Vous êtes sur la page 1sur 697

DANH SACH BAI TP LUYN TP

LT100
LT200
LT300
LT400
LT500
LT600
TNG KT

Cam nhn Excel


Thao tac vi bang tinh (sheet)
Thao tac vi tinh (sheet)
Thi khoa biu
inh dang co iu kin
ia chi tng i/tuyt i

CAC BAN DANH 5 PHUT TNG HP KIN THC CUA MINH VA VIT CAM NHN

BTTT
CAC BAN TNG HP TAI Y

menu

MUC TIUCam nhn Excel


Ban cht cua Cell (Gia tri va cng thc)
Di chuyn va chon
Di chuyn
Chon d liu
Sao chep va ct dan d liu
3 sao chep c ban
Transpose
Add/Multiply/.

TRNG AI HOC BCH KHOA H NI

DANH
MHS

STT

1755
140
1596
2211
1773
1982
2446
1513
1666
38
882
907
1738
2125
2248
1074
1735
2232

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MSSV
CD121731
CD120139
CD121566
CD122180
CD121748
CD121941
CD122380
CD121433
CD121637
CD120870
CD120909
CD121711
CD122090
CD122176
CD121051
CD121706
CD122203

517
59
1198
2071
1539
1120
351
678
755
1472
775
1510
1749
753
516
1208
1756
1893
1679
673
815
1898
72
1454
1877
1322
1078
313
565
910
1950
2228
1798
477
765
2142
1739
877
1961
2418
578
1399
1261
2466
2395

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

CD120504
CD120058
CD121173
CD122036
CD121505
CD121096
CD120341
CD120662
CD120743
CD121457
CD120765
CD121532
CD121732
CD120749
CD120503
CD121182
CD121733
CD121849
CD121650
CD120657
CD120805
CD121856
CD120071
CD121428
CD121906
CD121294
CD121055
CD120304
CD120552
CD120896
CD121915
CD122199
CD121773
CD120465
CD120755
CD122106
CD121712
CD120866
CD121919
CD122328
CD120565
CD121387
CD121235
CD122399
CD122367

539
1809
1405
14
814
767
203
1061
764
2382
1796
1012
2447
749
363
632
210
190
1434
1091
409
1925
584
2186
43
178
96
1279
1447
2082
32
1400
39
465
2396
55
1964
493
1373
374
544
232
2322
400
119

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

CD120541
CD121783
CD121383
CD120014
CD120804
CD120757
CD120199
CD121035
CD120754
CD124044
CD121771
CD120993
CD122381
CD120744
CD120353
CD120616
CD120206
CD120186
CD121408
CD121068
CD120397
CD120572
CD122152
CD120042
CD120177
CD120095
CD121253
CD121421
CD122047
CD120032
CD121386
CD120038
CD120453
CD124067
CD120054
CD121922
CD120481
CD121346
CD120364
CD120527
CD120228
CD122262
CD120389
CD120118

230
2279
1028
671
1193
427
1691
706
189
1228
184
1923
106
531
2148
160
480
1222
1879
572
2259
643
1480
927
2253
956
1197
2405
2334
2110
595
944
663
2380
2338
191
1043
2078
266
616
1861
2004
2092
551
1232

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

CD120226
CD122237
CD121008
CD120655
CD121168
CD120415
CD121662
CD120697
CD120185
CD121204

CD120105
CD120517
CD122112
CD120159
CD120468
CD121198
CD121907
CD120559
CD122219
CD120627
CD121438
CD124066
CD122350
CD124017
CD121172
CD124070
CD122282
CD122076
CD120581
CD120927
CD120647
CD122366
CD122287
CD120187
CD121020
CD122041
CD120259
CD120601
CD121820
CD121963
CD122058
CD120533
CD121208

419
1315
2032
1842
1316
2297
774
1770
1338
1379
751
1873
736
1010
951
924
248
2276
2043
1939
459
650
667
186
36
1700
1076
1940
1932
1535
2072
364
590
548
558
2378
235
487
921
1021
1271
322
900
2114
2106

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

CD120407
CD121288
CD121997
CD121799
CD121271
CD122271
CD120793
CD121745
CD121311
CD121351
CD120741
CD121834
CD120722
CD120991
CD120934
CD120910
CD120243
CD122235
CD122008
CD120447
CD120634
CD120650
CD120182
CD120036
CD121671
CD121053
CD121897
CD121501
CD122035
CD120354
CD120579
CD120530
CD120545
CD122406
CD120231
CD120475
CD120907
CD120977
CD121245
CD120313
CD120889
CD122081
CD122072

2044
1988
1999
126
175
81
2197
1521
2139
989
2265
2227
1063
1328
996
1302
2000
626
254
478
1566
1014
883
1287
855
2401
896
360
725
891
1839
1456
1967
1103
133
398
1656
172
2086
2268
440
75
1843
399
1827

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

CD122009
CD121945
CD121958
CD120125
CD120174
CD120080
CD122160
CD121485
CD122103
CD120968
CD122227
CD122198
CD121040
CD121300
CD120974
CD121276
CD121959
CD120610
CD124002
CD120466
CD121538
CD120995
CD120871
CD121261
CD120843
CD122373
CD120884
CD120350
CD120713
CD120880
CD121803
CD121445
CD121925
CD121082
CD120132
CD120387
CD121627
CD120171
CD122052
CD122225
CD120428
CD120074
CD121800
CD120388
CD124026

1452
688
722
1948
1696
1073
155
1767
1143
1876
2430
969
1966
1721
675
1308
1159
2308
992
826
2089
1929
71
2118
1326
1349
1824
545
2014
199
118
275
1244
532
259
2458
1586
1560
35
1549
2094
1054
620
2409
1894

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

CD121426
CD120673
CD120716
CD121913
CD121666
CD121050
CD120154
CD121742
CD121118
CD121900
CD122330
CD120949
CD121924
CD121691
CD120660
CD121279
CD121137
CD122275
CD120972
CD120815
CD122055
CD120070
CD122084
CD121298
CD121322
CD121839
CD120528
CD121974
CD120195
CD120117
CD120268
CD121218
CD120518
CD120252
CD122391
CD121554
CD121530
CD120035
CD121516
CD122061
CD121032
CD124006
CD124071
CD121853

1029
2376
945
2436
1157
2408
964
460
357
863
1867
2194
1367
452
1363
1488
2349
2006
7
281
1934
1164
1980
1002
2063
1568
1057
12
961
1812
1994
1555
1376
1248
1914
2354
543
208
1409
1088
159
177
130
1484
1484

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

CD121016
CD122353
CD120929
CD122346
CD121135
CD122420
CD120944
CD120448
CD120347
CD120851
CD121837
CD122157
CD121340
CD120440
CD121336
CD121452
CD122299
CD121965
CD120007
CD120274
CD121142
CD121938
CD120982
CD122029
CD121541
CD121033
CD120012
CD120941
CD121842
CD121952
CD121522
CD121348
CD121222
CD121874
CD122303
CD120525
CD120204
CD121382
CD121065
CD120158
CD120176
CD120129
CD124023
CD124055

2241
1459
1621
257
1044
85
1284
966
2141
308
1953
1489
1918
2364
604
1576
715
575
1206
231
570
157
1533
1645
1463
286
958
1427
738
2336
217
644
876
1079
893
1663
473
660
125
2457
2230
1693
1765
1512
83

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

CD122212
CD121442
CD121592
CD120250
CD121021
CD120084
CD121258
CD120946
CD122105
CD120299
CD121982
CD121454
CD121875
CD122312
CD120589
CD121550
CD120706
CD120562
CD121180
CD120227
CD120557
CD120156
CD121499
CD121616
CD121435
CD120279
CD120939
CD121400
CD120727
CD122285
CD120213
CD120628
CD120865
CD121056
CD120881
CD121634
CD120461
CD120643
CD120124
CD122389
CD122201
CD121664
CD121724
CD121542
CD120082

1216
2027
1422
955
1602
1203
2307
18
1185
26
2272
2400
1189
1761
1804
236
236
1991
1264
2356
2127
1515
2278
326
1957
1118
2030
1425
2427
2134
1968
1040
2184
325
828
1096
1104
1976
589
874
1674
1553
1569
857
1263

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

CD121191
CD121990
CD121399
CD124016
CD121574
CD121186
CD122274
CD120018
CD121161
CD120026
CD122253
CD122372
CD121165
CD121736
CD121778
CD120232
CD124001
CD121949
CD121237
CD122305
CD122092
CD121479
CD122239
CD120317
CD124034
CD121094
CD121993
CD121396
CD122333
CD122101
CD121926
CD121017
CD122150
CD120316
CD120816
CD121072
CD121081
CD121934
CD120577
CD120859
CD121646
CD121519
CD121543
CD120845
CD121238

1195
485
362
594
1122
300
806
2359
1246
233
2335
1787
1502
1942
2270
1390
627
2087
1036
959
1671
1828
699
1359
995
1616
169
2124
1160
1453
789
2260
769
1471
466
2302
1457
1784
1153
1475
150
1519
2068
1331
1936

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

CD121171
CD120473
CD120352
CD120583
CD121098
CD120293
CD120798
CD122308
CD121220
CD120229
CD122284
CD121761
CD121470
CD121903
CD122229
CD121370
CD120611
CD122051
CD124021
CD124018
CD121642
CD121828
CD120693
CD121331
CD120975
CD121587
CD120168
CD122216
CD121138
CD121427
CD120800
CD122220
CD120760
CD121458
CD120454
CD124038
CD121444
CD121758
CD121149
CD121451
CD120149
CD121483
CD122033
CD121302

381
762
885
950
2188
546
2213
1931
1676
244
1437
212
1810
168
1585
1041
2375
1113
317
423
1283
1981
696
2107
968
1355
748
2123
387
2136
742
405
11
895
1133
1766
1311
1276
837
2226
458
1175
1477
2050
1407

469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

CD120371
CD120752
CD120873
CD120933
CD122154
CD120529
CD122183
CD121647
CD120239
CD121411
CD120208
CD121784
CD120167
CD121555
CD121018
CD122343
CD121089
CD120308
CD120411
CD121257
CD121940
CD120686
CD122073
CD120948
CD121328
CD120725
CD122088
CD120376
CD122100
CD120733
CD120393
CD120011
CD120883
CD121109
CD121725
CD121284
CD121250
CD120827
CD122196
CD120446
CD121132
CD121447
CD122015
CD121384

171
349
2171
3
821
154
491
562
1147
1865
615
1230
2333
1231
444
2257
1717
977
66
808
1774
89
1274
280
1468
1026
291
637
61
757
1375
2034
482
611
2393
743
1858
1854
2428
2084
521
1366
73

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

CD120170
CD120339
CD122137
CD120003
CD120810
CD120153
CD120479
CD120549
CD121122
CD121826
CD124063
CD120600
CD121206
CD124043
CD121432
CD121207
CD120432
CD122217
CD121687
CD120956
CD120065
CD120801
CD121749
CD120088
CD121247
CD120273
CD121434
CD121006
CD120284
CD120621
CD120060
CD120746
CD121350
CD121998
CD120470
CD120596
CD122362
CD120734
CD121818
CD121814
CD122331
CD122049
CD120515
CD121339
CD120072

1859
309
1874
832
2293
392
2165
1590
607
1046
599
2109
2167
946
2073
2224
434
2416
503
2464
732
617
1802
1563
380
1615
1347
1335
1444
1106
730
321
1065
1293
1871
2025
1420
1317
2053
933
1318
2058
841
1514
110

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

CD121819
CD120300
CD121901
CD120821
CD122252
CD120381
CD122132
CD121560
CD120595
CD121023
CD120585
CD122075
CD122134
CD120928
CD122038
CD122195
CD120422
CD122327
CD120491
CD122397
CD120740
CD120602
CD121777
CD121535
CD120370
CD121586
CD121321
CD121308
CD121418
CD121078
CD120720
CD120312
CD121042
CD121267
CD121832
CD121989
CD121379
CD121289
CD122018
CD120917
CD121290
CD122024
CD120830
CD121478
CD120109

677
1473
2205
229
4
1606
2456
1314
1476
2264
1884
1772
1412
1101
982
1342
2201
691
1694
2015
1259
1814
467
786
888
1334
234
76
2403
1732
676
1058
703
1219
978
306
1296
455
348
1213
2355
711
2282
376
917

604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

CD120661
CD121456
CD122170
CD120225
CD120004
CD121577
CD122392
CD121287
CD121450
CD122223
CD121902
CD121747
CD121391
CD121083
CD120961
CD121315
CD122165
CD120681
CD121665
CD121975
CD121233
CD121709
CD120455
CD120773
CD120876
CD121307
CD120230
CD120075
CD122413
CD121703
CD120659
CD121036
CD120694
CD121194
CD120957
CD120297
CD121270
CD120443
CD120338
CD121188
CD122304
CD120702
CD122242
CD120366
CD120902

2453
146
1603
1729
412
685
1719
559
373
860
866
2350
1388
454
1673
2178
1395
1192
2437
2009
1771
441
1254
1744
2047
1001
123
868
1955
1977
2163
1711
1396
1105
1819
1501
926
1027
2005
2085
947
2280
1140
1651
1632

649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

CD122386
CD120145
CD121573
CD121701
CD120400
CD120670
CD121690
CD120547
CD120363
CD120848
CD120854
CD122298
CD121359
CD120442
CD121643
CD122144
CD121362
CD121169
CD122347
CD121968
CD121746
CD120429
CD121228
CD121719
CD122012
CD120983
CD120122
CD120857
CD124033
CD121935
CD122130
CD121683
CD121364
CD121080
CD121789
CD121469
CD120912
CD121007
CD121964
CD122050
CD120930
CD122240
CD121115
CD121622
CD121604

307
2235
1614
1187
1060
1880
2246
353
214
2138
564
1897
2147
771
1432
2255
215
2020
161
2383
407
714
2132
164
1847
1845
1117
166
1927
717
2026
31
642
2108
1644
2397
783
1199
838
1154
664
1647
1303
470
2399

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738

CD120298
CD122206
CD121585
CD121163
CD121038
CD121905
CD122181
CD120343
CD120210
CD122102
CD120551
CD121855
CD122111
CD120759
CD121405
CD124036
CD120211
CD121985
CD120160
CD124045
CD120395
CD120705
CD122097
CD120163
CD121807
CD121805
CD121093
CD120165
CD120708
CD121991
CD120031
CD120625
CD122074
CD121614
CD122369
CD120771
CD121323
CD120828
CD121148
CD120645
CD121619
CD121277
CD120458
CD122371

153
1163
1731
2055
1803
1498
1346
580
318
1834
476
187
2269
1258
44
2222
2301
272
1426
58
2243
630
2368
1210
1181
436
1970
1708
1971
1443
1619
1068
316
2412
1460
366
1779
1190
778
1540
1100
633
836
176
469

739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783

CD120152
CD121141
CD121702
CD122020
CD121779
CD121468
CD121318
CD120567
CD120309
CD121823
CD120464
CD120183
CD122228
CD121232
CD120043
CD122192
CD122352
CD120265
CD121398
CD120057
CD122214
CD120614
CD122316
CD121185
CD121155
CD120424
CD121928
CD121679
CD121929
CD121417
CD121590
CD121045
CD120307
CD122322
CD121446
CD120356
CD121753
CD121166
CD120768
CD121507
CD121084
CD120617
CD120826
CD120175
CD120457

587
576
585
372
437
2220
1875
1875
2105
2250
1227
1220
1064
1537
22
1267
1963
2392
141
820
1482
1902
1664
983
352
1385
1930
1121
495
24
23
1504
1781
971
656
1466
484
2372
2173
2245
2314
2221
2438
1538
1979

784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828

CD120576
CD120563
CD120571
CD120362
CD120425
CD122190
CD124029
CD121898
CD122071
CD122172
CD121202
CD121195
CD121041
CD121503
CD120022
CD121241
CD121921
CD122361
CD120140
CD120811
CD121448
CD121860
CD121635
CD120962
CD120342
CD121358
CD121097
CD120483
CD120024
CD120023
CD121472
CD121755
CD120951
CD120639
CD121431
CD120472
CD122339
CD122139
CD122197
CD122256
CD122191
CD122351
CD121504
CD121936

1878
937
143
1631
1440
1837
2258
1682
111
240
1084
581
1387
1403
1944
1915
193
768
800
1589
1856
2033
2217
2379
201
1978
2037
931
1083
65
518
293
489
113
394
1684
2121
1490
2247
2152
195
1904
1495
1439
2266

829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873

CD124030
CD120920
CD120142
CD121603
CD121414
CD121796
CD122218
CD121653
CD120110
CD120235
CD121061
CD120568
CD121360
CD121377
CD121909
CD121873
CD120189
CD120758
CD120792
CD121559
CD121812
CD121996
CD122186
CD122364
CD120197
CD121937
CD122001
CD120915
CD121060
CD120064
CD120506
CD120286
CD120477
CD120112
CD120383
CD121654
CD122089
CD121455
CD122178
CD122116
CD120191
CD121861
CD121402
CD121413
CD122226

2454
270
1815
506
446
1005
991
739
1404
124
2104
684
1571
2320
938
1534
1172
719
1718
2090
1242
1292
216
2344
82
1790
733
442
986
310
1818
1822
1683
1176
1013
2098
1962
1503
605
2115
183
354
490
514

874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

CD122387
CD120263
CD121785
CD120494
CD120434
CD120988
CD120970
CD120728
CD121388
CD120123
CD122070
CD120668
CD121545
CD122261
CD120921
CD121500
CD121129
CD124062
CD120710
CD121689
CD122056
CD121203
CD121266
CD120212
CD122293
CD120081
CD121765
CD120739
CD120430
CD120965
CD120301
CD121788
CD121792
CD121655
CD121133
CD120994
CD122064
CD121920
CD121471
CD120605
CD122080
CD120344
CD120478
CD120501

50
500
879
879
843
2298
1050
1807
1309
2419
1430
2459
264
1499
2102
1077
1149
1993
367
1416
365
1282
752
1348
2327
1330
79
1584
2365
1056
1238
2323
2262
2449
705
1869
813
390
37
1577
1578
1608
845
2390
1015

919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963

CD120049
CD120488
CD120868
CD124010
CD120832
CD122270
CD121026
CD121801
CD121283
CD124046
CD121404
CD122390
CD120257
CD121466
CD122068
CD121054
CD121124
CD121951
CD120357
CD121375
CD120355
CD121256
CD120742
CD121319
CD122279
CD121305
CD120078
CD121556
CD122314
CD121034
CD121213
CD122264
CD122221
CD124072
CD120696
CD124028
CD120806
CD120379
CD120037
CD121487
CD121511
CD121579
CD120834
CD122358
CD120997

448
1004
2156
329
756
2166
1341
2143
1972
336
1547
1888
2277
1340
289
1690
859
2209
2435
1451
679
1380
1609
1262
295
237
1579
939
761
2434
1613
1524
1278
347
1062
49
1090
1795
718
2448
1112
763
686
1171

964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

CD120436
CD120985
CD122128
CD120320
CD120745
CD122133
CD121310
CD122107
CD121930
CD120327
CD121513
CD121845
CD122236
CD121313
CD120282
CD121661
CD120846
CD122177
CD122345
CD121425
CD120664
CD121353
CD121580
CD121236
CD120288
CD120233
CD121526
CD120923
CD120751
CD122340
CD121584
CD121489
CD121527
CD121251
CD120337
CD121039
CD120048
CD121067
CD121770
CD120709
CD122382
CD121088
CD120753
CD120671
CD121128

533
149
19
2374
1162
697
1638
339
1707
2001
1530
2275
2366
2088
784
1298
1003
251
1020
1239
1526
1554
1641
790
916
1155
1629
1393
1715
2093
579
795
2008
1265
1582
1332
1532
941
1562
606
375
1728
1751
940
1310

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053

CD120519
CD120148
CD120019
CD122342
CD121140
CD120689
CD121609
CD120330
CD121677
CD121960
CD121495
CD122234
CD122315
CD122054
CD120774
CD121272
CD120984
CD120246
CD121000
CD121214
CD121492
CD121521
CD121612
CD120795
CD120903
CD121145
CD121599
CD121355
CD121686
CD122059
CD120566
CD120785
CD121967
CD121239
CD121552
CD121303
CD121497
CD120924
CD121534
CD120592
CD120365
CD121699
CD121730
CD120922
CD121282

890
327
1985
2016
1467
1848
152
902
827
1123
1639
1567
2288
420
884
105
563
835
1306
1741
1891
1225
2036
1752
1382
2172
1928
1086
2069
2413
694
2155
104
1987
873
1042
1697
464
726
1946
2410
1905
1913
773
471

1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098

CD120878
CD120318
CD121944
CD121976
CD121441
CD121808
CD120151
CD120890
CD120818
CD121099
CD121610
CD121539
CD122247
CD120408
CD120872
CD120104
CD120550
CD120825
CD121280
CD121715
CD121851
CD121200
CD121999
CD121726
CD121365
CD122138
CD121063
CD122034
CD122323
CD120683
CD122120
CD120103
CD121943
CD120862
CD121019
CD121667
CD120452
CD120714
CD121911
CD122320
CD121863
CD121871
CD120764
CD120459

1221
461
227
333
690
249
1701
120
2176
1712
1581
1087
504
1506
2308
1102
670
588
2190
1833
511
818
273
2433
2200
1191
40
1250
1604
1640
2432
358
623
1391
70
2135
1737
856
1145
1692
1381
188
15
1801
923

1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143

CD121196
CD120449
CD120223
CD120324
CD120682
CD120244
CD121672
CD120119
CD122142
CD121682
CD121551
CD121064
CD120492
CD121475
CD122276
CD124052
CD120653
CD120575
CD122156
CD121824
CD120499
CD120809
CD120266
CD122337
CD122164
CD121167
CD120039
CD121223
CD121575
CD121611
CD122336
CD120348
CD120606
CD121354
CD120069
CD122099
CD121708
CD120844
CD121120
CD121663
CD121363
CD120184
CD120015
CD121775
CD124013

1840
1907
1132
274
804
1223
1464
2112
356
1188
2075
2120
2440
2199
1838
2076
2281
2315
1362
731
747
1525
844
314
2062
1821
2415
1760
840
223
56
1253
810
833
1170
529
1546
221
624
993
2285
1131
2384
847
1926

1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

CD121798
CD121865
CD121108
CD120267
CD120796
CD121197
CD121463
CD122078
CD120346
CD121164
CD122040
CD122086
CD122374
CD122162
CD121793
CD122042
CD122238
CD122257
CD121335
CD120718
CD120738
CD121490
CD120837
CD120305
CD122027
CD121791
CD122325
CD121735
CD120829
CD120219
CD120055
CD121227
CD120813
CD120823
CD121127
CD120516
CD121515
CD120217
CD120607
CD120971
CD122244
CD121107
CD122354
CD120835

2054
1285
6
2039
665
878
2077
1754
1000
2291
666
1324
1098
1069
1301
269
2028
1446
2394
108
973
554
1954
2352
447
999
1178
2179
2208
41
852
1799
646
1485
1811
1461
2061
713
1986
681
29
1909
2256
1423
909

1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233

CD122019
CD121260
CD120006
CD122003
CD120649
CD120867
CD122043
CD121729
CD120980
CD122250
CD120648
CD121296
CD121075
CD121046
CD121275
CD120262
CD121995
CD121420
CD122363
CD120107
CD120952
CD120535
CD121981
CD122301
CD120435
CD120979
CD121152
CD122145
CD122174
CD120040
CD120840
CD121774
CD120630
CD121717
CD121841
CD121439
CD122026
CD120704
CD121946
CD120665
CD120029
CD121867
CD124037
CD121397
CD120895

2111
1022
825
2451
600
1922
702
2133
867
1600
1383
1889
209
799
850
648
1669
2460
138
406
1910
158
255
67
2101
1872
549
2215
1743
1703
1791
1797
1300
1860
456
1543
508
2439
1995
2381
980
225
87
700
156

1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278

CD122077
CD121002
CD120814
CD122384
CD120586
CD120685
CD122098
CD120855
CD121570
CD121367
CD121847
CD120205
CD120791
CD120838
CD120632
CD121640
CD122393
CD120137
CD120394
CD121869
CD120157
CD124003
CD120066
CD122067
CD121836
CD120531
CD122184
CD121718
CD121674
CD121764
CD121772
CD121274
CD121815
CD120444
CD121509
CD120496
CD122365
CD121956
CD122405
CD120959
CD120221
CD120086
CD120691
CD120155

1196
1587
2035
817
913
1793
1969
1245
612
908
1365
1551
170
250
2065
1716
2422
801
77
1695
1462
577
2316
1727
1369
1436
287
1654
1214
1487
1487
163
2358
1097
2099
932
2002
634
1025
510
2216
2240
74
324
1935

1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323

CD121174
CD121557
CD122000
CD120808
CD120899
CD121767
CD121927
CD121219
CD120597
CD120894
CD121338
CD121518
CD120169
CD120245
CD122030
CD121688
CD124049
CD120794
CD120076
CD121669
CD121436
CD120564
CD122258
CD121697
CD121342
CD121410
CD120280
CD121625
CD121190
CD124024
CD124057
CD120162
CD122307
CD121074
CD122065
CD120916
CD121961
CD120618
CD121005
CD120498
CD122185
CD122211
CD120073
CD120315

97
1167
1356
1653
2161
414
1297
1835
552
346
869
2339
2119
897
341
741
481
538
204
1945
2157
1747
1565
245
1667
2140
534
224
1229
408
1370
1047
62
622
1158
1445
2421
1998
2231
64
2191
2129
194
2168
2067

1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368

CD120096
CD121151
CD121329
CD121624
CD122127
CD120402
CD121306
CD121795
CD120544
CD120336
CD120858
CD122288
CD122085
CD120888
CD120332
CD120732
CD120469
CD120524
CD120200
CD121910
CD122122
CD121723
CD121537
CD120240
CD121638
CD122104
CD120520
CD120220
CD121205
CD120396
CD121343
CD121024
CD120061
CD120608
CD121136
CD121419
CD124048
CD121957
CD122202
CD120063
CD122114
CD122094
CD120190
CD122135
CD122032

1186
1764
1184
1726
2360
903
344
1048
976
486
142
1678
1800
1637
1561
2154
2051
1168
597
1237
1655
2342
198
1080
1906
796
2012
2100
1179
568
1336
1240
943
614
2329
1983
1852
1965
463
1862
1182
1794
1052
816
1607

1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413

CD121162
CD121741
CD121158
CD121696
CD122309
CD120891
CD120334
CD121025
CD120981
CD120474
CD120141
CD121649
CD121776
CD121608
CD121533
CD122119
CD122016
CD121160
CD120582
CD121211
CD121626
CD122291
CD120194
CD121057
CD121864
CD120781
CD121971
CD122066
CD121153
CD120554
CD121312
CD121215
CD120925
CD120599
CD122281
CD121939
CD121804
CD121923
CD120451
CD121821
CD121156
CD121769
CD121028
CD120807
CD121578

1597
887
674
241
1209
770
1984
2326
95
1564
1357
2271
707
1152
542
942
431
602
2238
492
1470
998
557
1725
1419
2425
2164
2091
787
8
716
2450
1896
1573
2083
359
1006
1780
1136
218
1855
338
1337
2461
1009

1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458

CD121567
CD120875
CD120658
CD120236
CD121183
CD120761
CD121942
CD122278
CD120094
CD121536
CD121330
CD122231
CD120698
CD121150
CD120526
CD120926
CD120419
CD120588
CD122209
CD120480
CD121461
CD120978
CD120543
CD121698
CD121393
CD122335
CD122129
CD122057
CD120777
CD120008
CD120707
CD122383
CD121854
CD121546
CD122048
CD120349
CD120987
CD121754
CD121111
CD120214
CD121816
CD120329
CD121309
CD122394
CD120990

1092
2312
271
1598
2319
1455
1108
1746
411
505
1973
2296
475
246
1148
792
433
701
1868
2337
422
1997
265
1650
386
2330
1975
2251
1266
1974
1591
2406
658
298
2126
2303
1270
1593
1548
1275
776
1866
432
875
45

1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503

CD121069
CD1222767
CD120264
CD121568
CD122260
CD121429
CD121077
CD121721
CD120399
CD120493
CD121931
CD122273
CD120463
CD120241
CD121123
CD120783
CD120421
CD120692
CD121830
CD122286
CD120410
CD121953
CD120258
CD121621
CD120375
CD124041
CD121933
CD122166
CD121240
CD121932
CD121561
CD122416
CD120641
CD120291
CD122091
CD124039
CD121244
CD121563
CD121514
CD121249
CD120766
CD121829
CD120420
CD120864
CD120044

1023
1127
535
301
981
1823
780
2252
962
2029
988
2369
990
608
831
415
370
2414
2116
1286
2429
1146
1414
854
1949
2212
1134
211
1685
494
17
880
1516
2180
635
1528
2299
1714
1594
296
1126
350
1625
2207

1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548

CD121003
CD121103
CD120521
CD120294
CD120960
CD121840
CD120762
CD124035
CD120942
CD121992
CD120967
CD122318
CD120969
CD120593
CD120822
CD120403
CD120360
CD122324
CD122082
CD121259
CD122329
CD121121
CD121372
CD120856
CD121914
CD122182
CD121110
CD120207
CD121656
CD120570
CD120482
CD120017
CD120869
CD121480
CD122146
CD120619
CD121493
CD122269
CD121685
CD121564
CD120289
CD121102
CD120340
CD121596
CD122173

1268
48
864
2042
914
421
1677
1500
1661
2340
1575
137
450
131
1610
1730
1249
92
583
934
2363
2441
1202
793
319
2159
2377
162
439
2465
720
2261
952
2391
2423
794
1424
2371
302
1960
479
2170
1343
1887
805

1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593

CD121242
CD120047
CD120852
CD122006
CD120900
CD120409
CD121648
CD121467
CD121631
CD122289
CD121549
CD120136
CD120438
CD120130
CD121582
CD121700
CD121224
CD120091
CD120573
CD124014
CD122313
CD122375
CD121176
CD120784
CD120310
CD122124
CD122344
CD120161
CD120427
CD122398
CD120724
CD122230
CD120935
CD122360
CD124050
CD120779
CD121395
CD122319
CD120295
CD121918
CD120467
CD122136
CD121316
CD121846
CD120797

1642
1681
1507
1623
435
1785
2289
1035
299
391
361
2079
1863
1769
1441
2411
651
1830
2095
63
839
1252
1410
449
1110
507
355
1319
829
1908
1224
1599
1289
340
1870
167
1595
1201
1900
1345
331
550
25
639
94

1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638

CD121613
CD121651
CD121474
CD121594
CD120423
CD121759
CD122248
CD124020
CD120292
CD120380
CD120351
CD122044
CD121822
CD121744
CD121415
CD122321
CD120636
CD121713
CD122060
CD120062
CD120833
CD121226
CD121378
CD120437
CD121087
CD120495
CD120345
CD121291
CD120817
CD121866
CD121199
CD121569
CD121263
CD120331
CD121831
CD120166
CD121565
CD121175
CD121858
CD121317
CD120322
CD120532
CD120025
CD120623
CD120093

2202
519
1156
2444
86
582
430
2070
1085
1325
1509
652
207
809
2343
445
1901
2056
1218
1358
93
1351
379
1194
147
1628
592
134
2130
861
328
960
10
668
657
618
1958
1364
239
862
870
2081
881
1736

1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

CD122167
CD120507
CD121143
CD122378
CD120085
CD120569
CD120418
CD122037
CD121062
CD121297
CD121477
CD120635
CD120203
CD120790
CD122292
CD120433
CD121859
CD122021
CD121193
CD121334
CD120092
CD121325
CD120369
CD121170
CD120146
CD121601
CD120580
CD120133
CD122096
CD120849
CD120319
CD120940
CD120010
CD120651
CD120640
CD120603
CD121980
CD121337
CD120234
CD120850
CD120860
CD122046
CD124011
CD121498
CD121707

797
116
114
1820
712
1031
2113
1881
416
181
1687
1389
1853
1173
1431
1304
2177
1686
692
2181
1067
1448
33
2306
2324
1377
2214
647
2223
760
1552
27
397
5
330
1668
196
1273
1394
1207
1745
687
2283
1558
553

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728

CD120786
CD120115
CD120113
CD121790
CD120703
CD121013
CD122079
CD124031
CD120404
CD120179
CD121657
CD121356
CD121813
CD121130
CD121406
CD124054
CD122143
CD121659
CD120680
CD122148
CD121044
CD121422
CD120033
CD122272
CD122265
CD121347
CD122187
CD120631
CD122193
CD120750
CD121520
CD120027
CD120386
CD120005
CD120321
CD121639
CD120192
CD121248
CD121357
CD121181
CD121720
CD120674
CD122241
CD121525
CD120536

20
m
2174
1017
1011
1920
737
174
1829
109
1857
929
1826
772
2225
451
2021
267
963
60
1235
571
1550
1465
1469
1313
1007
928
498
2003
781
1505
872
629
127
1255
2452
1415
219
1841
802
1778
185
1536
1295

1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773

CD120020
CD124060
CD122140
CD120998
CD120992
CD121877
CD120726
CD120173
CD121710
CD120108
CD121817
CD120913
CD121833
CD120763
CD122194
CD120439
CD121984
CD120260
CD120943
CD120059
CD121210
CD120558
CD121517
CD121430
CD121437
CD121286
CD120986
CD120914
CD120486
CD121962
CD120770
CD121473
CD120863
CD120613
CD120126
CD121229
CD122385
CD121373
CD120215
CD121797
CD120788
CD121768
CD120181
CD121502
CD121269

2353
566
54
2018
1956
1733
2443
811
596
402
709
2206
901
853
1211
1049
613
659
918
1144
905
1753
2198
509
1740
1556
1660
1713
2234
1233
1233
1433
2052
842
502
2267
561
1241
1832
1019
1805
1066
2239
285

1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818

CD122302
CD120555
CD120053
CD121973
CD121917
CD121704
CD122377
CD120802
CD120591
CD120391
CD120701
CD122171
CD124012
CD120841
CD121184
CD121027
CD120598
CD120642
CD120904
CD121119
CD120893
CD121728
CD122163
CD120497
CD121716
CD121523
CD121633
CD121684
CD122205
CD124064
CD124053
CD124022
CD121407
CD122017
CD120831
CD120490
CD122224
CD120548
CD121216
CD124027
CD121001
CD121781
CD121043
CD122210
CD120278

1095
1592
1099
1070
312
145
586
1401
2013
28
1398
2175
680
1959
1646
899
1531
1059
501
729
1916
1545
1951
2385
1397
1611
2287
1912
710
2103
337
438
2046
788
1844
2469
823
2011
1605
1792
132
2420
1722
1141

1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

CD121073
CD121562
CD121085
CD121047
CD120303
CD120144
CD120574
CD121390
CD121972
CD120028
CD124061
CD121366
CD122141
CD120663
CD121979
CD121617
CD120887
CD121496
CD121037
CD120489
CD120719
CD121872
CD121512
CD121983
CD122355
CD121371
CD121581
CD122246
CD121870
CD120700
CD122069
CD120328
CD120426
CD122011
CD120778
CD121802
CD122402
CD120776
CD121970
CD121576
CD121766
CD120131
CD124047
CD121693
CD121116

2151
1174
1520
2187
2041
1024
1368
2019
851
925
1817
1243
1016
1657
290
1659
645
294
117
683
894
2060
727
1411
1115
1094
1111
1816
1130
1759
2038
892
1124
930
1559
1200
979
2361
1478
121
779
2023
1492
1486
1320

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

CD122117
CD121131
CD121484
CD122153
CD122005
CD121004
CD121341
CD121978
CD120839
CD120911
CD121787
CD121217
CD120996
CD121628
CD120283
CD121630
CD120629
CD120287
CD120116
CD120667
CD120882
CD122025
CD120717
CD121389
CD121091
CD121071
CD121086
CD121786
CD121106
CD121738
CD122002
CD120879
CD121100
CD120918
CD121529
CD121177
CD120958
CD122310
CD121464
CD120120
CD120767
CD121987
CD124059
CD124056
CD121293

84
721
283
383
822
122
591
953
819
2210
919
965
2273
1518
1128
1166
1161
2117
912
1360
848
213
948
1428
262
1734
332
1947
1903
1129
2040
144
1636
1850
2254
278
1777
1762
898
1491
1491
886
2059
1051
1688

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

CD120083
CD120723
CD120276
CD120373
CD120812
CD120121
CD120578
CD120936
CD124008
CD122179
CD120905
CD120945
CD122232
CD121481
CD121104
CD121147
CD121139
CD122083
CD120898
CD121332
CD120820
CD120209
CD120931
CD121401
CD120255
CD121705
CD120323
CD121912
CD121862
CD121105
CD122004
CD120143
CD121607
CD121810
CD122349
CD120271
CD121752
CD121739
CD120886
CD124025
CD124058
CD120874
CD122023
CD121029
CD121658

21
724
282
807
1392
2192
1886
1350
1658
2467
2404
567
830
920
297
488
1808
205
2325
368
537
1775
424
393
2292
1583
1413
1635
1039
1312
2195
1883
750
1288
601
2031
88
1652
949
2229
935
2237
1030
1291
369

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

CD120021
CD120712
CD120275
CD120799
CD121361
CD122110
CD121844
CD121324
CD121629
CD122400
CD122417
CD120553
CD120819
CD120906
CD120290
CD120476
CD121782
CD120201
CD122266
CD120358
CD120523
CD121750
CD120412
CD120382
CD122251
CD121553
CD121392
CD121597
CD121015
CD121285
CD122158
CD121904
CD120721
CD121262
CD120590
CD121994
CD120087
CD121623
CD120932
CD122200
CD124015
CD122208
CD124019
CD121265
CD120359

2335
2328
1634
695
798
418
2424
417
2196
165
382
569
2144
1782
1386
1626
1899
2183
2387
1786
261
640
1758
1789
428
540
129
1
378
2193
288
135
1938
1710
1941
305
371
1522
98
334
1138
276
429
1421
1281

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043

CD122297
CD122280
CD121606
CD120684
CD120789
CD120406
CD124051
CD120405
CD122161
CD120164
CD120372
CD120556
CD122108
CD121756
CD121369
CD121598
CD121857
CD122149
CD122356
CD121760
CD120254
CD120624
CD121737
CD121763
CD120416
CD120540
CD120128
CD120001
CD120368
CD122159
CD120281
CD120134
CD121681
CD121899
CD120296
CD120361
CD121486
CD120097
CD120325
CD121113
CD120269
CD120417
CD121394
CD121255

2455
1698
1662
1705
1251
1053
1378
1882
384
1541
1572
865
1280
2332
2426
603
556
1018
1763
2146
1704
766
90
2331
1672
1327
2150
1723
263
2347
1212
222
2295
2442
69
1072
957
2367
1093
1290
1299
972
1709
1089
849

2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088

CD122388
CD121668
CD121632
CD121676
CD121225
CD121030
CD121352
CD124032
CD120374
CD121508
CD121547
CD120853
CD121254
CD122283
CD122334
CD120587
CD120542
CD120999
CD121740
CD122113
CD121678
CD120756
CD120089
CD124042
CD121644
CD121299
CD122115
CD121694
CD120256
CD122296
CD121187
CD120218
CD122267
CD122376
CD120068
CD121049
CD120938
CD122317
CD121070
CD121264
CD121273
CD120954
CD121680
CD121066
CD120842

849
1305
1895
78
1952
1260
2022
1372
1783
2080
2362
192
915
593
1992
2242
320
2274
2311
284
782
1307
457
112
547
2160
68
1542
824
2346
740
42
2294
906
46
536
2398
1493
994
997
139
2158
889
1544
2233

2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133

CD124009
CD121281
CD121852
CD120077
CD121916
CD121234
CD121986
CD121345
CD121757
CD122045
CD122311
CD120188
CD120901
CD124005
CD121950
CD122213
CD120311
CD122233
CD122277
CD120277
CD120772
CD121278
CD120445
CD120111
CD120534
CD122125
CD120067
CD121506
CD120775
CD122295
CD120730
CD120041
CD124068
CD120885
CD120045
CD120522
CD122370
CD121459
CD120973
CD120976
CD120138
CD122121
CD120877
CD121510
CD122204

1384
759
2
1151
2468
2204
2284
1081
1055
102
453
1665
1406
57
2236
2286
2048
472
148
2263
1169
871
1523
220
256
151
9
985
1236
468
669
1234
2321
2074
970
497
1529
101
1911
1497
1699
1435
2249
672
1806

2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

CD121368
CD120748
CD120002
CD121146
CD122401
CD122169
CD122243
CD121058
CD121031
CD120101
CD120441
CD121636
CD121385
CD120056
CD122207
CD122245
CD122013
CD120460
CD120147
CD122222
CD121159
CD120861
CD121488
CD120216
CD120249
CD120150
CD120009
CD120964
CD121212
CD120456
CD120652
CD121209
CD122263
CD122039
CD120950
CD120485
CD121494
CD120100
CD124065
CD121465
CD121670
CD121409
CD122175
CD120656
CD121780

649
625
1617
279
1205
52
2219
1724
1937
1116
499
641
311
1864
253
34
967
631
1204
2402
1990
1924
1943
100
555
2128
342
182
1601
1680
2341
2218
541
1418
395
315
653
1612
243
99
1570
1215
1037
1511
598

2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223

CD120633
CD120609
CD121588
CD120272
CD121179
CD120051
CD122188
CD121695
CD121092
CD120487
CD120626
CD120302
CD121825
CD120248
CD120034
CD120947
CD120615
CD121178
CD122408
CD121948
CD122007
CD121908
CD120099
CD120537
CD122093
CD124004
CD120180
CD121571
CD121652
CD122290
CD122189
CD120539
CD121376
CD120384
CD120306
CD120637
CD121583
CD120238
CD120098
CD121544
CD121189
CD121012
CD121540
CD120584

936
2162
2064
791
1165
115
2463
1107
1517
785
1135
911
984
80
2304
1139
574
1622
803
13
2431
734
1119
30
512
1247
708
1633
1989
1846
1033
974
1750
343
2049
1580
2351
345
2203
1494
1323
136
1269
496

2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268

CD120919
CD122126
CD122028
CD120782
CD121144
CD120114
CD122396
CD121868
CD121076
CD121482
CD120780
CD121126
CD120897
CD120963
CD120079
CD124040
CD121114
CD120561
CD121572
CD120787
CD120013
CD122332
CD120737
CD121095
CD120030
CD120500
CD121221
CD120699
CD121605
CD121947
CD121806
CD121009
CD120953
CD121727
CD120333
CD122014
CD121528
CD122300
CD120335
CD122168
CD121460
CD121295
CD120135
CD121243
CD120484

1851
2386
1813
1620
1757
1933
1183
197
1670
1032
277
1689
655
2310
1333
252
483
2169
179
975
1109
1648
200
260
654
2045
1825
2145
515
47
1429
745
2066
1402
1180
1374
2017
2185
1226
228
904
180
2370
1496
1071

2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313

CD121811
CD122418
CD121843
CD121591
CD121734
CD121157
CD120193
CD121641
CD121010
CD120270
CD121660
CD120654
CD122254
CD121304
CD120247
CD120471
CD122131
CD120955
CD121079
CD121618
CD120196
CD120253
CD120638
CD122010
CD121835
CD122109
CD120502
CD120046
CD121403
CD120735
CD122031
CD121380
CD121154
CD121349
CD121977
CD122151
CD121201
CD120224
CD120892
CD120178
CD122338
CD121462
CD121048

1890
812
628
662
1892
1339
1045
443
1831
226
1450
954
413
689
834
1849
51
1706
1008
2149
1630
2318
2096
247
202
2097
746
1449
1458
1142
474
1257
401
1272
91
2345
2300
609
846
388
1177
2417
1836
858
410

2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358

CD121848
CD120803
CD120612
CD120646
CD121850
CD121314
CD121022
CD120431
CD121827
CD120222
CD121424
CD120937
CD120401
CD120675
CD120824
CD121809
CD120050
CD121675
CD120989
CD122118
CD121602
CD122259
CD122062
CD120242
CD120198
CD122063
CD120736
CD121423
CD121443
CD121117
CD120462
CD121231
CD120390
CD121246
CD120090
CD122294
CD124069
CD120594
CD120836
CD120377
CD121134
CD122326
CD121794
CD120847
CD120398

987
520
1474
2189
1588
107
1125
173
1256
1408
1483
1919
1618
723
1885
1417
268
1627
1438
1649
2317
2010
1996
1321
1624
1748
2290
1917
389
1114
2357
922
1277
335
758
2182
1344
2313
16
425
1675
1034
2305
1150
2388

2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403

CD120966
CD120508
CD121453
CD122155
CD121558
CD120106
CD121101
CD120172
CD121230
CD121381
CD121449
CD121589
CD120711
CD121838
CD121374
CD120261
CD121600
CD121412
CD121620
CD122407
CD121969
CD121954
CD121292
CD121595
CD121722
CD122249
CD121876
CD120378
CD121090
CD122306
CD120908
CD121252
CD120326
CD120747
CD122147
CD121320
CD122255
CD120016
CD120413
CD121645
CD121011
CD122268
CD121125
CD122357

2153
619
1442
621
1643
638
2057
206
573
242
128
2462
636
1702
1217
103
1557
1776
1788
2373
2445
462
1527
1720
698
377
2137
661
1137
404
2389
1075
1742
1361
1352
682
426
53
1508
1353
2122
1082
1294
1768
258

2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448

CD122123
CD120604
CD121416
CD124007
CD121615
CD120622
CD122022
CD120202
CD120560
CD120237
CD120127
CD122395
CD120620
CD121673
CD121192
CD120102
CD121524
CD121751
CD121762
CD122341
CD122379
CD120450
CD121491
CD121692
CD120690
CD120367
CD122053
CD120644
CD121112
CD120392
CD122359
CD121052
CD121714
CD121333
CD121326
CD120666
CD120414
CD120052
CD121476
CD121327
CD122087
CD121059
CD121268
CD121743
CD120251

323
693
2131
2244
292
1921
1371
2007
1481
1574
704
396
2407
1329
2024
777

2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464

CD120314
CD120679
CD122095
CD122215
CD120285
CD121344
CD121966
CD121440
CD121548
CD120695
CD120385
CD122419
CD121301
CD121988
CD120769

D220

BK555

HOA H NI

DANH SCH SINH VIN K4 N NHP HOC


HO V TN
Nguyn Vn m
Bn Vn An
Bi Linh An
inh Cng An
inh Hoi An
Hong Khc An
Khc Phc An
Ng Xun An
Nguyn Vn An
Nng Vn An
Bi c Anh
Bi Phan Anh
Bi Th Hi Anh
Bi Tun Anh
Bi Tun Anh
Bi Vit Anh
Chu c Anh
Chu Tun Anh

HO
Nguyn Vn
Bn Vn
Bi Linh
inh Cng
inh Hoi
Hong Khc
Khc Phc
Ng Xun
Nguyn Vn
Nng Vn
Bi c
Bi Phan
Bi Th Hi
Bi Tun
Bi Tun
Bi Vit
Chu c
Chu Tun

TN
m
An
An
An
An
An
An
An
An
An
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh

NGY SINH
27.01.1994
11.11.1992
26.01.1994
22.02.1992
10.10.1994
10.04.1994
21.07.1994
28.10.1993
16.03.1993
23.10.1993
15.11.1994
16.04.1993
10.01.1994
29.08.1994
29.10.1994
12.02.1994
28.04.1994
20.11.1994

Cng Hu Anh
m c Anh
m Duy Anh
ng Hong Anh
ng Ngc Anh
ng Tun Anh
inh c Anh
inh Hi Anh
inh Tun Anh
c Anh
Duy Anh
Quang Anh
Quc Anh
Quc Anh
Th Anh
Tun Anh
Vit Anh
Dng Qu Anh
Dng Tun Anh
Dng Tun Anh
H Nam Anh
Hong c Anh
Hong Ngc Anh
Hong Th Anh
Hong Th Anh
Hong Tun Anh
Hong Tun Anh
Hong Tun Anh
Khut Th Anh
Lm Ngc Anh
L Hong Anh
L Hong Anh
L Khi Hong Anh
L Ngc Anh
L Ngc Anh
L Quc Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tng Anh
Lng Ngc Anh
Lu Hng Hong Anh
Mai c Anh

Cng Hu
m c
m Duy
ng Hong
ng Ngc
ng Tun
inh c
inh Hi
inh Tun
c
Duy
Quang
Quc
Quc
Th
Tun
Vit
Dng Qu
Dng Tun
Dng Tun
H Nam
Hong c
Hong Ngc
Hong Th
Hong Th
Hong Tun
Hong Tun
Hong Tun
Khut Th
Lm Ngc
L Hong
L Hong
L Khi Hong
L Ngc
L Ngc
L Quc
L Tun
L Tun
L Tun
L Tun
L Tun
L Tng
Lng Ngc
Lu Hng Hong
Mai c

Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh

01.11.1994
12.11.1994
19.02.1994
09.11.1994
06.11.1994
24.10.1993
13.08.1994
30.09.1994
04.08.1994
01.08.1994
30.09.1994
24.06.1994
07.02.1993
30.07.1994
21.01.1994
28.07.1994
30.12.1994
05.05.1994
11.11.1992
13.09.1994
11.03.1994
02.11.1994
04.08.1994
13.05.1992
27.02.1994
09.12.1994
16.02.1994
19.09.1994
15.12.1993
09.08.1994
07.07.1994
16.05.1994
20.04.1994
18.12.1994
18.12.1994
12.02.1991
01.09.1994
08.07.1993
13.03.1994
18.03.1994
28.09.1994
19.09.1991
09.03.1993
09.07.1993
25.09.1994

Mai Phm Hi Anh


Mai Th Anh
Ng c Anh
Ng Tun Anh
Nguyn Ch Anh
Nguyn c Anh
Nguyn c Anh
Nguyn c Anh
Nguyn Duy Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Kim Anh
Nguyn Lan Anh
Nguyn Mnh Anh
Nguyn Ngc Anh
Nguyn Ph Anh
Nguyn Phng Anh
Nguyn Phng Anh
Nguyn Quang Anh
Nguyn Quang Anh
Nguyn Quc Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Dip Anh
Nguyn Th Mai Anh
Nguyn Tin Anh
Nguyn Trn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh

Mai Phm Hi
Mai Th
Ng c
Ng Tun
Nguyn Ch
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Duy
Nguyn Hong
Nguyn Hong
Nguyn Hong
Nguyn Kim
Nguyn Lan
Nguyn Mnh
Nguyn Ngc
Nguyn Ph
Nguyn Phng
Nguyn Phng
Nguyn Quang
Nguyn Quang
Nguyn Quc
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Dip
Nguyn Th Mai
Nguyn Tin
Nguyn Trn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Tun

Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh

23.09.1994
21.04.1994
06.02.1994
06.07.1994
24.12.1993
07.08.1994
17.12.1994
24.08.1992
11.07.1994
16.07.1994
23.07.1994
24.12.1994
05.12.1994
04.08.1994
08.04.1994
14.06.1994
12.05.1994
21.03.1993
22.01.1994
19.12.1993
20.01.1993
07.05.1994
12.03.1994
29.10.1994
07.10.1994
13.10.1994
25.08.1989
21.02.1994
02.02.1994
03.04.1994
05.04.1994
07.08.1993
08.12.1994
11.09.1992
15.09.1994
15.11.1992
16.06.1993
17.09.1994
18.02.1994
21.01.1994
22.05.1993
24.01.1986
24.08.1994
24.10.1994
30.10.1994

Nguyn Vn Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vnh Anh
Nng M Anh
Phm Ngc Anh
Phm Th Anh
Phm Th Anh
Phm Tun Anh
Phm Tun Anh
Phm Vit Anh
Phan Th Kim Anh
Phng Ngc Anh
Phng Xun Anh
Tng Minh Anh
Trn nh Anh
Trn c Anh
Trn Duy Anh
Trn Hu Tun Anh
Trn Ngc Anh
Trn Quang Anh
Trn S Anh
Trn Th Hng Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Phng Anh
Trn Th Vn Anh
Trn Tun Anh
Trn Tun Anh
Trn Tun Anh
Trn Vn Anh
Trn Vn Anh
Trn Vit Anh
Trnh Th Vn Anh
V Hong Anh
V Anh
V Ngc Anh
V Tun Anh
V Tun Anh
Bi Th Anh
Nguyn Th Kim Anh
Nguyn Th Ngc Anh

Nguyn Vn
Nguyn Vit
Nguyn Vit
Nguyn Vit
Nguyn Vit
Nguyn Vnh
Nng M
Phm Ngc
Phm Th
Phm Th
Phm Tun
Phm Tun
Phm Vit
Phan Th Kim
Phng Ngc
Phng Xun
Tng Minh
Trn nh
Trn c
Trn Duy
Trn Hu Tun
Trn Ngc
Trn Quang
Trn S
Trn Th Hng
Trn Th Lan
Trn Th Lan
Trn Th Lan
Trn Th Phng
Trn Th Vn
Trn Tun
Trn Tun
Trn Tun
Trn Vn
Trn Vn
Trn Vit
Trnh Th Vn
V Hong
V
V Ngc
V Tun
V Tun
Bi Th
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Ngc

Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
nh
nh
nh

12.03.1991
13.04.1993
15.07.1992
26.08.1994
31.12.1994
28.01.1994
09.09.1994
01.08.1994
14.03.1994
16.05.1993
05.12.1993
11.07.1992
16.12.1991
29.12.1993
09.10.1994
14.07.1994
09.10.1994
27.10.1994
14.07.1994
02.04.1990
20.05.1994
03.08.1993
06.02.1994
02.03.1993
27.01.1994
06.11.1994
15.15.1993
24.09.1994
30.8.1994
12.10.1994
19.12.1994
22.04.1994
27.12.1994
10.03.1994
10.04.1994
27.04.1994
07.10.1994
25.05.1994
25.09.1990
23.11.1994
01.04.1994
29.12.1993
04.07.1994
26.12.1994
15.05.1994

Phm Ngc Anh


Phm Ngc Anh
Vng Quc Anh
o c B
Bi Don Bc
ng Vn Bc
o Hnh Bc
L Vn Bc
Nguyn Vn Bc
Trn Bch
Hong Lm Bch
Hong Xun Bch
Nguyn Xun Bch
Trn Vit Bch
Trng Bng
Nguyn Cao Bng
Nguyn Hu Bng
Nguyn Lng Bng
Nguyn c Bo
Nguyn Th Bo
Phm Minh Bo
Trnh Vn Bu
Trnh Vn Bu
Dng Th Hng Bch
Nguyn Ngc Bch
Nguyn Ngc Bch
Nguyn Vn Bch
Nguyn Danh Bin
ng Vn Bnh
L Vn Bnh
Lng Thanh Bnh
Nguyn ng Bnh
Nguyn c Bnh
Nguyn Duy Bnh
Nguyn Duy Bnh
Nguyn Hu Bnh
Nguyn Thanh Bnh
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Vn Bnh
Nhm S Bnh
Phm Thanh Bnh
Phm Thanh Bnh
Phan Thanh Bnh
Trn Thanh Bnh
V Tun Bnh

Phm Ngc
Phm Ngc
Vng Quc
o c
Bi Don
ng Vn
o Hnh
L Vn
Nguyn Vn
Trn
Hong Lm
Hong Xun
Nguyn Xun
Trn Vit
Trng
Nguyn Cao
Nguyn Hu
Nguyn Lng
Nguyn c
Nguyn Th
Phm Minh
Trnh Vn
Trnh Vn
Dng Th Hng
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Vn
Nguyn Danh
ng Vn
L Vn
Lng Thanh
Nguyn ng
Nguyn c
Nguyn Duy
Nguyn Duy
Nguyn Hu
Nguyn Thanh
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nhm S
Phm Thanh
Phm Thanh
Phan Thanh
Trn Thanh
V Tun

nh
nh
nh
B
Bc
Bc
Bc
Bc
Bc
Bch
Bch
Bch
Bch
Bch
Bng
Bng
Bng
Bng
Bo
Bo
Bo
Bu
Bu
Bch
Bch
Bch
Bch
Bin
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh
Bnh

10.09.1993
19.08.1993
06.02.1994
20.06.1993
25.10.1994
07.03.1994
30.09.1994
10.03.1994
13.06.1994
24.12.1994
08.07.1994
29.10.1994
23.06.1994
16.10.1994
10.02.1994
20.11.1992
31.01.1994
17.12.1990
29.03.1993
08.06.1994
27.12.1994
17.02.1991
25.09.1994
13.10.1994
18.09.1988
18.11.1994
07.01.1994
27.11.1994
05.03.1994
23.07.1994
26.06.1994
16.10.1994
15.12.1994
09.06.1994
24.08.1994
20.10.1993
08.02.1994
19.05.1994
28.04.1991
04.10.1994
01.08.1994
08.04.1994
29.10.1993
30.04.1991
10.10.1993

H Vn Cam
Bi c Cnh
Hong Vn Cnh
Nguyn nh Cnh
Nguyn Vn Cnh
Trn Vn Cnh
C Xun Cao
Trn Vn Cu
Ng Quang Cht
Nguyn Th Chu
Nguyn Th Chu
ng L Chi
L Linh Chi
Nguyn Tho Chi
Trn Khnh Chi
V L Kim Chi
V Th Phng Chi
Nguyn Minh Ch
Chu Ngc Chin
o Vn Chin
Vn Chin
L Tun Chin
Nguyn Vn Chin
Nguyn Vit Chin
Phm Vn Chin
T Quang Chin
T Vn Chin
T nh Chin
Trn nh Chin
Trn Vn Chin
Trn Vn Chin
Vi Quang Chin
V Vn Chiu
Dng c Chinh
Nguyn ng Chinh
Mai Cng Chnh
Nguyn Cng Chnh
Nguyn Quc Chnh
Nguyn Vn Chnh
Trn Th Chnh
m Vn Chnh
V Vn Chun
Hong Vn Chc
Nguyn Tin Chc
Chu Vn Chung

H Vn
Bi c
Hong Vn
Nguyn nh
Nguyn Vn
Trn Vn
C Xun
Trn Vn
Ng Quang
Nguyn Th
Nguyn Th
ng L
L Linh
Nguyn Tho
Trn Khnh
V L Kim
V Th Phng
Nguyn Minh
Chu Ngc
o Vn
Vn
L Tun
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Phm Vn
T Quang
T Vn
T nh
Trn nh
Trn Vn
Trn Vn
Vi Quang
V Vn
Dng c
Nguyn ng
Mai Cng
Nguyn Cng
Nguyn Quc
Nguyn Vn
Trn Th
m Vn
V Vn
Hong Vn
Nguyn Tin
Chu Vn

Cam
Cnh
Cnh
Cnh
Cnh
Cnh
Cao
Cu
Cht
Chu
Chu
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Ch
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chin
Chiu
Chinh
Chinh
Chnh
Chnh
Chnh
Chnh
Chnh
Chnh
Chun
Chc
Chc
Chung

28.07.1993
02.05.1993
12.02.1993
12.12.1994
04.09.1991
09.11.1988
26.11.1994
15.03.1994
28.08.1994
04.01.1994
10.10.1994
18.07.1994
07.05.1994
30.08.1993
12.11.1994
16.03.1994
26.10.1994
19.08.1993
12.03.1993
19.07.1993
18.07.1992
02.03.1993
22.10.1993
05.05.1994
25.01.1993
28.08.1994
21.09.1994
01.12.1994
01.05.1994
09.11.1994
28.10.1994
08.08.1988
11.11.1993
23.10.1994
02.11.1992
02.02.1994
31.01.1994
21.03.1994
23.11.1993
28.03.1994
06.08.1994
23.01.1991
29.03.1994
05.08.1994
05.12.1994

Hong Thnh Chung


Hong Thnh Chung
Nguyn B Chung
Nguyn nh Chung
Nguyn Vn Chung
Nguyn Vn Chung
Nguyn Vn Chung
Trn Vn Chung
V c Chung
Trn Huy Chng
Nguyn Trung Chuyn
Dng Vn Cng
H Hu Cng
L Thnh Cng
Mc Xun Cng
Nguyn Ch Cng
Nguyn Ch Cng
Nguyn ng Cng
Nguyn c Cng
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Vit Cng
Nng Thnh Cng
Phm c Cng
Phm Vn Cng
Phng Th Cng
Trn c Cng
V Thnh Cng
V Tin Cng
V Vn Cng
L Th Cc
Bi Quc Cng
Vn Cng
H Ngha Cng
Hong Mnh Cng
Hong Vn Cng
Kiu Kim Cng
L Vn Cng
Lu Khc Cng
Lu Xun Cng
Nguyn Minh Cng
Nguyn Qu Cng
Nguyn Vn Cng
Phan Vn Cng
Phng Anh Cng

Hong Thnh
Hong Thnh
Nguyn B
Nguyn nh
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Trn Vn
V c
Trn Huy
Nguyn Trung
Dng Vn
H Hu
L Thnh
Mc Xun
Nguyn Ch
Nguyn Ch
Nguyn ng
Nguyn c
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Vit
Nng Thnh
Phm c
Phm Vn
Phng Th
Trn c
V Thnh
V Tin
V Vn
L Th
Bi Quc
Vn
H Ngha
Hong Mnh
Hong Vn
Kiu Kim
L Vn
Lu Khc
Lu Xun
Nguyn Minh
Nguyn Qu
Nguyn Vn
Phan Vn
Phng Anh

Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Chung
Chng
Chuyn
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cc
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng

04.11.1994
20.06.1994
31.12.1994
17.12.1994
09.08.1994
18.01.1994
18.10.1994
22.04.1994
11.02.1992
21.04.1992
23.04.1993
11.12.1994
15.08.1994
28.09.1993
22.09.1994
01.03.1993
27.07.1991
18.02.1994
01.08.1994
12.11.1994
13.11.1994
22.01.1994
25.10.1994
08.04.1992
07.06.1994
28.06.1994
18.12.1994
04.06.1994
26.07.1992
22.02.1994
05.03.1994
28.09.1992
17.06.1994
19.01.1993
18.06.1993
16.01.1991
11.10.1993
08.03.1993
30.05.1993
16.06.1993
18.11.1994
15.01.1994
25.10.1994
30.05.1994
04.09.1994

Thn Qu Cng
T Vn Cng
Trn Huy Cng
Trnh Xun Cng
Bi Tin Cng
Chu Minh Cng
o Mnh Cng
inh Mnh Cng
inh Trng Cng
Xun Cng
Hong Mnh Cng
Kim Vn Cng
L Duy Cng
L Mnh Cng
L S Cng
Lu Anh Cng
L Mnh Cng
Ng Mnh Cng
Ng Vn Cng
Nguyn Cao Cng
Nguyn Huy Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Quc Cng
Nguyn Vn Cng
Phm Vn Cng
Phan Ch Cng
Thi Vn Cng
Trn Mnh Cng
Trn Mnh Cng
Trn Ngc Cng
Trn Vit Cng
Trnh Quang Cng
Trng Vn Cng
V Ch Cng
Nguyn Phc a
Phm Minh c
Trn nh c
on c i
i Xun i
H Vn i
Lng c i
Lng c i

Thn Qu
T Vn
Trn Huy
Trnh Xun
Bi Tin
Chu Minh
o Mnh
inh Mnh
inh Trng
Xun
Hong Mnh
Kim Vn
L Duy
L Mnh
L S
Lu Anh
L Mnh
Ng Mnh
Ng Vn
Nguyn Cao
Nguyn Huy
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Quc
Nguyn Vn
Phm Vn
Phan Ch
Thi Vn
Trn Mnh
Trn Mnh
Trn Ngc
Trn Vit
Trnh Quang
Trng Vn
V Ch
Nguyn Phc
Phm Minh
Trn nh
on c
i Xun
H Vn
Lng c
Lng c

Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
Cng
a
c
c
i
i
i
i
i

06.08.1992
11.05.1993
05.06.1994
21.03.1994
26.10.1993
14.05.1994
23.11.1994
19.12.1994
14.04.1993
15.01.1993
10.11.1992
28.11.1994
17.08.1994
25.06.1990
10.04.1994
21.10.1994
12.07.1994
06.02.1994
07.07.1994
06.08.1993
22.09.1994
02.03.1994
02.11.1994
23.08.1994
25.05.1994
20.08.1992
08.07.1993
22.02.1992
01.03.1994
21.12.1993
01.06.1994
24.03.1988
19.02.1994
27.11.1994
12.05.1994
08.06.1994
22.05.1994
28.10.1991
13.05.1994
22.03.1994
23.08.1991
31.03.1994
20.07.1991
22.10.1992
22.10.1992

Ng Xun i
Nguyn Vit i
V c i
Nguyn Vn m
H Hong an
inh Vn ang
Bch Nht ng
Ng c ng
Nguyn Hi ng
Nguyn Vn ng
Phng Vn ng
L Th o
L Th o
Trn Th Anh o
Trng Huy o
Nguyn Hu Dp
Nguyn Xun p
Bi Trng t
Bi Trung t
Cao Quc t
Cao Tun t
Cao Xun t
Ch Vn t
ng Tin t
inh Thnh t
inh Xun t
Thnh t
Vn t
Kiu t
L nh t
L Thnh t
L Vn t
Lng Thanh t
Lng Thnh t
Nguyn nh t
Nguyn Ph Cng t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Tin t
Nguyn Tin t
Nguyn Tin t
Nguyn Tun t
Nguyn Vn t

Ng Xun
Nguyn Vit
V c
Nguyn Vn
H Hong
inh Vn
Bch Nht
Ng c
Nguyn Hi
Nguyn Vn
Phng Vn
L Th
L Th
Trn Th Anh
Trng Huy
Nguyn Hu
Nguyn Xun
Bi Trng
Bi Trung
Cao Quc
Cao Tun
Cao Xun
Ch Vn
ng Tin
inh Thnh
inh Xun
Thnh
Vn
Kiu
L nh
L Thnh
L Vn
Lng Thanh
Lng Thnh
Nguyn nh
Nguyn Ph Cng
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Tin
Nguyn Tin
Nguyn Tin
Nguyn Tun
Nguyn Vn

i
i
i
m
an
ang
ng
ng
ng
ng
ng
o
o
o
o
Dp
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

19.09.1993
07.09.1993
27.10.1994
17.01.1993
13.02.1994
14.04.1993
08.12.1994
18.08.1994
29.08.1993
03.12.1992
11.07.1994
29.01.1994
29.01.1994
04.10.1994
02.12.1994
06.10.1994
14.07.1994
26.11.19894
23.12.1994
03.05.1994
03.08.1994
28.12.1994
07.07.1994
21.07.1994
08.12.1992
24.07.1994
15.10.1989
21.05.1994
26.03.1994
15.06.1994
23.12.1994
11.11.1993
09.04.1994
18.12.1994
18.08.1993
04.08.1994
08.12.1994
14.09.1994
22.12.1994
30.10.1994
03.05.1994
03.10.1994
22.09.1994
24.12.1994
28.11.1993

Nguyn V t
Phm Vit t
Phng Quc t
Trn Minh t
Trn Tun t
Trnh Vn t
V nh t
V Duy t
V Quc t
V Th t
V Tin t
V Vn t
Phm Khc im
inh Vn Din
Nguyn Vit Din
Trn Th Din
Trn Th Din
Nguyn Vn Din
L Ngc Dip
ng Ngc ip
Nguyn Hng ip
Nguyn Vn ip
Nguyn Thy Diu
Nguyn c nh
Cao Xun nh
o Xun nh
inh Huy nh
Hong Cng nh
L Vn nh
Lng Huy nh
Lu Quang nh
Nguyn Cng nh
Nguyn Duy nh
Nguyn Hu nh
Tng Huy nh
Hong Ngc
Dng Qu oan
Nguyn Cng on
Nguyn Cng on
Nguyn Vn on
Phm Khc on
T Duy on
Trn Quc on
Trng Mnh on
Hong Qu Doanh

Nguyn V
Phm Vit
Phng Quc
Trn Minh
Trn Tun
Trnh Vn
V nh
V Duy
V Quc
V Th
V Tin
V Vn
Phm Khc
inh Vn
Nguyn Vit
Trn Th
Trn Th
Nguyn Vn
L Ngc
ng Ngc
Nguyn Hng
Nguyn Vn
Nguyn Thy
Nguyn c
Cao Xun
o Xun
inh Huy
Hong Cng
L Vn
Lng Huy
Lu Quang
Nguyn Cng
Nguyn Duy
Nguyn Hu
Tng Huy
Hong Ngc
Dng Qu
Nguyn Cng
Nguyn Cng
Nguyn Vn
Phm Khc
T Duy
Trn Quc
Trng Mnh
Hong Qu

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
im
Din
Din
Din
Din
Din
Dip
ip
ip
ip
Diu
nh
nh
nh
nh
nh
nh
nh
nh
nh
nh
nh
nh

oan
on
on
on
on
on
on
on
Doanh

03.09.1993
02.12.1994
19.07.1994
18.10.1993
02.10.1992
05.10.1993
10.2.1993
10.07.1992
18.09.1992
20.12.1994
23.04.1994
20.04.1993
06.04.1994
15.05.1993
21.08.1992
22.01.1994
22.01.1994
16.10.1993
02.02.1994
07.05.1994
15.12.1994
21.05.1992
24.02.1993
03.01.1994
15.01.1994
24.11.1993
18.09.1994
12.07.1994
04.08.1994
13.06.1994
01.10.1994
27.03.1993
09.04.1993
11.07.1994
19.07.1990
13.08.1994
02.03.1992
24.06.1994
26.12.1993
05.03.1994
28.07.1990
02.11.1994
11.11.1993
30.04.1994
12.08.1993

Lng Ch Doanh
Trn Cng Doanh
Cao Xun ng
Trung ng
L Thnh ng
Ng Sn ng
Nguyn Ph ng
Nguyn Vn ng
Phm Phng ng
Trn Vn ng
Trn Vn ng
Trnh Hunh ng
L Xun ng
Nguyn Vn ng
Nguyn Vn ng
Vng Quang ng
Hong nh D
Trn Vn D
Bi nh Dun
Nguyn Khc Dun
ng nh c
ng Duy c
ng Tun c
o Minh c
inh Mnh c
inh Xun c
Anh c
Minh c
Trung c
on Thanh c
L Anh c
L Anh c
L Minh c
L Minh c
L Trung c
Lng Ch c
Lu Ngc c
L Trung c
Ng Minh c
Ng Tin c
Nguyn ng c
Nguyn o c
Nguyn Huy c
Nguyn Minh c
Nguyn Minh c

Lng Ch
Trn Cng
Cao Xun
Trung
L Thnh
Ng Sn
Nguyn Ph
Nguyn Vn
Phm Phng
Trn Vn
Trn Vn
Trnh Hunh
L Xun
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Vng Quang
Hong nh
Trn Vn
Bi nh
Nguyn Khc
ng nh
ng Duy
ng Tun
o Minh
inh Mnh
inh Xun
Anh
Minh
Trung
on Thanh
L Anh
L Anh
L Minh
L Minh
L Trung
Lng Ch
Lu Ngc
L Trung
Ng Minh
Ng Tin
Nguyn ng
Nguyn o
Nguyn Huy
Nguyn Minh
Nguyn Minh

Doanh
Doanh
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
D
D
Dun
Dun
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

24.12.1994
10.09.1993
02.11.1994
29.12.1994
26.09.1994
30.12.1994
26.10.1993
07.07.1994
02.08.1994
01.02.1994
19.09.1991
20.11.1994
11.10.1994
10.10.1994
17.09.1994
05.06.1994
10.02.1993
20.10.1993
03.08.1994
19.05.1994
26.09.1994
07.05.1994
09.06.1994
12.08.1994
05.01.1994
01.05.1994
14.09.1994
25.08.1993
20.01.1993
10.08.1993
13.09.1994
16.01.1994
15.10.1994
24.10.1994
21.01.1994
27.9.1994
17.08.1993
18.01.1994
28.08.1994
27.11.1993
09.10.1993
05.03.1994
24.09.1994
18.09.1994
24.12.1994

Nguyn Nam c
Nguyn Ngc c
Nguyn Quang c
Nguyn Trng c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Vit c
Nguyn Vit c
Nguyn Xun c
Phm Hu c
Phm Minh c
Phm Quang c
Phan Vn c
Quch Minh c
Trn Minh c
Trn Vn c
Trn Vit c
V Trng c
V Vn c
Vng Vn c
ng Th Phng Dung
Don Th Dung
L Th Dung
L Th Dung
L Thy Dung
Nguyn Th Dung
Nguyn Thy Dung
Nguyn Vn Dung
Bi Anh Dng
Bi Tin Dng
Cao Tin Dng
Chu Tin Dng
Ch Xun Dng
ng Tin Dng
Mnh Dng
H Tin Dng
Hong Tin Dng
Hong Tin Dng
Hong Vn Dng
Hong Vn Dng
Hong Vit Dng
L Anh Dng

Nguyn Nam
Nguyn Ngc
Nguyn Quang
Nguyn Trng
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Vit
Nguyn Vit
Nguyn Xun
Phm Hu
Phm Minh
Phm Quang
Phan Vn
Quch Minh
Trn Minh
Trn Vn
Trn Vit
V Trng
V Vn
Vng Vn
ng Th Phng
Don Th
L Th
L Th
L Thy
Nguyn Th
Nguyn Thy
Nguyn Vn
Bi Anh
Bi Tin
Cao Tin
Chu Tin
Ch Xun
ng Tin
Mnh
H Tin
Hong Tin
Hong Tin
Hong Vn
Hong Vn
Hong Vit
L Anh

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dung
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng

07.02.1994
07.08.1994
20.04.1992
14.09.1994
03.09.1994
05.05.1994
07.03.1994
25.10.1994
31.05.1994
06.05.1994
29.11.1994
31.08.1994
15.06.1994
23.08.1994
13.02.1993
05.11.1990
26.10.1994
05.08.1994
2402.1994
28.06.1990
03.12.1993
02.03.1994
11.03.1994
30.10.1994
01.11.1994
10.07.1994
28.02.1993
26.09.1994
16.08.1994
04.08.1994
27.10.1990
05.09.1994
31.10.1994
05.06.1993
04.09.1993
16.02.1994
19.08.1994
03.07.1993
05.07.1978
06.06.1994
20.05.1994
03.04.1994
19.12.1994
28.08.1994
04.08.1993

L Quc Dng
L Thnh Dng
L Tin Dng
L Tun Dng
Lu Tun Dng
Ng Tin Dng
Nguyn Cng Dng
Nguyn nh Dng
Nguyn c Dng
Nguyn Hu Tr Dng
Nguyn Ngc Dng
Nguyn Quang Dng
Nguyn Tin Dng
Nguyn Tin Dng
Nguyn Tun Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn Vit Dng
Phm c Dng
Phm Tin Dng
Phm Vit Dng
Phng Quang Dng
Phng Trung Dng
Phng Vn Dng
Quch Anh Dng
Trn Anh Dng
Trn Vn Dng
Triu Vit Dng
V B Dng
V Vn Dng
Nguyn Quang c
Bch Dng
ng Thanh Dng
Tng Dng
H Th Thy Dng
Hong Tng Dng
Hong Vn Dng
L Tng Dng
Nghim Thy Dng
Ng ng Dng
Nguyn c Tng Dng
Nguyn Dng Dng
Nguyn Hng Dng
Nguyn Th Dng
Nguyn Th Thy Dng
Nguyn Tin Dng

L Quc
L Thnh
L Tin
L Tun
Lu Tun
Ng Tin
Nguyn Cng
Nguyn nh
Nguyn c
Nguyn Hu Tr
Nguyn Ngc
Nguyn Quang
Nguyn Tin
Nguyn Tin
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Phm c
Phm Tin
Phm Vit
Phng Quang
Phng Trung
Phng Vn
Quch Anh
Trn Anh
Trn Vn
Triu Vit
V B
V Vn
Nguyn Quang
Bch
ng Thanh
Tng
H Th Thy
Hong Tng
Hong Vn
L Tng
Nghim Thy
Ng ng
Nguyn c Tng
Nguyn Dng
Nguyn Hng
Nguyn Th
Nguyn Th Thy
Nguyn Tin

Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
c
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng

11.10.1994
28.07.1994
04.08.1992
16.12.1991
02.09.1994
08.05.1994
07.07.1994
09.04.1994
27.07.1993
18.10.1994
04.02.1994
30.06.1994
16.06.1993
20.3.1994
25.10.1992
13.03.1993
23.12.1994
10.12.1989
27.05.1993
29.12.1994
15.12.1993
01.06.1994
10.08.1993
17.09.1994
02.10.1993
07.04.1991
18.10.1994
20.10.1993
09.10.1994
08.11.1993
28.04.1989
28.12.1994
31.03.1994
03.07.1994
10.03.1994
26.04.1993
16.08.1994
10.05.1994
25.09.1994
05.01.1994
03.07.1994
13.10.1994
07.09.1994
18.05.1994
09.02.1990

Nguyn Vn Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn Vn Dng
Phm B Dng
Phm Thi Dng
Phng Xun Dng
Trn Xun Dng
V i Dng
Nguyn B ng
Bi Quang Duy
c Duy
Ngc Duy
Trung Duy
on Vn Duy
H Khc Duy
L Quang Duy
L Xun Duy
Lng Khnh Duy
Ng Vn Duy
Ng Vn Duy
Nguyn c Duy
Nguyn c Duy
Nguyn Khc Duy
Nguyn Khng Duy
Nguyn Ngc Duy
Nguyn Quang Duy
Nguyn Quc Duy
Phm Ngc Duy
Phm Vn Duy
Phng Mnh Duy
Phng Vn Duy
Trn Minh Duy
Trng Khng Duy
V B Duy
Bi Th Duyn
Dng Th Duyn
Lu Hong Duyn
m Quc Gia
Dng H Giang
L Th Giang
L Th Giang
L Th Tr Giang
L Vn Giang
Lng Bng Giang

Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm B
Phm Thi
Phng Xun
Trn Xun
V i
Nguyn B
Bi Quang
c
Ngc
Trung
on Vn
H Khc
L Quang
L Xun
Lng Khnh
Ng Vn
Ng Vn
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Khc
Nguyn Khng
Nguyn Ngc
Nguyn Quang
Nguyn Quc
Phm Ngc
Phm Vn
Phng Mnh
Phng Vn
Trn Minh
Trng Khng
V B
Bi Th
Dng Th
Lu Hong
m Quc
Dng H
L Th
L Th
L Th Tr
L Vn
Lng Bng

Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
Dng
ng
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duy
Duyn
Duyn
Duyn
Gia
Giang
Giang
Giang
Giang
Giang
Giang

01.01.1993
06.09.1994
24.11.1993
26.10.1994
30.12.1994
03.09.1994
29.07.1994
18.04.1991
23.02.1991
01.02.1994
28.12.1994
01.03.1993
25.05.1994
09.07.1994
18.09.1994
30.05.1994
13.10.1992
30.06.1994
21.09.1994
19.03.1994
27.03.1994
21.07.1994
21.11.1994
08.09.1994
20.07.1994
17.08.1994
04.06.1994
01.03.1993
17.09.1994
23.08.1994
16.06.1993
18.12.1994
02.03.1994
01.11.1994
07.07.1994
13.07.1994
06.04.1994
14.02.1994
25.11.1994
25.02.1994
10.03.1994
26.08.1994
20.05.1994
03.10.1994
03.11.1991

Lng Qunh Giang


Ng Vn Giang
Nguyn Hong Giang
Nguyn Linh Giang
Nguyn Trng Giang
Nguyn Vn Giang
Phm Don Giang
Trnh B Giang
Trnh Thu Giang
V Hi Giang
o Vn Gip
inh ng Gip
inh Vn Gip
H Huy Gip
Hong Danh Gip
Hong Xun Gip
L Vn Gip
Nguyn Tin Gip
Nguyn Tin Gip
Nguyn Tng Gip
Nguyn Vn Gip
Phm Trng Gip
Trn Vn Gip
V Tin Gip
L Xun Gii
Trnh Quc Gii
Phng Xun Gii
Chu Th H
ng Th Thu H
inh Mnh H
Hong Thu H
L Hong H
L Thu H
Nguyn c H
Nguyn Hu H
Nguyn Hu H
Nguyn Mnh H
Nguyn Thi H
Nguyn Th H
Nguyn Th H
Nguyn Thu H
Nguyn Trung H
Nguyn Vn H
Phm Vn H
Trn Thi H

Lng Qunh
Ng Vn
Nguyn Hong
Nguyn Linh
Nguyn Trng
Nguyn Vn
Phm Don
Trnh B
Trnh Thu
V Hi
o Vn
inh ng
inh Vn
H Huy
Hong Danh
Hong Xun
L Vn
Nguyn Tin
Nguyn Tin
Nguyn Tng
Nguyn Vn
Phm Trng
Trn Vn
V Tin
L Xun
Trnh Quc
Phng Xun
Chu Th
ng Th Thu
inh Mnh
Hong Thu
L Hong
L Thu
Nguyn c
Nguyn Hu
Nguyn Hu
Nguyn Mnh
Nguyn Thi
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Thu
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Phm Vn
Trn Thi

Giang
Giang
Giang
Giang
Giang
Giang
Giang
Giang
Giang
Giang
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gip
Gii
Gii
Gii
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

17.09.1994
15.11.1994
14.12.1994
01.07.1994
26.09.1990
02.12.1994
26.02.1994
08.09.1994
25.04.1993
17.11.1994
24.09.1994
25.10.1994
12.09.1994
06.06.1994
03.06.1994
10.01.1994
20.02.1994
13.10.1994
13.10.1994
04.09.1994
27.05.1994
29.05.1994
01.06.1994
04.06.1994
09.09.1993
06.07.1993
10.12.1994
01.10.1990
03.07.1994
23.12.1991
05.11.1994
11.02.1994
23.10.1994
20.07.1994
08.07.1994
08.07.1994
12.08.1992
30.04.1994
12.12.1993
25.10.1994
30.01.1994
22.07.1994
01.02.1994
02.09.1994
06.09.1994

V Kim H
V Th Thu H
Ch o Nht H
S Xy H
Bi Vn Hi
Bi Xun Hi
Cao Hong Hi
Chu Minh Hi
ng Hong Hi
inh Sn Hi
Mnh Hi
on i Hi
Dng Tin Hi
L Hng Hi
L Minh Hi
L Vn Hi
L Xun Hi
L Thi Hi
Nguyn ng Hi
Nguyn c Hi
Nguyn Gia Hi
Nguyn Hong Hi
Nguyn Hu Hi
Nguyn Hu Hi
Nguyn Khoa Hong Hi
Nguyn Minh Hi
Nguyn Ngc Hi
Nguyn Ngc Hi
Nguyn Th Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Phm Thanh Hi
Phm Vn Hi
Phm Xun Hi
Phng Mnh Hi
Phng Ngc Hi
To c Hi
Trn c Hi
Trn Minh Hi
V Hng Hi
V Minh Hi
Bi Th Thu Hng
in Th Thy Hng

V Kim
V Th Thu
Ch o Nht
S Xy
Bi Vn
Bi Xun
Cao Hong
Chu Minh
ng Hong
inh Sn
Mnh
on i
Dng Tin
L Hng
L Minh
L Vn
L Xun
L Thi
Nguyn ng
Nguyn c
Nguyn Gia
Nguyn Hong
Nguyn Hu
Nguyn Hu
Nguyn Khoa Hong
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Thanh
Phm Vn
Phm Xun
Phng Mnh
Phng Ngc
To c
Trn c
Trn Minh
V Hng
V Minh
Bi Th Thu
in Th Thy

H
H
H
H
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hng
Hng

04.03.1992
16.06.1994
26.11.1994
21.10.1994
03.03.1993
24.07.1994
08.04.1994
12.08.1994
21.04.1994
18.10.1993
26.07.1989
02.12.1994
31.08.1994
24.09.14994
17.03.1993
17.02.1994
02.12.1994
14.06.1994
01.02.1994
03.09.1993
03.11.1994
02.06.1993
20.04.1993
22.06.1994
19.08.15994
12.07.1994
09.05.1994
24.09.1994
02.07.1993
13.09.1994
15.04.1991
16.05.19994
20.02.1994
23.04.1994
04.11.1994
05.10.1994
20.02.1992
02.12.1994
19.12.1994
09.11.1994
18.12.1994
09.10.1994
06.04.1994
12.02.1994
06.02.1994

H Th Hng
Trn Th Bich Hng
Trnh Th Hng
Chu Th M Hnh
Nguyn Xun Hnh
Phm Th Hnh
Quan Minh Hnh
Nguyn Vn Ho
Phm Vn Ho
Phm Vn Ho
Trn Vn Ho
Cao Th Ho
Nguyn Hu Ho
Nguyn Thu Ho
Nguyn Tin Ho
Nguyn Vn Ho
o Th Hu
L Vn Hu
Nguyn c Hu
Nguyn Huy Trung Hu
Nguyn Vn Hu
Lng Th Hin
Bi Vn Hin
Bi Xun Hin
Nguyn Vn Hin
V ng Hin
inh Thu Hin
ng Th Hin
H Th Thu Hin
Nguyn Thanh Hin
Nguyn Th Hin
Nguyn Th Thu Hin
Nguyn Th Thu Hin
Nguyn Xun Hin
Qu Th Thu Hin
T Ngc Hin
T Thanh Hin
Trn Thu Hin
ng Th Thu Hin
Nguyn Bi Hin
Nguyn Duy Hin
Nguyn Vn Hin
Nguyn Vn Hin
V Duy Hin
L Vit Hip

H Th
Trn Th Bich
Trnh Th
Chu Th M
Nguyn Xun
Phm Th
Quan Minh
Nguyn Vn
Phm Vn
Phm Vn
Trn Vn
Cao Th
Nguyn Hu
Nguyn Thu
Nguyn Tin
Nguyn Vn
o Th
L Vn
Nguyn c
Nguyn Huy Trung
Nguyn Vn
Lng Th
Bi Vn
Bi Xun
Nguyn Vn
V ng
inh Thu
ng Th
H Th Thu
Nguyn Thanh
Nguyn Th
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Xun
Qu Th Thu
T Ngc
T Thanh
Trn Thu
ng Th Thu
Nguyn Bi
Nguyn Duy
Nguyn Vn
Nguyn Vn
V Duy
L Vit

Hng
Hng
Hng
Hnh
Hnh
Hnh
Hnh
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Hu
Hu
Hu
Hu
Hu
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hin
Hip

05.10.1994
17.08.1993
07.08.1993
19.07.1994
16.09.1992
01.01.1994
21.09.1994
08.06.1993
01.12.1988
13.02.1994
29.10.1993
09.12.1994
24.02.1994
01.09.1994
20.01.1994
20.08.1994
04.02.1991
06.05.1994
08.04.1994
20.12.1993
18.01.1994
30.07.1994
29.08.1993
27.05.1994
01.02.1994
02.03.1994
22.01.1994
03.09.1994
18.03.1994
23.10.1994
20.09.1994
08.05.1994
23.10.1994
27.04.1994
31.01.1994
22.11.1993
30.03.1994
08.08.1994
10.11.1994
08.12.1994
05.09.1994
02.09.1992
02.10.1993
06.07.1994
12.02.1994

Ch Mnh Hip
Vn Hip
Dng nh Hip
L Quang Hip
Lng S Hip
L Quang Hip
Nguyn Hong Hip
Nguyn Tin Hip
Nguyn Trn Tun Hip
Nguyn Tun Hip
Nguyn Vn Hip
Nguyn Vn Hip
Phm Ngc Hip
Phm Vn Hip
Phm V Hip
Trn nh Hip
Trn Vn Hip
o Vn Hiu
o Vit Hiu
inh Vn Hiu
Trng Hiu
Nghim Xun Hiu
Nguyn nh Hiu
Nguyn on Mnh Hiu
Nguyn Hong Minh Hiu
Nguyn Ngc Hiu
Nguyn Ngc Hiu
Nguyn Th Hiu
Nguyn Tr Hiu
Nguyn Trng Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Vn Hiu
Phm Quang Hiu
Phm Tun Hiu
Phan c Hiu
Phan Hong Hiu
Ph Mnh Hiu
Phng Duy Hiu
Phng Minh Hiu
Trn L Trung Hiu

