Vous êtes sur la page 1sur 16

p;r;xroˇ_£mIyctuqIR

p;r;xrIix=;
aq ix=;' p[v+y;im p;r;xrmt' yq;
yq; devWe u ivê;Tm; yq; tIqeWR u pu„krm( 1
tq; p;r;xrI ix=; svRx;S]eWu gIyte
p[,v' tu p[v+y;im itßo m;];iS]dwvtm( 2
i]Âp' c i]v,| c i]Sq;n' i]gu,' tq;
a=r;xIitrekí p[qm; ki<@k; SmOt; 3
l=,oˇ_p[k;rwStu îWe Êveit indxRnm(
]Ii, ]Ii, c cTv;ir dx pç;∑m' SmOtm( 4
Ek;dx;=r' t√du.yorip ÎXyte
s¢m' pçm' cwv puníwk;dx;=rm( 5
nv;=r' ivj;nIy;√;Ky' cwk;dx;=rm(
aNTy;vs;n;" W$( cwv pçwt;iS]i.rıRk;" 6
Ek; ctuqtR ; Dey; xeW; yuGm;ıRk;" SmOt;"
¨∞;du∞tr' n;iSt nIc;•Ictr' tq; 7
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy;" îWeTveit indxRnm(
s¢ ]Ii, ctu„k˘ c vsuv,;‹" p[k°iˇ‹t;" 8
W$(√y∑* c p[p¥Nte i√tIy; ki<@k; SmOt;
p[qm' ®{sõ™:y; vw s¢ sõ™:y; i√tIykm( 9
ini/sõ™:y; tOtIy' Sy;√sus:' y; ctuqk
R m(
pçm veds':y; c tOtIy; k<@k; SmOt; 10
102
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

a∑* v;Ky' tq; pç i√tIy; c tOtIyk;


cTv;ir'xˇq; s¢ cTv;ir'xˇq; nv 11
a=r;,;' p[m;, c Vvsoı*R c iv.;Wy;
ctuiS]'x∞ nvitr=r;,;' p[m;,t" 12
ctuqIR ki<@k; p[oˇ_; muin" p;r;xroåb[vIt(
s¢m' nvm' cwv a∑m' tu tqwv c 13
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy;" VvIitho]' indxRnm(
¨.yo" ki<@k;m?ye n coœy' iv¥te Kvict( 14
ai¶íwv yjuívw aı;‹ ]Ii, ctu∑ym(
dx;=r;i, pçwv ai¶JyoRitinRdxRnm( 15
s¢;=r;i, cTv;ir ymd¶eiritSmOt"
dx;=r' c cTv;ir dx;=r' √;dx;=rm( 16
aNte yuGm;=r' v;Kym;kÀÊyw c indxRnm(
nv;=rm( ]yíwv ]yíwv W@=rm( 17
îit v;Ky;in iv¥Nte is\ÁsIit indxRnm(
yMpiri/m] iptro ay' te c î@º tq; 18
sk;re, ivn; cwv yo dev>e y" pçki<@k;
ak;r;¥; hk;r;Nt;ítuiv|xitr=r;" 19
g;y]IsÎxI p[oˇ_; piv]; yDm?yg;
ai¶NdUt' VvsNt;y kipÔl;n;' p[j;ptye c √ye 20
Ë„m;Nt; p[qm; xeW; Svr;Nt; vitRk; pr;
103
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[PŒrŒshar´] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

xuı; c p[qm;?y=; pI@y;?y=; i√tIyy; 21


icdis p[qm; Dey; aMme>R yoåq pr;.vet(
?y=; ?y=;Ntyo" sMygu.yo" ki<@k;√yI 22
vk;re kÉvlo y] t] refoåPy/" iSqt"
dNTyçopir ivDey' yUpVv[SkÉit indxRnm( 23
n;nuSv;r' n s'yog' ivsg| nwv dI`Rt;
kÉvlSt] ivDey Ek;r;Tprto ih y" 24
m;]; sh .ve∂I`| ÓSv' m;]; ivn; .vet(
îTy=r ivj;nIy;iT=p[' dI`| .veidit 25
i=p[' dI`| sm;:y;t' a©Ly;mekmNtrm(
dI`RSy;ı| .veiT=p[' n;iSt dI`RSy dI`Rt; 26
yq; sõ™:y; tu dI`RSy tq; co„m; p[k°iˇ‹t;
Ë„m; dI`| smTv' c i=p[' k⁄y;‹ˇd/Rkm( 27
anuSv;rSyopir∑;Ts'Yyogo ÎXyte yid
ÓSvTv' ivj;nIy;Ts\ßv.;g;Sqeit indxRnm( 28
anuSv;rSyoôpir∑;Ts'vtO ' t] ÎXyte
dI`| t' tu ivj;nIy;Cz^ot; g[;v;,eit indxRnm( 29
anuSv;rStu yo dI`;‹d=r;∞ .veˇt"
s tu ÓSv îit p[oˇ_o mN]e„vev iv.;Wy; 30
anuSv;ro i√m;]" Sy;√,RVyÔn;idWu
dI`| t' tu ivj;nIy;∂ºv;n;' ˙dye>y îit indxRnm( 31
104
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

