Vous êtes sur la page 1sur 8

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II

Fazy rozwoju sztuki:


- faza geometryczna,
- faza naturalistyczna.
Odkrycie Altamiry ok. 1895, pniej kongres architektoniczny. Zasada rytmicznoci,
czyli zasada w oparciu o elementy naturalistyczne. Prba pokazania pikna. Prba
wyjanienia z punktu wyjanienia antropologicznego i religioznawczego. David Louis
Williams, jako pierwsze interpretacje religioznawcze zaklinanie rzeczywistoci,
powodzenie na polowaniu jest skorelowane z konkretnym dziaaniem: namalowaniem
upolowanego zwierzcia elementy magii sympatycznej.
Elementy osadnictwa. Zmiana formy religijnoci. Symbol a wiat widzialny. J.M.
Chauvet! ^^ Venus z Laussel, z Wilendorfu i z Petrcovic. Kurosi i Kory; hieratyzm w sztuce
romaskiej. Kandinsky i Malewicz, wspczesna geometryzacja odnoszenie si do wiata
zmysowego, Malewicz artysta mistyk. Przedstawiciele neoplastycyzmu: De Stijl.
Scjentystyczna droga u neoplastykw, co u konstruktywistw si nie sprawdza. Wtki
metafizyki. Jak namalowa rzeczywisto, ktrej nasze zmysy nie dowiadczyy.
Suprematyzm, supremacja czystego uczucia. Kanon Witruwiusza, na przeomie tysicleci.
Mimesis w sztuce
W teorii mimesis, najoglniej rzecz biorc, mona oglda z perspektywy takiego
pojcia jak klasycyzm. Czym jest klasycyzm? To zachowanie rwnowagi mimesis i kanonu.
Kanon to kodyfikacja proporcji, ksztatu, barw, jak wic naley tworzy przedstawienia.
Poliklet, Lizyp i Witruwiusz. Najstarszy modu czyli Polikleta to 1:8. Lizypa kanon to 1:9,
natomiast Witruwiusza to 1:10. Te kanony stosowano nie tylko do wygldu czowieka. Pilne
studiowanie tego co si widzi. Istnieje rwnowaga midzy zastosowaniem mimesis a
kanonem: np. hierarchia tego, e oczy s najwaniejsze i kolor czerwony jest bardzo wany,
ale oczy nie mog by czerwone, bo studium z natury na to nie pozwala.
Skd wywodzi si idea mimesis? Mianowicie od Sokratesa idea refleksji i odbicia.
Dla Platona istniaa tylko jedna prawdziwa rzeczywisto, czyli odbicie
rzeczywistoci, to odbicie wiata idei. To co ma bliej do wiata idei jest lepsze, jest czym co
jest bardziej cenne, np.: st jako idea, st w sali i st jako st namalowany. Stolarz
bezporednio odwoywa si do idei, za malarz odwouje si do rzebiarza. Jeszcze jeden
rodzaj stou, st naszkicowany: bdcy karykatur stou chociaby. Ten st jest lepszy, ktry
lepiej naladuje. Naley naladowa zewntrzny wygld rzeczy. Dla Arystotelesa istniej
rzeczy jednostkowe. Forma jest uniwersalna, za materia jest odpowiedzialna za
ujednostkowienie, zatem forma i materia jest istot rzeczy. Platon to radykalne mimesis.
Platon dopuszcza karykatur. Arystoteles to konieczna dokadno (?). Enthasis ()
zgrubienie. Metopy sceny z rnych mitw. Pojawienie si spirytualizmu.
07.04.14r.
Estetyka ekspresjonistyczna bya znajd sobie.
Autonomia sztuki odcicie sztuki od przedmiotowoci przestanie byciem mimesis,
wic odejcie od mimesis do ekspresji. Pojcie formy i estetyzm. Musi posiada form, by
by sztuk, a estetyzm ma by czym, co ma si podoba nie ma by jak autoterapi.
Sztuka powinna dawa przyjemno.
Filozofia Kanta przyczynia si do rozwinicia formalistycznej definicji sztuki.
Forma filozoficzna co oglnego, co dotyczy wszystkiego a forma artystyczna
jest ona indywidualna, bo przysuguje unikatowemu dzieu.
Pojcie forma jest dosy lubianym pojciem. Wiele znacze formy tutaj jaki gociu.
Forma artystyczna bya rozumiana jak co zostao pokazane, uksztatowane, natomiast
tre oznaczaa to co zostao zakomunikowane.