Ch Mnh
Vn
Dng nh
L Quang
Lng S
L Quang
Nguyn Hong
Nguyn Tin
Nguyn Trn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Ngc
Phm Vn
Phm V
Trn nh
Trn Vn
o Vn
o Vit
inh Vn
Trng
Nghim Xun
Nguyn nh
Nguyn on Mnh
Nguyn Hong Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Th
Nguyn Tr
Nguyn Trng
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Phm Quang
Phm Tun
Phan c
Phan Hong
Ph Mnh
Phng Duy
Phng Minh
Trn L Trung

Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hip
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu

29.04.1993
03.02.1993
20.10.1994
06.10.1992
28.03.1994
19.10.1993
20.04.1994
07.09.1993
09.10.1992
11.08.1994
21.03.1994
21.08.1994
15.08.1994
06.08.1994
23.10.1994
12.09.1994
21.08.1994
23.08.1993
09.04.1994
11.02.1994
02.09.1994
04.03.1994
18.07.1994
19.01.1994
29.04.1994
02.07.1993
26.10.1994
16.10.1994
09.11.1994
05.09.1994
06.03.1993
14.12.1994
15.09.1994
17.06.1994
19.11.1994
20.04.1992
30.08.1994
18.12.1994
10.02.1994
25.09.1993
01.05.1993
10.11.1994
21.01.1994
07.06.1993
24.10.1993

Trn Mnh Hiu


Trn Thanh Hiu
Trn Trung Hiu
Trn Trung Hiu
V Trung Hiu
T Hiu
Hong Vn Hiu
Hong Vn Hiu
Nguyn Vn H
Nguyn Duy H
inh Thu Hoa
L Th Diu Hoa
Ng Th Hoa
Nguyn Th Hoa
Nguyn Th Hoa
Nguyn Thy Hoa
Trn Th Kiu Hoa
Bi Hu Ha
Xun Ha
H T Ha
L Quang Ha
L Vn Ha
L Vit Ha
Ng Vn Ha
Nguyn B Ha
Nguyn Vn Ha
Nguyn Vn Ha
Phng Gia Ha
T Xun Ha
Trn Vn Ha
Trn Vn Ha
Trnh Xun Ha
Ng Thu Hoi
Hong c Hoan
Nguyn Cng Hoan
Bi Trng Hon
ng Hu Hon
inh Vn Hon
Nguyn nh Hon
Nguyn Th Hon
Nguyn Vn Hon
Nguyn Vit Hon
Trn Quc Hon
Huy Hong
Phi Hong

Trn Mnh
Trn Thanh
Trn Trung
Trn Trung
V Trung
T
Hong Vn
Hong Vn
Nguyn Vn
Nguyn Duy
inh Thu
L Th Diu
Ng Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Thy
Trn Th Kiu
Bi Hu
Xun
H T
L Quang
L Vn
L Vit
Ng Vn
Nguyn B
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phng Gia
T Xun
Trn Vn
Trn Vn
Trnh Xun
Ng Thu
Hong c
Nguyn Cng
Bi Trng
ng Hu
inh Vn
Nguyn nh
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Trn Quc
Huy
Phi

Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
Hiu
H
H
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Hoa
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Hoi
Hoan
Hoan
Hon
Hon
Hon
Hon
Hon
Hon
Hon
Hon
Hong
Hong

10.12.1993
23.08.1993
19.01.1994
27.12.1994
07.11.1993
08.05.1994
03.08.1993
03.08.1993
28.09.1993
23.07.1994
21.02.1994
05.07.1994
04.08.1993
16.04.1994
24.02.1994
31.08.1994
14.07.1994
30.10.1994
07.12.1993
17.01.1994
05.03.1991
20.08.1993
02.01.1994
18.07.1994
10.11.1994
04.08.1993
12.10.1994
06.11.1993
22.08.1994
09.04.1994
10.06.1994
24.09.1994
26.07.1994
29.11.1993
21.04.1994
16.04.1994
06.08.1993
06.07.1993
08.01.1994
28.05.1994
20.12.1994
15.12.1994
17.01.1993
30.06.1994
09.11.1994

Thi Hong
Tin Hong
Don Thanh Hong
Dng Minh Hong
L Hi Hong
L Huy Hong
L Huy Hong
L Vn Hong
Lng Xun Hong
Ng Minh Hong
Nguyn Anh Hong
Nguyn B Hong
Nguyn ng Hong
Nguyn nh Hong
Nguyn c Hong
Nguyn Duy Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn L Hong
Nguyn Vn Hong
Nguyn Vn Hong
Nguyn Xun Hong
Nguyn Xun Hong
Nguyn Xun Hong
Phm Duy Hong
Phm Huy Hong
Phm Quc Hong
Phm Tun Hong
Phm Vit Hong
Phan Vn Hong
Phng Huy Hong
T Huy Hong
Tng Xun Hong
Trn Duy Hong
Trn Huy Hong
Trn Quc Hong
Trn Vn Hong
Trnh Phc Hong
V Huy Hong
V Huy Hong
Phan Duy Hc
H Vn He
H Th Hng
Hong Anh Hng
L Th Hng

Thi
Tin
Don Thanh
Dng Minh
L Hi
L Huy
L Huy
L Vn
Lng Xun
Ng Minh
Nguyn Anh
Nguyn B
Nguyn ng
Nguyn nh
Nguyn c
Nguyn Duy
Nguyn Huy
Nguyn Huy
Nguyn L
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Nguyn Xun
Nguyn Xun
Phm Duy
Phm Huy
Phm Quc
Phm Tun
Phm Vit
Phan Vn
Phng Huy
T Huy
Tng Xun
Trn Duy
Trn Huy
Trn Quc
Trn Vn
Trnh Phc
V Huy
V Huy
Phan Duy
H Vn
H Th
Hong nh
L Th

Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hong
Hc
He
Hng
Hng
Hng

09.05.1994
16.04.1994
10.08.1994
03.09.1994
19.06.1993
04.01.1995
29.04.1994
26.11.1992
29.12.1987
26.01.1992
12.12.1994
10.10.1994
01.02.1994
27.05.1991
20.12.1994
05.08.1994
03.12.1994
28.06.1994
06.02.1992
18.11.1994
30.12.1994
12.07.1994
22.01.1994
29.09.1994
10.08.1992
11.11.1994
03.01.1994
16.10.1994
08.04.1994
14.08.1994
12.04.1994
29.08.1994
03.12.1994
28.11.1993
16.11.1994
01.06.1994
12.07.1994
28.02.1994
22.06.1994
22.09.1994
06.07.1993
30.08.1994
26.06.1993
27.11.1994
05.09.1993

Mai Thy Hng


Nguyn Huy Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
V Th Nh Hng
Nguyn Cng Hun
Nguyn Hu Hun
Nguyn Thng Hun
Hong Vn Hun
Nguyn Vn Hun
Nguyn Vn Hun
Nguyn Vn Hu
Trnh Th Hu
V Th Hu
Bi c Hng
Thanh Hng
Dng c Hng
Dng Vit Hng
H Phi Hng
Hong Mnh Hng
Hong Mnh Hng
Kiu Phi Hng
Li Vn Hng
L Danh Hng
L Duy Hng
L Tun Hng
Ng Vn Hng
Nguyn Cng Hng
Nguyn c Hng
Nguyn c Hng
Nguyn Huy Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Phng Hng
Nguyn Tin Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vit Hng

Mai Thy
Nguyn Huy
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Vn
V Th Nh
Nguyn Cng
Nguyn Hu
Nguyn Thng
Hong Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Trnh Th
V Th
Bi c
Thanh
Dng c
Dng Vit
H Phi
Hong Mnh
Hong Mnh
Kiu Phi
Li Vn
L Danh
L Duy
L Tun
Ng Vn
Nguyn Cng
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Huy
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Phng
Nguyn Tin
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit

Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hun
Hun
Hun
Hun
Hun
Hun
Hu
Hu
Hu
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng

10.08.1994
19.03.1994
04.12.1992
11.04.1993
24.06.1994
05.11.1994
29.12.1994
19.11.1994
04.04.1993
23.08.1988
08.11.1994
27.09.1994
04.10.1992
27.12.1994
04.04.1994
24.08.1994
04.06.1994
28.05.1994
18.10.1994
02.03.1994
05.08.1994
21.02.1993
08.09.1994
26.09.1992
23.05.1994
15.02.1994
10.07.1994
05.09.1994
06.08.1994
03.11.1994
15.06.1994
30.08.1993
08.03.1994
29.06.1994
30.06.1994
30.07.1994
17.06.1993
14.10.1994
01.11.1994
03.07.1993
05.01.1990
08.10.1993
15.07.1994
27.11.1994
17.10.1992

Nguyn Vit Hng


Nguyn V Hng
Phm Mnh Hng
Phm Mnh Hng
Phm Mnh Hng
Phm Vn Hng
Phan Quc Hng
Ph Vn Anh Hng
Trn Mnh Hng
Trn Quc Hng
Trn Vn Hng
Trn Vn Hng
Trnh nh Hng
Trnh c Hng
Trnh L Hng
Trng Vn Hng
T Vn Hng
V Mnh Hng
V Mnh Hng
Bi c Hng
ng Hu Hng
Mnh Hng
Dng B Hng
H Trng Hng
Lu Mnh Hng
Nguyn Duy Hng
Nguyn Hu Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Quc Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Xun Hng
Nguyn Xun Hng
Phm Duy Hng
Phm Thanh Hng
Phm Thin Bo Hng
Phm Vn Hng
Phan Th Hng

Nguyn Vit
Nguyn V
Phm Mnh
Phm Mnh
Phm Mnh
Phm Vn
Phan Quc
Ph Vn Anh
Trn Mnh
Trn Quc
Trn Vn
Trn Vn
Trnh nh
Trnh c
Trnh L
Trng Vn
T Vn
V Mnh
V Mnh
Bi c
ng Hu
Mnh
Dng B
H Trng
Lu Mnh
Nguyn Duy
Nguyn Hu
Nguyn Mnh
Nguyn Quc
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Nguyn Vit
Nguyn Vit
Nguyn Vit
Nguyn Xun
Nguyn Xun
Phm Duy
Phm Thanh
Phm Thin Bo
Phm Vn
Phan Th

Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng

23.06.1994
29.02.1994
06.10.1994
06.10.1994
22.10.1993
24.12.1993
07.05.1994
16.04.1994
13.09.1994
17.06.1994
20.07.1994
28.06.1994
09.06.1993
10.10.1993
31.07.1992
02.10.1994
31.05.1994
21.12.1994
22.02.1994
05.03.1993
31.12.1994
03.12.1994
10.12.1994
20.08.1994
15.07.1994
25.05.1993
07.03.1991
01.04.1994
06.02.1993
05.04.1994
11.03.1994
13.06.1994
19.09.1994
20.05.1994
03.04.1994
09.09.1994
09.12.1994
29.10.1994
09.01.1994
22.08.1994
18.12.1993
08.03.1994
02.10.1994
27.05.1994
03.09.4994

Phng Vit Hng


Trn Hi Hng
Trn Quc Hng
Trn Thi Hng
Trng Vn Hng
V nh Hng
V Mnh Hng
V Vit Hng
Bi Lan Hng
L Th Hng
Lu Lan Hng
Ng Mai Hng
Nguyn Diu Hng
Nguyn Lan Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Dim Hng
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn Thu Hng
Phm Th Hng
Trn Th Hng
Trn Th Thu Hng
o Vn Hng
Nguyn Trung Hng
Cao Th Thu Hng
Nguyn Th Thu Hng
Phm Vn Hng
L Vn Hng
Trng Tin Hu
ng Vn Huy
o c Huy
ao c Huy
o Minh Huy
inh Quc Huy
inh Vn Huy
Quang Huy
Quang Huy
Quc Huy
Hong Cng Huy
Hong c Huy
L c Huy
L Quc Huy
Mai Th Huy
Ng Vn Huy

Phng Vit
Trn Hi
Trn Quc
Trn Thi
Trng Vn
V nh
V Mnh
V Vit
Bi Lan
L Th
Lu Lan
Ng Mai
Nguyn Diu
Nguyn Lan
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Dim
Nguyn Th Thu
Nguyn Thu
Phm Th
Trn Th
Trn Th Thu
o Vn
Nguyn Trung
Cao Th Thu
Nguyn Th Thu
Phm Vn
L Vn
Trng Tin
ng Vn
o c
o c
o Minh
inh Quc
inh Vn
Quang
Quang
Quc
Hong Cng
Hong c
L c
L Quc
Mai Th
Ng Vn

Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hu
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy

26.10.1994
16.05.1994
01.09.1994
15.04.1994
13.03.1993
01.08.1994
12.02.1994
10.06.1994
02.11.1994
15.05.1994
19.08.1993
26.08.1994
21.08.1993
04.08.1994
06.12.1993
10.05.1994
28.05.1994
24.12.1994
21.11.1994
07.01.1994
11.05.1994
13.09.1994
23.12.1993
10.08.1994
30.10.1994
28.11.1994
30.07.1991
05.07.4994
12.04.1994
08.07.1991
06.11.1993
11.02.1994
11.02.1994
17.01.1994
20.02.1990
04.04.1994
24.06.1993
31.08.1994
23.09.1994
28.04.1994
27.11.1994
18.08.1994
19.11.1994
29.06.1991
16.09.1994

Nguyn Anh Huy


Nguyn Anh Huy
Nguyn B Huy
Nguyn c Huy
Nguyn c Huy
Nguyn c Huy
Nguyn Dng Huy
Nguyn Mu Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quc Huy
Nguyn Quc Huy
Nguyn Trung Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vit Anh Huy
Nh Quc Huy
Phm Quang Huy
Phm Quang Huy
Phm Quc Huy
Phm Vn Huy
Phan Quang Huy
Phan Tin Huy
Thiu Quang Huy
Trn Ngc Huy
Trnh Quang Huy
Trng Vn Huy
V Trn Quang Huy
V Ngc Huy
V Quang Huy
Trn Vn Huyn
Th Thng Huyn
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Hnh Huyn
Trn Thanh Huyn
Nguyn Gia Huynh
Vn Hunh
Trn Vn Kh
Nguyn Trng Khi
Nguyn Vit Khi
Nguyn Vn Khang
ng Trng Khanh

Nguyn Anh
Nguyn Anh
Nguyn B
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Dng
Nguyn Mu
Nguyn Quang
Nguyn Quang
Nguyn Quang
Nguyn Quc
Nguyn Quc
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit Anh
Nh Quc
Phm Quang
Phm Quang
Phm Quc
Phm Vn
Phan Quang
Phan Tin
Thiu Quang
Trn Ngc
Trnh Quang
Trng Vn
V Trn Quang
V Ngc
V Quang
Trn Vn
Th Thng
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Hnh
Trn Thanh
Nguyn Gia
Vn
Trn Vn
Nguyn Trng
Nguyn Vit
Nguyn Vn
ng Trng

Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huy
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huyn
Huynh
Hunh
Kh
Khi
Khi
Khang
Khanh

22.10.1993
23.09.1990
03.09.1994
02.09.1994
07.06.1994
21.10.1994
25.07.1993
01.12.1994
07.06.1994
17.06.1994
29.03.1994
03.04.1994
27.12.1994
13.03.1994
01.11.1994
01.11.1994
10.03.1994
15.04.1993
13.11.1994
06.09.1994
13.06.1994
11.11.1994
05.08.1993
30.12.1994
02.02.1994
14.11.1994
05.11.1994
18.01.1994
03.05.1994
23.01.1994
11.11.1993
10.06.1994
01.05.1992
18.01.1994
13.07.1994
22.04.1994
12.04.1991
05.01.1994
07.12.1994
23.05.1994
12.11.1993
24.05.1994
16.01.1987
15.10.1994
21.07.1994

Nguyn Thy Khanh


Bi Duy Khnh
Bi Tng Khnh
Duy Khnh
Xun Khnh
Kiu Duy Khnh
L Khnh
L Duy Khnh
Nguyn Duy Khnh
Nguyn Kiu Khnh
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Quang Khnh
Nguyn Quc Khnh
Nguyn Quc Khnh
Nguyn Vn Khnh
Vi Trng Khnh
Nguyn Ngc Khim
Chu ng Khoa
Vn Khoan
V Kim Khot
T Khi
Nguyn Tri Khi
Phm c Khi
Hong Vn Khi
Phan Thanh Khng
ng Khuyn
Nguyn B Kim
Bi c Kin
Bi Trung Kin
Bi Trung Kin
L Trung Kin
Ng nh Kin
Nguyn ng Kin
Nguyn nh Kin
Nguyn L Kin
Nguyn Ngc Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin

Nguyn Thy
Bi Duy
Bi Tng
Duy
Xun
Kiu Duy
L
L Duy
Nguyn Duy
Nguyn Kiu
Nguyn Ngc
Nguyn Quang
Nguyn Quc
Nguyn Quc
Nguyn Vn
Vi Trng
Nguyn Ngc
Chu ng
Vn
V Kim
T
Nguyn Tri
Phm c
Hong Vn
Phan Thanh
ng
Nguyn B
Bi c
Bi Trung
Bi Trung
L Trung
Ng nh
Nguyn ng
Nguyn nh
Nguyn L
Nguyn Ngc
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Trung

Khanh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khnh
Khim
Khoa
Khoan
Khot
Khi
Khi
Khi
Khi
Khng
Khuyn
Kim
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kin

09.01.1994
20.07.1993
28.11.1994
16.11.1988
06.10.1994
06.08.1994
18.05.1994
01.11.1993
03.08.1994
02.12.1993
26.04.1994
02.09.1993
02.09.1994
15.10.1994
23.12.1992
28.12.1984
10.02.1992
04.07.1992
13.11.1994
15.10.1994
08.01.1994
12.07.1994
16.06.1994
22.10.1994
08.08.1994
14.02.1994
21.03.1993
13.07.1994
18.10.1994
22.02.1994
17.09.1994
30.06.1993
29.06.1994
12.08.1994
30.03.1994
20.01.1994
04.11.1992
16.11.1994
17.08.1991
17.10.1992
17.10.1994
20.02.1994
20.09.4994
24.10.1993
26.12.1994

Phm Trung Kin


Phm Trung Kin
Phm Trung Kin
T Trung Kin
Trng Vn Kin
Nguyn Vn Kit
Nguyn Vn K
Cng Phng Lm
ng Vn Lm
o Tng Lm
on Vit Lm
Hong Tin Lm
Hong Vn Lm
Hunh Tng Lm
L Tng Lm
Ng Tin Lm
Nguyn B Tng Lm
Nguyn Bo Lm
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Tun Lm
Nguyn Tng Lm
Nguyn Tng Lm
Nguyn Vn Lm
Nguyn Vn Lm
Phm Vn Lm
Phm V Lm
Trn Vn Lm
Trn Vn Lm
V Vn Lm
Nguyn Ngc Lan
Nguyn Th T Lan
Trn Th Lan
Trn Th Ngc Lan
Phm Duy Ln
Trng Hu Hong Ln
V Vn Ln
L Trn Lng
Nguyn Hi Lng
Nguyn nh Lp
Nguyn Vn Lp
Nguyn Vn Lp
Nguyn Vn L
V Ngc L
L Vn Lim

Phm Trung
Phm Trung
Phm Trung
T Trung
Trng Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Cng Phng
ng Vn
o Tng
on Vit
Hong Tin
Hong Vn
Hunh Tng
L Tng
Ng Tin
Nguyn B Tng
Nguyn Bo
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Tun
Nguyn Tng
Nguyn Tng
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Vn
Phm V
Trn Vn
Trn Vn
V Vn
Nguyn Ngc
Nguyn Th T
Trn Th
Trn Th Ngc
Phm Duy
Trng Hu Hong
V Vn
L Trn
Nguyn Hi
Nguyn nh
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
V Ngc
L Vn

Kin
Kin
Kin
Kin
Kin
Kit
K
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lm
Lan
Lan
Lan
Lan
Ln
Ln
Ln
Lng
Lng
Lp
Lp
Lp
L
L
Lim

07.10.1994
23.03.1994
27.11.1994
15.03.1994
05.11.1994
10.11.1993
28.07.1992
06.11.1994
01.08.1994
19.12.1993
07.12.1993
01.10.1994
14.04.1994
12.02.1994
10.8.1992
11.12.1994
22.09.1994
03.11.1993
03.11.1994
03.11.1994
17.10.1994
15.08.1994
27.09.1994
06.09.1994
29.06.1994
07.09.1992
09.04.1993
15.01.1994
27.01.1994
23.03.1994
09.01.1994
15.05.1994
13.09.1991
01.12.1994
11.08.1993
26.01.1994
05.06.1994
01.12.1991
20.10.1994
14.10.1994
25.05.1994
28.02.1988
26.03.1993
11.10.1993
02.06.1994

Nguyn Thanh Lim


Cao Vn Lin
Nguyn Th Hng Lin
Nguyn Vn Lin
Bi c Linh
Bi c Linh
Bi M Linh
Cao ng Linh
ng Th Thy Linh
inh Th Ngc Linh
inh Xun Linh
Vn Linh
Xun Linh
H Hu Linh
Hong Vn Linh
L Th Linh
L Vn Linh
L Xun Linh
Lu Ch Linh
Nguyn An Linh
Nguyn Diu Linh
Nguyn Duy Linh
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Ngc Linh
Nguyn Nht Linh
Nguyn Phng Linh
Nguyn Tm Linh
Nguyn Th Kiu Linh
Nguyn Th Ngc Linh
Nguyn T Linh
Nguyn Tng Linh
Nguyn Vn Linh
Nguyn Vn Linh
Nguyn Vit Linh
Nguyn V Linh
Phm M Linh
Phm M Linh
Phm Th Hng Linh
Phan Duy Linh
Phan Khnh Linh
Phan Mnh Linh
Phan Th Linh
Trn Th Khnh Linh
Trn Vit Linh

Nguyn Thanh
Cao Vn
Nguyn Th Hng
Nguyn Vn
Bi c
Bi c
Bi M
Cao ng
ng Th Thy
inh Th Ngc
inh Xun
Vn
Xun
H Hu
Hong Vn
L Th
L Vn
L Xun
Lu Ch
Nguyn An
Nguyn Diu
Nguyn Duy
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Ngc
Nguyn Nht
Nguyn Phng
Nguyn Tm
Nguyn Th Kiu
Nguyn Th Ngc
Nguyn T
Nguyn Tng
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Nguyn V
Phm M
Phm M
Phm Th Hng
Phan Duy
Phan Khnh
Phan Mnh
Phan Th
Trn Th Khnh
Trn Vit

Lim
Lin
Lin
Lin
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh
Linh

18.04.1993
28.05.1993
06.11.1994
14.10.1994
14.12.1994
19.02.1994
20.10.1994
24.04.1992
20.06.1993
25.08.1994
29.10.1994
24.11.1994
17.08.1994
05.01.1993
29.05.1994
29.04.1994
30.07.1990
01.04.1994
12.07.1990
10.04.1994
02.05.1994
25.02.1993
15.04.1991
25.07.1994
10.08.1994
15.12.1994
01.10.1994
15.12.1994
18.08.1994
24.01.1994
14.06.1993
04.07.1994
11.03.1994
29.04.1994
22.12.1994
12.03.1994
12.04.1980
23.12.1994
06.11.1994
17.09.1993
21.03.1994
20.03.1994
18.12.1994
25.03.1994
14.02.1994

V Th Linh
V Thy Linh
V Vn Linh
V Vn Linh
Nguyn Xun Lnh
Vng Vn L
Bi Xun Loan
Th Kim Loan
on Phng Loan
Hong Th Loan
Nguyn Minh Loan
Nguyn Th Loan
Phm Th Loan
m Xun Lc
Hong Minh Lc
Hong Vn Lc
Nguyn Lc
Nguyn Bo Lc
Nguyn c Lc
Nguyn c Lc
Nguyn Vn Lc
Phm Th Xun Lc
Phan Vn Lc
Mai Vn Li
Nguyn Minh Li
Nguyn Thnh Li
An Hi Long
An Thnh Long
Ch c Long
ng Th Long
ng Vn Long
o Ngc Long
Hong Long
Hong Hng Long
Hong Minh Long
Hong Vn Long
Hong Vit Long
L ng Hong Long
L Hong Long
Lu Hong Long
Mai Ngc Long
Ng Phi Long
Nguyn Ba Long
Nguyn c Long
Nguyn c Long

V Th
V Thy
V Vn
V Vn
Nguyn Xun
Vng Vn
Bi Xun
Th Kim
on Phng
Hong Th
Nguyn Minh
Nguyn Th
Phm Th
m Xun
Hong Minh
Hong Vn
Nguyn
Nguyn Bo
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Vn
Phm Th Xun
Phan Vn
Mai Vn
Nguyn Minh
Nguyn Thnh
An Hi
An Thnh
Ch c
ng Th
ng Vn
o Ngc
Hong
Hong Hng
Hong Minh
Hong Vn
Hong Vit
L ng Hong
L Hong
Lu Hong
Mai Ngc
Ng Phi
Nguyn Ba
Nguyn c
Nguyn c

Linh
Linh
Linh
Linh
Lnh
L
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Li
Li
Li
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long

18.06.1994
22.07.1994
03.08.1994
31.01.1994
26.06.1993
15.10.1992
02.09.1994
01.04.1994
11.05.1994
14.01.1994
08.03.1994
28.02.1994
28.04.1994
24.02.1994
30.07.1994
22.02.1992
03.05.1994
28.09.1994
02.11.1993
15.01.1994
08.03.1994
02.05.1994
20.09.1993
08.08.1994
23.07.1994
03.08.1994
15.03.1994
30.08.1994
21.11.1993
22.11.1994
12.05.1993
13.08.1994
29.12.1986
13.03.1994
19.11.1993
17.05.1994
03.12.1993
15.10.1994
23.12.1993
11.09.1994
08.03.1991
06.10.1994
17.02.1994
20.10.1994
21.12.1994

Nguyn Hong Long


Nguyn Hong Long
Nguyn Hu Long
Nguyn Kim Long
Nguyn Tng Long
Nguyn Vn Long
Nguyn Vn Long
Phm c Long
Phm Thanh Long
T Giang Long
Trn Hong Long
Trn Ngc Long
Trn Thanh Long
Trn Vn Long
Trn V Long
V Thnh Long
V Vit Long
Bi Thanh Lun
Chu Thnh Lun
m Vn Lun
Vn Lun
on c Lun
Nguyn Thnh Lun
T Vn Lc
Nguyn c Lc
Nguyn c Lc
Nguyn Tin Lc
ng c Lng
L Vn Lng
Mai Th Lng
Trnh Duy Lng
H Hu Lng
Nguyn c Lu
Phan Hong Lu
o Vit Luyn
Dng Thanh Mai
L Th Tuyt Mai
Nguyn Th Mai
Nguyn Th Mai
Phng Th Mai
Bi Ngc Mnh
ng c Mnh
Nh Mnh
Vn Mnh
Vn Mnh

Nguyn Hong
Nguyn Hong
Nguyn Hu
Nguyn Kim
Nguyn Tng
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm c
Phm Thanh
T Giang
Trn Hong
Trn Ngc
Trn Thanh
Trn Vn
Trn V
V Thnh
V Vit
Bi Thanh
Chu Thnh
m Vn
Vn
on c
Nguyn Thnh
T Vn
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Tin
ng c
L Vn
Mai Th
Trnh Duy
H Hu
Nguyn c
Phan Hong
o Vit
Dng Thanh
L Th Tuyt
Nguyn Th
Nguyn Th
Phng Th
Bi Ngc
ng c
Nh
Vn
Vn

Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Lun
Lun
Lun
Lun
Lun
Lun
Lc
Lc
Lc
Lc
Lng
Lng
Lng
Lng
Lng
Lu
Lu
Luyn
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh

10.12.1994
29.09.1990
10.07.1992
12.10.1994
04.01.1994
02.07.1993
02.09.1994
01.03.1993
09.08.1993
04.11.1994
08.06.1994
29.05.1994
20.09.1994
02.10.1994
24.09.1994
05.01.1994
16.02.1994
05.03.1994
06.06.1992
14.01.1994
19.07.1993
23.08.1991
21.01.1993
18.06.1994
08.10.1993
08.10.1993
25.08.1992
09.09.1994
04.06.1994
18.06.1994
09.08.1993
16.06.1994
22.01.1994
16.11.1994
29.09.1994
26.05.1994
23.10.1990
12.07.1994
27.11.1993
09.04.1994
20.05.1994
03.05.1993
05.10.1994
02.10.1994
03.12.1994

Hong Vn Mnh
Kiu nh Mnh
Nguyn Cng Mnh
Nguyn Danh Mnh
Nguyn nh Mnh
Nguyn nh Mnh
Nguyn c Mnh
Nguyn c Mnh
Nguyn Quyt Mnh
Nguyn Tin Mnh
Nguyn Tun Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Trn Vn Mnh
Trn Vn Mnh
V Vn Mnh
Hong Vn May
Nguyn c Mn
Bi Cng Minh
Bi Trng Minh
ng c Minh
o Hu Minh
inh Ngc Minh
inh Th Minh
inh Vng Minh
Hu Minh
on Thanh Minh
Hong ng Minh
Hong ng Minh
L c Minh
L Hng Minh
L Quang Minh
Lng Hu Minh
Lu Th Hng Minh
Ng Vn Minh
Nguyn B Minh
Nguyn Bnh Minh
Nguyn c Minh
Nguyn Hu Minh
Nguyn Hu Minh
Nguyn Ngc Minh
Nguyn Nh Minh
Nguyn Quang Minh

Hong Vn
Kiu nh
Nguyn Cng
Nguyn Danh
Nguyn nh
Nguyn nh
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Quyt
Nguyn Tin
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Trn Vn
Trn Vn
V Vn
Hong Vn
Nguyn c
Bi Cng
Bi Trng
ng c
o Hu
inh Ngc
inh Th
inh Vng
Hu
on Thanh
Hong ng
Hong ng
L c
L Hng
L Quang
Lng Hu
Lu Th Hng
Ng Vn
Nguyn B
Nguyn Bnh
Nguyn c
Nguyn Hu
Nguyn Hu
Nguyn Ngc
Nguyn Nh
Nguyn Quang

Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
Mnh
May
Mn
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh

28.08.1993
06.12.1994
04.08.1994
13.12.1994
08.05.1994
13.09.1994
05.02.1994
16.11.1993
16.04.1994
24.10.1994
29.03.1994
18.11.1994
25.07.1993
25.12.1993
30.11.1994
05.02.1990
28.12.1994
15.01.1990
29.11.1993
17.10.1993
20.08.1994
24.04.1990
14.05.1994
06.09.1991
03.08.1988
04.10.1994
13.06.1994
03.08.1994
10.10.1993
27.12.1994
27.12.1994
05.05.1993
20.12.1994
12.06.1994
20.05.1994
16.03.1994
13.06.1994
10.12.1994
23.02.1993
15.08.1994
01.10.1994
20.10.1994
19.10.1991
25.03.1994
07.09.1994

Nguyn Sn Minh
Nguyn Tun Minh
Nguyn Tun Minh
Nguyn Vn Minh
Nguyn Vn Minh
Nguyn V Minh
Phm Quang Minh
Phan Ngc Minh
Phan Ngc Minh
Phng Th Minh
Tng Vn Minh
Trn Minh
Trn Ngc Minh
Trn Quang Minh
V Hng Minh
V L Minh
Nguyn Xun Mn
Quang Mi
Nguyn Tr My
Ng Th M
Nguyn Nam M
Nguyn Xun M
Bi Qung Nam
Bi Trng Nam
Cao Giang Nam
Cao Vn Nam
ng Hong Nam
ng Thanh Nam
o Vn Nam
o Vn Nam
o Vn Nam
Hong Nam
on Hi Nam
Don Vn Nam
on V Nam
Dng T Nam
H S Nam
Hong Hoi Nam
L Anh Nam
L Duy Nam
L Hoi Nam
L Phng Nam
L Thanh Nam
Lu Tin Nam
Ng Hong Nam

Nguyn Sn
Nguyn Tun
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn V
Phm Quang
Phan Ngc
Phan Ngc
Phng Th
Tng Vn
Trn
Trn Ngc
Trn Quang
V Hng
V L
Nguyn Xun
Quang
Nguyn Tr
Ng Th
Nguyn Nam
Nguyn Xun
Bi Qung
Bi Trng
Cao Giang
Cao Vn
ng Hong
ng Thanh
o Vn
o Vn
o Vn
Hong
on Hi
Don Vn
on V
Dng T
H S
Hong Hoi
L Anh
L Duy
L Hoi
L Phng
L Thanh
Lu Tin
Ng Hong

Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Minh
Mn
Mi
My
M
M
M
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

12.10.1994
15.10.1994
17.10.1990
01.09.1994
10.11.1994
28.08.1994
07.12.1994
16.03.1993
27.05.1994
19.04.1993
08.12.1994
22.02.1994
04.07.1994
16.11.1994
08.07.1993
30.10.1993
29.12.1993
28.01.1991
21.08.1994
20.03.1994
18.06.1994
12.08.1994
01.02.1994
23.05.1994
15.10.1994
15.11.1993
06.04.1994
11.11.1993
01.09.1994
20.01.1994
28.08.1994
26.09.1994
12.01.1993
08.01.1993
08.08.1994
01.07.1993
27.07.1989
02.03.1993
15.11.1994
18.07.1983
20.12.1994
08.09.1994
11.12.1994
17.08.1994
12.11.1994

Nguyn Anh Nam


Nguyn B Nam
Nguyn Duy Nam
Nguyn Hi Nam
Nguyn Hoi Nam
Nguyn Hoi Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Phng Nam
Nguyn Thnh Nam
Nguyn Thnh Nam
Nguyn Tin Nam
Nguyn Tin Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vit Nam
Nguyn Xun Nam
Phm B Nam
Phm Quang Nam
Phm Quang Nam
Phm Vn Nam
T Vn Nam
Tng Thnh Nam
Trn Hi Nam
Trn Hng Nam
Trn Phng Nam
Trn Vn Nam
Triu Thnh Nam
Trnh Hong Nam
Trng Th Nam
V Vn Nam
Mai Hng Nm
Trn Vn Nm
Mai Thy Nga
Nguyn Th Nga
Trn Qunh Nga
Kiu c Ng
Nguyn Th Ng
Trn Minh Ng
Nguyn Yn Ngn

Nguyn Anh
Nguyn B
Nguyn Duy
Nguyn Hi
Nguyn Hoi
Nguyn Hoi
Nguyn Hong
Nguyn Hong
Nguyn Hong
Nguyn Hong
Nguyn Hong
Nguyn Phng
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Tin
Nguyn Tin
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Nguyn Xun
Phm B
Phm Quang
Phm Quang
Phm Vn
T Vn
Tng Thnh
Trn Hi
Trn Hng
Trn Phng
Trn Vn
Triu Thnh
Trnh Hong
Trng Th
V Vn
Mai Hng
Trn Vn
Mai Thy
Nguyn Th
Trn Qunh
Kiu c
Nguyn Th
Trn Minh
Nguyn Yn

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nm
Nm
Nga
Nga
Nga
Ng
Ng
Ng
Ngn

03.08.1992
24.03.1994
12.02.1994
29.06.1994
02.12.1993
07.11.1994
01.08.1994
02.05.1994
05.11.1994
07.07.1993
27.11.1991
07.04.1994
27.11.1994
28.08.1994
17.02.1993
30.11.1994
10.11.1994
16.06.1994
19.12.1994
24.03.1994
23.01.1993
21.08.1994
19.09.1994
28.11.1991
30.04.1994
11.05.1994
05.10.1994
27.10.1994
02.10.1994
05.02.1993
24.12.1994
10.08.1994
17.10.1994
29.09.1994
21.03.1993
25.10.1994
05.01.1992
08.09.1994
04.05.1994
17.01.1988
29.09.1994
30.06.1994
06.04.1994
16.05.1994
09.02.1994

Trn Th Kim Ngn


ng Hu Ngh
H Ngh
Nguyn Thnh Ngh
Hong Mai Ngha
Nguyn nh Ngha
Phm Vn Ngha
Phng Tun Ngha
Trn Hi Ngha
Trn Hng Mnh Ngha
Trn Vn Ngha
Hong Vn Nghip
Nguyn Vn Nghip
Trnh Vn Nghip
V S Nghip
Bi Th Ngc
ng Cng Ngc
ng Hi Ngc
ng Thi Ngc
Th Bch Ngc
Dng Th Ngc
Lm i Ngc
L Anh Ngc
Nghim Trn Hng Ngc
Ng Th Ngc
Nguyn nh Ngc
Nguyn c Ngc
Nguyn Hng Ngc
Nguyn Nh Ngc
Nguyn Th Ngc
Nguyn Vn Ngc
Nguyn Vn Ngc
Nguyn Vn Ngc
Nguyn Vn Ngc
Phm B Ngc
Phm Th Ngc
Thang Ch Ngc
Trn Kim Ngc
V Th Minh Ngc
L Vn Nguyn
Nguyn Nguyn
Nguyn Anh Nguyn
Nguyn Khoa Tho Nguyn
Nguyn Minh Nguyn
Nguyn Tho Nguyn

Trn Th Kim
ng Hu
H
Nguyn Thnh
Hong Mai
Nguyn nh
Phm Vn
Phng Tun
Trn Hi
Trn Hng Mnh
Trn Vn
Hong Vn
Nguyn Vn
Trnh Vn
V S
Bi Th
ng Cng
ng Hi
ng Thi
Th Bch
Dng Th
Lm i
L Anh
Nghim Trn Hng
Ng Th
Nguyn nh
Nguyn c
Nguyn Hng
Nguyn Nh
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm B
Phm Th
Thang Ch
Trn Kim
V Th Minh
L Vn
Nguyn
Nguyn Anh
Nguyn Khoa Tho
Nguyn Minh
Nguyn Tho

Ngn
Ngh
Ngh
Ngh
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Ngha
Nghip
Nghip
Nghip
Nghip
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn

24.11.1991
12.10.1994
30.10.1994
20.08.1994
28.02.1991
28.11.1994
10.07.1994
15,.02.1994
19.03.0989
12.08.1994
24.07.1993
02.02.1994
16.08.1994
11.10.1993
15.01.1994
19.02.1994
28.09.1987
14.10.1994
26.07.1990
20.10.1993
23.06.1994
08.06.1993
19.07.1994
21.05.1994
23.12.1994
17.03.1994
20.06.1993
27.11.1994
03.07.1994
15.11.1994
04.03.1994
04.06.1994
11.11.1990
24.02.1994
06.04.1991
24.04.1994
20.01.1993
21.03.1994
15.09.1994
16.04.1993
07.11.1994
09.09.1994
17.04.1993
20.01.1994
10.08.1994

Phm c Nguyn
Trn Khnh Nguyn
Trn Thanh Nguyn
Trng Tho Nguyn
Dng Vn Nh
inh Th Hng Nhm
Mai Th Nhm
Nguyn Thanh Nhn
Hong Xun Nhn
ng c Nht
Nguyn Th Nht
Nguyn Tin Nht
Phm Minh Nht
Nguyn Th Hng Nhi
V Th Nhinh
Nguyn Th Nh
Hong Vn Nhun
Bi Hi Nhung
ng Th Hng Nhung
Th Lan Nhung
Nguyn Hng Nhung
Nguyn Th Nhung
Nguyn Th Nhung
Nguyn Th Hng Nhung
Nng Chu Th Nhung
V Th Nhung
Nguyn Minh Nhng
Nguyn Vn Nhng
Ch Ngc Ninh
Nguyn nh Ninh
Vn Ni
Ng Th Oanh
Phan Ngc Phng Oanh
Trn Th Kiu Oanh
on Vn Onh
Nguyn Vn Onh
inh Vn Ph
Hong Vn Phan
Nguyn Duy Phan
Nguyn Quc Phan
Don Trung Phn
Dng Vn Phng
V Vit Php
o Thnh Phi
Mai Vn Phi

Phm c
Trn Khnh
Trn Thanh
Trng Tho
Dng Vn
inh Th Hng
Mai Th
Nguyn Thanh
Hong Xun
ng c
Nguyn Th
Nguyn Tin
Phm Minh
Nguyn Th Hng
V Th
Nguyn Th
Hong Vn
Bi Hi
ng Th Hng
Th Lan
Nguyn Hng
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Hng
Nng Chu Th
V Th
Nguyn Minh
Nguyn Vn
Ch Ngc
Nguyn nh
Vn
Ng Th
Phan Ngc Phng
Trn Th Kiu
on Vn
Nguyn Vn
inh Vn
Hong Vn
Nguyn Duy
Nguyn Quc
Don Trung
Dng Vn
V Vit
o Thnh
Mai Vn

Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nh
Nhm
Nhm
Nhn
Nhn
Nht
Nht
Nht
Nht
Nhi
Nhinh
Nh
Nhun
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhung
Nhng
Nhng
Ninh
Ninh
Ni
Oanh
Oanh
Oanh
Onh
Onh
Ph
Phan
Phan
Phan
Phn
Phng
Php
Phi
Phi

24.03.1994
17.09.1993
07.01.1993
31.07.1994
07.05.1992
29.10.1994
25.07.1994
21.04.1994
05.06.1994
02.12.1994
10.10.1994
30.06.1993
02.09.1994
31.03.1994
19.11.1994
17.05.1994
08.09.1993
23.05.1993
02.06.1993
27.09.1994
05.02.1994
16.11.1994
29.01.1991
16.03.1993
05.01.1990
22.5.1994
04.10.1994
01.02.1994
27.10.1994
24.12.1994
29.05.1993
12.08.1993
01.10.1994
22.10.1993
13.12.1992
14.8.1994
06.06.1994
10.02.1994
10.06.1993
10.02.1993
10.11.1990
28.12.1994
21.10.1993
17.11.1994
05.10.1994

Nguyn Hng Phi


H Hu Phong
L c Phong
L Thanh Phong
Lu i Phong
Nguyn Hi Phong
Nguyn Hu Phong
Nguyn Minh Phong
Nguyn Tun Phong
Nguyn Vn Phong
Phm i Phong
Phm Thanh Phong
Phm Vn Phong
Trn Minh Phong
Trnh Vn Phong
Bi Trng Phu
L Quang Ph
Nguyn Vn Ph
Bi Lm Phc
Hong Vn Phc
Hong Vn Phc
L Hong Phc
L S Phc
Lng Quang Phc
Mai Xun Phc
Nguyn nh Phc
Nguyn Trung Phc
Nguyn Vn Phc
Nguyn Vn Phc
Nguyn Vn Phc
Nguyn Xun Phc
Lng Trn Phc
Nguyn Duy Phc
Cao Th Phng
inh Trn Phng
on Duy Phng
H Minh Phng
Hong Vn Phng
Khc Trng Phng
L Anh Phng
L Hu Phng
Lng Minh Phng
Nguyn Anh Phng
Nguyn Hong Phng
Nguyn Lan Phng

Nguyn Hng
H Hu
L c
L Thanh
Lu i
Nguyn Hi
Nguyn Hu
Nguyn Minh
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Phm i
Phm Thanh
Phm Vn
Trn Minh
Trnh Vn
Bi Trng
L Quang
Nguyn Vn
Bi Lm
Hong Vn
Hong Vn
L Hong
L S
Lng Quang
Mai Xun
Nguyn nh
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Lng Trn
Nguyn Duy
Cao Th
inh Trn
on Duy
H Minh
Hong Vn
Khc Trng
L Anh
L Hu
Lng Minh
Nguyn Anh
Nguyn Hong
Nguyn Lan

Phi
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Phu
Ph
Ph
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phc
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng

21.09.1994
07.01.1994
21.10.1994
08.12.1993
21.04.1992
27.08.1994
15.06.1994
03.12.1993
28.09.1994
18.03.1994
30.07.1994
11.10.1994
08.06.1988
09.04.1993
05.04.1994
20.11.1898
14.08.1994
15.05.1994
08.03.1994
07.11.1994
09.04.1992
13.05.1994
14.08.1994
20.07.1994
14.09.1994
24.09.1994
16.08.1994
01.12.1993
11.11.1994
26.02.1993
28.02.1993
16.04.1993
14.10.1994
18.08.1994
24.07.1994
24.11.1993
04.10.1994
04.10.1994
08.02.1994
08.11.1993
06.11.1990
11.08.1994
07.02.1994
16.07.1994
11.08.1994

Nguyn Minh Phng


Nguyn Th Thu Phng
Nguyn Vn Phng
Phm Th Minh Phng
V Hng Phng
V Minh Phng
V Nam Phng
on Vn Phng
L Hng Phng
Nguyn Th Phng
T Anh Phng
Trn Vn Phng
Bi Ngc Qun
Bi Thin Qun
Bi Trung Qun
inh c Qun
Vn Qun
H Minh Qun
Hong Anh Qun
Hong Mnh Qun
Hong Quc Qun
Hong Vn Qun
Hong Vn Qun
Li V Anh Qun
L Anh Qun
Ng c Qun
Nguyn Anh Qun
Nguyn c Qun
Nguyn Hi Qun
Nguyn Hi Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Mnh Qun
Nguyn Mnh Qun
Nguyn Minh Qun
Nguyn Tin Qun
Nguyn Vn Qun
Nguyn Vn Qun
Phm Anh Qun
Phm c Qun
Phm Hng Qun
Phm Quang Qun
Phm Tin Qun

Nguyn Minh
Nguyn Th Thu
Nguyn Vn
Phm Th Minh
V Hng
V Minh
V Nam
on Vn
L Hng
Nguyn Th
T nh
Trn Vn
Bi Ngc
Bi Thin
Bi Trung
inh c
Vn
H Minh
Hong Anh
Hong Mnh
Hong Quc
Hong Vn
Hong Vn
Li V Anh
L Anh
Ng c
Nguyn Anh
Nguyn c
Nguyn Hi
Nguyn Hi
Nguyn Hng
Nguyn Hng
Nguyn Hng
Nguyn Hng
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Minh
Nguyn Tin
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Anh
Phm c
Phm Hng
Phm Quang
Phm Tin

Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun

14.08.1993
18.01.1993
27.07.1994
02.01.1993
17.09.1994
14.11.1994
04.05.1994
09.07.1992
07.09.1994
30.10.1994
17.08.1993
02.02.1992
08.03.1993
28.08.1994
16.07.1994
12.08.1994
15.04.1994
14.09.1992
11.12.1994
10.09.1994
02.09.1992
12.12.1994
26.07.1994
30.01.1994
13.09.1992
24.03.1994
01.08.1993
19.03.1994
19.12.1994
25.07.1994
16.07.1992
19.06.1994
20.03.1994
29.08.1993
21.09.1994
28.03.1994
28.05.1993
09.11.1994
11.04.1994
21.08.1994
18.04.1994
16.01.19994
23.11.1994
04.10.1994
02.08.1994

Phm Vn Qun
Trn Hong Qun
Trn Hng Qun
Trn Hng Qun
Trn Ngc Qun
Trng Quc Qun
V Anh Qun
Bi Kim Quang
ng Vinh Quang
Ng nh Quang
Nguyn ng Quang
Nguyn Duy Quang
Nguyn Duy Quang
Nguyn Hng Quang
Nguyn Minh Quang
Nguyn Ngc Quang
Nguyn Nht Quang
Nguyn Vn Quang
Phm c Quang
Phm Vn Quang
Phm Vn Quang
Phan Quang
Phan Minh Quang
V Anh Quang
Phm Vn Qung
Nguyn Vn Qu
Cao Qu
Vn Qu
L Vn Qu
Ng Duy Qu
Ng Vn Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Thnh Qu
Nguyn Trung Qu
Nguyn Vn Qu
Nguyn Vn Qu
Phm Thanh Qu
Phm Thnh Qu
Trn Ngc Qu
V c Qu
V Vn Qu
Th Quyn

Phm Vn
Trn Hong
Trn Hng
Trn Hng
Trn Ngc
Trng Quc
V Anh
Bi Kim
ng Vinh
Ng nh
Nguyn ng
Nguyn Duy
Nguyn Duy
Nguyn Hng
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Nht
Nguyn Vn
Phm c
Phm Vn
Phm Vn
Phan
Phan Minh
V Anh
Phm Vn
Nguyn Vn
Cao
Vn
L Vn
Ng Duy
Ng Vn
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Thnh
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Thanh
Phm Thnh
Trn Ngc
V c
V Vn
Th

Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Qun
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Quang
Qung
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Qu
Quyn

01.05.1994
04.03.1994
20.03.1994
25.07.1993
25.08.1993
05.09.1994
17.04.1994
29.01.1993
15.03.1993
15.06.1994
14.03.1993
10.10.1994
15.10.1994
03.05.1994
26.09.1992
20.09.1994
06.01.1993
23.01.1993
23.06.1994
04.04.1994
14.03.1994
01.09.1993
08.04.1994
16.12.1994
22.01.1994
29.09.1993
10.01.1994
22.03.1994
26.06.1993
04.02.1994
23.04.1993
08.07.1994
20.05.1993
23.07.1993
29.12.1994
22.10.1993
02.07.1994
09.07.1993
29.06.1993
03.07.1993
09.11.1994
15.02.1993
16.12.1994
07.11.1994
30.03.1994

Trn Th L Quyn
o Duy Quyn
Hong Mnh Quyn
L Thanh Quyn
Nguyn Th Quyn
Nguyn Vn Quyn
Nguyn Xun Quyn
Phm Th Quyn
Trn Minh Quyn
Trn Vn Quyn
Danh Quyt
c Quyt
Hong Vn Quyt
Nguyn Anh Quyt
Nguyn B Quyt
Nguyn Vn Quyt
Trn nh Quyt
V Ngc Quyt
Nguyn Vit Quynh
inh Xun Qunh
Nguyn nh Qunh
Nguyn Quang Qunh
Nguyn Th Tho Qunh
Nguyn Thu Qunh
Nguyn Vn Qunh
Nguyn Vn Qunh
Phan Vn Qunh
V c Qunh
Ma Vn Sc
Nguyn nh San
Phm am San
ng Xun Sang
Vn Sang
Lng Vn Sang
Nguyn Vn Sang
Cao Kh Sng
L Trn Sng
Ng Quang Sng
Nguyn nh Sng
Nguyn nh Sng
Nguyn Vn Sng
Nguyn Vn Sng
Vn Ngc Sng
Vn Ngoc Sang
V Xun Sng

Trn Th L
o Duy
Hong Mnh
L Thanh
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Phm Th
Trn Minh
Trn Vn
Danh
c
Hong Vn
Nguyn Anh
Nguyn B
Nguyn Vn
Trn nh
V Ngc
Nguyn Vit
inh Xun
Nguyn nh
Nguyn Quang
Nguyn Th Tho
Nguyn Thu
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phan Vn
V c
Ma Vn
Nguyn nh
Phm am
ng Xun
Vn
Lng Vn
Nguyn Vn
Cao Kh
L Trn
Ng Quang
Nguyn nh
Nguyn nh
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Vn Ngc
Vn Ngc
V Xun

Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyn
Quyt
Quyt
Quyt
Quyt
Quyt
Quyt
Quyt
Quyt
Quynh
Qunh
Qunh
Qunh
Qunh
Qunh
Qunh
Qunh
Qunh
Qunh
Sc
San
San
Sang
Sang
Sang
Sang
Sng
Sng
Sng
Sng
Sng
Sng
Sng
Sng
Sng
Sng

27.09.1994
20.12.1994
14.04.1994
06.03.1993
15.07.1994
03.09.1993
05.04.1993
12.04.1994
04.05.1994
08.09.1994
04.11.1993
12.06.1993
02.12.1994
25.11.1994
17.09.1994
01.01.1993
16.12.1993
25.03.1991
15.10.1993
24.09.1993
03.11.1994
29.09.1994
17.12.1994
08.05.1993
17.11.1993
21.11.1994
28.01.1993
11.10.1993
15.01.1994
22.03.1992
21.09.1994
22.04.1993
29.08.1992
10.11.1993
29.12.1994
29.10.1994
12.10.1994
18.08.1994
22.10.1994
29.10.1992
02.09.1993
03.05.1994
16.06.1994
16.06.1994
01.02.1994

Nguyn Th Hng Sen


L Hu S
Nguyn B S
Nguyn Hu Son
Bi Ngc Sn
Bi Thanh Sn
Cao ng Sn
ng Xun Sn
inh Thanh Sn
Hong Anh Sn
Hong Hi Sn
Hong Mnh Sn
Hong Ngc Sn
Hong Phi Sn
Hong Vn Sn
L Ngc Sn
L Vn Sn
Lng c Sn
Ng Vn Sn
Nguyn ng Sn
Nguyn nh Sn
Nguyn Hi Sn
Nguyn Hng Sn
Nguyn Hu Sn
Nguyn Huy Sn
Nguyn Minh Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Thanh Sn
Nguyn Tiu Sn
Nguyn Trn Anh Sn
Nguyn Trng Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Xun Sn
Nhn Vn Sn
Phm Hng Sn
Phm Vn Sn
T Ngc Sn
Trn Vn Sn
Trnh nh Sn

Nguyn Th Hng
L Hu
Nguyn B
Nguyn Hu
Bi Ngc
Bi Thanh
Cao ng
ng Xun
inh Thanh
Hong Anh
Hong Hi
Hong Mnh
Hong Ngc
Hong Phi
Hong Vn
L Ngc
L Vn
Lng c
Ng Vn
Nguyn ng
Nguyn nh
Nguyn Hi
Nguyn Hng
Nguyn Hu
Nguyn Huy
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Thanh
Nguyn Tiu
Nguyn Trn Anh
Nguyn Trng
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Nhn Vn
Phm Hng
Phm Vn
T Ngc
Trn Vn
Trnh nh

Sen
S
S
Son
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn

12.09.1994
10.01.1993
18.09.1994
28.06.1994
01.01.1994
30.11.1994
23.03.1993
20.12.1994
15.10.1987
16.06.1993
03.02.1994
14.01.1994
09.09.1994
04.12.1994
11.01.1994
04.07.1993
10.09.1994
15.01.1994
07.09.1994
27.11.1994
15.09.1993
06.10.1994
14.04.1993
17.9.1994
19.11.1994
02.02.1994
18.04.1994
23.10.1994
24.09.1994
30.09.1994
10.07.1994
06.03.1994
31.05.1994
24.03.1994
10.03.1993
13.01.1994
25.05.1993
26.07.1993
05.09.1992
04.08.1993
06.09.1993
12.08.1994
22.01.1994
16.11.1994
12.12.1991

Trnh Ngc Sn
Trnh Vn Sn
V Mnh Sn
V Quang Sn
V Tin Sn
V Vn Sn
V Vn Sn
V Vn Sn
Vng c Chung Sn
Trn Vn Sut
Trn Th S
Hu Ti
Nguyn ng Ti
Nguyn Vn Ti
Nguyn Vit Ti
Phng Vn Ti
Trn nh Ti
Trnh Anh Ti
Nguyn Vn Tm
To Vn Tm
L Ngc Tm
Ng c Tm
Nguyn Duy c Tm
Nguyn Minh Tm
Nguyn Minh Tm
Nguyn Ngc Tm
Nguyn Th Ngc Tm
V Ch Tm
o nh Tn
inh Vn Tn
Nguyn Mnh Tn
Nng Th Tn
Trn Ngc Tn
Trn Nht Tn
Trn Trng Tn
V nh Tn
V Vn Tn
Nguyn Vn Tng
Bi Quang To
Hu Th
Nguyn Ngc Thch
Bi Vn Thi
Vn Thi
Hong Cao Thi
Hong Th Hng Thi

Trnh Ngc
Trnh Vn
V Mnh
V Quang
V Tin
V Vn
V Vn
V Vn
Vng c Chung
Trn Vn
Trn Th
Hu
Nguyn ng
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Phng Vn
Trn nh
Trnh Anh
Nguyn Vn
To Vn
L Ngc
Ng c
Nguyn Duy c
Nguyn Minh
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Th Ngc
V Ch
o nh
inh Vn
Nguyn Mnh
Nng Th
Trn Ngc
Trn Nht
Trn Trng
V nh
V Vn
Nguyn Vn
Bi Quang
Hu
Nguyn Ngc
Bi Vn
Vn
Hong Cao
Hong Th Hng

Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sn
Sut
S
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tng
To
Th
Thch
Thi
Thi
Thi
Thi

09.10.1994
19.06.1989
05.12.1994
08.10.1991
01.08.1994
10.11.1993
18.01.1994
21.08.1993
12.05.1994
21.04.1992
01.05.1994
19.11.1994
07.03.1994
23.07.1994
20.09.1993
27.10.1994
01.05.1994
13.03.1994
16.03.1991
30.09.1990
22.03.1994
16.09.1994
03.02.1993
13.09.1994
27.10.1994
23.12.1991
12.06.1994
26.06.1994
17.02.1994
23.12.1993
19.02.1994
09.10.1994
06.08.1994
23.04.1993
27.08.1994
05.11.1994
12.02.1994
08.08.1994
22.07.1994
26.09.1993
27.10.1993
27.02.1993
03.09.1994
08.08.1994
22.09.1994

Lng Ngc Thi


Ng Vn Thi
Nguyn Duy Thi
Nguyn Duy Thi
Nguyn Hng Thi
Nguyn Hu Thi
Nguyn Minh Thi
Nguyn Quang Thi
Nguyn Tha Thi
Nguyn V Minh Thi
Phm Hng Thi
Phm Minh Thi
Trn Quang Thi
Trn Vn Thi
Trn Vn Thi
Bi An Thng
ng Quyt Thng
inh Huy Thng
c Thng
Tin Thng
Trn Anh Thng
on Quyt Thng
H Hu Thng
Hong Minh Thng
L Quc Thng
L Quyt Thng
Mai Hong Thng
Ng Vn Thng
Nguyn B Thng
Nguyn Cng Thng
Nguyn nh Thng
Nguyn nh Thng
Nguyn c Thng
Nguyn c Thng
Nguyn Duy Thng
Nguyn H Thng
Nguyn Minh Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vit Thng
Nguyn Xun Thng
Phm Minh Thng

Lng Ngc
Ng Vn
Nguyn Duy
Nguyn Duy
Nguyn Hng
Nguyn Hu
Nguyn Minh
Nguyn Quang
Nguyn Tha
Nguyn V Minh
Phm Hng
Phm Minh
Trn Quang
Trn Vn
Trn Vn
Bi An
ng Quyt
inh Huy
c
Tin
Trn Anh
on Quyt
H Hu
Hong Minh
L Quc
L Quyt
Mai Hong
Ng Vn
Nguyn B
Nguyn Cng
Nguyn nh
Nguyn nh
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Duy
Nguyn H
Nguyn Minh
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Nguyn Xun
Phm Minh

Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thi
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng

10.02.19991
22.03.1994
11.02.1992
25.08.1994
23.12.1993
13.04.1994
14.10.1994
19.10.1994
03.02.1994
09.09.1994
04.06.1994
28.02.1994
26.07.1993
11.04.1994
28.02.1994
07.06.1993
11.04.1994
15.09.1994
23.06.1994
29.08.1994
28.09.1994
26.08.1993
28.11.1994
25.07.1994
14.11.1993
21.04.1994
26.09.1994
03.09.1993
02.11.1994
04.06.1994
20.08.1994
20.08.1994
06.02.1994
13.03.1994
16.07.1994
25.05.1994
13.10.1994
07.02.1994
16.02.1993
22.02.1994
22.03.1993
25.03.1993
23.02.1994
09.10.1994
01.05.1990

Phm Ngc Thng


Phm Vn Thng
Phm Vit Thng
Ph Ngc Thng
Trn c Thng
Trn Vn Thng
Trn Vn Thng
Trn Vn Thng
Trn Xun Thng
V Vn Thng
o Th Thu Thanh
Vn Thanh
Hong Vn Thanh
L Th Thanh
L Vn Thanh
Nguyn Cng Thanh
Nguyn Hong Thanh
Nguyn Hu Thanh
Nguyn Mnh Thanh
Phm Huy Thanh
Si Hoi Thanh
T Hoi Thanh
Thch Ch Thanh
Trn Ngc Thanh
Trn Th Thanh
Vng Vn Thanh
Bi nh Thnh
Bi Huy Thnh
Bi Quc Thnh
Cao Minh Thnh
ng B Thnh
ng L Thnh
o Minh Thnh
o Xun Thnh
Hong Cng Thnh
Hong Phn Thnh
L Quang Thnh
L Vn Thnh
Ng c Thnh
Ng Vn Thnh
Nguyn Ch Thnh
Nguyn Cng Thnh
Nguyn c Thnh
Nguyn Khc Thnh
Nguyn Minh Thnh

Phm Ngc
Phm Vn
Phm Vit
Ph Ngc
Trn c
Trn Vn
Trn Vn
Trn Vn
Trn Xun
V Vn
o Th Thu
Vn
Hong Vn
L Th
L Vn
Nguyn Cng
Nguyn Hong
Nguyn Hu
Nguyn Mnh
Phm Huy
Si Hoi
T Hoi
Thch Ch
Trn Ngc
Trn Th
Vng Vn
Bi nh
Bi Huy
Bi Quc
Cao Minh
ng B
ng L
o Minh
o Xun
Hong Cng
Hong Phn
L Quang
L Vn
Ng c
Ng Vn
Nguyn Ch
Nguyn Cng
Nguyn c
Nguyn Khc
Nguyn Minh

Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh

12.10.1993
25.04.1994
01.04.1994
13.09.1993
16.11.1994
14.01.1989
18.01.1993
22.07.1994
30.01.1994
22.05.1994
28.03.1992
04.11.1993
20.11.1994
25.01.1994
05.01.1994
15.04.1994
28.05.1993
15.09.1994
20.03.1994
29.05.1994
12.06.1994
10.03.1994
09.09.1994
22.04.1994
22.09.1994
16.02.1994
30.12.1994
11.10.1993
30.09.1992
28.10.1993
01.10.1992
09.03.1994
15.08.1994
10.08.1994
09.06.1994
03.11.1994
01.08.1994
24.09.1994
26.03.1994
25.03.1992
20.12.1994
31.01.1994
30.04.1994
18.11.1994
20.09.1994

Nguyn Ngc Thnh


Nguyn Quang Thnh
Nguyn Th Thnh
Nguyn Tin Thnh
Nguyn Tin Thnh
Nguyn Trung Thnh
Nguyn Trung Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Vit Thnh
Ninh Vn Thnh
Phm Quc Thnh
Phm Vn Thnh
Phm Vn Thnh
Trn nh Thnh
Trn Minh Thnh
V Quang Thnh
Vng c Thnh
Cng Ngc Thao
Trng Vn Thao
o Phng Tho
Th Thu Tho
Dng Thu Tho
L Phng Tho
Nguyn Mnh Tho
Nguyn Thch Thanh Tho
Nguyn Th Thu Tho
Trn Hng Tho
Trn Quang Tho
Trn Thu Tho
Vi Th Thu Tho
Trng Vn Tho
Thanh Th
Hong Trng Th
L Hng Th
Phm B Th
Phm Duy Th
V Thanh Th
H Tin Thim
ng Tin Thin
Vn Thin
Ng Vn c Thin
Nguyn c Thin
Nguyn Hu Thin
Nguyn Ngc Thin

Nguyn Ngc
Nguyn Quang
Nguyn Th
Nguyn Tin
Nguyn Tin
Nguyn Trung
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Ninh Vn
Phm Quc
Phm Vn
Phm Vn
Trn nh
Trn Minh
V Quang
Vng c
Cng Ngc
Trng Vn
o Phng
Th Thu
Dng Thu
L Phng
Nguyn Mnh
Nguyn Thch Thanh
Nguyn Th Thu
Trn Hng
Trn Quang
Trn Thu
Vi Th Thu
Trng Vn
Thanh
Hong Trng
L Hng
Phm B
Phm Duy
V Thanh
H Tin
ng Tin
Vn
Ng Vn c
Nguyn c
Nguyn Hu
Nguyn Ngc

Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thao
Thao
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Tho
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Thim
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin

07.09.1994
13.11.1994
12.06.1994
12.03.1993
28.10.1994
09.06.1994
10.05.1994
03.01.1993
16.10.1992
06.03.1994
01.08.1993
03.06.1994
13.09.1994
27.09.1994
31.10.1994
20.04.1989
27.01.1994
16.02.1994
27.09.1994
13.04.1994
05.05.1994
25.03.1994
07.11.1994
13.09.1994
05.04.1994
05.09.1994
28.07.1994
07.08.1994
19.09.1994
12.11.1994
20.11.1994
05.01.1993
18.12.1994
04.05.1994
28.02.1994
12.10.1994
10.09.1994
21.03.1993
12.04.1994
04.10.1993
23.09.1994
16.12.1994
24.03.1994
19.09.1994
20.04.1994

Nguyn Vn Thin
Nguyn Vn Thin
Phm Ch Thin
Trn c Thin
Trn Huy Thin
Trng Nh Thin
Phan Vn Thit
Ng Vn Thiu
Ng Vn Thiu
H Vn Thnh
Nguyn B Thnh
Nguyn B Thnh
Nguyn c Thnh
Nguyn Hu Thnh
Nguyn Vn Thnh
Trn Th Thnh
Trn Vn Thnh
Trn Vn Thnh
Trn Vn Thnh
V Huy Thnh
Vn Th
Nguyn Hong Anh Th
inh Vn Th
Hong nh Th
Kiu Quc Th
L c Th
Nghim nh Th
Nguyn c Th
Nguyn Vn Th
Nguyn Vn Tha
Nguyn Quang Thi
L Vn Thn
Bi Th Thu
ng Th Thu
L Xun Thu
Mai Vn Thu
Nguyn H Thu
Nguyn Minh Thu
Nguyn Ngc Thu
Phm Th Thu
Phm Th Thu
Phng Tun Thu
Trnh Th Thu
V Th Thu
L Hu Th

Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Ch
Trn c
Trn Huy
Trng Nh
Phan Vn
Ng Vn
Ng Vn
H Vn
Nguyn B
Nguyn B
Nguyn c
Nguyn Hu
Nguyn Vn
Trn Th
Trn Vn
Trn Vn
Trn Vn
V Huy
Vn
Nguyn Hong Anh
inh Vn
Hong nh
Kiu Quc
L c
Nghim nh
Nguyn c
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Quang
L Vn
Bi Th
ng Th
L Xun
Mai Vn
Nguyn H
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Phm Th
Phm Th
Phng Tun
Trnh Th
V Th
L Hu

Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thin
Thit
Thiu
Thiu
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Thnh
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Tha
Thi
Thn
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Thu
Th

11.02.1994
16.06.1992
20.03.1992
01.08.1991
13.07.1994
17.02.1992
26.07.1993
10.02.1993
28.05.1993
26.09.1994
01.12.1994
20.05.1993
13.04.1994
07.11.1994
04.08.1994
08.01.1994
10.10.1994
14.04.1994
22.11.1993
11.11.1994
09.01.1994
28.08.1993
19.08.1993
11.01.1994
30.03.1982
25.05.1994
13.01.1994
03.05.1994
05.06.1994
15.04.1994
17.09.1994
22.09.1994
02.05.1994
16.02.1994
13.10.1993
03.02.1993
02.05.1994
10.02.1994
19.09.1994
22.03.1994
22.03.1994
12.08.1994
02.09.1994
26.08.1994
08.10.1994

Don c Th
Ng Gia Th
inh Cng Thun
Hong Vn Thun
Lu Quang Thun
Ng c Thun
Nguyn c Thun
Nguyn Vn Thun
Nguyn Vn Thun
Nguyn T Thut
Nguyn Vn Thut
Bi Duy Thc
Nguyn Cng Thc
Nguyn Hu Thc
V Vit Thc
L Ngc Thng
Nguyn Th Thng
Phan Kim Thng
V Vn Thng
Ng S Thng
L Xun Thng
L Minh Thy
Phan Thanh Thy
Trn Hng Thy
V Th Thy
Chu Trng Thy
Anh Thy
Hong Vn Thy
Ng Th Thu Thy
Nguyn Minh Thy
Nguyn Thanh Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Xun Thy
Phm Vn Thy
Dng Vn Thuyn
Vn Thuyt
ng Cng Tin
o Quyt Tin
inh Thanh Tin
H nh Tin
Hong Anh Tin
Hong Minh Tin
L nh Tin
L Vn Tin
L Xun Tin

Don c
Ng Gia
inh Cng
Hong Vn
Lu Quang
Ng c
Nguyn c
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn T
Nguyn Vn
Bi Duy
Nguyn Cng
Nguyn Hu
V Vit
L Ngc
Nguyn Th
Phan Kim
V Vn
Ng S
L Xun
L Minh
Phan Thanh
Trn Hng
V Th
Chu Trng
Anh
Hong Vn
Ng Th Thu
Nguyn Minh
Nguyn Thanh
Nguyn Th
Nguyn Xun
Phm Vn
Dng Vn
Vn
ng Cng
o Quyt
inh Thanh
H nh
Hong Anh
Hong Minh
L nh
L Vn
L Xun

Th
Th
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thun
Thut
Thut
Thc
Thc
Thc
Thc
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thng
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thy
Thuyn
Thuyt
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin

17.06.1994
24.01.1994
10.05.1994
19.08.1994
28.07.1994
15.11.1994
19.08.1994
03.05.1994
28.12.1994
20.02.1994
05.02.1993
08.02.1994
02.10.1994
25.07.1994
29.03.1994
19.09.1994
15.04.1994
06.12.1992
12.03.1993
26.03.1994
07.01.1994
31.08.1994
26.12.1994
15.02.1994
14.11.1993
18.09.1993
06.03.1994
10.09.1990
23.04.1994
16.10.1994
16.08.1994
27.03.1991
24.09.1994
24.08.1994
16.07.1994
25.09.1993
07.11.1994
01.12.1993
23.09.1993
16.03.1994
25.02.1994
03.11.1994
02.12.1993
10.03.1994
18.01.1993

L Vn Tin
Nguyn nh Tin
Nguyn Hu Tin
Nguyn Huy Tin
Nguyn Quang Tin
Nguyn Vn Tin
Phm Mnh Tin
Phm Quc Tin
Phan Vit Tin
Phng Mnh Tin
Thn Vit Tin
Trn Anh Tin
Trn nh Tin
Trn Minh Tin
Trn Quang Tin
Trn Vn Tin
Trn Vn Tin
Trn Vn Tin
Trnh Minh Tin
Trng nh Tin
V Vn Tin
Vng Cng Tin
Trn Vn Tm
Trng c Tn
Nguyn Th Tnh
Dng Vn Tnh
Lng Vn Tnh
V Vn Tnh
on Ngc Tnh
Nguyn Vn Tnh
Bi Huy Ton
Vn Ton
H Quang Ton
Lng Khnh Ton
Nguyn Hu Ton
Nguyn Hu Ton
Nguyn Khc Ton
Nguyn Khnh Ton
Nguyn Vn Ton
Nguyn Vn Ton
Phm Ton
H Mnh Ton
L Quc Ton
Nguyn Nng Ton
Nguyn Vn Ton

L Vn
Nguyn nh
Nguyn Hu
Nguyn Huy
Nguyn Quang
Nguyn Vn
Phm Mnh
Phm Quc
Phan Vit
Phng Mnh
Thn Vit
Trn Anh
Trn nh
Trn Minh
Trn Quang
Trn Vn
Trn Vn
Trn Vn
Trnh Minh
Trng nh
V Vn
Vng Cng
Trn Vn
Trng c
Nguyn Th
Dng Vn
Lng Vn
V Vn
on Ngc
Nguyn Vn
Bi Huy
Vn
H Quang
Lng Khnh
Nguyn Hu
Nguyn Hu
Nguyn Khc
Nguyn Khnh
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm
H Mnh
L Quc
Nguyn Nng
Nguyn Vn

Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tin
Tm
Tn
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

21.12.1994
22.05.1994
20.04.1994
29.06.1994
02.03.1994
08.08.1994
28.04.1994
15.01.1993
10.05.1994
04.08.1994
01.12.1994
27.10.1993
04.07.1990
17.04.1990
05.06.1994
02.06.1993
23.10.1994
29.11.1994
09.11.1993
05.02.1994
05.09.1994
30.04.1994
27.12.1994
11.03.1993
01.05.1992
10.02.1991
21.10.1991
19.02.1993
20.01.1993
27.08.1994
06.04.1994
15.06.1994
02.08.1994
04.10.1994
08.07.1994
26.11.1994
18.09.1991
12.09.1994
14.08.1993
20.12.1993
24.08.1994
20.10.1982
08.11.1993
29.08.1994
10.10.1991

Trn nh Ton
Nguyn Anh Ti
Nguyn Th Tr
Nghim Vn Trai
Dng Thy Trm
T Th Trm
Bi Hin Trang
C Th Trang
o Huyn Trang
inh Thu Trang
L Th Trang
Nguyn Huyn Trang
Nguyn Mai Trang
Nguyn Th Trang
Nguyn Th H Trang
Nguyn Th Hng Trang
Nguyn Th Uyn Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thy Trang
Trn Huyn Trang
Trn Huyn Trang
Trn Th Trang
Trnh Th Trang
V Th Qunh Trang
Duy Trng
Nguyn Trung Trng
Phm Vn Trng
Bi Minh Tr
H Vn Tr
Hong Minh Tr
Lu Vn Trin
V Vn Triu
Bi c Trinh
Bi c Trinh
Mai Cnh Trinh
Ng Vn Trnh
ng Cng Trng
o c Trng
Nguyn Hu Trng
Nguyn Vn Trng
V Duy Trng
Bi Anh Trung
Bi c Trung

Trn nh
Nguyn Anh
Nguyn Th
Nghim Vn
Dng Thy
T Th
Bi Hin
C Th
o Huyn
inh Thu
L Th
Nguyn Huyn
Nguyn Mai
Nguyn Th
Nguyn Th H
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Uyn
Nguyn Thu
Nguyn Thu
Nguyn Thu
Nguyn Thy
Trn Huyn
Trn Huyn
Trn Th
Trnh Th
V Th Qunh
Duy
Nguyn Trung
Phm Vn
Bi Minh
H Vn
Hong Minh
Lu Vn
V Vn
Bi c
Bi c
Mai Cnh
Ng Vn
ng Cng
o c
Nguyn Hu
Nguyn Vn
V Duy
Bi Anh
Bi c

Ton
Ti
Tr
Trai
Trm
Trm
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang
Trng
Trng
Trng
Tr
Tr
Tr
Trin
Triu
Trinh
Trinh
Trinh
Trnh
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trung
Trung

27.05.1994
01.03.1994
28.09.1994
10.03.1993
25.07.1994
10.06.1994
07.12.1994
22.07.1993
11.04.1994
09.04.1994
02.09.1993
19.07.1994
02.05.1994
3.2.1994
29.11.1994
19.12.1994
11.09.1994
02.07.1993
14.02.1994
20.11.1994
07.09.1994
08.01.1994
27.09.1994
23.1.1994
01.05.1994
26.09.1994
17.11.1993
11.09.1994
21.02.1992
25.06.1994
02.09.1994
21.09.1994
19.04.1994
11.01.1992
09.05.1994
09.05.1994
17.10.1994
15.01.1994
02.07.1994
20.10.1994
26.06.1994
13.04.1994
17.11.1992
13.11.1992
03.11.1993

Bi c Trung
Bi Quang Trung
Cn Xun Trung
ng Quang Trung
ng Vit Trung
o Kim Trung
o Ngc Trung
Quang Trung
Vn Trung
on Vn Trung
Hong c Trung
Hong c Trung
Hong Kin Trung
Hong Quang Trung
Hong Trng Trung
Hong Xun Trung
Lm Quc Trung
L Ngc Trung
L Quang Trung
L Quc Trung
L Thnh Trung
Lu Trung
Mai c Trung
Nguyn Anh Trung
Nguyn Ch Trung
Nguyn c Trung
Nguyn L Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Tr Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vit Trung
Phm Quc Trung
Phm Thnh Trung
Phm Trng Trung
Phm Vn Trung
Phm Vn Trung

Bi c
Bi Quang
Cn Xun
ng Quang
ng Vit
o Kim
o Ngc
Quang
Vn
on Vn
Hong c
Hong c
Hong Kin
Hong Quang
Hong Trng
Hong Xun
Lm Quc
L Ngc
L Quang
L Quc
L Thnh
Lu
Mai c
Nguyn Anh
Nguyn Ch
Nguyn c
Nguyn L
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Tr
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Phm Quc
Phm Thnh
Phm Trng
Phm Vn
Phm Vn

Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung

03.11.1993
15.05.1994
30.11.1994
08.07.1991
28.06.1994
15.09.1994
17.10.1994
30.11.1994
14.10.1994
26.10.1994
17.12.1994
26.04.1993
10.08.1992
05.03.1994
20.07.1994
13.07.1993
12.10.1993
14.02.1994
18.12.1993
02.10.1994
12.06.1993
05.12.1994
01.12.1994
25.06.1994
21.04.1994
04.04.1993
10.10.1993
03.05.1994
15.07.1994
17.09.1993
01.03.1992
07.05.1992
10.09.1992
21.04.1994
29.06.1993
04.11.1993
19.09.1994
26.11.1994
28.10.1993
23.03.1994
01.06.1994
29.08.1994
22.01.1995
19.08.1994
21.03.1994

Phan Vn Trung
T Thnh Trung
T Tr Trung
Trn Xun Trung
Trng Minh Trung
V Vn Trung
Quang Trng
Xun Trng
on Vn Trng
Dng Vn Trng
Hoa Xun Trng
Hong c Trng
L c Trng
L Thanh Trng
L Xun Trng
L Xun Trng
L Xun Trng
Mai Xun Trng
Ng Duy Trng
Ng S Trng
Nguyn nh Trng
Nguyn Hu Trng
Nguyn Mnh Trng
Nguyn Tin Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Phm Quc Trng
Tng Vn Trng
Triu Vn Trng
V Mnh Trng
inh Ngc T
H Minh T
Hong Anh T
L Khc T
L Xun T
Ng Anh T
Ng Ngc T
Nguyn Anh T
Nguyn Anh T

Phan Vn
T Thnh
T Tr
Trn Xun
Trng Minh
V Vn
Quang
Xun
on Vn
Dng Vn
Hoa Xun
Hong c
L c
L Thanh
L Xun
L Xun
L Xun
Mai Xun
Ng Duy
Ng S
Nguyn nh
Nguyn Hu
Nguyn Mnh
Nguyn Tin
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Nguyn Xun
Nguyn Xun
Nguyn Xun
Nguyn Xun
Phm Quc
Tng Vn
Triu Vn
V Mnh
inh Ngc
H Minh
Hong Anh
L Khc
L Xun
Ng Anh
Ng Ngc
Nguyn Anh
Nguyn Anh

Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trung
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
Trng
T
T
T
T
T
T
T
T
T

01.05.1993
21.05.1994
29.07.1993
05.09.1994
08.10.1994
29.06.1994
09.04.1994
08.11.1994
25.10.1994
04.03.1992
08.11.1990
04.09.1994
26.02.1993
23.12.1992
20.05.1994
23.11.1994
25.09.1994
03.01.1994
21.09.1994
24.03.1994
02.02.1994
14.05.1993
15.03.1994
05.11.1994
20.06.1992
22.02.1994
25.03.1993
02.01.1994
06.05.1994
14.11.1994
15.01.1990
20.02.1994
12.05.1993
25.09.1994
12.05.1993
14.09.1994
04.04.1994
10.10.1991
09.11.1989
19.05.1994
01.04.1994
29.12.1993
27.01.1994
08.03.1993
30.08.1994

Nguyn Anh T
Nguyn Cm T
Nguyn Cng T
Nguyn Duy T
Nguyn Ngc T
Nguyn Thanh T
Nguyn Th T
Nguyn Vn T
Nguyn Vn T
Nguyn Vn T
Nng Vn T
Phm Anh T
Phm Minh T
Phm Ngc T
Phm Vn T
Phan Anh T
Tng Minh T
Trn Anh T
Trn c T
Trn Vn T
Trn Vn T
Trnh Vn T
V Anh T
V Cng T
V Ngc T
V Trng T
V Vn T
Trng Vn T
o Mnh T
Nguyn Vn T
L c Tun
Nguyn Vn Tun
Phng Th Tun
Trnh Vn Tun
V Vn Tun
Bi Quc Tun
Cao Anh Tun
Ch Minh Tun
C Mnh Tun
ng Minh Tun
ng Quang Tun
ng Vn Tun
o Quang Tun
o Vn Tun
inh Gia Tun

Nguyn Anh
Nguyn Cm
Nguyn Cng
Nguyn Duy
Nguyn Ngc
Nguyn Thanh
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nng Vn
Phm Anh
Phm Minh
Phm Ngc
Phm Vn
Phan Anh
Tng Minh
Trn Anh
Trn c
Trn Vn
Trn Vn
Trnh Vn
V Anh
V Cng
V Ngc
V Trng
V Vn
Trng Vn
o Mnh
Nguyn Vn
L c
Nguyn Vn
Phng Th
Trnh Vn
V Vn
Bi Quc
Cao Anh
Ch Minh
C Mnh
ng Minh
ng Quang
ng Vn
o Quang
o Vn
inh Gia

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun

30.10.1994
14.07.1994
08.05.1994
14.10.1993
08.11.1993
10.10.1993
31.10.1994
19.01.1994
21.05.1994
27.11.1993
18.03.1993
03.01.1993
06.10.1994
07.06.1993
27.05.1994
02.12.1993
02.03.1994
21.01.1986
02.10.1994
01.12.1993
09.05.1994
05.09.1994
13.08.1993
12.10.1990
04.04.1993
20.04.1994
12.05.1994
06.06.1993
04.02.1994
12.02.1990
22.01.1994
19.09.1993
28.02.1994
13.06.1993
06.07.1991
15.07.1993
23.12.1994
14.10.1993
21.09.1994
28.06.1993
04.09.1994
25.02.1994
01.12.1994
23.06.1994
31.01.1994

inh Vn Tun
inh Vn Tun
Mnh Tun
Xun Tun
H Anh Tun
H c Tun
H S Tun
Hoang Anh Tun
Hong Vn Tun
L Vn Tun
L Bt Tun
L Ngc Tun
L Quang Tun
L Thanh Tun
L Vn Tun
L Vn Tun
L Vn Tun
Lu Quang Tun
Mai Anh Tun
Nguyn Anh Tun
Nguyn Anh Tun
Nguyn Anh Tun
Nguyn nh Tun
Nguyn Hu Tun
Nguyn Minh Tun
Nguyn Ngc Tun
Nguyn Ngc Tun
Nguyn Quc Tun
Nguyn Thanh Tun
Nguyn Trung Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Phm Anh Tun
Phm Ch Tun
Phm nh Tun
Phm Mnh Tun
Phm Minh Tun
Phm Ngc Tun
Thi Anh Tun
Trn Anh Tun
Trn Anh Tun

inh Vn
inh Vn
Mnh
Xun
H Anh
H c
H S
Hong Anh
Hong Vn
L Vn
L Bt
L Ngc
L Quang
L Thanh
L Vn
L Vn
L Vn
Lu Quang
Mai Anh
Nguyn Anh
Nguyn Anh
Nguyn Anh
Nguyn nh
Nguyn Hu
Nguyn Minh
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Quc
Nguyn Thanh
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Phm Anh
Phm Ch
Phm nh
Phm Mnh
Phm Minh
Phm Ngc
Thi Anh
Trn Anh
Trn Anh

Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun

05.12.1992
25.12.1993
16.07.1992
17.02.1994
20.11.1986
10.11.1992
08.01.1992
21.02.1992
16.09.1994
10.10.1994
27.06.1992
25.10.1994
20.02.1994
05.01.1994
25.8.1994
30.05.1992
20.01.1994
16.05.1994
03.12.1993
14.04.1990
29.01.1993
03.03.1994
10.09.1994
23.05.1988
07.07.1994
25.03.1993
10.10.1994
26.06.1994
01.10.1994
02.07.1993
03.05.1994
17.05.1991
18.09.1994
23.04.1994
25.06.1994
01.08.1994
15.10.1994
16.08.1994
30.08.1993
05.10.1994
25.05.1994
19.02.1993
01.02.1992
17.01.1994

Trn Anh Tun


Trn Ngc Anh Tun
Trn Vn Tun
Trn Xun Tun
Trng Cng Tun
Trng Cng Tun
V Anh Tun
V Minh Tun
ng nh Tut
Duy Tut
Nguyn Vn Tc
Bi Thanh Tng
Bi Thanh Tng
Bi Thanh Tng
Chu Qu Tng
Chu Tin Tng
ng Vn Tng
ng Xun Tng
o Sn Tng
Sn Tng
on Thanh Tng
Dng Mnh Tng
H Mnh Tng
H Vn Tng
Hong Tng
Hong Minh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Vn Tng
Lm Khnh Tng
L nh Tng
L Thanh Tng
L Thanh Tng
L Xun Tng
Lu Khnh Tng
L Thanh Tng
Mai Th Tng
Nguyn ng Tng
Nguyn Duy Tng
Nguyn Huy Tng
Nguyn Huy Tng
Nguyn Mnh Tng

Trn Anh
Trn Ngc Anh
Trn Vn
Trn Xun
Trng Cng
Trng Cng
V Anh
V Minh
ng nh
Duy
Nguyn Vn
Bi Thanh
Bi Thanh
Bi Thanh
Chu Qu
Chu Tin
ng Vn
ng Xun
o Sn
Sn
on Thanh
Dng Mnh
H Mnh
H Vn
Hong
Hong Minh
Hong Thanh
Hong Thanh
Hong Thanh
Hong Thanh
Hong Thanh
Hong Vn
Lm Khnh
L nh
L Thanh
L Thanh
L Xun
Lu Khnh
L Thanh
Mai Th
Nguyn ng
Nguyn Duy
Nguyn Huy
Nguyn Huy
Nguyn Mnh

Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tun
Tut
Tut
Tc
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng

23.09.1994
25.04.1994
10.04.1994
05.02.1994
03.05.1994
17.09.1994
15.12.1994
15.04.1994
10.05.1994
13.07.1994
07.08.1994
05.09.1994
20.03.1994
23.01.1993
14.07.1992
09.06.1994
04.09.1993
15.08.1994
26.11.1994
14.11.1994
06.12.1994
20.06.1994
24.10.1994
11.01.1994
03.09.1994
03.04.1993
01.11.1994
19.11.1994
25.09.1994
30.03.1994
30.11.1993
20.03.1993
08.12.1994
23.06.1994
10.05.1993
23.05.1994
27.02.1994
29.10.1994
14.12.1994
25.08.1993
22.07.1994
05.03.1993
08.06.1994
16.10.1992
02.02.1994

Nguyn Mnh Tng


Nguyn Sn Tng
Nguyn Sn Tng
Nguyn Sn Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Th Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Duy Tng
Nguyn Vit Tng
Phm Thanh Tng
Phm Vn Tng
Phm Vn Tng
Phm Vn Tng
Phan Vn Tng
Phng Thanh Tng
Thch Thanh Tng
Trn nh Tng
Trn Mnh Tng
Trn Thanh Tng
Trn Thanh Tng
Trn Vn Tng
Triu Sn Tng
Trng Thanh Tng
V Thanh Tng
Th Ti
Nguyn Huy Tng
Nguyn Mnh Tng
Cao Xun Tng
Chu B Tuyn
Nguyn c Tuyn
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Vn Tuyn
Phm c Tuyn

