Vous êtes sur la page 1sur 22

Przemiana

(The Shift)
Co to jest ...
Dlaczego to si dzieje ...
Jak to wpywa na Ciebie
oraz na Mistrzostwo w Alchemii
Jim Self

Dedykowane dla wszystkich,


ktrzy umiej prosi i potrafi zezwala

W celu zachowania papieru i tuszu sformatowalimy te ksik by miecia si na


standardowym papierze, rezygnujc z utrzymania oryginalnego rozmiaru 4 x 6 cali
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-1-

Rozdzia 1

Przemiana. Co To Jest?
Tak dugo syszymy na temat nadchodzcej Wielkiej Przemiany, e trudno uwierzy, e to w
kocu ju teraz! Ale co to dokadnie jest ta Przemiana? W co si przemieniamy? W jakim
idziemy kierunku? A co najwaniejsze: Jak zmieni si twj wiat, twoje ycie, twoja rodzina,... i
ty?
Czy zauwaylicie, e:
Czas wydaje si przyspiesza?
Nasze wspomnienia nie s ju tak niezawodne jak kiedy?
Rzeczy, ktre wydaway si ju zaatwione nagle powracaj?
I nic nie wydaje si dziaa tak jak wczeniej?
Nie jeste odosobniony!
Jeli syszysz, e ludzie mwi o przechodzeniu z trzeciego wymiaru do pitego wymiaru, ale
nie masz pojcia jak to si stanie, lub jakie konkretne zmiany to przyniesie, a nawet co to jest
ten pity wymiar - nie jeste sam. Co wicej, to nie przypadek, e czytasz t ksik akurat w
tej chwili. Ona zostaa napisana dla Ciebie.
Cel tej ksiki jest dwojaki: po pierwsze, przedstawi wam caociowe spojrzenie na wiele
informacji, ktre ju znacie, ale ktrych moe nawet nie jestecie wiadomi. A po drugie, chodzi
o to, by zapozna was z zestawem przyrzdw i umiejtnoci, ktre pozwol na zbudowanie
pomostu, ktry pozwoli wam przekroczy z trzeciego wymiaru niewiadomoci do wyszych
wymiarw wiadomoci, z pena wiadomoci i cakowitym zrozumieniem tego kim naprawd
jestemy i kim zawsze bylimy.
Waciwie stworzenie szczcia i dobrobytu w yciu jest do proste. Ale, jak w wielu innych
aspektach ycia, to co jest proste, jest czasem najtrudniejsze do uchwycenia.
Najlepszym przykadem jest ten 4-stopniowy sposb na tworzenie:
1. Jasno okrelony zamiar
2. Skupienie uwagi na tej intencji
3. Dodanie emocji, takich jak szczcie, rozbawienie czy emocje zwizane z nowym celem
4. A Wszechwiat, poprzez Prawo Przycigania, da ci dokadnie to, co na czym skupiae swoj
uwag.
Ty musisz tylko potrafi to otrzyma ... pozwoli by mogo to przyj do ciebie ... zezwoli sobie
dosta to, o co tylko prosisz.
Innymi sowy; "Procie a bdzie wam dane".
Wic - dlaczego wikszo z nas nie moe dostosowa si do tej prostej formuy i stworzy
ycie jakiego pragniemy?

www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-2-

Zgiek trzeciego wymiaru jest bardzo rozpraszajcy, cignc nasz uwag albo do przeszoci,
albo wybiegajc w przyszo, gdzie czsto goci strach i niepokj. Kiedy emocje takie jak
zamartwianie si i wtpliwoci zatrzymuj nasza uwag i wzmacnia si poczucie niedostatku,
utrzymanie uwagi na naszej intencji staje si bardzo trudne. Prawo Przycigania daje nam
dokadnie to, na czym kadziemy nasz uwag. Ono nie rozumie sw: "Daj mi tylko same dobre
rzeczy." Ale to, na czym utrzymujesz swoj uwag, jest tym, co Wszechwiat rozumie
jako prob. "Procie, a bdzie wam dane."
Zachodzi zmiana, prze-ksztacenie, transformacja
zaprawd WIELKA PRZEMIANA ma miejsce
Ta przemiana jest ju w toku i ma wpyw na kady aspekt rzeczywistoci trzeciego wymiaru.
Jest ona tak daleko idca, e nasza ograniczona wyobrania nie zawsze wychwytuje te zmiany,
ktrych teraz dowiadczamy. Ma ona wpyw na kady aspekt ycia na naszej planecie - nasze
polityczne, spoeczne i gospodarcze struktury, rodowisko, instytucje i wojny; na to, jak
postrzegamy nasze stosunki, nasz prac. Prosto mowic, wpywa na kad nasz myl i
kade nasze uczucie. Jest to czas odmiany naszej pamici, naszego DNA, naszego systemu
nerwowego, fizycznego i emocjonalnego ciaa, naszych przekona, naszego postrzeganie
dobra i za, dobrego i zego. A szczeglnie, ta fala zmiany ma wpyw na nasze zrozumienie
tego, co naprawd jest moliwe, co zaley od nas. Oferuje nam nowe zrozumienie
i moliwo ponownego ycia w harmonii z wszystkimi, z otoczeniem i z Peni Istnienia.
Brak nam jednak kilku krokw do tego nowego wyszego wymiaru "Nieba na Ziemi"...
Uwiadomienie sobie, e stajemy si wiadomi
"Przemiana wiadomoci", ktra ma teraz miejsce, jest zmian naszego postrzegania wiata.
Jak wikszo z nas, gralimy w t gr ycia, staralimy si dopasowa i przestrzega
obowizujcych zasad tej gry. Staralimy si stworzy lepsze ycie dla siebie i dla naszych
rodzin. Jednak w naszym pdzie do stworzenia wicej wszystkiego - wikszy dom, lepszy
samochd, wysze wynagrodzenie, itp., wielu z nas odkryo, e w rzeczywistoci osignlimy
mniej. Mniej czasu spdzamy w tym duym domu, mniej czasu spdzamy z rodzin i
przyjacimi i mamy mniej okazji aby doceni zachd soca lub cieszy si tym piknem, ktre
nas otacza. Wiele osb zaczo odczuwa, e co jest nie w porzdku, e co cennego zostao
zatracone. To, czego nam naprawd brakuje, i czy jestemy tego wiadomi czy nie, to to,
e gdzies po drodze stracilimy cz naszego "ja". I jak to wszystko podsumujemy, to
osignicie wicej, wikszych i lepszych rzeczy wcale nas nie nasycio. Stracilimy to, co jest
dla nas naprawd istotne i co nas wzbogaca, a zyskalimy to, e jestemy fizycznie chorzy,
nieszczliwi, emocjonalnie, psychicznie wyczerpani, a duchowo, to wogle nie wiadomo kim
naprawd jestemy.
To ju zaczyna si zmienia.
Coraz wicej z nas si przebudza, zaczynamy przypomina sobie, kim naprawd jestemy.
Zauwaamy brak rwnowagi w naszym yciu i zadajemy sobie pytanie: "Co jest naprawd
wane dla mnie? Co naprawd sprawia mi rado? Odpowiedzi to pytanie nie znajdziemy
poprzez zdobywanie wiata zewntrznego, ale poprzez poszukiwanie w sobie.
W tym pdzie ycia zagubilimy cz nas samych. Przehandlowalimy szacunek na
konkurencj, yczliwo na korzyci, dawanie na branie. Stracilimy kontakt z naszym
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-3-