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II


Clive Bell sportretowany przez drugiego formalist Freya zwizani z grup
Bloomsberry. Ta sama forma moe przedstawia t sam tre.
Forma jako ukad elementw, pewnej kompozycji. Adaptacja rozumienia forma w
odniesieniu do dzie abstrakcyjnych.
Lepiej jak si nie zna treci, wtedy nic nie zakca odbioru formy artystycznej Bell i
Frey. Gwne pojcie przez nich uywane: forma znaczca jedynym nonikiem znaczenia
staje si forma. Dyskursywno treci. Semantyka zostaje przesunita ze sfery
dyskursywnoci do sfery emocjonalnoci (?). Ani Bell ani Frey nie walczyli z treci. Treci
mona ignorowa, mona nie zwraca na nie uwagi, treci s po prostu nieistotne. Statki w
porcie jeden ze synniejszych obrazw + autoportret samego Freya. Celem sztuki staje si
przeycie estetyczne.
Formalici opracowywali swoje dziea o dziea malarskie, jak i inne dziedziny sztuki.
Do formalistw dochodzi take E.Honslick jego analizy dotyczyy muzyki forma
w muzyce. Gwn zasad jest wystpienie przeciwno treciom w muzyce: czyli uczuciom.
Definiuje muzyk jako ukad dwikw, na ktre mamy reagowa w sposb estetyczny.
Witkacy: czysta forma. Treci dla Witkacego to s tzw. bebechy ycia.
Deformacja rzeczywistoci sam Witkacy twierdzi, e bebechy ycia s potrzebne by
mc odebra czyst form. Uczucie metafizyczne to kolejna klasyfikacja dotyczce prb
estetyzacji sztuki bycie blisko czystej formy (metafizyczne drenie odkry tajemnic
istnienia). Dua domieszka ekspresjonizmu.
Kandynsky gwnym elementem i celem odbioru obrazu powinno by przeycie
estetyczne.
Jakie s zalety t. formalistycznych?
- mona opisa kad sztuk, np. naskaln, redniowieczn etc.,
- uniwersalno i ponadczasowo,
- sztuka jest wartociowa sama w sobie,
Jakie s wady t. formalistycznych?
- koncepcje eskapistyczne sztuka rezygnuje z pewnych elementw, ktre mog
oddziaywa na ycie, wcale go nie pokazujc poza wiatem sztuki przestaje by
uniwersalistyczna.
Sztuka Wielkiej Awangardy kontynuuje ona analiz formaln w sposb
praktyczny.
Malewicz wyraziciel sztuki formalistycznej, gdzie dotka on czego nieznanego,
niewidzialnego wiata, ktry ma charakter symboliczny.
Supremacja czystego uczucia suprematyd.
Stra przednia, ktra odnajduje zupenie nowe kierunki sztuki.
Teoretyk konstruktywizmu Andrzejek Turo Turowski.
Awangardy historyczne to awangardy XX wieku tj. Wielka Awangarda i
Neoawangarda. Koncepcje permanentnej awangardy kadej epoce byli tacy ludzie, ktrzy
byli awadgard dla swojej epoki.
Wielka Awangarda rozwijaa si w sposb twrczy, rozwijaa si do lat 30. Pniej
siado.
Neoawangarda koniec lat 60. Wielka Awangarda eksperymentuje z form skala
tego jest niezwykle dua, bo ociera si o kad dziedzin sztuki 1907 Panny z Avignon.
Rilke Malta. Proust W poszukiwaniu utraconego czasu.
Bunt przeciwko sztuce tradycyjnej to najwaniejszy postulat Marinetti nawoywa do
tego by spali muzea, czyli sztuk buruazyjn futuryci chcieli zasypywa pewne podziay.

