Vous êtes sur la page 1sur 212

} izggzZypg { â

L
} izggzZypg { â

;@*
~gz{k#Z0wD Z·
:ZÔ]Z|Ôaz½ÔuZÔyWÅZxEeY

Ñ**
:XG
( ê (»',# # ™) ~ß- Š£Z ?( Üñ]|)
Ö ZŠÔr
:ZÔ]Z|Ôaz½ÔuZÔyWÅZxEeY :z
1
} izggzZypg { â

} izggzZypg [Âx **
~gz{k#Z0wD Z· ;@*
³¸ $N*
µU
x 2â 009 ._ | â1430 )
® á Zw ‚
Ùq
( g ZD -Z ) 1000 Š Z®
wÍ Z )
® á Zg !*
)
® á Zzí %
! Ñ**
:ZÔ]Z|Ô az½ÔuZÔyWÅZxEeY

$Âzâ
Ø»"
MUFTI AHMED DEVLAVI SA.
JAMIAH ULOOMUL QURAAN
BY PASS ROAD, AT & PO. JAMBUSAR, 392150
DIST. BHARUCH (GUJARAT-INDIA)
(02644) 20286 / 20786
FAX (02644) 22677
Web : www.jamiahjambusar.com
Email : jamia@sify.com

2
} izggzZypg { â
Œ
™ yZÄ g Ñ
11 ¬Ð [  1
15 ³¸èlg Z* 2
18 c* N ug I 3
Wx :ÓâQVâ é)Ðh!ƒ
19 è
ypgÓâ Ñ 4
21 á ~fgŠ¾·tvZvZ
ì y 5
22 ug MZypg 6
23 , 7
ypg‹»'
24 ƒ» ãKñZ b
{ izgce** Zx Ó 8
25 c*
WÆá¤g{ ât 9
26 ypg { â 10
29 -Zug MZypg
Úxq 11
30 x ¬¡»VŠ „ 12
12 ¿ãWDDDDt‘F̂i 13
34 wL Z »ypg { â 14
35 ·» ~Š Zi WÐ3gzZ]nÔØg ug MZypg 15
42 <gŠÐwŠ ÅkZì·»m{ ï
GL .g9 ypg { â 16
3
} izggzZypg { â
44 ¤zÌZ Åug MZypg 17
45 ƒÈ»y-gzZ – »} i ZzgŠÆ¼
** A ~kl{ â 18
46 »V[gzZV1Â ã W
wz4, 19
47 g ÇŠ c*
´Š q
-Zug MZypg 20
48 gzŠ »u 0* Û B‚Æx?ZmLƒ]|» ~
yWŒ V g— 21
49 ,
]Ñ©Æs sZz'» Z~ug MZypg 22
52 Û Å} izg 23

55 õg @*
Å} izg 24
56 Û“
?Zƒn  { izg 25
57 H{ izg 26
ì {g ñ»Vƒk
58 ]‡kgŠ 27
59 { izg¤ 28
61 .,gzZx ÅZ »} izg 29
Vð;ÆZ}
64 +Z ¯ÆkZgzZÑ»} izg 30
Z
66 qÅ} izg 31
ÕgzZ^Ñ~ª
68 ,»kZgzZg ZuZÆ} izg 32
68 ì,„**
ƒ:, 33
68 Û yZx 34
ã!*
Œ
4
} izggzZypg { â
71 ]=Â 35
72 ]Zz) 36
72 {Ñ çb & Z 37
73 ·zñ 38
73 ]ZŠ ¬uF, 39
74 ì 🻡{ izg 40
75 V»
Øg6, 41
76 +Z ¯ãqzggzZ ãKÆ} izg 42
Z
77 +Z ¯Æ} izgÐg ±Z? 43
Z
81 Ü zÆ]Zg { izg 44
?7VY‰
82 ]Š „ïqÅ[zZ0ZH{ izg 45
87 Û ]â £:e 46
B™Ýq[Œ
88 -Z 47
` ZcÅð¸q
88 +
~0zZ} Û ~{> 48
.[ Œ
89 Û ]zˆ 49
,™]ÒÅ*™yWŒ
90 ,™]ÒÅ…Zâ 50
90 ,™]ÒÅ]‡œ 51
91 ,™]ÒÅvZ™f 52
5
} izggzZypg { â
91 H 53
,™x ÈZ »vÐVƒk
92 ,™]ÒÅ ¬Š 54
93 **
ZÅg { izgÃV”Ú!*
** 55
94 ~ÝzgÅg Û b)Æ{ izg 56
$uzyWŒ
95 ?ìþ]i YZÅpg: { izg 57
97 ?ì ÒI7{ izgÐVzqÁ 58
1 02 ?ì CƒZ @Y^I{ izgÐVzqÁ
# Zz,gzZì * 59
104 |Å~H 60
10 9 Ü z» ~H
‰ 61
11 2 j§qzæÆg Z]úŠ 62
118 Kg 0*
g Z 63
1 19 x ©ZÆg Z 64
120 ôzZ F,
i ú 65
125 b)ëZ‰ÆôzZ F, 66
125 w¦ÑÅ ôzZ F, 67
125 Ü z» ôzZ F, 68

1 26 ) )Å ôzZ F, 69
®
1 26 M Å ôzZ F, 70
+
6
} izggzZypg { â
1 26 ) )ÅVÂgúË~ôzZ F, 71
®
1 26 *
* J 7, ÃVÂgú»x â ZŠ% 72
ôzZ F,
127 -Z~ôzZ F, 73
¬»VÑg&Ðxsq
127 −7, -Z~ôzZ F, 74
Ògg eÐxsq
128 ,
ÎkŠ¼6, Ù ~ôzZ F, 75
«gg eC
128 ³7,
H~qzF, 76
128 ) )]Îg‰Å ôzZ F,
X X XÐ ® /Z 77
ſˤ
128 ³7,) )!*
:® ôzZ F,
Wg @* è ) 78
)
ÆY (®
129 X X X ÅF,
zgzZ ôzZ F,
Å¿á Zz"7,
Ëi úÅY ( 79
129 ) )!*
:ì aZ® F,
z~ypg 80
129 ì 7,Å ôzZ F, 81
úÆx â Z}uzŠ™| 7,
129 X X ôzZ F, ôzZ F, -Z 82
å(q
130 Ö â ZÅ Ú!*
# **
~ôzZ F, 83
130 −7, zŠˆÆ]zˆÒ> 84
BÃÒgÎ{g !*
130 Û »gzZ ôzZ F, 85
pÑyWŒ
133 ® ~Vâ »Š c*
) )Å ôzZ F, ~Vzy 86
134 . 87
134 yÒ»s MZ 88
7
} izggzZypg { â
135 ¤Ås MZ 89
136 Ág »s MZ 90
136 …ÑÅäƒ9Æs MZ 91
137 9Ås MZ 92
138 # Zzs MZ 93
Z
138 y%s MZ 94
139 ïs MZ 95
139 i§»s MZy% 96
139 M Ås MZy% 97
+
140 Ü z»+
‰ M Ås MZy% 98
140  Ås MZ 99
(aZЃ
143 Ò 100
G!
146 5B-oÆs MZ 101
] éE
148 Á
C~ÚÔf
$r~s MZ 102
148 ]Z@Æs MZ 103
151 g;Z îGÏG
5Å 1 04
15 5 -Z0Æg;Z îGÏG
Äq 5Å 105
156 'Zgug IgÃè~g Û 1 06
$uzyWŒ
8
} izggzZypg { â
162 ¬zg ZuZÆkZgzZÎzæÅÏ 107
162 ÏÎzæ 108
163 i Zg »äƒgH[ZÏ 109
163 lzz 110
165 [ZÏ 111
G
168 5B-dZ »Ï 112
¿! éE
177 ¬¦Ñ»Ï>+ 113
178 [ZwZ ¸ZbÑŠ 114
179 ÃÏÇ*Š 115
ì „gkF,
182 ÙpEÅÏ 116
186 [ZÏi úb) 117
187 eg »Ï 118
188 NŒ yŠÆÏ 119
188 Š !*
ug IÅÏ 120
189 **
Yá { ÇÏÃV” 121
19 0 i§»"7,
i úÅÏ 122
1 91 Û y%Å-gzZ+Ï 123
]Y Z Œ
1 93 b)ÆkZgzZ¡ î0G£œ 124
9
} izggzZypg { â
1 93 # Zz6,
?ì Z ¾¡ î0G
£œ 124
1 94 # ZzbŠÐs§Å¾¾¡ î0G
? ìZ £œ 125
1 94 g ZlÅ¡ î0G
£œ 126
1 95 ? ebŠÃ¾¡ î0G£œ 127
1 95 ypg q ZŠß Z 128
202 ¤zÅypg { â 129
203 ypg q ZŠz 130
204 +
b)Æ{ izgg 2gzZÒ 131
211 [ »gzZ ¬Š ~y
W 132

10
} izggzZypg { â
L
¬Ð[Â
:G(
ê X»'Ö ZŠÔr
,
# # ™~ß-Š£Z?:i Z
uZÔyWÅZxEeY:zzã!*

V ‚öûeø ^Ú$ ]ø V^ãø ×ô âû ]ø o×FÂø éöç×F’$ Ö] æø äô ×ô âû Ÿôø ‚öÛ»vøÖ»]ø


Û wz4,
Ô·»yWŒ ª ug MZypg
Ô·»g ·ÅV>ª ug MZypg
Æ vâgzZ äƒ È 3[Z1Z Ô U ¼
A ƒZ1Z ª ug MZ ypg
Ô·»äY} «
Ô·»g} 7, gŠÆ\¬vZª ug MZypg
~^Ås MZ6,
àÜÐv WgzZ]nÔØgª ug MZypg
Ô·»ä0*
zŠ ·" ÅmïgzZ]g ÓÔ ò ¾ª ug MZypg
Ô·»w”ƪ
Ô·» ~Š !*
WÅVâ Z y›gzZVzKÔVƒÕ{ª ug MZypg
ÀYJ
Ô·» ö &ZŠ ZÅ} izgÁgëZÆxsZªug MZypg
Ô·»Vzg ZŠ {0
+  á Zzä™éZx ªª ug MZypg
i‘
Ô·»„Æ]ÌC”6,
]ÌãZ³ª ug MZypg
Ô·» «z,gzZ IzŠ ª ug MZypg
11
} izggzZypg { â
Ô·» ~Šg^zg ôZgzZ]zñª ug MZypg
'
Ô·»•, '
„•,gzZÝz~tigª ug MZypg
gzZ
Ôc_»¿ãWÐt‘F̂iª} izgÆug MZypg
Ô¿ÑZzä™ Za]ÌÅ 0*
~t‘Å {ª} izgÆug MZypg
B‚ÆV¤
Û Æ™w…z[ÑzÀZ¿F,
ª} izgÆug MZypg
zzz
Ô¹xðb
xÅ]Yq ãK̈Z n Æ ~0
+ .Y Ÿg ª} izgÆ ug MZ ypg
zZ}
Û y Z
Ô ã!*
Œ
iÅä™g (Z¹xB‚ÆY ZLzY !*
¾ª} izgÆug MZypg
Ôw
gzZ ~gp ZÔ]zZ° z ÔÕ ÔŠ ª} izg Æ ug MZ ypg
¦½Z Å g gzŠ Ð × nZ%Z ‰ ã!*+
i$
b&Z
ÔG
+OA
ÔÒÃwV" Å_6,
‘ÃzLgzZ ÿ)zñª} izgÆug MZypg
1‡6,
Ô[[x»Åä0* VŠ ¬gzZVp~'
,ª} izgÆug MZypg
$J¢Å¡ãK̈Zª} izgÆug MZypg
Ô-
12
} izggzZypg { â
sp~ V¸ãZgâz ãqzgÃV¸~ œâ ª} izgÆ ug MZ ypg
Ô]Š „àZzä™
Ô q ½Z »VŠ „F~¿q
-Zª} izgÆug MZypg
ÔœÅä0*m{Ð\¬vZª} izgÆug MZypg
Zb
.Åä0*
X4z] ÃvZª} izgÆug MZypg
~Z b
[ÂkZ àZz äƒ;@*
Ð x **
Æ} izggzZ ug MZ ypg { â
$Š ÃZzÌZ¸ ÅVzizggzZug MZypg GÌt ‚Ƴ¸Æ
e
q gzZ ,™ ãZŠgŠÅ·ug IkZvß @*
-Z~w‚vß @* Ô Ïƒ „g
+Ä (ZÐ V⊠ug IyZá Zz äWg !*
[8Æ\¬vZ 6N VZ {Z
gzZìg D VZ ~ äâ iC
àZz½ ~ ug MZ ypg @* Ù }È w=
Xìg:xzøÌuZzŠ Û »ï
G!OZÐg ·ÅVzg ·
# ™ ~gz{ k#wD Z· *
r * Ññ]|³ ¸Æ [ÂÃæLG%i
:XG
(
)
® á Zzí£ÆeY ÌIÐ kZÔ7sg ¬ ` Zê »' Ö ZŠ
,#
ëZ Ü ógó Ï » ð¸ L LgzZ ó ó{ Z_Æ k# {/z e L LÅ sßñ\ WÐ
i FÆTgzZ_ƒw=~mZpzx Zú™ƒ ù
F~Vâ !* á ÁÂ
w=b§ÅÃvŠ ÅyZ Ì[ÂtìyZX `ƒù
á ce Z F
X σkÜZzvZÃ
13
} izggzZypg { â
\¬vZì Í ¬ŠgzZì yZŠgŠ » lz» NkZ ÅsßñeY
{Š c*
iÐ {Š c* Û «•
igzZ ñâ ,~ ¿z DgzZ/Ô]¸Ô¡Åsßñ
'
Û wJnÆVñ»d
}WX N â
]‡zZ ug IÆ ug MZ ypg {zì lg Z *Ð x Z™Mg ‡
Ù ªÅ]Y£]ÆeYgzZ ÔN â
z ~C Û Š c*
~ Vî ¬Š KZÃeY~
ÆeY~[xZ î0ªGÒ7LZgzZX N â
Û ÒÃeC Ù nÆ]ªF, m!*
Û [(Åä™sg ”Ãx Z¤
X N â /z6,
,
( ë »'Ö ZŠÔr
# # ™) ~ß-Š£Z ?( **
Ññ]| )
uZÔyWÅZxEeY:zzã!*
Y 2â 009 ðÑB26._Ô| â1430 Z
# Ô ZZ
# gÔ 3
g Z ÂZ

14
} izggzZypg { â
L
³¸lg Z*
‚ôn(‰ø o×FÂø Ýö¡Š$ Ö] æø (éöç×F’$ Ö] æø (àøn»ÛôÖø^Ãø Ö»] h( …ø (äô ³×# ³Öô ‚ö³Û»³vø³Ö»]ø
à»Úø æø (àøn»Ãô Ûøq»]ø ä́eô^vø‘»]ø æø (ä́Öô! o×FÂø æ$ (‚õÛ$ vøÚö àøn»×ô ‰ø†»³Ûö³Ö»] æø (ðô ^³nø fôÞ»Ÿ»]
V ‚öûeø ^Ú$ ]ø !àôm»‚( Ö] Ýôç»mø oÖF]ô (á^Šøu»^ôeô Ü»ãö Ãø fôiø
ug MZ ypgÐzz Å䃷«g Zz ZZ~ # Ö Z™zÄZÑ
I
Æ*Š·ug IgzZ u atXì @* B( g ZŠu »y¸x Ó) ó gó ðAXgÅZ¦L L
y›Ôì • ' ,zí ïE L 8ñgzZ yEZ ïE
E L 4]Ô]äzz nÆy›C
E Ù
E
wÑÔ~[fƒ~tæÔƒ}6,ng Z î0*8 ÌËÔƒ(ÌË~ *Š
c*ƒ~*Š ~ŠgzZ~xsZݬ)c* ƒ~xsZݬÔ~[†ƒ~
ug Iq -Zq -Š 4, ÆkZ ug MZ ypgì Lg {z ÌV˜ Ô~ *Š ¶a
Xì·»nAz]»' , gzZì·
z wqZ Ô]»' ,Å{ â kZ~ [¯- qZ LZ ò ã* U³ZŠë]|
:D â Ûk, ’~eÆN @* Åx ÈZÆkZgzZÔwdZ
ÏZ gzZ Ôì 9 L o m{ ¹ B‚ Æ ˆ yWŒ Û Ã·kZ L L
'
• ,zíÅnC Ù ·tÔ Š HHwi ** ~·ÏZˆyWŒ Û Ðzz Å9 Lo
kZ {z Ô CƒÝqQ' ,Î6,gî¦ù~½w‚ÃòŠ WÔì ìY »
kZ Ô {¢q -Z ~«£Æg« b§T b§kZt ‚Æ·
Ôì @* ƒ °» nÆm!* ïGLG3š.9Ew‚}g7 Ôw”»m!* ‹ ~·
15
} izggzZypg { â
~KZÃw‚}g7É VâŠx Ó†~§{y.6, OZ~kZgzZ
zg _
zx » ** H™ƒèZg·t Ð Xvß{z Š ·g IÿLE
gzZ Ô Š &‡Ôì gá
ó Xó ‰ƒxzøЕ '
,zíÆnC
Ù Æ™nZg **ÃkZ Ô‚$ +
:D â Û ,
k’~[¯}uzŠ-
qZ
w‚}g7ÂñYï=ÂÅ’™ÁqZÃòŠ WË~·kZ¤ /Z L L
Æg _ z„Ô àŠ"·t¤
OZgzZŠŠ F, á ÆkZ=Ât
/ZgzZÔ Ïìgwq ÿL$
+Z »äg*~wqÏZw‚ Zg7Â}g*B‚
ó Xó ì60
6,ën ~ ðZŠ LZÃV8ggzZ VÆ' Ù ug MZ ypg
,Vzg ZD
Ù Ôì·» ò ¾z yZZ·•
KZ ð¸ ÒÈC '
,!*
tgzZÔì @*
ƒ…t‚
¿TÔì @* ,ÅkZ ._ÆsøgzZÈ KZ
+Z ¯Ð VÆ'
ƒ iz0
Ìíg à©ÅyZZ~wŠÆ
Ì&& ãZZ à ©~¹kZƒ¹!*
X CYWt ‚™½Z
Ü z¼Ãt‘F̂iÔì·»ÚÐq
ã WnƉ -Z·t
ƒ:gŠÅkZ6,Y ÚgŠ **
gzZ à©)+Zì·ÑZz ¶Š ¯ t‘
Xì ]!*
Åòzø~(,
.½pzò ¾gzZwZŠZ~Ï0
Å Z} +i ~g øug I{ ât~|
Wä™g hÐ äsz ]Š XŽw‚…Ô ä™ Za bzg
.Ôì @*
Z}
wLZ »kZÔ Ã™ rg üÃ]‡zZ LZ nÆkl{ â kZë}™
16
} izggzZypg { â
Û «=ÂÅkZ…*™åLE
}WX ñâ .Ô Ã™x Z™ Zzi Z ³ZgzZ
&zZ}
z ]â i ZßÆkZgzZ ug MZ ypg { â ä ¢Z6,¯ ÅÌZ {gÃè
㊠Z ŶŠ™ ¦(„q  zÃT)]0
-Zà ( ì YY ¬Š~„
6,gî}g7Ð VÆ' ™gŠ§ ¾ÅÚgŠ **
,ÅkZgzZ ** kZ @*
ì Å[
Xnƒwßß Z™gzZe** +Z¯
ƒiz0
3 Ð ½y*zy ä ¢Z n ÆÑkZ
gzZóxâ á Zzå
C)xâ Ô c Z™ r , Z)**
Ô ]Ó { â Ô › r , Z)** -!*
{ â Ô Y Zw8 m<!*
Z{ )z îGE ÄZ nc*
0BE Ù bÔ ]§ yÔ wš ÈZ f Z Ô „
gÔ x‰ZC á ñZ0
+
Xì c* +ÃÐ}pŠ¼ÆVa6,
VZ {Z Š¼ÆVß ‚g
 ZpgŠÐ ]Z|á Zz ä™{Š .Z
~ Vî ¬Š KZ {zì „
X g D â
Û Š c*
gz¢ÌÃVzg óy*yQ2 âZ
wJÃlz» ㊠Z kZ Å ¢Z {z Vƒ ¬$
+„ Š ~ ~Ši Z { Çg !*
n Æ NÆ ¢Z 2 { E
+‚ Z gzZ yZ0 Û
+{Æ ¢Z Ô n Æ¢Z™ â
Û x @*
h… ^³³³m à³³³nÚ4 X ñâ ) !*
gzZx ¬Ã;Æ[ÂgzZ ñ¯]¯
x?Zz ànÛÖ^ÃÖ]
~gz{k#Z0wD Z·
uZÔyWÅZxEeY
ZB24._-| â1430 y
Y â2009 s6, ÑZ ßgÔ 28
17
} izggzZypg { â
°°ZÝ°ZvZp
N ug I
Wx :ÓâQVâ é)Ðh!ƒ
c*
î*9g ~z0
(mvZ G ˆ £Z & œ¦~g ‡**
Ü" U*
+!* Ññ]|)
*
c W x : Óâ Q Vâ › ƒ ug I
c* W x ;Š j Z » VÆ' , gzZ V8g Å Z} .
E
ðW ZÄY §· ÿL }¢ ì ] » Z} .
\
c* W x ªz xß êL ñ Q ë áp
ǃ [ Z x ¬ ~g !*ýL‹Å Š HW : â i
c* W x £ t ~ Ï0 +i Ð Q LZ ‚
» Vzg ZŠ { izg ǃ wJ e { izg t ~ # Ö ª
c* W x» ‰ Ü z } h W ù CZ Ì c* âu t
} F,  ƃ
Z ~ { â kZ ƒ  ±Æ e $Z@
c* W x â Z » Vñ¯ ~ ugI Óâ ÏZ
4 Ð ]Zg Vzg ZD Ù ðW q-Z ]Zg ~ ÏZ
I
xs à }È Ð Øg î0*g8F~ T 
~® ) ¤Z ~g ‚ Ï0 i KZ ä T ~g Z*
+
c*W x Y ~ „ *Š Ð ï GE
3O8EWZz Æ Ï Q
Ýq Zƒ wŠ Èj ðW Ï0 + zŠ
i {g !*
c*
W x **Zg \ » @ · Z # 6, V!* i
`Q g é¹F $N t º Û ˆÜ" U*~ ™ ðAXF ( 
c* Wx"
Ý » VñÝ Æ VñÝ Æ·
18
} izggzZypg { â
ypgÓâ èÑ
"˜Z‡~g ‡)
(‡
ì Cƒ ]ä Ã ðñ ì Cƒ ]‹ Ã +Š "
ì Cƒ #
Ö Ó Å Vz> ‘
W c*
¬g wqZ
ì Cƒ Ë :Í q
- Ń
 ~ ug I { â kZ
ì Cƒ ]uz ~ ]!*
.ì Cƒ <
_ L ~ ]ZŠ ¬
A ì !$
¼ +» ñ gzZ Ôì » ñ · » } izg
ì Cƒ ¼
A 3 Zg W Å Vzg ZŠ { izg Ð b§ kZ
 ¹ N Zƒ Å Øg ì @* #
YW x : { â Z
ì Cƒ •,~ q C
' Ù ~ ypg ª
z$
+Å } izg
'
ypg ì · » •,ypg ì · » Ñ
ì Cƒ ]zˆ Å VWŒ Ù ~ VâŠ Æ ypg
Û œC
7 „ e Vj ñY ï Ð "7,ÁÂ Å *Š
ì Cƒ Ë {ŠÎW Ð "7, yWŒ
Û
}È ðñ ZŠ Z D™ Ì {¡ gzZ >Ãi { â kZ
ì Cƒ # . ~ { â kZ G Å V'¾ g ZŠ **
Ö }
Û ì k7,Ð û gzZ ì @*
VWŒ Û ƒq 
ƒ VWŒ
ì Cƒ e Û ƒq kZ
$Á m{ uZ Å [g 6,VWŒ
19
} izggzZypg { â
c*Û wi **à yWŒ
â Û ä [g ~ kl { â kZ
ì Cƒ Ýz ~ tig gzZ ‘
W =g f Æ Ú
A ì Â { â t ì ÑZz } ¾ Â { â t
ÑZz ¼
ì Cƒ ]Š „ mº Å [g ~ ¹ m{ kZ
 ]Zg uZ
…]Zg {z A l» } Z ì aZ Ð ƒ
ì Cƒ ®
) ) m{ uZ ‘ Û Æ Øg
 kZ Å V¤
Æ „~ ÏZ yŠ kŠ ÔÆ Øg ~ kZ izg kŠ
ì Cƒ ¤ Å kZ V- ÔÆ c izŠ ] yŠ kŠ
Û Çg { izg 
Ì ~H gzZ }™ g Z ñ 7,yWŒ
ì Cƒ › zgŠ u ‡
"} Z Ã Û{ Ð }È kZ

‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡
‡‡‡‡
‡‡‡
‡‡

20
} izggzZypg { â
ì yá ~fgŠ¾·tvZvZ
"vZ îG%Z)z$)
( /™¦
á ~f gŠ ¾ · t vZ vZ
ì y
Û Šp » Ñ z fg Å kZ @
ì yWŒ á
Û wi ** Dƒ
Ð ¬ Æ [g LZ º
ì Ù ` W ¤ îi / 0*
y- C
x : { â ~¾ ì 4 Ð VÂZg ƒ
 ]Zg
ì y¶ Â » yŠ & p ýG38M
ì Ð xŠ }¾ q
-Z Þzg X Vƒ C H
ì yY ~g ø ‘œ y¶ ug I } Z
zŠ Ã ë Å V˜ zŠ §{ ~¾
ˆ ï ª
ì yˆZ gŠ ¾ t Z¾ 6, Vzg ZŠ { izg
r !*r !*ì wŠ » ðñ q Ù Ð æW ~¾
-ZC
ì á
y à Z3, ~¾ V¶ i d } Z
Ï À 0* ~ » gzZ VÈ Ð Vzn gâ
I
ì yW C . æL¾] à ]Zg à yŠ ñ
Ù Z}
+ Â dŠ » ñ Æ yŠ }g7
5 H !$
ì yZp,Š Ð Vâ 3 Æ n C
Ù Š

" ¬Š ì
Ù Å ¦
,™ y¶ w‚ C
ì yZZ ì +Š Zg ø Â #
Ö }
. Å kZ
21
} izggzZypg { â

ug MZypg
Nc © u u N Zƒ Å x™ VY z wŠ Èj
N ¬Š Å Vߊ Z}
. ÁJ N ] Å V¿ ' •'
,
HW x : { â ! â › ì Š
ì Š áp
HW x \ » V8g
lg !*Å e
$Á Å x™ Æ Z} . lg !*Å Pz gâ 6,x Ç q Ù
-Z C
m!
lg !*Å Øg izg z ‘  ÿh lg *
! Å ]Í% z $gzZ ]
E
ug I VZŠ Z m,ÿL }¢ t ƒ ug I ug MZ ypg Óâ !ëñ »
yWŒ W ~ *Š { â ÏZ yZZ §â , x { â kZ ì @*
Û ì c* µ
VÎ Óâ ë Ã { â ÏZ y- { D Y G ~ ÏZ

CÑZ ?{ ì yâ
 û% » { â kZ ì » Y m
™zZ Ð ƒ Û t
ÆW » yQ Zg f AŠ Â gl Ð\ ÆÈ Î *Š ì Š
Û
. ã : Å yZ Ã fg Ì º
Æ yZ Ì· » yZ ì Ì Z}
 µZ
. ûg » VzÈ , Z ì Ð ƒ
{ izg = ì êŠ Ã X Z}

ÑYQ Ì ~ G ÐZ Ç A Ç ñ 7,,i ú Ç Çg { izg 


G {z *Š t wD Z » Ï Q » ,' , åLÓ7E
N g Z, ǃ „z

) Ë Ï A Ã ÏZ
Å Ñ ® ÞZ ñŸg Ýq σ ÐZ
22
} izggzZypg { â
ypgè]»,
'

ÂAŠ ðà yWŒ ~ kZ  AŠ ðà y
Û Zƒ wi ** á t Å ypg Óâ

ÂAŠ ðà yé t » Øg æLE
%Z ݬ ñc~ ~g !*
Øg ì t¾
ÂAŠ ðà y¶{zÐVƒ~ åÓ7E pg} izg
N §{Å Ÿg Å´ â  n

ÂAŠ ðà yäÐ Vƒ~ ™ƒ y› ` W 7n pg } izg


²N
ÂAŠ ðà y- ì îi / 0* È c izŠ §Š gzZ õÑ£ Øg§Š

ÂAŠ ðà y´Z t ì @* -â {z&ƒ‰â


 Åypgá 8
ƒ izg ‘
+
 AŠ ðà yÃît Æ Øg çL? E Å[g Øg ðƒ ðY ì ? *Š ~g ‚

 AŠ ðà yˆZ ? Vzg Õ t D Y ØŠ j { k
Hq-Z Ð q
-Z
9
 AŠ ðà èE.gW ì H y!*
$ izgÙC ä· Æ „ì Lg @*e

á Zg f ÅVzg ZŠ { izg „ ñ¬Š C™ Å c*


ÂAŠ ðà y gŠ VM
9
 AŠ ðà èE.gW ÒgÎ ™ wÅ H H ÚÅ vZ ì ? VzÈ LZ

‡ì ~gz¢Ì,i úB‚Æ} izg


 AŠ ðà yT ì Å › ¸ "

23
} izggzZypg { â

*ƒ» ãKñZ 
{ izgce* bZx Ó

c* Ù c*
W x \ ³ â { â » V8g Vzg ZD Wx : { â Q ëì i vZ h
ÆØgx lZ g Zâ ZOŠ Z ƒ YO]
. ÆØg q Zâ Zg mZOŠ ZdŠO]
.
VZçg Rzg âu i Z ì ;g Y c* Hƒ È cizŠ ˆƒ w
= y- Š
ì Cƒ? £Z #
Ö Z Øgt vZ \¬ ì ðƒl Û ñzgMH,
WZzƾt
宦 »Tg¦ Ï}Š™VZª Z b
zŠ {zì e** izg Å} izg Z b

Zizg õJ/G ƒ» ãK ñZ b
43X e ** Z x Ó @* » lgp uF,
ƒ 7Â{ izg x ** 1
D½7ðZŠ Ð Ú · " Å Z}
. n
pg7{ izg?VÁZì k\Z…
ÀI
ì @* /c izŠ êL ]úÆ {Š6,uZ
ƒx¤ ~VaË
ì ¬Š {g Ât~Vzg Zi !*

N D ? „@*Ã KZ Sizg ZŠ I −rÅkZ @* =ÂZ} .


G-4E
´
c*
â Ö Zí ê aÎ Zg f c*
Û ä ¾# CZ6,Tì {z #
Û —g ä Y m
â Ö Zt
8™ KZ Ð V8g Ù7 Í~gø ¢
¢ 8Äg ` ÑSizg Å sÑ kZ ÞZ
- >g‡ `zZ Ái Z Á~~— }Š ÑgzZ e
( ÂJ
}Š ™ ðAXF $Z@ { Zg … Z0
+ .
zZ}

24
} izggzZypg { â
c*
WÆá¤g{ât
c ¯ ]ä ð Ã § ‘
*  *
c w i l Û ä Vzg *
c*‚ ì 6,Vߊ » x™Æ Z}. c*Ý Zƒ gë : â i
c*
W Æ á ¤g { â t c*
Ñ x Z™Z z x ÅZ m{ } (,
A ðW F,
¼ Z Ð † 6,~i ]ÒÅ Vzo Z Û Z Å Ä®
]¡ 0Šp ì á Ó " « z gâ Òg éŒ$ET6,t
vZ vZ x Ó { â s t vZ vZ x á z ð ñƒ Å
ì ;g WgâÆff~ V\W ì Zi T =ݬ t ©t
.„ Z}
ì Z} Ù ïE
.6,ÑC LÅ ì OÑwŠì Š 6z^Ã
Ù
ì ÐÂe~ ò ¾÷‚uZC ì Ð %$ +Å Ï0 + i lzg
ì ‡ 4zŠ Z} . YM ì ‡ Ñ ¯ i
ì ‡ Ï0 +i 5~ c ì ‡ ’ W kÙ |
^Z ì wŠ ~Š Zz © uZ C Ù ×zg ì *Š Å Vzg Z*]Š „
zg ZŠ { izg z½ðZŠ ÐV zŠ Z% zg ZŠ { izg ð(,zg ZŠ { izg g
zg ZŠ { izg ’ ì ;g È Z} . zg ZŠ { izg ß ^ß x™ q O
ì f& + ðeÃÅV8g » ì C& + ðe Hz x á ‚¾
· » ¢ Œ Ô » ]o · » x¯ wz4,
· » ~i z l² IZ x Ó · » ,Š { ÷ Ô » Z} .
Øg „ Øg ì ug I { â t á z Ñ~(,
"‡ÅkZì y
]
25
} izggzZypg { â
ypg { â
Û } izgÆypg~{‚~y
K n WÆ~| â 2 y@{ â
( 50wΰZ >§!ZfÔ 473&3yWÅZx ©Z ) X‰
Ù Ô å el
C Ù ~Üæ¬Ð ypg w‚k Q
» „ ypg s§C
Ð ]tÈ!* i ñ /ô]Z|gzZÔ åypg „ ypg6,y!*
i Åx ¬z m{
x™ Z ÑçO Ô¸ øÆG g ]ZŠ á g Z ÑæF
%N0Æ ug MZ ypg
:c*Û Š
â á g Z[sfzgqà õg @*WÅy@ä~
~y V
'
~ kZ Ôì ÑZz äƒ …t‚·•,!* -Z6,? ! Íß L L
gzZ xq
Û Ã{ izg~·kZävZÔì™| (,
gzZn Ù ì ]Zgq
ÐVÂZgg ZD -Z
,
ì' ,
Z' Û Ì[ Z N »Ò~ { â kZ Ôì ~Šg Z Œ
Æn Û Ò]Š „ÅVÂZg
Xì @*
Yc* H,[Z N»n
Š J (,
k Û gzZ
»„ZpíB‚ÆVÍßtÔì ¼
A !$
+»ñgzZì·»ñt!Íß
g ZŠ { izg Ë Ôì CY~Š™~ F,
ð(,
~tigÆðñ~{ â kZÔì·
»}g Ö Ð 3gzZ Ô D Y ñŠ™s ç { k HÆ kZ ñZ™g ZÃ
EH
Y ïïH½¨G3u
Ãá Zz äZ™g Z%K ¶~ [Z NÆg ZŠ { izggzZ Ôì @* "
@YZi ZâÐ[Z Nz̀Zg”ÆkZ Ì
ó Xó ì *
$¾KZ 7
z" ÅÙp ð•Zt nÆ/ô
-eZ 7ZpÔ ¶]!*
Wwì»_
:HwZÎäVrZ Âc* o¤
/
26
} izggzZypg { â
ë 5ZzÐ ]Ñq}g ø \W ! ~
V wÎgÆvZ} Z L L
ó ó?YZ™7g ZÃ}uzŠ Âq Ù Ð~
-ZC
Ôì @* Ù \¬vZ Âx ÅZt L L: c*
™6,¿kZC â á g Z ä~
Û Š V \W
¿ V; Ô}Š Z™g Z Ð gLŠ°q
-Z Ô ã0* -Z Ãg ZŠ { izg Ë
$˜q
.
øj#
Ð W, 3Ãg ZŠ { izg Ë™½ù
Ö ª ¯ zg ]+Z [gvZ ¨î **
å~¼ -VŒ Ô ÏÑ: k\ LÐ TÐNö ã0*
A {zJ (Z
Øg {‚ª»·kZ :c*
â á g Z ä~
Û Š V \WQÔ ¨Yƒ4ZŠ nÆ
{)zxŠ {gzZxÝ~¹kZ ðà Ôì »àÜÐ 3ZŠ]nZuzŠ
« Zg Ö Ð v WgzZ Ô ]nÅ kZ \¬vZ  uŠ™f~ x »Æ
( 57&29nZz(nZÔ173>‡) ó Xó ÐN â
Û
Âc* '
W·•, »ypgiŠq
!* -Z Lþ $Zzg ~uzŠq
L ì ~e -ZgzZ
³gzZ V6ë LZ ä ~
[æÐ [ôZ}g \ gzZ V¹‚ m, V \W
:c*Û
â
'
kZ ä vZ Ôì·ÑZz •,~(,t Ô Š
HWypg k 0*
}g v
Û 6,?} izgÆ
ªÆ y WaÆ G™Ýñ~ kZ Ô K n
™È } i ZzgŠÆ cizŠgzZ Ô D Y Á} i ZzgŠÆ ¼
A zÆ Øg
-Z ÅvZ~kZÔD YŠ «vâ¿ugzZÔD YbŠ
m{q
í ðà Ôì 4{Š c* Ù Ð p ÒÆ]»'
iÐ V¸g ZD ,KZ Ôì ]Zg
27
} izggzZypg { â
( ðûZz£Z { ZzgÔ 173&>‡) ó Xó ì xzøZ (,
{z;gxzøÐ
gzZ äYKÈ} i ZzgŠÆc izŠ6,æWŹ•
'
,!*
Æypg
™f » äY Š «Æ Vâ -gzZ äY Š wÅ} i ZzgŠÆ ¼
A
_övZ à z { $Š q Z Ϲ Å ~
á ]|Ô Šg Zz ~ g V x™Z wÎg
IZ yZ sÜm» yZì c*Û ~}g !*
â VÐyZ ä ñ~ŠŠ
Æ VÂ!*
ã-Ð zz Å kZ gzZ Ô D™ kCæWÅ ypg ì Ð yZZ
]Ð [Z±Æ c izŠgzZ Å vÐ Vñ»
A gzZ ä0*
ÝqÆ ¼
aÆ yZ ÂÔ D™ÒÃgzZ„¼ ~ ¹ kZÆ Øg Ô Å ä™
e A gzZ Ô D Y Š wÅ} ZizgŠÆ¼
$.nÆyZ w”»¼ A
Û «=ÂÃyZ \¬vZ ÅwqZá Zzä¯MgzZÔì @*
™ â Š™y‚ W
Yc*
Ôì @*
Y c* Û ê »äƒ MÆyZ ._ÆwqZz wZjZ LZÆyZ
Š â
ÆyZ™ â Û «=ÂÃyZ ÅvÐ ] Gé5{š!gzZ Åg lZz/Âb§ÏZ
yZØg Å\¬vZgzZÔD YØŠ™È c*
Í} i ZzgŠÆcizŠ~ h
^71‡6,yZ » Vâ -~¹ug IkZÔì C™«™+Z Å
êŠ « (ZÐ ]gŠKZÃVâ -~¹ ug IkZ \¬vZ c*
ÍÔ Y
h™7ú{z6,
XM yZZIZyZì
A 6,æWÅ ypg ä~
¼ V vZ wÎgì ~ g
$ugzZ q
-Z
Vâ -gzZ äYKÈ } i ZzgŠÆ c izŠgzZ äYáÅ} i ZzgŠÆ
28
} izggzZypg { â
]ZgC Ù Åug MZypgÔ c* â Û Š á g Z~y W™ â Û ™f »äYØŠ «Æ
™y´Z ~Š o»à¬vZÃ
†ùô :$ Ö] oøÆô ^eø ^mø æø ØûfôÎû]ø †ônû íøÖû] oø³Æô ^³eø ^³mø ZZ:ì @*
ÐWxŠ̈¤gzZÙ|Æ[Z NgzZ n} Zª XX†û ³³’ô³³³Îû]ø
} ZgzZÔ J (,
X {gi !* á gzZ {Š Z−ŠÆðZ'
gzZÔ Yug ë ,
Úx-
qZug MZypg
Ù Š0 # g~
+e »Z V *™Ñ Z
# σ”g
$ut ä \W
: ¸D™ c* Û ¬Š Â
â
XXá^–øÚø …ø ^ßøÇû×ôù eø æø á^føÃû Aø æø gøqø…ø oûÊô ^ßøÖø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ZZ
+Zz²Z …)
( 165m2`Z
Û «•
gzZÔ â ' # gn}g øvZ} Z
,~V¸Æy@gzZZ
X £Š àJ
-¹Æypg…
‚·»ypg~/KZ … £Š™i ZgŠ âZ/~g ø ª
t $ZgzZg OZ¬{ â zŠÐäWypgN Î{ i Z0
+Z\W[ZX ñYƒ
·t \¬vZ ìg™ ¬Š Å äYƒÝqÆ kZgzZ Ô Š
Hƒ qzÑ
zgŠ 9Åug MZ ypgÃTì Y™¿„z x »t X}Š â
Û‚
Xƒx¥7
ÅÝzgÔì @* ƒg ZŠ%HÒé¬Ð äƒqƒ`gÎ
ƒqzÑ **
ÑÍ cu » `gÎQ Ô CWÃN Ã!Q Ô C½Z ,ÑÑ
29
} izggzZypg { â
,
Ô]“ Ô]»'Ôg Zâ Z LZ ug MZ ypg Xì ꊙ ×zg à ]Ñ»
Æ TÔì `gÎu ¯@* Å]ZŠ „gzZ Ô]Z W,
z ×zg {zÐ p ÒÆ|@* Z
W™0HÒéy@{ â ¬Ðqƒ
Xì @*
# gŠ q
gzZ Ôì #â Æ | -Z w‚ c*Û ä òãŒgŠ ØZ† 
â
VypggzZ »ÎÆ k Q y@gzZì : â i »å
3 íÆ k Q Z
#g
X »ä h Â
V¸vŠÃ·kZ ÌÐg ±ZÆ[Z Nz̀Z
Ñì ÝqE¯6,
Ýq[Œ á gZ » ~
Û »kZgzZ Ÿg ÅvZ~·kZ¿ìŠ V *™
}uzŠÃkZ ÂÇ}™ ZŠ Z ( Òc*
L ) ]Š „n
< Û )ðÃnÆä™
( yZÑZ™°)X ÇA [Z N'
, ,
Z' Û ÆV¸
ÆVç
x ¬¡»VŠ „
á VvZ·»ug MZypg
# ävZÔì Úx~(,Å:
Z
FÄÂZg7 Ôì „g™lŠ¤
/ Ù ÅkZì ð¯ *ŠtÐ
6,g"m{ LZqC
{zì H Za nÆÑTÃt‘Tä\¬vZÔì ;g^6,
g ZæLZ
ÃTì t‘àZ3,
-Z~]‡‘x ÓyZ Ôì ðƒ Ð~ ä™ Zg7 ÃÏZ
q
Åí~ kZì t Š ã Ð Z » ]‡JZ sÑZ
CÅ ½Z mZ Ôì 5 i q
,LgzZì km
»VÇZ' 8-g »nL6,ËÔ ÌÅÑgzZì ÌŠ Z¦Z
@*Ö 56,kZ LgzZì @*
™# ‚ Z6,{ k ™{Šß WÃkZg ½
HÃkZÑLÔì @*
30
} izggzZypg { â
Âì @*
W6,VÇZ' @Y0À5—g LÂì @*
,Ôì * ñ8-g »nZ
# Ôì
Ð Zzz nÆkZ „Š Z¦Z ÅÑgzZítÔ fâ { CÌy-
+eXì i q
Ô0
™s Z Z}g (Ô}g *Ô `gÎ
h™7Âe**
äÛ{~t‘ËÔ M
-5ŠCÆkZÔì ¤SÅyK̈Z sÜt Ô3g7{Š â »kZ
»äƒa
Ôì Xpì @*
3™^{z Ô @*
™7pì Y™t{zì ¸ Ìi Zg
Å {k HÃkZ sp »vZ pì @*
H Ôì ÂzgÐ { k Û Ð {k

ƒd H{z
0Ð h{ ZgÔƒ: „ {Š â »C~ kZgzZÔƒ‚
kZ ű rg: „ ¢
A&
A &~
? H u™  Ç− 73 Zg CZ {z Ôì w¾ H » kZ ƒ: „ ¢
7pì Yx 3 Zg Ô @*
™7pì Y™tì » kZ Âw¾
@*Ö 5ÃÑ{zpì @*
™# ™{Š â W6, ,
ðZ'ÃkZìB‚ÆkZÑÔ \ x
E $E
¸ Âì k(, @Y0)Oß øL ©ÔÑ»kZŠp× W× WgzZì
ÐWgzZì *
E$E
©
Xì * @Y0 è÷n$•ô†û Ú$ è÷nø •ô]…ø QgzZî04) øL
EJ Š !

yYù 7zgŠÅkZgzZ |Ź ug IkZ \WgzZ ë


zg » ~z*Š LZ]ZgyŠ vßëèY ? M
gzZX ñƒ‡Z~g !* h
[ZŠ¤
/ $Š âgzZX ñƒÑ ~\ðŠ hzŠ Å„*ŠJ
Æe á Ðð
-x
LZÃX:
á VvZ ?ì q Hypg3Y HëX ñƒö~
á vZ ~ ¹ ug I kZ gzZ D i ZâÐ a
g Zâ Z Ð s§ Å:
gŠÅ¹ kZÃ]Z|,Z X … TÃkZì @* ,
W[c » ]»'z
31
} izggzZypg { â
Xì Cƒ
VzÈ Ô CY Y N ]ÅØg Âì @* W·»ug MZ ypg
yZZÔì *',èE4NX»V¿gzZVÆ'
, ÔVŠ XÔì Cƒlg !*
Åx™z,6,
Å
Ù kÅ ò ¾Ô @tÑÐ ™ÕÅ ö:XZ ›Ôì ÄÒpÅ
~C
\
Xì @*
ƒ6,[³g · êL ñ»V>gzZì Cƒ
¿ã WDDDDt‘F
F̂i
ˆ
kZÔCYƒ ¦'Š „ZzŠ¼~Tì ]Š „+Z { izg
q ãqzg +Z {zÔC0*
ì ꊙ Za ª x Z 'Š „FF‰
Ü zà ~
Y ª ãZgâz ãqzggzZ Ôì @äƒg ¯»ª~Š â z F̂it ~T
X ì CY
+
Ï0 Û ~ kZì ˆ¿g +Z |
i ÜV¤ # ‚ z i§ » { izg
W: ÔD 3: t‘{zÅ\¬vZ º
ÃyZ:gzZÃ Û Ôì C½Z
ßÐ \¬vZ ‰ Ù {z Ô CW7]c*
Ü zC gz¢F̂i b§Å]‡‘F̂i
Û **
ãâ ) ¤Z z ]Š „Å kZ ñÎ
4 : Ô Tg Ñ ~ ®
: gzZ ö
Xì CY0Ï0
+ -ueÏ0
i„+ZJ +iÅg ZŠ { izgÔD™
g ZŠ { izgw=gzZ[x»~ä™g (Z Ï0
+i Å b§kZg ZŠ { izg
+ÃÆ{ izgg”Æ„@*
Ð} Z Ã~䙄@*
Ã~kZgzZì @*$U*
ƒ"
Xì @*
Yƒxzø
32
} izggzZypg { â
n kZ ì @*
W~ ‰ -ZÆ Vâ ›èa : â it » { izg
Ü z „q
Åä¯ wj â (ZgzZ Ôì @*
‚ì ðWÌN @* Y0wj â gzZ©òÀq
-Z
LZ y´ÑZ Z{zì N @* hÄg: { izgÐzz Å ~g F
ÌÃáZzN
Xƒ: W,
OcÅ{ izg @* Ù b»pg: { izg
}™: {C
8{ ^
gzZ ãqzg ~: â i,Z’ e ¢ ,Y » Ï0
+i KZÃVâ ›
-V¹{zÐ kZÔì Š
J ŠÃyZ nÆä™g ÖZ »Ï0
Hc* +ii§ÆÀ5
HÅä™gzŠÃkZ Âì Cƒ „@* /ZgzZ ìgƒ W'
üРyZ¤ ,{Ç
h 0 7º
 ÃyZ H ÂM Û ~ Ï0
+i ~g7 KZ {z Ô D™ÒÃ
Š n Æ ä™ {C
Hc*
g” {z Ð kZ ì Š Ù b » ]!*
kZ µñ ‚Z hð
V-qŸggzZ V8g Åg ÇŠgz6,LZgzZ ?! M
h VZ 7Ì{Z
+î
) ,Z
hƒ7wâ Ñâ Ð
?! M
à igzZ V-gz$ ´Š ÂÏ0
%N Ð V‘@*
Ôì Sg æF +i x ¬ ~g ø
Ü zC
Åщ +Z ¯~z*Š Ô„Å V¯gzZ V0 Zg ~z*Š
Ù Ô„Å w”Æ Z
hz CŠ c*
iB‚Æ VzuzŠ Ð W,
ZÆ é Zpz tØLZ Ô„Å]÷Zp
+
Ï0i ~g ø Ô_hÅËÔ CŠ c*
iB‚ÆËÔ^Ñ}ÔÕÅËÔ_
ŠÃë·q
Hc*
Š -Z sÜ~½w‚Ôì Sgg Z¼ZŠÐ VÂ!*
yZ z Á
ÒÃgzZ Ô,™ÒÃÅÌ6,Ð VÂ!*
 o**
ƒ ,x ÓyZ ëì
gzZ ~'
~ kZ ¤ ƒ eA Ð VÂ!*
/Z Ôƒ u 0*  yZ Ï0
ƒ +i ~g ø ,™
33
} izggzZypg { â
Û èYÔ Çƒ)**
(Z º g »ÆV¤Û tÂDƒ[x»
g » Z (,Ð)**
) !*
gî~¡¯ Æäƒt‘F̂iëpÔg6Ðgî~¡6,ä™
Û ÔÐ,™g (ZÃkZÐ ~q„gzZ {Š Zg Z LZ ëÔ 7g66,
ÃV¤
Û zœëÔ C7,ã™7ã!*
Ùg (ZÃkZÐ ã!*
Œ Û nƪ
Œ q+Z
Û ûg »kZ Â}™g (Zª
Ð V¤ Û¤
qÜV¤ /ZyK̈Z n kZÔÐ
Xì @*
Y| (,
Ü z¼ Ãt‘F̂i Ôì·» ÚÐq
Ɖ -Z·» ypg
ÅkZ6,Y ÚgŠ **
gzZ à©)+Zì·ÑZz ¶Š ¯ t‘ã Wn
Xì ]!*
Åòzø~(,
ƒ:gŠ

wLZ »ypg { â
6,ën ~ ðZŠ LZÃV8ggzZ VÆ' Ù ug MZ ypg
,Vzg ZD
Ù Ôì·» ò ¾z yZZ·•
KZ ð¸ ÒÈC '
,!*
tgzZÔì @*
ƒ…t‚
¿TÔì @* ,ÅkZ ._ÆsøgzZÈ KZ
+Z ¯Ð VÆ'
ƒ iz0
Ìíg à©ÅyZZ~wŠÆ
Ì&& ãZZ à ©~¹kZƒ¹!*
X CYWt ‚™½Z
ug I{ â kZ c*
ÍÔì c*
â á \¬hùug IkZ
Û ·CZ ä:
Y Hzás§kZÃyK̈ZgzZ Ô T e **
@* ¯ {È CZÃyK̈Z \¬vZ~
34
} izggzZypg { â
IÐ ´ â z Û{ LZ {zì
zŠ¸g ZƒN*
Øg~¹kZgzZ Bh {g !*
Ù gzZì @*
ƒ Zz Øg l¨Wn Æ Øg ̈¤C ƒ yb gŠ » ~0
ñ c* + .
zZ}
X ì CY
·» ~Š Zi WÐ3gzZ]nÔØg ug MZypg
»àÜÐ 3gzZ]nÔØg n}g ø·»ug MZypg
:c* Û ä~
â V vwÎgÔì @* W³j
…ô^ß$Ö] àøÚô кjûÂô åü †ø ì4 æø (麆ø Ëô ÇûÚø äü _ö‰øæû ]ø æø (èºÛøuû…ø äü Ööæ$ ]ø †ºãû Aø çø âö æø
{‚ ãxgŠ ÔØg {‚ª » Tì · (Z q
-Z ypg
Xì » ~Š Zi WÐc izŠ>W{‚~y
WgzZ]n
,Åug MZypg|gŠ
+ÃÐ VÆ'
n&Ìá ZzäVZ {Z
™„~V”&Ã{ â kZ ä ]+Z[gvZakZÔDƒvßÆ
+
Ï0iB‚Æ ò ¾z b &å Ô ( ì » Š Z Š
Û Z yZ¡ ª Ô c*
Ü zÏZ ÂÔì CYƒl»gzZ æðÃÐ yZ LZ
z/‰ # gzZDg Z*