sumieniem tym "wewntrznym Przewodnikiem", ktry zawsze kierowa nas ku wyszym celom i
tam, gdzie wsppraca, wsparcie i zrozumienie tworzy gbsze zaufanie, przyja i miosierdzie.
Przemiana ma miejsce w Sercach CAEJ ludzkoci, miliony ludzi zaczynaj si budzi. Jest to
"rozbudzenie wiadomoci!" Dzieje si to na caym wiecie, w kadym miecie i wiosce, w
Sercu kadego dziecka, kobiety i mczyzny. Odnajdujemy now pasj wewntrzn,
zaczynamy zdawa sobie spraw, e to kim jestemy na prawd, liczy si. Wszyscy ludzie,
kady z nas jest wany i WSZYSCY mamy wkad w cao. To przebudzenie wiadomoci nie
ma granic. Przenosi ono nas w wyszy wymiar, gdzie mamy kontakt z naszym Wyszym JA.
Stajemy si coraz bardziej wiadomi bycia tym, e jestemy wiadomi.
Nowe Fale wiata
Dwie ogromne Fale wiata i Energii przechodz teraz przez Wszechwiat, przez Ziemi i przez
kadego z nas. Te Fale Przemiany wsppracuj w idealnej synchronizacji, powodujc, e
wszystko ewoluuje do wyszych poziomw wiadomoci.
Pierwsza Fala rozszerza si i zataczajc coraz szersze krgi, rozlewa wiato wiedzy i
mdroci, otwierajc coraz szerzej bramy do wyszej wiadomoci i ewolucji. Ta Fala przesuwa
wiadomo ludzkich mas z punktu widzenia trzeciego wymiaru, poprzez czwarty do pitego
wymiaru. Ta Fala tworzy spoeczno pitego wymiaru, spoeczno wyszej wiadomoci na
Ziemi, wiadomoci, ktra jest zjednoczona z Wszystkim Co Jest.
Ta pierwsza Fala przyspiesza i fascynujce jest to, jaki ma mocny i pozytywny wpyw nas. Ta
Fala przynosi nam wybory i moliwoci, ktre nie byy dostpne dla nas wczeniej. Otwiera
rwnie drog drugiej fali, ktra odblokuje to, co sprawia, e wci tkwimy w trzecim wymiarze.
Druga fala dziaa zupenie inaczej ni pierwsza. Jej zadaniem jest stworzenie harmonii. Wic, w
celu osignicia harmonii, wszystko, co nie jest wiatem, co nie jest oparte na dobro-bycie i
rwnowadze, podlega eliminacji i wyczyszczeniu. Wszystko, co nie jest zgodne i prawe w
naszym yciu, zostaje oddzielone i uwolnione.
Ta druga Fala uwalnia dysfunkcyjne wzorce, na wszystkich paszczyznach ycia. To wszystko,
czemu brakuje prawoci, bdzie wymienione na nowe wzory energii, wiata, wiedzy i mdroci,
przychodzce z pierwsz Fal. Mwic pokrtce: jak jedna Fala wiata oczyszcza zbiornik z
brudw, druga fala napenia go czym dobrym.
W efekcie kocowym, te transformacyjne Fale pozwalaj nam na odnowienie poczenia ze
Stwrc, i przypomnienie, po co tu przyszlimy i co chcemy osign. Jak fale tsunami i te Fale
przybieraj na intensywnoci. Bdziemy wiadkami spektakularnych przemian w
nadchodzcych miesicach i latach.
Dlaczego to wszystko dzieje si teraz?
To wszystko dzieje si teraz, poniewa sami o to poprosilimy. A take dzieje si teraz,
poniewa udao nam si, w sposb najbardziej niesamowity, w realizacji tego, co przyszlimy
tutaj osign w tym spektaklu trzeciego wymiaru. A teraz przyszed czas, aby sobie
przypomnie, i wrci do Domu, do Serca Stwrcy naszego, JAM JEST. A wic powiniene by
szczliwy? Tak! Powiniene by podekscytowany? Tak! Czy jest to proste?Tak! Czy bdzie to
atwe? Nie tak cakiem... ale te nie musi by trudne.
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-4-

Bawimy w czasach bardzo ekscytujcych. W celu dokonania tej przemiany w sposb jak
najatwiejszy, bdziemy potrzebowa nowych umiejtnoci i narzdzi, ktre pomog nam
ujeda te Fale z gracj i atwoci. Bdziemy rwnie musieli nauczy si inaczej
postrzega nasze otoczenie i wybiera rzeczywisto ktr chcemy dowiadczy.
Rozdzia 2 ~ ~ ~

Jaki moe to mie wpyw na ciebie


Czas pynie szybciej
Wiele osb nie wie dokadnie, jaki charakter maj te zmiany, ktre przechodzimy, ale wikszo
widzi skutki tych zmian. Na przykad, jeli zapytasz kogokolwiek: "Czy mylisz, e czas pynie
szybciej?" wiele odpowie: "Tak, to jest tak, jakbym wanie wsta z ka rano, i zanim si
zorientuj znw si kad do spania. Co si podziao z dniem? "
Czas jest zwizany bardziej z rytmami i cyklami naszych czterech niszych cia ni z zegarem
na cianie. Te dwie masywne Fale wiata pynce poprzez i wok nas i przez Ziemi,
zmieniaj znajome nam od dawna punkty odniesienia, poprzez ktre dotychczas definiowalimy
wiat i siebie.
Pierwsza zmiana, ktra ma miejsce, zachodzi w polu magnetycznym Ziemi. FALE WIATA
zmieniaj pole magnetyczne, ktre otacza Ziemi, powodujc jego osabienie, pogorszenie i
zmiany. W miar jak zmienia si pole magnetyczne Ziemi, nasze pola magnetyczne, nasze
cykle i rytmy duchowe, mentalne, emocjonalne i fizyczne s rwnie zmieniane. Niektre cykle
przyspieszaj podczas, gdy inne cykle i rytmy spowalniaj. Nasza pojcie czasu zmienia si jak
Fale wiata przechodz przez kadego z nas, zmieniajc nasze rytmy i cykle wewntrzne.
Mimo, e wewntrznie odczuwamy, e czas idzie szybciej, w rzeczywistoci tracimy czas; czas
nie pynie szybciej, lecz raczej zaamuje si w jeden moment Teraniejszoci.
Na przykad, jeli zajo Ci pi minut spacerem od punktu A do punktu B, i robie to
codziennie, twoje ciao fizyczne wyczuwa ju jak dugo trwa przebycie odlegoci. Ale teraz, gdy
czas si zaamuje, masz coraz mniej czasu na spacer w tej samej odlegoci, co powoduje
fizyczne poczucie koniecznoci by i szybciej, mimo, e zegarek wci pokazuje t sam
ilo czasu jak dawniej. Powodem jest to, e nasz wewntrzny mechanizm sensoryczny mwi
nam, e czas idzie szybciej, bo trzeba si spieszy, aby dosta si w to samo miejsce w tym
samym czasie odmierzonym na zegarku.
Jak Fale wiata zmieniaj nasze wewntrzne rytmy, to przenosz nas coraz bliej i bliej w
Chwil Obecn - Teraniejszo. Teraniejszo jest jedynym miejscem w ktrym naprawd
yjemy. A jak nasze wewntrzne pole magnetyczne sabnie, nasze cykle i rytmy zaczynaj si
jednoczy w pojedynczy strumie wiadomoci. Nasze biorytmy, bicie serca i pulsowanie
naszego systemu energetycznego jednocz si w osobliwy rytm dostosowujc si do bicia
serca Ziemi. W tym przypadku, wszystkie nasze wspomnienia, myli, emocje i przekonania,
ktre nie s dostosowane do wyszej wiadomoci odpadn. Pierwsza Fala usuwa wiele
naszych wspomnie z przeszoci: wszystkie stare ktnie, enujce momenty i bolesne
dowiadczenia niewiadomie trzymane w naszej pamici, ktre nie maj nic wsplnego z tym,
kim jestemy i tym samym nie maj adnej wartoci w Chwili Obecnej. Jednoczenie Druga
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-5-

Fala wiata rozszerza zakres naszych moliwoci, dajc wicej wyborw i okazji
dowiadczenia w peni samego siebie.
Utrata pamici, zdobywanie wasnej prawdy
Czy apiesz si, e zaczynasz co mwi i nagle uwiadamiasz sobie, e nie moesz znale
sw, aby dokoczy zdanie? Albo, e nie moesz sobie przypomnie sowa na yk, ktr
trzymasz w rku? Jeli to si z tob dzieje, to nie przejmuj si. Nie jeste jedyn osob, ktra
tego dowiadcza. I nie, to nie jest choroba Alzheimera. Nie ma to nic wsplnego z pci,
wiekiem czy kultur.
Celem tej drugiej Fali wiata jest pozbycie si starych wzorcw, przekona, myli i emocji,
ktre nie su naszemu dobremu samopoczuciu. W okresie dorastania, nie wiedzielimy, co
zrobi z wyzwiskami lub zniewagami jakimi nas obrzucano i nauczylimy si gboko chowa
wszystkie przykre myli i emocje, ktre wwczas przeywalimy. W ten sposb poddalimy
swoj godno i prawd, i wiar wewntrzn, i dobre samopoczucie, ktre nam naturalne si
przynale, a w zamian, zdecydowalimy si uwierzy opinii innych ludzi.
Gdy zaczynamy si przebudza i przypominamy sobie, kim jestemy, wiele z naszych starych
zakama, niekorzystnych wzorcw zaczyna zanika. W tym procesie tracimy wiele z naszych
wspomnie i tracimy nasze punkty odniesienia, na ktrych zbudowalimy nasz
trzeciowymiarow rzeczywisto. One znikaj, bo w t podr do nowego wymiaru, nie moemy
zabra starych, negatywnych myli, przekona i emocji. Druga Fala wiata wymiata te cechy z
naszej wiadomoci. W miar jak te, czsto ukryte punkty odniesienia, wzmacniajce nasze
poczucie niedostatku s wymazywane, proste sowa, jak "yeczka", mog czasem si
zamiesza w tym procesie czyszczenia.
Nic nie jest zepsute, po prostu to, czym naprawd NIE jestemy i nigdy nie bylimy, zaczyna
znika z naszej rzeczywistoci. Jednoczenie pierwsza Fala wiata poszerza nasz
wiadomo i zrozumienie tego, kim jestemy i kim zawsze bylimy. Takie zrozumienie, nie
mieci si w analitycznym, racjonalnym umyle. Jest ono osadzone w naszym szerszym polu
postrzegania, w naszej wyszej wiadomoci, w naszym wewntrznym Przewodniku, ktry
znajduje si w naszych Sercach. Jak zaczynamy przypomina sobie, kim jestemy, zaczynamy
uwalnia wszystko to, czym nie jestemy. I chocia uwalnianie takie jest bardzo podane,
zmiana naszych przekona, naszych myli i koncepcji wiata moe nie by atwym
dowiadczeniem.
Transformacja, ktre zachodzi w nas, zmienia nasze myli i przekonania, i zmienia sposb, w
jaki dowiadczamy wiat wok nas. Do tej pory wikszo z nas mierzya siebie w odniesieniu
do wiata zewntrznego. Nasze przekonania o tym, jak wygldamy, co jest dopuszczalne, to co
mylimy i jak dziaamy, byy uksztatowane poza nami i byy dyktowane wymogami i mod
wiata trzeciego wymiaru.
Nasze myli tworz nasze przekonania, nasze przekonania tworz nasze nawyki i nasze
przyzwyczajenia tworz nasze ycie. Nasze przekonania cz si z mylami, ktre analizuj
nasze dowiadczenia i wycigaj ostateczne wnioski. Jednak wiele naszych myli i naszych
przekona, w rzeczywistoci, to nie s nasze wasne myli i przekonania - zostay one nam
przekazane przez mam, tat, nauczyciela, ksidza i przez ca rzeczywisto trzeciego
wymiaru. Nie, mwi, e mama i tata, lub kto z naszego otoczenia umylnie chcia nas
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-6-

