Vous êtes sur la page 1sur 12

Przedmiot:

Historia Polski XX wieku po 1945 r.

Kod ECTS: 08.3-xxxx-140


Punkty ECTS: patrz wykad
Rodzaj studiw:

studia niestacjonarne I stopnia, III rok

Liczba godzin:

10

Prowadzcy:

dr Anna Zapalec

Rodzaj zaj:

wiczenia

Forma zakoczenia zaj:

zaliczenie

Cele: zapoznanie studenta z procesem przemian spoeczno gospodarczych na tle zmian


politycznych w Polsce po zakoczeniu II wojny wiatowej. Dostarczenie w miar penej
informacji faktograficznej na temat uwarunkowa zewntrznych i wewntrznych, genezy
i trwania systemu totalitaryzmu komunistycznego. Zwrcenie uwagi na postawy
i zachowania spoeczne w warunkach nowego obcego dotychczasowej tradycji polskiej
systemu wadzy totalnej. Wskazanie na uwarunkowania procesu dochodzenia do
transformacji ustrojowej na przeomie lat 8 0- tych i 90 - tych do pocztkw III RP.
Wykaz tematw:

1. Zajcia wstpne. Sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce w latach 1944-1949


2. W latach polskiego stalinizmu (do 1956)
3. Pod rzdami Gomuki
4. Midzy Grudniem `70 a Sierpniem `80
5. Przemiany polityczne i spoeczne w Polsce w latach 1980-1989. Pierwsze lata III
Rzeczypospolitej

ZIII 06c

Lp.
Temat zaj:
1.
Zajcia wstpne. Sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce w latach 1945-1949
Zakres tematyczny:
- Straty materialne (przyczyny, rozmiar) Polski poniesione w wyniku dziaa wojennych i
polityki okupantw
- Zmiany demograficzne po 1945 (straty ludnociowe i ich struktura narodowa,
zawodowa) ruchy migracyjne
- sytuacja polityczna w okresie Rzdu Tymczasowego
- powstanie TRJN
- opozycja legalna i konspiracja zbrojna
- referendum ludowe 30 VI 1946
- wybory do Sejmu w styczniu 1947
- Maa Konstytucja
- ukad si politycznych przed powstaniem PZPR
- stosunki Pastwo Koci
- gospodarka Polski w latach 1944-1949
Literatura podstawowa:
A. Czubiski, Polska i Polacy po II wojnie wiatowej, Pozna 1998.
A.L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej 1945 2001, Krakw 2001.
M. liwa, Wielka Historia Polski 1945 1956, Krakw 2001.
Literatura pomocnicza:
K. Piesiewicz, waniejsze zmiany w zaludnieniu ziem polskich w czasie II wojny wiatowej,
Studia Demograficzne 3(93) 1988, s. 77 -123
Tene, Wielkie ruchy migracyjne w latach 1945 -1950, cz. I Studia Demograficzne 4(94) 1988,
s. 51 90.
J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944 1950, Lublin 1995.
A. Friszke, Opozycja polityczna PRL 1945 1980, Londyn 1994.
Referendum z 30 czerwca 1946. Przebieg i wyniki. Dokumenty do dziejw PRL, oprac.
A. Paczkowski, Warszawa 1993.
B. Kumor, Historia Kocioa, cz.8, Lublin 1996.
H. Sabek, Dzieje polskiej reformy rolnej 1944 1948, Warszawa 1972.
Upastwowienie i odbudowa przemysu w Polsce w l. 1944 -1948, t.1, wstp i oprac.
H. Jdruszczak, Warszawa 1967.
Z. Landau, Reformy walutowe na ziemiach polskich w 1945, Kwartalnik Historyczny 1968,
nr 1.
A. Magierska, Ziemie Zachodnie i Pnocne w 1945, Warszawa 1987.
Lp.
Temat zaj:
2.
W latach polskiego stalinizmu
Zakres tematyczny:
- Midzynarodowe uwarunkowania zaostrzania kursu przez Stalina wobec pastw
satelickich
- likwidacja opozycji w Polsce
- utworzenie Kominformu
- ukad si politycznych po powstaniu PZPR
- konstytucja 1952
- program przyspieszonej industrializacji kraju Plan 6 - letni jego zaoenia i skutki
w przemyle
- sytuacja materialna spoeczestwa
- stosunki Pastwo - Koci
ZIII 06c

Literatura podstawowa:
A. Jezierski, B. Petz, Historia gospodarcza Polski Ludowej 1945 1985, Warszawa 1998.
A.L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej 1945 2001, Krakw 2001.
M. liwa, Wielka Historia Polski 1945 1956, Krakw 2001.
A. Czubiski, Polska i Polacy po II wojnie wiatowej, Pozna 1998.
Ksiga listw PRL-u 1951 -1955, Warszawa 2004.
Literatura pomocnicza:
Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994.
J. Zajc, R. Ziba, Polska w stosunkach midzynarodowych 1945 1989, Toru 2005.
B. Kumor, Historia Kocioa, cz.8, Lublin 1996.
R. Kupiecki, Natchnienie milionw. Kult Jzefa Stalina w Polsce 1944 1956, Warszawa 1994.
C. Kozowski, namiestnik Stalina, Warszawa 1993.
A. Garlicki, Bolesaw Bierut, Warszawa 1994.

Lp.
Temat zaj:
3.
Pod rzdami Gomuki (1956 1970)
Zakres tematyczny:
- XX Zjazd KPZR i wpyw na wewntrzn sytuacje w Kraju
- mier Bieruta
- wydarzenia w Poznaniu czerwiec 1956
- VIII Plenum KC PZPR i jego nastpstwa
- wybory parlamentarne 1957
- Maa stabilizacja stagnacja gospodarcza
- sprawy wok Millenium
- wydarzenia marcowe, geneza, ich istota i charakter
- wzrost nastrojw opozycyjnych
- wydarzenia grudniowe na wybrzeu 1970
- Polska w stosunkach midzynarodowych w okresie rzdw Gomuki
Literatura podstawowa:
A. Jezierski, B. Petz, Historia gospodarcza Polski Ludowej 1945 1985, Warszawa 1998.
Z. Landau, Polska Gomuki, Warszawa 1994.
P. Machcewicz, Wadysaw Gomuka, Warszawa 1994.
A.L. Sowa, Od Drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej 1945 2001, Krakw 2001.
Literatura pomocnicza:
W. Wadyka, Padziernik `56, Warszawa 1994.
P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1995.
M. Bayski, Mwi Jzef wiato. Za kulisami bezpieki i partii, Warszawa 1990.
Z. Rykowski, W. Wadyka, Polska prba. Padziernik `56, Krakw 1989.
J. Zajc, R. Ziba, Polska w stosunkach midzynarodowych 1945 1989, Toru 2005.
J. Eisler, Grudzie 1970, Warszawa 1995.
J. Eisler, Marzec 1968, Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991.

