Vous êtes sur la page 1sur 22

v,Rràp[dIipk; ix=;

≈eyo idxtu n" ’„," ksm;t©kÉsrI


r;/;kÉilkl;i.Do gopIv;dk⁄thU lI 1
¨Tp•o y" Stute v'xe buiım;N’tiníy"
amrex îit :y;to .;r√;jk⁄lo√h" 2
soåh' ix=;' p[v+y;im p[;itx;:y;nus;ir,Im(
b;l;n;' p;#xuı‰q| v,RD;n;idhetve 3
jp;idxu.k;yeWR u pum;•;i/’to .vet(
sMyKp;#÷ ivn; ySm;ˇ' inimˇ' vd;Myhm( 4
Svrs'Sk;ryoVvedR e inym" kiqto yt"
tto ivc;yR vˇ_Vyo v,Rs`' ;t ¨ˇm" 5
mN]o y" Svrto hIno v,Rto v;ip k⁄]ict(
in„fl' t' ivj;nIy;ˇqwv;xu.sUckm( 6
vedSy;?yyn;ımR" sMp[d;n;ˇq; ≈ut"e
v,Rxoå=rxo D;n;d( iv.iˇ_pdxoåip c 7
Svro v,oRå=r' m;]; tTp[yog;qR Ev c
mN]' ijD;sm;nen veidtVy' pde pde 8
Sq;n' c kr,' m;]; sMygu∞;r,' tq;
yo n ved s inlR∆" p#;mIit kq' vdet( 9
aq p[qmto v,RsHD;i/i£yte my;
yy; ivn; n isı‰iNt Vyvh;r; nO,;imh 10
122
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

Ekiv'xit®CyNte Svr;" xBd;qRicNtkì"


i√gu,;in VyÔn;in Áºt;v;Nv,Rsõ™gh[ " 11
ApyRNt;" Svr;S]e/; lOk;ro ÓSv Ev c
sN?y=r;<yÓSv;in te cwvmekiv'xit" 12
kk;r;idmk;r;Nt;" Spx;‹" Syu" pçiv'xit"
ctßo y;dyoåNtSq; Ë„m;," xWs;" sh;" 13
Spx;‹n;' pçmwyoRge cTv;rí ym;" SmOt;"
anuSv;ro ivsgRí ij◊;mUlIy Ev c 14
¨p?m;nIy îit c i√SSpO∑í tq;pr"
i√SpO∑t; c ivDey; @!yo" Svrm?yyo" 15
pdk;le ivyuJyet i√SpO∑o n .veˇd;
sVyÔn" s;nuSv;r" xuıo v;ip Svroå=rm( 16
ctu,;| pçmwyoRge ¨Tp¥Nte ym;í ye
k⁄\ %u\ gu\ `u\ îit c te cTv;ro n;] pçm" 17
vg;‹,;' p[qm* √* √;vU„m;,í hvijRt;"
ijTsHD; .vNTyete xeW; i/sHDk;" SmOt;" 18
xWs;muTsm;:y;t; av,R" k<#‰sHDk"
isMsHDk; ApyRNt; .;vI Sy;Tk<#‰vijRt" 19
aNTy;√,;‹∫ve√,R" pUv"R s ¨p/;i./"
Et;" sHD; bu/Dw yRe ; Vyvh;rp[isıye 20
lLhij◊;mUl.vop?m;nIyStqwv c
123
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

n;isKy;í tq; c;iSmNv,;‹ vJy;‹" sdwv ih 21


Ekm;]o .ved/( S[ vo i√m;]o dI`RmCu yte
i]m;]Stu Pluto Deyo VyÔn' c;ıRm;i]km( 22
tdıRm,u tSy;ı| prm;<vi./Iyte
v,Rgh[ e sv,oRåip sƒ‰y; SpxeWR u k°iˇ‹t;" 23
aq v,Rsm;ª;ye Sq;n' kr,s'Yyutm(
a;TmxKTy; p[v+yeåh' tT=NtVym`' bu/"w 24
a∑* Sq;n;in v,;‹n;mur" k<#ixrStq;
ij◊;mUl' c dNt;í n;iskoœ* c t;lu c 25
hk;r" pçmwyˇRu _o yoåNtSq;i.rq;ip v;
a*rSy' t' ivdu" p[;D;" k<#‰' xuı' p[c=te 26
Av,oRåq kvgRí ij◊;mUlIy Ev v;
ij◊;mUle .vTyeW;' ij◊;m?y' tu k;r,m( 27
îv,oRåq cvgRí E Ee k;r* yxw" sh
t;luSq;n; .vNTyeW;' ij◊;m?y' tu k;r,m( 28
Wk;roåq $vgRí mU/NR y;" pirk°itRt;"
ij◊;y;" p[itve∑‰;g[mte We ;' k;r,' SmOtm( 29
lOlist;" SmOt; dNTy; ij◊;g[kr,; ih te
refí dNtmUloÊqo ij◊;g[,e iv/Iyte 30
¨v,oRåq pvgRí ao a* k;r* tq; c v"
aoœ‰; Ete SmOt; v,;‹ ¨p?m;nIy Ev c 31
124
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

