>• Alfabeyle ilgili etkinliklere başlamadan önce tahtaya kısa bir
tanışma diyalogu yazıp bütün öğrencilerin bu diyaloğu kullana­
rak birbiriyle tanışmasını sağlayın. Yazdığınız tanışma diyalogu­
nun "nasılsın, nerelisin, memnun oldum" gibi soru ve ifadeler
içermemesine dikkat edin.

1 Tekrar edelim
>- önce alfabe kaydını dinletin.

4 Sözcükleri işaretleyelim
>- öğrencilerden sözcük grubunu dinlemelerini ve dinledikleri gru­
bun ardından söylenen sözcüğü bulmalarını isteyin. Dinlettiğiniz
her sözcük grubunun ardından öğrenciler yanıt verdikten sonra ay­
nı gruptaki sözcükleri siz de okuyun, öğrencilere bulmaları gere­
ken sözcükler ile diğer sözcüklerin söylenişleri arasındaki farkı
gösterin.

Aa

Bb

Cc

Çç

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

İi

Jj

Kl<

Ll

Mm

Nn

Oo

Öö

Pp

Rr

C/>
C/>

Ss

Tt

Uu

□ gün

□ yön

□ dön

1. □ un

□ ün

□ on

[7] ön

2. □ el

0 al

□ ol

□ öl

Yanıtlar

[3 dün

>■öğrenciler kaydı dinlerken siz de tahtaya harfleri teker teker
yazın ve sesli olarak okuyun. Sonra sırayla öğrencilere okutun.
Harfleri doğru sesletemeyen öğrencilerin, sesleri tekrar oku­
malarını isteyerek yanlışlarını düzeltin.

Vv

Üü

3. [3 son

□ sön

□ sun

□ sün

4. □ as

□ az

□ aş

□ aç

5. □ biz

□ Pis

□ buz

□ pus

5 Sıralayalım
> öğrencilerden, art arda seslendirilen sözcüklerin sırasını kutu­

Yy

cuklara yazmalarını isteyin. Ses kaydını iki kez dinletin.
Yanıtlar

2 Harflerin okunuşu
>- Alfabedeki harflerin adının aynı zamanda o harfin söylenişi
olduğunu açıklayın.

a

be

ce

çe

de

e

fe

yumuşak

ge

ge

he

I

i

je

ke

le

me

ne

0

ö

pe

re

se

şe

u

ü

ve

ye

ze

3 Sesleri yazalım
> öğrencilerden kayıttaki sesin hangisi olduğunu verilen kutu­
lara yazmalarını isteyin. Bu aşamada ünlü ve ünsüz sesler üze­
rinde durun. Kalın ve ince ünlüleri gösterin.
köpek

Yanıtlar

c

i

f

0

s

Ç

6 Sözcükleri bulalım, öğrenelim
ü

k

ş

y

S

ö

ünsüzler

ünlüler

B, C, Ç, D, F, G, Ğ,

A, E, 1, i, 0, ö, U, Ü

J, K, L, M, N, P, R,

kalın ünlüler:
a, ı, o, u

S, Ş, T, V, Y, Z
ince ünlüler:
e, i, ö, ü

S

► 5. etkinliğin ardından, tahtaya alfabedeki her ses için 3-5 sözcük
yazıp anlamlarını öğretin. Bu sözcüklerin, öğrencilerin sınıfta ya da ev­
de sık kullandıkları nesnelerin adı olmasına özen gösterin. Tahtaya
yazdığınız her ses için öğrencilerden, bildikleri sözcükleri isteyin. Bu ça­
lışmanın ardından "Bu sözcükleri öğrenelim" yönergesiyle verilen ku­
tuyu da kullanarak ay, gün ve mevsim adlarını öğretin.

Aylar:
• ocak • şubat • mart • nisan • mayıs • haziran • temmuz
* ağustos • eylül • ekim • kasım * aralık

Günler:
• pazartesi • salı • çarşamba • perşembe • cuma * cumartesi • pazar

Mevsimler:
* ilkbahar • yaz • sonbahar ♦kış

1 Rakamları öğrenelim

5 Telefonları yazalım

> Etkinliğe, tahtaya "Sayılar" yazarak başlayın, önce O'dan 10'a ka­
dar olan sayıları tabloyu kullanarak siz okuyun ve ardından öğren­
cilere okutun. Yazılışları tabloda verilmeyen sayılardan birkaçını ör­
nek olarak siz yapın ve diğerlerini öğrencilerin tahmin ederek söy­
lemelerini isteyin. Tabloyu bu çalışma ile tamamladıktan sonra, tah­
taya farklı sayılar yazarak öğrencilere okutun.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
on

11 on bir
12 on iki
20
30
40
50
60
70
80
90

yirmi
otuz
kırk
elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan

100 yüz
101 yüz bir
200
300
400
500
501
600

1000
1010
2000
iki yüz
2003
üç yüz
10.000
dört yüz
100.000
beş yüz
1.000.000
beş yüz bir
3.000.000
10.000.000
altı yüz
100.000.000
1.000.000.000

bin
bin on
iki bin
iki bin üç
on bin
yüz bin
bir milyon
üç milyon
on milyon
yüz milyon
bir milyar

2 Eşleştirelim
> öğrencilerden tabloda verilen rakamları, okunuşları ile eşleştir­
melerini isteyin.

Yanıtlar

> önce ses kaydını bir kez dinletin. Ardından; ikinci dinleme­
yi de kesmeden yapın ve öğrencilerden kaydı ikinci kez din­
lerken tabloyu doldurmalarını isteyin. Telefon numaralarını ya­
zamayan öğrenciler için 3. dinlemede, her numarayı fek tek
dinletin. Bu çalışmada öğrencilere ses kaydında geçen söz­
cüklerin anlamlarını da öğretin.
Yanıtlar Polis
itfaiye

110

İlk Yardım/Ambulans

112

Elektrik Arıza

186

Su Arıza

185

Doğalgaz Arıza

187

Jandarma

6 Tarihleri söyleyelim
> Önce tahtaya o günün tarihini yazın ve öğrencilerden oku­
malarını isteyin. Ardından aşağıdaki tarihleri okutun. Bu çalış­
mada öğrencilerden doğum günlerini ya da herkesçe bilinen
önemli günleri gösteren farklı tarihler söylemelerini de iste­
yebilirsiniz.
• 20.09.2005

* 12.11.1973

• 29.04.1998

* 01.01.1980

. 7 ---------- yedi
16---------- on altı
88---------- ► seksen sekiz
120--------- >► yüz yirmi
356--------- >- üç yüz elli altı
1598--------- ► bin beş yüz doksan sekiz
1998-— ----- ► bin dokuz yüz doksan sekiz
2002---------iki bin iki
2005-------- iki bin beş
5500— —----- beş bin beş yüz

3 Okunuşlarını yazalım

7 Soralım, yazalım
> öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Her öğrenciden arkadaşı­
nın telefon numarasını öğrenip kitaba yazmasını isteyin. Daha
sonra farklı gruplardan öğrencilere not ettikleri telefon numa­
ralarını söyletin. Bu çalışmada öğrencilere, telefon numarası
soran kolay bir soru kalıbı öğretin.
Adı Soyadı

Telefonu

8 Tamamlayalım

> Bu etkinlikte öğrenciler verilen rakamların okunuşlarını yazarken
onları sayıların yazımı İle ilgili yazım kuralları konusunda (her sayı
ifadesinin ayrı yazılması gibi) yönlendirin. Yanlışlarını düzeltin.
9

17

42

368

555

710

1984

>- öğrencilerden verilen sözcükleri çoğul ekleriyle tamamla­
malarını isteyin. Bu çalışma bittikten sonra "saat, harf" gibi sık
kullanılan sözcüklerden hareketle istisnalar üzerinde durun.
1. kitap lajL
2. kalem__
3. defter__
4. sınıf____
5. kuş____
6. pencere_

7. öğretmen.
8. bilgisayar
9. televizyon
10. masa___
11. saat____
12. harf_____

4 Telefonları söyleyelim
> Tahtaya birkaç telefon numarası yazın ve okuyun. Ardından öğ­
rencilerden aşağıdaki telefon numaralarının okunuşlarını söyleme­
lerini isteyin. Bu etkinlikte öğrencilerin dikkatini telefon numaiarının
rakam rakam değil de sayı öbekleri halinde [üç yüz yirm i beş - on
iki - on yedi gibi) söylendiğine çekin.
• 468 70 63
• 435 97 81
• 444 0 532

• 0 532 725 45 89
• 0 212 645 74 13
• 00 90 312 496 02 47

-İlEr)

ÇOĞULLUK
Ad
araba
ev
öğrenci
kapı
doktor
okul
gözlük

Ek

Ö rn e k le r

-1ar
-ler

arabalar
öğrenciler
doktorlar
okullar
kapılar
gözlükler
*evlar

İKÖJS

Yanıtlar
Sözcük Alanı

PolonyalIyım • ben de • benim adım • nerelisin • senin adın

• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözleri
• Ülke ve milliyet adları

Dilbilgisi
• _

Beceriler
• Tanışma, selamlaşma ve ayrılma sözlerini doğru kulla­
nabilme
• Ülkesini, milliyetini, uyruğunu söyleyebilme; bunları
başkasına sorabilme

Nicole
Tamer
Nicole
Tamer
Nicole
Sibel
Nicole
Tamer
Nicole

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adımU\co\& Senin adtnnp?
: Tamer. Bu da arkadaşım Sibel.
: Memnun oldum.
: Ben
de memnun oldum.
: Tamer sen nerelisin_____ ?
: Türküm. Sen nerelisin?
: Polonvalıvım .

Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat
3 Fotoğraflarla eşleyelim
> öğrencilerden verilen eylemlerin yanındaki kutulara ilgili fotoğraf­
ların numaralarını yazmalarını isteyin. Fotoğrafta örneklendirilmeyen
"el sallamak - el sıkışmak - sarılmak' gibi eylemleri de öğretin.

Yanıtlar • öpüşmek
• tokalaşmak

ı

2

• kucaklaşmak
• selamlaşmak

4 Yerleştirelim, konuşalım

1 Dinleyelim, tekrar edelim

Selamlaşma ve Ayrılma

Tanışma

> Bu etkinlik için tahtayı, sütunlar, "sabah, öğle, akşam" ve "ge-

> Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya bir tanışma diyaloğu
yazın. Bu kez»oluşturduğunuz diyalogun "memnun oldum - na­
sılsın - nerelisin - iyi günler" gibi soru ve ifadeleri içermesine dik­
kat edin. Bu diyaloğu sınıftaki tüm öğrencilerle tek tek canlandı­
rın. Sonra ses kaydını bölmeden dinletin. Ardından ses kaydını
ikinci kez ve tümceleri bölerek dinletin. Her tümceyi farklı öğren­
cilere ya da aynı anda sınıftaki tüm öğrencilere tekrar ettirin.

Ses Kaydı
Olga
Mana
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga
Maria
Olga

: Merhaba.
: Merhaba.
: Benim adım Olga. Sizin adınız ne?
: Benim adım Maria.
: Memnun oldum.
: Ben de memnun oldum. Nasılsınız7
: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Nerelisiniz?
Ben BulgaristanlIyım. Siz nerelisiniz?
Ben Rusum.

2 Yerleştirelim, konuşalım

ce“yi gösterecek biçimde dört sütuna bölün. Her sütunu kendi için­
de ikiye bölerek sütunları "selamlaşmcf' ve "ayrılmcf' olarak işaret­
leyin. Kutudaki sözcüklerin anlamlarını, kullanıldığı zaman ve du­
rumları tahtada oluşturduğunuz tabloyu kullanarak öğretin. Daha
sonra sınıfı ikişerli gruplara ayırın ve öğrencilerden rolleri paylaşa­
rak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Bu çalışmada öğrencileri
ifadelerin birbirlerine uygunluğu konusunda yönlendirin. “Merhabd‘ ifadesine karşılık olarak bîr ayrılma sözü; "nasılsın" sorusu kar­
şısında bir selamlaşma ifadesi kullanmamaları konusunda uyarın.
Yanıtlar

merhaba • günaydın • iyi günler • iyi akşamlar • iyi geceler
görüşürüz • güle güle • hoşça kal • hoş geldiniz • hoş bulduk • selam
1

A: Merhaba /...

Ne haber?

B: İyiyim. Sen nasılsın?

A: Hoşçakal Murat,
sonra görüşürüz..
B: Görüşürüz /... .

2

Nasılsın Olga?
Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Hoşça kal / .. .

{f-,

> öğrencilerden önce boşlukları uygun sözcüklerle tamamla­
malarını isteyin. Ardından diyaloğu iki öğrenciye okutun, varsa
yanlışlarını düzeltin ve diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­
melerini isteyin.

20

3/4/7

A: Günaydın arkadaşlar!
B: Günaydın
.

Güle güle /...
A: Size iyi akşamlar
Yarın görüşürüz.
A: Buyurun Pınar Hanım. Hoş geldiniz B: Sana da iyi
B: Hos bulduk .
akşamlar.

Selam. benim adım Claudia. Bu çalışmanın ardından ikişerli grup­ lar oluşturarak rolleri dağıtın ve diyalogu okutun. • Almanya AlmanyalI (Alman) • Japonya Japonyalı (Japon) • ABD Amerikalı (Amerikan) • Kanada KanadalI ■Kazakistan Kazakistanlı (Kazak)) • Arjantin Arjantinli • Belçika Belçikalı • Bulgaristan BulgaristanlI (Bulgar) • Filistin Filistinli Yanıtlar • Fransa Fransalı (Fransız) Lena : Ben de iyiyim. dolduralım C° ) Kim.Ben Japonyalıyım. benim adım Maria. Farklı öğrencilere oluşturdukları tümceleri okutun. Ses Kaydı . ben imelda! Singapurluyum. 0 _____________ nereli?____________ . Daha sonra ses kaydını dinletip her tümce üze­ rinde ayrı ayrı durarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağ­ layın. [Tö] İza : Memnun oldum. [3] Lena : Ben RomanyalIyım. • _________ nereli? _____________ nereli?____________ . Ardın­ dan tablodaki bilgileri bir öğrenciye okutun. . Siz nasılsınız? 0 iza : Merhaba. benim adım da Lena.iyi günler. 7 Ülkesini ve milliyetini söyleyelim. verilen sözcüklerle bir tanışma veya selamlaşma diyalogu hazırlamalarını isteyin. italyalıyım.öğrencilerden verilen tümceleri düzgün bir diyalog oluşturacak • Afganistan AfganistanlI (Afgan) • İtalya Italyalı (Italyan) biçimde sıralamalarını isteyin. . Nereli? 6 Bir diyalog yazalım <^2 > 5. etkinlik için oluşturduğunuz gruplardan. Kaydı ikinci kez dinletin ve yanıtlarını kontrol ettirin. öğren­ ciler diyalog oluştururken yazımla ilgili yanlışları kontrol ederek dü­ zeltin. Daha sonra öğrenciler­ den sınıftaki arkadaşlarının adlarını yazma alanında "nereli?" söz­ cüklerinin önüne yazmalarını ve tümceleri tamamlamalarını isteyin. Maria Isoanvah Toru Japon Claudia Alman __ Roberto halyah Virginia İngiltereli . Nasılsınız? 0 iza : Teşekkür ederim. Yunan Lena : Merhaba. Son olarak birkaç ünlü kişinin nereli olduğunu sınıfa sorun ve her öğrenciden ünlü bir kişi belirlemesini ve sınıfa nereli olduğunu sor­ masını isteyin. . İngiltereliyim. • _________ nereli? Lena : Ben de memnun oldum. .Merhaba. Bu aşamada yan­ lışları düzeltmeyin. Siz nerelisiniz? 0 • Hindistan Hindistanlı (Hintli) • Irak Lena : Size de iyi günler.Ülke 5 Sıralayalım Milliyet Ülke Milliyet >. iyiyim. Adım Toru. AlmanyalIyım. . 0 8 Dinleyelim. Hoşçakalın. sağolun. . >. OD iza : Belçikalıyım.öğrencilere ses kaydını dinletin ve konuşan kişilerin nereli ol­ duğunu tabloya yazmalarını söyleyin. yazalım > Etkinliğe öğrencilere "nereli" olduklarını sorarak başlayın. ispanyalıyım. Bu aşamada ben de. size de gibi ifa­ deler üzerinde durun. 00 • Kırgızistan Kırgızistanlı (Kırgız) ■Macaristan Macaristanlı (Macar) • Moğolistan Moğolistanlı (Moğol) • Pakistan PakistanlI • Peru Perulu • Polonya PolonyalI (Leh) Iraklı • Portekiz Portekizli • Ingiltere İngiltereli (İngiliz) • Rusya Rusyalı (Rus) • Iran iranlı • Sırbistan Sırbistanlı (Sırp) • Ispanya Ispanyalı (İspanyol) • Yunanistan YunanistanlI (Yunanlı.Merhaba. ya siz. benim adım iza. AfganistanlIyım. Tüm gruplara diyaloglarını okutun. Uyrukları ve milli­ yetleri tabloda yer almayan öğrencilerle ilgili bilgileri tahtaya yazın. adım Virginia.Selam! Ben Roberfo. benim adım da.Ben Ahmed. • _________ nereli? iza : iyi günler. Ya siz? 0 Maradona nereli? Arjantinli .

A: 1 22 Imelda Virginia B: . A: B: . A: B: 5. A: ? 3. . An­ cak onları bu kez ülke adlarını değil. A: ? 4. etkinlikte doldurdukları tablodaki bilgileri kullanarak örnekteki gibi diyaloglar oluşturmalarını isteyin.9 Yazalım. 6. konuşalım > öğrencilerden fotoğrafları ve 8. A: Ahmed nereli______ ? B: AfganistanlI CAfsan) 2. 1. milliyet adlarını kullanmaları konusunda uyarın. A: 7.

çok güzel bir fotoğraf. Evet. > öğrencilerden bu etkinlikte verilen tümceleri önce kendileri­ ne göre tamamlamalarını. tamamlayalım Yeni E v >• Ders kitabında yer alan etkinliklere başlamadan önce. Burası neresi ? Çocuk odası m ı ? >. Bugün hava nasıl? .. Sizin adınız ne? .Evet hava soğuk/Hayır. 2. Beceriler Aylin İzmir güzel bir şehir mi? • Eşya. burası. Sorularınız için öncelikle sınıftaki eşya­ ları ve öğrencileri kullanın. diyalogda geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcükleri açıklayın. öğrenciler nerede? 7. -IIEıi O İrlandalI bir turist.-lyllz.-mİ soru sözcüğünün seçilmesi ile ilgili kuralları da anlattıktan sonra öğrencilerden yanlarında bulunan eşyaları ya da sizin dağı­ tacağınız görselleri kullanarak birbirlerine öğrettiğiniz adılları kulla­ narak sorular sormalarını ve yanıtlamalarını İsteyin. Bu etkinlik için daha önceden. . çok güzel bir şehir. Kim bekar?_______ . Bence küçük değil. şurası da banyo. gibi örnek diyaloglar yazın ve öğrencileri gruplara ayırarak onlardan da ad tümcelerini kullanarak diyaloglar oluşturmalarını isteyin. . kim olduğunu söyleyebil­ me/sorabilme Ayşen Evet. sonra da soruları sınıfta kendi be­ lirleyecekleri kişilere sormalarını. meslekleri gösteren fotoğraflar hazırlayın. adılların yeri­ ne ad koyarak.Hayır. 4. gibi ad tümceleri üzerinde durun. yer ve kişilerin. Burası neresi?____ 10 Yerleştirelint. Bugün nasılsınız?. hava soğuk değil. A Burası mutfak. şurası. 12 Tamamlayalım. A işte ev burası. bir kişinin kim. kendilerine soruluyorsa not­ larına göre yanıtlamalarını isteyin.Bugün cumartesi mi? . yer ve kişilerin bir yerde bulunup bulunmadığını söyle­ yebilme/sorabilme • Sıralanış sözcüklerini doğru kullanabilme > öğrencilere ses kaydını dinleterek onlardan. bugün cumartesi değil. olnlarl. C ğj Fotoğraflar > Ses kaydını dinletmeden önce. orası yatak odası. > Adılların öğretimi ile ilgili çalışmalarınızın ardından. sıra sayı sıfatları Bu Aylin Ayşen Dilbilgisi . Sonra öğrencilerden kutuda verilen sözcüklerle diyaloğu tamamlamaya çalışmalarını isteyin. çeşitli eş­ Yanıtlar yaları. Bu aşa­ mada yaptıkları yanlışları düzeltmeyin.Yanıtlar Sözcük Alanı ( bu • o • orası« şurası ♦şu • burası j • Eşya. Yanlış seçilen sözcüklerle ilgili farklı örnekler kullanarak açık­ lama yapın. Tahtaya. meslek adları • Niteleme sıfatları. öğretmen kim?___ 10. neresi. konuşalım Hava güzel/soğuk. orası adıllarını ve bu adılları kullana­ rak bir nesnenin ne. dinleyelim 5. -(siniz. Sınıf büyük/temiz/dolu/boş. İyi günler. bulnlarl. ne. şulnlar). Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 11 Dinleyelim. Okul nerede?____ 8.Hava soğuk mu? 1. Salon biraz küçük deRil mi? A Hayır bu salon yirmi beş metrekare. . öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp "A" ve "B" rol­ lerini dağıtarak diyaloğu okumalarını isteyin. -sin. yerleri. İzmir. yer. B: Teşekkür ederim. bence burası büyük ve güzel bir ev. Burası neresi? Antalya Aylin • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi) kim? Ayşen • SIRALAMA -(İ)ncİ • KOŞAÇ TÜMCESİ (haber kipi devaml -lylim. A li öğrenci/diplomat/Alman. Hayır. 6. mayı ve yanıtlamayı öğretin. • Eşya. Bugün ne?_______ 9. Nerelisiniz? ___ 3. bir yerin neresi olduğunu sor­ > Ses kaydını dinleterek öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. Aylin Şurası da Antalya mı? Ayşen Orası Antalya değil. sözcükleri doğ­ ru boşluklara yazıp yazmadıklarını kontrol etmelerini isteyin.

14 Eşleyelim 15 Eşleyelim Nerede? > Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere. Müze nerede? \ T\ Hayır. 00 Evet. :4 C. İleride. Çocuk hasta _m ı_? Evet. Burası neresi? |U Hayır. Yanıtlar 1.öğrenciler nerede? Okulda. Burası Esen Sokak mı? 0 Evet. w»' ? Hayır. Bu M urat (AH değili. İstanbul büyük 7. burası Funda Sokak. 0 gözlük mü ? Hayır. Burası mutfak mı? E l Hayır. Kütüphane burası _ m _ ? Evet. Burası sınıf Ikafeferya değili. Bugün hava sıcak mı ? Hayır. etkinliğe geçmeden önce tahtaya son olarak bu etkinlik­ teki 9 no'lu tümceyi yazın. Konser knlnhnlık 11. gibi örnekler kullanarak tümce çiftlerinde odaklanılan bilginin farklı olduğunu gösterin. A: öğrenci işleri nerede7 arka bahçede mi? Sınıf burası torası değili. öğrencilerin dikkatini tümcedeki -DE ekine çekin ve tahtaya aşağıdaki tümceleri veya benzerlerini yazın. Yemek lezzetli eğlenceli___ w» ? Hnyır konser kalabalık değil. 16. 8. A: ön bahçede mi. Şurası banka 4. yemek lezzetli . o doktor değil_____ . 8. 7. B: Birinci katta. Güvenpark. mi ? Evet. O bir sözlük _jm L? Evet. İstanbul büyük . sözlük______ m u? Hayır. burası 18. burası neresi? A: Alo! iyi günler. Bu et­ B: Merhaba. > 15. Teşekkür ederim. o Filiz Hanım değil. Şerefe sgğ«fe . solda. 6. 6. . Burası postane mi? ? 17. 9. B: Altıncı katta. J \ iyi günler. Müdür Mine Hanım > Tahtaya yazdığınız örneklerden hareketle -DE ekinin biçimlen­ . Paris bir şehir mi ? Evet. fotoğraflardaki kişilerin ne­ rede olduklarını sorup aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Filiz Hanım o mu’ \ T\ Hayır. 10. şg/b/r_________________ 14./ . A: Kafeterya nerede acaba? B: Bahçedeler. Kızılay'da bir neresi? B: Burası Park Eczanesi. orası 3. mı ? Evet.doktor Erol. Burası ev Pazar <ieğ. burası ev değil_________ . 2. Murat doktor mu ? Evet. Şurası müze mi? 00 O özlem. A: Bu haritada. A: Teşekkürler. ileride. Daha son­ ra her diyaloğu bir öğrenciye okutarak o diyalogla ilgili fotoğrafı buldurun. 5. öğretmen o A li nerede? Evde. O doktor mu ? Hayır. 13 Tamamlayalım > Bu çalışmadan önce öğrencilerin gerektiğinde kullanmaları için tahtaya soru ekinin seçimi ile ilgili kuralı yazın ve öğrenci­ lerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. Açıklamanız­ da. kinlik sonrasında 2 ve 8 no'lu soruları yanıtlarıyla birlikte tahta­ ya yazarak bu iki soru tümcesinin farkını açıklayın. 10. m. hasta 20. szaafe rfeğ. doktor_______________ . 15. o değil 19. -si) A: Merhaba. Kitap nerede? Masada. orası B: Burası Kızılay. Sınıf temiz mi ? Evet. öğretmen / doktor mesiyle ilgili kuralları anlatın. 3. 9. 4. Erol öğretmen w» . A li öğretmen Idoktor değili. Postane bu sokakta mı7 0 Evet. Deniz soğuk »m ? Evet. Bu kim7 [T] Müze Ulus'ta. postane değil. B: Hayır. Yanıtlar 1. / . sınıf temiz________ 2. mü ? Evet. orası müze. Odada değiller. A: Çocuklar nerede? > öğrencilerden soruları yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. ? Hayır. kütüphane bu katta. M urat bu lo değili. iki yüz metre değil. şu anda burada B: işte şurada. Kalem nerede? Çantada. park var.7___ . Bugün pazar 12. o gözlük değil_____ 5. A: Kütüphane de birinci katta mı? öğretmen A li lErol değili. B: Arka bahçedeler. A: Mehmet Bey orada mı? Nerede acaba? B: Hayır. mı ? Hayır.0 Filiz Hanım mı7 [Tj Burası Funda Sokak. burası mutfak değil. Filiz Hanım o. Bir sonraki adımda tahtaya yazdığı­ nız yanıt tümcelerine -mİ soru sözcüğünü ekleyerek bunları soru tümcesine dönüştürüp "evet/hayır" ile yanıtlayın ve 15. Parti eğlenceli _>m_? Evet.--' A: Pardon. 13. A: Peki. etkinliğe geçin. bu sokakta.

Daha sonra etkinlikteki tümcelerin her birini farklı bir öğrenciye okutarak tamamlatın.bir sınıf. 19 numaralı sınıf nerede? Altıncı katta 25 .. kafeterya„da_ Bugün cuma mı B irin c i katta __ ? ? 4. tümcelerini veya kişi eki içeren başka tümceleri yazarak kişi ekleri ile özne konumunda bulunan adılların altını çizin ve haber kipi I/'. Can Bey oda da mı 9. Fotokopi odası nerede? Üçüncü katta . Bu ne? ■ ...14. KAT Öğretim Elemanları Sınıflar 13. Açıklamalarınızın ardından öğrencilere.. kat ta ..16. 3..10.12 Yanıtlar 7..Halkla ilişkiler. . 3 Orası TÖMER mi ? 4. 22. 21... öğrenciler sınıfta 10.. öğrenci işleri kaçıncı katta? Birinci katta ..17 Tabelaya bakalım. Hakan hasta mı ? 5. Sevgi bekar 3. * Burası kim ? Murat öğretmen mı Bu sözlük değil m i7 bir (ı)ncı dokuzuncu (ev) m ü dür 0 mi Murat öğretmen mi? yedi (i)nci yedinci (kat) kitap sözlük mu M ü d ü r o m u? dokuz uncu birin ci (sokak) Eiif Hanım yaşlı mü K ütüphane bu katta mı? d ö rt üncü altıncı (blok) kuş burada Kuş kafeste değil. Kantin nerede? Dördüncü katta 6. son I * Burada kalabalık? nerede Kitap nerede ? - *dörtüncü (bölüm) I Sınıflar 18.(İ)ncİ Örnekler Ek ...15. Kütüphane kaçıncı katta? mL ? 8. Kütüphane 1.DVD Kulüp Dil Kütüphanesi .8 idare Amirliği Öğretim Elemanları Sınıflar 1. . özgür öğretmen 2 Orası. kattayız.. altı kaçıncı (kat) kütüphane kafeste Elif Hanım yaşlı değil mi? kaç sonuncu (durak) bu katta Onlar burada. resim Diyalog 2: 3. yanıtlayalım > öğrencilere hiçbir açıklama yapmadan onlardan soruları ta­ belaya göre yanıtlamalarını isteyin..3... 20. tüm öğrencilere yanıtlarını okutun. öğrencilerden kartta verilen sözcüklerle örnekteki gibi tüm­ celer oluşturmalarını isteyin. ünitenin bu bölümüne kadar yaptığınız dilbilgisi açıklamalarını dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin... Açık­ lamalarınızı dilbilgisi kartını kullanarak özetleyin ve 18.. m 16 Tamamlayalım > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce. Son olarak tahtaya Biz şim di kaçıncı kattayız? Yanıtlar Diyalog 1: 4. etkinliği uygulayın.... ? 11.19.eylemi) ile ilgili açıklamalarınızı yapın. 4. Bu elbise pahalı 12. Yanıtlar mi 1.. resim Diyalog 3: 1. Bu sınıf kaçırıcı katta? Kafeterya kaçıncı katta? Burası kaçıncı sokak/cadde? gibi sorular yöneltin.11.7.17 2.. Ali sınıfta değil .. KAT 6.4 Öğrenci İşleri . ____ w ı_ mı Öğretim Elemanları Sınıflar 9. Kitaplar masa da ? 1. KAT 2. 4 numaralı sınıf kaçıncı katta? İkinci katta 5.Okuma Salonu 1. Sıralanış eklerini doğru kullanan öğrencilerin yanıtları­ nı tahtaya yazın ve bu tümcelerden hareketle eklerin seçilişi ile ilgili kuralları anlatın.. 6. 23 *Kitap nerede mi? kimde . resim işSai | - jŞjTfy» — bu(nlar) ne şurası kim Şurası neresi? neresi Onlar kim ? değil Birinci/ikinci/. resim Diyalog 4: 2.2. KAT Kantin Öğretim Elemanları Fotokopi Sınıflar 5.

Ali İrlandalI cleMil . Siz nereli siniz ? 12. soyadını. Yemekte ne var? Biz çok açi^______ 11.Metinlerle ilgili çalışmalara başlamada-' önce. Yakışıklı tanbullulara. Hemşire / Yanıtlar 20 Tamamlayalım ____ 1.. Siz görevli m isiniz ? Sekin. O Japo~ S_rye mat. Kim öğretmen? Kim Hemşire? Lisa Diplomat mı? > Tabloyu yanlış dolduran öğrenciler için ses kaydını bir kez daha dinle­ tin ve bir öğrenciden sınıftaki kişiler hakkında ses kaydındakine benzer bir sözlü anlatım metni oluşturup sınıfa anlatmasını isteyin. Daha sonra o<umc Serîni farklı öğrencilere okutup tamamlatın.com Merhaba! Ben Ezgi.HMHKMnNİ ' ■ ■ 1 ÜS -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben hastayım._gun@hotmail. değil -sm/-sin/-sün/-sün Sen öğrenci değilsin.Hayır. . Kitaplar sen_^e________ mİ__ ? 5. Onlar doktor__ mu__? 7. Usa Cransc : Umiko bir öğretmen. Siz öğretmen misiniz? 4. ben öğretmen sen çalışkan o doktor biz öğrenci -ız/-iz/-uz/-üz/-yiz/-yiz/-yuz/-yüz Biz öğretmeniz. 30 (otuz) yaşında . Suriyeli. Ben çok hareketliyim . sözlü anlatım metni oluşturacak öğrenciden de bu bil­ gileri not etmesini isteyin. 20 26 (yirmi altı) yaşındaıam . (yirmi) yaşındavm? Avukata». Pek yakışıklı değil im ama çok sempatik bir geniicim_.«derini kullanarak benzer sıfatlar bulmalarını isteyin. Kafeterya altıncı kati«________ mı__ ? 9. bu da kardeşim Övgü. uzun boyluma? . : -veya birkaç öğrenci belirleyip bu öğrenciler: s refın cr_.com. güze1 gibi bir ik. Tahtada oluşta nuz sıfat listesi içinde. Merhaba. işaretleyelim Kimler Sınıfta? > Bu çalışmada öğrencilerden tabloyu. 6. Ben Nılgün. Aysun Hanım bu şirkette müdür mü__? 8. Siz Alman mısınız? 3.ic ve İs­ ve lıiL . Diğer öğrencilerden ce sez i . bekarım_____ 10. Ankara'da bir restoranda garsonum. > Bu çalışmayı yapacak öğrenci sınıftaki kişilerle ilgili gerekli bilgilere sa­ hip değilse her öğrenciden adını. e-posta adresimiz: ezgi0 6 @yahoo. vc<ş< . Tahtaya her öğrenci ile ilgili uzun.-.com Adım Tolga. uyruğunu/ülkesini ve mesle­ ğini söylemesini. 13. siz Ali -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Siz doktor musunuz? onlar hasta (-lar/-ler) * Onlar çalışkanlar. Ahmet Bey siz m isiniz ? 14. İngiltereli. ben evli değilim . kısa.corn . övgü daha sakin. .. Vlademir üniversitede öğrenci C 5-_ John öğretmen. ilk dinlemenin ardından birkaç öğren­ ciye tablodaki bilgilerle ilgili sorular yöneltin.Siz evli m isiniz ? >. e-posîa: e-posta adresim: Burak 2000@yahoo. Ben ve Öv­ gü ikizJz:. sıfat yazın. 19 Dinleyelim. ovgu@hotmail. . ses kaydını ilk dinlemelerinde ta­ mamlamaya çalışmalarını isteyin.. Suriyeli. öğrer söylediği tüm sıfatları tahtaya yazın.s n: nn. Japon > Bu etkinlikteki tümcelerde geçen İrlandalI. benim adım Burak. nereli gibi sözcükle­ ri ek çözümlemesi yapmadan sözlükse! biçimler olarak öğretin. Biz şimdi okul dayız . O A li mi? 18 Tamamlayalım ■ * öğretmen Fransız r 0 V\od''T rûscT T / Suriyeli ■f Diplomat ■r > Etkinlikte yer alan her bir tümceyi farklı bir öğrenciye okutun ve okuyan öğrenci öğrepcinin tümceyi uygun haber kipi eki ile tamamlamasını isteyin. okuma metninde geçecek sr da bulunmasına dikkat edin. Ben TÖMER'de öğrenci Haydi Tanışalım 2. Bu sınıfta beş öğrenci var.com Nii_. e-posîa m: tolga79@yahoo. Zayıf//» bir gen.

24 Tamamlayalım, konuşalım

21 Kendimizi tanıtalım
> öğrencilerden, bir önceki etkinlikte tahtaya yazdığınız sıfatları da
kullanarak kendileriyle ilgili 20. etkinlikte verilenlere benzer bir pa­
ragraf oluşturmalarını isteyin. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafları
okutup yanlışlarını düzeltin.

ği

> Bu çalışma için önce ikişerli gruplar oluşturun. Her gruptan
diyalogları tamamlamalarını ve okumalarını isteyin. Aynı grup­
lardan diyalogları örnek alarak ve kendileri ile ilgili bilgileri kul­
lanarak benzer diyaloglar üretmelerini ve bu diyalogları can­
landırmalarını isteyin.
Yanıtlar

22 Yerleştirelim
> Verilen tümceleri tamamlatmaya başlamadan önce, tahtaya kişi
adıllarını ve adılla uyumlu kişi eklerini yazın, öğrencilerden gerekti­
ğinde tahtadaki bilgileri de kullanarak tümceleri uygun biçimde
tamamlamalarını isteyin.

A: Merhaba. Adınız, soyadınız lütfen.
B: Yüksel Kibar.
A: öğrenci m isiniz

7

Yanıtlar
B: Hayır, öğrenci

desilim

zayıfsın • lezzetli • Ingiliz • tenha
pahalı • çalışkanız • kolay • güzelsiniz
ılık • sakinim • öğretmen
Bence sen şişman değilsin, zayıfsın

A: Nerelisiniz_______________ ?
B: Türküm.

.

A: Evli misiniz?

Biz tembel değiliz, çalışkanız.
B: Evet, evliyim_____

Bugün hava sıcak değil, ılık .
Unda İtalyan değil, İngiliz .
Bugün sokaklar kalabalık değil, tenha
Sınav soruları zor mu, kolay

.

mı?

A: Burası

Ben sinirli değilim, her zaman çok sakinim .

neresi

acaba?

B: Burası Güneş Sokak.

8. Fatih öğrenci değil, öğretmen
A: Yeşil Sineması bu sokak ta

9. Bugün cok güzelsiniz
10. Yemek çok -lezzetli.

mı 7

B: Hayır, bu sokakta değil

İ l. Bu araba çok ucuz değil, pahalı.

A: Peki nerede?
B: ikinci Cadde'de.

23 Yerleştirelim

A: Teşekkürler.

> Bu etkinliğe öğrencilerden verilen ifadelerin anlamlarını sözlükle­
rinden bulmalarını isteyerek başlayın. Sonra her bir diyaloğu farklı
bir öğrenciye okutarak tamamlatın. Diyalogları tamamlamak için
kullanılmayan ifadelerin hangi durumlarda kullanıldığını örnekleyen
durumlar yaratın.

B: Rica ederim.

A: Alo! Merhaba Can. Nasılsın

Yanıtlar

7

B: Merhaba Burak, iyiyim, sağol.

/
buyurun • geçmiş olsun • affedersiniz • rica ederim
l v teşekkürler * lütfen • afiyet olsun » sağol • bir şey değil

B: İstanbul'dayım.

1 ) A: Neyin var7 Hasta mısın? \
B: Evet, biraz ateşim var.
A: Geçmiş olsun ........

. 2 } A: Affedersiniz ,bu koltuk >
boş mu?

A: Şu anda neredesin...?

Bir kola lütfen
Tabii, buyurun

A: öyle mi? İstanbul nasıl?
B: Çok güzel. Orada hava nasıl____

Teşekkürler

B: Rica ederim/Rir

A: Burası bugün biraz soğuk.

B: Evet, boş.

27

> Açıklamalarınızın ardından diyalogu öğrencilere bir kez oku­
tun ve sorulan yanıtlamalarını isteyin.

Sözcük Alanı
• Eşya, yer, meslek adları

Dilbilgisi
• VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipii var, yok

Beceriler
• Herhangi bir nesnenin, kişinin, bir yerde bulunup bulun­
madığını söyleyebilme/sorabilme
• Nesnelerin ve kişilerin yerlerini, özelliklerini, niteliklerini söy­
leyebilme/sorabilme

Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat

> Bu alt ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce tahtayı iki
sütuna bölün ve sütunlardan birine "var" diğerine "yok" yazın. Daha
sonra ilgili sütunlara sınıfta olan ve olmayan eşya adlarını kullana­
rak,

Sınıfta sandalye var.

Manav : Hoş geldiniz.

Sınıfta televizyon var.

Müşteri : Hoş bulduk. Kiraz var mı?

Sınıfta öğrenciler var.

Manav : Evet, var. Kaç kilo?
Müşteri : 1 kilo lütfen.
Manav : Tabii.

Sınıfta bilgisayar yok.

Müşteri : Muz var mı?

Sınıfta yatak yok.

Manav : Hayır.

Sınıfta buzdolabı yok

Müşteri ; Peki, üzüm var mı?

gibi tümceler yazın ve "-DE ne var?' sorusunu sorabileceğiniz uygun

Manav : Maalesef, bugün üzüm de yok.

bir durum oluşturun (daha önceden hazırlayacağınız ve içinde fark-

Müşteri : Tamam, 1 kilo kiraz kaç lira7

: eşyaların bulunduğu bir çantayı sınıfa getirmek, öğrencilere pen­

cereden görünen sokakta/bahçede/... neler olduğunu sormak, öğ'enciler görmeden avucunuza bir şey alıp bunun ne olduğunu sor­
mak gibi). Aldığınız yanıtları tahtaya yazın. Daha sonra bu tümcelere
soru eki ekleyerek evet/hayır soruları oluşturun. Sorulardan birkaçını
siz yanıtlayın, diğerlerinin yanıtını öğrencilerden isteyin.

1 Okuyalım, yanıtlayalım

Manav : 2 TL.
Müşteri : Buyurun, iyi günler.
Manav : Teşekkürler. Güle güle.

Yanıtlar

/ /

> Metni okutmadan önce görseli kullanarak öğrencilere manavda
neler olduğunu sorun ve tahtaya meyve sebze adlarını yazın. Bu
aşamada varoluş tümceleri ile ilgili açıklamalarınızı yapın.
> Ardından diyaloğu okutarak öğrencilerden sorulan yanıtlamaları­
nı isteyin.

Manavda kavun var mı?
Resimde patates var mı?
ya da

Sınıfta buzdolabı var mı?
Sınıfta kedi var mı?
gibi olumsuz yanıt gerektiren soru tümcelerinden hareketle soru
tümceleri ile ilgili kuralları verin.

Doğru

Yanlış

1. Manavda muz ve üzüm yok.

[7]

2. Manavda vişne var.

[7]

3. Bir kilo kiraz üç YTL.

[7]

1. Fotoğrafta elma var mı?
Hayır yok_____________________________________ _.
2. Fotoğrafta domates var mı?
Evet var

_____ ____________ ______ . ■
_____.

3. Fotoğrafta hangi meyveler var?
Armut, çilek, kiraz, ayva, erik, kivi, ananas, üzüm ... var
4. Fotoğrafta sebze var mı?
Evet v a r ______________________________ _________

:

.

26 Tamamlayalım, dinleyelim

27 Resme bakalım, tamamlayalım

Var mı? Yok mu?
>- öğrencilerden önce diyalogları tamamlamalarını, ardından da
ses kayıtlarını dinleyerek yanıtlarını kontrol etmelerini isteyin.

>- Bu etkinliğe varoluş tümcesi soruları ile değil; görseldeki
nesnelere dönük Bu ne? soruları ile başlayın, öğrenciler için
yeni olan sözcükleri tahtaya yazın. Görseldeki tüm nesneler
hakkında konuştuktan ve bu aşamaya kadar yaptığınız açık­
lamaları dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra, so­
rularla ilgili çalışmayı yaptırın.

Yanıtlar
1. Yerde

f 1)

V

A: Hoş geldiniz.
B: Hoş bulduk. Çorba
var

A: Evet, domates çorbası
var
B: Hmm... Tamam, iki çorba lütfen.

h a lı ve g ita r

2. Koltukta kitap

?

_var.

yok

3. Sehpada kitap/tabak,

_yok.

4. Sehpada bardak _

y

5. Pencere______ perde

vnr

6. Televizyonda

vnr

7. Kitaplıkta

yarışma

kitaplar______ var.

8. Vazoda
9. Sehpada

var

çiçek

gazete, tabak ve vazo vnr

10. Tabakta_______ meyve

vnr

11. Yerde

yok

kitap/gazete...

12. Sandalyede

var

kedi

13. Sandalyede gazete

yok

14. Odada buzdolabı/bilgisayar/...

yok

VAROLUŞ TÜMCESİ (haber kipi)
Ad

Ek

Ad

masa -da ne
oda
-de kim
market -ta yem ek
dolap
-te süt


'+
var

-

var, yok
7

Örnek

Dolapta yemek var mı?

mu

Masada ne var?
Odada kim yok?

*Markette süt değil.

28 Dinleyelim, işaretleyelim
____________________
A: Bu ayakkabı nasıl?
B: Fena değil ama 36 numara biraz küçük. 37 numara
var_______ mı
?
A: Hayır,___y ° k
. Yalnızca bu
B: Hmm... Peki, iyi günler.

numara var.

\

Diyaloglar
>- Etkinliğe başlamadan önce, tabloda verilen tümceleri tek
tek okuyarak öğrencilere art arda üç diyalog dinleyeceklerini,
verilen tümcelerin kaç numaralı diyalogda geçtiğini ses kaydı­
nı dinlerken tabloda işaretlemelerini isteyin.

29

Yanıtlar

2.
3.
1.
Diyalog Diyalog Diyalog
/

1. Şu anda yemekte.
2. Burası And Sokağı mı?

□ Hayır, burası bir oda.

3. iş Bankası bu sokakta mı?

□ Hayır, burada oda yok.

4. İyi günler, öğrenci işleri

/

nerede?

6. Bu binada kafeterya var mı?

[7] Evet, burası bir oda.
□ Evet, burası bir oda değil.

5. Alp Bey orada mı?

2. Burası, oda mı

3. Televizyon kapalı mı_____
□ Hayır, televizyon kapalı.

/
/

Gp Hayır, televizyon kapalı
□ Evet, televizyon açık.
□ Evet, televizyon değil.

29 Dinleyelim, bulalım
Hangi Oda?
► Bu çalışma için öğrencilerle görseller hakkında önceden ko­
nuşmayın. Yalnızca ses kaydını dinletmeden önce birkaç daki­
ka süresince görselleri incelemelerini isteyin. Ardından ses kay­
dını dinleterek öğrencilerden kayıtta tasvir edilen odayı bulma­
larını isteyin.

4. Kitaplıkta ne var_______
0 Kitaplıkta kitaplar var.
□ Kitaplık var.
□ Kitaplıkta kitap yok.
□ Kitaplıkta kitap değil.

31 Resme bakalım, yanıtlayalım
Ses Kaydı
Burası büyük ve güzel bir oda. Odada büyük bir sehpa var.
Sehpada bir vazo ve vazoda çiçekler var. Duvarda büyük bir
tablo ve resimler var. Kitaplıkta kitaplar var. Odada hiç san­
dalye yok. Televizyon açık. Bu odada koltuk ve halı da var.

> öğrencilerden resmi incelemelerini ve soruları yanıtlamalarını is­
teyin. Ardından soruları farklı öğrencilere sorun ve yanıtlarını değer­
lendirin.

V ' V

4

/ i

■ '

1 *‘ j

1

i‘

30 Dinleyelim, yazalım
> Öğrencilerden ses kaydını dinlemeden önce verilen seçenek­
leri okumalarını isteyin. Daha sonra kaydı dinletin ve soruları
boşluklara yazarak her soru için uygun yanıtın hangi seçenekte
verildiğini bulmalarını isteyin.

1. Burası ne?

5. Odada kaç sandalye var?

2. Burada yatak var mı?

6. Masada neler var?

3. Masada bardak var mı?

7. Havlu nerede?

4. Duvarda tablo var mı?

8. Duvarlarda neler var?

Yanıtlar
1. Odada televizyon var mı ?
0 Evet, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon var.
□ Hayır, odada televizyon değil.
□ Evet, odada televizyon yok.

Ses Kaydı . anahtar. işaretleyelim 33 Soralım. içinde neler var? . öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri duyarak belirlemelerini isteyin.Sibel. ayna. Dinleme etkinliğinden sonra ikişerli gruplar oluştura­ rak öğrencilerin arkadaşlarına cüzdanlarında/çantalarında neler ol­ duğunu sormalarını ve aldıkları yanıta göre 3 eşya adını söyleme­ lerini isteyin. çok şey var. Sınıfta neler var? Sınıfta kaç masa / sandalye / .Her şey var..32 Dinleyelim.Hayır.. Yeni sözcüklerin anlamını etkinliğin ardından verin. gözlük.. Cep telefonu. cüzdan. daha sonra diğer öğrenciye sormalarını ve kendilerine sorulduğunda notlarını kullanarak yanıtlamalarını isteyin. anlatalım Çantada Ne Var? Sınıfta > Bu çalışmada ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere sözcük­ > öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.Kitap da var mı? .. kaset. mendil. öğrenciler eksik yanıt verirse diğer öğrencilere söz vererek eksikleri tamamlatın. Her öğrenciden. bu ne kadar büyük bir çanta. ' . kitap yok ama küçük bir defter var. var? Eşyalar nerede? Sınıfta kimler var? Sınıfta kaç öğrenci var? . önce kendilerinin yanıtlamalarını. Daha sonra soruları birkaç öğrenciye siz yöneltin. soruları lerle ilgili açıklama yapmayın. □ 0 □ (3 [7] □ [7] Makyaj çantası Üaç Yüzük Cüzdan Ayna Parfüm Anahtar [7] [7] [7] □ □ [7] □ Kaset Defter Cep telefonu Sözlük Kitap Mendil Tarak > Bu çalışmanın ardından oluşturduğunuz grupları karşılıklı konuşma sayfalarına yönlendirin. ilaç.

Duvarda neler var? □ □ 4. Burada pencere var mı? □ □ 4. Burada tabak var mı? □ 3. 32 Anlatalım. Vazoda çiçek var mı? □ □ 6. B öğrencilerinden de. kendilerine anlatılan görsel hakkında not­ lar almalarını ve kendilerine sorulacak soruları yanıtlarken bu notlardan yararlanmalarını isteyin. Burada ayna var mı? □ □ 5. Tencereler nerede? □ □ 6. Çaydanlık kırmızı mı? □ □ 5. not alalım Anlatalım. Küvet dolu mu? □ □ . Burası ne? □ □ □ 2. soralım.> Karşılıklı konuşma çalışması İçin A ve B öğrencilerini belirleyin ve öğrencilerden yalnızca kendi sayfasındaki görseli incelemeleri konu­ sunda uyarın ve A rolündeki öğrencilerden kendi sayfalarındaki görseli B rolündeki öğrencilere anlatmalarını. Burası ne? * □ □ 2. not alalım Burası Ne? Burası Ne? Doğru Yanlış 1. daha sonra da verilen so­ ruları sorarak hangilerine doğru yanıt aldıklarını işaretlemelerini isteyin. Parfümler nerede? □ □ □ □ 3. soralım. Aynı etkinliği B rolündeki öğrencilerin görselleri için de uygulayın. Bardaklar nerede? Doğtu Yanlış 1.

tekil kişi çekimiyle yazın. • O mektup yazjyar. • Top oynuyor. m • Şoför araba kullan iyor . Ardından tahtaya. yaz. • Gitar çalıyor. Ne Yapıyorsunuz? 1 Fotoğraflarla eşleyelim Sözcük Alanı • Zaman belirteçleri {bugün. m • Yağmur vağ iyo r . ne. Tümceleri tahtaya yazarken bağlayıcı ün­ lü ile ilgili yanlışları düzeltin. ne zaman.gibi eylem­ leri gösteren görseller kullanın veya bunları sınıfta gösterin. etkinliği uygulayın. gösterdiğiniz her eylemi sınıftaki öğrencilerin adlarını özne ko­ numunda kullanarak 3. kışın vb. ED • Ders çalışıyor. Tahta­ ya. • Satranç oynuyor. alışkanlık gösteren eylemleri ve gelecek za­ man belirteçleriyle kullanıldığında gerçekleşmesi beklenen veya planlanan eylemleri içermesine ve hiç. hiçbir ve asla gibi belirteç­ lerin bulunduğu olumsuz tümceler sunmasına dikkat edin. iç-. • Ali piyano çal iyon. Pişir-i-yor Yüz-ü-yor Yap-ı-yor Yanıtlar • Gazete okuyor. Açıklamalarınız sırasında. • öğrenci ders çalış iyor .. Sonra­ ki aşamada dilbilgisi kartını kullanarak bu yapıyla ilgili bilgileri özetleyin ve 3. söyleyelim > öğrencilerden tümceleri şimdiki zaman ekiyle tamamlamaları­ nı isteyip tümceleri farklı öğrencilere okutarak. • O kahvaltı yapıyor^< 1Bebek uvuvor . Yanıtlar • Aşçı yemek pişir iyor .fiil Fî 1 f «/ 1. 1Uçak kalk iyor . koş-. örneklerinizin. Bağlayıcı ünlülerin altını çizin ve bu ör­ neklerden hareketle ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) ile ilgili açıklamaları­ nızı yapın. konuşma anı­ nı gösteren eylemleri. S • Resim yapıyor. ÜH • Meyve suyu içiyor. m • Cam siliyor. O gazete oku-yor O uyu-yor O yürü-yor gibi bağlayıcı ünlü gerektirmeyen ve son sesi ünlü daralmasına uğramayan eylemlerle kurulmuş şimdiki zaman tümceleri yaza­ rak öğrencilerin dikkatini -yor ekine çekin ve 2. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 2 Tamamlayalım. 1öğretmen konuş u yo r. otur-.) • Soru sözcükleri [kim.. alışkanlıklar. > Bu çalışmanın ardından ders kitabındaki etkinlikleri uygulama­ ya başlayın ve öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak giriş fotoğ­ rafında örneklenen eylemleri ilgili tümcelerle eşleştirmelerini iste­ yin. Bunun için yürü-. m • Uyuyor. • Bilgisayar kullanıyor. 0 • Fotoğraf çekiyor. m • Turistler müzede gez iyor • öğrenci soru sor uyor. • Çocuk yüz üyor 1öğrenciler sınıfta otur uyor. niçin. nasıl hangh Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) -(İ)yor • ŞİMDİKİ ZAMAN (resmi) -mEktE Beceriler • Konuşma anında gerçekleşen eylemi söyleyebilme / sorabilme • Hobiler. düzenli olarak yinelenen eylemler hakkında bilgi verebilme/sorabilme • Zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Soru sözcüklerini doğru kullanabilme > Bu ünitede yer alan etkinliklere başlamadan önce öğrencilere "eylem'i tanıtın. nerede. yazın. • Murat parkta koş uyor. Bu çalışmayı ya­ parken öğrencilere "Ne yapıyor?' sorusunu da öğretin ve örnekle­ rinizi bu soruya uygun yanıtlarla diyalog biçiminde oluşturun. □ biçiminde tahtaya yazın. O gül üyo r 33 .’ etkinliğe geçin. yarın. • Gülümsüyor.

Bazen o ülkelerde kalıyorum. . kısın 2. Her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup yanlışlarını düzelterek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. Bu nedenle hiç sıkılmıyorum. Bu Ben pilotum. verilen soruları arkadaşlarına sormaları­ nı. Film saat kaçta lbaşla-} başlıyor ? 6 Bir meslek seçelim > Metinleri okumaya başlamadan önce.Öğle____yemeği saat 12. *Onlar gitiyorlar.ŞİMDİKİ ZAMAN (genel) Eylem Adıl yürü uyu al gel gül git ben sen 0 biz siz onlar Zaman Eki — -yor -iyor -iyor -uyor -üyor -mı -mi -mu -mü ? Kişi Eki Ö rnekler mu -yum -sun -uz/-yuz -sunuz (lar) Ben geliyorum. . Siz spor Iyap-} yapıyor musunuz? ? 8. Sonra sırasıyla metinleri okutun. Mektup dağıtıyorum. öğle gibi belir­ teç olduğunda ek alan. resimler üzerinde 9. aldıkları yanıtları olduğu gibi yazmalarını ya da sadece aldıkları notu okumalarını engelleyin. Ali ve Lale yarın (evlen-} evleniyor mu___ ? Hafta sonlan ne yapıyorsun? 5. cok sıcak oluyor. Tüm grup­ lardaki öğrencilerden. Yeni insanlarla tanı­ şıyorum. Ben her gün meyve (ye-} yiyorum konuşun. akşam gibi belirteç olarak kullanıl­ dığında bir değişime uğramayan sözcüklerle ilgili örnekler verip ilk­ baharda. Her Yanıtlar 3. insanlar genellikle kayak yapıyor. Bu konuşmalar sırasında. Farklı diller öğreniyorum. söyleyelim > Daha sonra siz “öğretmenlik" ile ilgili örnek bir metin oluştu­ >. çünkü vejetaryen. Kış. Resimlerde gösterilen insanların mesleği ve o insan­ ların günlük aktiviteleri hakkında sorular sorun. İlkbaharda sık sık pikniğe tglt-l Ridiyorum/gidiyor/gidiyoruz Neler Yapıyorsun? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. gidiyorlar 3. 1998'de. televizyonda güzel bir film var. Antalya__yazın 5. pazar çalışmıyorum. Ben postacıyım. 2. Sabahları çok erken kalkıyorum. Şubat__ Sevgililer Günü. Ardından da öğrencilerden kendi meslekle­ ri ile veya belirleyecekleri başka meslekle ilgili. 0 . Sen yürümüyorsun. . 6.Bu çalışmada belirteçler üzerinde durun.30'da. rum. Bebek hiç Iuyu-} uyumuyor t sanırım hasta. okudukları me­ tinlere benzer bir metin yazmalarını isteyin. sabah 4. 9. Gençler klasik müzik ldinle-1 dinlemiyor t p0p Bir günün nasıl geçiyor? Sabahlan ne yapıyorsun? müzik Idirıle-I dinliyor öğlenleri ne yapıyorsun? 4. aldıkları yanıtları not etmelerini ve notlarını kullanarak bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Çiçekler ilkbaharda acıyor. Ankara'da akşam hafta farklı ülkelere gidiyorum. Biz gülüyor muyuz? Biz almıyor muyuz? Siz uyuyorsunuz. Bu etkinlik için öne çıkan beceri sözlü anlatım olduğundan. işim çok zevkli ve heye­ canlı. Bugün 14 6. metinlerde geçen ve öğrencilerin bilmediği sözcük­ leri açıklayın. Yanıtlar 1. yoruluyorum ama işimi çok seviyorum. kahvaltı yapıyorum. öğrencilerin. 5 Soralım. Bu zor bir iş. Cumartesi ve 7. yaz. Çok kışın 8. Ankara'da oturuyo­ çok kar yağıyor. tümceleri -(ilyor ekiyle tamamlamalarını isteyin. 4 Yerleştirelim. Güzin çok güzel yemekler (pişlr-l Pişiriyor____ 7. söyleyelim > öğrencilerden. sabah. Her rup tahtaya yazın. Tüm öğrencilere metinlerini okutup şimdiki zaman eki ve belirteçlerle ilgili yan­ lışlarını düzeltin. ocakta gibi -DA ekiyle oluşturulan belirteçleri an­ latın ve öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları uygun belirteçlerle ta­ mamlamalarını İsteyin. kışın • yazın • ilkbaharda • sabah • akşam • öğle cumartesi • pazar • şubat • ocakta 1. et lye-l yemiyor _ . anlatalım 3 Tamamlayalım.

Christoph da hafta sonları dans kursuna gidiyor. Sınıfta kimiler! hiç Türk yemeği yemiyor? Sarah Japonya'da b ir okulda İngi­ lizce öğretiyor Japonya çok büyük ve modern bir ülke.. Alışverişte Türkçe konuşuyor musunuz? 5.. Son­ Christoph evli. N eler Yapıyor? > Bu etkinlik için sınıftaki tüm öğrencileri. Ben. spordan ve danstan hoşlanıyor. Ben genellikle arkadaşlarımla buluşuyorum . Yanıtlar Ahmet gölde yüzmüyor. yorum. Burada insanlar eğlenceden. öğrencilere fotoğraflar hak­ yok.*' Ben bir restoranda garsonum. Orada b ir bankada çalışıyor. Tokyo'da — ---------.. Sarah'nın çok arkadaşı var. ra öğrencilere yanıtlarını kontrol etmeleri için ses kaydını dinletin. Bre­ zilya'da farklı kültürlerden insanlar birlikte yaşıyor. orada çok eğleniyoruz 3. öğrencilerden okuma metinlerini sessiz oku­ malarını ve boşlukları doldurmaya çalışmalarını isteyin.8 Düzeltelim A . Hafta sonu çalışmı­ ► özetleri bir öğrenciye tümce tümce okutun ve her tümcenin ar­ dından sınıfın. Tokyo çok kalabalık bir şe­ hir: Burada hayat çok hızlı ve in­ sanlar çok çalışıyorlar. Her akşam dans kursuna gidiyor. Boşluklara yazdıkları sözcükle­ rin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgili bir açıklama yapmayın. Daha sonra öğrencilere notlarını değerlendirmeleri için birkaç dakika zaman verin ve kutu içindeki soruları farklı öğrencilere sorun. 9 Soralım.— —— çok güzel eğlence yerleri var. Rus arkadaşlarım kışın gölde yüzüyor ama ben yüzmüyorum. Ayda kaç kez sinemaya gidiyorsunuz? Christoph Rio'da yaşıyor. başkent Tokyo'da yaşı­ yorum. Evli. çünkü kış çok uzun sürüyor. Rus D ili ve Edebiyatı bölü­ münde okuyor. Bu­ rada mevsim her zaman yaz. benim ülkemden çok farklı. Her gün müşterilere servis yapıyorum. Sınıfta kimiler) alışverişte Türkçe konuşmuyor? 5. Moskova soğuk ama güzel bir şehir. 5-10 dakikalık bir süre içinde. Spor yapıyor musunuz? 4. Ama orada hiç arkadaşı 7 Dinleyelim . Biz sık sık kareoke barlarına gidiyoruz. Rusya. Sarah öğretmen. Sınıfta en çok kim sinemaya gidiyor? 2. tümcedeki bilginin doğru olup olmadığını tartışma­ sını isteyin. Ahmet Moskova'da oturuyor. kında sorular sorun. yanıtlayalım Kim. Christoph bekar bir bankacı. Sınıfta kimiler) spor yapıyor? 4. Rio'da yaşıyor. Sınıfta kimileri boş zamanlarında kitap okuyor? . tamamlayalım Farklı Ülkelerde > Bu çalışmaya hazırlık aşamasında. O Tokyo'da çalışıyor. Kareoke barlarına arkadaşlarıyla gidiyor. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? 1. Türk yemekleri yiyor musunuz? 3. Bazı günler çok bahşiş alıyorum. Ben de her akşam işten sonra dans kursuna gidiyorum 2. soğuk oluyor . Sabahları saat kaçta kalkıyorsunuz? 6. örneğin. Bence Brezilya harika bir ülke. sınıfın ortasına çağı­ rın. Yanıtları yazmalarına yardım edin. Ardından birkaç öğrenciye metinleri okutun. verilen soruları diğer öğrenci­ lere sormalarını ve yanıtları not etmelerini isteyin. sadece buz pateni yapıyorum . 1. En geç kim kalkıyor? 6.. Ses Kaydı Ahmet Moskova Ü niversitesinde öğrenci. Kışın arkadaşlarıyla gölde yüzü­ yor ve buz pateni yapıyor. Bazen tek başına kareoke barlarına gidiyor ve eğleniyor. hava burada genellikle .. Rio'da herkes dan­ sı çok seviyor. Buz pateni yapıyor.

B: Hafta sonu geliyoruz. öğrencilerin verdiği yanıtları da. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapıyor. verilen tümceleri -mEktE ekiyle yeniden yazmalarını isteyin. istiyorsunuz? B: 1 paket makarna istiyorum. Daha sonra yazdığınız tümcelerdeki -İliyor eklerini silerek yerine -mEktE ekini yazın ve bu ekin kullanıldığı durumlarla ilgili bilgi verip dilbilgisi açıklamalarınızı yapın. A: Ankara'ya__ ne zaman geliyorsunuz? 8.10 Yerleştirelim >.. 11 Tamamlayalım. Türkiye'ye en çok Avrupa ülkelerinden turist geliyor.. A: Hoş geldiniz. B: Çünkü aç değilim. A: Hangi_______ kazak daha güzel? konuşuyor? nasıl B: Beyaz kazak. yanıt tümcesinde farklı öbeklere odaklandığına çekin ve öğrencilere sırayla ver­ ilen tümcelerdeki boşlukları tamamlatın. Türkiye’ye en çok Avrupa ülkelerinden tıırist gelmekte 36 Ben bilmekteyim.__ konuşmuyor? ne . Bu tümcelerin.. B: Murat çok hızlı konuşuyor. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılmakta 2. B: Çünkü Türkçe bilmiyor. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılıyor. farklı soru sözcüklerinin. A: 6. Onlar almaktalar. > Sonra da dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmasını yaptırıp. UNİCEF çocuk hakları. yeniden yazalım Bunları Biliyor musunuz? >■Bu bölüme giriş olarak tahtaya şimdiki zamanlı tümceler yazın. *Siz çahşmekte misiniz? .. A: Sen bugün 5. Sen uyumakta mısın? 0 oturmamakta. A: Hangi_______mevsimde tatil yapıyorsunuz? __________içiyorsun? B: Yazın tatil yapıyoruz. UNİCEF çocuk baklan. A: Film nicin/neden başlıyor? B: Yarım saat sonra başlıyor. A: Murat 7. f " 'W ben sen 0 biz siz onlar Yanıtlar Çalış uyu al gel otur bil -ma -me -makta -mekte mı mi -yım / -yim -sın / -sin -yız / -yiz -siniz / -siniz (-lar / -ler) 1. öğrencilerin dikkatini. 10. 2. daha sonra -mEktE ekinin de kullanılabileceği ansiklope­ dik bilgiler içeren türden tümceler olmasına dikkat edin. A: Niçin/Neden yemiyorsun? niçin/neden hiç gülmüyorsun? B: Çünkü hastayım. 4. Biz gelmekteyiz. Nerede oturuyorsun? Ders ne zaman bitiyor? Şimdi ne yapıyorsun? Ben nasıl konuşuyorum? gibi ne soruları yazın ve soru sözcüklerinin altını çizin. A: 0 ne zaman 9. 3. Yanıtlar ne • nasıl • niçin • neden • hangi • ne zaman 1.. sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmakta_____ 3.Tahtaya. B: Çay içiyorum. soruların yanıtı olan öbeklerin altını çizerek tahta­ ya yazın.

Kadın ve erkek nerede yürüyor? öğretmen nerede ders anlatıyor? öğretmen kime ders anlatıyor? Kadın kimden/nereden sim it alıyor? İnsanlar neye biniyor? -ly)E. verilen fotoğrafların metinde hangi sırayla geçtiğini fotoğrafların üzerinde bulunan kutucuklara yazmalarını isteyin ve öğrencilere. öğrencilere fotoğrafla ilgili. kalma ve çıkma durumuy­ i-. Dilbilgisi başlıyor. M ilyonlarca insan. eylemin gerekçeleştiği yeri gösterdiğini belirtin.ŞEHİR UYANIYOR Sözcük Alanı Herkese g ü naydın1 iyi sabahlar! • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Burası İstanbul'un Sesi Radyosu. Sınıflarda ders veri- durum eklerini doğru kullanarak söyleyebilme/sorabilme . etkinliğe geçmeden önce dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırarak açıklamalarınızı özetleyin. telefonlarda konuşuyoruz. Büerden simit. Ö ğretm en öğrenciye soru soruyor. Otobüslere.Bu etkinliğe.. Burası neresi? Bu kim? O ne iş yapıyor? O neler yapıyor? Fotoğrafta neler var? Fotoğrafta kim ler var? gibi sorular sorarak başlayın. -DE. Aldığınız yanıtları tahtaya yazıp altını çizdiğiniz durum eklerinden yola çıkarak yönelme.. • DURUM (yönelme. 13. kaynağını yürüyoruz. -DE. Kalma durumunu açıklarken ilk ünitede öğrettiği­ niz koşaç tümcelerine de göndermede bulunun ve -DE ekinin bir Ö ğrenciler sınıfa giriyor. 37 . kalma. metni önce tüm öğrencilere sessiz. hedefini. A caba siz şim - • Hobi ve alışkanlıklar konusunda bilgi verebilme/soru sora­ eredesiniz? Nereden nereye gi- bilme rsunuz? Ne yapıyorsunuz? Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat 12 Okuyalım. okul Ayşe Bebek'te oturuyor. Daha sonra sınıfa. Daha sonra. Bir zi görem iyorum . -DEn) vapurlara biniyoruz. market Oya marketten geliyor. büyük ve kalabalık bir şehir. -DEn gibi sorular yöneltin. İs­ • Eylemler tanbul. yönünü. Bu şehirde hayat erken Görüyorum. Bebek' *Kadın parkta gidiyor. işaretleyelim / / >. çiçekçilerden çiçek alı- Beceriler B oğaz'da tura çıkıyoruz. çıkmal -(y)E. yönelme ekinin ey­ park lem için bitiş noktası. yönel­ me durumu ekinin hedef. Ardından. Yeni sözcükleri açıklayıp metni bir kez de siz okuyun. Açıklamalarınızda öncelikle hareket öğrenci -d a/-d e/-ta /-te bildiren eylemlerle kurulan tümceleri kullanarak. 13 Yerleştirelim > Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından öğrencilerden durum ekiyle verilen adların birlikte kullanılabileceği eylemleri kutucuk­ lara yazmalarını isteyiniz. çoktan bir metropol.1 w sınıf -a/-e/-ya/-ye la ilgili açıklamalarınızı yapın. sahil- • Gerçekleştirilen eylemin yerini. çıkma durumu ekinin kaynak gösterdiği durumları örnekleyen tümcelerle bu eklerin diğer işlevleri üzerinde durun. çıkma durumunun başlangıç noktası göster­ diğini vurgulayın.. -dan/-den/-tan /-ten Ö ğretm en okuldan eve yürüyor. bir öğrenciye sesli okutun.

resimlere bakarak yanıt tümcelerindeki boşlukları doldurmalarını isteyin ama onlara resim ve tümceleri incelemeleri için süre de verin. Nereden geliyorsun? İspanya 'dan/Madrid'den geliyorum. m ne yapıyor? . j koşmak . dinlenm ek ders çalışmak TV seyretm ek to p oynam ak ilaSBİaiMaL iİM$S«îBMfaE -.r - korkm ak oturm ak hoşlanmak n e fre t etm ek . Oluşturdukları tümceleri sırayla okutun. Türkçeyi nerede öğreniyorsun? TÖMER'de________öğreniyorum O nereye gidiyor? Tatile/Denize ' Sıra kimde? Sıra bencle gidiyor.Yanıtlar korkmak • oturmak • çıkmak • gitmek • koşmak • hoşlanmak • dinlenmek • girmek • binmek • ders çalışmak TV seyretmek • ayrılmak • nefret etmek • top oynamak • yürümek • sıkılmak örnek: hoşlanmak nefret dmek çıkmak sıkılmak korkmak oturmak _______ . dinlenm ek ders çalışmak ' to p oynam ak 1yürüm ek 14 Tam amlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden.

m 4. Ardından yeni sözcükleri açıklayıp ses kaydını dinleterek ya­ nıtlarını kontrol etmelerini isteyin. Çünkü bir hobim var: fotoğrafçılık! işten Fotoğrafçılık □ o Koleksiyon □ sonra sokaklarda geziyorum ve insanlara. Ben bir doktorum. tırmanmak. Doktor mesleğini çok seviyor. Ama daha eğ­ lenceli ve stressiz bir hayat mümkün! /Ç. Bütün gün çalışıyorum ama sinirli. Dans □ • Bilgisayar □ Bence hobiler insana pozitif enerji veriyor. çadır. her yerde fotoğraflar çekiyorum. raporlar. öğrencilerin ürettiği ve okutacağınız metinde de geçen sözcükleri içeren tümceleri tahtaya yazın. Hepimiz trafikten. Müzik □ • El sanatları □ çiçeklere bakıyorum. Hobiler hayata renk veriyor. Bir başka arka­ daşım ise evde bulmacalar hazırlıyor. antikalar. ağaçlara. kalabalıktan. 39 . 18. sörf. birçok alternatif var: resim. İpek kumaşlardan küçük yastıklar yapıyorum. Sizin de böyle bir hobiniz 17 Tamamlayalım. zirve gibi. e! işleri. kendi etkinlikleri ile ilgili önce söz­ cükler. müzik. ameliyatlar. kamp. tümcelerini tahtaya yazın ve -DEn ekinin bu tümcelerdeki işlevi üzerinde durun. Günler monoton geçiyor. Evde. spor.15 İşaretleyelim. Diğer: Bir hobi bulmak hiç zor değil. Hobileri verilen listede bu­ lunmayan öğrencilerden. Daha aktif bir hobi mi istiyorsunuz? Dans. anlatalım HOBİLER Günümüzde hayat zor. gürültüden ve daha pek çok şey­ den şikayet ediyoruz. Hafta sonlan dağa tırmanıyor ve dağda kamp yapıyor. Mesela bir doktor arkadaşım amatör bir dağcı. motosiklet.. Dağcılık: tırmanış. bilezikler yapıyorum. işte.problem hayat - -► yaşam hareketli 16 İşaretleyelim. eşleyelim Yanıtlar Doğru Yanlış 1. sonra da tümceler isteyin. dinleyelim Nurten Hanım’m Hobisi var mı? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metindeki boş­ lukları uygun durum ekleriyle tamamlamaya çalışmalarını iste­ yin. Her gün. paraşüt. Dağcılık □ • Maket □ mutsuz bir insan değilim..ş > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. Doktor dağcılık da yapıyor. etkinliğe geçmeden önce. Fotoğrafçılık pahalı bir hobidir.. Bir hobiniz var mı? Nedir? Bu hobinizle ilg ili neler yapıyorsunuz? gibi sorular sorun. koleksiyonlar. küpeler. hayvanlara. metinde geçen Boncuktan kolyeler.. Daha sonra öğrencilerden hobilerini işaretleme­ lerini ve tahtaya yazdığınız sözcükleri de kullanarak hobileri hakkında bilgi vermelerini isteyin. Evden işe. Sonra metni birkaç öğrenciye okutun. Her sabah saat beşte hastaneye gidiyorum. verilen sözcüklerle aynı kavram alanı içinde yer alan söz­ cükler yazın. seramik. □ s 3. sokakta pek çok sorun var. işten eve gidiyoruz ve bu hayattan hiç hoşlanmıyoruz. alternatif □ -»*■ seçenek gezmek - dolaşmak aktif---- İÜ sorun - -». □ 0 2. Yeni sözcükleri açıklayıp ilgili etkinliği uygulayın... □ > Metni okutmadan önce öğrencilere. hayat daha renkli geçi­ Resim □ 8 Yemek yapmak □ Hastalar. yor.

11 Açlıktan midem bulanıyor. ? Kağıttan uçak yapmak cok kolay. Kursla____ Yanıtlar boncuk tan___kolyeler. yemek pişiriyorum. 4 Eski kumaşlardan yeni elbiseler vapıvoruz. > öğrencilerden tümceleri kutudaki sözcüklerle tamamlama­ larını isteyin. Ama boş zamanlarımda bir kurs_«_ gidiyorum. evler yapıyorlar. Hangi sporları yapıyorsun? 4. 13. Spor yapıyor musun? sun? 8. kumaşlardan • tahtadan • kumdan • açlıktan 1. Sanatçılar her yaz bu sahilde kumdan. Cam----------- Kumdan yapıyoruz. tahtadan altından saraylarda yasıyor oyuncak araba yapıvor. 1S Petrol şirketleri artık buğdaydan benzin vapıyorlar.5. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları ko­ nusunda yönlendirin. Fı Rilim adamları Yanıtlar 6 Fskimolar Yoğurt---------- Sütten yapıyoruz. Hangi yemekleri seviyor­ musun? 3. küpeler yapıyorum. Ev hanımıyım. Zamanım genellikle evcfc geçiyor. 8. kolye ve küpelerd«ı_ çok hoş­ ağaçtan • soğuktan • çiçeklerden ^ lanıyorlar. okuyor 6. Ne gibi hobilerin var? Adi: Yaşı: işi: Mesleği: iş Yeri: Okulu: Hobileri: 20 Yerleştirelim Benim adım Nurten. 14 Afrika'da bazı insanlar ağaçtan evlerde yaşıyorlar. Şarap---------- üzümden yapıyoruz. Belirli bir süre vererek etkinlikteki sorulan birbirlerine sormalarını ve yanıtları not al­ malarını isteyin. Yeni mo­ deller öğrenmek için dergilere de bakıyorum. heykeller yapıyor. Onlar bu yastık. «Ki S ın ıf Arkadaşım > Bu çalışma için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. Nerede çalışıyorsun / okuyor­ sun? 7. bilezikler. Nurten Hanım boncuktan 18 Eşleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden verilen yiyecek. Bazen ipek ku- boncuktan • bitkilerden • gürültüden • ışıktan f maşlart&m küçük yastıklar yapıyorum ve arkadaşlarıma he­ buzdan • altından • buğdaydan • kağıttan diye ediyorum. Işıktan gözlerim kamaştı. bitkilerden ilaç yapıyor. 3 Gürültüden başım ağrıyor. Çalışıyor musun. . anlatalım kolyeler yapıyor. onların neden yapıldığını gösteren tümcelerle eş­ lemelerini isteyin. notlarından da ya­ rarlanarak sınıfa anlatmalarını isteyin. Seramik--------- Topraktan yapıyoruz. Ne tür müzikten hoşlanı­ 1. 9 Masallarda krallar 10 Dedem 19 Öğrenelim. içecek adlarıyla di­ ğer maddeleri. Kaç yaşındasın? yorsun? 2.. . 1? Soğuktan ellerim buz gibi oldu. buzdan 7 Arılar çiçeklerden bal yapıyorlar. Hergün temizlik yapıyorum. Ardından aldıkları bilgileri. Kağıt----------- Ağaçtan yapıyoruz.

(07. Ses kaydını 2. tamamlayalım Takside >.00). Yeni Delhi'de şimdi saat. 22 Tamamlayalım Saat Kaçta Ne Yapıyorlar? > öğrencilerden giriş fotoğrafında ve tümcelerde verilen bilgi­ > Bu alt üniteye. Taksici : işte havaalanı burası. Tokyo'da şimdi saat Paris'te şimdi saat Londra'da şimdi saat Pekin'de şimdi saat (12.00). Havaalanına gitmek istiyorum. Hangi yıldayız? Ankara'da şimdi saat Moskova'da şimdi saat . (16.. öğrencilere. ( 10 . Mexico City'de şimdi saat. -DEn sonra Yolcu Saat iki. .(15. Daha sonra her öğrenciye aynı sorulan kendi ülkeleri ile ilgili olarak yeniden yöneltin. (08. Ankara’da saat dokuzda birçok. nereye gidiyorsunuz? verebilme/soru sorabilme • Gerçekleştirilen eylemin zamanını.. Affe­ dersiniz. -mEdEn önce • İLGEÇLER -lylE kadar.iğe geçin. Saatlerle ilgili sorularınıza verilen doğru yanıtları tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak saat sor­ ma ve söyleme ifadeleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın ve 21 .00). 41 . . iyi günler. Şimdi saat kaç? leri kullanarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. . buyurun. Yolcu : Teşekkürler.00).30). Saat sekizde oradayım. insan çalışıyor_____________________________ Hangi aydayız? New York'ta şimdi saat. Yolcu : Dublin'e. kez dinletin ve aynı zamanda boşluklara gelmesi gere­ ken sözcükleri tahtaya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etme­ lerini sağlayın. Bugün hangi gün? dokuz (09. Boenos Aires'te şimdi saat . ti Taksici : O zaman burada saat kaç oluyor? Yolcu : İk i_________ saat fark var. Size iyi yolculuklar. • Eylemler Dilbilgisi • ULAÇLAR -DİktEn sonra.Sözcük Alanı Yanıtlar • Hobi ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler Yolcu iyi günler.(04. alışkanlıklar ve günlük etkinlikler konusunda bilgi Saat_____________ kac.00).00 ). . Havaalanı uzak mı? Taksici : On_____________ dakika sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 6 saat sonra oradayız. etkin. • Zamanı sorma ve söyleme ifadeleri Taksici Tabii efendim.00). Taksici : Yolculuk kaç saat sürüyor? Yolcu : D ö rt_______saat sürüyor. süresini söyleyebilme/ acaba? Taksici Beceriler • Hobi. Yolcu iki saat sonra uçak kalkıyor. 21 Dinleyelim. -DEn önce. Şimdi ülkende saat kaç? gibi sorular yönelterek başlayın.öğrencilere metinle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan ses kaydını dinletin ve onlardan boşlukları tamamlamalarını isteyin..101.00).00).102.

-mEdEn önce ULAÇLAR Eylem I İkiye on kala dersten çıkıyorum. ü 09. . |Ona girrni var. I Dörde çeyrek var.00 Son derse giriyor. Sonra biraz gazete okuyor. Ses kaydını ikinci kez din­ letin ve tabloyu doldurtun.00 Evden çıkıyor. Saat do­ geçiyor kuzda evden çıkıyor. Teneffüs ona çeyrek 6. tamamlayalım 23 Yerleştirelim. Açıklamalarınızda. koş -tu kta n /-tü kte n *Duş almadan sonra uyuyorum. On biri çeyrek geçe radyoyu açıyorum. bu sözcükle­ rin bağlantılı olduğu adla ilişkilerine de dikkat ederek tamamlama­ larını isteyin. 3. O her sabah saat yedide uyanıyor. kutuda verilen sözcüklerle. > Bu aşamada öğrencilere. söyleyelim >. -Den önce/sonra ve -DiktEn sonra. Saat beşte son derse giriyor. Saat__yanm__ 4 Scınt bire on va r 5. -mEdEn önce ulaçlarının eylemlerin yapılışını zamansal olarak sıraladığını ve eylemler arasında doğal bir nasıl-sonuç ilişkisi (durakta bektemek-otobüse binmek gibi! varsa bu ulaçların kullanılmadığını. JOn biri çeyrek geçiyor. İkinci dinlemeden önce tablodaki soruları sorup sözlü ola­ rak yanıtlamalarını isteyin.40 Teneffüse çıkıyor 18.) gösterdiğini. . 10. 10. * -E kadar ve -Den önce/sonra ilgeçlerinin. yer/hedef (Ofise kadar. kattan sonra vb) veya zaman/süre (sabaha kadar. Saat birde yemeğe gidiyor ve yemekten son­ ra saat ikide okula dönüyor. -E kadar.24 Dinleyelim.00 Uyanıyor. Ankara'ya kadar.00 Derse giriyor 17. geçiyor . bit sonra Spor yaptıktan sonra duş alıyorum. Yanlışları düzeltmek için etkinliğin altında verilen görselleri kullanın. kala Frank’m Bir Günü .öğrencilerden ses kaydını not almadan dinlemelerini iste­ yin. | Dörde çeyrek kala eve dönüyorum. geçe -DİkîEn sonra. Tabloyu hatalı dolduran öğrenciler için ses kaydını üçüncü kez ve tümce tümce dinletin. Ak­ şamları genellikle evde zaman geçiriyor ve erken yatıyor. Saat onda derse giriyor.00 Okula dönüyor. * -DiktEn sonra. önce kahvaltı yapıyor. Yediyi yirmi beş geçe uyanıyorum. öğleden sonra vb.00 Kütüphaneye sidiyor > Dinleme etkinliğinden sonra öğrencilerden dilbilgisi kartın­ dan yararlanarak tümceler üretmelerini isteyin. On bire yirmi kala teneffüse çıkıyor. 07. Yanıtların doğruluğu ya da yanlışlı­ ğı konusunda açıklama yapmayın. Saat dördü on >. İSli \ "A (% i ? Saat altıda ders çalışmak için kütüphaneye gidiyor. Saat sekizi çeyrek___ geçe__ evden çıkıyorum.öğrencilerden tümceleri. Yanıtlar geçe • geçiyor • var • buçukta • kala • yarım 1. 2. al -dıktan/-dikten yap -d uktan/-dükten Gazete okuduktan sonra evden çıkıyorum. 1. * Bu yapılarda aynı veya farklı öznelerin kullanılabileceğini de vurgulayın. Ses Kaydı FRANK'IN BİR GÜNÜ Frank bir öğrenci. -mEdEn önce yapılarıyla ilgi açıklamalarınızı ya­ pın. Yanıtlar » Yemeğe gidiyor. JYediyi yirmi beş geçiyor. Film saat dokuz buçukta başlıyor. uyu Ek m -m adan/-m eden önce Uyumadan önce kitap okuyorum Ders bittikten sonra sinemaya gidiyoruz. Ders on ikide bitiyor. oku -tıktan/-tikten Bir saat koştuktan sonra dinleniyorum. 14. | İkiye on van. Ders kırk da­ kika sürüyor. j Dokuza beş geçiyor.

.00 Antrenman 14... 1.... spor sonra Spordan sonra duş alıyorum. . > Boşlukları tamamlattıktan sonra bir öğrenciye.. Türkçe öğreniyorum: Selen 09..00 Saat dokuzdan bire kadar Dişçi 10..00 Alışveriş 12.. Spor yapıyorum:______________________________ 20.. tamamlayalım 27 Okuyalım. rolleri dağıtarak bir kez okutun... ne haber? Selen Ezgiciğim! iyilik.00 *lş sonra sinemaya gidiyorum. . Diş­ çiden çıktıktan sonra da annem ile alışveriş yapıyo­ ruz.. tamamlayalım LJ Cumartesi Planı > Diyaloğu. çünkü basketbol antren­ manım var ama üçten sonra boşum.. 5. saat dört civarında Kızılay'da Güvenpark'ta buluşuyoruz... 19. Kitap okuyorum:______________________________ 4....-Bu okumanın ardın­ dan öğrencilerden diyaloğu kendilerinin sessiz olarak yeniden okumalarını ve öğrendikleri ilgeç ile ulaçların altını çizmelerini.00 Alışveriş 13. 1. ben de iyiyim.... : Tamam. . Berk Aaa! öyle mi? Çok güzel! Festival saat kaçta başlıyor? Hmm.Ama ikiye kadar konser yok. Cumartesi sabah saat onda dişçiye gidiyorum.. son olarak da verilen tabloyu diyaloga göre tamamlamalarını sfeyin. Rock Festivali > öğrencileri ikişerli gruplara ayırıp diyalogdaki rolleri kendi arala­ rında paylaşmalarını ve boşlukları tamamlamaya çalışmalarını is­ teyin. Anıl Evet! Okula çok iyi rock grupları geliyor. Televizyon izliyorum:__________________________ 18.. sen tfi11 MHBİ m 11.— m m Ezgi kadar Ofise kadar yürüyorum .. ofis •a /-e /y a /y e 26 Süresini belirtelim > Dilbilgisi kartındaki eşleme çalışmalarını yaptırıp öğrenciler­ den verilen eylemler için süre bildiren ifadeler yazmalarını is­ teyin.. Selen : O zaman ben antrenmandan çıktıktan sonra Kızılay'da biraz geziyorum ve seni bekliyorum.....00 2....... Ders çalışıyorum: .. Yatıyorum:__________________________________ : Harika! Cumartesi görüşürüz.00 Sinema Sinema 6.. ders -d an/-den/-tan /-ten önce Dersten önce çay içiyorum.... Türkçe kitap okuyorum:______________________ Ezgi 3. Tavla tur- 43 .. Alışveriş yapıyorum:___________________________ 28 Dinleyelim.. tamam mı? Selen : Tamam! Metropol Sineması'nda çok güzel bir komedi filmi var... .. Dişlerimi fırçalıyorum : Selen : Saat birde okula gidiyorum. örnekteki gibi tümceler yazmalarını isteyin.00 5. ..... . Kahvaltı yapıyorum:_________________________ 4.. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları bu kayda göre ta­ mamlamalarını isteyin. _ . Selen : Görüşürüz! 1^Htil m — « m m m ■ . verilen tabloyu ta­ mamlatın.y a rın festivale geliyor musunuz? festivalden bahsediyor.. önce güzel bir yemek ve sonra sinema. Duş alıyorum:_______________________________ Ezgi 6.25 Sırasını belirtelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümcelere uygun.. Ezgi : Ben de saat ikide kursa gidiyorum ve kurs iki saat sü­ rüyor. Uyuyorum: . Sonra metni bir gruba sesli olarak okutun....... Peki alışverişten sonra ne yapıyorsun? Anıl Saat on ik id e ... saat altıda.....00 Kurs Antrenman 15. Cumartesi ne yapıyorsun? Se­ ninle buluşmak istiyorum..... Herkes bu Selen Ezgi Arkadaşlar... Ezgi Alo Selen....00 3. Yemek yedikten sonra 2. senden ne haber? Anıl Ezgi Sağol. Sonra ben de boşum.00 16..00 Selen ile randevu Ezgi ile randevu 17. Berk Festival mi? Ne festivali? Cem Sen bilmiyor musun? Her yerde afişleri var..

155'i.00 Ana Haber Bülteni 20. ilk grup Mavi Bulut.30 Son Haber 01.00 Cennet Mahallesi Hırsız Var 22. hangi programlan iz­ ledikleri. Sonra Grubal Enfeksiyon konser veriyor.45 Gezelim G örelin 20. . öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrencilerinin s.15 16. > öğrencilere etkinlikteki soruları yanıtlamaları için belirli bir süre ta­ ( nıyın.00 Kanal D Çocuk Kulübü 10.30 15.00 atv Ana Haber Bülteni 19.50 Sinema Tarafını Seç 13.50 Sinema Ölüm Sözleşmesi 03.30 Yerli Dizi Alanya Alamanya 17.00 Ayakkabıcı 09. verilen TV programını incelemelerini iste­ yin.25 Asya'nın Kandilleri Yatmadan önce 19. Star'da ikinci eğlence programı kaça kadar devam ediyor? Festival Programı On biri yirmi geceye kadar____________ 12. üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun.00 Türk Sineması Bay Kamber 13.30 Bu Toprağın Türküsü Uyandıktan sonra____j TRT1 10.50 Spor Bülteni 19. Konser sa­ at besten yediye kadar Akşam_____yedi ___ da BayRock grubunun konseri var. geceye kadar 4.00 İş Dünyası 1B.30 G üneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda 15.40 Türk Sineması 03.40 Homedrom 19.40 Büyük Kedilerin Günlüğü 15.45 13.00 Homedrom Teletubbies Beyblade Harika Pazar Hadi Paylaşalım Dekodizayn Airport Ç izgi Film 16.00 Ateş Hattı 01.00 Pazar Keyfi 02. B öğrencilerinin s. gerçekten gruplar çok iyi.30 Son Haber At Dudaklım 17.. Eee? Yarın festivale ge­ liyor musunuz ? On bire on kala_____________________________ 5.55 T ers Köşe 19. Tavla turnuvası iki saat sürüyor.0 . Sonraki konser __saat__ biliyor musun? kaçta Anıl : Hmm.20 Telegol 01.00 Sinema S isler Evi kavalye 24.25 Sinema M üthiş Dadı 00. ATV'de “Ana Haber Bülteni" saat kaçta başlıyor? Grubal Enfeksiyon Saat yedide başlıyor _______________________ 9. TRT l'de "Ters Köşe" programı kaçtan kaça kadar? BayRock Altıya bes kaladan yediye kadar_______ 29 Bakalım. Sonra fes­ Yanıtlar tival başlıyor.15 Mavi Bulut 7.00 Pazar Sürprizi 12.00 Sol Şerit 15.35 Türk Sineması Günah Bende mi? 17.00 Adile Teyze ve Kuzucuklar 11._.15 Sinyal 14. Devre 01.00 Sinema 24. Star'da yerli diziden sonra ne var? Eğlence programı var Berk : Tabii! __________ .35 08.15 Yörelerimiz T ürkülerim iz 10.45 Ç izgi Film 08. Cem : Ben o grubu sevmiyorum.00 Y e rli Dizi (Hayat Bilgisi) Kanal D 08.35 Televizyonca 02.45 Spor Sayfası 20.00 Eğlence Yıldızların Altında 23.10 09. Ne Zaman? >■öğrencilerden "Uyandıktan sonra" ve "Yatmadan önce" ile başlayan tümceleri üretmelerini isteyin.45 07. atv 06. 156'yı açmalarını isteyin. TRT l'de ilk film saat kaçta? Cem : Festivale BayRock da mı geliyor? Süper! Anıl Saat on birde başlıyor_______________________ 2.00 Tavla Turnuvası 14.00 Mehmetçik (Tekrar) 17.45 VVorld Challenge (Tekrar) 10.05 Sinema Tarafını Seç >■2.00 Ana Haber 19..00 Ana Haber 19. yanıtlayalım 30 Dolduralım Yayın Akışları >. Shovv'da "Pazar Sürprizi" programı saat kaçtan kaça kadar? Saat ondan on ikiyi çeyrek.10 Eğlence İbo Show Show 07. Kanal D'de "Evim Güzel Evim’ programı saat kaçta başlıyor? İkiyi çeyrek gece sahneye çıkıyor.00 Evim Güzel Evim 12. Mavi Bulut'un konseri saat dört buçukta biti­ yor.00 Eğlence İbo Show 23. Shovv'da "Spor Sayfası" hangi programdan önce? “Cennet Mahallesi "nden önce ____________ 17. günde kaç saat izledikleri. Daha sonra yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.00 Uçan Lastik Bot 11.50 T ürk Sineması Tosun Paşa S tar 07.45 Spor 20.Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere televizyon iz­ leyip izlemedikleri. 0 19-30 8. buçukta Elli dakika sürüyor______________ 3. 1.20 11.00 3.00 Ana Haber Bülteni 19.00 Bocbah 08. ATV'de çizgi film kaç dakika sürüyor? : Evet. 6. Sonra.20 Paparazzi 15.nuvası var.00 Türk Sineması 20.30 Türk Halk 19. kendi ülkelerindeki popüler TV programları ve yıldızları ile ilgili sorular sorun.

önce kendi sayfalarındaki görselleri incelemelerini ve görsellerde bulunan yerlerde ne­ ler yaptıklarını diğer gruptaki öğrencilere anlatmalarını. iş merkezinde ne yapıyorum? 8. soralım Nerede Ne Yapıyorsun? Nerede I e Yapıyorsun? banka 1.fcH. Çocuk odasında ne yapıyorum? 8. Durakta ne yapıyorum? 3.KLZl Doğru Yanlış Nerede otobüse biniyorum? □ □ □ Nerede tenis oynuyorum? □ □ □ Nerede dinleniyorum? □ □ □ □ Nerede kitap okuyorum? □ □ Nerede Türkçe öğreniyorum? Nerede uyuyorum? □ □ Nerede çalışıyorum? □ □ Nerede giyiniyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede yemek yiyorum? □ □ Nerede koşuyorum7 □ □ □ Nerede döviz bozduruyorum? □ □ Nerede televizyon izliyorum? □ . Bu sırada öteki gruptaki öğ­ rencilere dinlediklerini not ederek kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaya çalışmalarını söyleyin. Mutfakta ne yapıyorum? 3. Banyoda ne yapıyorum? 1. Alışveriş merkezinde ne yapıyorum? Doğru Yanlış Nerede dinleniyorum? □ □ Nerede yemek yapıyorum? □ Nerede çalışıyorum? □ %£- I g llB llii M. Ünite B Anlatalım. Balkonda ne yapıyorum? 5. Evde ne yapıyorum? 6. 2* Ünite 2. Spor salonunda ne yapıyorum? 5. Salonda ne yapıyorum? 2. sonra da soruları bu öğrencilere sormalarını isteyin. Kursta ne yapıyorum? 7. Çalışma odasında ne yapıyorum? 4. Etkinliği ikinci grup için de aynı biçim­ de uygulayın. Bankada ne yapıyorum? 4. Yatak odasında ne yapıyorum? 6. soralım Anlatalı] ı. Parkta ne yapıyorum? 2. Girişte (antrede) ne yapıyorum? 7.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde öğrencilerden.

iyelik adılları ve eklerinin doğru kullanıldığı yanıt tümcelerini tahtaya yazın. ka­ yın baba. özel bir şirkette çalışıyor. 46 2 Yerleştirelim 3 Tamamlayalım. Ağabeyim Koray üniversitede doktora öğrencisi. çoğul-kişi iyelik ekinin. Babam da bizimle birlikte koltukta oturuyor. Bu bizim aile fotoğrafımız. 2.). Aynur Seda Zeynep y y y Bankacı / y ö ğ re tm e n öğ renci Baba Koray / A nne Abla y y A ğabey Kız kardeş y y 1 Okuyalım. se­ nin ev. Müzik dersleri veriyor. Ablam Seda bankacı. yeğen.). ancak tümcenin öznesi. işaretleyelim Aile Fotoğrafı > Metni bir öğrenciye okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. Ağabeyimin solunda kü­ çük kız kardeşim Zeynep var. • aitlik. Açıklamalarınızda. Sık sık başka şehirlere seyahat ediyor. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında iyelik eklerinin özensiz konuşma dilinde atılabildiğini [benim araba. Genellikle tatillerde ve hafta sonların­ da eve geliyor. söyleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden. Onun okulu İzmir'de. etkinliğe geçmeden önce iyelik ekleri ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. çoğulluk parçası -/Er'in atılabildiğini (onların çocukları> onların çocuğu vb. işini ve öğrencilerini çok seviyor. • aitlik. Çok çalışıyor. -Hiniz. -HEr/slİ Beceriler • Aiie ve akrabalar ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • iyelik eklerini doğru kullanabilme • iyelik adıllarını kullanarak bir nesnenin kime ait olduğunu söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat dığını. sahiplik ilişkisi vurgulamak üzere adıl kullanıldığında 3. Anne­ min adı Aynur. ünitede öğrendik­ leri tanışma diyaloglarında geçen benim adım. Fotoğrafta annem koltukta benim sağımda oturuyor. Onun hayali iyi bir mühendis olmak. -Hin. Ailenizde kaç kişi var? Mehmet M im a r Ablanız/Ağabeyiniz var mı? M ü hend is Anneniz/babanız/kardeşlerirıiz ne iş yapıyor? Doktor Aileniz nerede yaşıyor? gibi sorular sorarak başlayın. Benim adım Seçil. adıl ile ay­ nıysa atılamayacağını !Onlar çocuklarına/*çocuğuna bakıyorlaiı da belirtin. sahiplik ilişkisini vurgulamak üzere kullanıl­ Sözcük Alanı • Akrabalık adları Dilbilgisi • İYELİK -lilm.• iyelik adıllarının aitlik. yenge. öğrencilere. O bir lisede öğretmen. O lisede öğrenci. Adı Mehmet. baldız. -İsli. O bir mimar. Çalış­ manın ardından öğrencilere bu etkinlikte geçmeyen kaynana. Yanıtlar > Ünite ile ilgili çalışmalara. -Hlmİz. Üniversiteye hazırlanıyor.kuzen. Daha sonra tüm öğrencilerden tabloyu ve giriş fotoğrafı üzerindeki boş­ lukları metne göre doldurmalarını isteyin. . Hemşireyim. Bu çalışmada tahtaya akrabalık ilişkileri ile ilgili sözcükleri yazıp anlamlarını öğretin. Gelecekte iyi bir doktor olmak istiyor. 1. senin adın yapılarına da göndermede bulunarak öğrencilerin dikkatini bu konuya çekin. Onun işi çok zor ve yorucu. bacanak gibi akrabalık ad­ larını da öğretebilirsiniz. onun kitap vb. kendilerini "özgür"ün yerine koyarak ve soyağacını izleyerek tümceleri tamamlamalarını isteyin.