ZIII 06c

Lp.
Temat zaj:
4.
Midzy Grudniem `70 a Sierpniem `80
Zakres tematyczny:
- sytuacja Polski na arenie midzynarodowej
- polityka przyspieszania rozwoju spoeczno - gospodarczego
- reformy administracyjne i zmiana konstytucji
- geneza wydarze czerwcowych 1976
- narastanie negatywnych zjawisk w yciu politycznym
- propaganda sukcesu
- stosunki pastwo Koci, Karol Wojtya - papieem
- organizacje opozycyjne
- zaamanie gospodarcze
Literatura podstawowa:
A. Friszke, Polska Gierka, Warszawa 1995.
A. Czubiski, polska i Polacy po II wojnie wiatowej 1945 1989, Pozna 1998.
A.L. Sowa, Od Drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej 1945 2001, Krakw 2001.
Literatura pomocnicza:
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945 1980, Londyn 1994.
J. Rolicki, Przerwana dekada, warszawa 1990.
A. Jezierski, B. Petz, Historia gospodarcza Polski Ludowej 1945 1985, Warszawa 1998.
B. Kumor, Historia Kocioa, cz.8, Lublin 1996.
Pierre Buchler, Polska droga do wolnoci 1939 1995, Warszawa 1999.
Lp.
Temat zaj:
5.
Od Sierpnia 80 do III Rzeczypospolitej
Zakres tematyczny:
- podoe ekonomiczne wystpie strajkowych czerwca do lipca 1980
- porozumienia w Gdasku, Szczecinie, Jastrzbiu
- powstanie NSZZ Solidarno
- zmiany w kierownictwie PZPR
- wprowadzenie stanu wojennego
- konspiracja w stanie wojennym
- geneza i przebieg obradokrgego stou
- wyniki i konsekwencje wyborw do Sejmu i senatu 4 VI 1989
- powoanie naczelnych wadz pastwowych
- rozwizanie PZPR
- nowelizacja konstytucji z 29 XII 1989 i Maa Konstytucja 17 X 1990
- wybory prezydenckie (1990), wybory parlamentarne (1991)
Literatura podstawowa:
A.L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945 2001), Krakw 2001.
A Czubiski, Polska i Polacy po II wojnie wiatowej 1945 1989, Pozna 1998.
M. Marody, Dugi fina, Warszawa 1995.
A. Dudek, Pierwsze lata III RP 1989 1995.
Literatura pomocnicza:
A. Friszke, Opozycja polityczna w Polsce 1945 1980, Londyn 1994.
J. Holzer, Solidarno 1980-81. Geneza i historia, Warszawa 1983.
Pierre Buchler, Polska droga do wolnoci 1939 1995, Warszawa 1999.
G. Meretik, Noc generaa, Warszawa 1989.
A. Szczypiorski, Z notatnika stanu wojennego, Pozna 1989
ZIII 06c

M. opieski, M. Moskit, M. Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarnoci, Warszawa


1985.
J.J. Szczepaski, Kadencje, Krakw 1989.
P. Raina, Droga do okrgego stou. Zakulisowe rozmowy przygotowawcze, Warszawa 1998.
J. Holzer, K. Leski, Solidarno w podziemiu, d 1990.
Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, pod red. S. Gebethnera, Warszawa
1995.

Literatura:
Albert A., [Roszkowski W.]., Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn 1989 i nastpne.
Andrusiewicz A, Stronnictwo pracy 1937-1950. Ze studiw nad dziejami najnowszej chadecji w Polsce, W-wa 1988.
Antoszewski A., Herbut R., Jednaka W., Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejcia do demokracji,
Wrocaw 1993.
Aparat bezpieczestwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz.1: Lata 1945-1947, oprac. A. Paczkowski,
Instytut Studiw Politycznych PAN. Dokumenty do dziejw PRL, z.5, Warszawa 1994.
Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, t.1-2, Warszawa 1989.
Ash T.G., Wiosna Obywateli: rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, Londyn 1990.]
Bachorz D.S., Droga Polski do Unii Europejskiej.
Bcker R., Totalitaryzm: geneza, istota, upadek, Toru 1992.
Baka W., Po czterech latach, Dzi. Przegld Spoeczny, 1993 kwiecie.
Balcerowicz L. 800 dni: szok kontrolowany, zapisa J. Baczyski, Warszawa 1992.
Banaszkiewicz A., Wybory 1991, 1993 - zmiany sympatii politycznych, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a
polska scena polityczna, pod red. S. Gebethnera, Warszawa 1995.
Barnaszewski B., Polityka PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw, Warszawa 1996.
Berdyczowska B., (red.), Mniejszoci narodowe w Polsce: praktyka po 1989 r., Warszawa 1998.
Berling Z., Wspomnienia, t.2: Przeciw 17 republice; t. 3: Wolno na przetarg, Warszawa 1991.
Bezpieczestwo Polski w zmieniajcej si Europie, Warszawa - Toru 1994.
Biernacki S., Pocztek ksztatowania si aparatu bezpieczestwa w Polsce. Biuletyn Gwnej Komisji badania
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Instytutu pamici Narodowej, 1992, t.34.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego 1947, t.1, W-wa 1993; 1948, t.2, W-a 1995.
Bayski Z., Mwi Jzef wiato: za kulisami bezpieki i partii, Warszawa 1990.
Bayski Z., Towarzysze zeznaj: z tajnych archiww Komitetu Centralnego. Dekada Gierka w tzw. Komisji
Grabskiego, Krakw 1995.
Bobrowski Cz., Wspomnienia ze stulecia, Lublin 1985.
Borodziej W., Chmielarz A., Friszke A., Kunert A.K., Polska podziemna 1939-1945, Warszawa 1991.
Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Porby: Polska w stosunkach midzynarodowych 1945-1947, Londyn
1990.
Braun J., Zarys historii i doktryny Unii, Chrzecijanin w wiecie 1985, nr 139.
Brzeziski Z., Spadek po zimnej wojnie, Warszawa 1993.
Buchler P., Polska droga do wolnoci 1939 1995, Warszawa 1999
Centkowska E., Jesie Ludw 89: kalendarium wydarze, Warszawa 1992.
Cenzura w PRL: relacje historykw, oprac. Zbigniew Romek, Warszawa 2000.
Chopecki J., Przestrze polityczna Polski: konflikt i zmiana, Warszawa 1990.
Chopek M., Bikiniarze: pierwsza polska subkultura, Warszawa 2005
Chmaj M., migrodzki M., Status prawny partii politycznych w Polsce, Toru 1995.
Chrobaczyski Jacek., Ostatni z szesnastu: biografia polityczna Adama Bienia
(1899-1998), Warszawa 2000.
Ciesielski S., Juchnowski J., Dylematy i poszukiwania: studia nad polsk myl socjalistyczn 1939-1948, Wrocaw
1991.
Ciesielski S., Myl polityczna polskich komunistw 1939-1944, Wrocaw 1990.
Ciesielski S., Spr o miejsce PPS w polskim systemie politycznym w 1946 r. : z bada nad polsk myl polityczn
po 1945 r., Wrocaw 1992.
Czarna ksiga cenzury PRL, Nowa 1981.
Czarna ksiga komunizmu. Zbrodnie, terror, przeladowania 9wstep do polskiego wydania: K. Kersten). W-wa 1999
Czterdziestolecie nacjonalizacji przemysu w Polsce 1946-1986: materiay konferencji naukowej zorganizowanej
przez Katedr Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej, Wrocaw 1986.
Czubiski A., Dzieje najnowsze Polski. Polska Ludowa (1944-1989), Pozna 1992.
Czubiski A., Polska i Polacy po II wojnie wiatowej, Pozna 1998
Damrosz J. (red.), Kultura pilska w nowej sytuacji historycznej, Warszawa 1998.