sm;nSq;nkr,; n;isKy*œ‰;" p[k°itRt;"


vk;r aoœsM.Uto dNt;g[kr," SmOt" 32
av,Rí ivsgRí hk;rí;ip kÉvl"
k<#‰; v,;‹" SmOt; ÁºW;' hnum?y' tu k;r,m( 33
ym;nuSv;rn;isKy; n;s;mUl.v; dx;
mu%n;isk;kr,oånun;isk îit SmOt" 34
pUv;‹ m;]; tu k<#‰Sy Ek;r*k;ryo.Rvte (
t;lVySy tq*œ‰Sy pr; p[oˇ_; yq;£mm( 35
Eek;r*k;ryoíwv' tÊv' Dey' ivc=,w"
E Ee tu k<#t;lVy* ao a* k<#oœj* SmOt* 36
Et√,Rsm;ª;ySq;n' kr,s'ytu m(
D;tVy' yNmy; p[oˇ_' x;S]tÊv;qRdxRnm( 37
y¥¥Sy .vet( Sq;n' kr,' v; ivxeW,m(
sv,RTven s§;Á a;SyyàStu i.¥te 38
s'VvOt' ivvOt' t√dSpO∑' SpO∑mev c
ÈWTSpO∑' c;ıRSpO∑m;SyyàStu Wi@±v/" 39
ak;r" s'VvOto Deyo ivvOt;íetre Svr;"
aSpO∑;Syp[yà;í Svr;" sveR .viNt ih 40
SpO∑;" Spx;‹Stu ivDey; aNtSq; ÈWduTSpOx"
aıRSpO∑;í ivDey; Ë„m;,o v,Rvie di." 41
AlomR?ye .vTyıRm;]; reflk;ryo"
125
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

tSm;dSpO∑t; n Sy;TsM.ve AlOk;ryo" 42


i√m;]Sywkm;]Sy s'VvOt;id p[yàt"
i.•Sy;PyStu s;v<y| tdqRimdmuCyte 43
aq;toåvrto viCm cc;‹ pUvpR r;©yo"
Sv;rp[yojn; c;s* veidtVy; ivc=,w" 44
s'YyogSy;id.Uto y" s pUv;‹©÷ .ve¥q;
aê" xxvs'Yyoge x" pUv;‹©÷ xvoåNyt" 45
ymí pUvSR y;©÷ Sy;∞k;r;TpUvsR Y' yut"
®KKm" pUvSR y kym;vuˇrSy tu m" SmOt" 46
s'Yyog;idpri√Tve pUv;‹©÷ £mj' yq;
p;ê| rx* tu pUvSR y prSy xvy;Tmkm( 47
£mj;∞oˇr' Spx|e pre pUv;R©k˘ yq;
p;„„<y;‹ pUvSR y rWW;" prSy;©÷ ,y;Tmkm( 48
yd( VyÔn' c ySy;©÷ tˇen sSvr' .vet(
EtdqRimd' p[oˇ_' Sv;rsNdeh.edkm( 41
anuSv;ro ivsgRí n;isKyoåq ym;Stq;
ij◊;mUlmup?m; c nvwte Syu" pr;≈y;" 50
s\Yyogv;h; Evwte injSvrivvijRt;"
pUvSR y;©÷ .vNTyete Svr EteWu pUvvR t( 51
Svr.iˇ_í pUv;‹©÷ devMbihR®d;˙it"
îk;re c tqok;re t;' yàen ivvjRyte ( 52
126
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

