saat önce uymalarını istiyor 2. ." diyor... .. Doktor Murafa “İlaçlarınızı düzenli kullanın. yolculara uçağa. *Sekreteriniz bugün gelm em i dedi.. Kütüphane görevlisi öğrencilere çevresindekileri A nne çocuğuna yemeğini bitirmesini _______________ rahatsız etmemelerini söylüyor ________________________ söyledi ____________________________ ____________________ 9." diyor." dedi.. 7 • Bu da aralarında marka tutkusunun ön plana çıkmasına neden oluyor.30'da burada olun. Resepsiyonist. Müdür bey bize "Hepiniz yarın 9." diyor." dedi. Trafikpolisi çocuklara trafik kurallarına uymalarım 10. ilaçlarını düzenli kullanmasını ____ söylüyor _____________ __ ______________________________ 7. Doktor M urat’a.... Uzm anlar günde 2 saatten çok TV izlemememizi söylüyor ______________________________________________ 3.... yolculara "Lütfen uçağa gidin." diyor.ı • Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde televizyonlarda onlarca. 1 • Sağlık programlan size daha sağlıklı bir hayatın formülünü verebilir.

. doğa olayları Doğru Yanlış 1. sahne.Şimdi size bir son dakika gelişmesi iletmek istiyoruz. Yaz bittikten sonra ise yeniden göç hazırlıkları başlar. Biraz önce diğer konuşmacı da söyledi. Genç kart kullanın kazanın: Genç kart. program türü spor su alfl * son dakika • hava durumu • promosyon ^ ödül . peşin fiyatına taksitle. 2. Japonya'nın batısında Pasifik açıklarında bu gün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 7. Bugünkü konuğumuz Akdeniz üniversitesi Tıp Fakütesi'nden. Haftanın dedikoduları. ödül Müzik klip. Sizler de konuğumuza soru sormak. program türü magazin 5. işte ilk görüntülerimiz. işaretleyelim. Ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum. Kuşlar Güney Amerika'ya göç ediyor. en yeni küpleri. Kendisiyle uyku sorunları üzerine soh­ bet edeceğiz. Gençlerden bizim gibi davranmalarını beklemeyelim. hava durumu. Önlüler dünyasındaki gelişmelerle yine birlikteyiz.19 Yerleştirelim. program türü reklam 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. ana haber Reklam promosyon. tıp . türkü Magazin aşk. program türü haber 4. beste. güneş sistemi. su altı. Haftanın liste başı şarkılarını. Her kaydın ardından dinledikleri programın türünü yaz­ malarını isteyin. 5. m □ 4. Birazdan takımlar sahadaki yerlerini alacak ve karşılaşma başlayacak Etkinliğin ikinci bölümünde. Günümüzde her şey eskisinden çok farklı. nerede. Reklamlarda 2 ürünün reklamı var. 6. Yeni günde herkese merhaba.peşin fiyatına taksitle • yarışmacı • son bölüm turnuva • ürün • güneş sistemi • ana haber konuşmacı • doğa olayları • klip • karşılaşma kupa eleştiri • aşk • beste • canlı yayın • türkü • sahne Beigesel su altı. ürün Tartışma konuşmacı Spor turnuva. C Yanıtlar belgesel • reklam • tartışma • sağlık • haber müzik • yarışma • dizi • spor • magazin 1. Amerikanın güney kıyılarından buraya gelir. 3 . Bence gençlerin sorunları ekonomik neden­ lerle ilgili değil. Sağlık programı uyku sorunlarıyla ilgili. program türü belgesel 2. sinema dünyasının ünlülerinden şok açıklamalar. canlı yayın. Merhaba değerli izleyiciler. □ s 3. iyi alışverişler. ikinci dinlemede ses kaydının tamamını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. programımız yaklaşık 2 saat sürecek ve 50 yeni parça dinleyeceğiz bugün. □ m 2.. Onlar için burada 5 ay devam edecek yeni bir hayat başlar. 7. yeni albümleri bu programda bulacaksınız 8. program türü sağlık 3. kupa. Her ilkbaharda yüz binlerce su kuşu. öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak verilen sözcükleri tabloda ilgili alanlara yerleştirmelerini isteyin. nasıl? Bütün bu soruların cevapların bu programda bu­ lacaksınız. Ses Kaydı 1. bilgi almak için telefonla bizi arayabilirsiniz. iyi akşamlar sayın seyirciler. aralık ayında tüm alışverişlerinize 6 taksit imkanı sunuyor. eşleyelim (T °\ ) Televizyon Programları > Bu etkinlikte öğrencilere her bir programla ilgili ses kaydını ayrı ayrı dinletin. ünlü Sağlık beslenme. kiminle. Kim. Müzik programı 50 dakika sürecek. Haftanın en önemli maçında canlı yayınla karşınızdayız. program türü tartışma 6. Spikeriniz ben Gökhan Mert sizlere tüm canlı yayın ekibimiz adına güzel bir maç diliyorum. 4. □ m Haber son dakika. program türü m üzik 8.

anlatalım Kumanda Kavgası > öğrencilerden metni okumalarını ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. erkekler için ayrı birer televizyon seyretme odası yg- • Ne tür programlar izlersiniz? pabiliriz. Son olarak doğru yanıtları söylemek üzere metni sınıfa siz okuyun. Daha sonra öğrencilerden. Nem lendirici • Cildinizi korumak onun işi.20 Tamamlayalım. Anneler genellikle bir pembe dizi ya da bir aşk filmi izlemeyi tercih ed iy or .. bir­ çok aile için büyük bir sorun. Babalar için durum farklı.. Bunu da mı beğenmediniz? Galiba her İki taraf için de çö­ zümlerin en iyisi biraz hoşgörülü olmak göstermek • Kumanda kavgası nasıl biter? Ve birbirine.. Sabun • Şimdi banyolarınız daha keyifli. Beyazlarınız daha beyaz. güvenli internet hizm eti çikolata daha az kalori. Araba • Yeni modelimizle geleceğe yolculuk yapmak için acele edin. siz hayatınıza devam edin! Artık güzellik salonlarına gitmeniz gerekmiyor. akşamları birlikte televizyon elem ek . Şampuan • Siz geçerken herkes dönüp size bakacak.S£}’S1. yeni b ir tat gazete doğru haber mobilya indirim kredi kartı daha çok bonus şampuan • deterjan • parfüm • cep telefonu • sabun • araba • diş macunu • nemlendirici ürün 164 Slogan Deterian • Yalnızca bir yıkamadan sonra farkı fark edeceksiniz. örneğin. Ya da daha ekonomik bir çözüm: Evde ka­ • Kumanda kimdedir? dınlar için ayrı. banka daha yüksek faiz. Parfüm * Gün boyu etkili. izlemek • izlemekten • hoşgörülü olmak görüşmek için saygı göstermek televizyon aimak • seyretmek istiyor izlemeyi tercih ediyor • seyretme odası Bir ailede herkes birbirini sever..Bu çalışmada tablodaki her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup diğer öğrencilerden bu tanıtım tümcesinin hangi ürüne ait olduğunu bulmalarını isteyin. > Etkinliğin ikinci bölümünde metinde geçen sözcüklerden ve sorulardan yararlanarak bir konuşma çalışması yaptırın. Dis m acunu • Artık daha beyaz güleceksiniz. renklileriniz daha parlak. . Kokunuzu çantanızda taşımayın. . Cep telefonu • Dostlarınızın sesi her yerde hep yanınızda olacak.. . Onlar özellikle futbol maçı iz lemekten seyretmek istiyor Kadınlar akşamları maç nefret ediyor ama erkekler için bu büyük keyif. 21 Eşleyelim >. bu etkinlikte verilen ürünler için kendilerinin de birer slogan üretmelerini veya bazı genel özelliklerini vererek aşağıdaki ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılabilecek tümceler oluşturmalarını isteyin.. Sizde Nasıldır? Ama o zaman da ailedeki kişilerin birbiriyle görüşmek için ran­ devu alması gerekebilir. Ancak her ailede bazı küçük so­ runlar çıkıyor. Belki de bu sorunun çözümü evin her odasına bir televizyon alm ak.

. ‘ Doktor hastadan o ilacı her gün içmesini istiyor. • Erkek kadına televizyonu kapatmasını söylüyor. . • Adam şoförden uygun bir • Müdür sekreterden o raporu akşama bitirmesini istiyor. • Kadın erkekten kendisiyle daha fazla İlgilenmesini İstiyor.l 72'yi açmalarını isteyin. * öğretm en öğrencilerden soruları dikkatli okumaları­ nı İstiyor. Lütfen televizyonu kapat.l 71'i. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. • Doktor hastaya o ilacı her gün içmesini söylüyor. o Jandarma sürücüden da­ ha dikkatli olmasını istiyor. B rolündeki öğrencilerin s. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. • öğretmen öğrencilere so­ ruları dikkatli okumalarını söylüyor. • Kadın erkeğe kendisiyle daha fazla ilgilenmesini söylüyor. yerde durmasını İstiyor. • Erkek kadından televizyo­ nu kapatmasını istiyor. • Jandarma sürücüye daha dikkatli olmasını söylüyor.Müdür sekretere o raporu akşama bitirmesini söylüyor.ürün Slogan • Limonata • Hava Yolları • Güneş yağı • Tıraş bıçağı • Dondurma • Mutfak robotu 22 Yeniden yazalım > öğrencilerden konuşma balonlarındaki tümcelerden yararlanarak fotoğraflardaki durumu anlatan tümceler üretmelerini isteyin. • Kadın garsona hesabı ge­ tirmesini söylüyor. • Kadın garsondan hesabı getirmesini istiyor. • Adam şoföre uygun bir yerde durmasını söylüyor.

Google Haber Arşivi adıyla son 200 yıllık haberleri in­ ternete koydu. kayak merkezlerine ilgiyi artırdı.. . YOKSULJJLKE GENÇLERİJ5AHA MUTLU MTV Netvvorks Internationai'ın 14 ülke ile ilgili araştırmasına göre “Para mutluluk getirmiyor. insanlar artık onun da en güzelini. Arkeolog Elena Menotti. Google. G o o g l e İNTERNETTE TARİH YAZIYOR Google Sİ: V O i I. 166 M . en ilginci­ ni arıyorlar. kayak mer­ kezlerindeki tesislere canlılık getirdi.. 17 Şubat Cumartesi gü­ nü yeni bir yağış bekleniyor. 10. -. Unife 10.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde. ■ ■ . kilolu kişilere oranla daha yüksek olabiliyor. oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden verilen haberlerin başlıklarını kendi gruplarındaki diğer öğren­ ciye okumalarını ve onlardan bu haberin ne ile ilgili olabileceği konusundaki tahminlerini almalarını isteyin." Araş­ tırmacılar gelişmiş ülkelerdeki gençliğin mutsuzluğunun ne­ denlerini başarılı olma baskısı ve kötümserlik ile açıklıyor. "Sevgilileri ayır­ mak söz konusu değil. birbi­ rinden ayrılmayacak. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? DIŞARIDAN FORMDA. Kara­ deniz Bölgesi dışında yağışlar iyi­ ce azalacak. in­ sanlar dedikodu yoluyla birbirleriyle düşüncelerini ve duygularını paylaşıyorlar. DEDİKODU YAPMANIN FAYDALARI Uzmanlara göre dedikodu yap­ manın insan sağlığı için faydala­ rı var. birçok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Akademik veritabanları LexisNexis... Ekosistem değişin­ ce. Ama artık sevgiliye sadece kırmızı gül ver­ mek yetmiyor. Ünite Söyleyelim. .. Yüksek kesimlere yeni­ den kar yağması. Dedikodu yapmak insanın sosyal becerilerini geliştiriyor. : internetin en büyük arama moto­ ru Google. The Washington Post.. Factiva ve HighBeam de Google'a destek verdi ve bazı bölümlerini arama motoruna açtı. Bu da insanlar üzerindeki stresin azalmasını sağlıyor. Bu yüz­ den uzmanlar zayıf görünümlü kişilerin de iç organlarının sağ­ lık durumlarını da kontrol ettir­ melerini söylüyorlar. Bu araştırmaya göre zinde ve formda dış görünüme sahip ki­ şilerin iç organlarındaki yağlan­ ma oranı. Yetkililer. KIRMIZI GÜLÜN BOYU UZADI Kırmızı gül Sevgililer Günü'nün en önemli hediyesi. Daha sonra haber metinlerini siz okuyarak öğrencilerin tahminlerindeki başarılarını saptayın. Bir düzinesi 350 YTL olan dünyanın en uzun gülü tüm dünyada kapış kapış satılıyor... Genç çiftin iskeletlerini Arkeolo­ ji Müzesi'nde olduğu gibi sergi­ leyecekler. The Guardian ve Time gibi İngilizce basın devlerinin haber arşivleri artık internette.. Etkinliği gruplardaki diğer öğren­ ciler için de aynı biçimde uygulayın.. Bu genç­ lerin çoğunda kansere yakalan­ ma ve işten atılma korkusu da büyük.. kayak severlerin pist­ lerde yoğun sise bağlı olası ka­ zalara karşı dikkatli olmalarını söylüyorlar. İÇERİDEN ŞİŞMAN OLMAK İngiltere'de bilim adamları geç­ tiğimiz günlerde bir araştırma­ nın sonuçları açıkladılar. Bazı bilim adamları­ na göre iki iskeletin duruş biçi­ mi esrarını koruyor. 5 BİN YILLIK ÇİFTİ AYIRMADILAR İtalya'da arkeologlar kısa süre önce iki iskelet buldular.. Az gelişmiş ülkelerde ise insanların daha mutlu olmasının sebepleri şunlar: Daha iyi bir ge­ lecek için umutlular ve ülkelerinin ekonomik durumu ile ilgili iyim­ serler. Arala­ rında The Nevv York Times.... The Wall Street Journal. Beş bin yıl önce birbirlerine sarılmış halde gömülen iki iskelet." dedi. Böylece kendi so­ runlarından uzaklaşıyor ve daha çok sosyal iletişim kuruyorlar. ETKİLİ KAR YAĞIŞI GÜLDÜRÜYOR Türkiye genelinde etkili kar ya­ ğışı. KÜRESEL ISINM A N IN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ Son araştırmalara göre 2070'te Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece kadar yükselecek.. Arşivdeki en eski haber 1700'lere dayanıyor.. Bu yüzden Ekva­ tor'un zengin topraklarındaki bir buçuk metrelik güller yetiştiriyor­ lar.. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? İB Söyleyelim... ABD'nin önde gelen gazeteleriyle birlikte eski haberleri internet üze­ rinden kamuya açıyor.

formunu korumak. gıda. süt ürünleri gibi gıdaları tüketin. (3! Nasıl daha doğru beslenebilirsiniz? öncelikle öğünlerinizin düzenli olması gerekir. Bunların yerine sebze. dengeli beslenme. eşleyelim /_ Yanıtlar / Sağlıklı Olmak > Bu üniteye öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayın. Öğlen ve akşam ise daha hafif ve sağlıklı yemekler yiyin. (4! Hastalanıp doktora gitmemek için doğru beslenme ve iyi bir yaşam tarzı çok önemlidir. Bu aşamada ünite boyunca sıklıkla kullanı­ lacak olan besin. alışkanlık. Konuşma etkinliğinin ardından numaralanmış paragraf­ lardan her birini farklı bir öğrenciye okutup öğrencilerden verilen tümcelerden hangisinin ilgili paragrafın konusunu gösterdiğini bulmalarını daha sonra da yakın anlamlı sözcükleri eşlemeleri­ ni isteyin. [T] Hastalanmadan önce beslenme ile hastalıklara karşı ön­ lem alma. vücut vb. meyve. Q] Spor ve doğru beslenmeyle sağlıklı bir hayata ulaşabilme şansı. Beslenmenin sağlıklı bir hayatın önemli bir şartı olması ve yararlı yiyeceklerin vücudumuzu güçlendirmesi. Anlamını bilmedikleri ifadeleri örnek tüm­ celer vererek açıklayın. sebzeleri çok fazla pişirmeden yiyin. Örneğin. tümcelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlamalarını isteyin. vücudunuzun hastalıklara karşı daha güçlü olmasını sağlar. akıllıca seçimler yapıp daha sağlıklı bir hayat yaşamak sizin elinizde.. Unutmayın. 2.f i ! (1! Sağlıklı bir yaşam için ne mucize ilaçlara. öğün. ba­ lık. 1. öğlen ve akşam mutlaka düzenli yemek ye­ meliyiz. Beslenme alışkanlıklarınızda da ba­ zı değişiklikler yapabilirsiniz. Daha sonra öğrencilerden. sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını öğ­ retin. Bu ürünlerin tüketimin­ de de bazı noktalara dikkat edin. Deniz Jorm unu korumak |çjn zaman yiyeceklerine dikkat ediyor. Sabah sıkı bir kahvaltı yapıp ye­ ni güne hazırlanın. Kafein. 1 Okuyalım. Bu yüzden her zaman aynı kiloda kalıyor. alkol. şekerli gıdaları hayatınızdan çıkarın. Ya­ rarlı besinleri tüketmek. Bu yüz­ den sabah. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorun. soru sorabilme Süre: Normal 12 saaf / Yoğun 10 saat Yanıtlar [3] Doğru beslenmenin kuralları. Egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenmeye çalışmak. meyveleri ka­ buğunu soymadan. ka­ lıp sözler Dilbilgisi • ULAÇLAR -(ylip / -mEdEn Beceriler • -ip/-mEdEn ulaçlarını kullanarak doğru tümceler oluş­ turabilme • Beslenme tercihleri ve alışkanlıkları. zararlı. sportif etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. . • sıkı — * gıda • pozitif • şart — * tarz — güçlü besin olumlu koşul stil Sigara içiyor musunuz? Düzenli olarak spor yapıyor musunuz? Hangi sporları yapı­ yorsunuz? Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz? 2 Yerleştirelim ► Öğrencilerin kutu içinde verilen ifadelerin anlamlarını bilip bil­ mediklerini kontrol edin. diyet. deyimler. diyet yapmak. Yanıtlar f V formunu korumak • abur cubur yemek öğün atlamak • formda kalmak • dengeli besle vücudunu forma sokmak * diyet yapmak ilaç. Öğün atlam ak vücudumuzun dengesini bozar. (21 Egzersizin ve pozitif düşünmenin yanında sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biri de doğru beslenmedir. ne de sihirli for­ müllere ihtiyacımız vardır. hastalık. Konuşmalar sırasında yeri geldikçe öğrencilere. ya­ rarlı. Sözcük Alanı • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler. beslenme. sağlıklı bir biçimde yaşamak için yeterlidir.

"Şifalı bitki­ ler" üzerine bir konuşma ortamı oluşturun ve verilen tümcelerde aktarılanlara benzer bilgiler vermelerini isteyin. Sadece spor salonuna gidip egzersiz yapmak kilo ver­ mek için yeterli değildir. gibi). • -ip/-mEdEn ulacını taşıyan tümceciklerin öznelerinin ana tüm­ cenin öznesi ile aynı olduğunu [Dün akşam (beni televizyonu kapatıp uyudum. bu yapının -mEdEn önce ulacının kısa biçi­ mi olduğunu (Dün akşam annem televizyonu kapatmadan (beni uyudum. 6. (Televizyonu ka­ *Kimseyi dinlem eyip konuşuyorsun. • -ip/-mEdEn ulaçlarının. Yemek aralarında kuruyemiş. [Dün akşam televizyonu kapatıp uyudum. ardışıklıktan ziyade tarz. 2 Çilek sigara dumanının etkilerini azaltır. önce gerçekleşip [-ip] gerçekleşmediğini {-mEdEn) anlattığını *Dün akşam televizyonu kapatmayıp uyudum. Yemeklerde fazla yağ kullanm ayıp formunuzu koruyabilirsiniz. >. anlamlara vurgu yapılmaktadır). Çocuk kapıyı çal-madan içeri girdi (içeri girmeden önce kapıyı çalmanın beklendiğine ama bunun gerçekleşmediğine vurgu yapılmaktadır). gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (Kimseyi dinlemeden konuşuyorsun (Konuşmanın karşılıklı ya­ pılmadığı. bir tür ikileme kurarak aynı anda gerçekleşme de anlatabildiğini (Çocuklar bahçede koşup oynuyorlar.3. (Uyudum ama annem televizyonu henüz kapat­ >. (Uyudum ama öncesinde televizyonu kapatmadım. *Dün akşam annem televizyonu kapatıp ben uyudum. Arkadaş­ larla gülüp eğlendik. -mEdEn ekinin olumlu versiyonu olmakla birlikte. işçiler yemekten zehirlenip hastalandılar. Son zamanlarda çok kilo aldım. .) gibi). .Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ip'in eklendiği eyle­ min de olumsuz algılandığını 5 Elma enerji verir. 4 Kayısı cildinizin daha güzel olmasını sağlar. eklen­ diği eylemin olumsuz olabileceğini bu durumda -ip ile ana ey­ lem arasında salt ardışıklık veya niteleme değil. • -ip ulacının. cips gibi abur cubur i yemek bir çok kişinin sağlıksız beslenmesine sebep oiur. gibi). Dengeli beslenmek .) Soruları İyice anlamadan cevaplamayınız [Cevaplamak için ön­ 1 Havuç ve kereviz uykusuzluğa çok iyi gelir. Açıklamalarınızda.Konuşma etkinliği sırasında. ce soruları iyice anlamanız gerekir. önem ve de­ ğer verilmediği vb. gibi) vurgulayın. 5. tümceciğin eyleminin ana eylemden • -ip'in. [Bu güne kadar yalan söyleyip kimseyi kandırmadım (Yalan 6 söylemedim ve kimseyi kandırmadım. • Eğer -mEdEn ekini taşıyan bir tümceciğin öznesi ile ana tümce­ nin öznesi ayrı ise.) gibi). • -ip/-mEdEn ulaçları ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkili­ yorsa. gibil tahtaya yazın. Bu tümcelerden hareketle -ip ve -mEdEn ulaçları ile ilgi açıkla­ malarınızı yapın. sebze ve meyvelerden te­ davi amacıyla yararlanıp yararlanmadıklarını sorun. Dün akşam televizyonu kapatmadan uyudum.Bu çalışmadan önce öğrencilere. 3 Lahana yaşlanmayı geciktirir. daha çok biri­ ni diğerine tercih etme ilişkisi kurulduğunu [Dün akşam sinemaya gitmeyip evde kaldık. pattım ve sonrasında uyudum) *Çocuk kapıyı çalmayıp içeri girdi. • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -mEdEn ulacının ana eylemin gerçekleşmesinin ön koşulu olarak algılandığını IKah­ valtı yapmadan işe gitmem (işe gitmek için önce kahvaltı yapa­ rım. gibi). Aynı zamanda diyet yapmak da gereklidir. Vücudunu forma sokmak için aerobik yapmaya başladım. karşımızdaki kişilerin görüşlerine dikkat. neden. öğrencilerin ürettiği tümcelerden uygun olanları içinde -ip ve -mEdEn ulaçları geçecek biçimde değiştirerek fElmayı soymadan yemek gerek. vücudumuz için gerekli tüm besin­ lerden yeteri kadar yemektir.). 4. mamıştı. Cemi fırtınaya yakalanıp battı.) gibi).

Evden çıktı. Lütfen randevu al madan gelmeyin. Akşam arkadaşlarla genellikle makarna. Sabah sadece bir bardak çay içip erkenden ev­ den çıkıyorum. -madan/-meden Soruları iyice okumadan cevaplamayın. Adam ceketini giymedi. Çok yoğun bir iş ortamında çalışı­ yorum. 6 Dolduralım C^F~) Kim Nasıl Besleniyor? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere fotoğraflardan hangisinin kendi beslenme alışkınlıklarını örneklediğini ve beslenme tercihlerinin neden bu yönde olduğunu sorun. işlerimi bitirj£_________tatile çıkacağım. öğlen genellikle kebap. Dışarı çıkacak. pizza. Bahçede oynuyor. Bazen dışarıdan yemek si­ parişi veriyoruz ya da kahvaltı yapıyoruz. Çocuk eve giriyor. Çocuk. Kadın elmayı soymadan yiyor _______________________ 3. -mayıp/-meyip Bugün hiçbir şey yapmayıp evde oturalım.lylip / -mEdEn ULAÇLAR Ö rnekler Eylem sor oku yap çal bak Lütfen kapıyı çalmadan içeri girmeyin. Sabah iyi bir kahvaltı yapıp okula gidiyorum. Çocuk ayakkabılarını çıkarıyor. Kadın elmayı kendisi yemiyor. Kadın elmayı soyuyor. öğrenciyim. Kadın elmayı yiyor. Kadtn elmayı soyut) yiyor _____________________________ 2. Akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. 5 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla tamam­ lamalarını isteyin. Bu ilaçlan yemek ye meden iç. Çocuk ayakkabılarını çıkarmıyor. . Çocuk eve Pirmevip bahçede oynuyor ________________ 7. Çünkü aynı kiloda kalmak istiyorum. Adam ceketini siymeden evden çıktı_________________ 9. Kadın elmayı yemeyip çocuğa veriyor _______________ 4. Saat dört ve beş arası işimiz biraz hafifliyor. Çocuğa veriyor. *Pencereden bakıp düştü. Evden çıktı. öğlene kadar sadece bol su ve bitki ça­ yı içiyorum. Çünkü meyve yemek be­ nim çocukluğumdan beri alışkanlığım. Lütfen randevu al P gelin. -ıp/-ip/-up/-üp -yıp/-yi p/-yup/-yüp Kahvaltı yapıp evden çıktım. *öğretmen sorup biz yanıtladık. Gece bir fincan bitki çayı içip uyuyorum Ben Emre. döner gibi yiyecek­ ler yiyorum. Adam ceketini giydi. Genelde çok sağlıklı beslenmiyorum ama akşam yemeklerinden 12. 4 Yemden yazalım > -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı." diyemem. Bavuluna koydu. Adam ceketini giymedi. Çocuk eve girmiyor. öğlen genellikle ham­ Adam ceketini eiymeyip bavula koydu_______________ 10. Okulda genelde maden suyu içiyorum. Yanıtlar 1. sonra mutlaka meyve yiyorum. yu­ murta gibi yemekler yiyoruz. Saat yedi­ de işten çıkıyorum. 5. f Ses Kaydı NASIL BESLENİYORLAR? Merhaba ben Mine. Sinemaya gidecek. dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümceleri bu ulaçları kul­ lanarak yeniden yazmalarını isteyin. M urat ödevlerini yapıp dısan çıkacak. Çocuk eve giriyor. işlerimi bitir meden tatile çıkmayacağım. sandviç gibi yiyecekler yiyorum.Bu nedenle "Çok iyi besleniyorum. Dışarı çıkacak. Murat ödevlerini yapmayacak. Kadın elmayı soymuyor. 3. Murat ödevlerini yapacak. M urat ödevlerini yapmadan dışarı çıkacak _________ burger. Ar­ dından ses kaydını dinletin ve kayıtta beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verilen kişilerin adlarını ilgili fotoğrafların üze­ rine yazmalarını isteyin. Ailemden uzakta yaşıyorum. Bazen arkadaşlarla çay içip kurabiye yiyoruz. Çocuk ayakkabılarını çıkarıp eve giriyor ____________ 5. ayakkabılarını çıkarmadan eve sinyor ______ 6. Kadın elmayı yiyor._______________ 11. Adam ceketini şivip evden çıktı______________________ 8. Murat ödevlerini yapmayacak. iyice düşünüp________ karar ver. > Etkinliğin ikinci bölümünde öğrencilerden tabloda verilen tümcelerin karşısına ilgili kişi adlarını yazmalarını isteyin. Yanıtlar 1. Akşam sebze ve salata gibi yemek­ ler yemeye dikkat ediyorum. iyice düşün meden karar verme. Bu ilaçlan yemek ye meden içme. 2.

öncelikle cildinizin erken yaşlanmaması için üzüm maskesinin tarifi: önce üzümleri bir kaseye koyun ve çatalla ezin. Zeytinyağı • Gece bitki çayı içip uyuyor. ^ M ’ . Ardından metni oku­ tun ve öğrencilerden metindeki uygun tümceleri -İp ve -mEdEn ulaçlarıyla örnekteki gibi yeniden yazmalarını isteyin. 2 limonun kabuğunu soyun. Basit ama Etkili: DOĞAL MASKELER Daha güzel ve canlı bir cilt mi istiyorsunuz7 O halde buzdolabı­ nızı açın. 20 dakika ve biraz meyveyle güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. M ine kalma mesleğim. Maskeyi pamukla uygulayın ve bir­ kaç dakika sonra ılık suyla temizleyin. Kahvaltıda bile zeytinyağı yiy­ • Haftada üç-dört defa balık yiyor. Semih oruz. Hafta sonları yemekten sonra mutlaka birkaç dilim baklava yiyorum. Sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın. M ine çok balık ve sebze yemeye borçluyum. Muzu püre haline ge­ tirin ve yüzünüze sürün. Haftanın üç-dört günü balık yiyorum. yemden yazalım lığım var: Tatlıyı çok seviyorum. değişik mas­ keler yapmak için meyve ve sebzelerden yararlanacağız. Şimdi de yüzünüzdeki küçük lekeler için bir maske hazırlayalım. Emre sahil kasabasında yaşadım. M ine bizim en önemli besinimiz. Daha sonra limon­ ları robotta püre haline getirin. Maskeyi sür­ meden önce yüzünüzü yıkayın sonra maskeyi uygulayın. 15 dakika sonra bir pamuğu ılık suya ba­ tırın.Selam. Yağlı ciltler için de bir çözüm var. ► Metni okutmadan önce öğrencilere Doğal yöntemlerle sağlıklı olmak/güzelleşmek için neler yapıyorsunuz? sorusunu yöneltin. cilt bakımı. 1 avuç çileği ezin. 75 yaşındayım ama hala hafızam çok güçlü. Bu kez sağlıklı yemekler pişirmek için değil. Semih lığın yanında bir-iki kadeh şarap içiyorum. • Sabahları iyi bir kahvaltı yapmadan evden çıkmıyor. Suyunu sü­ zün ve posayı cildinize sürün. 2 çorba kaşığı süt kreması ekleyin. 10 daki­ ka bekleyin ve yüzünüzü kurulayın. Bazı akşamlar ba­ • Tatlı yemeyi çok seviyor. Gördüğünüz gibi doğal yollardan güzelleşmek hiç zor değil. Balıkçılık benim babadan • Akşamları sebze pişirip yiyor. M ine Tabii balığın yanında bol salata oluyor. tor gibi öğrencilerin metni anlamalarını kolaylaştı­ racak sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. Bunu • Bazı günler çay içiyor ve kurabiye yiyor. Üzümleri bir kaseye koyup çatalla ezin 6. Yorgun bir cilt için ise muz maskesi ideal. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar bu • Akşam yemeğinden sonra meyve yiyor. Yarım bardak suyun içinde üç dakika bekletin. Cildinizi bu pamukla temizleyin. bakım lı olmak. cilt. ben Semih. Tek kötü alışkan­ 7 Okuyalım. formül. 20 dakika yüzünüze hiç dokunma­ yın ve bekleyin. Gelişecek diyaloglar çerçevesinde bakım.

D eğinilm iyor N\efje ve sebze vücut için çok fay­ dalıdır. Değiniliyor Merdiven çıkmak gibi günlük İşler egzersiz sayılır. Ardından metni okutup onlardan bu metinde değinilen ve değinilmeyen yargıları belirlemelerini isteyin. Bu hafta konuğumuz Doktor Ke­ mal Tan. . Sunucu Kitabınızın bir bölümünde uzun süre genç kalma­ nın kurallarından bahsediyorsunuz. programımıza hoş geldiniz. Sunucu : Kitabınızda meyvelerin ve sebzelerin de birçok ya­ rarından bahsediyorsunuz. doğru beslenmek. 9 Anlatalım ^ Genç Kalmanın Yolları Ses Kaydı • Spor yapmak HER ZAMAN GENÇ Sunucu : Sevgili seyirciler. Otobüse ya da arabaya binmeyip yarım saat hızlı tempoda yürüyüş yapmak. Önlülerin yaşam tarzıyla il­ gili genel olarak nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Doktor : Bu köşeye herkes çok ilgi gösterdi. nasıl uzun süre genç kalabiliriz? Doktor Sağlıklı bir yaşam için pozitif düşünceye sahip ol­ mak. Doktor : Ben teşekkür ederim. egzersize ve doktor kontrolüne daha çok önem veriyor. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtları öğrencilerle birlikte tartışın. ne sıklıkta spor yaptıklarını sorarak hazırlık çalışması yap­ tırın. insanlar son zamanlarda kendilerine daha fazla önem vermeye başladı. Doktor Teşekkür ederim. hangilerine değinilmediğini bulmalarını isteyin. işaretleyelim / / Spor Yapalım > Bu etkinlikte metni okutmadan önce öğrencilere. Bu iyi bir geliş­ me. Sunucu : Peki. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Değiniliyor Sağlıklı bir hayat için strese girmemeli ve iyi beslenmeliyiz. Her hafta köşeniz­ de bir ünlüyü konuk edip onun yaşam tarzı hakkın­ da sohbet ediyorsunuz. • Sağlıklı beslenmek • Stressiz yaşamak • Mutlu bir aile yaşamı • Düzenli uyku 10 Okuyalım. Kemal Tan bu güne kadar bize sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlattı ve sonunda bütün bu bilgileri bir kitapta topladı.8 Dinleyelim. meyve ve sebzeler vücudumuz için çok yarar­ lıdır. Ben ünlülerin ha­ yat tarzlarında genelde şunu gördüm. Kitabın son bölümünde sebze yemekleri tarifle­ riyle birlikte meyve maskeleri tariflerine de yer ver­ dim. Sunucu : Sayın Tan. Artık insanlar kendilerine ve hayata daha çok değer vermeye Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Dahası bu kurallara uymayı yaşam tarzı haline getirmek önemli. D eğiniliyor ► öğrencilerden 8. D eğiniliyor başladılar. asansöre binmeyip merdiven kul­ lanmak da egzersizdir. egzersiz yapmak gereki­ yor. Herkes beslenmeye. ben kitaptan biraz uzaklaşıp gazetedeki yazı­ larınızdan bahsetmek istiyorum. sporun hayatlarında nasıl bir yer tut­ tuğunu. bu hızda bir ha­ yatta spora çok vakit kalmıyor. Sayın Tan. Doktor : Evet. Bugün hem bu kitap hakkında hem de Kemal Beyin mutlu ve sağlıklı bir hayat için önerileri hakkında konuşacağız. Bununla ilgili neler ► Bu çalışmada öğrencilerden tabloda verilen tümceleri oku­ malarını ve ses kaydında bu tümcelerin hangilerine değinildiği­ ni. Değinilm iyor Bir uzman yardımıyla spor yapmak daha etkilidir. D eğinilm iyor len yönlendiricilerden yararlanarak "genç kalmanın yollan" konu­ sunda bir sözlü anlatıma hazırlanmalarını ve sınıfta sunum yap­ malarını isteyin. işaretleyelim <S> Her Zaman Genç Sunucu : O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki. Anlatabilir mi­ siniz. söyleyebilirsiniz? Doktor : Egzersizi günlük hayatın içine sokabiliriz. etkinlikte dinledikleri konuşmalardan ve veri­ Meyve suyu ve su vücudumuz için vazgeçilmezdir. bir spor dalıy­ la ilgilenip ilgilenmediklerini.