ZIII 06c

Dbrowski S., Koncepcje przebudowy Polski w programach i publicystyce ruchu ludowego 1939-1945, W-wa 1981.
Dehnel-Szyc M., Stachura J., Gry polityczne: orientacje na dzi, Warszawa 1991.
Deportacje i przeniesienia ludnoci polskiej w gb ZSRR 1939-1945: przegld pimiennictwa, Warszawa 1989.
Deszczyski P., Szczepaniak M., Grupa wyszehradzka: wsppraca polityczna i gospodarcza, Toru 1995.
Dlaczego tak gosowano?: wybory prezydenckie 90 (Analiza polityczna i socjologiczna), pod red. S. Gebethnera i K.
Jasiewicza, Warszawa 1993.
Dobrzycki W., Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947, Warszawa 1975.
Dokumenty Komitetu Obrony Robotnikw i Komitetu Samoobrony Spoecznej KOR, wstp i opracowanie A.
Jastrzbski, Warszawa-Londyn 1994.
Dokumenty OPZZ, Zwizkowy Biuletyn Prawno - Organizacyjny, 1984, nr 12.
Dokumenty stanu wojennego, Trybuna Ludu, 1981 z 14 XII.
Drewnowski J., Proces CUP, Zeszyty Historyczne, 1974, z.28.
Drewnowski J., Wadza i opozycja: prba interpretacji historii politycznej Polski Ludowej, Zeszyty Historyczne
(Pary), 1978, z.46.
Druga Wielka Emigracja 1945 1990, T. I III, Warszawa 1999.
Dudek A., lady PeeReLu: ludzie, wydarzenia, mechanizmy, Wydawnictwo ARCANA, Krakw 2000.
Dudek A., Marszakowski T., Walki uliczne w PRL 1956-1989, Krakw 1992.
Dudek A., Pastwo i Koci w Polsce 1945-1970, Krakw 1995.
Dudek A., Pytel G., Bolesaw Piasecki: prba biografii politycznej, Londyn 1990.
Dunin-Wsowicz K., Polski ruch socjalistyczny 1939-1945, Instytut historii PAN, Warszawa 1993.
Duraczyski E., Genera Iwanow zaprasza: przywdcy podziemnego pastwa polskiego przed sdem moskiewskim,
Warszawa 1989.
Duraczyski E., Midzy Londynem a Warszaw: lipiec 1943-lipiec 1944, Warszawa 1986.
Duraczyski E., Rzd polski na uchodstwie 1939-1945: organizacja, personalia, polityka, Warszawa 1993.
Dziaocha K., Trzciski J., Zagadnienia obowizywania konstytucji marcowej w Polsce 1944-1952, Warszawa 1972.
Dziubka K., Zagadnienie wadzy w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945-1947: z bada nad polsk
myl polityczn po 1945 r., Wrocaw 1992.
Eberhardt P., Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa 1993.
Eisler J., Grudzie 70, Warszawa 1995.
Eisler J., Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991.
Eisler J., Trepczyski S., Grudzie 70 wewntrz Biaego Domu, Warszawa 1990.
Fijakowska B., Borejsza i Raski: przyczynek do dziejw stalinizmu w Polsce, Olsztyn 1995.
Fijakowska B., Marzyciele i gracze: Padziernik 56, Dzi. Przegld Spoeczny 1991, nr 10.
Fijakowska B., Polityka i twrcy (1948-1959), Warszawa 1985.
Fijakowska B., Prawa mniejszoci w tradycji polskiej myli demokratycznej [w:] Idea demo-kracji w polskiej
tradycji intelektualnej, Olsztyn 1995.
Fijakowska B., Sumienie narodu?, Wrocaw 1985.
Fik M., Cenzor jako wspautor [w:] Literatura i wadza, Warszawa 1996.
Fik M., Kultura po Jacie, Warszawa 1990.
Friszke A., O ksztat niepodlegej, Warszawa 1989.
Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.
Friszke A., Polska: losy pastwa i narodu 1939 1989, Warszawa 2003
Friszke.A., ycie polityczne emigracji [w:] Druga Wielka Emigracja 1945 1990; Warszawa 1999
Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.
Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-1996, pod red. Marka Chmaja, Marka migrodzkiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, Lublin 1998.
Garlicki A., Bolesaw Bierut, Warszawa 1994.
Garlicki A., Z tajnych archiww, Warszawa 1993.
Gebert K., Mebel, Londyn 1980.
Gella Aleksander, Zagada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-47, Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny,
Warszawa 1998.
Gowacki Andrzej., Kryzys polityczny 1970 r., Warszawa 1990
Gomuka i inni: Dokumenty z archiww KC 1948-1982, wstp, wprowadzenie i przypisy J. Andrzejewski [wl. A.
Paczkowski], Londyn 1987.
Gomuka W., Wspomnienia, t.2, red. nauk. A. Werblan, Warszawa 1994.
Gospodarcze i spoeczne skutki wojny i okupacji dla Polski oraz drogi ich przezwyciania. Materiay z konferencji
naukowej zorganizowanej przez Katedr Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu, Prace
Naukowe AE im. Oskara Langego, Wrocaw 1989.
Grski G., Administracja Polski Podziemnej w latach 1939-1945, Toru 1995.
Grabowska W., Szawiel T., Anatomia elit politycznych: partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-93,
Warszawa 1993.
Grabowski W., Delegatura Rzdu Rzeczypospolitej na kraj 1940-1945, Warszawa 1995.
Graczyk R., Konstytucja dla Polski: tradycja, dowiadczenie, spory. Krakw 1997
Grodziski St., Porwnawcza historia ustrojw pastwowych

