Vous êtes sur la page 1sur 9

Ekumenikofile- wrogowie Boga I krzya

Ci, co uczynili zamt(obrcili wiat do gry nogami- anastatoo ) w caym wiecie(oikoumene ),


przybyli i tutaj Dzieje Apostolskie 17:6
I zrzucony zosta ogromny smok, w starodawny, zwany diabem i szatanem, ktry zwodzi(planao)
cay(holos) wiat (oikoumene ); zrzucony zosta na ziemi (ge), zrzuceni te zostali z nim jego
anioowie. Obj 12:9
albowiem Demas(od Demetrios- co oznacza umiowany przez Ceres/ Demeter) mnie
opuci(egkataleipo kompletnie zostawi), umiowawszy wiat doczesny (nun aion), i odszed do
(poreuomai ) Tesaloniki (Thessalonike - Nike), Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji; 2 Tym 4:10
Wielu bowiem z tych, o ktrych czsto wam mwiem, a teraz take z paczem mwi, postpuje jak
wrogowie krzya Chrystusowego; (19) kocem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwa to,
co jest ich hab, myl bowiem o rzeczach ziemskich. Filipian 3:18
Wiaroomni (moichos kai moichalis- cudzoonik i cudzooniczka), czy nie wiecie, e przyja(philia)
ze wiatem, to wrogo(echtra) wobec Boga? Jeli wic kto chce by przyjacielem wiata, staje si
nieprzyjacielem Boga. List Jakuba 4: 4
Bg wprawdzie puszcza pazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszdzie wszystkich ludzi, aby
si upamitali, (31) gdy wyznaczy dzie, w ktrym bdzie sdzi wiat(oikoumene ) sprawiedliwie
przez ma, ktrego ustanowi, potwierdzajc to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dzieje
Apost. 17
Zagraa nam tedy niebezpieczestwo, e nie tylko nasz zawd pjdzie w poniewierk, lecz rwnie
witynia wielkiej bogini (megas thea)Artemidy(Diana) bdzie poczytana za nic, i e ta, ktr czci
(sebomai)caa Azja i wiat cay ( holos oikoumene), moe by odarta z majestatu.(megaleiotes
-splendor) Dzieje Apost. 19

Biblia jasno wyrazia si na temat stosunku Boga do 'wiata'. I tu nie chodzi bynajmniej o przyrod ale o
filozofie, religie i style ycia osb na ziemi, przeciwne do Biblii. Gdy przestudiujesz Slowo Boze napotkasz
wiele odnonikw do wiata:

mdro tego wiata


ksita tego wiata
duch tego wiata (uniwersalny, ekumeniczny,globalny, katolicki, rnorodny, szeroki, kolektywny,
wielokierunkowy, eklektyczny, niedogmatyczny, liberalny, wiatowy, tolerancyjny, o otwartym umyle,
neutralny, nie osdzajcy, holistyczny... )
nierzdnicy tego wiata
ksztat tego wiata
glosy tego wiata
bg tego wiata
kierunek tego wiata
AntyEkumenia 2015

zasady, porzdek, ycie wg cia niebieskich tego wiata


bogaci na tym wiecie (nie chodzi o pienidze, ale o bycie penym nauk i zasad, grzechw tego wiata)
zepsucie tego wiata
mdro tego wiata (ktra nie wynika tylko z ograniczonego poznania czowieka, ale wpywu szatana
na ten wiat)
mowa tego wiata
mio tego wiata
wielu zwodzicieli weszo na wiat (duch zwiedzenia produkuje odstpstwo- Nimrod, Budda,
Konfucjusz, Konstantyn, papie, zaoyciele falszywych religii, itd)
wielu faszywych prorokw przyszo na wiat (Mahomet, Budda, Bah'u'llh, katoliccy mistycy itd.)
kosmokrator skotos toutou aion- wadcy ciemnoci tego wiata (Obj 12)
Cay wiat ley w niegodziwstwie, Zym (holos kosmos keimai en poneros)