wprowadzi w bd. Oni po prostu przekazali nam to, co ich rodzice i rodzice ich rodzicw (wraz
z wikszoci reszty spoeczestwa) uznawali za wielkie prawdy. Dorastajc, wielu z nas
moe intuicyjnie czuo, e to, co inni przyjmuj jako" prawd "nie brzmiao dla nas jako ta wielka
"prawda", ale szeroka opinia to potga. Nie jest atwo stan przed tumem, lub dowodzi
nowych wierze przed starszymi, lub bliskimi. Dlatego, wielu z nas nauczyo si
podporzdkowywa i ignorowa nasze intuicyjne zmysy i tumi uczucia. W tym procesie
stalimy si odrtwiali. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj jest niezadowolonych, ale nie maj pojcia
dlaczego. To dlatego, e stracili kontakt z wasnym systemem wewntrznego Przewodnika.
Teraz, kiedy zaczynamy si budzi, rozwija si w nas nowe zrozumienie. I jak rozpoczynamy
poszukiwania wasnej prawdy, naszej wasnej cieki rozwoju, wielu z nas zaczyna zdawa
sobie spraw, e to kim jestemy, jest o wiele wiksze, ni to o czym przekonywa
nas zewntrzny wiat. Patrzc do naszego wntrza, zaczynamy zdawa sobie spraw, e
jestemy wielowymiarowymi istotami duchowymi, ktre mog zharmonizowa si z Wysz
Prawd. Bdc w procesie tej transformacji zaczynamy dostrzega, e to nasza wasna prawda
tworzy nasze szczcie i sukces, ma wpyw na zdrowie i jednoczenie prostuje nasz drog
ycia.
W przeszoci tylko nieliczni dowiadczyli tej Wyszej Prawdy. Ale teraz ta prawda
przeksztacia si w przygod poszukiwan przez wielu. Ze wzgldu na was i na wielu innych,
ktrzy teraz si przebudzaj, pojawia si Nowa wiadomo! wiat trzeciego wymiaru, ktry
zosta zdefiniowany przez prawdy, struktury i wierzenia ludzi, ju nie dziaa i jest teraz w
procesie demontau. Przeywamy wielkie zmiany, nastpuje przyspieszenie i poszerzenie
wiadomoci.
Wielkie Przebudzenie!

Rozdzia 3 ~ ~ ~

Jaki jest trzeci i czwarty wymiar?


Wielu z nas wie, lub intuicyjnie czuje, e zachodzi teraz jaki proces restrukturyzacji, albo
przynajmniej, e co si dzieje, ale wikszo z nas ma wystarczajcych informacji, by te
odczucia waciwie okreli. Po prostu wykraczamy poza rzeczywisto trzeciego wymiaru,
przechodzc przez czwarty, stajemy na drodze do pitego wymiaru. Ale co to s te inne
wymiary?
Wymiary te, to nie s konkretne miejsca. S to poziomy wiadomoci, kady z wasn
charakterystyk i sposobem mylenia, odczuwania i przeywania. Zrozumienie aspektw,
zasad i struktur trzeciego i czwartego wymiaru da nam moliwo odejcia od zgieku trzeciego
wymiaru i jego sztywnych struktur na bardziej pynne opcje wyborw dostpnych w ramach
czwartego wymiaru.
Upraszczajc, rozwamy trzeci i czwarty wymiar jako pola. Te dwa pola zachodz na siebie, co
pozwala nam przej z jednego pola na drugie. I tak, faktycznie mieszkamy w trzecim i
czwartym wymiarze rwnoczenie od ponad 60 lat. Jedno pole zawiera zgiek, restrykcje i
przykre przeycia, podczas gdy to drugie pole daje wybr, urod, dobrobyt i uznanie.
Dowiadczye siebie w obydwu polach. Ale bez jasnej definicji tego, co dzieje si w ktrym
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-7-

polu, trudno jest zrozumie i opanowa si nawet w najlepszych sytuacjach. Znajc rnic
pomidzy obydwoma polami, osobnik moe decydowa o swym yciu, dokonujc wiadomych
wyborw, a nie tylko reagowa na ycie, ktre pojawia si na jego progu kadego ranka.
Poznajc waciwoci kadego pola, moemy lepiej zrozumie, jak i co moemy wybra.
Rozdzia 4 ~ ~ ~

Struktury Trzeciego Wymiaru


Forma
Po pierwsze, Ziemia, gry, rzeki, lampy, krzesa i kwiaty, ktre nas otaczaj, to nie jest trzeci
wymiar. To tylko aspekty formy. Forma jest wynikiem gstoci. Forma ma ksztat, mas, faktur
i ciar, ktre to wartoci istniej tak w trzecim jak i w czwartym wymiarze.
Oto pierwsza uyteczna informacja, na pocztku trudna do wychwycenia. Forma goci w
naszych mylach i emocjach. Cikie, brzydkie myli s gste, i chocia nie jest to postrzegane
jako fizyczna gsto, przynosz odpowiednio cik reakcj. A, jasne, lekkie, pikne myli
przynios odpowiednio inny wynik.
Na przykad, czy kiedykolwiek zdarzyo sie wam, e po usyszeniu czyjej opinii, e zrobilicie
co le, lub jestecie winni czego, zaraz potem chodzicie z cikim odczuciem winy? To
poczucie winy jest wanie form mylow. Wasza decyzja, jakiej formie mylowej zdecydujecie
si powici duo uwagi, wpynie na stan waszego umysu, emocji, a nawet zdrowia
fizycznego. Decyduje te o tym jak skuteczna jest wasza realizacja yciowych planw.
Cisze, emocjonalnie naadowane myli tkwi w trzecim wymiarze, natomiast jasne, lekkie,
pikne formy mylowe s zamieszkuj w czwartym wymiarze.
Trzy aspekty trzeciego wymiaru
Przyjrzyjmy si cechom, ktre znajduj si w trzecim wymiarze. Pamitaj, to jest pole, w ktrym
znajduje si cz twojego dowiadczenia yciowego.
Aby w peni zrozumie to wszystko, o czym tu bdziemy mwi, przydatne jest poznanie
kosmicznego Prawa Przycigania. Teraz powiesz by moe Ale ja ju znam Prawo
Przycigania! Jakkolwiek, zaznajomienie si z Prawem Przycigania, a ycie wedug jego
zasad, to dwie bardzo rne rzeczy..
Prawo Przycigania mwi: Jeli nad czym bdziesz konsekwentnie skupia swoj uwag, to
ja, Wszechwiat, ktry ci uwielbia, zapewni ci to."Prawo Przycigania jest tak wane, e jest
podstaw wszystkiego, co kiedykolwiek dowiadczamy.
Prawo Przycigania nie rozumie sw. Nie rozumie "prosz" i "dzikuj" w jzyku angielskim,
francuskim, ani adnym innym. Prawo Przycigania rozumie myli, ale najbardziej reaguje na
emocjonalne wibracje jakie te myli przynosz, wiadome i podwiadome. Jeli wierzysz, e
co jest lub wierzysz, e czego nie ma, Prawo Przycigania odpowiednio na to zareaguje. Jeli
dodatkowo wzmocnisz swoje myli i przekonania dawk emocji, Prawo Przycigania dostarczy
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-8-