ZIII 06c

Gross J.T., Upiorna dekada: trzy eseje o stereotypach na temat ydw, Polakw, Niemcw i komunistw (19391948);
Habielski. R., ycie polityczne emigracji [w:] Druga Wielka Emigracja 1945 1990; Warszawa 1999
Hemmerlling Z., Nadolski M., Opozycja antykomunistyczna w Polsce 1944-1956: wybr dokumentw, W-wa 1990.
Hemmerlling Z., Nadolski M., Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980: wybr dokumentw, Warszawa 1994.
Hemmerlling Z., Nadolski M., Opozycja wobec rzdw komunistycznych w Polsce 1956-1976: wybr dokumentw,
Warszawa 1991.
Hirsz J., Polska midzy II a III RP 1944-1989, Biaystok 1993.
Hirsz.J., Historia polityczna Polski 1939 1998, Biaystok 1998.
Historia chopw polskich, pod red. S. Inglota, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw 1995.
Historia Sejmu polskiego, t. III: Polska Ludowa, pod red. A. Ajnenkiela, napisali: J. Zakrzewska, T. Modawa,
Warszawa 1989.
Holzer J., Leski K., Solidarno w podziemiu, d 1990.
Holzer J., Solidarno 1980-1981: geneza i historia, Warszawa 1990.
Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944 1956, opr. D. Baliszewski i A.K. Kunert, T.1, W-wa 1999
Jagieo J., O Polsk drog do socjalizmu, Warszawa 1983.
Jamrz A., Demokracja wspczesna: wprowadzenie, Biaystok 1993.
Janowski K., B., Przeobraenia polityczne w Polsce 1988-1992, Kielce 1992.
Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000.
Jarosz D., Pasztot M., W krzywym zwierciadle: polityka wadz komunistycznych w Polsce w wietle plotek i
pogosek z lat 1949-1956, Warszawa 1995.
Jaruzelski W., Stan wojenny. Dlaczego..., wsppraca: M. Jaworski, W. oziski, Warszawa 1992.
Jasiewicz K., Anarchia czy pluralizm? Podziay polityczne i zachowania wyborcze w roku 1991 i 1993, w: Wybory
parlamentarne 1991 i 1993.
Jedlicki J., Spr o pozycje w opozycji, Gazeta Wyborcza 31 XII 1994 - 1 I 1995.
Jedlicki J., le urodzeni, czyli o dowiadczeniu historycznym: scripta i postscripta, Londyn-Warszawa 1992.
Jezierski A., Petz B., Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1985, Warszawa 1988.
Kaliski J., Plan odbudowy Gospodarczej 1947-1949, Wrocaw 1977.
Kamiski A., Z., Strzakowski P., Strategie zmian instytucjonalnych w gospodarkach krajw Europy Wschodniej [w:]
Zmierzch socjalizmu pastwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, pod red. W. Morawskiego, Warszawa
1994.
Kamiski M. K., Od wojny do zniewolenia. Polska a Zwizek Sowiecki: stosunki polityczne 1939-1945, Warszawa
1992.
Karkoszka A., Dylematy Partnerstwa dla Pokoju, Sprawy Midzynarodowe 1994, nr 2, IV-VI.
Karpiski J., Portrety lat: Polska w odcinkach 1944-1988, Londyn 1989.
Karski J., Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski (1940-1945), Zeszyty Historyczne, (Pary)
1986, z.78.
Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945: od Wersalu do Jaty. Warszawa 1992.
Kersten K., Apogeum stalinizmu: nowy model zalenoci, ycie Warszawy 1991, 25-26 V, dodatek Historia i
ycie, nr 11(100).
Kersten K., Czy PRL bya pastwem totalitarnym, Warszawa 1993.
Kersten K., Jata w polskiej perspektywie, Londyn-Warszawa 1989.
Kersten K., Midzy wyzwoleniem a zniewoleniem: Polska 1944-1956, Londyn 1993.
Kersten K., Narodziny systemu wadzy: Polska 1943-1948, Pozna 1990.
Kersten K., Polacy, ydzi, komunizm: anatomia pprawd 1939-68, Warszawa 1992.
Kersten K., Rok pierwszy, Warszawa 1993.
King A., Schneider B., Pierwsza rewolucja globalna - jak przetrwa?: raport rady Klubu Rzymskiego, Warszawa
1992.
Klafkowski A., Podstawy prawne granicy Odra-Nysa na tle umw jataskiej
i poczdamskiej, Pozna 1947.
Klafkowski A., Umowy poczdamskie a sprawy polskie 1945-1970, Pozna 1970.
Kochanowski J., Proces szesnastu, Warszawa 1993.
Kofman J., W. Roszkowski, Transformacja w Polsce, Studia polityczne nr 7 (1997).
Kokot J., Sprawa polska w Poczdamie, Sprawy Midzynarodowe, 1965 nr 7/8.
Komitety Obywatelskie: powstanie - rozwj-upadek?, pod red. T. Borkowskiego
i A. Bukowskiego, Warszawa 1993.
Komornicki T., Jataski rozbir Polski w wietle prawa narodw: jata wczoraj i dzi. Wybr publicystyki 19441985, Londyn 1985.
Komunizm: Ideologia system ludzie, pod red. T. Szaroty, Warszawa 2001
Konderak Adam, Bibliografie prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, Wyd. UMCS Lublin
1998.
Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944: z archiww sowieckich, oprac. W. Roszkowski, Warszawa 1993.
Konsolidacja elit politycznych 1991-1993, pod red. J. Wasilewskiego, Warszawa 1994.
Kosiski K., O now mentalno: ycie codzienne w szkoach 1945-1956, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2000.
Kozakiewicz M., Droga do porozumienia-gar faktw i wspomnie, Dzi. Przegld Spoeczny, 1993 kwiecie.