Teknoloji sayesinde az çabayla birçok iş yapabiliyoruz. kaslarımızı güçlendirip bu işleri yorulmadan yap­ mamızı sağlıyor. Oysa spor. Gün boyu iş yerinde yerimizden hiç kalkmadan çalışıyoruz. Fazla spor yapmak fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Artık her yere arabayla ya da otobüsle gidiyoruz. □ 0 2. Spor yapmamak kilo almaya neden oluyor. Bazen hareketsizlik yüzünden merdiven çıkma. günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşıp mutlu olma­ mızı sağlıyor. Spor ruh sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Spor sayesinde hem fiziksel rahatsızlıkları engelleyebiliyoruz hem de psikolojik olarak rahatlıyoruz. Bu kadar ha­ reketsiz bir hayatın içinde en azından haftada iki günü spo­ ra ayırmak gerekiyor. Ama bu ka­ darını bilmek bile spora başlamak için yeterli.Hareketsizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri. 0 □ □ 0 4. bir yükü taşıma gibi günlük işlerimizi yapmak bile bize zor geliyor. Doktorlar spor yapmamızı öneriyor. Bunlar sporun faydalarından yalnızca birkaçı. Yanıtlar 1 Var Yok 1. 172 . □ 0 3. Spor.

Güzel vakit geçirmek istiyo­ rum ama hareket etmeye gücüm yok. Stresin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak bizim elimiz­ de [T] öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek______ Zamanı iyi değerlendirmek. Çağımızın hastalığı stres. Siz stresinizi nasıl atıyorsunuz? Stres yaşantınızda ne gibi olum suzluklara yol açıyor? Sizi en çok ne mutlu eder? > Konuşma etkinliğinin ardından metni öğrencilere okutup boşlukla­ ra gelmesi gereken tümceleri belirlemelerini isteyin. trafik. baş ağrısı. İ l ­ iş hayatını özel hayatından ayırarak daha mutlu olabilirsin. Daha sonra ses kaydını tekrar dinleterek öğrencilerin cevaplarını kontrol etmelerini sağlayın. hava kirliliği gibi etkenler vücudumuzu ve ruhumuzu yoru­ yor. öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek.Aşağıdaki soruları tahtaya yazıp bu sorular ekseninde bir konuş­ 12 Dolduralım.Sözcük Aianı • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili sözcük. 1. Bugünlerde en çok hangi konuda sorun yaşıyorsunuz? Çok Sıkılıyorum Hangi durumlarda kendinizi slres altında hissedersiniz? > öğrencilerinize önce bu dinleme metninde iki arkadaşın iş ye­ Sizce stresten uzak kalmak mümkün mü? rinde dertleştiklerini söyleyin. yorgunluğa ve verimin düşmesine sebep oluyor kuyor. insanların bedensel ve ruhsa! sağlığını tehlikeye so­ 2. yanıtlayalım ma etkinliği uygulayın. Özgür m iş yerindeki yoğunluktan çok sıkılıyorum. Evde çok sıkılıyorum. tek bir çözüme bağlanmadan sorunları çözmeye çalışmak stresimizi azaltabilir. 3. Aşırı stres sonucunda uyku bozuklukları. stres bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor . 11 Tümceleri yerleştirelim Mutlu Hayat Uzundur 4. Özgür Pınar'ın hangi önerilerini kabul etmiyor? Ses Kaydı ÇOK SIKILIYORUM özgür:-Senin hiç sıkıntın yok mu? Nasıl oluyor da her za­ man böyle neşeli olmayı başarıyorsun. Aslında bir parça stres günlük hayattaki zorluklarla başa çık­ mak için gerekli enerjiyi ve gücü sağlıyor. yorgunluğa sebep oluyor. . bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor. Fakslar. özgür her zaman neşeli olmayı nasıl başarıyor? Çoğu zaman çok gergin bir hayat yaşıyoruz. [4] Hayat kimi____ • ULAÇLAR -lylErEk olarak zam an insanların karşısına sorunlar ve zorluklar _____ Beceriler • -ErEk ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabilme • Günlük yaşamı ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Norma! 12 saat / Yoğun 10 saat çıkarır Rı ı sorunlar karşısında doğru tepki vererek stre­ si hayatımızdan çıkarabiliriz. vücudumuzda bazı fiziksel rahatsızlıklara yol açı­ yor. deyim ve kalıp sözler . m Çağımızın hastalım. iş yerindeki stresten sıkılıyorum. >. Pınar Ife? . omuz ve sırt ağrısı gibi hastalıklar meydana geliyor. [2] Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. telefonlar. Pınar : Var ama ben hayattaki küçük sorunları dert etmi­ yorum özgür: Senin için söylemesi kolay. zor işleri basamaklara ayırarak yapmaya çalışmak. Şimdi öğrencilere ses kaydını dinletin ve uygun tümceleri tabloya yazmaları için süre tanıyın. 2. 1. Dilbilgisi Stres. Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. Benim gibi yoğun ça­ lışmıyorsun. Hayat kimi zaman insanların karşısına sorunlar ve zor­ luklar çıkarır. Sonra öğrencilerden tabloda özgüfün sıkıntılarını anlatan tümcelerine dikkat etmelerini isteyin ve metni dinlerken Pınafın çözüm önerilerini tabloya yazmaları gerektiğini hatırlatın.

Daha sonra her bir öğrenciden kendilerince önemli olan gündelik sorunlarını sınıfa anlatmalarını isteyin. Bazı günler çok yoğun oluyorum. (Hem ders çalışıyordum hem de müzik dinliyordum. Sizin Derdiniz Ne? larında daha önemli bir yer tuttuğunu anlatmalarını isteyin. özgür: Ben bazen işteki yoğunluktan sıkılıyorum. > öğrencilerden kutuda verilen ifadelerin anlamlarını tahmin et­ melerini ve bunların hangi durumlarda kullanıldıkları konusunu sı­ nıf içinde tartışmalarını sağlayın. Ceketimi alıp geliyorum. Şehrin 30 km uzağındaki tesislerimiz her mevsim hu­ zur bulmanız için sizi bekliyor. . kendine vakit ayırmaya. • -lylErEk ulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada gerçekleşmekte olduğunu anlattığını (Bütün gün müzik dinleyerek çalıştım. daha olum lu d jiş ih w iü )> iibaşlayacaksınız. özgür: öff. öğle tatillerinde dışarı çıkmak da stresini atmak için iyi bir yol.gergin İB ^ '• S p p ^ Bence en büyük stres kaynağı trafik. uygun biçim­ de tamamlamalarını isteyin. Sen de gelir misin? Pınar : Bekle. Bak ben sıkıntılardan kurtulamıyorum işte! Pınar : Tamam. Dışarıdan güzel bir yemek si­ pariş et. temiz hava sayesinde ruhunuzu dinlendirecek. strese girmek . Bu çalışmada her öğrencinin en az bir konuda konuşmasını sağ­ layın. özgür: Evde de bazen çok sıkılıyorum ama.30. Pınar : O zaman hemen eve gitme. Buradaki yemyeşil doğa. Pınar : Böyle durumlarda işini ve özel hayatını birbirinden ayırarak daha huzurlu olabilirsin.sen de biliyorsun. Güzel vakit geçirmek istiyorum ama çok hareket etmeye gücüm kalmıyor.) . Akşam ne kadar geç eve gidiyorum. Saat 12. j »y*- B§ 13 Anlatalım > Öğrencilerden verilen sorunlardan hangilerinin kendi yaşam­ > ■ Tel: 05677907743 . ö zg ü r : Tamam o zaman. özgür: Amaan. kendini mutlu etmeye çalış. Bürokrasi bütün zamanımı alıyor. Eşofmanlarını giyip dışarıda bir sa­ at yürüyüş yap.dert anlatmaktan yoruluyorum.i 1 11 1 ı için yeni çozum yoııorı otıyor- O halde size bir önerimiz var.14 Yerleştirelim Pınar : Yanılıyorsun. özgür: Bak bu olabilir işte. işyerinde en çok ben çalışıyorum. örneğin yolunun üzerindeki bir dükkâna uğra.stresle başa çıkmak . Ben bi­ raz dışarı çıkıp dolaşayım. Pınar : O zaman eve git. özgür :Nasıl? Pınar :işteki bütün sıkıntıları bırakıp evin kapısından içeri gir.05678087391 15 Bir Reklam Yazalım > Bu etkinlik için ikişerli gruplar oluşturun ve gruplardan bir tatil kö­ yü tasarlamalarını ve bu tatil köyü için bir gazete ilanı veya televiz­ yon reklamı hazırlamalarını isteyin. o zaman evde kendin için bir şeyler yap. Anne baba olmak çok zor. Böyle za­ manlarda bütün haftam çok zor geçiyor. Daha sonra metni okumalarını ve metinde verilen boşlukları kutudaki uygun ifadelerle. Arkadaşlarında bir yer­ de oturup sohbet et. j | J siyilir . Bu şehir beni boğuyor. öğrencilerin oluşturdukları rek­ lam veya ilanlardan birkaçını tahtaya. Bu parayla rahat ve mutlu yaşamak mümkün mü? Sürekli ders çalışıyorum. Ama yine de zamanımın çoğu iş yerinde geçiyor.olumlu düşünmek . Bu tümceler üzerinden -ErEk eki ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Yürüyüş yapmak hem vücut hem de ruh sağlığı için çok yararlı bir egzersiz. öğle tatili oldu. Artık yalnız kalmak istiyorum.Bir de soh­ bet etmeye vakit harcayamam. Ken­ dine güzel bir film al. Pınar ben sana enerjim kalmıyor diyorum sen bana bir saat yürümemi söylüyorsun. Yeter ki. her gün zaten iş yerinde insanlarla konuş­ maktan . Açıklamalarınızda. iş yerindeki bu stresten kurtulmak için de bana bir şeyler önerebilir misin? Pınar : İş yerinde genelde kahve yerine bitki çayları içerek rahatlayabilirsin. Bıktım bu sınavlardan. {-ErEk ulacı kullanmaya elve­ rişli tümceleri değiştirerek) yazın. Kendinize bu iyi­ liği yapmak istemez misiniz? O halde aşağıdaki numa­ ralarımızdan bize ulaşıp randevu alın.

davran çöz dinle konuş bak sor -arak/-erek 0 dün gece müzik dinleyerek ders çalıştı. İşlerim i önceden planlıyorum. öğretmeniniz olarak. çocuklarım ın bütün so ru n la ­ rıyla ilgilenirim. 6. Onu çok kırdın. Ailesini d in ie m e yeıvk büyük bir hala yaptı. olacaksınız. Beni çok üzüyor. H er g ün işe yürüyerek 4. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (.) 16 Yeniden yazalım >. gibi). cok kırdın____________________________________ Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Hayata pozitif bak arak 1 öğretmen doktor g eld im am a 10 yıldır gidiyorum. • -ErEk ulacı ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkiliyorsa. Tencereden bakarak düştü. -mayarak/-meyerek Sorunlarınızı konuşarak çözmeye çalışın. ödeyeceksiniz. -yarak/-yerek Sorumlu davranmayarak herkesi üzüyorsun. • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ErEkin eklendiği eylemin de Ayda sadece 000 Ti. Her gün en az bir litre su için. D aha sonra yanıtları okutup yanlışlarını düzeltin. ile r gürı en az bir litre sıı içerek güzel bir cilde Spor yaparak zayıfladım. size düzenli çalışma öneririm. bu hastalığı ye n e b ilir­ sin. Türkiye'ye daha önce turist olarak mı gelmiştiniz.. tıpkı -ip gibi daha çok ardışıklık anlattığını (Bütün eşyalarım ızı toplayarak kutulara yerleştirdik. 6. • -ErEkekinin aralarında tarz.eylemi ile kalıplaşmış açımlama anlatımları kurduğunu 5. . neden. olarak öğretmeniniz olarak size daha çok çalışmanızı öneriyorum. leri -ErEk ve -mEyErEk ulaçlarıyla birleştirm elerini isteyin. M ü zik d in i eyerek ders çalışmayı çok seviyorum. Oç yıl yurt dışında öğrenim görüp doktor olarak Türkiye'ye döndü. Geçen yıl yalnızca spor yaptım. gerekçe ilişkisi kurulması zor olan ey­ çalışıyorum__________________________________.ö ğ ren cilere belirli bir süre vererek etkinlikteki tüm ce­ Problem lerim izi konuşarak çözelim! gibi). Geçen yıl yalnızca spor yaparak kilo verdim . İşlerim i^ çe^ n _p ^ rıla y a m k _d a b a _m h a t. Arkadaşının teklifini kabul etm edin. Yanıtlar 1. bir taraftan da kazayı anlatıyordu. İyi bir a n n e ol arak. .. Güzei bir cilde sahip olun. dim ve kimseyi kandırmadım) gibi). A lper beni uzun zam andır aramıyor. 2. Ayda sadece 600 TL. 5.Evsahibi konuklan gülerek karşıladı. D aha rahat çalışıyorum. sahip olun _ . ____ Doktora gitmeyerek sağlığını tehlikeye atıyorsun. ödeyerek bir araba olumsuz algılandığını sahibi olacaksın ız____________________________ (Bugüne kadar yalan söyleyerek kimseyi kandırmadım (Yalan söyleme­ 4. lemlerle. • -ErEk e kinin ol. Alper beni uzun zam andır aramayarak çok üzüyor___________________________________ [Ben. gibi). Antalya'ya turist ol uruk burad a yaşıyorum 3. 2. . *öğretmen soru sorarak biz yanıtladık. kabul etmeyerek onu Sizler Türkçeyi yabancı d il olarak öğreniyorsunuz. Kilo verdim. 3.Kadın kazayı ağlayarak arılattı (Kadın bir taraftan ağlıyor. Yanıtlar 1. • -ErEk ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesinin aynı olduğu durum­ larda kullanıldığını (Dün akşam (ben! televizyon seyrederek uyu­ dum *Dün akşam eşim televizyon seyrederek uyudum. 1 7 T a m a m la y a lım •■:}W0mWİİİ-lifli#® > ö ğ ren cilerd en tüm celeri -ErEk eki ile ta m a m la m a la ­ rını isteyin.. gibi). Bir araba sahibi Bu teklifi reddederek büyük b ir fırsatı kaçıracak. gibi) vurgulayın. aynı esnada gerçekleşmekten çok tarz. Arkadaşının teklifini. neden.

" ‘ '' J i . Hem de çok uzaklara gitmeden ve çok fazla çaba göstermeden. Son olarak paragrafları doğru sırayla siz okuyun ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın." O zaman ruhunuzu dinlendirmeye ve sağlıklı bir hayata başlamaya hazırsınız.... her yerde özel giysiler giymeden ve aletler kullanmadan uygulayabilir. I *' '!Z Z ili Z 1 Z Z Z. ' - 's Z PPPPPPBSp«Sj 2 l *. Meditasyon. hayatı uzatmak. . Yogayı herkes. Tüm bu uygulamalar daha kaliteli bir hayat yaşamanızı sağlar. Bunla­ rı insanlar yıllardır rahatlamak için uyguluyorlar. sıralayalım Ruhumuza Sağlık > Metinleri okutmadan önce tahtaya ruhsal. 1 Z Z Z Z I :’'IT . ' . Bunların dışında düzenli spor yaparak. . beden. meditasyon. hastalıkları vücuttan uzak tutmaktır. Yogada amaç bedenin. Medi tasyon iç huzurumuzun sakinliğimizle beslenip güçlenmesidir. Yeni bir günü bu problemler olmadan karşılamak ister misiniz? önce yogadan biraz bahsedelim. Sanıyoruz bu soruya cevabınız "Evet. insanlarla iyi ilişkiler kurarak ve en önemlisi kendinize değer vererek de kaliteli bir yaşama sahip olabilirsiniz. yoga. Her şeyden kaçıp uzaklaşmak. J . Z. zihin. ayurveda gibi sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. ruhun ve zihnin birleşmesini sağlamaktır. zihnimize doğru şeyler öğretmenin yoludur. Ayurvedada amaç. Günlük işlerden sıkılıyorsunuz.18 Okuyalım. uykunuza dikkatr \ ederek.1 . Yoganın dışında meditasyon da bir rahatlama tekniğidir. Bu sistemde hastalanıp tedavi olmaya ihtiyaç duymadan önce sağlığı korumak için çaba göstermek esastır.. ~ . fiziksel. insanlar ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumak için yoga ve meditasyon gibi ayurvedadan da yararlanırlar. Üç farklı yöntem size bu konularda yardımcı olabilir. huzur bulmak istiyorsunuz. 'L :• . Daha sonra öğrencilerden metni okumalarını ve paragrafları sıralamalarını isteyin. ruh sağlığı. sağlıksız besleniyorsunuz.

j > öğrencilerden testte verilen tümceleri kendilerine uygun be­ lirteçlerle tamamlamalarını ve ardından her bir belirteci kaç kez kullandıklarını belirlemelerini isteyin. Test sonucunu aşağıdaki gibi açıklayın. Hobilerimi geliştirmek için (__________________ ) gay­ ret gösteririm. (__________________ ) para da harcarım. Hayatın olumlu taraflarını görmeye çalışarak işe başlayabilirsiniz. Etrafımdaki güzel bir eşya. Rahatlamanız konusunda bazı şeyleri keşfetmeniz gereki­ yor. Sizin için hayat bir armağan ve siz bu armağanın değerini biliyorsunuz.jŞ:': II: i tempo tutarım. "Zaman zaman" ve "Nadiren" cevaplarınız daha fazla. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden yazma alanlarına. yazalım Renklerin Dili > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle renkler hakkında konu­ şun ve onlara /.21 Yerleştirelim. Stresle başa çıkma konusunda iyi durum­ dasınız. "Her zaman" ve "Çoğu zaman" cevaplarınızın sayısı fazla.jjjff. (____________ ) Hediyenin küçüğü büyüğü. ucuzu pahalısı olmaz derim. . diyalogda o renkle ilgili geçen özellikleri yazmala­ rını isteyin. Uğurlu renginiz ne? En çok hangi rengi seviyorsunuz? gibi sorular sorun. I I. • Sizce renkler hayatımızı etkiliyor mu? • Siz dekorasyonda. tartışalım 19 Dinleyelim. Siz rahatlamayı ve hayatın güzel yönlerini görerek yaşama­ yı biliyorsunuz.Küçük problemlerinizi fazla dert etmeyip ha­ yattaki güzellikleri görmeye çalışın. etkinliğin hazırlık çalışmasında uyguladığınız ko­ nuşma etkinliğinde geçen sözcüklerden ve dinledikleri diyalogdan yararlanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Haftalık izin günlerimde (___________________ ] faalimdir. ' I Arkadaşlarımla buluşup vakit geçiririm. manzara I i hemen dikkatimi çeker. Sanatsal etkinlikleri izlemeye vakit ayırmak için (___ ______________ ! çabalarım. kıyafetlerinizde hangi renkleri tercih ediyorsunuz? Neden? Müzik duyunca L ' ) hemen kulak verir. >»*• Yeşil '»*• Mor 20 Renklerimizi anlatalım her zaman • çoğu zaman • zaman zaman • nadiren J ^ > öğrencilerden 19. Vücut bakımıma (__________________ 1özen gösteri­ rim.

Onu da ben bitiririm.-E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Sağ olun. rolleri paylaştırarak metni bir kez okutun ve öğren­ Ahmet : Merhaba arkadaşlar! Murat karnı ağrıyor. En son ne zaman doktora gittiniz.. Ardından çizimden de yararlanarak eşleme çalışmasını yaptırın. Ama son raporu bitiremedik. -► bacağı kırık. tekrarlanarak ger­ çekleşmeyi değil. 7. Ayhan'ın - boğazı ağrıyor. etkinlikte öğrendikleri hastalık adlarından da yararlanarak "Cem’in rahatsızlığını gösteren fotoğrafı işaretlemelerini isteyin. Ahmet : Kafanıza takmayın. Sanırım üşütmüşüm. • -E. Bir sorun yok.. • -E. Ahmet : Teşekkür ederim. ilk yardım. • -E. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerinizin yanıt­ larını kontrol etmelerini sağlayın. hiç gerçekleşmemeyi anlattığını (Spor yapmaya yapmaya kilo aldım.23 Eşleyelim Sözcük Alanı > öğrencilere önce kutu içinde verilen hastalık adlarından hangilerinin anlamını bilmediklerini sorun ve gerekli açıklamaları yapın. Bu arada be­ nim işlerimi de siz yaptınız.. Ama si­ zi ve ofisi özledim gerçekten. reçete. . İyileşmek. Şimdi daha iyiyim. Mehmet'in -». Yasemin - nezle. poliklinik. bunlarla ilgili soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 4 saat 22 D in le y e lim . Yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. Ece'nin — midesi bulanıyor. -E ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesi aynı ise kullanıl­ dığını [Dün akşam televizyon seyrede seyrede uyudum. işaretleyelim Kendimi İvi Hissetmiyorum >. Ceren — ► öksürüyor.. : Aa Ahmet! Hoşgeldin.başı ağrıyor. Alper'in — -*■. ambulans gibi sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. eczacı. Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unutabilirsiniz. Selim : Canın _______ saeolsun Ne__________ yazık ki 2.. gibi). 24 Okuyalım. >. 4. Selim Ahmet Murat : Aslında seni arayacaktım ama zaman bulama­ dım işte. Yol boyunca konuşa konuşa yürüdük. tahlil. Ali'nin —. gibi). 6. • Hastalık adları Dilbilgisi • ULAÇLAR -E. Sağlık _______ olsun önemli değil..dişi ağrıyor. çok me­ rak ettik seni. : Doktora gittin mi? Ahmet : Hayır evdeki ilaçlarla idare ettim. gibi) . Aslı'nın — gibi sorular sorarak konuşmalarınız sırasında tahtaya. -Eulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada ama arka arkaya tekrarlanarak gerçekleştiği bilgisini aktardığını 18u adresi ancak sora sora bulabildik. Açıklamalarınızda. ec­ zane. 3. ta m a m la y a lım Canın Sağ'olsun > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce öğrencilere. Ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden boş bırakılan yerleri tamamlamalarını isteyin.-E Yasemin Beceriler • ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabil­ me • Sağılık sorunlarını. tedavi olmak... randevu almak. -E ulacının. olumsuz eylemlere eklendiğinde. öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol ettikten sonra tahtaya Bu yüzden eve yürüye yürüye gittim tümcesini yazıp bu tümce ve benzer örnekler üzerinden -E. Şikayetiniz neydi? ilaç kullandınız mı? Yanıtlar Hiç am eliyat oldunuz mu? 1. rahatsızlıklarını ve şikayetlerini söyleyebilme. 5. ameliyat. ilaç kullanmak. Geçen hafta hep evde yattım. tedavi görmek.öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce metni okuma­ larını ve metinde bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini söy­ leyin.Bu etkinlikte önce. mu­ ayene olmak. 8. cilerden 23.. Dinleme metninde boş bı­ rakılan yerlere gelecek ifadelerin anlamlarını öğrencilerinize örnekler vererek açıklayın. Geçmiş olsun.. teda­ vi etmek.

Sekreter : İyi günler Medi Klinik. 25 Dinleyelim. kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. Ne zaman için? Selin Yarın olabilir. Cem : Biraz da başım dönüyor. M erdivenleri ine çıka yoruldum.. -E ulacının. iki farklı ama yakın veya karşıt anlamlı ey­ leme de eklenebildiğini !Çocuklar düşe kalka büyür. buyurun. uygun. Cem : Tamam. Yolda taksiden indim. ama sen de benimle gel. Sekreter : Tabii.30 sizin için uygun mu? Selin Daha erken bir saat olabilir mi? Sekreter : Bir saniye lütfen. Selin : Cem. • -E . Bu konuda ısrar ede ede hepim izi bıktırdın.• -E. Çorbayı karıştıra karıştıra pişirm ek lazım. Selin : Sesin de kısılmış. gibi). Kulak burun boğaz polikliniğinden randevu Selin almak istiyorum. İyi günler. Bu yüzden eve yürüye yürüye geldim. Cem : Çok iyi değilim. çok ateşin var.. Cem. -E ulacının daha çok tarz. Midem bu­ landı. Cok kötü de öksürüyorsun. Selin : Sen herhalde grip olacaksın. Çok üşüyorum Selin : Dur bir bakayım. Hiç itiraz etme. Sekreter : Yani 8 Mart Perşembe. gerekçe anlatımını ön plana çıkardığını: (Kadın kazayı ağlaya ağlaya anlattı. Saati 3. Ses Kaydı Selin : Alo Cem. tamamlayalım ______ Doktor Randevusu > Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden istenen bilgileri tabloya yaz­ malarını. öğretmen her gün ödev vere vere bizleri perişan etti. Saat 11. En iyisi eve gidip dinlenmek. gibi) vurgulayın. Selin . Cem : Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Nasıl oldun? Seni çok merak ettim. Bence izin alıp eve lk git Cem : Haklısın.30 nasıl? Evet. kontrol etmem gerekiyor. senin için dok­ tora telefon edip randevu alacağım.. neden-sonuç.. neyin var? Bugün yüzün bembeyaz.

5. Cem Beyi saat 1T.. 1. Randevu tarihi ve saati Hastanın adı saatte gidebildik. 4.. Görıiş meye çö'üş meye .maya -meye. görüyorsun.. 5. bak_«_ iye bize doğru geliyor.. Bebekler düşe kalka yürümeyi öğrenirler. Çocuklar karda bata çıka yürüyorlar.. Modern tıpta birçok tedavi __ yürüyor. Doktor hastasına reçete yazdı.-a/-ya -e/-ye. Yanıtlar MEDl KLİNİK Hastanın Adi: bata çıka • düşe kalka • bile bile • ağlaya sızlaya güle oynaya • seve seve • istemeye istemeye hıçkıra hıçkıra • dura kalka_________ ^ Randevu Saati: 1. 26 Randevu alalım Sen Hastasın. 6. Tamam. Genç kız güle oynaya arkadaşlarıyla buluşma­ ya gitti. *öğretmen soru sora sora biz yanıtladık. 29 Tamamlayalım Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unuttum. Hemşireler kaza yerindeki yaralılara ilkyardım. "Hasta" ve "sekreter" rollerini vereceğiniz öğrencilerden kutuda verilen bilgileri kullanarak bir "randevu al­ ma" diyaloğu canlandırmalarını isteyin. ismi Cem Arhan. Kadın göz yaşları içinde ağlaya sızlaya hayatını anlattı.meye bak sor 8. Ambulans _______ sirenlerini çalarak hızla has­ taneye doğru gitti. iyi günler. 9. Şikayeti 7.-e/-ye -maya. 2... Bunu bile bile____ Hastane adı benden işleri bitirmemi istiyorsun. tedavi • reçete • muayene • ilk yardım kan tahlili • idrar tahlili • eczane • poliklinik ambulans Yanıtlar 1. Eczaneye__________ gidip ilaçlarımı aldım. insanlar konuş a______ konuş a________hayvanlar koklaşa______ koklaş a_______ anlaşır. Sana seve seve yardım ederim. birbirimizden uzaklaştık. . Rica ederim. Filmin son sahnesi çok acıklıydı. malarını isteyin. yöntemi geliştirdiler. Anlamlarını bilmedikleri ikilemeleri ör­ neklerle açıklayın.. yaptılar. O Sekreter > Bu çalışma için sınıfı ikişerli gruplara ayırın. Çocuk elindeki çikolatayı y ___ _ Gel meye gel meye bizim evin yolunu unuttun.30'da bekliyoruz. Ahmet'in sinemaya gitme teklifini istemeye istemeye kabul ettim. Bölüm: 3.Sekreter Selin Sekreter Selin Sekreter Adınızı öğrenebilir miyim? Ben arkadaşım için randevu alıyorum. 3. > öğrencilerden boşlukları verilen sözcüklerle tamamla­ *Pencereden baka baka düştü. 3. 28 Yerleştirelim > öğrencilerden boşlukları uygun ikilemelerle tamamla­ malarını isteyin. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı öğreneceksiniz. -E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını özetleyerek sürdürün ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. 5. 4. 6. Çok yorgunum.. 2. Kar nedeniyle iki saatlik yolu dura kalka___ beş yıp hıçkıra hıçkıra ağladım. 7. Yanıtlar 27 Tamamlayalım > -E. Teşekkür ederim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ayşe vitrinlere bakj2_ . 4. Çünkü macera filmlerinden hiç hoşlanmam. Randevu Tarihi: 2.. Kendimi tutama­ ULAÇLAR Ö rnekler al sev konuş yap -a/-ya. Adam söylene_______ söylene S işini yapıyor Spor yap maya yapmaya kilo aldım. Ala ala bu arabayı mı aldın? Size seve seve eşlik ederim.

30 Yerleştirelim

Doktor
Cem

Bekleme Odasında
> Metni okutmadan önce öğrencilere metindeki karakterlerin 24 ve
25. etkinliktekilerle aynı karakterler olduğunu (Cem ve Selinin arka­
daş olduğunu, Cem'in hasta olduğunu, Selin'in Cem için doktordan
randevu aldığını) hatırlatın. Daha sonra metni okutup boşlukları veri­
len eylemlerle tamamlatın.

Doktor
Cem
Doktor

Yanıtlar

f
l

tedavi etmek • tedavi görmek
ameliyat olmak • kan aldırmak

Rica ederim. Geçmiş olsun. 0
Peki, çok teşekkür ederim. jT]
Öksürün. Hımm... Ciğerlerde problem yok.
Giyinebilirsiniz, [ş]
Tabii. [3
Korkmayın, yalnızca soğuk algınlığı. Size öksü­
rük şurubu ve antibiyotik yazıyorum. Boğazınız
için de pastil. Antibiyotiği günde üç defa ye­
meklerden sonra içeceksiniz. [7]

\

J

Cem ve S e lin beklem e odasında b e kliyo rla r.

: Üff, beklemekten çok sıkıldım. Hiç sevmiyorum
doktora gelmeyi.
: Niye? Doktor seni tedavi edecek.___________ ve
Selin
bütün sıkıntılarından kurtulacaksın.
Evet, ama bıktım doktora gidip gelmekten.
Cem
Niye, çok mu hasta oldun?
Selin
Evet. Çocukken üç defa dizimden ameliyat
Cem
oldum . Sonra lisede bir kaza geçirdim. Bir çok
kere de çeşitli
hastalıklar yüzünden
. Doktora gide gele birçok has­
talık hakkında bilgi sahibi oldum.
Gerçekten de doktorla ilgili çok maceralar ya­
Selin
şamışsın.
Umarım kan aldırmak zorunda kalmam. Beni
Cem
kan tutar da.
Cem ne kadar da nazlısın!
Selin
Sekreter: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
Cem

32 Muayene olalım
Sen Hastasın, O Doktor
> 26. Etkinlikte olduğu gibi bu çalışmada da ikişerli gruplar
oluşturun, öğrencilerden hasta ve doktor rollerini paylaşmala­
rını ve verilen sözcükleri de kullanarak bir diyalog oluşturma­
larını isteyin. Birkaç gruba diyalogların okutun. Seçeceğiniz bir
diyalogu bütün öğrencilerin katkısıyla geliştirin.

• Muayene

* Tedavi

• Tahlil

• Şikayet

• Teşhis

• Doktor

33 Tamamlayalım
> öğrencilerden metni okuyup boşlukları uygun ulaçlarla ta­
mamlamalarını isteyin. Yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.

31 Sıralayalım
Geçmiş Olsun
> öğrencilerden "doktor" ve "Cem'in tümcelerini düzgün bir diyalog
oluşturacak biçimde sıralamalarını isteyin.

[E CZANEDE
Cem
Doktor
Doktor

Cem

: Çok üşüyorum. Midem bulanıyor ve öksürüyorum. [ 2 ]
: Buyurun Cem Bey, şikayetiniz nedir? Q]
: Sizi muayene etmem gerekiyor, önce
stetoskopla ciğerlerinizi dinleyeyim. Sırtınızı açar mısı­
nız? [ 3]
: Neyim var doktor? Çok hasta mıyım? [6]

Eczacı : Buyurun.
Cem
: iyi günler. Ben reçetedeki ilaçları almak istiyo­
rum.
Eczacı : öksürük şurubu, antibiyotik ve pastil. Grip salgı­
nından siz de etkilendiniz demek.
Cem
: Evet, maalesef. Aslında bu sene grip aşısı olmak
istedim ama "Bugün giderim, yarın giderim."
d i l y c d^ iye en sonunda şifayı kaptım.

181

: Birçoğumuz sizin gibiyiz. Aslında herkesin hasta
olmayı bekle metten önceden gerekli önlemleri
alması gerekiyor.
Cem
: Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir de ben hava sıcak
diye geçen hafta ince kıyafetler giyJp_ dışarı çık­
tım.
Eczacı : Bu mevsim için uygun kıyafetler giy meden
ev­
den çıkmak da hasta olmamıza sebep oluyor.
Onun dışında beslenmeye dikkat etmemek de
vücudumuzun güçsüz olmasına neden oluyor.
Cem
: O konuda da biraz suçluyum. Bu aralar iş yoğun­
luğundan beslenmeme çok fazla dikkat
et meden
yaşıyorum.
Eczacı : Basit önlemlerle bile hastalığı önleyebilirsiniz, ör­
neğin, öğle yemeklerinizde kola gibi içecekler
taze portakal suyunu tercih edebi­
ic meyip
lirsiniz. Bu arada ilaçlarınız hazır.
Cem
: Teşekkür ederim. Borcum ne kadar?
Eczacı

34 Yanıtlayalım
> Bu bölümdeki sorular, 24. 25. ve 33. etkinlikteki metinlerle il­
gili olduğundan, söz konusu etkinliklerde yer alan diyalogları
öğrencilere hatırlatıp soruları yanıtlamalarını isteyin.

1. Cem eve nasıl gitti?

> Bu etkinlikte dinleme çalışmasına hazırlık olarak öğrencilere
Alternatif tıp konusunda neler biliyorsunuz?
Sizce alternatif tıbbı kimler, hangi amaçlarla kullanıyor?
gibi sorular yöneltin. Daha sonra ses kaydını dinletip öğrenciler­
den soruları yanıtlamalarını isteyin. Ses kaydını ikinci kez dinletir­
ken soruların yanıtını oluşturan bölümlerde kaydı durdurarak öğ­
rencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.
Ses Kaydı

insanlar yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanıyor.
Günümüzde ilaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi müm­
kün. Tıp bilimi ve eczacılık, insan sağlığına hizmet ediyor. Ancak
bazı insanlar günümüzde bitkilerle ve tıp biliminin dışındaki yön­
temlerle tedaviyi tercih ediyorlar. Bu tür tedavi yöntemlerine alter­
natif tıp adını veriyorlar. Alternatif tıp yıllar önce insanların bitki­
leri tedavi amaçlı kullanmasıyla başladı. Alternatif tıp aslında
modem tıbba karşı değil. Hatta bazı hastalıklarda normal teda­
viyle birlikte kullanıyorlar.
Alternatif tıp yalnızca bitkileri kullanmıyor. Bu tedavide renk, ses,
müzik ve ışık ile çeşitli hastalıkları iyileştirmek de mümkün. İn­
sanlar bu yöntemlerle hastalıkları tedavi etmenin yanında
sigarayı bırakma, kilo verme gibi kişisel isteklerine de çözüm
arıyorlar.
Yanıtlar

1. Tıp biliminin dışındaki yöntemlerle
tedaviye "alternatif tıp" denir.
2. Alternatif tıp modern tıbbın
karşısındadır.
3. Alternatif tıpta bitkilerin dışında da
tedavi yöntemleri bulunur.
4. insanlar alternatif tıp yardımıyla
yalnızca sağlık problemlerine
çözüm buluyor.

