Vous êtes sur la page 1sur 37

MIEJSKIE GIMNAZJUM SPORTOWE

W ZESPOLE SZK SPORTOWYCH


IM. JZEFA JAWORSKIEGO
W ALEKSANDROWIE DZKIM

SPIS TRECI

1. Kontrakt przedmiotowy .3
2. Narzdzia i czas pomiaru....4
3. Oglne kryteria oceniania z matematyki w gimnazjum......5
4. Wymagania dla klasy pierwszej......7
5. Wymagania dla klasy drugiej.17
6. Wymagania dla klasy trzeciej23
7. Zasady oceniania uczniw ze specyficznymi trudnociami w nauce34

KONTRAKT PRZEDMIOTOWY
1. Prace klasowe s obowizkowe.
2. Prace klasowe przeprowadzone na koniec kadego dziau s zapowiadane tydzie
wczeniej. Nauczyciel okrela ich zakres.
3.

Kad prac klasow mona poprawi, dobrowolnie, tylko jeden raz. Termin poprawy
musi by ustalony nie wczeniej ni w tydzie po pracy klasowej.

4. Jeeli ucze opuci prac klasow z przyczyn losowych, powinien j napisa w terminie
nie przekraczajcym 2 tygodnie od powrotu do szkoy.
5. Krtkie sprawdziany (15-20 min) zwane kartkwkami, nie s zapowiadane, nie podlegaj
poprawie, s obowizkowe. Maksymalnie z tego typu prac mona uzyska ocen bardzo
dobr.
6. Na koniec semestru nie przewiduje si sprawdzianu zaliczeniowego.
7. Ucze ma prawo zgoszenia nieprzygotowania do trzech lekcji. Za kade nastpne
nieprzygotownie ucze otrzymuje ocen niedostateczn w rubryce "prace domowe"
8. Niezgoszenie braku pracy domowej ucze dostaje ocen niedostateczn.
9. Ocenie podlega aktywno na lekcji
-

trzy plusy - ocena bardzo dobra

trzy minusy - ocena niedostateczna

NARZDZIA I CZAS POMIARU


Pomiar osigni uczniw odbywa si za pomoc nastpujcych narzdzi:
1. Prace klasowe na koniec kadego dziau z podrcznika
2. Sprawdziany (kartkwki)
3. Odpowiedzi ustne
Kryteria oceny ustnej
-

zawarto rzeczowa

argumentacja - uzasadnienie

stosowanie jzyka matematycznego

4. Prace domowe
5. Praca w grupach
6. Kryteria oceniania testw diagnostycznych, prac klasowych i kartkwek s zgodne z
kryteriami zawartymi w Wewntrzszkolnym Systemie Oceniania;
100% - 90% - bardzo dobry
89% - 75% - dobry
74% - 55% - dostateczny
54% - 40% - dopuszczajcy
39% - 0% - niedostateczny
Ponadto ocen celujc otrzymuje ucze, ktry wykona zadania w minimum 90% oraz
wykona zadanie dodatkowe.

OGLNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI


Ocen celujc 6 otrzymuje ucze, ktry:

Posiada wiadomoci i umiejtnoci znacznie wykraczajce poza program nauczania

Potrafi operowa pojciami matematycznymi wykraczajcymi poza zakres programu

Potrafi stosowa wiadomoci w sytuacjach nietypowych (problemowych)

Operuje twierdzeniami i je dowodzi

Potrafi oryginalnie, nie szablonowo rozwizywa zadania nie tylko z obowizujcego


programu

Stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych

Osiga sukcesy w konkursach pozaszkolnych

Ocen bardzo dobr 5 otrzymuje ucze, ktry:

W penym zakresie opanowa wiadomoci i umiejtnoci programowe

Umie klasyfikowa pojcia (definicje i twierdzenia)

Uzasadnia twierdzenia w nieskomplikowanych przypadkach

Stosuje uoglnienia i analogie do formuowanych hipotez

Umie analizowa i doskonali swoje rozwizania

Wykonuje dokadne konstrukcje i prawidowe rysunki do zada geometrycznych


zgodne z zasadami rysunku technicznego

Stosuje algorytmy w nieszablonowych rozwizaniach, uoglnia przypadki

Wykazuje du samodzielno i potrafi bez pomocy nauczyciela korzysta


z rnych rde wiedzy

Ocen dobr 4 otrzymuje ucze, ktry:

Opanowa w duym zakresie wiadomoci i umiejtnoci okrelone programem

Potrafi formuowa twierdzenia proste i odwrotne, definicje i zapisuje je

Potrafi przeprowadzi proste wnioskowania

Analizuje tre zadania, ukada plan rozwizania i samodzielnie rozwizuje typowe


zadania

Potrafi sprawdzi wyniki po ich otrzymaniu i zastosowaniu w zadaniu

Wykonuje dokadne konstrukcje geometryczne

Ocen dostateczn 3 otrzymuje ucze, ktry:

Opanowa w podstawowym zakresie wiadomoci

Potrafi odczyta definicje zapisane za pomoc symboli matematycznych

Potrafi stosowa twierdzenia w typowych zadaniach (przykadach)

Potrafi poda przykad potwierdzajcy prawdziwo twierdzenia

Potrafi naladowa podane rozwizania w analogicznych przykadach

Wykonuje proste rysunki i dokadne oznaczenia

Ocen dopuszczajc 2 otrzymuje ucze, ktry:

Ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomoci i umiejtnoci okrelonych


zakresem materiau

Potrafi poda przykady podstawowych poj matematycznych, zna ich nazwy

Intuicyjnie rozumie twierdzenia i pojcia matematyczne, zna ich nazwy, potrafi


wskaza zaoenie i tez

Zna symbole matematyczne

Potrafi wskaza dane i szukane w zadaniu

Wykonuje rysunki do zada z oznaczeniami

Odczytuje dane z prostych rysunkw, diagramw i tabel

WYMAGANIA DLA KLASY PIERWSZEJ


Dzia programowy I: UAMKI ZWYKE I DZIESITNE
Ocena dopuszczajca

Sprowadzi uamki do wsplnego mianownika proste przykady

Wykonuje proste dziaania na uamkach zwykych i dziesitnych

Zna kolejno wykonywania dziaa

Zamieni uamek zwyky na dziesitny

Wykona dziaania sposobem pisemnym na uamkach dziesitnych

Ocena dostateczna

Sprowadzi uamki do najmniejszego wsplnego mianownika

Doda i odejmie uamki zwyke (w tym mieszane)