refo v;q lk;ro v; y]o„mi, Svrodye


Svr.iˇ_.Rvˇe ] pUvmR ;£My p#‰te 53
Ë„m,;mupirSqStu refo y;it rev,Rt;m(
refTv' punr;y;it y¥U„m;,oåNys\Yyut;" 54
Ë„m,;' Svr.iˇ_Stu i√.;‹v' b;/te yq;
vWoR vWIRyis ◊;WIRCztbLxoåip isıyit 55
a∑* Svr;Np[v+y;im teW;mev c l=,m(
j;Tyoåi.iniht" =wp"[ p[iXl∑StdnNtrm( 56
twro VyÔn Ev;q twroivr;m Ev c
p;dvOˇSttSt√ˇ;q;.;VyStq;∑m" 57
Ekpde inpUvSR tu syvo j;Ty î„yte
apUVvoRåip prSt√ı;Ny' kNy; SvirTyip 58
s¢od;ˇ;dyo Dey; preåi.iniht;dy"
]yo nIcpr;St] p[iXl∑;Nt' indxRnm( 59
E ao a;>y;mud;ˇ;>y;mk;ro nIc Ev c
luPyte siN/k;yeR yˇ' c;i.iniht' ivdu" 60
teåPsrs;' c teåvNtu vedoåsIit tuqoåSyip
î ¨ v,;‹vdu ;ˇ* cednud;ˇSvrody* 61
yv;>y;' cwv s\Yyuˇ_* td; =wp"[ Svro .vet(
v;Jyv|S}yMbk\Yy√d({v( •o yoj;iNvN{eit c 62
¨∞" pUv"R pr; nIc îk;roåNyoåNys©t"
127
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

p[iXl∑" s Svro Dey" ßucIv;.IN/t;\ Yyq; 63


¨d;ˇpUvoR y] Sy;•Ico VyÔns\Yyut"
s twroVyÔn îit Svro .vit t¥q; 64
î@ºrNte hVye k;Mye cN{e Jyote indxRnm(
¨d;ˇ;vg[ho y] s tu twroivr;mk" 65
Svro Dey" pdeåNy] twroVyÔn Ev tu
yq; gopt;ivit gopt* yDpitStq; 66
SvryorNtre y] ivvOiˇyRid ÎXyte
s p;dvOˇ îTy;:y" k;Èmre indxRnm( 67
¨d;ˇ;id®d;ˇ;Nto nIcoåvg[h Ev c
t;q;.;Vyo .veTkMpStnUnP]e indxRnm( 68
m;?yiNdnivro/I Sy;t( t;q;.;VyStu y" Svr"
i.•o ytoå] ÎXyete t;vud;ˇ;nud;ˇk* 69
tSm;Nm;?yiNdnIy;n;' pde kMpo iv/Iyte
tqoˇ_m*i∆h;ynkìm;‹?yiNdn;nus;iri." 70
avg[ho yd; nIcp[o∞yoMmR?yt" Kvict(
tq;.;Vyo .veTkMpStnUnP]e indxRnm( 71
j;Ty;i.iniht=wpp[ i[ Xl∑;" Svirt; îme
nIcpUv;‹ yd; Tvete ityRKSv;rStd; .vet( 72
j;Tyoåi.iniht" =wp"[ p[iXl∑í ctuqk R "
Ete Svr;" p[kMpNte ÎÇod;ˇ' pur" iSqtm( 73
128
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

yq; v®," pSTy; Sv; yuı‰oåSm;kNtq;prm(


prmeœ‰i./Itoå.ImimTy;id indxRnm( 74
nIcpUvoRd;ˇpr" Svroås* p[i,hNyte
aNyq; nIcv,R Ev Sy;TSv,R`m;‹idk˘ yq; 75
Svirt;dnud;ˇ' yˇTsv| p[cy;◊ym(
Sy;dud;ˇmy' cwv Tv;m¥eTy;idk\Yyq; 76
ityRKSq;ngte hSteånud;ˇo ÎXyteåpr"
p[ict' t\ ivj;nIy;dud;ˇ' Svrm;“uy;t( 77
j;Ty' ’Tv; tt" pí;Tp[icto ÎXyte yid
tNtu t]wv invRTyR pí;ıSt' p[c;lyet( 78
nod;ˇSvirt;TpUv| p[ict' Sy;dud;ˇvt(
’Tv;nud;ˇmq tmud;ˇSvrm;cret( 79
yq; Sy;TSvirt;TSv;ro v;je v;jeåvteit c
Svirtodye sen;nIg[;m<y* shSy;y c 80
twroVyÔnvJDeyo j;Tyoåi.iniht" p[c"
yq; /;Ny' kNy; îv vedoåsIit tuqoåSyip 81
vTsroåis .veˇ√√;JyvRí ßucIv c
¨d;ˇSvirtprp[ictSy;ip inTyx" 82
.ve•Ictr;dexo vwy;kr,sMmt"
Svirt;√;nud;ˇ;√; ¨d;ˇo ÎXyte yid 83
xUNy' p[c;lyeıSt' Svirt;TSvirteåip c
129
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