Doğru Yanlış
0

m


s

3. Doktor Cem'in ciğerlerini nasıl dinliyor?

Farklı Tedavi Yöntemleri

2. Selin doktordan nasıl randevu aldı?

35 Dinleyelim, işaretleyelim

m

4. Cem nasıl hasta oldu?

5. Hastalıklara karşı nasıl önlem alabiliriz?

> Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencile­
ri, kitaplarını kapattırıp oturma sıralarına göre birer atlayarak A ve
B olmak üzere iki gruba ayırın.

> Bu etkinlikte, oluşturduğunuz gruplarda her kart için farklı bir anlatıcı belirleyin ve sadece o öğrencinin kendi grubunun sayfasını açması­
na izin verin. Daha sonra anlatıcıdan 1 dakika içinde seçtiği karttaki sözcüğü, yasak sözcükleri kullanmadan kendi grubundaki öğrencilere
anlatmaya çalışmasını isteyin. Anlatıcı sözcüğü anlatırken siz de yasak sözcüklerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Çalışmayı sırayla
tüm kartlar anlatılıncaya kadar iki grup için aynı biçimde uygulayın ve hangi grubun daha çok kartı doğru anlattığını belirleyin.

fMimnli»
Anlatalım, kontrol edelim

Anlatalım, kontrol edelim

Tabu Oynayalım

Tabu Oynayalım

I
H a s ta

| Cips

Doktor
Hastane
İğ n e

Ç ik ola ta

Hastane

B is k ü v i

Z iy a r e t

îş
Çalışm ak
Y oğun

jll s 'caJv
i
Am bulans
Doktor

S

P

D oktor

il

N ark oz

Hastane

i

Operasyon

Kontrol

|| Kesmek

İl k a fe te ry a
I h-ecek

jf
[

M akyaj
Krem
T e m izlik

183

1. Nereye Gidelim?
2 Yanıtlayalım
Sözcük Alanı

> öğrencilerden, hazırlanmaları için belli bir süre tanıyarak verilen

• Yolculuk, gezi, tatil ile ilgili sözcükler

soruları yanıtlayacak bir konuşma hazırlamalarını ve sınıfa sun­
malarını isteyin.

Dilbilgisi

• ULAÇLAR -mE i+iyelik) için / -mEk için
Beceriler

Yolculuk yapmayı seviyor musunuz?
Tatillerinizi nerede geçirmekten hoşlanırsınız?
Tatillerinizde genellikle neler yaparsınız?

• -mE/-mEk için ulaçlarını doğru kullanabilme
• Yolculuk, gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında
bilgi verebilme, soru sorabilme

Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat

>- Bu üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce tahtaya,

Yolculuk yapmayı sever m isiniz?
En son he zaman yolculuk yaptınız?
Nereye gittiniz?
Yanınızda kim ler vardı?
Yolculuğunuzun amacı neydi?
Hangi ülkeleri/şehirleri gördünüz?
En çok hangi ülkeyi/şehri görmek istiyorsunuz? Oraya git­
mek konusunda b ir planınız var mı?
gibi sorular yazın ve bir konuşma ortamı oluşturun.

3 İşaretleyelim
Niçin Tatil Yaparız?
>- Bu etkinlikte öğrencilerden kendi tatil tercihlerini gösteren tüm­
celeri işaretlemelerini ve benzer tümceler üretmelerini isteyin, öğ­
rencilerin tümcelerinden birkaçını tahtaya yazıp bu örnekler üze­
rinden -mE/-mEk için ulacıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıkla­
malarınızda -mE/-mEk için ulacının, eylemin gerçekleşme amacı­
nı gösteren tümcecikler kurduğunu iKilo almamak için spor yapı­
yorum. Doktor bu ilaçları sana iyileşmen için verdi. Daha sağlıklı
yaşamak için gayret edelim. Doktora yapmak için Amerika'ya git­
ti. Bir Türk üniversitesinde okumam için Türkçe öğrenmem gerek.
gibi) vurgulayın.
1. Gezmek için
2. İşe/okula gitmemek için
3. Güneşlenmek için
4. Ailemle zaman geçirmek için
5. Sabahları erken kalkmamak için
6. Stresten kaçmak için
7. Farklı yerler görmek için4 Eşleyelim
> öğrencilerden önce, Kim ler var? Ne yapıyorlar? Burası neresi?
Sizce ne söylüyorlar? sorularını sorarak karikatürleri anlatmalarını
sonra da karikatürlerle tümceleri eşlemelerini isteyin.

1 Eşleyelim
> Eşleme çalışmasında öğrencilerden numaralanmış fotoğraf­
ların nerelere ait olduğunu yazmalarını isteyin. Bu yerler hakkın­
da kısa bilgiler verin.
2. Bu mevsimde gitmek için
Yanıtlar

ı

Çin Şeddi

___________________ ________

2. M ısır Piram itleri (Kahire/Mısır) ________________
3. Tac M ahal (Agra/Hindistan) __________________
4. Piza Kulesi CPiza/ltalya)
5. Nemn.it Dcığı (Adıyaman/Türkiye)____________
6. Kapadokya/Peri Bacaları (Nevşehir/Türkiye)
7. Side (Antalya/Türkiye)_____________
8. Ölüdeniz (Muğla/Türkiye)

184

en ideal tatil yeri neresi?

1. Uçakta bunları koymak
için yeterli yer var mıdır?

3. Boşuna bekleme.
Bu yıl sana tatil yok!

Sözcük öğrenmek için kitap okuyun. Fethiye-ölüdeniz'e gidip yamaç paraşütünü deneyin. Çocukların sigara gibi kötü alışkanlıklar edin memeleri için 5. Yanıtlar 1. doğasever. Çünkü bu mevsimde hava sıcaklığı dağda zaman geçirmek için daha uygun oluyor. babamdan izin alacağım. Son yıllarda "uçurtma sörfü" yapmak Alaçatı'da çok yaygın. Size yardım edebilmem için adresinizi almam gerekiyor. şenlik. Ses Kaydı Popüler bilim ve kültür dergisi Focus. tamamlayalım. 3. Etkinliğin ikinci bö­ lümündeki sorular için ses kaydını yeniden dinletin ve sınıfa. Kışın hasta olmamak için bol C vitam ini alın. Ailem tıp oku manız için 11. uçurtma. Sizinle konsere gelebil mek 6. rüzgârla yarışabilmek ve yeryüzüne masmavi gökyüzünden bakabilmek. "Hastayım. Bilgisayarımı kullan maman için için ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmanızda yarar var.. yeter! Bugün yerli yabancı birçok turist gökyüzünde süzülmek için Fethiye'ye gidiyor. yamaç paraşütü söz­ cüklerini yazıp bu sözcükleri açıklayın. tur programla­ rında genellikle Artvin şehrinden başlıyor ve yaylalardaki bir haftalık kamptan sonra kaplıcalarda sona eriyor.. Bunları yapabilme­ niz için kanatlarınızın olmasına gerek yok. Sabah erken knlk mak/abilmek için 14.. Masmavi bir denizde. için -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri 5 Tamamlayalım s> -mEk için ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Bu sabah derse zamanında yetiş. Kaçkar Dağlarına yolculuk. verilen tümcelerden hangilerinin dinledikleri konuşmadan çıkarılabilecek bilgiler olduğunu sorun. Aiaçatı hem coğrafik yapısı hem de iklimi nedeniyle sörf yapmak için çok uygun bir bölge. dalga. Kursa kayıt yaptır mak/mamz k in 8. Suda. Sınavda basit hatalar yap mamak /mamanız için soruları çok iyi okumanız gerek.. *Çocuğumun iy i b ir insan olmak istiyorum. ödevlerini bitir men için sana tam bir saat veriyorum! 4. işaretleyelim Üç Macera: Karada. İşte bazı örnekler: Türkiye'nin en yüksek tepesi Koçkarlar. 6 Dinleyelim. Okula gitmemek için kimliğinizin bir fotokopisini ve iki fotoğraf getirmeniz lazım. > Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinledikleri konuşmaya göre tamamlamalarını isteyin. dalgaların üzerinde uçabilmeniz için iki şeye ihtiyacınız var: Bir Alaçatı biletine ve bir sörf tahtasına. doğa ile baş başa kalmak için ideal yerlerden biri. Biraz yalnız kalıp kafamı dinle mek 13. akşamdan saatin alarmını kurdum ama alarm çalmadı. Havada." diyor. Bu sörfü öğrenebilmeniz için çok çeşitli kurslar bulunuyor. profesyonel pilotlar ile uçmak mümkün. sabırsızlanıyorum.?1# _ için taksiye bindim. . > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya serüven/macera. kaplıca. 9. 2. bana çok ısrar etti ama ben güzel sanatları tercih ettim. Ayrıca ağustos ayının so­ nundaki yayla şenlikleri doğaseverlere Karadeniz halkını ve kültürünü tanıma şansı veriyor. bir dosya hazırladı ve dünyadan 100 harika tatil noktasını tanıttı. 12. Üstelik bu iş için teorik bir eğitim almadan. Tatilde oku m anız büyüklerin onlara iyi örnek olmaları gerek. iyi konuşmaları için çok pratik yapmaları gerekiyor... Bir an önce ailemle görüş mek için iç in kısa bir tatile çıkmayı düşünüyorum. iyileşm en için kendine dikkat etmen gerek. Uçmak. kamp.-mE Hyelik) için / -mEk için ULAÇLAR Eylem - iyileş zayıfla et yardım hasta ol konuş öğren ağrı ol -ma -me -mak / mek -ma / -me Ö rnekler İlgeç Ek Zayıflamak için diyet yapıyor. 10. Bulutların arasından süzülmek. Gözlerinizin ağrımaması için okuma gözlüğü kullanın.. 34 sayfalık bu dosyada Türki­ ye'den de ilginç tatil alternatifleri var. yayla.. Kısa zamanda iyileş meniz/ebilmeniz için 7. *0 Türkçe öğrenmesi için TÖMER gidiyor. için seni bin kere uyardım! size birkaç kitap önereceğim. Koçkarlara gitmek için en uygun zaman Ağustos.

hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?" sorusuyla başlamak istiyorum sohbetimize. Ama insan­ ların çoğu.. Ece Temelkuran'a göre gerçek yolculuk nedir? 7 Okuyalım. insan. Koçkarlar Karadeniz Bölgesi'ndedir.. 2. ilk kitabımızın adı "Bavulumda Dünya”. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den tabloda verilen tümcelerin hangi kitapla ilgili olduğunu bul­ malarını isteyin. özgün : Seyahatleriniz çoğunlukla işinizle mi ilgili? Ece : iş ile hayat benim için ayrı şeyler değil. Birçok turist yamaç paraşütü ile gökyüzünde süzülm ek____ için________ Fethiye'ye gidiyor. korkuların­ dan kurtulduktan sonra bu güçle buluşuyor ve özgür­ lük de. Seyahat etmek. Alaçatı'ya gitmek için bir sörf tahtası gereklidir. Avrupa'yı. kendi gücünle buluşman gerekiyor. yollar ve haritalara dair B ir Röportaj 5. Yolculuk etmeyi seviyorum. karla kaplı bir çocuk bahçesine bakıp hayal kurmak. [7] 2. değişik bir şey yapma. onları yazmak. 5. şuna sahip olmak istiyorum" diye değil.. tatilde nereye gideceksi­ niz? Nerede kalacaksınız? Tatilde ne okuyacaksınız? Bu so­ rulara yanıt vermenizi kolaylaştırmak için programımızın bu bölümünde size birkaç kitap tanıtmak istiyoruz. tarih ve kültür rehber­ liği de yapıyor.. çünkü kendimi daha özgür hissediyorum..Yanıtlar 1.. Koçkarlara gitm ek iç in . 3. Rehber. adı Gezi Türkiye. Ece : Ben teşekkür ederim. Flem yurt içinde. iç in en ideal yerlerden biri. turistik merkezleri çeşitli fotoğraflarla tanıtıyor ve ula­ . özgün : Gezginlik felsefesi bu bence. en uygun zaman Ağustos. iç yolculuğu ile dünyayı geziyor aslında. bunu yapmak istiyorum. Sizin yaşam seyahatiniz nasıl pe­ ki? Ftaritanız.. Ne Okuyalım? Ece Temelkuran özgün : "Seyahat. Kitabın yazarı İb­ rahim Aygırcı sizi Çin'den Avrupa başkentlerine. rolleri dağıtarak ikinci kez okutun ve öğrencilerden soru­ ları yanıtlamalarını isteyin. ikinci kitabımız ise Türkiye'deki ilgi çekici turizm noktaları­ nı öğrenebilmeniz için iyi bir tatil rehberi. Zaten beş yıldızlı tatiller bana göre değil. 1. En önemli şey bu. Benim için seyahatin en önemli yeri. ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. 4. iş benim için otel odasının penceresinden. görmek. Siz burada onları okuyorsunuz ve ben para kazanıyorum. özgün : Çok doğru. ta­ nımak ve keşfetmek. Çünkü kendi hayatının haritasını çıkarman için Ece 186 Niçin? 8 Dinleyelim. Alaçatı sörf yapm ak iç in çok uygun bir bölge. Ses kaydını ikinci kez dinleterek dinleme çalış­ ması öncesinde yaptıkları tahminlerin ne kadar doğru olduğunu kontrol etmelerini sağlayın.. gerçek yolculuk da aslında o zaman başlıyor. hayatlarının dışına çık­ ma diye bir şey bilmiyorlar galiba.. Ece Temelkuran'ın görüşlerine katılıyor musunuz'? ► öğrencilere fotoğrafları bulunan kitapların fotoğraflarını incele­ melerini söyleyin ve bu kitapları ya da bunlara benzer başka ge­ zi kitapları okuyup okumadıklarını sorun. Ardından diyaloğu. Ses Kaydı Yaz mevsimi iyice yaklaştı ve herhalde hepiniz tatil hayal­ leri kurmaya başladınız bile. Fotoğraflardan yola çı­ karak kitapların içeriğini tahmin etmelerini isteyin. Sadece yatmak ve yemek yemek "tatil” değil bence.. Yamaç paraşütü yapmak için eğitim almak gereklidir. Güzel bir işim var yani! özgün :Tatiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatil yapıyor mu­ sunuz? Ece : Benim hayatımda "tatil” ve "iş" diye iki ayrı şey yok. Bavulumda Dünya. Peki. rotanız var mı? Ece :Var ama "Şunu olmak istiyorum. [7] 3. > Tahminlerini dinleme çalışması sonrasında kontrol edebilme­ leri için not ettirin. hem de yurt dışında. yanıtlayalım / / > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerden diyaloğu sessizce okumalarını ve yeni sözcükleri belirlemelerini isteyin. Evime çok az git­ tim. otel odaları. Cinius Yayınlarından çık­ mış. □ 4. Kaçkar Dağları'na gitmek için tura katılmak mümkündür. oradan da Amerika'ya . Şu andaki en bü­ yük amacımı biliyor musunuz? Korkmamak.. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. onu söyleyebilirim. Q 3. Seviyor musunuz yolları? : Geçen yıldan beri sürekli dolaşıyorum. işaretleyelim Seyahat. Ece Temelkuran çok yolculuk ediyor mu? Yanıtlar 2.. Öğrencilerin anlamını bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp açıklayın. Koçkarlar doğa ile baş başa kalmak. Bir zamanlar. Alaçatı'da uçurtma sörfü öğrenebilirimiz için __çok çeşitli kurslar bulunuyor. Asya'yı ve Amerika'yı da­ ha iyi tanımanız için size bir coğrafya. Ece Temelkuran'ın tatil anlayışı nasıl? 1. Ece Temelkuran'ın hayattaki amacı nedir? 4. insan. öyle bir tatil yapmaya çalıştım ama o çok yorucu bir şey ve bittik­ ten sonra gerçekten bir tatile ihtiyacınız oluyor. Kitap sadece bir dünya turunu anlatmıyor.

zengin bir İngiliz'in dünya turunu anlatıyor. çünkü tatilde en küçük. Aile arasındaki kavgalar. Çünkü lüks otellerde yemek saatine yetişme­ ye çalışmak ve animasyonlara katılmak oldukça yorucudur. İnsanların çoğu "Pahalı bir tatil. servetinin yarısını ortaya koyarak bir iddiaya girer. yeme-içme. kibar fakat kimsesiz bir in­ sandır. tamamlayalım Stressiz Bir Tatil berde ayrıca karayolu haritaları da bulunuyor. gün kulüpte. size uygun tatil yerini seçebilmeniz için çok > Metni okutmadan önce öğrencilerinize "Sizce ideal b ir tatilin na­ farklı alternatifler sunuyor. Bunun en iyi yolu da sevdiklerinizle zaman geçirmek ve kendinize biraz zaman ayırmaktır. "Sizin sıkıntılı b ir tatil deneyim iniz oldu mu? Bu sıkıntıdan kur­ tulmak için neler yaptınız?" sorularını sorarak metinle ilgili ön hazır­ lık yapın. hem de hava yolunu kullanmadan. Bu planın tatil plani değil.küçük herkes Jules Verne'nin bu ro­ manını dünyayı gezmek. çok para harcamak gerekli . Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır. "insanlar tatilde de stres yaşayabilirler mi? Ne­ den?". tatile çıkmak da çok stresli bir iştir. Üstelik bunlar için büyük pa­ ralar harcamanız gerekmez. 3 Kitapta turistik yerlerin fotoğrafları bulunuyor. Tatile çıkmadan önce okumanı­ sıl olması gerekir?". Reh­ 9 Okuyalım. 2) Tatile çıkmak stresli bir iştir. hayal kırıklıkları derken dinlenmek imkansız hale gelir. dinlenme planı olması lazımdır. iyi bir tatilin anahtarı kafanızdaki sorunlardan kurtul­ maktır. Tatilde en küçük bir aksilik moralimizi bozar. Güneşin altında bütün gün yatmak da dinlenmeniz için yeter­ li değildir. gerekir . Ama çoğumuz biliriz ki. 2 dinlenmek için _________________tatil yapmak isteriz. Kitap Asya. günlük streslerden uzakla­ şıp huzur bulmak ve dinlenmek için. fillerin sırtında dolaşmak. 4) Kafamızdaki sorunlardan kurtulabilmek için sevdiklerim izle zam an geçirmek ve kendimize zam an ayırmak.şım. Bence büyük." diye düşünür ama bu yanlıştır. zı tavsiye ediyorum. Bir > Daha sonra yeni sözcükleri açıklayıp metni birkaç öğrenciye oku­ tun ve onlardan boşlukları metne göre tamamlamalarını isteyin. Tek eğlencesi şehir kulübünde briç oynamaktır. iyi bir tatildir. heye­ canlı deniz yolculukları yapmak için okuyabilir. Kitabın konusu kısa­ ca şöyle: Bay Fogg çok zengin. aksilik m oralim izi bozar _______________ ı ______________ 3) Tatilde sorunlarla karşılaşmamak için bir dinlenme planı yapmak gereklidir. Diğer kitabımız ise çocuk klasiklerinin en güzel örnek­ lerinden biri. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için tatile çıkmadan önce iyi bir plan yapmak gereklidir. konaklama ile ilgili bilgiler veriyor. Kitapta yol haritaları bulunuyor. 1 Kitap. Niçin tatil yapmak isteriz? Elbette. 80 Günde Dünya Gezisi. Ekin Grubu­ nun bu kitabı. önceden hiçbir planlama yap­ madan. 5) İyi b ir tatil yapmak için değildir. Avrupa ve Amerika hakkında bilgiler veriyor. otel odalarının dar­ lığı. 2 Kitap Cinius Yayınevi'nden çıkmış.

Tatil hazırlıklarınız uzun sürer mi? Tatil için ne gibi hazırlıklar yaparsınız? Tatil için vazgeçilm ezleriniz nelerdir? gibi sorular yöneltin. bazılarımız denizlere. Rüzgar çekicidir." Bana göre gezme. Yazar Orhan Kural “Köşe Bucak Dünya" adlı kitabında şöy­ le diyor: "Gezme" görmektir. Bazen rüzgar davet eder sizi yolculuğa. bir yaşam biçimidir. özgürlüğe bir davettir. nefes almaktır. Dünyayı içinize sığdırmak. 11 Yardımcı olalım ^ Neler Hazır. Ardından da fotoğrafı incelemelerini ve "Nes­ rin Hanım’ın ne tür hazırlıklar yaptığını. Neler Değil? > öğrencileri fotoğraf hakkında konuşturmadan önce onlara. bazılarımız ise kentlere doğru yola çıkar. bir çağrıdır. yeniliklere yelken açmaktır. Bazılarımız dağlara. Gezme coşkudur. zaman artık gitme zamanıdır. yanına neler aldığını/al­ madığını anlatmalarını isteyin. anlamaktır.10 Yorumlayalım Artık Gitme Zamanı > öğrencilerden Orhan Kural'ın "gezme" konusundaki düşün­ celerini okumalarını ve bu görüşü yorumlayan bir paragraf yaz­ malarını isteyin. . yeniden doğmak.

Elbette gemi yolculuğu fiyatları. yol­ culuk dönemine. Yanıtlar Gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın. daha az sayıda insanla yolculuk yapmayı da tercih edebilirsiniz. işaretleyelim Gemi Seyahati > öğrencilere metnin fotoğraflarını incelemelerini. bu fotoğraflarda gördükleriyle ilgili düşüncelerini anlatmalarını söyleyin. Yolculuklarınızda hangi ulaşım aracını tercih ediyorsunuz? Sizce en güvenli ulaşım aracı hangisi? Ulaşım araçlarının avantajları ve dezavantajları konusunda ne dü­ şünüyorsunuz? Bu sorular ekseninde oluşturacağınız konuşma etkinliği sırasında tahtaya yer ayırtmak. 3. Gemi yolculuğu her zaman kara yolcuğundan daha pahalıdır. Yani yolculuğa çıkma amacınıza ve kişiliğini­ ze göre farklı türde gemi yolculuğu seçebilirsiniz. yiyecek içecek. küçük bir şehirde. > öğrencilere okuma çalışmasının ardından kontrol etmek üzere tahminlerini not etmelerini isteyin ve metni okutmaya devam edin. Böyle etkinlik alternatifleriyle do­ lu bir yolculuğa arkadaş grubunuzla da rahatlıkla çıkabi­ lirsiniz çünkü gemide herkesin zevkine uygun bir etkinlik bulunmaktadır. 4. bugün sayısız alternatifiyle pek çok insanın ilg isini çekiyor. Gemi yolculuğu önceleri yalnızca em ekli ve yaşlı insanların tercihiyken. günlerin bu ilg i çekici yolculuk türü hakkında bazı sorular ve yanıtları! Sıkılacak mıyım? Büyük bir gemiyle yolculuk yaparen sıkılmanız mümkün değil. Kendinizi suda. sakin bir yerde tafil yapıp din­ lenmek. işte gem i yolculuğunu böyle özetleyebiliriz! Gemiyle yolculuklar her gün biraz daha popüler oluyor. vakit geçirmek için film salonları gibi pek çok alternatif de sizi bekliyor. Gemi yolculuğunun dezavantajı ödemeyi baştan yapmaktır. Neredeyse her köşede insanları eğlendirmek ve din­ lendirmek üzere aktiviteler vardır. ta­ til köyü gibi sözcükler yazıp açıklayın. örneğin. Doğru Yanlış □ 0 □ 0 m □ □ m s □ m □ □ s □ m . şarap seminerlerine katılabilirsiniz. Gemi yolculuğunu çok fazla insan tercih etmiyor. misafir konuş­ macıları dinleyebilir. 2. metnin ilk iki paragrafını bir öğrenciye okutun. Bu bir dezavantaj gi­ bi görünebilir. Gemi yolculuğunun dönemine göre fiyat değişebilir. konaklamak. Bu durumda gemi yolculuğu karadaki tatillerden da­ ha karlıdır bile diyebiliriz. Ama bu uygulama sizi tatilde hesap yapma stresinden de uzaklaştırır." mi diyorsunuz? 0 zaman daha küçük bir gemi­ de. soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya aşağıdaki soruları sınıfa sorarak başlayın. Gemi yolculuklarında pek çok eğlenceli aktivite bulunmaktadır. işte son 1. "Benim amacım sessiz. 7. Pahalı bir yolculuk mu? Toplam fiyat size ilk bakışta fazla gelebilir ama bu fiyatlara konaklama.Sözcük Alanı • Yolculuk. 6. lüks bir otelde. 5. 12 Okuyalım. Ancak bu yolculuklarda ödemeyi ta­ tile çıkmadan önce yapmak gerekiyor. Gemi yolculuğu sadece küçük gruplar için uygundur. 8. Bütün bunları göz önünde bulundura­ rak bütçenize uygun bir tatil planı yapabilirsiniz. hatta dünyanın en güzel şehrinde yol­ culukta hayal edin. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. > Metni okutup çözümledikten sonra öğrencilerin "gemi yolculuğu'yla ilgili tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu onlarla birlikte değerlendirip soruları yanıtlatın. yarım pansiyon. Gemi yolculukları sakin bir tatil için uygun değildir. Ayrıca alışveriş yapmak için çeşitli dükkanlar. geminin özelliklerine ve yolculuk süresine j göre çeşitlenmektedir. tam pansiyon. etkinlikler ve gece eğlenceleri de dahildir. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • ULAÇLAR -mEk üzere Beceriler • -mEk üzere ulacını doğru kullanabilme • Yolculuk. Bu paragrafların ardın­ dan öğrencilere bir gemi yolculuğu ile ilgili neleri merak ettiklerini so­ run ve metnin alt başlıkları olan soruların cevaplarını tahmin etmele­ rini isteyin. Ya da spor yapmak için spor salonlarını ve yüzme havuzları­ nı tercih edebilirsiniz. Daha sonra. Günümüzde gemi yolculuğunu daha çok yaşlılar ve emekliler tercih ediyor.

m -mEk üzere dön ye kazan 14 Yerleştirelim -ma -mak üzere Geri dönm em ek üzere evden ayrıldı. gibi) vurgulayın. Bu konuyu açmamak üzere kapatıyoruz. . Toplu taşımacılık 5. Yerin yüzey altındaki bölümü. ' liman • havaalanı • feribot • vapur • gemi • tren • metro ' otobüs • araba • helikopter • istasyon • uçak • terminal • sürücü garaj • kompartıman • makinist • şoför • pilot * kaptan lim an 16 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını istemeden önce tahtaya.içme rota aktiviteler fiyatı > öğrencilerden kutu içindeki sözcükleri anlamları ile eşleme­ lerini ve bu sözcükleri tümce içinde kullanmalarını isteyin. • -mEk üzere yapısı ile kurulmuş anlatımların koşaç tümcele­ rinde "gerçekleşmeye çok yakın olma" anlamını vermek üzere kullanılabildiğini (Uçak kalkmak üzere. ka­ ra. Sınavda başarılı olmak için/*üzere çok çalıştım. İTİ Tren. Kış aylarında üşümemek için/*üzere kalın elbiseler giymek gerek. S Bir yerden diğer bir yere geçebilmek için yerin altında ya da dağın içinde açılan yol Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü. Bir şeyler yemek üzere mutfağa gitti. gibi içinde -mEk için ulacı geçen tümceler yazın. Hat 4.Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. öznenin yeterliğinde olmayan eylemlerle kullanılmadığını (ölm ek için/*üzere her şeyi yapıyor. gibi). > Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden dilbilgisi kartı üze­ rindeki eşleme çalışmalarını yapmalarını ve tümceleri tamam­ lamalarını isteyin. Doğum gününde arkadaşıma hediye etmek için bir kitap aldım. Yeraltı 6. -me -mek *Sınavı kazanm ak üzere çok çalıştı. deniz ve demir yollarıyla ilişkili olarak sınıflandırmalarını söyleyin. gibi) • -mEk üzere ulacı hedeflenebilen eylemlere eklendiği için. Bu tümcele­ rin daha sonra -mEk üzere ulacı ile de kullanılabilir olmasına dikkat edin ve yazdığınız örnek tümceler üzerinden -mEk üze­ re ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Seçeceğiniz bir diyalogu tüm sınıfla birlikte geliştirin. Tüm gruplara diyalogla­ rını okutun. Kilo almamak için/*üzere spor yapıyorum. İstasyon insanları çeşitli araçlarla bir yerden bir yere götürmek. Yanıtlar 1. Lokomotifin arkasına bağlı demir yolu aracı. metro durağı. v öğrencilere kutudaki sözcükleri okutun ve bu sözcükleri hava. Tünel 2. Yorgunluktan ölmek üzereyim. Gruplardaki öğrencilerden birine tur operatörü diğerine müşteri rolünü vererek "tur satın alma" konulu bir diyalog canlandırmalarını isteyin. yolculuk tarihleri yolculuk süreleri yeme . Yarın sabah arkadaşımı karşılamak için otobüs term inaline gedeceğim. Vagon 3. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıktı. Adam geri dönmemek üzere evi terk etti. Açıklamalarınızda • -mEk üzere ulacının. eylemin gerçekleşme hedefini koşullu olarak gösteren tümcecikler kurduğunu (Doktora yapmak üzere Amerika'ya gitti.15 Eşleyelim 13 Bir tur satın alalım Mavi Yolculuk >.

Ben Ankara'dan İstanbul'a gitmek için yer ayırtmak istiyorum. nasıl isterseniz. 7. Mektupları göndermek için. anlatım ve dilbilgisi yanlışlarını düzeltin. 5. 7engin olmak için 13. 21. Kendimi iyi hissetmiyorum. 3. Yanıtlar 1. Piyangodan para kazanabilmek için / kazanabilme/c üzo ■re bilet aldım. Mutlu olmak üzere / olmak için küçük problemleri kafanı­ za takmayın. 9 Yemek vemek üzere iş yerinden çıktı 10. Kapıyı aç________ . Filme geç kalmamak için / kalmamak üzere evden erken çıktık. spor yapıyorum.. herhangi bir açıklama yapmadan iki öğ­ renciye okutun.. 24.. 11. Yeni sözcükleri açıklayın. sabah 09. Daha sonra ikişerli gruplar oluşturarak gruplardan kendi belirleyecekleri rollerle otobüs ve uçak bileti rezervasyonu konulu birer diyalog hazır­ lamalarını isteyin. 2. 20. Konuşmacı sözlerine başla_________________ kür­ süye yöneldi. nasıl yardımcı olabilirim? B : Merhaba. A : Elbette. Terfi e imok-üz&re / etmek için iş yerindeki bütün görevleri­ 15... A: Altı saat efendim. Başbakan basın açıklaması yap mak üzere / yapfmk-içm salona girdi. 19. Organizatörler hepimizin rahat et_________________ her şeyi düşünmüşler. çilingir çağırdım. 8. iyileşmek üzere / iyileşmek için ilaçlarını düzenli kullanma­ lısın. -mEk üzereye -mEk için yapılarını kullanarak tamamla­ malarını isteyin. Doğum gününü kutlamak üzere 16. işim bit__________________ 22. 10. 6. tahlil sonuçlarınız çık________ ni yerine getirmeye çalışıyor. Ama akşam trenimizde yataklı va­ gonlarımız da var. 12. A : 12 Şubat'ta Ankara'dan İstanbul'a. > öğrencilere yanıtlarını okutarak yanlışlarını düzeltin. 6 tatile çıktı.„________________biraz acele et. 8 İstanbul'a verlesti. değil mi? . Arkadaşıyla görüşmek üzere 14 Her yıl aynı tarihte buluşmak üzere Re z e r v a s y o n u n u z T a m a m A: iyi günler. 19 Biz de yer ayırtalım /_/ >■Bu etkinlikte metni. Anahtarı evde unutmuşum. Hangi saati ter­ cih edersiniz? B : Yolculuk kaç saat sürüyor ? Gece uykusuz kalmak iste­ mem. A:Tabii.17 Yanlışları çizelim > Bu etkinliği öğrencilerle beraber uygulayarak -mEk üzere ve -mEk için yapıları arasındaki fark üzerinde durun. Şimdi biraz dinlenmek üzere / dinlenmek için toplantıya 8 yirmi dakika ara veriyoruz. Dokuzda ofiste olabilmek-ijz-em / olabilmek için evden ye­ dide çıkıyorum... Hasta olmamak iç in 2.00'da ve akşam 19. Sabah erkenden doktora gitmok üzere / gitmek için evden çıktı. Otobüs haraket et. bol bol C vitamini alın. Biraz daha bekle. Başarılı olabilmek-üzem / olabilmek için çok çaba harcıyo­ rum. Tüm gruplara diyaloglarını okutup diyalog­ lardaki sözcük. Lütfen biraz bekleyin. Ayşe Hanım dinlenmek-üzora / dinlenme/c için odasına çıktı. İzmir'e git______________iş yerinden iki gün izin al­ dım. 9. 12. Akşam gitmek üzere güzel bir restorandan yer ayırttı.00'da olmak üzere iki tren var. 7 yurt dışına çıktı. Rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. .. 3 Türkçe öğreniyorum. 4 S eve erken döneceğim. etkinlikte verilmiş olan tümceleri kendi düşünce­ lerine göre. bayıl_________________ 23. Ondan özür dilemek için______ 17... .00'da gitmek benim için daha uygun olacak. Benimle görüşmemek üzere / görüşmemek için telefonla­ rıma çıkmıyor. Ü 18 Tamamlayalım > öğrencilerden.. 1. B : Anlıyorum ama sanırım sabah 09. Hangi tarihte seyahat etmek istiyorsunuz? B : 12 Şubat'ta. B : Bu durumda öğleden sonra Haydarpaşa istasyonu'nda olabileceğim. 18. 4. Ailem yabancı dil öğrenmem için 11.

