Vous êtes sur la page 1sur 36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION

c;r;y,Iy ix=;
p[;k™ p[p¥e iv.u' .KTy; svRlokipt;mhm(
ix=;' s;=;Tp[v+y;im tenvw ;l' ipt;mhm( 1
c;r;y,I' mh;ix=;' p[v+y;MynupvU x R "
inbo/t bu/jw ∑Ru ;' inTy' v;Ñlx;Ntye 2
v,;‹n;' cwv s':y;n' s'D;Sq;n' pOqiGv/m(
Svr;" sVyÔn;íwv teW;' .edmxeWt" 3
dxSq;n;in v,;‹n;' k°tRyiNt mnIiW,"
yt" p[viO ˇvR,;‹n;' t;in me gdt" Í,u 4
¨r" k<#" ixrSt;ludNt; ao∑* tu n;isk;
ij◊;mUl' tu sOKví dNtmUlStqwv c 5
¨r" k<#" ixríwv Sq;n;in ]Ii, v;Ñye
svn;Ny;Ûret;in s;vm;TyqRtoåNtrm( 6
¨d;ˇSt;lug.Rí Svirt" p[cyStq;
nIc" s;v;‹ndu ;ˇí s•ˇe ¨rStqwv c 7
trs; p[yjye•IcmuCc' pO∑;idvo•yet(
nw„y;Tpç .[vu omR?ye Svirt' ix=k; ivdu" 8
ak;rp[m%
u vw ,R hRw k
R ;r;" twiS]Wi∑i."
ivvı' v;Ñy' svRmp[mye mp;rgm( 9
ak;r; a*k;r;Nt;" Svr; Dey;ítudx
R m(
ix∑;in VyÔn;Nyev p[oˇ_;Ny=ricNtkì" 10
56
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

k;dyo m;vs;n;í Spx;‹" Syu" pçiv'xit"


y;dy;í tq;NtSq;" Ë„m;,í xWsh;" 11
Spx;‹n;' kr,' SpO∑mNtSq;n;mtoåNyq;
ym;n;' s'vtO ' p[;ÛivRvˇO ' c Svro„m,;m( 12
vg;‹vs;ng; v,;‹ítu" s'D;" p[k°itRt;"
n;isKy; a;nun;isKy;" pçm;í;NTys'Dk;" 13
vgRpq[ mi√tIy;" xWs;í ]yodx
Dey; a`oW; îTyev' s'Dy;=ricNtkì" 14
a`oW;,;' tu kr,' ê;svTsmud;˙tm(
n;dvíwv sveWR ;' akrSteit iníy" 15
a`oWe tu ivsO∑Sy prm' Sq;nt; .vet(
anuSv;ro ivsO∑í kl;p;#" Plut; ym;"
ij◊;mUlmup?m; c Wo@xwte pr;≈y;" 16
anuSv;re tu inTy' Sy;t( i√Tv' c;r;y,IykÉ
al;buvI,; in`oRW; dNTymUlSvr;nnu
anuSv;rStu ktRVyo inTy' Óo" xWseWu c 17
Ekm;]" Svro ÓSvo i√m;]o dI`R ¨Cyte
PlutiS]m;]o ivDeyo VyÔn' Tv/Rm;]km( 18
ÓSv' i√m;]s'yˇu _' Plutm;ÛmRnIiW,"
vOıiS]m;]mev;ip VyÔne Tv/Rm;]km( 19
ÓSvPlut; p[yÔu It ivr;meWu n n;isk;n(
SvloRkp[.tO In;' tu n tu VyÔnmStk;n( 20
57
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

SvrsiN/Stu sveWR ;' i√m;]e, ivinidRxte (


ÓSvdI`RPlut;n;' c yq; x;S]indxRnm( 21
anNTyí .veTpUv;R aNTyí prto yid
t] m?ye ymiStϼTsv,R" pUvvR ,Ryo" 22
apçmSTvekpde s'yˇu _; pçmeå=re
ymo Deyo yq; ®Kms':niG¶D‰RiNt cwv ih 23
pç;yuGm; Svr; ÓSv" ix∑; dI`RSTvxeWt"
teW;mev Plut;" SsiNt Å lø v,*R ivvijRt* 24
iv¥;dimTynuSv;r' ij◊;mUl' k%;≈ym(
ivsO∑Stu îit p[oˇ_ ¨p?m; Sy;Tfl;≈y" 25
axrIr;Stu ye v,;‹ ivDey;Stu pr;≈y;"
aNy' v,| sm;i≈Ty dxRyiNt inj' vpu" 26
j;y;pTyoyRq; yog;Û.| cwv p[j;yte
tq; pr;≈yo v,R" s'yogí p[j;yte 27
p[;k™ pdw" py;‹m;,Stu pu®Wí yq; xu.m(
tq; pr;≈y; v,;‹ ivDey;Ste pr;≈y;"
s'≈yiNt pr' tu tidit i√tIy" p;d" 28
SpxRn;isKys'yˇu _;St] m?ye ym;" iSqt;" 29
axrIr;ítu.dRe ;Ss'D;i.ivRiht;" pOqk™
p[qm" pçmwyˇRu _;" kym' t] m?ygm( 30
i√tIye„vev %ym' tOtIye gym' SmOtm(
58
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

ctuq;‹ y] ÎXyNte vg;‹Ntw" sh s'ytu ;"


`ymSt] m?ySqo Deyí;r;y,IykÉ 31
n;s; mU/iR n s'Sq;n" p[qmíym" SmOt" 32
i√tIy' t;luij◊;y;' n;s;y;' tu ivinidRxte (
tOtIy" k,RdNt' c k,*R n;s;' c s'SpOxte (
ctuqoR ˙dy' n;s;' sveR k<#‰; ym;" SmOt;" 33
a∑* Sq;n;in v,;‹n;mur" k<#" ixrStq;
ij◊;mUl' c dNt;í n;isko∑* c t;lu c 34
a'kh⁄ ivsO∑;" k<$‰;St;lu nIcuyx;" SmOt;"
mU/NR yO$ru W; Dey; dNTy;lOtl
u s;" SmOt;"
¨pUp?m;nIy; ao∑‰; turSy* hivsO∑k* 35
k<#‰; t;lu k<#‰o∑‰;" s'i/v,;‹" p[k°itRt;"
dKSvr" prto y] hk;rSy tu ÎXyte 36
hk;r' k<#‰imTy;Ûr*rSy' VyÔnen tu 37
av,Rí kvgRí ij◊;mUlIy îTyip
nvwte k°itRt; v,;‹ ij◊;mUlsmu∫v;" 38
îv,Rí cvgRí yxk;r* tqwv c
Ete v,;‹pr; Dey; dxt;lusmu∫v;" 39
lOv,Rí tvgRí lsk;r* tqwv c
a∑*dNTy;" pirDey; dNtmUlsmu∫v;" 40
¨v,Rí pvgRí vk;ro∑m Ev c
59
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