anuSv;r;∞ s'yog" prto ÎXyte yid


ÓSv' t' tu ivj;nIy;NmN]eWu b[;˜,eWu c 32
ÓSv;dg[e .ve∂I`oR dI`;‹dg[e .veLl`u" 33
adI`oR dI`Rt;' y;it n;iSt dI`RSy dI`Rt;
s'Yyog;idpro n;iSt ÓSvo dI`RSy dI`Rt; 34
s'Yyog;idpro y] t] ÓSv' .ved/( vu[ m(
ai.nIt' inp;t' v; j;Ty' v; Svirt' ivdu" 35
v;Kyk;le .vTyev p;#k;le yq;£mm(
W@©ël' tu j;TySy hStSy;nupqSy c 36
ctuq.R ;gm;]' Sy;∫ÀyStenvw vˇ‹yte (
inp;t' c;i.nIt' c xeW' nIctr' £m;t( 37
i]Svr' t' ivj;nIy;d;Jyenie t indxRnm(
nIc;•Ictr' cwv punnIRc' p[yojyet( 38
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; aojoneit indxRnm(
n;ds'D; .vNtIme õñ,nm;í;nun;isk;" 39
.viNt p[Tyye yeW;mNtSq;" s'ytu ;Stq;
hk;r' cwv vg;‹,;' tOtIy' c ctuqkR m( 40
aq dI`Rivsg;‹Nt; a∑* te n;dsHDk;"
nm* gu n;dsHD* l`U cwv;nun;isk* 41
s'Yyog* c ivsg*R c n;d;vet* p[k°iˇ‹t*
pçm; y] ÎXyNte pçme prt" iSqte 42
105
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[PŒrŒshar´] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

n;isk t] k⁄vIRt m;]wkTve n s'xy"


s'Yyuˇ_;g[e ivr;mStu ivvOiˇStu ivxeWt" 43
s'Yyuˇ_;g[e Á`oWStu n;isk˘ tu iv/Iyte
p[Tyye c iSqt; ye c a`oW;" pçm;" Svr;" 44
pd;Nte s'Yyut; ÓSv;" pçwvte åe nun;isk;"
ivvOt* c;vs;ne c AgıeR c tq;pre 45
pde c p;ds'Sq;ne n;isk˘ tu iv/Iyte
hk;ro refs'yˇu _o n;do .vit inTyx" 46
i√tyen pd;£;Nto n tu n;d" kd; cn
a;¥NtSq* sk;r* √* hk;ro y] m?yg" 47
¨.* n;d* p[yJu yet;m( a¶e Vv[tpte indxRnm(
nk;rSy mk;rSy anuSv;ro yd; .vet( 48
td;nun;iskÉ iv¥;du.yoÓ≥SvdI`Ryo"
nk;rSy mk;rSy aNt"Sq;í smIpg;" 49
n;isko n;vmNtVySt] n;d" p[k°iˇ‹t"
tvg;‹Nte pvg;‹Nte VyÔn;Nte pde pre 50
t] n;d' p[kˇ‹Vy' n;iNtm' i=p[k°iˇ‹tm(
pUvtR " prto v;ip hk;ro y] ÎXyte 51
t] n;do .vTyev n ivkLp" kd; cn
nk;r;Tprto y] mk;r;TprtStq; 52
hk;ro y] ÎXyet t] n;do .ved( /[vu m(
106
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