ZIII 06c

Kozowski C., Namiestnik Stalina, Warszawa 1993.


Kozowski C., Rok 1948, Warszawa 1988.
Krawczewski A., Ewolucja systemw gospodarczych Polski i Wgier w latach 1944-49, Kwartalnik Historyczny,
1988, nr 1.
Krawczyk A., Pierwsza prba indoktrynacji: dziaalno Ministerstwa Informacji
i Propagandy w latach 1944-1947, Instytut Studiw Politycznych PAN. Dokumenty do dziejw PRL, z.7,
Warszawa 1994.
Kula M., Narodowe i rewolucyjne, Londyn - Warszawa 1991.
Kula M., Pary. Londyn, Waszyngton patrz na Padziernik 1956 w Polsce, Warszawa 1993.
Kula M., Uparta sprawa. ydowska? Polska? Ludzka?, Krakw 2004
Kupiecki J., Szczepanik K., Polityka zagraniczna Polski 1980-1994, Warszawa 1995.
Kupiecki R., Natchnienie milionw: kult Jzefa Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.
Kuro J., Polityka i odpowiedzialno, Londyn 1994.
Kuro J., Spoko! Czyli kwadratura koa, Warszawa 1992.
Kuro J., Wiara i wina: do i od komunizmu, Warszawa 1990.
Landau Z., Czy w Polsce dokonano nacjonalizacji bankw, Przegld Historyczny, 1969, nr 4.
Landau Z., Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1995.
Landau Z., Reformy walutowe na ziemiach polskich w 1945 r., Kwartalnik Historyczny, 1968, nr1.
Lewandowski J., Czy demokracja lubi rynek, Gazeta Wyborcza, 1994, z 10-11 XII.
Linz J., Totalitaryzm i autorytaryzm [w:] Wadza i spoeczestwo: antologia dziejw z zakresu socjologii i polityki,
wybr i opracowanie J. Szczupaczyski, Warszawa 1995.
Lipiski P., Niejasny B., Nieznane fakty z ycia B. Bieruta, Warszawa 2001.
Listy do pierwszych sekretarzy KC PZPR (1944-1970), wybr i opracowanie J. Stpie, Warszawa 1994.
Listy do Pierwszych Sekretarzy KC PZPR (1944-1979), wybr i opracowanie J. Stpie, Warszawa 1994.
ach S., Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947, Gdask 1995.
Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.
Machcewicz P., Wadysaw Gomuka, Warszawa 1995.
Machcewicz P., ycie polityczne emigracji [w:] Druga Wielka Emigracja 1945 1990; Warszawa 1999.
Madajczyk Cz., Klerk czy intelektualista zaangaowany?, Pozna 1999
Madajczyk Cz., Sprawa reformy rolnej w Polsce 1939-1944: program i taktyka, Warszawa 1961.
Magierska A., Dylematy historii PRL, Warszawa 1995.
Magierska A., Ziemie zachodnie i pnocne w 1945 r. Warszawa 1987.
Majchrowski J. M., Stronnictwo pracy: dziaalno polityczna i koncepcje programowe 1937-1945, Krakw 1979.
Majchrowski J.M., Geneza polityczna ugrupowa katolickich: Stronnictwo Pracy, grupa Dzi i Jutro, Pary 1984.
Malikowski M., D. Markowski (red.), Struktura spoeczna, rynek pracy, bezrobocie, Rzeszw 1996.
Maa Konstytucja czyli Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 padziernika 1992 r., przygotowaa i wstpem opatrzya M.
Kruk, Warszawa 1992.
Makiewicz A., Wybory czerwcowe 1989, Toru 1994.
Marat S., Snopkiewicz J., Ludzie bezpieki: dokumentacja czasu bezprawia, Warszawa 1989.
Marody M., Jzyk propagandy i typy jego odbioru, Warszawa 1984.
Materski W., Teheran, Jata, San Francisco, Poczdam, Warszawa 1987.
Melchior M., Pawlik W., Koci w polityce, polityka w kociele: analiza dyskursu i faktw, [w:] A miao by tak
piknie... Polska scena polityczna lat 90, pod red. B. Lewensteina i W. Pawlika, Wrocaw 1994.
Micewski A., Koci-Pastwo 1045-1989, Warszawa 1994.
Michnik A., Koci, lewica, dialog, Pary 1977.
Michnik A., Szanse polskiej demokracji: artykuy i eseje, Londyn 1984.
Michnik A., Takie czasy... Rzecz o kompromisie, Londyn 1985.
Miedzy polityk a histori. Ksiga pamitkowa na szedziesiciolecie profesora Zygmunta Hemmerlinga , pod red.
M. Nadolskiego, Warszawa 1995.
Midzy polityka a strategi: Polska w rodowisku midzynarodowym, pod red. R. Kuniara, Warszawa 1994.
Mikoajczyk S., Zniewolenie Polski: przykad sowieckiej agresji, Warszawa 1984.
Miodowicz A., Zadymiarz, spisa R. Naleszkiewicz, Warszawa 1993.
Moczulski L., Bez wahania, Krakw 1993.
Modzelewski K., Dokd do komunizmu?, Warszawa 1993.
Modzelewski W., Symbolika Solidarnoci, [w:] Studia nad ruchami spoecznymi, pod red. P. Marciniaka, W.
Modzelewskiego, Warszawa 1989.
Mojak R., Instytucja prezydenta RP w okresie przeksztace ustrojowych 1989-1992, Wrocaw 1994.
Modawa T., Ludzie wadzy 1944-1991, Warszawa 1991.
Morawski w., Modele reformy o zmiany systemowe w Polsce, [w:] Zmierzch socjalizmu pastwowego: szkice z
socjologii ekonomicznej: praca zbiorowa pod red. Witolda Morawskiego, Warszawa 1994.
Murawski K., Filozofia polityki: wybrane zagadnienia prakseologiczne, Warszawa 1993.
Murzaski S., Midzy kompromisem a zdrad: intelektualici wobec przemocy 1945-1956, Warszawa 1993.
Narojek W., Perspektywy pluralizmu w upastwowionym spoeczestwie: ocena sytuacji na podstawie polskich
kryzysw, Warszawa 1994.
NKWD i polskie podziemie 1944-1945 : z "teczek specjalnych" Jzefa W. Stalina, Krakw 1998.

