Vous êtes sur la page 1sur 201

vOıh;rItSmOit"

≈Ig,ex;ynm"
p[qmoå?y;y"
aq pçs'Sk;rp[itp;dnv,Rnm(
aMbrIWStu t' gTv; h;rItSy;≈m' nOp"
vvNde t' mh;Tm;n' b;l;kúsÎxp[.m( 1
s'p∑O " k⁄xlSten pU…jt" prm;sne
¨piv∑Stto ivp[mvu ;c nOpnNdn" 2
.gvn( svR/MmRD tTvvedivd;Mvr
pOCz;…m Tv;' mh;.;g prm' /mRmVyym( 3
b[iU h v,;R≈m;,;Ntu inTynw…miˇki£y;"
ktRVy; muinx;∂Ül≥ n;rI,;ç nOpSy c 4
SvÂp' jIvpryo" kq' mo=pqSy c
tTp[;¢e s;/n' b[˜n( vˇ_⁄mhR…s suvt[ 5
Evmuˇ_Stu ivp[iWRSten r;jiWR,; td;
¨v;c prmp[ITy; nmS’Ty jn;dRnm( 6
h;rIt ¨v;c
Í,u r;jn( p[v+y;…m sv| vedopvOi' htm(
yduˇ_' b[˜,; pUv' pOCzto mm .Upte 7
td(bv[ I…m pr' /m| Í,u„vwk;g[m;ns"
sveWR ;mev dev;n;mn;id" pu®Woˇm" 8
ÈêrStu s Ev;Nye jgto iv.urVyy"
n;r;y,o v;sudve o iv„,ub˜R[ ;Tmno h·r" 9
ß∑; /;t; iv/;t; c s Ev prmeêr"
ihr<yg.R" sivt; gu,/Oõ™ ingu,R oåVyy" 10
prm;Tm; pr' b[˜ pr' Jyoit" pr;Tpr"
536
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

îN{" p[j;pit" sUy"R ≤xvo viˆ" sn;tn" 11


sVv;‹Tmk" svRs˙u TsvR.∫ O tÀ .;vn"
ymI c .gv;N’„,o mukN⁄ doånNt Ev c 12
yDo yDpityRJv; b[˜<yo b[˜," pit"
s EW pu<@rIk;=" ≈Ixo n;qoå…/po mh;n( 13
shßmUı;‹ ivê;Tm; shßkrp;dv;n(
yÌTv; n ivvtRNte tı;m prm' hre" 14
ctu….R" xo.nop;yw" s;?yoåy' sumh;Tmn"
turIypdyo.RKTy; su…sıoåymud;˙t" 15
t' SvIk⁄v≤R Nt iv√;'s" SvSvÂpty; sd;
nws…gRk˘ ih sveWR ;' d;Symev hre" sd; 16
Sv;My' prSvÂp' Sy;∂;Sy' jIvSy svRd;
p[’Ty; Tv;Tmno Âp' Sv;My' d;Sy…mit iSqit" 17
d;Symev pr' /m| d;Symev pr' ihtm(
d;Syenvw .veNmu·ˇ_rNyq; inry' .vet( 18
iv„,od;RSy' pr; .·ˇ_meW;' tu n .vet( Kv…ct(
teW;mev ih s's∑O ' inry' b[˜,; nOp 19
n;r;y,Sy d;s; ye n .v≤Nt nr;/m;"
jIvNt Ev c;<@;l; .iv„y≤Nt n s'xy" 20
tSm;∂;Sy' pr;' .·ˇ_m;lB>y nOpsˇm
inTy' nw…miˇk˘ sv| k⁄Yy;‹Tp[ITyw hre" sd; 21
tSy SvÂp' Âpç gu,;'í;ip iv.Uty"
D;Tv; sm∞Ryie √„,u' y;v∆Ivmt≤N{t" 22
tmev mns; ?y;ye√;c; s˚«tRyTe p[.mu (
jpe∞ ju¸y;∫ˇ_o t√;nekivl=," 23
xƒc£o?vR pu<@^;id/;r,' d;Syl=,m(
537
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

t•;mkr,çwv vw„,vNtidhoCyte 24
avw„,v;í ye ivp[; hWRd;Ste nr;/m;"
teW;' tu nrkÉ v;s" kLpkoi$xtwrip 25
td;id vWRsç;rI mN]rà;qRtTvivt(
vw„,v" s jgTpUJyo y;it iv„,o" pr' pdm( 25
ac£/;rI yo ivp[o b¸ved≈utoåip v;
s jIv•ev c<@;lo mOto inrym;“uy;t( 26
tSm;ˇe h·rs'Sk;r;" kˇRVy; /mRk;iÕ,;m(
aymev pr' /MmR" p[/;n' svRkMmR,;m( 27
îit vOıh;rItSmOTy;' iv≤x∑/MmRx;S]e pçs'Sk;r-
p[itp;dn' n;m p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y"
aq pu<@^sS' k;rv,Rnm(
aMbrIW ¨v;c
.gvn( vw„,;v;" pç s'Sk;r;" sVvRkmR,;m(
p[/;n…mit y∞oˇ_' svwrR ve mhiWR…." 1
ti√/;n' mm;c+v ivStre,vw suvt[
h;rIt ¨v;c
Í,u r;jn( p[v+y;…m inmRl; vw„,v;" i£y;" 2
yduˇ_' b[˜,; pUv| v…sœ;¥wí vw„,vw"
s'Sk;r;,;' tu sveWR ;m;¥' c£;id/;r,m( 3
tTktRVy' ih sveWR ;' iv/In;' vw i√jNmn;m(
a;c;y| s'≈yet( pUvmR n`' vw„,v' i√jm( 4
xuısTvgu,opet' nveJy;kmRk;r,m(
sTsMp[d;ys'yˇu _' mN]rà;qRkoivdm( 5
538
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

D;nvwr;Gys'p•' vedved;©p;rgm(
x;…st;r' sd;c;yw"R svR/mRivd;'vrm( 6
mh;.;gvt' ivp[' sd;c;rinWev,m(
a;loKy svRx;S];…, pur;,;in c vw„,v;" 7
tdqRm;cre¥Stu s a;c;yR ¨d;˙t"
a;iStKym;ns' s≤∫®pet' /mRvTslm( 8
≈∂/;n' sd;c;r' gu®xu≈WU tTprm(
sMvTsr' p[tI+y;qeR t' ≤x„y' x;syeÌ®u " 9
tSy;ååd* pç s'Sk;r;Nk⁄y;RTsMy‚Gv/;nt"
p[;t" ò;Tv; xuc* dexe pUj…yTv; jn;dRnm( 10
ò;t' ≤x„y' sm;nIy tenvw sh de≤xk"
ò;Py pç;mOtgw VR ywí£;dIn∞Ryˇe t" 11
pu„pw/pRU íw R dIpwí nwv¥e iw vRiv/wrip
tˇTp[k;xkìmNR ]wr∞RyTe purto hre" 12
a¶*hom' p[kV⁄ vIRt î?m;/;n;idpUvk R m(
p*®We, tu sUˇ_Én p;ys' `Ot…m…≈tm( 13
a;Jyen mUlmN]e, ¸Tv; c;∑oˇr' xtm(
vw„,Vy; cwv g;y}y; ju¸y;Tp[yto gu®" 14
pí;d¶* ivin≤=Py c£;¥;yu/pçkm(
pUj…yTv; shß;r' ?y;Tv; t√iˆm<@le 15
W@=re, ju¸y;d;Jy' …v'xits':yy;
svwíR heitmN]wí Ekìk;Jy;¸it' £m;t( 16
tt" p[d≤=,' ’Tv; s ≤x„yo viˆm;Tmv;n(
nmS’Tv; tto iv„,u' jPTv; mN]vr' xu.m( 17
p[;Ñü%' tu sm;sIn' ≤x„ymek;g[cte sm(
p[tpe∞£xƒ* √* heit….mRN]mu∞rn( 18
539
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

d≤=,e tu .uje c£˘ v;m;'xe xƒmev c


gd;' c .;lm?ye tu ˙dye nNdk˘ td; 19
mStkÉ tu tq; x;©≥m˚yei√ml' td;
pí;Tp[=;Ly toyen pun" pUj;' sm;cret( 20
homxeW' sm;Py;q vw„,v;n( .ojyeˇt"
Ev' t;p" i£y;" k;y;‹" vw„,Vy" kLmW;ph;" 21
p[/;n' vw„,v' teW;' t;ps'Sk;rmuˇmm(
t;ps'Sk;rm;]e, pr;' …s≤ımv;“uy;t( 22
kÉ…cˇu c£xƒ* √* p[t¢* b;¸mUlyo"
/;ry≤Nt mh;Tm;ní£mek˘ tu c;pre 23
vw„,v;n;' tu hetIn;' p[/;n' c£muCyte
tenvw b;¸mUle tu p[t¢en;˚yeä/ë " 24
j;t pu]e ipt; ò;Tv; hom' ’Tv; iv/;nt"
ten;…¶nwv sNtp[c£É, .ujmUlyo" 25
a˚…yTv; ≤xxo" pí;•;m k⁄y;R∞ vw„,vm(
pí;Tsv;R…, km;R…, k⁄vIRt;Sy iv/;nt" 26
a˚…yTv; s c£É, y≤Tk≤çTkmR sçret(
tTsv| y;it vwkLy…m∑;pUt;Ridk˘ nOp 27
k;ryeNmN]dI=;y;' c£;¥;" pç hety"
c£˘ vw kmR…s?yq| j;tkmR…, /;ryet( 28
ac£/;rI ivp[Stu svRkmRsu gihRt"
avw„,v" sm;p•o nrk˘ c;…/gCzit 29
c£;id…cˆriht' p[;’t' kluW;iNvtm(
avw„,vStu t' dUr;t( êp;k…mv sNTyjet( 30
avw„,vStu yo ivp[" êp;k;d/m" SmOt"
a≈;ıe yo Áp;¤πyo r*rv' nrk˘ v[jte ( 31
540
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

avw„,vStu yo ivp[" svR/mRytu oåip v;


gv;' W<@it ivDey" svRkmRsu n;hRit 32
tSm;∞£˘ iv/;nen t¢' vw /;ryeid≠√j"
sv;R≈meWu vst;' S]I,;' c ≈uitcodn;t( 33
an;yu/;so asur; adev; îit vw ≈uit"
c£É, t;mpvp îTyc; smud;˙tm( 34
apeTqm˚…mTyuˇ_' vpeit ≈v,' td;
tSm;√w t¢c£Sy c;˚n' muin…." ≈utm(
piv]' ivtt' b[;˜' p[.og;R]e tu /;·rtm( 35
≈uTywv c;˚yeÌ;]e td(b˜[ smv;¢ye
yˇe piv]m≤∞R„ym¶evIRtmnNtr; 36
b[˜ie t iniht•wv b[˜,o ≈uitvOi' htm(
piv]…mit cwv;…¶r…¶vwR c£muCyte 37
a…¶rev shß;r" shß; ne…m®Cyte
ne…mt¢tnu" sUyoR b[˜,; smt;' v[jn( 38
yˇe piv]m≤∞R„ym¶eStu n suiniht"
d≤=,e tu .uje ivp[o …b.Oy;√w sudxRnm( 39
sVye tu xƒ÷ iv.Oy;idit b[˜ivdo ivdu"
îTy;id≈uit…." p[oˇ_' iv„,oí£Sy /;r,m( 40
pur;,ei„vith;seWu s;iTvkÉWu SmOit„vip
xƒc£oıRp<u @^;idriht' b[;˜,' nOp 41
y" ≈;ıe .ojyei√p[" iptO,;' tSy dugiR t"
xƒc£o?vRp<u @^;id…cˆw" ip[ytmwhrR "e 42
riht" svR/me>R yí‰uto nrkm;“uy;t(
®{;cRn' i]pu<@^Sy /;r,' y] ÎXyte 43
tCzÀ{;,;' iv…/" p[oˇ_o n i√j;n;' kd;cn
541
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[itlom;nulom;n;' dug;Rg,su.rw v;" 44


pUj;nIy; yq;he,R ivLvcNdn/;·r,m(
y=r;=s.Ut;in iv¥;/rg,Std; 45
c<@;l;n;mcRnIy; m¥m;'sinWev,;m(
Svv,Riviht' /mRmve ' D;Tv; sm;cret( 46
®{;∞Rn;d(b;[ ˜,Stu xU{,e smt;' v[jte (
y=.Ut;∞Rn;Ts¥í<@;lTvmv;“uy;t( 47
n .Sm /;ryei√p[" prm;pÌtoåip v;
moh;√w iv.Oy;¥Stu ssur;po .ved/( vu[ m( 48
ityRKpu<@^/r' ivp[' pØ;Mvr/r' tq;
êp;k îv vI=et n sM.;Wet k⁄]…ct(
tSm;id≠√j;it…./;RYyR mUıpR <u @^i' v/;nt" 49
mOd; xu.,e[ stt' s;Ntr;l' mnohrm(
ò;Tv; xuıåe ip pUv;R º iv„,um>yCyR de≤xk" 50
ò;t' ≤x„y' sm;Ùy hom' k⁄vIRt pUvvR t(
prom;]eit sUˇ_Én p;ys' m/u…m…≈tm( 51
¸Tv;åqmUlmN]e, xtm∑oˇr' `Otm(
Sqi<@le tu tt" pí;Nm<@l;in yd; £m;t( 52
dI+v∑m?ye cTv;·r ivNyset( purto hre"
iv≤l%eˇ] pu<@^;id ivSt;r;y;m.edt" 53
te„vcRyˇe to /Im;n( kÉxv;dInnu£m;t(
t] t] c tNmUit| ?y;Tv; mN]w" sm∞Ryte ( 54
gN/pu„p;id skl' mN]e,vw ;cRyÌe ®u m(
p[d≤=,;mnuvJ[ y s ≤x„y" p[,meˇq; 55
t√;h* in≤=peiCz„y" kÉxv;dInnu£m;t(
˙id ivNySy pu<@^;…, gu¡_;in s vw„,v" 56
542
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

xu.,e[ vw mOd; pí;i√.Oy;Tsusm;iht"


i]sN?y;su mOd; ivp[o y;gk;le ivxeWt" 57
≈;ıe d;ne tq; home Sv;?y;ye iptOtpR,e
≈ı;luÂı±vpR <u @^;…, iv.Oy;id≠√jsˇm" 58
≈;ıo homStq; d;n' Sv;?y;y" iptOtpR,m(
.SmI.vit tTsvRm?U vRp<u @^‚Mvn; ’tm( 59
Ë?vRp<u @^' ivn; yStu ≈;ı' k⁄VvIRt s i√j"
sv| t{;=swnIRt' nrk˘ c;…/gCzit 60
Ë?vRp<u @^ivhInNtu y" ≈;ıe .ojyeid≠√jm(
aXn≤Nt iptrStSy iv<mU]' n;] s'xy" 61
tSm;ˇu stt' /;yRm?U vRp<u @^' i√jNmn;
/;rye• ityRKpu<@^m;p¥ip kd;cn 62
ityRKpu<@^/r' ivp[' c<@;l…mv sNTyjet(
soånhR" svR’TyeWu svRlokÉWu gihRt" 63
Ë?vRp<u @^ivhIn" sNsN?y;kMmR sm;cret(
sv| t{;=swnIRt' nrkç s gCzit 64
yid Sy;ˇu mnu„y;,;mU?vRp<u @^ivv…jRtm(
{∑Vy•v t≤Tk≤çt( Xmx;n…mv t∫vet( 65
Ë?vRp<u @^' mOd; xu.'[ ll;$e ySy ÎXyte
c<@;loåip ih xuı;Tm; iv„,ulokÉ mhIyte 66
Ë?vRp<u @^Sy m?ye tu ll;$e sumnohre
l+My; sh sm;sIno rmte t] vw h·r" 67
inrNtr;l' y" k⁄Yy;‹d?U vRp<u @^' i√j;/m"
s ih t] iSqt' iv„,u' …≈yçwv Vypohit 68
aqedmU?vRp<u @^Ntu y" kroit i√j;/m"
kLpkoi$shß;…, r*rv' nrk˘ v[jte ( 69
543
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSm;{;g;iNvt' pu<@^N/rei√„,upd;’it
ll;$;idWu c;©πWu sVvRkmRsu vw„,v" 70
n;…sk;mUlm;r>y ll;$;NteWu ivNyset(
a©ël√ym;]Ntu m?yiCz{' p[kLpyet( 71
p;êeR c;©ëlm;]Ntu ivNyseid≠√jsˇm"
pu<@^;,;mNtr;le tu h;·r{;' /;ryeiCz^ym( 72
ll;$e pOœyo" k<#π .ujyo®.yorip
ctur©ëlm;]Ntu iv.Oy;d;yk˘ i√j" 73
¨rSy∑;©ël' /;y| .ujyor;yt' td;
¨dre p;êRyo…•RTym;ytNtu dx;©ëlm( 74
kÉxv;id nmoåNtwí p[,v;¥wrnu£m;t(
ll;$e kÉxv' Âp' k⁄=* n;r;y,' Nyset( 75
v= Sqle m;/vç goivNd' k<#dext"
iv„,uç d≤=,e p;êeR v;◊oí m/usdU nm( 76
i]iv£mNtu v;m;'se v;mn' v;mp;êRt"
≈I/r' v;mv;h* tu ˙WIkÉx' td; .uje 77
pOœº c pµn;.Ntu g[Ive d;modr' td;
tTp[=;lntoyen v;sudve ie t mU/iR n 78
kÉxvStu suv,;R." xƒc£gd;/r"
xuKl;Mbr/r" s*Myo muˇ_;.r,.UiWt" 79
n;r;y,o `nXy;m" xƒc£gd;…s.Ot(
pItv;s; m…,myw.WRU ,w®pxo….t" 80
m;/víoTplp[:yí£x;©≥gd;…s.Ot(
…c]m;Ly;Mbr/r" pu<@rIkin.e=," 81
goivNd" x≤xv,R" Sy;Tpµxƒgd;…s.Ot(
rˇ_;rivNdp;d;BjSt¢k;çn.UW," 82
544
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

