Vous êtes sur la page 1sur 2

Nazwa kwalifikacji:

Oznaczenie kwalifikacji:

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz

E.14

administrowanie bazami

01
Kod arkusza : E.14-01-15.01
Numer zadania:

Lp.
R.1
R.1.1
R.1.2
R.1.3
R.1.4
R.1.5
R.1.6
R.2
R.2.1
R.2.2
R.2.3
R.2.4
R.2.5
R.2.6
R.2.7
R.2.8
R.2.9
R.3

Rezultaty podlegajce ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykonany baner strony internetowej


Baner jest plikiem o nazwie baner.jpg, format JPEG
Baner ma wymiary 800px na 100px (+- 2 px)
Baner ma to w dowolnym odcieniu niebieskiego
Na banerze znajduje si napis DZIAANIA MATEMATYCZNE w kolorze
czarnym, dowoln czcionk
Na banerze znajduj si dwa ksztaty, s one zgodne ze wzorem
zamieszczonym w treci zadania
Figury posiadaj wypenienie w dowolnym odcieniu zielonego koloru, krawd w
kolorze czarnym

Rezultat 2: Wykonana strona gwna i struktura witryny


Plik ze stron gwn nazywa si index.html
Strona gowna ma ukad zgodny z wzorem zamieszczonym w treci zadania
Podstrona "Proste dziaania" ma ukad zgodny z wzorem zamieszczonym w
treci zadania
Podstrona "Potgowanie" ma ukad zgodny z wzorem zamieszczonym w treci
zadania
Z podstrony "Proste dziaania" mona przej do strony gwnej klikajc baner
Z podstrony "Potgowanie" mona przej do strony gwnej klikajc baner
Linki menu dziaaj poprawnie przenosz na podstrony proste dziaania i
potgowanie
Na stronie gwnej wywietla si tekst:: Znajdujesz si na stronie o tematyce
matematycznej. Mj PESEL to: (PESEL zdajcego)
Tekst na stronie gwnej jest pochylony

Rezultat 3: Wykonana podstrona Proste dziaania

R.3.1

Tytu PROSTE DZIAANIA zosta umieszczony w znaczniku <title> w sekcji


<head> strony lub tytu treci PROSTE DZIAANIA zosta umieszczony w
znaczniku <h1> strony

R.3.2

Formularz na stronie zawiera dwa pola do wpisania danych oraz cztery przyciski
z nazwami DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOENIE, DZIELENIE

R.3.3
R.3.4
R.3.5
R.3.6

Po niekompletnym wypenieniu danych (jedno pole puste lub oba pola puste) i
naciniciu dowolnego przycisku wywietlany jest tekst: Prosz uzupeni obie
liczby.
Po wpisaniu w pierwsze pole dowolnej liczby a w drugie pole liczby 0
inaciniciu przycisku DZIELENIE wywietlany jest tekst Nie wolno dzieli
przez zero
Po wpisaniu liczb naturalnych w oba pola i wybraniu przycisku DODAWANIE
wypisany jest wynik dodawania
Po wpisaniu liczb naturalnych w oba pola i wybraniu przycisku ODEJMOWANIE
wypisany jest wynik odejmowania

R.3.7
R.3.8
R.3.9
R.4
R.4.1
R.4.2
R.4.3
R.4.4
R.4.5
R.4.6
R.4.7
R.4.8
R.4.9

Po wpisaniu liczb naturalnych w oba pola i wybraniu przycisku MNOENIE


wypisany jest wynik mnoenia
Po wpisaniu liczb naturalnych dodatnich w oba pola i wybraniu przycisku
DZIELENIE wypisany jest wynik dzielenia
Wyniki oraz informacja o bdach wypisywane s w treci strony, pod
przyciskami

Rezultat 4: Wykonana podstrona Potgowanie

Tytu POTGOWANIE zosta umieszczony w znaczniku <title> w sekcji <head>


strony
Tytu POTGOWANIE zosta umieszczony w znaczniku <h1> strony
Formularz na stronie zawiera dwa pola do wpisania liczb oraz przycisk
POTGOWANIE
Pola danych umoliwiaj przyjecie jedynie wartoci liczbowych
Po niekompletnym wypenieniu danych (jedno pole puste lub oba pola puste) i
naciniciu przycisku potgowanie wywietlony jest tekst: Wpisz podstaw i
wykadnik potgi
Po wprowadzeniu liczby ujemnej w pole wykadnik i naciniciu przycisku
potgowanie wywietlony jest tekst Wykadnik potgi musi by dodatni
Po wprowadzeniu liczb naturalnych dodatnich i naciniciu przycisku
potgowanie obliczana jest potga i wypisywany wynik (sprawdzi na liczbach
nie wikszych ni 10)
Po wprowadzeniu liczby naturalnej dodatniej jako podstawa i wprowadzeniu
liczby 0 jako wykadnik, wynik potgowania jest rwny 1
Wynik oraz informacja o bdach wypisywane s w treci strony, pod
przyciskiem POTGOWANIE