Nguyn Mnh
Nguyn Sn
Nguyn Sn
Nguyn Sn
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn Duy
Nguyn Vit
Phm Thanh
Phm Vn
Phm Vn
Phm Vn
Phan Vn
Phng Thanh
Thch Thanh
Trn nh
Trn Mnh
Trn Thanh
Trn Thanh
Trn Vn
Triu Sn
Trng Thanh
V Thanh
Th
Nguyn Huy
Nguyn Mnh
Cao Xun
Chu B
Nguyn c
Nguyn Thanh
Nguyn Vn
Phm c

Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Tng
Ti
Tng
Tng
Tng
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn

16.10.1993
20.10.1994
29.12.1994
31.01.1994
01.10.1994
11.06.1994
14.08.1993
16.08.1994
20.11.1994
24.10.1993
24.10.1994
26.01.1994
26.04.1993
30.10.1994
31.01.1991
08.04.1994
10.10.1988
21.03.1994
26.10.1992
02.12.1993
11.11.1994
04.02.1994
01.11.1994
13.05.1994
26.11.1993
25.12.1993
21.11.1994
13.09.1994
11.04.1994
06.09.1994
20.12.1994
28.04.1994
10.02.1994
14.07.1994
14.06.1994
03.07.1994
09.06.1994
24.04.1994
18.03.1994
03.06.1994
29.07.1994
10.10.1992
31.07.1994
28.09.1994
25.04.1994

Phm Vn Tuyn
Si nh Tuyn
V Hu Tuyn
V Hu Tuyn
inh Quc Tuyn
Thnh Tuyn
n Vn Tuyn
Nguyn nh Tuyn
Vng Vn Tuyn
Bi Ngc Tuyn
L Thanh Tuyn
Nguyn Trng Thanh Tuyn
Phan Ngc Tuyn
L Xun Tuyn
V Vn Tuyn
Bi Th Tuyt
H Vn T
ng Th Thu Uyn
Phm T Uyn
L Thu Vn
Nguyn Cm Vn
Nguyn M Vn
Nguyn Th Vn
Nguyn Th Vn
Nguyn Thu Tho Vn
Phng Vn Vn
Trn Th Cm Vn
L Vit Vn
Nguyn Minh Vn
Mai Vn V
Nguyn Vn Vin
Phm Duy Vit
o Minh Vit
inh Ngc Vit
Vn Vit
on Quc Vit
Hong Quc Vit
Hong Vn Vit
L Bo Vit
L Quang Vit
Mai Vn Vit
Ng Xun Vit
Nguyn Hng Vit
Nguyn Ngc Vit
Nguyn Ngc Vit

Phm Vn
Si nh
V Hu
V Hu
inh Quc
Thnh
n Vn
Nguyn nh
Vng Vn
Bi Ngc
L Thanh
Nguyn Trng Thanh
Phan Ngc
L Xun
V Vn
Bi Th
H Vn
ng Th Thu
Phm T
L Thu
Nguyn Cm
Nguyn M
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Thu Tho
Phng Vn
Trn Th Cm
L Vit
Nguyn Minh
Mai Vn
Nguyn Vn
Phm Duy
o Minh
inh Ngc
Vn
on Quc
Hong Quc
Hong Vn
L Bo
L Quang
Mai Vn
Ng Xun
Nguyn Hng
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc

Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyn
Tuyt
T
Uyn
Uyn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
V
Vin
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit

09.12.1994
26.01.1994
09.06.1994
09.06.1994
16.08.1994
30.08.1993
18.03.1992
03.08.1994
22.10.1993
19.03.1993
09.08.1994
24.05.1993
05.04.1993
30.03.1994
06.01.1994
02.02.1994
20.10.1989
27.09.1994
14.01.1994
21.05.1994
06.09.1993
11.10.1994
01.06.1993
28.06.1994
27.02.1994
15.12.1994
14.10.1993
2303.1993
30.10.1994
18.07.1993
20.08.1993
18.09.1994
18.04.1994
14.09.1993
03.03.1993
25.07.1994
22.08.1992
02.06.1994
29.05.1994
15.02.1993
31.10.1994
16.09.1993
10.8.1992
09.05.1994
17.11.1994

Nguyn Tin Vit


Nguyn Vn Hong Vit
Phm Vn Vit
T Vn Vit
Trn Hi Vit
Trn Vn Vit
V Quang Vit
Bi Th Vinh
ng Th Vinh
inh Xun Vinh
Quang Vinh
on Hu Vinh
D c Vinh
H S Vinh
L Huy Vinh
Nguyn ng Vinh
Nguyn Quang Vinh
Nguyn Thnh Vinh
Nguyn Th Thy Vinh
Nguyn Vn Vinh
Trn Thanh Vinh
Triu Vn Vinh
V c Vinh
Ph Ngc Vnh
i Vnh
ng Vn V
o Vn V
Th V
Tun V
L Quang V
L Vn V
Lng Cng V
Lng Quang V
Lu Tun V
Nguyn Mnh V
Nguyn Mnh V
Nguyn Tn V
Nguyn Tun V
Nguyn Vn V
Phm Lu V
Phng Vit V
m Vn Vng
Khc Vn Vng
L nh Nam Vng
L Quc Vng

Nguyn Tin
Nguyn Vn Hong
Phm Vn
T Vn
Trn Hi
Trn Vn
V Quang
Bi Th
ng Th
inh Xun
Quang
on Hu
D c
H S
L Huy
Nguyn ng
Nguyn Quang
Nguyn Thnh
Nguyn Th Thy
Nguyn Vn
Trn Thanh
Triu Vn
V c
Ph Ngc
i
ng Vn
o Vn
Th
Tun
L Quang
L Vn
Lng Cng
Lng Quang
Lu Tun
Nguyn Mnh
Nguyn Mnh
Nguyn Tn
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Phm Lu
Phng Vit
m Vn
Khc Vn
L nh Nam
L Quc

Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vinh
Vnh
Vnh
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Vng
Vng
Vng
Vng

17.12.1989
27.02.1994
16.09.1994
27.03.1994
07.10.1993
26.01.1994
06.08.1994
07.12.1992
10.09.1994
08.04.1992
26.11.1991
08.05.1994
08.01.1994
07.10.1994
17.12.1994
10.11.1994
24.04.1994
23.04.1994
21.02.1994
15.07.1994
22.01.1993
01.07.1993
01.10.1994
02.04.1994
19.09.1993
24.12.1993
15.08.1994
21.12.1993
25.03.14993
16.12.1994
12.03.1994
08.10.1994
01.09.1994
10.06.1993
01.06.1993
19.05.1994
05.09.1994
19.05.1992
03.10.1994
27.01.1994
08.12.1993
21.08.1994
11.11.1994
11.03.1993
15.11.1994

L Vn Vng
Ng Quc Vng
Nguyn Anh Hng Vng
Nguyn Quc Vng
V Huy Vng
Nguyn c Vng
T Th Xun
ng Vn Xuyn
L ng Xuyn
Trn Th Yn
Hong Yn
Th Yn
Hong Th Yn
Nguyn Bo Yn
Nguyn Th Hi Yn
Trn Th Yn

L Vn
Ng Quc
Nguyn nh Hng
Nguyn Quc
V Huy
Nguyn c
T Th
ng Vn
L ng
Trn Th
Hong
Th
Hong Th
Nguyn Bo
Nguyn Th Hi
Trn Th

Vng
Vng
Vng
Vng
Vng
Vng
Xun
Xuyn
Xuyn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn
Yn

10.09.1994
27.08.1994
31.10.1994
12.05.1994
02.01.1991
21.02.1994
07.07.1994
05.11.1994
02.03.1994
20.08.1994
27.05.1994
26.12.1994
12.02.1994
15.07.1994
16.07.1994
07.08.1994

HOC
NI SINH
H Ty
H Giang
Nam H
Bc Giang
H Ni
Bc Ninh
H Ni
H Ty
Bc Ninh/H Bc
Cao Bng
Hi Phng
H Ni
H Ty
Hi Dng
Thi Bnh
H Ty
Ha Bnh
H Nam

NGNH HOC
in t dn dng
in t dn dng
in t cng nghip
Qun tr mng
Thit k ha
Thit k ha
in t cng nghip
Thit k ha
C in t
K ton doanh nghip
C in t
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
ng dng phn mm
Cng ngh t
Thit k ha
Thit k ha

LP
CN21
CN09
CN22
CN25
CN26
CN26
CN21
CN25
CN19
CN15
CN04
CN10
CN28
CN24
CN27
CN02
CN26
CN26

H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Thi Nguyn
H Ni
H Ni
Nam nh
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Hi Dng/Hi Hng
H Ni
H Ty
Hi Dng
Ha Bnh
H Ni
Nam nh
H Ni
Qung Ninh
Thi Bnh
Tuyn Quang
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
Hi Dng
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Qung Ninh
H Ni
H Nam
H Ni
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ni
Thanh Ha

Lp trnh my tnh
Cng ngh t
K ton doanh nghip
K thut Hn
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
Thit k ha
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Ct gt kim loi
in t cng nghip
Thit k ha
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
Qun tr mng
Qun tr mng
in dn dng
ng dng phn mm
Cng ngh t
Cng ngh t
C in t
Tin hc vn phng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
in cng nghip
Qun tr mng
Lp trnh my tnh

CN10
CN01
CN17
CN07
CN24
CN09
CN13
CN10
CN08
CN17
CN05
CN07
CN22
CN13
CN10
CN17
CN24
CN28
CN20
CN14
CN16
CN20
CN01
CN18
CN28
CN03
CN12
CN11
CN07
CN14
CN18
CN19
CN19
CN14
CN16
CN28
CN22
CN10
CN28
CN21
CN15
CN06
CN06
CN25
CN24

H Ni
Thanh Ha
H Ni
Thi Bnh
H Ty
H Ni
Hi Dng
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
H Ty
H Ni
Qung Ninh
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Thi Bnh
Yn Bi
H Ty
H Ni
Hi Dng
H Ni
Hng Yn
H Ni
Yn Bi
Bc Giang
Lng Sn
Bc Ninh
H Ty
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Tnh
Ninh Bnh
Vnh Phc
H Ty
H Ni

Thit k ha
in cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
C in t
in cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
in cng nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
in t cng nghip
in dn dng
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Qun tr mng
C in t
C in t
Cng ngh t
Cng ngh t
ng dng phn mm
in t cng nghip
Cng ngh t
Thit k ha
Cng ngh t
in cng nghip
Qun tr mng
in dn dng
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
in t cng nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Thit k ha

CN13
CN20
CN03
CN11
CN10
CN04
CN05
CN12
CN02
CN23
CN24
CN06
CN29
CN16
CN03
CN10
CN11
CN05
CN22
CN16
CN11
CN22
CN07
CN25
CN15
CN11
CN04
CN04
CN18
CN19
CN14
CN09
CN01
CN13
CN18
CN05
CN25
CN07
CN07
CN10
CN12
CN08
CN19
CN08
CN13

H Ni
H Ni/H Ty
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
Qung Ninh
Nam nh
H Ni
Hi Phng
Hi Dng
Thanh Ha
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Qung Ninh
H Ni
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Tnh
Qung Ninh
Thi Bnh
Thi Bnh
H Ni
Nam nh
H Ty
Thi Bnh
Nam nh
H Ty
H Tnh
Nam nh
H Ni
Thanh Ha
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
H Ty
H Ty
Hng Yn/Hi Hng
H Ni
H Ni

K ton doanh nghip


in cng nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
K ton doanh nghip
in cng nghip
in t cng nghip
Thit k ha
ng dng phn mm
Lp trnh my tnh
Ct gt kim loi
Qun tr mng
in cng nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in cng nghip
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
C in t
in cng nghip
Thit k ha
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip

CN15
CN21
CN10
CN16
CN17
CN11
CN28
CN16
CN11
CN17
CN08
CN28
CN10
CN12
CN28
CN05
CN08
CN13
CN27
CN10
CN07
CN12
CN20
CN21
CN29
CN23
CN17
CN29
CN29
CN28
CN05
CN10
CN16
CN21
CN24
CN08
CN16
CN19
CN04
CN05
CN26
CN25
CN28
CN15
CN17

Ngh An
Thi Bnh
H Ni
H Ty/H Ni
H Ni
H Tnh
H Ni
Thanh Ha
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
H Nam
H Ni
H Ni
Bc Giang
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Ngh An
H Ni
H Giang
Thanh Ha
Hi Dng
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Nam
Bc Ninh/H Bc
H Nam
Hng Yn
H Nam
Bc Ninh
Thanh Ha
Qung Ninh
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ni
H Ni
k Lk
H Ni
H Ni
Hng Yn
H Ty
Hng Yn
Hi Dng

K ton doanh nghip


Cng ngh t
ng dng phn mm
in dn dng
C in t
Qun tr mng
Cng ngh t
Qun tr mng
in t cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in t dn dng
Lp trnh my tnh
Ct gt kim loi
C in t
Cng ngh t
in t cng nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
in t dn dng
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in cng nghip
in t cng nghip
ng dng phn mm
Qun tr mng
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Ct gt kim loi
in t cng nghip

CN15
CN03
CN27
CN27
CN07
CN03
CN12
CN18
CN12
CN09
CN05
CN20
CN09
CN10
CN03
CN04
CN01
CN22
CN22
CN18
CN11
CN09
CN05
CN15
CN15
CN28
CN02
CN22
CN24
CN18
CN20
CN08
CN14
CN12
CN01
CN19
CN07
CN15
CN08
CN06
CN06
CN01
CN03
CN22
CN27

Ngh An
Hng Yn
H Ty
H Ni
Nam nh
Thi Bnh
H Ni
Ngh An
Nam nh
Ngh An
Thanh Ha
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
Lin Bang Nga
H Nam/Nam H
Nam nh
Thanh Ha
H Ty
Hi Dng
H Ty
Thanh Ha
H Ty
Qung Ninh
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh
H Nam
Vnh Ph
Hng Yn
H Tnh
H Ni
Thi Bnh
H Ty
H Nam
Bc Ninh/H Bc
Ngh An
H Ni
H Ni
Nam nh
Thi Bnh
Thanh Ha

in cng nghip
K thut Hn
Cng ngh t
in dn dng
Qun tr mng
C in t
in t dn dng
Cng ngh t
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
in t dn dng
in t cng nghip
Ct gt kim loi
Cng ngh t
in t cng nghip
Ct gt kim loi
in t dn dng
Lp trnh my tnh
in t dn dng
in t cng nghip
ng dng phn mm
C in t
in t dn dng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in cng nghip
C in t
Cng ngh t

CN20
CN07
CN18
CN06
CN11
CN04
CN23
CN18
CN27
CN16
CN19
CN28
CN14
CN17
CN16
CN17
CN28
CN05
CN23
CN10
CN24
CN09
CN08
CN03
CN02
CN22
CN03
CN09
CN10
CN09
CN22
CN27
CN19
CN09
CN15
CN01
CN22
CN03
CN24
CN29
CN01
CN05
CN19
CN01
CN23

H Ni
Thanh Ha
H Ty
H Ty
Hi Dng/Hi Hng
H Ty
H Ni
Nam nh
H Ni
Tuyn Quang
H Nam
Bc Ninh
Ngh An
H Ni
Hi Dng
Thanh Ha
Vnh Phc/Vnh Ph
Hi Dng
Thi Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
Tuyn Quang
Ninh Bnh
Bc Ninh/H Bc
H Ty
H Ni
H Tnh
Hi Dng
Bc Ninh
H Ni
H Ni
H Ty
Ngh An
H Ni
H Ni
H Nam
H Nam
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ty
H Nam
H Ty
Bc Giang/H Bc
Thanh Ha

in dn dng
in cng nghip
in t cng nghip
C in t
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
Thit k ha
Thit k ha
in cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
Qun tr mng
Cng ngh t
Cng ngh t
in cng nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
ng dng phn mm
in cng nghip
Ct gt kim loi
Cng ngh t
in cng nghip
C in t
Qun tr mng
ng dng phn mm
in cng nghip
in dn dng
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Tin hc vn phng
in t cng nghip
Thit k ha
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
C in t
in dn dng
in cng nghip

CN21
CN05
CN08
CN19
CN20
CN02
CN01
CN18
CN13
CN26
CN21
CN12
CN18
CN25
CN02
CN03
CN06
CN21
CN14
CN14
CN20
CN07
CN01
CN20
CN04
CN12
CN27
CN05
CN21
CN14
CN15
CN11
CN14
CN08
CN13
CN24
CN18
CN20
CN01
CN18
CN19
CN04
CN23
CN21
CN20

Ngh An
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
Bc Ninh
H Ni
Nam H
H Ty
k Lk
H Ni
Lo Cai
Thanh Ha
Ngh An
H Ty
Bc Ninh
H Ni
H Ni
H Nam
H Ni
H Ty
H Ty
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Bc Ninh
H Tnh
Ninh Bnh
Sn La
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ty
Thanh Ha
Thi Bnh
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Tuyn Quang
H Giang

Lp trnh my tnh
C in t
Cng ngh t
Qun tr mng
in t cng nghip
in t cng nghip
Thit k ha
Tin hc vn phng
in cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
C in t
in cng nghip
in cng nghip
in t cng nghip
Ct gt kim loi
K thut Hn
in t cng nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
in t cng nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
in t cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
in t dn dng
in cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Lp trnh my tnh
in t dn dng
Thit k ha
K ton doanh nghip
in t dn dng
KV1

CN10
CN03
CN02
CN25
CN09
CN21
CN13
CN14
CN05
CN02
CN20
CN24
CN17
CN04
CN06
CN20
CN22
CN07
CN04
CN08
CN26
CN16
CN07
CN09
CN19
CN22
CN02
CN11
CN08
CN25
CN18
CN21
CN06
CN12
CN18
CN24
CN10
CN05
CN11
CN09
CN13
CN15
CN09
CN23
CN23

Bc Giang/H Bc
Thanh Ha
Thi Bnh
H Ni
Ninh Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Phc/Vnh Ph
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
Thanh Ha
Nam nh
Thanh Ha
Bc Ninh
H Nam
H Ni
Hi Hng
H Ty
H Ni
H Nam
H Ni
H Ni
Qung Bnh
H Ty
H Ty
Hng Yn/Hi Hng
Thanh Ha
Thanh Ha
H Ni
Nam H
H Ni
H Ty
H Ty
Bc Ninh
H Ni
H Ni
Hng Yn
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
Hi Dng

in t dn dng
Cng ngh t
in dn dng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Thit k ha
Thit k ha
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
Thit k ha
Cng ngh t
in dn dng
K thut Hn
Qun tr mng
C in t
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
ng dng phn mm
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Thit k ha
in t dn dng
Lp trnh my tnh
in dn dng
Qun tr mng

CN23
CN18
CN21
CN15
CN02
CN05
CN11
CN12
CN28
CN10
CN18
CN25
CN26
CN29
CN01
CN22
CN05
CN05
CN17
CN01
CN10
CN05
CN18
CN25
CN25
CN01
CN07
CN07
CN12
CN03
CN10
CN01
CN14
CN02
CN02
CN18
CN10
CN16
CN11
CN26
CN23
CN24
CN21
CN27
CN11

Nam nh/Nam H
H Ty/H Ni
Tuyn Quang
Thanh Ha
H Ni
Thanh Ha
Hi Dng
Thanh Ha
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
Nam nh/Nam H
Thi Bnh
Nam nh
Hi Dng/Hi Hng
Thi Bnh
Thi Bnh
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ty/H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ty
Nam nh
H Ty
Thi Bnh
H Ni
Thanh Ha
Hi Dng
Vnh Ph/H Ni
H Ni
H Ty/H Ni
H Ty
Thanh Ha
Thanh Ha
Nam nh/Nam H
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang/H Bc

in t cng nghip
C in t
Ct gt kim loi
Thit k ha
K ton doanh nghip
in cng nghip
in t cng nghip
Thit k ha
Qun tr mng
in cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
in t dn dng
Cng ngh t
Qun tr mng
C in t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
C in t
in cng nghip
K thut Hn
Cng ngh t
Qun tr mng
in dn dng
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in dn dng
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in t cng nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Tin hc vn phng
in dn dng

CN09
CN03
CN07
CN23
CN26
CN17
CN21
CN08
CN13
CN11
CN21
CN19
CN06
CN21
CN18
CN11
CN23
CN03
CN17
CN22
CN28
CN20
CN29
CN10
CN23
CN09
CN03
CN20
CN07
CN19
CN25
CN07
CN25
CN10
CN02
CN07
CN11
CN18
CN08
CN06
CN18
CN24
CN26
CN07
CN07

Thi Bnh
Tuyn Quang
H Ty
Hi Phng
Hng Yn/Hi Hng
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Thi Bnh
Ninh Bnh
Nam nh
H Ni
Ngh An
H Ni
Thanh Ha
Bc Ninh
Bc Ninh
Bc Ninh/H Bc
Thi Bnh
Ngh An
Bc Ninh/H Bc
Thi Bnh
H Ni
H Ni
Ninh Bnh
Ha Bnh
Thanh Ha
Nam nh
Bc Giang
Sn La
H Ni
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Vnh Ph
Bc Ninh
Hng Yn
H Ni
Thi Bnh
Tuyn Quang
Bc Ninh
Bc Giang
H Ty
H Ni
H Ni

Tin hc vn phng
Cng ngh t
Cng ngh t
Qun tr mng
in cng nghip
Qun tr mng
Thit k ha
Cng ngh t
in t dn dng
in t cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
ng dng phn mm
in dn dng
in cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
in t cng nghip

in t cng nghip
C in t
in cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
in cng nghip
Thit k ha
Qun tr mng
ng dng phn mm
Cng ngh t
in cng nghip
in t cng nghip
in cng nghip
Thit k ha
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in t cng nghip
in dn dng
Lp trnh my tnh
in t dn dng
Lp trnh my tnh
Tin hc vn phng
ng dng phn mm

CN14
CN01
CN01
CN12
CN06
CN11
CN13
CN19
CN09
CN08
CN19
CN25
CN27
CN21
CN21
CN03
CN05
CN22
CN23
CN23
CN22
CN19
CN05
CN17
CN06
CN27
CN05
CN26
CN12
CN27
CN02
CN21
CN08
CN20
CN13
CN23
CN24
CN18
CN09
CN21
CN10
CN21
CN24
CN14
CN27

Bc Giang
H Ni
H Ty
H Ni
Vnh Ph
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Phc
Ngh An
H Ty
H Ni
H Ni
H Ty
Bc Giang
Ha Bnh
Nam nh/Nam H
Ngh An
Cng ha Dn ch c
H Ni
Hi Dng
Bc Ninh
Vnh Phc
Bc Ninh
H Ni
Thanh Ha
H Ni
Bc Giang
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ty
Qung Ninh
H Ni
H Ty
H Ni
H Ty
H Ty
H Ni
Bc Giang
Ninh Bnh
Nam nh
ng Nai
H Ty
H Ty

K ton doanh nghip


Cng ngh t
Thit k ha
in t cng nghip
in t cng nghip
in t cng nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Thit k ha
in t dn dng
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Thit k ha
K thut Hn
Thit k ha
Qun tr mng
ng dng phn mm
in cng nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
C in t
in cng nghip
Thit k ha
in dn dng
Qun tr mng
ng dng phn mm
in dn dng
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
in t cng nghip

CN15
CN02
CN13
CN08
CN22
CN08
CN25
CN28
CN27
CN11
CN17
CN13
CN21
CN10
CN18
CN11
CN26
CN04
CN13
CN11
CN14
CN20
CN08
CN28
CN16
CN17
CN16
CN28
CN15
CN28
CN05
CN10
CN11
CN10
CN04
CN20
CN13
CN07
CN12
CN27
CN06
CN06
CN18
CN19
CN09

Thanh Ha
Thanh Ha
H Ni
Yn Bi
Qung Tr
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Ph
Bc Giang
H Ty
Qung Ninh
Thanh Ha
Dk Lk
Qung Ninh
H Ty
Yn Bi
Thanh Ha
Thanh Ha
Nam nh
H Ni
H Ty
H Ni
Hi Dng
Thi Bnh
Lai Chu
H Ni
H Ty
Hng Yn
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Qung Ninh
Hng Yn
Thanh Ha
H Ni
H Ty
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh

in t cng nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
in t cng nghip
Ct gt kim loi
in dn dng
K ton doanh nghip
Thit k ha
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
KV3
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in cng nghip
ng dng phn mm
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
C in t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Cng ngh t
C in t
Qun tr mng
in cng nghip
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Ct gt kim loi
Cng ngh t
in t cng nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
in cng nghip
C in t
Qun tr mng
Cng ngh t
in t dn dng
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
Tin hc vn phng
Ct gt kim loi

CN08
CN15
CN26
CN08
CN03
CN06
CN15
CN13
CN11
CN22
CN23
CN10
CN03
CN23
CN29
CN14
CN10
CN19
CN19
CN02
CN15
CN02
CN19
CN11
CN06
CN01
CN24
CN02
CN03
CN01
CN08
CN05
CN17
CN28
CN05
CN05
CN03
CN12
CN18
CN23
CN25
CN27
CN10
CN14
CN03

Thanh Ha
Bc Ninh
Bc Giang
Thanh Ha
H Nam/Nam H
Vnh Ph
H Ty
Hi Hng
H Ni
H Ni
H Ni
Hng Yn/Hi Hng
Nam nh
H Nam
Nam nh
Thanh Ha
H Ni
Thanh Ha
Hng Yn
Nam nh
Hng Yn
H Ni
Thi Bnh
Bc Ninh
Vnh Ph
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Thi Bnh
Thi Bnh
H Ni
H Ty
Nam nh/Nam H
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Qung Ninh
Thanh Ha
Thi Bnh
H Ty/H Ni
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
Vnh Ph
Ngh An
Cao Bng

Cng ngh t
in t cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
Qun tr mng
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
in t dn dng
Cng ngh t
in t dn dng
in t cng nghip
Thit k ha
Cng ngh t
in cng nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
Cng ngh t
ng dng phn mm
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
in t dn dng
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
in t dn dng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh

CN18
CN08
CN20
CN06
CN21
CN05
CN20
CN24
CN08
CN16
CN10
CN25
CN23
CN02
CN23
CN22
CN13
CN19
CN05
CN21
CN16
CN05
CN27
CN18
CN14
CN25
CN17
CN03
CN22
CN02
CN02
CN01
CN09
CN12
CN28
CN28
CN17
CN06
CN19
CN09
CN17
CN28
CN16
CN07
CN10

Vnh Ph
Nam nh/Nam H
Vnh Phc
Thanh Ha
H Bc
Vnh Ph
Ngh An
Thanh Ha
Tuyn Quang
Ninh Bnh
Thi Bnh
Ninh Bnh
H Ni/H Ty
Vnh Ph
H Ty
Ngh An
Thanh Ha
H Ni
Nam nh
H Ty
H Ni
Qung Bnh
H Ty
Bc Ninh
Ngh An
Thanh Ha
H Ni
Ngh An
Hng Yn
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh
H Ni
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Bc Giang
Nam nh

Qun tr mng
in t dn dng
Lp trnh my tnh
in t dn dng
Qun tr mng
in cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Cng ngh t
C in t
in cng nghip
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
ng dng phn mm
ng dng phn mm
Cng ngh t
ng dng phn mm
Qun tr mng
in t cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
C in t
Cng ngh t
Cng ngh t
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
in t cng nghip
in cng nghip
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Tin hc vn phng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Tin hc vn phng
C in t
Qun tr mng
ng dng phn mm

CN12
CN21
CN24
CN09
CN11
CN20
CN25
CN03
CN17
CN19
CN19
CN20
CN03
CN11
CN08
CN14
CN27
CN02
CN27
CN25
CN09
CN25
CN01
CN04
CN02
CN03
CN05
CN15
CN29
CN28
CN16
CN12
CN12
CN09
CN06
CN08
CN11
CN15
CN14
CN17
CN29
CN14
CN03
CN11
CN14

Hi Dng
Vng Tu
H Ni
Campuchia
H Nam
Nam nh
H Ni
H Ty
H Ni
Hng Yn
H Ni
Hi Phng
H Ty
Thanh Ha
H Ni
Thanh Ha
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
Hi Dng
H Ni
Lin Bang Nga
Thanh Ha
Hng Yn
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ty
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Thi Bnh
Ngh An
Thanh Ha
H Ni
H Ni
TP. H Ch Minh
H Ni
H Nam
H Ty/H Ni
H Ni
Ninh Bnh

C in t
Tin hc vn phng
K ton doanh nghip
Thit k ha
in t dn dng
in t dn dng
Qun tr mng
Thit k ha
Thit k ha
Qun tr mng
in t dn dng
Thit k ha
Thit k ha
in cng nghip
in dn dng
Qun tr mng
in cng nghip
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
ng dng phn mm
ng dng phn mm
Cng ngh t
Cng ngh t
C in t
in dn dng
Qun tr mng
ng dng phn mm
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Thit k ha
in cng nghip
in cng nghip
in dn dng
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
Thit k ha
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
Thit k ha
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip

CN03
CN13
CN17
CN26
CN09
CN09
CN25
CN13
CN13
CN12
CN09
CN26
CN13
CN05
CN21
CN25
CN06
CN02
CN24
CN27
CN27
CN01
CN03
CN19
CN21
CN12
CN14
CN10
CN23
CN18
CN27
CN26
CN06
CN06
CN21
CN18
CN02
CN02
CN26
CN28
CN10
CN24
CN13
CN17
CN17

Thanh Ha
H Ni
Nam nh
Thi Bnh
Ngh An
Ngh An
Lng Sn
H Nam
Hng Yn
Bc Ninh
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Thi Bnh
H Ty
Thanh Ha
Hng Yn
Vnh Ph
Bc Ninh
H Ty
H Ni
Hi Dng
Bc Giang
Bc Ninh/H Bc
H Ni
Hi Dng
Thi Bnh
H Ni
Bc Ninh
Yn Bi
Nam nh
H Ty
Ngh An
H Tnh
Thi Bnh
Bc Giang/H Bc
H Ni
H Ni
H Nam
H Ni
Hng Yn/Hi Hng
H Ni
Lng Sn

K ton doanh nghip


K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Tin hc vn phng
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
in dn dng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Tin hc vn phng
Cng ngh t

in cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
C in t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Cng ngh t
Cng ngh t
K thut Hn
K ton doanh nghip
Qun tr mng

CN15
CN29
CN24
CN17
CN11
CN25
CN26
CN15
CN05
CN19
CN07
CN28
CN28
CN16
CN24
CN23
CN14
CN19
CN07
CN23
CN05
CN16
CN19
CN11
CN19
CN18
CN16
CN15
CN28
CN16
CN28
CN15
CN15
CN22
CN17
CN21
CN16
CN17
CN16
CN14
CN02
CN18
CN04
CN15
CN25

H Ni
Bc Giang
Thanh Ha
Vnh Phc
Lo Cai
H Ni
H Ni
H Ni
Ninh Bnh
Hi Dng/Hi Hng
Bc Ninh
Thanh Ha
H Ty
Bc Giang
Thi Bnh
Thanh Ha
Ninh Bnh
Tuyn Quang
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Nam nh
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Ph
H Ni
Hi Phng
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Sn La
H Ni
Qung Bnh
Hi Dng
H Ni
H Ni
H Ni

Tin hc vn phng
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Lp trnh my tnh
C in t
ng dng phn mm
Tin hc vn phng
in t dn dng
in t dn dng
Ct gt kim loi
Cng ngh t
C in t
ng dng phn mm
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
Ct gt kim loi
Cng ngh t
Thit k ha
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
Cng ngh t
Thit k ha
Qun tr mng
Thit k ha
Qun tr mng
Qun tr mng
ng dng phn mm
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in cng nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
in dn dng
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
in dn dng
Qun tr mng

CN14
CN11
CN20
CN24
CN19
CN27
CN14
CN09
CN09
CN07
CN01
CN04
CN27
CN03
CN01
CN19
CN27
CN01
CN07
CN01
CN27
CN13
CN25
CN11
CN09
CN01
CN26
CN25
CN26
CN24
CN25
CN14
CN11
CN29
CN07
CN10
CN18
CN06
CN16
CN26
CN07
CN14
CN16
CN06
CN11

H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang
Bc Giang
Bc Giang
Ninh Bnh
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Tnh
Thanh Ha
H Ni
Ninh Bnh
Thi Bnh
Thanh Ha
Ngh An
Thanh Ha
Thanh Ha
Hi Phng
Nam nh
Bc Ninh
Thanh Ha
H Ni
Ph Th/Vnh Ph
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
H Nam
H Ni
H Ni
H Ni
Hi Phng
H Tnh
Bc Ninh
H Ty
Ngh An
H Ni
H Ty
Bc Giang
Nam nh
Nam nh/Nam H

Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
in t dn dng
in t dn dng
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
C in t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
C in t
Cng ngh t
Cng ngh t
in t dn dng
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
C in t
Cng ngh t
Qun tr mng
Cng ngh t
in t dn dng
Cng ngh t
in cng nghip
Cng ngh t

CN10
CN15
CN15
CN10
CN15
CN22
CN23
CN24
CN19
CN19
CN17
CN17
CN16
CN17
CN15
CN12
CN28
CN23
CN09
CN05
CN24
CN24
CN22
CN02
CN01
CN04
CN28
CN09
CN04
CN01
CN01
CN21
CN28
CN08
CN02
CN24
CN01
CN03
CN19
CN25
CN19
CN23
CN19
CN20
CN18

Sn La
Hng Yn
H Ni
Thi Nguyn
H Ni
H Ni
Hi Dng/Hi Hng
Lai Chu
Cao Bng
Qung Ninh
Bc Giang
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Ngh An
Bc Giang
Qung Ninh
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
Thi Bnh
Thanh Ha
Thanh Ha
Thanh Ha
H Ni
Nam nh/Nam H
Thi Bnh
H Ni
Sn La
Bc Ninh
H Ty
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Hng Yn
Hi Dng/Hi Hng
Thi Bnh
H Ni
H Tnh
Thanh Ha
H Tnh
H Ni
Thanh Ha

Ct gt kim loi
K ton doanh nghip
C in t
in t cng nghip
Ct gt kim loi
Cng ngh t
Cng ngh t
Qun tr mng
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Qun tr mng
Qun tr mng
Thit k ha
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
in t dn dng
Qun tr mng
in t cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Ct gt kim loi
in t cng nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in dn dng
Thit k ha
Cng ngh t
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
in t cng nghip
in dn dng
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Cng ngh t

CN23
CN03
CN15
CN19
CN22
CN07
CN19
CN18
CN11
CN15
CN14
CN12
CN13
CN13
CN25
CN28
CN11
CN12
CN09
CN24
CN22
CN28
CN20
CN19
CN15
CN22
CN22
CN10
CN03
CN08
CN01
CN15
CN06
CN13
CN01
CN07
CN24
CN22
CN20
CN27
CN08
CN21
CN17
CN27
CN19

H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
H Ty
Thanh Ha
Bc Ninh/H Bc
Hng Yn
Thanh Ha
Thanh Ha
Hi Dng
Thi Bnh
Qung Ninh
Bc Ninh
H Ni
Thanh Ha
Nam nh
Vnh Ph/Vnh Phc
H Ty
Thanh Ha
H Giang
H Ty
H Ni
H Ni
H Ty
Lin Bang Nga
Bc Ninh/H Bc
Vnh Ph
Bc Giang/H Bc
H Ni
Yn Bi
Ngh An
H Nam/Nam H
H Ty
Nam nh
Vnh Ph/Vnh Phc
Thi Bnh
Vnh Ph
H Ty
Ha Bnh

K ton doanh nghip


K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
C in t
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
KV3
Ct gt kim loi
Qun tr mng
in dn dng
Cng ngh t
in t cng nghip
Ct gt kim loi
Cng ngh t
in cng nghip
in dn dng
in t cng nghip
Qun tr mng
in t cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in t cng nghip
Ct gt kim loi
ng dng phn mm
Ct gt kim loi
Thit k ha
in t cng nghip
Tin hc vn phng

CN29
CN15
CN28
CN15
CN01
CN16
CN16
CN12
CN11
CN04
CN20
CN02
CN18
CN29
CN16
CN24
CN11
CN23
CN03
CN25
CN21
CN03
CN09
CN03
CN19
CN05
CN21
CN08
CN11
CN08
CN15
CN20
CN25
CN18
CN11
CN09
CN20
CN20
CN22
CN03
CN27
CN03
CN13
CN08
CN14

H Ni
Bc Giang
Qung Ninh
Qung Ninh
Ninh Bnh
Ninh Bnh
H Giang
H Ty
H Ni
H Tnh
Hng Yn/Hi Hng
Ngh An
Thanh Ha
Bc Ninh
Thanh Ha
Nam nh
H Ty
Thi Bnh
Vnh Phc
Ha Bnh
H Ni
H Ni
H Ty
H Ty
Sn La
Ngh An
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Ph
Thanh Ha
H Ty
H Ni
Yn Bi
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
Hng Yn/Hi Hng
Nam nh/Nam H
Thi Bnh
Thi Bnh
H Ni

in t dn dng
Qun tr mng
in cng nghip
in cng nghip
in dn dng
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Qun tr mng
in t cng nghip
ng dng phn mm
C in t
C in t
Lp trnh my tnh
in dn dng
in cng nghip
Qun tr mng
in dn dng
in t cng nghip
Ct gt kim loi
in t cng nghip
in t dn dng
C in t
Cng ngh t
Thit k ha
Cng ngh t
Cng ngh t
Ct gt kim loi
Cng ngh t
Ct gt kim loi
in dn dng
in dn dng
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Qun tr mng
Qun tr mng
in dn dng
in t dn dng
Cng ngh t
Thit k ha

CN09
CN12
CN06
CN23
CN06
CN27
CN07
CN18
CN11
CN23
CN24
CN25
CN08
CN27
CN03
CN04
CN11
CN21
CN05
CN13
CN06
CN07
CN08
CN03
CN22
CN09
CN04
CN18
CN26
CN02
CN03
CN07
CN19
CN07
CN07
CN23
CN07
CN15
CN14
CN24
CN24
CN21
CN09
CN19
CN13

H Ty
H Nam
H Ni
Qung Ninh
Thanh Ha
H Ty
Thi Bnh
Qung Ninh
H Ni
Thanh Ha
Bc Ninh
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
Thanh Ha
Vnh Phc
Thanh Ha
Nam nh/Nam H
H Ni
Vnh Phc
Qung Ninh
H Ni
Hng Yn
Vnh Ph
H Ni
Vnh Phc
Hi Dng
Thi Bnh
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ni
Nam nh
H Ni
H Ni
H Ty
Bc Ninh
H Ni
H Ni
H Ni
Nam nh
Bc Giang

Cng ngh t
in t cng nghip
Qun tr mng
ng dng phn mm
C in t
in t cng nghip
Qun tr mng
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
in t dn dng
Cng ngh t
Tin hc vn phng
Thit k ha
in cng nghip
Thit k ha
in t dn dng
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Cng ngh t
in cng nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
in cng nghip
in t cng nghip

CN01
CN09
CN25
CN14
CN04
CN22
CN12
CN20
CN28
CN15
CN17
CN28
CN29
CN17
CN15
CN28
CN16
CN28
CN29
CN17
CN16
CN17
CN27
CN09
CN01
CN14
CN26
CN06
CN13
CN23
CN24
CN17
CN29
CN07
CN11
CN06
CN10
CN12
CN18
CN05
CN21
CN02
CN02
CN05
CN09

H Ni
H Ni
H Ni
Ha Bnh
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Ph
H Ni
Qung Ninh
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Bc Ninh
Nam nh
H Ni
H Ni
Qung Ninh
Hi Dng
Bc Ninh
H Nam
H Ni
Thanh Ha
Ngh An
H Ni
Hi Dng
H Ni
Hi Dng
H Ni
Cao Bng
H Ty
Hi Dng/Hi Hng
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
H Ty
H Ni
H Ni
Bc Giang
H Ty

Lp trnh my tnh
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
Thit k ha
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Thit k ha
K ton doanh nghip
Thit k ha
Qun tr mng
Tin hc vn phng
C in t
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in t dn dng
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Thit k ha
K ton doanh nghip
in t dn dng
ng dng phn mm
ng dng phn mm
Thit k ha
in t cng nghip
in t dn dng
Qun tr mng
Qun tr mng
ng dng phn mm
ng dng phn mm
in dn dng
Ct gt kim loi
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Tin hc vn phng
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Thit k ha

CN10
CN14
CN15
CN26
CN09
CN10
CN26
CN15
CN26
CN27
CN24
CN26
CN03
CN07
CN10
CN17
CN09
CN15
CN12
CN13
CN17
CN21
CN27
CN14
CN13
CN09
CN21
CN13
CN25
CN27
CN14
CN07
CN07
CN17
CN17
CN14
CN24
CN16
CN22
CN01
CN05
CN26
CN28
CN08
CN13

H Ni
Hi Dng
Bc Giang
Nam nh
H Ty
H Ty
Hi Dng
Hng Yn
H Ni
H Ty
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
Hng Yn
Ph Th
Bc Giang
Bc Ninh
Nam nh
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ty
H Ni
H Ni
Hng Yn
Hi Dng/Hi Hng
H Ty
H Ni
Qung Ninh
H Ni
Ninh Bnh
Nam nh
H Ni
Thi Bnh
H Ni
Hi Dng
H Ni
Tuyn Quang
Ninh Bnh
Ngh An
Thi Bnh
Thi Bnh
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni

K ton doanh nghip


Qun tr mng
K ton doanh nghip
Thit k ha
in t cng nghip
in t cng nghip
in t cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
ng dng phn mm
Cng ngh t
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Tin hc vn phng
C in t
in cng nghip
C in t
Thit k ha
C in t
K ton doanh nghip
Thit k ha
in t cng nghip
C in t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in t dn dng
Cng ngh t
in t cng nghip
ng dng phn mm
Ct gt kim loi
in cng nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip
Thit k ha
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng

CN16
CN11
CN28
CN26
CN22
CN22
CN08
CN12
CN02
CN14
CN18
CN17
CN27
CN14
CN04
CN05
CN04
CN13
CN04
CN28
CN26
CN09
CN03
CN18
CN17
CN22
CN20
CN16
CN28
CN27
CN05
CN24
CN01
CN23
CN02
CN09
CN27
CN03
CN05
CN28
CN21
CN26
CN20
CN10
CN12

Qung Ninh
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
H Ty
Nam nh
Ha Bnh
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Ni
Bc Giang
H Ni
H Ni
Hi Dng
Hi Dng
H Ni
H Ni
Tuyn Quang
Vnh Ph
Thi Bnh
Hng Yn
Lng Sn
H Ni
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Ty
H Nam
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Hi Dng
Hng Yn
Ha Bnh
Nam nh/Nam H
Thanh Ha

in cng nghip
in dn dng
ng dng phn mm
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
C in t
Qun tr mng
Cng ngh t
ng dng phn mm
Qun tr mng
Qun tr mng
C in t
Lp trnh my tnh
Thit k ha
Qun tr mng
in cng nghip
in t cng nghip
C in t
C in t
Cng ngh t
Qun tr mng
in t cng nghip
Cng ngh t
Ct gt kim loi
ng dng phn mm
Cng ngh t
Qun tr mng
in t cng nghip
Ct gt kim loi
K ton doanh nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
Thit k ha
in dn dng
Cng ngh t
in cng nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
K ton doanh nghip
C in t
Thit k ha
in t dn dng

CN06
CN06
CN14
CN01
CN02
CN01
CN19
CN11
CN19
CN27
CN24
CN12
CN04
CN24
CN26
CN25
CN05
CN08
CN03
CN19
CN01
CN12
CN08
CN19
CN07
CN14
CN01
CN12
CN22
CN07
CN29
CN13
CN15
CN13
CN06
CN19
CN20
CN16
CN11
CN18
CN17
CN04
CN13
CN21
CN23

H Nam/Nam H
Hng Yn/Hi Hng
Ninh Bnh
Tuyn Quang
H Ty
H Nam
Qung Bnh
Thanh Ha
Lng Sn
Ninh Bnh
Ninh Bnh
Nam nh
H Ty
Ngh An
Bc Giang/H Bc
Thanh Ha
Thanh Ha
Thanh Ha
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Qung Ninh
H Ni
H Ty
Nam nh
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
Vnh Ph
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang
Qung Ninh
H Ni

in cng nghip
in dn dng
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t dn dng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
C in t
C in t
Qun tr mng
Thit k ha
C in t
Thit k ha
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
Cng ngh t
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in cng nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
Thit k ha
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng

CN20
CN21
CN16
CN05
CN02
CN03
CN17
CN23
CN15
CN17
CN19
CN19
CN27
CN03
CN19
CN25
CN26
CN03
CN13
CN16
CN16
CN26
CN02
CN01
CN24
CN20
CN29
CN26
CN16
CN15
CN15
CN11
CN10
CN13
CN16
CN12
CN17
CN15
CN15
CN13
CN29
CN03
CN29
CN16
CN25

Thanh Ha
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Bc Ninh
Lo Cai
Thanh Ha
Ha Bnh
H Ni
Thanh Ha
H Ty
Thanh Ha
Qung Ninh
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh
H Ni
Bc Ninh
H Ni
Ngh An
Ninh Bnh
Ngh An
Lin Bang Nga
Ninh Bnh
Hng Yn
Yn Bi
H Ni
H Ni
H Ni
Sn La
Nam nh/Nam H
H Ni
Hi Dng/Hi Hng
Hi Dng/Hi Hng
Hi Phng
H Ni
H Ni
H Ni
Hi Dng
Thanh Ha
H Ty/H Ni
Hng Yn/Hi Hng
Tuyn Quang
Vnh Ph

K ton doanh nghip


K ton doanh nghip
in cng nghip
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in dn dng
Cng ngh t
Qun tr mng
Qun tr mng
Qun tr mng
in cng nghip
in t cng nghip
Tin hc vn phng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Thit k ha
C in t
Cng ngh t
Qun tr mng
Qun tr mng
Thit k ha
Tin hc vn phng
in cng nghip
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
C in t
C in t
in t cng nghip
in dn dng
Qun tr mng
in cng nghip
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t

CN28
CN17
CN05
CN24
CN05
CN13
CN28
CN26
CN16
CN29
CN16
CN17
CN16
CN07
CN03
CN11
CN25
CN24
CN21
CN08
CN14
CN15
CN18
CN26
CN04
CN02
CN12
CN25
CN26
CN13
CN06
CN18
CN10
CN22
CN19
CN19
CN22
CN07
CN25
CN05
CN10
CN22
CN23
CN17
CN02

H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ty
H Ni
Qung Ninh
H Ty
Thi Bnh
H Ni
Hi Dng
H Ni
Hi Dng/Hi Hng
Lm ng
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Nam
Ph Th
H Ty
H Ty
H Ni
Bc Giang
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Bc Ninh/H Bc
H Ty
Hng Yn
Vnh Phc/Vnh Ph
Thanh Ha
H Ty
Thanh Ha
Nam nh
H Ni
Thanh Ha
H Ni
Hi Phng
Nam nh
Ngh An
H Ty
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Nam
Yn Bi

ng dng phn mm
in cng nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Tin hc vn phng
Ct gt kim loi
Cng ngh t
Qun tr mng
C in t
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
in cng nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Lp trnh my tnh
in t dn dng
in t cng nghip
C in t
Cng ngh t
Qun tr mng
Thit k ha
in dn dng
in cng nghip
in t cng nghip
ng dng phn mm
in t cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
Tin hc vn phng
ng dng phn mm
in cng nghip
Tin hc vn phng

CN27
CN06
CN10
CN29
CN05
CN20
CN05
CN19
CN14
CN07
CN03
CN27
CN11
CN04
CN08
CN15
CN25
CN21
CN08
CN01
CN20
CN10
CN23
CN09
CN22
CN27
CN04
CN19
CN25
CN26
CN21
CN20
CN09
CN27
CN08
CN17
CN15
CN29
CN26
CN29
CN03
CN14
CN14
CN05
CN14

H Ni
Ngh An
Thanh Ha
H Ty
H Ni
Bc Giang/H Bc
H Ty
Hng Yn/Hi Hng
H Ty
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
Hng Yn
Bc Ninh/H Bc
Hi Dng
H Ni
H Ty
Thanh Ha
H Ni
Nam nh
H Ni
H Ni
Bc Giang
H Ni
H Ni
Bc Giang/H Bc
Hi Phng
Yn Bi
Ninh Bnh
Thi Bnh
Thanh Ha
Thi Bnh
H Ni
H Ni
Qung Ninh
Hi Dng
H Ni
Qung Ninh
Hi Dng
H Ty
H Ni

in cng nghip
in t dn dng
Qun tr mng
Ct gt kim loi
in dn dng
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Thit k ha
in cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
in t cng nghip
Thit k ha
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
Cng ngh t
KV2
Cng ngh t
in t dn dng
C in t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
K ton doanh nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
in t dn dng
Cng ngh t
Cng ngh t
in cng nghip

CN06
CN21
CN25
CN03
CN07
CN18
CN18
CN17
CN08
CN13
CN06
CN18
CN11
CN01
CN28
CN20
CN23
CN02
CN01
CN22
CN25
CN05
CN24
CN25
CN12
CN17
CN11
CN25
CN02
CN23
CN23
CN01
CN23
CN04
CN19
CN16
CN18
CN12
CN16
CN05
CN28
CN23
CN01
CN01
CN20

Hi Phng
Bc Giang/H Bc
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
Nam nh
H Ni
H Ty
H Ty
H Ty
Hi Dng
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Ph
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Nam
Nam nh
Thi Bnh
H Ni
Nam nh
H Ni
H Ni
Bc Ninh
Nam nh
Hng Yn/Hi Hng
H Ni
Hi Phng
H Ty
Nam nh
H Ni
Ngh An
Ninh Bnh
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni

in t cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
in cng nghip
in cng nghip
C in t
Lp trnh my tnh
C in t
in t cng nghip
C in t
in cng nghip
Qun tr mng
in dn dng
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
in cng nghip
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
in dn dng
K thut Hn
in t cng nghip
Qun tr mng
in dn dng
Ct gt kim loi
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Ct gt kim loi
Cng ngh t
C in t
ng dng phn mm
C in t
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in cng nghip
in t cng nghip
ng dng phn mm
Thit k ha
in dn dng
in cng nghip
K ton doanh nghip

CN08
CN02
CN12
CN20
CN20
CN04
CN11
CN19
CN08
CN04
CN06
CN25
CN21
CN16
CN14
CN05
CN03
CN10
CN15
CN28
CN25
CN21
CN07
CN08
CN27
CN25
CN07
CN03
CN17
CN01
CN03
CN02
CN04
CN14
CN04
CN17
CN23
CN18
CN20
CN08
CN27
CN26
CN06
CN20
CN28

Thi Nguyn
H Ni
Ngh An
Qung Ninh
H Ni
H Ty
Ngh An
Qung Ninh
H Ty
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Nam nh/Nam H
H Ni
H Ty
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Hi Dng
H Ni
H Ni
H Ni
Lng Sn
H Ni
H Ty
Thanh Ha
Thi Bnh
Bc Ninh/H Bc
Thi Bnh
H Ni
Qung Ninh
Bc Ninh
Thi Nguyn
Qung Ninh
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
Thanh Ha
Hi Dng
Vnh Phc
Tuyn Quang
Vnh Phc
Bc Giang
H Ni
Qung Ninh

in cng nghip
in dn dng
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
in dn dng
K ton doanh nghip
in cng nghip
Tin hc vn phng
Thit k ha
K ton doanh nghip
in cng nghip
in t dn dng
Thit k ha
Thit k ha
Qun tr mng
in t dn dng
in cng nghip
in cng nghip
in dn dng
in t dn dng
Lp trnh my tnh
Tin hc vn phng
Qun tr mng
Cng ngh t
in cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
Qun tr mng
Qun tr mng
Thit k ha
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
in cng nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip

CN06
CN21
CN06
CN24
CN25
CN07
CN15
CN06
CN14
CN13
CN15
CN20
CN21
CN26
CN26
CN25
CN23
CN06
CN05
CN07
CN27
CN23
CN10
CN14
CN25
CN02
CN27
CN20
CN02
CN12
CN12
CN12
CN13
CN08
CN29
CN26
CN20
CN20
CN15
CN28
CN17
CN25
CN16
CN02
CN17

H Ni
H Tnh
Bc Giang
Thi Bnh
Nam nh
H Ni
H Nam/Nam H
Thi Nguyn/Bc Thi
Nam nh
H Ni
H Ni
Bc Giang
Bc Ninh
H Nam
Thi Bnh
Qung Ninh
Bc Giang
H Ni
Nam nh
Hng Yn
Bc Giang
Hi Dng
Vnh Ph
H Ni
Thanh Ha
Ngh An
Hi Dng
H Ni
Qung Ninh
Thanh Ha
Qung Ninh
H Ty
H Nam/Nam H
Hi Dng/Hi Hng
H Nam
Hi Phng
H Ni
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Qung Ninh
Yn Bi
H Ni/H Ty
H Nam
H Ni

K ton doanh nghip


Ct gt kim loi
in t cng nghip
Thit k ha
Qun tr mng
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Qun tr mng
Thit k ha
Qun tr mng
in t cng nghip
in t cng nghip
in t dn dng
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
ng dng phn mm
ng dng phn mm
in cng nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in dn dng
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
C in t
C in t
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Thit k ha
in cng nghip
Qun tr mng

CN17
CN03
CN08
CN13
CN12
CN16
CN20
CN19
CN01
CN24
CN13
CN25
CN08
CN09
CN09
CN16
CN10
CN15
CN24
CN15
CN17
CN10
CN14
CN27
CN06
CN19
CN25
CN27
CN16
CN15
CN07
CN19
CN18
CN18
CN24
CN15
CN10
CN28
CN04
CN04
CN28
CN01
CN13
CN21
CN12

H Ni
Thanh Ha
Hi Dng
H Ni
Tuyn Quang
Ninh Bnh
Thi Bnh
H Ni
Hi Dng
Ninh Bnh
Bc Ninh
H Tnh
H Ni
Qung Bnh
Thi Bnh
H Ty
H Ty
H Ni
Vnh Phc/Vnh Ph
H Ni
H Ni
Ngh An
Bc Giang
H Ni
Cao Bng
Nam nh
Hng Yn
Ninh Bnh
Hng Yn/Hi Hng
Bc Ninh
H Ty
Thanh Ha
H Ni
Nam nh
Nam nh/Nam H
H Nam
Hi Phng
H Nam
H Ty
H Ni
Hng Yn
Hi Dng/Hi Hng
H Ty
Thi Bnh
Thanh Ha

Cng ngh t
in cng nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
C in t
in dn dng
in t cng nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Thit k ha
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
C in t
in t dn dng
in t cng nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in t cng nghip
in cng nghip
in t dn dng
in t dn dng
Lp trnh my tnh
in t dn dng
Ct gt kim loi
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
in t dn dng

CN02
CN21
CN13
CN17
CN22
CN18
CN16
CN28
CN04
CN07
CN22
CN21
CN15
CN15
CN16
CN16
CN01
CN12
CN28
CN29
CN14
CN26
CN15
CN17
CN15
CN23
CN07
CN03
CN09
CN22
CN18
CN29
CN16
CN15
CN22
CN23
CN06
CN21
CN21
CN11
CN09
CN07
CN10
CN08
CN09

H Ty
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
Qung Ninh
Bc Ninh
Ph Th
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Bc Ninh
Thanh Ha
Thi Bnh
H Nam
Thanh Ha
Thi Bnh
H Ni
Ha Bnh
H Ni
H Ty/H Ni
H Ty
Tuyn Quang
Thi Bnh
H Ni
Lm ng
H Nam
Vnh Ph
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Ngh An
H Ni
TP H Ch Minh
Ngh An
Ngh An
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang
Hi Dng/Hi Hng
H Ni
Ngh An
Hng Yn/Hi Hng
H Ni
H Ni
Yn Bi

Cng ngh t
in cng nghip
ng dng phn mm
Thit k ha
Tin hc vn phng
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
K thut Hn
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Thit k ha
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in cng nghip
Cng ngh t
in t dn dng
in t cng nghip
in t cng nghip
in cng nghip
in t dn dng
in cng nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Tin hc vn phng
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
Ct gt kim loi
Cng ngh t
Cng ngh t
Qun tr mng
Cng ngh t
K ton doanh nghip

CN02
CN06
CN14
CN13
CN14
CN24
CN08
CN23
CN12
CN25
CN08
CN24
CN02
CN04
CN05
CN01
CN01
CN29
CN26
CN03
CN19
CN16
CN06
CN02
CN23
CN22
CN09
CN05
CN21
CN29
CN12
CN11
CN10
CN17
CN26
CN10
CN17
CN21
CN27
CN07
CN01
CN02
CN11
CN18
CN28

H Ni
Hng Yn
H Ty
Hng Kng
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang/H Bc
Qung Ninh
Ngh An
H Ty/H Ni
Bc Ninh
H Ty
H Ty
Thi Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Hi Phng
H Ty
H Ni
Thi Nguyn
H Ni
Ngh An
Bc Giang
H Ni
Hng Yn
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Nam
H Ni
H Ni
H Ty
H Ty
H Tnh
H Ni
H Ni
Hi Dng/Hi Hng
H Ty

Thit k ha
K ton doanh nghip
K thut Hn
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
Tin hc vn phng
Cng ngh t
ng dng phn mm
in cng nghip
Thit k ha
Thit k ha
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
ng dng phn mm
in t cng nghip
ng dng phn mm
in t cng nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Qun tr mng
Qun tr mng
in dn dng
in cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
in t cng nghip
in t dn dng
Lp trnh my tnh
in cng nghip
C in t
ng dng phn mm
Qun tr mng
Thit k ha
Cng ngh t

CN13
CN15
CN04
CN28
CN10
CN15
CN27
CN20
CN17
CN26
CN17
CN13
CN01
CN14
CN20
CN26
CN13
CN10
CN08
CN23
CN29
CN27
CN14
CN08
CN14
CN22
CN25
CN15
CN14
CN25
CN12
CN21
CN06
CN25
CN23
CN02
CN22
CN23
CN10
CN20
CN04
CN27
CN12
CN26
CN02

H Nam
Nam H
H Ni
H Ni
H Ni
Hi Dng/Hi Hng
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Ty
H Ni
H Ty
H Ty
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Bc Thi
Thi Bnh
Nam nh
Bc Ninh
Thi Bnh
Ph Th
Ph Th
H Ni
Thi Bnh
H Ni
Vnh Phc
H Ty
H Ni
Thi Bnh
H Ty
H Ni
H Ty
H Ni
Lo Cai
H Ni
Bc Giang
Thanh Ha
Vnh Phc
H Ty
Thanh Ha
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ni
H Ni

in t cng nghip
ng dng phn mm
Qun tr mng
Qun tr mng
Cng ngh t
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Thit k ha
in dn dng
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
in cng nghip
Thit k ha
ng dng phn mm
in cng nghip
in cng nghip
Qun tr mng
ng dng phn mm
in dn dng
C in t
Qun tr mng
K ton doanh nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
ng dng phn mm
in t cng nghip
Qun tr mng
in cng nghip
Cng ngh t
C in t
ng dng phn mm
in t cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
Cng ngh t
Ct gt kim loi
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Qun tr mng
Lp trnh my tnh

CN22
CN27
CN24
CN25
CN01
CN22
CN24
CN23
CN13
CN06
CN08
CN24
CN18
CN20
CN25
CN27
CN05
CN20
CN25
CN14
CN07
CN04
CN13
CN15
CN06
CN15
CN01
CN14
CN08
CN25
CN06
CN18
CN04
CN14
CN22
CN11
CN18
CN07
CN18
CN03
CN11
CN10
CN01
CN12
CN10

Qung Ninh
Hng Yn
H Ty
Thanh Ha
H Ni
H Ty
H Ty
Nam nh
H Ni/H Ty
Bc Ninh/H Bc
Bc Ninh
Qung Ninh
Hi Phng
H Ni
Hi Phng
H Ty
Vnh Phc/Vnh Ph
Nam nh
Hng Yn
H Ni
H Ni
H Ni
Vnh Ph
H Ni
H Nam
Vnh Ph/Vnh Phc
Ngh An
H Ni
Bc Kn
Bc Ninh
H Ni
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ni
Thanh Ha
Bc Giang/H Bc
Bc Ninh
H Ty
Bc Ninh
Thi Bnh
H Ty
Bc Giang
Bc Giang
Thi Bnh

K ton doanh nghip


Ct gt kim loi
in cng nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
K thut Hn
in cng nghip
in t dn dng
K ton doanh nghip
C in t
in cng nghip
in cng nghip
C in t
in cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
in t dn dng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
Qun tr mng
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Qun tr mng
in cng nghip
in t dn dng
Cng ngh t
C in t
C in t
in t cng nghip
in cng nghip
C in t
Ct gt kim loi
in t cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in t cng nghip
in dn dng

CN28
CN03
CN06
CN21
CN14
CN04
CN05
CN23
CN16
CN04
CN20
CN05
CN04
CN05
CN21
CN05
CN18
CN19
CN03
CN09
CN07
CN17
CN15
CN13
CN11
CN25
CN10
CN11
CN25
CN06
CN09
CN02
CN04
CN04
CN08
CN05
CN19
CN03
CN08
CN06
CN06
CN20
CN23
CN29
CN21

H Ni
Thanh Ha
Bc Ninh
H Ni
Hng Yn
Lai Chu
Thanh Ha
H Tnh
Nam nh
Thi Bnh
Cao Bng
Hng Yn
H Ty
Qung Ninh
H Ni
Hng Yn/Hi Hng
H Ty
H Ty
Vnh Phc
Bc Ninh
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Hi Dng
H Nam
H Ty
Vnh Phc/Vnh Ph
H Ni
Ninh Bnh
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Nam nh
Ph Th
H Ni
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Ninh Bnh
H Ty
Bc Ninh/H Bc
Thanh Ha

K ton doanh nghip


in dn dng
C in t
Ct gt kim loi
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
in t dn dng
Cng ngh t
in t cng nghip
Qun tr mng
in cng nghip
in cng nghip
in t cng nghip
K thut Hn
in dn dng
Thit k ha
Cng ngh t
ng dng phn mm
in t dn dng
Cng ngh t
Cng ngh t
Ct gt kim loi
in t cng nghip
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
in t cng nghip
in t dn dng
in cng nghip
in cng nghip
Lp trnh my tnh
in cng nghip
ng dng phn mm
Lp trnh my tnh
Tin hc vn phng
K thut Hn
in cng nghip
Ct gt kim loi
Qun tr mng
K thut Hn

CN16
CN06
CN04
CN07
CN12
CN10
CN23
CN23
CN01
CN08
CN27
CN13
CN20
CN06
CN22
CN07
CN21
CN26
CN02
CN27
CN09
CN18
CN01
CN07
CN22
CN06
CN24
CN12
CN24
CN16
CN07
CN08
CN09
CN05
CN05
CN24
CN05
CN14
CN11
CN14
CN07
CN05
CN07
CN24
CN04

H Ni
Thanh Ha
Thi Bnh
Thi Bnh
Thanh Ha
Bc Ninh/Hng Yn
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Hng Yn
H Ty
H Ni
Bc Ninh
H Ty
Hi Dng/Hi Hng
Thanh Ha
Thanh Ha
H Ni
Thanh Ha
Thanh Ha
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Ty
H Ni
Thanh Ha
Ninh Bnh
H Ni
H Nam
Thi Bnh
H Ty
Lng Sn
H Ni
H Nam
H Ty
Nam nh/Nam H
Ninh Bnh
Thi Bnh
H Ty
Hng Yn
H Ni
Vnh Phc/Vnh Ph
Bc Ninh
H Ni
H Ni

Qun tr mng
KV1
in t cng nghip
in cng nghip
ng dng phn mm
Cng ngh t
Tin hc vn phng
in t dn dng
in t dn dng
in cng nghip
C in t
C in t
in t cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Thit k ha
in cng nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
in t dn dng
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Tin hc vn phng
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
in dn dng
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
in cng nghip
in dn dng
in t cng nghip
in cng nghip
in t dn dng
Cng ngh t
K thut Hn
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Qun tr mng
Cng ngh t
K ton doanh nghip

CN11
CN23
CN22
CN06
CN14
CN18
CN14
CN09
CN23
CN05
CN19
CN04
CN22
CN02
CN20
CN01
CN19
CN13
CN06
CN08
CN17
CN09
CN17
CN22
CN26
CN03
CN16
CN02
CN01
CN21
CN05
CN24
CN10
CN05
CN06
CN09
CN21
CN09
CN01
CN07
CN16
CN22
CN11
CN18
CN17

H Ni
Ha Bnh
Bc Giang
Thi Bnh
H Tnh
H Ni
H Ni
H Ni
H Tnh
H Ni
Hi Phng
H Ni
Bc Giang
Yn Bi
H Ni
Hng Yn
H Ty
H Ni
Thi Bnh
H Ni
Thi Bnh
Nam nh/Nam H
Ngh An
Ngh An
H Ni
H Ni
Qung Ninh
H Ty
Thi Bnh
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Bc
H Ni
H Ty
H Nam
Bc Giang
Thi Bnh
Hi Dng/Hi Hng
H Ni
H Ni
H Ty

Tin hc vn phng
Cng ngh t
Qun tr mng
Thit k ha
Thit k ha
in cng nghip
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Thit k ha
Ct gt kim loi
Thit k ha
Cng ngh t
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Qun tr mng
Qun tr mng
in t cng nghip
Qun tr mng
Thit k ha
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Qun tr mng
in dn dng
KV2-NT
in t dn dng
in t cng nghip
in t cng nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
Thit k ha
Qun tr mng
in cng nghip
Qun tr mng
C in t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip

CN26
CN01
CN11
CN27
CN26
CN26
CN21
CN12
CN07
CN10
CN12
CN26
CN23
CN03
CN13
CN02
CN01
CN10
CN12
CN12
CN12
CN22
CN25
CN13
CN22
CN24
CN20
CN25
CN21
CN23
CN23
CN23
CN22
CN22
CN12
CN12
CN26
CN12
CN06
CN23
CN12
CN19
CN02
CN29
CN08

Thanh Ha
Ph Th
Vnh Ph
H Ty
H Ni
H Nam
Bc Ninh
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Thanh Ha
x
Bc Ninh/H Bc
H Ty
Vnh Phc
Bc Giang/H Bc
H Ni
Thanh Ha
Lai Chu
H Ni
Hi Dng
H Ni
H Ni
H Ni
Nam nh
Bc Giang
Bc Ninh
Thi Bnh
Tha Thin Hu
Thi Bnh
H Ni
H Tnh
H Ty
H Ni
H Ty
Qung Ninh
H Ni
Thanh Ha
H Ty
Bc Giang
H Ty/H Ni
H Ty
H Ni
H Ty
Bc Giang
Bc Giang/H Bc

Cng ngh t
C in t
Qun tr mng
Thit k ha
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Thit k ha
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
in cng nghip
KV1
ng dng phn mm
Cng ngh t
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
in dn dng
Ct gt kim loi
K ton doanh nghip
Thit k ha
in cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
C in t
in cng nghip
ng dng phn mm
in dn dng
Thit k ha
in dn dng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in cng nghip
C in t
Cng ngh t
Cng ngh t
Lp trnh my tnh

in cng nghip
in t cng nghip

CN02
CN19
CN12
CN13
CN05
CN10
CN13
CN11
CN22
CN05
CN23
CN14
CN19
CN16
CN27
CN24
CN08
CN18
CN09
CN07
CN03
CN28
CN26
CN20
CN29
CN03
CN22
CN03
CN20
CN14
CN27
CN06
CN13
CN21
CN16
CN18
CN21
CN04
CN18
CN18
CN24
CN07
CN23
CN20
CN09

Hng Yn/Hi Hng


H Ni
H Ni
H Ni
Sn La
Hi Hng
Ha Bnh
Ph Th/Vnh Ph
H Ni
Qung Ninh
Thi Bnh
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Nam nh
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ty
H Ni
Hng Yn
Tuyn Quang
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
Hi Dng/Hi Hng
H Ty
Ukraina
Ngh An
Hng Yn
Hi Hng
Qung Ninh
H Ty
Thanh Ha
H Tnh
Nam nh
Hi Dng/Hi Hng
H Ni
Hng Yn
H Nam/Nam H

Hng Yn/Hi Hng

Qun tr mng
Qun tr mng
in cng nghip
Tin hc vn phng
in cng nghip
Cng ngh t
Tin hc vn phng
ng dng phn mm
Cng ngh t
Thit k ha
Qun tr mng
in cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
in cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
in cng nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Thit k ha
in dn dng
K ton doanh nghip
in cng nghip
KV3
KV2-NT
in t cng nghip

CN25
CN12
CN20
CN26
CN20
CN02
CN14
CN27
CN02
CN13
CN25
CN06
CN02
CN20
CN10
CN24
CN15
CN01
CN08
CN12
CN16
CN28
CN16
CN13
CN06
CN16
CN16
CN28
CN12
CN28
CN28
CN02
CN02
CN02
CN20
CN09
CN02
CN19
CN25
CN06
CN16
CN20
CN23
CN23
CN09

Vnh Ph
Thi Bnh
Nam nh
H Tnh
H Tnh
Ngh An
Ngh An
Bc Ninh
Nam nh
Bc Ninh
H Ni
H Ty
H Ni
Bc Ninh
Nam nh
H Ty
Bc Giang
Bc Ninh
Hng Yn
Hng Yn
H Ty
Qung Bnh
H Ty
H Ni
H Ty
Thanh Ha
Bc Ninh
Hng Yn
Nam nh/Nam H
Nam nh/Nam H
Hi Dng/Hi Hng
Thanh Ha
Thi Bnh
Ngh An
Ninh Bnh
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Hi Phng
x
H Ni
Thanh Ha
Bc Giang
Thanh Ha

Lp trnh my tnh
in cng nghip
C in t
Qun tr mng
in t cng nghip
C in t
in cng nghip
in t cng nghip

in cng nghip
K thut Hn
Thit k ha
in t cng nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Qun tr mng
Tin hc vn phng
Cng ngh t
in t cng nghip
in t cng nghip
ng dng phn mm
C in t
Cng ngh t
in cng nghip
Qun tr mng
in t cng nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Ct gt kim loi
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
C in t
Thit k ha
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
KV2-NT
in dn dng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in cng nghip

CN10
CN05
CN04
CN11
CN08
CN04
CN05
CN08
CN23
CN27
CN06
CN04
CN26
CN22
CN02
CN09
CN12
CN26
CN02
CN09
CN08
CN14
CN04
CN18
CN05
CN25
CN08
CN18
CN27
CN16
CN22
CN03
CN17
CN28
CN03
CN13
CN24
CN28
CN16
CN23
CN23
CN07
CN28
CN16
CN20

Thi Bnh
Hi Dng
Ninh Bnh
H Ni
H Ni
Hi Dng
Thanh Ha
Bc Ninh/H Bc
Sn La
Hi Dng
Bc Ninh
Thi Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
Ngh An
H Nam
Ninh Bnh
Bc Giang
Thanh Ha
H Ty
H Ni
Nam nh
Vnh Ph
Bc Ninh
Thanh Ha
H Ty
Thanh Ha
Nam nh
H Ni
H Ni
Qung Ninh
H Nam
Thi Bnh
Bc Giang
Bc Ninh/H Bc
H Ni
Bc Ninh
Ha Bnh
Bc Ninh/H Bc
Ngh An
H Ni
Hng Yn
Hng Yn/Hi Hng
Hi Dng

Thit k ha
in cng nghip
C in t
in dn dng
in cng nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
in t cng nghip
in dn dng
in cng nghip
in t cng nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Cng ngh t
Tin hc vn phng
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Thit k ha
Tin hc vn phng
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
C in t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t dn dng
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Qun tr mng
in t cng nghip
Ct gt kim loi
in t cng nghip
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in t dn dng
Qun tr mng
Qun tr mng
C in t

CN13
CN05
CN04
CN07
CN06
CN26
CN28
CN09
CN21
CN21
CN21
CN08
CN02
CN06
CN01
CN14
CN27
CN15
CN24
CN01
CN10
CN26
CN14
CN08
CN29
CN26
CN04
CN18
CN16
CN09
CN25
CN28
CN12
CN09
CN03
CN22
CN14
CN17
CN02
CN23
CN23
CN25
CN23
CN12
CN04

Thi Bnh
Ngh An
Thanh Ha
Ninh Bnh
H Ni
H Nam
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Thanh Ha
Vnh Phc/Vnh Ph
Thanh Ha
Nam nh
Hi Dng/Hi Hng
Vnh Phc
H Ni
Qung Ninh
Hng Yn
Thanh Ha
Qung Ninh
Nam nh
Nam nh
Nam nh
Bc Ninh
Qung Ninh
Nam nh
Thanh Ha
Ha Bnh
Ngh An
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Nam nh
H Ni
H Nam
Hi Dng
H Ni
Bc Giang

in dn dng
Cng ngh t
in cng nghip
in cng nghip
Cng ngh t
K thut Hn
in cng nghip
in dn dng
Cng ngh t
in t dn dng
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
Thit k ha
Lp trnh my tnh
in cng nghip
in t cng nghip
in dn dng
Qun tr mng
Cng ngh t
Cng ngh t
Thit k ha
ng dng phn mm
Tin hc vn phng
in t cng nghip
ng dng phn mm
Thit k ha
Cng ngh t
ng dng phn mm
in cng nghip
C in t
Cng ngh t
Cng ngh t
C in t
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in dn dng
in cng nghip
Qun tr mng
in t cng nghip
C in t
in t cng nghip
Qun tr mng

CN21
CN19
CN20
CN05
CN02
CN04
CN23
CN05
CN21
CN01
CN09
CN15
CN07
CN26
CN11
CN20
CN22
CN21
CN25
CN18
CN01
CN13
CN27
CN26
CN08
CN14
CN13
CN01
CN07
CN27
CN05
CN04
CN18
CN18
CN19
CN10
CN01
CN24
CN06
CN05
CN12
CN08
CN04
CN22
CN12

Bc Giang
Lm ng
Qung Ninh
Bc Ninh/H Bc
H Ni
Bc Giang
Hi Phng
H Nam/Nam H
Hng Yn
Lin Bang Nga
Thanh Ha
Qung Ninh
H Ni
Tuyn Quang
Ngh An
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Hng Yn
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Nam nh
Thanh Ha
Hi Phng
H Ty
Bc Giang
Hi Dng
H Ty
Bc Ninh
H Ni
Vnh Phc
H Ty/H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Nam nh
Bc Ninh/H Bc
H Ni
Ngh An
Bc Ninh
Thanh Ha
H Ni
H Ni

in t cng nghip
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
in cng nghip
in t cng nghip
C in t
in cng nghip
Cng ngh t
ng dng phn mm
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Cng ngh t
Qun tr mng
C in t
C in t
Thit k ha
in cng nghip
C in t
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Cng ngh t

CN21
CN24
CN28
CN27
CN17
CN16
CN17
CN23
CN15
CN26
CN17
CN16
CN17
CN29
CN29
CN15
CN15
CN16
CN25
CN28
CN28
CN16
CN15
CN23
CN28
CN17
CN07
CN20
CN08
CN03
CN06
CN01
CN27
CN24
CN01
CN02
CN12
CN03
CN04
CN13
CN06
CN04
CN18
CN11
CN02

H Ni
Nam nh
H Ty
H Ni
Hng Yn
H Ty
H Ni
Nam nh
H Ty
H Ty
H Ty
H Ni
Thanh Ha
Vnh Ph
Hi Phng
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ty
Hng Yn
Lai Chu
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
Lt
Ph Th
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
Bc Giang/H Bc
Hi Dng
H Ni
H Ni
Hi Dng
Thi Bnh
H Ni
H Nam/Nam H

Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Qun tr mng
in t cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Qun tr mng
in cng nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
Thit k ha
Thit k ha
Cng ngh t
C in t
in t cng nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
Thit k ha
Thit k ha
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Cng ngh t
Qun tr mng
Cng ngh t
in cng nghip
in cng nghip
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
in t dn dng
in cng nghip
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
K ton doanh nghip
Thit k ha

CN23
CN11
CN18
CN11
CN22
CN03
CN19
CN17
CN25
CN20
CN22
CN01
CN06
CN23
CN18
CN22
CN13
CN26
CN19
CN04
CN08
CN12
CN11
CN13
CN13
CN24
CN11
CN18
CN12
CN19
CN05
CN05
CN29
CN08
CN10
CN10
CN23
CN20
CN12
CN10
CN11
CN24
CN08
CN17
CN26

Bc Giang
Khnh Ha
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ni/H Ty
Lng Sn
Hi Dng/Hi Hng
Bc Ninh/H Bc
H Nam
Thanh Ha
H Ni
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ni
Thi Bnh
Hng Yn/Hi Hng
Thanh Ha
H Ni
H Ty
Bc Ninh
Hi Dng
Thanh Ha
Vnh Phc
Bc Ninh
H Ni
H Ni
Bc Giang
Nam nh
H Ni
Tuyn Quang
H Ni
H Ni
Nam nh
Hi Dng
Nam nh
H Ni
H Ty
H Ni
Thanh Ha
H Ty
H Ni
Bc Giang/H Bc
H Ni
H Ni

in t cng nghip
Qun tr mng
in t cng nghip
C in t
in t dn dng
in t dn dng
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
C in t
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
in t cng nghip
in cng nghip
in t dn dng
in t cng nghip
Cng ngh t
in cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
ng dng phn mm
in cng nghip
in dn dng
Lp trnh my tnh
C in t
in t dn dng
Cng ngh t
Ct gt kim loi
in t cng nghip
in t dn dng
Ct gt kim loi
in t dn dng
Cng ngh t
Thit k ha
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Qun tr mng
KV1
ng dng phn mm
Cng ngh t
Thit k ha
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh

CN09
CN12
CN08
CN04
CN23
CN23
CN24
CN09
CN04
CN10
CN11
CN22
CN06
CN09
CN22
CN19
CN20
CN15
CN01
CN27
CN06
CN07
CN24
CN04
CN09
CN01
CN03
CN08
CN09
CN03
CN09
CN03
CN26
CN24
CN06
CN10
CN20
CN11
CN23
CN27
CN18
CN25
CN29
CN10
CN24

H Ni
H Ty
Ha Bnh
Hng Yn
H Ni
Thi Nguyn
Bc Ninh/H Bc
H Ni
Nam nh
H Nam/H Nam Ninh
Bc Giang
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang
Lai Chu
H Ni
H Ni
H Ni
Hng Yn
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
Bc Ninh
H Ty
Hng Yn
Thanh Ha
H Ni
Nam nh
H Ty
H Ni
H Ni
Bc Giang
H Ty
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Lin Bang Nga
H Ni
Bc Giang
Bc Giang/H Bc
H Ni
H Ty
H Ni

K ton doanh nghip


K ton doanh nghip
in cng nghip
C in t
C in t
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
in dn dng
Qun tr mng
Qun tr mng
Cng ngh t
Qun tr mng
in dn dng
Qun tr mng
in cng nghip
C in t
C in t
in dn dng
K ton doanh nghip
in dn dng
Lp trnh my tnh
C in t
in t cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in cng nghip
in dn dng
K ton doanh nghip
K thut Hn
in t cng nghip
in t dn dng
Cng ngh t
Qun tr mng
in dn dng
ng dng phn mm
Cng ngh t
C in t
ng dng phn mm

CN15
CN15
CN20
CN04
CN04
CN10
CN28
CN28
CN28
CN11
CN12
CN07
CN11
CN25
CN01
CN11
CN07
CN12
CN06
CN03
CN19
CN21
CN28
CN06
CN07
CN24
CN23
CN04
CN22
CN20
CN21
CN20
CN07
CN17
CN04
CN08
CN09
CN18
CN11
CN06
CN27
CN02
CN04
CN27
CN14

Nam nh
H Nam
H Ni
Nam nh
Ha Bnh
H Ni
Ngh An

in t dn dng
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Qun tr mng
ng dng phn mm
in dn dng

Ngh An
Ninh Bnh
Thanh Ha
Thanh Ha
H Ni
Nam nh
H Ni
Hi Dng
H Ni
H Ni
Thanh Ha
H Ni
H Ni
Ninh Bnh
Nam nh
Bc Ninh/H Bc
Sn La
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
H Ty
Thi Nguyn
Bc Ninh
Hng Yn
Bc Ninh
H Ty
Nam nh
Bc Giang
Ngh An
Qung Ninh
H Ni
Thi Bnh
H Ni
H Ni
H Ni

K ton doanh nghip


Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t
ng dng phn mm
Cng ngh t
in dn dng
in dn dng
Qun tr mng
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Qun tr mng
C in t
ng dng phn mm
ng dng phn mm
Thit k ha
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
C in t
in t cng nghip
in t cng nghip
Qun tr mng
Ct gt kim loi
in t cng nghip
in t cng nghip
C in t
Cng ngh t
in cng nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
ng dng phn mm
ng dng phn mm
in cng nghip
Tin hc vn phng
Thit k ha
Qun tr mng

CN09
CN19
CN24
CN05
CN12
CN14
CN21
CN29
CN16
CN18
CN02
CN02
CN14
CN02
CN06
CN23
CN07
CN12
CN18
CN16
CN11
CN03
CN14
CN14
CN13
CN08
CN11
CN04
CN22
CN22
CN25
CN03
CN08
CN22
CN04
CN19
CN20
CN19
CN08
CN27
CN27
CN06
CN13
CN13
CN12

H Tnh
Thi Bnh
Thanh Ha
Ngh An
H Ni
H Nam
H Ni
Vnh Ph
Bc Ninh/H Bc
H Ni
Hi Phng
H Ni
Qung Ninh
Thanh Ha
Bc Giang
Bc Giang
Bc Ninh
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
H Ni
H Ni
Vnh Phc
H Ni
Bc Ninh
Thanh Ha
Yn Bi
Thi Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
Qung Ninh
Thanh Ha
Thanh Ha
Bc Ninh/H Bc
Thanh Ha
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh
H Ni
H Ni
H Ni

Cng ngh t
Thit k ha
C in t
ng dng phn mm
Qun tr mng
in dn dng
Tin hc vn phng
Cng ngh t
in t cng nghip
in dn dng
C in t
Qun tr mng
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
Thit k ha
Lp trnh my tnh
ng dng phn mm
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
Tin hc vn phng
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Cng ngh t
C in t
ng dng phn mm
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Qun tr mng
Tin hc vn phng
in cng nghip
C in t
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
in cng nghip
Ct gt kim loi
in t dn dng
Thit k ha
K ton doanh nghip

CN18
CN26
CN19
CN27
CN25
CN21
CN14
CN01
CN22
CN07
CN04
CN25
CN02
CN24
CN13
CN10
CN14
CN24
CN11
CN16
CN02
CN26
CN10
CN01
CN15
CN27
CN18
CN03
CN14
CN15
CN22
CN12
CN26
CN06
CN04
CN17
CN27
CN28
CN11
CN10
CN06
CN03
CN23
CN25
CN16

Ha Bnh
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh
Thanh Ha
H Ni
H Nam
Thi Bnh
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
Qung Ninh
H Ni
Hi Hng/Hi Dng
H Ni
H Ni
Nam nh
H Ni
Bc Giang
Thi Bnh
H Ni
Thanh Ha
Yn Bi
Hi Dng
H Ni
H Ni
Thi Bnh
Thanh Ha
H Ty
Nam nh
H Ni
H Nam
Bc Ninh/H Bc
H Ty
Vnh Phc
Thi Bnh

in dn dng
K ton doanh nghip
Qun tr mng
Thit k ha
C in t
Lp trnh my tnh
in t cng nghip
in cng nghip
C in t
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
Thit k ha
Qun tr mng
in t dn dng
in t cng nghip
in cng nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Cng ngh t
in cng nghip
K ton doanh nghip
Cng ngh t
K ton doanh nghip
C in t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
in t cng nghip
Cng ngh t
in t cng nghip
in t cng nghip
in dn dng
Lp trnh my tnh
Qun tr mng
Cng ngh t
K ton doanh nghip
Ct gt kim loi
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t dn dng
in cng nghip
Cng ngh t
Cng ngh t
Cng ngh t

CN21
CN16
CN12
CN13
CN27
CN04
CN11
CN08
CN20
CN04
CN24
CN16
CN13
CN12
CN09
CN22
CN05
CN25
CN16
CN19
CN20
CN27
CN28
CN01
CN15
CN03
CN16
CN22
CN22
CN02
CN08
CN09
CN06
CN11
CN11
CN19
CN29
CN03
CN02
CN15
CN09
CN21
CN18
CN02
CN01

Thi Bnh
Hng Yn
Hi Dng
Hi Dng
H Tnh
Nam nh
H Ni
Hi Dng
Bc Ninh/H Bc
H Ni
H Ty
Bc Ninh
H Ty
H Ty
Bc Ninh/H Bc
Ha Bnh
Lng Sn
Ngh An
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Ngh An
Hng Yn/Hi Hng
Lin Bang Nga
Nam nh
Nam nh
Thanh Ha
H Ni
Hi Phng
Bc Ninh
Thi Bnh
Thanh Ha
Ninh Bnh
H Ty
H Ty/H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
Nam nh/Nam H
Bc Ninh
Hng Yn/Hi Hng
H Ni
Thanh Ha

Ct gt kim loi
C in t
Lp trnh my tnh
ng dng phn mm
in cng nghip
Thit k ha
in cng nghip
in dn dng
Qun tr mng
Cng ngh t
C in t
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
C in t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
Qun tr mng
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
in t cng nghip
K ton doanh nghip
in dn dng
Lp trnh my tnh
Tin hc vn phng
Qun tr mng
Qun tr mng
in t cng nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
Qun tr mng
K ton doanh nghip
ng dng phn mm
Thit k ha
Cng ngh t
Qun tr mng
in t dn dng
Lp trnh my tnh
Cng ngh t
Qun tr mng
in t cng nghip

CN03
CN04
CN24
CN27
CN20
CN07
CN13
CN05
CN07
CN13
CN18
CN19
CN24
CN02
CN19
CN17
CN08
CN17
CN17
CN25
CN29
CN28
CN28
CN09
CN17
CN21
CN24
CN26
CN11
CN12
CN22
CN12
CN07
CN11
CN12
CN28
CN14
CN26
CN01
CN11
CN21
CN10
CN19
CN12
CN22

H Ni
H Ni
H Ni
Bc Giang
Hi Dng/Hi Hng
Gia Lai
H Ni
Ha Bnh
H Tnh
Thanh Ha
H Ni
Nam nh
H Ni
H Tnh
H Ni
H Ni
H Ni
Nam nh
Hng Yn/Hi Hng
H Ni
Ngh An
Nam nh
Thi Bnh
Thi Bnh
Thi Bnh
H Ty
H Ni
H Ni
H Ni
H Ni
H Ty
H Ty
H Ni
Bc Giang
Hi Dng/Hi Hng
Hi Dng
H Ni
H Ni
Bc Ninh
H Ni
H Ni
Bc Ninh/H Bc
H Ty
Ngh An
H Ni

Qun tr mng
Lp trnh my tnh
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
in t cng nghip
Lp trnh my tnh
Thit k ha
Tin hc vn phng
C in t
in t cng nghip
in t cng nghip
in dn dng
in cng nghip
Qun tr mng
Qun tr mng
K ton doanh nghip
Thit k ha
ng dng phn mm
K thut Hn
Ct gt kim loi
in cng nghip
Ct gt kim loi
Cng ngh t
Cng ngh t
Lp trnh my tnh
in t dn dng
Qun tr mng
Lp trnh my tnh
C in t
in t dn dng
Cng ngh t
in t cng nghip
Tin hc vn phng
in cng nghip
Lp trnh my tnh
Thit k ha
Qun tr mng
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
C in t
Thit k ha
in t cng nghip