Ahmet benim dedem/büyükbabam 3 Mine benim ablam/kızkardeşim 7 Meral benim teyzem______________ ] ] Ali benim dedem / büyükbabam 4. sizin d o k to r -nız/-niz/-nuz/-nüz/-ınız/-iniz/-unuz/-ünüz Sizin doktorunuz A h m e t Bey m i? onların arkadaş -ları/-leri *Bizim gözlüğünüz nerede? (n) -a/-e - Paket on un a ra b a sın d a 47 .Yanıtlar 1. Sevim benim babaannem W İYELİK Adıl ■ ■ ■ ■ ■ - y : : s » - :v n j Ad -İlim. -İsli. Oğuz benim dayım____________________ 9. -tömiz. -ilin. Leyla benim annem ____________5. Ozan benim kardeşim_________ 8. -llEr/sli Ek ÖrnpUİpr benim ev -m/-ım/-im/-um/-üm senin araba -n/-ın/-in/-un/-ün (n) -daAde Onların arkadaşları çok çalışkan onun okul -ı/-i/-u/-ü/-sı/-si/-su/-sü (nl -danAden Senin o ku lu n a gidiyorum . Ayten benim balam___________________ 12. Suna benim anneannem____________ 10. bizim gözlük -mız/-miz/-muz/-müzAımız/-imiz/-umuz/-ümüz Benim evim çok büyük. Sedat benim amcam________ 2. -Hiniz. Selçuk benim babam 6.

fotoğrafta. Sizin kayıt kaydınız tamam. ne? 7. Onlar babaannemin solunda. c) 0 nun a n n e li___ve baba st____arkada duruyor. Annem fotoğrafta sağda ve onun önünde dedem oturuyor. 5. (Resim 21 Fotoğrafta. c) Fotoğrafta ben im iki halam __ da var.. ortada ben im babaanne EL oturuyor. Etkinliğin ikinci bölümünde. Diğer hanımlar bi­ zim komşularımız. Onun sağında 5 Tamamlayalım. Sizin oğj/ıl oğlunuz okula gidiyor mu? aile m___ ve burası biz. fotoğrafta solda oturuyor. ayak­ ta duruyorlar. Benim şehit şehrim. ayakta duruyorum. Bugün iyi görünmüyorsun. Onlar benim dayım ve yengem. söyleyelim > Bu etkinlikteki tamamlama çalışmalarını yaptırmadan önce. arka. yarı. Onun annesi ve babası arkada du­ ruyor. kayıtları yeniden dinlet­ meden öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını. 3 a) Fotoğrafta. kuzen »« Emre var. Dost. orta gibi yer. Benim karrh kamım aç. k ızj___ Aslı duruyor. Senin ağ/z ağzında ne var? 6. Ben onun yanında. kızı Aslı duruyor. Babam. Ne y*n 9 Siz in Bu benim ailem ve burası bizim evimiz. Bu senin res/mira_________ m i ? 2. daha sonrada tüm kayıtları art arda dinleterek yanıtlarını kontrol et­ melerini isteyin. Daha sonra öğren­ cilerden tümceleri. işaretleyelim. al Burası biz im b) Ben « « bahçe m iz anne m . Ardından. Benim annem fotoğrafta solda oturuyor. Onun önünde oğlu Burak oturuyor. solda. b) O nun yan ın d a . Yanıtlar 1. Benim iki saat sonra kalkıyor. . Burası bizim bahçemiz. Daha sonra kayıtları te­ ker teker dinleterek dinledikleri kayıtla ilgili fotoğrafı bulmaları­ nı isteyin. Sizin isim isminiz Ahmet mi? 2 7. solda benim büro sundan geliyorum. Fotoğrafta. Onun önünde benim dayım var. benim teyzem var. sözcüklerde gerekli değişiklikleri yaparak tamamlamalarını isteyin. ortada benim babaannem oturuyor. kaydı dinletmeden önce öğrencilere bu sözcükleri öğretin. Onun yanında. 8. akra­ balık adlarının pekiştirilmesi ile birlikte ön. Akraba > Etkinlikteki ses kaydıyla kazandırılmak istenen beceri. 5 Sen in 8.M___ ev im iz a) Bu ben im b) Ben im yan ımda .4 Tamamlayalım ► iyelik ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin. (Resim 31 Yanıtlar Yanıtlar 1 1. tamamlayalım <^£) Eş. Ben im ? Siz in 3 0 nun 4 Rİ7 im ev im büyük: ders iniz yok mu? uçak ğımız ad m 6 0 nun saç mda ]0 Rİ7 im anneannem var. (Resim 1) var? ron ık ğuna/çocuklarına bnkıyorı ım adres iniz okul umuz yanımda kuzenim Emre var. Onlar m Ses Kaydı ne? burası. 3. Senin boy^n boynun mu ağrıyor? 4. yön sözcüklerinin öğretimi olduğundan. toka var. dar ünlü düşmesi ile ilgili kuralları anlatın. Fotoğrafta sağda benim amcam İbrahim Bey var. c) Diğer hanımlar biz im komcı ı la n ın ız 6 Dinleyelim. öğrencilerden tümceleri tamamla­ malarını isteyin. Fotoğraf­ ta benim iki halam da var. çok büyük ve güzel.

2. ne? B: Bilmiyorum. Gizem ve Sinem. Ailende kim ler var? Onlar nerede yaşıyorlar? Ne iş yapıyorlar?/nerede çalışıyorlar? sorularına yanıt olacak bir sözlü anlatım metni oluşturmasını is­ leyin ve bu konuşmada geçen yeni sözcükleri tahtaya yazın.. O benim. ve 9. Onun annesi Berna Ha­ > Bu çalışma öğrencilerin. çantanız mı? çantam adı . 6. etkinliklerin amacı. Ben boş zamanlarında/zamanlarımda tenis oynuyorum. Bazen de arkadaşlarıyla ba­ değil. 4. Şimdi üniversitede öğrenci. GT Benim en yakın arkadaşım Emre. Onun kız arkadaşı Ekin de aynı üniversitede öğrenci. 6. A: Kırmızı araba B: Hayır. babası Selim Bey emekli. Tahtaya. A: B u ___ s^ in B: Evet. verilen iyelik adılından hareketle doğru iyelik ekini veya iyelik ekiyle uyumlu iyelik adılını belirle­ melerini gerektirmektedir. o benim 3. Emre'nin iki kardeşi var.. sı­ Yanıtlar nıfta. . 5. öğrencilerin bir kişi hakkında bilgi . kitabım senin. A: Doğum mm tarihiniz ? B: 1982. A: Burası odan mı? B: Hayır. belirleyeceğiniz bir öğren­ ciden.. . 10 Arkadaşımızı tanıtalım > öğrencilerden. lığa gidiyor. . Yanıtlar 1. 4. 3. Bu -"edenle metinleri okutmadan önce. mi? deSil . A: Onun Emre'nin pek çok hobisi var. Onların evi İz­ mir'de. Babam emekli. A: Bunlar ? kimin B: Bizim______ 5. etkinlikte sunulan metin ve tümceleri de dikkate alarak bir arkadaşlarını tanıtan bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin.erebilmelerini sağlayacak yapı ve ifadeleri örneklemektir. Gizem 2. Sinem 4. Bazen doğa yürüyüşleri­ ne katılıyor ve fotoğraf çekiyor. 8 Fotoğraflarla eşleyelim /i. senin • değil • odam • sizin • adı • kitabım tarihiniz • senin • bizim • kimin • çantam W senin 1. Daha sonra yazdıkları metinleri sınıfta okutup yanlışlarını tahtaya yazarak düzeltin. Daha sonra metinleri farklı öğrencilere okutup ilgili fotoğrafı bul­ durun. 8. orası benim 2. annem/annemiz avukat. Onlar her ay bir kez İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da yaşıyor. Tatillerini Emre'yle beraber geçiriyorlar. Sizin iki kardeşi/kardeşiniz var. Boş zamanlarında üniversite­ odam nin tenis kortunda tenis oynuyor. öğrencilerden tümceleri verilen söz­ cüklerle tamamlamalarını ve yanıtlarını ses kaydını dinleyerek kontrol etmelerini isteyin. sınıfta. Benim ailem/ettesf Ankara'da yaşıyor. Aynı evde kalıyorlar. ve 9. Onun amcası/ameam üç dil biliyor. nım avukat. dinleyelim Emre'nin ailesi Ankara'da yaşıyor. Kimin kardeşi/kardeşiniz İzmir'de okuyor? 7. • Yaşı • M esleği • Hobileri • Ailesi * Okulu gibi yönlendiriciler yazarak öğrencileri oluşturacakları metnin bu bil­ gileri içermesi gerektiği konusunda uyarın. Benim kız arkadaşım/arkadaşın Ekin.7 Yerleştirelim. üniversitede öğrenci. A: Bu kimin kitabı? B: Benim 7. Onlar İzmir'de üniversitede okuyorlar. Okula birlikte gidiyorlar. 9 Yanlışı çizelilm > Tümceleri öğrencilere tek tek okutun ve yanlış olan sözcüğün üzerini çizdirin. birlikte ders çalışıyorlar. liseden ar­ kadaşım./ Arkadaşım Emre ► 8. Emre 22 yaşında.

Kırmızı bir dosya. Aysun : Evim o büfenin arkasında. orta. Görüşürüz. yan. evin eczanenin neresinde? Aysun : Eczanenin sağında bir site var. diyalogdaki boşlukları verilen sözcüklerle tamamlamalarını ve kar­ şımda. eczanenin sağında gibi yer ve yön sözcüklerinin kullanıldığı tamlamaların altını çizmelerini isteyin. Karşımda banyo var. Evet şimdi ev­ deyim. ben şimdi taksiden iniyorum. Burcu : Alo Aysun. dinleyelim Dosya Nerede? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerden metni okumalarını. a lt üst. nesnelerin konumunu kullanarak. Dos- ya nerede? Aysun : Kitaplığımın ilk rafında. arka. doğru ekleri kullanarak tamlama ilişki­ leri oluşturabilme. şimdi kapıyı açıyorum. geri. yer ve yön bildiren sözcükler arasında kurulmuş tam­ Yanıtlar lama yapıları ekseninde. yön belirteçleri • Adres sorma. karşı. John'un yanında M aria oturuyor. etkinlikleri uygulamadan önce tahtaya ön. eve gönderiyor ama o evi bilm iyor. öğrencilerin ve sınıftaki eşyaların. İleri. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. 21 numara Burcu : Tamam. Burcu yu Televizyon pencerenin yanında. söyleme ifadeleri • Köy ve kent yaşamı ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (belirtili! AD-İnlin AD-(IEr/slİ • AD TAMLAMASI (belirtisiz) AD AD-İsli Beceriler • Sözcükler arasında. Hemen sana getiriyorum. Aysun : K apının karşısında merdivenler var Oradan yukarı çık. ta rifediyor. Bu aşamada tamlama kuralları ile ilgili açıklama yapmayın. yukarı Kardelen Sitesi • kapının karşısında • çalışma odana Can Eczanesi gibi sözcükler yazın. Burcu : Tamam çalışma odana giriyorum. belirtili ve belirtisiz ad tamlamalarının öğ­ retimini hedeflediğinden. Aysun evde çok önem li b ir dosya unutuyor. sol. . yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat ! > Bu alt ünite.Sözcük Alanı • Yer. • Adres tarif edebilme ve sorabilme • Yer. Ses kaydını dinlettikten sonra yanıtlarını kontrol etmelerini ve görselleri diyalogun akışına göre sı- Senin Sitesi Şimdi si- tenin girişindeyim. şımda Can_______ Eczanesi var. Girişte sağda bir büfe görüyor musun? Burcu : Evet. sağ. Aysun : Banyonun yanında çalışma odam var. Aysun : Tamam. aşağı. Aysun B urcu’y a evi Tahta öğrencilerin karşısında. Burcu : Fvet görüyorum Kardelen 11 Yerleştirelim.. köşe. Aysun : Teşekkürler. Kar­ öğrencilerin arkasında pencere var.. Burcu : Çıkıyorum. gibi tümceler yazıp öğrencilerden benzer tümceler üretmelerini is­ teyin. Burcu : İşte burada.

> Açıklamalarınızı dilbilgisi kartlarını kullanarak özet­ leyip eşleme çalışması yaptırın. 12. Yarın bizim arkadaş ımızm ev inde bir parti var.nüfus *Ankara Kalesi'ye gidiyoruz. 9..). ayakkabı -U/-SU G özlüğün s a ğ cam ı kırık. Açıklamalarınızda. -Ü/-SÜ cam Bu otelin odaları çok temiz.. __ Oniversite'«rafe okuyor. öğretmen kitabı v. Türkiye . 10. tamlanan addaki -İsliekinin yerine adıla uygun iyelik ekinin gel­ mesi gerektiğini (çalışma odam. tamlayan görevinde özel adların da kullanılabildiğini (Anka­ ra Üniversitesi.nüfus» uyuyorum. > Bu çalışmada tamlama ile ifade edilen sözcükleri tahtaya yazın ve etkinlik bittikten sonra bu sözcüklerden hareketle.. -ları/-leri M a te m a tik soruları çok zor. \D-tnlin AD-llEr/slİ AD TAMLAMASI (belirtili) “amlayan Ek g ö z lü k -(n)ın/-(n)in cocuk -(n )u n /- oda (nîün göl I Ayşe Tamlanan Ek (Ek) BB renk Ç ocuğun ayakkabısı yeni. öğrencilerden birinin resim­ den bir nesne seçmesini. ~ıatem atik ^atak ca y güneş d 1 pencerenin camı pencere camı çocuğun odası çocuk odası *çayın bardağı çay bardağı gibi tamlayanları aynı sözcük olan belirtili ve belirtisiz tamlama örnekleri yazarak aynı sözcüklerle iki türden tamlamalar oluşturmanın her zaman mümkün olma­ dığını belirtin. Daha sonra öğrenci­ lerden tümceleri. Arkadaşım Ankara__ _ çok ağır. -ları araba *Ayşe arabasına biniyorum.(s)İ arkadaş . spor ayakkabın vb. Çalışma odası.. gözlük ğü X alıyorum. çanta st 11. diğer öğrencinin de bu nesneyi bulmak için ona “evet/hayır" yanıtı gerektiren sorular sormasını sağlayın. (n)-dan/-den etraf Odanın rengi beyaz. 5. neler var? 3 Bilardo__ A __ salon tına 4. Yatak oda sında X 7.. tabloyu doldurtmadan önce tahtaya. 14 İşaretleyelim >■Bu çalışmada.b) ve bu tür tamlamalarda. spor ayakkabısı gibi tamlama yapıları iyelik adıllarıyla kulla­ nıldığında.oda Bu g ü n e ş g ö z lü ğ ü çok pahalı..üst kat / X x / yatak . • belirtili ad tamlamalarının.bagaj / X bilardo .salon X i güneş .0 . e l örgüsü b ir kazak istiyor. Sırayla. Yanıtlar 1. . bulalım 13 Tamamlayalım. / X . iki ad arasında aitlik. Murat' m . Bu ev m bahçe si .gözlük X i okul .. Bu çocuğ «n_ __ ayakkanı sı 2. Yanıtlar Sözcükler / / araba ..ev ı / . Okul ____ en üst kat mda kafeterya var. tür ve kategori gösterdiğini.12 Soralım. -leri W ) TA M LA M A S I (belirtisiz) ■11 Tamlayan Tamlanan Ek Türkçe bahçe -I/-S I cocuk oda -İ/-S İ (Ek) Çay bahçesine gidiyoruz. (n) -a/-e (n)-da/-de Türkçe kursu nerede? (n)-dan/-den Kredi karlınız var m ı? kredi kurs -u /-s u Ankara park gözlük kart kale soru örgü -Ü/-SÜ Burası çocuk parkı. • çoğu bileşik sözcüğün ad tamlaması yapısında olduğunu. Arabanın ic inde çok eski. günümüz Türkiye'si v. kartları da kullanarak tamamlama­ larını isteyin. 0.(n)İn .bl. -I/-S I (n) -a/-e oda -İ/-Sİ (n)-da/-de Gölün etrafında çok a ğ a ç var.çok büyük değil.. Benim hiç spor___ X yok. Yarın yeni bir güneş gidiyorum. "belirtili-belirtisiz ad tamlaması" ku­ rallarını anlatın. 6. .ayakkabı Yatak odası şurası. • bu tamlama yapısında tamlayan adın. ____ kaç? 8. Türkiye'nin . • belirtisiz tamlamaların iki adın tek bir kavramı adlandırmak üzere yan yana gelmesiyle oluştuğunu 1çocuk ayakkabısı. sahiplik ilişkisi kurduğunu vurgulayın. Daha sonra öğrencilerden tablodaki doğru ve yanlış tamlamaları işaretlemelerini isteyin. söyleyelim Hangisi Acaba? > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun.(s)İ çocuk .

spor salonu nun arkasında _________ 5. Cami. sinema ile otopark »w arasında ______________ . . Aldı­ ğınız yanıtlara göre farklı sorular da sorarak köy ve kent yaşamı ile ilgili yeni sözcükleri tahtaya yazıp öğrencilerden verilen tüm­ celeri örnekteki gibi tamamlamalarını isteyin. Kalabalık ve gürültülü. KÖY ---------------. Yüzme havuzu. ( Türkçe .fincan X / Köy 4 Eğlence merkezleri yok. ( yarış . Trafik yok. 1 > öğrencilerden tümceleri krokiye bakarak tamamlamalarını isteyin. ( ) Köy ) Şehir ) Köv Şehir 1 Spor Salonu 17 Yerleştirelim CA Gün Oteli Polis Karakolu Süpermarket a> Ay n a Yüzme Havuzu Caddesi o > öğrencilerden. banka mn ya n ın da______ _______________ . g a r ln karşısında ________________Gün Oteli' n in yanında ______________________________ N t y v 18 Nedenini açıklayalım y ^ Nerede Yaşamak İstiyorum? 6. i 14 insanlar daha yalnız... 1 B ulvarı ) 8. ( 15 Krokiye bakalım. Şehir mi? >. ( Alışveriş Merkezi Köy ) Şehir Şehir 7. 1 kahve .gün X / X / 1. öğrencileri. Komşuluk önemli. tamamlayalım ) Köy 6 Daha cok ağaç var. Banka.16 Bulalım Sözcükler ..Bu çalışmada ilk olarak öğrencilere "Sizce köy hayatı mı da­ ha güzel.ayakkabı X / polis . Hastane. Sebze ve meyveler her zaman taze. Ayna Caddesi'?»'» başında______________ > Bu çalışmada öğrencilerden. ( ) 5 Metro kullanmak mümkün. metinlerini oluştururken 16. Cumhuriyet Bulvarı nda____________ büfe ile pastane m'n arasında . ( 12. 9 Postono lise ç&jpfcızıtıdcı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. park m karsısında ______________________ . şehir hayatı mı?" sorusunu yönelterek başlayın.İsli ev . Hayvan beslemek daha kolay. 3. i Sinema _ 10.0 J s ) İ Köy mü. Kuaför. Çiçek Sokağı' nm köşesinde________________ 4.. Yanıtlar kadın . Z ' tarla • dağ • tiyatro • eğlence merkezi • apartman çiftlik • hastane • traktör • doğal ürünler • metro kalabalık • sinema salonu 8 köy ekmeği • banka V üniversite • bahçe • durak • temiz hava X J •ıH Hastane Gar O Banka KÖY Cami . Lise.çanta / X Ankara . Otopark.araba X / 3. anlatım 10. Birçok insan apartmanlarda yaşıyor. Hava daha temiz.bahçe / X Murat .sınav . köy ve kent yaşamı konusun­ 7. spor salonu nun y am nda__________ daki tercihlerini ve tercihlerinin nedenlerini açıklayan bir sözlü 8. ( 9 Stres daha cok.üniversite X / spor . Metro istasyonu.(n)İn . Büfe Kuaför Pastane Park pH Taksi Durağı ioa C um hu riyet CÖ Lise Otopark 0 Metro istasyonu j Köv 1 Şehir 1 1 Şehir 11.çorap / / 2.köpek X / doğum ... Süpermarket. 2. etkinlikte verilen tümcelerden yarar­ lanmaları konusunda yönlendirin. ( Köv Şehir 1 1 13 İnsanlar tarlada çalışıyor. insanlar büyük evlerde yaşıyor. sözü. sözcükleri ilgili alana yerleştirmelerini ve ken­ dilerinin de bu alanlara uygun ikişer sözcük bulmalarını isteyin.KÖY ve ŞEHİR -------------------------- Yanıtlar 1.

. Eşimin adı Nur. Çünkü • Şehirde yaşamak istiyorum. Haftada bir gün şehre gidi•oruz ve pazarda taze yumurta. Şehirde gün çok erken başlıyor. Komşularımız çok iyi. Eşim sabahları çok erken uya~yor. Bazen günlük iş­ lerden sıkılıyorum ve farklı şeyler yapmak istiyorum. Sütten tereyağı . Biz güzel bir köyde yaşıyoruz. Bazen komşularımıza da yumurta. Selin Akman nerede yaşıyor?________________ 5. tiyatro. Salih Demirkan köyü seviyor mu?____________ 4. Bizim bu köy­ de bir çiftliğimiz var. Salih Demirkan neler yetiştiriyor?_____________ 3. eğlence yerleri gibi. Çünkü 19 Okuyalım.e tereyağı veriyoruz. patates ve çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz. Geç saatlere kadar çalışıyorum. işten sonra spor salonuna. Evim bir apartma­ nın yedinci katında. Selin Akman'a göre şehrin avantajları neler?___ . Şehirde ya­ şamak zor ama ben şehir hayatını seviyorum.• Köyde yaşamak istiyorum. yanıtlayalım Köyde ve .Şehirde Hayat > Metinleri farklı öğrencilere birer kez okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. Köyümüzde si' ~ema. Bazı hafta sonları da arkadaşlarımla birlikte alışverişe çıkıyorum. Bir oğlumuz var Onun adı Ahmet.. ‘ SÎSltllSiilSSf^SSSS^SilBjllIBKSlSiSSiSSiSSiSiSilli^ESSı^S^SlSlSSSS Ben Salih Demirkan. Hastaneler. Her zaman râbirimize yardım ediyoruz. Salih Demirkan ve ailesi nasıl bir yerde yaşıyor? 2.e peynir yapıyor. üni­ versiteler. Pazarda herkes bu yiyeceklerden almak istiyor. 1. Ben Selin Akman. Her sabah yedide uyanıyorum. trafik her zaman büyük bir problem ama bence şehrin bazı avantajları da var. Yumurtaları topluyor. Çiftliğimizde tavuk ve inek besliyor.'oruz. büyük alışveriş merkezleri yok ama bence bi zam hayatımız çok güzel. Şehirde hava çok temiz değil. köy peyniri. patates sar. “ unkü şehirde doğal ürünler bulmak çok zor. bankalar. süt . Ankara'da yaşıyorum. Genellikle bütün gun çiftlikte çalışıyoruz. süt sağıyor. sinemaya ya da tiyatroya gidiyorum.

Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. metinlerde geçen zincirleme ad tamlama­ larından birkaçını tahtaya yazın ve öğrencilerin bu örnekleri hem ya­ pı hem de anlam olarak çözümlemeye çalışmalarını isteyin. Dilbilgisi • AD TAMLAMASI (zincirleme) AD1-lnlİn) AD (-(IEr/s!i(ninl) AD-tlEr/slİ Beceriler • ikiden çok sözcük arasında. Çünkü burası modanın da baş­ kenti. Bu şehrin atmosferi. Turistler bu şehrin otantik atmosferini çok seviyor. Bu şehrin so­ kakları çok renkli. Herkes şehrin lab iren tle d ir*.öğrencilere metinleri okutmadan önce fotoğraflar hakkında ko­ nuşun. sokak hakkında bilgi verebilme ve sorabilme • Yer. de her türlü tropik bitki var. Nasıl b ir ülkede/şehirde/sokakta yaşıyorsunuz? Ülkenizde/şehrinizde tarihi/turistik yerler var mı? Olkenizin/şehrinizin iklim i nasıl? gibi sorular yöneltin. Burada lar öğleden sonraları aenellik-i^wBfc^ ^M H İI^^B B pW le kapalı oluyor.. Sanatın ve aşkın kenti. 5 I Burası bir masal şehri. Sonra metinleri okutun ve bilmedikleri sözcükleri açıklayıp onlardan metinleri fotoğraflarla eşlemelerini isteyin.. doğru tamlama ilişkileri oluş­ turabilme • Yaşanan çevre. Açıklamalarınızda.. I Türkçe Iders kitabı]] HTürkçe dersi] kitabı] HIAyşe'nin annesil-nln ofisi]-nin kapısı] HAyşe'nin l güneş gözlüğü] Ilders kitabıl-nın kapağı] örneklerinde olduğu gibi her zaman ikili bir yapılanmaya dayandı­ ğını. Avrupa'nın önemli bir şehri. insanlar şehrin sokaklarında. Renkli eğlencelerin ve lun merkezi. - . Bu ör­ neklerden yola çıkarak zincirleme ad tamlamaları ile ilgili kuralları anlatın. yön bildiren sözcükleri kullanarak eşyaların. Burası Picasso ve Dali'nin de şehri. insan­ lar öğleden sonra sıcaktan kaçıyor ve nehre yakın çay bahçelerine gidiyor. Ülkenizin / şehrinizin b ir sembolü var mı? sı romantik gezilerin en po­ püler durağı. çok farklı... Bu şehirde çok ünlü markaların mağazaları var. > Eşleme çalışması bittikten sonra öğrencilere.i% -y . Bar­ larda flamenko yapıyor ve sabaha kadar eğleniyor. Çünkü insan­ ların çoğu siesta yapıyor. Her sokak­ ta bir ressam tablo yapıyor ya da bir müzisyen enstrüman çalıyor. Dünyanın en uzun nehri bu şehrin içinden geçiyor. . Şehrin müzelerinde çok ünlü ressamların klasik ve modern tabloları var. şehir. Sözcük Alanı Ibenlm) çocuk araba-m >*benlm çocuk araba-sı-m • Kent yaşamı ve sosyal çevre ile ilgili sözcükler lonunl çocuk araba-sı > * lonunl çocuk araba-sı-sı örneklerinde olduğu gibi adılın kişi-sayısına uygun iyelik eki geldiğini vurgulayın. Madame Tussoud Müzesi'nde ise pek çok ülkenin politikacı-------------------larının ve sanatçılarının heykelleri var. Niçin bu sembol kullanılıyor? Bu sembolün tarihinizdeki/kültürünüzdeki önemi ne? gibi sorular sorun. Soruları yanıtlarken gereken yeni sözcükleri tah­ taya yazın. yerlerin kişilerin konumlarını söyleyebilme ve sorabilme Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat V ~ İ S : ~ . Ayrıca bu şehrin hay­ vanat bahçesi de çok ünlü. Bura­ 20 Eşleyelim /___ / Başkentler >. Şehrin rengarenk çarşıları da çok ünlü. Bu şehir dünya borsalarının başkenti ve bir kültür sanat merkezi. l l l Çünkü burası Ekvatora çok B B B B l ü l l l g yakın ve burada her zaman yağmur yağıyor. gibi sokaklarında geziyor. ülke... . rengarenk çiçekler ve ilginç Uzakdoğu yemekleri satıyorlar.. kat geceler her zaman çok „ & renkli.m ..• tamlayan ad iyelik adılı olduğu zaman -İsli eki yerine. • Zincirleme ad tamlamalarının. > Bu etkinliğin ardından. ? ■ ' >.

Tamam. Evim Murat m ev inin . Turist tura ne zaman katılmak istiyor? Yaz tatilinde. Broşürlerde de çeşitli tur fotoğraflaıı var. • Güreş Türkler. ► Ses kaydını dinletmeden önce sorularda ve seçeneklerde geçen ye­ ni sözcükleri açıklayın. Ayrıca yemye­ şil yaylalarda doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Ayrıca Ankara'ya yakın şehirlere günübirlik turlar da düzenlenliyoruz. . □ Bayram tatilinde. Doğu Karadeniz turları ve Batı Karadeniz turla­ rı ile her şehre gitmek mümkün. var. Yemyeşil dağlar.. Sizden bilgi almak istiyorum. Yanıtlar : . Artvin ve Trabzon'a gidiyorlar. Acentemizde çok farklı tur programlarımız var. işaretleyelim Turizm Bürosunda ► Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere daha önce bir acente ara: ğıyla tura katılıp katılmadıklarını. Doğu Anadolu'ya mı? A: Emin değilim. Artvin ve Rize'ye. Sumela Manastırı gibi tarihi yerleri ve köyleri geziyorlar. Q Doğu Karadeniz'e. mavi spor ayakkabı sı____ne güzel! 5. [3 3. Acente nerelere günübirlik turlar düzenliyor? Ankara'ya yakın şehirlere. Barışı«_ ilk sayfa smda güzel resimler var. 3: Son zamanlarda Karadeniz turlarımız çok popüler. -. 3: Buyurun beyefendi. [7] Dünya turuna. arka smda . Biz im öğretmen im izin kız mm ad 1____özlem. A: Hmm. 5 Telefon fatura sının son ödeme günj/____yarın. Çalışma kitap mm 5. 3. □ 2. Arkadaş imin abla sının ev ine . Akdeniz'e mi. B: O zaman Doğu Karadeniz turu sizin için ideal. Siz ne­ reye gitmek isliyorsunuz? Karadeniz'e mi. *2. □ Yurt içi turuna. Evimizin bahçe kapı sının üst ünde sarmaşıklar var. Bilgisayar benim çalışma oda mda ''. gidiyorum. Bu gezi­ de misafirlerimiz Rize. Turist hangi tura katılmak istiyor? Yurt dışı turuna. Buyurun. bun­ lar broşürlerimiz. Peki Karade­ niz'in bütün şehirlerine tur var mı? B: Evet. O Trabzon. Benim Türkçe kitap im 7.AD TAMLAMASI (zincirleme) Tamlayan AD(- (Ek) Ek r * | î î - Tamlanan Ek Ek Ayşe -(n!ın/-(n)un anne -ı/-sı -n ın A n in ofis -I/-S I M a te m a tik dersinin öğ retm eni bilgisayar -(n)in/-(n)ün m ü dür -İ/-S İ -n u n A n ü n öğretm en -İ/-S İ Ayşe'nin annesinin ofisi okul üniversite -u A s u rektör -u A su B ilgisayar m asasının üstü m atem atik m asa -Ü/-SÜ üst -ü A sü A nkara üniversitesi rektörü A nkara ders 21 Tamamlayalım >. □ 4. bence bu tur harika! mı? bahçe s inde bir parti veriyorum. Ama ben bir haftalık bir gezi istiyorum. Yarın abla mm _ sen in ev inin *Okulun müdürü eşi eş çalışma masa ncla A: Aaal Evet! Karadeniz gerçekten iyi bir fikir. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden doğru seçenekleri işaretlemelerini isteyin.Dilbilgisi kartını kullanarak zincirleme ad tamlamalarıyla ilgili açıkla­ malarınızı özetleyin. 22 Dinleyelim. A: Bayram tatilinde bir yurt içi turuna katılmak istiyorum.1»___ geleneksel spor «_____ ' 0.. 2. Her şehrin yöresel yemeklerini tadıyorlar.. Q Hafta sonu tatilinde.. Doğu Karadeniz turunda hangi şehre gidiyorlar? Artvin [T] Samsun □ Bolu □ . A: Evet. Karade­ niz'in doğası gerçekten muhteşem. verilen tümcelerdeki boşlukları tamamlamalarını isteyin. Kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırın ve ^grencilerden. yayla evleri ve deniz. seyahat etmekten hoşlanıp hoşlan—cdıklarını sorarak dinlemeye hazırlık yaptırın. B: Çok güzel. 5es Kaydı iyi günler. Yanıtlar 1. Kitaplar çalışma masa smm üst ünde .

öğrencilere İstanbul hakkında sorular sorarak başlayın. kiliseler. Bu tur şirketinin çıkmak için pasaport gerekiyor. Türkiye'de insanlar bayram. adalar­ da faytona biniyorlar. Daha sonra öğ­ rencilerden metne göre turistlerin gerçekleştirdiği eylemlerle. İstanbul bu insanlara birçok seçenek sunuyor. Doğu ve Batı'nın farklı kültürleri. Bu telefonda sadece____ yu n iç i___ görüşme yap­ mak mümkün.23 Yerleştirelim > Bu etkinlikte öğrencilerden boşlukları. sinagoglar. Turistler ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de görüyor­ lar. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarına gidiyorlar. bazıları ise Çiçek Pasajı'nda Türk müziği dinliyor ve farklı lezzetler tadıyorlar.. onlara fotoğrafların nereye ait olduklarını. Siz de ya z ta tilin d e denize mi gidiyorsunuz? 8. İstanbul. Bu sokakta bir turizm bürosu var mı? 2. 7. mrrrnfffi^ - Türkiye'nin en kalabalık şehri. metne göre. Kapalı Çarşı'da alışveriş yapıyor. Son olarak. Topkapı Sarayı en meşhurları. . Kız Kulesi. Bir öğrenciye metni okutun ve yeni sözcükleri tahtaya yazın. öğrencileri. Pek çok insan geceleri barlara ve gece kulüplerine gidiyor ve sabaha kadar eğleniyor. anlamlı tümceler oluş­ turacak biçimde kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. eşleyelim. En çok Ayasofya Müzesi'ne. 6. İstanbul'a yerli ve yabancı milyonlarca turist geliyor. .. . Bu şehirde iki büyük köprü var. Bazıları İstanbul'da va­ purla Boğaz'ı geziyor. İstanbul'da hayat çok hızlı akıyor. 3. 24 Okuyalım. Bazıları Ortakö/de deniz kenarında balık yiyor.. Yanıtlar f turizm bürosu • yaz tatili • rezervasyon yaptırmak V yurt içi • yut dışı • dünya turu bayram tatili • günübirlik 1. hangilerinin yan­ lış olduğunu bulmalarını ve verilen sıfat ile belirteçlerin ilgili ol­ duğu ifadeleri belirlemelerini isteyin. Burada pek çok kültür birlik­ te yaşıyor. Merhaba. rf . tarihi yerleri ve farklı eğlence alternatifleriyle geçmi­ şin zenginliğini bugünün renkli dünyasıyla birleştiriyor.. 5. Emekli olduktan sonra bir dünya tu ru yapmak is­ tiyorum. bu eylemleri nerede gerçekleştirdiklerini gösteren eşleme çalışma­ sını yapmalarını isteyin. İstanbul'da çeşitli dinlerin ibadet yerlerini bir arada görüyo­ ruz: Camiler. işaretleyelim / / > Bu etkinliğe. Ben hafta sonu için rezervasyon yaptırm ak istiyorum. İstanbul hakkında ne düşün­ düklerini sorarak görseller hakkında konuşturun. öğrencilerden. ta tilin d e genellikle evde oluyorlar. Bu şehrin özellikle gece hayatı çok renkli ve hareketli. Y urt dışına 4. İstanbul'la ilgili bilgilerden hangilerinin doğru. bu yerleri görüp görmediklerini. insanları etkiliyor. g ü nü b irlik turları çok ucuz. Bu köprüler Asya ve Avrupa kıta­ larını birbirine bağlıyor. Bunlar Boğaz Köprüsü ve Fa­ tih Sultan Mehmet Köprüsü.

Adalar'da —^ Kapalı Çarşı'da 25 Tanıtalım müzik dinliyorlar. □ s Bu şehrin önem li yerleri nereler? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. İstanbul'un gece hayatı çok renkli. Bu şehirde hava nasıl? Yanıtlar Bu şehirde insanlar nasıl eğleniyor? Doğru Yanlış 1. İstanbul'da farklı dinlerin ibadet yerleri var E □ 2. ülkelerindeki şehirlerden birini tanıtan bir paragraf yazmalarını isteyin. B öğrencilerinin s.l58'i açmalarını isteyin. İstanbul iki kıtayı birbirine bağlıyor. tanıttıkları şehirle ilgili. 5. Ortaköy'de faytonla geziyorlar. en meşhur [T| Topkapı Sarayı 3. Çiçek Pasajı'nda hediyelik eşyalar alıyorlar. öğrencilere. a . 4. \ > öğrencilerden. Hareketli [3] İstanbul'un gece hayatı 4. s □ Yanıtlar '. Turistler istiklal Caddesi'nde faytona □ s biniyor. bu alt ünitedeki örneklerden de yararlanarak yemek yiyorlar. öğrencilere A ve B rolleri vererek A öğrenci­ lerinin s. m □ 3.l 57'yi. Bu çalışma için öğrencilere belli bir süre verin. Farklı \ J\ İstanbul'da hayat gruplar oluşturun. Kalabalık Q] İstanbul 2. İstanbul'a yalnızca yerli turist geliyor. Daha sonra yazılarını sınıfta okutun ve adı geçen şehirlerle ilgili ko­ nuşma ortamı yaratın. Hızlı GD Doğu ve Batı'nın kültürleri > Ünite ile ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli 5.

Etkinliği aynı biçimde B öğrencileri için de uygulayın. bulalım Bu başkentte deniz var mı? Asya’da / Bu başkentin nesi ünlü? / Çok eski bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Kalabalık bir şehir mi? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada hiç kar yağıyor mu? Orada insanlar en çok hangi Orada insanlar en çok hangi spordan hoşlanıyor? spordan hoşlanıyor? Bu şehre çok turist gidiyor Bu şehre çok turist gidiyor mu? mu? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu ülkenin bayrağı nasıl? Bu şehirdeki en ünlü turistik Bu şehirdeki en ünlü turistik yer neresi? yer neresi? Bu ülkenin kuzeyinde hangi Bu ülkenin kuzeyinde hangi ülke var? ülke var? Bu şehrin en ünlü yemeği Bu şehrin en ünlü yemeği ne? ne? / Hayır Bilmiyorum . not alalım. güney. komşu lüike). IHKffll 3. nehir. diğer grubun sayfasındaki şehri bulmak için verilenler dışında kendilerinin de soru üretmelerini isteyin. iklim sözcüklerini açık­ layın.> Karşılıklı konuşma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce kıta. > Aynı etkinliği öğrencilerin kendi belirleyecekleri ülke ve şehirler hakkında yeniden uygulayın. A rolündeki öğrencilerden önce kendi sayfalarındaki soruları B rolündeki öğrencilere sorarak onun sayfasındaki şehri bulmalarını isteyin. doğu. bulalım Hangi Şehir? Hangi Şehir? Evet Hayır Bilmiyorum Bu başkent hangi kıtada? Avrupa’da Evet Bu başkent hangi kıtada? Bu başkentte büyük bir nehir Bu başkentte büyük bir nehir var mı? var mı? Bu başkentte deniz var mı? / Bu başkentin nesi ünlü? Çok eski bir şehir mi? \ / Soralım. batı. not alalım. kuzey. Ünite B V /- Soralım. Her iki gruptaki öğrencilerden.

giriş fotoğrafında verilen karelerle eş­ Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri leştirmelerini isteyin ve hazırlık aşamasındaki tahminlerini kontrol etmelerini sağlayın. eşleyelim. Marmara Bölgesi'nde 7. Anlamlarını açıklayın ve öğrencilere yanıtlarını kontrol ettirin. . Açıklamalarınızda. . Yalnızca tahtaya yazd ğınız tümcelerin eylemleri ile bu eylemlerin bağlantılı olduğu belirteçlerin altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin. ► öğrencilere ünitenin giriş fotoğrafı hakkında sorular sorun ve gördükleri fotoğrafların hangi olaylarla ilgili olabileceğini tahmin e~nelerini isteyin. öğreteceğiniz dilbilgisi yapısı e ilgili herhangi bir açıklama yapmayın. -m isoru sözcüğü­ nün kullanıldığı tümcelerde. öğrencilerden. • özgeçmiş. ____________ fazla insan öldü____________ __________ Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat |T| 1999: Türkiye'de. Yanıt tümcelerinin sadece bu öbeklerle de oluşturulabileceğini vurgulayın. süre ve sıklık belirteçlerinin üstlendiğini. bunları düzeltin ve bu tümcelerden birfcaçını tahtaya yazın. Doğru yanıtları •c-taya yazın. 9 sıralı yapılarda. dönemi anlatmadığını. oto biyografi ifadeleri > Bu çalışmanın ardından öğrencilerden tarihini bildikleri önemli • Meslek adları olayları anlatan tümceler üretmelerini isteyerek konuşma ortamı hazırlayın. tümcelerinde olduğu gibi. Kaydı ikinci kez dinletirken tümcelerin eylemlerini sırasıyla tahtaya yazın.> öğrencilerden tümceleri. gördü ve yendim gibi) vurgulayın.Bu üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencilere ••anıtı "Geçmiş Zamanlı tümceler gerektiren sorular sorun {"Dün ~e yaptın?" / "Dersten önce ne yaptın?" gibi]. Türkiye'ye daha önce geldiniz mi? Türkiye'ye yeni geldim. önceki kişi-sayı ekinin atılamadığını (Geldim gördüm ve yendim/*Geldi.geçmiş zaman kişi eklerinin bu üniteye kadar öğrendikleri kişi eklerinden farklı olduğunu. Dünya Savaşı b i t t i __________________ • özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. yanıt öbeğinin evet/hayır sözcüklerin­ den oluşmasının da yeterli olacağını anımsatın ve geçmiş zaman ile ilgili açıklamalarınızı yapın. [J] 1930: Uruguay'daki ilk dünya kupasında kupayı Uruguay futbol takımı kazandı__________________ > Bu çalışmanın son bölümünde. Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tümceleri eylemlerle ta­ mamlamalarını isteyin. 1 Tamamlayalım. öğrencilerin söylediği tümceler "Geçmiş Za—cn'lı tümceler değilse. başkalarına özgeç­ mişleriyle ilgili soru sorabilme [T| 1996: Bilim adamları bir koyunu kopyaladı • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme |TT] 2004: Endonezya'da tsunami felaketinde 100 binden 1912: Titanic hattı_________ ____________ _ [T] 1969: insanoğlu Ay' a _ g iiıi ___ . biyografi. Dilbilgisi • GEÇMİŞ ZAMAN (belirlil -Dİ Yanıtlar Beceriler 0 • Geçmiş zaman eklerini doğru kullanabilme Q] 1945: 2. yanıt tümcelerinde bu soruları yanıtlayan öbeklere çekin. » geçmiş zaman ekinin uzak-yakın geçmiş ayrımı yapmadığını ve­ ya geçmişte bir süreyi.4 büyüklüğünde deprem oldu ____ __________________ >. yanıtlayalım <3D Hangi Yılda? > Etkinlikteki tümceleri okumaları için öğrencilere zaman verin. tarihleri verilen tümcelerden yararlanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin ve dikkat­ lerini sorularda renkli yazılan soru öbekleriyle. Onu hemen tanıdım. Onu yıllar önce tanıdım. ____ [2] 1970: insanlar ilk kez cep telefonu kulland ı______ [3] 1953: iki dağcı Everesfin zirvesine ulaştı__________ [T] 1986: Cernobil'de bir nükleer santral patladı Q 1492: Kolomp Amerika Kıtası'nı keşfetti________ [Tö] 1885: VVilhelm Conrad Röntgen X ışınlarını buldu . bu gibi işlevleri. Bu etkinlikte.

[7] yemedin □ kaybettiniz mi _? □ yedim . Dünya Savaşı ne zaman bitti? 12. 9. Çernobil'de nükleer santral ne zaman patladı? 4. 5. A z önce elektrikler kesildi. öğrencilere bütün olasılıkları ve bunlar arasındaki anlam farkını gösterin. A 4 İşaretleyelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce dilbilgisi kartını da kul­ lanarak geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı özetleyerek öğrencilerden tümceler için uygun seçeneği belirlemelerini isteyin. 1996'da ne oldu? 5. Önceki sün arabamı tamir ettim. Bu sabah büyük bir gürültüyle uyandık.1. • Deniz kenarı • Ucuz • Otel • Pahalı > Bu etkinlikte bazı tümceler için birden çok uygun belirteç bu­ lunmaktadır. Tüm grupların kendi arala­ rında aynı anda konuşmasına izin verin. Paranızı nerede ________ □ kaybediyorsunuz [7] kaybettiniz 10. Amerika'yı kim keşfetti? K risto fKolomp keşfetti 2. Ben 1968'de Trabzon'da _____________ □ doğduk □ doğdu [7] doğdum 4. Daha sonra gruplardan hazırladıkları diyalogları canlandırmalarını isteyin ve yanlışlarını düzeltin. 2. Yanıtlar 1. Gecen sene buraya yerleştik. insanlar Ay'a ne zaman gitti? 3. B ir hafta önce \ arkadaşlarımla piknik yaptık. 1953'te ne oldu? 10. (-lar/-ler) 6. • Rafting • Uzak 2 Yerleştirelim • Eğlenceli • Yakın • Uçakla • iki hafta Yanıtlar r K Bir hafta önce • önceki gün • Bugüne kadar Geçen sene • Bu sabah • Bu yıl • Az önce Bugüne kadar hiç • Bugün • Dün 1. *Onlar çıkmadiler. sen gk -m e -d i/-ti -n Sen okudun mu? 0 gel -d u A tu - 0 geldi mİ? biz git -d ü /-tü -k Siz düşündünüz mü? siz oku onlar dü şün -n ız /-n iz /-n u z /-n ü z Biz gitmedik. Bugüne kadar hiç böyle bir insanla tanışmadım. Endonezya depreminde kaç kişi öldü? > Bu etkinlik için öğrencileri ikişerli gruplara ayırın. 8. 9. Buuüne kadar yurt dışına çıktın mı? 3. D ün akşam tatilden döndük. Bir öğrenciden kutu içinde verilen soru sözcüklerini kullanarak sorular sormasını. Amcam dün Almanya'ya _____________ 0 gitti □ gittiniz □ gidiyor 2. Biz geçen yıl tatile_____________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. diğer öğrenciden de yine kutu içinde verilen sözcükleri de kulla­ narak bu soruları yanıtlamasını isteyin. X ışınlarını kim buldu? Tatilin Nasıl Geçti? 8. Marmara depreminin büyüklüğü neydi? 11. insanlar ilk defa ne zaman cep telefonu kullandılar? ben al -m a -dı/-tı -m Ben aldım. Busün kuzenime uğradım. Dün hiç yemek_____________ □ yedin 5. ilk dünya kupasını hangi takım kazandı? 3 Konuşalım 7. 2. 7. 4. Titanic 1912'de m i battı? Nerede? Kiminle? Ne zaman? Niçin? Nasıl? Ne kadar? Hangi? Neyle? > öğrencilerden kutu içinde verilen belirteçlerden hangilerinin verilen tümcelere uygun olduğunu bulmalarını isteyin. 6. Bu vtl üniversiteden mezun oldular.

I Özgeçmiş Formu 6. Ortaokuldan sonra Ga­ latasaray Lisesi'nin sınavlarını kazandım ve İstanbul'a geldim....? B: Bugün çarşıdan 1 kilo portakal ve 2 kilo elma aldım.. B : Ancak bizim işimizde.? t B: Dün akşam balık lokantasında güzel bir yemek yedik.azıp anlamlarını açıklayın: yüz yüze...... Ardından. sinemaya gitmek ve su altı sporları Ses Kaydı 2..... form sahibinin nasıl bir işe başvuracağını tahmin etmelerini isteyin ve "özgeçmiş" konulu kısa süreli bir konuşma or■3mı yaratın. Daha sonra öğrencilere dinleme sırasında özgeçmiş for­ mundaki eksik bölümleri tamamlamalarını söyleyip ses kaydını dinetin..... düzeltelim İş Görüşmesi *■Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle birlikte özgeçmiş for­ munu inceleyin. tümcelerdeki bilgi yanlışlarını dinledikleri ses <aydına göre düzeltmelerini isteyin.. öğrencilerin dinleyecekleri diyalogu daha <olay anlamalaını sağlamak üzere.. Turizm ve işletme. Sen dün akşam ödev____________ ? «S u ı Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Ayça Yıldırım Cinsiyeti Doğum tarihi ve yeri E□ KGS 02.. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm bölümüne girdiniz. de­ neyimli. Buyurun. turizmde.. Ayça Hanım. 3... A : Evet. başarılı bir öğrencilik hayatınız var.. Ankara Medeni durumu Ev telefonu 0212 119 85 27 Bekar Cep telefonu 0508 615 24 48 Çiçek Cad... biliyorsunuz. Bu nedenle sizin­ le yüz yüze görüşmek ve hayatınızı sizden dinlemek is­ tedim.. 110/3 Adres Çankaya/Ankara □ yaptın Eğitim Bilgileri Okul Türü □ yapmadı mı Okul adı [3 yapmadın mı Giriş Yılı 10. > Tüm öğrenciler özgeçmiş formunu doğru bir biçimde tamamla­ dıktan sonra onlardan. .. Hobiler: Seyahat etmek.. Li­ seye kadar da orada yaşadım. A : Evet... 6 Tamamlayalım.. üç dil biliyorsunuz. Ben 1978 yılında Ankara'da doğdum.... turizm acentesi. B : Merhaba.. Özgeçmişiniz oldukça iyi. 1978 . iş Görüşmesi A : Merhaba.. Ankara Üniversitesi TÖMER : Diksiyon ve Hitabet Kursu Boğaziçi Üniversitesi: Bilgisayar Kursu Genel Bilgiler ' A: Dün nereye gittin /D ü n ne yaptın . 08.. . tahtaya şu anahtar sözcükleri . 61 .. burs..... B : Sanırım stajdan başka herhangi bir acentede ya da otelde çalışmadınız.... Tabii. A : _________________________________________ ? B: Ali geçen yıl üniversiteden mezun oldu. bu nedenle son sınıfta burs aldım ve üniversiteden önce Paris'e gittim.. A : .. Lisede derslerim iyiydi. Siz geçen haftaki konsere____________ ? □ gittik mi □ gitmediler mi [7] gittiniz mİ 8.... Biraz önce annem telefon____ _____ |7] etti □ ediyorum □ etmiyor 9.. Dosyanıza baktım. A: _________________________________________ .. A : Hı hı.. Üniversiteden bir yıl önce mezun ol­ dum. üniversitede mi okudunuz? A : Aslında ikisini de yaptım....... Dün seni cok_____________ Neredeydin? □ aramadım [7] aradım □ arıyorum 7.. Her tümce için olası bütün soru tümcelerini gösterin. B : Ve sonra Türkiye'de .... A : Teşekkür ederim. çalışmadım... B : Paris'te çalıştınız mı.. 4.. Geçen hafta sınava_____________ □ girmiyorum □ giriyorum Üniversite Boğaziçi Üniversitesi Lise Turizm ve işletme Galatasaray Lisesi Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma [7] girmedim 5 Tamamlayalım Fransızca çok iyi İngilizce Almanca çok iyi orta 1996 1992 Anlama Yazma çok iyi çok iyi iyi çok iyi çok iyi orta Kurslar ve Seminerler >■öğrencilerden verilen yanıt tümceleri için uygun sorular üretmeerini isteyin. staj.. insan ilişkileri diploma notundan daha önemli.. Sorbon Üniversitesi'nde bir yıl derslere katıldım ve aynı zamanda bir turizm acente­ sinde staj yaptım... ? B: Dün sinemaya gittim.

Grafiker Fabrikatör . Eğitim Bilgileri Okul Türü Okul adı Giriş Yılı Üniversite ____________ Lise ______ ______ Yabancı Dil Bilgisi Dil Adı Konuşma Kurslar ve Seminerler: Genel Bilgiler Hobiler: . Lise son sınıfta burs aldı 3. Bu Kişisel Bilgiler Adı Soyadı gibi sorular sorarak.Mühendis 4. biliyorum ama kendime güveniyorum. A : Evet. Daha sonra yazdık­ larını okutup özgeçmişleri ile ilgili farklı sorular yöneltin. izinler Ayça. Dersane yöneticisi . . Üyelikler: ___________ 62 Anlama Yazma TAKSİ Gazeteci: Nevin Hanım. Özgeçmişim : ____________________________ Cinsiyeti : E□ Doğum tarihi ve yeri:____ Medeni durumu : ____ Ev telefonu : ___ Cep telefonu : ___ Adres : ___ malarını isteyin. verilen tümcelerdeki yanlış bilgileri düzeltmelerini isteyin. Fransa'da ders verdi. Bir otelde staj yaptı. B : Peki Ayça Hanım. biz otelimiz için deneyimli bir per­ sonel müdürü arıyoruz. Umarım tekrar gö­ rüşürüz. Sonra metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. ikişerli gruplar oluşturarak onlardan verilen sözcüklere uy­ gun durumlar yaratmalarını ve diyaloglar hazırlamalarını isteyin. metinde ilgili bölümleri yeniden çözümleyerek düzeltin. Reklamcı . fotoğrafı inceleyerek başlayın. Ortaokuldan sonra burs aldı. seyahat durumu. 1. hangi görüşmede kullanılacağına ilişkin ipuçları vermeden yazıp açıklayın. referans­ lar. öğrencilere. Neden taksici olmak istediniz? . Daha sonra öğrencilerden. Bu aşamada tahtaya. çalışma saatleri. okuyacakları metinle ilgili tahminlerde bulun­ KD çalışmada öğrencilerin yaptığı yanlışları. . iş deneyimi..... 2.. ürünler.Şoför Derslere katıldı ve staj yaptı Firma yetkilisi . 1996'da Boğaziçi CJniversitesi'ni bitirdi. . öğrencilerin metinde değinileni ve değinilmeyeni bulmalarını amaçlayan etkinliği uygulayın. kötü gitmek deyimleri üzerinde durun. aklında olmamak.. Çünkü iyi bir eğitim aldım. Sizce bu metin ne hakkında? 7 Formu dolduralım Sizce bu metin ne anlatıyor? > öğrencilerden 6. sabıka kaydı. 1978'de İstanbul'da doğdu. A : Ben teşekkür ederim. etkinlikteki çalışmaları örnek alarak kendi özgeçmiş formlarını oluşturmalarını isteyin. mezun olduğu okul. bir bayan için çok ilginç bir işiniz var. yabancı dil.. çalışma saatleri. bilgisayar programları. düzeltelim > Etkinliğe.B : Ancak biliyorsunuz.. ehliyet türü.Sözcük çalışmasının ardından. Teşekkür ederim. projeler. 1996’d a Boğaziçi Üniversitesi’ne gird i 9 İşaretleyelim. A n ka ra ’da doğdu _________ > Grupların diyaloglarını dinlerken iş görüşmelerinde sıkça kulla­ nılan yapı ve ifadeleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin.. verilen konularla ilgili aşağıdaki yönlendiri­ ci sözcük ve ifadeleri. Yanıtlar 8 Mülakat yapalım ^ > Bu çalışma öğrencilerin "özgeçmiş" oluşturma ve "iş görüşme­ si" ile ilgili öğrendikleri yapı ve ifadeleri kullanmalarını amaçladı­ ğından. medeni durumu. maaş.. iyi günler. >. Ge­ rekli düzeltmeleri yapın.öğretmen B ir turizm acentesinde staj yaptı 5.

.. Benden telefonumu istedi. Tam o sı­ rada kırmızı ışık yandı ve çocuk elinde telefonumla kaçtı... O zamanlar taksicilik hiç aklımda yoktu ama 1.... Daha sonra öğrencilerin yazdıklarını kontrol edip yanlışlarını düzeltin ve en iyi özet metnini tahtaya yazın....... ben de verdim....Nevin Sağlam: Aslında taksicilikten önce pek çok iş yaptım.. Yolda annesine telefon etmek istedi ama yanında telefo­ nu yoktu.. Müşteriler şaşırıyor ama olumsuz tepki vermiyor ama genellikle biraz şaşırıyorlar........ 0 Nevin Hanım'ın çocuğu □ 0 Babasının hastalığı □ 0 Nevin Hanım'ın eski işleri 0 o 63 .. babam taksiciydi... Ben de Eski işlerinden çok para kazanmadı____________ babamın arabasıyla taksiciliğe başladım.. Taksicilikten önce bir kafede çalıştı.. özetleme yaparken önemli bilgileri belirleyip doğru bir sırayla vermeleri gerektiğini açıklayın.... işsizdim ve ekonomik problemlerim vardı...... ve hep bu işi yapmak istiyorum...... Nevin Sağlam: Teşekkür ederim. Sonra küçük bir konfeksiyon Yanıtlar Nevin Sağlam.. Nevin Hanım kim? Yanıtlar Neden taksicilik yapıyor? var yok Nevin Hanım'ın taksiciliği seçişi 0 □ Nevin Hanım'ın telefonları □ Taksiciliğin zorlukları □ Ailesinin tepkisi □ 0 Babasının mesleği 0 Müşterilerin düşüncesi s 0 Taksiciliğin ilginç yönleri □ 0 m s işini seviyor mu? Nettin Sağlam....... işinden memnun değil. hastalandı..... Gazeteci: Mesleğinizi seviyor musunuz? Sizin için zor bir mes­ 3.. Müşterilerden olumsuz tepkiler aldı. 10 Tanıtalım > öğrencilerden verilen soruların yanıtlarından hareketle oku­ dukları metindeki Nevin Sağlam adlı kişiye ait bilgileri özetle­ yen bir paragraf yazmalarını isteyin. Gazeteci: Peki ilginç olaylar yaşıyor musunuz? Nevin Sağlam: Evet.. mağazası açtım.. lek değil mi? Zam an zam an ilgine olaylar yasıyor ____________ Nevin Sağlam: Her işin bazı zorlukları var.. örneğin geçen gün taksime genç bir çocuk bindi.. Gazeteci: Peki müşterileriniz bir bayan taksici karşısında nasıl İşini cok seviyor______ tepkiler veriyor? Nevin Sağlam: Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepki almadım 5.. Kuaförde... Gazeteci: Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Meslek hayatında ilginç bir olay olmadı... mağazalarda çalıştım... Gazeteci: Peki bu mesleğe nasıl başladınız? Hayır. Size mesleğinizde başarılar diliyorum...... Ben işimi seviyorum 4.. .. kuaförde ve mağazalarda çalıştı__________ Nevin Sağlam: Mağazada işlerim çok kötü gitti ve babam da 2..... Eski işlerinden çok para kazandı..... .

• hikaye kipinin. 64 luk yıllarımdaki en büyük mutluluk kaynağım tiyatroydu.uğu'nu kurduk. Zcman zıman sinema öğretmendi/Onlar öğretmendiler. Gece" adlı oyunuydu. b e d e ~ o s o c a ~er şeyimi mes­ leğime verdim. • bu kipte /. eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ 1959 yılında kardeşim Müşfik Ke~er İe . da. beşinci çocuğuydum. Yaşamak benim içolduU zcman savaşmak . ilk oyunum Sha- gösterecek biçimde -Dİ almış sözcükleri iki sütun olarak yazın. Ad ve sıfatların da eylemler gibi —D/ ekini alabildiğini kısaca açıklayın. 1962'ae r. Çocuklar bahçedeydi. heyecanlar ve aşklar yaşcd m. Tıyctroya ~er zaman de 3. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları • Niteleme sıfatları Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (hikaye kipi) -lyldİ (< i-dll Beceriler • Hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Özgeçmişi ile ilgili bilgi verebilme. Bugüne ka­ dar 100'den fazla oyunda yer ala oyunlarda değişik acılar. 1981'de devlet sanatçısı oldum • niteleme amaçlı tümcelerde çoğul ekinin kullanılmadığını (Kitap­ la r eskiydi /*kitaplar eskiydiler] vurgulayın. hikaye kipi eki almış ad ve sıfatların altını çizerek öğrencilerin dikkatini bu yapıya çekin.rcnbura gittim. Açıklamanız­ 11 yıl sahneye çıktım. Maddi durumumuz hiç iyi En son hangi kitabı okudun? Bu kitap nasıldı? değildi ama masal gibi bir çocukluk geçirdim. Bir yandan da aile yaşamımızda insana ait kem < ve trajik du­ Bana göre tiyatro ile ilgilenme< d ü rra r r ortasında dur­ mak demekti. Tiyatroya da Ankara Çocuk Klübü'nde başladım. • özne canlıysa. Çok başarı! bir öğrenciy­ metinde —0/ eki almış sözcüklerin altını çizmelerini isteyin.Sözcük Alanı • Geçmiş zaman belirteçleri • özgeçmiş. rumları öğreniyordum. öğrencilere./Çocuklar filmlerinde de rol aldım. Daha sonra. etkinlikteki okuma metnine dönün ve metni bir öğrenciye yeniden okutup öğrencilerden doğru-yanlış sorularını yanıtlamalarını isteyin. Ben ailemin gibi hikaye kipiyle oluşturulmuş sorular sorarak başlayın. diğeri ad ve sıfatları fesyonel tiyatro hayatım 1948'de başlad:. > Açıklamalarınızın ardından 11. Konservatuarı bir sınıf atlayarak dön yılda oTirdim.cc— .eyleminin genellikle kendinden önceki sözcüğe kay­ naştığını (Ben öğretmen idim> Ben öğretmen-dim). Sinema oyuncusu c>ö” k üç kez "Al­ bahçedeydiler. koşaç tümcelerinde geçmiş zamanı gösteren kip olduğunu. Çocuk­ 11 İşaretleyelim / / > öğrencilerden önce metni sessiz okumaların isteyin. çoğul kişi ~IEr ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (Onlar büyük bir sevgi ve saygı duydum. Dün saat on birde neredeydin7 YILDIZ KENTER Sen ilkokulda çalışkan b ir öğrenci miydin? 1928 yılında İstanbul'da doğdum. biyografi. Pro­ çalışmasının ardından tahtaya biri eylemleri. Babam bakanlıktaki görevinden ay­ rıldıktan sonra Ankara'ya taşındık ve ilkokula Ankara'da devam ettim. ilkokuldan sonra Ankara Devlet metni bir öğrenciye sesli okutun ve bu arada diğer öğrencilerden Konservatuarı'na kayıt yaptırdım. Sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devtefert ve ngilitere'de eğitim ve oyunculuk üzerine çalışmclc' . Aldığınız doğru yanıtları tahtaya yazıp.n Kbd nı' seçildim. Hi­ kespare'in "12. başkalarına özgeçmiş­ leriyle ilgili bilgi sorabilme • Meslekler hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 14 saat / Yoğun 12 saat v > Bu alt üniteye. la r masadaydı / *Kitaplar masadaydılar). Tüm zamanımı. Deve' Tryaftoları'nda kaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. Okuma dim. Bütün odalar sınıftı/*Bütün odalar sınıftılar. gücümü. Bir yıl sonra birlikte "Kent Oyuncular Top . Mesleğimi kendimden der a co< sevdim. Kitap­ tın Portakal" ödülü aldım. Babam Naci Bey Dı­ Geçen hafta hasta miydin? şişleri Bakanlığı'nda diplomattı.

metindeki anlamlarından harekete. i-iarAler) *Biz gençdik Yanıtlar acılar: zorluklar □ 15 Tamamlayalım hastalıklar □ yanlışlıklar □ sıkıntılar [7] oynamak □ düşünmek □ ilgilenmek: .Şimdi nasılsınız? 2. Yıldız Kenter bıı ödülü üc kez kazandı__________________________ Yanıtlar Doğru Yanlış 14 Metne ekleyelim • Yıldız Kenter ilk tiyatro eğitimini ailesinden 0 aldı. • Yıldız Kenter savaşla ilgili oyunlar oynadı. □ • Yıldız Kenter için tiyatro sinemadan daha □ m önemli.Yanıtlar Y ıld ız Kenter’in profesyonel tiyatro 12. □ m 12 Yakın anlamlısını bulalım ».. ■ Yıldız Kenter yoksul bir ailenin çocuğuydu. > Bu etkinlikte öğrencilerin son paragrafı yeniden okuyarak paragrafın. savaşmak demek. 1981 'orihleri için de yaptırabilirsiniz. Doğru seçeneği belirleyemeyen öğren­ ciler için. verilen sözcüklerin yakın anlamlılarını bulmalarını isteyin. Bu çalışmayı. □ m m m □ • Yıldız Kenter Amerika'da birçok kez sahneye çıktı. gece yaşamında ilk oyunu _____________ Müşfik Kenter Yıldız Kenter’in ağabeyi Naci bey Yıldız Kenter’in babası 1‘ Yıldız Kenter’in profesyonel tiyatro yaşamının başlangıcı_______________ 1959 Yıldız Ketıter ve Müşfik Kenter İstanbul’a gidiyor Altın Portakal Sinema ödülü. dilbilgisi kartını da kulla­ narak özetleyin ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin. m □ [7] Ben bu savaşı sahnede yaptım. □ ' Bu yüzden yaşamak istemiyorum. Dün cok yorgun dunuz . verilen tümcelerden hangisi ile devam edebilece­ ğini bulmalarını isteyin. ■ • İdiz Kenter mutlu bir çocukluk dönemi m geçirdi.öğrencilerden verilen tarih. 1. ğraşmak |7] çalışmak □ >• Hikaye kipi ile ilgili açıklamalarınızı. □ ■ •' İdiz Kenter'e göre oyunculuk zor bir meslektir. Yanıtlar 13 Açıklayalım >. □ m Yanıtlar • Yıldız Kenter kalabalık bir ailenin çocuğuydu. yanıtlarının neden yanlış olduğunu paragrafı yeniden çözümleyerek açıklayın. 3. m KOŞAÇ TÜ M CESİ (hikay ■Yıldız Kenter "savaş" konulu oyunlardan nefret ediyor. 1928. Geçen yaz tatilde ailece Alanya' davdık ___hava çok güzel d i_____ _ . Üniversitede hiç çalışkan bir öğrenci değildim . kişi ve sözcüklerin metindeki karşılık­ larını bulmalarını isteyin. A dıl A d /S ıfa t - Eki ? değil Kişi E Örnek/ . ben evde sen yorgun -di/-ydi/-ti O evde değil miydi? o çalışkan -d u /-y d u /-tu Siz hazır mıydınız? biz hazır -d ü /-y d ü /-tü siz öğrenci -d ı/-ydı/-tı onlar genç Ben yorgun m uydum ? Onlar öğrenci miydiler? -nız/-niz/-nuz/-nüz Sen çalışkan değildin. □ □ Ama savaşmak çok kötü. 1962. 65 . □ m • İdiz Kenter için yaşamak.3u çalışmada öğrencilerden. □ Bu yüzden savaşlardan nefret ediyorum.

Saçlarım bembeyaz ve bi­ raz kiloluyum. Seni.. Serap : Tabii en yakın zamanda. Nerede ydin ? 18 Tümce oluşturalım > öğrencilerinden. 66 rar etti. aynı kişinin. 17. 3. benimle aynı O akşam bir­ Meral : Çok sevindim . Son olarak metni. Adı Ali'ydi. Tarkan ilk şarkısıyla çok meşhur oldu___ 8. yastaydı ve gerçekten çok kibardı Saçlarım simsiyahla ve birimize aşık olduk _ bir yıl sonra da evlendik__. (3 Geçen hafta hava güneşliydi.. Geçen ay kızım doğum yaptı ve ben dede oldum 5. zayıf tim . kaydı dinlerken tamamlamaya çalışma­ larını isteyin.Şimdi Çocukken şişmandım. çok uzun zaman oldu . Kırk üç yıl nasıl geçti. • önce . güzeldi. [7] Geçen kış hava çok soğuktu. rolleri paylaştırarak iki öğrenciye okutun ve yanlışlarını bu aşamada düzeltin. C E) [7] Serap iki yıl önce öğrenciydi._? 6. Biraz dans ettik . □ Dün akşam neredesin? 4. Meral : Sonra ne oldu ? Serap : özlem bir ara bir arkadaşının yanına gitti___Beni gösterdi Biraz sonra o genç yanıma geldi____Be­ nimle dans etmek istedi Biliyorsun. Yanıtlar 1. Bir gün eşinle de tanışmak isterim. Sen neler yaptın___. □ Geçen kış hava çok soğuk. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den metindeki boşlukları. Tabii ki par­ tide herkes Özlem'le dans etmek istedi . 2. an­ lat bakalım. Dün akşam seni aradım. daha sonra ikinci metindeki boşlukları hikaye kipiyle tamamlamalarını isteyin. okuya­ [7] Dün akşam neredeydin? cakları ve ses kaydını dinleyecekleri metin hakkında tahminlerde bulunmalarını isteyin. Parti çok kalabalıktı Yanıtlar özlem'in orada çok arkadaşı vardı . şimdi iyiyim. Sen dün evde yok muydun ? 7. O yıllarda üni­ versitede öğrenci ydim__ Çok neşeli ve hareket- li ydim . □ Dün hastaydım. Eşimle Nasıl Tanıştık? > Okuma metninin başlığından hareketle öğrencilerden. öğrencilerden önce birinci metni oku­ malarını. yeniden anlatalım [7] Dün hastaydım. 16 Doğrusunu işaretleyelim > öğrencilerden verilen tümce çiftlerinden doğru olanı işaretle­ melerini isteyin. Evliyim ve anneanneyim. şimdi iyiydim. Anlat bakalım. arkadaşla­ rı. anlamadım. özlem o gün de çok şık ve Şimdi altmış üç yaşındayım. şimdiki ve geçmişteki du­ rumunu anlatmaktadır. □ Serap iki yıl önce öğrenci. eşinle nasıl tanıştınız_______? Serap : Bir gün özlemle birlikte bir partiye gittik . 5.. 19 Tamamlayalım. Meral : Beni biliyorsun. Tatilin nasıl geçti? Otel kalabalık__mıydı . Bana en son düğün > Bu etkinlikte metinler. fotoğraflarını gönderdin. □ Geçen hafta hava güneşli. ben çok utangaçtım teklifini kabul etmedim ama o çok ıs­ O zaman yirmi yaşındaü&ö? gene tim ve güzel dim . . Şimdi emek­ liyim ama bundan kırk üç yıl önce. Yanıtlar Serap : İyi ki bugün hulustuk Meralciğim. etkinlikte yer alan metinlerden de yararla­ narak şimdiki ve geçmiş zamanlı koşaç tümceleri oluşturmalarını isteyin. Türkiye'yi çok özledim_______ 17 Tamamlayalım Meral : Evet. Ben ise uzun bir süre yalnız kaldım . Zayıfım . Evde yoktun...4.

[T] Dün gece en iyi arkadaşım bendeydi ve geç saatlere kadar sohbet ettik. Herkes dans ediyordu. [3] Hemen bir taksi çağırdım.Bu çalışmada öğrencilerden görselleri inceleyip onları ilgili tümcelerle eşlemelerini isteyin. [T| Trafik çok sıkışıktı." anonsunu duydum. 0 Uçağımın kalkış saatinden on dakika önce hazırlandım. 13 Bir süre havaalanında dolaştım. [T] Uçağımın kalkış saatini kontrol etmek istedim ve panoya LOfiDRB UÇRĞ1 baktım. öğrencilere hazırlanmaları için beili bir süre vererek onlardan kendilerini Ali'nin yerine koymalarını ve diya­ logda anlatılan olayları Ali'nin gözüyle yeniden anlatmalarını isteyin. [J] iki saat vaktim vardı ve beklemek çok sıkıcıydı. Partide Özlem ve arkadaşı da vardı. Bir ara Özlem yanıma geldi ve________________________________________________________________________________________________________________________________ 21 Eşleyelim >.20 Yeniden anlatalım > Bu konuşma etkinliğinde. Panoda "Londra uçağı iki saat rötarlı" yazısını gör­ 2 S R flT RÖTRRLI «ğ§» düm. . mağazaları gezdim. Ama son anda "Olumsuz hava şartları nedeniyle bütün uçuşlar iptal oldu." diye düşündüm. "Geç kalıyorum. O akşam bir arkadaşım evinde parti veriyordu. [5] Neyse ki tam zamanında havaalanına vardım. [2] Sabah saati duymadım ve çok geç kaldım.

Çok fazla arkadaş­ ları yok. Da­ ha sonra. Geç saatlere kadar arkadaşlarımızla dışarıda vakit geçirdik/geçiriyorduk. Çocukluğuma ait birbirinden Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat . türe özgü belirteçler kullanmaya dikkat edin.Dün saat sekizde uyudum. Birlikte çok cğlcndik/eğleniyorduk. öğrencilerin vizyonsuz ve bilgisayarsız bir hayat düşünmek -Dİ. özellikle yaz akşamlarını hatırlıyorum/hettr- lıyordttm. Yemekten sonra soh­ bet ettik/ediyorduk ve bazen birbirimize fıkralar -nuz Siz Türkçe bilm iyor m uydunuz? -lar yoktu ama yine de çok mutluy­ *Biz dün sa a t üçte alışveriş yapm ıyorduk m u? ~eftla#k/anlatıyorduk. -m u -iyor - Sen az önce gülüyordun. Sözcük Alanı Dün saat sekizde uvuvordum. veri­ konuşmuyorlar/konuşmuyorlardı. Akşam yemeklerinde bütün aile topim dık/toplanıyorduk. Şimdi­ • Şimdiki zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme ki çocuklar gibi imkanlarımız • -ken ulacını kullanarak geçmiş zamanlı tümceler için doğru belirteçler üretebilme duk. rum da ben çocukken Beceriler her şey daha güzeldi. Şimdi bilgisayarlar. otobiyografi ifadeleri • Meslek adları Yanıtlar • Niteleme sıfatları Ben Çocukkeı Dilbilgisi • ŞİMDİKİ ZAMAN (hikaye kipi] -(İ)yordu I < -lilyor i-dil • ULAÇLAR -lylken I < I-kenl Şimdi düşünüyo­ • BAĞLAÇLAR/İLGEÇLER ile I > . dolayısıyla alışkanlık da anlatan ama geçmiş­ te kalan iş. biyografi. Zaman 7 Hikaye Kişi Eki -yor ben yap -mı sen sev -mi -iyor 0 bil biz otur siz gül Kipi Eki mu -(y)du -m ES H El 'I Ben çocukken süt sevmiyor muydum? -n Onlar konuşmuyorlardı. Genellikle evde tek başlarına vakit geçi- riyorlar/geçiriyarloreb. diğer öğrencilerden okuma sırasında. metni bir öğrenciye okutarak.onlara aralarında nasıl bir anlam farkı olduğunu sorun. Bizim zamanımızda bu yapılarla oluşturulmuş tümceler yazın. • özgeçmiş... öğrencilerin yanıtlarına göre örneklerinizi çoğaltıp dilbilgisi kartından da yararlanarak şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. • sıralı yapılarda önceki kişi-sayı ekinin ancak -Dİeki ile birlikte atılabildiğini vur­ gulayın.. • -yordu ekinin sürme. aşağıdaki örneklerdeki gibi metinde kullanılmayan. her şey bu kadar kolay değildi. Açıklamalarınızda..öğrencilere yeni dilbilgisi yapısının işlevlerini sezdirmek üzere tahtaya şimdiki zaman ve şimdiki zamanın hikayesi ile ilgili iki tümce yazın ve.. • Geçmiş zaman belirteçleri Her aün saat sekizde uvuvorum. -lilyordu I < -lilyor i-dil Ş İM D İK İ Z A M A N (hikaye kipil Adıl Eylem . Birbirleriyle çok fazla isteyin. Çocuklar tele­ len eylem çiftlerinden yanlış olanı bulmalarını isteyin. oluş ve durumları aktaran zaman eki olduğunu. Bazen de sine­ maya -ğMk/gidiyorduk. . 22 Yanlışı çizelim [__/ > Metni öğrencilere sessiz olarak okutup onlardan yeni sözcükleri belirlemelerini Şimdi insanlar yemeklerini bile televizyonun karşısında yiyorlar/yiyorlardı. Bu çalışmada. -m ü -uyor -k 0 üç yıl önce İstanbul'da oturuyordu? -du -üyor onlar konuş güzel yüzlerce hatıram var. ___ _______ ____________ _____ ______ . istemiyorlar/istcmiyerlerdt. Bizim zamanımızda aile içindeki ilişkiler de çok farklıydı. Tümcelerinizde. yineleme. zen düşünüyorum/düşünüyordum: biz mi şans­ Gecen hafta bu saatlerde İstanbul'a gidiyordum. lıydık yoksa şimdiki çocuklar mı şanslı? Her hafta İstanbul'a aidivorum. öğrencilerin bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını açıklayın. televizyonlar gençleri yal­ nızlaştırıyor/yalnızlaştırıyordu./ _ >. Ama yine de ba­ Gecen hafta İstanbul'a aittim. -yor ve -yordu yapıları arasındaki farkı daha iyi kavrayabilmeleri için tahtaya. Beraber oyunlar oynedtk/oynuyorduk.

> Açıklamalarınızda. çocuk -(yİken Çocukken çok şişmandım. öğrenci iken genç Onunla öğrenciyken tanıştım.. Televizyon yokken_______ ______________________ dümdüz oluyordu. Çamaşır makinesi yokken______________________ rikli ütüler aldı.. > Dilbilgisi açıklamalarınızda -ken ekiyle oluşturulan belirtecin ara­ lık gösterdiği ve göstermediği durumlara ve bu ekle oluşturulan be­ lirtecin başka belirteçlerle ilişkisine dikkat çekin: 25 Yanıtlayalım.. siz toplantı dayken misafiriniz gel^i_____ Şu anda bekleme salonunda. Telefon yokken____________________'___________ di. öğrencilerin bu iki yapı arasındaki farkı anlamasını kolaylaş­ tıracaktır..> Zaman ekleriyle ilgili çalışmalarınızın ardından. Elektrik yokken________________________________ 4.. Annem pantolonla­ 1.. annem çalış ıy ° rclu . Müdür Bey. 6. -ken ekini alan sözcüklerin altını çizin ve ardından bu ek ile ilgili açıklamalarınızı yapın. örneğin geçen gün torunuma otuz yıl öncesi­ > Bu etkinlikte öğrencilerden tümceleri. kömür ütüsü evde *Arabadaken sigara içmiyorum. Ben küçük ken bana anneannem bak J ı.Jİ1______ ama adını 3. yanıtlarında hikaye kipi kullanmaları konusunda yönlendirin. ilk ütü teknolo­ 7. 3. Sen yok ken 8. *öğrenciken çok çalışkan değildim. Ancak tel dolap. Pantolon sabaha kadar 2.... internet yokken________________________________ rımı yatağın altına koyuyordu. Eskiden evinizde ne tür eşyalar vardı? Ben yurt dışına ilk defa üniversitedeyken çıktım. Bazen gençlere eski telefonlar­ dan. Gençken daha sık sinemaya gidiyordum. Bu eşyalar nasıldı? Ben üniversitedeyken sık sık yurt dışına çıkıyordum gibi. hem -Dİ hem de -yordu ekinin kullanılama­ yacağı ya da kullanıldığında anlamın farklılaşacağı tümceler seç­ meniz.. Bu nedenle 5. odun sobası... Bu eşyalar şim di nasıl? sorularını sorun. Böylece şimdiki gençlerin işleri daha kolaylaştı. ilk ütü teknolojisi nasıldı? s ö y le medi . Yanıtlar 1. Asansör yokken _______________________________ ne kömür koyuyordu ve ütü İyice ısınıyordu. Ayşe Hanım. Annem ütünün alt bölümü­ 6. internet yokken mektup yazıyorduk. ütüyü ilk kez o gün gördüm. Saçların uzun 1. internet yokken mektup yazdık. Otomobil yokken______________________________ 5. Buzdolabı yokken_____________________________ jisi buydu işte! Daha sonra da kömürlü ütülerin yerini elekt­ 8. mobil telefon ve plazma televizyon konusunda çok a rabada Evdeyken çok mutluydum. Size de anlatayım: Ben çocukken elektrikli ütüler yoktu. süpürgelerden. Ardından metni okutup soruları yanıt­ lamalarını isteyin. Sen banyo ciciyken bir arkadaşın arO.. verilen durumlara uygun bi­ çimde tamamlamalarını isteyin. biliyor musunuz? Siz tatil deyken komşunun evine hırsız gir d i _____ __ 7. Ben üniversite y k cep telefonun çaldı.. Sonra bir gün babam eve bir ütü getir­ 3. Şimdiki gençler hangi konularda çok bilgili? k e n ____ daha g ü z e li_______ Niçin 2. 4. Son derece basit ama o zamanlar için önemli bir araçtı. -ken eki­ ni içeren (yalnızca ad ve sıfatlardan sonra) örnek tümceler yazın (Kullanacağınız örneklerin yalnızca geçmiş zaman ile kullanılan özellikle de -yordu ile kullanılan belirteçler olmasına dikkat edin). e- . GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Bu yüzyılda gençler bilgisayar programlan.. internet. Ben beş yaşında yken bale kursuna git t im ______ . Onları.. 24 Tam am layalım > öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin. e n __dans kursuna git tim . hakkında hiç fikirleri yok. tahtaya. Eskiden pantolonları nasıl ütülüyorlardı? kestirdin? 2. şey biliyor.. nin ütülerini anlattım. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. Zaman içinde diğer ev eşyaları da çok gelişti. posta. siyah-beyaz televizyonlardan söz 23 T a m a m l a y a l ı m ediyorum.

haberleri. c. Elbette o za­ manlar dijital kanallı.28 Tamamlayalım Yanıtlar var yok m □ m □ h □ □ S a. iyi bir fotoğraf için çoğu zaman oirkaç dakika hiç hareket etmeden durmak ve objektife oakmak önemli . Bu oku­ mada boşlukları tamamlatmayın. Daha sonra öğrencilere metni pay­ laştırarak okutun ve yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. g Buzdolabı • Televizyon 8 Telefon Çamaşır makinesi • Radyo • Soba > öğrencilerden başlığı okuyup fotoğraflara bakarak metnin içe­ riğini tahmin etmelerini isteyin. Ardından öğrencilere belirli bir süre tanıyarak metni uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Radyolar eskiden günlük hayatın en önemli parçasıy­ dı. -Di ve -yordu ekleri ile tamamlamalarını isteyin. Rad- yolar evin en güzel köşesinde duruyor. taşınabilir radyolar yok tu . Yanıtlar Eskiden fotoğraf çek­ mek bugünkü kadar ko­ lay değil_^L. . Şimdiki gençler teknoloji konusunda bilgi sahibi b. müzik programlarını. 27 Karşılaştıralım Eskiden . ilk ütüler buharlı değildi. Tabi ilk fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekmek kadar. 26 Tamamlayalım > öğrencilerden metinlerdeki boşlukları. Bir çok insan için radyo teknoloji harikası sihirli bir kutu vdu . Çünkü fo­ toğraf makinelerini kul­ lanmak çok zor du . Ba­ zı makineleri kullanmak cin uzun süreli eğitim almak gerek iyordu . "Arkası Yarın" kuşaklarını dinlemek için herkes onun etrafında toplan iyordu . Elektrikli ütülerden önce kömürlü ütüler vardı. Son olarak metni bir kez daha sesli okutarak yanıtlarını kontrol edin.Şimdi > öğrencilere etkinlikle adı geçen eşyaların eskiden evlerinde bulunup bulunmadığını sorun ve bu eşyaların eski ve yeni özel­ liklerini karşılaştırmalarını isteyin. Bugün birçok işi daha kolay yapıyoruz. d. çektirmek de zor du .

> Okuma çalışmasının ardından tahtaya,
ANNEANNEMİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

‘Anneanne bu kim?" diye sordum.

Anneannem hayatımdaki en önemli insanlardan biridir.
Çok güleryüzlü, becerikli ve konuşkan bir insandır. Onunla
sohbet etmek çok eğlencelidir. Geçen gün onu ziyarete

gibi doğrudan aktarım tümceleri yazarak diye sor- ve diye yanıtla/
cevap ver- yapılarını sunun.

ve beraber çok güzel zaman geçir dik______

git tim

öğleyin, yemekten sonra anneannem elinde eski bir
fotoğraf albümüyle odaya geldi. Bana eski resimlerini gös­
termek iste iy ° rdu

. Bu benim için harika bir sürp­

> Kitapta yer alan etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya,

İşe metro He gidiyorum.
Tahtayı silg i ile siliyorum.

Albümün ilk sayfasında genç bir hanımın fotoğrafı

.

var_^?____ _ . "Anneanne, bu kim?" diye sor dum

"Benim, yavrum." dedi. Çok şaşırdım. Anneannem, "Niçin
şaşırdın? Ben de bir zamanlar gene tim ___ __Bak, saç­
larım upuzun

______ ." dedi. Resimde anneannemin

yanında bir adam vardı. "Peki bu adam kim?" diye sor­
dum. "O da deden. Tanımadın mı? O zaman bıyıklı de­
ğ i l i ______Çok yakışıklı bir adam_dı________ Bak, şu re­
simde deden ve ben birlikteyiz." dedi. Anneannem başka
bir siyah-beyaz fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta anneannem
bir sandalyede otur uy ordu
dur uyordu

ayakta

tut uyordu

29 Tamamlayalım

Arkadaşım ile ders çalışıyorum.

rizi*_______

da

"Benim yavrum ." dedi/diye cevap verdi.

dedem ise onun yanın­
ve

anneannemin

elini

»ç ^ gQZe| bır fotoğraf." dedim. Anneannem

gül^M______ , "Bu bizim birlikte ilk fotoğrafımız. Evlendik­
ten üç-dört yıl sonra çektir d ik ______ Bizim zamanımızda
çok fazla fotoğrafçı yokM ________ . Fotoğraf çektirmek
pahalı y dl_____ . Ama deden bir gün bana sürpriz
yapi?_______ ve eve bir fotoğrafçı çağır d ı_______ " dedi.
Anneanne, "Dedem gençken romantik m iydi

?• diye

gibi ile bağlacının farklı işlevlerini örnekleyen tümceler yazıp bu
bağlaç ile ilgili açıklamalarınız yapın. Açıklamalarınızda,
• ile'nin bağlaç ve ilgeç olarak birliktelik anlatan öbekler kurduğu­
nu (M urat ile Oya sinemeya gidiyor, M urat Oya İle sinemaya g i­
diyor gibi.),
• bağlaçlı birliktelik öbeğinde ile yerine ve de kullanılabileceğini
[Murat ile Oya sinemaya gidiyor> M urat ve Oya sinemaya gidiyor
gibi),
• birliktelik öbeğinde kişi adılları yer aldığında, bu adıllara (onlar
hariç) genellikle tamlayan eki eklendiğini (ben > benimle, sen >
seninle, o> onunla, biz > bizimle, siz > sizinle) ve sizle, bizle gibi
eksiz biçimlere daha çok konuşma dilinde ve özensiz kullanım­
larda rastlandığını,
• ilgeçli birliktelik öbeklerinde birlikte sözcüğünün de kullanılabildi­
ğini [Murat Oya ile birlikte sinemaya gidiyor gibi.),
• ilgeçli birliktelik öbeklerinin, çeşitli araç, gereç ve taşıt kullanımla­
rı anlatmak için de kullanıldığını (Ancak gözlükle okuyorum; işe
otobüsle gidiyorum; Sınıfı çiçeklerle süsledik gibi.)
• //e'nin bağlaç olduğu birliktelik öbeklerinde, birliktelik öbeği özne
ise, eylemin her zaman çoğul olması gerektiğini [Babamla ben
sinemaya gidiyoruz / *gldiyor gibi) ve ilk sözcük olarak kişi adılı
kullanılmadığını (*Benimle babam sinemaya gidiyoruz gibi) vur­
gulayın.
> Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden, verilen tümceleri ile
kullanarak tamamlamalarını isteyin.

sor dum____ Anneannem bir kahkaha attı. "Elli yıl önce
romantik olmak ayıp_ö_________ , yavrum. Biz sokakta el

Yanıtlar

ele gez m iyordıık pastanelerde otur uyorduk ..Her şey
gizli y d i

..... Ama evlenmeden önce deden bana sık

sık mektup yaz ıy (>rdu__ « dedi Anneannem anlatıyor,

A: öğrenciler okula nasıl gidiyor­
lar?
B: Otobüs le g id iyo rla r

ben de dikkatle ve şaşkınlıkla dinliyordum. Saatler böyle
geçti...
0

gün anneannem bana uzun uzun dedemi, annemi,

babamı ve eski günleri anlat iyordu

Fotoğraflar ve an­

neannemin, anıları ile geçmişte çok güze! bir yolculuk
yapjıâ_______

A: Sınıfta kimler var?
B: öğretmen le____
öğrenciler.

.

6. Ayşe, ailesi v/e :
A: Kim in le

oturuyor.

7. Yarın yeni bir gömlekte____ayakkabı almak istiyorum.

ders

8. O nunla

çalışıyorsun?
B: Yalnız çalışıyorum .

nerede tanıştın?

9. Murat çok üzgün, hiç kimsejie______konuşmak
istemiyor.
10. Kahvaltıda yumurtayla ______peynir yedim.

A: Dün ne yaptın?
B: Arkadaşımj«__.

31 Yanıtlayalım

sinemaya gittim.

> öğrencilerden verilen tümcelere uygun yanıt tümceleri üretme­
lerini isteyin.
1. Dişlerinizi neyle fırçalıyorsunuz?

Dilek ve Murat
I

A: Dilek Murat' la

M«--n«ıırıo »rt»}U«Tv; -ı\;

2. Neyle çorba içiyorsunuz?_____

ne zaman evleniyor?
Aylf-Mstn
ça £ lû R

iffAıç • iU-aı
Ç M ^Ş

3. Neyle çamaşır yıkıyorsunuz?_________

B: Sanırım gelecek ay.

4. Lokantada hesabı neyle ödüyorsunuz?
5. Neyle fotoğraf çekiyorsunuz?________
A: Alo. Denlz'Je.

. mı
6. Saçlarınızı neyle tarıyorsunuz?

görüşüyorum?
3: Evet, buyrun ben Deniz.

7. Eve neyle gidiyorsunuz?_____

32 i l e ile yerleştirelim

Ad l+ E k l

Ek

> öğrencilerden verilen sözcükleri ve ile'yi kullanarak tümceleri ta­

ile 1 > lyllEI

BAĞLAÇLAR - İLGEÇLER

.*

1

Örnekler

a ra b a

ile

Ayşe'yle Murat evleniyor.

Ayşe

-la /-le

Okula arabayla gidiyorum.

kitap

-y la /-y ie

M asada kitapla kalem var.

if|§ !

'

1

Yanıtlar

*Sinemaya arkadaşımle gittim.
arkadaşım

mamlamalarını isteyin.

r

kalem • gözlük ♦cep telefonu » tarak • arkadaş • çatal

J

Onunla ders mi çalışacaksın?

sizin

*0 ile her yere gittim.

onun

Ben de sizinle geliyorum

1. Bu mektubu senin_______ kaleminle_______yazdım.
2. Uçakta______ cep telefonuyla

konuşmak yasak.

30 Tamamlayalım
> Bu çalışmada öğrencilerden tümcelerdeki boşlukları ile 'nin

3. Saçlarını b u _______tarakla__________mı tarıyorsun?

uygun biçimiyle tamamlamalarını isteyin.
4. Üç boyutlu filmleri özel bir

gözlükle__________

Yanıtlar
1. Kim ben imle

2. işe her gün metro vla
3. Kim in le
4. Ankara vla

izliyoruz.

gelmek istiyor?
gidiyorum.

5. Bu yemeği

çatalla_______yememek gerek.

görüşmek istiyorsunuz?
İstanbul arası arabayla

üç

buçuk saat.
5. Lütfen burada yüksek ses le_______ konuşmayın.

> Üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencilere A
ve B rolleri vererek ikili gruplar oluşturun ve A öğrencilerini s.l 59'a;
B öğrencilerini s.l 60'a yönlendirin.

s
;
:
■ ..I

>

> Bu etkinlikte öğrencilerden, kendi sayfalarındaki fotoğrafı incelemelerini ve bu fotoğrafla ilgili bir öykü oluşturmalarını, sayfalarında bu­
lunan sorulan diğer öğrenciye sorarak onun oluşturduğu öyküyü öğrenmelerini isteyin. Bunun dışında öğrencileri, dinledikleri öykünün
akışına göre farklı sorular üretmeleri konusunda da yönlendirin.

4. ünit

4. ünite
Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

_____

1 f-

Öyküleyelim, yanıtlayalım
5N1K

Kimler var?

Kimler var?

Ne oluyor?

Ne oluyor?

Ne zaman oluyor?

Ne zaman oluyor?

Nerede oluyor7

Nerede oluyor?

Nasıl bitiyor?

Niçin böyle bitiyor?

^ovr: bitiyor?

4:v

1. Ne Yiyelim?
Yanıtlar
Sözcük Alanı

uğrayayım mı • etme • tamamla • yiyelim • ol

• Kalıp sözler [geçmiş olsun, kolay gelsin, afiyet olsun,
haydi bakalım vb.)

yapsın • al • hazırlayayım • alayım • alayım mı
almasın • uğra • al • almasın

• Yiyecek, içecek adları
• Alışveriş ifadeleri

Eren, Volkan ve A4ert bu akşam M ert’lerde buluşuyorlar.

• ölçü birimleri

Eren M ert’e yoldan telefon ediyor...

• Niteleme sıfatları

Eren

: Alo. Merhaba Mert, ne haber?

Dilbilgisi

Mert

: iyilik Erenciğim, Volkanla oturuyoruz .

• EMİR KİPİ -sin, -lylinllz), -sin(ler)

Eren

: Ben şimdi yoldayım, sana geliyorum. Markete

Mert

: Evet Erenciğim, lütfen uMra . Ben kola aldım ama

• İSTEK KİPİ -lylE

Beceriler

uğrayayım mı

? Bir şey lazım mı?

siz ne içmek istiyorsunuz, bilmiyorum. Bence sen

• Emir ve istek kiplerini kullanarak doğru tümceler oluş­
turabilme

birkaç tane de meyve suyu ve bira

al

.

• Kalıplaşmış ifadeleri doğru ve yerinde kullanabilme

Volkan : Meyve suyu

• Yiyecek, içecek adları ve ölçü birimlerini doğru kullana­
bilme

Mert

: Eren, Volkan meyve suyu almasın_______ diyor.

Eren

: Peki, o zaman yiyecek bir şeyler alayım mı

Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat
> Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­
rencilere,
Ne sıklıkta alışveriş yapıyorsunuz?

Mert

: Cips aldım ama çikolata da iyi fikir. Sen bana çi­
kolata al .

Eren

: Tamam, sana çikolata

alayım

, ama benim

karnım aç. Bir paket de makarna alayım. Volkan
bize güzel bir makarna

Mert

yapsın

.

: Evet evet, çok iyi olur. Ben de acıktım şimdi. Ben
sofrayı hazırlayayım . Haydi sen de çabuk o/_!

6. fotoğrafta kadın ne yapıyor?
3.
fotoğraf hangi reyonu gösteriyor? Bu reyonda neler var?
gibi sorular yönelterek alışveriş konulu bir konuşma ortamı
oluşturun.

?

Cips, çikolata...

Nereden alışveriş yapıyorsunuz?
Neden alışveriş için burayı tercih ediyorsun?
I.fotoğrafta-insanlar neler yapıyor?

almasın_______ben aldım.

Alışverişi

tamamla

da bir an önce yemek

yiye lim _________

Eren

: Tamam tamam! Acele etme

. On beş dakika

sonra oradayım.

Mert

: Peki, görüşürüz.

Eren

: Görüşürüz.

► Dinleme çalışmasının ardından metinde geçen emir ve istek
kipli eylemleri tahtaya yazıp bu eylemler üzerinden emir ve is­
tek yapılarıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıklamalarınızda,
• emir kipinde yalnızca 3. kişiler için soru biçimi bulunduğunu (O
yarın okula gelsin m i?/Onlar burada beklem esinler mi? gibi.),
• emir kipinde dile getirilen talebin 2. kişiler için doğrudan, 3. ki­
şiler için dolaylı olarak aktarılıdığını [Söyleyin ona b ir daha der­
se geç kalmasın gibi),

1 Dinleyelim, yerleştirelim
Bir Şey Lazım mı?
> Bu etkinliği uygulamaya, öğrencilere ses kaydını dinleterek
başlayın ve onlardan, verilen ses kaydını dinlerken sözcükleri
metindeki boşluklara yerleştirmelerini isteyin.

• emir kipi, kesin ve doğrudan bir anlatım yolu olduğu için 2. ki­
şilerde anlatıma kibarlık katmak için "lütfen" sözcüğü kullanıldı­
ğını [Lütfen yüksek sesle konuşmayın! Burada sigara içmeyin
lütfen! gibi),
• 2. çoğul-kişide anlatıma kibarlık katmak için eyleme -İzeki eklen­
diğini [Yüksek sesle konuşmayınız! Burada sigara içmeyiniz lütfen!)

r 6. iyi anlayalım /*Dikkatli okuya. kişi çekimlerinin nadiren kullanıldığını. bu kişilerde isteği anlatmak üzere daha çok emir kipi ter­ cih edildiğini (Bunu böyle bilesiniz > Bunu böyle bilini. kalıp - 't Bir kilogram Bir bardak vişne meyve suyu M -' & Bir dilim ekmek Bir dilim Bir kilogram havuç elma •t’. m • Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin atılamadığını (Dikkatli oku­ yalım.demet .). şemsiyemi a\nıayaynn . ve 3. soru tümcelerinde öneride bulunma..). Bunu herkese söy­ lemeye > Bunu herkese söylemesin gibi.. bir daha geç kal mayın .bardak ... Siz sorasınız. adet . ?0 sinemaya gide mi? gibi. Sınav kağıdına mutlaka adınızı yaz m üzüm İ f maydonoz Bir dilim biftek t Bir kadeh şarap I Bir kutu kola Bir paket makarna i Ü . Kaçta çıkıyorsun7 Seni işten al maşın ___ mı ? yumurta dondurma Bir avuç kase Bir kalıp fındık yoğurt peynir Bir fiske tuz . Size yardım edeyim mi? gibi. haydi biraz dinlen dm.ı 7 9. *3 Bir Hfre 4.. (Sinemaya gidelim mi?. Ben ye m e ye yim m i? 0 konuşa. Dans edelim mi?. Yanıtlar S ö z c ü k le r i y e r le ş t ir e lim > öğrencilerden sözlüklerini kullanarak ölçü birimlerini öğrenmelerini ve sözcükleri uygun boşluklara yerleştirmelerini isteyin. • istek kipi.avuç . Sa­ kın geç kalmayasın > Sakın geç kalma!.• Sıralı yapılarda önceki kişi-sayı eklerinin ahlamadığını (B/r kompozisyon yazın/*yaz ve yarın getirin gibi) vurgulayın. Dört top # Bir demet 10. ~ f .di ım . ödevini hemen bitir sin 2.. iyi anlaya-lım gibi) vurgulayın.parça . izin veya onay alma anlayabildiğini. Bugün hava güzel.). öğretmen kızıyor.fiske .ku tu .. *O n la r b a km ayala r. • istek kipinin 1. kişi dışındaki çekimlerinde soru tümcesinin hemen hemen hiç kullanılmadığını (O gelmeye mi?. • istek kipinin 2.litre . m sen 0 siz onlar ben sen 0 biz Siz onlar al bekle -ma -me git oku dokun gel gir yaz bak ye mı _ Sen git! mi O n ia r b e k le s in le r m i? 0 alm asın! -sın/-sin/-sun/-sün Siz okuyun! Giriniz! -ınlız) / -in(iz) / -un(uz) / -ün(üz) -yın(ız) / -yin(iz) / -yun(uz) / -yüniüz) Dokunm ayınız! O nlar gelm esinler! *Siz yaz! -sınlar / -sinler / -sunlar / -sünler -ma -me -a / -e -ya / -ye iç otur konuş sor -yım / -yim -sın / -sin -Iım / -lim -siniz / -siniz -lar / -ler mı mi Sen içesin. Tok musun7 Yemek yap m ayayım ._m. 5.kadeh kilo -kilogram . Burcuya söyle.g am .tane 1.. Bu akşam yemek için dışarı çık alım „? ju l süt top t m 3. Bu soru­ ya ben cevap vereyim mi?. Çok yorulduk. Lütfen odada sigara iç meyin . *Ben otura m ıyım ? 3 2 T a m a m la y a lı m > Bu etkinlikte öğrencilerinizden tümceleri emir-istek kipinin uygun biçimleriyle tamamlamalarını isteyin. Teneffüste çay K elim __ Dört adet 7. 8.alkım .pa cet ..

