Vous êtes sur la page 1sur 8

Cng ha x hi ch ngha vit nam

c lp T do Hnh phc

Danh sch
cu hc sinh trng PTTH bc duyn h

H Ni, nm 2010
Danh sch cu hc sinh trngt THPT bc duyn h
Thnh t trong cng tc

T
T

H v tn

Kho
hc

Qu qun

Chc v cao
nht
qua

n v cng tc
hin nay

a ch lin lc

in thoi
- Di ng
- C
nh

19601962

1.

Bi Quang Huy

2.

Nguyn Hu
Cn

3.

L Bing

4.

Trn Phc Thng

5.

o S Tun

6.

Nguyn Minh
Lng

7.

on Quang Ph

8.
9.

Quan Ngn
Anh
Nguyn Vn
Ngoan

19601964
19601967
19611964

10.

ng Duy Thu

11.

Nguyn Tin B

12.
13.

Trn Quang
Thn
Nguyn Cao
Quyn

Hng Lnh-Duyn H
An Duc-Qunh Ph-Thi
Bnh
Qunh Hng-Qunh Ph-Thi
Bnh
Bch ng-ng Hng-Thi
Bnh
Qunh Giao-Qunh Ph-Thi
Bnh
Qunh Hoa-Qunh Ph-Thi
Bnh

Tng cng ty Thp Vit


Nam

50 p C Lc - Thanh Xun - HN

048585833

Ngh hu

S 5 ng 108 Nghi Tm - HN

048238653

Ngh hu

36 ng 255 Ph Vng - HN

048691115

Khoa Trit hc-Hc vin CTQG


H Ch Minh
Cty C gii v xy dng Thng
Long

101 Tp th Nguyn i Quc - Nghi Tm HN

0912042498
048360071

48 Tn Xun - Xun nh - T Lim - HN

0912681865
048389047

s 8 Khng H - Khng nh - Thanh Xun


- HN

048551113

s 18 ngch 72 ng 21B Ty Sn - HN

045370777

Ngh hu

S 18 ngch 72 Ng 218 Ty Sn -

045370777

Tng Cng ty Bch Ho

Xm 15 C Nhu - T Lim - HN

048389481

s 24 l 13 n L - Hong Mai - HN

0913527270
046332451

Ngh hu

H Ni
ip Nng-Duyn H-Thi
Bnh
ng Tin-Qunh Ph-Thi
Bnh

Phng KH-CN Vt liu-Vin


KHCN&MT
Vin Nng lng-Tng Cty in
lc Vit Nam

Hng Lnh-Duyn H
Qunh X--Qunh Ph-Thi
Bnh
An Chu-ng Hng-Thi
Bnh
ng Sn-ng Hng-Thi
Bnh

Tng Cty ng st Vit Nam


Ngh hu

Tp th Vin Nng lng, s 6 Tn Tht Tng HN


21 ng 167 ng Gii Phng - Hai B Trng HN
A13-43 Vng H - Phng Chng Dng - HN
S 12 ngch 107/34 ng 107 Hng Mai HBT-HN
Nh 9 Ng 10, ng Tn Khai 1 - P.Vnh
Hng
s 7 ng 124 ph Vnh Hng - Hai B TrngHN

045741412
0913062515
048694617
0913283603
048242907

14.

Trn Cng L

15.

Dng V n Ch

Qunh Ph -Thi Bnh

Ngh hu

16.

Nguyn c
Thnh

TT Qunh Ci - Thi Bnh

Ngh hu

17.

Phm Mai Lnh

Qunh Hng-Qunh Ph-Thi


Bnh
Qunh Giao-Qunh Ph-Thi
Bnh

TT T vn php lut Thng Long HLG

S 25 T 18 Mai Dch-Cu Giy-HN

Ngh hu

108 I chung c bao b Ph Thng - Ty HHN

047583269

105 ng Tri C - Trng nh - HN

048639348

18.
19.

Nguyn ip
Thit
Nguyn nh
Lung

Vn Ha

21.

Nguyn Tin B

22.
23.