¨p?m;nIysiht; ao∑‰; v,;‹ dxSmOt;" 41


hk;r" Svrs'yˇu _o l`uTv' ÎXyte yid
k<#‰' t' tu ivj;nIy;ıOdyeit indxRnm( 42
hk;r' pçmwyˇRu _mNtSqwv;‹ip s'ytu m(
tmurSy' ivj;nIy;d;iÓyeit indxRnm( 43
ym;nuSv;rn;isKy;n;m;mUlsmu∫v;"
svRSq;nmv,RSy kÉicidCziNt sUry" 44
ySy ySy tu v,RSy kr,' nopp¥te
p[itD; t] boıVy;kr,' ih td;Tmkm( 45
Ete Sq;nsmuTp•; v,;R WiœS]yStq;
ywrve Tvi%l' ivê' Vy;¢' v;Ñym<@lm( 46
sur;ctudx
R p[oˇ_;" Spx;R" Syu" pçiv'xit"
y;dy;í SmOt;í;∑* Wo@x¯v pr;≈y;" 47
Ete v,;RiS]Wi∑í iviht;=ricNtkì"
Etwrve ;i%loVy;¢o v;ˇ_mu{STvp;rg" 48
istv,;R" Svr;SsveR Èk;r' SpxRsi•.m(
Spx;RNt"Sq;Stqo„m;," Xy;mpIt;®,;SmOt;" 49
ayogv;h;XXy;m;Stu ist;" sveR SmOt;" Svr;"
aNt"Sq; hirt; Dey; Ë„m;,í;®,p[.;" 50
Spx;R Èk;rs'iht;" kéTSnv,;Rns'xy"
s*Myo]t;lVyg,o ij◊;mUlStu nwntO ;" 51
60
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

a;¶ey" k<#jíwv mU/NR yo v;yudvw t"


dNTy;r*{;Stu ivDey; ao∑‰;íwv;iên;mt;" 52
vwêdev;Stu ivDey;" xeW;v,;Rns'xy"
Ev' v,;R" p[yoˇ_Vy; n;Vyˇ_; n c pIi@t;" 53
sMyGv,Rpy[ ogen b[˜lokÉ mhIyte
s'iht;y;iSTvm;' lok˘ ijTv;Ntir=m;“uy;t( 54
ay' lokoNtir=Sy tOtIy' idvmev tu
ijTve m;N£mp;#Stu b[˜lokÉ mhIyte 55
p[;k™kl
À opyupR ;sIt piv]wívw p;ivt"
p[;,;y;mwiS]i."pUtStt ao'k;rmhRit 56
p[,v' p[;k™ p[yÔu It Vy;˙tI tdnNtrm(
s;iv]I' c;nuvcn' tto vOˇ;Ntm;r.et( 57
vis∑" tpStPyit yor<ye muinmUl
R fl;xn"
Acmek;' tu yo /Ite t∞ t;in c tTsmm( 58
ved;>y;soNvh' xKTy; mh;yDi£y;=m;"
n;xyNTy;xu p;p;in mh;p;tkj;Nyip 59
vedo ict' Svk˘ kmR inTy' k⁄y;RdtiN{t"
tiı k⁄vNR yq;xiˇ_p[;“oit prm;' gitm( 60
yD;n;' tps;' cwv xu.;n;' cwv kmR,;'
ved/moR i√j;tIn;' in"≈eyskr;vu.* 61
invOˇR pU,;| pOiqvI' dÊv; yTflmXnute
61
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

tpsí prSywv tTSy;t( v;?y;iyin i√je 62


yjUi' W xiˇ_toå/Ite yoNvh's`Ot;mOt"w
p[I,iNt dev;n;Jyen m/un; c iptøS' tq; 63
y" Sv;?y;ym/Ite vO' ivi/n; inyt" xuic"
tSy inTy' =rTyeW pyo di/`Ot' m/u 64
îit c;r;y,Iys'D;?y;y" p[qm"
îd;nI' siN/p[;¢;n;' v,;Rn;' l=,m;h
siN/p[;¢;Stu ye v,;RSteW;' i√.;Rv î„yte 1
a.;ve siN/n; cwv l`uTv' cwv inidRxte (
dI`| ivsjRnIy;' t' pd;Nt' ibNdusy' tu m( 2
s'yogSy Í,oit dxRnm(
EkibNdurnuSv;ro ivsO∑Stu √yo" SmOt"
ntUp˚lp;#Sy mU/NR y; îv ÎXyte 3
ÓSvpUvSR TvnuSv;ro ivDeyo √‰/Rm;]k"
a/Rm;]Stu pUv"R Sy;i√prIto ivpyRy" 4
anuSv;re tu inTy' Sy;t( i√Tv' c;r;y,IykÉ
tjRiyTv; tu puí' Lp;Stq; vw s'Skét;idWu 5
b[˜c;rI c puí' lI t•* s'Skétm(
nre √e v; hk;re v; i√.;Rv' iv¥te Kvict( 6
n cwv ij◊;mUlIye nop?m;nIy Ev c
sUmI| 3 v,RvtI' 3 yq;yihRi/Âúp;y" k;myte 7

62
c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

n cwv;SvrpUvRe tu n;NtSqw" SpxRsyut"w


n c vgRi√tIye tu n ctuqoR kd; cn 8
a;¥mNt' c m?y' c Svv,Rne vw pI@yet(
ydv`[;pyit hr;>y;' tu pr' inTy' £;myiNt ivc=,;" 9
tqwv ij◊;mUlIy;' tqop?m;in inidRxte (
SvrpUc;ˇu ref;TSy;id(√.;Rvo VyÔnSy tu 10
hk;r;ˇu pr' inTy' £mte ÁSvr;dip
refpUvoR hpUvoR v; y" s'yogo .veTKvict( 11
i√®Cyte pr' tSy `Mm*R b[˜indxRnm(
hr* y] inyuJyete hk;r" £mte td; 12
ah™Ót' ih(Óyte h™Ó;idnI' h™Ód' c indxRnm(
ry;vu.yto y] hk;ro m?yt" iSqt" 13
¨.yo" £m,' iv¥;deth(ÁiR ¶inRdxRnm(
lvrefhk;r;,;' ij◊;mUlmup?myo" 14
tu yTpUv| tid(√m;]' gu®" SmOtm(
ÓSvpUvSR TvnuSv;ro i√m;] îit me mit" 15
i√m;] pro ÓSví mNyNte =ricNtk;"
twlvTpI@ye√,;RNsiN/p[;¢;'Stu svRd; 16
s'i/n; riht;'ívw p,Rv∞ sm;cret(
Svr;T£;mit s'yoge VyÔn' VyÔne pre 17
kÉicTpUv| pr' kÉicdu.yonoR.yorip
63
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

s'yogo i√iv/o Dey" két" kéiT]m Ev c 18


kétSTvekpde j;t" kéiT]m" siN/s'.v"
t]ySSy;TSvrprkéto vo kéiT]moåipv; 19
tSy pUv;R=r' i√"Sy;¥q; XXvoXíoXêimTyip
VyÔn;Nt' pd' pUv| t√,| c;pr' .vet( 20
i√.;Rv' t' ivj;nIy;Ts'i/k;le tu inTyx"
teWu Svr;vnNtr* y] s'yogs'iDk* 21
t] i√„kr,' Sy;TskéTkr,mtoNyq;
ao∑‰* v,*R yid Sy;t;ms'yogpr* yid 22
i√roi∑t;mtw" k;y;R ij◊;' pupWU dxRnm(
v,;Riv'xitrekí yeW;' i√.;Rv î„yte 23
p[qm;NTy;StOtIy;í ylv;í Wsw" sh
aNtSq; si•p;te tu p[qm' £;myeä/u " 24
anuSv;ro ivsO∑Stu √;vet;vxrIir,*
i√.;Rvmetyoíwv Dey' c;r;y,IykÉ 25
xWsh;nÎXyNte prSqSy tu inTyx"
dI`;RnSu v;rimTyekÉ s'yoge ÓSv Ev tu 26
anSv;rSyopir∑;Ts'vtO ' ÎXyte yid
dI`;RnSu v;ro ivDeyo yDe 27
Ete v;mev v,;Rn;' pr' £;me•s'xy"
aNtSq;SpxRsy' oge SpxRSy £;iNtÎ≥Xyte 28
64
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