xUNy' p[c;lyeıSt' yk⁄ˇ_' kÉnicTKvict( 84


tTk;tIyivro/I Sy;TsMp[d;yivro/’t(
¨ˇ_' c y;DvLKyen mN]e v;jsneykÉ 85
Svr ¨∞" Svro nIc" Svr" Svirt Ev c
Svrp[/;ne ]wSvy| VyÔn' ten sSvrm( 86
mi,vd( VyÔn;Ny;Û" sU]vTSvr î„yte
VyÔn;NynuvtRNte y] itœit s Svr" 87
v,eWR ∞U ;yRm;,eWu ivk;r;" SyuS]yStno"
a;y;mm;dRv* co.* tOtIyí;i.`;tk" 88
g;]Syo∞m/iStyRGgmn' Sy¥t" £m;t(
t∞od;ˇeånud;ˇe c Svirte c p[k°itRtm( 89
¨.yv;\í Svirt Ek°.;veåNyyo.Rvte (
yq; pQyev cMvIv b[˜;sOJyt mOTyve 90
aqod;ˇonud;ˇSy SvirtSy;ip s©me
¨d;ˇ Ek°.vit W$( p[k;r" s n;Nyq; 91
√yoStu SvryoSsN/;vek°.;vo yd; .vet(
td; nIcoåPyud;ˇSy vx' gCzit s;Nvy" 92
¨d;ˇyorqwkTve .veddu ;ˇ Ev c
s purSt;TprSt;√; yq; Sy;Tp[;pRyiTvit 93
Eme t•wjit pr' ivê;>ySTv; punStq;
n;i.rSy;q meå©;in jyNtNTv;' tqwv c 94
130
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

p;ixnoåit dev;g;TpUv;‹g;d(bihRr;sdt(
a;®h; m;d/ur;Sq;i√¥;dev' indxRnm( 95
aSy;pv;dÂp' ydud;hr,muCyte
a;:y;t;n;' p[yogeWu pUv| pdmupiSqtm( 96
Wo@x;=rpyRNt' t¥oig Svrmuıret( y;\2
a; vho yd;vhNyo n" ipt; tq;prm( 97
yTpu®W\ Vyd/uí iv¥;dev' indxRnm(
j;TypUvoRd;ˇpro Áu∞o .vit inTyx" 98
yq;¥UÊveåvseåip Sy;JD;tVy' Svrveidi."
sUVVy;‹y Svirtprod;ˇpUvoR yq; .vet( 99
Svirtod;ˇyo" sN/;vud;ˇo blv;NSmOt"
ihTv;i.iniht=wpp[ i[ Xl∑;'S]Iinm;NSvr;n( 100
VvId(/‰[ ;nud;ˇpUvoRd;ˇpro yq; .vet(
sUVVy;‹y Svirtprod;ˇpUv"R pde yq; 101
svRtI+,oåi.inht" p[iXl∑StdnNtrm(
tto mOdtu r* Sv;r* j;Ty=wp;[ vu.* SmOt* 102
tto mOdtu r" Sv;rStwroVyÔn ¨Cyte
p;dvOˇo mOdtu rSTvetTSv;rbl;blm( 103
√yoStu SvryoSsN/* Svirt" Sy;Tpro yid
¨d;ˇSy;NtSqI.;ve p[oCyte }yMbk˘ yq; 104
yoj;iNvN{ vI@±v©o {(v•" sipRStq;pr"
131
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

inym" SvrsN/eStu sm;¢o ivduW;' ip[y" 105


aq;t" s'Sk;rivi/" kQyte yo my;/un;
lop;gm* ivk;rí p[’Ty; .vn' tq; 106
D;tVyo inpu,rw ve ' s'Sk;roås* ctuivR/"
Svryov;‹ hlov;‹ip SvrVyÔnyo®t 107
te noåvNTvq dev;s Edm;poåp;•p;t(
dev;n a;yu" p[;˚±somSt•iíikTv;NTv\ yq; 108
p[qm;ˇu hk;roåy' t∞tuqTR vm;“uy;t(
¨ıWRy;v;óVy;in Deymev' indxRnm( 109
a;¥" Svre tOtIyTv' `oWvTsu Tvpçm"
a`oWe p[qmTv' v; ¨den' pd(g;[ me aip 110
pd;Nt;" p[qm; v,;‹" pryo" Svr`oiW,o"
.jNte SvtOtIyTv' SvoˇmÊv' yqoˇme 111
a;¥oˇm;" pd;NtIy;ívg| pirh;y c
Syuv<R mh;\StiNm]Sy ivN¥;dev' indxRnm( 112
k%yo" pryoinRTy' pfyo" pryorip
ivsgRSy yduˇ_NtLl=,•;] is?yit 113
miy v" k;m/r,' tt" %nem c;Pyq
ai¶" pxuYy;‹" filnIivR¥;dev' indxRnm( 114
aMb in„prsmrI¥*Ri„pt; c vsu„‘iv"
a;iv„ké,„u vev tq; p,eR vo Vvsit„két; 115
132
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