Z drugiej strony Biblia mwi, o Protestantach w Duchu witym, ze ci co narodzili si z Ducha, zwyciyli
wiat, jest zwycistwo nad wiatem!
Powysze cytaty powinny czytelnikowi da wiele do mylenia. Pokazuj one prawd na temat ruchu
ekumenicznego. Pokazuj rwnie, ze Pawe, jeden z najbardziej uywanych Protestantw w historii, by
przeladowany przez ekumenie. Zastanawiajce jest to, ze pojawia si tam zawsze element demoniczny i
'boginki' jak Ceres/ Demeter czy Diana/ Artemida.
Matka Ziemia i jej rola w kreowaniu Jednej Religii.
Tzw Matka- Boginka pojawiaa si przez wszystkie cywilizacje poczwszy od najstarszej.1 Ta persona pojawia
si dzisiaj jako gwiazda tzw Nowej Ewangelizacji. Izyda w Egipcie, Pachamama w Andach, Chaxiraxi
trzymajca na rekach maego Chijoraji u Guanczow z Wysp Kanaryskich, aztecka Toci- matka 'bogw' i serca
ziemi, Kybele z Rzymu, czy Terra Mater, Irlandzka Anu, Nerthus u plemion germaskich, Jr Skandynaww,
u Sowian- Matka Ziemia i Mokosz, Babalon w religii Thelema, Ki u Sumerw, Papatuanuku Maorysw, tajska
Phra Mae Thorani, planetarny logos w Teozofii, Gaia u Grekw, Ma- Ka u mykenczykow, 2 Dewi Sri na Bali i
Jawie, i wiele innych.
Dzi globalistyczne organizacje (ONZ, UE itd.) wraz z papieem Franciszkiem pracuj aby 'chroni ziemie
przed zguba'. Ukryta staroytna boginka coraz bardziej pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Rok 2015 ma by
rokiem Zmiany Klimatu. 3 Papie ogosi,ze zanieczyszczenie rodowiska i 'zmiana klimatu' to kwestie
moralne i pracuje nad dokumentem na ten temat.
Zmiana Klimatu to kolejny krok globalistw, aby zwiza cay wiat. Pacz- 'Matka Natura' czuje si
brudna...Na wszystkie pastwa na wiecie maja zosta naoone nowe cugle- kolejne biznesy dostana po bie, w
przygotowaniach do stworzenia Nowego Porzdku wiata.
Franciszek grozi, ze ci co nie chc chroni rodowiska, grzesz przeciwko Bogu i odpowiadaj za brak jedzenia
na ziemi. 4 Wielka encyklika aby stworzy wiezienie na Ziemi jest w trakcie przygotowa...
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_goddess
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_myke%C5%84ska
3 http://en.wikipedia.org/wiki/2015_United_Nations_Climate_Change_Conference
4 http://www.theguardian.com/world/2015/may/12/pope-environmental-sinners-will-face-god-judgment