CN25
CN10
CN24
CN23
CN17
CN08
CN24
CN13
CN14
CN04
CN08
CN21
CN07
CN20
CN12
CN11
CN27
CN28
CN26
CN27
CN07
CN03
CN20
CN07
CN02
CN01
CN24
CN09
CN12
CN10
CN03
CN09
CN18
CN09
CN14
CN05
CN10
CN13
CN24
CN03
CN28
CN09
CN04
CN26
CN08

Hi Dng
Vnh Phc
Bc Kn
Bc Ninh/H Bc
Thanh Ha
H Nam
Ph Th
Hng Yn
H Ty
Thi Bnh
H Ni
Vnh Phc
Hng Yn
H Ni
Vnh Ph
Qung Ninh

in cng nghip
in t cng nghip
Tin hc vn phng
Cng ngh t
in dn dng
Cng ngh t
K ton doanh nghip
in t cng nghip
in t cng nghip
in dn dng
Lp trnh my tnh
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip
K ton doanh nghip

CN05
CN08
CN26
CN19
CN06
CN18
CN17
CN22
CN22
CN21
CN10
CN15
CN29
CN17
CN28
CN16

menu

MUC TIU

Thao tac vi bang tinh


Mau bang tinh
Thm/sa/xoa bang tinh
Nhn ban bang tinh
Ctrl +Y
Bao v bang tinh
Bao v vung d liu
Bao v file Excel

K HOACH THI CNG


Ngay bt u
Ngi thc hin:
Vic
Thi cng san
Thi cng tng 1
Thi cng tng 2
Thi cng tng 3
Thi cng tng 4
Thi cng tng 5
Thi cng tng 6
Thi cng tng 7
Thi cng tng 8
Thi cng tng 9

04/11/2015 Thi gian thi cng 1 tng


Chu ky(ngay)
Ngay bt u Ngay kt thc
04/11
05/11
04/11/2015
11/11/2015 11/11/2015
21/11/2015
09/08/2015
19/08/2015
16/08/2015
26/08/2015
23/08/2015
02/09/2015
30/08/2015
09/09/2015
06/09/2015
16/09/2015
13/09/2015
23/09/2015
20/09/2015
30/09/2015
27/09/2015
07/10/2015

10
1
06/11

07/11

08/11

09/11

10/11

11/11

12/11

13/11

14/11

15/11

16/11

17/11

18/11

19/11

20/11

21/11

22/11

23/11

24/11

menu

MUC TIU
wrap text
Merge Cell
Freeze Panes

F11

Ha Ni tri ep lm. Cam n cac ban a y vi ti. Hm


Quy I
Thang 1

Thang 2

Quy I
Thang 1

Thang 2
KL001

MSSV
CD121731
CD120139
CD121566
CD122180
CD121748
CD121941
CD122380
CD121433
CD121637
CD120870
CD120909
CD121711
CD122090
CD122176
CD121051
CD121706
CD122203
CD120504
CD120058
CD121173
CD122036

HO V TN
Nguyn Vn m
Bn Vn An
Bi Linh An
inh Cng An
inh Hoi An
Hong Khc An
Khc Phc An
Ng Xun An
Nguyn Vn An
Nng Vn An
Bi c Anh
Bi Phan Anh
Bi Th Hi Anh
Bi Tun Anh
Bi Tun Anh
Bi Vit Anh
Chu c Anh
Chu Tun Anh
Cng Hu Anh
m c Anh
m Duy Anh
ng Hong Anh

Phap lut
ai cng
7
6
4
5
10
5
9
3
3
8
4
9
4
3
10
10
7
10
7
7
6
3

CD121505
CD121096
CD120341
CD120662
CD120743
CD121457
CD120765
CD121532
CD121732
CD120749
CD120503
CD121182
CD121733
CD121849
CD121650
CD120657
CD120805
CD121856
CD120071
CD121428
CD121906
CD121294
CD121055
CD120304
CD120552
CD120896
CD121915
CD122199
CD121773
CD120465
CD120755
CD122106
CD121712
CD120866
CD121919
CD122328
CD120565
CD121387
CD121235
CD122399
CD122367
CD120541
CD121783
CD121383
CD120014

ng Ngc Anh
ng Tun Anh
inh c Anh
inh Hi Anh
inh Tun Anh
c Anh
Duy Anh
Quang Anh
Quc Anh
Quc Anh
Th Anh
Tun Anh
Vit Anh
Dng Qu Anh
Dng Tun Anh
Dng Tun Anh
H Nam Anh
Hong c Anh
Hong Ngc Anh
Hong Th Anh
Hong Th Anh
Hong Tun Anh
Hong Tun Anh
Hong Tun Anh
Khut Th Anh
Lm Ngc Anh
L Hong Anh
L Hong Anh
L Khi Hong Anh
L Ngc Anh
L Ngc Anh
L Quc Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tng Anh
Lng Ngc Anh
Lu Hng Hong Anh
Mai c Anh
Mai Phm Hi Anh
Mai Th Anh
Ng c Anh
Ng Tun Anh

8
6
4
2
5
3
9
4
7
4
2
7
6
7
2
9
8
2
7
2
9
10
9
3
8
8
10
6
8
4
9
9
2
5
7
9
7
8
9
8
4
2
2
10
4

CD120804
CD120757
CD120199
CD121035
CD120754
CD124044
CD121771
CD120993
CD122381
CD120744
CD120353
CD120616
CD120206
CD120186
CD121408
CD121068
CD120397
CD120572
CD122152
CD120042
CD120177
CD120095
CD121253
CD121421
CD122047
CD120032
CD121386
CD120038
CD120453
CD124067
CD120054
CD121922
CD120481
CD121346
CD120364
CD120527
CD120228
CD122262
CD120389
CD120118
CD120226
CD122237
CD121008
CD120655

Nguyn Ch Anh
Nguyn c Anh
Nguyn c Anh
Nguyn c Anh
Nguyn Duy Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Kim Anh
Nguyn Lan Anh
Nguyn Mnh Anh
Nguyn Ngc Anh
Nguyn Ph Anh
Nguyn Phng Anh
Nguyn Phng Anh
Nguyn Quang Anh
Nguyn Quang Anh
Nguyn Quc Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Dip Anh
Nguyn Th Mai Anh
Nguyn Tin Anh
Nguyn Trn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Vn Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh

9
8
4
4
6
8
4
7
9
4
10
9
8
9
6
6
7
7
4
2
9
9
10
3
5
4
4
9
8
9
5
3
5
2
5
3
6
10
10
7
6
4
2
8
10

CD121168
CD120415
CD121662
CD120697
CD120185
CD121204

CD120105
CD120517
CD122112
CD120159
CD120468
CD121198
CD121907
CD120559
CD122219
CD120627
CD121438
CD124066
CD122350
CD124017
CD121172
CD124070
CD122282
CD122076
CD120581
CD120927
CD120647
CD122366
CD122287
CD120187
CD121020
CD122041
CD120259
CD120601
CD121820
CD121963
CD122058
CD120533
CD121208
CD120407
CD121288
CD121997
CD121799

Nguyn Vit Anh


Nguyn Vnh Anh
Nng M Anh
Phm Ngc Anh
Phm Th Anh
Phm Th Anh
Phm Tun Anh
Phm Tun Anh
Phm Vit Anh
Phan Th Kim Anh
Phng Ngc Anh
Phng Xun Anh
Tng Minh Anh
Trn nh Anh
Trn c Anh
Trn Duy Anh
Trn Hu Tun Anh
Trn Ngc Anh
Trn Quang Anh
Trn S Anh
Trn Th Hng Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Phng Anh
Trn Th Vn Anh
Trn Tun Anh
Trn Tun Anh
Trn Tun Anh
Trn Vn Anh
Trn Vn Anh
Trn Vit Anh
Trnh Th Vn Anh
V Hong Anh
V Anh
V Ngc Anh
V Tun Anh
V Tun Anh
Bi Th Anh
Nguyn Th Kim Anh
Nguyn Th Ngc Anh
Phm Ngc Anh
Phm Ngc Anh
Vng Quc Anh
o c B

3
9
2
2
4
5
8
8
4
8
9
8
9
10
10
8
10
4
3
7
5
7
9
9
8
6
5
5
2
8
8
5
6
6
9
6
10
2
4
10
5
4
6
2
8

CD121271
CD122271
CD120793
CD121745
CD121311
CD121351
CD120741
CD121834
CD120722
CD120991
CD120934
CD120910
CD120243
CD122235
CD122008
CD120447
CD120634
CD120650
CD120182
CD120036
CD121671
CD121053
CD121897
CD121501
CD122035
CD120354
CD120579
CD120530
CD120545
CD122406
CD120231
CD120475
CD120907
CD120977
CD121245
CD120313
CD120889
CD122081
CD122072
CD122009
CD121945
CD121958
CD120125

Bi Don Bc
ng Vn Bc
o Hnh Bc
L Vn Bc
Nguyn Vn Bc
Trn Bch
Hong Lm Bch
Hong Xun Bch
Nguyn Xun Bch
Trn Vit Bch
Trng Bng
Nguyn Cao Bng
Nguyn Hu Bng
Nguyn Lng Bng
Nguyn c Bo
Nguyn Th Bo
Phm Minh Bo
Trnh Vn Bu
Trnh Vn Bu
Dng Th Hng Bch
Nguyn Ngc Bch
Nguyn Ngc Bch
Nguyn Vn Bch
Nguyn Danh Bin
ng Vn Bnh
L Vn Bnh
Lng Thanh Bnh
Nguyn ng Bnh
Nguyn c Bnh
Nguyn Duy Bnh
Nguyn Duy Bnh
Nguyn Hu Bnh
Nguyn Thanh Bnh
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Vn Bnh
Nhm S Bnh
Phm Thanh Bnh
Phm Thanh Bnh
Phan Thanh Bnh
Trn Thanh Bnh
V Tun Bnh
H Vn Cam
Bi c Cnh
Hong Vn Cnh
Nguyn nh Cnh

9
7
3
7
5
8
7
7
2
8
4
6
6
3
8
7
9
9
8
8
7
9
10
9
8
3
2
4
4
6
2
3
3
2
7
2
4
8
6
4
6
8
7
8
4

CD120174
CD120080
CD122160
CD121485
CD122103
CD120968
CD122227
CD122198
CD121040
CD121300
CD120974
CD121276
CD121959
CD120610
CD124002
CD120466
CD121538
CD120995
CD120871
CD121261
CD120843
CD122373
CD120884
CD120350
CD120713
CD120880
CD121803
CD121445
CD121925
CD121082
CD120132
CD120387
CD121627
CD120171
CD122052
CD122225
CD120428
CD120074
CD121800
CD120388
CD124026
CD121426
CD120673
CD120716
CD121913

Nguyn Vn Cnh
Trn Vn Cnh
C Xun Cao
Trn Vn Cu
Ng Quang Cht
Nguyn Th Chu
Nguyn Th Chu
ng L Chi
L Linh Chi
Nguyn Tho Chi
Trn Khnh Chi
V L Kim Chi
V Th Phng Chi
Nguyn Minh Ch
Chu Ngc Chin
o Vn Chin
Vn Chin
L Tun Chin
Nguyn Vn Chin
Nguyn Vit Chin
Phm Vn Chin
T Quang Chin
T Vn Chin
T nh Chin
Trn nh Chin
Trn Vn Chin
Trn Vn Chin
Vi Quang Chin
V Vn Chiu
Dng c Chinh
Nguyn ng Chinh
Mai Cng Chnh
Nguyn Cng Chnh
Nguyn Quc Chnh
Nguyn Vn Chnh
Trn Th Chnh
m Vn Chnh
V Vn Chun
Hong Vn Chc
Nguyn Tin Chc
Chu Vn Chung
Hong Thnh Chung
Hong Thnh Chung
Nguyn B Chung
Nguyn nh Chung

7
2
3
7
8
4
8
2
2
8
9
10
5
2
6
6
2
5
10
2
2
2
10
6
9
5
6
7
2
9
10
10
3
7
10
6
3
9
7
10
10
9
6
9
4

CD121666
CD121050
CD120154
CD121742
CD121118
CD121900
CD122330
CD120949
CD121924
CD121691
CD120660
CD121279
CD121137
CD122275
CD120972
CD120815
CD122055
CD120070
CD122084
CD121298
CD121322
CD121839
CD120528
CD121974
CD120195
CD120117
CD120268
CD121218
CD120518
CD120252
CD122391
CD121554
CD121530
CD120035
CD121516
CD122061
CD121032
CD124006
CD124071
CD121853
CD121016
CD122353
CD120929
CD122346

Nguyn Vn Chung
Nguyn Vn Chung
Nguyn Vn Chung
Trn Vn Chung
V c Chung
Trn Huy Chng
Nguyn Trung Chuyn
Dng Vn Cng
H Hu Cng
L Thnh Cng
Mc Xun Cng
Nguyn Ch Cng
Nguyn Ch Cng
Nguyn ng Cng
Nguyn c Cng
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Vit Cng
Nng Thnh Cng
Phm c Cng
Phm Vn Cng
Phng Th Cng
Trn c Cng
V Thnh Cng
V Tin Cng
V Vn Cng
L Th Cc
Bi Quc Cng
Vn Cng
H Ngha Cng
Hong Mnh Cng
Hong Vn Cng
Kiu Kim Cng
L Vn Cng
Lu Khc Cng
Lu Xun Cng
Nguyn Minh Cng
Nguyn Qu Cng
Nguyn Vn Cng
Phan Vn Cng
Phng Anh Cng
Thn Qu Cng
T Vn Cng
Trn Huy Cng
Trnh Xun Cng

3
8
4
8
9
10
9
9
9
3
9
5
7
2
9
6
4
6
6
2
10
9
7
3
9
4
3
3
10
3
2
10
2
3
4
3
7
4
10
4
7
6
2
9
9

CD121135
CD122420
CD120944
CD120448
CD120347
CD120851
CD121837
CD122157
CD121340
CD120440
CD121336
CD121452
CD122299
CD121965
CD120007
CD120274
CD121142
CD121938
CD120982
CD122029
CD121541
CD121033
CD120012
CD120941
CD121842
CD121952
CD121522
CD121348
CD121222
CD121874
CD122303
CD120525
CD120204
CD121382
CD121065
CD120158
CD120176
CD120129
CD124023
CD124055
CD122212
CD121442
CD121592
CD120250

Bi Tin Cng
Chu Minh Cng
o Mnh Cng
inh Mnh Cng
inh Trng Cng
Xun Cng
Hong Mnh Cng
Kim Vn Cng
L Duy Cng
L Mnh Cng
L S Cng
Lu Anh Cng
L Mnh Cng
Ng Mnh Cng
Ng Vn Cng
Nguyn Cao Cng
Nguyn Huy Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Quc Cng
Nguyn Vn Cng
Phm Vn Cng
Phan Ch Cng
Thi Vn Cng
Trn Mnh Cng
Trn Mnh Cng
Trn Ngc Cng
Trn Vit Cng
Trnh Quang Cng
Trng Vn Cng
V Ch Cng
Nguyn Phc a
Phm Minh c
Trn nh c
on c i
i Xun i
H Vn i
Lng c i
Lng c i
Ng Xun i
Nguyn Vit i
V c i
Nguyn Vn m

4
8
7
7
2
6
10
3
9
2
5
4
7
3
4
3
6
4
3
5
7
2
6
8
6
7
6
8
9
9
2
4
7
2
4
2
10
3
2
3
4
6
5
9
3

CD121021
CD120084
CD121258
CD120946
CD122105
CD120299
CD121982
CD121454
CD121875
CD122312
CD120589
CD121550
CD120706
CD120562
CD121180
CD120227
CD120557
CD120156
CD121499
CD121616
CD121435
CD120279
CD120939
CD121400
CD120727
CD122285
CD120213
CD120628
CD120865
CD121056
CD120881
CD121634
CD120461
CD120643
CD120124
CD122389
CD122201
CD121664
CD121724
CD121542
CD120082
CD121191
CD121990
CD121399
CD124016

H Hong an
inh Vn ang
Bch Nht ng
Ng c ng
Nguyn Hi ng
Nguyn Vn ng
Phng Vn ng
L Th o
L Th o
Trn Th Anh o
Trng Huy o
Nguyn Hu Dp
Nguyn Xun p
Bi Trng t
Bi Trung t
Cao Quc t
Cao Tun t
Cao Xun t
Ch Vn t
ng Tin t
inh Thnh t
inh Xun t
Thnh t
Vn t
Kiu t
L nh t
L Thnh t
L Vn t
Lng Thanh t
Lng Thnh t
Nguyn nh t
Nguyn Ph Cng t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Tin t
Nguyn Tin t
Nguyn Tin t
Nguyn Tun t
Nguyn Vn t
Nguyn V t
Phm Vit t
Phng Quc t
Trn Minh t

3
4
3
7
7
2
3
8
7
9
2
4
2
6
7
10
7
9
5
4
4
2
8
5
9
10
8
5
10
6
7
2
5
7
8
8
8
3
9
9
2
7
8
5
3

CD121574
CD121186
CD122274
CD120018
CD121161
CD120026
CD122253
CD122372
CD121165
CD121736
CD121778
CD120232
CD124001
CD121949
CD121237
CD122305
CD122092
CD121479
CD122239
CD120317
CD124034
CD121094
CD121993
CD121396
CD122333
CD122101
CD121926
CD121017
CD122150
CD120316
CD120816
CD121072
CD121081
CD121934
CD120577
CD120859
CD121646
CD121519
CD121543
CD120845
CD121238
CD121171
CD120473
CD120352
CD120583

Trn Tun t
Trnh Vn t
V nh t
V Duy t
V Quc t
V Th t
V Tin t
V Vn t
Phm Khc im
inh Vn Din
Nguyn Vit Din
Trn Th Din
Trn Th Din
Nguyn Vn Din
L Ngc Dip
ng Ngc ip
Nguyn Hng ip
Nguyn Vn ip
Nguyn Thy Diu
Nguyn c nh
Cao Xun nh
o Xun nh
inh Huy nh
Hong Cng nh
L Vn nh
Lng Huy nh
Lu Quang nh
Nguyn Cng nh
Nguyn Duy nh
Nguyn Hu nh
Tng Huy nh
Hong Ngc
Dng Qu oan
Nguyn Cng on
Nguyn Cng on
Nguyn Vn on
Phm Khc on
T Duy on
Trn Quc on
Trng Mnh on
Hong Qu Doanh
Lng Ch Doanh
Trn Cng Doanh
Cao Xun ng
Trung ng

2
7
6
6
5
2
3
10
8
9
5
2
5
8
7
10
6
5
4
5
2
8
8
2
5
4
7
3
9
8
7
10
2
6
5
5
8
7
10
7
8
10
10
2
6

CD121098
CD120293
CD120798
CD122308
CD121220
CD120229
CD122284
CD121761
CD121470
CD121903
CD122229
CD121370
CD120611
CD122051
CD124021
CD124018
CD121642
CD121828
CD120693
CD121331
CD120975
CD121587
CD120168
CD122216
CD121138
CD121427
CD120800
CD122220
CD120760
CD121458
CD120454
CD124038
CD121444
CD121758
CD121149
CD121451
CD120149
CD121483
CD122033
CD121302
CD120371
CD120752
CD120873
CD120933

L Thnh ng
Ng Sn ng
Nguyn Ph ng
Nguyn Vn ng
Phm Phng ng
Trn Vn ng
Trn Vn ng
Trnh Hunh ng
L Xun ng
Nguyn Vn ng
Nguyn Vn ng
Vng Quang ng
Hong nh D
Trn Vn D
Bi nh Dun
Nguyn Khc Dun
ng nh c
ng Duy c
ng Tun c
o Minh c
inh Mnh c
inh Xun c
Anh c
Minh c
Trung c
on Thanh c
L Anh c
L Anh c
L Minh c
L Minh c
L Trung c
Lng Ch c
Lu Ngc c
L Trung c
Ng Minh c
Ng Tin c
Nguyn ng c
Nguyn o c
Nguyn Huy c
Nguyn Minh c
Nguyn Minh c
Nguyn Nam c
Nguyn Ngc c
Nguyn Quang c
Nguyn Trng c

10
8
3
3
2
2
6
4
10
5
7
6
6
5
7
2
4
6
5
10
4
2
10
6
8
10
5
4
2
7
5
8
5
7
7
10
4
10
6
4
10
5
10
10
10

CD122154 Nguyn Trung c


CD120529 Nguyn Trung c
CD122183 Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
CD121647 Nguyn Trung c
CD120239 Nguyn Vit c
CD121411 Nguyn Vit c
CD120208 Nguyn Xun c
CD121784 Phm Hu c
CD120167 Phm Minh c
CD121555 Phm Quang c
CD121018 Phan Vn c
CD122343 Quch Minh c
CD121089 Trn Minh c
CD120308 Trn Vn c
CD120411 Trn Vit c
CD121257 V Trng c
CD121940 V Vn c
CD120686 Vng Vn c
CD122073 ng Th Phng Dung
CD120948 Don Th Dung
CD121328 L Th Dung
CD120725 L Th Dung
CD122088 L Thy Dung
CD120376 Nguyn Th Dung
CD122100 Nguyn Thy Dung
CD120733 Nguyn Vn Dung
CD120393 Bi Anh Dng
CD120011 Bi Tin Dng
CD120883 Cao Tin Dng
CD121109 Chu Tin Dng
CD121725 Ch Xun Dng
CD121284 ng Tin Dng
CD121250 Mnh Dng
CD120827 H Tin Dng
CD122196 Hong Tin Dng
CD120446 Hong Tin Dng
CD121132 Hong Vn Dng
CD121447 Hong Vn Dng
CD122015 Hong Vit Dng
CD121384 L Anh Dng
CD120170 L Quc Dng
CD120339 L Thnh Dng
CD122137 L Tin Dng
CD120003 L Tun Dng

3
9
6
9
7
10
8
4
4
10
4
5
10
3
9
9
7
5
2
8
6
10
6
9
4
10
5
2
7
7
7
5
7
7
4
6
3
8
5
2
8
4
3
2
10

CD120810 Lu Tun Dng


CD120153 Ng Tin Dng
CD120479 Nguyn Cng Dng
CD120549 Nguyn nh Dng
CD121122 Nguyn c Dng
CD121826 Nguyn Hu Tr Dng
CD124063 Nguyn Ngc Dng
CD120600 Nguyn Quang Dng
CD121206 Nguyn Tin Dng
CD124043 Nguyn Tin Dng
CD121432 Nguyn Tun Dng
CD121207 Nguyn Vn Dng
CD120432 Nguyn Vit Dng
CD122217 Phm c Dng
CD121687 Phm Tin Dng
CD120956 Phm Vit Dng
CD120065 Phng Quang Dng
CD120801 Phng Trung Dng
CD121749 Phng Vn Dng
CD120088 Quch Anh Dng
CD121247 Trn Anh Dng
CD120273 Trn Vn Dng
CD121434 Triu Vit Dng
CD121006 V B Dng
CD120284 V Vn Dng
CD120621 Nguyn Quang c
CD120060 Bch Dng
CD120746 ng Thanh Dng
CD121350 Tng Dng
CD121998 H Th Thy Dng
CD120470 Hong Tng Dng
CD120596 Hong Vn Dng
CD122362 L Tng Dng
CD120734 Nghim Thy Dng
CD121818 Ng ng Dng
CD121814 Nguyn c Tng Dng
CD122331 Nguyn Dng Dng
CD122049 Nguyn Hng Dng
CD120515 Nguyn Th Dng
CD121339 Nguyn Th Thy Dng
CD120072 Nguyn Tin Dng
CD121819 Nguyn Vn Dng
CD120300 Nguyn Vn Dng
CD121901 Nguyn Vn Dng
CD120821 Nguyn Vn Dng

2
8
5
3
10
6
4
6
5
8
5
8
10
6
9
8
8
5
7
9
6
6
4
2
5
8
7
7
5
9
6
10
5
4
6
7
10
8
4
8
7
3
7
5
4

CD122252
CD120381
CD122132
CD121560
CD120595
CD121023
CD120585
CD122075
CD122134
CD120928
CD122038
CD122195
CD120422
CD122327
CD120491
CD122397
CD120740
CD120602
CD121777
CD121535
CD120370
CD121586
CD121321
CD121308
CD121418
CD121078
CD120720
CD120312
CD121042
CD121267
CD121832
CD121989
CD121379
CD121289
CD122018
CD120917
CD121290
CD122024
CD120830
CD121478
CD120109
CD120661
CD121456
CD122170
CD120225

Phm B Dng
Phm Thi Dng
Phng Xun Dng
Trn Xun Dng
V i Dng
Nguyn B ng
Bi Quang Duy
c Duy
Ngc Duy
Trung Duy
on Vn Duy
H Khc Duy
L Quang Duy
L Xun Duy
Lng Khnh Duy
Ng Vn Duy
Ng Vn Duy
Nguyn c Duy
Nguyn c Duy
Nguyn Khc Duy
Nguyn Khng Duy
Nguyn Ngc Duy
Nguyn Quang Duy
Nguyn Quc Duy
Phm Ngc Duy
Phm Vn Duy
Phng Mnh Duy
Phng Vn Duy
Trn Minh Duy
Trng Khng Duy
V B Duy
Bi Th Duyn
Dng Th Duyn
Lu Hong Duyn
m Quc Gia
Dng H Giang
L Th Giang
L Th Giang
L Th Tr Giang
L Vn Giang
Lng Bng Giang
Lng Qunh Giang
Ng Vn Giang
Nguyn Hong Giang
Nguyn Linh Giang

9
9
9
3
5
3
3
9
6
4
4
9
6
3
4
8
7
6
10
5
5
10
8
10
5
9
10
10
7
8
9
2
6
5
9
4
3
9
7
2
10
3
9
3
9

CD120004
CD121577
CD122392
CD121287
CD121450
CD122223
CD121902
CD121747
CD121391
CD121083
CD120961
CD121315
CD122165
CD120681
CD121665
CD121975
CD121233
CD121709
CD120455
CD120773
CD120876
CD121307
CD120230
CD120075
CD122413
CD121703
CD120659
CD121036
CD120694
CD121194
CD120957
CD120297
CD121270
CD120443
CD120338
CD121188
CD122304
CD120702
CD122242
CD120366
CD120902
CD122386
CD120145
CD121573
CD121701

Nguyn Trng Giang


Nguyn Vn Giang
Phm Don Giang
Trnh B Giang
Trnh Thu Giang
V Hi Giang
o Vn Gip
inh ng Gip
inh Vn Gip
H Huy Gip
Hong Danh Gip
Hong Xun Gip
L Vn Gip
Nguyn Tin Gip
Nguyn Tin Gip
Nguyn Tng Gip
Nguyn Vn Gip
Phm Trng Gip
Trn Vn Gip
V Tin Gip
L Xun Gii
Trnh Quc Gii
Phng Xun Gii
Chu Th H
ng Th Thu H
inh Mnh H
Hong Thu H
L Hong H
L Thu H
Nguyn c H
Nguyn Hu H
Nguyn Hu H
Nguyn Mnh H
Nguyn Thi H
Nguyn Th H
Nguyn Th H
Nguyn Thu H
Nguyn Trung H
Nguyn Vn H
Phm Vn H
Trn Thi H
V Kim H
V Th Thu H
Ch o Nht H
S Xy H

2
7
7
2
4
4
6
6
9
8
9
4
5
8
5
5
5
2
10
3
3
10
6
7
2
10
10
7
7
4
6
9
9
4
6
2
3
10
8
8
8
7
2
2
7

CD120400
CD120670
CD121690
CD120547
CD120363
CD120848
CD120854
CD122298
CD121359
CD120442
CD121643
CD122144
CD121362
CD121169
CD122347
CD121968
CD121746
CD120429
CD121228
CD121719
CD122012
CD120983
CD120122
CD120857
CD124033
CD121935
CD122130
CD121683
CD121364
CD121080
CD121789
CD121469
CD120912
CD121007
CD121964
CD122050
CD120930
CD122240
CD121115
CD121622
CD121604
CD120298
CD122206
CD121585
CD121163

Bi Vn Hi
Bi Xun Hi
Cao Hong Hi
Chu Minh Hi
ng Hong Hi
inh Sn Hi
Mnh Hi
on i Hi
Dng Tin Hi
L Hng Hi
L Minh Hi
L Vn Hi
L Xun Hi
L Thi Hi
Nguyn ng Hi
Nguyn c Hi
Nguyn Gia Hi
Nguyn Hong Hi
Nguyn Hu Hi
Nguyn Hu Hi
Nguyn Khoa Hong Hi
Nguyn Minh Hi
Nguyn Ngc Hi
Nguyn Ngc Hi
Nguyn Th Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Phm Thanh Hi
Phm Vn Hi
Phm Xun Hi
Phng Mnh Hi
Phng Ngc Hi
To c Hi
Trn c Hi
Trn Minh Hi
V Hng Hi
V Minh Hi
Bi Th Thu Hng
in Th Thy Hng
H Th Hng
Trn Th Bich Hng
Trnh Th Hng
Chu Th M Hnh

5
6
4
6
9
4
4
3
9
4
6
9
6
3
6
10
5
5
7
5
9
2
8
2
5
8
3
7
8
2
10
2
3
5
7
5
9
3
10
3
3
8
10
5
6

CD121038
CD121905
CD122181
CD120343
CD120210
CD122102
CD120551
CD121855
CD122111
CD120759
CD121405
CD124036
CD120211
CD121985
CD120160
CD124045
CD120395
CD120705
CD122097
CD120163
CD121807
CD121805
CD121093
CD120165
CD120708
CD121991
CD120031
CD120625
CD122074
CD121614
CD122369
CD120771
CD121323
CD120828
CD121148
CD120645
CD121619
CD121277
CD120458
CD122371
CD120152
CD121141
CD121702
CD122020

Nguyn Xun Hnh


Phm Th Hnh
Quan Minh Hnh
Nguyn Vn Ho
Phm Vn Ho
Phm Vn Ho
Trn Vn Ho
Cao Th Ho
Nguyn Hu Ho
Nguyn Thu Ho
Nguyn Tin Ho
Nguyn Vn Ho
o Th Hu
L Vn Hu
Nguyn c Hu
Nguyn Huy Trung Hu
Nguyn Vn Hu
Lng Th Hin
Bi Vn Hin
Bi Xun Hin
Nguyn Vn Hin
V ng Hin
inh Thu Hin
ng Th Hin
H Th Thu Hin
Nguyn Thanh Hin
Nguyn Th Hin
Nguyn Th Thu Hin
Nguyn Th Thu Hin
Nguyn Xun Hin
Qu Th Thu Hin
T Ngc Hin
T Thanh Hin
Trn Thu Hin
ng Th Thu Hin
Nguyn Bi Hin
Nguyn Duy Hin
Nguyn Vn Hin
Nguyn Vn Hin
V Duy Hin
L Vit Hip
Ch Mnh Hip
Vn Hip
Dng nh Hip
L Quang Hip

10
2
5
6
7
7
7
8
2
3
4
10
2
2
9
8
10
6
7
10
3
7
6
5
10
9
2
10
5
7
4
7
2
4
4
7
4
6
6
7
3
7
3
8
6

CD121779
CD121468
CD121318
CD120567
CD120309
CD121823
CD120464
CD120183
CD122228
CD121232
CD120043
CD122192
CD122352
CD120265
CD121398
CD120057
CD122214
CD120614
CD122316
CD121185
CD121155
CD120424
CD121928
CD121679
CD121929
CD121417
CD121590
CD121045
CD120307
CD122322
CD121446
CD120356
CD121753
CD121166
CD120768
CD121507
CD121084
CD120617
CD120826
CD120175
CD120457
CD120576
CD120563
CD120571
CD120362

Lng S Hip
L Quang Hip
Nguyn Hong Hip
Nguyn Tin Hip
Nguyn Trn Tun Hip
Nguyn Tun Hip
Nguyn Vn Hip
Nguyn Vn Hip
Phm Ngc Hip
Phm Vn Hip
Phm V Hip
Trn nh Hip
Trn Vn Hip
o Vn Hiu
o Vit Hiu
inh Vn Hiu
Trng Hiu
Nghim Xun Hiu
Nguyn nh Hiu
Nguyn on Mnh Hiu
Nguyn Hong Minh Hiu
Nguyn Ngc Hiu
Nguyn Ngc Hiu
Nguyn Th Hiu
Nguyn Tr Hiu
Nguyn Trng Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Vn Hiu
Phm Quang Hiu
Phm Tun Hiu
Phan c Hiu
Phan Hong Hiu
Ph Mnh Hiu
Phng Duy Hiu
Phng Minh Hiu
Trn L Trung Hiu
Trn Mnh Hiu
Trn Thanh Hiu
Trn Trung Hiu
Trn Trung Hiu

9
2
3
3
5
10
5
10
2
10
9
3
9
9
8
7
2
8
10
4
8
7
8
8
4
4
3
2
2
2
3
4
7
2
4
5
10
7
5
3
10
10
3
8
7

CD120425
CD122190
CD124029
CD121898
CD122071
CD122172
CD121202
CD121195
CD121041
CD121503
CD120022
CD121241
CD121921
CD122361
CD120140
CD120811
CD121448
CD121860
CD121635
CD120962
CD120342
CD121358
CD121097
CD120483
CD120024
CD120023
CD121472
CD121755
CD120951
CD120639
CD121431
CD120472
CD122339
CD122139
CD122197
CD122256
CD122191
CD122351
CD121504
CD121936
CD124030
CD120920
CD120142
CD121603

V Trung Hiu
T Hiu
Hong Vn Hiu
Hong Vn Hiu
Nguyn Vn H
Nguyn Duy H
inh Thu Hoa
L Th Diu Hoa
Ng Th Hoa
Nguyn Th Hoa
Nguyn Th Hoa
Nguyn Thy Hoa
Trn Th Kiu Hoa
Bi Hu Ha
Xun Ha
H T Ha
L Quang Ha
L Vn Ha
L Vit Ha
Ng Vn Ha
Nguyn B Ha
Nguyn Vn Ha
Nguyn Vn Ha
Phng Gia Ha
T Xun Ha
Trn Vn Ha
Trn Vn Ha
Trnh Xun Ha
Ng Thu Hoi
Hong c Hoan
Nguyn Cng Hoan
Bi Trng Hon
ng Hu Hon
inh Vn Hon
Nguyn nh Hon
Nguyn Th Hon
Nguyn Vn Hon
Nguyn Vit Hon
Trn Quc Hon
Huy Hong
Phi Hong
Thi Hong
Tin Hong
Don Thanh Hong
Dng Minh Hong

5
2
3
2
3
7
8
2
8
10
7
10
8
10
7
4
7
4
3
10
4
4
9
9
9
9
7
2
2
2
8
8
10
5
7
3
4
8
2
5
7
9
8
6
10

CD121414
CD121796
CD122218
CD121653
CD120110
CD120235
CD121061
CD120568
CD121360
CD121377
CD121909
CD121873
CD120189
CD120758
CD120792
CD121559
CD121812
CD121996
CD122186
CD122364
CD120197
CD121937
CD122001
CD120915
CD121060
CD120064
CD120506
CD120286
CD120477
CD120112
CD120383
CD121654
CD122089
CD121455
CD122178
CD122116
CD120191
CD121861
CD121402
CD121413
CD122226
CD122387
CD120263
CD121785
CD120494

L Hi Hong
L Huy Hong
L Huy Hong
L Vn Hong
Lng Xun Hong
Ng Minh Hong
Nguyn Anh Hong
Nguyn B Hong
Nguyn ng Hong
Nguyn nh Hong
Nguyn c Hong
Nguyn Duy Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn L Hong
Nguyn Vn Hong
Nguyn Vn Hong
Nguyn Xun Hong
Nguyn Xun Hong
Nguyn Xun Hong
Phm Duy Hong
Phm Huy Hong
Phm Quc Hong
Phm Tun Hong
Phm Vit Hong
Phan Vn Hong
Phng Huy Hong
T Huy Hong
Tng Xun Hong
Trn Duy Hong
Trn Huy Hong
Trn Quc Hong
Trn Vn Hong
Trnh Phc Hong
V Huy Hong
V Huy Hong
Phan Duy Hc
H Vn He
H Th Hng
Hong Anh Hng
L Th Hng
Mai Thy Hng
Nguyn Huy Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Vn Hng

7
6
7
5
7
7
9
5
7
9
3
10
7
2
7
7
5
4
3
8
9
7
10
7
6
2
3
8
9
6
7
7
8
7
5
9
6
9
6
8
8
4
4
7
5

CD120434
CD120988
CD120970
CD120728
CD121388
CD120123
CD122070
CD120668
CD121545
CD122261
CD120921
CD121500
CD121129
CD124062
CD120710
CD121689
CD122056
CD121203
CD121266
CD120212
CD122293
CD120081
CD121765
CD120739
CD120430
CD120965
CD120301
CD121788
CD121792
CD121655
CD121133
CD120994
CD122064
CD121920
CD121471
CD120605
CD122080
CD120344
CD120478
CD120501
CD120049
CD120488
CD120868
CD124010

Nguyn Vn Hng
V Th Nh Hng
Nguyn Cng Hun
Nguyn Hu Hun
Nguyn Thng Hun
Hong Vn Hun
Nguyn Vn Hun
Nguyn Vn Hun
Nguyn Vn Hu
Trnh Th Hu
V Th Hu
Bi c Hng
Thanh Hng
Dng c Hng
Dng Vit Hng
H Phi Hng
Hong Mnh Hng
Hong Mnh Hng
Kiu Phi Hng
Li Vn Hng
L Danh Hng
L Duy Hng
L Tun Hng
Ng Vn Hng
Nguyn Cng Hng
Nguyn c Hng
Nguyn c Hng
Nguyn Huy Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Phng Hng
Nguyn Tin Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn V Hng
Phm Mnh Hng
Phm Mnh Hng

8
5
5
7
2
10
5
6
6
7
4
4
7
3
5
2
3
4
2
5
3
6
7
7
3
7
6
6
4
2
8
8
7
4
7
7
7
6
5
10
9
8
6
5
4

CD120832
CD122270
CD121026
CD121801
CD121283
CD124046
CD121404
CD122390
CD120257
CD121466
CD122068
CD121054
CD121124
CD121951
CD120357
CD121375
CD120355
CD121256
CD120742
CD121319
CD122279
CD121305
CD120078
CD121556
CD122314
CD121034
CD121213
CD122264
CD122221
CD124072
CD120696
CD124028
CD120806
CD120379
CD120037
CD121487
CD121511
CD121579
CD120834
CD122358
CD120997
CD120436
CD120985
CD122128
CD120320

Phm Mnh Hng


Phm Vn Hng
Phan Quc Hng
Ph Vn Anh Hng
Trn Mnh Hng
Trn Quc Hng
Trn Vn Hng
Trn Vn Hng
Trnh nh Hng
Trnh c Hng
Trnh L Hng
Trng Vn Hng
T Vn Hng
V Mnh Hng
V Mnh Hng
Bi c Hng
ng Hu Hng
Mnh Hng
Dng B Hng
H Trng Hng
Lu Mnh Hng
Nguyn Duy Hng
Nguyn Hu Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Quc Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Xun Hng
Nguyn Xun Hng
Phm Duy Hng
Phm Thanh Hng
Phm Thin Bo Hng
Phm Vn Hng
Phan Th Hng
Phng Vit Hng
Trn Hi Hng
Trn Quc Hng
Trn Thi Hng

8
2
10
8
2
3
3
3
4
10
3
4
6
2
8
6
8
7
10
10
2
9
2
2
2
10
8
4
8
5
4
3
9
5
3
2
3
7
9
10
7
7
8
4
7

CD120745 Trng Vn Hng


CD122133 V nh Hng
CD121310 V Mnh Hng
CD122107 V Vit Hng
CD121930 Bi Lan Hng
CD120327 L Th Hng
CD121513 Lu Lan Hng
CD121845 Ng Mai Hng
CD122236 Nguyn Diu Hng
CD121313 Nguyn Lan Hng
CD120282 Nguyn Th Hng
CD121661 Nguyn Th Hng
CD120846 Nguyn Th Hng
CD122177 Nguyn Th Dim Hng
CD122345 Nguyn Th Thu Hng
CD121425 Nguyn Thu Hng
CD120664 Phm Th Hng
CD121353 Trn Th Hng
CD121580 Trn Th Thu Hng
CD121236 o Vn Hng
CD120288 Nguyn Trung Hng
CD120233 Cao Th Thu Hng
CD121526 Nguyn Th Thu Hng
CD120923 Phm Vn Hng
CD120751 L Vn Hng
CD122340 Trng Tin Hu
CD121584 ng Vn Huy
CD121489 o c Huy
CD121527 ao c Huy
CD121251 o Minh Huy
CD120337 inh Quc Huy
CD121039 inh Vn Huy
CD120048 Quang Huy
CD121067 Quang Huy
CD121770 Quc Huy
CD120709 Hong Cng Huy
CD122382 Hong c Huy
CD121088 L c Huy
CD120753 L Quc Huy
CD120671 Mai Th Huy
CD121128 Ng Vn Huy
CD120519 Nguyn Anh Huy
CD120148 Nguyn Anh Huy
CD120019 Nguyn B Huy
CD122342 Nguyn c Huy

6
9
8
5
2
9
3
3
3
6
2
2
4
6
4
2
4
9
5
2
2
6
10
6
6
5
10
9
2
3
5
3
4
7
3
7
7
9
6
8
8
7
7
9
7

CD121140
CD120689
CD121609
CD120330
CD121677
CD121960
CD121495
CD122234
CD122315
CD122054
CD120774
CD121272
CD120984
CD120246
CD121000
CD121214
CD121492
CD121521
CD121612
CD120795
CD120903
CD121145
CD121599
CD121355
CD121686
CD122059
CD120566
CD120785
CD121967
CD121239
CD121552
CD121303
CD121497
CD120924
CD121534
CD120592
CD120365
CD121699
CD121730
CD120922
CD121282
CD120878
CD120318
CD121944
CD121976

Nguyn c Huy
Nguyn c Huy
Nguyn Dng Huy
Nguyn Mu Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quc Huy
Nguyn Quc Huy
Nguyn Trung Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vit Anh Huy
Nh Quc Huy
Phm Quang Huy
Phm Quang Huy
Phm Quc Huy
Phm Vn Huy
Phan Quang Huy
Phan Tin Huy
Thiu Quang Huy
Trn Ngc Huy
Trnh Quang Huy
Trng Vn Huy
V Trn Quang Huy
V Ngc Huy
V Quang Huy
Trn Vn Huyn
Th Thng Huyn
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Hnh Huyn
Trn Thanh Huyn
Nguyn Gia Huynh
Vn Hunh
Trn Vn Kh
Nguyn Trng Khi
Nguyn Vit Khi
Nguyn Vn Khang
ng Trng Khanh
Nguyn Thy Khanh
Bi Duy Khnh
Bi Tng Khnh
Duy Khnh

2
5
10
10
6
9
10
9
7
6
9
7
2
2
9
7
4
10
3
2
10
3
5
4
8
3
2
2
8
7
10
10
10
2
5
7
6
2
10
3
2
2
10
5
8

CD121441
CD121808
CD120151
CD120890
CD120818
CD121099
CD121610
CD121539
CD122247
CD120408
CD120872
CD120104
CD120550
CD120825
CD121280
CD121715
CD121851
CD121200
CD121999
CD121726
CD121365
CD122138
CD121063
CD122034
CD122323
CD120683
CD122120
CD120103
CD121943
CD120862
CD121019
CD121667
CD120452
CD120714
CD121911
CD122320
CD121863
CD121871
CD120764
CD120459
CD121196
CD120449
CD120223
CD120324

Xun Khnh
Kiu Duy Khnh
L Khnh
L Duy Khnh
Nguyn Duy Khnh
Nguyn Kiu Khnh
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Quang Khnh
Nguyn Quc Khnh
Nguyn Quc Khnh
Nguyn Vn Khnh
Vi Trng Khnh
Nguyn Ngc Khim
Chu ng Khoa
Vn Khoan
V Kim Khot
T Khi
Nguyn Tri Khi
Phm c Khi
Hong Vn Khi
Phan Thanh Khng
ng Khuyn
Nguyn B Kim
Bi c Kin
Bi Trung Kin
Bi Trung Kin
L Trung Kin
Ng nh Kin
Nguyn ng Kin
Nguyn nh Kin
Nguyn L Kin
Nguyn Ngc Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Phm Trung Kin
Phm Trung Kin
Phm Trung Kin
T Trung Kin

3
4
4
3
6
9
6
5
4
2
9
6
6
8
10
2
3
7
8
9
4
6
4
4
5
10
4
8
3
9
7
8
4
6
9
2
7
6
6
7
2
10
2
4
7

CD120682
CD120244
CD121672
CD120119
CD122142
CD121682
CD121551
CD121064
CD120492
CD121475
CD122276
CD124052
CD120653
CD120575
CD122156
CD121824
CD120499
CD120809
CD120266
CD122337
CD122164
CD121167
CD120039
CD121223
CD121575
CD121611
CD122336
CD120348
CD120606
CD121354
CD120069
CD122099
CD121708
CD120844
CD121120
CD121663
CD121363
CD120184
CD120015
CD121775
CD124013
CD121798
CD121865
CD121108
CD120267

Trng Vn Kin
Nguyn Vn Kit
Nguyn Vn K
Cng Phng Lm
ng Vn Lm
o Tng Lm
on Vit Lm
Hong Tin Lm
Hong Vn Lm
Hunh Tng Lm
L Tng Lm
Ng Tin Lm
Nguyn B Tng Lm
Nguyn Bo Lm
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Tun Lm
Nguyn Tng Lm
Nguyn Tng Lm
Nguyn Vn Lm
Nguyn Vn Lm
Phm Vn Lm
Phm V Lm
Trn Vn Lm
Trn Vn Lm
V Vn Lm
Nguyn Ngc Lan
Nguyn Th T Lan
Trn Th Lan
Trn Th Ngc Lan
Phm Duy Ln
Trng Hu Hong Ln
V Vn Ln
L Trn Lng
Nguyn Hi Lng
Nguyn nh Lp
Nguyn Vn Lp
Nguyn Vn Lp
Nguyn Vn L
V Ngc L
L Vn Lim
Nguyn Thanh Lim
Cao Vn Lin
Nguyn Th Hng Lin
Nguyn Vn Lin

9
2
8
4
9
5
2
3
7
3
7
3
9
4
8
8
3
6
4
8
10
2
7
7
8
4
3
4
6
4
4
4
6
3
6
4
5
8
10
6
9
9
8
3
9

CD120796
CD121197
CD121463
CD122078
CD120346
CD121164
CD122040
CD122086
CD122374
CD122162
CD121793
CD122042
CD122238
CD122257
CD121335
CD120718
CD120738
CD121490
CD120837
CD120305
CD122027
CD121791
CD122325
CD121735
CD120829
CD120219
CD120055
CD121227
CD120813
CD120823
CD121127
CD120516
CD121515
CD120217
CD120607
CD120971
CD122244
CD121107
CD122354
CD120835
CD122019
CD121260
CD120006
CD122003

Bi c Linh
Bi c Linh
Bi M Linh
Cao ng Linh
ng Th Thy Linh
inh Th Ngc Linh
inh Xun Linh
Vn Linh
Xun Linh
H Hu Linh
Hong Vn Linh
L Th Linh
L Vn Linh
L Xun Linh
Lu Ch Linh
Nguyn An Linh
Nguyn Diu Linh
Nguyn Duy Linh
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Ngc Linh
Nguyn Nht Linh
Nguyn Phng Linh
Nguyn Tm Linh
Nguyn Th Kiu Linh
Nguyn Th Ngc Linh
Nguyn T Linh
Nguyn Tng Linh
Nguyn Vn Linh
Nguyn Vn Linh
Nguyn Vit Linh
Nguyn V Linh
Phm M Linh
Phm M Linh
Phm Th Hng Linh
Phan Duy Linh
Phan Khnh Linh
Phan Mnh Linh
Phan Th Linh
Trn Th Khnh Linh
Trn Vit Linh
V Th Linh
V Thy Linh
V Vn Linh
V Vn Linh

4
4
5
2
9
7
2
10
6
5
3
8
4
5
5
8
9
8
3
10
2
9
10
3
5
6
8
9
3
4
10
9
8
7
8
9
10
8
5
5
6
4
3
2
10

CD120649
CD120867
CD122043
CD121729
CD120980
CD122250
CD120648
CD121296
CD121075
CD121046
CD121275
CD120262
CD121995
CD121420
CD122363
CD120107
CD120952
CD120535
CD121981
CD122301
CD120435
CD120979
CD121152
CD122145
CD122174
CD120040
CD120840
CD121774
CD120630
CD121717
CD121841
CD121439
CD122026
CD120704
CD121946
CD120665
CD120029
CD121867
CD124037
CD121397
CD120895
CD122077
CD121002
CD120814
CD122384

Nguyn Xun Lnh


Vng Vn L
Bi Xun Loan
Th Kim Loan
on Phng Loan
Hong Th Loan
Nguyn Minh Loan
Nguyn Th Loan
Phm Th Loan
m Xun Lc
Hong Minh Lc
Hong Vn Lc
Nguyn Lc
Nguyn Bo Lc
Nguyn c Lc
Nguyn c Lc
Nguyn Vn Lc
Phm Th Xun Lc
Phan Vn Lc
Mai Vn Li
Nguyn Minh Li
Nguyn Thnh Li
An Hi Long
An Thnh Long
Ch c Long
ng Th Long
ng Vn Long
o Ngc Long
Hong Long
Hong Hng Long
Hong Minh Long
Hong Vn Long
Hong Vit Long
L ng Hong Long
L Hong Long
Lu Hong Long
Mai Ngc Long
Ng Phi Long
Nguyn Ba Long
Nguyn c Long
Nguyn c Long
Nguyn Hong Long
Nguyn Hong Long
Nguyn Hu Long
Nguyn Kim Long

4
8
5
9
6
7
2
9
9
8
7
4
9
2
6
10
9
10
4
5
6
9
5
5
5
3
6
5
4
6
7
4
3
9
9
4
8
8
5
5
8
6
10
7
6

CD120586 Nguyn Tng Long


Nguyn Vn Long
CD120685 Nguyn Vn Long
CD122098 Phm c Long
CD120855 Phm Thanh Long
CD121570 T Giang Long
CD121367 Trn Hong Long
CD121847 Trn Ngc Long
CD120205 Trn Thanh Long
CD120791 Trn Vn Long
CD120838 Trn V Long
CD120632 V Thnh Long
CD121640 V Vit Long
CD122393 Bi Thanh Lun
CD120137 Chu Thnh Lun
CD120394 m Vn Lun
CD121869 Vn Lun
CD120157 on c Lun
CD124003 Nguyn Thnh Lun
CD120066 T Vn Lc
CD122067 Nguyn c Lc
CD121836 Nguyn c Lc
CD120531 Nguyn Tin Lc
CD122184 ng c Lng
CD121718 L Vn Lng
CD121674 Mai Th Lng
CD121764 Trnh Duy Lng
CD121772 H Hu Lng
CD121274 Nguyn c Lu
CD121815 Phan Hong Lu
CD120444 o Vit Luyn
CD121509 Dng Thanh Mai
CD120496 L Th Tuyt Mai
CD122365 Nguyn Th Mai
CD121956 Nguyn Th Mai
CD122405 Phng Th Mai
CD120959 Bi Ngc Mnh
CD120221 ng c Mnh
CD120086 Nh Mnh
CD120691 Vn Mnh
CD120155 Vn Mnh
CD121174 Hong Vn Mnh
CD121557 Kiu nh Mnh
CD122000 Nguyn Cng Mnh
CD120808 Nguyn Danh Mnh

7
5
5
6
5
7
4
5
7
10
9
10
2
2
8
10
7
2
3
6
7
7
3
8
3
8
10
2
8
10
6
4
7
3
3
8
9
6
7
3
7
4
2
3
2

CD120899
CD121767
CD121927
CD121219
CD120597
CD120894
CD121338
CD121518
CD120169
CD120245
CD122030
CD121688
CD124049
CD120794
CD120076
CD121669
CD121436
CD120564
CD122258
CD121697
CD121342
CD121410
CD120280
CD121625
CD121190
CD124024
CD124057
CD120162
CD122307
CD121074
CD122065
CD120916
CD121961
CD120618
CD121005
CD120498
CD122185
CD122211
CD120073
CD120315
CD120096
CD121151
CD121329
CD121624

Nguyn nh Mnh
Nguyn nh Mnh
Nguyn c Mnh
Nguyn c Mnh
Nguyn Quyt Mnh
Nguyn Tin Mnh
Nguyn Tun Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Trn Vn Mnh
Trn Vn Mnh
V Vn Mnh
Hong Vn May
Nguyn c Mn
Bi Cng Minh
Bi Trng Minh
ng c Minh
o Hu Minh
inh Ngc Minh
inh Th Minh
inh Vng Minh
Hu Minh
on Thanh Minh
Hong ng Minh
Hong ng Minh
L c Minh
L Hng Minh
L Quang Minh
Lng Hu Minh
Lu Th Hng Minh
Ng Vn Minh
Nguyn B Minh
Nguyn Bnh Minh
Nguyn c Minh
Nguyn Hu Minh
Nguyn Hu Minh
Nguyn Ngc Minh
Nguyn Nh Minh
Nguyn Quang Minh
Nguyn Sn Minh
Nguyn Tun Minh
Nguyn Tun Minh
Nguyn Vn Minh

9
10
10
9
8
2
10
8
4
9
2
2
3
2
8
6
7
3
5
9
8
7
8
10
10
6
6
10
2
4
5
5
8
3
6
3
7
8
5
3
10
9
7
10
2

CD122127
CD120402
CD121306
CD121795
CD120544
CD120336
CD120858
CD122288
CD122085
CD120888
CD120332
CD120732
CD120469
CD120524
CD120200
CD121910
CD122122
CD121723
CD121537
CD120240
CD121638
CD122104
CD120520
CD120220
CD121205
CD120396
CD121343
CD121024
CD120061
CD120608
CD121136
CD121419
CD124048
CD121957
CD122202
CD120063
CD122114
CD122094
CD120190
CD122135
CD122032
CD121162
CD121741
CD121158
CD121696

Nguyn Vn Minh
Nguyn V Minh
Phm Quang Minh
Phan Ngc Minh
Phan Ngc Minh
Phng Th Minh
Tng Vn Minh
Trn Minh
Trn Ngc Minh
Trn Quang Minh
V Hng Minh
V L Minh
Nguyn Xun Mn
Quang Mi
Nguyn Tr My
Ng Th M
Nguyn Nam M
Nguyn Xun M
Bi Qung Nam
Bi Trng Nam
Cao Giang Nam
Cao Vn Nam
ng Hong Nam
ng Thanh Nam
o Vn Nam
o Vn Nam
o Vn Nam
Hong Nam
on Hi Nam
Don Vn Nam
on V Nam
Dng T Nam
H S Nam
Hong Hoi Nam
L Anh Nam
L Duy Nam
L Hoi Nam
L Phng Nam
L Thanh Nam
Lu Tin Nam
Ng Hong Nam
Nguyn Anh Nam
Nguyn B Nam
Nguyn Duy Nam
Nguyn Hi Nam

2
2
10
9
2
4
3
6
2
10
6
10
3
7
4
7
3
4
10
8
6
2
2
6
9
6
4
2
8
10
4
3
4
8
10
4
7
9
9
7
5
3
2
3
6

CD122309
CD120891
CD120334
CD121025
CD120981
CD120474
CD120141
CD121649
CD121776
CD121608
CD121533
CD122119
CD122016
CD121160
CD120582
CD121211
CD121626
CD122291
CD120194
CD121057
CD121864
CD120781
CD121971
CD122066
CD121153
CD120554
CD121312
CD121215
CD120925
CD120599
CD122281
CD121939
CD121804
CD121923
CD120451
CD121821
CD121156
CD121769
CD121028
CD120807
CD121578
CD121567
CD120875
CD120658
CD120236

Nguyn Hoi Nam


Nguyn Hoi Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Phng Nam
Nguyn Thnh Nam
Nguyn Thnh Nam
Nguyn Tin Nam
Nguyn Tin Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vit Nam
Nguyn Xun Nam
Phm B Nam
Phm Quang Nam
Phm Quang Nam
Phm Vn Nam
T Vn Nam
Tng Thnh Nam
Trn Hi Nam
Trn Hng Nam
Trn Phng Nam
Trn Vn Nam
Triu Thnh Nam
Trnh Hong Nam
Trng Th Nam
V Vn Nam
Mai Hng Nm
Trn Vn Nm
Mai Thy Nga
Nguyn Th Nga
Trn Qunh Nga
Kiu c Ng
Nguyn Th Ng
Trn Minh Ng
Nguyn Yn Ngn
Trn Th Kim Ngn
ng Hu Ngh
H Ngh
Nguyn Thnh Ngh

3
3
5
8
10
10
5
7
4
6
7
2
9
3
9
9
2
9
9
6
9
10
3
9
10
4
8
2
10
7
5
3
7
2
9
6
3
8
9
10
5
7
5
5
8

CD121183 Hong Mai Ngha


CD120761 Nguyn nh Ngha
CD121942 Phm Vn Ngha
CD122278 Phng Tun Ngha
CD120094 Trn Hi Ngha
CD121536 Trn Hng Mnh Ngha
CD121330 Trn Vn Ngha
CD122231 Hong Vn Nghip
CD120698 Nguyn Vn Nghip
CD121150 Trnh Vn Nghip
CD120526 V S Nghip
CD120926 Bi Th Ngc
CD120419 ng Cng Ngc
CD120588 ng Hi Ngc
CD122209 ng Thi Ngc
CD120480 Th Bch Ngc
CD121461 Dng Th Ngc
CD120978 Lm i Ngc
CD120543 L Anh Ngc
CD121698 Nghim Trn Hng Ngc
CD121393 Ng Th Ngc
CD122335 Nguyn nh Ngc
CD122129 Nguyn c Ngc
CD122057 Nguyn Hng Ngc
CD120777 Nguyn Nh Ngc
CD120008 Nguyn Th Ngc
CD120707 Nguyn Vn Ngc
CD122383 Nguyn Vn Ngc
CD121854 Nguyn Vn Ngc
CD121546 Nguyn Vn Ngc
CD122048 Phm B Ngc
CD120349 Phm Th Ngc
CD120987 Thang Ch Ngc
CD121754 Trn Kim Ngc
CD121111 V Th Minh Ngc
CD120214 L Vn Nguyn
CD121816 Nguyn Nguyn
CD120329 Nguyn Anh Nguyn
CD121309 Nguyn Khoa Tho Nguyn
CD122394 Nguyn Minh Nguyn
CD120990 Nguyn Tho Nguyn
CD121069 Phm c Nguyn
CD1222767 Trn Khnh Nguyn
CD120264 Trn Thanh Nguyn
CD121568 Trng Tho Nguyn

6
2
5
8
7
9
5
7
4
9
8
7
8
6
9
6
2
4
10
6
3
3
10
5
4
4
10
9
3
9
4
8
10
5
5
7
5
7
3
10
6
10
3
3
2

CD122260
CD121429
CD121077
CD121721
CD120399
CD120493
CD121931
CD122273
CD120463
CD120241
CD121123
CD120783
CD120421
CD120692
CD121830
CD122286
CD120410
CD121953
CD120258
CD121621
CD120375
CD124041
CD121933
CD122166
CD121240
CD121932
CD121561
CD122416
CD120641
CD120291
CD122091
CD124039
CD121244
CD121563
CD121514
CD121249
CD120766
CD121829
CD120420
CD120864
CD120044
CD121003
CD121103
CD120521
CD120294

Dng Vn Nh
inh Th Hng Nhm
Mai Th Nhm
Nguyn Thanh Nhn
Hong Xun Nhn
ng c Nht
Nguyn Th Nht
Nguyn Tin Nht
Phm Minh Nht
Nguyn Th Hng Nhi
V Th Nhinh
Nguyn Th Nh
Hong Vn Nhun
Bi Hi Nhung
ng Th Hng Nhung
Th Lan Nhung
Nguyn Hng Nhung
Nguyn Th Nhung
Nguyn Th Nhung
Nguyn Th Hng Nhung
Nng Chu Th Nhung
V Th Nhung
Nguyn Minh Nhng
Nguyn Vn Nhng
Ch Ngc Ninh
Nguyn nh Ninh
Vn Ni
Ng Th Oanh
Phan Ngc Phng Oanh
Trn Th Kiu Oanh
on Vn Onh
Nguyn Vn Onh
inh Vn Ph
Hong Vn Phan
Nguyn Duy Phan
Nguyn Quc Phan
Don Trung Phn
Dng Vn Phng
V Vit Php
o Thnh Phi
Mai Vn Phi
Nguyn Hng Phi
H Hu Phong
L c Phong
L Thanh Phong

9
5
4
2
9
8
4
6
2
10
10
10
7
4
2
4
3
7
3
8
9
6
9
10
3
3
8
8
7
9
6
7
6
3
9
8
10
10
2
8
6
9
7
2
4

CD120960 Lu i Phong
CD121840 Nguyn Hi Phong
CD120762 Nguyn Hu Phong
CD124035 Nguyn Minh Phong
CD120942 Nguyn Tun Phong
CD121992 Nguyn Vn Phong
CD120967 Phm i Phong
CD122318 Phm Thanh Phong
CD120969 Phm Vn Phong
CD120593 Trn Minh Phong
CD120822 Trnh Vn Phong
CD120403 Bi Trng Phu
CD120360 L Quang Ph
CD122324 Nguyn Vn Ph
CD122082 Bi Lm Phc
CD121259 Hong Vn Phc
CD122329 Hong Vn Phc
CD121121 L Hong Phc
CD121372 L S Phc
CD120856 Lng Quang Phc
CD121914 Mai Xun Phc
CD122182 Nguyn nh Phc
CD121110 Nguyn Trung Phc
CD120207 Nguyn Vn Phc
CD121656 Nguyn Vn Phc
CD120570 Nguyn Vn Phc
CD120482 Nguyn Xun Phc
CD120017 Lng Trn Phc
CD120869 Nguyn Duy Phc
CD121480 Cao Th Phng
CD122146 inh Trn Phng
CD120619 on Duy Phng
CD121493 H Minh Phng
CD122269 Hong Vn Phng
CD121685 Khc Trng Phng
CD121564 L Anh Phng
CD120289 L Hu Phng
CD121102 Lng Minh Phng
CD120340 Nguyn Anh Phng
CD121596 Nguyn Hong Phng
CD122173 Nguyn Lan Phng
CD121242 Nguyn Minh Phng
CD120047 Nguyn Th Thu Phng
CD120852 Nguyn Vn Phng
CD122006 Phm Th Minh Phng

2
2
8
5
10
4
2
10
2
2
4
5
3
10
7
8
9
3
8
8
5
10
9
2
9
8
3
3
5
10
4
5
7
10
6
6
6
10
8
10
10
4
6
9
7

CD120900
CD120409
CD121648
CD121467
CD121631
CD122289
CD121549
CD120136
CD120438
CD120130
CD121582
CD121700
CD121224
CD120091
CD120573
CD124014
CD122313
CD122375
CD121176
CD120784
CD120310
CD122124
CD122344
CD120161
CD120427
CD122398
CD120724
CD122230
CD120935
CD122360
CD124050
CD120779
CD121395
CD122319
CD120295
CD121918
CD120467
CD122136
CD121316
CD121846
CD120797
CD121613
CD121651
CD121474
CD121594

V Hng Phng
V Minh Phng
V Nam Phng
on Vn Phng
L Hng Phng
Nguyn Th Phng
T Anh Phng
Trn Vn Phng
Bi Ngc Qun
Bi Thin Qun
Bi Trung Qun
inh c Qun
Vn Qun
H Minh Qun
Hong Anh Qun
Hong Mnh Qun
Hong Quc Qun
Hong Vn Qun
Hong Vn Qun
Li V Anh Qun
L Anh Qun
Ng c Qun
Nguyn Anh Qun
Nguyn c Qun
Nguyn Hi Qun
Nguyn Hi Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Mnh Qun
Nguyn Mnh Qun
Nguyn Minh Qun
Nguyn Tin Qun
Nguyn Vn Qun
Nguyn Vn Qun
Phm Anh Qun
Phm c Qun
Phm Hng Qun
Phm Quang Qun
Phm Tin Qun
Phm Vn Qun
Trn Hong Qun
Trn Hng Qun
Trn Hng Qun

3
9
2
4
3
4
2
3
3
5
7
4
9
9
2
10
7
9
10
6
10
8
7
10
5
3
10
9
3
9
9
10
5
10
2
2
4
2
10
3
8
10
3
5
6

CD120423
CD121759
CD122248
CD124020
CD120292
CD120380
CD120351
CD122044
CD121822
CD121744
CD121415
CD122321
CD120636
CD121713
CD122060
CD120062
CD120833
CD121226
CD121378
CD120437
CD121087
CD120495
CD120345
CD121291
CD120817
CD121866
CD121199
CD121569
CD121263
CD120331
CD121831
CD120166
CD121565
CD121175
CD121858
CD121317
CD120322
CD120532
CD120025
CD120623
CD120093
CD122167
CD120507
CD121143
CD122378

Trn Ngc Qun


Trng Quc Qun
V Anh Qun
Bi Kim Quang
ng Vinh Quang
Ng nh Quang
Nguyn ng Quang
Nguyn Duy Quang
Nguyn Duy Quang
Nguyn Hng Quang
Nguyn Minh Quang
Nguyn Ngc Quang
Nguyn Nht Quang
Nguyn Vn Quang
Phm c Quang
Phm Vn Quang
Phm Vn Quang
Phan Quang
Phan Minh Quang
V Anh Quang
Phm Vn Qung
Nguyn Vn Qu
Cao Qu
Vn Qu
L Vn Qu
Ng Duy Qu
Ng Vn Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Thnh Qu
Nguyn Trung Qu
Nguyn Vn Qu
Nguyn Vn Qu
Phm Thanh Qu
Phm Thnh Qu
Trn Ngc Qu
V c Qu
V Vn Qu
Th Quyn
Trn Th L Quyn
o Duy Quyn
Hong Mnh Quyn
L Thanh Quyn

2
3
10
8
4
8
4
8
6
9
3
2
7
2
5
3
8
8
7
6
6
3
9
10
4
7
5
2
9
9
5
2
9
3
3
4
4
8
7
6
9
7
4
8
9

CD120085 Nguyn Th Quyn


CD120569 Nguyn Vn Quyn
CD120418 Nguyn Xun Quyn
CD122037 Phm Th Quyn
CD121062 Trn Minh Quyn
CD121297 Trn Vn Quyn
CD121477 Danh Quyt
CD120635 c Quyt
CD120203 Hong Vn Quyt
CD120790 Nguyn Anh Quyt
CD122292 Nguyn B Quyt
CD120433 Nguyn Vn Quyt
CD121859 Trn nh Quyt
CD122021 V Ngc Quyt
CD121193 Nguyn Vit Quynh
CD121334 inh Xun Qunh
CD120092 Nguyn nh Qunh
CD121325 Nguyn Quang Qunh
CD120369 Nguyn Th Tho Qunh
CD121170 Nguyn Thu Qunh
CD120146 Nguyn Vn Qunh
CD121601 Nguyn Vn Qunh
CD120580 Phan Vn Qunh
CD120133 V c Qunh
CD122096 Ma Vn Sc
CD120849 Nguyn nh San
CD120319 Phm am San
CD120940 ng Xun Sang
CD120010 Vn Sang
CD120651 Lng Vn Sang
CD120640 Nguyn Vn Sang
CD120603 Cao Kh Sng
CD121980 L Trn Sng
CD121337 Ng Quang Sng
CD120234 Nguyn nh Sng
CD120850 Nguyn nh Sng
CD120860 Nguyn Vn Sng
CD122046 Nguyn Vn Sng
CD124011 Vn Ngc Sng
CD121498 Vn Ngoc Sang
CD121707 V Xun Sng
CD120786 Nguyn Th Hng Sen
CD120115 L Hu S
CD120113 Nguyn B S
CD121790 Nguyn Hu Son

4
3
6
6
3
2
6
7
4
3
9
5
2
2
9
9
8
10
4
7
2
5
3
8
7
2
7
9
10
8
3
3
10
9
5
8
5
3
7
8
4
6
5
2
3

CD120703
CD121013
CD122079
CD124031
CD120404
CD120179
CD121657
CD121356
CD121813
CD121130
CD121406
CD124054
CD122143
CD121659
CD120680
CD122148
CD121044
CD121422
CD120033
CD122272
CD122265
CD121347
CD122187
CD120631
CD122193
CD120750
CD121520
CD120027
CD120386
CD120005
CD120321
CD121639
CD120192
CD121248
CD121357
CD121181
CD121720
CD120674
CD122241
CD121525
CD120536
CD120020
CD124060
CD122140
CD120998

Bi Ngc Sn
Bi Thanh Sn
Cao ng Sn
ng Xun Sn
inh Thanh Sn
Hong Anh Sn
Hong Hi Sn
Hong Mnh Sn
Hong Ngc Sn
Hong Phi Sn
Hong Vn Sn
L Ngc Sn
L Vn Sn
Lng c Sn
Ng Vn Sn
Nguyn ng Sn
Nguyn nh Sn
Nguyn Hi Sn
Nguyn Hng Sn
Nguyn Hu Sn
Nguyn Huy Sn
Nguyn Minh Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Thanh Sn
Nguyn Tiu Sn
Nguyn Trn Anh Sn
Nguyn Trng Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Xun Sn
Nhn Vn Sn
Phm Hng Sn
Phm Vn Sn
T Ngc Sn
Trn Vn Sn
Trnh nh Sn
Trnh Ngc Sn
Trnh Vn Sn
V Mnh Sn
V Quang Sn

5
7
2
2
2
5
3
8
7
8
3
6
10
4
2
3
9
9
3
3
4
7
2
10
7
10
2
10
6
8
4
10
9
2
3
10
9
5
2
7
5
4
7
9
5

CD120992
CD121877
CD120726
CD120173
CD121710
CD120108
CD121817
CD120913
CD121833
CD120763
CD122194
CD120439
CD121984
CD120260
CD120943
CD120059
CD121210
CD120558
CD121517
CD121430
CD121437
CD121286
CD120986
CD120914
CD120486
CD121962
CD120770
CD121473
CD120863
CD120613
CD120126
CD121229
CD122385
CD121373
CD120215
CD121797
CD120788
CD121768
CD120181
CD121502
CD121269
CD122302
CD120555
CD120053
CD121973

V Tin Sn
V Vn Sn
V Vn Sn
V Vn Sn
Vng c Chung Sn
Trn Vn Sut
Trn Th S
Hu Ti
Nguyn ng Ti
Nguyn Vn Ti
Nguyn Vit Ti
Phng Vn Ti
Trn nh Ti
Trnh Anh Ti
Nguyn Vn Tm
To Vn Tm
L Ngc Tm
Ng c Tm
Nguyn Duy c Tm
Nguyn Minh Tm
Nguyn Minh Tm
Nguyn Ngc Tm
Nguyn Th Ngc Tm
V Ch Tm
o nh Tn
inh Vn Tn
Nguyn Mnh Tn
Nng Th Tn
Trn Ngc Tn
Trn Nht Tn
Trn Trng Tn
V nh Tn
V Vn Tn
Nguyn Vn Tng
Bi Quang To
Hu Th
Nguyn Ngc Thch
Bi Vn Thi
Vn Thi
Hong Cao Thi
Hong Th Hng Thi
Lng Ngc Thi
Ng Vn Thi
Nguyn Duy Thi
Nguyn Duy Thi

8
6
5
3
2
2
7
5
3
7
7
2
3
6
8
9
4
4
5
3
9
3
9
8
9
6
8
9
9
8
4
7
5
9
10
10
6
6
9
5
2
7
10
8
5

CD121917
CD121704
CD122377
CD120802
CD120591
CD120391
CD120701
CD122171
CD124012
CD120841
CD121184
CD121027
CD120598
CD120642
CD120904
CD121119
CD120893
CD121728
CD122163
CD120497
CD121716
CD121523
CD121633
CD121684
CD122205
CD124064
CD124053
CD124022
CD121407
CD122017
CD120831
CD120490
CD122224
CD120548
CD121216
CD124027
CD121001
CD121781
CD121043
CD122210
CD120278
CD121073
CD121562
CD121085
CD121047

Nguyn Hng Thi


Nguyn Hu Thi
Nguyn Minh Thi
Nguyn Quang Thi
Nguyn Tha Thi
Nguyn V Minh Thi
Phm Hng Thi
Phm Minh Thi
Trn Quang Thi
Trn Vn Thi
Trn Vn Thi
Bi An Thng
ng Quyt Thng
inh Huy Thng
c Thng
Tin Thng
Trn Anh Thng
on Quyt Thng
H Hu Thng
Hong Minh Thng
L Quc Thng
L Quyt Thng
Mai Hong Thng
Ng Vn Thng
Nguyn B Thng
Nguyn Cng Thng
Nguyn nh Thng
Nguyn nh Thng
Nguyn c Thng
Nguyn c Thng
Nguyn Duy Thng
Nguyn H Thng
Nguyn Minh Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vit Thng
Nguyn Xun Thng
Phm Minh Thng
Phm Ngc Thng
Phm Vn Thng
Phm Vit Thng
Ph Ngc Thng

4
6
10
8
9
2
3
3
2
7
8
10
5
2
5
10
4
6
9
7
8
9
8
8
6
8
5
9
3
8
9
8
4
8
4
4
7
5
4
5
8
3
6
4
8

CD120303
CD120144
CD120574
CD121390
CD121972
CD120028
CD124061
CD121366
CD122141
CD120663
CD121979
CD121617
CD120887
CD121496
CD121037
CD120489
CD120719
CD121872
CD121512
CD121983
CD122355
CD121371
CD121581
CD122246
CD121870
CD120700
CD122069
CD120328
CD120426
CD122011
CD120778
CD121802
CD122402
CD120776
CD121970
CD121576
CD121766
CD120131
CD124047
CD121693
CD121116
CD122117
CD121131
CD121484
CD122153

Trn c Thng
Trn Vn Thng
Trn Vn Thng
Trn Vn Thng
Trn Xun Thng
V Vn Thng
o Th Thu Thanh
Vn Thanh
Hong Vn Thanh
L Th Thanh
L Vn Thanh
Nguyn Cng Thanh
Nguyn Hong Thanh
Nguyn Hu Thanh
Nguyn Mnh Thanh
Phm Huy Thanh
Si Hoi Thanh
T Hoi Thanh
Thch Ch Thanh
Trn Ngc Thanh
Trn Th Thanh
Vng Vn Thanh
Bi nh Thnh
Bi Huy Thnh
Bi Quc Thnh
Cao Minh Thnh
ng B Thnh
ng L Thnh
o Minh Thnh
o Xun Thnh
Hong Cng Thnh
Hong Phn Thnh
L Quang Thnh
L Vn Thnh
Ng c Thnh
Ng Vn Thnh
Nguyn Ch Thnh
Nguyn Cng Thnh
Nguyn c Thnh
Nguyn Khc Thnh
Nguyn Minh Thnh
Nguyn Ngc Thnh
Nguyn Quang Thnh
Nguyn Th Thnh
Nguyn Tin Thnh

8
2
9
4
6
5
9
7
10
10
4
2
2
2
5
6
10
6
10
7
3
5
5
10
9
2
7
2
2
7
8
7
8
4
7
9
4
6
8
10
6
9
7
6
3

CD122005
CD121004
CD121341
CD121978
CD120839
CD120911
CD121787
CD121217
CD120996
CD121628
CD120283
CD121630
CD120629
CD120287
CD120116
CD120667
CD120882
CD122025
CD120717
CD121389
CD121091
CD121071
CD121086
CD121786
CD121106
CD121738
CD122002
CD120879
CD121100
CD120918
CD121529
CD121177
CD120958
CD122310
CD121464
CD120120
CD120767
CD121987
CD124059
CD124056
CD121293
CD120083
CD120723
CD120276
CD120373

Nguyn Tin Thnh


Nguyn Trung Thnh
Nguyn Trung Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Vit Thnh
Ninh Vn Thnh
Phm Quc Thnh
Phm Vn Thnh
Phm Vn Thnh
Trn nh Thnh
Trn Minh Thnh
V Quang Thnh
Vng c Thnh
Cng Ngc Thao
Trng Vn Thao
o Phng Tho
Th Thu Tho
Dng Thu Tho
L Phng Tho
Nguyn Mnh Tho
Nguyn Thch Thanh Tho
Nguyn Th Thu Tho
Trn Hng Tho
Trn Quang Tho
Trn Thu Tho
Vi Th Thu Tho
Trng Vn Tho
Thanh Th
Hong Trng Th
L Hng Th
Phm B Th
Phm Duy Th
V Thanh Th
H Tin Thim
ng Tin Thin
Vn Thin
Ng Vn c Thin
Nguyn c Thin
Nguyn Hu Thin
Nguyn Ngc Thin
Nguyn Vn Thin
Nguyn Vn Thin
Phm Ch Thin
Trn c Thin

4
6
7
4
4
8
7
5
9
10
5
6
5
3
3
4
2
7
6
9
4
9
7
9
10
5
7
6
3
9
6
8
10
8
7
6
4
9
7
6
2
3
7
2
6

CD120812
CD120121
CD120578
CD120936
CD124008
CD122179
CD120905
CD120945
CD122232
CD121481
CD121104
CD121147
CD121139
CD122083
CD120898
CD121332
CD120820
CD120209
CD120931
CD121401
CD120255
CD121705
CD120323
CD121912
CD121862
CD121105
CD122004
CD120143
CD121607
CD121810
CD122349
CD120271
CD121752
CD121739
CD120886
CD124025
CD124058
CD120874
CD122023
CD121029
CD121658
CD120021
CD120712
CD120275
CD120799

Trn Huy Thin


Trng Nh Thin
Phan Vn Thit
Ng Vn Thiu
Ng Vn Thiu
H Vn Thnh
Nguyn B Thnh
Nguyn B Thnh
Nguyn c Thnh
Nguyn Hu Thnh
Nguyn Vn Thnh
Trn Th Thnh
Trn Vn Thnh
Trn Vn Thnh
Trn Vn Thnh
V Huy Thnh
Vn Th
Nguyn Hong Anh Th
inh Vn Th
Hong nh Th
Kiu Quc Th
L c Th
Nghim nh Th
Nguyn c Th
Nguyn Vn Th
Nguyn Vn Tha
Nguyn Quang Thi
L Vn Thn
Bi Th Thu
ng Th Thu
L Xun Thu
Mai Vn Thu
Nguyn H Thu
Nguyn Minh Thu
Nguyn Ngc Thu
Phm Th Thu
Phm Th Thu
Phng Tun Thu
Trnh Th Thu
V Th Thu
L Hu Th
Don c Th
Ng Gia Th
inh Cng Thun
Hong Vn Thun

4
2
4
6
4
7
7
4
3
4
5
5
7
4
3
3
4
7
4
8
6
10
8
10
10
7
3
7
2
7
9
7
10
2
8
9
3
7
6
6
9
5
3
10
10

CD121361
CD122110
CD121844
CD121324
CD121629
CD122400
CD122417
CD120553
CD120819
CD120906
CD120290
CD120476
CD121782
CD120201
CD122266
CD120358
CD120523
CD121750
CD120412
CD120382
CD122251
CD121553
CD121392
CD121597
CD121015
CD121285
CD122158
CD121904
CD120721
CD121262
CD120590
CD121994
CD120087
CD121623
CD120932
CD122200
CD124015
CD122208
CD124019
CD121265
CD120359
CD122297
CD122280
CD121606
CD120684

Lu Quang Thun
Ng c Thun
Nguyn c Thun
Nguyn Vn Thun
Nguyn Vn Thun
Nguyn T Thut
Nguyn Vn Thut
Bi Duy Thc
Nguyn Cng Thc
Nguyn Hu Thc
V Vit Thc
L Ngc Thng
Nguyn Th Thng
Phan Kim Thng
V Vn Thng
Ng S Thng
L Xun Thng
L Minh Thy
Phan Thanh Thy
Trn Hng Thy
V Th Thy
Chu Trng Thy
Anh Thy
Hong Vn Thy
Ng Th Thu Thy
Nguyn Minh Thy
Nguyn Thanh Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Xun Thy
Phm Vn Thy
Dng Vn Thuyn
Vn Thuyt
ng Cng Tin
o Quyt Tin
inh Thanh Tin
H nh Tin
Hong Anh Tin
Hong Minh Tin
L nh Tin
L Vn Tin
L Xun Tin
L Vn Tin
Nguyn nh Tin
Nguyn Hu Tin
Nguyn Huy Tin

4
4
9
6
5
10
10
2
7
4
7
7
10
8
6
10
3
7
8
7
4
2
10
4
6
6
4
3
8
5
8
7
10
6
5
5
6
9
3
9
4
7
5
3
8

CD120789
CD120406
CD124051
CD120405
CD122161
CD120164
CD120372
CD120556
CD122108
CD121756
CD121369
CD121598
CD121857
CD122149
CD122356
CD121760
CD120254
CD120624
CD121737
CD121763
CD120416
CD120540
CD120128
CD120001
CD120368
CD122159
CD120281
CD120134
CD121681
CD121899
CD120296
CD120361
CD121486
CD120097
CD120325
CD121113
CD120269
CD120417
CD121394
CD121255
CD122388
CD121668
CD121632
CD121676

Nguyn Quang Tin


Nguyn Vn Tin
Phm Mnh Tin
Phm Quc Tin
Phan Vit Tin
Phng Mnh Tin
Thn Vit Tin
Trn Anh Tin
Trn nh Tin
Trn Minh Tin
Trn Quang Tin
Trn Vn Tin
Trn Vn Tin
Trn Vn Tin
Trnh Minh Tin
Trng nh Tin
V Vn Tin
Vng Cng Tin
Trn Vn Tm
Trng c Tn
Nguyn Th Tnh
Dng Vn Tnh
Lng Vn Tnh
V Vn Tnh
on Ngc Tnh
Nguyn Vn Tnh
Bi Huy Ton
Vn Ton
H Quang Ton
Lng Khnh Ton
Nguyn Hu Ton
Nguyn Hu Ton
Nguyn Khc Ton
Nguyn Khnh Ton
Nguyn Vn Ton
Nguyn Vn Ton
Phm Ton
H Mnh Ton
L Quc Ton
Nguyn Nng Ton
Nguyn Vn Ton
Trn nh Ton
Nguyn Anh Ti
Nguyn Th Tr
Nghim Vn Trai

3
2
6
9
5
8
9
9
6
10
7
10
5
7
7
8
9
9
5
2
9
2
6
3
2
4
7
4
8
8
4
3
2
5
3
2
2
6
6
10
10
2
7
4
3

CD121225
CD121030
CD121352
CD124032
CD120374
CD121508
CD121547
CD120853
CD121254
CD122283
CD122334
CD120587
CD120542
CD120999
CD121740
CD122113
CD121678
CD120756
CD120089
CD124042
CD121644
CD121299
CD122115
CD121694
CD120256
CD122296
CD121187
CD120218
CD122267
CD122376
CD120068
CD121049
CD120938
CD122317
CD121070
CD121264
CD121273
CD120954
CD121680
CD121066
CD120842
CD124009
CD121281
CD121852
CD120077

Dng Thy Trm


T Th Trm
Bi Hin Trang
C Th Trang
o Huyn Trang
inh Thu Trang
L Th Trang
Nguyn Huyn Trang
Nguyn Mai Trang
Nguyn Th Trang
Nguyn Th H Trang
Nguyn Th Hng Trang
Nguyn Th Uyn Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thy Trang
Trn Huyn Trang
Trn Huyn Trang
Trn Th Trang
Trnh Th Trang
V Th Qunh Trang
Duy Trng
Nguyn Trung Trng
Phm Vn Trng
Bi Minh Tr
H Vn Tr
Hong Minh Tr
Lu Vn Trin
V Vn Triu
Bi c Trinh
Bi c Trinh
Mai Cnh Trinh
Ng Vn Trnh
ng Cng Trng
o c Trng
Nguyn Hu Trng
Nguyn Vn Trng
V Duy Trng
Bi Anh Trung
Bi c Trung
Bi c Trung
Bi Quang Trung
Cn Xun Trung
ng Quang Trung

9
10
3
5
3
10
5
3
4
10
3
9
5
8
5
6
5
2
3
8
10
6
7
7
8
7
5
4
8
3
10
5
7
7
10
5
10
6
9
5
6
2
3
3
10

CD121916
CD121234
CD121986
CD121345
CD121757
CD122045
CD122311
CD120188
CD120901
CD124005
CD121950
CD122213
CD120311
CD122233
CD122277
CD120277
CD120772
CD121278
CD120445
CD120111
CD120534
CD122125
CD120067
CD121506
CD120775
CD122295
CD120730
CD120041
CD124068
CD120885
CD120045
CD120522
CD122370
CD121459
CD120973
CD120976
CD120138
CD122121
CD120877
CD121510
CD122204
CD121368
CD120748
CD120002
CD121146

ng Vit Trung
o Kim Trung
o Ngc Trung
Quang Trung
Vn Trung
on Vn Trung
Hong c Trung
Hong c Trung
Hong Kin Trung
Hong Quang Trung
Hong Trng Trung
Hong Xun Trung
Lm Quc Trung
L Ngc Trung
L Quang Trung
L Quc Trung
L Thnh Trung
Lu Trung
Mai c Trung
Nguyn Anh Trung
Nguyn Ch Trung
Nguyn c Trung
Nguyn L Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Tr Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vit Trung
Phm Quc Trung
Phm Thnh Trung
Phm Trng Trung
Phm Vn Trung
Phm Vn Trung
Phan Vn Trung
T Thnh Trung
T Tr Trung
Trn Xun Trung

2
7
6
6
9
9
3
8
3
9
2
2
5
3
5
4
10
10
6
4
4
4
10
5
9
5
3
7
8
5
2
4
7
9
4
5
3
8
3
5
9
10
4
7
7

CD122401
CD122169
CD122243
CD121058
CD121031
CD120101
CD120441
CD121636
CD121385
CD120056
CD122207
CD122245
CD122013
CD120460
CD120147
CD122222
CD121159
CD120861
CD121488
CD120216
CD120249
CD120150
CD120009
CD120964
CD121212
CD120456
CD120652
CD121209
CD122263
CD122039
CD120950
CD120485
CD121494
CD120100
CD124065
CD121465
CD121670
CD121409
CD122175
CD120656
CD121780
CD120633
CD120609
CD121588
CD120272

Trng Minh Trung


V Vn Trung
Quang Trng
Xun Trng
on Vn Trng
Dng Vn Trng
Hoa Xun Trng
Hong c Trng
L c Trng
L Thanh Trng
L Xun Trng
L Xun Trng
L Xun Trng
Mai Xun Trng
Ng Duy Trng
Ng S Trng
Nguyn nh Trng
Nguyn Hu Trng
Nguyn Mnh Trng
Nguyn Tin Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Phm Quc Trng
Tng Vn Trng
Triu Vn Trng
V Mnh Trng
inh Ngc T
H Minh T
Hong Anh T
L Khc T
L Xun T
Ng Anh T
Ng Ngc T
Nguyn Anh T
Nguyn Anh T
Nguyn Anh T
Nguyn Cm T
Nguyn Cng T
Nguyn Duy T

9
7
5
8
3
6
5
5
8
4
7
8
10
6
5
3
7
6
2
10
3
10
3
3
3
7
4
5
2
7
6
3
2
6
6
7
10
6
6
3
9
10
2
4
5

CD121179
CD120051
CD122188
CD121695
CD121092
CD120487
CD120626
CD120302
CD121825
CD120248
CD120034
CD120947
CD120615
CD121178
CD122408
CD121948
CD122007
CD121908
CD120099
CD120537
CD122093
CD124004
CD120180
CD121571
CD121652
CD122290
CD122189
CD120539
CD121376
CD120384
CD120306
CD120637
CD121583
CD120238
CD120098
CD121544
CD121189
CD121012
CD121540
CD120584
CD120919
CD122126
CD122028
CD120782

Nguyn Ngc T
Nguyn Thanh T
Nguyn Th T
Nguyn Vn T
Nguyn Vn T
Nguyn Vn T
Nng Vn T
Phm Anh T
Phm Minh T
Phm Ngc T
Phm Vn T
Phan Anh T
Tng Minh T
Trn Anh T
Trn c T
Trn Vn T
Trn Vn T
Trnh Vn T
V Anh T
V Cng T
V Ngc T
V Trng T
V Vn T
Trng Vn T
o Mnh T
Nguyn Vn T
L c Tun
Nguyn Vn Tun
Phng Th Tun
Trnh Vn Tun
V Vn Tun
Bi Quc Tun
Cao Anh Tun
Ch Minh Tun
C Mnh Tun
ng Minh Tun
ng Quang Tun
ng Vn Tun
o Quang Tun
o Vn Tun
inh Gia Tun
inh Vn Tun
inh Vn Tun
Mnh Tun
Xun Tun

8
9
10
8
7
10
2
6
2
2
8
4
3
3
8
4
5
4
4
3
3
10
7
7
7
9
9
8
6
2
8
4
7
4
7
3
4
8
8
5
5
8
6
6
7

CD121144 H Anh Tun


CD120114 H c Tun
CD122396 H S Tun
CD121868 Hoang Anh Tun
CD121076 Hong Vn Tun
CD121482 L Vn Tun
CD120780 L Bt Tun
CD121126 L Ngc Tun
CD120897 L Quang Tun
CD120963 L Thanh Tun
CD120079 L Vn Tun
CD124040 L Vn Tun
CD121114 L Vn Tun
CD120561 Lu Quang Tun
CD121572 Mai Anh Tun
CD120787 Nguyn Anh Tun
CD120013 Nguyn Anh Tun
CD122332 Nguyn Anh Tun
CD120737 Nguyn nh Tun
CD121095 Nguyn Hu Tun
CD120030 Nguyn Minh Tun
CD120500 Nguyn Ngc Tun
CD121221 Nguyn Ngc Tun
CD120699 Nguyn Quc Tun
CD121605 Nguyn Thanh Tun
CD121947 Nguyn Trung Tun
CD121806 Nguyn Vn Tun
CD121009 Nguyn Vn Tun
CD120953 Nguyn Vn Tun
CD121727 Nguyn Vn Tun
CD120333 Nguyn Vn Tun
CD122014 Nguyn Vn Tun
CD121528 Phm Anh Tun
CD122300 Phm Ch Tun
CD120335 Phm nh Tun
CD122168 Phm Mnh Tun
CD121460 Phm Minh Tun
CD121295 Phm Ngc Tun
CD120135 Thi Anh Tun
CD121243 Trn Anh Tun
CD120484 Trn Anh Tun
CD121811 Trn Anh Tun
CD122418 Trn Ngc Anh Tun
CD121843 Trn Vn Tun
CD121591 Trn Xun Tun

8
5
4
7
5
8
2
5
10
10
5
9
9
9
2
8
5
2
5
9
9
9
4
3
2
2
8
5
6
2
2
10
3
4
2
2
3
5
10
3
5
9
3
7
9

CD121734 Trng Cng Tun


Trng Cng Tun
CD121157 V Anh Tun
CD120193 V Minh Tun
CD121641 ng nh Tut
CD121010 Duy Tut
CD120270 Nguyn Vn Tc
CD121660 Bi Thanh Tng
CD120654 Bi Thanh Tng
CD122254 Bi Thanh Tng
CD121304 Chu Qu Tng
CD120247 Chu Tin Tng
CD120471 ng Vn Tng
CD122131 ng Xun Tng
o Sn Tng
CD120955 Sn Tng
CD121079 on Thanh Tng
CD121618 Dng Mnh Tng
CD120196 H Mnh Tng
CD120253 H Vn Tng
CD120638 Hong Tng
CD122010 Hong Minh Tng
CD121835 Hong Thanh Tng
CD122109 Hong Thanh Tng
CD120502 Hong Thanh Tng
CD120046 Hong Thanh Tng
CD121403 Hong Thanh Tng
CD120735 Hong Vn Tng
CD122031 Lm Khnh Tng
CD121380 L nh Tng
CD121154 L Thanh Tng
CD121349 L Thanh Tng
CD121977 L Xun Tng
CD122151 Lu Khnh Tng
CD121201 L Thanh Tng
CD120224 Mai Th Tng
CD120892 Nguyn ng Tng
CD120178 Nguyn Duy Tng
CD122338 Nguyn Huy Tng
CD121462 Nguyn Huy Tng
CD121048 Nguyn Mnh Tng
CD121848 Nguyn Mnh Tng
CD120803 Nguyn Sn Tng
CD120612 Nguyn Sn Tng
CD120646 Nguyn Sn Tng

8
10
6
7
8
9
4
5
7
9
8
8
2
8
8
6
2
10
6
6
7
4
10
2
4
8
6
2
9
8
9
5
10
9
10
5
10
2
8
4
10
5
5
3
5

CD121850
CD121314
CD121022
CD120431
CD121827
CD120222
CD121424
CD120937
CD120401
CD120675
CD120824
CD121809
CD120050
CD121675
CD120989
CD122118
CD121602
CD122259
CD122062
CD120242
CD120198
CD122063
CD120736
CD121423
CD121443
CD121117
CD120462
CD121231
CD120390
CD121246
CD120090
CD122294
CD124069
CD120594
CD120836
CD120377
CD121134
CD122326
CD121794
CD120847
CD120398
CD120966
CD120508
CD121453
CD122155

Nguyn Thanh Tng


Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Th Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Duy Tng
Nguyn Vit Tng
Phm Thanh Tng
Phm Vn Tng
Phm Vn Tng
Phm Vn Tng
Phan Vn Tng
Phng Thanh Tng
Thch Thanh Tng
Trn nh Tng
Trn Mnh Tng
Trn Thanh Tng
Trn Thanh Tng
Trn Vn Tng
Triu Sn Tng
Trng Thanh Tng
V Thanh Tng
Th Ti
Nguyn Huy Tng
Nguyn Mnh Tng
Cao Xun Tng
Chu B Tuyn
Nguyn c Tuyn
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Vn Tuyn
Phm c Tuyn
Phm Vn Tuyn
Si nh Tuyn
V Hu Tuyn
V Hu Tuyn

4
5
3
5
4
8
2
9
4
4
7
10
8
5
8
6
9
5
4
9
7
2
3
5
9
9
7
3
10
7
2
6
6
10
5
5
6
7
5
5
5
7
4
7
3

CD121558
CD120106
CD121101
CD120172
CD121230
CD121381
CD121449
CD121589
CD120711
CD121838
CD121374
CD120261
CD121600
CD121412
CD121620
CD122407
CD121969
CD121954
CD121292
CD121595
CD121722
CD122249
CD121876
CD120378
CD121090
CD122306
CD120908
CD121252
CD120326
CD120747
CD122147
CD121320
CD122255
CD120016
CD120413
CD121645
CD121011
CD122268
CD121125
CD122357
CD122123
CD120604
CD121416
CD124007

inh Quc Tuyn


Thnh Tuyn
n Vn Tuyn
Nguyn nh Tuyn
Vng Vn Tuyn
Bi Ngc Tuyn
L Thanh Tuyn
Nguyn Trng Thanh Tuyn
Phan Ngc Tuyn
L Xun Tuyn
V Vn Tuyn
Bi Th Tuyt
H Vn T
ng Th Thu Uyn
Phm T Uyn
L Thu Vn
Nguyn Cm Vn
Nguyn M Vn
Nguyn Th Vn
Nguyn Th Vn
Nguyn Thu Tho Vn
Phng Vn Vn
Trn Th Cm Vn
L Vit Vn
Nguyn Minh Vn
Mai Vn V
Nguyn Vn Vin
Phm Duy Vit
o Minh Vit
inh Ngc Vit
Vn Vit
on Quc Vit
Hong Quc Vit
Hong Vn Vit
L Bo Vit
L Quang Vit
Mai Vn Vit
Ng Xun Vit
Nguyn Hng Vit
Nguyn Ngc Vit
Nguyn Ngc Vit
Nguyn Tin Vit
Nguyn Vn Hong Vit
Phm Vn Vit
T Vn Vit

7
4
2
3
2
8
3
10
10
8
8
7
8
6
6
6
10
10
2
6
8
5
5
8
10
6
2
8
8
9
7
2
2
2
7
2
10
2
7
9
10
2
5
7
2

CD121615
CD120622
CD122022
CD120202
CD120560
CD120237
CD120127
CD122395
CD120620
CD121673
CD121192
CD120102
CD121524
CD121751
CD121762
CD122341
CD122379
CD120450
CD121491
CD121692
CD120690
CD120367
CD122053
CD120644
CD121112
CD120392
CD122359
CD121052
CD121714
CD121333
CD121326
CD120666
CD120414
CD120052
CD121476
CD121327
CD122087
CD121059
CD121268
CD121743
CD120251
CD120314
CD120679
CD122095
CD122215

Trn Hi Vit
Trn Vn Vit
V Quang Vit
Bi Th Vinh
ng Th Vinh
inh Xun Vinh
Quang Vinh
on Hu Vinh
D c Vinh
H S Vinh
L Huy Vinh
Nguyn ng Vinh
Nguyn Quang Vinh
Nguyn Thnh Vinh
Nguyn Th Thy Vinh
Nguyn Vn Vinh
Trn Thanh Vinh
Triu Vn Vinh
V c Vinh
Ph Ngc Vnh
i Vnh
ng Vn V
o Vn V
Th V
Tun V
L Quang V
L Vn V
Lng Cng V
Lng Quang V
Lu Tun V
Nguyn Mnh V
Nguyn Mnh V
Nguyn Tn V
Nguyn Tun V
Nguyn Vn V
Phm Lu V
Phng Vit V
m Vn Vng
Khc Vn Vng
L nh Nam Vng
L Quc Vng
L Vn Vng
Ng Quc Vng
Nguyn Anh Hng Vng
Nguyn Quc Vng

4
4
3
2
3
6
9
2
10
6
5
2
8
8
5
6
10
9
7
9
8
6
10
5
6
4
9
6
4
3
2
9
4
7
8
2
2
3
9
2
8
6
9
10
6

CD120285 V Huy Vng


Nguyn c Vng
CD121344 T Th Xun
CD121966 ng Vn Xuyn
CD121440 L ng Xuyn
CD121548 Trn Th Yn
CD120695 Hong Yn
CD120385 Th Yn
CD122419 Hong Th Yn
CD121301 Nguyn Bo Yn
CD121988 Nguyn Th Hi Yn
CD120769 Trn Th Yn

9
10
10
4
3
5
8
9
3
10
9
9

n a y vi ti. Hm nay. Chc cac ban vui ve nhiu nhiu.