{h /
,gzZ (,Z Æ vZ Ô f
' e™ °ˆgzZ ðÌ Å kZ Ð g lZ
äƒ lg !*
ÅV8g ÅvZÐ ]Zg „ «ÅkZÉ ¹ qzÑ Â6,VzÈ
Xì @
Û Z yZ¡ ZuzŠ
Âg ÇÌ6,gzZ s¹ b§ÅVÍ߬ ì »Š Z
Ô vßÆzgŠ ãxgŠÉ Ô7Ì}g*‰ „ ¹ pÔ Dƒ 7
35
} izggzZypg { â
gzZíwqZ}uzŠgzZ Vzizg~z ðZ’ZÆypg Z
# }È , Z
¯ ëÑÆ ]nz ØgÃLZgzZ4ÃwZjZ LZ=g fÆg lZ z/Â
Xì @* Šâ
Yc* Û ê» °çgzZ]nÅyZ~{ãxgŠ ÂÔ õG/G

»yZgzZ Ô` ™Õ¹6,V$LZ ì »VÍßyZ¡ ZŠ
`ƒ 6,gî}g7 Æ3c* +KZ {z Ôì ;gFZ Z (,wq
ÍÐ VCqZ$
ÆVâ ›x ¬~{ ãxgŠgzZ¬Æug MZypgZ
# Ì{zÔ
™ °ˆgzZ ð̼ ÅV- g » { ( KZÆ™g lZz/ÂgzZ™Äg { izgB‚
ïŠ â
Û ê» ð;ggzZ]ÌÅyZ]+Z[gvZ~{‚íZ Âf
e
+ðÃ[ ZgzZ Ô Š
(Z „ ¿‚$ Ù Æ#
Hƒ ”6,¡C Ö Z ypg c*
ÍÔ
A ÃLZÆ™g lZz/ÂÐ Vƒk
¼ HLZgzZ ñ0*
·»ypg ǃ
X ñY0: {È[H»]+Z[gvZgzZÔ ñZj: »
gzZ CŠ c*
i ~ [Z Nz ̀Z Ô ¹F,
~+M qzg Ô†ŸZ ~ +
M Zgât
Ãg ZzyZ ËÔB; à {Ãb‚ Ë~ kZ Ôì·»qJÅVî ¬Š
yZ **
h~¹ kZ nÆ¿C @Y 3g 7Š Z%**
Ù É Ô* z x » **
Ã̈¤ ËgzZ
Æ \¬vZ Ôì Cƒ x ¬ ñZœÅ „z Øg Ð s§Å:
á \¬
,0nÆæWÅug I{ â нw‚}Èw=
¿gzZTg { Z'
gŠ gzZ ì xzøÐ ª
ñc* zŠ ÅvZ à Z qg Ì~ ]‡zZ •
'
,!*
yZ
Ð kZ Ô ñ;: ðZŠ CZ nÆ Øg w”Šz!*
Æ ã?ÅØg
36
} izggzZypg { â
?ì YƒyÃxzø™| (,
Åí 6,VzÈ áZz e LZ x Óì Øg m{ Å vZ t
+
ÅÏ0 8
i ä kZ nÆäJ m -g » ð>gzZ nÆäJ (,Š Z¦Z
~È0*
Å kZ @*
ì c*
â -ZB‚Æ ]c*
Û « ÌÏÈ x  q gz¢x Ó
ʼn Ôn™Ýq! x» ÇgzZƒd
Ü zõ0* Û Ð [g LZyK̈ZÆ™

pgwÅ ~A Å| l,
n g~ ÏÈ x ÂkZ} izgÆypggzZ ,i ú
V¸x »ì Ýq¤StÃug MZ ypg~V¸x ÓQÔ
-g » ð> Ôì @*
8 RgzZ ~ V[
Yƒ ~ Vœ{z ƒ » V[ R {z ƒ »
ðà ZuzŠ Vziñ{Š c*
iÐ kZ nÆ䙢 ÃkZgzZ nÆäJ m
Å
ñŠ™{~·kZvâÔ Zƒwi ** ö:XZį~·ÏZÔ Yƒ7: â i
ì ]!* @Yƒy‚W¨£»{g â ZÑ~³ÆTÔD Y
Å/ŠÔì *
H¬Š Dƒx Zg~·kZÃVÍß¿u} (,} (,
~ Vߊ Ôì Š 
gîx ¬gzZ Ôì CY| (,¢
A &Å„zg¨~ V¨â ŠgzZì CYƒ Za ò3,
ƒx¥ì CY0+Z cŠpgzZì @*
@* Yƒ Za yDg »í~ VÍß6,
8~ ñ‚ LZÃq
Ôì Le ¢ Ù ì : x
-ZC áq-Z »•
'
,zíì
} (,Ô Tg ~g OZÆ kZÐ yŠ ¬ vß {z ug I} (,
-Z »kZQ D™wL Z »kZÐ tØtzf
-Zq
yZ Ô BËœq
HY »yZ Ô ñY `: à{œðà Dg*~ ï™ ÏZ‘
k  z izgÆ
37
} izggzZypg { â
Å]zˆÅyZ ÔªÅVzi úÅyZ Ô]Š „Ì**
Î » yZ Ô]Š „Ì
]gz¢}uzŠ „*Š ÅyZ Ôw‡ » yZ Ôwq ïZ Ô]Yoz ¬Š ÅyZ ÔiÎ
Ô ~g Z−Š Å Vß q y.6,Ôu|ŒB‚Æ Vzm, ³Ô ~%¸Å Vzq
Å Å
,: ÕÅõ*: ÔV á ÃnÆ ö:XZ[ Œ
Û Ô\~w”Æ ö:XZ ñŸg
X { Zz6,
Å
æø äfôÞûƒø àûÚô Ýø‚$ Ïøiø^Úø äü Öø †ø Ëô Æö ^÷e^Šøjô uû]ô æ$ ^÷Þ^Ûømû]ô áø^³–ø³Úø …ø Ýø^³‘ø àû³Úø
\¬vZ Âì ‚ rg~ ÓÑ Å[Z NgzZ ¢} izgÆypg ) †ø ì$ ^*iø^Úø
( ï Š â Û s ç{ k HÔŒ Zx ÓÆkZ
æø äô fôÞûƒø àûÚô Ýø‚$ Ïøiø ^Úø äü Öø †ø Ëô Æö ^e÷ ^Šøjô uû]ô æø ^Þ÷^Ûømû]ô …ô‚ûÏøÖû] èø×ønû Öø Ýø^³Îø àû³Úø
ì @* ƒ Z9~ ÓÑÅ[Z NB‚Æ¢z yZZ~gŠ‘  ) †ø ì$ ^*iø ^Úø
X ( ï Š â
Û s ç{ k
HÔŒ Z ƒ
 ÆkZ \¬vZ
¹gzZ M7¼ÃyZÆgÆÈñZÎ g ZŠ { izg Ä
Ù Ô7¼ nÆyZÆu YÆVÂZg ñZÎÌ{zg ZË‘
C Ð
Xì M6,
ÏZì M¼ Ôì oÑÅ¢zyZZ nÆ¿
Ôì »ÎâÏZ¼§Zz »wq[zZÆòr á ]|
# ™vZD{
I
á æL¾hÅ
HÑZ e zZ 7,Ã]Zg~^ËÔ¸ xi 5~ „
Å]ZgÃV- H¼ Ô Š
,
kŠ¼ Â~H}uzŠ¸ Ìr
# ™{ HH³nÆK-e
á ~ yZ Š
Ð t · Z Ôìg M Y ~ ~g ZŠ)f èkˆZ r á 1‰ Ιv Y
# ™ {
38
} izggzZypg { â
ðÔ c*
0* #
ÚÄr á äkZÔ ðW7]gz¢ðÃû%&zŠÃ{
ò ™{ á Š !*
Ð *Š wŠ »yZœÏZ Ô Zi ZâÐ m{ ñ«Ãòr á ä kZ Âðƒ
# ™{
ëL É â ¤ Ö }
/Z Ôì,t » # .Å]Zg q á Š !*
-Z Å { HƒŠu
-ZÔ Š
~i Wq
Ü z ÏZ å 5¼ Ô Çƒ H, » kZ ÂN Y Åy!*
‰ Û 'Zg nÆ Çè
Œ
Å
} i ZâÐm{ƒŒ Û ‰ƒw', Z~ ö:XZ›c* Š™„~Y ZL
QÔ c*
X c* ( {Z
™ ðAXF +ÃÃt‘q -ZgzZ‰
Ãg ·Ì~·ug I,Z ~ aZ +Z Và ÅVߊ ` W
Å G.9
,b§Åz ö:XZ ï
7Za ÏGzg~ }i ÅwŠpì 4' L g Ô CW7
Å ÏZ Ìx  {Šñ ». Ôì CY CW̈¸ Ég 6,]Š „Ô Cƒ
Wä3Ôì ;g^ÌgzŠ »"
ñeÔì nzÈÌ»Å Ö ´
$ÑÔì #
ì „gƒ i úOŠ Q Ô ŠuV'Z ÅVߊ p x¤
/V'Z nÆ
$rÔì „g Y 8 ~ÚOŠ S
H~qÃgx â ZOŠ QÔìg Y n ¿Æf
Š
ƒ ôzZ F, Ug: «gи™h Yhgƒ
ìtugzZÔ ñ0*  vß
w‰Æ vßg e zŠ ~ äÃ}uzŠ Æ „ KgzZ ì „g
~ VÂ!*
{ izg Ì~ yŠ Ô „g Y ÅVc*
i Z§yc Ôì „gƒ ÕÔ w'
p å » ð;: â it Ô ìg Y G g (Z ÁxZn Æ U»
tzz~(,q
-Z ÅkZÔì * {ZÃkZ~V¹Æ*Šì ]!*
@Yc* Ð
Ù ªÂì ~g »Ô7~g » ðÃЬì
~HÂì„Ô Åyâ ‚zi ‚~C
39
} izggzZypg { â
X ñ0*
äƒ: ¶ðÃ~kZÅ~g ZgzZ
/Z%ÔzÂ~g ‚ ~g ø7t È » ~g » n Æ ypg
gzZ œ
~g » Å]!*
zæz ]Ñà â Æb§ b§sÜëƒt Ýq » ø[
,qÅÅ
Wä3}g ‚ãZÐ yZB™ \Zyâ ‚}g ‚ãZÆ
nÅTg D 7,^ I b§kZH»I@*
g Z i Zˆ6,yZB¯
» kZ n kZ Ôƒ CW: ÃJ
-gzŠgzŠ ~ Ï0
+i Åypg ñZÎâ ~g ø
ðÃÅ[ ZŠ WÆ} izg ä ë ǃt È
ä ëgzZ Å7~g Z‡0*
X ~Š7ÌZ ðÃÃw”Æœ£Æ} izg
tÅ b§kZìC
zÌg sÜÃ} izg ë=g fÆ]¶F, Ùª
gzZ&[zZ Ô0ZHgzZÐVƒáZz 䙿» ä¯ { Ç ` â WÅ ` Zzg
+Z}g øÔ™ƒi Z0
ðÃg0 +Z W, }g øÔ]Š „ïqÅ|@*
Z6,í!* ]Š ¬¾y

/ZŠÎÆ46,
Æ]gßÔÐVƒ¤ Ù bsÜëgzZ Ïn ™: Za ~p
C
X ÏnW:B;}g ø|ðÃZÎ
Å *Š Ôì ]gz¢Å¶ŠzÂ6,|ñOÆ[Zu…Z åE<XÅ
ÔB‚B‚Æ|@* # ì C3Š W,
ÅðCkZyK̈Z ðÃZ Z CZ°ðCðÃ
X}™ÒÃÅä™~g7_ ZÑÆäW¿/zgÅ|@*
ÅT åjq
~gŠ** Š Z¦Z Åí·t
-Z »vZ nÆäJ (,
nÆkZÐ „¬ì ÅkZ]gz¢Ôì CƒÐ ƒ
 ë6,gîx ¬
40
} izggzZypg { â
 Vc*
a Ð V¹V¹Ô ñY Å ~g »
g F ÏyÃyÃÔì ;g% ã0*
+Z~Vâ {V.ÁÁÆr â ŠzwŠ äy-Ô„g Y¬Cñ
}&
Ñ5Ã\WLZÐ b§hZÔ ñYHg¨6,
qq -ZÔÇg}Ša
-Zq
ØŠ wZ e }Š6,ÜŠ „ Ä Ôì 5Zz Ð |KZ yK̈ZC Ù Ô ñY
oÏFÖû]ø çû Öø æ$ 麆ø nû ’ôeø äô ŠôËû³Þø o³×F³Âø áö^³ŠøÞûŸô]™Ôì ~Ÿ »g0
+Z {zpN Y
g Z±Z „ù {zì eì }Yb§~g7~}g !*
LZyK̈Z ) —é†ø mûƒô ^Ãø Úø
X ( ÚZ F,
0™Š q
îE -Z q
-Z Ôì +F,VziñnÆ x » kZ·+F,
ug It
ã!*gs ®Z›gñ {z @* ðŠ™¥
ñY c* / /
g¥ -iÆwŠ Ô ñY Hs ™
gÃ8
¶„@*/ZJ
ä Û ÔƒŠ !*
-[ Z~ øZ W{g !* Z ÅwŠ Ôn 0
zŠ Âðƒ ~ a
àZ e ]Š ¬ Åx ÈZÆ yZ ‰„g ^g~Ô ñY Hx ³ » #
Ö Z0
+
/Z Ô ñY ÅÒÃÅ5ZŠ Z ¶„gƒ _hŠˤ
ðä /Z J
-[Z Ô ñY
ÌA{Øg ÅvZÔì: â i+4t»àÜÐ kZ ¶ˆ7,]Š ¬~'
,
-Z »VŠ „Ôì ðƒà$
/Zì x ¬¡q
Ì[Z¤ +Ì*Š ÅVߊÔìzá
W ÂÐY:
X ÇñWlƒ~äâ i¾y
:ì ¹äxj%wD Z)´
YE;X(E
Zg â H Â Zg â 3, è ;Š j Z z ð 5
½
©E$E
/Ã {g â Z øL Zg â Ã ~fñ } (,
Zg â ¤
41
} izggzZypg { â

<gŠÐwŠ ÅkZì·»m{ ï
GL .g9 ypg { â
á ଠhaÆ Vâ ›·» ug MZ ypg
Ð s§Å:
kZgzZ ñYÅÌgŠÐ wŠ Åx ÅZkZì Z
# t1Ôì x ÅZ Z (,¹
 Û{ÆyK̈Z \¬z ug nvZÔ ñY ŒÔa LZÃkl{ â
…  ÇÑ ~ }®Š x »Æ *Š Z
# yK̈Z ]|t¸ … Y {z
A ǃ 7uìZ Ú Z » kZ s§Å ]Š „~g ø Q gzZ Ç ñY wÈ
H}g7 Æw‚Ô Çƒ uìZÃkZg0
Ô ‰ g*¹ {g Š +ZÆ Vñ» ~z*Š
ua wÈÔNƒ VchÔNƒ V„@*
Ã~(,~ V⊠ñƒ}g*
Û z( ã-Ô Z h ÂÃVÆvZ™{gw'~Vñ» ~z*Š Ô ðƒ
$
gzZ d
TÔ‰ 7,}Š6,Æê6,Vߊ Ô ñƒ[¦]!*
.´ŠÐ VÎÎz
_
 c*Û Ð yK̈Z kZ ä \¬vZ ÂÔ ñƒŠiu{ k
â HÆnZ~³Æ
Z Ô q
# @* Ù gzZ ïŠgzZ µñq
-ZN w‚C -Z »ë
9zggzZÆ}Š â gzZN Yg ¦
/~Vz®Šx » ~z*Š yZ¹{g Š
H}¾
/ñƒ‡Z~6Æb
-Z »Øg»ë[Z ÂN Yg ¦
«·m{q
H @*
Æ V¸{g Š }g ø ?g0
Ô ƒ Wk 0* -Z kZ Ô D™
+ZÆ·q
Û gzZ mB‚}g øgzZ Ôì ˆƒ µZz ¶ ~ +
[Œ M qzg ~g ø yZgzŠ
ÆÑkZÔß™gzŠÃ¶ÅkZ ?~·ug IkZì ˆƒ µZz ¶ ~
Hµ8
Š ÔD™ «·»e
-i6,Vߊ}g v @* $Z@t»ën
42
} izggzZypg { â
s§~g øgzZ Ô ƒ YWdÛ [Zƒ‰ − gzŠÐ ëgzZÔß™gzŠÃkZì

Š !*
WЙfÃVߊ LZÆ™gzŠÃkZì ˆƒ Za g0
+Z}g vêÐ
[Z ÂÔ c*Û «·» ug MZ ypg ä \¬vZ n ÆÑkZ Ôß™
â
+
x Zg W¼ÃÏ0 HWÌñ»V8ggzZV0ZgQû%q
isz^Ôì Š -Zv:Z
HgzZá™ÉH,
Vƒk »»LZ {Èðñ @*
Ô‰ WxxÆyjz
*Š ëì Š Ü z [ZÔá™o¢ÃLZÐ Ç´ â Æ™/ÂÐ
HW‰
s§ÅwrZzf [g™ƒ ¿{g )Ð VŒggzZ îŠ ® dÛ 6,Å
$

Ô N Î ß ÔN Z ¥ /ÔNzg ™^Y ^Y ™Ö ~ VÇËÔVƒzá
“E
ypg Ô,Š ]g Ó ÿL ÃÑ_C~ Vƒk
h Ö Z0
HÔN · # +ëL ]IZ
vZgzZ nÆä™ÝqÆœ£yZèY,™gŠÐ wŠ Åug MZ
Æ{ izgXìK+F, Û » \¬z ug n
-Z { izg nÆä™ Za [ Œ
ë Zq
 Ì{z Ô ˆÅ qzÑ~ ug I{ â kZ ]ZŠ „ gzZ {z´
» \¬vZ ƒ
X ÜÁÆä™Ýq[Œ Û
gzZ Ô 1Äg { izg Cƒ7J
Ô à | 7,ôzZ F, Z åE<XÅ
-ukZ sÜ]!*
-{ â {g Š
ÝZ KZvßëJ Hì **
™m{nÆx »kZÃypg kZÉ
*™ »Ã~gzŠ kZÔ¸‰ −gzŠÐ ]Š „gzZÐ Ï0
vZgzZÔì * +iÑ
Ð „¬Ã¹Æypgìti§»kZì * Û » \¬
*™Ýq[Œ
x » }uzŠ n kZ Ô ñY H rg à n Æ ]ZŠ „ {Š c*
i Ð {Š c*
i
43
} izggzZypg { â
™¿AÃyZg0
+ZƹkZpÔÐg º J HÂ}®Š
-¹ {g Š
Xß™sÜ~Vñ»Æ]ZŠ „Ø{ùkZgzZÔß™ƒM
h
¤zÌZÅug MZypg
Ã} izgÆkZÔì·» ~g Z ÁgzZ ~Šg^B‚ÆVÍß·t
Ãi úÅ ôzZ F, Šg Z Œ
Hc*
ªx ª~ VÂZg ÅkZgzZì Š Û n
Û 6,Vâ ›
¯ q Å[Z N
™ Za Ýz~ tigÆÝñ\¬vZ~·kZ Ôì c*
wqZ(ÆyZXì @*Û «=Â[pÅqc*
â gz]Š „gzZXì êŠ
~·kZXì @*Û «[Z Nz̀Z { C " gzZXì êŠ J (,{Š c*
â i¹ Ã
)[Z N » ]Š „n
Û gzZ'
, Û Æ ypg)[Z N » ]Š „r
,Æ n
Z'
Ù ä \¬vZÃTgŠ‘
g ZD  Xì * ,
@Yƒ' Û ,Æ ypg
,Æ Vç
Z'
ÍXì CY ð0*
c* ~ŠÍ Å kl{ â kZ Ì{z Ôì c*
ŠgZŒ
Û aZз
w‚Ð Tì ïq »ÌZgzZ bcg Ñ" ,Z·» ug MZ ypg
X ~g ¬¹vŠÆ
ug MZypgB‚Æx ÈZ ~
V vZwÎgÃ7ÆÌZ kZ
Û ¦Ãx Z™/ô~ õg @*
mº™ â WÅâZ y@{ â ¬ Ð äW
~y
Å kl { â kZ ~ »Æ yZ Ð TX¸ D™ c*Û ÃgzZ ÷z
â
ÆRwŠ e +ZÆyZgzZX ¶CYƒ ,¦
$.g0 /Yª
2zgŠgzZ Ñ
X å* .gzZtØ»ä™]Š „B‚
@YƒZa/_
44
} izggzZypg { â
ƒÈ»y-gzZ – »} i ZzgŠÆA
** ¼~kl{ â
A Âì @*
x ÓÆ ¼ # b§ÏZ
ƒ qzÑ· » ug MZ ypg Z
D Y Š™È } i ZzgŠ}g ‚Æ3gzZ D Y Š wÅ} i ZzgŠ
 D™+'
× gzZ3 Zg WnÆVzg ZŠ { izgü Û gzZX 
A : Zizg º
,ZÐ ¹ yK̈ZÐzz ÅTÔ D Y ñŠ ™{vâ¿ugzZ
~Š ¬~ ypg){z »Tì *
@Y $Ð VÇZ'
,gzZ Vƒk
H} (,} (,
6 ~i ú" Ð ¹ „ D W·»ypgìzz ¸ Ôì @* /
ƒ¤ pgzZ
H-G
4
hgà ö ´ez ~ga Lezga gzZÃÙâ[ZÑ! ZÑÔ D Y0~i úF
$u 6X D Y 0 V ‚g 0*
g e ™g lZ z/™
z @ZigzZ f
:ì ~z%~pÑ
áö^–øÚø …ø ØøìøWø ]ƒø]ô " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ø mû†ø âö o³eô]ø àû³Âø
!àônû ›ô^øn:$ Ö] èö×øŠô×û‰ô æø Üøß$ãø qø hö]çø eû ]ø kûÏø×ôù ³Æö æø èô ß$³rø³Öû] hö]çø ³eû]ø kû³vø³jô Êö
( 17Ôg $u59Ô 2ïEG3™nZz(nZ )
V *™Ñ D â
ä~ Û {zì e
$ZzgÐ ñ{k
,Ù 1Z]|L L
C
 D Y Š wÅ} i ZzgŠÆ¼
A Âì @* # c*
W·»ypg Z Û
â
™{~ VzîiÃy-gzZX D Y ñŠ™È } i ZzgŠÆ c izŠgzZ
X D Y Š
vâ åg±t n }g ø ~ V¸vŠÆ w‚¤
/Z n kZ
45
} izggzZypg { â
‚ Z6,àç…ä VrZÔØŠ .exŠ}g øÐ Ó Zg ä
vZgzZ c*
kZ n }g ø ~¹ug IkZ [Z ÂÔ 3gG X'
,Ð { Zg {h
+I Å
vZÃTX ;g7¹!*
Ôì Zi ZâÐ VS+Z äu 0* g±ðû b§
Xì à {8ðZŠ »V¸vŠÐX
4»V[gzZV1Â ãW
wz,
~ kl{ â ÏZ ä \¬vZ ±gzZ ÁÂ ãWx Ó,i Z {z´
D Y µ0
+eg eh
+'× ~ ¤z ÑÅ·kZÐ Tñâ
Û wi **
 à Zz äF,
Ѓ ~
Z6, CÑZ ?{ *™yWŒ
V ·]|Y m Û çO X 
Æ T ðƒ wi **
vZ ~}g !* +ZgzZ ~y
~·ÏZ {z ì [Â ~$ W
:c* Û Špä\¬
â
$W>•>gÎ) —Œô^ß#×Öô p‚÷âö áö4†û ÏöÖû] äô nû Êô ÙøˆôÞû]ö p„ô$Ö] áø^–øÚø …ø †ö ãû Aø™
( 185e

$Z@ÅVÍß~Tì·kl{z·»ug MZ ypg
Æe
HHwi **
XŠ Ûn
*™yWŒ
«Ã õg @* ,
«Å{ â kZ ±Ãx?ZmZ'Z]|{z´ÆkZ
.ñ]|ÔBÃug MZ ypgÔ 12Ô 18g1iÃx?ZmŠ ƒ ZŠ ]|Ô ñƒ
$g ÂÃx?Zm
Ãx?Zm}]|gzZ ðƒ «Ãug MZ ypg Ô 6 e
{ â kZÃ*™yWÛŒ Zƒx¥Ð kZX ˆ~ŠÃug MZypgÔ 13c*
Ô 12gZ
·kZ ~
V *™Ñ n kZXì mZ#gzZ9
L om{q
-ZÐ kl
46
} izggzZypg { â
( 161Ô 1M0Z‚Ô195Ô 1~1‚)X¸D â
Û x ÈZ {Š c*
i¹»]zˆ~
g ÇŠ *
c ´Š-
qZug MZypg
0;XÅZÃgzZtz’ug MZ ypg wq¾
Û îSîG
Å *™yWŒ
Åkz ¡gzZg ÇŠ c*
kZpì Å쇊pä ã Wkzì g ÇŠ c*
´Š q
-Z
z Ðg Z- Š zgŠ Ô ñY HV¸Zl
((I¿g 7'gßt sÜn
-g óg ÔN Y GG3 Zg WÐ øo HŠ z Ã[f Y d
Ð VZ8 $¾
H
45
-G _
Ù Ô ñY c*
HÐ b§C =Ã ÷ E á Ô`Z Ý}iu
Z Ô N Y ñ Î ä x
„Å]Š „: Ôƒ {gzŠgzŠ »]%¸z ~Š Zi WÔN YG ½yâ ‚Æ46,
,
Åx ¸Æ™kqz s ZuZ Y" Ôx »´Š ðÃ:ƒx ** .: Ôwì »i ú:ƒ
» Z}
+
:ƒ„Å Z’Z: ;ƒ Ï0 Û Z}
i Åx ¸lñZ .q ÍÔ ñY H »Ãð**
-Z c* ZÂ
HgzZƒ *Š űzÛ„V- Ô {o»Š ç:ƒwì »Y ZJ: Ôg¦»Y •Z
X yâ ‚ »46,
ƒ¸ ÂÝq »kZ CY Åì‡,g ÇŠ c*
 pì @* À` W
ÔA °ÃVjzgÐ TÔƒÈnÆkÓb & Z~*Š ä\¬vZq
t ÜZ !* +
~ Vs9™òÐ BÅVz0 Z³yK̈ZÐ T
gŠgzZ ]**
ƒŠÅÑkZÐTceãƒ+Z Ìg ÇŠ c*
nÆkZÔ ¶ yK̈Z
+
gzZ Vz0gŠ yK̈Z Ô ñY 0 Z}
.!* Û Z}
x ¸lñZ .gzZ ¿!* Û Z ¿" @*
Š Z
~%¸ÅVzMgzZ V'¾ÔñY0¹¸Û ™òÐ BÅVgâ Y
47
} izggzZypg { â
+F, M K̈Z yK̈Z nºZ Ô ñY H3g6,VBÔV»Ô ñY Å
dZÆ+
{ â ä \¬ hÃ7Æœ£ 4Z Ô ñYƒ3 Zg WÐ s ™zZ z t ÜZ
~Š â L Åx ªÃVÂZggzZ ñŠ™n
Û ~g Y < Û } izgÆug MZ ypg
w°z Ñ{ Çg !*
LÔ• c* Û ~ VÂZg Å kZ ðñ{È @*
ñ 7,yWŒ
$
Bgu
E
Û ™ƒ} 9LÔ ñÑOö¼zW™Ì LÔ™ƒŠ ðE
yWŒ t ‚Æ
:gzZÔ ñ⤠/ ÃwŠÐV]m, ôZ‰ Ü gÆ*™
—Üûãôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]÷Wçû Ãö Îö æ$ ^÷Ú^nø Îô äø ×# Ö] áøæû †ö Òö„ûmø™
egzZ ÌÆÌ} 9ÃvZD™Š c*
ó Xó Ìg { zL L
Û ÏZ ~ V⊠gzZ ñY 0 ( »
Ôƒ ‚=ÂÅ ¿6,yWŒ
Ô}™Ì6,Ð } × ðZ±ÔÇgÈ {z´ÆíÝy!*
igzZ ˜ @W
Ù Ô}™]Zí‘œÔ}™: Zg7 Ã2 »ËÆ]÷Zp ã^
Åíg »C
,
z>§nºZÔaÐ ðZ'Ù Ô}™: $gŠ~~gzWOÅkZgzZ[ s§
C
b & Z +Z Åí!*Ù ªÔ ñY03
zC ZuÐ p ÒÆg ZŠ™z¿gzZ >gß
Û 0*
XìŠ
Û »x ¸Z}
.!* Ù ªÐ0*
-ZtƒC
q uÆkZñYƒ
@*

B‚Æx?ZmLƒ]|» V ~ g—
gzŠ »u*
0 yWی
$uçO
ypg x?ZmLƒ ]|ì gÃè ~ pÑg
48
} izggzZypg { â
}g7 gzZ¸ D Ñp=k0*
Æ~V g—]ZgC
Ù ~·Æug MZ
X¸D™gzŠ » *™yWŒ Û
áø^Òø æø Œô^ß$Ö] Wö çø qû]ø" # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø zŒõ^f$Âø àôeû]ô àû³Âø
èõ ×ønû Öø Øùô Òø oûÊô åü ^Ïø×ûmø áø^Òø æø Øönû ñô†ø fû qô åü ^Ïø×ûmø àønû uô áø^–øÚø …ø oûÊô áøçû Óömø^Úø Wö çø qû]ø
àøÚô †ônû íøÖû^eô Wö çø qû]ø " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö†ø ×øÊø áø4†û ÏöÖû] äü ³‰ø…ô]‚ø³nö Êø áø^³–ø³Úø …ø àû³Úôù
( 185&5yx0ZÔ 6g
$u2&1pÑ~g g ) !èô ×ø‰ø†û ÛöÖû] xômû†ùô Ö]
]ÀW D â
Û {zì w®Ð ñ k„0ZvZ†]|
ypg ]zIÅ~
V \WgzZ ¸ M{Š c*
iÐ ƒ  ~ VÍß x Ó~
V
Ð \W~
V Lƒ]|Z # ¶CYõ ðAXF ( ÃY •Z‰
Ü zkZ~ug MZ
Ù Åug MZ ypg { â x?ZmLƒ ]|gzZ¸ D â
]ZgC Û ]‡5
çO X¸ D™gzŠ » *™yWŒ
Û gzZ¸ D â
Û ]‡5Ð~
V \ W~
X¸D YƒM{Š c*
iÐZƒà Zz½~nçÆí~
V vZwÎg
]Ñ©Æs sZz,
'» Z~ug MZypg
kl{ â kZˆÆÉ@* z/ôgzŠ Ô ]t: â iv:Z
sgzZ É@*
x ÈZ[p »]zˆÅ*™yWŒ
Û ykÑZ ‚Ì»'
,» Zzs sZ}g ø~
Û“
k¤ŒM i {™E
+»'
,» ZP Ð ~ yZ6,VŒ Æ:%g*ëXì ;g
X D ™
~VÂZgÅypg™m{ ò V̀'vZŠ ZæZY q]|A®Z¦
49
} izggzZypg { â
Û ~ ÎZzZƒqzŠˆÆ[fÔ¸ D â
*™yWŒ Û x ÈZ » ~g ZË‘

ˆ Æ kZ Ô D ‹ƒq &J ˆ Æ Y (Ô D ‹
-]Zg SŠ W~ ôzZ F,
X ¶CYg ¦
/]Zg ~g7b§ÏZ¸D ‹u 0* Û ƒqzŠ~z…Zâ
yWŒ
,
( 41yŸâg È!Zfypg »'» Z)

ò Ââ **
ug MZ ypg ä ~ Ññ]|xsÑZ Á
# ™Ì‡·**
r
Û ¡Æ™Š c*
åyWŒ {g 0* -Z: Zizg yZgzŠÆ ` s^~| â1277
-Z q
q
-ZiŠ ‰ ‚¸ n
-Zq
~ «gq pgŠgz »u 0* Û ]{Q c*
yWŒ Û
â
,
( 41ypg È!ZfÔ 23nypg »' ,
» Z )Xì w®Ð \ W −7 {g 0*
27D 27
q£Zæg **
Åw‚70VŒÆò„{ Ññ]| ã éE
&Ogx â ZݬÚ
VÂÎg äÅÎZzZˆÆ{ izgƽyŠ åݬt»]Š „Ì~/
qíz q ËgzZx ÈZ e XDâ
$.ÌôzZ F, zŠ Ái Z Á~
Û ]zˆ}g 0*
Ü z ñƒ a X D â
zŠ ~zX ¶Sg ~g Y ]zˆ~ ‰ Û ZŠ ZB‚Æ
~K Z%gzZg » f Z z ]zˆÌ]‡zZ ÒZÆ yŠ X Dƒ sÜ‚ ðJ e
X åw©»"7,
{g 0* ÁÐÁ: ZizgÌ~kZÔ¸Dg ¦
õ0* /
( 41ypg È!Zf10@* ,
18nypg »'» Z)

~ ypg » ò ~g7 ñZg r


# ™ °°Z † **
ÑñkŠZ ]|
*™y WŒ Šp Z
Û ~ ôzZ F, # Ô å ‘e Û
$.Ð ]zˆ Å *™yWŒ
‹ŠpZ
Hƒs ¸ñ**
Š # ~/íZgzZÔ ¶Cƒº Û W ðJ ezŠ ÂD ‹
) Z
50
} izggzZypg { â
X¸D™ 1Í»g e&~·}g7~ôzZ F,
Â
,
( 42nypg È!Zf25D54nypg »'» Z)

¸:ƒqŠpp¤
/Z ò~È- Š r
# ™dZŠú**
Ññ:Z ]|
Ð p ™tº}vŠˆPB‚ÆÉgz tØe
zgzZ ôzZ F, $.p
,
( 42nypgÈ!Zf28ypg »'» Z ) X¸F Û ]Zg ~g7~i úÅ
g*™yWŒ
·»ypg VŒ Æò ãæ£Z @**
r !* Ññ]|xsÑZ 

á g Z z b & Z Ô]zˆ~ yŠ ‰
Ü z F,{Š c*
i » \WX å @*
ƒ: â i »g ·z
-g ZˆÆkZX D â
t Z¢ZJ Û gzŠ » *™yWŒ
Û ˆÆ)gzZX @*/

XDâ
Û ZŠ Z sîe
$.i úÒ«gzŠˆÆ[fÔ Tg~ª
q Å
Ù gzZX D â
qzF,
C Û B‚Æ yEZ e
$.„Šp ˜À#
Ö â Z Å ôzZ F,
gzZ
Û 5Âk
( 44ypg È )X Tgw'~g » f Zz™f™ â ,Š °»~
å»/™~Š ZŠ Å ã
ò æ̀'r
# ™c*
™i ** $&Z ]|
Ññg
]¤û%g ZD
Ù Ô 17gzZ: Zizg}g 0* Û ~ ug MZ ypg
g eÆ*™yWŒ
,
( 46ypg È!Zf63ypg »'» Z )X åw©»"7,
Ìñb§TÔìg ·Ìñ»VŠ „·»ug MZ ypg nºZ
ÏZ CWÃ[ ZŠ
á !u~½~C
Ù gzZ rY ¨[pVo~g ·
GE
ï 4hE&ÆVâŠgzZvßÒZìzz¸ì wq »VŠ „~·kZ b§
4E
™f Ô]zˆÔ…ZâÔD™x ÈZ {Š c*
i¹ »VŠ „~ug MZypg
51
} izggzZypg { â
X D™ ay
Ü z{Š c*
‰ i~{)z]¤gzZg » f Zz
iÐ{Š c*
†Û Å} izg
W~ pÆ 1g ª ó óu )Z L L~ ¹ ( { izg ) xß
gzZ ì @*
ëÃx¯uF,
]jn kZì *
@Y H¨Ð xßÌÃÙñ{z ]j
:c*Û Š
â á g Z ñƒï Š¸~}g !* Æð *%]|äà¬vZ 6
—^÷Úçû ‘ø àôÛFuû†$ ×Öô lö…û „øÞø oÞùô ]ô™
+Åglñ{ä~ª)
( Xì ¿gyâ g 2
-[ëW[z¾™áÐò qƒó ó{ izg L Lxß~<Ñ b & Z
J
X ëÃ1gB‚Æ+
M Å{ izgÐq )gzZÅ
Wä 3
y@{ â † Û ,Ôì Ág ZŠÐ~Ky»g ZÆxsZ { izg
Å
bzgV*ÅÜæ²Ô ðƒ‰ Ü zkZÐ ö:XZÕ~{‚~y W~| â 2
Å
Ô¸` 0g Zâ Z iÆ ö:XZkzg Z-ŠzgŠÆÜægzZ { Çg*Å ~
V }ÑZ
wŠ !*
{ (Æ e
$'
,,z ÕgzZ¸` á ÷‚ÅyEZ ~Üæ y›
'
Æ ]q :Ô å [ƒ »gzŠ » 4Š ßgzZ "
$¾z ],Ô¸ ` À
$¾{ izg}g*: wìt Ãû{ @*
ZzZæ »" ¸ìgÁ} i ZzgŠ
ÃË @*
Xì {ì»V'¾gzZ
å [ƒ, ¦ /Y~VߊÆVâ ›© Â!{o²å: â i {zt2
„ yZ Z åE á uÐ ›Å~
<XÅÔ åg V wÎgÆ kZgzZvZ {Ñç Zg7 gzZ
52
} izggzZypg { â
X ˆ~Š]úŠ Åä™uwi oz`g ZæZZÆ~ ¾ÃVß Ø
/zú1 ðÃÃË @*
ãZ¤ Ð ãÒ +ègzZ [|Z: ¦Ì{zgzZ
Hc*
:Š â Û Ôƒ:C
o×øÂø gøjô Òö ^ÛøÒø Ýö^nø ’( Ö] ÜöÓönûû ×øÂø gøjô Òö ]ûçßö³Úø 4 àø³mû„ô³Ö$] ^³`ø m%]* ^³mø™
( 183:>ÂZ ) — !áçÏöj$iø ÜûÓö×$ Ãø Öø ÜûÓö×ô fû Îø àÚô àømû„ôÖ$]
VÍ߬Ð?b§TÔ‰ G n ?ß ZzyZZ} Z ü
Û } izg6,
û XƒZa ~ ¾g0 Ô¸‰ G n
+Z}g v @* Û 6,
» ªkZ L L:~ p ÖZ Å ò~z0
ì x ** +yѦ)´ ò ¾gzZ
HÃwŠˆÆ äƒÝqÆ T
gzZ Ôì @äƒx¥5Ð Vƒk
zŠ wZziÑt Åò ¾pì Cƒ\G,
ª : !*" ÃkZs§ÅVÂ!*
@* (
GG Å
ÅVÅ ~ V èEG 4¨3.Z x â Z {z Z Ë µB; ‰
# ì$ Ü z ÏZÃðñq
-Z
»Vzizg™Ägt ‚ÃõÒÎZÆ\WgzZÔ}g Z*Ãug I{ â kZ~Ýzg
vZgŠÏZÔ Çƒx ZoZzx ÈZ »V~VzizggŠTµš Ô}™x ÈZ
ÏZÔ ¨Y Hg]~ kZgŠTgzZÔ Çƒyé»ÚÅò ¾Ð s§Å
ó Xó ǃµZzg :›ZgŠ
z ug nvZ n kZì%Zg ZØŠ q
-Z Z
# ®Æ]¡ ãK̈Z { izg
+Z}g \ gzZ: ¦} (,nÆä¯ ¤
i Z0 /p » { izgÃt·#
Ö Z ä \¬
Å { izg pì %Z ÂC /Z ]Š „xÜ{ izg c*
Ù „ p¤ Û ¬~
â
53
} izggzZypg { â
L +Z ÂtÉì 7n
< zZ}g vsÜgzZì 7q 5ðÆ
Û 6, Û
Û 6,VáZvŠ ̬Р?ì
+gzZ ~¡tgzZ ¶ˆÅn
ì q ¸$
Yƒy‚ WgzZ™x » {zÂD Yƒq
@* -Ñvßx Ó~x »g ZØŠ ËZ
#
E
45Å
VkÑx ÓJ-~ V èEG 45E
G Z ?{™áÐ x?ZmxŠ W]|çOXì
gzZŠ Z®%Z ån Û i ú b§T~ VáZgzZ
Û Ì{ izg b§ÏZ ¶n
 { izg » ypg X ‰Z]Ìz ]Ý
m b â]|¬ Ð ƒ
# ZÜÐ!ZjÆõg @*
yZì Ås ò Œ
IZä? Û )´ 63g äx?Z
VáZ ‹ZD â
Û ò~y ŒX 嬻} izg&¹C
Ù ~<ÑÅ
tÃVáZ‹ZD â ñ 0Z]|X ån
Û / Û { izg »¹q
-ZåÌ6,
ÐVÂgúgzZ Á
C** yZ ÂN YÎgzZB™ZŠ Zi úÅ ({zZ
36, # å¬
( 1Ô¢M0Z‚)X å@*
Yƒx Zw*
*™]ÑI
Ã]zW,
IZ c*ÑŠ Zg Ö Ð ],z "
** $¾ÃV'¾Ñ » { izg
Xì w”»ò ¾e
$¸zn¾ÅkZÉ Ôì 7ÜZ e~öâ i Wzú
»kZ ä \¬vZB‚Æä™y´Z » { izg †
Û Ði§ÏZ
+Z }g vì Š
gzZ ò ¾g0 Û a kZ { izg c*
HHn Û yÒ ÌÑ
â
/Z X ë ÃÌ6,Ð ]ÚgzZ%Z w−Z ò ¾X ñYW~g ÇÌ6,
g¨¤
**# VYì 4Š m{ » { izg~ ä™ Za ò ¾Ú ÂñYH
3Z
Á[‚g Z »àçz ]Z” .ãZáÂǃ Á Á
GgzZÐ N Y 7,gz$]!*
_ C
54
} izggzZypg { â
aÆt·#
Ö Z X ån
Û { izg ~ VkÑx Óën ÏZ Ô Ç ñYƒ
Ü z »TX Š
ðqƒ‰ Û { izg~ypg { â·q
HHn -Z sÜ~ w‚
$.~øÚÆœ£‰
w5e -[ëW[z¾Ð tŠ ™
Ü ztgzZì J
M F,
{zì Ñ »Ñš Ü z +F,
~ ÁÐ kZVYì ‰  ogzZ
ƒ
g ezŠ~ w‚ c*ƒ {Š c*
@* Ü z » { izg¤
iÐ kZ‰ /Z nÁ!*
X @*
0*
ƒ7Ýq
 ZŠ'
“ ,.Þ ‡** ƒ¬»pg { izg Ú¹
aÆ Vâ K̈Z 9 z ÒZ Â @*
ƒµaÆ¡gzZ
X @*
ÚÅ ò ¾gzZ ** Û Å { izg wq¾
™[¦Ã6ZáÑ » †
Wz *Š ˆƒ Za Út g0
]y +ZÆg ZŠizg¤
/Zì *
*™3 Zg WÃVzÈ Ð
# ì e‰
Z Ù ª6,gîD]ZxÆ{ izg(VâzŠ
Ü z ÏZt gzZÐVƒC
X ñYH[AZÐ]ÚgzZ]â ø{ izgª
b
õg *
@Å} izg
-ZÐ~y»g Z ~Š ã
Xì Ágë Zq Cõ0*
ÆxsZ { izg
ZzgçO Ô¶ˆƒÐ äâ iÆ x?ZmxŠ WY Z’Z Å { izg
]c*
gzZ ,ðŠa Ô,ƒ¾Å{ âC Z~gzŠÆ\Wì @*
Ù ªÔÞx c* ƒx¥Ð
Ô¸ n
pg } izg Ì~g »gzZ Š· X¸ n
Û } izgÆ õg @*
,ðgG
Xì MŠz»{ izg ÌVŒÆVE**-
V±g 0* Ø è( { izg )]æME
gzZÔì Ág »< Ø è|$
%M~< +ÔxOŠzy
55
} izggzZypg { â
Ø Zè x ÓÆ*Š nºZXì Š
< HŒ]Š „+4Ã} izg ÌVŒ Æ
áÐ x?ZmxŠ W]|gzZì CY ð0*
ÌZgzZ¤Å} izg~
^Ë: ËŠz »} izg~Izx ¸C -~
Ù J CÑZ ?{™
V ·]|Y m
Xì M~
?ZƒnÛ 
“{ izg
-w‚{¾ˆÆY ]t~
ÃVÍß~ „6l J V *™Ñ
-äâ i¹gzZìg D™ VgzZ D ‹¬» u 0*
yZZ ñZÎJ .
ñZ}
\¬vZ× W× WQX å:¬ZuzŠ ðÃ{z´Æähg46,"
$gzZ äÑ
 ~y»g ZÆxsZX ñƒqzÑäWx ©ZÐ VŒÆ
i ú¬Ðƒ
p={gëÜæ \WZ Û ]óÐ6lQ ðƒ n
# ˆ Æ äâ Û
-Z Ð ~ „ yZ Ô ñƒ qzÑ **
¬q W]â ©Z Ð ¹ V;z ÂÔ ñÑ
X åÌ»} izg
Û ÃkZ n kZì Cg*t
~† á 6,Ñèa1Å} izg
Û Åx ©Z ä xsZX Š
 i ú¬Åg (Z lzgt ~ † ŠzgŠ ZŠ
Hc*
Û ÃkZì ]Š „Ñ Zg f
XÃ{ izgˆÆ>ÃigzZà >ÃiˆÆkZÔ Hn
ˆÆkZ ån kŠ Åxøª{gج¬Ð ƒ
Û { izg » õg @* 
( X ˆƒ»†
Û Å{gجgzZ ) Zƒ¬»VzizgÆpÑypg
ì e Y » T ¶e
$¬ggzZ ª
œâZ ~ qzÑg0
+ZÆ { izg
56
} izggzZypg { â
3 » yŠ q
** -Z Ãd
$¾Ëá$
+Æ { izg q
-Z ì e gzZ á Äg { izg
× W× WñƒD â V- gz$ÅVzÈLZ ä\¬vZÔ}Š î
Û Ã6,
# çOÔ ðZß e]Š ¬ÅVzizg
Hg*: â i¼Z
¼ Åpg { izgÃVÍßgzZ Š
g (Zt~hÆVÍ߃ ZÎÆVÍßVzg FgzZgzmˆƒ]Š ¬
 ¹!*
~ {gëÜæà â | 2 y@kŠˆw‚| l,
eÆ]ógzZX Š Š™ »
Hc*
Û { izg ðÃ{z´ÆyZgzZ Ô Zƒwi **
: n Û ÅVzizgÆypg
¬»†
$U*
Xì " L z[Â **
Ðq )ZgzZ< Û »kZX ;g
ƒn
ì {g ñ»VƒH
k{ izg
Å\¬vZ¡~ug MZypg¿ì c* $u
W~pÑg
M Å[ Z NB‚Æ yZZ nÆ ~ŠÛpgzZ Y Ÿg
rg { izgÐ +
vZì ‚
Û s ç{ k
â H{Rx ÓÔÆJ
-[Z~núÆ} izgkZÆkZ \¬
:N â Û ±5pÑg $uï Š
æ$ ^÷Þ^Ûømû]ô Ýø^‘ø àûÚø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ø mû†ø ³aö oû³eô]ø àû³Âø
…1863g $u255pÑ~g g) !äô fôÞûƒø àûÚô Ýø‚$ Ïøiø^Úø äü Öø †ø ³Ëô ³Æö ^÷³e^³Šøjô uû]ô
( 118pÑyx0ZÔ 144Ô 3Z
+Zz²Z
V ]ÀW c*
ä~ Û äVrZì e
â $ZzgÐñ {k
,Ù 1Z]|
C
M Å[Z NB‚ÆyZZ ä ¿T c*
{ izg »ug MZ ypgÐ + Û
â
X ‰ØŠj{ k
Hx ÓÆJ
-[ZÆkZ 3g
57
} izggzZypg { â
]‡kgŠ
Åpg { izg ~·kZ ¡ì ~ŸpgzZì ¤~(,Xt
 ïŠ â
Û s çÃVƒk
H{Rx ÓÔÆ J
-[ Z \¬vZÐ •
'
,
 Dƒ Ì,Z Âv߉X D 0*
™7x ÈZ » { izgëk\Zp
Ú Št~Vzà Q6,gîx ¬X f
e¯Ò»pg: { izgÃg±à ©
{z D™ ` » x »zÒZ » yŠ ~ Vâ 3g » Š Z
Û Z {zì @*
W~
x OZÆ{Š6, e¯: ·»äh Â{ izgÃy‚gzZk\ zuÈà ©
gzZf
tzg¸gzZD™Š !* Þ ƒÆä3gzZy»Š Åñe™¾B‚Æ
WÃT
~g Þ»gzZ ä` I~ kÃyŠ ì MÃÚ Š Ì»Vâ ‚yZ ‰
ÃË„: gzZì ;gNŠ ðÃ: Â… Bt gzZ Tg w'~
X ]Ñì: ÉZgzZ]Zg¦ß¡tÔ{ izg" ë ` Wì x¥
Š c*
B 83™ Y~} #È Ë H~ T
~ ðZ# Åg« c* /Z Og
Þ ƒë¤
ìø**
z¢q(C ]Z f kZëÌQB8 ã0*
Ù ) \¬~g !* ™ Ω¨
h7$ÌLÐ { óÅ ( ì Hn
Ö ªÀX M
# Û { izg6,ëä TgzZ
zŠ Å4gHz¡ä ëà ? ǃwZÎgz¢Ð ëyŠÆ
å Zi ZâÐ ª
WpN Y$ëp¤
ÅkZ~]y /~*Š ?3g7VY{ izgä?p
h7$ÐĤ
XM /
ypgB‚Æ ~È0* Û 6,ë ! Ǹ n kZ
gzZ x ÈZì n
58
} izggzZypg { â
/Zì @*
~g F z ¦Ñg±Ëš ä ˤ $uX Og { izg »ug MZ
W~ g
~g7 ~!$
+Æ { izg q /Z Â 3g 7{ izg » ypg yŠ q
-Z kZ {z¤ -ZÆ
Þ £Æ{ izgq
X Yƒ7. -ZkZ ÌA
$ì e´g { izgÏ0
+i
:N â Û ±5pÑg $u
àûÚôù ^÷Úçû mø †ø _øÊû]ø àûÚø Ùø^³Îø"# äô ³×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø á$ ]ø z éø †ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
áû]ô æø äô ×ôù Òö†ôâû ‚$ Ö] Ýöçû ‘ø äô –ôÏûmø ÜûÖø šõ†ø ³Úø Ÿø æø èõ ’ø³ìû…ö †ô³nû Æø àû³Úô áø^³–ø³Úø …ø
GA-E
4ÓÉ
Ô65Ô29nZz(nZÔ228Ô4ö§ XG~«Z‹ZÔ259pÑ~g g)
( 153Ô1pÑ~èF, äö Úø ^‘ø
¿ c*Û ä~
â V *™ Ñì ~z%Ð ñ{k
,Ù 1Z ]|
C
/Z {zÂÇg: { izgyŠq
~g ‚¤ -ZÆ~g FgzZg±Ëš~ug MZypg
+»{ izgkZ ÌÂÇg { izg/
X Yƒ7w$
{ izg¤
yŠÆ #
Ö ª nÆ Vzg ZŠ { izgì e
$Zzg ~ pÑ~g g
3™Ö6,kZvß{zgzZ ÇñY OyZp,ŠnÆl²
gzZXÐN 3 **
kZX fƒö~„[ ˆÌZv߃
ùvßtÐ}vß{z6, 
[Z ÃyZ ? ñƒö~ „ [ˆÌZ ëgzZ ìg 83
pg7{ izgvß ?gzZ¸D™ 3g { izgvßtÇA
X¸n
Ü z u ܃ kZ yŠÆ#
# ~‰
Âx ZúZ Ö ª â
Û g¨Zg f
.gzZ ÔÐVƒ ñƒÙw°z ÑÅ ðZ}
Å Z} .J
-Y 1zZzY m
CZÉ x Zú
59
} izggzZypg { â
Zg7»}g7ðÃÔJ
-
Ö ðÃÔ !ƒ~ÕJÐzzÅVƒk
HLZt‘
îŠ G y.6,ÐgzŠ âZ ` WŠÅT `gÎtgzZ Ô Çƒ Zƒ !*
ze~Õ
Ü zui **
~‰ zZÆVzuÇ!*
,ZÔ Çƒ;g ÑÅ r â Š ZƒZ96, yŠ kZì
) Ë Å Ëx¯ CZ Šp » u0*
Ë¿ug I 6{ izggzZ }™® .
ñZ}
Ü z,Z ÂñZöÃ}È
# ~‰
¹ ÌZg – »xÃñƒ I zeZ
X ǃÚËgŠ¾** Yï»VØg \ì
t ÃVzg ZŠ { izg Ð +
$Y Å x?Z z > ðÒ}ÅZm 2ÈZ ¦çO
gzZ ÇÇg { izg~·kZ ¿ì ˆ~Š ~Ÿp
Çñ7,i úÅ ôzZ F,
Ô ÏN W™0 Ùg \~g !*
gŠÆ \¬vZ ,q VâzŠ yŠÆ #
Ö ªÂ
W ä3~ *Š Ã}È kZ }¾ ä ëvZ } Z Ç}™n²{ izg
gzZ Å
Ð)~ hÆkZ~ ` Wå 3gÆzgÐ ä™ Zg7Ã ã^]÷Zp
Û Xâ
}÷} Z Ç}™n²*™yWŒ Û wJÃlg \ ~÷ÂVƒ@*
™lg \
u 0* Û g0
yWŒ ~ VÂZg ÅypgÃ}È kZ ä ~g ÇŠgz6,
+ZÆôzZ F,
™lg \Ð )~ hÆ kZ ~ ` W 3g ñ› Ðzz Å]zˆÅ
@*
g ZŠ { izgÃlg \ÅVâzŠ yZ \¬vZçOX â
Û wJÃlg \ ~÷ÂVƒ
Û wJ~hÆ
X Çñâ
:N â Û ±5pÑ$ gu
æø Ýö^nø ’ôùÖ]ø Ùø^Îø"
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø áø]†ø Ûû³Âô àô³eû äô ³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
60
} izggzZypg { â
Ýø^Ãø _$ Ö] äü jöÃû ßøÚø hôù…ø pû]ø Ýö^nø ’ôùÖ] Ùöçû Ïömø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ‚ôfûÃø ×ûÖô áô^Ãø Ëôù :ømö áö4†û ³Ïö³Öû]
äô nû Êô oûßôÃû Ëôù :øÊø Øônû ×$ Ö^eô Ýøçû ß$Ö] äö jöÃû ßøÚø áö4†û ÏöÖû] Ùöçû Ïömø æø ä́nû Êô oûßôÃû Ëôù :øÊø éøçø ³ãû :$ Ö] æø
( 174Ô 2£Zx â ZµÔ 10g áô^Ãø Ë$ :ønö Êø Ùø^Îø
$uÔ 50Ô 29nZz(nZ )
{ izg c*Û ä~
â ñ 0ZvZ†]|
V vZwÎgì ~z%Ð/
ÔÐ,™lg \nÆ}È ( g ZŠ { izg ) yŠÆ#
Ö ªVâzŠ yWŒ
Û gzZ
3guzgÐ]÷ZpgzZä3ÃkZä~g ÇŠgz6,
}÷} Z Ǿ { izg
g ÇŠgz6, Û wJ~hÆkZÃlg \~÷Âå
Û gzZÔ â
}÷} Z Ǿ yZ Œ
~hÆkZÃlg \~÷Âå3guzgÐ äÎ~]ZgÃkZ ä~
X ÏñYÅwJlg \ÅVâzŠ c*Û ä~
â V g—X â
Û wJ