Nguyn c
Ngon
Ng Thu Nh

Gio vin

20.

Ngh hu

Hng Giang-ng Hng-Thi


Bnh
V ng-Hng Lnh-Hng HTB
ip Nng-Hng H-Thi
Bnh

24.

ng Duy Thu

25.

Trn Th Chu

046446628
0913015708
046336688
0913505091
04761572

H Thu Li

14D ng 93/28 Hon Vn Thi - HN

Cty C phn Hng Thnh

TT Vin Nng lng, s 6 Tn Tht Tng-ng


a-HN

0912122103
045650420
0904183239
045741412

Ngh hu

Xm 15 C Nhu - T Lim - HN

048389481

123 B Nguyn c Cnh - Hi Phng

0313858046
0913527570
046332451
045585076

ng Tin-Qunh Ph-Thi
Bnh
An Ninh-Qunh Ph-Thi

046272949

Vin KHCN&MT

s 24 l 13 n L - Hong Mai - HN

Ngh hu

51 ng 236 Khng nh - H nh - HN

19611963
19621965

Bnh
An Ninh-Qunh Ph-Thi
Bnh
Kin Trai-Minh Trn-Hng
H
Hng Minh-Hng H - Thi
Bnh
Ph Sn - Hng H - Thi
Bnh

26.

V Minh Tm

27.

Nguyn Th
Hng

28.

on Ngc By

29.

Hong c Lc

30.

o Hoa Vit

31.

ng Ton

32.

c Oanh

33.

Nguyn Thanh
Xun

34.

Trn Th Hnh

35.

Nguyn Th
Hng

36.

Bi Hu Nam

Hng An-Hng H-Thi Bnh

37.

Nguyn Quang Y

19621963

Hng An-Hng H-Thi Bnh

38.

L Thin Thut

19631964

Ho X-ng Ho-H Ty

39.

Nguyn Cng Thng

40.
41.

Nguyn Hu Hng
L Th Kim
Nhm

Thi Hng-Hng H - Thi Bnh


Lng Vn-Hng Nhn-Hng
H
Thanh Triu-Tn L--Hng
H-TB
Tn Tin-Hng H-Thi Bnh
Trng Lc - Can Lc - H
Tnh
Kiu Trai-Minh Tn-Hng HTB

Th x Thi Bnh

Thi Bnh
Lng Ngc-Tn Tin-Hng
H-TB
Ph Sn - Hng H - Thi
Bnh
Cng Ho-Minh Ho-Thi
Bnh
oan Hng-Hng H - Thi
Bnh
Bch ng-ng Hng-Thi
Bnh
Nhm Lang-Tn Tin-Hng
H-TB
Vit Hng-V Th-Thi
Bnh
oan Hng-Hng H - Thi

Trn Hu C

43.

Phm Trng
Tun

19631965
19631966

44.

Hong Thnh

45.

Nguyn Vn
nh

46.

Nguyn Th Hu

47.

Nguyn Th
Thanh Hi

48.

Trn Th Hng

49.

Nguyn Sn Hi

19641967

B2 TT nh Trung T - P. Phng Lin - ng


a-HN

048524801

Ngh hu

61/G9 ph Pho i Lng - HN

048359035

Ngh hu

P423 nh E7 tp th Phng Mai - ng a HN

045760629

Ngh hu

s 39/462 ng Bi, Vnh Phc

048328835

Hc vin K thut Qun s

40 ng 64 L Trng Tn - Thanh Xun - HN

Ngh hu

Ng 27 ng 35 ph Nguyn An Ninh HN

Tng Cty Xi mng Vit Nam

S 21 ph B - Long Bin - HN

Tng Cty XD Thng Long

74 Nguyn Ch Thanh - H Ni

Ngh hu

s 8 ng 3 Lng Vn Can - H ng - HN

034829993

Ngh hu

61/G9 ph Pho i Lng - HN

048359035

Cty C phn Vi si may mc


min Bc
T Bin tp Vn kin Quc hi
ton tp
Gio vin

Hiu trng Trng DL L Thi


T Vinaconec

Gio vin

42.