g*rv,oR .vei√„,uí£xƒhl;…s.Ot(
=*m;Mbr/r" ßGvI kÉyrU ;©d.UiWt" 83
arivNdin." ≈Im;n( m/u…jTkml;nn"
c£˘ x;©≥ç musl' pµ' do….RivR.TyRs* 84
i]iv£mo rˇ_v,R" xƒc£gd;…s.Ot(
ikrI$h;rkÉyrU k⁄<@lwí ivr;…jt" 85
v;mn" k⁄Ndv,R" Sy;t( pu<@rIk;yte=,"
do….RvjR '[ gd;' c£˘ pµ' hwm' iv.TyRs* 86
≈I/r" pu<@rIk;:yí£x;©«‹ c pµ/Ok™
rˇ_;rivNdnyno muˇ_;d;miv.UiWt" 87
iv¥u√,oR ˙WIkÉxí£x;©≥hl;…s.Ot(
rˇ_m;Ly;Mbr/r" pu<@rIk;vt'sk" 88
îNdnIlin.í£xƒpµgd;/r"
pµn;." pItv;s;…í]m;Ly;nulpe n"
d;modr" s;vR.*m" pµx;©;R…sxƒ.Ot( 89
pItv;s; ivx;l;=o n;n;ràiv.UiWt"
Ev' pu<@^;…, stt' /;rye√„w ,voˇm" 90
pu<@^sS' k;r îTyev' ≤x„ye,;ip c k;ryet(
mN]xeW' sm;Py;q vw„,v;n( .ojyeˇt" 91
îit pu<@^sS' k;ro i√tIy"
aq vw„,v;n;' n;m s'Sk;rv,Rnm(
tOtIy' n;m s'Sk;r' k⁄VvIRt xu.v;sre 92
ò;Tv; s'pJU y dexx e ' gN/pu„p;id….guÂR n(
n;m;…/dwvt' pí;TpUjyeTp[yt;Tmv;n( 93
√;dxwv tu m;s;Stu kÉxv;¥wr…/iœt;"
a;r>y m;gRxIW| tu yd; s':y; i√joˇm" 94
545
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

yiSmNm;…s .ve∂I=; tNmUˇnRe ;Rm coidtm(


nO…s'hr;m’„,;:y' d;sn;m p[kLpyet( 95
xKTy; dx;vt;r;,;' vjRy•e ;m vw„,v"
n;md¥;Tp[yàen vw„,v' p;pn;xnm( 96
ySy vw vw„,v' n;m n;iSt ceˇu i√jNmn"
an;…mk" s ivDey" svRkmRsu gihRt" 97
c£Sy /;r,' ySy j;tkmR…, sM.vet(
t] vw m;sn;m;ip d¥;i√p[o iv/;nt"
?y;Tv; sm∞Ry•e ;m mUitR mN]e, de≤xk" 98
/Up' dIpç nwv¥e ' t;MbUlç smpRyte (
p[d≤=,mnuvJ[ y .KTy; sMyKp[,My c 99
tNm]' mUlmN]' v; jpeTs;hßsƒ‰y;
pí;ıom' p[kv⁄ IRt xtm∑oˇr' h…v" 100
vw„,vwrnuv;kìí ju¸y;TsipRW; td;
n;m d¥;ˇt" ≤x„y' mN]toye sm;Plutm( 101
tt" pu„p;Ô≤l' dTv; homxeW' sm;pyet(
vw„,v;N.ojyeTpí;∂≤=,;¥wí toWyet( 102
Ev' ih n;ms'Sk;r' k⁄vIRt i√jsˇm"
gu,yogen c;Ny;in iv„,on;Rm;in l*ikkÉ 103
iv≤x∑' vw„,v' n;m svRkmRsu coidtm(
hre" pr' iptu•;‹m yo dd;Typr' sutm( 104
aitrocnk˘ idVy' tOtIy' ≈uitcoidtm(
tSm;∫gvto n;m sveWR ;' muin…." SmOtm( 105
îit n;ms'Sk;rStOtIy"
aq vw„,v;n;' mN]s'Sk;rv,Rnm(
Ev' tOtIys'Sk;r' ’Tv; vw vwidkoˇm"
546
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

ctuqmR N]s'Sk;r' k⁄vIRt i√jsˇm" 106


tt" ò;Tv; iv/;nen pUjyet( jgt;' pitm(
a∑oˇrshß' tu mN]rà' jpeÌ®u " 107
ò;t' ≤x„y' sm;Ùy suvWe ' sml˚étm(
a;d;y klx' rMy' piv]odkpU·rtm( 108
pçTvKpLlvyut' pçràsmiNvtm(
m©l{Vys'yˇu _' mN]e,vw ;….mN]yet( 109
sMm;jRyˇe t" ≤x„y' t∆len k⁄x"w xu."w
sUˇ_ìí iv„,udve Tyw" p;vm;nwStdwv c 110
a∑oˇrxt' pí;NmN]ràen m;jRyte (
a….iWCy tto mU…›R xuKlvS]/r' xu…cm( 111
Svl˚ét' sm;c;NtmU?vRp<U @^/r' td;
piv]hSt' pµ;=m;ly; sml˚étm( 112
inveXy d≤=,e SvSy a;sne k⁄xin…mRte
SvgOÁoˇ_iv/;nen purtoå…¶' p[kLpyet( 113
p*®We, tu sUˇ_Én ≈IsUˇ_Én tqwv c
m?v;Jy…m…≈t' rMy' p;ys' ju¸y;Ìu®" 114
a∑oˇrxt' pí;d;Jy' mN]√yen c
mUlmN]e, ju¸y;∞®˘ `Ot…v…m…≈tm( 115
kÉxv;dINsmui∂Xy inTy;Nmuˇ_;'Stqwv c
Ekìkm;¸it' ¸Tv; homxeW' sm;pyet( 116
tt" p[d≤=,' ’Tv; nmS’Tv; jn;dRnm(
a;c;yR" Svgu®˘ nTv; jpeÌ®u prMpr;m( 117
m;tr' svRjgt;' p[p¥et …≈y' tt"
Tv' m;t; svRlok;n;' svRlokÉêrip[ye 118
apr;/xtwj∑Ru ' nmSten mm Cyutm(
547
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev' p[p¥ l+mI' t;' …≈y' sÌu®.;vt" 119


inTyyuˇ_' ty; deVy; v;TsLy;idgu,;iNvtm(
xr<y' svRlok;n;' p[p¥e t' sn;tnm(
n;r;y, dy;…sN/o v;TsLygu,s;gr 120
En' r= jg•;q b¸jNm;pr;…/nm(
îTy;c;ye,R s≤Nd∑" p[p¥t jn;dRnm( 121
p[p¥et tt" ≤x„yo gu®mev dy;in…/m(
guro Tvmev me devSTvmev prm;git" 122
Tvmev prmo /mRSTvmev prm' tp"
îit p[p•m;c;yoR inveXy purto hre" 123
p[;gg[We u sm;sIn' d.eWR u susm;iht"
Sv;c;y| purto ?y;Tv; nmS’Tv;q .·ˇ_m;n( 124
guro" prMpr;' jPTv; ˙id ?y;Tv; jn;dRnm(
’py; vI≤=t' ≤x„y' d≤=,' D;nd≤=,m( 125
in≤=Py hSt ≤xr…s v;m' ˙id c ivNyset(
p;d* gOhITv; ≤x„yStu guro" p[ytm;ns" 126
.o guro b[iU h mN]' me b[yU ;idit dy;in/e
a?y;pyeˇtStSmw mN]rà' xu.;◊ym( 127
s•‰;sç smu{ç sipRW<@oå…/dwvtm(
s;qRm?y;pyeiCz„y' p[yt' xr,;gtm( 128
a∑;=r' √;dx;,| W$(k=⁄ I' vw„,vI' td;
r;m’„,nO…s'h;:y;n( mN];n( tSmw invedyet( 129
Ny;se v;PycRne v;ip mN]mek;≤Ntn' ≈yet(
avw„,vopid∑en mN]e, nrk˘ v[jte ( 130
avw„,vd( guromRN]' y" p#π√„w ,vo i√j"
kLpkoi$shß;…, pCyte nrk;Tmn; 131
548
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

ac£/;·r,' yStu mN]m?y;pyeÌ®u "


r*rv' nrk˘ p[;Py c;<@;lI' yoinm;“uy;t( 132
tSm;∂I=;iv/;nen ≤x„y' .·ˇ_smiNvtm(
mN]m?y;pyei√√;Nvw„,v' p;pn;xnm( 133
an/ITy vOy' mN]' yoåNyvw„,vmuˇmm(
a/ITymN]s'…s≤ı' n p[;“oit n s'xy" 134
j;tkmR…, v; c*le td; m*ÔIinbN/ne
c£Sy /;r,' y] .veˇSy tu t] vw 135
¨pnIy gu®" ≤x„y' gOÁoˇ_iv…/n; tt"
a?y;pye∞ s;iv]' tpomN]' √y' xu.m( 136
p[;¢mN]Stt" ≤x„y" pUjyeCz^ıy; gu®m(
go.Uihr<yrà;¥w" v;so…..UWR ,wrip 137
s√ˇ_; x;syeiCz„ym;c;yR" s'≤xtv[t
SvÂp' s;/n' s;?y' mN]e,;Smw invedyet( 138
√yen vOiˇy;q;TMy' sMygSmw invedyet(
a;c;y;R/InvOiˇStu s'ytStu vset( sd; 139
kmR,; mns; v;c; h·rmev .jeTsu/I"
y;v∞ tIrp;tNtu √ym;vtRyTe sd; 140
Ev' ih iv…/n; sMyÑN]s'Sk;rs'’t" 141
îit mN]s'Sk;rítuq"R
aq pçs'Sk;riv…/n;Rmv,Rnm(
mN];qRtTvivduW' y;gtN]e inyojyet(
pUv;R º pUjye∂vº ' tSy ip[ytr' xu." 142
mN]ràiv/;nen gN/pu„p;id….gu®R "
acR…yTv;Cyut' .KTy; hom' pUvvR d;cret( 143
svwíR vw„,vw" sUˇ_ì" p;ys' `Ot…m…≈tm(
549
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;Jy' mN]e, hotVy' xtm∑oˇr' td; 144


xKTy; c vw„,vwmNR ]w" svwhR oRm' sm;cret(
Ekìkm;¸it' ¸Tv; sv;R/r,devt; 145
p[,v;idctuQyRNtwSteW;' vw n;m….yRjte (
homxeW' sm;Py;q vw„,v;n( .ojyeˇd; 146
mN]ràen tiäMb' pu„p;Ô≤lxt' yjet(
p[,My .KTy; devx e ' jPTv; mN]mnuˇmm( 147
a;Ùy p[,t' ≤x„y' tiäMb' dxRyÌe ®u "
’py;q ttStSmw d¥iäMb' hreg®Ru " 148
En' r= jg•;q kÉvl' ’py; tv
acRn' yT’t' ten iv.o SvIkˇumR hR…s 149
Ev' lB?v; juro…bRMb' pUjyeˇ' p[yàt"
ihr<yvS];.r,y;nxYy;sn;id…." 150
tt" p[.iO t devx
e m∞Ryie √…/n; sd;
≈*tSm;ˇ;‹gmoˇ_;n;' D;Tv;NytmmCyutm( 151
îit vOıh;rItSmOTy;' iv≤x∑/mRx;S]e pçs'Sk;r-
iv/;n' n;m i√tIyoå?y;y"
tOtIyoå?y;y"
aq .gvNmN]iv/;nv,Rnm(
aMbrIW ¨v;c
.gvn( svRmN];,;' iv/;n' mm suvt[
b[iU h svRmxeW,e p[yog' s;qRsS' ’tm( 1
h;rIt ¨v;c
Í,u r;jn( p[v+y;…m mN]yogmnuˇmm(
yqoˇ_' iv„,un; pUv| b[˜,; prm;Tmn; 2
550
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

sveWR ;mev mN];,;' p[qm' guÁmuˇmm(


mN]rà' nOp≈eœ s¥o mu·ˇ_flp[dm( 3
svwêR yRpd[ ' pQy' sveWR ;' svRk;mdm(
ySyo∞;r,m;]e, p·rtu∑o .veı·r" 4
dexk;l;idinymm·r…m];idxo/nm(
Svrv,;RiddoWí p*rír,k˘ n tu 5
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;Stqetr;"
tSy;…/k;·r," sveR sTvxIlgu,; yid 6
pçs'Sk;rsMp•;" ≈ı;vNtoånsUyk;"
.KTy; prmy;iv∑; yuˇ_;StSy;…/k;·r," 7
pç…v'x;=ro mN]" pdw" W≤@±." smiNvt"
v;Ky√y' pr' Dey' mN]ràmnuˇmm( 8
yd;≈yit iv¥;id" s'iSqt; jgt;' pitm(
ty; iv¥;ånp;…yNy; s'ytu " prm" pum;n( 9
n;r;y,oåCyut" ≈Im;n( v;TsLygu,s;gr"
n;q" suxIl" sul." svRD" x·ˇ_m;n( pr" 10
a;päN/u" sd; …m]' p·rpU,mR norq"
dy;su/;æB/" sivt; vIyRv;n( ¥uitm;iNv.u" 11
p[p¥e cr,* tSy xr,' ≈eyse mm
≈Imte iv„,ve inTy' sv;RvSq;su svRd; 12
inmRmo inrh˚;r" kì˚y| krv;<yhm(
Evmq| ividTvwv pí;NmN]' p[yojyet( 13
n;r;y,o mh;xBdo g;y]I c pr; xu.;
Svy' n;r;y," ≈Im;n( devt; smud;˙t" 14
kryo" Sqlyor;¥m=r' ivNyseid≠√j"
xeW;=r;…, dey;in ctu…v|xitpvRsu 15
551
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

W$(pdwr©ë≤lNy;s m©πWu c yq;£mm(


W@©÷ W$(pdw" ’Tv; mN];qwíR yq;£mm( 16
mU…›R .;le ne]n;s;≈v,eWu tq;åånne
mujyo˙≥Tp[dx e e c Stnyon;R….m<@le 17
pOœº c j`ne k$‰oÂvoRj;RNvoí p;dyo"
pç…v'x;=r;<yTy £me,;©πWu ivNyset( 18
Ev' Ny;siv…/' ’Tv; pí;ı‰;n' sm;cret(
îNdIvrdlXy;m' koi$sUy;R…¶v∞Rsm( 19
ctu.jRu ' suNdr;©÷ sv;R.r,.UiWtm(
pµ;snSq' devx e ' pu<@rIkin.e=,m( 20
rˇ_;rivNdsÎxidVyhStpd;≤çtm(
m;…,Kymuk$⁄ opet' nIlk⁄NtlxIWRjm( 21
≈IvTsk*Stu.orSk˘ vnm;l;ivr;…jtm(
idVycNd≤l¢;©÷ idVypu„p;vt'skm( 22
h;rk⁄<@lkÉyrU nUpru ;id ivr;…jtm(
k$kìr©ërIywí pItvS]e, xo….tm( 23
xƒpµgd;c£p;…,n' pu®Woˇmm(
v;m;˚π …cNtyeˇSy devI' kmllocn;m( 24
t®,I' sukm⁄ ;r;©«' svRl=,xo….t;m(
dukl À vS]s'yˇu _;' sv;R.r,.UiWt;m( 25
t¢k;çns˚;x;' pIno•tpyovr;m(
ràm<@ls'yˇu _;' nIlk⁄NtlxIWRj;m( 26
idVycNdn≤l¢;©«' idVypu„p;vt'tk;m(
m;tu≤l©÷ c rˇ_;Bj' dpR,' vrd' tq; 27
devI' c iv.[tI' do….R…íNtyeid∑d;' sd;
Ev' ?y;Tv; pr' inTymcRyde Cyut' i√j" 28
552
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

yq;Tmin tq; deve D;nkmR sm;cret(


acRyde pu v;rwí mns; v; jn;dRnm( 29
a;v;hn;sne p;¥m~yRm;cmnIykm(
ò;n' vS]opvIte c .UW,' gN/mev c 30
pu„p' /Up' tq; dIp' nwv¥e ' c p[d≤=,m(
nmSk;rç t;MbUl' pu„pm;l;' invedyet( 31
nmS’Tv; guÂn( pí;∆peNm]' sm;iht"
a∑oˇrshßNtu xtm∑oˇr' tq; 32
?y;yNvw mns; dev' jpedk e ;g[m;ns"
p[;Ñü%odÑü%o v;ip sm;sIn" k⁄x;sne 33
i]sN?y;su jpe∂vº ' svR…s≤ımv;“uy;t(
a;d;vNte jpSy;Sy p[;,;y;m;n( sm;cret( 34
pUrk" k⁄M.ko reCy" p[;,;y;m≤S]l=,"
v;men pUrye√;yu' v;Á' n;s; jpNm%um( 35
¨.;>y;' /;r,' v;yo" k⁄M.k˘ smud;˙tm(
t{ecn' d≤=,en recn' smud;˙tm( 36
py;RvTO y; puníwv' p[;,;y;m]y' £m;t(
pUrkÉ k⁄M.kÉ cwv revkÉ c ivxeWt" 37
a∑;…v'xitv;r' tu jpeNmN]' sm;iht"
¨ˇ;n' muin…." p[oˇ_' p[;,;y;m' nOpoˇm 38
jpN√;dxv;r' tu ¨ˇm' tTp[k°itRtm(
W@±v;rNtu knIy" Sy;≤T]v;rm/mSmOtm( 39
mnswv;∞Ry∂e vº ' pí;dq| iv…cNtyet(
p[;,;y;m]y' ’Tv; pí;•‰;s' sm;cret( 40
ò;Tv; xuKl;Mbr/r" ’Tv; s;?y;idkmR c
/Otoı±vpR <u @^dhe í piv]kr Ev c 41
553
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