Vð;ÆZ.
},gzZx ÅZ »} izg
+
~0 .x ÅZq ~Š ã
zZ} CgzZ ëZq
-ZÐ mÆVzizgÆypg
yZ y!* V ! ²·Ñ LZ ä ]+Z[gvZ {™E
iÆ~ +»x ÅZ kZ Ôì
:ì H~p ÖZ
!äeô pˆôqû]* ^øÞ]ø æø oûÖô Ýöçû ’$ Ö]ø
X ózŠ!$
+»kZ „~gzZìa}÷{ izg
gŠTÔ7h
+*gzZ ”ðÃÅ[ Z NgzZá$
+ÆVzizg c*
Í
+Æ Vzizg Ô Ç}™ «Ô Çì e ]+Z [g vZ
[g vZ ÚÅá$
61
} izggzZypg { â
i ÚZ Z (,
¹Éì x ÅZ Z (,
¹tsÜ: *
*™s§Å]Z f KZ »]+Z
Xì Ìx Z™Zz
g Z-ŠÜŠ +Z Å Oß" z mÜZÃ]Š „yZxkZ KZ ävZ
»xŠ W0Z L L:ì Š
á g Z »u 0* gÃTÔì c*
h™7gˆg » c*
vZ Ô M Š=
Í Ð
Ù
kZ „~gzZì n}÷sÜÆ} izgñZÎì nÆkZ¿C
$u)
( ›z~g g ÔÏŠg ó Xó ÇVzŠ!$

Ù ÆxŠ W0Zì c*
t È » äƒ nÆkZ »¿C C äf
kZ {zÃ[Z NkZäkZnÏZX 7öRÅ~g » c*
g~} izgì
VWwqX ÇVzŠ!$
+»kZ „~ì H[™s§KZì ÑZz¶Š6,
Xì êŠ!$ Ù
+„zÔ ñYHnÆkZ »¿C
» [ Z Nz̀ZÆ VŠ „gzZ V>~g ‚ VŒ Æ \¬z ug nvZ
-ZÔìðg2Šq
Ù gzZÔì ~g Ygšq
¿C -ZÔìgHyâ ‡: Z™q
-Z
g »Æ kZgzZg7½._Æ yâ ‡ÏZ [Z N » ngzZ ]Š „C
ó** Ù Å
èa ~ { izgÔì Š
á g Z » \¬vZ 0Æ} izgpÔ ÇA {Š c*

IX
ãâ ðÔì @* Û ÅÑøL 4ZpgzZÅ
™ ã!*
Œ W ä3LZÐzz ~÷{ÈZ÷
8yâ IZ÷™hgÃ
Å{ izg~akZÔì ©
µ ZÐ yâ ‡x ¬kZY Z b
:ózŠŠpÃ}ÈLZ™? Ø Ðg2Š kZgzZ
ØøÃø qø Ø$ qùæø $̂ Âø äø ×# Ö] á$ ]ô V "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø zWõ çÃö ŠûÚø àôeû]ô àûÂø
62
} izggzZypg { â
Ýöçû ’$ Ö^Êø (Ýøçû ’$ Ö] Ÿ$]ô ÌÃû •ô éô ^*Úô Äôfû ‰ø oFÖ]ô ^ãø Öô^%øÚû ]*†ô:ûÃø ³eô ÝøWø 4 àô³eû]ô èøßø³Šøuø
DMSUKO ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚE !äô eô −ˆôqû]ø ^Þø]ø æø oûÖô
HgzZ nÆVzg ZŠ} izg {Š c* Û
iÐ kZÔ Çƒ:ôZzÌ»V¤
N 0*
Ð Vð; ug IÆ´ â LZ!$ Ë ƒ Ùp
+»VŠ „KZ {zì $
x © ~g »uqÙ Š ë~ Ï0
+i ~z*ŠX ǃ: 4ŠÃ)ËXÐ
q ðƒ ~ŠB; ÆWZk
,iz c*
{ gzZ~ kZì CY ðZ™„=g fÆ
á Š !*
Xì @* Û H~
ƒt
+
Vð; ÆkzŠ0 .x ÅZ Z (,Ú ZÃg ZŠ { izggzZ i Z ³Z Z (,Ú Z » { izg
zZ}
›zg \ HÃ\¬vZÐVzÈ, ZgzZÔ Çƒ‚lp„H{È{zÔ ÇA
ÏZgzZ Ôì YY c* $u ÏKgq
Î=g fÆ ÏŠg +Z » TÔì
-Z { i Z0
+ZÆ-ÐzzÅäƒà {Æ-Æg ZŠ { izgìì Z•q
g0 -Z »g
$u
{ izg c*
ÍÔì {h iÐÒpÅvÃ\¬vZ Ì{zÔì CYƒZa 1
+I{Š c*
1$ @Yƒ[8Ú ZÃ\¬vZÐzz Å} izg LZg ZŠ
+Å-ÆkZÔì *
Xì @•hZÃ\¬vZ Ì
vZ wÎg ñƒ D™{™E
+»x ÅZÆ Vzizg ~ g
$ugzZ q
-Z
:c*Û ä~
â V
Ýøçû mø áøçû Ûöñô^’$ Ö] äö ßûÚô Øöìö‚ûmø áö^m$…ø äü Öø Ùö^³Ïø³mö ^÷³e^³eø èô ß$³rø³Öû] oû³Êô á$ ]ôZZ
áøçû Úö çû Ïönø Êø [ áøçû Ûöñô^’$ Öû] àømû]ø Ùö^Ïømö æø (Üûâö †nû Æø ‚ºuø]ø äö ßûÚô Øöìö‚ûmøŸø (èô Úø ^³nø Ïô ³Öû]
63
} izggzZypg { â
!XX‚ºuø]ø äßûÚô Øûìö‚ûmø Üû×øÊø Ðø×ô Æû]ö ]çû ×öìøWø ]ƒø^ô Êø (Üûâö †ö nû Æø ‚ºuø]ø äö ßûÚô Øöìö‚ûmøŸø
( pÑ~g g)
ÃTì { i ZzgŠ m{ q
-Z ~ ¼
A : c*Û ä~
â V vZ wÎg
»Vzg ZŠ} izg sÜyŠÆ#
Ö ªÐ { i ZzgŠ kZ Ôì @*
Y ¹yc*
°Z [!*
Ô ÇñY Zg å yŠ kZ Ô Çƒ74ZŠÐ { i ZzgŠ kZ ðà ZÎÆyZ Ô Çƒ¼ZŠ

 {z6,g åkZ Ô¸ D™ 3g { izgaÆvZ }È {z V¹
# Ô Çnƒ:¼ZŠ Ð } i ZzgŠ kZ »gzZ Ë{z´Æ yZ ÔÐ ,7,
{z Z
Š ™È ÐZ ÂÔÐ N Yƒ 4ZŠ ~ ¼
c* A ( Ð } i ZzgŠ kZ ) g ZŠ { izg
X Yƒ74ZŠÐ} i ZzgŠ kZgzZ ðÃQÔ ÇñY
» q T ~ { izgèa Ô Æ ! Z§g7½ p~½Æ yc*
g
 Åg ZŠ} izggzZ Ôì @*
Û ~(,Ð ƒ
{zì ã!*
Œ ƒ {Š c*  kˆZ
iÐ ƒ
Vc* Š x ÅZgzZ, ÃkZ n kZ Ôì xg ‚\ » kZ
ú~ kZ Ô Ç ñYc*
H3g » ! Z§U
ä™gŠÐ wŠ Åypg { â ÃVâ ›x Ó*™[g Ô Š
Û «=ÂÅ
( }W )X} i ZâÐx Z™Zzx ÅZàSLZgzZ ñâ
+Z ¯ÆkZgzZÑ»{ izg
Z
Û } izgÆ ug MZ ypg6,t·#
n Ö Z ä \¬z ug nvZ
+Z ¯~z*ŠgzZ ´Šg Ñ"ì c*
ïq »Z Û Y «¯~z6 (Zq
â -ZÆ™
b§b§ÃyK̈Z ) ã^]÷Zp{ izgìt {Z
+ÃëZÐ ƒ
 Xì
64
} izggzZypg { â
gzZ Ôì êŠ h Âà ( C™{Š â Z6,[‚g ZÆ~ Vñ»ßgzZ V×Z'

™ Za ÚÅ]g Óz ~ ¾™g ¸ZÃ6qzg ]¸
¯ ÇÌ6,z sgzZì @*
@*
:ì c* â Û yÒŠpä\¬vZÃTXìÑë Z »{ izgì
o×øÂø gøjô Òö ^ÛøÒø Ýö^nø ’( Ö] ÜöÓönûû ×øÂø gøjô Òö ]ûçßö³Úø 4 àø³mû„ô³Ö$] ^³`ø m%]* ^³mø™
( 183:>ÂZ ) — !áçÏöj$iø ÜûÓö×$ Ãø Öø ÜûÓö×ô fû Îø àÚô àømû„ôÖ$]
VÍ߬Р?b§TÔ‰ G n
Û } izg6,?ß Zz yZZ} Z )
Ô¸‰ G n
+Z}g v @*
( XƒZa ~ ¾g0 Û 6,
Zg øZ
# ì YƒÝq „ Z pgŠ *
# Ñ » { izgq c tp
/Z X ǃ ._Æ j§ñƒ ñC Æ wÎgÆ kZgzZ vZ { izg
ë¤
z %ZzZ gzZ Og { izg ._Æ j§ ñƒ ñC Æ yZ ~ |
+Z}g øÐ=g fÆkZ Â,™~g ZŠÎâ
g0 Û z®
) ¤Z ÅyZ~]Ú
,
wqZ}',ZйëÐzzÅTÔ ÏƒZa ÚÅ]g Ózò ¾
/ZgzZX 7eÐ j§gzZ Ë M
p3g Â{ izg ä ë¤ hWi !*
Ð
Å7~gzW OgzZ ~g Z‡ 0* ÅVÆ wÎgÆvZgzZvZB‚Æ kZ
H4
Ôìg D™ ö-G´e Ô ~ga ÔÕÔ^ÑÉ
Ùâ[ ZÑgzZ Ô| ™Ô Z Ôl@*
klÜ{ izg ~ ±zÛgzZ ]© ^ ,Y**Ô]ÃZy {ŠƒÔ ;g îϺI
i!Zg ø
-ZQ Âìg D™sÜÃ]‡zZ ËLZ~ª
/Z H·q
¤ q Å]Š „
Ë ƒ7Za ÚÅò ¾ÌLg0
gzZX $ +Z}g ø BÄg { izg Ï0
+i ~g7
65
} izggzZypg { â
 q +Z X M
gzZÆÈñZÎ…~ ª h0*
ÃÑÆ { izg ë „:
:ì ~pÑg $u 6X ǃ:Ýq¼gzZÆgÐ\
äö Öø ‹ønû Öø Üõñô^‘ø ÜûÒø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
å]æ… (†ö vûŠ$ Ö] Ÿ$]ô äô Úô ^nø Îô àûÚô äü Öø ‹ønû Öø Üõñô^Îø àûÚôù ÜûÒø æø ^.Ûû¿$ Ö] Ÿ$ ]ô ä́Úô ^nø ‘ô àû³Úô
( 177pÑ>‡) oÚ…]‚Ö]
Ð ¹ c*
â V *™Ñ D â
Û ä~ Û ñ {k
,Ù 1Z]|L L
C
+Æ{ izgÃyZ,Zg ZŠ { izg
¹gzZ M7¼Æk\ ñZÎ~!$
 ÃX,Zá Zz ä™]Š „™v Y~]ZgÐ
{z´Æ~g ZË‘
X @*
ƒ7Ýq̼

ÕgzZ^Ñ~
ªqÅ} izg
ä \¬vZQì q ~'
,gzZ ð•Z Ì,Z ÂÕgzZ ^Ñ
Û Ò6,% 1 ^Ñ
 ÍÆ ð¸ g ZŠ% LZ Ãä™ÕgzZ ì ðâ

Å { izg Ì{z gzZ·kl‰ ypg Q Xì c*
Š gZŒ
Û'
, ,Æ ä3
Z'
Û **
ãâ ƒ>% » kZ~ª
JÅVÆwÎgÆkZgzZvZ Ât ** q
ìg @* KÑ~ª
™'!* qÅ{ izg¿ì c* $uXì
W~pÑg
ðÃÃ\¬vZ Åpg { izg™gg Á
C**
3ÿ,Z ÂñW: i !*
Ð kZgzZ
Û ±5pÑg
:N â $uXì 7]gz¢
66
} izggzZypg { â
æø …ôæû %̂ Ö] Ùøçû Îø Åû‚ømø ÜûÖø àûÚø "
# o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ø mû†ø âö oôe]ø àû³Âø
pÑ~g g ) äü eø ]†ø Aø æø äü Úø ^Ãø ›ø Åø‚øm$ áû]ø oûÊô èºqø^uø äô ×# Öô ‹ønû ×øÊø äô ³eø Øø³Ûø³Ãø ³Öû]
$uÔ 255Ô 1
( X 1865g
n%kZvßÒZÐ~mZpzx Zú}g ø` Wk\Zp
gÎ**
2gŠkZ~ ~g FÁ{ nkZ ägzZ Vâ ~g øg )gŠ Š%X g DÆ
CYƒ ¦B‚q
-Z'gú&zŠ ÌV˜Ô ˜Zyâ ÑZ2gŠkZ
X qzÑã™yÒV×Z'
,Å}uzŠq
-Z Ug ¯
Åx ©ZÆ wÎgÆ kZgzZvZB‚B‚Æ { izg’ e …
ËgzZ ,™[AZ6,gî´Ð ]Ú‰Õz ^ÑgzZ ,™®
) ¤Z
/Z ‚Bï:Ð y!*
} ×ðZ±Ð ˤ iKZ Ì]Üâi **
Æb§
ÂñYƒ {Š â W6,ä×ä±òŠ WZuzŠÆUËš gzZ ñYW"
$âÅ
™ Z× ðZ±Ð Ë~ Ô ì { izg Z÷}ŠÈÐ ò3,
7** Ð kZ
:ì ~pÑg $uÅ 6X Le
Ýöçû mø áø^Òø ]ƒø^ô Êø " # äô ×# Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùöçû ³Ïö³mø zøé †mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
äü ×øiø^Îø æû ]ø ‚ºuø]ø äü e$^‰ø áû^ô Êø gûíøŠûmøŸø æø „õòô Úø çû mø &û³Êø†û ³mø ¡
ø Êø Üû³Òö‚ô³uø]ø Ýôçû ³‘ø
( 1` 363mpÑ› ) &m‚vÖ] îÖ] ܺñô^‘ø ðº†ø Úû ]ô oÞùô ]ô ØûÏönø ×ûÊø
Ë~ ?Z
# c*Û ä~
â V ]ÀWë ñ{k
,Ù 1Z]|
C
qÅׄ:gzZá ï:Ðy!*
ª yŠ kZ {zƒ{ izg »
iKZ]Üâi **
67
} izggzZypg { â
}Š à Ç¿ðÃÃkZ¤
kZ Â}™ Z× ðZ± c* /Z}™'!* Ð gzi~
X VƒÐ{ izg~} å<X²Ð
,»kZgzZg ZuZÆ} izg
Üû³Óö³×$ ³Ãø ³³Öø ü :Š
Hc*Û ~ˆyWŒ
â Û ~ŸÆ† Û Å} izg
æWÅug MZypgëZ åE<XÅ( ƒ Y0yK̈Zg ÇÌ6,gzZ s? @*) —áøçû Ïöj$iø
B‚Æò ¾ @*
B™x¥ÆkZgzZ V£Å} izgÃ7Æ
$¸zn¾Åpg { izg
X ñYƒãZzÌ,»kZì e
ì,„*
*ƒ:,
+
~0 L Åñº Z & œ~ wì}g ø
.x ©Zi§ » yZgzZ <
zZ}
.~ŠÛp,» ~0
X¸ BwÎgz Z} + Ù {z å @*
.¬C
zZ} ƒt ~eÆ
Ù Æ<
s§ÅyZì ¸ sÜ, »¬C Û åt yZZ » yZ
L z yWŒ
Æ kZgzZ ,Š™ntugzZ ,Š q ®
) ¤Z ÈŠ¤
/KZ ëgzZ ñW¬Ð
7ÕðÃgzZ nÆ}È{Š c* gŠ,ðÃn
iÐ kZX ,™:Äc*
X ñYƒlp\¬ñZ}
.gzZ ñYƒg¼»® Ù ÆkZ
) ¤Z~¬C
!ÛŒyZx
ã*
q Û { izg F,
-Zƙn ,z vg )
' ,ñZ}
.Xì Ì»} izg,¸
§{ ~g ø}È }g øÃ7Æ]Š „JkZ T e 9 ŠtÂ
68
} izggzZypg { â
gzZg ôZ yZ xÚ Zt ?7c*
Mhƒ ¿{g )Ð V¯ ãKKZ
~ wqC h™„zg¦ » |ÅTì ã!*
Ù Ã[g ñŸg M Û
Œ
z ]÷Zp GÎgzZ ~7 Ð wŠ ™ Y ~ ðZ# Zg f X Bxl
Ñ™Äg { izgyK̈Z ÑZzäYËb§Åx~[cÆãKè]Z¯
6,
g ZŠ { izg~\ðŠ CÞÅ ðÑgzZ y Ô#Xì @*
™wzNgzZ ‚ H
,gzZ Šu
ÔVøÅ *™ õWÔVGÑÆ [ ÁÔ[† Ôw1Ô { hY ¬'
ÑûÃÔVŒ1!'
,8-g Å} eΫgzZuÐ bzg Å!gzZ Â
L Ô ôgzZ
ÐV3gÆV- ÎCgzZy%g 1Ô|ŠzŠÔ ðÑ!*
ÔV>yZßÑZ q–Æ
nÔVâ ¡Å }Šß Ã ¬'
ñƒ õ ̈]Ð V¸²3g Æ } V ,
Xìg ôZ Z (,HgzZ ã!*
Œ ™ÈÃŒ ~} izg™hgÃVΆ
Û ~(,X**
Æg ZŠ { izg›gzZÔ ¶Š™i Z0
+ZÃÃ\
+Z¯yZ~ݬÆk\ gzZ mkZ
q # B‚Æ {
-Z Z á Š !* .
]ß ¤ <¨ £Ð öâ i WkZ » ›/_
-Z ~ 5 Zg gzZ hn Æ Š ˜ ~ «£Æ ]ß Y ®
Ð 1q ))
|Š Wq
-Z Ô Š
H»zgÐ Å ™ƒ[Z§gzZ™½ù ÃyZ ñƒ Dg ¦
W ã0* /
™: wzN6,Ñ~ öâ i WkZ ¶‚Æ]ß ¤ ˆÅ7ƘÅg
Û X ‰ƒÑ{Šgp“s ™gzZn
p ÖZ yZÃî Zz kZ~ *™yWŒ
:ì Š HHyÒ~
àûÛøÊø t †õãø ßøeô ÜûÓönû ×ô jøfû Úö äø ×# Ö] á$ ]ô Ùø^Îø Wô çû ßöröÖû^eô löçû Öö^› Øø’øÊø ^Û$ ×øÊø™
69
} izggzZypg { â
è÷Êø†û Æö Íø†ø jøÆû] àôÚø Ÿ$]ô t o?ßôùÚô äü Þ$^ô Êø äö ÛûÃø _ûmø ÜûÖ$ àûÚø æø oûßôù Úô ‹ønû ×øÊø äö ßûÚô hø†ô³Aø
( 21{g 0* 33qÃg {•) —!½ Üûãö ßûÚôù ÷¡nû ×ô Îø Ÿ$]ô äö ßûÚô ]çû eö †ô:øÊø t ǻ‚ônø eô
»vZ ¹ä kZ Â`³B‚ÃVzH{
á Š !* # LL
]ß ¤ Z
Ðí{z Ç[ ã0* -Z
Ð ~kZ ðà :Ôì ÑZz äâ i W=g fÆ1q
-Z ðà 1ì Ðí G {z Ç›:ÃkZ ðÃgzZ 7
LZ}½gq
ó Xó \ ã0*
äƒ ZÎÆPÐ~1kZäVrZ:Ô~B;
ñâ i WÐ s§ÅvZ ?[Z™Èt Ð yZ ä ]ß ¤ÝZgŠ
Ê ˜ Š z!* 3Št ÔƒáZz äY
Æ k\ Ð ä™ IÆ kZ å **
 ñƒ D™gˆÃ1~ 5 Zg‰
»¿kZÐ kZ Ç[: ã0* Ü zDY
Wã0*
IÐ Å gzZ ǃxŠ" gzZ¢Ì~Š ˜{z ÇñYƒ{ ii Z0
$U* +Z
µÂÅòŠ" ~Š ˜ Ð kZ Çìg: xŠ"
$U* $U*
~®) ¤Z6,ä™
6,ÑgzZ \ ã0*
»1ä x ÓZÎÆkÓÐ} hðwq¾Xì w‰Ì
ŠÈs ™s ™äx ¸™| (,
:c* ÐW Zƒ¸çOXn™: wzN
—åô Wô çû ßöqö æø løçû Öö^røeô Ýøçû nø Öû] ^ßøÖø èøÎø^›ø Ÿø™
ó Xó 7‰
Ü ¤Åä±ÐVzHÆkZgzZ]ß Y…` W L L
Û IÐ g DÆ TyŠ Æ ‹ ÃV- Š· b§ÏZ
Å yZ ™ â
Ht ¬Š Ô ˆÅöâ i W
Ãtzf ]¯ ÅkZgzZ tØÆg DÆ Tt Š
Ìg ôZ Ú Zx ¸~Š·p?7c*
n Ü ¤Åä™y!*
pg‰ ¬}g ø
Û 6,
Œ
70
} izggzZypg { â
Ðg DizgÆ‹gzZ m™:
+5ä VrZ Åg D%ZX mW: i !*
àïÛD
e ñ ÂCYWT~ yZgzZ f
gzZ f eŠÅñ ¥ gŠ
/vß{z}g )Æc*
D C]uZzt X CW¬VMŠ lŠp%Z H7g D Âä ëë
Û ~(,¹gzZg ôZ Z (,¹ bŠ hg§{Æ Ë »Ñ]÷Zp
ã!*
Œ
Xì @* Û ¸gzZg ôZ¸ { izgXì
2ã!*
Œ
]=Â
ðƒ ~Š Å \¬0
+ .ÃVzg ZŠizg Ô { izg {z´ Æ ã!*
zZ} Û gzZg ôZ
Œ
W ä3g ZŠ { izgq
gzZÅ -Z Z ™bâ 6,ä™ ZŠ Zt]»Vz
# èYì @*
Ð ä™ (Z Â?ÅZgŠ dZ Ôì ©
8uzgÃÑÐ y~Ò
Yf»VzyZì @*
** ƒkˆZ »gŠÅVzÃkZ
™kC{zgzZì @*
Æ]æ m{q -Z=g fÆ} izgXì ~š  Š'
/„ , -Z Ŭ$
iq +ãK̈Z
h» Ç°g ZŠ { izg=g fÆØ]Z åE<XÅXì @* +
Yƒ{0ikˆZ »kZ n
—áøæû †ö ³Óö³:ûiø Üû³Óö³×$ ³Ãø ³³Öø™ ä\¬vZçOXì @* ä™ZŠ Z
Yƒzá6,
Å¡ } Y 7yÃXì c* á Z s§ÏZÐ( z™ ZŠ Zt]? @*
Û {g
â )
JyK̈Z J# Xì Cƒˆ Æ äY fÚÅ¡ÃyK̈ZgŠ
-Z
ƒ { Zz6," Ð 4gH{z @*
à]Z rg Ãb§ÏZXì @* ƒ7g ezŠÐ ~g F
# ì Cƒ ‰
LyK̈Z Z Ü z ÏZ ÌgŠÅ äƒ ‚lpÐ VzgzZ
ƒ2~uÈgzZ ɑÙƒg ezŠÐk#Zz
Xì @*
71
} izggzZypg { â
]Zz)
Y Z%ZÔì á
C:L »]Zz)~ ~gŠ Z'
,òsZ Ì{ izg b§Åi ú
p¤ zŠt Ô n
/Z ª Ð Z¯
pg i q ) !*
Æ ]zW,zŠ KZÐ Y *
zª !¾vß
» V'¾gzZ÷Z ~ k\ gzZ uÈp CY 7Âf¯
) !*
Æ} izg
@YWx! lÐ } izg **
, i Z { z´ Xì * q q
Yƒ ~z) ~ ª -Z
-ZÐzzÅVzizg~¹ÆypgÈ)ÒZÅVâ ›
äâ i„q
›î0E!_.gzZyz¬~:WÐ T CYƒ ¦6,¿z wì`q -Z~
L ^Iì á
gŠ ïE C:L »wz4, ,C”›/_
Æ]»' .tgzZì @*
Yƒ Za
Xì @*,
ƒk+g¼~]gßÅ
5
{Ñçb & Z
Æ Tì ¿ ð** -ZÃg ZŠ { izg Ô { izg
Ù ãZZ (Z q
Z Â+ZgzZC
Ô_hÅ Ë~ wŠÆg ZŠ { izg Xì Cƒ b & Z ¦½ZgzZ ~Š ZÐZ=g f
Dƒ Za „ Á]ÑìÆ~gpZÔÕÔ ð§" Ô #Š Ô Ô]zZ°
b & Z¦½ZÅ}Ñç}g7gzZ b & Z KZÅyK̈Z~ËÆkZÔ
Ë ƒÐã‚WÌ
Xì $
Ì6,Ð Vâ 3w'™Äg { izg ¿ì @*
WÃt,Z (,q
-Z
wq¾ ÂÐ wZñZ {Š™ÝqÐ ùZg f ^ vŠgzZÕÔ]Øg {zì @*
,Y** ™
X Ç}™ÒÃÅv6,
gîm{
72
} izggzZypg { â
·zñ
g ezŠÐ ¤z ôggzZ x Zg Wz H~ Ï0
+i KZÃyK̈Z q âµ
/
Xƒˆg ¦Ð H/x ÓÅX~¼Zvß,Z~*ŠXì @*
7,**
ƒ
C7,
W¤{ Ç ** # Vƒìg D Z ¦
6,yZ Z /~ Hå Ï0
+i vß {z
ÐB; ðZŠ »·zñ¯ Æ]Š ¬ ÅVzizg Âì CYƒ™gzZì
) !*
ZÆ/X D hg7
~‘ÃzLÃ\WLZ {z™Äg { izg~ ypg Äc*
X Dƒ` ¯~Š ¬»·zñ
g u'
, Yƒâ i WŠÎÐ}uzŠq
gzZ ** -Z~:W»´ ˜Æ*Š
yZ {z ì Cƒ ~Š ¬ Å Vzizg x ¸{z Xì Ð ~ Vç» ~¡ **
YW
" yZÔì @*
7,**
±gzZ xg~x c* # ~]Ñq
Z‰%Æ×ZgÃyZZ
bgqZ ÅäƒW'
Xì B ,{ÇÐ]Ñqx Íz[W
)** +k
/J™Äg { izg~g$
g » {z~ ò¤ B ä ñx Z™/ô~| 2â
X å³»]Š XgzZ•
'
, +!*
Å} izgÏZth +
zh Šx Zu
á ì c*
]ZŠ ¬u,
F
kZ {zì CYƒ]Š ¬ ÅVzq +Z ]‡zZ ‰ÃyK̈Z q âµ
$rÃËX D 0*
gzZ ñeÃËgzZ Å ¨gzZf 7tÃ\WLZ%Æ
 7 ÃËÔ Åkl
{z ‰Ð ~ yZ ÔÅ~gzZ „ gzZ yAZÃËÔ Åy0*
gzZc y
 -yâ ‚ » „nÅÏ0
w‰Y âZ ‰gzZ k +i ãK̈Z ,q
73
} izggzZypg { â
kZÃVÄKZ vß ~Š ¬ÆnkZX Cƒµ:Íq
-Z nơ
»} izg pDƒ 7gŠ ‡6,ä™uF, e ¯ [¦gŠ
Æ yZ f
gzZì ꊙu 0*
ÃVâ K̈ZÐ VŠ ¬ ~'
,ƒ yZ ** .
ƒ Zc¿kZgzZ/_
Xì mZ e h ÂʧÆÏ0
+iÅyZ
ì 🻡{ izg
$.nÆ ¡ÅVâ K̈Z { izg {z´ÆZ
z@„ e +Z ¯Ñ!*
{gÃè
Ù â »X Xì yzç
{ izgXì Hs Z ‹Z ÌäVzËZ eg »/ŠgzZY SZC
+Ð Tì @*
y$ àe$¾ÃL ;]¸gzZì ‚
rg~ª
qw5Ã{n
Ù !*
wïC îg}nÔ {Š â ÞC
Ã]!* Ù igzZì @* -N zÐ b§q
Yƒ8 -Z »
ϹyK̈ZÐTì @*
™gzŠÃ[Z!gzZì @*
™ Za Ïi @*+ZÆŸ™
g0
Xì @*
YƒpôÐV-g F
) !*
¯ Æg !*
ÆÅW gzZ ä3ÚgzZ F,
ZáÆ V¸{g Š
H
-ZX CYƒga ™ë'¸Å}n
ÃV¸Å}n} izgÆ{ â q
tgzZX D™wbáÅVzg ZŠ { izggzZX ïŠx » »ä™¤
/YZ
Z (,¹ q-Z ~Ì6,Ð Z½~ ` ´ÆV-g Fì {æ7 Ð ¾]!*
IhC Ù i Z½Â~ e é¨E
G3J" N*
gzZ nÆ!%ÆHgzZg g m<!*
ì `´
Xì îŠx » »
G 76,gîÆÆVzizggî~uuÃX gñZ {zPt
74
} izggzZypg { â
µ „ ¹gzZ ÅnkZ ÂñY ` @*
Ywï +'
™g¨h × yK̈Z¤
/ZgzZ 
W{Èg Z ¦
»“ /]gzZw”»ò ¾„z,Z (,  yZgzZXì
»} izg~ƒ
Xì @* .
™ Za { izg/_
6V»
Øg,
9»ÄŠ z ã.6,Å Ë„ yK̈Z {Ši ¤ì Ìt,q
-Z
tâu} (, ì CYð0*
Ð} (, t~} izggzZÔì Y™kˆZ
]!*
»™ ( Ðzz Åpg { izg )BZ f » uÈg !*
-Z Z
q zŠg ZŠ
# ÌÃqª
qoéZ6,µñÆ } izgÆ V”¶ LZ Z
ª # gzZ Ôì M µñ
ƒkˆZ »k\ zuÈÅVÍß{Ši"
.tgzZXì @*
/_ $¾ÃkZ Âì 8 Š
Ð\ ÆÈwÒZ uDyZì 4ä½Z Ð ÚÍ ËÆ wŠ Ì
/Z Ãwq lpqª
~ } izg¤ zŠ ñY ÅŠæ Ð ]Zí‘œÅVÍß
uÈÌ6,äg ¦  ZŠ'
//~g ‚ Â} 7,㙓 ,: 1 Åk\ z uÈ
;B; t ‚ÆkZq]gz¢Ô »Èðä
@* ƒ: kˆZ »k\ z
/ZgzZÔ @*
zŠèa Â@*
Å ºÃÃqª ™Ô¼Æ™g ÖZ » ã.6,z 1 KZgzZ
Æpg { izgs Ü'
,X @*
33gù6,kZ {z n kZ 7„x¥1
yZgzZÔì @* .» ~ŒŠ ÅVBgzZÔ V ZÔV'¾Ðzz ÅkZ
ƒ Za/_
W~¿Šz»VçpÜg ôZz~Šg^B‚Æ
Xì @*
yZì CY ÅyÒ e
$© 0Æó ó°qÆL L~ekZçO
75
} izggzZypg { â
W»Ð ~ŠuÃyZ ä kZ Âc*
ñƒ ] -Z~ÌñÆ~Šuk0*
W¿q Æ
ä VrZ p¸ Šñ} À x¤
/n Æ Ü k0* /Z Ô ¬Š
Æ yZp¤
Ü z „,Z ¹ä ¿kZ X¸ Çg 8
nÆ ‰ -N*
6,‹ÅÃVzÀ
-N*
X Çg 8 ™g @*
ZÃVzÀ ä \WgzZì @*
Y c* +ÃÐ VzÀ
VZ {Z
 yZ= Ô ]{VŒY ZLxgŠ Z'
äzZ ÀÃ Š[Z ä °qÆ
,c*
b§TVƒ ;g™~Šg^~8-g kZB‚ÆyZ~Z åE<XÅ7È Å
~g Zp§ÅyZ™{g b§Å4Z Ì~ Dg Z ¦ $»~ ~ŠuY ZL
/™,
@~~Šu~
X Vƒg @*
CYg ¦
/ /Z D 37kF,
Ð x Zg WÅyZp¤ 6,Y *
!¾ vß{zp
» ]g â Z ÅY Z%Z1Ð Ð ¤{ Zpì CY „ –
 ÌÅY ZLpì
~Šg^B‚ÆV'¾gzZ àŠ3g { izgÃyK̈Zg ZŠ { izgpXì @*
YÁx½
ÑŠkˆZ »
Xì @*

+Z ¯ãqzggzZ ãKÆ} izg


Z
{ izg ǃ x¥  ñY ¬Š Ð g ±Z ãKgzZ ~z*Š ¤
/Z
Ôg ˆzŠg^ nÆ}uzŠ q á z'
-Z Ô™ ,™Ô uÑe z ú
D ÃVâ ›
/Z Ôì=g f +4~ ä¯ x ¸±z o¢q
Ã|Å} izg¤ -ZgzZ
{Š â » ~gz6,_gzZ ÑÔmwÂOg { izgB‚ÆwŠ mïz~È0*
™ÄgÃæ
76
} izggzZypg { â
ÆkZ 2ÔN Wú
Û ~ k] ãK̈ZgzZ Ô ñY ` Ç!*
Ð ~ yZ
Vùut ‚Æ yZ Фx ÓÅ *Šƒ Ýq ]¸{z Å‚z Ä=g f
X N Yƒ
}Ô lyZgzZg Ñ" Ì{z Âì m»Z -V˜
+Z ¯ ãqzgJ
Ì\¬vZ b çWG3_ZÔ{2gzZ u 0*
Ð ä™ q )gzZÅ Û
W ä3 º
,
Æk Š ~hðyK̈ZÐpg { izg n kZì {2z u0* Ð ]÷ZpyZ
Ì» XXäô ×# Ö] Ñôø¡ìû^øeô ]çû Ïö×$íøiøZZ ‰ WÃ~Ú C”kZn
Ü zkZgzZì @*
Xì @* Ù bq
ƒ{C -Z
×zg r â Š gzZ Cƒ Za '¸Å+
M qzg z t ÜZÐ } izg
ÑyK̈ZgzZ Ôì CYƒ {g ñ »Vƒk
H1 Åk\ uÈÔ D Yƒ
Y0yK̈ZåÐg ±ZÆ
Xì @*
# èa ì @*
Ãg ZŠ { izg Z ƒg Ñ~ ]Š „ÅvZ‰ Ù g ZŠ} izg
Ü zC
,
' ,wŠ » kZ Âì @*
Z' W ä3Ñ» kZgzZì @k\ uÈ
™ Ÿ» » Å
ÅvZ wŠ » kZ Xì 7]i YZ ÅvZ ÌZ7ì Lg H¸ J á
-x
ÅzgŠ dZ ~(,q
-Z { izg nºZ Ôì yY ÅVŠ „ƒ ƒzás§
 „ **
Xì ]Š „
+Z ¯Æ} izgÐg ±Z?
Z
{ â Æ c Z™x‰Zg ZŠ
{ izg L L~}g ÑÆ Y â1999 cŠ r , Z)**
77
} izggzZypg { â
+−Z ¢ ~g ‡[ » 1â Æ yZÄÆ ó ó🠻 ¹F,
Å¡ãK̈Z
ÆZ”]‡5 ~÷Ô å~ì èEjG 4&àÆM%Z~ ˜ r
F #™
Û B‚B‚Æ ~ m,
gzZ úZ # ™ tzg Ã Ô ðƒ Ð r
ôZ r # ™ tzg Ã
6,! ²kg„
 Š¹ ~hðÔ n i ~uzŠ ‰Å\g-
pggˆÌ6,Vâ !*
/
X Ágx¤uÆòsZq
-’~Z”gzZM%ZÔì Ì
: ¹äVrZ ñƒD ‹Š ZŠzgÅÁxO ’gzZ CúŠ LZ
Ô ðƒÐ VzËZ ezŠ]‡5~÷~whq
-ZÆZ”û%q
-Z
~VÂ!* Û 9z »yZtÔ ð|}uzŠgzZ¸~Š·q
) Z
n kZÔ å»º -Z
# = Ô¸ sz^
-Ñ~ WéZ Z
IZ L Lä ~ Â5 µñ » äƒ q
¯g"ÃqçñÆó Ð
X c* ó xsZm»[Â
]ï~÷Ð pŠ ~(,yx™ËZ e VâzŠ Ô ¶>+
áq
-Zt
W™f »]ZŠ „òsZ~W~÷Z
kZ ¹ä VrZ Âc* # Ô¸ìgÍ
-V˜ p VÒp¹ ~ xsZ7— ðÃ~
m» Vzizg J
) !*
t¯ Æ ]‡zZ kñ**
LZÉ 7e** $Š ÃZ Ë~ kZì
ƒ »e
3™JZÃVÂZg Ô M
sîQgzZ ** hƒ „¡µnÆyK̈Z} izg
yZt ?ì YƒÆnÆ¡ù Á 3¼: ~ yZgzŠÆyŠ
C¼: **
X åAÜ »}ûÆyx™yâzŠ
Æ }ûÆ yZ n kZ Vƒ 5Zz**
Ð b‚ pz~
78
} izggzZypg { â
Þ Æ ¢z yZZ kZp¶7?Š pz ðÃk0*
. }÷~ [Z
~ Ð zz Å TgzZ ì ñƒ G hZzB‚Æ xsZ = 6,D1
Û » h‹Š Þ~n²z wîÆo„
;g}Šx Z9  6,{Š â‰M%Z
¢Z÷gzZì ]Š „¡µ{ izgB\W¹ÐyZ ä~ÔVƒ
Xì ꊊæ~¹F,
Æ¡ãK̈Z { izgì ï»
%Æ]ogzZ ~g¹pzËä ~èa
n kZ ¶½]!*
sÜÐ s§ÅyZtɸìg Z h Z 7t ZèZ÷{zÔ c*
Îðä VrZ
XM ©$E
h™7wJÃî0*G Z÷{z%Æ]oc* ?Š Ë åg ÖZ »%ZkZ
Wwì= ç
Å]oit ‚ÆyZ: VY6,Qz½ÆvZ c*
?q
~÷gzZ ¿g m, -Zt ‚ÆyZ ä~x}uzŠçOÔVzŠÄg]!*
?~֕@*
X à™gàm, šäVrZ„g: •Z ðÃÅ]ª
̬ Ð ypg » Vâ ›g ZŠ { izg õ0*
g e {z ¶t m,
?
~g ‚Ð kZ BNŠÆ™¤ç Ì~y
WÆ ypggzZ ÔB™¤ç
¤ç c*ð X ÏñYWt ‚ ._Æ VßßZ ?gzZ ³‚|
0*
7 „ ~ Š Z
Û Z n ÆÑkZ Š
Hƒð Ìt Ô Çƒ ~ VÖ%&
X ÇVz™
áÃV2zŠ õ0* «Åy@._Æx Z¤
LZÃ õg @* / çO
6,
Ùp6,
ä™Zg7{°zCZÐs§~÷äyx™ËZ eÔ c*
Wk0*
ÆyZ™
79
} izggzZypg { â
qzѤçB‚Æ | q
-g !*
gzZ u ìZ} (,ˆ Æ kZgzZ Hg ÖZ »
X Zƒ
Ù
Ôìg ˜¼~ ^â KZ % ñC ¼ …{z ˆ Æ ±C
«ªÃ õg @*WÅy@ä VrZ ‰ƒ å` Zg0
~y +ZÆ yZ Z
#
„B‚Æ kZgzZ H„ (Z ä ëÔ ¹ÃäWQ¬ yŠ q-ZÐ ypg
ï»6,hèE# ŠgzZÐQz½6,\¬vZä~X Š
LG Hƒi ¸W»ug MZypg
VZxŠB‚Æ¢
Wt ‚³»kZ[Z åc*
X å**
}÷g !* # ¶õg @*
WgzZ ~ŠäVrZZ
~y KVZ Åypg
6,VznÆyZëgzZ¸ìg™å±LZ {zÔ H¤ç»V2zŠ
f(,
zás§~g ø Â` ™å` Zg0 # Ô¸ìgNŠ ]ª ðƒ
+Z LZ {z Z
X ñƒ
}÷ ä VrZ ~ VÅç VâzŠ ¬ c*
õ0* C ä yrZ
{z‰Å^âVx{Ð p ÒWgzZ nZ%Z L ñLg ~ V2zŠ
;g 7¹!* » n%ËgzZ X _ƒ »G
Kz x **
y¶ 0Ò®~¤ç ~y
îG WkZ
pz+F,
+]
h .}g øpì ¢.
Þ ‡**
¼ƒ t ¹äVrZÔì
 zŠÆ\Wì ;g™& ¤ÅkZ¤ç Zg ‚ Zg øgzZ ]ÑW
¹ kZ„
=äVrZÔ‰ƒq¡Ç!* ñOÆäƒg Fh × yZgzŠÆ
+'
EH
3"
45H½¨G
}÷ØŠ™ÉèG
k0* uµ Z µ Z= ä VâzŠQgzZ ~ŠŠ ·g I
80
} izggzZypg { â
X TgŠñ‰
Ü zC
Ù
Û VâzŠgzZ ÑÅRpæE
G * # ™tzg Ãñƒët
%LCZ är
Ü z kZ Ô ñŠ Äg t ‚}÷wu ñƒ
t LZ ¬Š ä ~ ‰
ZŠ Z ]Æ vZt Ô ñWçZ ²W~ V\WéZ ñƒ D 3Š ]Z½»
vßÄÐ ~ ëVƒ øÎÌ` W~ Ô‰@WÅá Zz ä™
Ýq…~]gßÅ+Š)Zzï»q
-Z kÙgŠ9ÆðCkZ

?7VY܉zÆ]Zg { izg
6,VA[Åx ©ZgzZ ]ZŠ „¦Ñä ò~â åZsÑZ **
Ññ
vZ Á ÌäòvZ à z {
6,qçñÏZ¾!* á ]| ÂV- Ôì è[Âq
-Z
Âx ZúÌQpÔì Š zŠg Z »[ ÂÂkZgzZì ðâ
Hƒ ÌÀF, Ûk
,’
ƒÂ¹'»Vç: ÜÅò{
Ôì @* á ÌZ nÆY ºgzZY fx Zú
G
-Z6,yZÄÂÏZ îG
ì è[Âo„q 0Ò¨šÅZ Ô…Z ä ò~â å]|
kZ Ôì y‚W[Ât Ôì c*
ZVÆ™{/¹ÐZ ä Vß Zz yÎ 0*
gzZ
Å7gHVYÃ]Zg]Š „tì –0Ð{ izgä**
Ññ~[Â
Ôì êŠ hgyK̈Z6,gîÆ]Š ¬Á C**3Ã]Zgìtzz [ÅkZÔ ˆ
gzZ ]Š „  * /Z Ô D Y Ι8 3vßx
Û Ã]Zg { izg¤
@Y Hn á çLa
Û { izg ÃyŠ ä \¬vZ Ô @*
ÃyK̈Z @*H n Ð Z ~ ]Š ¬
Yƒ Âi q
81
} izggzZypg { â
Xì ]Š „¸gzZÔƒkCúÅähgÃÅ
Wä 3
]Š „ïqÅ[zZ0ZH{ izg
ypg { â g !*
g !* +
~ Ï0i KZ …Ð x™z aLZ¡u 0*
vZ
Ô D â
ë @* Ûe
$Áµñ»äƒoÐ ]»'
,z]ZíÅkZgzZ
H—‚Ã\ WLZ sÜ: ™ VZ {Z
Vƒk +ÃÐ izg z ‘
•
'
,!*
Æ kZ
5q M F,b§kZ âui ZÃÏ0
-Z ë,Š K +i KZ ëÉ Ô B™u 0*
Ð
+
Ï0 Ù |gŠ ypg ÔN Yƒ ÙWÐ Ï0
i {ÒWgzZ—‚ Åy›C +i
í!* Ù ªLZ Ï0
z~C + rgwÅÝÃâq
i{ÒWnkZÔì ‚ -Z~
» „ x ªz x :ÔypgXì CYƒ Z8Ð Ï0
+i—‚Ðg ±ZÆ
+
Å Ï0i òsZgzZ <Ñ ~g ø ~ Tì·kl (ZÉ Ô7·
*Š ÈWÏg Ï Ðpô—ß ( ˆyWŒ
6, Û )[Â ~y
WÅ Z}
.ªk‚Z
z hgzZ e
ãZz yxgŠ Æ ë!* $Z@ Šݬ u 0* Û {z Ô ðƒ wi **
yWŒ
X Zƒwi ** Ð Z
nÆr~i q
y‚Wð•Z **
™nnÆðñ~·kZì @*
W~VìZzg
 n kZ Xì CY 0=g f »•
'
,~g ‚¹ •
wÏZg f Ôì @*

# Ô D Y 7,gz$ ð•Z ?: xzn]»øÆÑ
! ]»øÆíZ
M ÏÑÔ {Š Zg Z ‚Zg f nºZX Tg D™{Š â W6,n‰
‚ Z hðgzZ Ô+ Ü z
: · ÃkZ { C " Øg ÅvZì *
@Yƒ °» n Æ ]!*
kZ Ô Ì¿
82
} izggzZypg { â
Wz *Š Å kZ}Š i Zâ Ú Z ÃyK̈Z Ư
W x » }g ‚Æ ]y
−‘
»}Š Zg ZÆnnÆkZ~V¸vŠÆw‚s Ü'
,ÆkZX N Y
 Ô Cƒ7„C " {z Åí]»ø~ yZVYÔì @*
ƒÂ¹ f Î
»g ·ÅVŠ „Ôì ÌñàS»¿ ypg {zÔì i q
Ð Z »ypgsÜ
}g ‚gŠ e Å ð>~TÔì9z »¡ÆV>gzZ V!¤Ôì: â i
Ð Vâ W— Ôì @* Ù Ôì Cƒ ”Ã]Ñ»
ƒ Î~ »’™wqZ(C
yi©¨~g«ÆÝzg *Š ~g ‚Ôì @* tgŠ tH»VÆ'
ƒwi ** ,
HXì Cƒ G @d
ÔVƒk ,tgi » ðâi z ÞzggzZì Cƒ
$i k]t'
ƒ¢ÅngzZì @*
WÃ@* Ù H»V<" gzZ V- g »$
3“s§C +
©h +Š.Þ ‡»]ø*Š ~g ‚c*
ÍXì @* %\W]ñKZ {zÐ{ C"
ƒ@*
I
^ ± J' 4)J'
4› .‚z èG ZgÔ èG‡z èEG™gzZì C™7
vZgzZ éz èG {gzZÔ+]
E E4› E4)
Xì CY0{ Ç ** Ñ m{ÅVß ZzäÎßÐ
9
g ZÍ lp Å VìWÅ èE.gW ÔVÂzˆÅ yWŒ
ßF, Û · Zg7 » ypg
ÃuÐ VƒÒp Z ‚
Û VYÅ]Yoz ¬ŠgzZ^g ÅŠ ZgzZzg » f ZgzZV-m,
i
V‚6,¢zyZZÆðñÐ TÔì @*
vZ ìm»kZgzZì fm W
Y0=g f »]Ð3gzZwpŠÆ¼
Xì @* A gzZg !¤{Š c*
iЬ
V;z ?ÅV;zÔ Ïƒ nÆVª! x» ~g ‚Å]y
Wèa
é
„ nÆVªƒ° gzZ ]¸!*
yÁ¬gzZ {/ÆV;z Ô,g · Å
83
} izggzZypg { â
Ôż +Š »kZÔ ŸgÅ Z}
A gzZg Zh .ÔVƒá Zzäg eÐvZ Ô ÏVƒ
E
g e ÔÐ V-g kÅ *ŠgzZÔÐ V-i éE5Ò›8FÅy-ÔÐ Ñ]÷Zp~
ØggzZ¾!* +
ÕKZ ä]+Z[gvZ n kZÔƒ~g Z *Ï0i KZ™g e
Ôì @* -ZÃVâ ›Ð)¬
Y ¹·» ò ¾ì H «·ug I (Zq
Å
gÄgzZ ö:XWZ½p~VߊÆZ}
à ã!* .yÇÈÑ»]Š „Å·T
ug I { â {z gzZ Ôì ** ÑŠ ]ÐÐ VÇZ' ,gzZ ¤
/p » V>Ôì *
*™ Za
á g Z »· ÒZ¬ZŠp~}g !*
àømû„ôÖ$] ^³`ø m%]* ^³mø™:ìŠ ÆTÔì ypg
ÜûÓö×$ Ãø Öø ÜûÓö×ô fû Îø àÚô àømû„ô$Ö] o×øÂø gøjô Òö ^ÛøÒø Ýö^nø ’( Ö] ÜöÓönûû ×ø³Âø gø³jô Òö ]ûç³ßö³Úø 4
( 183:>ÂZ ) — !áçÏöj$iø
VÍ߬Ð?b§TÔ‰ G n ?ß ZzyZZ} Z ü
Û } izg6,
û XƒZa ~ ¾g0 Ô¸‰ G n
+Z}g v @* Û 6,
+
gzZ É‘ÃÐzz Å~0 .x Z 8Z¡g0
zZ} +ZÆ·ug IkZ ª
.»x »}'
Za/_ ,Ù ÔnY Hgz$È @*
C *™]÷Zp¿F,
Ôì *
x?ZmŠ- ** ¦Ð TgzZ Ôì ÇzgÐ Vñ»ÆígzZ Ôì C™
麅ø ^³Ú$ Ÿø ø ‹ø³Ëûß$³Ö] á$ ]ô oû³ŠôËû³Þø p. †ôù³eø ]ö ^³³Úø æø ü : åc*Û gzZÔ ¶!â { Cä
â
„@*
‚ Z6,+ÂÑÔVƒ;g™7]P'
~$ ,ÅÑLZ~ ZZ— ðô çû ³³Š% Ö^³³³³eô
( 53:Š- ) ó Xó ì
N Y ug Ð q kZ ë=g f Æ Tì Ú+Z q
-Z ~ ¾
84
} izggzZypg { â
$WkZ ä ,¬ÔVƒ … â gzZ … YßëÃT
ì –1Æ`™e
ipVOÔì „gƒ"
y!* $U* Ù ÆòŠ W~kZ
C
¤Å} izg~b
g Æ Vzq ^
ÐG ,Y**
{ izg » y»gzZ Ôì È Ð {)z ^Ñ{ izg »
¹!*„,Z gzZ Ôì ** ™Ì6,Ð Ú Š Æ ]â ø{ izg »çWÔì i Z 8Z
*Š ïE
LO 8ÐZ { izg »wŠgzZì ÈÐ VÂágzZmw{ izg »Ñ ‚ÔY ¡
IZ
Xì ´g à{Ð
~Ýzg Å[ZŠ Wzx ©ZyZ} izgÆug MZypg¿ðä /Z
G
™{ YZaÆw‚q -Z îGœ¢ ZzÂñƒŠg Zz~g Û áÄg
$uzyWŒ
 ~ yZ DƒŠiuÐ yK̈Z { k
Ѓ HÌVYÔ ñYƒÉH,
$u 6Ô { ÇxÑ ~uzŠ Ô-q
g -,q zŠ ¯
-Z Ô k ) !* H{Š c*
» {k i
:ì ~pÑ
(èøß$røÖ] Œø^ß$Ö] Øöìô‚ûmö^Úø †ô%øÒû]ø àû³Âø "
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Øø³òô ³‰ö ZZ
Œø^ß$Ö] Øöìô‚ûmö^Úø †ô%øÒû]ø àûÂø Øøòô ‰ö æø (Ðô×ûíöÖû] àöŠûuö æø äô ³×# ³Ö] pç³Ïû³iø VÙø^³Îø
( 21mÔ 2pÑ~èF, ) !XXtö†ø ËøÖû] æø ÜöËøÖû]ø Ùø^Îø (…ø ^ß$Ö]
» äZ™4ZŠ ~ ¼
A q Ïyà Š HHÄc* gŠ Ð~V \W
Åq ¾ ŠHHÄc* L j8gzZ Z}
gŠgzZ Ôt ÜZ èE .½p : c*Û ?Ï ¶=g f
â
X { ÇxÑgzZ-:c*Û ?ÐVƒ4ZŠ~3]Ò/vßÐzz
â