B Quc phng

t 27 H nh - Thanh Xun - HN
4A1 ng 48 Linh Lang - ng a - HN
S 7 Ngch4A/2 ng Vn Ng, sau G3
Trung T
54B ng 294 ngch 8 i Cn-Ba nh-HN

Gio vin

0913364547
045654294
0988727175
046624472
0913210359
048725236
0904108604
04838850
048356146

0912478842
048547963
0913258989
047622344
090344386
0
045726898
047626925
036834622

Ngh hu

37A ng 149 Khng Thng - HN

Cty XL v VTQD8

4C31 Mai ng - Hong Mai - HN

Ngh hu
TT Chuyn giao CN v x l mi trng UB
Vn phng B Nng nghip v
PTNT
Ngh hu
Ngh hu
Vn phng UBND tnh Thi
Bnh
Ngh hu

P114, TT G1 trng THCSNO Thanh


Xun - HN
p210 tp th BTC Ctr TW ng 409 Ngc
Khnh - HN
136 ng Khut Duy Tin - HN
L 1 8 n L 2 - Hon Vn Th - Hong
Mai - HN
29 ngch 16/27 Hun Thc Khng - ng a
- HN
17/12 Trn Ph - Thi Bnh
P310/A2 TT Thnh cng

045630655
0903201614
048624245
0983313240
045531737
0912120347
047719059
0904318714
04854825
046337027
048359056
0913291196
036834587
048356754
4

50.
51.
52.

Trn Vn Chn
Nguyn Ngc
Ton
Nguyn Vn Thng

53.

L Kim Ton

54.

Nguyn Th Hu

55.

Nguyn Sn Hi

56.

L Hu Thnh

57.

Phm Vn Khnh

58.

Phm Hng
Ton

19651968

59.

Cao nh Thi

60.

Phm c Dn

19651966

61.
62.
63.

Hong Kim Cu
Th Ho
V Minh Ho

64.
65.

Bi Th Hng
Minh
Trnh Tin Vn

66.

Th Thu

67.

Trn Th Chiu

68.

19651967

Bnh
Minh Chu-ng Hng-Thi
Bnh
Hoa L-ng Hng-Thi Bnh
Phc Khnh-Hng H - Thi
Bnh
oan Hngh-Hng H - Thi
Bnh
Bch ng-ng Hng-Thi
Bnh
oan Hng-Hng H - Thi
Bnh
Th trn Hng H-Hng H TB
c Lp-Hng H - Thi Bnh

Thng Nht-Hng H - Thi


Bnh
Hng H - Thi Bnh

i hc Kinh t quc dn

101A, A12, Tp th HKTQD

Tha Thin Hu
Thn Nhu-Ch Ho-Duyn
H
Hng Dng-Hng H-Thi
Bnh
Qunh Lu Ngh An

0913227725
047533652
0903496089
049334575
0913212494
048698955
036975006

Ngh hu

L 1 8 n L 2- Hon Vn Th - Hong
Mai - HN

046337027

Ngh hu

310/A2 Thnh Cng - Ba nh - HN

049356754
047711794

Ngh hu

Th trn Hng H - Hng H - Thi Bnh

036861378

THCS Ging V

s 1 ng 155 Cu Giy

s 14 ngch 423/1 i Cn - HN

0904224090
048333890
0913005391
047873641
0912028433
048326218

TT Thng tin TM - B Thng Mi


Ngh hu
B Ngoi giao

Gio vin
Gio vin

69.

inh Ngc Bo

70.

Nguyn Vn
Phc

71.

Trn Th Tuyt

72.

Nguyn Cng Thng

Gio vin

Thi Hng c
Nguyn c
Lun
Nguyn c c

19681970
1968-

Gio vin

75.

S 9 Trn Hng o - HN

i hc Kinh t quc dn

inh Khc
Thun

74.

i din Cty WIN


INTERNATINONAL(H Quc)

Trng Cn b qun l

a Ph-Thng Nht-Hng
H-TB
Vnh Yn-ip Nng-Hng HTB

73.