Pomnoy wicej ni dwa uamki zwyke

Ocena dobra

Obliczy uamek danej liczby

Oblicza liczb na podstawie jej uamka

Porwnuje uamek zwyky z dziesitnym

Ocena bardzo dobra

Porzdkuje zbiory liczb zawierajce uamki zwyke

Porzdkuje zbiory liczb zawierajce uamki zwyke i dziesitne

Rozwizuje zadania tekstowe z zastosowaniem oblicze na uamkach

Rozwizuje zadania zoone lub problemowa zadania tekstowe

Ocena celujca

Porwna uamki w postaci potgi uamka

Zbuduje kwadrat magiczny z zastosowaniem uamkw zwykych i dziesitnych

Wykonuje dziaania na potgach

Oblicza wyraenie zawierajce uamek wielopitrowy

Dzia programowy II: PROCENTY


Ocena dopuszczajca

Zna pojcie procentu


8

Zapisze uamek o mianowniku 100, 25, 4 w postaci procentu

Zacieniuje wskazany procent figury (25%, 50%)

Zna regu obliczania procentu danej liczby

Obliczy procent danej liczby w prostym przypadku

Ocena dostateczna

Zamienia niektre uamki na procenty

Zamienia procenty na liczby proste przypadki

Zacieniuje wskazany procent figury (25%, 50%, 75%, 20%)

Oblicza procent danej wielkoci

Zna regu obliczania liczby na podstawie danego jej procentu

Zna zasad obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Ocena dobra

Zamieni kad liczb na procenty

Zamieni kady procent na liczb

Zacieniuje dowolny procent figury

Rozwizuje typowe zadania z treci dotyczce obliczania procentu danej liczby

Oblicza jakim procentem jednej wielkoci jest druga wielko

Ocena bardzo dobra

Stosuje regu obliczania procentu danej wielkoci, obliczania liczby z danego jej
procentu, obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba w zadaniach o
podwyszonym stopniu trudnoci

Stosuje w sytuacjach praktycznych wzr na kapitalizacje odsetek

Ocena celujca

Zdobyte wiadomoci stosuje w praktyce np. potrafi efektywnie oszacowa


oprocentowanie w rnych bankach

Swobodnie stosuje pojcia promila w zadaniach praktycznych

Stosuje w sytuacjach praktycznych wzr na procent skadany

Dzia programowy III: LICZBY WYMIERNE


Ocena dopuszczajca

Wie co to jest liczba ujemna. Zaznacza na osi liczby cakowite.

Znajduje liczb przeciwn do danej

Porwnuje dwie liczby cakowite

Wykonuje dziaania w zbiorze liczb cakowitych

Zapisuje iloczyn jednakowych czynnikw w postaci potgi

Oblicza prosty pierwiastek II i III stopnia

Ocena dostateczna

Zaznacza na osi liczby wymierne

Oblicza warto bezwzgldn liczb wymiernych

Porwnuje uamki o rnych mianownikach

Zna kolejno wykonywania dziaa

Oblicza proste potgi o wykadniku naturalnym

Oblicza prosty pierwiastek II i III stopnia

Ocena dobra

Porwnuje liczby wymierne

Dodaje i odejmuje liczby wymierne

Rozwizuje proste zadania tekstowe

Szuka przyblie z nadmiarem i niedomiarem

Rozwizuje proste nierwnoci z wartoci bezwzgldn

Szuka przyblie z nadmiarem i niedomiarem

Ocena bardzo dobra

Oblicza wartoci wyrae arytmetycznych o podwyszonym stopniu trudnoci z


cznym wykorzystaniem wszystkich dziaa matematycznych i procentowych

Rozwizuje zadania tekstowe, ktre sprowadzaj si do obliczenia wyraenia


arytmetycznego

Ocena celujca

Rozwizuje problemowe zadania

Rozwizuje rwnania i nierwnoci z wartoci bezwzgldn

Dzia programowy IV: WYRAENIA ALGEBRAICZNE


Ocena dopuszczajca

10

Wskazuje zmienne w wyraeniu algebraicznym

Zapisuje iloczyn algebraiczny

Zapisuje sum algebraiczn z podanych jednomianw

Wskazuje wspczynnik jednomianu

Wybiera jednomiany podobne

Redukuje wyrazy podobne

Ocena dostateczna

Zapisuje proste wyraenie algebraiczne

Redukuje wyrazy podobne o wspczynnikach wymiernych

Oblicza warto wyraenia algebraicznego

Dodaje i odejmuje sumy algebraiczne

Mnoy sum przez liczb

Ocena dobra

Zapisuje i nazywa wyraenia

Mnoy sum przez liczb wymiern

Wycza wsplny czynnik przed nawias

Oblicza warto liczbow wyraenia

Rozwizuje proste zadanie tekstowe prowadzce do uoenia prostego wyraenia

Ocena bardzo dobra

Przeksztaca wyraenie ze wzgldu na podan zmienn

Rozwizuje zadania tekstowe zwizane z przeksztacaniem wzorw np. z fizyki,


chemii

Ocena celujca

Buduje wyraenia algebraiczne bdce uoglnieniem pewnego cyklu np. czynnoci

Dzia programowy V: RWNANIA I NIERWNOCI


Ocena dopuszczajca

Poda przykady rwna

Sprawdzi czy liczba cakowita jest pierwiastkiem rwnania

Wskae liczb o lie wiksz (mniejsz) oraz ile razy wiksz (mniejsz)

