Vous êtes sur la page 1sur 3

Wybuch wojnyz ZSRR

a) W Mein Kampf - Hitler zakada atak na ZSRR.


b) Niemcy zamierzali skierowa ekspansj ZSRR w kierunku Indii, Zatoki
Perskiej, liczyli na wywoanie konfliktu z Wielk Brytani. Natomiast Stalin
interesowa si Bakanami - zada zgody na otwarcie baz w Turcji i Rumunii.
Taka sytuacji nie sprzyjaa Niemcom, poniewa korzystali z Rumuskich
dostaw ropy naftowej.
c) Pojawienie si planu Barbarossa, atak na ZSRR (22 czerwca 1941 r.)
d) 4 mln onierzy przeciwko ZSRR (wojska: wosie, rumuskie, wgierskie,
sowackie i fiskie). Wspierani przez Chorwacj, Hiszpani, Francj, Belgi,
Holandi, Dani i Norwegi.
e) Niemcy odnosili sukcesy a do jesieni.
f) W wyniku tych dziaa do niewoli wzito 3 mln onierzy radzieckich.
Losy jecw radzieckich
a) Traktowanie jecw z wielk brutalnoci
b) Komisarzy rozstrzelano, onierzy przetrzymywano
Wielka Walka Ojczyniana
a) Atak Niemcw zaskoczy Stalina
b) Wystpi publicznie 3 lipca w przemwieniu radiowm. Konflikt z Niemcami
nazwa wielk wojn ojczynian.
c) Kiedy Rosjanie wycyfywali si z walki mogliby zosta rostrzeleni przez
NKWD.
d) Armia Niemiecka zatrzymana jesieni (warunki pogodowe).
e) Listopad - sroga zima
f) Richard Sorge - rosyjski szpieg
g) Skierowanie dywizji syberysjkich pod Moskw - zatrzymanie wroga w
odlegosi 30-40 km od Moskwy przez wosja Syberyjskie
f) Kontrofensywa. Atak Armii Czerwonej(6 grudnia 1941) dowodzonej przez
gen. Gieorgija ukowa na oddziay Niemieckie. Oddziay niemieckie
odrzucone na odlegoc 200 km od Moskwy.
Obrona Leningradu
a) Leningrad otoczony zosta przez Niemcy we wrzeniu 1941 r. W szturmie
na miasto wzio udzia 16 dywizji Wehrmachtu.
b) Zablokowanie Leningradu, uwaano, e odcici od dostaw obrocy
skapituluj wyczeprani godem.
c) Finowie odbieraj ZSRR tereny utracone w 1940 r. (Drobna pomoc
Niemcom)
d) Rosjanie dostarczali ywno przez jezioro adoga za pomoc barek i odzi
do Stalingradu. Gdy jezioro zostao pokryte lodem, zaczto dowozi dostawy
ciearwkami, ktre pokonoway drog ycia (droga 300 km. pod ostrzaem
niemieckim)
e) 1943 - utworzenie wskiego korytarza ldowego, ktrym transportowano
do miasta ywno i opa

f) Oblnie Leningradu trwao 900 dni i skoczyo si dopiero 18 stycznia


1944 r.
d) mier godowa - ok. 1 minion mieszkacw miasta Leningradu.
Bitwa pod Stalingradem
a) Na pocztku 1942 r. do Armii Czerwonej wcielono rezerwistw, a z Urala
dostarczano uzbrojenie. Do ZSRR trafia take pomoc z USA.
b) Celem Hitlera w 1942 r. stao si zdobycie z na Kaukazie oraz Kopalni w
Zagbiu Donieckim. Zamierza odci ZSRR od dostawy surowcw
c) W grundiu 1941 r. USA przystpuj do II wojny wiatowej.
d) Atak na Kaukaz w czerwcu 1942 r. (Wgrzy, Chorwaci, Rumuni, Wosi).
Zaskoczyo to Stalina, poniewa spodziewa si ataku na Mosk i tam
skoncentrowa wszytskie oddziay.
e) Wkrtce zapanowa chaos spowodowany brakiem w zaopatrzeniu w
wyprawie na Kaukaz.
f) Za wszelk cen Hitler nakaza zdoby Stalingrad (Wogograd)
g) Stalin wyda rozkaz obrony Stalingradu a do ostatniego onierza.
h) W listopadzie 1942 r. ruszya ofensywa radziecka, ktrej celem byo
odblokowanie Stalingradu. Czogi rozbiy armi rumusk i okryy siy
niemieckie dowodzone przez gen. Friedricha Paulusa.
i) Brak zaopatrzenia i pomocy zmusi feldmarszaka von Paulusa do kapitulacji
2 lutego 1943 r.
j) Pod Stalingradem pastwa osi straciy ok. 1,5 mln onierzy.
Pocztek koalicji antyhitlerowskiej
a) W marcu 1941 r. prezydent Franklin Delano Roosvelt uchwali ustaw lendlease act (pomoc USA pastwom, ktre walczyy z III Rzesz, ktra polegaa
na dostarczeniu sprztu i zaopatrzenia
b) Winston Churchill i 22 czerwca zadeklarowa pomoc zaatakowanym
c) Traktat obydwu krajw podpisano 12 lipca 1941 r.
Bitwa na uku Kurskim (5-11.07.1943 r. )
a) Uderzenie na uk Kurski nazwano kryptonimem operacja Cytadela
b) Armia ZSRR dziki szpiegom znaa plan niemiecki
c) Atak niemiecki rozpocz si 5 lipca 1943 r. Niemcy ponieli znaczne straty.
b) Do kontrataku rusza Rosja. W okolicach wsi Prochorowska doszo do
najwikszej na wiecie bity pancernej. W starciu klsk ponieni Niemcy.
d) Uderzenie ZSRR na miasto Orze zmusio Niemcw do odwrotu.
Stosunek ludnoci cywilnej do okupanta
a)
Pocztkowo wiele ludw zamieszkaych ZSRR witao wojska niemieckie jako
wyzwolicieli spod komunistycznej wadzy. Miano nadziej na utworzenie
niepodlegych paostw np. Ukraiocy.
b) Prb utworzenia wasnego pastwa podjci Ukraicy. 30 czerwca 1941 r.
we Lwowie OUN proklamowa powstanie pastwa ukraiskiego. Niemcy si

niezgodzili i aresztowali gwnego przywdc Stepana Bander.


c) Niemcy na podbitych terenach krajw batyckich, Biaorusi, Ukrainy,
Kaukazu, zgadzali si
na powoanie szkolnictwa i si policyjnych. Nie zgadzano si na utworzenie
suwerennych
paostw. Polityka wobec ydw i Polakw bya inna taka sama jak na
ziemiach polskich,
d) Ludnod, ktra chciaa walczyd z komunistami tworzya oddziay, ktre
walczyy u boku
Wehrmachtu. Oddziay takie utworzyli Litwini, otysze, Estooczycy, Tatarzy,
Turkmeni, czy
Ukraiocy (dywizja Waffen SS Galizien)