nm* gu® y] ÎXyete a`oW;" prt" iSqt;" 53


n;d' k⁄vIRt yàen t] `oWbl' n ih
Ek;=r' nk;rSy co.yo" Svryoóyo" 54
aıRcN{' tdupir Á`oW;" purt" iSqt;"
pçm' c;ıRcN{' c Ë„m;NtSvryo√≥yo" 55
n;isk˘ tu .vTyev nø" p;hIit indxRnm(
iv'xit`oRW;Ste gj@db; õñ,nm; yrlvh;íeit 56
]yodx;`oW;Ste kc$tp;í %z#qf;" xWs;íeit
mu%n;isk;>y;mu∞;yRm;,oånun;isk" 57
jk;r* √* mk;rí refStdupiriSqt"
axrIr' ym' iv¥;TsMm;JJmIRit indxRnm( 58
xUNy;lye ipx;coåip g∆Rte n c ÎXyte
Ev v,;‹" p[yoˇ_Vy;" ¨pJJmi•it indxRnm( 59
Ek;=r' vk;rSy inp;tSqo yd; .vet(
s'iht;y;' l`u∆;‹t" pdk;le gu®.Rvte ( 60
vk;riS]iv/" p[oˇ_o gu®lR`l u `R tU r"
a;d* gu®lR`mu ?R ye pd;Nte tu l`Utr" 61
pd;Nte pdm?ye c vk;ro ÎXyte yd;
l`urve s mNyVyo ÁNy];ip l`Utr" 62
a*k;r;Nte pde pUvRe ak;re prt" iSqte
l`Utr" ivj;nIy;d¶;vi¶íeit indxRnm( 63
107
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[PŒrŒshar´] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

yq; pu]vtI òeh;∞uMbtIit pun" pun"


Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; yuÔ;n îit indxRnm( 64
mU]' k⁄vIRt v@v; yoin' kroit y;ÎxIm(
tNmu%' k⁄®te p[;D" s duNdu.e indxRnm( 65
¨k;r;Nte ¨k;re c ÎXyte co.yoyRid
i√r*œ‰' tu ivj;nIy;∫ÀB.uvR " Svi•RdxRnm( 66
Ekp¥e .ve¥Stu s’d*œ‰' tduCyte
i√i]i.í ctu„k˘ ctur*œ‰' tt" prm( 67
yq; mkú$yoyuı R | k⁄VvRNmu%ne /;vit
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy;" ikikdIveit indxRnm( 68
k⁄‘$⁄ " k;mluB/oåip kk;r√ymu∞ret(
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy;" k⁄‘$⁄ oåis indxRnm( 69
ctudxR ;=r' v;Ky' puníwk;dx;=rm(
pundRx;=r' v;Kym∑;=rmt" prm( 70
l=,wv;‹ ivhIn' tu .uˇ_mVyÔn' tq;
tCzBd' k⁄®te p[;D" is\Áis indxRnm( 71
hSthIn' tu yoå/Ite ved' vedivdo ivdu"
tLl=,ivhInStu .uˇ_mVyÔn' yq; 72
Ev' ctu∑y' v;Ky' ≈IX∞ teitindxRnm(
vsus:' y;=r' v;Ky' i]pd; v; ctu„pd; 73
s¢;=r' tu g;y]I ai¶NdUt' indxRnm(
108
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

¨.* s¢;=r' v;Ky' puníwv nv;=rm( 74


a∑;=r' ivj;nIy;¥Tpu®We,ie t indxRnm(
a∑;=r' ctu„p;d' tdev;id Ac' ]ym( 75
aNte pUVv;‹ Ac" sMyKSv;h;k;r' pOqk™ pOqk™
tdev l=,' sMyk™ p;r;xrmt' yq; 76
y;DvLk° tu v;isœI ix=; k;Ty;ynI tq;
p;r;xrI g*tmI tu m;<@Vy;mo`niNdnI 77
p;i,Ny; svRvde We u svRx;S]eWu gIyte
v;jsneyx;%;y;' t] m;?yiNdnI SmOt; 78
Ek;dx;=r' v;Ky' i√tIy' c nv;=rm(
®{sõ™:y' tOtIy' Sy;i•i/s':y' ctuqk
R m( 71
cTv;ir'x∞;=r;,;' v;Ky' Sy;ˇu ctu∑ym(
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy;" EW vStomeit indxRnm( 80
a;¥NtÓSvyoMmRN]e vk;ro y] ÎXyte
s tu ÓSv îit p[oˇ_oåi.yu?yeit indxRnm( 81
ak;r;Tprto yí nwv dI`| p[yJu yte
ai.iv?yeit ivDeyo mN]b[;˜,yo√≥yo" 82
VvneWu VVyNtir=' c Á∑* VVy:yˇqwv c
n;mg[h,k;leWu gu®rev n s'xy" 83
pUv;‹ tu ki<@k; Î∑; apr;i.Stu s'Yyut;
tdev n;mg[h,' n ivkLp" kd; cn 84
109
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[PŒrŒshar´] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