Evm;d* ivsgRSy WTvimCziNt sUry"


pUvoRˇ_Sy;pv;doåy' D;tVy" ’tbuiıi." 116
k<#‰op/" sk;r" Sy;∫;Vyu/" W Ev c
a`oWe `oWvit tu lopo refo yq;£mm( 117
î@Spde@;y;Spd' Jyoit„kéid„kéitStq;
t• îN{oåy+m; m; hivhoRti•RdxRnm( 118
.;Vyup/" WTvmeit vjRiyTv; ’WISkéi/m(
p[TyySy sv,RTv' y;tIit x;k$;yn" 119
aivk;r' c x;kLyo mNyte xWseWu c
a;xu" ixx;no vOW.o devo v" sivt; tq; 120
aidit" Wo@xeTy;idivRDye od;˙itivRd;
pd;Nt;" p[qm; v,;‹" xWseWu preWu t;n( 121
x*nko i√tIy;inCzπTp[’Ty; x;k$;yn"
asm;nSqlSq;íeCz*nkoåip vdeˇd; 122
sMyKßvNtIv$(syU ;‹n∑u Pu x;r¥q;prm(
tTsivtuí tTsTyiN√tIy' n;] kihRict( 123
asSq;niSqtTv;∞ tw];,;' tu n tNmtm(
pd;NtSy tvgRSy cvgeR prt" iSqte 124
cvgR" Sy;ˇk;rSy czyo" x;gm" SmOt"
xk;rXzTvm;“oit tvg;‹TSpxRvijRt" 125
t∞=u®i∆h;n;í tCzkÉymt" prm(
133
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

bOhCzoc; yivœ‰eit v;j;ÔyÊvq;prm( 126


nk;rSy pd;NtSy xk;re prt" iSqte
cvgRpçmTv' Sy;•Cz;dexe tu x;gm" 127
Sv/;v;Hz⁄£" ipx©;iHzixr;yeit vw tq;
a;idTy;ñ( Xm≈ui.n;‹] zTv' Sy;TSpxRx˚y; 128
d/NNv;NSvv;Nyk;re nk;ro lopm;“uy;t(
pIvoå•;n( riyvO/e pre v;ip tq; pun" 129
Svr;,;m;nun;isKy' p[itj;niNt svRt"
vjRiyTv; tm;k;r' mk;ro y] luPyte 130
¨p/;rÔn' k⁄y;‹TSvre ivkr,e sit
lope p[’it.;ve c nop/;rÔn' .vet( 131
pd;NtSqo nk;ro y" soånun;iskpUvk
R "
lk;re lTvm;“oit xsTv' ctk;ryo" 132
yq;iSm\LlokÉ i]\Llok;nhI\í sv;‹nPyut
gvy;\STv„{e pxUS\ t;\í£É cwv indxRnm( 133
SpxeR pre nk;rSy ivk;ro nopl>yte
ct* ivh;y t];ip p[’Êy; .vn' Kvict( 134
yq;iSmNgoœºåkNkmR dev;iNdvmq;prm(
pxUNp;hIitj;nIy;•k;rSywkÂpt;m( 135
/;mNte ptiy„<vVvRn( x]UNt;i! tq;prm(
im] mhiíikÊv;NTvMpUWNtv v[te tq; 136
134
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

midNtm;n;' c m/uNtm;n;' tiıte tme


injRgNv;Ntmis c n ivk;ro .veidh 137
Ete inp;tisıTv;• ivk;rmv;“uy"u
nøNpk;re ivsgRTvmup/;rÔn' l.et( 138
x]UN£tUNvnSPptINpir/I'í ctuqk
R m(
Svre refTvm;“oit n;isKy' cop/; tq; 139
anuSv;ríro„Mmsu mk;rSyeit yo ivi/"
pdyorNtre s" Sy;Tpdm?ye tu nSy c 140
yq;p; \ rs' cwv Tv; \ xêNt Ev c
yjUi\ W tpUi\ W ¨Â˘hIit indxRnm( 141
pd;NtIymk;rSy TvNtSq;" prto yid
n;isKymup/;pUv| soåNtSq;Tvmv;“uy;t( 142
s\Yy*im s\Vvp;mIit t\Llok˘ c yq; .vet(
apd;NtSy refÉ n y√m[oåitspRit 143
Ekm;]o i√m;]" Sy;iT]m;];Nm;i]ko yq;
Tv' som hvI\iW s\ß∑; n s'Yyuij 144
anuSv;ro i√m;]" Sy;Îv,RVyÔnody"
ÓSv;√; yid v; dI`;‹∂vº ;n;' ˙dye yq; 145
mk;r" p[Tyye SpxeR .veˇ√gRpçm"
v[j©Cz v[tçir„y;im x<@Stq; pun" 146
EtNtediMptOB>yí yCzNt;Mpç vw yq;
135
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