aNtSq; si•p;te tu p[qm' £myeä/u "


yq; %Lv;íme aveVv(lIyNte jLMm; ¨drm( 29
aNtSqo„m prSpxRsy' ogo y] ÎXyte
i√Tv' SpxeR vdeˇiSmn( kLMm;xIivXYytI tq; 30
y] co.yt" Spx;‹" s'yˇu _;" xWswSsh
a;¥St] £mo Deyo n;pro boi/to bu/"w 31
Spx;‹" pçms'yˇu _; y] pçmmNtg;"
s'yogs'D; ÎXyNte t] m?ye ym;iSSqt;" 32
apçmSTvekpde s'yˇu _" pçme=re
ymo Deyo yq; ®‘™m s î!(!iGNnG~`iNt cwv ih 33
xWStq; s'yogmn* tu prto yid
ym' t] ivj;nIy;TSò;TSò;neit dxRnm( 34
vgRvgRctui.R" Syu"priSmNpçme ym;"
xivk;rCzk;r;id]Rys'ntu s'iDtm( 35
Spx;R y] n ÎXyNte vg;RNtw" sh s'ytu ;"
ym;St]invtRNte Xmx;n;idvv;N/v;" 36
vGy;RNTy;zoWsw" s;/RmNtSqwv;Rip s'ytu m(
ÎÇ; ym;in vtRNte a;dexgimv;/ug" 37
¨.yorNTys'yˇu _" pum;Nk⁄<@lyoirv
aysNt' ivj;nIy;Ts'D;neit indxRnm( 38
s'D;tnop/; dI`| n c;nuSv;rm;idxet(
65
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

s'inySy ñk;re, pir£;me õñ* l`u 39


anuSv;r' tqwk;rmupd;mnun;iskm(
iv£oxmnukjÀ ' c s'D;ne pirvjRyte ( 40
sm; Xl+,; n s'i/r/;Nv,;Rníu ;ryeä/u "
nvwy;kr,wXxKy' sMyGvˇ_⁄mix=kì" 41
hk;r" pçmwy]R s'yJu yet yq; ivi/
tyomR?ye tu n;isKy' poº≥ b[;˜,o yq; 42
n v;yu' hss'yoge n;isk;>y;' smuTsOjte (
n;>yNtmurs;n;d' tq;hyvneWu c 43
hk;r' Svrs'yˇu _' l`uTv' ÎXyte yid
k<#‰' n tu ivj;nIy;ıOdyeit indxRnm( 44
hk;rVyÔnwyˇRu _' gu®Tve ÎXyte yid
tmurSy' ivj;nIy;d;iÓyeit indxRnm( 45
n;iskɄvip v,RWe u yo y] .jte Svrm(
t' tmevopjIviNt n;s;doW;'í vjRyte ( 46
Ak;rrefsNdehe yTpUvVR yÔn' prm(
ref˘ t∫;irk˘ iv¥;Îk;re l`u t∫vet( 47
õ,n;" pUvpR d;NtxWseWu preWu c
k$twVyRv/Iyeˇu vjRyˇe ∞ s'ytu m( 48
p[qm; Ë„ms'yˇu _;pdSq;v;pd;idg;"
ncwn;Tp[itj;nIy;¥q;mTSy;" =roPsr" 49
66
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

$x* px* c s'yoge tq; Sy;Tkxk;ryo"


dxRyTe SvtUp' teW;' i√tIy' tu ivsjRyte ( 50
W$(p;]=r;i,ivirpUixnuR ¨dy"
anukx™ ;itpd' y] iviriPsNtu tqwv c 51
SvtUpe tu kp* t] i√tIy' tu ivsjRyte (
aNy] yd;¥;ÎGyekp;dU„ms'ytu m( 52
i√tIyeTvtu t' D;Tv;nu∑Pu x;r¥ud;˙tm(
tOtIyí ctuqíR ctuq;Ridpr' pdm( 53
i]WuG`mR"
n ivk;r; ñkk;r;ˇuxk;re z;gm" SmOt"
xk;r; tu zk;rSy ÁNyeW;mipx;iln;m( 54
a`oWe tu ivsO∑Sy prs'Sq;nt; .vet(
=s;idCz pre cwv p[kTé y;teWu inTyx" 55
n£meTs'Skét;dIn;' pUv| cwv tq; prm(
Ag/Rc;Rnvu ;k;d* Svr.'t* tqwv c 56
puí' Lp; tu tqwv;Sy;tU„m; cwvo„mi,iSqt"
v,RWe ˇU _" £mivi/ret∞;r;y,emtR m( 57
sveWR ;' £mx;S];,;' Svroi/∑;nmuCyte
n;SvrT£mte v,oR bÛ p[;¢oåip k;r,;t( 58
i√tIyo?y;y"
s'iht;kr,' cedmqv+y;Nyto l`u
VyÔnen KvicTs'i/" Svre, Sy;TKvicˇq; 1
67
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

tq; snTk⁄m;r"
Svreå=rimit p[;Ûr;c;y;‹" xBdicNtk;"
smud;y" pd' teW;' t∞tu/;R VyviSqtm( 2
n;isk;:y;i.kÉ co.e nwp;itkmnNtrm(
¨psgRí in„piˇ" pdmev' ctuivR/m( 3
n;isk˘ sivt; Vyom VyiÊvRTy;:y;itk˘ SmOtm(
pyuR pTe yupsgRí cv;heit indxRnm( 4
n;sv;yVymwN{' v; s*Mym;:y;tim„yte
a;¶eyStUpsgR" Sy;i•p;to v;®," SmOt" 5
.;r√;jkm;:y;t' .;gRv' n;m go]t"
v;isœ; ¨psg;RStu inp;t;" k;Xyp;" SmOt;" 6
lops'i/ste lokmuíN{e Ty;gm" SmOt"
vJysIitivk;rStu p[kié t" ik˘ iSvidTyip 7
v,RSy;∂xRn' lop a;gmo v,RdxRnm(
v,;RNyTv' ivk;rSy;TSv.;v" p[kié t" SmOt" 8
v,;Rgmo v,RivpyRyí √* c;pr* v,Rivk;rn;x*
toStq;q;Ritxyo inyogStduCyte pçiv/' in®ˇ_m( 9
ÓSvs'i/' tq; dI`| Svre, VyÔnen tu
ctuivR/' yq; s'i/' v+y;My ai¶vwR p[;õ™n cetm( 10
√* dI`*R ÓSvdI`*R v; dI`RÓSv;vnNtr*
ÓSvyo®.yov;Rip dI`Rmk e ˘ sm;st" 11
68
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