/OTv; pµ;=m;l;' c s…•/; v;sne iSqt"


.Utxu≤ıiv/;nç ’Tv; mN]' p[yojyet( 42
a∑;=rSy mN]Sy gu®n;Rr;y, SmOt"
zNdí dwvI g;y]I prm;Tm; c devt;
jpí;∑;=ro mN]" svRp;pp[,;xn" 43
svRd"u %hr" ≈Im;n( svRk;mflp[d"
svRdve ;Tmko mN]Stto mo=p[do nO,;m( 44
Aco yjUi' W s;m;in tqwv;qvR,;in c
svRm∑;=r;NtSq' t∞;Nydip v;Ñym( 45
sv;RqoR vedg.RSq" ved;í;∑;=re iSqt;"
a∑;=rStu p[,ve ak;re p[,v" iSqt" 46
îh l*ikkmwêy| Svg;R¥' p;rl*ikkm(
kìvLy' .gvÊvç mN]oåy' s;/…y„yit 47
s’du∞;r,;•O,;' ctuv,R f
R lp[dm(
SvÂp' s;/n' p[;Py' dd;it ih smÔs; 48
mh;p;p' c;itp;p' iv¥te vopp;tkm(
jp;dSy mnor;xu p[,Xy≤Nt n s'xy;" 49
aême/shß;…, r;jsUyxt;in c
s’d∑;=r' jPTv; l.te n;] s'xy" 50
gv;myutd;nSy pO…qVy; m<@lSy c
kNy;xtshßSy gj;ê;n;' tqwv c 51
d;nSy yTfl' nø,;' sTp;]e nOpnNdn
xtv;r' mnu' jPTv; tTfl' svRm;“uy;t( 52
s;q| smu{' s•‰;s' siWRCzNdoå…/dwvtm(
a∑;=rmnuÔPTv; iv„,us;yuJym;“uy;t( 53
pd]y;Tmk˘ mN]' ctuQy;R siht' td;
554
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

SvÂps;/nopey…mit mTv; jpeä/ë " 54


p[,ven SvÂp' Sy;Ts;/n' mns; tq;
s'…b.KTy; ctuQy;R] pu®W;qoR .veNmno" 55
ak;rç;Pyuk;rç mk;rçeit tTvt"
t;Nyek/; sm.vˇdo…mTyetduCyte 56
tSm;do…mit p[,vo ivDey" s;=r;Tmk"
ved]y;Tmk˘ Dey' .U.vRu "Sv·rtIit vw 57
ak;rStu .vei√„,uStÎGved ¨d;˙t"
¨k;rStu .veLl+mIyRjvu dRe ;Tmko mh;n( 58
mk;rStu .ve∆IvStyod;Rs ¨d;˙t"
pç…v'x;=r" s;=;Ts;mvedSvÂpv;n( 59
pç…v'xoåy' pu®W" pç…v'x a;Tmeit ≈ut"e
a;Tm; pç…v'x" Sy;idit mm Tm;n' s'Smret( 60
îTy*pinWd' Áq| ividTv; Sv' invedyet(
av/;r,mNye tu m?ym;,| vd≤Nt ih 61
tdev;…¶Std;yuStTsUySR tdip cN{m;"
îTyev' /;r,≈utre ve mevopvOi' htm( 62
Ëk;re,vw ≈IxBd" p[oCyte muinsˇm"
Ny;yen gu,…s≤ıStu tSywv ≈IptevrR * 63
≈IrSyex;n; jgto iv„,upàIit vw ≈uit"
kLy;,gu,…s≤ıStu l+mI.RtíRu netr; 64
s;m;n;…/kr<yTv;Tk;r,Tv' tdoCyte
ak;r Ev sveWR ;m=r;,;' ih k;r,m( 65
ak;ro vw sv;R v;…gTy;id ≈uitvcStq;
SpxoR„m….VyRJym;no n;n;b¸iv/oå.vt( 66
k;r,Tv' tqwv;Sy iv„,ovwR jgt;' pte"
555
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSm;Tß∑; c d;t; c iv/;t; jgt;' h·r" 67


r≤=t; jIvlokSy gu,v;nev svRg"
anNy; iv„,un; l+mI.;RSkre, p[.; yq; 68
l+mImnpg;…mnI…mit ≈uitvco mht(
tSm;dk;ro vw iv„,u" ≈Ix Ev jgTpit" 69
l+mIpitTv' tSywv n;NySyeit suin…ítm(
inTywvWw ; jgNm;t; hre" ≈Irnp;…ynI 70
yq; svRgto iv„,uStqwvWw ; jgNmyI
tSm;dk;ro vw iv„,ul+R mI.Rˇ;‹ jgTp·t" 71
tiSm'ítuqIRyˇu _Tv;t( i]pdSy c s'gh[ "
ak;r p[qm;' tSm;∞tuQy;| s'gh[ ' n tu 72
t∞ ≈uitivro/Tv;• yuˇ_…mit coidtm(
mhse b[˜,e Tv; vw ao…mTy;Tm;n' yuÔIt 73
prSy c;Tmn;' tSm;∫dSt] suin…ít" 74
TvmSm;k˘ tpSywv ≈uTyuˇ_mip p;…qRv
t* x;êt* i]W…ct; ivyNt;ivit vw tq; 75
gO….„v dy; p[;gevv;Tm; n ivê.Ot(
asoymTyoR mTyenR nyenTe yevyoint; 76
îTy;id ≈utyo .ed' vd≤Nt prjIvyo"
d;Symev;Tmn;' iv„,o" SvÂp' prm;Tmn" 77
s;My' l+mIvrp[oˇ_' dev;dIn;' tq;Tmn;m(
anNyxeWÂp; vw jIv;StSy jgTpte" 78
d;Sy' SvÂp' sveWR ;m;Tmn;' stp' hre"
.gvCzπWm;Tm;nmNyq; y" p[p¥te 79
s cwv ih mh;p;pI c<@;l" Sy;t( n s'xy"
tSm;Nmk;rv;Cyoås* pç…v'x;Tmk" pum;n( 80
556
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

ak;rv;CySyexSy d;s Ev;…./Iyte


anuD;n;≈yo inTyo inivRk;roåVyy" sd;
deh≤e N{y;Tpro D;t; kˇ;‹ .oˇ_; sn;tn" 81
mk;rv;Cyo jIvos* d;s Ev hre" sd;
≈IxSy;k;rv;CySy iv„,orSy jgTpte" 82
SvSv;…mno®k;re, Áv/;r,muCyte
s jIv" Sy;dt" Sv;mI svRd; nOpsˇm 83
anyon;RNyqeTyuˇ_muk;re, mhiWR…."
îTyev' p[,vSy;q| p[,vSy pdSy tu 84
a;Tmní SvÂpTv;i√jeymOiWsˇmw"
sveWR ;mev mN];,;' k;r,' p[,v" SmOt" 85
tSm;√‰;htyo j;t;St;>yo ved]y' tq;
.UrTe yev ih AGvedo .uv·rit yjuStq; 86
Sv·rit s;mved" Sy;Tp[,vo .U.vRu "suv"
.UivR„,uí td; l+mI.uvR îTy…./Iyte 88
tyo" Sv·rit jIvStu suv îTy…./Iyte
a…¶v;RySu tq; sUySR te>y Ev ih j…Dre 88
y Et; Vy;˙tIÛRTv; sv| ved' juhoit vw
p[s©;Tmiht' ced' mN]xeWmudIyRte 89
aSv;tN}y;ˇu jIv;n;m/In' prm;Tmn"
nms; p[oCyte tSm;•hNt;mmtoåiptm( 90
SvÂp;idi]vgRSy s'…s≤ı•Rtu swv ih
nms; riht' sv ivfl' sMp[k°iˇRtm( 91
nmswv ih s'…s≤ı.Rvde ] n s'xy"
purt" pOœtíwv p;êRtí;vxeWt" 92
nmswv=e te r;jn( i]vgR" svRdie hn;m(
557
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

mk;re, SvtN]" Sy;•rkSt' iniW?yit 93


tSm;∞ nm îTy] Sv;tN}ympnodit
√‰=rStu .veNmOTyuS}y=rStu ih x;êtm( 94
mmeit √‰=r' mOTyunR mmeit tu x;êtm(
n mmeit c svR] S];tN]riht;y vw 95
yuJyte muin…." sMyKsvRkmRsu p;…qRv
tSm;ˇu nms; yuˇ_; mN];" sveR c p;…qRv 96
svR…s≤ıp[d;' nø,;' .vNTy] n s'xy"
nms; riht; ye tu n tu mu·ˇ_p[d; nO,;m( 97
tSm;ˇu nmStevWw ;' p;rtN}yTvmI≤xtu"
p;rtN}y;Ll.eiTs≤ı' Sv;tN}y;•;xme„yit 98
d;Symev ih jIv;n;' p[oCyte nmswv tu
nms; riht' lokÉ ik≤çd] n iv¥te 99
nmo dev>e yo nm îit yeW;mIxe tq; mn"
˙t≤çdeno nms; a;ivv;Kyeit vw ≈uit" 100
=ywrk;r" sMp[oˇ_o nk;rSt' iniW?yit
tSm;ˇu nr îTy] inTyTyenoCyte jn" 101
n;r; îit smUhTve b;¸LyTv;∆nSy c
teW;mynm;v;sSten n;r;y," SmOt" 102
mh;.Ut;Nyh˚;ro mhdVyˇ_mev c
a<@÷ tdNtgRt; ye lok;" sveR ctudx R 103
ctuivR/xrIr;…, k;l" kmeiR t v jgt(
p[v;hÂpe,vw Ww ;' n;rTvenoCyte bu/"w 104
teW;mip inv;sTv;•;r;y, îtI·rt"
aNtbRihí jgto /;t; s c sn;tn" 105
ß∑; inyNt; xr,' iv/;t; .Ut.;vn"
558
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

m;t; ipt; s%; .[;t; inv;sí su˙Ìit" 106


yon* …≈y" ≈I prmSten n;r;y," SmOt"
nr;,;' svRjgt;myn' xr,' h·r" 107
tSm;•;r;y, îit muin…." sMp[k°TyRte
sveWR u dexk;leWu sv;RvSq;su svRd; 108
tSywv ik˚roåSmIit ctud;R prm;Tmn"
.gvTp·rcywvR jIv;n;' flmuCyte 109
ti√n; ik˘ xrIre, y;tn;Sy jnSy tu
yiSmn( xrIre jIv;n;' n d;Sy' prm;Tmn" 110
tdev inry' p[oˇ_' svRd"u %fl' .vet(
d;Symev fl' iv„,od;RSymev pr' su%m( 111
d;Symev hremoR=' d;Symev pr' tp"
b[˜;¥;" skl; dev; v≤xœ;¥; mhWRy"
k;ÕNt" prm' d;Sy' iv„,orev yj≤Nt tm( 112
tSm;∞tuQy;R mN]Sy p[/;n' d;SymuCyte
n d;SyvOiˇjIRv;n;' n;xhet"u prSy ih 113
îTq' s≤çNTy mN];q jpeNm']mt≤N{t"
aividTv; mnorq| jpeTp[ytm;ns" 114
n s'…s≤ımv;“oit SvÂpç n ivNdit
s's;rç smu{ç siWRc<@oå…/ dwvtm( 115
s;ı| s yD' sı‰;n' mN]mev p[pjU yet(
n;r;y,;W| g;y]I dwvI cN{oå…/devt; 116
prm;Tm; c l+mIxo iv„,urve ;Cyuto h·r"
p[,yStu .veäIj' ctuqIR x·ˇ_®Cyte 117
£⁄ıoLk;y mhoLk;y iv„,ULk;y tqwv c
j;Lk;y shßoLk;y pç;©o Ny;s ¨Cyte 118
559
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

˙NmU›oRí ≤x%;y;ç kvco ne]yoNyRste (


pç;©Ny;s…mTyuˇ_' svRmN]eWu vw„,vw" 119
yd; ]ye, k⁄vIRt W@©÷ tu yq;£mm(
mUfiy;Rnne c ˙dye .ujyojR`ne tq; 120
pOϼ c j;Nvo" pdyomRN];,;Rin yd; Nyset(
a∑;=r;<y∑id=u £me, tdnNtrm( 121
n;…sk;y;' tq;+,oí ≈o]yor;nne tq;
k<#π c Stnyon;R.* guÁº c tdnNtrm( 122
ac£;y ivc£;y suc£;y tqwv c
Jv;l;mh;suc£;y ]wloKy;y tdNtrm( 123
a;/;rk;lc£;y dx;id=u yq;£mm(
Sv;h;Nt' p[,v;¥Nt' Nyse∞£;…, vw„,v" 124
Ev•‰;siv…/' ’Tv; pí;ı‰;n' sm;cret(
˙dye p[itm;y;' v; jle sivtOm<@le 125
vˆ* c Sqi<@le v;åip …cNtyei√„,umVyym(
b;l;kúkoi$s˚;x' pItvS]' ctu.jRu m( 126
pµp]ivx;l;=' sv;R.r,.UiWtm(
c£mBj' gd;' xƒ÷ ctudoR….R/tRO ' tq; 127
≈I.U…msiht' devm;sIn' prm;sne
t] c;/;rxKTy;¥w/mR ;R¥"w sU·r…./OtR "w 128
idVyràmye pI#π p˚jeå∑dle xu.e
tTk…,Rkop·rtle t¢k;çns…•.e 129
devI>y;' siht' tiSm•;sIn' p˚j;sne
…cNtye∂≤=,e p;êeR l+mI' k;çns…•.;m( 130
pµhStivx;l;+mI' dukl À vsn;' xu.;m(
v;me dUv;RdlXy;m;' iv…c];Mbr.UiWt;m( 131
560
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

…cNtyeır,I' devI' nIloTpl/r;' xu.;m(


m;ih„y∑dl;g[We u …cNtyeıt» c;mr;m( 132
Ev' ?y;Tv; h·r' inTy' jpeTp[ytm;ns"
ò;t" xuKl;Mbr/r" ’t’Tyo yq;iv…/ 133
/Otoı±vpR <u @^dhe í piv]kr Ev c
xu…c" ’„,;…jn;sIn" p[;,;y;mI c Ny;s’t( 134
xƒc£gd;%@±gx;©≥pµ;Nynu£m;t(
t;+yRç vnm;l;ç mu{; a∑* p[pjU yet( 135
pí;t( ?y;Tv; jg•;q' mnswv;cRyie √.um(
gN/pu„p;id skl' mN]e,vw invedyet( 136
anen;>y…cRto iv„,u" p[Ito .vit tT=,;t(
ayut' v; shß' v; i]sN?y;su jpeNmnum(
iv„,o" sm;nÂpe, x;êt' pdm;“uy;t( 137
a;yu„k;mI jpe…•Ty' W<m;s' inyte≤N{y"
ayut' tu jpeNmN]' shß' ju¸y;´Otm( 138
a;yuinRr;my' sMp∫ve√WRxt;…/km(
iv¥;k;mI jpe√W| i]sN?y;Svyut' mnum( 139
ju¸y; --- pu„pw" shß' inyte≤N{y"
a∑;dx;n;' iv¥;n;' .ve√‰;ssmo i√j" 140
ivv;h;qIR jpe…•Tymev' vWRctu∑ym( 141
r;jhomI shß' tu l.eTkNy;' suxo….t;m(
sMpTk;mI jpe…•Ty' }yyut' vTsr]ym( 142
pµwv;R pµp]wv;R tq; homI …≈y' l.et(
.Uk;mI tu jpe…•Ty' vTsr' iv…jte≤N{y" 143
dUv;R….ju¸R y;ˇ√Ll.e∫…À mm.I‚Pstm(
r;Jyk;mI jpe…•Ty' W@bd' }yyut' tq; 144
561
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

shß' ju¸y;…•Ty' p;ys' `Ot…m…≈tm(


c£vtIR .vet( s¥ pµ;.ˇu"‹ p[s;dt" 145
√;dx;Bd' jpe∂vº ' stt' iv…jte≤N{y"
a;TmhomI tu yo inTy…mN{Tv' l.te nr" 146
l=Ôpe∞ yo inTy' i]'x√W| …jte≤N{y"
b[˜Tv' v; ≤xvTv' v; sm;“oit n s'xy" 147
y;v∆Iv' tu yo inTymyut' susm;iht"
shß' v; xt' v;ip hotVy' viˆm<@le 148
a;Jyen c®,; v;ip itlwv;R xkúr;iNvtw"
pµwv;R …bLvp]wv;R s…m≤∫" ipPplSy v;
komlwStulsIp]wrcR…yTv; sn;tnm( 149
anNtivhgex;n;' ≤=p[mNytmo .vet(
ikm] b¸noˇ_Én svR…s≤ıp[do nO,;m( 150
≈Imd∑;=ro mN]o inTyip[ytmo hre"
a;sIno v; xy;no v; itœNv; y] k⁄]…ct( 151
jped∑;=r' mN]' tSy iv„,u" p[sIdit
s'ò;t" svRtIqeWR u svRyDeWu dI≤=t" 152
a….t" svRdve ;n;' yo jpeTstt' mnum(
b[˜flo v; ’tflo v; mh;p;pyutoåip v; 153
a∑;=rSy j¢;r' Î∑‰; p;pw" p[mCu yte
a∑;=rSy j¢;ro yq; .;gvtoˇm;" 154
pun≤Nt skl' lok˘ sdev;surm;nuWm(
a∑;=rSy j¢;r' p[,me¥Stu .·ˇ_t" 155
svRp;pivinmRˇu _o iv„,ulokÉ mhIyte
a…cNTymetNm;h;TMy' mnorSy jgTpte" 156
n ih vˇ_⁄' my; xKy' b[˜;idi]dxwrip
562
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