ZIII 06c

Nowak J., O procesie Bolesawa Bieruta i wsplnikw, Zeszyty Historyczne (Pary), 1988, z.88.
Osiatyski W., Granice praw i wolnoci, Gazeta Wyborcza, 1993 z. 30-31 I.
Osbka-Morawski E., Dziennik polityczny 1943-1948, Warszawa 1981.
Osbka-Morawski E., Trudna droga: fragmenty wspomnie, Warszawa 1992.
Paczkowski A., P wieku dziejw Polski 1939-1989, Warszawa 1995.
Paczkowski A., Stanisaw Mikoajczyk, czyli klska realisty, Warszawa 1992.
Paczkowski A., Stanisaw Mikoajczyk, Warszawa 1993.
Paczkowski A., Zdobycie wadzy 1945-1947, Warszawa 1993.
Palski Z., Agentura Informacji Wojskowej w latach 1945-1956, Warszawa 1992.
Payga E., Dyplomacja Polski Ludowej 1944-1984, Warszawa 1986.
Payga E., Polsko-Watykaskie stosunki dyplomatyczne: od zarania II RP do pontyfikatu Papiea - Polaka, Warszawa
1988.
Pastusiak L., Dramatyczne sze miesicy: Od Rzdu Tymczasowego do Tymczasowego Rzdu Jednoci Narodowej
(stycze-czerwiec 1945), Toru 1991.
Pastusiak L., Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1981.
Paszkiewicz K.A.,(red.), Polskie partie polityczne: charakterystyki, dokumenty, Wrocaw 1996.
Pernal M., J. Skrzyski, kalendarium Solidarnoci 1980 1989, Warszawa 1990.
Piecuch H., Akcje specjalne: od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996.
Piotrowski M., Suba idei czy serwilizm? Zygmunt Felczak i Feliks Widy-Wirski w najnowszych dziejach Polski,
Lublin 1994.
Poksiski J., My, sdziowie, nie od Boga: z dziejw sdownictwa wojskowego PRL 1944-1956: Materiay i
dokumenty, Warszawa 1996.
Polonia, quo vadis?, red. Naukowa A. Kukliski, Studia regionalne i Lokalne 12(45), Warszawa 1995.
Polska 1944/45-1989: studia i materiay I, Instytut Historii PAN. Pracownia dziejw Polski po 1945 roku, W-wa 1995.
Polska i jej nowi ssiedzi (1989-1993), Pozna-Toru 1994.
Polska myl polityczna i historyczna XX wieku: studia i szkice, pod red. M. Leczyka, Warszawa 1990.
Polska scena polityczna a wybory, pod red. S. Gebethnera, Warszawa 1993.
Polska w polityce midzynarodowej (1939-1945): zbir dokumentw, przedmowa i opracowanie W.T. Kowalski,
Warszawa 1989.
Polska-ZSRR. Struktury podlegoci: dokumenty WKP(b) 1944-1949, oprac. A. Paczkowski i in., Warszawa 1995.
Polska-ZSRR. Struktury podlegoci: dokumenty WKP(b) 1944-1949, Warszawa 1995.
Poznaski czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, wyd. II, Pozna 1990.
PPS a PPR na pocztku 1948 r., Zeszyty Historyczne (Pary) 1991, z.96.
Prawa czowieka w spoeczestwie obywatelskim, pod red. A. Rzepliskiego, Warszawa 1994.
Proces szesnastu: dokumenty NKWD, Warszawa 1995.
Prokop J., Sowietyzacja i jej maski: PRL w czasach stalinowskich, Krakw 1997
Protokoy posiedze Biura Politycznego KC PPR 1944-1945, Instytut Studiw Politycznych PAN. Dokumenty do
dziejw PRL, z.2, Warszawa 1992.
Protok obrad KC PPR w maju 1945 r., oprac. A. Kochaski, Instytut Studiw Politycznych PAN. Dokumenty do
dziejw PRL, z.1, Warszawa 1992.
Przeobraenia ustrojowe w Polsce, pod red. E. Zieliskiego, Warszawa 1993.
Przybysz K., Myl agrarystyczna w pismach ruchu ludowego 1939-1944, Wie i Pastwo, 1991, nr 1 i 2.
Ptasiski J., Pierwszy z trzech zwrotw, czyli rzecz o W. Gomuce, Warszawa 1983.
Puak K., Wspomnienia 1939-1945, Zeszyty Historyczne (Pary), 1977, z.41.
Raina P., Koci w PRL: Koci katolicki a pastwo w wietle dokumentw 1945-1989, t.1: Lata 1945-1959,
Pozna 1994.
Raina P., Koci-Pastwo w wietle akt Wydziaw do Spraw Wyzna 1967-1968. Prba kontroli Kocioa.
Wydarzenia marcowe. Interwencja sierpniowa w Czechosowacji, Warszawa 1995.
Rakowski M. F., Jak to si stao, Warszawa 1991.
Reale Eugenia, Raporty polska 1945 1946, Warszawa 1991.
Referendum z 30 czerwca 1946. Przebieg i wyniki. Dokumenty do dziejw PRL, oprac. A. Paczkowski, Instytut
Studiw Politycznych PAN, Warszawa 1993.
Rakowski M.F., Jak to si stao, Warszawa 1991.
Reykowski J., Oddawanie wadzy, Gazeta Wyborcza, 1994 z 3 VI.
Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957. Materiay z sesji naukowej w IH PAN 8-9 XI 1993, pod red. A. Karyna,
Warszawa 1994.
Rojek W., Odyseja skarbu Rzeczypospolitej: losy zota banku Polskiego 1939-1950, Wydawnictwo Literackie,
Krakw 2000.
Rollicki J., Bujak Z., Przepraszam za Solidarno, Warszawa 1991.
Rollicki J., Gierek E., Przerwana dekada, Warszawa 1990.
Roszkowski W., Do horyzontu i z powrotem, Wydawnictwo Znak, Krakw 2000.
Roszkowski W., Historia Polski 1914 2004, Warszawa 2005.
Rotfeld A.D., Partnerstwo dla spokoju, Polityka, 1994 z 15 I.
Raski H., ladem wspomnie i dokumentw (1943-1948), Warszawa 1987.
Rudnicki T., Konferencja Teheraska, Zeszyty Historyczne (Pary) 1966, z.9.