di=,;vtRyit
Es'i/" Sy;dk;r;Nt;idk;r;de pre pde
¨k;r;¥e tqo.;vnOv,Re refs'ytu m( 12
Av,;R¥mk;r;Nt;{efTv' y;ittTSvr"
pre, sh s'yoJyo yqiÊvRit indxRnm( 13
y] y] ÁOk;r;¥mk;r;Nt' pr' pdm(
t] t] .ve{f
e " pre, shs'ytu " 14
pung[hR ,' Sp∑;q| s'i/v,R„e vk;r;'ˇ;Tpre„vev sm;st"
p[qm;¥e i√tIyTv' tOtIy;¥e ctuqtR ; EvwW;prIit 15
Evk;rkr,;TKvici√d(b;[ mo ÎXyte
ap;Nte sx;Rdy;mITyevm;dy" 16
îk;r;Nt' pd' pUv| Svr;¥' ceTpr' pdm(
sm;se s'/ye¥Tvmuk;r;Nte tu v;gmm( 17
p[TyKsv®," Sq;vr" ßviNt sm;sto
ivvOiˇ" Sy;Ts'i/v,;RTSvre pre ÓSvpUv;Rmyurm;' c 18
dI`RpvU mR toTyq; nivvOiˇrk;r;¥mek;r;Nt;Tpr' pdm(
Eks'i/' k˘icidCziNt kÉici√vOiˇs'iht;m( 19
ayuGmeWu yq;s'i/rk;r;Nt;TSvre pre
yuGmePy;ÛStq; s'i/' dI`Rí tdnNtrm( 20
k<#; i√sO∑Syo.;v' pre `oWeåq tTpre
p[;ÛloRp' tq; dI`;Ri√vOiˇ" Sy;TSvre pre 21
69
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

n;Sy =r; i√sO∑Sy `oW;¥e reftUpt;


lopm;Û" pre refÉ dI`R" Sy;d( î¨v,Ryo" 22
ivsO∑iSTvdupvU ;R>y;' pro refo yd; .vet(
s'i/k;le tu t* dI`*R refs'i/mtoNyq; 23
refTvk<#pUvoRåPyk;r;Nt;dIin xeWt"
sm;st" pre `oWe SvSq;ntmtoNyq; 24
t;lum/U NR ydNTy;n;' vg;R,;' p[;g( i√k˘ i√km(
y] cwkpd;¥' cei√sO∑;Êso„ms'ytu m( 25
pçmTv' Svvg;R∞ p[qm;" pçme pre
tOtIyTv' pre `oWe p[qm;¥w" SvtUpt; 26
pre SpxeR mk;r;Nt;Tyx| Sy;TSv;NTys'ytu m(
sv,Rt;preåNtSqe anuSv;rStqo„mi, 27
yDeWu kt ¨Tvo'Yy iv∑"
anuSv;re pre pUvRe sYyoge purt" iSqte 28
tiı ÓSv' ivj;nIy;Ts'Sq;Pyeit indxRnm(
anuSv;ropir∑;í s'vtO ' ÎXyte Kvict( 29
sdI`Rmip ivDey;¥D' Í,oit dxRnm(
ÓSvop/;Stu {,n;" Svr;deWu pdeWu c 30
p[Tyõ™õ;sIn" svR] gurovo Dey; l`udI`oRpy;Stq;
y;n;vhn£me tu sm;s;©π VyÔn' ATSvre pre 31
s'Yyoge £mte inTy' VyÔn' refvijRtm(
70
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

nOWyu d•; VyÔn;Nt' pd' pUv| prVyÔnm=rm( 32


Av,Rne tu s'yˇu _' tTsm;sen .;irkm(
a.I∑k;N¥ONdiNt p[qm;tU„m,;¥e tu i√tIyTv' pre pde 33
s'yJu y' p[qm' m?ye n;isKyo„m,yoStq;
tTs;iv]odyCzt r©s'i/nRk;r;Nt 34
i√sO∑ve sreft; mk;r;Nt;dnuSv;rm(
pre„vev rfo„ysu √π pde tu s'gs'WvRm( 35
r;$(pr' yid m;gm" Sy;ˇyomR?ye n;nuSv;ro iv/Iyte
sm[;$(idx;' sm;se £mte t;LVy' tk;r;' t;dnNtrm( 36
syk;r' Czk;r' c lk;r' tuLy Ev tu
yí®.Rvit tCz;Nt' imqun' Svg;RLlok;t( 37
pUv| kéTv; pdCzπd' sm;s' tdnNtrm(
sm;se tu kéte pí;dq| b[yU ;i√c=," 38
s'iht;y;' ivi/" p[oˇ_" kvIn;mnukMpy;
pur;skéä/u jw ∑Ru " swinkìirv kÉxv" 39
îit c;r;y,Iix=;y;' tOtIyoå?y;y"
mN]o hIn" Svro to v,oR to v;imQy; p[yoˇ_on SvmqRm;h
sv;Gvj[o yjm;n' ihniSt yqeN{x]u" Svrtoåpr;/;t( 1
ËtIq;Rd;gt' jG/mpvR,We u .i=t"
n tSy pirmo=oåiò p;p;heirv dui√≥W;' 2
sutIq;Rd;gt' jG/' Sv;ª;t' supi[ ti∑tm(
71
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

suSvr' c suvK]' c p[yˇu _' b[˜r;jte 3


yq; Vy;`[I hreTpu]' d'∑;^ i.nR c pI@yet(
.It; ptn.ed;>y;' t√√,;RNp[yojyet( 4
m/ur' c nc;Vyˇ_' Vyˇ_' c nc in∑u rm(
sn;qSye vdexSy nv,;R" s'kr' gt;" 5
m;/uymR =rVyiˇ_" pdCzπdStq;Tvr"
/wyoR gu®l`uTv' c W@ºte p;#kÉ gu,;" 6
p[tvRde inTymur" iSqte n Svre, x;dRl
U ®topmen
m?yiNdnok<#gten cwv c£;◊y;kÀijtsi•.en 7
n;r' tu ivN¥;Tsvn' tOtIy'
ixrogt' t∞ sd; p[yoJym( 8
v;c' SvtN]I n p$eTkd; icTp[;DoNyq; twivRiht' vedm( 9
smiv£msMy];mdut;mivliMbt;m(
¨∞;ryet kLp;,I' v;cm;'•;ys;ir,Im( 10
nv;srSy pUv;Rº t;rmu∞;ryeTSvrm(
¨Ts;ho nXyte tSy r;}y' te mwqnu e yq; 11
p#eTkìvLysom;n' s*Myen pirvei∑tm(
tu l;koi$in.' p;#÷ Svr;?y' m?ym' Svrm( 12
Svr;TSvr' s'£myeTSvre s'i/mnuLb,m(
aidiz•' sm' k⁄y;RTsU+m;Cz;yotporsm( 13
sm' Svr' p#ei•Ty' m;g| hSte p[dxRyte (
72
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