2. ✓ Güvenilir markaları tercih edin. 2. ikiye bölelim /böleyim ^ yan_ sını sen ye.. Akşama misafirimiz var. _ . ✓ Ürünlerin son kullanma tarihine bakın. Gıda alışverişinde nelere dikkat ediyorsunuz? "Alışveriş İçin öneriler"i yerinde buluyor musunuz? 4. Ne sıklıkta gıda alışverişi yapıyorsunuz? Belli aralıklarla mı? > Bu çalışmaya başlamadan önce tahtaya. Ne tür yerlerden alışveriş yapıyorsunuz? Mahalle bakkalın­ Hep aynı yerden mi alışveriş yaparsınız? Alışverişte nelere dikkat edersiniz? gibi sorular yazın ve öğrencilerle alışveriş alışkanlıkları hakkın­ da konuşun: Daha sonra "Alışveriş önerilerini okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. Durum: Pazar günü eşimle haftalık alışveriş için süpermar­ kete gittik. Hülya makarna için önce suyu süzgeçle süz kaynat piştikten sonra . 6. ben de patates kızartayım . ✓ Ekonomik boy veya aile paketleri her zaman avantajlı değil. Bir an önce oradan | kurtulmak için fiyatlara ve etiketlere bile bakmadık. Çocuklar pata­ tes kızartmasına bayılıyor. 3. Gıda alışverişinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Hangi konulardan şikayet edersiniz? 5. Ablam kek için önce yumurta ve şekeri 7. ✓ Marketler arasındaki fiyatları karşılaştırın. sen koy ve 8. Çayına şeker koymadım. ve havuç rendele __ 4. Sebzeleri suda haşlıyor ve yağsız A L IŞ V E R İŞ İÇ İN Ö N E R İL E R ✓ Alışveriş listesi hazırlayın ve bu listenin dışına çıkmayın. Kaliteli. salata yapmak için domates doğra. T. Annem diyet yapıyor. 5. sözlüklerini kullanarak pişirme yön­ temlerini öğrenmelerini ve sözcükleri boşluklara yerleştirmelerini isteyin. ✓ Belirli sıklıkta alışveriş yapın. ✓ Fiyatlara bakın ve ürünler arasında karşılaştırma yapın. Hemen salamı iade etmek için markete döndüm. yiyor. Yanıtlar Marketlerde binlerce çeşit yiyecek var.4 Yanıtlayalım ^ 1. ekonomik ve sağlıklı alışveriş için haşlamak • kaynatmak • bölmek rendelemek • doğramak • pişirmek * karıştırmak çırpmak • kızartmak • süzmek ( aşağıdaki uyarıları dikkate alın.. dan mı? Büyük marketlerden mi? 3. Aşağıdaki durumlarda siz neler yaparsınız? Bu iki durum alışveriş önerilerinden hangileri ile ilgilidir? 1. 5 Yerleştirelim Dikkatli Olun! > Bu etkinlikte öğrencilerden. ✓ Açken alışveriş yapmayın. Durum: Geçen hafta markette yeni bir salam markası gör­ düm ve denemek istedim. ✓ Alışverişte besin etiketlerini okuyun. yemeğe ne pişireyim / pişirelim ? çırpıyor karıştır . dikkatli olun. aceleyle j alışverişimizi tamamladık. Evde salamı açtım ve her tarafa berbat bir koku yayıldı. Sen köfte yap. Bu sandviç bana çok fazla. Kızım. Fakat market öyle kalabalıktı ki. Alışverişle ilg ili kurallarınız veya rutinleriniz var mı? Topluca mı? Yoksa ihtiyacınıza göre mi? 2.

Afiyet olsun. Ardından tencereye bezelye ve havucu da koyun. Pirinci iyice yıkayın. Tencereye sıvı yağ koyun. dinledikleri ye­ mek tarifini örnek alarak kültürlerine özgü bir yemeği tarif etmelerini isteyin. Onları tariflerinde emir kipi kullanmaları konusunda yönlendirin. 7 Bir yemek tarif edelim > Bu çalışmada öğrencilerden. su • 1 tatiı kaşığı tuz Sizce bu yemeğin adı ne? Ses Kaydı BEZELYELİ VE HAVUÇLU PİLAV 250 gr. Da­ ha sonra pirinci ve bir bardak suyu ekleyin. Ardından etkinliğin ses kaydını dinletin. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve 15 dk. Görselleri yanlış sıralayan öğrenciler için ses kaydını yeniden dinletin. öğrenciyi emir kipi kullanması konusunda yönlendirin. en çok hangi yemeği yaptıklarını sorun .! adet havucu küçük kü­ çük doğrayın. MALZEMELER • 250 gr. pirinci sıcak suda 1 saat bekletin. evlerinde yemek yapıp yapmadıklarını. öğrencilerden kaydı dinlerken verilen görselleri ses kaydına göre sıralamalarını ve bu yemeğin adını tahmin et­ melerini isteyin. pirinç • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 havuç • 5 yemek kaşığı bezelye • 0.6 Sıralayalım Beraber Pişirelim > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilere.5 İt. Havuçlu ve bezelyeli pilav hazır.e bir öğrenciden yaptığı bir yemeğin tarifini vermesini isteyin. pişirin. Malzemeler Tarif .

Peki. Bu giriş konuşmasının ardından rolleri paylaştırarak metni öğrencilere okutun. -siz Beceriler • -//'ve -siz eklerini kullanarak doğru sıfatlar türetebilme • Çeşitli ürünlerin üzerindeki kullanma talimatlarını anlaya­ bilme • ödeme tercihleri ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme • Alışveriş ortamlarında isteklerini doğru anlatabilme. gibi) vurgulayın. adları sıfata dönüştüren ekler olduğunu. Garson Tatlı ister misiniz? Şimdilik hayır. . Garson Tabii ki. nite­ liği içerme ya da içermeme.gibi).. • -//ve -siz eklerinin genellikle aynı ada eklenerek. Belki yemekten sonra. sıfatlar arasında kurulduğunu [uzun boylu ladaml x kısa boylu ladaml / *uzun boysuz ladaml. Ne alırsınız? alayım lütfen.şekerlixşekersiz. Zeytinli.) • Çeşitli ürünlerin kullanma talimatlarında geçen sözcükler • -İl. Ama lütfen doma tesli olmasın. -siz ekleriyle türetilmiş sıfatlardan yola çıkarak bu yapıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Burada kim ler var? Ben zeytinli bir pizza İstiyorum ama henüz Sizce onlar ne yemek istiyorlar? karar vermedim. garsonu ça­ ğırmak. Dört Mevsim olsun. seviyorum.. adın gösterdiği varlığı. ancak bu duru­ mun tüm adlar için geçerli olmadığını. restoran. Acaba hangisinden olsun? Kadının elinde ne var? Garson ne yapıyor? gibi sorular sorarak sipariş vermek/almak. Sonraki adımda öğrencilerden menüyü de kullanarak soruları yanıtlamala­ rını isteyin. taksitle. lokanta. -siz ekleriyle türetilen sıfatlar • Sipariş alma-verme ifadeleri Dilbilgisi • SIFATLAŞTIRMA -Iİ. şekersiz (içinde şeker olmayan) çay. kafe gibi ifade ve sözcükleri öğretin. sözlü lsınavixyazılı Isınavh. yer ayırtmak. hesap ödemek. yağlıxyağsız gibi). Menüye bir bakalım. yanıtlayalım 3 ( ^ Garson > Okuma etkinliğine başlamadan önce öğrencilere fotoğrafla ilgili Eeee. Çok teşekkür ederiz. • -li ve -siz eklerinin. Hoş geldiniz efendim. belli bir özelliğe sahip olma ya da olmama anlattığını Isütlü (içinde süt olan) çikolata. bu eklerle yapılan bazı sı­ fatların karşıt anlamlılarının farklı bir sözcük de olabileceğini [evlixbekar. Siparişleriniz 15 dakika sonra hazır. sütlü lkahvelxsade (kahvel..Sözcük Alanı • Ödeme biçimleri ile ilgili sözcükler [peşin.. Ne içmek istiyorsunuz? Bol buzlu ve limonlu birer maden suyu içelim mi Hülya? Evet maden suyu iyi fikir ama ben buzsuz yağ olmayan) yiyecek.. O halde Dört Mevsim ya da Akdeniz deneyin. Garson O zaman Dört Mevsim alın. karşıt anlamlı sı­ fatlar yaptığını (... Sucuklu pizza seviyor musunuz? Evet.. sipariş verebilme Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 8 Okuyalım. menüye bakmak. bu eklerle oluşturulan sıfatların. Metinde ve menüde kullanılan -li. hesabı istemek.. Garson Peki efendim. kredi kar­ tıyla vb.. yağsız (içinde Garson • -İl ve -siz ekleri ile oluşturulan bileşik sıfatlarda karşıtlığın ekler arasında değil. durumu. Ben bir karışık Burası neresi? pizza alayım ama zeytinsiz olsun lütfen. balkonlu (bal­ konu olan) ev. Açık­ lamalarınızda.

............. m a nlar.............70 TL (M ozare lla pe yn iri... 3........ siyah zeytin) Anadolu ................. y e ş il biber................................4 TL Portakal Suyu .......... Menüden hareketle bir sipariş listesi de siz hazırlayınız. o....■ 1 İİI1 i— M enü Çorbalar Ana Yemekler Domates Çorbası ....../O TL Büyük 17....6 TL Mercimek Çorbası.... m aydanoz) A yra n ...... m aydanoz) Karışık Salata ................................... siyah zeytin..40 TL 14...... Ortak TL............. 6 TL Mantar Çorbası............ 7.......2 TL (Havuç. zeytin ) 4 M evsim ......... Sizce hesap ne gelecek? Ayrı ayrı TL...... m antar............ do m ate s} Karışık ............. i m ................................ biber..... turp.......................70 TL 19............. 6 TL Salatalar İçecekler Mevsim Salatası .............................50 TL (M ozare lla pe yniri....................................40 TL 14........................ menüde bulunan yemek ve içecek listesini de dikkate alarak. soğan...... salatalık... 2.. 3 TL K o la ............ y e ş il biber.... s u cu k) 9 Y azalım 1.................... p e p p e ıo n i.. 4 TL (D om ates............... 2 TL Yaprak Sarma.......20 TL 18......... ne ısmarladı? > Bu bölümde öğrencilerden.....30 TL 19............................. 5 TL (D om ates............ 7 TL Ezogelin Çorbası..................... sucuk. 3 TL Su .... m aydanoz.. Oğuz: --------- Hülya: Menünün "tatlılar" bölümünü siz hazırlayınız...90~L (M ozare lla pe yn iri.................................... beyaz peynir.................... 4 TL Çoban Salata .2.... Kim.90 TL 17........5 TL İzmir Köfte ... 8........ salam .....................70 TL (M ozarella peyniri...................... m arul................ p e p p e re n i...... bu restoranda ne tür tatlılar bulunabileceğini tahmin etmelerini ve menünün tatlılar bölü­ münü hazırlamalarını isteyin. Listede favori tatlınız da olsun.................90TL O rta 12.... sucuk..... d o m ate s) Pizzalar Tatlılar K üçük Akdeniz ...5 TL Mantı ................8.......................... 3 TL Karnıyarık..................

1 -suz sütlü Ikahvel sade (kahvel -süz alkollü (içecek1 alkolsüz liçecek! kısa boylu (kız) uzun boylu ikizi *mavi göm leksiz (adam) m . Dengeli____ beslenmek çok önemli.SIFATLAŞTIRMA Ad akıl boya süt alkol uzun boy mavi gömlek Ek -İl -li -lu -lü 12 Yemeğe davet edelim -Iİ. Orası Menekşe Sokak. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. gidilecek restoranı ta­ nımlamak için verilen sözcükleri de kullanarak yeme­ ğe davet etmesini isteyin. Selim O okulu 50 metre geçin ve ilk sağa dö­ nün. > Bu etkinlikten önce öğrencilere -//ve -sizeklerinin her zaman karşıt anlam­ lı sıfatlar türetmediğini hatırlatın. Yanıtlar m m s s s s 0 s Evli Evsiz □ Bekar Bulutlu Bulutsuz □ Açık Düzenli Düzensiz □ Dağınık Hızlı Hızsız □ Yavaş Pahalı Pahasız □ Ucuz Sinirli Sinirsiz □ Sakin Kilolu Kilosuz □ Zayıf Yaşlı Yaşsız □ Genç Sütlü Sütsüz m Sade □ Kirli Kirşiz □ Temiz s Sokağı. Garson Alo iyi günler. öğ­ rencilerin birinden. Kale Caddesi. K a f e in li__ kahveyi çok seviyorum. çok teşekkürler. 9. Selim Teşekkürler. arkadaşını. • Çin lokantası Yanıtlar 1. Paket Servisi 4. Adresi alayım Selim Tamam yazın. iki odaJL ^ 1bahçede • Italyan lokantası 1kenarda • balık restoranı 1ocak başında mobilya h____ bir ev arıyorum. Onun babası iyi kalpJî____bir adam. 8. Siparişiniz ya­ rım saat içinde evinizde. Kale Caddesi'ni biliyorsunuz değil mi? Garson Evet. 7. . Ankara Kebap. Sütjü___ kahve istiyor musun? 6. Biraz ileride üç katlı. Selim Güzel.! 7 /2 Çankaya.Buyurun. açık tenli gibi yapılardaki karşıt­ lık ilişkisinden söz edin ve öğrencilerden verilen tablodaki doğru sıfatları işa­ retlemelerini isteyin. 11 Zıt anlamlısını işaretleyelim Selim 2 porsiyon kaşarlı pide ve 2 tane de ay­ Garson Elbette. Çünkü daha sağlıklı. -siz Örnekler » ım m m -sız a kıllı (çocuk) akılsız (adam) -siz boyalı Iduvarl boyasız (duvar. Babam şeker siz çay içiyor. Ardından ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden dinleme metninde tarif edilen adresi gösteren krokiyi işaretlemelerini isteyin. Menekşe ran lütfen. Ahmet çok akili?____bir çocuk. Yolun karşı­ sına geçin. Selim Ben size tarif edeyim. 10 Tamamlayalım • et lokantası -sigarasız bölümde • ev yemekleri 1terasta > -//ve -siz ekleriyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özet­ • pizzacı leyip öğrencilere boşlukları uygun eklerle tamamlatın. çünkü tatlı sevmiyor. 13 Adresi bulalım 3. Selim iyi günler. >■ öğrencilere ses kaydıyla ilgili krokileri incelemeleri için birkaç dakika süre verin. Garson Tamam hatırlıyorum. 2. kahve­ rengi kapılı bir apartman var. 10. Caddede direkt yürüyün. Ses Kaydı 5. Hava çok rüzgari?____ zor yürüyorum. işte evim orası. Davet edilen öğrenciden de yine verilen sözcükleri kullanarak oluşturacağı sorular­ la diyalogu geliştirmesini isteyin. Nasıl Bir Yer Olsun? > Konuşma etkinliği için ikişerli gruplar oluşturun. Garson Anladım. Mavi göz lü kız bana bakıyor. biliyorum. buyurun. Uzun boylu. Garson Tabii. Yazdınız mı? Garson Evet ama Menekşe Sokak'ı bilmiyorum. Benim arabam klima lı/stz . yolun sağında mavi boyalı büyük bir okul var. sipariş vermek istiyorum.

. Tüm gruplardan diyaloglarını canlandırmalarını isteyip ifade ve sözcük yanlışlarını düzeltin. 10 ay tak­ 4. Müşterisiniz. m □ Satıcı : Tabii efendim. • Müşteriye "merhaba" deyiniz. Korhan : Anlıyorum.. Korhan : O zaman ben kredi kartıyla alayım. para yok.. □ □ : Kredi kartı ile tek seferde ödemeniz de müm­ melerde indirim yok. . Ama peşin ödemelerde %20 indirim var. • içecek de istiyor musunuz? • Fiyatını sorunuz. ama henüz para çekmedim ve ya­ nımda o kadar Satıcı Yanıtlar Doğru □ m 2. taks itli Satıcı ödemeler kaç aydan başlıyor? : 3 aydan 10 aya kadar bölüyoruz. Fakat taksitli öde­ Yanlış 1 Selim iki kaşarlı pide. Yani vade fa rk ı yok. Bu kazak ne kadar? Satıcı « I I : 80 TL. • Ne zaman gelir. • Pizza çeşitlerini anlatınız. aynı indirimi yapıyoruz. Selim'in siparişi 30 dakika sonra evinde oiacak. Pizzacısınız. Garson Çankaya'yı bilmiyor.14 Telefonla sipariş verelim > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. 15 Tamamlayalım > öğrencilere kutudaki sözcüklerin anlamlarını açıklayın ve on­ lara diyaloğu okumaları için birkaç dakika süre verin. bir ayran isliyor nakit sitli olsun. efendim. □ m 3. Fiyatı ve teslim süresini belirtiniz. kasaya buyurun. Yanıtlar peşin • taksitli • nakit • kredi kartı • vade farkı M A 5 S L Ödeyeceksiniz? Korhan : iyi günler. '"Adresi alınız. Hem de pe­ şin fiyatına. sorunuz.. s i . • Pizza isteyiniz. Garson mavi boyalı okulu biliyor. belirtiniz. Diyalog­ daki boşlukları kutudaki sözcüklerle tamamlamalarını isteyin ve yanıtları birlikte kontrol edin.Neli pizza istiyorsunuz. Başka ne ister sorunuz. Korhan : Peki. kün. öğrencilere müşteri ve pizzacı rollerini verin ve bir diyalog oluşturmalarını isteyin.

Çünkü pek çok insana göre bu tür alış­ verişler güvenli değil. 18 Yanıtlayalım ° Ülkenizde taksitli alışveriş var mı? • Kredi kartına vade ve taksit olur mu? • Peşin ödemelerde ekstra indirim mümkün mü? • insanlar alışverişlerde pazarlık yaparlar mı? • internetten alışveriş yaygın mı? • Her ürün için garanti belgesi şart mı? • Hangi tür ürünlerle birlikte kullanma talimatı da olur? • Siz alışverişten sonra kullanma talimatlarına uyuyor musunuz? . 5. etkinlikte geçen sözcükleri ve ifadeleri kullanarak sorulan yanıtlamalarını isteyin. taksitle ya da kredi kartıyla alışveriş yapıyor­ lar. işaretleyelim / > Metni okutmadan önce öğrencilere. giyim. ve 17. Genellikle her tür alış­ verişte kredi kartı kullan­ mak mümkün. Ucuzluk sezonunda insanlar alışveriş yapmıyor. mo­ bilya. / . Yanıtlar 1. Roaccutane İsotretin^p Türkiye'de kataloglardan. 17 Eşleyelim > öğrencilerden kutudaki tümceleri okumalarını ve bu tümcelerin hangi ürünlerin üzerinde yazdığını tahmin ederek kutularla resimle­ ri eşlemelerini isteyin. Ardından metni okutup yeni sözcükleri açık­ Yanıtlar 4 layın ve öğrencilerden sorulan yanıtlamalarını isteyin. Taksitler 2 ay ile 24 ay arasında değişi­ yor. ama bunlar henüz çok yaygın alışveriş türleri değil. Ülkenizde insanlar nasıl alışveriş yapıyor? Siz alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yapıyorsunuz? Size göre hangi ödeme biçim i daha avanta/lı? gibi sorular sorun. Türkiye'de internetle alışveriş yapmak yaygın. Türkiye'de kredi kartı yaygın değil.[_ 16 Okuyalım. beyaz eşya vb. Çünkü bu tür yerler daha hesaplı ve çok pratik oluyor. NASIL ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ? 2 30 derecede. öğrencileri bu tümcelerin birer "kullanma tali­ matı" olduğu konusunda bilgilendirin. Soğuk içiniz. insan­ ların çoğu da alışveriş için bu zamanları bekliyorlar. Alışveriş merkezlerinde alışveriş kolay oluyor. Doğru Yanlış □ 0 m □ □ 0 □ 0 s 0 3. Alışveriş merkezlerindeki mağazalar genellikle se­ zon sonlarında indirim yapıyor. Türkiye'de insanlar pe­ 3 Vücut temizliğinde kullanmayınız. Artık insanlar mahalle aralarındaki bakkallardan ya da mağazalardan eskisi kadar çok alışveriş yapmıyor. insanlar peşin alışverişi çok tercih etmiyor. şin. 4. Kredi kar­ tına taksit yaptırmak da çok yaygın. elde yıkayınız. Bunun için çoğu in­ san peşin alışveriş yap­ mıyor. Gıda ürünlerini genellikle büyük süpermarketlerden. televizyonlardan ve internetten 10 m g alışveriş son yıllarda başladı. ürünleri büyük alışveriş merkezlerin­ den alıyor. 2. Elbette bu duru­ mun avantajları da dezavantajları da var. ucuzluk başlatıyorlar./ > öğrencilerden 16. 1 Çocuklardan uzak tutunuz.

Beceriler Lübnan savaşını konu alan bu kitap. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1980 yılından sağlıyor acaba? Hele Japon usulü çiğ balık! Adı üstün­ itibaren sürekli olarak Lübnan. mikropların ölmesini ne kadar nı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı.fotoğrafları Paris'te FNAC'da sergilendi. nesne için doğru sıfatları belirleyebilme tarafından son dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçısını içeren War Torn kitabında yer aldı. Bunu izleyen yıllarda Sipa Ajansı'nın Dünya mutfaklarının başında Çin mutfağı geliyor hiç Türkiye muhabirliğini üstlendi. Newsweek dergilerinde yer aldı. her kıtaya gittim. kremalı soslar bu . tereyağlı. bir ülke.. Gün adına başlattığı savaş TV muhabirliğini asıl mesleği ile birlikte şu anda Haberci adlı televizyon haber belgeseli yapımcılığını da sürdürüyor.12 Eylül darbesini daha ön­ yesi. • Karşılaştırma ve üstünlük ifadeleri 1988 yılında Ara Güler ile birlikte Danimarka ve Finlandi­ • Yiyecek içecek adları ya'da bir sergi açtı. 1980 yılında ilk defa Sipa Ajansı adına Türkiye dışında görev aldı. Metinle ilgili çözümlemelere başlamadan önce "Coşkun Aral" hakkında bilgi vermek isterseniz aşağıdaki biyografiden yararlanabilirsiniz. Coşkun Aral Bugüne kadar birçok ülke gördüm. sosis. farklı tatlar ama Uzak Doğu mut­ ya'da ünlü Gdansk Grevi. En eski. Coşkun Aral. 19 Okuyalım.. 1983/85 yılları arasında çektiği savaş İtalyanların geleneksel mutfağında makarna. Irak. spa­ getti ve pizza gibi unlu yiyecekler ön planda. Nevvsvveek.. Lezzetine söz söylemeyin ama salam. hiç pişmiyor ama yanında bir yeşil hardal var ki pi­ Uzakdoğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi. 1993 yılında Almanya'nın Düsseldorf • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler kentinde yabancılar kültür merkezinde "Savaş ve insan" ko­ nulu bir sergi hazırladı. 1986 yılında fotoğrafa ilaveten Türkiye'de 32. Time. Kuzey İrlanda. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler şüphesiz. 1988 yılında "Türkiye: Bin millik Büyük Serüven" adlı macera fotoğraf albümü yayınlandı. Aynı yıllarda New- Sözcük Alanı York'ta Time Life Galerisi'nde savaş fotoğrafları sergilendi. me. L'Express dergilerinin kapak­ lıca sos da soya sosu.! Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu. sek. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Ti­ insanların beslenme alışkanlıkları ve damak tatlan her kültürde farklı. Yani. Hangi ülkenin yem eklerini beğeniyorsunuz? Neden? > Metinde geçen yeni sözcükleri açıkladıktan sonra öğ­ Ülkenizde insanlar genellikle nasıl beslenir? rencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Yine Nevv York'ta Pantheon Yayınevi • Betimlediği kişi. her bölgesi farklı bir coğrafya ve iklim. Koca Ajansı. Ay­ ama zararlı bakterilerin. Iran. yanıtlayalım f i > Bu alt üniteye başlarken öğrencilere. yüksek ateşle şöyle bir-iki dakika 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla kavurun. Çad ve de. daha sonra Almanya • Kişileri. Pa- şirmemenin acısı adeta burnunuzdan çıksın. 1980. Irak olaylarına ilişkin çalışmalarıyla uluslara­ fak kültüründe en önemli yiyecek pirinç ve soya fasul­ rası platformda adını duyurmaya başladı. yer. Epoca gibi dergiler adına savaş fotoğrafçısı olarak mesle­ ğine devam ediyor. Baş­ ce yaptığı arşiv çalışmalarıyla ünlü Newsweek. Her yemeğin yanında mutlaka pirinç oluyor. 1976 yılında Ekono­ mi ve Politika gazetesinde devam etti. diğeri "Dünyanın En Tehlikeli Yerleri" adlı iki kitabı yayınlandı. her ülkenin kendine ait bir mutfak kültürü var. Polon­ binlerce farklı yemek. Iran. Bu yöntem vitaminlerin ölmesini engelliyor bir röportaj gerçekleştirerek Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. nesneleri. Bu kültür de insanlarının sağlığını doğrudan etkiliyor. Hürriyet gazeteleri ile freelance çalıştı. Milliyet. Sebzeleri yağda. Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fielding Wordwide Yayınevi tarafından biri "Savaş Tehlikeli Işık". 1977 yılı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez Sipa Press ajansı vasıtası ile adını dünya basınında duyurdu. en büyük uygarlıklardan biri. ris-Match. Soya soslannın tuz oranları yük­ larında ve yüzlerce uluslararası dergi sayfalarında yansıttı. Stern. Kahvaltıda/öğle yemeğinde/akşam yemeğinde neler yersiniz? Türk yem eklerini nasıl buluyorsunuz? Bir Gezginin Gözüyle Yemek yapıyor musunuz? Mutfak Kültürleri ve Sağlığımız gibi sorular sorun ve metindeki her paragrafı farklı bir öğrenciye okutun.. jambon gibi işlen­ miş et ağırlıklı yemekler. Afganistan. Kültürünüze alt en ünlü yemek hangisi? Bu yemeği seviyor musunuz? Şu anda da yapım ve yönetimini üstlendiği Haberci prog­ ramı Türkiye'nin yanı sıra uluslararası TV kanallarında da yayınlanmaktadır. Sonuç. yerleri nitelikleri açısından karşılaştırabilirle ve Cezayir'de basıldı. Dilbilgisi 1983 yılında aralarında National Geographic'in ünlü fotoğ­ • KARŞILAŞTIRMA -DEn daha rafçısı Reza ve Yan Morvan 'nın da bulunduğu dört savaş • ÜSTÜNLÜK en fotoğrafçısı ile birlikte hazırladığı “Galile'de Barış" adlı savaş fotoğraf albümü Edition de Minuit tarafından yayınlandı.

insanlar ne yesin? Bu önemli değil. boyut vb. hangilerine katıl­ mıyorsunuz? 2. Allahtan arap yemeklerinin yanında yoğurt ve nohut ek­ sik olmuyor. Patlıcanı da unut­ mayın. 20 Sıralayalım. Et kömür ateşinde “yağlı yağlı" cızırdayacak ki kebap lezzetli olsun. Sizin de başka mutfaklar hakkında böylesi düşünceleriniz var mı? 3. iki ki­ şinin. Daha birçok mutfağı saymadım ama şunu ekleyeyim.. iki durumun vb. Sayısız peynir çeşi­ diyle ünlü Fransız mutfağı. kısıtlamalar biraz yanıltıcı.. İtalyan... Size göre en sağlıklı pişirme yöntemi hangisi? Hangi yöntem daha pratik? Siz en çok hangi usulle yemek pişiriyorsunuz? gibi sorular sorarak.. Farklılıkları tartışacağınız bir konuşma ortamı oluşturun.. soru ve yanıt tümcelerinde geçen en ve da­ ha sözcüklerinin altını çizip karşılaştırma ve üstünlük yapıları ile ilgili açıklamalarınız yapın. ölçülü ve dengeli yedikten sonra herşeyi yi­ yin.. iki yerin. bi­ tireyim: Beyaz et.mutfağı da bir mayın tarlasına çeviriyor. Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? altında": koyunlar. • karşılaştırmanın daha sözcüğü kullanılmadan da oluşturulabi­ leceğini [İstanbul Ankara'dan büyük b ir şehir gibi). nitelik. Kebap yiyeyim ama ağzım dilim de kavrulsun mu istiyorsun? Gelsin kebabın yanında acı biber. yağ oranı en yüksek etler­ den biri. O enfes kebapları başka etlerden de ya­ parsınız ama orijinali koyun etidir. hacim. büyüklüğünü anlattığını !İstanbul. beyaz et. tartışalım > Bu çalışmada öğrencilerden. cini. sofradaki başlıca içeceği kırmızı şarapla doğrudan "kalbinize hitap ediyor"... Bari şişenin üstüne yazmayın özellikle kırmızı etle tüketin diye. . açılardan birinin diğerine göre üstünlüğünü. Arap mutfağı. • karşılaştırma yapılarını kuran -dEn daha'nin iki varlığın. aracını ve gerecini gösteren sözcükleri eşlemelerini is­ teyin. Mezelerin iki ana malzemesi.. Ama sorun ba­ kalım enfes merloların yanında genellikle ne var.. Ankara'dan daha büyük bir şehir gibi). Açıklamalarınızda. Fransız ve Arap mutfakları hakkındaki görüşlerinin hangilerine katılıyor. sıcak ülkelerin tipik etlik hayvanının "işgali 1. beyaz et. Sağlıklı beslenme uz­ manlarının dilinden bu söz düşmüyor ama bence böylesi yönlendirmeler. Asıl soru şu: insanlar nasıl yesin? Liste ikram Sırası mezeler □ çorba □ tatlılar □ ara sıcaklar □ ana yemek □ meyveler □ meşrubat/içki □ ekmek □ pirinç □ makarna □ çay/kahve □ salatalar □ 21 Eşleyelim ► Kısaca pişirme usullerinden söz ederek. Coşkun Aral'ın Çin. çokluğunu. adları verilen yemek ve içecekle­ rin onların kültüründe hangi sırayla tüketildiğini veya ikram edil­ diğini söylemelerini isteyin... Pişirme usulleri hakkında. kırmızı et! Hem de ızgaralık yağlı kanlı kırmızı et.'nin özellik. öğrencilerden pişirme usulünü. pulu. tozu..

Yanıtlar -dan / -tan -den / -ten bu sınıf Nevv York tenis Ali Ankara i sınıf dünya Türkiye kitap -in / -in -un / -ün -nın / -nin -nun / -nün en daha büyük kalabalık tehlikeli çalışkan yavaş pahalı öğrenci il tepe sayfa dağ çalışkan renkli büyük yüksek -daki / -taki -deki / -teki 10 sınıfl bu sınıftan daha büyük. ______ En gene kim? Demet 7. boyut vb. En zayıf kim? Demet Kilosu 65 80 58 53 6. -ı / -sı -i / -si -u / -su -ü / -sü Dünyanın en yüksek tepesi. En kilolu kim? Orhan 8 . üstünlük anlatımlarını etkileyebildiğini [Çanta­ ve üstünlük anlatan yapıların iki ayrı yolla kurulduğunu. (Boks! tenisten daha tehlikeli bir spordur. *Ağrı Dağı Türkiye'de en yüksektir. yolla kurulan yapıda -d a k i kullanıldığını [Bu sınıftaki en uzun daki en değerli eşya / ÎÇantanın en değerli eşyası. nitelik. Sınıftaki en çalışkan öğrenci. kişi. (İstanbul! *Ankara daha pahalı. Everest'tir. (Ahmet! Ali'den daha çalışkan. 22 Tabloya göre yanıtlayalım > Öğrencilere tabloyu incelemeleri için kısa bir süre tanıyın. Akde­ boylu öğrenci Murat'tır / Murat bu sınıftaki en uzun boylu öğren­ niz'in en lezzeti balığı / ?Akdenizdeki en lezzetli balık gibi) cidir gibil. Kimin ayağı en büyük? O rhan'ın ayağı Ayakkabı numarası 38 42 36 37 8.84 1. vurgulayın.75 1. türde grup­ 2. En küçük avaklı kim? P ın a r _ _ __ ________ 9. lar içinde grubun bir üyesinin.62 1. yolla kurulan yapının tamlama kurallarına göre oluştuğu­ nu [Bu sınıfın en uzun boylu öğrencisi Murat'tır / Murat bu sınıfın en uzun boylu öğrencisidir gibi). 1.üstünlük yapıları kuran eri in varlık. Kim Demet'ten daha kısa? P ın a r 5. Kim Orhan'dan daha büyük? P ın a r Boyu 1. açılardan en üstün konumda olduğunu anlattığını grup ile üyeler arasında türdeş ve doğal bir bağlantı olup olmamasının. durum vb. diğerlerine göre özellik. kimdir? İstanbul. Türkiye'deki en renkli ili. sınıfın en çalışkan öğrencisidir. soruları bu tabloya göre yanıtlamalarını isteyerek karşılaştırma ya­ pılarını kavrayıp kavrayamadıklarını kontrol edin. ITokyol N ew York'tan daha kalabalık. Ardından. En uzun boylu kim? Orhan 2. yer. Yaşı Aslıhan Orhan Pınar Demet 18 19 20 16 1. ha­ cim.70 4. 0. Türkiye'nin en büyük ili hangi ildir? Kitabın en renkli sayfası bu. Kim Aslıhandan daha sisman? Orhan 3.

Bu akşam ipek'in doğum gü­ nü. Cem : Balık restoranı ama tavuk ve et de var. 6-8 ayda bir diş hekiminize uğrayın ve diş bakımınızı yaptırın.yasaiinhayat. Doktorunuzun önerilerini uygulayın. Sende ne var ne yok? Irmak : Sağol. 9. Ağız bakımınıza özen gösterin. 2. 5. □ Yeni şeyler öğrenin. ba­ lık restoranı. 7.. Irmak : Of Cem tamam. Osman Müflüoğlu www. Gereksiz yere. □ Dişlerinizi düzenli fırçalayın. Kötü şeyleri az tüketin. Daha çok egzersiz yapın. deniz ürünleri vb. Sigara dumanından uzak durun.com □ Daha az yiyin. Irmak : Kumsal Restoran nasıl? Oranın menüsü daha zengin. □ Düzenli egzersiz yapın ve hareketli bir yaşamı benimseyin. □ Gerekli aşılarınızı (Hepatit. Yemeğe çıkalım diyoruz. 24 İşaretleyelim. Kumsal da Ankara'daki en pahalı restoran bence. Ne tür restoranlardan hoşlanıyorsunuz? Restoran seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorarak bu konuşma için gereken canlı müzik. Akşam 8'de orada ol. kafeini. ben de iyiyim. egzersizin ve dinlencenin bağışıklık sisteminizi güçlendirici yararların­ dan faydalanın. Kas ve kemiklerinizi takviye edin. Mavi Restoran'a gidiyoruz. 8. Cem : Valla ne desem bilmiyorum ki. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. ilaçlarınızı düzenli kullanın. girin. beyaz unu ve tuzu ölçülü tüketin. tamamlayalım (2 Restoran Seçimi > Ses kaydını dinletmeden öğrencilere. Hayvansal yağları daha az. 10. 6. Yeni sözcükleri açıklayın. Yeterli mik­ tarda kalsiyum ve D vitamini alın. daha az strese 3. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden tabloda ilgili alanlara din­ ledikleri diyaloga göre notlar almalarını.. Yeni bir dil. zatürree. Güzel bir yemeğe hazır olun. Sigaradan ve dumanından sakının. Damar sağlığınıza dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Orası balık restoranı değil mi? ipek balık ye­ miyor.23 Eşleyelim L J >. ama en lezzetli yemekler Mavi Restoran'da..} yaptırın. □ Kan değerlerinizi. □ ilaçları sadece doktor tavsiyesiyle kullanın. Gereksiz yere ilaç kullanmayın. Tamam çok yemek seçeneği var. Cem : Tamam öptüm. sonra da aldıkları not­ ları kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. yeni bir hobi.Bu çalışmada tümceleri ve karşılarında yer alan açıklamaları farklı öğrencilere okutun. □ Düzenli olarak kontrol yaptırın. Belleğinizi güçlü tutun. Kalori ihtiyacınızı farklı besin kaynaklarından karşılayın. Ses Kaydı Irmak : Selam Cem. Sence nereye gidelim? ES Cem : Mavi Restoran'a gidelim. . grip vs. yeni bir oyun için şansı­ nızı deneyin. □ Sigara içmeyin. Düzenli uykunun. □ Alkolü. hem orada canlı müzik de var. gereğinden yüksek dozda ilaç kullanmayın. ifadeler üzerinde durun. özellikle kolestrolünüzü dikkatle izleyin. Dengeli beslenin. zeytinyağını daha çok kullanın. ne haber? Cem : İyilik canım. 4. Irmak : Bilmem ki. Kan basın­ cınızı kontrol altında tutun. Uzmanından Kaliteli Bir Hayat îçin 10 EMİR 1.

tek hava yastığı. Dana sonra öğrencilerin oluşturduğu menüler üzerinden.4) Opel Astra (1. yemek ve içecek adlarıyla ölçü birimlerine ilişkin sözcükleri kulla­ narak bir haftalık bir menü hazırlamalarını isteyin.8) Ford Focus (1.000 TL. klima. ABS. öğrencileri yanıtlarında Tablodaki en ucuz araba bu. 13.000 TL. Mavi Restoran'dan daha avantajlı. 16. dizel. En sağlıklı kim besleniyor? Kim hiç içki içmiyor? En çok kim içki içiyor? Kim et yemiyor? gibi sorularla bir konuşma etkinliği uygulayın. alarm.6) Modeli 2006 (Sedan) 2004 (Hatchback! 2005 2007 (Sedan) Klima.6) VW Polo (1. Mavi Restoran. 2 hava yastığı. otomatik klima. radyo-CD çalar radyo-kaset çalar radyo-CD çalar yükseklik ayarlı direksiyon Galeriden Bayandan Sahibinden 14. klima. sun-roof. Markası Renault Clio (1. Kumsal Restoran'dan daha avantajlı. Bu araba diğerlerinden daha konforlu gibi tümceler kullanmaları konusunda yönlendirin. otomatik vites. çünkü Müzik Yemekler Fiyatlar Mavi Restoran Kumsal Restoran. Yemek İçecek Ölçü dilim parça çay kahve tavuk budu çorba adet paket şarap kola köfte ızgara balık bardak kutu ayran meyve suyu nohut kuru fasulye porsiyon gram soda gazoz bulgur pilavı mantar sote kaşık demet bira cacık zeytin peynir kase kalıp hoşaf rakı taze fasulye kıymalı bezelye tabak kadeh süt su kıymalı patates balık çorbası 26 Bir araba seçelim İkinci El Oto > öğrencilerden tabloyu incelemelerini ve satın alacaklarını varsayarak bir araba seçmelerini isteyin.m İpek'in doğum günü için ik i arkadaş vemekplanı yapıyorlar.000 TL (Pazarlıksız! (Vade olur) (Krediye uygun) özelikleri Kimden Fiyat Doktordan Pazarlık 87 . Sürücü ve yolcu hava yastığı. Sonra her bir öğrenciye ayrı ayrı ne­ den o arabayı seçtiğini sorun. çünkü Kumsa! Restoran 25 Haftalık meııü hazırlayalım > Bu çalışmada öğrencilerden. 4 hava yastığı. kendi beslenme alışkanlıklarına göre.

l 62'yi açmalarını isteyin. ben Carmen. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğrencilerin s. Bizim ilginç ve zengin dansı seviyor musunuz? O zaman bir kültürümüz var. kutu içinde verilen sıfatlardan da yararlanarak kendilerini fiziksel olarak tarif edecekleri bir paragraf oluşturmalarını isteyin. Ülkemde bir milyar d a n ___ fazla Flamenko dansıyla ünlü. • uzun • kısa • orta boylu • sarışın • zayıf • sakin • yeşil • kumral • kilolu • neşeli • ela • esmer • toplu • utangaç • mavi gözlü Ben > Üniteyle ilgili çalışmalarınız bittikten sonra ikişerli gruplar oluşturun. anlatılan ülkenin bayrağı ile eşlemelerini isteyin. Akdeniz' in gö7 lüyüm dünya nm en sıcak ülke sinde yaşıyorum. Mavi Merhaba. B rolündeki öğrencilerin s. Madrid'de buluşalım. en kalabalık ülke «_ . Pikem deki ünlü şehir Moskova.öğrencilerden. Ülkem ve kızıl sıır Itvım Be­ nim ülkemde hava kışın çok soğuk ve kar yağış i/ en . 88 . Benim ülkem Merhaba. Tüm öğrencilere yazdıkları paragrafı okutup yanlışlarını düzeltin. adım Chan. ve 28 Kendimizi tarif edelim >. Selam! Benim adım Natalia. eşleyelim > Bu etkinlikte öğrencilerden metinlerdeki boşlukları uygun ek ve sözcüklerle tamamlamalarını ve ardından metinleri.l 61'i.27 Tamamlayalım. Şarap insan yaşıyor.

ünite 5. SONY MHC-50 MÜZİK SETİ PANASONIC SC-PM91 MÜZİK SETİ CD KAPASİTESİ: 5 FM/AM Radyo kanalları Otomatik kanal kaydetme MP3 özelliği Peşin ödemede %10 indirim Bonus ile 4 taksit 500 YTL.500 YTL. özellikleri Fiyat ödeme Şekli . Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 1. ekonomi. almak istedikleri eşyaların çeşitli özelliklerini telefonda karşılaştırmaya çalıştıklarını söyleyin. ARISTON L 61 BULAŞIK MAKİN ASI CD kapasitesi: 3 FM/AM Radyo Kanalları DVD formatlı CD çalma Axess ve Maximum ile peşin fiyatına 8 taksit! 450 YTL. ünite M Karşılaştıralım. Bu arada alışverişte Axess kredi kartı kullanacaklarını. 25 dakikada yıkama • Kapasite: 12 kişilik yemek takımı • 85 x 60 x 60 cm. oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilere nişanlı olduklarını.50 kapasiteli telefon defteri I • Hesap maklnası Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı Bonus ile 4 taksit! 20 YTL. karar verelim Karşılaştıralım.200 YTL. karar verelim Ev Kuruyoruz Ev Kuruyoruz BEKO 9CS60 LCD TV VESTEL 32PF5331 LCD TV 82 ekran Dolby Digital ses sistemi 450 cd/m2 parlaklık 99 kanal hafızası 700 Teletekst sayfası Bilgisayar girişi Garanti süresi 2 Yıl • • • • • Âxess ve Maximum ile peşin fiyatına 16 taksit! 2. yakında evleneceklerini ve şu anda farklı iki mağazada yeni evleri için alışveriş yapmakta olduklarını. 5. öğrencilere kendi sayfalarındaki ürünleri incelemeleri ve yeni sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden bulmaları için bir hazırlık süresi verin ve birkaç gruba. duşlama. SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI • • • • • • • • 5 ana yıkama planı • özel Programlar: Güçlü yıkama. telefon konuşmalarını dramatize etmelerini söyleyin. ürün 62 ekran 70 kanal hafızası Aynı anda iki kanal seyretme Çocuk kilidi Garanti süresi 2 Yıl 69 YTL.B e e r a n n a n c fîT ı > Bu etkinlikte. Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 5 yıkama programı Hızlı yıkama Bardak koruma sistemi Tek sepet yıkama Sessiz yıkama Cocuk kilidi Kapasite: 12 kişilik yemek takımı Bonus ve Axess ile 12 ay vade fırsatı 699 YTL. 750 YTL. kartlarının limitinin 3000 YIL olduğunu ve nakit ödeyerek alışveriş yapamayacaklarını hatırlatın. MULTITEK MC-90 KABLOLU TELEFON SIEMENS SE 55 M BULAŞIK MAKİNASI 6 zil sesi 50 kapasiteli telefon rehberi Telesekreter Konferans görüşme • 20 telefon hafızası • Duvara monte özelliği .

1 Yerleştirelim. 5. Artık faturalarımı kendim kullanabilme randevularımı • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme . ödüyorum _ doktor kendim alıyorum. Ev -Iy)i kiralamak . öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayınız. tanıtım kartı gibi resmi ve özel nı öğrenmek. anlatalım Ne Yapmak Gerekiyor? > öğrencilerden. • • • • • ev bulmak kimlik çıkarmak üye olmak gümrükten geçmek posta göndermek • banka işlemleri • faturaları yatırmak • ikametgah almak • vize almak • abone olmak . Biraz Türkçe öğrendi ve hayat onun için artık daha -zor/ Yabancı bir ülkede uzun süre yaşadınız mı? kolay. Daha sonra. su.1. Arkadaşlarım çok yar­ dım etti. Ama artık işlerimi belgelerde bulunan bilgileri anlayabilme • Başvuru. Yabancı bir ülkede ilk günler çok zor geçiyor. Arkadaşları-/#/tep yardım etti. Posta göndermek > Postaneye gitm ek gerekiyor. önemli yerlerin adreslerini. bürokratik işlemler konusunda bir hazırlık çalışması yapın. Buradaki ilk Dilbilgisi • DURUM (belirtme! günlerimi hiç unutmadım. 1. dilek ve şikayet kalıplarını yerinde ve doğru kendim yapıyorum. CJye olmak > Başvuru yapmak gerekiyor. Sizce fotoğraftaki kişi ne yapıyor? Sizce masada ne tür belgeler var? Bu logolar hangi kurum lara ait? Elektrik. Sayın Yetkili Yanıtlar Sözcük Alanı • Fatura. banka ekstresi bilgileri. Türkiye'deki ilk günlerini hala hatırlıyor / hiç hatırlam ıyor. yanlışı çizelim / / Türkiye’de İlk Günlerim > öğrencilere kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını açıklayarak onlardan metni bir kez okumalarını ve metinde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. Türkiye'ye üç ay önce geldim. Onlara. Ar­ dından birkaç öğrenciye metni okutarak yanıtlarını kontrol edin. Bu üç ay içinde biraz Türkçe de öğren­ dim. kimlik işlem­ leri. Vize almak > Elçiliğe başvurmak gerekiyor. banka ekstresi. 2 Tahmin edelim. Banka ve kredi kartımla ilgili işlemleri kendim yapıyorum. ilk günlerde birçok işi kolaylıkla-/ zorlukla yaptı. başvuru. dilek kiralamak • randevularımı • öğrenmek • ödüyorum ♦oluyorum^) şikayet kalıpları Adım isabel. Ev bulmak > ilanlara bakmak gerekiyor. tümcelerdeki yanlış olan belirteçlerin üzerini çizme­ lerini isteyin. Banka işlem leri > Banka kartı almak gerekiyor. isabel Türkiye'ye -hem? / birkaç ay önce / çok önceden geldi. Abone olmak > ikametgah belgesi almak gerekiyor. verilen işlemlerle ilgili neler yapmak gerektiğine ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. telefonları­ Beceriler • Fatura. Kim lik çıkarmak > Form doldurmak gerekiyor. faturaları yatırmak. 2. Bu ülkelerde ilk günlerde ne tür zorluklar yaşadınız? Bu zor­ lukları nasıl çözdünüz? gibi sorular sorarak resmi ve özel hizmetler. hiç kolay olmuyor. O günlerde Türkçe bilmiyordum. Faturaları yatırmak > Bankaya gitmek gerekiyor. telefon faturalarınızı kendiniz m i ödüyorsunuz? Sık sık banka işlem leri yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Nerelere üyesiniz? Üyelik kartınızda hangi b ilgiler var? yaşamak benim için eskisi kadar zor değil. Gümrükten geçmek > Kontrolden geçmek gerekiyor. ikametgah almak > Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek gerekiyor. banka işlemleri. 4. Her işlem için aşağıdaki örnek­ leri siz verin. kimlik. Bir kütüphaneye ya da spor Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat merkezine kendim üye__ oluyorum ___Yabancı bir ülkede > Bu üniteye. 3.

başınızı düz tu­ tun Sağa ya da sola çevirmeyin. bazı. Ayşe Fotoğrafçı : iyi günler. Ayşe Dün b ir ayakkabı aldım.3 Tamamlayalım. Sabah akşam Türk­ çe öğreniyorum. o. Fotoğrafçı : Tabii. Açıklamalarınızda. Ayşe Fotoğrafçı • Siz irerive girin makyajınızı ynpın saçınızı tarayın. Fotoğrafçı : Günaydın Ayşe Hanım. Kaç adet olsun? Ayşe : 12 adet. • -lyll belirtme durumu ekinin. bazılarının almadığını sorarak bu tartışmadan hareketle belirtme durumuyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Ayşe marketten ekmek alıyor. şimdi oturun. dünkü gibi bir sıfat varsa (Ben bu kitabı okudum. Sandalyenizi sağa çekeyim. bazı sorulan hiç anlama­ dım gibi). fotoğraf çektirmek ba­ na çok zor geliyor. Ar­ dından onlara ses kaydını dinletip boşlukları tamamlatın. : Teşekkür ederim. Fotoğrafçı : Önce kolyenizi düzeltin. nesne konu­ mundaki sözcük [ne hariç) bir adılsa [Siz kim i tanıyorsunuz? Onlar . iyi günler. Sırtınızı dik tutun. Son olarak öğrencilere vesikalık fotoğraflardan hangisinin Ayşe Hanım'ın çektirdiği fotoğraf olduğunu sorun. Bu kursta Türk görem ezsiniz gibi) veya nesne ko­ numundaki sözcüğün üzerinde iyelik eki varsa [öğretmen. Geçmiş olsun. gibi tümceler yazıp nesne görevindeki sözcüklerin altını çizin. arka­ daşımı görmedi gibi). hazırlanın. bulalım C2> Fotoğrafçıda > öğrencilerden. Fotoğrafçı : Bence kırm ızı : Tamam öyle olsun. Ben birazdan geliyorum. : Offl Poz vermek çok zor. ne zaman alabilirim? Ayşe Fotoğrafçı : Yarım saat sonra hazır. Sandalyeyi biraz sa­ ğa çekeyim. hangi. Hangi yem ekleri seviyorsun? Sınavda. Çekiyorum. öğren­ cilere neden bu sözcüklerden bazılarının -lyli eki aldığını.. • nesne konumundaki sözcük (dil veya tabiyet değil de) bir özel ad ise [Murat Ayşe'yi tanıyor. metni sessiz olarak okumalarını isteyin. Sininizi dik tutun. Fotoğrafçı : Resminizin arkasına ne renk fon yapalım? . nesne görevindeki adlara. : Pasaport için vesikalık fotoğraf çektirmek istiyo­ Ayşe rum. nesne konumundaki sözcükten önce bu.. Şimdi biraz gülümseyin. nesne konumundaki sözcük ile eylem arasında başka bir sözcük varsa [Gazeteyi marketten aldım gibi). > Görsellerle ilgili çalışmanızın ardından diyaloğu bir öğrenciye ye­ niden okutun ve öğrenci okurken. Kıyafetim siyah AAnvi olsun Ayşe vapalım. bu adların konuşucu ve dinleyici tarafından bilindiğini göstermek üzere belir­ ginlik kazandırmak için eklendiğini (Bütün gece film seyrettim (Din­ leyici hangi film olduğunu bilmiyor! Bütün gece film i seyrettim IDin­ leyici film i biliyorl gibi). Türkcevi nerede öğrendiniz? M urafı çok özledim. Bu kitabı nereden aldın? Ayşe : Günaydın. İstanbul'u özledim. buyurun. teşekkürler. şu. Kolyenizi düzeltin. : Tamam.

Neredeydin? 8.000 ıNLIGI İ S . Halkla ilişkiler bölümünde okuyor. Hafta sonu hiç evden çıkmadım. 12. Ablam makarna-salatası/makama salatasını çok iyi yapar. -lyli DURUM (belirtm e) Ad (+Ek) çocuk okul araba annesi şapkanız Emre Türkiye ben 0 |p. Eski tarihlere ait borcu yok.2006 4.11.Ş.X TİL-ftKB^-YRPIKREPİ-İ$-üW iK-HlîffîftTİF-FİHÖ>S YERLERİ.2006 . türk'ü dinliyoruz. Hangi tfHier/dilleri biliyorsunuz? 6.003 Û. film/fHm-izledim.f |. 7. > Maratonu yüzlerce atlet koşacak gibi) vurgu­ layın.VtZMİLKi Ö OEHE i ft. Kezağm/kazağını annen mi ördü? 13.SŞ. KIZI .beni bekliyor. 14. BELEKTRİK FATURABİLDİM I BAŞKENT ELEKTRİK DAĞfTW A. *Onun annesi tanıyorum. SosOkum sTarihî 13. Her akşam yatmadan önce birkaç sayfa kitap/kitabı okuyorum.30'da çöpler/çöpleri topluyor. 08 11.11.C BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Of TOOSOTf*S OTTHE MMSTÎROIRKÎÖfiATE66S6RA1OTPRESSANSSNfOfiMAtlCSİ ADİ SOYAOI I Fuünsme ASLI DORUK Yanıtlar 1.61 liralık harcama yaptı. ardından da diğer tabloda verilen bilgilerin hangi kişilerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. S SRSffi-HftlK-t$İf® ûLÜ-D1$-tUHKISI-F. Sen/Seni çok aradım. !•*/-}Tular b. *Ben Emre seviyorum.2006 EswBorçie«sî*î«îZam m ıHariç)j BotoîBoİtınmamakfa t. Şapkanızı çıkarın lütfen.34 fefcügTarihi 13.11. Kartı 2008'in Kasım ayına kadar geçerli. 10.2006. l-n)-ı/-i/-u/-ü Annesini çok özlüyor. «Küf 999027 ESI Ştadfe l3?66.T-KÛÇ-SBIİZ1)6Z\m&KMSK! Anadolu Üniversitesinde öğrenci. Maltepe'de oturuyor.J. 5 Eşleyelim. *Kimse ben görmedi. Babam -bahçenin kaptsı/bahçenin kapısını boyuyor.11. T.H.74 3. işaretleyelim Faturalar ve Kimlikler > öğrencilerden belgeleri incelemelerini.28.KTt. Babası hakim. l-n)-ı/-i/-u/-ü Herkes onu bekliyor. Emre'yi gördünüz mü? -ı/-yı/-i/-yi -u/-yu/-ü/-yü Turistler Türkiye'yi çok beğeniyor.11.uyENÎKTAmioS5r™ MUSTAFA ATMACA GÖREV I UNVAN H AKİM BcK^roT™’1 ” 13425 Zühal 5EÇERÖÖKSÜRESÎ . -u/-yu/-ü/-yü Çocuğu gördün mü? Çocuklar okulu sevmiyor.Ü. • son ödeme tarihi m • görev 0 • ünvan m e ödeme yerleri 0 • üye s • adres 0 0 • abone m • müşteri numarası m • kart numarası 0 0 • sicil numarası 0 hesap kesim tarihi [T] dönem 0 • dosya numarası 0 bölüm nn • geçerlilik süresi 0 0 0 1m a ğ m um 4 Yanlışı çizelim > Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. 17. verilen tümcelerde yanılış olan sözcüğün üzerini çizmelerini isteyin. Faturasının son ödeme tarihi 28. Genel müdür. Kapıcı saat 20. Maç/Maçı evde izliyoruz.2008 Ozan . belirtme durumu ekinin geçişli eylemlerle kullanıldığını ama bazı geçişsiz eylemlerin nesne alarak geçişli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini (Maratonda yüzlerce atlet koşacak. O nereyi arıyor? gibi) belirtme durumu ekini kul­ lanmanın zorunlu olduğunu.00ö 13 635.OOÛ 131. 9. Dünkü-fHm/filmi seyrettin mi? Sonunda ne oldu? 5.ffii jî«ş«liiİ!i(tirtoS FATURA TUTAR! Z O . Dün akşam konserde liseden bir arkadaşım/arkadaşım gördüm. Şu tuzluk/tuzluğu bana uzatır mısın? 2. bu belgelerin ne olduğu­ nu belirlemelerini ve tabloda verilen sözcüklerin hangi belgede geç­ tiğini. ÜYE YAKI NININ ADI -SOYADI DERYA ATMACA YAKINLIK DERECESİ 11.T.2006 tema$83?t 09:49.yeni bir biuz/bktzu-a\û\m. -ı/-yı/-i/-yi Bu arabayı alıyorum. Şimdi son konuşmacımız Mehm et Oztürk/Mehm et öz- GİRİŞ KARTI Bu dönem kartıyla 744. . *Adam araba bahçede yıkıyor.T fllLP S GREMÎTiSR. sf» . Dün.

Sayın Yetkili. eşleyelim > öğrencilerden diyalogları incelemelerini ve boşluklara gelebi- Sayın Yetkili. Konya'ya iki bilet _ istiyorum. Bu metinler­ den hangilerinin şikayet. I Kadın : Şu müziğin sesini de biraz kısın lütfen! Sayın Yetkili. > öğrencilerin diyalogların nerede geçtiğini belirleyebilmeleri için dilek /-şikayet ses kaydını bir kez daha dinletin ve yanıtlarını kontrol edin. Erkek Yataklı vagon mu. Zamanında havaalanında oluruz. Yanıtlar Uzun zamandır tüm takım elbiselerimi mağazanızdan alıyorum.6 Eşleyelim Yanıtlar > öğrencilerden. 9 Anlatalım >. dilek ve şi­ kayetlerini açık ve anlaşılır bir şekilde yazmaları gerektiğini belirtin. ecek sözcükleri tahmin etmelerini isteyin. Yanıtlar son ödeme tarihi---tarihifatura para çekmek - — ► üye olmak -— — ► kütüphane acil servis - — ► — ► havaalanı prim ------- sigorta uyruk------- pasaport > ■uçak bileti gidiş-dönüş — aidat------- — ► 1. ürünlerin kalitesinden çok memnunum. Kadın O zaman tam bilet alın lütfen. Bu güzel ortamda lezzetli yemekleri klasik müzik eşliğinde ye­ mek isteriz. Kadın : Lütfen biraz hızlı gider misiniz? JIçağL__ kaçı- racağız. diyalog Q] takside 2. Yol çok uzun. Dilek:_ Şikayet: . hangilerinin dilek anlattığını bulmalarını isteyin. anlamıyorum. dilek / şikayet Erkek : Merak etmeyin. Ardından öğrencilerinizden birer dilek ve şikayet metni yazmaları­ nı ve yazdıkları metinleri sınıfta okumalarını isteyin. diyalog H] sinemada 4. Onlara kendileri­ nin de bu metinlerdekilere benzer durumlar yaşayıp yaşamadık­ larını sorarak konuyla ilgili konuşma ortamı yaratın. Yaşlı ve hasta insanları düşünmüyor musunuz? Kadın İndirim için öğrenci kimliğinizi görebilir miyim? Erkek Kimliğim yanımda değil. Daha sonra ses kaydı- Personeliniz müşterilere yeterince kibar davranmıyor. diyalog [T] garda 3. fen bu konuda personelinizi eğitin.Yazma etkinliğine geçmeden önce dilek ve şikayet metinlerinin özellikleriyle ilgili öğrencilerinize genel bilgiler verin. Sanıyorum yurtta unuttum. Lüt­ nı dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Lokantanız çok şık. Yemekler de lezzetli. Erkek: Trafik polisleri arabanızı otoparka çektiler. Sizden isteğim reyonlarınızda spor kıyafetlere de yer vermeniz. diyalog [Tl sokakta hastane >» restoran sipariş vermek rötar------- banka takside • garda • sinemada • sokakta apartman 8 Yanlışı çizelim Dilekler ve Şikayetler >■öğrencilere etkinlikteki kısa metinleri okutun. dilek / şikgyetSayın Yetkili. 10 katlı bir binada neden asansör yok. koltuklu vagon mu olsun? Kadın Yataklı olsun. Bu tür metin­ lerde resmi ve saygılı bir hitap kullanılması gerektiğini. kutu içindeki sözcüklerin anlamlarını sözlükle­ rinden bulmalarını ve birbiriyle ilgili olan sözcükleri eşlemelerini isteyin. Kadın: Arabamı gördünüz mü? Yarım saat önce şura­ ya park ettim. Kadın: Hay Allah! Otopark ne tarafta ? Kadın iyi günler. -dilek / şikayet 7 Tamamlayalım.

Arkadaki • DURUM (belirtme! -(yli arabanın sahibi yanıma geldi ve bana "Siz suçlusunuz Beceriler hanımefendi. Kamyonun sa­ hibini aradım ama ortalıkta yoktu. Kadın işten sonra ne yaptı? 4. Ak­ Trafik kazalarından sonra neler yapılır? şam işten çıktıktan sonra tamircide arabamın tamponunu gibi sorular sorarak. çünkü aniden durdunuz" dedi. > Okuma etkinliğini uygulamaya başlamadan önce öğrencilere. konuşma etkinliği sırasında tahtaya yazdığınız sözcüklerle bu etkinlik için verilen sözcüklerin anlamlarını öğrenme­ lerini ve metni okuyarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. yanıtlayalım / / > öğrencilerden. Araba kullanıyor musunuz? . Yeni sözcükleri tahtaya yazın. Trafik polisi neyi inceledi? 0 olay yerini Gün iyi başladı ama iyi devam efrnedi. Polis kaza yerinde neler yaptı? 3. Daha sonra metni sesli okutup sorulan birlikte yanıtlayın. Son olarak öğ­ rencilere tabloda listelenmiş eylemlerin metinde geçen eylemler ol­ duğunu belirtip bu eylemlerin aldıkları durum ekini tabloda işaret­ lemelerini isteyin. Arabada da önemli bir Hiç önemli bir kaza yaptınız mı? basar yoktu. Saat 7'de uyan­ [7] frene □ kaza raporunu □ arabaları 4.. Ayrıca arabam Ülkenizde trafik nasıldır? Sık sık trafik kazası olur mu? kaşkolüydü______Kaza yerinde iki saatim geçti. banka ekstresi bilgileri._____ süresi do/muştu.. O sırada trafik polisi gel­ Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat di. Benden bir özür • Resmi ve özel kurum adları bile dilemeden gitti. trafik ve trafik kazaları konulu bir konuşma ortamı oluşturun.bü­ rokratik işlemler uzun sü/üyordu. yüzümü y/todıktan sonra biraz gazetelere jba/ctım Kahvaltı yaptım ve evden çiletim. Birden önüme yaşlı bir adam çıktı. Saat 10. Tamircinin parasını kendim ödedim. on beş dakika sonra geldi. Ben kimden şikayetçi olmadım? □ adamdan □ kadından □tamirciden 5. Ben de ona • Resmi ve özel kurumlara hitaben basit başvuru metinleri oluşturabilme "Hayır. Ama fatura konusunda başka bir sürpriz beni bekliyordu. kimlik.30'da iş yerime gittim. dilek Çok hızlı gitmiyordum. tam ir ettirdim .Sözcük Alanı bekledim. İşe gitmek için arabama bin­ dim. 3. Ben de işyerime doğru yola akim ı. Olay yerini inceledi ve bir İfadelerim izi aldı rapor tuttu Bu kazada kesinlikle karşı ta ra f dı. • Fatura. yüzümü grömüyordunuz. Yine de ben ondan hatalıy- şikayetçi olmadım . Çünkü kasko__ poliçemin. 1. • Şikayet kalıpları Adama için hemen frene bastım ve o çarpmamak anda arabama arkadan başka bir araba çarptı. Siz benim arkamdaydınız. Bir süre arabanın içinde □ arabaya . başvuru. 10 Yerleştirelim. Baktım ki garajın önünde bir kamyon var. Kadın garajın önünde kimi arıyor? 2. Elimi. bana na­ • Belirtme durumu ekini doğru kullanabilme sıl dikkatsiz diyorsunuz?" dedim. İşe gitmek için neye bindim? 0 arabaya □ kamyona □ trene 2. Arabadan Dilbilgisi indim. siz suçlusunuz çünkü bana arkadan çarptınız. Tamircinin parasını kim ödedi? □ adam [7] ben □ sigorta . On. Tamirciye kim ödeme yaptı? Yanıtlar 1. Çünkü. önemli bir şey yoktu ama çok korktum. Adama çarpmamak için neye bastım? □ yere m m m k u z u s u dım.

verilen durumlarda ne yapmak gerektiği­ ne ilişkin tümceler üretmelerini isteyin. Amerika'ya mektup kaç günde gidiyor? m. Benzin istasyonu 0 8. B. maalesef. Çilingir servisiniz var mı? Sokakta kaldık.n banyomuzu gördünüz mü? Tavsiye ederim. Karanlıkta kaldık k. Sorun nedir acaba? e. Hesap cüzdanım yok. Oturma iznimin süresi bitti. Kuaför □ 6. Çalışmanın ardından siz de benzer acil durumlar oluşturup bu durumlarda Türki­ ye'de aranabilecek. Ama banka kartım var. Anahtarcı h A: Saat 02. Muayene olmak istiyorum. Hırsızı gördünüz mü? Nasıl biriydi? b.00 ve üst kattakiler çok gürültü yapıyor.Dolsun mu? . Emniyet Müdürlüğü 0 A: Banka kartım ATM'de kaldı. B :______________________ ___________________________ 13. B:__________________________________________________ 1.Eylem 0 başla- V devam et- / uyan- / -!y!İ yıka- -ty)E -DEn A: Pasaportumu kaybettim. etkinlikte öğrettiğiniz kurum ve kuruluş adlarını da kullanarak tümcelerin numaralanmış yerlerden hangileriyle ilgili olduğunu işaretlemelerini isteyin. B:__________________________________________________ 9. B: Polisi ara. Karakol 0 12. f. Yosu. başvurulabilecek kurum ve kuruluşların adlarını öğretin. Döviz bürosu 10. Japon Yeni almak istiyorum. Kargo m □ □ A: Yarın için cok ödevim var ama bilgisayar bozuk. Nakliye şirketi 0 2. Evden eve taşıma ücretiniz ne kadar? A: Apartmanın önünde bir kaza oldu. Sakal tıraşı olmak istiyorum. B:_______________________ A: Bence bu telefon faturasında bir yanlışlık var. Uzatmak istiyorum? c.__________________________________________ A: Çok acıktım. B:__________________________________________________ I I . d. i. Benim adıma bir paket geldi mi acaba? g. Hafta sonu apartmanımızda su akmadı. yiyecek bir şeyler var mı? B: Yok_______________________________________ / bakyap- -DE / A: Anahtarımı evde unuttum! B:__________________________________________ / çık- / git- A: Aaa! Eve hırsız girmiş! B:__________________________________________ / bin- s / ara- / bekle- 12 Eşleyelim dile- / in- / kork- / s gel- / dur- / degör- / sür- / geç- / dol- / öde- > öğrencilerden 11. Ne zaman geleyim? h. Elektrik idaresi 0 . / 11 Öneride bulunalım Ne Yapayım? > öğrencilerden.Hayır. . B:__________________________________________________ 7. ı. Sular idaresi 0 14. j. Yanıtlar a. ambulansa haber ver________________ A: Evde gaz kokusu var. B:__________________________________________________ 5. Banka 0 4. I. Güzellik salonu 0 A: Araba çalışmıyor. Postane A: Yandaki apartmandan dumanlar yükseliyor. 50 liralık yeter. Hastane U3 3.

Sonra doğruca Likya B a ra gittim ________________________________ Komiser Evet. ifade vermek. □ m 2. 10 Nisan çok geride kaldı. Saat dokuza doğru bardan çıktınız. Demek Efes Kafe'yi biliyorsunuz. Bunda ne var ______ _________________________________________v Komiser 10 Nisan'da. biliyorum. takip etmek. akıcılık açısından değerlendirin.14 İşaretleyelim. parag­ raf bölümlendirmesi. B ri ateş ediyor. sanık. Çok içtiniz mi? Sanık Hayır komiseıim. cinayet. □ 0 3. metnin kitapta yer 5.. robot resim sözcüklerini öğretin. 15 Özetleyelim Yanıtlar > öğrencilerden metinde boş bırakılan yerleri dinledikleri ses kay­ dına uygun olarak doldurmalarını isteyin. o sokağa hiç gitmedim __________________ Komiser Emin misiniz? Bir taksi şoförüne göre o akşam oradaydınız. değil mi? Sanık Evet doğru. saat beşten sonra ne yaptınız? Sanık O gün saat beste evden çıktım. Sanık Akün Sineması'nda ‘Cesur Yürek' filmini izledi. Sanık Hayır. 10 Nisan'da Efes Kafe'de oldu. Komiser Hangi filme? Sanık Cesur Yürek f i l mine ________________________ Komiser O gün Akün Sineması'nda Cesur Yürek filmi yoktu sanıyorum. suçüstü. Bayındır Sokak'ı ve Efes Kafe'yi biliyor. B ri saklanıyor. Sanık Benden m i şüpheleniyorsunuz? Yani size göre hırsız ben miyim ________________________________ ? Komiser : Hırsızın robot resmi size uyuyor. B ri ambulans çağırıyor. Sanık çok neşeliydi. tamamlayalım 13 Yanıtlayalım. K ızıla y ’da. sanığı sekiz buçukta barda gördü. eşkal. Birkaç öğrencinin öyküsünü sınıfta dilbilgisi. adam kaçırma. sözcük seçimi. Hatırlamak kolay değil Komiser Peki. □ □ □ □ □ □ □ Zaman Sabaha karşı Gece 00:00 Akşam 18:00 suları Sabah 07:00 öğle molası Pazar günü iş çıkışı □ □ □ □ □ □ □ . Avukatınız var mı? Yanıtlar Sanık arılatıyor. Bir iki duble içtim _________ Sonra Akün Sineması’nda "Cesur Yıırek" filmini i-la/in. B ri hızla kaçıyor. zaman kutularında verilen seçenek­ lerden en az birer tanesini seçerek "suç" temalı !soygun. suçlu. Sonra ses kaydını dinleterek tahminleriyle "sanık"ın yanıtlarını karşılaştırmalarını söyleyin. gözaltı. Komiser. Komiser 10 Nisan'da.. □ s □ 0 > Sözcük çalışmasının ardından öğrencilere. Sanık Evet. Sanık Hmm. kuşkulanmak. B ri bayılıyor. yer. Bunun için Likya Bor'a 8ittim . s lerini söyleyin. Saat sekiz buçuk gibi. trafik kazası gibi) bir öykü oluşturmalarını isteyin.. şüphelen­ mek. Bayındır Sokak size bir şey hatırlatıyor mu? Sanık Evet. B ri çığlık atıyor. □ Türkiye'de hiç karakola gittiniz mi? gibi sorular sorarak bu konuşmalar ekseninde polis. kontrol edelim Karakolda > öğrencilerin soruları yanıtlamaları için ses kaydını bir kez daha dinletin. gözaltına almak. Sanık. Soygun. tanık. olay. 4. sabah evden çıktı ve doğruca bara Ülkenizde karakollar nasıldır? gitti. Saat beşte evden çıktım. > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. O gün Efes Kafe’ye hiç uğramadım __________________________________ Komiser Efes dediniz. Moralim cok______ bozuktu. Akün Sineması’na gittim . Saatlerce dolaştım. kesinlikle eminim. M oralim ç0k bozuktu. Kişiler Kasiyer Taksi şoförü Temizlik görevlisi Güvenlik elemanı Yaşlı bir kadın Üniversite öğrencisi Hizmetçi □ □ □ □ □ □ □ Yer Benzin istasyonu Market Banka Karanlık bir sokak Bir villa İşlek bir cadde otobüs □ □ □ □ □ □ □ Olay B ri 155'i arıyor. Am a o aksam. sorgulamak. Sanık. Efes’i herkes bilir. kalabalık b ir sokak. şahit. Filmden sonra eve döndüm _______ 16 Bir öykü oluşturalım > öğrencilerden kişi. . saat on birde Efes Kafe'de bir soy­ gun oldu. Hiç karakola gittiniz mi? Niçin? Yanıtlar insanlar hangi durumlarda karakola gidiyor? Doğru Yanlış 1. Sadece bir ya da iki duble içtim Komiser Peki. S □ alan bölümünü okumalarını ve "sanık'ın yanıtlarını tahmin etme­ 6.

2. Tamam mı? 3. Burada yasak.Bugün telefon __ faturasının son günü.İşte bu da benimki. . Daha sonra numaralandırılmış harfi alttaki kutuda uygun yere yazarak şifreyi bulmalarını isteyin.Tabii buyurun.Maalesef.Sigara... jçmek istiyorum. N R D 1 i K R 0 A T R T P E T 0 S i G A R A K Ü A D i i T E L E F 0 N M Ö L A .Size nasıl ulaşırım? Yanınızda k a rtv iz it vnr m|? . S ü N D U R K 5 i 5 Ö Z E G M A L A R i T A N Ö L R T P K A R T V i Z i T E i H R N U H N U L V P AA U K N D H c N R i Ü P 0 Y 4. . . E K L i F C R A M E E H 5 D R uçak 1. Yatırdım. tamamlayalım >■ Bulmacadaki gizli sözcükleri öğrencilere.Pasaportunu ve biletini unutma.Tamam teşekkür ederim. . FEETONL T E L E F 0 N US S 4 1 DAGGALZO D 0 Ğ A L U G A Z ALŞIREVİŞ A L 1 ş V 2 KTRELİKE E L E K E R 5 T R i K NAKBA B A N K A i ş . 5. 18 B u la lım > öğrencilerden harfleri karışık olarak verilmiş sözcükleri bulup kutulara yazmalarını isteyin.Hafta sonu tatil için Karadeniz'e gidiyorum. .Harika.. . . Bana oradan kartpostal gönder.S İS mm 17 Bulalım. fotoğrafları da kullanarak buldurup tümceleri tamamlatın.Merak etme. N A R 0 U A R D E K H S H . .

• BAĞLAÇLAR de/da ayrıca bu 161 z a rf da___ Beceriler Adam : Teşekkür ederim. Ahmet çalışıyor. Sizi tanıyorum. A li de çalışıyor. li açıklamalarınız yapın. Kitap Ali'de. Açıklamalarınızda. • -DE kalma durumu eki ve dE bağlacını doğru kullanabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat >. Dilbilgisi Kurye : Ah. Bu tümce çiftleri üzerinden dE bağlacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. çünkü (1) ben de [2)_om da __ oturuyo­ rum. Soğuk b ir gazoz içtim de Ivel serinledim gibi) vurgulayın. bugünkü. Hakan'ınki.) • Fatura. Nerede biliyor musunuz? Adam : Evet biliyorum. zarf da/zarfta ken dünkü. Siz kaç numarayı arıyorsunuz? Kurye Kurye 5 numara. üstün de/üstünde • 6. karşısın­ daki. şikayet kalıpları yorsunuz? Kurye : Can Yılmaz'ı. • dE bağlacının tümcenin herhangi bir öğesini önceki anlatımlara aynı konumda katmak üzere kullanıldığını (Ben öğretmenim . O zaman bu paket sizin. ora da/orada 3.Tahtaya. onları da tanıyorum. bu bağlacın görevinin tümce olumluysa ve olumsuz ise ama bağlacıyla aynı olduğunu [Bu kitabı okudum da iamaI hiçbir şey anlamadım. Benim soyadım Yılmaz değil. uygun sözcüğü yazmalarını isteyin. dairem de/dairemde • 4. odada-ki (eşyalarl gibi). Adam Aaa. sonra > sonraki (dersi gibi). Yıldız. . iyi günler. • -ki ve -DEki eklerini doğru kullanabilme Kurye : Size de.Ben de öğrtemenim. evdekiv b. özür dilerim. banka ekstresi bilgileri. rol­ leri dağıtarak metni bir kez okutun. başvuru. hazırlanırız da gibi). yanıtlayalım Televizyonum Bozuk Yanıtlar > Bu etkinlik için herhangi bir ön çalışma yapmadan. bugünkü. 19 Okuyalım. Siz kimi arı­ Sözcük Alanı • -/c/ve -DEkieki ile türetilen sıfatlar [dünkü. Bu paketin (5) üstünde • İLGİ EKİ -ki 'Can Yıldız' yazıyor. benim K dairem de ceğini sorup bu konuşma ortamı çerçevesinde eklerle ilgi­ • -DE kalma durumu eki almış adlara gelerek önüne gel­ o 14) binada Hangi daire? diği adın bulunduğu yeri tanımlayan sıfatlar oluşturdu­ ğunu ( Sınıfta-ki (öğrencileri. bu­ gün > bugünkü (dersi. bina da/binada 5. tamamlayalım Paketiniz Var > Bu etkinlikte öğrencilere kutudaki sözcük çiftlerinin hangilerinin bulun­ ma durumu eki aldığını belirlemelerini söyleyin. kimlik. • dE bağlacıyla birbirine bağlanan tümcelerde. -Memnun oldum -Ben de memnun oldum. bu benim dairem. 57 numarayı.Adam : 5 numara mı. sokaktakine sözcüklerini tahtaya yazın. O saate kadar eve varırız. Ardından. Erol'unkinden. Açıkla­ malarınızda. 20 Okuyalım. diyalogu oku­ malarını ve boşluklara. Adam : isim doğru da soyadı yanlış. gibi aynı sözcüğün -DE eki ve dE bağlacıyla kullanıldığı tümce çiftleri ya­ zıp -DE ekiyle veya dE bağlacıyla kullanılan sözcüklerin altını çizin. ben Çiçek Sokağı'nı arıyorum. öğrenciler metni okur­ 1. ben de/bende • 2. • -ki ekinin zaman adlarına gelerek onları niteleme söz­ cüklerine dönüştürdüğünü (dün > dünkü (toplantı). dilek. öğrencilere bu sözcüklerdeki -ki ve -DEki eklerinin işlevinin ne olabile­ Kurye : Affedersiniz.

Ali : Ben yeni bir televizyon almak istiyorum.k itaplar1 benim onun bahçede onda üst katta . > Açıklamalarınızın ardından yeniden metne dönün ve metni bir kez daha okutun. Öğlenki randevumu iptal ettim____________________ 5. 2. . 1. 21 Yeniden yazalım >• Dilbilgisi kartını da kullanarak -fa've -DEki ekleriyle ilgili açıkla­ malarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. 4. hafta. gün ve öbür sözcükleri ile uyuma girdiği­ ni. Yarın bir konser var. Ali hangi televizyondan almak istiyor? E ro l’unkinden . O konser­ ler bu kadar kalabalık değildi. Bu grubun konserlerini daha önce de izledim. çok akıllılar ______ 12. Müdürle buaün görüşmem var. Gelecek yılki projeler şirketimiz için çok önem li _______ . Yanıtlar 1. Şimdiki çocuklar her şeyi biliyorlar. Bu şarkıyı Ayşe ve Murat için ça­ lıyoruz. Dün aksam bir film seyrettim. O hatalardan ders aldım. Murat : Akşam işten sonra caddenin karşısındaki mağazaya bakalım mı? Ali : Tamam. Müdürle bugünkü görüşmem çok önemli___________ 6. Geçen geceki fırtınada salonun cam ı kırıldı ____________ 9. 14. işten sonra hangi mağazalara bakacaklar? Caddenin karşısındaki v r arka sokaktakine bakacaklar. Bu grubun önceki konserleri bu kadar kalabalık değildi Yanıtlar 11. Bu sabahki toplantı çok sıkıcıydı__________________ 4. Arka sokaktakine de bakalım. Çok komikti. ama ben Erol'unkinden almak isti­ yorum. yıl. Kimin televizyonu bir hafta önce bozuldu? Hakan in k i ____________________________ bozuldu. Günümüzdeki teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırıyor 15. Murat : Dünkü basketbol maçını izledin mi? Ali : Hayır. Bu görüşme çok önemli. Bu aletler hayatımızı kolaylaştırıyor. • gün. Onu okudunuz mu? (D ü n k ü ) gazetedeki haberi okudunuz mu?____________ 7. bu ekleri kullanarak verilen tümceleri yeniden yazmalarını isteyin. 5. Ali : Neden? Başka kiminki bozuk? Murat : Hakan'ınki. Sah günkü sınava geç kalmayın___________________ 8. Salı aünü sınav var. önce dün Ek Ö rnekler -ki önceki isoru) dünkü (gazete) *dünki idersim izj benim ki onunki *benki bahçedeki Içocuklarl üst kattaki Ikomşularl *ondeki 1. Bir hafta önce bozuldu. Dün akşamki film cok komikti____________________________ 2. Hala orada. Gecen aece fırtına çıktı.. O projeler şirketimiz için çok önemli. Murat ve Ali hangi basketbol maçı hakkında konuşuyorlar? Dünkü basketbol m açı hakkında konuşuyorlar . Çünkü televizyonum bozuk. öalen bir randevum vardı. O fırtınada salonun camı kırıldı. Ona geç kalmayın. Şimdi sırada bir şarkı var. Geçmişte bazı hatalar yaptım. Onlar çok akıllı.■ almak istiyor. Geçmişteki hatalarımdan ders aldım______ 13. öğrencilerden etkinliğin başlangıcında tahtaya yazdığınız sözcükleri kullanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Bu duraktan sonra bir durak var. Gazetede dün bir haber vardı. Ali : Hayır bakmadım.• bu ekin yalnızca dün. Bir sonraki durakta inmek istiyorum______________ 10. Günümüzde birçok teknolojik alet kullanıyoruz. Ali : Hangi servise? Murat : Bizim sokaktaki servise. ay. Sıradaki şarkıyı Ayşe ve Murat için çalıyoruz________ . 3.I gi­ bi) vurgulayın. Çok sıkıcıydı. 0 konsere bilet aldım. O durakta iniyorum. Murat : Seninki de mi bozuk? Bugünlerde hiç kimsenin tele­ vizyonu çalışmıyor. Onu iptal ettim. Simdi çocuklar her şeyi biliyor. Gelecek yıl projeler yapmak istiyoruz. Bu sabah toplantıya katıldık. Murat : Bugünkü gazetelere baktın mı? Bazı mağazalar tele­ vizyon promosyonları yapıyor. Yarınki konsere bilet aldım ______________________________ 3. sene ve gece sözcüklerinin -ki eki ile kullanı­ labilmesi için bu sözcüklerin sıfatlarla nitelenmesi gerektiğini [bu ayki Itoplantıi o günkü Itartışm al geçen seneki Itatilimiz. Üç gün önce ser­ vise götürdü. Çok ucuz ve güzel tele­ vizyonlar var.. Hangi gazetelerde televizyon reklamları var? Bugünkü __________________________ gazetelerde.

# 4 .Saat 13. Onları. . B Bizim kinde de . kutuda verilen sözcükleri kullan­ malarını gerektirecek sorular sorarak konuşturun. Biliyor da söylemiyor. B Bende de__________yok.Toplantı saat kaçta? _ H er zam anki gibi saat onda. tamamlayalım ^ > öğrencilere. Geçen seferki daha iyiydi. 5.Dün akşamki yemeği beğendin mi? . derste ne yaptınız? 2. etkinliğe ait görseli incelemelerini söyleyin. sağda • solda • önde • arkada • ortada • katta • altta* üstte > Bu çalışmada öğrencilerden. Dünkü 23 Dinleyelim. B Ankara ’da da 4. gibi geç kalma. Ahmet de.Ben dün geceki fj|mj hiç beğenmedim.Uykusuz görünüyorsun. 2. tamamlayalım >. 3. A Ben öğretmenlik yapıyorum. Yanıtlar önceki • dünkü • sonraki • her zamanki • bugünkü yarınki • bu ayki • geçen haftaki • her günkü • sabahki akşamki • öğlenki • dün geceki • geçmişteki gelecekteki • geçen seferki Önceki . her günkü/her zamanki gibi bu sabah da erken kalktım. Gelecekteki binalar nasıl olacak.22 Konuşalım 24 Yerleştirelim. .Evet. .Y a rın ki uçak ne zaman? partiye geliyor musun? . . tümceleri kutuda verilen sözcük­ lerle tamamlamalarını isteyin.Bu alt ünitenin girişinde -dE bağlacıyla ilgili yaptığınız açıklama­ ları hatırlatıp öğrencilerden. 7. . Ben de geliyorum.Ben de. . . A özgür'ün ailesi İstanbul'da yaşıyor.Çok merak ediyorum. 3. 100 25 Yolu tarif edelim £ > önce tüm öğrencilerden krokiyi incelemelerini sonra da bir öğ­ renciden "Oya"ya tarif edilen yeri bulmasını. .Tabii geliyorum. _ öyle.Önceki______ daha iyiydi. 9. Hangi balkonda şemsiye var? Hangi binanın rengi sarı? Adam hangi binanın balkonunda? gibi.Sonraki 4. fena değildi. . 8. M urat da burada. ardından kroki üzerin­ den farklı yerler söyleyip. 10. B Ben de____________öğretmenim. A Bende hiç para yok. 6. yanmıyor. . . belirleyeceğiniz öğrencilerden yer yön sözcüklerini kullanarak bu yeri "Oya"ya tarif etmelerini isteyin. etkinlikteki tümceleri önce okumalarını sonra da dinledikleri metne göre tamamlamalarını isteyin.Sence bu ayakkabı nasıl oldu? . A Bizim odamızda kaloriferler yanmıyor. Yanıtlar 1. . A Yazları İzmir'de hava çok sıcak oluyor. *Sabah ta görüşelim. B Ayşe’ninki de________ 5. ~ Evet. .30'daki uçağı kaçırdınız. de/da BAĞLAÇLAR Ad (+Ek) Ek Ö rnekle S ': ® .Lütfen tam zamanında gel.

Şah her zaman çok meşgul­ dü. f Ü ^ _________________ ___________ ________________________________________________ - 1907'de Sholom ailesi yazdı. Mağaza 26 Eşleyelim. Sonra metinleri farklı öğrencilere okutarak. Çünkü Martin sinirli ve takıntılı bir insandır. Film 8 dalda Oscar'a aday ol­ du. Balzac romanında evli bir kadın ve kendisinden çok daha genç bir erkeğin arasındaki aşkı anlatmaktadır." 3 Market ' Otel Otel Otel S: 2. Çok yalnızdım.. Kaygısız ve görkemli bir hayat yaşamaya başladı. Balzac'ın en güzel kitaplarından biridir. "Oya. 1964'te Brooadvvay'de seyircilerle bu­ luştu ve bir müzikal klasiği oldu. Ne tür romanlar okuyorsunuz? Edebiyat klasiklerinden hangilerini okudunuz? Ne tür filmler­ den hoşlanıyorsunuz? gibi sorular sorun. tarif Oya bankaya gitmek istiyor. İki Roman > Metinleri okutmadan önce öğrencilere. metini VADİDEKİ ZAMBAK (3. Evim o ecza­ nenin yanında.164'ü açmalarını isteyin. Film. "Tahran'da altın bir kafeste gibiydim. Bu ma­ sal yedi yıl sürdü. Köşede bir eczane var. Sonunda Laura evinden kaçar ve başka şehre yerleşir.l 63'ü. 1971 'de Norman Jewison filme çekti. Yazar bu romanda aşkın üzücü yüzünü okuyucula­ ra yansıtmıştır. Karısı Süreyya yedi yıllık saray hayatının ardindan saraydan ayrıldı ve ülkesini terk etti. metinI > Bu üniteyle İlgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. Ancak kocası onu kısa sürede bulur. . SÜRGÜNDEKİ PRENSES 12. metini YATAĞIMDAKİ DÜŞMAN 14. TÖMER (V Park ■o 3. Ya aşk ya da taht.. B rolündeki öğrencilerin s. tarif "D O O Sinema Valilik Otopark Oya okula gitmek istiyor. onlardan önce metinleri ilgili resimlerle eşlemelerini sonra da metinlere uygun başlıkları bulmalarını isteyin. İran Şahı Rıza Pehlevi seçimini yaptı." Bu sözler de masalın özetiydi. Çiftin evliliği dı­ şarıdan çok mükemmeldir ama gerçekler çok farklıdır. metin1 DAMDAKİ KEMANCI 11. Orijinal adı “Tevye ve Kızları'ydı. sütçü Tevye'nin ailesini ve ailenin Amerika'ya göçünü anlatmaktadır. başlığını yazalım İki Film. torif ' Oya sinemaya gitmek istiyor. "If I Were A Rich Man" şarkısı ve keman sololarıyla ünlü bir filmdir. Filmin kahramanlan Laura (Julia Roberts! ve Martin (Patrick Bergin) 4 yıllık evli bir çifttir. Sınıfta bu etkinlikte yer alan filmleri izleyen veya kitapları okuyan öğrenciler varsa bu filmi/kitabı özetlemesini isteyin. şimdi otele kadar dosdoğru yürü. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Laura çok mutsuzdur.Murat telefonda Oyaya adresini ta rif ediyor. Oradan karşıya geç ve TÖMER'den sonra sağa dön.

6. fiziksel koşullar.> Bu çalışmada A ve B öğrencilerinden. ünite 6.0 0 .0 0 H a ft a s o n u : 0 6 . ünite B Anlatalım. seans saatleri açılarından karşılaştırarak salonlardan birini seçmelerini isteyin. dinleyelim Hangisi Daha Uygun? Hangisi Daha Uygun? M S P O R D ALLARI • J im n a s tik • K a rd io :Şs G ru p E g ze rsizle ri • R a k e t» S p o rla r SPOR DALLARI V ü cu t G e liştirm e Squash Step A e ro b ik Yoga 3 a y lık v e 2 a y lık ÇALIŞM A SAATLERİ H a f t a iç i: 0 6 . ilanı verilen spor salonlarını fiyatlar.2 3 .0 0 a v u z la r h a fta içi v e h a fta 1P îla te s Yüzm e Ç o c u k K lü b t M a s a T e n isi • T a k ım Sp o rla rı B a s k e tb o l V o le y b o l F u tb o ! '■ Y ü z m e A ç ık v e k a p a lı h a v u z la r (Kapalı Yüzme Havuzu) Jim n a stik V ü c u t B a k ım ı CiSt B a k ım ı M a s a jla r G ü n lü k S p a P a k e t . dinleyelim Anlatalım. kendi sayfalarındaki ilanları incelemelerini ve gruplarındaki diğer öğrenciyle birlikte. Ardından her grubun neden bu salonu seçtiğini sınıfa anlatmasını isteyin.0 0 .2 3 .

Büyük bir ev alacağım ve evleneceğim. Güzel bir otelde Gelecek hafta sonu ne yapacaksınız? uzun bir tatile çok ihtiyacım var. Suzan Demir : Sağolun. Dersten sonra ne yapacaksınız? Suzan Demir : önce tatile çıkacağım. 1 Okuyalım. Sunucu : Peki tatilden sonra? Suzan Demir : Şu anda nişanlıyım. Planlama. Sunucu : 0 zaman şimdiden size mutluluklar dileye­ lim. işaretleyelim / Büyük Ödül > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce öğrencilerden. Türkçe öğrendikten sonra neler yapacaksınız? [7] yarışmacının planları □ yarışmanın türü □ ödül miktarı □ sunucunun duyguları Mezun olduktan sonra neler yapacaksınız? Bir işe başladıktan sonra neler yapacaksınız? . tasarlama ifadeleri Dilbilgisi • GELECEK ZAMAN -lyiEcEk Sunucu Beceriler : Tebrikler Suzan Hanım! Yarışmamızın bü­ • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme yük para ödülünü kazandınız! Neler hisse­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme diyorsunuz? • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Suzan Demir : Çok mutluyum. Son olarak tahta­ 1. Sizce bu diyalog nerede geçiyor? [7] televizyon stüdyosunda □ evde □ otelde □ partide 2. herkese çok teşekkür ede­ rim. Bu akşam nerede yemek yiyeceksiniz? gibi sorular sorun. • Gelecek zaman belirteçleri. oku­ ma sırasında diyalogda geçen gelecek zamanlı eylemlerin al­ tını çizmelerini isteyin. Rolleri paylaştırarak diyalogu okutun ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Sunucu : Biz de sizi tekrar tebrik ediyor ve kısa bir rek­ lam arası veriyoruz. Bu aşa­ mada yalnızca. Onlara "ajanda'da sıralanan işleri hangi fotoğrafın gösterdiğini sorun. tümcelerin gelecek zamanlı tümceler olduğunu söyleyin.Planınız N I Emekli olduktan sonra neler yapacaksınız? Ülkenize döndükten sonra neler yapacaksınız? Sözcük Alanı gibi sorular yazıp öğrencilerden bu sorulara -EcEk ekini kullanarak yanıt vermelerini isteyin ve bu konuşma çerçevesinde gelecek za­ man eki -EcEk ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Diyalogda aşağıdakilerden hangisi geçmektedir? ya. Son bir soru: Bu ödülü nasıl kutlayacaksı­ nız? Suzan Demir : En yakın zamanda evimde bir parti verece­ ğim. Daha sonra öğrenciler­ le giriş fotoğrafı hakkında konuşun. bu parayla neler yapacaksı­ nız? Bir planınız var mı? > Bu üniteye ait etkinliklere başlamadan önce öğrencilere. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 8 saat Sunucu : Suzan Hanım. öğrencilerin verdiği yanıtlardan doğru olan­ ları tahtaya yazıp gelecek zaman eklerinin altını çizin. Dilbilgisi açıklaması yapmayın. Ailemle ve arkadaşlarımla bu ödülü kutlayacağım.

Murat. gelecek yıl. Uçak yükseldikten sonra adam paraşütle atlayacak . eskiden • geçen • seneye • önümüzdeki • yakında 1. lanarak özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yap­ tıktan sonra öğrencilerden boşlukları uygun eylemlerle tamam­ lamalarını isteyin. birazdan gibi belirteçler yazıp tümce içinde kullanarak anlamlarını açıklayın.-lylEcEk GELECEK ZAMAN Adıl Eylem -ma -me anlat ben sen 0 biz siz onlar 9ir tut oyna dinle söyle 4|r m Zaman Eki — -acak/-yacak -ecek/-yecek mı mi if p f t if | i -ım / -yım / -im / -yim -sın / -sin -ız / -yız / -iz / -yiz -siniz / -siniz Har / -ler) ': "JSi| s | !l| ıS li| Ben söyleyeceğim. iki yıl sonra mezun olacağız 4. arkadaşına telefon etti ve ona "Yarın İzmir'e gidecek misin ?■djye sordu 5 Tümce yazalım 6. belirteçlere uygun zaman ekini belirlemelerini ve yanlış olan sözcüğü çizmelerini isteyin. Yeni bir ev aldık. Eskiden televizyon yoktu. biraz önce. Meraklı arkadaşları onlara "Siz ne zaman evleneceksiniz ?■diye soruyor. Can ile Canan nişanlı. Arkadaşlar. . Önümüzdeki yıllarda çevre kirliliği artacak. 2. Siz önümüzdeki ay TÖMER'e devam edecek m isiniz / ettiniz m ı? Ne Olacak? > öğrencilerden resimleri incelemelerini ve boşlukları ‘Biraz sonra ne olacak?"sorusunun yanıtı olabilecek tümcelerle tamamlamala­ rını isteyin. 0 oynayacak mı? Onlar girmeyecekler. Haftaya İstanbul'dan ayrılacağım / ayrıldım: 3. Yanıtlar Yanıtlar yağmak • gitmek • taşınmak • buluşmak mezun olmak • başlamak • evlenmek • atlamak 1. Siz anlatm ayacak m ısınız? *Biz dinlem eyecekiz? 4 Yerleştirelim 2 Tamamlayalım > Gelecek zaman ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kul­ > Bu etkinlik için önce tahtaya yarın. az önce. tecekler. 5. Sen tutmayacaksın. Çok kilo aldım. Daha sonra öğren­ cilerden kutu içinde verilen zaman belirteçlerini uygun tümcelere yazmalarını isteyin. Yanıtlar 1. 3 Geçen yüzyıllarda pek çok insan hastalık nedeniyle öldü. akşama. 7. üç gün sonra. yarın saat kaçta buluşacağız ? 8. Diyete başlayacağım . bu telefonun yeni bir modelini üreEminim. Dün bütün gün alışveriş yapacağız / yaptık. 3. Birazdan yağmur yağacak . Çok yakında insanlar daha hızlı haberleşecek. gelecek hafta sonu oraya taşınacağız 3 Yanlışı çizelim > öğrencilerden. 5. haftaya. 2. Yarın bütün gün evden çıkmayacağım / çıkmadım: 2. Ali ve ben tıp fakültesi dördüncü sınıflayız. Şemsiyeni yanına al. Geçen hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe maç yapacak / yaptı. 4.

