Vous êtes sur la page 1sur 133

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.

net

1
ஒர தல வன க ல தத ல...

தம ழகதத னஅரலமம க மககள , வ சகரகள , இல ஞரகள , உஙகள ன ஒவவவ ர


“நகக ரன’’ இதழ லம ந ன மனம த றநத உலரய ப ள* க ளறன. எனறளம எனகக மககல ,
கற ப* க இல ய சமத யதலதச சநத ப*த ல ம கவம வ ரப*ம உணட. இதவலர என
வ ழந ல * *ள களககச வசனற அனற ரநத ம ரகல ப ள* ல இரககம கழநலத
கல ச சநத தத அவரக ம *லளவற சநதரப*ஙக ல, *லளவற தல பபக ல உலரய றற
இரகக ளறன. க ட ததட 1 ளக ட ம ணவரகல சநத தத அவரக ம உலரய ட, அவரகள
எனன ன ளசரநத உறத வம ழ ஏறறள ரகள.

அபள* வதல ம அவரகள எனன ம க டடய அனபம, ம ய லதயம, ளநசமம எனன ல


எபள* தளம மறகக மடய த. எனலனளய பதப* ததக வக ண தரணஙகள அலவ.
*ள க ல மடடம அல த, கலல கள, *லகல க கழகஙகள, வ ஞஞ ன ஆயவரஙகஙகள,
கட ஙகள எனற *லளவற சநத பப லமயஙக ல ந ன கண இல ய சமத யம
எனனளள எபள* தளம வ*ரம ததலதயம, ம கப வ* ய நம* கலகலயயம ஏற*டதத
ய ரகக றத. இநத ந டடன ம கபவ* ய வ ம மன த வ ம. அதவம இல ய சமத யம
வ*ரம* னலமய க இரககக கடய இநத ந டடன மன த வ ம எனகக ம கப வ* ய
நம* கலகலயத தரக றத.

கனலவ டம இல ய வநஞசஙகள சகத வ யநதளத ர ஆறறல வ ம என*லத ந ன


உணரக ளறன. அலதளய த ன எலள மம வச லல வரக ளறன. 2020-ம ஆணடள
அல த அதறக மனன ள க , இநத ய ஒர வ ரநத ந ட ஆகம என*த என கனவ
மடடமல , ஆத ரஙகல க வக ண நம* கலகயம க . இநத நம* கலககள எப*ட

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஏற*ட ன எனக ற த ககஙகள இல ய சமத யதலதச வசனறல நத ல எப*ட இரககம


எனற ந ன எணண யதன வ ல ளவ, உஙகள ன ந ன உலரய ப ள* கம இநதத வத ர.

ஒர ந டடன மனளனறறததகக ம க மகக யம ன ஒனற க ந ன கரதவத “கற*லன த றன


வ யநத ல ரஷ ப(ஈழஙஹறணஸங
’ கஙஹகஙழளடணல) எனப*டம தல லமப *ணபத ன.
ச ற ய அ வ ல இரநத ந டடன ம க உயர *தவ கள வலர ச றநத தல வரகள க ல தத
வ ட ல, அநத ந ட ம க ளவகம க மனளனற வ டம என*த எனனல ய ஆண ததரம ன
கரதத. எததலனளய சநதரப*ஙக ல இலத ந ன கணக கப * ரதத ரக க ளறன. நல
தல வனம, நல தல லமப *ணபகளம ச* டசதலதக வக ணட வரககடய ஆத ர சகத கள.

இதறக எடததக க ட க எதத லனளய உத ரணஙகல ச வச ல ம.

ர ஷடர*த *வன ல இநத ய ஜன த *த ய க ந ன *தவ வக ததக வக ணடரநத ள* த ஒர


ந ள..

தம ழந டடலரநத சம ர ஐம*த க ர மப *ஞச யததத தல வரகள எனலனச சநத கக


வநத ரநத ரகள. அநத எ ய மன தரகல க க ண எனகக ம கவம மக ழசச ய க இரநதத.
இநத ய வ ன வ க ழகக ம ந ஙக ல, மலழத தணண ர ளசம பபத த ட ம எப*ட
வசயல*டததப *டக றத என*லத * ரலவய டட வ டட அவரகள எனலனக க ண வநத ரந
த ரகள.

அவரக ம ந ன, எப*ட க ர மஙகள தனமலனச வசயல* டடன ம ம தனன லறவ


க ர மஙக க ம ற மடயம என*லதப *றற ப ள*ச க வக ணடரநளதன. ந ன ள*ச
மடதததம ஒரவர எழநத ர. ளவடட-சடல ய ல ஒர க ர மதத வ வச ய லயப ள* னற
ளத றறம. அவர வ*யர *னன ரவசலவம. க லர ம வட ம, க ரப* ல யம க ர மதத லரநத
வநத ரப*த கச வச லலத தனலன அற மகப*டதத க வக ண வர, அவரல ய க ர மதத ல
உள அததலன வடகளககம, சம ர 1125 வடகள, சக த ரத தணண ர வசத கள
தனமலனபப ன, க ர ம மகக ன ஒததலழபள* ட ந லறளவறறப*டடரப*த கச
வச னன ர. ளநரம க ல ககம ள* த தன க ர மததகக வநத அலதக க ணம றம அவர
அனள* ட அலழபப வ டதத ர. தனன லறவ வ*றற ஒர தம ழகதத க ர மதலத உ ளன க ண
எனககம ம க வ ரப*ம களவ இரநதத. "கணடப* க வரளவன' எனற அவ ம வச லல எல
ள ரககம வ ல வக டதத அனப* ளனன. மனதககள க ரப* ல யம க ர மளம சறற ச
சறற வநதத. எனத அலவ ரக ம உதவ ய ரக ம வச லல ச கக ரளம ‘க ரப* ல யம'
க ர மததககச வசல ப *யண ஏற* ட வசயயம ற வச னளனன.

அநத ந ளம ச கக ரளம வநதத. 2004-ம வர ம ஆகஸட ம தம 27-ம ளதத ந ன க ரப* ல யம


க ர மததககச வசனளறன. என வரலகலய நம* மடய த அநத க ர மப *ஞச யததத
தல வரம, மககளம வ*ரம ஆரவ ரதத ன எனலன அனள* ட வரளவறற ரகள. எனலனச
சழநத வக ண சய உதவ ககழககல ச ளசரநதவரகள... அவரகள தய ககம
வ* ரடக ன கணக டச கக எனலன அலழததச வசனற ரகள. சக த ரம சம*நதப*ட
வ* ரடகல மடடம னற உணவ, உல , * தத ரஙகள, ஆ*ரணஙகள, அ ஙக ரப
வ* ரடகள எனற வலக வலகய ய அவரகள வசயத லவதத ரநத லகவ லனப வ* ரடக ன
அழக யல யம தரதலதயம கணட ந ன வ யநத ள* ளனன. இநதப வ* ரடகல ச சறற
வட ர ம வட ஙக ல வ ற*த கவம அவரகள வத வ ததத எனகக ம கவம

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

மனமக ழசச லயத தநதத. அவரக ம "வ* ரடகல மத பபககடட நல வ ல கக


வவ ந டடறகம ஏறறமத வசயயஙகள' எனற கற ளனன. ம வட ஆடச ய ம, அதறக ன
வசத கல யம ஏற* டகல யம வசயயச வச னளனன.

அவரகள எனலன அமரலவதத இன லமய ன க ர மததப * லகல ப * டய*ட ந னம


ஆடன ரகள. அநத ந ட ர சஙக தம ம க இன லமய க இரநதத. க ரப* ல யம க ர மளம
* வ தஙக ல தனன லறலவப வ*றற சநளத ஷம க இரநதத. அநத க ர ம *ஞச யததத
தல வர *னன ர வசலவம வத ல ளந கக வக ண வர ய, அரலமய ன
தல லமப*ணபகள வக ண எ ய தல வர க இரநத ர. ஒர ச றப* ன தல லமய ன வழ
க டடதலல க ர மம கமபர நல ள* டடக வக ணடரநதலதக கணண ரக கணள ன.
அவரகக எனனல ய மனம ரநத * ர ட டதலகல த வத வ ததக வக ணள ன.

இனவன ரவலரப *றற யம இஙளக ந ன கற ப* ட க ளவணடம. க லர ம வட த த ன


ஆடச ய ர க அபள* த *ண ய றற க வக ணடரநத த ர. ககன த ப ச ங ள*டத ன அவர.
சறற வட க ர மஙக ல இரநத *ஞச யததத தல வர கல யம, சய உதவ க கழக
கல யம ஒரஙக லணதத லக ளதரநத மலறய ல உறச கப *டதத அவரகளககத
ளதலவய ன உதவ கல ஒர தல வரகக ய நற*ணபகள ன வசயத வக ணட ரநத ர.

தல வரக ன வழ க டடதல லம, மகக ன உலழப* லம * க ர மஙக ல உள


க ஙகள தர வ ரப*டட, நல தணண லர மககளகக வழஙக க வக ணட ரநதலத ந ன
கணள ன. க ரப * ல யம க ர மதத ல 5347 ள*ர வச தத ரகள. அவரக ல ஆணகள 3012
ள*ர, வ*ணகள 2335 ள*ர. அவரகள வச தத அததலன வடகளககம கடதணண ரம,
சக த ரததகக ன தணண ரம கலறவ ல மல க ல ததக வக ணடரநதத. இலதப
ள* ளவ இநத ய வ ன ஒவவவ ர க ர மமம இரநத ல எவவ வ நனற க இரககம எனக ற
ஆலச அபள* த என மனத ல ளத னற யத. அபள* தத ன க நத கண கனலவ ந ம
நனவ கக மடயம.

ஏன, அத ந கக மடய த கனவ எனன?

இநத "க ரப* ல யம' எனக ற ஒளர ஒர க ர மம எனகக அநத உணலமலய ஒர ஒ ககத ர
ள* உணரதத யத. இநத ய க ர ம மககள எலள ரளம நல ம றறதலத மனத ர
வ ரமபக ற ரகள. அநத ம றறதத ன கரவ க ய த ஙகளம உலழப*தறகத தய ர களவ
இரகக ற ரகள.

அவரகளககத ளதலவ எல ம ஒர தல வன. வழ க ட ஒர தல லம. அநத தல வன


எஙக ரநளத வநதத ப* ன எனற இரகககக த. நமம ல இரநத, இல ய சமத யதத ல
இரநத, நமத மணண ல இரநத தல வரகள ளத னற ளவணடம.

இநத 21-ம நறற ணடல, உணரசச களகக அப* ற *டட அற வ ரநத சமத யதத றக
மககல இடடசவசலலம க ம க *ள கள இரகக ளவணடம, அதறளகறற ர ள* ல
வ*றளற ரகள வ ஙக ளவணடம, கழநலதகல வழ ந தத ளவணடம, அவரகளகக ந ம
எடததகக ட க வ ஙகளவணடம, அநத ம றறதத றக மககள தய ர க ளவணடம.

அற வச ரநத சமத யம உரவ க தல வரகள, கலவ ய ரகள, *தத லக மறறம ட.வ .

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஊ கஙகள, மறறம ச ன ம , நலகசசலவ ம ம, நல கரததககள அலனதத தரபபககம


வசனற ளசரளவணடம. அநத சழந ல லய நமத ந டடல ளத றறவ கக ளவணடயத
அலனவரத க லமய கம. அநத ம றறதத றக ந ம தய ர க ளவணடம. அநத ம றறம மடடம
ச ய க ஏற*டடவ ட ல இஙளக மகதத ன மறம ரசச ஏற*டம என*த ல சநளதகளம
இலல .

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க லரம வட ச சறறப *யணதத ன ள* ளத ந ன ச தம*ரம நகரககம வசன ளறன.அஙளக


அணண மல ப *லகல க கழகதத ல Pioneering
“ Spirit: The LearningCentre (வசலததம
சகத யம, கறறக வக ளளம லமயமம)’ எனக ற தல ப* ல உலரய றற ந ன வசனளறன.
*லகல ககழகஙகள எபள* தளம எனவ ரப*ததகக உ யலவ. கலவ க கண கல த த றநத
ம ணவரகல அடததகட ததகக எடததச வசலலம ஏண ப*டகளத ன *லகல ககழகங
கள.அணண மல ப *லகல க கழகதத ன ளத றறமம எழ லம எனலன உவலக வக ள
லவததன.

அஙக ரநதம ணவரகளம உறச க அல பரண ள வ*ரம த ர க


அமரநத ரநத ரகள.எனனலர லய மடதத வ டட க ம* ய எனலன அநத இல ஞர ம ணவர
*ல சறற க வக ண த. அவர க ன அன* ல ந ன த ணற ப ள* ளனன. அவரகளஎனன ம
ஒர ளக கலகலய லவததனர. ""க ம ச ர, ந ஙகள எபள* தம ணவரகல ச சநத ககப
ள* ன லம அவரக ம ஒர உறத வம ழ லயச வச லல,அவரகல யம அலதச வச ல
லவபபரகள. ஏன எஙகளகக வச ல வ லல .இபள* த எஙகளககம அலத ந ஙகள வச ல
ளவணடம. உஙகள வ ரதலதகல களகடட ந ஙகளம அலதப * ன*றற ச வச ல
ளவணடம''’’ எனற அனபககட ல இட ரகள.

அவரக னஉநததல சகத லயயம வ ரப*த லதயம கணட ந ன அகமக ழநளதன.


உ ளனமற*ட ளமல ககச வசனற ம ணவரகளகக ன 10 உறத வம ழ லய
அவரகளககவச னளனன. அரஙகதத ன உளள இரநத ஆய ரம ம ணவர களம,
அரஙகததககவவ ளய இரநத ஆய ரக கணகக ன ம ணவரகளம ஒனற ளசரநத அநத
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

உறத வம ழ லய வ*ரம சதததத ன த ரப* ச வச னனத இட மழககம ய இரநதத.அநத


மழகக அல லய, இநத ய வ ன கரல அல க ல கல யம த ணட
உ கததககஅற வ ததத ள* ல எனககத ளத னற யத. உணரசச வயப*டட உறத
வம ழ லயசவச னன * ம ண வரக ன கணக ல இரநத கணண ர வழ நளத டயத.
அநதகணண ர எனகக ஒர நம* கலகய ன ஒ லய ஏற*டதத யத.

இல யசமத யதத ன அநத ம கப வ*ரம கரள லச எனகக ம ணடம


உணலமலயஉணரதத யத. இல ய சமத யம ம கவம எழசச ய ன இரகக றத. நமதந டடன
மனளனற றததகக க அவரகள எல ளவற * டகல யம க நதஒறறலமய ன கரல
வக டககத தய ர க இரகக ற ரகள. இநதக க டச லயஇநத ய மழவத லம உள எததலன
எதத லனளய கலல க ல, *லகல ககழகஙக ல ந ன க ணக ளறன. ஒடட வம தத
இநத ய வ லம ஏற*டட வரமஒர வமTனப பரடச லய இத க டட க றத.

மனமக ழவ ன அவரக ம ரநத ந ன வ ல வ*றளறன.

அஙக ரநத ந ன அடததப *யணப*ட த என வச நத ஊர ன இர ளமஸவரததகக- மறகக


மடய த *யணம அத..

ஜUல 25, 2002 ல ந ன ஜன த *த ய க *தவ ஏறற * றக, மதல மத க என வச நத


ஊரககச வசலலம *யணம..

எநதஅலவல இரநத லம ஆணடகக ஒர மலறய வத ந ன ர ளமஸவரததககசவசனற


வ டவத வழககம. ஆன ல இபள* த இரணட வர ஙகளககப * றகத னவர க ளறன. என

வச நத ஊ லத ன, என வச நத மகக மத ன எப*டப*ட எத ர* ரபப!

மண *மக மப *கத ய ல ந ன வஹல க ப ல இறஙக யள* த அநதச சதததலதயமம ற


அஙளக கட ந னற ஆய ரககணகக ன இர ளமஸவரம *கத மககள கரவவ லஎழப* வ ழதத
வச னன ள* த என வமய ச லரததத.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அவரகளஒவவவ ரவ மம இதயபரவ ம ன அனல*யம, நமமரகக ரர எனக ற* சதலதயம


கணள ன. அஙக ரநத க ல ச ல க ல *யணம வசயத ள* த,அநத ஊ ன மணமம
க டச களம என ச ற வயத ஞ *கஙகல க க ற வ ட ன.

இளத இஙளகத ன ந ன * றநளதன. இஙளகத ன *டதளதன. *டககம ள* ளத, *கத ளநர


ளவல ய க வசயத தத ள கல வ றளறன..

இநதப *கத லயளய உலகக எடதத, தனஷ ளக டத த லவளய அழ தத தவமசம வசயத


*யஙகரப பயல ப * ரத ளதன..

இர ளமஸவரதத னஇம ம க இரநத என தநலதயம, இர மந த சவ ம ளக ய லன


கரகக ன ஷ *கச ஷமண ச ஸத களம, ளமனலமம க * த ள* லம ஒனற க
அமரநதஇநதத த வ ன * ரசலனகல ஒறறலமளய ட ள*ச , அ ச த ரவகல க
கண அறபதகக டச லய இஙளகத ன என ச ற வயத ல * ரதளதன..

இளத இநதத த வககரக ல இரககம இர மந த பரதத லத ன, 1947-ம வர மஆகஸட ம தம


15-ம ளதத , இநத ய வ ன மதல * ரதமர த ர ஜவஹர ல ளநரஅவர கள, நம ந ட சதநத ரம
வ*றற வ ட த க அற வ ததலத ளரடளய வ லளகடடப *ரவசமல நளதன..

இளத இநத இர ளமஸவரதத லத ன எனனல ய *ள ஆச யர சபரமண ய ஐயர,


எனமனத ல, வ ழகலகய ல ளமள ளமள உயர ளவணடம எனக ற டச ய
வ லதலயவ லததத ர..அநத வ லதத ளன எனலன *றப*தறக ஏதவ ன வ ம னவ யல
வத ழ லநட*தலத *டதத, அத சம*நதம ன ளவல ய ல எனலன ஈட*டதத
லவதத,ர கவகட இஞச ன யர க எனலன உயரதத யத மறறம *டப*டய க
எனலனஉயரதத யத..

இலதப ள* னற க லவய ன எணணஙகள ன, வநக ழசச ம கக ந லனவகள ன க லந ன


*யணம வசயதவ ற இரநளதன..

எனவடல அல நத ள* த ந ன அல நத ஆனநதததகக அ ளவ இலல .


"க ம னஇல ம'’எனக ற வ*யரப* லக அஙளக வ* ற தத ரநதத. ஊரமககள, எனசளக தரர
மறறம கடம*தத னர எனலன அனப ன வரளவறற ரகள. வடடவ சலல இரநத
ந றக லய ல அமரநத அவரகள ன *லழய ந லனவகல ப*க ரநத வக ணள ன. * றக
வம யத ன ஆண வர *ள வ சலககச வசனற* ர ரததலன வசயளதன..இநத ஒவவவ ர
சம*வமம என இ ம* ர யததந லனவகல இன*ம ய ந லனவடடக வக ணள இரநதன.

இளத*ள வ சலலத ன ச றவயத ல என அப* வ ன வசனற * ர ரததலன


வத ழலகவசயளவன. அப* வம அமம வமத ன எனககக கர ன *டததச
வச லலததநத ரகள. *ள வ சலல வத ழதள* த, அநதக க டச களத ன எனஞ *கததகக
வநதன. அத க ல ய ல எழநதத மதல ந ளளத றம ஐநத ளவல நம ஸ வசயளவ ம.

இபள* தந ன * ர ரததலன வசயதள* த என மனந ல ளவற ம த ய க இரநதத,


ம கநதமனத ரபத இபள* த ந வ யத, அல வகக நனற வச லலம வ தம க இபள* தஎன
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

* ர ரததலன ந கழநதத. இநத ய ந டம, இநத உ கமம, இநதஇர ளமஸவரத த வ மககளம


எல நனலமகளம வ*றற நலவ ழவ வ ழளவணடவமனற எல ம வல இலறவலன
ந ன உள ம உரக ளவணடளனன..

*ள வ சல வ டட வவ ளய வநத ள* த ச ச றவரகள *ள சச ரல அண நத
ச ல ய லந நத வக ணடரநதலதப * ரதளதன. அளத ள* னறவத ர ச ரல அண நத
ந னமஅப ள* த *ள ககச வசனற க டச ஒர ச தத ரம ய என மனத ல ஓடயத.அநத
ந டக ல ந ன ஒர தல வலனக கணள ன. அவரல ய உதடக ல இரநதவநத வ ழநத
ஒவவவ ர வ ரதலதகக கவம ந ன தவம ரநளதன..அவலர ளந லக ண ம டள ம எனற
ஏஙக ளனன..ந ன மடடமல , இநதத தம ழந ள ஏஙக கவக ணடரநதத. அவரல ய ளதன
தம ழகக மயஙக க க நதத.

அநந டக ல, அவலரப வ*ரம மயறச ககப * றக எஙகள *ள வ ழ வகளக அலழதத வநத


ச தலன ப நளத ம ந ஙகள..

அநதப வ*ரம தல வன.. தனன க ல த ளமலத..

ய ர வத யம ?

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அத 1950 வர ஙக ல ந கழநத சம*வம...

தம ழந டமழவதம சற வ ய கப *யணம வசயத மககல த தனனல ய ச தரயம ன


ள*சச ன ல கவரநத வக ணட ரநத ர அணண . அவரல ய எ தழலம, வதனறல க றறம
க நத அற வ ரநத ள*சச மகக ல ளய ஒர வ* ய எழசச லயளய ஏற*டதத க
வக ணடரநதத. இர மந தபரம ஸவ ரடஸ *ள ம ணவரக க ய ந ஙகளம மகடகக
அ ஙக ய * மப ள* ல அநத வச கரப ள*சச ல கடடணட க நளத ம.

அவலர எப*டய வத எஙகளல ய *ள வ ழ வகக அலழதத வநத ள*ச லவகக ளவண


டம எனக ற ஆலச தண ய த த கம ய ம ற யத. ஒரந ள ந னம சக ம ணவரகள ச ரம
வசனலனகக ரய ல ஏற வ டள ம. அற ஞர அணண வ ன வடல க கணட* டதத அவலரச
சநத ததம வ டள ம. ம க எ லமய ன வடடல, வர ம* ச ம* க இரநத அநத ம வ*ரம
தல வலர மதல மத கப * ரதத ள* த எனகக வ யப* ல மசசல ததத. இவர
ளமல க ல பயல க பபம ள*சசககல அனல *றகக வ ட*வர எனக ற எணணம
ஏற*ட த.

ஆன ல அநத கரகரப* ன மயககம கரல அரக ல ஒலததலத ந ன நம* மடய மல * ரததக


வக ணடரநளதன. லகல, லக லவதத *ன யன மறறம ளஷவ வசய ய த மகதத ன இரநத
அணண , "இபள* லதகக எனன ல அஙளக வர மட ய த'’எனற வச னனதம எஙகளகக
ஏம றறம க இரந தத. ஆன லம ந ஙகள வ ப* டய க "த ஙகள கணடப* க வநளத ஆக
ளவணடம'’எனற * டவ தம * டதளத ம. வமலத கப பனனலக ப நத அவர "ச
“ ,
த ரலவய ரககச சறறப *யணம வரமள* த உஙகள *ள கக அவச யம வரக ளறன' எனற
உறத வம ழ அ தத எஙகல அனப* லவதத ர. ந ஙகள அல நத மக ழசச கக அ ளவ
இலல .

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

த ரமபம வழ எஙகம அணண எஙகள *ள கக வநத ள*சவத ள* னற கனவகள வநத


வக ணடரநதன. இஙளக ச ககல ஒனற இரநதத. ந ஙகள வசனலனககக க ம* வநத
அணண அவரகல ப * ரததளத , அவர எஙகள *ள கக வர ஒபபக வக ண ளத எஙகள
*ள த தல லம ஆச யரககத வத ய த. அனற ரநத த ர வ இயகக அரச யல *றற
ஒவவவ ரவரககம ஒர கரதத இரநதத. தல லம ஆச யரககத வத நத ல த டடவ ர
எனற *யநத அவ ம இநத வ ஷயதலத மலறதத வ டள ம.

அணண வ ம ரநத ஒரந ள "ந ன இநத ளதத ய ல *ள கக வரக ளறன' எனக ற தகவல
வநததம ந ஙகள ப க ஙக தம அல நளத ம. இன ளமலம தல லம ஆச ய ம மலறகக
மடய த எனக ற சழந ல ய ல அவ ம தயஙக த தயஙக வ ஷயதலதப ள* டட
உல தளத ம. கடஙளக *ம வக ண அவர தனன ம ளகட க மல எப*ட அவ லர
அலழகக ம எனற ளகடட ஆக யததககம பம ககம கத தத ர. அவலர வமல வமல
ஆசவ சப *டதத ளன ம. கல ச ய ல ஒபபகவக ண ர.

அணண லவ வரளவற*தறக ன ளக க ம ன ஏற* டகல ச வசயளத ம. இர மந தபரம


ம வட ளம வ ழ களக ம பணடரநதத. அணண வம எஙகள *ள கக வரலக தநத ர.
அரலமய ன உலரலய ந கழதத ன ர. ளமல ப ள*சச ல அவரல ய அணக மலற ம கவம
வ தத ய சம னத. அனற எஙகள *ள ளமல ய ல ஏற ய அவர ம ணவரக க ய எஙகல ப
* ரதத ""ந ன எநத தல ப* ல ள*ச ளவணடம எனற வச லலஙகள..அத ல
ள*சக ளறன..''’எனற ர. ஒர கணம ந ஙகள த லகததப ள* ளன ம. எஙகளககள அவசர
அவசரம கப ள*ச மடவவடதத "நத கள'’எனக ற தல ப* ல ள*சம ற ளவணடளன ம.

மல த றநத வவள ம ள* ல அநதத தல ப* ல ள*ச ஆரம* தத ர அற ஞர அணண . மன த


வர றற ல ஐய ய ரம வர ஙகளககம ளம க நத கள எப*ட மன த ந க கதலத
ளமம*டதத ன என*த ல ஆரம* தத, இநத ய ந க க வ ரசச ய ல நத க ன *ஙக, மறறம
ளமறக ந டக ன சவ டஸர நத, வஜரமன , இஙக நத, அவம கக மதலயவறற ல நத
ந ர எவவ வ அறபதம கப *யன*டததப *டக றத என*த வலர சம ர ஒனறலர மண ளநரம
ளதனரவ ள* னற ள*சலச அ தத ர. ந ஙகள வமயமறநத ளகடடக வக ணடரந ளத ம.
நத க ன மகக யத தவம *றற அபள* த அவர ள*ச ய ள*சச என மனத ல *ச மரதத ண
ள* ல *த ந தத. இன லறககம ந ன ள*சம * கட ஙக லம, எழதம கடட லரக லம
நத ந ர இலணப* ன மகக யததவம *றற ச வச லவதறக அநதப ள*சச ஒர ஆரம* வ லத
எனளற வச ல ம.

ஐம*த வர ஙகளகக மன ன ல அநத த ரககத ச ள*ச யத இனற ந லறளவறககடய ஒர


சழ ந ல வமதவ கக கன நத வரக றத. த ரககத ச கள * ன கனவகள *லககமள* த
அவரகள இரப* த லல என*த வர றற ல ளச கம ன ந பப.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

நமத ந டடல ஆணடளத றம 1500 BMC நத ந ர வவள தத ன ல க லககள ள* ய


ளசரக றத. அத ல 300 BMC ந லர ந ம உ*ளய க தத ள , ந ட வ ம வ*றற ந ம வ*றம.
அநத 300 BMC ந லர எப*ட ந டடககள த ரப* வ டவத என*லதப *றற ந ம ளய ச தத
வசயல* ளவணடய கட தத ல இரக க ளற ம. நத ந ர இலணபப என *த இனற ள*ச
ச வ ல ஒர கரததரவ கக ம க இரநத லம ம க வ லர வ ல க தத ன கட யதத ன ல
அத நனவ க வ டம எனக ற நம* கலக எனகக உணட. ஆன ல, * ள*ர மடய த, மடய த
என*லத த ரக மநத ரம க லவததள ரகள.

க க ன மடய த எனற ந லனதத ரநத ல தம ழந டடல கல லண க ல ய த. * டடஷ


ஏக த *தத யதலத எத ரகக மடய த எனற க நத யடகளம, சதநத ர ள* ர ட வரரகளம
ந லனத த ரநத ல, நமகக சதநத ரம க ல த த ரகக த. ச .சப* ரமண யமம, எம. எஸ.
சவ ம ந தனம மடய த எனற ந லனதத ரநத ல இநத ய உணவ உற*தத ய ல தனன லறவ
அல நத இரகக த. வரக ஸ வக யன மடய த எனற ந லனதத ரநத ல இநத ய
வவணலம பரடச ய ல வவறற அல நத இரகக த. வ கரம ச ர * ய மடய த எனற
ந லனதத ரநத ல இனற வசயறலககளக ல இநத ய ஏவ ய ரகக மடய த.

மடய த எனற ளந ய நமம ம * ள* ம அத கம க உள த. மடயம எனற நமபம


மன தன லத ன வர ற *ல ககப*டட இரகக றத. எனளவ நண*ரகள , மடயம எனற
நம* கலக வக ண 54 ளக ட இல ஞரகளத ன, இநத ய நத கல இலணகக மடயம எனற
நம* கலக வக ண இல ஞரகளத ன அன*வத த ன தலண வக ணட வவறற லய க ண
ளவணடம. நத கல இலணகக ளவணடம எனற ல எனன ளவணடம... "மடயம' எனற
நம* கலக மதலல ஓவவவ ர இநத யனககம ளவணடம.

ஒவவவ ர இநத யன ன ளமம* டடகக க, ம ந ஙகள வ*ரநதனலமய னம, *ரநத


மனப* னலமய னம நத ந ர இலணபபகக க ஒனற* ளவண டம என*தத ன என அவ .
இதறகத ளதலவ கடட மனப * னலம (னயணறஹ ரச மணயகள). எல மனஙகளம இநத
வ ஷயதத ல ஒனற* ளவணடம. இநத கடட மனப* னலமலய அநத ந ள மதல இநந ள
வலர ந ன இர மந த பரதத மகக ம * ரகக ளறன. வ* தப * ரசலனய ல அவரகள
எபள* தம ஒனற*டள மடவவடப * ரகள.

ஜன த *த ய கப *தவ ளயறறதம ந ன ளமற வக ண எனனல ய மதல வச நத


ஊரப*யணம மறகக மடய த ஒனற க இரநதத. எனலனக க ண மககள அல அல ய க
வநத வக ணள இரநத ரகள. அவரக மத ன எததலன கலதகள! எததலன ளச கஙகள!
எததலன ள* ர ட ஙகள! எததலன வவறற கள!

அவரகளல ய ளக கலகக ல ஒனற இர மந தபரம அரச மரததவமலனய ல ஒர


அறலவ ச க சலச த ளயட ர ளவணடம என*த. வக சச ய ல இரநத ம த அம ரத மரததவ
அற வ யல கழகதத ம அதறக ன ஏற* டகல ச வசயயம ற ந ன ளவணடளக ள
வ டதத ரநளதன. ந னம ஒர ந த லய அதறக க ஒதகக ய ரநளதன. அவரகளம மனம உவநத
அப*ண கல ளமறவக ணடரநத ரகள.

அநத மரததவமலன ஆ*ளரஷன த ளயட ர த றபப வ ழ எனகக ம க மக ழசச லயத தநதத.


ச வர ஙகளகக மனன ல இளத இர மந தபரம ம வட ததகக ந ன வரலக தநத
ள* தம எணணறற இல ய சமத யதலதச ளசரநதவரகல க கணள ன. அவரக ம

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இநத ய மனளனற ய ந க ம ற ளவணடம எனக ற கனவ வக ழநத வ டட எ நத


வக ணடரநதத.

நமமல ய *ககதத ந டகள ச வறற ல மன த உ லமகள நசககப*டவலத ந ம


க ணக ளற ம, அநத ந டகள இர மந தபரம ம வட மகக ம கறறக வக ள ளவணடயத
ந லறய உள த.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இர மந தபரமம வட மககள வர றற ல எததலனளய இனனலகல கணடரகக ற ரகள.


அவறலறவயல ம எத ரததப ள* ர டய ரகக ற ரகள. இநத, மஸலம, க ற ஸதவ
மதஙகல ச ச ரநத மகக க அவரகள இரநத லம வ* தப * ரசலன எனற வரமள* த
அவரகள அலமத ய க ஒனற*டவ ரகள. * நற ஆணடக க இர மந தபரதத லம
இர ளமஸவரம த வ லம அலமத யம சளக தரததவமம ந டப*தறக ன ரகச யம அதத ன.
மன தரகல ச சமம கக கரதவம, சளக தரததவதலத ள*ணவலதப *றற யம நமமல ய
அணல ந டகள இநத மகக ம ரநத * ம கறக ம.

இநத ய வ ன கல களக டத த வ ன இர ளமஸவரதத ல வத ஙகம இநத ளவற* டகல க


கல நத ஒறறலம உணரவ நம ளதசவமஙகம கணணககத வத ய த இலழக கப * னன ப
* லணநத ரகக றத. வ ரநத வரம ந டகள ச* டசதலதயம சம த னதலதயம க ண
ளவணடவமனற ல அதறக ஒளர வழ , *லளவற இனம, வம ழ , மதஙகள, க சச ரஙகல க
வக ண தன மககல ச சமம க ந ததவதத ன. அவரகளககத ளதலவய ன ளவல
வ யபப, அடப*ல த ளதலவகள, சமக * தக பப, மரததவ ஆளர கக ய வசத கள, சமசச ர
கலவ , மன த ஜனந யக உ லமகள ள* னறவறலற சமம கப * தத அ ப*தன ம ம
மடடளம ந ட ளமனலமலய அல ய மடயம எனற ந ன த ரம னம க நமபக ளறன.

அநத இ டச ய கட தலத ஒவவவ ர ந டம அல ய டச யத தல வரகள ளதலவ. தஙகள


மககள அலனவலரயம ஒனற கக கர தம ளமனலமய ன வக ளலக வக ண வர க அநதத
தல வரகள இரகக ளவணடம.

உ க லம நம அணல ந டக லம ந நத வரம * ந கழவகல க க ணமள* த மன த


சமத யம ம க ந ண தரம *யண கக ளவணடய ரப*லத வ*ரமசச ன ப நத வக ள
மடக றத. ஒர தன மன தலன வ ந ட மகக யம, ஒர ந டல வ உ க அலமத மகக யம.
இநத உ க அலமத லய எடடவதறக உ க ந டக ன தல வரகள, ஒர கட ததகக ளமல
உயர ளவணடம. ஒரம தத கரததணரலவ அவரகள எட ளவணடம. ஒவவவ ர மலற என
வச நத ஊரககச வசனற அமமககல க க ணம ள* வதல ம இநத உணரளவ எனகக

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஏற*டக றத.

அநத வ ஷயத லதப வ* றததவலர, இர மந தபரதத மககள உ ககளக வழ க டடய க இரக


க ற ரகள என*லத என ன ல உறத ய கச வச ல மடயம. வச நத ஊர எனக ற
* சததகக க இலதச வச ல வ லல . இத வர றற ல மறகக மடய த உணலமயம க .

எனன ல மறககளவ மடய த, எனலறக கம என ந லனவகல * த ககம *யணம


கம*ளக ணம *யணமத ன. வக டநத வ *தத 96 *ள ககழநலதகல *லவக ண அநத
ளக ரச சம*வதலத அடதத, சம*நதப*ட வ*றளற லரச சநத கக ந ன அஙளக வசனற ரந
ளதன. ம வட ஆடச ய ர த ர. ர த க ரஷணன அநதச சநத பபகக ஏற* ட வசயத ரநத ர.
மனம கனகக அநதத தயர பம ககப *யணம வசயளதன.

தஙக ன உய ரககய ர ன *சச ம கழநலதகல த ய ன வசநந கககளகக *ல வக டதத


அநதப வ*றளற ரக ன தயரம வச லலல வ ஙக தத. அவரக ன எத ளர ந ன ஸதம* ததப
ள* ய அமரநத ரநளதன. எனன வ ரதலதகள வச லல அவரகல த ளதறறவத! எனன
வக டதத லம அவரகள இழநததகக ஒப* கம ? அநத மழல ச வசலவஙகள த ரம* வரவ
ள* க ற ரகள ள* னற எணணஙகள எனலன அல ககழ ததன.

ய ரம ஏதம ள*ச மடய த ச ந ம ங கள மனச டச லய உலககம வமTனதத ல கழ ந தன.


அவரக ன கணண ர வழ நத*ட இரநதத.

அவரகல த ளதறறம வ* ரடட ஒவ வவ ரவர கச சநத ததப ள*ச ஆரம* தளதன. அவரகள
தஙகள தயலர நடஙகம வ ரதலத க ல வமதவ கக வக ட ஆரம* தத ரகள. அவரக ம
ளக *ம இரநதத. வல இரநதத. ஆன லம ஒரம தத கரலல அவரகள வச னன ஒர வ ஷயம
எனலன உலகக எடததத.

"எஙகள கழநலதகளகக ளநரநத வக டலம ளவற ய ரககம ஏற* கக த..ஐய , இலத


மடடம ந ஙகள * ரததக வக ளளஙகள..ளவற ய ரககம இநதக வக டலம ந ககக
க த..'’’

-எனன வ ரதலதகள * ரதத ரக ? ஆழநத ளச கதத லம வவறபபணரசச ய லம க


அவரக ன வ ரதலதய ல வவ ப*ட மன தளநயமம சகமன தரகள ம த வக ண
அககலறயம எனலன உணரசச ப வ*ரகக ல க ஙக லவததன. இதத ளன நம * ரம* ய
ந க கதத ன ளமனலமய ன *ணப. தஙகள ளச கதலதயம ம ற இத மறறவரகளகக ந நத
வ கக த எனற எணணவத எததலன உயரநத *ணப.

இதவல ளவ மன தளநயம! இதத ளன சகமன தன ம த க டடம ந ஜம ன அனப!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அநத வ ரதலதகள என மனத ல ஆழம கப *த நதன. ஆம! இலதப ள* னற வக டநதயரம


ளவற ய ரககம ந நத வ ளவ க த. ந கக வ கக த.

அரச ஙகததகக இலதப ள* னற வக டலம மற*ட ந நதவ த*டகக ந வடகலக


எடககம ற * நதலரதளதன. எததலனளய ளமல க ல இலதப*றற ப ள*ச ,
வ ழ பபணரவ ன இரககம ற ளகடடகவக ணள ன.

அபள* த என மனத ல ளத னற ய எணணம இதத ன. அதன வ ல வ க என ஆழ மனத ல


ளத னற ய கவ லதலய த வ *தத ல இறநத அநத கழநலதக ன ந லனவ க சமரப* தளதன.

ஓ இ ம த ரகள , அனபகக ய இ ம த ரகள !


உஙக ன வ*றளற ரகள வ*ரலமகக ய கனவகல
உஙகளகக க லவதத ரநத ரகள!
உஙக ன வச நதக கனவகளம
உஙகளககளள அம ழநத ரநதன!

ஆன ல அகன உஙகல யம
அநதக கனவகல யம அழ ததத..
க வ ன வதயவகம ன இ ததகக
உஙகல அலழததச வசனறத!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

எபள* தம மலறநத ள* ன வ*றளற ரகல ப * ளல கள பலதப* ரகள!


ஆன ல கம*ளக ணம அநதக வக டங க டச லயக கண த..
அழம வ*றளற ரகள தஙகள த ரகல ப பலதககம க டச அத..

ஓ க வள ..அநதச ச னனஞச ற த ரக ம கரலண க டடஙகள..


உஙகள அனபகக ய பன த இ தத ல அவரகல லவதத ரஙகள..
ளச கதத ல ஆழநத ரககம வ*றளற ரகளகக ஆறதல க வக டஙகள..
இநத வவறலமய லரநத வ ட* மன* தலதக வக டஙகள..

உஙகள கன வம கரலணயம எல உய ரகல யம க ப* றறடடம..

வலகள மறநத அவரகள கணண ர தல ககப* டடம..

ஓ க வள அநதச ச னனஞச ற த ரக ம கரலண க டடஙகள!

இலதபள* னற எததலன ளய ள*ரழ வகளகக ன த ரவ கல ந ம, எணணறற உய ர கல த


த ய கம வசயதத ளன இனம க ணக ளற ம. இலதப ள* னற * ரசலனகல வரமமன
க ப*தறக ன த ரகக த சனத லதயம, வசயல*டம தண லவயம நமமல ய
தல வரகளககம, அலத வசயல*டததம அத க களககம தரம ற க வல ந ன
அபள* த ளவணடகவக ண ள ன.

இலதபள* ளவ மறவற ர ள*ரழ வ ந கழவம எனலன உலகக எடததத. அதவம *ல ளவற


உய ரகல வ ழஙக ய *யஙகர ந கழவத ன.

2004-ம வர ம, டசம*ர ம தம 24-ம ளதத க ல .

ந ன ர ஷடர*த *வன ல உள வம கல ளத ட தத ல நல ப*ய றச வசயத


வக ணடரநளதன.

எனனல ய உதவ ய ர வ* னர ஜ ஓட வநத ர.வத ல ள*ச ய ல வநத தகவல


வத வ தத ர.

""ஐய , தம ழந டடல க ல வ* ஙக வ ட த ம.. எழநத வநத ர டசத அல கள எணணறற


உய ரகல *லவக ணடவ ட த ம. வசனலன, * ணட, க லர, ந கப*டடனம உள* *
இ ஙக ல க லஅல * ரம ண ம க எழநத வநத * உய ரகல க வ
வ ஙக வ ட த கச வசயத ..''

ந ன அத ரநத ள* ளனன. இலதபள* னற ஒர இயறலகச ச றறதலத தம ழந ட கண ளத


இலல . தனஷளக டப பயல என ந லனவ ல இரநத லம, பயல, மலழ, சற வ ள* னற
எதவளம இல த ஒர சழலல த டவரனற க ல அல கள ஆழ பள*ரல ய க ம ற
இததலன வக டர ஆட ம ள* டம எனற மல ப* க இரநதத. இத எனன? இநதப
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ள*ரழ வகக எனன வ*யர?

சன ம !

உ லகளய உலகக ய ள*ரழ வ! அதன ந ங க த வக டம ந லனவகள!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அநதம கபவ*ரம அழ லவ ய ரளம எத ர* ரதத ரககவ லல . அலதப ள* னற ஓர இயறலகப


ள*ரழ லவ நவன ச தத ரதத ல இநத ய கண தம இலல . மனமக ழசச லயத தரம மகக ன
நண*ன ய, ம ன வ தலத அள த தரம ளத ழன ய, க றகலர வ ழ மகக ன மனளத டம
வ ழளவ டம க நத ரநத அறபதம ன க ல, த டவரனற இப*ட * ரம ண ம யப வ* ஙக த
தன அல எனக ற வல ய ல ஆய ரககணகக ன உய ரகல வ ச சரடடக வக ணட
ள* கம என*த ய ரம ந லனததக க ப * ரதத ர த ஒனற.

இநளத ளனஷ ய வ ன க ல அடய ல ஏற*ட *யஙகர பகம*தத ன வ ல வ ல எழநத


ர டசஸ அல , மண கக 500 க ள ம ட ர ளவகதத ல, சம ர 2500 க . ம . தரம *யணம வசயத
வசலலம வழ ய ல இரநத அநதம ன த வகள, இ ஙலகத த வ, தம ழந டடன * க றகலரப
* ரளதசஙகள, ளகர , ஆநத ரம எனற *ரவ தன வக டஙளக *தலதக க டட வ டட,
ஆப* கக வ ன ளச ம லய வலர வசனறத ன ஓயநதத. அநதக வக டம *யணதத ல அத
க வ வக ண உய ரகள *ல ய ரம. தம ழந டடன ந கப*டடனம, வசனலன, க லர,
பதலவ ள* னற இ ஙக ல எணணறற அப* வ மககள அதன ளக ரத ண வததகக
இலரய ன ரகள. எல ளம ஒரச ந ம ஙகளககள ந நத மடநதவ ட ப ள*ரழ வ!

ஆன லம ஏன இநதக க லச றறம, த டவரனற இயறலககக எனன ளநரநதத, இலதத


www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தடதத ரகக மடய த ள* னற எணணஙகள எல ம உ ளன வ ல க ல கக மடய த


அ வகக இரநதன. ஏவனனற ல சன ம என*த நமகக ம கவம பத த ன ஒர ள*ரழ வ.
ஜப* ன ல இநதச சன ம அடககட ந ககககடய ஒனற எனக ற வசயத கள எல ம
வமதவ க வரத வத ஙக ன.