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II


Awangardyci rozprawili si z koncepcj geniusza, m.in. dlatego e to byo zjawisko
grupowe zerwanie z kultem indywidualizmu. faszyzm woski, nazizm niemiecki i
bolszewizm te systemy dyy do kolektywizacji. DOBR WIKSZOCI.
Wsplnota artystw dziaajca pod wsplnym szyldem towarzysko, cele i
wiadomo przemian historycznych, ktre dotyczyy take sztuki, tego e powinna zmieni
oblicze. Kierunek a zjawisko kierunek jest tworzony przez konkretn grup ludzi, za
zjawisko artystyczne nie jest okrelone przez grup, osoby, miejsce wystpowania. Kategoria
styli jest bezradna, gdy mwi si o kierunku. Formalne okrelanie jest konieczne by mc co
zakwalifikowa. Wincelmann ju o tym pado.
Kierunek artystyczny Wielka Awangarda eksperyment formalny.
Zjawisko artystyczne Neoawangarda eksperyment intelektualny.
Jzyk wizualny prba pokazania skadni tego jzyka przykad obrazu Malewicza
Supermatyzm.
Telefon. Ilustracja do poematu Majakowskigo 1923, Aleksander Rodczenko.
Rumanori Russolo Luigi.
11.04.14 r.
W romantyzmie pojawiay si elementy ekspresji, e wiat si rozpada, uhistorycznia i
staje si przypadkowy. Dowiadczanie mierci Boga Nietzsche. Sytuacja czowieka bya
jeszcze bardziej skomplikowana, im bardziej technika bya rozwinita wizao si to z
niemoliwoci ogarnicia.
Rnice midzy formalizmem, a podejciem formalistycznym Awangardy.
Awangarda zachowuje pojcie formy i po czci estetyzm, ale trzeba powiedzie, e
rezygnuje z autonomii sztuki. Istnieje tutaj dostrzegalna, coraz silniejsza wi, pomidzy
yciem a mierci. Dziaania futurystw realne dziaanie sztuki, sztuka moe mie wpyw
na ycie. Bdny jest obraz, ktry mwi nam o niewinnoci awangardy, awangarda jest cile
zwizana z politycznymi zmianami. Awangardy nie mona rozumie w oderwaniu od tych
zmian. Konstruktywici komunizm. Dziaanie na zmian obrazu czowieka w wiecie. Nie
mona powiedzie, eby dziaania Awangardy byy w peni konsekwentne. Rwnoczenie,
rwnolegle, szo takie mylenie, ktre dotyczyo prby wyjcia poza histori. Awangardyci
zaczli si postrzega jako ci, ktrzy s uprzywilejowani i maj predyspozycj, by mc
stworzy uniwersalny jzyk ch wyjcia poza histori. Jest to zwizane z pewn szersz
koncepcj. Jest to idea, ktry zamyka si w worku modernizm. Pojcie utopijnoci jest tu
konieczne, bo kade wyjcie poza histori jest wyjciem realizowania utopii.
1933 r., Hitler ogasza program sztuki wynaturzonej idea sztuki pastwowej
Bauhaus. Moment przejcia do zrealizowanej utopii.
1935 proklamowanie sztuki socrealistycznej, podwaajc warto sztuk
konstruktywistycznej.
Zakwestionowanie autonomii sztuki.
Przekraczanie granicy medium: Dick Higgins intermedia mamy z nimi do
czynienia wtedy, gdy rodki dwch rnych mediw s zaangaowane w projekt.
Wielka Awangarda jest monomedialna.
Gyga Wiertow zerwanie z tradycyjnym, dobrze ustalonym, w formie praktyki, zasad
tworzenia filmw. Dojcie do uniwersalnego jzyka filmu.
Akompaniator taper.
Cinematic orchestra czy te Peter Greenway. Do Fortepianu Jane Campion.