Ci tego wicej w szybszy i peniejszy sposb. Otrzymasz to, nad czym koncentrujesz swe myli,
popierajc je adunkiem emocji. Absolutnie gwarantowane.
Czas w trzecim wymiarze
Wikszo z nas bya uczona i wierzy, e czas jest stay i liniowy - jest przeszo,
teraniejszo, przyszo, a potem si umiera. Mimo, e to jest oglnie przyjte przekonanie,
jest ono bdne. W trzecim wymiarze czas dziaa w ptli. Skada si z przepywu myli i
dowiadcze, ktre uznajemy jako pozytywne lub negatywne. Albo zaakceptujemy te
dowiadczenia z nadziej, e powtrz si w przyszoci, lub si im opieramy i mamy nadziej,
e nam si wicej nie przytrafi . Czyli opierajc si na wczeniejszych dowiadczeniach,
przenosimy je do przyszoci, a nastpnie wkraczamy w to dowiadczenie w chwili
przyszociowo- obecnej, by poczu to wszystko na nowo w innej wielkoci, ksztacie czy
kolorze.
Podam dwa przykady. Po pierwsze, powiedzmy, e powiedziano mi, e jak zostan
prawnikiem, lekarzem, nauczycielem lub pielgniark, powiedzie mi si i bd szczliwy. I
cho moe nie mam zbyt dobrych przeczu, zgadzam si. Nastpnie bior t informacj,
umieszczam j przed oczami, a nastpnie przenosz t wiar w przyszo. Wiar spotyka si
rzadko w chwili obecnej, najczciej jest przenoszona do przyszoci.
Po drugie, i to chyba waniejszy przykad, powiedzmy, e kiedy miaem zwizek, ktry by
najlepszym z najlepszych ... a do czasu, gdy tak nie byo. Moja kochanka odesza, mwic mi,
e jestem okropn osob, nieudacznikiem i nie mam nic do zaoferowania, by stworzy udany
zwizek.. Moja godno jest uraona. Czuj si odrzucony, pogram si w stan gbokiego
smutku. Chocia staram si przebrn przez to przeycie, nieatwo mi zapomnie, nie mog
zrozumie, jak mogem by tak straszn osob. W kocu podejmuj decyzj, e jestem OK,
przynajmniej na wierzchu, i ju nigdy nie chc nikogo pozna, bo nie chc znowu tak cierpie.
Wic wrzeszcz do Wszechwiata "Boe, nigdy nie pozwl na tego rodzaju dowiadczenia w
moim yciu. Jeli kto taki kiedykolwiek zbliy si do mnie, prosz o ostrzeenie, bym wicej nie
zosta zraniony ".
Czy widzicie: wziem okres z przeszoci i umieciem go w mojej przyszoci, a nastpnie
dodaem du dawk emocjonalnego blu, strachu i unikw by siebie chroni? Prawo
Przycigania nie rozumie sowa Nie ani Stop. Rozumie tylko to, nad czym skupiamy swoj
uwag. A poniewa Wszechwiat i Prawo Przycigania uwielbiaj mnie, i pasj Wszechwiata
jest spenienie kadego mojego yczenia, zgadnijcie co znalazem na moim progu nastpnego
ranka ... i nastpnego i nastpnego i nastpnego? Z kadym krokiem w nastpn Chwil Czasu
Obecnego przeywam wanie to, o co prosiem moj wibracj. Innymi sowy, jeli wibracje
moich myli i emocji s negatywne, otrzymam negatywny rezultat, bo na tym skupiona bya
moja uwaga. "Otrzymacie dokadnie to, o co prosicie", umiecha si Prawo Przycigania.
Tak wic, czas trzeciego wymiaru nie jest struktur, a raczej jest programem, ktry pozwala
nam tworzy przysze dowiadczenia, w oparciu o nasz przeszo. W trzecim wymiarze jest
skrawek Czasu Obecnego, znany jako Reakcyjny Czas Obecny. W tym skraweczku czasu
przeszo, ktra wywoywaa w nas opr, powoduje, e znajdujc si w Chwili Obecnej
przeywamy to, co przysigalimy nigdy ju wicej dowiadczy. Tak wanie dziaa czas w
trzecim wymiarze. Tu wybr nie jest wyborem, bo wybr, jako taki nie istnieje w trzecim
wymiarze.
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
-9-

Wbudowany w struktur trzeciego wymiaru jest te wspaniay mechanizm, ktry moe uratowa
nas w trudnej sytuacji. Bufor - opnienie w czasie, daje nam szans na ponowne rozwaenie
konsekwencji naszych dziaa, reakcji, myli i uczu, zanim zareagujemy i stworzymy co, za co
by moe musielibymy pniej przeprasza. Ten bufor pozwala nam zatrzyma chwil i
rozway dziaanie. Jakkolwiek, obecna Przemiana sprawia, e bufor czasowy zanika. Wiele
osb zauwaa, e rzeczy zaczynaj si pojawia szybciej, ni kiedykolwiek wczeniej. W
przyszoci, ten bufor przestanie istnie. O co pytasz, to dostaniesz ... natychmiast ... dokadnie
w tej formie, w jakiej o tym mylisz.
Dwoisto
Innym wanym aspektem trzeciego wymiaru jest Dwoisto. ycie w tej dwoistoci ma na celu
zapewnienie nam szerokiego wachlarza moliwoci aby "pozna siebie." Dwoisto jest
dominujc struktur percepcji. Przed Upadkiem wiadomoci, dawno temu, dwoisto miaa
na celu pomc nam nauczy si by zrwnowaonym jednoczenie dowiadczajc
przeciwiestwa. Jeli wszystko byoby niebieskie, to nie bdzie kontrastu. Po wprowadzeniu
czerwonego, niebieski zostaje uwypuklony, bo mamy kontrast. Kontrast zosta stworzony,
abymy mogli dowiadczy wyboru; tak jak ciepo i zimno, mae i due, jasne i ciemne, itd.
W miar dowiadczania wiadomoci trzeciego wymiaru, do dwoistoci dodalimy pojcia dobra
i za, dobrze i le, powinno i nie powinno itp. Kiedy przebywalimy w wyszym czwartym
wymiarze lub wyej, nie byo dobra i za. Nie byo osdu. Nie byo braku. Nie byo si czego ba.
Byy tylko proste wybory wynikajce z kontrastu, dajce nam moliwoci dowiadczenia samych
siebie, w celu samo-poznania.
Ale z Upadkiem wiadomoci przyszed strach, osd i separacja. Dowiedzielimy si, e s "my
i oni", i nauczylimy si opiera "im". Te pojcia dobra i za, dobrego i zego, powinien / nie
powinien, stworzyy sztywn, pamitliw struktur, ktra nie pozwala na elastyczno wyboru.
Ten system wierze trzeciego wymiaru spta nasze myli i emocje, tworzc wiele skrajnych
pogldw jak "nigdy" i "zawsze", lub sztywnych form mylowych dajcych niewiele okazji do
zmiany, atwoci wyborw lub dobrego samopoczucia. Cikie formy mylowe jak strach i bl
wbudowane zostay w ten sztywny system przekona. Druga Fala wiata
rozpoczyna neutralizacj i wymazywanie tych cikich form z naszej pamici, by przygotowa
nas do wejcia w wysze wymiary.
Umys Racjonalny
Nasz analityczny, rozumowy proces mylenia jest okrelany jako Umys Racjonalny. W
nastpstwie Upadku wiadomoci, stracilimy dostp do duej czci naszych zdolnoci
postrzegania otaczajcej nas rzeczywistoci. Jak dowiadczylimy strachu zwizanego ze
wspomnieniami z przeszoci i zaczlimy mie obawy o przyszo, stracilimy wiele
duchowych zdolnoci oraz dostp do ponad 90% operacyjnych funkcji mzgu, tym samym
tworzc umys racjonalny.
Rozwj racjonalnego umysu by nam te przydatny w tym trzecio wymiarowym rodowisku.
Jego celem stao si chronienie nas i dopasowanie do otaczajcych warunkw. Jednak z
powodu strachu i naduy, nasz racjonalny umys dziaa bardziej ograniczajco ni dajc
wicej moliwoci i szans. Poniewa zaczlimy uywa wicej umysu do rnych zada, do
ktrych nie koniecznie by przeznaczony, nasza wiadomo i duchowe moliwoci zanikny w
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 10 -

znacznym stopniu. Cho logiczny umys jest wspaniaym przyrzdem do pomiarw,


porwnywania i podejmowania decyzji, on wie tylko, to co wie, i straci dostp do tego, czego
nie wie. Przez tysice lat, umys racjonalny utrzymywa ludzko mocno skoncentrowan w
trjwymiarowym wiecie. To si teraz zmienia.
Te trzy struktury z trjwymiarowego pola maj decydujce znaczenie w zrozumieniu naszej
rzeczywistoci. Trzy struktury energetyczne: Ptla Czasu, Dwoisto i Racjonalny Umys to
misterne nitki na tkaninie macierzy trzeciego wymiaru. Zapoznajc si z podstawowymi
mechanizmami, na ktrych oparty jest trzeci wymiar, robimy pierwszy krok do wyjcia z
trzeciego wymiaru. Moemy te zrekonstruowa i przypomnie sobie znaczn, zapomnian
cz siebie, uwalniajc si w ten sposb do wyjcia poza granice trzeciego wymiaru i otwarcia
sobie moliwoci w wyszych wymiarach - czwartym i pitym.
Rozdzia 5 ~ ~ ~