y√;,I gCzit Sq;n' tıSten p[dxRyte ( 14


yq; v;,I tq; p;i,ivRSvr' pirvjRyte (
y]wv;viSqt;v;,Ip;i,St]wv gCzit 15
SvrSy;nugt' hSt' nø,;imv xu.;xu.m(
hStSy;nugt; Îi∑Cz;ye v;nuiv/;vit 16
hSt' v;gnug' kéTv; v;c' kéTv; mnonug;'
Îi∑' hStgt;' kéTv; ]wSvyRSyeit l=,m( 17
Svrtí Svro nIc" Svr" Svirt ¨Cyte
Svr' p[/;n' ]wSvyeR p[;Ûr=ricNtk;" 18
su%opiv∑í icrekicˇo ivvijRt];smd;≈yStu
yqtuR yuKTy;xnp;n.ojI ved' p#e√ijRtv,RdoWm( 19
di=,;i=inp;ten Îi∑' hNy;TknIysIm(
n;s;g<@.[vu o" s'i/mud;ˇivWye ivdu" 20
pui$' dduSSf⁄i$' vI,; mui∑ko /nur;kéit"
W@ºte hStdoW;Stu prxuíie t s¢m" 21
¨ˇ;n' so•t' ik˘icTsuVy;ˇ_;' guilriÔt'
Svr' ivı' kr' k⁄y;RTp[;dexo∂ºxg;imnm( 22
¨d;ˇSt;lug.Rí t;lug.RStt" pr"
sm;h;re tu Svirt" p[cyStSy pO∑t" 23
nIcSq;nonuˇíu s•trStto?vg"
sv;Rndu ;ˇuyomR?ye s¢wte Svr¨ˇm;" 24
73
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

aNtod;ˇ' pd' pUvmR du ;ˇ' v; .veTKvict(


¨d;ˇ' prpd' Sy;ˇ;lug.R" s ¨Cyte 25
Svirt;nNtr' v,| yiTk˘icˇ]iv¥te
p[cy' t' ivj;nIy;devm;ÛmRnIiW," 26
¨+y•;y
p[;ÛSsv;Rndu ;ˇu' tu nIc;nIcrtStu y"
tTpr' ce∫ve•Icm;Û" s•tr' bu/;" 27
Svirt' a©ël' iv¥; su∞yw ]R pr' pdm(
nIc' v;ip pd' .Uy;d©ële Svirt' .vet( 28
a¶e sm[;@jwkp;d;hvnIy
am;vSy;y;' v; yjte ky; xu.; 29
p[ict' t;lug.| c s•tr' tq;ip c
v;KSpOxit n p;i,í Dey' c;r;y,IykÉ 30
c;r;y,Iyix=;y;' ctuqoRå?y;y"
Svr; a∑iv/;" p[oˇ_; amI v+ye yq;£mm(
ityRKTv' cturo gCzπ∞Tv;r Ajv" SmOt;" 1
syk;r' sv' v;Pym=r' Svirt' pdm(
nIcpUvmR pUv| v; s j;Ty" Svr ¨Cyte 2
sdSyte
E ao a;Jymud;ˇ;>y;mk;ro y] ÎXyte
anud;to ao i.iniht" sh' tSmw v;jimit 3
soåh' v;jsnoim tSmw v;j' sUv;Ntm(
74
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

î ¨ v,oR y¥ud;ˇ* a;p¥te yv* Kvict( 4


nIce c p[Tyye inTy' iv¥;T=wpS[ y l=,m(
aSvk˘ yj;mhe √‰•" sipR" 5
îk;re y] lop" Sy;idk;re,vw s'i/tm(
¨d;ˇ' c;nud;ˇu' c p[iXl∑o.IN/t;imit 6
ÓSvp[kié tirk;r Èk;ro∞nIcyo"
p[iXl∑' SvyRte t;ÎiGvhIim Svoiv.;Vyte 7
¨d;ˇpUv| yiTk˘icCzNdis Svirt' pdm(
EW svRbÛSv;rStwroVy'jn¨Cyte 8
È@º ai¶m(
avg[h;Tpr' y] Svirt' Sy;dnNtr'
tto ivr;m' t' iv¥;dud;ˇe y¥vg[h" 9
gopt*
¨∞nIc* Svr* y] nIce Sy;¥¥vg[h"
tq;.;Vy' ivj;nIy;devm;ÛmR,IiW," 10
yq;/nuWm;d;y ixre i=¢e pungu,R "
SvSq;n' p[itp¥et t√dStgte Svre 11
p[iXl∑=wpj[ ;Ty;n;' yí;ip neihte .vet(
¨d;ˇopiSqt' teW;' Ekdexe p[k°itRtm( 12
n tTSvirtpUv;R©π n;pr;©π kd; cn
¨.yov;Rvs'yoge √;r' k⁄y;Ri√c=," 13
75
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

aNtod;ˇ' pd' pUvmR du ;ˇ' v; .veTKvict(


hSt' n nIcwinRi=Pyit y'kk⁄]vw gCzit
tv i≈yVyijhIt 14
pàI Sv"
anud;ˇ;TkMpn' y] √‰©ël' t] pO∑gm(
hSt' Svrsm;yuˇ_' kMpyet ivc=," 15
dev; aTqoNySy
Svirt;TkMpn' y] t];©ëlkmU/gR "
hSt' ≈uitgt' kMpe ];©ël;ditrecyet( 16
îiWr; aniˇ" Nyiõ™nyiNt av®Á tqod;ˇ;d©ël' s;mevtu
kMp' k⁄y;R•t" pí;ıSt' t]wv gCzit ) a 17
s'Vv;vsoå¶e"
kMpyo®.yoyR] ÁºkSq;n' kd; cn
s;/;RTSy;d©ël;dek;id(√tIy' c;©ëlo?vRgm( 18
mnu„y;òeNyt"
s;/;' tq;©ël;TkMp; svRSq;neWu kQyte
SvrD;" kÉicidCziNt m;y;.ed;" p[k°itRt;" 19
pçmoå?y;y"
yq; s*mNtn;geN{" pd;Tpd' iv/;vit
Ev' pd' pd' Vyˇ_' dxRnIy' pOqKpOqk™ 1
pd;Nte tu ivr;m" Sy;√l;hk îit SmOt"
a/RcvRw ¥Rw tu o n;mdgNte tu .uj' gm" 2
pde ivrmte y;tsvw ivix%¨Cyte
76
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

yoNyiSmNzNdis p[oˇ_;" pvRk˘ t' ivdub/Ru ;"


p[tgsm( tnum?y' tu tÎ]' ySy p;d' W@=rm( 3
k⁄m;rlilD' s¢ Á∑;=rmnu∑.u '
nv;=r' flyut' p[,v' tu dx;=rm( 4
Ek;dxopeN{vj[' √;dx' tu jloı»tm(
]yodx;=rpd' p[hW| vOˇmuCyte 5
ctudx
R ;=r' vOˇ' vsNtitlk˘ ivdu"
pçdx' tu m;ilNymOW.' Wo@x;' ivdu" 6
s¢;dx;=r' p;d' mNd;£;Nt' tu inTyx"
a∑;dx' sugo k,| xdUl
R k
w oniv'xit" 7
iv'x;=r' suvdn' ßG/r; cwk iv'xit"
√;iv'xm.[tˇO ' tu sulilt' iv'xit]ym( 8
ctuiv|xittTv©« £*'c p;dmt" prm(
a∑;iv'xmí p;d' xo.n' nviv'xkm( 9
.uj' gjO' .' W@(iv'x' tto m/ukr' prm(
yoNyiSm'iS]'xm;Tp;d; a;y;| vwt;' inbo/t 10
atoNyq; .veÌ¥' y] p;den iv¥te
y]k<#‰dNTydNTy∑;n;mˇ' pd' tu vtRte 11
pre pde tq;g[' Sy;ˇi√r;m' ivdub/Ru ;"
idvsOk™ Óut
a+,o inmeWm;]e, y; v,;R pOSv /Iyte 12
77
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