ஆன ல க ல வ* ஙக தணண ர நகரததககள நலழநத க டச கல வத ல கக டச ய ல


கண ள* த என மனம த டகக ட த. இத ஒர ச த ரண இயறலக அழ வ இலல , இத
ள* ர என*த ப நததம எனன ல ர ஷடர*த *வன ல அமரநத ரககளவ மடயவ லல .
உ ளன * ரதமர அலவ கதலதத வத ரப வக ணட உ னகக ன தம ழந ட
அரச ஙகததகக ளவணடய உதவ கல ச வசயயம ற வச னளனன. அவரகளம த மதம னற
ம டபப *ண கல யம ந வ ரணப *ண கல யம வசயயத தவஙக ன ரகள. தம ழக மதலவர
வசலவ வஜய லத லவயம உ ளன வத ரப வக ணட "உஙகளகக ளவணடய உதவ கல
மதத ய அரச வசயய உதவ வசயக ளறன எனளறன'. அவரம ம னனல ளவகதத ல *ண கல த
வத ஙக ன ர. ச றப* க வசயல*ட ர.

ளநரம வசல ச வசல தத ன அநத *யஙகர சன ம எததலன வ* ய அ வ ல அழ ய ட ம


ள* டடரகக றத எனக ற வசயத கள வத ய ஆரம* ததன. க ல ய ல வம ன பசச ல
க கவகட ஆடக வக ணடரநத ச றவரக லரநத ளவ ஙகணண ய ல * ர ரததலனகக
வநத ரநத நறறககணகக ன *கதரகல , ம னவர கடம*தத னலர, சறற ப *யண கல
இரககம ல த அல இழததச வசனற ரப*த வத ய வநததம ந ன ஆழநத ளச கதத லன
அல நளதன. நமலம எல ம அத ரசச ய ல உலறயச வசயத அழ வத ன இத எனற லம,
உ னடய க ஆகன ல இறஙக ளவணடய தரணமம அதத ளன?

என அலவ ரகளம, அண லயச ளசரநதவரகளம உ னடய க வ லரநத வசயல*ட ரகள.


இலதப ள* னற எத ர* ர த அழ வக ன ள* த ந வ ரணப *ண க ல ஈட* ககடய *
ந றவனஙகல அலழததப ள*ச ளனன. எனன ல இயனறவலர ளதசவமஙகம வசயத ளகடடப
*தற ய * அத க கல , வத ணட ந றவன ஊழ யரகல ஒரஙக லணதத தம ழந டடகக
அனப* லவதளதன. தம ழக அரசகக வ லரவ க ம டபப *ண களகக ன உதவ கள
க ல கக றத எனற உதவ ய ரகல லவதத கணக ண தத*ட இரநளதன. * க லச ர
வ ஞஞ ன கள ன ள*ச ளனன. இநத ய அற வ யல மறறம வத ழ லநட*த தலறலயச
ச ரநதவரகல அலழதத, சன ம எசச கலக ஆலணயதலத எவவ வ வ லரவ ல அலமகக
மடயளம அவவ வ வ லரவ ல வடவலமகக ளவணடம எனற வலயறதத ளனன.
ம டபப*ண கல ப *றற ய வசயத கள எனலன வநதல நத*ட இரநதன.

சன ம எனக ற இநத ஒளர ஒர சம*வம, சவ டஸர நத லம ஐஸ நத லம ந ன கண


இயறலகப ள*ரழ வ * தக பப லமயம ள* னறவறலற இநத ய வ ல உ ளன அலமகக

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ளவணடய கட யதலத ஏற*டதத யத. சன ம ய ல * த ககப*ட *கத கல உ ளன


* ரலவய டட * த ககப*ட வரகளகக ஆறதல வச ல ளவண டம எனறத ன ம கவம
வ ரம* ளனன. ஆன ல எனனல ய சக அத க க ம ள*ச யலதத வத ரநத, அப*ட
உ ளன வசனற ம டப *ண ககம, மறவ ழவ *ண களக கம இல யற க இரகக ளவண ம
எனற மடவ வசயளதன. ந வ ரணப*ண கள மழளவகதத ல ந நத வக ணடரநத சமயதத ல
ந ன அஙளக வசலவத அப*ண களககச ச ற ய அ வ ள னம வத நதரவ ஏற*டததவலத
ந ன வ ரம*வ லல .

அநத ளநரதத ல ந வ ரணப *ண க ல தம ழந ட அரச ம கவம ச றப* க வசயல*ட த.


உ கத த ன * வம, அவசர உதவ களம அஙளக கவ நத வக ணடரநத ந ல ய ல, அவறலறப
* த ககப *ட மககள வ*றவதறக ன வழ வலக கல ம னனல ளவகதத ல அரச வசயத
வக ணடரநதத. அநத ளவகம ன ந வடகலககள ளச கம ன ந ல ய லம ச ற ய
ஆறதலகல க வக டத தக வக ணடரநதன. கற ப* க தஞச வர ம வட ஆடச ய ர த ர
ர த க ரஷணனம, க லர ம வட ஆடச ய ர ககன த ப ச ங ள*டயம அஙளக சன ம ய ல
கடலமய க * த ககப*டடரநத க ள ர மன தரகளகக ன வ ழவ த ரங கல மற*ட
வ*றறத தரவதறக ர ப*க க உலழதத ரகள. ஒர கணமம எஙகம த மத ய மல
சன ம ய ல * த ககப *ட *கத கல ச சறற ச சறற வநத ரகள.

ந ன அநதப *கத மககல அடதத சநத கக வநத ள* த ம கவம ஆசசரயப * லவககம


மலறய ல அவரகள இயல* ன வ ழகலககக ஓர வ த ரம* ய ரநத ரகள. தஙகல ச ளசரநத
* ன இனனய ர இழபப கள எனலறககளம ஈட வசயய மடய தலவ எனற லம,
வ* ர த ர த ய கவம, வ ழ வதறக ன அடப*ல வ ஷயஙகல ப வ*றவ த லம
அவரகளகக உ னகக ன ந வ ரண உதவ கள க ல ககப வ*றறத ம கக ஆறத க
இரநதத. வமல வமல அவரகள ஒர அழ வ ன ச ம*லல இரநத ம ணட வநத
வக ணடரநத ரகள.

வ ழவ ன ஓரஙக ல வச ககக கடய ம னவரகள, தஙகள கணவரகல , கழநலதகல ,


மலனவ யலர இழநத வரகள, ஏலழ வ வச ய கள எனற * லர ந ன சநத தத ள* த இநத
அப* வ மககல க ல அந ய யம கப பரடடப ள* டட வ ட ளத எனக ற த ஙக இய த
தயரம ஏற*ட வதனனளவ உணலம. ஆன ல அவரக ன கண க ல எப*டப *ட தன*ம
வநத லம அலத எத ரவக ள ககடய தண வ த ர வ டடரநதலத ந ன * ரதளதன.

அபள* த அநத கட தத லரநத எனலன ளந கக தள டய உரவதத ன ந நத வநத ர


ஒர 65- 70 வயத மத டட. அரக ல வநதவர என கரதலதப *றற க வக ண ர. ""க ம,
க லத ன எஙகள வ ழகலக.. உய ர.. எல ளம.. ஆன ல இப*ட ந நத வ ட தறக க
ந ஙகள க ல க கணள , அதன * ரம ண ம ன சன ம அல கல க கணள
*யப* வ லல .. எஙக ன வவறற கக ன ள* ர ட உணரவ, சன ம ஏற*டததக கடய
ளத லவ உணரலவ வஜய தத வ ட த..''’’

இலதச வச லலம ள* த அநத மத டடய ன வ ழ க ல கணண ர ளதஙக ய ரநதத. எததலகய


அழ வ லரநதம மன தன ம ணட வரவ ன. பத ய வ ழகலகலய அலமததக வக ளவ ன.
ளத லவ தனலன தவணடள* கச வசயய வ த மன உறத த ன அவன ச றபப எனக ற
உணலம லய, நம* கலகலய அநத மத டடய ன வ ரதலதகள எனகக உணரதத ன.
உஙகளககமத ளன!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

உ லகளயக ஙகடதத சன ம அல கள சமதர த வககரக ல இரநத ஒர வ*ரம அழ வப


*யணம பறப*ட ள* த அதன மதல ளக ரத ககதலகக உள னத நமமல ய அநதம ன
மறறம ந ளக * ர த வகளத ன. நறறககணகக ன ச றச ற த வக க ம ண ககக கறகள
ள* வஙகக க லல *ரவ கக ககம அநத இயறலக எழ ல வக ஞசம அழகத த வகல
மழகடதத ச னன * னனம வசயத ரநதத சன ம .

ந ன அஙளக ள* ய இறஙக ய ள* த அநத ளக ரதத ண வதத ன சவடகல ப * ரதளதன.


அநதம ன த வ ல க ள ரம கட ப*டடரநத இர ணவக கடய ரபபப *கத லய அல கள
அடதத வந றகக ய ரநத லதப * ரதத மனம க ஙக யத. அத ல தஙக ய ரநதவரகள எல ம
வக ல ப*ட ரகள. ஊ ன உளள க ட ததட ஆய ரம ம ட ர களகக க ல ந ர
பகநத ரநதத. இடநத ள* ன கடட ஙகள மடடளம அநத அழ வகக ச டச ய க ந னற ரநதன.
அநத *யஙகரம ந நத ள* த எததலன வக டலமய க உய ரகள *ற க கப*டடரககம
என*லத என மனம எண ண ப * ரதத தயரப*ட த.

ஆன ல அளத க ல இபள* த அலமத ய க தன அல கல வமதவ க வச ய*ட


க டச ய ததத. இயறலகககக ளக *ம வரமள* த அத தன * தலதக க டடக றத. அலத
எத ர வக ள மன தன எபள* தம தய ர கதத ளன இரகக ளவணடம. * டசம
ஆணடக க இநத பம க ரகதத ல இயறலகய ன ச றறஙகள ட அவன ள* ர டக
வக ணடத ளன இரகக ற ன. இநத எணணஙகள எனன ம வ*ர மசலச ஏற*டதத ன.

அடதத ட வகட எனக ற ஒர ச ற ய த லவ ளந கக ந ன *யணம ளமறவக ணள ன. சன ம


அநதத த லவளய மனற க உல ததப ள* டட ரநதத. அஙளக ந வ ரணப *ண க ல இநத ய
* தக பபப *ல ஈட*டட ரநதத. அவரகள தன ப*ட மலறய ல சன ம ய ல கடலமய க
* த ககப *டடரநத ள* தம ம டபப *ண க ல க லமய றற க வக ணடரநத ரகள. அநதத
த வ ன நகரப*கத ய ல வச தத வநத மககல யம, க டக ல வச தத *ழஙகட இனததவலரயம
சன ம ளவடல ய ட இரநதத. *ழங கட இனத தவ ல தஙகள கழநலதகல
இழநதவரகல யம, வ*றளற லர இழநத கழநலதகல யம வசனற சநத தளதன.
அவரகளகக ன ஆறதல வ ரதலதகல ச வச னளனன. அபள* த ஒர *ழஙகட இன
தல வர எழநத ர. எனன ம வச னன ர. ""ஐய , எஙக ல ய ரளம அன லதகள
இலல ..''’’ அநத ஒர வ சகம எனலன அசர லவததத.

அநதப *ழஙகட இனததவ ன *ண* டம க சச ரமம அதத ன. ய ரம ய லரயம

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அன லதக க வ டவத லல . அவர ளமலம வச னன ர. ""வ*றளற ரகல இழநத


கழநலதகள எல ம எஙகள கழநலதகள. கழநலதகல இழநத வ*றளற ரகவ ல ம
எஙகள கடம*தத னர.’ஒர எ ய மன தர எததலன ச றப* ன வமளசலஜச வச லல வ ட ர.
உ க றளக ளதலவப*டம மன தளநய வசயத அல வ இத. இரணள வ க ல உ க
தததவதலத எல ம அழக க எடததலரககம த ரககறள ள* ல இரணள வ ரதலதக ல
அவர ஓர அறபதச வசயத லயச வச லல வ ட ளர.. எனகக வமயச லரததத. அவர வச னனத
உ கததகக ன வசயத . தததம வச நத மககல ளய த வ ரவ ததத ன வ*யர ல அழ ததக
வக ணடரப*வரகளகக வ ப*ட வசயத .

வ*றளற லர இழநத எததலனளய கழநலதகல அவரகள அனப ன அரவலணதத *ட


ந னற க டச எனலன வநக ழ லவததத. உ ய ளநரதத ல க ல ககம அனபம ஆதரவம த ன
மன தலன வ ழ லவததக வக ண டரகக றத எனக ற ள*ரணலம அபள* த எனககப
ப நதத.

சன ம வத ர* க எதத லனளய மககல ந ன சநத தத லம, அநதக க லர மத டட யம,


அநதம ன *ழஙகடததல வரம எனறம மறகக மடய தவர க க வ ட ரகள. மன தன ன
ஆத ரம ன நம* கலகலயயம, ளநயதலதயம ம கச ச வ ரதலதக ல உணர லவதத
அவரகள பகழவ*றறவரகள , வமததப *டததவரகள அல ர. தஙக ன ள* ர ட
வ ழகலகய ல கறறணரநத * ஙக ன ம ம அன*வம வ*றறவரகள. அவரகல ப
ள* னறவரகளத ன நமத ந டடன ம கப வ* ய வச தத!

2009-ம வர ம * பரவ ம தம ந ன கரந க ம ந ம ஹUப ய ல உள * .வ .ஆர.


வ* ற ய யல கலல ககச வசனற ரநளதன. அஙளக க ர ஆர. வஹச. கலகரன ந லனவ
வச றவ* ழ வ மண *தலதத த றநத லவதத க ட தத ட ஐய ய ரம ம ணவரக ல ளய
உலர ந கழதத ளனன. * றக அஙக ரநத களமஸவர எனக ற இ ததகக ஒர மண ளநரம
*யணம வசயத “த ரமத கம அணட த ர வவஙகப* அற வ யல மறறம வ* ற ய யல
கலல ககச வசனளறன.

அஙளக உள தஙகம வ டத கக ந ன வசனற ள* த * ர எனலனச சநத ககக

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க தத ரநத ரகள. * தக பப ள* லஸ ர, அவரகல ஒர க யவ ல ந றக லவதத ரநத ரகள.


அத ல ஒரவர அநத க யவ ல ந னற*ட எனலன ளந கக க லகயலசதத ர. எனன ம ஏளத
ஒனலற அவசரம கச வச லவதறக க அவர மயறச ப*த ள* ல எனககத ளத னற யத.
அவலர எனனரளக வரம*டச வசயளதன. "எனன வ ஷயம? ஏத வத வச ல
வ ரமபக ற ரக ?'’’ எனளறன.

ந ன அலழததலதளய நம* மடய மல அவர மனத ல ஓர மக ழசச லயயம, அகதத ல


அலமத லயயம கணள ன. ஏளத ச றபப அவரகக இரகக ளவணடம எனற எணணம என
மனத ல ளத னற யத. வநக ழவறற ளத றறததகக ம ற ன ர. ""ச ர..உஙகல ச சநத த தப
ள*ச மடயம எனற ந ன ந லனதளத * ரககவ லல .. தரதத ல இரநத * ரககதத ன
வநளதன, எனலன அலழதத ள*சவரகள எனற எத ர* ரககவ லல '' எனற ர. ""இததலன
கட தத ல உஙக ளல ய ளநரம எனகக எப*ட க ல ககம எனற தவ ததக வக ணட
ரநளதன.. நல க ம, ந ஙகள கப* டட வ டடரகள..''’எனற ர.

""எனன வ ஷயம? ந ஙகள ய ர? எனன வசயத வக ணடரகக ற ரகள?''’எனற ளகடள ன.

""ச ர.. ந ன ஒர க ர. என வ*யர ச மன. ந ன இஙளக க க ம வட தத ல, வ*ட வக


எனக ற ஒர * னதஙக ய க ர மதத ல இரககம, ச .எஸ.ஐ மரததவமலனய ல *ண ப க ளறன..
த னச 250 ளந ய களககச ச க சலச அ கக ளறன..''’எனற *த ல வநதத.

அநத *த ள எனககப வ* ய சவ ரஸயத லதக வக டததத. ந ன ளவற எலதயம ளய ச கக


வ லல . ஒர க ர க ர மதத ல த னமம 250 ளந ய களகக ச க சலச வக டப*த ம கவம
நல வ ஷயம ய றளற..

""நல த.. அத இஙளகய ரநத எவவ வ தரதத ல இரகக றத?''’எனளறன.

""இஙளகய ரநத 20 ந ம தத ல ள* யவ ம ச ர..ந ஙகள அஙளக வநத ல க ர ம மககள


வர ம* சநளத ஷப*டவ ரகள'' எனற ர அநத க ர.

""ச .. இனற ம ல வ ழ மடநததம ந ன அநத க ர மததகக வரக ளறன..'' எனளறன.

அவர நம*மடய மல எனலனப * ரதத ர. எனத த ட ம ட *யணம மடநதவ ன, அனற


ம ல வ*டவக க ர மததககச வசல ளவணடம எனற * தக பப அத க க ம
வச னளனன.

""ச ர அஙக ச ல வசத இலல , * தக பப ஏற* ட எதவம வசயயவ லல , அஙக வசல


ளவண ம'' எனறனர.

""இலல , ந ன அஙக வசல ளவணடம, எனளவ ந ம வசலளவ ம'' எனற கற வ டட அஙக


வசனளறன.

அஙளக ந ன கண த..

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

கரந கதத ன* ன தஙக ய க ர மம ன வ*ட வக ய ல இரநத ச . எஸ. ஐ. க ர மதலத


ந னஅல நத ள* த இரவ மண ஏழ. ளந ய களம, க ர மதத மககளம,
மரததவப*ண ய ரகளம அஙக த ர க கடய ரநத ர கள என
வரலககக ககக தத ரநத ரகள. ந ன வரலக தநதத ல அவரகளகக அவவ வ
சநளத ஷம.அநத மக ழசச லயக க ண எனகக ம கவம * டககம. அதன ள ளய இலதப
ள* னற‘ சரபலரஸ வ ச டகல ந ன அடககட வக டப*தணட.

அநதஇரவ ளநரதத லம சறசறப* கச வசயல*ட மரததவமலனலயப * ரததஎனகக


சநளத ஷம க இரநதத. நகரஙக ல உள ந ல லம ளவற. ஆன ல இலதபள* னற
வவ ய க றக அத கம வத ய த க ர மதத ல மரததவமலன அரலமய கஇயஙகவத என*த
அ த ன வ ஷயம கதத ன இனனம நமத ந டடல இரகக றத.

அநத மரததவமலனய னளத றற மம ம க ந ண வர ஙக க இயஙக வரவலதப ள* ல


வதன*ட த. அஙளகஒர ஆதரவறளற ர இல மம ள* லளய க ன ககம இரநதன.
மரததவமலனலயசசறற ப * ரதத ள* த அதன நவன வசத கல யம, ம கககலறநத
கட ணதத லளந ய களகக ன ச க சலச அ ககப*டவலத யம கணட
ஆசசரயப*டடபள* ளனன. ஒர * ன தஙக ய க ர மதத ல இப*ட ஒர மரததவமலன
ம கஅறபதம க இயஙக வரவலதக கணட எனகக ஆனநதம க இரநதத.

ச வயத ன ளந ய கள "இநத வஜரமன ஆஸ*தத எஙகளகக வர ம* உதவ வசயயத’’


எனறம கற ப* ட ரகள.' அத எனன வஜரமன ஆஸ*தத ?எனக ற ளகளவ எழநதத.
ந லறய கழந லதகளம இல ஞரகளம அஙளக ச க சலசவ*றற வநத ரகள. அநத
மரததவமலனலயப *றற அவரகள வ*ரலமய ன ள*ச ன ரகள. உணலமய ள ளய அநத
மரததவமலன * ச றபப கல ப வ*றற ரநதத.

கனசலடஙகட ணம க நத இர*த வர ஙகளககம ளம க வவறம 25


ர* யத ன. .ஐச யவ ரடல *டகலககக ன கட ணம நற ர* யத ன. .ஆகஸ ஜன
வசத ,வவணடள ட ரகள, ள ப, ய லஸஸ உ*கரணங கள, ஆ*ளரஷன த ளயட ர,எகஸ-
ளர கரவ கள, இச ஜ , மரந தககல எனற சக வசத கள ன இரநதஅநத ஆஸ*த த

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ளந ய க ன வரலக ய ல ளஜளஜ என ற ரநதத. க ல ச கக ரளம க ர கள வநத


வ டவ ர கள என*த ல இரவ ளநரதத ள ளயவநத ளந ய கள அஙளக வநத *டததக
வக ணட வ டவ ரக ம.

ளந ய க மய ரம சட வச ல ள*ச மல அனப ன கவன ததலதக கணள ன. ஆஸ


*தத *ண ய ரகளம நல சம* தத ன மனந லறவ ன ளவல * ரததக
வக ணடரநத ரகள. இலதப ள* னறவத ர மனந லறவ தரம மரததவமலன லய
இநத ய வ ல எநதக ர மதத லம ந ன கண த லல .

"இததலனவசத கள இஙளக இரகக னறளத, ஏளதனம வவ ந டட ந றவன ந த ய ன


ஆதரவ லஇநத மரத தவமலன இயஙக க றத ? அதன லத ன மககள வஜரமன
ஆஸ*தத எனற வச லக ற ரக ?'

க ரச ம ன ம அநதக ளகளவ லயக ளகடள ன.

இலல ச ர.. ஒர க தத ல அப*ட ஒர வ*யர ந வ யத.’’

“ஒர க தத ல எனற ல?’’

க ட ததட 1980 வலர..அபள* த இநத மரததவ மலன ம ப* ககடய


ந ல ய லக இரநதத..’ எனற ர அவர. எனகக சவ ரஸயம அத கம னத.

"ம ப*டமந ல ககப ள* ன இநத மரததவ மலன இப*ட உய ர வ*றற ஆ மரம ய


வசழ கககக ரணம எனன?'’எனளறன. க ர ச மன அநத வர றலறச
வச ல ஆரம* தத ர.

"ள*ஸலம ஷன'’எனப*டம மரததவ வத ணட ந றவனம சவ டஸர நத ந டடல1834 ம


ஆணடல ஆரம* ககப*ட த. அத * றக உ கம பர வம தனக ல கல ப *ரப*
மககளககச ளசலவ வசயதத. 1901-ம வர மஇநத ய வ ல,கரந க ம ந தத ல தன
*ண கல ச வசயய ஆரம* ததத. * ள க,க ர , மள ய ள* னற வக டய ளந யகள
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இநத ய லவ கதற எடததகவக ணடரநத க கட ம அத. ஏறகனளவ இநத ய வ ன *


*கத க ல வறடச யம*ஞசமம ந வ யத ல சததணவ இல லமயம ளந யம *ல ய ரக
கணகக னமகக ன உய ரகல ப *ற தத வநதன.

கரந க வ லமஅப*ட ஒர ந ல லம இரநதத ல ள*ஸல ம ஷன இஙளக வ*டவக


க ர மதத லதனன ல ய மரததவ மக லமத வத ங க யத. மககளககச ளசலவ
வசயத*ட1902-ம வர ம இஙளக ஒர மரததவ மலனலயயம கடடயத. தனன ம கரத த
* மரததவரகளம வத ண ரகளம இஙளக *தத ணட களகக ளம கப *ண ப நத ரகள.
அத ல மகக ய ம ன வ ஷயம இநத மரததவமலன ஏலழ எ யமககளகக க இ வச
மரததவமலனய கச வசயல *ட தத ன. அபள* த இஙளக *ண ப நத * க ரகள
வஜரமன ந டல ச ளசரநதவரகள. அதன ல மககளஇநத மரததவ மலனலய “வஜரமன
ஆஸ*தத ’’ எனளற அலழகக ஆரம* தத ரகள.

சறற வட ரஙக ல அப*டத த ன மகக ல அன ப ன அலழககப *ட த இத..

1970-களவலர இநத மரததவமலன ள*ஸல ம ஷன ல ஐளர ப * ய க ரகள வ*ரம


* லம*ண ப நதனர. * றக அவரகள எல ள ரம தஙகள ந ட களககதத ரம* வ ட னர.

இநதமரததவ மலனளய அன லதய னத ள* ல இரநதத. ள*ஸல ம ஷன ம


இரநதக ல தத வநத ந த யம ந னற ள* னத. இன ளமல சம கக மட ய த எனக றஒர
கட தத ல மரததவமலன லயளய மட வ ககடய ந ல க உரவ னத.

சறறவட ர க ர மதத மககள தஙகள அனபகக ய வஜரமன ஆஸ*தத ம ப*டட வ டளம


எனக ற ளச கத த ல ஆழநத ரகள''’எனற வச லலந றதத ன ர க ர ச மன.

""என ஆவல அத கப *டததக ற ரகள..அதன * ன எனன ஆனத?'' எனளறன.

அவர வச னன *த ல-

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

"வ*ட வக ' க ர மதத ‘வஜரமன ஆஸ*தத ம ணடம உய ர வ*றற அத சயம *றற ச வச ல


ஆரம* தத ர க ர ச மன.

""ந ஙகளஅடககட கற ப* டவரகள ச ர, எநத ஒர ச தலனககம ஒர தல லம அவச யம


எனற. அத உணலமத ன. இநத ஆஸ*தத ம ணடம தல எடகக எஙக ரநளத வநத ர ஒர
ல ர. அவர ஒர க ர வ*ணமண . இநத மரததவமலனய ன ந ல *றற க ளகளவ ப*டட,
தன ளவல லய வ டடவ டட இஙளக *ண ய றற வநத ர. 1980 மதல 85 வலர
மரததவமலனலயத தன வ* றப* ல ஏறறக வக ணட, தனனல ய தனன ம ல த கடம
உலழப* ன ல ம ணடம மரததவமலனலய கமபரம கக கடட எழப* ன ர. அவரல ய
இ டச ய ளவடலகலயயம உலழபல*யம கணட உநததல வ*றற எததலனளய
மரததவரகள இநத ய வ ன * * கஙக லரநதம பறப*டட இநத க ர மததகக வநத ரகள.
அப*ட வநதவரக ல ஒரவனத ன ந னம'' எனற ர க ர ச மன.

த யந டடன ம த *றறம ஏலழ மகக ன* ல * வம வக ண எததலனளய க ரகள


வ*ட வக க ர மதத மரததவமலனய ல தனன ம * ர த உலழதத, வக ஞசம வக ஞசம க
அலத ஓர உயரநத மரததவமலனய க உரவ கக ன ரகள. * வர ததக கடம உலழபப
அத. அலததத ன ந ன கணண ரக கணடவக ணடரநளதன.

இநத வர றலறச வச னன க ர ச மனவசல யய ந கரளக ய ல க ரர.


மரததவப*டபப மடநததளம 1980-ம வர ம இஙளக வநத வமடககல ஆபசர கப
வ* றபள*றறக வக ண ர. மனற வர ஙகள அநதப வ* றபல*த த றம* ஏறற
ந தத வ டட, 1983-ம வர ம ச றபப ளமல*டபபக க க ளவலர ச .எம.ச மரததவமலனககச
வசனற ர. * றக மற*ட வ*ட வக க ர மததககத த ரம* ன ர. 1986-ம வர ம வமடககல
சப* வரண வ ண ணட ஆகப வ* றபள*றற ர. தனலனப *றற அத கம வச லலக
வக ள த *ண வ வ* ரநத யவர க ர ச மன. அஙளக இரநத மறற மரததவரகளம,
வ* தமககளமத ன அவரல ய அரலம வ*ரலமகல எடததச வச னன ரகள.

க ர ச மன மரததவமலனப வ* றபள*றற அநத சமயதத ல இஙளக க ர மபபறம


மழகக மககள *லளவற மரததவப * ரசலனக ல அவத யறற இரநத ரகக ற ரகள.
அடப*ல சக த ர வசத கள இல த வ ழகலக, * மபககட, தறவக ல மயறச கள,
வத றற ளந யகள எனற ந *ககமம அவரகல வ டட வலதததத அநத வ ழகலக.
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அநதத தன*ஙக லரநவதல ம அவரகல வ டவ ககச ச*தம ஏறற ர க ர ச மன.


அவரக ன * ண களகவகல ம வ டவவள ய க இநத மரததவமலன உரபவ*ற ளவணடம
எனற எணண ன ர. அநதப வ*ரம*ண ய ன தல லமப வ* றபல* அவர எடததக
வக ண ர. அவரல ய ல ரஷ ப* ன க ழ க லமய றற மறற மரததவப *ண ய ரகள
அண வகதத ரகள. ஒர வ*ரம மரததவத வத ண ர *ல க தத ல இறஙக யத.

அநத மரததவமலனலய ஒர வசகண மரததவமலன ய க, வவணடள ட ர, ஐச ய,


வஜனரல மறறம * லரளவட வ ரடகள, எகஸளர, ஹ ளம ய லஸஸ, ந ளய ந ட ல,
* ளச தலனசச ல , ஆ*ளரஷன த ளயட ர ள* னற வசத கள வக ண ஒர ஆஸ*தத ய க
ம றற ளவணடம எனக ற கனவ க ர ச மன ன ச நதலனலய ஆடவக ண த.

கனவ, ச த ரணக கனவல ளவ, வர ம* க ஸடலய ன கனவ ய றளற? அலத எப*ட


ந லறளவறறவத?

அப*ட ஒர மரததவமலனலயக கட லமப*த மடடமல கனவ; அநத மரததவமலன ய ன


கட ணஙகள ச த ரண கடமகன ல கட ககடய அ வககக கலறவ னத கவம
இரககளவணடம.

மனத ல ஒர கனவ இரகக ளவணடம. அநதக கனலவ நனவ ககம மயறச க ல அயர த * ட
*ட ல கனவ வ லரவ ல நனவ கம “ எனற எபள* தம ந ன வச லவதணட. அலத
ந கழதத க க டடன ர க ர ச மன. அவ ரல ய அண ய ன தனன மறற உலழபப, நல

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

உள ம வக ணள ன நனவக ல கள, அரச உதவ , த னமளத றம ச க சலசக க க வநத


ஏலழ மகக ன எ ய *ணம ள* னறலவ அநதக கனலவ ஒர ச வர ங க ல
நனவ கக யத. மரததவமலன ஒவ வவ ர கட ம க வ ரநதத. *ரவ மலழ வ* ழ நத,
உழத*ட ந தத ல, நல ளத ட கக ர ன *ர ம ப* ல ஒர பநளத ட ம அழக கப
பததக கலஙகவலதப ள* அநத மரததவமலன ஆ மரம ய *ரநத வ நதத.

இநதத தகவலகல எல ம ளகட * ன அநத மரததவமலன லயப * ரதத ள* த அதன


ம த வ*ரலமயம, வ*ரம தமம ளசரநத எழநதத. க ர ச மன ன அரஞச தலனலயப
* ர டடவத ள* அவர லககல ப * டதத அழததம கக கலகக "ந ஙகள மகதத ன
ச தலனலயச வசயத ரகக ற ரகள'’எனளறன. அவரம உணரசச வசப*டவத வத நதத.
“"ந ஙகள வச னனத த ன ச ர... இத என கனவ'’’ எனற ர வநக ழசச ய ன.

அஙளகய ரநத ள* லளய இல ததககச வசனளறன. அங ளக சம ர ஐம *த ம ணவர கள


ள* லளய வகக க ச க ச லச எடததக வக ணடரந த ரகள. ம ண வரகள மடட ம னற
ந லறய கழநலதகளம ள* லளய ச க சலசக க க அஙளக இரநதலதப * ரதத என உள ம
க ஙக யத. இநத * ரசலனலய எத ரததப ள* ர ட வ ழககடய மன லத யதலத அவர
களககக வக டகக ம ற இலறவன ம ளவணடகவக ண ள ன. அளதளநரதத ல லஹதர
* த ந ஜ ம இனஸடடயட மறறம ட.ஆர.ட.ஓ.வ ன மரததவரக ன உதவ யம அவரகளககத
தரப*ட வதறக ன ஏற* டகல ச வசயவ த க உறத அ தளதன. அவரக ன மகம
மக ழசச ய ல ம ரநதத.

அபள* த க யவ ல ந னற வக ணடரநத * கழநலதகள என ன ம ள*சவதறக க


ஆவள ட க தத ரந தலதப * ரதளதன. ம கவம * னதஙக ய க ர மப பறஙகல ச ளசரநத
அநத ஏலழ ச றவர, ச றம யரகள ச த ரண ஆல அண நத க ணப*ட ரகள. அவர களகக
ச ய ன *டப*ற வ க ல கக றத என*தக என மனத ல ளகளவ ய க எழநதத. ஆன ல
அநத க ர மபபறக கழநலதகள எனன ம ளகட ளகளவ கள, சநளதகஙகள இரகக றளத..

அப*ப* .. ஆம, ந ன வ யப* ன உசச களக ள* ளனன..

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

எனஎத ளர க யவ ல ந னற அநதக கழநலதகள உ ல த ய க * த ககப*ட கழந லதகள.


ச த ரண, * ன தஙக ய க ர மபபறப *கத க ல இரநத ச க சலசகக க வநத ரககம
கழநலதகள. நல சததணளவ ச றப* ன கலவ லயளய வ*றககடய வசத கள இல த
ஏலழ மறறம நடததர வரககக கழந லதகள. அவரகள என லககல ப * டததக வக ணட
""க ம அஙக ள.. ய ஆர வவல கம''’எனற வச னனள* த ந ன வநக ழநத ள* ளனன.

க ர ச மன ச ததக வக ணள ""ச ர இவரகள உஙக ம ளகட*தறக க ந லறய


ளகளவ கள லவதத ரகக ற ரகள..'' எனற ர.

ந னம ச தத*ட ""கழநலதகள எனற ள ளகளவ கள எனறத ளன அரததம? ச


சமயஙக ல அவரகள ளகடகம ளகளவ களககப வ* யவரக ன நமம ள ளய *த ல வச ல
மடய த..''’எனளறன.

அநதக கழநலதகள மழல ம ற த கரலக ல ளகளவ கல யம சநளதகஙகல யம ளகடக


ஆரம* தத ரகள. ஒவவவ ர ளகளவ யம எனலன ஆசச யதத ல அசர லவததத.

“சநத ர யன த ட தத ன ல நமகக எனன *யன?’’

""ந வ ல இரககம வ* ரடகல இஙளக எப*ட எடதத வர மடயம?''’’

""அண ஆயத ஒப*நதம நல த வகட த ?''’’

""வல ரச எனற ல எனன? இநத ய இபள* த வல ரச இலல ய ?''’’

""வ ரசச யறற ந ட எனற ல அத ல எனவனனன இரகக ளவணடம?''’’

""2020-ககள நமம ல வ ரசச யறற ந க ஆக மடயம ?''’’

""நல தல வரகக ய அல ய ஙகள எனவனனன?''’’

-பதவவள ம ள* ல பறப*டட வநத அநதக ளகளவ க ல ந ன வக ஞசம த ணற தத ன


ள* ளனன. *த ல வச ல அல . அநதக ளகளவ கள எப*ட அநதப * ஞச மனஙக ல இரநத
வரக னறன எனக ற ஆசசரயதத ல.
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ந ன அடககட வச ல ககடய ஒர வ ரதலத "இகலனட ட லமணட'.. அத வத “


எழசச வக ண மனம, ""தண ப*ட மனம''’எனற வச ல ம. அநதக கழநலதகள மனம
தண ப *ட த க எழசச வக ண த க இரப*லத ந ன கணள ன. மறற ந ரமல -ச த ரண
கழநலதகல வ எள வம கலறய த மனதத ணலமய னம, த ப*றறம எழசச ய ன
கடய தடபபம வக ண மனம அவரக ம இரநதத. ஒர வ ரசச யல நத இநத ய ந டடல
வ ழ ளவணடம எனக ற கனவம ஆலசயம அவரக ன ளகளவ க ல ஒர ளவளவ ள* ல
வவ ப*ட ன. அவரகளகவகல ம வ* றலமய க எனனல ய *த லகல ச வச னளனன.
அவறலற உளவ ஙக ய கழநலதக ன வஜ லதத கணக ல வத நத ஒ வதயவகம னத.

அநத அன*வம வர ம* நணண யம னத. வ*ட வக க ர மததக கழநலதகளம அநத


மரததவமலனயம ந ண ந டகள எனலன * த தத *டளய இரநதன. அநத மரததவமலன
* வ தங க ல எத ரக இநத ய வகக ஒர மனனத ரணம க இரநதத. நகரப பறஙக ல
*ண ப நத வக ணடரநத * க ரகள ளசலவ மனப* னலமய ன அஙளக *கத ளநர
மரததவரக கப *ண ப நத ரகள. அதறக கப வ* ய சம* ம ஏதம அவரகள வ*றறக
வக ளவத லல . மரததவப *ண ளய ட அநத மரததவமலனய ல ந ரவ கப வ* றப ல*யம
அவரகள கடத கப * ரததகவக ள ளவணடம. எல மரததவரகளம எடட மண ளநரம
அல த அதறக ளமலம *ண ப வதறகம, ளதலவப*டம ள* த இரவ ளநரஙக ல வரலக
தரவதறகம தய ர க இரகக ளவணடம. மறற *ண ய ரகள ஒர ளவல எனற மடடம
இல மல எல ளவல கல யம வசயயத தய ர க இரகக ளவணடம.

உத ரணததகக * ளச தலனச ச ல ய ல ளவல * ரப*வர சபஷன ல வரஜ ஸ ரம


எழதவ ர. இப*டப *ட வ த மலறக லம அவறலறக கணண யதத ன க ககம
மரததவப *ண ய ரக லமத ன ஒர மனனத ரணம க அநத மரததவமலன த கழக றத.

இநத ய வ ன உ னட ளதலவக ல ஒனற இலதபள* னற க ர மபபற மரததவமலனகள.


நகரஙக ல நவன வசத கள வக ண மரததவ மலனகள ந லறய வநத வ ட ன. ஆன ல
இநத வசத கள ச த ரண ஏலழ வ வச ய க ர மபபற மககல இனனம எட வ லல . இதறக
வத ல ளந ககப * ரலவயம, த ய க எணணம வக ண தல லமப*ணப வக ண
மரததவரகளம, மரததவமலனயம, *ண ய ரகளம ளதலவ. ஆளர கக யமம சகத யம
ந ரம* ய க ர மஙகள இநத ய லவ வ*ரம தணக கத த ஙகம என*த ல எநதச சநளதகமம
இலல .

க ர ச மனகக அநதத தல லமப*ணபம த ய க உள மம இரநதத ன லத ன. அநதக


கனவ ச தத யம ய றற. க நத மப*த வர ஙக ய அவர அநத வ*ட வக க ர ம மகக ன

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஆளர கக யதத றக களவ தன வ ழந ல வச வ டடரகக ற ர. தனகவகனற ஒர


மரததவமலனலயக கடடகவக ணட ளக ட ளக டய ய *ணம சம* த தத ரகக மடயம.
ஆன ல ளசலவ மனப* னலம, *ணதலதவ அவர மனத ல த ககதலத ஏற*டதத
இரநததத ன க ரணம. வ* றலமய க வநஞச ல உரமம, ளநரலமத த றனம வக ணட ஏலழ
எ ய மககளகக க இநதச ச தலனலயச வசயத ரகக ற ர.

ஒர நகரதத மரததவமலனய ல க ல ககககடய வசத கல ஒர க ர மதத


மரததவமலனய ல இவர க ல ககச வசயத ரகக ற ர. அவர ஏறறகவக ண * லத தன
* லத, கடனம ன * லத, ஆன லம, அநத * லதய ல நல ள* டட, அநத * லதலயளய
வவறற * லதய க ம றற இரகக ற ர. அதறக மகக யம ன க ரணம, அவரல ய ல ரஷ ப-
தல லமப*ணப. மன தனககச வசயயம வத ணட க வளககச வசயவதள* ல. ஆன ல
ஒரவ ன மனச டச எழபபம ளகளவ த ன அவர எப*ட எத ரக தத ல ந லனவ கரப*டவ ர
என*லதத த ரம ன கக றத.

அநத ஊ ல நகரபற வசத கள இலல எனற லம, தன கழநலதகளகக நல கலவ லயயம,


வசத லயயம ஏற*டதத க வக டதத, நல ந ல கக உரவ கக யள ர. அதறக மழலமய க
ஒததலழபப வக டதத அவலர ளசலவ வசயய தணட ளக க இரநதத அவரத
தலணவ ய ரத ன.

அளநக மரததவரகள க ர மபபறதத ல *ண ய றற மன வரவதறக, அரசம நகர பற வசத கல


க ர மபபறதத ல ஏற*டதத , 30 க ர மதத றக ளசரநத 100 வ*ட மரததவமலனலய சக
வசத கள ன வசயத வக டகக ளவணடம, வத ல தர மரததவ வசத லய *யன*டதத ,
ளதலவய ன ளதரநத மரததவ வசத கல ஏற*டதத கவக டகக ளவணடம.

க ர ச மலனப ள* னற ஆய ரககணகக ன தனன மறற க ரகள இநத ய வ ல *


க ர மப*கத க ல *ண ப நத வரக ற ரகள. அவரகள எல ம க தத லட வ கககள!
அவரகல ப ள* ல க ர மபபறஙக ல *ண ப ய இல ய மரததவரகள தல லமப*ணப ன
மனவரளவணடம. அதறக அவரக ன மனச டச மதலல ஒர ளகளவ லய எழப* ளவணடம!
அநத ளகளவ நமகக ஓர எணணதலத உரவ ககளவண டம.

அத வத, "ந ன உனகக உதவ வசயய தய ர க இரகக ளறன' எனற எணணதலத நம மனத ல
ந ம ஒவவவ ரவரம வ லதகக ளவணடம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

நமமல யவ ழகலகய ல * றநத ந ள என*த ஒர வ* ய வ ஷயம களவ இரகக றத. ஒர


மலற ச றம ஒரதத எனன ம "என * றநத ந ள எத' எனற ளகட ள. ந ன அவ ம
வச னளனன. "பம தனலனதத ளன ஒர மலற சறற கவக ள 24 மண ளநரம எடததக
வக ளக றத. அளத ள* ல ச யலன ஒர மலறச சறற வர ஒர வர ம, அத வத 365 ந ட
கல எடததக வக ளக றத. * ர*ஞசதத ன * ர ம ண ம ன இரப* ல இநத சழறச யம
* ரம ண ம னளத.. அலத ஒப* டடப * ரககம ள* த இநதக க ம ன * றநத ந ள ஒனறம
அததலன மகக யம ன தல ..’’ எனளறன.

ஆன லம அநதச ச றம வ மல எனனல ய * றநதந ள எத என*லதக ளகடடத வத நத


வக ண ள. அவல ப ள* ளவ என ம த அனப வக ண எததலனளய ள*ர என
* றநதந ள எத எனற ளகட *ட இரகக ற ரகள. எனனல ய * றநத ந ள அகள *ர 15.
வ* தவ க என * றநத ந ன ள* த ந ன பதத லலய ல இரப*த லல . ஏத வத ஒர
க ர மததககச வசனற அஙகள எ ய வ வச ய மகக மம, கழநலதக மம ள*ச ப *ழக
அநதப * றநதந ல மறகக மடய த ஒனற க ஆகக க வக ளவத என வழககம.

ந ன * றநத ளதத மதல, பம ச யலன 77 மலற சறற வ டட, அடததத க 78 வத மலற


சறறவதறகத தய ர ன சமயம. அகள *ர 15-ம ளதத யம அரளக வநதத. இநத மலற ந ன
தம ழந டடன த ரவளளர மறறம க ஞச பரம ம வட ஙக ல இரககம ச க ர மஙகளககச
வசலவ வதனற மடவவடதளதன. ளதச ய வ வச ய ஃபவணள ஷன ன (சஆஎ) உதவ ய ன ஒர
அறபதம ன தல வர இங ளகயள க ர மஙக ல வ* ய பரடச லயளய வசயத ரநத ர.
அவரத ன த ர எஸ. ர ஜளசகர. த ரககத சனம வக ண அரச யல தல வ ர ன த ர
ச .சபரமண யன அவரக ன பதலவர. ச .சபர மண யன அவரகள இநத ய வ ன மதல *சலமப
பரடச லய ச த ததகக டடயவர. என னல ய * றநதந ல த ர எஸ.ர ஜளசக ன
தல லமய ல * அறபதஙகல ந கழதத க க டடய அநத க ர மஙக ல வச வழ ப*த எனற
மடவ வசயளதன.

அகள *ர 15-ம ளதத ந ன அஙளக வசனறதம ர ஜளசகர எனலன அனப ன வரளவறற ர.


www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

சஆஎ ந தத வநத ஒர வ ல ய டடப *ள ய ல இரணட வயத மதல ந னக வயத றக உட


*ட சம ர மப*த கழநலத கள என * றநதந ளகக க ஒர வ* ய ளககலக லவததக
வக ணட க தத ரநத ரகள. அவரகள ன ளசரநத அநத ளககலக வவடட அவரகள
எலள ரககம வக டதளதன. அவரகளக கத த ஙக மடய த சநளத ஷம. தஙகள
மழல ககரலல “ஹ ப* *ரத ள ’’ * டன ரகள. * றக அவரக ம ள*ச ளனன.