___________evde dinleneceğim. . Bu yüzden yarın sabah çok erken kalkacak. / / vr Bir süre sinemaya gitmeyecek. Konuşmalarında gelecek zaman eklerini doğru kullanıp kullanmadıklarını gözlemleyerek gerekli yerlerde bu yapıyla ilgili dil­ bilgisi kurallarını hatırlatın. Çünkü bu hafta sonu büyük bir gelinlik defilesi düzenleyecek. Ülkesine Ağusfos'ta dönecek. Ender / / Bir toplantıda konuşma yapacak.. Murat yarın önemli bir toplantı­ ya katılacak ve bir konuşma ya­ pacak. _ yapraklar sararacak. 2. Konuşmasını son kez kontrol edecek. Pazartesi gazetecilerle bir toplantı yapacak ve defileyi duyuracak. 9 Tamamlayalım > Bu etkinlikte öğrencilerden 8. Perşembe arkadaşlarıyla dekoru ve ses sistemini yerleştirecek. Yeni sözcükleri açıklayıp tabloda veri­ len tümcelerin kimin planı olduğunu bulmalarını isteyin. _________çıkacağım.Murat 6 Planlarımızı anlatalım Yoğun bir hafta geçirecek.. Bugün dersten sonra. Duygu Hanım bir moda tasarımcısı. ışıkları düzen­ leyecek. 3. Gazetecilerle toplantı yapacak. 10 yıl içinde neler yapmayı planladıklarını 3-5 dakikalık bir süre içinde düşünüp not almalarını ve diğer öğrencilere anlatmala­ rını isteyin. Bu hafta içinde.öğrencilerden dersten sonra. b ir yıl Uzun bir tatil yapacak. Çünkü hem bir iş arayacak hem de yüksek li­ sans yapmak için sınavlara girecek. Saat on­ da toplantı salonunda olacak. pikniğe git­ meyecek. Hafta sonları hiç dışarı çıkma­ yacak. yani belirteçleri verilmiş tümcelere. ardından da verilen tümceleri yine aynı belir­ teçlerden uygun olanlarla tamamlamalarını isteyin. konsere. _ _ __soda içeceğim. Bu çalış­ mada öğrencilere bazı tümceler için birden çok belirtecin uy­ gun olabileceğini hatırlatın. Bu yaz uzun bir tatil yapacak. Bu altı ay içinde çok ders çalışacak.. . Sonbaharda onun için zor bir dönem başlayacak. Saat on birde toplantı başlayacak. Toplantıdan sonra yemeğe çıkacak.. Cuma günü salonda son bir prova yapacak.. 7. Salı günü mankenlerle prova yapacak. b ir hafta içinde.. Sinemaya. 9.. 5 ___ 6. Ne Yapacağım? >.öğrencilerden tabloda verilen belirteçleri ait oldukları sütun­ lara yazmalarını. işaretleyelim / / Kim Ne Yapacak? > Metinleri okutmadan önce öğrencilerden fotoğraflardaki kişilerin mesleklerini tahmin etmeye çalışmalarını isteyin ve sonra her met­ ni farklı bir öğrenciye okutun. 5. Bu hafta onun için çok zor geçecek. b ir ay içinde.tekrar ara. 4. 7 Okuyalım. Duygu / / 8 Yerleştirelim >. Toplantıdan sonra arkadaşlarıyla yemeğe gidecek. rapor yazacağım.. öğretmen olacağım. Sınavlardan sonra bir arkada­ şıyla birlikte tatil için yurt dışına çıkacak. sini yapmalarını.. /^bugün • hafta sonu • haziranda • yazın • öğleden sonra mezun olduktan sonra • haftaya • akşam • bir süre sonra sınavdan sonra • yemekten sonra • toplantıdan sonra birazdan • sonbaharda • bir iki saat sonra bir iki güne kadar • ay sonunda • gelecek hafta Günlük Plan bugün Haftalık Plan hafta sonu Haziranda 2______ __ _ 3 4 . Son hazırlıklarını yapacak. uygun ge­ lecek zamanlı eylemler yazmalarını isteyin. t. 8. içinde. Beni Yıllık Plan haziranda tatile gideceğiz. etkinlikteki çalışmanın tam ter­ Ender altı ay sonra üniversiteden me­ zun olacak. Çarşamba defile salonunu kontrol ede­ cek. Cumartesi sabahı erken­ den defile salonunda olacak. . 7________ ___ 8. Acelem var. Salonda prova yapacak. Türkçe öğrendikten sonra Okul bittikten sonra____ Yarın öğleden sonra____ Bu akşam_____________ insanlar 50 yıl sonra__ Bence gelecek yüzyılda 30 yıl sonra__________ Bir daha asla_________ önümüzdeki hafta sonu . Şu anda meşgulüm. 6.

ikinci dinlemeden önce bilin­ meyen sözcüklerin anlamlarını açıklayın. Bütün bu işleri yapmak için sadece bir haftam var. düzeltelim Ses Kaydı Düğün Hazırlığı >. gelinlik. Sabahları okula. O bir hastanede ça­ lışıyor.. ► Son olarak öğrencilerden özet paragrafını okumalarını ve met­ ni ikinci kez dinlerken bu paragraftaki yanlış bilgileri belirlemeleri­ ni isteyin.10 Dinleyelim.ilk dinlemede öğrencilerden kısa notlar almalarını ve bilmedik­ leri sözcükleri belirlemelerini isteyin. ben de iş yerinden izin alacağım ve izindeyken hazırlıklara başlayacağım. >. öğrencileri verilenler dışında da soru sormaları için yönlendirin. Gelecek yaz tatilini nerede geçireceksin? Neden orası? Yalnız mı gideceksin? Selin iki ay sonra evleniyor. ardından. önce mobilya alacak sonra bir gelinlik diktirecek. grubundaki diğer öğrenciye bir sonraki yaz tatiliyle ilgili sorular sormasını. Gelecek hafta izin alacak ve düğün için hazırlık yapa­ cak. Nişanlıyım ve iki hafta sonra evlene­ ceğim. Bu arada bütün bu işleri yalnız yapacağım. Davetiyeleri seçece­ ğim ve davetlilere postalayacağım. önümüzdeki hafta okul tatil olacak. Sonra da eşyalarını yeni evine taşıyacak. Sonra gelinlik bakacağım. Yuvarlak yakalı. Çünkü bu hazır­ lıklarla ilgilenmek için vaktim olmadı. nişanlım bana yardım etmeyecek çünkü çok önemli bir proje üzerinde çalışıyor. ve onlara daha önce bir düğün hazırlığı yapıp yapmadıklarını. sonra öğrencilere notla­ rını okutun.. balayı.Dinleme öncesinde öğrencilere metnin başlığını okuyun. nişanlıI ve öğrencilerden. davetiye. Davet­ li listesi hazırlayacak ve davetlilere telefon edecek. Çünkü hiç zamanı yoktu. > Bu çalışmada ikişerli gruplar oluşturun ve her öğrenciden. Onlar balayına çıkmayacaklar. O kadar çok iş var ki. öğ­ leden sonraları ise işe gidiyorum. ► öğrencilerin konuşmalarından yola çıkarak tahtaya metinle ilgili bir anahtar sözcük listesi yazın (mobilya. Böyle bir hazırlık yapma­ mış öğrencilerden düğün hazırlıkları konusunda kendi kültürlerine ait gözlemlerini anlatmalarını isteyin. Hafif bir makyaj istiyorum. yanıtları not almasını. DÜĞÜN HAZIRLIĞI Benim adım Selin. önce mo­ bilyaları alacağım. Gelinliğimi diktirmeyeceğim. Ama henüz hiçbir şey hazır değil. Ne kadar kalacaksınlızl? Notlarım: . arkadaşının tatil pla­ nını sınıfa anlatmasını isteyin. hazır alacağım çünkü diktirmek için vakit yok. Bu arada davetli listesini hazırlayacağım. kabarık bir gelinlik giymek istiyorum. Ama düğün için çok fazla ha­ zırlık yapmadı. yaptılarsa o süreçte neler yaşadıklarını sorun. Son olarak eşyalarımı yeni eve taşıyacağım ve yerleştireceğim. Çok yorulacağım ama balayında dinleneceğim. dinleyecekleri metinde hangi ha­ zırlıkların yapıldığını tahmin etmelerini isteyin. Dinleme sonrasında öğrencilere sorular yönelterek yanıtlarını kontrol edin. Sonra makyaj ve saç modeli denemesi yapmak için bir gü­ zellik salonuna gideceğim. Bu hazırlıklara nişanlısı da yardım edecek.

nesneyi başka bir duruma. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğrencile­ rin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Onunla sinemaya gideceğiz. 1.________________ 2. Erkek olacak. bir durumu. kadar Beceriler • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • -ol eylemini kullanarak gelecek zamanlı ad tümceleri üre­ tebilme • Gibi ilgecini kullanarak. retmenim. Çok çalışkan bir öğrenci ola­ cak. Ayşegül ise kız. Açıklamalarınızda. lamalarınızı yapın. > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya başlamadan önce tah­ 5. Çalışkan bir öğrenci olacak. şoke ol-. Çok akıllı olacak. Futbol maçlarına gideceğiz. Oğlum bü­ yüyünce çok yakışıklı bir delikanlı olacak. Bir hafta sonra ame­ 7. Çok para kazanacak. en iyi okullara gidecek. tasarlama ifadeleri Cenk ve Ayşegül çok mutlu bir çift. taya. Bu çalışmadan yola çıkarak olacak eylemiyle ilgili açık­ 3. 4. beraber oynayacağız. Beş yıl önce öğretmen oldum. Çünkü yakında bir çocukları olacak. Üniversiteyi de bitirecek ve benim gibi iyi bir avukat olacak. 10.eyleminin koşaç tümcele­ □ 4. lerdeki yardımcı eylem görevinin farklı olduğunu belirtin (Bir hafta □ 6. nesneye benzetebilire • Kadar ilgecini kullanarak iki farklı durum. çok eğleneceğiz. On yıl önce öğrenciydim. h rindeki görevi ile tıraş ol-. □ tümcelerinin eylemlerini yazmayıp bu eylemleri öğrencilerin bulma­ 2. Kız olacak. Gelecek zamanlı ad 1. Şimdi avukat değilim. Cenk bir er­ kek çocuk istiyor. *Şimdi am eliyat değilim gibi). Kız olacak. 8. ikinci tabloda "baba"nın çocuklarıyla ilgili planlarını işaretlemelerini ve "anne" ile "baba"nın çocukları için başka neler planlıyor olabileceklerini sorarak tabloyu geliştirmelerini isteyin. iyi bir işte çalışa­ cak ve çok para kazanacak. Onunla sinemaya gideceğiz. o 9. Ona satranç öğreteceğim. Ona satranç öğreteceğim. olaya. 8. Onlar bugünlerde çok heyecanlı. Planlama. Tabii futbol maçlarına da gideceğiz. s sonra avukat olacağım.______________ Süre: Normal 4 saat / Yoğun 4 saat 3. am eliyat ol. Çok akıllı olacak. m sını isteyin. 6.Sözcük Alanı • Gelecek zaman belirteçleri. ol. dinleyelim Bebeğimiz Olacak > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. Oğluma en güzel formayı alacağım. olay. Da­ ha sonra onlardan ilk tabloda "anne"nin. olayı.gibi bileşik eylem­ 5. Onunla arkadaş gibi olacağız. Benim aslan oğlum çok akıllı olacak! Ona satranç öğ­ reteceğim. Beraber oyunlar oynayaca­ ğız. On beş yıl sonra em ekli________ 10______________________ Geçen hafta çok hastaydım. 0 Ses Kaydı Benim kızım annesine benzeyecek. Dün hava çok güzeldi. 0 liyat olacağım. Çocuğunuz var mı? Gelecekte çocuklarınızla ilg ili ne tür planlgrınız var? Sizce anne baba olmanın zorlukları ve güzel tarafları neler? gibi sorular sorun ve kitaptaki giriş metnini öğrencilere okuyun. Bir ik i gün sonra dahg da ________ Çocuğumuz. nesne ara­ sında eşitleme ilişkisi kurabilme Çocuğumuz. Çocuklarının cinsiyetini bil­ miyorlar ama ikisi de hayaller kurmaya başladılar bile! Dilbilgisi • KOŞAÇ TÜMCESİ (gelecek zaman) olacak • İLGEÇLER gibi. 12 İşaretleyelim. Avukat olacak. Çok para kazanacak. Futbol maçlarına gideceğiz. 107 . Güzel bir kız olacak. Erkek olacak. Sonra o büyü­ yecek. gibi ad tümceleri yazarak eylemlerin altını çizin. Şimdi daha ivivim . Hala öğ­ 9. Çalışkan bir öğrenci olacak. sinemaya gideceğiz. Bugün hava çok aüzel Yarın hava çok 7. Avukat olacak.

Uzun boy­ lu. F: Ben üç çocuk görüyorum ama. olacağım__ ■Hayır. Bakayım kaç çocuğun olacak? Hmm.de______ olacak F. . . . mısın . 0 meşgul olmayacak. çıksın falin. yaşında . hayırlı. fal bakmak. 15 Dinleyelim. 6. Kutlamalar bugün olmayacak yann olacak___ A: Ay. A: iki tane olsun. inşallah. orta boylu biri..Bundan beş yıl sonra kaç yaşında olacaksın ? . eşim eskisi gibi sağlıklı olacak jm_ ___? 5. Yok mu beyaz atlı bir prens falımda? F: Hah ha! Bakalım.. kıs­ metsiz.. Bu çocuk çok şımarık olacak ..Sen şimdi öğrenci misin ___ ? . ev deydim . . Onlar yorgun olacaklar. iki yıl içinde de evlene­ ceksin. sözcüklerini yazıp anlamlarını açıkladıktan sonra öğ­ rencilere özet paragrafını okutarak onlardan ses kaydını dinlemele­ rini ve paragraftaki yanlışları düzeltmelerini isteyin. Sen bu adamla altı ay içinde sözleneceksin. Geçen hafta sonu nere devdin .. Siz burada olmayacak m ısınız? *Sen hastayacaksın. Sınav soruları zor mu olacak ? mısın ? açık.Yarın burada olacak ..Üç yıl önce kaç. 6. Yarın ofisiniz de -ım / -yım -sın - 13 Tamamlayalım 2. kısmet. verilen tümceleri tamamla­ malarını isteyin. 7. Tahtaya fai. A: Çok teşekkür ederim. 10... düzeltelim > Olacak yapısıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden. inşallah! E? Hep iş. Yanıtlar 1. ağzınıza sağlık.. Antalya' daydım___ 4. şimdi öğrendi!!77?_______ . Yanıtlar miydin 1. bence tek­ lifi kabul et. Büyük bir koltukta oturuyor. Ben öğretmen olacağım mı olacak____ mısınız ? Falcıda > Bu etkinliğe hazırlık çalışması olarak "fal" konulu bir konuşma or­ tamı oluşturun. Hava soğuk. meşgul değilim ■ 08 F: Ondan yeni bir iş teklifi alacaksın. _______ .Evet. Hem de yakın zaman içinde. şu anda meşgul müsünüz ? . Biz evde olacağız.. hasta olacaksın .. Açalım artık fincanını.Evet. A: Eyvah! Üç mü? Nasıl bakacağız onlara? F: Güzel güzel bakacaksınız. ilk dinlemede tüm yanlışları bulamayan öğrenciler için kaydı ikinci kez dinletin.Hayır. A: Yakışıklı mı? F: Hah ha! Onu bilmiyorum ama çok temiz bir kalbi var. ince giyinme. Güzel şeyler söyleyin ne olur! 8. hiç merak etme. A: A! inanmıyorum! Tipi nasıl? F: Kumral. Çok hayırlı bir iş. kısmetli. Acaba yarın hava güzel olacak 4. Geleceğin çok güzel olacak. Neyse halin. Hayır.Hayır.. tabii. 14 Tamamlayalım > öğrencilerin dikkatini tümcelerdeki zaman belirteçlerine çe­ kin ve onlardan tümceleri bu belirteçlere uygun zaman eklerini kullanarak tamamlamalarını isteyin. Sen bu akşam ev. .Evet. 7. 3. yaşlıca bir adam görüyorum. çok heyecanlıyım. A: Allah Allah7 Para da kazanacak mıyım? F: Tabii. güzel kız.. . olmayacağım 3. A: Çok sevindim. fala.Üç yıl önce yirmi yaşında ydım . Otuzlu yaşlarda.Evet.KOŞAÇ TÜMCESİ fgelecek zaman) Adıl Ad ben sen 0 biz siz onlar mezun hasta meşgul yorgun evde burada ol Zaman Eki - ol -ma -acak/-yacak -ız / -yız . Ses Kaydı F: Eveet. A: Bizim müdür olacak. .Sen dün ev de değildim . Doktor Bey. . hep iş. evi&L . Oo! Çok kısmetlisin sen! Şansın çok 9.siniz i-lar) Ben bu yıl mezun olacağım. Uçak bir saat sonra Amerika'da olacak . önümüzdeki altı ay işlerin hep iyi olacak.Müdür Bey. meşgul M 1____ __.. ■Gelecek yaz nere_^ Karadeniz'tfe^ ydm 5. ben şimdi öğrenci değilim 8. Biri var ama şu anda uzakta bir yerde..Bundan beş yıl sonra yirmi sekiz yaşında olacağım.

Dünyanın en iyi ta­ kımlarında oynayacağım. hayatını kurmak 2. Benim arabam da onunki gibi. örümcek adam olmak / £0 ilk çocukluk [3] çocukluk [2] ergenlik [T] gençlik İdoller. inşallah. Be­ nim de onunkiler gibi son moV del arabalarım olacak Yanıtlar Ayten fal baktırıyor ama falı pek ivi değil. Akşamları arkadaşlarımla çıkacağım. Allah Allah 1Bu saatte kim geldi acaba? Falcı "Yakında evleneceksin. Çünkü bir kuş gibi özgür olacağım. İnşallah____ Eyvah ___ ı Cüzdanım yok!. Ronaldinho olmak 4. • adlar arasında karşılaştırma ve benzetme ilişkisi kurduğunu (Ali Murat kadar çalışkan değil. Yanıtlar Ben üç yıl sonra 18 yaşına gireceğim ve ondan sonra ha^\ yatım çok güzel olacak. Allah Allah • inanmıyorum • inşallah • eyvah • ne olur Bir yıl sonra üniversiteden diploma­ mı alacağım ve avukat olacağım. Sınıfa öğretmen gibi girdi. Ali kadar çalışkan değil. Uzun boylu aenc bir adamla iş görüşmesi yapacak ama yakın zaman içinde çok para kazanamayacak. Ankara'nın nüfusu dört milyon kadar gibil vurgulayın. Benim de onun gibi güçlerim olacak ve insanlara yardım edeceğim. eyvah. DİŞİSİ j . .> Dilbilgisi açıklamalarınızın ardından metinleri tekrar okutun ve öğrencilerden. kuş gibi. ö n ­ ce iyi bir şirkette işe başlayacağım. onun gibi. Hevesler > Metinleri farklı öğrencilere okutun ve okuma sırasında siz tahtaya örümcek adam gibi. 16 Yerleştirelim > Bu çalışmada 15. bir daha okulu asmayacağım. İn a n m ıy oru m __ \ Bu ne güzel sürpriz. Murat. İnanmıyorum. etkinliğin dinleme kaydında geçen Allah Allah. ' B n (I Ronaldinho gibi bir futbolcu olacağım. Ali öğretmen tilki babam Ov) İlil onunki gibi kadar Sen babam kadar yaşlı değilsin. Gelecekte Ayten'in aşk hayatı fena olmayacak. Açıklamalarınızda bu ilgeçlerin. Abla. Ali Murat g ibi çalışkan değil gibi!. hayır! On sekiz yaşında benim de babamınki gibi bir arabam olacak. kutu içinde verilen eylemlerin metinlerde yaşamın hangi dönemi ile ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. onun­ kiler gibi. babamın arabasıyla gezeceğim. O zaman kendi evim de olacak ve aile­ min yanından taşınacağım. Bu ünlemlerin kullanıldığı durumları örnekler vererek açıklayıp öğrencilerden verilen tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. Ronaldinho gibi. 0 senin gibi çalışmıyor. iki yıl sonra sözlenecek ve evlendikten sonra da M çocuğu olacak. babamınki gibi ilgeç öbeklerini yazıp gibi ve kadar ilgeçleriyle ilgili açıklamalarınızı yapın. eşleyelim / 1. Hayır. • yaklaşıklık anlatmak için kullanıldığını iSaat altı g ib i buluşa­ lım. söz! Ne olur Yanıtlar anneme söyleme. Tilki gibi kurnaz. özgür olmak 3. Ben örümcek adam gibi olacağım. ne olur sözcüklerini tahta­ ya yazın ve ses kaydını yeniden dinleterek öğrencilerden bu ün­ lemlerin hangi duyguları aktarmak üzere kullanıldığını belirle­ meye çalışmalarını isteyin." dedi. 17 Okuyalım. Çünkü fala göre gelecek altı ay biraz sanssız olacak.

Sakin bir hafta geçireceksiniz. yoksa hasta olacaksınız. Kendinize za­ man ayıracaksınız. inci gibi aşık gibi diş TERAZİ: işinizle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. 5. iş yoğunluğunuz azalacak. sıcak. acı. gibi/kadar gibi/kadar gibi/kadar BALIK: Her işte başarılı olacaksınız. korkak. Ama bu Nasıl Biri? temponun sonunda mutlu olacak ve bol bol dinlene­ ceksiniz. eğle­ necek. haftalık. Sevgiliniz iş temposundan şikayet edecek. . 19 Yerleştirelim > Tümceleri tamamlatmadan önce beyaz. gibi sorular sorun. Daha sonra metinleri öğrencilere. sizin « seninki • onun * senin » seninkiler • sizinki 1. tatlı. verilen kişileri. Yanıtlar Ç >• Metinleri okutmadan öğrencilere. cehennem . inatçı. .gibi yumuşak 3 şeker . Aldığınız yanıtlardan uygun olanları tahtaya yazın. Aileniz ile daha çok zaman geçireceksiniz ve birlikte kısa bir seyahate çıkacaksınız. Bu durum çevrenizdekileri rahatsız edecek. hayatınızı buna göre planlıyor musunuz? Onun _ gibi biriyle daha önce hiç karşılaşmadım. her za­ mankinden farklı düşüneceksiniz. mis/leş gibi koku 12. Onunla Yanıtlar kar • inci • keçi • taş • pamuk • tüy • mis • biber arı • buz • deli • cehennem • şeker • tavşan 1 ka r 9 pamuk. Yeni sözcükleri açıklayıp verilen tümcelerin hangi burcun yorumunda geçtiğini bul­ malarını isteyin. 20 Tümce kuralım YAY: Uzun ve zorlu bir tempoya gireceksiniz. deli 14. İKİZLER: Aşk kapınızı çalacak. 2. hafif. Hırslısınız. aylık burç yorum larınızı okuyor musunuz? Bu yorumlara inanıyor. Birlikte bir iş yapacaksınız ve başarılı olacaksınız. Yeni şeyler deneyecek. Ben onun kadar Arkadaşım yardım sever başka bir insan daha tanımadım. örnekteki tümcedekine benzer biçimde uygun sıfatlarla tamamlamalarını isteyin. 6. aşık. Kardeşin de senin kadar çalışkan mı? KOÇ: Sizin için çok hızlı bir hafta olacak. melek gibi bir insan. yeni yerler ve insanlar tanıyacaksınız. Bizim evimiz de sizinki 3. Benim çocuklarım da seninkiler gibi yaramaz. Karşını­ za yeni fırsatlar çıkacak ve hayatınız değişecek. çalışkan. Ben de sizin gibi iyi bir öğretmen olmak istiyorum. diş sözcüklerini tahtaya yazın ve öğrencilerden bu sözcüklerle ben­ zetme ilişkisi kurmak üzere gibi ilgeci ile kullanılabilecek söz­ cükler bulmalarını isteyin. Çok şaşıracak ve sevineceksiniz. keçi 13. Sürprizlerle karşılaşa­ caksınız. arı gibi çalışkan 9. Kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Dikkat çekeceksi­ niz. olabildiğince kendi burçlarını denk getirmeye çalışarak okutun. YENGEÇ: Sıkıntılarınız yavaş yavaş geride kalıyor. Gerçekten çok ilginç bir insan. Sağlığınıza dikkat edin. eşleyelim 18 Yerleştirelim >■ G ibiye kadarilgeçleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı­ nı da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri ta­ mamlamalarını isteyin. arkadaşlarınızla birlikte gezecek. Ya­ kında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. AKREP: Bir yolculuk yapacak. > Bu etkinlikte öğrencilerden. Biri size sürpriz yapacak ve kalbinizi kazanacak. biber 5. Daha sonra öğrencilere boşlukları kutu içinde verilen sözcüklerle tamamlatın. tavşan gibi korkak 11. iyi zaman geçireceksiniz.. BOĞA. ASLAN: Eski bir arkadaşınızla görüşeceksiniz. BAŞAK: Gelecekle ilgili planlar yapacaksınız. Planlarınız değişecek. taş gibi acı gibi beyaz _gibi sert 6. güzel zaman geçireceksiniz. koku. soğuk. 4. Yeni insan­ larla tanışacaksınız.21 Okuyalım. mutlu olacaksınız. belki de işe ara vereceksiniz. gibi tatlı 4. buz a tüy gibi hafif gibi inatçı 10. Babam gibi/kadar Annem gibi/kadar Kardeşim Esim Arkadaşım OĞLAK: Güzel bir haber alacaksınız ve çok sevine­ ceksiniz. KOVA: Hobilerinizle ilgileneceksiniz. sert. gibi sıcak gibi soğuk 7. Kendinize vakit ayıracak. kü­ çük sorunlar yaşayacaksınız. Ben de seninki gibi bir araba almak istiyorum. Burçlar kadar büyük. yumuşak. Burcunuz ne? Burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz? J Günlük.

Gelecek on yıl için neler planlıyorsunuz? Yeni insanlarla tanışacak. Eğitim Kariyer Aile Hobiler Aşk Para 111 . yeni yerler görecek ve Akrep biraz gergin olacak.22 Yorumlayalım Yanıtlar Burç Yorumu > Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. 23 Anlatalım Bu hafta çok gezecek ve eğlenecek. ha­ zırlık aşamasında aldıkları notları okumamaları konusunda uyarın. Oğlak Sizin Burcunuz: Terazi Arkadaşınızın Burcu: işinde bazı problemler olacak. Bu çalışmada öğrencileri. Eski bir arkadaşıyla yeni bir işe başlayacak. Koç On Yıllık Planlarım : : > Sözlü anlatım etkenliği için tahtaya. Yorumları sınıfta okutup gelecek zaman kullanımı ile ilgili yanlışları düzeltin. Bu hafta çok başarılı ve dikkat çekici olacak. öğrencilere 3-5 dakikalık bir hazırlanma sü­ resi verip aşağıdaki konulan da içerecek bir sözlü anlatım metni oluşturmalarını isteyin. Balık Ailesiyle birlikte kısa bir seyahate çıkacak. hem de grubundaki diğer öğrencinin burcuyla ilgili birer yorum yazmasını isteyin. Yengeç sorusunu yazın. belki de işinden ayrılacak. Her öğrenciden hem kendi burcuyla.

tasarlama ifadeleri • -CE eki ile türetilen sıfat ve belirteçler • Görelik ifadeleri Dilbilgisi Nil Selin : Hmm. Ona sen haber verecektin . Hafta sonu pikniğe g i­ decektik ama yağmur yağdı. Selin? Nil __ama unutmuşum. Selin : Dün tam onu arayacaktım t kapı çaldı. özlemle ben de konuşacaktım_ama Dün alışverişe gidecektik. sonra vazgeçtim. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol et­ melerini sağlayın. Dün onu arayacaktım. Hani seninle dün sinemaya gidecektik n'oldu? gibi) vurgulayın. O dün yatmadan önce saati kurdu mu? N il özlem le konuştu mu? : Tamam. Selin : Canım. Ancak dolmuşla gelebilirim. siyle buraya gel. Açıklamalarınızda bu ekin. onu da sen düşün. 15 dakika katılacaktım. Nil özlem le ben de konuşacaktım. ben si­ 24 Yerleştirelim. Neyse. siz özlemle önceden buluşun.Sözcük Alanı gidecektik • kuracaktım • arayacaktım çekecektim • verecektin • konuşacaktım • Gelecek zaman belirteçleri. Dinleme etkinliğinin ardından tahtaya. Taksi için param yok. Sabah erkenden • Gelecekle ilgili planlarını söyleyebilme ve sorabilme • Gelecek zaman belirteçlerini doğru kullanabilme Sen hala uyu­ Selin : Evet. özlem de geliyor. Yani aramayı unuttum. Ben paranı ödeyeyim. verilen sözcüklerle boşluk­ kadaşlarım geldi. Nil geldi. Dün yatmadan önce saati kuracaktım • -CE ekini kullanarak doğru sıfat ve belirteçler üretebilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat seninle alışverişe • Gelecek zaman hikaye kipi eklerini doğru kullanabilme • Bir konuda öznel düşüncelerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme Ama bugün için planımız vardı. niye bu kadar unutkansın? Tamam o zaman. Dün yatmadan önce saati kuracaktım. Dün bankadan para çekecektim. gerek yok. Planlama. ları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. Selin : Ben şimdi ararım onu. Ben Onlar dün alışverişe g ittiler mi? Selin dün bankadan para çekti mi? Bu soru ve yanıtlardan yola çıkarak -EcEktieti ile ilgili açıklamalarınızı ya­ pın. dün işten çekecektim sonra bankadan para _ ama unutmuşum. sonra oradayım. ama kızacaksın. Selin : Tamam. ben seni alışveriş merkezinin kapısın­ da bekleyeceğim. Selin : Ama bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanaca­ ğım? Nil Bilmiyorum. tümcelerini yazın ve aşağıdaki sorulan öğrencilere sorun. Bu aşamada yanlışları düzeltme­ yin. arama­ dın mı? > Bu alt üniteye rolleri paylaştırıp öğrencilere metni okutarak başlayın. dinleyelim ze sonra katılayım. • konuşma anından önceki bir zamanda gerçekleşmesi düşünülen. Sen taksiyle kapıya gel. • geçmişte kalan bir planı anlattığı için çoğunlukla eylemlerin neden gerçekleşmediğini anlatan tümcelerle birlikte kullanıldığını iBu kursa üç ay önce katılacaktım ama vize alamadım. Nil gidecektik______Unuttun mu? Selin : Aaa. evet. Sen hemen hazırlan. Geç vakte kadar oturdular. . dün gece • GÖRELİK -ly)E GÖRE Beceriler Alo. efendim? Nil • GELECEK ZAMAN (hikaye kipi) -(y)EcEktİ I < -(y)EcEk idi) • EŞİTLİK -CE yor musun? çok geç yattım. Ar­ Okuma sırasında metni okuyan öğrencilerden. değil mi? Nil Planımız Neydi? : Bilmem. hemen kalkıp hazırlan hadi. Selin dün arkadaşını aradı mı? : Sana inanmıyorum Selin. Tamam planlanan eylemleri anlatmak için kullanıldığını [Bu kursa üç ay önce kapatıyorum. önümüzdeki hafta sonu pikniğe gidecektik gibi). Aslında dün aklıma Nil : Selin. çok İyisin. tak­ Selin : Bir şey daha söyleyeceğim.

i l i . taksiyle geldim. Alış­ verişe başka bir gün çıkacağım. Tam evden cık acaktım 7. Dünya turnesine .. Rolleri paylaştırarak metni bir kez de öğ­ rencilere okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra soruları yanıt­ latın. Birçok ülke gör ecektim çık ocaktım . evde yoktunuz. Geçen gün annemle size uğra yacaktık 2. alıştırmayı da yap acak taksiyle geldim. 1. 5.. Sen de ye iyecek miydin ? 4.. ben sen 0 biz siz onlar çık al dur görüş uyu yürü Zaman Eki -ma -me -acak / -yacak -ecek / -yecek w S-ükaye Kipi mı mi -(y)di -(y!dı -ti -ti 25 Tamamlayalım -m -n -k -nız/-niz (-lar/-ler) m ~ Ben çıkacaktım. sen önümüzdeki sene mi mezun ol ocaktın J 5.. ] o Aslında yeni kursa devam etmeyecektim ama Türkçem hala çok iyi değil. 2. Çok ünlü o lacaktım g|r S0rü hayranım o! ocaktı________ 7 Seni arayacaktım gına benden özür diledi. Diyete başlayacaktım fakat annem dün harika bir pasta > ilk olarak öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. Tatile ç ıkacaktım anna yUrj dışından misafirlerimiz geldi. Ressam olacaktım fakat ailem "O işte para yok. ° m > affetmeyecektim Ahm et: Bir konservatuarda okumaktı ve sanatçı olmaktı. Her sa­ bah erken kalk. İşten ayrılacaktım nmn müdür maaşıma zam yaptı. akşama kadar çalış. 3. 6. sonra yorgun argın eve dön.. Hatırlamıyorum. Biz bugün mü buluş ocaktık ? 8. Yeni araba alacaktım nmn almadım. Evde televizyon izledik. Bu sabah kursa yürüyerek gelmek istiyordum ama geç kal­ Yanıtlar dım. İşten erken çıkacaktım fakat müdür beni toplantıya çağırdı. Gelecek hafta gideceğiz. Dün hastaneye gi/ decektin gittin mi? Bu sabah kursa yürüyerek gelecektim ama geç kaldım. Dün arkadaşlarımla sinemaya gitmek için plan yaptık ama si­ nemada bilet yoktu. telefon çaldı. Bugün planım alışveriş yapmaktı ama işte çok yoruldum. Onunla bir daha hiç konus ulayacaktım ama benden 10. özür diledi. -EcEkti ekini kullanarak örnekte­ ki gibi yeniden yazmalarını isteyin. Konserlerde hayranlarım benim şarkılarımı söyleyeceklerdi . Sen uyuyacak miydin? Biz bugün görüşecek m iydik? Oniar almayacaklar mıydı? Onlar almayacak mıydılar? *Siz durm ayacaktınız mı? 27 Yeniden yazalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -EcEktlyapısıyla ilgili açıklama­ larınızı özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlama­ larını isteyin. 9. işaretleyelim 26 Yerleştirelim Hayalim Bu Değildi > öğrencilerden. 4.. 1. > öğrencilerden verilen tümceleri. oluşturacakları tümcelerin anlam bütünlüğü­ nü de dikkate alarak boşlukları tamamlamalarını isteyin. Geçen hafta bütün sınıf pikniğe gitmek istiyorduk ama yağ­ mur yağdı. 4. Gizem : Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz ama senin kadar şi­ kayet etmiyoruz! yaptı! 3." dedi. mıydık ? ama telefon ettik. 9. sana bırakmadım.. Yanıtlar f işten ayrılacaktım • ressam olacaktım *tatile çıkacaktım ^ • yeni araba alacaktım • diyete başlayacaktım • bu yıl mezun olacaktım * aslında yeni kursa devam etmeyecektim ^ onu affetmeyecektim • işten erken çıkacaktım • seni arayacaktımJ 1. Gizem : Öyle mi? Neydi ki? 6. Ahm et: Belki senin için bu hayat güze! ama benim ha­ yalim bambaşkaydı. öğretmenim. Ağaç oldum burada! Hani zamanında gel e c e k tin j 3. 2._________________________________ 4. Dolaptaki pastanın hepsini yedim. Aslında dün hiç dışarı cık mayacaktmı ama bir arkada­ şım beni sinemaya davet etti. . Ahm et: CJff! Sıkılıyorum her gün aynı işleri yapmaktan. g Bu y ıl mezun olacaktım ama fjna| sınavından kaldım. 28 Dinleyelim. telefon numaranı kaybettim..

------------- Ama telefonun kapalıydı. Senin yok muydu bir hayalin? Gizem : Aslında ben de küçük bir kasabada yaşamak istiyor­ dum. sıkıntısını çekmeyecektik. Aslında buraya daha erken geldim /gelecektim .. Güzel. 3.. Çocukla­ rım rahatça oyna yacaktı. Yanıtlar Doğru Yanlış Doğru Yanlış 1.-------- Trafik kalabalıktı. Arkadaşım üniversiteden mezun oldu/olacaktı.. Ama iş bulamadı. bahçeli bir evde otur ocaktım. Merak ediyorum. 29 Yanlışı çizelim. Çünkü ailesi izin [7] □ □ [7] var.Gizem : Bu hayatini niye gerçekleştiremedin? Ahm et: Çünkü aiiem konservatuarda okumama izin vermedi. - Yine elinde sigara var.00'da seninle kütüphanede buluştuk/buluşacaktık. — Ama vazgeçtin.. Yalnızca erteledim. 1T. Gizem işinden memnun değil.. eşleyelim > Bu çalışmada yanlış eylemi buldurmadan önce sunulan bilgilerden hareketle öğrencilerin ilgili tümceleri birbirleriyle eşlemelerini. Bu sabah saat 09. Ahmet sanatçı olmadı. ar­ dından da oluşan bağlama göre yanlış eylemi bulmalarını isteyin. [7] □ El □ □ [7] 5. . Büyük şehrin gürültüsü­ nü. Ben de bankacı oldum. Gizem'in hayallerini gerçekleştirme şansı 2. 4. Yanıtlar 1. 12. 4. □ [7] vermedi. Bu gömlekten sana da -etdm/alacaktım . Ama ben senin gibi ha­ yalimden vazgeçmedim. Ona bir hediye alalım. Ahmet gelecekle ilgili hayaller kuruyor. Bunu size daha önce de Unuttunuz mu? 6. . 2. neydi? --------- 5. ---- Ama film için bilet yoktu. Dünkü sınav nasıl aeçti/ Sence iyi bir not alacak mısın? O geçen hafta okula hiç gelm edi/gelmeyecek# Acaba hasta mıydı? Dün seni aradım/arayacaktım. Belki emekli olduktan sonra. Yarın akşam Murat'ın doğum günü partisi olacak/olacaktı.. Dün bana bir şey söyledin/söyleyecektin. 10.---- Ama sadece bir taneydi. Ahmet çok ünlü olmak istiyordu. . Hani artık sigara içmcycccksin/içmeyecektin. 3. - Neden gelmedin? 7. 6. Ahm et: Ne güzel! Senin hala bir hayalin var. Gizem dünyayı dolaşmak istiyor. geç kaldım. Ama ben. Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya-gMk/gidecektik.

söz konusu niteliğe veya özelliğe yakın ol­ mayı anlattığını (büyük>büyükçe (biraz büyüklbir ev. küçük drajelerle besleneceklerdi. p0 insanlar küçük haplarla Mustafa öğretmen 0 onlar -a / -ya göre -e / -ye beslenecek. Bilim adamları da kendi alanlarında o günkü olaylardan hareketle gelece­ ği görmeye çalıştılar. Konuşmalarda geçen sıfatları ve belirteçleri -CE ekini ekleyerek tahtaya yazıp bu sıfat ve belirteç­ lerden hareketle -CE ekiyle ilgili açıklamalarınızı yapın. *Onca da doğru mu? Sence bu elbise nasıl? Bu kitap ona göre biraz ağır. Onları. H] Buzul çağı geri gelecek. Belki bunlar ge­ lecekte yine olacak. Açıklamala­ rınızda. Ayrıca. • • • • • ulaşım * yeme-içme « sağlık-yaşam • bitkiler yaşam alanları giyim-kuşam iletişim hayvanlar > öğrencilerden 30. Yavaşça kalktı. 2000'li yıllarda yeni bir bu­ zul çağı başlayacaktı. Bilim adamları Mars'ta ve başka galaksilerde hayat izleri arıyor şişman zayıf güzel -ca / -ce -ça / -çe sessiz yavaş gizli yüz saat güzelce (bir kız1 şişmanca (bir adam! yüksekçe (bir bina! *zayıfca (bir çocuk) Sessizce bekleyiniz. 115 . tarım ürünleri yetiştirmek müm­ kün olmayacak. yavaşça gibi). ben sen biz siz -ca / -ce -ça / -çe Mustafa'ya göre İstanbul çok pahalı. öğleden sonra kış olacaktı. Bu araba sana göre değil mi? gibi). bana göre ifadelerini kullanmaları konusunda yönlendirin. sayı veya ölçüde çoğul­ luk anlattığını [Bunca emek. şunca insan gibi) vurgu­ layın. yüzyılın ortalarından. dolayısıyla et de yemeyecekler. vitamin ilaçları kullanıyor. verilen tümcelerin hangi tahminle ilgili olduğunu bulmalarını ve eşle­ melerini isteyin. *öğretmence bu sınıf çok tembel. Bunun sonucunda özellikle gelişmiş ülkeler uzayda koloniler oluşturacak hatta insanlar tatil için gezegenler arası yolculuklar yapa­ caklardı. • 1. öğrencilerden bilmedik­ leri sözcükleri not etmelerini isteyin. Bu tahmin de henüz gerçek olmadı. gibi) belirtin. şu. yani insanlar sebze. 31 Tahmin edelim Gelecekte Nasıl Olacak? Yanlış Tahminler > Bu etkinlikte metni önce siz okuyun. günlerce aylarca gıda kapsülleri ile besleniyor. konuşmalarında bence. onca para. Dünyanın birçok bölgesinde. uzay yolculuklarında astronotlar. ve 2. Gizlice çıktılar. 3) Sabah şort. Onlara göre 2000'li yıllarda iklim değişecek. birçok ülkede yeni yerleşim alanları oluşturmak mümkün olmayacaktı. Sizce doğru mu? Bence doğru. Bu tahmin de tam olarak gerçekleşmedi ama yakın bir ge­ lecekte gerçekleşmesi mümkün. Bizce bu doğru değil. Başka bir tahmine göre 2000'li yıllarda dünya nüfusu bü­ yük bir hızla artacak. eşleyelim kJ. Yanıtlar 1) Mars'ta mı yaşıyorsunuz? 2) Bu eczanenin kahvaltısı çok güzel. etkinlikte okudukları metinden yararlanarak verilen konularla ilgili uzak geleceğe dönük tahminlerde bulunma­ larını isteyin. Ayrıca. Bazı bilim adamlarına göre bu yüzyılda beslenme alış­ kanlıklarımız tamamen değişecekti. yüzlerce (sayfa) Saatlerce yürüdük. Sence Türkçe zor mu? gibi) vurgulayın. • bazı sıfatlara ve belirteçlere eklendiğinde söz konusu niteliğe ve­ ya özelliğe yakın olmayı anlatan belirteçler türettiğini [sessizce. Çünkü artık birçok insan hazır yiyeceklerle besleniyor. zor>zorca (biraz zor! b ir sınav gibil. -CE ekinin • sıfatlara eklendiğinde. işte 20. Bana göre yemek güzel değildi. ama yakın zamanda uzay tatili mümkün değil gibi. öğle­ ye kadar yaz. [T] Başka gezegenlerde yaşamak mümkün olacak. kişi adıllarıyla bakış açısı ve kendine görelik anlat­ madığını [*Onca bu maç berabere bitecek* Onlarca biz bu işi yanlış yapıyoruz. • -CE ekinin 3. Bu sözcükleri açıkladıktan sonra metni bir kez de öğrencilere okutun ve onlardan. • -E göre yapısının koşaç tümcelerinde "uygun veya istenildiği gibi olmak" anlamlarını vermek üzere de kullanıldığını [Siz tam bana göresiniz. akşam kürk. o adıllarına eklendiğinde miktar. 2000'li yıllara ait bazı tahminler: Bazı bilim adamlarına göre. meyve. kişi adıllarında -CE ekini getirilerek veya bütün adılları -E göre ilgeç yapısına sokarak bakış açısı ve görelik anlatabileceği­ ni (Bence bu çocuk hasta. • bu. Tarihin her döneminde insanlar geleceği hep merak ettiler. gelecekle ilgili tahminler yaptılar. gizlice. Ama bugün henüz küresel ısınma ve kuraklık aşamasındayız.30 Okuyalım.

yavaşça / sessizce / onca / kolayca 4. verilen sözcük gruplarında -CE muhteşemdi. Manzara > Bu çalışmada öğrencilerden. Tabii he­ men kabul ettim. 5. Onurla ben etleri pişirdik. Çadırlarımızı kurduktan sonra eşyalarımızı yerleştirdik. Ama projeyi kimse beğenmedi. Onu da yemeğe davet et­ tik. Deniz ve Cenk mangal için odun topladılar.. Kulağıma sessiz ce 4. Orman yangınlarında yüz terce___ ağaç yok oluyor. kuş seslerini dinledik. 9. yerleştirelim 32 Tamamlayalım ► Dilbilgisi kartı üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptırdıktan ve açıklamalarınızı özetledikten sonra öğrencilerden. Tabii 2. Ardından çadırlarımızı kurmak için yer aramaya başladık. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli grup­ 6.l 66'yı açmalarını isteyin. 3. __ yaşamak istiyoruz. Tam yemek yiyorduk ki. 7. Arabadan indik ve bir süre sessizce __ manzarayı seyrettik. Evimizin küçüki*L bir bahçesi ve bahçemizde büyükPL bir çınar ağacı var. Çince / günlerce / yıllarca / aylarca 5. Sonunda kızım dönüyor. Mehmet. Dakikalarçg_ dolaştıktan sonra nihayet ormana yakın güzel bir yer bulduk. Yol boyunca sohbet ettik. ya­ 33 Farklı sözcüğü bulalım ni Düzce ve Bolu arasındaki Pürenli Yaylası'na ulaştık. 8. Size afiyet olsun. Arabada Deniz'in iki arkadaşı daha vardı: Onur ve Cenk. Almanü1?___ _ . Geçen hafta doğa fo­ toğrafçısı arkadaşım Deniz beni bir kampa davet etti." dedi ve usulca yanımızdan uzaklaştı. Görevli kütüphanedeki öğrencileri kibar_a?_____ Uzunca bir süredir tatil yapmayı hayal ediyordum ama lüks bir otelde değil. insan ca :: bilmiyor. Fran­ s ı z ^ _____biliyor ama Arap Ça 6. . Daha sonra metni siz okuyun ve öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Saat 7:30 gibi Deniz beni arabasıyla evden aldı ve çocukça__ bır heyecanla uyardı.l 65'i. 10. Bize "Yaylamıza hoş geldiniz. Hepimiz bu karşılamaya çok sevindik. Yaklaşık bir buçuk saat sonra kamp yerine. Çevrede ahşap kulübeler ve ağaçlarla kaplı ekinin farklı İşlevde kullanıldığı sözcüğü bulmalarını isteyin. Sana çok dost Qa _____ davrandım. Kamp maceramız cumartesi sabahı başladı. Bu hayalim sonunda gerçek oldu.. sakinc e __ bir yerde. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Yemyeşil ağaçlar arasında. güzel_ce______bir kız. Türkçe / saatlerce / İngilizce / Almanca karnımız zil çalıyordu. "Sağ olun. sınıfça / ailece / toplumca / sıcakça 116 lar oluşturun. Aysel İngiliz ce . müzik dinledik ve beraberce şarkılar söyledik. Yeni sözcükleri açıkla­ yın. bu proje üzerinde çalıştı.. tümceleri tamamlamalarını isteyin. elinde bastonuy­ 3.30 Okuyalım. ay larca bir şeyler söyledi. B rolündeki öğrencilerin s. bu nca emek boşa git­ ti. Aylin uzun boylu. bence / sana göre / kanımca / güzelce tepeler vardı. insanca / dostça / büyükçe / çocukça la yaşlıca ____ bir adam çıkageldi. 2. y ıl larca ___bu anı bekledim. 1. Yanıtlar ?/ j Kampta > öğrencilerden metni okurken boşlukları uygun sıfat ve belirteçler­ le tamamlamalarını isteyin. yüksekçe __ Yanıtlar 1. yola çıktık.

ünite 7. B öğrencilerine de kendilerine yöneltilen sorulara 3 dakika içinde yanıt vermeye çalışmalarını söyleyin. Tüm gruplara. ünite Yarışalım Yarışalım Kim Daha Hızlı? Kim Daha Hızlı? © © ..... J larınız E n y a k ı n ^ P ' anlaflnlz arkadaşınizın planlan ® \ B itir/ 2 ) Ailenizle ilgili / Gelecekle © \ Bitir/ Bir sonraki kıyafet .- Bu dersten sonraki p|an..> A öğrencilerinden kendi sayfalarındaki konularla ilgili sorular oluşturmalarını ve bu soruları gruplarındaki diğer öğrenciye sormalarını isteyin... hayaliniz _ 5 yıl için kişisel geiİŞİm n ln n in n n i © Yaşlılık 7 n ln n ln r ın r planlarınız m . A 7./yolculuğ unuz © kitap © Bu akşam için planlarınız © yemeğiniz @ 7 ' î planladığınız / etkinlik planlarınız f Tatil sonraki / ilgili - Sağlıkla ilgili / Planiarınız düşünceleriniz En büyük hayaliniz / 0 \ ~ l i planlarınız En büyük : önümüzdekf . Aynı etkinliği B öğrencile­ ri için de uygulayın...v Bir sonraki pahalı alışverişiniz planlarınız Bir sonraki . soruları aynı anda sormaya başlamaları gerektiğini hatırlatın ve süreyi siz tutun. Çalışmanın ardından sınıfta en çok soruyu yanıtlayan öğrenciyi belirleyin..t: i îi kıyafet alışverişiniz alışverişiniz :! © Çocuklarınızla ilgili: Sağlıklı yaşam planlarınız planlarınız ^ © © Kariyer Eğitim planiannız planlarınız f it * * ? * ] § Bir s o n r a k i© —* unutmamamız gereken randevunuz Ailenizden biriyie buluşma | zamanınız © Bu dersten Akşam planlarınız I © Okumayı Bu haftaki sosyal : 7 0 Gelecekle ilgili Bir sonraki endişeleriniz fiziksel aktivite planınız 7 7 Bir sonraki .. 7 y :.î/ ’7 > Bir sonraki tatiliniz /■> 0% ıu Hafta sonu 7 /t ^ /B aşla..

boşlukları tamam­ bana. kişilere aktarabilme "Sen çok çirkinsin ve hiç güzel kıyafetin yok!" demişler. çünkü randevusu­ na geç kalmak istemiyormuş. var mı benden daha güzel biri bu dünyada?" lamalarını ve paragrafları resimlerle eşlemelerini isteyin. Onunla alay etmişler. tuhaf yaratıklar varmış. çok sinirlenmiş. [T] Küçük kız büyükannesinin evine gitmiş ve kapıyı çal­ mış. Bu dünya önce ona çok cazip gelmiş ama sonra. Onları. "Benim. Bu serüvenin içinde garip olaylar." demiş ama "Büyükannemin sesi ne kadar da garip böyle. K ım ızı Başlıklı Kız ." demiş." diye düşünmüş. Kurt. Bunun üzerine sarayın avcısını çağır­ mış ve ona "Üvey kızımı hemen ormana götür ve öl­ dür. Sana çörek getirdim. ayna! Söyle Ardından paragrafları okutup öğrencilerden. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3.. Alice 1 Yerleştirelim. O da hemen kapıyı > Bu üniteye. öğrencilerin dikkatini giriş görseline çekerek baş­ layın. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat [7| Bir tavşan yolda telaşla koşuyormuş." demiş. Okuma Ayna cevap vermiş: "Kraliçem siz de güzelsiniz ama çalışmasının ardından öğrencilere. Onlara. açmış ve içeriye girmiş. Tavşan bir deliğe girmiş. [T] Bir gün kraliçe yine aynaya sormuş: "Ayna. • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme • Duyuru. anlatımlarında -miş ekini kullanmala­ rı konusunda yönlendirin. giriş etkinliği olarak kısa Pamuk Prenses sizden bin kat daha güzel!" Kraliçe özetleri verilen masalların nasıl devam ettiğini veya bittiğini an­ latmalarını isteyin. hadi içeriye gir. Bizim iki üvey kar­ • GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) -miş deş de hemen hazırlıklara başlamışlar.Sözcük Alanı Alice • Kül Kedisi » Pamuk Prenses • Kırmızı Başlıklı Kız ^ • Geçmiş zaman belirteçleri • Duyuru. -miş ekinin doğru kullanıldığı tümce­ leri tahtaya yazıp bu tümcelerden yola çıkarak belirsiz geçmiş zaman yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. K ü l Kediş j___ ‘ KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) -l-lylmiş ! < i-mişl de baloya gitmek istemiş ama üvey kardeşleri ona Beceriler • Duyduklarını. Kurt o sırada "Kapı açık. eşleyelim / / Evvel Zaman İçinde onu takip etmiş ve kendisini olağanüstü bir serüvenin içinde bulmuş. içeriden yumuşak bir sesle seslenmiş: "Kim o?" Küçük kız.. Sizce bu resim ler hangi masalı anlatıyor? Siz bu m asalları okudunuz mu veya biliyor musunuz? gibi sorular sorarak "masal" konulu bir konuşma ortamı yaratın. ilan ifadeleri 00 Bir gün prens sarayda bir balo düzenlemiş ve bütün Dilbilgisi bekar kızları bu baloya davet etmiş. .

. piş miS______ m i 7 . Siz beni yanlış anla in işsin iz 4 Bana biraz borç verir misin? Cüzdanımı evde unuf muşum 5. Size "Bugün gelin. *Çocuklar akıllıymışlar..GEÇMİŞ ZAMAN (belirsiz) İL. Yanıtlar 1. eşleme ve yer belirtme amaçlı koşaç tümcelerin­ de 3. ölmüş. bir deri bir ke­ mik kalmış ve ölmüş. belirsiz geçmiş zamanı kullanarak bir paragraf yazmalarını isteyin.. ben sen o biz siz onlar yazveraraödeiyileşanla- — m - i - Zam an Eki -ma -me -mış -miş -muş -müş mı mi mu mü -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -sın/-sin/-sun/-sün -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 2 Okuyalım. Ardından metni bir kez de öğrencilere okutup onlardan soruları yanıtlamalarını isteyin. koşaç tümcelerinde belirsiz geçmiş zamanı gös­ teren kip olduğunu (öğretmenimiz M urat Bey imiş IMurat Bey'mişl gibi). öğrencilerin -miş ekiyle ilgili olası yanlışlarını düzeltin ve “Nergis" metnini önce siz okuyun. Hepsi sol muŞ_______ Ahmet beni ara mış ama ben telefonu dııy mamışım Yemeğe bak. 7. çünkü adeta donmuş. g ib i vurgulayın. çoğul-kişi için -/£r ekinin seçimlik olarak kullanıldığını (On­ la r öğretmenmişllerl. O şekil­ de günlerce kalmış. . Ben borcumu ödememiş miyim? Sen iyileşmemişsin. Eko bu durum karşısında üzüntüden günden güne erimiş. 8. Bildikleri efsaneleri sınıfta anlattırın. Yeni sözcükleri açıklayın. 9. çünkü Narkissos adlı avcı çok yakışık­ lıymış. Kemik yığını vücudu kayalara. ne su içebilmiş. Eko Narkissos'un aşkını reddetmiş. hikaye olup olmadığını sorun. 10. Tanrılar Narkissos'u Olimpos Dağı'nda cezalandırmış. Çocuklar bahçedeymişllerl gibi) • Niteleme amaçlı tümcelerde -lEr ekinin kullanılmadığını (*Kitap­ la r eskiymişler. • rivayet kipinde aksi belirtilmedikçe." demedim. Eski bir Yunan efsanesi nergisi diğer çiçekler­ den ayırır. > Sonraki etkinliğe geçmeden önce rivayet kipi ile ilgili açıklama­ larınızı yapın.. 4 Bir masal oluşturalım > öğrencilerden. Narkissos da Eko gibi erimiş. 3. Doğru Yanlış □ S □ □ □ 0 S s 0 □ Bu saç modeli bana yakış mış mı ? Televizyondan duyduğuma göre benzine zam gel m‘Ş Çiçekleri vazoya koymadım. Ancak Narkissos Eko'nun aşkına karşılık vermemiş. Babam gençken şarkıcı olmak iste miş ama dedem izin ver inçmiş_____ 3. Günlerden bir gün Narkissos avda susamış ve bir su kenarına gelmiş. Kilo g| mtşstn Anık spor yapmıyor musun? 2. Bu güzellik karşısında adeta büyülenmiş. O güzel vücudu da nergis çiçeklerine dönüşmüş. Yanıtlar 1. Bu çiçek adını efsaneden alır: Efsaneye göre Eko adında bir peri kızı bir gün bir avcı görmüş ve ona hemen aşık olmuş. so­ nunda ölmüş. *Onlar anlamamış mılar? 3 Tamamlayalım >■ -miş ekiyle ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyip öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. sarı beyaz renkli bir çiçektir ve dünyada Ak­ deniz'le aynı enlemlerdeki bölgelerde. sana kitabını vermemiş miyiz? Siz adınızı yazmamışsınız. 2. nergis çiçeğinin adı­ nın nereden geldiğini açıklayan bir efsane okuyacaklarını söyleyip bu konuda kendilerinin bildiği bir efsane. sesi de bu kayalarda yankıya dönüşmüş. Olimpos dağındaki tanrılar Narkissos'a çok kızmışlar ve onu cezalandırmaya karar vermişler. Efsanenin ismi nergis çiçeğinden gelmiştir. Nergis hoş kokulu. ne de yemek yiyebilmiş. işaretleyelim / / > Okuma çalışmasından önce öğrencilere. 5. Tür­ kiye'de İzmit'in Karaburun ilçesi ve onun Mordoğan beldesi Ner­ gisin anayurdudur. su kenarlarında yetişir. Yemeklerimden yemiyor musun? Yoksa güzel yap mamış mıyım. Su içmek için eğilmiş ama suda kendi yüzünü görmüş. ? 6. öylece kalakalmış. Narkissos suyu içememiş. belirtilen nitelikte olma veya sözü edilen yerde bulunma durumunun konuşma anında da sürdüğünün anlaşıldığını ama uygun belirteç velya) bağlam yar­ dımıyla konuşma anından öncesine de gönderimde bulunulabildiğini (öğretmenimiz M urat Bey'miş ama şimdi değişmiş gibi). Daha sonra sınıfta yazdıkları paragrafları öğren­ cilere sesli olarak okutun ve yanlışlarını düzeltin. Beni o aramamış mı? Biz. prens • saray • prenses • aşk Bir gün. • rivayet kipinin. 4. • özne canlı ise. Açıklamalarınızda.

□ 3. tık. Uzun süre beklemiş. 4. Ben çocukken çok usluym uşum __ . Derin bir nefes aldım. Adam kelebeği evine almamış.. Haydi yatağına yat da hemen başlayalım. Ceren ve Selin kardeş değil m iym işler ? gen on|arı kardeş zannediyordum. 'ilk defa biri benimle dost olmak istedi ama ben bu teklifi kabul etmedim. 10. 9." diye kendine kızmış.. Dönmüş.. Annem gençken çok zayıf miş . Adam birden sinirlenmiş. O sabah park çok sessizdi. Kelebek utanmış ve başını öne eğmiş.. Ankara'daki en iyi lokanta burası mıymış ? 6 Dinleyelim. Yaklaşık bir saat parkta yürüyüş yaptım. 3. ben de onu içeri alırım ve dost oluruz" diye düşünmüş. hiç yaramaz değilmişim Ben küçükken çok sevimliymişim. Sonun­ da bilgi almak için bilge bir kişiye gitmiş. Duyduğuma göre siz eskiden çok ünlü bir futbol­ cuymuşsımuz_ 5. Adam yine kabul 120 Yanlış 7 Aktaralım > öğrencilerden metni. Aradan uzun zaman geçmiş. Kelebek başka biriyle dost olmuş." demiş.KOŞAÇ TÜMCESİ (rivayet kipi) Adıl Ad / Sıfat - ? öğrenci değil mı toplantıda mi başarısız mu 0 sevimli mü biz pilot siz onlar zengin ben sen -İyimİş I < i-miş! Zaman Eki Kişi Eki -miş / -ymış -ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm -miş / -ymiş -sın/-sin/-sun/-sün -muş / -ymuş -müş / -ymüş -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz (-lar/-ler) 5 Tamamlayalım > Rivayet kipi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullana­ rak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamlamalarını isteyin. yanlışları T ile işaretlemelerini isteyin.. Biz eskiden çok zenginmişiz. 0 □ 2. iyi geceler yavrum. "Git buradan! Beni rahat bırak" demiş. Sadece kuşların sesi vardı. Sonra "Lütfen al beni içeri. Her gün penceresi açık beklemiş. öğretmene göre sen başarısız mıymışsın? O pilot değilmiş.. Kelebeğin biri.. Sabah çok erken kalkmış." diye bağırmış. Her gün başka kelebekler görmüş ama o kele­ bek bir daha hiç gelmemiş. Anne: Uyumuş bile. Akşam annemle konuştum. Eşofmanımı giydim ve karşıdaki parka gittim. Adam çok pişman olmuş. bakmış küçük bir kelebek. işaretleyelim Bana Bir Masal Anlat Anne Yanıtlar Doğru T. Dün akşam Okan ve Eray sinemaya gitmişler. DÜN NE YAPTIM? Dün sabah çok erken kalktım. Pencerenin önüne gelmiş. Elimi yüzümü yıkadım. Lütfen pencereyi aç.beni içeri al" de­ miş. İstanbul'da hava hiç soğuk değilmiş _ 7. Yanıtlar 1. Kelebek adamla kalmak istemiş. tıraş ol­ dum.__________________________ .tık. etmemiş.. Sonra eve döndüm. Hava çok soğuk üşüyorum. Bilge kişi adama bakmış ve demiş ki: Kelebeklerin ömrü bir iki gündür. Ses Kaydı Kız Çocuk: Anneciğim. Aaa! Aslı evli miymiş ? 8. *Oniar öğrencimişler. Hava çok güzeldi. □ m ► öğrencilerden metinle ilgili tümceleri okumalarını isteyin. Da­ ha sonra ses kaydını dinletin ve onlardan doğru tümceleri "D". Adam o sırada çok meşgul­ müş. Kelebek bir süre sonra tekrar gelmiş. Kelebek çok üzül­ müş ve oradan uzaklaşmış. Kelebek. tatlı rüyalar. Dün aradım. bu gece bana hangi masalı okuyacaksın? Anne: Bu geceki masalımızın adı 'Kelebek". "Olmaz! Sen bir kelebeksin. Film çok korkunçJ«M?_______ 2.. Ses kaydını ikinci kez din­ letip yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.. heyecanla "Se­ ninle dost olmak istiyorum. -Dİ eklerinin yerine -miş ekini koyarak ye­ niden yazmalarını isteyin. Her şeyi anlatmış. cama vurmuş. Tık. ama siz toplantıdaymışsınız.. burnuma çiçek kokuları geldi. Sonra "Belki bir süre son­ ra tekrar gelir. Benim babam gençken çok yakışıklı y mı§ ki de yakışıklı mıymış ? senin­ 6. 0 m □ 4. -Bugün onun yaş günü müymüş ? Hemen hediye alalım. Odanın penceresini açtım ve dışarı baktım. Daha son­ ra işe gittim. bir adamla dost olmak istemiş.. Güzel bir kahvaltı yaptım.

sevgilisinin seslerini duyamıyormuş. Yanıtlar 1. ancak “Ah Tamara. öfke içinde bu görüşmeleri engellemenin yollarını düşünmüş. Delikanlı karşı kıyıdan ateşi görmüş ve fırtınaya hiç aldırmadan kendini göle atmış.. Akdamar Adası'nda bugün 10._______________ . tarihi açıdan çok değerli bir kilise bulunmaktadır. Fakat Tamara'nın babası ateşi bir müddet sonra söndürmüş. Bu havada gölde yüzmek teh­ likeli olur diye Tamara ateş yakmaktan vazgeçmiş. sokağın adının nereden geldiğini bilip bilmediklerini sorun ve kı­ saca Van Gölü ve Akdamar Kilisesi'nden söz edin. anlatalım <’J5^ >. Delikanlı kıyıya çıkmış ve S-flP8^ çok geçmeden Tamara'yla karşılaşmış. fırtına başlamış. Tamara §||jgj|j adındaki kızın dillere destan bir güzelliği varmış ama babası ‘sjgy onu bu adada herkeslerden uzak tutuyormuş. adaya yüzmüş..> Okuma çalışmasından önce öğrencilere yaşadıkları ülkenin.." demiş. O günden sonra genç kız her gece kıyıda ateş yakıyormuş. Fırtınalı gecede ateşi kim yakmış? Qj| delikanlı [7] köydekiler □delikanlı □köydekiler □ Tamara [7]Tamara'nın babası 9 Yeniden yazalım. kendi kendine "Bugün de buluşmayız. Daha sonra öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Tamara durumu anlamış ve o da kendisini gölün azgın dalgaları arasına bırakmış. kentin. dayanamış.. Bir türlü kıyıya çıkamıyormuş. Bu efsanedeki olay nerede geçiyormuş? □ Van Gölü'nde □ köylerde □ Akdamar Adası'nda 2. m ÜL Efsaneye göre. Bir gece Tamara ateş yakmak için tam kıyıya inecekmiş ama birden hava bozmuş. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş." diyebiliyormuş. Farklı bir çalışma ola­ rak öğrencilerden öyküyü. verilen tümceden itibaren "delikanlının gözünden yeniden yazmalarını da isteyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu efsanenin asıl kahramanlarından biri değil? □ karşı kıyıda QTam ara □ Tamara'nın babası 3. verilen tümceyi sürdürmelerini ve öyküyü farklı bir biçimde sonlandırmalarını isteyin. Nihayet bütün gü­ cü tükenmiş. bugün Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda H çok eskiden bir babayla kızı yalnız yaşıyorlarmış. Ah Tamara. B ir türlü kıyıya çıkamıyormuş. delikanlı da ateşin ışığına doğru yüzüyor. Ama babası zaten bir fırsat bekliyormuş gibi kızından habersiz sinsice kıyıya kendisi gitmiş ve ateş yakmış. yüzyıldan kalma kabartmalarla süslü. % </ Karşı kıyıdaki köylerin delikanlılarından biri bir gün çok me- rQk etmiş. bu nedenle yönünü yitirmiş. kıyıya çıkıyor ve Tamara'yla giz­ li gizli buluşuyormuş ama kızın babası bu durumu fark etmiş.________________________________________________________________________ .Bu etkinlikte öğrencilerden.. Bu ad zamanla değişmiş. Ardından metnin her paragrafını farklı bir öğrenciye okutup yeni sözcükleri açıklayın. iki genç göz göze gelmişler ve birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar.. bu nedenle yönünü yitirmiş. "Akdamar" olmuş. O günden sonra insanlar bu adaya "Ah Tamara" Adası demişler. Tamara bu sesleri duymuş ve hemen kıyıya koşmuş ama artık çok geç­ miş. Delikanlı artık fırtınalı havada ve karanlıkta yüzüyormuş.

Televizyon seyrediyorum. gibi). gibi) vurgulayın.tümcelerini yazıp -yormuş ve -EcEkmiş eklerinin altını çizin. başlayın. gibi) belirtin. öğrencilerden ses kaydını sonradan öğrenildiği bilgisini aktardığını (A li yarın İstanbul'a dinlemelerini ve diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını isteyerek gidecekmiş. Eda Ne iş 'yapıyorm uş Nil Mühendismiş. M urat artık derslere katılmayacakmış. kişilere aktarabilme muş O çocuk her gün süt içiyormuş. Esmer. Dinlemenin ardından tahtaya diyalogda geçen • aksi belirtilmedikçe eylemin konuşma anından sonraki bir Evieniyormuş. Evieniyormuş Beni düğününe davet etti. Gidecek misin düğüne? Nil Evet. . -EcEkmiş yapısı ile ilgili açıklamalarınızda ise bu ekin. Eda Ne kadar güzel. Bi­ ? raz Tom Cruise'a benziyormuş Eda Düğün ne zamanmış? Nerede olacakmış ? Nil 3 Haziran'da Cırağan Sarayı'ndaymış. bir şirkette yöneticilik yapıyormuş Eda Nasıl biriymiş? Yakışıklı ____ faym ış o Nil Evet. Umarım mutlu olurlar. İstanbulluymuş. öğrendiklerini -miş ekini doğru kullanarak geçmiş zamanlı tümcelerle 3. gibi). 10 Tamamlayalım. Bu Sözcük Alanı eklerden hareketle şimdiki zaman ve gelecek zaman rivayet • -miş eki ile kullanılan dolgu sözcükleri [sanki. Açıklamalarınızda -yormuş • Geçmiş zaman belirteçleri ekinin. • aksi belirtilmedikçe konuşma anında süren eylemleri anlat­ • Gelecek zaman eklerini doğru kullanabilme tığını ama uygun belirteç ve(ya) bağlam yardımıyla konuş­ • Geçmiş zaman belirteçlerini doğru kullanabilme ma anından öncesine de gönderimde bulunabildiğini [Or­ Süre: Normal 10 saat / Yoğun 8 saat han düne kadar b ir fabrikada çalışıyormuş. mavi gözlüymüş. gönderimde bulunabildiğini [Murat dünkü derse katılacak­ Nerede olacakmış? mış ama sonra vazgeçmiş.) kipi ile ilgili açıklamalarınız! yapın. dinleyelim • eylemin geçmişte gönderimde bulunulan bir noktadan Tuğba Evieniyormuş sonra gerçekleşeceğinin başkasından öğrenildiği veya > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza. uzun boylu. nasılsın? Eda İyiyim Nil. Nil Alo! Eda. Ben tanımıyorum. Eda öyle miymiş? Kiminle evieniyormuş? Nil Arda adında biriymiş. Kapı saatlerdir çarpıyor- • Duyduklarını. Nil Biliyor musun? Az önce Tuğba aradı. güya vb. gideceğim. Dilbilgisi • eylemin sürdüğünü anlattığını ama bunun başkasından • ŞİMDİKİ ZAMAN (rivayet kipi! -diyormuş ( < -lilyor i-miş! • GELECEK ZAMAN (rivayet kipi) -lylEcEkmiş I < -lylEcEk i-mişI veya sonradan öğrenildiğini aktarmak üzere kullanıldığını Beceriler [Orhan bir fabrikada çalışıyormuş. Ne iş yapıyormuş? zamanda gerçekleşeceğini anlattığını ama uygun belirteç Bir şirkette yöneticilik yapıyormuş veya bağlam yardımıyla konuşma anından öncesine de Tom Cruise'a benziyormuş.

ŞİMDİKİ ZAM AN Adıl Eylem ben sen o biz siz onlar gel konuş yaşa beslen iç çalış Zam an Eki -mı -lıîyor -(i)yor -(u)yor -(ü)yor -mi mu mu -muş -ymuş K işi Eki Ben uykuda konuşuyormuşum. > Bu çalışmada paragrafı siz okuyun. Antropologlara göre tarih öncesi devirlerde insanlar haberleşmek için duman kullanıyormuş. Bundan sonra bir sigara bile 1. Şimdi bir şirkette yöneticilik yap tyormuş . git miyormuşsun 2. Doktoruna göre sen dengeli besleniyor muymuşsun? 0 eskiden nerede yaşıyormuş? Müdüre göre biz iyi çalışmıyormuşuz. telgraf. Bu sabah öğretmenin aradı. Yanıtlar 5. Duyduğuma göre 4. -um -sun -uz -sunuz -lar mu Örn GELECEK ZAM AN Adıl Eylem - ben sen 0 biz siz onlar konuş yap katıl bin -ma -me Zam an Eki -acak/-yacak -ecek/-yecek 7 mı mi Zam an Eki K iş i Eki -mış / -ymış -miş / -ymiş -ım/-im -sın/-sin . 12 Bilgi verelim O Devirlerde. siz hiç süt içmiyormuşsunuz. insanlığın gelecek yüzyıldaki en büyük sorunu susuzluk ol acakmış 3. *Siz bu otobüse binmeyeceksinizmiş? 11 Tamamlayalım >. Duyduğuma göre kardeşin yeni bir iş arf ıyormuş orada çok iyi bir grup cal acakmış . Anneniz söyledi.Açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Tabi bu haberleşme aracını her zaman kullanmak müm­ kün değilmiş. 123 . Çünkü yağmurlu. Televizyondan öğrendiğime göre havalar yakında soğı ı yacakmış 8. 7. ders çalış ocakmış . söylediğine göre derslere hiç . telefon gibi haberleşme araçları yok­ tu. 0 devirlerde mektup. Yılbaşı için Deniz Restoran'a gidelim.. gerekiyorsa bu eklerle ilgili kuralları hatırlatın. *Bu akşam onlar da geliyorm uşlar. 0 bize katılm ayacak mıymış? Biz onu beklemeyecekmişiz. Yarın toplantıda sen konuşacakmışsın. Dün lisedeki arkadaşlarımdan biriyle karşılaştım. 6. Farklı duman şekilleri. karlı havalarda ateş yakmak sisli havalarda dumanı görmek imkansızmış. Onlar bizim için de rezervasyon yapacaklarmış.Serpil sinemaya niçin gelmedi? ir meyecekmişim .IZ /-İZ -sınız/-siniz l-igr/-lerl iç bekle Örnekler Ben bu ilaçtan her gün bir tane içecekmişim. Yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden -miş. .Yarın önemli bir sınavı varmış.. Doktorum bana çok kızıyor. öğrenciler­ le bu tümceler hakkında konuşun. -yormuş eklerini belirlemelerini isteyin. farklı anlamlara ge­ liyormuş.

....iyormus_____ O devirlerde hesap makinaları yoktu. ^ """'Vf . vereceğiniz örnek tümceler üzerinde açıkladıktan sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını is­ teyin.. Tarihçilere göre... matematik işlemleri. Bu yüzden Hititler sadece çok önemli durumlarda birbirlerine mektup gönder.. .. sözde • duydum ki • güya 3. Bu çalışma için tahtaya abaküs. hatta birkaç hafta.. Duydum k i benimle bir daha görüşmek istemiyormuşsun.. boncuk.... Eskiden bugünkü hızlı ulaşım ve taşıma araçları yoktu. Bu mektupları yazmak da bir yere ulaştırmak da çok zor m uş______ Çünkü o za­ manlar kağıt yokIM î _______ insanlar bu mektupları taş üzerine yaz3 'ormul ___ . Bilim tarihçilerine göre... Sanki______ kendisi her şeyi doğru yapıyormuş gibi bana kızıyor. Ama bu mektuplar.... .. Onun her za- manki yalanlarından biri bence. 2.. giriş tümcele­ rinden yola çıkarak birer paragraf oluşturmalarını isteyip oluşturdukları paragrafları sınıfta okutarak yanlışlarını düzeltin. . sürdürelim > öğrencilerden ilk iki görsele ait boşlukları -miş ve -yormuş eklerini kullanarak tamamlamalarını. .. . hesaplamak.. bugünkü mektuplara hiç benzeJ” tyorm. _.13 Tamamlayalım...... ticaret gibi anahtar sözcükler yazın.... kervan. Güya......^L_. Tarihte ilk mektupları bundan 4000 yıl önce Anadolu'da Hititler kul­ lan jjw 7W M ^__. belki birkaç ay sür üyormuş . . Sözde__ tatilde Paris'teymiş. diğer görseller için de. ulaşım... Yanıtlar sanki • 1.f'riv. deve kervanı.. ..... Doğru mu? 4... Taşlara mektup yazmak birkaç gün.ir: 14 Yerleştirelim > Verilen sözcüklerin anlamlarını.. hesap yapmak... . saymak... Telefonum hep açıktı. aramış ama telefonum kapalıymış..

Aylin : Tarkan'dan sonra dikkat etmemişsindir. İnsanların çoğu sadece dedikodu olsun diye dedikodu. Tarkan "Yeni kaset için çalıştım. Ece : Belki ama İbrahim Tatlıses'i izledim. tamam anladım. elbiseleri. En önemli dedikodu konusu arkadaşlar ve aile çevresi." demiş. . yacağım. insanların %97'si. Yanıtlar Aylin : Bu adam da ne çok iş yapıyor. Ses Kaydı MAGAZİN HABERLERİ Aylin : Alo! Ece. 6. Araştırmanın yöneticisi Prof.. Araştır­ maya göre insanların dedikodu alışkan­ lıkları şöyle: 1. Sanki başka bi­ ri gibi olmuş. Daha sonra öğrencilerle fotoğraftaki ünlüler hakkın­ da konuşun ve öğrencilerden tablodaki bilgileri incelemele­ rini isteyin. insanlar dedikodu için en çok pazartesi gününü ve saat 16. insanlar dedikodularında önemli olayları değil. sanki bayılacak gibi oldum. Çok sayıda insan boş za­ manlarını böyle geçiriyor. 8. Bazen zararsız bir şekilde de­ dikodu yapıyoruz ama bazen de dediko­ du yakınlarımızın kalbini kırmamıza ne­ den oluyor. ÛEDİKÛDÜ İÇİN m U¥GÜN ZAMAN İngiliz bilim adamları 2000 kişi üzerin­ de "dedikodu" hakkında bir araştırma yapmış. Unutma filmden sonra yine ara­ Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor . sırf dedikodu olsun diye dedikodu yapıyor. ama izleyicilerimi ve konserlerdeki heyecanı öz­ ledim. aileleriyle ve magazin olaylarıyla ilgili dedikodu yapıyor_____________________ diye yaptırıyor. Özledim dedi ya. insanların %17'si ilk randevuda dedikodu yapıyor. işaretleyelim _____ M agazin Haberleri > Metni okutmadan öğrencilere. Tarkan ne yapsa sen hayran olursun. doğrusunu yazalım / / 16 Dinleyelim. Bu akşam Cem Yıl- 3. "Kaç ya- 4. Annem "Kapat şu telefonu!" diye ba­ ğırmadan kapatalım.00'yı tercih ediyor ve dedikoduların konusu çoğunlukla ge­ çen hafta sonu oluyor. kaset. Her yıl daha da gençleşiyor. "Kaç yaşında gösteri­ yorum?" deyip cevap vermedi. Ece : Bilmem onu izlememişim. Ses kaydını dinletin ve tablodaki bilgilerin hangi ünlülere ait olduğunu seçip işaretlemelerini söyleyin. otel. Nick Emler "Düşüncelerimizi diğer insan­ larla paylaşıyoruz ve bu şekilde iletişim kuruyoruz. Hülya Avşaı'ı izledin mi? Kadın ne kadar güzel olmuş öyle. Sizce kim ler daha çok dedikodu yapıyor? Sizce insanlar daha çok ne hakkında dedikodu yapıyor? gibi sorular sorarak "dedikodu" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. Dedikodu yapıyor musunuz? > Öğrencilere "Magazin Haberleri" başlığının ne anlama En çok kim inle ve ne hakkında dedikodu yapıyorsunuz? geldiğini." diye cevap verdi ya. : izledim. o "özledim. insanlar en çok iş yerindeki olaylar hakkında konuşuyormuş. kendilerinin ve ülkelerindeki insanların magazin olaylarıyla ilgilenip ilgilenmediğini sorarak konuşma ortamı yaratın. %5'i ise kötü niyetle dedikodu yapıyor. Doğum günü varmış. İnsanlar uzu n dedikoduları daha çok pazartesi g ü nleri ______ yapıyor : Aman! Sen de bir hoşsun.15 Okuyalım. sunucu "Amerika'da neler yaptı­ nız?" diye sordu. ne ilgisi var? Okulu Ece : Hoşça kal. 3. maz'ın filmi var. 7. para kazanmak için değil Urfa'ya hediye olsun İnsanlar daha çok hafta sonuyla. Ar­ dından metni okutun ve yeni sözcükleri açıklayın. insanların % 62'si boş zamanlarında dedikodu yapıyor. izledin mi programı? Ece tanıyamadım. Verilen soruları yanıt­ lamalarını istemeden öğrencilere Size göre m etindeki araştırma sonuç­ ları doğru mu?sorusunu sorun ve son olarak onlardan metne göre yan­ lış bilgiler içeren tümcelerin doğrularını yazmalarını isteyin. Aylin : Aman sen de. Urfa'ya okul yaptıracakmış. şındasınız?" diye sordular. insanlar en çok iş yerinde. magazin olay­ larını konuşuyor. 2. Dr. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Aylin : Kimi özlemiş? Ece : Aman canım. arkadaşlarıyla. oto­ 1. Erkekler dedikoduyu kadınlardan daha çok seviyor. Aylin : Tamam. Onu bırak da. şimdi de okul mu? Ece 2. görüşürüz.. yapıyo r büs işletmeciliği. izledim. 5. insanların çoğu kötü niyetle dedikodu yapıyormuş. Kadınlar dedikoduyu erkeklerden daha çok seviyormuş. Haydi hoşça kal! 4. yemeklerde ve partilerde dedikodu yapıyor. Saçları. Ayy! Tarkan ne kadar değişmiş. ben de hayran hayran izledim." dedi. insanlar uzun dedikoduları hafta sonuna saklıyormuş.

/ Cem Yılmaz 17 Okuyalım. imiş ve ördek ayağına benziyormuş. kendinize kıyafet almak istiyorsunuz. & Alışverişte çok zaman kaybediyoruz. / Televizyonda filmi varmış. Böylece insan ömrü uzayacakmış. öğrencilerden metinde anlatılan konuyla ilgili düşüncelerini anlatmalarını ve son olarak da fotoğrafların hangi metinlerle ilgili olduğunu bulmalarını isteyin. . Bu ayakkabıyla suyun üzerinde yürümek müm­ künmüş.Tarkan Neler Yapmış? Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses / Çok değişmiş. Bilgisayarlar mağazadaki kıyafetleri fotoğrafımızın üzerine yer­ leştirecekmiş.. örneğin. Böylece hem alışveriş daha kısa sürecekmiş hem de daha kolay karar verecekmişiz. çok ilginç bir ayakkabı icat etmiş. alışverişteki zaman kay­ bını azaltacakmış. sonra birçok farklı malzeme denemiş ve dört yıldan faz­ la çalışmış. Ayrıca akıllı alışveriş sepet­ leri. Ayrıca bu hava taksileri daha hızlı ve daha az gürültülüymüş. İster tnan İster İnanma. yazalım /. Fiyatı da günümüz taksilerinden daha pahalı ol­ mayacakmış. / Uzun zaman ABD'de yaşamış. / Doğum gününü kutluyormuş. > Etkinliğe metinleri farklı öğrencilere okutarak başlayın ve her metnin okunmasının ardından.. yolu 3-4 dakikalık bir zamanda gitmek mümkün olacakmış. alışveriş tutarını sepetin içindeki ürünlere göre kendisi hesaplayacakmış. Wang bu ayakkabıyı yapmak için önce ördekleri incelemiş. Çin'de Wang VVenting adlı bir lise öğrencisi. Bu taksilerle 40 km. Yakın gelecekte bilim adamları kanser. Bazen uzun süre kuyruklarda bekliyoruz. Günümüzde insan hayatı için üst sınır 120 yıl ama tıptaki gelişmeler sayesinde artık insanların 150 yıl yaşaması mümkün ola­ cakmış. Ayakkabıların uzunluğu 180 cm. Ama bazı yeni buluşlar. Jetpod adlı hava taksileri 2010 yılından sonra hizmete girecekmiş. AİDS gibi hastalıklara çare bulacakmış. Yaşını söylemek istemiyormuş. 4 ingilizler trafik sorununun çözümünü göklerde bulmuş.. / Okul yaptırıyormuş.

Bu çip. 18 Bir tane de biz ekleyelim > Bu çalışmada öğrencilerden 17. Bunun için telefona bir çip takmak yeterllymiş. etkinlikte okudukları metinleri örnek alarak yakın gelecekte kullanılmaya başlayabilecek bir teknolo­ jik gelişme veya buluş hakkında bir paragraflık yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. cep telefonlarından köpekleri ile ilgili mesaj alabilecekmiş. Böylece sahibi o anda köpeğinin psi­ kolojik durumunu öğrenecekmiş. . köpeklerin o anki durumunu yorumlayacak ve sahibine bilgi verecekmiş.A Yakında köpek sahipleri.

belirsiz geçmiş zaman. Bölgedeki yapılar. Türkiye'de en çok nereyi görmek istiyorsunuz? Romalılara ve Türklere ev sahipliği yapmıştır. yer altı şehirleri yapmış. lunmaktadır. ve gelecek zaman çekimli biçimlerine ekle­ nerek konuşucu odaklı tahmin anlattığını {-Ahmet derse ne­ den gelmedi? -Nereden bileyim. duyuru. Orgüp. belki.ö. Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir. volkanik lavlara in­ sanların şekil vermesiyle ortaya çıkmıştır. Zelve Vadisi. gibi). ilan ifadeleri Dilbilgisi • PEKİŞTİRME -Dir Beceriler • Tahminlerini uygun sözcükleri kullanarak söyleyebilme • Duyuru. taşımıştır. Orgüp'te ise çok sayıda şarap mağazası bulun­ metinlerde (şimdiki zaman hariç diğer çekimlerde) tahmin maktadır. anlamına gelmektedir. ilan ifadelerini anlayabilme Süre: Normal 6 saat / Yoğun 4 saat 19 Eşleyelim. > Açıklamalarınızın ardından metni öğrencilere bir kez daha okutup soruları yanıtlamalarını isteyin. Ayrıca. özellikle yasa. • daha çok haber kipi ile eylemlerin şimdiki zaman. bu­ Daha sonra insanlar peri bacalarından kendilerine barınaklar. gerçekten çok ucuz / *ucuzdur. in­ sanlar da bu peribacalarının içine ev ve kilise yapmış ve böylece binlerce yıllık medeniyetlerin izini günümüze taşımıştır. Göreme'de büyük biraçıkhava müzesi. işaretleyelim /____j > Metni okutmadan önce öğrencilere. Gö­ reme ve Avanos'tan oluşan "Kapadokya" bölgesidir. kar ve akarsuların etkisiyle bu lavlardan doğal sütunlar meydana >■Okuma sırasında tahtaya Kapadokya bölgesidir. ortaya çıkmıştır. Buralarda pek çok yapı.Sözcük Alanı • Tahmin bildiren sözcükler igaliba. gibi resmi yü'nde şaşırtıcı mimarisiyle Kubbeli Kilise. Türkiye'de veya başka ülkelerde dünyaca ünlü hangi tarihi ve turistik yerleri gördünüz? Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. herhalde vb. Bu nedenle Kapadokya bölgesi doğa ve tarihin etkileyici bir bir­ leşimidir. Kapadokya'da her biri farklı özelliklerde pek çok turistik yer bulunmaktadır. birleşim i­ kiliseler. • niteleme amaçlı haber kipi çekimlerinde anlatıma tür anla­ mı kattığını I-Gel şu elbiseyi alalım. Perslere. mümkündür. bu yapıların yanı sıra bölgeye özgü el sanatlarını. Avanos'ta ziyaretçiler için çömlek atölyeleri. Soğanlı Kö- • yazılı dilde. ansiklopedi gibi bilgi verme amaçlı kemli bir kale. Kapa­ Oraya ne zaman gittiniz? dokya M. Şu denize bak nasıl da m avi / *mavidir. yönetmelik. Kapadokya'da doğa olayları peribacalarını oluşturmuş. . Bölgenin adı da Kapadokya bölgesini gördünüz mü? sorularını sorarak "Kapadokya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun ve metni okutun. ev sahipli­ gelmiş. ğ i yapmıştır. at sırtında gezilere ve uzun yürüyüşlere uygun doğa. Kapadokya'daki başlıca turistik yerler Göreme. tarihi mirasları ve doğal güzellikleri de görmek mümkündür. Açıklamalarınızda -Direkinin. Soğanlı Köyü ve Ürgüp'tür. 2000 yılından bugüne kadar Asurlulara.) • Duyuru. Bu sütunlara bölge halkı "peribacası" adını vermiş. pın. gibi). Ortahisar'da gör­ metinler ile ders kitabı. hastadır / *hasta. Jeolojik dönemlerde aktif yanardağların lavları Kapadokya bölgesine yayılmış. yağmur. hayrette bırakmaktadır. anlatma amaçlı olmaksızın da sıkça kullanıldığını vurgula­ yın. Bu yapıtların duvarlarını da d ir sözcük ve sözcük öbeklerini yazarak öğrencilerin dikkatini - resimlerle süslemişler. güzellikleriyle ziyaret­ D ire kine çekin ve bu ekle ilgili açıklamalarınızı bu aşamada ya­ çileri hayrette bırakmaktadır. milyonlarca yıl içinde rüzgar. Zelve Vadisi'nde bi­ siklet turlarına.

-dur/-tur/-dür/-tür . . İnsanlar peribacalarından kendilerine evler yapmışlar. Kapadokya bölgesinin adı Asur dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelir. şekil vermek [3] biçimlendirmek Yanıtlar 1. 5.. ..Telefonu açmıyor. büyülemektedir • yaşamıştır • bazılarıdır merkezidir • bulunmaktadır • gerçekleşmiştir • vardır Balıkesir. şifalı kaplıcalarıy­ la ünlü bir dinlenme merkezidir ______Akçay da şifalı kay­ nak sularıyla bir başka kaplıca merkezidir. Peribacalarının içindeki resimler eski medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır..Çok geç kaldık. Bandırma'dan 30 km.. . Mitolojiye göre dünyanın ilk güzellik yarışması burada gerçekleşmiştir ve üç güzel tanrıça arasından Afrodit birinci olmuştur.. .. Peribacalarını insanlar yapmamıştır.. Ege ve Marmara kıyıları boyunca kilometrelerce uzunluktaki kumsallan.... . boşlukları uygun sözcüklerle tamamlamalarını isteyin. Balıkesir'de pek çok uygarlık yaşamıştır_______ . 20 Yerleştirelim Doğru Yanlış □ 0 E 0 □ □ □ 0 [7] G > öğrencilerden metni okumalarını. . küçük kasabaları ve doğal güzellikleriyle eskiden beri ziyaretçileri büyülem ektedir .Postacıdır..1. hayrette bırakmak [T] şaşırtmak 2.Mektubuma cevap yazmadı. Kuş Cenneti'nde 257 tür kuş___ mrchr____ postacı hasta uyuyor gelmiş yazacak İstanbul -d1r/-tır/-dir/-ti r. 129 .. Kent çevresinde doğal güzellikler ve tarihi kalıntılarla iç içe pek çok kasaba bulun maktadır Edremit ve Altınoluk (Oksijen Cenneti! bu yöredeki kasabalardan bazılarıdır .Kapı çalıyor. Ortahisar'da büyük bir kilise bulunmaktadır.Uyuyordun Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Bölgedeki ilginç bir başka yer de Bandırma yakınlarındaki Kuş Cenneti'dir. yazmayacaktır. uzaklıktaki Gönen. ortaya çıkmak [U oluşmak 3.Herkes gelmiş midir? . masmavi denizi ve doğası yerli ve yabancı turistleri bu şehre çekmek­ tedir.Bekleme.

__________ _VJ vs medikleri sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinden öğrenmelerini.i >"*• Eiffel Kulesi'nin tepesine İnşaat sektöründe lider KARAT AŞ&KOMTAS kadar 1792 basamak var^ "»► Geçen 3500 yılın sadece S i y a f ^ ^ • Lise m ezunu • Satış konusunda en az 3 y ı l d e n e yim li şirketler grubu yeni elemanlar aramaktadır HALKLA İLİŞKİLER UZMANI • 2 5 ya şın d an kü ç ü k • En az 3 y ıl d e n e y im li . 48/1 Emek / ANKARA 230 yılı savaşsız gec m-iştir ADA İnşaat A. ilan 3. / / S Rodin'in ünlü “Düşünen Adam" heykeli İtalyan şair Dante'ye alt tir ____ • En az beş yıl deneyimli eleman arıyor. Dünyanın en yüksek şelalesi • Fotoğraflı özgeçmiş istiyor.ra-.! c a iz in i sist&rnkrt hakkında deneyimli' adaylan fe rd a edecektir io>nkiÇ<. / tek sarılarak mumyalan mıftır . Angel Falls Venezüella'da. BİLİYOR M U S U N U Z ? '»*■Güney Kore'nin başkenti Seul. işaretleyelim 21 Tamamlayalım > Dilbilgisi kartını da kullanarak -D ir e ki ile açıklamalarınızı özetle­ > öğrencilerden etkinlikte yer alan ilanları incelemelerini ve bil­ dikten sonra öğrencilerden boşlukları bu ekin uygun biçimleri ile tamamlamalarını isteyin. . ilan 5.ve yüksekliği 979 metrej*^_____ • Yaş önemli... Firmamız • B ü ğ ö ^0 0 M ^fŞ !fe s i ya ■/. Kang no ng SEOUL USuttpdo In ch’örf* 4 „W ö nju S uw ön ' Ch!>niu Ulsan. Kore dilinde 'başkent' anlamında dır . / • E-mail adresi yok. • Yabancı dil için sertifika ya da diploma istiyor.. ilan 2. Yanıtlarını birlikte kontrol edin. sonra da tablodaki bilgilerin hangi ilana ait olduğunu bulmala­ rını isteyin. ilan 4.<groiipnota. »"*■En fazla asfaltlı yol Fransa'da d ır.^!''. • Faks numarası var. / / / / • Yabancı dil önemli değil. . p M : r '• * Ecza d £ p ö scnr-ın /£ süpem izttktrfcrı'.coi ^ATAŞ&KOMTAŞ . ilan Mumyaların ayak parmakları tek • Boğaziçi Üniversitesi mezunla­ rını tercih ediyor.Ş. . • K o n u su n d a u zm an • Yabancı dil sertifikalı ""*• Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasa­ basında on yıl boyunca hiç yağmur yağ mamıştır Pazarlama direktörleri alacaktır. Şirketimiz Yoi ya p ım işlerinde tecrübeli İNŞAAT VE HARİTA i alacaktır "“*■Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıj*^______ 3da-as@ ada. If c ş t : • En fazla 25 yaşındaki kişileri tercih ediyor.com \ T. ü n iv e r s ite m ezu nu SATIŞ ELEMANI ALACAKTIR : H S " a r ı" 4 Adres: Gölköy Sok.■L 22 Okuyalım. 2 Pazarlama Direktörleri Pgkpyongdong Jaejön ŞİRKETLER GRUBU Şirketimiz. / / / / / . Kozmetik ve bebek ürünlerinin » Şirket yönetiminde deneyimli Türkiye genelinde pazarlanma» konusunda.

Kadın: Sen nasılsın. canım? iyi misin? Erkek: Ben iyiyim. 0 0 7. Toplantısı iyi geçti. Yanıtlar Doğru Yanlış 1. s 0 5. □ 0 2. Bir tanem acaba şimdi ne yapıyordur? iştedir Büyük ihtimal­ le çalışıyordur. Toplantı yarın olacak. hangilerin yanlış olduğunu bulmalarını isteyin.. □ 0 4. ertelediler. Birazdan yemeğe çıkacağım. Geçenlerde hastaydı. Arayacaktır mut­ laka. □ 0 6. Tahminleri tahtaya yazın. Nasıl oldun7 Kadın: Aynı. Birazdan yemeğe çıkacak. Eminim iyi geçmiştir. Bu hafta kendini daha iyi hissediyor. ilaç içiyorum ama geçmiyor bir türlü.l 67'yi. aşkım nasılsın? Kadın: iyiyim bir tanem. babalarının. Sen nasılsın? Ben de seni dü­ şünüyordum. B rolündeki öğrencilerin s. bir değişiklik yok. Yarın olacakmış. . neler yaptığını tahmin ettiği kişiyi telefonla aratın ve neleri doğru. iyileşmiş midir? Umarım kendini daha iyi hissediyordur.00 olmuş! Birazdan öğle tatiline çıka­ caktır. eşlerinin vb. tamamlayalım > öğrencilere şarkının sözlerini okumalarını söyleyin ve anlamadık­ ları bölümleri açıklayın. Şu anda işte. işaretleyelim 24 Biz de tahmin edelim Acaba Ne Yapıyordur? > Bu çalışmada önce resimlerdeki kadın (Aylin) ve erkeğin (Gökay) ayrı ayrı yerlerde olduğunu.. Kadın: Ben de. ~ 7 ACABA NE YAPIYORDUR? Kadın: Efendim? Erkek: Alo. > öğrencilerden bir yakınlarının (annelerinin. neden? Kadın: Bilmiyorum.00'da toplantısı vardı. Aklım hep sende kalıyor.23 Dinleyelim. Eğer mümkünse öğrenciler­ den birine.) şu anda neler yapıyor olabileceğini tahmin etme­ lerini isteyin. kardeşle­ rinin. çalışıyorum. s 0 >. unutmaz. Erkek Aaa. Gökay'ı özlüyor. Çok üşüyorum. Orada hava na­ sıl acaba? Bu sabah saat 10." dedi. Grip gibiydin. Birazdan Gökay'ı arayacak. Aaa. iş yeri de ısınmıyor bu aralar. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. Am a en iyisi ben arayayım onu. Eminim şimdi 2 5 Dinleyelim. Erkek: Kendine dikkat et. Birazdan arayacaktım. Hepsi bu. neleri yanlış tahmin ettiğini tahtaya yazın. Daha sonra şarkıyı dinleterek boşluklara ge­ lecek sözcükleri dikte etmelerini isteyin. Daha sonra öğrencilerden dinledikleri diyaloğa göre erkeğin tahminlerinden hangilerinin doğru. grip gibiydi. m 0 3. O da beni özlüyor mudur? Dün akşam telefonda "öğlen ararım seni. Erkek: Toplantı nasıi geçti? Kadın: Toplantı olmadı. çalışıyor. metinde erkeğin. Erkek: Neyse.l68'i açmalarını isteyin. Çok özlüyorum onu. çalışıyorum ve seni özlüyorum. kadının o an yaptığı işlerle ilgili tahminlerinin anlatıldığını belirtin ve ses kay­ dını dinletin.Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gru­ plar oluşturun. sağol. saat 12. Erkek: Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun9 Kadın: işteyim.

küçük oğlu Deniz beş yaşına gelir ancak ve köy köy gezmeye başlar. ölmeden yemek isterler ve bir gün Ali Usta'nın araba­ önce oğlunu babası Hüseyin Beyin yanına.Yıl­ dava dondurma yemek isterler □ ve bir lar geçer. Sadık İstanbul'da evlenir ve bir oğlu için son parasıyla bir dondurma arabası alır olur. "Arabamı amcası. Ali Usta kendi don­ seyin Bey Sadık'a kızar ve onunla bir daha ko­ durmalarının reklamını yapmak ister Bunun nuşmaz. Üniversite yılların­ büyük markaların dondurmalarından al­ da politikayla ilgilenir □ ve cezaevine maktadır □ . Deniz. çiftlikte çok çılgın. Üniversi­ la'da. anlatalım Okuyalım. Ne ya­ Ancak kasabanın yaramaz çocukları be­ zık ki eşini doğumda kaybeder □ . bir köyde don­ Sadık. yaramaz çocuklar tek fek hasta olur. babaannesi. Sadık İstanbul'da alır □ ve köy köy gezmeye başlar □ . DGN&ÜIMA. arkadaşlarını dinlerken. Deniz. Ali Usta uzun sü­ SAYM AK DONDURMAM babası Hüseyin Bey'in yanına. . Egeli bir çiftçinin oğludur □ . . ünite \ fŞil Okuyalım. Ancak son zamanlarda iş­ leri kötü gitmektedir. Ali Usta uzun sü­ harika bir aileyle karşılaşır. anlatalım Neleri Hatırlıyorsun? Neleri Hatırlıyorsun? Ali Sadık. O sırada yaramaz çocuklar fek tek hasta olur □ . ölmeden önce oğlunu dan biri çaldı!" diye düşünür □ . harika bir aileyle karşılaşır □ . Dedesi. Ka­ sabadaki bütün dondurmacılara gider ve arabasını ister □ . Ünite 8. "Arabamı büyük dondurma firmaların­ 132 Muğ­ mak için İstanbul'a gi­ der. Ancak kasaba­ nın yaramaz çocukları bedava dondurma Sadık'ın sağlığı çok kötüdür. Usta tede gazetecilik oku­ rın hepsini bitirirler □ . bir köyde don­ durmacıdır. Bu nedenle babası Hüseyin larının reklamını yapmak ister O Bunun Bey Sadık'a kızar □ ve onunla bir da­ için son parasıyla bir dondurma arabası ha konuşmaz □ evlenir □ ve bir oğlu olur □ . Din­ leyen öğrencilerden de. 8. Ne yazık ki eşini doğumda kaybeder. sını çalarlar. O sırada tartışmalar devam etmektedir. da politikayla ilgilenir çünkü herkes büyük ve cezaevine girer. Etkinliğin sonunda okuduğu metinden en çok tümceyi aklında tutan öğrenciyi belirleyin. Bu markaların dondur­ nedenle babası Hü­ malarından almaktadır. Yıllar geçer. Sadık. . Ali Usta kendi dondurma­ girer □ . Egeli bir çiftçi­ nin oğludur. yengesi ve kuzenleri ile tanışır ve çiftlik­ büyük dondurma firmalarından biri çaldı!" di­ te Deniz için çok güzel bir hayat başlar. re arabasını arar ama bulamaz. çünkü herkes İstanbul'a gider □ . Bir nehrin yakınında oturup don­ Ege'ye götürmek ister. durmaların hepsini bitirirler. küçük oğlu Deniz beş yaşına gün Ali Usta'nın arabasını çalarlar □ . Deniz orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki tartışma­ lar devam etmektedir □ . Kasabadaki bütün dondur­ orada mutluyken babası ve dedesi arasındaki macılara gider ve arabasını ister. Üniversite yılların­ re arabasını arar □ ama bulamaz □ . Sadık. durmacıdır □ . daha sonra kitaplarını kapatıp hatırladıkları tüm bilgileri grup arkadaşlarına anlatmalarını isteyin. Ege'ye W götürmek ister □ . Ancak son zamanlarda Üniversitede gazetecilik okumak için işleri kötü gitmektedir □ . Deniz ye düşünür. gelir □ ancak Sadık'ın sağlığı çok kö­ Bir nehrin yakınında oturup dondurmala­ tüdür □ . ve çiftlikte Deniz için çok güzel bir ha­ yat başlar □ .> Oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden kendi sayfalarındaki film tanıtımlarını akıllarında olabildiğince çok bilgi tutabilmek amacıy­ la birkaç kez art arda okumalarını. kendi sayfalarında bulunan metin üzerinden onun hatırladığı tümceleri işaretlemelerini isteyin. çiftlikte çok a ! çılgın. Ali Usta Muğla'da.