85
} izggzZypg { â
Íì Cƒ ~È0*
VâzŠ {gÃè c* 6,VâzŠ { Ç xÑgzZ-~ } izg
=g f W,
ñgzZ Z (,¹ »pg i !* Ð yZ ypg Mhƒ { k
H Ð VƒZg
pÑ~g g ) XXèºß$qö Ýö^³nø ’ôù³Ö]øZZ c*Û ä~
â V \W~g
$ugzZq -ZXì
IG
X ÌÐcizŠ øL $ WgzZì @* XÌÐ{ k Hª ( 154&1
}g väVñ»yZìg 2~Vñ»X?J HZ åE<XÅ
-V¸{g Š
Š™gz$ä{ Å ~ ¾
¤{ Å ~ ¾kZ=g f Æ } izg [Z Ô c*
Ü ¤)
Xß ¯( ‰
z fg Å kZ gzZ ì ]‡JZ sÑZ yK̈Zì |q
-Zt
t pì Vùu]Ñ»x ÓÐWÆg Z MZzºgzZ Ñ
Á„ ¹ ]!*
L gzZg £ »g ZMZz ÑgzZi Z ³ZzsÑkZÆyK̈Z… Yvß
:
Xì H
™Ñ~1‡Ã¿uÑ{zì ~ ]!*
kZ i Z ³Z z sÑ » yK̈Z
Zg7 ðñA CZ gzZ ñÑ O e Û ™ W̈¸ 6,]÷Zp KZ
$†øZ
Û ëZgzZxl»kZ [z lˆÅ~0
9 + .ñŸggzZ ÞZÄcÔ}™
zZ}
\¬vZÃq kZ Âì £**
gzZ…¸Ð e $†n Û kZ LZ yK̈Z¤ /Z Ôì
ÃÑäTª oÒ# ˆø iø àûÚø xø×øÊû]ø ‚ûÎø :ì c*
kZ 1™{ À 0* Û 6,
â gîkZä
Zƒx¥Ð kZÔ H{ nÃ\WLZ äkZ H: (Z äTgzZÔ ð0*
b #ä
gzZ}™Ýq1‡6,ÑLZ ì {z yK̈ZÇŠ XgzZ idgzZ pÑ
86
} izggzZypg { â
:ì ]gz¢ÅVzq&nÆä™~1‡ÃÑgzZX ñ¯{ À 0*
ÐZ
} h˜¿uZ
# èYñY »zgÐ V¯gzZVÂáx ÓÃÑt wzZ ( 1)
gzŠ ÌÉuÅÑb§ÏZì *
@Yƒ ,@* ZŠÃ
{z ÂA : kv **
Xì Cƒ
ZŠÃgâ Yb§TÔì *
** ŠwZ eú1Zg ‚¹»]Š „6,
@Yc* kZtxzŠ ( 2)
¸Ôì @*
Yƒx3, ŠŠ Ñ‚¹ú16,kZgzZA Ákv
{zÂñYc*
Xì »Ñwq
'!* Û Âg¨Zg f Ô eŠæÐ \¬ Z}
&¸ N â .‰Ü zC
Ù t xÎ( 3)
äh Â]¸ÅÑ Zƒx¥Ð kZ Ô ˆ¿g )Zz ?Zzg$
+~} izg
¬»pg} izg …nÆäÑ~ wZŠZÃV¸x ÓKZgzZ nÆ
Xì Zƒ
Ü ¤Å b ï¿Ð ~?! â Z â} Z c*
‰ Û ä~
â V vZwÎg
{ TÑÔì ÑZzäqÃ$
+Ãb ïnkZá™~Š
á {z’ eì ‚
rg
Ü ¤ÅkZÃTgzZÔì ÑZz䙫™Å
ÔÇg { izg {z’ eƒ: ‰
( ›Ô ~g g )Xì @*
h ÂÃ]á{ izgnkZ
B™Ýq[ÛŒ]â £:e
·t b§¾ B¯ ×ìN* -Z CZ \W[Z
gzZ ]‡zÑZ x Âq
´g Â{ izggzZÔzŠ™y
¸ÃyZVƒ M ¸ÃVñ»æçOÔì **
h™y /
gZ¦
87
} izggzZypg { â
Xì „ã™ZŠ ZvZY ¶
KZ ÂôzZ F,
gzZÔì „
Ä
# ™ öA Z†ËZ e ]|~}g !*
} (,{ukŠr ÆôzZ F,
yZ
t¸D™ c*
vZ=g fÆkZì qÐ~(,ôzZ F, Û ]!*
â ×
Å}'
Û ]â £ {Š c*
«[ Œ i ~ «£Æ V⊠x ¬: Zizg ÃyK̈ZC
Ù ä \¬
}>:e~XgzZÔ'ÎgäÅ ôzZ F, Û
n kZX ñâ
Ð kZì x £ +F,
ZZ » [Œ Ù gzZ Ô D Y G
Û Æ \¬vZ {>C
Ôì @*
™{>t ‚Æ\¬vZ yK̈Z Z # Ô Yƒ7gzZ ðÃx £ZZ {Š c*
i
ÆXXo×FÂû Ÿø û] oø³eùô …ø áø^³vø³fû ‰öZZ6,
y!*
igzZÔì '6, OidKZgzZ
}i ã%
+
‚~]gßgzZ Ëì x £dZ {z» ~0 .[ÛŒtÂDƒp ÖZ
zZ}
X Yƒ7
` ZcÅð¸-
qZ
# Ô¸ ñÑ6,µñÆ ` Zc~
` ZcZ V g—[Œ
Û Ä£ ¸
Ö Z~ eÎä ~
Æ# V \ W Š
Hõx £ ™zZ Ú ZÃ\W6,µñÆ
yZ Ô ƒ ‹ ó } ó > LtL nÆ# Ö Z c* â Û ä \¬vZ ÂÔVƒ Y³jHn
XXànû ßô Úô çûÿ ÛöÖû] tö]†ø Ãû Úô éöç³×F³’$ ³Ö]øZZc*Û Ôì ` ZcÅð¸ ó ó{> LC
â ÙL Ð~
ÂuŠÄg6,}i~ { Çg !* Ü zTª
OKZ {È ð¸ ðÉ
Å\¬vZ ã%
Xì ` ZcÄ£{>tZ åE<XÅX ÏñYƒÝq ` ZcÃkZ
~+ }[ی~{>
0zZ.
88
} izggzZypg { â
$Wt)X c*
Ôì {>e â á g Z]{g \ Hä\¬vZ~ PŒ
Û Š Û Z >gÎ
: ( Bâ Û {>™| 7,
Ì]Z|á Zz"7, x Ó\WZ åE<XÅ
( 19: þÒ‘ÒgÎ) —hû†ôjøÎû] æø ‚ûrö‰û] æø ™
( ƒ YWk0*
}g øgzZÔz™{> )
rgû%m{q
Ôì ‚ Û B‚Æ\¬vZ {>C
-Z »[Œ Ù Zƒx¥
TXØŠ â
Û «gzZ}>:e…ä\¬vZ~¹ÆypggzZ
Ù [Œ
X ìg YG «: ZizgÃ}ÈC Û ]â £:eìtÈ »
zzÅVñ»yZìgÑ ~VñÃX?J
-¹{g Š
H‰ ñŠ nkZt
ä™ » Ã~gzŠ kZÔì ˆƒZa ~gzŠ¼ yxgŠ}g vgzZ}g øÐ
Û »ënŠ [Œ

L {z Ô ìg™d
Lì Û ‹â £:e: Zizg n Æ
J Wë ë v߉Xõ# L LkZ Z åE<XÅ ó óôzZ F,
Ö à ©Ã ó óôzZ F,
Â\¬vZ ZƒtÈ »kZXг7,7äÔг7,ôzZ F,
«g
]Z|t pÔ D â
Û «[ Œ
Û ‹â £:e »ëìg â Û t
# ™7 ë
Ô7]gz¢Å:e X °» „!ÎsÜ Â…r
# X ãT 7gŠÅ]â £ yZ ä VÍßyZìt |
+Z „ Z
X ìg™'!*
,™]ÒÅ*™yWÛŒ]zˆ
Ü z A Ì{z´Æ kZ
]zˆ }Ôß™sÜ~ ]ZŠ „n ƒ ‰
89
} izggzZypg { â
Û Ã¹Æypg kZn kZÔz™x ÈZ m{ » *™yWŒ
Ð *™yWŒ Û
X z™]zˆ{Š c*
iÐ{Š c*
i~kZnkZXì 9 L om{
Ûq
yWŒ-Z: Zizg~ ug MZ ypgmvZ G î*9g 1Zx â Z]|
Ô¸ D™ H »~ ]Zg *™yWŒ-ZgzZ¸ D™ H »~ yŠ *™
Ûq
X¸D â
Û »~ôzZ F,*™yWŒ Ûq
-ZgzZ
»*™yWŒ-Z~]ZggzZ yŠÆypgmvZ G
Ûq á )´
î*9g ò
4ZŠ *™yWŒ ,} (,} (,Ô¸ D™ H
Û ‹zˆ~ ]Ñ©ÆVÍg )
~«£Æg ZlÅV⊠x ¬ ~ ug MZ ypg Ìë Z åE<XÅXì „g
X ,™{Š c*
iÃg ZlÅ]zˆ
,™]ÒÅ…Zâ
ypg ÃyZ Ô Cƒ 7=ÂÅ"7,Ã…ZâX~ x c*
Z }uzŠ
=Â~ VâŠx ¬Å"7,i úÅz}Ô,™ÒÃÅ"7,~ ug MZ
WÆ ]Zg~ ug MZ ypgpÔ Cƒ 7
Æ ä3~H~{ ~y
ÔB| 7, Ü zkZgzZN YJZ¬k
i úÅz‰ , ƒ3Z Ân
Š ~hðÔì „ @*
~x c*  eÔ…ZâÆt ZÑ Z {z´ÆkZ
Zx ¬…ZâÆÎZzZÔ…ZâÆ“
Â~ug MZypg Ái Z Á ÂD YS7,
X B| 7, 7¤/Z
,™]ÒÅ]‡œ
¶Š {Š c*
iÐ{Š c*
iÌ]‡œr{z´Æ>Ãi~ug MZypg
90
} izggzZypg { â
» ]zIÅ ~
V *™Ñg—ì @* $uX ,™ÒÃÅ
W~ pÑg

ñ„ w‚}g ‚ Â,zc*
Å\W~ ug MZ ypgpÔ å Lg yb
k0*Æ\ W X ¹N Zƒ ðƒ Cg â ê щ¶Cƒ +Z]zI
X ,™]ÒÅ]‡œ~ug MZypgÌë Z åE<XÅÔ c*
Š Zi ZâÃkZÔ c*
W
,™]ÒÅvZ™f
X ,™Ð ]Ò™f » \¬vZ ä̂ 0Z DQ º {z´ÆkZ
áø^³vø³³fû ‰öZZ Xìg ~g Y™f »\¬vZ6, y!* igzZg D™x »ÐVð;
æø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö ZZ(XX†û fø Òû]ø äö ×# Ö] æø äö ×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø æø äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû] æø äô ³×# ³Ö]
oôù×ô Ãø Öû] äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿø æø Ùøçû uøŸøZZ (XXÜnû ¿ô³Ãø ³Öû] äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö å‚ô³Ûû³vø³eô
{z´ÆyZgzZÔ,™]ÒÅg lZgzZpÑŠzgŠ {z´ÆyZ XXÜô³nû ¿ô³Ãø ³Öû]
D™™f » \¬vZ ä̂ 0Z DQ º 'ñYW6,y!*
i Ì™f Ì
X g
,™x ÈZ »vÐVƒH
k
kZ Ô,™[AZ Ð Vƒk
H6,gîm{ ~ ug MZ ypg gzZ
6,(ßçWt~¹Æug MZypgß™ðtX ,™„ÅvÐ
ßÐ y!* KZ Ô Ï`Z 7
i kZ ~ ug MZ ypgß™ðt XvZ Y ¶
7Ýðà » ~g Zi WwŠ Å Ë c* KZX φ 7]!*
ÔÕÔ^ÑXvZ Y ¶
Ht Ôß wZ e!@*
6,y!* KZ X dž
i kZ ~ ¹Æ ug MZ ypg XvZ Y ¶
91
} izggzZypg { â
ypgpÔ 1™Ì6,ÂÐ ä3Æ Vzq w'™Äg { izg ðƒ ]!*
ä *™yWŒ Û Ãä™Õ n kZ Xƒìg 3“  Í » ð¸ {Š%~
x ÈZ » vÐ Õ Z åE<XÅXì c*
Šg Z Œ
Û'
,  ÍÆð¸ {Š%
,Æä3“
Z'
gzZÐ V<w‰ÔÐVñ»w‰X ,™x ÈZ »vÐ ^ÑÔ,™
/· Zg7 » ypgt b§kZ Ô,™x ÈZ » v Ð VÂ!*
Zg Z ¦ w‰
X ñY
,™]ÒÅ ¬Š
ØgÔ,™]ÒÅ ¬Šg—Æ\¬vZ~¹kZ {z´ÆkZ
,™xÑxÑN ]Å Øg Ô ñƒ A } i ZzgŠ Æ
Ô „g k'
~Š i ZzWÐ s§Å \¬vZ X ìg Y } &+
ðe ä· Æ ]n
» ðZ åE<XÅX Vz™wJ~ ¬Š ÅTÑZz`â Ðí ðÃìì „g Y
Û Â{z Ôùâ ‰
 ìg â Ü zC
Ù Ôƒ‰
Ü z »]Zg c* Ü z »x
Xƒ‰ á c*Ü z
ƒ‰
-â Ã]Zg ÔÐ B™wJëÔß8
ÔÐ B™wJëß8 Ü zÆg Z
-â ‰
WÔÐ B™wJëßùâ ~ ª
B™wJëßùâ ~ ]Zgy q Å { izg
nÆä™wJN ¬Š ~g v‰
Ü zC Š â
Ù ì c* Û y´Z ä\¬vZÔÐ
X ùâ [pnkZÔñƒA} i ZzgŠ
Ôì·»`ât ¸ D™ c*Û mvZ G
â î*9g r
# ™ËZ e ]|
-[fˆ Æ i úÅ)~ ug MZ ypg åw©» yZ n kZ
J
92
} izggzZypg { â
Ü z kZgzZ Ô¸ D YÖ~K
]YogzZ ]¤¼ Ô à™]zˆ¼ ‰
[pgzZ¸ Dg Z ¦
/~ ¬Š J Ü z Zg ‚ˆÆ kZgzZ à | 7,w=
-g Z ‰
X¸D™ HN ¬Š
LZÔz™x ÈZ »ä™N ¬Š[pÐ \¬vZnƒAn kZ
ÆIzo LZÔ nƳLZÔ nÆ[xZgzZ { ³Z LZÔ n
Û wJgz¢\¬vZX ùâ N ¬Š nÆxsZÝ¬Ô n
XÐN â
]Ñ©Æug MZ ypgì I »/ŠÿL X3ZgzZ@g ¬‹Z|
~ug MZypg¿ ÔDƒi Z0
+Z W,
Z6,
Ï0iÅw‚}g7Áxz
+
~zg ß Ì~·kZ gzZ Çìg ZO‡w‚}g7 vZ Y ¶
KZ {z Š
HO‡
Š
x ¸c*Û ËÌñ»ypgÝZgŠ Ô Ïƒ7=ÂÌ{ÒWÃkZ c*
W: i !*
Ð
á \¬ hÔì @*
Ãypg { â : ƒ Áê n Æ ]z° c*
]Š X Å
# ñ»•
}WX N ¯Z '
,zínÆVâ ›x ¬gzZn}g ø
**
ZÅg { izgÃV”Ú*
!*
*
ðÃÐZ6,ä™: { izgi úÔì u 0* HgzZx9^ Ú!*
Ð Vƒk **
„ IÐ r 0 =Z}™: „@*
Ã~ { izg i ú™ƒZ (,pÔ7Ø
@Âz̀i
-ZQgzZ ñY0]Š ¬ÅkZ @*
kZxŠq ’ e ã™SÅ{ izgi úÐZ
h WÅkZ™ ZÅg { izgÃaì ;g Y á
C` Zzg À ` WpÔƒ: VZ¤
/6,
93
} izggzZypg { â
ƒà{hZ Å[xZz„ Û ZzÔ Z ³ZÔCYÅ'úŠ ÅVÍß~
 zŠY !*
Œ
Ô ì Cƒ ÏŠ6," ˜À Dƒ X'gúŠ%~ Vß Zz äWì Cƒ
»`3zt@~kZQì @*
ƒ̈¸U»öúgzZ];Izõ~ä3
{ izg^ »}uzŠ Tì @* ƒ Ì+Š A
ƒt@~nÛŒt@{z1Ôì @*
Æ]úŠ kZvßÐ ¹gzZƒ: c*
ƒöRì eÔ u7,bŠÃyZ ÂÇÇg
X D YƒnzHá{iZÜ
ÒZÐzz Å]úŠ kZì Cƒt ]!*
u **  gzZ
k\ZÐ ƒ
 Dƒ,ZÐ ¹QgzZì CY ¬®
) ) Å[fi úÅVÍß
Û Ð ¹ ¿(Zq
øZ -Zì Òq
-Z ´g { izg »^ Ô _7,7„i ú
JÃc yw‰ä \¬vZX 7„  gŠ b§Ë¶ :L » ähgÆ
<XÅì s ZuZgzZ c y
ug I‰ypg Z åE w‰ƒ Šg Z Œ
 tgzZì c* Û {k
H
,
Xì ¿Z' ic y
{Š c* w‰gzZs ZuZt~·
g » ïHG +zÅ …}g7(‰ì HyÒÌtäV¿
4´-i
4hG
Ù ª**
XìC »TCYÅ
,Y**
ƒ^
guzyWÛŒb)Æ{ izg
~ÝzgÅ$
6]gúgzZŠ%,ZÙC{ izg
:ì nÛ ,
Û { izg6,
( Xì 7n Û » )Xƒy›( 1)

Û { izg 6,` c*
k\ uÈa 1Ôì 7n a Ú!*
**
) Xƒ Ú!*
( 2)
94
} izggzZypg { â
ZÅg { izgnÆ% Z e]Š ¬ÃyZVƒM
X ’ e**  ZŠ'
h™“ ,
( Xì 7n : Z-Š c*
Û { izg6, É0*
)XƒW( 3)
V \W D™e
ä~ $Zzgzâ 0Z Ô£Z x â Z Ô ~èF,
ÔŠ ƒ ZŠ 1Z
Ô7[ [ˆ ðà » yZ ÌZ q ¯% vßÆ n& :c*Û
â
Ô ñYƒ: Ú!*
-Z
J # ^ Ô ñYƒ: g ZË J
-Z# ÑZz äÎ
-Z
X ñYƒ: ÑZz=J# É0*
¬{zìt oÑq
+Z Ôƒ: 2~ kÎ c* -Zh
+'× n Æ ]gú( 4)
, Å Vzizg ñƒ Lgˆ Æ äƒ »kÎgzZ ¬]gú
X ÏÇg
?ìþ]i YZÅpg: { izg
+'
h äY| (,~g F ÃTÃñ h1 {Š c*
× c* Ãg F {Š c*
i ¹ c* i ¹ ( 1)
,~ˆÔì ]i YZ Åpg: { izg ƒ{ç »äY| (,~gz$
X Çg
{ izgC ƒJ h1Ú Z¤
Ù Q ƒ:yZ ÅäƒÇƒ!%(Z c* /ZgzZ ( 2)
V[ ( ³zŠ ä7) q ™ÛQ c*ñî **3èq -Z!$ +Æ
G-o!
X}ŠÃ >Ãi þL B Ë
E G
- ‹¢
¿ñ h1¹D™e $ZzgÐ ñk„]|ÁqgzZ ö g ZŠ
-Z~!$
¨q Ù {zì ˆ~Š ]i YZ Åpg: { izgÃ
+Æ{ izgC
95
} izggzZypg { â
Xì 7,Å{ izgË6,
kZgzZ ñî **

+ZiÐ kZ c*
pg: { izg ( ƒ ;g™^ »Z Û ) b§ÏZ ( 3)
a³80 )Ã
¢
:ì ~g !* Š
á g ZXáÄg Âì e{z¤ /Zì ]i YZÅ
—†ø ìø]ö Ýõ^m$]ø àûÚôù 麂$ Ãô Êø †õËø‰ø o×FÂø æû ]ø ^÷–mû†ôÚø ÜûÓößûÚô áø^Òø àûÚø æø ™
( 185Ô {ÂZ {gÎ)
ƒg F Ð ~ ?gzZ ª
gzZ ) X}™g Ñ »V⊠ãZ ƒ~^ c*
( XÇg ,~ˆ
0 ÷Z ]|ì ~ g
$uq
-Z Å ¤¸gzZ›9Ô ~g g 9
{ izg ¸ D™^B‚Æ~
V g—ëì e
$ZzgÐ ñ´ â
ÎÍÃg ZŠ { izgg ZŠ { izg):gzZÃg ZŠ { izg)ÑZzpg
›9Ô å@*
+'
( x Z™/ôª)VÍßyZñWh × p ÖZt~e
$Zzgq
-Z Å
rg ]¸Åpg { izg åwì »
Æ kZt ÔÇg { izg {zì ‚
nÆkZtÇg: { izg {z}™kC~gz$gzZì 4n
Xì 4
¡Å^ c*
: { izg ƒ {ç » äƒ [Zy ¡KZ¤
/ZÃ]gúnq ( 4)
XÇg ,ÅVzizgyZ~ˆ%ZÔì ]i YZÅpg
KZ~pg { izggzZ Ôì „g ö |ŠzŠÃ^¤
¡Å^ LZ c* /Z ]gú( 5)

96
} izggzZypg { â

~ˆ%ZÔì ]i YZ Åpg: { izgÃkZ ƒ{ç»äƒ[Zy
0ZòÔ ~èF,
ògzZ ðK̈òÔŠ ƒ ZŠ1ZòXÇg ,ÅVzizgyZ
Û ) ä vZì ~zâ
Å"7,: i úÛgzZpg: { izg Ã
{ izgÃ]gúàZz äö |ŠzŠgzZ]gúnq b§ÏZÔì ~Š]i YZ
Xì ~Š]i YZ Åpg:
,Y ´g { izg n Æ kZƒ ;g WkÎz ¬Ã]gúT ( 6)
/Z 7^
kZ¤
z ¬izgæÔ Çƒ: { izg »kZ ÂÏÇg { izg]gúðÃ~ª
q
9z Ô ~g g 9XÇg ,~ˆ ÅVzizgÆ yŠ ãZ ñWkÎ
-Z C™e
q $Zzg ñ > f ç]|ì ~ e
$Zzgq
-Z Å›
Ð ¬nÆËÐ ~ë H : ¹Ð ñ Ȭ]|ä ]gú
c*Û äñȬ]| ÂÔì °» −7,i ús܈Æäƒu 0*
â
V g—ÃVÍßë ?ƒ ˆƒ Yg { ?H
W¬~ äâ iÆ~
å @*
X å* Š7¬»"7,
@Yc* ,Åi úÃë Â
?ì ÒI7{ izgÐVzqÁ
gzZ Ç L I7{ izg Â1™ q ) c*
Ô 18 3¼™wÈä ¿Ë¤
/Z ( 1)
ƒ { izg »ypgXì {g ñ »kZ:gzZì ,6,kZ:
Ôƒ { izgÒc*
 c*Û ä~
â $ZzgÐ ñ {k
V \Wì e ,Ù 1Z ]|~3 b ô
C
97
} izggzZypg { â
kZ Ô}™ Zg7 { izg CZ {z ’ e ÃkZ \ c* 3™wÈä T
Ô c*
Xì c*
öc*
îÃkZävZn
1Z ògzZ›9Ô ~g g 9Ô ÒI7{ izgÐ ä F, gŠ c*
Z ~ c* ä. ( 2)
~ ypg à ~
V g—ì ~z%Ð ñ È ¬ ]|~ Š ƒ ZŠ
¸ D .\W Â å * Ü z »ò~ ª
@Yƒ ‰ q Å 0*
**
( Ð q ))
X¸n
pg { izggzZ
»=@* }÷ì HÜÌw¸t »ñ÷Z ]|ä ~
k0* ò ggxâZ
q Å } izg Ã\W LZ ~ ~ Tì O
wZe ~ ª $q-Z
X VƒêŠ
q Å Å 0*
{ izgÐ kZ Âìg ~ ª z ðà » yŠ c*
** ½yŠ ðä
/Z ( 3)
HÐzzÅähg{)zi ú%Z ÒI7
X ǃg …k
t ‚Æc+],
Z c* Ü zC
°Ã‰ Ù c*
Ð ä.g !*
g !*
~ªqÅ{ izg ( 4)
» ñ ÷Z ]|¬ Ð kZ 6 ÒI7{ izg ÌÐ gÆ
£ZµgzZ ¤¸Ô ðK̈òÔŠ ƒ ZŠ1Z ò{z´ÆkZÔì [ g*w¸
Ðx Z™/ô‰Ý°Z†0–1Z]|ì ~g
$uq
-Z Å
Å ò¤ V *™ Ñ ä ~ D™ e
/~ ó ó`²L Lx £ Ã~ $Zzg
6,u LZ Ð zz Å k\ gzZ ]”
~g g Xì ¬Š s Z e ã0*
Æñ/0vZ†]|~pÑ
g ZŠ { izg {zì ~z%~}g !*
98
} izggzZypg { â
kC7`w ðÃ~ ä™Ýq uQgzZ ä™ ´n Æ
X¸D ™
Š gÐ W a Z•ðà » ä3 Zƒ ª ~ VÕZŠ ¤
Høƒ N* /Z ( 5)
^ I{ izg ƒZ (,РkZ c*
,
'Z' /Z%Z Ç L I7{ izg
,Æ W ¤
X ǃ´g ,gzZX ÇñY
^ Ø Z™š ( **
,Y > ,
™l'Æt% c*
) ** q Å{ izg ( 6)
™uZz~ª
Xƒ kC~-? /ÅuZz{ ZpÔ ÒI7{ izgÐ kZ Ôì
Ø Zzš
"g0%¬]|ì >
Ð îGœG3E Ø Zzgq-Z ÅŠ ƒ ZŠ1Zòz~g g 9
uZzg !* q Å { izg Ã~
F~ ª V g—ä ~ì e
$Zzg
X ì ¬Š D ™
ì {z(%Z ÒI7{ izgÐÅ $ZŠÐ t~ ª
1 â- q Å { izg ( 7)
/Zp
tnÆkZ Ân uzg:Ð äY~²t¿ðä
,gzZ t& c*
nÆkZƒ:D » ä™l' Ôì qNwEZ »
Xì qNÌ
»)u c*
ZzŠ { Zp ÒI7{ izg ÌÐ äÎ)u c* % Z e ZzŠ~ V\W ( 8)
G
$ut éS¨G
y Òg G3Ò›$äò~g g x â Z~~g g 9XƒkC~²W, Z
~ äÎ)u~ª
q Å{ izgZ'
,ZgzZ Œz ÷Z ]|ì Å
Xì ÅyÒÌäŠ ƒ ZŠ1Zg
$utÔ¸B7`wðÃ
99
} izggzZypg { â
ñŠ&0Z]|ä ò~g g x â Z Ô ÒI7{ izg ÌÐ äÎ%~Ÿ( 9)
G
YÎ%{z ƒ { izg »ËÐ ~?Z # ì HÜé¨G 3GÒ›$w¸t»
Xì Y™ÉgzZì
6Ç L I7{ izg »kZ ÂñYø™yY * /Z ( 10)
c ™wÈuðCZ ðä
/Zì ~z%Ð Y «]|~ ~g g 9
øuðCZ ä ˤ
X ÇL I7{ izg »kZ Â1
%tÔ ÒI7{ izgÐ ¶ŠypnÆä™<~{)z ~R,8( 11)

g— ì ~ Š ƒ ZŠ 1Z ògzZ ~g g 9Ôì '
, ,Æ äZÏ
Z'
ZdypÐ!~ª
X c* qÅ{ izgä~
V
X ÒI7{ izgÐäZÏbZ Ì»nË( 12)
+ZÆ-VZðŠ »qÌËc*
kZ ÂñY`g0 g ½zŠ¤
/{Š Zg Zzp%¤
/Z ( 13)
X ÇL I7{ izgÐ
X ÒI7{ izgÐØÎ7c* ÒpÅnÌË( 14)
wYc*
X ÒI7{ izg ÌÐäÎ~m( 15)
ƒÆ½-{ ZpÔ ðƒºÐŠpÃˤ
7{ izg »kZ ƒÁÐkZ c* /Z ( 16)
/Z ÂÅ º Šp Upä ˤ
» kZ Âðƒ™½-¤ /Z%Z ÔÇ L I
ŸkZ ä ò~g g x â ZX σxiÑ ,6,kZgzZ Ç ñY ^ I{ izg
 ë ñ {k
,Ù 1Z ]|X G ÜwZ ¸ZÆñ x Z™/ôF~
C
100
} izggzZypg { â
ù) q ðà ( Ð º)èY Ç L I 7{ izg Â ðƒ º ¤
/Z
)M]|gzZ k„0Z ]|gzZ CY 7g0
+Zì CWC
Ù !*

Ôì ÒI{ izgÐ äYg0
+Z ( ÆùÆqË ) { izgD â
Û
X ÒI7ÐäWC
Ù !*
9Ôzâ 0Z òÔ´ â x â Z ¤¸Ô ~èF,
òÔŠ ƒ ZŠ1Z ò{z´ÆkZ
E G
- ‹¢
ä~V g—ì g $uq -Z~ ö g ZŠ òz Áq 9Ôyx0Z
kZ ñWºÃT :c*
}™ ºU/gzZÔì 7,Å{ izg6, Û
â
XÇg ,Å{ izgkZ {z
Z™NŠÃ{ ÇxÑÅkZ c*
wZ 4, HƒxóZŠ lŠpÃˤ
Ã]gúË c*
Š /Z ( 17)
+i 0'
h ,Y ]|~ ~g g 9X Ç L I7{ izgÐ kZ Â Š

CZ { z  Š ZgzZ ¬Š à ( ]gú) ä ˤ
Hƒ wZ 4, /Zì ~z%Ð
( ÇL I7{ izg »kZª)}™Zg7{ izg
{z( )q ðÃ]gz¢š %Z Ô ÒI7{ izg ÌЙÆq Ë ( 18)
t » ñ k„0Z ]|~}g !*
Æg ZŠ { izg ä ò~g g x â ZXì
`wðÃ~™qðÃc*+; ( nÆg ZŠ { izg )ì HÜw¸
~&
Xì 7
â=g fÆ-J-{naÆ| # ÙÅnZ%Z‰Æ{nÀ` W( 19)
Ôì CÑB‚ LZ™Ä Z•»“
 ÍiŠ ‰ Ôì CY ð™ ðAXF
(
101
} izggzZypg { â
X ÇL I7{ izg »¿, Z
/Z Ôì CY ð™ ðAXF
¤ ( Zƒ~-=g fÆ âÃVÉ%Æ)Š À ` W( 20)
( xWÃVÉ%}uzŠ c*ð™ ðAXF
{ izgÐ ä™ ðAXF ( Zƒb§kZ
Xì ÒI7{ izgÐ~gp ZƒgzZì ZƒtVY ÇL I7
ƒæY {z { Zpì ÒI7{ izgÐ% Z e ZzŠ~çW~ª
c* qÅ{ izg ( 21)
Xì 7J r â Š åE¨EE
-{nc* 3!»kZVYÔw G
é5O_
» ë%6,Vz~§Z1 ~ ª
q Å { izg Ôì g D »§Z1 ¿q
-Z ( 22)
ù {Š â »ë%ñYƒx¥B‚Æ¢¤
/Z Â ì @*
™wEZ
L I7{ izg Âì —¤
/ZgzZ ÇñY ^ I{ izg ÂÔì Š
HV~

VJ r â Š q ~uzŠ c*
-{n c* ZzŠgzZ à Z e ZzŠ~ u **  b¤
xߪ /Z ( 23)
7{ izg ˆ{g „g0 /ZgzZ ÇñY^ I{ izg ÂÏñY
+ZÆu **
¤
ƒw ( {z { Zp Ç L I
~gßÀZèY ǃ 7xiÑÌ{g ñÔæY c*
X ˆð0*
7
?ì Cƒ# @Y^I{ izgÐVzqÁ
ZZz,gzZì *
Y ^ I{ izgÐ ä™ º™½-U/ ( 1)
# Zz ,gzZ Ôì @*
 6ì Z
º ÃT c*Û ä~
â V g—Ôì _g*g
$u¬ Ð kZ
, Å { izg kZ {z }™ º Z/ gzZ Ôì 7,6,kZ ñW
102
} izggzZypg { â
X Çg
ºc*HƒxóZ c*
ÔŠ Ô 18 ¼ c*
Ô 1™ q )c* /Z ( 2)
Ô 1 3¼™wÈäˤ
18 3¼ {g !*
™q ) c* H^ I{ izg™™täkZgzZ ˆ W
zŠgzZ Š
X σxiÑ,sÜgzZ ÇñY^ I{ izg »kZ Â1
,
¬kŠ Zg fÐ äƒ[z¾`gÎ{ Zp Š ¬Ã]gúˤ
HWkÎ c* /Z ( 3)
Xì ~gz¢´g ,Ô ÇñY^ IŠ lŠp{ izg »yŠ kZ ƒc*
W„
)ƒ » {)zŠú{ Zpì *
c* @Y^ I{ izgÐè
3™ú1 yY VZðŠ »nC
Ù ( 4)
$rc*
( Xƒ»f Ô » ~Çc* /Z
ƒ» H¤
)è‰CY 7ð3 Š
(öðû]JŠ c* Høq+Z ¿ðä
/Z ( 5)
X σxiÑ,Å{ izgkZgzZ ÇñY^ I{ izg »kZ Â
ðƒ7qƒtŠ ™ðÌZ H q ) c*
\ c*
Ô c* /Z ( 6)
3¼™™t ä ˤ
ÆyŠ kZgzZÔ Çƒ7{ izg »yŠ kZ ¶_ƒtŠ ™ðèÑqì
1™g Z~ðŠÆäƒ[z¾ `gÎc*
c* X σ´g ,Å{ izg
,gzZ Ô ÇñY^ I{ izg Âå !* # 1™ q )
ze 7ÌZ `gÎZ
# Zz
X σZ
»VâzŠ Â1™q )B‚Æ~ç4Š'
, ٠ؤ
qÅ{ izg äC
i~ª /Z ( 7)
Ù ØÔ ÇñY ^ I{ izg
sÜ6,~çgzZ ǃxiÑVâzŠ {g ñz ,6,C
Xì xiÑ{g ñz,6,
VâzŠ ¶èZg Ì~ç¤
/ZgzZÔ ÏƒxiÑ,
103
} izggzZypg { â
Ô 183¼ U/6,
h Â{ izgÆ™q )c* /Z ( 8)
ä™g6ÆËä¿Ë¤
sÜ{g ñèYì , Å { izg ÏZ sÜÉ 7{g ñ6,kZ Â c*
Š
Xì @*
ƒÐäh ÂƦÑg±Ë%{ izg »ypg
?ì *
@ƒ# @Y^I{ izgÐVzqÁ
ZZzVâzŠ {g ñz,gzZì *
@Y^ I{ izgÐÅ
# ZzVâzŠ {g ñz,gzZÔì *
Z ä3™ú1yY( 1)
Wc*
$ZzgÐ ñ{k
ì e ,Ù '
C ,Z ]|~ ›9‰Ô D Yƒ
¬tÔ åZ h Â{ izg~ypg äTÿ,Zq
-Z ä~
V g—
J‚ c*
ÔÇg} izg ( Ú) { â zŠ c*
}™Š Zi WxÝq Š
-Z {z c*
3ÃV»
X ñî **
DƒZ @Y ^ I{ izg ÌÐ ä™ q ) ( 2)
# Zz VâzŠ {g ñz ,gzZì *
-Z Å´ â x â Z ¤¸gzZŠ ƒ ZŠ1Z òÔ›9Ô ~g g 9 6Ô
q
Xì @* $usî
ƒx¥Ðg
|Å~H
) )q
ïÐZ ® -Z ÅY Xì ¿B [¨%q
-Z **
3~H
ÅY ²Ôì Hg (ZÃw¸ÏZ~XXä³m†n`¿³Ö] pFæ^³j˳Ö]ZZ ì îŠg Z Œ
Û
g (Z Ã ÏZ ~ ù éE -Š 4,
Ltq
5{ÅZ ùZ^Z gzZ ì < Æ® ) ) ~uzŠ
Xì H
ñ °Z0z/]|çOñ3„ˆP{ Zp’ e**
m 3gz¢~H
104
} izggzZypg { â
:c*Û Š
â á g Z ä~ V vZwÎgÔì ~z%Ð
( 1&350:m›9) †ôvûŠôùÖ] èö×øÒû]ø hô^jøÓôÖû] Øôâû ø] Ýô^nø ‘ô æø ^ßøÚô ^nø ‘ô àønû eø ^Úø Øö’ûÊø

Û yxgŠÆVzizgÆ[ÂIZgzZ}g øL L
~HqàZzä™t
ó Xó ì **

vZ wÎg Ôì ~z%Ð ñ÷Z]|Ôì •
'
,~ ä3~H
:c* Û Š
â á g Z ä~ V
( 1&257:m~g g 9) èºÒø†ø eø …ôçû vöŠ% Ö] oûÊô á$ ^ô Êø (]æû †ö v$ Šøiø
'
Xì •,~ä3~HnkZÔz™ c*
3~H L L
'
:ì Å™f•, ~ä3~Häò ! ²Z0Zƒq
Ð{zõ0*
Ô ** $YÅ\¬vZ ( 1)
™wJÃÁg à Zz䃫Ð+
Ô5ZŠ Z Å<
L ( 2)
Ô¿#Å[ÂIZ ( 3)
ƒÝq]¸nÆ]ZŠ „( 4)
Ô **
[ZÐh e 3~HÔ Lg “Z~ä3wŠÐ ä3: ~Hì e( 5)
: ~ fjÑZ G
îvEg ¬) X Ç ìg 7¤B‚ Æ ä3 wŠ » kZ
( 3&228
+'
:Å™ft];zh × äò ã?v0Zƒq
+'
h × Ðzz Åäƒ Áúì : Ü ¤ **
L »†ŸZ ~ ‰ 3~H( 6)
105
} izggzZypg { â
àgzZ [ ZßÃzz ÏZ ä ò ~zâx â Z ) Ô ÏƒÉg Åpg} izg
Ðh.Å
( 1&350:m ê Z 9Z~z‡Z bÑÔì c*Šg Z Œ
Û
+ Ðzz ÅuÈÚ( 7)
Ë ƒZa û$
ÅkZÐ ä3~H Ôì $
Ôì CƒfZæ
6,kZ 5WZc¿6,< Ü zÆ~H( 8)
L Å~HÂÔ ñWb‚gzZMðÉ
Ô Ï¶: -Ñ~ä3B‚LZÃkZ c*
L »ä™q »‘œ
# ( 9)
~HbSZÔ Ç}™Ì™f »vZ¼ Âǃg ZËnÆä3~HZ
L »™fÆvZ **
Ôì : 3
L »ä™ ¬Š~®
Ô Çƒ: ) ‚[ |**
ƒg ZËnÆ~H( 10)
M Å { izg¬ Ð tŠ ™ ðq
yZ Ôì ~gz¢+ Æ òx Z™[Z X ( 11)
-Š 4,
H{g **
~HÔ å Š M ~ ]Zg » ¿TÐg ±ZÆ ÝÆ
™+
+
( 4&166:mÔ ~g ]Z ì)Xì=g f »ug Z DÆkZ 3ZnÆ
-Z V˜ ~ ~H D â
q Û ò ~ŠŠ _övZ àz {
á ]|
~uzŠ z Ô ñYƒ: gz$y$
+ìB‚Æ y$
+b & Z m» •
'
,
gzZ}™: 0z
~ IòŠ WðÃì U Zg s§ÅÛD
+ÅI•
'
,
èY ( 2` &52:m¾]ZvZ Á ) X ñ0*
äƒ: 4ZŠpz p’~ I
kZ ÂÔN 3: ~HmZpgzZÛ» ZÆ#
Ö Z c* /Z
Ôìg: ` Zzg »ä3~H¤
b§kZgzZÔ'KaZz\zZ Ái Z Ác*
¬»<ÑÃÏZx Zúì {ç »
106
} izggzZypg { â
Û ~Šzu{gHÅ<Ñ
ðƒ]d’b§ÏZ~ VáZ ‹Z Ô ñY 7,t
=g f »«™Ð ]d’ÅnkZ {zì Ìt•
'
,q-Z Å~HÂÔ
X ðƒzz,ƒg !*'
Å•,tÔì
g Zg ZŠ { izg å¬t ÂÔ‰ G n
Û } izg Z
# ~xsZY Z’Z
~çKZgzZ åY8 3¬¬Ð äÎ~VÂZg Å{ izgˆÆh
e™
çWçOÔ‰CYƒx Zw,qƒ
 tˆÆäYÎÔ åY™ÄÐ
-Z Ô å ^
izg q ,Y**™ q ) gzZ Á
** C** /Z ˆ Æ äY µ
3 ÂÔƒ g ZË ¤
ñ ]|gzZIWt ‚ÆyZ™ ÎÒpâZ Å/
Ô eƒ: ‚Ð/ ñ ]|
 Œä VrZ Ô ¶ˆÎ Â~ :¹ä kZ Ô c*Û {Š Zg Z »ÄÐ ~ç KZ
â
t§Zz ZuzŠ Ô à™ÄÐ kZgzZÆ™o %ZgzZì „g™: · „,z
ñ ó ó´ â 0®÷Z! Z0)Ü®1Z L Lx **
»X! ô~g »Zq W7
-Z c*
Ôìg~E{z ½yŠ~¹ÆypgÔ¸ òŠ WÆng Þ» Ôì
gzZãyZ á Ôìg D™x »Æúzœ~ª
# Ãx qÆ} izg
~ç Ô HÔ ** Ü z » ä™g Z { izg
Hƒ ‰
3Ð ~ç KZ ä VrZ ÂÔ Š
ƽyŠ ¬Š ÂðW³** # Ô ðƒw'~x OZÆä3
3~çZ
ÏZ yŠ Œ Z Ô¸ M
h 37**
3[Z Ôì ˆµçWÅyZÐzz Åy‚
Ð üÃP zŠ Ô Š
Hƒ Z'
,wq »}g œ Ðzz Åü Ô 3g { izg b§
X ‰ƒlƒ
107
} izggzZypg { â
Ö }
¬¦ÑgzZ ñƒ¢q~# V g—™JZ ð ñ/]|
.Å ~
-Z Å/ô]Z|~ ãZ ÔÑ ä‹Ã~
q V g—y*ZŠ ~g ‚Åà z°
ñ/]|Ìm
-\WŃ ) ) ~g7
 yZ gzZ ðƒ¢q³ã¹ KZ ®
**ƒq„»\W'’ e ** ™ H[Zñƒ,~ V x™Zg—Ô ¶Ü
Å
o %ZgzZ ä3~ VÂZg ÅypggzZ ‰ W}Z Lƒ³ö:X Z kz å
+ŠÃ#
X ˆ~h Ö Z]i YZx ¬Åä™
Üû³Óö³Öø Ø$ ³uô]ö ü :ðƒwi ** $WˆÆ]uZzyZtAÜ
`™e
Å} izgWZzÆVÍß ? L L —!½ ÜûÓöñô«ŠøÞô oÖF]ô &ö³Êø†$ ³Ö] Ýô^³nø ’ôù³Ö] èø×ø³nû Öø
:ìŠ á g Z™^ÐW ó Xó Š Hc* Š™w'** ƒw'~VàKZ~]Zg
àøÚô ˜önø eûŸø û] ¼önû íø³Öû] Üö³Óö³Öø àø³n$føjømø o³j#uø ]çû ³eö †ø ³Aû] æø ]çû ³×ö³Òö æü
ðÃ?JÜ zkZÔ ÌkgzZ ̃ 3gzZ L L: —†ôrûËøÖû] àøÚô Wô çø ‰ûŸø ]û ¼ônû íø³Öû]
-‰
G
óÐ Å]Zgªâ{ (ñYƒçE
ó O g @* .G--!âC»
( 257Ô256&1~g g9Ô75D74&1ÔŠ ƒ ZŠ ! Zòi ZŠ s )

Hƒ c™¬.‚Ð wz4,
ˆÆ[ëW[z¾gzZ Š Æe$WkZ
WÔä3~]Zg ~g7J
]i YZ Å]ÑIgzZÅ -qƒÆtŠ ™ðÐ
y
~H~‘ /ZÔ ˆ~Š} Š
WˆÆ?Z™ÎÉ ÔƒˆÆàZ™Îp¤
yxgŠÆ} izgÆt·#
Ö ZgzZ[ÂIZÃkZgzZÔ Š Šg Z Œ
Hc* Û<
L **
3
Šg Z Œ
Hc*
XŠ Û tg Ã
108
} izggzZypg { â
:D â Û ñƒD™yÒzzò Ag Â)´
oûÊô ^–÷mû]ø ^ßønû ×øÂø ^Ú÷ ]†ø uø áø^Òø^Úø ‚øÃû eø xôfû’% Ö] oFÖ]ô ^ßøÖø äü uø^eø ]ø äø ×# ³Ö] á$ Ÿôø
( 4&251:m† @VZ > ‡%) !^Ï÷×ø_ûÚö æû *] ]çû Úö ^ßøm$ áû]ø ‚øÃû eø Üûãônû ×øÂø äö Úø †$ uø æø Ýô¡‰ ø û Ÿô û] ðô ‚ûeô
-tŠ ™ ðn }g ø ä \¬vZ n kZ L L
Ã{)z ä3J
IZgzZ åx ZwÌn }g ø ~ xsZ Y Z’ZÆ kZˆ Ô ~Šg Z Œ
Û bI
Šg Z Œ
ó Xó åc* Û x Zw{)z**
3Çc*
ˆÆäÎ6,

Ü z» ~H

E
-Š 4,
 ýL {$ wzZ q
ˆÆ äYg*‘ Ü z » ~H
Æ Y f‰‰
{zgzZÔìz~y Ü z» ~HVŒÆY fÒZpì @*
W»]Zg‰ ƒqzÑ
¬ ¬ Ð äƒ qƒÆtŠ ™ ðÐ Y Z’Z Åzz ~y
WÆ]Zg
âZp )Xì ~Š(F,
ƒ:í@* ~í@* -
Å~HävZwÎgÔì J
-r
( XÑ äƒ—»äƒtŠ ™ ÷LE
:c* á g Z ä~
Û Š
â V vZwÎgì ~z%Ðgñ f1Z]|~£Zµ
% Ö] ]æû †ö ì$ ]ø æø …ø ^_øÊûŸô û] ]çû ×örùô Âø ^Úø †õnû íøeô oûjô Ú$ ]ö Ùö]ˆø iø øŸ
( 5&177:m£Zµ) …ø çû vöŠ

-Z
Æ [z¾) {z J # Ô ÏìgB‚Æíå #
Ö Z ~÷L L
-¬¬Ð tŠ ™ð)gzZ Ï}™g Z ~¢ ( ˆ
¸Ã~H( J
}™y
ó Xó Ï
E
6,à ¸ïE sÜä~
LG3“F, V vZ wÎgì @*
ƒ x¥Ð ]c*
Zzg
109
} izggzZypg { â
{)z pÑ~g g 9Ô å »í@*
~ ~HÌ¿»\WÉ Ô å H7Y rZ
G
:ì ~g $u ïEL 3µ
Ü$ $ö ( "
# oùô fôß$Ö] ÄøÚø ^Þø†û v$ Šøiø Ùø^Îø zkõeô^$ø àôeû ‚ômû‡ø àû³Âø ‹ zõ ³Þø]ø àû³Âø
…ø ‚ûÎø V Ùø^Îø [ …ôçû vöŠ% Ö] æø áô]ƒøŸø û] àønû eø áø^Òø ÜûÒø V kö×ûÎö (éô ç×F’$ Ö] oF³Ö]ô Ýø^³Îø
( 257&1~g g9) è÷mø4 àønû ŠôÛûìø
Ô D ™ e $U*0 h
$Zzg Ðñ" +i ]| ñ ÷Z ]|L L
n Æ i úQ Ô ð3~HB‚Æ~
V Ñ ä ë c*Û ä~
â V \W
ñ" 0h
$U* +i ]|) ä ~ D â
Û ñ÷Z ]|Ô‰ƒ } 9
Š [Z ä VrZ ? ǃ ;g9z H~ ~HgzZ yZ f Z Hn² ( Ð
 c*
ó Xó g”Æ]zˆÅ]c*
Wk?
~~H» ~
í@* L D â
V vZwÎg L Û ò {0 ! Z0sg ¬
Ö Z ñƒD™¯6,
Å ã‚WnÆ# Ö Zå\ W ånkZ *
# *™
Ô å„¯6,# Ö Z Ì** 3~HŠpçOÔ¸D â Û ¿6,kZ™NŠ]gß
Ö Z Å\W ÂÔ D 3: ~H\W¤
q nZ Å\ WaÿL X3ZÆ # /Z n kZ
Ù èYÔ ¶ú~ kZ nƉ ÂÔ D 3: ~HL~
+¿C
Èz$
Æ ]Zg ~
V vZ wÎg ¤ ƒ: gŠ ‡6,pg { izgÆ ~H
/Z b§ÏZ Ô @*
# t {z Ô Cƒ ã.6,~uzŠ q
ðÃZ Ö Z ÂD 3~H~ yxgŠ
-Z Ã#
ƒ„ »’ˆÆä3 ê>Š ¬èa ÂÔ @*
Ôì @* 3~H~ yxgŠÆ]Zg
110
} izggzZypg { â
„ D 3 ** Ù n kZ
3gzZ å: y‚ W xgg ZˈÆä3nÆ¿C
6,r â Š ]Zg g Ð kZèY Ôì µ{Š c*
_m +**
i¹ nÆ y$ YÎ
/ZgzZ Ôì {ç » äƒ Za ~g FÐ TÔ
™ 3~HyxgŠÆ]Zg¤
W ä3 n kZ Ô @*
»’ˆ Æ Å 7,**
™{@W Z (,ÂÔìgg ZË J