11

Rozwie proste zadanie tekstowe na porwnanie rnicowe lub ilorazowe o treci


praktycznej

Wskae kilka liczb speniajcych dan nierwno

Rozumie znaczenie znakw >, < , >=, <=, =

Rozwizuje proste rwnanie i nierwno

Sprawdzi poprawno proporcji

Zna ogln posta wielkoci wprost proporcjonalnych

Wypeni tabelk zmiennoci wielkoci wprost proporcjonalnych

Ocena dostateczna

Sprawdzi czy dana liczba wymierna jest pierwiastkiem rwnania

Rozwie rwnanie zawierajce nawiasy

Sprawdzi czy dana liczba wymierna jest pierwiastkiem nierwnoci

Rozwie nierwno zawierajce nawiasy

Zna definicje proporcji i pojcia z ni zwizane

Rozwie proste rwnanie w postaci proporcji

Wskae wielkoci wprost i odwrotnie proporcjonalne

Ocena dobra

Rozwie zoone rwnanie i nierwno

Przeksztaca wzory z rnych dyscyplin naukowych

Zna etapy rozwizywania zadania tekstowego

Rozwie proste zadanie tekstowe

Ocena bardzo dobra

Rozwie rwnanie typu y^2=a

Analizuje i rozwizuje zadania zoone

Podejmuje rozwizywanie problemw

Ocena celujca

Rozwizuje rwnanie np. kwadratowe czy z dwiema niewiadomymi

Rozwizuje zadania - problemy

Dzia programowy VI: FUNKCJE


Ocena dopuszczajca
12

Odczytuje i zaznacza punkty w ukadzie wsprzdnych

Wskazuje graf ilustrujcy funkcj

Oblicza warto funkcji dla argumentu

Wskazuje rysunek prawidowo ilustrujcy wykres funkcji y=ax

Rysuje wykres y=ax

Sprawdza, czy punkt naley do prostej o rwnaniu y=ax

Ocena dostateczna

Rysuje punkt o danych wsprzdnych

Zna pojcia funkcja, argument, przeciwdziedzina, zbir wartoci funkcji, dziedzina


funkcji

Przestawia funkcj rnymi sposobami

Wykonuje wykres funkcji rnymi sposobami

Zna wasnoci funkcji y=ax

Ocena dobra

Oblicza pola figur o wierzchokach w danych punkach

Zauwaa wasnoci punktw z danej wiartki

Wykonuje wykresy funkcji okrelonej na rnych zbiorach

Okrela dziedzin funkcji

Podaje wzr funkcji okrelonej tabelk

Ocena bardzo dobra

Opisuje funkcj okrelon sownie

Ocena celujca

Wykonuje wykres funkcji z wartoci bezwzgldn

Dzia programowy VII: ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ


Ocena dopuszczajca

Zbiera dane ze wskazanych rde

Segreguje gotowe dane

Zapisuje dane w postaci tabeli lub wykresu supkowego

Odczytuje dane z tabel i wykresw

Ocena dostateczna
13

Zbiera samodzielnie dane

Odpowie na proste pytania zwizane z analiz danych

Ocena dobra

Znajduje rne rda informacji

Opracowuje narzdzie zbierania informacji

Przedstawia dane na diagramie i wykresach

Interpretuje wyniki

Ocena bardzo dobra

Formuuje sytuacj problemow i okrela cel badania statystycznego

Zadaje pytania do gotowych diagramw i wykresw

Ocena celujca

Wykona np. statystyczne zadanie projektowe lub badawcze

Dzia programowy VIII: FIGURY PASKIE


Ocena dopuszczajca

Rozumie podstawowe pojcia geometrii

Mierzy i odmierza odcinki

Rozrnia rodzaje ktw

Zna klasyfikacj trjktw

Zna sum miar ktw wewntrznych trjkta

Rozrnia czworokty

Rozpoznaje wielokty

Rozrnia okrg, koo, promie, rednic, ciciw.

Wie co to s figury przystajce

Ocena dostateczna

Rysuje proste i odcinki prostopade i rwnolege

Mierzy i odmierza kty rozwarte

Zna podstawowe wasnoci czworoktw

Zna sum ktw wewntrznych w czworokcie

14

Rysuje okrg, zna pojcia promie, ciciwa, rednica

Symbolicznie zapisuje figury przystajce

Ocena dobra

Rysuje figury w skali

Rozrnia kty wierzchokowe, naprzemianlege, odpowiadajce, wklse, wypuke

Warunek budowy trjkta

Oblicza kty wewntrzne trjkta

Zna pojcie wycinka i odcinka koowego

Ocena bardzo dobra

Rozwizuje zadania o podwyszonym stopniu trudnoci dotyczce rnego pooenia


prostych i punktw na paszczynie

Rozwizuje zadania dotyczce szukania miar ktw wewntrznych w trjkcie i


czworokcie

Ocena celujca

Rozwizuje trudne zadania tekstowe z zakresu figur geometrycznych

Dzia programowy IX: POLA FIGUR PASKICH


Ocena dopuszczajca

Zna podstawowe jednostki pola

Oblicza pola liczc kwadraty jednostkowe

Rysuje wysokoci w trjkcie

Zna wzr na obwd trjkta

Zna wzory na obwody czworoktw

Zna wzr na pole trjkta, kwadratu, prostokta, rwnolegoboku, trapezu

Zna wzr na pole i obwd koa

Zna przyblion warto liczby pi

Ocena dostateczna

Zna wr na pole rombu, gdy dane s przektne

Rozwizuje proste zadania z wykorzystaniem poznanych wzorw na pola i obwody

Ocena dobra

15

Wie co to jest wycinek i odcinek koa

Oblicza pole koa gdy zna jego obwd i odwrotnie

Ocena bardzo dobra

Rozwizuje zadania dotyczce pl i obwodw o podwyszonym stopniu trudnoci

Stosuje poznane wzory w sytuacjach nietypowych

Ocena celujca

Rozwizuje trudne zadania z wykorzystaniem wasnoci figur paskich

Dzia programowy X: PODSTAWOWE KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE


Ocena dopuszczajca

Przenosi, dodaje, odejmuje odcinki i kty

Konstruuje trjkt ostroktny z danych trzech odcinkw

Konstruuje trjkt ostroktny z danych dwch odcinkw i kata zawartego midzy


nimi

Konstruuje trjkt ostroktny z danego jednego odcinka i dwch ktw przylegych


do niego

Rozumie pojcie symetralnej odcinka i potrafi go skonstruowa

Rozumie pojcie dwusiecznej kta i potrafi j skonstruowa

Konstruuje kwadrat i prostokt

Ocena dostateczna

Wykonuje konstrukcj odcinka typu: 2a-b

Dodaje i odejmuje kty

Zna warunek konieczny budowy trjkta

Konstruuje dowolny trjkt

Podzieli odcinek i kt na 2, 4, 8, .. czci

Konstruuje kt 45 stopni

Konstruuje romby i rwnolegoboki

Ocena dobra

Zna cechy przystawania trjktw

Zna wasnoci dwusiecznej i symetralnej

Konstruuje wysokoci trjkta

16

Zna pewnik Euklidesa

Konstruuje trapezy

Ocena bardzo dobra

proponuje tre zadania do rysunku

rozwizuje zoone zadanie konstrukcyjne

znajduje rodek okrgu

Ocena celujca

Rozwizuje trudne zadania konstrukcyjne

Dzia programowy XI: TWIERDZENIE PITAGORASA


Ocena dopuszczajca

Zna pojcie trjkta prostoktnego

Wskazuje przyprostoktne i przeciwprostoktn

Zapisze symbolicznie twierdzenie Pitagorasa

Obliczy dugo przeciwprostoktnej (liczby naturalne)

Ocena dostateczna

Wskae trjkty prostoktne w wieloktach

Wyodrbni zaoenie i tez w twierdzeniu

Poda symbolicznie tw. Pitagorasa i tw. Odwrotnego

Obliczy dugo dowolnego boku trjkta prostoktnego

Ocena dobra

podzieli dowolny wielokt na trjkty prostoktne

uzasadni twierdzenie graficznie

obliczy wysoko w dowolnym trjkcie prostoktnym

Ocena bardzo dobra

sprawdza algebraicznie czy trjkt jest prostoktny

stosuje tw. W zadaniach dotyczcych czworoktw

Ocena celujca

wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa i tw. Odwrotne w rnych zadaniach

17

Dzia programowy XII: FIGURY PRZESTRZENNE


Ocena dopuszczajca

zna podstawowe jednostki objtoci

wskazuje graniastosup i ostrosup

wskazuje szecian i prostopadocian

wskazuje elementy graniastosupa i ostrosupa

oblicza powierzchni i objto szecianu i prostopadocianu

Ocena dostateczna

rysuje siatk graniastosupa w skali

rysuje siatk ostrosupa w skali

oblicza powierzchni dowolnego graniastosupa prawidowego

oblicza objto dowolnego graniastosupa prawidowego

Ocena dobra

zdefiniuje graniastosup i ostrosup prawidowy

narysuje siatk dowolnego graniastosupa i ostrosupa

dokona zamiany jednostek objtoci

Ocena bardzo dobra

rozwie zadanie wymagajce przeksztacenia wzoru na pole powierzchni ostrosupa

oblicza pole powierzchni graniastosupa z wykorzystaniem tw. Pitagorasa

Ocena celujca

wyprowadza wzory na pola powierzchni i objto graniastosupa i ostrosupa

WYMAGANIA DLA KLASY DRUGIEJ


Dzia programowy I: POTGI I PIERWIASTKI
Ocena dopuszczajca

wskazuje podstaw i wykadnik potgi

oblicza w pamici potg o wykadniku naturalnym

rozumie regu mnoenia i dzielenia potg o tym samym wykadniku

rozumie regu mnoenia i dzielenia potg o tej samej podstawie

18

rozumie regu potgowania potgi

wyraa podstawowe jednostki w postaci potgi liczby 10

oblicza pierwiastek

podnosi pierwiastek do potgi

Ocena dostateczna

oblicza potg i pierwiastek dowolnej liczby wymiernej

oblicza dugo przektnej kwadratu

wycza czynnik przed znak pierwiastka

usuwa niewymierno z mianownika

oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu

mnoy i dzieli pierwiastki tego samego stopnia

oblicza dugo krawdzi szecianu

Ocena dobra

podaje definicj potgi i pierwiastka

szacuje warto potgi i pierwiastka

Ocena bardzo dobra

oblicza potg o wykadniku cakowitym

stosuje potg do zapisywania duych liczb i maych liczb

zna wszystkie wzory z dziau Potgi

Ocena celujca

rozwizuje zadania problemowe

Dzia programowy II: RACHUNEK ALGEBRAICZNY


Ocena dopuszczajca

nazywa wyraenia algebraiczne

wyszukuje jednomiany

oblicza warto liczbow wyrae algebraicznych proste przypadki

rozrnia wyrazy podobne

zna wzory skrconego mnoenia

wskazuje liczby niewymierne


19

Ocena dostateczna

redukuje wyrazy podobne w sytuacjach typowych

mnoy sumy przez siebie

stosuje wzory skrconego mnoenia w sytuacjach typowych

rozkada sum na czynniki wyczajc wsplny czynnik przed nawias

Ocena dobra

doprowadza wyraenia do najprostszej postaci

usuwa niewymierno z mianownika

stosuje metod grupowania wyrazw,

wykorzystuje wzory skrconego mnoenia do rozkadania sumy na iloczyn

Ocena bardzo dobra

oblicza wartoci liczbowe z wykorzystaniem wzorw skrconego mnoenia

rozwizuje problemowe zadania tekstowe z wykorzystaniem wyrae algebraicznych

Ocena celujca

rozwizuje zadania problemowe z podzielnoci liczb

Dzia programowy III: RWNANIA I NIERWNOCI


Ocena dopuszczajca

zna pojcia: rwnanie, niewiadoma, nierwno

zna przykady rwna I stopnia z jedn niewiadom

zna pojcie rozwizania rwnania

rozwizuje proste rwnania z jedn niewiadom

ukada rwnanie do prostego zadania tekstowego

Ocena dostateczna

definiuje rwnanie rwnowane,

ukada rwnanie i nierwno do prostego zadania tekstowego

zmienia znak nierwnoci dzielc przez liczb ujemn

sprawdza poprawno rozwizania

zna wasnoci proporcji

Ocena dobra

rozwizuje rwnania zawieraje nawiasy okrge i kwadratowe

20

ukada te zadania do podanego rwnania

przeksztaca wzory stosujc twierdzenia o rwnaniach rwnowanych

Ocena bardzo dobra

wyznacza dowoln niewiadom z rwnania przeksztaca dowolne wzory

ukada rwnanie i nierwno do zoonego i nietypowego zadania tekstowego

Ocena celujca

rozwizuje rwnania z wartoci bezwzgldn i z parametrem

rozwizuje zadania z dwiema niewiadomymi i wartoci bezwzgldn

Dzia programowy IV: FUNKCJE


Ocena dopuszczajca

okrela pojcie funkcji

sporzdza graf do danego przyporzdkowania

rozrnia argument i warto funkcji

rysuje wykres funkcji y=ax

odczytuje a i b we wzorze funkcji y=ax+b

odczytuje z tabeli dziedzin i warto funkcji

odczytuje miejsca zerowe funkcji

Ocena dostateczna

oblicza miejsce zerowe funkcji y=ax+b

okrela monotoniczno na podstawie wzoru

sprawdza czy punkt naley do wykresu

oblicza warto funkcji dla argumentu

oblicza argument dla wartoci

zna warunek rwnolegoci

Ocena dobra

odczytuje z wykresu dla jakich argumentw funkcja przyjmuje wartoci dodatnie lub
ujemne