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II


14.04.14 r.
Gyga Wiertow stwarza rwnie co w rodzaju dziennika.
Rodczenko konstruktywizm sowiecki. Kompozycja opierajca si na liniach
diagonalnych rytm schodw.
Problem linii poziomej, pionowej, analiza kolorw.
Eksperyment spoeczny.
Chirico Gorio. Dziaanie intuicyjne.
Neoawangarda.
Postulat sztuki. Sztuka daje przyjemno, w sztuce siatkwkowej. Paradygmat
intelektualny. Nowy problem siatka pojciowa. Jakie pojcia stosowa, zamiast tych, ktre
zostay zakwestionowane.
Tumor u Curta Schwittersa. Idea recyklingu. 1955 pojcie intermedia Dick
Higgins. Odrzucenie autonomicznoci sztuk. Ruch fluxus ruch, w ktrym czy si dziaania
artystyczne z dziaaniami codziennymi.
Przekraczanie granicy medium intermedialno. Muzyka Cagea pusta partytura na
fortepian. Wczenie przypadku do sztuki jako elementu strukturalnego eaching. Lata 50.
koncerty, ktre byy rwnoczenie. Symultaniczna akcja, ktra dzieje si rwnoczenie na
scenie i po scenie. Fortepian preparowany.
05.05.14 r.
Gerard Levinson 9.05.14 r. sala Ingardena.
POSTMODERNIZM:
Lyotard Zatarg problem jzyka. Kady posuguje si nieprzetumaczalnym
idiomem. Jzyk kata i jzyk ofiary Nie ma przeoenia nie da si przeoy tego dyskursu.
Co to oznacza przeoy jeden dyskurs na drugi? To oznacza stworzenie metadyskurs
wyrok sdu. Nie ma cigu dalszego tej torii. Pokazuje jedynie, e jest jaki problem. Tutaj nei
dochodzi si do twierdze konkluzywnych.
Nie naley traci z pola widzenia pozostaych kontekstw: prawda ley tam, gdzie
ley wadza, skoczya si era wielkich narracji.
Sama estetyka Lyotarda: na pocztku w ogle nie interesowa si sztuk.
Zorganizowa wystaw pod tytuem immaterialia tematem byo wprowadzenie nowych
mediw do sztuki. Problem nowych mediw dotyczy braku obecnoci fizycznej, to obecno
bodcw fizycznych. rdem nie bya adna forma materialna. Ta wystawa wprowadza nas
w nowe sposoby istnienia, jak twierdzi Lyotard. Odczucie zwiedzajcych wystaw to
niepokj, brak oparcia. Nie ma adnych rozwiza, poddajemy jedynie jaki problem.
Wraz z epok nowych mediw i nowych wraliwoci, koczy si epoka linearnoci.
Edmund Burke estetyka wzniosoci Lyotarda nawizuje do idei I. Kanta
(dowiadczanie sztuki pikno harmonia, dowiadczanie natury wznioso niepokj,
ambiwalencja) KANT relacje rozumu i wyobrani wadza rozumu i wadza wyobrani.
Pikno pojawia si tam, gdzie rozum potrafi sobie wyobrazi pojcie. Wznioso jest takim
uczuciem z jednej strony przyjemnym, a z drugiej mniej przyjemnym.
A. Berleant! odczucia dysharmonijne.
Problem relacji pojcia. Malewicz prba przedstawienia czego co jest
nieprzedstawiane.
Kiedy pomidzy dyskursami znajdzie si wyobrania to wtedy mona prbowa
przej z jednego dyskursu do drugiego. Rozum powoduje powstanie metatezy. Estetyka
oporu.

