Vous êtes sur la page 1sur 13
rzeczywistos¢ a dokument icy i Marty Miskowiec Keaks 200% east Materiaty z sesji naukowych zorganizowanych 4 FOTOGRAR wramach 5. Krakowskiej Dekady Fotografii 30 FOTOGRAFIA W ROZSZERZONYM POLU Adam Mazur niepozorne} fotografii przystojnego mlodziesica w swetrze i obok, praygotowanego w ider nym formacie, zdjgcia tysiejacego mezczyzny w okularach i popielatym garniturze ustawionego na bialym dle. Fotografie anonimowych os6b zawieszone aa écianach galerii pezywodza na mySl slynna serie portret6w Thomasa Ruff ale rownie dobrze moglyby to bye zdjecia z kolekeji osiedlowego fotografa, wykonujacego zdjecia do passportéw i legitymacji, Niel y bezimiennych kobiet zakocha! sig podobno jeden budza sympatie, inne obojemosé, a w jedne} z marszandéw: Serie prac Anety Grzeszykowskie), bo o jej prace chodzi, czy to, Ze przedstawia nieistaicjacych ludzi, a kazdy z obrazéw zostat skonstruowany od zeta przy uiyciu technologii eyfrowych. Zadna 2 fotografi nie przedstawia nic, co kiedykolwiek istniato, obraz nie ma Zadnego odniesienia do rzeczywistosci materialne), Prayzwyczailiémy sig jud, Ze Fotogralia nazywane sa nie tylko reprodukowalne, deuwymiaro: we obrazy, powstale przy uéyciu mechanizméw optycznych i proces6w chemicanych, lecz take abstrakcyjne obrazy tworzone bez uzycia aparatu, konstruowane obiekty ptzestrzenne, mnie) lub bardziej skomplikowane kompozycje % negatywow czy renigenograméy, jak i wittualne, zlozone z niematetialnych pikseli, przetworzenia cyfrowe, ktére ogldamy na ekranach lub wyéwietla ne 2 projektoréw przy akompaniamencie muzyki, Nie dziwi nas gdy na wystawach fotografi ccf prezentowane sq obok 2djeé projekcje wideo, wydruki komputerowe czy instalacje site stopniowo rozsze Ukuta w epoce nowoczesnosci kategoria , fotografi ig poza tradycyjnie ustalone granice obiektywnego przedstawienia tzeczywistosci, obejmujac swoim zasiggiem kole} ne obszaty wizualnosci. Keyryc} historycy, eksperci, ktorzy przez kolejne dekady pracowali nad tym, by pojecie fotografii stalo sig na tyle rozciagliwe, by pomiescié skrajnie 16znorodne formy ok rOwnie identyez- awionego ana mys 1 kolekeji 2 twatzy mno jeden vedstaw chnologii iadnego cz take wnniej Lub »zlozone ryéwietla- fotografi ‘atespeafic adycyjnie em kolej- owali nad ne formy obrazowania, spravili poérednio, ze praemySleni, czym faktycznie jest dif Fotografia, wymaga nic Iada wysitku, Jednoczesnie udawanie, ze wspélezeSnie proponowane nie tylko przez artyst6w cksperymenty sq tym samym, czym byl wynalazek fotografi lat emu dziesieg, pieédziesiat czy sto picédriesiat,gdy pracowal nad nim JL. M. Daguesze, H, F. Talbot, zy H. Bayard, zakrawaloby na Nawiszujac do tekstéw Rosalind Krauss, ktéra pod koniec lat 70, XX wieku zainicjo. wala krytyezna rewizje znaczenia kategorii rzezby, mozemy — whrew prayzwyezajeniom i latwe- smu, acz niezwykle redukeyjnemu gestowi przypisywania nowych zjawisk istiejacym kategoriom = sprobowaé umiescié wspélezesne praktyki two 1. Ksous, Sp inh pune ie, rzenia obraz6w w nowych tamach koncepeyjaych', | 4. ne 8 (Spring 191 Opis wspélczesnego rozszerzonego pola fotografi bytby watpliwy bez spojrzenia w przesctosé. Ztelacjonowany Akademii Francuskie] w 1839 roku przez Francois Arago wynalazel dag. rotypil odmienit istniejaca od renesansu relacje pomigdy rzeczywistoscia a jej preedstawieniem, sprawiajae, ae na znaczeniu tracita nasladowcza wegledem natury funkeja sztuki a toslo znaczenie —akcentowanego réwnie: przez romantyzm — ekspre nego potencjalu twércz0sci’, Techniczny, Przemyslowy spos6b utrwalania obrazéw reeczywistosci, co zauwaiy! Walter Benjamin, przyspic- sayl w dalszej perspektywie cozwédj nowoczesnych | 2 Por J Rotor ign bmn bo Re form reprezentacii, tworzonych pray uiyciu zar6wno |: ge ge oat Wasseaa TR, 3.212: tradycy ch, jak i nowych medidw*, Zmierzch epoki odtwarzania rzeczywistosci lub ideatu w sztuce byt | owe siowisha arsiveane, hte 2 aateey uray jednoczesnie momentem wynalazku i ekspangji fo. | ‘apelniaa jakies miesce w raeczywistoii. Moga toga a w uadyeyinych formach asysycenye, | Se ny, nine an jak malarstwo i rze#ba, poczatkiem epoki wyrazania Inbal Zita cc age don spew indywidualnosci artystyczne}, Romantyezny i nowo- je Arvtutces, py w owojg Payee ster, 4 czesny geniusz, ktérego bods| najslynniejszym glo- | **ibité sia erate, bald wenn ja sicielem byt Charles Baudelaire, odrzucal zaréwno 8 Hl WenfypadesrlTechioxun ure i sztuke naturalistyczna probujaca ja naslado- Perera Bier, Birger, Tris ana dn wwaé, jak i ,odtwérczy” preemyst fotograficzny. | Jpg Kis Huber, Kink 20 ‘Tym, co w pierwszej kolejnosci szokowato | wspolczesnych byta precyzja utrwalonych fotograficenie obrazow Swiata czy ted ,natury méwiono w dziewictnasty ktéra nie wicku, te) przed-fenomenologiczne| epoce; precy Unlewainiata sam akt kopiowania przez atysrg meczywistosc, co raeze) zmuszata do ponownego przemySlenia kategorii mimesis w sztuce. Z: ace w ym kontekécic sq stowa Maxa Dauthendeya ‘na temat dagerotypil: Poeguthowo — jak informage — nie Siano due) pregpatrywa sie nykonanym prec niego (Daguerse’a] zdjciom. Whrazzstaté yeh ladgi wend lek; patreacy na nie mad wraeaie, ie te male, Arobniste ware na sdjein maga cclowicka nawet wide take orgalamiaies addialywala na patreaego miespatykeana dosyehexas sugestonose prerwzgch dageroty |. 4 2e-wtenann hk ons eo hw ich niespotyleana wiernosé wobec natury4 1 vr ir). Sioa, Pons 1965110.