m Bavulunuz için el arabası bulursunuz. Uçak Otobüs • cam kenarı • şehir içi servis • koridor • ekonomik sınıf • mola • bagaj ağırlık limiti • gidiş dönüş • tek kişilik koltuk 20 Sıralayalım > öğrencilerden etkinlikteki tümceleri okumalarını ve işleri han­ gi sırayla yaptıklarını işaretlemelerini isteyin. Fly Air LH 309 sefer sayılı Madrid uçağı 32 numaralı kapıya iniş yap­ makta.00 ve sigaralı vagon­ Türk Hava Yolları BA 516 sefer sayılı Cenevre uçağı yolcularımızın 4 numaralı kapıya gitmeleri için son çağrı. 192 Uçuş Numarası Varış Noktası Uyarı BA516 Cenevre Son Çağrı SK 832 Paris 1 saat ertelendi AF 472 Amsterdam 1 7 numaralı kapıya gidin LH 309 Madrid 32 numaralı kapıya giriş yapmakta VS 876 Neıv York Bekleme salonuna gidiniz . B : Evet. Ama telefonda ya da internet üzerin­ den kredi kartınızla da biletinizi satın alabilirsiniz. bilgilerinizi tekrarlıyorum. teşekkür ederim. sigaralı bir vagon olması mümkün mü acaba? A : Elbette. el bagajlarınızı lütfen yanınızdan ayır­ mayınız.. A:Güliz Hanım. AF 472 sefer sayılı Air France Amsterdam uçuşu için 17 numaralı ka­ pıya gidin. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğ­ rencilerden tablodaki boşlukları doldurmalarını isteyin. 12 Şubat. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.. tamamlayalım Havaalanında > öğrencilere etkinlikte verilmiş olan tabloyu inceleyerek dinlemeye hazırlık yapmalarını söyleyin. m Bekleme salonunda beklersiniz.00. s Pasaport kontrolünden geçersiniz. A : Rica ederim. B : Bu çok iyi. B : Tamam. VS 876 New York uçuşu ile seya­ hat edecek sayın yolcularımız. Rezervasyon için adınızı alabilir miyim? B : Güliz Batur. hareket saati 09.A: Evet efendim. Ses Kaydı varış yeriniz ve saatiniz İstanbul 15. İyi günler. bileti ne zamana kadar almam gerekiyor? A: En geç yolculuk tarihinizden bir gün önce biletinizi al­ manız gerekiyor. Yanıtlar Havaalanına girdikten sonra. Teşekkürler. Sayın yolcularımız. dasınız. Luftansa Havayolları ile SK 832 sefer sayılı Paris uçuşu bîr saat erte­ lendi. 0 Kapı numaranız için gidiş panosunu kontrol edersiniz. 0 Bavulunuzu kontrol ettirirsiniz ve uçağa biniş için geçiş izni alırsınız. lütfen bir sonraki anons için bekleme salonuna gidiniz. hareket noktanız Ankara. Seyahat tarihiniz 21 Dinleyelim. 0 Uçağa binersiniz.. Bir şey daha sormak istiyorum. Onur Havayolları Nevv York uçuşu.

bu yüzden Hemen her gün hava kapalıydı. güzel bir otelde kaldım. Ancak biz oradayken hava serindi. akşam beş ve sekiz arası çalışı­ yorlar. önce şehirleri haritada işaretledim. insanlar ispanya'da akşam yemeğini çok geç yiyorlar. 23 Dinleyelim. işaretleyelim Cc-Q > öğrencilere etkinlikte verilen formun. Restoranlarda servis biraz yavaştı. Yeni cağım! yerler görmek için yola çıktık. Ağustos. . bugün ne kadar mutlu görünüyorsun! Yüzünde güller açıyor! B: E. işaretleyelim ^ Stressiz Bir Tatil > Metni okutmadan önce öğrencilere En son nerede tatil yaptınız? Orada ne kadar kaldınız? Nasıl b ir yerde kaldınız? Tatil dönüşü kendinizi nasıl hissettiniz? gibi sorular sorun. Sabah on ve iki. öğle arası siesta yapıyorlar. soru sorabilme • Çünkü.lerimize göre tur satın aldık. Eğlendim. ispanya yalnızca deniz ve güneş görmek isteyenler için idealdir. Orada küçük. Tatile mi gittin? Nereye? B: Bodrum'a gittim. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler le. 3. Ağustos ayında genelde halk tatil yapmak için güney­ deki sahil bölgesine gidiyor. saatlerimize uymuyordu. tabii mutlu ola­ Bu sene tatilde değişik bir şeyler yapalım dedik. 2. yemek saatleri bizim 22 Okuyalım. Hatta saat sekiz civarı açık restoran bulmak zormuş. Türk vatandaşlarından Schengen vizesi istemekte. dinlendim. tatilden yeni döndüm. bu nedenle. gezmek için yirmi dört saat açık hamburgercilerde yemek yedik.. Sonuçta. Daha sonra metni okutup yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. ispanya'ya gitmeye karar verdik. Bir tur şirketinden izin tarih­ A: Aaa. Bu sebep­ • Yolculuk. 4. is- Dilbilgisi panya'nın en sıcak ayıdır. bu nedenle. Bu sebeple. ispanya'dan çok güzel anılarla ayrıldık. Ağustos ayı normalde ispanya'da yağmurlu geçer. Bu şekilde uçak ve otel masrafları Sözcük Alanı daha az tuttu. Avrupa Birliği'ne üye bir ülke. ispanya. Bu yüzden güzel fotoğraflar çe­ Beceriler • Yolculuk. Ses Kaydı Manolya Oteli A: Ayten. Çalışma ve yemek saatleri bize gö­ re daha farklı. • BAĞLAÇLAR çünkü. şehri daha çok yaşamak. Akşam yemeğini de en erken gece onda yiyorlar. Kültür ve tarih açısından zengin bir ülkeye. Türkiye ve ispanya'da çalışma saatleri aynı değildir. Ayrıca. bu yüzden bağlaçlarını doğru kullanabilme • Kullanıcı görüşü soran basit anket ve değerlendir­ me formları doldurabilme kemedik. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkın­ da bilgi verebilme. bir otel tarafından müşterile­ rinin görüşlerin almak üzere düzenlendiğini söyleyip onlardan bu formu dinleyecekleri diyaloga göre doldurmalarını isteyin. Yanıtlar Doğru Yanlış □ m □ s •0 □ S □ 1. ancak biz daha çok turistik şehirlere gittik ve bu nedenle Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat yemek yemek için yer bulmakta hiç zorlanmadık.

O nu yarın ziyaret edeceğim. Telefon numarasını bilmiyorum. Bu nedenle onu yarın ziyaret edeceğim.. *Spor yapıyor. Sonra tamir ettiler ama ben üç gün akşam yemeğine saçlarım ıslak gittim. Kalabalık olmaz. Başarılı olamadı. Bu nedenle Telefon numarasını bilmiyorum. Mobilyalar da biraz eskiydi ama ben rahatsız ol­ □ Hijyen banyoyu tertemiz buluyordum.. Daha sağlıklı olmak istiyor. Çünkü bugün çok meşguldü. Çünkü Başarılı olamadı. O nu ziyaret edeceğim. Bir hafta boyunca öğle yemeğinde makar­ □ Tesisat ve Teknik Servis na salatası yedik. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Hatta ilk gün ben biraz rahatsızlandım. Çünkü oda servisi her sabah ve akşam te­ mizliğe geliyordu. PERSONELİMİZİ DEĞERLENDİRİN B: Gerçekten öyle. Bugün çok meşguldü. Spor yapıyor.A: Ben de çok severim küçük otelleri. Çünkü daha sağlıklı olmak İstiyor.ODANIZI DEĞERLENDİRİN iyi sayılmazdı. Çünkü telefon numarasını bilmiyorum. Bu nedenle onu arayamam. Denizden döndükten sonra odayı. Onun dışında her şey iyiydi. Bu nedenle daha sağlıklı yaşamak istiyor. Çiçek­ lerle ve lambalarla biraz daha süsleyebilirlerdi ben­ ce. Gar­ sonlar çok hızlı servis yapıyordu mesela. Çalışmadı. yemekler kalite ve temizlik açısından iyiydi ama □ Oda ve Banyo Temizliği çeşit azdı. □ □ Tesisimizi tekrar tercih eder misiniz? □ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ: kurutma makinesi bozuktu. Çalışmadı.. 194 . ilaçlarımı aldılar. BAĞLAÇLAR Tümce a lt Telefon numarasını bilmiyorum. Bugün çok meşguldü. Hep­ si çok nazik ve güler yüzlüydü. O nu arayamam. Yalnız banyodaki saç □ □ iyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ ilk İkinci Diğer □ Evet □ Beiki Hayır □ □ □ GENEL DEĞERLENDİRME -» □ Tesisimizde daha önce kaldınız mı? madım. Spor yapıyor. Neyse ki başka bir sorun yaşamadım. Bize çok iyi ev sahipliği yaptılar. Onu arayamam. Bu nedenle spor yapıyor. Benim için doktoru aradı­ İyi □ Ev sahipliğimiz □ Nezaketimiz lar. Onu yarın ziyaret edeceğim. Çünkü normalde bir bardak su için yarım □ Yiyecek Kalitesi saat bekleyebiliyor insan. Spor yapıyor. buna çok □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ idare eder Kötü YİYECEK VE İÇECEKLERİ DEĞERLENDİRİN - iyi şaşırdım. © © © ( • ) © € € > ( • > © © © © hizmetleri de hiç fena değildir. Daha sağlıklı olm ak istiyor.. bana çok yardımcı oldular. □ Yiyecek Çeşitliliği A: Peki odan nasıldı? B: Dekorasyonu pek lüks değildi. Bu nedenle başarılı olamadı.. Otelin sahipleri ve personeli de çok iyiydi. Sade bir odaydı. Sadece restoran çok □ Servis Personeli Hizmeti Kötü İdare eder □ □ □ İyi İdare eder Kötü □ □ □ iyi İdare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü . Başarılı olamadı. Bu yüzden Onu arayamam. Bugün çok meşguldü. A: Niçin? Yemekler kötü müydü? □ Dekorasyon B: Hayır. Çünkü çalışmadı.

• bu yüzden bağlacının kendisinden önce gelen tümce ile bu tümcenin olumsuz sonuçlarını gösteren tümceyi birbirine bağla­ dığını (Düzenli çalışmadın. Akşam yemeğe misafir geliyor. bu nedenle. 5. önce uçakla Yunanistan'a gittik. yy. bu nedenle/bunun için/bu yüzden tatile çıkacağım. bu nedenle/bunun için/ 7. 3. Yanıtlar 1. ► Açıklamalarınızın ardından öğrenicelere tümceleri tamamlatın. Madrid'in harika doğası bizi büyüledi. 12. Yüzmeyi çok seviyorum. bu nedenle sabah çok zor kalktım. ilk gün Kamara. Çok para kazanmak istiyorum. 4.Bu alt ünitenin dilbilgisi konusunu oluşturan çünkü. 14. Başı çok ağrıyormuş. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden markete gidip alışveriş yapacağım. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden rejim yapıyorum. resimlerde gör­ düklerini anlatmalarını ve dinleyecekleri ses kaydının içeriğini tah­ min etmeye çalışmalarını söyleyin. 2. Ben hemen çıkıyorum. bu yüzden bağlaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartında yer alan örnek tümceler üzerinden yapın. gibil vurgulayın. İtalya'dan sonraki durağımız Fransa'ydı. Meçhul Asker Anıtı. 13. Çünkü/Bu nedenle Türkçe öğreniyorum. İtalya'da çok sevimli bir pansiyonda kaldık. • çünkü bağlacının kendisinden sonra. Parlemento Binası. Paris'te 4 gün kaldık. Dün pikniğe gitmedik çünkü ______ hava yağmurluydu. çünkü ders çalışacağım. çünkü o fimi daha önce iki kere seyrettim. Rotonda. Düzenli çalıştın. Sabah kahvaltı sonrası erkenden yola çıktık ve Atina'ya gittik. Ahinm gelerek ay evlenerek bu nedenle/bunun için/ bu yüzden düğün hazırlıkları yapıyor. Ora­ da çocuklar gibi eğlendik. gibil. bu nedenle/bunun için/ _______ bu yüzden ______ her hafta sonu havuza gidiyorum. Çünkü/Bu nedenle Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Başka bir eve taşınmayı düşünüyoruz çünkü ev sahibimiz kiraya çok zam yaptı. Çok yorgunum. 10.Trenle uzun bir yol­ culuğun ardından İtalya'ya geldik. Roma'nın . Roma tiyatrolarında dünyaca ünlü opera ve baleler vardı. Tatilimizin sonunda ikimiz de çok yorgun ama çok mut­ luyduk. Rönesans sarayları. bu nedenle bağlacının ise kendisinden önce gelen tümcenin diğer tümcenin nedeni oldu­ ğunu gösterdiğini: (Türkçe öğreniyorum. 11. Agora . 8. Bu yüzden geçen yaz aldık sırt çantalarımızı ve çıktık yola. çünkü Eşim ve ben tekdüze bir hayattan ve her sene aynı yer­ de tatil yapmaktan sıkıldık. *Bu yüzden başarılı oldun. Evzon Askerle­ rimin Nöbet Değişim Töreni.Sabah erkenden trene bindik . Romadaki müzelerden çok etkilendik. En son durağımız ispanya'ydı. Ro­ ma Agorası'nı kapsayan şehir yürüyüşümüzün ardından Aristo Meydanı’nın şirin kafelerinde keyifle kahvelerimiz yu­ dumlayarak yorgunluğumuzu attık. ispanya'da da vaktimizi gezerek ve bol bol denize girerek geçirdik. kültürel faaliyet­ ler açısından büyük öneme sahip olduğuna tanık olduk. Napolyon anıtları harikaydı. Bu yüzden başarısız oldun. Sizinle sinemaya gelmeyeceğim. Sytagma Meydanı'nı kapsayan Atina Turu'nun ardından otelimize yerleştik. Daha sonra ses kaydını dinlete­ rek öğrencilerden resimleri sıralamalarını isteyin. Son gün Paris Disneyland'a gittik. Paris heyecanı ve romantizmiyle gerçekten tam bir rüyalar kentiydi. Biraz kilo vermek istiyorum. Paris'te 17. Sana yardım edemem. her sabah spor yapıyorum. Bu sebeple bundan sonra tatillerimizi hep böyle geçirmeye karar verdik. Pansiyonun sahibinden iki bisiklet aldık ve bütün gün bisikletle dolaştık. Çok sağlıklıyım. Akropolis . Yunanistan'da iki gün kaldık. Dün gece geç yattım. 9. 6. 195 . 25 Sıralayalım C sD Farklı Bir Tatil > öğrencilere etkinlikteki resimleri incelemelerini.Ses Kaydı 24 Tamamlayalım >. çünkü______ işe yetişeceğim. Açıklamalarınızda. bu nedenle/bunun icin/bu yüzden eve gidip dinlenecekmiş.

tatili­ Bir ay □ niz nasıl geçti? Dört gün □ Erol Bey: Harika bir tatildi hepimiz çok eğlendik. Nevin Hanım: Bir hafta nasıl geçti anlamadık. 0 0 • Hazal tatilde çok eğlenmedi. sayın seyirciler. Haberci: Peki seyircilerimize kanalımızın yarışmasına katıl­ maları için tavsiyede bulunur musunuz? Erol Bey: Kesinlikle evet. Ama benim için feribota binmek harikaydı. Kızımı ve eşimi daha önce hayvanat bahçesi­ • ilk kez ata binmiş. Şanslı ailemiz Şenol aile­ Erol Bey ve ailesinin tatili ne kadar sürdü? si Nevin Hanım. Erol Bey kızları Hazal ve oğulları Can ile ya- Bir hafta m nımızdalar. Bizi izlemeye devam edin. Bu diyalog nerede geçmektedir? Limanda □ Havaalanında m Hayvanat bahçesinde □ Nevin Hanım'ın evinde □ yarışmasından tatil kazanan ailenin tatil anılarını dinlemek üzere havaalanında bulunuyoruz. Ardından metni bir kez daha okutup tümceleri metne göre tamamlatın. Şenol ailesinin tatil yorumlarını hepiniz izlediniz. özellikle hayvanat bahçesinde Erol Bey çok iyi zaman geçirdim. • Nevin Hanım sık sık ata biniyor. Oğlum bir okul gezisiyle gitmişti. Sen tatilde eğlendin mi? H a za l : Evet. Ses Kaydı Haberci: iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haberci: Evet. ne hiç götürememiştim. öncelikle Erol Beyle konuşacağız. ikinci dinlemede 3. Erol Bey: Hayvanat bahçesi çok büyüktü ve çok çeşitli hay­ • Dalış kursuna katılmış. Mesela ben ha­ yatımda ilk kez ata bindim. ilk dinle­ mede öğrencilerden. Erol Bey. son dinlemede ise tabloyu doldurmalarını isteyin. • Açıkhavada yürüyüşler yap­ / / mış. • Tatilden bütün aile memnundu. Eşim de dalış kursuna katıldı. çok eğlendim. soruyu yanıtlamalarını. Sürekli Kanal 4'ü izlesinler. Çünkü feribotla limanı gezdik Haberci: Bu liman gezisinden tüm aile memnun kaldı mı? • Erol Bey'in oğlu bir okul gezisine katıldı. Şimdi onlarla tatil anıları hakkında bir röportaj iki gün (cumartesi ve pazarl □ yapacağız. Hepimiz bu Metne göre aşağıdaki tümcelerden hangileri doğrudur? işaretleyiniz. 191 27 Başlık seçelim. Doğru Yanlış 0 0 kanalı izleyerek kazandı. Herhangi bir sözcük açık­ laması yapmadan öğrencilere verilen tümcelerden hangisinin bu metinde anlatılanları en iyi özetlediğini sorun. Şu anda kanalımızın 1. Nevin Hanım: Ben de eşim gibi düşünüyorum.26 Dinleyelim. Haberci: Peki çocuklar sizler neler yaptınız tatil boyunca? • Erol bey ve ailesi bu tatili bir TV Can: Ben sabahtan akşama kadar havuzdan çıkmadım. işaretleyelim Yanıtlar Tatil Ödülü > Bu etkinlikte ses kaydını öğrencilere üç kez dinletin. Onlar da Nevin Hanım Hazal Can / / / eğlenmiş. Haberci: Hazal sen hiç konuşmadın. Herkes şan­ sını denesin. • Hayvanat bahçesinde çok Nevin Hanım: Tatil boyunca eşimle açık havada yürüyüş yapma fırsatı da bulduk. verilen sorulardan ilk ikisini yanıtlamaları­ nı. □ 0 0 0 0 0 tatil boyunca yeni şeyler denemek istedik. Büyük şehirlerde böyle açık alanlar bulmak zor. • Sabahtan akşama kadar / havuza girmiş. bir gün bizim gibi büyük ödülü kazanabilirler. Nevin Hanım: Tabii harika bir geziydi. Haberci: Peki bir hafta orada neler yaptınız? Bu sefer Nevin Hanımdan başlayalım. tamamlayalım / / > Okuma metnini bir öğrenciye okutun. / . vanlar vardı.

Örneğin. Arkadaşlarınızla oturup sohbet edin. Bir ya da iki hafta her gün denize girdiniz. Böylece eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize kolayca geri dönersiniz.öğrencilere sunumlarına hazırlanmaları için belirli bir süre tanı­ yın ve etkinlikteki sorulardan da yararlanarak son yaptıkları tatili anlatmalarını isteyin. iş yerinde ilk gün kendi­ nizi iyi hissetmek istersiniz. sinema gibi yerlere gidin. Yeni insanlarla görüştünüz mü? Tatilden sonra tatil arkadaşlarınızla görüştünüz mü? Yanıtlar Tatile giderken hangi ulaşım araçlarını kullandınız? Niçin? □ Güzel Bir Tatil □ Sayılı Günler □ Tatilin Son Günü [7] Tatil Dönüşü Sendromu Tatilinizde nelerden hoşlandınız. bunun için_________________________________ 2. ilk gün işyerine yeni kıyafetlerle gidersiniz. Eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize geri dönmek istiyor­ sunuz. nelerden hoşlanmadınız? Neden? . Bunun için tatilin son günü stres yaşıyorsunuz. iş yerindeki değişikliklere alışmak için iş arkadaşlarınızla konuşun. Bu stresi ortadan kaldırmanız müm­ kün. işe ya da okula başlamadan bir-iki gün önce eve dönün. Artık rüya bitti. siz odanızda şömi­ ne karşısında sıcaklığın keyfini yaşadınız. Tatilden eve dönmek için bavullarınızı topluyorsunuz. Eski ortamınıza tekrar ısınmanız gerekir. Bütün bunlar tatil dönüşündeki sıkıntılarınızı ortadan Son tatilinizde nereleri gezdiniz? kaldırmanız için yeterli gelmedi mi? O zaman gelecek yaz tatili için plan yapmaya başlayın. sevgiliniz ya da iyi bir arkadaşınızla tiyatro. Sıcak havada gü­ neşlenerek ilk günden ıstakoz gibi kıpkırmızı oldunuz ya da dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. sinirlilik. yorgunluk ve sosyal etkinliklere karşı istek kaybı ortaya çıkar. Eşiniz. Evinizde bir süre dinlendikten sonra kendinizi sokağa atın. çünkü 28 Yanıtlayalım Son Tatilim >. bu sebeple 3. Sayılı günler ça­ buk geçiyor. Tatil günlerinin sona ermesiyle birlikte insanlar da kız­ gınlık.1. Çünkü bu etkinlikler rutin sosyal hayatınıza geri dönmenizi sağlar. Bunun için ilk gün işe yeni kı­ yafetlerle bakımlı bir şekilde ^ gidin. Bu sizin eski ortamınıza ısın­ manızı sağlar.

Belki ben de seneye böyle bir tatil yaparım. müthiş bütün hizmetlerden yararlandım.29 İşaretleyelim. ruh ve beden dengemin uyumunu > Bu çalışmada 29. SPA. Semih tatilde bütün hizmetlerden yararlanmak istedi. dinçleştirme sözcüklerini yazıp anlamlarını açıklayın. ö z g ü r : Aaa. B grubundan s. Bro­ Yanıtlar Doğru Yanlış □ S □ S 0 □ S □ s □ m □ 1. şürü okuduktan sonra anladım ki. Oçüncü dinlemede öğrencilerden yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. SPA'da yalnızca vücut sağlığına yönelik hizmetler var. "doğru-yanlış" soruları için kaydı ikinci kez dinletin. 2. çünkü ______________ 5. uzman ye ettiler. Daha sonra ses kaydını dinletip tamamlama çalışma­ sını yaptırın. 2. çünkü 3. çünkü______________________________________ 4. oraya gittim. 5. çünkü Alternatif Tatil > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya termal merkez. Semih : Evet. 4. Bütün bu hizmetle­ rin sonucunda da vücudumda ve ruhumda müthiş bir 4. ö z g ü r : Belli oluyor. dinçleştirme programlarının tümünü tavsi­ 1. vücudumu ve ruhumu dinlendirmeye karar verdim. Semih SPA ile ilgili bilgileri bir arkadaşından öğrendi. 5. Semih SPA merkezinde tüm vücudumla ilgilenmemişim. Bu tedavilerin içinde masaj da vardıAslında bu hizmetlerden bazılarını seçme şansı var ama ben 2.l 76'yı açmasını isteyin. değiştirdim ve uzak bir yere gitmeyip burada kalma­ ya. . Bu yüzden borçları­ mın sonu gelmiyor. ö z g ü r : Sen bu yaz bir yere gitmedin. tamamlayalım C ID 1. Bu nedenle tatil tercihimi hizmetlerden yararlandı. Semih bu tatilden çok memnun kaldı. ne güzel! Nereden aklına geldi? Semih : Bir gün posta kutumda bir broşür buldum. Doğru bir karar vermişsin. Niye bu kadar çok bor­ cun var? Semih : Çünkü bizim yakınlarda bir termal merkezde “SPA" açılmış. rahatlamak |Tj Bir konuda bilgi. diyalogda kullanıldıkları yerleri de dikkate alarak verilen sözcükleri açıklamalarıyla eşlemeye çalışmalarını isteyin. Peki nasıl bir tedavi uyguladılar? Yanıtlar Semih f Rahatlama. Broşür ruh ve beden sağlığımızın öneminden bahsediyordu. SPA'da rahatlatma ve dinçleştirme programları var. sakinleşmek 0 Bir şeyin değeri. görüşü ve becerisi çok kimse H] Korkunç. kıymeti ö z g ü r : Bu rahatlamanın da bedeli ağır oldu tabii. şaşırtıcı [T] Bir bütünün parçaları arasındaki uygunluk [s] Üzüntüden. çünkü Ses Kaydı Semih : Bu yaz çok fazla para harcadım. uzun zamandır hiç 6. Peki neler yaptın? 30 Eşleyelim Semih : ilk gün bir uzman. Semih tatil tercihini değiştirdi. fiyatı. Bir uzman Semih'e test uyguladı. ama yine de şikayetçi değilim. ra­ hatlama. uyum kendimi tamamen iyi hissetmek istedim bunun için 3. Test sonucunda bedenim öğrencilerden. ö z g ü r . > Bu ünite ile ilgi çalışmalarınızı tamamladıktan sonra sınıfı A ve B olarak iki gruba ayırıp A grubundan s. 3. Semih'in ruh ve beden dengesi arasında uyum sorunu vardı. dehşetli. sıkıntıdan kurtulmak. Semih'in borçlarının sonu gelmiyor. etkinliğe ait ses kaydını yeniden dinletin ve görmek için test uyguladı. ve ruhum arasında denge problemi ortaya çıktı. Semih tatilde çok fazla para harcadı. bedel rahatlatma hissettim. Et­ kinliğin ilk bölümündeki tümceleri de dinleme çalışmasından ön­ ce okutun. ö z g ü r : Hiç şaşırmadım.l 75'i.

karar verelim Bodrum mu. Fethiye mi? X£ B Karşılaştıralım. karar verelim Bodrum mu. oluşturduğunuz gruplardan kendi sayfalarındaki fotoğrafları diğer gruba anlatmasını ve "Bodrum'un mu "Fethiye'nin mi ta­ til için daha uygun olduğuna karar vermelerini isteyin. 12.Il||j|l| JllflRîı II İl 111tflalili mİ mSsSSe-i > Bu çalışmada. Fethiye mi? \ f . Etkinlik sırasında tüm öğrencilerin kendi grubunun fotoğraflarının anlatılmasına katkı­ da bulunmasını ve karar verme sürecindeki tartışmalara katılmasını sağlayın. Unit Karşılaştıralım.

. S izin adınız ne? adım Avse Nasılsınız? Tpsekkürler ivivim Teşekkürler Sİ7 n a sılsın ız ben ? de iyiyim..----.. Sofya 16. Dört yüz dokuz 4. Avrupa'da bazı kentlerde hava durumu şöyle: Londra 14. _. ...000 8.______________________ .000 9.. Selam. 2. Tamamlayalım 13.. David : B en de m em nun old u m . 23. On iki milyon dört yüz seksen üç bin Murat Ayşe Murat Ayşe Murat Ayşe Murat 15. ütü Ayako : Nasılsın ______________________________________? David : Teşekkürler. 3..— ► Polonya ---. Adım Murat.. iyi akşamlar. [7] İyi akşamlar. Ben de iy iy im.- — . Roma 17.► iyiyim. Yazalım On ku ru ş Y irm i beş ku ru ş E lli ku ru ş B ir //rai 2. Yirmi sekiz İran-----------------------.-.. masa 3.. Yüz yetmiş sekiz bin dört yüz kırk dört 5.1. iy iy im... Görüşürüz. iki bin sekiz 9.... Rakamla yazalım 1. Nasılsınız?.r. Ben de memnun oldurr .—— ——--------..Hoşça kal. H] Teşekkür ederim. Berlin 9. 1453 4. 2-0 nereli? 3. Viyana 13. . 97 2.. Tamamlayalım y irm i lira Pakistan - . Antalya 21 derece.. Bin dört yüz altmış bir Hoş geldiniz. 8. ? iyiyim snğol Sen nasılsın Teşekkürler ben de ivivim ? ndın ne7 . Atina 19... E ^ _.— . 90.► Farsça 2.---------.. Beş yüz elli dokuz . David : G örü şürü z ___________________________________ . ..Portekizce Arjantin : :■ ^ -— y .. 183 Merhaba.iyilik.-----------------► 7.--------. Nerelisiniz? „ ^ 5. .013 Mert Sibel Mert Sibel Mert Sibel Mert 6. Tanışma Aa Bb Gg Ll Ss Ğğ_ Hh Mm Nn Tt j£ _ Cc Dd Ee Ff li Oö Ji Pp Rr Üü Vv iii® Oo Uu Kk Yy İz 2..-------.Urduca — ► ■İspanyolca 1. sağlık.. E 9. Eşleyelim 6. benim ad ım Ay ako. gözlük 2. 6.. 3.----. Yazalım 1. Teşekkür ederim.750...—----Rica ederim. M erhaba Renim a d ım Benim Murat. 1. 1. Dinleyelim. ÛD Çin'i- 8. Yetmiş beş milyon 4.500. Yüz bin elli 12.--. Bir milyon beş yüz bin Diyalog 1 14.► Merhaba!---. Eşleyelim y ü z lira elli lira 3.. Elli dokuz bin Hoş bulduk. Amsterdam 11.. Merhaba.. Prag 14. ® 7. Sizin adınız ne? [ğ] Günaydın. iyi günler.Varşova 10 derece.. Senin a d in ne_____ ? David : Benim • a dım David ____________________________ . Beş yüz yirmi yedi 5. yazalım Ayako : M erhaba.— . 856. Ünite: Merhaba Alfabe 1. İstanbul 20. Bin dokuz yüz doksan altı Güle güle..Lehçe İsrail------------------------► ibranice 4.1. 1. Eşleyelim 1. Paris 15. Nasılsınız? 4. Sıralayalım.000 Selam! Selam Benim Benim Nasılsın ! ndım Mert Senin adım Sibel.— -------. . Kırk altı Mısır — Arapça 3...500.#■■■ Brezilya'1" — — -— >. Memnun oldum.. Ayako : M em nun oldum ______________________________ .000. Günaydın.. 16.523 7. 2. suc|an||yım „ . Sen nasılsın .-----. [6] Görüşürüz.. 1999 Diyalog 2 5. Yirmi beş bin üç yüz elli 10. Tamamlayalım 1. Önce yurtta hava durumu: Ankara 18. Kopenhag 7._? Sayılar Ayako : Teşekkürler. iyiyim. 11.. Ne h a b e r? -----------.. Benim adım Mustafa.000 10. tamamlayalım Ayako : G örüş ü rü z ____________________________________ iyi akşamlar. sandalye 4. Sinler. .

bu rası / orası okul değil 5. Trafik çok kalabalık. A: Kafeterya nerede? B: Sekizinci katta.. Odada iki sehpa var. 5. pahalı bir araba. Orası okul m u _________? Hayır. 4. bir sandviç lütfen. 3. Maradona bir şarkıcı değil. Ne? Kim? Neresi? 1. Okulda. Kış. Ayran var mı? Lisa Kantinci : Maalesef yok. İstanbul küçük değil. iyi günler. Yerleştirelim 2. Bir elde beş parmak var. Berlin İtalya'da değil. Merhaba Selin. Evet. Hayır. Lisa Kantinci : Tabii. Bugün hava çok güzel. İşaretleyelim. bos değil________ . değil. Kuşlar ağaçta. Karpuz ekşi değil. Anahtar kimde? 4. Görüşürüz. Ğ örü şürü z 6. odada bilgisayar yok. taze. Siz neredesiniz? A: Biz evdeyiz. 2. 8. Sonbaharda eylül. 13. 3. 3. Bir günde yirmi dört saat var. : 0 zaman bir çay. Gazete adamda. Sınıf büyük mü_________ ? Evet. Tamamlayalım 1.. 7. Ankara'da deniz var mı? 6. Evet. ekim. 5. B: Tamam. Lisa 16. Ferrari ucuz değil. 7. İstanbul kalabalık m ı ? Evet. yanıtlayalım koltuk halı perde bilgisayar telefon I sıca k rav Bende. 5.A: iyi günler. Yanıtlayalım 1. 1. tamamlayalım 1. Paris İngiltere'de değil. 14. kalabalık ______________ 8. Tümce kuralım 1. sağolun. _ştçak_ _____ Bu sandalye boş m u ? Hayır. Hava soğuk mu? O» hafif valiz ' zayf ki7 adam « S Ü valiz soğ«fe kola Var Yok m m m □ □ □ □ □ m H vazo sandalye çiçek masa kitap Var Yok E □ m □ □ m □ E □ m 1 Duvarda resimler var. 9. Hangi mevsim soğuk? 3. senden ne haber? Ben de iyiyim ^ . adam bankta. 9. Banka. 201 . 8. Yerde halı var. 10. Hayır. 2.. Dinleyelim. A: Teşekkürler.2. 3. Baklava ve şeker tatlı. Şu anda kafeteryada. Biber acı. : Tamam. Merhaba. Almanya'da. Dinleyelim. 2. 6. Çiçekler yerde. Bahçede köpek var mı? 4. elmalar ağaçta.3. Köpek ve kedi evcil. insanlar parkta 2.10. Hayır. 11. 4. Orası neresi? 6. Jim! Neredesin? B: Şu anda yoldayım. : Buyurun. Ben de on dakika sonra oradayım. Evet. Eşleyelim 1... 15. Bir yılda elli iki hafta var. Hepsi kaç lira? Lisa Kantinci : 2 TL. 0 öğretmen m i Hayır. Televizyonda güze! bir film var. Ne Var? Ne Yok? adam pahalı ce^gf ucuz_ gömlek I S ™ ” kadın yaşh [3 ] [5 ] [4] [T] GO 6. koltukta yastık var. gözlü k değil-. büyük ________________ 6. ağaçta değil. Elif nerede? 5. Aslan ve kaplan vahşi. gazete çocukta değil. Yanıtlayalım 1. Bugün hava soğuk m u _____ ? Hayır. futbolcu. Ne haber ? iyilik. öğretmen d eşil ________ 4. 4. Çay sıcak m ı ___ ? Evet. 4. A: Rica ederim. 3. 5. 5.A: Alo. Düzeltelim Diyalog 3 Canan Selin Canan Selin Canan 1. Sınıfta on iki sandalye var. 2. Sinem Hanım burada mı? B: Hayır. Evet. Sınıfta on iki öğrenci var. soğuk değil ___________ 7. kitap Şu gözlük J iıu _______ ? Hayır. : Teşekkürler. Bu kitap mı Evet. tatlı bir meyve. tamamlayalım : Günaydın! Lisa Kantinci : Günaydın! Lisa : Sandviçler taze mi? Kantinci : Evet. büyük bir şehir. kasım var. 9. Burası park. 3. 7. Dondurma çocukta. Fransa'da. 2. Pakette güzel bir hediye var.

6. Tümce kuralım

17. Okuyalım, işaretleyelim
Hangi Otel?

☆☆☆ Otel

1. Çocuk her sabah bisiklet sürüyor.

var

yok

bazı odalarda var

3. Sen her gün ders çalışıyor musun?

V

Balkon
Minibar

/

Klima

/

4. Siz yazın tatil yapıyor musunuz?
5. Ben sabahları kahvaltı ediyorum.

S

Televizyon

7. Okuyalım, işaretleyelim

/

Telefon

☆☆☆☆☆ Otel

var

Pazar Günleri
yok

bazı odalarda var

f

Balkon

/

Minibar
Klima

V

Televizyon

/
/

Telefon

Doğru

Yanlış

1. Onlar pazar günü bulmaca çözüyor.

m

2. Pazarları bütün mağazalar kapalı oluyor.

3. Onlar bazı pazar günleri müzik dinliyorlar.

m

oturmuyorlar.


Kerem

Merhaba Elif. Nasılsın?

Elif

iyiyim Kerem, sağol. Sen nasılsın?