Thang 3

Quy II
Thang 4

Thang 3

Quy II
Thang 4
KT022

KL369

Lut kinh K nng


t
giao tip
7
6
2
8
2
5
8
2
8
8
10
4
6
7
2
10
2
7
8
3
9
3

10
2
7
5
5
2
3
8
4
3
2
2
3
8
4
2
10
6
8
8
5
7

Thang 6

Quy III
Thang 7

Thang 5

Thang 6

Quy III
Thang 7

KT101

KT102

KT103

Thang 5

Kinh t vi Kinh t v Quan tri


m 1
m 1
hoc
7
4
3
6
8
9
5
10
10
10
10
3
6
6
6
2
8
5
5
2
3
9

8
9
5
2
10
6
9
10
5
2
3
10
2
10
9
2
2
4
4
4
8
5

10
9
10
4
3
5
3
4
7
9
6
3
4
5
7
4
7
3
3
5
9
10

Thang 9

Quy IV
Thang 10

Thang 8

Thang 9

Quy IV
Thang 10

KT104

KT105

Thang 8

KT106

Marketing Toan kinh Nguyn ly


cn ban t 1
k toan
8
2
2
5
6
2
2
2
6
2
9
10
9
7
9
5
3
4
9
10
8
5

5
5
9
10
10
9
4
5
7
10
5
6
3
3
6
6
10
7
3
7
7
8

6
8
10
2
6
10
6
2
3
9
4
5
9
3
3
5
8
4
10
10
8
7

9
2
9
3
6
5
7
2
6
6
6
10
4
9
8
9
4
8
5
10
3
9
6
9
6
7
5
3
4
7
10
3
6
9
3
8
6
8
3
2
8
3
8
5
2

10
8
5
4
2
5
3
4
5
7
3
5
8
9
2
6
3
7
7
9
6
8
8
9
2
5
4
5
7
6
6
9
10
7
5
4
9
2
5
7
9
9
7
7
3

6
3
3
10
7
3
2
2
3
8
8
6
6
4
2
8
6
10
8
5
7
4
3
6
7
7
10
5
8
10
8
7
9
7
2
4
7
3
10
5
8
8
8
8
3

6
2
7
6
9
4
6
6
10
4
8
6
3
10
10
2
7
10
2
2
8
9
6
3
4
3
7
6
9
6
3
3
2
4
3
4
4
7
7
7
3
6
5
4
10

5
8
9
10
10
6
6
8
9
7
2
6
6
4
6
6
6
5
10
10
8
7
3
10
4
4
9
10
6
3
10
10
7
4
5
4
2
2
8
10
10
3
10
7
7

2
6
4
9
4
10
3
10
10
3
4
5
2
8
10
5
10
6
5
6
10
8
3
8
9
5
8
10
5
5
10
2
5
4
3
7
9
3
3
5
5
4
4
5
9

7
5
2
5
8
7
6
7
5
3
7
6
5
7
7
5
2
7
9
2
7
6
7
6
9
3
2
6
10
3
2
6
6
5
3
5
4
6
6
2
7
6
3
4
9

4
6
2
5
7
10
5
4
4
6
6
6
7
5
3
4
8
5
5
7
4
9
4
5
10
7
3
6
6
4
4
9
10
10
5
3
2
9
4
9
6
6
5
4
9

7
7
5
9
5
10
5
5
2
2
5
9
10
3
9
2
4
2
10
7
2
3
5
3
10
4
9
3
5
7
6
2
9
3
6
8
5
10
8
4
5
7
7
7
6

4
9
7
5
7
4
5
7
9
5
7
7
4
4
4
4
8
4
7
9
9
2
4
6
8
3
8
4
9
2
10
4
2
7
7
6
6
3
6
4
10
4
5
7
3

10
6
2
2
4
10
2
8
6
7
3
7
7
4
4
8
9
8
7
9
5
4
6
7
6
3
10
5
2
9
6
8
6
8
9
6
2
9
5
3
8
2
6
9
7

2
3
9
8
5
10
10
8
7
5
6
9
7
3
5
5
8
5
10
3
10
4
8
3
2
9
3
2
3
2
5
5
7
3
5
6
4
10
10
6
10
9
6
6
10

3
3
8
3
6
3
7
8
4
7
7
6
8
4
7
2
6
5
9
3
2
9
8
9
4
9
2
5
5
7
10
2
10
4
3
2
3
7
9
8
2
7
3
6
7

3
2
6
5
3
6
2
4
6
2
4
3
8
4
5
2
5
4
6
3
4
9
2
9
2
2
3
2
10
6
9
5
3
8
10
8
4
6
2
7
7
10
2
3
3

9
6
9
8
7
2
2
3
10
3
10
2
3
5
4
6
5
6
10
10
3
9
5
3
5
5
9
10
3
8
4
3
9
9
5
5
5
3
5
9
2
3
6
4
9

6
2
7
3
4
7
2
3
5
6
4
5
2
6
8
3
3
7
9
4
2
5
3
9
2
4
9
6
2
5
10
7
4
5
8
7
3
4
5
8
10
4
6
4
5

8
6
3
10
3
2
8
4
6
2
5
8
2
8
2
10
4
10
9
5
6
9
5
5
3
8
9
8
8
9
3
5
5
9
2
6
10
2
4
7
5
4
9
9
4

10
5
10
8
5
6
8
9
6
5
4
10
9
9
7
2
10
8
7
6
8
6
4
6
3
4
8
3
5
8
2
2
6
8
4
10
8
8
5
3
4
6
4
5
10

6
3
6
8
6
8
8
5
3
9
6
5
3
8
4
3
10
9
4
4
9
10
10
10
9
10
7
3
7
5
3
7
5
8
9
6
8
4
4
9
10
3
5
9
7

10
8
9
9
8
2
5
2
3
2
7
2
4
8
5
9
10
7
5
9
6
9
7
7
3
2
7
2
4
3
6
3
2
4
3
8
4
10
4
6
10
7
4
4
7

4
2
9
10
4
7
9
6
2
9
7
3
4
6
9
9
10
3
7
7
10
8
5
4
6
7
3
8
10
8
3
5
6
5
5
4
4
5
3
3
5
8
7
9
7

9
3
8
5
5
10
5
2
10
9
8
7
9
9
6
8
9
9
8
5
8
5
3
3
8
9
7
5
4
10
6
3
2
3
7
8
4
9
10
5
6
2
2
8
2

6
10
10
10
3
6
2
10
5
10
9
5
4
3
6
4
6
6
2
10
4
8
8
8
3
6
10
8
2
5
2
8
10
6
3
8
6
5
5
2
4
9
3
2
8

3
5
10
5
2
7
5
6
9
6
3
3
9
6
5
3
10
4
10
8
6
2
8
7
8
3
2
5
5
5
10
6
4
5
2
4
8
9
3
9
5
9
2
8
7

10
5
5
3
10
8
6
9
7
4
2
2
2
8
9
2
6
6
4
4
6
2
8
10
8
7
3
3
6
6
8
3
6
4
2
4
5
6
2
3
6
4
10
10
9

6
9
6
10
2
6
5
6
5
9
3
4
4
10
5
4
5
5
3
5
10
2
4
8
10
5
7
10
5
10
9
9
5
3
6
3
6
5
5
9
10
5
5
10
10

10
6
9
2
7
10
10
3
5
6
9
8
9
4
10
3
10
5
3
3
4
6
6
3
4
8
10
5
5
5
3
10
3
2
9
9
3
7
2
7
4
7
8
4
2

9
7
7
3
3
10
4
8
10
2
10
2
2
4
9
7
8
4
5
6
9
6
7
8
5
8
6
9
10
2
8
8
8
7
7
9
9
4
9
6
2
3
8
2
2

10
4
6
6
10
5
9
4
6
7
6
4
2
7
7
5
5
2
4
8
4
9
5
7
9
6
3
7
7
10
9
6
3
5
8
6
2
6
8
10
2
10
3
8
2

9
9
9
7
5
10
9
2
7
6
2
3
7
2
9
3
4
7
3
4
7
9
2
10
2
5
8
7
8
3
7
4
4
2
4
9
3
8
8
3
8
10
9
10
2

9
5
6
2
3
7
4
7
3
7
6
7
3
2
9
8
3
4
6
10
10
8
7
2
5
3
10
4
9
8
4
8
6
4
9
6
5
4
3
4
7
7
2
9
4

10
9
3
2
5
2
9
2
7
4
7
6
4
3
4
6
10
9
3
9
7
9
5
2
10
5
5
8
7
5
4
2
7
6
5
9
3
2
3
7
3
10
8
6
3

6
10
6
6
7
8
7
6
8
10
7
7
7
5
10
5
2
9
2
9
3
7
6
8
10
10
9
2
7
7
7
10
9
4
3
6
3
7
9
10
8
3
9
9
8

7
7
5
3
6
8
7
7
9
5
3
10
3
2
8
2
3
2
9
5
8
3
2
7
4
8
9
7
5
8
7
5
6
5
6
2
8
9
6
9
2
8
2
6
2

2
9
8
3
5
7
8
4
4
3
10
4
2
10
3
10
5
6
7
10
6
5
9
9
10
6
2
3
3
4
10
9
10
3
2
10
9
8
9
5
8
5
3
4
9

3
10
3
8
8
3
6
4
9
10
2
7
6
4
4
9
8
9
10
9
3
2
2
6
10
5
6
5
8
10
4
8
3
2
8
3
8
3
2
4
2
6
4
8
9

3
7
3
4
3
5
2
2
6
9
9
6
2
7
10
8
5
8
2
2
9
10
4
8
4
5
2
10
2
3
7
3
2
8
6
5
4
9
8
6
5
10
9
4
2

8
10
6
7
9
3
2
2
4
4
3
6
6
7
5
5
6
3
2
4
3
7
8
2
10
2
2
9
4
3
5
9
9
8
7
5
8
3
6
7
3
5
10
5
3

5
8
6
6
6
8
2
7
5
7
5
6
3
6
4
10
5
9
2
8
5
2
8
7
2
9
3
6
7
10
10
5
3
7
4
7
5
8
9
4
7
8
4
10
7

3
10
10
8
9
4
2
6
9
5
9
10
8
4
9
6
8
7
2
7
7
8
5
6
7
2
3
10
3
6
4
6
3
9
8
10
4
8
6
4
7
2
3
9
7

6
5
5
9
6
4
2
10
8
2
5
7
5
4
5
8
3
7
3
9
4
9
8
8
9
2
3
7
7
7
6
5
7
3
2
2
8
5
9
9
10
10
7
6
4

3
6
9
2
10
6
10
8
7
6
3
2
6
4
3
7
4
9
5
8
9
5
9
8
7
10
7
9
5
10
5
2
2
2
3
9
2
9
2
6
10
8
8
5
3

8
6
9
6
3
7
3
3
8
10
2
10
8
7
3
10
3
6
8
5
3
7
10
2
8
9
6
3
5
5
10
9
5
7
9
7
10
2
6
4
3
3
6
6
2

7
2
2
8
9
4
10
5
8
6
6
7
8
6
4
5
8
10
10
4
8
6
4
10
3
10
8
5
2
2
3
5
6
7
8
9
8
6
2
9
4
4
8
4
5

4
9
7
2
9
10
5
3
3
7
8
7
7
9
6
7
10
5
4
8
9
4
3
9
10
8
3
8
7
2
5
3
3
5
4
3
8
8
7
4
6
10
7
6
10

2
3
10
6
3
9
7
5
3
4
7
9
9
7
10
5
2
3
7
7
10
6
8
4
10
10
4
8
7
8
3
8
9
10
6
6
3
6
3
4
5
5
4
7
5

7
5
3
10
2
8
6
10
5
4
2
2
6
6
2
8
5
9
5
7
5
8
4
10
5
2
7
4
6
6
4
10
4
8
10
8
10
7
2
8
10
6
9
5
8

9
3
4
7
5
6
10
10
5
6
10
4
2
3
3
4
2
5
10
6
5
4
6
10
7
7
8
8
2
10
6
10
7
10
7
4
9
5
10
5
9
10
2
3
4

5
4
9
5
4
3
10
3
3
2
10
6
8
7
10
5
6
5
3
9
8
5
5
4
4
8
9
4
3
2
2
10
9
6
9
5
5
7
10
7
3
2
6
3
6

7
7
3
3
7
10
2
2
9
3
7
4
6
3
5
8
10
10
3
6
6
5
10
5
6
9
3
3
9
7
4
7
5
8
7
8
7
3
9
7
10
4
5
6
4

5
4
3
7
5
3
2
6
6
10
7
3
2
5
4
9
9
6
5
7
7
8
5
10
9
6
5
9
4
8
4
5
3
3
4
4
3
6
2
10
6
9
5
6
5

8
5
8
2
3
8
6
3
3
4
6
7
8
6
4
4
8
5
6
9
6
9
4
4
8
5
3
10
7
4
7
5
3
8
9
3
6
6
2
2
7
8
10
9
4

4
8
2
8
7
3
7
6
10
7
9
4
8
8
3
7
8
8
6
7
4
8
5
10
5
8
6
8
7
10
8
9
5
3
4
5
7
5
3
6
2
2
5
7
4

3
2
3
6
10
6
7
8
6
8
3
4
7
8
2
3
4
7
10
10
4
10
7
8
6
8
4
7
9
10
2
4
2
3
2
2
8
10
5
9
10
5
2
7
8

7
7
4
10
2
9
10
2
9
4
9
4
3
6
7
6
4
6
3
7
6
2
5
6
5
3
2
4
6
10
5
6
9
5
7
7
8
5
3
10
6
4
6
10
7

10
6
6
10
3
8
3
2
7
2
5
6
9
9
3
5
6
8
4
5
3
5
8
5
9
6
5
6
7
10
5
9
3
6
4
8
4
9
8
10
8
10
10
3
4

6
7
8
8
9
8
9
10
9
2
9
5
2
2
8
4
3
8
3
4
10
2
2
7
9
4
8
5
2
8
3
2
6
7
8
8
4
8
7
4
2
5
9
4
4

9
5
10
6
10
2
10
4
6
10
6
5
10
3
3
2
8
3
3
10
3
10
8
6
3
10
8
7
10
7
2
2
4
9
3
2
7
7
2
4
4
9
7
3
5

6
6
2
10
8
8
8
10
3
3
5
4
4
8
10
5
10
2
8
9
7
4
5
9
7
3
6
2
6
9
8
5
6
4
10
4
3
3
5
10
10
4
8
2
6

6
7
7
9
7
3
3
5
6
6
9
8
10
2
2
3
8
5
6
9
4
4
9
2
8
2
5
4
3
4
2
10
8
5
4
3
6
9
3
4
2
8
3
8
2

3
9
6
9
2
3
10
9
5
9
2
6
8
4
7
8
6
6
10
5
8
4
5
6
5
8
4
9
3
8
3
9
4
7
6
9
8
4
10
2
7
9
8
5
6

6
5
5
8
3
5
9
6
5
6
3
4
6
6
2
7
8
6
2
9
8
6
6
6
8
2
4
3
8
4
10
2
10
8
6
9
5
8
7
10
5
4
3
3
8

2
3
7
4
5
10
4
5
5
9
10
9
2
10
9
2
9
6
2
7
8
2
3
6
6
2
7
7
4
8
9
7
7
9
4
10
6
8
8
5
2
2
9
9
2

8
6
5
4
6
4
7
10
10
10
3
8
8
4
3
10
2
7
10
10
5
7
10
4
3
9
3
3
8
3
5
10
7
10
4
2
7
2
4
5
10
3
9
4
7

3
6
8
4
4
3
3
8
4
6
5
3
2
3
6
4
10
8
9
6
3
2
7
3
8
7
10
4
2
10
4
5
6
4
7
6
8
9
6
2
5
8
3
6
3

10
6
3
10
5
10
7
7
5
10
3
7
6
4
6
6
6
4
2
7
9
10
9
6
7
3
3
7
2
3
2
2
10
3
7
9
5
8
9
5
9
5
6
10
9

7
10
9
7
9
6
5
10
10
6
3
7
10
9
2
6
10
4
9
4
10
8
7
5
7
6
9
10
4
5
3
7
9
5
10
6
9
7
4
8
5
9
7
9
9

6
6
7
9
7
10
7
4
10
4
7
2
6
5
4
2
10
10
3
5
4
2
7
4
6
8
5
6
8
9
3
4
10
3
5
8
9
3
6
4
2
9
9
3
3

10
3
9
6
6
6
4
8
3
5
4
7
9
3
3
10
3
4
8
6
9
9
7
6
10
6
3
3
2
4
3
10
2
6
6
8
7
7
2
8
6
10
7
5
3

5
2
4
10
2
8
5
9
3
2
7
8
9
4
4
6
4
7
10
2
7
6
6
3
8
9
5
9
5
5
2
4
6
2
3
3
9
2
10
9
3
5
8
7
5

8
4
2
9
3
4
10
7
6
6
8
4
2
4
4
6
3
3
5
6
2
6
6
2
10
10
4
7
4
10
4
6
10
4
10
4
8
2
3
7
3
2
9
5
5

8
4
3
8
5
6
6
10
10
3
3
8
10
9
5
7
5
4
4
3
7
3
2
2
4
4
6
3
3
8
5
8
6
3
4
7
7
9
2
6
7
10
4
8
2

4
4
5
4
8
4
4
4
5
3
4
4
8
6
9
3
9
7
6
9
3
5
2
10
5
4
3
10
10
3
2
5
4
8
2
5
3
9
8
9
9
10
9
7
8

3
8
4
5
5
9
8
4
9
4
10
6
8
8
2
10
6
10
7
7
3
7
3
7
9
6
10
8
6
9
7
7
2
2
5
2
6
2
5
8
10
5
2
7
5

7
9
5
5
5
2
8
8
3
4
8
5
4
8
9
10
9
10
3
3
8
2
2
5
7
4
10
5
9
3
10
4
2
10
3
8
2
7
5
8
4
8
3
9
3

6
7
6
2
3
2
3
6
7
10
5
4
10
4
2
8
2
3
4
8
7
2
7
5
2
9
3
5
10
2
4
6
7
4
6
3
6
8
5
9
3
6
10
9
6

8
4
2
5
3
4
10
2
4
3
6
3
3
3
10
2
5
8
3
4
7
3
4
4
2
8
7
2
6
6
3
2
10
2
9
5
3
5
5
7
10
3
10
10
8

8
8
2
3
6
5
10
3
6
7
7
9
4
5
6
10
7
7
9
4
6
3
3
2
3
8
9
4
3
10
9
10
6
7
7
10
2
6
7
6
8
7
9
8
2

7
9
6
8
8
3
10
2
2
8
10
9
3
10
9
2
8
3
10
10
7
2
9
6
8
10
10
6
2
4
8
6
3
10
6
10
5
8
5
6
3
3
3
7
9

6
8
8
5
3
6
7
3
4
9
5
2
3
6
10
3
9
9
9
4
5
7
2
9
8
2
4
8
10
8
3
6
4
6
5
3
3
9
8
4
5
10
8
3
8

8
7
3
7
10
9
7
3
6
4
6
10
6
3
8
5
3
9
9
7
8
2
5
9
10
10
10
10
7
7
10
7
4
9
5
7
3
8
2
10
5
2
5
2
7

4
7
3
4
2
3
4
3
4
3
7
9
10
4
6
9
7
8
4
9
2
10
10
6
4
9
8
6
2
9
6
6
9
2
5
4
2
3
10
2
5
2
4
3
3

3
8
3
2
9
3
3
6
10
10
3
7
3
7
3
4
3
4
4
3
9
4
9
9
8
2
4
2
2
2
4
7
5
7
9
6
2
8
9
3
6
3
5
3
4

4
4
6
9
2
10
5
5
2
4
9
7
9
3
8
10
10
7
8
8
9
9
2
4
2
10
5
5
4
8
6
8
8
2
9
6
5
9
10
7
6
4
10
8
8

5
7
4
6
5
3
6
10
10
7
10
2
8
3
4
6
9
4
9
2
7
4
3
8
8
4
3
4
8
3
6
3
10
9
10
4
7
6
6
2
2
8
10
7
8

5
4
7
5
7
8
3
6
3
9
2
8
7
8
9
10
4
6
10
9
4
7
7
10
8
9
8
8
8
8
3
8
10
4
4
2
10
8
8
5
7
2
3
2
3

3
4
4
4
5
3
3
9
7
5
6
8
9
4
2
2
2
5
3
10
2
7
4
2
8
3
9
8
2
5
8
7
4
5
6
6
3
9
9
7
10
2
10
10
7

2
8
4
9
7
2
10
2
8
7
8
7
5
4
3
7
3
9
2
10
4
2
9
7
4
10
10
3
9
8
8
9
10
4
4
4
6
10
3
7
3
4
10
8
3

10
4
4
2
7
9
9
10
5
10
6
3
10
7
8
4
7
5
8
6
4
10
8
8
2
4
6
2
4
5
8
8
9
4
4
6
2
3
7
2
9
6
6
4
10

6
6
3
6
9
9
5
5
5
4
8
9
6
9
9
10
9
5
5
4
9
3
10
6
10
4
5
4
5
2
3
7
2
7
2
3
5
4
2
5
9
8
6
10
8

10
6
8
8
8
3
10
5
4
7
9
2
2
3
8
6
8
5
3
8
3
8
6
3
6
5
9
5
7
7
10
6
3
8
10
6
7
3
5
10
4
8
5
5
6

3
5
10
2
5
8
4
4
10
6
10
3
6
5
8
5
4
8
9
4
3
2
8
4
10
2
2
10
5
7
10
9
3
5
10
6
8
10
4
2
2
6
8
5
5

10
2
5
6
5
2
7
7
8
2
4
5
3
3
7
7
7
6
3
2
4
7
7
4
8
5
10
4
7
5
3
2
5
2
10
2
5
8
3
8
9
8
10
3
5

6
2
7
9
3
5
8
7
8
3
9
2
9
7
2
8
2
5
4
2
7
6
6
9
8
3
4
4
9
4
6
8
3
7
9
9
8
7
7
6
4
8
8
8
9

10
4
5
2
6
8
3
9
3
2
7
6
7
3
3
9
5
10
9
3
2
10
10
10
3
8
4
9
8
10
9
10
6
9
10
10
8
4
7
5
3
10
8
5
10

3
10
7
10
7
5
2
2
9
2
6
2
9
4
4
10
6
9
6
3
6
8
6
10
3
7
3
6
8
8
8
6
5
9
6
10
6
7
10
4
6
3
10
3
9

7
6
2
5
5
5
2
9
2
5
6
6
6
5
4
8
10
6
9
10
6
2
9
5
7
4
3
2
4
5
5
10
7
4
10
9
9
9
5
6
4
4
6
10
6

2
9
6
8
5
4
6
6
10
2
6
10
4
3
4
3
4
6
7
2
2
4
7
9
4
6
7
8
7
10
2
10
3
8
9
10
5
3
9
2
3
6
3
5
9

9
2
10
2
3
3
4
8
3
5
4
4
4
6
8
6
5
4
5
9
6
9
3
6
3
9
6
3
2
7
2
5
6
8
3
8
3
3
2
7
7
9
8
5
8

5
8
4
10
10
6
4
6
9
10
7
7
3
5
5
10
4
7
2
6
3
4
10
4
2
10
7
5
5
4
5
4
4
4
10
10
9
5
6
9
5
3
9
6
5

5
5
4
5
5
2
2
8
6
3
7
4
2
10
4
10
7
8
3
4
3
6
2
6
8
2
5
4
10
5
10
4
10
2
7
2
10
7
10
4
9
4
4
5
6

9
8
4
2
5
5
9
2
4
7
10
5
3
7
4
4
3
5
4
3
10
7
7
5
9
5
8
5
8
2
8
6
3
10
8
4
10
9
8
7
8
9
8
6
2

9
5
9
6
3
8
7
4
10
9
10
3
9
9
7
4
2
2
4
2
8
2
3
6
10
4
2
4
8
5
3
6
6
2
3
7
10
7
8
2
8
8
10
10
9

3
2
2
6
7
7
4
10
6
2
5
9
10
8
8
6
6
3
9
7
5
10
7
7
5
7
3
5
5
10
9
9
4
7
6
5
9
7
2
9
5
8
6
4
9

9
3
8
9
10
2
3
7
9
3
5
8
2
4
3
7
10
7
5
9
2
9
10
2
9
9
2
7
8
3
8
8
2
6
8
3
4
4
3
9
3
6
4
3
6

4
5
7
7
7
3
9
8
3
8
7
6
7
2
8
9
3
2
6
9
10
6
9
10
10
8
3
5
4
5
6
8
10
5
4
10
4
10
9
4
2
10
8
4
3

10
9
2
4
5
2
10
4
6
4
3
5
9
9
9
6
6
5
3
2
3
8
2
2
8
4
7
2
2
9
10
9
5
8
10
2
9
9
9
5
3
7
6
2
3

4
10
8
5
10
2
8
3
3
2
4
6
3
5
7
2
2
9
4
3
4
7
4
5
10
9
5
9
2
4
6
10
4
8
9
7
2
2
9
7
9
4
10
5
5

2
4
3
2
2
8
3
9
9
2
10
5
5
6
7
5
4
8
3
8
5
9
7
5
4
3
7
6
10
9
7
7
5
3
2
2
7
3
9
5
5
7
6
3
9

4
7
8
8
10
9
3
3
5
10
3
5
3
9
5
6
10
7
2
2
2
7
3
10
3
4
5
2
5
4
8
3
9
10
9
9
8
10
6
5
5
5
3
4
10

2
3
10
6
5
6
3
5
4
10
3
7
4
5
3
5
8
6
2
8
5
8
6
8
3
8
2
10
9
10
5
10
9
6
6
5
9
10
4
7
5
10
2
3
5

6
8
6
8
3
5
6
6
5
9
4
8
4
4
7
3
6
6
9
2
7
9
4
7
10
4
2
7
2
3
10
9
2
7
2
5
6
2
2
6
3
6
3
6
9

3
2
6
7
5
6
4
8
8
2
8
10
8
8
8
8
7
2
2
2
9
3
3
6
5
8
9
5
2
7
6
5
4
2
2
2
7
9
5
10
8
3
2
6
4

8
10
8
8
2
5
10
8
5
10
8
2
10
2
7
10
6
4
2
3
10
10
7
9
5
5
7
6
2
6
4
2
7
6
9
3
3
6
4
7
7
4
8
10
8

3
3
7
10
6
6
2
10
4
10
2
6
2
10
8
9
5
3
3
3
10
9
9
8
3
2
7
2
3
5
7
9
6
9
10
2
7
10
2
10
5
5
6
2
9

3
8
5
10
3
6
10
2
7
10
10
7
2
10
5
5
7
9
3
5
6
5
8
3
6
9
5
9
6
10
2
5
6
6
6
10
9
2
8
2
4
9
5
7
6

6
10
9
8
7
7
6
2
6
7
4
2
7
6
8
9
5
9
9
6
3
10
7
6
5
5
4
7
4
7
3
5
8
7
9
8
4
2
4
7
5
10
7
8
8

7
3
3
7
8
9
5
7
5
2
4
4
10
8
7
5
5
10
5
8
4
4
2
6
9
6
4
9
3
10
9
3
9
2
7
5
3
8
7
4
8
10
2
9
6

5
9
3
7
2
7
7
5
3
7
9
2
8
7
4
8
4
4
2
7
8
8
8
10
4
7
7
2
10
6
10
6
6
5
8
7
3
9
6
2
2
4
10
10
2

6
10
2
3
4
10
2
4
9
4
9
2
8
9
10
10
4
2
9
2
9
2
8
10
7
6
9
5
10
10
7
6
8
3
6
3
9
10
7
7
8
8
6
4
3

5
3
3
9
7
10
8
10
8
8
8
4
7
4
3
2
5
3
6
10
9
7
7
5
4
2
10
9
6
5
4
4
6
4
2
9
5
9
7
6
4
10
5
8
7

9
9
6
4
7
10
6
9
3
8
7
9
7
10
6
5
4
10
6
4
2
7
10
2
2
7
8
7
10
7
7
2
7
9
4
4
4
6
10
5
9
4
6
7
10

5
8
5
2
5
6
7
9
8
7
9
3
3
8
2
2
2
4
6
4
4
9
4
2
5
2
4
7
7
3
4
9
5
9
2
3
6
5
2
9
8
8
3
7
6

5
3
3
9
4
5
2
9
8
9
7
7
6
7
10
8
4
2
4
5
4
2
8
5
10
4
10
2
9
5
2
9
3
5
3
9
4
7
4
6
10
6
9
6
10

10
5
9
5
3
8
5
8
9
10
5
10
8
10
2
4
6
10
3
5
3
9
10
9
3
10
9
9
9
5
4
7
7
10
2
7
10
7
10
7
2
4
7
7
7

3
3
5
6
10
8
7
10
8
6
7
6
6
6
9
8
3
4
6
4
6
5
2
10
4
4
6
7
4
9
4
7
2
8
5
9
4
7
4
2
9
7
7
6
4

3
9
3
6
2
7
10
8
2
9
6
7
9
2
7
7
7
4
5
9
5
7
4
10
6
2
3
5
3
4
5
2
3
2
10
7
4
2
5
4
8
8
4
8
5

10
5
5
10
7
9
2
3
3
6
9
10
7
6
7
10
4
5
6
5
3
8
5
8
9
7
9
9
5
9
3
5
10
6
10
5
3
6
7
6
6
6
9
8
7

3
5
7
3
7
7
2
6
10
5
6
8
3
9
8
9
5
10
5
5
7
6
5
3
7
5
6
3
2
8
6
10
8
9
4
6
10
7
2
7
8
10
10
10
10

2
8
7
2
4
9
2
8
8
9
5
2
6
9
8
9
5
2
3
2
9
5
5
7
6
7
10
4
10
6
9
8
3
3
4
3
3
8
9
4
2
3
8
3
5

5
4
10
7
7
6
5
8
7
4
8
5
2
9
6
8
7
2
3
10
10
7
6
9
5
8
5
8
2
6
5
8
5
2
2
9
7
9
10
8
8
6
5
8
4

4
5
3
4
9
10
9
5
3
3
9
3
8
4
5
4
10
9
8
6
4
2
2
9
6
7
5
3
5
2
9
2
8
6
10
2
7
3
4
8
4
9
8
2
9

4
5
9
3
5
9
2
6
4
6
7
3
2
9
5
5
4
10
9
8
6
5
2
2
9
2
4
5
2
8
6
5
9
5
2
5
2
5
9
2
9
4
6
5
10

3
8
7
3
9
4
4
3
10
7
10
6
10
2
6
8
10
8
7
9
7
7
8
10
7
3
3
3
4
2
10
2
8
8
5
3
5
5
9
2
3
8
5
6
4

10
10
9
9
10
6
2
2
9
3
8
9
3
5
3
10
6
2
10
4
9
3
9
5
2
4
2
10
7
9
2
10
5
2
2
7
2
4
9
9
8
7
7
9
10

4
8
4
6
6
8
8
2
6
5
8
7
9
6
8
8
10
6
8
7
4
8
10
3
6
6
2
7
4
9
4
5
8
3
9
8
2
10
6
7
10
5
6
3
7

8
5
4
2
2
8
7
10
3
8
4
10
10
10
2
9
2
10
10
6
5
10
9
4
2
9
3
7
5
6
9
10
10
10
3
5
2
2
3
6
6
9
3
9
8

2
6
10
2
2
10
2
6
9
9
3
7
3
9
4
3
4
9
5
10
7
3
5
9
8
4
9
5
6
6
5
5
3
9
4
9
10
9
3
8
7
6
4
4
2

6
3
2
10
10
5
2
2
8
6
8
8
7
2
4
5
2
4
3
9
6
10
2
3
10
4
8
9
7
8
5
3
8
6
10
4
4
2
6
5
10
4
4
7
4

7
9
6
5
4
3
9
8
10
8
7
3
8
6
4
3
4
10
6
2
7
2
9
10
7
2
10
3
6
10
9
5
5
9
3
2
3
9
2
4
10
10
10
7
3

5
4
9
5
3
4
9
8
10
7
7
2
5
9
8
2
3
7
9
2
10
3
9
6
6
5
4
2
3
9
8
5
7
4
4
6
7
2
4
6
5
9
9
5
7

6
9
10
6
7
2
4
10
7
3
7
6
10
7
9
6
8
5
6
5
3
4
3
3
5
9
10
8
4
7
10
6
3
9
6
8
6
10
4
10
8
7
4
3
7

9
2
10
8
6
9
6
6
10
9
2
2
7
10
9
2
5
6
5
4
8
2
8
5
10
10
9
3
3
3
7
3
3
10
9
6
3
9
6
4
4
5
6
3
5

2
2
4
4
10
6
9
4
7
2
9
6
4
4
10
5
8
5
6
3
9
4
2
7
7
6
7
4
6
6
6
10
6
6
3
3
5
8
6
6
5
9
6
3
4

8
4
9
2
5
9
3
6
5
8
9
2
7
9
9
3
6
10
5
5
5
5
6
10
6
3
2
10
6
3
4
6
2
7
9
6
5
8
2
4
9
3
8
6
9

8
6
3
10
7
9
6
8
10
2
9
4
2
3
10
4
3
6
3
10
7
7
9
6
10
5
10
8
4
3
10
4
5
9
2
2
8
9
7
10
3
5
3
6
2

10
2
9
7
8
10
2
3
8
2
8
8
2
2
7
3
10
9
5
4
3
10
5
4
4
2
9
4
10
7
10
2
2
6
8
5
3
5
2
4
10
7
7
2
4

3
5
8
4
7
6
7
3
6
6
9
4
8
4
9
9
4
7
5
2
10
9
6
6
6
2
4
7
9
2
4
7
4
8
2
9
9
8
9
7
10
9
4
10
5

10
4
3
7
3
2
5
6
4
4
6
3
4
10
5
10
5
2
7
3
9
6
3
2
5
3
2
4
10
9
7
3
8
9
7
7
4
6
2
3
5
2
6
9
5

2
6
5
8
7
6
8
4
5
7
8
3
5
3
10
4
6
5
7
2
5
7
10
5
10
6
3
6
10
5
5
5
3
7
5
8
7
9
9
9
2
7
4
9
4

6
2
3
7
8
10
7
10
8
10
3
3
9
5
2
7
5
4
3
2
5
6
6
8
8
5
8
6
6
5
5
6
5
8
10
7
5
3
8
6
3
5
7
4
8

4
3
2
6
6
6
4
2
8
4
10
5
4
10
9
7
3
6
7
8
5
5
2
8
9
4
6
10
3
4
9
9
2
6
5
10
5
5
2
6
3
7
8
10
10

5
7
9
3
5
4
7
2
7
2
10
7
4
3
8
5
6
9
7
10
10
5
7
7
8
3
10
2
2
2
8
2
4
10
5
6
9
8
6
4
10
9
10
3
3

8
8
4
8
3
10
4
4
2
6
5
9
7
8
4
4
4
10
5
2
6
9
8
8
7
10
3
6
10
2
4
8
8
10
5
9
8
3
4
5
8
2
8
4
5

4
5
3
6
4
6
7
10
9
10
8
3
8
6
9
10
4
10
10
5
3
4
7
9
5
8
10
7
4
9
7
6
9
7
3
8
3
10
10
2
8
6
10
4
2

3
8
2
7
2
9
9
8
4
7
6
3
5
4
6
3
5
4
10
2
7
6
9
6
5
10
9
2
5
10
6
3
5
7
7
2
9
3
9
9
10
6
8
4
10

2
2
3
9
7
6
7
7
7
7
7
10
4
3
9
2
2
4
10
5
7
5
2
8
10
2
5
5
5
5
3
4
9
3
8
9
8
6
7
2
2
2
9
7
4

7
2
3
2
4
3
7
7
4
5
3
10
4
6
6
8
10
10
8
10
6
7
5
6
2
7
7
8
9
3
4
8
2
10
10
10
3
5
6
5
7
9
5
8
4

4
10
8
8
8
5
2
10
8
3
2
9
5
3
3
7
5
4
4
6
10
9
8
2
6
7
9
6
7
7
4
9
6
5
6
4
7
9
2
5
10
8
7
7
4

7
4
9
8
10
5
9
5
10
4
4
5
6
3
4
7
3
4
10
8
10
6
6
10
4
9
3
6
10
5
5
10
2
10
10
2
9
6
6
7
8
3
10
2
7

4
2
7
10
5
8
2
8
10
5
10
6
4
8
7
2
6
9
4
4
2
6
10
5
10
2
3
4
10
2
4
6
3
10
8
7
8
5
8
7
5
9
4
6
7

7
8
3
6
3
6
5
5
8
3
6
2
10
4
3
9
8
3
10
10
7
4
3
3
3
9
10
5
8
9
10
6
6
4
8
8
4
4
4
3
4
10
9
10
8

9
7
9
10
2
5
10
3
7
2
2
10
3
5
6
2
2
4
6
2
5
4
2
8
3
3
7
8
2
8
10
6
9
7
7
7
2
9
10
10
5
4
6
8
5

3
2
4
5
9
10
5
7
7
4
10
10
2
5
9
7
7
3
8
3
9
4
10
2
10
10
2
3
10
10
10
2
5
2
10
2
4
10
4
10
6
10
9
2
3

8
3
3
2
4
6
8
4
4
3
7
9
9
2
3
8
3
10
10
5
6
6
4
7
5
5
6
9
8
6
2
7
8
8
4
8
4
2
6
2
5
3
7
9
4

2
5
8
7
9
9
9
9
5
8
6
4
9
5
5
8
2
9
2
9
5
2
6
8
2
3
5
8
5
8
10
4
8
5
5
8
9
10
3
7
10
8
8
3
8

4
10
8
7
10
9
2
10
9
10
8
2
10
10
8
8
7
6
5
7
7
2
3
3
5
10
6
7
9
7
3
9
5
4
8
6
2
9
5
9
9
9
4
10
4

9
8
8
3
10
10
4
5
2
10
6
7
8
6
3
7
10
3
2
5
2
6
7
8
9
2
9
9
2
4
9
8
9
7
10
3
3
6
3
5
4
9
2
5
10

3
10
4
4
3
2
2
9
7
8
4
3
4
10
9
8
6
3
5
5
10
9
10
2
8
10
6
9
9
10
4
5
7
7
3
3
10
9
3
10
5
4
4
10
5

8
7
8
5
9
9
2
9
9
4
6
6
9
7
2
9
7
4
4
4
6
9
6
10
3
4
4
5
2
8
4
8
6
5
7
6
4
9
5
7
5
5
4
8
9

4
10
2
7
4
8
10
6
6
4
2
3
6
10
6
4
9
5
10
2
8
7
6
10
10
2
4
5
9
7
3
8
6
8
3
5
4
10
6
3
3
7
2
5
9

6
9
6
7
6
9
4
2
2
4
4
5
2
7
2
8
4
2
9
9
9
3
7
5
9
6
10
10
2
4
5
6
2
2
7
9
5
7
7
8
6
9
8
5
9

6
3
8
7
3
5
5
7
3
3
6
8
8
5
7
10
3
8
5
4
9
2
3
4
7
5
3
5
6
7
3
6
9
2
3
8
6
4
2
2
8
8
4
5
6

7
4
2
6
3
7
10
3
3
10
4
8
10
3
10
5
8
4
3
5
2
2
7
5
2
3
10
9
9
10
3
10
2
10
6
5
7
9
5
6
9
8
2
10
10

2
10
9
3
7
9
2
8
3
8
8
6
7
8
10
7
3
6
5
5
5
9
9
6
4
9
2
10
9
5
2
5
7
7
8
3
5
10
5
3
3
2
7
9
5

5
4
5
10
7
6
8
10
8
10
5
5
4
4
9
8
8
3
3
6
9
5
5
6
10
10
5
4
3
5
9
10
5
6
7
9
7
5
5
5
2
5
3
6
8

4
4
9
2
6
6
4
4
3
9
10
10
9
8
9
10
5
4
10
6
4
7
8
9
7
6
3
8
5
6
8
5
5
8
4
4
7
2
7
5
3
2
4
5
8

3
6
7
10
3
5
9
9
2
4
4
10
2
3
3
7
8
10
6
5
7
2
8
9
4
8
4
4
9
7
6
4
10
2
9
3
6
7
6
4
8
5
6
9
8

4
5
8
2
8
10
8
4
2
9
2
7
2
7
2
7
3
3
5
6
2
9
8
5
10
10
6
4
4
9
9
3
5
8
7
10
7
9
2
9
6
9
10
10
10

4
6
9
4
9
5
2
3
2
5
7
7
7
7
4
9
8
5
6
10
5
7
7
9
9
3
3
8
8
7
10
6
7
3
8
3
2
10
7
2
3
7
2
3
9

2
3
6
4
8
3
6
10
6
6
8
4
7
2
9
5
8
6
7
10
5
6
8
10
4
5
3
8
5
10
6
7
4
9
9
7
6
10
10
4
9
2
5
5
8

10
7
8
10
5
4
2
7
10
10
6
10
8
5
9
7
6
5
2
2
2
2
8
9
4
7
3
10
2
10
8
7
10
10
5
6
5
9
6
2
4
5
8
2
2

2
5
8
6
4
4
3
5
5
6
2
9
2
9
6
7
6
8
5
5
6
8
5
7
2
7
2
9
3
6
4
7
10
3
4
10
6
3
7
6
7
9
7
5
5

3
10
3
2
2
2
8
4
7
8
4
7
2
5
5
9
9
3
8
3
3
7
4
7
8
6
3
6
2
2
10
10
6
5
4
4
8
8
8
8
10
5
4
6
10

2
6
5
5
2
5
5
7
4
5
9
5
6
3
8
4
2
7
9
3
3
8
7
8
3
5
8
4
2
4
7
10
6
3
8
5
9
4
2
7
10
3
5
7
9

5
6
5
5
8
2
7
8
8
4
5
4
5
8
10
4
8
6
2
2
6
4
6
9
4
7
6
5
9
8
3
8
9
9
7
2
8
5
4
4
5
7
2
10
7

7
7
2
7
8
4
3
3
3
2
3
8
10
8
5
3
10
8
2
5
10
8
8
2
8
8
4
10
2
4
10
7
6
9
10
6
2
7
4
10
5
2
8
3
7

5
6
6
2
10
2
5
8
4
8
2
7
5
10
2
9
2
3
9
9
4
9
6
4
7
5
8
2
8
4
10
4
3
5
4
4
4
2
10
10
9
4
5
3
4

8
2
5
5
7
5
6
8
8
7
6
10
10
3
2
6
10
8
9
3
10
7
10
3
9
3
9
7
7
4
9
8
10
7
2
4
3
3
3
9
3
2
9
2
3

3
8
3
3
6
6
5
5
6
8
7
3
6
3
4
4
4
3
10
2
8
4
8
10
2
4
7
5
9
10
9
5
10
10
3
2
7
10
7
8
2
6
10
5
4

9
10
7
9
2
2
7
2
8
3
4
4
4
9
10
4
8
10
5
4
7
7
7
4
10
3
2
3
4
6
9
5
8
2
5
3
4
4
2
8
10
8
6
5
4

9
5
10
10
5
2
10
10
4
9
3
6
5
7
4
3
7
10
8
7
10
5
4
10
6
7
4
8
5
6
8
8
2
5
8
8
2
4
9
10
7
8
4
4
4

6
8
3
9
5
3
7
7
7
10
10
5
4
2
10
9
10
9
8
5
3
6
9
6
8
9
9
7
10
3
8
8
7
7
7
4
8
9
4
5
10
9
5
2
5

2
2
9
5
5
9
2
8
10
5
7
6
4
2
6
3
5
4
8
7
5
6
4
2
3
2
2
5
7
7
9
4
2
7
7
7
3
7
6
6
8
2
6
3
7

3
5
7
8
8
7
4
4
10
10
5
8
8
3
10
7
2
4
3
7
10
2
2
3
5
10
8
4
10
2
6
10
5
5
2
4
5
9
7
3
5
5
4
5
6

8
10
9
7
6
6
3
5
5
8
7
7
3
4
6
2
10
10
5
7
4
2
7
2
9
10
8
5
10
10
9
7
3
10
3
10
8
7
6
8
9
6
7
7
3

6
8
9
2
10
10
5
8
9
9
8
10
5
4
10
5
2
3
10
10
10
3
9
10
6
5
7
5
2
7
5
6
4
2
2
8
6
7
9
4
9
10
7
4
5

5
10
8
2
3
9
5
3
7
4
5
10
9
6
10
3
8
10
3
10
6
8
5
3
2
9
7
7
7
3
4
7
3
7
5
10
5
2
2
3
5
9
2
8
8

10
7
5
10
5
2
2
6
5
7
9
9
10
9
3
4
10
5
2
2
6
5
7
3
7
7
6
7
4
7
8
7
4
5
10
9
4
3
9
9
7
5
2
5
2

6
5
3
10
4
7
9
7
8
7
10
7
3
9
2
2
2
7
7
8
2
7
7
8
2
8
5
9
7
8
8
5
9
2
9
5
7
7
9
9
7
4
6
5
10

9
4
4
10
5
2
7
5
4
6
4
4
4
7
9
9
8
5
2
6
5
2
8
5
7
5
9
5
7
6
5
4
10
2
8
5
4
4
4
7
8
5
5
4
3

5
5
7
8
8
4
3
5
3
7
7
5
6
7
7
8
10
6
4
3
4
9
7
3
9
10
6
9
2
6
2
7
7
6
9
10
8
2
8
10
10
4
10
8
6

2
2
5
3
9
5
4
6
7
4
10
2
2
5
6
4
7
7
4
9
4
4
3
2
3
9
2
4
7
5
3
10
10
8
8
10
5
3
3
8
9
4
2
7
2

10
6
3
9
5
3
3
9
10
3
10
9
8
8
7
7
3
6
2
2
9
5
3
4
2
7
6
2
10
9
6
4
7
5
2
8
10
9
2
9
6
9
7
8
8

7
5
10
9
3
3
10
6
10
2
2
4
3
10
10
6
3
8
2
3
3
2
7
4
7
10
2
7
5
3
3
2
2
6
7
4
10
9
10
5
4
7
4
10
10

4
5
7
6
9
6
5
5
4
4
7
3
4
6
10
8
7
6
2
9
4
4
2
4
9
7
9
6
8
10
9
5
10
10
7
3
6
4
4
7
10
7
5
7
8

2
6
4
6
4
2
9
7
6
3
10
9
9
8
9
10
2
7
7
6
3
5
6
4
4
4
6
4
10
5
3
2
5
10
2
10
6
10
3
9
3
7
5
3
3

5
10
10
10
4
3
6
4
10
2
7
7
3
8
4
3
8
2
10
7
10
10
3
9
10
10
9
9
9
6
7
8
10
7
6
5
3
2
3
2
9
10
9
3
8

8
2
6
6
8
10
6
3
10
3
5
10
7
3
5
3
4
8
3
3
5
6
2
9
5
3
10
7
3
5
5
5
7
4
10
4
3
10
2
9
8
10
4
9
2

4
3
8
8
8
7
6
9
10
5
5
9
5
4
7
3
8
4
6
2
8
6
3
8
4
4
2
10
6
7
5
4
7
9
6
8
2
5
3
5
6
6
7
6
6

4
7
10
3
9
6
3
8
10
2
3
6
4
7
10
4
3
10
9
6
9
5
4
2
4
8
10
2
7
5
4
9
6
10
4
9
2
6
8
2
7
4
2
8
6

2
4
7
2
3
4
4
10
10
8
7
5
2
4
5
9
4
2
6
7
2
5
9
4
4
10
2
5
9
9
3
8
5
5
8
6
2
4
6
6
3
8
10
6
10

4
3
3
8
5
4
7
4
6
2
3
2
3
7
7
10
3
8
2
7
5
9
5
9
9
7
9
7
7
2
9
10
8
5
8
7
6
10
8
2
4
10
2
3
9

7
2
3
4
7
8
7
10
8
9
8
10
7
4
2
10
9
7
5
10
9
4
2
9
3
6
3
2
4
7
4
8
2
5
5
2
8
6
6
2
6
3
7
7
2

9
6
7
5
10
9
2
9
5
9
4
5
6
4
2
9
10
8
2
5
3
4
4
8
5
8
4
5
6
3
8
7
3
4
6
9
3
4
5
5
10
10
10
6
4

10
2
8
9
2
5
2
6
2
2
4
9
7
6
10
6
5
2
7
7
4
8
2
2
10
5
3
3
2
7
6
10
5
8
9
8
6
8
2
10
4
7
8
5
7

7
8
6
10
7
4
7
7
6
6
2
9
9
3
8
10
5
3
5
2
4
5
3
3
3
3
10
10
3
7
9
9
9
5
9
2
6
3
10
9
5
9
3
7
10

6
2
3
8
7
8
10
5
7
7
4
2
10
6
5
5
2
6
9
7
10
6
2
7
6
4
9
2
10
2
9
8
10
9
3
6
10
5
8
8
3
9
2
3
3

2
6
10
10
4
9
4
10
8
7
8
8
6
9
5
9
7
4
5
2
7
10
3
9
7
5
10
6
6
5
10
3
10
3
3
7
9
9
6
4
7
3
6
5
10

2
6
9
7
2
2
4
8
10
4
8
4
4
6
5
5
2
10
7
4
7
2
6
3
5
3
2
9
8
6
2
5
7
8
2
9
7
2
6
5
2
4
8
8
6

6
5
8
2
6
8
4
2
3
4
8
5
10
9
6
2
4
10
2
7
2
7
6
10
10
6
9
3
10
7
9
5
2
4
3
7
3
10
3
6
7
2
3
3
6

6
2
2
3
3
7
4
8
5
3
10
4
10
5
2
10
10
7
9
8
7
4
8
8
9
7
8
10
2
8
2
3
2
10
2
2
4
6
10
3
4
7
2
4
7

3
7
7
6
6
5
5
6
6
2
9
8
4
9
3
10
8
9
8
5
2
10
4
8
8
3
4
6
10
4
2
6
3
10
2
8
10
8
10
4
3
9
8
3
4

4
10
8
9
9
10
5
3
4
9
5
2
7
8
2
5
9
5
10
3
2
5
10
6
7
2
7
4
2
10
6
10
6
8
2
2
8
7
10
6
7
8
10
8
7

10
2
4
8
10
5
5
3
3
2
3
6
10
2
5
10
8
7
3
4
2
8
2
4
8
10
8
9
6
7
2
8
10
9
5
4
2
2
3
6
5
5
2
4
10

8
9
8
9
4
3
6
7
5
6
10
5
7
2
6
6
3
9
6
2
9
2
9
8
6
6
3
2
4
2
6
10
10
10
10
9
10
3
7
10
5
2
3
10
8

8
4
7
10
6
6
9
4
6
4
4
8
8
3
2
7
5
3
3
5
8
4
4
3
10
3
9
10
3
7
7
5
7
4
3
9
10
6
3
7
9
2
4
5
4

6
5
4
5
3
7
2
8
10
8
3
2
2
7
3
6
5
5
5
4
7
6
4
3
5
6
8
8
2
3
2
4
7
8
3
6
10
10
2
9
6
4
4
7
6

7
7
2
7
6
3
4
10
9
8
2
8
9
6
4
2
8
6
4
8
10
7
2
5
10
4
7
8
6
7
6
7
4
3
4
5
2
8
9
7
7
5
9
3
9

6
2
3
2
2
8
3
3
8
2
10
9
7
6
5
3
9
3
8
9
5
3
8
10
5
10
2
5
3
4
7
7
5
6
10
9
9
2
8
7
9
5
6
2
4

9
2
8
9
7
8
7
5
8
8
6
10
6
7
2
6
9
10
8
6
2
7
6
2
4
8
5
4
8
7
5
4
5
5
8
7
6
8
4
5
8
3
7
4
3

9
3
2
9
6
5
10
2
9
3
2
5
8
5
10
10
4
8
9
5
4
8
8
9
3
5
6
8
9
10
6
8
6
6
8
10
3
10
8
2
9
9
3
4
5

2
4
7
6
7
7
3
5
10
5
2
2
4
6
10
6
3
6
9
4
6
8
2
6
5
4
4
7
4
9
6
2
10
7
10
10
3
7
6
5
9
4
2
2
3

3
7
9
3
8
5
5
9
3
7
6
6
2
3
10
7
8
9
7
8
4
10
3
6
5
7
10
9
7
9
5
2
6
5
2
8
6
10
10
10
10
9
4
7
8

10
10
2
3
10
3
8
6
8
8
4
6
7
8
4
10
8
3
3
6
10
10
10
2
7
2
7
7
2
6
7
10
9
10
4
6
9
10
5
8
8
10
4
8
3

8
2
6
10
5
6
6
6
10
3
6
2
9
10
6
4
4
7
7
4
5
7
2
2
9
4
8
8
8
3
2
6
7
3
6
6
2
8
6
10
6
6
2
2
6

6
3
9
3
4
4
10
7
2
3
9
8
9
10
5
5
3
10
7
9
8
7
2
4
6
4
4
3
5
6
4
2
2
8
10
8
8
8
6
3
7
10
10
8
6

7
8
10
2
2
6
6
10
9
8
10
6
2
7
5
3
3
8
6
7
10
6
7
8
7
7
6
2
9
6
3
9
8
8
2
7
7
9
5
4
6
4
3
9
4

4
2
10
8
4
8
9
2
2
3
6
9
2
6
5
7
10
7
8
4
6
7
5
6
10
6
7
7
9
7
9
5
10
8
5
9
2
3
2
10
8
10
5
2
4

5
5
5
4
4
9
3
3
4
9
5
2
4
10
7
3
6
6
7
3
9
10
5
2
7
6
3
7
3
2
3
10
3
9
8
9
5
2
5
2
2
9
7
9
10

3
7
4
2
10
10
7
8
4
6
4
9
7
7
8
7
6
6
7
2
8
8
7
6
10
3
9
6
2
5
5
4
2
10
9
2
9
9
3
10
5
3
5
10
8

4
4
7
8
4
3
7
4
10
2
2
6
2
8
8
6
6
8
7
6
7
5
6
2
9
9
9
6
5
4
2
3
6
7
8
8
3
7
7
8
2
5
4
3
10

10
5
7
7
4
9
4
8
8
8
3
3
5
9
2
9
5
9
6
4
5
2
2
2
9
3
5
2
6
8
2
10
9
10
6
4
8
5
9
4
3
2
6
7
8

10
2
5
4
9
7
8
2
5
7
2
10
7
7
4
8
6
4
5
8
2
10
4
8
2
6
5
6
10
6
8
5
2
10
7
3
7
7
9
9
3
6
3
2
5

5
5
6
5
2
2
8
8
5
7
2
9
4
6
10
7
6
6
2
9
5
8
5
4
6
3
4
9
2
8
7
5
2
10
2
4
8
8
2
4
5
5
5
8
3

8
5
2
7
3
3
10
5
6
5
7
6
4
5
4
9
8
10
3
6
6
8
2
8
7
6
10
10
2
2
7
7
5
8
9
5
9
2
4
8
5
4
5
6
2

3
9
8
9
9
10
6
5
2
5
9
3
4
9
6
5
5
4
9
9
2
8
10
6
9
2
10
7
8
8
5
8
2
7
9
9
4
2
3
6
5
10
2
5
9

3
8
9
7
7
8
6
3
7
7
9
9
3
10
4
2
2
10
9
2
4
6
9
9
6
3
7
6
6
2
3
9
6
5
10
3
10
8
9
2
9
10
10
3
3

9
7
3
5
4
10
9
2
7
2
7
6
8
8
5
3
2
8
2
2
2
7
10
9
9
6
2
7
7
4
6
8
7
3
3
6
8
2
7
10
8
7
8
4
9

10
3
4
9
4
9
8
9
6
4
10
10
2
8
5
7
8
5
8
8
6
9
9
6
9
7
8
4
8
10
10
9
8
4
6
4
7
7
4
10
7
7
5
10
6

9
6
9
6
3
5
7
4
7
8
6
5
4
7
5
6
7
8
7
7
3
3
6
2
4
2
8
2
7
5
8
9
5
10
9
2
8
6
7
7
5
2
4
10
10

7
9
10
4
10
10
3
5
5
4
5
2
7
2
8
7
10
10
9
5
6
6
8
7
5
9
10
8
4
4
2
4
8
8
7
6
4
4
10
6
5
6
3
6
7

5
5
10
9
8
8
8
4
7
6
9
3
6
9
2
8
8
10
8
5
7
3
5
5
10
7
4
5
8
3
6
6
2
5
6
9
10
6
2
10
3
2
8
4
4

2
7
10
6
9
7
9
7
4
4
2
6
7
8
10
9
7
6
6
10
5
8
2
3
4
4
3
4
9
7
5
2
6
4
3
6
6
3
6
6
9
3
8
10
5

2
8
4
5
4
9
9
9
8
5
2
4
10
5
6
10
3
7
6
9
6
10
2
4
9
7
4
4
3
8
2
6
7
5
9
6
6
8
7
6
8
3
3
3
8

9
6
8
9
9
4
9
10
4
8
6
2
3
2
6
6
9
8
8
5
9
4
3
10
2
3
7
5
4
10
7
10
2
6
6
10
7
2
4
5
9
4
10
3
4

10
6
4
6
7
3
7
4
7
6
7
2
3
6
7
3
6
10
3
3
8
6
9
3
4
5
4
5
3
3
6
7
7
8
5
6
6
4
4
6
2
3
6
4
2

10
9
4
8
9
9
6
2
8
2
9
7
3
6
6
3
9
2
7
2
2
7
3
4
6
6
10
4
7
5
10
6
7
8
4
5
9
7
9
9
8
6
5
8
2

4
4
7
10
10
10
6
3
2
2
9
3
5
3
7
3
4
9
4
7
5
5
2
3
6
10
8
2
4
2
9
7
4
5
3
6
3
9
7
10
6
9
2
4
4

2
6
7
8
8
8
6
2
5
5
10
8
5
5
4
3
3
3
10
9
5
2
7
5
9
2
4
2
2
4
2
5
7
3
4
5
8
8
5
7
4
3
7
6
4

8
6
8
7
7
5
8
10
10
9
7
4
6
6
9
2
6
4
7
4
2
3
6
5
9
8
10
5
2
4
2
9
7
7
8
6
4
4
6
4
3
3
6
4
6

9
5
10
3
9
8
10
5
2
6
2
9
4
10
10
8
9
8
3
9
2
8
9
8
6
10
3
4
2
9
8
10
3
2
7
6
8
10
6
9
7
2
6
4
6

10
8
9
5
4
2
2
8
6
4
9
5
10
8
3
5
9
8
9
6
2
2
10
4
8
10
8
6
10
2
5
6
10
9
10
3
9
10
2
9
5
2
2
3
9

3
8
3
5
2
10
2
3
7
10
8
2
9
9
3
10
6
4
10
6
8
9
9
7
5
2
2
2
2
9
8
8
10
8
7
10
10
2
6
9
6
3
9
2
9

8
3
10
7
5
7
6
2
2
6
5
4
4
3
2
6
3
6
8
10
2
5
10
2
8
4
5
9
6
7
3
2
8
2
4
5
10
6
6
10
7
5
3
8
7

3
6
5
2
10
7
7
9
6
3
8
9
6
7
2
9
9
10
10
4
6
4
8
2
8
4
4
10
5
6
2
6
10
8
7
6
9
9
3
3
3
8
2
9
10

7
10
7
5
5
8
7
7
3
2
10
7
5
4
4
6
10
4
10
2
6
2
8
2
7
7
5
4
8
8
6
4
5
3
5
5
6
9
9
7
2
5
6
2
7

6
6
7
5
6
4
6
2
5
8
9
8
3
7
7
7
4
6
3
8
2
2
2
10
8
6
3
7
3
8
4
5
7
7
9
8
5
9
10
7
9
3
6
3
10

4
6
9
4
8
2
9
3
10
7
7
3
5
7
3
5
2
6
6
6
4
3
2
8
7
8
4
10
10
8
2
3
4
4
8
9
6
9
4
8
3
3
5
5
5

10
6
7
6
10
10
5
6
6
8
4
8
7
6
6
2
8
4
6
5
9
3
5
5
2
6
4
8
6
7
6
2
3
9
5
9
7
4
4
3
6
5
3
3
10

5
3
5
8
6
7
6
9
8
9
4
2
6
10
9
9
7
2
10
5
2
2
10
10
3
2
4
2
9
3
6
8
10
5
2
7
5
6
7
7
8
4
8
10
6

4
10
4
3
4
8
8
7
3
3
9
7
5
2
10
6
8
8
5
5
9
6
6
5
6
4
2
2
3
3
9
3
8
4
8
4
6
2
8
6
9
4
6
7
9

2
10
10
5
3
9
2
2
6
2
3
3
6
5
3
3
6
3
2
3
7
3
8
7
3
8
9
6
6
9
6
2
10
7
9
10
7
2
8
4
9
8
4
6
6

5
2
7
3
6
10
5
5
4
9
4
4
10
6
3
2
6
8
6
3
9
10
5
9
9
4
7
10
6
6
7
5
4
4
2
4
10
7
4
10
10
7
9
6
2

8
5
6
10
9
6
4
3
10
3
7
6
3
9
3
7
3
4
3
4
9
2
8
10
3
7
2
2
3
8
2
7
10
8
6
6
3
8
5
2
7
8
6
3
2

4
2
6
9
7
8
3
10
2
6
8
6
9
7
8
8
6
4
3
4
9
10
8
7
2
10
8
4
5
2
8
2
9
6
7
9
10
2
3
2
2
2
6
10
9

10
10
7
9
10
3
9
2
9
5
6
5
4
2
6
10
2
10
6
8
8
5
4
4
10
2
10
4
9
5
3
5
7
8
2
7
5
4
6
10
8
7
3
6
8

5
3
6
2
6
5
7
4
5
2
3
8
8
8
5
7
6
10
6
4
9
5
10
7
8
5
8
7
4
5
4
3
4
4
8
3
2
8
9
9
6
9
2
3
8

5
9
6
9
6
5
8
7
8
9
9
6
9
9
2
7
2
9
4
5
5
5
7
2
7
8
6
5
5
7
3
10
4
3
2
8
9
2
2
8
9
4
2
3
4

9
4
6
3
3
7
5
7
3
7
6
5
5
3
2
9
5
3
9
10
4
9
10
3
4
8
5
3
8
9
3
8
8
10
10
4
9
6
4
10
8
5
7
10
4

2
8
2
4
3
2
10
4
4
5
8
10
6
9
8
7
10
6
10
7
8
3
9
4
5
10
6
6
9
6
10
6
8
4
10
5
6
9
2
10
5
8
8
8
2

10
2
7
10
2
6
6
8
3
7
2
3
7
7
6
2
9
5
9
3
3
2
6
10
2
7
4
4
3
5
5
7
2
4
2
2
7
9
6
4
8
9
7
2
6

9
2
10
9
7
9
4
9
6
5
10
6
6
6
2
9
5
10
7
5
3
5
10
3
2
7
3
2
6
10
3
8
4
8
10
3
2
9
6
2
9
3
8
4
10

8
8
3
10
2
9
6
5
10
4
4
10
10
3
4
3
9
9
10
3
3
2
6
9
10
8
4
2
9
7
4
8
2
6
4
5
6
5
8
2
6
10
9
3
5

5
4
7
10
6
2
10
8
8
7
3
8
5
2
5
9
3
9
8
8
9
3
10
7
2
2
9
7
2
8
3
9
4
4
10
2
7
10
7
3
10
2
5
7
7

4
6
3
2
4
2
6
2
9
3
9
10
4
9
10
8
5
2
2
9
6
2
10
4
8
6
10
6
7
2
10
3
3
2
6
10
10
7
4
3
8
5
8
7
3

9
6
2
4
7
7
2
8
7
3
9
2
8
7
9
10
9
8
3
3
9
4
7
4
4
5
3
8
3
4
4
8
2
9
3
5
8
9
9
8
4
7
3
5
10

10
3
7
4
10
9
9
10
2
3
7
9
4
2
6
8
8
2
4
8
9
4
6
3
10
10
7
6
9
9
5
3
8
3
8
6
3
10
6
7
7
5
4
2
2

7
7
5
9
10
9
10
9
4
6
5
5
2
6
8
3
4
3
5
6
10
3
6
9
3
10
10
5
4
9
5
5
2
9
10
7
10
5
6
3
8
10
10
2
2

9
2
3
4
10
2
8
8
3
4
9
4
10
6
3
9
10
4
7
9
9
3
7
6
4
8
3
5
9
8
2
6
10
6
6
2
2
7
10
6
5
9
2
10
6

10
10
5
3
3
7
2
2
9
10
5
5
8
8
9
3
6
8
8
5
5
6
3
6
6
8
10
8
2
5
2
10
7
3
4
7
8
4
5
5
2
6
2
10
8

4
8
3
7
8
7
4
7
4
3
7
10
4
10
9
6
10
9
3
2
3
5
10
2
5
9
6
4
5
8
4
9
9
4
5
4
4
6
2
8
3
5
10
9
10

3
3
2
5
3
10
5
9
5
8
8
3
3
10
6
3
8
10
8
5
9
3
3
4
7
5
7
8
4
2
8
6
9
9
6
9
6
5
10
5
8
2
9
2
8

6
4
8
3
10
9
8
2
4
4
6
5
8
2
8
3
4
8
5
9
6
5
5
9
5
8
10
9
9
6
8
4
9
6
10
10
6
4
4
2
3
2
4
9
5

10
4
5
4
9
6
5
5
6
2
4
9
8
7
4
5
2
2
3
4
5
3
6
6
6
8
9
3
5
3
8
6
8
6
8
7
6
6
4
10
5
8
7
2
8

3
2
6
7
2
7
10
9
4
8
9
5
2
10
10
3
7
2
7
8
10
5
4
9
9
10
7
10
9
9
2
4
7
3
7
8
2
8
5
6
3
5
4
10
2

9
9
5
3
6
10
10
7
2
9
3
4
8
6
5
6
10
8
4
8
10
4
8
3
3
3
10
9
3
8
7
10
6
3
4
2
3
2
2
7
2
9
10
2
10

6
8
3
3
9
4
5
6
8
9
4
10
10
3
2
6
8
9
5
5
8
7
7
5
2
4
7
7
4
9
7
6
2
9
9
3
5
3
3
9
6
7
10
8
8

9
4
7
6
6
5
9
6
7
4
10
4
3
6
3
10
6
10
4
3
10
10
3
9
4
8
3
4
2
10
8
9
9
8
4
6
2
4
7
8
10
5
5
5
4

2
9
7
4
9
7
2
3
3
5
6
3
3
7
3
10
10
5
6
2
5
6
2
3
3
6
9
6
6
9
5
3
4
10
5
4
2
8
3
2
5
5
7
4
3

8
3
7
3
3
10
6
3
7
2
2
5
4
9
4
7
10
4
10
5
8
3
8
6
7
3
8
4
7
8
10
3
2
10
3
4
2
5
3
7
3
6
5
7
7

9
8
3
8
10
5
5
5
7
5
2
5
2
9
6
4
7
3
8
7
8
9
7
3
7
10
4
5
3
7
4
3
8
9
10
10
6
10
5
9
7
4
5
4
3

8
4
6
10
3
5
4
2
3
8
7
8
10
10
7
6
7
3
10
7
4
4
2
3
4
6
2
6
4
6
4
9
3
10
7
4
9
4
6
6
6
6
3
3
8

6
8
6
2
5
3
6
6
9
6
4
5
7
7
10
3
4
9
6
9
10
7
10
5
5
10
4
8
7
5
2
5
2
10
2
3
8
7
6
3
2
10
6
10
2

8
3
9
3
3
2
9
6
4
2
3
5
4
3
4
10
8
5
3
8
10
4
9
8
7
7
5
4
3
2
5
2
9
6
5
7
2
6
7
10
8
4
4
2
5

6
5
10
3
5
10
4
9
3
7
8
8
6
3
3
8
7
3
6
6
8
4
2
10
2
3
6
6
7
7
7
10
6
10
7
3
9
5
10
10
10
3
8
10
5

2
5
2
3
7
8
9
4
2
7
4
3
4
8
8
5
10
8
6
6
4
9
3
3
3
10
8
3
4
4
7
10
3
2
5
8
8
4
10
10
5
5
9
7
2

3
8
8
2
3
2
10
4
7
2
3
3
7
4
6
9
3
3
5
10
7
6
7
8
8
6
3
4
3
8
6
10
5
6
2
10
5
3
6
4
3
8
4
5
6

8
3
10
7
6
2
3
3
6
10
7
10
3
2
9
4
5
9
4
7
2
10
10
4
9
5
6
8
3
8
4
7
3
10
9
7
2
9
6
2
4
4
3
2
3

9
10
4
10
7
4
6
2
6
9
6
3
6
6
6
2
7
2
9
2
5
7
10
10
3
9
8
10
2
2
5
6
6
10
4
7
5
9
6
7
3
4
9
7
5

3
3
7
6
9
4
10
7
8
10
9
10
8
6
8
2
9
9
8
3
6
5
2
5
7
6
3
3
9
4
6
9
5
9
7
9
7
4
3
7
6
6
6
2
3

6
4
10
4
4
5
3
3
4
10
7
4
8
3
8
7
4
10
2
9
8
7
9
6
2
5
2
2
2
10
10
4
7
5
9
9
6
3
6
9
4
8
7
3
6

6
5
9
3
9
2
8
8
6
10
6
4
4
3
6
3
6
9
4
9
7
3
2
8
2
9
8
6
5
7
5
10
2
4
6
5
4
3
8
9
8
2
2
4
7

10
8
7
10
2
4
8
3
4
7
7
10
5
9
2
10
5
3
3
8
2
8
9
5
5
6
6
4
7
6
5
8
2
10
4
9
10
8
9
7
2
8
9
7
9

9
5
9
4
10
7
3
3
4
4
6
8
10
7
3
6
10
3
8
2
5
10
5
4
3
8
4
7
5
5
8
6
10
3
4
3
3
7
4
6
5
5
10
2
4

9
2
2
10
6
8
6
8
3
8
6
10
2
4
4
4
2
8
8
10
5
6
3
10
5
3
3
10
7
4
9
5
6
2
8
2
8
8
7
10
2
6
6
6
5

3
2
9
3
2
9
5
4
6
6
10
8
5
6
3
6
5
9
7
6
8
5
8
6
5
5
3
8
4
4
9
4
9
6
9
6
3
2
7
8
9
4
3
9
5

8
10
10
3
3
9
3
2
8
5
5
10
5
7
2
4
10
7
10
5
9
7
2
3
8
10
7
10
2
6
10
4
9
8
10
7
8
10
6
6
8
8
4
9
9

6
4
6
3
2
10
8
6
8
6
6
4
6
10
8
8
10
3
2
4
3
7
9
5
7
10
3
4
4
5
10
5
7
7
4
3
4
9
10
10
10
10
9
10
8

10
2
10
2
3
8
3
5
8
4
7
2
6
9
8
4
4
9
6
2
3
3
3
8
6
7
5
6
7
8
9
10
3
2
9
7
10
8
8
8
6
2
7
10
6

5
9
2
8
10
3
7
2
4
4
3
7
5
7
2
5
10
7
10
6
10
10
8
2
10
4
9
4
3
7
9
7
4
2
2
9
5
9
2
8
4
10
5
2
2

9
3
2
2
2
3
5
5
3
6
3
9
5
9
4
4
3
10
7
5
6
6
6
9
6
3
6
8
8
4
7
3
6
3
9
10
7
7
6
3
4
8
9
8
2

3
3
2
4
5
9
6
2
6
3
10
10
10
3
8
3
6
5
7
9
2
2
6
5
10
4
5
8
8
8
5
10
2
8
8
2
8
2
6
9
7
6
3
10
5

5
5
3
10
10
3
9
2
2
8
8
5
3
2
5
7
8
5
5
6
8
2
6
9
4
8
6
9
7
9
9
7
8
5
6
7
4
7
2
4
8
8
5
3
6

10
7
9
6
2
2
6
8
4
8
9
8
3
5
6
4
2
3
3
3
6
6
9
6
8
7
9
4
2
2
10
9
4
3
5
9
8
5
5
2
9
6
3
7
4

9
4
6
2
6
2
8
7
8
6
10
8
8
8
8
3
9
7
9
6
6
4
7
4
7
9
7
3
8
10
7
6
5
9
8
6
2
8
6
6
9
4
3
8
4

7
5
6
8
4
3
5
8
7
2
4
3
9
8
3
5
4
10
9
3
9
10
10
7
4
7
3
9
5
5
5
2
9
6
9
7
8
6
8
6
4
3
10
8
6

2
5
3
9
10
4
9
7
8
8
9
6
2
5
10
10
9
8
5
9
9
8
7
6
4
10
2
9
5
9
3
6
8
7
3
6
2
9
4
10
2
8
8
9
4

2
6
2
8
10
5
8
6
7
3
10
3
6
9
6
4
2
10
7
5
8
9
9
8
2
10
10
6
7
5
9
6
6
7
6
8
7
5
8
5
8
3
8
4
10

8
7
4
5
8
2
2
9
6
8
6
7
5
2
9
3
2
10
4
8
8
10
3
6
9
6
2
7
7
8
9
10
10
9
9
4
7
6
7
3
9
6
3
6
3

10
10
9
9
6
6
6
10
5
3
2
9
2
7
8
6
7
9
6
10
6
8
7
5
8
7
8
6
4
8
10
6
2
6
2
10
3
3
2
7
9
10
7
8
7

10
6
2
6
7
8
10
9
10
8
10
7
7
2
7
5
10
8
5
9
3
4
2
3
7
5
2
4
10
9
7
5
7
3
10
8
5
3
3
3
6
8
10
4
10

7
7
6
9
4
6
8
9
2
10
10
6
5
2
8
4
6
10
6
9
4
6
3
7
10
8
8
10
4
2
6
8
8
8
3
2
7
3
4
7
10
8
6
2
2

6
5
5
2
3
4
9
9
8
3
3
7
6
2
3
9
6
9
2
3
4
7
5
9
10
10
5
9
4
2
7
9
8
5
5
2
6
3
8
4
5
9
6
9
9

9
7
6
3
10
6
10
7
3
10
6
9
9
3
3
9
6
4
7
2
10
7
8
8
5
10
4
4
10
9
3
4
10
5
2
2
10
7
10
5
6
6
5
6
9

4
9
2
9
5
3
5
10
8
8
5
7
3
6
4
6
5
6
8
9
6
10
6
4
8
4
2
8
4
6
8
10
3
9
3
9
7
10
9
4
5
3
3
6
8

9
5
5
9
8
6
2
7
6
7
4
7
9
4
8
4
10
6
10
8
2
2
5
3
6
4
4
5
6
7
4
10
3
2
10
10
6
4
10
8
7
8
6
5
7

8
9
8
4
6
2
5
7
10
8
2
2
3
8
2
3
8
8
6
9
2
8
10
2
6
5
7
5
5
5
6
10
5
9
4
9
10
3
10
4
8
7
10
3
8

8
4
9
10
5
5
8
5
8
8
9
9
6
2
2
10
4
5
10
4
6
10
8
2
3
7
8
6
4
9
6
9
9
6
5
5
5
8
7
10
5
6
5
6
5

4
7
10
3
2
10
6
7
8
4
4
3
10
6
7
6
5
2
10
5
9
10
5
10
5
6
6
9
4
2
8
2
10
8
10
6
9
9
6
9
4
5
6
10
3

8
8
8
7
5
7
6
4
8
3
5
9
3
4
5
7
7
10
3
5
7
4
7
7
10
9
2
3
7
10
2
9
6
8
9
5
8
8
4
7
8
4
7
3
10

10
6
3
3
5
8
9
10
7
3
6
7
6
2
8
3
6
2
3
6
7
5
3
9
10
7
4
3
7
7
10
10
10
7
6
5
2
8
5
2
3
2
6
8
5

9
10
6
6
9
7
10
6
8
2
2
7
7
3
9
8
7
8
8
5
6
9
9
4
8
4
3
5
3
3
9
8
4
10
2
2
2
2
5
2
9
3
7
9
9

3
8
10
6
10
4
8
8
8
8
3
8
8
3
7
8
4
10
8
8
9
9
8
8
5
10
7
6
3
4
8
7
9
4
2
10
6
5
2
8
5
2
3
6
4

3
7
7
2
6
7
6
7
3
5
3
7
3
2
10
3
6
10
5
4
9
10
2
8
8
8
6
4
6
7
5
9
5
5
6
8
9
10
4
3
10
9
2
9
4