""ந ஙகள எலள ரளம உஙகளகக ன வ* ய கனவ ஒனலற லவதத ரகக ளவணடம..அலத
ளந கக ய *யணதத ல ந ஙகள இல வ த மயறச கக ளவணடம..''’எனளறன. ""ஆளகக ஒர
மரம ந ளவணடம எனறம எழததற வ இல த ஒரவரகக வத ந ஙகள *டப*ற லவக கறறத
தர ளவணடம'' எனற ளகடட அதறக ன உறத வம ழ லய அவரக ம வ ஙக க
வக ணள ன. அநதச ச னனஞச ற ம அபள* த ந ன கண மனமக ழசச யம, கணக ல
வத நத ஒ யம ம க அறபதம க இரநதன. அநதக க ல ளவல மனதகக ம க ரமம யம க
இரநதத.

அடதத ந ன சன மள*ட, க ப* ககம, ஆண ரகப*ம, வவணண ஙகள*டல ள* னற


க ர மங க ல இரநத வநத ரநத 12 மதல 15 வயதவலரய ன ம ணவரகல ச சநத தத
அவரகள ன உலரய ட ளனன. * றக க ர மஙகல ளந கக ய என *யணம வத ஙக யத.
""கழநலதக ம எழததற வ ததல *றற ப ள*ச ன ரகள ச ர.. அதன ல ச லர ந ஙகள
அவச யம சநத கக ளவணடம''’எனற ர ர ஜளசகர.

க ஞச பரம ம வட தத ல இரககம பத ரன ளக டல க ர மததகக அலழததச வசனற ர


அவர. வசனலனய லரநத சம ர 100 க ம தரதத ல இரகக றத இநத க ர மம. எனககச
ச றப* ன வரளவறல* அ தத அநத க ர மதத மககள ம கவம சததம கவம சக த ரம கவம
க ணப*ட ரகள. அதறகக க ரணம சஆஎ. அவரக ம சததம, சக த ரம *றற ய ச றப* ன
வ ழ பபணரலவ ஏற*டதத ய ரநததத ன. ச வர ஙகளகக மனப அநத க ர மதத ல
தன ப*ட கழ ப*லறகள ஒனளற இரணள த ன இரநத ரக க னறன. ஆன ல இபள* த
அஙக ரநத 402 வடக ல 364 வடக ல கழ ப*லறகள இரகக னறன. அநத க ர மதத ன
*ஞச யததத தல வர உஷ வசல ததலர, ‘க ர மதத மககள அதன ளதலவலய உணரநத,
அரச ஙகதத னம, சஆஎலஉ னம மழகக மழகக ஒததலழததத லத ன இநதச ச தலன
ச தத ய ம ய றற...''’’ எனற ர. அநத க ர மளம சதததத ன அழக கக க டச ய ததத.

அநத க ர மதலதச ளசரநத சய உதவ க கழவ னர எனலன ஒர வ* ய கடலசககள

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அலழததச வசனறனர. அஙளக ந லறய வ*ணகள இரநத ரகள. எனலன வரளவறற ரகள.
சஆஎ மயறச ய ல அவரகள *டப*ற வ வ*றற ரகள எனற எனன ம வச னன ர அவர.
அஙக ரநத வசயத தத ள ஒனலற எடதத மப*த வயதத ளத றறமள ஒர வ*ணமண ய ம
வக டதளதன. “இத ல உள வசயத லயப *டயஙகள அமம ..''’எனளறன.

அவர அலத எடதத உரககப *டதத ர. "எனலன ய ரம க ட யப*டதத அரச யலகக


இழகக மடய த' -ரஜ ன க நத என*தத ன அவர அபள* த *டதத வசயத . * றக அஙகள
மறற வ*ணகளம ள* டட ள* டடக வக ணட வசயத கல ப *டததக க ண* தத ரகள.
எலள ரககம த ஙவக ண சநளத ஷம. மகதத ல வ*ரம தம. அவரகள எனன ம ளந டடப
பததகஙக ல எழத யம க ண* தத ர கள. தஙகளகக *டப*ற வ உணட எனற அவரகள
வ*ரலமய ன ந லனப*த அவரக ன * வஙக ல இரநத வத நதத.

மதலல வசயத வ ச ததக க ண * தத வ*ணக ம ""எபள* த எழதப *டககக கறறக


வக ணடரகள?''’எனளறன. அவர சறற வவடகதத ன ""இபள*
“ த த ன.. ஐநத ம தஙகளகக
மன* க..''’ எனற ர. “""உஙகள எலள ரககம என * ர டடககள''’எனளறன மனபபரவ
ம க. அநதப வ*ண ஏளத வச லவதறக ஆலசப*டவத க எனககப *ட த. ஆன ல
வச ல ம ளவண ம எனற தயஙகவத கவம வத நதத. ""ஏத வத வச ல
ளவணடம ? வச லலஙகள''’ எனளறன.

அவர வ ய த றநத ர. ""ச ர.. ந ன இப* ஒர தனன லறவ வ*றற வ*ண..இபள* த எனன ல
எழதப*டகக மடயம. என வடடல எஙகளகக க தன ப*ட கழ ப*லற இரகக றத.. சய
உதவ க கழவ ன உதவ ய ல எனன ல இபள* த மனலன வ இரணட ம ஙக அத கம
சம* த கக மடக றத.. எனலன ம த ளய இநத க ர மதத ல உள எல வ*ணகளளம
தனன லறவ வ*றறவரகளத ன''’எனற ர அவர. இலதச வச லலமள* த அவரல ய
வ ரதலத க லத ன எததலன தனனம* கலக! எததலன வ*ரலம! அநத வ ரதலதகளத ன
எனனல ய * றநதந ள * ச கத ளத னற யத.. இநத ம றறம ஓ ரவ ல வநதத லல .. அத
* ந ள உலழப* ன * ன.. ஒர கனவ ந ஜம ன கலத அத..

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

பத ரனளக டல க ர மதத ல ந நத ரநதத ஒர வமTனபபரடச . நறறககணகக னவரகல


ம கவம கறக ய க தத ல ளதச ய வ வச ய ஃ*வணள ஷன (NAF) தனனல ய
மயறச ய ன ல *டப*ற வ வ*றறவர க க ம றற ய ரநதத. கமபயட ர மய ம ககப*ட
* தத ட தத ல நவன மலறய ல அ ககப*ட *ய றச அத. அதறக ன தம ழ
வமனவ* ரல கனஸல னஸ ந றவனம அ தத ரநதத.

க ர மதத மககள, அத லம கற ப * க, வ*ணகள உலழப*தறக அஞச த வரகள.


அத க ல ய ல வவள மல க கமள* த எழநத ரககம அவரகள வடட ளவல ,
கழநலதகல ப *ர ம ப*த, சலமயல இவறற ன க ட, கழன எனற வயல ளவல யம
* ரதத வ டட, மற*ட கணகல மடப *டககமள* த ந வ உசச கக வநத ரககம.
அப*டப*ட வர களகக ளநரம கணட* டதத எழததற வ ப*த ச த ரண வ ஷயமல . அவர
களகக ன கலவ லய இரவ ளநரதத லத ன வக டகக மடயம.

NAF அப*டதத ன வசயல*ட த. மதலல *டப*ற வ ன அவச யம *றற ய * ரசச ரதலதச


வசயதத. இரவ * ச ல களகக வரம ற அலழபப வ டத தத. க ர மதத மககள, அத ல
* ரத ன ம னவரகள வ*ணகள, ஆரவதத ன அநத இரவப * ச ல கக வநத * ம
*ய னற ரகள. உ ல ளச ரவ இரநத லம அலதயம ம ற எததலன ஆரவம இரநத ல அவர
கள *ள கக அநத இரவ ளநரதத ல வரவ ர கள என*லத ளய ச ததப * ரங கள.
கலவ யற வ இல மல இரப *த வ த ளய , ச *ளம அல . அலத வழஙக ளவணடயத
அரச ஙகம. தஙகள கடமககள அலனவரககம * ர*டசமறற கலவ லய வழஙகம
அரச ஙகமத ன "கய லகள * டம கல கக ' ம க வ ஙகம.

பத ரனளக டல ய லம சறற வட ர க ர மஙக லம NAF ஒவவவ ர * ச ல த


த ட தலதயம வத ண ணற ந டகள ந தத யத. ந ன அஙளக வசனற ரநத ள* த, அநதத
த ட தத ன ம ம சம ர 4200 ள*ர எழதப *டககக கறறகவக ணடரநத ரகள. அத ல எண*த
சதவததத னர வ*ணகள. அஙளகய ரநத * ச ல ய ல 200 ள*ர அபள* த *டததக
வக ணடரநத ரகள. அவர கல யம அவரகளகக எழததற வ ததக வக ணடரநதவர
கல யம மனத ரப * ர டடளனன.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அநதச சறறவட ர க ர மஙக ல NAF 288 சய உதவ க கழககல உரவ கக ய ரநதத.


அவரக ன வம தத ளசம பப 48 டசதலத எடடய ரநதத. அதன உததரவ ததத ன ள* ல
சம ர 70 டசம ர* யகக ன வத ழ ல க னகல NAF வழஙக ஏற* ட வசயத ரந தத.
இவதல ம அநத க ர ம மகக ன வ ழகலக ய ல வ* ய மறம ரசச லயளய ஏற*டதத ய ரந
தலதப * ரதத மக ழசச யறளறன. அவரக ம ள*ச வ டட ந ன அநதக கடலசலய வ டட
வவ ளய வநளதன.

அநத க ர மதத ன *ஞச யததத தல வர ஒர வ*ண. அவரல ய கண வர எனகக ம ல


அண வ தத வரளவற ற ர. அவரரளக வவடகதத ன ந னற ரநத ர அநதப வ*ணமண . ந ன
அவ ம ""ந ஙகள சதநத ரம கச வசயல * உஙகள கணவர வ டக ற ர ?அல த
தல ய டக ற ர ?'' எனற ளகடள ன. அநதக ளகளவ லய அவர எத ர* ரகக வ லல .
சறற லம க ர மததப வ*ண களம ஆணகளம ளவற கழம ய ரந த ரகள. எனன *த ல
வச லவத எனற வத ய மல அவர தடம ற ந னற ர.

அவரல ய கணவர, ந ல லமலய சம ககம வ* ரடட எனன ம ""அவ


“ வபள* த ச
உதவ கல ச வசயவ தணட''’’ எனற பச வமழக ன ர. இத மழப* ன *த ல , உணலமய ல
அநதப வ*ணமண ய ன ளவல க ல அவர தல ய டக ற ர எனளற எனககத ளத னற யத.
நம ந டடல வ*ரம* னலமய ன வ*ண *ஞச யததத தல வ க ன ந ல லம இப*டதத ன
இரகக றத. “""இளத * ரஙகள, ந ஙகள உஙகள மலனவ லயச சதநத ரம க ளவல * ரகக
வ ளவணடம.. அவர ல ச றப * கப *ண ய றற மடயம.. வசயவர க ?'' எனளறன. அவர
தல யலசதத ர. அலத ம ணடம வலயறதத ""ந ன வச னனலதப ப நத வக ணடரக
இலல ய ? உஙகள மலனவ ய ன ளவல க ல தல ய ம டள ன எனற உஙக ல உறத
கற மட யம ?''’எனளறன. அவர ""ந சசயம வசயக ளறன ச ர..இத உறத ''’எனற ர. சறற

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ந னற ரநத வ*ணகள எல ம அதறக கரளக ஷம வசயத ரகள. அநதக கரளக ஷம


அவரகளம அப*டப *ட சதநத ரதலதளய வ ரமபக ற ரகள என*லத எடததக க டடயத.
வ*ணகள ல ரஷ ப வ* றபபகக வரளவணடம எனற ல அதறக ஆணகள மழமனதளத ட
வழ வ ளவணடம என*ளத என எணணம.

எனனல ய அடதத வ ச ட அரசர க ர மம. ச வர ஙகளகக மனன ல ந ன NAF ன


ஆர யசச க கழகதத றகச வசனற ரநதள* த ‘க ர மஙக ல ந ரந ல லய உயரததம
வ ட ரவஷட த ட ஙகல அற மகப *டததம ற ளகடட ச ஆள சலனகல யம
கற ய ரந ளதன. NAF ந* ரட வஙக ய ன இலணநத அரசர க ர மதத ல அப*ட ஒர
ந ரந ல மனளனறறத த ட தலத வசயல*டதத ய ரநதத. ந ன அலத ஆவல ன க ணச
வசனளறன. ஏழ க ர மஙக ல சம ர 3000 மககள * ன வ*றம வலகய ல, ஆய ரம வஹகள ர
ந ப*ரபபகக அநதத த ட ம ச றப* கச வசயல*டடக வக ணடரநதத. இலதப ள* னற
த ட ஙகள மடடம இநத ய வ ன எல க ர மஙக லம அமல*டததப*ட ல சநளதகளம
இலல , தணண ர * ரசசலன என*ளத க ண மல ள* ய, க ர மஙகள ச* டசதத ன ச னனம க
வ டம.

ச றக ததர க ர மப *கத க லம NAF இளத ள* னற வ ட ரவஷட த ட தலத


ந லறளவறற ய ரநதத. அஙளக சம ர 1500 வஹகள ர ந ப*ரபப அநதத த ட தத ன ம ம
*யனவ*றற ரந தத. அநதப *ண ய ர கல ப * ர டட வ டட, தணண ர * ரசச லனய ல
அவத யறம பத ரனளக டல க ர மத தககம இளத ள* னற த ட தலதக வக ணட
வசலலம*ட கற ளனன. * க ர மஙகல த ததவதடததக வக ணட இலதப ள* னற மன
ளனறறப *ண க ல ஈட*டம NAF ன *ண மகதத னத. அஙக ரநத ந ன க ஞச பரம
ம வட தலதச ளசரநத இலள ட எனக ற க ர மதலதச வசனறல நளதன. அஙளகயம NAF *
க ர மஙகல த ததவதடததக வக ணட *ண ய றற க வக ணடரநதத. *சலசப *ளசவ னற
பம , ளம ட ரக ல வ* ஙக க வக டடய * சனததணண ர, க றற ல அலசந த டய
வயலக ல *ரவ ய வநலமணம எல ளம என கவ லத மனலத வமயசச லரகக லவத தன.
வ டய *ய லரக கண ள* வதல ம வ டய வள ர வ*ரமகன ர இநதக க டச லயப
* ரத த ல எததலன மக ழநத ரப* ர எனற ளத னற யத.

அஙளகயம ந ன * வ வச ய கல ச சநத த தப ள*ச கவக ணடரநளதன. சஆஎ வக ணட


வநத ரநத த ட ஙகள அவரக ன வ ழகலகத தரதலத யம, வ வச ய உற*தத வரம னதலத
யம வ*ரம வ ல உயரதத ய ரநதத அவரக ன ள*சச லரநத வத ய வநதத. ஒர வ வச ய
எழநத என ன ம ""ஐய
“ , எனனல ய வரம னம மனல* வ மனற ம ஙக
உயரநத ரகக றத.. என வ ழகலக ம கக சநளத ஷம க இரகக றத..'' எனற ர. "வ வச ய
கணகக * ரதத ல உழகக க ம ஞச த' எனற க ர மப*கத ய ல ஒர வச வல உணட.
அலதப வ* யய கக இரக க றத நவன வ கன ஜ .

அநத வ வச ய ய ன ச ப* ல ந ன இலற வலனக கணள ன. *சலமபபரடச த ரககத ச ய ன


த ர.ச .சபரமண யதலத ந ன மனப சநத ததள* த அவர வச னன லவர வ ரதலதகள என
ந லனவ ல ஙக ரம ட ன..

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ச வர ஙகளகக மன ன ல ந ன தம ழக மனன ள அலமசசரம *ழமவ*ரம


தல வரம ன த ர. ச . சபரமண யன அவரகல அவரத வடடல சநத தளதன. அபள* த
அவரகக வயத 90. உ ல த ரநத ரந த லம, மனத ல அளத உறத யம, ச நதலனய ல
வத வம அப*டளய இரநதலதக கணட வ யநளதன. * வ ஷயஙகல ப *றற ப
ள*ச கவக ணடரநளத ம. ள*சச இநத ய வ வச ய கல யம , வ வச யதத ன ந ல *றற யம
த ரம* யத. ந வ ஙகம * வ வச ய கள க ன வத லல ய ல தறவக ல வசயத
வக ளளம ள* கக *றற ந ஙகள கவல ய ன ள*ச க வக ணள ம.

""*சலமப பரடச ய ல * ச தலனகல ச வசயத க டடய இநத யத த ரந டட


வ வச ய களகக இநத ந ல '' எனற ந ன அவ ம மனம வரததப*டள ன.

அபள* த அவர வச னன ர. “""இரண வத *சலமப பரடச கக ன ளநரம வநத வ ட த.


ஆன ல இநத மலற * வ ஷயஙக ல எசச கலகய க ந நத வக ள ளவணடம. வ வச ய
ந ஙகளகக தன ததன கணஙகள உணட. ஒடட வம ததம க ஒளர ம த ய ன
வ லதகல யம உரஙகல யம ந தத ல *யன*டதத மல அநதநத ந ஙக ன தனலமக
ளகறறவ ற *யன*டதத ளவணடம..அதறகத ளதலவய ன ந ரந ல ளம ணலமயம
அறவல கக மனன ல ளதலவப *டம வத ழ ல நட*மம வ வச ய களகக அ ககப *
ளவணடம..வவறம வ வச ய உற*தத மடடமல மல உணவப வ* ரல *தப*டதததல,
வசற வ*டதததல உணவப *ண ம க ம றறதல, மறறம ம ரகவகடடங *றற யம வ வச ய
அற நத வக ள ளவணடம..இலதவயல ம வ மகக யம ன ஒனற நவன வ வச ய
வ கன கககள சறறசசழல வகடகக மலம மன தரகளகக த ஙக வ ல வ கக மலம இரகக
ளவணடம..''’’ எனற ர * ரத ரதன த ர ச . எஸ.

இநதக கரததககள எனலன வர ம*ளவ வச க ததன. எததலன அன*வம வ யநத


வ ரதலதகள! அவர வச லவலதப ள* தத ன மனளனற ய ந டக ல வ வச யம ந ப*லத
ந ன ளந ள ளய * ரதத ரகக ளறன. அஙகள வ வச ய கள எல வறலறயம *றற

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அற நத ரகக ற ரகள. வவறம வ வச ய உற*தத ளய ட அவரகள ந னற வ வ லல . அலத


க ஙக ல லவதத ளசம ப*லதப *றற யம வசற வடடதல *றற யம அற நத
லவதத ரகக ற ரகள. வநத வ ல கக வ* ரல வ ற*தம இலல . தஙகள உலழபபகளகறற
ஊத யதலத, சநலதய ன ள* கககளகக ஏற* த ரம ன கக ற ரகள. நல வ ழவம வ ழ
க ற ரகள. இலததத ன ச .எஸ. சரககம கக கற ப* ட ர.

அவர கற ப* ட லதப ள* னற (Sustainable


“ Development) சஸல ன* ள வ வ பமணட’’
வத ரநத வ ரசச லயத த ன க ர மஙக ல NAF வசயத வக ணடரநதத. க ஞச பரம
ம வட தத ல மடடம சம ர 1200 ஏககர வ வச ய ந ஙக ல ச .எஸ. வச னனலதபள*
வ கன ஜ ய ன கடய *லமக மனளனற றதலதக வக ணட வநத க டடய ரகக றத NAF
அ ச , கரமப, ளர ஜ , க யகற கள, ளவரக ல , ளச ம ள* னற *ய ரவலக க ல 40 மதல
150 சதவதம வலர *தலத ஈடடய ரகக ற ரகள இநதப *கத வ வச ய கள. சததம ல மல
ந நத வரம இநத ச* டச ம றறதலத தம ழந டடலம இநத ய வ லம உள மறற
வ வச ய கள கவன கக ளவணடம. இளத ள* னற வழ மலறகல ப * ன*றற ன ல இநத
அளம கம ன ம றறம வ* ய மறம ரசச லய ஏற*டததம அல வ ?

க ஞச பரம ம வட வ வச ய ந ஙக ல ந ன கண க டச கள ம கவம அறபதம னலவ.


நவன இயநத ரஙகள வயலவவ க ல இயஙக க வக ணடரநதன. வ வச ய கள தஙகள
ந தத ன மணலண ஆர யசச க க ஙக ல வக டதத அதன தனலமலயக ளகட ற நத
வக ணடரநத ர கள. அவரக ன ந தத ன தனலமக ளகறறவ ற எததலகய உரஙகல ,
உழம மலறகல ப *யன*டதத ளவணடம எனற ந பணரகள வச லலக வக டததக
வக ணடரநத ரகள. ஆர யசச க க தத ல அதவலர சம ர 7000 மணவலககல வ ஸட
வசயத ரப*த கச வச னன ர ஒர ந பணர. "மனல*வ இபள* த ந ன மமம ஙக அத கம

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

சம* த கக ளறன'' எனற ஒர வ வச ய மக ழசச ய ன வச னன ளர, அதன ரகச யஙகள


இலவத ன. "ந வமனனம நல ள' அஙளக * பரண த ரபத ய ன ச ததக
வக ணடரகக ற ள.

இநத ய வ ன வ*ரம* னலமய ன *கத க ல வ வச யம நஷ ம தரம வத ழ க


அ* யகரம க ம ற கவக ணட ரககம சழந ல ய ல இஙளக மடடம வ வ ச ய ய ன வரம னம
அத க த த ரப*த ஒர வ ஷயதலத உணரததக றத. * ரசசலன வ வச யத வத ழ லல இலல .
அலத லகய ளம மலறக லத ன இரக க றத. அஙளக ந நத ஒர வ ழ வ ல இன வன ர
ஆசசரயம ன, சநளத ஷம ன வ ஷ யதலதயம கணள ன. அஙளக கழம ய ரநத
நறறககணகக ன வ வச யப வ*ர மகக ல மகக லவ ச ள*ர இல ஞரகள.

"இல ஞர சமத யம வ வச யதலத மறநத வ ட த. ளவற *ணம வசயயம வத ழ லகளகக


அவரகள ம ற வ ட ரகள' எனவறல ம கறறசச டடகள வச ல ப*டக னறன. அத ல
ஓர வகக உணலமயம இரகக ம. *ணதலதயம ந மமத ய ன வ ழகலகலயயம தர மட
ய த வத ழ க வ வச யம இரநத ல அவரகள மடடம எப*ட வரவ ரகள? இத ல
அவரகல க கறறம வச லவத ச ய க இரகக த. க ஞச பரம ம வட த த ல கண த ள* ல
வசலவம தரம வத ழ க வ வச யம ம ற வ ட ல இல ஞர கள ஆரவம க அத ல ஈட*
ந சசயம வர வ ரகள என*லதத த ன அஙளக ந ன கண இல ஞர வ வச யக கட ம எடத
தச வச லலயத. அரச ஙகமம, வ வச ய ந றவனஙகளம க ர மப*கத கள மழ வத ல தரம ன
உரம, வ லத , இனன * ற வ வச யப வ* ரடகல வ ந ளய கம வசயயம வசன ரகல உர
வ கக ளவணடம எனக ற ளக கலகலய அநத இல ஞரகள எனன ம லவதத ர கள. அத
ம கவம ந ய ய ம ன ளக கலக. என *யணம அநத ம வட தத ல வத ரநதத. அநத க ர மங
க ன உளள வசல ச வசல ளமலம * ஆசசரயம ன ம றறஙகள எனகக கக
க தத ரநதன.

இலவ எல ம இநத ய க ர மங களத ன ? எததலன * ரம தம ன ம றறஙகள இஙளக


அலமத ய க ந நத வக ணடரகக னறன?

இவறலறவயல ம ம டய ஏன உ கததகக எடததச வச லவத லல என வறல ம என


எணண அல கள ஓடன.

அநத ம றறஙகள..

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க ர மததமகக ம ந ன க ணம அறபதம ன * வ ஷ யஙக ல ஒனற *


வ ஙககள ன இலணநத வ ழம வ ழகலக மலற. நகரஙக ல இரப*த ள* ல க ர ம
மகக ன வ ஙககள "வ*ட அன மலஸ'.’அத வத வசல ப* ர ண கள அல . அலவ
அவரக ன கடம*தத ல ஒன ற ன உலழககம வமம*ர. த ன வ ரககப *டம
கடம*ததகக கவம மன தரகளகக க வம அநதக க லநல களம ஓய மல உலழக கம. இத
இயறலகளய ட இலணநத ளவ ண வ ழகலக. வ வச யமம க லநல களம ஒனளற ட
ஒனற * னன ப* லணநதலவ.

ஆட, ம ட, ளக ழ ள* னற அநத வ ஙககள க ர ம மகக ன வடடல சகமன தரகள ள* ல


வல ய வரம. அலவகல ளமயப*த, *ர ம ப*த, உணவ தரவத, இனபவ*ரககததகக
உதவவத எனற எல வறலறயம கவன ககம க ர ம மககள, அவறறகக ஏத வத உ மபகக
வநத வ ட ல தடதடததப ள* ய வ டவ ரகள. அலவ இறநத ள* கம ள* த கடம*தத ல
ஒரவர இறநதலதப ள* ளவ தககப*ட வ ரகள. வவறம வ ஙகக க மடடம கரத மல
அவறறகக நல தம ழப வ*யர கல லவதத அப*டளய கப* டவ ரகள.

வ வச யமம க லநல களம அவர களல ய இரணட கணகல ப ள* னறலவ.


அவரகளககக க டடம நனற உணரசச ய க அநத வ ஙககளம தஙக ல ஆன இலறசச ,
* ல, தய ர, வவணலண, ளம ர, த ரடடப* ல, மடல ள* னறவறலறத த ரப* த தரம.
கடம* வச ததகக க ஆட, ம டகல ச வச லலம வழககம இனறம இநத ய க ர மஙக ல
இரப*த வ*ர லமகக ய வ ஷயம.

எனனல ய அடதத வ ச ட க ந ன க ஞச பரம ம வட க ர மஙகளககச வசனற ள* த


இநதக க லநல கல ப *றற ய ஆசசரயங கல யம கணட வ யநளதன. அத ல மகக யம னத
"வவணலமப பரடச ' எனப*டம * ல உற*தத . க லநல *ர ம ப* ல மகக யம ன வ ஷயம
"க ர ஸ * ட'’எனப*டம இனகக லவ உற*தத . ஒளர இனதலதச ளசரநத இரணட ளமம*ட
வலக வ ஙககல அதன தனலமகளகறற*ட * ளச த தத இன உற*தத வசயய லவககம
மரததவ மல “றத
கர ன
ஸ * ட.’’ இநத மலறப*ட * றககம வ ஙககள உற*தத த த றன ல
வவகவ க ளமம*டட வ ஙகம.

அநத க ர ஸ * ட மலறலய ம டக ல ளய NAF அரலமய க இநத க ர மஙக ல


வசயலமலறப *டதத ய ரநதத. அதன ல * ல உற*தத 300 சதவதம வலர உயரநத ரநதத.
* ல வ ற*லன மலறக லம நவனததவம வநத ரநதத. வ ற*லன மலறய ல ஹடசன
அகளர ல ந றவனதத ன லக ளக ரதத ரநத சஆஎ, க ர மஙக ல * ல வ ற*லனக
க ஙகல உரவ கக ய ரந தத. அஙளக வ வச ய க ம ரநத * ல க வக ளமதல
வசயக ற ரகள சய உதவ க கழககல ச ளசரநதவரகள. இதன ம ம தரம ன * ல நல
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

வ ல கக வ றகப*டட வ வச ய கள *ம அல க ற ரகள. சய உதவ ககழவககம இதன


ம ம வரவ ய க ல கக றத.

ஆஙக தத ல small is beautiful எனற ஒர *ழவம ழ வச லவ ரகள. "ச ற ய வ ஷயஙகள


அழக னலவ' எனற வ* ரள. க ர மஙக ல இப*ட ச ற ய ச ற ய அலமபபக க ஒனளற ட
ஒனற லக ளக ரதத வசயல*டமள* த அத எததலன அழக ன ம றறதலத ஏற*டதத க றத
* ரஙகள!

அஙக ரநத சயஉதவ ககழ வ*ணகள மறறம ஆணகள சம ர 150 ள*லரச சநத தளதன. NAF
தஙகளககம வ வச ய மககளககம க லநல வ ரபப மறறம *ர ம பப க யஙகளகக க
வஙக க க னகல ப வ*றறத தநதத கவம அதன ம ம நல * ன க ல தத வரவத கவம
சநளத ஷம கத வத வ தத ரகள. அவரக ம ந ன ஒர உறத வம ழ லயக ளகடள ன.

"என கழநலதகளகக நல கலவ வக டபள*ன. கடப*த லம, சத டவத லம எனலனத


வத ல கக ம டள ன.. மறறவரக ன வவறற லய மனமவநத * ர டடளவன!'

இலத ந ன வச னனதம அததலன ள*ரம உணரசச கரம கத த ரப* ச வச லல உறத வம ழ


அ தத ரகள.

""“ந ஙகள உணலமய களவ மனமவநத இலதச வச லக ற ரக அல த எனலன


மக ழவ ப*தறக கச வச லக ற ரக ?''’-எனற ளகடள ன.

அவரகள ‘""ஐய ந ஙகள வச லவத அலனததம சதத யம’’ எனற ரகள. ச ர உணரசச
ளமலடடல கணக ஙக யலதயம * ரதளதன. அவரகளல ய வ ரதலதகள மனத ன ஆழதத ல
இரநத வநதலவ என*த ப நததம மக ழசச ளய ட அவரக ம இரநத வ ல வ*ற ளறன.

அடததத க ந ன சன மள*ட க ர மம ளந கக ச வசனற ள* த ச ல ய ல ஒர ந ம டம


மரததவ வணடலயக கணள ன. "வம ல*ல வ ல வமடசன' எனப*டம அநத நவன
ந ம டம மரததவமலன ஒவவவ ர க ர மம கச வசனற க ர ம மகக ல ளய உ ல
ஆளர கக யம *றற ய வ ழ பபணரலவ ஏற*டதத க வக ணடரநதத. கற ப* க இநத ய லவ
ஒர வ*ரம சற வ ள* ல த கக வரம ந ழ வ ளந ய *றற ய உண லமகல எடததச
வச லல வரக றத.

வசனலன ந ழ வ ஆர யசச ந றவனம (MDRF) NAF மறறம வ னம ரகக ல உள உ க

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ந ழ வக கழகதத ன (WDF) இலணநத க ர மபபறஙக ல இநதச ளசலவலயச வசயத


வரக றத. அநத வணடய ன அரளக க யவ ல ந னற தஙகல ப * ளச த ததக
வக ணடரநத ரகள க ர ம மககள. அவரக ல ஒர வ*ணமண ய ம அலதப*றற வ ச
தளதன. ""ஐய , எனகக சரககலர வ ய த இரப*த இதன ம ம வத ய வநதத. ஆன ல
அலத எப*ட லகய ளவத எனக ற மலறயம எனகக இபள* த வத க றத''’எனற ர அவர.
நம* கலகய ன.

அநத வம ல*ல மரததவமலன வணடகக வத ல வத ரப மறறம * ற கரவ கல க


வக டதத, அதற க ன வசயறலககளக ள இலணபப கல யம வழஙக ய ரநதத இநத ய
வ ணவவ ஆர யசச க கழகம (ISRO, வ*ஙகளர) க ர ம மககளகக நவன வ கன ஜ
வ ணண லரநத உதவவலதக கணட ஆனநதப*டள ன. வசயற லக ளக ளகல அனபப வத
ஒர ச தலன எனற ல அதன * னகல ச த ரண க ர ம மககளககக வக ணடள* ய
ளசரப*த அலதவ வ* ய ச தலன த ளன?

சன மள*ட க ர மதத ல ந ன மறவற ர ம றறதலதயம கணள ன. அதன ல * னல நத ஒர


இ ம வ*ண மனம வநக ழநத ந ல ய ல ""ஐய , இப* ந னம என கடம*தத ஒர
சம* த கக ற வ* ணண.. இவதல ம ந ககம னன என வ ழகலகய ல ஏஙக ய ரகக ளறன..
என கனவ நனவ ய டசச .. என கடம*ததல யம சமத யதத யம எனககனன ஒர
ம ய லத க ல ககத..''’எனற ர.

எப*ட ஏற*ட த அநத மறம ரசச ?

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அநதபவ*ணண ன வ*யர மலலக . ஒர ச த ரண க ர மததப வ*ணண ன கணண யம ன


ளத றறம. மகதத ல ஒர ம ரசச . அவலர ந ன சநத ததத சன மள*ட க ர மத த ல. "பதலமப
வ*ணவண வ ழ *ல ணடஙளக'’எனக ற * ரத ய ன கவ லத வ கல ந லனவ
*டததவதள* ல அவர கமபரம க இரநத ர. அவ ம இரநதத ன ""ஐய
“ ந னம இப* என
கடம*தத ஒர சம* த கக ற வ* ணண.. இவதல ம ந ககம னன என வ ழகலகய ல
ஏஙக ய ரகக ளறன.. என கனவ நனவ ய டசச .. என கடம*தத யம சமத யதத யம
எனககனன ஒர ம ய லத க ல ககத..''’எனக ற வ ரதலதகள வவ வநதன.

""வக ஞசம வ வரம வச லலமம ...''’எனளறன.

""ஐய , ந ன *தத ம வகபப வலரககம *டசச ரகளகன.. ஆன எனகக எநத ளவல யம


க ல ககல .. எநத ளவல யம வசயய ம வடட ச ப* றதககம * டககல .. ஊர யம
ய ரம எனலன ஒர வ* ரட ந லனகக ம ட ஙக.. எனககனன எநத அல ய மம
இல ம இரநதத.. அநத த ழவ மனப* னலமய ன ந ன வடடககளள ளய
ம ஙக டள ன.. அப*தத ன எஙக ஊர ஒர வரடளமட கமவ*ன வநதத..அத எனகக
ளவல யம க ல சச த..ளவல ககப ள* க ஆரம* சசதம என மனந ல ளய
ம ற டசச ..வர ம* சந ளத ஷம ய டள ன.. ஊர யம எனககத தன ம ய லத
க ல சச த...''’எனற ர மலலக மக ழசச வ* ஙக.

கர மஙக ல வத ழ ல வ ரசச த த ட ஙகள வத ஙகப* ளவணடம எனற ந ன எல


இ ஙக லம வச லல வரவதறகக க ரணம இதத ன..மலலக லவப ள* ல
ளக டககணகக ன வ*ணகள நமத க ர மப*கத க ல இரகக ற ரகள. அவரகளககம இத
ள* ல ளவல க ல தத ல மன த வ தத ல ம கபவ* ய வ ரசச ஏற*டம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

சன மள*ட க ர மதத ல அநத வரடளமட வத ழ றச ல அவவ வ ச *தத ல வநத


வ வ லல ..மலலக வகக அத ல ளவல வசயயம வ ய ங த றலமயம வ னதத லரநத
கத தத வ வ லல . அதறக க NAF கடலமய க உலழதத ரநதத. அநதப *கத க ர மததப
வ*ணகளகக NAF லதயறகல லய வவ ளகஷனல *ய றச ய கக கறறக வக டதத ரநதத.
* றக நகரதத ல வரடளமட ஏறறமத வத ழ றச ல லய ந தத வநத ஒரவ ம * ந டகள
ள*சச வ ரதலத ந தத சன மள*ட க ர மதத ல ஒர வத ழ றச ல லய ந றவவதறக
ஏற* டகள வசயதத. அப*ட வநததத ன அநதத வத ழ றச ல .

இலதப ள* னற க ர மபபறதத வத ழ ல லமயஙகளத ன வ*ணகளகக வ* ர த ர


சதநத ரதலதயம சய ம ய லதலயயம ஏற*டதத மடயம. ந ன சறறப *யணம வசயத இநத
க ர மஙக ல கண ச* டசமம வ வச யதத ல ஏற*டடரநத மனளனறறமம தவ ரகக
மடய மல இனவன ர இ தலதப *றற ந லனவ*டதத வ*ரமசச வ ச வசயதன.

அநத இ ம-

வ தர* !

மக ர ஷடர ம ந தத ல இரககம வ தர* *கத எணணறற வ வச ய க ன தற


வக ல ய ல இநத ய லவளய அத ர லவததத. வ வச யதத ன ல ஏற*ட க லனக கட
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

மடய த அநதப * த *ததகக ய உழவரகள தஙகள இனனய லரளய ம யததக


வக ண ரகள. ந ன வ தர* வககச வசனற ரநளதன. அநத வ வச ய களகக ஆதரவ
வக டககம வழ க டடத த ட ங கல *ய றற லவககவம NAF அஙளக ஐநத ந ள மக ம
ஒனலற ந தத யத. வசனலன க ழகக ளர ட க ப மறறம அக உ க ளர ட சஙகமம
அதறக ன உதவ கல வழஙக ய ரநதன.

வ தர* க ர மதத லரநத சம ர இர*த வ வச ய கள அநத மக ம றக கத ளதரநவதடககப


*டடரநதனர. அவரகளகக தறவக ல எண ணதத லரநத வ ட*டம கவனச லங அ ககப
*ட த. * றக கலறநத வச வ ல ம கநத மகசல க ணககடய வ வச ய வ கன க மலறகளம
வச லலத தரப*ட ன. அவரக ம ந ன ள*ச ய ள* த நல மனம றறம
அல நத ரநத ரகள. வ வச யம என*ளத ளம சம ன வத ழ ல எனக ற வ ரகத
மனப* னலமய ல இரநத அவரகள * ஸடடவவ க ம ற ன ரகள.

""எஙகளகக இபள* த நம* கலக வநத ரகக றத ச ர..ந ஙகள ம ணடம வ வச யதத ல
ஈட*டட ச த ததக க டடளவ ம''’எனற அவரகள எனன ம வச னன ள* த ஒர ஜப* ன ய
லஹகக கவ லத என ந லனவகக வநதத..

இடநத கரக ய

வடடல

பநத ர மல தத ரநதத’’

என*தத ன அநதக கவ லத. வ தர* வ வச ய க ன மனமம அப*டதத ன இடநத வட


ள* ல இரநதத. அத ல இப*ட பநத ர பத த ரநதலதக கணட ந ன வ*ரம தப*டள ன.

NAF வசயத வரம இலதப ள* னற *ண கள அலமத ப பரடச லய


ஏற*டதத ய ரப*வதனனளவ உணலம. க ர மபபறஙக ல மடடம அல த நகரஙக லம
ளவவற ர பதலமலய ந கழதத வரக றத NAF. நகரபபறஙக ல "ஃ* ரம ஸகல' எனற
அலழககப*டம வ வச யப *ள கல அத ந தத வரக றத. நகரப *ள க ல *டககம
* ளல கல அஙளக அலழதத வ வச யதலத *றற ய வ ஷயஙகல க கறறத தரக றத. த ம
ச ப* டம அ ச யம ளக தலமயம க யகற களம எஙளகய ரநத எப*ட உற*தத ய க னறன
என*லதக க அற ய த நகரததக கழநலதகள அநத வ வரஙகல ஆசசரயதத ன
ளகடக ற ரகள. வயலவவ கள, ஆறகள, ஏ கள, க ஙகள, * சனக க லவ யகள ள* னற
வ வ ரலண க டச கல அவரகள * ரம பப ன * ரகக ற ரகள. வ வச யம *றற ய
உணலமகல கறக ற ரகள.

இநத வர ம மடடம வசனலன நகரதத ன 347 கழநலதகள வ வச யப *ள களககச வசனற


வ வச யம *றற த வத வ வ*ற ற ரகள. இநத ய வ வச யதத ன தற ள* லதய ந ல ய ல
இரநத உழவ வசயவத, ந றற நடவத, உரம ள* டவத, க லநல வ ரபப, அறவல
ள* னற * வ ஷ யஙகல இநத ச னன வயத ள ளய அவரகள வத நத வக ணட வ டவத ல
*ச மரதத ண ள* ல அவரக ன மனத ல *த நத வ டக னறன.

க ஞச பரம மற றம த ரவணண மல ப *கத க ர மஙக ல ஒர பயல ள* னற *யணதத ல

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ந ன கண இததலன அற பதஙகளம என * றநத ந ல மறகக மடய த ஒனற க ம றற


வ ட ன.

NAF எனக ற வத ல ளந கக வக ண அலமபப , மன உறத ய னம , தல லமப


*ணபகளம வக ணட கண மனளன வக ணட வநத ரககம மறம ரசச இத.

2008, அகள *ர ம தம இர*த ம ளதத .

"லஹதர * தத ல ‘ளநஷனல இனஸடடயட ஆஃப ரரல வ வ பவமணட'’ஏற* ட


வசயத ரநத “வ கன ஜ * ஙக’’ வத கக வ ழ வ ல க நத வக ணட வ டட அஙக ரநத
வ ல வ*றம சமயம. உதவ ய ர வ* னர ஜ எனன ம ""அற*த
“ வயத மத யவர ஒரவர
உஙகல ப * ரப*தறக க கட தத ல மணடயடததக வக ணடரக க ற ர.. லகய ல ஒர
ஃல*ல லவதத ரகக ற ர..''’’ எனற ர.

""அவலர டஸகஷன அலறகக வரச வச ல லஙகள''’எனளறன.v எனலன சநத கக வநதவ ன


வ*யர, ளக * ரதத நரச மமர ஜg ய தவ!

எனலன அத சய கக லவதத ச தலன ய ர. அவர வ ழகலகளய ஒர ச தத ரம!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஆநத ரம ந தத ன க ரஷண ம வட தத ல உள ச ற ய க ர மம ன கடரவ லரநத


எனலனக க ண*தறக க லஹதர * த நகரம வநத ரநத ர ளக ப* ரதத நரச மம ர ஜg
ய தவ எனக ற அநத 60 வயத மத யவர. தனலன ஒர வ வச ய எனற அற மகப*டத த க
வக ண ர. ஒர ஃல*லல கடடககட க கவமணடகல லவதத ரநத ர. உ ல
அலமப* ல உலழபபம கணக ல அன*வமம ஒரளசரத வத நதன.

ச த ரணம கதத ன ள*ச ஆரம* தத ர. ஆன ல அவர ள*சப ள*ச வநத சஙகத கள எனலன
* ரம ப* ல ஆழதத ன. *ட ப*டப பம சட மம *டதத அவர இல ஞர க இரககம ள* ளத
வகக ல ஆக மல வ வச யத த ன *ககம த ரம* வ ட ர. அவதனன ளம அவரகக இயற
லகய ன ம தத ன அததலன ஆரவம. அதறக மகக ய க ரணம அவரல ய தநலத. அவர ஒர
வ வ ச ய . தனனல ய ந தத ல * பத ய உதத கல அற மகப*டதத * ளச தலன
வசயதவர. அவரத ன நரச மம ர ஜgவ ன இனஸ* ளரஷன.

""ளக ரடடககச வசல ப ள* வத லல .. வ வச யமத ன * ரககப ள* க ளறன''’எனற மகன


வச னனதறக சநளத ஷம க சமமதம வச லல வ ட ர தநலத. அதறகப * ன எநத ளநரமம
க ட, கழன எனற சறற ஆரம* தத வ ட ர நரச மம ர ஜg. தனனல ய ந ங க ல
வ வச ய மலறக ல ஏகப*ட ஆர யசச கல வசயய ஆரம* தத ர. * அன*வம வ யநத
மதத வ வச ய க ம ள*ச யம, பததகஙகள *டததம, இயறலக வ ஞஞ ன க ம
ஆள சலனகள வசயதம கறக ய க தத ள ளய இயறலக வ வச யதத ல வ*ரம ந பணர க
வ ட ர. ந ம என*த அவரல ய உள ஙலக ளரலக ள* ல ஆக வ ட த. பத ய மலறக ல
அவர வசயய ஆரம* தத வ வச யம வவறற ககன கல வ லரவ ள ளய தர ஆரம* தத வ ட த.
அளம க வ ல ச சல. தரம ன மகசல.

அவர கணட* டதத பத ய மலற இயறலக வ வச யம *றற ய கற பபகள


ககவமணடகல தத ன அவர வக ணட வநத ரநத ர. மரடட க ர மதத லகக ல அலத
வ தத எனன ம க டட அவர வ வ ததத எனகக ம க ஆசசரயம க இரநதத. தன வச நத
மயறச ய ல ஒர வ வச ய வ ஞஞ ன ய களவ ம ற வ ட ஒரவ ன ச தத ரதலத எடததக

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க டடம ஆவணஙக க அலவ இரநதன.

பத ய வலகப *ய ரகல க கணட * டப*த, இயறலக உரஙகல த தய ப*த, நவன


வ வச யமலற கல ப *யன*டததவத எனற ஓய மல ளவல வசயதவர தனனல ய
வயலவவ க ல மறறவரகள * ரதத * ரம ககம வலகய ல நல வ ல சசல யம ,
உ லககத த ஙக வசயய த இயறலக உணவகல யம உற*தத வசயத ர. அவரல ய
ந ஙக ல அ ச , ளவரகக ல , *ரபப வலககள, க யகற கள எனற வ ல வ ததலவ
ம ரகவகடடல ச கக ரளம * ர* ம க ன. நல டம ணட. நரச மம ர ஜgவ ன பகழ சறற
வட ரஙக ல ளவகம கப *ரவ ஆரம* ததத ல வ வச ய கள அவ ம வநத ஆள சலன
ளகடக ஆரம* தத ரகள.