Pole i Struktury
Czwartego wymiaru
Gdy zaczynamy si przebudza i uwiadamiamy sobie, e jestemy wiadomi, zaczynamy
rwnie zauwaa opcje i wybory, ktre nie byy dla nas dostpne w trzecim wymiarze.
Skadniki pola czwartego wymiaru s bardzo proste, jakkolwiek, spdzajc tyle czasu w ruchu,
reagujc na nasz przeszo i martwic si o przyszo, bardzo mao czasu spdzamy w
teraniejszoci. Poniewa zwizek midzy przeszoci i przyszoci jest tak silny, trudno nam
si wyciszy na tyle, by utrzyma uwag na prostocie ycia w chwili obecnej - TERAZ.
W trzecim wymiarze, Prawo Przycigania reaguje na zgiek, ruch i emocje, ktre w nas siedz, i
daje nam wicej tego samego. Poprzez zrozumienie i ycie wedug trzech aspektw czwartego
wymiaru, przerwiemy wszystkie te, w duej mierze niewiadome, a emocjonalnie naadowane
reakcje, i zamiast tego bdziemy mogli wiadomie wybra to czego pragniemy, tym samym
pozwalajc by Prawo Przycigania spenio nasze nowe, pozytywne pragnienia.
Czas Obecny - TERAZ
Nauczenie si przebywania w chwili obecnej (dowiadczenia siebie w TERAZ) jest jednym z
najwaniejszych wyborw jakich moesz dokona na swej drodze.
W przypadku trzeciego wymiaru, chwila obecna, to reakcyjny moment naadowany wpywami
naszej przeszoci, ale w czwartym wymiarze czas obecny to spokojna chwila TERAZ. Tak
naprawd istniejemy tylko w TERAZ, ale wikszo z nas przebywa w TERAZ w bardzo
niewielkim stopniu. Jestemy pochonici przeyciami z przeszoci i przewidywanymi
problemami w przyszoci, ale, paradoksalnie, to wanie ten strach wpywajc na nasze myli i
emocje, zatrzymuje nas w trzecim wymiarze.
W czwartym wymiarze, czas przeszy i przyszy znacznie si zmienia. Przeszo staje si po
prostu neutralnym dowiadczeniem lub wydarzeniem historycznym sucym jako rdo wiedzy
i obserwacji. Wczorajszy bl nie ma wpywu na jutro. Informacje, wiedza i mdro zdobyta w
przeszoci pomaga nam w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczcych naszego obecnego i
przyszego dobro-bytu. Obecno w chwili jest wszystkim. Mona planowa wydarzenia w
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 11 -

oparciu o informacje zebrane z przeszoci, ale decyzje s wiadomie podejmowane w Chwili


Obecnej. Podczas, gdy przyszo jest tylko moliwoci, ktra moe si wydarzy, to jednak
wybory s dokonywane w Obecnej Chwili TERAZ.
Wybr
W czwartym wymiarze, reakcja jest zastpiona wyborem, zapewniajc elastyczno i nowe
moliwoci dziaania. Masz moliwo obserwacji i dowiadczenia oraz decyzji, bez osdzania
suszne czy niesuszne, dobre lub ze, i bez strachu przed kar. wiadomy wybr w czwartym
wymiarze daje moliwo popenienia bdu, a nastpnie poprawienia go bez poczucia winy.
wiadomy wybr otwiera szerszy zakres moliwoci, co pozwala na dobre samopoczucie,
zadowolenie i harmoni w Sercu. W czwartym wymiarze masz szans odzyskania prawa
wyboru. Majc lepsz perspektyw, jasno myli, pewno i wiadomo samego siebie,
moemy podejmowa lepsze decyzje. W miar, jak znikaj sztywne osdy trzeciego wymiaru:
dobre i ze, dobrze i le, itp. zaczyna si ponownie obudzi w nas coraz wiksze poczucie
wasnego potencjau. Wybr tworzy moliwoci. Szansa pozwala na dobre samopoczucie.
Dobre samopoczucie budzi szczcie i otwarto, i wewntrzny umiech w Sercu. A z otwartym
Sercem, spenienie celw i wszystkich marze jest w zasigu rki.
Wysze Pojcia
Jak si stajesz wiadomym tego, e jeste wiadomym, w tej rzeczywistoci czwartego wymiaru
wysze koncepty ycia staj si dostpne, pozwalajc ci porusza si tam z wiksz atwoci i
zrozumieniem. Jednym z tych wyszych poj jest Paradoks. Paradoks, to po prostu, jest co
co byo prawd chwil temu, moe nie by prawd TERAZ, w tej chwili, a to, co byo faszywe
chwil temu, moe nie by faszywe w obecnej chwili.
Ze wzgldu na bl, nieufno i obawy, jakie wszyscy mamy zapisane w naszej niewiadomoci,
posiadamy wiele twardych przekona o wiecie wok nas i o tych, ktrzy w nim yj.
Przekonania te s zakorzenione w takich sowach jak : zawsze i nigdy ". On zawsze bdzie
zy. Ona si nigdy nie zmieni, Nigdy im nie przebacz. Gdy pocigniemy bl trzeciego
wymiaru w nasz przyszo, bdziemy reagowa w taki sam sposb jak reagowalimy
ostatnim razem. Tym samym po raz kolejny powtarzajc dowiadczenia z przeszoci.
Jak uwiadamiamy sobie, e mamy wybr co do otaczajcego nas wiata, wprowadzenie
pojcia paradoksu pozwala przeszoci pozosta przeszoci i uwalnia przyszo, otwierajc
j na nowe moliwoci. Paradoks pozwala nam zobaczy osob lub sytuacj z przeszoci, ale
teraz stanowi to tylko okazj do obserwacji tej osoby, lub sytuacji, pozwalajc im, w chwili
obecnej, by tymi kim s teraz, a nie obserwujc ich poprzez ograniczajcy pryzmat
przeszoci.
W miar jak Paradoks rozlunia te sztywnoci przeszoci, tym bardziej pojcie Zezwolenia
otwiera ci moliwoci szerszych dowiadcze. Zezwolenie jest potn ide, nie oznacza
saboci ani braku, a raczej pozwala rozezna sytuacj i oferuje wybr w danym momencie, by
stworzy jak najlepsze warunki do osignicia podanego celu.
Jak zaczniesz rozpoznawa te rne narzdzia, umiejtnoci, pojcia i moliwoci jakie czwarty
wymiar oferuje, twoje ycie si zmieni. Moesz zdecydowa si wyj poza dawne reakcje i
ograniczenia. Zaufanie staje si wyborem. Potrzeba dowiadczania braku, saboci, strachu i
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 12 -

zwtpienia zanika, w miar jak struktury czwartego wymiaru s rozumiane i praktykowane. To,
co uwaa si za zwyke sowa w trzecim wymiarze, teraz staj si pojciami
z gbokim sensem, a i dowiadczenia w czwartym wymiarze s peniejsze i bardziej pynne.
Sowa takie jak Zadowolony, Pewno, Starszestwo, Obecno, Zdolny, askawy i Autorytet,
to ju nie intelektualne formy mylowe, a raczej wane wewntrzne odczucia i uczucia
kierowane naszym Sercem.
Pojcia te mog by odczuwane i przeywane w chwili obecnej. W miar jak przypominasz
sobie i przejmujesz wadanie nad tymi uczuciami i wraeniami, w twoim Sercu znw uruchamia
si Wewntrzny Przewodnik. A jak inne wysze, ywotne koncepty uwidaczniaj si w twoim
yciu, nastpuje przemiana w tym, jak samego siebie odbierasz i jak siebie dowiadczasz. Te
sowa to wicej ni koncepty. To s ywe Sowa. To s konstrukcje energetyczne, ktry
omwimy w nastpnym rozdziale. Jak zaczniesz uywa i dowiadcza tych sw, one si
przeplataj i cz ze sob, tworzc pikn materi, tworzc now, atwiejsz i janiejsz
Obecno. I ju nie oddajesz innym swojej mocy. Uywajc tych wyszych wibracji teraz ty
zaczynasz wybiera i tworzy ycie, ktrego pragniesz dowiadczy.
Taki jest wanie naturalny stan naszego bytu. Jednak stawanie si wiadomym i posiadanie
dobrze ugruntowanego poczucia wasnego ja, wymaga zmiany naszych przyzwyczaje i
przekona. Wikszo z nas, od dziecistwa bya zniewaona w rnych dowiadczeniach z
trzeciego wymiaru. Nie nauczono nas, ani nie zachcano, a czsto nawet nie wolno nam byo
podejmowa decyzji, w oparciu o wasne poczucie pewnoci, zaufania i pasji. Zamiast tego,
nauczono nas strachu, wtpliwoci i nieufnoci do wiata wok nas. W zwizku z tym, nigdy nie
dowiadczylimy siebie w peni, silnymi i wanymi, takimi, jakimi przyszlimy tu by.
Dostrojenie i Rwnowaga
W rzeczywistoci, trzeci wymiar jest swego rodzaju klas, gdzie bierzemy udzia w coraz
wikszym cyklu ewolucji naszego duchowego wzrostu. Aby gra w tej klasie, musielimy
zapomnie siebie i pozostawi wiele naszej mdroci, wiedzy i wiele z naszych umiejtnoci w
tyle.
W skrcie, trzeci wymiar to zajcia z BRAKU RWNOWAGI.
Naszym celem lub misj jest odnalezienie i zostanie mistrzem RWNOWAGI
Jednake, poniewa z definicji trzeci wymiar jest brakiem RWNOWAGI, nigdy nie znajdziesz
jej pozostajc w trzecim wymiarze tylko poprzez wyjcie z trzeciego wymiaru. A drzwi do
przejcia s w czwartym wymiarze.
W czwartym wymiarze jest bardzo niewiele zasad, jest on otwarty, chonny i pozwalajcy na
wiele moliwoci. Jest to wymiar wyboru i obserwacji, ktry dziaa jako elastyczna platforma,
bardzo rna od sztywnoci trzeciego wymiaru. Czwarty wymiar daje nam okazj do
ponownego wytyczenia nowych punktw odniesienia, przegld naszych przekona i uzyskanie
nowego pogldu na to, co jest moliwe. Pozwala to nam "by w wiecie trzeciego wymiaru, ale
nie ze wiata trzeciego wymiaru."
Czwarty wymiar jest odskoczni do wyszych wymiarw, daje nam okazj, by si windowa w
kierunku ycia wedug wyszych zasad " - ycia we wsplnocie, wsppracy i wsptworzenia.
Ju w XVI wieku, William Szekspir napisa: "Cay wiat jest scen, a wszyscy mczyni i
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 13 -

kobiety to jedynie gracze." Szekspir by nie tylko wielkim pisarzem, by bardzo mdrym
czowiekiem, bo ycie na tej planecie to rzeczywicie Wielka Gra. I teraz dobiega do koca Akt
3 -.. Akt Kocowy. A my mamy doprowadzi t Wielk Gr do finau i powrci do Domu.
Powrt do Domu, to jest wanie to, o czym jest Przemiana. Przemiana usuwa wszystko to,
czym nie jestemy i pomaga nam w odbudowaniu pocze, abymy mogli wreszcie pamita o
caoci naszego jestestwa.
Nie stanie si to jednak samo, bez adnego wysiku z naszej strony. W celu zakoczenia tej
wspaniaej gry musimy si zoy na nowo w cao. W tym miejscu wkracza Mistrzostwo
Alchemii. To tu uczymy si ponownie odtworzy nasze osobiste pola mocy przy uyciu
przyrzdw witej geometrii.
Rozdzia 6 ~ ~ ~

Narzdzia Odbudowy
Odzyskanie Wasnego Centrum Sterowania
Zrozumienie tego, kim jestemy, wymaga bymy przebywali w Chwili Obecnej TERAZ. Jest
takie miejsce w centrum naszych gw, ktry dziaa jak Centrum Sterowania, miejsce, gdzie
jasne decyzje mog by podejmowane i podjte dziaanie.Jednak dorastajc nauczylimy si
ufa opinii i wierzy w przekonania innych, odeszlimy daleko od rodka gowy i oddalimy
nasze starszestwo tym, ktrzy mwili, e maj lepszy pomys na ycie ni my. Odzyskanie
wadzy nad rodkiem naszej gowy jest konieczne, jeli chcemy i do przodu.
Czyje to myli i emocje?
Prawdziwy dar uziemienia
Jak ju wiemy, wiele myli, uczu i emocji przechodzcych przez nas kadego dnia, w
wikszoci nawet nie naley do nas. Myli s elektryczne, a emocje magnetyczne. Ponadto,
przebudowa naszego mechanizmu uziemienia jest nieoceniona w usuwaniu niekorzystnych
myli i emocji, co pomoe zsynchronizowa nasze osobiste wibracje. Istniej dwa skadniki
uziemienia. Jeden to linia elektryczna, biegnca od pierwszej czakry do rodka Ziemi, ktra
uziemia wszystkie niezsynchronizowane elektryczne myli. Drugi, skada si ze zwoju energii,
ktra owija si wok tej linii elektrycznego uziemienia i biegnie do rodka Ziemi. Jego celem
jest pozbycie si wszystkich emocji, ktre nie nale do nas.
wita Geometria
Odbudowa Pola Osobistej Mocy w Omiocianie
Gdy ju si uziemilimy, kolejnym krokiem jest odbudowa geometrycznego pola zamknicia.
Aura - pole osobistej energii, byo pierwotnie zamknite w formy geometryczne. Pierwszy i
najmniej zoony ksztat geometryczny konieczny do ponownej odbudowy jest znany jako
Omiocian. Ten ksztat geometryczny ma wygld diamentu, skada si z czworobocznej
piramidy, skierowanej ku grze ktra stoi na czworobocznej piramidzie skierowanej w d.
Omiocian peni funkcj anteny dostosowujcej nas do naszych wasnych wyszych
czstotliwoci wiadomoci. Poprzez odbudowanie tego geometrycznego ksztatu, zaczynamy
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 14 -

tworzy struktury niezbdne do odbudowania Pola Mocy Osobistej. Odbywa si to poprzez


utworzenie kolumny wiata, ktre przemieszcza si z punktu poniej nas w gr przez rdze
naszego ciaa, otaczajc czakry i przechodzi do punktu nad gow. (Patrz wykres poniej).
Jak ten strumie wiata przechodzi w gr, przyspiesza wok Omiocianu a nastpnie wraca
z powrotem do dolnej czci kolumny, aby przyspieszy ponownie do gry. Ten przyspieszony
przepyw wiata tworzy ustabilizowan platform wiadomoci, ktra otwiera nowe moliwoci
do poznania siebie jako istot wyszych wymiarw bytu.

Budow Omiocianu, kolumn wiata i pola kuliste mona oglda jako animacj na stronie gwnej
www.MasteringAlchemy.com

Rozdzia 7 ~ ~ ~
Dokd to prowadzi
W tej wiadomoci, po raz kolejny jestemy w stanie odzyska Rwnowag w naszym mskim i
eskim polu energetycznym. Rozpoczyna si to rozszerzon komunikacj wiadomoci z Gaj
- Matk Ziemi, wiadomoci Ziemi i Sieci wiata wok Ziemi, znan jako Sie Wstpienia.
Gdy Ziemska energia pynie przez kolumn centraln w naszym ciele, powstaje kula wiata
umoliwiajca ponowne poczenie z wyszych wymiarw kobiecej natury Matki-Boga. Pozwala
to na ponowne poczenie si z wszystkimi aspektami Boskiej Kobiecoci, ktre utracilimy w
momencie Upadku wiadomoci.
Poprzez poczenie z Sieci Wstpienia, Mska Natura Ojca-Boga przechodzi w d przez
kolumn centraln naszego ciaa, a nastpnie wypywa na zewntrz i opywa nas wok,
tworzc idealn kul mskiej symetrii, ktra otacza nasze ciao, udostpniajc
nam integracj zrwnowaonej mskiej energii.
Wejcie do Wyszej Jani
Z tego poziomu wiadomoci, moemy przyspieszy otaczajce nas pola wiata do prdkoci
bliskiej prdkoci wiata. Nie jest to trudne do zrobienia. Bdc w tej wyszej, szybszej
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 15 -

czstotliwoci, uzyskujemy dostp do zsynchronizowanego wiata, znanego jako Wysza


Ja. Wysza Ja jest ogromna. Chocia wejcie do Wyszej Jani nie jest trudne,
opanowanie Wyszej Jani polega na nieskoczonym jej rozwijaniu.
Wyszy umys jest spokojny. Jest tam oderwanie od wiata zewntrznego, jest koncentracja,
jasno, ciekawo, nie ma pyta. To poprzez Wysz Ja rozpoczyna si wiadomy kontakt z
Duchem i dostp do Serca staje si moliwy w sposb, ktry jest cakowicie nieosigalny bdc
w zgieku trzeciego wymiaru. To wanie std mamy dostp do Najwitszego Serca, Wyszego
Serca, Sanktuarium Rowego Diamentu, znanych na Wyszych poziomach wiadomoci.
Sanktuarium Rowego Diamentu
Wchodzc do Najwitszego Serca, Sanktuarium Rowego Diamentu, zrb to z gbokim
szacunkiem. Przy wejciu do Najwitszego Serca otwarta jest wita Piecz. Znak ten moe
by otwarty tylko poprzez bycie Mioci, ktr jeste. Bycie Mioci uatwia wejcie do Izby w
Sali Krysztaw, gdzie wiele jest przechowywane, upione i czeka na reaktywacj. Std, w
kocu, jeste w stanie wej do Najwitszego Serca, w rodku ktrego znajduje si wspaniae,
promienne, Skrystalizowane Rowe wiato.
Podczas pobytu w Sanktuarium Rowego Diamentu nastpi szereg aktywacji; pierwsz i
najwaniejsz z nich jest zaproszenie Ducha z powrotem do Serca, aby ponownie sta si
Jednoci z Duchem.
Rozdzia 8 ~ ~ ~

Pity Wymiar
Objawienie moliwoci duchowych
Po wejciu w wiadomo pitego wymiaru dowiadczysz penej reintegracji z Wyszym Ja i
poczysz si ze swym Duchem. To ponowne poczenie z wyszymi aspektami pozwala na
poznanie siebie, po raz kolejny, na poziomie Ducha. Moesz zacz myle Sercem i dziaa z
mdroci Duszy. Twoje wrodzone, intuicyjne zdolnoci duchowe teraz znw s w peni
dostpne. Nale do nich jasnowidzenie, telepatia, intuicja i wiele innych. Stajesz si teraz w
peni wiadoma, korzystajc z wiedzy i informacji dostpnych w wyszym wielowymiarowym
aspekcie tego, czym zawsze bya. Nie ma adnego podziau.
Wysze wymiary dziaaj w polach wiadomoci niedostpnych dla racjonalnego umysu
trzeciego, a nawet czwartego wymiaru. Zasady, struktury i rodki tworzenia w tych wyszych
sferach wiedzy s znane jak Alchemia, ktra jest naturalnym sposobem na ycie w wyszych
wymiarach. Alchemia jest okrelona przez Archaniow jako "umiejtno zmiany czstotliwoci
myli, wprowadzenia zmian harmonicznych w materii, z dodaniem elementu Mioci by stworzy
podany efekt."
Opanowanie Alchemii zaczyna si ciekawoci, dociekliwoci i wprowadzaniem w ycie,
nauk o tym jak wykorzysta dwik, kolor i geometri by uzyska ksztat i form.
Elektromagnetyzm, magnetyzm, wzory wiata, uczucie pikna i wyszych aspektw Mioci,
wszystko to czy si w cao, formujc zawioci wszechwiatw i prostot kropli rannej rosy
na lilii. Alchemia jest podstaw pitego wymiaru.

www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 16 -

Jest wiele zmian w pitym wymiarze; wiadomo si poszerza i staje si bardziej dynamiczna,
bardziej ni cokolwiek mona sobie wyobrazi w trzecim wymiarze. Fizyczna gsto zanika,
forma staje si bardzo pynna i struktura ciaa fizycznego zamienia si w wiato. Wikszo
naszego DNA jest ponownie wczona i czci mzgu, ktre byy upione przez tak dugi czas,
oywaj ponownie.
Pity wymiar wibruje na bardzo wysokim, byskotliwym i szybkim zakresie czstotliwoci
wiata, Mioci i ogromnego pikna. Cikie, gste myli i emocjonalne wibracje takie jak
gniew, osd i strach nie mog si utrzyma w rzeczywistoci pitego wymiaru. W czstotliwoci
wiata pitego wymiaru nie ma adnych ogranicze, wszystkie moliwoci s dostpne dla
stwarzania.
Czas w pitym wymiarze
Czas istnieje znw w pitym wymiarze, ale w konfiguracji zupenie innej ni wczeniej
dowiadczany. Gdy Czas Obecny czwartego wymiaru jest zrozumiany, czas zamienia si na
Czas Symultaniczny - Jednoczesny. W Jednoczesnym czasie wszystko istnieje w tym samym
miejscu i w tym samym momencie. W pitym wymiarze nie ma przeszego lub przyszego
ycia, nie ma rwnolegego lub zastpczego ycia; wszystko, czym kiedykolwiek bya i
kiedykolwiek bdziesz jest dostpne s w tym samym momencie w tym wymiarze
wiadomoci.
Nieskoczono wyborw
Jako obywatel pitego wymiaru przypomnisz sobie, jak opanowa kad myl, kade sowo,
kade dziaanie i kad chwil. Jako w peni wiadoma istota wiata, bdziesz miaa wiele
moliwoci, aby rozwin i kontynuowa swoj podr jako niepowtarzalna, niemiertelna iskra
Stwrcy, ktr jeste. Istnieje nieskoczenie wiele moliwoci i nieskoczone s moliwoci
wyboru dowiadcze na naszej drodze.
Na przykad, jednym z wyborw jest cige przeywanie siebie jako niepowtarzalny,
jednostkowy aspekt Stwrcy, w peni siebie wiadomy. Mgby wybra, by dowiadczy tego,
jako Wstpiony Mistrz w innej galaktyce lub innym wszechwiecie. Albo, czy kiedykolwiek
rozwaalicie moliwo przeksztacenia si w wiadomo planety lub gwiazdy? Mona
rwnie wybra kontynuacj w ramach sidmego, smego i dziewitego wymiaru, stajc si
elementem zbiorowej wiadomoci grupy, wiedzc o wszystkim co znajduje si tej wyjtkowej
wiadomoci zbiorowej i dowiadczajc t Jedno.
Trzeci moliwoci jest, aby ponownie powrci do Jednoci Wszystkiego JAM JEST; powrt
do Serca Stwrcy i przeywanie siebie jako Stwrca dowiadczajcy siebie. S to decyzje,
ktre s dostpne dla Ciebie; jeden wybr nie jest lepszy od pozostaych, po prostu wszystkie
istniej w bezkresnych polach nieskoczonych moliwoci i bytu.

www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 17 -

Rozdzia 9 ~ ~ ~

Jak Radowa si Drog


Jeli czytasz t ksik to znaczy, e twa podr okazaa si niezwykle skuteczn. Nadszed
czas, aby powrci do Domu.
Celem tej zachodzcej Wielkiej Przemiany jest uatwienie i pomoc i dostarczenie wszelkich
moliwoci, ktre pozwol na uwolnienie tego, czym nie jestemy, jak rwnie pozwalaj
przygarn, to czym zawsze bylimy, alemy zapomnieli. Pierwszym i najwaniejszym wyborem
jest uwiadomienie sobie faktu, e masz wybr.
Oznacza to wybr bycia wiadomym tego, e jest si wiadomym; wybr bycia istot z
wyszych wymiarw, kim to naprawd jestemy; oznacza to, e obserwujemy bez ulegania
wpywom ani nie reagujemy na ruch i zgiek otoczenia, pozwalajc innym na dziaanie, ale bez
identyfikowania si z ich decyzjami, szukajc drogi wyszego wyboru w kadej sytuacji. To
wanie s wybory w czwartym wymiarze. Podczas, gdy podtrzymywanie ktni lub nacisku,
szukanie winy i winnych, identyfikowanie si z mylami i uczuciami innych, rozgoryczenie
sytuacj, w jakiej si znalelimy i narzekanie na to w kko; wszystko to, to s wybory
rzeczywistoci trzeciego wymiaru. Co wybierzesz?
Kroczenie Wysz Drog
Jeli wybierzesz i t wysz ciek, zaczniesz dostrzega (jeli na to zezwolisz), e
zaczynasz myle coraz czciej z Serca, a dziaasz przez mdro swojej Wyszej Jani,
tworzc jak najkorzystniejsze wybory.
Jeli wybierzesz by poda za gosem Serca, okae si, e istnieje wiele narzdzi,
umiejtnoci i zdolnoci, ktre mog by ci udostpniane, w celu przyspieszenia przebudzenia
tewej wiadomoci. Bdc w zgodnym rytmie z Alchemi Serca i kierowany przez wysze
aspekty samego siebie, moesz zrekonstruaowa platform stabilnoci i aski. Z tych wyszych
wibracji bytu wiele informacji staje si teraz atwo dostpne..
Gdy zdecydujesz zosta Mistrzem Alchemii, zaczynasz integrowa sowa wyszych idei, uczc
si w peni zrozumie sowa takie jak Szczcie, Pewno, Starszestwo, Obecno, Zdolny,
askawy i Dowdca. To nie s tylko sowa do wypowiedzenia, ale raczej s to sowa, ktre si
dowiadcza, przeywa. S to ywe Pola Energii wiadomoci, ktre maj by zintegrowane i
zademonstrowane.
Wysze Promienie Stworzenia
Z tej platformy aski mona zacz korzysta z Wyszych Promieni Stworzenia, ktre tworz
bloki energetyczne wykorzystywane przez wszystkie aspekty Stwrcy do tworzenia
"Wszystkiego, CO JEST". Dwanacie promieni Stworzenia, to czstotliwoci, prdy, dwiki,
kolory i geometria, ktre tworz i organizuj kad najmniejsz czsteczk, podstawow
cegiek Uniwersalnej Mioci. Poprzez nauk i stosowanie Promieni Stworzenia nauczysz si,
jak wyczyci niezharmonizowane wzorce, ktrych czsto jestemy niewiadomi, a ktre
magnetycznie utrzymuj nas w trzecim wymiarze i nie tylko.

www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 18 -

Czas Jednoczesny
Jak nauczysz si utrzymywa uwag w czwartym, pitym i szstym wymiarze, moesz zacz
korzysta z wiedzy, ktra jest ulokowana w wyszych poziomach wiadomoci. Zaczynasz
dowiadcza Czasu Jednoczesnego, ktry umoliwia dostp do wszystkich dowiadcze z
ycia przeszego i zawiera ca mdro przyszego ycia.
Majc t rozszerzon wiedz i mdro, mona teraz zmieni geometri Omiocianu na
bardziej zaawansowany pojazd wiata znany jako Gwiezdny Czworocian. Ta geometria
pozwala na wikszy zakres informacji i moliwo partycypacji w wyszych wymiarach.
A to dopiero pocztek.
Rozdzia 10 ~ ~ ~

Mistrzostwo w Alchemii
Tak rozszerzona wiedza otwiera komunikacj i wskazwki z wielu poziomw wiadomoci, w
tym anielskich, zwierzcych i ywiow. Twoja wyobrania zostanie otwarta i bdziesz
dowiadcza i widzie rzeczy, ktre wczeniej uznaby za niemoliwe, i bdziesz dostrzega
moliwoci, ktrych nigdy by nie moga wczeniej sobie wyobrazi.
Bdziesz mie dostp do wielu niesamowitych, piknych ogrodw i wity w wyszych
wymiarach. W tych ogrodach drzewa piewaj, tworzc symfoni pikna i dobrego
samopoczucia, a ich melodie wypeniaj powietrze wibracyjn energi, nie tylko kolory lici
zmieniaj si w kadym momencie ale wypuszczaj nowe zapachy, jakie nigdy wczeniej nie
wystpiy w trj-wymiarowej rzeczywistoci. Gdy przekraczasz pasemka Jednoczesnego Czasu,
dostp do wityni Uzdrawiania i Zmartwychwstania jest natychmiast otwarty i jeste
zaproszony do wityni Mdroci, Oczyszczania i Fioletowego Przenikajcego Pomienia.
Zaczniesz te tworzy nowe cieki w stanie snu, poprzez nisze wiaty astralne do wyszych
sfer eterycznych, tak e po powrocie do stanu jawy, zaczynasz pamita, gdzie podrowaa i
z kim si bawia, gdy twoje ciao spao.
S to tylko niektre z moliwoci, jakie czekaj na nas w pitym wymiarze.
Rozdzia 11 ~ ~ ~

Odsonicie Eksperymentu
Jest to wielka przygoda, przygoda, ktra nigdy nie bya uwaana za moliw. Co i jak tworzymy,
jest obserwowane z kadego zaktka wszystkich wszechwiatw. Jest zdumienie, podziw i
wielka rado w Sercach obserwatorw, gdy ogldaj rozwj Wielkiego Finau. Nie tylko si
wyzwalamy z trzeciego wymiaru, ale te tworzymy nowy dom - nowe "Niebo na Ziemi" w
wyszych wymiarach.
I chocia ju to brzmi spektakularnie, to jest jeszcze wicej ...
www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 19 -

Jest teraz szansa, ktrej nikt nigdy wczeniej nie mg sobie wyobrazi, eby to byo moliwe.
Podczas wsptworzenia z Archanioami i Wielkimi Istotami wiata otwara si szansa,
by rozwin now ciek, ktra jest tworzona poprzez Serca najbardziej oddanych ludzi; tych,
ktrzy dwigaj to marzenie sprowadzenia Nieba na Ziemi. Droga ta jest eksperymentem.
Jak trzeci wymiar jest rozwizywany, caa ludzko osiga postp na drodze powrotu do
"Domu", pozostawiajc za sob trzeci wymiar, ktry wkrtce stanie si praktycznie
zapomnianym cieniem. Znaczna cz masowej wiadomoci, ktra jest zapltana w strach i
brak wiary pody drog z wieloma przerwami, potrzebnymi by uleczy, przypomnie i rozwija
si. Gdy nowy sposb ycia jest opanowany i Alchemia wyszych wymiarw zrozumiana,
rwnie i oni znajd sie w piknie wyszych wymiarw. Ale ci z Was, ktrzy czytaj t ksik,
wy macie moliwo dokonania innego wyboru.
Archanioowie wierz, e istnieje teraz moliwo dostarczenia zestawu narzdzi, wyborw i
dowiadcze tym, ktrzy o to poprosz. Ci wybrani, bd mie wyjtkow okazj. Droga do
tego eksperymentu zostaa stworzona i podenie ni umoliwi ludzkoci omin wiele maych
krokw, ktrych dowiadcza bdzie masowa wiadomo. Podenie t drog znacznie
przyspieszy podr kadego, kto zdecyduje si na ten krok, ale te i przyspieszy wdrwk
caej ludzkoci.

Odkrywanie Prawdziwej Natury "Eksperymentu"


Celem tej ksieczki jest wprowadzenie na t now drog i ukazanie wam prawdziwej natury
eksperymentu ...
TY jeste tym eksperymentem.
TY jeste proszony, aby si obudzi i i t przyspieszon ciek, z nadziej, e jak znw
staniesz si w peni wiadom Istot Jasnego wiata, ktr jeste, inni zobacz Twe wiato, i
pod za Tob do Serca Stwrcy.
Spodziewano si w 2000 roku, e maa grupa ludzi moe zsynchronizowa drgania wiata tak
olniewajcego, e stworz si skrystalizowane wrota (do przejcia w wysze wymiary).
Dochodzc do 2012 widzimy, e pomyk sta si wielkim pomieniem wiata, ktre teraz jest
dwigana przez tych z Was, ktrzy wierz, ktrzy pamitaj i ktrzy zaczynaj rozumie, e
jestemy nie tylko niemali, jak wczeniej bdnie mylano, ale jestecie WIKSI, WANIEJSI I

BARDZIEJ ISTOTNI, ni kiedykolwiek moglicie sobie wyobrazi.

I - co najwaniejsze kady z Was jest znaczcy, liczy si. Jestecie wiatem, ktre wieci
jasno, by wszyscy wok mogli widzie. A jak przebudzacie si i ponownie dostrajacie, i
czycie, i od-twarzacie siebie, wasze wibracje zaczynaj budzi reszt wiata.
Dzi ten eksperyment si rozwija ... i TY si budzisz. Bd zadowolony z siebie ... Czas dla
wszystkich, na powrt do domu.

www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 20 -

Epilog
Ludzie czsto pytaj, skd wiem, to co wiem i jak otrzymuj informacje, narzdzia i techniki,
ktre ucz. Odpowied moe Was zaskoczy.
Odkd byem dzieckiem, mogem w peni przypomnie sobie, co si dzieje, kiedy pimy. Kadej
nocy, kiedy id spa, przechodz przez stref astraln i przeywam, bardzo wiadomie, wysze
sfery eteryczne, ktre s najpikniejszym miejscem. W tych regionach mog wiadomie bawi
z anioami, archanioami i duchowymi Istotami wiata. Teraz podniecenie zwizane z
przemiana wiadomoci, ktra ma obecnie miejsce na Ziemi, jest centralnym punktem prawie
wszystkiego, co dzieje si w wyszych sferach.
Najczciej rano budz si z pen i cakowit pamici tego, co miao miejsce w nocy, gdzie
byem i z kim przebywaem. Jest to prawdziwe bogosawiestwo, e mog usi przy stole z
tymi Wspaniaymi Istotami wiata i dowiadcza wspaniaej aranacji wydarze. Co waniejsze
jednak, chciabym rwnie, abycie wiedzieli, e i WY co noc siedzicie przy jednym stole, nie
jako go, ale jak rwny z rwnym, bo wszyscy tam jestemy przez te godziny snu, tyle, e Wy
nie pamitacie.
Chciabym take wyjani, e bez wzgldu na to, czy po dopiero odkrywasz t now przygod,
czy ju jaki czas grasz w sprowadzanie Nieba na Ziemi", w przeciwiestwie do tego, co nas
uczono : jeste bardzo wan osob. Zawsze bye bardzo znaczcy, a teraz nadszed czas,
by ponowne wiedzia kim jeste.
Nadszed czas, by zharmonizowa si ponownie, aby odbudowa wysze poczenia, by si
odtworzy aby i Ty mg przypomnie sobie to wszystko, co niegdy wiedziae ale
zapomniae.
Nadszed czas, aby pamitaa Twj cel i pomoga wszystkim, ktrzy podaj za Tob - tych,
ktrzy si budz, jak rwnie tych, ktrzy jeszcze si maj obudzi i przypomnie sobie swoje
przeznaczenie.
Na specjalnie yczenie Archaniow i Wielkich Istot wiata, te narzdzia do przypomnienia
sobie kim jeste, powinny by wiadome i dostpne dla wszystkich, ktrzy chc uczestniczy w
tym eksperymencie.
Od kiedy zostaem poproszony o pomoc w tym wsptwrczym procesie, to jest moje
pragnienie, moja pasja i mj przywilej, aby zapewni Wam jak najwicej informacji. Dlatego na
naszej stronie internetowej znajdziecie liczne wykady, artykuy, narzdzia i umiejtnoci, a
take archiwum audio i wideo klipw oferowanych za darmo, bycie mogli si rozwija, lepiej
rozumie i mie dobre samopoczucie.
Jeli jeste gotowy, aby pj jeszcze dalej, wszystkie narzdzia, umiejtnoci i pomysy
zarysowane w tej ksice, s dostpne jako Poziom 1 Tworzenie Pola Mocy Osobistej weekendowy wykad, ktry jest uczony zarwno osobicie jak i w formacie DVD. Po tym
nastpuje roczny program Poziom 2 - Mistrzostwo Alchemii.

www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 21 -

Uwaga: Udzia w Poziomie 1 na ywo, lub obejrzenie filmu z w tym weekendowym wykadem, jest warunkiem
wstpienia na poziom 2 program,ktry trwa przez cay rok. Te caoroczne seminaria s przedstawiane w serii ponad
26 tele-wykadw i seminariw.

Jim Self jest czsto przedstawiany jako nauczyciel nauczycieli i uzdrowiciel


uzdrowicieli. Prowadzi seminaria i naucza uzdrawianie, jasnowidzenie i kursy zarzdzania
osobist energi w Ameryce Pnocnej od 1980 roku. Jim by przedstawiany w telewizji, radiu
oraz w publikacjach midzynarodowych.
Od dziecistwa, zachowywa wiadomoci i zdolno pamitania jego dowiadcze w stanie
upienia. W cigu ostatnich dziesiciu lat, wiadomo ta rozrosa si na relacje z
Archanioami, Wstpionych Mistrzw i Nauczycieli wiata. Narzdzia i informacje
przedstawione w programie Mistrzostwo Alchemii pochodz ze
wsptworzenia w tych relacjach.
Jim stpa w dwch wiatach. W wieku lat dwudziestu szeciu, zosta
wybrany do pierwszej, z dwch, kadencji Rady Miejskiej w San Jose, CA,
a pniej sta si wiceburmistrzem. Przed wypenieniem jego drugiej
kadencji, zosta poproszony przez prezydenta Jimmy Cartera na stanowisko doradcy i
Dyrektora Rzdowego Departamentu Energii. Jako przedsibiorca, zbudowa i sprzeda dwie
korporacje i jest zaoycielem i przewodniczcym rady swojej trzeciej firmy.

www.MasteringAlchemy.com
Mastering Alchemy, Jim Self, 2009
- 22 -