Vous êtes sur la page 1sur 10

DE SCHRYVER

2015

La famille de Auguste De Schryver et Pharalde De Breyne, parents de Paul-Emile vers 1860.


Het gezin Auguste De Schryver en Pharalde De Breyne, ouders van Paul-Emile, rond 1860.
Auguste De Schryver and Pharalde de Breyne's family, parents of Paul-Emile, in about 1860.

Edouard
1831-1903
Joseph-Auguste Pharalde-Marie
1838-1906
1845-1889
Victorine
1835-1917

Pharalde
1804-1880

Auguste-Franois
1839-1891
Colette
1843-1921
Auguste
1809-1872

Paul-Emile Jean-Baptiste
1841-1920 1832-1902

Stphanie
1837-1870
Marie-Clestine
1830-1905

Les parents et la fratrie de Paul-Emile De Schryver


De ouders, broers en zussen van Paul-Emile De Schryver
The parents and siblings of Paul-Emile De Schryver

Auguste De Schryver

Pharalde De Breyne

Gent 04/04/1809
Gent 23/01/1804
x Gent 27/02.1829
Gent 27/02/1872
Gent 25/06/1880
______________________________________

Marie-Clestine

06/02/1830 - 28/01/1905

Edouard

09/05/1831 - 04/09/1903

Jean-Baptiste

02/11/1832 - 06/11/1902

Auguste

10/05/1834 - 19/02/1837

Victorine

06/09/1835 - 05/02/1916

Stphanie

23/01/1837 - 08/06/1870

Joseph-Auguste

27/03/1838 - 19/03/1906

Auguste-Franois

23/10/1839 - 30/01/1891

Paul-Emile

29/06/1841 - 15/01/1920

Colette

10/07/1843 - 07/08/1921

Pharalde-Marie

24/04/1847 - 14/02/1889

1860 : Paul-Emile & Marie-Sidonie


avec leurs enfants / met hun kinderen / with their children
Hector
Joseph
Octave
Aline
Paul-Emile
Cyrille

Hlne Paul
Jules
Georges
Marie-Sidonie Caroline
Marie

1919 : Paul-Emile
avec ses petits-enfants / met zijn kleinkinderen / with his grandchildren

Mais qui est ce Paul-Emile dont nous descendons ?


Paul-Emile nat en 1841. Il est le neuvime enfant de Auguste De Schryver et de
Pharalde De Breyne. Auguste tait grossiste en charbon et en ciment.
La famille habitait la Pcherie ("Visserij") Gand. Pour autant que nous sachions, PaulEmile y passera une enfance et une adolescence sans histoires.
Il s'intresse la botanique et l'horticulture, si bien qu'en 1860, l'ge de 19 ans, il
cre sa premire horticulture en association avec Joseph Vervaene, fils d'un horticulteur
rput de Ledeberg-lez-Gand.
Les affaires prosprent. En 1868 Paul-Emile se marie, l'ge de 27 ans, avec MarieSidonie De Sloovere. Ils auront 13 enfants : 8 garons et 5 filles.
Aprs la dissolution de l'association avec Vervaene, Paul-Emile devient totalement
indpendant en 1875. Bien qu'il cultive diffrentes espces de plantes de serres chaudes, les
azales sont ses favorites. Il crera d'ailleurs plusieurs varits dont la "De Schryveriana" qui
sera cultive jusqu' la deuxime guerre mondiale. Il sera galement apprci comme membre
du jury de nombreuses manifestations horticoles. Sa grande barbe fleurie a d en
impressionner plus d'un ...

En 1892 une partie des terres de culture est exproprie par la ville de Gand afin
d'largir l'Escaut. L'exploitation devient trop petite pour nourrir une famille qui compte, ce
moment-l, 11 enfants.
Trois ans plus tard, en 1895, l'entreprise sera transfre Lochristi sur des terrains
nouvellement acquis. Une quinzaine d'annes plus tard, en 1909, Paul-Emile se retire des
affaires : ses fils Georges et Cyrille prennent la relve en conservant le nom de l'entreprise :
"Paul De Schryver". Il s'teindra paisiblement Gand le 15 janvier 1920 l'ge de 78 ans.