Ü zÆ]Š „ ÂÔ ;gg ZËJ
~i úÅòª‰ - ðt¤
/Z[ ZÔì @*
ƒ Ÿ»
 ǃ¸ ÂÒZgzZ ( X Çnƒ:»§—~i úÐ T)X ǃ„»’
- r â Š Æ ]Zg g gzZ …Æ ä36,á Zz ä3 ~H Ö
J @Æ ]Zg
( Âc* (
) Ç ñY {gÐ i úÅòtgzZ Ô Ïƒ̈¸ „’Ðzz Åi ðAXF
SŠ W¤
/ZgzZ ( X Çñ7,,ˆÐ äƒ qƒ[ëWc* ))
)X σ]¯®
Ð {z yZ X ǃ: Ýq»§—~ i úÅò  ;g I
HYˆÆ ]Zg
-r
Ü z kZÔ c*
~H‰ Ûy
â ¸J
-dÛ ÆtŠ ™ ÷LEÃ~Hä~
$Œ V vZ wÎg
ǃ ¹!*
9z „ Ú Z~i úgzZ ~H[ZèYÔ Ïƒ: ]¯ò ¯ úÐ ä3
ZŠ ZÐ »§—i úÅò~ ]gßkZ Ôá™~g » nÆi úòŠ W
,
ˆ ÆkŠ¼É Ô @*
ƒ 7 Ug ¯„ »’ˆ Æ ä3 n kZ Ô Ïƒ
Åi úˆ Æ ~HZ @Yƒ s ¸ñÐ äQ½ Šù » ]Zg g
# Ôì *
EÅ G:E
: mkð©3E @ X() X Çìg pôÐ ]Zg g r â Š ÂÔ Çƒ **
Z îE Q » ~ ~g »
( 8s‰Ô 2&Ô 195
Wä3~g ZlÌŠ Z<
Å tV Œ
L Åä3~HìgpÅ]!*
111
} izggzZypg { â
-ZÐ!ZjÆgµ0Gò~ ~g ]Z ì Ôì CYƒÝq ÌÐ
q
( 4&166:m~g ]Z ì) èõ ÛøÏû×ö³eô çû ³Öø æø ]æû †ö ³v$ ³Šøiø ì w®e
$ZzgË%
Ð ñ ~g} .G1Z ]|~£Zµ ó Xó ƒ „ˆq /Z Ô ƒ 3~HL L
-Zp¤
åö çû Âö ‚øiø ø¡Êø (èºÒø†û eø äö ×öÒû]ø …ö çû ³vö³Š% Ö]ø:c*
â á g Zä~
Û Š V vZwÎgì ~z%
äü jøÓøñô ø¡Úø æø Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø (ðõ ^Úø àûÚôù è÷Âø †û qö ÜûÒö‚ö³uø]ø Åø†ø ³rû³$m áû]ø çû ³Öøæø
( 3&16:m£Zµ) X àømû†ôvôùŠøjøÛöÖû] oø×Âø áøçû ×% ’ømö
Ð ~ ?p¤ /Z zhg# Ö ÐZ Z åE<XÅÔì • ' ,~ ä3~H L L
Vz ³vZ6,Vß Zz Å
W ä3~ ~HèYÔá 8 „ ã0*
$˜q
. -Z ðÃ
X D™]nÐ ¬Š nÆyZ º
Û gzZD â
Û wi **
Øg
Û «=ÂÅ䙿6,
}WX ñâ L kZ…\¬vZ
<
j§qzæÆg Z]úŠ
Ôì Cƒx¥¤~(,ÅäZ™g ZÃg ZŠ { izgÐ u 0*
$u
g
ムzig WÅ ä™ÝqÆ ¤kZ Ãð¸C Ù ._Æ 2 » ãZZ
äkZ™ Z™g ZÃVzg ZŠ { izggzZy
Wì @*ƒ ZatwZÎpÔ õJ/G
4X3 e
? õJ/G ƒHi§qzæ»kZQÂe*
4X3 e** *™Ýq
m{ ðà » kZ ä <Ñt {zì y‚W¹ [ Z »wZÎkZ
â Û : ³i§ ðà » T ä <ÑgzZ c*
É ƒ c* Û 7³i§
â
~gz¢oÑâZ'Ô YYH7³Ãi§m{ Ë~kZƒ~Š]i YZ
112
} izggzZypg { â
xiÑuF,»<
L zZ
# Zz c*Û ËÐ T õJ/G
n 4X3 e **
ƒ:i§ðà (Zì
gzZ ~
V vZwÎgÐ òËgzZ ñWxiÑ[‚g Z »x Zwc*
{z(Ëc*
ñW
X ñWxiÑ~igzs ÜŦѬ
 oP Ð g ±Z Æ ]ÑqÆ ` Wë~ sf
&‡gzZ ƒ
¿ÿLE
~(,kZÆ™g (ZÃX D™k
, ,Y y‚ W
’Æ äZ™g Z j§^
Xì YYHÝqä
ÌÅgzZ D™ Hg Z~]
.)vß ˜À~: â i}g ø ( 1)
ì CY ïÐ ®
) ) i ú~g7 ~ ä™g Z ~KèYì ~ ÏZ
Ât:gzì CYƒ]¯«g LgzZ®
) ) L~ä™g Z6,Vzy:gz
u 0* ÅT) wzZBÔì Q(~Bëì „@*
$!*
wÎg" ƒ ÒZ
~ kZ ÂñYƒ x¥[Z NÃ ? » wzZ ýLr ¤
/Z c*
â á g Z ä~
Û Š V
$âÅJ
" -~i Z0 Û gzZƒ Z×~ äYá 'gzZ äƒ} 9
+Z·Œ
Y ¬Š ~ „ V$ëÒZÃVß Zz ä™g Z ~ y ( X ñYW
Ôì @*
$Z@Å ~
gzZyj~Kì e V g—ÌnÆ• ) )2
Ñ~®
W; Ô D hzŠ nÆ•
Ð äWñƒ ] ) ) Ô ƒ WB‚Æg ‡z
Ñ~®
]g ¸ Ìq ËgzZ yj¯» i ú~ ]gßkZ Ôì c*Û Iä \W
â
.)p¤
7ýÒO¹!» ä™g Z ~ „] /Z ä <Ñn kZ Ôì @*Yƒ
ì @*  o~gzŠÆ` WÐ p ÒÆ]Ñq}g øpc*
ƒx¥¸ƒ ¯
113
} izggzZypg { â
4Š ðûnZ¾Zƒ
 yZV˜gzZX ,™ 1™g Z~]
.)6,gîòÀ
X 7B p ðÃÌ~ ä™g Z6,x ª ñYgzZ yk LZ V;z 7
DZvZz
.)À` Wèa 6,gîòÀwq¾
¸gzZì w©»g Z~„]
[Z N »kZgzZ¤ÅäZ™g Z r
# ™ðä
/Z n kZì ̃
o
XgzZ ñY ~Š™]úŠ6,gîòÀìt ^4 Â T e *
*™Ýq
ñY ~Š ]úŠ Åä™g Z~KÌÃyZƒŠ°*
*™úæ ÃVÍßm{
 Y Z%Z z Y !*
Ń +à F~ ä™g (ZÆ ]gßkZ
¾~ kZ Ô }Z
¾~ ]úŠ L LÔì ¸ ̽Š~
+Z ÃÃY !*
: i Z0 V g—gzZ σ •
Ñ
-Ñ~]úŠgzZÐVƒÌY …ZgzZY 1~kZ 2ó óX z™
á Zz äƒq
Ô ÏñYƒ =ÂÅ"7,®
) )!*
i úÌÃyZ _7,7i ú ~ VÍß
¸~Š ¬Æ"7,i ú® !,™]úŠ +ZëÐ kZì 4t
) )*
PÌ~ä™]úŠ~KpÔ,−Z e~}çëÌ®
) ) ÅyZ
Xì ~gz¢¹´gp Ò»gñZ
g—Ôì CYƒ]ÒÅV” Lg~g Z ]úŠ /
V u 0*
»~
ÐäÑ~KÃV”X XXÜûÓöÞø^nø fû ‘ô ÜûÒö‚øqô^ŠøÚø ]çû fößôù³qøZZ :Ôì ¬ôÜ
Å ÁÐ w‚]‚ä Y f/ÅX) a Lg¹ n kZ ó óÔz™Ì6,
lp Y » yZ nŠ ~g Z ¹ ~hðÃyZ ÂN YW~ K¤
/Z ( ì ðC
114
} izggzZypg { â
# ™á ZE™]úŠa {z{ ZpÔ ñYc*
+{Æ„r
yZ0 Š™:ZzyÆ™
~ ]Ñq x ¬ Âä~ g—ÔVƒ: VYÆ „ yÆ yZ gzZ
V u 0*
q+Z Âì H IÐ äÑ~KÃV”Lg
6,µñÆ]úŠ ªª
i »g åz mÔÞzgØÆV”~T
ƒwÈZ {Š c*
ÃV”6,µñkZì @*
yZgzZ äÑÃV”Lg~g Z‹úŠ n kZ Ô Çƒ qN\zZ î0<Eg$
+**
Ñ
X ñYÅo ôZЕ
ÑÅ
c*3~K»TñYðÑ:qðÃ+Z~g Zt]!*
** ~uzŠ /
/Z −mZ c*
t ÂñY ðÑ ~K¤ ¡™Ôi \ Å † @* ,Y **
ƒ 7^ Ñ
i \ ÅB‚Æ{)z VU~g Zì @*
Y ¬Š(Ϲ Ôì ^
,Y**
Ñ~K»yZèÑqÔïŠ wZ e ¡~−v߉Ôì Sg Ì
Â**
: »1$
+Å-J
-Z
# 7^
,Y Ì** ÅgzŠ
W~K™ 3ÃkZì ]!*
X ñYƒ
Û »~
K~g øg ZŠ¸ñ3¡Ôi \ Åì yâ gè —
V u 0*
Xì ~gz¢Ìo ôZ ÅkZ~g ZÈâ ‚nkZÔÇg:xŠ~
ìtì CƒÝq¤Åg Z‹úŠ=g fÆTi§ZuzŠ ( 2)
Š à6,VzyÆVzg ZŠ { izgÆ™½g Zyâ ‚Æ™: ]úŠ¦½Z
c*
vŠgzZ c* ,™g Z yLZ {z { ZpñY
gz ]à~ ]gßkZ Ô~Kc*
X ÇñYƒÝq[ Z NZg7»äZ™g ZgzZ ǃ: {çÌ»‡ ¢
115
} izggzZypg { â
$U*
ä ]ÒôÔ/ô]{ Ôì Ì" Ð<L ]úŠ Å q âkZ
3™}Š: ØiÃ\Wì ÅÌb§kZ]úŠ Å ~
y ** g—
V u0*
Š à6,
X c*
HƒŠ ®Ç!*
kZgzZì Š ` Wi§t » ä™]úŠì t§Zz
ì Cƒx¥tzz ÅkZp¤
/Z B7„ ]úŠ vß c*
ÍÃä™ b§
~ ä™]úŠ b§kZgzZì CY ð0*
x ** c*
gz ]à~VÄ6,gîx ¬
G
[Z NîGœ¢ Zz¤
/ZpÔ D™7(Z n kZ @* z ]àgzZŠ%z
ƒ 7¼ el
~ VzyÆ Vzg ZŠ { izggzZ V'¾gzZ V™ Âì Š°Ÿg Å „vZgzZ
/Z~ ]gßkZXì YY HÝq[Z N6,gî}g7 ™ à ~g Z
ˤ
kZèa gzZ ǃ: w!*
z » kZ6,u}g ø Âσ]¯Ì«gz ®
) )Å
Å[Z Nn kZ ǃ ÌmÜZ n kZ ǃ ØZÉ 7]à~ ]gß
X σyZ {Š c*
i
òÀì t » ä™Ýq [ Z N™ Z™g Z Ãg ZŠ { izgi§ ZŠ ( 3)
zŠq
¾zY -Pc*
g Zyâ ‚~g Zl/56,gîvÃY !* -ZÆ™: ]úŠ
-izg F{zÃTN Yñh
-½·c*
wEZ~g ZJ J +Š {)zgL}
á »]àz c*
Ì< »]úŠ~]gßkZ ÔÐ,™
Kzx **
gÔ Çƒ: Ìy¶
»kZvZÃn kZ σÃ7„ Ÿg ÅvZgzZ[ Z NÔǃï»Y ØZÔ Çƒ:
X ǃ[Z Nz̀Z Z (,
116
} izggzZypg { â
]úŠ Åg Z Ì~ {)z Vâ »Š gzZ Vzy LZ vß Ð ¹ ( 4)
Tg ~ qÑŠzuB‚Æ mÜZ¤
/Z Ô [ g*x¯ -6,kZ D™
) ) ªÔƒ «™~g7 Ð ]Z”
® Gz ‡ ¢gzZ ñY Å]úŠ ñƒ
,Y Ìt Ô7B pðÃÌ~ kZ ƒ: {çÌ» äƒ]¯
gzZ Ôì ^
X ǃÝq[Z NÌÐkZvZY ¶
KZ
'gúÔì òZgŸ »]úŠ Åg Z ÅVÂgú~ V¸´Ð ¹ ( 5)
ñƒTg~i ZŠzuÔCYä™g Z~Vz y}uzŠÐ x ÈZ
+Z ÅVÂgú˜ÀèY7{h Ë ƒöRÅkZp¤
+It ¬Ñpì $ /Z
ÔõÔ '!* ÅOŠ ZOŠ Z Nƒ ¦'gúP V˜ìt @* ƒ~ VÂúŠ
G
45™7,gzZ èGG
45™7,7i ú]{'gúàZz ä™g ZÔ ðƒ qzÑU
ÌèG
Ô @*
ƒ7x OZ ðÃnÆ "7,i úì @*
ƒx ÈZ Â »g Z ~ y Â
Ü z ß„™ W:Zz yLZ™ƒ rg ÃÐ ]úŠ ä VÂgú(‰
~‰
q Åpg { izg 'gúϹ X Å ZŠ Z i úÅ[f
p'ƒ 7~ ª
/Z Ôƒ x¥wq H » ËÃËÔ Cƒ q
g Z { izg ¤ -Ñ~ ]úŠ +Z
gzZ ~uzŠ Ñ!* *™Ýq „ [Z N » äZ™
{gÃèì ¸4 Âì Š°*
Š àyg ZÈâ ‚ªX ñY1™g (ZÃ]gß~Š
DZvZzX ñYc*
/
Ãz÷z Ô ñY 1™x ÈZ » {)z q ½Z †x Z¤z6,´Š¤
/Z V;
Ü zgzZ ñY1¯x »ä‹
~kZÔ Çƒg Z:tÂñYƒÌg Z6,‰
117
} izggzZypg { â
Ň¢Zq ½ZòÀ»VÂgúnÆ]úŠsÜp7B pðÃ
+'
‡¢gzZ ]Zçh × {ÒWÔì ~gz¢o ôZÐ kZ 7{h
+I ƒÑ6,¯
Æg Z‹úŠ]gúzŠ%6,VÃv~VÂúŠ Åg Z(‰ÔM
x ** hƒ
Û 3g6,
!ñâ Ö ZvZÔD™ð§"Ð
wqÆ#
Kg *
0 g Z
ì [Z N{Š c*
i¹»äZ™g ZÃg ZŠ { izg Ë Š
HHyÒ 6
{Š c*
Ôì ¿ug Ið•ZÔì ðW(F, $u gzZ
i¹ÅkZ~pÑg
Ü z ÏZ [Z Nz̀Z6,®
ì M‰ ) ¤ Ëì Ìt wßZq
-Z »<Ñp
Š x Z ._Æi§¦ÑgzZ +
{ŠñX ñY c* M Å®
) ¤¿{zZ
#
g ˜À~yZì Cƒ]úŠÐ x **
ÅäîŠgzZY c* ÆKg 0*
g Z ~gzŠ
Æ ]úŠgzZì Cƒ c y
w‰gzZ s ZuZ6,x **
Æg Z Ôì Cƒ y
á
,ZйgzZì CY„¬Â® ) )Å[f˜ÀÅVß Zzä3Ü
ì uF,
ÿLE -Z ÌtZ åE<XÅïŠÈxsÄi ú Dƒ
&‡ì Ìgq
Xì ~gz¢ÈÐkZ
úæ Ì]Z|›)~ ]úŠ kZ Š
H¬Š 6,V»Ï¹
µñ‚yÃt >Ôì * @Y 3g Ïg e ð¸gzZ ~g ZŠ Zzgx **»kZgzZ Dƒ
m{ » Øg Áz4, gzZ ¬Š ïG
GL 3ÅJÔ]Š „Ø{ Âg Z X » äš 7Z ì
G-o!
þL B gzZgzŠÐ Øg ÅvZ ** -ÑÃVÍßyZ~‰
™q Ü z,Z Ôì ‰
Ü z
118
} izggzZypg { â
 gŠ b§¾Vƒ [Z±
Û » Ëä Y a ÏZ ?! ǃ „
Æ {i»Æ
ð¸gzZì @*
ƒ‰ {zVYì –IÃäYB‚
Ü z m{ »[Z±Áz4,
G-o!
X 7[Z± þL B
+Z Ôì Ðäƒ Kg 0*
g Z ÌÐ s§ÅVÇ) Â[ZgzZ
{ izgì s ÜÌÆ òsZ ‹)™? ©$E
Ø Ð Ãî0*G Ñ~ ]úŠ


7x¥ÌtZ # **™g ZÐ F,î0*§Æ ›)ËÃ]Š „ë ZÜ
z w' ÂVŒ ÆyZVYXÐ x Zwc*
ì Zƒg »Ð ãæWw' **
3{z
X w'Ì]ØggzZw'Ì` ÒÔw'ÌŠÎÔ7g £ðûx Zw
KZ ™ 7,~ Vñ» ªÑgzZ ¦Ñ) yZ ~ ug MZ ypg Z åE<XÅ
: ge ug IÓ â gzZ N X Ð äƒ ùŸÃ[Z NÆ ]ZŠ „z ]¬¤
HÁi Z Á ÂD™7x ÈZ »]¬¤¤
Ð Vñ»¦Ñ)gzZVƒk /ZÔ,™
~·ug Iì Á¼ Hú1»Vƒk
HÐ „¬X ,™i Z 8Zgz¢Â
X D™†ŸZgzZ
x ©ZÆg Z
`gÎ6,gîDgzZ Ôì <
L **
™g Z ~¢ˆ Æ ¶ze `gÎ ( 1)
*™í@*
vßì ~ pÑ ~g g 9Ô ì {z( * ˆ Æ ¶ ze
D™~¢~g ZJ
-Z
# ÔÐg~ ð> ( JÜ z kZ )
-‰
XÐg
119
} izggzZypg { â
ì e -Z ÅŠ ƒ ZŠ1Z òÔì <
$Zzgq L ÜÅ{ izgÐ ã0*
c*
gL ( 2)
{ izgÐgLƒÐ{ izg ðÃÐ~?¤
/ZÔ c*Û ä~
â V vZwÎg
Ï À 0*
ã0*
èY Ô áÅ{ izgÐ ã0* /ZgzZáÅ
ÂA : gL¤
Xì @*
™«
: ñ, 7¬ŠtÂÑ%Å{ izgZ # ( 3)
lö†û _øÊû]ø Ô
ø Îô ‡û …ô o×FÂø æø köÛû‘ö Ôø Öø Ü$ ãö ×# Ö]ø ZZ
g ZÐ tig}¾gzZ Ô 3g { izg n }¾ä ~vZ} Z L Lª
X ó óVƒ@*

:ñ, 7¬ŠtÂ` wÅ{ izgZ # ( 4)
XX äö ×# Ö] ðø ^Aø áû]ô †ö qûŸø ]û kôjøfø$ø æø Ñöæû †ö Ãö Öû] kô×$ jøeû ]æø ðö ^Ûû¿$ Ö] gøâø ƒøZZ
Hƒ"
XŠ $U*
̀ZvZY ¶
KZgzZÔIƒF,
•ggzZÔ ˆUk\ L Lª
Fèi ú
ôzZ ,
-Z Ì~]Zg {z´ÆVzizgÆyŠ~ ug MZ ypg
m{q
bg y
Æi úkZXì B ¯ úL L]Š „~i q
á µ Z KZ Ôì ó óôzZ F, Ð ZgzZ
tØÆ ]ZŠ „gzZ Ôì CY| (,Þzg ÅVzK~ ug MZ ypg=g f
Ù ._ÆkˆZzuZgŠ Z LZ LZÃTXì @*
C Yƒ†ŸZ à©)~
rg9
Xì ‚ L ogzZm̼ÐVÂ!* yZì @* ™kC{È{z
ug MZ ypg ä ~
V x™ Z Ñì "
$U*
ÐfÑ ì " Š qZ 9
ILG
120
} izggzZypg { â
gzZ Î"(,{Š c* # pðJ 7,i ú®
i …Z ~ ~tKyŠ &~
) )!*
i út } Zƒ {çÃ~
V \W™NŠÃtØz tzf à ©)Æx Z™ î0E

Š™s ¸ñŸtä~
X c* V \ W ÂñY~Š™: n
Û 6,
Ö Z
#
( 269&1pÑ~g g )
{Š c*
iÐ{Š c* V \W~B‚p
i~VÂZgÅug MZypg ~
:c*
â á g Z ä~
Û Š V \WÔìg ïŠ(F,
ŶŠx Z]ZŠ „
B‚Æ mÜZ gzZ yZZ ~ VÂZg Å ug MZ ypg ¿ L L
ó N YñŠ™s ç{ k
X óÐ  ÆkZ Ç}g Z*~]Š „
HÔƒ
( 269&1pÑ~g g )
~ ug MZ ypg ñ x Z™ î0E kZ Å ~
!ôÐzz Å(F, V \W
…ZâŠp{z¸ƒqÆ*™yWŒ
Û vßX¸D™x ÈZ »]Š „‹Ò
Û ~Y Z MZ Ńq Ë{z¸:ƒqgzZ _7,yWŒ
g *™ÈWŒ
ÅG Û~
ò ÅZ ´ â ! Z 0Z‘çO X¸ D™Ýq ]Š X
Æ { gëÜæ ) õ
ug MZypgû%q -ZD™e $Zzg ÕäS]%( ݬ¹ @*
á Zzg
-ZÆK ¬Š ÂñÑp=~K ~
~˜Íq V 9~]Zg Å
gŠ ä~
vßt HÄc* V \ WX ìg| 7,i úÐ ®
) ) vß¼
{zt! ~
V wÎgÆvZ} Z Hn²~[Z ä Ë Â?ìg™ H
ñ 0! Z]| ÂÔì 7¡ *™yWŒ
Û ~i úª
ÈWŒ Û ÃX]Z|
121
} izggzZypg { â
-E
ö0E
#
™Ít Ô ìg™ ZŠ Z i ú~ Y ZMZ ÅyZ vßt gzZ ìg| 7,*™
Æy Z ä ~
}g !* V \WgzZ H YZ¹ ä VrZ c* Û ä~
â V x™Z
G 4ÓÉ
A-E
( 697&2ö§ XGò«Z‹Z ) X ðâ Û 7Š
á g Z]!*
Å~g ZÍ **
ðÃ~
i úàS{z Åypg~ ]t§zŠ Š
Hƒx¥ G Ú ZÐ ,kZ
i úkZñ/ô‹Z|gzZ „g CYS7, Šx **
Hc*
GÔ Š L L~ˆ&
» ó óôzZ F,
X¸D™ J 7, ) )LgzZ ËËgzZÔ¸5Zz! lÐ
ÐZЮ
-: â i ðZ’ZÆ ¹zg ÃègzŠgzZ jœ§zŠQ
~g Y 4- Ÿt J
Kg Ë~Kvß™NŠt ä ñ tzg à çL,’]| ** ¦ˆÆ kZ Ô ;g
Å ôzZ F,  oä \WÔ _7,ôzZ F,¯ ú™ ¯ V1I Kg
 Œƒ
[» Ðzz Å[z ÒçTèY ) ñY ~Š™ì‡® ) ) {°‡!*
V \W[Z å c*
Å~ Š â GL“) ä~
Û s ¸ñŸ » ôzZ F,ï V vZ wÎg
Æ/ôä tzg à çL,’]| ** ¦çO ( å ;g: ¹!*
{çt ˆÆ]Ãz
ñ /ôgzZÔ c*
â à ñª0Z ! Z]|~g ‡} (,
Û gHx â Z » ôzZ F, Ѓ
¯ ú~Y Z MZ Å ñ ª0Z ! Z]|
,ôzZ F,
pÑ~g g ¶ Š )XÑ "7
( 269&1
]|gzZ ñ ª0Z ! Z]|ì @*
ƒx¥Ð ]c*
Zzg‰[Z
à³³³ß³³³ŠÖ]E ( F,
zÔ 3gzZ ôzZ F, ]ÎgÔ 11äñ òg ZŠ±
]Îg8)N J 7,
ñ ôg U*
«gÔ 20Ð/ WgzZ]c*
Zzg ÒZp DRUTKN oÏãnf×³Ö pF†³fÓ³Ö]
122
} izggzZypg { â
ZzgPÔì ¸Ø» ôzZ F,
:sf `gŠ]c*
ug MZ ypg ñ ª0Z ! Z]| ë ò <g0m,
+Z† /
Ô 3ˆ Æ kZ Ô ¸ D J 7,ÃVÍß ôzZ F,
]Îg Ô 20~ {gëÜæ ~
( 165&2! Z0Z' ) X¸D™ c*
J 7,
ÅF,
z]Îg
ypg ñ /ô‹Z|~ ¹zg çzŠ D â +m,0T
Û òh $‚ /
]| c*Û Ìt 2 Ô¸ D™ J 7,®
â ) )!*
]Îg Ô 20~ ug MZ
¸_7,~ ôzZ F, zZÐÎvß~: â iÆñ "y¢
'gÎà ZzVìW6,
X¸Dƒ} 9™ Îf6,
VÖÑKZÐzzÅx ªEÔgzZ
G -4
A EÓ É
( 699&2ö§ XGò«Z‹Z )
0/]|~ ug MZ ypg vß D â Û òyâ zg 0h +m, /
G
X¸_7, ôzZ F,i ú«g øG 45J~
" E
: â iÆñ [ éŒBÄZ
GA-E
4ÓÉ
( 699&2ö§ XGò«Z‹Z ) ( F,
zÔ3gzZ ôzZ F,
«gÔ 20)
c* Û äõzvZ x™Z]| D â
š ÃY Z Œ Û ò}Z Ý°Z†1Z /
ôzZ F, Š ¬Æ™ÉÃr
]Îg äÃVÍß c* # ™q
-ZÐ ~ yZQ
i ú Å F,
z ÃVÍß yZõz vZ x™ Z]|ˆ Æ kZ gzZ Ô,™ c*
J 7,
G -
A EÓ4 É
( 699&2ö§ XGò«Z‹Z ) X¸D J 7,
-ZÆ T) e
q -Z Å ñ k„0vZ†]|,i Z {z´
$Zzg q
-E
V *™ ö0E
ypg » ~ 
#
ì @* HHx¯¼6,~zZg
ƒx¥tÌÐ ( Xì Š
123
} izggzZypg { â
X åw©»"7,
е Z]ÎgÔ20~ug MZ
GA-E
4ÓÉ
( 698&2ö§ XGò«Z‹ZÔ 166&2! Z0Z')
Ö Z Ð fg/Ð zz Åg U*
‹g Z[Z ‹Z|gzZ # Wz ]c*
Zzg 7Z
ò 0Z£Zx â ZgzZ w
m
ìt5ñ.» ( »N ò
á x â ZÔ ´ ò 1Zx â Z )
ò â x â ZÔ
6) XwZ ¸Z ÂÆ{Š c*
iÐ 20Ô7ÁÐ 20]Îg Å ôzZ F,

b‡ðÃÐ ~‹g Z[Z » ÁЊ°Æ20p( ì w¸» ò´ â x â Z
Ö ZÐ V- œ 6 ¾z CÑ~ݬx ÓgzZXì 7
Ôì ;g W` ¸ ¿»#
n kZ Ô CY S7,„ ]Îg Ô 20J
ôzZ F, - ` W~<Ñ}w ©
„@*
ÃÅnËÃy›Ë~ kZgzZ Ô’ e *
*™x ÈZ »"7,]Îg&20
,
X ’ eâ'7
Y f~}g !* Æ ]Îg Å ôzZ F, # Ÿzt VŒ
ì ~gz¢s
ìŠ Hƒ { éE4]IZÐ e
5G -Z Å ñ Ȭ ]|Ýð0.ÅZ x Záq
$Zzg q -ZÆ
Š°ÆÔ8Ã…ZâÅypg)gzZ ypg äñ iœÈ ¬ ]|~T
$Zzg kZ X ( 154Ô 1 pÑ ~g g )Xì H«~
t vßÐ ¹ Ð e
Ô7{Š c* D™wÑ+Z
iÐ kZ Ô8 sÜÌ]Îg Å ôzZ F,
Å ôzZ F,
gzZ Xì Ð zÉ 7Ð ôzZ F, $Zzg kZ VÑq
m» e
VYÔì wë)Ç!* $ZzgkZ6,
wÑ+ZÐe ]Îg
wZÎì ;g CtbŠ[ZÆ™ï
á à ó óypg)L L» ñȬ]| ( 1)
124
} izggzZypg { â
+ZgzZì CY S7,Ì~ ypg) ì 0Æ i ú+Z „
Ë ƒ 7ôzZ F,
~ ypg)ÐZ VY Ô $ ì$Ë ƒ Âzi ú
X 7b‡ðû"7,
~}g !* $Zzg ÅñȬ ]|Šp ( 2)
Æz ÁÐ ]Îg Ô8 Åze
0Æ ”Å VÑgèa  ( 153&1 pÑ ~g g) Xì Šg Zz
wÑ+Z Z åE<XÅÔì *
X 7x @* @Yc*
0* $Zzg
[ZCZ~e
ì ™f »"7,F, -Z~ e
z «g &Ð xsq $Zzg ÏZt }Š ( 3)
s Ü'
,Æ e
$Zzg kZ {zì b‡ » ]Îg Ô8 Å ôzZ F,
¡ gzZ
t ~ F,# n kZ Xì ”
zZ G » ]Îg &Å F, -Z
zÐ xsq
-Š 4,
ãâ ùu~]Îg Å ôzZ F,Â7uq $Zzg
Æy Z e
Ë Y
?ì $
b)ëZ‰ÆôzZ ,
F
w¦ÑÅ ôzZ ,
F
kŠ ]Îg äÅ ôzZ F, ˆ Æ i úÅ Y (~ ug MZ ypg
Xì {— ¸ ï GLE  ]gúzŠ%−7,
4]nƃ ÐVñs
( 224¹ZÔZZ~z éŒB„Ô 429&g UgŠ )
Ü z» ôzZ ,
‰ F

125
} izggzZypg { â
-r
F, -tŠ ™ ÷LEÐ ˆ Æ Y (‰
zìt 4Ôì J Ü z » ôzZ F,
ƒÑÌ Â³7,ôzZ F,̈ Æ F,/Z pÔ ñY S7,ˆ Æ ôzZ F,

( 430&2g UgŠ )  gŠ
Xì „
) )Å ôzZ ,
® F
~KÅD¤ L 5ZŠ Z ®
/Z Ôìtñ< ) )!*
~KÅ ôzZ F,
è Z}g ‚ƒ:®
XÐVƒg ÇsDI ) )Å ôzZ F,
( 116&1~K¬Ô 431&2g UgŠ )
M Å ôzZ ,
+ F
 gŠ Ð +
„ /Z …Zâz òx ÓgzZ ôzZ F,i ú
M Å i úÇp¤
i úÆ™{Š Zg Z~ wŠ {°‡!* ìt ojZgzZ4pÔ CYƒ
» ôzZ F,
( 86&2g UgŠ ) X ñYÅ qzÑ
) )ÅVÂgúË~ôzZ ,
® F
/Zpì {z(®
{z¤ ) ) ËÅVÂgú~®
) ) ÌË c*
ôzZ F,
VÂgú~Ç~ Ö Ö â Z ÅyZ Â,™®
@Æ B]gúà Zz ä™# ))
Xƒ~9:™| (, ÐWÔƒ~9„B‚Æ
ò x â äÕÉg U*äÆWZ[ )
( 284x ©Z¦ÑÆypgÔ 6031·
**
J, FÃVÂgú»x â ZŠ%
7ôzZ ,
126
} izggzZypg { â
{Š6,
†gzZVƒŠ%¼úÆkZgzZ}™# Š%¤
Ö â Z Å ôzZ F, /Z
 gŠ ƒÑi útÂ}™+
ì„ Ö â Z ÅVÂgúx â ZtgzZVƒ'gú~
M Å#
Æx â Z ï
GLG3E  † ƒ Ëx â Z¤
" ÂVƒ 'gúƒ /ZgzZ Ô7s
# DðÃ~ kZ
Ì~çc* g ZŠ¸gxøðÃÅx â ZkZ~VÂgú~Çì ~gz¢B‚B‚
( 566&1cZ™ò á ) X ǃ{z(**Ö â ZÅ] G
™# 4E
é5E58E á
Zx ÓË:gzƒï
¬»VÑg&Ðxs-
qZ~ôzZ ,
F
gzZ Iƒ 9zŠ Â 1™{ƒ6,«g ~uzŠ1³7,Òg &¤ /Z
Ù ŠÐZì J 7,yWŒ
gzZ ÔN ZC Û î0~8 ~ «g ~ŠÔ ˆƒë!*~Š
VÐ Â H7{ƒ6,«g ~uzŠ gzZ ³7,Òg &Ð xsq
-Z ¤
/Z
Š ZæZÔ 421&2ò á )X ÇñYc*Ù ŠyWŒ
ZC ÛŠ
HJ 7, ~yZÔIƒë!* Òg
3E IB&
( ~g ðF # ™£ZG?**
4É0*
r ÑñögX 498D 497íqòz2Z
−,
7Ògg eÐxs-
qZ~ôzZ ,
F
 H {ƒ6,«g ~uzŠ gzZ Ô³7,Òg g e Ð xsq
-Z ¤
/Z
 H7\zZ {ƒgzZ ³7,Ògg eÐ xsq -Z¤
/ZX Iƒ 9Vzg e
zŠ yZ Z åE<XÅÔ ÏN Yƒë!*
ÒgzŠ «gzZ !ƒxÒgzŠ ÅíZ sÜ
íq òz2 Z Š ZæZ ) X Ç ñY c* Ù Š ÐZ ì J 7,yWŒ
ZC Û ~ VÑg
E I
gB&
( 421&2ò á Ô ~g ðF0*
34É # ™£ZG?**
r Ññö X 498D 497
127
} izggzZypg { â

kŠ¼,
Î, 6«gg eÙC~ôzZ ,
F
Ù ~ yZgzZ ÏN Y S7,Ð VñskŠ ]Îg äÅ ôzZ F,
C
+I**
Xì {h ,
™5ÂkŠ¼ VxgŠÆF,
zgzZ ( «gg e)qzF,
( 433&2g UgŠ )
³,
7H~qz,
F
™f { Zpì g (ZÉ Ôì 7³]Š „m{ ðÃnÆqzF,
t û%&Ð Y ‰gzZX ³7,ÒËËc* ,™]zˆÔ,™g » f Zz
Å
ì e Y »T Z åE<XÅÔì w®Ì−7,
( ÕZ] ð½Ó) Zz<Z ~ fy4) ¬Š
á )
( 433&2ò Xì Y| 7,
ÌÐZ
?}™ H ÂN Y^gÐ) ®)]Îg‰Å ôzZ , FÅ¿Ë/ ¤Z
ÆqzF, {z ÂN Y ^gÐ ® ) ) ]Îg ‰Å¿Ë¤ /Z
n Æ ä J 7,F, z x â ZgzZ M Y {g ÌQ¤ /Zá™~g7 ]Îg ~9z
ðƒ Kg KZ ˆ Æ kZ }™ ZŠ Z F, z izZB‚Æ x â Z ÂñYƒ Z9
( 431&g UgŠ ) Xñ 7,]Îg
³,
7 :)
®) *
!ôzZ , @ÆY (è)
FWg * ®)
 Ƀ ˆS7,: ®
ä V-i úƒ i úÅY (~KT
) )!*
74nÆyZtÂe −7,ôzZ F,
) )!*
® /Z ƒŠZŠ Zi úËË
{z¤
128
} izggzZypg { â
( 436&2g UgŠ ) Xì
:
•Ñ~)
®) Å ,
FzgzZ ôzZ ,
FÅ¿á Zz",
7Ëi úÅY (
) ) i úÅY (ä ¿T
Û KZ {zƒ S7,: Ð ®
Ëi ún
-Ñ~®
^z»g ¦ÑðÃ~ kZ Ôì Yƒq ) ) Å F,
zgzZ ôzZ F,
™| 7,
á )
( 436&2ò Xì 7
ì aZ)
®) *
!,
Fz~ypg
™ ZŠ Z ®
** ) )!* zB‚Æ ôzZ F,
Ìi úÅ F, ~ ug MZ ypg
( 437&2g UgŠ ) Xì aZ
ì 7,Å ôzZ ,
F
Ü z»kZgzZ ñY^gÐzzËi úåÅ ôzZ F,
‰ /Z
ſˤ
ñ0*
gZŒ /Z Ôì 7¬» ,ÅkZ [Z ÂñY ò
Û Ò¡{z  Çñ7,¤
( 431&2g UgŠ ) XÏ
**
ƒ- FúÆx â Z}uzŠ™| ,
qÑ~ôzZ , 7ôzZ ,
Få(-
qZ
ÅÒ™ Y(~uzŠQƒ [J 7,c*
ƒ [| 7,ôzZ F,
(q-Z ðä
/Z
á ~®
7`w ƒÑ ðÃ~ kZ ÂñYƒ ï ) ) Å ôzZ F,
Ð+M
( 408L* ) Xì

129
} izggzZypg { â

Ö â Z Å Ú*
# !*
*~ôzZ ,
F
,Y ._Æ w¸/ ?#
7^ Ö â Z Å ¿Ú!*
**
Ì~ ôzZ F,
( 408L* ) Xì
!zŠˆÆ]zˆÒ>
7BÃÒgÎ{g *
−,
x â Zì CW7]gßt ~ à ì" yZgzŠÆôzZ F,
û%‰
ÐW™| 7,BÃ ÒgÎ Âì @* # ™| 7,{>e
ƒ Z9Æ™]zˆ Ò>Z $W
á )X CW7! Zy
( 32&2ò ðÃ~i úÐkZ ƒÑ Âì @* Û
™qzÑ]Y Z Œ
pÑyWÛŒ»gzZ ôzZ ,
F
) )·}g7 Ô ~µ Z µ Z zŠ yWŒ
Æ® Û »gzZ ôzZ F,
L xq
» VÂZg ug IÅypgÉ < -Z * «g äB‚
*™ ZŠ Z ôzZ F,
L*
< *™ »û%q Û ~ôzZ F,
-Z Ái Z Á*™ÈWŒ ÏZQgzZì ¸nzÝZ
( 433&2ò Z ìg UgŠ ) Xì ïZ +ZiÐkZÔì
E
ñ[ éŒBÄZ 0/]| ** Ö Z ~g7 \¬z ug nvZ
¦Ð s§Å#
Û ‹Y Z Œ
yWŒ Û gzZ ôzZ F,
) )!*
® ä VrZñâ u" Ã
Û «íñZ b
Šâ
X c* Û ½:-Z »«™Å*™ÈWÛŒ™}Š¬»x ÈZÆ
Lq
-Zì ~z%
«Å ug MZ ypgõzvZ x™Z]|û%q
" Â~Š ð‹Ã\Wi ZzWÅ *™ÈWŒ
Û V;z Â}g*Ð ~tèK~‘

130
} izggzZypg { â
îG
G4‘E) áô4†û ÏöÖû^eô äô ×# Ö] ‚øqô^ŠøÚø …ø ç$ Þø ^ÛøÒø †ø ÛøÂö †ø fûÎø äö ×# ³Ö] …ø ç$ ³Þø:c*
0E Û Š
â á g ZA‚
äVrZ 6}Š½ÐgâÃGÅñ/]|\¬vZ ª( 487(®Z
}g !* Š™gëÐ ]zˆÅ*™ÈWŒ
Æñ/]|gzZÔì c* Û ÃVzKÅvZ
¦]» b§ÏZ~
ñ È¢]|**
Xì w®ÌÐ"
@* Û ~ôzZ F,
ƒ: ` Zzg »ä‹*™ÈWŒ 6,i Z0
+ZkZ¤
/Zìt§Zz
X D 0*
~ ôzZ F, Äg: pôá LZŠz!*
Æ䙡p ™„ Ä Â
âui Z x Z™º™ÒZû%q
-Z Ái Z Á~ w‚Ðzz Å„ÅG
g c*
ä‹
X D™x ÈZ »ä™Š c*
kZ vßì „g Wt ‚ ]{ q t ~ ypg À ` Wp
L ÝZ gzZ D™ x ÈZ Á¹ C
< L ~uzŠ
Û ») <
Ù „ » ( yWŒ
Û »gzZ D™7x ÈZ {Š c*
Åi§¦Ñ Ì~ yWŒ i¼ » ( ôzZ F,
)
ì ú1 q
-Zì @* Ù ªÆyZÉ D™7e
ƒx¥(ZÐwq ~C $¬g
ÔyŠ ]‚ÔyŠ õ0* Z¢Ðu
}ÔyŠ &}çO T e ¦g @*
Xì *
@Y1Íu 0*
yWŒ-Z~yŠ kŠ ÒZgzZ
Ûq
ñY J 7,: ! Ú Zìt oÑpì 7Z' 7{Š c*
,−7,c*
ú i
"B‚Æ*™ÈWŒ
Û ~i !*
¢+Z ÔN Y {g V™ c*  szw
N Y–
 ñY ‹ u 0*ÈWŒÛ ~g ZlâZ: Zizgìt 4Ôì ;ÂgzZ ! Š Z
á )X ñYƒ»q
( 433&2ò -Z~‘ , ðiG5E
4G"Z c*
,™*
131
} izggzZypg { â
gz¢»[ZŠ WÆ*™ÈWŒ
Û áZzG
ggzZá Zz"7,
ì ~gz¢
x â Z:Ôì CY C'
,„@*
ÃJ~}g !* kZÀ` Wì k\ZX Ogp Ò
J
z ^Å kZ: Ô7c* Ö â Z þL $Ñ {zì CY { ó Å Ës§Å
Ìì #
0Ò7Nz k] » yZ: gzZ Ù Š ]gß
ƒ wì » kZ: ÔîG
sÜtì @*
w‚}g7gzZ k]¦Ñ)]gßz^¦Ñ)¿ >ì ~i úãpg
Z96,ŸaÆ ôzZ F, Þ ‡kZ {z Hƒ ÑZz "7,: i ú
ÐZ \Wì .
X ,Š™
—áøçû Ûö×øÃû ³mø™ sÜc*
ì ;g| 7, ƒwì»kZ: b§ÏZ
9ì @*
HIÃqá Zz"7, !gzZ ~¢˜ÀìƒqÑZz —áøçû ³Ûö³×ø³³Ãû ³³iø ügzZ
yWŒ Y ~D}uzŠgzŠÐ yn nZì eì @*
Û »QgzZ} 7,** Y
W¸ ~Ú ŠˆÆ pÑ
¯ úgzZ ôzZ F,ÂÒZÐ ~ yZì @*
/ZçO ïŠÈxsÌÃY (
\Wð¸,™x¥t Ð yZ \ W¤
» yŠ ãZ Âä ~Ð N â
Û Ð yEZ ¹ Â _7,V¹ ôzZ F,
ƒÑ¿t11™Zg7ä~{zå9
+I**
Xì {h Û ÝZ c*
Í 1Í
nz » ypg}g7 ôzZ F, +I ~ŸkZ
ìti§{h
™ ZŠ Z ®
Æ p ™,ZgzZ ’ e ** ) )!*B‚Æ x ÈZ J -{ â »ÐZì
J$
Û gzZáZz "7,s ™gzZ 9ÃyWŒ
yWŒ Û Ô# *™ ZŠ Zú
Ö â Z þL Ñ ’ e *
»~ yŠ ]‚gzZ ÔyŠ õ0*
ÔyŠ &ÔVƒá Zz ä™e
$¬g Åt £Æ
132
} izggzZypg { â
Xì _hÅyWŒ
Û*
*™

® F~Vâ »Š *
) )Å ôzZ , c ~Vzy
$U*−7,ôzZ F,ÌyŠ æ Ð~
{z ì " V *™ Ñ [»
gzZ +”Zg Ð #ˆÆ\WÔì " −7,~KgzZB‚Æ ®
$U* ))
y%ì Ý »Ã¸ gzZ ;g ¸ Ìw©» ñx Z™ î0E!ô}uzŠ
® Ë¿ Z åE<XÅñY Å ZŠ Z~KB‚Æ®
) ) c* ) )ì {z ôzZ F,
: Ýq[Z N » ôzZ F, ~ yLZB‚Æ
y%ÃkZ Â}™ ZŠ Z ôzZ F,
X Hs ÜÆ¿Æ~
+)
( 288&1Ô ù Z$ V \WäkZVY ǃ
6,V»Z™ ¯V1I Kg Kg§{ƪ
ôzZ F, œKZ Z åE<XÅ
gzZ ¤ÅK1ÏñYƒ ZŠ Zp¤
/Z ôzZ F,
Ôì 7I * ) )Å
*™®
~·ug I‰ypg Ïìg òzøÐ [Z NÆ ôzZ F,
y%
` Zzg 6'䙊 Ì® /ZgzZì qÅyvð•Z
) )ÅY (¤
X 7]i YZÅkZ ƒÑÂì ;g Yá
C
E ¢E
Å yWŒ G Û ûLE
L …™gzZ B7( ðÃ(Z yWŒ
Û ï /Z%Z
q ðä
~(~uzŠ {z´ÆKÐ n¾
pì ]i YZ ÅkZ ÂñJ 7,ôzZ F,
X ,™ ZŠ Z~K®
) )!*
i úÅY (ì ~gz¢ÌnÆkZ
133
} izggzZypg { â

.
 gŠ {zÕ
x ÈZ »kZ ˜ÀVY7„ Ü z kZ
ÿ ÎÅ.‰
) ) ÅÒB‚ƦZ D
Óz(® +-Š 4,
q ÆÃgzZì @*
ƒ~zc*
…Zâ
X ì a’
Dƒ7q
-ÑB‚q
-Zƒ
 áZzG
ggzZ"7, ~uzŠ
t]!*
ãZÐ W ãZì @* Ü z »"7,»ƒqC
ƒð‰ H¬ŠÉ
Ù ìt Š
}uzŠtgzZr
# ™V#ˆÆkZQgzZÐN ‹r
# ™V#J
-W
 Dƒ,Z ÒZ~ V- ÇúQgzZ D W6,‰
Ü z {gHLZp ™
qÃg »«g «Z W {)z ñegzZ D™'!*
# gzZ Tg à Æ
vZwq »Vß Zz"7, QgzZÔD Yƒq
-Ñ™|0+!* M»Âì @*
+ ƒ
 gŠ †.(Z Z åE<XÅ ¸7Ø̼ {z´Æ áøçû Ûö×øÃû iø áøçû Ûö×øÃû ³mø Xí

X7
yÒ»s MZ
i´ŠgzZÆäIpŠÆs MZ
~K+Z Ë~y!*
Ôƒ Cƒ®
) )!*
Ð ~È0* Û Pz E
i ún Ü zÆá̂~s MZV˜
@‰
M Ås MZ~kZ
X ës MZÃäIÐ+
M GgäxsZÔì=g f +4»»sgzZÑPH,
+ s MZ
134
} izggzZypg { â
Æð;{zì ~¡ÌéZptÅyK̈ZpÔì HIÐ ( *Š ¿F,
)
~g—ÆkZgzZƒsz^~VìÍuÐ[g LZ~ðË´ÍB‚
) ¤Z â çLai Z n Æ {ÒWgzZ fâ °ç Å Vƒk
z® HLZ ™ Z ¥

/
ÃéZpÏZ ÅyK̈Z™}Šg Z Œ
Û^
,YÃs MZÔñ0 yezÇ » ~g ZŠ Ãz
+!*
Xì H Zg7äxsZ
Š
øŸæø ™ ì \¬~g !*á g ZÔì "
$U*
Ðg Û*
$uzyWŒ*™s MZ
$W{ÂZ {gÎ) —½ ‚ôrôŠFÛøÖû] oûÊô áøçû ËöÓôÂF ÜûjöÞû]ø æø à$ âö æû †ö Aô^føiö
ª( 187e
X z™:]Ñ IÐVÂgú( Ì~]Zg )~ª qÅs MZ ?gzZ
o$ fôß$Ö] á$ ]ø zèø:øñô^³³Âø àû³Âø :ì ~e
$Zzgq
-Zś9z~g g 9
oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö] åö ^Ê$ çø iø oj#uø áø^–øÚø …ø àûÚô †ø ìô]æø Ÿ* ]ø †ø :ûÃø Öû] ÌöÓôjøÃû ³mø áø^³ÒøZL~ V
XX åô ‚ôÃû e$ àûÚô äö qö]æø ‡û ]ø ÌøÓøjøÂû ]ô Ü$ $ö
Ù~
Æ ypgC $Zzg Ð ñ È ¬ ]|ª
V *™Ñì e
-VŒ ¸ D™s MZ~ {‚~y
}Š ]ÃzÃ\Wä \¬vZJ W
X Hs MZä]Z0• Zzi Z 5 WˆÆ\WÔ ~Š

¤Ås MZ
D™e .â −Zz LZ ò@0Z]|
$ZzgÐ ñ@x â Z]|]
~ ug MZ ypg ä ¿T c* á g Z ä~
Û Š
â GL.g9 
V ݬ ï
135
} izggzZypg { â
Xì M[Z N'
, ,
Z'Æä™} /zŠgzZ ezŠÃkZ Hs MZ »{‚~y
W
( (nZ )
V ݬ zŠ §»uì e
s MZ ä ~ $Zzg Ð ñk„0Z ]|
Hx ӌ c*
Lg pôÐ Vƒk Û Š
â á g Z ~ }g !*
Æ Vß Zz ä™
x Ó¿ðÉì M[Z NgŠkZÃkZgzZì
( >‡)Xƒ;g™V)F,
Ág »s MZ
-ZsÜ~s MZ
j§m{~KÌËì {zgzZì Ágq
( ëZ°Zd)Xì *
*™k8Ã\WLZgzZ **

…ÑÅäƒ9Æs MZ
**
ƒy›( 1)
**
ƒW¬( 2)
* M Ås MZ ( 3)
*™+
**
I~® Cg!( 4)
) ) åLE
# ZzgzZ<
´g { izg~s MZZ L ( 5)
**
ƒu 0*
Ð"$»»]gúzŠ%( 6)
ƒà {ÐkÎz¬»]gú( 7)
( ~K¬) **
:ô=¿Å_ ZÑyZ
136
} izggzZypg { â
»Œì {g
Ú!* *ƒ W¬L LoÑ~uzŠ
á Z s§kZÐ kZ ó ó*
Xì @*  gŠ Ìs MZ »kZ ƒg Zf^Ú!*
Yƒ„ **
 7~gz¢**
ƒ
( b *Z ¹Z%)
Æ s MZ oÑt ó ó*
*ƒ u * "» » ]gúz Š%L LoÑ”
0 Ð$
ƒ~Ks MZìt Ýq »TÔì nÆ äƒ ^
@* ,YgzZ w'
$» »Œ= Zì x Zw **
Ð" q Å "
Y ~K~ ª $» gzZì
q kZ ðä
s MZ Â}™s MZ ~ ª /Z pÔì ~gz¢ **
ƒ u 0*
ä™x ªgzZäƒ4ZŠ~K~ª
qÅ"
$»p¤  gŠ
/Z ÇñYƒ„
( îªG©EÅZD)X ǃxÓk