5
2
5
8
3
10
8
4
4
6
6
2
2
5
2
10
5
2
5
5
10
8
7
7
2
5
8
4
8
6
3
7
3
3
2
5
7
2
10
10
8
6
4
10
8

9
3
4
8
6
2
9
8
8
6
8
2
3
10
3
8
10
7
8
8
5
5
4
4
8
8
3
2
9
7
2
7
7
7
5
5
6
2
8
10
5
4
2
3
3

3
2
8
8
4
9
3
2
2
4
9
3
9
3
3
3
3
10
8
8
3
4
3
4
2
4
3
5
5
9
6
4
5
3
7
8
4
8
5
2
9
9
7
6
4

7
9
9
2
4
7
8
5
2
5
3
3
2
8
10
6
3
3
3
3
2
9
6
9
3
8
9
4
4
4
6
10
9
2
7
2
10
4
6
7
4
9
6
4
4

6
7
7
7
4
3
5
5
2
9
5
7
4
8
6
6
8
2
8
3
4
7
8
5
8
7
10
8
10
10
9
7
5
7
7
9
5
8
2
8
2
5
5
6
6

3
8
4
7
5
4
10
10
6
4
4
7
3
5
5
6
7
7
7
9
9
10
2
6
7
7
2
8
8
2
8
7
4
10
4
4
2
6
7
2
6
3
4
8
6

2
2
10
2
4
7
2
9
3
9
7
10
4
6
7
10
8
10
8
9
8
8
4
6
4
2
5
5
8
3
4
10
2
3
9
4
6
5
4
3
4
7
8
2
3

2
6
9
10
5
6
9
4
2
9
7
9
2
10
10
5
5
7
9
3
3
5
3
9
4
10
8
5
4
9
2
2
4
6
3
7
9
10
9
2
10
2
10
10
6

4
10
9
10
2
7
6
8
2
3
10
9
9
7
3
7
2
2
6
5
3
4
10
2
5
8
9
10
7
7
4
7
4
2
5
8
2
3
4
5
5
8
2
6
10

5
8
10
4
4
10
10
9
9
2
6
6
3
7
5
10
5
8
5
8
3
3
4
6
6
10
2
6
10
10
6
6
8
5
6
10
7
10
10
6
5
6
7
3
10

9
7
6
3
7
10
5
8
2
5
4
8
6
4
6
9
4
4
4
7
6
7
9
6
5
3
5
4
8
4
10
5
7
5
6
4
9
9
5
9
10
7
3
10
2

4
4
8
5
5
3
7
2
2
10
9
8
7
6
7
5
2
4
9
9
6
6
5
7
5
4
4
10
3
4
8
7
5
10
3
2
9
2
9
7
6
9
5
6
9

7
2
6
5
6
3
5
7
7
6
2
10
5
4
10
7
10
2
9
9
9
4
7
2
6
10
9
2
8
5
3
6
10
4
10
4
2
3
2
7
8
6
4
8
2

3
3
9
6
8
10
2
3
8
6
9
4
4
7
9
5
2
9
10
9
4
4
10
6
6
10
2
9
9
5
4
9
9
10
10
5
8
2
6
3
6
10
10
10
9

5
9
8
3
4
3
9
9
7
6
2
3
6
10
7
4
10
7
4
7
5
8
7
6
3
2
7
9
4
2
4
3
2
7
6
7
10
10
9
3
7
2
3
8
10

2
3
2
3
3
8
7
5
2
2
10
3
10
6
10
3
3
4
3
5
5
10
4
7
6
7
6
3
3
3
5
7
3
9
6
7
8
5
10
6
9
6
8
2
3

6
2
4
2
9
10
9
8
10
6
2
5
6
10
5
5
9
2
3
7
2
9
5
6
6
5
2
6
9
9
2
9
10
9
5
5
9
4
2
3
10
5
2
9
8

5
2
8
2
3
4
9
6
9
7
7
3
9
8
4
10
7
8
6
10
7
4
4
10
6
2
4
4
4
3
5
8
9
4
10
9
4
7
9
4
9
8
2
6
9

5
6
4
7
9
8
4
9
5
3
8
5
9
4
8
9
6
6
2
5
3
3
10
8
2
6
6
8
7
3
5
5
3
7
10
3
2
2
5
2
8
9
5
10
4

9
10
8
4
8
8
9
6
6
8
10
3
9
9
5
5
10
9
6
2
7
3
10
9
5
5
10
8
10
5
5
10
5
3
4
8
10
2
3
9
10
5
8
3
6

3
4
6
6
6
3
2
9
6
3
5
6
3
5
9
10
5
2
4
3
10
6
2
10
7
7
7
9
10
3
10
10
8
2
7
4
9
9
9
8
8
5
6
10
3

2
7
4
4
8
8
5
6
8
6
9
10
2
8
2
10
6
4
7
10
8
4
5
4
9
10
8
4
2
6
8
5
6
10
3
9
4
2
9
2
6
8
8
3
10

6
4
10
3
4
5
6
8
3
8
10
2
4
5
10
4
5
7
4
4
10
3
4
7
5
4
7
4
6
6
3
2
10
6
8
6
9
7
4
4
3
7
10
6
3

10
6
7
5
2
9
3
7
4
7
7
8
6
3
3
8
7
7
6
4
2
7
5
10
5
2
10
3
8
8
2
8
5
5
5
9
10
4
3
6
10
5
2
7
8

4
7
5
2
7
10
6
8
4
3
9
3
2
2
6
5
7
8
10
2
10
6
8
6
5
3
3
8
5
2
3
7
5
7
5
4
2
6
6
4
7
7
7
9
7

6
3
8
9
4
8
4
10
5
10
7
9
4
5
9
6
3
10
8
8
9
9
8
5
10
10
9
6
8
9
7
6
4
8
4
10
10
10
2
2
6
10
6
10
4

4
2
4
9
6
4
6
2
3
9
7
6
8
4
3
6
2
9
6
10
7
5
3
10
8
3
5
10
3
10
6
4
8
3
8
9
10
10
7
4
5
3
8
7
10

9
7
7
7
2
5
2
5
8
6
2
9
4
5
10
6
2
8
2
2
7
8
3
8
9
2
6
7
7
8
10
4
5
9
9
6
6
6
4
9
3
4
9
6
5

8
5
6
10
3
9
9
6
7
10
6
8
6
6
4
9
6
7
9
6
8
4
5
6
8
8
10
10
10
9
2
4
2
2
4
2
8
2
6
6
9
9
9
6
3

9
3
2
3
5
6
5
2
7
10
10
6
9
5
2
9
8
3
7
5
4
10
4
8
4
7
10
8
6
3
6
9
9
3
2
2
3
7
7
8
5
6
6
9
2

5
9
9
9
5
7
10
7
9
8
9
4
2
6
5
6
6
5
5
9
6
6
5
2
10
6
3
10
3
4
7
6
8
9
5
10
5
10
2
5
4
3
2
3
6

10
3
10
2
7
8
4
6
3
4
8
6
7
10
6
3
5
10
9
7
2
2
4
9
2
8
6
6
6
4
9
6
9
5
8
9
10
5
8
3
5
4
7
2
9

8
9
6
2
6
5
9
7
10
2
9
8
2
8
6
3
10
8
3
7
7
6
3
7
9
3
10
6
8
2
4
5
5
8
2
10
5
4
8
9
10
9
6
7
10

2
10
4
2
3
3
3
10
8
7
8
10
3
6
4
7
4
10
3
8
6
2
5
2
7
2
3
3
3
9
3
5
6
4
9
6
9
2
10
5
8
9
6
6
5

4
7
10
7
2
3
5
3
3
4
6
6
6
4
10
10
4
9
8
9
6
10
9
3
6
5
10
7
10
9
7
6
2
2
8
8
3
6
3
2
8
3
5
6
9

5
6
7
3
6
8
5
7
5
4
10
10
2
8
2
10
7
10
2
10
7
7
9
7
7
5
4
5
4
7
10
4
10
2
3
4
2
7
10
9
9
4
2
7
5

2
9
8
10
3
6
7
7
7
9
4
5
10
7
2
2
3
5
3
2
9
3
5
6
10
9
9
5
7
10
6
9
6
5
9
5
2
5
5
7
6
4
3
10
9

4
10
5
4
6
10
9
7
4
4
9
3
5
9
5
6
8
5
2
4
6
9
5
8
2
2
9
2
8
7
3
7
2
3
3
10
10
9
8
3
10
2
6
8
10

4
9
8
3
8
8
10
2
9
10
4
2
3
6
4
4
5
5
5
5
8
9
3
3
2
5
8
2
3
6
8
5
9
8
10
7
10
9
5
5
3
4
6
9
3

5
4
5
2
2
5
4
3
10
2
2
6
7
3
2
10
9
4
3
9
9
4
9
3
10
7
8
9
5
2
6
9
5
10
3
9
3
4
2
8
6
5
6
6
6

5
2
6
4
9
7
9
5
4
5
2
7
5
6
4
6
5
7
6
9
6
2
7
6
5
8
8
4
8
9
6
10
6
3
5
3
4
6
8
8
3
5
2
3
6

9
7
9
5
9
7
7
10
4
4
4
6
4
6
8
5
2
6
2
5
5
9
2
4
4
9
2
3
7
8
8
4
8
7
5
6
4
7
5
6
7
6
3
9
9

8
2
5
5
6
5
5
9
5
8
3
8
5
10
8
7
4
7
9
7
2
10
6
3
6
4
2
5
9
9
9
6
7
8
8
5
4
7
7
2
5
8
2
8
10

5
4
8
7
4
7
8
7
10
9
7
7
6
4
6
6
6
8
3
10
5
2
5
2
6
10
5
8
10
3
9
3
8
10
9
3
8
4
7
6
8
4
2
10
8

7
6
6
5
8
8
6
4
8
2
10
3
8
10
8
6
10
2
10
2
5
4
3
2
8
9
5
4
10
4
7
10
6
5
4
10
7
3
9
9
9
8
2
4
5

6
7
3
7
2
7
3
4
8
4
7
9
8
4
7
10
5
6
4
8
2
3
3
8
5
7
7
7
10
5
2
9
6
7
2
10
8
7
4
8
10
4
9
2
3

7
3
8
2
7
5
6
10
10
3
3
3
5
4
4
10
10
7
8
8
2
8
6
7
2
6
8
4
3
9
5
4
2
7
4
4
2
9
2
7
3
2
2
6
7

2
4
4
7
6
8
9
4
3
6
6
3
2
2
6
10
7
3
8
2
4
10
7
4
3
10
7
7
3
5
6
8
8
9
9
7
7
9
8
6
5
6
10
2
9

6
5
3
3
2
7
10
5
3
4
8
8
3
4
9
5
9
3
5
6
5
7
3
4
3
7
3
7
8
9
4
8
4
6
2
4
6
4
9
8
3
8
4
2
2

9
4
7
9
9
9
3
7
6
3
10
4
10
3
6
10
8
4
10
8
4
10
2
4
4
6
10
7
4
9
2
9
3
3
10
6
4
2
4
3
6
10
7
6
10

4
6
2
6
10
9
7
7
6
4
5
8
7
2
10
3
3
7
4
3
6
8
6
10
4
7
2
7
3
3
6
4
2
2
4
6
8
9
8
3
6
6
4
9
5

7
4
9
2
7
10
6
6
7
8
2
4
4
8
8
9
10
6
7
3
8
3
7
7
4
9
10
8
8
7
10
2
7
4
9
5
8
4
6
8
6
9
5
6
5

3
9
2
8
7
2
10
2
6
5
3
3
4
4
3
10
8
2
5
3
8
10
4
5
9
5
8
9
10
5
5
3
6
9
2
5
5
4
7
6
8
6
8
2
7

3
7
3
5
2
3
8
5
6
7
3
5
6
8
6
5
10
5
2
8
8
4
10
9
3
2
8
7
3
3
3
3
5
7
8
9
7
5
10
3
3
8
6
8
4

8
4
4
4
3
10
6
2
5
6
8
6
3
2
7
6
7
8
7
3
3
9
7
4
5
10
6
2
5
7
6
8
7
2
5
10
4
4
8
4
9
3
9
7
5

3
10
8
10
10
10
8
10
4
7
5
4
4
7
10
7
2
7
7
2
2
4
6
6
5
3
6
6
6
7
7
10
7
9
6
6
2
5
10
5
3
7
8
6
5

7
10
2
3
6
6
2
3
7
6
7
6
4
10
3
2
3
7
7
8
5
8
3
8
4
8
5
2
10
4
7
5
8
2
6
3
5
9
7
4
5
2
5
9
6

6
2
8
3
10
10
2
4
9
9
10
2
4
7
5
6
5
3
8
7
2
7
5
8
3
10
2
9
4
5
5
5
10
2
6
7
10
2
7
3
2
10
5
3
7

8
3
4
5
8
7
7
2
10
6
7
6
8
4
7
4
7
6
10
9
4
7
9
8
9
3
2
7
7
8
9
9
4
8
3
10
4
10
7
4
5
6
5
8
7

2
5
5
2
2
10
9
7
10
8
6
10
7
10
5
3
4
8
2
9
3
2
5
7
10
3
8
2
6
9
5
2
2
3
4
8
6
7
6
8
6
4
7
10
9

5
10
5
6
10
7
6
2
3
10
2
6
5
6
10
7
6
10
5
3
10
2
9
2
6
3
5
6
10
10
2
2
4
5
7
6
4
10
8
8
2
7
7
2
8

3
5
10
6
3
7
8
3
9
4
7
10
9
6
8
6
6
3
6
6
10
10
9
4
8
5
3
3
7
10
9
6
3
10
4
6
9
7
10
6
3
7
6
9
6

10
9
6
5
5
7
9
2
4
8
5
2
5
5
10
4
7
9
5
2
2
3
4
5
9
3
10
10
2
10
9
8
4
5
10
9
3
4
2
8
8
6
3
7
9

9
3
8
4
2
5
6
9
6
8
8
7
5
5
8
9
9
4
10
7
6
6
10
2
6
3
2
10
3
4
3
4
2
3
4
5
3
6
2
8
3
6
5
4
10

3
8
9
5
4
4
2
6
4
10
10
3
7
6
2
10
4
4
8
9
4
10
4
5
7
6
9
5
9
7
3
8
3
8
4
9
4
9
8
2
5
6
3
8
4

4
6
6
8
4
5
7
4
9
5
4
4
2
3
10
2
3
4
6
9
8
7
10
8
2
9
2
10
6
10
7
2
9
2
6
5
7
10
4
8
4
7
6
9
8

10
7
2
3
9
7
4
6
5
2
5
4
5
10
3
7
10
10
9
2
3
7
3
3
6
10
3
7
6
2
7
7
7
2
4
10
10
9
4
2
2
8
7
10
9

2
5
4
3
9
8
2
2
8
5
3
4
4
6
5
4
2
3
9
8
4
8
4
3
10
2
6
5
2
3
3
4
4
6
8
7
6
5
8
8
4
7
10
6
6

10
9
2
3
6
6
5
8
7
6
6
10
3
4
8
8
3
7
3
7
5
9
10
5
6
8
5
7
9
7
7
5
7
2
8
6
5
4
6
4
8
2
6
7
4

4
3
10
3
6
2
9
4
8
4
9
2
8
4
3
9
4
10
2
7
5
8
8
10
7
8
6
9
7
4
9
9
3
6
6
9
5
4
9
6
4
3
7
7
10

10
4
5
3
10
8
7
4
3
6
7
8
10
9
3
3
3
10
4
10
7
5
3
3
10
8
2
4
10
9
8
7
4
2
3
10
8
6
6
9
4
9
9
8
8

6
2
7
3
8
7
5
5
10
7
5
7
9
4
5
10
2
3
4
2
3
2
10
2
6
4
3
5
9
10
7
10
7
10
8
5
6
4
3
3
7
6
9
3
3

10
7
4
6
8
9
4
3
8
10
9
2
2
2
4
9
2
2
10
10
3
6
5
10
10
4
10
2
5
7
10
7
10
2
6
7
4
4
10
5
6
10
6
2
9

3
3
9
4
6
10
4
6
3
6
8
2
7
10
9
2
6
4
3
7
9
9
8
3
3
3
2
3
5
7
3
6
3
6
7
5
2
5
10
10
4
2
6
9
3

5
4
2
7
3
6
4
4
9
6
7
8
4
9
6
9
10
4
5
2
3
6
4
9
10
5
6
9
10
4
3
2
10
6
5
9
2
9
4
5
3
8
9
6
4

9
7
2
9
6
4
5
6
10
4
2
4
2
9
5
6
8
4
6
10
3
4
2
4
5
5
10
9
8
4
3
7
10
2
5
7
10
7
10
3
10
6
6
3
4

3
3
3
7
4
7
6
2
4
9
4
10
10
8
3
2
10
6
10
4
7
5
9
7
5
5
4
4
9
7
7
6
5
8
9
5
10
7
2
9
9
7
6
4
9

6
3
2
2
5
6
5
7
3
5
5
9
9
10
7
10
5
7
5
8
3
5
3
10
4
9
6
5
4
2
8
2
7
3
4
4
4
4
6
3
3
9
3
6
3

7
6
2
5
3
4
2
8
7
6
2
8
5
6
9
7
8
10
3
8
8
3
8
6
10
9
4
4
8
6
3
4
9
6
4
2
8
9
6
2
5
7
2
4
6

9
10
2
8
10
8
7
4
2
9
4
8
2
8
3
10
9
3
2
5
9
4
4
10
9
9
10
5
10
6
9
9
5
10
7
3
5
6
8
9
6
2
6
5
8

3
3
4
6
9
5
9
6
10
9
9
2
6
9
2
9
2
4
4
6
9
5
4
8
3
10
8
9
10
8
3
5
10
3
3
10
7
10
5
3
5
3
8
8
3

4
4
7
9
8
4
4
2
10
10
3
10
7
3
6
6
8
6
4
10
9
7
8
3
6
6
6
4
7
9
2
7
2
8
5
6
7
10
10
6
6
3
2
9
10

8
5
7
2
4
2
7
3
5
3
4
6
4
2
4
8
4
8
3
2
7
3
8
6
5
6
6
4
7
8
6
10
9
2
5
10
6
7
3
3
9
10
9
6
6

9
6
7
9
3
3
2
2
8
5
2
7
7
8
4
8
7
10
8
3
8
9
8
6
8
8
2
6
9
6
5
6
9
6
8
7
10
5
2
6
9
3
6
6
10

7
8
2
7
9
3
5
6
6
7
6
7
4
10
3
4
6
9
5
4
10
7
10
7
5
9
2
5
9
3
7
7
8
5
5
3
2
2
8
6
2
8
6
3
5

9
2
2
9
4
2
4
4
9
4
9
10
10
9
4
7
9
5
7
5
2
2
5
2
9
8
4
3
3
6
6
9
5
10
9
10
4
4
10
9
9
8
2
3
5

3
10
4
2
2
6
10
3
5
7
7
5
6
6
10
9
3
5
9
9
8
3
4
2
4
7
6
2
4
4
10
5
8
8
3
5
7
7
8
2
10
8
7
10
8

7
4
8
2
9
8
9
4
6
8
7
4

3
6
10
6
9
6
5
9
9
7
6
8

2
10
10
2
5
6
10
4
9
10
9
3

9
5
3
10
5
2
2
2
5
7
7
8

10
7
8
7
6
2
7
2
9
5
8
3

4
2
3
4
6
7
9
10
3
8
5
9

6
8
9
6
2
10
4
4
6
9
9
9

6
8
7
4
8
4
6
6
10
9
8
10

Thang 11 Thang 12

Thang 11 Thang 12
KT108

KT111

Nguyn ly
Tai chinh thng k
Tin t
kinh t
5
9
8
5
7
2
10
9
6
10
2
8
5
10
9
8
5
10
4
4
10
6

9
7
6
8
8
2
6
10
10
2
5
7
7
5
10
5
10
6
3
5
3
2

7
2
2
6
2
6
4
6
2
9
2
4
6
2
6
10
3
8
2
4
2
2
10
6
3
8
8
8
8
8
6
9
4
4
8
10
4
10
4
2
4
7
3
5
9

4
9
2
6
8
10
4
4
9
5
7
8
3
5
7
7
3
10
9
5
9
8
10
3
6
2
9
8
4
8
8
5
8
6
8
2
10
7
5
5
2
7
6
8
6

6
9
10
8
8
7
9
2
8
8
2
4
4
7
7
10
2
10
9
3
3
3
3
9
5
10
4
10
9
3
6
10
8
3
9
8
2
7
5
4
8
6
6
3
4

9
8
8
10
2
3
6
2
5
5
2
6
8
6
2
3
4
7
8
6
2
6
4
6
10
3
5
3
3
8
8
6
8
4
8
10
6
3
4
9
10
10
8
3
8

5
3
6
10
4
2
5
9
2
9
5
10
5
10
5
3
4
9
9
6
9
8
6
7
4
2
6
10
4
5
2
6
9
4
3
7
9
5
10
4
5
2
8
4
2

2
2
10
3
4
9
8
6
5
9
3
3
2
7
9
6
2
2
2
6
6
8
4
4
3
3
6
5
10
7
9
6
5
9
5
10
6
4
8
6
10
5
10
6
7

8
10
6
9
10
4
10
5
6
7
7
5
4
2
9
8
5
4
8
2
5
4
4
5
7
9
8
4
6
6
3
4
2
10
5
2
3
5
8
9
9
8
5
9
9

7
7
10
5
6
2
4
2
4
9
2
4
6
9
10
8
8
6
7
6
6
10
9
8
2
9
2
9
9
10
4
3
7
2
2
6
5
10
10
8
3
3
10
10
7

9
6
4
6
9
7
10
8
8
6
9
5
9
2
3
10
9
4
2
4
4
5
5
4
10
3
6
2
2
7
4
7
5
10
9
8
2
4
9
3
3
7
10
9
3

10
4
10
5
3
5
2
5
6
7
7
9
3
9
10
5
6
5
3
10
2
10
10
2
5
2
8
8
8
9
2
6
8
5
4
9
9
3
9
4
4
4
4
7
5

6
3
10
8
8
5
4
10
4
5
5
2
8
8
9
10
5
7
7
7
6
6
2
8
10
6
6
6
10
4
4
8
6
8
9
9
5
7
6
2
10
6
4
3
10

6
10
8
2
10
8
3
3
10
4
10
4
7
8
5
5
7
8
8
10
8
2
2
10
3
10
5
8
6
6
2
9
9
3
7
8
2
2
10
5
3
10
4
6
2

6
2
10
3
4
10
3
8
8
2
2
8
10
5
9
2
4
7
9
5
6
3
9
9
2
6
4
5
4
6
6
4
8
4
10
2
4
4
2
10
6
3
4
3
10

8
5
5
3
2
4
9
5
5
7
5
4
3
2
5
5
4
10
7
8
6
3
3
10
4
10
9
4
9
4
9
2
10
2
10
9
3
9
2
10
2
2
8
6
2

6
10
9
3
10
9
3
8
3
4
9
4
6
6
8
9
4
10
4
2
4
6
7
5
6
8
4
4
2
3
7
5
6
6
8
4
5
9
10
3
4
3
7
4
4

2
5
10
3
9
4
8
3
9
4
7
6
5
3
6
3
10
7
9
10
3
5
5
7
4
3
5
2
10
8
6
8
3
7
4
10
10
9
10
7
7
8
6
4
5

6
5
9
2
2
2
3
5
2
8
2
2
9
9
2
9
9
9
3
6
6
10
10
10
5
9
6
4
5
2
7
5
7
2
8
10
10
6
5
10
4
3
3
9
5

4
7
4
10
2
8
9
6
7
7
2
9
9
3
10
3
8
8
2
4
4
4
3
5
7
5
2
5
5
7
5
3
2
4
4
4
10
4
10
3
2
3
4
8
8

6
10
2
7
5
5
9
4
7
3
7
8
8
10
9
5
6
9
9
2
10
2
10
8
6
5
6
9
5
8
5
6
9
9
3
7
6
6
5
10
2
4
8
7
10

8
2
8
2
2
9
7
6
8
8
2
8
7
10
10
3
4
10
2
4
7
6
3
4
8
9
8
8
9
5
7
10
8
10
7
4
10
2
2
6
6
9
5
3
8

2
6
8
7
4
2
5
5
5
3
8
3
6
3
10
8
10
2
4
5
10
10
9
6
2
3
6
6
6
7
2
8
6
7
8
5
5
7
8
7
3
10
10
3
8

6
4
5
6
8
10
10
9
2
7
7
9
10
3
5
8
3
8
5
6
2
2
9
9
10
7
3
2
2
10
4
3
2
9
9
2
2
8
10
5
10
8
7
5
2

4
8
8
2
9
8
4
9
2
6
4
8
6
2
2
9
6
3
6
5
4
7
7
7
2
7
3
8
9
4
7
5
5
7
5
3
10
8
3
8
7
10
9
6
2

3
2
4
9
4
5
10
7
7
8
2
5
2
4
10
9
2
10
6
9
10
8
7
8
6
8
9
7
8
8
10
9
5
9
7
3
9
4
7
7
10
6
6
6
4

8
7
4
9
7
8
3
3
2
6
5
3
3
9
6
9
10
2
10
10
4
10
7
9
9
3
7
2
3
2
10
4
4
8
8
3
3
4
8
6
2
5
5
9
7

10
7
5
4
3
9
5
5
5
3
6
2
9
9
9
10
3
10
5
2
6
7
2
9
7
7
6
10
2
4
9
2
5
2
3
7
10
7
7
2
4
4
6
9
6

6
9
6
2
5
4
4
2
8
9
8
3
9
2
9
10
4
9
3
8
3
6
2
3
6
10
7
9
3
10
3
5
5
7
2
4
6
5
3
10
2
4
3
8
8

8
4
5
8
8
10
6
7
10
9
10
10
7
4
10
8
5
9
7
4
2
8
6
5
2
9
9
4
7
5
8
4
7
7
8
6
10
4
8
8
2
5
5
7
7

6
8
9
4
4
7
5
3
4
3
2
7
7
3
2
8
2
5
5
9
3
2
3
6
4
4
3
9
8
10
10
10
2
8
5
5
10
3
5
5
7
3
3
9
10

7
8
8
2
5
6
3
2
9
4
5
7
4
3
2
4
4
5
4
4
2
10
3
9
5
10
3
2
6
2
6
6
4
10
10
10
6
7
2
7
4
8
9
7
4

3
9
2
7
4
6
3
7
5
9
4
6
10
8
3
8
7
10
9
9
7
2
6
4
6
9
3
2
6
5
8
9
4
7
2
10
2
6
4
3
9
7
8
5
7

10
6
6
10
9
9
8
9
3
2
3
3
5
7
6
3
2
3
5
9
7
2
6
2
2
6
9
4
3
2
4
3
3
8
4
7
4
5
2
10
9
3
8
10
6

2
2
4
9
3
9
2
10
4
4
7
3
3
2
3
8
5
8
3
4
5
5
6
3
5
8
10
2
6
9
6
2
8
3
5
9
9
3
5
2
6
3
3
9
5

3
8
5
9
8
9
8
5
2
3
5
3
10
5
7
9
8
4
2
7
8
9
10
10
5
8
6
8
2
6
8
10
6
5
4
3
6
8
3
5
7
7
8
3
8

5
4
6
5
2
6
5
8
5
4
9
7
9
3
5
9
7
4
2
5
2
8
2
2
4
6
10
9
2
6
6
5
2
7
3
6
4
3
6
9
4
3
10
4
9

5
3
7
5
6
2
7
9
3
4
5
7
6
8
3
6
4
9
2
9
7
4
10
7
3
8
9
6
10
10
10
10
4
5
8
6
7
9
7
2
2
9
3
10
4

5
9
2
10
10
9
7
3
4
3
8
4
5
9
10
5
7
3
7
7
4
3
9
8
8
8
6
6
2
2
3
10
7
2
7
7
9
2
3
7
6
7
9
6
9

4
8
8
10
4
2
9
9
8
4
6
6
9
2
7
9
9
10
8
7
7
8
7
2
5
8
7
6
2
7
5
3
10
10
7
8
7
7
7
5
10
6
10
4
9

9
3
6
8
5
9
10
7
10
3
10
9
6
2
2
5
5
6
8
10
8
2
6
4
4
3
6
9
2
6
9
4
10
2
6
7
6
10
6
10
10
5
9
6
9

7
6
2
9
2
7
9
3
4
9
3
5
10
10
10
8
6
6
10
5
6
9
7
8
8
3
2
3
5
4
5
9
8
2
2
7
5
2
10
3
7
2
6
3
7

3
7
3
8
3
5
6
3
9
3
2
5
8
6
2
5
10
7
6
4
8
4
7
5
10
6
5
5
8
7
5
10
5
9
5
7
4
2
10
10
4
10
7
4
3

8
10
3
10
7
6
2
10
7
4
10
7
6
9
9
5
2
9
7
9
3
3
7
5
8
10
6
3
6
10
10
6
10
3
3
6
7
4
6
4
10
3
5
3
10

2
3
7
9
6
10
8
3
3
2
10
6
3
8
8
7
9
7
5
7
7
8
7
3
6
4
4
10
7
5
9
3
8
7
4
8
9
6
3
3
2
3
10
10
8

3
2
2
6
6
8
3
10
7
3
6
6
3
5
9
3
9
3
4
2
4
10
9
7
4
5
7
5
6
10
6
3
9
7
4
3
2
3
5
9
9
10
7
2
5

3
2
10
7
2
6
10
9
10
7
7
4
2
8
5
4
5
5
6
2
6
7
4
7
7
2
6
5
4
10
6
2
4
10
9
4
4
8
10
9
7
4
9
6
2

10
7
4
4
2
10
7
9
7
7
3
10
8
10
8
8
2
8
3
4
10
9
10
4
6
10
2
6
6
8
6
4
9
2
8
3
9
5
2
5
4
8
5
6
2

2
9
9
8
5
7
9
7
4
4
4
8
6
8
9
6
3
6
4
6
2
4
10
5
5
4
6
9
7
4
3
10
5
10
7
3
4
10
6
8
2
4
6
9
3

6
6
8
4
7
9
5
5
6
9
8
3
3
3
2
4
9
7
2
6
8
5
2
4
2
5
6
6
10
7
4
4
6
2
2
4
7
4
2
10
4
6
10
7
10

6
4
8
9
5
7
10
7
4
5
6
7
2
9
10
10
9
6
6
3
5
4
10
4
8
7
5
7
10
9
8
2
3
7
3
9
6
6
10
3
10
4
7
6
6

8
4
9
5
8
8
3
2
3
5
9
5
8
9
4
3
4
8
4
2
9
5
6
7
6
9
5
3
7
2
7
8
6
8
3
5
2
10
8
7
6
6
7
5
4

9
6
7
10
9
8
7
5
9
6
5
7
10
4
6
6
3
8
10
9
9
8
4
10
2
7
4
5
7
7
7
4
4
3
3
6
9
10
5
9
5
9
9
5
6

9
4
5
10
10
5
9
8
10
8
3
5
10
2
3
3
4
9
9
2
9
8
5
3
6
2
2
8
2
3
4
9
6
4
8
3
6
8
3
6
6
9
9
5
3

7
7
5
6
3
5
2
5
2
9
10
5
9
4
5
2
4
2
8
8
7
4
10
2
9
8
9
6
8
9
7
3
2
4
2
3
8
6
9
7
7
4
2
5
7

3
3
3
6
6
7
7
2
3
6
9
10
9
2
8
4
8
4
10
4
3
3
6
8
5
9
3
3
6
5
3
2
9
4
6
8
10
7
2
10
9
9
5
7
8

2
10
3
4
7
7
2
2
5
8
6
7
4
9
6
4
7
5
3
4
8
5
7
6
6
8
7
7
10
6
3
4
3
9
4
9
3
6
6
5
4
6
9
10
7

10
4
5
2
10
5
4
5
5
4
3
7
10
4
4
6
2
7
9
6
5
2
4
9
4
6
3
2
4
3
7
8
3
10
9
9
8
3
3
8
6
6
4
3
5

2
3
7
8
8
9
6
9
8
4
6
9
4
8
9
8
9
6
2
5
8
10
4
8
9
4
5
10
8
5
4
5
3
2
10
5
10
5
4
4
4
10
3
2
2

7
9
2
6
9
7
5
3
2
9
10
6
9
7
2
7
8
6
5
10
3
2
5
3
8
3
7
3
9
6
10
4
4
6
6
9
2
3
6
5
6
10
3
8
10

4
5
4
9
2
2
8
2
3
10
5
3
7
2
4
10
8
3
9
7
9
9
4
4
10
10
7
6
3
7
5
3
9
4
6
4
7
3
9
9
3
7
3
4
6

8
3
6
2
6
2
3
2
9
8
7
8
3
2
9
4
2
6
7
6
6
3
10
2
7
9
5
6
4
10
5
4
7
9
5
8
4
7
5
5
8
10
6
3
5

2
7
6
8
8
3
9
9
3
3
4
8
3
9
2
10
9
10
9
7
2
3
8
8
3
5
3
3
3
4
9
7
8
7
10
4
9
2
5
7
4
9
3
7
2

8
5
8
6
7
3
9
6
9
9
9
2
6
2
10
6
3
8
8
6
5
3
9
10
9
10
6
10
8
9
10
4
10
8
10
10
8
3
9
4
9
10
8
6
2

10
3
9
6
6
7
3
8
7
7
5
5
5
9
3
9
7
7
6
8
10
7
10
4
8
9
9
7
6
10
5
3
9
7
6
7
7
5
6
9
4
2
4
3
7

6
10
8
10
7
3
7
10
8
9
8
3
5
3
4
4
3
8
8
9
9
5
6
5
8
5
5
9
8
6
10
2
8
10
4
4
2
3
8
9
10
5
7
9
9

4
7
9
4
3
3
2
5
8
5
4
6
10
10
6
7
5
2
5
8
10
4
3
2
4
6
3
8
5
3
3
3
3
7
5
5
6
3
7
5
3
3
5
9
10

5
8
9
9
6
8
10
6
6
8
9
8
9
4
6
5
6
5
3
8
2
5
8
7
4
8
7
7
3
3
10
2
5
5
10
5
3
9
10
7
6
7
3
5
2

6
2
8
3
4
9
3
3
10
4
4
2
10
10
4
2
7
3
2
7
3
4
7
5
10
9
3
3
7
7
9
8
4
3
3
7
2
9
7
3
6
5
5
9
7

7
5
3
6
7
7
2
6
8
4
9
5
3
4
8
7
7
10
4
3
7
10
9
8
4
5
3
5
5
6
5
4
2
7
7
10
8
3
4
6
5
9
7
6
9

6
9
6
4
9
10
9
2
9
4
4
6
10
4
2
5
7
3
2
4
4
5
8
9
7
3
9
9
6
2
8
3
10
8
7
8
3
9
6
5
5
2
7
2
6

2
7
7
8
8
5
4
8
3
9
6
8
9
10
6
4
3
4
2
9
7
4
10
10
8
8
10
5
4
8
9
8
6
6
10
5
5
5
9
4
6
7
10
10
2

9
5
3
8
8
2
5
8
6
8
7
3
9
9
5
7
5
3
9
2
6
2
8
5
5
10
7
7
5
5
9
3
5
5
2
6
8
3
9
3
3
8
4
5
5

3
9
5
8
10
4
5
3
5
6
3
9
3
8
2
6
6
8
2
9
5
7
8
10
7
2
9
9
3
4
3
8
8
10
7
2
8
4
10
6
8
8
6
5
2

5
6
10
6
4
5
7
9
8
2
2
5
6
3
2
7
2
5
2
7
5
10
7
8
2
9
10
7
4
5
7
6
6
4
7
4
4
10
4
4
10
7
6
4
2

2
9
2
2
8
8
8
2
4
4
3
7
5
10
9
7
4
2
2
10
6
6
4
6
6
4
2
7
4
7
5
6
2
2
3
4
3
3
2
2
8
7
10
8
4

4
10
9
6
6
3
4
2
5
8
8
2
4
6
3
4
2
6
4
7
7
10
5
4
10
3
8
6
6
4
3
6
3
2
9
3
8
7
9
6
10
5
3
2
8

8
6
7
7
4
9
3
8
9
10
7
10
7
3
5
3
9
9
4
10
10
7
4
3
8
8
2
3
2
2
10
10
5
8
7
6
7
5
7
3
8
7
7
4
10

5
3
2
4
5
9
10
9
9
6
6
10
9
9
10
7
7
7
3
4
9
8
2
7
3
7
9
2
4
4
5
6
9
4
9
8
4
10
3
4
5
3
6
10
6

7
4
10
9
2
2
8
2
6
8
6
9
2
5
8
9
6
2
2
9
3
10
3
2
8
3
9
8
7
6
2
6
9
3
5
10
6
7
6
6
3
4
10
10
3

3
2
2
10
7
2
10
10
2
5
10
5
7
4
3
3
6
6
8
3
9
8
8
8
8
3
10
4
9
4
4
8
7
3
9
5
7
10
8
7
9
7
8
2
9

3
4
8
2
9
4
5
5
2
10
8
7
3
10
2
9
9
10
5
6
10
5
7
9
9
10
5
10
10
9
5
2
3
7
3
7
10
10
8
10
4
3
8
5
3

6
10
10
6
3
8
4
4
8
7
7
8
10
4
6
7
7
5
3
6
4
7
6
5
9
6
5
10
6
8
10
5
6
2
5
6
3
7
9
9
8
9
2
8
2

10
10
9
9
3
8
2
10
10
6
9
2
5
7
3
5
9
6
4
8
8
9
6
6
8
4
2
3
8
5
10
10
3
8
7
2
7
8
2
9
3
7
6
5
8

8
8
4
9
7
2
8
2
8
5
3
3
6
5
10
7
9
10
7
8
6
7
5
3
9
7
3
9
3
10
7
3
2
6
5
6
9
5
4
4
5
3
4
3
9

6
9
2
9
4
4
6
4
4
4
4
9
5
3
5
7
4
8
10
4
4
6
8
2
6
6
2
6
10
5
2
10
9
3
4
6
8
2
6
10
6
4
5
2
6

8
6
5
8
10
8
6
7
3
5
2
8
7
2
3
5
6
3
8
8
6
5
5
4
10
5
5
7
9
9
10
8
3
9
7
4
5
8
8
4
8
2
9
2
8

10
7
2
3
9
6
4
7
5
3
2
7
7
9
4
4
10
3
2
2
9
2
5
3
9
3
6
4
4
2
9
10
2
4
6
8
3
10
9
7
7
2
4
4
10

10
3
10
6
5
5
9
2
9
2
5
4
3
10
3
6
8
5
5
8
5
7
7
3
8
8
6
5
7
4
5
4
5
8
8
4
5
7
8
3
9
7
2
3
10

6
9
8
9
2
8
3
3
10
3
10
2
7
7
5
10
8
6
3
9
9
5
6
6
4
2
7
2
7
2
9
10
2
9
7
5
10
10
2
8
10
6
9
3
4

8
9
2
6
3
8
5
2
7
10
8
6
5
2
5
4
8
3
2
3
4
9
7
3
7
2
7
4
8
6
10
3
3
3
10
8
10
6
9
3
7
7
2
4
5

10
10
10
2
9
9
4
7
6
10
6
7
10
8
9
2
5
3
9
3
3
6
9
7
6
6
9
4
8
3
10
7
5
10
7
2
6
3
10
10
8
3
4
5
5

6
5
10
10
9
5
2
8
4
6
8
10
6
10
10
10
10
9
9
2
2
9
9
10
2
10
10
3
2
2
8
6
10
6
6
7
5
9
9
6
6
4
10
5
4

6
3
2
7
7
6
10
5
10
8
5
2
2
3
10
2
9
8
8
7
7
4
9
8
4
10
9
9
5
3
2
4
10
10
6
9
7
7
8
7
6
3
10
5
8

6
5
5
4
10
9
10
3
2
9
6
4
10
4
8
2
2
5
6
2
5
2
10
9
6
7
3
10
10
6
3
7
3
3
2
6
5
4
8
7
4
10
8
7
8

5
3
4
5
6
2
4
2
4
5
4
9
4
4
7
3
5
10
2
7
6
6
5
7
9
10
4
4
10
8
6
5
5
10
5
5
2
6
2
7
4
3
10
8
8

4
8
8
2
8
7
4
2
3
3
2
5
4
8
10
2
6
5
6
8
2
8
3
10
8
3
5
5
8
4
8
7
5
3
4
2
6
8
8
6
3
5
8
6
10

6
7
6
6
7
3
8
6
10
10
8
4
3
7
5
8
2
4
4
8
10
3
5
4
5
8
4
6
10
2
9
8
9
6
8
6
5
4
10
10
2
5
3
6
10

10
9
3
7
2
3
6
4
3
5
5
7
9
7
5
6
2
8
5
8
3
7
4
2
10
9
6
9
10
2
2
3
9
3
5
10
7
6
6
3
7
3
4
7
4

4
4
7
9
4
7
7
9
6
4
10
6
10
9
6
3
2
7
7
3
3
10
2
2
4
9
9
7
8
9
2
7
10
4
5
4
6
10
9
6
5
3
6
4
3

3
7
9
2
7
6
5
6
5
8
2
3
8
2
4
2
2
10
2
10
6
9
5
2
7
7
6
6
7
7
10
5
4
7
9
5
6
8
7
2
6
3
6
6
8

2
6
10
6
3
8
8
7
3
4
4
7
2
6
10
5
4
5
7
4
8
9
10
3
6
7
7
2
5
9
6
5
6
2
4
9
4
6
8
2
5
8
4
10
5

8
4
10
8
9
6
8
9
9
2
10
10
2
3
7
8
10
5
3
4
6
4
9
6
9
8
2
9
6
7
10
6
5
6
10
10
3
4
9
5
10
10
7
8
9

9
7
10
6
7
5
5
10
7
10
8
8
2
3
8
9
3
8
2
4
4
5
6
5
5
7
7
9
6
8
7
4
8
2
5
2
7
8
3
8
8
7
3
4
5

5
6
8
2
8
8
2
8
4
6
5
9
3
5
2
6
4
7
10
4
9
7
3
10
9
10
9
7
10
4
7
8
2
10
5
2
3
2
7
9
5
4
10
10
9

9
5
8
9
3
7
9
3
5
3
8
4
7
10
10
3
8
5
8
9
10
8
6
3
2
5
9
7
4
6
6
5
6
8
6
5
6
3
2
3
7
8
7
6
6

8
8
10
3
9
5
5
10
9
7
10
8
8
9
4
2
6
9
2
10
5
5
9
10
7
7
5
8
6
2
5
8
8
3
9
9
8
3
9
3
8
2
2
6
2

10
10
2
4
9
7
9
5
8
3
7
8
4
8
2
2
4
5
7
9
8
3
4
10
3
8
6
8
3
8
6
7
4
7
2
6
9
10
2
7
6
8
10
6
4

6
4
6
10
3
6
9
7
7
4
9
4
10
9
9
6
6
7
2
7
3
4
3
7
9
5
10
7
10
5
4
5
8
5
8
8
5
7
7
8
7
5
6
2
9

9
3
10
5
3
9
7
6
4
7
5
5
6
2
10
6
6
2
8
7
6
4
4
5
6
5
2
7
3
9
7
10
2
4
9
5
10
3
4
8
2
10
9
4
10

9
10
5
2
9
4
6
2
9
3
4
7

2
6
10
3
4
3
2
4
7
5
5
10

menu

MUC TIU
LAM BAI TP TRONG VONG 5 PHUT

THI KHOA BIU


Th
Tit

SANG

SANG

Th 2
1
2 Toan
3
4
5
6 Vn
7
8
9
10 Chuyn
11 Toan
12

Th 3

Th 4
Toan

Vt ly
ia
GDCD
Th duc

Chuyn Vt
Ly

THI KHO
Th 5

Th 6

Th 7

Th
Tit

Tin hoc
Hoa

Sinh
K thut

Anh vn

Vt ly

Chuyn
hoa

Anh vn

SANG

Toan
Sinh hoat

SANG

Th 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Toan
Vn

Chuyn
Toan

THI KHOA BIU


Th 3

Th 4

Th 5

Tin hoc

Toan
Vt ly

ia

Th 6

Hoa

Th duc

Chuyn
Vt Ly

Sinh

K thut

GDCD
S

Th 7

Anh vn

Vt ly

Chuyn
hoa

Anh vn

Toan
Sinh hoat

menu

MUC TIU
inh dang
inh dang
inh dang
inh dang
inh dang
inh dang

top %
tin
iu kin s
bang

trung

Ho va tn
H Hoai Anh
Vo Hoai Linh
Nguyn Sn Tung
Trn Thu Ha
Pham Minh Tun
Nguyn Thanh Trug
Ta Anh Sn
Phan Tung Lm
L Hng Tm
Trng Hu Tinh
Nguyn Hng Hai
Bui Thi Xun Thao
La Kiu Trang

HOME

MSSV
CD121731
CD120139
CD121566
CD122180
CD121748
CD121941
CD122380
CD121433
CD121637
CD120870
CD120909
CD121711
CD122090

CD122176
CD121051
CD121706
CD122203
CD120504
CD120058
CD121173
CD122036
CD121505
CD121096
CD120341
CD120662
CD120743
CD121457
CD120765
CD121532
CD121732
CD120749
CD120503
CD121182
CD121733
CD121849
CD121650
CD120657
CD120805
CD121856
CD120071
CD121428
CD121906
CD121294
CD121055
CD120304
CD120552
CD120896
CD121915
CD122199
CD121773
CD120465
CD120755
CD122106
CD121712
CD120866
CD121919
CD122328
CD120565

CD121387
CD121235
CD122399
CD122367
CD120541
CD121783
CD121383
CD120014
CD120804
CD120757
CD120199
CD121035
CD120754
CD124044
CD121771
CD120993
CD122381
CD120744
CD120353
CD120616
CD120206
CD120186
CD121408
CD121068
CD120397
CD120572
CD122152
CD120042
CD120177
CD120095
CD121253
CD121421
CD122047
CD120032
CD121386
CD120038
CD120453
CD124067
CD120054
CD121922
CD120481
CD121346
CD120364
CD120527

CD120228
CD122262
CD120389
CD120118
CD120226
CD122237
CD121008
CD120655
CD121168
CD120415
CD121662
CD120697
CD120185
CD121204

CD120105
CD120517
CD122112
CD120159
CD120468
CD121198
CD121907
CD120559
CD122219
CD120627
CD121438
CD124066
CD122350
CD124017
CD121172
CD124070
CD122282
CD122076
CD120581
CD120927
CD120647
CD122366
CD122287
CD120187
CD121020
CD122041
CD120259
CD120601
CD121820

CD121963
CD122058
CD120533
CD121208
CD120407
CD121288
CD121997
CD121799
CD121271
CD122271
CD120793
CD121745
CD121311
CD121351
CD120741
CD121834
CD120722
CD120991
CD120934
CD120910
CD120243
CD122235
CD122008
CD120447
CD120634
CD120650
CD120182
CD120036
CD121671
CD121053
CD121897
CD121501
CD122035
CD120354
CD120579
CD120530
CD120545
CD122406
CD120231
CD120475
CD120907
CD120977
CD121245

CD120313
CD120889
CD122081
CD122072
CD122009
CD121945
CD121958
CD120125
CD120174
CD120080
CD122160
CD121485
CD122103
CD120968
CD122227
CD122198
CD121040
CD121300
CD120974
CD121276
CD121959
CD120610
CD124002
CD120466
CD121538
CD120995
CD120871
CD121261
CD120843
CD122373
CD120884
CD120350
CD120713
CD120880
CD121803
CD121445
CD121925
CD121082
CD120132
CD120387
CD121627
CD120171
CD122052
CD122225
CD120428

CD120074
CD121800
CD120388
CD124026
CD121426
CD120673
CD120716
CD121913
CD121666
CD121050
CD120154
CD121742
CD121118
CD121900
CD122330
CD120949
CD121924
CD121691
CD120660
CD121279
CD121137
CD122275
CD120972
CD120815
CD122055
CD120070
CD122084
CD121298
CD121322
CD121839
CD120528
CD121974
CD120195
CD120117
CD120268
CD121218
CD120518
CD120252
CD122391
CD121554
CD121530
CD120035
CD121516
CD122061

CD121032
CD124006
CD124071
CD121853
CD121016
CD122353
CD120929
CD122346
CD121135
CD122420
CD120944
CD120448
CD120347
CD120851
CD121837
CD122157
CD121340
CD120440
CD121336
CD121452
CD122299
CD121965
CD120007
CD120274
CD121142
CD121938
CD120982
CD122029
CD121541
CD121033
CD120012
CD120941
CD121842
CD121952
CD121522
CD121348
CD121222
CD121874
CD122303
CD120525
CD120204
CD121382
CD121065
CD120158

CD120176
CD120129
CD124023
CD124055
CD122212
CD121442
CD121592
CD120250
CD121021
CD120084
CD121258
CD120946
CD122105
CD120299
CD121982
CD121454
CD121875
CD122312
CD120589
CD121550
CD120706
CD120562
CD121180
CD120227
CD120557
CD120156
CD121499
CD121616
CD121435
CD120279
CD120939
CD121400
CD120727
CD122285
CD120213
CD120628
CD120865
CD121056
CD120881
CD121634
CD120461
CD120643
CD120124
CD122389
CD122201

CD121664
CD121724
CD121542
CD120082
CD121191
CD121990
CD121399
CD124016
CD121574
CD121186
CD122274
CD120018
CD121161
CD120026
CD122253
CD122372
CD121165
CD121736
CD121778
CD120232
CD124001
CD121949
CD121237
CD122305
CD122092
CD121479
CD122239
CD120317
CD124034
CD121094
CD121993
CD121396
CD122333
CD122101
CD121926
CD121017
CD122150
CD120316
CD120816
CD121072
CD121081
CD121934
CD120577
CD120859
CD121646

CD121519
CD121543
CD120845
CD121238
CD121171
CD120473
CD120352
CD120583
CD121098
CD120293
CD120798
CD122308
CD121220
CD120229
CD122284
CD121761
CD121470
CD121903
CD122229
CD121370
CD120611
CD122051
CD124021
CD124018
CD121642
CD121828
CD120693
CD121331
CD120975
CD121587
CD120168
CD122216
CD121138
CD121427
CD120800
CD122220
CD120760
CD121458
CD120454
CD124038
CD121444
CD121758
CD121149
CD121451
CD120149

CD121483
CD122033
CD121302
CD120371
CD120752
CD120873
CD120933
CD122154
CD120529
CD122183
CD121647
CD120239
CD121411
CD120208
CD121784
CD120167
CD121555
CD121018
CD122343
CD121089
CD120308
CD120411
CD121257
CD121940
CD120686
CD122073
CD120948
CD121328
CD120725
CD122088
CD120376
CD122100
CD120733
CD120393
CD120011
CD120883
CD121109
CD121725
CD121284
CD121250
CD120827
CD122196
CD120446

CD121132
CD121447
CD122015
CD121384
CD120170
CD120339
CD122137
CD120003
CD120810
CD120153
CD120479
CD120549
CD121122
CD121826
CD124063
CD120600
CD121206
CD124043
CD121432
CD121207
CD120432
CD122217
CD121687
CD120956
CD120065
CD120801
CD121749
CD120088
CD121247
CD120273
CD121434
CD121006
CD120284
CD120621
CD120060
CD120746
CD121350
CD121998
CD120470
CD120596
CD122362
CD120734
CD121818
CD121814
CD122331

CD122049
CD120515
CD121339
CD120072
CD121819
CD120300
CD121901
CD120821
CD122252
CD120381
CD122132
CD121560
CD120595
CD121023
CD120585
CD122075
CD122134
CD120928
CD122038
CD122195
CD120422
CD122327
CD120491
CD122397
CD120740
CD120602
CD121777
CD121535
CD120370
CD121586
CD121321
CD121308
CD121418
CD121078
CD120720
CD120312
CD121042
CD121267
CD121832
CD121989
CD121379
CD121289
CD122018
CD120917
CD121290

CD122024
CD120830
CD121478
CD120109
CD120661
CD121456
CD122170
CD120225
CD120004
CD121577
CD122392
CD121287
CD121450
CD122223
CD121902
CD121747
CD121391
CD121083
CD120961
CD121315
CD122165
CD120681
CD121665
CD121975
CD121233
CD121709
CD120455
CD120773
CD120876
CD121307
CD120230
CD120075
CD122413
CD121703
CD120659
CD121036
CD120694
CD121194
CD120957
CD120297
CD121270
CD120443
CD120338
CD121188
CD122304

CD120702
CD122242
CD120366
CD120902
CD122386
CD120145
CD121573
CD121701
CD120400
CD120670
CD121690
CD120547
CD120363
CD120848
CD120854
CD122298
CD121359
CD120442
CD121643
CD122144
CD121362
CD121169
CD122347
CD121968
CD121746
CD120429
CD121228
CD121719
CD122012
CD120983
CD120122
CD120857
CD124033
CD121935
CD122130
CD121683
CD121364
CD121080
CD121789
CD121469
CD120912
CD121007
CD121964
CD122050
CD120930

CD122240
CD121115
CD121622
CD121604
CD120298
CD122206
CD121585
CD121163
CD121038
CD121905
CD122181
CD120343
CD120210
CD122102
CD120551
CD121855
CD122111
CD120759
CD121405
CD124036
CD120211
CD121985
CD120160
CD124045
CD120395
CD120705
CD122097
CD120163
CD121807
CD121805
CD121093
CD120165
CD120708
CD121991
CD120031
CD120625
CD122074
CD121614
CD122369
CD120771
CD121323
CD120828
CD121148
CD120645

CD121619
CD121277
CD120458
CD122371
CD120152
CD121141
CD121702
CD122020
CD121779
CD121468
CD121318
CD120567
CD120309
CD121823
CD120464
CD120183
CD122228
CD121232
CD120043
CD122192
CD122352
CD120265
CD121398
CD120057
CD122214
CD120614
CD122316
CD121185
CD121155
CD120424
CD121928
CD121679
CD121929
CD121417
CD121590
CD121045
CD120307
CD122322
CD121446
CD120356
CD121753
CD121166
CD120768
CD121507
CD121084

CD120617
CD120826
CD120175
CD120457
CD120576
CD120563
CD120571
CD120362
CD120425
CD122190
CD124029
CD121898
CD122071
CD122172
CD121202
CD121195
CD121041
CD121503
CD120022
CD121241
CD121921
CD122361
CD120140
CD120811
CD121448
CD121860
CD121635
CD120962
CD120342
CD121358
CD121097
CD120483
CD120024
CD120023
CD121472
CD121755
CD120951
CD120639
CD121431
CD120472
CD122339
CD122139
CD122197
CD122256

CD122191
CD122351
CD121504
CD121936
CD124030
CD120920
CD120142
CD121603
CD121414
CD121796
CD122218
CD121653
CD120110
CD120235
CD121061
CD120568
CD121360
CD121377
CD121909
CD121873
CD120189
CD120758
CD120792
CD121559
CD121812
CD121996
CD122186
CD122364
CD120197
CD121937
CD122001
CD120915
CD121060
CD120064
CD120506
CD120286
CD120477
CD120112
CD120383
CD121654
CD122089
CD121455
CD122178
CD122116
CD120191

CD121861
CD121402
CD121413
CD122226
CD122387
CD120263
CD121785
CD120494
CD120434
CD120988
CD120970
CD120728
CD121388
CD120123
CD122070
CD120668
CD121545
CD122261
CD120921
CD121500
CD121129
CD124062
CD120710
CD121689
CD122056
CD121203
CD121266
CD120212
CD122293
CD120081
CD121765
CD120739
CD120430
CD120965
CD120301
CD121788
CD121792
CD121655
CD121133
CD120994
CD122064
CD121920
CD121471
CD120605
CD122080

CD120344
CD120478
CD120501
CD120049
CD120488
CD120868
CD124010
CD120832
CD122270
CD121026
CD121801
CD121283
CD124046
CD121404
CD122390
CD120257
CD121466
CD122068
CD121054
CD121124
CD121951
CD120357
CD121375
CD120355
CD121256
CD120742
CD121319
CD122279
CD121305
CD120078
CD121556
CD122314
CD121034
CD121213
CD122264
CD122221
CD124072
CD120696
CD124028
CD120806
CD120379
CD120037
CD121487
CD121511

CD121579
CD120834
CD122358
CD120997
CD120436
CD120985
CD122128
CD120320
CD120745
CD122133
CD121310
CD122107
CD121930
CD120327
CD121513
CD121845
CD122236
CD121313
CD120282
CD121661
CD120846
CD122177
CD122345
CD121425
CD120664
CD121353
CD121580
CD121236
CD120288
CD120233
CD121526
CD120923
CD120751
CD122340
CD121584
CD121489
CD121527
CD121251
CD120337
CD121039
CD120048
CD121067
CD121770
CD120709
CD122382

CD121088
CD120753
CD120671
CD121128
CD120519
CD120148
CD120019
CD122342
CD121140
CD120689
CD121609
CD120330
CD121677
CD121960
CD121495
CD122234
CD122315
CD122054
CD120774
CD121272
CD120984
CD120246
CD121000
CD121214
CD121492
CD121521
CD121612
CD120795
CD120903
CD121145
CD121599
CD121355
CD121686
CD122059
CD120566
CD120785
CD121967
CD121239
CD121552
CD121303
CD121497
CD120924
CD121534
CD120592
CD120365

CD121699
CD121730
CD120922
CD121282
CD120878
CD120318
CD121944
CD121976
CD121441
CD121808
CD120151
CD120890
CD120818
CD121099
CD121610
CD121539
CD122247
CD120408
CD120872
CD120104
CD120550
CD120825
CD121280
CD121715
CD121851
CD121200
CD121999
CD121726
CD121365
CD122138
CD121063
CD122034
CD122323
CD120683
CD122120
CD120103
CD121943
CD120862
CD121019
CD121667
CD120452
CD120714
CD121911
CD122320

CD121863
CD121871
CD120764
CD120459
CD121196
CD120449
CD120223
CD120324
CD120682
CD120244
CD121672
CD120119
CD122142
CD121682
CD121551
CD121064
CD120492
CD121475
CD122276
CD124052
CD120653
CD120575
CD122156
CD121824
CD120499
CD120809
CD120266
CD122337
CD122164
CD121167
CD120039
CD121223
CD121575
CD121611
CD122336
CD120348
CD120606
CD121354
CD120069
CD122099
CD121708
CD120844
CD121120
CD121663
CD121363

CD120184
CD120015
CD121775
CD124013
CD121798
CD121865
CD121108
CD120267
CD120796
CD121197
CD121463
CD122078
CD120346
CD121164
CD122040
CD122086
CD122374
CD122162
CD121793
CD122042
CD122238
CD122257
CD121335
CD120718
CD120738
CD121490
CD120837
CD120305
CD122027
CD121791
CD122325
CD121735
CD120829
CD120219
CD120055
CD121227
CD120813
CD120823
CD121127
CD120516
CD121515
CD120217
CD120607
CD120971
CD122244

CD121107
CD122354
CD120835
CD122019
CD121260
CD120006
CD122003
CD120649
CD120867
CD122043
CD121729
CD120980
CD122250
CD120648
CD121296
CD121075
CD121046
CD121275
CD120262
CD121995
CD121420
CD122363
CD120107
CD120952
CD120535
CD121981
CD122301
CD120435
CD120979
CD121152
CD122145
CD122174
CD120040
CD120840
CD121774
CD120630
CD121717
CD121841
CD121439
CD122026
CD120704
CD121946
CD120665
CD120029

CD121867
CD124037
CD121397
CD120895
CD122077
CD121002
CD120814
CD122384
CD120586
CD120685
CD122098
CD120855
CD121570
CD121367
CD121847
CD120205
CD120791
CD120838
CD120632
CD121640
CD122393
CD120137
CD120394
CD121869
CD120157
CD124003
CD120066
CD122067
CD121836
CD120531
CD122184
CD121718
CD121674
CD121764
CD121772
CD121274
CD121815
CD120444
CD121509
CD120496
CD122365
CD121956
CD122405
CD120959

CD120221
CD120086
CD120691
CD120155
CD121174
CD121557
CD122000
CD120808
CD120899
CD121767
CD121927
CD121219
CD120597
CD120894
CD121338
CD121518
CD120169
CD120245
CD122030
CD121688
CD124049
CD120794
CD120076
CD121669
CD121436
CD120564
CD122258
CD121697
CD121342
CD121410
CD120280
CD121625
CD121190
CD124024
CD124057
CD120162
CD122307
CD121074
CD122065
CD120916
CD121961
CD120618
CD121005
CD120498
CD122185

CD122211
CD120073
CD120315
CD120096
CD121151
CD121329
CD121624
CD122127
CD120402
CD121306
CD121795
CD120544
CD120336
CD120858
CD122288
CD122085
CD120888
CD120332
CD120732
CD120469
CD120524
CD120200
CD121910
CD122122
CD121723
CD121537
CD120240
CD121638
CD122104
CD120520
CD120220
CD121205
CD120396
CD121343
CD121024
CD120061
CD120608
CD121136
CD121419
CD124048
CD121957
CD122202
CD120063
CD122114

CD122094
CD120190
CD122135
CD122032
CD121162
CD121741
CD121158
CD121696
CD122309
CD120891
CD120334
CD121025
CD120981
CD120474
CD120141
CD121649
CD121776
CD121608
CD121533
CD122119
CD122016
CD121160
CD120582
CD121211
CD121626
CD122291
CD120194
CD121057
CD121864
CD120781
CD121971
CD122066
CD121153
CD120554
CD121312
CD121215
CD120925
CD120599
CD122281
CD121939
CD121804
CD121923
CD120451
CD121821
CD121156

CD121769
CD121028
CD120807
CD121578
CD121567
CD120875
CD120658
CD120236
CD121183
CD120761
CD121942
CD122278
CD120094
CD121536
CD121330
CD122231
CD120698
CD121150
CD120526
CD120926
CD120419
CD120588
CD122209
CD120480
CD121461
CD120978
CD120543
CD121698
CD121393
CD122335
CD122129
CD122057
CD120777
CD120008
CD120707
CD122383
CD121854
CD121546
CD122048
CD120349
CD120987
CD121754
CD121111
CD120214
CD121816

CD120329
CD121309
CD122394
CD120990
CD121069
CD1222767
CD120264
CD121568
CD122260
CD121429
CD121077
CD121721
CD120399
CD120493
CD121931
CD122273
CD120463
CD120241
CD121123
CD120783
CD120421
CD120692
CD121830
CD122286
CD120410
CD121953
CD120258
CD121621
CD120375
CD124041
CD121933
CD122166
CD121240
CD121932
CD121561
CD122416
CD120641
CD120291
CD122091
CD124039
CD121244
CD121563
CD121514
CD121249
CD120766

CD121829
CD120420
CD120864
CD120044
CD121003
CD121103
CD120521
CD120294
CD120960
CD121840
CD120762
CD124035
CD120942
CD121992
CD120967
CD122318
CD120969
CD120593
CD120822
CD120403
CD120360
CD122324
CD122082
CD121259
CD122329
CD121121
CD121372
CD120856
CD121914
CD122182
CD121110
CD120207
CD121656
CD120570
CD120482
CD120017
CD120869
CD121480
CD122146
CD120619
CD121493
CD122269
CD121685
CD121564
CD120289

CD121102
CD120340
CD121596
CD122173
CD121242
CD120047
CD120852
CD122006
CD120900
CD120409
CD121648
CD121467
CD121631
CD122289
CD121549
CD120136
CD120438
CD120130
CD121582
CD121700
CD121224
CD120091
CD120573
CD124014
CD122313
CD122375
CD121176
CD120784
CD120310
CD122124
CD122344
CD120161
CD120427
CD122398
CD120724
CD122230
CD120935
CD122360
CD124050
CD120779
CD121395
CD122319
CD120295
CD121918
CD120467

CD122136
CD121316
CD121846
CD120797
CD121613
CD121651
CD121474
CD121594
CD120423
CD121759
CD122248
CD124020
CD120292
CD120380
CD120351
CD122044
CD121822
CD121744
CD121415
CD122321
CD120636
CD121713
CD122060
CD120062
CD120833
CD121226
CD121378
CD120437
CD121087
CD120495
CD120345
CD121291
CD120817
CD121866
CD121199
CD121569
CD121263
CD120331
CD121831
CD120166
CD121565
CD121175
CD121858
CD121317
CD120322

CD120532
CD120025
CD120623
CD120093
CD122167
CD120507
CD121143
CD122378
CD120085
CD120569
CD120418
CD122037
CD121062
CD121297
CD121477
CD120635
CD120203
CD120790
CD122292
CD120433
CD121859
CD122021
CD121193
CD121334
CD120092
CD121325
CD120369
CD121170
CD120146
CD121601
CD120580
CD120133
CD122096
CD120849
CD120319
CD120940
CD120010
CD120651
CD120640
CD120603
CD121980
CD121337
CD120234
CD120850
CD120860

CD122046
CD124011
CD121498
CD121707
CD120786
CD120115
CD120113
CD121790
CD120703
CD121013
CD122079
CD124031
CD120404
CD120179
CD121657
CD121356
CD121813
CD121130
CD121406
CD124054
CD122143
CD121659
CD120680
CD122148
CD121044
CD121422
CD120033
CD122272
CD122265
CD121347
CD122187
CD120631
CD122193
CD120750
CD121520
CD120027
CD120386
CD120005
CD120321
CD121639
CD120192
CD121248
CD121357
CD121181
CD121720

CD120674
CD122241
CD121525
CD120536
CD120020
CD124060
CD122140
CD120998
CD120992
CD121877
CD120726
CD120173
CD121710
CD120108
CD121817
CD120913
CD121833
CD120763
CD122194
CD120439
CD121984
CD120260
CD120943
CD120059
CD121210
CD120558
CD121517
CD121430
CD121437
CD121286
CD120986
CD120914
CD120486
CD121962
CD120770
CD121473
CD120863
CD120613
CD120126
CD121229
CD122385
CD121373
CD120215
CD121797
CD120788

CD121768
CD120181
CD121502
CD121269
CD122302
CD120555
CD120053
CD121973
CD121917
CD121704
CD122377
CD120802
CD120591
CD120391
CD120701
CD122171
CD124012
CD120841
CD121184
CD121027
CD120598
CD120642
CD120904
CD121119
CD120893
CD121728
CD122163
CD120497
CD121716
CD121523
CD121633
CD121684
CD122205
CD124064
CD124053
CD124022
CD121407
CD122017
CD120831
CD120490
CD122224
CD120548
CD121216
CD124027
CD121001

CD121781
CD121043
CD122210
CD120278
CD121073
CD121562
CD121085
CD121047
CD120303
CD120144
CD120574
CD121390
CD121972
CD120028
CD124061
CD121366
CD122141
CD120663
CD121979
CD121617
CD120887
CD121496
CD121037
CD120489
CD120719
CD121872
CD121512
CD121983
CD122355
CD121371
CD121581
CD122246
CD121870
CD120700
CD122069
CD120328
CD120426
CD122011
CD120778
CD121802
CD122402
CD120776
CD121970
CD121576
CD121766

CD120131
CD124047
CD121693
CD121116
CD122117
CD121131
CD121484
CD122153
CD122005
CD121004
CD121341
CD121978
CD120839
CD120911
CD121787
CD121217
CD120996
CD121628
CD120283
CD121630
CD120629
CD120287
CD120116
CD120667
CD120882
CD122025
CD120717
CD121389
CD121091
CD121071
CD121086
CD121786
CD121106
CD121738
CD122002
CD120879
CD121100
CD120918
CD121529
CD121177
CD120958
CD122310
CD121464
CD120120
CD120767

CD121987
CD124059
CD124056
CD121293
CD120083
CD120723
CD120276
CD120373
CD120812
CD120121
CD120578
CD120936
CD124008
CD122179
CD120905
CD120945
CD122232
CD121481
CD121104
CD121147
CD121139
CD122083
CD120898
CD121332
CD120820
CD120209
CD120931
CD121401
CD120255
CD121705
CD120323
CD121912
CD121862
CD121105
CD122004
CD120143
CD121607
CD121810
CD122349
CD120271
CD121752
CD121739
CD120886
CD124025
CD124058

CD120874
CD122023
CD121029
CD121658
CD120021
CD120712
CD120275
CD120799
CD121361
CD122110
CD121844
CD121324
CD121629
CD122400
CD122417
CD120553
CD120819
CD120906
CD120290
CD120476
CD121782
CD120201
CD122266
CD120358
CD120523
CD121750
CD120412
CD120382
CD122251
CD121553
CD121392
CD121597
CD121015
CD121285
CD122158
CD121904
CD120721
CD121262
CD120590
CD121994
CD120087
CD121623
CD120932
CD122200
CD124015

CD122208
CD124019
CD121265
CD120359
CD122297
CD122280
CD121606
CD120684
CD120789
CD120406
CD124051
CD120405
CD122161
CD120164
CD120372
CD120556
CD122108
CD121756
CD121369
CD121598
CD121857
CD122149
CD122356
CD121760
CD120254
CD120624
CD121737
CD121763
CD120416
CD120540
CD120128
CD120001
CD120368
CD122159
CD120281
CD120134
CD121681
CD121899
CD120296
CD120361
CD121486
CD120097
CD120325
CD121113

CD120269
CD120417
CD121394
CD121255
CD122388
CD121668
CD121632
CD121676
CD121225
CD121030
CD121352
CD124032
CD120374
CD121508
CD121547
CD120853
CD121254
CD122283
CD122334
CD120587
CD120542
CD120999
CD121740
CD122113
CD121678
CD120756
CD120089
CD124042
CD121644
CD121299
CD122115
CD121694
CD120256
CD122296
CD121187
CD120218
CD122267
CD122376
CD120068
CD121049
CD120938
CD122317
CD121070
CD121264
CD121273

CD120954
CD121680
CD121066
CD120842
CD124009
CD121281
CD121852
CD120077
CD121916
CD121234
CD121986
CD121345
CD121757
CD122045
CD122311
CD120188
CD120901
CD124005
CD121950
CD122213
CD120311
CD122233
CD122277
CD120277
CD120772
CD121278
CD120445
CD120111
CD120534
CD122125
CD120067
CD121506
CD120775
CD122295
CD120730
CD120041
CD124068
CD120885
CD120045
CD120522
CD122370
CD121459
CD120973
CD120976
CD120138

CD122121
CD120877
CD121510
CD122204
CD121368
CD120748
CD120002
CD121146
CD122401
CD122169
CD122243
CD121058
CD121031
CD120101
CD120441
CD121636
CD121385
CD120056
CD122207
CD122245
CD122013
CD120460
CD120147
CD122222
CD121159
CD120861
CD121488
CD120216
CD120249
CD120150
CD120009
CD120964
CD121212
CD120456
CD120652
CD121209
CD122263
CD122039
CD120950
CD120485
CD121494
CD120100
CD124065
CD121465
CD121670

CD121409
CD122175
CD120656
CD121780
CD120633
CD120609
CD121588
CD120272
CD121179
CD120051
CD122188
CD121695
CD121092
CD120487
CD120626
CD120302
CD121825
CD120248
CD120034
CD120947
CD120615
CD121178
CD122408
CD121948
CD122007
CD121908
CD120099
CD120537
CD122093
CD124004
CD120180
CD121571
CD121652
CD122290
CD122189
CD120539
CD121376
CD120384
CD120306
CD120637
CD121583
CD120238
CD120098
CD121544

CD121189
CD121012
CD121540
CD120584
CD120919
CD122126
CD122028
CD120782
CD121144
CD120114
CD122396
CD121868
CD121076
CD121482
CD120780
CD121126
CD120897
CD120963
CD120079
CD124040
CD121114
CD120561
CD121572
CD120787
CD120013
CD122332
CD120737
CD121095
CD120030
CD120500
CD121221
CD120699
CD121605
CD121947
CD121806
CD121009
CD120953
CD121727
CD120333
CD122014
CD121528
CD122300
CD120335
CD122168
CD121460

CD121295
CD120135
CD121243
CD120484
CD121811
CD122418
CD121843
CD121591
CD121734
CD121157
CD120193
CD121641
CD121010
CD120270
CD121660
CD120654
CD122254
CD121304
CD120247
CD120471
CD122131
CD120955
CD121079
CD121618
CD120196
CD120253
CD120638
CD122010
CD121835
CD122109
CD120502
CD120046
CD121403
CD120735
CD122031
CD121380
CD121154
CD121349
CD121977
CD122151
CD121201
CD120224
CD120892

CD120178
CD122338
CD121462
CD121048
CD121848
CD120803
CD120612
CD120646
CD121850
CD121314
CD121022
CD120431
CD121827
CD120222
CD121424
CD120937
CD120401
CD120675
CD120824
CD121809
CD120050
CD121675
CD120989
CD122118
CD121602
CD122259
CD122062
CD120242
CD120198
CD122063
CD120736
CD121423
CD121443
CD121117
CD120462
CD121231
CD120390
CD121246
CD120090
CD122294
CD124069
CD120594
CD120836
CD120377
CD121134

CD122326
CD121794
CD120847
CD120398
CD120966
CD120508
CD121453
CD122155
CD121558
CD120106
CD121101
CD120172
CD121230
CD121381
CD121449
CD121589
CD120711
CD121838
CD121374
CD120261
CD121600
CD121412
CD121620
CD122407
CD121969
CD121954
CD121292
CD121595
CD121722
CD122249
CD121876
CD120378
CD121090
CD122306
CD120908
CD121252
CD120326
CD120747
CD122147
CD121320
CD122255
CD120016
CD120413
CD121645

CD121011
CD122268
CD121125
CD122357
CD122123
CD120604
CD121416
CD124007
CD121615
CD120622
CD122022
CD120202
CD120560
CD120237
CD120127
CD122395
CD120620
CD121673
CD121192
CD120102
CD121524
CD121751
CD121762
CD122341
CD122379
CD120450
CD121491
CD121692
CD120690
CD120367
CD122053
CD120644
CD121112
CD120392
CD122359
CD121052
CD121714
CD121333
CD121326
CD120666
CD120414
CD120052
CD121476
CD121327
CD122087

CD121059
CD121268
CD121743
CD120251
CD120314
CD120679
CD122095
CD122215
CD120285
CD121344
CD121966
CD121440
CD121548
CD120695
CD120385
CD122419
CD121301
CD121988
CD120769

B50
T25
AC25

Doanh s thang
2,208,000.00
1,862,000.00
1,941,000.00
1,179,000.00
1,604,000.00
1,581,000.00
2,194,000.00
1,049,000.00
1,172,000.00
2,007,000.00
1,852,000.00
1,798,000.00
1,037,000.00

Ho va tn
Doanh s thang
H Hoai Anh
2,208,000.00
Vo Hoai Linh
1,862,000.00
Nguyn Sn Tung
1,941,000.00
Trn Thu Ha
1,179,000.00
Pham Minh Tun
1,604,000.00
Nguyn Thanh Tru 1,581,000.00
Ta Anh Sn
2,194,000.00
Phan Tung Lm
1,049,000.00
L Hng Tm
1,172,000.00
Trng Hu Tinh
2,007,000.00
Nguyn Hng Hai
1,852,000.00
Bui Thi Xun Thao 1,798,000.00
La Kiu Trang
1,037,000.00

KL001

HO V TN
Nguyn Vn m
Bn Vn An
Bi Linh An
inh Cng An
inh Hoi An
Hong Khc An
Khc Phc An
Ng Xun An
Nguyn Vn An
Nng Vn An
Bi c Anh
Bi Phan Anh
Bi Th Hi Anh
Bi Tun Anh

KL369

Phap lut ai
cng

KT022

Lut kinh t
7
6
4
5
10
5
9
3
3
8
4
9
4
3

K nng giao tip


7
6
2
8
2
5
8
2
8
8
10
4
6
7

10
2
7
5
5
2
3
8
4
3
2
2
3
8

Bi Tun Anh
Bi Vit Anh
Chu c Anh
Chu Tun Anh
Cng Hu Anh
m c Anh
m Duy Anh
ng Hong Anh
ng Ngc Anh
ng Tun Anh
inh c Anh
inh Hi Anh
inh Tun Anh
c Anh
Duy Anh
Quang Anh
Quc Anh
Quc Anh
Th Anh
Tun Anh
Vit Anh
Dng Qu Anh
Dng Tun Anh
Dng Tun Anh
H Nam Anh
Hong c Anh
Hong Ngc Anh
Hong Th Anh
Hong Th Anh
Hong Tun Anh
Hong Tun Anh
Hong Tun Anh
Khut Th Anh
Lm Ngc Anh
L Hong Anh
L Hong Anh
L Khi Hong Anh
L Ngc Anh
L Ngc Anh
L Quc Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh
L Tun Anh

10
10
7
10
7
7
6
3
8
6
4
2
5
3
9
4
7
4
2
7
6
7
2
9
8
2
7
2
9
10
9
3
8
8
10
6
8
4
9
9
2
5
7
9
7

2
10
2
7
8
3
9
3
9
2
9
3
6
5
7
2
6
6
6
10
4
9
8
9
4
8
5
10
3
9
6
9
6
7
5
3
4
7
10
3
6
9
3
8
6

4
2
10
6
8
8
5
7
10
8
5
4
2
5
3
4
5
7
3
5
8
9
2
6
3
7
7
9
6
8
8
9
2
5
4
5
7
6
6
9
10
7
5
4
9

L Tng Anh
Lng Ngc Anh
Lu Hng Hong Anh
Mai c Anh
Mai Phm Hi Anh
Mai Th Anh
Ng c Anh
Ng Tun Anh
Nguyn Ch Anh
Nguyn c Anh
Nguyn c Anh
Nguyn c Anh
Nguyn Duy Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Kim Anh
Nguyn Lan Anh
Nguyn Mnh Anh
Nguyn Ngc Anh
Nguyn Ph Anh
Nguyn Phng Anh
Nguyn Phng Anh
Nguyn Quang Anh
Nguyn Quang Anh
Nguyn Quc Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Th Dip Anh
Nguyn Th Mai Anh
Nguyn Tin Anh
Nguyn Trn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh

8
9
8
4
2
2
10
4
9
8
4
4
6
8
4
7
9
4
10
9
8
9
6
6
7
7
4
2
9
9
10
3
5
4
4
9
8
9
5
3
5
2
5
3
6

8
3
2
8
3
8
5
2
7
7
5
9
5
10
5
5
2
2
5
9
10
3
9
2
4
2
10
7
2
3
5
3
10
4
9
3
5
7
6
2
9
3
6
8
5

2
5
7
9
9
7
7
3
4
9
7
5
7
4
5
7
9
5
7
7
4
4
4
4
8
4
7
9
9
2
4
6
8
3
8
4
9
2
10
4
2
7
7
6
6

Nguyn Tun Anh


Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Nguyn Vn Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vnh Anh
Nng M Anh
Phm Ngc Anh
Phm Th Anh
Phm Th Anh
Phm Tun Anh
Phm Tun Anh
Phm Vit Anh
Phan Th Kim Anh
Phng Ngc Anh
Phng Xun Anh
Tng Minh Anh
Trn nh Anh
Trn c Anh
Trn Duy Anh
Trn Hu Tun Anh
Trn Ngc Anh
Trn Quang Anh
Trn S Anh
Trn Th Hng Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Lan Anh
Trn Th Phng Anh
Trn Th Vn Anh
Trn Tun Anh
Trn Tun Anh
Trn Tun Anh
Trn Vn Anh
Trn Vn Anh
Trn Vit Anh
Trnh Th Vn Anh
V Hong Anh
V Anh
V Ngc Anh
V Tun Anh

10
10
7
6
4
2
8
10
3
9
2
2
4
5
8
8
4
8
9
8
9
10
10
8
10
4
3
7
5
7
9
9
8
6
5
5
2
8
8
5
6
6
9
6
10

10
8
4
5
7
7
7
6
8
6
3
10
3
2
8
4
6
2
5
8
2
8
2
10
4
10
9
5
6
9
5
5
3
8
9
8
8
9
3
5
5
9
2
6
10

3
6
4
10
4
5
7
3
10
5
10
8
5
6
8
9
6
5
4
10
9
9
7
2
10
8
7
6
8
6
4
6
3
4
8
3
5
8
2
2
6
8
4
10
8

V Tun Anh
Bi Th Anh
Nguyn Th Kim Anh
Nguyn Th Ngc Anh
Phm Ngc Anh
Phm Ngc Anh
Vng Quc Anh
o c B
Bi Don Bc
ng Vn Bc
o Hnh Bc
L Vn Bc
Nguyn Vn Bc
Trn Bch
Hong Lm Bch
Hong Xun Bch
Nguyn Xun Bch
Trn Vit Bch
Trng Bng
Nguyn Cao Bng
Nguyn Hu Bng
Nguyn Lng Bng
Nguyn c Bo
Nguyn Th Bo
Phm Minh Bo
Trnh Vn Bu
Trnh Vn Bu
Dng Th Hng Bch
Nguyn Ngc Bch
Nguyn Ngc Bch
Nguyn Vn Bch
Nguyn Danh Bin
ng Vn Bnh
L Vn Bnh
Lng Thanh Bnh
Nguyn ng Bnh
Nguyn c Bnh
Nguyn Duy Bnh
Nguyn Duy Bnh
Nguyn Hu Bnh
Nguyn Thanh Bnh
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Vn Bnh
Nhm S Bnh
Phm Thanh Bnh

2
4
10
5
4
6
2
8
9
7
3
7
5
8
7
7
2
8
4
6
6
3
8
7
9
9
8
8
7
9
10
9
8
3
2
4
4
6
2
3
3
2
7
2
4

2
4
7
5
4
9
9
4
10
5
5
3
10
8
6
9
7
4
2
2
2
8
9
2
6
6
4
4
6
2
8
10
8
7
3
3
6
6
8
3
6
4
2
4
5

8
5
3
4
6
4
5
10
6
9
6
10
2
6
5
6
5
9
3
4
4
10
5
4
5
5
3
5
10
2
4
8
10
5
7
10
5
10
9
9
5
3
6
3
6

Phm Thanh Bnh


Phan Thanh Bnh
Trn Thanh Bnh
V Tun Bnh
H Vn Cam
Bi c Cnh
Hong Vn Cnh
Nguyn nh Cnh
Nguyn Vn Cnh
Trn Vn Cnh
C Xun Cao
Trn Vn Cu
Ng Quang Cht
Nguyn Th Chu
Nguyn Th Chu
ng L Chi
L Linh Chi
Nguyn Tho Chi
Trn Khnh Chi
V L Kim Chi
V Th Phng Chi
Nguyn Minh Ch
Chu Ngc Chin
o Vn Chin
Vn Chin
L Tun Chin
Nguyn Vn Chin
Nguyn Vit Chin
Phm Vn Chin
T Quang Chin
T Vn Chin
T nh Chin
Trn nh Chin
Trn Vn Chin
Trn Vn Chin
Vi Quang Chin
V Vn Chiu
Dng c Chinh
Nguyn ng Chinh
Mai Cng Chnh
Nguyn Cng Chnh
Nguyn Quc Chnh
Nguyn Vn Chnh
Trn Th Chnh
m Vn Chnh

8
6
4
6
8
7
8
4
7
2
3
7
8
4
8
2
2
8
9
10
5
2
6
6
2
5
10
2
2
2
10
6
9
5
6
7
2
9
10
10
3
7
10
6
3

6
2
3
6
4
10
10
9
6
10
6
6
7
8
7
6
8
10
7
7
7
5
10
5
2
9
2
9
3
7
6
8
10
10
9
2
7
7
7
10
9
4
3
6
3

5
5
9
10
5
5
10
10
7
7
5
3
6
8
7
7
9
5
3
10
3
2
8
2
3
2
9
5
8
3
2
7
4
8
9
7
5
8
7
5
6
5
6
2
8

V Vn Chun
Hong Vn Chc
Nguyn Tin Chc
Chu Vn Chung
Hong Thnh Chung
Hong Thnh Chung
Nguyn B Chung
Nguyn nh Chung
Nguyn Vn Chung
Nguyn Vn Chung
Nguyn Vn Chung
Trn Vn Chung
V c Chung
Trn Huy Chng
Nguyn Trung Chuyn
Dng Vn Cng
H Hu Cng
L Thnh Cng
Mc Xun Cng
Nguyn Ch Cng
Nguyn Ch Cng
Nguyn ng Cng
Nguyn c Cng
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Thnh Cng
Nguyn Vit Cng
Nng Thnh Cng
Phm c Cng
Phm Vn Cng
Phng Th Cng
Trn c Cng
V Thnh Cng
V Tin Cng
V Vn Cng
L Th Cc
Bi Quc Cng
Vn Cng
H Ngha Cng
Hong Mnh Cng
Hong Vn Cng
Kiu Kim Cng
L Vn Cng
Lu Khc Cng
Lu Xun Cng
Nguyn Minh Cng

9
7
10
10
9
6
9
4
3
8
4
8
9
10
9
9
9
3
9
5
7
2
9
6
4
6
6
2
10
9
7
3
9
4
3
3
10
3
2
10
2
3
4
3
7

7
9
10
8
3
9
9
8
6
5
5
9
6
4
2
10
8
2
5
7
5
4
5
8
3
7
3
9
4
9
8
8
9
2
3
7
7
7
6
5
7
3
2
2
8

9
6
9
2
8
2
6
2
3
6
9
2
10
6
10
8
7
6
3
2
6
4
3
7
4
9
5
8
9
5
9
8
7
10
7
9
5
10
5
2
2
2
3
9
2

Nguyn Qu Cng
Nguyn Vn Cng
Phan Vn Cng
Phng Anh Cng
Thn Qu Cng
T Vn Cng
Trn Huy Cng
Trnh Xun Cng
Bi Tin Cng
Chu Minh Cng
o Mnh Cng
inh Mnh Cng
inh Trng Cng
Xun Cng
Hong Mnh Cng
Kim Vn Cng
L Duy Cng
L Mnh Cng
L S Cng
Lu Anh Cng
L Mnh Cng
Ng Mnh Cng
Ng Vn Cng
Nguyn Cao Cng
Nguyn Huy Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Quc Cng
Nguyn Vn Cng
Phm Vn Cng
Phan Ch Cng
Thi Vn Cng
Trn Mnh Cng
Trn Mnh Cng
Trn Ngc Cng
Trn Vit Cng
Trnh Quang Cng
Trng Vn Cng
V Ch Cng
Nguyn Phc a
Phm Minh c
Trn nh c
on c i

4
10
4
7
6
2
9
9
4
8
7
7
2
6
10
3
9
2
5
4
7
3
4
3
6
4
3
5
7
2
6
8
6
7
6
8
9
9
2
4
7
2
4
2
10

5
9
9
10
10
7
6
4
5
4
9
5
4
3
10
3
3
2
10
6
8
7
10
5
6
5
3
9
8
5
5
4
4
8
9
4
3
2
2
10
9
6
9
5
5

9
2
6
10
8
8
5
3
7
7
3
3
7
10
2
2
9
3
7
4
6
3
5
8
10
10
3
6
6
5
10
5
6
9
3
3
9
7
4
7
5
8
7
8
7

i Xun i
H Vn i
Lng c i
Lng c i
Ng Xun i
Nguyn Vit i
V c i
Nguyn Vn m
H Hong an
inh Vn ang
Bch Nht ng
Ng c ng
Nguyn Hi ng
Nguyn Vn ng
Phng Vn ng
L Th o
L Th o
Trn Th Anh o
Trng Huy o
Nguyn Hu Dp
Nguyn Xun p
Bi Trng t
Bi Trung t
Cao Quc t
Cao Tun t
Cao Xun t
Ch Vn t
ng Tin t
inh Thnh t
inh Xun t
Thnh t
Vn t
Kiu t
L nh t
L Thnh t
L Vn t
Lng Thanh t
Lng Thnh t
Nguyn nh t
Nguyn Ph Cng t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Thnh t
Nguyn Tin t