Maar wie is die voorouder Paul-Emile ?


Paul-Emile wordt geboren in 1841 als negende kind van Auguste De Schryver en Pharalde
De
Breyne.
Auguste
was
groothandelaar
in
kolen
en
cement.
De familie woonde aan de Visserij te Gent. Voor zover wij weten brengt Paul-Emile daar een rustige
kinder- en tienertijd door.
Hij heeft interesse voor de botanica en de bloemisterij. Bij zoverre dat hij in 1860 zijn eerste
tuinbouwbedrijf sticht samen met Joseph Vervaene, zoon van een gekend bloemist uit Ledeberg bij
Gent.
De zaken draaien goed. In 1868, op zijn zevenentwintigste, stapt Paul-Emile in het
huwelijksbootje met Marie-Sidonie De Sloovere. Zij zullen 13 kinderen krijgen: 8 jongens en 5
meisjes.
Na ontbinding van de associatie met Vervaene, is Paul-Emile in 1875 volledig vrij en zelfstandig. Hij
kweekt allerlei warme kasplanten, maar de azalea is zijn lievelingsplant. Hij zal trouwens
verschillende eigen variteiten op de markt brengen, waaronder de "De Schryveriana" die tot de
tweede wereldoorlog zal gekweekt worden. Hij is tevens een gewaardeerd jurylid in diverse tuinbouwevenementen. Zijn lange witte baard zal ook wel indruk gemaakt hebben...

Ingang van de bloemisterij te Lochristi rond 1905


In 1892 wordt een deel van de bedrijfsterreinen onteigend door de stad Gent teneinde de
Schelde te verbreden. Het bedrijf wordt te klein om te voorzien in de behoeften van het gezin met 11
kinderen en 2 volwassenen.
Drie jaar later, in 1895, wordt het bedrijf heropgestart op recent aangekochte grond in
Lochristi. Een vijftiental jaren later, in 1909, geeft Paul-Emile de scepter door aan zijn zonen Georges
en Cyrille. Zij zullen het bedrijf verder zetten onder dezelfde naam: "Paul De Schryver". Paul-Emile
zal rustig inslapen te Gent op 15 januari 1920. Hij werd 78.

Who is this Paul-Emile from whom we descend ?


Paul-Emile was born in 1841. He is Auguste De Schryver and Pharalde De Breynes
ninth child. Auguste was a wholesaler in charcoal and cement.
The family lived at the Fishery ("Visserij") in Ghent. As far as we know Paul-Emile spent an
uneventful child- and boyhood there.
He takes an interest in botany and horticulture, so much so that in 1860, at the age of
19, he founded his first horticulture together with Joseph Vervaene, son of a renowned
horticulturist from Ledeberg-lez-Gand.
Business is booming. In 1868, at the age of 27, Paul-Emile gets married with MarieSidonie De Sloovere. They will have 13 children : 8 boys and 5 girls.
After the dissolution of the partnership with Vervaene, Paul-Emile becomes totally selfemployed in 1875. Even though he grows different species of hothouse plants, azaleas are his
favourite. He will incidentally create several species, of which the De Schryveriana which
will be cultivated up until the second world war. He will also be appreciated as a jury member
of numerous horticultural events. His long white beard probably impressed many...

The family house in 1825


In 1892, part of the farmlands is expropriated by the city of Ghent in order to widen
the River Scheldt. The family business becomes too small to feed a family which counts 11
children at that time.
Three years later, in 1895, the family business will be transferred to Lochristi on
newly acquired land. About fifteen years later, in 1909, Paul-Emile retires from business : his
sons Georges and Cyrille take over retaining the name of the firm : Paul De Schryver . He
will die peacefully in Ghent on January 15th 1920 at the age of 78.