s'yog;id" Svr;d( i√Tv' p[;“otIit ivdub/Ru ;" 147


tTpd;Ntpd;¥ov;R pdm?yeåip svRt"
sMyKßviNt sirt" sN/* tu pdyoyRq; 148
anu∑pu ( x;rdI t√Tp[qmStu i√®iˇ_j"
m?yeåêStUpro y√dêSy Êv; tq;prm( 149
aSvr;• .vTyett( ≈ui/ ≈uTk,Rv¥q;
pr' refhk;r;>y;' VyÔn' tU„mvijRtm( 150
i√Tvm;p¥te refhk;r* tu n k⁄]ict(
yq; sUyoRåq sve>R yo b;◊ogOhR ,;im cwv ih 151
Ë„m;,o refsõ™£;Nt; n i√" SyuíTe Svrody;"
yq;xRsdupict;' vWoR vWIRysIit c 152
shßxIW;‹ pu®Wo devMbihRYyRq; SmOtm(
aNtSq;i.yRd; yuˇ_; Ë„m;,o refpUvkR ;" 153
v„y;‹y c;Nt" p;XVyRç ref;id(√Tv' .jiNt te
Ë„m;NtSq;pr" SpxoR i√Tvm;p¥te yq; 154
aXm•Uj| siòtm' i/„,y; r;∑^' c gO
te
yk;r;TSpxRsY\ yogo nopl>yet k⁄]ict( 155
xLmilí di/K£;V," pu®r;V,Stqwv c
yid c;SvrpUv;‹" Syu„m;NtSq; n tTpr" 156
SpxoR i√Tvm;“oit Sq;lIi.idRv" SkM.nI"
y] co.yt" Spxw"R s\Yyuˇ_;" xWs;" sh;" 157
136
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

t] n;¥" £mo Deyo n;pro boi/to bu/"w


p+m;i, v;q sU+m; c ivêPSNy; c tq; pun" 158
neÎxeWu i√®iˇ_" Sy;idit p[;ÛmRnIiW,"
ij◊;mUlIyt" SpxeR ¨p?m;nIytStq; 159
s î/;no Vvsu„‘iv¥*i„pteTy;idk\Yyq;
ivsjRnIy;∞ pro y" SpxoR VyÔnody" 160
soåip i√Tvmv;“oit yuÔ;n" Pp[qm\Yyq;
sk;rSy i√®iˇ_" y; s; √yorev n;Nyt" 161
a; c s;Sv; c r;SveyTsk;roå] i√®iˇ_t"
ÓSvpUv*R õn* Sy;t;' pd;Nt* i√" Svrody* 162
yuõõ™ sIit tq; c;Xm•UjiR mTy;idk\ Yyq;
p[qmwí SvvgIRyiw √≥tIy; i√.RviNt ih 163
tOtIywStu ctuq;‹í iVvk:y;ij`[kY\ yq;
¨:y' s':y' c mu:y' c vjRiyTv; pd]ym( 164
:y;/;to" %yyo" Sy;t;' kx* g;GyRmte yq;
iVvKXy;Kx;timTyetNm;?yiNdnivro/’t( 165
iv:y;y k%y; yuˇ_;ízy; a;Cz‰tIitvt(
goœ;n' W$#; Ev' p;TQy' tqys\Yyutm( 166
iv„PfurNtI c Wpf; yuˇ_;íwv' ctuqk
R ;"
a;ijG`[ g`r;yuˇ_; mIó(ví @!v;Stq; 167
ad(?vno d/v;íwv' ivB.[;@±b.rs\Yyutm(
137
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