rysuje wykres funkcji y=ax+b

pisze wzr funkcji rwnolegej do danej

Ocena bardzo dobra


21

pisze wzr funkcji gdy dane ma dwa punkty

rysuje wykres funkcji y=2x+b

oblicza ze wzoru funkcji wartoci dodatnie i ujemne

Ocena celujca

rozwizuje zadanie dotyczce np. f. liniowej z wartoci bezwzgldn lub funkcji


kwadratowej

Dzia programowy V: ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ


Ocena dopuszczajca

przeprowadza proste dowiadczenia losowe (rzut kostk, monet) i zapisuje jego


wyniki

odczytuje dane z tabeli i diagramw

porwnuje dane w tabelach i diagramach

oblicza redni arytmetyczn

Ocena dostateczna

wymienia przykady dowiadcze losowych

sporzdza diagramy supkowe i koowe

wykonuje proste obliczenia z danych zawarty w tabelach

odczytuje dane z piramid populacji

oblicza rozstp danych, znajduj median i mod

Ocena dobra

odrnia zmienne ilociowe od jakociowych

analizuje wyniki i przedstawia je na diagramach

sprawnie korzysta z danych zawartych w roczniku statystycznym

Ocena bardzo dobra

zbiera, opracowuje, analizuje i prezentuje dane

Ocena celujca

planuje, przeprowadza badanie na dowolny temat, opracowuje i prezentuje wyniki

Dzia programowy VI: WASNOCI KOA I OKRGU

22

Ocena dopuszczajca

wskazuje, rysuje kt rodkowy

zna zaleno midzy ktem rodkowym i wpisanym opartych na tym samym uku

wskazuje styczn do okrgu i sieczn

zna pojcie dwusiecznej kta

zna pojcie wielokta opisanego na kole

wskazuje wielokt opisany na kole

rozrnia wielokty foremne

Ocena dostateczna

definiuje kt rodkowy i wpisany

oblicza miar kta rodkowego i wpisanego opartego na tym samym uku

wyrnia wszystkie wzajemne pooenia prostej i okrgu

okrela wasnoci punktw nalecych do dwusiecznej kta

wyznacza konstrukcyjnie rodek koa wpisanego w trjkt

zna warunek wykonalnoci konstrukcji czworokta wpisanego w koo

wyznacza konstrukcyjnie rodek koa opisanego na trjkcie

zna oblicza wysoko trjkta rwnobocznego gdy dany jest jego bok

zna wasnoci wielokta foremnego

wymienia wszystkie wzajemne pooenia okrgw

Ocena dobra

oblicza miar kta rodkowego gdy dana jest dugo uku

udowodni, e kt wpisany oparty na pokrgu jest prosty

zna wasnoci stycznej i siecznej

konstruuje styczn do okrgu

Ocena bardzo dobra

rozwie zoone zadanie dotyczce kta wpisanego i rodkowego

wyznaczy wzr na wysoko w trjkcie rwnobocznym

uzasadni konstrukcj omiokta foremnego

Ocena celujca

uzasadni konstrukcj piciokta foremnego

zastosuje poznane wiadomoci i umiejtnoci w sytuacji problemowej


23

Dzia programowy VII i VIII: SYMETRIA OSIOWA I RODKOWA


Ocena dopuszczajca

zna pojcie punktw symetrycznych wzgldem prostej

zna pojcie punktw symetrycznych wzgldem punktu

wskae figur osiowosymetryczn

wskae figur rodkowosymtryczn

wykrela figury symetryczne wzgldem prostej wykrela figur symetryczn do danej


wzgldem prostej i wzgldem punktu

zapisuje wsprzdne punktw symetrycznych wzgldem osi ukadu

zapisuje wsprzdne punktw symetrycznych wzgldem pocztku ukadu


wsprzdnych

Ocena dostateczna

wymienia wasnoci figur symetrycznych wzgldem prostej

wymienia wasnoci figur symetrycznych wzgldem punktu

rysuje figury w symetrii osiowej, nawet gdy o przecina figur

rysuje figury w symetrii rodkowej, nawet gdy rodek naley do figury

wykrela o symetrii wzgldem ktrej punkty s symetryczne

znajduje rodek symetrii wzgldem ktrego punkty s symetryczne

rysuje osie symetrii

znajduje rodek symetrii

Ocena dobra

wykrela prost wzgldem ktrej figury s symetryczne

wskazuje wszystkie osie symetrii figury lub rodki symetrii

Ocena bardzo dobra

znajduje obrazy figur w wyniku kilkakrotnych odbi symetrycznych

wykorzystuje wasnoci obu symetrii w zoonych zadaniach

Ocena celujca

rozwie bardzo zoone zadania zwizane z symetri np. z konkursw

Dzia programowy IX: FIGURY GEOMETRYCZNE W PRZESTRZENI

24

Ocena dopuszczajca

wskazuje krawdzie prostopade, rwnolege i skone

wskazuje graniastosupy

wskazuje ostrosupy

rysuje siatk graniastosupa o ostrosupa prawidowego

zna podstawowej jednostki powierzchni i objtoci

oblicza pole powierzchni i objto prostopadocianu i szecianu

Ocena dostateczna

zdefiniuje czworocian foremny

narysuje siatk graniastosupa w skali

narysuje siatk ostrosupa prawidowego w skali

oblicza pole powierzchni i objto graniastosupa i ostrosupa prawidowego

Ocena dobra

zdefiniuje graniastosup i ostrosup prawidowy

narysuje siatk dowolnego graniastosupa i ostrosupa

dokonuje zamiany jednostek objtoci i powierzchni

rozwizuje zadania wymagajce przeksztacenia wzoru na pole i objto

Ocena bardzo dobra

oblicza pole powierzchni i objto z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa

wyprowadza wzr na pole powierzchni i objto czworocianu foremnego

Ocena celujca

rozwie zadania na obliczenie pl i objtoci graniastosupw i ostrosupw


dotyczcych sytuacji nietypowej

WYMAGANIA DLA KLASY TRZECIEJ


Dzia programowy I: ZBIORY, LICZBY I DZIAANIA
Ocena dopuszczajca

podaje przykady zbiorw

zna pojcie zbioru pustego

zaznacza na osi proste przykady zbiorw

25

potguje proste liczby naturalne

pierwiastkuje proste liczby naturalne

Ocena dostateczna

umie wymieni liczby zbioru N, C, W, NW, R

zna pojcie zbioru liczbowego

znajduje sum, iloczyn i rnice zbiorw

wykonuje proste dziaania w zbierze R

potguje liczby cakowite

zna wzory na potgach

pierwiastkuje liczby wymierne

Zna wzory dt. Pierwiastkw

Usuwa niewymierno z mianownika

Wcza czynnik pod znak pierwiastka

Ocena dobra

Wykonuje trudniejsze dziaania w R

Zna definicje potgi o wykadniku cakowitym

Zna definicje pierwiastka

Wcza czynnik pod znak pierwiastka

Ocena bardzo dobra

Wykonuje trudniejsze dziaania na zbiorach

Symbolicznie zapisuje definicj przedziaw liczbowych

Zna definicje wartoci bezwzgldnej

Rozwizuje zadania z wartoci bezwzgldn

Rozwizuje zadania tekstowe z wykorzystaniem procentw

Ocena celujca

Rozwizuje trudne przykady zada z wartoci bezwzgldn

Wykonuje zadania z wykorzystaniem potg o wykadniku wymiernym

Dzia programowy II: RACHUNEK ALGEBRAICZNY


Ocena dopuszczajca

Nazywa proste wyraenia algebraiczne


26

Wyszukuje jednomiany

Zna def. Sumy algebraicznej

Oblicza warto liczbow wyrae

Rozrnia wyrazy podobne

Wskazuje wyrazy sumy

Zna i stosuje wzory skrconego mnoenia

Ocena dostateczna

Wykonuje redukcje wyrazw podobnych

Doprowadza wyraenie do najprostszej postaci

Usuwa niewymierno niewymierno mianownika

Ocena dobra

Stosuje metody grupowania wyrazw i przeksztacania na iloczyn z wykorzystaniem


wzorw skrconego mnoenia

Doprowadza rozbudowane wyraenie do najprostszej postaci

Przedstawia rozwizanie zadania tekstowego za pomoc wyraenia algebraicznego

Usuwa niewymierno z zastosowaniem wzorw skrconego mnoenia

Ocena bardzo dobra

Rozwizuje problemowe zadania tekstowe z wykorzystaniem wyrae algebraicznych

Ocena celujca

rozwizuje zadania problemowe z podzielnoci liczb

Dzia programowy III: RWNANIA I NIERWNOCI


Ocena dopuszczajca

zna pojcia: rwnanie, niewiadoma, nierwno

poda przykady rwna I stopnia z jedn niewiadom

rozumie pojcie rozwizania rwnania, rozwizania nierwnoci

rozwizuje proste rwnania i nierwno z jedn niewiadom

ukada rwnanie do prostego zadania tekstowego

Ocena dostateczna

definiuje pojcia: rwnanie rwnowane i nierwno rwnowana

rozwizuje rwnania i nierwnoci z nawiasami okrgymi

27

ukada rwnanie i nierwno do zadania typowego

zmienia znak nierwnoci przy dzieleniu przez liczb ujemn

sprawdza poprawno otrzymanego rozwizania

zna wasnoci proporcji

oblicza proste rwnanie w postaci proporcji

rozwizuje rwnania i nierwnoci z zastosowaniem mnoenia sum algebraicznych

potrafi zastosowa rwnania i nierwnoci do prostych zada tekstowych

Ocena dobra

zna algorytm rozwizywania rwnania i nierwnoci z jedn niewiadom

rozrnia rwnania i nierwnoci rwnowane

ukada rwnanie do bardziej zoonego zadania tekstowego

ukada tre zadania do rwnania

rozwizuje rwnania i nierwnoci z zastosowaniem wzorw skrconego mnoenia

przeksztaca proste wzory

stosuje wasnoci wprost i odwrotnie proporcjonalne w zadaniach

Ocena bardzo dobra

rozumie zwizek midzy postaci rwnania a liczb rozwiza rwnania

rozwizuje rwnania i pierwiastkami i potgami

przeksztaca dowolne wzory

ukada rwnanie do treci zadania

Ocena celujca

potrafi rozwiza rwnanie i nierwno z parametrem i wartoci bezwzgldn

Dzia programowy IV: FUNKCJE


Ocena dopuszczajca

rysuje wykres y=ax+b

oblicza miejsce zerowe y=ax+b

okrela monotoniczno funkcji y=ax+b

oblicza punkty przecicia si wykresu z osiami

sprawdza ze wzoru, czy punkt naley do wykresu

rozrnia na podstawie tabelki wielkoci wprost i odwrotnie proporcjonalne


28

zna warunek rwnolegoci prostych

Ocena dostateczna

odczytuje z wykresu argumenty dla ktrych funkcja przyjmuje wartoci dodatnie,


ujemne

rysuje wykres y=ax+b dla np. x>2

pisze wzr funkcji rwnolegej do danej przechodzcej przez dany punkt

rozwizuje proste zadanie dotyczce proporcjonalnoci

Ocena dobra

oblicza ze wzoru funkcji liniowej wartoci dodatnie i ujemne funkcji

rysuje wykres funkcji majc dane punkt i wzr y=2x+b

potrafi obliczy wspczynnik proporcjonalnoci

Ocena bardzo dobra

oblicza pola figur w ukadzie wsprzdnych

pisze wzr funkcji liniowej majc dane dwa punkty