s Ekm;];id(√.;Rv;∂I`RiS]Plut ¨Cyte
˙dySq' m<@l' iv¥;Tk<#π iv¥;id(√r;,vm( 13
i]r;,v' tu ij◊;g[e ivsOt' m;tOk˘ .vet(
c;WStu vdˇe m;];' i√m;];' vyso .[vte ( 14
ix%I i]m;];' ivDey; EWm;]; pirg[h"
a;k;xSq; yq; iv¥uTSf⁄i$kÉ mi,sU]vt( 15
Ev' zπ¥' ivvOˇIn;' yq; bleWu ktRnm(
ctsO,;' ivvOˇIn;mNtr' m;tOk˘ .vet( 16
a/Rm;]mNyeW;mNyeW;mnum;]km(
¨.* y] dI`*R Sy;t;' Vyv/;n' tu m;tOkm( 17
yv; a;yv;
pUvmR g[e td/| tu ÓSvyor/Rmve c
ÓSv;idvTs;nustO ; vTs;nuv;ir,I c;g[e 18
p;vkvTyu.yoÓ≥Sv;
dI`Rm?y;ippIilk; 19
c;r;y,Iix=;' W∑oå?y;y"
p[ict;vlg;t;r; kÉixnI /;i]rev c
SvmitippIlk;Nv∑^; v;yVy;nvWOˇy" 1
itßiStß" £me,;s;' pUvRe m?ye tqoˇre
svneWu p[xSyNte dutm?yivliMbt;" 2
a>y;s;qRe &it' vOiˇ' p[yog;qeR tu m?ym;m(
ix„y;,;mupdex;qeR vOiˇ' k⁄y;Ri√liMbt;m( 3
78
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

pd£me, sN/;y yDu/mR ,Re s'iSqt'


Sq;np;i,SvriXl∑' &tm;ÛmR,IiW," 4
l~v;idgu®siN/' c Svoz™v;s•' pde pde
m;];k;l' sm' k⁄y;RNm?ym;' t;' p[c=te 5
pd' pd' pOqKpOqk™ p[£m' p[£m' tu yt(
p[;,p[m;,p[iXl∑;' Ny;se vOiˇ' ivliMbt;m( 6
v;¥' ct;<@v;dIn;' m;];qRmnuvtRte
£m' cwv itrSkéTyix„y;>y;snhetve 7
£⁄ıo gu®vRdit y;in yd; inix„ye d;v;i¶sUysR Îx;in
dhiNt t;in cUNyev ixi=tpd;in su%;dh;in pí;∫viNt k⁄mdu ;
krxItl;in 8
îit s¢moå?y;y"
vg;R,;' p[qm; .uˇ_; .uˇ_;íwv tu pçm;"
aNt"Sq;n;' lv* .uˇ_* xeW;í;Nyeåbu.iu =t;" 1
vgeR vgeR i√k˘ v;¥' dxk˘ v,Rsc' ym(
preW;' shyogen .+yvOiˇ" p[xSyte 2
yˇ_;hil+,n( pàIv;n(
prSpr' Spx*R .uˇ_* vjRiyTv; tu pçm*
õk;r" pçmwy]R .oˇ_Vy' tTp[yàt" 3
®Kmmupd/;it v;õ™nop/Spit
pç;NTywS]Ii, c;NtSq; pde cwkÉ lv√ym( 4
p[;gNTyen;NTy;íturo .+y;" pçdx;=r;"
79
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

avRNyD"
yk;r;id hk;r;Ntm∑k˘ c prSprm(
cturíturo v;ipTv.+y' Wo@x;=rm( 5
iv„vGv;to v;Nt"
tOtIy;" pçm;vJy;R" xeW;.+y;Stu vigR," 6
Ekpden n;isKy; ¨pnItSy mi/vm(
¨Ì;ême ivi<nNv;/e
prSpr' SpxR.+y;StOtIy;" pçm;Ît;" 7
Spx;R aNt"Sqs'yˇu _; midrev i√j;it.uk™
s¢te a¶e yuGmdyuj*
tOtIyí ctuqíR ÁNtSqo„m;,s'ytu " 8
siN/' tu pçm; y] nv+y;mIitme mit"
v;cut;ij◊;me a;gt;n( ñ[iNt 9
s'p„e[ y;,;' tu ip<@;n;' .=' c;r;y,IykÉ
yk;r' hryoyuˇR _' Sf⁄$mNy] n Kvict( 10
hk;re tu Sf⁄$' p[£me k;re ref AKSvre
s Ái¶StNmnu„yeWu vIyRmSy tmev c 11
s Ái¶" tNmnu„yeWu vIyRmSpOtmis
Jv;l;ip<@;Tsn;isKy;NSv;nuSv;r;'Stu mO<my;n( 12
sop>y;Nv;yuip<@;' c ij◊;mUl;'Stu vij[,"
b[˜oSt' vÑ; 13
a;sNsym' iv¥yiSp<@mNySqeWu c d;®vt(
80
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

aNt"Sq; ymvijRtmU,;Rip<@÷ ivinidRxte ( 14


Sy;n' pdiv.;gen iv£te p;$ko jn"
Ekpde tu sMmoh' dNTyt;lVyyoyRd; 15
sivk;l' zk;r' tu t;lVy' ivnOte jn"
sk;re dNTyimTy;Ûr.ede SmOitiv.[m" 16
gzgzklíwv yztíyorev c
îz Az tq; Eez t;lVy' ivNdte jn;" 17
p[vTSyNysutovTso inhot;siTsipTs®
pun®TSytm;/TSvpun®TsO∑pITSqit 18
®®Tsm;noidTsNt' v;TSyeTSy;mmidTSyy;
¨Tsdto'itTsTse a;rqkéTsiíikTst" 19
s'vTsro ij`TsetvOTvk;mm®TSm ih
noTSy;•;vIt.Ts*r;TSyk⁄Tsxo]wv veTSyq 20
¨Ts;duhne i.Ts;ro v®,zTmi.Tsit
¨Ts' ytoTs' juWSvdNTy;í;i.iht;pOqk™ 21
hk;r' pçmwyˇRu _;mNtSqwv;Rip s'ytu m(
a*rSyNt' ivj;nIy;Tk<#‰m;Ûrs'ytu m( 22
n v;yu' hms'yoge n;isk;>y;' smuTsOjte (
n;Ty•murs;n;d' tq; hyvneWu c 23
b[˜;dev;n;' Sv;Áºn' v;gw√
ATSvr" prto y] hk;rSy tu ÎXyte 24
81
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