İS İ . İki kere iki dört eder. Din­ öğrenciler devam eder. Barışçı. • birçok ülkenin özellikle taşra bölgelerinde hala kabile hayatı ege­ nu sürekli yanlarında hissef derler . Kavga. genellemeleri ve alışkan­ farklı öğrencilere okutarak yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. • eylemlerin düzenli olarak veya sıklıkla gerçekleştiği bilgisini ak­ tardığını [Bu sınıfları hademeler temizler. Irak. Sayıları 2 milyonu g e ç » :__ ve Çinlilerden çok Moğollara benze rlar .000'i bile bulmaz. Cesetleri parçala rlar . yükseklikte adeta "Dünyanın damında" yasa rlar . Sibirya. deyimler ve kalıp sözler derisinden yap a r la r . Ffalkın büyük çoğunluğu et ye mez Ölü­ lerini göm m e z le r . tam am layalım > Bu etkinliğe öğrencilere ses kaydını dinleterek başlayın.. Bir sonraki kura başarılı 1 D inleyelim . Afrikalılar atalarına büyük saygı duyarlar ve onların ruhu­ aşiret denilen feodal yönetim düzenine bağlıdırlar. neşeli ve misafirpeıver in­ Kendilerine inuit de rler . Aileleri şeyhler yönet i r . çünkü onlar için cansız bedenin bir anlamı yoktur. hatta onları kurban edebil irler TİBETLİLER Denizden tam 5._ . Bu nedenle akıl dışı olaylara. Soyluların cesetlerini ise yak arlar 2 İşaretleyelim . Resimlerin hangi toplumla- duklarını ve bunun nedenini sorun.Sözcük Alanı ESKİMOLAR • Geniş zaman belirteçleri Kanada. lıkları anlatmaya da elverişli olduğunu [Güneş doğudan doğar. onlar da » Kültürü ve gelenekleri ile ilgili bilgi verebilme AFRİKALILAR • Bilgi verme amaçlı anlatımlarda geniş zaman yapısını kullanabilme Afrika coğrafyasında çoğu bağımsız elliye yakın devlet vardır ama Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat mendir. paragraftaki boşlukları dinledikleri di­ 6 eylemlerin düzenli olarak veya sık sık gerçekleştiğini anlattığı için yaloga göre tamamlamalarını isteyin. üzerinden geniş zaman yapısı iie ilgili açıklamalarınızı yapın. yineleme bildiren ifadeler bölgelerde yaşa r la r . bir ırmağa ya da ıssız tepelere at arlar . Toplam nüfusları 100. Beceriler • Geniş zaman ekini doğru kullanabilme • Düzenli olarak yaptığı işleri ve alışkanlıkları hakkında bilgi verebilme BEDEVİLER Özellikle Arabistan. O kültü­ kültürlere ait benzer bilgiler vermelerini isteyin. Söyledikleri tümcele­ rün genel özellikleri konusunda sorular sorun. leme sırasında onlardan. Açık­ lamalarınızda geniş zaman eklerinin. Türkler çayı çok sever. Alaska gibi Kuzey Kutbu'na yakın • Alışkanlık. dürüst. Giysilerini ve ayakkabılarını hayvan sanlardır. Her sabah 25 dakika egzersiz yaparım. izin alma kalıplarını kullanabilme yalı ataerkil bir düzendir. Grönland. Aile düzeni çokkarılılığa da­ • Geniş zaman yapısı kullanılarak oluşturulan emir ak­ tarma. koyun ve keçi yetiştir irler onların eti ve sütü ile beslen irler . matematik işlemlerini. hırsızlık gibi şeyler • GENİŞ ZAMAN -(E/İ!r Eskimo topluluklarında hiç ol m az .000m. Büyücüler insanlara ceza ve­ re b ilir___ . Daha sonra öğrencilerden farklı ra/kültürlere ait olabileceğini tahmin etmelerini isteyin. gibi). Öğrencilerden ri. anlatalım > Üniteyle ilgili etkinliklere başlamadan önce öğrencileri giriş > öğrencilere paragraflarda anlatılanlardan en çok neyi ilginç bul­ fotoğrafları hakkında konuşturun. istekte ve ricada bulunma. • Kültürel özellikler. büyü ve büyücülere çok inan trlar . gibi). Ardından paragrafları doğa olaylarını. Alkol dikkati azaltır. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili söz­ cükler. Deve. Disiplin başarıyı getirir. Burunlarını birbirine sürterek selamlaş trlar . Suriye ve Ürdün çöllerinde yaş arlar Büyük çoğunluğu çobandır. eylemlerini geniş zamana çevirerek tahtaya yazıp bu tümceler kendilerine ilginç gelen farklı kültürel özellikler ile ilgili konuşma­ larını isteyin. Konuk Dilbilgisi ağırlamaktan büyük zevk duy a rla r.

gülm ezler gibi) ru tümcelerinde de kullanıldığını (Adınızı söyler m isiniz? Şurayı Bana çok ilg inç geldi. gelmem/gelmeyiz.-Bu masayı sen de kaldırırsın. Sen sarışınsın. "ben. Türkiye'de bankalar akşam saat beste kapan ır 4. -sın/-sin/-sun/-sün Sen bana biraz yardım eder misin? mu - Biz yağlı yiyecekler yemeyiz. 5. Soyluların cesetlerini yakarlar. Sen beni bekleme. Akşam evde görüş ürüz . (-lar/-ler) *0 buraya sık sık geler. □ Afrikalı büyücüler insanları kurban edebilir. □ gi|pil mı -m/-ım/-im/-um/-üm/-yım/-yim/-yum/-yüm Ben dondurmayı çok severim. -Kaldırı­ daha almaz mısınız? gibi) vurgulayın. çünkü Eskimolar selamlaşmak için burunlarını birbirine sürtüyor. 12. iki farklı olumsuzluk bulunduğunu. rica. asla et ye mez . kızmaz. Çokkarılılık vardır. Dünya. biz" kişileri için -rriA • tahmin anlatmasına bağlı olarak gelecek zaman aktaran be­ lirteçlerle de kullanılabildiğini (Bence yarın yağmur yağmaz. □ Tibetliler ölülerini gömmezler. bana para ve r ir m isin ? . Güneş'in çevresinde dön^r___ 3. Aylin okumayı çok sever. istek. Lütfen şurayı imzala r mısınız? 6. Yanıtlar 1. iki olumsuzluk ekinin [almam/almayız.• tahmin de anlatabildiğin! (-öğretmen duymasın. □ Aile düzeni ataerkildir. ben yardım et- -ma -r sen sev -me -ır/-ir/-ur/-ür mi 0 İÇ -maz -ar/-er biz söyle -mez siz ye onlar gel 3 Tamamlayalım > Geniş zaman ekleri ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. 10 Biz rok iyi arkadaşız: asla kavga et meyiz . gibi). koş­ mam/koşmayız. batıdan bat ar . yoksa çok kı­ im zalar mısınız? Bir çay verir m isiniz? Oturmaz mısınız? Bir çay zar. gelmez. 9. mü -ız/-iz/-uz/-üz/-yız/-yiz/-yuz/-yüz Siz hiç içki içmez m isiniz? -sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz Onlar hiç yalan söylemezler. koşmaz­ • emir. Aylin vejetaryendir. olumsuzluk ekinin kullanıldığını Ialmazsın. Biz her yaz tatilinde köydeki evimize gif deriz 134 . Ayrıca geniş zaman için rım tabii. 8. Ben asla yalan söyle mem ve yalancılardan nefret ejderim . Haftada üç kitap oku r 2. 11.. Anne. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üzere so­ sınız. . gibi). -Sanmam. Güneş doğudan doğ ar 7. diğer kişiler için -mAz güne kalmaz bu işten vazgeçersin. bu renk sana yakış maz . gülmem/gülmeyiz gibi).

5. Yanıtlar [4] Benim ülkemde karnavallarda herkes samba yapar.. .. Benim ülkemde basketbol çok popüler bir spordur. ► Bütün renkleri severim. Benimle evlenir misin?— \ ---------------------------------. Bana bir kalem verir misin?. insanlar yemeklerini çubukla yer. ».öğrencilerden tümcelerle fotoğrafları eşlemelerini. Affedersiniz.. |T] Benim ülkemde kadınlar renkli kıyafetleri sever. hesabı alır mısın?.. Biraz sessiz olur musunuz lütfen! : Tabii gelirim..'...Hemen efendim. Kapıyı açar mısın? Kitabını bana verir misin? Çay içer misiniz? gibi soru tümceleri yazarak.. ~ —11||||----— — —► ■»' Bence bayılır! Tabii.>.. rica..— . sonra da kendi kültürleri ve gelenekleriyle ilgili benzer tümceler üretmelerini isteyin. öneri anlattığı durumları örnekleyip öğrencilerden verilen tümceleri yanıtlarıyla eşlemelerini isteyin. bazı 0 bölgelerde evli kadınlar kaşlarının arasına kırmızı ben (bindi) ya­ parlar. Ne içersin? --------. Sinemaya gelmek ister misiniz?:-----8.----------. Ne zaman? v. NBA maçlarını hiç kaçırmam.. 5 Eşleyelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya. başkenti Kremlin Sarayı süsler.'. : 3. En çok hangi renkleri seversin’ 10.. Doğum günüme gelir misin?--------..Bir çay alırım... — -----.----------.. Benim ülkemde. Kapadokya gibi pek çok do­ ğal güzellikler vardır. [2] Benim ülkemde. istek.--.---. [§] Benim ülkemde. Sence toplantı ne kadar sürer? > • Çok isterim.". hangisini istersin.: :: 2. Yanıtlar 1. Garson bey. 6. 9. .Evlenirim! 7. :V . 0 [5] Benim ülkemde festivallerde su gibi bira içeriz. geniş zaman yapısının emir.. — ---------..s-.sürmez....4 Eşleyelim >. Pamukkale.------------. . Sence Mert bu hediyeyi beğenir mi?İSİ— 4.-. [3] Benim ülkemde laleler ve değirmenler dünyaca ünlüdür..

Anneme söyle. A Ne? Evlendin mi? B Evet. 4. A: Beni burada biraz bekler misin? B: Olur ama çabuk gel. B: Afiyet olsun efendim. A Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. A Affedersiniz/ Ö zü r dilerim geç kaldım. Teşekkür ederiz. 5. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden A ve B konuşucularının tümce­ lerinin hangi kategoriye girdiğini tabloda işaretlemelerini isteyin. B: Elbette. memnuniyetle. elbette. 1. B 50 TL. Teşekkür ederim _________________ . etkinlikteki tümceleri de örnek alarak görsellere uygun rica. m utluluklar Ses Kaydı dilerim_______ . A Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? B A Rica Kabul 1. üzgünüm gibi reddetme ifadelerini öğretin. A Birbirinize çok yakışmışsınız. 9. ret sözcüklerinin anlamlarını örneklerle hatırlatın. annen kızmaz mı? 7 Dinleyelim. önemli değil. Sen de içer misin? B: Çok iyi olur. hay hay. A: Doktor bey. Sağol! 7. Sen bilirsin . efendim. tahlil sonuçlarım nasıl? B: Korkanın ______ pek iyi sayılmaz. _? 4. Bu gömleğin fiyatı nedir? 5. A Filiz nerede? Sanırım ________kafeteryada. öneri. Bu sınıfta en yüksek puanı sen aldın. istek tümceleri yazmalarını isteyin. A: Baba. çok sevinirim. y ine bekleriz . A: Kızım. işaretleyelim > öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce tabloda geçen teklif. 15. Kutlarım/Tebrik ederim ________ . A Cem. kabul. Diyalog B O lur / Fark etmez ___________ Ret B Rica ederim __________________ / / / / / 14. A: Saçların güzel olmuş. Sonra da öğrencilerden boşlukları uygun ifadelerle tamam­ lamalarını isteyin. bana yeni bir bisiklet alır mısın? B: Sen sınıfını geç. ne demek gibi onay­ lama. neden olmasın. mümkün değil. bana gazetedeki şu haberi okur musun? B: Dedeciğim. kesinlikle olmaz. 6. sınavı kazanmışsın. seve seve. teşekkürler. A: Yemekler harikaydı. Kutlarım / Tebrik ederim 4. 8. 11. 3. 13. ne yazık ki hayır. A Sence hangi elbiseyi alayım? B Mavi elbise çok güzel ama diğeri de daha ucuz. 2. Yanıtlar _? düşünürüz • teşekkür ederim • özür dilerim affedersiniz • kutlarım • tebrik ederim korkarım • fark etmez • yine bekleriz • rica ederim • umarım • sen bilirsin • sanırım mutluluklar dilerim ♦bilmem » olur______ ^ 2. B Sağolun. Diyalog / Teklif 3. ri­ ca.8 Yerleştirelim 6 Tümce yazalım > öğrencilerden 5. oturun. Siz çıkın. ama ben okula gidiyorum şimdi. A Annemin bilgisayarında oyun oynayalım mı? Bilmem ________ . A Affedersiniz . maalesef. > önce öğrencilere kutu içinde verilen edim söz ve söz eylem­ lerin hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verin. 12. Diyalog / 4. A Umarım ______ hep mutlu olursun. A: Kendime çay koyacağım. A: Sen de yemeğe gelir misin? B: Benim biraz daha işim var. A: Gömleği paketler misiniz? Hediye olacak. düşünürüz_____ 2. > Etkinliğin ardından öğrencilere tabi ki. Diyalog 4 V 2. 10. Hadi öptüm. Diyalog / 5. emir. 1. 3. Buyurun. kusura bakma.

. bazıları dişarda kutlar. Ko­ nuşmayı. piyango bileti almaktır. Eski yılın son saniyelerini hep bir ağızdan yüksek sesle geriye say­ mak.Metni okutmadan önce tahtaya Ülkenizde yeni yılı nasıl kullarsınız? sorusunu yazıp bu eksende bir konuşma ortamı oluşturun. sağlık. Bütün dünyada yılbaşı gecesini topluca kutlamanın yaygın yolu. İsveç. Çin. iç içe olmak" m □ [4] "piyango gibi para ödüllü oyunlarda kazan­ mak" □ m [2] "önemli bir gün veya olay için özel tören düzen­ lemek" □ m [T] "aynı zamanda olmak. öğrencilerin yılbaşı geleneklerinden. Yeni sözcükleri tahtaya yazarak açıklayın ve sorulan öğrencilerle birlikte yanıtlayın.. Televizyon kanal­ ları evdekilerin başlıca eğlence kaynağıdır. şans oyunları oynarlar ama yeni yılda ilk büyük şansı yakalamanın asıl yolu. başarı. Yeni yılın ilk saniyelerini sokakta karşılamak. İnsanlar yeni yıla genellikle aileleri ve yakın dostları ile birlikte girerler. o gün yapılan yemeklerden söz etmelerini sağ­ layacak biçimde yönlendirin ve bu çalışmanın ardından öğrencilere metni okutun. Mi­ ladi takvime göre yılbaşı gecesi bir yıl biter. yalnızca yeni bir yıla girmek anlamına gelmez. Uzak doğu ülkelerinde iki yılbaşı kutlaması vardır. Avustralya ve Brezilya gibi yerkürenin güne­ yindeki ülkelerde yılbaşı yaz mevsimine denk gelir ve kutlamalara soğuk hava ve kar yağışı de­ ğil. 31 Aralık gecesi çeşitli kutlamalarla geçer. Birçok insanın tercihi. Yeni yılla birlikte uzun karanlık geceler de kısalmaya başlar. Türkiye'de yılbaşı gecesi için televizyonlar tombala çekilişi düzenler. yılbaşında gerçekleştirilen etkinliklerden. insanlar birbirlerine "İyi seneler". 3. Bazıları geceyi dışarıda geçirmek ister. denk gelmek 3. şans gibi iyi şeyler dilerler. İnsanlar evlerde sofraları yılbaşı için özenle hazırlarlar. yılbaşını evde geçirmektir. Norveç gibi kuzey ülkelerinde yılbaşı. resmi kurumların lokalleri­ ne. Türkiye'de yılbaşını bazı insanlar evlerinde. rast gelmek. Japonya. Ama Finlandiya. birlikte dans etmek ve şarkı söylemek. Birçok kanal yılbaşı gecesi için özel program hazır­ larlar. öyle ki yılbaşının ertesi günü resmi tatil olur. yeni bir yıl başlar. Türkiye'de de yılbaşı önemli bir kutlama günüdür. 0 □ 2. 5. Onlar yılbaşı baloları için büyük otellerin salonlarına.9 Okuyalım. lüks restoranlara giderler. eşleyelim /_ / ». işaretleyelim.. Bütün dünyada yılbaşı günü önemli bir gündür. hazırlık çalışması olarak yaptığınız konuşmalardan ve metinden yararlanarak ülkelerindeki yeni yıl kutla­ maları hakkında bir yazılı anlatım metni oluşturmalarını isteyin. bunun için meydanlarda toplanmak. yeni yıldan mutluluk. 10 Anlatalım > Bu bölümde öğrencilerden. 'Mutlu yıllar" der. şansı yakalamak 1. kutlama yapmak 4.. rastlamak" 4. Kore gibi uzak doğu ülkeleri ise iki kat daha şanslıdır çünkü bu ülkeler miladi takvim için ayrı Çin takvimi için ayrı günlerde yıl­ başı kutlaması yapar. [3] "aynı yerde bulunmak. daha çok deniz kıyıları. Yanıtlar Doğru Yanlış Yanıtlar m □ 1. Kuzey ülkelerinde yılbaşı Brezilya ve Avustralya'ya göre daha kısa sürer. Benim ülkemde yeni yılı şöyle kutlarlar: . Türkiye'de yılbaşı günü resmi tatildir. eşlik etmek 2. Televizyon ve radyolar yılba­ şı piyangosunun büyük ikramiyesini yeni yılın ilk dakikalarında açıklarlar. kumsallar eşlik eder.

» Yeterlik yapılarının aynı eylem kökünde önce yetersizlik 1-EmE-l.). her yerde aradım ama buiamadım/*bulmadım. aktarılan gö­ rüşe katılıp katılmadıklarını sorup onlardan da benzer tümce­ ler üretmelerini isteyin. kanırabili­ yor ama ben kaldıramıyorum. işaretleyelim / / Hangisi Söyler? BİZ ERKEKLER ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Karizmatiğiz! *» Kavanoz kapaklarını kolayca açabiliriz.. BİZ KADINLAR ÇOK ŞANSLIYIZ *♦ Güzeliz! ** Kendi yemeğimizi yapabiliriz. sonra tahmin l-lyjEbil-l olmak üzere birlikte kullanı­ labildiğini [Ben toplantıya katılamayabilirim. ** iki çift ayakkabıyı yirmi farklı yerde giyebiliriz. çeşitli konulardaki yeterlikleri hakkında biigi verebilme ve sorabilme 8. gibil. . ** "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır!” sözünü erkek­ ler söyler. olanak vb. > Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğrencilere bu alt ünitenin başlığıyla ilgili düşüncelerini sorun (S/zce bu ünite­ deki m etinler hangi konuda? Neden bu başlığı seçmiş olabi­ lirlere b.. Biz her şeyi rahatça yiyebiliriz. »* Bir eğlence yerine partnersiz girebiliriz. Ardından "erkekler" ve "kadınlarla ilgili tümceleri oku­ tun. kaynak. Diziyi açar mısın? Başlamıştır. . reddetme sözcükleri 2. bekleyebileceğim. ** Sıcak bir günde gömleğimizi çıkarabiliriz. öneri gibi edimsel anlatımlar kurmak üze­ re.. kimse anlamaz. Her tümce­ den sonra sınıfa o tümceyle ilgili düşüncelerini. çikolata. Bu filme 18 yaşından küçükler de girebil-iyor mu? Meşgul müsünüz. • yeterlik yerine izin verme veya isteme anlatabileceğini {Bu kadar yeter. s-» Sinemada rahatça ağlayabiliriz.Yanıtlar Sözcük Alanı Erkek Kadın • Olasılık bildiren sözcükler 1. •* Yüzümüzdeki tüm renkler orijinaldir ve suyla akmaz! ** Geç saatlerde sokakta yalnız dolaşabiliriz. Bazı soruları anlayam ayabilirsiniz. gibi). *♦ Ve. *» Sevgilimizle sorunlarımızı bir gül ile çözebiliriz. *» Cips. g ireb ilir miyim? Sınav süresince sigara içemeyecek miyiz? gibi)./ -lylEmE- 6. gibi! belirtin. yetenek. duş alabilir. "kadınlarla il­ gili tümceleri bayan öğrencilere okutmaya çalışın. Açıklamalarınızda -lylEblI. rica. Toplantı uzadı. Metro ile hangi semtlere g i­ debiliriz? gibi). •* Sokakta çantasız dolaşabiliriz. •* Topuklu ayakkabı ile boyumuzu 10 cm uzatabiliriz. Cüzdanımı kaybettim. za­ man. genellikle de geniş zaman çekimli olumlu soru tümce­ leriyle kullanıldığını [Adınızı söyleyebilir m isiniz? Şurayı im­ zalayabilir m isiniz? Bir çay verebilir m isiniz? gibi) vurgulayın. s» Horlamıyoruz! *» Çoraplarımızı kolayca bulabiliriz. yineleme bildiren ifadeler 3. yeterliğe sahip olup ol­ mamayı anlattığını (H alil M utlu halterde 320kg. öğrencilerin ürettiği tümceleri. Anne olabiliriz. ** Yüzümüzdeki sivilceleri makyai malzemeleriyle kapatabiliriz. •* Hayatımızdaki özel günleri kolayca hatırlayabiliriz. Ayrıca. istek. Bu soruyu hiç kimse bilemedi/*bilmedi. ** Kuaför harcamalarımız çok az. *♦ 30 saniye içinde bir telefon konuşması yapabiliriz. ey­ lem köküyle yansıtıldığını İlki ay boyunca hiç yağmur yağma-yabil-ir/*yağ-amaz. çıkabilirsiniz. giyinebilir ve evden çı­ kabiliriz. anlam özelliklerinden dolayı olumsuzluk bildirdiği durumlarda yeterlik yapısıyla görünmek zorunda olduğunu [Çok çalıştı ama sınavı kazanamadı/kazanmadı. Yarınki sınav zor olabilir. Pazartesi rejime başlıyorum! □ s 4. Seni en çok 15 dk. kola. ** Bebeklik albümlerimizde çıplak fotoğraflarımız yok.ekinin. » Bazı eylemlerin. bilgi. •* Beş günlük tatil için küçük bir çanta bize yeter. Hala hazırlanamadın mı? a □ Beceriler 7. Biraz gecikeceğim. □ s • Yetenekleri. •* Saçımızı her renge boyayabiliriz. yüklem­ lerini yeterlik eylemine dönüştürerek tahtaya yazın ve bu tüm­ celer üzerinden yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı yapın. ekin bu işlevinde olumsuzluğun hem ekle. • eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan güç. Çoraplarım nerede? □ □ • Yeterlik eylemini doğru kullanabilme • Yeterlik eylemini olasılık ve izin alma/verme işlevleriyle kul­ lanabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 12 saat 11 Okuyalım. Sınavda tarih sorularını ce­ vaplayabildim ama diğerlerini cevaplayamadım. "Erkeklerle ilgili tümceleri erkek öğrencilere.emir.. Hiç kıyafetim kalmadı! □ m • Alışkanlık. Sen kilo mu aldın? □ m Dilbilgisi • YETERLİK -lyJEbil. ekin bu işlevinde olumsuzluğun ekle değil. Yemekte ne var? Çok açım! m □ • Onaylama. *♦ 10 dakika içinde tıraş olabilir. s □ 5. hem de eylem köküyle yansıtılabildiğini [Yaz aylarında kravat takmayabileceğiz/takamayacağız. gibi) • geniş zaman çekimlerinde yeterlik yerine tahmin etme an­ latabileceğini [Bugün yağmur yağabilir. gibi).

koşamıyor / koşamadı / koşamayacak / koşam az. başarılı. Bu yüzden. Sizce kadın ve erkek meslekleri farklı mıdır? 14 Okuyalım .. Bugün şirkete Cahit Tan 29 yaşında.. bu yıl tatile çık carlayabiliriz layışlı davranabiliyorlar... Ancak şimdi Akademi Dadı Eğitim Merkezi'nde dadılık öğreniyor.... yanıtlayalım > Bu etkinliği uygulamaya..... Bu çalışmayı her bir öğrencinin sırayla dü­ şüncesini anlatması biçiminde değil.. m t J Erkek Dadıla Kadınlar/Erkekler bütün meslekleri yapabilir/yapamaz. "Gelecekte çocuğum için daha iyi bir baba Yanıtlar 1. Ardından metni okutun ve öğrencilere..? yor. O da kursa babalık öğrenmek için gir­ müfettişler gel e in iir. gidebiliyor / gidem edi / gidemeyecek / gidem ez. Hazırlıklı olalım. Gerçek işi elektrik teknis­ yenliği.... bebeklerin altını değiştiriyorlar... Hakan Tan kimdir? Kursa niçin başlamış? Cahit Tan kursa niçin başlamış? > öğrencilerden hazırlık soruları ekseninde oluşturduğunuz konuş­ malardan ve metinden yararlanarak verilen konulardaki düşüncele­ rini anlatmalarını isteyin. konuşabiliyor / konuşamıyor / konuşam ayabilir. şoförler.. asla şarkı söyle yemem___________ 3. f . Aslında bu kursa çocuk gelişimi hakkında bilgi al­ mak için başlamış. Kursta sebze çorbası hazırlıyor... 12 Tamamlayalım > Yeterlik eylemi ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kantini da kul­ lanarak özetledikten sonra öğrencilerden boşlukları tamamla­ malarını isteyin. . *anlayabilm iyor / anlayabilm edim / anlayabilm em . miş. -a/-ya -e/-ye Al çık mı mi -abil / -yabil -ebil / -yebil mu mü ma me maz gel git konuş koş gör anla -(llyor -Dİ -iylAcAk -fyîlm / -m -sin / -n -miş -r / -İr / -Ar -lyllz / -k -siniz / -nlz -lAr - mez alabiliyorum / alabildim / alabileceğim / alabilirim.. Akademi Dadı Eğitim Merkezi'ndeki erkek öğrenciler oldukça 5.. Çünkü kurslarda çocuk psikolojisi.. Hakan Tan 35 yaşında ve bekar. göremem / görmeyebilirim / göremeyebilirim . Dadılığı da artık kadınlar kadar Ç ü n k ü ___________________________________ _____ ________________ erkekler de yapabiliyor. çıkamam / çıkmayabilirim / çıkamayabilirim . gelem iyor / gelem edi / gelemeyecek / gelem em iş.. kadın güvenlik görevlileri ya da erkek hemşireler. bu sandalye boş mu? Otur a bilir miyim . Büyük ihtimalle yazın iş yerinde yeni bir projeye baş­ sorunlarını kolaylıkla anlayabiliyor ve çocuklara karşı daha an­ layacağız. Bu sabah otobüse yetiş emeçtim ________ve sınava geç kaidım._. Pardon... Fakat sonra onun da düşünceleri değişmiş. Eskiden kadın ve erkeklerin meslekleri farklıydı ama son M esela __________________________________ ______ ___ _________ ____ yıllarda bu böyle değil....... 15 Okuyalım... Sesim çok kötüdür." diyor. Ancak şimdi "Dadı olabilirim.. M esela .. .. Günümüzde kadın Ç ü n k ü __________________________________________________________ Kadınlar/Erkekler bazı meslekleri yapamaz. yanıtlayalım /___ / Ülkenizde kadınlar daha çok hangi işlerde çalışırlar? sorularını tahtaya yazarak başlayın.. olabilirim.. Artık kadınlar erkeklerin işlerini. Bak baba! Bak! Bisikleti sür ebiliyorum .. Maalesef yarınki pikniğe biz g id em eyeceğiz ____ 7.." diye düşünmüş. er­ kekler de kadınların işlerini yapabiliyor.. biberonları sterilize edi­ 6.._ ________________________________ ___ erkek aşçılar görebiliyoruz. Kurstan sonra da çocukların 8.... ço­ .." diyor.._ _.. cuğun sosyal ihtiyaçları gibi konularda da bilgi alıyorlar. 2. .. sorularını yöneltip yanıtları tartışın. Bu oto­ büste telefon kullan am azsım z dışındaki Türk ailelerinin evinde dadılık yapabilirim. tüm öğrencilerin katıldığı bir tar­ tışma biçiminde desenleyin.. "özellikle yurt 4.. Beyefendi lütfen cep telefonunuzu kapatın.

ilk dinlemede ses kay­ dının.. M urat: Off! Hayır değil. Seı% bu Antalya işini unut AAurat • Galiba. Ses Kaydı'nın Devamı Daha iyi bir evde oturabileceğiz.. Simdi de çok iyi bir işi var. Kaan : Var. Tahminlerini yazdırın. "işimden D ertleşm e ► öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce fotoğraflardaki ki­ şilerin kim olduğu ve neyle ilgili dertleştikleri hakkında tahmin çalışması yaptırın. Daha sonra diyaloğu okutup boşluklara han­ gi eylemlerin gelebileceğini sorun. Söyle haydi. anlatabilirsin Kaan : Yapma Murat! Yonca bu işinden çok memnun. Kaan : Ama. kos­ koca şirketin personel müdürü! M urat: Olabilir . Kaan : Ne oldu? Kavga mı ettiniz? 16 Yerleştirelim > Bu etkinlik için önce kutu içinde verilen sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden kendi İşleri ile ilgili benzer sözcükler/eylemler söyleme­ lerini isteyin. çocuğu isten ayrılacakmış . o hem doktorasını yapıyor­ du. Ayrıca o zaman Yonca çalışmayabilir. Kız haklı! Boşuna mı oku­ du yıllarca? Sen okulu yedi yılda bitirebildin___ . yabileceğiz. Bu işe başladıktan sonra Antalya'da daha iyi para kazanabileceğim Kaan j • Yapma M urat! Yonca bu işinden çok memnun.. Daha sonra verilen sözcüklerle tümceleri tamamlatın.. Çocuğumuz ol­ duktan sonra onunla daha iyi ilgilenebilir.. . hem çalışıyordu.. sürdürelim M urat: Hmm. Sen bu Antalya işini unut. Benim için çok iyi bir fırsat! Orada terfi yapabilirim edebilir ___ ve kariyer ... Ankara'dan taşınmak istemiyor.. olduktan sonra 3. haklısın___________________________________ Kaan : Murat.. Sorun Yonca. Bence asla istifa etmez. Babam üniversitedeyken para kazanmak için garsonluk yapmış. daha rahat yaşa­ M urat: Yok bir şey. diyor!" Ama biliyorsun. ben de ayrılamam Antalya'daki bir şirketten iş teklifi aldım.15 Tamamlayalım.. çünkü evlilikten önce kariyer yapmak istiyorlar. Artık kadınlar erken evlenmiyor. M urat: Galiba haklısın. Sen üniversitedeyken. Terfi ettikten sonra maaşım da arttı. .. 2. Benze asla istifa etmez. 4. Duyduğuma göre Aylin. Son din­ lemede ses kaydının tamamını dinleterek öğrencilere tahmin­ lerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirin. Yanıtlar para kazanmak • işten ayrılmak • terfi etmek • kariyer yapmak 1.. neyin var bugün senin? Hiç iyi görünmüyor­ sun. ı Sonuçta biz artık evliyiz. kitapta metni de verilen bölümünü dinletip bu diyalogun nasıl devam edebileceğini sorun. var. işle ilgili bir sorun mu? Bana Böylece kendine zaman ayırabilir.. bencillik ediyorsun. Ardından ses kaydını dinle­ tin ve öğrencilere dinleme sırasında boşluklara dinledikleri kay­ da göre eylemleri yazmalarını söyleyin.

. Almanca (iyi! İngilizce (fena değili 3 yıl 09.00 Hafta içi. özellikler Bilgisayar Yabana Dil Deneyim Çalışma Saatleri Çalışma Günleri Ehliyet Seyahat Engeli Sedef Ofis prog..00 .. cumartesi Var Var Koray Ofis prog.. i 18 İnceleyelim. _. tamamlayalım >.00 . . tartışalım İşe Hangisini Alalım? > Bu etkinlikte öğrencilerden kendilerini bir bilgisayar şirketi yöneticisinin yerine koyarak bu şirkete iş başvurusunda bulunan "Sedef ile “Koray" arasında bir tercih yapmalarını ve tercihlerinin nedenini sınıfa anlatmalarını isteyin. Ardından bu eylemlerden hangilerini yapabildiklerini/yapamadıklarını yazmalarını isteyin...18.. grafik İngilizce (iyi! Japonca (iyi! Rusça (fena değil! 2 yıl 09..öğrencilere resimlerle ilgili eylemlerin neler olduğunu sorun.. öğrencilere bu etkinlikte verilen eylemler dışında yapabildikleri/yapamadıkları eylemlerle ilgili başka sorularda yönel­ tebilirsiniz. Yapabilirim Yapamam ata binmek □ □ Ben ata kayak □ □ Ben kayak bisiklet sürmek □ □ Ben bisiklet piyano çalmak □ □ Ben piyano uçak kullanmak □ □ Ben ucak motosiklet kullanmak □ □ Ben motosiklet paraşütle atlamak □ □ Ben paraşütle bale yapmak □ □ Ben bale resim çizmek □ □ Ben resim araba kullanmak □ □ Ben araba ____ ..Hafta içi Yok Yok .17 İşaretleyelim.

Beni arayabilir misin? 3. Şu anda telefonunuza cevap veremiyorum. sonra ara­ rım. Sinemaya yarın akşam gidelim mi? Beni ofisten arayabilirsin. Toplantımız uzadı. Ardından metni okutup sorularla ilgili çalışmayı yaptırın... 2 0 İşaretleyelim. ki­ mi zaman birbirleriyle hiç anlaşamaz. A:Yıldırım ailesi iyi günler diler. Kadınlar erkeklerden daha romantik planlar yapabilir. merhaba. . sürekli tartışırlar. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. şu anda evde değilim. kim inle görüşüyorum... Yanıtlar Kim arıyor? . buyu­ run. ben seni arayayım gibi ifadeleri tahtaya yazıp açıkla­ yın. Ancak ne yazık ki duygularını kolay gösteremiyorlar ve sevgililerine her zaman güzel sözler söyle­ Kim arıyor? _ yemiyorlar. Kadınlar ve erkekler. Kimi zaman birbirlerine deli gibi aşık olurlar. Bugün işten erken çıkamayaca­ ğım.. Kadınlar daha kolay aşık olabilir.. Kimi arıyor? M esaj:___ Doğru Yanlış 1. Ses Kaydı TELEFON MESAJLARI 1. 2. D 142 Kim arıyor? Kimi arıyor? M esaj:. B: Selam ben. B: Berke. Lütfen mesaj bırakın. aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Bu anketlerin sonuçlarına göre erkekler kadın­ lardan daha çabuk aşık olabiliyor ve aşkın ilk günlerinde sevgilileri­ ne güzel sürprizler hazırlayabiliyorlar. B: Canım. Şu anda evde değiliz. Elbette bu anketler kadın ve erkek davranışları ile ilgili kesin sonuç­ B Kim arıyor? _ Kimi arıyor? lar vermiyor ama anlıyoruz ki aslında erkekler kadınları. Kadınların ve er­ keklerin birbirleri hakkında genel fikirleri vardır ama bu fikirler çoğu za­ man yanlıştır. öğrencilere. A:Merhaba. savunalım / / >.. Erkekler kadınlardan daha çabuk unutabilir. Bu yüzden de kadınlardan daha fazla ayrılık acısı çekiyor. Birlikte ders çalışı­ yoruz.19 Dinleyelim. Beni arayabilirsin. Beni merak etme.. A:Merhaba Ben Serdar. B: Anneciğim ben Ayşegüllerdeyim. neredesin dostum? Ben Ceyhun. A:İyi günler. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Yemeğe gelemeyebilirim. 4. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. kadınlar da erkekleri çok iyi tanımıyor. Sana bir şey soracağım. öptüm. Okulda seni bulamadım. kim i aradınız. yazalım Telefon Mesajları ► Ses kaydını dinletmeden önce telefon konuşmalarında sıkça kullanılan kalıplar üzerinde durun ve efendim. öptüm. Erkekler sevgililerine duygularını kolayca gösteremez. M esaj:. □ m □ m m □ □ m 3. yan­ lış numara. 2.. 4. Bugün burada kalabilir miyim? Ayşegüllerin telefon numarası defterde yazıyor. Kimi arıyor? Mesaj: uzun süre sevgililerini unutamıyorlar ama çoğu kadın bunu göremi­ yor. Lütfen Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Harvard ve Brandais Üniversitesi profesörü Zick Rubin aşk hakkında çeşitli anketler yapıyor.Metni okutmadan önce evlilikte ve arkadaşlık ilişkilerinde kadınların ve erkeklerin hangi konularda farklı davrandıkları ile ilgili bir konuşma orta­ mı oluşturun... Sizce kadınlar mı daha romantik erkekler mi? Sizce erkekler neden özel günleri hep unutur? Sizce kadınlar neden hediye almaktan çok hoşlanır? gibi sorular sorarak konuşmayı yönlendirin. orası neresi. Selin.

Çocuğum evlenmeden önce sevgilisiyle birlikte yaşayabilir. b. Çocuğum asla sevgilisiyle aynı evde oturamaz. benim için aşk önemlidir. Başka milletten biriyle evlenebilirim. b. b. 2.21 İş a r e tle y e lim . Bir kız erkeğin yanında para ödeyebilir. a Farklı ülkeden biriyle evlenemem. y o r u m la y a lı m ^ ') H a n gisin e N eden Katılıyorsu nu z? > Bu çalışmada farklı konularda iki karşıt düşünce bir "kadın" ve bir "erkek'in düşüncesi olarak sunulmuştur. Her düşünceyi sınıftaki bütün öğrenciler­ le. 1 2 3 4 □ Katılıyorum Ses Kaydı 1. 4. a. dile getirilen düşünceye katılıp katılmadıklarını sorarak dinletin. Bir kız erkeğin yanında para ödeyemez. Evlilikte para en önemli şeydir. Ses kaydını. Aşk evliliğin en önemli parçasıdır. a. a. b. her konuşma­ dan sonra durdurup öğrencilere. kültürel farklılıkları da dikkate alarak tartışın. 3. m .

Onu salo­ geçirirdik. Ge­ >. Sesi gençken çok güzelmiş. • Geniş zaman hikaye kipinin geçmişte kalan yinelenme. Dersten önce ar­ hafta ondan kalma eski çalıştırdım. 4. gibi! • -İrmiş yapısıyla oluşturulan tümcelerde. 6. Anneannem eskiden tek katlı. yineleme bildiren ifadeler > öğrencilere okuyacakları metinler hakkında bilgi verip. Küçük bir kumbaram vardı. Dedemden kalma gramofon hala çalışıyor. 2.Alt üniteyle ilgili etkinliklere aşağıdaki paragrafı tahtaya çen yazarak başlayın. Bir yeni yıl sabahı babam eve elin­ kadaşlarla kafeteryada b ir şeyler yer. DoSru Yanİ1? □ m 0 □ □ m □ □ □ m □ m m □ .Sözcük Alanı 22 Tamamlayalım. öğretmenimiz üniversitedeyken sabahları çok erken kalkarm ış. deyimler ve kalıp sözler verilen eşyaları tanıtın. Küçük bir miktardı ama ben Beceriler yine de paramın hepsini harca­ • Geçmişteki alışkanlıkları. "Bu kaloriferli evde hiç ısınamıyorum. O zamanlar her evde televizyon yoktu. 5. Ardından metinleri öğrencilere okutun ve boş­ lukları tamamlamalarını daha sonra da metinle ilgili soruları yanıtlama­ larını isteyin. sonra derse g i­ de kocaman bir kutuyla geldi. Çünkü hemen hemen her sabah dersim olurdu. 3. etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. > Yazdığınız paragrafı bir öğrenciye okufun ve aynı öğrenci­ nun en güzel köşesine koyduk. gram ofonunu Ben üniversitedeyken sabahlan çok erken kalkar­ dım. oluş ve durumları aktaran kip oldu­ ğunu (Çocukken karanlıktan korkardım. geçmiş zaman anlatmayıp sadece. Onun sıcak­ lığı bambaşkaydı. yavrum. Ben sobaya alışkınım. Eski plaklardan birini koydum ve onu sevgiyle andım. gelenekler ve alışkanlıklarla ilgili sözcükler. Kaloriferlerin sıcaklık dereceleri sobalarınkinden farklıdır. Ama hayatından hiç memnun değil. 144 Yanıtlar 1. Bütün çocuklar harçlık alır. kişilere aktarabilme içinde saklardım. sorabilme maz. bu nedenle çok değerli bir eşyaydı. özellikle sınav dönemlerinde geç saatlere kadar ders çalışırdık. sesi çok güzel bir müzisyendi. İçinden gıcır gıcır bir televizyon çıktı. 7. Aktarım sıra­ sında yaptığı yanlışları düzelterek tahtaya yazıp tahtadaki eylemlerden yola çıkarak geniş zaman hikaye ve rivayet kipi d. Bütün çocuklar gibi ben de çocukken harçlık alırdım. c. Dedem klasik Türk müziğini çok severdi. Dilbilgisi • GENİŞ ZAMAN (hikaye kipi -(E/İIrdİ ( < -İE/iir id il • GENİŞ ZAMAN (rivayet kipil -lE/İIrmîş I < -İE/iir imiş) a. ile ilgili açıklamalarınızı yapın. bahçeli bir evde yaşardı. Boş zam anlarım ızı çoğunlukla kütüphanede tuyu yavaş yavaş açtı.. Televizyon kutusunu salonun bir köşesine koyduk. Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat b." diyor. Müziğe merakı da oradanmış. birazını biriktirirdim. işaretleyelim LJ Eskiden Nasıldı? • Geniş zaman ve geçmiş zaman belirteçleri • Alışkanlık. Paralarımı onun • Geçmiş zamanlı tümceleri rivayet kipi kullanarak 3. tümcesini devam ettirerek aktarmasını isteyin. Geniş bir plak koleksiyonu vardı. Üniversitedeyken sık sık kütüphaneye giderdim. Açıklamalarınızda. Harçlıklarımın hepsini kumbaramda biriktirirdim. -miş eki için iki farklı işlevin söz konusu olabileceğini. Dedem. başkasından öğrenme bilgisini aktardığını {Ali her gün süt içermiş gibi) vurgulayın. Ku­ rerdik. alışkanlık anlatan iş. ilkinde eylemin geçmiş zaman gösterdiğini 10 çocukken her gün süt içer­ miş g\b\). resimlerde • Kültürel özellikler.. Anneannem apartman yaşantımızdan hiç memnun değil. İkincisinde ise -miş ekinin. den bu paragrafta anlatılanları sınıfta sizin belirleyeceğiniz bir öğrenciye. Artık bi­ zimle birlikte sekiz katlı bir apart­ manda oturuyor. Eskiden bana da her hafta annem harçlık verirdi. Okula genellikle otobüsle giderdim.

. Senin annen lisedeyken makyaj y a p clr ? 5. Byûüy Kaili ben sen 0 biz siz onlar 23 mı -r -maz -ır/-ir/-ur/-ür mi mu kullan -ar/-er -mez mü yüz ara gir - Ona göre ben araba kullanamazmışım. camları silerdim bulaşıkları yıkardım . şimdi tekrar düşün bakalım.. 4.. Sen bebekken çok ağlar mlym ıssın ? 0 gençken çok iyi yüzermiş. Aaa! Ben de iş yaptın sandım. O zamanlar ne elektrik süpürgemiz vardı. tamamlayalım Ç o k Yorgunum > Etkinliği uygulamaya başlamadan önce tahtaya çamaşır yıkamak. Ne oldu Aylin? Hasta mısın? Hayır babaanneciğim.. Bu iş değil mi babaanne? Değil tabii. Sen beş yıl önce de futbol oynar miydin? 0 gençken çok iyi yüzerdi. Bir kahve de siz alır mıydınız? *Onlar önceden bizi her gün arardılar. -dı / -ydı -di / -ydi -du / -ydu -m -n -dü / -ydü -k -nız / -niz / -nuz / -nüz 1-lar / -ler) oku al Ben eskiden daha çok kitap okurdum. Biz lisedeyken jean pantolon giymezdik. Güzel havalarda oğlumla göl kenarında piknik yaparız.. 24 Dinleyelim.lE /İIr d i. ben sen ara yüz 0 giy oyna biz siz onlar -maz -mez -İE Ur id il İIİİ8 1 I1 II mı -r -ır/-ir/-ur/-ür mi mu -ar/-er mü .. tamamlayalım ® > ► Bu etkinlikte şarkıyı dinletmeden önce öğrencilerden şar­ Aylin Babaanne inanamıyorum! Çok yorucu! Ya. □ m m □ s □ . Ablam bebekken hiç süt iç l!. çünkü sürekli spor y a p ardını ___ 6. Ben çocukken çok yaramazlık yap a n lım Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne Aylin Babaanne 7. Siz eskiden beni sık sık ziyaret et de rd in iz Artık hiç kapımı çalmıyorsunuz. sofra hazırlamak/toplamak gibi eylemler yazarak bu eylemler çerçevesinde "ev işleri" konulu bir konuşma ortamı oluşturun.. Her işimizi elimizde yapardık .^ z'ÜIİîL____ Ay. dı. Ne dolaştık avare Babaannesi Aylin'in yaşındayken evi Aynı yerde uyumadık uyanmadık Çiçek aç a nnıS Dünya dön ermiş Hiçbir gün hiçbir kere Kuşlar uc armış Babaanne gençliğinde çamaşırları Olmadı olamadı Falan filan makinede yıkamazmış. . çünkü Ne yürüdük sokaklarda yan yana Hayat güzel^»i_ çamaşırları yıkadı.•' : : ıî'Â \ -.Geniş zaman hikaye ve rivayet kipi ile ilgili açıklamaları­ nızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten ve kartlar üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrenciler­ den tümceleri uygun eklerle tamamlamalarını isteyin. Ar­ dından şarkıyı dinletip boşlukları tamamlamalarını isteyin. Gerçekten yorgun musun? kı sözlerini okumalarını isteyin. ütü yapmak. Dede. sonra da saatlerce elimizde yıkardık. Hatırlıyor musun? Lisedeyken sinemaya gitmek için okuldan kaçarclık 3.. ne yaptın da yoruldun bu kadar? Çamaşırları astım.Off.-v. süpürmek. Giysileri büyük kazanlarda kaynatırdık. En zor iş de çamaşır­ . Yeni sözcükleri açıklayın.!. Ben de küçükken babamla göle gider ya da ormanda kamp yap ardım _____ Dinleyelim. tem izlik yapmak.. Gençken şişman değildim.. Ben senin yaşındayken evi temizlerdim . Çok yoruldum. 2. Yanıtlar Yanıtlar Doğru Yanlış 1 Aylin kendini yorgun hissediyor.muş/-ymuş -müş/-ymüş bin ağla T a m a m la y a lı m 25 >... ne bulaşık makinemiz. evi topla­ mak. Off. toz almak. Şurada biraz yatayım. Görevli söyledi bu odaya girem ezm işiz9 -ız/-iz/-uz/-üz -siniz / -siniz / -sunuz / -sünüz Doktorunuza göre uçağa binebilir miymişsiniz? l-lar / -ler) *Onlar önceden bizi her gün ararmıymışlar. televizyon yokken insanlar nasıl zaman ge­ ç i r ird i/g eçirirle rd i ? 8. ÖSSll . Hasta değilim. Kollarım koptu. elektrik süpürgesiyle süpürmezmiş.. bulaşık yıkamak. Ardından ses kaydını dinletip öğrencilerden diyalogdaki boşlukları tamamlamalarını ve soruları yanıtlamalarını isteyin. Kızım. -mış/-ymış -miş/-ymiş -ım/-im/-um/-üm -sın/-sin/-sun/-sün . Yanıtlar 1.

Şimdi geçmişte bir yolculuğa çıkalım ve yıllar öncesi­ nin giyim modasına birlikte bakalım: 1920'lerde bayanlar gündelik hayatlarında genellikle uzun etek ve ceket giyerlerdi. beğeni. daha güzel görünmek için ça­ ba göstermiştir. Dinleme çalış­ masının ardından fotoğrafların hangi yılların modasını gösterdiğini tartışın. önden düğmeli elbiseler giyiyorlardı. O yıllarda şapka çok modaydı. Konuşma sırasında tahtaya zevk. Moda günümüzde hayatın önemli bir parçasıdır. 1940'larda düğmeli elbise modası vardı. Beyler ise her zaman takım elbise giyerlerdi.v m 26 Dinleyelim. Artık bayanlar beli dar. Modayı takip ediyor musunuz? Moda hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocukluğunuzda / gençliğinizde İnsanlar nasıl giyinirdi? O günden bugüne moda nasıl değişti? Sizce moda sadece giyim kuşamla mı ilgilidir? gibi sorular sorun. [7] 5. Yanlarında küçük. 1920’ler 1940’lar Ses Kaydı İnsanoğlu her zaman güzelliğe büyük önem vermiş. pazarlama. Ancak geçmişte de insanlar her zaman modaya ilgi duymuştur. 1920'lerde erkekler şapka takardı. Ayrıca dar eteklerin üstüne V yakalı bluzlar giymek de çok modaydı. Geçmişte de insanlar modaya ilgi duymuştur. □ 4. □ . Yanıtlar 1. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden metinde bulunmayan yargıları belirlemelerini isteyin. 146 □ 2. Erkekler yine takım elbise gi­ yiyordu ama kravattan daha çok papyon takıyorlardı. yakışmak. 1920'li yıllarda bayanlar uzun kolyeler takarlardı. defile gibi "moda" ile ilgili sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. 19401ı yıllara kadar erkek modası çok fazla değişmedi. işaretleyelim Eskinin Modası > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere. zarif çantalar taşırlardı. 1940'lı yıllarda bayanlar şapka takmazdı. özenti. [7] 3. Moda sektörü de insanın daha güzel görünme isteğinden doğmuş­ tur. Şapka beyler için de en önemli aksesuardı. O yıllarda bayanların etek boy­ ları biraz kısaldı.

bağlaç ya da eylemleri belirlemelerini isteyin. Şimdi bilmiyorum. Bugün neyin var? ____ konuşuyorsun ne d e___gü­ lüyorsun. Bu yaz belki/ya Kemer'e belki/ya Kaş'a giderim. ne. iyi günler. ne (de! \ Bugünün çocukları ise -ya. Bizim zama­ Q0 Biraz pahalıymış. Evet. ► Öğrencilerden. Burcu'ya kırgınım. Ya______ doğru dürüst yemeğini ye Va da ____ sofra­ dan kalk. meyve ağaçlarıyla dolu bahçemiz bize -yetti. H e m . Moda bir pazarlama yoludur. Peki. okullar bugünkü kadar uzak.. 4. ne. 4. Ahmet son zamanlarda derslerini çok ihmal ediyor.. saklambaç. alıyorum. hanımefendi. Körebe. düşünce N e ______ ödev yapıyor ne _______ kompozisyon yazıyor. 0]] Güle güle kullanın efendim. düşünce 10. zamanı unuttuk / unuturduk. belkLbelki. Kasamız şu tarafta. Yanıtlar hem. Seni anlayamıyorum...ya bağlaçları ile ilgili açıklamalarınızı yapın ve öğrencilerden verilen tümceleri tamamlamalarını isteyin./ J -ne/ hem / teetkt mutsuz. günler mahallemizdeki diğer çocuklarla hiç yemek yemeden 00 Tabiî.. Denemek ister misiniz? [5] Ayna şurada. Hastalığımda ML______ : telefon etti ne______ ziyaretime geldi. düşünce Dün ne/hem knr ne/hem ynğmı ır yağdı Moda zevklerin gelişmesidir. 3. Ama Maalesef. Çünkü onların dünyalarında-yo-/ 1. Bu ceketin 38 bedenini alabilir miyim? fT§ Hmm.... fiyatı nedir? [2] Evet. 1.. arkadaşları var. Akşama sana belki ____ uğrarım Hangisine Katılıyorsunuz? uğramam./ yeterdi. 8. deneyeyim. 0 > Bu çalışmada öğrencilerden._ "Diyetteyim" diyorsun hem -ne/hem -/ belki robotlar-yo-/-ne-/ hem-/ belki de internet pasta yiyorsun. 28 Sıralayalım 30 Doğrularım yazalım > Bu çalışmada öğrencilerden verilen tümceleri okumalarını ve bu tümceleri anlamlı bir diyalog oluşturacak biçimde sıralamala­ rını isteyin. henüz karar vermedim. nımızda ya-/ ne / h e m / belki uzaktan kumandalı oyuncak [t] 89 TL. hem.27 Tartışalım A :m- ' •• • 5. Peki. beş taş gibi oyunları 3. 2. buyurun.hem (de) • belki.. Hasta mısın? 7. Ya______o ______ ben! Kararını ver! çoktan unuttu / -unuturdu onlar. 6.. Yanıtlar Yanıtlar Q] Yardım edebilir miyim hanımefendi? Çocukluğum tek katlı bahçeli bir evde geçti... ya (da) • ne . ya.. Modayı izlemek bir özentidir. verilen metne göre yanlış olan arabalarya/ ne / hem-/-belki bilgisayar oyunları vardı. . bi küçük değildi../ -ne / hem / -bdki yalnız ya. güzel.. moda İle İlgili farklı görüşleri aktaran tümceleri okumalarını ve bu görüşlerden hangisine/hangilerine katıldıkları­ nı/katılmadıklarını gerekçeleriyle anlatmalarını isteyin. Çünkü hepimiz ma­ hallemizdeki okula-§ittfk / giderdik.. Okul servisleri yoktu. belki (de) ya . 2. evler şimdiki gi­ 29 Yerleştirelim > Bu etkinliği uygulamaya başlamadan önce hem . ÎU Teşekkürler. akşama kadar oyun oynar. Kızım yçi _ _ _ mühendis ya________ doktor olmak is­ tiyor. O zamanlar. indirim yapamaz mısınız? [T] Evet. Bazı [T] Hmm. lütfen.. düşünce Yakışıyor mu? O halde moda o.. 9. Şu anda zaten indirimdeyiz.

. Bahçeler baharları bin bir çeşit yabani otla. Hemen yüzümüz kızarır. dilimiz dolanırdı. O zamanlarda karatahta ve tebeşir okul­ ların simgesi ve en büyük eğlence aracıydı... bazen birkaç taşı... Biz gerçekten şanslı mıydık? Okuyun ve kararı siz verin.teneffüslerde tebeşir savaşı yapar ya da tahtaya "Ali Ayşe'yi seviyor. Kızlar saçlarına kocaman beyaz kurdeleler takardı. sürdürelim ► Metni okutmadan önce öğrencilere. Bu nedenle birbirimize aşk mektupları yazardık. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun. sohbet ederdik Bir örnek de ben vereyim. . Sokaklarda." demek için mektup kağıdının ucunu yakardı. bir tutam saç ya da fotoğraf koyardık.... bahçelerde oynardık.____ _____ __ __ _ ___ _— . Çocuk oyunları 70'ler çocuklar için özgürlük yıllarıydı. Bazen bir ağaç dalını. * V ..31 Okuyalım." derlerdi.. Mum ışığında ders çalışırdık.. çiçekle dolardı. Çocukluğunuz nerede geçti? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Sizce şim diki çocuklar mı daha şanslı yoksa siz mi daha şanlıydınız? gibi sorular yöneltin. Hepimiz. 70li Yıllardan Küçük Detaylar Biz çocukken yaşlılardan "Şimdiki çocuklar çok şanslı. Eskiden-______________________________________ G e n ç k e n ____________ ____ _________ ________________ __— Çocukken____________________________________ Okuldayken . Gençlik Aşkları O zamanlarda aşklarımızı kolay kolay dile getiremezdik. * Okul Yaşamı O yıllarda okulda siyah önlük giyerdik.l 69'u. Bize sürekli "Bizim za­ manımızda elektrik yoktu.170'i açmalarını isteyin." sözünü çok sık duyardık.. bazen de küçük bir yaprağı oyun­ cak yapardık. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. B rolündeki öğrencilerin s. Sevgilimizi biraz tanıdıktan sonra pastanede buluşur." gibi oku­ lun magazin haberlerini yazardık. Bazı gençler "Aşkın beni yakıyor.. Metni okutup yeni sözcükleri açıkladıktan sonra her öğrenciden metindekilere benzer bir örnek vermesini isteyin. Zarfın içine de kuru çiçekler.

karşılaştıralım f Bizimkiler Bizimkiler Konuşma Konularınız ' Yanıtlayalım. ailelerinin yaşam biçimlerindeki benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırıp değerlendirmelerini isteyin. yeni yıl vb. yeni yıl vb. yanıtları not al­ malarını. kararlan kim veriyor? kim veriyor? Evinizde genel kurallar var mı? Evinizde genel kurallar var mı? Aile içi sohbet konuları nelerdir? Aile içi sohbet konulan nelerdir? Evinizde hangi konularda Evinizde hangi konularda tartışmalar olur? tartışmalar olur? Evinizde görev paylaşımı var mı? Evinizde görev paylaşımı var mı? Nasıl? Nasıl? Evde ne gibi kutlamalar Evde ne gibi kutlamalar yaparsınız? (bayram. kararlan Evde hangi konularda. karşılaştıralım Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Konuşma Konularınız Notlarınız Değerlendirmeniz Benzer Farklı Ailenizde kimler var? Ailenizde kimler var? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Evde hangi konularda.) yaparsınız? (bayram. 9 ünite 9. öğrencileri tabloda verilenler dışın­ da da soru sormaları için yönlendirin.> Karşılıklı konuşma etkinliği için oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden tabloda verilen soruları birbirlerine sormalarını. ünif '\ Yanıtlayalım.) Uzun tatillerde neler yaparsınız? Uzun tatillerde neler yaparsınız7 Evde hayvan besliyor musunuz? Evde hayvan besliyor musunuz? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Hafta sonu etkinlikleriniz nelerdir? Farklı .

Günümüzde habere ve bilgiye ulaşmak kanal tur k bilgiyi başkalarıyla paylaşmak eski- ye göre çok daha kolay. Bu etkinlikte herhangi bir dilbilgisi açıklaması yapmayın. Dünyadaki tüm gelişmeleri birkaç sa­ at içinde öğrenmek <dj l televizyon sayesinde uzak ülkelerde­ ki insanları. eğlence programı. yaşam biçimle­ rini yakından J S > Üniteyle ilgili etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce öğ­ rencilere. yarışma. -lyliş etmelerini sağlayın.1 Yerleştirelim Sözcük Alanı Televizyon Dünyası • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. sağlık köşesi. -mE ve -İş ekle­ ri kullanıldığı zaman. belgesel. kadın prog­ ramı. -mEk.> Senin bu yolda arabayı hızlı kullan-ma-n ltehkileli. haber programı. basın. kitle ile ­ tişim araçları. özellikle de tele­ vizyon sağlıyor. haber vb. alışkanlıklarını. Adlaştırma ile ilgili açıklamalarınızı bu aşamada yapın. özel kanal. şifreli kanal gibi medya ile söz­ cükler yazın. sabah kuşağı. Ülkeler ve kültürler arasındaki sı­ nırları ortadan kaldırıyor. -mEk ve -İş adlaştırma eki geçen tümceleri tahtaya yazıp bu eklerin altını çizin. Daha sonra metni bir öğren­ ciye sesli olarak okutun. onların kültürlerini. reklam. .) gibi). -mEkve -İş adlaştırma eklerini doğru kullanabil­ me • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Normal 12 saat / Yoğun 10 saat Yanıtlar f ulaşmak • öğrenmek • paylaşmak • görmek • izlemek jv tanık olmak • gelişmesi • tanımak Kitle iletişim araçları hızla gelişiyor. Açıklamalarınızda. izledikleri bir Türk televizyon kanalı olup olma­ dığını ve neden bu kanalı veya kanalları tercih ettiklerini sorun. Konuşma etkinliği sırasında tahtaya haber. Televizyon izliyor musunuz? Günde kaç saat televizyon İzliyorsunuz? Ne tür televizyon programları izliyorsunuz? Gazete okuyor musunuz? Hangi gazeteleri okuyorsunuz? Ülkenizdeki en popüler TV kanalı hangisidir? Bu kanal ağır­ lıklı olarak ne tür yayınlar yapar? Ülkenizdeki en popüler TV program ları hangileridir? Sizce bu program lar neden ilg i görüyor? gibi sorular yönelterek "medya" konulu bir konuşma ortamı oluşturun. adlaşmış tümcelerde eylem köklerine zaman ve kip ekleri yerine gelen ekler olduğunu. hazırlık aşamasında verdiğiniz söz­ cüklerden ve okudukları metinden de yararlanarak tabloyu kendi­ lerine göre doldurmalarını ve tabloda verilen durumlarla ilgili gö­ rüşlerini açıklamalarını isteyin. üzerilerine özne ile uyumlu klşi-sayı eki gel­ diğini. -mEk e ki ile adlaşan eylemler için özne kullanılmadığını ISen Ibu yoldaI araba kullan. içinde -mE. spor programı.1 > Bu yolda araba kullan-mak (çok keyifli.) > Senin arabayı kullanışın (daha farklı. Boşluklara gelmesi gereken sözcükleri Dilbilgisi okuma sırasında söyleyerek diğer öğrencilerin yanıtlarını kontrol • ADLAŞTIRMA -mE. Bu kolaylığı medya. Onlara fotoğraftaki karelerin hangi programlardan alın­ mış olabileceğini. belgesel. 2 Konuşalım ^ > Bu etkinlikte öğrencilerden. • -mE. Artık olimpiyat oyunla­ dünya rekorlarına tanık olmak vaşlara canlı yayında ulaşmak hatta sa­ için televizyonunuzu aç­ manız yeterli. tanımak rını izlemek mümkün. > Metni okutmadan öğrencilerle giriş fotoğrafı hakkında da ko­ nuşun. -mEk ye -/^ eklerinin. Konuşma etkinliği sırasında.) > öğrencilerden metni okumalarını ve verilen sözcükleri metinde­ ki boşluklara yerleştirmelerini isteyin. Medyanın gelişmesi________ dünyayı her gün biraz daha küçültüyor. Beceriler • -mE.

ekmek. sigara / yasak / kapalı yer / ceza 2. sollama. tümceleri adlaştırma görevi dışın­ llSeninl arabayı hızlı kullan-ma-n / kullan-ma'k (kullanma İşi) da doğrudan sözcük türetme görevinde de kullanıldığını Senin arabayı kullanışın (kullanma farzı) gibi).. gibi). 3 Tamamlayalım. çakmak. • Kadın programlarını hiç kaçırmıyor. küçük bir köprünün yıkılm a sı Haber 2 neden oldu. Dalgalı denizde yüzmek (herkes için) tehlikelidir.. > Tüm ses kayıtlarını dinlettikten sonra öğrencilere metinler için uygun başlıklar bulmalarını söyleyin. çıkış. Sistem sokaktaki boş yerleri buluyor ve otomobili kendisi park edebiliyor. temi geliştirdi. bakış. {giriş. öğrencilerden her bir haberi dinlerken boşlukları tamamlamaya çalışmalarını isteyin. Bir elektronik firması.. metro. don­ durma. olarak algılandığını Evet Hayır Neden / Nasıl? .. 100 metrekareden daha büyük bar. • Spor programlarını izlemekten büyük keyif alıyorum. düzenli olarak izliyorum.. danışma. alışveriş. Yanıtlar Haber 1 Haber 3 Avrupa'daki en sert sigara ‘P ne yasağı ispanyada. otobüs." diyor. kül­ tür ve alışveriş merkezlerinde. okuma. eylemin anlattığı durumu. satış.. yazma. ka­ Haber 1 zada 109 kişi öldü. Firmanın mühendisleri "Park yeri bulm ak sürücülerin en büyük problemi.çalışmaları bugün de devam ediyor. Mühendisler yeni sistemi Almanya'da test etmeye başladı. oluşu adlaştırırken -iş ekinin. Haber 3 Kazadan birçok kişi yaralı olarak kurtuldu. kafe gibi kapalı yerlerde de sigara için ayrı bir bölüm olması gerekiyor.Televizyonu yalnızca bilgi ve haber alma amacıyla izliyorum. Bu sistem sürücülere büyük kolaylıklar geti­ recek. yürüyüş. Örneğin: /. • Sürekli televizyon izlemek insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor. Nehirde arama v e . tren gibi toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasak.kurta rm a . başlık bulalım < $ Gazete Haberleri > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere her bir haberle ilgili anahtar sözcükler verin ve bu sözcüklerden yola çıkarak öğrencilerin ha­ berlerin içeriğini tahmin etmelerini isteyin. Metin Başlık Haber 2 Hindistan'ın güneyinde dün sabah b ir tren kazası oldu. -mEk ve -iş eklerinin. hareketi veya (Kendini bilmek (herkes için) erdemdir. kay­ mak. gibi) • Tümcede özne belirtilmek istenmediğinde -mEk ekinin kullanıldı­ ğını ve bu durumda öznenin herkesi kapsayacak biçimde soyut vurgulayın. metin İçin. Bu yasayla iş yerlerinde. metin için. otomobil / elektronik firması / otomatik / park > Bu etkinlikte öğrencilere ses kayıtlarını ayrı ayrı dinletin. • Bence televizyon yalnızca bir eğlenme aracıdır. Andra Pradeş eyaletindeki kazaya. lokanta. Daha sonra uygun olmayan başlıkların neden uygun olmadığını tartışın ve her bir haber için öğrencilerle birlikte bir başlık belirleyin. eylemin yapılış biçimini ve tarzını öne çıkardığını • -mE. 111 . tren / nehir / Hindistan 3. daha çok.. Daha sonra yanıtları beraber kontrol edin. yemek..• -mE ve -mEk ekleri. • Televizyonda bir yarışma programına katılabilirim. metin için.. otom obiller için otomatik bir park etme sis­ Yasaya göre kapalı yerlerde sigara içm enin cezası 30 ile 600 bin Euro arasında değişiyor. Ve tren nehre yuvarlandı. Söylenen tüm başlıkları tahtaya ya­ zın. işi.

*Yarın okula gitmek düşünmüyorum._______ kimin kurtar ma________ çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en büyük dergisi rekoru şu anda 70 x 100 cm ölçüleriyle Dubai'nin elinde. -lyliş ADLAŞTIRMA Eylem istiyorum." dedi. -mE. 2. Kore'de. yüz Bugün TV izlemek istemiyorum. bak Bence daha çok çalışması gerek. Çok yorgunum hemen uyu inak 7. eşleyelim Yanında olmamız ona şans getirdi. tüm sayfaları 0) _o ö X açıkken 148 metrekarelik bir alanı kaplayacak. Yanıtlar 1. - İyelik Eki Ek Örnekler mm izle -ma -mak Burada müzik dinlemem sizi rahatsız ediyor mu? çalış -me -mek Doğum günümü hatırlamaman çok kötü. 8. Ama Extramagazine dergisi. Ardından metinleri fek tek okutup yeni sözcükleri açıklayın. Yarın sana gel mem_______ mümkün değil. Yabancıların bu filmi anla malan_____ çok zor. arabaların kendi kendine park et mesi______ mümkün. Derginin genel koordinatörü "Dergimizi Tür­ kiye'nin en büyük matbaalarından biri basacak. Bu çalışmayı yapmanız durumunda öğrencilere haber metinlerini okutmayıp bunun ye­ rine haberleri kısaca siz özetleyin. Onun bakışları çok etkileyici. sınıfa getireceğiniz bir gazetedeki haber başlıklarını okuyup okuduğunuz her başlığın ardından öğrencilere o haberin neyle ilgili olabileceğini sorarak başlayabilirsiniz. -mEk. bütün teknik hazırlıklarımız ta­ mam. Hindistan'daki tren kazasının ardından yaralıları 11. gerekiyor. Tüm metinlerle ilgili açıklamalarınız bittik­ ten sonra öğrencilerden metinler için uygun başlıkları belirlemelerini isteyin. Bu sistemle. Günümüzdeki en büyük çevre sorunu buzulların eri mesi________1 5.Bu çalışmaya. Doğum günümü hatırla man / manız beni çok mutlu etti. Görevliden başkasının gir mesi_______ yasaktır. 9. 152 . 12.4 Tamamlayalım > Adlaştırma yapısıyla İlgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. git -ma -m / -ım / -im / -um / -üm kullan -me -n /-ın / -in / -un / -ün getir -ış / -yış -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü hatırla -iş / -yiş -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz dinle -uş / -yuş -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -üş / -yüş -ları / -leri « 5 Okuyalım. 3. Salonun duvarlarını kırmızıya boya mak. Elektronik firmaları yeni bir sisfem geliştirdi. /_/ Tam Haberlik Bunlar! >. öğrencilerin üniversiteye girmek için sigara ic memeleri 6. fikriydi? 4. Burada yüzmek çok tehlikeli Bu ilaçları kullanmanız çok önemli. "dünyanın en büyük dergisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Etrafınızdaki insanlara yardım et meniz______çok güzel bir davranış. Bu dergi ilk sayısını dört yıl önce Bursa'da yayınladı ve beşinci yılında dünyanın en büyük dergisi olabilmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Extramagazine dergisi. En büyük zevkim yağmurda yürü mek_______ 10.

Jüri üyeleri. Antartika üzerindeki ozon ta­ bakası deliği yakın bir gelecekte küçülmeye başlayacak ve 2050‘de tama­ men yok olacak. Kara'nın bir kravatı bağlaması ortalama iki buçuk saniye sürdü. "Rekorlar Kitabı'nda henüz böyle bir kate­ gori yok ve bugüne kadar bu konuda bir rekor denemesi olmadı. Guinness Tür­ kiye Temsilcisi Prof. Edirneli kravat satıcısı Sebahattin Kara.Bir İngiliz kadın. çevreye zararlı ürünleri kullanmaması gerekiyor. Ancak bunun için insanların çevre konusunda daha dik­ katli davranması. Guinness yetkililerinden böyle bir kategori açmalarını ve rekor denemesini kabul etme­ lerini isteyeceğiz. Gwen isimli kadın. The Sun gazetesinin haberine göre mektupta. erkek arka­ daşı George Green'i öğle yemeğine davet ediyordu. önümüzdeki hafta Monty'de buluşalım. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "George.” dedi. Bilim adamlarına göre deliğin küçülmesinde gelişmiş ülkelerin son 10 yıl içinde bu konuyla yakından ilgilenmeleri etkili oldu. [Tj Bağlamak mı Zor Çözmek mi? [3] Kendi [2] 56 Yılcık Gecikme Q] Oku Oku Bitmez Kendini Onaracak 53 . rekor de­ nemesi sırasında doğru şekilde bağlanmayan kravatları eledi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla bir rekor denemesi yaptı ve 1 saatte 1354 kravat bağladı. Dr. Saat 2 senin için uygun mu? Sevgiler Gwen" Japon bilim adamlarının araştırmasına göre. Orhan Kural. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart 1950 tarihinde pos­ taya bir mektup verdi ancak bu mektup tam 56 yıl sonra adrese ulaştı.

Haber 3. işaretleyelim Şimdi Haberler >. bir paparazzi. 5. antrenman sonrası ağrı­ ları % 48 azaltıyor.6 Yerleştirelim. Los Angeles'ta bir fu­ arda ilk kez tanıtılan 2GB'lık cihaz. Haber 5. Habere göre. Ses kaydını son olarak öğrencilerin "doğ­ ru" "yanlış" sorularını yanıtlamaları için dinletin. Haber 4. Bu sınavlarda bir soruda ortalama 40-45 sözcük bu­ lunuyor. eğitim sağhk teknoloji spor magazin sanat 1. Ancak hızlı okuyan bir kişinin aynı soruyu 7 sani­ yede okuması mümkün. kas ağrılarını azaltmak için birçok ilaçtan daha etkili. "Jürinin beni birinci seçmesi çok güzel. otomobillerinin içinde fotoğrafını çekmek istedi. haftasında Ceramica zor da olsa maçı 74-72 kazandı. kayıt gazeteci Bilim adamlarına göre. ikinci tabloyla ilgili çalışmayı yapmak için öğrencilere ses kaydını yeniden din­ letin ve onlardan tablodaki sözcüklerin hangi haberde geçtiğini belirlemelerini isteyin. Haber 5. kayıt Lions Klübü'nün geleneksel "Uluslararası Lions Klüpleri Avru­ pa Müzik Yarışmasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Aylin özer birinci oldu. 6. içinde yaklaşık 500 şarkı saklayabiliyor. 4. . kayıt ispanya Basketbol Ligî'nin 15. Haber adaylardan daha hızlı okumaları. Bu takımda Türk oyuncu Serkan Erdoğan'ın da oynaması. Kidman ve eşinin. Hızlı okuma. Türk seyircileri televizyon karşısına çekti. Ceramica takımının maçını Türkiye'den birçok insan izledi. Haber 2. çok mutluyum. Kidman bu olaydan sonra özel jetiyle Avustralya'dan ayrıldı. Haber 4. paparazzilerle tartış­ tıktan sonra yeni yıl tatilini tamamlamadan ülkesinden ayrıldı. maç boyunca çok iyi bir performans ortaya koydu. Haber 6. Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin diğer 1. üniversiteye giriş sınavları için çok önemli. Haber 2. Aylin özer İstanbul Üniversitesi'nde konserler veriyor. Başarılı olmak için bundan sonra daha çok çalışacağım. Basketbolcumuz. Haber 6. 3. Yeni MP3 çalar birkaç ay önce piyasaya çıktı. Georgia Üniversitesi profesörlerine göre. kayıt AvustralyalI ünlü oyuncu Nicole Kidman. Gazetecinin izinsiz fotoğraf çekmesi ünlü oyuncuyu çok kızdırdı.öğrencilerden ses kaydını dinlemelerini ve birinci tabloyu ha­ berlerin konularına göre tamamlamalarını isteyin. Haber 3. özer. kayıt Bir firma kredi kartına benzer bir mp3 çalar üretti. Avustralya'ya yeni yıl tatili için gitti. 4 GB'lık model de birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Spordan sonra kahve içmek kas ağrılarını azaltıyor. Haber cihaz / başarılı / kazanmak / / oyuncu 2. Nicole Kidman. eğitim • sağlık • spor • sanat • ekonomi • güzellik teknoloji • magazin • alışveriş Konusu Ses Kaydı 1. Bu küçük cihazı cüzdanda bile taşımak mümkün. Bu da 100 soruluk bir sınavda 3040 dakika zaman kazanmak demek. daha hızlı anlamaları ge­ rekiyor. kayıt Birçok öğrenci üniversite ve lise giriş sınavlarında saniye­ lerle yarışıyor. Yarış­ mada 3 bin 500 Euro kazandım Bu para ile profesyonel bir flüt almak istiyorum" dedi. Böyle bir soruyu normal hızda okumak 15-20 sani­ ye sürüyor. spor yapmadan önce 2 fincan ilaç / / / / / kahve içmek. Doğru Yanlış □ 0 □ m □ m 0 □ m □ □ □ 1. sporcuların Yanıtlar antrenmandan önce kahve içmesi.

. Yarın erken kalkmam gerek. Yağmur yağıyor. 5.... Hava çok sıcak. 155 . Okulda Aynur adında bir kızdan hoşlanı­ yor ama bunu ona söyleyemiyor. Çözüm:________ ______________________ 6.. hiçbir şeye dokun­ maman ve polisi araman gerek. çünkü 2.. hava çok sıcakı uygun. öğrencileri her birinin farklı bir çözüm üretmesi konusunda yönlendirin. çünkü 8 Çözüm önerelim. ... Yorgunum. önce... _________________________ __ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 4.. Bu sözcüklerin -mfve -mEk adlaştırma ek­ leriyle kullanımını örnekleyin ve öğrencilerden çünkü bağlacını dik­ kate alarak tümceleri tamamlamalarını isteyin. hastayım. Üniver­ site öğrencisi. Da­ ha sonra 'problemleri okumalarını ve anlatılan durumun çö­ zümü için ne önerdiklerini sorun.. Hemen gitmem lazım. . 4. . 3. Hastayım. Konuşmamız gerek. Daha önce bir kez söylemiş ama durum de­ ğişmemiş. Üst kattaki komşusu televizyonun sesini çok açıyor ve bu durum onu rahat­ sız ediyor. Gitmek istiyor ama bir problemi var.. Uçaktan çok korkuyor. Çözüm:.... Sigara içmemeniz gerek. 6. 1 Üşüyorum K a lın elbiseler giym en lazım 2.. Çıkmanız gerek. 5.. .. öğrencilerden verilen durumlara (üşüyo­ rum..... çünkü Problem 2: Tuncay otobüs şoförü. 1... Etkinliğin son bö­ lümünde yer alan çözüm paragrafını siz okuyun ve sınıftan bu tümcede aktarılanların hangi sorun karşısında önerilmiş ola­ bileceğini bulmalarını isteyin... çünkü Problem 3: Arda 19 yaşında yakışıklı bir genç. çünkü Problem 1: Hakan'ın bir arkadaşı onu ülkesine davet etti... Uyumam lazım.. . yorgunum. acıktım.. yağmur yağıyor.. çünkü 3...... sorunu bulalım Ne Yapmam Lazım? > Bu etkinlikte.. Acıktım.. çözüm öneren tümceler üretmelerini isteyin. Çözüm:___________ ___ _ _______________________ Problem:______________________________________ Çözüm: Eksik eşyalarını belirlemen..7 Tümceleri tamamlayalım > öğrencilere tümceleri tamamlatmadan önce gerek ve lazım söz­ cükleri üzerinde durun.

haber mi önce gelir?" Bugünlerde medya ile ilgili en çok bu soruyu tartışıyoruz. haber vb. insan mı?" sorusunu şöyle de sorabi­ Beceriler liriz. Gazeteci hemen fotoğraf makinesine sarılır ve bir fo­ Konular D W. Murphy'de görevini eksiksiz yapmıştır. Onunla konuşmaya başlar. Ama • ADLAŞT1RMA tüm bunların karşılığı bir insanın ölmesi olmuştur. diğerlerini bulalım göre. Ama bazıları için ise önce gö­ Süre: Normal 16 saat / Yoğun 12 saat 9 Okuyalım. O anda adam köprünün kenarına ulaşmıştır. Bir öğrenciye metni ikinci kez oku­ tun ve okuma sırasında diğer öğrencilerden. Murphy işine giderken bir inti­ har olayına rastlar 40 yaşlarında bir erkek köprüden atlamak için korkuluklara doğru koşmaktadır. (+İYELİK1+DURUM -mE / -mEk / -lylİş l+iyelik) + durum "önce haber mi. -mEk ekleriyle adlaşmış eylemleri kitaplarındaki boşluklara yazmala­ rını isteyin. M urphy’nin b ir intihar olayına rastlaması 2) Otomobillerindeki insanların bu olayla ilgilenmemesi 3) Gazetecinin adamla konuşmaya caltsması____________ 4 ) Haberin gazetede yer alması____________________________ toğraf çeker. >. Bazılarına • Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme haber bulabilir.) . metinde geçen -mE. -mEk adlaştırma ekleri ile durum eklerinin birlikte gö­ ründüğü yapıları doğru kullanabilme ta gazeteciler bu soruya farklı yanıtlar veriyor.vaş adama yaklaşır. Ama ar­ Sözcük Alanı tık çok geçtir. sonra da öğrencilere okutun. bunu haber mi yapar? Birçok gazeteci mes­ leğinde bu sorunla sıkça karşılaşıyor. Gazeteci yavaş ya­ (Bu tümceler kitaptaki boşluk sayısına göre örnek olarak verilmiştir. Gazeteci bunun yerine başka bir rev. iyi bir gazeteci zor durumdaki bir insa­ na yardım mı eder. Metin­ de geçen yeni sözcükleri açıklayın.) rüden atlar. adamı yakalamaya ça­ lışmaktadır. Yani onlara göre insan olmak gaze­ teci olmaktan önce geliyor. belgesel. gazeteci olmak mı gelir? Us­ • -mE. Bu durumdaki tavrınız ne olur? Sizin için o anda haber yapmak mı. O sırada otomobillerindeki birçok insan bu olayla hiç ilgilenmemektedir. Düşünün kİ b ir gazetecesiniz ve trafik kazası. O sırada Murphy üçüncü fotoğrafını da çeker. yukarıda verilenler dışında alt konu tümceleri de üretilebilir. sLV > Bu alt üniteye öğrencilerle okuma metninin başlığını tartışarak baş­ layın. bir haber kaçabilir. yardım etmek mi daha önemli olur? Sizce her şey televizyon ya da gazete haberi olabilir mi? Gazeteciliğin zorlukları nelerdir? gibi sorular yazarak konuşmaları yönlendirin. atlamak__ konuşmaya ölmesi_____________ gazeteci olmak gazeteci olmak konuşma _______ yakalamaya insan olmak HABER AA! İNSAN M I? insan olmak 'insan mı. Bu çalışmanın ardından okuma metnini önce siz okuyun. Tartışma sırasında yeri geldikçe tahtaya. önce insan olmak mı. intihar girişim i g ib i bir olayla karşı karşıyasınız. Eşi.Sonraki aşamada öğrencilerden buldukları adlaşmış eylemlerden Adlaştırma örnekleri ve metinde mavi yazılarak verilen örnekten yararlanarak metnin alt konularını adlaştırma ekleriyle yazmalarını isteyin. T. İşte bir örnek: Oregon Jour­ nal gazetesi muhabiri William T. Murphy bu durumun da fotoğrafını çeker. Bu konuşma bir işe yaramaz ve adam köp­ • Televizyon ve gazete haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri {yarışma. Şimdi şöyle düşünelim: Haber gazetede bütün ayrıntıları Dilbilgisi ile yer almıştır. Metne göre. Ama birine yardım etmek için ikinci bir şansınız olmayabilir.

adlaşan eylemin öznesinin iyelik eki ile gösterildiği­ ni ve adlaştırma eki olarak -mE kullanıldığını [Bugün (şenini çalış­ manı istemiyorum. bu sorunla. tümcedeki göre­ vine uygun ad durum ekleri getirildiğini [Senin burada yüz-me-n tehklleli. Aynı ğü yapılar ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Gazeteciler bazı olaylar karşısında zor durumlara düşebilir. / 3. Yanlış [7] □ □ [7] [7] □ kullanıldığını 2. Burada yüz-mek-ten rahatsız oluyorum. bunu (haber m i yapar). gibi) yazmalarına yardımcı olun. Beni dinlemende yarar var. Açıklamalarınızda. gibi). aynı olacağı durumlarda -mEk li yapının Ben benim şarkı söylememden hoşlanmıyorum. Yanıtlar Ben senin burada yüz-me-n-de bir sakınca görmüyorum. Yanıtlar Doğru • 1. Burada yüzmen çok tehlikeli. Ben senin burada yüz-me-n-i istemiyorum. (Yüzen de ben yüzmeyi öğre­ nen del gibi). anlatmaktadır. ya da bunu haber yap­ maya karar vermeye çalışması sözcükler üzerinden adlaştırma ve durum eklerinin birlikte göründü­ bu durumun > otomobillerindeki insanların olayla İlgi­ lenmemesi ya yazarak öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmesini sağlayın. Burada yüz-mey-e izin vermem. Ben senin burada yüz-me-n-e izin vermem. Usta gazetecilerin "insan mı haber mi önce gelir?" sorusuna yanıtları farklı. • -mE. [Ben llseninl şarkı söylemenl-den hoşlanıyorum. gibi). Ben senin burada yüz-me-n-den rahatsız oluyorum. Daha sonra etkinliğin diğer çalışması olan "doğru" “yanlış" sorularını öğrencilerle birlikte yanıtlayın. ikinci dinlemede boşluklara gelmesi gereken sözcükleri tahta­ bu sorunla > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yardım etmeye. bilgisayar animas­ yonları. öğrencilerin gönderim kaynaklarını olabildiğin­ ce adlaştırma ekleri kullanarak nuşma etkinliği sırasında tahtaya romantik. izlenme oranı. izleyici. izleyici kitlesi. yapımcı gibi anahtar sözcükler yazıp öğrencilerin konuşmalarında bu sözcükleri de kul­ lanmalarını sağlayın. öğreten Alil Ben [yüzmey]-i Ali'den öğrendim. macera. Yalan söylemen­ den nefret ediyorum. IYüzen de ben yüzmeye başlayan dal Ali bana l yüzmeyl-i öğretti.1 gibi sorular yöneltip bu çerçevede bir tartışma ortamı oluşturun. -mEk ve -iş ekleri ile kurulan tümceciklere. Bu çalışmayı sırasıyla me­ tinde geçen bu soruyu. □ Otomobillerindeki insanların olayla ilgilenmemesini Burada yüz-mek tehlikeli. Metinde kırmızı yazılmış "bu olay" sözü. T. Sizce dizi filmler çocukları nasıl etkiliyor? 157 . serüven. bu durumun Ida fotoğrafını çekeri. Burada yüz-mek-te bir sakınca görmüyorum. Bunu anlamana sevindim. □ Kadının eşini yakalamaya çalışmasını • [7] Adamın intihar etmek istemesini -mEk ekinin son sesinin ünlü ile başlayan ek aldığında /y/ye dö­ nüştüğünü □ Gazetecinin fotoğraf makinasına sarılmasını iBurada yüz-mey-i istemiyorum. • -mEk ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesinin. Murphy köprünün korkuluklarındaki adamı yakalamaya çalışmış. animasyon. tarihi. komedi. gibi) vurgulayın. dram. -mE ile kurulan tümceciğin öznesi ile ana tümcenin öznesi ço­ ğunlukla ayrı olduğunu. / Ben [şarkı söylemek]-ten hoşlanmıyorum. eğer tümcecik tümcedeki fek tümleç ise aynı olduğunu. • Tümcenin yüklemi ile adlaşan eylemin öznesinin farklı olduğu durumlarda. o sırada sözcük grupları için de yineleyin. IYüzen ben. tümcede birden fazla tümleç varsa aynı da ayrı da olabileceğini 11 Dinleyelim. Ko­ 10 İşaretleyelim ► öğrencilerden metinde kırmızı yazılan "bu olay"ın metin­ deki gönderimini bulmasını isteyin. Bu çalışmanın ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinleme metnine göre tamamlamalarını is­ Ibunu > gazetecilerin zor durumdaki bir insana yar­ dım etmesi ya da bu olayı haber yapması teyin. polisiye. tamamlayalım D'izi Kirliliği >• Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere Televizyon dizilerini izliyor musunuz? Hangi dizileri izliyorsunuz? Sizce dizi filmler neden bütün dünyada çok popüler? Sizce televizyon dizilerini kimler daha çok izliyor? Televizyon kanallarında bu kadar çok dizi olması konu­ sunda siz ne düşünüyorsunuz? [Ben lyüzmey]-e başladım. Ben sizin yüzüşünüzü Mark Spitz'e benzetiyorum gibi). bilimkurgu.

Çocuklar piknik yap mayı__ _ çok sever. 7. yürüyüşü çok farklı. 5. Onlara göre bunu halk istiyor. Diziler ahlak dışı olaylarla. Televizyonlardaki dizi kirliliği en çok çocukları ve gençleri etkiliyor. çekinmeyin. Bu işi bitirm eleri çok uzun sürer. çünkü. Biri bitiyor. 4. kan ve gözyaşıyla dolu.meye 8. hiçbir zaman gibi seçenekler oluşturarak öğrencilerin bu programları hangi sıklıkla izlediklerini sorgulayan bir form oluş­ turabilirsiniz. Çünkü . Yalan söyle mektm nefret ederim. Onun gülüşü herkesin dikkatini çekiyor. Yanıtlar 1. Ayşe sürekli zayıflayamamaktan şikayet ediyor. Bu nedenle______ 3. var_____________________________ 2. ihanetlerle. Çünkü klasik müzik 5.«ig?. Sonuçları değerlendireceğiniz bir tartışma or­ tamı yaratın. Televizyon­ > Bu çalışmada tüm öğrencileri anket çalışması uygulamak üzere sınıfın ortasına çağırın ve her bir öğrenciden diğer öğrencilere tab­ loda adları verilen programlardan hangilerini izlediklerini sormala­ rını isteyin. Ancak bu di­ zilerin çoğu hayatımızı olumsuz etkiliyor. Şimdi uyumak istemiyorum. Gençler pop müzik dinle meyi dinip. cinayet­ lerle. Hata yap maktan 158 tercih ediyor. dizilerdeki kahramanlara benzemek istiyor. Alışveriş yapmayı çok seviyor. Dans etmekten çok hoşlanmıyorum. Konuyu tekrar düşünmekte fayda var. Birbirleriyle ilgilenm eye zaman ayırmıyorlar. Süt içmek kahve iç mekten daha yararlıdır. Arkadaşım onu aramamama çok kızıyor. Program yapım­ Sınıftakiler: Haber Müzik Spor Belgesel Dizi Film cıları ise bu tür diziler yapmakta ısrar ediyor.is»?t««i . her gün. Gençler ve çocuklar artık gerçek hayatı bir dizi gibi yaşamaya başladı­ lar. -mE / -mEk / -lyliş (+iyelik) ADLAŞTIRMA (+İYELİKİ+DURUM Bp'. 6. Yarın arkadaşımla yüzmeye gideceğiz. öğrenciler tabloyu tamamladıktan sonra sınıfa Sınıftaki bayan öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Sınıftaki erkek öğrenciler daha çok hangi program ları izliyor? Hangi programları herkes izliyor? Hangi programları hiç kimse izlemiyor? daki diziler nefes alm alarına bile izin vermiyor."r! v rî XHS9K-'-vl -mak -mek _ -ma -me (n) -a/-e -ya/-ye -n /-ın / -in / -un / -ün -da/-de -ta/-te -ı / -i / -u / -ü / -sı / -si / -su / -sü -dan/-den -mız / -miz / -ımız / -imiz / -umuz / -ümüz -tan/-ten -nız / -niz / -iniz / -iniz / -unuz / -ünüz -I/-İ -yı/-yi -ları / -leri -la/-le -yla/-yle -ış -iş -yış -yiş -uş -ÜŞ -yuş -yüş -ta/-te -tan/-ten -m / -ım / -im / -um / -üm +durum . 13 Tamamlayalım • Açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin.Ses Kaydı 12 Anket uygulayalım Ne Tür Programlar İzliyorsunuz? DİZİ KİRLİLİĞİ Televizyonda dizi izlemekten hoşlanıyoruz. 3. Stadyumda maç izlemekten çok hoşlanıyorum. Türkiye'de yaşa maya_____ alıştım. Onun bana yalan söylemesinden bıktım. ara sıra. Etkinliğin ardından anket çalışmasını geliştirebilir. o gibi sorular sorun ve öğrencilerden notlarını kullanarak bu soruları yanıtlamalarını isteyin. Doktora git mende _ yarar var. Her gün spor yapmaya gidiyorum. Bu nedenle . di­ ğeri başlıyor. r ! -ma izle -me ara yüz zayıfla bitir söyle gül yürü ^ ^ ^ .televizyonda güzel bir film. Geceleri yalnız kal maktan korkuyorum. Çünkü çoğu. 4. 1. Onun. 2. Hasta görünüyorsun. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığı bu diziler yüzünden tehlike altında. *Yarın arkadaşım la yüzmeke gideceğiz.

Televizyon izlemek çocukların □ 0 13 □ sağlıklarını da olumsuz etkiliyor. Alt gelir grubunun ilk tercihi ise yerli dizi ve filmler. Çocuklar daha çok ekrandaki görüntülerle ilgileniyor.. Yabancı diziler İstanbul'daki televizyon izleyicilerinden çok fazla ilgi görmüyor. Doğru Yanlış Doğru Yanlış t.3'ü. işaretleyelim En Çok Ne İzliyoruz? > öğrencilere. 2..7'si "evet" cevabı veriyor. [7] 4. Üst gelir grubu televizyon­ da daha çok haber programlarını izliyor. Bebekler televizyon seyretmeye daha ilk aylarında başlıyor.LJ 14 Okuyalım. Hele reklamlar. Reklamların başlaması demek bebeklerin artık birkaç dakika donması demek Çocuklar ekran karşısındayken yalnızca hareketsiz kalmıyorlar. Yarışma programlarını her gelir grubundan insan izliyor. □ □ 0 15 Okuyalım. 3.3'ü. alt gelir grubunun %71. Bu nedenle çocukların uzun saatler boyunca televizyon seyretmemeleri ge­ rekiyor. 4. onların hemen ilgisini çekiyor. Çocuklukta televizyon bağımlılığı her yıl daha da artıyor. sürekli çikolata. gazete okuma alışkanlığının gelir durumuna göre farklılaştığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre üst sosyoekonomik grubun %94. Çocukları televizyon karşısında yalnız bırakmamak gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt ve üst gelir gruplarının tele­ vizyon programlan ve gazete tercihlerini araştırdı. "Düzenli gazete okuyor musunuz?" sorusuna üst gelir grubu­ nun %95." diye sürekli uyarıyorlar. 3. Gelir düzeyi insanların televizyon izleme ve gazete okuma alışkanlığını etkiliyor. Gerekiyorsa adlaştırma yapıları ile ilgili kuralları hatırlatıp metni çözümledikten sonra öğrencilerden sorulan yanıtlama­ larını isteyin. Yanıtlar 1. Ama ne yazık ki çoğu anne baba çocuklarını televizyonun karşısında yalnız bırakıyor. Bu nedenle çocuklar zararlı programlar da dahil her programı izler oluyorlar. görüntülerin hızla değişmesi. alt sosyoekonomik grubun da %86'8'i televizyon izliyor. Araştırma. öğrencilerin metinde geçen adlaştırma ekleriyle ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadık­ larını kontrol edin. Halbuki psikologlar ebeveynleri "Çocuklarınız tek başına televizyon izlemesinler. Doğru Yanlış m □ □ m m □ S □ . bisküvi gibi sağlıksız yiyecekler de yiyor­ lar. Üst gelir grubu haber programlarına daha çok ilgi gösteriyor. Erkek çocuklar daha çok çizgi film izliyor. bu etkinlikteki okuma parçasının İstanbul'da yapılan bir anket çalışmasının sonuçları olduğunu hatırlatıp metni okutun. Böylece hareketsiz kalmaları ve sağ­ lıksız beslenmeleri gelişimlerini engelli­ yor. Yabancı dizilerle yarışma program­ lan her iki grup için de listenin sonunda yer alıyor. 2. Yeni sözcükleri açıklayın ve Sizce ülkenizde hangi g elir grubundan insanlar televizyona daha çok bağımlı? Ülkenizde haber program ları ilg i görüyor mu? gibi sorular ekseninde bir tartışma ortamı yaratın. işaretleyelim > Metni öğrencilere okutup yeni sözcükleri açıklayın. Seslerin aniden yükselmesi ve alçalması. Zamanla bu bağımlılık ebeveynlerin müdahale etmesini gerektiriyor.