AntyEkumenia 2015

wiatowa Rada Kociow wsppracujca z ONZ (i bdca lewym ramieniem Watykanu) nie tylko jest
ekumenicznym zwiedzeniem, ktre ma pomoc w utworzeniu Jednej Religii na Ziemi, ale bierze udzia we
wsppracy midzy religiami aby walczy o postulaty i wymysy globalistyczne- 'zmiana klimatu'.56
wiatowa Rada Kociow (z gazi w Polsce zwana Polska Rada Ekumeniczna!) wzywa do poszczenia o
klimat, 7 obok Muzumanw, Rowana Williamsa (byego Arcybiskupa z Canterbury, ktry stal si kapanem
Druidw...), hindusw, buddystw, religia Brahma Kumaris i...ydowskiego rabina...Bierze udzia w
Midzyreligijnym Szczycie odnonie Zmiany Klimatu. 8
http://ourvoices.net/
Czczenie przyrody w watykaskiej wiatowej Radzie Kociow ma miejsce midzy 1 Wrzenia a 4
Padziernika i nazywa si Time for Creation (Czas na Stworzenie). Patronem tego 'wydarzenia' jest Franciszek
z Asyu. Ekumenia zbiera si na kolejnej herezji...Niebiblijna i wiatowa duchowo Franciszka jest wyraona
w jego poezji:
Pochwalony bd, mj Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
nade wszystko z panem bratem Socem,
bo jest on lamp dnia i nim rozwietlasz nasz drog.
Jake on pikny, promieniejcy i peen blasku.
O Tobie, o Najwyszy, daje nam wyobraenie.
Pochwalony bd, mj Panie, przez siostr Ksiyc i gwiazdy:
stworzye je na niebie, jasne, cenne i pikne.
Pochwalony bd, mj Panie, przez brata Wiatr
i przez powietrze, sot, spiekot i kad pogod,
ktrymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia.
Pochwalony bd, mj Panie, przez siostr Wod,
ktra jest bardzo uyteczna, i pokorna, i czysta.
Pochwalony bd, mj Panie, przez brata Ogie,
ktry rozwietla mroki nocy:
pikny on, radosny, nieprzejednany i silny.
Pochwalony bd, mj Panie, przez matk nasz Ziemi,
ktra nas ywi i utrzymuje,
wydajc wszelki owoc, barwne kwiaty i zioa.

5 https://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/interfaith-summit-on-climate-change
6 https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change
7 http://fastfortheclimate.org/en/
8 http://www.interfaithclimate.org/

AntyEkumenia 2015

Oto panteizm i pogastwo! Przez wieki, Krlowa Niebios manifestowaa si przez rone herezje jak:
Krlowa Nieba, Wsp-odkupicielka, narodzona bez grzechu, ukoronowana w niebie, niepokalanie poczta,
matka miosierdzia, nowa Ewa, 9zawsze dziewica, ta ktra pokazuje drog (Hodegetria), tron mdroci,
majestat, matka kocioa, gwiazda zaranna, krlowa prorokw, krlowa aniow, brama nieba, niszczycielka
herezji, matka wiata, witynia trjcy, krlowa apostow, krlowa maja, arka przymierza.
Jeli to nie jest blunierstwo, to nie wiem co nim jest.
Za plecami wierzcych w kocioach Zielonowitkowych i Ruchu Charyzmatycznym dokonuj si zmiany i
ciche dyskusje. 10 Liderzy ruchw opadaj od wiary z powodu ekumenicznych, watykaskich i agentw
Odnowy w Duchu witym.
Od wielu lat trwa dialog midzy Zielonowitkowcami a Watykanem!
Ci ktrzy sprzedaj braci figuruj w rejestrach Watykanu, ich gloria jest na tym wiecie:

Cecil M. Robeck, Jr. (Zbory Boe)11


Gary B. McGee (Zbory Boe)12
Kilian McDonnell (Odnowa w Duchu Swietym)
Justus du Plessis 13

Vinson Synan1415(Midzynarodowy Zielonowitkowy Koci witoci i czoowy historyk Ruchu


Zielonowitkowego w Ameryce)
Raniero Cantalamessa (odnowa w Duchu)
Omar Cabrera z Argentyny16
Edward Czajko (Koci Zielonowitkowy w Polsce)17

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Titles_of_Mary
10 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_pentecostals.htm
11 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/eccl-comm-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20060101_becoming-achristian_en.html
12 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1990-1997_evangelizationproselytism-common-witness_en.html
13 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1990-1997_evangelizationproselytism-common-witness_en.html
14 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1985-1989_perspectiveskoinonia_en.html
15 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1990-1997_evangelizationproselytism-common-witness_en.html
16 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1985-1989_perspectiveskoinonia_en.html
17 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1985-1989_perspectiveskoinonia_en.html

AntyEkumenia 2015

David J. du Plessis (KZ w Ameryce)