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II


Jestemy wstanie sign po to odrzucone. Nie operujemy naocznoci zmysow w
stosunku do poj, ktrymi si posugujemy.
Jacques Derrida.
Christopher Norris Derrida przeciw postmodernizmowi.
Differance rnie rnica (difference). Problematyka znaku. Logocentryzm:
semiologia De Sausser i semiotyka s .
Zdiagnozowanie rzeczywistoci tu i teraz interdyscyplinarny, wystpowali
przeciwko podziaowi fakultetw. Problemy choroby, problemy przemocy. Sugestie wyboru.
Pojcie rni pojcie dekonstrukcji. Dekonstrukcji podlega tekst. Jestemy wstanie
dekonstruowa wszystko, bo fizyczno jest utekstowiona. Dekonstruuje si po to by zmieni
racjonalno. Sam Derrida nie wyrzeka si kategorii rozumu. Jego krytyka dotyczy ksztatu
rozumu. Pojawia si u Derridy uznanie, e nadrzdny jest jzyk mwiony od pisanego.
Ecriture pisanie oznacza dekonstruowanie. Sposb pisania o rnych tekstach: apofatyczny
czyli czym to nie jest. Dekonstrukcja nie jest metod, chocia w jej ramach powstaj pewne
techniki i pewne reguy to oznacza, e mona je powtarza. Dekonstrukcja nie jest metod,
bo dekonstrukcji nie mona si nauczy. Interpretacja hermeneutyczna jest poszukiwaniem
gbi, wic dekonstrukcja nie jest badaniem hermeneutycznym. Dekonstrukcja nie uznaje
jednego sensu. Sensy s rozproszone. Dekonstrukcja pozostaje na etapie rozproszonych
sensw.
INTERPRETACJA hermeneutyczna:
Einheit Cielheit Allhait (takie wielo w jednoci) dekonstrukcja Derridy
pozostaje na poziomie Vielheit tu jest rozproszenie, a nie jak u Lyotarda.
Strukturalizm: Nie ma sytuacji zewntrz, jest tylko co wewntrz. Ksika nie jest
przykadem tekstu, tylko odwoaniem do innego tekstu. W tej filozofii nie ma desygnatw.
Sam szlachetny Derrida odrzuca zarzut, e dekonstrukcja jest racjonalna albo
irracjonalna bo dekonstrukcja zajmuje si miejscu, gdzie nie ma opozycji. Chytre strategie:
partner ustali reguy. Stosowanie podwjnej gry. Samokompromitacja rozumu ma si odby
wanie poprzez wykorzystanie regu. Prawda to nie jest prawda, lecz czyja arbitralna
decyzja. Na czym opieraj si ostateczne prby czyjego mylenia.
Aktualno a potencjalno Arystotelesa. Podwjno tekstu. Pierwszy tekst jest
tekstem jawnym. Jawny tekst jest dostpny wszystkim dostpnym interpretacj przy
zastosowaniu prawd logiki dwuwartociowej. Tekst ukryty istnieje, e on jednak jest w
lekkim przesuniciu. eby mc wyzwoli si ze starych regu potrzebne jest rozlunienie
starych struktur. Gdy uywamy tradycyjnych narzdzi racjonalnych, to tak naprawd
dochodzimy do nie wiem. Sama sytuacja rnicowania jest pierwotniejsza, rnica zawsze
zachodzi pomidzy dwoma czonami. Rnicowanie jest pierwotniejsze od dwch czonw.
Rne jest warunkiem wszelkich rnic i pojciowoci
Odchodzi od kategorii jednoci. Pluralizm jest pojmowany jak u Lyotarda: odchodzi
od linearnoci.
Wieloznaczno, rozmikczanie. Nie posiadamy jzyka, w ktrym linearno jest
zakodowana.
Gilles Deleuze i Felix Guattari fasz jest zwykle odrzucany. Rozum zawsze co
wybiera. Zawsze zostaje jaki lad. Kiedy s tosame z sob. Widzialno, kopia idei. Idea
sama w sobie jest oryginaem. Propozycja: chc mylenia bez punktu odniesienia. Kopia bez
oryginau, kopia, ktra nie ma swojego oryginau. Rnica jest przesuniciem. Zawsze
istnieje zrnicowanie midzy nimi. Kapitalizm, schizofrenia, antyedyp atwo mona
okreli pewne rda. Problem psychoanalizy. Kolonia czyli kolonizacja tak okrelany
jest Edyp, bo nie kieruje swego chcenia na dziaanie schizo wolny od trjkta rodzinnego
nie jest zwarty, jest rozproszony.