pUVv;‹ ivı; pr; c;q ki<@k; y] ÎXyte


c;pl;nIit s; Dey; a;CzCzNdo indxRnm( 85
yq; .;r.r;£;Nto inXêseLl`ucte s"
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; hot; y=i•dxRnm( 86
v;Ky* √* c smu∫tÀ * a=r; Ëniv'xit"
]yoiv'xití;=r;,;\ hot; im]; pOiqVyy; 87
h's" xuicW∞wtd(√;dx;=rsHDk"
Ën;xIití;=r;,;m( aqwt;\í p[k°itRt;" 88
ak;r;dIin v;Ky;in √;dxwt;in sõ™:yy;
√;dx;=r' p[qm' pçm' ceit s¢ vw 89
W@=r' tto v;Ky' pun√;‹dxk˘ SmOtm(
Ek;dx;=r' cwv aNte c √;dx;=rm( 90
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; aqwt;in indxRnm(
itßoåı;‹ ai.Tyç itßo aı;‹ p[j;pit" 91
punNtu meit cTv;ir Vv;yu" pç tt" prm(
an;/O∑;] pçwv E/oåSyıRctu∑ym( 92
sVvTsroåis cTv;ir ¥*" x;iNtí;ıRyo√≥yo"
KvicTSv;;h; pOq‘⁄y;‹t( Kvic¥uˇ_' tu k;ryet( 93
Kvic∞;d* ivj;nIy;TKvic∞;Nte iv/Iyte
punNtu m; iptro Vv;yurinl' p[j;ptye Tv; 94
v;Kyk;leåvs;ne c Sv;h;Nte c;Ûit' i=pet(
110
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

mN].;g' pOq‘⁄y;‹TSv;h;k;r' pOqk™ pOqk™ 95


Sv;h;d* c .ved( v;Ky' ai¶NdUt' mnStq;
aNte c;d* puní;Nte k;y Sv;heit dxRnm( 96
mk;r;d* .ved( v;Ky' Ë,;Rmd[ s' p[k;Xyte
a;ivMmRTy;‹ ak;r;d* Svr;Nt' p[qm;Ntrm( 97
rss':y; .ved( v;Ky' vedv;,* pun" pun"
yuGmv;,;Ntyo" s¢ aNte cwv ctudxR 98
pç;xt' c v,;‹n;m( a=r;,;' p[m;,t"
îdimTyev ivDey' v;Ky' tSm;d( .ve• c 99
aiB.[ris ) a¶e tm¥ ) shßSy Pp[m; ) ai¶devR t; ) îymupir mrv-
Syixr" aXêSy Tv; ) p[qm; v;m( ) aNtr;im];-v®,; ) hot; y=-
di¶\Sv;h; ) Sv;h; yDm(-bihRÂ,RMm[d;" ) Ek;=r' pd' v;Ky' nc;ı;‹-
yuGmyorip ) m?ye cwk;=r' v;Ky' √π √π c;ı;‹vs;nyo" 100
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; loktí p[k°iˇ‹t;"
iv.KTyNt' ivj;nIy;d( gu®t" x;S]toåip v; 101
lop;gmivk;r;>y;' v;Ky;n;meW in,Ry"
√;dxwt;in v;Ky;in √;dxwt;in x;iNtkÉ 102
dev;dIn;' .vNTyete √;dxwt;in s':yy;
z;y; iz∂^; tq; zNdXzk;r; l`usõ™:yy; 103
ÓSvo v; yid v; dI`R" xeW; i√Tve p[itiœt;"
dI`;‹dg[e zk;roåip ÓSv;dg[e tqwv c 104
111
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[PŒrŒshar´] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

i√Tv;=r' ivj;nIy;idit x;S]iv/;nt"