hk;r" k<$‰imTy;©r*rSy' VyÔnen tu


a;Ág[te ¨rSyNt' ivj;nIy;d;˙yet indxRnm( 25
hk;r' Svrs'yˇu _' l`uTv' ÎXyte yid
k<#‰' t' tu ivj;nIy;ıOdye tu indxRnm( 26
˙dymip k+ye hk;r' pçm' yuˇ_' m•"Sywv;Rip s'ytu '
tyomR?ye .veˇu n;isKy' p[oˇ_' tu b[˜,e 27
Svr.iˇ_i√≥/; Dey; lk;re ref Ev c
Svrod;VyÔnod; c iviht;=ricNtkì" 28
rhyo" kir,I' iv¥;TkivR,I' rxk;ryo"
lxyohRir,I' iv¥;ı;' ]Itursk;ryo" 29
y; tu hNspd;n;ms;Sy;{efxk;ryo"
a.+y;£mvJy;Rí pçwt;" Svr.ˇ_y;" 30
Ekpd; .ve¥] Svr.iˇ_" Svrody;
i√pd; cwv y;Î∑; VyÔnod; c s;SmOt; 31
a,um;]' c ref" Sy;√‰ÔnSy tqwv c
SvrSy s;/Rm;]' c Svr.iˇ_˘ ivinidRxte ( 32
Svr.ˇ_°" p[pÔu ;nS]INdoW;NvjRyäe /u "
îk;r' c;Pyuk;r' c g[StdoW;iNvvjRn;t( 33
dxRp,U mR ;s* v;Wuk
R SÉ mw
yqeN{nIlp[.y;i..Ut" xuKlo mi,y;iNtihR nIl.;vm(
tqwv n;isKygu,;i..Ut" Svroipr©Tvmupiw t kéTòm( 34
82
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

˙dy;∆;yte r©" k;'Syv∞wv in"sOt"


l`uívw i√m;]í ddTveit indxRnm( 35
d/Tv;yoRnyR"
hk;re VyÔnod" Sy;t( xWseWu Svrody"
xWswivRvtO ' iv¶;ˇıirs'ntO ' ivdu" 36
s'yoge rxyodoRW" xtvTso indxRnm(
tSy m;]; tu ˙dye a,um;]; tu mU/iR n 37
n;s;g[Te v,Un;' m;c;r©" spirk°itRt"
n Svre, ivn;r©o õk;re, tqwv c 38
¨.yo/;Rns'yog;{© îTyi./Iyte
rpre r©imTy;Ûr`oWe mu%n;isk;" 39
Svrpre tu n;isKyStnm?y' d/Tvyo"
AtU' Atuyte .[;tOVyv* S]•te gom; 40
ag[e v,RSy;dxRn' lop a;gmo v,RdxRn'
v,;RTpTv' ivk;r" Sy;TSv.;v" p[kié t" SmOt;" 41
siN/ítuivR/; teW;' pd;n;' smud;˙t"
lop;gmivk;r;Stu p[kié tíeitiníy" 42
lopsiN/" steloksíN{eTy;gm" SmOt"
v;ijsIitivk;rStu p[kié t" kiSvidTyip 43
tO,veit,Tv' iv¥;TsuWpu Wu IitWTvyo"
r;/SyoWoTyupc;r' dI`| Cy;vyte ivdu" 44
83
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

tO,v" suWpu Wu I
i£y;lop' smSk⁄v•R •∑e v,Rlopt;
Etw" Wiµi{RlopwStu Dey' c;r;y,IykÉ 45
Ekpde pd;qeR c pd;vg[hje tq;
Sq;n;r' .Ntk⁄vIRt i]" p[£mpdeWu c 46
y" t' g[;m' jyit am;gMy; îit
k;$kí smg[í ihmv;NkÉxvStq;
cTv;yeR t;Nys':y;in ≈uitto y guh;gu,"w 47
v,RsD' ;Stu s'yog" s'iht;kr,' tq;
m;]; p[m;,' hStí Svr;" kMp; ivvOˇy" 48
Svr.ˇ_°" p;dvOˇ' vOˇI .uˇ_m.uˇ_yo"
EtT£me, pUvoRˇ_mq;t" £ml=,m( 49
îTy∑moå?y;y"
i√pd;' s'iht;' kéTv; ivrmeˇu pd;pd'
pUvmR Tu sOJys'yoJymuˇre,oˇr' pdm( 1
aistSy tSy te
i]pd;Nyvs;n;in yq;Sq;iT]pd" £m"
pUvmR Tu sOJyme/;vI p[£meTpunrev tu 2
devte yojy;im
ctu„£mStqwv Sy;iT]pden ivi/" SmOt"
pd' pd' TyjeTpUv| p[£meTpunrev c 3
84
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

dev>e y Ement(
Svr;Nt;in dud;dI'ß;NSvrsiN/smIirt;n(
i]£m;' jnyNTyete ¨.yoWTv,Tvyo" 4
¨pep]e u b[˜,oırit AtSy;idCzyqem p;cIn( 5
soWU,"
¨k;r" pdyomR?ye p];pOˇ_" pr' .vet(
si]kiS]£mo DeyStqwv;k;rm;idxet( 6
¨duTy' y] Tvev smey;t;' hetiU ]£mk;rk*
aNyyo" pdyomR?ye sctu„kctu„£m" 7
spunr¯mITye√=é Sy pd;ˇeWu p[gÁ[ ;,;imTyk;ro indxRnm( 8
n £mSy;vs;ne tu n c Sy;Tsiht;' p[it
¨vIRrodsI Ag/Rc;Rnvu ;k;' t;Stq;Pyekpd' c yt( 9
ivs'ihtmsN/ey' s'h;r" kÉvl;" SmOt"
anuÎXy;mj'tkvy"
anud;ˇ' pd' pUv| sur;yuí"w pr' pdm( 10
p[£me s'?ym;n;n;' ¨∞w" kr,m;idxet(
j;Ty;dIn;mxeW;,;' ityRKp[£m,' SmOt' 11
anNypUvmR te We ;' ¨d;t;devinidRxte (
Svirt' pr¯fl ú pw dR ' Sy;$Oj"u p[£;myeä/u " 12
prme Vyomn( pàIsro◊;v
s îTyetˇq;pUviR mTyd'tt" prm(
Svr;idn; tOtIyen £m' t] ivinidRxte ( 13
85
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

se∞vw tu tq; Sy;t;mupde prt" iSqt"


siN/n; tu yqoˇ_Én t' ctu„£mm;idxet( 14
i√pd' p[£m;TpUv| pryo'åigrs" prm(
i]£m' v;li%Ly; vw m;Wk⁄M>y;' ctu„£mm( 15
pun®ˇ_pde pUvRe pirh;r' tu vw .vet(
kéTv; p[£msiN/' tu s'hreiTvc=," 16
dev;v;StoSv;heit
atoNy] tu s'/;ypun®ˇ_pre pde
i√pd' i]pd' k⁄y;Rdˇu _p[£ml=,m( 17
sivto•ytu
p[£meWu yq;x;S]' l=,' iviht' £m;t(
ve∑„e vev tu s'/In;mt Ë?vRing¥te 18
WTv,Tvmup;ro dI`RTv' títu∑ym(
pde yiSmi•vtetR tTsm;y;¥l=,m( 19
nvmoå?y;y"
ve∑;pirg[híwv s'h;rí ivvtRt"
a;dr" pirh;rí xBd;" py;Ryv;ck;" 1
avg[h' sm;p;¥' p[gÁ[ ' nw/n;in c
s'yoJy punr;vOiˇ" pirh;y;Ri, x;S]t"
suWpu Wu I ¨vIR îit 2
pirh;re ivi/' iv¥;Ts'yoJy>y;Syte
pun" îTyNt;' s'iht;' kéTv; pdvTpunr;r.et( 3
86
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