3
2
3
4
6
5
9
3
3
4
3
7
7
2
3
8
7
9
2
4
2
6
7
10
7
9
5
4
4
2
8
5
9
10
8
5
10
6
7
2
5
7
8
8
8

7
10
7
3
2
6
3
6
6
7
8
8
9
8
9
10
9
2
9
5
2
2
8
4
3
8
3
4
10
2
2
7
9
4
8
5
2
8
3
2
6
7
8
8
4

3
9
7
10
4
5
6
4
9
5
10
6
10
2
10
4
6
10
6
5
10
3
3
2
8
3
3
10
3
10
8
6
3
10
8
7
10
7
2
2
4
9
3
2
7

Nguyn Tin t
Nguyn Tin t
Nguyn Tun t
Nguyn Vn t
Nguyn V t
Phm Vit t
Phng Quc t
Trn Minh t
Trn Tun t
Trnh Vn t
V nh t
V Duy t
V Quc t
V Th t
V Tin t
V Vn t
Phm Khc im
inh Vn Din
Nguyn Vit Din
Trn Th Din
Trn Th Din
Nguyn Vn Din
L Ngc Dip
ng Ngc ip
Nguyn Hng ip
Nguyn Vn ip
Nguyn Thy Diu
Nguyn c nh
Cao Xun nh
o Xun nh
inh Huy nh
Hong Cng nh
L Vn nh
Lng Huy nh
Lu Quang nh
Nguyn Cng nh
Nguyn Duy nh
Nguyn Hu nh
Tng Huy nh
Hong Ngc
Dng Qu oan
Nguyn Cng on
Nguyn Cng on
Nguyn Vn on
Phm Khc on

3
9
9
2
7
8
5
3
2
7
6
6
5
2
3
10
8
9
5
2
5
8
7
10
6
5
4
5
2
8
8
2
5
4
7
3
9
8
7
10
2
6
5
5
8

8
7
4
2
5
9
4
4
3
6
8
4
4
3
3
8
4
6
5
3
2
3
6
4
10
8
9
6
3
2
7
3
8
7
10
4
2
10
4
5
6
4
7
6
8

7
2
4
4
9
7
3
5
10
6
3
10
5
10
7
7
5
10
3
7
6
4
6
6
6
4
2
7
9
10
9
6
7
3
3
7
2
3
2
2
10
3
7
9
5

T Duy on
Trn Quc on
Trng Mnh on
Hong Qu Doanh
Lng Ch Doanh
Trn Cng Doanh
Cao Xun ng
Trung ng
L Thnh ng
Ng Sn ng
Nguyn Ph ng
Nguyn Vn ng
Phm Phng ng
Trn Vn ng
Trn Vn ng
Trnh Hunh ng
L Xun ng
Nguyn Vn ng
Nguyn Vn ng
Vng Quang ng
Hong nh D
Trn Vn D
Bi nh Dun
Nguyn Khc Dun
ng nh c
ng Duy c
ng Tun c
o Minh c
inh Mnh c
inh Xun c
Anh c
Minh c
Trung c
on Thanh c
L Anh c
L Anh c
L Minh c
L Minh c
L Trung c
Lng Ch c
Lu Ngc c
L Trung c
Ng Minh c
Ng Tin c
Nguyn ng c

7
10
7
8
10
10
2
6
10
8
3
3
2
2
6
4
10
5
7
6
6
5
7
2
4
6
5
10
4
2
10
6
8
10
5
4
2
7
5
8
5
7
7
10
4

9
6
2
5
8
3
6
3
4
4
5
4
8
4
4
4
5
3
4
4
8
6
9
3
9
7
6
9
3
5
2
10
5
4
3
10
10
3
2
5
4
8
2
5
3

8
9
5
9
5
6
10
9
3
8
4
5
5
9
8
4
9
4
10
6
8
8
2
10
6
10
7
7
3
7
3
7
9
6
10
8
6
9
7
7
2
2
5
2
6

Nguyn o c
Nguyn Huy c
Nguyn Minh c
Nguyn Minh c
Nguyn Nam c
Nguyn Ngc c
Nguyn Quang c
Nguyn Trng c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Trung c
Nguyn Vit c
Nguyn Vit c
Nguyn Xun c
Phm Hu c
Phm Minh c
Phm Quang c
Phan Vn c
Quch Minh c
Trn Minh c
Trn Vn c
Trn Vit c
V Trng c
V Vn c
Vng Vn c
ng Th Phng Dung
Don Th Dung
L Th Dung
L Th Dung
L Thy Dung
Nguyn Th Dung
Nguyn Thy Dung
Nguyn Vn Dung
Bi Anh Dng
Bi Tin Dng
Cao Tin Dng
Chu Tin Dng
Ch Xun Dng
ng Tin Dng
Mnh Dng
H Tin Dng
Hong Tin Dng
Hong Tin Dng

10
6
4
10
5
10
10
10
3
9
6
9
7
10
8
4
4
10
4
5
10
3
9
9
7
5
2
8
6
10
6
9
4
10
5
2
7
7
7
5
7
7
4
6
3

9
8
9
9
10
9
7
8
8
7
3
7
10
9
7
3
6
4
6
10
6
3
8
5
3
9
9
7
8
2
5
9
10
10
10
10
7
7
10
7
4
9
5
7
3

2
5
8
10
5
2
7
5
4
7
3
4
2
3
4
3
4
3
7
9
10
4
6
9
7
8
4
9
2
10
10
6
4
9
8
6
2
9
6
6
9
2
5
4
2

Hong Vn Dng
Hong Vn Dng
Hong Vit Dng
L Anh Dng
L Quc Dng
L Thnh Dng
L Tin Dng
L Tun Dng
Lu Tun Dng
Ng Tin Dng
Nguyn Cng Dng
Nguyn nh Dng
Nguyn c Dng
Nguyn Hu Tr Dng
Nguyn Ngc Dng
Nguyn Quang Dng
Nguyn Tin Dng
Nguyn Tin Dng
Nguyn Tun Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn Vit Dng
Phm c Dng
Phm Tin Dng
Phm Vit Dng
Phng Quang Dng
Phng Trung Dng
Phng Vn Dng
Quch Anh Dng
Trn Anh Dng
Trn Vn Dng
Triu Vit Dng
V B Dng
V Vn Dng
Nguyn Quang c
Bch Dng
ng Thanh Dng
Tng Dng
H Th Thy Dng
Hong Tng Dng
Hong Vn Dng
L Tng Dng
Nghim Thy Dng
Ng ng Dng
Nguyn c Tng Dng
Nguyn Dng Dng

8
5
2
8
4
3
2
10
2
8
5
3
10
6
4
6
5
8
5
8
10
6
9
8
8
5
7
9
6
6
4
2
5
8
7
7
5
9
6
10
5
4
6
7
10

8
2
10
5
2
5
2
7
10
4
4
2
7
9
9
10
5
10
6
3
10
7
8
4
7
5
8
6
4
10
8
8
2
4
6
2
4
5
8
8
9
4
4
6
2

3
10
2
5
2
4
3
3
6
6
3
6
9
9
5
5
5
4
8
9
6
9
9
10
9
5
5
4
9
3
10
6
10
4
5
4
5
2
3
7
2
7
2
3
5

Nguyn Hng Dng


Nguyn Th Dng
Nguyn Th Thy Dng
Nguyn Tin Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn Vn Dng
Phm B Dng
Phm Thi Dng
Phng Xun Dng
Trn Xun Dng
V i Dng
Nguyn B ng
Bi Quang Duy
c Duy
Ngc Duy
Trung Duy
on Vn Duy
H Khc Duy
L Quang Duy
L Xun Duy
Lng Khnh Duy
Ng Vn Duy
Ng Vn Duy
Nguyn c Duy
Nguyn c Duy
Nguyn Khc Duy
Nguyn Khng Duy
Nguyn Ngc Duy
Nguyn Quang Duy
Nguyn Quc Duy
Phm Ngc Duy
Phm Vn Duy
Phng Mnh Duy
Phng Vn Duy
Trn Minh Duy
Trng Khng Duy
V B Duy
Bi Th Duyn
Dng Th Duyn
Lu Hong Duyn
m Quc Gia
Dng H Giang
L Th Giang

8
4
8
7
3
7
5
4
9
9
9
3
5
3
3
9
6
4
4
9
6
3
4
8
7
6
10
5
5
10
8
10
5
9
10
10
7
8
9
2
6
5
9
4
3

3
7
2
9
6
6
4
10
7
6
2
5
5
5
2
9
2
5
6
6
6
5
4
8
10
6
9
10
6
2
9
5
7
4
3
2
4
5
5
10
7
4
10
9
9

4
2
5
9
8
6
10
8
2
9
6
8
5
4
6
6
10
2
6
10
4
3
4
3
4
6
7
2
2
4
7
9
4
6
7
8
7
10
2
10
3
8
9
10
5

L Th Giang
L Th Tr Giang
L Vn Giang
Lng Bng Giang
Lng Qunh Giang
Ng Vn Giang
Nguyn Hong Giang
Nguyn Linh Giang
Nguyn Trng Giang
Nguyn Vn Giang
Phm Don Giang
Trnh B Giang
Trnh Thu Giang
V Hi Giang
o Vn Gip
inh ng Gip
inh Vn Gip
H Huy Gip
Hong Danh Gip
Hong Xun Gip
L Vn Gip
Nguyn Tin Gip
Nguyn Tin Gip
Nguyn Tng Gip
Nguyn Vn Gip
Phm Trng Gip
Trn Vn Gip
V Tin Gip
L Xun Gii
Trnh Quc Gii
Phng Xun Gii
Chu Th H
ng Th Thu H
inh Mnh H
Hong Thu H
L Hong H
L Thu H
Nguyn c H
Nguyn Hu H
Nguyn Hu H
Nguyn Mnh H
Nguyn Thi H
Nguyn Th H
Nguyn Th H
Nguyn Thu H

9
7
2
10
3
9
3
9
2
7
7
2
4
4
6
6
9
8
9
4
5
8
5
5
5
2
10
3
3
10
6
7
2
10
10
7
7
4
6
9
9
4
6
2
3

9
5
6
4
4
6
10
6
9
3
8
9
10
2
3
7
9
3
5
8
2
4
3
7
10
7
5
9
2
9
10
2
9
9
2
7
8
3
8
8
2
6
8
3
4

3
9
2
3
6
3
5
9
4
5
7
7
7
3
9
8
3
8
7
6
7
2
8
9
3
2
6
9
10
6
9
10
10
8
3
5
4
5
6
8
10
5
4
10
4

Nguyn Trung H
Nguyn Vn H
Phm Vn H
Trn Thi H
V Kim H
V Th Thu H
Ch o Nht H
S Xy H
Bi Vn Hi
Bi Xun Hi
Cao Hong Hi
Chu Minh Hi
ng Hong Hi
inh Sn Hi
Mnh Hi
on i Hi
Dng Tin Hi
L Hng Hi
L Minh Hi
L Vn Hi
L Xun Hi
L Thi Hi
Nguyn ng Hi
Nguyn c Hi
Nguyn Gia Hi
Nguyn Hong Hi
Nguyn Hu Hi
Nguyn Hu Hi
Nguyn Khoa Hong Hi
Nguyn Minh Hi
Nguyn Ngc Hi
Nguyn Ngc Hi
Nguyn Th Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hi
Phm Thanh Hi
Phm Vn Hi
Phm Xun Hi
Phng Mnh Hi
Phng Ngc Hi
To c Hi
Trn c Hi
Trn Minh Hi

10
8
8
8
7
2
2
7
5
6
4
6
9
4
4
3
9
4
6
9
6
3
6
10
5
5
7
5
9
2
8
2
5
8
3
7
8
2
10
2
3
5
7
5
9

4
3
9
3
6
4
3
6
3
2
6
7
5
6
4
8
8
2
8
10
8
8
8
8
7
2
2
2
9
3
3
6
5
8
9
5
2
7
6
5
4
2
2
2
7

10
9
4
2
10
8
4
3
8
10
8
8
2
5
10
8
5
10
8
2
10
2
7
10
6
4
2
3
10
10
7
9
5
5
7
6
2
6
4
2
7
6
9
3
3

V Hng Hi
V Minh Hi
Bi Th Thu Hng
in Th Thy Hng
H Th Hng
Trn Th Bich Hng
Trnh Th Hng
Chu Th M Hnh
Nguyn Xun Hnh
Phm Th Hnh
Quan Minh Hnh
Nguyn Vn Ho
Phm Vn Ho
Phm Vn Ho
Trn Vn Ho
Cao Th Ho
Nguyn Hu Ho
Nguyn Thu Ho
Nguyn Tin Ho
Nguyn Vn Ho
o Th Hu
L Vn Hu
Nguyn c Hu
Nguyn Huy Trung Hu
Nguyn Vn Hu
Lng Th Hin
Bi Vn Hin
Bi Xun Hin
Nguyn Vn Hin
V ng Hin
inh Thu Hin
ng Th Hin
H Th Thu Hin
Nguyn Thanh Hin
Nguyn Th Hin
Nguyn Th Thu Hin
Nguyn Th Thu Hin
Nguyn Xun Hin
Qu Th Thu Hin
T Ngc Hin
T Thanh Hin
Trn Thu Hin
ng Th Thu Hin
Nguyn Bi Hin
Nguyn Duy Hin

3
10
3
3
8
10
5
6
10
2
5
6
7
7
7
8
2
3
4
10
2
2
9
8
10
6
7
10
3
7
6
5
10
9
2
10
5
7
4
7
2
4
4
7
4

9
5
10
8
3
2
6
4
5
3
3
9
7
10
8
10
8
8
8
4
7
4
3
2
5
3
6
10
9
7
7
5
4
2
10
9
6
5
4
4
6
4
2
9
5

6
4
7
7
4
8
10
8
9
9
6
4
7
10
6
9
3
8
7
9
7
10
6
5
4
10
6
4
2
7
10
2
2
7
8
7
10
7
7
2
7
9
4
4
4

Nguyn Vn Hin
Nguyn Vn Hin
V Duy Hin
L Vit Hip
Ch Mnh Hip
Vn Hip
Dng nh Hip
L Quang Hip
Lng S Hip
L Quang Hip
Nguyn Hong Hip
Nguyn Tin Hip
Nguyn Trn Tun Hip
Nguyn Tun Hip
Nguyn Vn Hip
Nguyn Vn Hip
Phm Ngc Hip
Phm Vn Hip
Phm V Hip
Trn nh Hip
Trn Vn Hip
o Vn Hiu
o Vit Hiu
inh Vn Hiu
Trng Hiu
Nghim Xun Hiu
Nguyn nh Hiu
Nguyn on Mnh Hiu
Nguyn Hong Minh Hiu
Nguyn Ngc Hiu
Nguyn Ngc Hiu
Nguyn Th Hiu
Nguyn Tr Hiu
Nguyn Trng Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Trung Hiu
Nguyn Vn Hiu
Phm Quang Hiu
Phm Tun Hiu
Phan c Hiu
Phan Hong Hiu

6
6
7
3
7
3
8
6
9
2
3
3
5
10
5
10
2
10
9
3
9
9
8
7
2
8
10
4
8
7
8
8
4
4
3
2
2
2
3
4
7
2
4
5
10

9
7
6
4
10
5
8
7
3
5
7
3
7
7
2
6
10
5
6
8
3
9
8
9
5
10
5
5
7
6
5
3
7
5
6
3
2
8
6
10
8
9
4
6
10

6
10
5
9
4
6
7
10
2
8
7
2
4
9
2
8
8
9
5
2
6
9
8
9
5
2
3
2
9
5
5
7
6
7
10
4
10
6
9
8
3
3
4
3
3

Ph Mnh Hiu
Phng Duy Hiu
Phng Minh Hiu
Trn L Trung Hiu
Trn Mnh Hiu
Trn Thanh Hiu
Trn Trung Hiu
Trn Trung Hiu
V Trung Hiu
T Hiu
Hong Vn Hiu
Hong Vn Hiu
Nguyn Vn H
Nguyn Duy H
inh Thu Hoa
L Th Diu Hoa
Ng Th Hoa
Nguyn Th Hoa
Nguyn Th Hoa
Nguyn Thy Hoa
Trn Th Kiu Hoa
Bi Hu Ha
Xun Ha
H T Ha
L Quang Ha
L Vn Ha
L Vit Ha
Ng Vn Ha
Nguyn B Ha
Nguyn Vn Ha
Nguyn Vn Ha
Phng Gia Ha
T Xun Ha
Trn Vn Ha
Trn Vn Ha
Trnh Xun Ha
Ng Thu Hoi
Hong c Hoan
Nguyn Cng Hoan
Bi Trng Hon
ng Hu Hon
inh Vn Hon
Nguyn nh Hon
Nguyn Th Hon
Nguyn Vn Hon

7
5
3
10
10
3
8
7
5
2
3
2
3
7
8
2
8
10
7
10
8
10
7
4
7
4
3
10
4
4
9
9
9
9
7
2
2
2
8
8
10
5
7
3
4

7
2
7
8
10
10
10
10
8
5
4
2
2
8
7
10
3
8
4
10
10
10
2
9
2
10
10
6
5
10
9
4
2
9
3
7
5
6
9
10
10
10
3
5
2

8
9
4
2
3
8
3
5
2
6
10
2
2
10
2
6
9
9
3
7
3
9
4
3
4
9
5
10
7
3
5
9
8
4
9
5
6
6
5
5
3
9
4
9
10

Nguyn Vit Hon


Trn Quc Hon
Huy Hong
Phi Hong
Thi Hong
Tin Hong
Don Thanh Hong
Dng Minh Hong
L Hi Hong
L Huy Hong
L Huy Hong
L Vn Hong
Lng Xun Hong
Ng Minh Hong
Nguyn Anh Hong
Nguyn B Hong
Nguyn ng Hong
Nguyn nh Hong
Nguyn c Hong
Nguyn Duy Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn L Hong
Nguyn Vn Hong
Nguyn Vn Hong
Nguyn Xun Hong
Nguyn Xun Hong
Nguyn Xun Hong
Phm Duy Hong
Phm Huy Hong
Phm Quc Hong
Phm Tun Hong
Phm Vit Hong
Phan Vn Hong
Phng Huy Hong
T Huy Hong
Tng Xun Hong
Trn Duy Hong
Trn Huy Hong
Trn Quc Hong
Trn Vn Hong
Trnh Phc Hong
V Huy Hong
V Huy Hong
Phan Duy Hc

8
2
5
7
9
8
6
10
7
6
7
5
7
7
9
5
7
9
3
10
7
2
7
7
5
4
3
8
9
7
10
7
6
2
3
8
9
6
7
7
8
7
5
9
6

2
3
6
6
9
3
9
8
8
4
9
2
5
9
3
6
5
8
9
2
7
9
9
3
6
10
5
5
5
5
6
10
6
3
2
10
6
3
4
6
2
7
9
6
5

9
3
8
7
6
4
4
2
8
6
3
10
7
9
6
8
10
2
9
4
2
3
10
4
3
6
3
10
7
7
9
6
10
5
10
8
4
3
10
4
5
9
2
2
8

H Vn He
H Th Hng
Hong Anh Hng
L Th Hng
Mai Thy Hng
Nguyn Huy Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
V Th Nh Hng
Nguyn Cng Hun
Nguyn Hu Hun
Nguyn Thng Hun
Hong Vn Hun
Nguyn Vn Hun
Nguyn Vn Hun
Nguyn Vn Hu
Trnh Th Hu
V Th Hu
Bi c Hng
Thanh Hng
Dng c Hng
Dng Vit Hng
H Phi Hng
Hong Mnh Hng
Hong Mnh Hng
Kiu Phi Hng
Li Vn Hng
L Danh Hng
L Duy Hng
L Tun Hng
Ng Vn Hng
Nguyn Cng Hng
Nguyn c Hng
Nguyn c Hng
Nguyn Huy Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Phng Hng
Nguyn Tin Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng

9
6
8
8
4
4
7
5
8
5
5
7
2
10
5
6
6
7
4
4
7
3
5
2
3
4
2
5
3
6
7
7
3
7
6
6
4
2
8
8
7
4
7
7
7

8
2
4
9
3
8
6
9
5
7
9
3
5
4
7
2
7
2
10
7
4
3
8
5
6
9
7
10
10
5
7
7
8
3
10
2
2
2
8
2
4
10
5
6
9

9
7
10
3
5
3
6
2
8
8
4
8
3
10
4
4
2
6
5
9
7
8
4
4
4
10
5
2
6
9
8
8
7
10
3
6
10
2
4
8
8
10
5
9
8

Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn V Hng
Phm Mnh Hng
Phm Mnh Hng
Phm Mnh Hng
Phm Vn Hng
Phan Quc Hng
Ph Vn Anh Hng
Trn Mnh Hng
Trn Quc Hng
Trn Vn Hng
Trn Vn Hng
Trnh nh Hng
Trnh c Hng
Trnh L Hng
Trng Vn Hng
T Vn Hng
V Mnh Hng
V Mnh Hng
Bi c Hng
ng Hu Hng
Mnh Hng
Dng B Hng
H Trng Hng
Lu Mnh Hng
Nguyn Duy Hng
Nguyn Hu Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Quc Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Xun Hng
Nguyn Xun Hng
Phm Duy Hng

6
5
10
9
8
6
5
4
8
2
10
8
2
3
3
3
4
10
3
4
6
2
8
6
8
7
10
10
2
9
2
2
2
10
8
4
8
5
4
3
9
5
3
2
3

8
6
4
10
9
10
3
3
4
2
7
10
5
8
2
8
10
5
10
6
4
8
7
2
6
9
4
4
2
6
10
5
10
2
3
4
10
2
4
6
3
10
8
7
8

3
4
5
8
2
8
4
5
7
8
3
6
3
6
5
5
8
3
6
2
10
4
3
9
8
3
10
10
7
4
3
3
3
9
10
5
8
9
10
6
6
4
8
8
4

Phm Thanh Hng


Phm Thin Bo Hng
Phm Vn Hng
Phan Th Hng
Phng Vit Hng
Trn Hi Hng
Trn Quc Hng
Trn Thi Hng
Trng Vn Hng
V nh Hng
V Mnh Hng
V Vit Hng
Bi Lan Hng
L Th Hng
Lu Lan Hng
Ng Mai Hng
Nguyn Diu Hng
Nguyn Lan Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Th Dim Hng
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn Thu Hng
Phm Th Hng
Trn Th Hng
Trn Th Thu Hng
o Vn Hng
Nguyn Trung Hng
Cao Th Thu Hng
Nguyn Th Thu Hng
Phm Vn Hng
L Vn Hng
Trng Tin Hu
ng Vn Huy
o c Huy
ao c Huy
o Minh Huy
inh Quc Huy
inh Vn Huy
Quang Huy
Quang Huy
Quc Huy
Hong Cng Huy
Hong c Huy

7
9
10
7
7
8
4
7
6
9
8
5
2
9
3
3
3
6
2
2
4
6
4
2
4
9
5
2
2
6
10
6
6
5
10
9
2
3
5
3
4
7
3
7
7

5
8
7
5
9
4
6
7
3
10
4
4
3
2
2
9
7
8
4
3
4
10
9
8
6
3
5
5
10
9
10
2
8
10
6
9
9
10
4
5
7
7
3
3
10

4
4
3
4
10
9
10
8
8
7
8
5
9
9
2
9
9
4
6
6
9
7
2
9
7
4
4
4
6
9
6
10
3
4
4
5
2
8
4
8
6
5
7
6
4

L c Huy
L Quc Huy
Mai Th Huy
Ng Vn Huy
Nguyn Anh Huy
Nguyn Anh Huy
Nguyn B Huy
Nguyn c Huy
Nguyn c Huy
Nguyn c Huy
Nguyn Dng Huy
Nguyn Mu Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quc Huy
Nguyn Quc Huy
Nguyn Trung Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vit Anh Huy
Nh Quc Huy
Phm Quang Huy
Phm Quang Huy
Phm Quc Huy
Phm Vn Huy
Phan Quang Huy
Phan Tin Huy
Thiu Quang Huy
Trn Ngc Huy
Trnh Quang Huy
Trng Vn Huy
V Trn Quang Huy
V Ngc Huy
V Quang Huy
Trn Vn Huyn
Th Thng Huyn
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Huyn
Nguyn Th Hnh Huyn
Trn Thanh Huyn
Nguyn Gia Huynh
Vn Hunh
Trn Vn Kh

9
6
8
8
7
7
9
7
2
5
10
10
6
9
10
9
7
6
9
7
2
2
9
7
4
10
3
2
10
3
5
4
8
3
2
2
8
7
10
10
10
2
5
7
6

9
3
10
5
4
4
10
5
4
4
9
2
6
6
4
4
3
9
10
10
9
8
9
10
5
4
10
6
4
7
8
9
7
6
3
8
5
6
8
5
5
8
4
4
7

9
5
7
5
5
4
8
9
3
6
7
10
3
5
9
9
2
4
4
10
2
3
3
7
8
10
6
5
7
2
8
9
4
8
4
4
9
7
6
4
10
2
9
3
6

Nguyn Trng Khi


Nguyn Vit Khi
Nguyn Vn Khang
ng Trng Khanh
Nguyn Thy Khanh
Bi Duy Khnh
Bi Tng Khnh
Duy Khnh
Xun Khnh
Kiu Duy Khnh
L Khnh
L Duy Khnh
Nguyn Duy Khnh
Nguyn Kiu Khnh
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Quang Khnh
Nguyn Quc Khnh
Nguyn Quc Khnh
Nguyn Vn Khnh
Vi Trng Khnh
Nguyn Ngc Khim
Chu ng Khoa
Vn Khoan
V Kim Khot
T Khi
Nguyn Tri Khi
Phm c Khi
Hong Vn Khi
Phan Thanh Khng
ng Khuyn
Nguyn B Kim
Bi c Kin
Bi Trung Kin
Bi Trung Kin
L Trung Kin
Ng nh Kin
Nguyn ng Kin
Nguyn nh Kin
Nguyn L Kin
Nguyn Ngc Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin

2
10
3
2
2
10
5
8
3
4
4
3
6
9
6
5
4
2
9
6
6
8
10
2
3
7
8
9
4
6
4
4
5
10
4
8
3
9
7
8
4
6
9
2
7

2
7
5
3
2
4
5
8
2
6
5
5
2
5
5
7
4
5
9
5
6
3
8
4
2
7
9
3
3
8
7
8
3
5
8
4
2
4
7
10
6
3
8
5
9

7
6
4
8
5
6
9
8
5
6
5
5
8
2
7
8
8
4
5
4
5
8
10
4
8
6
2
2
6
4
6
9
4
7
6
5
9
8
3
8
9
9
7
2
8

Nguyn Trung Kin


Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Nguyn Trung Kin
Phm Trung Kin
Phm Trung Kin
Phm Trung Kin
T Trung Kin
Trng Vn Kin
Nguyn Vn Kit
Nguyn Vn K
Cng Phng Lm
ng Vn Lm
o Tng Lm
on Vit Lm
Hong Tin Lm
Hong Vn Lm
Hunh Tng Lm
L Tng Lm
Ng Tin Lm
Nguyn B Tng Lm
Nguyn Bo Lm
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Tun Lm
Nguyn Tng Lm
Nguyn Tng Lm
Nguyn Vn Lm
Nguyn Vn Lm
Phm Vn Lm
Phm V Lm
Trn Vn Lm
Trn Vn Lm
V Vn Lm
Nguyn Ngc Lan
Nguyn Th T Lan
Trn Th Lan
Trn Th Ngc Lan
Phm Duy Ln
Trng Hu Hong Ln
V Vn Ln
L Trn Lng
Nguyn Hi Lng
Nguyn nh Lp
Nguyn Vn Lp

6
6
7
2
10
2
4
7
9
2
8
4
9
5
2
3
7
3
7
3
9
4
8
8
3
6
4
8
10
2
7
7
8
4
3
4
6
4
4
4
6
3
6
4
5

4
2
7
10
3
5
7
9
6
8
3
9
5
3
7
7
7
10
10
5
4
2
10
9
10
9
8
5
3
6
9
6
8
9
9
7
10
3
8
8
7
7
7
4
8

5
4
4
5
7
2
10
7
2
2
9
5
5
9
2
8
10
5
7
6
4
2
6
3
5
4
8
7
5
6
4
2
3
2
2
5
7
7
9
4
2
7
7
7
3

Nguyn Vn Lp
Nguyn Vn L
V Ngc L
L Vn Lim
Nguyn Thanh Lim
Cao Vn Lin
Nguyn Th Hng Lin
Nguyn Vn Lin
Bi c Linh
Bi c Linh
Bi M Linh
Cao ng Linh
ng Th Thy Linh
inh Th Ngc Linh
inh Xun Linh
Vn Linh
Xun Linh
H Hu Linh
Hong Vn Linh
L Th Linh
L Vn Linh
L Xun Linh
Lu Ch Linh
Nguyn An Linh
Nguyn Diu Linh
Nguyn Duy Linh
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Ngc Linh
Nguyn Nht Linh
Nguyn Phng Linh
Nguyn Tm Linh
Nguyn Th Kiu Linh
Nguyn Th Ngc Linh
Nguyn T Linh
Nguyn Tng Linh
Nguyn Vn Linh
Nguyn Vn Linh
Nguyn Vit Linh
Nguyn V Linh
Phm M Linh
Phm M Linh
Phm Th Hng Linh
Phan Duy Linh
Phan Khnh Linh

8
10
6
9
9
8
3
9
4
4
5
2
9
7
2
10
6
5
3
8
4
5
5
8
9
8
3
10
2
9
10
3
5
6
8
9
3
4
10
9
8
7
8
9
10

9
4
5
10
9
5
2
5
9
4
4
10
5
2
7
5
4
6
4
4
4
7
9
9
8
5
2
6
5
2
8
5
7
5
9
5
7
6
5
4
10
2
8
5
4

7
6
6
8
2
6
3
7
5
5
7
8
8
4
3
5
3
7
7
5
6
7
7
8
10
6
4
3
4
9
7
3
9
10
6
9
2
6
2
7
7
6
9
10
8

Phan Mnh Linh


Phan Th Linh
Trn Th Khnh Linh
Trn Vit Linh
V Th Linh
V Thy Linh
V Vn Linh
V Vn Linh
Nguyn Xun Lnh
Vng Vn L
Bi Xun Loan
Th Kim Loan
on Phng Loan
Hong Th Loan
Nguyn Minh Loan
Nguyn Th Loan
Phm Th Loan
m Xun Lc
Hong Minh Lc
Hong Vn Lc
Nguyn Lc
Nguyn Bo Lc
Nguyn c Lc
Nguyn c Lc
Nguyn Vn Lc
Phm Th Xun Lc
Phan Vn Lc
Mai Vn Li
Nguyn Minh Li
Nguyn Thnh Li
An Hi Long
An Thnh Long
Ch c Long
ng Th Long
ng Vn Long
o Ngc Long
Hong Long
Hong Hng Long
Hong Minh Long
Hong Vn Long
Hong Vit Long
L ng Hong Long
L Hong Long
Lu Hong Long
Mai Ngc Long

8
5
5
6
4
3
2
10
4
8
5
9
6
7
2
9
9
8
7
4
9
2
6
10
9
10
4
5
6
9
5
5
5
3
6
5
4
6
7
4
3
9
9
4
8

4
4
7
8
5
5
4
3
8
2
6
6
8
10
6
3
10
3
5
10
7
3
5
3
4
8
3
3
5
6
2
9
5
3
10
7
3
5
5
5
7
4
10
4
3

2
8
10
10
4
10
8
6
4
3
8
8
8
7
6
9
10
5
5
9
5
4
7
3
8
4
6
2
8
6
3
8
4
4
2
10
6
7
5
4
7
9
6
8
2

Ng Phi Long
Nguyn Ba Long
Nguyn c Long
Nguyn c Long
Nguyn Hong Long
Nguyn Hong Long
Nguyn Hu Long
Nguyn Kim Long
Nguyn Tng Long
Nguyn Vn Long
Nguyn Vn Long
Phm c Long
Phm Thanh Long
T Giang Long
Trn Hong Long
Trn Ngc Long
Trn Thanh Long
Trn Vn Long
Trn V Long
V Thnh Long
V Vit Long
Bi Thanh Lun
Chu Thnh Lun
m Vn Lun
Vn Lun
on c Lun
Nguyn Thnh Lun
T Vn Lc
Nguyn c Lc
Nguyn c Lc
Nguyn Tin Lc
ng c Lng
L Vn Lng
Mai Th Lng
Trnh Duy Lng
H Hu Lng
Nguyn c Lu
Phan Hong Lu
o Vit Luyn
Dng Thanh Mai
L Th Tuyt Mai
Nguyn Th Mai
Nguyn Th Mai
Phng Th Mai
Bi Ngc Mnh

8
5
5
8
6
10
7
6
7
5
5
6
5
7
4
5
7
10
9
10
2
2
8
10
7
2
3
6
7
7
3
8
3
8
10
2
8
10
6
4
7
3
3
8
9

10
2
9
8
10
4
9
2
7
8
6
10
7
4
7
7
6
6
2
9
9
3
8
10
5
3
5
2
4
5
3
3
3
3
10
10
3
7
9
9
9
5
9
2
6

5
3
5
6
6
7
6
6
6
2
3
8
7
8
10
5
7
7
4
2
10
6
5
5
2
6
9
7
10
6
2
7
6
4
9
2
10
2
9
8
10
9
3
6
10

ng c Mnh
Nh Mnh
Vn Mnh
Vn Mnh
Hong Vn Mnh
Kiu nh Mnh
Nguyn Cng Mnh
Nguyn Danh Mnh
Nguyn nh Mnh
Nguyn nh Mnh
Nguyn c Mnh
Nguyn c Mnh
Nguyn Quyt Mnh
Nguyn Tin Mnh
Nguyn Tun Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Mnh
Trn Vn Mnh
Trn Vn Mnh
V Vn Mnh
Hong Vn May
Nguyn c Mn
Bi Cng Minh
Bi Trng Minh
ng c Minh
o Hu Minh
inh Ngc Minh
inh Th Minh
inh Vng Minh
Hu Minh
on Thanh Minh
Hong ng Minh
Hong ng Minh
L c Minh
L Hng Minh
L Quang Minh
Lng Hu Minh
Lu Th Hng Minh
Ng Vn Minh
Nguyn B Minh
Nguyn Bnh Minh
Nguyn c Minh
Nguyn Hu Minh

6
7
3
7
4
2
3
2
9
10
10
9
8
2
10
8
4
9
2
2
3
2
8
6
7
3
5
9
8
7
8
10
10
6
6
10
2
4
5
5
8
3
6
3
7

3
10
9
5
9
3
7
10
10
2
4
8
10
5
5
3
3
2
3
6
10
2
5
10
8
7
3
4
2
8
2
4
8
10
8
9
6
7
2
8
10
9
5
4
2

5
8
8
3
9
2
3
3
8
9
8
9
4
3
6
7
5
6
10
5
7
2
6
6
3
9
6
2
9
2
9
8
6
6
3
2
4
2
6
10
10
10
10
9
10

Nguyn Hu Minh
Nguyn Ngc Minh
Nguyn Nh Minh
Nguyn Quang Minh
Nguyn Sn Minh
Nguyn Tun Minh
Nguyn Tun Minh
Nguyn Vn Minh
Nguyn Vn Minh
Nguyn V Minh
Phm Quang Minh
Phan Ngc Minh
Phan Ngc Minh
Phng Th Minh
Tng Vn Minh
Trn Minh
Trn Ngc Minh
Trn Quang Minh
V Hng Minh
V L Minh
Nguyn Xun Mn
Quang Mi
Nguyn Tr My
Ng Th M
Nguyn Nam M
Nguyn Xun M
Bi Qung Nam
Bi Trng Nam
Cao Giang Nam
Cao Vn Nam
ng Hong Nam
ng Thanh Nam
o Vn Nam
o Vn Nam
o Vn Nam
Hong Nam
on Hi Nam
Don Vn Nam
on V Nam
Dng T Nam
H S Nam
Hong Hoi Nam
L Anh Nam
L Duy Nam
L Hoi Nam

8
5
3
10
9
7
10
2
2
2
10
9
2
4
3
6
2
10
6
10
3
7
4
7
3
4
10
8
6
2
2
6
9
6
4
2
8
10
4
3
4
8
10
4
7

2
3
6
5
5
2
4
10
2
4
7
6
7
7
3
5
10
5
2
2
4
6
10
6
3
6
9
4
6
8
2
6
5
4
4
7
4
9
6
2
10
7
10
10
3

3
7
10
5
2
3
10
8
3
7
9
3
8
5
5
9
3
7
6
6
2
3
10
7
8
9
7
8
4
10
3
6
5
7
10
9
7
9
5
2
6
5
2
8
6

L Phng Nam
L Thanh Nam
Lu Tin Nam
Ng Hong Nam
Nguyn Anh Nam
Nguyn B Nam
Nguyn Duy Nam
Nguyn Hi Nam
Nguyn Hoi Nam
Nguyn Hoi Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Phng Nam
Nguyn Thnh Nam
Nguyn Thnh Nam
Nguyn Tin Nam
Nguyn Tin Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vit Nam
Nguyn Xun Nam
Phm B Nam
Phm Quang Nam
Phm Quang Nam
Phm Vn Nam
T Vn Nam
Tng Thnh Nam
Trn Hi Nam
Trn Hng Nam
Trn Phng Nam
Trn Vn Nam
Triu Thnh Nam
Trnh Hong Nam
Trng Th Nam
V Vn Nam
Mai Hng Nm
Trn Vn Nm
Mai Thy Nga
Nguyn Th Nga
Trn Qunh Nga

9
9
7
5
3
2
3
6
3
3
5
8
10
10
5
7
4
6
7
2
9
3
9
9
2
9
9
6
9
10
3
9
10
4
8
2
10
7
5
3
7
2
9
6
3

7
6
5
9
4
2
2
3
3
7
4
2
10
10
7
8
4
6
4
9
7
7
8
7
6
6
7
2
8
8
7
6
10
3
9
6
2
5
5
4
2
10
9
2
9

10
10
10
10
9
4
7
8
4
4
7
8
4
3
7
4
10
2
2
6
2
8
8
6
6
8
7
6
7
5
6
2
9
9
9
6
5
4
2
3
6
7
8
8
3

Kiu c Ng
Nguyn Th Ng
Trn Minh Ng
Nguyn Yn Ngn
Trn Th Kim Ngn
ng Hu Ngh
H Ngh
Nguyn Thnh Ngh
Hong Mai Ngha
Nguyn nh Ngha
Phm Vn Ngha
Phng Tun Ngha
Trn Hi Ngha
Trn Hng Mnh Ngha
Trn Vn Ngha
Hong Vn Nghip
Nguyn Vn Nghip
Trnh Vn Nghip
V S Nghip
Bi Th Ngc
ng Cng Ngc
ng Hi Ngc
ng Thi Ngc
Th Bch Ngc
Dng Th Ngc
Lm i Ngc
L Anh Ngc
Nghim Trn Hng Ngc
Ng Th Ngc
Nguyn nh Ngc
Nguyn c Ngc
Nguyn Hng Ngc
Nguyn Nh Ngc
Nguyn Th Ngc
Nguyn Vn Ngc
Nguyn Vn Ngc
Nguyn Vn Ngc
Nguyn Vn Ngc
Phm B Ngc
Phm Th Ngc
Thang Ch Ngc
Trn Kim Ngc
V Th Minh Ngc
L Vn Nguyn
Nguyn Nguyn

8
9
10
5
7
5
5
8
6
2
5
8
7
9
5
7
4
9
8
7
8
6
9
6
2
4
10
6
3
3
10
5
4
4
10
9
3
9
4
8
10
5
5
7
5

9
3
10
5
3
5
10
8
9
7
3
5
4
10
9
2
7
2
7
6
8
8
5
3
2
8
2
2
2
7
10
9
9
6
2
7
7
4
6
8
7
3
3
6
8

7
7
8
2
5
4
3
10
10
3
4
9
4
9
8
9
6
4
10
10
2
8
5
7
8
5
8
8
6
9
9
6
9
7
8
4
8
10
10
9
8
4
6
4
7

Nguyn Anh Nguyn


Nguyn Khoa Tho Nguyn
Nguyn Minh Nguyn
Nguyn Tho Nguyn
Phm c Nguyn
Trn Khnh Nguyn
Trn Thanh Nguyn
Trng Tho Nguyn
Dng Vn Nh
inh Th Hng Nhm
Mai Th Nhm
Nguyn Thanh Nhn
Hong Xun Nhn
ng c Nht
Nguyn Th Nht
Nguyn Tin Nht
Phm Minh Nht
Nguyn Th Hng Nhi
V Th Nhinh
Nguyn Th Nh
Hong Vn Nhun
Bi Hi Nhung
ng Th Hng Nhung
Th Lan Nhung
Nguyn Hng Nhung
Nguyn Th Nhung
Nguyn Th Nhung
Nguyn Th Hng Nhung
Nng Chu Th Nhung
V Th Nhung
Nguyn Minh Nhng
Nguyn Vn Nhng
Ch Ngc Ninh
Nguyn nh Ninh
Vn Ni
Ng Th Oanh
Phan Ngc Phng Oanh
Trn Th Kiu Oanh
on Vn Onh
Nguyn Vn Onh
inh Vn Ph
Hong Vn Phan
Nguyn Duy Phan
Nguyn Quc Phan
Don Trung Phn

7
3
10
6
10
3
3
2
9
5
4
2
9
8
4
6
2
10
10
10
7
4
2
4
3
7
3
8
9
6
9
10
3
3
8
8
7
9
6
7
6
3
9
8
10

2
7
10
8
7
8
4
9
10
6
4
6
7
3
7
4
7
6
7
2
3
6
7
3
6
10
3
3
8
6
9
3
4
5
4
5
3
3
6
7
7
8
5
6
6

7
4
10
7
7
5
10
6
10
9
4
8
9
9
6
2
8
2
9
7
3
6
6
3
9
2
7
2
2
7
3
4
6
6
10
4
7
5
10
6
7
8
4
5
9

Dng Vn Phng
V Vit Php
o Thnh Phi
Mai Vn Phi
Nguyn Hng Phi
H Hu Phong
L c Phong
L Thanh Phong
Lu i Phong
Nguyn Hi Phong
Nguyn Hu Phong
Nguyn Minh Phong
Nguyn Tun Phong
Nguyn Vn Phong
Phm i Phong
Phm Thanh Phong
Phm Vn Phong
Trn Minh Phong
Trnh Vn Phong
Bi Trng Phu
L Quang Ph
Nguyn Vn Ph
Bi Lm Phc
Hong Vn Phc
Hong Vn Phc
L Hong Phc
L S Phc
Lng Quang Phc
Mai Xun Phc
Nguyn nh Phc
Nguyn Trung Phc
Nguyn Vn Phc
Nguyn Vn Phc
Nguyn Vn Phc
Nguyn Xun Phc
Lng Trn Phc
Nguyn Duy Phc
Cao Th Phng
inh Trn Phng
on Duy Phng
H Minh Phng
Hong Vn Phng
Khc Trng Phng
L Anh Phng
L Hu Phng

10
2
8
6
9
7
2
4
2
2
8
5
10
4
2
10
2
2
4
5
3
10
7
8
9
3
8
8
5
10
9
2
9
8
3
3
5
10
4
5
7
10
6
6
6

4
4
6
2
3
6
4
2
8
3
10
7
5
7
6
2
2
6
5
4
4
3
2
6
3
6
8
10
2
5
10
2
8
4
5
9
6
7
3
2
8
2
4
5
10

7
9
9
8
6
5
8
2
3
6
5
2
10
7
7
9
6
3
8
9
6
7
2
9
9
10
10
4
6
4
8
2
8
4
4
10
5
6
2
6
10
8
7
6
9

Lng Minh Phng


Nguyn Anh Phng
Nguyn Hong Phng
Nguyn Lan Phng
Nguyn Minh Phng
Nguyn Th Thu Phng
Nguyn Vn Phng
Phm Th Minh Phng
V Hng Phng
V Minh Phng
V Nam Phng
on Vn Phng
L Hng Phng
Nguyn Th Phng
T Anh Phng
Trn Vn Phng
Bi Ngc Qun
Bi Thin Qun
Bi Trung Qun
inh c Qun
Vn Qun
H Minh Qun
Hong Anh Qun
Hong Mnh Qun
Hong Quc Qun
Hong Vn Qun
Hong Vn Qun
Li V Anh Qun
L Anh Qun
Ng c Qun
Nguyn Anh Qun
Nguyn c Qun
Nguyn Hi Qun
Nguyn Hi Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Hng Qun
Nguyn Mnh Qun
Nguyn Mnh Qun
Nguyn Minh Qun
Nguyn Tin Qun
Nguyn Vn Qun
Nguyn Vn Qun
Phm Anh Qun

10
8
10
10
4
6
9
7
3
9
2
4
3
4
2
3
3
5
7
4
9
9
2
10
7
9
10
6
10
8
7
10
5
3
10
9
3
9
9
10
5
10
2
2
4

6
6
10
7
5
3
8
7
2
10
10
5
3
9
2
2
6
2
3
3
6
5
3
3
6
3
2
3
7
3
8
7
3
8
9
6
6
9
6
2
10
7
9
10
7

9
3
3
3
8
2
9
10
5
2
7
3
6
10
5
5
4
9
4
4
10
6
3
2
6
8
6
3
9
10
5
9
9
4
7
10
6
6
7
5
4
4
2
4
10

Phm c Qun
Phm Hng Qun
Phm Quang Qun
Phm Tin Qun
Phm Vn Qun
Trn Hong Qun
Trn Hng Qun
Trn Hng Qun
Trn Ngc Qun
Trng Quc Qun
V Anh Qun
Bi Kim Quang
ng Vinh Quang
Ng nh Quang
Nguyn ng Quang
Nguyn Duy Quang
Nguyn Duy Quang
Nguyn Hng Quang
Nguyn Minh Quang
Nguyn Ngc Quang
Nguyn Nht Quang
Nguyn Vn Quang
Phm c Quang
Phm Vn Quang
Phm Vn Quang
Phan Quang
Phan Minh Quang
V Anh Quang
Phm Vn Qung
Nguyn Vn Qu
Cao Qu
Vn Qu
L Vn Qu
Ng Duy Qu
Ng Vn Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Ngc Qu
Nguyn Thnh Qu
Nguyn Trung Qu
Nguyn Vn Qu
Nguyn Vn Qu
Phm Thanh Qu
Phm Thnh Qu

2
10
3
8
10
3
5
6
2
3
10
8
4
8
4
8
6
9
3
2
7
2
5
3
8
8
7
6
6
3
9
10
4
7
5
2
9
9
5
2
9
3
3
4
4

2
8
4
9
8
4
6
6
2
8
2
4
3
2
10
4
4
5
8
10
6
9
8
7
10
6
10
7
8
3
9
4
5
10
6
6
9
6
10
6
8
4
10
5
6

7
4
10
10
7
9
6
2
10
2
7
10
2
6
6
8
3
7
2
3
7
7
6
2
9
5
9
3
3
2
6
10
2
7
4
4
3
5
5
7
2
4
2
2
7

Trn Ngc Qu
V c Qu
V Vn Qu
Th Quyn
Trn Th L Quyn
o Duy Quyn
Hong Mnh Quyn
L Thanh Quyn
Nguyn Th Quyn
Nguyn Vn Quyn
Nguyn Xun Quyn
Phm Th Quyn
Trn Minh Quyn
Trn Vn Quyn
Danh Quyt
c Quyt
Hong Vn Quyt
Nguyn Anh Quyt
Nguyn B Quyt
Nguyn Vn Quyt
Trn nh Quyt
V Ngc Quyt
Nguyn Vit Quynh
inh Xun Qunh
Nguyn nh Qunh
Nguyn Quang Qunh
Nguyn Th Tho Qunh
Nguyn Thu Qunh
Nguyn Vn Qunh
Nguyn Vn Qunh
Phan Vn Qunh
V c Qunh
Ma Vn Sc
Nguyn nh San
Phm am San
ng Xun Sang
Vn Sang
Lng Vn Sang
Nguyn Vn Sang
Cao Kh Sng
L Trn Sng
Ng Quang Sng
Nguyn nh Sng
Nguyn nh Sng
Nguyn Vn Sng

8
7
6
9
7
4
8
9
4
3
6
6
3
2
6
7
4
3
9
5
2
2
9
9
8
10
4
7
2
5
3
8
7
2
7
9
10
8
3
3
10
9
5
8
5

9
2
10
5
8
8
8
2
7
7
5
9
10
9
10
9
4
6
5
5
2
6
8
3
4
3
5
6
10
3
6
9
3
10
10
5
4
9
5
5
2
9
10
7
10

9
6
4
8
9
7
2
6
9
2
3
4
10
2
8
8
3
4
9
4
10
6
3
9
10
4
7
9
9
3
7
6
4
8
3
5
9
8
2
6
10
6
6
2
2

Nguyn Vn Sng
Vn Ngc Sng
Vn Ngoc Sang
V Xun Sng
Nguyn Th Hng Sen
L Hu S
Nguyn B S
Nguyn Hu Son
Bi Ngc Sn
Bi Thanh Sn
Cao ng Sn
ng Xun Sn
inh Thanh Sn
Hong Anh Sn
Hong Hi Sn
Hong Mnh Sn
Hong Ngc Sn
Hong Phi Sn
Hong Vn Sn
L Ngc Sn
L Vn Sn
Lng c Sn
Ng Vn Sn
Nguyn ng Sn
Nguyn nh Sn
Nguyn Hi Sn
Nguyn Hng Sn
Nguyn Hu Sn
Nguyn Huy Sn
Nguyn Minh Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Thanh Sn
Nguyn Tiu Sn
Nguyn Trn Anh Sn
Nguyn Trng Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Xun Sn
Nhn Vn Sn
Phm Hng Sn

3
7
8
4
6
5
2
3
5
7
2
2
2
5
3
8
7
8
3
6
10
4
2
3
9
9
3
3
4
7
2
10
7
10
2
10
6
8
4
10
9
2
3
10
9

5
6
3
8
10
10
2
2
9
9
5
3
6
10
10
7
2
9
3
4
8
6
5
6
10
8
4
8
10
4
8
3
3
3
10
9
3
8
7
10
6
3
4
2
3

7
10
6
5
9
2
10
6
6
8
3
3
9
4
5
6
8
9
4
10
10
3
2
6
8
9
5
5
8
7
7
5
2
4
7
7
4
9
7
6
2
9
9
3
5

Phm Vn Sn
T Ngc Sn
Trn Vn Sn
Trnh nh Sn
Trnh Ngc Sn
Trnh Vn Sn
V Mnh Sn
V Quang Sn
V Tin Sn
V Vn Sn
V Vn Sn
V Vn Sn
Vng c Chung Sn
Trn Vn Sut
Trn Th S
Hu Ti
Nguyn ng Ti
Nguyn Vn Ti
Nguyn Vit Ti
Phng Vn Ti
Trn nh Ti
Trnh Anh Ti
Nguyn Vn Tm
To Vn Tm
L Ngc Tm
Ng c Tm
Nguyn Duy c Tm
Nguyn Minh Tm
Nguyn Minh Tm
Nguyn Ngc Tm
Nguyn Th Ngc Tm
V Ch Tm
o nh Tn
inh Vn Tn
Nguyn Mnh Tn
Nng Th Tn
Trn Ngc Tn
Trn Nht Tn
Trn Trng Tn
V nh Tn
V Vn Tn
Nguyn Vn Tng
Bi Quang To
Hu Th
Nguyn Ngc Thch

5
2
7
5
4
7
9
5
8
6
5
3
2
2
7
5
3
7
7
2
3
6
8
9
4
4
5
3
9
3
9
8
9
6
8
9
9
8
4
7
5
9
10
10
6

2
2
7
2
9
10
2
10
8
3
9
3
3
2
9
6
4
2
3
5
4
3
4
10
8
5
3
8
10
4
9
8
7
7
5
4
3
2
5
2
9
6
5
7
2

3
3
9
6
7
10
8
8
6
5
10
3
5
10
4
9
3
7
8
8
6
3
3
8
7
3
6
6
8
4
2
10
2
3
6
6
7
7
7
10
6
10
7
3
9

Bi Vn Thi
Vn Thi
Hong Cao Thi
Hong Th Hng Thi
Lng Ngc Thi
Ng Vn Thi
Nguyn Duy Thi
Nguyn Duy Thi
Nguyn Hng Thi
Nguyn Hu Thi
Nguyn Minh Thi
Nguyn Quang Thi
Nguyn Tha Thi
Nguyn V Minh Thi
Phm Hng Thi
Phm Minh Thi
Trn Quang Thi
Trn Vn Thi
Trn Vn Thi
Bi An Thng
ng Quyt Thng
inh Huy Thng
c Thng
Tin Thng
Trn Anh Thng
on Quyt Thng
H Hu Thng
Hong Minh Thng
L Quc Thng
L Quyt Thng
Mai Hong Thng
Ng Vn Thng
Nguyn B Thng
Nguyn Cng Thng
Nguyn nh Thng
Nguyn nh Thng
Nguyn c Thng
Nguyn c Thng
Nguyn Duy Thng
Nguyn H Thng
Nguyn Minh Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng

6
9
5
2
7
10
8
5
4
6
10
8
9
2
3
3
2
7
8
10
5
2
5
10
4
6
9
7
8
9
8
8
6
8
5
9
3
8
9
8
4
8
4
4
7

6
7
10
8
4
4
2
5
6
5
9
3
9
2
8
8
6
10
6
4
4
3
6
3
6
9
4
9
7
3
2
8
2
9
8
6
5
7
5
10
2
4
6
5
4

5
10
10
10
3
8
10
5
10
8
7
10
2
4
8
3
4
7
7
10
5
9
2
10
5
3
3
8
2
8
9
5
5
6
6
4
7
6
5
8
2
10
4
9
10

Nguyn Vn Thng
Nguyn Vit Thng
Nguyn Xun Thng
Phm Minh Thng
Phm Ngc Thng
Phm Vn Thng
Phm Vit Thng
Ph Ngc Thng
Trn c Thng
Trn Vn Thng
Trn Vn Thng
Trn Vn Thng
Trn Xun Thng
V Vn Thng
o Th Thu Thanh
Vn Thanh
Hong Vn Thanh
L Th Thanh
L Vn Thanh
Nguyn Cng Thanh
Nguyn Hong Thanh
Nguyn Hu Thanh
Nguyn Mnh Thanh
Phm Huy Thanh
Si Hoi Thanh
T Hoi Thanh
Thch Ch Thanh
Trn Ngc Thanh
Trn Th Thanh
Vng Vn Thanh
Bi nh Thnh
Bi Huy Thnh
Bi Quc Thnh
Cao Minh Thnh
ng B Thnh
ng L Thnh
o Minh Thnh
o Xun Thnh
Hong Cng Thnh
Hong Phn Thnh
L Quang Thnh
L Vn Thnh
Ng c Thnh
Ng Vn Thnh
Nguyn Ch Thnh

5
4
5
8
3
6
4
8
8
2
9
4
6
5
9
7
10
10
4
2
2
2
5
6
10
6
10
7
3
5
5
10
9
2
7
2
2
7
8
7
8
4
7
9
4

3
8
9
8
2
2
4
7
5
9
2
8
10
3
7
2
4
4
3
7
5
7
2
5
10
7
10
6
10
10
8
2
10
4
9
4
3
7
9
7
4
2
2
9
5

8
9
7
2
8
9
7
9
9
3
2
2
2
3
5
5
3
6
3
9
5
9
4
4
3
10
7
5
6
6
6
9
6
3
6
8
8
4
7
3
6
3
9
10
7

Nguyn Cng Thnh


Nguyn c Thnh
Nguyn Khc Thnh
Nguyn Minh Thnh
Nguyn Ngc Thnh
Nguyn Quang Thnh
Nguyn Th Thnh
Nguyn Tin Thnh
Nguyn Tin Thnh
Nguyn Trung Thnh
Nguyn Trung Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Vit Thnh
Ninh Vn Thnh
Phm Quc Thnh
Phm Vn Thnh
Phm Vn Thnh
Trn nh Thnh
Trn Minh Thnh
V Quang Thnh
Vng c Thnh
Cng Ngc Thao
Trng Vn Thao
o Phng Tho
Th Thu Tho
Dng Thu Tho
L Phng Tho
Nguyn Mnh Tho
Nguyn Thch Thanh Tho
Nguyn Th Thu Tho
Trn Hng Tho
Trn Quang Tho
Trn Thu Tho
Vi Th Thu Tho
Trng Vn Tho
Thanh Th
Hong Trng Th
L Hng Th
Phm B Th
Phm Duy Th
V Thanh Th
H Tin Thim
ng Tin Thin
Vn Thin

6
8
10
6
9
7
6
3
4
6
7
4
4
8
7
5
9
10
5
6
5
3
3
4
2
7
6
9
4
9
7
9
10
5
7
6
3
9
6
8
10
8
7
6
4

9
2
8
4
10
5
2
2
2
6
2
8
10
5
8
6
7
3
10
3
6
9
6
4
2
10
7
5
8
9
9
8
2
10
10
6
7
5
9
6
6
7
6
8
7

7
6
3
4
8
9
8
2
8
7
4
5
8
2
2
9
6
8
6
7
5
2
9
3
2
10
4
8
8
10
3
6
9
6
2
7
7
8
9
10
10
9
9
4
7

Ng Vn c Thin
Nguyn c Thin
Nguyn Hu Thin
Nguyn Ngc Thin
Nguyn Vn Thin
Nguyn Vn Thin
Phm Ch Thin
Trn c Thin
Trn Huy Thin
Trng Nh Thin
Phan Vn Thit
Ng Vn Thiu
Ng Vn Thiu
H Vn Thnh
Nguyn B Thnh
Nguyn B Thnh
Nguyn c Thnh
Nguyn Hu Thnh
Nguyn Vn Thnh
Trn Th Thnh
Trn Vn Thnh
Trn Vn Thnh
Trn Vn Thnh
V Huy Thnh
Vn Th
Nguyn Hong Anh Th
inh Vn Th
Hong nh Th
Kiu Quc Th
L c Th
Nghim nh Th
Nguyn c Th
Nguyn Vn Th
Nguyn Vn Tha
Nguyn Quang Thi
L Vn Thn
Bi Th Thu
ng Th Thu
L Xun Thu
Mai Vn Thu
Nguyn H Thu
Nguyn Minh Thu
Nguyn Ngc Thu
Phm Th Thu
Phm Th Thu

9
7
6
2
3
7
2
6
4
2
4
6
4
7
7
4
3
4
5
5
7
4
3
3
4
7
4
8
6
10
8
10
10
7
3
7
2
7
9
7
10
2
8
9
3

5
8
5
8
3
8
4
10
9
5
5
9
8
6
2
7
6
7
4
7
9
4
8
4
10
6
10
8
2
2
5
3
6
4
4
5
6
7
4
10
3
2
10
10
6

6
7
3
9
6
3
6
3
8
9
8
4
6
2
5
7
10
8
2
2
3
8
2
3
8
8
6
9
2
8
10
2
6
5
7
5
5
5
6
10
5
9
4
9
10

Phng Tun Thu


Trnh Th Thu
V Th Thu
L Hu Th
Don c Th
Ng Gia Th
inh Cng Thun
Hong Vn Thun
Lu Quang Thun
Ng c Thun
Nguyn c Thun
Nguyn Vn Thun
Nguyn Vn Thun
Nguyn T Thut
Nguyn Vn Thut
Bi Duy Thc
Nguyn Cng Thc
Nguyn Hu Thc
V Vit Thc
L Ngc Thng
Nguyn Th Thng
Phan Kim Thng
V Vn Thng
Ng S Thng
L Xun Thng
L Minh Thy
Phan Thanh Thy
Trn Hng Thy
V Th Thy
Chu Trng Thy
Anh Thy
Hong Vn Thy
Ng Th Thu Thy
Nguyn Minh Thy
Nguyn Thanh Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Xun Thy
Phm Vn Thy
Dng Vn Thuyn
Vn Thuyt
ng Cng Tin
o Quyt Tin
inh Thanh Tin
H nh Tin
Hong Anh Tin

7
6
6
9
5
3
10
10
4
4
9
6
5
10
10
2
7
4
7
7
10
8
6
10
3
7
8
7
4
2
10
4
6
6
4
3
8
5
8
7
10
6
5
5
6

4
10
8
7
8
6
5
7
3
7
7
2
6
7
6
7
3
5
3
7
3
2
10
3
6
10
5
4
9
10
2
8
8
8
6
4
6
7
5
9
5
5
6
8
9

3
10
4
8
7
10
3
8
5
2
5
8
3
10
8
4
4
6
6
2
2
5
2
10
5
2
5
5
10
8
7
7
2
5
8
4
8
6
3
7
3
3
2
5
7

Hong Minh Tin


L nh Tin
L Vn Tin
L Xun Tin
L Vn Tin
Nguyn nh Tin
Nguyn Hu Tin
Nguyn Huy Tin
Nguyn Quang Tin
Nguyn Vn Tin
Phm Mnh Tin
Phm Quc Tin
Phan Vit Tin
Phng Mnh Tin
Thn Vit Tin
Trn Anh Tin
Trn nh Tin
Trn Minh Tin
Trn Quang Tin
Trn Vn Tin
Trn Vn Tin
Trn Vn Tin
Trnh Minh Tin
Trng nh Tin
V Vn Tin
Vng Cng Tin
Trn Vn Tm
Trng c Tn
Nguyn Th Tnh
Dng Vn Tnh
Lng Vn Tnh
V Vn Tnh
on Ngc Tnh
Nguyn Vn Tnh
Bi Huy Ton
Vn Ton
H Quang Ton
Lng Khnh Ton
Nguyn Hu Ton
Nguyn Hu Ton
Nguyn Khc Ton
Nguyn Khnh Ton
Nguyn Vn Ton
Nguyn Vn Ton
Phm Ton

9
3
9
4
7
5
3
8
3
2
6
9
5
8
9
9
6
10
7
10
5
7
7
8
9
9
5
2
9
2
6
3
2
4
7
4
8
8
4
3
2
5
3
2
2

10
4
3
10
9
2
9
4
2
6
9
10
5
6
9
4
2
9
7
9
2
10
10
5
5
7
9
3
3
5
3
9
4
10
8
5
4
9
2
2
4
6
3
7
9

2
10
10
8
6
4
10
8
4
10
9
10
2
7
6
8
2
3
10
9
9
7
3
7
2
2
6
5
3
4
10
2
5
8
9
10
7
7
4
7
4
2
5
8
2

H Mnh Ton
L Quc Ton
Nguyn Nng Ton
Nguyn Vn Ton
Trn nh Ton
Nguyn Anh Ti
Nguyn Th Tr
Nghim Vn Trai
Dng Thy Trm
T Th Trm
Bi Hin Trang
C Th Trang
o Huyn Trang
inh Thu Trang
L Th Trang
Nguyn Huyn Trang
Nguyn Mai Trang
Nguyn Th Trang
Nguyn Th H Trang
Nguyn Th Hng Trang
Nguyn Th Uyn Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thu Trang
Nguyn Thy Trang
Trn Huyn Trang
Trn Huyn Trang
Trn Th Trang
Trnh Th Trang
V Th Qunh Trang
Duy Trng
Nguyn Trung Trng
Phm Vn Trng
Bi Minh Tr
H Vn Tr
Hong Minh Tr
Lu Vn Trin
V Vn Triu
Bi c Trinh
Bi c Trinh
Mai Cnh Trinh
Ng Vn Trnh
ng Cng Trng
o c Trng
Nguyn Hu Trng

6
6
10
10
2
7
4
3
9
10
3
5
3
10
5
3
4
10
3
9
5
8
5
6
5
2
3
8
10
6
7
7
8
7
5
4
8
3
10
5
7
7
10
5
10

10
9
2
10
2
10
10
6
2
3
2
3
3
8
7
5
2
2
10
3
10
6
10
3
3
4
3
5
5
10
4
7
6
7
6
3
3
3
5
7
3
9
6
7
8

3
4
5
5
8
2
6
10
6
2
4
2
9
10
9
8
10
6
2
5
6
10
5
5
9
2
3
7
2
9
5
6
6
5
2
6
9
9
2
9
10
9
5
5
9

Nguyn Vn Trng
V Duy Trng
Bi Anh Trung
Bi c Trung
Bi c Trung
Bi Quang Trung
Cn Xun Trung
ng Quang Trung
ng Vit Trung
o Kim Trung
o Ngc Trung
Quang Trung
Vn Trung
on Vn Trung
Hong c Trung
Hong c Trung
Hong Kin Trung
Hong Quang Trung
Hong Trng Trung
Hong Xun Trung
Lm Quc Trung
L Ngc Trung
L Quang Trung
L Quc Trung
L Thnh Trung
Lu Trung
Mai c Trung
Nguyn Anh Trung
Nguyn Ch Trung
Nguyn c Trung
Nguyn L Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Ngc Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Tr Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vn Trung
Nguyn Vit Trung
Phm Quc Trung

6
9
5
6
2
3
3
10
2
7
6
6
9
9
3
8
3
9
2
2
5
3
5
4
10
10
6
4
4
4
10
5
9
5
3
7
8
5
2
4
7
9
4
5
3

5
10
6
9
6
8
2
3
10
6
7
5
2
9
3
7
4
7
7
8
6
3
3
8
7
7
6
4
2
7
5
10
5
2
10
3
8
8
2
8
5
5
5
9
10

4
2
3
10
5
2
9
8
4
7
5
2
7
10
6
8
4
3
9
3
2
2
6
5
7
8
10
2
10
6
8
6
5
3
3
8
5
2
3
7
5
7
5
4
2

Phm Thnh Trung


Phm Trng Trung
Phm Vn Trung
Phm Vn Trung
Phan Vn Trung
T Thnh Trung
T Tr Trung
Trn Xun Trung
Trng Minh Trung
V Vn Trung
Quang Trng
Xun Trng
on Vn Trng
Dng Vn Trng
Hoa Xun Trng
Hong c Trng
L c Trng
L Thanh Trng
L Xun Trng
L Xun Trng
L Xun Trng
Mai Xun Trng
Ng Duy Trng
Ng S Trng
Nguyn nh Trng
Nguyn Hu Trng
Nguyn Mnh Trng
Nguyn Tin Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Nguyn Xun Trng
Phm Quc Trng
Tng Vn Trng
Triu Vn Trng
V Mnh Trng
inh Ngc T
H Minh T
Hong Anh T
L Khc T
L Xun T

8
3
5
9
10
4
7
7
9
7
5
8
3
6
5
5
8
4
7
8
10
6
5
3
7
6
2
10
3
10
3
3
3
7
4
5
2
7
6
3
2
6
6
7
10

4
3
6
10
5
2
7
8
10
3
10
2
7
8
4
6
3
4
8
6
7
10
6
3
5
10
9
7
2
2
4
9
2
8
6
6
6
4
9
6
9
5
8
9
10

6
6
4
7
7
7
9
7
8
9
6
2
6
5
9
7
10
2
9
8
2
8
6
3
10
8
3
7
7
6
3
7
9
3
10
6
8
2
4
5
5
8
2
10
5

Ng Anh T
Ng Ngc T
Nguyn Anh T
Nguyn Anh T
Nguyn Anh T
Nguyn Cm T
Nguyn Cng T
Nguyn Duy T
Nguyn Ngc T
Nguyn Thanh T
Nguyn Th T
Nguyn Vn T
Nguyn Vn T
Nguyn Vn T
Nng Vn T
Phm Anh T
Phm Minh T
Phm Ngc T
Phm Vn T
Phan Anh T
Tng Minh T
Trn Anh T
Trn c T
Trn Vn T
Trn Vn T
Trnh Vn T
V Anh T
V Cng T
V Ngc T
V Trng T
V Vn T
Trng Vn T
o Mnh T
Nguyn Vn T
L c Tun
Nguyn Vn Tun
Phng Th Tun
Trnh Vn Tun
V Vn Tun
Bi Quc Tun
Cao Anh Tun
Ch Minh Tun
C Mnh Tun
ng Minh Tun
ng Quang Tun

6
6
3
9
10
2
4
5
8
9
10
8
7
10
2
6
2
2
8
4
3
3
8
4
5
4
4
3
3
10
7
7
7
9
9
8
6
2
8
4
7
4
7
3
4

5
8
3
5
4
7
2
9
5
4
5
2
2
5
4
3
10
2
2
6
7
3
2
10
9
4
3
9
9
4
9
3
10
7
8
9
5
2
6
9
5
10
3
9
3

4
8
9
10
9
6
7
10
5
2
6
4
9
7
9
5
4
5
2
7
5
6
4
6
5
7
6
9
6
2
7
6
5
8
8
4
8
9
6
10
6
3
5
3
4

ng Vn Tun
o Quang Tun
o Vn Tun
inh Gia Tun
inh Vn Tun
inh Vn Tun
Mnh Tun
Xun Tun
H Anh Tun
H c Tun
H S Tun
Hoang Anh Tun
Hong Vn Tun
L Vn Tun
L Bt Tun
L Ngc Tun
L Quang Tun
L Thanh Tun
L Vn Tun
L Vn Tun
L Vn Tun
Lu Quang Tun
Mai Anh Tun
Nguyn Anh Tun
Nguyn Anh Tun
Nguyn Anh Tun
Nguyn nh Tun
Nguyn Hu Tun
Nguyn Minh Tun
Nguyn Ngc Tun
Nguyn Ngc Tun
Nguyn Quc Tun
Nguyn Thanh Tun
Nguyn Trung Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Tun
Phm Anh Tun
Phm Ch Tun
Phm nh Tun
Phm Mnh Tun
Phm Minh Tun

8
8
5
5
8
6
6
7
8
5
4
7
5
8
2
5
10
10
5
9
9
9
2
8
5
2
5
9
9
9
4
3
2
2
8
5
6
2
2
10
3
4
2
2
3

4
2
8
6
5
6
6
6
2
4
4
7
6
8
9
4
3
6
6
3
2
2
6
10
7
3
8
2
4
10
7
4
3
10
7
7
3
5
6
8
8
9
9
7
7

6
8
8
3
5
2
3
6
6
5
3
3
2
7
10
5
3
4
8
8
3
4
9
5
9
3
5
6
5
7
3
4
3
7
3
7
8
9
4
8
4
6
2
4
6

Phm Ngc Tun


Thi Anh Tun
Trn Anh Tun
Trn Anh Tun
Trn Anh Tun
Trn Ngc Anh Tun
Trn Vn Tun
Trn Xun Tun
Trng Cng Tun
Trng Cng Tun
V Anh Tun
V Minh Tun
ng nh Tut
Duy Tut
Nguyn Vn Tc
Bi Thanh Tng
Bi Thanh Tng
Bi Thanh Tng
Chu Qu Tng
Chu Tin Tng
ng Vn Tng
ng Xun Tng
o Sn Tng
Sn Tng
on Thanh Tng
Dng Mnh Tng
H Mnh Tng
H Vn Tng
Hong Tng
Hong Minh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Thanh Tng
Hong Vn Tng
Lm Khnh Tng
L nh Tng
L Thanh Tng
L Thanh Tng
L Xun Tng
Lu Khnh Tng
L Thanh Tng
Mai Th Tng
Nguyn ng Tng

5
10
3
5
9
3
7
9
8
10
6
7
8
9
4
5
7
9
8
8
2
8
8
6
2
10
6
6
7
4
10
2
4
8
6
2
9
8
9
5
10
9
10
5
10

9
8
6
5
6
10
2
9
3
10
8
10
10
10
8
10
4
7
5
4
4
7
10
7
2
7
7
2
2
4
6
6
5
3
6
6
6
7
7
10
7
9
6
6
2

4
9
8
3
8
4
2
2
7
10
2
3
6
6
2
3
7
6
7
6
4
10
3
2
3
7
7
8
5
8
3
8
4
8
5
2
10
4
7
5
8
2
6
3
5

Nguyn Duy Tng


Nguyn Huy Tng
Nguyn Huy Tng
Nguyn Mnh Tng
Nguyn Mnh Tng
Nguyn Sn Tng
Nguyn Sn Tng
Nguyn Sn Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Th Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Duy Tng
Nguyn Vit Tng
Phm Thanh Tng
Phm Vn Tng
Phm Vn Tng
Phm Vn Tng
Phan Vn Tng
Phng Thanh Tng
Thch Thanh Tng
Trn nh Tng
Trn Mnh Tng
Trn Thanh Tng
Trn Thanh Tng
Trn Vn Tng
Triu Sn Tng
Trng Thanh Tng
V Thanh Tng
Th Ti
Nguyn Huy Tng
Nguyn Mnh Tng
Cao Xun Tng
Chu B Tuyn

2
8
4
10
5
5
3
5
4
5
3
5
4
8
2
9
4
4
7
10
8
5
8
6
9
5
4
9
7
2
3
5
9
9
7
3
10
7
2
6
6
10
5
5
6

5
10
5
3
7
8
6
5
9
3
8
4
2
5
6
9
6
8
8
7
5
5
8
9
9
4
10
7
6
6
10
2
6
3
2
10
3
4
3
4
2
3
4
5
3

9
7
4
5
2
5
9
6
3
8
9
5
4
4
2
6
4
10
10
3
7
6
2
10
4
4
8
9
4
10
4
5
7
6
9
5
9
7
3
8
3
8
4
9
4

Nguyn c Tuyn
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Vn Tuyn
Phm c Tuyn
Phm Vn Tuyn
Si nh Tuyn
V Hu Tuyn
V Hu Tuyn
inh Quc Tuyn
Thnh Tuyn
n Vn Tuyn
Nguyn nh Tuyn
Vng Vn Tuyn
Bi Ngc Tuyn
L Thanh Tuyn
Nguyn Trng Thanh Tuyn
Phan Ngc Tuyn
L Xun Tuyn
V Vn Tuyn
Bi Th Tuyt
H Vn T
ng Th Thu Uyn
Phm T Uyn
L Thu Vn
Nguyn Cm Vn
Nguyn M Vn
Nguyn Th Vn
Nguyn Th Vn
Nguyn Thu Tho Vn
Phng Vn Vn
Trn Th Cm Vn
L Vit Vn
Nguyn Minh Vn
Mai Vn V
Nguyn Vn Vin
Phm Duy Vit
o Minh Vit
inh Ngc Vit
Vn Vit
on Quc Vit
Hong Quc Vit
Hong Vn Vit
L Bo Vit
L Quang Vit
Mai Vn Vit

7
5
5
5
7
4
7
3
7
4
2
3
2
8
3
10
10
8
8
7
8
6
6
6
10
10
2
6
8
5
5
8
10
6
2
8
8
9
7
2
2
2
7
2
10

6
2
8
3
6
5
4
10
6
2
7
3
8
7
5
5
10
7
5
7
9
4
5
10
2
3
4
2
3
2
10
2
6
4
3
5
9
10
7
10
7
10
8
5
6

9
8
2
5
6
3
8
4
10
7
4
6
8
9
4
3
8
10
9
2
2
2
4
9
2
2
10
10
3
6
5
10
10
4
10
2
5
7
10
7
10
2
6
7
4

Ng Xun Vit
Nguyn Hng Vit
Nguyn Ngc Vit
Nguyn Ngc Vit
Nguyn Tin Vit
Nguyn Vn Hong Vit
Phm Vn Vit
T Vn Vit
Trn Hi Vit
Trn Vn Vit
V Quang Vit
Bi Th Vinh
ng Th Vinh
inh Xun Vinh
Quang Vinh
on Hu Vinh
D c Vinh
H S Vinh
L Huy Vinh
Nguyn ng Vinh
Nguyn Quang Vinh
Nguyn Thnh Vinh
Nguyn Th Thy Vinh
Nguyn Vn Vinh
Trn Thanh Vinh
Triu Vn Vinh
V c Vinh
Ph Ngc Vnh
i Vnh
ng Vn V
o Vn V
Th V
Tun V
L Quang V
L Vn V
Lng Cng V
Lng Quang V
Lu Tun V
Nguyn Mnh V
Nguyn Mnh V
Nguyn Tn V
Nguyn Tun V
Nguyn Vn V
Phm Lu V
Phng Vit V

2
7
9
10
2
5
7
2
4
4
3
2
3
6
9
2
10
6
5
2
8
8
5
6
10
9
7
9
8
6
10
5
6
4
9
6
4
3
2
9
4
7
8
2
2

4
3
3
7
6
9
3
3
9
10
2
8
10
8
7
4
2
9
4
8
2
8
3
10
9
3
2
5
9
4
4
10
9
9
10
5
10
6
9
9
5
10
7
3
5

4
10
5
6
10
6
2
9
3
3
4
6
9
5
9
6
10
9
9
2
6
9
2
9
2
4
4
6
9
5
4
8
3
10
8
9
10
8
3
5
10
3
3
10
7

m Vn Vng
Khc Vn Vng
L nh Nam Vng
L Quc Vng
L Vn Vng
Ng Quc Vng
Nguyn Anh Hng Vng
Nguyn Quc Vng
V Huy Vng
Nguyn c Vng
T Th Xun
ng Vn Xuyn
L ng Xuyn
Trn Th Yn
Hong Yn
Th Yn
Hong Th Yn
Nguyn Bo Yn
Nguyn Th Hi Yn
Trn Th Yn

3
9
2
8
6
9
10
6
9
10
10
4
3
5
8
9
3
10
9
9

6
8
9
6
2
6
5
8
7
4
8
2
9
8
9
4
6
8
7
4

10
5
3
5
3
8
8
3
3
6
10
6
9
6
5
9
9
7
6
8

TT

Tn

1
?
?
?
?
?
?
?
?
?