அவரகளகக ஆள சலன அ த ததம அல மல கலறநத வ ல ய ல வ லதகள, இயறலக


உரஙகளம வ ந ளய கம வசயத ர ர ஜg. "ஆரக ன க ஃ* ரம ங'’எனற வச ல ப*டம
இயறலக வ ஞஞ னமத ன அவரல ய வ வச ய வ கன கக ன ஆத ரம. "இயறலகலய ம ற ,
அலதக வகடக க மல வ வச யம வசயத ல ந ம ளமலம ளமலம *ண*டம..'’எனற அவர
வமலலய கரலல வச னன ர. அநத வ ரதலதக ல உணலம சதத ய ம க ஒலததத.
""லநடளர ஜனஸ ள* னற வசயறலக உரஙகல வக ஞச ம க, கவனம க அனமத கக ம''
என றம வச னன ர அவர.

க லநல வ ரப * லம ம ன *ணலண க லம அவர * பதலமகள வசயத


ச த தத ரகக ற ர. வ தம வ தம க பத ய *ய ரகள அவரல ய க ட க ல வசழ தத
வ ரநத ரப*லத சறற வட வ வச ய கள ஒர கணக டச ள* ல வநத * ரதத வ டடச
வசலவ ர க ம. கற ப* க பசச க ல ளந ய வ யப*டம அவரகளல ய வயலகல
எப*டக க ப* றறவத என*த த ன அவரக ன வ* ய * ரசலனய க இரநத ரகக றத.

நரச மம ர ஜUவ ன *ய ரகள மடடம எநத ளந ய * த பபம இல மல வசழலமய க இரப*த


அவரகளககப வ* ய ஆசசரயம. அநத ரகச யதலத ம கவம க ஷgவ கச வச னன ர ர ஜg.
""நமம உ மல* சததம வவசச ரகளக ம.. த னமம க சச லக, க லகள, நக இடகககள
எல தலதயம சததம வசயய ளற ம..அத ம த த ளன *ய ரகளம. அளத உ மப
வயலவவ த ளன? அலத ந மத ன சததம *ர ம ககணம''’எனற அவர வச னன ள* த
அசநத ள* ளனன. நரச மம ர ஜgவ ன வவறற ரகச ய ஃ* ரம அதத ன... “"ம ன கயர

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஃ* ரம ங'’எனற வச ல ப*டம சததம ன *ணலணத தததவம.

தனனல ய வயலக ல எநத ளந லயயம, பசச கல யம அண வ மல * தக கக ற ர


அவர. "வயல வவ கல , தணண லரச சததப*டததம ச த வரங களம உணட' எனற ச
வ*யரகல ச வச னனத வர ம*ளவ ஆசசரயம க இரநதத. ""வயலகக வரம தணண ர
ம கவம சததம க இரகக ளவணடம'' எனற ர அவர. தம ழ ல "*ரவதளத *ய ர வசய' எனற ஒர
*ழவம ழ உண ல வ ? அலதயம ளவற ம த க கற ப* ட ர ர ஜg. ""வ லத எபள* த
வ லதகக ளவண டம எனற கணகக உணட. அநத க தலதச ச ய கக கண தத வ லத ள*
ளவணடம'' எனற ர அவர.

ம ஙக ய மறறம ளதஙக ய உற*தத ய லம இயறலக வ வச யதத ன மலறய ல அவர ச தலன


வ ல சசல வசயத க டடய ரகக ற ர. அவரல ய ளத ப* ல இரககம 400 வயதல ய ஒர
ம மரம, வசனற வர தத ல மடடம 23,456 ம ம*ழஙகல க வக டத த ரகக றத எனறம
வயலவவ கள ஒர வஹகள ரகக 17,250 க ள அ ச லய அ தத ரகக றத என றம
பள வ வரஙகல ஆத ரதளத ட க டடன ர அவர. மறற எல வ வச ய கல க க டடலம
இரணட ம ஙக வ ல சசல க க டடய ர ஜg எலள ரககம அளத ள* ல ச த கக உதவ
இரகக ற ர. அவரல ய அநத வழ க டடத ல க ரஷண ம வட தத ல உள ஏகப*ட
க ர மஙக ன வ வச ய கள இரடடபப அறவல லயயம வரம னதலதயம
எடடய ரகக ற ரகள. ஒர தன மன த ன ச தலன அத. இல ஞர க இரநத ள* ளத அவர
க டடய தன மலனபபம, கடம உலழபபம இனற எலள ரககம * ன
அ ததகவக ணடரகக றத.

"இயறலக வ வச யமத ன உணவகக ஏறறத' எனற * இ ஙக ல ள*ச வரம ர ஜg,


வசயறலக உரஙகல க கடலமய க எத ரககக கடயவர. ""ந ம எனலறககளம வ வச ய கக
தளர கம வசயய த, நல *டய க அலதப * ரததக வக ண ல...''’’ எனற ர.

இநத வயத லம கட தத ல மணட யடதத வநத எனலனச சநத ததப * வ ஷயஙகல


வச னன அவரல ய மயறச எனலன வநக ழ லவததத. உ லகக வயத க இரநத லம
அவரல ய இதயமம மல யம இ லமய களவ இரகக றத. ளத றறதத ல 60. ஆன ல
மனத ல இனனம 20 த ன. ""இநத வ ஷயஙகள இநத ய வ ல உள எல வ வச ய களககம
ள* யச ளசர ளவணடம ச ர..அதன லத ன உஙகல ப ள* னறவரகல அடககட சநத தத
இலதப *றற ச வச லளவன..அவரகள ம ம இத இனனம * ள*ரககப
ள* யசளசரம...''’எனற ர. அவர லக கல ப *றற கவக ணட ""உஙகல ப ள* னறவரகள
இநத பம தத ய வ*ற வறடதத ரககம தவபபதலவரகள.. உஙகல ச சநத ததத ல ம கவம
மக ழசச ...''’எனற வச லல வ ல வக டதத அனப* ளனன.. வ யபப க ல க கம
சமயதத வ ல ம ந ன அவலரப *றற கட ஙக லம வ வச ய கள சநத ப* லம
மறகக மல கற ப * டளவன. இளத “நகக ரன லம எழத வ டள ன.

அடதத, பக ல எனகக ளவற அன*வஙகள க தத ரநதன.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

த ரககத சனமவக ண தல லம, உலழப* க ன ஒறறலம, அரப*ண பப உணரவ இநத


மனறம க நத க ம* ளனஷன எனலறககளம வவறற நல ள* டம என*த பக ர ம ந த
த லம ந ர*ணம னலத ந ன கணள ன. அரச ஙகம, வ வச ய கள, வ வச ய வ ஞஞ ன கள
மறறம வத ணட ந றவனங கள இவறற ன கட ண அஙளக வ வச யதத ல வ*ரம
வவறற லய ஈடடய ரநதத.

TIFAC (Technology Information Forcast and Assessment Council) எனப*டம சரச அலமப* ன
ளசரமன க ந ன *ண ய றற கவக ணடரநத சமயம அத. அபள* த எனனல ய
ஆள சலனக ன*ட, பக ன ஐநத ம வட ஙக ன வ வச ய களல ய
ளவணடளக ளகக இணஙக அஙளக வ வச ய ஆர யசச கல ச வசயதத TIFAC. வ வச ய
கடடறவ வச லஸடட, இநத ய வ வச ய ஆர யசச க கழகம, பஸ வ வச ய *லகல க
கழகம, இலவயம ளசரநத ஒததலழகக, க ர எஸ.ளக.ச னஹ வ ன தல லமய ல அநத
ஆர யசச கள ந நதன. ஆர யசச மடவகல லவதத வ வச ய களககத ளதலவய ன
அரலமய ன * ஆள சலனகல வழங க யத TIFAC. அநத ஆள சலனகல த தஙக ன
வ வச யதத ல வசயத * ரதத * ரம தம ன அறவல லயக கண ரகள வ வச ய கள.
கடடணரவ ன மகதத ன சகத வவ ப* ட அத.

ஒர வஹகள ர ந ததகக 2 ன அ வ ல இரநத அ ச உற *தத , இநத நவன மலறகல க


லக ய ண * றக, அளத ஒர வஹகள ர ந ததகக 4 மதல 5.8 ன உற*தத ய க உயரநதத.
ளக தலம வ வ ச யம ஒர வஹகள ரகக 2 னன லரநத 5 னன க உயரந தத. இநத
இன ய ம றதலன வ ல வ க இனலறகக அநதப *கத ய ல சம ர 3000 வ வச ய கள 25,000
வஹகள ர ந ப*ரப* ல அளம கம க வ வச யம வசயத வக ணடரகக ற ரகள.

இநத அன*வம நமகக உணரததம * ம இதத ன. ஒவவவ ர இநத யன ன மனத லம


வவறற வ*ற ளவணடம எனக ற டச யககனல வக ழநத வ டவ நத வக ணடத ன
இரகக றத. அநதககனல தணட வ டடப வ*ரமத ய க ம றறககடய அற வ எனக ற
ஆயதம த ன அவனககத ளதலவ. அப*டத தணட வ ககடய சகத கள எலவ?

என வ ழகலகய ல இரநளத அதறக ஒர அன*வதலதச வச ல த ளத னறக றத.

எனகக அபள* த 13 வயத. 8-ம வகப* ல *டததகவக ணடரநளதன. த ர ச வசபரமண ய


ஐயர என*வர எனகக வ தத ய ர க இரநத ர. அற வககல வ* ஙக வழ யம த ரமகம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

வ ய ல இரநத உத ரம ஒவ வவ ர வ ரதலதயம மததககள. அவர வகப* ல நலழந த ள


ம ணவரகள அப*டளய அலமத ய க வ டவ ரகள. க ரணம அவலரககணட *யமல .
அவரல ய ஞ னத லதக கணட அப*ட ஒர ம ய லத. எல ஆச யர களககம ஓர
உத ரணம க அவலர ந ன வச லளவன.

ஒரந ள அவர *றலவகல ப *றற ய * தலத ந தத கவக ணடரநத ர. கரம* லகய ல


ஒர *றலவய ன * தலத வலரநத, அநதப *றலவய ன உ ல * கஙகள எப*ட *றப*தறக
உதவ வசயக றத என*லத வ ககம கச வச ல ஆரம* தத ர. க லகள, இறககள, வ ல
*கத ள* னறலவ எப*ட *றலவ "ள
“ க ஆஃப'’வசயவதறக உதவக ன றன என*லத ம க
சவ ரஸயம க வ கக ஆரம* தத ர. உயளர வ னதத ல *றநத வசலலமள* த *றலவ த லச
ம றவத எப*ட என*லதயம அவர வச லலக வக டதத ர. ம ணவரக க ய ந ஙகள
*றலவக க ஆனலதப ள* னற மக ழசச ய ல த ல தத ரநளத ம. *றலவகள கட ம
கட ம கப *றப*த, வநடநதரததகக இ ம வ*யரவத ள* னற வ வரஙகல யம அவர
வ டட லவககவ லல . என மனம மழகக *றலவகள ந ல தத ரநதன. அளத ளநரதத ல
*றலவகள *றற இனனம * ளகளவ கள எழநத*ட இரநதன.

க ட ததட அலரமண ளநரம அவர அநத வகபல* எடதத ர. ""கல ச ய ல “இபள* த


உஙகளகக *றலவகள எப*டப *றகக னறன என*லதப *றற த வத வ கப

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ப க றத ?''’எனற ளகட ர. ந ன எழநளதன. எனலன "ம..


“ ளகள'’என*லதபள* * ரதத ர.
ந ன நனற கப *டககக கடய ல*யன என*த ல எனன ம அன* களவ இரப* ர. ந ன
அவ ம ""எனகக இனனம *றலவ கள *றததல ப *றற த வத வ கப ப யவ லல ச ர...''
எனளறன. எனலன ளமலம க ழம * ரதத ர.

* றக மறற ம ணவர க ம த ரம* ""க


“ ம ப யவ லல என க ற ன. உஙகளகக வத
ப க றத ?'' எனற ளகட ர. சல*ய ல ஒர வமTனம ந வ யத. வமதவ கச ச ல*யனகள
""ஆம ம ச ர.. எங களககம ப ய வ லல ...''’எனற எனகக * ன * டட * டன ர கள.
ஆச ய ன மகதத ல ஒர ச னமம இல ல . ச வ ன ட கள எனனளவ ளய ச தத ர.
""அள ய மட ள *சஙக , இவவ வ ளநரம வத ணல தணண ர வறற ந ன வச னனத
எதவம உஙகள மணல ய ல ஏறவ லல ய ? ள* யத வத ல யஙகள...''’எனவறல ம சததம
ள* வ லல . அதறக ம ற க ""ஓளஹ
“ ப யவ லல ய ? அப*ட எனற ல ஒர க யம
வசயய ம...''’’ எனற ர.

அடதத அவர வசயததத ன ஒர நல ச யரகக இ ககணம. “""ச , இனலறகக *ள


மடநததம உஙகள எலள லரயம க ற கலரகக அலழததச வசலக ளறன.. அஙளக
உஙகளககப ப க ற ர ள* ல *றலவகல ளந ள ளய * ரதத வ ம...''’எனற ர.
வச னன*ட அனற ம ல ளய ர ளமஸவரம க றகலரப *கத கக எஙகல அலழததச
வசனற ர.

*சமரதத ண ள* ல இனறம அநத இன ய ம ல ளநரக க டச என ந லனவக ல


*த நத ரகக றத. ஏவனனற ல ஒர கற ப* ட டச யதலத ளந கக எனலன வசலத த ய
ம ல அத. வசககச ச வநத அநத ளநர ஆரஞசப * னனண ய ல ந கக ல அல கள இன ய
ஓலச லய *ரப* ய*ட இரநதன. க றற இதம க வச கவக ணடரநதத. தலலயம ன
வ னதத ல ஏகப*ட *றலவகள *றநத வக ணடரநதன. அலவ எழப* ய க லவய ன ஒல
க லன கவ லதள* ல ளகட த. கட ம கட ம கப *றநத வக ண டரநத
க ற*றலவகல க க டட எஙகளகக ளநரடய ன * தலத ந தத ஆரம* தத ர த ர ச வ
சபரமண யன ச ர.

""ந தத ல ந ககமள* த ச த ரணம க இரககம *றலவய ன உ ல *றததலன ள* த


எப*ட ம றக னறன * ரஙகள'' எனற அவர * ர கடகல வகபல* க ற கலரய ல ந தத ன ர.
""*றககம ள* த வ ல*கத யம ச றககளம ஒனறகவக னற எப*ட ஒததலழக க றத
* ரஙகள, ந தத லரநத ள க ஆஃப ஆகம ள* த க ல க ன அழததம, உ லன அலமபப
கள எப*ட ம றக னறன * ரஙகள'' எனற ஒவவவ னற க அவர வ வ ததச வச ல ச
வச ல ந ங கள * ரம ததப ள* ளன ம. ""*றலவ ய ன ளத றறமம உ ல அலமபபம த ன
வ ம னதலதக கணட * டகக மன தன ன இனஸ* ளரஷன'' எனற அவர வச னனத எனலன
ம கவம கவரநதத. ஒர ஆச யர எனற ல இப*ட அல வ இரகக ளவணடம? இநத ந டடன
ஒவவவ ர ஆச யரம இவலரப ள* ல இரநத ல ம ணவரகள எப*ட வஜ லப* ரகள!

""வ ம னததகக சகத லயக வக டகக எஞச ன இரகக றத. அளத ள* ல *றலவகளகக சகத
வக டககம எஞச ன எத?'' எனற அவர எஙகல ப * ரததக ளகட ர. எஙகளகக வ ல
வத யவ லல .

""*றலவய ன உ லல உள வக ழபள* அதறக ன சகத லயக வக டதத வ டக றத. ஆன ல

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அலதவயல ம ம ற *றலவ ய ன வ ழதல மலறயம *றகக ளவணடம எனக ற உநத


சகத யமத ன மலறமகம க *றப*தறக உதவக றத...''’எனற ர அவர.

அநத வ ரதலதகள சதத யம ள* ல என மனத ல *த நதன. உ ளன என மனத ல ஒர கனவ,


மநத ரப பசவசடள* ல வ றவ றவவனற ம ர ஆரம * ததத.

*றலவக ன "ல ன ம க'லஸ அவர ஒர ச ன ம ள* ல க டடப ப ய லவததவ ட ர.


அலதவயல மவ அவர வச னன அநத வ ரதலதகள த ன என மனத ல ஒர கனலவ
ஏற*டதத ன. * றக தத ல எனலன உயரநத இ ஙகளக வகல ம அனப* லவததத அநதக
கனவ. அவர வச னன வ ரதலதகளத ன அததலனக கம ஆரம*ம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இர ளமஸவரமக றகலரய ல எனனல ய *ள ஆச ன த ர ச வசபர மண யன ச ர


ளநரடய கக க டட வ கக ய *றலவக ன க டச த ன என மனத ல அநதக கனலவ
உரவ கக யத. ந னம *றகக ளவண டம. உயளர உயளர *றகக ளவணடம. *றத தல க
கற தத ஒனளற என வத ழ கவம எத ரக தத ல அலமய ளவணடம.

அனற ம ல க றகலரய லரநத த ரமபம ள* ளத என மனத ல அநதக கனவ வக ஞசம


வக ஞசம க உரபவ*றற வ ட த. இரவ வடடல *டதத ரநத ள* தம, கண கல மடன ல
க றகலரய ல கண *றலவகளம, ச வசபரமண யன ச ர வச னன வ ரதலதகளளம ம ணடம
ம ணடம வநதன. "*றததலன ல னம கஸ எவவ வ மகக ய ளம , அலதபள* னறளத
மகக யம னத *றலவய ன *றகக ளவணடம எனக ற உநத சகத ..'’ அவர வச னன இநத
மநத ர வ ரதலதகள என தககதலதத வத ல ததன.

என எணணம ளமலம உறத ய னத. ந ன மடவ வசயத வ டள ன. எத ரக த த ல ந ன


*றககப ள* க ளறன. என ளவல அத கற ததத க மடடளம இரககம. வ ம ன *டபபத ன
ந ன *டககப ள* க ளறன. அல * யநத மனம இநத மடவ ன ல அலமத யல நதத.
ஆன ல அதறக ந ன எனன வசயய ளவணடம? எனன *டகக ளவணடம? ள* னற
ளகளவ களகக *த ல வத யவ லல .

மறந ள, *ள வகபபகள மடநத * ன ஆச யர த ர ச வசபரமண யதலதத தன ளய


சநத தளதன. "எனன க ம?' எனற ர கன வ ன.

""ஐய ..ளநறலறகக ந ஙகள க றகலரய ல ந தத ய *றலவகள *றற ய * ம என மனத ல


ஆழம கப *த நத வ ட த.. உஙக ளகக என நனற கள..''’’ எனளறன.

அவர பனமறவல பதத ர.

""ஐய ந ன எத ரக தத ல வ ம னம சம*நதப*ட *டபல*ப *டகக வ ரமப க ளறன..


அதறக ந ன எனன வசயய ளவண டம?''’எனன ம ரநத அடதத ளகளவ வநதத.

அவர எனலனத தடடக வக டதத வ டட அனப ன வச னன ர. “ ""நல த க ம.. அதறக


மதலல ந இஙளக எட ம வகபல* மடகக ளவணடம . * றக உயரந ல ப *ள ககச
வசனற *ள ப*டபல* மடததவ டட கலல ய ல ஃ* ஸகஸ *டகக ளவணடம. * றக
இஞச ன ய ங *டப* ல ளசர ளவணடம..அதறக நல மத ப வ*ணகல ந வ*ற ளவணடம.
இஞச ன ய ங *டபப உனலன வ ம னம *றற ய வத ழ லநட*க கலவ கக அலழததச
வசலலம.. * றக வ ம னமம அதன வத ர* ன வ ஷயஙகளளம உனனல ய ளவல ய க

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இரககம..''’’ எனற வ* றலமய க எடததச வச னன ர அவர.

இபள* த என கண மனன ல ந ன வசல ளவணடய * லத வத வ கத வத நதத. ந ன


எனவனனன வசயய ளவணடம என*தம வ ஙக யத. ந ன அவரகக நனற வச லல வ டடக
க ம* ளனன. அவர எனலன அலழதத ர. த ரம* ளனன,

“""ந நனற கப *டககம ம ணவன க ம. உன கனவ ந சசயம ந லற ளவறம''’எனற ர என


தநலதகக ஒப* ன அநத ஆச யர. என ம த அவர லவதத ரநத நம* கலகயம வச னன அநத
உறச கப *டததம வ ரதலதயம எனககப வ*ரம உநதசகத ய க இரநதத.

அப*டதத ன அநதக கனவ வக ஞசம வக ஞசம க நனவ க ஆரம* ததத. என ஆச யர


க டடய வழ ய ல ந ன *யண ம ளனன. கலல ய ல ஃ* ஸகஸ * ம எடததப *டதளதன.
* றக இஞச ன ய ங *டபபகக க வசனலன எம.ஐ.ட கலல ய ல ளசரநளதன. அஙளக ந ன
ளதரநவதடதத * வ “ஏளர ந டடககல இஞச ன ய ங.’’ அத ல ச றப* கத ளதரவ வ*றறத ல என
கனவ மழகக நனவ னத.

இதறக மழ மதறக ரணமம என *ள ஆச யரத ன.

அவர மடடம அனலறகக அநதப *றலவகள * தலத க றகலரய ல ந தத ய ர வ ட ல


எனன ம அநதக கனவ ளத னற ய ரககம ? ஒர டச யம கனல வ டட எ நத ரககம ?
அதறக ன வ ட வவள ... வழ க டட ஒ எனகக க ல த த ரககம ? -இநதக
ளகளவ களகவகல ம எனன ம வ ல இலல .

ஆன ல எபள* த என ஆச யர த ர ச வசபரமண யன ச லரப *றற ந லனத த லம என


மனம உவலக ய லம நனற யணரசச ய ன லம வ* ஙகம. ம ணவர க ம ந ன எப
ள* தம வச லவத இதத ன. “உஙகள ஆச ய ம அனபம, ம ய லதயம, *ண லவயம
லவயஙகள. அவரகள வச ல க கடய வ ரதலதகல சதத யம ள* ல கல
* டயஙகள..ந ஙகள உயளர..உயளர வசலவரகள..’’

இலதப*றற எபள* த கற ப* டமள* தம மறகக மல த ர ச வசபரமண யன ச ரகக என


நனற கல மறகக மல வச லலக வக ளக ளறன.

ந ன இநத யத த ரந டடன ஜன த *த ய கப *தவ ஏறறள* த ஒர மகக யம ன


வ* றபபணரசச என மனலத ஆகக ரம ததத.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அத-

இநத ய மப*ல களககத தல வர எனக ற ம கப வ* ய வ* றபபணரசச .

இநத ய ர ணவம, க ற*ல மறறம வ ம னப*ல ய ல... சப ம கம ண ர


ஜன த *த ய மத ளன இரகக றத. *தவ ஏறறதம இப*ல க ன ந ல , சழல, அவசரப
*ண வரம ள* த அவரக ன தய ர ந ல , * ரசலனகள, சநத கக ளவணடய சவ லகள
இவறற றவகல ம மகக யததவம வக டதத அற ய ளவணடம எனற ந லனதளதன.

ஏவனன ல மப*ல க ன வரரகள அன*வ ககம ச ரமங கல ப *றற ஏறகனளவ ந ன


அற நதவன. க லலம, வ ன லம, எலல ப*கத க லம, க டக லம, * ல வனங க லம
*ண ப வத என*த ச த ரண வ ஷயம லல . கடம* உறவகள, இயல* ன வ ழகலக ய ன
த னச சநளத ஷஙகள, வ* ழத ள* கக வ ஷயஙகள இவறலறவயல ம த ய கம வசயத
வ டடதத ன அவரகள அநதப *ண ய ல ஈட*டட வரக ற ரகள.

இமயமல ய ன *ன ச ச கரஙகளகக ல ய ல ஆங க ஙளக ச ற ய ச ற ய வசக ள* ஸடகள


இரககம. அத ல ஒளர ஒர ஜவ ன மடடளம இரப* ர. சறற லம ள*ரலமத , *ன , க ர. இநத
ந ல ய ல லகய ல ஆயததலத லவததகவக ணட, ஒர வ ணடககள இரநத*டளய அவர
தன லமய ல ளர நத க ககளவணடம. எவவ வ ச ரமம ன *ண ! மப*ல க ன ஒவவவ ர
* வ லம இப*ட எததலன எததலனளய கடம ச ரமஙகள உணட.

ர ணவம, வ ம னப *ல , க ற*ல இநத மப*ல க ல * யன டகளககம ந ன வசனற


அவரகல ச சநத த தப ள*சத தவஙக ளனன. ஜவ ன கள, அத க கள, ல* டடகள,
கம ண ரகள எனற * லரச சந த ததப ள*சபள*ச அவரக ன த ர ம ன வசயலகள,
சவ லகல ச சந த ககம உறத இவறளற ட அவரகள சநத ககம * * ரசலனகளம என
கவனததகக வநதன. எனன ல இயனறவலர அவறலறச ச ப*டதத அரச ஙகததகக அநதப
* ரசலன கல க வக ணட ளசரதத வநளதன. மல உசச கள, க ள ச யரகள, க லக ல எனற
அவரகல ந ன சநத தத*ட இரநளதன. அவதல ம மறகக மடய த அன*வஙகள! மப
*ல க ல ந ன சறறப *யணம வசயத வநத அநத ளநரதத லத ன ஒர வ யபப வநதத.

வ ம னப*ல லயச ளசரநத வ ங கம ண ர அஜய ரதளத ர எனன ம ""ச“ ர.. ஃல*ட ர


வ ம னதத ல *றகக உஙகளகக வ ரப*மள த ? சளக ய - 30 சப*ர ஃ* ஸட *ல
வ ம னம உஙகளகக கத தய ர க இரகக றத..''’’ எனற ர.

அத எனகக இன ய அத ரசச . என ந ண ந ள கனவ.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

பளனய லவ ம னப *ல ய ன ஆயவககச வசனறள* தத ன சளக ய-30 வ ம னதத ல *றககம


வ யபல* ஏற*டதத கவக ணள ன. "தலரய லரநளத சளக ய-30 வ ம னதலத ஆயவ
வசயக ற ரக ?' எனற வ ம னப *ல த தல லம த *த ளகட ள* த, ""இநத ய
வ ஞஞ ன க ன த றலமய ல உர வ ககப*ட கரவ கல யம, அதன வமன வ* ரள
வசயல* டகல யம, வசயல த றலனயம சளக ய 30-ல *றநத * ரத த லத ளன
உணரமடயம'' எனற ந ன வச ல வம அதறக ன ஏற* டகல இநத ய வ ம னப*ல
ச றப* க வசயதத.

சளக ய-30’’ என*த ஒர அறபதம ன ள* ர வ ம னம. இத ல *றப*த என*த ச த ரண


வ ம னதத ல *றப*த ள* னற வ ஷயம லல . அதறகச ச *ய றச கல எடகக ளவணடம.
* ரதளயகம ன உல கல அண ய ளவணடம. பவ ஈரபப வ லசலயக கடலமய க ம ற யத க
அநதப *யணம இரககம என*த ல உ லந ல , மனந ல இரணடளம ஒததலழகக
ளவணடம. ள* ரகக ஙக ல அத வ ணலணச ச டவத ள* ல ம னனல *றலவய க ச ற ச
வசலலம. இத ல *யண ப*த ம க அ ய அன*வம.

அலதப *றற ச வச லவதறக மனன ல, சளக ய வ ம னம *றற ய ச சவ ரஸயம ன


வ வரஙகல உஙகளககத தரக ளறன. ரஷய வ ன "சளக ய ஏவ ளயஷன க ர*ளரஷன'
ந றவனம தய ககம இரணட எனஜ னகல க வக ண ஃல*ட ர வ ம னம இத. மலழ,
பயல, ம னனல எனற எநத வ ன ல ய லம அன யசம கப *றககக கடய இத ல இரணட
ள*ர *யணம வசயய ம. *லளவற த லசக ல சறற ச சழனற வசல ககடய மலடட ளர ல
ஏரக ர ஃபட. வ னதத ல *றநத ளவவ * ரககம, எத ய ன ர வகடல தவமசம வசயயம,
சக வ ம னத தககப *ககதத ல * தக ப* கச வசலலம. அதனளள இரககம ப ர அளர
ளர ர ம ம 15 ரவகடடகல க கண க ண தத ஒளர ளநரதத ல ந னக இ கககல க கற
* ரததத த கக மடயம. சளக ய ல * தரப*ட வலக வ ம னஙகள உணட. ஒவவவ னறம
ஒவவவ ர வ ல . இலணபபக கரவ கல ப வ* ரதத ஒர சளக ய வ ம னம 35 லரநத 55
ம லலயன ரகள வலர வ றகப*டக றத. இதன உசச *டச ளவகம ம ச 2.0, அத வத
மண கக 2120 க ள ம ட ர ளவகம. தனன ன ஏர ம ன ஆயதங கல யம
வவடகணடகல யம எடததச வசலலம. சரககம கச வச னன ல "வ ணண ல ஒர சக க
வல வன' சளக ய!

இநத வ வரஙகல வயல ம அற நத வக ண * ன ந ன ம க ஆரவம க , வ ங கம ண ர


ரதளத ம "ந ன சளக ய *யணததகக வரட'’’ எனளறன. “"தடஸ த ஸ* ட ம ஸ ர
* ரஸவ ணட'’ எனற பனனலகதத ரதளத ர. அனற ரவ எனககச ச *ய றச கல அ தத ர.
சளக ய வ ம னததகக அலழததச வசனற அதலன ஓடடம மலற, * தக பப கரவ கல க
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க ண* தத * தகவலகல ச வச னன ர.

2006-ம வர ம ஜUன 6-ம ளதத , அத க ல .

என வ ழகலகய ன கனவக ல ஒனற நனவ ன ந ள. ந ன ஃல*ட ர வ ம னப


*யணததகக ன ச றபப ஜ - சட உல லய அண நளதன. 1958-ம வர ம ந ன ஒர
ஏளர ந டடகல எனஜ ன யர க உரவ ன க ம ந லனவகக வநதத. அபள* த என மனத ல
இரநத கனவ “"எனற வத ஒர ந ள ஒர ள* ர வ ம னதத ல *யணம வசயய ளவணடம'’’
என*தத ன. அத இபள* த நனவ க றத.

சளக ய வ ம னம ஒர தடப* ன "உள கக கழக' ம த க தத ரநதத. அதனள ஏற அமரநத


ள* த எனககள ஓர இனம ப ய த உணரவ. வஹலமடல அண நத வக ணள ன. எனலனச
சறற லம தல கக ளமலம * வணண வ கககள கண ச ம டடன. அஙகஙளக இரநத ச ற ய
கமபயட ரகள ந ஙகள வரட என*த ள* ல வஜ லததன. வ லலலரநத பறப*டம அமப
ம த இரநதத சளக ய.

ரதளத ர எனலனப * ரதத கடல வ ரல உயரதத வ டட "வரட ம ஸ ர * ரஸவ ணட'’


எனற ர. தல யலசதளதன. சளக ய ன எனஜ னகள உரம ஆரம* ததன. சவணட பரஃப
ஸஸ தலதயம ம ற அதன ள* லரசசல ளகட த. வமதவ க ஊர ஆரம* ததத சளக ய.
ரனளவலயப * டதததம ரதளத ர த ர டடலகல ம றற ன ர. எனஜ ன வற வக ணட
எழநதத. * யப ள* கம கத லர ள* ல ரனளவய ல ஓடய சளக ய, வ ரல வச டகக ளநரதத ல
*யஙகர ளவகததகக ம ற யத. ஜ வவவனற ளமள க ம* யத. ச த ரண ந ல ய ல இரநத
ஒர ச வந டககள பயல ளவகததகக ம ற வ ணண ல உயளர எக ற யத. வ ன டக ல ந ம
ஒர பள ய க ஆரம* ததத.

க ல ளநர ஆரஞச ஒ ய ல * ரக ச தத ஆக யதத ல சளக ய வவள ம னன ய ஓடய அநத


அன*வம வ ரதலதய ல வ வ கக மடய தத. அபள* த என ந லனவ ல வநத க டச
இர ளமஸவரம க றகலரய ல எனனல ய *ள ஆச யர த ர ச வசபரமண யன ஆக யதத ல
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க ண* தத *றலவகளத ன. அவர வச னன *றலவய ன ல னம ஸதலத ந ன ளநரடய க


அபள* த அன*வ தளதன. ந ளன ஒர *றலவய க ப ள* னத ள* னற உணரவ.
* ரத த சன ன கவ லத வ க ன "வ
“ ன கணள ன, த லச கணள ன'’ ந லனவகக வநதத.
பயல ளவகதத ல க றலறக க ழ ததக வக ணட, இ ம, வ ம, தல க ழ, வசஙகதத எனற
*லளவற த லசக ல சறற ச சழனறத சளக ய.

ரதளத ர ஆலடடயட ம ட லரக க ண* தத ர. 25,000 அட உயரததககச வசனற வ ட லதக


க டடயத அத. ரதளத ர ச தத*ட "இபள* த ந ம மண கக 1200 ம ட ர ளவகதத ல *றநத
வக ணடரக க ளற ம. இலத வ இரணட ம ஙக ளவகதத ல இதன ல *றகக மடயம...'’’
எனற ர. ஒர ள* ர வ ம னதத ன க க* ட அலறய லரநத கணண ட வழ ளய வ னத லதப
* ரப*த என*த * ரம ப* ன ஒனற. * ர*ஞசதத ன ம கப வ*ரம பத ரகள நமலம ஒர ம கச
ச ற ய பள ய களவ உணர லவககம.

ரதளத ர எனன ம வ ம னதத ன தர டடல க வக டதத "இ ம வ ம கத த ரபபஙகள,


வ ம னம அழக கத த ரமபம'’ எனற ர. ந ன அப*டளய த ரம* ளனன. வ னதத ன
வ லசகல எத ரவக ணட சளக ய இ ம வ ம க அறபதம கத த ரம* யத. 3 ஏ எனப*டம
க ர வ டட அன*வதலத அபள* த அல நளதன. ரதளத ர வ ம னதலத * த லசக ல
ம றற ம றற ஒடடக க ண* தத ர. கடடககரணம அடப*த மதல வசஙகதத க இறஙகவத
வலர * வ தலதகல ச வசயதத வ ம னம. எனலனளய ஒர ச ரவகடடகல
ளதரநவதடககச வச னன ர ரதளத ர. ந ன வ ஸடகக க ஒனலறத ளதரந வதடகக, ர ர
அலத உ ளன அழக க வ ளகட வசயத கண மனளன ர வகட கக வக ணட வநதத.
"ச* ஷ'’எனளறன.

""இளத இநத *ட லன அழத த ன ல அநத ரவகட க ல''’எனற ர ரதளத ர.

"யததம வரமள* த அலதச வசயத ல ள* தம. ஆன ல யததளம வரகக த எனற


இலறவலனப * ர ரத த பள* ம...'’எனளறன. ரதளத ர ச தத ர.

ரஷய தய ப* க இரநத லம, சளக ய வ ம னததககளள * நவன கரவ கல ப


வ* ரதத ய ரநதனர இநத ய வ ஞஞ ன கள. ம ஷன கமபயட ரகள, ளர ர எசச கலக
ச வரகள, ஒஎஎ, டஸபள * ர ஸஸரகள ள* னறவறலற அவரகள வ* ரதத ய ரந தலதக
க ணப வ*ரலமய க இரநதத. ச ய க 36 ந ம ஙகள வ ணண ல அட க சம வசயத வ டட
நல * ளல ய க ந ததககத த ரம* ஆரம* ததத சளக ய. அழக க ணட ஆக , ச தவ க
ந னறத. அலதச வசல ம கத தடடக வக டதத வ டட க ளழ இறஙக ளனன. ஏளத பம களக
பத த ய வநதத ள* னற உணரவ. வ ம ன ந ல யதத ள ளய *தத லகய ர சநத பபகக
ஏற* ட ஆக ய ரநதத. ஒர *தத லகய ர எனலனப * ரததக ளகட ர.

"இப*ட அத ளவக ள* ர வ ம னதத ல *றநத ள* த உஙகளகக *யம க இலல ய ?'’’

அதறக ந ன வச னன *த ல-

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

சளக யள* ர வ ம னத த ல ந ன 36 ந ம * ரய ணதலத மடதத வ டட வவ ளய வநததம


அநத *தத லகய ர அப*டதத ன ளகட ர. "ள* ர வ ம னதத ல *யஙகர ளவகதத ல
*றநதள* த உஙகள மனத ல *யம ஏற* வ லல ய ?'’’

ந ன அவ ம ச ததக வக ணள *த ல வச னளனன. ""சளக தரளர, *யப*டவதறக ன


அவக சளம எனககக க ல ககவ லல ..அநத அறபத வ ம னதத ன அத நவன கரவ கல ப
* ரலவய டவத லம அதன வசயல* ட கல அற நத வக ளவத லம, அநத வ ம னதலத 4-ஏ
வலர வசலதத வத லம ந ன * ஸய க இரநதத ல, ம னனல ப ள* னற ளவகதத ல வ ன
*யணதத லம எல ளம ச கக ரளம மடநத வ ட த.. எனகக *யப*ட வதறக ளநரம க ல கக
வ லல ?''’எனற *த ல அ தளதன.

* றக அவரக ம இநதப *யணதத ல ந ன எனவனனன வத நத வக ணள ன, இநத ய


எநத அ வகக வ ன *ல ய ல மனளனற ய ரகக றத என*லத வ கக ச வச னளனன.
ரதளத ர ள* னற இல ஞரக ன தல லமய ல நமத * த க பபப *ல கள வலலமய ன
இரப *லதப *றற ந ன கற ப* ட ள* த *தத லகய ரக ம ரநத வ* ய கரவவ ல
எழநதத.

ரதளத ர ள* னற இ ம ல* டட கல க க ணம ள* வதல ம எனன ம *லழய


ந லனவகள க ரநத எழம. ந னம ல* ட ஆக வ ரம* யவனத ன. இ ம வயத ல ல* ட
ளதரவகக க ள ர டனககப ள* ளனன. மதல கட த ளதரவ ல ந ன ளதரசச வ*றவ லல .
க ரணம, ந ன ஒன*த வத இ தத ல வநததத ன. எட வத இ ம வலரத ன அபள* த
ல* டடகல த ளதரவ வசயத ரகள. ஒளர ஒர இ தத ன க ரணம க எனகக வ யபப
க ல கக வ லல .

ஆன லம எனகக ஒர நம* கலக அ ககப*ட டரநதத. வவய டடங லஸடடல ந ன மதல


ஆ க இரநளதன. எடடள* ல ய ர வத *ய றச ய ல ளசர வ ட ல மதல வ யபப
எனககதத ன. வ னஷன ன எனகக வ யபப க ல ககம எனற ஏஙக ய*ட இரநளதன.
ஆன ல அநத ம ர க க ள ந ககவ லல . ல* ட ஆக மடய தத ஒர ந லறளவற த
கனவ களவ இரநதத. சளக லய ச ந ம ஙகள ஓடடயத ல அநத ஏககம மலறநத ள* னத.
கனவகள வ ழகலகய ன எநத கட தத லம ந லறளவறககடய ச தத யம *றற ய ள*ரணலம
அபள* த எனககப ப ப*ட த.

ல* ட ஆக மடயவ லல ளய தவ ர, வ ம னம, ர கவகட, ஏவகலண இவறற ளனளய


எனனல ய ளவல கள அலமநதத ஆசசரயம னதத ன. அத லம கற ப* டடச வச ல
ளவணட வமனற ல “ளதஜ ஸ’’ எனற வ*ய ப*ட இ க ரக எல கலறவ ன ள* ர
வ ம னதலத வடவலமதத *ண (Light Combat Aircraft)லய வச ல ம. ந ன DRDO வ ல
தல வர க *ண ய றறம வ* ழத Aeronautical Development Agency (ADA), Bangalore ம ம க
Dr ளக ட ஹ ந ர யணன அவரகள ன இலணநத அலத வசயல* டடறக வக ணட
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

வரம வ யபப க டடயத.

மப*ல க ன த ஙகளகக அடககட வசலவலதப *றற ந ன மனப கற ப* டடரநளதன


அல வ ? அதன அடப*ல ய ல ந ன ளமறவக ண மறகக மடய த *யணஙக ல ஒனற
“கம ர’’ மல சச கரப *யணம. அடககட சரசலசக ல அட*டம, இமயமல ய ல உள
"ச ய சச ன க ள ச யர' *கத ய ல உள *ன மல ச ச கரமத ன கம ர. எலல ப*கத ய ல
இரப*த ல எந ளநரமம * தக பபப *ல ய ன கணக ண பப அவச யம. ஆன ல இஙளக
*ண ப வத ச த ரண க யம இலல .

ஏவனனற ல இஙளக க ன அ வ லமனஸ 35 டக வலர வசலலம. ஊடட


வக ல கக னல ள* னற *கத க ல க ரக தத ல க கலறநத*டச க ர அ வ ப ஸ
12 ஆகத த ன இரககம. அநதகக ளர த ஙக மடய த அ வ இரககம *டசதத ல லமனஸ 35
டக க லரக கற*லன வசயத * ரஙகள. க ர எனற ல ரதததலதளய உலறய லவககம
க ர. தப* ததவற ச ய ன ஏற* டகல ச வசயய மல வ டட வ ட ல உய லரளய உலறய
லவதத வ டம அநதக க ர.

அப*டப *ட லமனஸ 35 டக *ன மல ககதத ன ந ன *யணம வசனளறன.

அத 2004-ம வர ம ஏபரல ம தம இரண ம ளதத ..

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இமயமல ய ன * ரம கக லவககம மல சச கரஙகல க க நத, வஹலக ப ல ந ன தலர


இறஙக ய இ ம கம ர மல உசச ய ல 7000 அட உயரதத ல இரநதத. அண நத ரநத வ ண ர
க தத ங எனப*டம ச றபப ஆல கல யம ம ற க ர எலம ல*த த கக யத. எஙகம *ன
வ* ழ நதவக ணட, * தத க றற ளவற வச கவக ண டரநதத. லமனஸ 35 டக க ன
த வ ரத லதக கணட அசநத த ன ள* ளனன.

சறற லம கணகல க கச லவககம வவண*ன . அநதக கடம க ல நமத ர ணவ வரரகள


க ரஙகள அலமதத தஙக ய ரந த ரகள. வவளல ப *ன ய ன * ன ப தத ல நமமல ய
ளதச யக வக ட மவணணதத ல *டவ வச ப *றநத க டச *ரவசம க இரநதத.
வ*ரம ஃ* ர ஸட எனப*டம *ன ந தத ல ந நதளத பத அன*வம க இரநதத.

எனலன மனற ர ணவ வரரகள வரளவறற ரகள. கரந க ம ந தலதச ளசரநத ந யக,


ளமறக வஙகதலதச ளசரநத வ லலயமஸ மறறம உதத ரப* ரளதசதலதச ளசரநத சலம.
மமமதஙகல ச ளசரநத அவரகள * தக பப வரர கள எனக ற ஒளர அல ய தத ல க நத
எனலன வரளவறறத யளதச லசய னத என*த வத யவ லல . ஆன லம மதஙகல க
க நத அநத வரளவறப எனலன உணரசச வசப* லவததத.

அநத மனற வரரகளம எனன ம லக கலகக ன ரகள. உ ளன அநதக கடஙக ளர


மலறநத ள* ய, என உ ல வவப* ம னத ள* ல ஓர உணரவ. அநத க ள ச யர *ன மல ப
*கத ய ல ந ன கண க டச கள * ளநரஙக ல கணக ல கணண லரளய வரவலழததன.
க ரணம, அஙளக எநத வ* ய வசத யம க ல ய த. *ன ப பயல சழனறடககம. க றற
உய லரளய *ற ததச வசலவத ள* ல வசம. தணண ர அரநதவத க க கடனம. ச ன
தணண ர க ம ல லவதத அடதத ச வந டக ல ஜ லவ னற ஆக வ டம. அப*ட
என ல உணலவப *றற க ளகட களவ ளவண ம. க ர எஙகம ந கக மட ய த. எபள* தம
கனதத ஆல கல ப ள* ட டக வக ணள இரகக ளவணடம. "ஃ* ர ஸட ல*ட' எனப*டம
*ன தத ககத ல ளத லல வவடபபகள ஏற*டட ந றம ம ற வ டம. இலத வயல ம த ஙக க
வக ணட ஆயதஙகல யம சமகக ளவணடம. இப*டச ச ரமஙகல ச வச லலக வக ணள
ள* க ம. இததலன லயயம சம தத, எத உளள நலழநத வ டவ ன , த டர த ககதல
ந தத வ டவ ன எனக ற எசச கலக உணரளவ ட எபள* தம *ண ப ய ளவணடம. கடம*
உறவகல ப * நத இப*டப*ட சவ ன ளவல லயச வசயய உ ல உறத மடடமல ,
மன உறத யம ளதலவ.