rozwizuje trudniejsze zadania z proporcjonalnoci z zastosowaniem wzorw z fizyki

Ocena celujca

rozwizuje zadania problemowe dotyczce rnych funkcji

Dzia programowy V: UKADY RWNA


Ocena dopuszczajca

zna termin rwnanie z dwiema niewiadomymi a ukad rwna

rozumie pojcie rozwizania ukadu dwch rwna I stopnia z dwiema niewiadomymi

zna rodzaje ukadw rwna ze wzgldu na liczb rozwiza

zna metody rozwizywania ukadw rwna

rozwizuje metod przez podstawianie ukad rwna proste przypadki

Ocena dostateczna

rozwizuje ukad metod przeciwnych wspczynnikw

rozwizuje przyblion metod graficzn ukad rwna

sprawdza, czy dana para jest rozwizaniem ukadu

przyporzdkowuje nazwy; oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny ukadom o okrelonej


liczbie rozwiza

29

rozwi dowoln metod ukad rwna

Ocena dobra

rozwi ukad rwna o bardziej skomplikowanej postaci

Ocena bardzo dobra

uoy tre zadania do podanego ukadu rwna

rozwie ukad rwna zawierajcy wzory skrconego mnoenia

uoy ukad rwna do nietypowych zada tekstowych

Ocena celujca

rozwizuje ukad rwna z parametrem

Dzia programowy VI: ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ


Ocena dopuszczajca

poda przykady dowiadcze losowych

wykona dowiadczenie losowe, no. Rzut monet

odczyta dene z wykresu, diagramu, tabelki

zna pojcie redniej arytmetycznej, mody, mediany, rozstpu

oblicza powysze wielkoci

rozumie pojcie liczebnoci

Ocena dostateczna

podaje definicje dowiadczenia losowego

sporzdza diagramy supkowe i wykresy

zna pojcie czstoci

oblicza czsto i sporzdza tabelk

rozrnia losowanie ze zwracaniem i losowanie bez zwracania

Ocena dobra

sporzdza diagram koowy i procentowy koowy

rozrnia cech jakociow i ilociow

odczytuje z wykresu przedziay spadku i wzrostu, analizuje

Ocena bardzo dobra

podaje wnioski na podstawie analizy rnych sytuacji

podaje moliwe wyniki dowiadcze

30

projektuje prost ankiet, przeprowadza j i dokonuje analizy wynikw

Ocena celujca

planuje i projektuje badanie na dowolny temat, przeprowadza je, opracowuje i


dokonuje analizy wynikw

Dzia programowy VII: FIGURY PASKIE


Ocena dopuszczajca

klasyfikuje trjkty ze wzgldu na boki i kty

oblicza wysoko lub podstaw ze wzoru na pole dowolnego trjkta

rozrnia kty zewntrzne i wewntrzne trjkta

potrafi obliczy brakujcy kt w trjkcie

stosuje twierdzenie Pitagorasa

zna wasnoci czworoktw

wskazuje wielokty wypuke i wklse

potrafi ze wzorw obliczy pole i obwd figur paskich

oblicza miar kta wpisanego i rodkowego opartego na tym samym uku

zna podstawowe twierdzenia dotyczce ktw wpisanych i rodkowych

potrafi wykreli styczn i sieczn

oblicza pole i obwd koa

Ocena dostateczna

potrafi obliczy ze wzoru na pole trjkta rwnobocznego np. dugo boku lub
wysoko

potrafi zastosowa tw. Odwrotne do tw Pitagorasa

potrafi obliczy odlego punktu w ukadzie wsprzdnych od (0,0)

potrafi przeksztaci proste wzory geometryczne

oblicza promie koa opisanego i wpisanego w kwadrat

potrafi obliczy ilo przektnych w wielokcie wypukym

potrafi przedstawi wzajemne pooenie dwch okrgw

Ocena dobra

oblicza pola i obwody figur paskich proste przykady

obliczy odlego w ukadzie midzy dwoma punktami

31

potrafi rozwiza zadania z geometrii wykorzystujc zwizki miarowe w trjkcie


prostoktnym o ktach 30 i 60 stopni

Ocena bardzo dobra

rozwizuje zadania nietypowe korzystajc ze wszystkich poznanych wzorw i


wasnoci figur

oblicza pola figur zoonych z okrgw i innych figur paskich

Ocena celujca

rozwizuje zadania problemowe

Dzia programowy VIII: PROPORCJONALNO ODCINKW


Ocena dopuszczajca

dzieli symetraln odcinek na 2,4,8, czci

dzieli konstrukcyjnie odcinek na nieparzyst liczb rwnych czci

rozrnia wyrazy stosunku dwch odcinkw

dzieli odcinek w danym stosunku

potrafi sformuowa twierdzenie Talesa

wyszuka w twierdzeniu zaoenie i tez

wskae na ramionach kta odcinki proporcjonalne

uoy proporcj z danych odcinkw

potrafi sformuowa tw. Odwrotne

Ocena dostateczna

rozumie pojcia stosunku dwch odcinkw

dzieli konstrukcyjnie odcinek w danym stosunku

Ocena dobra

majc dany odcinek a buduje 1,25 a

oblicza obwd i pole czworoktw, gdy dany jest stosunek dugoci jego bokw

stosuje tw. Talesa

majc dane odcinki a, b, c konstruuje taki odcinek x, e a/x=b/c

stosuje twierdzenie odwrotne do tw. Talesa

32

Ocena bardzo dobra

uzasadni poprawno konstrukcji podziau odcinka na nieparzyst liczb rwnych


czci

stosuje tw. Odwrotne w zoonych zadaniach

majc dany odcinek a, b, c konstruuje odcinek x taki e x=(a+b)^2/(a+b)