dI`;‹dg[e tu yo dI`oR igirx; VvMmR,; tq; 105
i√Tv;=r' ivj;nIy;Cz;dy;im indxRnm(
vk;rSy .k;r;>y;' zk;rSy ck;ryo" 106
/k;rSy dk;r;>y;' qk;rSy mk;ryo"
kvgRSy cvgRSy %vgRSy pvgRyo" 107
i√Tv' cwv ym' cwv .vTyev n s'xy"
aoœ‰' cwv vk;rSy mk;re, sh;yv;n( 108
tMb/;n tq; c;Mbe s'yogoåPyitdul.R "
t\Vvíwv xt\Vví s\YyogoåTyNtdul.R " 109
anuSv;r' pOq‘⁄y;‹ds'p;[ ÛivRc=,;"
vk;rSy yk;rSy m?ye ibNdu" p[itiœt" 110
aNTyibNdu' ivn; ye c xeW;NtSq;" p[k°iˇ‹t;"
Í©vd( b;lvTsSy k⁄m;Yy;‹StnyuGmvt( 111
ne]vTké„,spRSy s ivsgR îit SmOt"
ivSf⁄il©; îv Sfo$; vedSy;©;in siNt ih 112
axuıp#n;∞wv nwv mo=' p[pie dre
tSm;TsvRpy[ àen xuıp;#« .veid(√j" 113
aNyq; inry y;iNt k⁄M.Ip;k˘ c d;®,m(
s¢;=r' c cTv;ir punr∑;=r' tq; 114
Ac\ Vv;cimit Dey; aNte cwv ctu∑ym(
112
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

Ek;dx;=r' v;Ky' punrev ctu∑ym( 115


]yodx' √;dx' c yNNme îit indxRnm(
Vy;˙Ty; sh g;y]I itß aı;‹ .veidh 116
p[,v;íwv cTv;ro .vNTyev n s'xy"
Ac\Vv;c' ]yíwv p[;rM.e c ctu∑ym( 117
îit p;r;xre,oˇ_' p[m;,' vedsiMmtm(
pUv;‹ ctudx
R ;iStßo Áı;‹yGu m;ıRW@±dx 118
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; ai¶íeit indxRnm(
pUvmR ∑;=r' v;Ky' prto √;dx;=rm( 119
i√p;d;n( v; iviniíTy îN{o iVvêSy r;jit
ah;in x' ]yíwv ]yíwv yq;pre 120
aNTy;vs;n; duimRT]; xeW; √π √π p[k°iˇ‹t;"
k<@k;pçyuGm;ı| ctu"pç nv' nvm( 121
punítuS]yíwv ]yíwv pun" pun"
xeW; yuGm;ıRk˘ iv¥;∂ºvSy indxRnm( 122
Ev' D;Tv; p#π¥Stu s gCzπ√„¯ ,v' pdm(
]yíwv ]yíwv ]yíwv ctu∑yR m( 123
W@ı| c ]yíwv i√pç;NTy;vs;nyo"
xeW;í ki<@k;" sv;‹ √π √π aıeR p[k°itRt;" 124
n me ip[yo i√j" kiíCz^ı;v;nitiqip[y"
îit p;r;xre,oˇ_' ivp[;,;' ihtk;Myy; 125
113
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[PŒrŒshar´] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

ix„y;,;mupk;r;y prlokiht;y vw
Sv;h; p[;,e>yS]yí lom>yí ]yStq; 126
xeW;í ki<@k;" sv;‹ √π √π aıe p[k°iˇ‹t;"
a∑* v;Ky' tyo" s¢ pç √;dx vw pun" 127
ctuq| dx Ek; c a∑;dx tt" prm(
nvm' c;∑m' cwv s¢m' c tt" prm( 128
îit v;Kyivi/' sMyk™ p[;,e>yí indxRnm(
Vv;yu" pç .vedı;‹ aıeR √π c ihr<mye 129
Èx;Vv;Sy' tu mN]Sy xeW; √π √π p[k°iˇ‹t;"
a∑;dx;=r' v;Ky' n;kpOœº tu pç vw 130
s¢dx;=r' cwtd( vwêdev' ivinidRxte (
s¢dx;=r' v;Ky' punr∑;dx;=rm(
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; g[;m<y* tu supçyo" 131
¨.* s¢;=r' v;Kym∑;=rmt" prm(
nv;=r' ivj;nIy;¥;imRW'u ceit indxRnm( 133
EkìkSy nmSk;r;" x˚r;y mh;Tmne
êBMyí;d* c v,;‹Nte v;Kyk;le .veidit 134
nmk˘ cmk˘ cwv pu®WsUˇ_' tu inTyx"
p[ivXyte mh;devo gOhe gOhpitYyRq; 135
®{;?y;y" Svre,vw ki<@k;dxkÉn tu
tto v;Ky' p[kv⁄ IRt Ac;Nte Wo@x;=rm( 136
114
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