அநத மனற வரரகளம எனன ம லக கலகக யள* த என உளள *ரவ ய வவப*ம,


அஙக ரககம ஒவவவ ர வர ன உ லலம *ரவ ய ரப*த க எனககத ளத னற யத. அநத
வவப*த த ன வ*யர ளதச*கத . அதத ன அவரகல அஙளக கடலமய ன சழந ல ய லம
இயகக க வக ணடரநதத. "* ர ர ஃவ*னச ங'’எனப*டம எலல ளவலகல *ன ய ல
பலததத அலமதத ரநத வ தம ஒர இனஜ ன ய ங ச தலன.

அஙக ரநத கம ண ரகள தஙகள வ ரல நன ய ல * தக பப ந ரவ கதலத லவதத ரந த ர கள.


அவரக ன கட ல ப*ட எல ளம ந ந தன. அச த ரணம ன ல ரஷ பல* அஙளக ந ன
* ரதளதன. அநத தல லம *ணப இல வட ல எத வவக ச *ம க உளள நலழநத
வ டவ ன. *கலலம இரவ லம 24 மண ளநரமம இயஙக ய அநத * தக பப ச ஸ ம எனலன
அயர லவததத. இநத ய ளதசளம இரவ ளநரதத ல ந மமத ய கத தஙகக றத எனற ல இவரகள

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

எபள* தம வ ழ தத ரப*த லத ன..

த ய க உணரவம, அரப*ண பபம, வரமம வக ண ஏர ம ன ஜவ னக மந ன


ள*ச யள* த அவரகள க டடய அனப வமய ச லரகக லவததத. அவரக ல * தம ழக
வரரகளம இரநத ரகள. எனன ம தம ழ ல ள*ச யள* த அவரகள அல நத மக ழசச
வச லலல வ கக மடய தத.

அவரக ம ந ன ஐநத உறத வம ழ கல க ளகடள ன.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இமயமல ய ன*ன ச ச கரஙகளகக நடளவ, ச ய சச ன க ள ஷ ய ன கம ர மல யசச ய ல


நமத ர ணவ ஜவ னக ம ந ன உறத வம ழ வ ஙக ய க டச எனன ல எபள* தளம
மறகக மடய த ஒனற. அவரகள எலள ரளம உணரசச கரம க இரநத ரகள. எநளநரமம
எத க ன ஊடரவல த தடககம *ண ய ல மழமசச ய ஈட*டடரககம அவரகளகக அநத
உறத வம ழ கள ந சசயம மனதககள எ தழல ஏறற ய ரககம என*த ல சநளதகம இலல .

ந ன அவரக ம ளகட அநத ஐநத உறத வம ழ கள இலவத ன:

ம கசச றநத * ரம * யதலதக வக ணடரககம இநத ய ர ணவதத ன ஓர அஙகம க ந ன *ண


ப வத எனலனப வ*ரலமககள ககக றத.

ந ன எபள* தம வஜய ப ள*ன.. வஜய பள*ன.. வஜய ப ள*ன.. என ந டடறக வஜயத லதக
வக ணடவரளவன.

ந ன எபள* தம ஒர வ* றபபள இநத யக கட மகன க இரப ள*ன..என மககளகக ஒர


ஆ*தத வரமள* த அலத வவனவறடகக மதல ஆ கத ளத ள வக டபள*ன.

எனனல ய மகக ன, ளதசதத ன வவறற கல ந ன மக ழசச ய கக வக ண டளவன.

மவரண இநத ய ளதச யக வக டளய எனனல ய வ ழகலக!

ச ய சச ன க ள ஷ ய ன அலமககப*டடரநத ஒர “ளமக ஷ ஃபட’’ ளமல ய ல உள


லமகக ல ந ன இலதச வச னனதம அததலன ஜவ னகளம இடளய லச மழககம க
உறத வம ழ கல த த ரப* ச வச னன ரகள. மல யசச கல , வ ன மகடகல க க நத
இநத மழககஙகள நமலம எத க கக கரத*வரக ன க தகல இடள* ல
த கக ய ரககம. லமனஸ 35 க ர ந ல லயத த ணட ஒர வவப*ம ன சழந ல லய அநத
ந கழசச ஏற*டதத யத. என வ ழகலகய ல மறகக மடய த ந லனவக ல ஒனற இநத
ச ய சச ன *ன சச கரப *யணம. அவரக ம * ய வ ல வ*றறக க ம* ளனன.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

வ* தமகக ன கவனததகக அத கம வர த, தனன மறற உலழப* கல க வக ண


தலறத ன மப*ல கள. ச ய சச ன *யணம, பம ய ன க லமட தத லரநத ம க உயளர
ந கழநத ஓர அன*வம எனற ல மறவற னற க லமட தத லரநத * ம ட ரகள க ளழ
ந கழநத அன*வம.

வ ம னப*ல , தலரப*ல கல ப ள* ளவ எனலன ம கவம கவரநத மறவற னற


க ற*ல . ம க ந ண கப*லகள, அத ல வ லசய க ந றகககடய ள* ரப*ல வ ம னஙகள,
க ற*ல வரரக ன வவணண ற ச ரல ... இலவ எல ளம எனலன எபள* தளம ம கக
கவரநதலவ. சளக ய வ ம னதத ல *றநத லதப ள* ளவ எனனல ய மறவற ர கனவ க
ந ரமழக ககப*லல *யணம வசயய ளவணடம என*தம இரநதத.

அநதக கனவம ஒர ந ள நனவ னத. இநத ய க ற*ல த த *த ய ன அலழப* ன ள* ல


ந ன ஆநத ர ம ந தத ன வ ச கப*டடனம க ற*ல த த ததகக வ ஜயம வசயளதன.
க ற*ல லய “அலமத ப*ல ’’ எனற கற ப* டவ ரகள. வ* ய ஆரவ ரஙகள ஏதம னற ,
ஆழக லல ம தநதவ ற * தக பபப *ண லய அலமத ய கச வசயவத ல அநதப வ*யர.
ஆன ல யதத க ஙக ல க ற*ல ய ன *ஙக மகதத னத. இநத அலமத ப*ல அபள* த
அமரகக ப *ல ய களவ ம ற வ டம. இநத ய- * க ஸத ன யததஙக ன ள* த இநத ய க ற
*ல ய ன *ஙககள ம க மகக யம னலவ.

2006-ம வர ம * பரவ ம தம 13-ம ளதத .

இநத ய க ற*ல ய ன ந ரமழக க கப* ன ஒசந சநதர ககக ல ந ன த ம இறஙக ளனன.


ந க க ல, சறற லம ம வ*ரம ந ரப*ரப* கத தளம* கவக ணடரநதத,. சநதர கக ஒர
* ரம ண ம ன ந ரமழக க கப*ல. சததம ல மல ஆழக லககள *யணம வசயத எத லய
அதக ம வசயயககடய வ*ரம த ம ஙக ம. அத ல *யண ப*ளத ஓர அன*வமத ன.

அதன உசச ய ல இரநத வக ணல ள* னற அலமப* ன க ளழ இரநத கறக ய * லதய ன


வழ ய க ந ன *தத ம ட ரகள க ளழ இறஙக ளனன. ந ரமழக ககப*ல க லகக அடளய தன
உ ல மலறததக வக ணட *யண கக ஆரம* ததத ன வமலலய * ரஷலர எனன ல உணர
மடநதத.

ந ரமழக க கப*லன உளள நலழநத உ ன எனலன மதலல கவரநத வ ஷயம அஙக ரநத
ஆ* ஸரக ன இ லமத ளத றறம. இர*த க ன மதத ய லம, மப*தக ன ஆரம*ஙக லம
இரநத அவரகள ம க சறசறப* கவம, உறச கம கவம எனகக சலயட லவதத ரகள.
எலள ரளம இல ஞரகள. ச தத மகதத னம, உறத ய ன உ றகடட னம அவரகள
ளதன ககல க ள* ல சழனளற டன ரகள.

அத ல ஓர இல ஞர, “இபள* த ந ரமழக க கப*ல க லககடய ல மப*த ம ட ரகள


ஆழதத ல *யண ப*த கச வச னன ர. க லககடய ல *யண ககம எநத உணரவம எனககத
ளத னறவ லல . ஆன ல சறற ய ரநத எ கடர ன க ம ன ட ரகளம ஆகஸஜன
ல*பபகளமத ன ந ம ளவவற ர த தத ல *யணதத க வக ணடரகக ளற ம என*லத
உணரதத ன. "ம'’எனக ற ஒர வமலலய சததம மடடம ளகடடக வக ணடரநதத.

ஒர ம ட ர வ ட ளம உள ச ற ய வட வடவக கதலவத த றநத எனலன உளள

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அனப* ன ரகள. அதத ன ந ரமழக க கப*லன கணடளர ல அலற. அஙளக ந ன கண


க டச கள எனறம மறகக மடய தலவ. க ற*ல த த *த அஙளக இரநத லம இ ம
க ற*ல வரரக ம எநத வ னஷனம இலல . ச ன ளதந லரக வக டதத வரளவறற
அவரகள அநத ந ரமழக க கப*லன ச றபபகல எனன ம வ கக ஆரம* தத ரகள.

" ர* ள '’என*த க ல ஏவ கலண. க லககடய ல இரநத வக ணட எத ய ன கப*ல


ளந கக ப * யககடய ஏவகலணத ன “ ர* ள .’ ந ரமழக க கப*லன ர* ள
வசயல* டகள, ர வகடல வ ளகட வசயயம கமபயட ர வசத , அதலன இயககம
மலறகள, ஏவகலணய ன ளவகம எல வறலறயம *றற அநத இ ம க ற*ல வரரகள
எனன ம உறச கம க வ வ தத ரகள.

க லலம க லககக க ளழயம நல வ*றம சணல கள ம க ஆ*தத னலவ. தகநத


வ கன ஜ இரநத லத ன அத ல வவல மடயம. ஒசந சநதர ககக ல ஒர நவன
க ற*ல ள* ரமலறய ன அலனதத வ கன ஜ யம இரநதலதக கணட அசநத ள* ளனன.

அநத ள* ரககப*ள ஒர ம கபவ* ய வட ள* தத ன இரநதத. க லககடய ல அநத மரம


வட வமதவ க நகரநத வக ணடரநதத. அடதத எனலனக கப*லககளள ளய இரநத
ஆயதக க ஙககக அலழததச வசனற ரகள. ஏகப*ட ர* ள ஏவகலணகள அஙளக
கவ நத க நதன. ந ரமழக க கப*லன மன*கத ய ல உள இ தத ல தணண ர மழ
ளவகதத ன ளசம ககப*டம. அநதத தணண ன ளவகத ளத டத ன ர* ள ஏவகலணகள
இ கலக ளந கக ப * யசசப*டம. அதறக ன ஒர ம த “வ ளம ’’ எனககக
க ட ப*ட த. இத எவவ ற இயஙகக றத என*லதப *றற அற நத வக ளளம ஆரவம
எழநதத.

அடப*ல ய ல ஒர இனஜ ன யர ன எனகக இநத வ கன ஜ லயப *றற அற நத


வக ளளம ஆரவம இயல* களவ அத கம க இரநதத. என ளகளவ களகக அநத இ ம
வமலரன இனஜ ன யரகள அளத ஆரவதத ன எனன ம வ ககம தத ரகள.

அவரக ம ந ன இநத ய இல ய சமத யதத ன ஒ லயக கணள ன. இநத ய வ ன இன


வரம க ம "இல ஞரக ன க ம'த ன எனக ற வசயத அநத ஒ *ல தத கணக ல
வத நதத. ந ரமழக ககப*ல ளமலம ளவகம எடததத.
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஆழக லனஅலமத ப *ரபபககள அநத ந ரமழக க கப *ல த ம ஙக ம ள* லந நத க


வக ணடரந தத. க லககடய ல இரககம உணரளவ எனககஏற* வ லல . ச றவயத ல ந ன
* ரதத ச உ கபள* ர சம*நதப*ட த லரப* ஙகள ஞ *கததகக வநதன.

அநதப* தத ன வ*யர ந லனவ ல இல வ ட லம அதன க டச கள இனனம


*சலமய கஇரகக னறன. ந ஜ க களகக வச நதம ன ஒர ந ர மழக க கப*ல
தனனல யதகவல வத ரபகள தணடககப *ட ந ல ய ல அன லத ய க ஆழக லல
சறற சசறற வரம. அதன தல கக ளமல * எத ள* ரக கப*லகள வட ம டடகவக ணள
இரககம. எநத ளநரமம த ககதல ந கழநத கப*லந ரம ம கம. இயநத ரஙகள எல ளம
*ழதல நத வ ட ந ல ய ல அத லஉள *ண ய ரகள எப*டப*ட மன
உல சசலககள க ற ரகள என*லதவ வ ககம * ம அத.

யததக ஙக லஎநத ந ரமழக க கப*லககம அப*டப*ட ந ல வர ம.


உ வச டடல டடகள வ கன ஜ எஙளக ள* ய வ ட இநத க கட தத லந ரமழக க
கப*லன ந ம ட தலதக க வ ணண லரநத கணக ண ககமடயம. அதன ம ம ச *ம க
த ககதல ந தத மடயம எனற லம,இனலறககப வ*ரம* ன ந ரமழக க கப*லகள
ந யக யர எ சகத ய னம ம இயஙக க வக ணடரப*த வ ஞஞ ன மனளனறறதத ன
ச தலனத ன.

ந ன*யணம வசயத ந ரமழக க கப*ல டஸல ம ம இயககப*ட ஒனற.ஆயதகக ஙக


அலறய ல இரநத எனலன ந ரமழக க கப*லன அடததஅலறகளகக அலழததச
வசனற ரகள இ ம க ற*ல வரரகள. கப*லன உளள சம ர 90 இ ம ஆ* ஸரகள ளதன க
கல ப ள* ல சறசறப* கப *ண ப நதவக ணட ரநத ரகள.

ஏழள*ர மடடளம அமரககடய ஒர ச ற ய அலறகக எனலன அலழததச வசனற அவரகளஓர


அரலமய ன வவஜ டள யன ச ப* டல * ம ற ன ரகள. அநதக கப*லனஉளள ளய
சலமககப*ட சலவய ன உணவ. ச ப* டடன நடவ ள ளய அடதத 30 வர ஙகளகக ன
ந ரமழக க கப*ல *ல ய ன மனளனற றஙகள எப*டஇரககம என *லதப *றற ய ஒல-ஒ

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

* ர ஸணள ஷன க டச க ட ப *ட த.

வய றறககஅரலமய ன உணவ, க த களககம கணகளககம வ ரநத க


அறபதம ன* ரஸணள ஷன எனற அநத மத ய வ ரநத அட க சம க இரநதத.
வ ரநதமடநததம அநத ந ரமழக க கப*லன எல ட* ரடவமணடகல யமசறற ப
* ரதளதன. வ கன ஜ ய ன வ ரசச எனலன* ரம பபககள கக யத.

க லககடய லஇயறலகய ன *ல ப* ன த ம ஙக ம எவவ வ ச *ம க ந நத சறற


வரக றளத ,அலதப ள* ளவ மன தன ன *ல ப* ன இநத ந ரமழக ககப*லம க ல ஒர
வசயறலகத த ம ஙக ம கச சறற வநதத. மனற மண ளநரஙகள எனனல ய
ஆழக ல*யணம ந டததத. அத ஒர தன உ கம. தணண ன ல சழப*ட உ கம.“"ந னற
அலமய த உ க'’எனக ற லவர வ கல எனகக ளநரடய க உணரதத யஉ கம.

ந ரமழக க கப*லவமதவ க ஆழக ல வ டட ளமவ ழம* ஆரம * ததத. அநத அழதத


உணரவ எனஉ லலம வமலலய அத ரவகல ஏற*டதத யலத எனன ல உணர மடநதத.
ஒரஇரமப ஏண ய ன வழ ய க ளமள ற ந ரமழக க கப*லன மகபபப *கத ய லவநத
ந னளறன.

அபள* தந ன கண க டச கண வக ள தத. இததலன ளநரம இநதக க ல


*ரப* னஅடய ந ம *யணம வசயத வக ணடரநளத ம என*லதளய நம*
மடய மலஇரநதத. ந கக ல, தளம* கவக ணடரநத அலமத ப * ரளதசம. வ ன ல
க லளமல ச யன * ரக ச ததக வக ணடரநத ன. என லனச சறற லம க ல...க ல..க ல...
ச கலஸ *றலவகள வட மடததக வக ணடரநதன. தணண லரததவ ர ளவற எலதயளம
எனன ல அஙளக * ரகக மடயவ லல .“ஜஹறஙழ..ஜஹறஙழ ஙஸஙழஹஜடஙழங..கனற
யரற ஹ கழரலறர கழணயந’எனக ற கவ ஞர ளக ல டஜ ன கவ லத வ கள
ஞ க*ததககவநதன. பம ய ன மனற *ஙக ன அநத தணண ர *ரபபத ன சளக ய
க ற*ல வ ம னதத ல *றநதள* த எனககள ஏற*ட ச நத லனலயளய
மற*டஏற*டதத யத.

இயறலகய ன ம வ*ரம ஆள லககக மனன ல ந ம ஒர பள த ன.

வக ஞசமவக ஞசம க தளர ந ம வத வலதக கணள ன. ந வமல ம


வ ழநதவக ணடரககம ந ம. அஙளக இரப*வரகள எல ம அற ய த ளவவற ர
உ கமவ ன லம க லலம இரகக றத, அலதப *றற க வக ஞசளமனம அற நதவக ளளம
வ யபள* அ யதத ன எனக ற எண ணம ளத னற ய ள* த மனதககந லறவ க இரந தத.

மறகக மடய த க ல*யணம!

அநத ந ரமழக க கப*லல இரநத ந ன வ ல வ*றற ள* த, இ ம ளநவல ஆ* ஸரகள


எனகக சலயட வக டதத வ ல வக டதத ர கள.

அபள* தஅவர க ன மகதத ல வத நத வஜ லபபம வரமம எனகக ஓர ஒப*றறவரலர


ந லனவ*டதத யத. நமகவகல ம ம கவம வத நதவர அவர.

அதஇரண ம உ கப ள* ர நல வ*றற சமயம. இநத ய வகக அரளக *ரம வ லஜப* ன ய


www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ர ணவம மனளனற வ ட த. இநத ய லவ ளந கக அத வ*ரம ஆ*தத கந நத வநத


ளவல ய ல அதலன ளநரகக ளநர எத ரவக ண த இநத ய ர ணவம.இநத ய இ ம ர ணவப
*ல ககத தல லம த ஙக ய அநத இ ம ஆ* ஸர. சறறம*யம னற , ""ச என
ம ர* ல''’எனற கரஜ தத*ட தன *ல ளய ட மனளனற ன ர. அநத வரதலதக கணட ம ரண
ஜப* ன ய ர ணவம * ன வ ங க யத.இநத ய ர ண வமம தனனல ய கடலமய ன எத ர
த ககதல ஆரம * ததத.ச தற ளய ட யத ஜப* ன யப *ல .

ஆன லஅப ள* த பதரமலற வ ல ஒ நத ரநத ஒர ஜப* ன ய *ல வரன மன ளனற வநத


இந த யப *ல ய ன தல வலன ளந கக ச சட ன. அநதத ளத ட அவரவய றற ல
* யநதத. அவர சரணட வ ழந த ர.

ஓள டவநத அவலரத த ஙக ன ர ச ன யர ளமஜர வஜனர ன எம.ட. ளக வன.


தப* கக கண டன த ககதலல ந ல கல நத ள* ய ரநத அநத இ ம ஆ* ஸ னலகய ல,
தனனல ய “ம லட க ர ஸ’’ எனப*டம ம ய லதகக ய *டல லயஎடதத, அவர
லகக ல சறற வ ட ர.

“""இநதம ய லதகக ய வ ரத உய ளர ட இரககம வரரகளகக


மடடளமவக டககப*டவத..அதன லத ன உனககக வக டதளதன..ந ந சசயம
உய ர* லழப* ய லம சன...''’எனற வநககரக ச வச னன ர ளமஜர வஜனரல ளக வன..

அப*டப*ட வரபவ*ரலமலயக வக ண வர ளவற ய ரமல , நமமல ய ஃபலட ம ரஷல


ம வனகக !

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இரண மஉ கபள* ர சமயத த ல ஓர இ ம *ல ததல வன க ம வனக க ண* தத


அநத வரம இநத ய ர ணவதலதளய பததணரவ வ*ற லவததத. ளமஜர வஜனரல எம.ட.
ளக வன ன நம* கலகயம வண ள* க வ லல . வய றற ல கணட * யநத *டக யம
அல நதம தனனல ய உறத ய ன மனத லம இரமப ள* னற உ லம உய ர * லழத
த ர ம வனக .

அடததடதத அவர க டடய ச தரயமம, பதத ச லததன மம ம கச ச றநத ல ர க அவலர


ம றற யத. 1971-ம வர ம * க ஸத னகக எத ர ன யதததத ல அவரல ய த ட ம லம,
வசய றற ய த றனம, “ஆரகலனஸங கவ லடட’’ எனற வச ல ப*டம அலமப ல*த
த ரடடம த றலமயம, எல வறலறயம ம ற , அவ ரல ய ந கரறற தல லமப *ணபம, அநத
கடம யதததத ல இநத ய லவ வஜய கக லவதத *ஙக ளதசம எனக ற பத ய ந ட ல ளய
உரவ கக யத. வக ஞ சம தவற ந நத ரநத லம உ க அரஙக ல இநத ய தல கன நத
ந றக ளவணடய ந ல ஏற*டடரககம.

தனனல ய *ல கல மடடம னற , உளளர மககள, *ஙக ளதசதத ன வ டதல ப


ள* ர ட க கழககல யம அவர ஒனற லணதத இநத ய ர ணவதலத வவறற க வக ட
ளந கக நகரதத ய வ தம கணட உ கதத ல உள மறற இர ணவ வஜனரலகள மகக ல
வ ரல லவததனர. தலரப*ல , வ ம னப*ல மறறம கப*ற*ல ய ன வ யகதலத அவர
* ரம தம க ஒரஙக ணதத ர. க ட ததட 90,000 * க ஸத ன ய ர ணவதத னலர ள* ரக
லகத க கக (POW # Prisoners of war) அலத லவத தகவக ணள * க ஸத ன அரலசப
ள*சச வ ரதலதகக *ண ய லவதத, சரணல ய லவதத ர ஜதநத ரமம லகய ண ள* ர
மலறயம அவரகக இநத ய வ ன ம கச ச றநத *தவ ய ன "ஃபலட ம ரஷல ஆஃப இநத யன
ஆரம 'லயப வ*றறத தநதத.

சம *தத லத ன ந லறநத வ ழவ கணட, தம ழகதத ன ஊடடய ல மரணமல நத ர ம வனக .


ஆன ல எனறம அழ ய மல இநத ய மகக ன மனஙக ல வ ழவ ர. அவரல ய
அடசசவடடல வநதவரத ன வ ஃடவனணட ளகதர* ல எனனம இ ம வரர. யதததத ன
ள* த தன மன தன க எத கல எத ரததப ள* ர டயவர அவர. தப* கக க கணட கள
தல தத ள* தம தனனல ய வ* ஸஷலனயம ள* ஸடல யம வ டட அக மல இநத யக
வக டலயப * டதத*டளய உய ர தறநத ம வரர ளகதர* ல.

க ரக ல ள* னள* த "ல கர ஹ ல' எனப*டம ம க மகக யம ன “ஸடர ஜ க’’ மல லய


எத கள ஆகரம தத ரநத ரகள. அவரகள ன கடம தப* கக ச சணல ய ல ஈட*டட

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

மனளனற ய தம ழகதத ஜவ ன சரவண லன ந ஙகள ந லனவ லவதத ரபபரகள. அவர


க டடய வரமம மகதத னத. எத கள ச தற ளய சட *ட மல ய ல மனளனற ன ர

அவர. மல உசச லய அல நத ர. அஙளகளய ச ப*டட ச நத ர. *ன ச ச கரதத ல


அவரல ய உ ல க இரணட ந டகளகக ம டகப* மடயவ லல . ஆன லம அவர
க டடய மனனத ரணதத ல இநத ய ர ணவம ளமலம மனளனற , எத கல வழதத , அஙளக
இநத யக வக டலயப *றககவ ட த.

இப*ட ஆய ரககணகக ன வரரக ன த ய க வர றகல ச வச லலக வக ணள


ள* க ம. அவரகல ப *றற ந லனககம ள* வதல ம என கணகள *ன ககம. அவரகள
வத ர* க ந ன எழத ய இரணட கவ லதகல இபள* த வச லக ளறன. மதல கவ லத,
2005-ம வர ம ஆகஸட ம தம 15-ம ளதத , சதநத ர த னததனற ந டடறக க த ரதத ன
ள* டட உய ர தறநத ஜவ னகளகக ன அஞசலய க அமரளஜ த ஜவ ன ல ந ன *டதத
கவ லத.

எஙகள இதயதத ல உஙக ன வரதத ன ல வ களகறறஙகள

அதன கனல ளதசவமஙகம *ரவடடம

உஙகள த ய கதத ன வசயத ந வ ஙகம வசல டடம

அத எமத நம* கலகலய ளமலம வதமபடடம

மன த ந க கம வ ரந ததறகக க ரணம க ந ன ந லனப*ளத வரதத ன லத ன. மன தன


எடதத லவதத ஒவவவ ர க டககம வரம ளதலவப*ட த என*தத ன வர ற.
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தனனல ய * ரளதசதலதக க ததக வக ள வரம ளதலவப*ட த. பத ய வ சலகல த


த றகக, பத ய இ ங கல த ளதடசவசல வரம ளதலவப *ட த. *ழலமலய ம றவம
பத யவறலறக கணட* டதத பதலமகள வசயயவம வரம ளதலவப*ட த. சகமன தன ன
கணண லரத தல தத பரடச கல உரவ கக வரம ளதலவப*ட த. மன தளநயம எனக ற
ள*ன வ ல வரம எனனம லமய ன ல எழதப*ட த த ன ந ண வநடய மன தன ன வர ற
என*த என எணணம.

உறத யம, நம* கலகயம தல லமப*ணபம வக ண நமமல ய இ ம ஆணகளம


வ*ணகளம ர ணவப*ல க ல ஆரவம ன ளசர மனவர ளவணடம என*த என ஆலச.
இனலறய ளவகம ன அற வ யல மனளனறறதத ன க ரணம க ர ணவதத ன எததலனளய
சவ ன, சவ ரஸயம ன ளவல கள உரவ க வரக னறன. இல ஞரகளகக அலவ வ*ரம
ச கசஙக கத த கழம.

2004-ம வர ம ஜUன 18-ம ளதத மக ர ஷடர வ ல உள ஒர *ள ய லரநத ம ணவ


-ம ணவ கள எனலனகக ண வநத ரநத ரகள. இநத ய-* க ஸத ன எலல ய ன வ க
*கத கக அவரகள *யணம வசனற வக ணடரநத ரகள. ""வ க எலல ப *கத ய ல உள
இநத ய வரரகளகக உறச கமடடம வலகய ல ஒர வசயத லய எஙகளககக வக டஙகள.
""ந ஙகள அவரக ம அலதக வக ணட வசலக ளற ம''’எனற ரகள அநதக கழநலதகள.

""வசயத அல , ஒர கவ லதளய தரக ளறன''’எனற வச லல வ டட ஒர கவ லதலய


அவரகளககத தநளதன. "என அனபகக ய வரரகள ...'’எனக ற தல ப* ல.

அநதக கவ லத-

எலல லயக க ககம க வல வரரகள

இநத மணண ன ச றநத மகனகள ந ஙகள!

ந ஙகள எலள ரம உறஙகமள* தம

ந ஙகள தய மல ளவல * ரகக ற ரகள!

சழனறடககம க றற லம, க ரடககம *ன ய லம

கதத ள* னற கத ரக ல கற ள* டம வவய லலம

தன லமய ல தவம ரககம ளய க லயப ள* ல

த ர மல ந ஙகள க வல ப க ற ரகள!

மல க ன உசச க லம, *ள தத ககக ன ஆழஙக லம

சடவ ககம * ல ய லம, அல யடககம க லலம

ஆத அநதமறற வ னவவ க லம உஙக னஅ ய


www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இ ம*ரவம ந டடறக க அரப*ண ககப*டக றத.

ந வ ஙகம *ரவ ச வசலலம க றற ன ஒல

உஙக ன * தஙக ன பகழ * டசவசலக றத.

உஙகளகக க ந ஙகள * ர ரதத கக ளற ம

க வ ம உஙகள ந லன ளவணடக ளற ம..’’

இநதக கவ லதலய அநதக கழநலதகள * டயள* த அவரகள கணக ல வத நத ஒ .. அத


*ரவச உணரவ!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

நத ந ரஇலணபப’’ *றற ய ள*சச நம ந டடல அடககட எழக றத. அத ச தத யம எனறம


ச தத யம லல எனறம, ந டடன * * ரசலன களகக அத த ரவ க இரககம எனறம
இலல இலல சறறசசழல அத வகடககம எனறம இரணட வ தம ன கரததகள அலவ.
எநத ஒர த ட ததககளம இரணட வலகய ன கரததககள இரககளவ வசயயம.

அதவம இநத ய லவப ள* னற ம கபவ*ரம ஜன ந யக ந டடல *லளவற கரததககள மடட


ளம த வத ல ஆசசரயம லல . அவறலறவயல ம நமத சய வ மரசனஙக களவ எடததக
வக ணட வ வ தம வசயத * ரதத லத ன உணலம எத என*த வ ஙகம. "ந ட மழவடம
உள நத கல இலணப*த என*த ச தத யளம இலல .. அத ஒர ம கபவ* ய
சவ ல...'’எனக ற ரகள ச ர.

ந ன வச லவத, இப*ட ச தத யளம இலல எனற ள*சவலத மதலல வ டட வ டளவ ம


என*தத ன. நத ந ர இலணபப ஏன ச தத யம லல ? மன தன ல மடய தத எனற ஒனற
உண ? வர றற ல அவன ப நத ரககம ச தலனகள எல ம ஒனற , இரண ?

க க ன மடய த எனற ந லனதத ரநத ல தம ழந டடல கல லண * றநத ரகக த.


* டடஷ ஏக த *தத யதலத எத ரகக மடய த எனற க நத யடகளம, சதநத ர ள* ர ட
வரரகளம ந லனதத ரநத ல, நமகக சதநத ரம க ல தத ரகக த.

ச .சப* ரமண யமம, எம. எஸ. சவ ம ந தனம மடய த எனற ந லனதத ரநத ல இநத ய
உணவ உற*தத ய ல தன ன லறவ அல நத இரகக த. வரக ஸ வக யன மடய த எனற
ந லனதத ரநத ல இநத ய வவணலம பரடச லய அல நத இரகக த. வ கரம ச ர * ய
மடய த எனற ந லனதத ரநத ல இனற சநத ரனகக வசயறலககளக ல இநத ய
ஏவ ய ரகக மடய த.

7 மலற அவம கக வ ல சநத ரலன சறற வர இய வ லல , ச ன வ லம, ஜப* ன லம


சநத ரன ல ச த கக மடய தலத இநத ய வ ன கனன மயறச ய ள ளய நமத வ ஞஞ ன கள
ச த தத க டடய ரகக ற ரகள. அயர நத ல, சவ டசசர நத ல, வநதர நத ல
அவம கக வ ல (*ன ம க லவ ய), ஆப* க க வ ல (லநல நத கல ) இலணதத ச த தத
க டடய ரக க ற ரகள. இப*ட *லளவற ந டக ல, அதன தல வரகள, இயறலகலய ம றற ,
நத கல இலணதத ந டல வ ம கக க டட இரகக ற ரகள.

அவவ வ ஏன இநத ய வ ள அதறக * மனனத ரணஙகள இரகக னறன. உதத ர* ரளதசம,


ளக வ , ஆநத ர , ளகர வ ள நத கள இலணககப*டட ரகக றத. இநத ய த ன இயறலக
வ தத லம சறறபபற சழல வ தத லம ச றநத ந ட. தணண ளர இல த * ல வனதலத
ளச ல வனம க த* ய, இஸளரல, அவம கக ள* னற ந டகள ம ற

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ற கக ண* ககவ லல ய ? "எனன வ ம இலல இநத த ரந டடல, ஏன லகலய ஏநத


ளவணடம வவ ந டடல' எனற * ல வ கள மடயம என*லததத ளன உணரததக னறன?

மடய த எனற ளந ய நமம ம * ள* ம அத க ம க உள த. இபவ* ழத ச


இல ஞரகல யம அத வத றற கவக ணட வ ட த. மடயம எனற நமபம மன தன ல த ன
வர ற *ல ககப*டட இரகக றத.

எனளவ நண*ரகள , மடயம எனற நம* கலக வக ண 54 ளக ட இல ஞரகளத ன, இநத ய


நத கல இலணகக மடயம எனற நம* கலக வக ண இல ஞரகளத ன அன*வம
வக ணள ன தலண வக ணட வவறற லய க ண மடயம. நத கல இலணகக எனன
ளவணடம. லத யமம, நமம ல மடயம எனற நம* கலகயமத ன ளவணடம.

லத யம எனற வச னளனளன, எப*டப*ட லத யம ளவணடம?

இமயமல லயளய பரடடப ள* டக ற லத யம.

பதலமய க ச நத ககக கடய லத யம!

*ல ப* றறல வவ ப*டததககடய லத யம!

கணட * டககப* த * லதகல உரவ கக அத ல ந நத ச த ததகக ட ககடய லத யம.

பத ய * லதக ல *யண தத பதபபத வ ஷயஙகல க கணட* டககக கடய லத யம!

இல ஞரகளகக அநத லத யம உணட. எநதப * ரசலனகல யம லத யம க எத ர


வக ணட, * ரசச லனகல வவறற வக ளளம அவறலறத தவ ட வ* ட ஆககம லத யம
அவரக ம உணட!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இப*டப*ட இல ய சமத யம ஒனற*டட எழநத ல நத ந ர இலணபப என*த


ச தத யமத ன !

ச ன வ ல அதன நடப*கத ய லரநத, த வ*த வலர *ன ந தத ல உ க ள ளய உயரம ன


ரய ல * லதலய அலமத த ரகக ற ரகள. மல கக லவககம உலழபப அத. அத ச தத யம
எனற ல நத ந ர இலணபபம ச தத யமத ன.

ஏறகனளவ, உ க வவப*மயம தல மறறம ளவற ச * ரசலனக ல *ரவ மலழளய


வ* யதத வரக றத. 2020-ம வர அ வ ல, ந ளககந ள க டக டவவனற உயரநத வரம
மககள வத லக வ*ரககத த ல, 400 ம லலயன ன உணவப வ* ரட கல ந ம அத கம க
உற*தத வசயத க ளவணடம. அதறக எவவ வ தணண ர ளதலவப*டம எனற ளய ச ததப
* ரஙகள!

அதறவகல ம ஒளர த ரவ நத ந ர இலணபபத ன! அத க தத ன கட யம! நனவ கக கடய


கனவ!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

நத ந ரஇலணபப ந சசயம ச தத யம ன வ ஷயளம எனற வசனற அதத ய யதத ல


வச லலய ரநளதன. அதறக வ சகரக ம இரநத க ல தத வரளவறல*க கணட மல ததப
ள* ளனன. அநதத த ட ம ந சசயம வ*ரம வவறற வ*றம, மனம ரநத ல ம ரககமணட
எனற வச லல எததலனளய ஈ-வமய லகளம வத ல ள*ச அலழபபகளம எனலன
வநதல நத*ட இரகக னறன. அத ல வ*ரம* னவரகள தஙகல இல ய சமத யதலதச
ளசரநதவரகள எனற அற மகப*டதத கவக ண த எனலன உவலக வக ள ச வசயதத.
நத ந ர இலணபப எனக ற கரதத ஒர பயல ள* ல மகக ல ளய வலபவ*றற வரவலதக
க ண மடக றத.

இனற வ*ரம ச தலனக க வ ஙக க வக ணடரககம எதத லனளய வ ஷயஙகள ஒர


க த த ல ச தத யப*டம எனக ற சநளதகதத ன வவறம கரததரவ ககம களவ இரந
தலவத ன. ந லவச வசனற ல வதம, வ*ரம வ*ரம அலணகள கடடவதம, வ ண ணயரநத
கடட ஙகல அலமப*தம, மல சச க ரஙக ல * லதகள அலமப *தம. க லக ல
வசயறலகத த வகள உண ககவதம மன தன ன கனவ களவ இரநத... * னப
நனவ னலவத ன. மதலல கரதத உரவ க றத. * னன ல அத உரபவ*ரக றத.

அநதக கரததகல ச வசயல* லவததத மன தன ன தண சசலம, வசய றறம


த றனமத ன. அத ள* ல எத ரக தத ல இநத ய வ ல நத ந ர இலணபப எனக ற கரதத ஒர
வ*ரம இயககம களவ ம ற , அதலன நனவ ககம என*த ல எனககச சநளதகம ஒனறம
இலல . இநதக கரதத ளமன ளமலம வலபவ*ற ந ம * வ ஷயஙகல ப *றற மதலல
ச நத கக ளவணடம. இபள* த அலதப *றற ய ந னக அடப*ல வ ஷயங கல ச வச ல
வ ரமபக ளறன.

-நமத ந டடன அடப*ல தணண ரத ளதலவகள, கடந ர, வ வச யம, சக த ரம,


வத ழ றச ல எனக ற ந னக வ*ரம * வ க ன க ழ வர க னறன. இநத * ரம ண ம ன
தணண ரத ளதலவகக ன தணண ர வரவ மலழ, *ன மல ப வ* ழ வ ள* னறவறற லரநத
எவவ வ க ல கக றத? அத ள* தம ன அ வகக இரக க றத ?

-ஒவவவ ர வர மம நமமல ய மககள வத லக ய ல மனற ல ஒர *ஙக மககள


வறடச ய ன ள அல த வவள ஙக ன ள * த க கப*டக ற ரகள. அதன நஷ க
கணகக எனன?

-நம ந டடல தன ப *ட மன தன ன தணண ர ளதலவ என*த (லஙழஸஹலணறஹ) 10


கள லட ர களவ 50 க ள லட ர களவ இ ததககத தகநத றள* ல ளவற*டக றத.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அத மழ வதம கக க ல ககப வ*றவத இலல .

-ந ளகக ந ள கடலம ய க உயரநதவரம மககள வத லகய ன எத ரக த


தணண ரதளதலவலயப பரதத வசயயம அ வகக ன த ட ஙகள நமம ம எனன இரகக றத?
2020-ம வர ம நமமல ய உணவதளதலவ ய ன உற*தத 400 ம லலயன னகல எடடம.
அதறக ன தணண ர எஙளகய ரநத வரப ள* க றத? வ னதத லரநத வக டட வ டம ?
அப*டளய வக டடன லம அலத வண கக மல தகநத*ட ளசம ககம வழ வலககள நமம ம
இரகக றத ?

அடததத க “ ’’ அத வத “வ ட ர * னஸ’’ தணண


எ ர சமந ல ன
க ற வ ஷயத தகக க வரக ளறன. இநத ய ஒவவவ ர வர மம ளத ர ய ம க 4000 * லலயன
க ய* க ம ட ர (* ச எம) தணண லர இயறலகய ன வக ல ம ம கப வ*றற வரக றத.
அத ல 700 * ச எம ஆவ ய தலன ம மம இனவன ர 700 * ச எம தணண ர மணண ல * யம
ள* தம மலறநத வ டக றத. இலதவ மகக யம ன உணலம, சம ர 1500 * ச எம தணண ர
வவள ஙக ன க ரணதத ல உ*ளய க ககப* மல க லல * யநத க கக றத.

ஆக, கல ச ய ல ளசம ககக க ல ப*த வவறம 1,100 * ச எமத ன இத லம ந ததட உற ஞசக


வக ளவத 430 * .ச .எம. வம தததத ல, க ல ககம 4000 * ச எம தணண ல ந ம உ*ளய கப
*டததவத 670 * .ச .எம.த ன. வவள மம வறடச யம ம ற ம ற நமத ந டல த
த ககவலதப *றற ந ன * வர ஙக க அவத ன தத வரக ளறன.எடட வ* ய நத ப
*ள தத ககக ல உள 40 ம லலயன வஹகள ர *ரபல* ஆணட ளத றம கடம வவள ம
* த தத வரக றத. அஙளக வ ழககடய 260 ம லலயன மககல அநத வவள ம பரடடப
ள* டக றத.

இதறக ளநர எத ர க கடம வறடச 14 ம ந ஙக ல உள சம ர 116 ம வட ஙக ல


வச ககம 86 ம லலயன மககல த ககக றத. இப*ட வவள ம ஒர பறமம, வறடச ஒர
பறமம மககல த த கக , உய ர*ல ஏற*டதத , உற*தத லய ந சம வசயத, ளந யகல ப
*ரப* சரவ ந சம வசயவலத ந ம எவவ வ ந டகளகக சக ததக வக ணடரப*த? இதறக
ஒர த ரலவக க ண ளவண ம ?

வவள வமனப * யநத க லல க நத வண கம தணண ன அ வ, ஒவவவ ர *ரவ


www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க தத லம 1500 * ச எம. வவள தத ன ம ம ளக டககணகக ன மககல * த ககம இநத


வவள ந லர, கடம வறடச ய ல * த ககப*டம *கத களககத த ரப* வ ட ல இரணட
*ககமம நஷ மம அழ வம தடககப*டம அல வ ? இயறலகளய நம கண மனளன
லவதத ரககம த ரவ அல வ இத?

த ரப* வ டவத மடடம னற இநத உ* த தணண லர உ ய மலறக ல ளசம தத லவதத ல,


*ரவக ஙகள தவறம ளநரதத ல ந ம *யன*டதத க வக ள ளம? வவள த த ன ல
மடடம நம ந டடல ஏற*டம நஷ ம ஆணடகக 2400 ளக ட ர* யகள. வவள * த பபகக க
அரச வக டககம நஷ ஈடடத வத லக மடடம 1200 ளக ட ர* ய. வவள தத ன ம ம
எததலன வடகள மழகக னறன? எததலன உளளர மககள அகத கள ஆக ற ர கள? எவவ வ
*ய ர கள ந சமல க னறன? ஒவவவ ர வர மம ந ன வத ல கக டச க லம
*தத லகக லம க ணம க டச களத ளன அலவ?

வ யகக ல வரபபகளம, க லவ ய களம, அலணகளம, ஏ களம க ம க ம ய மன தன ன


தணண ர ளதலவகல , வண கப ள* கம ஆறற ந லரத த ரப* வ டவதறக களவ
அலமககப*ட ன. அலவ வயல ம ச தத யம எனக ற ள* த, நத கல இலணதத,
வ* ஙக வரம ஒர ஆறற ன தணண லர, வ னம * ரதத பம ய ய ஆக வ ட இன வன ர
நத ய ல த ரப* வ ட வத எநத வ ததத ல தவற?

அலத மடடம வசயத வ ட ல, மன த க தத ன வ* ய வ* ய வ ழவ த ர * ரசலனகள


த ரநத வ டளம?

ளய ச கக ளவணடயவரகள, ளய ச க கடடம!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

“மனற வத உ கப ள* ர எனற ஒனற ந கழநத ல அத தணண ரகக கதத ன இரககம’’


எனற ஒர கரதத உணட. அத ந ஜமத ன. ஏவனனற ல இநத ய வ ல மடடம அல , உ கம
மழவதம இநதப * ரசலன இரகக றத. ஆச ய, ஆப * கக ந டக ல இத ம கவம அத கம.
எத ரக தத ன தணண ர ளதலவகக க ஒர ந ட இனவன ர ந டல ப * டககக கடய
அ* யம உணட.

இநத ய லவச சறற உள ச ன , ளந* ம, ம ய னம ர, *ஙக ளதஷ, இ ஙலக,


* க ஸத ன ள* னற ந டகள எல ம மககள வத லக அத கம வக ண , தணண ர
* ரசலனகள அத கம உள ந டகள. இவறற ல * ஆயத * ஙகல யம வக ண லவ.
ந ல இலவ தணண ரகக க இநத ய லவ வத நத ரவ *டதத த என*த எனன ந சசயம?
சர ச மன தனகக ன தணண ர ளதலவகக ளவணடய தணண ர உற*தத ம கக கலறவ க
இரகக றத என*ளத பள வ வரஙகள க டடம *யஙகரம ன உணலம.

ஒர *த லனநத வர ங களகக மனன ல க தணண லரப * ஸடக * கவகடட


க லம, * டடலக லம எத ரக தத ல அல தத லவப* ரகள. அலதக க ச வக டதத
வ ஙக ளவணட ய ரககம என*லத ந ம கற*லன க வசயத ரகக ம டள ம. ஆன ல அத
இனலறகக நல மலற ஆக வ ட த. இயறலக மன தனக க க அனள* ட வக டககம
அரடவக ல த தணண லரப *ணம வக டதத வ ஙக ளவணடய ரப*த வக டலம ய லம
வக டலம அல வ ?

"ந னற அலமய உ க' என*த எததலன த ரகக த சன ம ன வச ல! இனலறகக


கடதணண ர என*தம வத ழ றச ல களககத ளதலவய ன தணண ர என*த ம கபவ* ய
வ ய * ரம க வ ட த. இநத ய வ ல மடடம ஒர ஆணடகக கடதண ண ர வ ற*லன (
ந ன கற ப * டவத * டடலக ல அல தத வ றகப*டம ம னரல வ ட ர மடடம )
*தத ய ரம ளக டகல த த ணடம எனக ற ரகள.