2.1. Ne Yapıyorsunuz?

Kerem

Ben de iyiyim. Yarın konsere geliyor musun?

Elif

Bilmiyorum ki... Konser kaçta başlıyor?

Kerem

Akşam saat sekizde başlıyor.

Elif

Peki, nerede?

etmek

tam ir

etmek

banvo
ütü
vemek
m akvai
kahvaltı

etmek
etmek
etmek
etmek

__ yapmak
.. yapmak
yapmak

Kerem

Bilkenfte.

yapmak

Elif

Tamam, ben de sizinle geliyorum.

H
m

. . yapmak

Yarın _______akşam Bilkenfte bir konser
saat ________ sekizde, bu konsere g id iy o rla r

2. Eylemleri yazalım
1. dinle- 2. oyna- 3. seyret- 4. söyle- 5. yıka- 6. anla- 7. ye-

3. Tümce kuralım

1. Sen Türkçe biliyor musun?
2. Aslı nerede çalışıyor?

2. Biz televizyon seyrediyoruz.

3. İstanbul'da kaç milyon
insan yaşıyor7

3. Ben ders çalışıyorum.

4. Onlar sınıfta şarkı

4. Ali ve Eda müzik dinliyorlar.

m

kahve içiyoruz.

0

yapıyor muyum?

7. Onlar sohbet ediyorlar,

6. Siz teneffüste kahve

yapmıyoruz.

m
m

içiyor musunuz?

4. Tamamlayalım
1. öğretmen ders anlat ı r _________
2. Ben ders çalış iyorum______
3. Sen piyano çalıyorsun______
4. Babam araba kullanıyor_________
5. Yolcular otobüs beklet iyorlar______
__.

7. öğrenciler yurtta kalıyorlar______
8. Ben çok iyi İngilizce konuş uyomm_____
9. Bebek çok güzel gül (iyor __ ___.
10. Siz çok güzel yemek pişir iyorsunuz ___
11. Ayşen dört dil bil iyor__________

5. Tamamlayalım

7. Sen her gün

8 saat mi

uyuyorsun?

8. Sonbaharda kar yağıyor mu?
9. Siz her hafta sonu
alışveriş yapıyor musunuz?
10. Kedi nerede uyuyor?

Hayır, biz her hafta
sonu alışveriş

5. Ben güzel resim

6. Sen kitap okuyorsun.

Tabii, biz teneffüste

GD Hayır, yağmıyor.
Ü! Sepette.

söylüyorlar mı?

5. Siz ne yapıyorsunuz?

var. Elif ve Kerem

.

10. Tamamlayalım, dinleyelim

1. Oya gitar çalıyor.

6. Çocuklar top oynd uyorlar

9. Tamamlayalım, dinleyelim

2. Ünite: Günlük Hayat

telefon
vardım
kahvaltı
sohbet
dans

m

4. Onlar güzel havalarda bahçede
5. Pazar günleri sokaklar kalabalık oluyor.

1. Yerleştirelim

Evet,

8 saat uyuyorum.

Evet, ben biraz Türkçe bili­
yorum.

E
E
m

Hastanede çalışıyor.
Evet, bazen söylüyorlar.
Yaklaşık 12 milyon
insan yaşıyor.

OD Evet, çok güzel
resim yapıyorsun.

2.2. Nereden Nereye?
11. Tamamlayalım, dinleyelim
Her gün erken uyanıyorum. Yataktan kalkıyorum, önce banyoya gidiyo­
rum ve duş alıyorum. Sonra mutfakta kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıda
peynir, reçel ve zeytin yiyorum. Sonra giyiniyorum ve evden çıkıyorum.

1. Çok zayıfsın. Hiç yemek ye miyor____ musun_ ?

Okul eve çok yakın. Bu yüzden evden okula yürüyorum. Okulda dersler

2. Siz hiç gazete oku muyoıı_ musunuzı ?

sekizde başlıyor ve öğlen bitiyor. Bazen okuldan sonra parka gidiyorum.

3. O niçin Türkçe konuşmuyor7 Türkçe bilmlyıor___ mu__?
4. Notların çok kötü. Çalış miyor ______ musun__ .?
5. Çocuklar uyuyor

202

2. Ahmet hiç kitap okumuyor.

mu ?

Parkta koşuyorum, öğleden sonra eve dönüyorum. Akşam bazen arka­
daşlarımla buluşuyorum, bazen evde oturuyorum ve kitap okuyorum.

6. Niçin hazırlanmıyorsun? Bizimle gel miyor___ ımısun ?

Bütün gün çok yoruluyorum. Erkenden yatağa yatıyorum ve hemen

7. Siz her hafta sonu spor yap n'or______musunuz ?

uyuyorum.

21. Dinleyelim, tamamlayalım

12. Tamamlayalım
1. Öğretmen o na

soru soruyor.

I. Diyalog

2. Bütün mağazalar da____ indirim var.
3. Anne bebekie_____ süt veriyor.
öğrenciler yurfrfg
dönüyor.
öğrencileryurtla_____ ders çalışıyor.
öğrenciler yurt tan..... çıkıyor.
Kızım ben den
para istiyor.
Çocuklar bahçe de
top oynuyor.
9. Market ten
süt alıyorum.

A: Yarın saat kaçta ve nerede buluşuyoruz?
B: Akşam saat sekiz buçukta, Migros'ta.

II. Diyalog
A: Affedersiniz, saat kaç?
B: On ikiyi yirmi geçiyor.

III. Diyalog
A: Parti kaçta başlıyor?
B: Akşam saat onda.
A: Tamam, orada görüşürüz.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Durakla_____ otobüs bekliyorum.
Bu akşam yemekle_____ ne var?
S a n a __ söylemiyorum, o n a
söylüyorum.
Aslı bu akşam sekizde uçakğa.. .... biniyor.
Siz e______ kek yapıyorum.
Ben hiçbir şey den
korkmuyorum.
Hırsız poliste»
kaçıyor.
Trafik polisi şoföre______ soru soruyor.
lî Bu haberi ilk kez sen d e n .. . duyuyorum.
Dolapla_____ süt yok mu?
20 . ■Cüzdan nerede?
■Cüzdan çekmece de ____
21. - Nereye gidiyorsun?
- Kütüphane ye
gidiyorum.

22. Okuyalım, yazalım

Volkan’ın Bir Günü
Sinan sabah saat yedi buçukta uyanıyor. Sekize y irm i ka la .
enden çık ıy o r D okuca on kala otobüse h in iy n r D okuzda okula
gidiyor. B ire on kala eve dönüyor. B ir buçukta öğle yem eği yiyor.
tki buçukta ödev yapıyor. Yediy i çeyrek geçe akşam yemeğ i yiyor.....
Sekize çeyrek kala televizyon seyrediyor. On ikiye y irm i kala _____
yatağına yatıyor. On ikid e uyuyor. _________________ :_________

23. Tamamlayalım

1

22 . - Neden korkuyorsun?

Ben sabahları çok erken k d k jy o m a L .Genellikle yedide, uyan iyonu n .
Bir saat içinde hazırlan iyo n un ve güzel bir kahvaltı yap ıv o ru m . Sekiz

- Köpeklen____korkuyorum.

13. Okuyalım, işaretleyelim
1. Eser bir şirkette mühendis.
2. Eser hafta içi akşam altıdan önce işten
çıkıyor.
3. Eser hafta sonları kahvaltıdan hemen sonra
dışarı çıkıyor.
4. Eser yirmi altı yaşında.
5. Eser provadan önce arkadaşlarıyla yemek yiyor.

buçuk .ta. ey den __ cık ıvoru m ......Saat dokuz da. okul da.... .. oluyorum.
Doğru

Yanlış

H

mm

m

2.3. Saatler
15. Yerleştirelim
1 .
Yazın ....... denizde yüzüyoruz.
2. öğleden sonra saat_____ üçte_______dersten çıkıyoruz.
3. Genellikle _ sa ba hla n .kahvaltı etmiyorum.
4. K ısın __
___ Uludağ'da kayak yapıyorum.
5. İlkbaharda ___ çiçekler açıyor.
uyuyorum.
6. Gece saat. on birde

16. Okunuşunu yazalım
1. Bire yirmi var.
2. Dokuz.

3. üçü çeyrek geçiyor.

4. Sekizi yirmi geçiyor.
5. Dokuza çeyrek var.
6. ikiyi on geçiyor.
7. Beşe on var.
8. Yarım.

17. Yanıtlayalım
1. Akşam saat yedi buçukta evde oluyorum.
2. Saat yediye çeyrek kala uyanıyorum.

3. Saat on ikiye yirmi kala yola çıkıyorum.
4. Saat dörtte sinemaya gidiyoruz.
5. Tren saat sekizi çeyrek geçe hareket ediyor.
6. Kurs saat bire on kala bitiyor.

Benim için hayat sabah on bir de
başifjy o r.___ Sabahları hiç acele
etm iyorum
cünkı'ı çnlış m ıyorum Uyandıktan 1 saat sonra bir şeyler
vej iy o ru m . O saatlerde pek çok insan öğle yemeği v^ iyo r ama ben
kahvaltı ef diyo rum
öğleden sonra saat üçle_. spor salonuiM_______
gi/ diyorum

h


Ben öğlene kadar sinirli, bir insan ol uyorum ___ Sabah sekiz_de________
ı ıvnn ıvorum
, on beş dakika da
hazırlan iyo n un . Sabahları
dokuz d a _ _ ofisle___ nl uyorum
. Fv den ofisle_____ yürü yo ru m
.
Sabahları kahvaltı yap m ıyom m

t sadece kahve iç iyorum ____

3. Ünite: Yakın Çevremiz
3.1. Allem ve Arkadaşlarım
1. Gruplayalım
Anne

Baba
babaanne, hala, kuzen

amca, yenge, dede,_____
enişte
____

anneanne, kuzen, teyze
davı, yenge, dede, enişte

2. Tamamlayalım
1. ben im o d a m _
2. ben w? kolzam
3. hen im göz üm
4. hen im hı ırı/fn um
5. Den im.bilgisayarjm_
6. sen in defter in
7. sen in sıran__
8. sen in çenen
9. sen in kula^Jat
10. sen in ad m
11. o nun silgi s»__

12. a m m masası__
13. o nun kardeş;
14. o nun el t___
15. o nun okula__:

16.
17.
18.
19

bizara
bİ7 im
biz »m
biz im...

20 . bu im

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

çoraplar ırm z
öğrenci m iz
arkada.şjHzız
evimiz

patamız

siz in ödeviniz
si7 in bahçe n iz
siz in elma n ız
siz in ağa;/ em iz
siz in ad res in iz
onlarjiL. anne si____
onların...ö devi___
onlar m çocu]lğiL
onlar m kitafib i—.
onlar m elbise s.L.

203

3. Tamamlayalım

3.2. E v im iz ve S em tim iz

1. SınıfJ » ____ ___ 20 kişi var.
(Benim) sınıf tmda
20 kişi var.
(Sizin) sınıf ınızda

7. Tamamlayalım
1. müdür ün oda s?

20 kişi var.
____ gidiyor.

2. Ayşe bugün eve_

Ayşe bugün (senin) e v i» e _______ gidiyor.

a ra b a m a te k e rle k li
araba te k e rle k li

Ayşe bugün (onun) evie<?________gidiyor.
Ben araba m ________biniyorum.
Ben (benim) aroba ma

5.

Ben (sizin) araba niza______ biniyorum.

Ankart i nin h a va li__

Biz odada _______ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

altın.... bilezik___

oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

telefon

M u ra fm _ gözl ü jd J îL

Dolap tnı:_______ kitap alıyorum.

elm ama. kabuk.v.

kitap alıyorum.

(Onların) Dolapt bmdan

elma kabu^^ îL
12. Ali'raât araba sı__

kitap alıyorum.

Sınıf a_________ yeni bir öğrenci geliyor.
(Bizim) Sınıf ımıza

8. Tamamlayalım

yeni bir öğrenci geliyor.

(Sizin) Sınıf imza

bakıyorum.

Ben (onun) çocuk guna

bakıyorum.

Ayhan m ___ ceketi

A h m e tiii___ o ğ jte _____ ilkokula gidiyor.

. ders çalışıyorum.

Kitapları masajza________ koyuyorum.

öğretmen in

Kitapları (sizin) masa niza______ koyuyorum.

Ziraat

Kitapları (onların) masası»^_______koyuyorum.

Bu kazak «m

Semra. Ben 62 yaşındayım ve ev hanımıyım.

B enim _____eşim _......Tuncay Bey emekli öğretmen. O da 62 yaşında.
Biz im_____iki çocuksumuz var. Bir kız ve bir erkek. O ğ l umuz

28

a d ı_______Tolga. Tolga İstanbul'da oturuyor ve kon-

servatuvarda okuyor. O nun

çok güzel bir kız arkadaş.?_______ var.

rensi

Radyonun düğmesi bozuk.
Olga'nın erkek kardeşi avukat.
Köyün havası temiz.

32 yaşında, o nun

adı_______ Hande. Hande burada, Ankara'da otu­

Arabanın koltukları deri.

ruyor ve evli, n nun

e ş i_______Murat bir lisede öğretmen. Onlar şimdi

bebek bekliyorlar ve çok mutlular.

kırmızı.
.güzel.

9. Eşleyelim
Türkiye'nin başkenti Ankara.

Onlar birkaç yıl sonra evlenmek istiyorlar. Bizim _____büyük kız ımız____

62 yaşında

ne?
nerede?

kapaj^ğî_ . açık.

DolajTİ bm

BENİM GÜZEL AİLEM

yaşında. O nun

isim L
Banka sı

Cocukj?u» . bisiklet i

4. Okuyalım, tamamlayalım, işaretleyelim
B enim _____ adım

__ mavi.

Esra um .._ o m uzu...... ağrıyor.

_ders çalışıyorum.

Ben (benim) ev imde

saç/_____ kısa.

Arkadaşımla.

. ders çalışıyorum.

Ben (onuni ı
9.

____ var mı?
Oyama __ bileti______

Ben (senin) çocuk Şuna
Ben ev de

. Ankara.

1. T ü r k i y e ' b a ş k e n t

yeni bir öğrenci geliyor.

7. Çocuk'j’a.________bakıyorum.

8.

sesi___

Biz (onun) odasında.___ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.
(Sizin) Dolap' bımzdan
6.

su____b a rd a ^ jL
televizyon un düğmeci.__

. biniyorum.

Biz (senin) oda nda_

13. masa____sa a ti___
14. balkon kapış
balkonım. kapış;
15. yem ej^ üz. tuz.;/ _
16. çilek____reçeli___
17. e v i2i _ bahçesi__
18. çocuk____kitabî___
çocuJkğun k ita £ ı_
19. mutfak____lamba sl _
mutfa^ğöL. lambası__
20 . güneş _____ gözlükJü2 1 . tahta____ka lem i___
22 . sokak____lambam___
sokakiîm lam bas__
23. çamaşır____m a kin e s in
24. yatak____oda s;___

çay____k a ş ı k jL
gümüş____küpe____

İstanbul'un caddeleri kalabalık.
Yemeğin tuzu az.

Bekar

Evli

Öğretmen

Otelin odaları konforlu.
Pantolonun paçaları kısa.

Semra

/

/

Tuncay

/

/

Romanın konusu aşk.
/

10. Tamamlayalım
1. Ben resmin tam ortasındayım. i5e- im

Tolga
Hande

/

Murat

/

2 Rpn im
3 Rnhn mm
/

sol umdu
ön ünde

4 Rıiynknnne min

a rk a m da babam var.

annem

var.
varım.

ben

vnr

kardeşim

sn\unda

.5 Rnhn mın

yanında

annem

var.

Benim adım Aslı. Ben öğretmenim. 28 yaşındayım. Benim bir erkek arka­

6 Anne min

sağ vnda

babam

var.

daşım var. Onun adı Onur. Onur 30 yaşında. Onun bir restoranı var. Res­

7, Ben im

5. Dinleyelim, özeti tamamlayalım

sağımda

kardeşim

var.

toranı Tunus Caddesi'nde. O Ankara'da yalnız yaşıyor. Çünkü ailesi Mer­
sin'de. Onur'un annesi ve babası emekli. Onlar Mersin'de küçük bir pan­
siyon işletiyorlar.

11. İşaretleyelim

1. İran, Türkiye'nin güneyindedir.
2.

Aslı'nın bir erkek arkadaşı var. O nun a d i. Onur. O

bir resto-

Ege Denizi güneyde, Akdeniz kuzeydedir.

Onlar m

204

Mersin'de bir pansiyon

var.

Yanlış

E

m

E

m
D
E

3. Karadeniz kuzeyde, Marmara Denizi
kuzeybatıdadır.

ra n i___var. O Ankara'da oturuyor ama a ile ^ L Mersin'de yaşıyor.

Doğru

4. Yunanistan, Türkiye'nin kuzeyindedir.

5. Bulgaristan, Türkiye'nin kuzeybatındadır.
6. Irak, Türkiye'nin doğusundadır.

. e

12. Okuyalım, işaretleyelim, yerleştirelim

17. Tümce kuralım

TÜRKİYE

Doğru

1. Türkiye'nin nüfusu 70 milyondur.

Yanlış
0

2. Türkiye'nin denizlerinden üçü Akdeniz,
Karadeniz ve iç Anadolu'dur.
3. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

[7]

|7]

ö

Türkiye'ye çok turist geliyor. Çünkü Türkiye'de çok güzel
vardır
□ şehirler

□ bölgeler

[7] sahiller

□ köprüler

18. Okuyalım, işaretleyelim
BODRUM

bölge
1. Türkiye'de yedi
_ vardır.
2. Türkiye'de dört
. vardır.
d e n iz ...
.yaklaşık 70 milyondur.
3. Türkiye'de____ nüfus

13. Eş ve zıt anlamlılarını yazalım
şehir = Âenl__________
büyük x küçük_________

yıl
sahil

Plaj

güzel

etraf

= çevre

x çhMıı/MM ____

19. Bulalım, anlatalım
Benim adım Ayşe. Benim evim iki katlı ve lüks bir ev. Evimin üst katında
geniş bir balkon var. Giriş katında ise güzel bir veranda var. Evim bir bah­
çe içinde ama garajı yok. (3. evi

evi
Merhaba. Ben Ahmet. Benim evim iki katlı ama pek büyük değil. Evimin
balkonu yok,ama küçük bir bahçesi var. Evimin yanında bir garaj var. Ga­
rajın önünde basketbol potası var. (1. ev)

iyi günler
Dave
Sekreter iyi günler. Buyurun.

4. Ünite: Zaman Geçiyor

Türkçe kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.
Dave
Sekreter Tabii, adınız nedir?

4.1. Ne Zaman Ne Oldu?

Adım Dave.

1. Tamamlayalım

Sekreter Soyadınız?
Dave

1. a 2. c 3. a

Merhaba. Ben John. Ben tek katlı bir evde yaşıyorum. Evim küçük ama
çok kullanışlı. Evimin yanında bir garaj var. Arabam garajda duruyor. (2.

14. Dinleyelim, tamamlayalım

Dave

1. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'dur.
2. Hilton Oteli'nin önünde buluşuyoruz.
3. Ablamın kızının gözleri mavi.
4. Benim ülkemin başkenti Ankara.
5. Bu kitabın konusu çok ilginç.
6. Gülce'nin erkek arkadaşının annesi doktor.
7. Ceren'in gözlüğünün camı kırık.
8. Reçel kavanozunun kapağı nerede?
9. Okulun kapısının önünde bekliyorum.
10. İngilizce kursunun başlangıç tarihini bilmiyorum.

Pazartesi günü arkadaşlarıyla sinemaya gitti.
Çarşamba öğleden sonra alışverişe çıktı
Perşembe akşamı arkadaşlarıyla hulustu
Konserden bir gün önce konser provası yaptı
Dört gün Önce konser verdi
Pazar günü sadece d in len d i
Evvelki gün h iç b ir şey yapm adı
Dün tem izlik yaptı

Klein

Sekreter

Pardon?
Klein. K-1 - e - i- n
Dave
Sekreter Teşekkürler. Doğum yeriniz?
Doğum yerim İngiltere.
Dave
Sekreter Doğum tarihiniz?
Dave
25. 05. 1975
Sekreter Adresiniz lütfen?
Hoşdere Caddesi Hava Sokak 65/ 1 Çankaya-Ankara.
Dave
Sekreter Cep telefonunuz var mı?
Tabii var. 0 537 852 96 74.
Dave
Sekreter Tamam. Buyurun TOMER kimliğiniz.
Dave

Ders bugün başlıyor mu?

Sekreter
Dave

Hayır, dersler pazartesi günü başlıyor.

Ali
Ahmet
Ali
Ahmet

Dün ne yap tın

Ali

Ayşe'yle aynı dersleri al ly on ı z _______Ben geçen hafta okula

Teşekkür ederim, iyi günler.
Rica ederim, size de iyi günler.

Ahmet
Ali

Tamamlayalım
sınıf ımtzm perdeler M n _ renİM İ ___beyaz.
yan ında

1.

Evet, okudum
2.

l

Evet, yaplını___ / Hayır, yıapmadmt.

adımı
3.

spor_____ ayakkabıssuL bağcıklarj______ çok

a) Buraya kışın çok kar yağ jyor _.... ... ___m
Evet, ya ğ ıyor
/ Hayır, ya ğ m ıyor .
b) Buraya geçen kış çok kar y a ğ d ı ___

uzun.
sırt______ çanta nin
ev in in

ha vuz«____ var.

ferm uar;______açık.

bahçe s inde bir yüzme_

.

b) Dün spor yapım _____________ mı___.?

üst ünde su______ barda J ı _____var mı?

yazıyorum.

10. O nun

j Hayır, okumadım

a) Spor ya p ıy o r____ __ m usun ._?
Evet, yapıyorum / Hayır, y a p m ıyorum .

5. Seni Beşiktaş..... ..iskele silide. bekliyorum.
7. Düğünde gelinm .__ ayakkabıcıma, altj j ü

/ Hayır, okumuyorum

b) Dün gazete oku dun __________ mu___?

3. Kışın büyük şehirlerin____ havaca_____ çok kirlidir.
4. Benim..... işi'm im im .ilk...... ...harfr______ "A".

a) Hergün gazete okuyor___
Evet, okuyorum

oturuyorum.

2. Kedi, çalışma______ masa sm m alt ında uyuyor.

9. Sen in

Hmm... Ben sana Ayşe'nin telefon numarasını vereyim.
Tamam, sağol.

Tamamlayalım, yanıtlayalım

1. Ben, Ahmet'in____ ev inin

8. Seda ‘nin

Hayır, Ayşe'yi gör medim_______ ama erkek arkadaşıyla ko-

İst iyorum_____ :_____

3.3. Şehirler

6. Masa nin

Orada Ayşe'yi gör dün

hiç git medim__________ . Ondan ders notlarını almak

Dave
Sekreter

1. Biz im

Okula gitMm___

nu $tum......... ...... Sen niçin Ayşe'yi sor dun........ .?

Hangi sınıfta?

Sekreter 4. kat, 17 numaralı sınıfta.

16.

2. Tamamlayalım

Evet, ya ğ dı _____/ Hayır, yağm adı
a) Annenler bu yaz tatile cık iyor
Evet, çık ıy o r

/ Hayır, çıkm ıyor

b) Annenler geçen yaz tatile çıkMör.___
Evet, çık tıla r

l Hayır, çıkm a d ıla r

Dün seni çok . merhaba Hakan. ama bu sabah se­ kizde kalkj!?w. Okuyalım. Nasılsın? 2. Derya her akşam kitap oku yo r.00'da lkalk-1. Biz dün Onurla fuara gittik de seni de çağıralım di­ 4. Dün kaç saat______ ____? 4. Şimdi ise Kızılay Meydanı Ankara'nın en Yıl 1977 kalabalık ve gürültülü yeri. Nobel Fizik ödülü'nü a ld ı ____________ trafik kalabalık d e ğ ilj* ______________ve meydan çok sa- Yıl 1923 kin d i _______ . otobüse thin-f biniyor. iki saat önce__________ . evet! Dün bir toplantım vardı. Tamamlayalım Brazilyalı ünlü futbolcu Pele futbolu bıraktı___________ 8. Ankara eskiden küçük bir kasabaydı. eşleyelim 1. İbrahim : Hu. .dı___________ . 2. Genellikle her sabah saat yedide kalkıyorum . □ gittiniz Hakan : Merhaba İbrahim. işaretleyelim 13. Biz her yıl tatilde bir otelde kal iyonızt ama . otomobil fuarı mı? Geçen gün gazetede reklamı vardı. öğrenciler her sabah okula gitmek için servise bin iyor._ve işe geç kaldw»_. Yıl 1977 12. Tümce kuralım 1. Çünkü Anka­ ra'yı çok farklı bul dum______ örneğin Kızılay Meydanı. Amcam geçen hafta Almanya'ya ________ __ □ gidiyor [7] gitti İbrahim : Alo. şimdi Türkiye<iewg„. Ben Yıl 1921 gitmeden önce Kızılay Meydanı çok farklıj^ !___ O zamanlar Albert Einstein. Dün bir film seyrettiniz. Biz geçen yıl tatile___________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. ve işe geç lkal-1 kaldım_ . ama 9. Dinleyelim. Sen dün çok mutlu y d u n 3. Ali iki gün önce çok hastaya'/ şimdi çok iyi.? [7] neredeydin □ neredesin Hakan : Aaa. Yarın sinemaya__________ ? □ gittik mi İbrahim : iyiyim. Yirmi beş yaşımda yurt dışına yerleşüm _____ ve uzun yıllar orada yaşa dun ________. 6. Dün sınıfta özgür var mıydı ? 8. 4. Dünden Bugüne 9. Dün akşam yemekte ne vardı7 tedim. Tümce kuralım 1. bu nedenle telefonum kapalıydı. Ben geçen sene öğretmen 2. 4. emekli olduktan sonra Ceıvantes "Don Kişofun ilk bölümünü y a y m a d ı _____ Yıl 1885 Louis Pasteur. Biz geçen hafta sonu iyi vakit geçirdik. a m a ___ __________ __ _________ □ sınıftayız [7] sınıftaydınız 3. Bu sabah saat kaçta kalktın? 8. hafta içi kah­ 7. . □ hangi gün □ saat kaçta 0 hangi gündü 10.. Ayrıca çeşit çeşit ara- . Dün akşam toplantı saat kaçta bitti? . Ben 1968'de Trabzon'da___________ □ doğduk □ doğdular [21 doğdum [7] gidiyor muyuz □ gittiniz mi 5. Çok kalabalıktı ama çok güze! bir fuardı. Geçen yıl.? . Tamamlayalım. ama □ etsin [7] çalıştın □ sınıftaydık □ çalışıyorsun [7] ettim □ ediyorum 10. Ben yarın sabah teyzemi hastanede ziyaret edeyim. çünkü yarın sınav var. ama bugün çok mutsuz s m îl 7. tamamlayalım KIZILAY MEYDANI Akşam eve çok mutlu dön dam _______Bugün pazartesi ve şu anda işe gi diyorum. Yerleştirelim Yıl 1605 Benim çocukluğum ve gençliğim Ankara'da geçi*___ . yanıtlayalım TELEFONDA 1. Antalya'da kaç gün kaldın? valtı yap mıyonım 9. Kışın Erzurum'a çok kar yağ iyo r . Sınav zordu ama hepiniz geçtiniz. Ben üniversitede çok çalışkan A Hayatımda hiç uçağa binmedim. Hakan : Aaa. Geçen hafta sınav__________ . E] bu sabah 08. 4. önce güzel bir kahvaltı yap um _________ Normalde. Ben geçen yıl öğrenci değil d ik şimdi öğrenciy lz ___ 4.. 2.2. İbrahim : Evet evet. Biz geçen sene Drdün Jepdik. 8. Biraz önce telefon___________ □ çalışıyor S. Yeni ve yorucu bir hafta beni b eklim e_______ 7. ben İbrahim. Saat ikide evden çıktım ve deniz kenarında yürüyüşe git tim ________ Akşama doğru arkadaşlarımla buluş tum_____ beraber yemek yedik_______ ve sinemaya gitüfe_______. Konser çok eğlenceliydi ama hava soğuktu.miydLJ. kuduz aşısını ilk kez bir insana ya p tı ___ Ankara'ya dön düm ____ve çok şaşır dım . Siz hangi__________ . 00 bu sabah servis bozuldu. Nerelerdeydin? □ nerede ye düşündük.. dün seni cep telefonundan çok aradım ama telefonun kapalıydı. Güzel . Toplantıdan sonra da kız arkadaşımla sine­ maya gittim. 4.. Geçen hafta hava çok soğuktu. Tamamlayalım Genellikle sabahları erken uyan tvorum ama dün pazardı ve geç knlk tmı_______ Diğer günlerden farklı ve eğlenceli bir gün yaşamak is­ 5. Dün toplantı vardı ama ben katılmadım. 5. 11. Cumhuriyeti ilan etti________ var. . 6. □ arıyorum □ arıyor muyum [7] aradım 7. çünkü zamanım olmuyor. Günümüzde gençlerin hepsi internet kullanıyor. [2] bu akşam sadece ders lçalış-1 çalıştı.6. sağol. Bütün markaların yeni modellerini gördük. b ____ 3. GO geçen yaz çadırda lkal-1 kaldık [T] bu yıl çok lyağ-l yaşmadı t harikaydı. 6.? 2. 3. Büyük binaların yerinde çok güzel parklar Mustafa Kemal Atatürk. Charlie Chaplin öldü ___________ .

4. kın arkadaşımdı. Onunla nişanlıyken----------> . odada dört arkadaş­ : Onların geçen hafta sınavları va rj* __________ bütün haf­ Ayşe : Biliyorsun İzmir'deydim.n*. Tülay : O zaman telefonu duymadın. ancak ba­ den geliyordu. □ 2. Şu anda Ankara'da bir şirkette çalışıyorum. . Memur Bey. Hande telefonu duymadı. 3. çok iyi fikir. Üniversite günlerimi gerçekten çok özlüyo­ rum. Fuarda çok insan yoktu. 17. Okul bittikten sonra hayat benim için çok zorlaşi?__________ Bazen üniversite yıllarımı çok özlüyorum. □ 3.. ben de Onufu çok özledim. Pelin Ayşen'i a ra dı __________.3. hep okuldaydım. herşey aynı. Akşamları ise bazen Emre bize gitar cal iy o rd u _____Biz de şarkı söyl üyorduk _____ Emre benim en ya­ Ayşenciğim benim çok başım ağrıyor. o za­ tabii 207 . si açıktı. Elektrik süpürge­ yoktun. çay-kahve iç iyorduk . O zaman bu haf­ dum. Ayşen : Aaa Pelin. 50 ile gidiyordum. o sırada Esra ve Ayşen Pelin'den □ Fatma Ayşe Fatma Ayşe Fatma tzgi gidiyordu______ ama diğer araba ters y ö n d e . Okuyalım. tamam sakin olun. madın. o sırada temizlik yapıyordu Hakan : Peki fuarda mankenler de var mıydı? B. selam biz de Esra ile senden bahsediyorduk. İbrahim : Tabii.oda arkadaşlarımla çok sorun yaşı­ yordum. geçmiş olsun canım. biraz daha sohbet e/ diyorduk i Diyalog Idil . gQn beş ^ez telefonla konuşuyor­ duk Dayımın çifiliğindeyken------. Hepimiz ailelerimizden ayrıydık ve onları çok özlşl üyorduk . Ben hemen arabadan indim ama o sırada diğer araba kaçıyordu.. Bazı akşamlar bir arkadaşımız bize bahçede gitar cal iyorduk biz de şarkılar sövlş? üyorduk . Ahmet yolun sağından Yanlış m m □ bahsediyordu . Diyalog Ayşen : Alo? Pelin : Merhaba Ayşenciğim. Pelin o gün hastaydl______ . Ama o araba ters yön­ Polis . Dinleyelim.aileni çok özlüyor muydun? Kuzenim annesiyle beraberken-*.. Fuarda güzel mankenler de vardı. dün senin kuzenin Onur'a rastladım.>. 19. Anılar 16. renci vken : iyiyim. D. ^ : Tamam. Doğru 1.çünkü televizyon aldı. Eskiden uzun tatiller yapıyordum. Şimdi çalışıyorum. Geçen yıl üniversiteden mezun ol dum Acaba televizyon yokken----. ne haber? tık. Saat 2'de aradım ama aç­ Hande : Anladım. Polis Ayşen . Akşamları genellikle Bodrum'un meşhur Barlar Soka- Akşama ödevleri senden almak istiyorum. Sonra ben mağazadan çıktım ve biraz ko­ ta sonu hep beraber bir şeyler yapıyoruz..insanlar sıkılmıyor muydu? ben yolun sağından gidiyordum.çocukları onun yemeklerinin kokusu­ nu salondan alıyordu. Yurt dışındayken-----------. Sadece bir hafta kal dun : Aaa! Ayşe hoş geldin. Arkadaşlarım ve ben yazlan sabah erkenden kalk iyorduk ve de­ nize gltJyarduL ..köpeğimle ava çıkıyorduk.. Uzun süredir tatil yapamadım. ğı'na gi diyorduk____ Sabaha kadar dans e/eliyorduk : Elbette. iii :Aaa öyle mi? Nerede? Konuştunuz mu? : Evet. Kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı ve çok eq\en_iyQiduk _ . Tamamlayalım ÜNİVERSİTE YILLARI Ben üniversitedeyken yurtta kal vyordum . Havalar sı- nuştuk.. ben bir mağazada alışveriş yapıyordum. hayat daha zevkli ve kolay. öğ- : iyilik canım. İbrahim Hakan'ı iş telefonundan aradı.. O da vitri­ En güzel zamanlarımızı bahçede geçir iyorduk cakM i l bahçede o\wu_yorduk . tamamlayalım 1. C. m 0 4. Hakan da fuara gitmek istiyor.kendime daha fazla vakit ayırıyor­ : Ne güzel. Yemekten sonra ders ça- . Akşamlan odada değişik salatalar yap iyor _______te­ levizyonun karşısında yd iyorduk lış iyordu ___ zgi : Biliyor musun idil. : Anlıyorum. Pelin : öyle mi? Demek dedikodumu yapıyordunuz! Şaka şaka. 16 yaşındayken-----------. Arkadaşları­ mızla her zaman birbirimize yardım e/ diyorduk ve birlikte çok eğ- \er\iymduk. Tamamlayalım Merhaba! Ben Pelin. Onlar çarpıştı 14. denizde yüz üyorduk. Deniz ol uyordu sabahlan tertemiz ama buz gibi . : Sibel ve Selen ne yap iyorlar ? ta ders çalış tılar_________ Sen neler yaptın? ama herkesi çok özl edim . Arkadaşlarımlayken--------. 18. görüşürüz. Bir anda o arabayı karşımda gördüm ve çarpıştık. Diyalog Ahmet ve sonra uyuyorduk ____ ne bakıyordu. : Off! Böyle bir kaza nasıl oldu anlamıyorum. hepsi de en az otomobiller kadar güzeldi.>. : Peki siz hızlı mı kullanıyordunuz? Ahmet : Hayır. Tamam mı7 Ezgi . Belki bunun için telefonu duymadım. Onlar konuştular _____ basıyla beraberken çok yaramazlık yapıyordu. Eşleyelim Yurttayken-------------. manlarda sabah erken kalk mıvorduk . Diyalog : Alo? Tülay : Selam Hande ne haber? Dün seni aradım ama evde Hande : Aaa! Ama dün hiç evden çıkmadım. saat ikide temizlik yapıyordum. sen nasılsın? Neler ya p tmJ. 4. Derse gelmiyorum...hiç yaramazlık yapmıyor. Ezgi Onur'a mağazada rastladı _______o sırada Ezgi alışveriş yapıyordu .zaman çok çabuk geçiyordu.ba aksesuarları da vardı.)iı________. Tülay Hande'yi aradı__ ..». tamamlayalım Hande . Sevgi Hanım mutfaktayken---->.çalışıyordum ve aynı zamanda okula gidiyordum.. Hakan : Hahaha! O zaman yarın ben de gidiyorum.. Bu şirkette yönetici değilken--. Akşam sabah 19:00'a kadar plajda kal iyorduk . Onur yeni arabası için bir mini A. Çok yoğun bir hayatım var.