160 . ilk çağdaş gazete 1605‘te Anvers'te Fransızca ve Flaman­ ca olarak çıktı. / • ingilizler buldu. birkaç şapka kutusu. yüzyılda Gutenberg'in matbaayı icat etmesi modern gazeteciliğin başlangıcı oldu. biliyor musunuz? Bu mükemmel aletin mucidi 1888 iskoçya doğumlu John Baird'dir. İngiltere'de bir üniversitenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun olur. XV. bir şapka ku­ tusu. Dana sonra metinleri okutun ve öğrencilerden. ilk gazetelerden yalnızca birkaç yüz adet basmak mümkündü. Tabii o zamanlarda gazete kağıdı yoktu. yüzyılda başladı. / / • Elektrikle çalışıyordu. nerede ve nasıl yaptılar. / • ilk denemeler başarısız oldu. Çünkü bu televizyon birkaç dikiş iğnesi. Bir süre sonra Baird. Sağlık durumunun kötü olması nedeniyle Birinci Dünya Savaşı yıllarında orduya katılamaz. / • ilk önce Romalılar kullandı. verilen tümcelerin hangi metinde geçtiğini veya hangi tümcelerin metinlerde geçmediğini belirleyererek tabloyu tamamlamalarını isteyin. Bisiklet Lambasından Televizyona Televizyon hepimiz için olağanüstü bir buluştur. gazeteler milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı. Dünya Yayıncılık Birliği'ne göre İsveç gazetesi The Post Och Inrikes Tidningar dünya­ nın en eski gazetesi. İlk Gazete ilk gazeteyi eski çağlarda Romalılar kullandılar. / • Şimdiki modellere hiç benzemiyordu. Gazetenin amacı dünyadaki gelişmeleri halka duyurmaktı. • Çok pahalıydı. Bu televizyon da bir çay kutusu. Peki ilk televizyonu kimler. Televizyon Metinlerde yok / • ilk önce Fransızlar kullandı. büyük bir bisküvi ku­ tusu. Ancak bu gazetenin 1 Ocak 2007'de yayın hayatı sona erdi.I jjjjr 16 Okuyalım. John gerçekte çok zeki bir çocuktur ama öğretmenlerinin gözünde son derece başa­ rısız bir öğrencidir. / / / • Zaman içinde daha çok kişiye ulaştı. • Amacı insanları bilgilendirmekti. / • Geliştirmek için laboratuar gerekti. Gazete • Bu alandaki modern çalışmalar XV. Toprak tabletler vardı. ilk sayısı 1645'te Kral III. Tabii bu mo­ del şimdiki televizyonlara hiç benzememektedir. yuvarlak bir karton ve anten görevinde bir haçtan oluşmuştur. 1924'te de tarihin ilk televizyon patentini alır. / . Zamanla baskı tek­ nikleri gelişti. Çok geçmeden ilk modelin planlarını yapar. • Savaş yıllarında çalışmalar durdu. işaretleyelim /. icatlarını bu dönemde yapmaya başlar. / > Metinleri okutmadan önce öğrencilere hatırladıkları ilk gazete ve televizyonun bugünkülere göre ne tür farklılıklar taşıdığını ve ilk gazete ve televizyonlar hakkında neler bildiklerini sorun. Gustafın emriyle çıkmış­ tı. aklına görüntü ve sesi bir yerden bir yere aktarma düşüncesini koyar. Bu onun televizyonu icat etme yolundaki en büyük şansı olur. / • Kralın isteğiyle ortaya çıktı. Baird sonradan çalışmalarına daha gelişmiş laboratuvarlarda devam eder ve bazı çalışmaları için asistanlar kullanır. bir bisiklet lambası ve mumdan oluşmaktadır.

> öğretmen öğrencilere Ionlarınl bir kompozisyon yazmala­ rını söylüyor. Dilbilgisi • DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini emretti. Ekranların Kralı Futbol 2005 yılında en çok reytingi futbol karşılaşmaları aldı. numa­ ralanmış boşluklardan hangisine gelmesi gerektiğini bulmala­ Hangi Kanal? Az ya da çok hepimiz televizyon izliyoruz. > öğretmen bize Ibizimi bir kompozisyon yazmamızı söylü­ yor. eğlence prog­ ramları. Ama yine de vazge­ çemiyoruz televizyondan. rica et-. . Türkiye-isviçre maçı % (3) 30. gibi). Tarihi öğrenmek için sade­ ce tarih kitaplarını okumak zorunda değilsiniz. Beceriler • Doğrudan emir tümcelerini adlaştırma eklerini kulla­ narak dolaylı anlatım tümcelerine dönüştürebilme o Televizyon programları ve gazete haberleriyle ile ilgili bilgi verebilme ve sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat 17 Okuyalım. 2005 yılında en yüksek izlenme oranlı programlar arasında Türkiye-isviçre Dün­ ya Kupası maçı ilk sırada yer aldı. > Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini rica etti. haber vb. zekasıyla değil."Bir kompozisyon yazınız!" > öğretmen öğrencilere "Bir kompozisyon yazınız!" diyor. kendisine arkadaşları arasında yetenekleriyle. belgeseller. Bir araştırma şirketi Televizyon ve telefon sahibi 38 milyon 935 bin 633 kişiyle anket uyguladı.. emret. Okuma etkinliğinin ardından dolaylı anlatım (emir ki­ pi) yapısı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. gibi! -mE vurgulayın. • emir kipi ile kurulan tümcelerin ya doğrudan ya da -mE adlaştırma eki kullanılarak dolaylı anlatıma çevrilebildiğini (Öğretmen . > Erol bey oğluna *sakın geç kalmamasını söyledi. Çocuklar ve gençler birbirlerini dikkatle izliyor. kendilerini bir grubun içinde his­ setme duygusuyla hareket ediyor.1= Ali gelmesini > Ayşe ona 11 gelmemesini söyledi. yarışmalar. müzik programları.ey­ lemi yerine iste-. sözcüklerin kullanılmadığını (> Erol bey oğluna "Sakın geç kalma" dedi. Çünkü televizyon sadece bir eğlence kutusu değil. kişiler ise anlaşılmayı ko­ laylaştırmak için tümcede emir verilen kişilerin her İkisinin de bulunması gerektiğini (> Ayşe ona Ali'nin gelmemesini söyledi.. spor programla­ rı. h O gelmesini gibi). (4)________________________ Ço­ cuk veya genç. (6)_____________________ . >Mustafa Yeşim'den biraz beklemesini istedi. (7)__________________ ____ . Televizyonunuzda doğru kanalı seçmeniz yeterli. sakın.) -mE adlaştırma eki kullanılarak yapılan dolaylı anlatımlarda söyle.eylemlerinin de kullanılabildiğini l> Mustafa Yeşim'e "Biraz bekle" dedi > Mustafa Yeşim'e biraz beklemesini söyledi. Oikenizde kaç televizyon kanalı var? Hangileri sadece haber/müzik/spor/eğlence programı ya­ yınlıyor? Siz en çok hangi kanalı izliyorsunuz? Neden bu kanalı tercih ediyorsunuz? sorularını sorun ve metinleri. • Emir kipi ile kurulan tümceleri dolaylı anlatıma çevirirken lüt­ fen. (2)_____________ rını isteyin. diziler. __________ .41e 2005 yılının en yüksek reytingli programı oldu. gibi). • -mE adlaştırma eki kullanarak yapılan dolaylı anlatımda hi­ tap edilen ve emir verilen kişiler 3. Daha sonra tabloda verilen tümcelerin. kıyafetlerinin markasıyla bir yer bulmaya çalışıyor. Reklamlara Dikkat! Televizyon reklamlarındaki yeni ürünler ve reklam programlarının bu ürünleri sunuş biçimi nedeniyle çocukları bilinçli tüketim konu­ sunda daha erken yaşlarda eğitmemiz gerekiyor. kalitesiz. Açıklamalarınızda. (1)_____________________ ____________________________ Haber programlan. eşleyelim > Bu bölüme hazırlık çalışması olarak öğrencilere.• Sözcük Alanı • Televizyon ve gazeîe haberlerinde geçen kalıp sözler • Televizyon programı türleri (yarışma. > öğretmen size (sizlnl bir kompozisyon yazmanızı söylüyor. Belgesel programlar sayesinde farklı konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Televizyonunu­ zun karşısına oturup yabancı dil öğrenmeniz. Uzmanlar programları dikkatli seçmemizi söylüyor ama çoğu zaman bu kadar çok programın arasından kendimize uygun bir program seçmekte zorlanıyoruz. lise ya da üniversite diploması almanız da mümkün. (5)________________________ Televizyonu eğitim için kullanın Televizyon yayınlarının çoğu yararsız. belgesel. Eğitici çocuk programları çocuğunu­ za öğretmenlik yapabilir. Tabii ki evet. konularını belirlemek üzere oku­ malarını isteyin. hadi vb. Ankete göre.

. 6... 2 • Peki televizyonu eğitim için kullanmak da mümkün mü? 6 • Ve ne yazık ki bazı anne babalar farkında olmadan bunu destekliyor. Müdür sekreterine "Bana bir saat telefon bağlama.." dedi. Resepsiyonist müşteriden fo rm u doldurmasını_______ A li arkadaşına varın ona gitm elerini ______________ istedi____________________ _______________________________ söyledi... 4 DOLAYLI ANLATIM (emir kipi) ■ • Eylem — Ek iç kapat göster gel geç kal yaz -ma -ma/ -me -me -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri -I/-İ Öğretmen kompozisyon yazm am ızı istiyor / söylüyor.. Resepsiyonist. müşteriye "Formu doldurun.. öğretmen bize "Daha çok Türkçe konuşun. Hostes cep telefonlarım ızı kapatmamızı ısöyledi. Uzmanlar "Günde 2 saatten çok TV izlemeyin. 1 • Sağlık programlan size daha sağlıklı bir hayatın formülünü verebilir. . Müdür bey bize "Hepiniz yarın 9. Doktorum içki içmemi söylüyor...ı • Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde televizyonlarda onlarca. Öğretmen yarınki sınavda som ları dikkatli________ okum am ızı söylüyor__________________________ ____ __ 15." diyeceğim... B iz ona eve geç kalmamasını______________________ söyledik Meteoroloji müdürlüğü "Yarın büyük bir fırtınaya hazırlıklı olun.. M u ra t bana varın onlara gitmemi söyledi hazırlıklı olm am ızı söylüyor 5. . .. Kütüphane görevlisi öğrencilere "Lütfen çevrenizdekileri rahatsız etmeyin..... ilaçlarını düzenli kullanmasını ____ söylüyor _____________ __ ______________________________ 7. Ali arkadaşlarına "Yarın bize gelin" dedi.. Ona "Artık beni arama. .30'da burada olun." diyor. yiyin.. Doktor M urat’a.. Kütüphane görevlisi öğrencilere çevresindekileri A nne çocuğuna yemeğini bitirmesini _______________ rahatsız etmemelerini söylüyor ________________________ söyledi ____________________________ ____________________ 9. Ona artık beni aramamasını_____ söyleyeceğim 13.. Ona b ir daha geç kalmamasını söyledim. *Sekreteriniz bugün gelm em i dedi.." dedi.. Sekreteriniz bugün gelmemi söyledi. öğretmen "Yarınki sınavda sorulan dikkatli okuyun." diyor..." dedi. ." dedik. 18 Tümce yazalım > Dolaylı anlatım ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartı üzerinden özetledikten ve kart üzerindeki eşleme çalışmalarını yaptıktan sonra öğrencilerden etkinlikteki tümcelerde doğrudan aktarılan emir tümcelerini dolaylı anlatıma çevirmelerini isteyin." diyor.. gitmelerini _______________ söylüyor ___ _____ ____ _ ___ _____ ____ _______ ____ 17." dedi Görevli benden adım ı tekrar söylemem i ______ ______ istedi____________________________________________________ 8.. Trafikpolisi çocuklara trafik kurallarına uymalarım 10.. Trafik polisi belgelerim i göstermemi istedi. 5 • Anketörler 2200 evde 8500 kişiyle görüştü. _. Görevli bana "Lütfen adınızı tekrar söyleyin. yolculara uçağa. Uzm anlar günde 2 saatten çok TV izlemememizi söylüyor ______________________________________________ 3. Doktor Murafa “İlaçlarınızı düzenli kullanın. 7 • Bu da aralarında marka tutkusunun ön plana çıkmasına neden oluyor. 18...." diyor. Görevli. ." diyor...." dedi. Görevli. . . 14. 3 • Çünkü televizyonda herkes için uygun bir program var. orada olm am ızı söyledi______________________________ 16." diyor..... yolculara "Lütfen uçağa gidin. .." diyor. Murat bana "Yarın bize gel... D oktorlar son yemeğ im iz i uyumadan en a z 3 saat önce yememizi söylüyor ________________________ 12. belki yüzlerce kanal var. Doktorlar "Son yemeğinizi uyumadan en az 3 saat önce uymalarını istiyor 2. Anne çocuğuna "Yemeğini bitir. Trafik polisi çocuklara 'Trafik kurallarına mutlaka uyun." diyor." diyor.. Biz ona "Sakın eve geç kalma. M üdür sekreterine kendisine b ir saat telefon ______ bağlamamasını söyledi______________________________ 11.. Öğretmen bize daha cok Türkçe konuşmamızı söylüyor ___ _______________ ____________ __ _______ _." dedi..

Kuşlar Güney Amerika'ya göç ediyor. Birazdan takımlar sahadaki yerlerini alacak ve karşılaşma başlayacak Etkinliğin ikinci bölümünde. hava durumu. en yeni küpleri. Genç kart kullanın kazanın: Genç kart. 5.19 Yerleştirelim. Gençlerden bizim gibi davranmalarını beklemeyelim.peşin fiyatına taksitle • yarışmacı • son bölüm turnuva • ürün • güneş sistemi • ana haber konuşmacı • doğa olayları • klip • karşılaşma kupa eleştiri • aşk • beste • canlı yayın • türkü • sahne Beigesel su altı. bilgi almak için telefonla bizi arayabilirsiniz. programımız yaklaşık 2 saat sürecek ve 50 yeni parça dinleyeceğiz bugün. ikinci dinlemede ses kaydının tamamını dinletip öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. öğrencilerden sözlüklerini de kullanarak verilen sözcükleri tabloda ilgili alanlara yerleştirmelerini isteyin. Biraz önce diğer konuşmacı da söyledi. Onlar için burada 5 ay devam edecek yeni bir hayat başlar. Reklamlarda 2 ürünün reklamı var. doğa olayları Doğru Yanlış 1.Şimdi size bir son dakika gelişmesi iletmek istiyoruz. Ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum. Sağlık programı uyku sorunlarıyla ilgili. sahne. Yaz bittikten sonra ise yeniden göç hazırlıkları başlar. □ m Haber son dakika. Kendisiyle uyku sorunları üzerine soh­ bet edeceğiz. Merhaba değerli izleyiciler. işte ilk görüntülerimiz. Bugünkü konuğumuz Akdeniz üniversitesi Tıp Fakütesi'nden. Spikeriniz ben Gökhan Mert sizlere tüm canlı yayın ekibimiz adına güzel bir maç diliyorum. işaretleyelim. nerede. ana haber Reklam promosyon. Haftanın dedikoduları. 2. □ s 3. Japonya'nın batısında Pasifik açıklarında bu gün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 7. Her ilkbaharda yüz binlerce su kuşu. program türü sağlık 3. Her kaydın ardından dinledikleri programın türünü yaz­ malarını isteyin. program türü haber 4. □ m 2. Haftanın liste başı şarkılarını. Ses Kaydı 1. ünlü Sağlık beslenme. tıp . program türü belgesel 2. m □ 4. 7. Önlüler dünyasındaki gelişmelerle yine birlikteyiz. türkü Magazin aşk. eşleyelim (T °\ ) Televizyon Programları > Bu etkinlikte öğrencilere her bir programla ilgili ses kaydını ayrı ayrı dinletin. Kim.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. nasıl? Bütün bu soruların cevapların bu programda bu­ lacaksınız. yeni albümleri bu programda bulacaksınız 8. iyi akşamlar sayın seyirciler. Bence gençlerin sorunları ekonomik neden­ lerle ilgili değil. Haftanın en önemli maçında canlı yayınla karşınızdayız. C Yanıtlar belgesel • reklam • tartışma • sağlık • haber müzik • yarışma • dizi • spor • magazin 1... Yeni günde herkese merhaba. program türü spor su alfl * son dakika • hava durumu • promosyon ^ ödül . canlı yayın. program türü m üzik 8. iyi alışverişler. aralık ayında tüm alışverişlerinize 6 taksit imkanı sunuyor. Sizler de konuğumuza soru sormak. program türü magazin 5. peşin fiyatına taksitle. ürün Tartışma konuşmacı Spor turnuva. 4. su altı. 3 . program türü reklam 7. Günümüzde her şey eskisinden çok farklı. sinema dünyasının ünlülerinden şok açıklamalar. güneş sistemi. program türü tartışma 6. ödül Müzik klip. Müzik programı 50 dakika sürecek. kiminle. 6. beste. Amerikanın güney kıyılarından buraya gelir. kupa.

yeni b ir tat gazete doğru haber mobilya indirim kredi kartı daha çok bonus şampuan • deterjan • parfüm • cep telefonu • sabun • araba • diş macunu • nemlendirici ürün 164 Slogan Deterian • Yalnızca bir yıkamadan sonra farkı fark edeceksiniz. Şampuan • Siz geçerken herkes dönüp size bakacak. Ancak her ailede bazı küçük so­ runlar çıkıyor. .20 Tamamlayalım. . 21 Eşleyelim >. Babalar için durum farklı. akşamları birlikte televizyon elem ek . Araba • Yeni modelimizle geleceğe yolculuk yapmak için acele edin. renklileriniz daha parlak. Cep telefonu • Dostlarınızın sesi her yerde hep yanınızda olacak. Nem lendirici • Cildinizi korumak onun işi. Belki de bu sorunun çözümü evin her odasına bir televizyon alm ak. banka daha yüksek faiz.S£}’S1. Kokunuzu çantanızda taşımayın.. izlemek • izlemekten • hoşgörülü olmak görüşmek için saygı göstermek televizyon aimak • seyretmek istiyor izlemeyi tercih ediyor • seyretme odası Bir ailede herkes birbirini sever. erkekler için ayrı birer televizyon seyretme odası yg- • Ne tür programlar izlersiniz? pabiliriz. Dis m acunu • Artık daha beyaz güleceksiniz. Sabun • Şimdi banyolarınız daha keyifli. Beyazlarınız daha beyaz..Bu çalışmada tablodaki her tümceyi farklı bir öğrenciye okutup diğer öğrencilerden bu tanıtım tümcesinin hangi ürüne ait olduğunu bulmalarını isteyin. Bunu da mı beğenmediniz? Galiba her İki taraf için de çö­ zümlerin en iyisi biraz hoşgörülü olmak göstermek • Kumanda kavgası nasıl biter? Ve birbirine. siz hayatınıza devam edin! Artık güzellik salonlarına gitmeniz gerekmiyor. bir­ çok aile için büyük bir sorun.. Son olarak doğru yanıtları söylemek üzere metni sınıfa siz okuyun. Onlar özellikle futbol maçı iz lemekten seyretmek istiyor Kadınlar akşamları maç nefret ediyor ama erkekler için bu büyük keyif.. Ya da daha ekonomik bir çözüm: Evde ka­ • Kumanda kimdedir? dınlar için ayrı. Sizde Nasıldır? Ama o zaman da ailedeki kişilerin birbiriyle görüşmek için ran­ devu alması gerekebilir. . Daha sonra öğrencilerden. > Etkinliğin ikinci bölümünde metinde geçen sözcüklerden ve sorulardan yararlanarak bir konuşma çalışması yaptırın... örneğin. anlatalım Kumanda Kavgası > öğrencilerden metni okumalarını ve boşlukları tamamlamalarını isteyin. Parfüm * Gün boyu etkili. güvenli internet hizm eti çikolata daha az kalori. bu etkinlikte verilen ürünler için kendilerinin de birer slogan üretmelerini veya bazı genel özelliklerini vererek aşağıdaki ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılabilecek tümceler oluşturmalarını isteyin. Anneler genellikle bir pembe dizi ya da bir aşk filmi izlemeyi tercih ed iy or .

* öğretm en öğrencilerden soruları dikkatli okumaları­ nı İstiyor. • Kadın erkekten kendisiyle daha fazla İlgilenmesini İstiyor. B rolündeki öğrencilerin s. ‘ Doktor hastadan o ilacı her gün içmesini istiyor. • Erkek kadından televizyo­ nu kapatmasını istiyor.l 72'yi açmalarını isteyin. • Adam şoförden uygun bir • Müdür sekreterden o raporu akşama bitirmesini istiyor. . • Adam şoföre uygun bir yerde durmasını söylüyor. • Doktor hastaya o ilacı her gün içmesini söylüyor. • Erkek kadına televizyonu kapatmasını söylüyor. öğrencilere A ve B rollerini vererek A rolündeki öğren­ cilerin s. • Kadın garsondan hesabı getirmesini istiyor. . yerde durmasını İstiyor. • Kadın erkeğe kendisiyle daha fazla ilgilenmesini söylüyor.Müdür sekretere o raporu akşama bitirmesini söylüyor.ürün Slogan • Limonata • Hava Yolları • Güneş yağı • Tıraş bıçağı • Dondurma • Mutfak robotu 22 Yeniden yazalım > öğrencilerden konuşma balonlarındaki tümcelerden yararlanarak fotoğraflardaki durumu anlatan tümceler üretmelerini isteyin. • öğretmen öğrencilere so­ ruları dikkatli okumalarını söylüyor. o Jandarma sürücüden da­ ha dikkatli olmasını istiyor. Lütfen televizyonu kapat.l 71'i. • Kadın garsona hesabı ge­ tirmesini söylüyor. • Jandarma sürücüye daha dikkatli olmasını söylüyor. > Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ikişerli gruplar oluşturun.

KIRMIZI GÜLÜN BOYU UZADI Kırmızı gül Sevgililer Günü'nün en önemli hediyesi. Unife 10. . Bu yüzden Ekva­ tor'un zengin topraklarındaki bir buçuk metrelik güller yetiştiriyor­ lar. Bu araştırmaya göre zinde ve formda dış görünüme sahip ki­ şilerin iç organlarındaki yağlan­ ma oranı. insanlar artık onun da en güzelini. G o o g l e İNTERNETTE TARİH YAZIYOR Google Sİ: V O i I. en ilginci­ ni arıyorlar. ■ ■ . birbi­ rinden ayrılmayacak.. kayak mer­ kezlerindeki tesislere canlılık getirdi. Genç çiftin iskeletlerini Arkeolo­ ji Müzesi'nde olduğu gibi sergi­ leyecekler. YOKSULJJLKE GENÇLERİJ5AHA MUTLU MTV Netvvorks Internationai'ın 14 ülke ile ilgili araştırmasına göre “Para mutluluk getirmiyor. DEDİKODU YAPMANIN FAYDALARI Uzmanlara göre dedikodu yap­ manın insan sağlığı için faydala­ rı var.. . ETKİLİ KAR YAĞIŞI GÜLDÜRÜYOR Türkiye genelinde etkili kar ya­ ğışı." dedi.. : internetin en büyük arama moto­ ru Google. Bu da insanlar üzerindeki stresin azalmasını sağlıyor. Akademik veritabanları LexisNexis. Google. Google Haber Arşivi adıyla son 200 yıllık haberleri in­ ternete koydu. Bir düzinesi 350 YTL olan dünyanın en uzun gülü tüm dünyada kapış kapış satılıyor. in­ sanlar dedikodu yoluyla birbirleriyle düşüncelerini ve duygularını paylaşıyorlar. oluşturduğunuz gruplardaki öğrencilerden verilen haberlerin başlıklarını kendi gruplarındaki diğer öğren­ ciye okumalarını ve onlardan bu haberin ne ile ilgili olabileceği konusundaki tahminlerini almalarını isteyin.... The Wall Street Journal. 10. Arşivdeki en eski haber 1700'lere dayanıyor. 5 BİN YILLIK ÇİFTİ AYIRMADILAR İtalya'da arkeologlar kısa süre önce iki iskelet buldular. Bazı bilim adamları­ na göre iki iskeletin duruş biçi­ mi esrarını koruyor. Ünite Söyleyelim. İÇERİDEN ŞİŞMAN OLMAK İngiltere'de bilim adamları geç­ tiğimiz günlerde bir araştırma­ nın sonuçları açıkladılar. "Sevgilileri ayır­ mak söz konusu değil. Az gelişmiş ülkelerde ise insanların daha mutlu olmasının sebepleri şunlar: Daha iyi bir ge­ lecek için umutlular ve ülkelerinin ekonomik durumu ile ilgili iyim­ serler. Dedikodu yapmak insanın sosyal becerilerini geliştiriyor.. Ama artık sevgiliye sadece kırmızı gül ver­ mek yetmiyor... The Guardian ve Time gibi İngilizce basın devlerinin haber arşivleri artık internette.. ABD'nin önde gelen gazeteleriyle birlikte eski haberleri internet üze­ rinden kamuya açıyor... 166 M . Kara­ deniz Bölgesi dışında yağışlar iyi­ ce azalacak. Yetkililer.. kayak merkezlerine ilgiyi artırdı. Ekosistem değişin­ ce. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? İB Söyleyelim.. Beş bin yıl önce birbirlerine sarılmış halde gömülen iki iskelet. kilolu kişilere oranla daha yüksek olabiliyor. tahmin edelim Başlığın Haberi Ne? DIŞARIDAN FORMDA. birçok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.. Arala­ rında The Nevv York Times.. Yüksek kesimlere yeni­ den kar yağması. Arkeolog Elena Menotti.. The Washington Post. KÜRESEL ISINM A N IN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ Son araştırmalara göre 2070'te Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece kadar yükselecek. kayak severlerin pist­ lerde yoğun sise bağlı olası ka­ zalara karşı dikkatli olmalarını söylüyorlar.> Karşılıklı konuşma etkinliğinde... Factiva ve HighBeam de Google'a destek verdi ve bazı bölümlerini arama motoruna açtı. -.. Böylece kendi so­ runlarından uzaklaşıyor ve daha çok sosyal iletişim kuruyorlar. 17 Şubat Cumartesi gü­ nü yeni bir yağış bekleniyor. Bu yüz­ den uzmanlar zayıf görünümlü kişilerin de iç organlarının sağ­ lık durumlarını da kontrol ettir­ melerini söylüyorlar. Bu genç­ lerin çoğunda kansere yakalan­ ma ve işten atılma korkusu da büyük. Daha sonra haber metinlerini siz okuyarak öğrencilerin tahminlerindeki başarılarını saptayın. Etkinliği gruplardaki diğer öğren­ ciler için de aynı biçimde uygulayın." Araş­ tırmacılar gelişmiş ülkelerdeki gençliğin mutsuzluğunun ne­ denlerini başarılı olma baskısı ve kötümserlik ile açıklıyor.

diyet yapmak. Bu ürünlerin tüketimin­ de de bazı noktalara dikkat edin. 1 Okuyalım. meyveleri ka­ buğunu soymadan. beslenme. Örneğin. Öğlen ve akşam ise daha hafif ve sağlıklı yemekler yiyin. süt ürünleri gibi gıdaları tüketin. Bu yüzden her zaman aynı kiloda kalıyor. Beslenme alışkanlıklarınızda da ba­ zı değişiklikler yapabilirsiniz. gıda. meyve.f i ! (1! Sağlıklı bir yaşam için ne mucize ilaçlara. Ya­ rarlı besinleri tüketmek. akıllıca seçimler yapıp daha sağlıklı bir hayat yaşamak sizin elinizde.. vücudunuzun hastalıklara karşı daha güçlü olmasını sağlar. (21 Egzersizin ve pozitif düşünmenin yanında sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından biri de doğru beslenmedir. ba­ lık. şekerli gıdaları hayatınızdan çıkarın. formunu korumak. Daha sonra öğrencilerden. ne de sihirli for­ müllere ihtiyacımız vardır. Konuşma etkinliğinin ardından numaralanmış paragraf­ lardan her birini farklı bir öğrenciye okutup öğrencilerden verilen tümcelerden hangisinin ilgili paragrafın konusunu gösterdiğini bulmalarını daha sonra da yakın anlamlı sözcükleri eşlemeleri­ ni isteyin. Bu yüz­ den sabah. dengeli beslenme. Anlamını bilmedikleri ifadeleri örnek tüm­ celer vererek açıklayın. sözcükleri tahtaya yazıp anlamlarını öğ­ retin. . eşleyelim /_ Yanıtlar / Sağlıklı Olmak > Bu üniteye öğrencileri giriş fotoğrafı hakkında konuşturarak başlayın. sportif etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. Sabah sıkı bir kahvaltı yapıp ye­ ni güne hazırlanın. Bunların yerine sebze. Bu aşamada ünite boyunca sıklıkla kullanı­ lacak olan besin. öğlen ve akşam mutlaka düzenli yemek ye­ meliyiz. tümcelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlamalarını isteyin. Sözcük Alanı • Beslenme alışkanlıkları ile ilgili sözcükler. [T] Hastalanmadan önce beslenme ile hastalıklara karşı ön­ lem alma. diyet. hastalık. deyimler. 2. öğün. Deniz Jorm unu korumak |çjn zaman yiyeceklerine dikkat ediyor. • sıkı — * gıda • pozitif • şart — * tarz — güçlü besin olumlu koşul stil Sigara içiyor musunuz? Düzenli olarak spor yapıyor musunuz? Hangi sporları yapı­ yorsunuz? Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz? 2 Yerleştirelim ► Öğrencilerin kutu içinde verilen ifadelerin anlamlarını bilip bil­ mediklerini kontrol edin. alkol. Beslenmenin sağlıklı bir hayatın önemli bir şartı olması ve yararlı yiyeceklerin vücudumuzu güçlendirmesi. Egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenmeye çalışmak. zararlı. (4! Hastalanıp doktora gitmemek için doğru beslenme ve iyi bir yaşam tarzı çok önemlidir. vücut vb. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? gibi sorular sorun. (3! Nasıl daha doğru beslenebilirsiniz? öncelikle öğünlerinizin düzenli olması gerekir. sebzeleri çok fazla pişirmeden yiyin. 1. Konuşmalar sırasında yeri geldikçe öğrencilere. Yanıtlar f V formunu korumak • abur cubur yemek öğün atlamak • formda kalmak • dengeli besle vücudunu forma sokmak * diyet yapmak ilaç. Kafein. soru sorabilme Süre: Normal 12 saaf / Yoğun 10 saat Yanıtlar [3] Doğru beslenmenin kuralları. Unutmayın. alışkanlık. Q] Spor ve doğru beslenmeyle sağlıklı bir hayata ulaşabilme şansı. ka­ lıp sözler Dilbilgisi • ULAÇLAR -(ylip / -mEdEn Beceriler • -ip/-mEdEn ulaçlarını kullanarak doğru tümceler oluş­ turabilme • Beslenme tercihleri ve alışkanlıkları. Öğün atlam ak vücudumuzun dengesini bozar. ya­ rarlı. sağlıklı bir biçimde yaşamak için yeterlidir.

3 Lahana yaşlanmayı geciktirir. pattım ve sonrasında uyudum) *Çocuk kapıyı çalmayıp içeri girdi. ce soruları iyice anlamanız gerekir. cips gibi abur cubur i yemek bir çok kişinin sağlıksız beslenmesine sebep oiur. Son zamanlarda çok kilo aldım. önem ve de­ ğer verilmediği vb. • Eğer -mEdEn ekini taşıyan bir tümceciğin öznesi ile ana tümce­ nin öznesi ayrı ise. [Dün akşam televizyonu kapatıp uyudum. ardışıklıktan ziyade tarz. tümceciğin eyleminin ana eylemden • -ip'in. neden.Bu çalışmadan önce öğrencilere. Bu tümcelerden hareketle -ip ve -mEdEn ulaçları ile ilgi açıkla­ malarınızı yapın.) gibi).) Soruları İyice anlamadan cevaplamayınız [Cevaplamak için ön­ 1 Havuç ve kereviz uykusuzluğa çok iyi gelir. Vücudunu forma sokmak için aerobik yapmaya başladım. gibi). (Uyudum ama annem televizyonu henüz kapat­ >. • -ip/-mEdEn ulacını taşıyan tümceciklerin öznelerinin ana tüm­ cenin öznesi ile aynı olduğunu [Dün akşam (beni televizyonu kapatıp uyudum.). daha çok biri­ ni diğerine tercih etme ilişkisi kurulduğunu [Dün akşam sinemaya gitmeyip evde kaldık. Açıklamalarınızda. 6. . • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -mEdEn ulacının ana eylemin gerçekleşmesinin ön koşulu olarak algılandığını IKah­ valtı yapmadan işe gitmem (işe gitmek için önce kahvaltı yapa­ rım. (Televizyonu ka­ *Kimseyi dinlem eyip konuşuyorsun. gibi) vurgulayın. *Dün akşam annem televizyonu kapatıp ben uyudum. 4 Kayısı cildinizin daha güzel olmasını sağlar. 4. Aynı zamanda diyet yapmak da gereklidir. gibi).Konuşma etkinliği sırasında. eklen­ diği eylemin olumsuz olabileceğini bu durumda -ip ile ana ey­ lem arasında salt ardışıklık veya niteleme değil. anlamlara vurgu yapılmaktadır). sebze ve meyvelerden te­ davi amacıyla yararlanıp yararlanmadıklarını sorun. gibil tahtaya yazın.Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ip'in eklendiği eyle­ min de olumsuz algılandığını 5 Elma enerji verir. vücudumuz için gerekli tüm besin­ lerden yeteri kadar yemektir. mamıştı. Yemeklerde fazla yağ kullanm ayıp formunuzu koruyabilirsiniz. Dün akşam televizyonu kapatmadan uyudum. Dengeli beslenmek .3. Cemi fırtınaya yakalanıp battı. 2 Çilek sigara dumanının etkilerini azaltır. önce gerçekleşip [-ip] gerçekleşmediğini {-mEdEn) anlattığını *Dün akşam televizyonu kapatmayıp uyudum. -mEdEn ekinin olumlu versiyonu olmakla birlikte. öğrencilerin ürettiği tümcelerden uygun olanları içinde -ip ve -mEdEn ulaçları geçecek biçimde değiştirerek fElmayı soymadan yemek gerek. işçiler yemekten zehirlenip hastalandılar. gibi). karşımızdaki kişilerin görüşlerine dikkat. Çocuk kapıyı çal-madan içeri girdi (içeri girmeden önce kapıyı çalmanın beklendiğine ama bunun gerçekleşmediğine vurgu yapılmaktadır). • -ip/-mEdEn ulaçları ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkili­ yorsa. bir tür ikileme kurarak aynı anda gerçekleşme de anlatabildiğini (Çocuklar bahçede koşup oynuyorlar. bu yapının -mEdEn önce ulacının kısa biçi­ mi olduğunu (Dün akşam annem televizyonu kapatmadan (beni uyudum. >. Yemek aralarında kuruyemiş. 5.) gibi). Arkadaş­ larla gülüp eğlendik. Sadece spor salonuna gidip egzersiz yapmak kilo ver­ mek için yeterli değildir. .) gibi). • -ip ulacının. [Bu güne kadar yalan söyleyip kimseyi kandırmadım (Yalan 6 söylemedim ve kimseyi kandırmadım. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (Kimseyi dinlemeden konuşuyorsun (Konuşmanın karşılıklı ya­ pılmadığı. "Şifalı bitki­ ler" üzerine bir konuşma ortamı oluşturun ve verilen tümcelerde aktarılanlara benzer bilgiler vermelerini isteyin. (Uyudum ama öncesinde televizyonu kapatmadım. • -ip/-mEdEn ulaçlarının.

Bahçede oynuyor. sonra mutlaka meyve yiyorum. öğlen genellikle ham­ Adam ceketini eiymeyip bavula koydu_______________ 10. Çocuk eve giriyor. öğlene kadar sadece bol su ve bitki ça­ yı içiyorum. M urat ödevlerini yapıp dısan çıkacak. Kadın elmayı yemeyip çocuğa veriyor _______________ 4. Sabah sadece bir bardak çay içip erkenden ev­ den çıkıyorum. Bazen dışarıdan yemek si­ parişi veriyoruz ya da kahvaltı yapıyoruz. Bazen arkadaşlarla çay içip kurabiye yiyoruz. Adam ceketini giydi. Saat yedi­ de işten çıkıyorum. Evden çıktı. öğrenciyim. Kadın elmayı soymuyor. Kadın elmayı yiyor. *Pencereden bakıp düştü. 4 Yemden yazalım > -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı. Sabah iyi bir kahvaltı yapıp okula gidiyorum.Bu nedenle "Çok iyi besleniyorum. Akşam arkadaşlarla genellikle makarna. Akşama kadar hiçbir şey yemiyorum. pizza. Adam ceketini giymedi. yu­ murta gibi yemekler yiyoruz. iyice düşün meden karar verme. Çok yoğun bir iş ortamında çalışı­ yorum. döner gibi yiyecek­ ler yiyorum. 2. 6 Dolduralım C^F~) Kim Nasıl Besleniyor? > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilere fotoğraflardan hangisinin kendi beslenme alışkınlıklarını örneklediğini ve beslenme tercihlerinin neden bu yönde olduğunu sorun. f Ses Kaydı NASIL BESLENİYORLAR? Merhaba ben Mine. Çocuk ayakkabılarını çıkarıp eve giriyor ____________ 5. Kadın elmayı soyuyor. işlerimi bitir meden tatile çıkmayacağım. Dışarı çıkacak. > Etkinliğin ikinci bölümünde öğrencilerden tabloda verilen tümcelerin karşısına ilgili kişi adlarını yazmalarını isteyin. Çocuk ayakkabılarını çıkarıyor. M urat ödevlerini yapmadan dışarı çıkacak _________ burger. Ar­ dından ses kaydını dinletin ve kayıtta beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler verilen kişilerin adlarını ilgili fotoğrafların üze­ rine yazmalarını isteyin. Lütfen randevu al madan gelmeyin. Evden çıktı. Çocuğa veriyor. işlerimi bitirj£_________tatile çıkacağım. Çocuk. -ıp/-ip/-up/-üp -yıp/-yi p/-yup/-yüp Kahvaltı yapıp evden çıktım. -mayıp/-meyip Bugün hiçbir şey yapmayıp evde oturalım. Murat ödevlerini yapacak. . Çocuk eve giriyor. Çünkü aynı kiloda kalmak istiyorum. iyice düşünüp________ karar ver. Adam ceketini siymeden evden çıktı_________________ 9. Bu ilaçlan yemek ye meden içme. Dışarı çıkacak. Çocuk ayakkabılarını çıkarmıyor. öğlen genellikle kebap. dilbilgisi kartını da kullanarak özetleyin ve öğrencilerden verilen tümceleri bu ulaçları kul­ lanarak yeniden yazmalarını isteyin. Adam ceketini giymedi. ayakkabılarını çıkarmadan eve sinyor ______ 6. Genelde çok sağlıklı beslenmiyorum ama akşam yemeklerinden 12. Gece bir fincan bitki çayı içip uyuyorum Ben Emre. 5 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri -ip ve -mEdEn ulaçlarıyla tamam­ lamalarını isteyin. Murat ödevlerini yapmayacak. Yanıtlar 1. Ailemden uzakta yaşıyorum. Kadtn elmayı soyut) yiyor _____________________________ 2. Murat ödevlerini yapmayacak. Saat dört ve beş arası işimiz biraz hafifliyor. Lütfen randevu al P gelin. Kadın elmayı soymadan yiyor _______________________ 3." diyemem. Bu ilaçlan yemek ye meden iç.lylip / -mEdEn ULAÇLAR Ö rnekler Eylem sor oku yap çal bak Lütfen kapıyı çalmadan içeri girmeyin. Bavuluna koydu. sandviç gibi yiyecekler yiyorum. Kadın elmayı kendisi yemiyor. Kadın elmayı yiyor. Çocuk eve girmiyor. -madan/-meden Soruları iyice okumadan cevaplamayın. Okulda genelde maden suyu içiyorum. Akşam sebze ve salata gibi yemek­ ler yemeye dikkat ediyorum. Adam ceketini şivip evden çıktı______________________ 8. *öğretmen sorup biz yanıtladık. Yanıtlar 1. Çünkü meyve yemek be­ nim çocukluğumdan beri alışkanlığım. Çocuk eve Pirmevip bahçede oynuyor ________________ 7. 5. 3. Sinemaya gidecek._______________ 11.

bakım lı olmak. Cildinizi bu pamukla temizleyin. Balıkçılık benim babadan • Akşamları sebze pişirip yiyor. Yağlı ciltler için de bir çözüm var. 1 avuç çileği ezin. formül. Emre sahil kasabasında yaşadım. 20 dakika yüzünüze hiç dokunma­ yın ve bekleyin. 2 çorba kaşığı süt kreması ekleyin. Gelişecek diyaloglar çerçevesinde bakım. Üzümleri bir kaseye koyup çatalla ezin 6. Suyunu sü­ zün ve posayı cildinize sürün. Semih oruz. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar bu • Akşam yemeğinden sonra meyve yiyor. yemden yazalım lığım var: Tatlıyı çok seviyorum. Maskeyi pamukla uygulayın ve bir­ kaç dakika sonra ılık suyla temizleyin. değişik mas­ keler yapmak için meyve ve sebzelerden yararlanacağız. cilt bakımı. Muzu püre haline ge­ tirin ve yüzünüze sürün. Kahvaltıda bile zeytinyağı yiy­ • Haftada üç-dört defa balık yiyor. öncelikle cildinizin erken yaşlanmaması için üzüm maskesinin tarifi: önce üzümleri bir kaseye koyun ve çatalla ezin. ► Metni okutmadan önce öğrencilere Doğal yöntemlerle sağlıklı olmak/güzelleşmek için neler yapıyorsunuz? sorusunu yöneltin. Haftanın üç-dört günü balık yiyorum. M ine çok balık ve sebze yemeye borçluyum. 2 limonun kabuğunu soyun. Basit ama Etkili: DOĞAL MASKELER Daha güzel ve canlı bir cilt mi istiyorsunuz7 O halde buzdolabı­ nızı açın. 20 dakika ve biraz meyveyle güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın. M ine Tabii balığın yanında bol salata oluyor. Daha sonra limon­ ları robotta püre haline getirin. Semih lığın yanında bir-iki kadeh şarap içiyorum. 75 yaşındayım ama hala hafızam çok güçlü. M ine kalma mesleğim. Gördüğünüz gibi doğal yollardan güzelleşmek hiç zor değil. Tek kötü alışkan­ 7 Okuyalım. Zeytinyağı • Gece bitki çayı içip uyuyor.Selam. Şimdi de yüzünüzdeki küçük lekeler için bir maske hazırlayalım. tor gibi öğrencilerin metni anlamalarını kolaylaştı­ racak sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. Maskeyi sür­ meden önce yüzünüzü yıkayın sonra maskeyi uygulayın. Bazı akşamlar ba­ • Tatlı yemeyi çok seviyor. Bu kez sağlıklı yemekler pişirmek için değil. Yarım bardak suyun içinde üç dakika bekletin. 10 daki­ ka bekleyin ve yüzünüzü kurulayın. ^ M ’ . ben Semih. M ine bizim en önemli besinimiz. Bunu • Bazı günler çay içiyor ve kurabiye yiyor. 15 dakika sonra bir pamuğu ılık suya ba­ tırın. cilt. Ardından metni oku­ tun ve öğrencilerden metindeki uygun tümceleri -İp ve -mEdEn ulaçlarıyla örnekteki gibi yeniden yazmalarını isteyin. • Sabahları iyi bir kahvaltı yapmadan evden çıkmıyor. Hafta sonları yemekten sonra mutlaka birkaç dilim baklava yiyorum. Yorgun bir cilt için ise muz maskesi ideal.

Bu hafta konuğumuz Doktor Ke­ mal Tan. Değinilm iyor Bir uzman yardımıyla spor yapmak daha etkilidir. bir spor dalıy­ la ilgilenip ilgilenmediklerini. Değiniliyor Sağlıklı bir hayat için strese girmemeli ve iyi beslenmeliyiz. Sunucu : Peki. Anlatabilir mi­ siniz. D eğiniliyor başladılar. işaretleyelim / / Spor Yapalım > Bu etkinlikte metni okutmadan önce öğrencilere. insanlar son zamanlarda kendilerine daha fazla önem vermeye başladı. Dahası bu kurallara uymayı yaşam tarzı haline getirmek önemli. ne sıklıkta spor yaptıklarını sorarak hazırlık çalışması yap­ tırın. Sunucu Kitabınızın bir bölümünde uzun süre genç kalma­ nın kurallarından bahsediyorsunuz.8 Dinleyelim. Kemal Tan bu güne kadar bize sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlattı ve sonunda bütün bu bilgileri bir kitapta topladı. nasıl uzun süre genç kalabiliriz? Doktor Sağlıklı bir yaşam için pozitif düşünceye sahip ol­ mak. D eğinilm iyor len yönlendiricilerden yararlanarak "genç kalmanın yollan" konu­ sunda bir sözlü anlatıma hazırlanmalarını ve sınıfta sunum yap­ malarını isteyin. doğru beslenmek. Doktor : Evet. Ben ünlülerin ha­ yat tarzlarında genelde şunu gördüm. hangilerine değinilmediğini bulmalarını isteyin. Kaydı ikinci kez dinleterek yanıtları öğrencilerle birlikte tartışın. söyleyebilirsiniz? Doktor : Egzersizi günlük hayatın içine sokabiliriz. Bu iyi bir geliş­ me. asansöre binmeyip merdiven kul­ lanmak da egzersizdir. Sunucu : Kitabınızda meyvelerin ve sebzelerin de birçok ya­ rarından bahsediyorsunuz. programımıza hoş geldiniz. Değiniliyor Merdiven çıkmak gibi günlük İşler egzersiz sayılır. egzersiz yapmak gereki­ yor. D eğinilm iyor N\efje ve sebze vücut için çok fay­ dalıdır. meyve ve sebzeler vücudumuz için çok yarar­ lıdır. bu hızda bir ha­ yatta spora çok vakit kalmıyor. • Sağlıklı beslenmek • Stressiz yaşamak • Mutlu bir aile yaşamı • Düzenli uyku 10 Okuyalım. Doktor : Ben teşekkür ederim. Sayın Tan. Kitabın son bölümünde sebze yemekleri tarifle­ riyle birlikte meyve maskeleri tariflerine de yer ver­ dim. Bugün hem bu kitap hakkında hem de Kemal Beyin mutlu ve sağlıklı bir hayat için önerileri hakkında konuşacağız. Önlülerin yaşam tarzıyla il­ gili genel olarak nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Doktor : Bu köşeye herkes çok ilgi gösterdi. Bununla ilgili neler ► Bu çalışmada öğrencilerden tabloda verilen tümceleri oku­ malarını ve ses kaydında bu tümcelerin hangilerine değinildiği­ ni. . Her hafta köşeniz­ de bir ünlüyü konuk edip onun yaşam tarzı hakkın­ da sohbet ediyorsunuz. Ardından metni okutup onlardan bu metinde değinilen ve değinilmeyen yargıları belirlemelerini isteyin. D eğiniliyor ► öğrencilerden 8. Artık insanlar kendilerine ve hayata daha çok değer vermeye Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. sporun hayatlarında nasıl bir yer tut­ tuğunu. egzersize ve doktor kontrolüne daha çok önem veriyor. etkinlikte dinledikleri konuşmalardan ve veri­ Meyve suyu ve su vücudumuz için vazgeçilmezdir. Sunucu : Sayın Tan. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. 9 Anlatalım ^ Genç Kalmanın Yolları Ses Kaydı • Spor yapmak HER ZAMAN GENÇ Sunucu : Sevgili seyirciler. ben kitaptan biraz uzaklaşıp gazetedeki yazı­ larınızdan bahsetmek istiyorum. Doktor Teşekkür ederim. Herkes beslenmeye. işaretleyelim <S> Her Zaman Genç Sunucu : O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki. Otobüse ya da arabaya binmeyip yarım saat hızlı tempoda yürüyüş yapmak.

kaslarımızı güçlendirip bu işleri yorulmadan yap­ mamızı sağlıyor. Ama bu ka­ darını bilmek bile spora başlamak için yeterli. Yanıtlar 1 Var Yok 1. Bazen hareketsizlik yüzünden merdiven çıkma. 172 . Spor sayesinde hem fiziksel rahatsızlıkları engelleyebiliyoruz hem de psikolojik olarak rahatlıyoruz. Artık her yere arabayla ya da otobüsle gidiyoruz. Spor. Teknoloji sayesinde az çabayla birçok iş yapabiliyoruz. Doktorlar spor yapmamızı öneriyor. □ 0 3. Spor yapmamak kilo almaya neden oluyor. Bu kadar ha­ reketsiz bir hayatın içinde en azından haftada iki günü spo­ ra ayırmak gerekiyor. günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşıp mutlu olma­ mızı sağlıyor. Gün boyu iş yerinde yerimizden hiç kalkmadan çalışıyoruz. □ 0 2. 0 □ □ 0 4.Hareketsizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri. bir yükü taşıma gibi günlük işlerimizi yapmak bile bize zor geliyor. Oysa spor. Fazla spor yapmak fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bunlar sporun faydalarından yalnızca birkaçı. Spor ruh sağlığımızı da olumlu etkiliyor.

zor işleri basamaklara ayırarak yapmaya çalışmak. Fakslar. Pınar Ife? . yanıtlayalım ma etkinliği uygulayın. Daha sonra ses kaydını tekrar dinleterek öğrencilerin cevaplarını kontrol etmelerini sağlayın.Sözcük Aianı • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili sözcük. İ l ­ iş hayatını özel hayatından ayırarak daha mutlu olabilirsin. 1. Stresin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak bizim elimiz­ de [T] öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek______ Zamanı iyi değerlendirmek. 1. . 2. bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor. Aşırı stres sonucunda uyku bozuklukları. 3. hava kirliliği gibi etkenler vücudumuzu ve ruhumuzu yoru­ yor. Dilbilgisi Stres. Siz stresinizi nasıl atıyorsunuz? Stres yaşantınızda ne gibi olum suzluklara yol açıyor? Sizi en çok ne mutlu eder? > Konuşma etkinliğinin ardından metni öğrencilere okutup boşlukla­ ra gelmesi gereken tümceleri belirlemelerini isteyin. özgür her zaman neşeli olmayı nasıl başarıyor? Çoğu zaman çok gergin bir hayat yaşıyoruz. Şimdi öğrencilere ses kaydını dinletin ve uygun tümceleri tabloya yazmaları için süre tanıyın. omuz ve sırt ağrısı gibi hastalıklar meydana geliyor. öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmek gerek. trafik. yorgunluğa ve verimin düşmesine sebep oluyor kuyor. stres bu nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor . [4] Hayat kimi____ • ULAÇLAR -lylErEk olarak zam an insanların karşısına sorunlar ve zorluklar _____ Beceriler • -ErEk ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabilme • Günlük yaşamı ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verebilme ve soru sorabilme Süre: Norma! 12 saat / Yoğun 10 saat çıkarır Rı ı sorunlar karşısında doğru tepki vererek stre­ si hayatımızdan çıkarabiliriz. deyim ve kalıp sözler . >. Güzel vakit geçirmek istiyo­ rum ama hareket etmeye gücüm yok. Bugünlerde en çok hangi konuda sorun yaşıyorsunuz? Çok Sıkılıyorum Hangi durumlarda kendinizi slres altında hissedersiniz? > öğrencilerinize önce bu dinleme metninde iki arkadaşın iş ye­ Sizce stresten uzak kalmak mümkün mü? rinde dertleştiklerini söyleyin. tek bir çözüme bağlanmadan sorunları çözmeye çalışmak stresimizi azaltabilir. Özgür m iş yerindeki yoğunluktan çok sıkılıyorum. Pınar : Var ama ben hayattaki küçük sorunları dert etmi­ yorum özgür: Senin için söylemesi kolay. yorgunluğa sebep oluyor. Aslında bir parça stres günlük hayattaki zorluklarla başa çık­ mak için gerekli enerjiyi ve gücü sağlıyor. iş yerindeki stresten sıkılıyorum. baş ağrısı. vücudumuzda bazı fiziksel rahatsızlıklara yol açı­ yor. Evde çok sıkılıyorum. 11 Tümceleri yerleştirelim Mutlu Hayat Uzundur 4. Hayat kimi zaman insanların karşısına sorunlar ve zor­ luklar çıkarır. [2] Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. telefonlar. insanların bedensel ve ruhsa! sağlığını tehlikeye so­ 2. Özgür Pınar'ın hangi önerilerini kabul etmiyor? Ses Kaydı ÇOK SIKILIYORUM özgür:-Senin hiç sıkıntın yok mu? Nasıl oluyor da her za­ man böyle neşeli olmayı başarıyorsun. Ancak uzun süreli ve fazla miktarda stres. Çağımızın hastalığı stres. Benim gibi yoğun ça­ lışmıyorsun. m Çağımızın hastalım. Sonra öğrencilerden tabloda özgüfün sıkıntılarını anlatan tümcelerine dikkat etmelerini isteyin ve metni dinlerken Pınafın çözüm önerilerini tabloya yazmaları gerektiğini hatırlatın.Aşağıdaki soruları tahtaya yazıp bu sorular ekseninde bir konuş­ 12 Dolduralım.

Ben bi­ raz dışarı çıkıp dolaşayım. Akşam ne kadar geç eve gidiyorum.gergin İB ^ '• S p p ^ Bence en büyük stres kaynağı trafik.) . Pınar : Böyle durumlarda işini ve özel hayatını birbirinden ayırarak daha huzurlu olabilirsin. ö zg ü r : Tamam o zaman. Pınar : O zaman eve git.olumlu düşünmek . • -lylErEk ulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada gerçekleşmekte olduğunu anlattığını (Bütün gün müzik dinleyerek çalıştım.14 Yerleştirelim Pınar : Yanılıyorsun. temiz hava sayesinde ruhunuzu dinlendirecek. Sizin Derdiniz Ne? larında daha önemli bir yer tuttuğunu anlatmalarını isteyin. . Yürüyüş yapmak hem vücut hem de ruh sağlığı için çok yararlı bir egzersiz. Anne baba olmak çok zor.Bir de soh­ bet etmeye vakit harcayamam. örneğin yolunun üzerindeki bir dükkâna uğra. Ceketimi alıp geliyorum. Dışarıdan güzel bir yemek si­ pariş et.sen de biliyorsun. Eşofmanlarını giyip dışarıda bir sa­ at yürüyüş yap. Bazı günler çok yoğun oluyorum. Bu çalışmada her öğrencinin en az bir konuda konuşmasını sağ­ layın. Kendinize bu iyi­ liği yapmak istemez misiniz? O halde aşağıdaki numa­ ralarımızdan bize ulaşıp randevu alın. işyerinde en çok ben çalışıyorum. j »y*- B§ 13 Anlatalım > Öğrencilerden verilen sorunlardan hangilerinin kendi yaşam­ > ■ Tel: 05677907743 . Pınar : O zaman hemen eve gitme. {-ErEk ulacı kullanmaya elve­ rişli tümceleri değiştirerek) yazın. (Hem ders çalışıyordum hem de müzik dinliyordum.stresle başa çıkmak . Güzel vakit geçirmek istiyorum ama çok hareket etmeye gücüm kalmıyor. iş yerindeki bu stresten kurtulmak için de bana bir şeyler önerebilir misin? Pınar : İş yerinde genelde kahve yerine bitki çayları içerek rahatlayabilirsin. uygun biçim­ de tamamlamalarını isteyin. o zaman evde kendin için bir şeyler yap. Bıktım bu sınavlardan. kendine vakit ayırmaya. Bak ben sıkıntılardan kurtulamıyorum işte! Pınar : Tamam. Bu parayla rahat ve mutlu yaşamak mümkün mü? Sürekli ders çalışıyorum. Artık yalnız kalmak istiyorum.30. Böyle za­ manlarda bütün haftam çok zor geçiyor. Bürokrasi bütün zamanımı alıyor. Daha sonra her bir öğrenciden kendilerince önemli olan gündelik sorunlarını sınıfa anlatmalarını isteyin. daha olum lu d jiş ih w iü )> iibaşlayacaksınız. j | J siyilir .dert anlatmaktan yoruluyorum. özgür: Evde de bazen çok sıkılıyorum ama. Ken­ dine güzel bir film al. kendini mutlu etmeye çalış. Bu şehir beni boğuyor. Yeter ki. Daha sonra metni okumalarını ve metinde verilen boşlukları kutudaki uygun ifadelerle. her gün zaten iş yerinde insanlarla konuş­ maktan . öğrencilerin oluşturdukları rek­ lam veya ilanlardan birkaçını tahtaya. öğle tatili oldu. Saat 12. özgür: öff. öğle tatillerinde dışarı çıkmak da stresini atmak için iyi bir yol. Ama yine de zamanımın çoğu iş yerinde geçiyor. özgür: Ben bazen işteki yoğunluktan sıkılıyorum. Pınar ben sana enerjim kalmıyor diyorum sen bana bir saat yürümemi söylüyorsun. > öğrencilerden kutuda verilen ifadelerin anlamlarını tahmin et­ melerini ve bunların hangi durumlarda kullanıldıkları konusunu sı­ nıf içinde tartışmalarını sağlayın. Bu tümceler üzerinden -ErEk eki ile ilgili açıklamalarınızı yapın.05678087391 15 Bir Reklam Yazalım > Bu etkinlik için ikişerli gruplar oluşturun ve gruplardan bir tatil kö­ yü tasarlamalarını ve bu tatil köyü için bir gazete ilanı veya televiz­ yon reklamı hazırlamalarını isteyin. özgür :Nasıl? Pınar :işteki bütün sıkıntıları bırakıp evin kapısından içeri gir. strese girmek .i 1 11 1 ı için yeni çozum yoııorı otıyor- O halde size bir önerimiz var. Arkadaşlarında bir yer­ de oturup sohbet et. Buradaki yemyeşil doğa. Açıklamalarınızda. Şehrin 30 km uzağındaki tesislerimiz her mevsim hu­ zur bulmanız için sizi bekliyor. özgür: Bak bu olabilir işte. Sen de gelir misin? Pınar : Bekle. özgür: Amaan.

olacaksınız. • -ErEk ulacı ana eylemin yapılış tarzını doğrudan etkiliyorsa. leri -ErEk ve -mEyErEk ulaçlarıyla birleştirm elerini isteyin. Antalya'ya turist ol uruk burad a yaşıyorum 3. İşlerim i önceden planlıyorum. . davran çöz dinle konuş bak sor -arak/-erek 0 dün gece müzik dinleyerek ders çalıştı. 6. Geçen yıl yalnızca spor yaparak kilo verdim . 5.) 16 Yeniden yazalım >. bu hastalığı ye n e b ilir­ sin. • Ana tümcenin olumsuz olduğu yapılarda -ErEkin eklendiği eylemin de Ayda sadece 000 Ti. Geçen yıl yalnızca spor yaptım. . Ayda sadece 600 TL. Bir araba sahibi Bu teklifi reddederek büyük b ir fırsatı kaçıracak. 2. gibi). Tencereden bakarak düştü. İşlerim i^ çe^ n _p ^ rıla y a m k _d a b a _m h a t. tıpkı -ip gibi daha çok ardışıklık anlattığını (Bütün eşyalarım ızı toplayarak kutulara yerleştirdik. *öğretmen soru sorarak biz yanıtladık. ödeyeceksiniz. -yarak/-yerek Sorumlu davranmayarak herkesi üzüyorsun. gerekçe ilişkisi kurulması zor olan ey­ çalışıyorum__________________________________.ö ğ ren cilere belirli bir süre vererek etkinlikteki tüm ce­ Problem lerim izi konuşarak çözelim! gibi). aynı esnada gerçekleşmekten çok tarz. Arkadaşının teklifini. bir taraftan da kazayı anlatıyordu. ile r gürı en az bir litre sıı içerek güzel bir cilde Spor yaparak zayıfladım. • -ErEk e kinin ol. Alper beni uzun zam andır aramayarak çok üzüyor___________________________________ [Ben. Güzei bir cilde sahip olun. -mayarak/-meyerek Sorunlarınızı konuşarak çözmeye çalışın. Oç yıl yurt dışında öğrenim görüp doktor olarak Türkiye'ye döndü. H er g ün işe yürüyerek 4. Beni çok üzüyor. 6. ödeyerek bir araba olumsuz algılandığını sahibi olacaksın ız____________________________ (Bugüne kadar yalan söyleyerek kimseyi kandırmadım (Yalan söyleme­ 4. . A lper beni uzun zam andır aramıyor. sahip olun _ . size düzenli çalışma öneririm. öğretmeniniz olarak. Türkiye'ye daha önce turist olarak mı gelmiştiniz. Yanıtlar 1. D aha rahat çalışıyorum. dim ve kimseyi kandırmadım) gibi). neden. 3. olarak öğretmeniniz olarak size daha çok çalışmanızı öneriyorum. M ü zik d in i eyerek ders çalışmayı çok seviyorum. Yanıtlar 1. gibi) vurgulayın. gerekçe anlatımının ön plana çıktığını (. 2. Hayata pozitif bak arak 1 öğretmen doktor g eld im am a 10 yıldır gidiyorum.. neden. gibi). 1 7 T a m a m la y a lım •■:}W0mWİİİ-lifli#® > ö ğ ren cilerd en tüm celeri -ErEk eki ile ta m a m la m a la ­ rını isteyin.. kabul etmeyerek onu Sizler Türkçeyi yabancı d il olarak öğreniyorsunuz. Ailesini d in ie m e yeıvk büyük bir hala yaptı. lemlerle.Kadın kazayı ağlayarak arılattı (Kadın bir taraftan ağlıyor. D aha sonra yanıtları okutup yanlışlarını düzeltin. İyi bir a n n e ol arak.. Onu çok kırdın. çocuklarım ın bütün so ru n la ­ rıyla ilgilenirim. cok kırdın____________________________________ Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. • -ErEkekinin aralarında tarz. • -ErEk ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesinin aynı olduğu durum­ larda kullanıldığını (Dün akşam (ben! televizyon seyrederek uyu­ dum *Dün akşam eşim televizyon seyrederek uyudum. ____ Doktora gitmeyerek sağlığını tehlikeye atıyorsun. Her gün en az bir litre su için. gibi).eylemi ile kalıplaşmış açımlama anlatımları kurduğunu 5. Kilo verdim. Arkadaşının teklifini kabul etm edin.Evsahibi konuklan gülerek karşıladı.

Ayurvedada amaç.. Meditasyon. ayurveda gibi sözcükler yazıp an­ lamlarını açıklayın. sağlıksız besleniyorsunuz. Hem de çok uzaklara gitmeden ve çok fazla çaba göstermeden. Medi tasyon iç huzurumuzun sakinliğimizle beslenip güçlenmesidir. ruh sağlığı. zihin. Sanıyoruz bu soruya cevabınız "Evet. ruhun ve zihnin birleşmesini sağlamaktır. ' - 's Z PPPPPPBSp«Sj 2 l *. Yogayı herkes. Üç farklı yöntem size bu konularda yardımcı olabilir.18 Okuyalım." O zaman ruhunuzu dinlendirmeye ve sağlıklı bir hayata başlamaya hazırsınız. ~ . . J . huzur bulmak istiyorsunuz. " ‘ '' J i . ' . Yeni bir günü bu problemler olmadan karşılamak ister misiniz? önce yogadan biraz bahsedelim. insanlarla iyi ilişkiler kurarak ve en önemlisi kendinize değer vererek de kaliteli bir yaşama sahip olabilirsiniz. . Tüm bu uygulamalar daha kaliteli bir hayat yaşamanızı sağlar. Bunla­ rı insanlar yıllardır rahatlamak için uyguluyorlar. Z. Her şeyden kaçıp uzaklaşmak. zihnimize doğru şeyler öğretmenin yoludur. Yoganın dışında meditasyon da bir rahatlama tekniğidir. 'L :• . yoga.. meditasyon. insanlar ruhsal ve fiziksel sağlıklarını korumak için yoga ve meditasyon gibi ayurvedadan da yararlanırlar. Bunların dışında düzenli spor yaparak. Son olarak paragrafları doğru sırayla siz okuyun ve öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Yogada amaç bedenin.. hayatı uzatmak. hastalıkları vücuttan uzak tutmaktır. Daha sonra öğrencilerden metni okumalarını ve paragrafları sıralamalarını isteyin. Günlük işlerden sıkılıyorsunuz.1 . sıralayalım Ruhumuza Sağlık > Metinleri okutmadan önce tahtaya ruhsal. I *' '!Z Z ili Z 1 Z Z Z. uykunuza dikkatr \ ederek. 1 Z Z Z Z I :’'IT . fiziksel. her yerde özel giysiler giymeden ve aletler kullanmadan uygulayabilir. Bu sistemde hastalanıp tedavi olmaya ihtiyaç duymadan önce sağlığı korumak için çaba göstermek esastır. beden..

kıyafetlerinizde hangi renkleri tercih ediyorsunuz? Neden? Müzik duyunca L ' ) hemen kulak verir. . tartışalım 19 Dinleyelim.j > öğrencilerden testte verilen tümceleri kendilerine uygun be­ lirteçlerle tamamlamalarını ve ardından her bir belirteci kaç kez kullandıklarını belirlemelerini isteyin. Siz rahatlamayı ve hayatın güzel yönlerini görerek yaşama­ yı biliyorsunuz. etkinliğin hazırlık çalışmasında uyguladığınız ko­ nuşma etkinliğinde geçen sözcüklerden ve dinledikleri diyalogdan yararlanarak soruları yanıtlamalarını isteyin. Hayatın olumlu taraflarını görmeye çalışarak işe başlayabilirsiniz. I I. >»*• Yeşil '»*• Mor 20 Renklerimizi anlatalım her zaman • çoğu zaman • zaman zaman • nadiren J ^ > öğrencilerden 19. yazalım Renklerin Dili > Ses kaydını dinletmeden önce öğrencilerle renkler hakkında konu­ şun ve onlara /.jjjff. Stresle başa çıkma konusunda iyi durum­ dasınız. manzara I i hemen dikkatimi çeker. ' I Arkadaşlarımla buluşup vakit geçiririm. Test sonucunu aşağıdaki gibi açıklayın.Küçük problemlerinizi fazla dert etmeyip ha­ yattaki güzellikleri görmeye çalışın. Rahatlamanız konusunda bazı şeyleri keşfetmeniz gereki­ yor. Sizin için hayat bir armağan ve siz bu armağanın değerini biliyorsunuz. (__________________ ) para da harcarım. diyalogda o renkle ilgili geçen özellikleri yazmala­ rını isteyin. Hobilerimi geliştirmek için (__________________ ) gay­ ret gösteririm. Haftalık izin günlerimde (___________________ ] faalimdir. Vücut bakımıma (__________________ 1özen gösteri­ rim. Ardından ses kaydını dinletin ve öğrencilerden yazma alanlarına.21 Yerleştirelim. (____________ ) Hediyenin küçüğü büyüğü. Uğurlu renginiz ne? En çok hangi rengi seviyorsunuz? gibi sorular sorun. ucuzu pahalısı olmaz derim. "Zaman zaman" ve "Nadiren" cevaplarınız daha fazla.jŞ:': II: i tempo tutarım. Sanatsal etkinlikleri izlemeye vakit ayırmak için (___ ______________ ! çabalarım. "Her zaman" ve "Çoğu zaman" cevaplarınızın sayısı fazla. Etrafımdaki güzel bir eşya. • Sizce renkler hayatımızı etkiliyor mu? • Siz dekorasyonda.

3. • -E. Ama si­ zi ve ofisi özledim gerçekten. teda­ vi etmek. Sağ olun. tedavi görmek.. Geçen hafta hep evde yattım. Selim Ahmet Murat : Aslında seni arayacaktım ama zaman bulama­ dım işte. ec­ zane. 7. Yol boyunca konuşa konuşa yürüdük. işaretleyelim Kendimi İvi Hissetmiyorum >. tedavi olmak.. Dinleme metninde boş bı­ rakılan yerlere gelecek ifadelerin anlamlarını öğrencilerinize örnekler vererek açıklayın. -E ulacının. Ardından çizimden de yararlanarak eşleme çalışmasını yaptırın.dişi ağrıyor. cilerden 23. mu­ ayene olmak. Sanırım üşütmüşüm. eczacı. Mehmet'in -». bunlarla ilgili soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 4 saat 22 D in le y e lim . 4. Yasemin - nezle. En son ne zaman doktora gittiniz. tahlil. 24 Okuyalım. Ayhan'ın - boğazı ağrıyor. rahatsızlıklarını ve şikayetlerini söyleyebilme. ambulans gibi sözcükler yazıp anlamlarını açıklayın. : Doktora gittin mi? Ahmet : Hayır evdeki ilaçlarla idare ettim. poliklinik. Yeni sözcüklerin anlamlarını açıklayın. hiç gerçekleşmemeyi anlattığını (Spor yapmaya yapmaya kilo aldım. Ahmet : Kafanıza takmayın. randevu almak... ta m a m la y a lım Canın Sağ'olsun > Bu alt üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce öğrencilere. -Eulacının tümceciğin eyleminin ana eylemle aynı esnada ama arka arkaya tekrarlanarak gerçekleştiği bilgisini aktardığını 18u adresi ancak sora sora bulabildik. Ceren — ► öksürüyor.başı ağrıyor. Ahmet : Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim.. 8.. etkinlikte öğrendikleri hastalık adlarından da yararlanarak "Cem’in rahatsızlığını gösteren fotoğrafı işaretlemelerini isteyin. Ses kaydını din­ letin ve öğrencilerden boş bırakılan yerleri tamamlamalarını isteyin.öğrencilere ses kaydını dinletmeden önce metni okuma­ larını ve metinde bilmedikleri sözcükleri belirlemelerini söy­ leyin. ilk yardım. Onu da ben bitiririm. Sağlık _______ olsun önemli değil. Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unutabilirsiniz.-E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. . Bir sorun yok. • Hastalık adları Dilbilgisi • ULAÇLAR -E. rolleri paylaştırarak metni bir kez okutun ve öğren­ Ahmet : Merhaba arkadaşlar! Murat karnı ağrıyor. • -E. -E ulacının tümcecik ile ana tümcenin öznesi aynı ise kullanıl­ dığını [Dün akşam televizyon seyrede seyrede uyudum. olumsuz eylemlere eklendiğinde. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerinizin yanıt­ larını kontrol etmelerini sağlayın. Ece'nin — midesi bulanıyor. gibi) .. Geçmiş olsun. Şikayetiniz neydi? ilaç kullandınız mı? Yanıtlar Hiç am eliyat oldunuz mu? 1. reçete. çok me­ rak ettik seni. 5.-E Yasemin Beceriler • ulacını kullanarak doğru tümceler oluşturabil­ me • Sağılık sorunlarını. Açıklamalarınızda. Aslı'nın — gibi sorular sorarak konuşmalarınız sırasında tahtaya. gibi).23 Eşleyelim Sözcük Alanı > öğrencilere önce kutu içinde verilen hastalık adlarından hangilerinin anlamını bilmediklerini sorun ve gerekli açıklamaları yapın. ilaç kullanmak. Bu arada be­ nim işlerimi de siz yaptınız.. İyileşmek. 6. öğren­ cilerin yanıtlarını kontrol ettikten sonra tahtaya Bu yüzden eve yürüye yürüye gittim tümcesini yazıp bu tümce ve benzer örnekler üzerinden -E. : Aa Ahmet! Hoşgeldin. tekrarlanarak ger­ çekleşmeyi değil. ameliyat.. Selim : Canın _______ saeolsun Ne__________ yazık ki 2. -► bacağı kırık. Alper'in — -*■. gibi). • -E. >. Ama son raporu bitiremedik. Ali'nin —.Bu etkinlikte önce..

Çorbayı karıştıra karıştıra pişirm ek lazım. gibi). neden-sonuç. M erdivenleri ine çıka yoruldum. Yolda taksiden indim. Bu konuda ısrar ede ede hepim izi bıktırdın. En iyisi eve gidip dinlenmek. neyin var? Bugün yüzün bembeyaz. Cok kötü de öksürüyorsun. gerekçe anlatımını ön plana çıkardığını: (Kadın kazayı ağlaya ağlaya anlattı. Saat 11.30 nasıl? Evet. Bu yüzden eve yürüye yürüye geldim.. 25 Dinleyelim. kontrol etmem gerekiyor. tamamlayalım ______ Doktor Randevusu > Ses kaydını dinletin ve öğrencilerden istenen bilgileri tabloya yaz­ malarını. -E ulacının daha çok tarz. Selin : Sesin de kısılmış. öğretmen her gün ödev vere vere bizleri perişan etti. Cem : Biraz da başım dönüyor. Kulak burun boğaz polikliniğinden randevu Selin almak istiyorum. uygun. -E ulacının. Selin : Sen herhalde grip olacaksın. buyurun. Ses Kaydı Selin : Alo Cem. kaydı ikinci kez dinleterek yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. • -E .. ama sen de benimle gel. Sekreter : Yani 8 Mart Perşembe. Ne zaman için? Selin Yarın olabilir. senin için dok­ tora telefon edip randevu alacağım. Midem bu­ landı. Selin : Cem. çok ateşin var.30 sizin için uygun mu? Selin Daha erken bir saat olabilir mi? Sekreter : Bir saniye lütfen. Bence izin alıp eve lk git Cem : Haklısın.. İyi günler. Sekreter : Tabii. iki farklı ama yakın veya karşıt anlamlı ey­ leme de eklenebildiğini !Çocuklar düşe kalka büyür. Saati 3. Cem : Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Selin . Hiç itiraz etme.• -E. Cem : Tamam.. Cem. Sekreter : İyi günler Medi Klinik. Nasıl oldun? Seni çok merak ettim. Çok üşüyorum Selin : Dur bir bakayım. Cem : Çok iyi değilim. gibi) vurgulayın.

görüyorsun..-a/-ya -e/-ye.. 4. Görıiş meye çö'üş meye . -E ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını özetleyerek sürdürün ve öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. O Sekreter > Bu çalışma için sınıfı ikişerli gruplara ayırın. 3.-e/-ye -maya. Hemşireler kaza yerindeki yaralılara ilkyardım. yaptılar. birbirimizden uzaklaştık. Anlamlarını bilmedikleri ikilemeleri ör­ neklerle açıklayın. Kar nedeniyle iki saatlik yolu dura kalka___ beş yıp hıçkıra hıçkıra ağladım. Randevu tarihi ve saati Hastanın adı saatte gidebildik. bak_«_ iye bize doğru geliyor.meye bak sor 8. Bölüm: 3.. Genç kız güle oynaya arkadaşlarıyla buluşma­ ya gitti. 29 Tamamlayalım Konuşmaya konuşmaya Türkçeyi unuttum. 2. 1. Eczaneye__________ gidip ilaçlarımı aldım. 28 Yerleştirelim > öğrencilerden boşlukları uygun ikilemelerle tamamla­ malarını isteyin.. Yanıtlar MEDl KLİNİK Hastanın Adi: bata çıka • düşe kalka • bile bile • ağlaya sızlaya güle oynaya • seve seve • istemeye istemeye hıçkıra hıçkıra • dura kalka_________ ^ Randevu Saati: 1. Teşekkür ederim. Cem Beyi saat 1T. 9. Bunu bile bile____ Hastane adı benden işleri bitirmemi istiyorsun. Şikayeti 7.maya -meye. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı öğreneceksiniz. Tamam. 3. . Kadın göz yaşları içinde ağlaya sızlaya hayatını anlattı. 4. Çok yorgunum...30'da bekliyoruz. 5. insanlar konuş a______ konuş a________hayvanlar koklaşa______ koklaş a_______ anlaşır. 5. Ahmet'in sinemaya gitme teklifini istemeye istemeye kabul ettim. 6. Modern tıpta birçok tedavi __ yürüyor. Çünkü macera filmlerinden hiç hoşlanmam. Adam söylene_______ söylene S işini yapıyor Spor yap maya yapmaya kilo aldım. tedavi • reçete • muayene • ilk yardım kan tahlili • idrar tahlili • eczane • poliklinik ambulans Yanıtlar 1. 5. ismi Cem Arhan. *öğretmen soru sora sora biz yanıtladık. 6. Yanıtlar 27 Tamamlayalım > -E. Ambulans _______ sirenlerini çalarak hızla has­ taneye doğru gitti. 2.. Sen benim en iyi arkadaşımsın.. Filmin son sahnesi çok acıklıydı. Çocuk elindeki çikolatayı y ___ _ Gel meye gel meye bizim evin yolunu unuttun.. 26 Randevu alalım Sen Hastasın. Bebekler düşe kalka yürümeyi öğrenirler. 7. Rica ederim. > öğrencilerden boşlukları verilen sözcüklerle tamamla­ *Pencereden baka baka düştü. Sana seve seve yardım ederim. Çocuklar karda bata çıka yürüyorlar. 4. "Hasta" ve "sekreter" rollerini vereceğiniz öğrencilerden kutuda verilen bilgileri kullanarak bir "randevu al­ ma" diyaloğu canlandırmalarını isteyin. malarını isteyin. yöntemi geliştirdiler. Kendimi tutama­ ULAÇLAR Ö rnekler al sev konuş yap -a/-ya. Ayşe vitrinlere bakj2_ .Sekreter Selin Sekreter Selin Sekreter Adınızı öğrenebilir miyim? Ben arkadaşım için randevu alıyorum. Doktor hastasına reçete yazdı.. Randevu Tarihi: 2. iyi günler. Ala ala bu arabayı mı aldın? Size seve seve eşlik ederim.

30 Yerleştirelim

Doktor
Cem

Bekleme Odasında
> Metni okutmadan önce öğrencilere metindeki karakterlerin 24 ve
25. etkinliktekilerle aynı karakterler olduğunu (Cem ve Selinin arka­
daş olduğunu, Cem'in hasta olduğunu, Selin'in Cem için doktordan
randevu aldığını) hatırlatın. Daha sonra metni okutup boşlukları veri­
len eylemlerle tamamlatın.

Doktor
Cem
Doktor

Yanıtlar

f
l

tedavi etmek • tedavi görmek
ameliyat olmak • kan aldırmak

Rica ederim. Geçmiş olsun. 0
Peki, çok teşekkür ederim. jT]
Öksürün. Hımm... Ciğerlerde problem yok.
Giyinebilirsiniz, [ş]
Tabii. [3
Korkmayın, yalnızca soğuk algınlığı. Size öksü­
rük şurubu ve antibiyotik yazıyorum. Boğazınız
için de pastil. Antibiyotiği günde üç defa ye­
meklerden sonra içeceksiniz. [7]

\

J

Cem ve S e lin beklem e odasında b e kliyo rla r.

: Üff, beklemekten çok sıkıldım. Hiç sevmiyorum
doktora gelmeyi.
: Niye? Doktor seni tedavi edecek.___________ ve
Selin
bütün sıkıntılarından kurtulacaksın.
Evet, ama bıktım doktora gidip gelmekten.
Cem
Niye, çok mu hasta oldun?
Selin
Evet. Çocukken üç defa dizimden ameliyat
Cem
oldum . Sonra lisede bir kaza geçirdim. Bir çok
kere de çeşitli
hastalıklar yüzünden
. Doktora gide gele birçok has­
talık hakkında bilgi sahibi oldum.
Gerçekten de doktorla ilgili çok maceralar ya­
Selin
şamışsın.
Umarım kan aldırmak zorunda kalmam. Beni
Cem
kan tutar da.
Cem ne kadar da nazlısın!
Selin
Sekreter: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
Cem

32 Muayene olalım
Sen Hastasın, O Doktor
> 26. Etkinlikte olduğu gibi bu çalışmada da ikişerli gruplar
oluşturun, öğrencilerden hasta ve doktor rollerini paylaşmala­
rını ve verilen sözcükleri de kullanarak bir diyalog oluşturma­
larını isteyin. Birkaç gruba diyalogların okutun. Seçeceğiniz bir
diyalogu bütün öğrencilerin katkısıyla geliştirin.

• Muayene

* Tedavi

• Tahlil

• Şikayet

• Teşhis

• Doktor

33 Tamamlayalım
> öğrencilerden metni okuyup boşlukları uygun ulaçlarla ta­
mamlamalarını isteyin. Yanıtlarını okutup yanlışlarını düzeltin.

31 Sıralayalım
Geçmiş Olsun
> öğrencilerden "doktor" ve "Cem'in tümcelerini düzgün bir diyalog
oluşturacak biçimde sıralamalarını isteyin.

[E CZANEDE
Cem
Doktor
Doktor

Cem

: Çok üşüyorum. Midem bulanıyor ve öksürüyorum. [ 2 ]
: Buyurun Cem Bey, şikayetiniz nedir? Q]
: Sizi muayene etmem gerekiyor, önce
stetoskopla ciğerlerinizi dinleyeyim. Sırtınızı açar mısı­
nız? [ 3]
: Neyim var doktor? Çok hasta mıyım? [6]

Eczacı : Buyurun.
Cem
: iyi günler. Ben reçetedeki ilaçları almak istiyo­
rum.
Eczacı : öksürük şurubu, antibiyotik ve pastil. Grip salgı­
nından siz de etkilendiniz demek.
Cem
: Evet, maalesef. Aslında bu sene grip aşısı olmak
istedim ama "Bugün giderim, yarın giderim."
d i l y c d^ iye en sonunda şifayı kaptım.

181

: Birçoğumuz sizin gibiyiz. Aslında herkesin hasta
olmayı bekle metten önceden gerekli önlemleri
alması gerekiyor.
Cem
: Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir de ben hava sıcak
diye geçen hafta ince kıyafetler giyJp_ dışarı çık­
tım.
Eczacı : Bu mevsim için uygun kıyafetler giy meden
ev­
den çıkmak da hasta olmamıza sebep oluyor.
Onun dışında beslenmeye dikkat etmemek de
vücudumuzun güçsüz olmasına neden oluyor.
Cem
: O konuda da biraz suçluyum. Bu aralar iş yoğun­
luğundan beslenmeme çok fazla dikkat
et meden
yaşıyorum.
Eczacı : Basit önlemlerle bile hastalığı önleyebilirsiniz, ör­
neğin, öğle yemeklerinizde kola gibi içecekler
taze portakal suyunu tercih edebi­
ic meyip
lirsiniz. Bu arada ilaçlarınız hazır.
Cem
: Teşekkür ederim. Borcum ne kadar?
Eczacı

34 Yanıtlayalım
> Bu bölümdeki sorular, 24. 25. ve 33. etkinlikteki metinlerle il­
gili olduğundan, söz konusu etkinliklerde yer alan diyalogları
öğrencilere hatırlatıp soruları yanıtlamalarını isteyin.

1. Cem eve nasıl gitti?

> Bu etkinlikte dinleme çalışmasına hazırlık olarak öğrencilere
Alternatif tıp konusunda neler biliyorsunuz?
Sizce alternatif tıbbı kimler, hangi amaçlarla kullanıyor?
gibi sorular yöneltin. Daha sonra ses kaydını dinletip öğrenciler­
den soruları yanıtlamalarını isteyin. Ses kaydını ikinci kez dinletir­
ken soruların yanıtını oluşturan bölümlerde kaydı durdurarak öğ­
rencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın.
Ses Kaydı

insanlar yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanıyor.
Günümüzde ilaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi müm­
kün. Tıp bilimi ve eczacılık, insan sağlığına hizmet ediyor. Ancak
bazı insanlar günümüzde bitkilerle ve tıp biliminin dışındaki yön­
temlerle tedaviyi tercih ediyorlar. Bu tür tedavi yöntemlerine alter­
natif tıp adını veriyorlar. Alternatif tıp yıllar önce insanların bitki­
leri tedavi amaçlı kullanmasıyla başladı. Alternatif tıp aslında
modem tıbba karşı değil. Hatta bazı hastalıklarda normal teda­
viyle birlikte kullanıyorlar.
Alternatif tıp yalnızca bitkileri kullanmıyor. Bu tedavide renk, ses,
müzik ve ışık ile çeşitli hastalıkları iyileştirmek de mümkün. İn­
sanlar bu yöntemlerle hastalıkları tedavi etmenin yanında
sigarayı bırakma, kilo verme gibi kişisel isteklerine de çözüm
arıyorlar.
Yanıtlar

1. Tıp biliminin dışındaki yöntemlerle
tedaviye "alternatif tıp" denir.
2. Alternatif tıp modern tıbbın
karşısındadır.
3. Alternatif tıpta bitkilerin dışında da
tedavi yöntemleri bulunur.
4. insanlar alternatif tıp yardımıyla
yalnızca sağlık problemlerine
çözüm buluyor.

Doğru Yanlış
0

m


s

3. Doktor Cem'in ciğerlerini nasıl dinliyor?

Farklı Tedavi Yöntemleri

2. Selin doktordan nasıl randevu aldı?

35 Dinleyelim, işaretleyelim

m

4. Cem nasıl hasta oldu?

5. Hastalıklara karşı nasıl önlem alabiliriz?

> Bu üniteyle ilgili çalışmalarınızı tamamladıktan sonra öğrencile­
ri, kitaplarını kapattırıp oturma sıralarına göre birer atlayarak A ve
B olmak üzere iki gruba ayırın.

> Bu etkinlikte, oluşturduğunuz gruplarda her kart için farklı bir anlatıcı belirleyin ve sadece o öğrencinin kendi grubunun sayfasını açması­
na izin verin. Daha sonra anlatıcıdan 1 dakika içinde seçtiği karttaki sözcüğü, yasak sözcükleri kullanmadan kendi grubundaki öğrencilere
anlatmaya çalışmasını isteyin. Anlatıcı sözcüğü anlatırken siz de yasak sözcüklerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Çalışmayı sırayla
tüm kartlar anlatılıncaya kadar iki grup için aynı biçimde uygulayın ve hangi grubun daha çok kartı doğru anlattığını belirleyin.

fMimnli»
Anlatalım, kontrol edelim

Anlatalım, kontrol edelim

Tabu Oynayalım

Tabu Oynayalım

I
H a s ta

| Cips

Doktor
Hastane
İğ n e

Ç ik ola ta

Hastane

B is k ü v i

Z iy a r e t

îş
Çalışm ak
Y oğun

jll s 'caJv
i
Am bulans
Doktor

S

P

D oktor

il

N ark oz

Hastane

i

Operasyon

Kontrol

|| Kesmek

İl k a fe te ry a
I h-ecek

jf
[

M akyaj
Krem
T e m izlik

183

1. Nereye Gidelim?
2 Yanıtlayalım
Sözcük Alanı

> öğrencilerden, hazırlanmaları için belli bir süre tanıyarak verilen

• Yolculuk, gezi, tatil ile ilgili sözcükler

soruları yanıtlayacak bir konuşma hazırlamalarını ve sınıfa sun­
malarını isteyin.

Dilbilgisi

• ULAÇLAR -mE i+iyelik) için / -mEk için
Beceriler

Yolculuk yapmayı seviyor musunuz?
Tatillerinizi nerede geçirmekten hoşlanırsınız?
Tatillerinizde genellikle neler yaparsınız?

• -mE/-mEk için ulaçlarını doğru kullanabilme
• Yolculuk, gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında
bilgi verebilme, soru sorabilme

Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat

>- Bu üniteyle ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce tahtaya,

Yolculuk yapmayı sever m isiniz?
En son he zaman yolculuk yaptınız?
Nereye gittiniz?
Yanınızda kim ler vardı?
Yolculuğunuzun amacı neydi?
Hangi ülkeleri/şehirleri gördünüz?
En çok hangi ülkeyi/şehri görmek istiyorsunuz? Oraya git­
mek konusunda b ir planınız var mı?
gibi sorular yazın ve bir konuşma ortamı oluşturun.

3 İşaretleyelim
Niçin Tatil Yaparız?
>- Bu etkinlikte öğrencilerden kendi tatil tercihlerini gösteren tüm­
celeri işaretlemelerini ve benzer tümceler üretmelerini isteyin, öğ­
rencilerin tümcelerinden birkaçını tahtaya yazıp bu örnekler üze­
rinden -mE/-mEk için ulacıyla ilgili açıklamalarınızı yapın. Açıkla­
malarınızda -mE/-mEk için ulacının, eylemin gerçekleşme amacı­
nı gösteren tümcecikler kurduğunu iKilo almamak için spor yapı­
yorum. Doktor bu ilaçları sana iyileşmen için verdi. Daha sağlıklı
yaşamak için gayret edelim. Doktora yapmak için Amerika'ya git­
ti. Bir Türk üniversitesinde okumam için Türkçe öğrenmem gerek.
gibi) vurgulayın.
1. Gezmek için
2. İşe/okula gitmemek için
3. Güneşlenmek için
4. Ailemle zaman geçirmek için
5. Sabahları erken kalkmamak için
6. Stresten kaçmak için
7. Farklı yerler görmek için4 Eşleyelim
> öğrencilerden önce, Kim ler var? Ne yapıyorlar? Burası neresi?
Sizce ne söylüyorlar? sorularını sorarak karikatürleri anlatmalarını
sonra da karikatürlerle tümceleri eşlemelerini isteyin.

1 Eşleyelim
> Eşleme çalışmasında öğrencilerden numaralanmış fotoğraf­
ların nerelere ait olduğunu yazmalarını isteyin. Bu yerler hakkın­
da kısa bilgiler verin.
2. Bu mevsimde gitmek için
Yanıtlar

ı

Çin Şeddi

___________________ ________

2. M ısır Piram itleri (Kahire/Mısır) ________________
3. Tac M ahal (Agra/Hindistan) __________________
4. Piza Kulesi CPiza/ltalya)
5. Nemn.it Dcığı (Adıyaman/Türkiye)____________
6. Kapadokya/Peri Bacaları (Nevşehir/Türkiye)
7. Side (Antalya/Türkiye)_____________
8. Ölüdeniz (Muğla/Türkiye)

184

en ideal tatil yeri neresi?

1. Uçakta bunları koymak
için yeterli yer var mıdır?

3. Boşuna bekleme.
Bu yıl sana tatil yok!

Gözlerinizin ağrımaması için okuma gözlüğü kullanın.?1# _ için taksiye bindim. Ailem tıp oku manız için 11. şenlik." diyor.. 3. için -m -n -sı / -si -mız / -miz -nız / -niz -ları / -leri 5 Tamamlayalım s> -mEk için ulacı ile ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartını da kullanarak özetledikten sonra öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını isteyin. . iyileşm en için kendine dikkat etmen gerek. bana çok ısrar etti ama ben güzel sanatları tercih ettim.. > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya serüven/macera. kamp. akşamdan saatin alarmını kurdum ama alarm çalmadı. bir dosya hazırladı ve dünyadan 100 harika tatil noktasını tanıttı... iyi konuşmaları için çok pratik yapmaları gerekiyor. tamamlayalım.. Kışın hasta olmamak için bol C vitam ini alın. Ses Kaydı Popüler bilim ve kültür dergisi Focus. "Hastayım. Okula gitmemek için kimliğinizin bir fotokopisini ve iki fotoğraf getirmeniz lazım. dalgaların üzerinde uçabilmeniz için iki şeye ihtiyacınız var: Bir Alaçatı biletine ve bir sörf tahtasına. yayla. Kısa zamanda iyileş meniz/ebilmeniz için 7. 9. 12. Üstelik bu iş için teorik bir eğitim almadan. Tatilde oku m anız büyüklerin onlara iyi örnek olmaları gerek. yamaç paraşütü söz­ cüklerini yazıp bu sözcükleri açıklayın. işaretleyelim Üç Macera: Karada. sabırsızlanıyorum. 2. doğa ile baş başa kalmak için ideal yerlerden biri. kaplıca. Son yıllarda "uçurtma sörfü" yapmak Alaçatı'da çok yaygın. profesyonel pilotlar ile uçmak mümkün. Ayrıca ağustos ayının so­ nundaki yayla şenlikleri doğaseverlere Karadeniz halkını ve kültürünü tanıma şansı veriyor.-mE Hyelik) için / -mEk için ULAÇLAR Eylem - iyileş zayıfla et yardım hasta ol konuş öğren ağrı ol -ma -me -mak / mek -ma / -me Ö rnekler İlgeç Ek Zayıflamak için diyet yapıyor. Bilgisayarımı kullan maman için için ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmanızda yarar var. tur programla­ rında genellikle Artvin şehrinden başlıyor ve yaylalardaki bir haftalık kamptan sonra kaplıcalarda sona eriyor. 34 sayfalık bu dosyada Türki­ ye'den de ilginç tatil alternatifleri var. Etkinliğin ikinci bö­ lümündeki sorular için ses kaydını yeniden dinletin ve sınıfa. ödevlerini bitir men için sana tam bir saat veriyorum! 4. rüzgârla yarışabilmek ve yeryüzüne masmavi gökyüzünden bakabilmek. Aiaçatı hem coğrafik yapısı hem de iklimi nedeniyle sörf yapmak için çok uygun bir bölge. Koçkarlara gitmek için en uygun zaman Ağustos. Fethiye-ölüdeniz'e gidip yamaç paraşütünü deneyin. Uçmak.. *0 Türkçe öğrenmesi için TÖMER gidiyor. Masmavi bir denizde. Sınavda basit hatalar yap mamak /mamanız için soruları çok iyi okumanız gerek.. Bulutların arasından süzülmek. Havada. yeter! Bugün yerli yabancı birçok turist gökyüzünde süzülmek için Fethiye'ye gidiyor. Size yardım edebilmem için adresinizi almam gerekiyor. Biraz yalnız kalıp kafamı dinle mek 13. babamdan izin alacağım. Kaçkar Dağlarına yolculuk. dalga. doğasever. için seni bin kere uyardım! size birkaç kitap önereceğim. Bu sörfü öğrenebilmeniz için çok çeşitli kurslar bulunuyor. Bunları yapabilme­ niz için kanatlarınızın olmasına gerek yok. Bir an önce ailemle görüş mek için iç in kısa bir tatile çıkmayı düşünüyorum. Suda.. Yanıtlar 1. uçurtma. 6 Dinleyelim. Bu sabah derse zamanında yetiş. Sizinle konsere gelebil mek 6. 10. Sabah erken knlk mak/abilmek için 14. *Çocuğumun iy i b ir insan olmak istiyorum. Çünkü bu mevsimde hava sıcaklığı dağda zaman geçirmek için daha uygun oluyor. İşte bazı örnekler: Türkiye'nin en yüksek tepesi Koçkarlar. Kursa kayıt yaptır mak/mamz k in 8. > Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrencilerden boşlukları dinledikleri konuşmaya göre tamamlamalarını isteyin. Çocukların sigara gibi kötü alışkanlıklar edin memeleri için 5. Sözcük öğrenmek için kitap okuyun. verilen tümcelerden hangilerinin dinledikleri konuşmadan çıkarılabilecek bilgiler olduğunu sorun.