aq v+y;…m m;h;TMy' √;dx;,RSy p;…qRv 157


ySyo∞;r,m;]e, √;dx;Bdfl' l.et(
nmo .gvte inTy' v;sudve ;y x;i©≥,e 158
p[,ven sm;yuˇ_' √;dx;,Rmnu' jpet(
pUvvR Tp[,vSy;q| nmsí mh;mno" 159
Eeêy| c tq; vIy| tej" x·ˇ_rnuˇm;
D;n' bl' ydetWe ;' W<,;' .gvdI·rt" 160
E….gu,R "w pUvvR ;Kyw" s Ev .gv;n( h·r"
inTy; c y; .gvtI p[oCyte muinsˇmw" 161
EeêyRÂp; s; devI su.g; kml;ly;
ÈêrI svRjgt;' iv„,upàI sn;tnI 162
tSy;" pitTv; /IxSy .gv;init coCyte
tSm;ˇu .gv;n( ≈Im;nek;qoR muin…." SmOt" 163
.gv;init xBdoåy' tq; pu®W îTyip
in®p;/* c vtetR v;sudve åe ≤%l;Tmin 164
v+y≤Nt kÉ…c∫gv;n( D;nv;init sˇm;"
t√;sudve ne oˇ_' Sy;Ts;m;NyTv;ˇtoåNyq; 165
tSm;TkLy;,gu,v;n( ≈Im;n( yoås* jgTpit"
s Ev .gv;n( iv„,uv;Rsdu ve " sn;tn" 166
.gvte ≈Imte ceTyek;qeR ih p[oCyte bu/"w
gu,v;n( .gv;nev sOi∑iSqit ivn;x’t( 167
√* √* gu,;v…/œ;y sv;R¥mkroTp[."u
p[¥ªu í;in®ıí s˚WR, îtI·rt" 168
.gv;n( v;sudve oås* sO∑‰;¥mkroTSvym(
EeêyRvIyRv;n( sgeR p[¥ªu " pyRp¥t 169
tej"x·ˇ_' sm;ivXy ain®ıo Áp;lyt(
563
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

blD;ne tq; √π tu s˚WR,o Á…/iœt" 170


akro∫gv;nev s'h;r' jgt" pun"
Ev' W@±g,u pU,TR v;TpitTv;Êvip c …≈y" 171
sg;Rd"e k;r,Tv;∞ .gv;init coCyte
svR];s* smSt' c vsTy]eit vw yt" 172
tt" s v;sudve ie t iv√≤∫" p·rp¥te
ctuqIR pUviR vi√¥;Tkì˚y;Rq| mh;Tmn" 173
Ev' D;Tv; mnorq| √;dx;,RSy ci£,"
s'…s≤ı' prm;“oit sMyg;vTyR cets; 174
gTv; gTv; invtRNte svR£tuflwrip
tÌTv; n invtRNte √;dx;=r…cNtk;" 175
√;dx;,| s’∆PTv; svRp;pw" p[mCu yte
b[˜hTy;idp;p;in tTs'sgR’t;in c 176
√;dx;,| mnojR¢du hR Ty…¶·rveN/nm(
svRs*.;Gysu%d' pu]p*];….vıRnm( 177
svRk;mp[d' nø,;m;yur;roGyvıRnm(
devTvmmrexTv' ≤xvb[˜Tvmev c 178
√;dx;,Rmnu' jPTv; sm;“oit n s'xy"
dur;c;roåip sv;RxI ’tflo n;iStkoåip v; 179
√;dx;,Rmnu' jPTv; iv„,us;yuJym;“uy;t(
p[j;pit" kXypí mnu" Sv;yM.uvStq; 180
s¢WRyo /[vu íwte AWyStSy k°itRt;"
v≤xœ" kXypoåi]í ivê;…m]í g*tm" 181
jmd…¶.Rr√;jSTvete s¢mhWRy"
.gv;Nv;sudve o vw devt;Sy p[k°iˇRt" 182
zNdí prm; dwvI g;y]I smud;˙t;
564
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

s;/k;n;' sd; r;jNk;mu/ne ·u rtI·rt" 183


dx;©ëlIWu tlyo√;Rdx;,;Rin ivNyset(
pdwítu….Rr©πWu ivNyseˇdnNtrm( 184
ctur©πWu ivNySy mN]e,oˇryo√≥yo"
mUfiy;RSyne]yon;Rs;k,Ryo.ujR yo tq;
˙id k⁄=* tq; guÁº ËvoRj;RNvoí p;dyo" 185
mN];,;Rin tu ivNySy £me,vw nOpoˇm
ac£;y ivc£;y suc£;y tqwv c 186
tq; ]wloKyc£;y mh;c£;y vw tq;
asur;Ntkc£;y Svh;Nt' p[,v;idkm( 187
˙dy;idW@©πWu yq;x;S]' p[yojyet(
=Ir;B/* xeWpyR˚π sm;sIn' …≈y; sh 188
nIljImUts˚;x' t¢k;çn.UW,m(
pIt;Mbr/r' dev' rˇ_;Bjdllocnm( 189
dI`wíR tu….RdoR….Rí sv;R.r,.UiWtw"
xƒc£gd;x;©;Rn( …b.[;,' prmeêrm( 190
n;n;k⁄smu sMbınIlk⁄NtlxIWRjm(
≈IvTsk*Stu.orSk˘ vnm;l;iv.UiWtm( 191
sm;…Xl∑' …≈y; idVy; pµy; pµhSty;
StUym;n' ivm;nSqwdvRe gN/vRik•rw" 192
muin…." snk;¥wí seivtç suriWR…."
Ev' ?y;Tv; h·r' inTy' jpeNmN]' sm;iht" 193
a∞R…yTv; ˙WIkÉx' sugN/k⁄smu "w sd;
x;lg[;m;idkSq;ne„vcRåm;n' jpeä/ë " 194
jipTv; dxs;hß' y;v∆Iv' sm;iht"
vw„,v' pdm;“oit punr;vOiˇv…jRtm( 195
565
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;yu„k;mI jpe…•Ty' vTsr' iv…jte≤N{y"


s':y; √;dxs;hß' hom' itlshßkm( 196
l.et;ååyu" xtsm; du"%rogivv…jRtm(
ivv;hk;mI W<m;s' jpe…•Ty' …jte≤N{y" 197
a;JyhomI shßNtu l.eTkNy;' sul=,;m(
sMpTk;mI jpe…•Ty' vTsrNtu shßx" 198
s;Jywí v[Iih….hoRmI shß' …≈ym;“uy;t(
r;Jy…mN{pd' v;ip ≤xvTv' b[˜t;mip 199
b¸k;l' ibLvp]w" kmlwv;R jpeNmnum(
ju¸y;∞ jpe…•Ty' tˇTp[;“oTys'xym( 200
y' y' k;myte …cˇe t] t] nOpoˇm
ju¸y;Nm;ltIpu„pwryut' iv…jte≤N{y" 201
t;' t;' …s≤ımv;“oit pd' c;“oit vw„,vm(
√;dx;,Rne mnun; p=e p=e i√joˇm" 202
√;dXy;' pUjyei√„,u' komlwStulsIdlw"
iv„,utLu y vpu" ≈Im;n( modte prme pde 203
√;dx;,Rmnorev' iv/;n' p[oCyte nOp
a¥ te sMp[v+y;…m W@=rmno·rdm( 204
iv/;n' svRfld' jNmmOTyuiv’Ntnm(
ao'nmo iv„,ve ceit W@=rmud;˙tm( 205
pUvvR Tp[,vSy;q| nm"xBd ¨d;˙t"
Vy;¢Tv;√‰;pkTv;∞ iv„,u·rTy…./Iyte 206
sdwkÂpÂpTv;t( sVv;‹TmTv;i√.uTvt"
an;myTv;dIxTv;Ì.StTv;d(`…O ,Tvt"
yqeœfld;tOTv;i√„,u·rTy…./Iyte 207
,k;ro bl…mTyuˇ_" Wk;r" p[;, ¨Cyte
566
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

tyoStu s©ityR] td;TmeTyuCyte /Oit" 208


tSm;<,k;rWk;r;vnusi' htmuˇmm(
sp[;,' sbl' dev s'iht;muˇm;' tu y" 209
tSywv;yu„y…mTyuˇ_' netrSywv c ≈ut"e
Etdev ih iv√;'so v+yNte ye mhWRy" 210
Ev' v+y;mhe ikNtu ikmut Vy;:y;mhe vym(
îm* ,k;rWk;r;vsusi' htmeit yt( 211
tdev iv„,u" ’„,eit …j„,u·rTy…./Iyte
iv„,ve nm îTyeW mN]" svRflp[d" 212
Eeêy| tu ivk;r" Sy;ˇ;d;TMy;<,√y' SmOtm(
EeêYyR√ybIj' Sy;i√„,umN]mnuˇmm( 213
tt( W@,Riv/;nen kÉvl' vw jpemih
îTyuKTv; muny" sveR vedved;Ntp;rg;" 214
p·rTyJyetr' /m| tdekxr,' gt;"
Ev' mh;mnu' jPTv; iv/;nen;Cyut' gt;" 215
tSm;detNmh;mN]' svR…s≤ıp[d' nOp
s’du∞;r,en;Sy h·rSt] p[sIdit 216
b[˜;¥;" snk;¥;í munyí jp≤Nt ih
zNdStu tSy g;y]I devt; iv„,urCyut" 217
Sy;doMbIj' nm" x·ˇ_mRnorSy p[k°itRtm(
i]…." pdw" W@©πWu yq;s':y' suivNyset( 218
a©ëlI„vip c;©πWu mN];,;Rin yq;£m;t(
mUfiy;RSye ˙dye v;◊o" pOœº guÁº yq;£mm( 219
ivNySy c£Ny;s' c pí;ı‰;neWu tNmym(
p[,venoNmu%I’Ty ˙Tp˚jm/omu%m( 220
ivk;sye∞ mN]e, ivml' tSy kÉxrm(
567
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSyop·r c vˆ‰kúsomibMb;in …cNtyet( 221


t] ràmy' pI#÷ tNm?yeå∑dl;Mbujm(
tiSmn( koi$xx;˚;.' svRl=,l≤=tm( 222
ctu.jRu ' suNdr;©÷ yuv;n' pµlocnm(
koi$kNdpRl;v<y' nIl.[l U itk;lkm( 223
Xl+,n;s' rˇ_g<@÷ ib‚MbtoJJvlk⁄<@lm(
xƒc£gd;pµ/;r,' do….R®Jvlw" 224
kÉyrU ;©dh;r;¥w.WRU ,wíNdnwrip
al˚ét' gN/pu„pw rˇ_hSt;…õ±`p[ ˚jm( 225
muˇ_;fl;.dNt;≤l' vnm;l;iv.UiWtm(
≈IvTsk*Stu.orSk˘ idVypIt;Mbr' h·rm( 226
t¢k;çnv,;R.' pµy; pµhSty;
sm;…Xl∑mmu' dev' ?y;Tv; iv„,umyo .vet( 227
mnswvopc;r;…, ’Tv; mN]' jpeˇt"
i]sN?y;su jpe…•Ty' shß' s;∑k˘ i√j" 228
iv„,oloRkmv;“oit punr;vOiˇv…jRtm(
pUvvR ∆phom;Jy' ’Tv; …s≤ı' nro l.et( 229
.gvTs…•/* v;ip tulsIk;nneåip v;
sm;ihtmn; jPTv; W@,| inyte≤N{y" 230
itlhom;yut' ’Tv; svR…s≤ımv;“uy;t(
Ev' iv„,umno" p[oˇ_' iv/;n' nOpsˇm 231
iv/;nwr/un;åmu„y mS]Sy;ip b[vI…m te
W@=r' d;xrqeSt;rkb[˜ kQyte 232
svwêR yRpd[ ' nø,;' svRk;mflp[dm(
Etmev pr' mN]' b[˜®{;iddevt;" 233
AWyí mh;Tm;no muKTv; jPTv; .v;Mbu/*
568
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

EtNmN]mgSTyStu jPTv; ®{Tvm;“uy;t( 234


b[˜Tv' k;Xypo jPTv; k*≤xkSTvmrext;m(
k;iˇRkyÉ o mnuTvç îN{;k*R …g·rn;rd* 235
b;l≤%Ly;idmunyo devt;Tv' p[pie dre
EW vw svRlok;n;mwêyRSywv k;r,m( 236
îmmev jpeNmN]' ®{≤S]pur`;tk"
b[˜hTy;id inmRˇu _" pUJym;noå.vTsur"w 237
a¥;ip k;Xy;' ®{Stu sveWR ;' Tyˇ_jIivn;m(
idxTyetNmh;mN]' t;rkb[˜n;mkm( 238
tSy ≈v,m;]e, svR Ev idv' gt;"
≈Ir;m;y nmo ÁºW t;rkb[˜n;mk" 239
n;ª;' iv„,o" shß;,;' tuLy Ev mh;mnu"
anNto .gvNm]o n;nev tu sm;" ’t;"
…≈yo rm,s;mQy;RTs*kyRg,u g*rv;t( 240
≈Ir;m îit n;med' tSy iv„,o" p[k°itRtm(
rmy; inTyyuˇ_Tv;{;m îTy…./Iyte 241
rk;rmwêyRbIj' mk;rSten s'ytu "
av/;r,yogen r;meTySm;Nmno" SmOt" 242
x·ˇ_" ≈I®Cyte r;jn( sVv;‹.I∑flp[d;
…≈yo mnormo yoås* s r;m îit iv≈ut" 243
ctuQy;R nmsíwv soåqR" pUvvR dev ih
b[˜; iv„,uí ®{í agSTy;¥; mhWRy" 244
zNdí prm; devI g;y]I smud;˙t;
≈Ir;mo devt; p[oˇ_" svwêR yRpd[ o h·r" 245
a©ëlI„vip c;©πWu Ny;skm;R¥vIjt"
mUfiy;RSye ˙dye pOœº guÁº cr,yoStq; 246
569
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

vw„,v;∞ guro" pçs'Sk;riv…/pUvk R m(


a/ITy mN]' iv…/n; pí;∂ºv' jpeä/ë " 247
b[;˜,;" =≤T]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;Stqetr;"
mN];…/k;·r," sveR ÁnNyxr,; yid 248
ò;n;id’t’Ty" s•U?vRp<u @^" piv]/Ot(
’„,;…jne sm;sIn" p[;,;y;mI c Ny;s’t( 249
?y;yeTkmlp];=' j;nk°siht' h·rm(
nwv ?y;n' p[kv⁄ IRt ivg[he sit x;i©≥," 250
cNdn;gu®kpUrR v;…ste ràm<@pe
ivt;nw" pu„pm;l;¥w/pRU iw dRVywivRr;…jte 251
tNm?ye kLpvO=Sy z;y;y;' prm;sne
n;n;ràmye idVye s*v,Re sumnohre 252
tiSmn( b;l;kú s˚;xe p˚jeå∑dle xu.e
vIr;sne sm;sIn' v;m;˚;…≈tsIty; 253
su≤òG/x;älXy;m' koi$vwê;nrp[.m(
yuv;n' pµp];=' knk;Mbrxo….tm( 254
…s'hSkN/;nuÂp;'s' kMbugI[ v' mh;hnum(
pInvOˇ;yt≤òN/mh;b;¸ctu∑ym( 255
ivx;lv=s' rˇ_hStp;dtl' xu.m(
…bN/UkiSmtmuˇ_;.dNt*œ√yxo….tm( 256
pU,cR N{;nn' ≤òG/' .[yU gu ' `nn;…skm(
rM.o®√ym;nIlk⁄Ntl' iSmtcN{nm( 257
t®,;idTys˚;xk⁄<@l;>y;' ivr;…jtm(
h;rkÉyrU k$kìr©ëlIywí .UW,w" 258
≈IvTsk*Stu.;>y;ç vwjyNTy; iv.UiWtm(
h·rcNdn≤l¢;©÷ kSturIitlk;≤çtm( 259
570
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

xƒc£/nuv;R,;n( iv.[;,' do….Rr;ytw"


v;m;˚π suiSqt;' devI' t¢k;çns…•.;m( 260
pµ;=I' pµvdn;' nIlk⁄NtlxIWRj;m(
a;Â!y*vn;' inTy;' pIno•tpyo/r;m( 261
duklÀ vS]sMbIt;' .UW,w®pxo….t;m(
.jNt;' k;md;' pµhSt;' sIt;' iv…cNtyet( 262
l+m,' p…íme .;ge /OtCz]' mh;blm(
p;êeR .rtx]ufl* b;lVyjnp;…,n* 263
ag[tStu hnUmNt' bı;Ô≤lpu$' tq;
sugI[ v' j;MbvNtç suW,e ç iv.IW,m( 264
nIl' nlç;©dç AW.' id=u pUjyet(
v≤xœo v;mdeví j;b;≤lrq kXyp" 265
m;kú<@ºyí m*ÌLyStq; pvRtn;rd*
i√tIy;vr,' p[oˇ_' r;mSy prm;Tmn" 266
/Oi∑jRyto ivjy" sur;∑^o r;∑^v/Rn"
alko /mRp;lí sumNtuí;∑m≤N]," 267
tOtIy;vr,' tSy t] cN{;iddevt;"
k⁄mdu ;¥;í c<@;¥; ivm;ne c;NtrIyk;" 268
Ev' ?y;Tv; jg•;q' pUjyeNmns;åip v;
W$(shß' jpeNmN]' ju¸y;∞ shßkm( 269
ju¸y;∞®,; v;ip xt' pu„p;Ô≤l' Nyset(
Ev' s'pJU y devx
e ' y;v∆Ivmt≤N{t" 270
t∂ºhptne tSy s;ÂPy' prme pde
iv¥; S]I r;Jyivˇ;¥' y' y' k;myte ˙id 271
aNy' dev' nmS’Tv; svR…s≤ımv;“uy;t(
ivn; vw vw„,v' mN]mNymN];iNvsjRyte ( 272
571
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