ödemeyi nasıl yapıyorlar? 4. Sonra ben okula başla d u n ___ \\kcku\dayken babam bana ders­ lerimde yardım e diyordu . Şimdi kırk iki yasında ytm . geniş mutfak.. 5ebzeier w m karnabahar Nazlı : Aal Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor. İki kilo da şeftali. Ben onlara da çay ve kek götüreyim. Ne Alırsınız? 8. soralım Markette 1. balkon.. Şeftali de güzel görünüyor. . Dinleyelim. Ondan da vereyim mi? Müşteri Yok üzüm almayayım. ..Çokyuşa____ 2. Duygu dışarıya a k s ın mı ? izin ver iyo r m usun ? 8.1. Alışverişe kimler gidiyorlar? 5. N ecla: Çaylar hazır. yeşil olsun. göz ü n aydın ________ 6. Hoş geldiniz. Biraz daha bekle yjn_ _ 3.. Hatta bazen ödevlerimi y a p jj >ordu . çok iyi.Kardeşim yarın Amerika'dan geliyor. 5.. O za­ manlar bana göre her şeyi en iyi ben biliyordum^ . Ben sofrayı kurayım—../? . Yıllar g e ç il_____ ve ben on beş yaşına gel dim babam ia ___çok fazla zaman geçir miyordum . Alışveriş sonrası buluşma yeri neresi? 3. vemekleri dnhn cok sevivorum. Yirmi yaşındal*e«_ üniversitede ikinci sınıfa g\idjymdurn_ . bir ev ki­ raladı. N ecla: Afiyet olsun. Ben de sevdim bu evi. ğum [7] Peki.. diyalog oluşturalım Can Aynur |T) önce sinemaya j>id_elim |T) Tamam.Aaaa çok güzel. 4 Fv li 1 Nere lisin ? Norveç liyim .Hapşuuuuuu! . Siz rahatınıza bakın. Sen İstanbul lu musun ? Hayır. kek harika olmuş. bekarım. Bardaklar düş üyor _. lütfen yavaş k o n u ş a ______ 6. _ yapma. 2.. lütfen dikkat o‘ din 2. iyi günler. Okuyalım. Babam ha­ la hayatımda çok önemli bir insan. Bana 4.. buyurun 5. 3. Sınava hazırlan iyorum sınıf boşalsın. Müşteri Ben bir kilo erik alayım. Ama o yıllarda bana göre her şeyi en iyi öğretmenim biliyordiL.O zamanlar bana göre her şeyi en iyi o bil iyordu . ellerine sağlık. Ne Yiyelim? Serpil : Evet. . Buyurun. Dolduralım Necla : Sağolun. Ne yapalım___ ? ve saat kaçta hıılıı yuyoruz ? 5. misin ? Hayır. 3 Rnhnrat h Manav Sağolun.öyle mi? Tebrik ederim ______ 6. Tamamlayalım 1. hayırlı olsun.. hayırlı işler. Çocuklar rahat rahat oynuyor.. 7. Hangi bölümlerden alışveriş yapıyorlar? 2. bir kazak önünde buluşâhiniBi? GÖ Olur. Ben imle___ oyunlar oyn uyordu .ve ya ğ h _ 10. ama ezik olmasın. kiz Türki1 . alayım____ boşum... Sarı saç h uzun boy lu ye güzeli mi? 8. Genellikle arkadaş­ larım J « _ _ geziyor. ela göz lii 7. . Tamamlayalım Manav Merak etmeyin. Nazlı : Neclacığım yeni eviniz gerçekten çok güzel.20. Çocuk üşüyo r klimayı kapatıra_______ 7..Cananla nişanlandım. 4. Filmden sonra alışveriş yapalım mı ? Çünkü mi ? Ne dersin? Çok haftaya cumartesi babamın do­ güzel filmler var. dinleyelim [T] Bu hafta sonu ne ynp iyonun ? Bir yerlere Müşteri Kolay gelsin Manav Sağolun. Tamamlayalım. Araban yeni galiba? Güle eü le kullan ____ 5. Ali kadehini kaldırıyor ve göre her şeyi en iyi arkadaşlarım b\\îyordu_ ./» . Hare­ ketli bir sosyal hayatım var^z_____ ve çok kitap okuyordum . . Biz de yeni bir araba al ahin . üzümler de yeni geldi. eğlen iyordum ya da ders çalış lyordum. Gözlük lü Müşteri Buyurun. siz de salatayı y a p ın _____ 08 5. tamamlayalım is tjja a ıtttL . Bugün hava parça/?. Ünite: Afiyet Olsun Serpil : Teşekkür ederiz canım. Bahçesi de var. Necla : Arka tarafta top oynuyorlar. 5.2. Cumartesi günü nerede Manav Ona [6] Saat ikide TÖMER'in g i delim mi ? Müşteri günü. bulut lu . Güle güle oturun. hika­ yeler anlat iyordıı . Demek yarın sınavın var. İzmir üzümü. Ahmet üc oda M _ . Müşteri Borcum ne kadar? Manav 6 TL. İzmir tiyim ___ 9. Polonya h 6..O zamanlar . sana iyi şanslar _______ 3. gürültü yap mayın ___ 4. 2. uzun boy _lu kadın benim annem. TÖMER'de birçok ülkeden öğrenci var. Amerika lı Hint li . Manav Yeşil erik mi? Evet. . 1. Serpil : Bu arada. Zor günlerimde önce ondan yardım diyor. Bana masallar. Artık ben de bir bab ayım . Tamamlayalım... Yemekleri t uz/m . Tamamlayalım 1 . Sizi anlamıyorum.. cumartesi günü görüşürüz.. Tamamlayalım Ben beş yaşındayken babam hayatımdaki en önemli insan . ben de kendime [2] Cumartesi sabah işim var kazak bak avım ama öğleden sonra .

Adana 10 C°.3. Akdağ Geçidi'nde kar var. dalgalı saçlı bir hanım. Filmin en heyecanlı yeri son sahnesi. [9] Uzun burunlu. : Cok sevindim. 5. ti rjreej'îsfe—J O Masadaki çiçek dekoratiftir. kilometreleri arası yol yapımı ça­ lışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. kürdan vb. Kısa saçlı ve kısa pantolonlu bir çocuk. Bu akşamki partinin en güzel kızı Selen. biber üç delikli kaplarda. Manhattan Plaza'dan daha [U yaramaz görünüyor. gözlüklü bir adam. 4. iki elinde de po­ şet var. Kıyı bölgeler güneşli. 1. D Tuz tek delikli. 6. Tamamlayalım. Kiminle? İÜ : Bizim şirketten Cenk'i hatırlıyor musun? Şu mimar çocuk. İzmir parçalı bulutlu 10 derece. Çok tanımıyorum ama iyi birine benziyor­ İrem : Evet çok iyi ka lp iı___terbiye J î___biridir. Karadeniz fırtınalı ve dalgalı. [7] Şapkalı. Havaalanına en yakın otel Boğaz Otel. gözlüki£L_ çocuk mu? du. □ 0 16. Düz. Tamamlayalım. Benim en iyi arkadaşım sensin. [5] ucuz. Galiba üniversite öğrencisi. □ Davetsiz misafirler için masanızı asla başka bir masayla birleş­ ri var. 12. Elinde bir şemsiye var. [ 4] Genç bir adam.. 2. Bence yüzmek koşmaktan daha zevkli. London Venue Otel. inceleyelim. Yüzü çilli. Ellerinde siyah eldivenle­ □ m m □ □ m çok oda var. □ m 3. sevimli bir kız. Elinde bir top var. Ankara-Polatlı karayolunda yol çalışması var. En pahalı otel Boğaz Otel. işaretleyelim 1. Pipo içiyor. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. N L : Cenk? Esmer. Tokat Sivas karayolunun Akdağ geçidinde gece sis ve don bekleniyor. 9. □ m 11. Yol durumu: N Ankara-Polatlı karayolunun 18-25. 3. işaretleyelim Bu gün yurdumuz soğuk havanın etkisinde. 15. küçük çantalı. 14. sıfırın altında 5 derece. Dinleyelim. Sarışın. yanıtlayalım 5. yaşlı bir bayan. 11. Yurdumuz soğuk havanın etkisinde. Özerinde kareli bir ce­ ket var. Çok da : Duydun mu? Mine nişanlanıyor. zayıf. Denizlerde durum: Akdeniz ve Ege denizi açık. □ □ 8. □ m 10. Galiba alışverişten dönüyor. Biraz düşünceli ve mut­ 3. eşleyelim 7. suz görünüyor. 4. topuksuz bir ayakkabı giyiyor. Restoranın en lezzetli yemeği mantı. : Sahi mi? Bilmiyordum. Okuyalım. illere göre hava durumunu veriyoruz. 13. Adana güneşli ve açık 12 derece. zayıf bir kız. soslar ise seıvis elemanındadır. m □ 2. U] Düz saçlı bir hanım. Elleri belinde. Bir sırt çantası var ve elinde kitap taşı­ yor. Karadeniz ve Akdeniz fırtınalı. unut m a y ın ız j D Garsonla göz göze gelmek için beklemek garsona seslenmekten daha kibar bir davranıştır. Erzurum karla karışık yağmurlu. Çok y a n ||ş 2. Bulalım İrem Gülben İrem Gülben İrem Gülben : Evet. iç kesimler bulutlu. Tümce kuralım 1. kısa boyia__. 5. üzerinde çizgili bir tişört var. Bu arabanın fiyatı o arabanın fiyatından daha uygun. Kıyı bölgelerimiz sağa­ nak yağışlı. Manhattan Plaza'dan daha 00 Q0 Dog ru Kısa elbiseli. Elleri arkasında yürüyor. takoz ve halat bulundurmaları gerekiyor. Doğru Yanlış 4. Gülben : Ne diyelim. Ulaşım seıvis yolundan sağlanıyor. London Venue'de. Ben ailemin en küçük çocuğuyum. onu al m a y ın ız 1 □ Yemek masasında asla sigara ic m e yin iz \ . İstanbul yağmur­ lu 8 derece. öfkeli görü­ nüyor. Topuklu ayakkabı giyiyor. 14. ekleyelim ö Davete uygun kıyafet ve makyaj seçiniz _______ □ Sofraya asla yalnız otur mayınız . Ali sınıfın en uzun boylu öğrencisi. A L espriü__ Ben de çok severim Cenk'i.. iç kesimler parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu. Sürücülerin yanlarında zincir. Ankara bulutlu 5 derece. Dünya Mutfakları Dedikodu 13. 7. Hayırlı olsun. Kız kardeşim benden daha çalışkan. Dükkandaki en ucuz telefon bu. Senin ceketinin rengi benim ceketimin renginden daha güzel. Bugün hava dünden daha sıcak. evet o. □ H 6. [3 ] Kıvırcık saçlı. □ m 12. Dünyanın en zor işi annelik. m □ 8. at mayınız .9. Garsona bağır m ayınız __ 1 □ Kül tablasına asla peçete. İstanbul yağmurlu 10 C°. Takım elbiseli bir bey. Bıyıklı ve sakallı. Herkesle beraber hareket et'diniz ______ O Peçeteyi kucağınıza koy u n u z ______ Ama o peçeteyle asla ağzı­ nızı sil m eyin iz .

kontrol ediyorum. Uffl Haydi kalk. ama bana güven veriyor. 6 ay efendim.gidiyor. Kasabanın insanları be n i_ ____ çok seviyor. . kaç beden giyiyorsunuz? Müşteri : 38. Bunları alıyorum. b ._. Satıcı : O zaman % 30 indirim yapıyoruz. 8. Anne. Saçını kestirmek _____ ve istiyor. Televizyona_____ kapatıyorum. 1. Ayrıca ten renginize 6. Satıcı : Peki efendim. boyatmak kuaföre _______gidiyor. Tamamlayalım de çok uygun. Ben bir doktorum. . her gün aynı in sa n la rı sokakları . güzel mi? Müşteri : Evet.. Satıcı : Nasıl ödemek istiyorsunuz? Peşin mi. 6. iyi günlerde kullanın. a .. tabii ben de o n la rı var. diyalog özgür. hoş geldiniz. babam onu ikimiz için al­ Kuaför : Nasıl bir model ve renk düşünüyorsunuz? dı. Sen A y ş e ji____ görüyor musun? Ben onu bugünlerde hiç gör­ : İyi günler. Bu nedenle kuaför onun saçını çok . Bakın. . ben de bilgisayarda çalışayım. 5. çok işim var..Çok yorgun görünüyorsun. 1. Yarına ödev hazırlayacağım. Funda : Peki o halde kızıl olsun. b . düz mü? . Çünkü buranın insanları gerçekten çok sevecen ve yardımse­ ver.1. Onlar da benimle sofralarını paylaşıyorlar.Dün alış veriş yaptım. Tamamlayalım 6. Akşamları birlikte sohbet ediyoruz. ü îü jifi. işaretleyelim 1. Yerleştirelim siniz? Bu Müşteri : Evet. 4. dalgalı. bilgisayarı hep sen kullanıyorsun. Çatallari______ masaya bırakıyorum. Funda : Siz neyi öneriyorsunuz? çantana koy. -Dün neler yaptın? Funda Hanım. şu kolsuz tişörtler fena değil. Her an sen i ______düşünüyorum.Evet. .öğrencilerin___ ödevler in i Funda : Dalgalı olsun.4. şu modeli düşünüyorum. a 4. Satıcı : Buyurun. kredi kartıyla mı? Müşteri : Kredi kartıyla ödemek istiyorum. Kuaför : Fakat bu model saçınız için uygun değil.. Çünkü sizin saçınız düz değil. .6. b . 3. . kumanda m ı arıyorum.5. 4.kısa_kesm ek istemiyor. P antolom L deniyor ve beğeniyor. kasabavt seviyorum. Funda : Saçımı kısa kestirmek istiyorum. gayet iyi. anlamıyorum. dün bütün gün evi»?____camları nu sildim.Ne yapıyorsun? Kuaför : Dalgalı mı. Satıcı : İyi günler. Funda : Saçımı kestirmek ve boyatmak istiyorum.2. 6.3. Derslerini bitirdikten sonra kitaplarını hemen Funda : Röfle nasıl olur acaba? Kuaför : Saçınızın rengi çok koyu bu nedenle rengini açmamız gerekiyor.Ne arıyorsun? Kuaför : Fön de çekelim mi? . Tamamlayalım 1. sevgiyi Müşteri : O zaman taksitle alayım.Hayır. dostluğu __ve hoşgörüyü en güzel haliyle yaşı­ yorum burada. önce lacivert. nereye koyayım? Müşteri : Lacivert pantolonu. Ben bu pasta y ı __ çok seviyorum. müyorum. Peşinde ise % 50 indirim Müşteri : Taksitli ödemede kaç ay vade yapıyorsunuz? rum. Biraz izin ver. o n u dün evden aradım ama yoktu.Sen kimin şiirlerini seviyorsun? . diyalog Müşteri 3. bana kapılarını açı­ Satıcı : Hiç peşinatsız. Ceren her zaman aynı şeyleri hatırlatmaktan bıktım! Kuaför : Kızıla ne diyorsunuz? Kızıl bu yıl çok moda. Funda hanımın saçı clüz değil. Müşteri : Vitrindeki pantolonu görmek istiyorum. Her sabah sen okula gittikten sonra bir sa­ at odanı topluyorum.. Zaten Kuaför : iyi günler. Biraz daha düzenli ol lütfen. Daha sonra k ırm ız ı renkli. . Unutma. Satıcı : Tabii efendim. Satıcı : Pantolonun üstüne bir tişört ya da gömlek bakmak ister mi­ 7. Funda : Haklısınız.H_____ gezmek istiyorum. Satıcı : Nasıl? Tişörtün bedeni ve rengi iyi mi? Müşteri : Evet. dikte edelim 2. 5. Bir gün bütün dünya. yorlar. aynı aynı d ü kka n la rı görmek belki sıkıcı. hayallerine ortak oluyo­ ..Ayşe'yi gördün mü? Genç bir kadın alışveriş yapmak için bir m ağdM M . Kirli çamaşırlarını yerlere atma. Saçınızı bu kadar kısa kesmeyelim. bu n » ye şunlara__ aldım. Sayın Yetkili 2. hoş geldiniz Funda hanım.Bu da saçınızın sağlığı için uygun değil. Ben onların dertlerini dinliyorum. iki saattir bilgisayarın başında oyun oynuyorsun. çok seviyorum. Alışverişini taksitle ___________ yapıyor. Ünite: Bürokrasi Her Yerde 1.pantolonu görmek istiyor. biraz da­ Ceren odan çok dağınık. bence güzel.2. Bundan sonra kıyafetle­ Kuaför : Saçınızı hangi renge boyayalım? rini akşamdan hazırla.Televizyon nun Funda : Evet. lütfen. 5. kolsuz bir tişört deniyor. a . Satıcı : Hangi rengi denemek istiyorsunuz? Müşteri : Kırmızı olsun.Ben Orhan Veli « in şiirler in i çok seviyorum. Eşleyelim. . Çoraplarının yatağının altında ne işi var? Off. 3. şu kabinde deneyin. Çekmecelerini na­ ha uzun kalsın. sıl bu kadar dağıtabiliyorsun. Bu parfüm m _____ çok seviyorum. Funda : iyi günler. Satıcı : Hangisini? 6. 2. .. Satıcı : Nasıl.

. Mert 4..içiyoruz.. Yanıtlayalım Hangi kedi uyuyor? Sepetteki ked i uyu yo r .başlıyoruz.. Sergi Şoförle konuşmak yasaktır. Doğru Yanlış m □ □ m □ tuzluğu □ kahveyi □ cezveyi □ fincanları Sınıfımda.45'te evden çıkıyorum.... Göl kıyısı Yerlere çöp atmayınız.. 13. Marketteki meyveler pahalı. Temizlikçi kadın geçen hafta e v i. Türkçeyi. Kapı Dondurma ve yiyecekle girmeyin..... Kitabın hangi çantada? Onun arabası n d aki .... Ekmeği cadde dekinden__ aldım. Manav dakiler____ daha Ebru 5. Size bir Türk kahvesi yapayım. 3. ... Mağaza Lütfen kemerlerinizi bağlayın.. ayrıca 12 taksit Mert 6. Arkadaşlarla birlikte cav. Armada'daki filmler güze! değil. Yüksek sesle konuşmayın. Sayın Yetkili 1.. 10. . denemek istiyorum. Ebru'dan neyi istiyor? [7] şekeri domates. Avrupa'da birçok y e r i gezdim._____________ 18.. Bir süre sonra öğretmen geliyor ve hep birlikte derse. 12..14. Hangi elbiseyi beğendin? Vitrin deki .... Fiyatlar çok uygundu. Bir mağazada. temizledi. ama biz her y e ri_ yine kirlettik. 5. Dün sokakta Buket'in sevgilisini ____ gördüm. Mert Evet. Bu buzdolabını yeni mi aldın? Çok güzel! Nurgül Evet geçen ay aldım. 3.____ bilmiyorum.çok seviyor.. ama Paris'i....... 14.. Tenceredeki y emek sıcak. En çok hangi m e y v e ^ seviyorsun? 16. 15.. 1. Yerleştirelim Lütfen kitaplarınızı açın..peynir. dolaptan neyi alıyor? □ cezveyi 08. Hemen yapıyorum..Çekiniz. Migros J_akilere___ bakalım. 7... otobüse__________ bi­ niyor ve kursa gidiyorum.... mi. işaretleyelim 1. Ben de bir arkadaşıma verdim. Tamam.. çok beğeniyorlar.. Benimki de orta olsun. çantada. Annem b e n jl de sen_L de çok seviyor. çiçekleri koparmayın... Falımıza baksın.... Hayvanat bahçesi Tablolara dokunmayın.öğrenci.... Aaa.. ... Kütüphane Fotoğraf çekmeyin. sayfası_m_:açın. 6. Masa dakini_____ al... Otobüs Çimlere basmayın.... Hangi saat ikiyi gösteriyor? yapıyorlardı.. çilek reçelini mi daha çok se­ 9.. zeytin.. 2. nefis olmuş Afiyet olsun! Nurgü: 13... ilaç kutusu Benim sınıf ımdaki. Soralım Nurgül Ebru 8. Park itiniz . 1. Nurgül. Dersten önce onlarla kafeter­ yada oturuyorum. beyaz eşyalarda kampanya vardı. Arkadaşımın telefon numara sim unuttum. 4. Bazen süt bazen de çay içiyorum _______ . Mert Nurgül ucuz ve taze oluyor.. Mert çok iyi fal bakıyor.bekliyorum... on iki öğrenci var. Sen balkon dak... Bütün işlerimi ev <fc&mrfeyapıyorum. Kola kutusu Yüzmek tehlikeli ve yasaktır. 1. Dünkü gazetede sen ire_ya zijH _o ku d u m . Bizim sokaktaki fırın kapalıydı..... 11. Nurgül....»!.. Niçin o jîm _ üzüyorsun? Annem.. Sizin v a k t in iz i ___ almak istemiyorum ama çok önemli. Hangi mont senin? Sandalye deki 10. Hangi restoranları seviyorsun? İstanbul Beyoğlu' ndaki restoranları. 11... Saat □ şekeri [7] kahveyi ra sınıfa gidiyoruz. Uçak Kullanmadan önce prospektüsü okuyun.. Çok iyLEski buzdolabını ne yaptın peki? Hangi çiçekler solmuş7 Nurgül Çok da eski değildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Kalem kutusundaki kalem yazmıyor. Güneş g ö zlüğ ü n ü yani mi aidin? tanımıyorum. 4... Mert çok iyi fal bakıyor... Tamamlayalım 6. Hangi renj(. Televizyonda Marlon Brando'nun f ilm in i izledim. Bayram ta tilin i Bodrum'da geçirmek istiyorum. Çok iyi olur. _ yavaş yavaş öğreni- . reçel ve ekmek yiyorum....... Hangi ceketi aldın? ipekyol mağazası ın d a k i ceketi aldım. Ofisteki bilgisayarım bozuldu. Nurgül eski buzdolabını sattı.. Hangi öğrenci İspanyol? Hayvanlara yem vermeyin. Ayşe nin annesini Yabancılar Türk m utfağım . Okul 2. Otobüs geliyor.. Tamamlayalım Soğuk içiniz. Müze . İşte Vazo d a ki çiçekler solmuş ______________ kahveleriniz hazır! Hangi yemek sıcak? Ebru Hmm. Ben salondaki çiçeklere su verdim. 2. ziyaret ettiniz mi? 12. Kahvaltıda . Kahvaltıdan sonra banyoda duş yapıyorum..p_ daha çok seviyorsun? Ahmefin erkek ka rd eşin i tanıyorum ama kız kardeşin i ___ 10.. FilmiEL son_ı/jîM_ hiç beğenmedim.. Sizin is m in iz i ..... Hah. Dün eşimle akşam yeme ğ in i Rezerve Lokanta 3... 6. dışarıda yedik.. Eline sağlık! Çok güzel olmuş. elbiseyi. Otobüs durağına gidiyorum ve 413 numara­ lı otobüsü. baham ı . .. Ebru masadaki şekeri bana uzat! Do­ laptaki kahveyi de çıkarayım. tamam... için de. Yerleştirelim Her sabah erkenden kalkıyorum. Son­ 2.ilere___ver. Şu ayakkabıca. viyorsun? A n n em i dört gözle bekliyorum.. D u va rd a ki saat ik iyi gösteriyor ______ Ebru Aa. Kitaplarınızın 18.. 17. Nurgül Kahvenizi nasıl yapayım? Benimki sade olsun. Vişne reçelini gördün mü? Ne iyi ettiniz de geldiniz. 5. benim. hala görmedim..2. Arkadaşlarınız s iz i_______ bekliyorlar. Tamamlayalım 12. Eşleyelim Sinema Cep telefonunuzu kapatın.

2. kızın adı neydi? 0 0 0 0 4. sınıfa gireceğim. Ayşen pek hoşlanmıyor bu tür kamplar­ dan. A Sen de kahve içecek m isin __ ? B Hayır. A Yüzüğümü kaybettim . Ama öğretmenimiz _bize__ çok yar­ dım ediyor. çıkalım. Sonra ben pastayla . kalemi sen al. küçük bungalovlar var Aladağ'da..yoruz. 9. alacağım.? B Çok özür dilerim ama unuttum.► Aileme her gün--------------------------------------Ben gelecek ay dans kursuna Onlar geçen yıl araba----------Bundan sonra onunla hiç----Dün eski bir arkadaşım banaHaydi beraber yemeğe--------önümüzdeki pazar bize------Çok açım.. : Tamam işte! Konuş bu akşam Ayşen'le. ? 10. yanıtlayalım 21. 0 0 3. Başımın ağrısı i^SÜ . aldılar. Son derste John'un doğum gününü kutlayacağız. John çok sevinecek. bilgisayarım bozuk. John mumlan üfleyecek ve hep birlikte şarkı söyleyeceğiz^ "Mutlu yıllar sana. Biz de bir bungalov kiralay a c a ğ ız . 9. Hayır. 7... A : Sema'yla görüşmek istiyorum. 19. yaşlı adam kim? 4. : Peki o zaman ben yarın sana haber veririm. 6. çünkü___________________ 19. trafikte stres. tümceleri defterinize yazın. A Dün niçin beni a ram adın. Selinle Bolu'ya gidecek.. Pastanın üstüne mumları koyacağız ve yakacağız. hayatınız zor mu? Maalesef hayır. (Biz) Yarın derste film seyre/ decek misiniz_ Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz : Mete. . çok üzüldüm. çünkü yarın akşam geç saate kadar j 4. 0 0 4.. Hayır. A Eve şimdi mi geliyorsun? B üzgünüm. : Ama çok eğlen_§cgği^. ama yapmak çok zor­ muş. piramitler dünyaca ünlü. çok yorgunuz ve öğle yemeği bile yemedik_ 3. A: Beraber yürüyüşe çıkalım mı? B: Hayır. 0 0 2. Ünite: Gelecek de Bir Gün Gelecek Sanırım az sonra yağmur-------------------------. Yerleştirelim 1. gelecek misin? yapmadım. Eşleyelim Duvardaki Televizyondaki Balkondaki Kafesteki Evdeki Bendeki Sokaktaki Partideki Kapıdaki İlkokuldaki Yerdeki Masadaki Türkiye'deki Su sınıftaki Fotoğraftaki Benim odamdaki Üniversitedeki Tahtadaki Mısır'daki Senin elbisendeki Dün gece hiç uyumadım. 7.. çikolatalı pastadan _ daha çok seviyorum. Mutlu yıllar sana. Ayşen'le Aladağ'a kampa gidecek. 0 0 6. A: Yarın yemeğe gidelim mi? B: Maalesef.. öğrencilerin hepsi Kenyalı.... Ormanda mantar toplayaooğsz— . güzel günlerimi arıyorum. çantayı getir. : Aslında ben de çok sıkıldım. 2. Biliyorsun. Tamamlayalım. gölde balık tut ocağız__ . 5. Çadırdan daha ra­ hat. çünkü____________ 10. Mümkün mü? B : üzgünüm. Siz de gelsenize bi­ zimle.. sandviçlerden birer tane alın. Mete. 18..1. çünkü zamanım yok____________ 5. az önce _______ ___ 2. sağol." diyeceğiz. (Sizi Yarın bizimle gel ecek misini-z_ 20. Siz de gelin. sınıf arkadaşım John'un doğum günü-------Bu­ nun için hep birlikte ona bir hediye aldık. Oğuz. işte stres. Mete.. oyuncular çok iyi. 0 0 5. tablo Van Gogh'un. telefon ediyorum. 6. çünkü 8. Doğru Yanlış 1. Bugün günlerden cuma. çünkü 10. Eşleyelim başlayacak. (Sizi İstanbul'da kaç gün k d d ın ız/a ca ksm ız ____ ? Sadece iki gün. halı İran'dan geldi.. 7. bütün çocukları seviyorum.. B Aaa. ____ . Oğuz kamptan hoşlanmıyor. (Onlar! Tatilde otelde mi kal dınız/acaksunz . A Bu filmi g ö rd ü n m ü B Hayır. Pahalı bir yüzük müydü? 8. çiçekler ölüyor. : Kamp mı? Nerede kamp yap o c a k s ın ız ? : Bolu'da. arkadaşlarımın fotoğraflarına bakıyorum. kuşlara çok acıyoruz. ■0 0 7.köyleri gez _gceğiz_____ . haber çok ilginçti. işaretleyelim Oğuz Mete 7. (Seni Bizimle gelecefe misin 9. 2. Meyveli pastayı. Yarın sabah erkenden yola çık ocağız _. Aladağ'da. kim acaba? 11. 1. Sabah kahvaltı-----Bugün kendime yine bir çanta Siz n e------------------------------Müdür az önce yemeğe--------------------------- Hayır. 7.. tüm insanlar gösteriyi izliyor. : Çadırda mı kal ocaksınız ____ ? : Hayır. ISİ7İ Ynzın tatile cık acah mısınız__ 17. kızarıklık bu yüzden. filmi daha önce gördüm. _ ________ _________________ 8. başlayacağım. Tamamlayalım. ama otobüsü ka çırd ım _____ .. gözümdeki Bu dizideki Dünyadaki Gazetedeki O 0 [T] ö [2] İÜ] İD |ö| H [Ü 0 0 GO 0 0 0 0 0 0 O 1. 12. çünkü___________________________ (Sizi Ankara'dan tnşın ocak mısınız 13. (Bizi Kapalı Çarşı'da alışveriş y a p acak nuy jz _ 16. Maalesef.. A Şimdi daha iyi misin? B Evet. telefon etti. Mete'yle Selin kampta balık tutacaklar. : Bilmem. a m a ______________________ 15. Mete'yle Selin çadır kampı yapacaklar. 5. A: Berrin nerede? B: Bankaya aitti__________ üzgünüm a m a______ ____ _________ 5. Mete uzun zamandır kamp yapmak istiyordu.. O 0 . 3. bu lekeler de ne? Hayır. öğretmenimiz de elleriyle nefis bir meyveli pasta yaptı.. konuşmayacağım.. Çünkü Türkçe bizim için biraz zor. 23. Planınız Ne? 1. konuşuyorsunuz? çıktı. 22. ______ ___ __ __ ______ _ ____ 4. Selin uzun zamandır kampa gitmek istiyordu. öğretmenimiz de bu pastayı çok seviyor. (Seni Bir dilim daha kek y ivecek m isin ________ ? Evet. Oğuz'u kampa davet etti. hafta sonu için özel bir planınız var mı? : Hmm. 24. Evet. çünkü ________________________ . ama en kısa zamanda görmek istiyorum.. (Seni Tatilde Bursa'ya ge decek misin __________ _? 3. 14.