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II


12.05.14 r.
Rozum transwersalny Wolfgang Welsch.
Metafora nomadyzmu, wasanie si kt to wymyli, ja nie wiem.
Problematyka kolekcjonerstwa rozum transwersalny zbiera takie dowiadczenia.
Richard Rorti rak trzuski. Linguistic turn. Po tym zaczy si mnoy inne zwroty
a wic zmiany paradygmatw. Wszelka refleksja filozoficzna wychodzi od analizy jzyka.
Zmienia jednak pogldy: Filozofia zwierciada: odejcie od uprawiania filozofii analitycznej.
Jacques Derrida, Martin Heidegger i Ludwik Wittgenstein, Dewey.
Antyfundacjonalizm nie istnieje co takiego jak esencja, nie istnieje co takiego jak
aksjomaty pierwsze. Zawsze s potrzebne jakie zaoenia by zbudowa jaki system. Derrida
broni si przed rozstrzygniciami filozoficznymi.
Rorti staje si neopragmatystk nie tylko obejmuje ono postmodernizujcych
pragmatystw, a take ludzi z amerykaskiego pragmatyzmu (mwi si o nich jako o ludziach
uprawiajcych postanalitczn filozofi). Filozofia przez mae f. Filozofia
fundamentalistyczna prawda, istota, poznanie, wiedza. Filozofia przez mae f to filozofia
zabawowa, ktra uprawia gry intertekstualne. Nieodpowiedzialny sposb uprawiania filozofii.
Tym, czym si zajmuje ta filozofia to gra myli, gra wyobrani spirit of playfullness.
Materia do przekonywania kogo do czego to drugie oblicze antyfundamentalizm. Czy
jest to potrzeba zabawy, potrzeba wrcenia do dziecistwa. Z filozofi zostaje porwnana
literatura, gdzie literatura miaa duo bardziej uprzywilejowan pozycj. Literatura miaa
zawsze bardziej realny wpyw na funkcjonowanie ycia codziennego. Filozofia jako sposb
pisania. Pojawia si pewien idea, moe wic mie rys fundamentalistyczny idea szczcia
w ramach wsplnoty.
Imi ry
Dedukcja! Abdukcja! czym rni si jedno od drugiego: a pociga b w dedukcji,
ktra jest rozumowaniem pewnym znamy a, nie znamy b, gdzie z a wyprowadzamy b.
Abdukcja tworzy cig hipotez, ktre maj okreli a, gdy mamy b.
Systemu offline jako systemy logiczne s tym miejscem, gdzie dedukcja si
sprawdza. Przy empirii mona uywa abdukcji, bo dedukcja traci na znaczeniu. Happy
guessing blefowanie i koniec kropka.
Charles Sanders Pierce!
Zajmuje si semiotyk powyszego naukowca.
Istnieje duo interpretacji, ale nie wszystkie interpretacje s dozwolone.
Literatura ulega wyczerpaniu.
Izhaak Hassan i Lesbi Fiedler. Suzann Sontag Przeciw interpretacji.
- Moja ukochana Scarlett!
- Oh, Red, jeste taki dzielny!
- Czem to?
- Ach, ju nie wane! Scarlett poprawia swj kapelusz udajc, e jej przeszkadza
prace soce. Red rzuci jej zaskoczone spojrzenie:
- Jak to? C moe ci wicej obchodzi ni moja obecno?
- Czy przywioze co z Parya? sodki umiech przebieg przez jej twarz.
Zamrugaa zalotnie.
- Ech moja kochana, prna Scarlett. Nigdy si nie zmienisz dziewczcy miech
odbi si po szerokim holu biegnc wzdu cian przyozdobionych arrasami i wspinajc si po
marmurowych schodach.

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II


- Oh, Red. Przecie za to mnie kochasz, nie oburzaj si, bo si obra TO BE
CONTINIUED.
19.05.14 r.
Imi Ry.
Arogancja rozumu.
Labirynt klasyczny: Abstrakcyjnym modelem domylania si jest labirynt. Mamy
jednak trzy typy labiryntu. Jednym jest grecki; to labirynt Tezeusza. W takim labiryncie nie
mona si zgubi. Idzie si w nim do rodka, a potem od rodka do wyjcia. Dlatego w rodku
czeka Minotaur, w przeciwnym wypadku historia pozbawiona byaby smaku, stanowiaby
zwyk przechadzk. Przeraenie bierze si z faktu, e czowiek nie wie, dokd dotrze i co
uczyni Minotaur. Lecz jeli rozwikasz labirynt klasyczny, zobaczysz, e masz w rkach ni,
ni Ariadny. Labirynt klasyczny jest sam w sobie nici Ariadny.
Labirynt manierystyczny: Nastpnie mamy labirynt manierystyczny. Kiedy go
rozwikasz, spostrzeesz, e masz w rkach jakby drzewo, struktur z rozgazieniami, ktre
czsto kocz si lepo. Jest tylko jedno wyjcie, ale moesz na nie nie trafi. Ni Ariadny
potrzebna ci jest, eby si nie zgubi. Ten labirynt jest modelem trial-and-error process.
Labirynt jako sie: Wreszcie mamy sie, czyli labirynt, ktry Deleuze i Guattari
nazywaj kczem. Tutaj kada droga moe si skrzyowa z dowoln inn. Nie ma rodka,
nie ma peryferii, nie ma wyjcia, poniewa kcze jest potencjalnie nieskoczone. Przestrze
domysw jest przestrzeni o strukturze kcza. Labirynt w mojej bibliotece jest labiryntem
manierystycznym, ale wiat, w ktrym Wilhelm, jak to sam spostrzega, yje, ma struktur
kcza albo te mona mu tak struktur nada, cho nigdy nie uda si osign tego do
koca. labirynt kcze.
redniowieczna wizja bya bardzo tutaj pluralistyczna.
Teoria znaku de Saussure.
Problem denotacji tracimy kontakt z rzeczywistoci.
Cztery cechy Imienia Ry
1. przemieszanie dyskursw,
2. pluralizm punktw widzenia,
3. zudno moliwych absolutnych punktw,
4. elitarno i egalitarno,
5. intertekstualno.
26.05.14 r.
Minoru Yamasaki WTC i osiedla Pruitt-Igoe!
Peter Greenway Brzuch Architekta. ZADANIE!
09.06.14 r.
Robert Venturi Uczc si od Las Vegas. Sparafrazowa jedn z gwnych zasad
Louisa Vandersloe less is more less is bore.
Pny modernizm architektura jest pojedynczo kodowana. Idea budynku organizmu.
Rem. Koolchaas, Zaha Hadid, Jh. Johnson, P. Eisenman, B. Tschum.
Estetyka technologiczna, estetyka konstruktywistyczna.