Alaçatı'ya gitmek için bir sörf tahtası gereklidir. Ne Okuyalım? Ece Temelkuran özgün : "Seyahat. Birçok turist yamaç paraşütü ile gökyüzünde süzülm ek____ için________ Fethiye'ye gidiyor. işaretleyelim Seyahat. Bavulumda Dünya. Rehber. Ece Temelkuran'a göre gerçek yolculuk nedir? 7 Okuyalım.. Koçkarlar doğa ile baş başa kalmak. Koçkarlar Karadeniz Bölgesi'ndedir. karla kaplı bir çocuk bahçesine bakıp hayal kurmak. 2.. özgün : Çok doğru. □ 4. [7] 2.. Ece : Ben teşekkür ederim. [7] 3. insan. tatilde nereye gideceksi­ niz? Nerede kalacaksınız? Tatilde ne okuyacaksınız? Bu so­ rulara yanıt vermenizi kolaylaştırmak için programımızın bu bölümünde size birkaç kitap tanıtmak istiyoruz. çünkü kendimi daha özgür hissediyorum. Çünkü kendi hayatının haritasını çıkarman için Ece 186 Niçin? 8 Dinleyelim. onları yazmak.. Ece Temelkuran'ın hayattaki amacı nedir? 4. şuna sahip olmak istiyorum" diye değil. Alaçatı'da uçurtma sörfü öğrenebilirimiz için __çok çeşitli kurslar bulunuyor. Benim için seyahatin en önemli yeri.Yanıtlar 1. rolleri dağıtarak ikinci kez okutun ve öğrencilerden soru­ ları yanıtlamalarını isteyin.. rotanız var mı? Ece :Var ama "Şunu olmak istiyorum.. Kaçkar Dağları'na gitmek için tura katılmak mümkündür. iç yolculuğu ile dünyayı geziyor aslında. ta­ nımak ve keşfetmek. 5. hayatlarının dışına çık­ ma diye bir şey bilmiyorlar galiba. ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. hem de yurt dışında. Siz burada onları okuyorsunuz ve ben para kazanıyorum.. Q 3. Güzel bir işim var yani! özgün :Tatiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatil yapıyor mu­ sunuz? Ece : Benim hayatımda "tatil” ve "iş" diye iki ayrı şey yok. Ses Kaydı Yaz mevsimi iyice yaklaştı ve herhalde hepiniz tatil hayal­ leri kurmaya başladınız bile. 3. Fotoğraflardan yola çı­ karak kitapların içeriğini tahmin etmelerini isteyin. Seyahat etmek. Bir zamanlar. Şu andaki en bü­ yük amacımı biliyor musunuz? Korkmamak. 1. Alaçatı sörf yapm ak iç in çok uygun bir bölge. > Tahminlerini dinleme çalışması sonrasında kontrol edebilme­ leri için not ettirin. Asya'yı ve Amerika'yı da­ ha iyi tanımanız için size bir coğrafya. bunu yapmak istiyorum. Daha sonra ses kaydını dinletin ve öğrenciler­ den tabloda verilen tümcelerin hangi kitapla ilgili olduğunu bul­ malarını isteyin. Flem yurt içinde. Kitabın yazarı İb­ rahim Aygırcı sizi Çin'den Avrupa başkentlerine. Ece Temelkuran'ın görüşlerine katılıyor musunuz'? ► öğrencilere fotoğrafları bulunan kitapların fotoğraflarını incele­ melerini söyleyin ve bu kitapları ya da bunlara benzer başka ge­ zi kitapları okuyup okumadıklarını sorun. Öğrencilerin anlamını bilmedikleri sözcükleri tahtaya yazıp açıklayın. En önemli şey bu. Ece Temelkuran çok yolculuk ediyor mu? Yanıtlar 2. Avrupa'yı. adı Gezi Türkiye. Cinius Yayınlarından çık­ mış. tarih ve kültür rehber­ liği de yapıyor. kendi gücünle buluşman gerekiyor. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. insan. Sizin yaşam seyahatiniz nasıl pe­ ki? Ftaritanız. hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?" sorusuyla başlamak istiyorum sohbetimize. Yamaç paraşütü yapmak için eğitim almak gereklidir... oradan da Amerika'ya . iç in en ideal yerlerden biri.. yanıtlayalım / / > Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerden diyaloğu sessizce okumalarını ve yeni sözcükleri belirlemelerini isteyin. 4. korkuların­ dan kurtulduktan sonra bu güçle buluşuyor ve özgür­ lük de. Peki. Ardından diyaloğu. Koçkarlara gitm ek iç in . Zaten beş yıldızlı tatiller bana göre değil. Ece Temelkuran'ın tatil anlayışı nasıl? 1. görmek. turistik merkezleri çeşitli fotoğraflarla tanıtıyor ve ula­ . Sadece yatmak ve yemek yemek "tatil” değil bence. öyle bir tatil yapmaya çalıştım ama o çok yorucu bir şey ve bittik­ ten sonra gerçekten bir tatile ihtiyacınız oluyor. Ses kaydını ikinci kez dinleterek dinleme çalış­ ması öncesinde yaptıkları tahminlerin ne kadar doğru olduğunu kontrol etmelerini sağlayın. iş benim için otel odasının penceresinden. Evime çok az git­ tim. özgün : Gezginlik felsefesi bu bence. en uygun zaman Ağustos... Ama insan­ ların çoğu. yollar ve haritalara dair B ir Röportaj 5. Kitap sadece bir dünya turunu anlatmıyor. ilk kitabımızın adı "Bavulumda Dünya”. otel odaları. Seviyor musunuz yolları? : Geçen yıldan beri sürekli dolaşıyorum. gerçek yolculuk da aslında o zaman başlıyor. değişik bir şey yapma. onu söyleyebilirim. ikinci kitabımız ise Türkiye'deki ilgi çekici turizm noktaları­ nı öğrenebilmeniz için iyi bir tatil rehberi. Yolculuk etmeyi seviyorum. özgün : Seyahatleriniz çoğunlukla işinizle mi ilgili? Ece : iş ile hayat benim için ayrı şeyler değil.

yeme-içme. Niçin tatil yapmak isteriz? Elbette. Avrupa ve Amerika hakkında bilgiler veriyor. Tatilde en küçük bir aksilik moralimizi bozar. Bunun en iyi yolu da sevdiklerinizle zaman geçirmek ve kendinize biraz zaman ayırmaktır. "insanlar tatilde de stres yaşayabilirler mi? Ne­ den?". fillerin sırtında dolaşmak. Tatile çıkmadan önce okumanı­ sıl olması gerekir?". 2 dinlenmek için _________________tatil yapmak isteriz. Dünyanın çevresini 80 günde dolaşacaktır. heye­ canlı deniz yolculukları yapmak için okuyabilir. 80 Günde Dünya Gezisi. Bu planın tatil plani değil. gün kulüpte. size uygun tatil yerini seçebilmeniz için çok > Metni okutmadan önce öğrencilerinize "Sizce ideal b ir tatilin na­ farklı alternatifler sunuyor. Bir > Daha sonra yeni sözcükleri açıklayıp metni birkaç öğrenciye oku­ tun ve onlardan boşlukları metne göre tamamlamalarını isteyin. zı tavsiye ediyorum. gerekir . iyi bir tatilin anahtarı kafanızdaki sorunlardan kurtul­ maktır. tamamlayalım Stressiz Bir Tatil berde ayrıca karayolu haritaları da bulunuyor. önceden hiçbir planlama yap­ madan. 2) Tatile çıkmak stresli bir iştir. Ama çoğumuz biliriz ki." diye düşünür ama bu yanlıştır. aksilik m oralim izi bozar _______________ ı ______________ 3) Tatilde sorunlarla karşılaşmamak için bir dinlenme planı yapmak gereklidir. Kitap Asya. Diğer kitabımız ise çocuk klasiklerinin en güzel örnek­ lerinden biri. Reh­ 9 Okuyalım. "Sizin sıkıntılı b ir tatil deneyim iniz oldu mu? Bu sıkıntıdan kur­ tulmak için neler yaptınız?" sorularını sorarak metinle ilgili ön hazır­ lık yapın. Bence büyük. hem de hava yolunu kullanmadan. 1 Kitap. hayal kırıklıkları derken dinlenmek imkansız hale gelir. Güneşin altında bütün gün yatmak da dinlenmeniz için yeter­ li değildir. Kitabın konusu kısa­ ca şöyle: Bay Fogg çok zengin.şım. Kitapta yol haritaları bulunuyor. çünkü tatilde en küçük. Çünkü lüks otellerde yemek saatine yetişme­ ye çalışmak ve animasyonlara katılmak oldukça yorucudur. 2 Kitap Cinius Yayınevi'nden çıkmış. 3 Kitapta turistik yerlerin fotoğrafları bulunuyor. dinlenme planı olması lazımdır. konaklama ile ilgili bilgiler veriyor. iyi bir tatildir.küçük herkes Jules Verne'nin bu ro­ manını dünyayı gezmek. Tek eğlencesi şehir kulübünde briç oynamaktır. tatile çıkmak da çok stresli bir iştir. Üstelik bunlar için büyük pa­ ralar harcamanız gerekmez. Aile arasındaki kavgalar. çok para harcamak gerekli . zengin bir İngiliz'in dünya turunu anlatıyor. 4) Kafamızdaki sorunlardan kurtulabilmek için sevdiklerim izle zam an geçirmek ve kendimize zam an ayırmak. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için tatile çıkmadan önce iyi bir plan yapmak gereklidir. servetinin yarısını ortaya koyarak bir iddiaya girer. İnsanların çoğu "Pahalı bir tatil. günlük streslerden uzakla­ şıp huzur bulmak ve dinlenmek için. Ekin Grubu­ nun bu kitabı. otel odalarının dar­ lığı. 5) İyi b ir tatil yapmak için değildir. kibar fakat kimsesiz bir in­ sandır.

Tatil hazırlıklarınız uzun sürer mi? Tatil için ne gibi hazırlıklar yaparsınız? Tatil için vazgeçilm ezleriniz nelerdir? gibi sorular yöneltin. bir çağrıdır. nefes almaktır. Bazen rüzgar davet eder sizi yolculuğa. yeniden doğmak. Ardından da fotoğrafı incelemelerini ve "Nes­ rin Hanım’ın ne tür hazırlıklar yaptığını. Gezme coşkudur. bazılarımız denizlere. Yazar Orhan Kural “Köşe Bucak Dünya" adlı kitabında şöy­ le diyor: "Gezme" görmektir.10 Yorumlayalım Artık Gitme Zamanı > öğrencilerden Orhan Kural'ın "gezme" konusundaki düşün­ celerini okumalarını ve bu görüşü yorumlayan bir paragraf yaz­ malarını isteyin. zaman artık gitme zamanıdır. Rüzgar çekicidir. yeniliklere yelken açmaktır." Bana göre gezme. anlamaktır. bazılarımız ise kentlere doğru yola çıkar. özgürlüğe bir davettir. 11 Yardımcı olalım ^ Neler Hazır. yanına neler aldığını/al­ madığını anlatmalarını isteyin. Bazılarımız dağlara. bir yaşam biçimidir. Dünyayı içinize sığdırmak. . Neler Değil? > öğrencileri fotoğraf hakkında konuşturmadan önce onlara.

7. Ya da spor yapmak için spor salonlarını ve yüzme havuzları­ nı tercih edebilirsiniz. Gemi yolculuğu her zaman kara yolcuğundan daha pahalıdır. misafir konuş­ macıları dinleyebilir. Daha sonra. Doğru Yanlış □ 0 □ 0 m □ □ m s □ m □ □ s □ m . tam pansiyon. Gemi yolculuğu sadece küçük gruplar için uygundur. Gemi yolculuğunun dezavantajı ödemeyi baştan yapmaktır. Yolculuklarınızda hangi ulaşım aracını tercih ediyorsunuz? Sizce en güvenli ulaşım aracı hangisi? Ulaşım araçlarının avantajları ve dezavantajları konusunda ne dü­ şünüyorsunuz? Bu sorular ekseninde oluşturacağınız konuşma etkinliği sırasında tahtaya yer ayırtmak. metnin ilk iki paragrafını bir öğrenciye okutun. soru sorabilme Süre: Normal 8 saat / Yoğun 6 saat > Bu alt ünitenin etkinliklerini uygulamaya aşağıdaki soruları sınıfa sorarak başlayın. konaklamak. Yani yolculuğa çıkma amacınıza ve kişiliğini­ ze göre farklı türde gemi yolculuğu seçebilirsiniz. işaretleyelim Gemi Seyahati > öğrencilere metnin fotoğraflarını incelemelerini. 5. daha az sayıda insanla yolculuk yapmayı da tercih edebilirsiniz. Bütün bunları göz önünde bulundura­ rak bütçenize uygun bir tatil planı yapabilirsiniz. 12 Okuyalım. şarap seminerlerine katılabilirsiniz. Gemi yolculuğunu çok fazla insan tercih etmiyor. "Benim amacım sessiz. geminin özelliklerine ve yolculuk süresine j göre çeşitlenmektedir. Elbette gemi yolculuğu fiyatları. Neredeyse her köşede insanları eğlendirmek ve din­ lendirmek üzere aktiviteler vardır. Günümüzde gemi yolculuğunu daha çok yaşlılar ve emekliler tercih ediyor. Ama bu uygulama sizi tatilde hesap yapma stresinden de uzaklaştırır. bu fotoğraflarda gördükleriyle ilgili düşüncelerini anlatmalarını söyleyin. Gemi yolculuğu önceleri yalnızca em ekli ve yaşlı insanların tercihiyken. 4. Bu paragrafların ardın­ dan öğrencilere bir gemi yolculuğu ile ilgili neleri merak ettiklerini so­ run ve metnin alt başlıkları olan soruların cevaplarını tahmin etmele­ rini isteyin. işte son 1. Yanıtlar Gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın. Ayrıca alışveriş yapmak için çeşitli dükkanlar. örneğin. sakin bir yerde tafil yapıp din­ lenmek. yol­ culuk dönemine. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler Dilbilgisi • ULAÇLAR -mEk üzere Beceriler • -mEk üzere ulacını doğru kullanabilme • Yolculuk. 8. Gemi yolculuğunun dönemine göre fiyat değişebilir. > Metni okutup çözümledikten sonra öğrencilerin "gemi yolculuğu'yla ilgili tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu onlarla birlikte değerlendirip soruları yanıtlatın. Bu bir dezavantaj gi­ bi görünebilir. vakit geçirmek için film salonları gibi pek çok alternatif de sizi bekliyor. Pahalı bir yolculuk mu? Toplam fiyat size ilk bakışta fazla gelebilir ama bu fiyatlara konaklama. bugün sayısız alternatifiyle pek çok insanın ilg isini çekiyor. Gemi yolculukları sakin bir tatil için uygun değildir. Kendinizi suda.Sözcük Alanı • Yolculuk. hatta dünyanın en güzel şehrinde yol­ culukta hayal edin. yarım pansiyon. 2. > öğrencilere okuma çalışmasının ardından kontrol etmek üzere tahminlerini not etmelerini isteyin ve metni okutmaya devam edin. Böyle etkinlik alternatifleriyle do­ lu bir yolculuğa arkadaş grubunuzla da rahatlıkla çıkabi­ lirsiniz çünkü gemide herkesin zevkine uygun bir etkinlik bulunmaktadır. Bu durumda gemi yolculuğu karadaki tatillerden da­ ha karlıdır bile diyebiliriz. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verebilme. işte gem i yolculuğunu böyle özetleyebiliriz! Gemiyle yolculuklar her gün biraz daha popüler oluyor. 6. lüks bir otelde." mi diyorsunuz? 0 zaman daha küçük bir gemi­ de. Gemi yolculuklarında pek çok eğlenceli aktivite bulunmaktadır. yiyecek içecek. Ancak bu yolculuklarda ödemeyi ta­ tile çıkmadan önce yapmak gerekiyor. etkinlikler ve gece eğlenceleri de dahildir. ta­ til köyü gibi sözcükler yazıp açıklayın. 3. günlerin bu ilg i çekici yolculuk türü hakkında bazı sorular ve yanıtları! Sıkılacak mıyım? Büyük bir gemiyle yolculuk yaparen sıkılmanız mümkün değil. küçük bir şehirde.

gibi içinde -mEk için ulacı geçen tümceler yazın. Hat 4. Açıklamalarınızda • -mEk üzere ulacının. İstasyon insanları çeşitli araçlarla bir yerden bir yere götürmek. Kilo almamak için/*üzere spor yapıyorum. Lokomotifin arkasına bağlı demir yolu aracı.içme rota aktiviteler fiyatı > öğrencilerden kutu içindeki sözcükleri anlamları ile eşleme­ lerini ve bu sözcükleri tümce içinde kullanmalarını isteyin. Sınavda başarılı olmak için/*üzere çok çalıştım. gibi) vurgulayın. Bir şeyler yemek üzere mutfağa gitti. Tünel 2. Adam geri dönmemek üzere evi terk etti. deniz ve demir yollarıyla ilişkili olarak sınıflandırmalarını söyleyin. Bu konuyu açmamak üzere kapatıyoruz. • -mEk üzere yapısı ile kurulmuş anlatımların koşaç tümcele­ rinde "gerçekleşmeye çok yakın olma" anlamını vermek üzere kullanılabildiğini (Uçak kalkmak üzere. Toplu taşımacılık 5. metro durağı. . Arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden çıktı. gibi). Vagon 3. ka­ ra. yolculuk tarihleri yolculuk süreleri yeme . Yarın sabah arkadaşımı karşılamak için otobüs term inaline gedeceğim. Yorgunluktan ölmek üzereyim. Seçeceğiniz bir diyalogu tüm sınıfla birlikte geliştirin. Yeraltı 6.15 Eşleyelim 13 Bir tur satın alalım Mavi Yolculuk >. eylemin gerçekleşme hedefini koşullu olarak gösteren tümcecikler kurduğunu (Doktora yapmak üzere Amerika'ya gitti. ' liman • havaalanı • feribot • vapur • gemi • tren • metro ' otobüs • araba • helikopter • istasyon • uçak • terminal • sürücü garaj • kompartıman • makinist • şoför • pilot * kaptan lim an 16 Tamamlayalım > öğrencilerden tümceleri tamamlamalarını istemeden önce tahtaya. Gruplardaki öğrencilerden birine tur operatörü diğerine müşteri rolünü vererek "tur satın alma" konulu bir diyalog canlandırmalarını isteyin. Doğum gününde arkadaşıma hediye etmek için bir kitap aldım. Tüm gruplara diyalogla­ rını okutun. öznenin yeterliğinde olmayan eylemlerle kullanılmadığını (ölm ek için/*üzere her şeyi yapıyor. > Açıklamalarınızın ardından öğrencilerden dilbilgisi kartı üze­ rindeki eşleme çalışmalarını yapmalarını ve tümceleri tamam­ lamalarını isteyin. Yanıtlar 1. İTİ Tren.Bu çalışma için ikişerli gruplar oluşturun. -me -mek *Sınavı kazanm ak üzere çok çalıştı. S Bir yerden diğer bir yere geçebilmek için yerin altında ya da dağın içinde açılan yol Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü. m -mEk üzere dön ye kazan 14 Yerleştirelim -ma -mak üzere Geri dönm em ek üzere evden ayrıldı. Bu tümcele­ rin daha sonra -mEk üzere ulacı ile de kullanılabilir olmasına dikkat edin ve yazdığınız örnek tümceler üzerinden -mEk üze­ re ulacı ile ilgili açıklamalarınızı yapın. Kış aylarında üşümemek için/*üzere kalın elbiseler giymek gerek. gibi) • -mEk üzere ulacı hedeflenebilen eylemlere eklendiği için. Yerin yüzey altındaki bölümü. v öğrencilere kutudaki sözcükleri okutun ve bu sözcükleri hava.

. 2. Akşam gitmek üzere güzel bir restorandan yer ayırttı. 12. Benimle görüşmemek üzere / görüşmemek için telefonla­ rıma çıkmıyor. nasıl isterseniz. 18. Doğum gününü kutlamak üzere 16. Piyangodan para kazanabilmek için / kazanabilme/c üzo ■re bilet aldım. Tüm gruplara diyaloglarını okutup diyalog­ lardaki sözcük. Organizatörler hepimizin rahat et_________________ her şeyi düşünmüşler. etkinlikte verilmiş olan tümceleri kendi düşünce­ lerine göre. 7. Rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Sabah erkenden doktora gitmok üzere / gitmek için evden çıktı.. Biraz daha bekle. . sabah 09. B : Bu durumda öğleden sonra Haydarpaşa istasyonu'nda olabileceğim. İzmir'e git______________iş yerinden iki gün izin al­ dım. tahlil sonuçlarınız çık________ ni yerine getirmeye çalışıyor. 4 S eve erken döneceğim. 6. Hangi saati ter­ cih edersiniz? B : Yolculuk kaç saat sürüyor ? Gece uykusuz kalmak iste­ mem. spor yapıyorum. . 19 Biz de yer ayırtalım /_/ >■Bu etkinlikte metni. 10. 19. Terfi e imok-üz&re / etmek için iş yerindeki bütün görevleri­ 15. 8 İstanbul'a verlesti. A: Altı saat efendim.. Yanıtlar 1. Ama akşam trenimizde yataklı va­ gonlarımız da var. Kendimi iyi hissetmiyorum. A:Tabii. 21. iyileşmek üzere / iyileşmek için ilaçlarını düzenli kullanma­ lısın. B : Anlıyorum ama sanırım sabah 09. Ayşe Hanım dinlenmek-üzora / dinlenme/c için odasına çıktı. Başarılı olabilmek-üzem / olabilmek için çok çaba harcıyo­ rum. Arkadaşıyla görüşmek üzere 14 Her yıl aynı tarihte buluşmak üzere Re z e r v a s y o n u n u z T a m a m A: iyi günler. Ü 18 Tamamlayalım > öğrencilerden. işim bit__________________ 22.. Konuşmacı sözlerine başla_________________ kür­ süye yöneldi.00'da ve akşam 19. 4. 6 tatile çıktı.17 Yanlışları çizelim > Bu etkinliği öğrencilerle beraber uygulayarak -mEk üzere ve -mEk için yapıları arasındaki fark üzerinde durun. bol bol C vitamini alın. 7 yurt dışına çıktı. 20. 9 Yemek vemek üzere iş yerinden çıktı 10. değil mi? . Hangi tarihte seyahat etmek istiyorsunuz? B : 12 Şubat'ta. 3 Türkçe öğreniyorum. Şimdi biraz dinlenmek üzere / dinlenmek için toplantıya 8 yirmi dakika ara veriyoruz. Başbakan basın açıklaması yap mak üzere / yapfmk-içm salona girdi. 9. 7engin olmak için 13. Hasta olmamak iç in 2... 1. A : Elbette. > öğrencilere yanıtlarını okutarak yanlışlarını düzeltin. Kapıyı aç________ . -mEk üzereye -mEk için yapılarını kullanarak tamamla­ malarını isteyin. Ben Ankara'dan İstanbul'a gitmek için yer ayırtmak istiyorum.00'da gitmek benim için daha uygun olacak. herhangi bir açıklama yapmadan iki öğ­ renciye okutun. çilingir çağırdım. Otobüs haraket et. Mektupları göndermek için. Anahtarı evde unutmuşum.. Ondan özür dilemek için______ 17. Mutlu olmak üzere / olmak için küçük problemleri kafanı­ za takmayın. 8. nasıl yardımcı olabilirim? B : Merhaba. anlatım ve dilbilgisi yanlışlarını düzeltin.„________________biraz acele et.. Dokuzda ofiste olabilmek-ijz-em / olabilmek için evden ye­ dide çıkıyorum.. 24. Lütfen biraz bekleyin.. Filme geç kalmamak için / kalmamak üzere evden erken çıktık. 11. 12. Daha sonra ikişerli gruplar oluşturarak gruplardan kendi belirleyecekleri rollerle otobüs ve uçak bileti rezervasyonu konulu birer diyalog hazır­ lamalarını isteyin. bayıl_________________ 23. Yeni sözcükleri açıklayın.00'da olmak üzere iki tren var. 5.. 3. A : 12 Şubat'ta Ankara'dan İstanbul'a. Ailem yabancı dil öğrenmem için 11.

A: Evet efendim. Ama telefonda ya da internet üzerin­ den kredi kartınızla da biletinizi satın alabilirsiniz.. B : Bu çok iyi. Daha sonra ses kaydını dinleterek öğ­ rencilerden tablodaki boşlukları doldurmalarını isteyin. Uçak Otobüs • cam kenarı • şehir içi servis • koridor • ekonomik sınıf • mola • bagaj ağırlık limiti • gidiş dönüş • tek kişilik koltuk 20 Sıralayalım > öğrencilerden etkinlikteki tümceleri okumalarını ve işleri han­ gi sırayla yaptıklarını işaretlemelerini isteyin. bilgilerinizi tekrarlıyorum. m Bekleme salonunda beklersiniz. bileti ne zamana kadar almam gerekiyor? A: En geç yolculuk tarihinizden bir gün önce biletinizi al­ manız gerekiyor. Sayın yolcularımız. Onur Havayolları Nevv York uçuşu. m Bavulunuz için el arabası bulursunuz.. Teşekkürler. Yanıtlar Havaalanına girdikten sonra. Bir şey daha sormak istiyorum. 0 Bavulunuzu kontrol ettirirsiniz ve uçağa biniş için geçiş izni alırsınız.00 ve sigaralı vagon­ Türk Hava Yolları BA 516 sefer sayılı Cenevre uçağı yolcularımızın 4 numaralı kapıya gitmeleri için son çağrı. teşekkür ederim. 12 Şubat. el bagajlarınızı lütfen yanınızdan ayır­ mayınız. A:Güliz Hanım. tamamlayalım Havaalanında > öğrencilere etkinlikte verilmiş olan tabloyu inceleyerek dinlemeye hazırlık yapmalarını söyleyin.. Seyahat tarihiniz 21 Dinleyelim. A : Rica ederim. AF 472 sefer sayılı Air France Amsterdam uçuşu için 17 numaralı ka­ pıya gidin. Luftansa Havayolları ile SK 832 sefer sayılı Paris uçuşu bîr saat erte­ lendi. Rezervasyon için adınızı alabilir miyim? B : Güliz Batur. 192 Uçuş Numarası Varış Noktası Uyarı BA516 Cenevre Son Çağrı SK 832 Paris 1 saat ertelendi AF 472 Amsterdam 1 7 numaralı kapıya gidin LH 309 Madrid 32 numaralı kapıya giriş yapmakta VS 876 Neıv York Bekleme salonuna gidiniz . lütfen bir sonraki anons için bekleme salonuna gidiniz. B : Evet. Ses kaydını ikinci kez dinleterek öğrencilerin yanıtlarını kontrol etmelerini sağlayın. Fly Air LH 309 sefer sayılı Madrid uçağı 32 numaralı kapıya iniş yap­ makta. 0 Uçağa binersiniz. sigaralı bir vagon olması mümkün mü acaba? A : Elbette. VS 876 New York uçuşu ile seya­ hat edecek sayın yolcularımız. B : Tamam.00. İyi günler. Ses Kaydı varış yeriniz ve saatiniz İstanbul 15. hareket saati 09. dasınız. s Pasaport kontrolünden geçersiniz. 0 Kapı numaranız için gidiş panosunu kontrol edersiniz. hareket noktanız Ankara.

Kültür ve tarih açısından zengin bir ülkeye. bugün ne kadar mutlu görünüyorsun! Yüzünde güller açıyor! B: E. gezmek için yirmi dört saat açık hamburgercilerde yemek yedik. önce şehirleri haritada işaretledim. ancak biz daha çok turistik şehirlere gittik ve bu nedenle Süre: Normal 8 saat / Yoğun 8 saat yemek yemek için yer bulmakta hiç zorlanmadık. 2. Bu yüzden güzel fotoğraflar çe­ Beceriler • Yolculuk. güzel bir otelde kaldım. bu yüzden bağlaçlarını doğru kullanabilme • Kullanıcı görüşü soran basit anket ve değerlendir­ me formları doldurabilme kemedik. Türkiye ve ispanya'da çalışma saatleri aynı değildir. ispanya'dan çok güzel anılarla ayrıldık. insanlar ispanya'da akşam yemeğini çok geç yiyorlar. Sabah on ve iki. Çalışma ve yemek saatleri bize gö­ re daha farklı. ispanya'ya gitmeye karar verdik. saatlerimize uymuyordu. Ses Kaydı Manolya Oteli A: Ayten. Eğlendim. bir otel tarafından müşterile­ rinin görüşlerin almak üzere düzenlendiğini söyleyip onlardan bu formu dinleyecekleri diyaloga göre doldurmalarını isteyin. .. bu yüzden Hemen her gün hava kapalıydı. Ayrıca. Ağustos ayı normalde ispanya'da yağmurlu geçer. Yanıtlar Doğru Yanlış □ m □ s •0 □ S □ 1. öğle arası siesta yapıyorlar. gezi ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkın­ da bilgi verebilme. is- Dilbilgisi panya'nın en sıcak ayıdır. Ağustos. Tatile mi gittin? Nereye? B: Bodrum'a gittim. Sonuçta. Bu sebeple. Hatta saat sekiz civarı açık restoran bulmak zormuş. Bu sebep­ • Yolculuk. işaretleyelim ^ Stressiz Bir Tatil > Metni okutmadan önce öğrencilere En son nerede tatil yaptınız? Orada ne kadar kaldınız? Nasıl b ir yerde kaldınız? Tatil dönüşü kendinizi nasıl hissettiniz? gibi sorular sorun. Bu şekilde uçak ve otel masrafları Sözcük Alanı daha az tuttu. bu nedenle. akşam beş ve sekiz arası çalışı­ yorlar. yemek saatleri bizim 22 Okuyalım. Akşam yemeğini de en erken gece onda yiyorlar. bu nedenle. Bir tur şirketinden izin tarih­ A: Aaa. ispanya yalnızca deniz ve güneş görmek isteyenler için idealdir. Restoranlarda servis biraz yavaştı. dinlendim. tabii mutlu ola­ Bu sene tatilde değişik bir şeyler yapalım dedik. şehri daha çok yaşamak. 4. Yeni cağım! yerler görmek için yola çıktık. tatilden yeni döndüm.lerimize göre tur satın aldık. 23 Dinleyelim. 3. • BAĞLAÇLAR çünkü. ispanya. Avrupa Birliği'ne üye bir ülke. Türk vatandaşlarından Schengen vizesi istemekte. gezi ve tatil ile ilgili sözcükler le. Daha sonra metni okutup yeni sözcükleri açıklayın ve öğrencilerden soruları yanıtlamalarını isteyin. Ancak biz oradayken hava serindi. Orada küçük. soru sorabilme • Çünkü. işaretleyelim Cc-Q > öğrencilere etkinlikte verilen formun. Ağustos ayında genelde halk tatil yapmak için güney­ deki sahil bölgesine gidiyor.

Gar­ sonlar çok hızlı servis yapıyordu mesela. Çünkü bugün çok meşguldü.. Spor yapıyor. Bu nedenle Telefon numarasını bilmiyorum. Çünkü daha sağlıklı olmak İstiyor. Bugün çok meşguldü. Onu arayamam. *Spor yapıyor. Daha sağlıklı olmak istiyor. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Spor yapıyor. Başarılı olamadı.ODANIZI DEĞERLENDİRİN iyi sayılmazdı. □ Yiyecek Çeşitliliği A: Peki odan nasıldı? B: Dekorasyonu pek lüks değildi. Telefon numarasını bilmiyorum. Çünkü Başarılı olamadı. Bize çok iyi ev sahipliği yaptılar. Bu nedenle başarılı olamadı. Çünkü oda servisi her sabah ve akşam te­ mizliğe geliyordu. ilaçlarımı aldılar. Onun dışında her şey iyiydi. Spor yapıyor.. Bu nedenle daha sağlıklı yaşamak istiyor. Otelin sahipleri ve personeli de çok iyiydi. © © © ( • ) © € € > ( • > © © © © hizmetleri de hiç fena değildir. Yalnız banyodaki saç □ □ iyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ ilk İkinci Diğer □ Evet □ Beiki Hayır □ □ □ GENEL DEĞERLENDİRME -» □ Tesisimizde daha önce kaldınız mı? madım. PERSONELİMİZİ DEĞERLENDİRİN B: Gerçekten öyle. yemekler kalite ve temizlik açısından iyiydi ama □ Oda ve Banyo Temizliği çeşit azdı. Hep­ si çok nazik ve güler yüzlüydü.. Başarılı olamadı. Benim için doktoru aradı­ İyi □ Ev sahipliğimiz □ Nezaketimiz lar. Bugün çok meşguldü. □ □ Tesisimizi tekrar tercih eder misiniz? □ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ: kurutma makinesi bozuktu. Çalışmadı. Sade bir odaydı. Bu nedenle spor yapıyor. Kalabalık olmaz. Bugün çok meşguldü. 194 . Çünkü telefon numarasını bilmiyorum. Mobilyalar da biraz eskiydi ama ben rahatsız ol­ □ Hijyen banyoyu tertemiz buluyordum. Çünkü normalde bir bardak su için yarım □ Yiyecek Kalitesi saat bekleyebiliyor insan.. A: Niçin? Yemekler kötü müydü? □ Dekorasyon B: Hayır. Çalışmadı. Onu yarın ziyaret edeceğim. Sadece restoran çok □ Servis Personeli Hizmeti Kötü İdare eder □ □ □ İyi İdare eder Kötü □ □ □ iyi İdare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü . buna çok □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ İyi idare eder Kötü □ □ □ idare eder Kötü YİYECEK VE İÇECEKLERİ DEĞERLENDİRİN - iyi şaşırdım. Bu nedenle onu yarın ziyaret edeceğim.. Neyse ki başka bir sorun yaşamadım. O nu arayamam. BAĞLAÇLAR Tümce a lt Telefon numarasını bilmiyorum. Hatta ilk gün ben biraz rahatsızlandım. Denizden döndükten sonra odayı. Bu yüzden Onu arayamam.A: Ben de çok severim küçük otelleri. Bu nedenle onu arayamam. O nu yarın ziyaret edeceğim. Bir hafta boyunca öğle yemeğinde makar­ □ Tesisat ve Teknik Servis na salatası yedik. Daha sağlıklı olm ak istiyor. Çiçek­ lerle ve lambalarla biraz daha süsleyebilirlerdi ben­ ce. O nu ziyaret edeceğim. bana çok yardımcı oldular. Sonra tamir ettiler ama ben üç gün akşam yemeğine saçlarım ıslak gittim. Çünkü çalışmadı.

Sytagma Meydanı'nı kapsayan Atina Turu'nun ardından otelimize yerleştik. Agora . Evzon Askerle­ rimin Nöbet Değişim Töreni. En son durağımız ispanya'ydı. Paris'te 4 gün kaldık. 14. Ahinm gelerek ay evlenerek bu nedenle/bunun için/ bu yüzden düğün hazırlıkları yapıyor. Başka bir eve taşınmayı düşünüyoruz çünkü ev sahibimiz kiraya çok zam yaptı. her sabah spor yapıyorum. Parlemento Binası. 4. Yanıtlar 1. Daha sonra ses kaydını dinlete­ rek öğrencilerden resimleri sıralamalarını isteyin. yy. 13. çünkü______ işe yetişeceğim. • çünkü bağlacının kendisinden sonra. Çünkü/Bu nedenle Türkiye'de yaşıyorum. Yunanistan'da iki gün kaldık. 8. ilk gün Kamara. Sizinle sinemaya gelmeyeceğim. Napolyon anıtları harikaydı.Bu alt ünitenin dilbilgisi konusunu oluşturan çünkü. İtalya'dan sonraki durağımız Fransa'ydı. Pansiyonun sahibinden iki bisiklet aldık ve bütün gün bisikletle dolaştık. kültürel faaliyet­ ler açısından büyük öneme sahip olduğuna tanık olduk. Yüzmeyi çok seviyorum. Çok sağlıklıyım. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden rejim yapıyorum. resimlerde gör­ düklerini anlatmalarını ve dinleyecekleri ses kaydının içeriğini tah­ min etmeye çalışmalarını söyleyin. ► Açıklamalarınızın ardından öğrenicelere tümceleri tamamlatın.Sabah erkenden trene bindik . Paris heyecanı ve romantizmiyle gerçekten tam bir rüyalar kentiydi. 10. Sana yardım edemem. bu nedenle/bunun için/ 7. bu nedenle/bunun icin/bu yüzden eve gidip dinlenecekmiş. Ora­ da çocuklar gibi eğlendik. Akropolis . Sabah kahvaltı sonrası erkenden yola çıktık ve Atina'ya gittik. gibil. Açıklamalarınızda. önce uçakla Yunanistan'a gittik. bu nedenle sabah çok zor kalktım. Son gün Paris Disneyland'a gittik. 12. 11. *Bu yüzden başarılı oldun. Türkiye'de yaşıyorum. bu nedenle/bunun için/ bu yüzden markete gidip alışveriş yapacağım. 2. 3. Paris'te 17. Bu yüzden başarısız oldun. Roma'nın . Başı çok ağrıyormuş. Ro­ ma Agorası'nı kapsayan şehir yürüyüşümüzün ardından Aristo Meydanı’nın şirin kafelerinde keyifle kahvelerimiz yu­ dumlayarak yorgunluğumuzu attık.Ses Kaydı 24 Tamamlayalım >. Rönesans sarayları. Düzenli çalıştın. 9. Roma tiyatrolarında dünyaca ünlü opera ve baleler vardı. bu nedenle/bunun için/bu yüzden tatile çıkacağım. Akşam yemeğe misafir geliyor. bu yüzden bağlaçlarıyla ilgili açıklamalarınızı dilbilgisi kartında yer alan örnek tümceler üzerinden yapın. Dün gece geç yattım. Tatilimizin sonunda ikimiz de çok yorgun ama çok mut­ luyduk. 6. Dün pikniğe gitmedik çünkü ______ hava yağmurluydu. Ben hemen çıkıyorum. gibil vurgulayın. Çok yorgunum. Meçhul Asker Anıtı. İtalya'da çok sevimli bir pansiyonda kaldık. • bu yüzden bağlacının kendisinden önce gelen tümce ile bu tümcenin olumsuz sonuçlarını gösteren tümceyi birbirine bağla­ dığını (Düzenli çalışmadın. bu nedenle bağlacının ise kendisinden önce gelen tümcenin diğer tümcenin nedeni oldu­ ğunu gösterdiğini: (Türkçe öğreniyorum. 5. Bu sebeple bundan sonra tatillerimizi hep böyle geçirmeye karar verdik. çünkü Eşim ve ben tekdüze bir hayattan ve her sene aynı yer­ de tatil yapmaktan sıkıldık. Madrid'in harika doğası bizi büyüledi. bu nedenle. çünkü o fimi daha önce iki kere seyrettim. 195 . Rotonda.Trenle uzun bir yol­ culuğun ardından İtalya'ya geldik. Çünkü/Bu nedenle Türkçe öğreniyorum. Bu yüzden geçen yaz aldık sırt çantalarımızı ve çıktık yola. ispanya'da da vaktimizi gezerek ve bol bol denize girerek geçirdik. bu nedenle/bunun için/ _______ bu yüzden ______ her hafta sonu havuza gidiyorum. Çok para kazanmak istiyorum. çünkü ders çalışacağım. Romadaki müzelerden çok etkilendik. 25 Sıralayalım C sD Farklı Bir Tatil > öğrencilere etkinlikteki resimleri incelemelerini. Biraz kilo vermek istiyorum.

• Hayvanat bahçesinde çok Nevin Hanım: Tatil boyunca eşimle açık havada yürüyüş yapma fırsatı da bulduk. 191 27 Başlık seçelim. Haberci: Peki çocuklar sizler neler yaptınız tatil boyunca? • Erol bey ve ailesi bu tatili bir TV Can: Ben sabahtan akşama kadar havuzdan çıkmadım. Büyük şehirlerde böyle açık alanlar bulmak zor. • Açıkhavada yürüyüşler yap­ / / mış. bir gün bizim gibi büyük ödülü kazanabilirler. Haberci: Evet. Herhangi bir sözcük açık­ laması yapmadan öğrencilere verilen tümcelerden hangisinin bu metinde anlatılanları en iyi özetlediğini sorun. son dinlemede ise tabloyu doldurmalarını isteyin. Şu anda kanalımızın 1. Ardından metni bir kez daha okutup tümceleri metne göre tamamlatın. ilk dinle­ mede öğrencilerden. çok eğlendim.26 Dinleyelim. Erol Bey kızları Hazal ve oğulları Can ile ya- Bir hafta m nımızdalar. Sen tatilde eğlendin mi? H a za l : Evet. Erol Bey: Hayvanat bahçesi çok büyüktü ve çok çeşitli hay­ • Dalış kursuna katılmış. sayın seyirciler. verilen sorulardan ilk ikisini yanıtlamaları­ nı. Haberci: Hazal sen hiç konuşmadın. Eşim de dalış kursuna katıldı. Bu diyalog nerede geçmektedir? Limanda □ Havaalanında m Hayvanat bahçesinde □ Nevin Hanım'ın evinde □ yarışmasından tatil kazanan ailenin tatil anılarını dinlemek üzere havaalanında bulunuyoruz. Oğlum bir okul gezisiyle gitmişti. • Nevin Hanım sık sık ata biniyor. Sürekli Kanal 4'ü izlesinler. öncelikle Erol Beyle konuşacağız. vanlar vardı. Herkes şan­ sını denesin. Ama benim için feribota binmek harikaydı. • Sabahtan akşama kadar / havuza girmiş. Mesela ben ha­ yatımda ilk kez ata bindim. Hepimiz bu Metne göre aşağıdaki tümcelerden hangileri doğrudur? işaretleyiniz. Doğru Yanlış 0 0 kanalı izleyerek kazandı. Şenol ailesinin tatil yorumlarını hepiniz izlediniz. Nevin Hanım: Tabii harika bir geziydi. Çünkü feribotla limanı gezdik Haberci: Bu liman gezisinden tüm aile memnun kaldı mı? • Erol Bey'in oğlu bir okul gezisine katıldı. • Tatilden bütün aile memnundu. özellikle hayvanat bahçesinde Erol Bey çok iyi zaman geçirdim. tamamlayalım / / > Okuma metnini bir öğrenciye okutun. Şanslı ailemiz Şenol aile­ Erol Bey ve ailesinin tatili ne kadar sürdü? si Nevin Hanım. ne hiç götürememiştim. 0 0 • Hazal tatilde çok eğlenmedi. Nevin Hanım: Ben de eşim gibi düşünüyorum. Erol Bey. Nevin Hanım: Bir hafta nasıl geçti anlamadık. Haberci: Peki seyircilerimize kanalımızın yarışmasına katıl­ maları için tavsiyede bulunur musunuz? Erol Bey: Kesinlikle evet. □ 0 0 0 0 0 tatil boyunca yeni şeyler denemek istedik. işaretleyelim Yanıtlar Tatil Ödülü > Bu etkinlikte ses kaydını öğrencilere üç kez dinletin. Onlar da Nevin Hanım Hazal Can / / / eğlenmiş. Kızımı ve eşimi daha önce hayvanat bahçesi­ • ilk kez ata binmiş. tatili­ Bir ay □ niz nasıl geçti? Dört gün □ Erol Bey: Harika bir tatildi hepimiz çok eğlendik. Ses Kaydı Haberci: iyi akşamlar sevgili seyirciler. Şimdi onlarla tatil anıları hakkında bir röportaj iki gün (cumartesi ve pazarl □ yapacağız. soruyu yanıtlamalarını. / . Haberci: Peki bir hafta orada neler yaptınız? Bu sefer Nevin Hanımdan başlayalım. ikinci dinlemede 3. Bizi izlemeye devam edin.

Evinizde bir süre dinlendikten sonra kendinizi sokağa atın. Eşiniz. Böylece eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize kolayca geri dönersiniz. siz odanızda şömi­ ne karşısında sıcaklığın keyfini yaşadınız. Bu stresi ortadan kaldırmanız müm­ kün. çünkü 28 Yanıtlayalım Son Tatilim >.1. iş yerindeki değişikliklere alışmak için iş arkadaşlarınızla konuşun. nelerden hoşlanmadınız? Neden? . Sayılı günler ça­ buk geçiyor. Artık rüya bitti. ilk gün işyerine yeni kıyafetlerle gidersiniz. Bunun için tatilin son günü stres yaşıyorsunuz. bunun için_________________________________ 2. Bunun için ilk gün işe yeni kı­ yafetlerle bakımlı bir şekilde ^ gidin. Eski ortamınıza tekrar ısınmanız gerekir. iş yerinde ilk gün kendi­ nizi iyi hissetmek istersiniz. Yeni insanlarla görüştünüz mü? Tatilden sonra tatil arkadaşlarınızla görüştünüz mü? Yanıtlar Tatile giderken hangi ulaşım araçlarını kullandınız? Niçin? □ Güzel Bir Tatil □ Sayılı Günler □ Tatilin Son Günü [7] Tatil Dönüşü Sendromu Tatilinizde nelerden hoşlandınız. bu sebeple 3. Örneğin. işe ya da okula başlamadan bir-iki gün önce eve dönün. Tatilden eve dönmek için bavullarınızı topluyorsunuz. Sıcak havada gü­ neşlenerek ilk günden ıstakoz gibi kıpkırmızı oldunuz ya da dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Çünkü bu etkinlikler rutin sosyal hayatınıza geri dönmenizi sağlar. Bir ya da iki hafta her gün denize girdiniz. Arkadaşlarınızla oturup sohbet edin. Eşyalarınızı yerleştirip eski düzeninize geri dönmek istiyor­ sunuz. Bütün bunlar tatil dönüşündeki sıkıntılarınızı ortadan Son tatilinizde nereleri gezdiniz? kaldırmanız için yeterli gelmedi mi? O zaman gelecek yaz tatili için plan yapmaya başlayın. Tatil günlerinin sona ermesiyle birlikte insanlar da kız­ gınlık. sinirlilik. sinema gibi yerlere gidin. yorgunluk ve sosyal etkinliklere karşı istek kaybı ortaya çıkar. sevgiliniz ya da iyi bir arkadaşınızla tiyatro.öğrencilere sunumlarına hazırlanmaları için belirli bir süre tanı­ yın ve etkinlikteki sorulardan da yararlanarak son yaptıkları tatili anlatmalarını isteyin. Bu sizin eski ortamınıza ısın­ manızı sağlar.

rahatlamak |Tj Bir konuda bilgi. şürü okuduktan sonra anladım ki. uyum kendimi tamamen iyi hissetmek istedim bunun için 3. 5. kıymeti ö z g ü r : Bu rahatlamanın da bedeli ağır oldu tabii. sakinleşmek 0 Bir şeyin değeri. Semih SPA merkezinde tüm vücudumla ilgilenmemişim. ne güzel! Nereden aklına geldi? Semih : Bir gün posta kutumda bir broşür buldum. ö z g ü r : Aaa. Bir uzman Semih'e test uyguladı. Semih tatilde çok fazla para harcadı. SPA'da rahatlatma ve dinçleştirme programları var. tamamlayalım C ID 1. SPA. görüşü ve becerisi çok kimse H] Korkunç. oraya gittim. 5.l 75'i. uzman ye ettiler. Et­ kinliğin ilk bölümündeki tümceleri de dinleme çalışmasından ön­ ce okutun. değiştirdim ve uzak bir yere gitmeyip burada kalma­ ya. > Bu ünite ile ilgi çalışmalarınızı tamamladıktan sonra sınıfı A ve B olarak iki gruba ayırıp A grubundan s. Broşür ruh ve beden sağlığımızın öneminden bahsediyordu. sıkıntıdan kurtulmak. Oçüncü dinlemede öğrencilerden yanıtlarını kontrol etmelerini is­ teyin. ra­ hatlama. 4. Peki nasıl bir tedavi uyguladılar? Yanıtlar Semih f Rahatlama. müthiş bütün hizmetlerden yararlandım. çünkü ______________ 5. 3. dehşetli. uzun zamandır hiç 6. Semih tatil tercihini değiştirdi. ö z g ü r : Sen bu yaz bir yere gitmedin. dinçleştirme programlarının tümünü tavsi­ 1. fiyatı. Daha sonra ses kaydını dinletip tamamlama çalışma­ sını yaptırın. SPA'da yalnızca vücut sağlığına yönelik hizmetler var. "doğru-yanlış" soruları için kaydı ikinci kez dinletin. Bro­ Yanıtlar Doğru Yanlış □ S □ S 0 □ S □ s □ m □ 1. Doğru bir karar vermişsin. diyalogda kullanıldıkları yerleri de dikkate alarak verilen sözcükleri açıklamalarıyla eşlemeye çalışmalarını isteyin. ö z g ü r . çünkü Ses Kaydı Semih : Bu yaz çok fazla para harcadım. Semih : Evet. çünkü Alternatif Tatil > Ses kaydını dinletmeden önce tahtaya termal merkez. ve ruhum arasında denge problemi ortaya çıktı. Semih bu tatilden çok memnun kaldı. Semih'in ruh ve beden dengesi arasında uyum sorunu vardı.29 İşaretleyelim. Test sonucunda bedenim öğrencilerden. vücudumu ve ruhumu dinlendirmeye karar verdim. çünkü 3. ö z g ü r : Belli oluyor. 2. ö z g ü r : Hiç şaşırmadım. Bu tedavilerin içinde masaj da vardıAslında bu hizmetlerden bazılarını seçme şansı var ama ben 2. bedel rahatlatma hissettim. Semih tatilde bütün hizmetlerden yararlanmak istedi. dinçleştirme sözcüklerini yazıp anlamlarını açıklayın. Semih'in borçlarının sonu gelmiyor. Niye bu kadar çok bor­ cun var? Semih : Çünkü bizim yakınlarda bir termal merkezde “SPA" açılmış. Bu nedenle tatil tercihimi hizmetlerden yararlandı. şaşırtıcı [T] Bir bütünün parçaları arasındaki uygunluk [s] Üzüntüden. Semih SPA ile ilgili bilgileri bir arkadaşından öğrendi. Bütün bu hizmetle­ rin sonucunda da vücudumda ve ruhumda müthiş bir 4. ruh ve beden dengemin uyumunu > Bu çalışmada 29.l 76'yı açmasını isteyin. etkinliğe ait ses kaydını yeniden dinletin ve görmek için test uyguladı. . Bu yüzden borçları­ mın sonu gelmiyor. çünkü______________________________________ 4. ama yine de şikayetçi değilim. Peki neler yaptın? 30 Eşleyelim Semih : ilk gün bir uzman. Belki ben de seneye böyle bir tatil yaparım. B grubundan s. 2.

Il||j|l| JllflRîı II İl 111tflalili mİ mSsSSe-i > Bu çalışmada. karar verelim Bodrum mu. karar verelim Bodrum mu. Fethiye mi? \ f . Fethiye mi? X£ B Karşılaştıralım. oluşturduğunuz gruplardan kendi sayfalarındaki fotoğrafları diğer gruba anlatmasını ve "Bodrum'un mu "Fethiye'nin mi ta­ til için daha uygun olduğuna karar vermelerini isteyin. 12. Etkinlik sırasında tüm öğrencilerin kendi grubunun fotoğraflarının anlatılmasına katkı­ da bulunmasını ve karar verme sürecindeki tartışmalara katılmasını sağlayın. Unit Karşılaştıralım.

. Yetmiş beş milyon 4. iki bin sekiz 9. Ben de memnun oldurr . S izin adınız ne? adım Avse Nasılsınız? Tpsekkürler ivivim Teşekkürler Sİ7 n a sılsın ız ben ? de iyiyim. Memnun oldum. iyi akşamlar.000 8. Prag 14.. Yüz bin elli 12. Berlin 9.. David : B en de m em nun old u m ._? Sayılar Ayako : Teşekkürler. Adım Murat. Eşleyelim y ü z lira elli lira 3..Lehçe İsrail------------------------► ibranice 4.. Önce yurtta hava durumu: Ankara 18. Kopenhag 7. Ünite: Merhaba Alfabe 1.. Kırk altı Mısır — Arapça 3.______________________ ..— ► Polonya ---.r.— -------.— . tamamlayalım Ayako : G örüş ü rü z ____________________________________ iyi akşamlar.523 7. 1. 183 Merhaba. .1. Tamamlayalım 13.. ÛD Çin'i- 8. David : G örü şürü z ___________________________________ .. Sen nasılsın . yazalım Ayako : M erhaba. .- — ..--.-. Nerelisiniz? „ ^ 5.---------. Viyana 13. 1999 Diyalog 2 5. 3... Beş yüz elli dokuz . Sofya 16. E ^ _.. Günaydın. Teşekkür ederim.. masa 3.-----. 16. Ne h a b e r? -----------. 6..----..000 9. H] Teşekkür ederim. 3.. Sıralayalım. Merhaba. iy iy im. Atina 19.-----------------► 7. Nasılsınız?..Portekizce Arjantin : :■ ^ -— y . 90.000 Selam! Selam Benim Benim Nasılsın ! ndım Mert Senin adım Sibel.—— ——--------. Amsterdam 11. Elli dokuz bin Hoş bulduk.... Bin dokuz yüz doksan altı Güle güle. Yazalım 1..--------. .—----Rica ederim.1. Benim adım Mustafa. suc|an||yım „ .. 11. Selam.. Tamamlayalım 1.750.► Farsça 2. gözlük 2. Yirmi beş bin üç yüz elli 10. Beş yüz yirmi yedi 5.#■■■ Brezilya'1" — — -— >. Eşleyelim 1. 856..— .500. 1.. 23.. Dört yüz dokuz 4.Urduca — ► ■İspanyolca 1. Bir milyon beş yüz bin Diyalog 1 14. ® 7. sağlık. iyi günler.. Sinler.000. Eşleyelim 6..013 Mert Sibel Mert Sibel Mert Sibel Mert 6.► Merhaba!---. E 9.000 10. Dinleyelim.. 8.. benim ad ım Ay ako. iyiyim. 2.. [6] Görüşürüz.500. Tamamlayalım y irm i lira Pakistan - . Yüz yetmiş sekiz bin dört yüz kırk dört 5. Bin dört yüz altmış bir Hoş geldiniz. 97 2. Rakamla yazalım 1. 1. Senin a d in ne_____ ? David : Benim • a dım David ____________________________ . 2-0 nereli? 3.. Ayako : M em nun oldum ______________________________ . 1453 4.. Roma 17. Görüşürüz.. .iyilik.Hoşça kal. M erhaba Renim a d ım Benim Murat. sandalye 4. Nasılsınız? 4.► iyiyim. Avrupa'da bazı kentlerde hava durumu şöyle: Londra 14. Paris 15. Yazalım On ku ru ş Y irm i beş ku ru ş E lli ku ru ş B ir //rai 2. [7] İyi akşamlar. 2.Varşova 10 derece. Ben de iy iy im. On iki milyon dört yüz seksen üç bin Murat Ayşe Murat Ayşe Murat Ayşe Murat 15.. ütü Ayako : Nasılsın ______________________________________? David : Teşekkürler.. Yirmi sekiz İran-----------------------. ? iyiyim snğol Sen nasılsın Teşekkürler ben de ivivim ? ndın ne7 . Sizin adınız ne? [ğ] Günaydın. _. Tanışma Aa Bb Gg Ll Ss Ğğ_ Hh Mm Nn Tt j£ _ Cc Dd Ee Ff li Oö Ji Pp Rr Üü Vv iii® Oo Uu Kk Yy İz 2. Antalya 21 derece..-------....----.. . İstanbul 20.

Paris İngiltere'de değil. 9. Tamamlayalım 1. Sınıf büyük mü_________ ? Evet. Gazete adamda. Ferrari ucuz değil. Yerleştirelim 2. pahalı bir araba.. büyük ________________ 6. soğuk değil ___________ 7. 4. Köpek ve kedi evcil. 1. A: Teşekkürler.2. Çay sıcak m ı ___ ? Evet. Fransa'da. Bahçede köpek var mı? 4. Kış. adam bankta. 2. Bir yılda elli iki hafta var. Hayır. Yerde halı var. 4. Burası park. B: Tamam. Bu kitap mı Evet. 3. Evet. Evet. Evet. Dondurma çocukta. Jim! Neredesin? B: Şu anda yoldayım. 9. 2. 5. 6. kalabalık ______________ 8. Orası okul m u _________? Hayır. insanlar parkta 2. İşaretleyelim. 7. 5. 4. Hayır. : Tamam. 5.10. Evet. Trafik çok kalabalık. tamamlayalım 1. Bugün hava soğuk m u _____ ? Hayır. Şu anda kafeteryada. 0 öğretmen m i Hayır. Eşleyelim 1. Banka. Ne haber ? iyilik. Görüşürüz. tatlı bir meyve. 5. : Teşekkürler. Almanya'da. Bir günde yirmi dört saat var. sağolun. 2. 11. 9.A: Alo. gözlü k değil-. Bir elde beş parmak var. 2. tamamlayalım : Günaydın! Lisa Kantinci : Günaydın! Lisa : Sandviçler taze mi? Kantinci : Evet. öğretmen d eşil ________ 4. : 0 zaman bir çay. 3. 14. 8. Kuşlar ağaçta. bu rası / orası okul değil 5. kitap Şu gözlük J iıu _______ ? Hayır. Merhaba Selin. değil... Aslan ve kaplan vahşi. 3. Hepsi kaç lira? Lisa Kantinci : 2 TL. Berlin İtalya'da değil. odada bilgisayar yok. futbolcu. bir sandviç lütfen. gazete çocukta değil. ağaçta değil. 2. 3. Okulda. Lisa 16. Hayır. 10. 5. Merhaba.A: iyi günler. Yanıtlayalım 1. Anahtar kimde? 4.. senden ne haber? Ben de iyiyim ^ . Hangi mevsim soğuk? 3. Sonbaharda eylül. İstanbul küçük değil. Siz neredesiniz? A: Biz evdeyiz. taze. 4. Orası neresi? 6. büyük bir şehir. 15.. Dinleyelim. 201 . Dinleyelim. 13. : Buyurun. Çiçekler yerde. bos değil________ . Pakette güzel bir hediye var. yanıtlayalım koltuk halı perde bilgisayar telefon I sıca k rav Bende. 7. Ğ örü şürü z 6. Sınıfta on iki sandalye var. Maradona bir şarkıcı değil. 7. Ne Var? Ne Yok? adam pahalı ce^gf ucuz_ gömlek I S ™ ” kadın yaşh [3 ] [5 ] [4] [T] GO 6. Bugün hava çok güzel. ekim. 3. Ayran var mı? Lisa Kantinci : Maalesef yok. kasım var. Televizyonda güze! bir film var.3. Karpuz ekşi değil. Yanıtlayalım 1. 8. 3. Tümce kuralım 1. Sinem Hanım burada mı? B: Hayır. _ştçak_ _____ Bu sandalye boş m u ? Hayır. elmalar ağaçta. iyi günler. Ne? Kim? Neresi? 1. Lisa Kantinci : Tabii. A: Kafeterya nerede? B: Sekizinci katta. Sınıfta on iki öğrenci var. Biber acı. Baklava ve şeker tatlı. Ben de on dakika sonra oradayım. Düzeltelim Diyalog 3 Canan Selin Canan Selin Canan 1. Elif nerede? 5. İstanbul kalabalık m ı ? Evet. koltukta yastık var. Odada iki sehpa var. A: Rica ederim. Ankara'da deniz var mı? 6. Hava soğuk mu? O» hafif valiz ' zayf ki7 adam « S Ü valiz soğ«fe kola Var Yok m m m □ □ □ □ □ m H vazo sandalye çiçek masa kitap Var Yok E □ m □ □ m □ E □ m 1 Duvarda resimler var.

6. Tümce kuralım

17. Okuyalım, işaretleyelim
Hangi Otel?

☆☆☆ Otel

1. Çocuk her sabah bisiklet sürüyor.

var

yok

bazı odalarda var

3. Sen her gün ders çalışıyor musun?

V

Balkon
Minibar

/

Klima

/

4. Siz yazın tatil yapıyor musunuz?
5. Ben sabahları kahvaltı ediyorum.

S

Televizyon

7. Okuyalım, işaretleyelim

/

Telefon

☆☆☆☆☆ Otel

var

Pazar Günleri
yok

bazı odalarda var

f

Balkon

/

Minibar
Klima

V

Televizyon

/
/

Telefon

Doğru

Yanlış

1. Onlar pazar günü bulmaca çözüyor.

m

2. Pazarları bütün mağazalar kapalı oluyor.

3. Onlar bazı pazar günleri müzik dinliyorlar.

m

oturmuyorlar.


Kerem

Merhaba Elif. Nasılsın?

Elif

iyiyim Kerem, sağol. Sen nasılsın?

2.1. Ne Yapıyorsunuz?

Kerem

Ben de iyiyim. Yarın konsere geliyor musun?

Elif

Bilmiyorum ki... Konser kaçta başlıyor?

Kerem

Akşam saat sekizde başlıyor.

Elif

Peki, nerede?

etmek

tam ir

etmek

banvo
ütü
vemek
m akvai
kahvaltı

etmek
etmek
etmek
etmek

__ yapmak
.. yapmak
yapmak

Kerem

Bilkenfte.

yapmak

Elif

Tamam, ben de sizinle geliyorum.

H
m

. . yapmak

Yarın _______akşam Bilkenfte bir konser
saat ________ sekizde, bu konsere g id iy o rla r

2. Eylemleri yazalım
1. dinle- 2. oyna- 3. seyret- 4. söyle- 5. yıka- 6. anla- 7. ye-

3. Tümce kuralım

1. Sen Türkçe biliyor musun?
2. Aslı nerede çalışıyor?

2. Biz televizyon seyrediyoruz.

3. İstanbul'da kaç milyon
insan yaşıyor7

3. Ben ders çalışıyorum.

4. Onlar sınıfta şarkı

4. Ali ve Eda müzik dinliyorlar.

m

kahve içiyoruz.

0

yapıyor muyum?

7. Onlar sohbet ediyorlar,

6. Siz teneffüste kahve

yapmıyoruz.

m
m

içiyor musunuz?

4. Tamamlayalım
1. öğretmen ders anlat ı r _________
2. Ben ders çalış iyorum______
3. Sen piyano çalıyorsun______
4. Babam araba kullanıyor_________
5. Yolcular otobüs beklet iyorlar______
__.

7. öğrenciler yurtta kalıyorlar______
8. Ben çok iyi İngilizce konuş uyomm_____
9. Bebek çok güzel gül (iyor __ ___.
10. Siz çok güzel yemek pişir iyorsunuz ___
11. Ayşen dört dil bil iyor__________

5. Tamamlayalım

7. Sen her gün

8 saat mi

uyuyorsun?

8. Sonbaharda kar yağıyor mu?
9. Siz her hafta sonu
alışveriş yapıyor musunuz?
10. Kedi nerede uyuyor?

Hayır, biz her hafta
sonu alışveriş

5. Ben güzel resim

6. Sen kitap okuyorsun.

Tabii, biz teneffüste

GD Hayır, yağmıyor.
Ü! Sepette.

söylüyorlar mı?

5. Siz ne yapıyorsunuz?

var. Elif ve Kerem

.

10. Tamamlayalım, dinleyelim

1. Oya gitar çalıyor.

6. Çocuklar top oynd uyorlar

9. Tamamlayalım, dinleyelim

2. Ünite: Günlük Hayat

telefon
vardım
kahvaltı
sohbet
dans

m

4. Onlar güzel havalarda bahçede
5. Pazar günleri sokaklar kalabalık oluyor.

1. Yerleştirelim

Evet,

8 saat uyuyorum.

Evet, ben biraz Türkçe bili­
yorum.

E
E
m

Hastanede çalışıyor.
Evet, bazen söylüyorlar.
Yaklaşık 12 milyon
insan yaşıyor.

OD Evet, çok güzel
resim yapıyorsun.

2.2. Nereden Nereye?
11. Tamamlayalım, dinleyelim
Her gün erken uyanıyorum. Yataktan kalkıyorum, önce banyoya gidiyo­
rum ve duş alıyorum. Sonra mutfakta kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıda
peynir, reçel ve zeytin yiyorum. Sonra giyiniyorum ve evden çıkıyorum.

1. Çok zayıfsın. Hiç yemek ye miyor____ musun_ ?

Okul eve çok yakın. Bu yüzden evden okula yürüyorum. Okulda dersler

2. Siz hiç gazete oku muyoıı_ musunuzı ?

sekizde başlıyor ve öğlen bitiyor. Bazen okuldan sonra parka gidiyorum.

3. O niçin Türkçe konuşmuyor7 Türkçe bilmlyıor___ mu__?
4. Notların çok kötü. Çalış miyor ______ musun__ .?
5. Çocuklar uyuyor

202

2. Ahmet hiç kitap okumuyor.

mu ?

Parkta koşuyorum, öğleden sonra eve dönüyorum. Akşam bazen arka­
daşlarımla buluşuyorum, bazen evde oturuyorum ve kitap okuyorum.

6. Niçin hazırlanmıyorsun? Bizimle gel miyor___ ımısun ?

Bütün gün çok yoruluyorum. Erkenden yatağa yatıyorum ve hemen

7. Siz her hafta sonu spor yap n'or______musunuz ?

uyuyorum.

21. Dinleyelim, tamamlayalım

12. Tamamlayalım
1. Öğretmen o na

soru soruyor.

I. Diyalog

2. Bütün mağazalar da____ indirim var.
3. Anne bebekie_____ süt veriyor.
öğrenciler yurfrfg
dönüyor.
öğrencileryurtla_____ ders çalışıyor.
öğrenciler yurt tan..... çıkıyor.
Kızım ben den
para istiyor.
Çocuklar bahçe de
top oynuyor.
9. Market ten
süt alıyorum.

A: Yarın saat kaçta ve nerede buluşuyoruz?
B: Akşam saat sekiz buçukta, Migros'ta.

II. Diyalog
A: Affedersiniz, saat kaç?
B: On ikiyi yirmi geçiyor.

III. Diyalog
A: Parti kaçta başlıyor?
B: Akşam saat onda.
A: Tamam, orada görüşürüz.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Durakla_____ otobüs bekliyorum.
Bu akşam yemekle_____ ne var?
S a n a __ söylemiyorum, o n a
söylüyorum.
Aslı bu akşam sekizde uçakğa.. .... biniyor.
Siz e______ kek yapıyorum.
Ben hiçbir şey den
korkmuyorum.
Hırsız poliste»
kaçıyor.
Trafik polisi şoföre______ soru soruyor.
lî Bu haberi ilk kez sen d e n .. . duyuyorum.
Dolapla_____ süt yok mu?
20 . ■Cüzdan nerede?
■Cüzdan çekmece de ____
21. - Nereye gidiyorsun?
- Kütüphane ye
gidiyorum.

22. Okuyalım, yazalım

Volkan’ın Bir Günü
Sinan sabah saat yedi buçukta uyanıyor. Sekize y irm i ka la .
enden çık ıy o r D okuca on kala otobüse h in iy n r D okuzda okula
gidiyor. B ire on kala eve dönüyor. B ir buçukta öğle yem eği yiyor.
tki buçukta ödev yapıyor. Yediy i çeyrek geçe akşam yemeğ i yiyor.....
Sekize çeyrek kala televizyon seyrediyor. On ikiye y irm i kala _____
yatağına yatıyor. On ikid e uyuyor. _________________ :_________

23. Tamamlayalım

1

22 . - Neden korkuyorsun?

Ben sabahları çok erken k d k jy o m a L .Genellikle yedide, uyan iyonu n .
Bir saat içinde hazırlan iyo n un ve güzel bir kahvaltı yap ıv o ru m . Sekiz

- Köpeklen____korkuyorum.

13. Okuyalım, işaretleyelim
1. Eser bir şirkette mühendis.
2. Eser hafta içi akşam altıdan önce işten
çıkıyor.
3. Eser hafta sonları kahvaltıdan hemen sonra
dışarı çıkıyor.
4. Eser yirmi altı yaşında.
5. Eser provadan önce arkadaşlarıyla yemek yiyor.

buçuk .ta. ey den __ cık ıvoru m ......Saat dokuz da. okul da.... .. oluyorum.
Doğru

Yanlış

H

mm

m

2.3. Saatler
15. Yerleştirelim
1 .
Yazın ....... denizde yüzüyoruz.
2. öğleden sonra saat_____ üçte_______dersten çıkıyoruz.
3. Genellikle _ sa ba hla n .kahvaltı etmiyorum.
4. K ısın __
___ Uludağ'da kayak yapıyorum.
5. İlkbaharda ___ çiçekler açıyor.
uyuyorum.
6. Gece saat. on birde

16. Okunuşunu yazalım
1. Bire yirmi var.
2. Dokuz.

3. üçü çeyrek geçiyor.

4. Sekizi yirmi geçiyor.
5. Dokuza çeyrek var.
6. ikiyi on geçiyor.
7. Beşe on var.
8. Yarım.

17. Yanıtlayalım
1. Akşam saat yedi buçukta evde oluyorum.
2. Saat yediye çeyrek kala uyanıyorum.

3. Saat on ikiye yirmi kala yola çıkıyorum.
4. Saat dörtte sinemaya gidiyoruz.
5. Tren saat sekizi çeyrek geçe hareket ediyor.
6. Kurs saat bire on kala bitiyor.

Benim için hayat sabah on bir de
başifjy o r.___ Sabahları hiç acele
etm iyorum
cünkı'ı çnlış m ıyorum Uyandıktan 1 saat sonra bir şeyler
vej iy o ru m . O saatlerde pek çok insan öğle yemeği v^ iyo r ama ben
kahvaltı ef diyo rum
öğleden sonra saat üçle_. spor salonuiM_______
gi/ diyorum

h


Ben öğlene kadar sinirli, bir insan ol uyorum ___ Sabah sekiz_de________
ı ıvnn ıvorum
, on beş dakika da
hazırlan iyo n un . Sabahları
dokuz d a _ _ ofisle___ nl uyorum
. Fv den ofisle_____ yürü yo ru m
.
Sabahları kahvaltı yap m ıyom m

t sadece kahve iç iyorum ____

3. Ünite: Yakın Çevremiz
3.1. Allem ve Arkadaşlarım
1. Gruplayalım
Anne

Baba
babaanne, hala, kuzen

amca, yenge, dede,_____
enişte
____

anneanne, kuzen, teyze
davı, yenge, dede, enişte

2. Tamamlayalım
1. ben im o d a m _
2. ben w? kolzam
3. hen im göz üm
4. hen im hı ırı/fn um
5. Den im.bilgisayarjm_
6. sen in defter in
7. sen in sıran__
8. sen in çenen
9. sen in kula^Jat
10. sen in ad m
11. o nun silgi s»__

12. a m m masası__
13. o nun kardeş;
14. o nun el t___
15. o nun okula__:

16.
17.
18.
19

bizara
bİ7 im
biz »m
biz im...

20 . bu im

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

çoraplar ırm z
öğrenci m iz
arkada.şjHzız
evimiz

patamız

siz in ödeviniz
si7 in bahçe n iz
siz in elma n ız
siz in ağa;/ em iz
siz in ad res in iz
onlarjiL. anne si____
onların...ö devi___
onlar m çocu]lğiL
onlar m kitafib i—.
onlar m elbise s.L.

203

3. Tamamlayalım

3.2. E v im iz ve S em tim iz

1. SınıfJ » ____ ___ 20 kişi var.
(Benim) sınıf tmda
20 kişi var.
(Sizin) sınıf ınızda

7. Tamamlayalım
1. müdür ün oda s?

20 kişi var.
____ gidiyor.

2. Ayşe bugün eve_

Ayşe bugün (senin) e v i» e _______ gidiyor.

a ra b a m a te k e rle k li
araba te k e rle k li

Ayşe bugün (onun) evie<?________gidiyor.
Ben araba m ________biniyorum.
Ben (benim) aroba ma

5.

Ben (sizin) araba niza______ biniyorum.

Ankart i nin h a va li__

Biz odada _______ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

altın.... bilezik___

oturuyoruz, müzik dinliyoruz.

telefon

M u ra fm _ gözl ü jd J îL

Dolap tnı:_______ kitap alıyorum.

elm ama. kabuk.v.

kitap alıyorum.

(Onların) Dolapt bmdan

elma kabu^^ îL
12. Ali'raât araba sı__

kitap alıyorum.

Sınıf a_________ yeni bir öğrenci geliyor.
(Bizim) Sınıf ımıza

8. Tamamlayalım

yeni bir öğrenci geliyor.

(Sizin) Sınıf imza

bakıyorum.

Ben (onun) çocuk guna

bakıyorum.

Ayhan m ___ ceketi

A h m e tiii___ o ğ jte _____ ilkokula gidiyor.

. ders çalışıyorum.

Kitapları masajza________ koyuyorum.

öğretmen in

Kitapları (sizin) masa niza______ koyuyorum.

Ziraat

Kitapları (onların) masası»^_______koyuyorum.

Bu kazak «m

Semra. Ben 62 yaşındayım ve ev hanımıyım.

B enim _____eşim _......Tuncay Bey emekli öğretmen. O da 62 yaşında.
Biz im_____iki çocuksumuz var. Bir kız ve bir erkek. O ğ l umuz

28

a d ı_______Tolga. Tolga İstanbul'da oturuyor ve kon-

servatuvarda okuyor. O nun

çok güzel bir kız arkadaş.?_______ var.

rensi

Radyonun düğmesi bozuk.
Olga'nın erkek kardeşi avukat.
Köyün havası temiz.

32 yaşında, o nun

adı_______ Hande. Hande burada, Ankara'da otu­

Arabanın koltukları deri.

ruyor ve evli, n nun

e ş i_______Murat bir lisede öğretmen. Onlar şimdi

bebek bekliyorlar ve çok mutlular.

kırmızı.
.güzel.

9. Eşleyelim
Türkiye'nin başkenti Ankara.

Onlar birkaç yıl sonra evlenmek istiyorlar. Bizim _____büyük kız ımız____

62 yaşında

ne?
nerede?

kapaj^ğî_ . açık.

DolajTİ bm

BENİM GÜZEL AİLEM

yaşında. O nun

isim L
Banka sı

Cocukj?u» . bisiklet i

4. Okuyalım, tamamlayalım, işaretleyelim
B enim _____ adım

__ mavi.

Esra um .._ o m uzu...... ağrıyor.

_ders çalışıyorum.

Ben (benim) ev imde

saç/_____ kısa.

Arkadaşımla.

. ders çalışıyorum.

Ben (onuni ı
9.

____ var mı?
Oyama __ bileti______

Ben (senin) çocuk Şuna
Ben ev de

. Ankara.

1. T ü r k i y e ' b a ş k e n t

yeni bir öğrenci geliyor.

7. Çocuk'j’a.________bakıyorum.

8.

sesi___

Biz (onun) odasında.___ oturuyoruz, müzik dinliyoruz.
(Sizin) Dolap' bımzdan
6.

su____b a rd a ^ jL
televizyon un düğmeci.__

. biniyorum.

Biz (senin) oda nda_

13. masa____sa a ti___
14. balkon kapış
balkonım. kapış;
15. yem ej^ üz. tuz.;/ _
16. çilek____reçeli___
17. e v i2i _ bahçesi__
18. çocuk____kitabî___
çocuJkğun k ita £ ı_
19. mutfak____lamba sl _
mutfa^ğöL. lambası__
20 . güneş _____ gözlükJü2 1 . tahta____ka lem i___
22 . sokak____lambam___
sokakiîm lam bas__
23. çamaşır____m a kin e s in
24. yatak____oda s;___

çay____k a ş ı k jL
gümüş____küpe____

İstanbul'un caddeleri kalabalık.
Yemeğin tuzu az.

Bekar

Evli

Öğretmen

Otelin odaları konforlu.
Pantolonun paçaları kısa.

Semra

/

/

Tuncay

/

/

Romanın konusu aşk.
/

10. Tamamlayalım
1. Ben resmin tam ortasındayım. i5e- im

Tolga
Hande

/

Murat

/

2 Rpn im
3 Rnhn mm
/

sol umdu
ön ünde

4 Rıiynknnne min

a rk a m da babam var.

annem

var.
varım.

ben

vnr

kardeşim

sn\unda

.5 Rnhn mın

yanında

annem

var.

Benim adım Aslı. Ben öğretmenim. 28 yaşındayım. Benim bir erkek arka­

6 Anne min

sağ vnda

babam

var.

daşım var. Onun adı Onur. Onur 30 yaşında. Onun bir restoranı var. Res­

7, Ben im

5. Dinleyelim, özeti tamamlayalım

sağımda

kardeşim

var.

toranı Tunus Caddesi'nde. O Ankara'da yalnız yaşıyor. Çünkü ailesi Mer­
sin'de. Onur'un annesi ve babası emekli. Onlar Mersin'de küçük bir pan­
siyon işletiyorlar.

11. İşaretleyelim

1. İran, Türkiye'nin güneyindedir.
2.

Aslı'nın bir erkek arkadaşı var. O nun a d i. Onur. O

bir resto-

Ege Denizi güneyde, Akdeniz kuzeydedir.

Onlar m

204

Mersin'de bir pansiyon

var.

Yanlış

E

m

E

m
D
E

3. Karadeniz kuzeyde, Marmara Denizi
kuzeybatıdadır.

ra n i___var. O Ankara'da oturuyor ama a ile ^ L Mersin'de yaşıyor.

Doğru

4. Yunanistan, Türkiye'nin kuzeyindedir.

5. Bulgaristan, Türkiye'nin kuzeybatındadır.
6. Irak, Türkiye'nin doğusundadır.

. e

12. Okuyalım, işaretleyelim, yerleştirelim

17. Tümce kuralım

TÜRKİYE

Doğru

1. Türkiye'nin nüfusu 70 milyondur.

Yanlış
0

2. Türkiye'nin denizlerinden üçü Akdeniz,
Karadeniz ve iç Anadolu'dur.
3. Ankara, Türkiye'nin başkentidir.

[7]

|7]

ö

Türkiye'ye çok turist geliyor. Çünkü Türkiye'de çok güzel
vardır
□ şehirler

□ bölgeler

[7] sahiller

□ köprüler

18. Okuyalım, işaretleyelim
BODRUM

bölge
1. Türkiye'de yedi
_ vardır.
2. Türkiye'de dört
. vardır.
d e n iz ...
.yaklaşık 70 milyondur.
3. Türkiye'de____ nüfus

13. Eş ve zıt anlamlılarını yazalım
şehir = Âenl__________
büyük x küçük_________

yıl
sahil

Plaj

güzel

etraf

= çevre

x çhMıı/MM ____

19. Bulalım, anlatalım
Benim adım Ayşe. Benim evim iki katlı ve lüks bir ev. Evimin üst katında
geniş bir balkon var. Giriş katında ise güzel bir veranda var. Evim bir bah­
çe içinde ama garajı yok. (3. evi

evi
Merhaba. Ben Ahmet. Benim evim iki katlı ama pek büyük değil. Evimin
balkonu yok,ama küçük bir bahçesi var. Evimin yanında bir garaj var. Ga­
rajın önünde basketbol potası var. (1. ev)

iyi günler
Dave
Sekreter iyi günler. Buyurun.

4. Ünite: Zaman Geçiyor

Türkçe kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.
Dave
Sekreter Tabii, adınız nedir?

4.1. Ne Zaman Ne Oldu?

Adım Dave.

1. Tamamlayalım

Sekreter Soyadınız?
Dave

1. a 2. c 3. a

Merhaba. Ben John. Ben tek katlı bir evde yaşıyorum. Evim küçük ama
çok kullanışlı. Evimin yanında bir garaj var. Arabam garajda duruyor. (2.

14. Dinleyelim, tamamlayalım

Dave

1. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'dur.
2. Hilton Oteli'nin önünde buluşuyoruz.
3. Ablamın kızının gözleri mavi.
4. Benim ülkemin başkenti Ankara.
5. Bu kitabın konusu çok ilginç.
6. Gülce'nin erkek arkadaşının annesi doktor.
7. Ceren'in gözlüğünün camı kırık.
8. Reçel kavanozunun kapağı nerede?
9. Okulun kapısının önünde bekliyorum.
10. İngilizce kursunun başlangıç tarihini bilmiyorum.

Pazartesi günü arkadaşlarıyla sinemaya gitti.
Çarşamba öğleden sonra alışverişe çıktı
Perşembe akşamı arkadaşlarıyla hulustu
Konserden bir gün önce konser provası yaptı
Dört gün Önce konser verdi
Pazar günü sadece d in len d i
Evvelki gün h iç b ir şey yapm adı
Dün tem izlik yaptı

Klein

Sekreter

Pardon?
Klein. K-1 - e - i- n
Dave
Sekreter Teşekkürler. Doğum yeriniz?
Doğum yerim İngiltere.
Dave
Sekreter Doğum tarihiniz?
Dave
25. 05. 1975
Sekreter Adresiniz lütfen?
Hoşdere Caddesi Hava Sokak 65/ 1 Çankaya-Ankara.
Dave
Sekreter Cep telefonunuz var mı?
Tabii var. 0 537 852 96 74.
Dave
Sekreter Tamam. Buyurun TOMER kimliğiniz.
Dave

Ders bugün başlıyor mu?

Sekreter
Dave

Hayır, dersler pazartesi günü başlıyor.

Ali
Ahmet
Ali
Ahmet

Dün ne yap tın

Ali

Ayşe'yle aynı dersleri al ly on ı z _______Ben geçen hafta okula

Teşekkür ederim, iyi günler.
Rica ederim, size de iyi günler.

Ahmet
Ali

Tamamlayalım
sınıf ımtzm perdeler M n _ renİM İ ___beyaz.
yan ında

1.

Evet, okudum
2.

l

Evet, yaplını___ / Hayır, yıapmadmt.

adımı
3.

spor_____ ayakkabıssuL bağcıklarj______ çok

a) Buraya kışın çok kar yağ jyor _.... ... ___m
Evet, ya ğ ıyor
/ Hayır, ya ğ m ıyor .
b) Buraya geçen kış çok kar y a ğ d ı ___

uzun.
sırt______ çanta nin
ev in in

ha vuz«____ var.

ferm uar;______açık.

bahçe s inde bir yüzme_

.

b) Dün spor yapım _____________ mı___.?

üst ünde su______ barda J ı _____var mı?

yazıyorum.

10. O nun

j Hayır, okumadım

a) Spor ya p ıy o r____ __ m usun ._?
Evet, yapıyorum / Hayır, y a p m ıyorum .

5. Seni Beşiktaş..... ..iskele silide. bekliyorum.
7. Düğünde gelinm .__ ayakkabıcıma, altj j ü

/ Hayır, okumuyorum

b) Dün gazete oku dun __________ mu___?

3. Kışın büyük şehirlerin____ havaca_____ çok kirlidir.
4. Benim..... işi'm im im .ilk...... ...harfr______ "A".

a) Hergün gazete okuyor___
Evet, okuyorum

oturuyorum.

2. Kedi, çalışma______ masa sm m alt ında uyuyor.

9. Sen in

Hmm... Ben sana Ayşe'nin telefon numarasını vereyim.
Tamam, sağol.

Tamamlayalım, yanıtlayalım

1. Ben, Ahmet'in____ ev inin

8. Seda ‘nin

Hayır, Ayşe'yi gör medim_______ ama erkek arkadaşıyla ko-

İst iyorum_____ :_____

3.3. Şehirler

6. Masa nin

Orada Ayşe'yi gör dün

hiç git medim__________ . Ondan ders notlarını almak

Dave
Sekreter

1. Biz im

Okula gitMm___

nu $tum......... ...... Sen niçin Ayşe'yi sor dun........ .?

Hangi sınıfta?

Sekreter 4. kat, 17 numaralı sınıfta.

16.

2. Tamamlayalım

Evet, ya ğ dı _____/ Hayır, yağm adı
a) Annenler bu yaz tatile cık iyor
Evet, çık ıy o r

/ Hayır, çıkm ıyor

b) Annenler geçen yaz tatile çıkMör.___
Evet, çık tıla r

l Hayır, çıkm a d ıla r

Toplantıdan sonra da kız arkadaşımla sine­ maya gittim.? 2. bu nedenle telefonum kapalıydı.. Geçen yıl. b ____ 3. Nasılsın? 2. Genellikle her sabah saat yedide kalkıyorum . ben İbrahim. çünkü zamanım olmuyor. □ hangi gün □ saat kaçta 0 hangi gündü 10. ama bugün çok mutsuz s m îl 7. □ gittiniz Hakan : Merhaba İbrahim. emekli olduktan sonra Ceıvantes "Don Kişofun ilk bölümünü y a y m a d ı _____ Yıl 1885 Louis Pasteur.6. ama □ etsin [7] çalıştın □ sınıftaydık □ çalışıyorsun [7] ettim □ ediyorum 10.? [7] neredeydin □ neredesin Hakan : Aaa. Ali iki gün önce çok hastaya'/ şimdi çok iyi. 4. Tamamlayalım Brazilyalı ünlü futbolcu Pele futbolu bıraktı___________ 8. öğrenciler her sabah okula gitmek için servise bin iyor. 2. Antalya'da kaç gün kaldın? valtı yap mıyonım 9.2. Dün kaç saat______ ____? 4. Güzel . iki saat önce__________ . kuduz aşısını ilk kez bir insana ya p tı ___ Ankara'ya dön düm ____ve çok şaşır dım . Dün toplantı vardı ama ben katılmadım.. Biz geçen hafta sonu iyi vakit geçirdik. Günümüzde gençlerin hepsi internet kullanıyor. Tamamlayalım. Nerelerdeydin? □ nerede ye düşündük. 5. Yeni ve yorucu bir hafta beni b eklim e_______ 7. Dün seni çok .miydLJ. Ben geçen yıl öğrenci değil d ik şimdi öğrenciy lz ___ 4. Yerleştirelim Yıl 1605 Benim çocukluğum ve gençliğim Ankara'da geçi*___ . Tamamlayalım Genellikle sabahları erken uyan tvorum ama dün pazardı ve geç knlk tmı_______ Diğer günlerden farklı ve eğlenceli bir gün yaşamak is­ 5. İbrahim : Evet evet. Nobel Fizik ödülü'nü a ld ı ____________ trafik kalabalık d e ğ ilj* ______________ve meydan çok sa- Yıl 1923 kin d i _______ . işaretleyelim 13. Yarın sinemaya__________ ? □ gittik mi İbrahim : iyiyim. Derya her akşam kitap oku yo r. □ arıyorum □ arıyor muyum [7] aradım 7. ve işe geç lkal-1 kaldım_ . Çok kalabalıktı ama çok güze! bir fuardı. Biz dün Onurla fuara gittik de seni de çağıralım di­ 4. dün seni cep telefonundan çok aradım ama telefonun kapalıydı. sağol. Tümce kuralım 1. Geçen hafta hava çok soğuktu. Dünden Bugüne 9.. Hakan : Aaa.? . 00 bu sabah servis bozuldu. 2.. Geçen hafta sınav__________ . Siz hangi__________ .00'da lkalk-1._ve işe geç kaldw»_. 4. 6. Biz geçen sene Drdün Jepdik. otobüse thin-f biniyor. 11. a m a ___ __________ __ _________ □ sınıftayız [7] sınıftaydınız 3. Dün akşam yemekte ne vardı7 tedim. tamamlayalım KIZILAY MEYDANI Akşam eve çok mutlu dön dam _______Bugün pazartesi ve şu anda işe gi diyorum. Biz geçen yıl tatile___________ □ çıkıyoruz [7] çıktık □ çıktınız 3. Dinleyelim. Ben 1968'de Trabzon'da___________ □ doğduk □ doğdular [21 doğdum [7] gidiyor muyuz □ gittiniz mi 5. Ayrıca çeşit çeşit ara- . Konser çok eğlenceliydi ama hava soğuktu. evet! Dün bir toplantım vardı. Charlie Chaplin öldü ___________ . Sınav zordu ama hepiniz geçtiniz. ama bu sabah se­ kizde kalkj!?w. Tümce kuralım 1. Saat ikide evden çıktım ve deniz kenarında yürüyüşe git tim ________ Akşama doğru arkadaşlarımla buluş tum_____ beraber yemek yedik_______ ve sinemaya gitüfe_______. . Çünkü Anka­ ra'yı çok farklı bul dum______ örneğin Kızılay Meydanı.dı___________ . Bütün markaların yeni modellerini gördük. 8. Ben Yıl 1921 gitmeden önce Kızılay Meydanı çok farklıj^ !___ O zamanlar Albert Einstein. Okuyalım. Biz her yıl tatilde bir otelde kal iyonızt ama . 6. Büyük binaların yerinde çok güzel parklar Mustafa Kemal Atatürk. İbrahim : Hu. 4. merhaba Hakan. E] bu sabah 08. . otomobil fuarı mı? Geçen gün gazetede reklamı vardı. çünkü yarın sınav var. 4. ama 9. şimdi Türkiye<iewg„. Cumhuriyeti ilan etti________ var. Dün bir film seyrettiniz. Bu sabah saat kaçta kalktın? 8. 6. eşleyelim 1. 3. önce güzel bir kahvaltı yap um _________ Normalde. . Ben yarın sabah teyzemi hastanede ziyaret edeyim. Biraz önce telefon___________ □ çalışıyor S. Sen dün çok mutlu y d u n 3. yanıtlayalım TELEFONDA 1. Dün akşam toplantı saat kaçta bitti? . Yirmi beş yaşımda yurt dışına yerleşüm _____ ve uzun yıllar orada yaşa dun ________. Ben üniversitede çok çalışkan A Hayatımda hiç uçağa binmedim. Kışın Erzurum'a çok kar yağ iyo r . Yıl 1977 12. Amcam geçen hafta Almanya'ya ________ __ □ gidiyor [7] gitti İbrahim : Alo. Ankara eskiden küçük bir kasabaydı. Ben geçen sene öğretmen 2. [2] bu akşam sadece ders lçalış-1 çalıştı. Şimdi ise Kızılay Meydanı Ankara'nın en Yıl 1977 kalabalık ve gürültülü yeri. GO geçen yaz çadırda lkal-1 kaldık [T] bu yıl çok lyağ-l yaşmadı t harikaydı. hafta içi kah­ 7. Dün sınıfta özgür var mıydı ? 8.

ğı'na gi diyorduk____ Sabaha kadar dans e/eliyorduk : Elbette. Ben hemen arabadan indim ama o sırada diğer araba kaçıyordu. Ayşen : Aaa Pelin. gQn beş ^ez telefonla konuşuyor­ duk Dayımın çifiliğindeyken------. tamamlayalım Hande . Tülay Hande'yi aradı__ .çalışıyordum ve aynı zamanda okula gidiyordum. 4.ba aksesuarları da vardı.. .çünkü televizyon aldı. Doğru 1.».. D. ben de Onufu çok özledim. Arkadaşlarımlayken--------. Diyalog : Alo? Tülay : Selam Hande ne haber? Dün seni aradım ama evde Hande : Aaa! Ama dün hiç evden çıkmadım. Sonra ben mağazadan çıktım ve biraz ko­ ta sonu hep beraber bir şeyler yapıyoruz. Diyalog Ahmet ve sonra uyuyorduk ____ ne bakıyordu.. Bir anda o arabayı karşımda gördüm ve çarpıştık. ne haber? tık. Elektrik süpürge­ yoktun. Akşamları genellikle Bodrum'un meşhur Barlar Soka- Akşama ödevleri senden almak istiyorum.insanlar sıkılmıyor muydu? ben yolun sağından gidiyordum. Yurt dışındayken-----------. Onunla nişanlıyken----------> . ancak ba­ den geliyordu. herşey aynı.>. Çok yoğun bir hayatım var. O da vitri­ En güzel zamanlarımızı bahçede geçir iyorduk cakM i l bahçede o\wu_yorduk .. tamam sakin olun. : Sibel ve Selen ne yap iyorlar ? ta ders çalış tılar_________ Sen neler yaptın? ama herkesi çok özl edim . Havalar sı- nuştuk. dün senin kuzenin Onur'a rastladım. hayat daha zevkli ve kolay.zaman çok çabuk geçiyordu.oda arkadaşlarımla çok sorun yaşı­ yordum. Saat 2'de aradım ama aç­ Hande : Anladım.. renci vken : iyiyim. Fuarda çok insan yoktu. : Anlıyorum. Hakan : Hahaha! O zaman yarın ben de gidiyorum.aileni çok özlüyor muydun? Kuzenim annesiyle beraberken-*. İbrahim Hakan'ı iş telefonundan aradı.. sen nasılsın? Neler ya p tmJ. Deniz ol uyordu sabahlan tertemiz ama buz gibi . o sırada temizlik yapıyordu Hakan : Peki fuarda mankenler de var mıydı? B. Tamamlayalım Merhaba! Ben Pelin. 50 ile gidiyordum. hepsi de en az otomobiller kadar güzeldi. Hepimiz ailelerimizden ayrıydık ve onları çok özlşl üyorduk . C. saat ikide temizlik yapıyordum. Pelin o gün hastaydl______ . Kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı ve çok eq\en_iyQiduk _ . Akşamlan odada değişik salatalar yap iyor _______te­ levizyonun karşısında yd iyorduk lış iyordu ___ zgi : Biliyor musun idil. selam biz de Esra ile senden bahsediyorduk. Tülay : O zaman telefonu duymadın. odada dört arkadaş­ : Onların geçen hafta sınavları va rj* __________ bütün haf­ Ayşe : Biliyorsun İzmir'deydim. öğ- : iyilik canım. Eskiden uzun tatiller yapıyordum. Belki bunun için telefonu duymadım. Sevgi Hanım mutfaktayken---->.köpeğimle ava çıkıyorduk. Eşleyelim Yurttayken-------------. Onur yeni arabası için bir mini A.3. çok iyi fikir. iii :Aaa öyle mi? Nerede? Konuştunuz mu? : Evet. ^ : Tamam. Dinleyelim. Arkadaşları­ mızla her zaman birbirimize yardım e/ diyorduk ve birlikte çok eğ- \er\iymduk. 19. Arkadaşlarım ve ben yazlan sabah erkenden kalk iyorduk ve de­ nize gltJyarduL . Memur Bey. Derse gelmiyorum. 16 yaşındayken-----------. görüşürüz. Fuarda güzel mankenler de vardı. manlarda sabah erken kalk mıvorduk . 4. Okuyalım.kendime daha fazla vakit ayırıyor­ : Ne güzel. hep okuldaydım.>. tamamlayalım 1. Akşamları ise bazen Emre bize gitar cal iy o rd u _____Biz de şarkı söyl üyorduk _____ Emre benim en ya­ Ayşenciğim benim çok başım ağrıyor..çocukları onun yemeklerinin kokusu­ nu salondan alıyordu. Akşam sabah 19:00'a kadar plajda kal iyorduk .. kın arkadaşımdı. Üniversite günlerimi gerçekten çok özlüyo­ rum. O zaman bu haf­ dum.)iı________. Okul bittikten sonra hayat benim için çok zorlaşi?__________ Bazen üniversite yıllarımı çok özlüyorum. çay-kahve iç iyorduk . biraz daha sohbet e/ diyorduk i Diyalog Idil . m 0 4.. Polis Ayşen . Tamam mı7 Ezgi . Şu anda Ankara'da bir şirkette çalışıyorum. si açıktı. Onlar konuştular _____ basıyla beraberken çok yaramazlık yapıyordu. Pelin Ayşen'i a ra dı __________. denizde yüz üyorduk. Tamamlayalım ÜNİVERSİTE YILLARI Ben üniversitedeyken yurtta kal vyordum . Pelin : öyle mi? Demek dedikodumu yapıyordunuz! Şaka şaka. Ama o araba ters yön­ Polis . geçmiş olsun canım. Anılar 16. : Peki siz hızlı mı kullanıyordunuz? Ahmet : Hayır. o sırada Esra ve Ayşen Pelin'den □ Fatma Ayşe Fatma Ayşe Fatma tzgi gidiyordu______ ama diğer araba ters y ö n d e . madın. □ 3.. ben bir mağazada alışveriş yapıyordum. Yemekten sonra ders ça- . □ 2. 3. o za­ tabii 207 . Ezgi Onur'a mağazada rastladı _______o sırada Ezgi alışveriş yapıyordu .n*.. 17..hiç yaramazlık yapmıyor. Şimdi çalışıyorum. Bazı akşamlar bir arkadaşımız bize bahçede gitar cal iyorduk biz de şarkılar sövlş? üyorduk . Hakan da fuara gitmek istiyor.. Uzun süredir tatil yapamadım. Geçen yıl üniversiteden mezun ol dum Acaba televizyon yokken----. Ahmet yolun sağından Yanlış m m □ bahsediyordu . : Off! Böyle bir kaza nasıl oldu anlamıyorum. 18. Diyalog Ayşen : Alo? Pelin : Merhaba Ayşenciğim. Bu şirkette yönetici değilken--. Hande telefonu duymadı. Onlar çarpıştı 14. Sadece bir hafta kal dun : Aaa! Ayşe hoş geldin. İbrahim : Tabii.

Nazlı : Neclacığım yeni eviniz gerçekten çok güzel. Tamamlayalım. vemekleri dnhn cok sevivorum... Bana 4. hika­ yeler anlat iyordıı . O za­ manlar bana göre her şeyi en iyi ben biliyordum^ . Bahçesi de var. 3 Rnhnrat h Manav Sağolun.ve ya ğ h _ 10. 3. Siz rahatınıza bakın. Bardaklar düş üyor _. Müşteri Ben bir kilo erik alayım. soralım Markette 1. bir ev ki­ raladı...öyle mi? Tebrik ederim ______ 6.. Çocuklar rahat rahat oynuyor. TÖMER'de birçok ülkeden öğrenci var. Ne Alırsınız? 8. Biz de yeni bir araba al ahin . siz de salatayı y a p ın _____ 08 5. Necla : Arka tarafta top oynuyorlar. Polonya h 6. Ben de sevdim bu evi. Artık ben de bir bab ayım . cumartesi günü görüşürüz. 7. hayırlı olsun.. dinleyelim [T] Bu hafta sonu ne ynp iyonun ? Bir yerlere Müşteri Kolay gelsin Manav Sağolun. Alışveriş sonrası buluşma yeri neresi? 3. 1. lütfen dikkat o‘ din 2. balkon. İzmir üzümü. Güle güle oturun. Manav Yeşil erik mi? Evet. göz ü n aydın ________ 6./» . _ yapma. 5. Ünite: Afiyet Olsun Serpil : Teşekkür ederiz canım. Araban yeni galiba? Güle eü le kullan ____ 5. N ecla: Çaylar hazır.Kardeşim yarın Amerika'dan geliyor./? . 5. Sarı saç h uzun boy lu ye güzeli mi? 8.O zamanlar bana göre her şeyi en iyi o bil iyordu . 2. . Sınava hazırlan iyorum sınıf boşalsın. Duygu dışarıya a k s ın mı ? izin ver iyo r m usun ? 8. alayım____ boşum.. 5ebzeier w m karnabahar Nazlı : Aal Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor. kiz Türki1 . Hare­ ketli bir sosyal hayatım var^z_____ ve çok kitap okuyordum . . Gözlük lü Müşteri Buyurun. Bugün hava parça/?. yeşil olsun.. .. uzun boy _lu kadın benim annem.. Amerika lı Hint li . gürültü yap mayın ___ 4. Tamamlayalım Manav Merak etmeyin. Ben sofrayı kurayım—.20. Yemekleri t uz/m . Zor günlerimde önce ondan yardım diyor.1.O zamanlar .. İzmir tiyim ___ 9. Ben onlara da çay ve kek götüreyim. bir kazak önünde buluşâhiniBi? GÖ Olur.Aaaa çok güzel. Ama o yıllarda bana göre her şeyi en iyi öğretmenim biliyordiL. ben de kendime [2] Cumartesi sabah işim var kazak bak avım ama öğleden sonra . Genellikle arkadaş­ larım J « _ _ geziyor. Müşteri Borcum ne kadar? Manav 6 TL. . İki kilo da şeftali. Ben imle___ oyunlar oyn uyordu . Babam ha­ la hayatımda çok önemli bir insan. .. eğlen iyordum ya da ders çalış lyordum. Tamamlayalım. Bana masallar.. Filmden sonra alışveriş yapalım mı ? Çünkü mi ? Ne dersin? Çok haftaya cumartesi babamın do­ güzel filmler var. Biraz daha bekle yjn_ _ 3.Cananla nişanlandım. Şimdi kırk iki yasında ytm . N ecla: Afiyet olsun. Tamamlayalım Ben beş yaşındayken babam hayatımdaki en önemli insan .. Dolduralım Necla : Sağolun. . Ne Yiyelim? Serpil : Evet. çok iyi.. Tamamlayalım 1. geniş mutfak. diyalog oluşturalım Can Aynur |T) önce sinemaya j>id_elim |T) Tamam. 4 Fv li 1 Nere lisin ? Norveç liyim .Çokyuşa____ 2. kek harika olmuş. Serpil : Bu arada.. 2. 4. ödemeyi nasıl yapıyorlar? 4. Ali kadehini kaldırıyor ve göre her şeyi en iyi arkadaşlarım b\\îyordu_ . hayırlı işler. sana iyi şanslar _______ 3. Yirmi yaşındal*e«_ üniversitede ikinci sınıfa g\idjymdurn_ . Sonra ben okula başla d u n ___ \\kcku\dayken babam bana ders­ lerimde yardım e diyordu . iyi günler. Cumartesi günü nerede Manav Ona [6] Saat ikide TÖMER'in g i delim mi ? Müşteri günü. bulut lu . Tamamlayalım 1 . buyurun 5. üzümler de yeni geldi. ela göz lii 7.. Çocuk üşüyo r klimayı kapatıra_______ 7. Demek yarın sınavın var. Sizi anlamıyorum. Hangi bölümlerden alışveriş yapıyorlar? 2.2. Sen İstanbul lu musun ? Hayır. Buyurun. Ondan da vereyim mi? Müşteri Yok üzüm almayayım. ama ezik olmasın. Hatta bazen ödevlerimi y a p jj >ordu . Yıllar g e ç il_____ ve ben on beş yaşına gel dim babam ia ___çok fazla zaman geçir miyordum . Okuyalım.. tamamlayalım is tjja a ıtttL .. ğum [7] Peki. Alışverişe kimler gidiyorlar? 5. Şeftali de güzel görünüyor. Hoş geldiniz.Hapşuuuuuu! . Ne yapalım___ ? ve saat kaçta hıılıı yuyoruz ? 5. lütfen yavaş k o n u ş a ______ 6. ellerine sağlık. Dinleyelim. misin ? Hayır. Ahmet üc oda M _ . bekarım.

ekleyelim ö Davete uygun kıyafet ve makyaj seçiniz _______ □ Sofraya asla yalnız otur mayınız . yaşlı bir bayan. evet o. Erzurum karla karışık yağmurlu. iki elinde de po­ şet var. [5] ucuz. 5. Sarışın. Ankara bulutlu 5 derece. Bence yüzmek koşmaktan daha zevkli. 9. □ m 12. Tamamlayalım. Bir sırt çantası var ve elinde kitap taşı­ yor. Benim en iyi arkadaşım sensin. 15. Çok y a n ||ş 2. onu al m a y ın ız 1 □ Yemek masasında asla sigara ic m e yin iz \ . soslar ise seıvis elemanındadır. □ m 11. Elleri arkasında yürüyor. Bulalım İrem Gülben İrem Gülben İrem Gülben : Evet. ti rjreej'îsfe—J O Masadaki çiçek dekoratiftir. İzmir parçalı bulutlu 10 derece. gözlüklü bir adam. m □ 2. işaretleyelim Bu gün yurdumuz soğuk havanın etkisinde. Sürücülerin yanlarında zincir. [ 4] Genç bir adam. [7] Şapkalı. □ m 10. □ m 3. öfkeli görü­ nüyor. 11. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. takoz ve halat bulundurmaları gerekiyor. Bugün hava dünden daha sıcak. işaretleyelim 1. Adana güneşli ve açık 12 derece. Ben ailemin en küçük çocuğuyum. □ Davetsiz misafirler için masanızı asla başka bir masayla birleş­ ri var. D Tuz tek delikli. A L espriü__ Ben de çok severim Cenk'i. London Venue'de. Tokat Sivas karayolunun Akdağ geçidinde gece sis ve don bekleniyor. Çok tanımıyorum ama iyi birine benziyor­ İrem : Evet çok iyi ka lp iı___terbiye J î___biridir. [9] Uzun burunlu. Pipo içiyor. 13. Galiba alışverişten dönüyor. Filmin en heyecanlı yeri son sahnesi. Düz. Tümce kuralım 1. Dünyanın en zor işi annelik. Karadeniz ve Akdeniz fırtınalı. eşleyelim 7. Ankara-Polatlı karayolunda yol çalışması var. İstanbul yağmur­ lu 8 derece. 14. küçük çantalı. Manhattan Plaza'dan daha [U yaramaz görünüyor. gözlüki£L_ çocuk mu? du. Restoranın en lezzetli yemeği mantı. : Cok sevindim. Yol durumu: N Ankara-Polatlı karayolunun 18-25. Bu arabanın fiyatı o arabanın fiyatından daha uygun. Akdağ Geçidi'nde kar var. Adana 10 C°. kürdan vb. Galiba üniversite öğrencisi. Yurdumuz soğuk havanın etkisinde. 2. Topuklu ayakkabı giyiyor. Manhattan Plaza'dan daha 00 Q0 Dog ru Kısa elbiseli. yanıtlayalım 5. Kıyı bölgeler güneşli. 5. 1. 4. Dinleyelim. unut m a y ın ız j D Garsonla göz göze gelmek için beklemek garsona seslenmekten daha kibar bir davranıştır. zayıf bir kız. biber üç delikli kaplarda. illere göre hava durumunu veriyoruz. Kısa saçlı ve kısa pantolonlu bir çocuk. suz görünüyor. Kız kardeşim benden daha çalışkan. sıfırın altında 5 derece. London Venue Otel. Biraz düşünceli ve mut­ 3. Dünya Mutfakları Dedikodu 13. Havaalanına en yakın otel Boğaz Otel. Herkesle beraber hareket et'diniz ______ O Peçeteyi kucağınıza koy u n u z ______ Ama o peçeteyle asla ağzı­ nızı sil m eyin iz . inceleyelim. sevimli bir kız. topuksuz bir ayakkabı giyiyor. 6. Kiminle? İÜ : Bizim şirketten Cenk'i hatırlıyor musun? Şu mimar çocuk.. Gülben : Ne diyelim. kilometreleri arası yol yapımı ça­ lışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Kıyı bölgelerimiz sağa­ nak yağışlı.. Takım elbiseli bir bey. En pahalı otel Boğaz Otel. Doğru Yanlış 4. N L : Cenk? Esmer. kısa boyia__. iç kesimler parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu. Ali sınıfın en uzun boylu öğrencisi. 7. Ulaşım seıvis yolundan sağlanıyor. dalgalı saçlı bir hanım. Hayırlı olsun.9. Elleri belinde. iç kesimler bulutlu. : Sahi mi? Bilmiyordum. Yüzü çilli. [3 ] Kıvırcık saçlı. Denizlerde durum: Akdeniz ve Ege denizi açık. m □ 8. Çok da : Duydun mu? Mine nişanlanıyor. 4. 14.3. İstanbul yağmurlu 10 C°. zayıf. Senin ceketinin rengi benim ceketimin renginden daha güzel. Tamamlayalım. Elinde bir şemsiye var. Bıyıklı ve sakallı. Garsona bağır m ayınız __ 1 □ Kül tablasına asla peçete. Elinde bir top var. □ H 6. Dükkandaki en ucuz telefon bu. Karadeniz fırtınalı ve dalgalı. 12. Özerinde kareli bir ce­ ket var. Bu akşamki partinin en güzel kızı Selen. □ 0 16. at mayınız . 3. Ellerinde siyah eldivenle­ □ m m □ □ m çok oda var. üzerinde çizgili bir tişört var. □ □ 8. U] Düz saçlı bir hanım. Okuyalım.