tmev pUjye{;m' tNmN]' vw jpeTsd;


aNyq; n;xm;“oit îh lokÉ pr] c 273
ai√tIy' yd; mN]' t;rkb[˜t;mkm(
jipTv; …s≤ım;“oit aNyq; n;xm;“uy;t( 274
s;iv]I mN]ràç tq; mN]√y' xu.m(
svRmN]' jpeTpUv| s'…s?yq| jpeTsd; 275
ajPywt;Nmh;mN];• tu s'…s≤ım;“uy;t(
tSm;CzKTy; jipTvwt;n( pí;NmN]' p[yojyet( 276
iv¥;S]Iivˇr;Jy;idÂp;roGyjy;…qRn"
pu„p;JyibLvrˇ_;Bj j;itdUv;RïrwStq; 277
a;rˇ_krvIrwí ¸Tv; …s≤ımv;“uy"u
svR…s≤ımv;“oit itlhomen vw„,v" 278
a∑oˇrshß' v; xtm∑oˇr' tu v;
s;y' p[;tí ju¸y;TW<m;s' iv…jte≤N{y" 279
y;v∆Iv' jpe¥Stu .KTy; r;mmnuSmrn(
sd;rpu]" sg," p[Te y SvgeR mhIyte 280
W$(k;ryuˇ_' Sv;h;Nt' r;m;S]' sMp[k°itRtm(
sv;RpTsu jpeNmN]' r;m' ?y;Tv; mh;blm( 281
cor;…¶x]usMb;/e tq; r;g.yeWu c
toyv;tg[h;id>yo .yeWu c s.·ˇ_km( 282
xƒc£/nuv;R,p;…,n' sumh;blm(
l+m,;nucr' r;m' ?y;Tv; r;=sn;xnm( 283
shßNtu jpeNmN]' sv;RpŒo ivmuCyte
sUyoRdye yq; n;xmupiw t ?v;Ntm;xu vw 284
tqwv r;mSmr,;i√n;x' y;NTyup{v;"
Ev' ≈Ir;mmN]Sy iv/;n' D;yte nOp 285
572
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

iv/;n' ’„,mN]Sy v+y;…m Í,u p;…qRv


≈I’„,;y nmo ÁºW mN]" sv;RqsR ;/k" 286
’„,eit m©l' n;m ySy v;…c p[vˇRte
.SmI.v≤Nt r;jeN{ mÁp;tkko$y" 287
s’T’„,eit yo b[yU ;∫KTy; v;ip c m;nv"
p;pkoi$ivinmRˇu _o iv„,ulokmv;“uy;t( 288
aême/shß;…, r;jsUyxt;in c
.KTy; ’„,mnu' jPTv; sm;“oit n s'xy" 289
gv;ç kNyk;n;ç g[;m;,;ç;yut;in c
dÊv; god;vrI ’„,; ymun; c srSvtI 290
k;verI cN{.;g;idò;n' ’„,eit yoåsmm(
’„,eit pç’∆PTv; svRtIqRfl' l.et( 291
koi$jNm;…jRt' p;p' D;ntoåD;nt" ’tm(
.KTy; ’„,mnu' jPTv; dÁte tUlr;≤xvt( 292
agMy;gmn;Tp;p;d.+y;,;ç .=,;t(
s’T’„,mnu' jPTv; muCyte n;] s'xy" 293
s’∫Àv;ck" xBdo ,í invOiR tv;ck"
¨.yo" s©ityR] td(b˜[ Te y…./Iyte 294
,k;rí Wk;rí blp[;,; vu.* SmOt*
a;TmNyet* sm;yuˇ_* jgtoåSy;ip ’„,t" 295
tSm;T’„,eit mN]oåy' v;ck" prm;Tmn"
’„,eit prmo mN]" svRvde ;…/k" SmOt" 296
…≈y" st" p[;,pd;t( ≈I’„, îit vw SmOt"
Evmq| ividTvwv pí;NmN]' jpeä/ë " 297
svRk;mp[dTv;∞ bIj' k;NdpRmCu yte
inTy;np;y; ≈Ix·ˇ_mRnorSy p[yJu yte 298
573
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

deviWRn;RrdStSy g;y]I zNd ¨Cyte


devt; ®ÆKm,I .ˇ;‹ ’„," svRflp[d" 299
pUvvR i√…/n; mN]' gOhITv; vw„,v;Ìuro"
ò;nvS];id…." xuı" ’Ty' ’Tvo?vRp<u @^/tO ( 300
tulsIk;nne rMye dexe v; p[;Ñü%" xu.e
k⁄xe ’„,;…jne v;ip pu„pe v; xu.v;sre 301
sm;sInStu k⁄vIRt p[;,;y;m;'í pUvvR t(
a;idbIjen k⁄vIRt W@©πWu yq;£mm( 302
a©ëlI„vip tenvw Ny;skmR sm;cret(
mu%e v;◊oí ˙dye ?vje j;Nvoí p;dyo" 303
ivNySy mN]v,;Rin c£˘ Ny;s' tt" ’tm(
pUvvR NmN]p;dIin SmreCz;.r,;in c 304
iv…c]xu.pyR˚π idVykLptror/"
sugN/pu„ps˚«,Re svRt" suiv…ci]te 305
tiSmn( deVy; sm;sIn' ®ÆKm<y; ®Kmv,Ry;
nIloTpl;.' kNdpRl;v<y' pµlocnm( 306
cN{;nn' jp;pu„prˇ_hStpd;Mbujm(
nIlk⁄≤çtkÉx' c sukpol' sun;…skm( 307
su.yU[ gu ' suibMboœ' sudNt;≤livr;…jtm(
¨•t;'s' dI`Rb;hu' pInv=smVyym( 308
inr˚cN{n%r' svRl=,l≤=tm(
≈IvTsk*Stu.o∫;s' vnm;l;mhorsm( 309
pIt;Mbr' .UW,;!‰' b;l;k;≥.' suk<⁄ @lm(
h;rkÉyrU k$kìr©ëlIywí xo….tm( 310
m*·ˇ_k;iNvtn;s;g[' kStUrIitlk;≤çtm(
h·rcNdn≤l¢;©÷ sdwv;ååÂ!y*vnm( 311
574
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

mNd;rp;·rj;t;idk⁄smu "w kbrI’tm(


an~yRmˇu _;h;rí tulsI vnm;ly; 312
c£xƒsmet;>y;muä;¸>y;' ivr;…jtm(
îtr;>y;' tq; devI' sm;…Xl∑' inrNtrm( 313
al˚ét;…." sTy;idmihWI…." sm;`Otm(
k;≤lNdI sTy.;m; c …m]ivNd; c sTyivt( 314
sunNd; c suxIl; c j;MbvtI sul=,;
Et; mih„y" s'po[ ˇ_;" ’„,Sy prm;Tmn" 315
t;….í r;jkNy;n;' shßw" p·rseivtm(
t;rk;vOˇr;jev xo….t' in…/….vOtR m( 316
Ev' ?y;Tv; h·r' inTym∞R…yTv; jpeNmnum(
x;lg[;me c tulsIvne v; Sqi<@le ˙id 317
SmOTv; jpe≤T]sN?y;su W$(shß' mnu' i√j"
iv„,utLu yvpu" ≈Im;iNv„,ulokmv;“uy;t( 318
svR…s≤ımv;“oit îh lokÉ pr] c
iv¥;qIR ve,gu ;yNt' jpet( ?y;yn( Atu]ym( 319
ju¸y;Tk⁄smu "w xu.iw[ vR¥;…s≤ımv;“uy;t(
a;yu„k;mI tu pUv;R º vTsr;n( Áyut' jpet( 320
?y;yeiCzxutnu' ’„,' itlwÛTR v;ååyur;“uy;t(
kNy;qIR tu jpeTs;y' Wo@x' }yyut' h·rm( 321
?y;Tv; shß' ju¸y;Ll;jwm/R iu v…m…≈t"
≤S]y' l.eTSv;….mt;' Âp*d;yRvtI' stIm( 322
sMpTk;mI jpe…•Ty' m?y;ˆe tu Atu]ym(
√;rk;y;' su/m;Ry;' rà…s'h;sne iSqtm( 323
xƒ;idin…/.I r;jk⁄lrw ip susie vtm(
h;r;id.UW,wyˇRu _' xƒ;¥;yu//;·r,m( 324
575
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

?y;Tv; s'pJU y hom' c jpí;yut s':yy;


aBjibLvdlwv;Råip hom' m/uiv…m…≈tm( 325
x;êtI' …≈ym;“oit k⁄bre sÎxo .vet(
Âpl;v<yk;mI tu r;mm<@lm?ygm( 326
?y;yn( ≤S]m;smyut' jPTv; l;v<yv;n( .vet(
Ev' ’„,mnorSy m;h;TMy' p·rk°itRtm( 327
anNt;n( .gvNm];n( vˇ_⁄' xKy' n te my;
v;r;h' n;r…s'hç v;mn' turg;nnm( 328
£me,vw tu v+y;…m yq;vCzé,u p;…qRv
¸˚;r' p[qm' bIjm;¥' v;r;hmuCyte 329
pí;ˇu /r,IbIj' l+mIbIj' tt" prm(
]In( bIj;n;idt" ’Tv; pí;NmN]p[yojnm( 330
ao' nmo .gvte pí;√r;hÂp;y .U.vRu "
Sv" ptyeit .UpitTv' me dehIit td;Py;ySveit 331
a©ëlIWu yq;å©πWu bIjen;åå¥en vw £m;t(
yq; s•‰;sv∫ÀTv; pí;ı‰;n' sm;cret( 332
bOhˇnu' bOhd(gI[ v' bOh∂÷∑'^ suxo.nm(
smStvedved;©s;©op;©yut' h·rm( 333
rjt;i{smp[:y' xtb;hu' xte=,m(
¨ı»Ty d'∑y^ ; .U…m' sm;≤l©‰ .ujmw duR ; 334
b[˜;idi]dxw" svw"R snk;¥wmnuR Iêr"
StUym;n' smNt;∞ gIym;nç ik•rw" 335
Ev' ?y;Tv; h·r' inTy' p[;tr∑oˇr' xtm(
jPTv; l.e∞ .UpTv' tto iv„,upru ' v[jte ( 336
nmo yDvr;h;y …yTy∑;=rko mnu"
¨ˇ_bIj]y' pUv| ’Tv; mN]' jpeä/ë " 337
576
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

mUlmN]…md' p[;¸v;Rr;h' muinpu©v;"


Etmev pr' mN]' jPTv; .U…mpit.Rvte ( 38
inTym∑shß' tu jpei√„,u' iv…cNtyn(
kmlwibRLpp]wv;R ju¸y;∞ dx;'xkm( 339
Ev' s'vTsr' jPTv; s;vR.*mo .ved/( vu[ m(
r;Jy' ’Tv; c /me,R pí;i√„,upd' v[jte ( 340
iv/;n' n;r…s'hSy mnovR+y;…m suvt[
¨g[' vIr' mh;iv„,u' JvlNt' svRtomu%m( 341
nO…s'h' .IW,' .{' mOTyomOTR yu' nm;Myhm(
a;W| b[˜;ånu∑Pë CzNdo devt; c nOksÉ rI 342
ctuítuí W$( W$(c W$(ctuí yq;£m;t(
≤xro ll;$ne]We u mu%v;◊…õ±`s[ ≤N/Wu 343
s;g[We u k⁄=* ˙dye gle p;ê| √yeåip c
apr;©π kk⁄µe c Nyse√,;RNynu£m;t( 344
v;yodRx;=r' yˇu bÙ˚;r' jpet( s’t(
ivNdun; siht' yˇu nO…s'h' bIjmuCyte 345
a©ëlIWu tq;©πWu Ny;sNtenvw coidtm(
täIjm;idt" ’Tv; mN]' pí;Tp[yojyet( 346
ao' nmo .gvte v;sudve ;y nmo nr…s'h;y Jv;l;m;≤lne
dI`Rd∑' ;^ y;…¶ne];y svRr=ofl;y svR.tU ivn;x;y dh dh
pc pc r= r= hu' f$( Sv;h; îit Jv;l;m;≤lp;t;lnO…s'h;y
nm" ) bIjenvw Ny;s" ) ao' Ó«' =*' £*' hu' f$(
aSy mN]Sy b[˜;W| p…¤XzNdo nO…s'ho devt;
nO…s'h;S]…md' bIjenvw Ny;s"
≈Ik;rpUvoR nO…s'ho i√jRy;dup·r iSqt"
i]"s¢’Tvo j¢u" Sy;Nmh;.yinv;r,m( 347
577
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

aSy b[˜; c ®{í p[Ò;dí mhWRy"


tqwv jgit CzNdo devt; c nOksÉ rI
Ny;s' bIjen k⁄vIRt tto ?y;n' nOpoˇm 348
m;…,Ky;i{smp[.' inj®c; sN]Str=og,m(
j;nuNyStkr;Mbuj' i]nyn' ràoLls∫ÀW,m(
b;¸>y;' /Otxƒc£minx' d'∑o^ LlsTSv;nnm(
Jv;l;…j◊mudg[kx É incy' vNde nO…s'h' p[.mu ( 349
¨¥Tkoi$rivp[.' nrh·r' koi$=pexoJvlm(
d'∑;^ …." sum%
u oJvl' n%mu%dw IR`rRw nek.ì jRu "w
in….R•;surn;ykNtu xx.OTsUYy;‹…¶ne]]ym(
iv¥ud…( j◊s$;kl;p.yd' viˆ' vhNt' .je 350
kop;d;lol…j◊÷ ivvOtinjmu%' somsUYy;‹…¶ne]-'
p;d;d;n;….rˇ_' p[s.mup·r s'….•dwTyeN{g;]m(
c£˘ xƒ÷ sp;x;ïxmuslgd;x;©≥ v;,;NvhNtm(
.Im' tI+,;g[d∑' '^ m…,myiviv/;kLpmI@º nO…s'hm( 351
mh;.yei„vd' ?y;n' s*Mym>yudyeWu c
s*v,| m<@p;NtSq' pµ' ?y;yeTskÉsrm( 352
pç;Syvdn' .Im' somsUYy;‹…¶locnm(
t®,;idTyidTys˚;x' k⁄<@l;>y;' ivr;…jtm( 353
¨peyNy;s' sum% u ' tI+,d'∑i^ vr;…jtm(
Vy;ˇ;Sy m®,oœç .IW,wnyR nwytRu m( 354
…s'hSkN/;nuÂp;'s' vOˇ;ytctu.jRu m(
jp;sm;…õ±`h[ St;Bj' pµ;snsusi' Sqtm( 355
≈IvTsk*Stu.orSk˘ vnm;l;ivr;…jtm(
kÉyrU ;©dh;r;!‰' nUpru ;>y;' ivr;…jtm( 356
c£xƒ;.yvrctuhSR t' iv.u' Smret(
578
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

v;m;˚π s'iSqt;' l+mI' suNdrI' .UW,;iNvt;m( 357


idVycNdn≤l¢;©«' idVypu„popxo….t;m(
gOhItpµyuglm;tu≤l©kr;' cl;m( 358
Ev' devI' nO…s'hSy v;m;˚op·rs'iSqt;m(
?y;Tv; jpe∆p' inTy' pUjye∞ yq;iv…/ 359
=*' Ó«' ≈I' ≈I' nO…s'h;y nm"
îm' l+mInO…s'hSy jpeTsv;RqdR ' mnum(
a∑oˇrshß' v; jpeTsN?y;su v;Gyt" 360
a%<@…bLvp]wí ju¸y;d;Jy…m…≈tw"
svR…s≤ımv;“oit W<m;s' p[yto .vet( 361
devTvmmrexTv' gN/vRTv' tq; nOp
p[;“uv≤Nt nr;" sveR Svg| mo=ç dul.R m( 362
y' y' k;myte …cˇe t' tmev;åå“uy;d(/vu[ m(
b[˜WIR t] g;y]I nr…s'hí devt; 363
tdev bIj' x·ˇ_" ≈ImRnorSy iv/Iyte
Ny;sm?yen bIjen c;cRn' tulsIdlw" 364
pUvoRˇ_iv…/n; pI#π pUj…yTv; sm;iht"
p·rt" pUjyei∂=u g®@÷ x˚r' tq; 365
xeWç pµyoinç …≈y' m;y;' /Oit' tq;
pui∑' sm∞Ryi∂=u tto lokÉêr;n( yjet( 366
mh;.;gvt' dwTyn;xk˘ devmg[t"
Ev' sMpUJy devx e ' n;r…s'h' sn;tnm( 367
tTpd' smv;“oit muidt" sjnw" sh
kpUrR /vl' dev' idVyk⁄<@l.UiWtm( 368
ikrI$kÉyrU /r' pIt;Mbr/r' p[.mu (
pµ;snSq' devx e ' cN{m<@lm?ygm( 369
579
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUYyRkoi$p[tIk;x' pU,cR N{in.;nnm(