Une erreur rectifier ? Un ajout faire ?


Een wijziging aanbrengen? Iets toevoegen ?
An error or an addition?

deschryverfamily@gmail.com

Signes utiliss
Gebruikte tekens
Symbols

Lieu et date de naissance


Geboorteplaats en -datum
Place and date of birth

* =

Compagne, compagnon
Partner
Companion

Lieu et date du dcs


Plaats en datum van overlijden
Place and date of death

x=

Lieu et date du mariage


Plaats en datum van het huwelijk
Place and date of wedding
)( =

Divorce, sparation
Scheiding, uit elkaar
Divorce, separate

Comment s'y retrouver ?


Hoe is deze stamboom opgebouwd?
How to understand the family tree?
Paul-Emile a eu 6 enfants qui ont eu une descendance. Une lettre a t attribue chacun de ces
enfants selon leur rang dans la fratrie : les pages A pour Paul, les pages B pour Joseph, C pour
Jules, D pour Hlne, E pour Georges, F pour Cyrille.
Les barres en haut des pages sont prcdes d'un chiffre : c'est le rang dans la fratrie des enfants de
Paul-Emile. Ainsi Paul est le deuxime, Joseph le quatrime, Jules le cinquime, Hlne la sixime,
Georges le septime et Cyrille le douzime enfant de Paul-Emile.
De la mme manire chaque enfant de chaque gnration qui suit, porte un chiffre selon son rang
dans la fratrie.
Les pages se suivent dans l'ordre logique de la descendance jusqu' la gnration la plus rcente.
Nous avons dj attribu un chiffre de page aux plus jeunes descendants : cela permettra d'intercaler
ultrieurement ces pages si ncessaire sans devoir modifier la numrotation des pages qui suivent.
Paul-Emile heeft 6 kinderen met nakomelingen gehad. Aan elk van deze kinderen werd een letter
toegekend in de rangorde van de broers en zussen: de bladzijden met A voor Paul, de bladzijden
met B voor Joseph, C voor Jules, D voor Hlne, E voor Georges en F voor Cyrille.
De balken bovenaan de bladzijden worden voorafgegaan door een cijfer: dit wijst op de rangorde
van de broers en zussen als kinderen van Paul-Emile. Paul was het tweede kind, Joseph het vierde,
Jules het vijfde, Helne het zesde, Georges het zevende en Cyrille het twaalfde kind van Paul-Emile.
Op dezelfde manier wordt voor elke volgende generatie een cijfer toegekend volgens de rangorde
van het kind binnen het gezin.
De pagina's volgen de logische manier van de afstammelingen tot de jongste generatie. Wij kenden
reeds een bladzijde met cijfer toe aan de jongste afstammelingen: dit zal het mogelijk maken, indien
nodig, bladzijden in te lassen zonder de nummering van de volgende bladzijden te moeten wijzigen.
Paul-Emile had 6 children who had descendants. A letter was given to each of these children
according to their rank as brothers and sisters : pages A for Paul, pages B for Joseph, C for Jules, D
for Hlne, E for Georges, F for Cyrille.
A number preceeds the lines on top of the pages : this is to show the brothers and sisters rank as
children of Paul-Emile. Thus Paul is the second, Joseph the fourth, Jules the fifth, Hlne the sixth,
Georges the seventh and Cyrille the twelfth child of Paul-Emile.
In the same way, each child of each following generation has a number according to his rank within
the household.
The pages follow on the logical order of descendance to the most recent generation. We have
already assigned a page number to the youngest descendants : this will allow us to insert these
pages later on, if necessary, without having to change the numbering of the following pages.

P.S. :
- Les personnes qui ne sont mentionnes qu'avec leur prnom, portent le nom de famille "De
Schryver"
- Personen die enkel met hun voornaam vermeld zijn, dragen "De Schryver" als familienaam.
- People who are only mentioned by their first name bear the last name De Schryver