Biskup Earl Paulk (Midzynarodowa Komunia Kociow Charyzmatycznych- ICCC)1819

Jak dowiadujemy si na stronie ICCC, David du Plessis pojawil si w Watykanie na zadanie papiea Pawa VI.
Ten z kolei zwid innego Zielonowitkowca, Roberta McAlistera. W 1978 obydwoje otrzymali purpurowa
stule od Watykanu. W 1982 McAlister ordynowa Zielonowitkowca Earla Paulka jako sukcesora.
Suba Earla Paulka to niekoczce si pasmo skandali. Jego syn D.E Paulk pastoruje koci, gdzie Jezus
czczony jest obok Mahometa.
20

Vinson Synan zosta zaproszony przez Kiliana McDonnella aby przemawia na konferencji odnowy w 'Duchu
witym' w Notre Dame. To zaczo jego ekumeniczne zwiedzenie.21 Synan tak bardzo angaowa si w
przemawianie u niezbawionych w innym duchu katolikw, ze David DuPlessis oraz Kilian McDonnell zaprosili
go do udziau w dialogu midzy katolikami a Zielonowitkowcami.
Zauwacie KTO bierze udzia i reprezentuje 99% Zielonowitkowcw! Odstpcy i Judasze.
Synan w swoim monografie wczy odnow i obawia si, ze to zepsuje jego pozycje w kociele
Zielonowitkowym, gdy uwierzytelni tam odnow jako prawdziwe przebudzenie. On wiedzial, ze to zle,
mimo to bezczelnie pisa...Ten monograf zosta opublikowany pod tytuem: Holiness-Pentecostal Tradition a
kopie wysane nawet do...Watykanu. I to wanie katolicy nakupili najwicej tego chamu..
Wg tego heretyka:
W czasach ostatecznych jest tylko jedno wylanie Ducha, chocia strumienie pyn przez kanay znane
jako klasyczny Pentekostalizm, neo- Pentekostalizm i katolicka odnowa charyzmatyczna22
Absolutna herezja. To prba zwiedzenia caego pokolenia.
David du Plessis ogosi, ze pojawienia si Maryi w Medjugorie, pochodzi od Boga...co wywoao fale u
Zielonych w jego pokoleniu. Byl obserwatorem podczas II Soboru Watykanskiego.. Justus- jego brat to
kontynuator jego pracy.
Oto kolejny przykad jak odnowa w Duchu zwioda od wiary pastorw Zielonowitkowych i
charyzmatycznych:

18 http://www.theiccc.com/history.html
19 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_1985-1989_perspectiveskoinonia_en.html
20 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2998740/Megachurch-Pastor-discovered-aged-34-Archbishop-uncle-really-father-revealspain-led-open-radically-inclusive-church-Atlanta-revered-Mohammed-Christ.html
21 http://en.wikipedia.org/wiki/H._Vinson_Synan
22 http://en.wikipedia.org/wiki/H._Vinson_Synan