me%l;…jnd<@;id/;r,' b$üÂip,m( 370
kl/*tmy' p;]' d/;n' vsup…U jtm(
pIyUWklx' v;me d/;n' i√.uj' h·rm( 371
snk;¥w" StUym;n' svRdve ®w p;…stm(
Ev' ?y;Tv; jpeinTy' Sv;sne c sm;iht" 372
iv„,ve v;mn;yeit p[,v;idnmoåNtk"
îN{;WRç ivr;$(zNdo devt; v;mn" Svym( 373
su/;bIj' sudI`RNtu bIjm;¥Ntu v;mnm(
tenvw tu W@©;¥' Ny;s' k⁄VvIRt vw„,v" 374
d?y•' p;ys' v;ååip ju¸y;Tp[Tyh' i√j"
a*p;sn;¶* ju¸y;d∑oˇrxt' gOhI 375
k⁄bre sÎx" ≈Im;N.veTs¥o n s'xy"
ao'nmo iv„,ve ptye mh;bl;y Sv;h; 376
îit v;mnmN]"--
SmOTv; ]wiv£m' Âp' jpeNmN]mnNy/I" 377
muˇ_o bN/;∫vet( s¥o n;] k;Yy;‹ ivc;r,;
Ó«' ≈I' ≈Iv;mn;y nm îit mUlmN]"
b[˜;W| cwv g;y]I devt; c i]iv£m"
Ny;s' bIjen jpv;n∑oˇrshßkm( 378
îit v;mnmN]Sy jp;d•pit.Rvte (
¨ÌIqp[,voÌIq svRv;gIêreêr 379
svRvde my;…cNTy sv| bo/y me ipt"
hu' Ee' hyg[Iv;y nm"
inTy;W| cwv g;y]I hyg[IvoåSy devt;
Ny;s' bIjen ’Tv;åq pí;ı‰;n' sm;cret( 380
580
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

xrCzx;˚p[.mêvK]' muˇ_;mywr;.r,w®petm(
rq;©xƒ;≤çtb;¸yuGm' j;nu√y' NyStkr' .j;m" 381
xƒ;." xƒc£É krsr…sjyo" puStk˘ c;NyhSte
iv.[√‰;:y;nmu{;' lsidtrkro m<@lSq" su/;'xo"
a;sIn" pu<@rIkÉ turgvr≤xr;" pU®Wo me pur;,"
≈Im;nD;nh;rI mn…s invst; mOGyju"s;mÂp" 382
Ev' ?y;Tv; jpeNm]' sN?y;su iv…jte≤N{y"
svRvde ;qRtÊvDo .ved] n s'xy" 383
a∑oˇrshß' v; xtm∑oˇrNtu v;
jpe∞ ju¸y;∞wv' s;Jyw" xu."w[ st<@ël"w 384
iv¥;…s≤ımv;“oit W<m;s' i√jsˇm"
a∑;dx;n;' iv¥;n;' bOhSpitsmo .vet( 385
shß;r' hu' f…@Tyev' mUl' s*dxRn' mnum(
aihbufiR yoånu∑.ë Sy devt; c sudxRnm( 386
ac£;y ivc£;y suc£;y tqwv c
ivc£;y suc£;y Jv;l;c£;y vw £m;t( 387
W@©πWu c ivNySy pí;ı‰;n' sm;cret(
nmík;y Sv;heit dx;id=u yq;£mm( 388
c£É, sh b›;mITyuKTy; p[itidxeˇt"
]wloKy' r= r= hu' f$( Sv;h; îit vw £m;t( 389
a…¶p[k;rmN]oåy' svRr=;kr" pr"
ao' mU…›R s .[mU ?ye h' mu%e S];hm/ITyt" 390
r' juÁº h' tu j;Nvoí f$( pd√ysiN/Wu
kLp;Nt;kúpk [ ;x' i].uvnm≤%l' tejs; pUryNtm(
rˇ_;=' ip©kÉx' ·rpukl ⁄ .ydM.Imd'∑;^ jh;sm(
xƒ÷ c£˘ gd;Bj' pOqtu rmuxl' c;pp;x;ïx;!‰m(
581
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv.[;,Ndo….Rr;¥' mn…s mur·rpu' .;vye∞£s'Dm( 191


ao' nmo .gvte mh;sudxRn;y hu' f$(
îit Wo@x;=r…mit sudxRniv/;nm( 392
îit vOıh;rItSmOt* iv≤x∑/MmRx;S]e .gvNmN]iv/;n' n;m
tOtIyoå?y;y"
ctuqoRå?y;y"
aq p[;¢k;l.gvTsm;r;/niv…/v,Rnm(
h;rIt ¨v;c
aq v+y;…m r;jeN{ iv„,or;r;/n' prm(
p[TyUWe shsoTq;y sMyg;cMy v;·r,; 1
a;Tm;n' dehmIxç …cNtyeTs'yte≤N{y"
D;n;nNdmyo inTyo inivRk;ro inr;my" 2
deh≤e N{y;Tpr" s;=;Tpç …v'x;Tmko Áhm(
aiSmNdexe vs;My¥ xeW.Uto ih x;i©≥," 3
xu£xo…,tsM.Ute jr;rog;¥up{ve
medorˇ_;iSqm;'s;iddeh{Vysm;k⁄le 4
mlmU]vs;p˚π n;n;du"%sm;k⁄le
t;p]ymh;viˆdÁm;neåinxM.Oxm( 5
îW,;]y’„,;ihb;?ym;ne durTyye
ÆKlXy;…m p;p.U…yœº k;r;gOhin.eåxu.e 6
b¸jNmb¸Klexg.Rv;s;id du"≤%te
vs;…m svRdoW;,;m;lye du"%.;jne 7
aSm;i√mo=,;ywv …cNt…y„y;…m kÉxvm(
vwk<⁄ #π prmVyo…ª duG/;B/* vw„,ve pde 8
anNt.o…gpYyR˚π sm;sIn' …≈y; sh
582
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

îN{nIlin.' Xy;m' c£xƒgd;/rm( 9


pIt;Mvr/r' dev' pµp];yte=,m(
≈IvTsk*Stu.orSk˘ sv;R.r,.UiWtm( 10
…cNt…yTv; nmS’Tv; k°tRyie ∂Vyn;m…."
s˚«TyR n;ms;hß' nmS’Tv; guÂnip 11
tulsI' k;çn' g;ç s'SpOXy;q sm;iht"
dUr;äihivRin„£My xuc* dexe c injRne 12
k,RSq b[˜sU]Stu ≤xr" p[;vOTy v;ss;
k⁄y;RNmU]purIWe c œIvnoCz™v;sv…jRt" 13
ahNyudÑü%o r;]* d≤=,;….mu%Stq;
sm;ihtmn; m*nI iv<mU]e ivsOjˇe t" 14
¨Tq;y;t≤N{t" x*c' k⁄y;Rd>yuıt» jw lR "w
gN/lep=ykr' yq;sƒ‰;' mOd; xu…c" 15
aıRps[ iO tm;];' tu mOd' d¥;¥qoˇ_vt(
W@p;ne i]≤l©π tu sVyhSte tq; dx 16
¨.yo" s¢ d¥;∞ itßiStßStu p;dyo"
a;jÏ;Nm…,bN/;ˇu p[=;Ly xu.v;·r,; 17
¨piv∑" xuc* dexe aNtj;Rnk u rStq;
piv]p;…,r;c;meTp[siO tSq" s v;·r,; 18
i]" p[;Xy;©ëœmUlne i√/oNmOJy kpolk*
m?ym;©ë≤l…." pí;id≠√roœ* mOjyeˇq; 19
n;…sk*œ;Ntr' pí;Tsv;R©≤ë l….rev c
p;d* hSt* ≤xríwv jlw" s'm;jRyˇe t" 20
a©ëœtjRnI>y;' tu SpOxte ( √* n;…sk;pu$*
a©ëœ;n;…mk;>y;' tu c=u"≈o]e jlw" SpOxte ( 21
kinœ;©ëœn;….ç tlen ˙dyNtt"
583
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

sv;R©≤ë l…." ≤xr…s b;¸mUle tqwv c


n;m…." kÉxv;¥wí yq;sƒ‰mupSpOxte ( 22
i√r;c;meˇu svR] iv<mU]oTsjRne ]ym(
s;m;NymetTsveWR ;' x*c' tu i√gu,oidtm( 23
a;cMy;t"pr' m*nI dNt;n( k;ϼn xo/yet(
p[;Ñü%odÑü%o v;ip kW;y' itˇ_k<$km( 24
kinœ;g[…mtSqUl' √;dx;©ëlm;ytm(
pUv;R/"R ’tkÀ∞nRe ten dNt;…•kWRyte ( 25
ap;' √;dxg<@ÜW"w vK]' s'xo/yeid≠√j"
mu%' s'm;jR…yTv;åq pí;d;cmn' cret(
piv]p;…,r;cMy pí;t( ò;n' sm;cret( 26
n¥;' t@;ge %;te v; tq; p[ßv,e jle
tulsImOiˇk;' /;]Imup≤lPy klevre 27
a….mN}y jl' pí;NmUlmN]e, vw„,v"
inm∆‰ tulsI…m≈' jl' sMp[;xyeˇt" 28
a;cMy m;jRn' k⁄y;RTk⁄x"w stulsIdlw"
p*®We, tu sUˇ_Én a;po ih œ;id….Stq; 29
inm∆‰;Psu jle pí;≤T]v;rm`mWR,m(
¨Tq;y punr;cMy pí;dPsu inm∆‰ vw 30
mN]rà' i]v;r' tu jpN?y;yNsn;tnm(
ipvedTu q;y tenvw i]v;rm….m≤N]tm( 31
a;cMy tpRy∂e vº ;n( iptønip iv/;nt"
in„pI@‰ kÀle vS]' tu punr;cmn' cret( 32
/*tvS]' soˇrIy' sk*pIn' /reÆTSqtm(
inbı≤x%kCzStu i√r;cMy yq;iv…/ 33
/;ryed?U vRp<u @^;…, mOd; xu.;[ …, vw„,v"
584
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

≈I’„,tulsImUlmOd; v;åip p[yàt" 34


mN]e,vw ;….mN}y;q l;l;$;idWu /;ryet(
n;…sk;mUlm;r>y iv.Oy;Cz^Ipd;’it 35
s;Ntr;l' .veTpu<@^\ d<@;k;r' tu v; tq;
ll;$;id tq; pí;d(gI[ v;Nt' kÉxv;id…." 36
n;ª;' √;dx….mU…R ›R v;sudve ' tl;Mbun;
piv]p;…," xuı;Tm; sN?y;' k⁄y;RTsm;iht" 37
p[;dexm;]* k*xey* s;g[* mUlyut* tq;
aNtgR.*R suivml* piv]' k;ryeid≠√j" 38
dev;cRne jpe home k⁄y;Rdb( ;[ ˜‰' c piv]km(
ître vtulR g[iNqrev' /moR …v/Iyte 39
p…q d.;R…≈t; d.;R ye d.;R yD.U…mWu
Str,;snip<@ºWu b[˜yDe c tpR,e 40
p;ne .ojnk;le c /Ot;n( d.;RiNvsjRyte (
spiv]kre,vw a;c;meTp[yto i√j" 41
a;c;NtSy xu…c" p;…,yRq;p;…,Stq; k⁄x"
sN?y;cmnk;le tu /Ot' n p·rvjRyte ( 42
ap[stU ;" SmOt; d.;R" s…m/Stu k⁄x;" SmOt;"
smUl;Stu k⁄x; Dey;iXz•;g[;StO,s'…Dt;" 43
k⁄xodkÉn yTk<#÷ inTy' s'xo/yeid≠√j"
n pyuWR ≤Nt p;p;in b[˜kÀc| idne idne 44
k⁄x;sn' sd;pUt' jphom;∞Rn;idWu
kÉxne vw ’t' kmR svRm;nNymXnute 45
tSm;Tk⁄xpiv]e, sN?y;' k⁄y;Rt( yq;iv…/
SmgOÁoˇ_iv/;nen sN?yop;‚St' sm;cret( 46
?y;Tv; n;r;y,' dev' rivm<@lm?ygm(
585
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

g;y}y;å~y| p[d¥;∞ jp' k⁄vIRt .·ˇ_m;n( 47


sUySR y;….mu%o jPTv; s;iv]I' inyt;Tmv;n(
¨pSq;n' tt" ’Tv; nmSk⁄y;Rˇto h·rm( 48
nmo b[˜, îTy;id jipTv;åq ivsjRyte (
tt" sNtpRyie √„,u' mN]ràen mN]ivt( 49
xtv;r' shß' v; tulsI…m…≈twjl R "w
vwk<⁄ #p;WRd' pí;ˇpRy∞e yq;iv…/ 50
anNtdIp;re%;iddevt;n;mnu£m;t(
EkìkmÔ≤l' dÊv; pí;d;cmn' cret(
≈IxSy;åår;/n;q| vw k⁄y;RTpu„pSy sçym( 51
tulsI…bLvp];…, dUv;| k*xeymev c
iv„,u£;Nt' m®vk˘ kÉx;Mbuddl' tq; 52
¨xIr' j;itk⁄smu ' k⁄Ndçwv k⁄r<$km(
xmIçMp;˚dMbç cUtpu„p' c m;/vIm( 53
ipPplSy p[b;l;in j;Mbv' p;$l' tq;
a;Sfo$' k⁄$j' lo/[' k…,Rk;rç ik˘xk u m( 54
nIp;junR e ≤x'xpç êetik˘xku n;mkm(
jMbIr' m;tu≤l©÷ c yU…qk;rcy' tq; 55
pu•;g' vk⁄l' n;gkÉxr;xokmÆLlk;"
xtp]' c h;·r{' krvIr' ip[y©ë c 56
nIloTpl' tUTplç nN¥;vtRç kìtkm(
`$j' Sqlpµ' c sv;R…, jld;in c 57
tTk;lsM.v' pu„p' gOhITv;åq gOh' ivxet(
ivt;n;idyute idVy/UpdIpwivRr;…jte 58
cNdn;g®kStUrI kpUrR ;modv;…ste
iv…c]r©vLy;!‰e m<@pe ràpI#kÉ 59
586
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

ivStI,Rp„u ppyR˚π deVy; sihtmCyutm(


s…•/; v;sne iSqTv; k⁄xe pµ;sne iSqt" 60
p[;,;y;miv/;nen .Utxu≤ı' iv/;y c
p[;,;y;m]y' ’Tv; pí;ı‰;n' yqoˇ_vt( 61
prVyo…ª iSqt' dev' l+mIn;r;y,' iv.um(
pr;…." x·ˇ_….yuˇR _' .UlIl;ivml;id…." 62
anNtivhg;/IxswNy;¥w" sursˇmw"
c<@;¥w"k⁄mdu ;¥wí lokp;lwí seivtm( 63
ctu.jRu ' suNdr;©÷ n;n;ràiv.UW,m(
v;m;˚Sq…≈y; yuˇ_' xƒc£gd;/rm( 64
mN]ràiv/;nen Ny;smu{;idkmR’t(
pç*pinWd' Ny;s' k⁄y;RTsvR] kmRsu 65
aomIx;y nm" pr;yeit prmeœ‰;Tmne nm"
ao' y;' nm" pr;yeit tt" pu®W;Tmne nm" 66
ao' r;' nm" pr;yeit tto ivê;Tmne nm"
ao' v;' nm" pr;yeit SvinvOTy;Tmne nm" 67
ao' l;' nm" pr;yeit tt" sv;RTmne nm"
≤xron;s;g[˙dyguÁp;deWu ivNyset( 68
yq;£me, tNmN];Npç;©πWu £m;•‰set(
tNmu{y; td;ååv;Á d¥;d;snmev c 69
p;¥;~y;‹cmnò;np;];…, Sq;Py pUjyet(
pUr…yTv; xu.jl' p;]eWu k⁄smu yw tRu m( 70
{Vy;…, in≤=peˇWe u m©l;in yq;£m;t(
¨xIr' cNdn' k⁄œ' p;¥p;]e ivin≤=pet( 71
iv„,u£;Ntç dUVv;‹ç k*xey;≤NtlsWRp;n(
a=t;'í fl' pu„pm~yRp;]e ivin≤=pet( 72
587
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

j;tIflç kpUrR mel;ç;cmnIykÉ


mkrNd' p[b;lç rà' s*v,Rmve c 73
t;in d¥;Tò;np;]e /;]I' surt®˘ tq;
{Vy;,;mPyl;.e tu tulsIp]mev c 74
cNdn' v; suv,| v; k*xey' v; ivin≤=pet(
dxRyTe sur.em{uR ;' pUjyeTk⁄smu v[j"w 75
a….mN}y c mN]e, /UpdIpwinRvde yet(
anNt' coır<y; c d¥;Tp;¥;idk˘ tq; 76
tTp;]=;ln' ’Tv; tq; pu„p;Ô≤l' Nyset(
s*v,;Rin c r*Py;…, t;m[k;'Sy;in yojyet( 77
p;];,;mPyl;.e tu xƒmek˘ iv≤x„yte
xƒodk˘ sd; pUtmitip[ytr' hre" 78
¨ı·r<y; jl' d¥;•;Psu xƒ÷ inm∆yet(
a∑;=re, mnun; mN]ràen v; yjet( 79
p;¥;~y;‹cmn' dÊv; m/upk| invedyet(
punr;cmn' dÊv; p;dpI#÷ invedyet( 80
dNt/;vng<@ÜWdpR,;locn' tq;
inve¥;>yÔn' twlne o√≥ˇ| kÉxrÔnm( 81
su%oi„,tjlw" ò;n' pun®√tRn' cret(
k⁄ïmen h·r{e, cNdnen sugiN/n; 82
¨√TyR gN/toyen ò;pye∞ punStt"
ò;np;]odk˘ pí;d;d;y k⁄smu "w sh 83
p*®We, tu sUˇ_Én ò;pyeTkml;pitm(
m;jRyCe z⁄.vS]e, dIpwnIRr;jyeˇq; 84
vS]çwvopvItç d¥;d;.r,;in c
kStUrIitlk˘ gN/' pu„p;…, sur.I…, c
588
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