ZIII 06c

Rykowski Z., Narodziny demokratycznego systemu wadzy. O komitetach Obywatelskich w latach 1989-1992, w: A
miao by piknie...
Rykowski Z., Wadyka W., Kalendarium polskie 1944-1984, Warszawa 1987.
Rykowski Z., Wadyka W., Polska prba. Padziernik`56, Krakw 1989.
Salmonowicz S., Polskie pastwo podziemne: z dziejw walki cywilnej 1939-1945., Warszawa 1994.
Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.
Sd nad autorami stanu wojennego: Oskarenia, wyjanienia, obrona przed Komisj Odpowiedzialnoci
Konstytucyjnej, oprac. A. Kara, Warszawa 1994.
Seidler B., Kto kaza strzela: Grudzie 70, Warszawa 1991.
Skrzydo W., Ustrj polityczny RP w wietle Konstytucji, Krakw 1998.
Skrzypek A., Stosunki polsko-radzieckie w latach 1956-1957, Kwartalnik Historyczny, 1987, nr 4.
Sabek H., Dzieje polskiej reformy rolnej 1944-1948, Warszawa 1972.
Sabek H., Intelektualistw obraz wasny 1944 1989 w wietle dokumentw autobiograficznych, Warszawa 1997
Sownik historii Polski 1939-1948, pod red. A. Chwaliby i T. Gsowskiego, Krakw 1994.
Socha ukasz [Turlejska M.], Te pokolenia aobami czarne... Skazani na mier i ich sdziowie 1944-1954, Londyn
1989.
Sowiski P., Komunistyczne wita obchodw 1 Maja 1948-1954, Warszawa
Spr o ocen historii Polski powojennej (1944-1989), pod red. W. Waniewskiego, Prace instytutu historii WSRP w
Siedlcach, Siedlce 1998.
Spr o wydarzenia marcowe, Zeszyty Historyczne (Pary), 1973, z.24.
Sprawa polska w czasie drugiej wojny wiatowej w pamitnikach, wybr i komentarz Mieczysaw Tomala,
Warszawa 1990.
Sprawa polska w czasie drugiej wojny wiatowej w wietle pamitnikw oprac. S. Zabieo, Warszawa 1958.
Sprawa polska w drugiej wojnie wiatowej na arenie midzynarodowej. Zbir dokumentw., Warszawa 1965.
Sprawozdanie z prac Komisji KC PZPR powoanej do wyjanienia przyczyn i przebiegu konfliktw spoecznych w
dziejach Polski Ludowej, Nowe Drogi, 1983, numer specjalny.
Staniszkis J., Dylematy okresu przejciowego: przypadek Polski [w:] Zmierzch socjalizmu pastwowego: szkice z
socjologii ekonomicznej, pod red. W. Morawskiego, Warszawa 1994.
Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze zmianami i uzupenieniami uchwalonymi przez IX nadzwyczajny
Zjazd PZPR w lipcu 1981 r., Warszawa 1981
Stefanowicz J., Rzeczypospolitej pole bezpieczestwa, Warszawa 1993.
Straty wojenne. Malarstwo polskie: obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w l. 1939-1945. W granicach Polski po
1945. Oprac. A. Tyczyska, K. Znajewska. Min. Kultury
i Sztuki. Bogucki Wydawnictwo naukowe, Pozna 1998
Strobe T., NATO: przysta czy puapka, Polityka, 1995 z 12 VIII
Strzembosz T., Refleksje o Polsce i podziemiu 1939-1945, Warszawa 1990.
Studia z dziejw i kultury ydw w Polsce po 1945 roku, pod red. J. Tomaszewskiego, Wydawnictwo TRIO,
Warszawa 1997.
Studia z dziejw polskiej myli politycznej, pod red. K. Przybysza, t. I i II, Warszawa 1991, t. III, Warszawa 1994.
Suchorowska J., Wspomnienia winiw politycznych PRL (1945-1956), Warszawa 1990.
Suwerenno i pastwa narodowe w integrujcej Europie - przeytek czy przyszo?, pod red. J. Fiszera i Cz.
Mojsiewicza, Pozna-Warszawa 1995.
Syzdek E., Dyskusje ideologiczno-polityczne wrd lewicy polskiej w ZSRR na przeomie 1943/1944. Wybr
dokumentw, Warszawa 1985.
Szacki J., Liberalizm po komunimie, Warszawa 1994.
Szwagrzyk K. Listy do Gomuki: proby o uaskawienie z lat 1946-1956, Wrocaw 1995.
liwa M., Polska myl polityczna w pierwszej poowie XX w., Wrocaw - Warszawa -Krakw 1993.
liwa M., Polska myl socjalistyczna (1918-1948), Wrocaw 1988.
lusarczyk J., Granice Polski w XX wieku, Toru 1994.
lusarczyk J., Stosunki polsko - sowieckie 1939-1945, Warszawa 1993.
Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzie 1970, Londyn 1991.
Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarno 1980-1981, Londyn 1992.
Tajne dokumenty Pastwo-Koci 1960-1980, Londyn 1996.
Tajne dokumenty Pastwo-Koci 1980-1989, Londyn-Warszawa 1993.
Tarkowski J., Socjologia wiata polityki, t.1: Wadza i spoeczestwo w systemie autorytarnym, wstp E. Wnuk Lipiski, Warszawa 1994.
Tarniewski M., [Karpiski J.],Porcja wolnoci, Warszawa 1989.
Tkaczew W., Powstanie i dziaalno organw Informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1948: kontrwywiad
wojskowy, Warszawa 1994.
Topolski J., Polska dwudziestego wieku 1914-1994, Pozna 1994.
Toraska T., Oni, Warszawa 1989.
Trznadel J., Haba domowa. Rozmowy z pisarzami, Lublin 1990.
Turkowski R., Dzieje Stronnictwa Pracy w latach 1945-1946, Zeszyty ODiSS, 1982, nr 102.
Turkowski R., Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949, Warszawa 1992.