p[p;[ ymi¶" p[pie[ t p[p[


ak;r;Nt' pd' y] dI`| v; yid v;Plutm(
EsiN/St] ktRVy" pirh;reWu inTyx" 4
p[d;t;r' sug;v;" ¨py;m îit
siN/v,RWe u xexWe u ivvOiˇ" Sy;TSvre pre
¨k;r;Nt' vk;r" Sy;idk;re ÈTvm;idxet( 5
a'homuce anumTy; a∑;kyl"
n Ty=r;i√mO∑Stu ref˘ k⁄y;Ri√vtRne
a;vvRiritre Áºte k<#‰pUv;Stu inTyx" 6
myo .Uv;Rt" ven a;v"
yÊv; Áºte .uvo Áºko Deyo refivvijRt"
aNye sref" ktRVy; .uvxBd;" p[yàt" 7
At;v;yiDyo .uv" ak;r;ˇu pun" r*y;t" 8
Sv.uSR Tvhrhkú"
doW;vStrjIgtR" p[,e tSs•tStq;
¨Ì;t" p[;t®•ethoRtne∑Stqwv c 9
√;riv.rj;gí √;r.;" s•tStq;
Ete pd; ivxeW;" Syu" pOqk™ ten smu∫tU ;" 10
reft" pirh;y;R" Syu" inTy' c;r;y,IykÉ
avg[h' sm;p;¥' p[gÁO ' nwyn;in c 11
a;dr' pdv,wSR tu Ate duroh,;kìidit
aêvNt' v/Rntt( dUroh,m( 12
87
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

ivnte WTv,Tve tu k<#‰Vyviht* yid


pOqgekpde t* tu n t];drm;idxet( 13
xuˇ_' ivWjiNt ay" p[,yte
SvpNt* reflop" Sy;dup¥; Sy;Tpirg[he 14
SvW;RyNtu sk;re, gu®,;êivinidRxte (
Ate dUroh,;dev invOˇ;n;mt" prm( 15
nw/n;vg[he Sy;t;' t* tu Dey* yq;pdm(
duNdu." p[qm;Nt' pd' y] tOtIyTv' pirg[he 16
pçm; aivk;r;" Syurve m;ÛmR,IiW,"
yDm;nuWk™
sveWR ;' tu Svr;dIn;' yk;re Sy;i√vtRnm( 17
îk;re ÓSvdI`enR sv,Re nwv inidRxte (
AtvTpOtv; îho ît* 18
îitk;rpr;Nsv;RNs'yˇu _;N£;myeä/u "
as'yˇu _imk;re, n£miNt zvijRt; îit 19
k;rpr; Svs;imitSvs;' z;yimv
mo=pUvåRe nuv;k;Nte p[£m;Nte tu s;r,;' 20
t* tu nIc;vs;n* ceTpUvRe cwv ivinidRxte (
yd=r' TyjeTmo=' pdk;le tu inTyx" 21
tdev;dxRyTe p;#÷ nIcSqe g[h,e pde
îit k;rpd' mo=' Svr;¥' g[h,' pd' 22
88
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

aNTyv,| purSkéTy pUvvR ,Re ivinidRxte (


hNym;ne pde nIce pUv;R©e ivinhNyte 23
pdv•IcpUvRe Sy;•Ic" Sy;du∞pUvk R É
mo=;Nte Svirte TyqeR v,RxWe ;i√mo=,m( 24
anus/' ;ne pr;©π pdvv∞ inhNyte
mo=;Nte i√pd' v,| s;/;rTve iSqt' yid 25
g[h,' t' ivj;nIy;ˇTpUvRe mo=,' .vet(
mo=g[h,s'/;ne SyNdn' ÎXyte yid 26
SyNdn' s;r,' k⁄y;RˇTpUvRe mo=,' .vet(
Svirt;d(gh[ ,' nIc' p;dxeW;i√mo=,m( 27
pdv•IcpUv"R Sy;•Ice Sy;duzpUvk R É
mo=;Nte Svirte vo∞' sur;¥' g[h,' pdm( 28
¨∞Sq' v;ip nI∞Sq' v,RxWe ;i√mo=,m(
Ek;r;Nt' pd' mo=' Svr;¥' g[h,' pdm( 29
Ek;re mo=,' k⁄y;Rdk;re g[h,' tq;
sivsO∑.uvo mo=;mk;r;¥' pr' pdm( 30
ivsO∑e mo=,' k⁄y;R√,oR v,RxWe ' ivvjRyte (
mo=,;duík˘ gCzπ√,Rm;¥e pre pde 31
i√tIy' g[;hye√,| mo=k;le tu inTyx"
pun®ˇ_;vs;n' tu Svirte ÎXyte yid 32
g[h,mnud;ˇe ceddu ;ˇe mo=,' .vet(
89
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[ChŒrŒyan´ya] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

aNtod;ˇ;idsveWR ;' v,;RidSmr,' .vet( 33


i√®d;ˇu' tq;¥' c i√tIye cwv inidRxte (
b[˜c;rI Svcirte me/;ve kmRkˇé q; 34
ip[yí /ndíwv yí iv¥;' p[yzit
≈oi]y" xuÍW,í ≈ı;v;Np[X[ nkéˇq; 35
dmxmsm;yuˇ_StIq;RNyet;in b[˜,"
pOiqvI' ivˇpU,;| i]dRÊv; yTflmXnute 36
prSy tmsíwv ttv;?y;iyini√je
kÉicTs;':ye ngCziNt kÉic¥ogen yoign" 37
kÉicdev mh;Tm;n" £mSy;?yynen tu
svRx;S]ivdo ye c ye c £mivdo jn;" 38
Ek;qR.;vopgt;Ste hir' p[ivx'it vw
W$( pç;xTp[qme vw i]'xCz™lok;i√tIykÉ 39
tOtIye i]'x∞wvoˇ_; EkÉnon;ítuqk
R É
Wi$(]x
' Tpçme p[oˇ_;" s¢cTv;rmev ih 40
cTv;ir'xÊv∑me vw nvme tu ]yodx
cTv;ir'xˇu dxme Xlok; vw pirk°itRt;" 41
Ek]wv tu iv:y;t' Xlok;n;' tu xt]ym(
cTv;ir'xdi/k˘ vw x;S]' c;r;y,Iykm( 42
amTsr îd' dey' mTsre n kd;cn
mTsre tu .ve∂ˇ' Tyu¢' bIjimvoWre 43
90
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION c;r;y,Iyix=; [ChŒrŒyan´ya]
CÌRÌYANÚYA SHIKSHÌ

y îd' p#te inTy' yí;?y;pyeid(√jm(


aSy;q| buı‰te yo vw b[˜lok˘ s gCzit 44
îit c;r;y,Iyix=;y;' dxmoå?y;y"

91