AntyEkumenia 2015

Raniero Cantalamessa (odnowa w Duchu) zwodzi charyzmatykw jak Pat Robertson (700 Club, CBN)23
Cantalamessa jest 'kaznodzieja' dla papiea Franciszka, jak i by dla JP II i Benedykta XVI!
Zdjcie.
Papie Pawe VI utworzy grup wsppracy z zaoona przez Watykan, wiatow Rade Kociow, a take
powoany zosta Tydzie Modlitw za Jedno Chrzecijan. Ten papie ekumeniczny przekabaci i zwid
Davida du Plessisa. Pawe VI i JP II uzna odnow za autentyczna. 24 Dobra podrbka aby zwie
'Charyzmatycznych' Protestantw.
Kilian McDonnell (odnowa w Duchu25) zwid Vinsona Synana, ktry potem zosta tak owadnity
demonami, ze ryzykowa wszystko...aby poda za zwiedzeniem.
Cecil M. Robeck,26 Jr. Uwiedziony przez du Plessisa, to profesor historii kocioa i 'ekumeniki', na Fuller
Seminary. Take dyrektor Center of Christian Spirituality zaoonej przez DuPlessisa. Jego biografia wskazuje
na 30 letnia wspprace z Watykanem, wiatow Rada Kociow oraz...obecno na wydarzeniach w Asyu i
Rzymie z ...JPII!
Jeli nie widziae filmu, co dziao si w Asyu, to musisz to koniecznie zobaczy. Link do filmu. Przerwij
nawet czytanie i nie omi tego 'kaska'.
Earl Paulk zosta zwiedziony do ekumenii i katolicyzmu przed du Plessisa.
Ulf Ekman, zosta zwiedziony przez uczestnictwo w konferencjach 'odnowy' a szczeglnie ksidza Hockena.
Kenneth Copeland, zosta zwiedziony przez zabitego przez Jezusa, biskupa odnowy- Tony Palmera. K.
Copeland rozpowszechnia nauki Rzymu do swoich duchowych dzieci jak- Jesse Du Plantis, Keith Moore,
Creflo Dollar, etc
Globalny Kongres Zielonowitkowo- Charyzmatyczny Empowered 21 jest przeniknity przez ekumenie
jak Vinson Synan, moe syn Omar Cabrera, Jr., Kenneth Copeland,27 Oreste Pesare28 (odnowa), Jack
Hayford(ekumenia).
Konferencja Strefa Zero ma sponsoring odnowy w 'Duchu witym'(Wsplnota ABBA)29 sklep CCM...Oto
hipnoza dzisiejszej religii...'Biedny katolicyzm' beczy za gotwka...Ot kochani, pienidze zebrane od
uczestnikw konferencji pokrywaj jedynie 35-40% caoci kosztw. honoraria dla mwcw 30 to jedyna
23 http://www.cbn.com/700club/guests/bios/father_raniero_cantalamessa_043014.aspx
24 https://www.ewtn.com/expert/answers/charismatic_renewal.htm
25 http://www.amazon.com/Charismatic-renewal-ecumenism-Exploration-book/dp/0809121247/ref=la_B001JS6PDI_1_10?
s=books&ie=UTF8&qid=1431530466&sr=1-10
26 http://fuller.edu/faculty/crobeck/
27 http://empowered21.com/about/leadership/
28 http://www.iccrs.org/
29 http://www.strefa-zero.com/organizatorzy/
30 http://www.strefa-zero.com/wsparcie_strefa2015/

AntyEkumenia 2015

atrakcja jaka dostana...poza cala masa demonw!