ம கப வ*ரம கமவ*ன கள எல ம இநதத தணண ர வ ற*லனய ல கத தத ரகக னறன,


ளக க, வ*பஸ ள* னற வவ ந டடக கமவ*ன களம இநத ய வ ல “* ணடகல ’’
ஆரம* தத தணண ர வ ற*லனகல ஆரம * தத ரகக னறன எனற ல இஙளக தணண ர
ளதலவ எததலன ர டசசததனம க வ*ரக இரக க றத என*லதப ப நத வக ள வரகள!

இத வ*ரம ஆ*தத! தணண ரகக க அடதடயம, க வரமம, யததமம ஏற* க க த


எனற ல அதறகத ளதலவ த ரககத த சனம வக ண ஒர ல ரஷ ப. இல ஞரக ல
இரநதத ன தணண ரகக ன அநத இயககததககத தல லம த ஙகம ஒரவர வரளவணடம.
எத ரக த தணண ரத ளதலவகல ப பரதத வசயய உ னடய கச வசயய ளவணடயத நத ந ர

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இலணபபத த ட மத ன என*லதப ப நத வக ணட அநத இயககம அதற க ன


மனமயறச கல ஆரம * தத க ளவணடய க கட ம இத.

"கள *ல வ ரம ங' எனப *டம உ க வவப*மயம கம ஆ*தத ன சழலல ந ம வ ழநத


வக ணடரகக ளற ம. வத ழ ற ச ல க ன நசசக கழ வகள நத க ல க ப*தம, மணல
வக ள ல களம, ந ததடந லர அந ய யததகக உற ஞச வதம இப*டளய வத ரநத
ந நத ல இனனம ஐம*த வர ஙக ல கஙலக ள* னற வறற த நத கள வறணட வ டம
எனக ற ரகள சறறசசழல வ ஞஞ ன கள, அலத ந லனதத ள மனம
*லத*லதககவ லல ய ? யமலன நத ய ன இபள* லதய ந ல லயக கண ல நம இதயம
தடகக றளத? நத கல ச ச வரப *ர ம கக வ ட ல எனன ஆகம? தம ழந டடள ளய
இதறக ஒர உத ரணம உணட.

க வ ய ன தலண ஆறக ல ஒனற வந யயல ஆற. வக ஙக ந டடப *கத ய ல ஒர


க தத ல வவள வமன அத ல ந ர * யநத வக ணடரநதத. க * 1004-ம வர தத ல இரநத
1303 வலர ளச ழர க தத ல வந யயல ஆறற ல வ ண *மம கப*ல ள* ககவரததம ளஜ ர க
ந நதத எனற ல உஙக ல நம* மடக றத ? ளச ழரகள ஏற*டதத ய அரலமய ன
ந ரப* சனக க லவ யக ல வந யயல ஆறற ன தணண ர வ* ஙக ப வ*ரக வக ஙக
ந வ ஙகம வ வச ய ந ஙகல ப *சலமய கக யத. 160 க .ம . ந ம வக ணடரநத அநத
வந யயல ஆறற ல 34 ச ற நத கள மறறம ஏர ம ன க லவ யகள க ளவ ஓடன என*த
ச தத ரம.

ஆன ல இனலறகக ந ல லம தல க ழ. வந யயல ஆறலறச சறற ய ரநத ச யப*ட லறத


வத ழ ற ச ல கள தஙகள வகம ககல கழ வகல அந ய யம க இநத ஆறற ல க நத அலத
ம ச*டதத ச ககல ஆகக வ ட ன.

அநதக கழ வக ல த ம ரம, தததந கம, களர ம யம, ஏன, சயலனட வ ஷம க க


க நத ரகக றத எனற ல * ரததக வக ள ளஙகள.

வந யய றலற வக னளற வ ட ரகள எனற வச ல ம. வந யயல மடடமல ,


வக கன ற, *வ ன , * ற, அமர வத , கவம எனற எததலனளய தம ழக நத கள
இனற வறண * ல வனங க க வ ட த க க வக டலம!

இளத ள* ல ச ககல ய க வ ட ண ன நகரதத ளதமஸ நத லய நவன மலறகல க


வக ணட சததம வசயத ச தலன *ல தத ரக க ற ரகள.

அவரக ம ரநத வத ந ம கறறக வக ள ளவணடம.

நத கள ம ச*டடம, தகநத தணண ர க ல க க மலம உய ளர ட இரநத வசழ கக


ளவணடவமனற ல, தணண ர வவள வமன ஓடம * ற நத க ன உ* த தணண லர அத ள
த ரப* வ டவத ஒனறத ன ச றநத வழ .

இத ச தத யம எனற ல ச தத யம! ச தத யம! ச தத யம! நற சதவதம ச தத யம!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இநத ய வ லஉள ஐம*த சதவத வடகளககத ளதலவய ன அ வ தணண ர இரபப


க ல ப*த லல என*த ந தரசனம. க லல ஆணட ளத றம க நத வண கம 1500 * ச எம
வவள ந லர தணண ர இல த வறடச ப *கத களக கத த ரப* வ டவதத ன நத ந ர
இலணப* ன மகக யக கற களக க இரகக ளவணடம.

உனனதக கனவ ன நத கல இலணப*த ல எனவனனன * ரசலனகள வரககடம?

மத வத, அதன ல * த ககப* க கடய மகக ன மறவ ழவ. நத கல இலணப*தறக க


வவட ப* க கடய வ* ய வ யகக லக ல அஙக வ ழம மககள தகநத நஷ ஈட
வக டககப*டட ளவற இ ஙகளகக வ ழவ த ர வசத கள ட மற கடயமரபப வசயயப*
ளவணடம. அநத இ பவ*யரவம அவரகள மனப வ ழநத இ தத ல இரநத ந ண
வத ல வ ல இரககக க த. இவரகளகக ஏற* ககடய இ ரப* டகல கன வ ன
கவன தத ந வரதத வசயய ளவணடயத அரச ஙகதத ன க லமய க இரககம. ஏவனனற ல
ஆணட ளத றம வவள தத ன லம வறடச ய ன லம * த ககப*டம 340 ம லலயன மகக ன
வ டவக ம க இரககப ள* வத இவரகளத ன. அவரக ன * ரசலனகள ஒவவவ னலறயம
கரநத கவன தத தகநத த ரவ லன அ கக ளவணடயத மதல க லம. இத ல எநத
“க மபரலமஸg’ககம இ ம இலல .

அடதத வரம * ரசலனயம ம க மகக யம னத. இயறலகய ன ந ளர ட தத ல உள நத க ன


ந லரத த ரப* வ ட ல அத சறறசசழல சமன* டடல வ*ரம * த பல* ஏற*டதத ளமலம
* பத ய அழ வகல ஏற*டததம எனற வச லக ற ரகள சறறசசழல ஆரவ ரகள,
அவரகள வச லவலத மறற லம ஒதகக வ டதல நல தல . எநத ஒர க யததககம
எத ரவ லனகள இரககம. அளத ள* ல நத ந ர இலணப* லம இயறலககக ம ற ன ச
எத ரவ லனகள இரககதத ன வசயயம. ஆன ல *ல ய ரம வர ஙக க இயறலகய ன
ள* ர ட வரம மன தன, இபள* த அலதத த றலமய கக லகய ளம த றனகல வ ரதத

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

லவதத ரகக ற ன. அநத அன*வ அற லவ இநத வ ஷயதத ல *யன*டதத ளவணடம. சறறச


சழலகக எநதக ளகடம வர த அ வ ல இநதத த ட ம ந லறளவறறப *டவதறக ன
ச தத யஙகள நற சதவதம உணட.

உத ரணததகக நத ந ர இலணபபகக ன க டடப * ரளதசஙகல இபள* தள அ வ ல


*தத மதல *த லனநத சதவதம வலர வவடடன ல * ரசலன வர த எனக ற ரகள
சறறசசழல வ ஞஞ ன கள. இலதபள* ல ஒவவவ ர வ ஷயதலதயம, அதன சறறசசழல
* த பல* மனத ல வக ணட வசயல*டதத ளவணடம. இதறக சயஸ க லவ ய ஒர
உத ரணம. இயறலகலய ம ற கண ஙகல இலணகக வசயறலகய க உரவ ககப*ட
க லவ யத ன அத. ந தத ன அ லவ வ ச சறற உயரம ன இ தத ல அலமககப*ட
க லவ ய. ந ளரறற சகத ய ன ம ம கப*லகல க லவ ய ன ம த ஏறற க லக கள
தள வ டம இஞச ன ய ங ச தலன. அதன ல ஆப* கக கண தலதளய சறற சறற வநத
கப*லகள இனற எ த ல மதத ய அவம கக வழ ளய உ லகச சறறக னறன.

அடதத வரககடய மகக யம ன வ ஷயம, நத க ன ஓட தலதக கணட * டதத, "வ ட ர


ளச ரஸ' எனப*டம தணண ர இரபல*க கணக வகடதத, அலத எஙளக. எநத த லச ளந கக ,
எப*டத த ரப* வ ம எனக ற * ரம ண ம ன க யம.

இநத ய வ ணண ல அனப* லவத த ரககம ளம ட வசனஸங ச டடல டடகள இதறக


அ ப* ய உதவ கல ச வசயயம. “"ஏ யல இளமஜஸ'’’ எனற வச ல ப*டம
வ ணண லரநத வத யக கடய ந ப * ம ணஙகள நத ந ர இலணபபப * லத கல த
தலலயம க நமகக எடததததரம. இவறலற அரலமய க ஒரஙக லணககக கடய ஒர வ* ய
இல ஞர வ ஞஞ னப *ல ளய நமம ம இரகக றத என*த வ*ரலமகக ய ஒனற.

மதலரலயச ளசரநத த ர. ஏ.ச . க மர ஜ மறறம அவ ன அண ய னலரயம, மறறம *லளவற


நத ந ர இலணபப ந பணரகல யம ந ன *லளவற சநதரப*ஙக ல சநத தத நத ந ர இலணபப
*றற க நதலர ய டயளள ன. கற ப* க த ர. ஏ.ச . க மர ஜ அவரகள, நத ந ர இலணபப
கம டடய ல உறப* னர கவம உள ர. நத ந ர இலணபப *றற ய த ட ஙக ல ந பணததவம
வ*றற அண இத. இவரத "ந ரவழ சச ல ' எனனம த ட ம, வழககம ன நத ந ர இலணபப
த ட தலத வ ம றற த ட ம கம. இநத த ட தலத ம ந ஙகள, ஆர யநத அற நத, வசயல
*டதத ன ல, நத ந ர இலணப* ன * ன மடடமல , ஓவவவ ர ம ந மம, தணண ர
ளசம ககம வழ ய க இநத ந ரவழ ச ச ல கல *யன*டததவத மடடமல , அ வகக

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அத கம க மலழ வ*யத அலணய ன வக ள லவ ம ஞச க லல வண க க ககம


தணண லர ம றற வழ ய ல த ரப* , தணண ர ளதலவப*டம *கத களகக இநத
ந ரவழ சச ல கள ம ம க அனப* ம. இநத த ட ம, ஓவவவ ர ம ந ஙகளககம
இனற யலமய தத. இத நத ந ர இலணபப த ட தத றக ஓர இலணபப த ட ம க
வசயல*டம.

தம ழந டடல வ*ரம மலழ வ*யத, வவள தத ன ல ம ந ம * த ககப*ட ஒர


க கட தத ல அவலர அலழதத இத *றற ப ள*ச , தம ழ ந டடறக ந ர ளம ணலம மறறம
ந ர வழ ச ச ல கக ஓர த ட தலத த ட ளவணடம எனற கற யத என ந லனவகக
வரக றத.

“* ரஸ வ ணட வசகர ள யடடல எனன ல ய இயககனர கப *ண ப நத த ர. வ .


வ* னர ஜ அவரகல இநத கழ வ னர ன *ண ப யம ற ந ன அலழத த ரநளதன.
சநத ப* ல * ந ண வ வ தஙகள ந நதன.

அதன வ ல வ க த ர வ* ன ர ஜ அவரகள த ர. ஏ. ச . க மர ஜ அவர கள ன இலணநத


“தம ழந டடன ந ர வழ சச ல - *ஹமணபயஹகன ரஹறஙழ ஜஹஹள’’எனக ற தல ப* ல
ஒர * ர ஜகட பள* ரடல எனககத தய ததக வக டதத ர. அத ஒர ம க மகக யம ன
ஆர யசச வடவம. “நத ந ர இலணப* ன - ந ர வழ சச ல ய ன’ஒர மனனலரய கக க
அலதச வச ல ம.

இநத த ட தலத ந ன அபள* த தம ழ ந டடன மத லமசசர க இரநத வசலவ


வஜய லத வ ம, வசனலனய ல * தத மலழய ன மதத ய ல, 28 நவம*ர 2005 அனற
ர ஜ*வன ல சமரப* தத வ வ த த ளத ம, இநத * ரசச லனய ன ஆழதலத அவர
அற நத ரநத ர, அவரத ஆழநத கரததம அலதப*றற ய அன*வமம, அலத லகய ண
வ தமம, அவரத வத ல ளந கக * ரலவலய உணரதத யத. அலத வசயல*டததளவன எனற
உறத ய ன இரநத ர. * றக மத லமசச ர க ஆக எனலன ர ஷடர*த *வன ல சநத தத
கல ஞர கரண ந த அவர க மம இநத த ட தலத *றற எடததசவச லல வ வ த த ளதன.
த ர கல ஞர கரண ந த அவரகள தம ழந டட நத கல இலணப*த எனத ந ண ந ள
கனவ, எனளவ அலத கணடப* க எனத அரச வசய யம எனற எனன ம கற ன ர.

வசயய ளவணடம என*த த ன மகக ன வ ரப*ம. தல வரகளகக அலத வசயயக கடய


வல லமலயயம, ஆறற ல யம, தல * க நத, எஙக ல மடயம எனற வசயலல
க டடம த றலனயம ஆண வன அவரகளகக அரளவ ர க.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தம ழந ட"வ ட ரளவயஸ * ர ஜகட'’எனற வ*ய ப*ட அநத த ட வலரலவ ந ன


தம ழந டடன மத லமசசரக கப *ண ய றற ய வசலவ வஜய லத வ மம கல ஞர
கரண ந த ய மம வக டதளதன. அவரகளம ம கநத ஆரவதத ன அலதப *டததப * ரதத
எனன ம * வ ஷயஙகல வ வ த தத ரகள. நத கள இலணபப *றற யம தம ழகதத ன
தணண ர ந ல லமலய மனளனறறவத லம அவரகள இரவரககளம ம கநத ஆரவம
இரகக றத என*லத ந ன அற ளவன.

வசலவ வஜய லத மத லமசச ர க இரநத ள* த ஆளநர ம லக ய லம, * றக கல ஞர


மத லமசசர ஆன ள* த ர ஷடர*த *வன லம அவரகல ந ன சநத தளதன.

கரதத வ ல * தல வரக ம நத ந ர இலணபப *றற ம கநத நம* கலகயம ஆரவ மம


இரகக றத.

அலதச வசயல வடவம கக த ரககத சனமம தண வம ளதலவ. க ம வ லரவ ல கன யம


என*த என நம* கலக!

ஒவவவ ர மலறயம ளமடடர அலண ந ரமபம ள* தம அதன உ* த தணண ர க லலத ன


ள* யக க கக றத.

உத ரணததகக 2005-ம வர ம ளமடடர அலண மனற மலற ந ரம* வழ நதத. அபள* த


400 ட.எம.ச . தணண ர, ட.எம.ச . எனற ல ஆய ரம ம லலயன க ய* க ம ட ர அ வ எனற
அரததம, க லல ள* ய க நதத. 2007-ம வர ம ளமடடர அலண ந ரம* வழ நதத ல 100
ட.எம.ச . தணண ர வண கக க லல க நதத.

இலதப ள* ல ஒவ வவ ர வர மம ந கக றத. மலழ அத கம கப வ* ழ யம ள* த அத க


தணண ர வண க றத. மலழ கலற வ கப வ*யத ல கலறநத அ வ வண க றத. எப*ட யம
தணண ர வண வத எனனளவ ந சசயம ன வ ஷயம க இரகக றத. ஒர நத ய ன *டலகய ல
வவள ம * யம ள* த இன வன ர நத ப*டலக வறணட ள* வத என*த இயறலக
ஏற*டதத ய மரண* களவ இரகக றத. இலத ந மத ன ச வசயய ளவண டம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

2005-ம வர ம, மலழகக ம. *ரவமலழ வ* யகக மல வ*யதத ல க வ ய ல வவள ம


கலர பரணட ஓடயத. அளத ளநரம லவலக ஆறறப *கத ய ல கலற வ களவ மலழ வ*யத
த ல அஙளக தணண ரவரதத கலறவ க இரந தத. லவலக அலணப*கத ய ல 49 அட
மட ததக கதத ன தணண ர ந னறத. அதன வக ள லவப வ* றதத வலர அத மனற ல
ஒர * கமத ன. க வ வ* ஙக ப * யம ள* வதல ம தம ழந டடன மறற ஆறக ல
தணண ரவரதத கலறவ களவ இரப*த வ ளன தம ன வ ஷயம.

க ட ததட சர ச ய க அநத ஆறக ல 40 சதவதத தணண ரத ன ஓடக றத என*ளத


உணலம. வசனலன நகரதத ல ஒவவவ ர மலற மலழ வ*ய யம ள* தம அலதச ளசம தத
லவகக ச ய ன வழ மலறகள இல த ந ல லயயம ந ம * ரக க ளற ம.

2005-ம வர மலழய ன ள* த வக ள ம ஆற 3.23 டசம க யவசக அ வ வவள ந லர


வவ ளயறற யத. அதன அக ம ஒர க ள ம ட ர. ந ளம 160 க ள ம ட ர. இத ஒர
அரலமய ன தணண ர * டபபப *கத (reservoir) “வவள ந ரப * டபபப *கத என*த
கடலமய ன வவள தலதத த ஙக , ளதககக கடயத க இரகக ளவணடம’’ என*தத ன
வக ள ம நமககச வச லலத தரம * ம. இலதப ள* னற ந ரப* டபபப *கத கல யம
ஆறகல யம நத ந ர இலணபபகக க எப*ட உ*ளய கப*டதத ம என*லத இபள* த
* ரகக ம. தம ழந ட வ ட ரளவயஸ * ர ஜகட எனற வச னளனன அல வ ? அத ல
இலதப *றற ய வ வ ன ஆர யசச த தகவலகள இரகக னறன. தணண ர வழ கல , ஆறறப
*டலககள ன எப*ட இலணகக ம என*லதப *றற ய த ட வலரவகள அத ல
* ரம தம கக வக டககப*டடரகக னறன.
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஒர நல தணண ர வழ கக (waterway)அடப *ல ய கப * அமசஙகள இரகக ளவண டம.


அதன ந மம அக மம ளத ணடவதற கம * லதகள அலமப*தறகம ஏறற ற ள* ல
இரககளவணடம. அதன த ரப*ஙகள கறக க இல மல இரகக ளவணடம.

ள டங மறறம அனள டங இ ஙகள அத வசலலம வழ ய ல இரகக ளவணடம. இப*ட


உர வ ககப*டம பத ய தணண ர வழ கள * கப ள* ககவரததககம உதவவத ள* ல இரகக
ளவணடம. உளளர தணண ர வழ கள ள* ககவரதத என*த வவ ந டக ல ம க
அரலமய ன மலறக ல உரவ ககப*டடரப*லத ந ன ளந ல கணட வ யநத ரக க ளறன.
இத ச ல மறறம ரய ல ள* ககவரதலத வ எ த னத, வ* ர த ர த ய லம
ச ககனம னத. நல சறற த ஙக கவம இநதத தணண ர வழ கள வ ஙகம.

இபள* த க ப * ரஙகள, தம ழந டடல *ரவமலழ இநத வர ம ச வரப வ*யயவ லல .


எல ஆறகளம அளநகம க வறற தத ன ள* ய ரகக னறன. அளத ளநரதத ல *ககதத ல
இரககம கரந கத த லம, ஆநத ர வ லம *யஙகர மலழ, வவள ம. க ரஷண , ளக த வ ,
தஙக*தர ள* னற ஆறக ல எல ம வவள ம கலர பரணட ஓடக றத. வர றக ண த
வவள த த ல க ரஷண நத ய ன கலரகள உல யம அ* யம எனற இளத என
கணமனன ல உள வத ல கக டச ய ல வசயத கள ஓடக னறன. டசக கணகக ன மககள
ஆறளற ரப *கத க ல இரநத அப பறப*டததப*டடரகக ற ரகள.

ளய ச ததப* ரஙகள. ச நற க ள ம ட ரகள இல வவ ய ல ஒர *ககம வறடச ,


இனவன ர *ககம வவள ம. இரணட ம ந ஙகளளம ஒளர ந டடலத ன இரகக னறன.
தல வரகள மனத லவதத ல இலதச ச வசயய மடய த எனன?

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

நத ந ரஇலணபப ச தத யம லல எனற ச அரச யல தல வரகளம மநத


வ* றப* லஉள வரகளம ள*சவலத இபள* தம ளகடக ளற ம. ந ம வ னதலத
வ ல கவல ககச வச ல வ லல , வ னவ லல யம ளநர ககச வச ல வ லல .
நமகணவணத ளர இரககக கடய ஒர வ ஷயதலதச ச வசயயஙகள எனறத னளகடக ளற ம.

தம ழந டவ ட ரளவஸ * ர ஜகட *றற ச வச லலய ரநளதன. அத ஒர ம கப பதலமய ன


த ட ம. வவள தலதக கடடப *டததவத மடடம னற உ* ந லரசளசம ககவம லவககககடய
த ட ம. இரணட வழ க ல ந ர வசல ககடயஒனற. ளமடடர, ச ததனர, *வ ன , லவலக,
மண மதத ற, ள*சச ப* லற,ளச ல ய ற, * *ந சம, ளசரவ ற இவறளற ட பணட,
ளச ழவரம, வரட ஹ லஸ,வசம*ரம* ககம, வர ணம ள* னற எணணறற ஏ கள, க ஙகல
இலணககக கடயஅறபதம ன த ட ம.

தம ழந டடலளமறக லரநத க ழகக ளந கக ப * யககடய மகக யம ன நத கல


ஒரவ* தவ ன வழ ய ன ம ம இலணககக கடய அததலன வலரத த ட ஙகளம
அத லஇரகக னறன. இநதத தணண ர வழ கள அலனததம க ல மட தத லரநத 300 ம ட ர
உயரதத ல வடவலமககப*டடரகக றத எனற ல எவவ வ ஆழம னஆர யசச ககப * றக
இலவ த ட ப*டடரககம என*த உஙகளககபப யம.

இத எனனல யகனவத த ட ம. இநத தணண ர வழ க ன வழ ளய தம ழந டடன


அததலனஆறகளம இலணககப*டட தம ழகதத ன எல ஆறகளம, ஏ களம,க ஙகளம,
க லவ யகளம, இலணககப*டட எல வறற லம ஆணட மழவதமகறகணடத தணண ர
தளம* ந னற வ வச ய களககம வ* தமககளககம,வத ழ றச ல களககம எபள* தம
த கம த ர தணண ர க ல ககக கடய அநதஅறபதகக டச எபள* தம என கனவக ல
வரவத உணட. அநதக கனவமடடம ந லறளவற வ ட ல தம ழந ள வச ரககப
ஆக வ த எனன?

ஒவவவ ரநத யம ஒவவவ ர இ தத ல இரப*த ள* ல ளமமள* கக கப * ரககம


ள* தநமலம * ரம கக லவககம. ஆன ல ளதரநத வலர* த த ட ஙக ன ம ம
இலவஎததலன அழக க இலணககப* ககடயலவ எனக ற உணலம ப யம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இதஏளத வலர* தத ல மடடளம உள , ந தரசனதத ல ச தத யளம இல த


*கலகனவத ட ம அல . ஐநத கட ஙக ல ந லறளவறறப* க கடய * ர கடக னத ட ம.

மதல கட தத ல லவலகலயயம ளமடடலரயம இலணககம த ட ம. இத 350 க ள மட ர


ந ம னத.

இரண வத கட ம ளமட டலரயம * லறயம இலணப*த, இத 270 க ள மட ர ந ம


வக ண த.

150 க ள ம ட ர ந ம வக ண லவலக - த ம ர*ரண இலணபப அடதத கட தத ல


உள த.

ந னக வத கட தத ல 130 க ள மட ர ந மள த ம ர*ரண - வ*ரஞச ண இலணபப


வரக றத.

ஐநத வதகட ம க இநத நத கல இலணபப ம ம க ல க கககடய உ* ந லர ஆஙக ங


ளகஉள க ம, கடல , ஏ க ல இலணககககடய சபச டய க லவ யத ட ஙகள.

இப*ட நத கல இலணப*த ம ம தணண ர அறற நத களககத தணண ர க ல ப*த


மடடமனற ,இதர தணண ர ந ல களகக அதன உ* ததணண ரம த றநத
வ ப*டவத லந வ ஙகம தணண ர த ரணட ந றகககடய அறபதம ன ந ல லய நமம ல
க ணமடயம. வசவவ ய க ரகததககச வசல ளவணடயலதப ள* னற மல ககலவககம
த ட ம அல இத. *தளத வர ஙக ல வசயத மடககக கடய* ர க டக ன த ட ம.

இதனல ய * * னகளம த ட வலரவ ல வத வ களவ சடடகக ட ப*டடரகக னறன.

மதலகட ம க வவள அ* யதலதக கடடப*டததக கடயத இநதத த ட ம,உ* ய க, 7.5.


ம லலயன ஏககர அ வ வ வச ய ந ததககப * சன ந லரஅ ககம.

150 வமக வ டம னச ரதலத லஹடளர *வர ம ம உற*தத வசயயம. ந ததட ந ர


அ லவஅத க ப*த ன ம ம ம னச ர உ*ளய கதலத 1350 வமக வ ட அ வ கலறககம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

10 ம ட ர ஆழமம 120 ம ட ர அக மம வக ண ஒர அரலமய ன ந ரவழ ப* லதலயஇநதத


த ட ம ஏற*டதத த தரம. தணண ர ள* கக வரதத, சறற ள* னற வறற ன ம மம நல
வரவ ய க ல ககம.

ச ல ப ள* ககவரத லதக க டடலம 90 சதவத எ வ* ரள ளசம பப இநதத தணண ரவழ ப


ள* கக வரதத ன ம ம கக க ல க கம.

ஐம*த ம லலயன வ* த மறறம வத ழ ற ச ல ச ரநத மககளகக இநதத தணண ர ம ம


*யன க ல ககம.

பத ய ம ன உற*தத க க ன வழ கள இநதப பத ய தணண ர ச ல க ன வழ ளய ஏற*டம.

ச நத ததப* ரஙகள. இநதப பத ய தணண ர வழ கள தம ழந டடன தல வ த லயளய


ம றற வ த ? அளச கர ச ல இரமரஙக லம மரஙகல நட ர, ஏ ,
க ஙகல ஏற*டதத ன ர எனற இன லறய ச தத ரதத ல *டகக ளற ளம, அளத
ள* லந ல ய வர றற ல, தம ழகதத ல நத கல இலணத த ரகள, அதன ம மதம ழந ட
வ மவ*றறத எனற எழதப * ளவண ம ? அத நம லகய லத ளனஇரகக றத?

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தம ழந டடலஉரவ ககப* க கடய “பத ய தணண ர வழ கல ப *றற வசனற இதழ ல


வச லல ய ரநளதன அல வ , அத கற தத எனககத த ரசச லயச ளசரநத ஒர இல ஞர
அனப* ய ரநத ஈ-வமய லல ம கவம ச க ததப * ர டடய ரநத ர. "இநதக கனவ மடடம
*லததவ ட ல இநத ய வகளக ஒர வழ க டட ம ந ம க தம ழகம ம றம'’எனற
கற ப* டடரநத அவர ஒர மகக யம ன வ ஷயத லதப *றற ய சநளதகதலதக ளகடடரநத ர.

"ந ஙகள அநதத த ட தலதப *றற வ வ கச வச லலய ரநத ரகள. அத ஒர ம கப


* ரம ண ம னத த ட ம க எனககத ளத னறக றத. அலதச வசயத மடகக எவவ வ
வச வ கம? அநதப *ணம எஙக ரநத க ல ககம?'’’ எனற ளகடடரநத ர.

அவரகக இநத அதத ய யத த ல *த ல வச லக ளறன. *தத ஆணடக ல வசயத மடககக


கடய இநத வமக த ட ம மழகக வச வ த ய கப * ரககப ள* ன ல மழகக
ச தத யம னத. ம னச ர வஜனளரஷன ல இரநத ந ரளதக கஙகள, அலணகள உரவ ககவத
வலர இநதத த ட ததகக *டவஜட "* ளரக அப' ச ய கப ள* ப*டடள த. இதன வம தத
வச வ எஸடளமட 36,000 ளக டகள. ஒர ந டடன வ ரசச கக க வச வ ப *டம
வச வகல ஒபபட வ ல * ரககம ள* த இத வழககம னளத.

ரட வகய னஸ பகழ வ*றற வ* ர த ர ந பணர. அவம கக, ஐளர ப* ய ந டகள ஒர


க கட தத ல வ* ர த ர த ய ல வ*ரம * னனல லவச சநத தத ள* த அவர அர
ச ஙகஙகள வ* தப*ண ததலற ய ல * ரம ண ம ன த ட ங கல ஆரம* தத (அலணகள,
ரய லளவ, சரஙகங கள அலமப*த ள* னறலவ) அத ல வ*ரம *ணதலதக வக ட ளவணடம
(public spending) எனற ஆள சலன வச னன ர. அப*டக வக ட ப*டம *ணம னத
* வழ க ல சழனற, மத பப அத கம க வ* ர த ரதலத ம டவ டககம என*த
அவரல ய கரதத. அவர வச னன ளய சலனலய அமல*டதத ப * ரதத ள* த அத ம க
நல * லனத தநதத.

இநதப பத ய தணண ரவழ ச ச ல த த ட மம அப*டப *ட ஒனறத ன. இத ல *ல ய ரம


ள*ரகளகக ளவல யம, * ந றவனஙகளகக ஒப*நதஙகளம, வ* ய வ* ய
வத ழ றச ல களகக ஆர ரகளம க ல ககம. இஞச ன ய ங மறறம வத ழ லநட*த தலற
க ல *ண ய றறம ஆய ரககணகக ன இல ஞர களகக இநதத த ட ம ஒர சவ க
இரநத அவரக ன த றலமகல வவ ளய வக ணட வரம. ச வ ல, எ கடர ன க மறறம
வமகக ன க கல இஞச ன யரகள, பளக வ யல ந பணரகள, கமபயட ர தலறய னர,

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

லஹடர லக ந பணர கள, ளம ட வசனச ங வ ஞஞ ன கள, க ரடள க ர *ரகள,


ளமளனஜவமணட தலறய னர எனற ஒர வ*ரம வத ழ நட* அண ளய இநதத த ட ததகக க
உலழககம. அபள* த வவ ப* க கடய எனரஜ என*த வ வ கக மடய தத.

கடன உலழபப, த ட ம டதல, தல லமப *ணப ன வழ ந தததல, ளநரலமய ன


வச வழ பப, எனற எல மம ளசரநத இநதத த ட ம ந லறளவறமள* த இத ல ள* ப*ட
*ணம னத வ* ர த ரச சழறச ய ல நல வ ல வகல ஏற*டததம. அளத ளநரதத ல
பத த க அலமயம தணண ர வழ கள வரவ லயத தர ஆரம* ககம.

அநத வரவ ய எவவ வ இரககம என*த க த ட வலரவ ல கற ப* ப *டடரகக றத.


வர தத றக 4,600 ளக டகள இதன ம ம ஆணட ளத றம வரவ ய க ல ககம. (ம னச ரம-
2150 ளக ட, தணண ர வழ ப ள* ககவரதத 1350, ம ன* டததல, கடந ர, சறற , ம ம க
இநத வரவ ய க ல ககம.) இப*ட நத கல இலணப*த சறறசசழல * த ககம
எனக ற ரகள ச ர. ஆன ல இநதத த ட வலரளவ , சறறசசழலகக ச தகம ன * வ ஷ
யஙகள இதன ம ம உர வ கம எனக றத.

"லஹடளர எ கட க *வர' எனப*டம ந ரவழ ம னச ரம சறறசசழல ம ச*டதத த


ஒனற. அணம ன ந ல யம ள* னளற , ந கக சகத ள* னளற இத இயற லகலய
* த கக த. இநதப பத ய தணண ர * லதகள பத ய வனப *கத கல அத வசலலம வழ க ல
உரவ ககம. ச ல வழ ப ள* கக வரதத ல வச வ கம எ வ* ரள சகத ய ல 10 சதவதளம
இநதத தணண ர வழ ப ள* ககவரதத ல வச வ கம. பத ய தணண ர வழ க ல ம னவ மம
வ*ரகம. இப*ட இயறலககக உகநத எததலனளய நல வ ஷயஙகள நத ந ர இலணப* ல
இரகக னறன.

இதறக ன *ணம எஙக ரநத க ல ககம என*த அடதத ளகளவ . ந டடன வ ரசச கக க
உ க வஙக வழஙகக கடய க லன இநதத த ட தத றக க ந ம வ*ற ம அல தBOOT
(BUILD, OPERATE, OWN AND TRANSFER ) மலறய லம இதறக ன ந த லயத த ரட மடயம.
இநதப பத ய தணண ர வழ கள நத ந ர இலணபபககம, ளதச ய ந ளர ட ஙகல
இலணப*தறகம ஒர மனகட அலமப* க இரககம. ஆஹ அநதக க டச லயக கற*லன
வசயத * ரககளவ எவவ வ நனற க இரகக றத.

"ந வ ல இரநத * ரககமள* த வவறம கணண ள ளய பம ய ல ஒர ளக டள*


வத யககடயத' எனற ச னபவ*ரஞசவலரப *றற ச வச ல க ளகடடரகக ளறன. அத

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

மன தன வசயத க டடய ச தலன.

அத ச தத யம எனற ல நத ந ர இலணபபம ச தத யளம. அத ல இனனம சநளதகக கண


வக ணட "அவதல ம ந கக ற க யம ' எனற மல ப*வர களகக ந ன அயயன
த ரவளளவன ன கறள ஒனலறளய *த கத தரக ளறன.

அரவ லன என* உ ளவ கரவ ய ன

க ம அற நத வசய ன “

இதன வ* ரள, “ தகநத கரவ கள ட, க ம அற நத வசயல*ட ல வவறற யல வ தறக


மடய த வசயல எனற எதவளம இலல .’’

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

நத ந ரஇலணபபத த ட ம இநத ய மழவதறகளம ம கவம ளதலவப*டம வ ஷயம.


தம ழந டடல இதன ச தத யப* ட *றற யம த ட வ வரஙகல யம வச னளனன.
தம ழந டல ப ள* ளவ ஒவவவ ர ம ந ததககம ன அரலமய ன நத ந ர இலணபபத
த ட ஙகள இரகக னறன. எநத ம ந ததகக ந ன ள*சச வசனற லம வ யபபக க ல ககம
ள* வதல ம அநதநத ம ந ஙகளகக ஏறற நத ந ர இலணபபத த ட தலதப *றற வ வ கப
ள*ச ந ன தவறவ ட த லல .

உத ரணததகக ஆநத ர ம ந தலத எடததக வக ளளவ ம. அஙளக ந ன கற ப* ட வ ஷயம


இதத ன. "ஆநத ர இநத ய வ ன நடப*கத ய ல உள ஒர ம கபவ* ய ம ந ம. அஙளக
ளக த வ , தஙக*தர , க ரஷண ள* னற ம கபவ*ரம நத கள உணட. இத ல ளக த வ லய
ஒர உத ரணததகக க எடததக வக ளளவ ம. ம கப* ரம ண ம ன ஜ வநத அத. அநத
நத ய ன தணண ர வவள கக ஙக ல 2500 ட.எம.ச . அ வ லம ச த ரண க ஙக ல 750
ட.எம.ச . தணண ரம க லல க கக றத. இப*ட வண கப ள* ய க லல க ககம தணண லர
ச ற அலணகள, க லவ யகள, பத ய தணண ரப * லதகள அலமப*தன ம ம வறண * சன
பம களககத த ரப* வ ம. அப*டச வசயவதன ம ம இபள* லதய ந ல லய வ
அத கம க 30 சதவதம * சனத தணண ர ஆநத ர ம ந வ வச ய களககக க ல க கம'’எனற
ந ன ஒர கட தத ல ள*ச யள* த அரஙகளம லக தட ல அத ரநதத.

அநதக கட ம மடநததம ஏகப*ட இல ஞரகள எனலனச சறற க வக ண ரகள.


அவரக ல வ*ரம* ளன ர வ வச யக கடம*தலதச ளசரநத வரகள மறறம இஞச ன ய ங
*டததகவக ணடரப*வரகள. அவரகள எனலனக ளகளவ க கலணக ல தல தவதடத
த ரகள. அபள* லதய சழ ந ல ய ல எனன ல இயனற அ வகக *த ல வச ன ளனன.
ஆன ல எனலனக கவரநத ஒர மகக யம ன வ ஷயம, அவரகள அததலன ள*ரககம நத ந ர
இலணப* லம பத ய தணண ர வழ கல அலமப*த லம வ* ய ஆரவம இரநதத. ஒர வ*ரம
கனலவக கணட தய வ ழநத உணரவ ல அவரகள இரந த ரகள. பத ய தணண ர வழ க
லம, நத ந ர இலணபபக லம தஙகள ம ந தத ன வறடச யம வ வச ய க ன * ரசலன
களம வ*ரம வ ல த ரவ க ணப*டம எனக ற உணலம லயப ப நத வக ண ஒர ஒ
அவரக ன கணக ல வத நதத.

வ சகரகள , உஙகளகக ஒர வ ஷயதலதச வச ல டடம ? ஆநத ர ம ந அரச, தஙகள


ம ந தத ன நத கல இலணப*த லம, பத ய தணண ர வழ கல ஏற*டததவத லம மட
வவடதத வ ட தம அல மல அலதச வசயல *டததவம ஆரம* தத வ ட த. ளக வ வ ன
மதலவர அபள* த எனலனத வத ரப வக ணட ளக வ வ ன மணள வ நத ப *டலகய ல

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

சவ மறறம க ய நத கல இலணககம த ட ம வவறற கரம க அமல *டததப*ட ன


எனற வத வ தத ர. எனகக ஏற*ட மக ழசச லயப *றற ச வச ல ளவணடயத லல . நத ந ர
இலணப* ல ஆரவம உள எல ம ந ஙகளம, இதறக வழ க டடய ரககம ளக வ லவப
* ரததக கறறக வக ள ளவணடம என*த ளவணடளக ள.

எததலனளய எத ரபபகள இரகக ம. ஆன லம க தத ன கட யம க இநத ய வ ல


ஆஙக ஙளக இநத நத ந ர இலணபப மறறம பத ய தணண ரச ச ல கள அலமப*த ள* னற
த ட ஙகள வமதவ க ந லறளவற க வக ணள வரக னறன என*தத ன உணலம.

தம ழ வம ழ ய ல “அறவல ’’ எனக ற ஒர அரலமய ன வச ல இரகக றத. இதன வ* ரள


ம க வ ச ம னத. இநத அறவல எனக ற வச ல வ வச யததகக மடடளம உ த த னத
அல . ஒர ஆணடல ஒர வத ழ ற ச ல ய ல இரநத உற*தத ய கம வம ததப வ* ரடக ன
அ லவக க அறவல எனற வச ல ம. ந லறய *ணம சம* த க கம ஒரவர க
“நல அறவல ’’ எனற வச ல க ளகடடரகக ளற ம. அளதள* ல நமகவகல ம இனற அ
த க இரககககடய தணண ர உற*தத லயகக “அற வல ’’ எனற வச லக ற ர கள. இலத
ஆஙக தத ல water
“ harvest’’’ எனக ற ரகள.

தணண ர அறவல எனற ல நமககக க ல ககம தணண லர எப*டப * தக ப *த, அலத


எப*டப வ*ரககவத, நவன வ கன ஜ ய ன ம ம வண க மல தடப*த எனற
* வ தஙக ல வ* ரள வக ள ம. அளத ள* னற இனவன ர அரலமய ன ஆஙக
வ ரதலத “ லசக க ங (தஙஸஹஸபணயஞ). ஒர வ* ரல ம ணடம அதன
தனலமகளகறறவ ற *யன*டததவத என*தத ன லசகக ங. க க தம, * ஸ டக,
கபல*கள, ளவத ய யல வ* ரடகள, கன மபவ* ரடகள எனற அளநகம க எல
வ ஷயஙகல யளம “மடநதள* ன’’ வ ஷயம கக கரத மல, அதனல ய கழ வகல ந கக
ம ணடம *யன*டததம வ கன ஜ த ன லசகக ங. தணண ரம அளதள* லத ன.
இனலறககக க லந லரக க கடந ர க ம றறம வ கன ஜ எல ம வநதவ ட த.
ஏறகனளவ ம ச*டடவ ட , உ*ளய கப*டததப*ட த தணண லர லசகக ள வசயவத
என*தம க தத ன கட யமத ன.

தணண லர அமதமள* ல ள* றற ப * தக கக ளவணடய கட யததகக உ கம வநத


வ ட த. ஒர வச டடத தணண லரக க இன ளமல ந ம வண கக மடய த. இரகக னற
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தணண லர பத ய தணண ர வழ கள, அலணகள, க லவ யகள ம ம த ரப* வ டவத


மடடம னற இரககக கடய ஏ கள, க ஙகள இவறலறத தரவ , ந ரளதககஙகல
ஆகக ரம பபகள ஏற* த வணணம * தக தத , வஙக ய ல *ணதலத *தத ரம க ளசம தத
லவப*தள* ல தணண லரயம * தக ப* க ளசம தத லவகக ளவணடம.

இநதத தணண ர மறறம மலழந ர * தக பல* மனத ல வக ணட வசலவ வஜய லத *


அரலமய ன த ட ஙகல த (Rain water harvesting scheme) தம ழ ந டடல அமல*டதத ன ர.
கற ப* க வடக ல அமல*டததப*ட மலழந ர ளசக பப த ட த த ன ம ம ந த தடந ன
அ வ கண சம க உயரநதத அநதத த ட தத ன வவறற லயக க டடயத. அதவம தணண ர
அறவல த ன.

தணண ர என*த எத ரக தத ன தஙகம. ஏன தஙகதலத வ மகக ய ம னதம,


வ ல மத ப*றறத கவம க ஆகககடம. த ரககத ச கள மடடளம எத ரக தத ன ளதலவ
கல ச ச ய க கண ப* ரகள. அலத ந லறளவறறவம வசயவ ரகள. நமகக க ல ககப ள* கம
த ரககத ச ய ர?

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தணண ர லசகக ங, அத வத தணண ர மறசழறச *றற ச வச லலக வக ணடரநளதன.


ஏறகனளவ உ*ளய கப *டததப*ட தணண லர, சததம வசயத, கடதணண லரத தவ ரதத
ஏலனய *யன* டகளகக உ*ளய கப*டதத ன ல இபள* லதய தணண ர ளதலவய ல 25 %
ம சசப*டதத ம எனக றத ஒர பள வ வரம. “"வ* ன மடல ய டம வ தத ன வய றலற
அறகக ஆலசப*டவ ன ள*ர லசகக ர மன தன'’ எனற ஒர *ழவம ழ இரகக றத அல வ ?
அலத வமயப* ப*லதப ள* ல ந மம தணண ர எனக ற வ* ன மடல இடம வ தலத
அவசரப*டட அறதத வ கக த. ம ற க அலதப ள* றற ப * தக கக ளவணடம.

இநத உ கதத ல எததலனளய அரலமய ன, ளக டககணகக ன வயத வக ண நத கள


இனனம வறற த ஜ வநத க ய ஓடகவக ணடரக க னறன. அளத ளநரதத ல * நத கள
மன தன ன ள*ர லசய லம வ* றப*றற சயந தத லம வண க க வக ணடரப*லதயம
* ரகக ளற ம. ஆன ல * ழ யப ள* ன நத லயக க தகநத ல ரஷ பபம, அரப*ண பப
உணரவம இரநத ல ம டவ டகக மடயம என*லத ந ன என கணக ல கணள ன. அத ஒர
அறபத தன மன த ச தலன!.