KT101

Hng
Bnh
Vn
Bnh
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khnh
Ngn

KT102

Kinh t vi m 1

4
6
10
9
5
5
9
6
5
10

KT104

KT105

Marketing cn
ban

Quan tri hoc


8
9
5
2
10
6
9
10
5
2
3
10
2
10

Ton

Nam
N
N
Nam
Nam
N
Nam
N
Nam
N

KT103

Kinh t v m 1
7
4
3
6
8
9
5
10
10
10
10
3
6
6

GT

10
9
10
4
3
5
3
4
7
9
6
3
4
5

Toan kinh t 1
8
2
2
5
6
2
2
2
6
2
9
10
9
7

5
5
9
10
10
9
4
5
7
10
5
6
3
3

6
2
8
5
5
2
3
9
6
3
3
10
7
3
2
2
3
8
8
6
6
4
2
8
6
10
8
5
7
4
3
6
7
7
10
5
8
10
8
7
9
7
2
4
7

9
2
2
4
4
4
8
5
6
2
7
6
9
4
6
6
10
4
8
6
3
10
10
2
7
10
2
2
8
9
6
3
4
3
7
6
9
6
3
3
2
4
3
4
4

7
4
7
3
3
5
9
10
5
8
9
10
10
6
6
8
9
7
2
6
6
4
6
6
6
5
10
10
8
7
3
10
4
4
9
10
6
3
10
10
7
4
5
4
2

9
5
3
4
9
10
8
5
2
6
4
9
4
10
3
10
10
3
4
5
2
8
10
5
10
6
5
6
10
8
3
8
9
5
8
10
5
5
10
2
5
4
3
7
9

6
6
10
7
3
7
7
8
7
5
2
5
8
7
6
7
5
3
7
6
5
7
7
5
2
7
9
2
7
6
7
6
9
3
2
6
10
3
2
6
6
5
3
5
4

3
10
5
8
8
8
8
3
10
6
2
2
4
10
2
8
6
7
3
7
7
4
4
8
9
8
7
9
5
4
6
7
6
3
10
5
2
9
6
8
6
8
9
6
2

7
7
7
3
6
5
4
10
2
3
9
8
5
10
10
8
7
5
6
9
7
3
5
5
8
5
10
3
10
4
8
3
2
9
3
2
3
2
5
5
7
3
5
6
4

2
8
10
10
3
10
7
7
3
3
8
3
6
3
7
8
4
7
7
6
8
4
7
2
6
5
9
3
2
9
8
9
4
9
2
5
5
7
10
2
10
4
3
2
3

3
3
5
5
4
4
5
9
3
2
6
5
3
6
2
4
6
2
4
3
8
4
5
2
5
4
6
3
4
9
2
9
2
2
3
2
10
6
9
5
3
8
10
8
4

6
6
2
7
6
3
4
9
9
6
9
8
7
2
2
3
10
3
10
2
3
5
4
6
5
6
10
10
3
9
5
3
5
5
9
10
3
8
4
3
9
9
5
5
5

9
5
3
8
2
6
9
7
6
3
6
8
6
8
8
5
3
9
6
5
3
8
4
3
10
9
4
4
9
10
10
10
9
10
7
3
7
5
3
7
5
8
9
6
8

10
10
6
10
9
6
6
10
10
8
9
9
8
2
5
2
3
2
7
2
4
8
5
9
10
7
5
9
6
9
7
7
3
2
7
2
4
3
6
3
2
4
3
8
4

7
9
8
2
7
3
6
7
4
2
9
10
4
7
9
6
2
9
7
3
4
6
9
9
10
3
7
7
10
8
5
4
6
7
3
8
10
8
3
5
6
5
5
4
4

6
2
7
7
10
2
3
3
9
3
8
5
5
10
5
2
10
9
8
7
9
9
6
8
9
9
8
5
8
5
3
3
8
9
7
5
4
10
6
3
2
3
7
8
4

3
5
9
2
3
6
4
9
6
10
10
10
3
6
2
10
5
10
9
5
4
3
6
4
6
6
2
10
4
8
8
8
3
6
10
8
2
5
2
8
10
6
3
8
6

4
4
9
10
3
5
9
7
10
6
9
2
7
10
10
3
5
6
9
8
9
4
10
3
10
5
3
3
4
6
6
3
4
8
10
5
5
5
3
10
3
2
9
9
3

10
4
6
10
7
4
4
7
9
7
7
3
3
10
4
8
10
2
10
2
2
4
9
7
8
4
5
6
9
6
7
8
5
8
6
9
10
2
8
8
8
7
7
9
9

5
3
3
5
8
7
9
7
10
4
6
6
10
5
9
4
6
7
6
4
2
7
7
5
5
2
4
8
4
9
5
7
9
6
3
7
7
10
9
6
3
5
8
6
2

9
10
5
6
2
2
8
2
9
9
9
7
5
10
9
2
7
6
2
3
7
2
9
3
4
7
3
4
7
9
2
10
2
5
8
7
8
3
7
4
4
2
4
9
3

5
5
2
4
9
3
2
8
9
5
6
2
3
7
4
7
3
7
6
7
3
2
9
8
3
4
6
10
10
8
7
2
5
3
10
4
9
8
4
8
6
4
9
6
5

7
2
7
4
7
8
4
2
2
9
8
3
5
7
8
4
4
3
10
4
2
10
3
10
5
6
7
10
6
5
9
9
10
6
2
3
3
4
10
9
10
3
2
10
9

4
9
6
2
3
8
2
2
3
10
3
8
8
3
6
4
9
10
2
7
6
4
4
9
8
9
10
9
3
2
2
6
10
5
6
5
8
10
4
8
3
2
8
3
8

6
8
10
2
10
3
8
2
3
7
3
4
3
5
2
2
6
9
9
6
2
7
10
8
5
8
2
2
9
10
4
8
4
5
2
10
2
3
7
3
2
8
6
5
4

8
8
3
8
10
9
10
2
8
10
6
7
9
3
2
2
4
4
3
6
6
7
5
5
6
3
2
4
3
7
8
2
10
2
2
9
4
3
5
9
9
8
7
5
8

4
3
4
7
7
2
9
4
5
8
6
6
6
8
2
7
5
7
5
6
3
6
4
10
5
9
2
8
5
2
8
7
2
9
3
6
7
10
10
5
3
7
4
7
5

8
9
5
8
5
3
4
9
8
6
9
6
3
7
3
3
8
10
2
10
8
7
3
10
3
6
8
5
3
7
10
2
8
9
6
3
5
5
10
9
5
7
9
7
10

3
2
4
2
6
4
8
9
7
2
2
8
9
4
10
5
8
6
6
7
8
6
4
5
8
10
10
4
8
6
4
10
3
10
8
5
2
2
3
5
6
7
8
9
8

9
8
6
5
10
9
4
2
4
9
7
2
9
10
5
3
3
7
8
7
7
9
6
7
10
5
4
8
9
4
3
9
10
8
3
8
7
2
5
3
3
5
4
3
8

3
6
7
3
5
10
5
3
2
3
10
6
3
9
7
5
3
4
7
9
9
7
10
5
2
3
7
7
10
6
8
4
10
10
4
8
7
8
3
8
9
10
6
6
3

8
9
4
7
8
4
10
7
7
5
3
10
2
8
6
10
5
4
2
2
6
6
2
8
5
9
5
7
5
8
4
10
5
2
7
4
6
6
4
10
4
8
10
8
10

2
6
4
3
3
6
6
2
5
4
3
7
5
3
2
6
6
10
7
3
2
5
4
9
9
6
5
7
7
8
5
10
9
6
5
9
4
8
4
5
3
3
4
4
3

6
2
9
4
4
8
4
5
8
5
8
2
3
8
6
3
3
4
6
7
8
6
4
4
8
5
6
9
6
9
4
4
8
5
3
10
7
4
7
5
3
8
9
3
6

8
7
4
6
10
7
6
10
4
8
2
8
7
3
7
6
10
7
9
4
8
8
3
7
8
8
6
7
4
8
5
10
5
8
6
8
7
10
8
9
5
3
4
5
7

6
3
4
5
5
4
7
5
3
2
3
6
10
6
7
8
6
8
3
4
7
8
2
3
4
7
10
10
4
10
7
8
6
8
4
7
9
10
2
4
2
3
2
2
8

7
2
8
10
6
9
5
8
7
7
4
10
2
9
10
2
9
4
9
4
3
6
7
6
4
6
3
7
6
2
5
6
5
3
2
4
6
10
5
6
9
5
7
7
8

6
2
10
6
9
5
6
5
6
6
2
10
8
8
8
10
3
3
5
4
4
8
10
5
10
2
8
9
7
4
5
9
7
3
6
2
6
9
8
5
6
4
10
4
3

6
2
2
7
8
10
9
4
6
7
7
9
7
3
3
5
6
6
9
8
10
2
2
3
8
5
6
9
4
4
9
2
8
2
5
4
3
4
2
10
8
5
4
3
6

5
3
6
2
2
5
7
4
3
9
6
9
2
3
10
9
5
9
2
6
8
4
7
8
6
6
10
5
8
4
5
6
5
8
4
9
3
8
3
9
4
7
6
9
8

10
5
9
10
5
2
7
8
6
5
5
8
3
5
9
6
5
6
3
4
6
6
2
7
8
6
2
9
8
6
6
6
8
2
4
3
8
4
10
2
10
8
6
9
5

5
3
10
6
4
6
10
7
2
3
7
4
5
10
4
5
5
9
10
9
2
10
9
2
9
6
2
7
8
2
3
6
6
2
7
7
4
8
9
7
7
9
4
10
6

3
5
10
10
4
8
2
6
7
10
9
7
9
6
5
10
10
6
3
7
10
9
2
6
10
4
9
4
10
8
7
5
7
6
9
10
4
5
3
7
9
5
10
6
9

9
3
4
2
8
3
8
2
6
6
7
9
7
10
7
4
10
4
7
2
6
5
4
2
10
10
3
5
4
2
7
4
6
8
5
6
8
9
3
4
10
3
5
8
9

4
10
2
7
9
8
5
6
10
3
9
6
6
6
4
8
3
5
4
7
9
3
3
10
3
4
8
6
9
9
7
6
10
6
3
3
2
4
3
10
2
6
6
8
7

8
7
10
5
4
3
3
8
5
2
4
10
2
8
5
9
3
2
7
8
9
4
4
6
4
7
10
2
7
6
6
3
8
9
5
9
5
5
2
4
6
2
3
3
9

8
8
5
2
2
9
9
2
8
4
2
9
3
4
10
7
6
6
8
4
2
4
4
6
3
3
5
6
2
6
6
2
10
10
4
7
4
10
4
6
10
4
10
4
8

7
4
8
5
9
7
9
9
7
9
5
5
5
2
8
8
3
4
8
5
4
8
9
10
9
10
3
3
8
2
2
5
7
4
10
5
9
3
10
4
2
10
3
8
2

3
6
4
2
9
9
3
3
6
7
6
2
3
2
3
6
7
10
5
4
10
4
2
8
2
3
4
8
7
2
7
5
2
9
3
5
10
2
4
6
7
4
6
3
6

7
2
8
6
10
7
5
3
8
4
2
5
3
4
10
2
4
3
6
3
3
3
10
2
5
8
3
4
7
3
4
4
2
8
7
2
6
6
3
2
10
2
9
5
3

2
10
9
3
5
8
7
5
8
8
2
3
6
5
10
3
6
7
7
9
4
5
6
10
7
7
9
4
6
3
3
2
3
8
9
4
3
10
9
10
6
7
7
10
2

2
3
7
3
2
9
5
5
7
9
6
8
8
3
10
2
2
8
10
9
3
10
9
2
8
3
10
10
7
2
9
6
8
10
10
6
2
4
8
6
3
10
6
10
5

7
5
8
4
8
3
9
3
3
8
3
2
9
3
3
6
10
10
3
7
3
7
3
4
3
4
4
3
9
4
9
9
8
2
4
2
2
2
4
7
5
7
9
6
2

8
5
9
3
6
10
9
6
4
4
6
9
2
10
5
5
2
4
9
7
9
3
8
10
10
7
8
8
9
9
2
4
2
10
5
5
4
8
6
8
8
2
9
6
5

5
5
7
10
3
10
10
8
5
7
4
6
5
3
6
10
10
7
10
2
8
3
4
6
9
4
9
2
7
4
3
8
8
4
3
4
8
3
6
3
10
9
10
4
7

6
7
6
8
7
9
8
2
5
4
7
5
7
8
3
6
3
9
2
8
7
8
9
10
4
6
10
9
4
7
7
10
8
9
8
8
8
8
3
8
10
4
4
2
10

8
5
6
3
3
3
7
9
3
4
4
4
5
3
3
9
7
5
6
8
9
4
2
2
2
5
3
10
2
7
4
2
8
3
9
8
2
5
8
7
4
5
6
6
3

8
9
3
6
3
5
3
4
10
6
8
8
8
3
10
5
4
7
9
2
2
3
8
6
8
5
3
8
3
8
6
3
6
5
9
5
7
7
10
6
3
8
10
6
7

9
10
7
6
4
10
8
8
3
5
10
2
5
8
4
4
10
6
10
3
6
5
8
5
4
8
9
4
3
2
8
4
10
2
2
10
5
7
10
9
3
5
10
6
8

6
6
2
2
8
10
7
8
10
2
5
6
5
2
7
7
8
2
4
5
3
3
7
7
7
6
3
2
4
7
7
4
8
5
10
4
7
5
3
2
5
2
10
2
5

8
8
5
7
2
3
2
3
6
2
7
9
3
5
8
7
8
3
9
2
9
7
2
8
2
5
4
2
7
6
6
9
8
3
4
4
9
4
6
8
3
7
9
9
8

9
9
7
10
2
10
10
7
10
4
5
2
6
8
3
9
3
2
7
6
7
3
3
9
5
10
9
3
2
10
10
10
3
8
4
9
8
10
9
10
6
9
10
10
8

3
5
10
4
8
5
5
6
9
2
10
2
3
3
4
8
3
5
4
4
4
6
8
6
5
4
5
9
6
9
3
6
3
9
6
3
2
7
2
5
6
8
3
8
3

10
4
2
2
6
8
5
5
5
8
4
10
10
6
4
6
9
10
7
7
3
5
5
10
4
7
2
6
3
4
10
4
2
10
7
5
5
4
5
4
4
4
10
10
9

8
3
8
9
8
10
3
5
5
5
4
5
5
2
2
8
6
3
7
4
2
10
4
10
7
8
3
4
3
6
2
6
8
2
5
4
10
5
10
4
10
2
7
2
10

7
7
6
4
8
8
8
9
9
8
4
2
5
5
9
2
4
7
10
5
3
7
4
4
3
5
4
3
10
7
7
5
9
5
8
5
8
2
8
6
3
10
8
4
10

4
7
5
3
10
8
5
10
9
5
9
6
3
8
7
4
10
9
10
3
9
9
7
4
2
2
4
2
8
2
3
6
10
4
2
4
8
5
3
6
6
2
3
7
10

3
2
7
7
9
8
5
8
10
9
2
4
5
2
10
4
6
4
3
5
9
9
9
6
6
5
3
2
3
8
2
2
8
4
7
2
2
9
10
9
5
8
10
2
9

5
6
9
5
3
9
6
5
4
10
8
5
10
2
8
3
3
2
4
6
3
5
7
2
2
9
4
3
4
7
4
5
10
9
5
9
2
4
6
10
4
8
9
7
2

7
10
4
9
4
4
5
6
2
4
3
2
2
8
3
9
9
2
10
5
5
6
7
5
4
8
3
8
5
9
7
5
4
3
7
6
10
9
7
7
5
3
2
2
7

9
8
7
8
9
8
6
2
4
7
8
8
10
9
3
3
5
10
3
5
3
9
5
6
10
7
2
2
2
7
3
10
3
4
5
2
5
4
8
3
9
10
9
9
8

7
8
2
8
8
10
10
9
2
3
10
6
5
6
3
5
4
10
3
7
4
5
3
5
8
6
2
8
5
8
6
8
3
8
2
10
9
10
5
10
9
6
6
5
9

9
9
5
3
7
6
2
3
3
3
7
10
6
6
2
10
4
10
2
6
2
10
8
9
5
3
3
3
10
9
9
8
3
2
7
2
3
5
7
9
6
9
10
2
7

2
9
7
9
4
10
5
5
3
8
5
10
3
6
10
2
7
10
10
7
2
10
5
5
7
9
3
5
6
5
8
3
6
9
5
9
6
10
2
5
6
6
6
10
9

3
9
5
5
7
6
3
9
6
10
9
8
7
7
6
2
6
7
4
2
7
6
8
9
5
9
9
6
3
10
7
6
5
5
4
7
4
7
3
5
8
7
9
8
4

10
6
5
5
5
3
4
10
7
3
3
7
8
9
5
7
5
2
4
4
10
8
7
5
5
10
5
8
4
4
2
6
9
6
4
9
3
10
9
3
9
2
7
5
3

10
4
7
5
10
2
3
5
5
9
3
7
2
7
7
5
3
7
9
2
8
7
4
8
4
4
2
7
8
8
8
10
4
7
7
2
10
6
10
6
6
5
8
7
3

10
2
10
5
5
6
2
9
5
8
5
2
5
6
7
9
8
7
9
3
3
8
2
2
2
4
6
4
4
9
4
2
5
2
4
7
7
3
4
9
5
9
2
3
6

2
8
2
4
9
5
7
6
5
3
3
9
4
5
2
9
8
9
7
7
6
7
10
8
4
2
4
5
4
2
8
5
10
4
10
2
9
5
2
9
3
5
3
9
4

2
4
7
5
10
7
8
8
10
5
9
5
3
8
5
8
9
10
5
10
8
10
2
4
6
10
3
5
3
9
10
9
3
10
9
9
9
5
4
7
7
10
2
7
10

8
7
4
8
10
2
9
6
3
3
5
6
10
8
7
10
8
6
7
6
6
6
9
8
3
4
6
4
6
5
2
10
4
4
6
7
4
9
4
7
2
8
5
9
4

9
6
2
2
4
10
10
2
3
9
3
6
2
7
10
8
2
9
6
7
9
2
7
7
7
4
5
9
5
7
4
10
6
2
3
5
3
4
5
2
3
2
10
7
4

5
2
9
8
8
3
7
6
5
4
10
7
7
6
5
8
7
4
8
5
2
9
6
8
7
2
3
10
10
7
6
9
5
8
5
8
2
6
5
8
5
2
2
9
7

7
4
6
10
6
9
6
10
4
5
3
4
9
10
9
5
3
3
9
3
8
4
5
4
10
9
8
6
4
2
2
9
6
7
5
3
5
2
9
2
8
6
10
2
7

7
10
7
2
4
7
7
7
4
5
9
3
5
9
2
6
4
6
7
3
2
9
5
5
4
10
9
8
6
5
2
2
9
2
4
5
2
8
6
5
9
5
2
5
2

7
4
2
9
7
7
6
4
3
8
7
3
9
4
4
3
10
7
10
6
10
2
6
8
10
8
7
9
7
7
8
10
7
3
3
3
4
2
10
2
8
8
5
3
5

2
5
4
8
8
4
8
5
10
10
9
9
10
6
2
2
9
3
8
9
3
5
3
10
6
2
10
4
9
3
9
5
2
4
2
10
7
9
2
10
5
2
2
7
2

9
10
8
8
6
5
8
4
6
3
2
10
10
5
2
2
8
6
8
8
7
2
4
5
2
4
3
9
6
10
2
3
10
4
8
9
7
8
5
3
8
6
10
4
4

3
4
8
4
9
8
2
9
7
9
6
5
4
3
9
8
10
8
7
3
8
6
4
3
4
10
6
2
7
2
9
10
7
2
10
3
6
10
9
5
5
9
3
2
3

5
9
2
9
4
6
5
10
5
4
9
5
3
4
9
8
10
7
7
2
5
9
8
2
3
7
9
2
10
3
9
6
6
5
4
2
3
9
8
5
7
4
4
6
7

5
9
2
3
8
5
6
4
6
9
10
6
7
2
4
10
7
3
7
6
10
7
9
6
8
5
6
5
3
4
3
3
5
9
10
8
4
7
10
6
3
9
6
8
6

4
9
9
8
7
7
9
10
9
2
10
8
6
9
6
6
10
9
2
2
7
10
9
2
5
6
5
4
8
2
8
5
10
10
9
3
3
3
7
3
3
10
9
6
3

2
6
5
10
4
4
7
4
10
2
9
7
8
10
2
3
8
2
8
8
2
2
7
3
10
9
5
4
3
10
5
4
4
2
9
4
10
7
10
2
2
6
8
5
3

9
2
4
10
10
10
7
3
3
5
8
4
7
6
7
3
6
6
9
4
8
4
9
9
4
7
5
2
10
9
6
6
6
2
4
7
9
2
4
7
4
8
2
9
9

2
4
6
5
9
9
5
7
10
4
3
7
3
2
5
6
4
4
6
3
4
10
5
10
5
2
7
3
9
6
3
2
5
3
2
4
10
9
7
3
8
9
7
7
4

10
4
10
8
7
4
3
7
2
6
5
8
7
6
8
4
5
7
8
3
5
3
10
4
6
5
7
2
5
7
10
5
10
6
3
6
10
5
5
5
3
7
5
8
7

9
6
4
4
5
6
3
5
6
2
3
7
8
10
7
10
8
10
3
3
9
5
2
7
5
4
3
2
5
6
6
8
8
5
8
6
6
5
5
6
5
8
10
7
5

5
2
4
10
7
7
2
4
4
5
3
6
4
6
7
10
9
10
8
3
8
6
9
10
4
10
10
5
3
4
7
9
5
8
10
7
4
9
7
6
9
7
3
8
3

8
9
7
10
9
4
10
5
3
8
2
7
2
9
9
8
4
7
6
3
5
4
6
3
5
4
10
2
7
6
9
6
5
10
9
2
5
10
6
3
5
7
7
2
9

6
2
3
5
2
6
9
5
2
2
3
9
7
6
7
7
7
7
7
10
4
3
9
2
2
4
10
5
7
5
2
8
10
2
5
5
5
5
3
4
9
3
8
9
8

9
9
9
2
7
4
9
4
7
2
3
2
4
3
7
7
4
5
3
10
4
6
6
8
10
10
8
10
6
7
5
6
2
7
7
8
9
3
4
8
2
10
10
10
3

3
8
6
3
5
7
4
8
4
10
8
8
8
5
2
10
8
3
2
9
5
3
3
7
5
4
4
6
10
9
8
2
6
7
9
6
7
7
4
9
6
5
6
4
7

10
10
2
8
6
10
4
2
9
7
9
10
2
5
10
3
7
2
2
10
3
5
6
2
2
4
6
2
5
4
2
8
3
3
7
8
2
8
10
6
9
7
7
7
2

3
9
9
10
6
8
4
10
3
2
4
5
9
10
5
7
7
4
10
10
2
5
9
7
7
3
8
3
9
4
10
2
10
10
2
3
10
10
10
2
5
2
10
2
4

6
7
2
2
2
9
7
4
8
3
3
2
4
6
8
4
4
3
7
9
9
2
3
8
3
10
10
5
6
6
4
7
5
5
6
9
8
6
2
7
8
8
4
8
4

5
6
5
7
9
5
8
4
2
5
8
7
9
9
9
9
5
8
6
4
9
5
5
8
2
9
2
9
5
2
6
8
2
3
5
8
5
8
10
4
8
5
5
8
9

9
2
5
10
8
7
7
4
4
10
8
7
10
9
2
10
9
10
8
2
10
10
8
8
7
6
5
7
7
2
3
3
5
10
6
7
9
7
3
9
5
4
8
6
2

9
10
10
5
4
6
8
5
4
10
2
7
4
8
10
6
6
4
2
3
6
10
6
4
9
5
10
2
8
7
6
10
10
2
4
5
9
7
3
8
6
8
3
5
4

10
4
10
6
10
9
2
3
6
9
6
7
6
9
4
2
2
4
4
5
2
7
2
8
4
2
9
9
9
3
7
5
9
6
10
10
2
4
5
6
2
2
7
9
5

2
6
2
5
3
7
9
4
6
3
8
7
3
5
5
7
3
3
6
8
8
5
7
10
3
8
5
4
9
2
3
4
7
5
3
5
6
7
3
6
9
2
3
8
6

10
3
7
10
8
8
3
8
7
4
2
6
3
7
10
3
3
10
4
8
10
3
10
5
8
4
3
5
2
2
7
5
2
3
10
9
9
10
3
10
2
10
6
5
7

9
5
9
9
9
4
10
4
2
10
9
3
7
9
2
8
3
8
8
6
7
8
10
7
3
6
5
5
5
9
9
6
4
9
2
10
9
5
2
5
7
7
8
3
5

10
6
3
3
7
2
5
9
4
5
8
2
8
10
8
4
2
9
2
7
2
7
2
7
3
3
5
6
2
9
8
5
10
10
6
4
4
9
9
3
5
8
7
10
7

7
7
8
6
9
8
5
9
4
6
9
4
9
5
2
3
2
5
7
7
7
7
4
9
8
5
6
10
5
7
7
9
9
3
3
8
8
7
10
6
7
3
8
3
2

4
2
2
8
8
4
5
6
2
3
6
4
8
3
6
10
6
6
8
4
7
2
9
5
8
6
7
10
5
6
8
10
4
5
3
8
5
10
6
7
4
9
9
7
6

9
5
6
9
8
2
10
10
10
7
8
10
5
4
2
7
10
10
6
10
8
5
9
7
6
5
2
2
2
2
8
9
4
7
3
10
2
10
8
7
10
10
5
6
5

10
5
3
3
2
7
9
5
2
5
8
6
4
4
3
5
5
6
2
9
2
9
6
7
6
8
5
5
6
8
5
7
2
7
2
9
3
6
4
7
10
3
4
10
6

9
2
9
6
9
10
10
10
7
7
2
7
8
4
3
3
3
2
3
8
10
8
5
3
10
8
2
5
10
8
8
2
8
8
4
10
2
4
10
7
6
9
10
6
2

10
7
2
3
7
2
3
9
5
6
6
2
10
2
5
8
4
8
2
7
5
10
2
9
2
3
9
9
4
9
6
4
7
5
8
2
8
4
10
4
3
5
4
4
4

10
10
4
9
2
5
5
8
8
2
5
5
7
5
6
8
8
7
6
10
10
3
2
6
10
8
9
3
10
7
10
3
9
3
9
7
7
4
9
8
10
7
2
4
3

9
6
2
4
5
8
2
2
3
8
3
3
6
6
5
5
6
8
7
3
6
3
4
4
4
3
10
2
8
4
8
10
2
4
7
5
9
10
9
5
10
10
3
2
7

3
7
6
7
9
7
5
5
9
10
7
9
2
2
7
2
8
3
4
4
4
9
10
4
8
10
5
4
7
7
7
4
10
3
2
3
4
6
9
5
8
2
5
3
4

7
4
10
5
2
8
3
7
3
5
7
8
8
7
4
4
10
10
5
8
8
3
10
7
2
4
3
7
10
2
2
3
5
10
8
4
10
2
6
10
5
5
2
4
5

2
10
10
9
4
5
3
4
8
10
9
7
6
6
3
5
5
8
7
7
3
4
6
2
10
10
5
7
4
2
7
2
9
10
8
5
10
10
9
7
3
10
3
10
8

3
3
9
3
2
9
2
3
6
8
9
2
10
10
5
8
9
9
8
10
5
4
10
5
2
3
10
10
10
3
9
10
6
5
7
5
2
7
5
6
4
2
2
8
6

10
7
8
2
6
10
5
4
5
10
8
2
3
9
5
3
7
4
5
10
9
6
10
3
8
10
3
10
6
8
5
3
2
9
7
7
7
3
4
7
3
7
5
10
5

4
2
8
10
8
6
5
4
10
7
5
10
5
2
2
6
5
7
9
9
10
9
3
4
10
5
2
2
6
5
7
3
7
7
6
7
4
7
8
7
4
5
10
9
4

9
7
3
5
5
4
5
6
2
2
5
3
9
5
4
6
7
4
10
2
2
5
6
4
7
7
4
9
4
4
3
2
3
9
2
4
7
5
3
10
10
8
8
10
5

7
6
8
9
6
7
7
3
10
6
3
9
5
3
3
9
10
3
10
9
8
8
7
7
3
6
2
2
9
5
3
4
2
7
6
2
10
9
6
4
7
5
2
8
10

7
9
4
9
10
7
4
5
7
5
10
9
3
3
10
6
10
2
2
4
3
10
10
6
3
8
2
3
3
2
7
4
7
10
2
7
5
3
3
2
2
6
7
4
10

2
2
3
5
9
2
8
8
4
5
7
6
9
6
5
5
4
4
7
3
4
6
10
8
7
6
2
9
4
4
2
4
9
7
9
6
8
10
9
5
10
10
7
3
6

3
9
9
7
5
2
5
2
2
6
4
6
4
2
9
7
6
3
10
9
9
8
9
10
2
7
7
6
3
5
6
4
4
4
6
4
10
5
3
2
5
10
2
10
6

3
3
8
9
4
2
7
2
4
7
10
3
9
6
3
8
10
2
3
6
4
7
10
4
3
10
9
6
9
5
4
2
4
8
10
2
7
5
4
9
6
10
4
9
2

9
2
9
6
9
7
8
8
2
4
7
2
3
4
4
10
10
8
7
5
2
4
5
9
4
2
6
7
2
5
9
4
4
10
2
5
9
9
3
8
5
5
8
6
2

9
10
5
4
7
4
10
10
4
3
3
8
5
4
7
4
6
2
3
2
3
7
7
10
3
8
2
7
5
9
5
9
9
7
9
7
7
2
9
10
8
5
8
7
6

4
4
7
10
7
5
7
8
7
2
3
4
7
8
7
10
8
9
8
10
7
4
2
10
9
7
5
10
9
4
2
9
3
6
3
2
4
7
4
8
2
5
5
2
8

10
3
9
3
7
5
3
3
9
6
7
5
10
9
2
9
5
9
4
5
6
4
2
9
10
8
2
5
3
4
4
8
5
8
4
5
6
3
8
7
3
4
6
9
3

6
8
2
7
4
2
8
6
2
6
10
10
4
9
4
10
8
7
8
8
6
9
5
9
7
4
5
2
7
10
3
9
7
5
10
6
6
5
10
3
10
3
3
7
9

4
6
6
3
8
10
6
10
2
6
9
7
2
2
4
8
10
4
8
4
4
6
5
5
2
10
7
4
7
2
6
3
5
3
2
9
8
6
2
5
7
8
2
9
7

10
8
2
4
10
2
3
9
6
5
8
2
6
8
4
2
3
4
8
5
10
9
6
2
4
10
2
7
2
7
6
10
10
6
9
3
10
7
9
5
2
4
3
7
3

6
6
2
6
3
7
7
2
6
2
2
3
3
7
4
8
5
3
10
4
10
5
2
10
10
7
9
8
7
4
8
8
9
7
8
10
2
8
2
3
2
10
2
2
4

4
5
5
10
10
10
6
4
3
7
7
6
6
5
5
6
6
2
9
8
4
9
3
10
8
9
8
5
2
10
4
8
8
3
4
6
10
4
2
6
3
10
2
8
10

9
6
4
7
3
6
5
10
8
4
7
10
6
6
9
4
6
4
4
8
8
3
2
7
5
3
3
5
8
4
4
3
10
3
9
10
3
7
7
5
7
4
3
9
10

2
6
5
2
4
8
8
6
6
5
4
5
3
7
2
8
10
8
3
2
2
7
3
6
5
5
5
4
7
6
4
3
5
6
8
8
2
3
2
4
7
8
3
6
10

10
3
6
7
2
3
3
6
7
7
2
7
6
3
4
10
9
8
2
8
9
6
4
2
8
6
4
8
10
7
2
5
10
4
7
8
6
7
6
7
4
3
4
5
2

6
10
3
4
7
2
4
7
6
2
3
2
2
8
3
3
8
2
10
9
7
6
5
3
9
3
8
9
5
3
8
10
5
10
2
5
3
4
7
7
5
6
10
9
9

8
10
4
3
9
8
3
4
9
2
8
9
7
8
7
5
8
8
6
10
6
7
2
6
9
10
8
6
2
7
6
2
4
8
5
4
8
7
5
4
5
5
8
7
6

6
3
7
9
2
4
5
4
10
10
2
3
10
3
8
6
8
8
4
6
7
8
4
10
8
3
3
6
10
10
10
2
7
2
7
7
2
6
7
10
9
10
4
6
9

10
2
9
6
4
4
7
6
8
2
6
10
5
6
6
6
10
3
6
2
9
10
6
4
4
7
7
4
5
7
2
2
9
4
8
8
8
3
2
6
7
3
6
6
2

8
9
7
7
5
9
3
9
6
3
9
3
4
4
10
7
2
3
9
8
9
10
5
5
3
10
7
9
8
7
2
4
6
4
4
3
5
6
4
2
2
8
10
8
8

2
8
7
9
5
6
2
4
7
8
10
2
2
6
6
10
9
8
10
6
2
7
5
3
3
8
6
7
10
6
7
8
7
7
6
2
9
6
3
9
8
8
2
7
7

8
4
5
8
3
7
4
3
4
2
10
8
4
8
9
2
2
3
6
9
2
6
5
7
10
7
8
4
6
7
5
6
10
6
7
7
9
7
9
5
10
8
5
9
2

10
5
8
8
10
4
8
3
10
5
7
7
4
9
4
8
8
8
3
3
5
9
2
9
5
9
6
4
5
2
2
2
9
3
5
2
6
8
2
10
9
10
6
4
8

8
6
10
6
6
2
2
6
10
2
5
4
9
7
8
2
5
7
2
10
7
7
4
8
6
4
5
8
2
10
4
8
2
6
5
6
10
6
8
5
2
10
7
3
7

8
6
3
7
10
10
8
6
5
5
6
5
2
2
8
8
5
7
2
9
4
6
10
7
6
6
2
9
5
8
5
4
6
3
4
9
2
8
7
5
2
10
2
4
8

9
5
4
6
4
3
9
4
8
5
2
7
3
3
10
5
6
5
7
6
4
5
4
9
8
10
3
6
6
8
2
8
7
6
10
10
2
2
7
7
5
8
9
5
9

3
2
10
8
10
5
2
4
3
9
8
9
9
10
6
5
2
5
9
3
4
9
6
5
5
4
9
9
2
8
10
6
9
2
10
7
8
8
5
8
2
7
9
9
4

5
9
4
3
2
6
7
8
9
6
9
6
3
5
7
4
7
8
6
5
4
7
5
6
7
8
7
7
3
3
6
2
4
2
8
2
7
5
8
9
5
10
9
2
8

7
9
9
3
6
3
2
5
7
9
10
4
10
10
3
5
5
4
5
2
7
2
8
7
10
10
9
5
6
6
8
7
5
9
10
8
4
4
2
4
8
8
7
6
4

8
2
4
5
5
5
8
3
5
5
10
9
8
8
8
4
7
6
9
3
6
9
2
8
8
10
8
5
7
3
5
5
10
7
4
5
8
3
6
6
2
5
6
9
10

2
4
8
5
4
5
6
2
2
7
10
6
9
7
9
7
4
4
2
6
7
8
10
9
7
6
6
10
5
8
2
3
4
4
3
4
9
7
5
2
6
4
3
6
6

2
3
6
5
10
2
5
9
2
8
4
5
4
9
9
9
8
5
2
4
10
5
6
10
3
7
6
9
6
10
2
4
9
7
4
4
3
8
2
6
7
5
9
6
6

6
7
7
5
2
4
10
10
4
4
7
10
10
10
6
3
2
2
9
3
5
3
7
3
4
9
4
7
5
5
2
3
6
10
8
2
4
2
9
7
4
5
3
6
3

4
10
6
5
6
3
6
7
2
6
7
8
8
8
6
2
5
5
10
8
5
5
4
3
3
3
10
9
5
2
7
5
9
2
4
2
2
4
2
5
7
3
4
5
8

6
2
10
3
2
8
4
4
8
6
8
7
7
5
8
10
10
9
7
4
6
6
9
2
6
4
7
4
2
3
6
5
9
8
10
5
2
4
2
9
7
7
8
6
4

3
6
6
9
3
8
10
5
9
5
10
3
9
8
10
5
2
6
2
9
4
10
10
8
9
8
3
9
2
8
9
8
6
10
3
4
2
9
8
10
3
2
7
6
8

8
7
6
8
3
3
3
8
10
8
9
5
4
2
2
8
6
4
9
5
10
8
3
5
9
8
9
6
2
2
10
4
8
10
8
6
10
2
5
6
10
9
10
3
9

9
7
10
6
9
2
4
4
7
10
7
5
5
8
7
7
3
2
10
7
5
4
4
6
10
4
10
2
6
2
8
2
7
7
5
4
8
8
6
4
5
3
5
5
6

8
5
7
4
3
7
6
4
6
6
7
5
6
4
6
2
5
8
9
8
3
7
7
7
4
6
3
8
2
2
2
10
8
6
3
7
3
8
4
5
7
7
9
8
5

4
6
4
3
3
6
4
6
4
6
9
4
8
2
9
3
10
7
7
3
5
7
3
5
2
6
6
6
4
3
2
8
7
8
4
10
10
8
2
3
4
4
8
9
6

10
6
9
7
2
6
4
6
10
6
7
6
10
10
5
6
6
8
4
8
7
6
6
2
8
4
6
5
9
3
5
5
2
6
4
8
6
7
6
2
3
9
5
9
7

10
2
9
5
2
2
3
9
5
3
5
8
6
7
6
9
8
9
4
2
6
10
9
9
7
2
10
5
2
2
10
10
3
2
4
2
9
3
6
8
10
5
2
7
5

9
9
7
2
5
6
2
7
8
5
6
10
9
6
4
3
10
3
7
6
3
9
3
7
3
4
3
4
9
2
8
10
3
7
2
2
3
8
2
7
10
8
6
6
3

9
10
7
9
3
6
3
10
4
2
6
9
7
8
3
10
2
6
8
6
9
7
8
8
6
4
3
4
9
10
8
7
2
10
8
4
5
2
8
2
9
6
7
9
10

9
4
8
3
3
5
5
5
10
10
7
9
10
3
9
2
9
5
6
5
4
2
6
10
2
10
6
8
8
5
4
4
10
2
10
4
9
5
3
5
7
8
2
7
5

4
4
3
6
5
3
3
10
5
3
6
2
6
5
7
4
5
2
3
8
8
8
5
7
6
10
6
4
9
5
10
7
8
5
8
7
4
5
4
3
4
4
8
3
2

6
7
7
8
4
8
10
6
5
9
6
9
6
5
8
7
8
9
9
6
9
9
2
7
2
9
4
5
5
5
7
2
7
8
6
5
5
7
3
10
4
3
2
8
9

8
5
2
7
8
6
3
2
9
2
10
9
7
9
4
9
6
5
10
6
6
6
2
9
5
10
7
5
3
5
10
3
2
7
3
2
6
10
3
8
4
8
10
3
2

2
3
2
2
2
6
10
9
8
8
3
10
2
9
6
5
10
4
4
10
10
3
4
3
9
9
10
3
3
2
6
9
10
8
4
2
9
7
4
8
2
6
4
5
6

4
6
10
8
7
3
6
8
5
4
7
10
6
2
10
8
8
7
3
8
5
2
5
9
3
9
8
8
9
3
10
7
2
2
9
7
2
8
3
9
4
4
10
2
7

8
9
9
6
9
2
3
8
4
6
3
2
4
2
6
2
9
3
9
10
4
9
10
8
5
2
2
9
6
2
10
4
8
6
10
6
7
2
10
3
3
2
6
10
10

2
2
8
9
4
2
3
4
9
6
2
4
7
7
2
8
7
3
9
2
8
7
9
10
9
8
3
3
9
4
7
4
4
5
3
8
3
4
4
8
2
9
3
5
8

9
6
2
9
3
8
4
10
10
10
5
3
3
7
2
2
9
10
5
5
8
8
9
3
6
8
8
5
5
6
3
6
6
8
10
8
2
5
2
10
7
3
4
7
8

5
8
2
6
10
9
3
5
4
8
3
7
8
7
4
7
4
3
7
10
4
10
9
6
10
9
3
2
3
5
10
2
5
9
6
4
5
8
4
9
9
4
5
4
4

10
7
3
10
2
5
7
7
3
3
2
5
3
10
5
9
5
8
8
3
3
10
6
3
8
10
8
5
9
3
3
4
7
5
7
8
4
2
8
6
9
9
6
9
6

7
4
3
8
5
8
7
3
6
4
8
3
10
9
8
2
4
4
6
5
8
2
8
3
4
8
5
9
6
5
5
9
5
8
10
9
9
6
8
4
9
6
10
10
6

9
9
8
4
7
3
5
10
10
4
5
4
9
6
5
5
6
2
4
9
8
7
4
5
2
2
3
4
5
3
6
6
6
8
9
3
5
3
8
6
8
6
8
7
6

4
5
5
2
6
2
10
8
9
4
7
6
6
5
9
6
7
4
10
4
3
6
3
10
6
10
4
3
10
10
3
9
4
8
3
4
2
10
8
9
9
8
4
6
2

6
2
8
3
5
10
9
10
2
9
7
4
9
7
2
3
3
5
6
3
3
7
3
10
10
5
6
2
5
6
2
3
3
6
9
6
6
9
5
3
4
10
5
4
2

5
10
5
8
2
9
2
8
8
3
7
3
3
10
6
3
7
2
2
5
4
9
4
7
10
4
10
5
8
3
8
6
7
3
8
4
7
8
10
3
2
10
3
4
2

4
4
2
3
2
4
9
5
9
8
3
8
10
5
5
5
7
5
2
5
2
9
6
4
7
3
8
7
8
9
7
3
7
10
4
5
3
7
4
3
8
9
10
10
6

6
4
10
5
8
7
2
8
8
4
6
10
3
5
4
2
3
8
7
8
10
10
7
6
7
3
10
7
4
4
2
3
4
6
2
6
4
6
4
9
3
10
7
4
9

4
7
8
10
5
5
5
4
2
5
2
3
7
8
9
4
2
7
4
3
4
8
8
5
10
8
6
6
4
9
3
3
3
10
8
3
4
4
7
10
3
2
5
8
8

8
3
2
5
5
7
4
3
3
8
8
2
3
2
10
4
7
2
3
3
7
4
6
9
3
3
5
10
7
6
7
8
8
6
3
4
3
8
6
10
5
6
2
10
5

5
3
7
3
6
5
7
7
8
3
10
7
6
2
3
3
6
10
7
10
3
2
9
4
5
9
4
7
2
10
10
4
9
5
6
8
3
8
4
7
3
10
9
7
2

10
5
9
7
4
5
4
3
9
10
4
10
7
4
6
2
6
9
6
3
6
6
6
2
7
2
9
2
5
7
10
10
3
9
8
10
2
2
5
6
6
10
4
7
5

4
6
6
6
6
3
3
8
3
3
7
6
9
4
10
7
8
10
9
10
8
6
8
2
9
9
8
3
6
5
2
5
7
6
3
3
9
4
6
9
5
9
7
9
7

4
10
10
5
5
9
7
2
9
5
9
4
10
7
3
3
4
4
6
8
10
7
3
6
10
3
8
2
5
10
5
4
3
8
4
7
5
5
8
6
10
3
4
3
3

3
6
4
3
8
4
5
6
9
2
2
10
6
8
6
8
3
8
6
10
2
4
4
4
2
8
8
10
5
6
3
10
5
3
3
10
7
4
9
5
6
2
8
2
8

9
6
2
4
4
3
2
3
3
2
9
3
2
9
5
4
6
6
10
8
5
6
3
6
5
9
7
6
8
5
8
6
5
5
3
8
4
4
9
4
9
6
9
6
3

9
6
7
3
4
9
7
5
8
10
10
3
3
9
3
2
8
5
5
10
5
7
2
4
10
7
10
5
9
7
2
3
8
10
7
10
2
6
10
4
9
8
10
7
8

4
3
7
6
6
6
2
3
6
4
6
3
2
10
8
6
8
6
6
4
6
10
8
8
10
3
2
4
3
7
9
5
7
10
3
4
4
5
10
5
7
7
4
3
4

7
4
6
5
5
10
2
4
3
3
2
4
5
9
6
2
6
3
10
10
10
3
8
3
6
5
7
9
2
2
6
5
10
4
5
8
8
8
5
10
2
8
8
2
8

8
7
10
2
6
6
6
5
5
5
3
10
10
3
9
2
2
8
8
5
3
2
5
7
8
5
5
6
8
2
6
9
4
8
6
9
7
9
9
7
8
5
6
7
4

2
7
8
9
4
3
9
5
10
7
9
6
2
2
6
8
4
8
9
8
3
5
6
4
2
3
3
3
6
6
9
6
8
7
9
4
2
2
10
9
4
3
5
9
8

10
6
6
8
8
4
9
9
9
4
6
2
6
2
8
7
8
6
10
8
8
8
8
3
9
7
9
6
6
4
7
4
7
9
7
3
8
10
7
6
5
9
8
6
2

9
10
10
10
10
9
10
8
7
5
6
8
4
3
5
8
7
2
4
3
9
8
3
5
4
10
9
3
9
10
10
7
4
7
3
9
5
5
5
2
9
6
9
7
8

2
6
9
7
6
3
10
5
10
10
9
9
6
6
6
10
5
3
2
9
2
7
8
6
7
9
6
10
6
8
7
5
8
7
8
6
4
8
10
6
2
6
2
10
3

7
2
4
8
8
5
3
6
10
6
2
6
7
8
10
9
10
8
10
7
7
2
7
5
10
8
5
9
3
4
2
3
7
5
2
4
10
9
7
5
7
3
10
8
5

5
5
2
9
6
3
7
4
7
7
6
9
4
6
8
9
2
10
10
6
5
2
8
4
6
10
6
9
4
6
3
7
10
8
8
10
4
2
6
8
8
8
3
2
7

8
6
6
9
4
3
8
4
6
5
5
2
3
4
9
9
8
3
3
7
6
2
3
9
6
9
2
3
4
7
5
9
10
10
5
9
4
2
7
9
8
5
5
2
6

6
8
6
4
3
10
8
6
9
7
6
3
10
6
10
7
3
10
6
9
9
3
3
9
6
4
7
2
10
7
8
8
5
10
4
4
10
9
3
4
10
5
2
2
10

3
2
7
9
10
7
8
7
8
4
9
10
5
5
8
5
8
8
9
9
6
2
2
10
4
5
10
4
6
10
8
2
3
7
8
6
4
9
6
9
9
6
5
5
5

3
3
3
6
8
10
4
10
4
7
10
3
2
10
6
7
8
4
4
3
10
6
7
6
5
2
10
5
9
10
5
10
5
6
6
9
4
2
8
2
10
8
10
6
9

3
4
7
10
8
6
2
2
8
8
8
7
5
7
6
4
8
3
5
9
3
4
5
7
7
10
3
5
7
4
7
7
10
9
2
3
7
10
2
9
6
8
9
5
8

3
8
4
5
9
6
9
9
10
6
3
3
5
8
9
10
7
3
6
7
6
2
8
3
6
2
3
6
7
5
3
9
10
7
4
3
7
7
10
10
10
7
6
5
2

7
10
5
6
6
5
6
9
9
10
6
6
9
7
10
6
8
2
2
7
7
3
9
8
7
8
8
5
6
9
9
4
8
4
3
5
3
3
9
8
4
10
2
2
2

8
7
10
5
6
5
6
5
9
3
4
8
6
2
9
8
8
6
8
2
3
10
3
8
10
7
8
8
5
5
4
4
8
8
3
2
9
7
2
7
7
7
5
5
6

9
6
9
4
5
6
10
3
3
2
8
8
4
9
3
2
2
4
9
3
9
3
3
3
3
10
8
8
3
4
3
4
2
4
3
5
5
9
6
4
5
3
7
8
4

8
4
7
8
4
7
3
10
7
9
9
2
4
7
8
5
2
5
3
3
2
8
10
6
3
3
3
3
2
9
6
9
3
8
9
4
4
4
6
10
9
2
7
2
10

8
5
2
3
2
6
8
5
6
7
7
7
4
3
5
5
2
9
5
7
4
8
6
6
8
2
8
3
4
7
8
5
8
7
10
8
10
10
9
7
5
7
7
9
5

2
5
2
9
3
7
9
9
3
8
4
7
5
4
10
10
6
4
4
7
3
5
5
6
7
7
7
9
9
10
2
6
7
7
2
8
8
2
8
7
4
10
4
4
2

2
8
10
5
4
2
3
3
5
8
10
4
4
10
10
9
9
2
6
6
3
7
5
10
5
8
5
8
3
3
4
6
6
10
2
6
10
10
6
6
8
5
6
10
7

8
5
2
9
9
7
6
4
9
7
6
3
7
10
5
8
2
5
4
8
6
4
6
9
4
4
4
7
6
7
9
6
5
3
5
4
8
4
10
5
7
5
6
4
9

4
6
7
4
9
6
4
4
4
4
8
5
5
3
7
2
2
10
9
8
7
6
7
5
2
4
9
9
6
6
5
7
5
4
4
10
3
4
8
7
5
10
3
2
9

8
2
8
2
5
5
6
6
7
2
6
5
6
3
5
7
7
6
2
10
5
4
10
7
10
2
9
9
9
4
7
2
6
10
9
2
8
5
3
6
10
4
10
4
2

6
7
2
6
3
4
8
6
3
3
9
6
8
10
2
3
8
6
9
4
4
7
9
5
2
9
10
9
4
4
10
6
6
10
2
9
9
5
4
9
9
10
10
5
8

10
10
6
5
6
7
3
10
5
2
8
2
3
4
9
6
9
7
7
3
9
8
4
10
7
8
6
10
7
4
4
10
6
2
4
4
4
3
5
8
9
4
10
9
4

9
5
9
10
7
3
10
2
5
6
4
7
9
8
4
9
5
3
8
5
9
4
8
9
6
6
2
5
3
3
10
8
2
6
6
8
7
3
5
5
3
7
10
3
2

2
9
7
6
9
5
6
9
9
10
8
4
8
8
9
6
6
8
10
3
9
9
5
5
10
9
6
2
7
3
10
9
5
5
10
8
10
5
5
10
5
3
4
8
10

3
2
7
8
6
4
8
2
3
4
6
6
6
3
2
9
6
3
5
6
3
5
9
10
5
2
4
3
10
6
2
10
7
7
7
9
10
3
10
10
8
2
7
4
9

2
6
3
6
10
10
10
9
2
7
4
4
8
8
5
6
8
6
9
10
2
8
2
10
6
4
7
10
8
4
5
4
9
10
8
4
2
6
8
5
6
10
3
9
4

7
9
4
9
8
2
6
9
6
3
8
9
4
8
4
10
5
10
7
9
4
5
9
6
3
10
8
8
9
9
8
5
10
10
9
6
8
9
7
6
4
8
4
10
10

2
5
2
8
9
5
10
4
4
2
4
9
6
4
6
2
3
9
7
6
8
4
3
6
2
9
6
10
7
5
3
10
8
3
5
10
3
10
6
4
8
3
8
9
10

2
3
9
10
5
8
3
6
9
7
7
7
2
5
2
5
8
6
2
9
4
5
10
6
2
8
2
2
7
8
3
8
9
2
6
7
7
8
10
4
5
9
9
6
6

9
9
8
8
5
6
10
3
8
5
6
10
3
9
9
6
7
10
6
8
6
6
4
9
6
7
9
6
8
4
5
6
8
8
10
10
10
9
2
4
2
2
4
2
8

2
9
2
6
8
8
3
10
9
3
2
3
5
6
5
2
7
10
10
6
9
5
2
9
8
3
7
5
4
10
4
8
4
7
10
8
6
3
6
9
9
3
2
2
3

10
2
2
6
10
6
10
4
2
10
4
2
3
3
3
10
8
7
8
10
3
6
4
7
4
10
3
8
6
2
5
2
7
2
3
3
3
9
3
5
6
4
9
6
9

10
7
4
5
3
8
7
10
4
7
10
7
2
3
5
3
3
4
6
6
6
4
10
10
4
9
8
9
6
10
9
3
6
5
10
7
10
9
7
6
2
2
8
8
3

6
4
9
3
4
9
6
5
5
6
7
3
6
8
5
7
5
4
10
10
2
8
2
10
7
10
2
10
7
7
9
7
7
5
4
5
4
7
10
4
10
2
3
4
2

2
6
6
9
9
9
6
3
2
9
8
10
3
6
7
7
7
9
4
5
10
7
2
2
3
5
3
2
9
3
5
6
10
9
9
5
7
10
6
9
6
5
9
5
2

7
7
8
5
6
6
9
2
4
10
5
4
6
10
9
7
4
4
9
3
5
9
5
6
8
5
2
4
6
9
5
8
2
2
9
2
8
7
3
7
2
3
3
10
10

2
10
5
8
9
6
6
5
9
7
9
5
9
7
7
10
4
4
4
6
4
6
8
5
2
6
2
5
5
9
2
4
4
9
2
3
7
8
8
4
8
7
5
6
4

6
3
2
8
3
5
6
9
8
2
5
5
6
5
5
9
5
8
3
8
5
10
8
7
4
7
9
7
2
10
6
3
6
4
2
5
9
9
9
6
7
8
8
5
4

7
10
9
9
4
2
7
5
5
4
8
7
4
7
8
7
10
9
7
7
6
4
6
6
6
8
3
10
5
2
5
2
6
10
5
8
10
3
9
3
8
10
9
3
8

5
5
7
6
4
3
10
9
7
6
6
5
8
8
6
4
8
2
10
3
8
10
8
6
10
2
10
2
5
4
3
2
8
9
5
4
10
4
7
10
6
5
4
10
7

9
8
3
10
2
6
8
10
6
7
3
7
2
7
3
4
8
4
7
9
8
4
7
10
5
6
4
8
2
3
3
8
5
7
7
7
10
5
2
9
6
7
2
10
8

7
5
6
7
6
3
9
9
9
4
7
9
9
9
3
7
6
3
10
4
10
3
6
10
8
4
10
8
4
10
2
4
4
6
10
7
4
9
2
9
3
3
10
6
4

7
7
2
5
8
2
8
10
4
6
2
6
10
9
7
7
6
4
5
8
7
2
10
3
3
7
4
3
6
8
6
10
4
7
2
7
3
3
6
4
2
2
4
6
8

4
7
6
8
4
2
10
8
7
4
9
2
7
10
6
6
7
8
2
4
4
8
8
9
10
6
7
3
8
3
7
7
4
9
10
8
8
7
10
2
7
4
9
5
8

3
9
9
9
8
2
4
5
3
9
2
8
7
2
10
2
6
5
3
3
4
4
3
10
8
2
5
3
8
10
4
5
9
5
8
9
10
5
5
3
6
9
2
5
5

7
4
8
10
4
9
2
3
3
7
3
5
2
3
8
5
6
7
3
5
6
8
6
5
10
5
2
8
8
4
10
9
3
2
8
7
3
3
3
3
5
7
8
9
7

2
4
3
6
10
7
6
10
6
2
8
3
10
10
2
4
9
9
10
2
4
7
5
6
5
3
8
7
2
7
5
8
3
10
2
9
4
5
5
5
10
2
6
7
10

9
8
3
6
6
4
9
5
8
3
4
5
8
7
7
2
10
6
7
6
8
4
7
4
7
6
10
9
4
7
9
8
9
3
2
7
7
8
9
9
4
8
3
10
4

4
6
8
6
9
5
6
5
2
5
5
2
2
10
9
7
10
8
6
10
7
10
5
3
4
8
2
9
3
2
5
7
10
3
8
2
6
9
5
2
2
3
4
8
6

4
7
6
8
6
8
2
7
5
10
5
6
10
7
6
2
3
10
2
6
5
6
10
7
6
10
5
3
10
2
9
2
6
3
5
6
10
10
2
2
4
5
7
6
4

5
10
3
3
8
6
8
4
3
5
10
6
3
7
8
3
9
4
7
10
9
6
8
6
6
3
6
6
10
10
9
4
8
5
3
3
7
10
9
6
3
10
4
6
9

2
7
3
2
10
5
3
7
4
6
6
8
4
5
7
4
9
5
4
4
2
3
10
2
3
4
6
9
8
7
10
8
2
9
2
10
6
10
7
2
9
2
6
5
7

10
7
4
5
6
5
8
7
10
7
2
3
9
7
4
6
5
2
5
4
5
10
3
7
10
10
9
2
3
7
3
3
6
10
3
7
6
2
7
7
7
2
4
10
10

7
6
8
6
4
7
10
9
2
5
4
3
9
8
2
2
8
5
3
4
4
6
5
4
2
3
9
8
4
8
4
3
10
2
6
5
2
3
3
4
4
6
8
7
6

10
8
8
2
7
7
2
8
10
9
2
3
6
6
5
8
7
6
6
10
3
4
8
8
3
7
3
7
5
9
10
5
6
8
5
7
9
7
7
5
7
2
8
6
5

7
10
6
3
7
6
9
6
4
3
10
3
6
2
9
4
8
4
9
2
8
4
3
9
4
10
2
7
5
8
8
10
7
8
6
9
7
4
9
9
3
6
6
9
5

10
4
8
4
7
6
9
8
3
3
9
4
6
10
4
6
3
6
8
2
7
10
9
2
6
4
3
7
9
9
8
3
3
3
2
3
5
7
3
6
3
6
7
5
2

9
4
2
2
8
7
10
9
5
4
2
7
3
6
4
4
9
6
7
8
4
9
6
9
10
4
5
2
3
6
4
9
10
5
6
9
10
4
3
2
10
6
5
9
2

5
8
8
4
7
10
6
6
9
7
2
9
6
4
5
6
10
4
2
4
2
9
5
6
8
4
6
10
3
4
2
4
5
5
10
9
8
4
3
7
10
2
5
7
10

4
6
4
8
2
6
7
4
3
3
3
7
4
7
6
2
4
9
4
10
10
8
3
2
10
6
10
4
7
5
9
7
5
5
4
4
9
7
7
6
5
8
9
5
10

4
9
6
4
3
7
7
10
6
3
2
2
5
6
5
7
3
5
5
9
9
10
7
10
5
7
5
8
3
5
3
10
4
9
6
5
4
2
8
2
7
3
4
4
4

5
10
10
4
2
6
9
3
4
4
7
9
8
4
4
2
10
10
3
10
7
3
6
6
8
6
4
10
9
7
8
3
6
6
6
4
7
9
2
7
2
8
5
6
7

9
4
5
3
8
9
6
4
8
5
7
2
4
2
7
3
5
3
4
6
4
2
4
8
4
8
3
2
7
3
8
6
5
6
6
4
7
8
6
10
9
2
5
10
6

7
10
3
10
6
6
3
4
9
6
7
9
3
3
2
2
8
5
2
7
7
8
4
8
7
10
8
3
8
9
8
6
8
8
2
6
9
6
5
6
9
6
8
7
10

7
2
9
9
7
6
4
9
7
8
2
7
9
3
5
6
6
7
6
7
4
10
3
4
6
9
5
4
10
7
10
7
5
9
2
5
9
3
7
7
8
5
5
3
2

4
6
3
3
9
3
6
3
9
2
2
9
4
2
4
4
9
4
9
10
10
9
4
7
9
5
7
5
2
2
5
2
9
8
4
3
3
6
6
9
5
10
9
10
4

10
10
6
6
3
2
9
10
2
10
10
2
5
6
10
4
9
10
9
3

7
3
3
9
10
9
6
6
9
5
3
10
5
2
2
2
5
7
7
8

5
2
6
9
3
6
6
10
10
7
8
7
6
2
7
2
9
5
8
3

2
8
6
2
8
6
3
5
4
2
3
4
6
7
9
10
3
8
5
9

4
10
9
9
8
2
3
5
6
8
9
6
2
10
4
4
6
9
9
9

HOME

Tin

Anh vn
7
8
8
10
9
4
6
5
9
8

KT106

5
6
9
7
8
6
7
7
5
9

KT108

Nguyn ly k
toan

Xp th

Xp loi

Hc bng

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

KT111

Nguyn ly thng
k kinh t
6
8
10
2
6
10
6
2
3
9
4
5
9
3

im TB

5
9
8
5
7
2
10
9
6
10
2
8
5
10

Tai chinh - Tin t


9
7
6
8
8
2
6
10
10
2
5
7
7
5

3
5
8
4
10
10
8
7
4
6
2
5
7
10
5
4
4
6
6
6
7
5
3
4
8
5
5
7
4
9
4
5
10
7
3
6
6
4
4
9
10
10
5
3
2

9
8
5
10
4
4
10
6
7
2
2
6
2
6
4
6
2
9
2
4
6
2
6
10
3
8
2
4
2
2
10
6
3
8
8
8
8
8
6
9
4
4
8
10
4

10
5
10
6
3
5
3
2
4
9
2
6
8
10
4
4
9
5
7
8
3
5
7
7
3
10
9
5
9
8
10
3
6
2
9
8
4
8
8
5
8
6
8
2
10

9
4
9
6
6
5
4
9
6
2
7
3
4
7
2
3
5
6
4
5
2
6
8
3
3
7
9
4
2
5
3
9
2
4
9
6
2
5
10
7
4
5
8
7
3

10
4
2
4
7
3
5
9
6
9
10
8
8
7
9
2
8
8
2
4
4
7
7
10
2
10
9
3
3
3
3
9
5
10
4
10
9
3
6
10
8
3
9
8
2

7
5
5
2
7
6
8
6
9
8
8
10
2
3
6
2
5
5
2
6
8
6
2
3
4
7
8
6
2
6
4
6
10
3
5
3
3
8
8
6
8
4
8
10
6

4
5
8
10
4
6
4
5
3
5
10
5
2
7
5
6
9
6
3
3
9
6
5
3
10
4
10
8
6
2
8
7
8
3
2
5
5
5
10
6
4
5
2
4
8

7
5
4
8
6
6
3
4
5
3
6
10
4
2
5
9
2
9
5
10
5
10
5
3
4
9
9
6
9
8
6
7
4
2
6
10
4
5
2
6
9
4
3
7
9

3
4
9
10
10
8
3
8
2
2
10
3
4
9
8
6
5
9
3
3
2
7
9
6
2
2
2
6
6
8
4
4
3
3
6
5
10
7
9
6
5
9
5
10
6

9
3
9
5
9
2
8
7
10
9
3
2
5
2
9
2
7
4
7
6
4
3
4
6
10
9
3
9
7
9
5
2
10
5
5
8
7
5
4
2
7
6
5
9
3

5
10
4
5
2
8
4
2
8
10
6
9
10
4
10
5
6
7
7
5
4
2
9
8
5
4
8
2
5
4
4
5
7
9
8
4
6
6
3
4
2
10
5
2
3

4
8
6
10
5
10
6
7
7
7
10
5
6
2
4
2
4
9
2
4
6
9
10
8
8
6
7
6
6
10
9
8
2
9
2
9
9
10
4
3
7
2
2
6
5

2
3
7
3
10
8
6
3
3
10
10
8
9
4
2
6
9
5
9
10
8
4
9
6
8
7
2
7
7
8
5
6
7
2
3
10
3
6
4
6
3
9
8
10
4

5
8
9
9
8
5
9
9
9
6
4
6
9
7
10
8
8
6
9
5
9
2
3
10
9
4
2
4
4
5
5
4
10
3
6
2
2
7
4
7
5
10
9
8
2

10
10
8
3
3
10
10
7
10
4
10
5
3
5
2
5
6
7
7
9
3
9
10
5
6
5
3
10
2
10
10
2
5
2
8
8
8
9
2
6
8
5
4
9
9

8
6
4
7
2
3
9
7
9
3
4
7
5
6
10
10
5
6
10
4
2
3
3
4
2
5
10
6
5
4
6
10
7
7
8
8
2
10
6
10
7
10
7
4
9

4
9
3
3
7
10
9
3
6
3
10
8
8
5
4
10
4
5
5
2
8
8
9
10
5
7
7
7
6
6
2
8
10
6
6
6
10
4
4
8
6
8
9
9
5

3
9
4
4
4
4
7
5
6
10
8
2
10
8
3
3
10
4
10
4
7
8
5
5
7
8
8
10
8
2
2
10
3
10
5
8
6
6
2
9
9
3
7
8
2

5
10
5
9
10
2
3
4
10
6
6
10
3
8
3
2
7
2
5
6
9
9
3
5
6
8
4
5
3
5
8
5
9
6
5
6
7
10
5
9
3
6
4
8
4

7
6
2
10
6
4
3
10
6
2
10
3
4
10
3
8
8
2
2
8
10
5
9
2
4
7
9
5
6
3
9
9
2
6
4
5
4
6
6
4
8
4
10
2
4

2
10
5
3
10
4
6
2
8
5
5
3
2
4
9
5
5
7
5
4
3
2
5
5
4
10
7
8
6
3
3
10
4
10
9
4
9
4
9
2
10
2
10
9
3

9
8
10
8
10
10
3
4
8
6
5
4
6
4
7
10
10
10
3
8
8
4
3
10
2
7
10
10
5
7
10
4
3
9
3
3
8
3
5
10
7
10
4
2
7

4
2
10
6
3
4
3
10
6
10
9
3
10
9
3
8
3
4
9
4
6
6
8
9
4
10
4
2
4
6
7
5
6
8
4
4
2
3
7
5
6
6
8
4
5

9
2
10
2
2
8
6
2
2
5
10
3
9
4
8
3
9
4
7
6
5
3
6
3
10
7
9
10
3
5
5
7
4
3
5
2
10
8
6
8
3
7
4
10
10

2
4
5
10
3
9
4
7
8
4
3
8
5
6
6
10
10
3
3
8
10
9
5
7
5
4
4
3
7
3
2
2
4
4
6
3
3
8
5
8
6
3
4
7
7

9
10
3
4
3
7
4
4
6
5
9
2
2
2
3
5
2
8
2
2
9
9
2
9
9
9
3
6
6
10
10
10
5
9
6
4
5
2
7
5
7
2
8
10
10

9
10
7
7
8
6
4
5
4
7
4
10
2
8
9
6
7
7
2
9
9
3
10
3
8
8
2
4
4
4
3
5
7
5
2
5
5
7
5
3
2
4
4
4
10

9
2
6
7
10
4
8
2
6
8
8
5
3
6
7
3
4
9
5
2
3
6
10
3
9
9
9
4
5
7
2
9
8
2
4
8
10
8
3
6
4
6
5
3
3

6
5
10
4
3
3
9
5
6
10
2
7
5
5
9
4
7
3
7
8
8
10
9
5
6
9
9
2
10
2
10
8
6
5
6
9
5
8
5
6
9
9
3
7
6

4
10
3
2
3
4
8
8
8
2
8
2
2
9
7
6
8
8
2
8
7
10
10
3
4
10
2
4
7
6
3
4
8
9
8
8
9
5
7
10
8
10
7
4
10

9
8
4
5
10
8
3
8
2
8
4
9
7
2
10
2
8
7
8
7
5
4
3
7
3
9
2
10
4
2
9
7
4
10
10
3
9
8
8
9
10
4
4
4
6

6
5
10
2
4
8
7
10
2
6
8
7
4
2
5
5
5
3
8
3
6
3
10
8
10
2
4
5
10
10
9
6
2
3
6
6
6
7
2
8
6
7
8
5
5

2
2
6
6
9
5
3
8
6
4
5
6
8
10
10
9
2
7
7
9
10
3
5
8
3
8
5
6
2
2
9
9
10
7
3
2
2
10
4
3
2
9
9
2
2

10
3
7
3
4
10
8
3
3
10
7
10
7
5
2
2
9
2
6
2
9
4
4
10
6
9
6
3
6
8
6
10
3
7
3
6
8
8
8
6
5
9
6
10
6

7
8
7
3
10
10
3
8
4
8
8
2
9
8
4
9
2
6
4
8
6
2
2
9
6
3
6
5
4
7
7
7
2
7
3
8
9
4
7
5
5
7
5
3
10

8
10
5
10
8
7
5
2
3
2
4
9
4
5
10
7
7
8
2
5
2
4
10
9
2
10
6
9
10
8
7
8
6
8
9
7
8
8
10
9
5
9
7
3
9

7
10
4
6
3
10
3
9
3
2
2
6
7
7
4
10
6
2
5
9
10
8
8
6
6
3
9
7
5
10
7
7
5
7
3
5
5
10
9
9
4
7
6
5
9

8
3
8
7
10
9
6
2
8
7
4
9
7
8
3
3
2
6
5
3
3
9
6
9
10
2
10
10
4
10
7
9
9
3
7
2
3
2
10
4
4
8
8
3
3

4
7
7
10
6
6
6
4
10
7
5
4
3
9
5
5
5
3
6
2
9
9
9
10
3
10
5
2
6
7
2
9
7
7
6
10
2
4
9
2
5
2
3
7
10

7
2
9
5
8
6
4
9
6
8
6
8
3
5
6
6
5
9
4
8
4
4
7
3
6
6
9
2
7
9
4
7
10
4
2
7
2
3
10
9
2
7
2
5
6

4
8
6
2
5
5
9
7
6
9
6
2
5
4
4
2
8
9
8
3
9
2
9
10
4
9
3
8
3
6
2
3
6
10
7
9
3
10
3
5
5
7
2
4
6

7
7
2
4
4
6
9
6
8
4
5
8
8
10
6
7
10
9
10
10
7
4
10
8
5
9
7
4
2
8
6
5
2
9
9
4
7
5
8
4
7
7
8
6
10

2
2
6
3
6
3
6
9
6
10
2
3
4
10
2
4
9
4
9
2
8
9
10
10
4
2
9
2
9
2
8
10
7
6
9
5
10
10
7
6
8
3
6
3
9

5
3
10
2
4
3
8
8
6
8
9
4
4
7
5
3
4
3
2
7
7
3
2
8
2
5
5
9
3
2
3
6
4
4
3
9
8
10
10
10
2
8
5
5
10

4
8
8
2
5
5
7
7
7
8
8
2
5
6
3
2
9
4
5
7
4
3
2
4
4
5
4
4
2
10
3
9
5
10
3
2
6
2
6
6
4
10
10
10
6

10
7
7
8
8
6
4
3
10
5
5
10
7
9
2
3
3
6
9
10
7
6
7
10
4
5
6
5
3
8
5
8
9
7
9
9
5
9
3
5
10
6
10
5
3

3
5
5
7
3
3
9
10
3
9
2
7
4
6
3
7
5
9
4
6
10
8
3
8
7
10
9
9
7
2
6
4
6
9
3
2
6
5
8
9
4
7
2
10
2

7
2
7
4
8
9
7
4
10
6
6
10
9
9
8
9
3
2
3
3
5
7
6
3
2
3
5
9
7
2
6
2
2
6
9
4
3
2
4
3
3
8
4
7
4

6
7
6
6
6
9
8
7
4
8
4
6
6
8
8
2
6
5
8
7
9
6
8
8
10
6
8
7
4
8
10
3
6
6
2
7
4
9
4
5
8
3
9
8
2

6
4
3
9
7
8
5
7
2
2
4
9
3
9
2
10
4
4
7
3
3
2
3
8
5
8
3
4
5
5
6
3
5
8
10
2
6
9
6
2
8
3
5
9
9

5
2
10
9
3
8
10
6
3
8
5
9
8
9
8
5
2
3
5
3
10
5
7
9
8
4
2
7
8
9
10
10
5
8
6
8
2
6
8
10
6
5
4
3
6

10
6
7
10
5
6
3
7
2
2
4
4
10
6
9
4
7
2
9
6
4
4
10
5
8
5
6
3
9
4
2
7
7
6
7
4
6
6
6
10
6
6
3
3
5

3
5
2
6
3
3
9
5
5
4
6
5
2
6
5
8
5
4
9
7
9
3
5
9
7
4
2
5
2
8
2
2
4
6
10
9
2
6
6
5
2
7
3
6
4

8
3
5
7
7
8
3
8
5
3
7
5
6
2
7
9
3
4
5
7
6
8
3
6
4
9
2
9
7
4
10
7
3
8
9
6
10
10
10
10
4
5
8
6
7

8
6
6
5
9
6
3
4
4
3
2
6
6
6
4
2
8
4
10
5
4
10
9
7
3
6
7
8
5
5
2
8
9
4
6
10
3
4
9
9
2
6
5
10
5

3
6
9
4
3
10
4
9
5
9
2
10
10
9
7
3
4
3
8
4
5
9
10
5
7
3
7
7
4
3
9
8
8
8
6
6
2
2
3
10
7
2
7
7
9

9
7
2
2
9
3
10
4
4
8
8
10
4
2
9
9
8
4
6
6
9
2
7
9
9
10
8
7
7
8
7
2
5
8
7
6
2
7
5
3
10
10
7
8
7

5
2
6
3
7
8
10
10
7
4
9
8
10
5
9
5
10
4
4
5
6
3
4
7
3
4
10
8
10
6
6
10
4
9
3
6
10
5
5
10
2
10
10
2
9

2
3
7
6
7
9
6
9
9
3
6
8
5
9
10
7
10
3
10
9
6
2
2
5
5
6
8
10
8
2
6
4
4
3
6
9
2
6
9
4
10
2
6
7
6

7
7
5
10
6
10
4
9
7
6
2
9
2
7
9
3
4
9
3
5
10
10
10
8
6
6
10
5
6
9
7
8
8
3
2
3
5
4
5
9
8
2
2
7
5

6
6
7
8
3
10
2
7
9
8
8
3
10
10
4
5
2
10
6
7
8
6
3
7
10
3
2
5
2
6
7
8
9
2
9
9
2
4
9
8
9
7
10
3
3

10
6
10
10
5
9
6
9
3
7
3
8
3
5
6
3
9
3
2
5
8
6
2
5
10
7
6
4
8
4
7
5
10
6
5
5
8
7
5
10
5
9
5
7
4

2
10
3
7
2
6
3
7
8
10
3
10
7
6
2
10
7
4
10
7
6
9
9
5
2
9
7
9
3
3
7
5
8
10
6
3
6
10
10
6
10
3
3
6
7

6
3
5
4
9
2
5
10
5
4
5
10
7
6
8
10
8
10
5
5
4
4
9
8
8
3
3
6
9
5
5
6
10
10
5
4
3
5
9
10
5
6
7
9
7

2
10
10
4
10
7
4
3
2
3
7
9
6
10
8
3
3
2
10
6
3
8
8
7
9
7
5
7
7
8
7
3
6
4
4
10
7
5
9
3
8
7
4
8
9

4
6
4
10
3
5
3
10
3
2
2
6
6
8
3
10
7
3
6
6
3
5
9
3
9
3
4
2
4
10
9
7
4
5
7
5
6
10
6
3
9
7
4
3
2

5
5
5
2
5
3
6
8
3
10
3
2
2
2
8
4
7
8
4
7
2
5
5
9
9
3
8
3
3
7
4
7
8
6
3
6
2
2
10
10
6
5
4
4
8

6
3
3
2
3
10
10
8
3
2
10
7
2
6
10
9
10
7
7
4
2
8
5
4
5
5
6
2
6
7
4
7
7
2
6
5
4
10
6
2
4
10
9
4
4

3
5
9
9
10
7
2
5
10
7
4
4
2
10
7
9
7
7
3
10
8
10
8
8
2
8
3
4
10
9
10
4
6
10
2
6
6
8
6
4
9
2
8
3
9

8
8
8
10
5
4
6
10
9
5
10
10
5
2
10
10
4
9
3
6
5
7
4
3
7
10
8
7
10
5
4
10
6
7
4
8
5
6
8
8
2
5
8
8
2

8
10
9
7
4
9
6
2
2
9
9
8
5
7
9
7
4
4
4
8
6
8
9
6
3
6
4
6
2
4
10
5
5
4
6
9
7
4
3
10
5
10
7
3
4

5
2
5
4
8
5
6
2
6
6
8
4
7
9
5
5
6
9
8
3
3
3
2
4
9
7
2
6
8
5
2
4
2
5
6
6
10
7
4
4
6
2
2
4
7

4
9
10
7
8
4
4
4
6
5
3
10
4
7
9
7
8
7
10
7
3
9
2
2
2
7
7
8
2
7
7
8
2
8
5
9
7
8
8
5
9
2
9
5
7

10
6
8
2
4
6
9
3
6
4
8
9
5
7
10
7
4
5
6
7
2
9
10
10
9
6
6
3
5
4
10
4
8
7
5
7
10
9
8
2
3
7
3
9
6

4
2
10
4
6
10
7
10
8
4
9
5
8
8
3
2
3
5
9
5
8
9
4
3
4
8
4
2
9
5
6
7
6
9
5
3
7
2
7
8
6
8
3
5
2

7
9
9
7
4
6
5
10
5
10
10
10
4
3
6
4
10
2
7
7
3
8
4
3
8
2
10
7
10
10
3
9
10
10
9
9
9
6
7
8
10
7
6
5
3

6
10
3
10
4
7
6
6
9
6
7
10
9
8
7
5
9
6
5
7
10
4
6
6
3
8
10
9
9
8
4
10
2
7
4
5
7
7
7
4
4
3
3
6
9

10
8
7
6
6
7
5
4
9
4
5
10
10
5
9
8
10
8
3
5
10
2
3
3
4
9
9
2
9
8
5
3
6
2
2
8
2
3
4
9
6
4
8
3
6

2
3
2
9
10
9
3
8
10
2
8
9
2
5
2
6
2
2
4
9
7
6
10
6
5
2
7
7
4
8
2
2
10
5
3
3
2
7
6
10
5
8
9
8
6

10
5
9
5
9
9
5
6
7
7
5
6
3
5
2
5
2
9
10
5
9
4
5
2
4
2
8
8
7
4
10
2
9
8
9
6
8
9
7
3
2
4
2
3
8

8
3
6
6
9
9
5
3
3
3
3
6
6
7
7
2
3
6
9
10
9
2
8
4
8
4
10
4
3
3
6
8
5
9
3
3
6
5
3
2
9
4
6
8
10

8
2
10
4
7
8
5
7
4
10
8
9
9
10
5
3
4
9
5
2
7
8
2
5
9
5
10
3
2
5
10
6
7
2
7
4
2
10
6
10
6
8
2
2
8

6
9
7
7
4
2
5
7
2
10
3
4
7
7
2
2
5
8
6
7
4
9
6
4
7
5
3
4
8
5
7
6
6
8
7
7
10
6
3
4
3
9
4
9
3

7
2
10
9
9
5
7
8
10
4
5
2
10
5
4
5
5
4
3
7
10
4
4
6
2
7
9
6
5
2
4
9
4
6
3
2
4
3
7
8
3
10
9
9
8

7
10
6
7
8
10
8
7
9
3
2
9
6
5
10
2
9
3
2
5
8
5
10
10
4
8
9
5
4
8
8
9
3
5
6
8
9
10
6
8
6
6
8
10
3

6
6
5
4
6
9
10
7
2
3
7
8
8
9
6
9
8
4
6
9
4
8
9
8
9
6
2
5
8
10
4
8
9
4
5
10
8
5
4
5
3
2
10
5
10

3
3
8
6
6
4
3
5
7
9
2
6
9
7
5
3
2
9
10
6
9
7
2
7
8
6
5
10
3
2
5
3
8
3
7
3
9
6
10
4
4
6
6
9
2

10
8
2
9
9
3
4
5
5
5
5
4
4
9
3
3
4
9
5
2
4
10
7
3
6
6
7
3
9
10
5
2
7
6
3
7
3
2
3
10
3
9
8
9
5

5
4
4
4
10
3
2
2
4
5
4
9
2
2
8
2
3
10
5
3
7
2
4
10
8
3
9
7
9
9
4
4
10
10
7
6
3
7
5
3
9
4
6
4
7

3
6
5
6
10
3
8
10
8
3
6
2
6
2
3
2
9
8
7
8
3
2
9
4
2
6
7
6
6
3
10
2
7
9
5
6
4
10
5
4
7
9
5
8
4

2
5
2
2
9
7
9
10
3
8
9
7
7
8
6
3
7
7
9
9
3
10
4
2
2
10
9
2
4
6
9
9
6
3
7
6
6
2
3
9
6
5
10
3
10

3
9
9
3
7
3
4
6
2
7
6
8
8
3
9
9
3
3
4
8
3
9
2
10
9
10
9
7
2
3
8
8
3
5
3
3
3
4
9
7
8
7
10
4
9

7
5
5
8
10
6
3
5
8
5
8
6
7
3
9
6
9
9
9
2
6
2
10
6
3
8
8
6
5
3
9
10
9
10
6
10
8
9
10
4
10
8
10
10
8

8
9
2
9
10
10
3
3
9
6
8
9
9
4
9
10
4
8
6
2
3
2
6
6
9
8
8
5
9
4
3
10
2
3
7
5
4
10
7
10
2
6
6
10
7

2
5
7
4
9
3
7
2
10
3
9
6
6
7
3
8
7
7
5
5
5
9
3
9
7
7
6
8
10
7
10
4
8
9
9
7
6
10
5
3
9
7
6
7
7

3
9
4
9
10
8
6
2
6
10
8
10
7
3
7
10
8
9
8
3
5
3
4
4
3
8
8
9
9
5
6
5
8
5
5
9
8
6
10
2
8
10
4
4
2

2
4
5
9
4
10
3
4
3
8
3
5
2
10
2
3
7
10
8
2
9
9
3
10
6
4
10
6
8
9
9
7
5
2
2
2
2
9
8
8
10
8
7
10
10

5
6
9
4
2
4
3
7
4
7
9
4
3
3
2
5
8
5
4
6
10
10
6
7
5
2
5
8
10
4
3
2
4
6
3
8
5
3
3
3
3
7
5
5
6

3
8
9
10
5
7
9
9
5
8
9
9
6
8
10
6
6
8
9
8
9
4
6
5
6
5
3
8
2
5
8
7
4
8
7
7
3
3
10
2
5
5
10
5
3

2
6
9
6
3
9
2
9
4
10
4
3
4
8
8
7
3
3
9
7
5
2
10
6
8
8
5
5
9
6
6
5
6
4
2
2
3
3
9
3
8
4
8
4
6

3
7
5
3
3
5
9
10
6
2
8
3
4
9
3
3
10
4
4
2
10
10
4
2
7
3
2
7
3
4
7
5
10
9
3
3
7
7
9
8
4
3
3
7
2

9
10
7
6
7
3
5
2
7
5
3
6
7
7
2
6
8
4
9
5
3
4
8
7
7
10
4
3
7
10
9
8
4
5
3
5
5
6
5
4
2
7
7
10
8

2
8
6
9
4
6
7
9
9
4
6
3
3
7
5
7
3
7
6
5
5
3
2
9
5
3
9
10
4
9
10
3
4
8
5
3
8
9
3
8
8
10
10
4
9

9
7
3
6
5
5
9
7
6
9
6
4
9
10
9
2
9
4
4
6
10
4
2
5
7
3
2
4
4
5
8
9
7
3
9
9
6
2
8
3
10
8
7
8
3

3
4
6
5
9
7
6
9
2
7
7
8
8
5
4
8
3
9
6
8
9
10
6
4
3
4
2
9
7
4
10
10
8
8
10
5
4
8
9
8
6
6
10
5
5

6
4
10
8
5
7
10
4
10
3
7
4
10
9
9
10
2
3
7
9
4
2
6
8
8
2
4
8
9
4
6
3
10
10
7
6
9
9
5
3
8
3
8
6
3

9
6
5
5
2
7
2
6
9
5
3
8
8
2
5
8
6
8
7
3
9
9
5
7
5
3
9
2
6
2
8
5
5
10
7
7
5
5
9
3
5
5
2
6
8

5
9
4
6
7
10
10
2
3
9
5
8
10
4
5
3
5
6
3
9
3
8
2
6
6
8
2
9
5
7
8
10
7
2
9
9
3
4
3
8
8
10
7
2
8

10
6
7
7
5
4
2
2
3
2
6
7
2
7
10
9
4
8
9
5
2
10
10
3
7
2
7
8
10
5
4
9
9
10
7
10
9
9
2
4
7
3
7
8
2

3
9
3
3
8
4
5
5
5
6
10
6
4
5
7
9
8
2
2
5
6
3
2
7
2
5
2
7
5
10
7
8
2
9
10
7
4
5
7
6
6
4
7
4
4

4
10
6
8
8
6
5
2
2
9
2
2
8
8
8
2
4
4
3
7
5
10
9
7
4
2
2
10
6
6
4
6
6
4
2
7
4
7
5
6
2
2
3
4
3

8
5
6
3
5
4
10
2
6
8
6
2
5
3
6
6
9
6
4
5
7
7
10
3
4
9
6
9
10
7
10
5
5
10
4
8
7
5
2
5
2
10
2
3
8

10
4
4
10
7
6
4
2
4
10
9
6
6
3
4
2
5
8
8
2
4
6
3
4
2
6
4
7
7
10
5
4
10
3
8
6
6
4
3
6
3
2
9
3
8

3
2
2
8
7
10
8
4
8
6
7
7
4
9
3
8
9
10
7
10
7
3
5
3
9
9
4
10
10
7
4
3
8
8
2
3
2
2
10
10
5
8
7
6
7

7
6
3
2
10
6
10
2
6
4
10
4
4
5
3
3
4
10
7
4
8
3
8
7
4
10
2
9
8
7
9
6
2
5
2
2
2
10
10
4
7
5
9
9
6

7
9
6
10
5
3
2
8
5
3
2
4
5
9
10
9
9
6
6
10
9
9
10
7
7
7
3
4
9
8
2
7
3
7
9
2
4
4
5
6
9
4
9
8
4

5
7
3
8
7
7
4
10
7
4
10
9
2
2
8
2
6
8
6
9
2
5
8
9
6
2
2
9
3
10
3
2
8
3
9
8
7
6
2
6
9
3
5
10
6

3
6
9
4
8
7
3
6
10
2
10
2
3
8
3
5
8
4
7
2
6
9
8
4
4
9
6
2
3
3
3
8
6
7
5
6
7
8
9
10
3
2
9
7
10

10
3
4
5
3
6
10
6
3
2
2
10
7
2
10
10
2
5
10
5
7
4
3
3
6
6
8
3
9
8
8
8
8
3
10
4
9
4
4
8
7
3
9
5
7

7
6
6
3
4
10
10
3
3
4
8
2
9
4
5
5
2
10
8
7
3
10
2
9
9
10
5
6
10
5
7
9
9
10
5
10
10
9
5
2
3
7
3
7
10

8
8
8
6
2
7
10
6
2
5
3
9
10
4
9
7
8
8
9
6
2
5
10
10
9
8
5
9
9
8
7
6
4
10
2
9
5
9
3
6
8
7
3
6
2

10
8
7
9
7
8
2
9
6
10
10
6
3
8
4
4
8
7
7
8
10
4
6
7
7
5
3
6
4
7
6
5
9
6
5
10
6
8
10
5
6
2
5
6
3

10
8
10
4
3
8
5
3
10
10
9
9
3
8
2
10
10
6
9
2
5
7
3
5
9
6
4
8
8
9
6
6
8
4
2
3
8
5
10
10
3
8
7
2
7

9
4
10
2
8
8
9
4
4
9
2
9
5
3
5
10
8
8
5
7
3
6
4
6
5
6
8
9
6
10
6
4
8
4
2
8
4
6
8
10
3
9
3
9
7

7
9
9
8
9
2
8
2
8
8
4
9
7
2
8
2
8
5
3
3
6
5
10
7
9
10
7
8
6
7
5
3
9
7
3
9
3
10
7
3
2
6
5
6
9

8
2
9
3
7
6
5
8
6
9
2
9
4
4
6
4
4
4
4
9
5
3
5
7
4
8
10
4
4
6
8
2
6
6
2
6
10
5
2
10
9
3
4
6
8

10
9
4
5
3
3
6
8
3
8
10
6
10
4
8
8
8
8
3
8
8
3
7
8
4
10
8
8
9
9
8
8
5
10
7
6
3
4
8
7
9
4
2
10
6

5
4
4
5
3
4
3
9
8
6
5
8
10
8
6
7
3
5
2
8
7
2
3
5
6
3
8
8
6
5
5
4
10
5
5
7
9
9
10
8
3
9
7
4
5

2
6
10
6
4
5
2
6
10
7
2
3
9
6
4
7
5
3
2
7
7
9
4
4
10
3
2
2
9
2
5
3
9
3
6
4
4
2
9
10
2
4
6
8
3

5
2
8
5
2
3
6
4
2
2
10
2
4
7
2
9
3
9
7
10
4
6
7
10
8
10
8
9
8
8
4
6
4
2
5
5
8
3
4
10
2
3
9
4
6

8
8
4
8
2
9
2
8
10
3
10
6
5
5
9
2
9
2
5
4
3
10
3
6
8
5
5
8
5
7
7
3
8
8
6
5
7
4
5
4
5
8
8
4
5

10
9
7
7
2
4
4
10
6
9
8
9
2
8
3
3
10
3
10
2
7
7
5
10
8
6
3
9
9
5
6
6
4
2
7
2
7
2
9
10
2
9
7
5
10

5
4
3
4
7
8
2
3
5
9
8
3
4
3
9
9
7
6
2
3
6
10
7
4
10
7
4
7
5
8
7
6
3
2
7
9
4
2
4
3
2
7
6
7
10

7
8
3
9
7
2
3
10
8
9
2
6
3
8
5
2
7
10
8
6
5
2
5
4
8
3
2
3
4
9
7
3
7
2
7
4
8
6
10
3
3
3
10
8
10

10
2
8
10
6
9
3
4
10
10
10
2
9
9
4
7
6
10
6
7
10
8
9
2
5
3
9
3
3
6
9
7
6
6
9
4
8
3
10
7
5
10
7
2
6

10
9
3
7
2
3
8
10
6
4
10
3
4
5
6
8
3
8
10
2
4
5
10
4
5
7
4
4
10
3
4
7
5
4
7
4
6
6
3
2
10
6
8
6
9

6
9
3
7
7
2
4
5
6
5
10
10
9
5
2
8
4
6
8
10
6
10
10
10
10
9
9
2
2
9
9
10
2
10
10
3
2
2
8
6
10
6
6
7
5

3
10
10
8
3
4
5
5
6
3
2
7
7
6
10
5
10
8
5
2
2
3
10
2
9
8
8
7
7
4
9
8
4
10
9
9
5
3
2
4
10
10
6
9
7

7
4
4
3
7
10
6
3
5
9
9
9
5
7
10
7
9
8
9
4
2
6
5
6
6
5
5
9
6
6
5
2
10
6
3
10
3
4
7
6
8
9
5
10
5

9
9
6
6
4
10
5
4
6
5
5
4
10
9
10
3
2
9
6
4
10
4
8
2
2
5
6
2
5
2
10
9
6
7
3
10
10
6
3
7
3
3
2
6
5

7
8
7
6
3
10
5
8
5
3
4
5
6
2
4
2
4
5
4
9
4
4
7
3
5
10
2
7
6
6
5
7
9
10
4
4
10
8
6
5
5
10
5
5
2

10
2
5
4
3
2
3
6
4
9
8
3
8
8
10
2
9
10
4
2
3
6
4
4
5
5
5
5
8
9
3
3
2
5
8
2
3
6
8
5
9
8
10
7
10

4
8
7
4
10
8
7
8
4
8
8
2
8
7
4
2
3
3
2
5
4
8
10
2
6
5
6
8
2
8
3
10
8
3
5
5
8
4
8
7
5
3
4
2
6

6
2
7
4
3
10
8
8
6
7
6
6
7
3
8
6
10
10
8
4
3
7
5
8
2
4
4
8
10
3
5
4
5
8
4
6
10
2
9
8
9
6
8
6
5

9
5
5
3
4
6
9
3
7
3
8
2
7
5
6
10
10
3
3
3
5
4
4
10
10
7
8
8
2
8
6
7
2
6
8
4
3
9
5
4
2
7
4
4
2

8
8
6
3
5
8
6
10
10
9
3
7
2
3
6
4
3
5
5
7
9
7
5
6
2
8
5
8
3
7
4
2
10
9
6
9
10
2
2
3
9
3
5
10
7

4
10
10
2
5
3
6
10
4
4
7
9
4
7
7
9
6
4
10
6
10
9
6
3
2
7
7
3
3
10
2
2
4
9
9
7
8
9
2
7
10
4
5
4
6

9
2
7
3
2
2
6
7
8
4
4
4
3
10
6
2
5
6
8
6
3
2
7
6
7
8
7
3
3
9
7
4
5
10
6
2
5
7
6
8
7
2
5
10
4

6
6
3
7
3
4
7
4
3
7
9
2
7
6
5
6
5
8
2
3
8
2
4
2
2
10
2
10
6
9
5
2
7
7
6
6
7
7
10
5
4
7
9
5
6

10
9
6
5
3
6
4
3
2
6
10
6
3
8
8
7
3
4
4
7
2
6
10
5
4
5
7
4
8
9
10
3
6
7
7
2
5
9
6
5
6
2
4
9
4

4
8
4
9
3
9
7
5
10
9
6
5
5
7
9
2
4
8
5
2
5
5
10
4
7
9
5
2
2
3
4
5
9
3
10
10
2
10
9
8
4
5
10
9
3

8
7
2
6
3
6
6
8
8
4
10
8
9
6
8
9
9
2
10
10
2
3
7
8
10
5
3
4
6
4
9
6
9
8
2
9
6
7
10
6
5
6
10
10
3

6
8
2
5
8
4
10
5
9
7
10
6
7
5
5
10
7
10
8
8
2
3
8
9
3
8
2
4
4
5
6
5
5
7
7
9
6
8
7
4
8
2
5
2
7

4
2
8
8
6
3
7
9
10
4
5
3
10
8
7
4
3
6
7
8
10
9
3
3
3
10
4
10
7
5
3
3
10
8
2
4
10
9
8
7
4
2
3
10
8

4
9
5
10
10
7
8
9
5
6
8
2
8
8
2
8
4
6
5
9
3
5
2
6
4
7
10
4
9
7
3
10
9
10
9
7
10
4
7
8
2
10
5
2
3

8
3
8
8
7
3
4
5
9
5
8
9
3
7
9
3
5
3
8
4
7
10
10
3
8
5
8
9
10
8
6
3
2
5
9
7
4
6
6
5
6
8
6
5
6

6
6
9
4
9
9
8
8
7
6
2
5
3
4
2
8
7
6
2
8
5
6
9
7
8
10
3
8
8
3
8
6
10
9
4
4
8
6
3
4
9
6
4
2
8

2
7
9
5
4
10
10
9
8
8
10
3
9
5
5
10
9
7
10
8
8
9
4
2
6
9
2
10
5
5
9
10
7
7
5
8
6
2
5
8
8
3
9
9
8

3
2
3
7
8
7
6
6
10
10
2
4
9
7
9
5
8
3
7
8
4
8
2
2
4
5
7
9
8
3
4
10
3
8
6
8
3
8
6
7
4
7
2
6
9

9
6
2
5
7
2
4
6
3
10
4
2
2
6
10
3
5
7
7
5
6
6
10
9
3
5
9
9
8
3
4
2
4
7
6
2
4
4
10
5
8
8
3
5
7

3
9
3
8
2
2
6
2
6
4
6
10
3
6
9
7
7
4
9
4
10
9
9
6
6
7
2
7
3
4
3
7
9
5
10
7
10
5
4
5
8
5
8
8
5

10
2
7
6
8
10
6
4
9
3
10
5
3
9
7
6
4
7
5
5
6
2
10
6
6
2
8
7
6
4
4
5
6
5
2
7
3
9
7
10
2
4
9
5
10

7
8
2
10
8
7
10
8
6
8
7
4
8
4
6
6
10
9
8
10

7
7
8
7
5
6
2
9
9
10
5
2
9
4
6
2
9
3
4
7

3
4
8
2
10
9
4
10
2
6
10
3
4
3
2
4
7
5
5
10

S i n thoi
(090)-425-7115
(090)-425-7116
(090)-425-7117
(090)-425-7118
(090)-425-7119
(090)-425-7120
(090)-425-7121
(090)-425-7122
(090)-425-7115
(090)-425-7124

menu

MUC TIU
S dung ia chi tng i
S dung ia chi tuyt ti
S dung ia chi ban tuyt i

C11
C25
I7

Bai tp thach thc nha

B40

S lng n
34
29
26
38
16
39
16
25
47
44
26
31

gia
8,000
13,000
11,000
17,000
4,000
2,000
6,000
17,000
14,000
5,000
19,000
10,000

Thanh tin

n gia
10,000
S lng Thanh tin
34
29
26
38
16
39
16
25
47
44
26
31
BANG CHIT KHU DOANH THU (BAI TP V NHA)
Mt hang
n gia
100
S lng
tinh chit
khu

Loai I
10,000
0%

Loai II
12,000
1%

Loai III
15,000
2%

S lng
tinh chit
khu

200
300

0%
0%

2%
10%

5%
10%

Loai I
Loai II
Loai III
10,000
12,000
15,000
Thanh tin
Loai I
Loai II
Loai III

n gia
S lng
34
29
26
38
16
39
16
25
47
44
26
31

Loai hang
Loai I
Loai I

S lng
34
29

n gia

Thanh tin
trc chit
khu

Thanh tin
sau chit
khu

?
?

?
?

?
?

Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai
Loai

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III

26
38
16
39
16
25
47
44
26
31
26
38
16
39
16

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Vous aimerez peut-être aussi