W 2014 r. 50 000 'katolickich charyzmatykw ' modlio si na 'jzykach' za papiea. 31 Same jzyki musz by
testowane i nie jest to dowd ich nawrcenia i prawdziwego Chrztu. Suba uwolnienia moe natkn si na
demona o nazwie faszywy chrzest w duchu i faszywe jzyki. Nie dajcie si tez nabra, jak na 'bierzmowaniu'
kto, po naoeniu rak przez ksidza pada na posadzk. Ludzie przekazuj to co maja w sobie...
Dla pasjonatw bezkrytycznego nakadania rak polecam Biblie. W hinduizmie tez znaj manifestacje duchw.
Poczytaj o obudzeniu kundalini32 i rytuale zwanym shaktipat. 33
Transfer duchw dziaa w ten sposb: Poprzez naoenie rak (cho nie tylko) przenoszone s duchy z jednej
osoby na druga. Jeli pozwalasz aby szaman naoy rce, otrzymasz jego demony. Czy bd manifestacje? Jak
najbardziej. To samo jeli zrobi to praktykant new age, czarownica, czy satanista. Kady przedstawiciel
faszywych religii moe transferowa demony na dana osob przez dotyk.
Na osoby uczestniczce w 'odnowie w Duchu' bd nakadane rce. Katolickie duchy- podrbka Ducha
witego (demony religii) bd si przenosi. Beda manifestacje. Potem usyszysz: stal si lepszym katolikiem
ni by..bardziej chodzi w tradycji...Jeli Zielonowitkowiec lub Charyzmatyk ma naoone rce przez
ekumenika bd ksidza z odnowy- sytuacja jest ta sama...Te demony spustosz twoje ycie i sub...
Osoby zwizane z przebudzeniami w Bronsville, Toronto Blessing otrzymuj to samo. Faszywe manifestacje.
W Biblii Pawe najpierw sam przey chrzest w Duchu, stad mg ka rce i inni mogli Go otrzyma(Dz.Ap
19). Chrzest w Duchu poprowadzi go nie tylko do jzykw, na ktrych mwi wicej ni znani mu ludzie w
jego czasach, ale powstaa doktryna, nauka i poznanie Biblii.
Dzisiaj si tego nie naucza i to prowadzi do masowego zwiedzenia. Czsto ludzie nieuwolnieni od demonw
katolickich myl, ze to Duch ich prowadzi. Osoby, ktre babray si w wiat i jego 'cukierki' otworzyy si na
demony, czy to religii(buddyzm, hinduizm, katolicyzm itd.), czy to seksualne, magii, itd. To ma pniej wpyw
na ycie Chrzecijaskie i to co wierz.
Zielonowitkowiec, ktry idzie jak lepa owca na te konferencje, moe naapa demonw. W Biblii Bg
pokazuje transfer demonw. Widzimy demona niewiary, ktry transferuje si na cale zgromadzenie buczkw.
Innym razem ogldamy demona bawochwalstwa, ktry dotyka cay obz. Gdy Pawe gosi, ze nie s bogami ci
uczynieni rka ludzka, tum nie zaprasza go do ich witynki by go nagrodzi za pikny dialog. Syszymy
woanie demonw z tych ludzi w unisono:
Megale he Artemis Ephesion!34Megale he Artemis Ephesion!35Megale he Artemis Ephesion!36
31 http://chnnews.pl/index.php/pl/europa/item/1565-dziesiatki-tysiecy-ludzi-modlily-sie-na-jezykach-za-papieza-franciszkawideo.html
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini#Kundalini_awakening
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Shaktipat
34 http://biblehub.com/interlinear/acts/19.htm
35 http://biblehub.com/interlinear/acts/19.htm
36 http://biblehub.com/interlinear/acts/19.htm

AntyEkumenia 2015

To szalestwo manifestuje si i w naszych czasach!


Pokutuj dzi do Jezusa, przekonany Jego Sowem. Odwr si od faszu i woaj o Prawd, ktra wyzwala.
Woaj o uzdrowienie i uwolnienie od demonw! Zam moc duchw zwodniczych nad sob!Przeciwstaw
si w mocy Jezusa- wyaniajcemu si na wiecie duchowi zwiedzenia.
Chwaa Jezusowi!

AntyEkumenia 2015

Materiay dodatkowe (nie znajdziesz ich nigdzie indziejsprawd!)


Zielonowitkowi pastorzy spotykaj papiea, setki
Zielonowitkowcw suchaj jak przemawia
Skandal stuleci!!!
Suba uwolnienia- Duchowe rda katolicyzmu
Osoby praktykujce uwolnienie wiedza, ze za tym systemem stoj
demony!Tej wiedzy nie ma w adnej ksice w Polsce i rzadko jest
spotykana za granica
Zielonowitkowcu- Quo Vadis- Dokd idziesz Kociele?
(2015) -FILM!
Strefa Zero- zero Biblii, zero Ducha, zwiedzenie na FULL
Jerzy Przyradowski- kazania obnaajce prawd na temat
katolicyzmu
Obowizkowo:
Odnowa w Duchu witym. Wielkie zwiedzenie, tajna bron
katolicyzmu.

AntyEkumenia 2015