Ocena celujca

majc dany odcinek a, b, c konstruuje odcinek x taki e x=(a^2+b^2)/(a+b)

rozwizuje problemowe zadania tekstowe wykorzystujc tw. Talesa

Dzia programowy IX: PODOBIESTWO FIGUR


Ocena dopuszczajca

zna pojcie figur podobnych

wskazuje figury podobne

zna pojcie skali podobiestwa

wskazuje figury przystajce

rysuje figury podobne

Ocena dostateczna

wskazuje skal podobiestwa w konkretnych przykadach

zna cechy podobiestwa trjktw

wyznacza stosunki bokw w figurach podobnych

zapisze za pomoc rwnania stosunki dugoci odpowiadajcych sobie bokw w


figurach podobnych

oblicza dugoci bokw figur podobnych przy podanej skali i wymiarach danych figur

Ocena dobra

konstruuje figury podobne

oblicza skal podobiestwa majc dane dugoci bokw danej figury

oblicza skal podobiestwa majc dane obwody figur podobnych

stosuje podobiestwo trjktw w prostych zadaniach rachunkowych

Ocena bardzo dobra

oblicza skal podobiestwa majc dane pola figur podobnych

wykorzystuje wasnoci podobiestwa trjktw w zadaniach rachunkowych

33

Ocena celujca

konstruuje i rozwizuje zadania problemowe wykorzystujc wasnoci figur


podobnych

Dzia programowy X: JEDNOKADNO FIGUR


Ocena dopuszczajca

zna pojcie figur jednokadnych

wskazuje figury jednokadne

wskazuje rodek jednokadnoci

zna pojcie skali jednokadnoci

wskazuje odpowiadajce sobie boki i kty w figurach jednokadnych

rysuje figur pomniejszajc j lub powikszajc

Ocena dostateczna

rozrnia figury w jednokadnoci prostej i odwrotnej

konstruuje figur w jednokadnoci, gdy jej rodek ley poza figur

konstruuje figury w jednokadnoci prostej

Ocena dobra

wykrela rodek jednokadnoci

oblicza skal jednokadnoci w konkretnych przykadach

konstruuje figury w jednokadnoci, jeeli rodek ley wewntrz figury

Ocena bardzo dobra

wykorzystuje wasnoci jednokadnoci figur w zadaniach rachunkowych

znajduje obrazy danej figury w wyniku kilkakrotnych przeksztace w jednokadnoci

Ocena celujca

rozwizuje zadania problemowe wykorzystujc wasnoci jednokadnoci figur

Dzia programowy XI: GRANIASTOSUPY I OSTROSUPY

34

Ocena dopuszczajca

wrd wielocianw wskazuje graniastosupy prawidowe i pochye

nazywa graniastosupy trjktne i czworoktne

wskazuje przektn graniastosupa

wskazuje kt dwucienny

definiuje czworocian foremny

identyfikuje przekroje ostrosupa

oblicza pole powierzchni dowolnego graniastosupa i ostrosupa prawidowego

oblicza objto dowolnego graniastosupa i ostrosupa prawidowego

rysuje siatk graniastosupa i ostrosupa w skali

Ocena dostateczna

definiuje graniastosup prawidowy

potrafi narysowa przektn i przekrj dowolnego graniastosupa

definiuje ostrosup prawidowy

wyznacza spodek wysokoci w ostrosupie

oblicza pole powierzchni i objto graniastosupa i ostrosupa stosujc


przeksztacenia wzorw

dokonuje zamiany jednostek pola powierzchni i objtoci

Ocena dobra

oblicza pole powierzchni i objto graniastosupa z zastosowaniem poznanych


twierdze i wasnoci figur

oblicza pole powierzchni i objto ostrosupa z zastosowaniem poznanych twierdze


i wasnoci figur

dokonuje zamiany jednostek objtoci (litr)

Ocena bardzo dobra

okrela stosunek p powierzchni i objto graniastosupw podobnych i


ostrosupw, gdy dana jest skala podobiestwa

Ocena celujca

rozwizuje zadania o podwyszonym stopniu trudnoci, dotyczce pola i objtoci


graniastosupw i ostrosupw

Dzia programowy XII: BRYY OBROTOWE

35

Ocena dopuszczajca

wskazuje wrd przedmiotw ycia codziennego bryy obrotowe

wskazuje przekroje bry obrotowych

wskazuje wrd bry stoek, walec i kul

wskazuje na modelu tworzc stoka i jego wysoko

oblicza pole powierzchni walca, stoka i kuli stosujc wzory

oblicza objto stoka, walca i kuli stosujc wzory

Ocena dostateczna

rysuje bry obrotow powsta przez obrt podstawowych figur paskich

rozrnia przekrj poprzeczny od osiowego walca i stoka

wyznacza kt rozwarcia stoka

definiuje sfer

oblicza pole powierzchni walca, stoka i kuli stosujc przeksztacenia wzorw

oblicza objto stoka, walca i kuli stosujc przeksztacenia wzorw

Ocena dobra

potrafi narysowa siatk walca i stoka

definiuje walec, stoek i kul

oblicza pole powierzchni walca, stoka i kuli z zastosowaniem poznanych twierdze i


wasnoci tych bry

oblicza objto stoka, walca i kuli stosujc z zastosowaniem poznanych twierdze i


wasnoci tych bry

Ocena bardzo dobra

wyprowadza wzr na obliczenie pola powierzchni i objto walca

wyprowadza wzr na obliczenie pola powierzchni i objto stoka

oblicza stosunek objtoci kul o rnych promieniach

Ocena celujca

rozwizuje zadania o podwyszonym stopniu trudnoci, dotyczce pola i objtoci


bry obrotowych

36

ZASADY OCENIANIA UCZNIW


ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOCIAMI W NAUCE
Uczniowie z dysleksj, dysgrafi i dysortografi:
Uczniowie ci maj trudnoci z poprawnym odczytaniem treci zadania, ze zrozumieniem jego
treci, miewaj trudnoci z wykonywaniem dziaa w pamici, z zapamitywaniem regu,
definicji oraz tabliczki mnoenia.
Dostosowanie kryteriw polega na:
Na wniosek ppp umoliwi korzystanie z kalkulatora przy zozonych pamiciowych
obliczeniach
Nie wyrywa do natychmiastowej odpowiedzi
Podczas rozwizywania zada tekstowych sprawdzi, czy tre zadania jest przez
ucznia prawidowo zrozumiaa, w razie potrzeby udzieli wskazwek
W czasie sprawdzianw i prac klasowych zwikszy czas na rozwizanie zada
Dzieli materia na mniejsze czci
Opracowaa: Ewa Jwiak

37