2. On dakika içinde orada ol a cağım 8. Ama sabahın . Gerçekten çok geç kalk o ca ktım eğlenceli bir gezi olacak. Gelecek hafta sınava gir eceğim Bence yarışmada senin resmin birinci o la ca k_ Onlar iki ay sonra evlen ecekler ______ Niçin gelmediniz? 6. değilim.7. neyse. Tamamlayalım. 9. Güya siz geçen hafta sonu benim yanıma. sadece dün akşamki kekten yiyeceğim. Sen bugün işe geç git meye c e k __ m iyd in ? Yanlış mı ha­ tırlıyorum? Evet. Tamamlayalım. bu sınavdan sonra mezunolaçağtm. Sana inanıyoruz. Hep böy­ kitaplarımı karıştır mayacaksm _____ ! Çabuk söndür elindeki şu sigara­ yı! Odamı leş gibi kokuttun! Ayrıca bilgisayarımı da kullan mayacaksm Aslı O çok dar geldi. Beyaz gömlek giyiyor. işinde çok başarılı olacaksın. İsteyen öğrenciler hayvanat bahçesine de gidecekler. Gezinin sonunda piknik yapacaklar. yanıtlayalım Ebru İKİ KARDEŞ Aslı Levent Sinem : Onu ben giydim.. Sen odama girdikten sonra hiçbir eşyamı yerinde bulamıyorum.? Hala içiyorsun! Mağazamız bayramda açık ol a c a k ________ 7. Sabah toplantısı var. öğle yemeği için Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik yapacağız. / Ulus'a gideceğiz ve ilk ziyaretimizi Etneografya Müzesi'ne yapacağız. işaretleyelim 1. Sinem / / önceki gün kırmızı gömlek giydi. Bir daha kesinlikle eşyalarıma . Sıralayalım. geçtin? Sinem Ebru Sinem daha yoktur bu dünyada. Akşamki keki yedi. Tatilde Side’deki bir otelde kal acağız___ 10. 7. hepinizi bekliyoruz! DVD'de güzel bir komedi filmi İ7İp. Tamamlayalım ama evde yoktun. öyle mi? Tamam! O zaman sen de benim odama siga­ rayla girmeyeceksin zaman. __ _? ?? Ebru jölemi de kullan m aya caksm . Tamamlayalım 4. Bundan sonra hiç sigara içmeyeceğim__ 15.. 2. Aslında seni bir daha ara mayacaktım ama çok özledim.. Tüm öğrenciler mezuniyet töreni için yarın sabah saat dokuzda burada hazır olacaklar . Kırmızı gömleğimi giyeyim o üstüne getiriyorsun. Beyaz gömleğimi giyeyim ben de. 9. Yarınki parti çok kalabalık olacak 6. 3. bundan sonra saç Sinem Ebru Sinem Kahvaltı yapacak mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır. Saat sekiz olmuş. Bu üniversitede son sınavım. □ m □ m 4. önce Sen Y$_Q!B££b_______ m iydin Ebru yemezsin diye düşündüm. sana gelecektim___ 5. bir kitap lazımdı. Doğru Yanlış □ □ Soygun planını kadın yapıyor. 3. Kirli sepetine attım. 8. Hani bir daha yaramazlık yapmayacaktın ? 4. Herhalde senin kadar kıskanç bir abla Aslı ben de tiyatroya ama anneme misafir geldi. 1. Sinem : Onu dün giydim. Tamamlayalım KÖTÜ BİR GÜN Anne Alo! Kızım nasılsın? Ne yapıyorsun? Fena değilim. Hepimiz sabah saat 07:30'da TÖMER'in önünde olacağız ve otobüslere oradan bineceğiz. Üç yıl sonra Tıp Fakültesini bitireceğim ve doktor olacağım . Göreceksin ______ sen. : Sen dün mavi kazağı giy meyecek miydin___. Alışverişe cık ınayacagım . Bayramda bütün okullar tatil olacak______ □ 7. Gezimiz saat 22:00'da sona erecek. Sonra da .! Tamam mı? Levent ama bu sabah aradılar. Fabrikada bekçiler var. Ders başlaya cak _______ gidecektim Kararlıyım. Müdürün odasının kapısını anahtarla açacaklar.? Niye vaz­ Ne yapayım. Onu ben yedim. Orada 2 saat vaktimiz olacak. Yerleştirelim 1. H □ . Geziye TÖMER dışından katılmak yasak. toplantı varmış.. Sabah tam evden çık tyordum ki annem "Anahtarını unuttun!" di­ ye bağırdı. Dün akşam canım çok sıkılıyordu. Kız Anne Ne oldu? Kız Dün işten çıktıktan sonra güzel bir plan yaptım. Gezinin ilk durağı Etnografya Müzesi. Seni aradım. Sen mi giy ecektin______ . Geçen hafta arkadaşlarla birlikte Okan'a sürpriz bir doğum günü par­ Uçak birazdan kalk acak ________ tisi yap acaktık ______ ama o şehir dışına çıktı. İstanbul'a gel eçektiniz . Bu saatte evde ne işin var? Sabah altıda yola çkacaktm____? Taksideyim. □ E 3. Hızlı yürüyelim. □ m 4. Suyu çok soğuk içme. 3. Anıtkabir'de Atatürk ve Tür­ kiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili pek çok resim ve eşya göreceksiniz. mayacaksm Hırkamı giy meyeceksin dokun Ebru Ben de senin gibi dağınık bir çocuk görmedim. işaretleyelim Gezimiz gelecek hafta cumartesi.. Orada Ankara'nın eski evlerini görecek ve antik eşyalar satan mağazalardan alışveriş yapacağız. hasta olacaksın )oğru Yanlış 1. 11. işaretleyelim Broşürlere baktık.3. Sadece kötü bir gün geçirdim. Son olarak akşam yemeğini Gölbaşı'nda güzel bir restoranda ye­ 16. Güya bu sabah mek yiyeceğiz. Ben de odana girdim Ebru le yapıyorsun. □ m m 2. Ankara gezisi gelecek pazar olacak. Daha sonra Çiftlik'ten ayrılacağız ve Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz.? Ebru : Evet. .yecektim ve iyi bir kahvaltı yap ocaktım . geç git decektim ! Peki beyefendi. Neler Olacak? 7. Tamam! Jölen senin olsun. Daha sonra yürüyerek Ankara Kalesi'ne gideceğiz ve kaleyi gezece­ ğiz. Bu akşam oğluma annem bakacaktı_______ Yorgunum. Hani sigarayı bırak ocaktın . Levent SABAH TELASI : Beyaz bluzumu gördün mü? Yine mi benim odamdasın? Her zaman odamın altını ve kitabını aldım. Kız Anne Neyin var? Hasta mısın? Hayır. 5.2.. Böyle mi Olacaktı? 12. Bekçi bütün gece hiç uyumuyor. 2. Yanıtlayalım.

bir salon pahalıca — ----. Ebru o filmi seyret mis 3. sonra alışveriş için Migros'a gid ecektik . Yarın sabah geç kalkacağım______________________________ Sezin : Biliyor musun. gelecek ve kızınız ölecek.. Of! Kredi kartımı evde unut jnusum ____ 18. Güya bugün dinlen ecektim ama eve az önce geldim ve şu anda başım çatlıyor! Anne : Anladım canım.bîr yo! akıllıca-------. Sınavda soruları dikkatlice okuyun.. bugün kravat takmışsın . Yerleştirelim Hero ve Leandros 1. Mert'e selam söyle. Çıralı'nın pek çok tarihi 1.bir kitap büyükçe------. sürdürelim ? Bir bakayım. Uçak rötar yap mis_______ Ancak 2 saat sonra burada olacaklar. Türkiye'de her yıl onlarca trafik kazası olur.sekizinde komşumuzun kızı geldi ve benden matematik ödevi için yardım istedi. sence de harika değil mi? Erol : Evet. Selma ameliyattan sonra günlerce__ komada kaldı. ve doğal güzelliği var mış______. Yarın daha güzel bir gün olacak.._? Sezin : Ben de daha önce hiç Çıralı'ya gitmedim ama Mine'den çok 3. hiç farkında değilim. 3..bir hediye Daha çok ağaçtan evler varmış______ ..1. 4. . Mert'le buluş ocaktım . Sezin'e göre Mine Çıralı'yı çok beğeniyor. Aaa! Sınavı geç misim_____ Yaşasın! 12. Görkemle konuştun mu? Londra'ya var mış mı__ ? 15. 19. Bunun için uzun süre planlar yap mış . Evler ormanlık bir alandaymış____ Gürültüden uzak. Çıralı çok eski bir yerleşim merkeziymiş. Kız : Tamam anneciğim. Bu yüzden Hero doğduktan sonra hiç dışarıya çık mamış ...bir fikir kalınca-------. 5. hiç güzel değil miş___ 6. 5. Oraya bayılır Mine.>. yüzyılda kuPek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış_______ 2.. Evde hiç birşey kalm. Esin Hanım aynanın karşısında saatlerce süslenir. Avrupa yakasındaki şehrin adı Sestes. Evliliğimizin 20. doğmadan önce bazı kahinler annesine "Kızınız doğduktan sonra onu 8. Eşleyelim güzelce-----. yanıtlayalım 1.atnış______ Alışverişe çıkalım. Bayram sabahlarında ailece. Anadolu'nun Romeo ve Juliette'i 20. Konserde seyirciler dakikalarca şarkıcıyı alkışladılar. Borcunu hala ödememiş." dedi. Rüyamda çok ünlü bir şarkıcıyrmşvm___ 2. Eskiden buralar tarlaymıı.. İy i b ir kahvaltı yapacağım ____________________________ Erol : öyle mi? Hiç haberim yoktu. Az önce teyzem aradı.bir buket aptalca-------->■ bir soru genişçe------.ö. Gerçekten güzel w y miş. Erol Sezin : Peki güzel oteller varmıymış __ ? : Oranın doğal havasını bozmamak için çok fazla otel Erol : Evler ağaçtan mıy mış_ ? Sezin : Evet. güzel miş . Gömleğimin düğmesi kop muş______ 3. Toplantın mı var? 4.. Hayret. 2. Aaa. Hırsızlar evlere gizlice girip soyuyorlar. sürekli sarayda yaşa mış______ Bir ilkbahar günü bütün insanlar sokaklarda şenlikler yapıyor ve her­ kes şehirdeki büyük tapınakları ziyarete gidiyormuş. çok farklı değil mi? Mine'ye göre bu evlerde kalmak yap m. Yerleştirelim Doğru Yanlış 1. İki kardeş birbirlerine sıkıca sarılıp vedalaştılar. rııl muş Havası ve denizi harikaymış______ Doğal kumsalları da çok 4. yanına dadısını da al mış ve gizlice saraydan çıkmı§_. Sence pantolonuma uymuşınu_ ? 13.amıslar 18.> . M ert ’le bu luşacağım. Yemeye ve M ieros'a gideceğiz ______ Sezin : Çıralı'ya.» . Yarın dinleneceğim_____________________________________ . Tamamlayalım 1. 19. gerçekten. 6. Saat ikide şirkete gittim ve akşam sekize kadar çalıştım. Gazeteden okuduğuma göre iki gün önce Japonya'da deprem nl muş_______ 2.. Bu gömleği yeni aldım. 16. Peki öğleden sonra ne yaptın? Kız : öğleden sonra için de güzel bir planım vardı. Tam film başIayacaktı ki elektrikler kesildi ve iki saat gelmedi! Anne : Hmm... Nereye 4.. ama karıma hala deUce___aşığım. Sen şimdi güzel bir kahve iç ve biraz dinlen.*. Bir Zamanlar asla dışarıya çıkarmayın. iki şehir varm ış. Sınav başvuru formunu dikkatlice doldurup göndersin. Çıralı otel yapmak için uygun bir yer değilmiş.. 7. İyi geceler.. 5. Türkler yü zle rce yıldır Anadolu'da yaşıyor. Ama öğlen müdürden bir telefon aldım... Ankara gezisine sınıfça katılacağız. Anadolu yakasındakinin adı Abydosiamş_____ Sestes şehrinde Hero adında çok güzel bir kız yaşıyormuş.. Anne : Sana da yavrum. 6. □ EH 3. kayısılı aldım. lüks otellerden çok daha keyifliymiş . Mine tatile çıkm i _______ 2. iyi ki seninle tanışmışım. Bu ülkede milyonlarca_ insan yaşıyor. [7] □ 2.. Biz de ilk fırsatta gidelim. Tamamlayalım.... Ayşegül yolu bana kabaca tarif etti... 9. 4. M. Tamamlayalım. [£] □ □ İZİ 1. Trafik polisi beni kiba rca uyardı.." de mis . Kutlama günü. II. Çünkü o henüz 8. "Ofiste acil bir iş çıktı.. .. 2.. Hero ilk kez bu kut­ lamalara katılmak iste mis . Erol : Ben hiç gitmedim. Ne dersin? Sezin : Evet. Çocuklar ı iyi ı mus__________ mu 5.. Yerleştirelim git m is _____ ? dinledim.. kesinlikle. Beraber önce yemeğe. DVD'de güzel bir komedi filmi izleyeceğim_______________ 17. 4.. Saat ona kadar onunla ders çalıştım. Mine'nin söylediğine göre.. Sınavdaki tüm soruları kalayccl çözdüm. Yemekten önce ellerini iyic e __ yıka. 7... Aa! Saçlarını boyat mışsın \Çok y a k ış js s ____ 10. Pastayı ben yaptım. Sonra film izlemek için koltuğa uzandım. Eski zamanlarda Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında karşı karşıya 3. çünkü dışarıda onun başına birçok kötülük 1. sağol.bir kız uzunca-------. 11. Bu dünyada hepimiz kardeşçe yaşayalım. 5. doğal bir ortam düşün­ sene... 3. O bir rahihe vmis ve sarayından dışarıya hiç çıkmıyormuş.. yılını kutluyoruz. Markette çilekli yoğurt kal mamış . öğrenciler okulun bahçesinden gizlice kaçmışlar. Mine Çıralı'da bir otele yerleşmiş. Gazeteyi okudun mu? Dünkü maç kaç kaç bitmiş__? 8. Hemen gel. Duydun mu? Sigaraya zam gel mis________ 14.. kahvaltı ediyoruz. Güzel ol muş mu___? 17. 20.>.. Mine'nin anlattıklarına göre Çıralı çok güzel bir tatil yeriymiş_____ . Ünite: Rivayet Odur Ki. 6.

İstanbul'da her yıl caz festivali düzenlen meMediiL_ .:.□ 4.. Sibel Yaa. Saat 10. öğretmen yarın sınav yapmayacakmış / yapmayacaktı.2.. Arkadaşlarım bana sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Çünkü annem aradı. Oya bu sabah alışverişe çıktı. Tamamlayalım 1. Hafta sonu tatile çıkmak istiyorum ama eşim tüm hafta sonu çalış acakım ş ____ 8. Tamamlayalım. . eminim yine bütün parasını harca mıStlr________ 5. herhalde yo! ândır_______ [7] . öğrenciler için sınavın ilk dört sorusu çok Doğru Yanlış E □ m □ □ m 1. Eylül Gökhan. Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. Hala devam e diyordur.00 oldu. Dinleyelim. Aslı derse çok geç kaldı... Ailem bu­ nu bil iyorm uş oma bana söylememiş.4. Ders çoktan başla m ışttr ___ .. O sırada babaannem ı iyi ıyorm uş _____ 7. Babası devlet dairesinde çalışıyormuş. Belki hasta A r ________ [7] Sibel Hm. öyle mi? Onu sonra anlatırım. _?" 8. "Otobüsün hangi lastiği p a tlai* . Eminim Ahu bu olay karşısında çok üzül muştur_______ 3. .. Ben eve gidiyorum. .. Sınavdan sonra öğretmen­ lerinin yanına git misler ve "Otobüsün lastiği p a tlajİL. Geç bunları. Tamamlayalım 1. Bursa'da oturuyormuş. Biz de gidelim mi? soluğu 3. bilirim ben yaptığımı 4. işaretleyelim Adı Gökhan'mış 3.Sınavda beş soru varaus_ ve geçmek için n gz 50 almak gerekiyormuş. Duydunuz mu? Yarın Selim Türkiye'ye dön ecekmiş . Kafaları çekip çekip Orada ediyormuşuz . Sibel Sıkılmasın. Murat aradı. fakat Kimin bacağını sıkmışım ____ tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız. Sibel Kardeşi var mıymış? Eylül Evet. 1. işaretleyelim 1.... Başbakanımız birazdan size gerekli açıklamayı yapacaktır . ı olny mis ve her biri 10 p u a n ım ^ . benim için ölüm dem ekür_____ _.3. . Şu çocuğu görüyor musun? Okulumuza yeni geldi. mış puan mis ve soru şöyleyım. Doğrusunu seçelim Onu da sonra anlatırım. Sıkılıyormuş burada.öğretmen ka■ et mis ve "Tamam. yarın Ankara'ya gelecekmiş / golocokti. tamamlayalım MATEMATİK SINAVI Dört üniversite öğrencisi bir sabah çok geç kalk mışlar____O gün mate­ matik sınavı var »us ama sınavı kaçır mışlar . 6. O çalışkan bir öğrenci. 11. Lütfen bizi tekrar sınav y a p j « _ d e misler. gezdirelim arkadaşımızı. yarın yeni konuya geçecekmişiz / geçecektik. Dün akşam sinemaya gidecekmişiz / gidecektik. Herhalde bütün sorulara cevap ver mistir .Yok canım.Ezgi bana "Günaydın. Sibel Gökhan'la henüz tanışmamış. iki gün sonra sizi sınav yap ocağım_______" ’iis . Doktorun söylediğine göre bundan sonra sigara içmeyecekmişim / içmoyoeekftm. 5. ama endişelenmeyelim. □ m □ m □ H E □ □ 10.. öğretmenin söylediğine göre önümüzdeki ay hep beraber geziye katıl a ca kım sız __ 4.Q 6. Gökhan'ın annesi özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Murat geçen hafta çok hastaydı ama herhalde artık iviles miştir _____ 4. O çalışmayı çok seviyor. Dün Pelinle konuştum. akşam misafir gel e c e h m is . Bu ayın sonunda İstanbul'a taşın aca k m ış . 8.. yerleştirelim 2. [7] Sensiz yaşamak. Sibel Annesi ne iş yapıyormuş? Eylül Annesi matematik öğretmeniymiş. [7] Eylül Dün öğle tatilinde. Öyle miymiş? 6. Bu arada Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş. Eylül Gökhan'la yemekhanede tanışmış. Eylül Ben tanıştım onunla Sibel Aaa.. inanmıyorum.. 2. Gökhan'ın babası matematik öğretmeniymiş. Babannemin evine hırsız girmiş.. Çok yakışıklı. bunun için buraya taşınmışlar. Gökhan ve ailesi Bursa'dan gelmiş. Gökhan'ın ablası evliymiş ve Bursa'da yaşıyormuş. öğretmen söyledi. 2. g el iyorclur_____ [7] 8. N e Olmuştur? 12.. 5.. 4.. ikinci sayfadaki beşinci soru ise alt­ 7. Değerli basın mensupları. yeni işinde de başarılı ol acaktlr . Ali okula gelmedi. Tayini çıkmış. Türkiye'nin başkenti idir_______ Toplantı sabahleyin başladı. Orada özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Dinleyelim. Kim görmüş_________ ama kim? Eleni'yi öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpegündüz Melahat'ı almışım________ da sonra Alemdaı'a gitmişim________. diye. Bilim adamları yakın bir gelecekte mutlaka çevreyle ilgili sorunları çö zecektir _______ 2. 3. 5. gördüm. Okuyalım.. Yemekhanede yanına oturdum. 8. Sınav günü öğrencilerin dördünü de sınıfın bir ucuna oturt»?us î s nav kâğıtlarını dağıtjmj. Geçen gün yolda Barış'ı gördüm. Gökhan'ın iki kardeşi varmış. Ağabeyi de İstanbul Oniversitesi'nde öğrenciymiş. biraz soh­ Sibel Adı neymiş? Eylül bet ettik. . o demiştir [7] de sen fark etmsmişsindir Ankara. neden? Buraya alışamamış mı? Eylül Alışmış ama bütün arkadaşları Bursa'daymış. 5... beni Süheyla'ya vurulmuşum. Onları çok öz­ lüyormuş. Ciddi misin? Ne zaman tanıştın? 3. anam babam 2. Ablası evliymiş. Aaa. Türkiye'nin en uzun neh/rM ı:. Sibel Neler anlattı bakalım Gökhan sana? Nereden gelmiş? Eylül Bursa'dan gelmişler. Q 7.m Sibel.. bir ablası bir de ağabeyi varmış." demedi bugün. Geç bunları Bir kalemde. Kızılırmak. Bunun için geç « M hocam. □ Türkiye'de her beş yılda bir seçim ol maktadır 13. Ya o Mualla'yı sandala atıp Ruhumda hicranını söyletme hikayesi Orhan Veli Kanık 7. Haftada üç gün spora gi/ diyormuş Dedikodu Kim söylemiş .

Erzurum'da Nisan'da kar vardır. Umarım Ayfer hediyesini beğeniU'M?'_____ __ 9. İzmir'de havalar Mayısla ısınmaya başlıyor. çün­ kü yatılı misafirleri var. Annemler de gelecek hafta Çeşme'ye gidecekler. Tamamlayalım 1. Tümce kuralım 1. : Bugün hava ne kadar güzel! Bizim oralarda çoktan yaz gelmiş­ tir. Annem hazırlanmaya başlamıştır. Yonca büyük ihtimalle/büyük olasılıkla konsere gelmez.. Sen yorul m ussundur ___Arabayı artık ben kullanayım.. İngilizce. İzmir'de insanlar denize giriyordun m E 3. İtalyanca. Mütercim Tercümanlık ve Dilbilim bölümlerinden mezun kişileri kabul etmektedir. Fransızca. Lütfen salatayı yapar mısın? 5. Mutlaka orayı da görecektir Acaba benim için hediye alm ış m ıd ır ? İnşallah bü­ tün parasını parfüme verm em iştir ce her şeyi bana bir bir an latacaktır Neyse zaten Türkiye'ye dönün­ .. Murat bu habere çok sevinecektir. Okuyalım. 4. 6. Bana biraz borç verir misin? 2. Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten 8. Cenk İzmirli. 10.• hiç / hiçbir zaman 4. Cenk : Çeşme'de yazlığınız mı var? Eda : Evet. Çince. Yavaş yavaş yazlıkçılar gelmeye başlamıştır. Dinleyelim. Eda : Herhalde. Almanca. insanlar denize giriyordun Cenk : Gerçekten mi hava o kadar sıcak mıdır? Eda Genellikle . Antalya'da her yıl film festivali düzenlen . Eda İzmirli Cenk Erzurumlu. 5. Eşleyelim.. Burcu ne gitar ne de piyano çalabiliyor.Eda Erzurumlu. Onlar şehirleri ve aileleri hakkında konuşuyorlar. . Benimle dans eder misin? 4. ama yemek pişiremiyor. Doğru Yanlış 1. Bulmacayı çözelim vardır. annem bizi merak et mistir____ .. hem de yemek pişire­ biliyor. Yerleştirelim seçmiş midir 1. Cenk : Yani bizim sınavlar bittiğinde sizinkiler yazlıkta olacaklar.muktedir_____ 12. mutlaka beğen eceklerdir_ . Okuyalım.. O çok başarılı bir öğrenci. Burcu iki gün önce Amerika'ya gitti. Evlerde kaloriferler yanı­ yordur . 16. 9. 2. Ünite: Farklı Dünyalar : Nisanın sonunda mı? Cenk : Elbette.. Hollandaca 9. Çok Kültürlü Bir Dünya 8. Çiçek hem gitar hem piyano çalabiliyor. Çiçek ne basketbol oynayabiliyor. 5." demişti.. Kardeşim bazen/ara sıra yaramazlık yapıp beni kızdırıyor. Mehmet gitar çalabiliyor ama piyano çalamıyor. Cenk : Erzurumlu bir misafir kabul ederler mi? Eda : Bilmem. eşleyelim EDA İLE CENK KONUŞUYOR Eda • bazen------------.>. sormam gerek.► • ara sıra 1 1S. E E 2.. 3. e E 3. hafta sonlarında arkadaşlarımla buluşurum..Siz burada ceketle dolaşıyorsunuz ama Erzurumda her­ kes paltoyla geziyordur. Mehmet hem basketbol oynayabiliyor. Evi to­ parlıyordun Cenk : Yazlıkta ne kadar kalıyorlar? Eda : Eylülün sonuna kadar. Bu oteli ablamlara da tavsiye edelim. Kardeşim asla/bicbir zamany\ımıırtn yemez. Cenk : Aal Bizim orada martta her yerde kar vardır. 3. Eda : izmirde tam tersi. ne de yemek pişirebiliyor. 2. Erzurum'da hava geç ısınıyor.. Sıraya girer misiniz? • Ablam — ■Ağabeyim - ■sakin • Kardeşim - 1maç delisi 1meraklı ■Ben----- 1doğasever ■Annem — 1titiz ■Babam — 1Fenerbahçeli : Tabii bizim orada havalar martta ısınmaya başlıyor.* genellikle • büyük olasılıkla--------• büyük ihtimalle geç.._ ya da havuzda y ü zü y o rd u r __ Buradayken bana "Havvai'yi görmek istiyorum. □ E 4. □ E 2. Arda basketbol oynayabiliyor. 3. çünkü alerjisi var.. Eda • asla----------------. işaretleyelim Eda ve cenk Ankara'da üniversitede okuyor..1. Burcu hem basketbol oynayabiliyor hem de yemek pişirebiliyor. çok güzel bir yer. Hatta şimdi de kar 9. Cenk sınavlardan sonra Çeşme'ye gitmek istiyor. Ahmet için endişelenme. bu sınavdan da ecektir 11. Eda'nın ailesi yakında yazlığa gidecek. 8. Çok geç kaldık.6. Arda gitar çalamıyor ama piyano çalabiliyor. Türkçe. Acele edelim. 19.. 7. Yazılı ve sözlü sınava girecektir. 6. Acaba yolculuğu güzel ? Otele çoktan zelim yemeklerinden varm ıştır ggiy şjmdi otelin o gü­ y iy o rd u r .. 7. Uç a ça k tır __ 9. □ E 4. hatta mutluluktan havalara . yanıtlayalım 1. tamamlayalım • çoğunlukla------------» .2.. Sigaranı söndürür müsün? 3.

3. soğuk algınlığı için tarhana çor­ bası yap a rd ı ___________Ben çok hassas bir çocuktum. Annesi Ceren'e hangi filmi öneriyor? □ korku filmi □ belgesel film 0 çizgi film 4. Çünkü bizim zamanımızda bu okullar yaygın değildi. Ceren sinemaya ne zaman gitmek istiyor? Benim çocukluğumda çok çeşitli ilaçlar yoktu. □ araba kullanamıyor. tamamlayalım Eskiden insanlar bugünkü gibi stresli y aşamazdı______ Doğal beslenir/erdi___ ve bu nedenle de daha sağlıklıydılar. A:Okulu sever miydiniz? B : Hayır. Tamamlayalım 1. tamamlayalım ANKET A :Affedersiniz. işaretleyelim Genç Bir Gazeteci ile Söyleşi Doğru Yanlış Duygu Atay'a göre. Ay anne. Rica ederim. 9. Kredi kartı yokken insanlar daha çok peşin alışveriş yap artanım. Daha az hasta nl u rla rd ı ve her hastalıkta hemen doktora koş ma zla rd ı . A : Ama ablam her şeyi yapabiliyor! Ona her zaman izin veriyor­ sun! Akşamları çıkabiliyor. Mide bulantısı için nane-iimon çayı. Bazen seni hiç anlayamıyorum Ceren. pek sevmezdim.şız. Düzenli bir hayat sürdüremiyor.. . Hah ha! Kaç yaşında okula başladınız? Yedi yaşında.r a n ı'işfit iirdi'ım 11. Ceren annesinden ne istiyor? □ para [7] izin 2.azım. iyi yemek pişirir misin? 4. gidemedim. Dinleyelim.. Soralım 1. 5. Gazetecilikte zamanla yarışmak lazım. önemsiz hastalıkları bitkilerle ve çeşitli yiyeceklerle evde tedavi et­ meye çalışır la rd ı_____ Annemin de pek çok hastalık için pratik tedavi yöntemleri vardı. 3. Kaç puan aldım? Hah hah ha! BİR İŞ GÖRÜŞMESİ 1. yanıtlayalım ağustos zaman annem sırtıma karabiber ve Yo. Peki. Efendim? Benim güzel annem! Bir şey isteyeceksin sen! Anne. hiçbir derse ilgi duymaz mıydınız? B : Müzik ve resimden hoşlanırdım. 2. Doktorlar reçetelere ilaç formülleri yaz a rd ı □ araba le b u lu n ji« * i_____ 17. Sorularım bu kadar. Ceren'in ablası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? □ gitar çalamıyor. yeni insanlarla tanışmaya olanak vermesi 0 4. 4. öğretmenlerim resimlerimi çok beğe­ nirlerdi. tüm konserlere gidememiş ama çoğuna gitmiş. diskoya bile gi­ debiliyor! B : Canım sen de ablan gibi on sekiz yaşına gel. Ceren'in ablası kaç yaşında? □ 13 018 016 5. nayır y a rın üdn dün 10. ne ilkokulda ne lisede. Televizyon yokken insanlar daha çok sohbet et'derlermiş . Gazetecilik sorumluluk ister. Ben bebekken çok ağlarmışım... Niçin akşam gitmek istiyorsunuz? Filmi gündüz seyredebilirsi­ niz. Çocukken de dondurma sevmez miydin? 18. Liseyi zor bitirebildim. değilsin tabii. 16. 14. Eskiden komşular birbirleriyle daha fazla gör ü ş ürm üş . Çünkü Eylül babasının konserleri için sık sık şehir dışına çıkıyor. Çocukluğunda hiç ağaca tırmandın mı? 7. Bulalım üubgn tparazise nahizar icteamurs pazartesi h a zira n cum artesi ekdisne eskiden 20. Çünkü müzisyenler geceleri çalışıyor gündüzleri uyuyor. Hala da ara sıra resim yaparım. 2. A:Nedenini öğrenebilir miyim? B : Çok yaramaz bir çocuktum ve arkadaşlarımla iyi geçinemezdim. 3. Dedem gençken bir kulüpte futbol o yn a rm ış Kardeşim ve ben çocukken hiç yaramazlık yap m. Hemen 1. size okul yılarınızla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. araba kullanabiliyor. Ama korku filmine gideceğiz. 4. Ancak Gripin ve Aspirin o zaman da çok yaygındı. Tam 13 yaşındasın! Off anne! Canım. Hayır çalamıyor.. sorumluluğunun fazla olması 0 0 . Ünite: Medya 10.3. Dinleyelim. Gazetecilik Duygu Atay için çok tehlikeli bir iş. ğasusot 0 __. Hayır.. Her yıl tatile çıkar mısınız? 6. Kreşe ya da anaokuluna gitmediniz mi? Çocuklara anneler ya da büyükanneler bakardı. zaman zaman tehlikeli olması 3. Eskiden iyi yemek yapar miydin? 5. 3. 2. O o 0 0 Duygu Atay'a mesleğini neler sevdiriyor? 1. Okuyalım.1. 6 . Akşamları tek başına hiçbir yere gidemezsin. Nesini seviyorsun bu korku filmlerinin? Komedi ya da çizgi film izleyebilirsin. Farklı Zamanlar bugün eczacılar da her hasta için özel bir ilaç yap a rla rd ı. zevkli olması 2. A:Çok güzel.._. A : Off! Haksızlık bu! 1. ama çok uzun zaman önceydi. Bu ilaçlar bakkalda bi­ 13. Haberiniz Var mı? 1. bu konuyu seninle daha önce de konuştuk. Çocuk muyum ben7 A pardon. 7. Cuma akşamı Burcu'yla sinemaya gidebilir miyim? Çok güzel bir film gelmiş. [7] diskoya gidebiliyor. Okuyalım. [7] Cuma akşamı □ Pazar akşamı □ Cumartesi akşamı 3. üzerine sıcak havlu ört erdi _____ . teşekkürler. Okuyalım. Annem eskiden Ankara'dan İstanbul'a trenle gijd erm is .. En çok hangi tür müzikten hoşlanırsın? 2. Gündüz eğlenceli olmuyor. işaretleyelim hasta nl u rd um bal karışımı bir macun s ü rere// İZİN Anneciğim. o zaman sen de pek çok şey yapabileceksin. Hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olamadım. Üniversiteye gittiniz mi? Hayır. A: Anlıyorum. Gençliğinde en çok hangi tür müzik dinlerdin.. Türk kahvesi sever misin? 8.

Bu dönemlerde arkadaşlarıyla beraber olması onun [5] . Yine param bitti.Neden gidiyorsun Afrika'ya? için çok gerekli. Hepinizin katılma. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama şehirde ya- çok insanın ortak problemi. Ay şuna bak. Sonra görüşürüz [4] -Doğru.2. Babam benim doktor ol m a m ı ___ istiyor ama ben tiyatrocu olacağım.____ beni çok rahatsız edi­ yor. ev işleri yapmak benim için çok zor gideceğim. Neyse çok zorluk çıkarmadı bize. Hastaneye gitmekten nefret ederim... 1 saat tempolu yürümek aletlerle 30 dakika egzersiz yapmaya eşittir.Haşan. yeniden yazalım >"» İnsanın 1 saat çocuk bakması için 222 kalori harcaması gerekiyor. Sıralayalım 110 kalori harcaması gerekiyor. meye eşittir. naları.. Yeni bir araba mı almayı düşünüyorsun? / Evet. Senin bana yalan söylemen.. bu sabah erkenden yola çıktım. Artık seni dinle mekten bıktım. 3.. çok sevimli. 7. Çok iyi açıkladın.30'da başlıyor. Medya ve İnsan yorum. . O lokantanın yemekleri iyi değil. Yüzünü hatırlamakta zorluk çekiyorum. Seni ancak şimdi anlam aya ___başladım. Filiz'i hatırlıyor musun? / Maalesef. >■* İnsanın 1 saat ev işi yapması için 286 kalori harcaması gerekir. geç kalacaksın! / Lütfen. 6.Kendime hiç zaman ayıramıyorum... aynı insanları. .. hiç hoş bir davranış değil...Selam Hale! Nasılsın? . 2. 8.7. Hızlı Ayşegül: Aah ah! Benim de bebeğim bir an önce büyüse! kaym am ava 10. Bugün seni gör mek «*• İnsanın 30 dakika araba yıkamak için 143 kalori harcaması gerekiyor. [7] H] . Hala TRT'de mi çalışıyorsun? di. Bu ses­ leri dinle mek beni gerçekten çok mutlu etti. Gül ü ş ü _____ . Çünkü her gün aynı bi­ ____ gerekiyor. Bir yandan çalışmak di­ ğer yandan çocuk bakmak. «■* insanın 1 saat tempolu yürümesi için 254 kalori harcaması gerekiyor. Ben annemi üzmek istemiyorum. ** İnsanın 10 dakika yemek yapması ve sofra kurması için 80 kalori har­ caması gerekiyor. hala oradayım. Eminim çok güzel bir yolculuk olacak..UNlCEF'te görevli bir arkadaşım Afrikalı çocuklarla ilgili bir H] . Ama şimdi alıştı. Ayşegül: Gitsin tabii. Sürekli yalan söylüyorsun. 10 dakika yemek yapmak ve sofrayı kurmak 8 dakika sırt üstü yüz­ 6. Tamamlayalım 1. ir meye _____gidelim. / Ama paramız yok. / Tamam anne. Çok rahatladım. Ama kayaktan da vazgeçmeyi düşünmüyorum. Her sabah yatağımı topla maktan __ nefret ediyorum. b a k iîi______ nuşmam_______ Benim için 1 numara. 1 saat araba yıkamak 25 dakika step yapmaya eşittir. Yerleştirelim Kayak Yapmak Kayak yapmayı nem sever misiniz? Ben çok severim. Sigara ic mek pek çok hastalığa neden oluyor. 218 . Nilgün : Tabii psikologlara göre de çocuğun kendine güvenmesi ve iyi alışkanlıklar kazanması tamamen kreş eğitimine bağlı.. 8. Çünkü benim düşm em den çok korkuyor. / Artık parasız kalmaktan bıktım. Fazla çalışmalı. Bu akşam eve erken gelmenizi istiyorum. [6] tum. 7. Sen de iyi görünüyorsun. ko­ 9. seyret mek bıktım. Okuyalım. Senin ufaklık nasıl? Nilgün : Artık kocaman kız oldu. 4. anne. Ne dersin? / Gelmeyi çok isterim. Yarın çok önemli bir toplantı yapacağız. Sizin en kısa zamanda onunla gör üşmeniz_____lazımmış. Zamanın var mı? 3. Bu yüzden 5. 6. 4. Beş dakika daha. ne kadar büyümüş! Kaç aylık oldu? Ayşegül: 14 aylık. 8. Oysa ben çok dikkatli kayıyorum. 4.15'te herkesin burada olması Dün şehirden kaçmaya karar verdim." dedi.. ■* insanın 30 dakika alışveriş yapması ve torbalarla eve dönmesi için mümkün değil. sa m ak insanların birbirlerine saygı göstermeme. Dinleyelim. Kreşe başladı. ODTO'nün Fizik Bölümü'nde yüksek lisansa başlaya­ cağım. . seninle sohbet etmek çok güzel ama acele etmeli­ araştırma yapıyor. 4. Senin başarılı ol man 9. Küçük canavar se­ ni! Q] [9] . geliriz. Tatile gitmek istiyoruz. Akşama kadar hiç kimseyle ko­ nuşmadım. Dersler çok zamanımı alacak. ama an­ benim kayak y apm a m ı ____ istemiyor. Doğru mu? .iyiyim. Her gün aynı işleri yap mak herkes için çok sıkıcı. Teşekkürler. 2. Haydi kalk.Tamam Hale. 8. Onu çok seviyorum..pek çok dinlendim. Tamamlayalım 1. istiyorum. Düş mekten ___ korkuyorum. 9. ______ Onu ziyaret etmem lazım.. Bunun için oraya sadece çay 5. 10. Nilgün : Maşallah. Hiç çalışmıyorsun. Bana eşlik eder misin? istiyorum. bu yüzden işimi bırak­ mak zorunda kaldım. aynı yollan gör mekten 2. bizi doğadan uzaklaştırıyor. Ben salıncağa binemem. Tamamlayalım 2. / Ama teyzem hastanede. 5.. Dans et mek iyi olur. Ya sen? Geçen hafta Aydınla konuş­ 30 dakika alışveriş yapmak ve torbalarla eve dönmek 25 dakika step yapmaya eşittir. oluyor. 6. bulmaca_/jlau /haber/ köşe yazısı /manşet reklam / makale / röportaj / dim im ___ 7. Nilgün : En sevimli zamanı. 1 saat ev işi yapmak 30 dakika boks yapmaya eşittir. Yüksekçe bir istiyordum.. tamamlayalım ÇOCUKLAR yim. yerde güneşin d o ğ u su n u 3. Eşleyelim kanal / reklam / tartışma / açık oturum / duyum röp&riai v_________________ _________________ 1.Harika. 30 dakika araba yıkamak 15 dakika kürek çekmeye eşittir. önceleri gitmek isteme­ [2] . Sınav saat 8.ve kendine yeterli zaman ayır mamak. arama motoru / ilan_/ haber/bağlantı /yazıcı __ makale/ duyuru /sohbet odası _. 3. okula geç kalıyorum. Gruplayalım tehlikeli hareketler ya p m am aya çok özen gösteri­ 11.. ben de ona yardım edeceğim.Evet. benimki artık eskidi. Sadece kuşların ve böceklerin sesini dinledim. Seni partiye davet etmek istiyorum. 10... "Hale TÜBİTAK'taki işinden ayrıldı.. Çocuk büyüt mek_______ dünyanın en zor işi. Yüksek lisansımı tamamlayıp Afrika'ya Ayşegül: Hem de ne canavar! Çok yoruluyorum. 8.