a∑;dx;=r' v;Ky' pun" Wo@xkì" xu."w


Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; aXmNN∆| ivinidRxte ( 137
puí\ lU\ puí\ lI ceit s':y; y] y] c
dõ™+,ví ivDey; aıRcN{Stu W$su c 138
mk;r;g[e zk;r;d;vnuSv;re, s\Yyut*
tN{HzNdo ivj;nIy;di¶" pxui•RdxRnm( 139
tk;r;Nte pde pUvRe xk;re prt" iSqte
=i,k˘ t' ivj;nIy;ˇCzkÉy' indxRnm( 140
p;#k;le .vedÓ( Svo v;Kyk;le tu dI`Rt;
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; n=]eB>y" Sv;heiR t indxRnm( 141
xMmR c STq Stqo pPp[;;g;Tsmu{Sy Tveit c
Svirto v;Kyk;leåip ¨d;ˇ' nopp¥te 142
EÁUWu AjIte ai.Êv; gomdUW,u ; sTy;
Svirto v;Kyk;le tu n coı±v| nIyte krm( 143
s¥o j;t" smu{oåis p[qm;CyRSy tu √y;
Ev' v,;‹" p[yoˇ_Vy; gu®rev n s'xy" 144
aNtSqw" sh s\Yyoge SpxoR v; ÎXyte Kvict(
Av,enR td; g[Sto n l`u•R l`Utr" 145
Ak;ro gu®t;' y;t" s'yˇu _o hryw" sh
Av,enR prSywv VyOı‰; îit indxRnm( 146
£tUn( jih x]Un( Vvn SPptIn( pir/I'íie t
115
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[PŒrŒshar´] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

ctuvdRe oåip yo ivp[o y;vd(b˜[ n ivNdit 147


t;vd(.m[ it s's;re Ás;re durit£me
pi#Tv; cturo ved;NTsvRx;S]mnek/; 148
yo ih b[˜ n j;n;it mU%"R p;#π x#o yq;
D;Tvwv b[˜s;yuJy' l.te n;] s'xy" 149
yq; %ríNdn.;rv;hI .;rSy veˇ; n tu cNdnSy
tq;ih ivp[;" SmOitvedpU,;‹ D;nen hIn;" %rv√hiNt 140
a;h;rin{;.ymwqnu ' c sm;nmetTpxui.nRr;,;m(
D;n' ih teW;mi/ko ivxeWo D;nen hIn;" pxui." sm;n;" 151
p[;tmU]R purIW;>y;' m?y;ˆe =uiTpp;sy;
tO¢;" k;men b?yNte jNtvo inix t√x;" 152
n;dibNdushß;i, tq; koi$xt;in c
sv;t; rXmyo y;iNt y] vedo inr;my" 153
gv;mnekv,;‹n;' =Ir' Sy;dekv,Rkm(
=Ir' yq; tq; D;n' il©nSy gv;' yq; 154
√π pde cwv mo=;y n mmeit mmeit c
s mmeit i=,NtI c x]U\ rnpVyyNt" 155
arÔn;" pç aı;‹ aıR m;]; .viNt c
pUW; im]o vsuívw aÔn;ê p[k°iˇ‹t;" 156
pUW; im]o vsUNpç;nurÔn;"p[k°itRt;"
Ek;ıRm;i]k;íwv pçwte c;nurÔn;" 157
116
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION p;r;xrIix=; [PŒrŒshar´]
PÌRÌSHARÚ SHIKSHÌ

v+yy+yk+y.+ym;,; îTyevm;dy"
îme v,;‹Stu t;lVy;" pr; mU/NR yj;" SmOt;" 158
Ev' D;Tv; p#π¥Stu s gCzπd( vw„,v' pdm(
n me ip[yo i√j" kiíCz⁄ıp;#« Tvitip[y" 159
îit p;r;xre,oˇ_' ivp[;,;' ihtk;Myy;
ix„y;,;mupk;r;y prlokiht;y c 160
îit p;r;xrIix=; sm;¢;

117