# ZzgzZ<
Z *ƒà{ÐkÎz¬»]gúL LoÑ,‚
L oÑtó ó*
# Zzìt Ýq »TÔì Æäƒ 9Æs MZ
L gzZ Z
s MZ <
n kZÔ Y7ƒ{ izg~ª qÅkÎz¬gzZì ~gz¢{ izgèa~
( îªG©EÅZD)X ǃ79{zÂ1™s MZ~ª
qÏZ¤ /Z
¬s MZ ÈZgzŠÃ]gú¤
s MZÃkZ ÂñYWkÎ c* /ZçO
Ì,Ås MZ kZÃ]gú Â åZ /Z Ô õJ/G
# Zz s MZt¤ YJZÐ
4X3 e **
(ò á )Xì xiÑ
9Ås MZ
-Š 4,
( ~K¬)9&Ås MZq Æ
137
} izggzZypg { â
# Zz( 1)
Z
y%( 2)
ï( 3)
# Zz½ MZ ( 1)
Z
x »V#Z÷ ¹t‰ÔƒÐzz Åg 2
+gzZ 5 s MZ {z ª
„ V- Æä™s ¸ñ6,x » Ë% c*X óz™s MZ »V⊠ãZ Š

gzZÔì @* zZ LZs MZ »yŠ ãZä~ c*
# ZztÔ 1™xiÑ6,
ƒZ ŠÈ
™Zg7»k Qì Å+
Xì ~gz¢** M ÅVâŠæ
y%½ MZ ( 2)
ë : %½ MZ Ãs MZ Æ {‚~y WÆ ug MZ ypg
( b *Z ¹Z%)Xì ótó é¨E½É ZZ{— ¸ ï
GL E Zg7»kZ ( ~K¬)X 
4O]L Lx **
Ù Æ Vzà} (,s MZ » {‚~y
} (,C WÆ ug MZ ypg D :X
&
-Z ðÃ~Â~g7 Å]ŒŠ Vƒ ÇgzZ~KËÅ õÑOC
s MZ ÌòŠ Wq
ì Lg w!*
z »< î%OfÆVZŒŠƒ
L ¿F,  gzZá Zzîƒ
 Â}™:
CY F,
ZÐ)fƃL t ÂñYÖ~ s MZ ÌòŠ Wq
< -Z¤
/ZgzZ
( ëZ°Zd) Xì M[Z NÃáZzä™s MZgzZì
Ô¸D™7s MZx Z™/ôx ÓÌ~: â iÆ~
V vZwÎg
138
} izggzZypg { â
X¸ïŠ¬»ä™s MZÃ
 \W:gzZ
ï½ MZ ( 3)
Ü z ðÃ: n )ì Òz ï½ MZ n~ŠÅs MZ
:‰
/Z ‚á™ì e Y » yŠ æ Ôì g Zl Å x c*
Æ /x Ó¿ðä Z
òr
# ™x â Zì s %Z~¶%ZXì ^
,YÌA
$á™+
M Ås MZ
,
Ì»kŠ ~hðq
-Š 4, ,Y » ÁÐ yŠ q
Æò·x â ZpX 7^ -Š 4,
-Zq Æ
# ì ƒ
~KZ Ù n kZÔì ò :6,
 onÆ¿C ,Y
ÏZgzZì ^
,
s MZìgw'~{)zi úkŠ Î}™ 1™+
M Ås MZƒ4ZŠ
Xìg MÌ[Z N»
i§»s MZy%
Ð äƒ [z¾ `gΈ Æ)à õg @*Ô 20Åug MZ ypg
~KÆ™ï GG3OE WnÆ~ŠÛpÅ\¬vZ¬
"Ås MZÅ}‚~y
»s MZ ÂñYƒ]o»0 # gzZ ñYƒ 4ZŠ
+eÆÏÐgî¦ÑZ
á )X ÇñYƒ»ˆÆ[ ëW[z¾tgzZ}Š™

GG3OE
ï "Ås MZy%
Æ Y Ÿg Å \¬vZ L
L ì °» ¢ GG3OE
8™ ï " âZ Ås MZ y%
ó Xó Vƒ@* WÆug MZypg~n
™s MZy%»}‚~y
( ~K¬)
139
} izggzZypg { â
‰ GG3OE
Ü z» ï "Ås MZy%
h ™¬ Ð äƒ [z¾ `gÎÆ õg @* GG3OE
Ô 20 ï " Å s MZ D :X
ˆ Æ äYƒ 4ZŠ ~K c* Ü z Dƒ 4ZŠ ~K{ ZpÔ õJ/G
,™‰ 4X3 e
Mˆk
É Çƒ: y%s MZtÂÅ+ ,Š¼Ð [ëWƒz¾pX ,™
Hg ¦
ì Š Ü z¼ »íZ Ò‚Ð ä™+
/(Z ‰ MèY Ç ñYƒ ï
y%² Zƒ: s MZ »}‚}g7 Z åE M Ås MZ~ T
<XŶ7+
( òz2 ZŠ ZæZ )X å¸
(aZ Ð
ās MZ
Cg!ˆ Æ kZ ì vZ š
~t åLE M åLE Cg!(4Ð ƒ
 Å s MZ
~ TK{zQ ë kYZ š M ÃTì ¶Z åLE
Cg!ˆÆkZ Ôì
ìY~D¤ /ZgzZ Vƒ D W{Š c*
i ~i ú~TK{z ÅDQÔƒ @*
ƒ-
ƒ7-V˜K~uzŠgzZD WÁ~i úPz E
kZ @* @pì ÌK
*™s MZ~„KìY~]gßkZ ÂDƒ{Š c*
aZ * i ~i ú~
,KìYzŠ~D¤
/ZV;Ô Ç} 7,
: **Ù !*
YC nÆ-i úèYì
+)
( ù Z$ Xì aZ {zD W~i ú{Š c*
i~TÂ
iÐ kZ¤mZgzZì [Z N{Š c*
H{Š c* i¹»s MZwq¾
Å¿k QwVÅŒX¸D â
Û x ÈZ »kZå ~
V *™Ñσ
 ZpgŠ ~÷âZ} 7,
C 7»¹ƒ: wJ„ gŠ Ëì Ï
Y6,
140
} izggzZypg { â
n Æ VñŠ}¾xŠ ñY ò
ì zig W ¸ ]‹ Å wŠ ¸
á VvZgzZ Ôì /ÌÑZz wŠ JÐ Jƒwq¸¤
Å: /Z
: D â
Û Ø%: ·É Ôì C&
+ðe: ·nÆ„ Â]Z f *™
n Æ ¶Š ì *
@ZŠ {z Â
A xŠ ÙC Æ Øg ~¾ gŠ
wZjZ ~7 ÐðÏñ » +Š Å Z.
}
ñY ï~ê N Y e
h v W
Y™ƒ {Ð *Š6,} i ZzgŠÆvZ ¿ðÃZ
Â} 7, # n kZ
á VvZgzZ ì Yƒ ï@*H~ äY äi Zân Æ kZ
x Z™ Z ;:

VƒÜ‡ÐìÐWnZì Y™yÃyÒ »Vâ Z Xg7 ½nZ ,Š â
Û
C á yVtV;1?ì Y™yÒHªÅ r 0Š%*
*
6 wY T Ô ì *
Vƒ ZÆ , c Š wŠ ÃÉT
Lg Ð $VY *
c ñW ~ F {z *
c
ÅvZÃwŠ bzg ÅkZgzZŠ°»s MZëòxéZ0Z
u0*
ÜB‚Æ Ï Q ™?
Ø Ð s§ƒ 8™hZzB‚Æ ]Z f
 ì ¢
G
ñYƒw'Ð ]Z f u 0* +ÆV ðG
ÅÏZ~!$ 34É'~g ‚gzZ ñYƒ
]Ñì} zY µ~ kZ b§kZ™ƒ {Ð s§Å)ÆkZgzZ
141
} izggzZypg { â
B‚Æt‘ ‚} zY ›ÅkZ™f u 0*  ]Z¸
» kZ(Ń
D z ÅG÷ Qt} zYƒ Za ÷ QB‚ÆvZ!$
x »~ ù +Æ ÷ Q
/Z Ô Çƒ: ÑZz ä wŠ ÷ñðà ZÎÆ ]Z f u 0*
¤ vZ yŠ kZ} Š
Ü zÐ]¯gŠ¾Âǃ[ƒkâ âB‚nZ
C Ç}g*‰
yŠ ]Zg Æ ]Û „z Q ì *&ðe Y
@+
ñƒ G V*
* Y g¦ Vƒg ´
ƒB‚Æ mÜZ ¤
/Z s MZ ë b *Z ¹Z% r
#™
kZ `g {Ð Y yZu‘SÅkZ Ôì Ð ~ wqZ +F, aZ
Å ‡WgzZ bŠ™Š4Æ \ñÃÑgzZì ¢ -¢E
8™;Ð é£G â z *ŠÃ»~
C ì **
Y7, Âa
Ë6,
7 Æ Ë? gŠ ì ~ Y Q
Vƒg Z ,
!gŠ 5 §*
ñƒ G V* ki u
! ,
Ù M Y D ÎòŠ Wì à'~]Š „‰
Ü zC
‰ Ù ~kZ 2
Ü zC
¿ { ì c* $uÔì [½B‚ÆvZgzZì @*
W~ g ƒg Ñ~ ]Š „
gzZ ÔVƒ @*
ƒdÛ B; zŠÐ kZ~ì @*
$Œ Û B; q

ƒd -Z s§~÷
W™hzŠ s§ÅkZ~ì ¸ ( Ì× W )s§~÷
~ kZ 2ÔVƒ @*
2 Ôì @*
™x Z™Z »á Zz äWyå y!*
ö *™gzZì **
Y7,yÆvZ
-V;z ð‚g ÅÔŠì @*
Ð ¹ ÌgzZ Ô7J ƒ pô~°ÆvZ
142
} izggzZypg { â
X Æ]Š „ë ZkZmZpgzZbc
ƒ Å ðË yŠ 
'Zg  ƒ Æ ðË
'‡5 Å ]ï Ð yZ ' äƒ [Z
 nÆŠ%
KQÔ {gëÜæKQÔìlK(aZÐ ƒ
M
XKKZQÔ ìYKˆn ZÔkYZš
Ò
{ i » ‚ì ꊙë!* _ÐKãK̈Z òZjgzZ¦Ñg±š( 1)
Ãs MZ Â
YnÆ]Š ÈÅ!%gzZ<xÅ
Xì IÌ**
 T ( 2)
4ZŠ ~ K¬ Ð [ëW[z¾ƒ p » s MZ Ð ‘
X ñYƒ
X†ÐKˆÆÚ Š0
+e»Ï ( 3)
X qNq )ðZzŠgzZ q )s MZª
b( 4)
** ªÑgzZ xg w'~ ]zˆgzZ …ZâÔ ¬Š Ô™f ( 5)
™Ì6,Ð VÂ!*
Xì ~gz¢
ʼn ~KTì oÑÌt q
Ü z Vv0* -Š 4,
Æò r
# ™x â Z
ÔƒCƒ:® ) )p¤
/Zì °» ** -Š 4,
ƒ¦ÑKq Æ èEG58™ÔƒCƒi ú
4E
x ** /ZÔ’ e **
ÆK(ðÃ~ y¤ ™s MZ~KÅ yLZÃ]gú
s MZ nÆVÂgúÔ’ e**
™³nÆkZÃ:ÃË Âƒ: ³Ð
143
} izggzZypg { â
zg »ÆÆ~ yì ™{Š c*
VY±Å yÌg !* iÆ VzŠ%Ú/
Æ kZ1Ôg C™Ýq Ì[Z N » jgzZ g g Ð {)z
Šz!*
X SgxzøÇ!*
c* L kZ'gú
ÍÐ<
ug MZ ypg ä~ .G1Z ]|
V *™Ñ ë ñ~g}
ÐÐ ÅF, Q Ì~ {‚}uzŠQgzZ c* Û s MZ ~ {‚¬ Æ
â
» {‚¬ ä ~ c* â á g Z ™wïuC
Û Š ¸ ìg â
Ù !* Û s MZ èG 4)g8E
{‚}uzŠÐzzÏZQÔ åHÐzzÅx ÈZgzZlˆÅgŠ ïE L ^Is MZ
{‚~íZ ]Zg {z c*
e ä ( ¸ Û ª)á Zz äe Ë=Q Ô H~
Ì» {‚~íZ {z ìg ™ s MZB‚ }÷ vß Z åE<XÅì ~
Ö ´ÅkZ ) ˆ~Š >Q ¶ˆðîŠ]Zgt= X ,™s MZ
( ìt#
X ¬Š D™{>~ A~ ðňÆ]Zg kZÃ\WLZ ä ~
X z™lˆ~VÂZgt ¤Å{‚~íZÃkZ[ Z Z åE<XÅ
gzZ E{z ¶ÅBKgzZ ðƒ lg !*
~ ]Zg kZ ë ~zZg
ðÅR1 W, OÅ~
Z »A6,ug Iã% V *™ÑÐ V\WKZ ä ~
X ¬ŠÃ
~·kZ Ôì „gå Ås MZfÑè]Š ¬ Å ~
V *™Ñ
s MZ »izgäw‚kZì Zƒw™zw‚TgzZÔ c*Û s MZ »·x Ó
â
kZì „g Ås MZÆ„ {‚~íZèa fÑ‹Š ¬ ÒZpå c*Û
â
144
} izggzZypg { â
Xì „z{— ¸<-Š 4,
Lq ÆY fn
L ^In¾~(,Ås MZ kZ Š
gŠ ïE Hƒx¥Ìt Ð Ñ!*
$u
g
 o „ ¹ n Æ kZ s MZ ~ |gzZ Ôì lˆÅ
ì ƒ
2Xì @*
ƒg Ñ~]Š „ÌA ÎòŠ W¤
$ƒÌZƒ@* /Z~ª
qÅs MZ
]Š „n kZÔ Tg7¼ Ìx »ÆOŠ QOŠ S gzZ ** Wèa~s MZ
Y**
X bg: ÌrðÃgzZ {z´ÆŠ c*
Å ‡W*™gzZ
Ñ Ô7]gß4Ð s MZ nÆVâ ZŠgŠÆgŠ ïEL ^IZ åE<XÅ
i¹ »]Š „~ ypg „ ~g ‚ ÂwÍ Z ~
]ÒgzZx ÈZ {Š c* V *™
gzZ M Y ÌŠpÃ]ZgÔ ¶Sg7„u¼~{‚~íZpÔ¸D â
Û
CŠ c* +!*
iÅx ÈZ~ÒÃÐ ä|0 9Ô D › ÌÃVÍßÆy

Xì YƒŠ Z%Ìi Z 8Z*!* Ë ƒŠ Z%Ì
ÐV-çgzZì $
kZgzZì Lg pôÐ Vƒk á gZ » ~
HŒì Š V *™Ñ
X nÆá Zzä™ÎCYè„âZV)n Æ
Û Š
Ô ‰ ñ â á gZ~ g +Ã mºzŠ D :{+
$u kZÆ s MZ}Z ZÃ
Ã]‡zZ Î:gzì Cƒ«™Ð Vƒk
„@* HÐzz Ås MZt q
-Z
HòŠ W~ yZ D Yƒ Za [òZ,Z¼ Ð l»
„ƒ 2~ { k
s MZXì xÕgŠ¾** Ü z u
Yƒ»C~‰ a,ZgzZì @*
Y
wqZ(йt}uzŠ Ôì Sg«™gzZðZÐkZÐzzÅ
145
} izggzZypg { â
~ s MZ gñZ, Z {)z ]Š ÈÅ!%Ô•
ÑÅ { i » 6
XÐ zz Å s MZ n kZ X Y™7æZ ŒÐ zz Å äYÖ
gzZØggŠ¾º ZvZX Çìg MñƒG%̀Z »yZ ;g »¥Ð VŠ „
|gŠX ñYï[Z N »VŠ „kŠgzZ}™òŠ W]Š „q
-Zì è5
4' -â gzZzÂÏ~hðgzZì C&
,g JŠ VZðŠÐ 8 +ðe: · Øg ÅvZ
C ì
E -#E
5.' : é<XE
@ åG -#E
Ô @y : é<XE

VYgzZ}™yÃzÂÔ 7„gŠÅ kZÐ }uÃVÍßë1


C 7~[¨}g ø„wzÅ+Š}™
6,
ƒ ~Lx ¬ Âs ®ZÆ kZ
¤ Z ¶¡ H Ð )
ƒ Þ.‡ Ë Â/
@*
G-o!
5B Æs MZ
O
] éE
G!
5B-o gzZ [ZŠ WÆ s MZ
Og x ÈZ Zg7 » yZ Ô t ] éE
 @*
,
X Vƒ‚]Zxz]»'ÇÆs MZ
ÅngzZhZ~s MZ ( 1)
X ,™'!*
³7,
:%g » f Z ( 2)
J 7,~ i ú ì {zŠzgŠ 4Ð ƒ
 Ô³7,Ð ]ÒpÑŠzgŠ ( 3)
146
} izggzZypg { â
Xì @*
Y
: Zizg Z åE<XÅ Ô Dƒ s ç { k
HÆ nkŠ Ð "7,UZ >+( 4)
X ³7,
G G
îG
G 0OB+Ô,™x ÈZ Zg7 » i úÅzgzZ ÎZ Í Z Ô“
0OB+gzZ4Z îG
G  e Ôt ZÑ Z ( 5)
X ,Š äƒ: uF, ÌYçß Z
gzZvZ™f J Û Æ)gzZJ
-[f™ƒ rg ÃÐ Vç -t ZÑZÐò ( 6)
X gw'~{)z]zˆ
Ô,™ ÒÃ Å ä™ ]Š „™ v Y ~ VÂZg Vv0* L ^I( 7)
ÅgŠ ïE
Û ~ kZ Ô,™ 1| 7,: Zizg w2q
z yWŒ -Z Å w=‹Yo
X ˆ~Š™ ¦N ¬Š hZ¹Åg $u
" Ð~
$U* V ݬ ï
GL .g9 b§VâzŠ ÜZ e: gzZ ÜZ e {Š6,~ s MZ ( 8)
g Ð % Z e {Š6,¤
: ƒ {ç » äƒ Za =zº Ô ~g » c* /Z Ôì
8wZ e {Š6,n Æ ð; ƒ:60
4¢ +Z »gñZ yZ¤
/ZgzZá Z e
Ð g } 7,{Š6,gzZ Ñ äƒ ® ) ) Å i ún Û %Z Xì
yâ ‚gzZ _É õJ/G
4X3 e bŠ U{Š6,ƒ{ç »äY{g Ü~® ))
X õJ/G
4X3 e¢8VZ Ì
gzZ w¸LZÃV- i úgzZ Vß Zz ä™s MZ}uzŠƒ eJ -V˜ ( 9)
~y¬)X ,™o ôZÐ äà1Ð ¿èi§ÌËgzZ÷
147
} izggzZypg { â
,
(k;Z ìz
Ôì a’Ó z( ']Š „ÐZgzZ ** ÃŒD : ^â
™g (Z Ùñ{Ç!*
( ëZ°Zd)Xì 7{z( ÂŒ:]Š „¤
/Z
¬»W
Å~ÚÔ$
fr~s MZ
yZ s MZ ÈZgzŠ Ô7^
,Y Á $r~KÃŒ
C§Ô ~Ú Ô f
 Åo ôZ~ yŠ6,¯ Å{ izg b§TÔ}™Ì6,ykÑZ ‚Ð
~‘
/ZpÔ ïŠ „}Š =Â\¬vZÐ ä™È Ô}™[AZ Ì
¤
™ (Z ƒ @*  ZŠ'
ƒ:“  ZŠ'
,G “ ,b§ËgzZƒ Ÿ»h
+”ð•ZÃË
š Ù !*
M gzZ~3 Zg ÂñYC ÐKnÆ: { 0*
[%OZ
# ì Y
1$
X ñYƒgzŠÇ!*+Å-á 3q+Z ðÃQgzZá 8~Y sZ
]Z@Æs MZ
# Zz Ð ä™Æ yZ +Z '!*
s MZ y%gzZ Z ‰
Xì 7»s MZr¬tìgŠ * c tÔì @*
Yƒ‡ Ã
,Y Â
^ Ù !*
_C Ð KàZz s MZ LZ îG 3…zÜÑ]gz¢š ÃŒ :X
0šE
Ù Ô~yŠ:~]Zg:Ôì 7
Ü zC
Xìg~{ Çs MZ‰
( ~K¬)
Ù !*
C Ð { Çs MZîG -ZŒ:X
3…zÜÑ]gz¢š ÌnÆ4q
0šE
Æñ 1Z x â Z ]| ÂñY ò
-Š 4,
‡ Ã s MZ » kZ q
148
} izggzZypg { â
( ~K¬) X ÇñYƒ
c*
†C Ð Kà Zz s MZ LZ™yY { ZpîG
Ù !* 3…zÜÑ]gz¢š :X
0šE
( ~K¬) @Y^ Is MZ~wqC
Xì * Ù ™wÈ
ñYƒg FJðÃÐ~³ÆŒ:X
ÂñYƒ]ÃzÅËc*
q+ZpX Çìg: s MZÐ äY−ÆŒ
− ~ª
g ZŠg ðÃÆŒñZÎ »!%¤
/ZÉ Ô Çƒ7{ k
HÐ äY
− ÃŒ ÂñYƒ {ç » yY Ôì 1¹ Ã!%Ô7
gzZ ˆƒ è¤/Z b§ÏZXá™Y ,ÅkZ~ˆ Ô õJ/G 4X3 e **
Y„
JZÐ ~s MZ ÌA $ì 7ðÃgzZ ÑZzä™®ŠzóÔ<
( ëZ°Zd) Xá™Y ,~ˆQ õJ/G 4X3 e** Y−™
nÆäJ 7, c*"7,{ i »i úÔ ä™g »óÔäjÃrŒ:X
n Æ äƒ pÑ~ ®Š c*
Ù !*
`C n Æ ¶Š J+Ãr c*
+”‹gz¢š Ô Ç ñY ^ Is MZ » kZ Â Ç ñY
: s MZ {h
gzZ ñY`—" Ânƒ:x OZ ðÃ%ÆŒV; Ô} h Â
( ~K¬) Xá™Y ,~ˆ
{ ZpnŒ
L 8™gzZ Ëc*
ïE Û ~ 5 Zg å Š
HC Ð ]gz¢8c*
Ù !* ¦Ñ :X
ñWZx â Z]| Š HƒZ9™ug ÌŒgzZ 1uzgÃkZ äh
™ug õJ/G4X3 eÃŒn kZÔ Š -Š 4,
Hƒ‡ Ãs MZ »kZq Æ
149
} izggzZypg { â
ÈnÆäW~Kc*
}h+Š[ZÃkZ ººÉƒ: Z9
X ÇñY^ Is MZ Š -Z}Š
HƒZ9ÌnÆ4q
( ~K¬)
I~KÐ TñYƒg F JŠpŒ :X
yŒ ƒ Â**
X ǃ:g ÕpÇñY^ Is MZÐäY− kZÔì YY
( ëZ°Zd)
HwȌ :X
Ð KgzZ Vƒ~ s MZ~ ;g: „ wìÐZ Š
,
‡Ã s MZ Ôˆ Æ kŠ ¼ c*
Š s MZ Ug ¯ { Zp Š
HWŠ c* Ù !*
HWC
( y{è‡) X ǃ:g Õ%ZÔ ÇñYƒ
kZ Â}Š wïC B; c*
Ù !* usÜÐKÔ ñƒ Tg~KŒ:X
( y{è‡) X @*
ƒ7‡ Ãs MZÐ
B; ~ ˆ c*
¬ Ð ä3** Ô1ðŒ :X
3Ôä™s ™ u **
Ð KnÆ ä™ öÐO®Ô äðŠ
Ù !*
Ì(Åä™çz Ô ñY:C
Ôì Yƒx OZ~ „KÔ ñY: ÌV;zì CƒC
Ù !*
ÐK
ÔÆð~ kZáÄg™wZ e èÄ Zg ~hð~ @'
,Ë c*
yZ−Ç Z
( ëZ°Zd) X}™ 1ðŠB;~@'
,Ëc*
Ô}™s ™u **
B‚B‚Æ䃇ÃÆ{ izg Â}Š h Â{ izg Up~ yŠ Œ :X
7{ izgÐ ä3™wÈ~ { izggzZ Ôì @*
Yƒ‡Ã Ìs MZ
150
} izggzZypg { â
( ëZ°Zd) X ÇL I: Ìs MZ ÂÒI
g;Z îGÏG

( ~ÝzgÅ~t]h)
ì Ýq¤Ãg;Z îGÏG '
5Å~VÂZg•,!*
Åug MZypg
Š¼»]Zg kZ~ *™yWÛŒì °» „ ¢
g !* 8yYt sÜnÆkZ
*™yWŒ Û ~ Tì ]Zg kl{z ¸ì ŠHc* Ct ~ Tì c*W™f
Å
ø0LgÎÔì @* m{ » ö:XZ]“~]Zg kZÉ 7¸ Ô Zƒwi **
ƒ Ìwz4,
:p ÖZÆgŠ
èö×ønû Öøþ…‚ûÏøÖû] èö×ønû Öø ^Úø Ô ø ñ …FWû ]ø«Úø æø þ…ô‚ûÏøÖû] èô ×ønû Öø oû³Êô äö ßF Öûˆø Þû]ø«Þ$]ô
Üûãôeùô …ø áôƒû^ôeô ^ãø nû Êô |öæû †% Ö]æø èöÓøòô ×5 ÛøÖû] Ùö $̂ ßøiø þ†õãû Aø ÌôÖû]ø àû³Úôù XZ†nû ìø …ô‚ûÏøÖû]
þ†ôrûËøÖû] Äô×ø_ûÚø oj#uø oøâô XÜZ ×F‰ø þ†Úû ]ø Øùô Òö àûÚô
îGÏG5Åx¥ H»Ô Hwi ** ~g;Z îGÏG 5Åä ëÃ*™yWŒ Û ª)
Æ x »C Ù ~ ]Zg kZ Ôì 4Ð V¸g ZD -Zg;Z îGÏG
Ù q 5ÅÔì Hg;Z
- ð ÔD F,
Ô™J Û Ð ¬ÆZ}
Z ( Lƒ)}ÑZ bzggzZ º .n
X ¬xs6,
VzÈ
, Å ug MZ ypg D™yÒ ñ~g} .G1Z ]|
g;Z îGÏG
5Å!Íß L L: c*
â á g Z~ T c*
Û Š -Z ä~
Š[q V ]ÀWÃ õg @*
yZgzŠ ÏZ1VzŠ CÌà ? ;e ä ~Ôì ]Zg ÏyöˆðC=
151
} izggzZypg { â
~÷Ð zz Å T å Ìy- yxgŠ ê ñWñƒ D ׿zŠ
WÆypgÐZ ?T¾Ô Š
~y HwÈÐZ~gzZ Zƒ Za gÁ~Ë
~ ]h‰ ó Xó z™lˆ~ V:g @*
,v0*gzZ ,‚,â~ {‚
p¶ˆðC=g;Z îGÏG Å ì ¸ Ì»yZÝqpZ¼p ÖZ
5
Å¢x°Ôz™lˆ~ VÂZg t ¤ Å {‚~íZÐZ ?Š
HwÈÐZ ~
,™x ÈZ »]Š „z™f~ VÂZg Z}È tŠ ™ìt Å~(,
Å
Æ ö:XZèØg 'Zgx Ót
 ~ VÂZg yZgzZ m{ nÆwz4,

Xì D! x»ÅVß Zzä™]Š „gzZVß Zzä™~g ZË
c â Û Š á g ZäV
:* ~ *™Ñ[»ì $ eZzgÐñiœÈ ¬]|
áø^–øÚø …ø àûÚô †ôìô]æø Ÿ* û] †ô:ûÃø Öû] oûÊô …ô‚ûÏøÖû] èø×ønû Öø ]æû †% vøiø
WÆpÑypgz™lˆÅgŠ‘
~{‚~y 
"7,…ZâÔu Y~VÂZgt ¤Å{‚~y
WÆug MZypg
ì ~e $Zzg ~uzŠ Å ñ È ¬ ]| X ’ e * *™x ÈZ » ä™ ¬ŠgzZ
†ô:ûÃø Öû] àøÚô †ôiûçôÖû] oÊô …ô‚ûÏøÖû] èø×ø³nû Öø ]æû †% ³vø³iøc*Û ä~
â V vZwÎg[»
WÆug MZypg ) áø^³–ø³Úø …ø àû³Úô †ô³³ìô]æø Ÿ* û]
~VÂZgt ¤Å{‚~y
X z™lˆÅgŠ‘ è

Ô’ e **
Z™ÌÐ wÈzIZ LZgzZ’ e *  ÌŠp
*™~g ZË‘
: Câ
Û ìe ñ ¬]|
$ZzgÐÈ
152
} izggzZypg { â
äö ×øâû ]ø ÀøÏømû]ø æø äö jø×ønû Öø onFuû]ø æø åü …ø ˆø òûÚô ‚$ Aø †ö :ûÃø Öû] ØøìøWø ]ƒø]ô "
# o% fôß$Ö] áø^Òø
CZ ~
V vZ wÎg [» Â å @* W » ug MZ ypg Z
W{‚~y #
+
{0i ( Ð ]Š „z ®
) ¤) Ã]Zg KZ gzZ ¸ f
e |0
+!*
Ð ï¢
X¸D â
Û g ZËÌÃ` Zzi Z KZgzZÔ¸D™
Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö:Câ Û {zì e $Zzg „Ðñ iœÈ ¬]|
Ü$ ãö ×# Ö]ø oûÖôçû Îö Ùø^Îø ^ãø nû Êô Ùöçû Îö]* ^Úø …ô‚ûÏøÖû] èô ×ønû Öø p% ]* köÛû³×ô ³Âø áû]ô kø³nû ñø…ø ]* äô ³×# ³Ö]
/Z !~
¤ V vZwÎg c* Y7ä~) oßôù Âø ÌøÂû ^Êø çø ËûÃø Öû] g% vô³iö ç' ³Ëö³Âø Ôø Þ$]ô
Ü$ ³³³ãö ×# ³³³Ö]ø :c*
â V g—?Vùâ ¬Š H Â} zY^Ø»gŠ‘
Û ä~ =
ä™s çÂGvZ} ZXð7,oßôù Âø ÌøÂû ^Êø çø ËûÃø Öû] g% ³vô³iö ç' ³Ëö³Âø Ôø Þ$]ô
X Ì=}Š â
Û s ç:Ãä™s çì @*
™IgzZì ÑZz
ƒ w'~ ¬Š ~ ]Zg kZ ë ò~g Nyç1Z ]|
**
# g 0Z XÆ ]ZŠ „~uzŠ Ú/ ì 4 {Š c*
¬Š sÜ ë òZ i
{)z ÔKZ%Ô ¬Š Ôi úÔ]zˆ }ì aZ *
*™ ¦Ã]¬¤ ZÉ 7
 tÐ ~
X w®gñZƒ V *™ÑnkZ
,ÅgŠ‘
z aLZ™i ZâÐ VÆ'  ÃVâ ›ƒ
 ë \¬vZ
}WX ñâ Û uÐ]n
Û i Z
t:gzZ D™7kCÌZ ðÃÅgŠ ïE L ^Ivß F,
{Š c*
i ` Wk\Z
ypg Ôì ðÑ x \ Hn }g ø ]Zgt D™ÒÃÅ ä yY
153
} izggzZypg { â
)u ¼ » d $½ÅyWŒ Û »~] .)ÒZÃ]Zg ,™*Åug MZ
~tèÇ îSÔ’ e ** ™ H…~ ]Zg klkZx ÈZt 1ì @* ƒ
Xì ]gz¢n kZ Ô @* W7Ã}Š HHx ÈZ H » ]Zg kZ ~
 ÌÃ[g ‡Z z { ³Z LZ ÔZ {zì \ G,
gzZ ~g ZË ‘ gzZŠgŠ ~ Vߊ
x ¬ yf Z~ kZì ]Zg Åq=g;Z îGÏG 5ÅÔ,Š (F, /]Š „
Å ~g Z ¦
ÑZz`â ðÃÔ,™7'gz¢KZvßÔ,™Ô]ng Õì @* ƒ
X ñYHxzø]ZgÅ ` W 7(Z
9ÅkZ y›¤ /Zì ~æuª zŠ +Z q
-Z |gŠgŠ ïE L ^I
V˜ ~ Ô,™ ùŸÃµñ}¯kZì e** ÂB yY 7 zgŠ
œ¢6,Iè ]c* L ~Š ã
Zzg : C»V‘@* Ã~gñZ ´Š Vƒ e™J -
Å «o à ©Ïà ©ì * @Y ¬Š {%izgèYì yZh » yZZgzZ
xsZpXì @* ™Ðg Zz: Z-Š nÆ w”ÆkZ yK̈Zq -Z6,µÂ
+úŠ ÅpgyZZ6,
g Zh yWŒÛ x ¸y›gzZì @* ™y´Z »x ÅZ} (, ãZ
ðû\G, gzZ! Ô
CÅkZÔ M7Šz»ò¤ /uËÌ}~ÀÅkZì
Å¢Æ kZ : L » kZ H ?ì zz HÅ kZy W ?VY Ô @*
ƒ 7g¼
»Tì ~gz$¸ 6 â ¢ ?7éx°ÅyZZÆkZgzZ ~gz$
C @*
CðÃ7Zl»ÔìgÛy›` W{ i $
Za VZZ » Z,
'Z ƒ Ì ` W
0Z ì Ë$™ v W
Za VI ¯ Z+
15 4
} izggzZypg { â

g;Z îGÏG

{ukŠ~z0 # ™£Z & œ**
+!*
r Ññ]|v!*
sg ¬i Z

ì ðÑB‚ÃVÆ'
,gzZ V8g Å Z}
. ì ðW]Zg ug I ! Vâ ›ƒ ugI

‹Ã ?~Š
Vƒ @* á g Z » u 0* ‹Ã ?Æ ]Zg ug IkZ bc
. Vƒ @*
ñZ}

ì Cƒ]Zgt:
L »äF, Û ì Cƒ]ZgGtaZÐ ]ZgVzg ZD
ZÆV¤ Ù

ì @* -â ì e ì @*
Û ~ ] Zg kZß8
ƒ yâ ƒy´Z~]ZgkZ »u0* .
ñZ}

ì êŠjÃkZ {zKZ]nì e ì êŠ tig {zÐZì @*


™ Å~izgÔ

ƒ̈¤»s Û¤
# Zg »nŒ/ 6,Ë ƒ̈¤»¡~n%ƒ2¤
ƒg !* /Z ðÃ

,
Ô¤ k /ì Le Ü$
¼ ðà ¤ + ƒ Ô™ ›ÑzZ « à kZ ¤
/Z ì e ðÃ

ì ~g !*Š  Ï Vƒ , Š Z% ì à ¬§!*
á gZ ¸ ‘ gŠ nÆÆyZ îN Wƒ
t

}Š jN æ[g c*
[g c* }Š jN æ ? gŠ VƒZ 7,vZ c*
[g c* VƒxŠ **
¹

Xì @* gŠ } ì @*
ƒxzøðÃÐ à ¬§!* } ZÃu[ Z VZ
Ü" U*
ƒ xªVY ˆ

1 55
} izggzZypg { â
guzyWی
'Zgug IgÃè~$
L ^IÔgŠ ïE
ïE L ^IX •
'
,!* $uzyWŒ
ð•Z'Zgg eÐzg Åg Û
]Š „Åg ÇŠgz6,~VÂZgyZX ]ZgÅ ³ÑZÏgzZ]Zg Å[ZÏÔ]P'
,
yŠx ÓÂ,zX Cƒ/i ZâY •Z"™? Ø Ð {°‡x ¬6,g » f Zz™fz
EE
,
ðZ'gzZ ðYZ~]‡zZyZîp©$ °gzZ{Š™ Za Å„vZ È‚x ÓgzZ
Ëc* L m{Ë•
: ' zí~ykzyâ i ËÉ 7ŠñÚðÃÅ
,

-Z {È Xì Cƒ Ð zz Åí ÿL)
) ‚„q
gzZ ug I n LZ î
) ¤ ÅvZB‚Æ mÜZÉ
z® /Z }ì Y ¯ VâzŠ ug I**
Ü z ˤ
Ü z ÏZ ¤
ÅvZ É B•
/Z gzZ ì @* '
, Ü z „z Â}g Z*~ ]Š „
!*

z$
kZ ~{„zª +ÅV™u 0*
** Û **
ÅkZ Â}g Z*~ Cz ãâ
X ÏñY0yYÁ!*
zgzZug I**

-Z »äƒug IgzZ•
~V~f LZx|ßq ,äëÝZgŠ
'
gzZBÚÇzCZ f Å(gzZ‰
Ü zÕ
'
,zíìt{zgzZì 1è
zí{zÉ 7(ZZ
# X ÏñYï„G¼%Ãë{zBÌt
Ýq…{zÂǃÑZz• /ZXB‚ÆwqZìÈ•
,zí¿Zg ø¤
' '
,
~z*Š b§Tì YY ŒÐ wVq
-ZÃkZX σ„òzø:gzσ
 Dƒg !*
gŠ òÀgzZ ¦½Z LL{z´Æg !*
gŠ ~Š ZÐZÆx ©z Y Z%Z
 pì @*
Ñ»y´Z… Yƒ ƒy´Zx ¬»„z«~kZgzZ
15 6
} izggzZypg { â
ImIE
B+WE
gŠ kZ σÅÏZ °çgzZ ø ìt
Æ*ZçzwßZÆV;z~g !*
X ÇA x ÅZ:gzZ σ°ç:}g Z*è²%Ç}g Z*è²KZ ._
Ü zC
Lg Ή gŠ ~Š ZÐZì »g !*
Ù Âg !* gŠÆ· ÒZ¬Zwq¼ ¸
kZƸ ÒZ¬ZZ È u¼ ÂVŒ Æx © ~z*Šì
# ÌVc*
É ì ]gz¢Å Ùg \gzZazÃË: gzZ 7oÑ ðÃÅ äW~g !* gŠ
 Zg { Z'
~ùâ D„ ,DÐí) ÜûÓöÖø gûrô³jø‰û]ø oû³Þôçû ³Âö Wû ]öì @*
ƒx ¬y´Z
( X ÇVz™wJÐZ
gŠ òÀÆ *™ƒg b§ÏZ
~ yZ 'Zg ug It x ¬ §!*
Ù ª1ì Cƒlg !*
C gŠÆ«zŠì @*
Åli Zâzx™Ôc* ƒx ¬yé
L !ZŠ LZì
gŠ kZ Ç}½„zÐ x ¬ÈéÊ Z% èE
X ǃ¢q~g !*
ÃmKZ ǃ „z[ Z§ Ç}™ðZ¢ÅgŠ kZ ǃ „zŠ Z%!*
z [ x»
X Ç}Š ~¢qV;z™á éZpÅäu
 ì @* $Áì yâ ‡gzZ‚Ÿx ¬ Ìt
ƒ „z » li Zâz e
Xƒ ÑZz ä™ Zg7Ä
á ƒZŠ WgzZÈ0*
»]â ©ZÆkZg ZŠÎâ
Û »#
Ö Ó
# ÐVƒZ
ñCÆyZZ gŠÆ*™[g b§ÏZ
# [»Ðg !*
/ZXÐ,Š ~¢q ._Æ[ZŠ WgzZ j§ñƒ
hgÃj§ÆyZ¤
XÐVƒŠ Z%** GÂÐN CZi§ZuzŠ ðÃÐs§KZ™
zx » **
G ÉLZ ëì ¸zz ÝZ Å ~Š Z%** ~g ø ` WgzZ
z ò » **
157
} izggzZypg { â
(J
/ZçOX T e " ðAXF
¤ -ݬg ÇŠgz6,Ð Vh§gzZ V2Zg ñƒ
Û Ze
Xì 2~ y¸z o Z Ö Z ÂñY ¬ŠÐ g ±ZÆ ¿
$ÒZ Å#
Zc ¿vß Á„ ¹ 6,( ~zg: x) g »i§{h
+I z [8Æ <Ñ
~X+Z'Zg&~yZ káÃVÂZg ug Ig e7Z }X 
ù¤Åg;Z îGÏG 5Å~yZZ # @* ƒ7x ÈZ ðû{)z’™ÁqZ
g;Z G Å L L—†õ`û Aø ÌôÖû]ø àûÚôù †ºnû ìø …ô‚û³Ïø³Öû] èö×ø³nû Öø ™Xì "
5
îÏG $U* Û
ÐãWŒ
gzZD™lˆÃkZ vßÄÐ ~ëX ó ì
ó 4Ð V¸g ZD
Ù
VâzŠ yZZ# ì »VÂZg Å+Ïwq¸X D™„Åä0* ÃkZ
Å
{°z » [Z N ]Ò6,kZ gzZ bcÆ ö:WXZ ™f z ]Š „ Ì~ VÂZg
/Zìt |1ì "
» Vß Zz ä™: gzZ 䙤 ÐÄì
$U* " ŠqZ
ILG
-ZgzZq
Xƒ¨ £»ÄÑq -Zh
+ á ÂñYÑïƒ
Ú
 ,zgG Åy@sÜ Â D™x ÈZ¼¤
»‘ /Z™}Šá
A‚Špz ]{ðLZÉ 7._Æ*Zçz°Z ¸¦ÑÌ~ kZgzZ
Óâ ëìtt~Š ã C~(,
Ѓ Ì~kZgzZX ._ÆVh§gî
GG3G G
ìt ï ©G3©8Z
# BÐzz Å‘
 ,ƒgG ÏZ ¤Åy@
Ø ÐkZ¤ÝZÅy@
Xì x™?
Ð ]Ò~ y@Ó â ~
V \Wì ~z%~ V(uŠ¼
çO X¸ ïŠ (F,
Åpg { izgÐ ]ÒÃVÍßgzZ¸ n
pg { izg
158
} izggzZypg { â
ØøÛøÓûjø‰û]ô " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø kö³mû]*…ø ^³Úø :ì e $Zzgq -ZÅÈ ñ ¬]|
oûÊô ^Ú÷ ^nø ‘ô äö ßûÚô †ø %øÒû]ø †õãû Aø oûÊô äö jömû*]…ø ^³Úø æø áø^³–ø³Úø …ø Ÿ$ ]ô ¼% ³Îø †õ³ãû Aø Ýø^³nø ‘ô
 ¬Š7Ã\Wä~Câ
Û ( 194:mw!*
œâ ) áø^fø Ãû Aø †õ³ãû Aø
zz Åxßè]ÒkZgzZ X Vƒ n pg} izg {Š c*
iÐ y@~·Ë
ñ ‚ Z]|ìgÃè~g
zèøÚø ^‰ø]ö àûÂø æø ì ~z%Ð) $u~uzŠq
-Z
^Úø …ôçû ãö :% Ö] àøÚôù †ôãû Aø àûÚô Ýöçû ’öiø Õø]…ø ]ø Üû³Öø äô ³×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø ^³mø kö³×û³Îö Ùø^³Îø
æø gøqø…ø àønû eø äö ßûÂø Œö^ß$Ö] ØöËöÇûmø †º³ãû Aø Õø]ƒø Ùø^³Îø !áø^³fø Ãû ³Aø àû³Úô Ýöçû ³’ö³iø
á]ø g% uô^öÊø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hùô …ø oÖF]ô Ùö^ÛøÂû Ÿø ]û äô nû Êô Äö³Êø†û ³mö †º³ãû Aø çø ³âö æø áø^³–ø³Úø …ø
èߊÖ^³e kf$^³ÚE ! oñ^³ŠßÖ] ä³q†ì] ! ܺ³ñô^³³‘ø ^³³Þø]ø æø oû³×ô ³Ûø³Âø Äö³Êø†û ³m%
DMURV”
zz Åxß‹Ò~ y@Ó â Ð~
V ]ÀWä)‚Z ]|
kZvßì yxgŠÆypggzZZ
# g· c* gŠ
Û ä\W ÂÅÄc*
â
,êÐ
Æ =°Z [g wqZÆ VzÈ ~·kZèÑq -'
Ü z,Z ¿Z÷Vƒ Le ~Î Dƒ 7VŒ
~ƒ7~ ‰
X VƒÐ{ izg
@*
™¿6, L kZ Å ~
g I< V vZ wÎg[» ðÃÐ ~ë H
/
X 7¦Ù !ì
C
Æ ~t ï
GLE
4]¿Zg ø Ì~ kZ ‘
 ,ƒgG Åy@ˆ{g
159
} izggzZypg { â
$U*
X " &sÜÐV(u9VYì s Ü
'!*
Ð \¬vZ Ô ** ™]Š „~ ðË´Í™v YÃ]Zg ( 1)
™g » f Zz™f Ô **
™ ¬Š Å! x»Å+g ZŠgzZs¬Ô]n
V g—VY **
Ð~
Y ØZ Ú Z ä \W ‚7ƒ½Zì "
$U*
−7,¼ ~]Zg kZ
X ðƒ:¸Ìà ñ È ¬]|)HâZ c* â Û
áø^Òø æø oûjô ×ønû Öø áø^føÃû Aø àûÚô Ìô’ûßùô Ö] èö×ønû Öø kûÞø^Òø kûÖø^Îø zèø:øñô^³Âø àû³Âø
oûÞô„øìø^øÊø äü iö‚ûÏøÊø Øônû ×$ Ö] Íöçû qø áø^Òø ^Û$ ×øÊø p‚ôßûÂô "# äô ×# Ö] Ùöçû ³‰ö…ø
†ôrûuö oûÊô äjf×Ê o›†Ûe kö³Ëû³Ë$ ³×ø³jøÊø éô †ø nû ÇøÖû] àûÚô ðö ^Šøßôù Ö] „öìö^û³mø^³Úø
hôçû %$Ö^Òø äô eô ^Þø]ø ]ƒø^ô Êø oûiô†ø rûuö oÖF]ô köÊû†ø ’øÞû^Êø åü ‚ûqô]ø Üû³×ø³Êø äô ³ñô^³ŠøÞô
æø oûÖô^³nø ìø Ô
ø Öø ‚ørø‰ø ( åô Wô çû ³rö³‰ö oû³Êô Ùöçû ³Ïö³mø çø ³âö æø ¼ô³Îô ^³³Š$ Ö]
DNLTV” èߊÖ^e kf$^ÚE îÖ] pûWô ]ç* Êö Ô ø eô àøÚø 4 æø pûWô ]çø ‰ö
-Z Câ
 ,ƒgG Åy@û%q
~÷Ñ Û ñȬ ]|
ä~Â~g*]Zg SŠ WZ }÷~
# ¸k0* V \ WgzZ¶~g !*
‰ − k0* +
Æ ~ç gzZ Ëh Wwìt = c*
á c* 0*
7Ã\W
Ã\W~ VzvÆ V- ç ~uzŠgzZ ShzZgŠ e KZ ä ~çO
 ¬Š Ô ðW^ß~} vLZ ~ ÂA 7\Wp Hlˆ
LZ {zgzZ ( ~ }> )ƒ Z 7,Z À ðÉ ,ZgzZ VŒ
-g
(J$uy
W )ìgÈ~}>
160
} izggzZypg { â
\Wä ~ì ~z%Ð „ ñȬ]|~g $u ~uzŠq -Z
G
©$
Ü z kZ \ WÔ c*
n Æ Y ZßgzZ ]o¸ z ݸ ‰ ~ üG3 E
0* Ã
†ö Ëô ÇûjøŠûmø ‚ôÎø†û ÇøÖû] Äônû Ïô eø Äônû Ïô fø Öû^eô äü jöÒû…ø Wû ^ø³ÊøÔ¸ìg™g lZ ñ¬Š
( 211:mÏZ ) !ðô ]‚øãû :% Ö] æø lô^ßøÚô ç+ ÛöÖû] æø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖô
ñ¬Š n Æ ]o¸z ݸ™ Y V;zgzZ **
Y y *G ËLL ( 2)
** -Z sÜ~©‹§ Å ~
Y y*Gû%q V \ WÔ *
*™]n
/ZV; X Zƒx¥Ð ñÈ ¬èe
¤ $Zzg {gÃèÅ 6ËÌ{zì "
$U*
áB‚ÃVñŠ WzŠq
-Z nÆ«™ ƒgzŠÐ ~Š !*
Wy*G
X 7B pðÃ~äY
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zoùõ ×ô ³Âø àû³Âø X ´g { izg »y@,ƒgG( 3)
"
! ^ãø Úø çû mø ]çû Úö çû ‘ö æø ^ãø ×ønû Öø ]çû Úö çû ÏöÊø áø^føÃû Aø àûÚô Ìô’ûßùô Ö] èö×ønû Öø áø^Òø ]ƒø]ô
( 207:ÏZ )
# c*
Å y @Z â V \W D â
Û ä~ Û ñZ]|L L
{ izgÃyŠnZgzZz™]Š „ªz™x ªÃ]Zg ÂñW‘
 ,ƒgG
XÅg
~]ZgkZÐ~
$U*
LZë[Z" V \W ,q&t
Ð wqZÆg—wqZ }g ø G ÂBŠ ™ 5Ð ¿Æg—ÿ
<ÑgzZ 䙿6,~tÒÎZ ãZ%»gzZ ! x»Z
# ÐìZÇ!*
161
} izggzZypg { â
Ø ÐkZ:ì ~äg Z*Ï0
X™? +i._Æi§ñƒñCÆ
»]Š „ËÐ ~ pgŠ c*
V g—~ ]Zg kZ q Ìt ]!*
-Z
q
X 7w®i§mºðÃ
¬zg ZuZÆkZgzZÎzæÅÏ
ÏÎzæ
~| â 1 ¬Ð ƒ
 i úÅÏì –ätÕ—Ñr
#™
ypg { 1 ÎzæÅÏ D â
Û >}uzŠ Z
# Ô ˆ S7,
Åypgxß~y@{ âÆ| â 2 w‚ÏZgzZ ðƒ~| â 2 ug MZ
:ì e $ZzgÅŠ ƒ ZŠ1ZÝZ~ŸÆÎzæÅÏX ðƒÎzæ
áô^Úø çû mø Üûãö Öø æø èøßømû‚ôÛøÖû]ø "
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ýø‚ô³Îø Ùø^³Îø ‹ zõ ³Þø]ø àû³Âø
oûÊô ^Ûøãônû Êô göÃø ×ûÞø ^ß$Òö ]çû Öö^Îø áô^Úø çû ³nø Öû] áô]„ø³âø ^³Úø Ùø^³Ïø³Êø ^³Ûø³ãônû Êô áøçû ³föÃø ³×û³mø
^Ûøãö ßûÚô ]÷†nû ìø ^Ûøãôeô ÜûÓöÖø‚øeû ]ø ‚ûÎø äø ×# Ö] á$ ]ô "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø èô n$×ô âô ^³rø³Öû]
!†ô_ûËô Öû] Ýöçû mø æø ovF•ûŸø û] Ýöçû mø
-Z ñ ÷Z ]|e
q $Zz' ,~Š ƒ ZŠ ! Z òäòŠ ƒ ZŠ1Zx â Z ]| L L
yŠzŠ nÆÜæ ÿL 3XZ D â Û ñ÷Z ]|çOì ðâ Û Üg $u
c*Û ÂñÑ p={gëÜæ ~
â # ԸƊÃö
V vZ wÎg ]|Z
-Z ñŠ w$
Ïq +yŠ zŠ4Ð V⊠yZWZz}g vä \¬vZ
X[ZÏZuzŠgzZ ³ÑZ
162
} izggzZypg { â
Û ]ó~
ÂñÑp={gëÜæ™ â # tAÜ
V vZwÎgZ
gzZ ó óizgâ L LªV⊠zŠÆ w‚ ¬ŠÃVâ ›ÆÜæ ä~
V \W
g—6,µñkZ  D o VâpgzZ D™ŠÃö~ ó óyY$L L
ovF•ûŸø û] Ýøçû mø ^Ûøãö ßûÚôù ]÷†nû ìø ^Ûøãôeô ÜûÓöÖø‚øeû]ø ‚ûÎø äø ×# Ö] á$ ]ô :c*
â á g Z ä~
Û Š V
yZä\¬vZVâ ›} Zª( 161:mwzZ¢Š ƒ ZŠ1Z ) !†ô³_û³Ëô ³Öû] Ýøçû ³mø æø
Û «yŠgzZzŠ~!$
x- gzZ ³ÑZÏÔ4ÐyZ ñâ +ÆVâzŠ
Ù ªX[Z
z ³ÑZx- gzZì Hä Vâ K̈Z [NZ »yY$gzZ izggâìC
XìÐs§Å ~
V wÎgÆvZgzZvZ[NZ »[Zx-
i Zg »äƒgH[ZÏ
G
0Ò¨šÅZ Ô…Z ä ò ~â åZsÑZ **
–~ îG Ö ÑZœ]|
Ññ#
:ì
ðoÙpÐ gîx ¬ ~ Tì @*
ƒgz¢ (Z yŠ ðÃ: ðÃ~ x ¸C
Ù ( 1)
çO D Y ñ3ä3{/gzZ Ôì *
@Y z k]{/¹ Ôì CY
:ì ðâ Û Üg $uq -Z È ñ ¬]|e è Zz'
$ , ä~ ñ g gx â Z]|
pû…ô]çø qø àûÚô áô^jømø…ô^qø pû‚ôßûÂô æø †zõ Óûeø çû eö]ø ØøìøWø kûÖø^Îø zèø:øñô^Âø àûÂø
àønû nôßôùÇøÛöeô ^jøŠønû Öø æø kûÖø^Îø 'õ^Ãø eô Ýøçû mø …ö ^’øÞûŸø û] kôÖøæø ^Ïøiø ^Ûøeô áô^nø ßôùÇøiö …ô^’øÞûŸø ]û
Ô ø Öô]ƒø æø "# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø kônû eø oûÊô áô^_ønû :$ Ö] †ônû Úô ]ˆø Ûøeô]ø z†û Óøeø çû eö ]ø Ùø^ÏøÊø
]„øâø æø ]‚÷nû Âô Ýõçû Îø Øùô ÓöÖô á$ ]ô †õÓûeø ^eø]ø ^mø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø ‚õnû Âô Ýôçû mø oû³Êô
163
} izggzZypg { â
ñ 1Z]|Câ
ñÑp= – Û ñ iœÈ¬]|ªL L !^³Þø‚ö³³nû Âô
g ÃZ {zVH±zŠ Åg »Z k0*
Å_…g ÃZ ‰„g| 7, Ü zkZ
}÷‰
7V1Zz äÇVH±t c*Û äñÈ ¬]|Ô¸¾ 6,µñÆðZ±
â
V vZwÎgZ!*
yŠtgzZ ?~yÆ~ ã-t¹äñ–1Z]|Ô‰
ì C™ ZƒÏ~x ¸C
Ù –1Z} Z c*Û ä~
â V vZ wÎg6,kZ åyŠ »Ï
XìÏ~g ø` WªtgzZ
 Dƒ`ƒ rg ÃÐ Vzizg LZ vßZ
# ì yŠ {zt[ZÏ( 2)
ƒ ¦VâpÅnzŠ nÆyZ yŠ kZ Â ×™ ZŠ Z >Ãi Å b§q
-ZgzZ
]Š „Å{ izgì CƒÝqn kZÃyZ ÂÙp8Ô [gzZ8ÔCY
ìt Ùp[gzZì @*
Yï‘œÃV ZgzZ D Yƒ rg ÃБ
á
Û «ÃyZ=ÂÅä™ ZŠ ZÆ£zG‹Š „ä\¬Z}
IZÆyZgzZ ðâ .
»g ÖZÆVìpyZ n kZ Hx ÅZ6,yZ »pg ¹!*
-w‚kZÃwÈz
J
X Zƒ¬
lzz
tèaÂRßpÆ ]W÷ çû Âø Wö çû Ãö mø Wø ^Âø Ôì ÃÐ Wçû Âö (‚nû Âô
Ï ˜ Y f‰X ëÏÃkZ n kZì @* Ù yŠ
W™^ßw‚C
{Š ¬Z » yˆZ 6,VzÈ LZ \¬vZ ~ kZ Š
H3g n kZ Ïx **
»
˜ ò v+−Zg$
+)´ÔD â
Û
1 64
} izggzZypg { â
Š w$
c* ÃzZz Ðzz Å {ŸIâ Á‚zZz åŠ ðQ“L ~ ÝZÏ ( 1)
+Ð Y c*
¶ce ナ ZúZ ¦ÅkZ ._Æ {°‡X Š
HƒÏyZö{°’
Û kZì CWÌŠ ZúZ ¦Å ~DZŠú1
nÆä™ ãZzÃt
Xì CWŠ ÈZ ¦ÅÏ
Ø èzx ¸C
< ƒ Ì~pÆyŠÆÙpÇwEZ »ÏÂ( 2)
Ù Ôì @*
½w‚ä xsZpDƒgHnÆäoÙpx c*
ZP~
ÅVŠ „yZxÌyŠ VâzŠtgzZGgHyŠzŠ sÜ~
X ñƒqzæ‰
Ü zÆŠ
[ZÏ
ÅV8gz IŠ Æ ]+Z [gvZgzZ •
'
,zíug MZ ypg
yŠ »[ZϪ6,ƒ ` ^gzZ »Æ·kZgzZì @*
ƒg · Ìñ » lg !*
]+Z[gvZ yŠ kZXì µñ•
'
, z]ä6,ð•Z nÆVâ ›
!*
Ð s§Å à¬z: 4vZgzZ Cƒ wi **
¤gg Ñ" Ð +
$Y Å
Xì *
@Yc*Û «!$
â +gzZx ÅZ4ÃVzÈ
qzÑÐI·q Ü zLZ ðWÏ
-Z’ eIæWæWpì6,