Doktorum bana "Yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırın. Delikanlı genç kıza "Benimle hemen evlen. Yolunda giden her şeyi bir 12. Az çalışıp. Beş kat çıkıp telefonunuzu alm an ız (al-) gerekiyor. Murat bana 'Bu kitabı Ali'ye ver. Sema kafeteryada bizi görüp yanımıza geldi.> • problem yaşam— hayat vakit---k e z ---- zaman defa 11. Bahçeye çıkıp çiçek topladık. (sıçrat-) da bu 13. Senden bana o kalemi vermeni rica ediyorum/istiyorum. mi? Cevabınız "hayır" değil mi? işte bu tür durumlarda şunu düşünün: Böyle bir aksilik. Arkadaşım (banal ona mektup yazmamı söyledi." dedi." dedi. Anne çocuğundan kendisine bir daha yalan söylememesini istedi. O zaman yaşamınızdaki mamı söyledi. Her zaman gerçekleşmesi mümkün hayaller kurarız. 2. fazla 3b. Tamamlayalım 1. sorunlara bir de bu düşüncelerle yaklaşın. Gözleri rahatsız oldu. işlerimizi bitirdik. Senden saatlerce bilgisayarın karşısında oturmamanı rica edi­ yorum/istiyorum. Canım çok sıkıldı. Arka sıradakilerin yüksek sesle konuşm alarına (konuş-) kızıp sinemadan çıkabiliriz. 15." diyor. Uzmanlar insanlara günde en az altı saat u yu m a larını söy­ lüyor. 10. (kutla-) aklınıza geldi 9.ihtimal düşünce- fikir çok---sorun — 2. Senden yerdeki çöpleri toplamanı rica ediyorum/istiyorum. Bize mutlaka Karadaniz'e gitmemizi ve balık yememizi söyledi. Ayşe Hanım oğluna "Kendine dikkat et. Sanem ve Tarık bütün gün hiç konuş madan oturdular. 5. / Ama bu çok zor. 8. Yeniden yazalım 1. milyonlarca olasılıktan biridir. Genç adam arkadaşına "Beni bir daha arama." dedi. 10. 7. □ 0 3. Televizyonda Ne Var? günde bir arabanın üzerimize çamur si0 zuması___. 5." diyor. Biraz parkta yürü yüp __ rahatlamak istiyorum. Hostes yolcuya "Kemerlerinizi bağlayın. Lokantayı arayıp akşam yemeği için rezarvasyon yaptırdı. Tamamlayalım 3. 1. 3. Görevli. Kitapları masaya koyup dışarıya çıktı. öğrenciler sınavı bitirip sınıftan çıktı. Yalnızca başka insanlar bizi kızdırır. sokakta birinin yanlışlıkla çarpıp özür dilemeden yürüyüp gitmesine __ (git-) sinirleniriz.-Yeniden yazalım T. 5. . Bazı insanların kalabalık yerlerde sigara içmesi _______(iç-). Murat b a n a ___ bu kitabı Ali'ye vermemi___ söyledi. canımızı sıkar. Bu bir iş gezisi. Başarılarımızla mutlu olmayı öğrenmemiz gerek. Uzmanlar bize "Mevsim geçişlerinde sağlığınıza dikkat edin. insanlara "sen" demek saygısızlıktır." diyor. Murat'a arabasını oraya park etmemesini 4.1. istedi. 4. Sağlığınız İçin 1. Senden benim için de bir kahve almanı rica ediyorum/istiyorum. Çocuk babasına "Lütfen bu bisikleti al. □ 2. 2.. 11. 4." diyor. Işığı kapatıp uyudu. 2. Markete girip bir ekmek aldı." diyor. M urafa "Arabanızı buraya park etmeyin. 5. 16. 11. Senden bana bir daha yalan söylememeni rica ediyorum/isti­ yorum. Oğlum sütü çok sever.' diyor. Resepsiyonist müşteriye "Formu doldurun. 8. Ama bir de şöyle düşünün. Uzmanlar insanlara “Günde en az altı saat uyuyun. hemen evlenmesini istedi. 14. 2. 7." diyor. Bazen de farkında olmadan kendi kendimizi kızdırırız. Bugüne kadar pek çok kez telefonunuzu unutmadan çıktınız evden. □ [7] (Z1 □ 5." dedi. olasılık — >. 8. Sigarayı bırakmak istiyorum. Yeniden yazalım 1. 4.yanıt . Tamamlayalım. Güneş gözlüğü tak m adan dışarıya çıktı. 3. 2. Bu iki isteğin aynı anda gerçekleşmesi (gerçekleş-). Ayşe'ye evlenme teklifi ettin mi? / Hayır. Olmayacak şeyler isteyip sonra da onların gerçekleşmemesine (gerçekleş-) üzülürüz. Kemal ödevini ya pm adan okula gitti.istedi. Paketi açıp içinden hediyesini çıkardı. küçük can sıkıcı olaylardandır. öğretmen öğrencilerden gürültü yapmamalarını söyledi. 3. Tamamlayalım 1. 17. Sizden hastane içinde yüksek sesle konuşmamanızı rica ediyo­ rum/istiyorum. Hiç bu başarınızdan dolayı kendinizi kullamak." dedi. Niçin yurt dışına gidiyorsun? / Gitmek zorundayım. 6. yağmurlu bir 10. 3. 8. işaretleyelim Gün içinde birçok küçük şey bizi üzer. Yabancı birinin bize sen demesine (de-!." diyorum. Genç adam arkadaşına onu bir daha aram am asını ______ söyledi. Doktorum bana yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırm amı söyledi. Her akşam mutlaka sütünü iç jo_____uyur. öğrenci öğretmene "Lütfen konuyu tekrar anlatın. Yanlış [r] cevap— Ayşe Hanım oğlundan kendisine dikkat etmesini. 9. Bir bara gijdip ___ bir şeyler içelim mi? 7. □ [7] 4." dedi. Bu sabah evden birşey ye meden çıktım. 6. 3. 7. 11. 6." dedi. çok para kazanmak mümkündür.IRSnl - 9. 6. henüz değil. öğretmenim bana yabancı dilimi geliştirmek için kitap oku­ mutluluk kaynağı olarak görmeyi (gör-) deneyin." dedi. Ünite: Sağlıklı Bir Yaşam Çocuk babasından o bisikleti almaşım __ istedi. Murat arkadaşına "Beni 10 dakika sonra ara. Müdür sekretere "Bana telefon bağlama.__. istiyorum ama biraz utanıyorum. 10. 4. 4._____keyif yapalım. yani bir insanın hem az çalışması (çalış-) hem de çok para kazanm ası (kazan-) mümkün müdür? Başka bir örnek: Sabah evden çıktınız ama telefonunuzu evde unut­ tunuz. Böyle bir durumda çoğumuz kendimize kızarız. 2. Kütüphane görevlisi öğrenciye "Kimliğinizi gösterin. 5. öğretmen ona kızdı.3. hem daha çok para kazanm ak (kazan-) istemesi________üste-) olmayacak bir şeydir. öğrenci işlerine gidip kayıt yaptırdım.. Anne çocuğuna "Bana bir daha yalan söyleme. Sana "Beni dikkatle dinle. örneğin evli birinin hem eşiyle daha çok vakit S S İİlll1 ^ ____ (geçir-) istemesi (iste-). Simdi karnım çok aç. Ona manavdan iki kilo elma almasını söyledim. Delikanlı gene kızdan onunla Doğru 1. Mayosunu giyip havuza girdi. Ona beni beklemesini söyledim. Görevli." diyor. Bir kahve içje.

3. Sen de bir şey ister misin7 2. Ayşe şarkı söyle yerek___ iş yapıyor. 2. kalabalığından kaçıpJmtiıılmak. Biraz daha ka­ rıştırın. Karşımızdaki adam gülerek bize bakıyor. 7. Spor yapıp yemeklerime dikkat ederek kolayca eski formuma kavuştum. istiyorum. 5. Daha sonra üstüne patatesleri ekleyin. 5. Bu şehirden çok sıkıldım. 1. Tamamlayalım . 9.— konuşacağım. Cüzdanımı evde unut up dışarıya çıkmışım. insanları tanı madan onlar hakkında karar verme. 7. 3. Doğru Yanlış □ □ H 0 [7] □ [7] □ □ [7] 1. Diş temizliğime çok dikkat ederim. 2. 6. Bundan sonra insanların önünde s u s mayıp. Akşamları kitap oku yarak__ uyurum. Sorunları büyütmeyip çözmeye çalışmak gerekiyor. En son tuzu ekleyin. Hırsız genç'kızın çantasını kapj?________ kaçtı. tencerenin kapağını ka­ pat. Bana 'Günaydın" demeden yanımdan geçti. 11. Bunun yanında sağlıklı fakat mutsuz pek çok insan var. Doğru beslenip gerekli fiziksel aktiviteleri yaparak sağlıklı olmak mümkün. 11. 3. 5. Bir bardak su ekleyin. Ruh sağlığımızı korumak için ön­ celikle stresten uzak durmamız gerekiyor. Strese Girmeyin 1. işlerini zamanında \S\\wmeyerek büyük bir hata yapıyorsun.. Ceketimi giy meden__ dışarıya çıktım. 7. üstüne havuçları karıştırın. Berna işten eve arabayla geliyor. Alper ve Berna yemekten sonra beraber çay içip televizyon seyrediyorlar. Markete gi dip .. birbirini sevip sayıyor 1. Ancak ocağın altını çok fazla açma ım d a n _ yeme­ ğinizi kısık ateşte pişirin. 12. Filmi seyredip bize de anlatın. 3. Hey! Yine dalıp gittin ___________ ! Ne düşünüyorsun? 11. Berna hayat tarzını değiştirip yeni bir 5. Yağı ekle yip ha karıştırj£_ tencereye koyun. Kazadan hafif bir yarayla kurtuldum. İşten sonra arkadaşlarla bir kafede otur«£_______ sohbet ettik. Dün gece üzerimi M meden . Buraları terk etmek. 3. asansöre biniyor. Bu yüzden hergün on kat merdiven in ip çık ıy o ru z _________ 12. 9. Küçük kız ağla yarak__ kazayı anlattı. uyudum. Şoför kırmızı ışıkta durmayıp herkesin hayatını tehlikeye attı. 4. 8. 6. Okuyalım. Bu iş yerinde herkes çok iyi anlaşır. Adam bu soğukta denize atlayıp yüzmeye başladı. 7. 5. Çok üşüdüm. Çok üşüdüm. Ayrıca kendimizi sorumluluklarımızın altında ezmeden yaşamak çok önemli. 5. başımı alıp gitmek. 2. 9. Sana çok kırgınım. Of! Bilgisayar yine takıldı! Artık bu bilgisayarı kaldırıp atmak_________ istiyorum.__ otobüse binmeyi tercih etti. 9. Evi Aoyupşoğam_m?km§— . O hiçbir şeyi önemsemez. Ayşe kimseye haber vermeden evden çıktı. Akşam televizyon seyret meyip____ kitap okumayı tercih ediyorum. Bu kadar parayı çok çalış arak biriktirdi. 6. Yeniden yazalım SAĞLIK İÇİN Şüphesiz mutlu bir hayatın ilk şartı sağlıklı olmak.___geldim.. Spor yaparak. 3. Afiyet olsun! değiştirmeye karar verdi.3. 2. Bu akşam partiye gitmeyip____ evde oturacağım. Kendimize vakit ayırmamız gerek. Küçük çocuk ağla yarak 4. Tamamlayalım 11. 5. Ankara'ya turist olarak. İş yerinden evime yürüyerek g id ip geliyorum ____ 10. Tamamlayalım 10. iş yerimizdeki asansör bozuldu. yakın çevremize. Tamamlayalım 1. Hobilerimize. 10. Sen benim en yakın arkadaşımdın ama aylardır beni arayıp sormuyorsun yanımıza geldi. 4. Ocağın altını kapatın. 8. Elif akşam yemeğini yiyip uyudu. £ alışveriş yapacağım. Yemek pişince dereotunu serpio. Şemsiyemi almadan dışarıya çıkfım. Bu akşam geç vakte kadar ders çalışmayıp erken yatacağım. Neyiniz Var? 12. Alper iş yerinde merdivenlerden çıkmayıp 4. tamamlayalım 1. Dinleyelim. 4. Bu akşam evden cık mayıp iyice dinlenmek istiyorum.2. Çünkü hasta olmamak için yaşam tarzını ve alışkanlıklarını 9. 4. Adam sinirle içeriye girdi ve herkese bağırıp çağırmaya başladı. Havuçları ve patatesleri küçük küçük doğrayın. Enginarları geniş bir tencereye diz İP_______ içlerine karışımı koyun. Bu bardağı kalemlik ol arak___ kullanmayı düşünüyorum.. Biraz da­ _ bezelyeyi koyun. tamamlayalım YEMEK TARİFİ önce enginarları iyice yık a j® ^ ____ kurulayın. Hırsız bütün değerli eşyaları almış. Ellerini yıkamadan yemeğe başladı. yanıtlayalım teklif ediyor. Kütüphaneye gidip bu konuyu araştıralım. Ne kadar şımarık bir çocuk! Annesi o oyuncağı almadı diye bir saat­ tir ağlayıp zırlıyor_________ 14..servis yapın. 8.. Alper'e göre insanlar kendilerini çok fazla yormadan yaşamak istiyorlar. 2. ama sonra burada yaşa­ maya karar verdim.____daha enerjik olabiliriz. 8. 6. Bu da bize gös­ teriyor ki mutluluğu hem beden sağlığımıza hem de ruh sağlığımı­ za dikkat ederek yakalayabiliriz. 6. 7. Çocuklar şarkı söyleyerek yürüyorlar. öğretmenden izin almadan sınıftan çıktı. 11. . Ayten eve kadar yürü m syip. Alper yerinden çok fazla kalkmadan çalışıyor. 3. Yolun yarısın­ dan geri dönmek zorunda kaldım. 3. yaşama başlamak istiyor.^______ pişirin. Demet her zaman insanlarla gül erek___ konuşur. Hafta sonu evde oturmayıp arkadaşımı ziyaret ettim. Alper Berna'ya birlikte spor yapmayı 2.. Çok yorgunum. Bunun için yatıp kalkıp ____dua ediyorum. Senelerdir görüşmeye görüşmeye birbirimizin yüzüne unuttuk. için küçük bir sahil kasabasına yerleşti. Yemeğimi yemeden uyuyacağım. Çok hastasın ama bir doktora gi\meyjp____ sağlığını tehlikeye atı­ yorsun. 10. 7. 8.3. 1. Ulaş doktora gitmeyip hayatını tehlikeye attı. Okuyalım. Kendisi hakkındaki kötü eleştirilere bile gülüp seçer ___________ t. 4. 2. 6. Tamamlayalım Evdeki cam eşyaları kırıp dökmüşler ________ 13. 5. Bizimle vedalaşmadan iş yerinden ayrıldı. 10. sosyal hayatımıza yeterli zamanı ayırarak dengeli bir yaşam sürmemiz mümkün. 4. trafiğinden. 6. Anahtarımı alm a d a n __ evden çıkmışım. Geceleri dişlerimi fırçala m a d a n __yatmam. işlerimi bitirj?______ arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Sinan kütüphaneye gidip ders çalıştı. işaretleyelim.Yağmurda ıslandım. Çocuklar bütün gün evde yaramazlık yapmışlar. Kentin gürültüsünden.

7. Hava çok güzeldi. Çünkü müzik dinleverefe yürümek beni çok rahatlatıyor. 7.. Bu gece Adana otobüsünde yer var mı acaba? □ E □ m □ s 2.. Erkek : Ben günlük turlarınızla ilgili bilgi almak istiyordum. Senin üzül memen için her şeyi yapacağım.. Gezi dönüşü ertesi gün akşam olacak. 1 Çay molası 3 2 Çevrede gezinti (tarihi evler ve çarşılar) öğle yemeği 5 Ankara'dan hareket Kadın : Kaç oda? Erkek : Dört. öğle yemeklerinde et ve salata yemeyi tercih ederim. Orada çok sayıda tarihi ev ve çarşı var. Daha sonra Beypazarı'na varıyoruz ve etrafı gezdikten sonra 15. 9. önümüzdeki iki gün için yer yok. yelken. çamur.13. 2. dim: Artık yürüyerek markete giderken daha dikkatli olacağım.. Onlarla sohbet efderek yemek yemeyi çok severim. . sauna dahil. Yaklaşık bir saat sonra Ayaş'ta bir çay molası vereceğiz. Ora­ ları gezeceğiz. Mutlaka birkaç fincan kahve içerim..... Daha sonra alışveriş yapacağız hep birlikte. Tamamlayalım Bu sabah erkenden kalktım. müze. Böyle günlerde daha geç kalkarım. için___bana fırsat vermiyorsun. Diyalog 1 Doğru Yanlış m □ 1.. Daha sonra dışarıya çkıp... Müşteri günübirlik gezi düşünmüyor. Erkek : Opsiyonlu yerler de mi yok? Kadın : Kalmamış maalesef.. Gezi ücretine rehberlik hizmeti dahil değil..... Kızılcahamam'daki oteliniz ile ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Grup olarak mı geleceksiniz? rehberlik hizmeti dahil.. şifa. Birden bir ses duydum. Kadın : Buyurun._ kendimi şımartırım. Aynı zamanda böyle günlerde tatlı.. ama çok korktum ve hemen • koş arak___ taksi durağına gittim. Erkek : Programda müze ve ören yerleri girişi var mı? Kadın : Evet. 2... Ankara'ya yakın yerlerle ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Elbette. Benimle konuşmmıak içm. körfez.. tamamlayalım birlikte öğle yemeği yiyoruz.. Yemekte Beypazarı'mn yöresel yi­ HOLYA'NIN BİR GÜNÜ yecekleri olacak... Kadın : iyi günler. cips gibi yiyecekler yiyerek.. cam . görünmüyor. Okuyalım. orman.kendimi ge­ lemem.... Da­ ha sonra ya stüdyoya ya da radyo programına giderim. plato. 10... Aslında köpekleri severim... . Erkek : iyi günler.. öğlene kadar menajerimle radyo ve konser programları hakkında konuşuruz. Bir de fiyatları öğrenebilir miyim? Kadın : Hafta sonu tek gece 2 kişilik oda fiyatı 180 TL. Buna ulaşım... yürüyüş yaparım.. öğlene kadar bütün işlerimi bitiufe ofisten ayrılırım. Kadın : Elbette. Ben Ankara'dan arıyorum.. hafta içi 150 TL. Otelde 1 ay kalmak istiyorlar.telefonlarıma çıkmıyor. Genellikle kahvaltı yapmadan evden çıkarım. Günübirlik bir paket bu. 221 . Onu o halde gördüm ve ağla mamak için kendimi zor tuttum. öğle yemeklerinde genellik­ le arkadaşlarımla buluşurum. Kadın : iyi günler. 8. Bu arada yine bir iki bardak kahve içerim. Tamamlayalım Kadın : Maalesef yer yok. Yarın için de yer yok. Bir taksiye bin ıp_______ eve döndüm. öğrencileriyle hafta sonu tatili için otelden bilgi alıyor. öğle yemeği.. 5.. Çünkü markete g itjz_______kahvaltı için alışveriş yapmak istedim. Bir grup köpek havla yarak bana doğru geliyordu. Yarım pansiyon Erkek : Telefonla rezervasyon yapabilir miyim? Kadın : Olur..... Erkek : Peki.. liman dahs____________________________________ Yayla Turizmi: daS. çünkü sabahları çok iştahım olmaz.?. .. Otobüste sadece opsiyonlu yer kalmış. morina. DİYALOG 2 Kadın : öz seyahat iyi günler. Hiçbir şey ye meden evden çıktım.. Hafta içi iki gün çalışjnayıp.. Erkek : iyi günler hanımefendi.30 Erkek : Teşekkürler. Dört kişi için grup indirimi yok. tedavi_______ Deniz Turizmi: yat. Erkek : Evet 4 Alışveriş Kadın : Hangi tarihte? Erkek : önümüzdeki 1 ay içinde bir hafta sonu düşünüyoruz.. Yani sabah yürüyüşüm çok keyifli olmadı. □ □ □ E Doğru Yanlış m □ □ m Doğru Yanlış Diyalog 2 6. Alışveriş yap jp_______ marketten çıktım. Erkek : Lütfen Kadın : Sabah sekizde Bahçelievler Kültür Merkezinden hareket ede­ ceğiz. Erkek : Teşekkür ederim. iki kişilik oda fiyatı hafta sonu 180 YTL m □ 4. Genellikle vaktimi evde film izleyerek geçiririm. önce kahvemi ic ip gazetemi okurum. Sonrasında profesyonel rehber eşliğinde çev­ reyi gezeceğiz. Çünkü kahve içmeden.. . Nereye Gidelim? 1. Bu olaydan sonra karar ver­ DİYALOG 3 Kadın : Ay Işığı Turizm buyurun. öğretmen. Hamam.. İslam. Ak­ Ben sabah erken kalkarım.. Erkek : Ben. Oda rehberlik hizmetlerimize dahil. 7 Mart Pazar günü Beypazarı gezimiz var. Erkek : 12 yaş altı çocuklar için ayrı bir programınız var mı? Kadın : 12 yaş altı çocuklardan ücret almıyoruz. doğa yürüyüşü. 6. Beypazarı için ücret 25 TL. Bu işi başar mamam için hiçbir neden yok! Umutsuz olma. sineeoe_______ kilise. Erkek : Dönüş ne zaman olacak? Kadın : 19. iyi günler. Ayın 2'sine kadar yer 4. Dilerseniz program hakkında bilgi verebilirim.... sıralayalım DİYALOG 1 Kadın : Papatya Termal iyi günler. 5. Ankara Üni­ versitesi Tömer'den. Diyalog 3 8. koy. çok teşekkür ederim. şam saatinde Ankara'ya varacağız. Hristivanhk Musevilik. plaj. Yolda g ü le________o y n a ^ ______ yürü­ yordum. Ücrete hamam dahil değil.. banyo. . Kadın : iyi günler.____________ mavi yolculuk. Erkek : Peki yarın için? 3.. İyice dinlen meden yataktan çık­ mam. Yaklaşık bir saat sonra eve dönüp_ duşumu alırım. Yürüyüş sırasında mutlaka kulaklıkla müzik dinlerim. Sağlık Turizmi: kaplıca. Kendimi savunma. 1. öğrencilerimle birlikte bir hafta sonu gezisi düşünüyorum... Ünite: Yolculuk 12.1.. kendime zaman ayırmayı tercih ederim. Kadın : Bir saniye bakayım... Bu yüzden markete yürüyemk____ gittim. Gruplayalım İnanç Turizmi: din. Bizim bu işi zamanında bitir memiz içjn_ onun da bize yardım etmesi gerekiyor. vadi_________ 3. ören yerleri girişi ve Hazırlan_g2_ ofisime giderim. 12. □ E 3. İşaretleyelim. Nereyi görmek istiyorsunuz? Erkek : Ankara'dayız. Bir daha onlarla görüş memesi için ona yalvardım.. Buraya seni gör mek için___ geldim.

Saçlarımı boyatmak için / kuaföre gideceğim. 13. nelerden rahatsız 14. Hangisinin yanıtı yok. Bunun için seyahat acentelerinden de yardım alabilirsiniz. Minibüste yer bulmak otobüste yer etmek için l'i. Meral sigarayı bırak mak üzere profesyonel yardım almaya karar organize etmek için sadece sizin düşünmeniz yetmez.2. 7. Beni bekleyin. Tamamlayalım pek çok sahafı dolaştım. 12. Otobüste ayakta kalmak 4. Süreniz dol mak üzere oluyorlar? Böylece kafanızda ortak bir fikir oluşacaktır. tatilinizi iyi 12. 222 . bir yere daha hızlı ulaşmak için uygun bir tercih olabilir. verdi.ona yardım edelim.3. Doğru Yanlış m □ 5.. Neleri seviyorlar. Ailede­ buradayım. 4. Konuşma 3. Sonra tekrar buraya geleceksiniz. Konuşmacı sözlerine başla mak üzere Bu yaz. Nasıl Gidelim? sı. Konuşma Sayın misafirlerimiz şu an Ulus'tayız. işaretleyelim. ailenizle daha eğlenceli zaman geçirebilmeniz için___ . işaretleyelim a. En iyi kararı M&mesUçüı. 8. Bir toplantıya katı \mak üzeı. Teşekkür ederiz. çocuklar ve aile büyükleri var. Tatilde tüm aile bireylerinin mutlu olması m mümkündür. Emre ile Gül evlen mek üzere belediyeye başvurdu. işaretleyelim □ 1. 10. En avantajlı ulaşım aracı arabadır.e__ yarın Lizbon'a gidiyorum. Otomobil çekilişine katılmak için ne yapmam gerekiyor? . Yemek p\şmekJlz_er^.. Karşıda özel bu bölümde fotoğraf çekmek yasak. 4. 12. 4. servis aracı / gelmek üzere. Turizm acenteleri size uygun tatil önerileri m sunabilir. Tatiliniz Nasıl Geçti? 2. Eşleyelim 1. hayvanat bahçeleri var? 6. Jüri birinciyi sec mek üzere önerimiz var. Konuşma eserlerin fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyorsunuz ama ne yazık ki Yanıt: c 1. öğle yemeği yemek için bir Doğru Yanlış E □ E □ 3. siniz? Yurt dışına mı çıkacaksınız? Yurt içinde mi kalacaksınız? Deniz 10. Sonra pişman olmamak için önce çok iyi düşünün. 8. □ m 4. Başkalarının hataları yüzünden stres yaşamak □ 2. haydi sofraya gelin. nasıl bir yere gidecek­ 5. Çocuklarla ve yaşlılarla tatile çıkmak zordur. Ailem için en uygun tatil yeri neresidir? d. Daha sonra. Tam karşınızda da Ankara Kalesi var. Dinlen mek üzere konferansa ara verdik. ortak zevklerinize uygun tatili belirlemek için inter­ net siteleri veya gazetelerdeki tanıtımları. Bana problemlerini anlatabilirsin. Acenteler. kampanyaları öğrenmeniz iyi olur. işaretleyelim 2. Biraz bekleyin. örne­ ğin hangi otellerde akuapark bulunuyor? Nerede eğlence parkları. 9. yerleştirelim. 9. Acenteler bana hangi konularda bilgi verebilir? [73 □ Şimdi Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde bulunmaktayız. Açlıktan havil mak üzereyim . 7. ki bireylerin fikrini almanız gerekir. Bayram tatilinde yer ayırmaları için / otele telefon ettim.Affedersiniz. Kendimi daha iyi hissetmek için / yoga yapıyorum. Konuşma . 10. Daha iyi bir iş bulabil mekjçin ___ İngilizce öğreniyorum. Ailemdeki herkes için en uygun tatili nasıl seçebilirim? □ b. 13. Hesabınızı kontrol sonraki durağımız orası olacak. □ Türkiye iş Bankası interaktif telefon servisine hoş geldiniz. 1. Sana yardımcı ol maküzere_ riniz? Herşeyi tek tek düşünmeniz gerekir.Gıda reyonumuzdaki mavi etiketli ürünlerimizden en az beş adet al­ manız ve faturanızla danışmadaki görevlilere başvurmanız gerekiyor. Kemerlerinizi bağlayın. . bir tatil yöresinde geçir­ 3. Dağcılar dağa çıkmak için / malzemelerini hazırlıyor. Stresten uzaklaş mak için resim kursuna katıldım. 4. mek istiyorsunuz ve ailenizde farklı yaş gruplarından insanlar. Acele edin. 1. Peki. beraber gidelim. uçak alana in mekjizere_ . Gülmemek için başka bir tara­ fa baktım. En uygun tatili seçebilmeniz için öncelikle. 14. camlı bölmede Kaşıkçı Elması'nı görmektesiniz. kart başvuru­ sunda bulunmak için 3'ü tuşlayınız. Raporları dosyalaması için / sekretere verdim. 2. Uzun kuyruklarda sıra beklemek □ h 9. beni daha sonra ara.. izin döneminizi ailenizle baş başa. dolduralım haneli hesap numaranızı tuşlayınız. Çocukların uyu malan için onlara masal okuyorum. kürsüye geldi. işim bit meküzere^ . Bu kitabı bulabil mek için Bunlar: 1. 11.9. Kaybolmamanız için / haritalarınızı yanınıza almanız gerek. Tüm aile bireylerini düşünerek tatil planı yapmak gerek. Kursa YsMmamz için kayıt yaptırmanız gerekiyor. Çocuklar okuma-yazmayı öğren mek_üzere_. toplanacak. nasıl bir program yapmanız gerekiyor? Bizim bu konuda size birkaç 6. Ancak. Lütfen on bir □ m 5. m □ bulmaktan daha kolaydır 2. Tatil yeri ile ilgili bilgileri nerede bulabilirim? □ c. Bütün bilgileri aldıktan sonra ailenizdeki diğer kişilerle birlikte ka­ rar verebilir ve bavullarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bir iş toplantısına katılmak için / Fransa'ya gidiyoruz. Uygun başlığı bulalım Yanıt: c 3. Otomobille ulaşımın da zorlukları vardır 2. 3. Metro. Lütfen değerli eşyalarınızı yanınıza alı­ nız. Biliyorum. Okuyalım. Doğum gününde anneme vermek üzere / bir çanta aldım. şifrenizi almak ya da değiştirmek için 2'yi. Arkadaşım merdivenden düştü. Okuyalım. en uygun yer ve otellerle ilgili size farklı önerilerde bulunabilir.. Herkesin tatilde kendini rahat h is s e t t i iç in ____ 4. Burada. Tamamlayalım. Metroya bin mek üzereyim .. kenarını mı ormanlık alanları mı tercih edeceksiniz? Konaklama için tatil köylerini mi. 15. kazanan yarışmacılara ödül vermek üzere / toplandık. Eş anlamlısını bulalım 8. Durağın eve ya da işe yakınlığı m 3. Solunuzdaki yapı eski meclis bina­ 12. 7. Otobüsün sıcak ya da soğuk olması h 5. 16. hemen birşeyler yiyelim. 10. 5 yıldızlı otelleri mi yoksa pansiyonları mı tercih ede­ 11. çoğunuz bu 6. ailenizdeki çocuk­ ları ve yaşlıları da düşünmeniz gerekir. 12.

: Daha yakın kayak pistleri de var.15. Tamamlayalım 1. o kadar da uzak değil. bayram tatilinde Palandöken'e gitmeye ne der­ siniz? Uğur : Palandöken neresi__________________ _______________ ? : Erzurum'daki kayak merkezi. Dün boş : Arkadaşlar. Duymadın mı yoksa? görmeyi daha da çok istiyorum. Konuşma [3 Müzede □ sokakta □ fotoğrafçıda yaz orada çok güzel vakit geçirdik. Bu sene çok para biriktirmedim. 13. 16. Seninle sinemaya gelmiyorum. Konuşma □ Otomobil galerisinde □ danışmada □ gıda reyonunda H 1. Hiç param kalmadı. Kilo vermek istiyorum. İstanbul'dan uçağa bindikten iki buçuk saat sonra oradayız. Yeni bir araba almaya karar verdim. Çok çalışıyorum. Konuşma □ Televizyonda 0 telefonda 1. Bu yaz yine Antalya'ya gitmek istiyoruz. buyüzdeıt mek istiyorum. m Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorum. Bu raporu yarına kadar bitirmem lazım. Ama. Biraz ara vermek istiyorum. çünkü________ _ çok hastaydım. Hafta sonu geziye gidemedim. çok modern 274 yataklı bir otel de varmış. çünkü ___geçen 2. Daha sonra otelden yer ayırtıp biletlerimizi alalım. Tamamlayalım 1. Bilge : Bence Palandöken çok uzak. [2] Bu yüzden eve yürüyerek geldim. Kendimi iyi hissetmiyorum. 8. : Gerçekten güzelmiş. bunun için çok meşgulüm. Okuyalım. 4.. 7. 3. Çok üzgünüm. Aslı bu yemeği sevmez. çünkü □ durakta kayak merkezine gidiyorum. Bu hafta kursa başladım. Konuşma □ Meclis binasında [£] otobüste 5. [H Bu sebeple repm yapıyorum. [4] Çünkü maçı kaybettik. kahvaltı yapmadan evden çıkacağım. 7 : Orada güzel bir otel var mıymış_______________________ ? Serkan : Tabii. Çok acelem var. 17. o ve|eteryan. 6. Kayak yapmayı çok seviyorum. Gidip hazırlık yapayım. Eşleyelim 4._______________________________ __7 Uğur 5. kasada 2. Serkan : Ben okuldaki arkadaşlarla konuştuktan sonra. ç ü nkü 0 otelde 4. Palandöken'i Uğur vaktim vardı. Sizce de öyle detŞil mi / Selin : Hayır. 4. 6. Selin Uğur çok yoruldum. eve gidip dinlen- . bunun için kışın mutlaka □ kalede m Bu yüzden arkadaşlarımla buluşup si­ nemaya gittim. 00 Bu sebeple sabaha kadar dinlenmeden çalışacağım. 2. \T\ Bu yüzden para biriktiriyorum.. tamamlayalım Selin 3. özel bir şirket bu tesisi yapmadan önce yoktu. Niçin oralara________ Bitmiyoruz / . 3. çünkü 3. Serkan : Türkiye’deki en uzun kayak pisti buradaymış. bu yüzden tatile gide- □ sokakta □ radyoda meyeceğim. Yarın işe gitmeyeceğim. [Q Çünkü üniversiteyi kazanmak istiyorum. Sezon da ka­ sımda başlayıp mayıs sonunda bitiyor. bımun için erken kalkmam gerekmiyor. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful