Vous êtes sur la page 1sur 10

AAnneesstthhééssiieess llooccaalleess eett rrééggiioonnaalleess ddeess ddeennttss mmaannddiibbuullaaiirreess

é g g i i o o n n a a l l e e s
L L e e n n e e r r f f a a l

LLee nneerrff aallvvééoollaaiirree iinnfféérriieeuurr

!! InInnneerrvvee ttoouutteess leless ddeennttss mmaannddibibuulalairireess !! EEsstt ffoorrmméé ddee ffinineess bbrraanncchheess qquuii ssee ddééttaacchheenntt dduu ttrroonncc pprrininccipipaall lolorrss ddee ssoonn ttrraajejett ininttrraa--oosssseeuuxx

LLee nneerrff mmaannddiibbuullaaiirree eett sseess bbrraanncchheess

e n n e e r r f f m m a a n n d

!! DDoonnnnee uunnee bbrraanncchhee mmeennttoonnnnrree eett uunnee bbrraanncchhee ininccisisivivee qquuii ssiinnddivivididuuaalisliseenntt ppluluss oouu mmooininss rraappidideemmeenntt !! DDeess nneeuurrooffibibrreess ppéénnèèttrreenntt lala mmaannddibibuulele aauu nniviveeaauu ddee lala ffoossssee rrééttrroo--mmoolalairiree ((NNeerrff bbuuccccaall ))

f f o o s s s s e e r r é é t t

Page ‹#›

LLee ggrroouuppee iinncciissiivvoo--ccaanniinn

L L e e g g r r o o u u p p e e
L L e e g g r r o o u u p p e e

!! MuscleMuscle mentonniermentonnier

! ! Muscle Muscle mentonnier mentonnier
c a a n n i i n n ! ! Muscle Muscle mentonnier mentonnier L

LLeess bbrraanncchheess tteerrmmininaaleless dduu nneerrff ininccisisifif ccrrooisiseenntt lala liglignnee mmééddiaiannee ((55 ccaass ssuurr 66)) WWaadduu && aal.l. CClinlinicicaall AAnnaattoommyy 11999977

6 6 ) ) W W a a d d u u & & a a

Page ‹#›

LLee nneerrff dduu mmyylloo--hhyyooïïddiieenn eett dduu VV AA ddiiggaassttrriiqquuee

y y l l o o - - h h y y o o ï ï

L’anesthésie au foramen mentonnier

- NERF MENTONNIER

- ARTERE MENTONNIERE

L’anesthésie au foramen mentonnier - NERF MENTONNIER - ARTERE MENTONNIERE

DDeess bbrraanncchheess dduu nneerrff mmeennttoonnnniieerr ppéénnèèttrreenntt llaa ccoorrttiiccaallee mmaannddiibbuullaaiirree lliinngguuaallee eett

ppaarrttiicciippeenntt àà lliinnnneerrvvaattiioonn ddeess iinncciissiivveess

LLee ccrrooiisseemmeenntt ddee llaa lliiggnnee mmééddiiaannee

eexxpplliiqquuee lliinnnneerrvvaattiioonn ddeess iinncciissiivveess ppaarr llee nneerrff mmeennttoonnnniieerr ccoonnttrroollaattéérraall eett jjuussttiiffiiee lliinnffiillttrraattiioonn lliinngguuaallee eenn ccoommpplléémmeenntt

l l e e e e n n c c o o m m p p

IInnnneerrvvaattiioonn ooff ththee mmaannddiibbuullaarr iinncciissoorrss bbyy tthhee mmeennttaall nneerrvvee PPooggrreell MMAA;; SSmmiitthh RR;; AAhhaannii RR JJ OOrraall MMaaxxiillllooffaacc SSuurrgg,, 11999977

SSoonn iinnttéérrêêtt eesstt lliimmiittéé

!! LLee ggrroouuppee iinnccisisivivoo--ccaanninin rrééppoonndd àà llaanneesstthhééssieie ppaarraa--aappicicaalele

!! SSeelolonn lléémmeerrggeennccee dduu ffoorraammeenn llaanneesstthhééssieie ddee lala 4455 eett ddee lala 4433 nneesstt ppaass ccoonnssttaannttee

!! LLaa 4444 rreessttee lliinnddicicaattioionn

!! RRisisqquuee ddee ssioionn vvaassccuulalairiree

!! NNee ppaass ppéénnééttrreerr ddaannss lloorrifificicee,, rreesstteerr àà pprrooxximimititéé eett mmaasssseerr ppoouurr ffaairiree ppéénnééttrreerr

Page ‹#›

KAY 1974
KAY 1974

LLaanneesstthhééssieie lalabbiaialele eett mmeennttoonnnnrree nneesstt ppaass uunn aavvaannttaaggee ppoouurr leless ssooininss ddeennttaairireess uussuueelsls

n t t a a g g e e p p o o u u r
n t t a a g g e e p p o o u u r

IInnnneerrvvaattiioonn ddeess pprréémmoollaaiirreess

3 2 1
3
2
1

Plexus dérivant du tronc principal (1), des branches molaires (2) et parfois incisive (3)

s s 3 2 1 Plexus dérivant du tronc principal (1), des branches molaires (2) et
s s 3 2 1 Plexus dérivant du tronc principal (1), des branches molaires (2) et
s s 3 2 1 Plexus dérivant du tronc principal (1), des branches molaires (2) et
s s 3 2 1 Plexus dérivant du tronc principal (1), des branches molaires (2) et
s s 3 2 1 Plexus dérivant du tronc principal (1), des branches molaires (2) et
s s 3 2 1 Plexus dérivant du tronc principal (1), des branches molaires (2) et

Page ‹#›

!! LLeefficacitéfficacité estest significativementsignificativement ssupérieureupérieure pourpour lala deuxièmedeuxième prémolaireprémolaire etet lala caninecanine lorsquelorsque lliinjectionnjection estest réaliséeréalisée dansdans lele foramenforamen

réalisée réalisée dans dans le le foramen foramen ! ! Il Il n n ’ ’

!! IlIl nnyy aa paspas dede différencedifférence significativesignificative pourpour lala premièrepremière prémolaireprémolaire qqueue llinjectioninjection ssoitoit réaliséeréalisée dansdans lele foramenforamen ouou àà proximitéproximité

!! IlIl nnyy aa paspas dede différencedifférence dudu duréedurée ouou dede douleurdouleur eentrentre lesles deuxdeux techniquestechniques

!! EEvvaalluuaattiioonn ooff tthhee eeffffeeccttiivveenneessss aanndd ccoommffoorrtt ooff iinncciissiivvee nneerrvvee aanneesstthheessiiaa ggiivveenn iinnssiiddee oorr oouuttssiiddee tthhee mmeennttaall ffoorraammeenn JJooyyccee AAPP,,

DDoonnnneellllyy JJCC

JJ EEnnddoodd,, 11999933

BBlloocc dduu nneerrff aallvvééoollaaiirree ddaannss llaa FF II TT

!! AAnneesstthhééssiiee aauu ffoorraammeenn mmaannddiibbuullaaiirree «« ééppiinnee ddee SSppiixx »»

!! TTeecchhnniiqquuee ddAAkkiinnoossii

!! TTeecchhnniiqquuee ddee GGooww--GGaatteess

DDaannss llee sseecctteeuurr mmoollaaiirree llééppaaiisssseeuurr ddee llééttuuii ccoorrttiiccaall lliimmiittee llaa ddiiffffuussiioonn ddee llaanneesstthhééssiiee eett ccoonnttrree--iinnddiiqquuee llaanneesstthhééssiiee llooccaallee ppaarraa-- aappiiccaallee vveessttiibbuullaaiirree ppoouurr lleess ssooiinnss ddeennttaaiirreess

LLee ppaaqquueett vvaassccuulloo--nneerrvveeuuxx aallvvééoollaaiirree iinnfféérriieeuurr

NERF ART.
NERF
ART.

Page ‹#›

DansDans lala techniquetechnique auau foramenforamen mandibulaire,mandibulaire, lala ciblecible estest rerepprésentéerésentée parpar lléécchancrurehancrure mandibulairemandibulaire situéesituée au-au- dessusdessus etet enen arrièrearrière dudu foramenforamen mandibulairemandibulaire

située au- au- dessus dessus et et en en arrière arrière du du foramen foramen mandibulaire

Coupe axiale de la branche mandibulaire

Coupe axiale de la branche mandibulaire artère nerf ligament aiguille
Coupe axiale de la branche mandibulaire artère nerf ligament aiguille

artère

nerf

Coupe axiale de la branche mandibulaire artère nerf ligament aiguille
Coupe axiale de la branche mandibulaire artère nerf ligament aiguille

ligament

aiguille

LLee lliiggaammeenntt sspphhéénnoo--mmaannddiibbuullaaiirree

SM SM
SM
SM

Art.Max

Vue médiale

p p h h é é n n o o - - m m a a

Page ‹#›

S S e e n n s s v v e e r r t

SSeennss vveerrttiiccaall:: BBoorrdd aannttéérriieeuurr

5 mm
5 mm

LLeess rreeppèèrreess oosssseeuuxx uuttiilliissééss ddaannss llaa tteecchhnniiqquuee aannaattoommiiqquuee

SSeennss ssaaggiittttaall:: ccrrêêttee tteemmppoorraallee

LLiinngguullaa:: 1122 mmmm

eenn aarrrrrree ddee lala ccrrêêttee tteemmppoorraalele

2 m m m m e e n n a a r r r r iè

Page ‹#›

CCoorrrreeccttiioonnss ppaarr rraappppoorrtt àà llaa ccrrêêttee tteemmppoorraallee

c c r r ê ê t t e e t t e e m m

!!

1212 mmmm ::

llaa LLingulaingula

!! ++ 88 mmmm ll'' ééchancrurechancrure mandibulairemandibulaire

!! ++ 55 mmmm ll'épaisseur'épaisseur desdes tissustissus mousmous

PPrrooffoonnddeeuurr mmaaxximimaalele ddee ppéénnééttrraattioionn ddee l'al'aigiguuilleille

2255 mmmm

e e l'a l'a ig ig u u ille ille 2 2 5 5 m m

LLee ppooiinntt ddee ppéénnééttrraattiioonn ddee llaaiigguuiillllee eesstt ttoouujjoouurrss ssiittuuéé eenn ddeehhoorrss dduu lliiggaammeenntt ppttéérryyggoo--mmaannddiibbuullaaiirree qquuii ccrrooiissee oobblliiqquueemmeenntt llee mmuussccllee ppttéérryyggooïïddiieenn mmééddiiaall

n n t t l l e e m m u u s s c c

QQuueellllee q