~yZÔ Sg‚~ *Š kZ ¬Û g Ñ" ÃVzg ZŠ { izgÔì CYƒ
»
g »ÅÏOŠ Z ñWypgOŠ ZÔì Ìg OZ »Ïts
Vc* Û m{q
# -ZÐ
äƒx ÈZ » ~CÔ » ðÌÅ{ ÇÏÔ™Á}™¾}ÔIƒqzÑ
1 65
} izggzZypg { â
Å{yÔ ÎäWwâ *nÆÏ6,Vâ »Š Ô Î äY HÇ3 ZgÔ Î
-g !*
q
»ypg Ô'ÕgzZ “ ¶ Š ÔV×Îq
W Ô% ÂØVZgzZ ui ** -g !*
iÐ Vߊ t $Zzg OZ »0
((6,Vâ !* +eOŠ ZgzZ ñWdÛ Æäƒ

¾Ð Vzi Z0 eÔ el
+Z Ô „g Y @Š Vc* ¸ ¶ Š V˜ Ô Î ä0*
ÔD̈¤ÆVœ»gzZ VßjZ Ô » 30 c* +eÔìg Y ñ`
ǃ » 290
gp { izg Ô ìg Î [ˆ » ”g ZŠ {ÇÔg » IZÆ VzíŠ ÔV- >
` W~7 : Ô ˆ W, ðiG5E
4G"Z Åug I{ â k !gŠ HÅV¯yZÃd

¸~ VߊÆVŒ ÔVðh1 V”Ô ìgƒx OZùùÆÚ Š
̬Št6,
Vâ !* +eyâ g Z
iÅVCZzvZgzZVß ZzvZ¼Ô ñYƒ„` W0
á ÔN Yƒ }g7 VßgzZ Ôƒ À( Å ` W0
~ g OZÆ x +eì
ÐgzŠgzŠ Â~ VzàgzZ V2c*
g òsZ Ô „g Y tÐ „ ðVc*
{
á „V ÔTg]â OZ ~g »u‚Ÿ!*
ðƒx Æä|,¸Å0
+e
ÆTÔì Zƒ –{ðÃ6,y W c*
ÍÔIW6,yW,Ãg Ñ" gzZ
t6,Vߊ ~7 :  Š
HW'
, Ü z Ð} gzZ Ôì lˆ Å i
Z 6,‰
+e äT ! c*
¬Š äkZ ¬Š0 +eÆ™ Z}
WÃ0 Ø ]
.Ô „g™ Y?
.Z}
H~kZ ðZ (,pÔ ?g ZÖ¹Ô×zg¹ Ô Z (,¹0
+e !º ZvZÔ S7,
:H ZaÃkZäTì {zÂZ (, Ôì ¿g
oeùô …ø Ýô¡ø‰ûŸô û] æø èô Úø ¡øŠ$ Ö] æø áô^ÛømûŸô û] æø àôÛûnö Öû^eô ^ßønû ×øÂø äü ×$ âô ]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
1 66
} izggzZypg { â
!äö ×# Ö] Ôø e%…ø æø
'
ÆxsZz äsgzZ yZZgzZ• zZ}g øÃ0
,6, +e kZ !vZ} Z
+e} Z !Äg ZƒB‚
XìvZ[g Z¾gzZ Z÷!0
ä~ V g— ë Ô ì ~z%Ð ñk„0vZ †]|
éô ˆø ñô^røÖû] èö×ø³nû Öø6, »kZ Âì Cƒ]ZgÅ[ZÏZ
Vâ Wx ** # L Lc*Û Š
â á gZ
Xì @*
Y1( ]ZgÅx ÅZ )
ÅypgÔ ïŠ äY 7à { ÌÑ
 Å ` WkÙgŠÆ‰ Ü z
L ^I?„zì @*
ÏïE $uÔ ¶wâ Ñâ Ð VpzŠ ]Zgq
W~ g -Zq
-Z
# {z ! vZvZ Ô CY ~Š ;J
{È ÂñW6,ätgzZ V-i Zâ{È Z -
VÂYogzZ Vî ¬Šì ]Zg ]Zg Å ` WÔÇg VZ Ÿ ðÃVY~`â
M 1gÐOŠ ZÔ Åe
ñcÔ Åš $ŠˆÐOŠ ZÔ Å+
M !* M qzgÔ Å
gÔ Å+
„z Y «Ô Åli Zâz ¯½]Zg ]Zg ðƒ lg !*
6,¢ÙC
aCÙ ~ ]Ñ»
X öM²
]Zg ÔÆJZÐ u9a ð0*
V¹äƒ ðÌZgzZ ðƒ ð
gzZì yŠ »ÙpVŒÆy›` W ?ì„þŒÆÙp}g â½
Å ` WÔì CWg !*
zŠ ~ w‚yŒ ÆkZÏÔì HÏ~ à 1 KZÃkZ
3СÏZx **
y›Ôä [8Æg ZgzZg ZÔì[ZÏx **
»Ï
<gzZçzÔ ÇƒqzÑÐ <` WÔ å@* Ù yŠ »
ƒqzÑÐçzÆòizgC
167
} izggzZypg { â
gzZ ׊ ÌbzgB‚B‚Æ ðÌÅŸÔ N ¬Š xÅVâzŠ
/
ŸÔx OZå÷gzZì x Z¤z6,ìY÷{hzvZy4X ñY¬Cµ
!Y MbzgOŠ ZÔ °ÅŸOŠ ZÔ ÄOŠ ZÔ Ìg …» bzggzZ Ìg 4»
Û \¬ug nvZ Âì Cƒ ðÅÏZ
¬~ Vzàx ÓÃV¤ #
+ZgzZD Yƒ} 96,VzñÆV2ZggzZ V-™F,
Z6,}i {z Ô
 D g å Ô =  {z´Æ yK̈ZgzZ ]» ÃTÐ i ZzW
6]‡‘ƒ
« {Š c*
i ¹ Ô gs§Å { Çg !* Ö Z Å~
Å *™[g kZ Ô# V ·} Z
Xì ÑZzä™s çÃVzg]} (,
} (, Û
gzZì ÑZzäâ
G-d
¿! éE
5B Z »Ï
G!
5B-oÆyŠÆÏ
-ZÐ~] éE
ðìÐäY{ ÇÏìtq
$
guq -Z ÷ ñ Z ]|e $Zz',ä ò ~g g x â Z ]|Ô}™wzÚq ·
oj#uø †ô_ûËô Öû] Ýøçû mø æ‚öÇûmøŸø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø ‹
zõ Þø]ø àûÂø ì ÅÜ
vZwÎgD â Û ÷ñ Z]| L L D]†÷ iûæô à$ ãö ×öÒö^û³mø æø lõ]†ø ³Ûø³iø Øø³Òö^û³mø
Š°t ¤J -VŒ D ‹ : p=nÆÏi úyŠÆ[ZÏ~ V
# äô ³³³³×# ³³Ö] Ùøçû ³³‰ö…ø á$ ]ô )ì ~zâ 0Zz~èF,
" gzZ f e3:}g ;g
Do×ôù ’ømö oj#uø †ôvûß$Ö] Ýøçû mø ØöÒö^ûmøŸø áø^Òø æø ØøÒö^ûmø oj#uø †ô_ûËô Öû] Ýøçû mö tö†ö íû³møŸø
:ñ 7,i ú%yŠÆ³ÑZÏgzZ ä
3: ñ3¼%yŠÆ[ZϪL L

168
} izggzZypg { â
X¸D 3
G
5B-dZ ZŠgzZì *
6ì <k]{/¿! éE *™<¿ïZuzŠ
vZ†0'
,YgzZ~ŸÆ<Ð!ZjÆÄ0È Ãäzâ 0Z
X w®]c* Zzg~ŸÆk]Ð!ZjÆ
G!
ZÎÆkZ ñYÐ3 ZgTÔ ** 5B-o¼ ÌgzZ
Y wa †Ô ] éE
:**
Yñƒ_7, t× W× W~3 ZggzZÔ ** W:ZzÐ3 Zg}uzŠ
= ‚öÛûvøÖû] äô ×# Öôæø †û føÒû]ö äö ×# Ö]ø †û fø Òû]ö äö ×# Ö] æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø †û føÒû]ö äö ×# Ö]ø †û fø Òû]ö äö ×# Ö]ø
ì Zga C
Ù gzZÐ uvC
Ù ÔИÍC
Ù gzZÐ DC
Ù t ‹ ä \W
$gÑ "7,
Æe .c*
Ý»uZzñZ} Í„g W¬t,i ZzWÅrÐ
gzZg Z- ŠzgŠÆVâ kÑ !x **
»[g LZgzZÔá$Æu {gzZ}g f
Xg !* ,
zv'ÆV½gŠ
Ù Å Ât ! ¬Š ä \W
Ù C
 ìg W− }çZù Ð ‚C
IYgzZ Ìg ZgŠåÃzÝ¬Ô Ìg Ç# .㊠ZÆyZgzZ Ìg Zæ**
Ö } Èg
D hzŠgzZ Ìñ h1 á Zz äVZ xŠ× W× Wvv Ô Ìg ZrÇ
Ìg ZŠgi Ô Ìa á Zz ½ DŠÃÔ ïZ
ðÃÔ Ìg ZÎÌwa Ô Ìg ZŠ **
yM Ì{z~ yZ Ô6,f@*
ðÃ6,M ðÃÔ6,¡‚R,
ñðÃ6,¡‚
z ÄÔ~Š@z qÃg'Zg Åypg™{g {gÐ\ ÆÈyŠÆypg ä
~}>Ìg !*
-Z~ w‚ Ì{zgzZ ~g Z ¦
q /™zgzg~]zˆ
169
} izggzZypg { â
 VZzg ƒ  ` WÔv 7s§Å~ Ìg !*
 ƃ -Z Ô}¤
q /7
Æ VzÀiZiZ ÔB‚Æ Vzn ñƒ ¨ s§Å { ÇÏ VZzŠ
»vZÐòÅÏì c* W~TÅ~tg $ukZì „gƒ‚itÔB‚
YÀ 9E
5Ÿ ) gzZ ƒ ) » { ÇÏt ! s§Å{ ÇÏÃVÍßì Lg @*
½3 Zgt Ô éH Û
g å¸
Y0~i úà q
Ô ** - »V-i ú"ƽw‚w‚tÔhsgÅV-i ú
E
6,<}k , Î ð~ Vzh Y D Z š/» V ðÒh“" äZ6,} (,} (,t

** WgzŠ âZ~ \ðŠ CÞÅVñ¤
YgzZ ** /»VñZy
ui * Yƒ {Š â W
*tÔ **
ÔÐ ¿7Ð y!*
i‚?ì HgzZ Â7W, /Z
Z »g åÅáZz äg 剤
!Ðwq7Ðw‡
Ô y7 Ð V¤
Û \¬vZ  D hzŠ s§ÅÏvßZ
#
}g ø D™n²{z Ô ?ƒ [ ™ Zg7 x » CZ »gzŠ'
× kZì!$
+H
~Š }Š ~g7 ~g7 ~gzŠ' +» kZ ‡W}g ø gzZ Šq
× Å kZì ¸!$
ÃyZ ä~ÔVƒ@* Û } ZD â
¯{ ZÍ»~! ¤ Û \¬vZ ÂñY
gzZ ~Š™ «]ngzZ Ÿg KZ ~!$
+Æ ôzZ F,
gzZ VzizgÆ ypg
ƒŠ
~÷ùâ Ðí ! zÈ }÷} Zì @* á gZ™ â
Û [æÐ VzÈ
KZ Ð í ~ q ½Z kZ LZ yŠ Æ ` WnÅ w°}÷nÅ ]³
Ô Ç Vz™Ã6,Å~g v~ kZÐz™wZÎ ~ }g !* W
Æ ]y

170
} izggzZypg { â
@* VØ»~g v~ÐÅg wì Z÷?J
™~g *6, -Z
# nÅ]³~÷
Û »gzZ ) Vñê»nÅw°}÷gzZnÅ]³~÷Ô ÇVƒg
Æ( Vz
Ô ƒ Y^ßÃVzyLZ ñõ?[ Z'ÔÇVz™: ?fgzZ ZÎgt ‚
™NŠÃ[Z Nz̀Z kZ º
Û ÔVƒèZgÐ ?~gzZ c*
Š™èZg= ä?
X D YÁgzZD oVâpì MyŠÆ[ZÏÃ#
Ö ZkZ
gzZgÐ\ ÆÈnÆŸg ÅvZsÜgzZx ÅZ » { izgìt
HH§{Å„[Z Nz̀ZÆvZ, »]zˆz™f
X åŠ
Å\¬z: 4vZ yŠÆÏÃVzÈì x £ »]äz ÙpX
àSÅvZ ~ ypg Óâ Xì M[Z N »wqZÆypg è{ â Ð +
$Y
{Š c*HVzô[Z N »¿(C
ik Ù ~·kZgzZCƒwi **
Q',
z¤g
i úÔÇg } izg Æ ypg }g7 ä }È Z
# < g¨Xì M
w”Æ[½ÆvZgzZ Å]zˆÅyWŒ
Û Ô Hs MZÔHx ÈZ » ôzZ F,
+»yZgzZ ǃ[Z N{Š c*
Ô ÇƒxH!$  yZ ÂHg » f Zz™f nÆ
i H »ƒ
Šx ÅZ »íÁqZyZyŠTQ
gzZëZ HnÆ¿kZyŠ {zÂÇñY c*
yŠ »!$
+ÆíwqZ ‰ G ~ ypg { â [Z ÏX ǃ ]ä6,H
Xì YYc* +Z »ÑzÌZ ÅkZnkZXì
Î{ i Z0
x ÅZ kZì 4ä™x »,Z™ƒ^u~ÙpÑZzä0*
x ÅZ H /
á yc*
?Vƒ: y áÆ

171
} izggzZypg { â
?ƒñõ?[ Zì * ŠÈÌtÃkZˆÆä0*
@Yc* x ÅZ H /
,
?Yà7yv»¿Z'c*
ßÌðÃH /
Ìð¾w'KZ ä Tg ZŠ { izg »ypg H /
~]‡zZÆV-È0*
Ô ð¸ LZ {z ? Ç ñ3wâ x Zwˆ Æ ypg [Z {z Ôƒ c*
3:
8™ï ^
¢ ,Y** g â t £Æ VÍßvŠgzZg ZŠzÔÏz7,
6,kZgzZ **
 gŠ
?X ÇŒZzgz„
E
Eћ8F
i !*
Ð ðÍegzZ ~g ðB ÔÕÔ^ÑÔÃy!*
iKZ äkZ~ypg /
?uŠ hgx Î"Ãy!*
iKZˆÆypg HÔ 3g
3ÃV»gzZ Vî Zç ÔVBÔV Z~ ug MZ ypg ä kZ /
**
ÔG ZŠ Z t £Æ hèIZ Ô Å ~g7 ]gz¢ Å VzÇgz¢Ô c*
î
ÃyZ ¸ : } ÀÆ XÔc*
î ** Š ‘œ
3ÃVÃÈÔ Ñï >Ãi Ô c*
Ÿ Z•»B;ÆVî ZçVB[Z¿¸ HÔ Š Z´} À
?Çè
lp6,kZÉ ÇAŠ ~ ª
q Å‘ÃÃð¸ LZgzZ Ç ñ3Šp H /
?ÇñZ F, /ZÔ Ç£ ¿Ô ǃ
ZÔ Ç} š
*Š KZgzZ Çá™È@WÐ VÂgz¢B´Š Å0#
Ö Z { z[ Z H /
?Çìg\~
Š™èZg= ä ?ä yâ
c* Û kZƇWX X X X X 7¦
/Ù 7
C
¹ÃV-g ZŠ)fX VƒèZgÐ ?~gzZ
Š J (,
wÅug MZypggzZ c*
172
} izggzZypg { â
-Ztä?b§Tì c*
q Š ŒtgzZì ~Š™ Za Ì¢
A &ÅkZ ä
~ ?Åä™ÆVñ»(gzZ vÐ Vñ»ß 1NŠÆg Z *·
h g Z*/~g7 Âßx »Ð È ?b§ÏZì ¢
‡WgzZƒ M Ü ¤
A &z ‰
h Vñõg—Æ
# Ôƒ M
Æ ypg: VY ë Âì |t Z
ÅäƒñõÃëgzZ,g Z*._ÆVƇWÌÏ0 +iň
H,Z Ë~[Z Nz̀Z kZÉ ñ0*
{k 0™Š r ZŠ~ kZì BJ
•: îE
Å\â ‰}Š™u { b§kZ™ °ÃkZ ñ0* /z õWÅ
î: ò¤
} (,} (,Ð ua ÏZg f ]‡zZ Î1ì à©zHX~Ú Š$
Xì u {™°ÃV¸gzZVƒ ÇÉ VzífVzƒe
‰™| (,
Ð kZÉ|@*¸îE $ì Cƒ~$Å\â|@*
4›E
0G 
°çèy´ZƇW îSgzZ Ï0
+ i ňÆypg Z åE<XÅì Cƒ~ wqZ
™,jz È Å äg Z *Ï0
** +iB‚Æ ò ¾gzZ o ôZ {Š c*
igzZ™ÍÃ
ypg äë’ e ** +
ƒVÈs ™~Ï0i à ZzˆÆypgX ’ e
Xì c* +ÃZg7Zg7Ð
VZ {Z
V¿gzZ V8g KZ~ ug MZ ypg ä ‡WTìgŠ *
ct
Æypgì ˆ W7¶¼~]gŠU Z X
ÆkZ ¶¿g Î ~QÅ
gŠ »kZX}™ ay
ñc* ™wewegzZá uzgB; Ð éŠzŠ ZŠˆ
t Ô Cƒ 7¶¼ n Æ Vß Zz h
~(, e gzZì Lg îÌ~ˆ Øg
173
} izggzZypg { â
Åug MZ ypgtŒŠ Zi WÃLZ J
-ypg Œ Z [Z òŠ W σ t
8™t Ôì s ÜuZuÆ2 »gzZ bzg
[Z 1 ¾¼ ¹ ~ ypg ¢
: wìz y·Š »o ôZz t
Û ~ w'zx ZwgzZƒ: x ÈZ {z~ Vzi ú¤
/Z
ì g2~(,]Z f ÅkZì Y™ÌnZg **
à ‡W¿¯§t »}È Â;g
Æè%Å „ ‡WÏ0 +i ÅˆÆ ypg’ e ツ~g7 ÅkZ Z åE<XÅ
,zíŠ
'
]ÃWgzZX Çìg ~g Y ÌŸ »• /ZÔ}g*._
HH (Z¤
:gzÏìg C™x » CZ bzg EÅxsZzyZZÔ Ïìg«™Ð ]‚z
ª îŠ wÅÃkZQ »]Î σ ÏÅ]gúkZ Å[²wV ~g ø
?dŠ c*Û ™ÑŠŠ c*
â ÃkZ ä \¬vZ Ô îŠ™ó PÃñZ™G LZ
:** Y0:,Z
( 92:-) —^$÷^ÓøÞû]ø éõ ç$ Îö ‚ôÃû e$ àûÚô ^ãø Öøˆû Æø kû–øÏøÞø oûjô Ö$^Òø ]çû Þöçû Óöiø øŸæø ™
»]Î ÂÐ œä T **
ÃkZQ @* ƒ: b§Å]gúkZgzZ L L
X ó óÑZ e™} •} •™h Â
z ›ÃVâ ›x ÓyŠtì t ]!* -Z Å yŠÆÏ
m{ q
ì êŠ x @ »]p Z
ÔV'¾yŠ kZXƒ 쇊 3Z yxgŠÆVâ › @*
ŶŠ y·Š àSs§ÅVÍßwÒZ uDgzZ Vƒ Zç ÔVBÔVzM
6,y›[» ïE Ù [Z îGG
L 8™C £œyŠáZzÏn ÏZ Xì ˆÅN @*
Å yZ ÔN Yƒ lp Ì{z ‘ ðAXF( ÃÝ
Û ‘œt @* Û
HH n
Š
174
} izggzZypg { â
» äƒ lpÃVâ ›x ÓyŠÆ[ZÏX N Yƒ ~g7 Ì]c*
gz¢
ÔlpÐ}uzŠq
-Z ` W{z b§T Š Šx @tÆ™ëZ
Hc* Û µñ
x ¬ {z b§ÏZ Ô ìg™{C gŠgzZ è5B‚Æ}uzŠ q
Ù b» àŠ c* -Z
Æ ` W b§TgzZ Vƒá Zz ä™e
$¬g Å}uzŠ q
-Z Ì~ VâŠ
}uzŠ b§ÏZÔì™™g ÖZ »¬zŠ 3Z™wÈÃs %Zb!*
{zyŠ
~ ]¸Å yZ Ð g ë!* Ù b » ¬z Š 3Z Ì~ VâŠ
Ô,™ {C
X ÏÃà: yv¼ÃyZФԊxsZgzZ ǃ†ŸZ
Ö Z ~g7~¢qèÇÆ™ »Ã]¬i Úz]Ã%Zb!*
ðs Z #
ÅVâ ›'¸ÔŠ xsZ6,R@¬èYXì ~gz¢”Z **
 ** ƒ »
− ÌV˜ ~½ *Š X 9gŠ Æ äSÊz Æ yZÆ™ ~È
Ð yZ~¸{zgzZì CWÃ/& **
wq‹gßÅVâ ›V;zÔ Y
X ùg »nÆäY3ÃyZ {zB
bgÛài Z
q Vͤ
kZÆ yZ ?ðƒ VYª /Št ÅVâ ›ìt wZÎ
c* ,
Y šVZx' Ü z™NŠ ÃT ? Zƒ H »/$
Y} (,} (,Æ ‰ +Š z −
)g
-Z ` W{zX ;g: 쇊 3ZyxgŠÆyZÝZgŠX¸ D™
+ZiÐ [²q
Z
Æ]Z f }{z Ô „~ V-”g Ñ" 1gz¢
}Ô „6,x **
¯ ¡§6ÃVâ ›ä„kZX6,x ** Æ~gŠ Z'
ÆÝ}ÂÔ6,x ** ,
ó ó ð¸ ð¸ ~ :Wy›x ÓL L : c*Û Š
â Š
á g Z ä \¬vZ Xì c*
175
} izggzZypg { â
L ÆTÔ CW7Ãwq‹gßt yxgŠÆyZ n` W1( yWÅZ )
:
X ;g * +Š »yZÐVߊÆVz)gzZ ˆ9ZƒÅyZ
@Y/$
-Z[ZÏnÆä™ì‡Š 3ZÎâÆVâ ›6,R@¬
ë Zq
ÔÛ k]iZÔDƒlpzgzäy›yŠ kZXì µñ ~¯z
D™ {C
Ù b » ]zIB‚Æ q Ù gzZ ïŠ ‘œÔ D Î 7
-ZC
ÔD YnÆä™ZŠ Zi úÅÏ~yZyF,
WzÆàÙpÙpX 
Dƒ} 9™ 5 J0 +»~ :WvßÆ º´gzZà}g7
+»Ð ñ0
.ÐgZgzZ Dƒ m,
» ÏÈ Å Z} .B‚q
g {>g—ÆZ} -ZÔ
Ù ~ yZy F,WzÆ { ÇÏÔ ïŠ x Z9
xWÆ Vâ ›Vzg ZD Û
: Ôì @*
ƒ÷Z ðÃ: Ô ZgÍ: Ôì @*
ƒ Ñ» ðÃ: Ô Z (,
: Ôì @* gðÃ: ~
ƒ N*
VâŠvŠˆäW:ZzÐ V;z'X¦:gzZì @* $¾
ƒy{ ðÃ:gzZ d
á Š !*
:Mz { ¬ Ã\WLZ y›Ì~
Ô−y›Ô−}È b
,KggzZ ~(,Ô−: ZgÍgzZ Ñ»Ô−: d
» ~gŠ Z' $¾gzZg Z−â Ô−
gzZ Çnƒ 쇊 3Z ~ V$Å Vâ › G b§kZ Ô−:
b!*
Û ÌÃÏg eð¸z]p Z
Xì ]gz¢ÅŠ 3ZÅ b§kZ ` WX ÇA r z
Æ! ÃuÅðsZèIФC¨¤s§q
-Z @*
W7~™
/nÆpg ÃVâ ›ä xsZ s§~uzŠ Ô {Š â Wn
gŠVZ¤
ÌŠz!* Û µZñinÆŠ 3ZgzZ Å7]x
ÆkZ1ÔG ë Z
176
} izggzZypg { â
ì‡&Å]ÐÎâ Æ yZ Ô g DÆ ]Ã%ZŠ Z
Û ZÆ0è#
Ö Z
ÅVâ ›ÐW ÂÐ gg Z Œ,Ú]Ã%Zt y
Û' Wìt wZÎÔ
gzZ ,g @* +
Z~ V70 i KZÃx @ ÆÏy›l» ?σ Hwq‹gß
X Vƒ 1ÆXXäô ×# Ö] Ùöçû ‰ö†$ Ö] ‚öÛ$ vøÚö äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸZø Z
¬¦Ñ»Ï èL+
üL!Y Xì Cƒ Z
# Zz-èi ú6,Tì Z# Zz6,¿kZϯ ú
¹~RìYäò ·x â ZèYì < L i úÅÏZ # ®ÆyÒÆR
[ZÏyŠÆ-ªN Yƒ¦,ÏzŠ~yŠq
³ÑZÏc* -Z¤
/Zì
Û i úÅ-gzZy%i úÅϪwzZ ÂñY 7,yŠ »
á Xì n
tÕbg
i úÅÏq -Š 4,
ÆÃZ# ®Æ w¸ÛZì c* â Ûk
,’ä ò~g ‡Z5
Ïq -Š 4,
Æs ¦ Z‰gzZ›
á zîG /Zì ò :6,ÏZgzZì Z
0½É âp¤ # Zz
ÅtZ@ ïE L 8™ 6Xì tñèn Ûq -Š 4, ƨ¦gzZ ì < L i úÅ
äô nû ×øÂø görôiø àûÚø Øùô Òø o×FÂø ‚ônû Ãô Öû] éöç×F‘ø görô³iø æø :ì @*
ƒiáÐ]g „
‚õuô]æø Ýôçû mø oûÊô ^Ãø Ûøjøqû]ô áô]‚ønû Âô †ônû Çô ’$ Ö] Äô³Úô ^³rø³Öû] oû³Êô èô Ãø ³Ûû³rö³Öû] éö çFבø
]„øâø æø Ùø^Îø ^Ûøãö ßûÚôù ‚ºuô]æø Õö†ø ³jûmö Ÿø æø 躖ø³mû†ô³Êø oû³Þô^³%$Ö] æø èºß$³‰ö Ùöæ$ Ÿø ^û ³Êø
oûeô]ø àûÂø èºmø]æø …ô çø âö æø hôçû qöçö Öû] oø³×³Âø Ùöæ$ Ÿø û] æø èô ß$³Š% Ö] o³×ø³Âø “
º ³nû ’ô³ßû³iø
z!èøËønû ßôuø

177
} izggzZypg { â
[ZwZ ¸ZbÑŠ
%» ~
uF, V g—6,i úÅÏ?Š ÅäƒZ
# ZzÆÏ>+
?Š Å[z x ZñÅ ~
V *™ÑèYì **Û „gzZ x ZñG
â
¦IZìt?Š ÅyZ b‡Æäƒy%[Z‹Z|ì Cƒ
ÆxsZ^åL}G
~}g !* Wwqy.6,¿! Z²Z q
©!» kZ Ô c* -ZÐ ~
q
yÒ Ã b -ZÆ xsZ ä~
V x™Zèg—çO Ô å *
*™Ýq ]â ¥
~ ]Zg yŠ c*
Û ,i ú õ0*
kZ™Ít Ô n â Û Š á g Z ñƒ D™
ðÃÌY ZÎÆVzi úõ0* íH L Z à$ âö †ø ³nû Æø o$ ³×ø³Âø Øû³âø ¹ä! Z²Z
yZ6,
t1Ô7L L Åøç$ ³_ø³iø áû]ø Ÿ$]ô Ÿc*
ø â á g Z~[Z ä~
Û Š V \Wì i ú
x Ó¹!*
{z´ÆVzi úõ0*
ì @* $ukZ óñ
ƒx¥Ð g ó 7,Òg*
$U*
X Zƒ" ** Û ),i ú
# Zz»i úÅ+Ï:ÔÒªn
ƒ: Z
» Vƒ Ç b‚ ïŠ [ Z ŒyZ0
+Š » kZËZ|1
V g—n kZ Ô Cƒ7Z
ä~ # Zz i úÅÏ6,Vß Zz Vƒ ÇgzZ å{°!*
Hc*
ì e¹ Š Št [Z ZuzŠ Ô c*Û Š
â á g Z [Z wq ïE
L i8ÆkZ
¯ úXƒ Ŭ Ð äƒ Z # Zz Æ +ϯ úWt Å~ V ]ÀW
Û »\¬~g !*
^³Úø o³×FÂø äø ³³×# ³Ö] ]æû †ö ³³fùô Óø³jöÖô æø yâ 6, # ZzÆ+Ï
äƒZ
ÅB‚ÆÏ èL[‚Å äø ×# Ö] ]æû †ö fùô ÓøjöÖô æø èYÔì @*ÑŠ Ì ÜûÒö]‚øâø
™ª
# ñ » Tì+ »%Zt gzZì ˆ
»¶°Zm·x â Z ;g Ôì [z Z
178
} izggzZypg { â
L ÃÏ > [~RèìY
[z » i úÅÏìt È » kZ Â I<
Xì < L i úÅÏ7¦ / Ù Ètì "
C $U* Ð< L
Ùôæ$ Ÿø û] äö ³qûæø :ì c* Û `gŠ~p ÖZyZÃbÑŠyZätZ@ ïE
â L 8™
oûeô]†ø Âû Ÿø û] &ômû‚ôuø oûÊô "
# äö Ööçû Îø oûÞô^%$Ö] äö qûæø ^ãø nû ×øÂø "
# oùô fôß$Ö] èöfø ¾ø]çø ³Úö
æø x% ‘ø]ø Ùöæ$ Ÿø ]û æø Åøç$ _øiø áû]ø Ÿ$]ô Ÿø Ùø^Îø à$ âö †ø nû Æø o$ ×øÂø Øûâø äô Öô]ç* ³‰ö gø³nû Ïô ³Âø
!èô ß$Š% Ö^e äô eôçû qöçö Öô è÷ß$‰ö äö jönø ÛôŠûiø
FÃÏÇ*Š
ì „gk,
Ö Zì g Zq(Zt
ëì ]gz¢[ZgzZ Q7”›ZÃ#
Ù b(Z »+Š kZÔVƒ¢gzZ ì‡âui Z6,
+ŠgzZ,™{C + Š LZy ›
yŠ ¹ Ô ñYƒÏÌÅ *ŠNÑt ‚Æ*Š Ô,™7:%(Z »
tÔì xzøÐÏÇ*ŠÔì xzøÐÏ*Š Ôì ðƒ7ÏÅ *ŠÐ
ÃÏÇ*Š pà Z- Š Ô àƒ ÅV¹gzZ …™ » V¹Ô '!*
kF, P
M K̈Z: Ôì t ÜZ:ì ðZ: Ôì „g
ÏÙgŠ: Ôì ÄZÑ: Ôì +
yT: gzZì | .: Ôì Š c*
# Ù Å Z} .: Ôì/_
Å Z} Ö }
.» # .: Ôì
Ô öÐÆV”t Ô g Zq}g ‚Ôg Zq»V¹Ôì 7¼ Ôì
oVâp b§ÅV”~¸Å *Š „,Z Ô 7~g ZŠ)f ðÃÅV”‰
-Z6,R@¬Ã *Š ` WÔ7‚ÙpÇp „g
Ôì ]gz¢ÅÏq
]»ÏKZŠpy›ì k\Zpì $
Ë W„Ð ÒÃÅy›Ï{z
179
} izggzZypg { â
\WÔ B76,i§gî 9pÆ kZgzZ D 0*
™7ZŠ Z 6,i§ 9
Ôì „gkF, gV˜
$U*
çWÃkZk\ZÔx ¸gzZ ðÃ\ W,™"
D 3ŠÎÌ{z Ô f e ]Øg Ì{z Ô‰q
e ]Øg ÌëÔ f -Zƒ

á gzZ »ÈÔì ~g ù»…Ì{zÔD 3ŠÎÌëÔ
…ÌtÔì ë
7„ÅËÌÃkZÔì Ôx Zg WÌ{z Ôì Ôx Zg WÌt Ôì »È »
y›Ô „ (Z ÌtÔì „gg ¦ /H~kz7,îÏOC&Ôì „gg ¦ /H~*Š
Ç?— ^÷Þ^Îø†û Êö ÜûÓöÖø ØÃø ³rû³mø æø ™ :ì @*Û \¬vZÔ Yƒ7y›(Z
â
ÐgzŠ Ô Ç ñâ
Û «~i q
Ð Z y
á »vZ ÂÐzg eÐvZд y›
XЃ YäT
Û ¶ª
oÆ oÔ ~ \zZ ÈzŒ qt Ôì ;g Wy› dŠ
tÔäÑ ?Š Ô~ äu äŒÔ™NŠ ÃVâ ›Ô ñƒ y›
Hƒy›Zg7^ì ]!*
$NÔ Š
d H ÂÔD YµVÎ'
,Â~ä™
á H ? åy›Zg7 » Zg7 t Z²H b§ÏZgzZ Ô Š
x Hw$
+Z Ìg Ô ˆw$
+
iÔ¸ „
.3!*
gzZ Ô‰: Ç Z] $gzZ Ô¸ ~Š· ? åy›Zg7 » Zg7
 6,"
ye yeРრŠ
Ôƒ c* Š wJ e ~ç‚ c*
Hc* Í ÂÔ µ Z Ì×
~V1² Ô ¶7bzgtg0
+ZÆyZ ñWvß Ô Zƒ7t~y*zy
B‚Ô **
3B‚Ô¸ ïŠ ¯ y›o Zg7» Zg7 ¸ D Y V˜ {z¶
:ì @* $uÔ7t
W~pÑg  »ƒ
Û ðÃÔyK̈Zƒ  <õzZÔ Á
C
180
} izggzZypg { â
àûÚô ÝöWø 4 æø ( ÝöWø 4 ÜûÓö×% Òø ‚ºuô]æø Üû³Óö³e$…ø á$ ]ô æø ‚º³uô]æø Üû³Òö^³eø*] á$ ]ôZZ
Ÿ$]ô oùõ eô†ø Âø o×FÂø oùô ÛôrøÃø Öô øŸæø oùõ Ûô³rø³Âø o³×F³Âø oùõ ³eô†ø ³Ãø ³Öô Øø³–û³Êø Ÿø hõ]†ø ³iö
XXîÖ] (pFçÏj$Ö^eô
+ZÌgÔ ˆw$
w$ +d$NÔ Š ++Š V;z‰ [²V˜çO
Hw$
y*zy VŒ ä Vâ › k\Z pˆw$
+y!* Hw$
i ÔŠ +k]Ô Š
H
Û ðÃ1Å #
ëèY Ô ðW7~pðÃÔ Zƒ 7t Ö Ów‚ Î8 ~
Û »xõzÁqVŒÔ7]p Z~ëÔ7]Zz)~
xõzÁqV;zgzZÔt
7:%»xsZ N Y y˜ ë}Š =ÂÃ\W…vZ Ô;g 7t
Û»
ÔVƒ ˜ ó ~g ø Ô,™7:% » xsZ ¼ Ô,™
: Ã6,xø**
:ì @*Û \¬vZÔ} 7,
â
]ƒø]ô æ$ ^Þ÷çû âø šô…û Ÿø ]û o×øÂø áøçû :öÛûmø àø³mû„ô³Ö$] àô³ÛF³uû†$ ³Ö] Wö ^³fø Âô æø ™
—^÷Û×F‰ø ]çû Öö^Îø áøçû ×öãôrFÖû] Üöãö fø ›ø^ìø
ëÔN U Œ »Æ5 Zg ëÔƒ: 1ÃËáb§kZ ë
: 1ÃáZzg ÌË~à Htä ëÔN XÐ äƒù Ÿã0*
yZ9zg… BŠ vßÔgg »Ã䙊æ 6,]gz¢ëÔ,Š äƒ
Å Å
tÔì ö:WXZ¬ÁêÔì ö:WXZ ÒŠ Zg ZÁêÔì 7Áêq
~(, -Š 4,
Æ
hg â ™^Ô M
Ô M h hg ¶g ~(,Ð
hg â ]Ñ6,¶g ÅVÅÑÔ M
Å ä3Š ` W:%t Ô M
h Y 7s ÜÆ <ÑÔs ÜÆ wßZ 1
181
} izggzZypg { â
nÆ}uzŠgzZ ñ¯y›Ì6,(KZ…: á VvZÔì ]gz¢
ÅxsZwŠÆVÍßñ¯y›x Z 8Z ÿLE è f YÔæ6,
&‡ÔÃ[ (Z Ì
X ³(, Æ s§
gzZ{
( | 1â424ug MZypgÔ]§y!ZfÔfp â Ðk
, ò z0
-ZÅ~
½q +ZdZ1Z **
Ññ)

ÙpEÅÏ
kZÃ bzg ÅkZ ñYƒ: VY— „ HÐ g ±Z ~Š â yK̈Z
ÃVzuzŠ {zJ
-Z
# 7e** M 8ûgzZ yjJ
ƒÝq+ Ü z
-‰
}uzŠ ëÐZÔ ‚
rg7wì »]ZŠ ¢gzZx Zg Wz ö‚WÔyEZgzZyj
yK̈Z g ÖZ » TÔ M
h ™Ð ¨Ð " _
.Æ +
M K̈Z ~ V/
~yK̈ZX Çìg ÆäByK̈Z {zª
z$
+ÏZXì @*
™6,gîZ
gzZ pg 쇂 z Ä~ kZ pì Zƒ <Šz Ð wi Z/_
.» ð>
T ä xsZ ïE ,ÐZ ._Æ ]gz¢
L 4Xè D » äÑ g » ñz'
Ø Zè x ÓgzZÆ *Š ì c*
8Ð kZ ]xÅ< +Z ]gzp
e ~ i Z0
X à {
aÆúz›ÅÏ0 i ãK̈ZyEZz yjgzZ ãâ Š
+ á z]äÇ
Æg ÖZÆkZÐ s§ÅxsZ ïE L 4XèQgzZì q ~¡gzZ ~$
+Ñq
-Z
Hç»g ÖZ T §nÆã'
,6, Ë ƒù ~È0*
gî4ÐZ ?ì $ n
X ˆð΅Ѽ nÆpgg Z Œ
Û'
, H
‚zÄÔì Š
182
} izggzZypg { â
Ù ì m»äoÙpV˜
Ø èC
mºÆw‚á Zz + âÆ<
yZ Xì @*
Y c* »g ;ZÎ D™ c*
Š x ** oVâp6,gîLZ ~ x c*
Z
ì Cƒ Ýq ãâ Š
Æ kZt 7c* á z ]ä~ Vs9Ð Vzg Zq
 2~ .lpkZ <
Ø Zè IZx Ó6,gîx ¬Xì s ¸ñ6,g ÖZi§
x ÓgzZ^gÅ ðZ'
,Ù ÃVâ K̈Z äÇ´ â 6,
C µZñm{ÆVzg Zq
ð3Š HtÐ wqèy!*
ixÝ»Ñðà Âì ¿g}Š ~Š Zi WÅVñ» Zzg **
C ì êŠ
,
È ä' ÛÅ
Z { Zg ÅV¤ ` Wì [ Z N < s 
á z ]ägzZgzuz s
Å ãâŠ Û DDD Æ xsZ ñ*Š p
#
/·ãKgzZV¯C;yŠ »ÙpÅy›Xì: Ç Z]
x¤ .„Îâ
kZt Ô D™73 Zg Wx) -g z vZg X D™7
,Å äO äÇgzZ 8
pg 7Zzg wdZÆ ð§" z òÑ" ~ yŠ ug I
z klkZt Ô n
gzuzTÉ D™7IÃÙƒægzZ„  6, g ã~yŠ ug I
ÑÔ ~i !*
Å
ƒaÆ ö:XWZ ñŸg÷C
yZXì @* Ù »yZ Ì6,µñÆãâ Š
á z]ägzZ
iz ]»wx ÓÅ yZ ì ÞZ ._Æ ~ŠÛp ÅvZ xŠC
[g ]Z Ù »
Æ [§z ¡Æ yZ X 5z aÆ zŬÆ!°V=°Z
á ‹i YZ ùZg fx ÓÆg ÖZÆ]äz ÙpÅyZgzZ]â i Zß}g ‚
qg
Û ÆŠÅ~g ÇÌ6,gzZ ò ¾+
yâ M qzg {Z Ù ÆyZÔ` Z
+û¿C
183
} izggzZypg { â
X Ù|Å
kZÉ H 7\WLZ ä Vâ ›Ìx ÈZ »G åLG 5“çO
Øùô Óö³Öô á$ ]ô :ìŠñ¬» ~ è Š »g
V + á 6,
gîãZzÌúÆx ÈZ
»Ùp~g ø` WgzZì yŠ »ÙpaÆx ¸C
Ù ªL L ^Þø‚önû Âô ]„øâø æø ]÷‚nû Âô Ýõçû Îø
ÚÓö~T ?ìÏttgzZì yŠ »Ùp ÷tpÔì yŠ
Ûc*
M ›@'
ò ¾ÔŒ+ ,Æ kZÉ ì ¿g 7„ öR ðÃÅ ±z
-ZÔ ˆ¿gŠ ã
-{ â q
x ÓJ CÅä™7:%dZq
-Z » ~g ÇÌ6,gzZ ~g Ã
ÆpgÆzg+ WLZÐ ãKngzZ ã^]÷ZpÔ ~z*Š ]Z¯
kZ™ƒ\Z~g—ÆÇŠqLZëgŠÏZ {zì Q~Š Zi W ̈
MNî0E
Ð+ .wŠ}g ø Ô,™ ZŠ Zt]»]**
!_ ˆZgzZ x Z™Z z x ÅZÆ
-Zì ðâ
åÅ { â q áu
Û «=Â…ä kZ n kZ ÂVƒg
,{ÇÐ V-È0*
gz$gzZ ®ë ~gzW O Åx ©ZÆ kZ Xnƒ W'
g ÖZ »T bzgÝZ Å ãâ Š
á z]äÅGèÏìtX mƒÐ Vâ K̈Z
yZÆ™lpÃVzÈÆkZXì *
@Y HÆ™ ZŠ Z: ÇzŠg—ÆÇ›q
,YZB‚ÆW )zY *
ÃVÂäÅkZëÆ™z@*
' !¾ÔÆ™ ZŠ Z t £Æ
# Zg Ô]äz Ùp ~g øt n¾X D™Ñ!*
z yjgzZ x Zg Wz s zŠgzZ
Å
ƒ Ýq: ~ŠÛpÅ \¬vZ¤ /Zì ö:XZ ñŸg*ÑÝZ » yEZ
~g à ò ¾~g ø gzZ Dƒ 7¢i ZghuÆ VÂäÇ6,ëQ
184
} izggzZypg { â
Ë à7J
Xì $ -Vß2dZÅ+
M qzg…
Tp $
Ë ¯ [x»ÃÏ0
+i ~g ø N ¬Š ÅW )z Y *