*ஞச ப ம ந தத ல "க ல வ*யன' எனக ற ஒர பன ததத ம இரகக றத. ஆறறப*டலக


ய ன அநத இ ம வணக கததகக ய கரந னக ளதவஜ ஞ னம கண இ ம. ஒர க தத ல
அநத ஆறறப *கத ய ல தணண ர வ ம கப வ* ஙக ப வ*ரக ய பம . ஆன ல ந ல வ ல
அநத ஆற ஒர ச ற ய க லவ ய ள* ல சரஙக , மழவதம க டடச வசடகள வ ரநத, கழ வ ந ர
ச ககல , வத ழ றச ல கழ வ ந ர க நத, கவம ள* ல *ரவ ம ற வ ட த. இஙளகய ஒர
ஆற ஓடயத எனற * ரம ஆசசரயப*டட ளகடகம அ வகக வறணடள* ய ம ச*டட
ச ககல ந ர க ம ற வ ட த. இலதப * ரததக கணண ர வ ட ர ஒரவர. அவர வ*யர * *
*லபர ச ங ச சளசவ ல சசவ ல. இலத இப*டளய வ டடவ கக த எனற ச*தம
ளமறவக ண ர. நத ப *டலக மழவதம வசனற ஆயவ வசயத ர. * வத ழ றச ல க ல
இரநத வரம கழ வந ரத ன ஆறலற ம ச*டதத ந சம வசயதத எனக ற உணலமலயக கணட
வக ண ர. உ ளன அநதப *கத மககல த த ரடடன ர. *ஞச ப அரச ஙகதலதத வத ரப
வக ணட உ ளன ஆகன ல இறஙக ளவணடய அவச யதலதப *றற எடத தலரதத ர.
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

*ஞச ப அரச ஙகமம அவரகக ஒததலழபப வக டப*த க அற வ ததத.

* * *லபர ச ங ச சளசவ ல சசவ லகக அபள* த அநதக கனவ இரநதத. ஒர க தத ல


வ* ஙக ப வ*ரக ஓடய இநத ஆறலற ம டவ டபள*ன. ம ணடம இநத ஆற உய ர
வ*றவலதக கணண ரக கணட மக ழளவன என*தத ன அநதக கனவ. ஏறககலறய ஏழ
ஆணடகள. * * *லபர ச ங அரச ஙகதத ன ஆதரவ ன, தனனல ய கனவகக தலணய க
வநத வத ண ரகள ன ளசரநத ஆறலற ஆகரம தத க டடசவசடகல வவடட எடதத ர.
வத ழ றச ல களகக எத ர கப ள* ர ட கழ வகல ஆறற ல வ டவலதத தடதத
ந றதத ன ர. க ல வ*யன பன ததத ததகக த னமம வரம *கதரகள அவரககத ளத ள
வக டததனர. ஒர ந ல ககச சம ர ஏழ ய ரம ள*ர அவர ன இலணநத
*ண ய றற ன ரகள.

வத ரநத அநத உலழப* ன ல ஆற மறவ ழவ கண த. அடதத வநத ம மலழய ல ஆற


கலர பரணட ஓடயத. * * *லபர ச ஙக ன கணக ல ஆனநதக கணண ர வழ நளத டயத.
கனவ நனவ ன மக ழசச ய ல அவர வநஞசம வ மம யத. அவர சததப*டதத ய ஆறற ன ந ம
ச த ரணம னதல . 160 க ள ம ட ர ந ம வக ண த. ஒர ஆறறகக மறவ ழவ வக டகக
தன வ ழந ன ஏழ வர தலதப * ச கக வக டதத ர அவர. க நத ந ற*த வர ஙக க
வறணட ள* ய ரநத அநதப *கத லகப*மபகள இநத ஆற வ ம வ*றறதம, க ல தத
ந ததட ந ன ல ம ணடம தணண லர அள வழஙக ய அறபதக க டச லயக கணட
அத சய தத ரகள *ஞச ப க ர ம மககள. * * *லபர ச ஙலகப * ரததக லக கவ தத நனற
வச னன ரகள.

எல வத ண ரகல யம ள* தத ன அவரம க ல வ*யன பன ததத ததகக வநத ர.


ஆன ல வழ *டட வ டட ளவல மடநதத எனற க ம* ச வசல வ லல . வறணட க நத
ஆறலறககணட வள ர ள* ல வ டன ர. "இலத எப* ட *ட வத ச வசயளவன' எனற
உறத பண ர. க யதலதச வசயதம மடதத ர. இதத ன "ல ரஷ ப கவ லடட'.
தல லமப *ணப. “"இகலனட ட லமணட'’ எனக ற வ ரத லதலய ந ன அடககட
*யன*டததவத உணட. “தண ப*ட ... எழசச யட ப*ட மனம’’ எனற தம ழ ல
வச ல ம. தண ப*ட மனம னத வ* ய வ* ய க யஙகல ச வசயத மடககம
ஆறறல வ யநதத. * * *லபர ச ஙக றக மனம தண ப*ட த. அவர வ* ய க யதலதச
வசயத மடதத ர. இப*டத தண ப*ட மனம னத இநத ய இல ஞரக ன மனத ல
வக ழநதவ டட எ நத வக ணடரப*லத ந ன அற ளவன. * * *லபர ச ங ச த ததலத
எலள ர லம ச த கக மடயம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தரகக ன * ளரஜ எனப*டம அலணப*கத ய ல இரநத த றநத வ ப*டம தணண ர இனற


க ல வ*யன ஆறற ல கலரபரணட ஓடவலத ந ஙகளம * ரகக ம. ஒர கனவ ன நனவத ளன
இத? ஒர தன மன த ன மயறச ய ள ளய, வறணட ள* ன ஆற ஒனற வ ம வ*றறவதனற ல
நத ந ர இலணபப என*த ளதச ய அ வ ல அரச ஙகம எனனம வ*ரம இயநத ரம ந லனதத ல
ந லறளவற வ த ?

* * *லபர ச ங *ஞச * ல ச த ததலதப ள* னற ஒர அறபதம இஙளக தம ழந டடல,


ளக யமபதத ல ஓலசப* மல ந நத வக ணடரகக றத என*த உஙகளக கத வத யம ?

"ச றத வ*ரவவள ம'’என க ற வ* னவம ழ லய ந லனவ*டததம இதவம ஒர அறபத


ச தலனத ன!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ந க ம வட தத ல மரஙக ரநத ஒர க டடப*கத ய ல ஒர ஆஙக ள ய ன கல லற


இரகக றத. அத ல வ* ற ககப*டட ரககம வ சகம "இநத உ கதத றக ந ன வ டடசவசலலம
வசயத , உஙகல ச சறற லம * ரஙகள!’’ சறற லம * ரதத ல மரஙகள, மரஙகள, மரஙகள. '
இநதக கல லற வ சகதத றகப * னன ல ஒர கலத இரகக றத.

அநத ஆஙக ள யர ச நறற ணட களகக மனன ல ந க ப *கத ய ல வ ழநதவர.


சமவவ ப*கத ய ன அஙளக த னமம க ல ய ல வ கக ங வசலவத அவரல ய வழககம.
அபள* த தனனல ய ளக டடப * கவகடடல ந லறய மரஙக ன வ லதகல ப ள* டடக
வக ள வ ர ம. வ கக ங வசலலம வழ எஙகம வ லதகல த தவ ய*ட வசலவ ர. ஒவவவ ர
ந ளம ஒவவவ ர * லதய ல வ கக ங வசலவ ர. அவர அநதப *கத மழவதம தவ ய
வ லதகளத ன இனற அஙளக வ*ரமக க ம ற ந றக றத. அவர இறநத ள* தக அவர
அநத மரஙகல க கணடரகக வ யப* லல .

ஆன லம அவர மலறநதள* ன * றகம அநதகக ட அவர வ*யலரச வச லலகவக ணட


இரகக றத. ஒர தன மன த ன ச தலனத ளன இத?

இளதள* ல ஒர வ*ணமண ஆப* கக வ ல மரஙகள வ ரப* ல வ*ரம ச தலன வசயதவர.


உ கம மழககப * ர* ம னவர. அவர வ*யர வ ஙக மதத ய. வகனய வ ன க டடல
உள மரஙகள சகடட ளமன கக வவட ப*டவலதக கண அவர அதறக க ஒர தன
இயககதலதளய ஆரம* தத ர. அவர தல லமய ல த ரண வ*ணகள ஒர வ தத ய சம ன
ள* ர ட தலத ஆரம* தத ரகள. க டடல உள மரஙகல மதத ய ன வத ண ர அண ப
வ*ணகள ள* ய அப*டளய கடடக வக ளவ ரகள. மரதலத வவட வர*வரகல அவரகள
அரளக அண வ ம ட ரகள. இத ம டய வ ல வ* ய வசயத ய ன * ன ஆய ரககணகக ன
வ*ணகள வ ஙக மதத ய ன * னன ல அண த ரண ரகள.

வவறம ள* ர ட தளத ட மடடம ந றக மல * ஸடடவவ கவம தனனல ய *ண லயச


வசயத ர வ ஙக மதத ய. “"ந ஙகள வச லவலதக ளகடட ந ஙகள க டகல அழ ப*லத
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ந றதத ம டடரகள, ஆன ல பத ய மரஙகல ந ஙகள உரவ ககக ளற ம'’எனற வச லல


வ ஙக மதத ய தன ந ட மழவதம மரஙகல நடம ம வ*ரம சமகப *ண லய
ஆரம* தத ர. நம* ன ல நமபஙகள, ளக டககணக க ன மரஙகல த தன ள* ர ட தத ன
ம ம ஆப* கக வ ன * ளதசஙக ல நடட இனற அவறலறப பத ய க னகஙக க
ம றற ய ச தத ரதலதப *ல தத ர வ ஙக மதத ய.

தனனல ய ள* ர ட ஙகளகக ன * ச கப * மலற ச லற வசனற, கடம தண லனகள


அன*வ ததவர வ ஙக மதத ய. ந ல வ ல இவர வ*யர உ கம மழவதம *ரவ ,
* ர டடககளம வ ரதகளம கவ நதன. தனனல ய ச றபப வ ரநத னர கத வடடகக
அலழதத வ ரநத வக டதத ர அவம கக ஜன த *த ஒ* ம . இலதவயல ம த ணட உ க
சம த னததகக க ளந *ல * ச வ ஙக மதத யகக வழஙகப*ட த.

லநஜ ய வ ல எணவணய வயலகல க வக ளல யடதத ந டல ளய எ யம பம ய கக


ந சப*டதத ய *னன டட எணவணய கமவ*ன கல எத ரததப ள* ர டய ஆப* கக
கவ ஞன வகன சளர வ வ லவ அநத ந டட அரச ஙகம தகக ள ளய ள* ட த.

இயறலககக ஆதரவ கவம, இழநத இயறலகச வசலவதலத ம டவ டககவம இலதப ள* னற


* மன த மயறச கள, ள* ர ட ஙகள உ கம மழவதம ந நத வக ணடரகக னறன.

அப*டப*ட ச தலன ஒனற நம தம ழந டடலம ஓலசப* மல ந நத ரகக றத.


ளக யமபததர என*த ம க வ ம ன *கத . இயறலகளய ட இலயநத வ ழம இர ர இன
மககல ச ளசரநத மனனன ளக யன என*வர ஏற*டதத ய ஊர என*த ல ளக யன பததர
எனற அலழககப*டட * னன ட க ல ளக யமததர க ம ற யத க ஒர வர றற ஆச யர
கற ப* டக ற ர. அப*டப*ட வ ம ன வக ஙக ந டடப *கத இனலறககப * இ ங
க ல வறண பம ய கக க ணப*டவத ம கப வ*ரம ளச கம.

வந யயல ஆறற ன வ*ரலமகல ப *றற யம அதன இனலறய * த * ந ல *றற யம ச


அதத ய யஙகளகக மனன ல கற ப* டடரநளதன. வந யயல ஆற மடட ம னற ஏ கள,

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

க ஙகள, க லவ யகள என * தணண ர ந ல கள ளக யமபதத ல அழ யம ந ல கக


வநதவ ட சமயம. இநதத தணண ர ந ல களகக மறவ ழவ வக டகக ளவணடம எனற
கஙகணம கடடக வக ண ர ஓர இ ம ல ர. ச மத வநதன என*வரத ன அநதப
வ*ணமண .

“ச றத ’’ எனக ற அலமபல*த வத ங க யவர, * வத ணட ந றவனஙகள,


வ ணடயரகள, கலல ம ணவ, ம ணவ கள, இயறலக ஆரவ ரகள எனற *ல ய ரம
மககல ஒனற த ரடடன ர. “""இழநத ளக யமதத ன தணண ர ந ல கல
ம டவ டபள* ம''’’ எனக ற ளக ஷதத ன அவரகள க தத ல இறஙக ன ரகள.

ளக யமதத ல தர வ ர மல தரநத ள* ய ரநத க ம, ஏ கல த தரவ ன ரகள.


“"வரயன வ ட ர ஹ ரவவஸட' மலற *றற மகக ல ளய * ரசச ரம வசயத வடக ல மலழ
ந ர ளசக பபகக ன வழ வலககல ச வசயத ரகள. க டகள, மரஙகள வவட ப*டவலத
எத ரததப ள* ர டன ரகள. நல தணண ர வண வலதத தடதத ரகள.

கழ வந ரக க லவ யகல ப *றற ஆர யசச வசயத அதலனச சததப*டதத ன ரகள. அப*ட


சததப*டததப*ட தணண ர வ வச ய ந ஙக ல * சனத தகக கத த ரப* வ ப*ட த.
இதமடட ம னற ஏ கள, க ஙக ன அரளக ஏர ம ன மரஙகல நட ரகள. மரஙகள
எனற ல ஒர மரம அல , இரணட மரம அல , ஒர ம லலயன, அத வத *தத டசம
மரஙகல நட ர கள. இலதயம ந சசயம ஒர *சலமப பரடச எனற த ன வச ல ளவணடம.

ம கககறக ய க கட தத ல ளக யமத த ன ஐநத வ* ய ஏ கல அவரகள மழககத


தரவ மலழததணண லர ளசம தத லவககம ந ரந ல ய க ம றற க க டடன ரகள. ஒர
வ*ரம க தத ல இரநத மடடம 26000 க ய* க ம ட ர அ வகக கபல*கல யம
வக ட ப*ட *லழய வ* ரடகல யம அவரகள ளத ணட எடதத சததப*டதத ன ரகள.

இவரக ன ஓய த உலழப* ன * ன க ளக யமதத ன தணண ர மறறம இயறலக


அலமபபகள வ*ரம வ ல ம றறம கண ன. கணவணத ளர உத தத வசநததலதக கணட
அத சய தத ரகள மககள.

மயறச தத ல மடய தத எனற ஒனற உண இல ஞரகள ?

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

நமமல யஉ கம அடதத *தத வர ஙகளககளள ளய ம கபவ*ரம தணண ர * ரசலனலயச


சநத ககம எனற எசச கக ற ரகள வ ஞஞ ன கள. இநத ய தனனல ய தணண ரப
* ரசலனய ன அ* யம *றற ப ப நத வக ணடரகக றத என*த ஆறத ன வ ஷயம.
தணண ர கற தத ன * த ட ஙகல ந ம த டட வரவதம உணலமத ன. நல
தல லமப*ணபகல க வக ண இல ஞரகள இநதத த ட ஙகளககத தல லம த ஙகம
ள* த த ட ஙகள நனவக கம அத சயதலத ந ம க ணள* ம.

இநத ந ல ய லத ன நத ந ர இலணபப மறறம பத ய தணண ர வழ ச ச ல கள *றற


எலள ரம த றநத மனதத ன, ளதசதத ன எத ரக ச* டசதலத மனத ல வக ணட வசயல*
ளவணடம என*த என ஆலச. இபள* த அத மனத ன தண கதத ன இரகக றத.
தண ப*ட அநத மனத ன வ* ற வ*ரம த ய கப *ரவ ளவணடம. அலதப *றற ய
வ வ தஙகளம ஆர யசச களம இநத ய மழகக ந ததப*டம ள* த அதன *யன* டகல ப
*றற ய உணலமகள வத ய வரம,

இநத ய எத ரளந கக உள இனவன ர வ*ரம * ரசலன “எனரஜ எனப*டம எ சகத . உ க


மககள வத லகய ல வம ததம 17 சதவததலத ந ம வக ணடரகக ளற ம. ஆன ல உ க ல
உள எணலண மறறம இயறலக எ வ ய வ ஙக ல நமமல யத, அல த ந ம அற நத
லவதத ரப*த வவறம 0.8 சதவதமத ன! ந கக வ ம இனனம நமம ல ளய இரகக றத
என*த உணலமத ன. ஆன ல அலத ளமலம ளமலம ளத ணட எடதத எ ககம ள* த
சறறசசழல கடலமய க * த ககப*டம வ யபப உள த. இநத ந ல ய லத ன லஹடளர
எ கட க *வர எனப*டம தணண ன ல க ல ககம சகத அத க மகக யததவம வ*றக றத.

உ கம மழவதம வவப* மயம க க வக ணடரககம இனலறய சழலல நமமல ய தணண ர


ந ல கள வறற க வக ணள வரவதம ஆ*தத ன ந கழவ. இநத நறற ணடல மன தனகக
அ த கக க ல ககக கடய இரணட வ* ரடக க தணண ரம எ வ* ரளம இரககம
என*த ல சநளதகம இலல . நமம ம ம கப* ரம ண ம ன தணண ர ளதகக லவககக கடய
லஹ ல * ர ஜகடகள இரப*வதனனளவ உணலமத ன. ஆன ல எத ரளந கக உள
தடடப* டடன அ லவப * ரககம ள* த அலவ ள* த த.

வ*ரம ஆறக ன அரளக உள சமவவ க ல ந ம * ரம ண ம ன பத ய


ந ரளதககஙகல க கடடளய ஆக ளவணடம. வவள க ஙக ன ள* த அத ல வரககடய
உ* த தணண லர இநத ந ரளதககஙக ல ளசம தத லவகக மடயம. ஒரவலகய ல இநத ய
க வ ல ஆச ரவத ககப *ட ந ட எனற வச லளவன. எப*டத வத யம ?

நமத க றகலரய ன (ஸரஹளறபணயங) ந ம 7000 க ள ம ட ர. நமத ந டடல ஓ ககடய

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஆறக ன ந ளம இலதவ ப * ம ஙக ந ம வக ண லவ. மகக ய நகரஙகள எல ளம


ஏத வத ஒர நத ய ன கலரய ள ளய அலமநத ரகக னறன, அல த க ள ரஙக ல உள ன.
இநத மகக யம ன * ய ணடகல இலணகக ளவணடயதத ன ந ம வசயய ளவணடய
ளவல . இயறலகளய ந ம வசயத மடதத க ளவணடய ளவல கல க கண மனன ல
லவதத ரகக றத.

நத கல , நகரஙகல , க ள ரஙகல பத ய தணண ர வழ க ன வழ ளய இலணப*த


மடய த க யம அல . நமமல ய வ ழவ த ரஙகள மலழயம நத யம. அலவ தரம அரட
வசலவஙகல வண ககக க த. இப*ட நகரஙகல யம, க லகல யம, நத கல யம
இலணதத ரப*த உ க ன * இ ஙக ல ந நத ரகக னறன.

ண ன, * ஸ, * ர க, ஃ* ரனஸ, வ ஷ ங ன, ந யஆரலயனஸ, * லடளம ர ள* னற


நகரஙக ல இலதச ச த ததக க டடய ரகக ற ரகள.இஙளக கட லமககப*டடள பத ய
தணண ரவழ சச ல கல க கணட ந ன * ரம ததப ள* ய ரகக ளறன. அலவ வசயறலக
தணண ரத த ஙகல ப ள* ளவ இல மல இயறலகளய ட இரண றக க நத வ ட லவ.
இரவ, *கல எனற இர*தத ந னகமண ளநரமம இநதப *கத கள வ ய * ரம,
வ* ழதள* கக, ள* ககவரதத எனற ஜகஜளஜ த ய கக க டச ய ககம. மகக ன
கடதணண ர ளதலவகல த த ரதத லவப*த மடடம னற வ* ர த ர த ய கவம இலவ
ந டடறக நல வரம னதலத ஈடடக வக டததக வக ணடரகக னறன. இலவ அஙளக
“"வ ட ர ஃ* ரணட'’’ எனற அலழககப*டக னறன. தணண ர வழ சச ல கல அலமககம
வ கன ஜ ய ல பகழவ*றற வ ஙகம வநதர நத ந ட க நம ந டடல பத ய தணண ர
வழ சச ல கல அலமககம த ட ஙகளகக உதவத தய ர எனற அற வ தத ரகக றத.
இவதல ம நல வசயத .

மமல*ய ல உரவ ககப*டடரககம "த ளன க க' எனப*டம நல தணண ர ஏ நம


கணமனன ல உள மறவற ர உத ரணம. த லலய ல யமன மறறம ஹ நளத ன நத க ன
*டலகக லம * ரம ண ம ன ந ரதளதககஙகள உரவ ககப*டடரகக னறன. இப*ட
உரவ ககப*டம பத ய ஏ கள மறறம தணண ர வழ சச ல க ல மறறம ஒர மகக யம ன
நனலமயம உணட. இலவ ந ததட ந ன அ லவ வ*ரம அ வ ல உயரததக னறன. இநதத
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தணண ர நல தரதத ல கடந ர கவம *யன* ககடயத.

இநத ய மககளகக, கற ப* க க ர ம மககளகக தணண ர அவரகளல ய சக த ரத


ளதலவகளகக க ந லறய ளதலவப*டக றத. ஆன ல ளதலவப*டம அ வகக
க ல ப*த லல என*த வ*ரம * ரசலன. தணண லரச ச றப* கப *யன*டததம
க ர மஙகல ந ன கணடரகக ளறன. தம ழந டடன க ரப* ல யம, வல ம, கஜர தத ன
அகமத * த ள* னற இ ஙக ல ஃல**ர கணண டய ன ல ஆன சததம ன யவ டடகள
உணட. *யன*டததக கடய தணண ரம ச ககனம ன அ வ ல வவ ளயறக கடயத க
அலமபபகள இஙளக இரப*த ஆசசரயம ன வ ஷயம.

கழ ப*லற என*த ஒவவவ ர வடடலம இரககககடயத. ம கத ளதலவய னதம, ம கச


சததம கவம இரகக ளவணடய வ ஷயம இத. தகநத * ம* ங அலமபபக ல தணண ர
ளதலவலயச ச ககனம கவம, ஆளர கக யம கவம *யன*டததப* ககடய இ ம க
யவ டடகள இரகக ளவணடம.

அத ல ஒர ச றப* ன வ கன ஜ லய ந ன *ஞச ப ம ந தத ல உள களர ட எனக ற


எ ய க ர மதத ல கணள ன.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

*ஞச பம ந தத ன ளஹ ஷ ய பர ம வட தத ல உள ச ற ய க ர மமத ன களர ட.


ம வரன த ய க *கதச ஙக ன * றப* ம அதன அரக லத ன உள த. அஙளக ந ன
வசனற ரநத ள* தத ன அநத க ர மதத ல அறபதம ன ய ட அலமபல*க கணட
வ யநளதன.

வஹச. ஜ .எஸ. க ல எனக ற வவ ந டட வ ழ இநத யரத ன அநத அலமபல* அஙளக


ஏற*டதத ய ரநத ர.

களர ட க ர மதத ல உள எல வடட ய டடகளம, கழ வப வ* ரடகளம பம கக


அடய ல கழ யகள ம ம க ஒனற லணககப*டடரநதன. அத ல வரம கழ வகள ஒர வ* ய
வசபடக ள ஙகக ல ளசம க கப*டக னறன.

ச யலனப * ரககம வ ததத ல அலமககப*டடரநத அத ல உள கழ வகள ச ய சகத ய ல


ஆவ ய க , அளத ளநரம சதத க ககப*டக னறன. அநதத தணண ர வ வச யததகக
*யன*டக றத. ச ந டக ல உரம க ம றககடய கழ வகளம அளத ள* ல வ வச யததக
க கப *யன*டததப*டக றத. ம கவம நவனம ன வ கன ஜ .

சததம எனற ல அப*ட ஒர சததம. எஙகம எநத வ த தரந றறமம க ல ய த. எநத வடட
கழ வக கழ யகளம அல ததக வக ள மல * ரததக வக ளளம*ட ஒவவவ ர வடல யம
த ர க ல ளகடடக வக ளக ற ர. *ய றச வ*றற *ண ய ரகள ம ம வசபடக ள ஙகககளம
கழ வக கழ யகளம த னமம அரலமய கப *ர ம ககப*டக னறன.

அவரல ய இநத மயறச வ*ர வவறற வ*றறத ல இபள* த அரக ல உள வஜய ன,


ஜ ணடய எனக ற இனனம இரணட க ர மங களககம இநத ம ல அற மகப *டதத
இரகக ற ர. அவரகக எனனல ய மனம ந லறநத * ர டடதலகல த வத வ த ளதன.

எல வடகளககம நல கழ ப*லற இரகக ளவணடயத எவவ வ அவச யளம , அளத


ள* ல அலவ ஒரங க லணககப*டட அநதக கழ வகள சதத க ககப*டவதம மகக யம.
இநத ய வ ல உள எல க ர மஙகளளம இநத களர ட க ர மதத ம ல ப * ன*றற ன ல
ம கவம நல த எனள*ன.

அடததத க எ சகத * ரசலன *றற ப * ரகக ம. ந ம அத கம கப *யன*டததக கடய


எ சகத பம கக அடய ல இரநத க ல கக றத. அலத ஃ* ஸல ஃ* யல (fossil fuel ) எனற
கற ப* டக ளற ம. எணவணய, எ வ ய மறறம ந கக இநத மனறம த ன நமமல ய
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

* ரத ன எ சகத ப வ* ரடகள.

இலத ந ம கணகக வழகக இல மல எடததக வக ணடரகக ளற ம. ந ளகக ந ள


அத க தத வரம மககள வத லக, வ கன உற*தத , வத ழ றச ல கள ள* னறவறற ற க க
நமகக ஏகப*ட எ சகத ளதலவப *டக றத.

ஆன ல இநத ஃ* ஸல ஃ* யல எவவ வ வர ஙகளககக க ல ககம? எல ம ஒர ந ள


வறற வ த ? ந சசயம வறற வ டம. இனனம ஐம*த வர ளம அல த நற வர ளம
அலவ க ல க க ம. அதறக ளமல த ஙக த. அத மடட ம ல மல இநத எ சகத லய
எடதத எ ப*தன ம மம, *யன*டததவதன ம மம சறறசசழல *யஙகரம க * த க
கப*டக றத. இனலறகக உ க வவப*மயம தல எனற வச லக ளற ளம, அதறக மகக யம ன
க ரணம க க ன ஹவஸ ளகஸஸ, (green house gases) அத வத மன தன வவ ப *டததம
வவப* வ யககளத ன எனற வச லக ற ரகள வ ஞஞ ன கள. க ர*ன ல ஆகலஸடத ன
இநதப வ*ய ல அலழககப*டக றத.

வ*டளர ல கசச எணவணயலய பம கக அடய ல இரநத எடககமள* த அதன கழ லவ


எ கக ளவணடயத க இரகக றத. எணவணய வயலக ல ந ள மழககக வக ழநத
வ டவ யம இநதத த வ னதத ல க ர*ன- ல -ஆகலஸல அத க அ வ ல க கக றத.

அளதள* ல இநத வ*டளர ல எ சகத லயப *யன*டததம ள* த வ கனஙக ல இரநத


க ர*ன ளம ன க லஸட எனக ற வ ஷவ யவம அத க அ வ ல வவ ளயற வ* லயஷலன
ஏற*டததக றத.

எணவணய எ வத ல ஏற*டம அவ ஙகளகக ஒர எடததகக ட ய கணமனன ல ந றக றத


லநஜ ய ந ட. உல நத ள* ன ல*ப ல னக லரநத வவ ளயறம எணவணய,
வத ரநத எ வத ல ஏற*டம பலக மறறம வவப*ம இவறற ல அநத ந ள சறறசசழல
ம ச*டட ச லதநதள* ய க கக றத.

எணவணய ம ம எ சகத உற*தத வசயவத ல இப*டப *ட சறறசசழல ம ச ஏற*டவத


ஒர *ககம எனற ல இனவன ர *ககம வ*டளர லன உ க சநலத வ ல ளய ஆக யதத ல
இரகக றத.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ச த ரண நடததர வரககக கடம*ததகக இரணட சககர வ கன உ*ளய கததகக ன


வ*டளர ல வ ல லககக அ ஙக மல இரப*லதப * ரகக ளற ம. வ*டளர ல வ ல
உயரவ ல அதன வத ரசச ய க ள* கக வரதத சம*நதப*ட எல வறற ன வ ல யம
கடலமய க உயரக றத.

உ கம இனற எத ரளந கக யள சறறச சழல * ரசலனய ல, ந ம ம றற எ சகத ய ன *ககம


த ரம* ளவணடய கட யதத ல இரகக ளற ம.

ம றற எ சகத எஙளக க ல ககம? தணண ர ம ம க ல ககம லஹடளர *வர, ச ய சகத ,


க றற ல சகத மறறம அணசகத . இலவத ன ம றற எ சகத கள. இலவ சறறசசழலககம
ளகட வ ல வ கக தலவ என*தம, ம கக கலறநத *ணததககக க ல ககம என*தம கடதல
*யன.

க றற ல க ககம வவப* வ யவ ன க ர*ன-ல -ஆகலஸட வ ஷயதத ல இநத ய மறற


ந டகல ஒப* டடப * ரககம ள* த நல ந ல ய லத ன இரகக றத என*த ஆறத ன
வ ஷயம.

நமமல ய கணகக *ரக ப* வகக ஒர ன எனற ல அவம கக 20 ன. ரஷய 12 ன.


இலத மனத ல லவததக வக ணட ந ம க ர*ன-ல -ஆகலஸட உற*தத லயப *டப*டய கக
கலறகக ளவணடம.

2030-லரநத 2050 ககள ந ம இனவன ர வ டதல லயப வ*ற ளவணடம.

ஃ* ஸல ஃ* யல எ சகத ய லரநத மறற லம வ டதல !

அநத வ டதல லய நமக கப வ*றறத தரபள* கம மனற சகத கள..

ச யன, க றற மறறம அண!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

எ சகத ப* ரசலனலயப *றற ச வச லலக வக ணடரநளதன அல வ ? வ*டளர ல எனனம


வ ஙக லரநத ந ம வ டதல அல நளத ஆக ளவணடம, உணலமய ல நமமல ய அடதத
வ டதல ப ள* ர ட ம களவ அலதச வச ல ம. அநத சஙக லலய உல ககப ள* கம
வ கன ஜ ய ன வ*யரத ன “ம றற எ சகத .’ கசச எணவணய தவ ர எததலனளய
அறபதம ன சகத கல *ஞச பதஙக க இயறலக ஒ தத லவதத ரகக றத. அலதக
கணவ டப*தத ன நம ளவல .

வ* ர த ர த ய கப * ரககம ள* த இநத ய வ ன ல ம றற எ சகத லயப *யன*டததம


ந ல ஏற*டம சமயம ஆணடகக எண*த மதல நற ம லலயன ரகல ம சசப*டதத
மடயம. வ*டளர ல கசச எணவணய எ சகத ய லரநத வ ட*டவத என*த வ* ர த ர
த ய ன வ டதல மடடம அல , சறறசசழல ளகட எனக ற மறவற ர வ*ரம அ* யதத
லரநதம நமலமக க ப* றறம.

ஆப* கக வ ன க ம ஞளச ர மல யசச ய ல இரககம *ன ப* லறகள உரக இனனம


இர*த வர ஙக ல க ண மல ள* ய வ டம எனக ற சம *தத ய வசயத லயப *டககம ள* த
மனதகக ம கவம க ககம க இரகக றத. அஙளக மடடம அல , இமயமல ய ல
க ள ஷ யரகள, ஜப* ன ன ஃபயஜ , இந ளத ளனஷ ய வ ன இ யன வஜய , வதன
அவம கக வ ன ச ய ர வநளவ , ஐஸ நத மறறம தரவப* ரளதசங க ல உள *ன ப
* லறகளம ம க ளவகம க உரக வரக னறன. அதறக மகக யக க ரணம “கள *ல
வ ரம ங.’’ கசச எண வணய *யன* ட என*த இநத கள *ல வ ரம ங க ன மகக ய
க ரணம. வ*டளர ல எ சகத கக ம றற சகத லய அல வத ல இநதப *ன சச க ரஙகள
ளமலம உரக மல * தக கக மடயம.

*ன ப* லறகள உர கம ள* த க ல ந ர மட மம உயரக றத. அதன ல * ளம சம ன


வ ல வகள ஏற*டக னறன. ந ண ளக ல க ம, கலறவ ன மலழகக ம என*த உ கம
எத ரளந கக இரக கம *யஙகரம ன சறறச சழல ளகட. இனலறகக ம தத வ த டவரனற
க லல மழகக கடய அ* யம ஏற*டட வ ட த. உ வகஙகம க ள ரங க ல
ளக டககணகக ன மககள வ ழக ற ரகள. அவரகளம அ* யகரம ன ந ல லயத த ன எத ர
ளந கக இரகக ற ரகள.

“உ க எனரஜ ஃ* ரம’’ எனக ற அலமபப பம கக ரகதத ன "ஃ* ஸல ஃபயல' எனப*டம எண


வணய எ சகத யம ந க க யம ளவகம கக கலறநத வரக றத எனற சடடக க டடக றத.
இநத தடடப * ட, ந ளகக ந ள உயரநத வரம கசச எணவணயய ன அந ய ய வ ல
மறறம இநத எண வணயகல ப *யன *டததவத ல ஏற*டம பம வவப*மயம தல என
*தத ன ந ம மன ளன கக இரககம மனற கட ப * ரசலனகள. க நத ஐநத வர ஙக க
உ க கசச எணவணயய ன வ ல வ ச ப *டடயல ந ன அவத ன தத வரக ளறன. 2003 ம
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

வர ம வசப ம*ர ம தம கசச எணவணய ஒர * ரலகக 25 ர க இரநதத. 2009-ம


வர ம ஒர * ரலகக 100 லர எடடயத. இவவ வ வ ல வக டதத சறறச சழலகக
ளகட வ ல வ ககம ஒர வ ஷயதலத ந ம வ ஙக வத என*த அற வகக உகநதத அல .
ஆன லம இபள* லதகக அலத மழவதம கக கலறப*தம ச தத யம லல .

இரணட சககர வ கனஙகள, க ரகள, வ ம னஙகள, டஸல எஞச ன ரய லகள, கப*லகள,


வஜனளரட ரகள, ளகஸ ச லண ரகள எனற ளக டககணகக ல உ கவமஙகம கவ நத
க ககம இயநத ரஙகள இநதக கசச எணவணய லயளய நம* ய ரகக னறன. இவறற ன
டலஸன மறறம எ சகத ப *யன* ட ச தனஙகள எல ளம கசச எணவணய ய ல
ஓடம றத ன அலமககப*டடரகக னறன. அதன ல கசச எணவணயய லரநத உ ளன
வ டதல வ*றவத கட னமத ன. ஆன லம அநத வ டதல லய ந ம அல நளத த ன
ஆகளவணடம. கசச எணவணய வநத ள* த ந ர வ ய லம ந கக ய லம ஓடகவக ணடரநத
ரய ல எஞச னகள க ண மல ள* ய ன. ம னச ர சகத ய ல ஓடம ரய லகள வநத ள* த டஸல
எஞச ன ரய லகள வ ல வ*றறன. “பத யன பகதல’’ என*த மன த க வர றற ன
அடப*ல வ த . அதன ல ம றற எ சகத கக ன ஏற* டகல யம அதறக ஏறற ற ள* னற
இயநத ரஙகல யம எஞச னகல யம ந ம உ ளன வடவலமப*த ல இறஙக ளவணடம.

“*ளய -ஃ* யல’’ எனப*டம இயறலகத த வர எ சகத என*தம இபள* த ஆர யசச க ல


வவறற வ*றக றத. “இநதப ள*ரநத மழகக மழகக ளச ய எணவணய எ சகத ய ல
ஓடக றத’’ எனக ற வ ரதலதகள வ* ரதத ய வணடகல ந ன வவ ந டக ல
* ரதததணட.

ம றற எ சகத ய ன ம க மகக யம னத ம னச ரம. ந ம இபள* த உற*தத வசயயம ம னச ர


சகத ய ன அ வ ஆணடகக 1,30,000 வமக வ ட. 2030-ம வர ததககள இதன ளதலவ
அத க தத ந ம ஆணடகக 4,00,000 வமக வ ட அ வகக ன ம னச ரத லத உற*தத வசயளத
ஆக ளவணடம.

இத ல ந ரவழ ம னச ரம எனப *டம லஹ ல *வர வஜனளரஷன மடடளம இனனம 50,000


வமக வ ட அ வகக அத க ககப* மடயம. அதறகப பத ய தணண ர வழ சச ல களம
நத ந ர இலணபபத த ட ங களம அவச யம ளதலவ. ச ய சகத லய ளசம தத * ரம ண ம ன
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

வஜன ளரட ரக ன ம ம இனனம 50,000 வமக வ ட அ வகக ம னச ர உற *தத லய


அத க கக மடயம. க ற ற ல க ன ம ம 64,000 வமக வ டடம, அணம னசகத ய ன ம ம
50,000 வமக வ டடம க ல கக வ யபப உணட.ம சசம ளதலவப*டம 51,000 வமக வ ட
ம னசகத லய கசச எணவணய, ந கக , *ளய ம ஸ மறறம ளவற * ம றற எ சகத க ன
ம ம கப வ*றற வ ம.இதத ன ஃ* ரம .

இப*ட கசச எணவணயலய ம கக கலறநத அ வ மடடளம *யன*டதத , ம றற


எ சகத களகக ரதத னக கம* ம வ தத வர ளவற*த ஒனறத ன நமக க ன எ சகத
வ டதல லயப வ*றறத தரம ஒளர வழ . இநத ம றற எ சகத க க ன வ கன ஜ வ ரசச
என*த இபள* த 5 சதவதளம இரகக றத. ளதலவகள ட ஒப* டடப * ரககம ள* த அத
28 சதவதம க இரகக ளவணடம. அப*ட எனற ல இநதத தலறய ல எததலன ள*ர, எததலன
தல வரகள ளவல * ரகக ளவண டம எனற ளய ச ததப * ரஙகள!

இநத வ ஷயதத ல நமககக லக வக டகக இயறலகளய தய ர க இரகக றத. ஆய ரம லககள


மலறதத ந னற லம மலறய த ஆதவன நமகக உதவத தய ர க இரகக ற ன. ச ய சகத
என*த மக சகத ! ந ன இன னம அத கம உணர த * ரமம ண ம ன சகத !

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ச யலனப*றற ய அற வ யல உணலமகளம, பலனகலதகளம ந லறய உணட. ச யன


இல த ந ட ர கலதகளம கழநலதகள கலதகளம உ க ல இலல எனளற வச ல ம.
ஆப* கக கண தத ன ச ன ளதசதத ல ள*சப*டம ஒர ந ட ர கலத “உ கதத
மககளகக சகத லய அ ககம ஒளர வ ஷயம * ர*ஞசதத ன லமயம க உள
ச யனத ன..ச யன இல வ ட ல இநத பம அழ நத வ டம’’ எனக ற வ* ர ல உள
அநதக கலதலயக ளகடட ந ன ம கவம அத சயப*டள ன. ஆண ணட க ம க மககள
மனத ல ள*சப*டட வரம அநத எ லமய ன கலதய லத ன எததலகய அ ய உணலமகள
ஒ நத வக ணடரகக னறன.

அநதக கலதய ல , ஒர ச ற ய க ர மதத ன ளசவல அத க ல ய ல கவ தத ல ச யன வர மல


பம மழகக இரட க வ டம. உ களம இயஙக மல ஸதம* ததப ள* ய வ டம. ச
கழநலதகள அநதச ளசவல த ளதடச வசலலம. கஷ ப*டட ளசவல க கணட * டதத
அலதக கவ லவதத ச யலன மற*ட வர வலழககம, உ கம மற*ட மக ழசச ய க இயஙக
ஆரம* ககம. இதத ன அநத ஆப* கக ந ட ர கலத. ச றவரகள கலத ள* ல இரநத லம
இநதக கலத வச லலம உணலம எனலன ம கவம வச க ததத. ச யன இல வ ட ல நம
வ ழகலக இர க வ டம என*லதப *றற ம க எ லமய கச வச லலம உயரநத உணலமக
கலதய கதத ன என மனதககப *ட த.

ச யன *ல ய ரம வர ஙக களவ மன தலன வச க ககம, *யமறததம, வணஙக


லவககம க வ களவ இரநத வநத ரகக றத. நமமல ய பர ணககலதக ல ச ய
*கவ னகக எப ள* தளம தன இ ம உணட. இநத உ கத லதளய ஒ யடட*வன ச யன.
ந ம வடடல அனற ம *யன*டததம ச த ரண ஙஸ ன *ல* லரநத டயபல ட வலர
எதவளம கற ப* ட க ததகக ளமல ளவல வசயய த. வசயலழநத வ டம. வ கககளம
எணவணய த ரநதவ ட ல எ ய த. ஆன ல உ கததகளக * ரமம ண வ கக ன ச யன?

கவல ப* ளவண ம,, இனனம * ம லலயன வர ஙகளககத ளதலவப *டம


லஹடரஜன எ சகத லய ச யன தன லகவசம லவதத ரகக றத. அலத எப*ட மன த க ம
*யன*டததப ள* க றத என*தத ன இபள* லதய * ரசலன. ச யன தனன ம அ வ
மடய த எ சகத லய லவதத ரகக றத. அத ஒர அலணய வ கக!

ச யன உ க சமத யததகக க எததலனளய நனலமகல ச வசயத வரக றத. அத ல ந ம

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

இனனம அத கம கண ற ய த ஒர வ ஷயம “ளச ர எனரஜ ’’ எனப*டம ச ய சகத லய


ம னச ர சகத ய க ம றறம வ கன ஜ த ன. ச ய சகத என*த வ வச யததகக ம கவம
ளதலவப*டக றத என*த ஓர உணலம.

ஏறககலறய வ வச ய ளவல கள அலனததளம *கல ளநரஙக லத ன ந கக னறன. *கல


ளநரம மழவதம ச யனம தன க லமலயத தவற த வசயயம. இநத இரணல யம
இலணப*தத ன ந ம வசயய ளவணடய ளவல . *மப வசடடகள, அறவல இயநத ரஙகள,
க ர மஙகளககத ளதலவப*டம இரவ வ கககள, க லந லர நல ந ர கக அலத
வ வச யததகக *யன*டததம வத ழ லநட*ம எனற *லளவற வ ஷயஙகளகக ச ய
சகத லய நமம ல *யன*டதத மடயம

.க ர*ன ந ளன கழ யகல ப *யன*டதத உயர ளவ டக வசலகல உரவ ககவதன


ம ம நமம ல இலதச ச த கக மடயம. அத எனன க ர*ன ந ளன கழ யகள? வ*யலரக
ளகடட *யநத வ ளவண ம!
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

சரய சகத லய ம னசகத ய க ம றறவத ன வ ஞஞ னப வ*யரத ன அத. இபள* த


பழககதத ல உள ச ய சகத ம றற வத ழ லநட*தத ன*ட ளவ டக வசலகள ம ம ச ய
ம றற சகத லய வ* ய அ வ ல *யன*டததமடய வ லல என*ளத உணலம. ஆன ல
தறள* லதய ஆர யசச க ன மனளனறறதத ன ம ம க லயம அரஸலனட
அடப*ல ய ன ள* டள ளவ டடக வசலகல உரவ கக அதன ம ம ச ய
சகத லய ளமலம 30 சதவதம அத க கக மடயம எனக ற உணலம வத வ க இரகக றத.

இநதத தலறய ல வத ரநத ந ககம “ஆர அணட ட(’’ ஸரச அணட வ வ பமணட) ம ம
வ லரவ ல ச ய சகத லய ம கநத அ வ ல ம னசகத ய க ம ற றககடய நல வசயத வரப
ள* க றத. இயறலக தனனல ய சகத கல மன தன *யன*டதத ளவண டம எனக ற
க ரணததகக * ரக ச ய ச வ க ன ம ம ஒ தத லவதத ரகக றத. அலதக கணட* டப *த
த ன வ ஞஞ ன க ன ளவல .

ஒர ஆப* ள *ழம மரத த ன க ல ய ல இரநத க ளழ வ ழவத என*த எலள ர லம


ச த ரணம க அவத ன க கக கடய ஒர வ ஷயமத ன. ஆன ல ந யட னகக மடடம த ன
அநத ஆப* ள பவ ஈரபப வ லசய ன க ரணம க வ ழக றத எனற ளத னற யத.

பவ ஈரபப வ லச என*த ந யட னகக மனன ல அற யப* த ஓர இயறலக ய ன


ரகச யம களவ இரநதத. அத ள* லத ன ச ய சகத ய ன மகதத ன ரகச யஙகளம. அலதத
த றககக கடய ச வ க ல ஒனறத ன ந ன கற ப* ட க ர*ன ந ளன டயப வ கன ஜ .
இநதத வத ழ லநட*தத ன ம ம ந ம ச ய சகத லய ம னசகத ய க ம றறம மயறச க ல
ம கப வ* ய ச தலனகல ச வசயய ம. இதன வ கன கல நணககஙகல ந ன
வ வ தத ல அத உஙகளகக அததலன சவ ரஸயம க இரகக த.