ZIII 06c

10

U kresu samodzielnego ruchu ludowego: Polskie Stronnictwo Ludowe 1947-1949 - protokoy, sprawozdania, listy,
zebrali, opracowali i wstpem opatrzyli J. Szaflik, R. Turkowski, Warszawa 1995.
Upastwowienie i odbudowa przemysu w Polsce, t. I i II, oprac. H. Jdruszczak, Warszawa 1967.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych, Dziennik Ustaw nr 54, poz.312.
Wallas T., Demokracja czy autorytaryzm, [w:] Transformacja systemowa w Polsce. Wybrane problemy, pod red. Z.
Bloka, Pozna-Toru 1993.
Wandycz P., Harriman a Polska, Zeszyty Historyczne (Pary) 1987, z.79.
Warszawa-Bonn 1945-1991: Stosunki polsko-niemieckie. Analiza i dokumenty, red. H.A. Jacobsen i M. Tomala,
Warszawa 1992.
Wartoci i postawy Polakw a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, pod red. J. Reykowskiego,
Warszawa 1993.
Waniewski W., Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944-1964, Toru 1991.
Werblan A., Stalinizm w Polsce, Warszawa 1991.
Wewntrznopolityczne i midzynarodowe aspekty jednoci Niemiec. Cz. I i II, pod red. K.A. Wojtaszczyka,
Warszawa 1991.
Wiatr J. Stalinizm-prba analizy socjologicznej, Dzi. Przegld Spoeczny, 1990, nr 1.
Wiatr J. Zmierzch systemu: historia z perspektywy demokratycznego socjalizmu w Europie Wschodniej, W-wa 1991.
Wiatr J.J., Krtki Sejm: wszystko o Parlamentarnym Klubie SLD, Warszawa 1993.
Wiatr J.J., Co nam zostao z tych lat? Szkice i polemiki, Toru 1995.
Wiatr J.J., Wybory parlamentarne 19 wrzenia 1993: przyczyny i nastpstwa, Warszawa 1993.
Wiatr J.J., Zmierzch systemu: historia a perspektywy demokratycznego socjalizmu
w Europie Wschodniej, Warszawa 1991.
Wielka Historia Polski, T. XIV (opr. M. liwa), Krakw 2003.
Wielka Historia Polski, T. XV (opr. K. abd i in.), Krakw 2001
Winczorek P., Problemy ustrojowej regulacji partii politycznych w Polsce, Pastwo i Prawo, 1990, z.1 (527).
Winnicka H. Tradycja a wizja Polski w publicystyce konspiracyjnej, Warszawa 1980.
Wisocki J. Konkordat polski 1993. Tak czy nie?, Pozna 1993.
Wiszniewski J., Tygodnik Warszawski 1945-1948, Chrzecijanin w wiecie, 1988,
nr 182.
Wizja Polski na amach Kultury 1947-1976, do druku przygotowaa Grayna Pomian, Lublin 1999
Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, wstp, wybr i opracowanie K. Przybysz,
Warszawa 1990.
Wadyka W., Padziernik 56, Warszawa 1994.
Wojtas A., Myl polityczna Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1949-1962. Studium z dziejw
zniewolonego ruchu politycznego, Toru 1991.
Wojtaszczyk A. K., Wspczesne systemy polityczne, Warszawa 1992.
Wojtaszczyk K.A., Prawica i lewica na polskiej scenie politycznej, w: wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska
scena polityczna, pod red. S. Gebethnera, Warszawa 1995.
Woniczka Z., Trzecia wojna wiatowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia kraju w latach 1944-1953,
Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 1999
Woniczka Z., Zrzeszenie Wolno i Niezawiso 1945-1952, Warszawa 1992.
Wjcik S., Stanowisko Wincentego Witosa w 1945 roku, Zeszyty Historyczne (Pary), 1975, z.34.
Wrona J., System partyjny w Polsce 1944-1950, Lublin 1995.
Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy rodkowej i Wschodniej, pod red.
J. Raciborskiego, Warszawa 1991.
Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, pod red. S. Gebethnera, Warszawa 1995.
Wybr pism emigracji politycznej niepodlegej PPS/WRN, Londyn -Lublin 1994.
Wyszyski S. kard., Zapiski wizienne, Londyn 1986.
Zabieo S., O rzd i granice. Walka dyplomatyczna o spraw polsk w drugiej wojnie wiatowej, Warszawa 1970.
Zakrzewska J., Spr o konstytucj, Warszawa 1993.
Zarba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm: nacjonalistyczna legitymizacja wadzy w komunistycznej Polsce
do 1980 roku, Warszawa 2001, wyd. Trio.
Zawieyski J., Kartki z dziennika 1955-1963, Warszawa 1982.
Zawodny J.K., Kennan G.F., Geopolityka polska: u rde Jaty, Zeszyty historyczne (Pary), 1985, z.73.
Zblewski Z., Leksykon PRL-u, Wydawnictwo ZNAK, Krakw 2000.
Zieliski E., Koncepcja modelu wadzy w myli politycznej partii i stronnictw w latach 1956-1970, w: Studia
dziejw polskiej myli politycznej, t. III, pod red. K. Przybysza, Warszawa 1994.
Zieliski Z., Epoka rewolucji i totalitaryzmw: studia i szkice, Lublin 1993.
Ziba R. Zjednoczone Niemcy w nowym adzie europejskim [w:] Niemcy po zjednoczeniu, pod red. A.
Wojtaszczyka, Warszawa 1995.
Zitara P., Emigracja wobec padziernika: postawy polskich rodowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w
latach 1955-1957, wyd. LTW, Warszawa 2001.
Zjazd (X) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 29 czerwca-3 lipca 1986 r. Podstawowe dokumenty i materiay,
Warszawa 1986.

ZIII 06c

11

Zmierzch socjalizmu pastwowego: szkice z socjologii ekonomicznej, pod red.


W. Morawskiego, Warszawa 1994.
enczykowski T., Rozmowy Delegata rzdu z PPR w 1943 w wietle faktw, Zeszyty Historyczne, (Pary) 1974,
z.27.
enczykowski T., Dramatyczny rok 1945, Londyn 1982.
enczykowski T., Polska Lubelska 1944, Pary 1957.
ochowski M., Wizje Polski w myli politycznej Stronnictwa Narodowego w latach wojny i okupacji hitlerowskiej,
Szczerbiec, 1991, nr 1,2-3,7,8.
ochowski S., Brytyjska polityka wobec Polski 1916-1948, Lublin 1994.

ZIII 06c

12