Ð s§Åt £ÆyZƒ:gŠ ðÃÅVñ¤gzZ Vzg ZŠ **
~}Ñç
ÇL{z ñY c* Û ÃVÂäÅ yZ6,Ùp KZ ñY Å Ù7 0
Š ™y!*
Œ
Ü Zú7Z ä xsZ X Yƒ 7g hÐ VÂä
pgÃ6,ˆ
¼ ñƒ n
,B‚Æ ~g ZŠ -
@*
' Š ~g7 7Z ¤
$c* /Z ðÎ6,ë Vc*
È0*
J+Z
Ë ƒgzŠVÒZy
ÅÏë~Vs9gzZ$ ~g ‚Å{Ñç}g øÂñY
ãâ Š
á z ]äkZ J
- bzg ~g ø X M
h VZ {Z
+ÃÐ VzgzZ VÆ'
,
…Æ` gzZ8z dg6zg ZŠ **
ÔW)zY * /Z¸ZxÑ6,µñÆ
!¾ë¤
KZ ë b§TOg6,µñug IkZgîm{wì »¡{¦g 0ñƒ
ÏZ D™=g fÆ u
á 7 z uZgpx ÈZ »g ÖZÆ ãâ Š
á z ]ä
$¾täLZ ._ÆwßZzŠzu{Š™gHÆxsZ ïE
d L 4Xè…b§
ì ´g wìÌ»Š Z
: (ZX ñYƒÏÌÅyZ b§~g ø @* Û Z ¨z
: ðÙWÐ ÙpÅ b§Ë7Z ̈Æ~g ZŠ { izg åÅ { â q
-Zƒ
ƒ (Z ~ o }g7 c*
Âì @* Vƒ Ç~ kz7,}g ø ¤
~à c* /Z Ônƒ
,gzZ VÂäÇÅÏgzZ {$
Ð VÆ' +Z an Z XëÐgî¦ù
X xzø
185
} izggzZypg { â
^z»g ðÃ~ { Zg ņŸZ ~tâu CZ f c*
~g »tâu ä xsZ
t £ÆTä<ÑB‚ÆN @*
gzZoÑkZpì Å7~9
@YH ZŠ ZB‚Æ~g Z0
X ìg * +ZZ ~g77Z ñŠ™gHz³
gzZ à q lpì @ Ô Zƒ ¿å6,kZ ~gzŠ TçO
á õg @*
e]Zíz‘œgzZóaxŠÆVâ ›äà ]Z rg Ã
HX ;g: ðÃÑZzh
¸ [Z » T Xì wZÎ Z (,t t ‚ }g ø X X X ? 7e` Wt
Q ÂN YŠÃ~¿ÈZy™JZР辊pgzZ 46,Špë¤
/Zì Yƒ
Xì 7e**
x »ÌðÃ
ypg ä VMìz »7Z Â~7 s ]äz ÙpE ÅÏ
ÑLZ nÆ~ŠÛpÅvZXÇgB‚ÆV-È0* å} izgMÆ
+G
èG 4D zZ F,ñƒ Tg ~ Šzu Å <ÑQ gzZ H y!* Û ÃV¼ Zp Å
Œ
gzZ Hx Z 8Z Zg7Zg7»ypg]¾X Hx ÈZ »ÏgzZ H ZŠ Z¡ î0G
£œÔ³7,
Å
7ZÏ` WX Ìx ÈZ »¿6,ö:XZx ©Z
ÅVzÈ (ÆvZgzZ Vzi · 0*
,gzZ Vâp~g ‚ÅÏX ¿g×Å$
nÆ4ZQ' +z(ä VMì
gzZ Ìn }g ø Ï0
+i jgzZì ,@*
Æ è%ÅvZ ÷‚C Ù ÅX
I
\ I!
Xì BbgwÅe $Z@ üL.gzZ { Zg ÿL ›i nÆ*Š ~g ‚
[ZÏi úb)
D :i úÅÏ
186
} izggzZypg { â
Ô›ÔŠ%C
# Zz6,gzm)gzZ Ô}Ô Ú!*
Z Ù i ú«g zŠ Å[ZÏ
qÅ ~g6Ôì <
~à~ª ™ ZŠ Z »i úC
L ** Ù !*
Ðà~{ ÇÏgzZì
,YÌ
Xì ^
X CƒZ
+Zi,rbÀ~kZgzZì Z
# Zz]ÎgzŠi úÅÏ D :X
Xì @* L[~i úÅÏ D :X
ƒˆÆi úì <
ƒqzÑÐ䃗{ 2q
Xì @* Ü z»i úÅÏ D :X
-ZÆ[ëW‰
Xì 7yZ f ZnÆi úÅÏ D :X
eg »Ï
Ð ] gzpgzZ Ôì ` Zzg » −eg »Ï6,µñÆ +Ï
HðÃ: ÃkZ Ôì CY Å„Å ä™: Zzg eg » ]gzp
: gzZì &{ k
+]
[vgzZh -Z »Š !*
.q ug IÅÏgzZ]ä§ÖZÃkZÉ Ô<ѽ Ü
zg Å< Û ì s ZuZuZu~ eg »ÏèÑq Ôì @*
L z yWŒ Y Œi§
ÆZ} Û »²Ôì ÌÜÅ eg »…™ÆVzm,
.gzZVz HÐ
ôZtgzZì { k
 gzZ Ô ¬
ƒ » DϹ ~ kZ ÌgzZ Ôì xÓk
H**
g @*
Z ÜÅV2!*
Y !* /Zì Cƒ ay
¾¶g âZ¤  -Zt ™| (,Ð
~ kZ ÅVâ › ¶g“q
w¥p äZ y„
 Š ß „ Ä ÂñY Å ay
~ Á )gzZ Y ZLgzZ
û\¬hÔN Yƒg Çizg'
,  gHg FÔN Yƒ
` ZÆ~izgÔN Yƒ„
Û «9
HxkZgzZ ñâ
}WX =ÂÅvÐ{ k
187
} izggzZypg { â
NŒyŠÆÏ
L ÅÏm{yŠÆÏÃÞçgzZgrðä
Ðzz ÅÏc*
< /Z
G
á™grÆ™xsï GL ¢1C · ZyŠÆ+ÏQgzZŒ: ~gz¢gzZxiÑ
^gzZ ñWÐ^yŠÆÏ„
 zŠ c*
g ZŠ¸g m,
³ c*
Ô7B p ðà Â
LÉ ^
ÆÏpÔì < ,YsÜ: ÌÂA ŒÐkZ6,
Y ¯ÅäWÐ
# Zz c*
»kZÐzz ÅÏm{gzZ 'Y Z '<L ÅÏÃÞçgzZgryŠ
Ôì ^ µš ÞçgzZgr (Z Âì ` Zzg6,gîx ¬ 6 *
,Y** *™x ÈZ
5ÅŠ ËèY Ôì ~gz¢ *
gzZ 7]o» kZÐ ¦Ñ ÿLG *™uF,ÃkZgzZ
Šg Z Œ
Xì c* Û®+ÃkZÐUÏZävZÂg'
)$ ,» Z}g ø
Š*
! ug IÅÏ
Y7 ~}g !*
ƶŠŠ ·g IÅÏЊ0Z)´xsÑZ 
»‰ˆÆϯ úgzZ bŠŠ ·g IyŠÆÏ : c* Š [Z ä VrZ Š H
~g øvZª XXÜûÓönû ×øÂø äö ×# Ö] Ùø^uø]* æø ÜûÓößûÚô æø ^ß$Úô äö ×# Ö] Øøf$ÏøiøZZ ItЉ
zŠÐZgzZ}™wJÏ~g vgzZ
-Z Å/ô]ÜÆb§kZÔ ñÑ{g !*
q
x â Z‰Ôì ~Š Ág ÅkZ ä[ZgzZ Ô ‰ G e
$ZzgÐ ®
))
™7qzÑ It Šp~ ëò£Z x â ZpÔä {)z£
Vƒ @* ò Z
n kZ Vƒ êŠ} Š [Z »kZ~ Âì HtÐí¿ðä
/Zp
»TÔì 7< ™]¬zÑÅŠ !*
L ðÃ** # ZzbŠ[Z »−
ug IÔì Z
188
} izggzZypg { â
äT:Xì Š
HH IÐXìÐ ~VzqyZ:gzZì Š Š¬
Hc*
:%Ìc kZ H7(Z ä TgzZ ì Šñ:%n Æ kZ H (Z
X ( DZvZz)XìŠñ
**
Yá{ ÇÏÃV”
$U*
x â Z Ôì " Ð<L **
Y á { ÇÏÃV”6,µñÆ +Ï
$ZzgÐ ñk„0Z ]|ä ~
Ï~L L: ¹ä VrZì ÅÜe ò gg
ä\ WÔ ( s§Å{ ÇÏ)B‚Æ~
V *™ÑyŠÆ³ÑZÏc*
[Z
÷z 7Z‰ á p=k0*
ÆVÂgúQÔ c*Û Š
â á g Z[QÔ ðJ 7,i ú
Š¬»ä™‘œgzZ ðâ
X c* Û Ãz
ñk„0vZ†]|‰
Ü z kZì "
$U*
Ðe$Zzg ~uzŠ q
-Z
hö^eø) :ì Hì‡yZÄt6, ò g gx â Z ( ~g g 9)X¸a
$ukZä~
g
0ÆäYs§Å{ ÇÏÃV”ó óX ( o×# ’øÛöÖû] o³Öø]ô áô^³nø fû ’ôù³Ö] tôæû †ö ³ìö
ó Xó [!*
/Z L L: D â
KZ a {zp¤ Ûk
, ò 0Zƒq
’~ bÑÅyZÄkZv
a0 +i Ô ó ó³7,: i ú6,¯ Å”Á
ÆÏi ú L Lä ³¸ L L: ¹ä ò¡
ì ~Š ßF,
{ ÇÏ @* ÃyZÄÆó ó**
Y s§Å{ ÇÏ L LñOÆó ó**
Yn
Vƒ D™ ZŠ Z i ú{z { ZpÔ Vƒq
6,¯ Å”ûKZ c* -Ña ƒ
 ~ äY
( ~g ]Z ì)X VƒD™: ZŠ Zi ú
189
} izggzZypg { â
ÄaOg wì »]!* uÆV”
 6,
kZ ]Z|„ D :Ò
L ÆŠÃögzZÁzgØÆyZƒ: (Z},™: [Zy
ÅVÍß: Âz
( ~g ]Z ì)XƒZañ~i ú
i§»",
7i úÅÏ
+Zi ]Zrb ìZ
ú Æ x âZÆ Z # Zz[Z Ïi ú]Îg zŠ
B; ™È óº
+!*
Ôß|0 ó ZvZ L Lª`’rB‚Æx â ZQÔz™+
M Å"7,
ªð7,
zQ
oÖF^Ãø iø æø Ô
ø Ûö‰û] Õø…ø ^øfiø æø Õø‚ôÛûvøeô æø Ü$ ³ãö ×# ³Ö] Ôø Þø^³vø³fû‰ö:
!Õø†ö nû Æø äø ÖF]ôŸ? ø æø Õø‚% qø
gzZì p°„ ~¾~ *Š ~g7 gzZì u 0*
]Z f ~¾vZ} Z :À,
F
ëÑÆ ]Š „ðà ZÎ}¾gzZì — y
á ~¾gzZì ÑZz •
' Z¾
,x **
X7
VâzŠ™Èº ZvZgzZ™ VZB; J
-ßÅy»û%zŠB‚Æx â ZQ
B; ™Èº ZvZgzZ™ VZB; û% ~ŠÔzŠ hgñƒ B;
+!*
Xß|0
{gÎgzZ ÔBÖZ ÒgÎ ÔlÔ f˪ ÔÐ ,™ ] Y Z Œ
Ûr# ™ x â Z [Z
# ™x â ZZ
XXànÖ^³³–³Ö] ŸæL Lr # Ôƒg F # ?Xг7,
gÃyZ \eg
# ˆ Æ ä5 {gÎ ðÃQ Ô¼}WÐ× W ? Â}
~ qÃg {z Z
gzZ]¾Ôð7,ÄÅ qÃggzZÔ ƒ Y~qÃg ñƒëº ZvZ Ì?ÂN Y
190
} izggzZypg { â
«g ~uzŠ™ƒ} 9r
# ™x â ZQÔz™~g7 «g « b§ÅVzi ú
# Ôƒg } 9lñ{ ?ÔÐ ,™ qzÑ
# ™x â Z Z
{gÎgzZ pÑ:Z r
û%VÐgzZ Ô¼º ZvZ ª,rû%&Q[ ZB‚ÆkZ Â`| 7,
ñVZB; % ñƒ ër¶a Q ÔzŠ hg ™ VZB; J
-Vâ »
X z™~g7Ì«g ~uzŠgzZ ƒ Y~qÃgB‚Æx â Z ñƒ
# ™x â ZZ
Èrr Ü z kZ~«g «¿ðä
# 5™ W‰ /Z D :X
B‚Ær
# ™x â ZQgzZ¾ ,r&™ VZB; ñ Z ¸`

X ñYƒq
XáÈñVZB;š,r&Â5™ W~qÃg¤
/ZgzZ D :X
bSZ Æ ~uzŠ é«g q
-Z Â 5 ™ W~ «g ~uzŠ ¤
/Z gzZ D :X
Û wzZ ªÔ _7,x â Z‰ Çñ7,
,r&Qñ7,] Y Z Œ
X ÏVƒ7µ,rX ñY~qÃg ZƒHrQ¾
]Y Z ÛŒy%Å-gzZ+Ï
-gzZ +Ï~
V vZwÎgì e $ZzgÐña0yˆ]|
( ~«g ~uzŠ )gzZ o³×F³Âû Ÿø ]û Ôø eùô …ø Üø³‰û] xô³fùô ‰ø ( ~«g«)~
# gzZ ¹ä~zZgÔ¸_7,ènø Aô^ÇøÖû] &ö³mû‚ô³uø Ô
Æ-ÏZ ø iF]ø Øû³âø
° ›9) X¸ _7,'gÎVâzŠ ¸ ~ Vzi úVâzŠ Â CY 7,yŠ
AÄZ[Â
( îGœ.E
191
} izggzZypg { â
Ï~V ]ÀWì HÜÐ ñk„0Z ]|ä ò~zDx â Z
Ôø iF]ø Øû³âø ~«g ~uzŠgzZ Üø³‰û] xô³³fùô ‰ø~«g«ÅÏ•gzZ[Z
0{ªb§ÏZÔì 7™f »-~kZÔ¸_7,ènø Aô^³³Çø³Öû] &ö³mû‚ô³³uø
$Zzg Åñ[+
~zD) Xì 7™f »- Ôì ™f » +ÏsÜÌ~ e
vZ†0vZDä ò~zDx â Z~g U* s Z ãšZ bÑ{z´ÆkZ ( 240m
~
V gâæF%Ng— Y7Ð ñŠZz1Z]|äñ/]|ì Åe $ZzgÐ
G
Š [Z ä ñŠZz1Z ]| ?¸ D™ J 7,èG
c* 4&gδÃ~ i úÅ+Ï
ì é…ç‰ 
X †ö ÛøÏøÖû] Ð$ :øÞû] æø èöÂø ^Š$ Ö] kôeø†ø jøÎû]ôÒgÎgzZ Ñ
~e$Zzgq -ZÐ „ ñ a 0yˆ]|~-i úb§ÏZ
&ö³³³mû‚ô³³³uø Ôø iF]ø Øû³³³âø ~«g ~uzŠgzZ-ÒgÎ~«g«ì
~ ]ÀWì ~e
V $ZzgÅ{ñk
,Ù 1Z]|gzZ¸_7,ènø Aô^³Çø³³Öû]
C
áøçû ÏöÊô ^ßøÛö³Öû] Õø ðø ^³qø ]ƒø]ô ~«g ~uzŠgzZ-ÒgÎ~«g«Å-
X¸D™ J 7,
−7,Ð ~V ]ÀW » VÂgÎg e yZ ~ i úÅ+ÏnºZ
t 1Ôì •,zí ï
' IL“!* L −7,» VÂgÎyZ n kZ Ôì "
gzZ < $U*
gzZ b§Tx â ZÉ N Y S7,: 'gÎ~uzŠ ZÎÆ yZ 7È
ÃyZ Ô }™ J 7,ÌÃVÂgÎg e yZ b§ÏZì k7,~ +Ï'gÎ
Ôø iF]ø Øû³âø DNE o³×F³Âû Ÿø û] Ôø eùô …ø Üø³‰û] xô³³fùô ‰ø ( 1) }Š™: uF,
*!*
192
} izggzZypg { â
kôeø †ø ³jøÎû]ô ( 4) ‚nû rôÛøÖû] áô4†û ÏöÖû] æø Ñ? 鳅糉 DOE ènø Aô^³Çø³Öû] &ö³mû‚ô³uø
X †ö ÛøÏøÖû] Ð$ :øÞû] æø èöÂø ^Š$ Ö]
gzZ-ÒgÎLLgzZñ 7,LÌ'gÎVâzŠ «~-i úgzZ
Xƒ: uzá*!* Ûï
]Y Z ΠGLE -Z @*
4]q }™ 1| 7,
y¦‚ZuY YZ f Z
o³× o³³i] سâgzZ Ømˆ³ß³i ܳÖ] ~i úÅòyŠÆ-b§ÏZ
¿6,
L Ð䙿6,
< kZì " Ð~
$U* V ]ÀW−7,
» á^³ŠÞŸ]
8ñxiÑÃVÂgÎVâzŠ 7ZpÇA ̀Z » ä™
 o¢
LÔì 7ƒ
−7,»yZÐ ~
V ]ÀWèY’ e 7,Ì'gÎ{z´ÆkZ L
Ü7t Ð ~ V \WwÎg ! ôðÃ~ e
$Zzg Ë1ì " $U*G Â
7Z Z åE<XÅÔƒ c*Û IÐ "7,{z´ÆVÂgÎVâzŠ yZ ä \W D™
â
,
Xì Z'bŠ™uF,
*!* ,
ÃyZ 6ì Z' Ü ñÃVÂgÎ
8™‰
„(Z Ì¢
b)ÆkZgzZ¡ î0G
£œ
t]gzZ ÙpÅ%Å{ izgçO Ô Æ%Å{ izg pÆ¡
gzZ ë¡ î0G Y H ZŠ Z‘œ 6,gîÆ
£œ~ b ˜Z ¦ÑÐQì @*
X ë[ZÏÌÃÏàZzˆÆug MZypgÐzzÏZ
?ì # 6¾¡ î0G
ZZz, £œ
# ZzÂ>Ãi6,
7Z k Q c*
ìZ# Zz>Ãi6,
k Qƒg Z−â Ú Zy› D :X
6,7 Îì [ òZz wâ »7 âZZ
+ZiÐ [òZ ~gz¢1
193
} izggzZypg { â
6,kZì egzZƒ: c* /ZŠÎ{zì e Ôì CƒZ
ƒwâ » ~¤ # Zz >Ãi
bŠ¡ î0G
£œyŠÆÏ6,y›,Z ƒ Zg ¦ / : c* /w‚ Zg7
ƒ[g¦
Xì @*# Zz
ƒZ
@* # Zz¡ î0G
YƒZ £œ„ Dƒ qƒðyŠÆÏ6,y›Š Zi WC
Ù D :X
ìt aZX VƒÇg: c*
VƒÇg} izg ä kZì e Ôì
X}™:í@* Æ~g6ËšÔ}Š}Š¡ î0G£œÏiè úI
Š:¬¤
X ?„i úˆÂc* /Z D :X
ƒ7Z‚LÔ}Š}ŠyŠ Ë Âc*
X @* Š: ÌyŠÆÏgzZ D :X
Xì YYc* Ü zËÌ~ypg { â IÐÏ¡ î0G
Š‰ £œ D :X
# Zz¡ î0G
YƒZ £œ6,kZì [òZz wâ Ú Z k0*
Æ¿Ë D :X
kZ Ç7[òZzwâ Ú ZÆ™ ZêãŒ
Û gzZìg Z¡Œ
Û {z1ì
# Zz¡ î0G
X 7Z £œ6,¿,Z ƒZ # Zz î0G
£œ6,
ZZzbŠÐs§Å¾¾¡ î0G
? ì# £œ
Š ÑzZ Ú!*
**
KZgzZÐ s§KZÃkZì Z # ZzbŠ¡ î0G
£œ6,T
{ Zp )Ð s§ÅŠ ÑzZy7gzZ ( Vƒ: [» ïE /Z )Ð s§Å
L 8™{z¤
XcebŠ¡ î0G £œ( ƒÚ!*
g ZlÅ¡ î0G
£œ
N*
W » kZ c* /Zì $
V[ ¤ Ù ~¡ î0G
Ë Y ~Š 7gzZá »nC £œ
1 94
} izggzZypg { â
/670úq
X x Z¤ -Z¾°Â} Š
ÔcebŠ k
HzŠÐyiz¬Â}Š {) c*N*W»kZ c* /Z D :X
MŸÔgL¤
ð8E
+Š7Å{)zV[ ãZì ¸4
X}h
Ôg Z Ô O‰Ô}Šá ZuzŠ ðä
ÅkZ}Š Ú Z Â{)zÔ {̀!* /ZgzZ D :X
X ñYƒ' , ,
Z'Æ7Å{)zV[Æg ZlÑ!* {gÃè7
ig ZlÅáTÂVƒo ‘ðQ8E
X ǃg ±Z »kZ σ{Š c* Mc* /Z D :X
V[¤
? ebŠÃ¾¡ î0G
£œ
h }Š Ì¡ î0G
gzZ M Ë Y ~Š >ÃiÃVÍßX
£œ7Z Ôì $
X YYc*Š7Ì¡ î0G
£œÃyZ $Ë Y~Š7>ÃiÃX
-Z {¡ » m¾Z Fpì 4 bŠÃ¨q
q -Z {¡ » ¿q
-Z D :X
Š ÌÃm¾Z F{¡»¿q
Xì YYc* -Z c*
ÿ
ypg q ZŠß Z
z ¡Ô ~ ª
q ÅgÅz =Ô~ ª
q Å xsZ ä \¬vZ
=Âz yZZ™| (,Ð ƒ
 gzZ~ª qÅ4gH
qÅyâ Zz ðZÔ~ª
g ÖZ »Ùp6, # å{zyŠq
kZ äëZ -ZÔ c*Û ‚ypg~ª
â  qÅ
Q ypg ä vZ !ƒ ug I ð¸ Ô ¶~ŠŠ ·g IÃ}uzŠ q
-ZgzZ å H
-Z Ô D™e
q $±Ð }uzŠ q
-Z ëì yŠ {z ` WgzZ c*Û‚
â
Íë ` WÃypggzZD™SÅñÃ}uzŠ
ÍìgÈ q ZŠß Z c*
c*
1 95
} izggzZypg { â
` W7¸Å}uzŠq
-Z7¸ÅŠpÔx¥Ã¾[Zì ;g YÐ *Š {z[Z
-Z
J # ÔìgàÃvZJ# ÇñW Âypg X 7¸ÌÅ ÿQF
-Z &MHÀ
Ð y!* yW~(,gzZ ÇñWw‚CÙ ypg Ôì ** W ÂÃypgì ì‡ *Št
+G
4D zZ F,
èG ÔÐOg { izgáZzpg { izggzZ Ô ÇñWÐ y á ~(,ÇñW
fƒ ÌëìtwZÎgzZXpÔ !ƒŠ !*
?fƒ: c* W,KÔ ÏVƒ
ävZw‚kZ ypgtð¸n kZ ?ÐVƒ~wq¾ÂfƒgzZ
ôg6,äYÆkZ Ô Ùp6,äWÆkZ ¶Ú~(,¹t Ô c*Û «…
â
¡ 7t È » kZ Ôì Á,™ ôg ë ÌA 6,kZ Xì CgŠ
} (,ÌjZÔì 1 ¯ ¡ÌÃä™ÁgÆypg äVÍßÔN o
q ZŠß Z îGœ.9Eª D™ÁgB‚Æx JŠ xðŠ ~(,gzZB‚ÆÞzg
ƒ x¥ì Cƒ b§kZ ~ Vzà} (,} (,i úÅ
Z (,¹ì @*
h»ypgèÑqÔìg ZqZ (,¹ q
-Z Ìtì @*
ƒx¥gzZì~
Ü z A åt
/~:ÃÆKÔ~ðË{zA ‰
gzZ}™vZvZgzZÔ}g Z ¦
/~ ]zˆÃkZì Š
~ ä·²WÔ}g Z ¦ Ü z ‚ Z hð»ypg
H{g ‰
š Ã *Š ~g7 D Y ñ·} hðb§kZ²WÔ}g Z ¦
ñY c* /
Ág à m,  zŠ LZ ë b§¾ÔdŠ ²W}g ø dŠ ƒ W
³LZ ÔÄ
XdŠ©»kZD™
Ôì @* ovΉ[Z7{Z
Y c* +üРkZ [Z !Ǹ m,
³
1 96
} izggzZypg { â
+ÃðûkZ Â}Ìg !*
{zÔ7{Z Ùq
g ZD -Z q ZŠß Z q ZŠß ZgzZN ovÎë
¹!*
¼ Ô,™]»vZ6,kZ Zƒ¼ Ôì ;gƒÁg[Z y¶m,
³Â
°çÐ \¬vZ6,kZ ðƒ V„@* +ÃÐ kZì
ügzZ N VZ {Z
Ö Z0
X ,™g ÖZ »# +gzZ4â
gzZ Ôì C¯ ËÃq Ëq VŒ Æ \¬vZ {Š c* 
iÐ ƒ
¶ Š Xì # +{zÔì C™ Zg7 ÃkZì CY {gŸgzZ ò {~ kZ¼
Ö Z0
Æäg â ÔD™x »ßÔä̂™qØÔä̂™]g ZÑaÃV”
:Ð xŠ q
› Âì 4äzg™ Á -Z Ôì 4äzg {zgzZØVZµn
X ì CY W
kZÔ} izg}g ø,z ë‰?ä ë¸Çg H„} izgt Â
iÔ}Š „ZÍwŠ Zg ø,™Ág b§kZ ëÃ
]gz¢ÅìÐ y!*
Þ ‡ÆypgkZ: ëgzZÔ eƒ7¼Ðë}Š „ZÍ Zg øwŠÔ7
.
X c*Û ‚…ävZX å-Zg ø:gzZ¸ .
â Þ ‡ÆVzizg yZ:gzZ¸
X mƒ:gŠðÃÐëD™g Z Œ
Û Zë
á Š !*
{ VŒ Æ \WgzZ ¿[v} (,Ð } (,\ W¤
/Z
Ü z º\WQgzZ ,™§{ÅkZ¼ƒ
,ŠÈt ‰  \W¤
/Z ÂñYW
Ã\W` W ?¶ðƒ}Å\W§{+ZÔ ðƒ§{Å\Wt!g—¶ Š
B‚Æ kZ¼ gzZ ÇŒ;Â~(,gzZ Ç}g â ç8{
á Š !*
Ô Çƒ c* ×
W{'
197
} izggzZypg { â
nÁ!* „ yŠ¤
pB \** /Å\Wh
+ á {z Ô „3}Š \ Ô ` ¯ÔÐ Vƒ
™hB;‰
Ü zºpnƒoÌKzgwZŠXnƒ: ̼Р\W
Æg »ugzZ ytV¹Ô: {d
$¾tZg øV¹Ô Z ;ÑZg øV¹g—}
Þ ‡kZ Z ;ÑZg ø !¸ÆäWVŒ xŠÆg »u> ! xŠ
Åg—! å.
ÐvqgzZÐ ãÎ ! ~i ZâMÅg—! ~i ZâHÅg—! ~i Zâ{g f
gzZ n Æ äJ (,i Z ³Z Zg ø ä g— Ât Ô ñW~ } ;ÑkZ \W
„™¼ ÂëX¸ M
h H„™ëg—X H¼ƒ
 nÆÛ]³…
Ô Ç¾ ¨YlplpgzZ Ç}™p°Å\WÆ™ Y {
á Š !* h7
{z ÂX M
ä kZ ªZz Ô ¶¶ HVŒ }g ø ? @* Ù Z }‹ H Â êŠ î{z
î]ZC
Š™lpwŠ ä~g ‚ {ÅkZgzZ c*
Ã\W{zì eQgzZ c* Š™lpwŠ Zg ø
&
ì òŠ W{zt'X}ŠÃ\W{Ç Z (,
ì egzZ ñš 6, „ á ÿLCLZ
}™]úŠ Ìk
, /Z Ô7gz¾ÃkZ Ô7**
iz¤ Z Z¾t Ôì &wKZ
Z F,
XÃkZ}g â ™^}Šg â ]ÑÃkZ {
á Š !*
Âñ3yˆZgzZ
á Š !*
ì ;g Y [Z { Ô å c* á Š !*
Wy}g ø { ì ¸ Â[Z ð¸ Â
ì H m, ³ Z (,» kZÔ {Š *
³ Z (,ÃkZ \¬vZ Ô m, Û » WZ Ó÷kZgzZ
}g ø{z¾ CZ {zÃT ì Z÷m{ Â{ izg D äô eô pûˆôqû]ø ^Þø]ø æø oûÖô Ýöçû ’$ Ö]ø
HgzZ ðƒ †
 ZÎ HÅkZ™ WyÔ c*Hä kZ™ Wy}g ø X c*
0* Wy
,i úÐ ÇÐ ë: Ô‰ Çg } izgÆ kZ Ð ë: Ô ðƒ§{
198
} izggzZypg { â
" gzZ ]Ñì " H ?S7,i úä ëÆ °z^" HX I³7,
ËÆvZÆ™ Ö ªZz ä ë H ?Å]zˆÅˆyWŒ
Û Æ ]Zg _
OZ
Š¼Ð b§kZÃ{È
,Z Ëä ë H ? ðƒ7¸ÃËy»Vâ » c*
yÆkZÐzz ~g øgzZ å *F, -ZÆKzg Z½ù »òŠ W
Ã} •q
/
ë]Zg H ? Hä ëì x » ‚yà ? Zg ¦B‚Æx Zg Wypg Zg7 ~
/{z ñƒ D Á
? ~g ¦ :gzZ ñƒ ½Ô ñƒ íG, /b§kZ ä
 ~g Z ¦
}g øÃä™7ÔM
²W¸V;! 7¼ k0* h™7ëq´Ã
3 7LgzZä
Ôä Ö Z0
3 L²W7~g (Z²WXì # +¸gzZ
Xì ªÅwŠq ÝZ ?ì HqÝZ 7q ÝZÔì ?Šq
-Z Â{z
t~ðZ#ÅwŠ~wŠÆ\W
\¬vZ Âeƒ7¼Ð ëì ]!*
wŠ ñƒ L I~ì @* $u X ÏñWI ¹ ZŠ Zt Å\WÃ
W~ g
$¾ëÔ,™lˆV¹Në !g ÇŠgz6,
ëÔd ¹äËVƒk0*
ÆVß Zz
,™lˆV¹N ëÔ à ¬ (Z ÂgzZ yK̈Z }nëÔ ñƒ ¶ Æ è
Vß ZzwŠ ñƒL I ƒ** /Z c*
™lˆ…¤ Û Â ì Yï …V˜
â
ƒ7¼Ð ë wŠNë¤ ÆVߊNÔk0*
/Z ÂÔz™lˆk0* Æ
ªZz¼ X ñYƒ F,Zg fçWgzZ ~çW~g ø ñYW̲Wq
-Z gzZ e
zZ}g ø
!vZy4ÂÅs Z ‹ZÔ Å"ñYƒ~g ¤ª6,
Ü z ‚ Z hð[Z ì t Â]!*
gzZg lZt ì ¹!*
‰ -Z ‚
q
199
} izggzZypg { â
ðƒ?ƒ Ã,™Š c*
 ~g øV„@* V„@* /
ÃKZgzZ,g Z ¦ Ö Z0
~# +
Æä™7~g—ÆZ}
. S7,+Z ä ëi ú´Ã ¹ä ë 6
ëì HðÃgzZ•}g 0*
õ0*
äëì HðÔäë ôzZ F, Þ ‡
Xƒ.
yZ ~7 Ð wŠ Zg f Ôñ 7,}g 0*
? ë V¹¸ ~ Vzg 0* ]‚ ä
{ et wŠ:gzZ å ;g W7¯…gzZ ¶„g W7i ZzWðÃ~ y»}g ø
| 7,Ð ~¢} Š =ÂvZ åZƒÎ~kZwŠ Zg ‚³7,gzZ å;g
&gzZ ñƒzŠG k
H}g 0*
QgzZ B| 7,„g e ñOÆõ0*
gzZ B
X ‰ƒ
]!*
ì pσx¥]!*
5Ã\Wì IgzZÐ \W]!*
-Z
q
b§kZÐ,™yÒ ë b§TpM
hb 7\WÐ V>¬X 5
+
X ǃ‹:¬ÐkZä\Wh á
-Z } izg zŠ kÈV- c*
»[Z {z Â{ izg q ypg zŠ
30
Ðå +e { izg {z X Ç ñWw‚Œ Z  Ç}™‚vZ [ ZgzZ Ô Š

ƒ qzÑ} izg Ô 0 ƒ »6,å
+e »ypgXì @* 30
+egzZì @*
ƒ qzÑ
™NŠ0
+eÔÅg { izg™NŠ0
+eX ‰ƒ »} izggzZ 0
+e »wZØgzZ‰
: Ì{ izgt Â@* -ZX z™ »{ izg
ƒ: { izg {zì { izgÝZ ì gzZ { izgq
kÈV- c*
ì @*
ƒ qzÑÐ r 0ì {z { izg {z ?ì H{ izg {zÔ @*
ƒ
xsZ Ô 1| 7,Ýå7yZZp?„ Ú!*
ì @*
ƒ qzÑÐ "7,Ý
200
} izggzZypg { â
Hƒ 4ZŠ å7
Ü z kZ { izg » kZ åZƒ Za ~ yÆ y› gzZ Š

-Š 4,
Ç!*
q Ü z TgzZì @*
Æ <Ñ{z ‰ ƒ Ú!* # ì @*
{z Z ƒ qzÑ
{ izgkZ ?ì “ Ü zkZgzZ Š
g Z »{ izgkZgzZ ZƒqzÑ{ izg‰ Hƒ~g £
!\ gzZ ñö " $Ñ »g Zh +Š LZ \¬vZ Z # Ô‰ Ü zÆ 0yYg Z »
è÷nø •ô]…ø Ôô eùô …ø oÖF]ô oûÃô qô…û ] èöß$òô Ûø_ûÛö³Öû] ‹ö³Ëû³ß$³Ö] ^³ãø jöm$^ø³m5 ™Z
# gzZ ñö
CZ { izgä?Ô ñW™Zg7{ izg ?V;Ô ñW~Vâ » ZœÅ — è÷n$•ô†û ³³Ú$
ÔìÏ„Ï[ZgzZìg »g Zì yâ ‚ »g Z[Z ƒ WÔ 3g6,i§9
¦ÑÃkZ Ôì { izg »xsZ { izg {z Xì ÏÅå 7ÏÅyŠ q
-ZgzZ
VZ 1ÃT7{z 1t Ô ë { izg » 1~ b ˜Z
ë **
gzZì CƒZ
+¬<ÑÅ\¬vZ6, Ù É
kZÔ »<Ñì yK̈ZC
ƒ qzÑ{ izg {z n kZ DƒZ
YZ Ôì @* +¬ 2Z ¸Æ\¬vZ6,kZ
 ~ { izg kZ ? I,q H~ { izg kZ

Ô[ZÑ~ kZ Ô I{ k
gzZ Ü1 ^ÑgzZ Ô …zÕgzZ ãâ
Û ** Vâ gzZ „ZÍ KÑgzZŠÎÔ Z
Å\!*
 t¢
Å { izg kZƒ 8™ï6,kZgzZ wâ c* 3Š wŠgzZ bŠ àÇ
Z6,» ËgzZ Z **
 t gzZ}Š hg Á
Xì g Z Âᙼ ƒ C** 3~ kZ¤ /Z Ô ]¬N
:ÐugzZkƒ 3—!]çû Êö†ôŠûiö øŸæø ]çû eö†ø Aû] æø ]ç×öÒö™ì @*
ð(, Û \¬vZ
â
Å{ izg kZ ,ZvßÐ ¹ ÂX z™Ì6,Ð kZ ,qtgzZ
X D™7{ Zz6,
ÅkZvßйÂXì { izg M{ izgtÔ D™7„
201
} izggzZypg { â
¤zÅypg { â

ò ãU*
·¦**
Ññ)
-dëì Š
x \ t ÃV ðE H} Š D Y D Y x : {â ]nz ,{ â Øg {â
x Zæ ßY ] ?~1 z 8 á »VƒxVâpÅÏ
-g Ș kZ Hzx
x ,?~Ï´gŠ c* ‘
á z ðÆVÆ' Ö ÜÈ
 zizgug I}÷~Ï#
C
x ÈZ ‘  x ªgzZ { izgÃyŠ u|Œ¬Š z ™f {z g Z z ~H
Ù »‘
x Ó CZ^ **
™^›Zit Æ á ^›Zi »ä ~ c*
Š » ~ ¾zñ
(Î(™0Tg Z‡ n Æ yQ Ùp~ |ì CÑÏ
x **
Ù Ð,™ ?~ { Zg { ÇÏÐg ?™X} À6 Z
xsÍxŠC #
x Zú}g â Æk#Z X„}g v ?ÃVzgZŠ **
~ VìpÅÏ#
Ö ÜÈ
Y:ƒ™}ŠÃyZ¡ î0£œ
Ù ~gvì ~gZŠ)f t**
x »ÆyZ ƒ WxŠC
G

á ´gÃVî Zç gzZ VB ? ~ ]ÏÁgzäÆÏ !ß ZzÏ


x »Š
x݇W‰ 0~g öVΉƒ ˆfª
zŠ ÅVNÔz yÄ ` W
x Zwì ÐÃÅ]g ›ÃyS 9 Š g6 g ZŠ **
 wqNt
Ãt ¼ s Zg Z}
{zÃ{¢{¢ ì s »Z K̈
x Y? VñYk ?°F, .?
gzZ Æ q Zâ Z Zä3? VzöU ?
Ù Vƒwqy.6,
x ÍxzøizgC
EI
x ¬ ÿL ›^»V5ƒOŠ Z~]zW,
IZ OŠ ZÐ ™‘ÃÆ VCL IVƒ wŠ
CZ : ?i§t !ß Zz Ï
E
ÑZí ï
! x ** G4h$ ugIì Ýq à ?
LE L **
202
} izggzZypg { â
ypg q ZŠz

ò ãU*
·¦**
Ññ)
− y Æ Z} .Ã ~ m,g {> − gz ë ðW h ï GL .g9
− ™ | (, Ì!* yZ@Zi ‚ lp ä½ ŠÍ Ð Vz
− ™ à à iÎ z ŠgŠ IZ x Ó Æ Øg x) ,gŠ ñƒ Zz
− ½ Ð V‰ Ã ðZŠ LZ Å § xŠC Ù Å Øg +
− y LZ Ã ðZŠ ™ h Ä ‚ Á „ ë xzø ‰ {g
ó F,ðZŠ ¸ ñW F,0
ó− ~ x) ,Å kZ #â Å ÓL L
− 6,u n » VV ú1 n ™ ë ¼ : Å Ú gŠ
− ™ H gzZ ¸ ñW n ¾ § ñZz ó ]‹ }g ñ;
− ºZ z ) Ã äÖ u ~ 7, ! ã0 +e ? gâ
− ™ ‚' ,gâ ? s§ C Ù  Æ Øg { â
H z izg z ‘
− % }g ‚ yâ g Z − ? Ïi @*à Vߊ ¶ Q Ð ?
− ¼ Ñ H 6,wŠ ni t ZÁZ Vpg { â } Z t ZÁZ
− y y Zƒ Å Øg ~¾  w‚ C Ù n à Øg ñW
IY
− çG.n± x™ } Z s ®Z ¾ OŠ Z » Øg ~¾ ïÑ q -Z
− W, à Ҋ !* §zŠ gzZ ‚QyŠÆ¯tVƒ: Vƒ
− ™ ¹‚ È gŠ “  äY Ì gzZ ¼ Ì gzZ ¼ Ì gzZ
ó ¾‚ n ^ ' . Z
ó− # ƒ ` ^ ì ;g µ [ Z ª‚ L L
203
} izggzZypg { â
b)Æ{ izgÆg +
2gzZÒ
:[ Z N, 'Z, 'Æpg} izg½Ï+ 0i
V Ùø^Îø" # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø äö $ø‚$ uø äö Þ$]ø pû…ô^’øÞûŸø ]û høçû m%]ø oû³eô]ø àû³Âø
åö ]æø …ø (†ôâû ‚$ Ö] Ýô^nø ’ôÒø áø^Òø Ùø]ç$ Aø àûÚôù ^j&‰ô äö Ãø ³fø iû]ø Ü$ ³$ö áø^³–ø³Úø …ø Ýø^³‘ø àû³Úø
DMSU ” (xne^’ÛÖ] éçFÓ:ÚE (ܺ×ô ŠûÚö
$Zzg ÐÅvZ èg ~g »Z [- Z 1Z ]| L L
vZ wÎgì e
b ˆ Æ kZgzZ Çg } izgÆ ypg ä T : c* á g Z ä~
Û Š
â V
Æw‚}g7) ÂnÄg~¹Æ( Ϫ)wZØÇg} izg ( Ò)
} izg/~g ‚äkZ c* /ZÔ Çƒ[Z N»pg} izg
Í ( Âu™„(Zå¤
ó Xó Çg
Å
,
k’~ ô=Åg # ™ ö:XZ Ô¬·?**
$u kZ r Ññ]|
Ù ì ðâ
C Û ã!*
$t ä u 0* ƶŠ [Z N : D â
vZ~}g !* Û
} izgMÆypgäËZ
# Ôì c* HkŠ Ái Z Á[Z N »¿
Û gHk
â
~ kŠ äԉƒ} izg ¤t ÂnÄggzZ } izgb QgzZÇg
-ZÐ [ˆÆw‚ ~‡Ô D YƒJ‚Î&Ð ¶Š [¢
w‚q
-Š 4,
Î&q Æ\¬vZ6, ƒ»yŠJ‚Î&
pg} izg¤Z åE<XÅÔì @*
Ù¤
C /ZÔ ÇA [Z N»pg} izgÆw‚}g7b§kZgzZ fƒg ÑJ‚
ÑZzpg { izg/~g ‚Ðg ±ZÆ[Z N{zÂ}™ 1™„ (Z¿ðÃw‚
204
} izggzZypg { â
X ÇñY1yâ
Ü z ÏZ [Z Nt  Bt vß ‰
ˆ Æ Ï² Ç A ‰
~uzŠ ¤
Ð õg @* -Z Ái Z ÁyŠ }uzŠ
/Z Ôì ßt ÔáÄggz¢{ izg q
[Z Nt ÌA
$nÄg} izgb ~ { â wZØ}g7 gzZG: qzÑ} izg
( 309&308mÔ&Z ¦Z ‡) X ÇñYï
V" # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø (^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø (†ø Ûø³Âö àô³eû]ô àû³Âø
äö iû‚øÖøæø Ýõçû nø Òø äô eôçû Þöƒö àûÚô tø†ø ìø Ùø]ç$ Aø àûÚôù ^j&‰ô äö Ãø føiû]* æø áø^³–ø³Úø …ø Ýø^³‘ø àû³Úø
DMMM (N (oÞ]†f› äÖ]çve (gnƆjÖ]E (äö Ú% ].
*™ Ñ D â
Û Ô ¿\¬vZ èg /0 vZ †]|L L
b ~¹ÆwZØgzZÇg} izgÆypgä¿T :c*Û ä~
â V
,ÆVâ KZ „ ` W‰ì *
@Yƒ u 0* H{z ÂÇg} izg
(ZÐ Vƒk
ó Xó ƒZƒZaÐ
Š™ qzÑ I{z(ÃVzizgb Æ wZØä ]Z|‰À ` W
c*
g ZŠ ò :-q
-Z~}g !*  gŠ It »yQÐ zg ÅbÑŠ Ôì
kZ Ô7„
á 6,45mÆ| â 1419#Ô r , ZÐ s§Å Z 4c Z™x‰Zg ZŠY ëÑZ
Zƒ ù
X Vƒ±5]‚ ½Zë ZPÆ~ :kZÔ å
} izgbÆwZØ._Æw¸g UÆs ¦ ZˆÆwZØJX X X X X /
$uÔì ïÉ Ô7{z( ´g
t Ð x¯Æ Y gzZ pÑg
205
} izggzZypg { â
Y xg/gzZ Y ÔvZÂg +$ î0*J'Z ÔvZÂg É@* $U*
Ôì "
X b‡ÆäƒïÆkZvZÂg
Û {z(z qNÃpg} izgw‚}g7 ~ ¤¸ä ò´ â x â Z /
Š 7g Z Œ
Ô c*
x c* # ÔÇg: } izg ~ x c*
Z qNZ Z qNõ0*
Æ w‚ªÆ
Æò´ â x â Z ´g} izgw‚}g7 {z´Æ
-Š 4,
 7{z(q
?ì Yƒ{z(ù ´g} izgbÆwZØ™hgÃ[ZÏ
rb Æ wZ؆ {z´Æ wZØJ ._Æ w¸g UÆ 4ïE L 4Xè /
E
G-©!
L 4Xèw¸t2Ôì 7/ öW w¸tgzZì ßbŠg Z Œ
ïE Û {z(ÃVzizg
ekZ Ôì s ÜÆ]%¥ÅY g/gzZ ʼÅ4
äƒ [zqÆ Vzizgb Æ wZØ »vZ Y 1zZgzZ Y 1ÔY f~
t%Ƶz—ËgzZì 9{zì ;g ~g Y¿ ~ ]mZÆ
hÄg™hgyŠ »Ï} izgb
X M
i ú‰ ,Z } izgtì t i Zg » ÎzæÅ Vzizg yZ
E
ì @* +ÃZg7ÃVÍßyZÐzzjÔˆÅgH~B‚Æ: éºE
Yƒ{Z B-#F
t ~ ¤ÅVzizg yZ Ô D™7Ýq {Z
]!* +Ã Zg7 Ð i úÝZ
WZz kZ Ôì M [Z N'
, ,Æpg} izgåÃòŠ WÐzz ÅyZ
Z'
,
M' ,
Z'ÆV>kŠ [Z N » nq
-Zì gH{°‡tì ˆÅmº
Xì YƒZg7[ˆtÐVzizgb yZgzZì
206
} izggzZypg { â
òÔì [Z NZ (,
~èF, L ´g { izgöZ ~fÔ 9b§ÏZ ( 2)
»kZgzZì <
:ì ~g $uq -Z Å
oÞ] èøÊø†û Âø Ýôçû mø Ýö^nø ‘ô"# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéøWø ^jøÎø oûeô]ø àûÂø ZZ
ªX XXäö ×øfû Îø oûjô ×$ Ö] èøßøŠ$ Ö] æø åö ‚øÃû eø oûjô Ö$] èøßøŠ$ Ö] †ø Ëôù Óøm% áû]ø äô ×# Ö] o×øÂø göŠôjøuû]ø
†²ì yZÐ vZ= c*
â V vZ wÎg ë {ñŠ y1Z ]|
Û ä~
+Æ{ izgÆ(¶Z ~f Ô 9) yŠÆ
-ZƈÆkZ \¬vZ~!$
w‚q
X uŠ™s çÃVƒk
HÆw‚q
-Z¬ÐkZgzZ
L ´g { izgÔë Ì{gجx- ÃTxøÔ 10b§ÏZ ( 3)
kZgzZì <
:ì ~g $uq -Z Å›9Ôì [Z NZ (, »
‚øÃû eø Ýô^nø ’ôùÖ] Øö–øÊû]ø"
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø ZZ
wÎgì e $ZzgÐñ {k ,Ù 1Z]|ª XX݆$ vøÛöÖû] äô ×# Ö] †ö ³ãû Aø áø^³–ø³Úø …ø
C
kŠ Å ) xø{ izg aZ {Š c*  ˆ Æ ypg c*
iÐ ƒ Û ä~
â V vZ
Xì { izg » ( õg @*
 @* xøÔ 9B‚ÆxøkŠìt 4
áÄg { izg Ì»xøÔ 11 c*
xøkŠ Š Ct Ã~
Hc* # èYÔìg: ¹xÐ òg »zŠ·
V g—Z
pg Ì{ izg yŠ kZgzZ Ô D™WÌòg »z Š· Å
\W ÂÔ n
QpÔÐOg { izg ÌÃxøâëw‚{ÒWvZY
á yZ c*Û ä~
â V
LWnÏZÔ ¶Š°¿#Åòg »zŠ·c* Hƒw™z»\Ww‚ÏZ
ÍX Š
207
} izggzZypg { â
X c*
â Ù ª{Š Zg Z »pg { izgq
ÛC -Zh
+'×
:ì ~$ gu- qZÅ›9
äô ³×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ýø^‘ø àöŠøuø Ùöçû Ïö³mø zŒ^õ ³f$Âø àô³eû äô ³³×# ³Ö] ‚ô³fûÂø àû³Âø ZZ
ݺçû mø äö Þ$]ô "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^Îø (äô Úô ^³nø ’ô³eô†ø ³Úø ]ø æø ð]…ø çû ³Aö^³Âø Ýøçû ³mø"
#
Ý% ^Ãø Öû] áø^Òø áû^ôÊø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø (pF…^’øß$³Ö] æø Wö çû ³ãö nø Öû] äö ³Ûö³¿ôù³Ãø ³iö
XXĉô^j$Ö] Ýøçû nø Öû] ^ßøÛû‘ö äö ×# Ö] ðø ^Aø áû]ô ØöfôÏûÛöÖû]
#  ë ñ k„0vZ†]|ª
V vZ wÎg Z
ä~
Š ̬ÃVÍßgzZ 3g { izg » {gج
ÆvZ} Z Hn²ä ñ x Z™/ô ÂÔ c*
ä \W ÂÔ D™WÌòg »zŠ· ,ì yŠ (Zt~
V wÎg
XÐOg { izg ÌÃxøâvZY ¶
KZvßëw‚áZzäWc*Û
â
/Z Ô7^
ä ~ç¤ Ù ØnÆ~ç ( 4)
,Y ´g { izg r%Æ]i YZ ÅC
gzZŠ ƒ ZŠ1ZòÔ›9Ô ~g g 9Xì h»äZzh Â{ izgÃC
Ù ØÂ1Äg { izg
:ì e $ZzgÐñ {k , Ù 1Z]|~£Zµ
C
XX‚ºâô ^Aø ^ãø ×öÃû eø æø éö ðø †û ÛøÖû] Ýöçû ’öiøŸø "
# o% fôß$Ö] Ùø^Îø ZZ
ÅkZ ª)~ ÏŠñÅC
Ù Ø~ç c*Û ä~
â V x™ Zg—ª
XÇg: { izg ( r%Æ]i YZ
¤¸ 6Ôì ~gz¢´g ,ÅkZˆÆäh Âi úÒc* { izgÒ( 5)
E
-ZÐ ñ î~©8]|~ g
$Zzgq
e òÔ´ â x â Z
$uÅ£ZµgzZ ~èF,
208
} izggzZypg { â
: Câ
Û Ôì
àônû jøÂø çùô _öjöÚö àônû jøÛøñô^‘ø èö:øñô^Âø æø ^Þø]ø kövûfø ‘û]ø oûÞùô ]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ZZ
äö Þø^ÓøÚø ^nø –ôÎû]ô "# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø (äô nû ×øÂø ^Þø†û _øÊû^øÊø Ýö^Ãø _$ Ö] ^ßønû Öø]ô pø‚ôâû ^ö³Êø
XX†ø ìø4 ^Ú÷ çû mø
q Å { izg ÒäȬgzZ ä ~~
ª V wÎgÆvZ} Z ª
HHt@ **
vZ wÎg ÂX 1wÅ{ izgÐ kZ ä ë Š 3ÃëQÔ Å ð~
XÅg { izg »yŠq
-Z(ÅkZÔ c*Û ä~
â V
{z ¸ Ôì ¤~(,Åä™x ªgzZpg { izg ~·Æ y@ ( 6)
{ izg {Š c*
iÐ ƒ V g—~Tì·
 ( {z´Æ·Æypg ) ~
:ì ~›z~g g9Ô¸D â Û x ªgzZÔ¸n pg
Ùöçû ÏöÞø oj#uø Ýöçû ’ömø" # Ùöçû ‰ö†$ ³Ö] áø^³Òø kû³Öø^³Îø zèø:øñô^³Âø àû³Âø ZL
äô ³×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø kö³mû]*…ø ^³ÛøÊø Ýöçû ’ömø Ÿø Ùöçû ³Ïö³Þø o³³j#uø †ö ³³_ô³Ëû³mö æø †ö ³³_ô³Ëû³möŸø
oûÊô äßûöÚôù ^÷Ú^nø ‘ô †ø %øÒû]ø äö jömû]*…ø ^Úø æø áø^–øÚø …ø Ÿ$]ô †õãû Aø Ýø^³nø ‘ô Øø³Ûø³Óû³jø‰û]ô"
#
XXáø^føÃû Aø
( ~y@L ) ~
V vZwÎgì e ñ ¬]|ª
$ZzgÐÈ
7È´g { izg\W¸ë vßëJ pg} izgÚ
-VŒ¸ n
{ izg \ W¸ ë vßëJ
-VŒ ¸ 7n
pg { izggzZ ÔÐ ,™
Æ·}g7ËLÆypg ñZÎÃ~
V g—ä~ÔÐOg7
209
} izggzZypg { â
pg} izg {Š c*
n i~·gzZ Ë{z´Æy@gzZÔ ¬Š 7n
pg} izg
X ¬Š 7
[x»~ yJZ~¾ ðà }ìt { izg »g 2
+D : { izg »g +
2 ( 8)
/Z[ZÔ ÇVÅg} izgÆyŠzŠ~Š
~yJZ {z¤ Hƒx »V#Z÷c*

Š
Z Hƒ Zg7 x »/£» kZ c*
# Zz ´g} izgzŠ nÆkZ Š Hƒ[x»
Š

SSSSSSSSS
SSSSSSSS
SSSSSSS
SSSSSS
SSSSS
SSSS
SSS
SS
S

210
} izggzZypg { â
°°ZÝ°ZvZp

[ »gzZ ¬Š ~
yW
ÔÛ{ Æ t‘ À gzZ ´ â }g ø vZ } Z
Ôá Zz ]gŠ gzZ Š
„ ,
'i }Z
Ôá Zz + Y à VÂ!* Å Vߊ } Z
e [ˆ » Vp}'
Ôá Zz h ,gzZ iZ } Z
á Zz ¶Š [Z N gzZ x ÅZ 6,Vñ» iZ } Z
Ôá Zz ¶Š [Z± gzZ Zw 6,Vñ» }'
,} Z
Ôá Zz ä™ «™ Å ~· <Ñ } Z
Ôá Zz ä™ ã!* $Z@ } Z
$ gzZ e
Å[  kZ ä b§T
Û «È ~ ;@*
Æ kZgzZ ðâ
Û ½—œgzZ òg Zû 5 Zg n
nÆVÍßx ¬ÃkZ b§ÏZ N â
,
]»' WÒíf n}÷gzZ jœ
Æug MZypg ÌÃëgzZ ¯ ]y
}WM}WX â
Û «=ÂÅKÃiñgzg ZuZÆkZgzZi ZâÐ]ŸAgzZ
c*
Ô“ Û ðÃ~ ;@*
 Z*z /Zì lg Z *Ð DIZ
kZÃ\W¤
Ù Æ\WÔ Çƒt]¹»\WÔN â
C Û igz¢ÂñWÃ~gz$gzZò {
 ë\¬vZÔì xlíàŠ »}gt
Û «Ÿg KZÃ
}WX ñâ
211
} izggzZypg { â
—^ßønû ×øÂø Ñû‚$ ’øiø æø Øønû ÓøÖû] ^ßøÖø Íôæû ^øÊø èõ qFˆû Ú% èõ Âø ^–øfôeô ^ßøòûqô æø ™
æ ànÖæ¢] ‚n‰ ànÚ¢] ‚ÛvÚ äÖ牅 æ å‚f o× ä×Ö] oב æ
!ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] æ !ànÃÛq] äfv‘æ äÖ4 o× æ àm†ì¤]
x?Zz
~gz{k#Z0wD Z·
uZÔyWÅZxEeY
M
ZB24._-| â1430 y
Y 2â 009 s6, ÑZ ßgÔ 28

ððððððð
ðððððð
ððððð
ðððð
ððð
ðð
ð

212

Centres d'intérêt liés