59 TT PKKQ - Ph Thng - Ty H - HN

Trng THPT ng Hng - Thi


Bnh

19661968
19661969

19671970
19681971

Cao ng Du lch H Ni

Ngh hu

25 Don K Thin - Mai Dch - Cu Giy HN


S 19 ng 50 Ph Vng Th - Phng Bi Ty H
S 603 - I Chung c bao b Ph Thng Ty H - HN
s 14 ng 420 Khng nh - H nh - HN
14b420 Khng nh - H nh - HN
P125 nh 194 Gii Phng - HN

Ngh hu

12/197 t 68 ng Tri C - Trng nh - HN

Dn Ch-Hng H-Thi Bnh

Vin Nghin cu Hn Nm

s 4 ng 444/16 i Cn - Ba nh - HN

Duyn Hi-Hng H - Thi


Bnh

Trng H S phm HN
Vin Cng ngh - B Cng
nghip
Trng THCS Tn Mai-Ph
Tn Mai

Minh Khai-Hng H-Thi Bnh


Tin Hi - Thi Bnh

An Vinh-Qunh Ph-Thi
Bnh

PGS, TS, Trng

P108 N2 ng 36 Vn Bo - Liu Giai - Ba


nh - HN
26 Nam Hng - Khng nh - Thanh Xun
- HN
s 4 ngch 29 ng 94 Tn Mai - HN

Ngh hu

54B ngch 294/8 i Cn - Ba nh - HN

Bo Hi Phng

4A/3B Nguyn Tri - NQ - Hi Phng

Giao thng ng st

Ng 292-Nh 2- Nghi Tm - HN

047644423
047531170
047583350
045596768
045596768
0957408640
048693134
048638538
0989099851
048326577
0912346754
048585161
0913593202
045655201
0953383033
048647105
0915311302
047626925
0913077466
0313552977
0915340386
5

khoa Th y - H
Nng nghip HN

1969
76.

77.

Nguyn Hu
Nam
ng Vn Tun

85.
86.
87.
88.

Nguyn Th Vng
Phm Vn Chnh
Nguyn Kim Yn
Nguyn Vn
Thun
ng Thoan
Nguyn Ngc
Chc
Phm Minh Trng
Hong Ngc
Chin
Trn Quang Ninh
Nguyn Vn Cu
Phm Bch Dng

89.

L Xun Qu

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

90.

Bi Khc Tip

H Nng nghip HN

S 221-Ng Xun Phng-Tru Qu-Gia


Lm-HN
(nhnam@hua.edu.vn)

Ngh hu

N24 Ng 90-Lng H-ng a HN

Ngh hu

S 9 Ng 93/20 Hong Vn Thi HN

0915078951
048310064
0435665441

Ngh hu
Ngh hu
XN Toa xe khc HN

342 L Dun HN

0983861953
0985456788
0435180597

Ngh hu
H Y Thi Bnh

0912566207
0912389039

UBND huyn Hng H


Cty Hong Dung

0912209825
0989557115

Cc Thng tin B KH&CN


ARTEXPORT H Ni
Truyn hnh cp HN

20/26 i Cn HN

1969-972

Vin Khoa hc CN

106DL/233 T Hiu Cu Giy HN

0912930690
0903424743
0913215211
0904436817
0438363663

19711977

94.

Nguyn Cng
Ht
Trn Khnh
Vn
Phm Minh Th
Nguyn Sng
Bin

1983 1985

95.

Hong Th Hin

91.
92.
93.

96.