Estetyka 2013/2014 rok, semestr II


Gehry Frank Ginger i kto tam.
Coop HimmmelBlau Ufa Palasts.
13.06.14 r.
Deprywacja na poziomie zmysowym. Definicja Tatarkiewicza. Odtworzenie
rzeczywistoci i ksztat form i wyraenie (intencja) przez oraz zachwyca, wzrusza (dziaanie).
Sztuka jako dramatyzacja Shusterman jest to definicja uyteczna, czyli stosuje
przeycie estetyczne. Somaestetyka.
Sztuka jako dowiadczenie (1935) John Dewey, am. pragmatyzm. Element
somatycznoci, czyli uwzgldnienie cielesnoci.
Shusterman bieguny: naturalizm intensywno dowiadczenia skupienie si na
przeyciu.
- naturalizm tam, gdzie jest czowiek, tam pojawia si sztuka. Czego brakuje
naturalizmowi? Naturalizm nie uwzgldnia samego rozwoju pojcia, nie ma instytucji temu
powiconych.
- historyzm czy na wschodzie, w Azji powstaa sztuka? Nie, nie ma tam tego, bo nie
wyksztaciy one poj, ktre mona byoby skonfrontowa z pojciami Zachodnimi.
Jak udaje mu si pogodzi te naturalizm i historyzm: naturalizm poddaje intensywno
dowiadczenia a historyzm da ram spoecznych.
Podstawowe znaczenia dramatyzacji: : a) wystawia co na scenie, ujmowa co w
ramy sztuki teatralnej, b) oddaje intensywno - sztuka pokazuje intensywno, ktra nie jest
obecna w innych dziedzinach ycia. adnego z tych aspektw nie naley radykalizowa.
Opakowaniowe definicje sztuki wg Shusterman, takimi s wanie te def.
Tatarkiewicza. Ta definicja nie wymaga od nas
PYTANIA:
1. estetyka ekspresjonistyczna.
2. 3 cechy mimesis w renesansie.
3. Definicja sztuki wg Weitza.
4. metafora rozumu transwersalnego
5. pojcie sztuk jako sztuk piknych.
6. Postrzeganie postmodernizmu przez tych dwoch, co si nie zgadzali z momentem
pocztkowym postmodernizmu.
7. 2 typu labiryntw w Imi Ry.
8. 3 cechy architektury postmodernistycznej.
1. Formalizm
2. jak postrzegano sztuk w staroytnoci
3. Estetyka wg tatarkiewicza
4. Mimesis w ujciu arystotekesa i platona
5. rnica w postrzeganiu postmodernizmu - lyotard i jencks
6. metafora kcza
7. czy racjonalny porzdek w imieniu rozy zosta zachowany, dwa argumenty
8. 3 cechy architektury modernistycznej