a˚π inveXy devSy l+mI' s'pjU yeˇq; 85


p;êRyorıR/r,I mih„y" pitt;Stq;
ivmloTkWR,ITy;p" pUvmR ve p[k°itRt;" 86
c<@;id √;rp;l;'í k⁄mdu ;dI'Stq;cRyte (
v;sudve " sIrp;…," p[¥ªu í ¨W;pit"
id=u ko,eWu tTpà‰o l+mIrev rtI ¨W; 87
i√tIy;vr,' pí;TkÉxv;¥;" sxˇ_y"
s'kWR,;dy" pí;NmTSykÀm;RdyStq; 88
≈IlR+mI" kml; pµ; p…µnI kml;ly;
rm; vOW;kpe/NR y; vOiˇyRD;Ntdevt; 89
xˇ_y" kÉxv;dIn;' s'po[ ˇ_;" prme pde
ihr<y; hr,I sTy; inTy;nNd; ]yI su%; 90
sugN/; suNdrI iv¥; suxIl; c sul=,;
s˚WR,;idmUtIRn;' xˇ_y" smud;˙t;" 91
ved; vedvtI /;]I mh;l+mI" su%;ly;
.;gRvI c td; sIt; revtI ®ÆKm,I p[.; 92
mTSykÀm;RidmUtIRn;' xˇ_y" sMp[k°itRt;"
Ev' sxˇ_y" pUJy;" kÉxv;¥;" surêe r;" 93
pí;Tsxˇ_y" pUJy;í£xƒ;idhety"
xƒ÷ c£˘ gd;' pµ' x;©≥ç musl' hlm( 94
v;,ç %@±g%e$' c z⁄·rk; idVyhety"
.{; s*My; tq; m;y; jy; c ivjy; ≤xv; 95
sum©l; sunNd; c iht; rMy; sur≤=,I
xˇ_yo idVyhetIn;' pUjnIy;" sn;tn;" 96
bihRloRkêÉ r;" pUJy;" s;?y;í sm®Ì,;"
Evm;vr,' svRm∞RyTe prm;tmn"
589
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

punr~y;‹idk˘ dÊv; /UpdIpwinRvde yet( 97


p[;gudICy;ç sÎx' n;gr;j' tq;pre
purto vwnteyç pUjyeCz·ˇ_…." sh 98
sen;pte" sU]vtI' n;gr;jSy v;®,Im(
.{;çl;' tq; ySy pUjye√„w ,voˇm" 99
guGgul'u mihW;=Iç s;liny;Rsmev c
ag®˘ devd;®ç ¨xIr' ≈Ifl' tq; 100
Ó«ber' cNdn' muSt; dx;©÷ /UpmuCyte
gv;Jyen c s'yoJy' d¥;ıÜp' suv;…stm( 101
k;p;Rsm;k| =*mç x;LmlI=Irko∫vm(
aM.oj' k*$j' k;xtU≤lk;å∑;©muCyte 102
gv;Jy' itltwl' v; k⁄smu íw suv;…stm(
s'yoJy viˆn; dIp' .KTy; iv„,oinRvde yet( 103
nwv¥e ' xu.˙¥;•' p;ys;pUps'ytu m(
flwí .+y.oJywí p;nkìVyRÔnw" sh 104
gv;Jyç d…/ =Ir' xkúr;ç invedyet(
xuı' hiv„y' ˙¥ç su®Cy' vw invedyet( 105
yCz;S]eWu iniWı' tu tTp[yàen vjRyte (
ko{v' c*lk˘ luB/' y;vn;l' tq; …stm( 106
in„p;vç msUrç tuCz/;Ny;in sVvRx"
.uˇ_' pyuiR Wt' Â=' yDe kMmR…, vjRyte ( 107
vjRyde ;rn;lç m¥m;'ssm;in c
iny;Rs;NvjRyTe sVv;‹iNvn; ih©ë c guGgulmu ( 108
z];k˘ mUlk˘ ≤xg[u krÔ' lxun' tq;
k⁄M.Idlç ip<y;k˘ êetvONt;kmev c 109
a;]ç n;≤lk;x;k˘ n;≤lkÉy;R:ymev c
590
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

…bLvç x,pu„pç .UStO,' .*itk˘ tq; 110


kox;tk°' …bMbfl' m¥m;'ssm;in c
a.+y;<yPyxeW;…, vjRy¥e DkmR…, 111
k;≤l©÷ ktk˘ …bLvfl' jNtufl' tq;
v'x;ïrml;buç t;lihNt;lkÉ fle 112
aêTq' Pl=nIpç v$m;rGv/' tq;
kl‚Mbk; c inguiR <@mui<@v;ˇ;‹kmev c 113
ËWr' lv,çwv êetç bOhtIflm(
n%cm;Rtkçwv …c≤çlçeit yàt" 114
ivDey;in c .+y;…, vjRy¥e DkMmR…,
Xle„m;tkç iv@±j;in p[Ty=lv,' tq; 115
aindRx;Rhgo=IrmvTs;y;Stq;ååivkm(
ao∑^mk e xfçwv pxUn;' iv@±.ju ;mip 116
aitdI,| tq; t£˘ krinMmRiNqtNd…/
t;m[,e s'ytu ' gVy' =Irç lv,;iNvtm( 117
`Ot' lv,s'yˇu _' p[yàen ivvjRyte (
sUp;•ç gu@;•ç xkúr;m/usy' tu m( 118
mrI…c…m≈' d?y•' p;ys;•' flw" sh
tulsIdls‚Mm≈' jlw" sMp[o+y v;Gyt" 119
a∑;…v'xitv;rNtu mUlmN];….m≤N]tm(
mu{;ç s*r.eyINt;' dxRyNe mN]mu∞rn( 120
su/;iB/mmOt' bIj' …cNtyNprm;Tmn"
d¥;Tpu„p;Ô≤l' pí;∂xv;r' sm;iht" 121
peW,i£yy; pUvmR •mSmw invedyet(
xtv;r' jpeNmN]' `<$;xBd' inn;dyn( 122
jpeTpIyUWdwvTy;NmN];nek;g[cte s;
591
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

hre.ˇRu _vt" pí;∂¥;√;·r suv;…stm( 123


pí;d;cmn' d¥;∆lwgNR /…miv…≈tw"
a>yc;R p*®WSy;Sy sUˇ_Sy sursˇm;n( 124
iv„<vipRtctu.;Rg' £m;ıVySy c;pRyte (
anNtt;+yRsne x e piv];,;' invedyet( 125
tIqenR siht' hVy' pOqKp;]eWu in≤=pet(
sveWR ;' v;·rpUv,Re pí;Tpu„p;Ô≤lçret( 126
nIr;jn' tto dÊv; t;MbUlç invedyet(
p[,me∞ tto .KTy; rMyw" Sto]w" xu.;◊yw" 127
p[s;yR b;Ù p;d* c bıen;Ô≤ln; sh
StuvNStuit….rev' tu p[,;mo dI`R ¨Cyte 128
nTv; dI`Rp,[ ;mwí StuTv; Stuit….rev c
svwíR vw„,vwmNR ]w" k⁄y;RTpu„p;Ô≤l' tt" 129
sUˇ_ìí iv„,udvw Tywn;Rm…." x;i©≥,Stq;
tt" xu.;sne iSqTv; jpeNmN]mnuˇmm( 130
Ny;smu{;idpUv,Re ?y;yNvw kmle=,m(
a∑oˇrshß' v; xtm∑oˇr' tu v; 131
jPTv; pu„p;Ô≤l' d¥;¥q;xKTy; c mN]t"
nme¥ogen devx e " ˙idSq' kmle=,m( 132
mn…s v;åcR…yTv;iSmn( sm;/* ivrmeTsu/I"
p[;tr*p;sn' ’Tv; t] hom' sm;cret( 133
a;Jyen c®,; v;åip s…m≤∫v;R c y…Dyw"
t<@ël`w tRO …m≈wv;R …bLp]wrq;ip v; 134
itlwv;R k⁄smu vw ;Råip yvw…mR≈….rev v;
yDÂp' h·r' ?y;Tv; svRvde my' iv.um( 135
idVy;.r,sMp•' xƒc£gd;/rm(
592
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

vrd' pu<@rIk;=' v;m;˚Sq…≈y' h·rm( 136


yDSvÂip,' vˆ* ?y;yNmN]√yen c
svRí vw„,vwmNR ]wrk
e k
ì nÉ ;åå¸it' tq; 137
n;m…." kÉxv;¥wí sUˇ_ìivR„,upk [ ;xkì"
vwk<⁄ #p;WRd' sv| ¸Tv; cwv tto b≤lm( 138
≤=pe∞tuivR/;n( .Ut;nui∂Xy c tto .uiv
a;cMy pUjyeTpí;ˇdIy;n( susm;iht" 139
te>y" p[,My .KTy;åq sNtPyR iptOdve t;"
vedm?y;pyeCzKTy; /mRx;S]ç s'iht;" 140
s;iTvk;in pur;,;in seith;s;in vw„,v"
sVvoRpinWd;mq| s≤∫" sh iv…cNtyet( 141
yog=em;qRv≤O ıç k⁄Yy;‹CzKTy; yq;hRt"
b[;˜,;" =≤T]y; vwXy;" xU{; b,;R yq;£mm( 142
a;¥;S]yo i√j;" p[oˇ_;SteW;' vw mN]s≤T£y;"
sv,R>e y" sv,;Rsu j;yNte ih sj;ty" 143
teW;' s˚ryog;í p[itlom;nulomj;"
ivp[;NmU/;R….iWˇ_Stu =≤T]y;y;mj;yt 144
vwXy;y;Ntu tq;ååMbœo inW;d" xU{y; tq;
r;jNy;√wXyxU{‰;Ntu m;ih„yog[* tu t* SmOt* 145
xU{‰;' vwXy;ˇu kr,iSqrwv;R teånulomj;"
ivp[;y;' =≤T]y;TsUt" vwXy;√wdie hkStq; 146
c<@;lStu tq; xU{;TsvRkmRsu gihRt"
m;g/" =≤T]y;y;' vw vwxy;=T];ˇu xU{t" 147
xU{;dyogv' vwXy; jny;m;s vw sutm(
rqk;r" kr<y;Ntu m;ih„ye, p[j;yte 148
asTsNttyo Dey;" p[itlom;nulomj;"
593
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[itlom;su vw j;t; gihRt;" svRkmR,;m( 149


EteW;' b[;˜,;¥;í W$(kmRsu inyo…jt;"
i]kmRsu =T]ivx;vekiSmn( xU{yoinj" 150
p[itg[hç vOÊyq| b[;˜,Stu sm;cret(
asdev;st;' p[oˇ_' iniWı' ti√vjRyte ( 151
p;W<@;" pitt;" p;p;Stqwv p[itlomj;"
k⁄l$;í ivkmRSq; ast" p·rk°itRt;" 152
lv,' itlk;p;Rs' cMmR c ]pusIskm(
a;ys' m/u m;'sç ivWm•' `Ot' ®jm( 153
ikæLvW' gjmu∑ç^ sWRp' jlmev c
tO,' k;œç kÀ„m;<@÷ ≤x'xp;ç ivvjRyte ( 154
mihWI' gdR.çwv v;…jnç tq;ååivkm(
d;sImj;' y;nvO=; n pç;n@ëhNtul;m( 155
Evm;¥ms∂^Vy' p[yàen ivvjRyte (
/;Ny' v;s;'…s .U…mç suv,| ràmev c 156
pu„p;…, flmUl;¥' s∂^Vy' muin…." SmOtm(
svR] p·rgO Iy;∫À…m' /;Ny' fl;idkm( 157
.U…m' yStu p[g O ;it .U…m' yStu p[yCzit
t;vu.* pu<ykm;R,* inyt* SvgRg;…mn* 158
/;Ny' kroit d;t;r' p[ghO It;rmev c
/;Ny' nOpvr≈eœ îhlokÉ pr] c 159
tSm;ı;Ny' /·r]Iç p[itgO It svRt"
k⁄sMu ./;Ny Ev Sy;Tk⁄sMu ./;Nyv;•Op 160
xIloHzπn;ip v; jIveCz^yπ ;neW;' pro vr"
jIve¥;y;vre,vw ivp[" svR] svRd; 161
vjR…yTvwv p;W<@;n( pitt;'í;Nydivk;n(
594
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

’iW,; v;åip jIvet st;' c;numten v; 162


n v;hyedn@ëh' =u/;t| ≈;Ntmev c
tSy puS' TvmihTvwv v;hyeid≠√jpu©v" 163
kmRlopmk⁄vNR vw ’iW' k⁄vIRt vw i√j"
hre" pUj;' yq;k;l' ’iWlope sm;cret( 164
n b[;˜‰' sNTyjeiTvp[Stq; yD;idkmR c
a;p¥ip n k⁄vIRt sev;' v;…,Jymev c 165
asTp[itg[h' Stey' tq; /mRSy iv£ym(
aNy;yop;…jRt' {Vym;p¥ip ivvjRyte ( 166
.Otk;?y;pn' cwv sd;sTkmR.;vnm(
p[Itye v;sudve Sy y∂ˇmst;mip 167
mh;.;gvtSpx;RˇTsidTyuCyte bu/"w
t;p;dINpç s'Sk;r;'Stq;k;rw≤S]….yutR " 168
hrernNyxr,o mh;.;gvt" SmOt"
y=r;=s.Ut;n;' t;ms;n;' idv*ks;m( 169
teW;' yTp[Itye dˇ' tq; y¥ip vjRyte (
buı®{* tq; v;yudgRu ;Rg,su.rw v;" 170
ym" SkNdo nwAt≥ í t;ms; devt;" SmOt;"
Ev' ivxu≤ı' {VySy D;Tv; gO It sˇm" 171
’iWStu svRv,;Rn;' s;m;Nyo /mR ¨Cyte
p[itg[hStu ivp[;,;' r;D;' +m;p;ln' tq; 172
k⁄sIdçwv v;…,Jy' ivx;mev p[k°itRtm(
sev;vOiˇStu xU{;,;' ’iWv;R sMp[k°itRt; 173
axˇ_Stu .ve{;j; pO…qVy;" p·rp;lne
jIve√;åip ivx;' vOÊy; xU{;,;' v; yq;su%m( 174
’iW.OiR t" p;xup;Ly' sveWR ;' n iniW?yte
595
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Stey' prS]Ihr,' ih's; k⁄hkk*≤xkÉ 175


S]Im¥m;'slv,iv£y' pitt' SmOtm(
ap’∑in’∑;n;' jIivt' ≤xLpkmR…." 176
hInNtu p[itlom;n;mhInmnulo…mn;m(
cmRv,w vvS];,;' ih's;kmR c nejnm( 177
g;…,Ky' vpn;…¶ç m¥m;'si£y; tq;
s;rQy' v;hk;n;ç rq;n;' .U.tO ;mip 178
Evm;id iniWı' yTp[;itloMy' yduCyte
yTs*My≤xLp' lokÉåiSmNs*My' tdnulomkm( 179
mO∂;®xwlloh;n;' ≤xLp' s*My…mhoCyte
Ny;yen p;lye{;j; pO…qvI' x;S]m;gRt" 180
Svr;∑^’t/mRSy sd; W@.;g…sıye
r;D;' r;∑^’t' p;p…mit /mRivdo ivdu" 181
tSm;dp;ps'yˇu _;' yq; s'r=ye∫v⁄ m(
a…¶d©rdçor' ih'ß' duvˇRO mev c 182
/Uˇ| pitt…mTy;dIn( hNy;dev;ivc;ryn(
a˚…yTv; êp;den gdR.e c;…/roÁ vw 183
p[v;syet( Svr;∑^;ˇu b[;˜,' pitt' nOp"
k⁄l$;' k;mc;re, g.RflI' .tOiR h'sk;m( 184
in’ˇk,Rn;soœI' ’Tv; n;rI' p[v;syet(
Ny;yen d<@n' r;D" SvgRk°itRivv/Rnm( 185
ad<@‰;n( d<@yn[;j; tq; d<@‰;nd<@yn(
ayxo mhd;“oit nrk˘ c;…/gCzit 186
idGd<@STvq v;Gd<@o /nd<@o v/Stq;
D;Tv;åpr;/' dex' c jn' k;lmdoåip v; 187
vy" kmR c ivˇç d<@÷ Ny;yen p;tyet(
596
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

in…íTy x;S]m;ge,R iv√…." sh p;…qRv" 188


guÂ,;' tu gu®˘ d<@÷ p;p;n;' c l`olR`mu (
Vyvh;r;n( Svy' pXyn( k⁄y;Rt( s>ywvtRO oåNvhm( 189
…mQy;pv;dxuı‰q| pç idVy;in kLpyet(
D;Tv; xuıWe u idVyeWu xuı;Nvw m;nyeˇq; 190
tiNmQy;x'…sn' du∑' …j◊;Czπdne d<@yet(
pr{Vy;idhr,' prd;r;….mxRnm( 191
y" k⁄y;Rˇu bl;ˇSy hStCzπd" p[k°itRt"
yo gCzπTprd;r;'Stu bl;Tk;m;∞ v; nr" 192
svRSvhr,' ’Tv; ≤l©Czπdç d;pyet(
dheTk$;…¶n; deh' gu®S]Ig;…mn' td; 193
b[˜fl' c sur;p' v; goS]Ib;linWUdnm(
devivp[Svht;Rr' xUlm;ropye•rm( 194
dwvt' b[;˜,' g;ç iptOm;tOg®u S˘ tq;
p;den t;@ye¥Stu tSy tCzπdn' SmOtm( 195
teW;mup·r hSt' tu do„,oXzπdNtu k;mt"
p[Tyek˘ d<@n' k⁄y;R∂vu ˇRO Sy pr≤S]y;m( 196
cuMbne t;luivCzπdo √* hSt* p·rrM.,e
hStSy;©ë≤livCzπd" kÉx;idg[h,e ≤S]y" 197
d;hyeˇ¢twlne hStmu∑‰; c t;@nm(
surt' y;cm;nSy …j◊;Czπd' c k;mt" 198
k;mei©teWu svR] t;Lvoí dhn' SmOtm(
ÎÇ; muÛ" p[re ,e tu ne]yo" Sfo$n' cret( 199
m;nkÀ$' tul;kÀ$' kÀ$s;+y’t;' nO,;m(
shß' d;pye∂<@÷ vOÊy; SvSy;pn;yne 200
yeWu kÉWu c p;peWu xrIre d<@n' SmOtm(
597
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