. Çünkü sizin saçınız düz değil. ama bana güven veriyor. b . anlamıyorum.1. Satıcı : Nasıl ödemek istiyorsunuz? Peşin mi. kolsuz bir tişört deniyor.2. 3. Biraz daha düzenli ol lütfen. Yarına ödev hazırlayacağım. Funda : Peki o halde kızıl olsun. güzel mi? Müşteri : Evet. düz mü? . önce lacivert. . 4.Sen kimin şiirlerini seviyorsun? .4. Akşamları birlikte sohbet ediyoruz. ben de bilgisayarda çalışayım. .Hayır. sevgiyi Müşteri : O zaman taksitle alayım. Ben onların dertlerini dinliyorum. hayallerine ortak oluyo­ . bilgisayarı hep sen kullanıyorsun.öğrencilerin___ ödevler in i Funda : Dalgalı olsun. Eşleyelim.gidiyor. . Tamamlayalım 6. Satıcı : O zaman % 30 indirim yapıyoruz.. a . -Dün neler yaptın? Funda Hanım. dikte edelim 2. Saçını kestirmek _____ ve istiyor. Bu nedenle kuaför onun saçını çok . 1.Ne arıyorsun? Kuaför : Fön de çekelim mi? . Anne.. Daha sonra k ırm ız ı renkli. Ben bir doktorum.. b .. 5. müyorum. Funda hanımın saçı clüz değil. Biraz izin ver. kontrol ediyorum. sıl bu kadar dağıtabiliyorsun. çok seviyorum. Satıcı : Peki efendim. 6. Kuaför : Fakat bu model saçınız için uygun değil. Satıcı : Tabii efendim. bence güzel. Bunları alıyorum. Satıcı : Hangisini? 6. diyalog özgür. 5. 1. Çatallari______ masaya bırakıyorum. Bakın. . bu n » ye şunlara__ aldım. hoş geldiniz Funda hanım. Onlar da benimle sofralarını paylaşıyorlar. Ünite: Bürokrasi Her Yerde 1. Funda : Saçımı kısa kestirmek istiyorum. Tamamlayalım de çok uygun.H_____ gezmek istiyorum. Çoraplarının yatağının altında ne işi var? Off. b . Müşteri : Vitrindeki pantolonu görmek istiyorum. gayet iyi. biraz da­ Ceren odan çok dağınık. . Funda : iyi günler. Funda : Siz neyi öneriyorsunuz? çantana koy. .Ben Orhan Veli « in şiirler in i çok seviyorum. iki saattir bilgisayarın başında oyun oynuyorsun. Satıcı : Hangi rengi denemek istiyorsunuz? Müşteri : Kırmızı olsun. işaretleyelim 1. Kasabanın insanları be n i_ ____ çok seviyor. Sen A y ş e ji____ görüyor musun? Ben onu bugünlerde hiç gör­ : İyi günler. a . kaç beden giyiyorsunuz? Müşteri : 38.5. Bundan sonra kıyafetle­ Kuaför : Saçınızı hangi renge boyayalım? rini akşamdan hazırla. Unutma. ü îü jifi. hoş geldiniz. Ben bu pasta y ı __ çok seviyorum. Uffl Haydi kalk. Alışverişini taksitle ___________ yapıyor. Çünkü buranın insanları gerçekten çok sevecen ve yardımse­ ver. Sayın Yetkili 2.pantolonu görmek istiyor. tabii ben de o n la rı var. Kirli çamaşırlarını yerlere atma. 6. 6 ay efendim.2. 2. şu kolsuz tişörtler fena değil.Çok yorgun görünüyorsun. Her sabah sen okula gittikten sonra bir sa­ at odanı topluyorum.Dün alış veriş yaptım. Peşinde ise % 50 indirim Müşteri : Taksitli ödemede kaç ay vade yapıyorsunuz? rum. Bir gün bütün dünya. lütfen. dalgalı. Funda : Haklısınız._. bana kapılarını açı­ Satıcı : Hiç peşinatsız. Saçınızı bu kadar kısa kesmeyelim. dün bütün gün evi»?____camları nu sildim. yorlar. . Derslerini bitirdikten sonra kitaplarını hemen Funda : Röfle nasıl olur acaba? Kuaför : Saçınızın rengi çok koyu bu nedenle rengini açmamız gerekiyor. boyatmak kuaföre _______gidiyor. Bu parfüm m _____ çok seviyorum. Ayrıca ten renginize 6. Satıcı : Pantolonun üstüne bir tişört ya da gömlek bakmak ister mi­ 7. 5.Bu da saçınızın sağlığı için uygun değil. Funda : Saçımı kestirmek ve boyatmak istiyorum. a 4. Satıcı : Buyurun. Yerleştirelim siniz? Bu Müşteri : Evet. Çekmecelerini na­ ha uzun kalsın. iyi günlerde kullanın. çok işim var. o n u dün evden aradım ama yoktu. Televizyona_____ kapatıyorum.Evet. 8. Satıcı : Nasıl.. . şu modeli düşünüyorum. Tamamlayalım 1. aynı aynı d ü kka n la rı görmek belki sıkıcı. babam onu ikimiz için al­ Kuaför : Nasıl bir model ve renk düşünüyorsunuz? dı. Satıcı : İyi günler. 4.3. Zaten Kuaför : iyi günler.. şu kabinde deneyin. Satıcı : Nasıl? Tişörtün bedeni ve rengi iyi mi? Müşteri : Evet. Ceren her zaman aynı şeyleri hatırlatmaktan bıktım! Kuaför : Kızıla ne diyorsunuz? Kızıl bu yıl çok moda. P antolom L deniyor ve beğeniyor.Ayşe'yi gördün mü? Genç bir kadın alışveriş yapmak için bir m ağdM M . kredi kartıyla mı? Müşteri : Kredi kartıyla ödemek istiyorum. her gün aynı in sa n la rı sokakları . 3. Her an sen i ______düşünüyorum.Televizyon nun Funda : Evet. nereye koyayım? Müşteri : Lacivert pantolonu.kısa_kesm ek istemiyor.Ne yapıyorsun? Kuaför : Dalgalı mı. kasabavt seviyorum.. diyalog Müşteri 3.6. dostluğu __ve hoşgörüyü en güzel haliyle yaşı­ yorum burada. kumanda m ı arıyorum.

Çok iyLEski buzdolabını ne yaptın peki? Hangi çiçekler solmuş7 Nurgül Çok da eski değildi. ziyaret ettiniz mi? 12. Dün eşimle akşam yeme ğ in i Rezerve Lokanta 3.... Vişne reçelini gördün mü? Ne iyi ettiniz de geldiniz. çantada. hala görmedim..ilere___ver.başlıyoruz... Sizin v a k t in iz i ___ almak istemiyorum ama çok önemli.45'te evden çıkıyorum... Mağaza Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Temizlikçi kadın geçen hafta e v i.2. Ben salondaki çiçeklere su verdim. Bir süre sonra öğretmen geliyor ve hep birlikte derse.öğrenci... Kitaplarınızın 18. Fiyatlar çok uygundu. Kahvaltıda . Kitabın hangi çantada? Onun arabası n d aki . Yüksek sesle konuşmayın.. 13. Hangi öğrenci İspanyol? Hayvanlara yem vermeyin. Yanıtlayalım Hangi kedi uyuyor? Sepetteki ked i uyu yo r . Bazen süt bazen de çay içiyorum _______ . Yerleştirelim Her sabah erkenden kalkıyorum. elbiseyi. Hayvanat bahçesi Tablolara dokunmayın. 3.. Sen balkon dak.. 6._____________ 18....çok seviyor. Soralım Nurgül Ebru 8. Hangi mont senin? Sandalye deki 10. reçel ve ekmek yiyorum. Bizim sokaktaki fırın kapalıydı. Mert çok iyi fal bakıyor. temizledi.. benim... viyorsun? A n n em i dört gözle bekliyorum.. Mert 4. Tamamlayalım Soğuk içiniz... .. Kola kutusu Yüzmek tehlikeli ve yasaktır... _ yavaş yavaş öğreni- .. Çok iyi olur. İşte Vazo d a ki çiçekler solmuş ______________ kahveleriniz hazır! Hangi yemek sıcak? Ebru Hmm. Göl kıyısı Yerlere çöp atmayınız. Hangi saat ikiyi gösteriyor? yapıyorlardı.. Dersten önce onlarla kafeter­ yada oturuyorum.. . 14. çiçekleri koparmayın. Dün sokakta Buket'in sevgilisini ____ gördüm.. Sizin is m in iz i .____ bilmiyorum. ilaç kutusu Benim sınıf ımdaki. beyaz eşyalarda kampanya vardı.Çekiniz..»!.. 2. Tamamlayalım 6..içiyoruz.. için de..p_ daha çok seviyorsun? Ahmefin erkek ka rd eşin i tanıyorum ama kız kardeşin i ___ 10. Tamamlayalım 12.. Nurgül eski buzdolabını sattı. .. Mert Evet. Şu ayakkabıca. Eline sağlık! Çok güzel olmuş. dışarıda yedik. 7. zeytin. Uçak Kullanmadan önce prospektüsü okuyun. Size bir Türk kahvesi yapayım. Arkadaşlarla birlikte cav. Tenceredeki y emek sıcak.. 6.. Park itiniz . ama Paris'i.. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. 1. Okul 2. Dünkü gazetede sen ire_ya zijH _o ku d u m .. sayfası_m_:açın. Nurgül.... Ben de bir arkadaşıma verdim. 5.bekliyorum. işaretleyelim 1. Eşleyelim Sinema Cep telefonunuzu kapatın. 4. Sergi Şoförle konuşmak yasaktır...... Bir mağazada. Son­ 2... FilmiEL son_ı/jîM_ hiç beğenmedim.. Yerleştirelim Lütfen kitaplarınızı açın. Bu buzdolabını yeni mi aldın? Çok güzel! Nurgül Evet geçen ay aldım.. Aaa... otobüse__________ bi­ niyor ve kursa gidiyorum. Otobüs durağına gidiyorum ve 413 numara­ lı otobüsü.. 1.. . 5.. Kahvaltıdan sonra banyoda duş yapıyorum. Armada'daki filmler güze! değil. Televizyonda Marlon Brando'nun f ilm in i izledim. Saat □ şekeri [7] kahveyi ra sınıfa gidiyoruz. ayrıca 12 taksit Mert 6.. 1. ama biz her y e ri_ yine kirlettik. Ofisteki bilgisayarım bozuldu.. denemek istiyorum. Niçin o jîm _ üzüyorsun? Annem.... Masa dakini_____ al. Ekmeği cadde dekinden__ aldım... Arkadaşımın telefon numara sim unuttum. Kütüphane Fotoğraf çekmeyin.. Falımıza baksın.. Tamam.. Migros J_akilere___ bakalım. çok beğeniyorlar. Sayın Yetkili 1.. Hangi restoranları seviyorsun? İstanbul Beyoğlu' ndaki restoranları. 11. Nurgül. Avrupa'da birçok y e r i gezdim. Kapı Dondurma ve yiyecekle girmeyin. tamam. Benimki de orta olsun... Otobüs Çimlere basmayın...... Güneş g ö zlüğ ü n ü yani mi aidin? tanımıyorum... 10. Otobüs geliyor.. 3... baham ı . 11. Ebru'dan neyi istiyor? [7] şekeri domates. Annem b e n jl de sen_L de çok seviyor.. mi. 2.. 17... dolaptan neyi alıyor? □ cezveyi 08.. En çok hangi m e y v e ^ seviyorsun? 16. Manav dakiler____ daha Ebru 5... Hangi ceketi aldın? ipekyol mağazası ın d a k i ceketi aldım. Hangi renj(. Nurgül Kahvenizi nasıl yapayım? Benimki sade olsun. Ebru masadaki şekeri bana uzat! Do­ laptaki kahveyi de çıkarayım.14..peynir. Hah. Mert Nurgül ucuz ve taze oluyor.... Hemen yapıyorum.. Hangi elbiseyi beğendin? Vitrin deki . Mert çok iyi fal bakıyor.. Müze .. 12. çilek reçelini mi daha çok se­ 9. Marketteki meyveler pahalı. on iki öğrenci var... Türkçeyi... 4.... Arkadaşlarınız s iz i_______ bekliyorlar.. Doğru Yanlış m □ □ m □ tuzluğu □ kahveyi □ cezveyi □ fincanları Sınıfımda. D u va rd a ki saat ik iyi gösteriyor ______ Ebru Aa.. Kalem kutusundaki kalem yazmıyor. Bütün işlerimi ev <fc&mrfeyapıyorum... Bayram ta tilin i Bodrum'da geçirmek istiyorum.... 15. nefis olmuş Afiyet olsun! Nurgü: 13. Ayşe nin annesini Yabancılar Türk m utfağım .

oyuncular çok iyi. tüm insanlar gösteriyi izliyor. ? 10. Hayır. Evet. ISİ7İ Ynzın tatile cık acah mısınız__ 17. kim acaba? 11.yoruz. bütün çocukları seviyorum. Başımın ağrısı i^SÜ . Selin uzun zamandır kampa gitmek istiyordu.. çok yorgunuz ve öğle yemeği bile yemedik_ 3. A Yüzüğümü kaybettim . haber çok ilginçti. : Bilmem. tablo Van Gogh'un. 5. A Dün niçin beni a ram adın. (Sizi İstanbul'da kaç gün k d d ın ız/a ca ksm ız ____ ? Sadece iki gün.. öğretmenimiz de bu pastayı çok seviyor. Son derste John'un doğum gününü kutlayacağız. ama en kısa zamanda görmek istiyorum. Eşleyelim Duvardaki Televizyondaki Balkondaki Kafesteki Evdeki Bendeki Sokaktaki Partideki Kapıdaki İlkokuldaki Yerdeki Masadaki Türkiye'deki Su sınıftaki Fotoğraftaki Benim odamdaki Üniversitedeki Tahtadaki Mısır'daki Senin elbisendeki Dün gece hiç uyumadım. filmi daha önce gördüm. a m a ______________________ 15. (Seni Bir dilim daha kek y ivecek m isin ________ ? Evet. Eşleyelim başlayacak. 6. çünkü 8. O 0 . Mümkün mü? B : üzgünüm. hafta sonu için özel bir planınız var mı? : Hmm. trafikte stres. Çadırdan daha ra­ hat. A Şimdi daha iyi misin? B Evet. : Çadırda mı kal ocaksınız ____ ? : Hayır. John mumlan üfleyecek ve hep birlikte şarkı söyleyeceğiz^ "Mutlu yıllar sana. sınıf arkadaşım John'un doğum günü-------Bu­ nun için hep birlikte ona bir hediye aldık. çünkü___________________ 19. Oğuz'u kampa davet etti. 12. A : Sema'yla görüşmek istiyorum.. 0 0 3.. Biliyorsun. Aladağ'da. _ ________ _________________ 8. (Bizi Kapalı Çarşı'da alışveriş y a p acak nuy jz _ 16. başlayacağım.. tümceleri defterinize yazın. öğrencilerin hepsi Kenyalı. çok üzüldüm. çünkü___________________________ (Sizi Ankara'dan tnşın ocak mısınız 13. Mete. çıkalım. (Biz) Yarın derste film seyre/ decek misiniz_ Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz Mete Oğuz : Mete. Selinle Bolu'ya gidecek. 23. gölde balık tut ocağız__ .. gelecek misin? yapmadım. 2. konuşmayacağım. (Seni Tatilde Bursa'ya ge decek misin __________ _? 3. çünkü ________________________ . Bugün günlerden cuma. A Eve şimdi mi geliyorsun? B üzgünüm.► Aileme her gün--------------------------------------Ben gelecek ay dans kursuna Onlar geçen yıl araba----------Bundan sonra onunla hiç----Dün eski bir arkadaşım banaHaydi beraber yemeğe--------önümüzdeki pazar bize------Çok açım. 14. (Onlar! Tatilde otelde mi kal dınız/acaksunz . kuşlara çok acıyoruz. . Planınız Ne? 1.1. 24. A Bu filmi g ö rd ü n m ü B Hayır. Ayşen pek hoşlanmıyor bu tür kamplar­ dan. hayatınız zor mu? Maalesef hayır. Mete. yaşlı adam kim? 4. Mete'yle Selin çadır kampı yapacaklar. güzel günlerimi arıyorum. kızarıklık bu yüzden.. 22.. Pastanın üstüne mumları koyacağız ve yakacağız. ama yapmak çok zor­ muş. Biz de bir bungalov kiralay a c a ğ ız . 2. çünkü zamanım yok____________ 5.. Yarın sabah erkenden yola çık ocağız _. A Sen de kahve içecek m isin __ ? B Hayır. : Aslında ben de çok sıkıldım. 18.. 6. kalemi sen al. sağol. Meyveli pastayı.. piramitler dünyaca ünlü. Ama öğretmenimiz _bize__ çok yar­ dım ediyor. 7. Sonra ben pastayla . az önce _______ ___ 2. konuşuyorsunuz? çıktı. Siz de gelin.. sınıfa gireceğim. 1. kızın adı neydi? 0 0 0 0 4. Mutlu yıllar sana. çikolatalı pastadan _ daha çok seviyorum. alacağım. 7. 19.? B Çok özür dilerim ama unuttum. : Tamam işte! Konuş bu akşam Ayşen'le. küçük bungalovlar var Aladağ'da. işte stres. Tamamlayalım. Oğuz. Ormanda mantar toplayaooğsz— . A: Berrin nerede? B: Bankaya aitti__________ üzgünüm a m a______ ____ _________ 5. John çok sevinecek. A: Yarın yemeğe gidelim mi? B: Maalesef. Sabah kahvaltı-----Bugün kendime yine bir çanta Siz n e------------------------------Müdür az önce yemeğe--------------------------- Hayır. bu lekeler de ne? Hayır. 2. Ayşen'le Aladağ'a kampa gidecek. bilgisayarım bozuk.. Ünite: Gelecek de Bir Gün Gelecek Sanırım az sonra yağmur-------------------------. : Ama çok eğlen_§cgği^. gözümdeki Bu dizideki Dünyadaki Gazetedeki O 0 [T] ö [2] İÜ] İD |ö| H [Ü 0 0 GO 0 0 0 0 0 0 O 1. telefon ediyorum. ____ . öğretmenimiz de elleriyle nefis bir meyveli pasta yaptı.. Mete uzun zamandır kamp yapmak istiyordu.. A: Beraber yürüyüşe çıkalım mı? B: Hayır. çünkü yarın akşam geç saate kadar j 4. çantayı getir. : Kamp mı? Nerede kamp yap o c a k s ın ız ? : Bolu'da. 0 0 2. arkadaşlarımın fotoğraflarına bakıyorum. 0 0 6. aldılar. Tamamlayalım.. işaretleyelim Oğuz Mete 7. çünkü 10. çünkü____________ 10. Çünkü Türkçe bizim için biraz zor. Maalesef. 5. 9.. Pahalı bir yüzük müydü? 8. (Sizi Yarın bizimle gel ecek misini-z_ 20. Siz de gelsenize bi­ zimle. ama otobüsü ka çırd ım _____ . 3. (Seni Bizimle gelecefe misin 9. Hayır. 7. 0 0 5. telefon etti. 7.. halı İran'dan geldi.. B Aaa..köyleri gez _gceğiz_____ . ______ ___ __ __ ______ _ ____ 4. Mete'yle Selin kampta balık tutacaklar. Yerleştirelim 1. Doğru Yanlış 1... çiçekler ölüyor. ■0 0 7. : Peki o zaman ben yarın sana haber veririm.. 9. Oğuz kamptan hoşlanmıyor. sandviçlerden birer tane alın." diyeceğiz. yanıtlayalım 21. 0 0 4.

? Hala içiyorsun! Mağazamız bayramda açık ol a c a k ________ 7. Suyu çok soğuk içme. neyse. 1. Bu saatte evde ne işin var? Sabah altıda yola çkacaktm____? Taksideyim. Alışverişe cık ınayacagım . Kirli sepetine attım. Beyaz gömleğimi giyeyim ben de.. Gezimiz saat 22:00'da sona erecek. bu sınavdan sonra mezunolaçağtm. değilim. geçtin? Sinem Ebru Sinem daha yoktur bu dünyada. mayacaksm Hırkamı giy meyeceksin dokun Ebru Ben de senin gibi dağınık bir çocuk görmedim. Tamamlayalım KÖTÜ BİR GÜN Anne Alo! Kızım nasılsın? Ne yapıyorsun? Fena değilim. Üç yıl sonra Tıp Fakültesini bitireceğim ve doktor olacağım . Sabah tam evden çık tyordum ki annem "Anahtarını unuttun!" di­ ye bağırdı. Fabrikada bekçiler var. Tamamlayalım. Orada Ankara'nın eski evlerini görecek ve antik eşyalar satan mağazalardan alışveriş yapacağız. □ m m 2. işaretleyelim Broşürlere baktık. Sabah toplantısı var. Kız Anne Ne oldu? Kız Dün işten çıktıktan sonra güzel bir plan yaptım. Ders başlaya cak _______ gidecektim Kararlıyım. Bu akşam oğluma annem bakacaktı_______ Yorgunum. Doğru Yanlış □ □ Soygun planını kadın yapıyor. 9. Tamam! Jölen senin olsun. 2. işaretleyelim Gezimiz gelecek hafta cumartesi. Gerçekten çok geç kalk o ca ktım eğlenceli bir gezi olacak. Sen bugün işe geç git meye c e k __ m iyd in ? Yanlış mı ha­ tırlıyorum? Evet.! Tamam mı? Levent ama bu sabah aradılar. . / Ulus'a gideceğiz ve ilk ziyaretimizi Etneografya Müzesi'ne yapacağız. sadece dün akşamki kekten yiyeceğim. Kız Anne Neyin var? Hasta mısın? Hayır. Aslında seni bir daha ara mayacaktım ama çok özledim. On dakika içinde orada ol a cağım 8. 11. Gezinin sonunda piknik yapacaklar. □ E 3. Bu üniversitede son sınavım. Tüm öğrenciler mezuniyet töreni için yarın sabah saat dokuzda burada hazır olacaklar .. 7. Yerleştirelim 1. Tamamlayalım 4. Güya siz geçen hafta sonu benim yanıma.yecektim ve iyi bir kahvaltı yap ocaktım . Hızlı yürüyelim. Beyaz gömlek giyiyor. bir kitap lazımdı. öyle mi? Tamam! O zaman sen de benim odama siga­ rayla girmeyeceksin zaman. Ben de odana girdim Ebru le yapıyorsun. Orada 2 saat vaktimiz olacak. Levent SABAH TELASI : Beyaz bluzumu gördün mü? Yine mi benim odamdasın? Her zaman odamın altını ve kitabını aldım.. Sıralayalım. Bundan sonra hiç sigara içmeyeceğim__ 15. Göreceksin ______ sen. Geçen hafta arkadaşlarla birlikte Okan'a sürpriz bir doğum günü par­ Uçak birazdan kalk acak ________ tisi yap acaktık ______ ama o şehir dışına çıktı. yanıtlayalım Ebru İKİ KARDEŞ Aslı Levent Sinem : Onu ben giydim. __ _? ?? Ebru jölemi de kullan m aya caksm . Sinem / / önceki gün kırmızı gömlek giydi. öğle yemeği için Atatürk Orman Çiftliği'nde piknik yapacağız. 3. hasta olacaksın )oğru Yanlış 1. Kırmızı gömleğimi giyeyim o üstüne getiriyorsun. Daha sonra yürüyerek Ankara Kalesi'ne gideceğiz ve kaleyi gezece­ ğiz. Sana inanıyoruz. Saat sekiz olmuş. □ m □ m 4. Gelecek hafta sınava gir eceğim Bence yarışmada senin resmin birinci o la ca k_ Onlar iki ay sonra evlen ecekler ______ Niçin gelmediniz? 6. Sonra da . H □ . 9. Son olarak akşam yemeğini Gölbaşı'nda güzel bir restoranda ye­ 16. Ama sabahın . □ m 4. Bekçi bütün gece hiç uyumuyor. Onu ben yedim. Yanıtlayalım. Tamamlayalım ama evde yoktun. 2. Akşamki keki yedi. Böyle mi Olacaktı? 12. Sen mi giy ecektin______ .? Niye vaz­ Ne yapayım. Sadece kötü bir gün geçirdim. 3. Sinem : Onu dün giydim. Geziye TÖMER dışından katılmak yasak. Herhalde senin kadar kıskanç bir abla Aslı ben de tiyatroya ama anneme misafir geldi..2. Dün akşam canım çok sıkılıyordu. Hani bir daha yaramazlık yapmayacaktın ? 4. önce Sen Y$_Q!B££b_______ m iydin Ebru yemezsin diye düşündüm. Güya bu sabah mek yiyeceğiz. Hepimiz sabah saat 07:30'da TÖMER'in önünde olacağız ve otobüslere oradan bineceğiz. 8. 2. Tatilde Side’deki bir otelde kal acağız___ 10. Tamamlayalım. Bayramda bütün okullar tatil olacak______ □ 7. Yarınki parti çok kalabalık olacak 6.? Ebru : Evet. İsteyen öğrenciler hayvanat bahçesine de gidecekler. Anıtkabir'de Atatürk ve Tür­ kiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili pek çok resim ve eşya göreceksiniz. işinde çok başarılı olacaksın. bundan sonra saç Sinem Ebru Sinem Kahvaltı yapacak mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Hayır. işaretleyelim 1. geç git decektim ! Peki beyefendi. Hep böy­ kitaplarımı karıştır mayacaksm _____ ! Çabuk söndür elindeki şu sigara­ yı! Odamı leş gibi kokuttun! Ayrıca bilgisayarımı da kullan mayacaksm Aslı O çok dar geldi.. : Sen dün mavi kazağı giy meyecek miydin___. Sen odama girdikten sonra hiçbir eşyamı yerinde bulamıyorum. 5. Gezinin ilk durağı Etnografya Müzesi. Seni aradım. Hani sigarayı bırak ocaktın . 3.3. sana gelecektim___ 5. İstanbul'a gel eçektiniz .. Bir daha kesinlikle eşyalarıma . Neler Olacak? 7. toplantı varmış.7. Ankara gezisi gelecek pazar olacak. Daha sonra Çiftlik'ten ayrılacağız ve Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. hepinizi bekliyoruz! DVD'de güzel bir komedi filmi İ7İp. Müdürün odasının kapısını anahtarla açacaklar.

Ünite: Rivayet Odur Ki. Erol Sezin : Peki güzel oteller varmıymış __ ? : Oranın doğal havasını bozmamak için çok fazla otel Erol : Evler ağaçtan mıy mış_ ? Sezin : Evet. . Bu dünyada hepimiz kardeşçe yaşayalım. Duydun mu? Sigaraya zam gel mis________ 14... Sınavda soruları dikkatlice okuyun. 6. güzel miş .. Yarın sabah geç kalkacağım______________________________ Sezin : Biliyor musun. Sence pantolonuma uymuşınu_ ? 13. İyi geceler. Eskiden buralar tarlaymıı. 4.bir kız uzunca-------. Mert'e selam söyle._? Sezin : Ben de daha önce hiç Çıralı'ya gitmedim ama Mine'den çok 3. hiç farkında değilim. Gömleğimin düğmesi kop muş______ 3.. Bu gömleği yeni aldım. gelecek ve kızınız ölecek. Anadolu'nun Romeo ve Juliette'i 20. □ EH 3. 2. bugün kravat takmışsın ." dedi. öğrenciler okulun bahçesinden gizlice kaçmışlar. 5. Gazeteyi okudun mu? Dünkü maç kaç kaç bitmiş__? 8. Hemen gel. Tamamlayalım 1. Bir Zamanlar asla dışarıya çıkarmayın. Aa! Saçlarını boyat mışsın \Çok y a k ış js s ____ 10. Çünkü o henüz 8. Bu ülkede milyonlarca_ insan yaşıyor. Mine tatile çıkm i _______ 2. Toplantın mı var? 4.. yanıtlayalım 1. 6.ö. Mine'nin anlattıklarına göre Çıralı çok güzel bir tatil yeriymiş_____ .bir fikir kalınca-------. 3. rııl muş Havası ve denizi harikaymış______ Doğal kumsalları da çok 4. Gazeteden okuduğuma göre iki gün önce Japonya'da deprem nl muş_______ 2. M ert ’le bu luşacağım.*. Aaa! Sınavı geç misim_____ Yaşasın! 12. 19.. Markette çilekli yoğurt kal mamış . 5. Trafik polisi beni kiba rca uyardı. iki şehir varm ış. . ve doğal güzelliği var mış______. 3. Bunun için uzun süre planlar yap mış . Çocuklar ı iyi ı mus__________ mu 5. sonra alışveriş için Migros'a gid ecektik . Biz de ilk fırsatta gidelim. Güzel ol muş mu___? 17. 20.atnış______ Alışverişe çıkalım. [£] □ □ İZİ 1. Evliliğimizin 20...1. yüzyılda kuPek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış_______ 2.bîr yo! akıllıca-------. Güya bugün dinlen ecektim ama eve az önce geldim ve şu anda başım çatlıyor! Anne : Anladım canım. Of! Kredi kartımı evde unut jnusum ____ 18. Saat ona kadar onunla ders çalıştım. Gerçekten güzel w y miş.. Eşleyelim güzelce-----. kesinlikle.bir salon pahalıca — ----. Yarın dinleneceğim_____________________________________ . sence de harika değil mi? Erol : Evet... 6. 16. Kız : Tamam anneciğim. Nereye 4. II. Hayret.. DVD'de güzel bir komedi filmi izleyeceğim_______________ 17... Görkemle konuştun mu? Londra'ya var mış mı__ ? 15. Çıralı'nın pek çok tarihi 1. Ayşegül yolu bana kabaca tarif etti. Çıralı çok eski bir yerleşim merkeziymiş. kayısılı aldım. Pastayı ben yaptım. O bir rahihe vmis ve sarayından dışarıya hiç çıkmıyormuş. Avrupa yakasındaki şehrin adı Sestes. Anadolu yakasındakinin adı Abydosiamş_____ Sestes şehrinde Hero adında çok güzel bir kız yaşıyormuş.. hiç güzel değil miş___ 6. Tam film başIayacaktı ki elektrikler kesildi ve iki saat gelmedi! Anne : Hmm. M. Uçak rötar yap mis_______ Ancak 2 saat sonra burada olacaklar. Bu yüzden Hero doğduktan sonra hiç dışarıya çık mamış . Türkler yü zle rce yıldır Anadolu'da yaşıyor. Konserde seyirciler dakikalarca şarkıcıyı alkışladılar...amıslar 18. Tamamlayalım.. 7. İki kardeş birbirlerine sıkıca sarılıp vedalaştılar..>. 4. Evler ormanlık bir alandaymış____ Gürültüden uzak. Yarın daha güzel bir gün olacak. Az önce teyzem aradı. Rüyamda çok ünlü bir şarkıcıyrmşvm___ 2.. Ebru o filmi seyret mis 3. 2. 4. yılını kutluyoruz.bir buket aptalca-------->■ bir soru genişçe------. Yemekten önce ellerini iyic e __ yıka. Mert'le buluş ocaktım .. Yerleştirelim Hero ve Leandros 1. doğal bir ortam düşün­ sene.. kahvaltı ediyoruz. Eski zamanlarda Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında karşı karşıya 3....... gerçekten.. Peki öğleden sonra ne yaptın? Kız : öğleden sonra için de güzel bir planım vardı. Sınavdaki tüm soruları kalayccl çözdüm. Anne : Sana da yavrum... Türkiye'de her yıl onlarca trafik kazası olur. 19. 5." de mis .. Saat ikide şirkete gittim ve akşam sekize kadar çalıştım. Selma ameliyattan sonra günlerce__ komada kaldı. Hero ilk kez bu kut­ lamalara katılmak iste mis . Hırsızlar evlere gizlice girip soyuyorlar. 11. Mine'nin söylediğine göre.> . [7] □ 2. Sınav başvuru formunu dikkatlice doldurup göndersin..bir kitap büyükçe------. Sezin'e göre Mine Çıralı'yı çok beğeniyor.» . lüks otellerden çok daha keyifliymiş . Oraya bayılır Mine. Kutlama günü. Beraber önce yemeğe. Evde hiç birşey kalm. Bayram sabahlarında ailece. Yerleştirelim Doğru Yanlış 1... "Ofiste acil bir iş çıktı.>.. Aaa. Borcunu hala ödememiş. ama karıma hala deUce___aşığım. Ama öğlen müdürden bir telefon aldım. Esin Hanım aynanın karşısında saatlerce süslenir. sürekli sarayda yaşa mış______ Bir ilkbahar günü bütün insanlar sokaklarda şenlikler yapıyor ve her­ kes şehirdeki büyük tapınakları ziyarete gidiyormuş. doğmadan önce bazı kahinler annesine "Kızınız doğduktan sonra onu 8. çünkü dışarıda onun başına birçok kötülük 1. 9.. Ankara gezisine sınıfça katılacağız. iyi ki seninle tanışmışım. sağol. Çıralı otel yapmak için uygun bir yer değilmiş. Tamamlayalım. 5.. Erol : Ben hiç gitmedim. Sonra film izlemek için koltuğa uzandım. Yerleştirelim git m is _____ ? dinledim. Mine Çıralı'da bir otele yerleşmiş. sürdürelim ? Bir bakayım.bir hediye Daha çok ağaçtan evler varmış______ . Ne dersin? Sezin : Evet. Yemeye ve M ieros'a gideceğiz ______ Sezin : Çıralı'ya. 7... çok farklı değil mi? Mine'ye göre bu evlerde kalmak yap m.sekizinde komşumuzun kızı geldi ve benden matematik ödevi için yardım istedi. İy i b ir kahvaltı yapacağım ____________________________ Erol : öyle mi? Hiç haberim yoktu. yanına dadısını da al mış ve gizlice saraydan çıkmı§_. Sen şimdi güzel bir kahve iç ve biraz dinlen.

Haftada üç gün spora gi/ diyormuş Dedikodu Kim söylemiş . beni Süheyla'ya vurulmuşum. 5. Geçen gün yolda Barış'ı gördüm. 1. öğretmen söyledi. g el iyorclur_____ [7] 8.. fakat Kimin bacağını sıkmışım ____ tramvayda? Güya Galata'ya dadanmışız. ikinci sayfadaki beşinci soru ise alt­ 7. Babası devlet dairesinde çalışıyormuş. 2. İstanbul'da her yıl caz festivali düzenlen meMediiL_ . öğretmenin söylediğine göre önümüzdeki ay hep beraber geziye katıl a ca kım sız __ 4. Ders çoktan başla m ışttr ___ . Bu ayın sonunda İstanbul'a taşın aca k m ış .. [7] Sensiz yaşamak.. Oya bu sabah alışverişe çıktı. Geç bunları. . O çalışkan bir öğrenci. Tamamlayalım 1. Çok yakışıklı.□ 4. Sibel Neler anlattı bakalım Gökhan sana? Nereden gelmiş? Eylül Bursa'dan gelmişler. gezdirelim arkadaşımızı. Türkiye'nin başkenti idir_______ Toplantı sabahleyin başladı. benim için ölüm dem ekür_____ _. işaretleyelim Adı Gökhan'mış 3.. eminim yine bütün parasını harca mıStlr________ 5. biraz soh­ Sibel Adı neymiş? Eylül bet ettik. Sibel Gökhan'la henüz tanışmamış. Ben eve gidiyorum.m Sibel.Sınavda beş soru varaus_ ve geçmek için n gz 50 almak gerekiyormuş. Ya o Mualla'yı sandala atıp Ruhumda hicranını söyletme hikayesi Orhan Veli Kanık 7. Gökhan'ın ablası evliymiş ve Bursa'da yaşıyormuş. o demiştir [7] de sen fark etmsmişsindir Ankara.. "Otobüsün hangi lastiği p a tlai* . Sıkılıyormuş burada. Tamamlayalım 1. Sibel Kardeşi var mıymış? Eylül Evet.. yarın Ankara'ya gelecekmiş / golocokti. Dinleyelim.Ezgi bana "Günaydın. Sınav günü öğrencilerin dördünü de sınıfın bir ucuna oturt»?us î s nav kâğıtlarını dağıtjmj. Babannemin evine hırsız girmiş. Gökhan ve ailesi Bursa'dan gelmiş.. Türkiye'nin en uzun neh/rM ı:.. Kafaları çekip çekip Orada ediyormuşuz . . diye. Dün akşam sinemaya gidecekmişiz / gidecektik. bir ablası bir de ağabeyi varmış. Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş.. Ağabeyi de İstanbul Oniversitesi'nde öğrenciymiş. öğretmen yarın sınav yapmayacakmış / yapmayacaktı. gördüm.. ı olny mis ve her biri 10 p u a n ım ^ . □ m □ m □ H E □ □ 10. Duydunuz mu? Yarın Selim Türkiye'ye dön ecekmiş . neden? Buraya alışamamış mı? Eylül Alışmış ama bütün arkadaşları Bursa'daymış. □ Türkiye'de her beş yılda bir seçim ol maktadır 13." demedi bugün. Çünkü annem aradı. Değerli basın mensupları. yeni işinde de başarılı ol acaktlr .. Eylül Gökhan.4.2. O sırada babaannem ı iyi ıyorm uş _____ 7. akşam misafir gel e c e h m is .. herhalde yo! ândır_______ [7] . Kızılırmak. 2. işaretleyelim 1. Belki hasta A r ________ [7] Sibel Hm. Bu arada Gökhan Bursa'yı çok özlüyormuş.Yok canım. Sibel Sıkılmasın. Onları çok öz­ lüyormuş.öğretmen ka■ et mis ve "Tamam. Sibel Yaa.... Geç bunları Bir kalemde. Dinleyelim.. Kim görmüş_________ ama kim? Eleni'yi öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpegündüz Melahat'ı almışım________ da sonra Alemdaı'a gitmişim________. mış puan mis ve soru şöyleyım. N e Olmuştur? 12. Lütfen bizi tekrar sınav y a p j « _ d e misler. Başbakanımız birazdan size gerekli açıklamayı yapacaktır .. Hafta sonu tatile çıkmak istiyorum ama eşim tüm hafta sonu çalış acakım ş ____ 8. Q 7. Tamamlayalım. iki gün sonra sizi sınav yap ocağım_______" ’iis . 6.:. . Öyle miymiş? 6. bunun için buraya taşınmışlar. Ailem bu­ nu bil iyorm uş oma bana söylememiş. 4. Tayini çıkmış. Aslı derse çok geç kaldı. Herhalde bütün sorulara cevap ver mistir . . Saat 10. Murat aradı.Q 6. Hala devam e diyordur. Bunun için geç « M hocam. Arkadaşlarım bana sürpriz doğum günü partisi hazırladı.. Şu çocuğu görüyor musun? Okulumuza yeni geldi.. . 11. ama endişelenmeyelim. 3.. yerleştirelim 2. Murat geçen hafta çok hastaydı ama herhalde artık iviles miştir _____ 4. Yemekhanede yanına oturdum.. Dün Pelinle konuştum. tamamlayalım MATEMATİK SINAVI Dört üniversite öğrencisi bir sabah çok geç kalk mışlar____O gün mate­ matik sınavı var »us ama sınavı kaçır mışlar . Sınavdan sonra öğretmen­ lerinin yanına git misler ve "Otobüsün lastiği p a tlajİL. 5. Okuyalım. Doğrusunu seçelim Onu da sonra anlatırım. Gökhan'ın annesi özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. O çalışmayı çok seviyor. 8. öyle mi? Onu sonra anlatırım. Bilim adamları yakın bir gelecekte mutlaka çevreyle ilgili sorunları çö zecektir _______ 2. Ali okula gelmedi. Gökhan'ın babası matematik öğretmeniymiş. Biz de gidelim mi? soluğu 3. anam babam 2. Eminim Ahu bu olay karşısında çok üzül muştur_______ 3. Eylül Gökhan'la yemekhanede tanışmış. Bursa'da oturuyormuş.. öğrenciler için sınavın ilk dört sorusu çok Doğru Yanlış E □ m □ □ m 1. Eylül Ben tanıştım onunla Sibel Aaa. Ciddi misin? Ne zaman tanıştın? 3. bilirim ben yaptığımı 4. Orada özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Gökhan'ın iki kardeşi varmış.00 oldu. Sibel Annesi ne iş yapıyormuş? Eylül Annesi matematik öğretmeniymiş. inanmıyorum. 5. 5. 8.3. Doktorun söylediğine göre bundan sonra sigara içmeyecekmişim / içmoyoeekftm. Ablası evliymiş. _?" 8. Aaa. yarın yeni konuya geçecekmişiz / geçecektik. [7] Eylül Dün öğle tatilinde.

4.. Eda İzmirli Cenk Erzurumlu. Erzurum'da Nisan'da kar vardır. çok güzel bir yer. Umarım Ayfer hediyesini beğeniU'M?'_____ __ 9. Mütercim Tercümanlık ve Dilbilim bölümlerinden mezun kişileri kabul etmektedir. Cenk : Çeşme'de yazlığınız mı var? Eda : Evet. tamamlayalım • çoğunlukla------------» . □ E 4. Doğru Yanlış 1. Cenk : Aal Bizim orada martta her yerde kar vardır. İzmir'de havalar Mayısla ısınmaya başlıyor. Acaba yolculuğu güzel ? Otele çoktan zelim yemeklerinden varm ıştır ggiy şjmdi otelin o gü­ y iy o rd u r . Türkçe. Ahmet için endişelenme. eşleyelim EDA İLE CENK KONUŞUYOR Eda • bazen------------. bu sınavdan da ecektir 11. çün­ kü yatılı misafirleri var..1. insanlar denize giriyordun Cenk : Gerçekten mi hava o kadar sıcak mıdır? Eda Genellikle . Burcu hem basketbol oynayabiliyor hem de yemek pişirebiliyor.>.• hiç / hiçbir zaman 4. Bulmacayı çözelim vardır. Murat bu habere çok sevinecektir.. 9. İzmir'de insanlar denize giriyordun m E 3. Annemler de gelecek hafta Çeşme'ye gidecekler. Yonca büyük ihtimalle/büyük olasılıkla konsere gelmez. 7. Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten 8. Cenk : Yani bizim sınavlar bittiğinde sizinkiler yazlıkta olacaklar... 6. annem bizi merak et mistir____ .Siz burada ceketle dolaşıyorsunuz ama Erzurumda her­ kes paltoyla geziyordur.. Erzurum'da hava geç ısınıyor. Eda : izmirde tam tersi. Okuyalım.. Burcu iki gün önce Amerika'ya gitti. ama yemek pişiremiyor.. Eda'nın ailesi yakında yazlığa gidecek. 3. e E 3. □ E 4. Mutlaka orayı da görecektir Acaba benim için hediye alm ış m ıd ır ? İnşallah bü­ tün parasını parfüme verm em iştir ce her şeyi bana bir bir an latacaktır Neyse zaten Türkiye'ye dönün­ . 5.. Yazılı ve sözlü sınava girecektir.. Okuyalım. Çok Kültürlü Bir Dünya 8._ ya da havuzda y ü zü y o rd u r __ Buradayken bana "Havvai'yi görmek istiyorum.Eda Erzurumlu. Arda basketbol oynayabiliyor.. Cenk : Erzurumlu bir misafir kabul ederler mi? Eda : Bilmem. Fransızca. Burcu ne gitar ne de piyano çalabiliyor. : Bugün hava ne kadar güzel! Bizim oralarda çoktan yaz gelmiş­ tir. Mehmet gitar çalabiliyor ama piyano çalamıyor. İtalyanca. Bana biraz borç verir misin? 2. Çiçek ne basketbol oynayabiliyor. 5.. 7. ne de yemek pişirebiliyor. Mehmet hem basketbol oynayabiliyor. Cenk İzmirli. mutlaka beğen eceklerdir_ .. Sıraya girer misiniz? • Ablam — ■Ağabeyim - ■sakin • Kardeşim - 1maç delisi 1meraklı ■Ben----- 1doğasever ■Annem — 1titiz ■Babam — 1Fenerbahçeli : Tabii bizim orada havalar martta ısınmaya başlıyor. Dinleyelim. Sigaranı söndürür müsün? 3. 2. 19.* genellikle • büyük olasılıkla--------• büyük ihtimalle geç. 8.muktedir_____ 12.2. çünkü alerjisi var. Tümce kuralım 1.. E E 2. Çince. Yerleştirelim seçmiş midir 1. Almanca. hafta sonlarında arkadaşlarımla buluşurum. Çiçek hem gitar hem piyano çalabiliyor." demişti. O çok başarılı bir öğrenci. Evlerde kaloriferler yanı­ yordur . Evi to­ parlıyordun Cenk : Yazlıkta ne kadar kalıyorlar? Eda : Eylülün sonuna kadar. Kardeşim bazen/ara sıra yaramazlık yapıp beni kızdırıyor. Tamamlayalım 1.. işaretleyelim Eda ve cenk Ankara'da üniversitede okuyor. 10. Yavaş yavaş yazlıkçılar gelmeye başlamıştır. Hatta şimdi de kar 9. . Acele edelim. 2. Lütfen salatayı yapar mısın? 5. İngilizce. Benimle dans eder misin? 4. Eşleyelim.► • ara sıra 1 1S. Sen yorul m ussundur ___Arabayı artık ben kullanayım. 3.. hem de yemek pişire­ biliyor. 16. Bu oteli ablamlara da tavsiye edelim. Arda gitar çalamıyor ama piyano çalabiliyor. Kardeşim asla/bicbir zamany\ımıırtn yemez. Annem hazırlanmaya başlamıştır. sormam gerek.. 3. hatta mutluluktan havalara .6. Eda : Herhalde. Uç a ça k tır __ 9. yanıtlayalım 1. Hollandaca 9. □ E 2. Çok geç kaldık. Ünite: Farklı Dünyalar : Nisanın sonunda mı? Cenk : Elbette. Onlar şehirleri ve aileleri hakkında konuşuyorlar. Antalya'da her yıl film festivali düzenlen . 6. Eda • asla----------------. Cenk sınavlardan sonra Çeşme'ye gitmek istiyor.

Annesi Ceren'e hangi filmi öneriyor? □ korku filmi □ belgesel film 0 çizgi film 4. Haberiniz Var mı? 1.. Çünkü bizim zamanımızda bu okullar yaygın değildi.. Türk kahvesi sever misin? 8. zevkli olması 2. ama çok uzun zaman önceydi. tamamlayalım ANKET A :Affedersiniz. 4. yeni insanlarla tanışmaya olanak vermesi 0 4. Hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olamadım. Dinleyelim. Ceren'in ablası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? □ gitar çalamıyor. 5. A : Off! Haksızlık bu! 1. Çocukluğunda hiç ağaca tırmandın mı? 7. Gençliğinde en çok hangi tür müzik dinlerdin. Soralım 1. Kreşe ya da anaokuluna gitmediniz mi? Çocuklara anneler ya da büyükanneler bakardı. soğuk algınlığı için tarhana çor­ bası yap a rd ı ___________Ben çok hassas bir çocuktum. Cuma akşamı Burcu'yla sinemaya gidebilir miyim? Çok güzel bir film gelmiş. Niçin akşam gitmek istiyorsunuz? Filmi gündüz seyredebilirsi­ niz. hiçbir derse ilgi duymaz mıydınız? B : Müzik ve resimden hoşlanırdım. 2.r a n ı'işfit iirdi'ım 11. 16. Ancak Gripin ve Aspirin o zaman da çok yaygındı. 2. Hala da ara sıra resim yaparım. 9. Üniversiteye gittiniz mi? Hayır. □ araba kullanamıyor. Bulalım üubgn tparazise nahizar icteamurs pazartesi h a zira n cum artesi ekdisne eskiden 20. iyi yemek pişirir misin? 4. Çocuk muyum ben7 A pardon. Hayır çalamıyor. A: Anlıyorum. Peki.1. Dinleyelim. Bu ilaçlar bakkalda bi­ 13. Mide bulantısı için nane-iimon çayı. pek sevmezdim. Ay anne. 6 . Dedem gençken bir kulüpte futbol o yn a rm ış Kardeşim ve ben çocukken hiç yaramazlık yap m. Kaç puan aldım? Hah hah ha! BİR İŞ GÖRÜŞMESİ 1. Ama korku filmine gideceğiz. Sorularım bu kadar.şız. Gazetecilik sorumluluk ister. 4. Ceren annesinden ne istiyor? □ para [7] izin 2. Hemen 1. Eskiden iyi yemek yapar miydin? 5.. Tamamlayalım 1. ğasusot 0 __. Hah ha! Kaç yaşında okula başladınız? Yedi yaşında. Bazen seni hiç anlayamıyorum Ceren. 14. .3. Kredi kartı yokken insanlar daha çok peşin alışveriş yap artanım. Ceren sinemaya ne zaman gitmek istiyor? Benim çocukluğumda çok çeşitli ilaçlar yoktu. değilsin tabii. Çünkü Eylül babasının konserleri için sık sık şehir dışına çıkıyor. zaman zaman tehlikeli olması 3. Tam 13 yaşındasın! Off anne! Canım. Efendim? Benim güzel annem! Bir şey isteyeceksin sen! Anne. ne ilkokulda ne lisede.. Çocukken de dondurma sevmez miydin? 18. Düzenli bir hayat sürdüremiyor. [7] diskoya gidebiliyor. 3. üzerine sıcak havlu ört erdi _____ . Daha az hasta nl u rla rd ı ve her hastalıkta hemen doktora koş ma zla rd ı . A:Okulu sever miydiniz? B : Hayır. A:Nedenini öğrenebilir miyim? B : Çok yaramaz bir çocuktum ve arkadaşlarımla iyi geçinemezdim. size okul yılarınızla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. araba kullanabiliyor. tüm konserlere gidememiş ama çoğuna gitmiş. Televizyon yokken insanlar daha çok sohbet et'derlermiş . O o 0 0 Duygu Atay'a mesleğini neler sevdiriyor? 1. işaretleyelim hasta nl u rd um bal karışımı bir macun s ü rere// İZİN Anneciğim. 2. 3. diskoya bile gi­ debiliyor! B : Canım sen de ablan gibi on sekiz yaşına gel. A : Ama ablam her şeyi yapabiliyor! Ona her zaman izin veriyor­ sun! Akşamları çıkabiliyor. bu konuyu seninle daha önce de konuştuk. Gündüz eğlenceli olmuyor. [7] Cuma akşamı □ Pazar akşamı □ Cumartesi akşamı 3. yanıtlayalım ağustos zaman annem sırtıma karabiber ve Yo. 7. Rica ederim._. Hayır. Ceren'in ablası kaç yaşında? □ 13 018 016 5. Doktorlar reçetelere ilaç formülleri yaz a rd ı □ araba le b u lu n ji« * i_____ 17.... Ünite: Medya 10. En çok hangi tür müzikten hoşlanırsın? 2. Her yıl tatile çıkar mısınız? 6. Okuyalım. o zaman sen de pek çok şey yapabileceksin. Okuyalım. önemsiz hastalıkları bitkilerle ve çeşitli yiyeceklerle evde tedavi et­ meye çalışır la rd ı_____ Annemin de pek çok hastalık için pratik tedavi yöntemleri vardı. teşekkürler. Çünkü müzisyenler geceleri çalışıyor gündüzleri uyuyor. öğretmenlerim resimlerimi çok beğe­ nirlerdi. Nesini seviyorsun bu korku filmlerinin? Komedi ya da çizgi film izleyebilirsin.azım. Akşamları tek başına hiçbir yere gidemezsin. Gazetecilik Duygu Atay için çok tehlikeli bir iş. Liseyi zor bitirebildim. Ben bebekken çok ağlarmışım. A:Çok güzel. Okuyalım. 3.. işaretleyelim Genç Bir Gazeteci ile Söyleşi Doğru Yanlış Duygu Atay'a göre. Annem eskiden Ankara'dan İstanbul'a trenle gijd erm is . Gazetecilikte zamanla yarışmak lazım. nayır y a rın üdn dün 10. Farklı Zamanlar bugün eczacılar da her hasta için özel bir ilaç yap a rla rd ı. 3. tamamlayalım Eskiden insanlar bugünkü gibi stresli y aşamazdı______ Doğal beslenir/erdi___ ve bu nedenle de daha sağlıklıydılar. sorumluluğunun fazla olması 0 0 . gidemedim.. Eskiden komşular birbirleriyle daha fazla gör ü ş ürm üş .

. Dersler çok zamanımı alacak. Tamamlayalım 2. 9. Filiz'i hatırlıyor musun? / Maalesef. 2. Düş mekten ___ korkuyorum.Tamam Hale. 8. O lokantanın yemekleri iyi değil. 1 saat ev işi yapmak 30 dakika boks yapmaya eşittir.. ben de ona yardım edeceğim. bu sabah erkenden yola çıktım.15'te herkesin burada olması Dün şehirden kaçmaya karar verdim. Teşekkürler. . Senin bana yalan söylemen. Gül ü ş ü _____ . . 6. 10. Sürekli yalan söylüyorsun. Yarın çok önemli bir toplantı yapacağız. Bana eşlik eder misin? istiyorum. Seni partiye davet etmek istiyorum. hiç hoş bir davranış değil. yeniden yazalım >"» İnsanın 1 saat çocuk bakması için 222 kalori harcaması gerekiyor.____ beni çok rahatsız edi­ yor. 7. Ya sen? Geçen hafta Aydınla konuş­ 30 dakika alışveriş yapmak ve torbalarla eve dönmek 25 dakika step yapmaya eşittir. Fazla çalışmalı. anne. Bir yandan çalışmak di­ ğer yandan çocuk bakmak. bulmaca_/jlau /haber/ köşe yazısı /manşet reklam / makale / röportaj / dim im ___ 7. Nilgün : Maşallah. seninle sohbet etmek çok güzel ama acele etmeli­ araştırma yapıyor. Yüzünü hatırlamakta zorluk çekiyorum. Zamanın var mı? 3. 218 . seyret mek bıktım. Sonra görüşürüz [4] -Doğru. 8. 7.. .7. Bunun için oraya sadece çay 5.2. Her gün aynı işleri yap mak herkes için çok sıkıcı. Nilgün : Tabii psikologlara göre de çocuğun kendine güvenmesi ve iyi alışkanlıklar kazanması tamamen kreş eğitimine bağlı. Bugün seni gör mek «*• İnsanın 30 dakika araba yıkamak için 143 kalori harcaması gerekiyor. Yüksek lisansımı tamamlayıp Afrika'ya Ayşegül: Hem de ne canavar! Çok yoruluyorum. Sadece kuşların ve böceklerin sesini dinledim.. Sınav saat 8. 5. Yine param bitti. Dinleyelim. Yüksekçe bir istiyordum. "Hale TÜBİTAK'taki işinden ayrıldı. Tamamlayalım 1. 4. Bu ses­ leri dinle mek beni gerçekten çok mutlu etti.. Ben annemi üzmek istemiyorum. 10. Tamamlayalım 1. Oysa ben çok dikkatli kayıyorum. Hızlı Ayşegül: Aah ah! Benim de bebeğim bir an önce büyüse! kaym am ava 10.Evet. Ama şimdi alıştı. Artık seni dinle mekten bıktım. 3. Senin ufaklık nasıl? Nilgün : Artık kocaman kız oldu. Dans et mek iyi olur. ______ Onu ziyaret etmem lazım. Okuyalım. Babam benim doktor ol m a m ı ___ istiyor ama ben tiyatrocu olacağım. 8. yerde güneşin d o ğ u su n u 3. Çocuk büyüt mek_______ dünyanın en zor işi. Çünkü benim düşm em den çok korkuyor. Her sabah yatağımı topla maktan __ nefret ediyorum. meye eşittir. Gruplayalım tehlikeli hareketler ya p m am aya çok özen gösteri­ 11. Ama kayaktan da vazgeçmeyi düşünmüyorum.Kendime hiç zaman ayıramıyorum.. ■* insanın 30 dakika alışveriş yapması ve torbalarla eve dönmesi için mümkün değil. 4. Bu akşam eve erken gelmenizi istiyorum. Kreşe başladı.iyiyim. / Ama paramız yok. >■* İnsanın 1 saat ev işi yapması için 286 kalori harcaması gerekir.ve kendine yeterli zaman ayır mamak. geç kalacaksın! / Lütfen. Medya ve İnsan yorum. Haydi kalk.Haşan.. Çünkü her gün aynı bi­ ____ gerekiyor. ** İnsanın 10 dakika yemek yapması ve sofra kurması için 80 kalori har­ caması gerekiyor.. arama motoru / ilan_/ haber/bağlantı /yazıcı __ makale/ duyuru /sohbet odası _. Onu çok seviyorum.. Çok iyi açıkladın. 30 dakika araba yıkamak 15 dakika kürek çekmeye eşittir. Sigara ic mek pek çok hastalığa neden oluyor. aynı insanları.. 1 saat araba yıkamak 25 dakika step yapmaya eşittir. Yeni bir araba mı almayı düşünüyorsun? / Evet. Tatile gitmek istiyoruz.UNlCEF'te görevli bir arkadaşım Afrikalı çocuklarla ilgili bir H] .Harika. [7] H] . hala oradayım. ir meye _____gidelim. / Tamam anne. Bu yüzden 5. Akşama kadar hiç kimseyle ko­ nuşmadım.. Hiç çalışmıyorsun. ne kadar büyümüş! Kaç aylık oldu? Ayşegül: 14 aylık. Sizin en kısa zamanda onunla gör üşmeniz_____lazımmış. 4. Sen de iyi görünüyorsun. bizi doğadan uzaklaştırıyor..30'da başlıyor. 3. Ayşegül: Gitsin tabii. [6] tum. Eşleyelim kanal / reklam / tartışma / açık oturum / duyum röp&riai v_________________ _________________ 1. istiyorum. Bu dönemlerde arkadaşlarıyla beraber olması onun [5] .. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama şehirde ya- çok insanın ortak problemi. geliriz. okula geç kalıyorum.Selam Hale! Nasılsın? . ko­ 9. 6..pek çok dinlendim. bu yüzden işimi bırak­ mak zorunda kaldım.. Sıralayalım 110 kalori harcaması gerekiyor. Nilgün : En sevimli zamanı. Yerleştirelim Kayak Yapmak Kayak yapmayı nem sever misiniz? Ben çok severim. Hepinizin katılma. ama an­ benim kayak y apm a m ı ____ istemiyor. 8.. ODTO'nün Fizik Bölümü'nde yüksek lisansa başlaya­ cağım. 8. Ne dersin? / Gelmeyi çok isterim. çok sevimli. 4. b a k iîi______ nuşmam_______ Benim için 1 numara. Neyse çok zorluk çıkarmadı bize. benimki artık eskidi. aynı yollan gör mekten 2. ev işleri yapmak benim için çok zor gideceğim. «■* insanın 1 saat tempolu yürümesi için 254 kalori harcaması gerekiyor. Senin başarılı ol man 9. sa m ak insanların birbirlerine saygı göstermeme. Hastaneye gitmekten nefret ederim. Seni ancak şimdi anlam aya ___başladım." dedi. Çok rahatladım.. Ben salıncağa binemem. Hala TRT'de mi çalışıyorsun? di. Ay şuna bak.. 1 saat tempolu yürümek aletlerle 30 dakika egzersiz yapmaya eşittir. oluyor.. / Ama teyzem hastanede. Beş dakika daha. 6.. Doğru mu? . 2. / Artık parasız kalmaktan bıktım. Küçük canavar se­ ni! Q] [9] . 10 dakika yemek yapmak ve sofrayı kurmak 8 dakika sırt üstü yüz­ 6.. naları. Eminim çok güzel bir yolculuk olacak. önceleri gitmek isteme­ [2] . tamamlayalım ÇOCUKLAR yim.Neden gidiyorsun Afrika'ya? için çok gerekli.

Güneş gözlüğü tak m adan dışarıya çıktı. Ünite: Sağlıklı Bir Yaşam Çocuk babasından o bisikleti almaşım __ istedi. Görevli. . 7. Murat bana 'Bu kitabı Ali'ye ver. (sıçrat-) da bu 13." diyor. Doktorum bana yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırm amı söyledi." dedi." diyor. M urafa "Arabanızı buraya park etmeyin. Bu bir iş gezisi." dedi. 3. Lokantayı arayıp akşam yemeği için rezarvasyon yaptırdı. Doktorum bana "Yılda bir kez sağlık kontrolü yaptırın. Arka sıradakilerin yüksek sesle konuşm alarına (konuş-) kızıp sinemadan çıkabiliriz. Az çalışıp." dedi. □ [7] (Z1 □ 5. 4. Anne çocuğuna "Bana bir daha yalan söyleme. Her akşam mutlaka sütünü iç jo_____uyur. Bize mutlaka Karadaniz'e gitmemizi ve balık yememizi söyledi. 15. Kemal ödevini ya pm adan okula gitti. Yeniden yazalım 1.> • problem yaşam— hayat vakit---k e z ---- zaman defa 11. 8. Beş kat çıkıp telefonunuzu alm an ız (al-) gerekiyor. sorunlara bir de bu düşüncelerle yaklaşın. Murat b a n a ___ bu kitabı Ali'ye vermemi___ söyledi. 3.3." diyor. 6. Görevli. Hostes yolcuya "Kemerlerinizi bağlayın. 17." dedi. Her zaman gerçekleşmesi mümkün hayaller kurarız. Televizyonda Ne Var? günde bir arabanın üzerimize çamur si0 zuması___.ihtimal düşünce- fikir çok---sorun — 2. Arkadaşım (banal ona mektup yazmamı söyledi. □ 0 3. öğretmen öğrencilerden gürültü yapmamalarını söyledi. Uzmanlar insanlara günde en az altı saat u yu m a larını söy­ lüyor. Ayşe Hanım oğluna "Kendine dikkat et.." diyorum.__. işaretleyelim Gün içinde birçok küçük şey bizi üzer. Yanlış [r] cevap— Ayşe Hanım oğlundan kendisine dikkat etmesini. mi? Cevabınız "hayır" değil mi? işte bu tür durumlarda şunu düşünün: Böyle bir aksilik. canımızı sıkar. Genç adam arkadaşına onu bir daha aram am asını ______ söyledi. 5. Tamamlayalım 1. 16. / Ama bu çok zor. 8. Sağlığınız İçin 1. Yabancı birinin bize sen demesine (de-!. Bugüne kadar pek çok kez telefonunuzu unutmadan çıktınız evden. 8. 5. Tamamlayalım. Başarılarımızla mutlu olmayı öğrenmemiz gerek. Bazen de farkında olmadan kendi kendimizi kızdırırız. Resepsiyonist müşteriye "Formu doldurun. yağmurlu bir 10._____keyif yapalım. öğrenci öğretmene "Lütfen konuyu tekrar anlatın. Murat arkadaşına "Beni 10 dakika sonra ara." dedi. küçük can sıkıcı olaylardandır. Tamamlayalım 1. 11. Paketi açıp içinden hediyesini çıkardı. Ona beni beklemesini söyledim. Niçin yurt dışına gidiyorsun? / Gitmek zorundayım. 5. 2. Markete girip bir ekmek aldı.yanıt . Bazı insanların kalabalık yerlerde sigara içmesi _______(iç-). istedi. Yolunda giden her şeyi bir 12. Ama bir de şöyle düşünün. Anne çocuğundan kendisine bir daha yalan söylememesini istedi. insanlara "sen" demek saygısızlıktır." diyor. 5. Sigarayı bırakmak istiyorum. 2. 4. 4. Senden saatlerce bilgisayarın karşısında oturmamanı rica edi­ yorum/istiyorum. 2. örneğin evli birinin hem eşiyle daha çok vakit S S İİlll1 ^ ____ (geçir-) istemesi (iste-). 11. henüz değil. Yeniden yazalım 1. Işığı kapatıp uyudu. Ayşe'ye evlenme teklifi ettin mi? / Hayır. 6. 1." diyor. Canım çok sıkıldı." dedi." dedi. 14. 3. Murat'a arabasını oraya park etmemesini 4. fazla 3b. öğrenciler sınavı bitirip sınıftan çıktı. işlerimizi bitirdik. Sana "Beni dikkatle dinle. 8. O zaman yaşamınızdaki mamı söyledi. Ona manavdan iki kilo elma almasını söyledim. Çocuk babasına "Lütfen bu bisikleti al. Bahçeye çıkıp çiçek topladık. 6. 4.-Yeniden yazalım T. öğretmenim bana yabancı dilimi geliştirmek için kitap oku­ mutluluk kaynağı olarak görmeyi (gör-) deneyin. 7. çok para kazanmak mümkündür. Senden benim için de bir kahve almanı rica ediyorum/istiyorum. Delikanlı genç kıza "Benimle hemen evlen. 6. □ 2. 4.' diyor.. Bu sabah evden birşey ye meden çıktım. Böyle bir durumda çoğumuz kendimize kızarız." diyor. Olmayacak şeyler isteyip sonra da onların gerçekleşmemesine (gerçekleş-) üzülürüz. 9. Uzmanlar insanlara “Günde en az altı saat uyuyun. Uzmanlar bize "Mevsim geçişlerinde sağlığınıza dikkat edin. Bir bara gijdip ___ bir şeyler içelim mi? 7. Yalnızca başka insanlar bizi kızdırır.istedi. öğrenci işlerine gidip kayıt yaptırdım. Sizden hastane içinde yüksek sesle konuşmamanızı rica ediyo­ rum/istiyorum. □ [7] 4. Delikanlı gene kızdan onunla Doğru 1. olasılık — >.1. öğretmen ona kızdı. yani bir insanın hem az çalışması (çalış-) hem de çok para kazanm ası (kazan-) mümkün müdür? Başka bir örnek: Sabah evden çıktınız ama telefonunuzu evde unut­ tunuz. 3. Tamamlayalım 3." dedi. Gözleri rahatsız oldu. Biraz parkta yürü yüp __ rahatlamak istiyorum. Bir kahve içje. Sema kafeteryada bizi görüp yanımıza geldi. Senden yerdeki çöpleri toplamanı rica ediyorum/istiyorum. Bu iki isteğin aynı anda gerçekleşmesi (gerçekleş-). hemen evlenmesini istedi. hem daha çok para kazanm ak (kazan-) istemesi________üste-) olmayacak bir şeydir. Senden bana bir daha yalan söylememeni rica ediyorum/isti­ yorum. 2. Sanem ve Tarık bütün gün hiç konuş madan oturdular. 10. Mayosunu giyip havuza girdi. 2. 2. 7. 10. istiyorum ama biraz utanıyorum. Simdi karnım çok aç. Oğlum sütü çok sever." diyor. Genç adam arkadaşına "Beni bir daha arama. milyonlarca olasılıktan biridir.IRSnl - 9. Kütüphane görevlisi öğrenciye "Kimliğinizi gösterin. 3. Senden bana o kalemi vermeni rica ediyorum/istiyorum. 10. 5. sokakta birinin yanlışlıkla çarpıp özür dilemeden yürüyüp gitmesine __ (git-) sinirleniriz. Hiç bu başarınızdan dolayı kendinizi kullamak. 11. Kitapları masaya koyup dışarıya çıktı. Müdür sekretere "Bana telefon bağlama. (kutla-) aklınıza geldi 9.

Bu kadar parayı çok çalış arak biriktirdi.2. işlerini zamanında \S\\wmeyerek büyük bir hata yapıyorsun. 6.Yağmurda ıslandım. Sana çok kırgınım. işlerimi bitirj?______ arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. 12. Akşamları kitap oku yarak__ uyurum. £ alışveriş yapacağım. 9. Dün gece üzerimi M meden . Tamamlayalım . 3.servis yapın. 10. Yemek pişince dereotunu serpio. Kendimize vakit ayırmamız gerek. Bu akşam evden cık mayıp iyice dinlenmek istiyorum. Yemeğimi yemeden uyuyacağım. 5. Bunun için yatıp kalkıp ____dua ediyorum. Ulaş doktora gitmeyip hayatını tehlikeye attı. Alper ve Berna yemekten sonra beraber çay içip televizyon seyrediyorlar. 11.. Ne kadar şımarık bir çocuk! Annesi o oyuncağı almadı diye bir saat­ tir ağlayıp zırlıyor_________ 14. 1. 8. 2. tamamlayalım 1. Sen benim en yakın arkadaşımdın ama aylardır beni arayıp sormuyorsun yanımıza geldi. Çok yorgunum. Bana 'Günaydın" demeden yanımdan geçti. Ruh sağlığımızı korumak için ön­ celikle stresten uzak durmamız gerekiyor. 8. Çocuklar bütün gün evde yaramazlık yapmışlar. Ancak ocağın altını çok fazla açma ım d a n _ yeme­ ğinizi kısık ateşte pişirin. Ayten eve kadar yürü m syip. 2. Alper Berna'ya birlikte spor yapmayı 2. Alper'e göre insanlar kendilerini çok fazla yormadan yaşamak istiyorlar.. yaşama başlamak istiyor. Çok üşüdüm. öğretmenden izin almadan sınıftan çıktı. Küçük kız ağla yarak__ kazayı anlattı. Doğru Yanlış □ □ H 0 [7] □ [7] □ □ [7] 1. istiyorum. Neyiniz Var? 12. 7.. 10. 6. 2. Geceleri dişlerimi fırçala m a d a n __yatmam. 3. Daha sonra üstüne patatesleri ekleyin. Bu yüzden hergün on kat merdiven in ip çık ıy o ru z _________ 12. Dinleyelim. Anahtarımı alm a d a n __ evden çıkmışım. Bu iş yerinde herkes çok iyi anlaşır. Bu da bize gös­ teriyor ki mutluluğu hem beden sağlığımıza hem de ruh sağlığımı­ za dikkat ederek yakalayabiliriz. Adam bu soğukta denize atlayıp yüzmeye başladı. Diş temizliğime çok dikkat ederim. Bunun yanında sağlıklı fakat mutsuz pek çok insan var. Yağı ekle yip ha karıştırj£_ tencereye koyun. 3. başımı alıp gitmek. Berna işten eve arabayla geliyor. 7. Çok üşüdüm. Biraz daha ka­ rıştırın. Filmi seyredip bize de anlatın. 2.— konuşacağım. Sinan kütüphaneye gidip ders çalıştı. Ayşe kimseye haber vermeden evden çıktı. Bizimle vedalaşmadan iş yerinden ayrıldı. Alper yerinden çok fazla kalkmadan çalışıyor. tencerenin kapağını ka­ pat.____daha enerjik olabiliriz. 3. 7. Kentin gürültüsünden. Of! Bilgisayar yine takıldı! Artık bu bilgisayarı kaldırıp atmak_________ istiyorum. kalabalığından kaçıpJmtiıılmak. yanıtlayalım teklif ediyor. Akşam televizyon seyret meyip____ kitap okumayı tercih ediyorum. asansöre biniyor. Çünkü hasta olmamak için yaşam tarzını ve alışkanlıklarını 9. Bu bardağı kalemlik ol arak___ kullanmayı düşünüyorum. Sen de bir şey ister misin7 2. Ocağın altını kapatın. Havuçları ve patatesleri küçük küçük doğrayın. yakın çevremize. 6. Evi Aoyupşoğam_m?km§— . uyudum. 3. birbirini sevip sayıyor 1. 7. Küçük çocuk ağla yarak 4. Çocuklar şarkı söyleyerek yürüyorlar. Bir bardak su ekleyin. . Doğru beslenip gerekli fiziksel aktiviteleri yaparak sağlıklı olmak mümkün. Hafta sonu evde oturmayıp arkadaşımı ziyaret ettim. 5. 10. 4. En son tuzu ekleyin. Afiyet olsun! değiştirmeye karar verdi. Bu şehirden çok sıkıldım. Ayrıca kendimizi sorumluluklarımızın altında ezmeden yaşamak çok önemli. Alper iş yerinde merdivenlerden çıkmayıp 4. 7. Adam sinirle içeriye girdi ve herkese bağırıp çağırmaya başladı. işaretleyelim.3. Bundan sonra insanların önünde s u s mayıp. 3. Okuyalım. Ankara'ya turist olarak. Ayşe şarkı söyle yerek___ iş yapıyor.^______ pişirin. 9. Hobilerimize. 4. 3. Şoför kırmızı ışıkta durmayıp herkesin hayatını tehlikeye attı. 5. 11. İşten sonra arkadaşlarla bir kafede otur«£_______ sohbet ettik. Strese Girmeyin 1.__ otobüse binmeyi tercih etti. 4. Hey! Yine dalıp gittin ___________ ! Ne düşünüyorsun? 11. O hiçbir şeyi önemsemez. 3.. trafiğinden. Tamamlayalım 1. Ellerini yıkamadan yemeğe başladı. Yolun yarısın­ dan geri dönmek zorunda kaldım. 6. 8. Spor yapıp yemeklerime dikkat ederek kolayca eski formuma kavuştum. Demet her zaman insanlarla gül erek___ konuşur.___geldim. 8.. Senelerdir görüşmeye görüşmeye birbirimizin yüzüne unuttuk.3. Bu akşam geç vakte kadar ders çalışmayıp erken yatacağım. ama sonra burada yaşa­ maya karar verdim. 6. Çok hastasın ama bir doktora gi\meyjp____ sağlığını tehlikeye atı­ yorsun. Yeniden yazalım SAĞLIK İÇİN Şüphesiz mutlu bir hayatın ilk şartı sağlıklı olmak.. 5. Buraları terk etmek. Kazadan hafif bir yarayla kurtuldum. Hırsız genç'kızın çantasını kapj?________ kaçtı. 2. 5. sosyal hayatımıza yeterli zamanı ayırarak dengeli bir yaşam sürmemiz mümkün. Elif akşam yemeğini yiyip uyudu. Spor yaparak. Karşımızdaki adam gülerek bize bakıyor. üstüne havuçları karıştırın. Okuyalım. Kendisi hakkındaki kötü eleştirilere bile gülüp seçer ___________ t. tamamlayalım YEMEK TARİFİ önce enginarları iyice yık a j® ^ ____ kurulayın. Cüzdanımı evde unut up dışarıya çıkmışım. 5. 6. Hırsız bütün değerli eşyaları almış. 4. 8. 6. 9. iş yerimizdeki asansör bozuldu. Şemsiyemi almadan dışarıya çıkfım. 2.. Tamamlayalım 11. Sorunları büyütmeyip çözmeye çalışmak gerekiyor. Bu akşam partiye gitmeyip____ evde oturacağım. Tamamlayalım Evdeki cam eşyaları kırıp dökmüşler ________ 13. insanları tanı madan onlar hakkında karar verme. için küçük bir sahil kasabasına yerleşti. Markete gi dip . 4. 11. İş yerinden evime yürüyerek g id ip geliyorum ____ 10. 4. Tamamlayalım 10. Biraz da­ _ bezelyeyi koyun. Enginarları geniş bir tencereye diz İP_______ içlerine karışımı koyun. 9. 7. Ceketimi giy meden__ dışarıya çıktım. 1. Berna hayat tarzını değiştirip yeni bir 5. 5. Kütüphaneye gidip bu konuyu araştıralım.

.... Erkek : Ben günlük turlarınızla ilgili bilgi almak istiyordum. koy. Kadın : iyi günler. İşaretleyelim.. ama çok korktum ve hemen • koş arak___ taksi durağına gittim. Da­ ha sonra ya stüdyoya ya da radyo programına giderim... doğa yürüyüşü. □ E 3. Hafta içi iki gün çalışjnayıp.. öğle yemeklerinde et ve salata yemeyi tercih ederim. tamamlayalım birlikte öğle yemeği yiyoruz.. Hava çok güzeldi.. Ünite: Yolculuk 12. öğrencileriyle hafta sonu tatili için otelden bilgi alıyor. İslam. Yarın için de yer yok. Kadın : Bir saniye bakayım. Ora­ ları gezeceğiz. öğretmen. Ankara Üni­ versitesi Tömer'den.____________ mavi yolculuk.. Sağlık Turizmi: kaplıca.. için___bana fırsat vermiyorsun.telefonlarıma çıkmıyor. .. vadi_________ 3... Daha sonra alışveriş yapacağız hep birlikte.. hafta içi 150 TL.... Bu arada yine bir iki bardak kahve içerim. Erkek : 12 yaş altı çocuklar için ayrı bir programınız var mı? Kadın : 12 yaş altı çocuklardan ücret almıyoruz. öğlene kadar bütün işlerimi bitiufe ofisten ayrılırım. Okuyalım.. Yolda g ü le________o y n a ^ ______ yürü­ yordum. Alışveriş yap jp_______ marketten çıktım. Benimle konuşmmıak içm. Gezi ücretine rehberlik hizmeti dahil değil.. morina. Kadın : iyi günler. 221 . Yaklaşık bir saat sonra eve dönüp_ duşumu alırım. Erkek : Dönüş ne zaman olacak? Kadın : 19. Kadın : iyi günler.. çamur. Genellikle kahvaltı yapmadan evden çıkarım. Günübirlik bir paket bu. 10.. Kendimi savunma. Ben Ankara'dan arıyorum. yelken. DİYALOG 2 Kadın : öz seyahat iyi günler. Dilerseniz program hakkında bilgi verebilirim.kendimi ge­ lemem. Çünkü müzik dinleverefe yürümek beni çok rahatlatıyor.13. cips gibi yiyecekler yiyerek. Müşteri günübirlik gezi düşünmüyor. 12. Otelde 1 ay kalmak istiyorlar. Genellikle vaktimi evde film izleyerek geçiririm. 1. Bu yüzden markete yürüyemk____ gittim. Kadın : Buyurun. Oda rehberlik hizmetlerimize dahil. 1 Çay molası 3 2 Çevrede gezinti (tarihi evler ve çarşılar) öğle yemeği 5 Ankara'dan hareket Kadın : Kaç oda? Erkek : Dört. . plato. Diyalog 1 Doğru Yanlış m □ 1. Ak­ Ben sabah erken kalkarım.. Sonrasında profesyonel rehber eşliğinde çev­ reyi gezeceğiz. Buna ulaşım.. öğle yemeği... Buraya seni gör mek için___ geldim. şifa. cam . dim: Artık yürüyerek markete giderken daha dikkatli olacağım. Otobüste sadece opsiyonlu yer kalmış.. iyi günler. şam saatinde Ankara'ya varacağız. Birden bir ses duydum. Kadın : Elbette. 7 Mart Pazar günü Beypazarı gezimiz var. Erkek : iyi günler. çünkü sabahları çok iştahım olmaz. Bizim bu işi zamanında bitir memiz içjn_ onun da bize yardım etmesi gerekiyor. □ □ □ E Doğru Yanlış m □ □ m Doğru Yanlış Diyalog 2 6. Tamamlayalım Kadın : Maalesef yer yok.. yürüyüş yaparım... tedavi_______ Deniz Turizmi: yat. 2. Diyalog 3 8.. sauna dahil. Daha sonra Beypazarı'na varıyoruz ve etrafı gezdikten sonra 15. 7. .. Dört kişi için grup indirimi yok. Kızılcahamam'daki oteliniz ile ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Grup olarak mı geleceksiniz? rehberlik hizmeti dahil. Nereye Gidelim? 1.. 8.. Orada çok sayıda tarihi ev ve çarşı var. Yani sabah yürüyüşüm çok keyifli olmadı. 7. Tamamlayalım Bu sabah erkenden kalktım.. orman.. Ankara'ya yakın yerlerle ilgili bilgi alabilir miyim? Kadın : Elbette. 6.. banyo. İyice dinlen meden yataktan çık­ mam.. Mutlaka birkaç fincan kahve içerim. plaj. Ücrete hamam dahil değil.. Erkek : Evet 4 Alışveriş Kadın : Hangi tarihte? Erkek : önümüzdeki 1 ay içinde bir hafta sonu düşünüyoruz. Hiçbir şey ye meden evden çıktım. 2.. Aslında köpekleri severim. Bir de fiyatları öğrenebilir miyim? Kadın : Hafta sonu tek gece 2 kişilik oda fiyatı 180 TL..?. Erkek : iyi günler hanımefendi. sıralayalım DİYALOG 1 Kadın : Papatya Termal iyi günler. iki kişilik oda fiyatı hafta sonu 180 YTL m □ 4. öğrencilerimle birlikte bir hafta sonu gezisi düşünüyorum... görünmüyor. önümüzdeki iki gün için yer yok. Erkek : Teşekkür ederim.._ kendimi şımartırım... Böyle günlerde daha geç kalkarım. Çünkü kahve içmeden.. Onlarla sohbet efderek yemek yemeyi çok severim. Yürüyüş sırasında mutlaka kulaklıkla müzik dinlerim. Çünkü markete g itjz_______kahvaltı için alışveriş yapmak istedim. Erkek : Lütfen Kadın : Sabah sekizde Bahçelievler Kültür Merkezinden hareket ede­ ceğiz. Gezi dönüşü ertesi gün akşam olacak. çok teşekkür ederim. Onu o halde gördüm ve ağla mamak için kendimi zor tuttum.. Bir grup köpek havla yarak bana doğru geliyordu... Bu olaydan sonra karar ver­ DİYALOG 3 Kadın : Ay Işığı Turizm buyurun... önce kahvemi ic ip gazetemi okurum. kendime zaman ayırmayı tercih ederim.. Erkek : Peki yarın için? 3.. Yemekte Beypazarı'mn yöresel yi­ HOLYA'NIN BİR GÜNÜ yecekleri olacak. Bu işi başar mamam için hiçbir neden yok! Umutsuz olma..1. öğle yemeklerinde genellik­ le arkadaşlarımla buluşurum. Erkek : Peki. Erkek : Opsiyonlu yerler de mi yok? Kadın : Kalmamış maalesef. liman dahs____________________________________ Yayla Turizmi: daS. . 5. Daha sonra dışarıya çkıp. müze. Yaklaşık bir saat sonra Ayaş'ta bir çay molası vereceğiz.. Erkek : Programda müze ve ören yerleri girişi var mı? Kadın : Evet. Beypazarı için ücret 25 TL. Hamam. . sineeoe_______ kilise. Nereyi görmek istiyorsunuz? Erkek : Ankara'dayız. 9. Bir daha onlarla görüş memesi için ona yalvardım. Yarım pansiyon Erkek : Telefonla rezervasyon yapabilir miyim? Kadın : Olur. Hristivanhk Musevilik. Senin üzül memen için her şeyi yapacağım. körfez. Erkek : Ben.. 5. Ayın 2'sine kadar yer 4. Bu gece Adana otobüsünde yer var mı acaba? □ E □ m □ s 2.. Bir taksiye bin ıp_______ eve döndüm. Aynı zamanda böyle günlerde tatlı. ören yerleri girişi ve Hazırlan_g2_ ofisime giderim.. Gruplayalım İnanç Turizmi: din..30 Erkek : Teşekkürler. öğlene kadar menajerimle radyo ve konser programları hakkında konuşuruz..

Okuyalım. Otomobille ulaşımın da zorlukları vardır 2. 10. işaretleyelim. Konuşma eserlerin fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyorsunuz ama ne yazık ki Yanıt: c 1. ki bireylerin fikrini almanız gerekir. Ailede­ buradayım. 4. Neleri seviyorlar. hemen birşeyler yiyelim. Sonra pişman olmamak için önce çok iyi düşünün.e__ yarın Lizbon'a gidiyorum. Konuşma 3. işaretleyelim □ 1. Eş anlamlısını bulalım 8. servis aracı / gelmek üzere. □ m 4. Lütfen değerli eşyalarınızı yanınıza alı­ nız. Nasıl Gidelim? sı. En uygun tatili seçebilmeniz için öncelikle. kart başvuru­ sunda bulunmak için 3'ü tuşlayınız. Biraz bekleyin. Bu kitabı bulabil mek için Bunlar: 1. Dinlen mek üzere konferansa ara verdik. Arkadaşım merdivenden düştü. Lütfen on bir □ m 5. 12. Tüm aile bireylerini düşünerek tatil planı yapmak gerek. Peki. Otomobil çekilişine katılmak için ne yapmam gerekiyor? . nelerden rahatsız 14. . Herkesin tatilde kendini rahat h is s e t t i iç in ____ 4.ona yardım edelim. Tatilde tüm aile bireylerinin mutlu olması m mümkündür. nasıl bir program yapmanız gerekiyor? Bizim bu konuda size birkaç 6. kürsüye geldi. 12. hayvanat bahçeleri var? 6. Tamamlayalım. En avantajlı ulaşım aracı arabadır. Durağın eve ya da işe yakınlığı m 3. Çocukların uyu malan için onlara masal okuyorum. beraber gidelim. Yemek p\şmekJlz_er^.. □ Türkiye iş Bankası interaktif telefon servisine hoş geldiniz. Minibüste yer bulmak otobüste yer etmek için l'i. 10. Otobüsün sıcak ya da soğuk olması h 5. işaretleyelim a.. Tamamlayalım pek çok sahafı dolaştım. beni daha sonra ara. kazanan yarışmacılara ödül vermek üzere / toplandık. Karşıda özel bu bölümde fotoğraf çekmek yasak. Bayram tatilinde yer ayırmaları için / otele telefon ettim. çoğunuz bu 6. bir tatil yöresinde geçir­ 3. şifrenizi almak ya da değiştirmek için 2'yi. 4. Tam karşınızda da Ankara Kalesi var. 1. Saçlarımı boyatmak için / kuaföre gideceğim. Uygun başlığı bulalım Yanıt: c 3. Sana yardımcı ol maküzere_ riniz? Herşeyi tek tek düşünmeniz gerekir. Bir toplantıya katı \mak üzeı. Raporları dosyalaması için / sekretere verdim. Kendimi daha iyi hissetmek için / yoga yapıyorum. Hesabınızı kontrol sonraki durağımız orası olacak. Beni bekleyin. kenarını mı ormanlık alanları mı tercih edeceksiniz? Konaklama için tatil köylerini mi. Ailemdeki herkes için en uygun tatili nasıl seçebilirim? □ b.. 9. 1. Ancak. Solunuzdaki yapı eski meclis bina­ 12. Çocuklarla ve yaşlılarla tatile çıkmak zordur. 7. Teşekkür ederiz. izin döneminizi ailenizle baş başa. 8. Bunun için seyahat acentelerinden de yardım alabilirsiniz. Otobüste ayakta kalmak 4. Stresten uzaklaş mak için resim kursuna katıldım. Emre ile Gül evlen mek üzere belediyeye başvurdu. kampanyaları öğrenmeniz iyi olur. yerleştirelim. 7. Meral sigarayı bırak mak üzere profesyonel yardım almaya karar organize etmek için sadece sizin düşünmeniz yetmez. en uygun yer ve otellerle ilgili size farklı önerilerde bulunabilir. Eşleyelim 1. Ailem için en uygun tatil yeri neresidir? d. m □ bulmaktan daha kolaydır 2. Okuyalım. Doğum gününde anneme vermek üzere / bir çanta aldım. Turizm acenteleri size uygun tatil önerileri m sunabilir. Çocuklar okuma-yazmayı öğren mek_üzere_. Başkalarının hataları yüzünden stres yaşamak □ 2. 10. 11. Metro. örne­ ğin hangi otellerde akuapark bulunuyor? Nerede eğlence parkları. ortak zevklerinize uygun tatili belirlemek için inter­ net siteleri veya gazetelerdeki tanıtımları. Tatil yeri ile ilgili bilgileri nerede bulabilirim? □ c. 13. verdi.Affedersiniz. 13. öğle yemeği yemek için bir Doğru Yanlış E □ E □ 3. Konuşma Sayın misafirlerimiz şu an Ulus'tayız. Dağcılar dağa çıkmak için / malzemelerini hazırlıyor.. 8. 7. ailenizle daha eğlenceli zaman geçirebilmeniz için___ . Metroya bin mek üzereyim . 12. Sonra tekrar buraya geleceksiniz. 5 yıldızlı otelleri mi yoksa pansiyonları mı tercih ede­ 11. 4. Acenteler bana hangi konularda bilgi verebilir? [73 □ Şimdi Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde bulunmaktayız. Jüri birinciyi sec mek üzere önerimiz var. Kursa YsMmamz için kayıt yaptırmanız gerekiyor. haydi sofraya gelin. işim bit meküzere^ . bir yere daha hızlı ulaşmak için uygun bir tercih olabilir. Gülmemek için başka bir tara­ fa baktım. Acele edin. uçak alana in mekjizere_ . mek istiyorsunuz ve ailenizde farklı yaş gruplarından insanlar. işaretleyelim 2. 222 . Doğru Yanlış m □ 5.. 16. Konuşma . Bir iş toplantısına katılmak için / Fransa'ya gidiyoruz. Açlıktan havil mak üzereyim . 14. Daha iyi bir iş bulabil mekjçin ___ İngilizce öğreniyorum. Uzun kuyruklarda sıra beklemek □ h 9. Konuşmacı sözlerine başla mak üzere Bu yaz. Tatiliniz Nasıl Geçti? 2. Burada. Süreniz dol mak üzere oluyorlar? Böylece kafanızda ortak bir fikir oluşacaktır. 3.2. Bana problemlerini anlatabilirsin.3. 2.9. çocuklar ve aile büyükleri var. Hangisinin yanıtı yok.Gıda reyonumuzdaki mavi etiketli ürünlerimizden en az beş adet al­ manız ve faturanızla danışmadaki görevlilere başvurmanız gerekiyor. siniz? Yurt dışına mı çıkacaksınız? Yurt içinde mi kalacaksınız? Deniz 10. nasıl bir yere gidecek­ 5. ailenizdeki çocuk­ ları ve yaşlıları da düşünmeniz gerekir. toplanacak. Kemerlerinizi bağlayın. En iyi kararı M&mesUçüı. Kaybolmamanız için / haritalarınızı yanınıza almanız gerek. Daha sonra. dolduralım haneli hesap numaranızı tuşlayınız. tatilinizi iyi 12. 15. Bütün bilgileri aldıktan sonra ailenizdeki diğer kişilerle birlikte ka­ rar verebilir ve bavullarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. 4. camlı bölmede Kaşıkçı Elması'nı görmektesiniz. 9. Acenteler. Biliyorum.

[2] Bu yüzden eve yürüyerek geldim. 6. Tamamlayalım 1. Palandöken'i Uğur vaktim vardı. Serkan : Türkiye’deki en uzun kayak pisti buradaymış. eve gidip dinlen- . Çok üzgünüm. [H Bu sebeple repm yapıyorum. Kayak yapmayı çok seviyorum. 13. 2. 3. 2. Niçin oralara________ Bitmiyoruz / . Sizce de öyle detŞil mi / Selin : Hayır. Yarın işe gitmeyeceğim. 7. bayram tatilinde Palandöken'e gitmeye ne der­ siniz? Uğur : Palandöken neresi__________________ _______________ ? : Erzurum'daki kayak merkezi. Konuşma □ Meclis binasında [£] otobüste 5. Sezon da ka­ sımda başlayıp mayıs sonunda bitiyor. çünkü ___geçen 2. o ve|eteryan. bu yüzden tatile gide- □ sokakta □ radyoda meyeceğim.. Hiç param kalmadı. Kendimi iyi hissetmiyorum. 8. çok modern 274 yataklı bir otel de varmış. Bu raporu yarına kadar bitirmem lazım. bunun için çok meşgulüm. ç ü nkü 0 otelde 4. Seninle sinemaya gelmiyorum. kahvaltı yapmadan evden çıkacağım. 00 Bu sebeple sabaha kadar dinlenmeden çalışacağım. çünkü________ _ çok hastaydım.. Gidip hazırlık yapayım. m Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorum. Çok acelem var. Aslı bu yemeği sevmez. Bu sene çok para biriktirmedim. İstanbul'dan uçağa bindikten iki buçuk saat sonra oradayız. : Gerçekten güzelmiş. Serkan : Ben okuldaki arkadaşlarla konuştuktan sonra. 7 : Orada güzel bir otel var mıymış_______________________ ? Serkan : Tabii. 3. bunun için kışın mutlaka □ kalede m Bu yüzden arkadaşlarımla buluşup si­ nemaya gittim. Okuyalım. : Daha yakın kayak pistleri de var. bımun için erken kalkmam gerekmiyor. özel bir şirket bu tesisi yapmadan önce yoktu. Eşleyelim 4. Konuşma [3 Müzede □ sokakta □ fotoğrafçıda yaz orada çok güzel vakit geçirdik. Hafta sonu geziye gidemedim. Kilo vermek istiyorum. 17.15. 4. 16. [Q Çünkü üniversiteyi kazanmak istiyorum. tamamlayalım Selin 3. Dün boş : Arkadaşlar. o kadar da uzak değil. Tamamlayalım 1. [4] Çünkü maçı kaybettik. \T\ Bu yüzden para biriktiriyorum. Çok çalışıyorum. Ama. çünkü 3. Bu yaz yine Antalya'ya gitmek istiyoruz. Yeni bir araba almaya karar verdim. Selin Uğur çok yoruldum. Konuşma □ Otomobil galerisinde □ danışmada □ gıda reyonunda H 1. 4._______________________________ __7 Uğur 5. Duymadın mı yoksa? görmeyi daha da çok istiyorum. Konuşma □ Televizyonda 0 telefonda 1. Bu hafta kursa başladım. çünkü □ durakta kayak merkezine gidiyorum. Biraz ara vermek istiyorum. buyüzdeıt mek istiyorum. Daha sonra otelden yer ayırtıp biletlerimizi alalım. Bilge : Bence Palandöken çok uzak. 6. kasada 2.