Av,eR n i√®iˇ_" Sy;t( õnk;ro ivh;y c 168


lOv,eåR ip tqwv Sy;t( KlO¢' c;in„Øt\Yyq;
avs;niSqt' c;ip VyÔn' n i√®Cyte 169
ËKKKsUnR tO ; pde Ev' s'iht;y;' n v;yRte
Svr;TprXzk;rStu svR] i√Tvm;“uy;t( 170
ySy;ith;y sheit pd]ypr' ivn;
i√®iˇ_' vjRyie •Ty' ymeåip prt" iSqte 171
sKQn; deidXyte n;rI kk;roå]wk Ev ih
yme pre inWe/Stu punióTvinv;rk" 172
ye ®Kmp;PPmp[.iO t p[;ÛSteW;' mnIiW,;m(
s'Yyog;idí pUv;‹©÷ ymíeit ivro/’t( 173
tSm;¥duˇ_' tTs;/u nTvNyTkLpn;=mm(
apçm;Tpde inTy' pçmeWu preWu c 174
ymoTpiˇ.Rvˇe ] ®Km" p;PPm; indxRnm(
Svr;Ts'yogpUvSR y i√Tv;∆;to i√tIyk" 175
tSywv ymsHD; Sy;TpçmwriNvto yid
Spx;‹n;' pçmwyoRge cTv;ro ye ym;" SmOt;" 176
ayiSp<@ºn te tuLy; `nbN/;" p[k°itRt;"
ym;Std; invtRNte Ë„m; m?ye .ve¥id 177
Ë,;‹ip<@ºn te tuLy;" p;xwSTmNNy; indxRnm(
Spx;‹ apçm; ye c aNtSq;i.í s\Yyut;" 178
138
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

d;®ip<@ºn te tuLy;" XlqbN/;" p[k°itRt;"


apçme SvvgIRye n p[;Gv,oR i√®iˇ_.;k™ 179
t∂ºv;n;' c y∂ºv; aNtir=MpurItt;
Èı±yv[ ;d(/I[ nR s;vet;vu{í;ip tqwv c 180
crd({VySy vcno i√Tv' nwv;] iv¥te
=]vO]Stq; iê] ic] s] tqwv c 181
y] t] pde„veWu VyÔn' n i√®Cyte
¨poiTqtmuˇM.nmuˇ.;noiTqt;y c 182
¨Êq;y bOhtI cwWu ]y" Spx;‹ .viNt ih
v,| i√v,Rsy' oge Ekv,RvduCyte 183
Svrm?ye sj;tIye ivj;tIye √yo" ≈uit"
k⁄‘$⁄ oåis tq; t•;JJy' .uJJyu" ≈uit√≥yo" 184
Spx;‹Tprkk;rSy Sfo$n' doW’• v;
a];c;y;‹xy;i√Tv' Sfo$n' i√Tvn;xnm( 185
ayiSp<@ºn tˇuLy' tSm;du∞;r,' tq;
k;<@;Tk;<@;√W$( ’t' y’ÊKlom;idk\yq; 186
SvvgIRySw tu s\Yyog" Spx;‹n;' sM.ve¥id
tTpUvSR y ≈uitn;‹iSt ivr;mVyÔnSy c 187
i√tIy;í ctuq;‹í v,;‹" so„m;, Ev ih
ydwte pçmwyˇRu _; v;yu" sMygOte mu%;t( 188
t' /ryet( p[yàen `nbN/' smu∞ret(
139
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

sKQn; d?mStq; aG~Ny; îit indxRnm( 189


Svr;" s'yogpUv;‹ ye VyÔn;Nt;Stq;Ntg;"
EW;' k;lo i√m;]" Sy;• tu dI`;‹ ih te SmOt;" 190
yq;i¶ıÀYR yRq; iv„,u" p[Tyõ™ d?yõ™ AiWStutm(
y;ih p;ih r= m/u iv¥;dev' indxRnm( 191
VyÔn;NtSy mo=" Sy;Tkr,Sq;nt" pde
aNydNyp[yàen pdm;r>yte bu/"w 192
aNyq; tu pd;d* c i√Tvm;p¥te /[vu m(
s\Yy*im s\Vvp;mIit îmMmeit indxRnm( 193
aıRc;‹d"e sm;¢* c mo=,' tu iv/Iyte
p;dXzNdoånuro/en Eki√i] ctu„pd" 194
aPynekpdw" Kv;ip ÎXyte p;dpUr,m(
˙id SpOx' yqwkiSmNpde Sy;Tp;dpUr,m( 195
£to.R{Sy i√pd' £tu• .{imTyt"
a¶e Tv•oåNtmí iv¥;Tp;dctuivR/m( 196
iv/Umm¶eånekpdmevm;idindxRnm(
õnk;r* pd;NtIy* mk;re prt" iSqte" 197
kt;>y;' Vyv/Iyete p[;˚±somí yq; tq;
p[Ty˚±somS]INTsmu{;nSm;NTsIte indxRnm( 198
Ak;re p[Tyye k<#‰" p;#π ÓSvÊvm;“uy;t(
Sv;h AW.imN{oåq ivêkMmR AiWStq; 199
140
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