எனனல ய கண ப* ல, தறள* த இநதத தலற ய ல ஏற*டட வரம * லமர க மள* ஸடஸ


வ க ன ஜ ய ன ம ம வ லரவ ல ச ய சகத இபள* லதய ந ல லயக க டடலம 50
சதவதம ம னசகத ய க அத க ககம. இநதத தலறககப * ரம தம ன எத ரக ம இரகக றத.
இநத ய வ ல உள *ல கல க கழகஙகள ச ய சகத லயப *றற ய ஆர யசச க ல ளமலம
கவனம வசலதத ளவணடம என*த என கரதத. ஏவனனற ல அத லத ன ம றற எ சகத ய ன
* வ* கக ஷஙகள பலதநத க கக னறன.

2007-ம வர ம ந ன அவம கக வசனற ரநத ள* த இநதத தலற ய ல அவரகள கண டரநத


மனளனறறங கல க கணட உண லமய ள ளய த லகத தப ள* ளனன.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

2007 மவர ம அக ள *ர ம தம ந ன அவம கக வ ல உள * *லகல க கழகஙகளககம


ஆர யசச க க ஙகளககம வ ஜயம வசயளதன. அபள* த லரஸ மறறம அரக னச ஸ
*லகல ககழகஙக ல ச யசகத ய ல ச எணட- * லமர *யன* டட ஆர யசச ய ல ம கநத
மன ளனறறம ஏற*டடரநதலதக க ண மக ழசச ய க இரநதத. ல ட ன யம
ல ய கலஸல யம அவரகள தஙகள ஆர யசச ய ல *யன*டதத ய ரநத ரகள.
இநத ய வ லம க னப ல இநத ச எணட வ கன ஜ உ*ளய கப*டததப*டக றத என*த
நறவசயத .

ச ய சகத லயப *யன*டததவலதப *றற ய ஒர த ட தத ல எனகக ஓர ஆதங கம உணட.


ந ன ஜன த *த ய க இரநத ள* த ர ஷடர*த *வன மழகக ச ய சகத ம னச ரதலதப
*யன*டததக கடய வ கன ஜ லய அஙளக அற மகப*டதத ளவணடம எனற ந லனதளதன.
அதறக ன த ட தலத ஆயவ வசயயம வ* றபல* எனனல ய உதவ ய ரம வ கன ஜ
இண ரஃள*ஸன இயககனரம ன த ர. வ* னர ஜ ளமறவக ண ர. க ட ததட ஐநத
ம தஙகள அதறக க இரவ *க க உலழதத ஒர அரலமய ன த ட வலரவ லன அவரகள
வக ணட வநத ரகள. அத ஒர ம க அறபதம ன பர ஜகட பள* ரட.

118 ளக ட ர* ய வச வ ல உரவ க கப* ககடய அநத ச ய ஒ ம னச ரத த ட ம மடடம


வசயல *டததப*டடரநத ல உ க றளக ஒர மனம த ய ன த ட ம க இரநத ரககம.
ர ஷடர*த *வன மழகக ச ய சகத ய ன ல இயஙகக கடய ம னச ர இலணபல*ப வ*றற
வஜ லதத ரககம. ஆன ல பத வ லல அர*ன ஆரடஸ கம ஷன அனமத தர தத ல அநதத
த ட ம வவறம க க த அ வ ள ளய ந னற வ ட த. இநத ஐநத வமக வ ட ச ய ஒ
ம னச ரத த ட ம ந லறளவற மல ள* னதத ன எனனல ய ஜன த *த க தத ல மனலத
உறதத க வக ணடரககம வ ஷயம க இனனம இரகக றத. எனனல ய இனனம
ந லறளவற த கனவக ல ஒனற அத.

ள* கடடம, இனற இல வ ட லம அதன மகததவம ந ல வர*வரகளககப ப யம.


எத ரக தத ல ர ஷடர*த *வன மடடமல , இநத ய வ ன வ*ரம* ன க ர மஙகளம,
நகரஙகளம ச ய சகத ய ன ல த * ஒ வ*றற ஒ ரபள* வத எனனளவ ய ர லம மறகக
மடய த உணலம.

அடததத க க றற *றற ப * ரகக ம. க வல க றளற ட ஒப* டவ ரகள ஆதத கரகள.


இரணல யம * ரகக மடய த, ஆன ல அதன சகத லய உணர மடயம என*தத ன அநதத

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தததவம. அத உணலமயம க . க றற மகதத ன சகத வக ண த. அத இல வ ட ல


நமம ல மடடமல , எநத உய னதத லம உய ர வ ழளவ மடய த. நம கணணககப
ப ப* த அநத க றற * வலகப*ட த. அத ல வதனறலம உணட பயலம உணட.
ல ஃபன. வ ரலவ ணட, ஹ ளகன, டவ ஸ ர எனற * வலகப*ட சற வ களம உ க ல
உணட. த ன த ககம *கத கல தவமசம வசயயக கடய வ*ரம சகத வக ண த க றற.
"ச த ம ரண ல க ட வக ள த'’எனக ற *ழவம ழ கக ச ய ன உத ரணம க றறத ன.
ச தவ க இரககம வதனறல ம ரணட பய க ம ற ன ல அதன ளவகதலத ந ம த ககப
* டகக மடய த. "ஆடகக றற ல அமம ளய *றககம' என*த நமமர *ழ வம ழ .

க றற, இலற வன நமகக அ த த ரககம வ*ரம சகத . அநத சகத ககள நமகக ன *
ரகச யஙகள பலதநத க கக னறன. க றற சகத லய ம னச ர சகத ய க ம றறம
வ கன ஜ யம உ க ல ளவகம க வ ரநத வரக றத. க ள ரக க றற என*த ம கவம
வ ளசஷம னத. *ரவக ப * ரசலனகள இல மல எநத ளநரமம மழளவகதத ல
வசககடயத க ள ரக க றற. அத ரஷ வசம க நமமல ய ந ட ஏழ ய ரம க ள மட ர
தரததகக க றகலரலயக வக ண டரகக றத. அப*டவயனற ல எநத அ வகக நமம ல
க றற சகத லயப *யன*டதத மடயம எனற ளய ச ததப * ரஙகள. இநதத தலறய ல ந ம
வ லரவ க ஆர யசச கள ந தத “* ளரக தர’’ வசயளத ஆக ளவணடம.

இநத ய லவப வ* றததவலர சம ர 45,000 வமக வ ட அ வகக க றற ன சகத லய


ம னசகத ய க ம றற மடயம எனக ற ரகள அநதத தலற ந பணரகள. இத ல மகக யம க ந ம
வசயய ளவணடயத க றற எ சகத உற*தத கக ன வச லவக கலறப*தத ன. அதறக ன
இயநத ரஙகள மறறம வ கன ஜ லய ந ம மனளனறற ளவணடயத ம கவம அவச யம.

இனலறய ந வரப*ட க றற சகத ம னச ர உற*தத என*த ஒர யன டடகக 2.5


ர* ய லரநத 3.5 ர* ய க சழலகக ஏறற றள* ல இரகக றத. இலத ஒர யன டடகக ஒர
ர* ய எனக ற அ வககக கலறகக ளவண டம. அபள* தத ன அத வ*ரம* னலமய ன
*யன* டடகக வரம. ந டடல எநதப *கத க ல க றற அத கம ன ளவகதத ன வசக றத

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

என*லதக கண ற ய ஒர கழ அலமககப*டட அநதப *கத கள வ லரவ கக கண ற யப*


ளவணடம. அலத எனனல ய வ ரதலதய ன *ட “க றற சகத * ரளதசம’’ எனற
வ*ய டளவன.

மண கக எடட மதல *தத க ள ம ட ர ளவகததகக க றற வசம இப*டப*ட “க றற


சகத ப * ரளதசஙகள “ நல அ வ ம னசகத லய அ ககக கட யத. இதறகம ளமல க றற
சகத இரகக ற வதனற ல அதன ச றபல*ப *றற ச வச ல ளவ ளவண ம. கற ப* க
வ வச யப *கத க ல இப*டப *ட க றற சகத ப * ரளதசஙகள கண ற யப*ட ல
வ வச ய கள வ*ரம வப *யன வ*றவ ரகள.

இபள* லதகக நம ந டடல க றற ல ம ம 7000 வமக வ ட ம னசகத த ன உற*தத


வசயயப*டக றத. ஆன ல எனனல ய கண ப* ன *ட 64,000 வமக வ ட க இலத உயரதத
மடயம. அதறகத ளதலவ, த ரககத சனம, வ ஞஞ னப * ரலவ மறறம இல ஞர க ன
ல ரஷ ப!

அடததத க ந ம மறவற ர ம க மகக ய ம ன, சரசலசகக ய. அளத ளநரதத ல * ர*ஞச


சகத லயளய உள க க ய ஒர மக சகத லயப *றற ப * ரககப ள* க ளற ம. அதன வ*யர-

அணசகத !

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அணசகத லயப*றற *லளவற கரததககள இரகக ன றன. அலதப *யன*டதத ம ,


க த எனற இரளவற கரததக கள. வ ஞஞ ன களம, சறறசசழல ஆரவ ரகளம
மரண*டட வரக ற ரகள. அண என*த எததலன *யஙகரம ன சகத என*லத ஹ ளர ஷ ம ,
ந கச க , த லமல ஐ ணட, வசரவன * ல ள* னற சம*வஙகள உணரதத யத எனனளவ
உணலமத ன. ஆன ல அவதல ம மன தன வசயத தவறக லம யதத வவற * டதத
தல வரக லம ஏற*ட வ * தஙகள.

“Double edged knife’ என* ரகள ஆஙக தத ல. அலதப ள* ல அணசகத என*த இரணட
*ககமம கரலமயள கதத . அலத லவதத மரததவ ஆ*ளரஷலனயம வசயய ம.
மன தலனக கதத க வக ல யம வசயய ம. இயறலகய ன ஆத ர வ த ளய அப*டதத ன
இரகக றத. க ல மட ம இபள* த இரப *லத வ ச வசணட ம ட ரகள உயரநத ள
ஆ*ததத ன. வதனறல பய க ம ற ன ல ஆ*ததத ன. சலமகக உதவம த கடலசய ல
*ரவ ன ல அதவம *யஙகரமத ன. * கட ய வ ல க நல தம இரகக றத, வகட தம
இரகக றத. நல தம வகட தம எல வ ஷ யஙக லளம இரகக றத.

அணசகத ய ன மகத தவதலத ந ம மதலல அற நத வக ள ளவணடம. அவம கக ,


இஙக நத , ரஷய , ச ன உள* உ க ன * ந டகள அணசகத லய ஆகக சகத ய க
ம றற வத ல வவறற கணடரக க னறன. * ர னஸ ந ட தனனல ய வம தத ம னச ர
உற*தத ய ல எழ*த சதவததலத அணசகத ய ன ம ளம வ*றக றத. வ*டளர ல, ந கக
ள* னற எ சகத களகக ன வ ல ய ல கடடப*டய க த இநத ய ள* னற வ ரம
ந டகளகக ஒர வரப* ரச தம க இயறலக அ ககம சகத த ன அணசகத . அலதக கணட
வண க *யப* த ளதலவ ய லல . தகநத * தக பப ஏற* டகளம கவனமம இரநத ல அத
நமத வசல ப * ளல ய களவ இரககம.

நமத ந டடலம அணசகத ம ன ச ரததலற அலமத ய க மனளனற க வக ணடத ன


இரகக றத. இபள* லதகக இஙளக அணசகத ய ன ம ம க ல ககம ம னச ரதத ன அ வ
3900 வமக வ ட க இரகக றத. 2012-ம ஆணடககள இத 7160 வமக வ ட க உயரம.
ஒன*த பத ய அண உல கள இபள* த கட ப*டட வரக னறன, நமத க ஙக ம உள* .

இநதத தலறய ல * * அ ம க சரச வசண ர மறறம ளதச ய ந யக யர ந றவனதத ன


ஒரஙக லணநத த ட ங க ன ம ம 2020-ககள 24,000 வமக வ ட ம ன ச ரதலத
அணசகத ய ன ம ம ந ம உற*தத வசயளவ ம. யளரன யம மறறம ளத யம கன மங க ன
வழ ளய 2030-ககள நமம ல 50,000 வமக வ ட அ வகக ம னச ரதலத உற*தத வசயய
மடயம என*த நறவசயத .

அணசகத லய இயறலக * ர*ஙக லஒ தத லவதத ரகக றத. அத ல ஒனறத ன ளத

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

யம. அத ரஷ வசம க இநதத ளத யம நம ந டடல அ* ம தம கக க ல ககக கடய


ஒனற களவ இரகக றத. “"ஃ* ஸட ப ர ய க ர' எனப*டம வ கன ஜ ய ல இநத
ளத யதலதப *யன*டதத அணசகத ம னச ரதலத * ரம தம க உற*தத வசயய மடயம.

எ சகத லயப வ* றததவலர அலத அத கம கப *யன*டததக கடய ஒர தலற


ள* ககவரததத தலற. தலரவழ , ஆக ய வழ , க லவழ இநத மனறககளம ம கபவ* ய
அ வ ல எ சகத ளதலவப*டக றத. நம ந டடல இநத ள* ககவரததத தலறகக ன
எ சகத ய ன 90 சதவத அ வ எணவணய, அத வத வ*டளர ல மறறம டஸலன ல மடடளம
ஈடகட ப*டக றத. இதன வ ல ம க அத கம என*த ந ஙகள அற நத ஒனற.

இநத வ*டளர ல எ சகத ளதலவகக க ந ம ஆணட ளத றம 54 * லலயன ரகல ,


நமமல ய ர* ய மத ப* ல வச ல ளவணடம எனற ல இரணட டசதத இர*த ய ரம
ளக டகள மத ப* ல கசச எணலணலய இறககமத வசயக ளற ம.

நமமல ய வச நத கசச எணவணய உற*தத லயப * ரதத ரகள எனற ல அத வம தத


ளதலவய ல 25 சதவதம களவ இரகக றத. அதன ல கசச எணவணயலயத தவ ரதத ம றற
எ சகத வ கன ஜ ய ல ந ம கவனம வசலதத ளய ஆக ளவணடம.

ள* ககவரததத தலறகக ன எ சகத ய ல ம றற எ சகத லயக வக டகக கடய


வ கன ஜ த ன “*ளய ஃ * யல.’’ த வர வலகக ல இரநத எணவணய சகத லயப
* தவதடததப *யன*டததம வ கன ஜ த ன *ளய ஃ* யல.

இநத *ளய ஃ* யல எ சகத தலறய ல நமத ந டடல எநத அ வகக ஆர யசச கள


நல வ*றற வரக னறன என*லதக கண ற நத அலதப *றற ய ஒர ஆயவற கலகலய
அ ககம ற எனனல ய உதவ ய ர த ர வ* னர ஜ அவரக மம ளமஜர வஜனரல
சவ ம ந தன அவரக மம வச னளனன. அவரகளம அநதத தலறய ல ந ககம
மனளனறறஙகல ப *றற வ வ க ஆர யநத ஒர பள* ரடல எனன ம அ த த ரகள.

அத ல அவரகள கற ப * டடரநத ஒர அறபதம ன வ ஷயம தம ழ ந ட ளவ ண *லகல க


கழ கதத ன ஆர யசச த த றன *றற ச ச றப * கச வச லலய ரநத ளத ட *ளய ஃ* யல
தலறய ல ள*ர ச யர த ர.*ரம தம அவரகள ம கநத ந பணத தவம வ*றற ரப*த கவம
கற ப* டடரநதத த ன. ந ன உ ளன த ர வ* னர லஜ தம ழந டடகக அனப* லவதத
த ர. *ரம தம வ ம உள *ளய ஃ* யல ஆர யசச க கற பபகல க கண ற நத வரம ற
வச னளனன.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

த ர.*ரம தம அவரகள ""க ட மணகக எணவணய ல இரநத எ சகத லயப வ*ற மடயம''
எனற அபள* த கற ப* ட ர. அநத ளய சலன எனகக ம கவம * டததத. அநத த ட தலதப
*றற ய வலரலவ வரவலழதத ர ஷடர*த *வன ல வம கல ளத ட தத ல *ளய எ சகத
*ணலண ஒனலற அலமதளத ம. அதன வ ல வகள அறபதம க இரநதன. நமமல ய
* ரம* ய த வரஙகள தஙகளககள எவவ வ அறபத ம ன எ சகத லயக
வக ணடரகக னறன என*தறக ஒர உத ரணம க க ட மணகக எணவணய எனலன
அத சய கக லவததத.

"ஆஙக ரம உள கக ஐமப லன சட றதத தஙக மல தஙக சகம வ*றவத எகக ம?'’’


எனற ச வவ கக யர எனக ற ச தத ன * ல ஒனற உணட. இயறலகய ன ரகச யஙகள
கண ற வத எப*ட எனக ற ள*ரணலம அநதப * லல வச ல ப*டடரப*த களவ ந ன
ந லனகக ளறன. “"இப*ல ளத றக ன எப*ல வவலலம?'’ என*த த ன உ கததகக
இநத ய வச லலம வசயத .

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ர ஷடர*த *வன ல எனகக இரணட அலவ கஙகள இரநதன. ஒனற க ழ த தத லம


இனவன னற மதல ம டய லம இரநதன. எனனல ய *ண கள ஆரம* தத ஒர ச
ந டகளககளள ளய ந ன ஒர வ ஷயதலதக கவன தளதன. அளநகம க எல கதவகளம
ஜனனலகளளம அழக ன த லரசச ல க ல ம ப*டடரநதன. அதன ல ச ய வவ சசம
உளள ளய வர மடய த அ வகக ஒ கலறவ க இரநதத. அலவ கதத ன ளவல ளநரம
மடயம வலர எல வ கககளளம எ நத வக ணடரப*லதயம கணள ன.

த னமம க ல ய லம ம ல ய லம அஙளக ந ன நல ப*ய றச வசயவதணட.


அபள* வதல ம எனகக இநத ளய சலனளய ளத னறம. ஏன ச யன ன கத ரகள தல
வசயயப*ட த ள* ல இஙளக எல கதவகளம ஜனனலகளம ம ப*டடரகக னறன?
அழக ன ச யன ன ஒ ககத ரகள இஙளக *ரவ மல தடககப *டடரப*த ஏன? ச ய
வவ சசம வர தத ள ளய எல அலற களம இரட கக க ணப*டக னறன. அநத
இரடல ப ள* கக வசயறலக வ கககள ந ள மழவதம எ க னறன? இத ம னசகத லய
வண ககவத கதத ளன அரததம?

ஜன த *த இயறலகலய ரச தத ஆக ளவணடயத ஒனறம ல ல எனற ச ர


ந லனதத ரகக ம அல த * தக பப க ரணங க ல கதவகள அல *டடரகக ம எனற
எனககத ளத னற யத. உ ளன எனனல ய தன ப*ட அலவல கழவ னர மறறம
* தக பபக கழவ னலர அலழததப ள*ச ளனன. அவரக ம எனனல ய எணணஙகல
எடததலரதளதன. இயறலகய ன மகதத ன உரவமத ன ச யன. அதனல ய கத ரம வவ ச
சமம நம ம த *கல ளநரஙக ல * ளவணடம. தன ப *ட ஆளர கக யததகக மடடமல ;
சறறசசழலககம ச யககத ர ஒர க ம ந ச ன ய கவம லவட ம ன சகத ய கவம *யன*டம
என*லத எடததச வச ன ளனன. அவரகளம அலத உணரநத ரகள.

ர ஷடர*த *வன ன * கதவகளம ஜனனலகளம த றநதன. வத நத க றறம இ ஞச ன


ச ய வவப*மம உளள வநதன. அலதக கண *ண ய ரக ன மகங க ல *ரவசமம
ஆசச யமம இலணநத வதன*ட ன. * ர எனன ம வநத இதறக க நனற கற ன ரகள.
ஒர அல *ட இ தத ல இவவ வ ந ள ச கக க க நத இபள* த வ டதல ஆனத
ள* னற உணரசச ர ஷடர*த *வன எஙகம வத நதத.

*கல ளநரஙக ல எ நத வக ணடரநத * வ கககளகக இபள* த ளவல இலல .


இயறலக வவ சசளம ள* தம னத க இரநதத. ர ஷடர*த *வன ல ஆய ரககணக க ன
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

வ கககள உணட. *கல ளநரஙக ல அலவ வண க எ வத ல எததலன *ணம அந வச யச


வச வ? இபள* த அநதப *ணம ம சசம னலதக கணட எனகக ம கநத மக ழசச . அஙளக
எனலனக க ண வநதவரகள எல ம த றநத கதவகள, ஜனனல கல ப * ரதத ஆசசரயம
அல ந த ரகள. * ர டல த வத வ த த ரகள. “உஙகள இல ஙகல யம
அலவ கஙகல யம இளத ள* ல ம றறஙகள’’ எனற ந ன அவர க ம வச லளவன.

இத இநத ய வ ல உள ஒவவவ ர வடடககம, அலவ கததககம அடப*ல ய ன


வ ஷயம. கதவகல யம ஜனனலகல யம *கல ளநரஙக ல த றநத லவப*த ல
ளதலவய ல மல ம ன வ கககல யம ம ன வ ச ற கல யம *யன*டததத ளதலவ ய லல .
இலத க னஷ யஸ கச வசயவதன ம ம உஙக ன ம ன கட ணதத ல வ* ய
வ தத ய சதலதக க ணபரகள.

* மல கக ர மஙக ல ச ய ஒ ள*னலக ன ம ம வடகளகக ச ய சகத ம ன


சகத ய க ம றறப*ட வலத ந ஙகள கணடரபபரகள. இநத ய லவப ள* னற வவப*
ந டகளகக இநத ளச ர எனரஜ வ கன ஜ வ* ய ம றறதலதத தரம. கரந க வ ல
உள * ஆர மல ப*கத ய ல ஒவவவ ர வடடலம ச ற ய ளச ர *வர ள*னலகள
வ* ரததப*டடரப*லத ந ன கணடரக க ளறன. அநத மல ப*கத வடகள மழகக ச ய
சகத ய ன ள ளய தமககத ளதலவய ன ம னச ரதலதப வ*றறக வக ளக னறன. க ண*தறளக
ம க அழக ன க டச அத.

இநத ய வ ல உள ஒவவவ ர க ர மமம வ கக மறறம வ ச ற களகக க ச ய சகத


ம னச ரதலதயம, *ளய ளகஸ ம ம சலமயல மத ன எ சகத லயயம வ*றற , சக த ரம ன
கழ வந ர வசத கள மறறம இன ய சறறசசழல தனன லறவ வ*ற ளவணடம என*த என
கனவக ல ஒனற. அத * க ர மஙக ல நனவ க வர க றத என*தம உணலமளய. ச ய
சகத ள*னலகள ட எல.ஈ.ட க ற ஸ ல அடப*ல ய ன வ கககல ப *யன*டததவத
என*த ம னசகத *யன* டல இனனம கலறககம. ளச ர வதரமல எனற வடக ல
*யன *டததக கடய வ கன ஜ யம இரகக றத. இதன ம ம வடகளககத ளதலவய ன

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

சடதணண லர ஹ ட ரக ல வக ணட வர மடயம. ஏரகணடஷனரகல ளய இயகக லவககம


அ வகக ம னசகத லய இநத ளச ர வதரமல வ கன ஜ ய ன ல அ கக மடயம.
இவதல ம ம க வ லரவ ல மககல ச வசனறல யப ள* க றத.

"க ண ந ம ளவணடம'’எனற * டயவர * ரத . அத ஒவவவ ர இநத யன ன கனவ. நம


ந டடல 300 ம லலயன மககள நடததர வரகக வரம னதத ல உள ரகள. சம ர 220
ம லலயன மககள வறலமக ளக டடககம க ளழ வ ழ*வரகள. இவரகள எலள ரல ய
கனவம தஙக ன தல கக ளமல ஒர கலர. எல வல ய ன லம தன வல என*தள*
ச ற யத ன லம வச நதம க ஒர வட.

இநதக கனலவ நனவ கக, மதல கட ந வடகலகய க அடதத 15 ஆணடக ல கலறநத


*டசம 130 ம லலயன வடகல ய வத ந ம கடட மடகக ளவணடம. இநத வடகளத ன நமத
ந டடன மதவகலம* க எத ரக தத ல த கழப ள* க னறன. இநத வடகல யம “*சலம
வடக க “ ந ம கட ளவணடம. ஒர வடல க கடடவத என*த ஒர ளதசதலதக கடடவத
ள* .

இப*டப*ட கனவகல எல ம நனவ கக, உ ளன ளவணடம இல ஞரக ன “ல ர


ஷ ப!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தணண ரமஎ சகத யமத ன எத ரக தத ல ந ம சநத கக ளவணடய இரவ*ரமசவ லகள


என*லதக க நத ச அதத ய யஙக ல வ வ தத ரந ளதன. நத ந ரஇலணபப, பத ய தணண ர
வழ ச ச ல கள அலமப*த இநத இரணட த ரவகளத னதணண ர * ரசலனலயத த ரதத
லவககம. அளத ள* ல கசச வ*டளர லஎணவணயகக ன ம றற எ சகத கல க கண ற வத
எ சகத ப * ரசலனலயதத ரககம. ஆன ல இவறலற ச த ப*த ச த ரண வ ஷயம லல .

கடமஉலழபப, அரப*ண பப உணரவ, பதலம *ல ககம எணணம, இவறளற ட


கடயஒரஙக லணநத சகத அதறகத ளதலவப*டம. மகக யம க இநத சகத ககதளதலவ ஒர
க ளயடடவவ ன தல லம. கற*லனத த றன ம கக ஒர தல லமஇரநத ல எநதக க யமம
ச தத யம கம.

இநத*ல பபத த றன ம கக தல லம என*த எப*ட இரகக ளவணடம என*லத ந னமனற


கனவகள நனவ ன அறபததத ல கண வணத ளர கணள ன. ஒநதஞவ னவ ணவவ த த ட ம,
உதஉஞவ ன அகன ஏவகலணத த ட ம மறறம மதஆஎனப*டம க ர மபபறப *கத களகக
நகரதத ன வசத கல அ ககம த ட மஇநத மனற * ரமம ண கனவகள
நனவ னலததத ன ந ன கற ப* டக ளறன.

ஒர நல தல வனகக இரகக ளவணடய தல லமப*ணபக க ந ன எடட அடப*ல


வ த கல ச வச லளவன. அலத ஒவவவ னற கப * ரகக ம.

ஒர தல வனகக வத ல ளந ககப * ரலவ இரகக ளவணடம.

வத ல ளந ககப * ரலவ என*த எத ரக தத ல எனன ளதலவப*டம என*லத


இபள* ளதச ய க கண தத அலத ந லற ளவறறவத. இதறக உத ரணம க இநத ய வ ன
ர கவகடவத ழ ல நட*த தலறய ன தநலதய கப ள* றறப*டம ள*ர ச யர
வ கரமச ர * லயச வச லளவன. இநதத வத ழ லநட*ம உ க அ வ ல *ரவ க
வக ணடரநதக கட ம ன 1960-க ல இநத ய வகக ன அதன அவச யதலத உணரநத ர
வ கரமச ர * ய. இநத ய ர கவகட வசயறலகக ளக ள வத ழ ல நட*த த ட ததக
க னளதலவலய மன கடடளய உணரநத அரச ஙகததகக ச த ட ஙகல ப* நதலர
வசயத ர. ஒர ம வ*ரம *ல பபத த றன வக ண தல லமப*ணபஅவரகக இரநதத
எனற ல அதறகத ளத ள வக டகக ஜவஹர ல ளநர ள* னறமகதத ன தல வரம
அபள* த இரநத ர.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

*ணடதஜவஹர ல ளநரவம வ ஞஞ ன வ கரம ச ர * யம, இநத ய வ ன


எத ரக ப* தக பபகக ர கவகட வத ழ ல நட*ம அவச யம ளதலவ
என*லதஉணரநத ரநத ரகள. ந டடல வறலம, *ச , *ஞசம உள*
எததலனளய * ரசலனகள இரககம ள* த இநத ர கவகட ஆர யசச எல ம ளதலவய
எனற* தத வ மரசனஙகள எழநத க கட தத ல தஙகள எணணதத ல
உறத ய கஇரநத ரகள இரவரம. அவரகள வத ஙக லவதத *ல பபதத றன
ம ககத ட தத ன லத ன ந ம உ க அரஙக ல வசயறலக ளக ள வ ஞஞ னதத ல* னன ல
* ரக ச கக மடநதத.

இனலறககஉ களம நமமல ய வசயறலக ளக ள மறறம ர கவகட தலற


மனளனறறஙகல ககணட * ரம பப ன வ யகக றத. ந ன சம *தத ல அவம கக
வசனற ரநதள* த ந ச வ ல உள வ ஞ ஞ ன கள ""சநத ரன ல தணண ர இரப*தறக ன
த யஙகல உஙகளல ய சநத ர யன கணட* டதத ரக க றத. * வர ஙக கந ஙகள
இநத ஆர யசச ய ல ஈட*டடரநத லம எஙகளககக க ல கக தவவறற உஙகளககக
க ல தத ரகக றத...''’எனற * ர டட ன ரகள.வ கரம ச ர * ய வத ல ளந கக ன கண
கனவத ன இபள* த நனவ க இரப*த கஎனககத ளத னற யத. இனற இநத ய
அனப* ய ரககம ளம ட வசனச ஙமறறம தகவல வத ர* ன வசயறலக ளக ள
டர னஸ* ண ரகள வம ததம 180 வ ணண ல வவறற கரம க வ ம வரக னறன. இநத ய
மழகக 30,000 கலவ கக ஙகளம 375 ஸவ*ஷ லடட மரததவமலனகளம வசயறலக
ளக ளம ம க இலணககப*டடரக க னறன. இநத அறபதஙகளகக அடப*ல ,
வ கரமச ர * ய ன வத ல ளந ககப * ரலவத ன.

வத ல ளந ககப* ரலவ இரநத லம அலத ந ஜம கக வசய றறம ஆறறல

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

தல வனகககணடப* க இரகக ளவணடம. வ ஞஞ னம மடடம னற ளவற *


தலறக லமஇலதப ள* னற வத ல ளந கக வக ண தல வரகள இரக க ற ரகள.
ஆன ல * கனவகள நனவ னத எப*ட? அநதக கனலவ நனவ ககம வசயல
வரரகளதல வரக க இரநததத ன அநத வவறற களககக க ரணம.

1950-க லஅவம கக வ ல இரநத ளக தலமக கப*ல வநத லத ன நமகக


உணளவக ல ககம எனக ற ளம சம ன ந ல உரவ ன ள* தத ன ச . சபரமண யம
எனக றஅரச யல ளமலத வத ல ளந கக ன *சலமப பரடச த த ட தலதக வக ணடவநத ர.
அத அவரல ய வத ல ளந ககப * ரலவ. அலத எப*டச வசயல*டததளவணடம என*தம
அநதத தல வரககத வத நத ரநதத. ச வர மனஐ.ஏ.எஸ, ளவ ண வ ஞஞ ன எம. எஸ.
சவ ம ந தன ள* னற ம கச ச றநததல வர கள அவரககக கரம வக டதத ரகள. அவரக ன
த றலமகல த ர ச .எஸ. *யன *டதத க வக ண ர. ந டடல உணவப *ஞசம ந ஙக யத.
அளதள* ல வரக ஸ க யன ன வத ல ளந ககப * ரலவ மறறம வசய றறம
த றன லத ன இஙளக * ல உற*தத ய ல வவண லமப பரடச ஏற*ட த.

ஒர தல வன ய ரம *யண கக த * லதய ல *யணம வசயய அற ந த ரகக ளவணடம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஒரநல தல வ னகக இரகக ளவணடய அடப*ல தகத க க எடட வ த கல ப *றற ச


வச லலக வக ணடரந ளதன. அத ல மனற வத வ த ஒர தல வன ய ரம *யண கக த
* லதய ல *யணம வசயய அற ந த ரகக ளவணடம என*த. மன த க வர றற ல கண
மனளனறறஙகள அலனததளம பத ய * லத ய ல *யண ததத லத ன ஏற*ட த. ந ய ண ர
த ல க தத ஆத மன தன த ன * றநத இ தத ள ளய தஙக வ மல தன கட தத ன
*லளவற கண ஙகளகக இ ம வ*யரநத த கச வச லக ற ரகள ம ன வ யல ஆயவ ர
கள. பத ய வ ஷயஙகல ளந கக ப *யண ப*த என*த மன தன ன ஆத ர கணஙக ல ஒனற.

நமமல ய மதல * ரதப * ரதமர ஜவஹர ல ளநர அண ளசர ந டகள எனக ற பத ய


டச யதலதக கண ர. அவம கக , ரஷய எனற இரவ*ரம வல ரசகள உ க ந டகல த
தன * டககள லவதத ரநத ள* த “"ந ஙகள இரணட *ககமம ளசர ம டள ம.
தன ததவதலதக கல * டபள* ம'’’ எனற அநதப பத ய ச நதலனலய உரககச வச னன ர
ளநர. மத ததவம, ளச ஷலஸம எனக ற இரணட வ* ர த ர வழ க லம உள நல
அமசங கல த ளதரநவதடதத இநத ய வகக ன பத ய வ* ர த ரக வக ள லகலய அவர
வழ வகதத ர. அடதத, ந னக வத வ த “ஒர தல வ னகக வவறற , ளத லவ கல எப*டக
லகய ளவணடம என*த வத ந த ரகக ளவணடம.’வவறற லயக லகய ளவத ச *ம ன
வ ஷயமத ன. ஆன ல ளத லவ லயக லகய தண வம வ*ரநதனலமயம ளவணடம. அதறக
ஒர அரலமய ன உத ரணமத ன இநத ய வ ணவவ ஆர யச ச க கழகதத ன தல வர க
இரநத த ர. சத ஷ தவ ன அவரகள. அவ ம ந ன கண அநதப *ணப எனலன
வமயச லரகக லவதத ரகக றத.

1979-ம வர தலத எனன ல மறககளவ மடய த. ஏழ வர கடம உலழபப மறறம 20 ளக ட


ர* ய வச வ ல இநத ய வ ன மதல வசயறலக ளக ள ஏவம ர கவகட உரவ ககப*ட த.
ந ட மழவதம ஏகப*ட எத ர* ரபப. 25,000 க ள ம ட ர ளவகதத ல வசலதத
வ ணவவ ய ல வசயறலக ளக ல ந றவ ளவணடம. மழகக மழகக நமத வச நதத
தய பப. எல ளம தய ர க ர கவகடடம கவணட வனகக வரடய க வ ட த. ஆன ல
வ ணண ல ஏவம சமயம கல ச ந ம தத ல அதன எ வ* ரள சம*நதப*ட வ ஷயதத ல
ஏளத ஒர ளக ற எனற கணட* டததச வச னனத கமபயட ர. ஆய ரககணக க னவர
அத வ ணண ல ச ற சவசலலம க டச லயகக ண ஆவல ன க தத ரககம ள* த ர கவகடடல
தவற எனற ல எப*ட இரககம?

உ னடய க அநதத தவலறச ச வசயயம ளவல ய ல இறஙக ளன ம. ஆன லம அநதக


ளக ற மழவதம க ச வசயயப* வ லல என*லத ந ஙகள அற யவ லல . ர கவகட
வ ணண ல ஏவப*ட த. வ ணலணச ச டச வசல ளவணடய ர கவகட பமர ங ள* ல ரவணட
அடததத த ரம* வஙக வ க க லல ள* ய வ ழநதத. ந ஙகள அத ரநத ள* ளன ம.
ய ரககம ள*ச வ ரதலதகள வரவ லல . மதல மயறச ளய இப*ட ஆக வ ட ளத எனற

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

அத ரசச . ம டய வ ல எஙகல க க ழ ததப ள* க க தத ரநத ரகள. இதறக ந ன


வ* றபள*றக ளவணடம எனற என மனத வச னனத. ஆன லம அவவ வ வ* ய
ம டய லவ எப*ட சம ப*த எனற க ககம கவம இரநதத.

அபள* தத ன சத ஷ தவ ன எனக ற எஙகள ஒப*றற தல வ ன ஆறறல ந ன கணள ன.


அவர ச ற தம க ககம வக ள வ லல . “""க ம, வ ரஙகள ம டய லவ எத ர வக ளளவ ம.
ந ஙகள ஏதம ள*ச ளவண ம. ந ன * ரததக வக ளக ளறன. ந ஙகள என * னன ல சமம
உடக ரநத ரஙகள ள* தம..''’எனற ர.

"இர*த ளக ட ர* லயக வக ணட ள* ய க லல வக டட வ டடரகள ?'’’ எனற ஆரம* தத


ளகளவ ககலணகள வநத வ ழ, அலவ ஒவவவ னறககம வ* றலமய க *த ல வச னன ர ஒர
தல வ ன கமபரதத ன. ""இநதத ளத லவ கக ஐ.எஸ.ஆர.ஓ.வ ன தல வர எனக ற
மலறய ல ந ன வ* றபள*றறக வக ளக ளறன. ளத லவ ந ரந தரம னதல . இலதக கணட
ந ஙகள தவணட வ ப ள* வத லல . எஙக ன *ண வத ரம. இநதத தவறகல ச ச
வசயத வ டட அடதத மலற எஙகளல ய ர கவகட வவறற கரம க வ ணண ல
*றககம''’எனற ர உறத ய ன. எனகக மனம வநக ழநதத. ளத லவ லயத தன ளமல ஏறற
லவதத, மறறவலரக க ப*த என*த எததலன அ த ன தல லமப *ணப!

இத மடடமல ; அவர எவவ வ உயரநதவர என*லதப * ரஙகள. அதறக அடதத வர ளம


தவறகள ச வசயயப*டட, ளர க ண ர கவகட வவறற கரம கப *றநதத. உ களம நமலமப
* ர டடயத. அபள* தம இளத ள* ல *தத லகய ரகள க தத ரநத ரகள. சத ஷ தவ ன
இநத மலற எனன வசயத ர வத யம ? ""க ம, ந ஙகள ள* ய *தத லகய ரகல ச
சநத யஙகள. இத உஙகளககக க ல தத வவறற ...''’எனற ர. ந ன அசநத ள* ய ந னளறன.
அவலரயம அலழதளதன. வ*ரநதனலமய க மறததவர ""ய டசரவ த ஸ...''’எனற ர. ளத லவ
லயத தன ளத ல சமநத வ டட வவறற க கன லய மறறவரகக அ ககம இதவல வ ஒர
தல வன ன தனன மறற கணம.

ஒவவவ ர தல வரம இளத ள* ல வசயல

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஒரநல தல வனகக இரககக கடய எடட அடப*ல த தகத க ல ஐநத வத க வரவத,


ஒர நல த ரம னதலத எடதத அலதச வசயல*டதத ளவணடய மளன லத யமம
தண சசலம இரகக ளவணடம’என*த. இதறக ந ன உத ரணம க ட ளவணடம எனற ல
உ னடய க என ந லனவகக வரவத இரமப மன தர சரத ர வல * ய *டள லத ன.

அவர மடடம அனற ஒனற*ட இநத ய லவ உர வ கக ளவணடம எனற த ரம ன தத ,


அலத இரமபககரம வக ணட வசயல*டதத ய ர வ ட ல இனற இநத ய எததலனளய
கடட கடட ந டக க, சமஸத னஙக கச ச தறணட ள* ய ரககம. அவலர
வ மரச ததவரகளம வ யல ததப ள* ன ரகள. இநத டஸஷன ளமகக ங *ணப ஒர
தல வனகக ம கவம ளதலவய னத.

அடதத ஆற வத தகத ககப ள* ளவ ம. அத - “தல லமப*ண* ல ளநரலமயம அறமம


ளதலவ..’ஒர அலமபபகக *ம என*த கற களக க இரகக ம, ஆன ல அத
ளநரலமலயயம அறதலதயம வ ல வக டதத வ ஙகவத க இரககக க த. அளத ள* ல
ஒர தல வன தன *ண க ல அறதலதப ள*ணவத ல அககலற க ட ளவணடம.

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

ஏழ வத தகத , “ஒர தல வன ன ந வடகலக கள வவ ப*ல ய க (*தஆசந ஆதஊச*)


இரகக ளவணடம..’இத இனலறய க கட ததகக ம க மகக யம ன ஒனற. எல
தலறக லம ஊழல மலநத வ ட லத ந ம க ணக ளற ம. வ* த வ ழகலககக மடடம னற
ஒர அலமப பககத தல வன க இரப*வனம தனலனப *றற ய ந வடகலககல வவ ப
*ல ய க லவதத ரகக ளவணடம. அநதத தல வலன உத ரணம கக வக ணட த ன
ளக டககணகக ன வத ண ரகள இரப* ரகள. அவரகளகக வழ க டட வத ள* ல அநதத
தல வன ன ந வடகலககள க ன ஸள ட க இரகக ளவணடம.

நமத ளதசததநலத மக தம க நத இநத வவ ப*ல ய ன தனலமகக ஒர உத ரண பரஷர.


அவர மககளகக எலதயளம மலறததத லல . தனனல ய தன ப*ட வ ழகலகய ல ந நத
வ ஷயஙகல க க அவர ஒ வ மலறவ இல மல வவ ப*ல ய க அற வ தத ர.
அவரல ய ஆச ரமதத ல எபள* தம *ஜன ந ககம. அத ல க நத வக ள*வரகள ஆளகக
ஒர ர* ய க ண கலக அ தத வ டடக க நத வக ள ம. அத ல வச கம வத லக நல
வ ஷயஙகளககச வச வ ப*டம.

த னமம அநத வசலல ளசரம ஒர ர* ய கள வம ததம க கணகக ப*டம. ஒரந ள அநதக


கணகக ல ச ற தவற ளநரநத வ ட த. ச ற தவற த ன. அத வத ஒளர ஒர ர* ய கணகக
இடததத. மக தம க நத கடஙளக *ம வக ணட வ ட ர. அநத ஒர ர* யகக ச ய ன
கணகக வரமவலர ந ன ச ப* ம டள ன எனற வச லல உணண வ ரதததத ல இறஙக
வ ட ர. மனற ந டகள அநத உணண வ ரதம ந டததத. * றக அநத ஒர ர* யகக ன
கணகக ச ய கக க ட ப* ... உணண வ ரதம ஒர மடவகக வநதத. ஒர ர* ய க
இரநத லம வ* த மககளகக அநதக கணகக ச ய கத வத யளவண டம என*த ல
உறத ய க இரநத ர அநத ளதசப* த .

கல ச ய க எட வத தகத ,“ ளவல வசயவத லம வசயத மடப*த ல ஒர தல வனகக


நம*கததனலமயம ஒறறலமயணரவம (ஒச*ஊஏதஒ*வ) ளவணடம.’ந ன இநதக கரதலதப
* ம டடஙகக ல வச லவதணட. இலத ஒபபக வக ள*வரகள லக தககஙகள’’ எனற
வச லளவன. கழநலதகள, ச றவரகள, இல ஞரகள ள* னறவரகள லக உயரததவ ரகள.
ஆன ல வ* யவரகள லக உயரதத ம ட ரகள. சம *தத ல ந ன அவம கக வசனற ரநத
ள* த ஒர ம டடஙக ல இளத ளகளவ லயக ளகடட லகலய உயரததச வச னளனன. எனகக
ஆசசரயம க இரநதத. ஒரவர க லக தககவ லல . ஆன ல இநதத தகத லய ஒர
தல வனகக இரகக ளவணடய அடப*ல தகத ய க ந ன கரதக ளறன.

இநத எடட அடப*ல தகத கள ன ஒர தல வன உரவ கம ள* த, அத எநதக கடச ய ல


அல த அலமப* ல இரநத லம ச , அநத தல வன ல வ* ய ம றறஙகள உரவ கம
என*த ல எனகக எநத சநளதகமம இலல . இநத எல அடப*ல த தகத கல யம ஒளர
வ ரதலதய ல அ ககவலததத ன ந ன “க ளயடடவ ல ரஷ ப’’ எனற கற ப* டள ன.

நகக ரன வ சகரகள , க நத 43 அதத ய யஙக க ந ன உஙக ள ன உலரய ட வநத ரக


க ளறன. அத ல ந ன ம கவம அழதத ச வச ல ந லனதத வ ஷயம இநத க ளயடடவ
ல ரஷ ப *றற தத ன. கற ப* க இல ஞரக மத ன இநத *ல ப* றறல ம கக தல லம
இரககப ள* க றத. இத இல ஞரகள க ம. மழமசச ன அவரகள *ண ய றறப ள* கம
க ம. இநத ந டடல உள 540 ம லலயன இல ஞரக ன வ* றப* லத ன ளதசதத ன

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net

எத ரக ளம இரகக றத. அவரகள ச ய ன ளநரதத ல ச ய ன ளவல லயச வசயய


ளவணடளம தவ ர, ளதலவயறற ளவல க ல கவனதலதச ச தற வ கக த.

ந ன எம.ஐ.டய ல *டததக வக ணடரநதள* த ஒர ம கப வ*ரம தல வலரச சநத தளதன.


அவர அபள* த எனகக வக டதத தஙகம ன அற வலர. ""இபள* லதகக *டப* ல மடடளம
உன கவனம இரகக ளவணடம. அரச யல அத இத எனற கவனதலதத த ரப* ளத..உன
*டபபத ன உனலனயம இநத சமகதலதயம உயரததம...''’எனற ர.

அவர- தநலத வ* ய ர!

www.tamiltorrents.net www.tamiltorrents.net