Phm Vn H

19821986

19851988
19861989
19871990

oan Hng-Hng H - Thi


Bnh

Cty TNHH Hi Bnh

0912669202

55 ng 40 P.T Vnh Din - Thanh


Xun - HN

048534218

1A Trn Hng o - Hi An - Hi Phng

0313741664

Maxport

0983224546

Bnh vin 354 - TCHC

S 120 c Ng - ng a - HN

0904731168
0985568968

Ng 773/16 ng Gii Phng HN

0904006069

Cty TXD s 15 Tng Cty


T&PT Nh HN
Cty H Thnh - BQP

0912266777

Cty Goldsun VN

0912115877

H Cng on

0912307572

MB (Ngn hng Qun i)

0984094136

Phm Th Thu H100. ng

Cty Viettel

0912808186

101. ng c Mnh

102. Nguyn Quc

97.
98.
99.

ng Vn Khoa
Bi Nh Tng
inh Th Lan

Cty c phn SX xut nhp khu


T Lim
Cty XD Thng Long

0988012283
0936623689
6

Tun
Nguyn Hng
103. Chu

104. Trn Anh Dng

1988 1991

105. Phm nh Tuyt

106. Trn Th Ngoan

107. Trn Vn Lm

19891991

Nguyn Vn
Tm
Nguyn Mnh H109.
ng

19891992

ng Tin
110.
Qun

19911994

108.

111. Bi Thanh Tnh


112.
113.
114.
115.
116.
117.

Trng T. Thy
Giang
Hong Thu L
Nguyn T. Hng
L
on c Thnh
Trn T. Thanh
Hi
Nguyn T. Hng
Gm

0904334846

Tn L - Hng H - Thi
Bnh

Trng ban Hnh


chnh hu cn Vin Php y Q TCHC

Trng THPT Nhn Chnh HN


Trng Mm non thc hnh Hoa
Hng

a Ph-Thng Nht-Hng H TB
Phng La-Thi Phng-Hng H
oan Hng-Hng H - Thi
Bnh
ng Lc-Minh Khai-Hng HTB

Trng khoa Bnh


Phi-BV tnh Hng Yn
Ging vin

Ging vin

Gio vin
Cty T vn T/c quc
t
Trng phng XD

19931996
19941997

Vin Php y Qun i-Tng


cc Hu cn

NR: T 5 Kim Quan -Vit Hng -Long


Bin- HN
CQ: 1C Trn Thnh Tng - HN
S 8 ng 624/12/93 Minh Khai

Bnh vin Da Liu H Ni

S 6 ng 623 Trng nh - HN

i hc Kinh t quc dn

A4 phng 9 KTQD

Bo Kinh t Nng thn

34 Nam Hng-t 19-cm 2- Khng nh HN

0982339333
0436525251

0989095476
0915260119
048629495
0914369266
046421429
0904387768
048989399
0913572568
045657349

Bnh vin tnh Hng Yn

0942160676

Hc vin Ngn hng


Hc vin Ngn hng (Phn
vin Bc Ninh)

0915145498

PT DL Nguyn Bnh Khim HN

0983568474

0982270676

01689339457
Cty Apave VN & N
Cty TNHH Ford VN

0985690368

P308 CT9 M nh HN

0913307218

BTD JP. 345 Kim M

0915098058

118. H Vn Hng

C17 B Cng an

0989585972

119. T Thanh Hng

THPT Phan Huy Ch HN

0979784588

120. inh Th Nhung

Cty T vn u t y t

01262426301

121. Phm Vn Sn

19951998

Cty ALC

0922535668
0904555151

Cty Honda VN

0989150169

Honda Vit Nam


Honda Vit Nam

0948063288
0982457206
0989150169

Cp in H Ni
XNK Tng hp VN

0989383467
0919988613

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Hong Th
Bch
Nguyn Tun
Anh
V Vn Thnh
Hong H
Nguyn Tm
Anh
Thanh Hu
V Anh Tun

129. Bi Vn Duyn
130. V Thnh Nam
131.
132.
133.
134.
135.

Nguyn Duy
Hanh
Nguyn Vn
Quyn
Hong Vn Bin
Nguyn Thu
Hin
inh Phng Nam
Qunh Hng

136.
137. V Minh Thng

Honda Vit Nam


Vit Nam Airline
Sony Ericsson

0986868555
0989995457
0988961718

BIDV H Ni

0914801111

0978868832
0904020305

19972000

Cty u t GT VN

0912068943
0912817066

Honda Vit Nam

0983861894

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.