yen AWy îTy] y] AWy îTyip


ÓSve ÓSviv/;n\YyˇTsiN/ivinvtRkm( 200
E ao Ee a* tu cTv;r" £m;dev Svre pre
ayv;y;vt;' y;iNt î@ Eih ’x;nuvt( 201
srSvTy; aGg[ij◊÷ t; ¨.* c yq;£mm(
yvyor] lop" Sy;TSvrm?ye pd;Ntyo" 202
ay;d* yvyoloRpe n pun" siN/ir„yte
asSq;ne vk;rSy lop•eCziNt sUry" 203
p;d;d* c pd;d* c s\Yyog;vg[hWe u c
y" xBd îit ivDeyo yoåNy" s y îit SmOt" 204
yuˇ_en mns; y√ˇÊv; y;im tq;prm(
anUk;xen b;Áç yoge yoge indxRnm( 205
¨psgRpro y" s pd;idrip ÎXyte
ÈWTSpO∑o yq; ivyTpdCzπde pro .vet( 206
ydev l=,' ySy vk;rSy;ip t∫vet(
y] y] ivxeW" Sy;idd;nI' s tu kQyte 207
vk;riS]iv/" p[oˇ_o gu®LlR`l u `Utr"
a;d* gu®lR`mu ?R ye pdSy;Nte l`Utr" 208
¨psgRpr* y] yvk;r* pd;idg*
ÈWTSpO∑* tto Dey;vi.yu?y ¨p; yq; 209
pir v;jpit" kiv" p[voc' c indxRnm(
141
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Varnaratnaprad´pikŒ] ix=; VEDIC LITERATURE COLLECTION
SHIKSHÌ

anuyoj;iNvN{ te tu ¨p yJD\ iVvn; tq; 210


TvdqRv;icn* vo v;\Vv; vw yid inp;tj*
a;dex;í ivkLp;SSyurIWTSpO∑; ih te SmOt;" 211
devo v" sivt; y; v;\Vv;to v;q tq; n vw
tv Vv;yvOtSpteåiSt v;Nv; indxRnm( 212
√π/I.;ve smuTp•e l=,;i•,Ryo .vet(
l=,\Vv;ivn;ix Sy;TsMp[d;yoåivn;xv;n( 213
p[m;,;nugt' v;Ky' yo moh;ı;tuimCzit
p[itv;t' s mU!;Tm; p;'s'u p[i=pit Svym( 214
k<#‰; v,;‹i¶devTy;St;lVy;" somdevt;"
ij◊;mUlIy; nwAT≥ y; r*{; dNTy;" p[k°itRt;" 215
aoœ‰;íwv;iên; Dey; v;yVy; mUısR M.v;"
xeW;Stu vwêdev;" Syuirit k;Ty;ynoåb[vIt( 216
i£y;v;ckm;rVy;tmupsgoR ivxeW’t(
sÊv;i./;yk˘ n;m inp;t" p;dpUr," 217
.;r√;jkm;:y;t' .;gRv' n;m .;„yte
v;isœ ¨psgRStu inp;t" k;Xyp" SmOt" 118
svRNtu s*Mym;:y;t' n;m v;yVyim„yte
a;¶eyStUpsgR" Sy;i•p;to v;®," SmOt" 219
Svr;Stu b[;˜,; Dey; vg;‹,;' p[qm;í ye
i√tIy;í tOtIy;í ctuq;‹í;ip .Uimp;" 220
142
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION v,Rràp[dIipk; ix=; [Varnaratnaprad´pikŒ]
VARNARATNAPRADÚPIKA SHIKSHÌ

¨d;ˇ' b[;˜,' iv¥;∫;r√;j AiWStt"


g;y]' c .veCzNdo inyogo b[˜s;/ne 221
nIc' tu =i]y' p[;hug*RtmoåSy c devt;
zNdS]w∑.u mev;Sy ivinyogoå`n;xne 222
Svirt' vwXymev;ÛmuiR ng;‹GyoRåSy k°iˇ‹tm(
j;gt' tu .veCzNdo inyog" x]un;xne 223
EW; mN]rhSySy mÔUWoı;i$t; my;
EtTsv| ividTv; tu b[˜lokÉ mhIyte 114
anen ivi/n; ved' yoå/Ite ≈ıy; i√j"
soåême/shßSy fl' p[;“oit pu„klm( 225
rhSy' yo n j;n;it l=,' c;WRk;idkm(
soå?y;pne n yoGy" Sy;∆phom;idkmRsu 226
amrex’t;met;' ix=;' yo /;ryeTsu/I"
iv√∆ns.;m?ye jy' s l.te /[vu m( 227
îTymrex’t; v,Rràp[dIipk; ix=; sm;¢;

143