teWu te„v˚nenvw a=to b[;˜,o v[jte ( 201


p;p;nev;˚…yTv;åSy mu<@…yTv; ≤xro®h;n(
svRSvhr,' ’Tv; r;∑^;TsMyKp[v;syet( 202
avw„,v' ivkmRSq' h·rv;sr.ojnm(
b[;˜,' g;dR.' y;nm;roPywv ivv;syet( 203
Ny;yen p;lye{;j; /m;Rn( W@±.;gm;hret(
i].;gm;hreı;Ny;ın;t( W@±.;gmev c 204
go.Uihr<yv;so…./;RNyràiv.UW,w"
pUjyedb( ;[ ˜,;n( .KTy; poWye∞ ivxeWt" 205
…bMb;in Sq;pyei√„,og[;mR We u ngreWu c
cwTy;Ny;ytn;NySy rMy;<yev tu k;ryet( 206
vsup„u poph;r*`' .U/Ne v;id smpRyte (
îtreW;' sur;,;' c vwidk;n;' jneêr" 207
/mRt" k;rye¥í cwTy;Ny;ytn;in tu
v;pI kÀpt@;g;id flpu„pvn;in c 208
k⁄vIRt suivx;l;in pUvk R ;Nyip p;lyet(
f≤lt' pu≤„pt' v;åip vn' …zN¥;ˇu yo nr" 209
t@;gset'u yo ….N¥;ˇ' xUlne ;nurohyet(
a…¶d' grd' gofl' b;lS]Igu®`;itnm( 210
.…gnI' m;tr' pu]I' gu®d;r;n( òuW;mip
s;?vI' tpiSvnI' v;åip gCzNtmitp;ipnm( 211
ih'ßyN]p[yoˇ_;r' d;hye√w k$;…¶n;
ad<@…yTv; duvˇRO ;n( tTp;p' pO…qvIpit" 212
sMp[;Py inry' gCzπˇSm;ˇ;n( d<@yeˇq;
y" Svv,;R≈m' ihTv; SvCzNden tu vtRyte ( 213
t' d<@ye√WRxt' n;xyeˇi√dext"
598
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

sve„R vetWe u p;peWu /nd<@÷ p[yojyet( 214


iptev p;lyed.( TO y;n( p[j;í pO…qvIpit"
p[j;s'r=,;q;Ry s'g;[ m' k;rye•pO " 215
tiSmn( mOTyu.vR Ce z^yπ o r;D" s'g;[ mmUıiR n
mOtne l>yte Svg| …jten pO…qvI iTvym( 216
yx" k°iˇRivvO?yq| /mRsg' ;[ mm;cret(
muˇ_xIW| muˇ_vS]' Tyˇ_heit' pl;…ytm( 217
n hNy;ä≤Ndn' r;j; yuıe p[=e ,’∆n;n(
.¶e SvswNypuÔe c s'g;[ me ivinvitRn" 218
pde pde smg[Sy yDSy flmXnute
n;t" prtro /moR nOp;,;' nrx;≤ln;m( 219
yuılB/; mhIxSy dIyte nOps¢mw"
…jTv; x]UNmhI' lB?v; lB/;' yàen p;lyet( 220
p;≤lt;' v/Ry…e •Ty' vOı;' p;]e ivin≤=pet(
p;]…mTyuCyte ivp[Stpoiv¥;smiNvt" 221
n iv¥y; kÉvly; tps; v;åip p;]t;
≈utm?yyn' xIl' tp îTyuCyte bu/"w 222
ÈêrSy;ååTmní;ip D;n' iv¥eit coCyte
tq;iv/eWu p;]eWu dÊv; .U…m' /n' nOp" 223
x;sn' k;ryeTsMyk™ SvhSt≤l≤%t;id…."
¨pjIVyopspe∞R rMye dexe nOpoˇm" 224
dug;R…, t] k⁄vIRt jnkSy;Tmgu¢ye
t] kmRsu in„,;t;n( k⁄xl;n( /mRiniœt;n( 225
sTyx*cyut;n( xuı;n?y=;n( Sq;pyet( nOp"
axIit.;go vO≤ı" Sy;Nm;…s m;…s sbN/kÉ 226
abN/kÉ Sy;id≠√gu,' yq; tTk;lm;]km(
599
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

le%yeˇÎ,' sMyk™ sm;m;s;idkLpnw" 227


dey' svOı‰;/ivkÉ pu®Ww≤S]….rev tt(
in/RnStu xnwd¥R ;¥q;k;l' yqodym( 228
a*ıTy;√; bl;√; tu n d¥;ıinne A,m(
d<@…yTvwv t' r;j; /inne d;pyeÎ,m( 229
…z•e dG/eåqv; p]e s;≤=…." p·rkLpyet(
vS]/;Nyihr<y;n;' ctu≤S]i√gu,;id…." 230
n s≤Nt s;≤=,St] dexk;l;Ntr;id…."
xo/…yTv; tu idVyen d;pyeıinne A,m( 231
m?ySqSq;ipt' {Vy' v/Rte n tt" prm(
’te p[itg[he c;åå/* pUvoR vw blvˇr" 232
av…/i√≥iv/' p[oˇ_' .oGy' goPy' tqwv c
=e];r;m;idk˘ .oGy' goPy' {VymupSkrm( 233
goPy;…/.oGye no vO≤ı" sopSk;re tq;ip te
n∑' dey' ivn∑ç {Vy' r;j’t;Îte 234
¨piSqtSy .oˇ_Vym;…/StenoåNyq; .vet(
p[yojne sit /n' k⁄lNe ySy;…/m;“uy;t( 235
tTk;l’tmULye v; t] itœºdvO≤ıkm(
ivn; /;r,k;√;ip iv£°,Itms;≤=km( 236
t' vnSqmn;:y;y /;NymSy n dIyte
td; yd…/k˘ {Vy' p[itdey' tqwv c 237
n d;Pyoåp˙tNTyˇ_r;jdwivktSkrw"
n p[d¥;ˇu tNmoh;Ts d<@‰íorvˇd; 238
ddIt SveCzy; d<@÷ d;pye√;ip sodrm(
y;…ct;Nv;ihtNy;y;…•=ep;id„vy' iv…/" 239
sur;k;m¥Ut’t' vOq; d;n' tqwv c
600
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

d<@xuLk;nu≤x∑ç pu]o d¥;• pwtk O m( 240


ipt·r p[oiWte p[te e Vysn;….∑ëtåe ip v;
pu]p*]wA,≥ ' dey' inˆëte s;≤=coidtm( 241
·rKqg[;hI A,' d¥;¥oiWd≠g;[ hStqwv c
pu]o n Sv;…≈t{Vy" pu]hInStu ·rÆKqn" 242
p[;it.;Vy mO,' s;+y' dey' tSmw yqo…ctm(
dIyte Sy;Tp[it.uv; /inne tu A,' yq; 243
i√gu,' tTp[d;tVy' d<@÷ r;De c tTsmm(
pu];id….nR d;tVy' p[iv.;VymO,' ≤S]y;m( 244
p[itp•' ≤S]y; dey' pTy; cwv ih yT’tm(
Svy' ’t' tu yÎ,' n;NyS]I d;tumhRit 245
pTyw Svk˘ /n' pu]; iv.jey"u suin…,Rtm(
m;tOkçe∂iu htrStd.;ve tu tTsut 246
.…gNyí p[miu dt;" pwtk O ;d;hreın;t(
n S]I/n' tu d;y;d; iv.jeyru n;pid 247
iptOm;tOstu ;.[;tOpTypTy;¥up;gtm(
a;…/vetink;¥' c S]I/n' p·rk°itRtm( 248
apu]; yoiWtíwv .tRVy; s;/uvˇO y"
inv;RSy; Vy….c;·r<y" p[itkÀl;Stqwv c 249
nwv .;g' vnSq;n;' ytIn;' b[˜c;·r,;m(
p;W<@pitt;n;' c nc;vidkkmR,;m( 250
iv.ˇ_„vnujo j;t" sv,oR yid .;g.;k™
aiv.ˇ_iptOk;,;' iptOVy;t( .;gkLpn; 251
√w m;tO,;' m;tOtí kLpye√; smoåip v;
iv.ˇ_Sy;Sy pu]Sy pàI duihtrStq; 252
iptr* .[;tríwv tTsut;í sipi<@n"
601
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMbiN/b;N/v;íwv £m;√w ·rKq.;…gn" 253


sIªoåpv;de =e]We u s;mNt;" Sqivr;dy"
gop;" sIm;’W;,;' c sveR .vngocr;" 254
nyeyru te e sIm;n' SqU,;©;rtuW&mw"
n tu vLmIkinª;iSqcwTy;¥w®pxo….t;" 255
a*rso dˇkíwv £°t" ’i]m Ev c
=e]j" k;inkíwv d*ih]" sˇm" SmOt" 256
ip<@jí príwW;' pUv;R.;ve pr" pr"
pu]" p*]í tTpu]" pui]k;pu] Ev c 257
pu]I c .[;tríwv ip<@d;" SyuyqR ;£m;t(
Ev' /me,R nOpit" x;syeTsvRd; p[j;" 258
yduˇ_' mnun; /m| Vyvh;rpd' p[it
ivloKy tç iv√≤∫vIRtr;gwivRmTsrw" 259
ivmOXy /mRiv≤∫í ivmlw" p;p.I®…."
/me,R vw sd; r;j; x;syeTpO…qvI' Svk;m( 260
ivprIt;' d<@ye√w y;v∂poRpn;xnm(
s>y; aip c d<@‰; vw x;S]m;gRivro…/n" 261
r;j/moRåy…mTyev' p[s©;t( k…qto my;
k;Ty;ynen mnun; y;DvLKyen /Imt; 262
n;rden c sMp[oˇ_' ivStr;iddmev ih
tSm;Nmy; ivStre, noˇ_m] nOpoˇm 263
pr' .;gvt' /m| ivStre, b[vI…m te
iv„,or>y∞Rn' yˇu inTy' nw…miˇk˘ nOp 264
yd;h .gv;n( /;tuSten Sv;yM.uvSy c
n;rdSy c me sMyk™ td¥ kqy;…m te 265
îit vOıh;rItSmOt* iv≤x∑/mRx;S]e p[;¢k;l.gvt(-
602
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

sm;r;/niv…/n;Rm ctuqoRå?y;y"
pçmoå?y;y"
aq .gv…•Tynw…miˇksm;r;/niv…/v,Rnm(
aMbrIW ¨v;c
.gvn( b[˜,; yˇu sMp[oˇ_' Sy;Nmno" pur;
tTsv| prm' /m| vˇ_⁄mhR…s meån` 1
h;rIt ¨v;c
sg;Rd* lokkt;Rås* .gv;n( pµsM.v"
mNv;idp[m% u ;n( ivp[;n( ssOje /mRg¢u ye 2
mnu.gRO vu ≤R xœí mrI…cdR= Ev c
ai©r;" pulhíwv pulSTyoåi]mRh;tp;" 3
ved;Ntp;rg;Ste c t' p[,My jgÌu®m(
.gvn( prm' /m| .vbN/;pnuˇye 4
vd svRmxeW,e ≈otu…mCz;mhe vym(
îTyuˇ_" s i√jw" soåip b[˜; nTv; jn;dRnm( 5
ved;Ntgocr' /m| teW;' vˇ_⁄' p[c£me
sveWR ;mvlok;n;' ß∑; /;t; jn;dRn" 6
svRvde ;NttTv;qRsvRyDmy" p[."u
yDo vw iv„,u·rTy] p[Ty=' ≈Uyte ≈uit" 7
îJyte yTsmui∂Xy prmo /mR ¨Cyte
.gvNtmnui∂Xy Ùyte y] k⁄] vw 8
t] ih's;fl' p;p' .ved] ivgihRtm(
tSm;TsvRSy yDSy .oˇ_;r' pu®W' h·rm( 9
?y;Tvwv ju¸y;ˇSmw hVy' dI¢e ¸t;xne
mu%m…¶.Rgvto iv„,o" svRgtSy vw 10
tiSm•wv yj…•Tymuˇm' muinsˇm;"
603
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjei√p[m%u e xKTy; jlm•' fl;idkm( 11


p[Itye v;sudve Sy svR.tU inv;…sn"
tmev c;∞Ry…e •Ty' nmSk⁄y;Rˇmev ih 12
?y;Tv; jpeˇmevx e ' tmev ?y;pyeıi» d
t•;mwv p[g;tVy' v;c; vˇ_Vymev c 13
v[topv;sinym;n( tmui∂Xywv k;ryet(
tTsmipRt.og" Sy;d•p;n;id.=,w" 14
mit" Sv;qR" sd;reWu netr] kd;cn
n ih'Sy;TsvR.tU ;in yDeWu iv…/n; ivn; 15
soåh' d;so .gvto mm Sv;mI jn;dRn"
Ev' vOiˇ.Rvde iSmNSv/mR" prmo mt" 16
EW in„k<$k" pNq; tSy iv„,o" pr' pdm(
aNyNtu k⁄pq' Dey' inryp[;i¢hetk
u m( 17
.gvNtmnui∂Xy y" kmR k⁄®te nr"
s p;W<@«it ivDey" svRlokÉWu gihRt" 18
yo ih iv„,u p·rTyJy svRlokÉêr' h·rm(
îtr;ncRte moh;Ts lok;yitk" mOt" 19
¨ˇ_/m| p·rTyJy yo Á/meR c vtRte
pitt" s tu ivDey" svR/mRbih„’t" 20
y" kmR k⁄®te ivp[o ivn; iv„<vcRn' Kv…ct(
b[;˜<y;d( .[Xyte s¥í<@;lTv' s gCzit 21
b[;˜,o vw„,vo ivp[o gu®rg[‰í vedivt(
pYy;‹y,e c iv¥et n;m;in +m;surSy ih 22
tSm;dvw„,vTven ivp[Tv;d( .[Xyte ih s"
acR…yTv;åip goivNd…mtr;n∞RyTe pOqk™ 23
avw„,vTv' tSy;ip …m≈.KTy; .ved/( vu[ m(
604
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

.oˇ_;r' svRyD;n;' svRlokÉêr' h·rm( 24


D;Tv; tTp[Itye sv;Rn( ju¸y;Tstt' h·rm(
d;n' tpí yDí i]iv/' kmR k°itRtm( 25
tTsv| .gvTp[ITyw k⁄vIRt susm;iht"
tSm;ˇu vw„,v; ivp[;" pUjnIy; yq; h·r" 26
ye tu vw hetk
u ˘ v;Kym;…≈Tywv Svv;Gbl;t(
vw„,v' p[itiW?y≤Nt te lok;yitk;" SmOt;" 27
yo yˇu vw„,v' ≤l©÷ /OTv; c tms;ååvOt"
Tyje∞√e „w ,v' /m| soåip p;W<@t;' v[jte ( 28
tSm;ˇu vw„,vo .UTv; vwidk°' vOiˇm;…≈t"
k⁄vIRt .gvTp[ITyw k⁄Yy;‹¥D;idkmR yt( 29
ti√≤x∑…mit p[oˇ_' s;m;Ny…mtr' SmOtm(
flhIn; .veTs; tu s;m;Ny; vwidki£y; 30
toyv…jRtv;pIv inrqIR .vit /[vu m(
nws…gRkNtu jIv;n;' d;Sy' iv„,o" sn;tnm( 31
ti√n; vˇRte moh;d;Tmc;r" sn;tn;t(
tSm;ˇu .gv∂;Sym;Tmn;' ≈uitcoidtm( 32
d;Sy' ivn; ’t' yˇu tdev kluW' .vet(
iv≤x∑' prm' /m| d;Sy' .gvto hre" 33
AWy Ëcu"
kq' d;Sy' ih t√é·ˇ" kq' nws…gRk˘ nO,;m(
sTsv| b[iU h tTven lok;nugh[ k;Myy; 34
b[˜ov;c
sudxRno?vR pu<@^;id/;r,' d;SymuCyte
ti√…/vwiR dk° y; c td;D; coidt; i£y; 35
t];Py;r;/nTven ’t; p;pSy n;≤xnI
605
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

inÂp,Tv;∂;SySy /;y| c£˘ mh;Tmn" 36


a©Tv;TsvR/m;R,;' vw„,vTv;∞ /MmRt"
kmR k⁄y;R∫gvtStSmw r;D;mnuSmrn( 37
iv…/nwv p[t¢en c£É,v;˚ye∫j⁄ e
tqwv iv.Oy;∫;le pu<@^' xu.t[ r' mOd; 38
iv.Oy;dupvItNtu sVySkN/e iv/;nt"
k<#π pµ;=m;l;ç k*xey' d≤=,e kre 39
¨.e …cˆe ivn; ivp[o n .ve≤ı kqçn
n l.eTkmR,;' …s≤ı' vwidk;n;' ivxeWt" 40
a;≈m;,;' ctu,;Rç S]I,;ç ≈uitcodn;t(
a˚ye∞£xƒ;>y;' p[t¢;>y;' iv/;nt" 41
EkìkmupvItNtu ytIn;' b[˜c;·r,;m(
gOih,;ç vnSq;n;mupvIt√y' SmOtm( 42
soˇrIy' ]y' v;åip iv.Oy;Cz⁄.tNtun;
]ymU?vR √y' tNtu tNtu]ym/ovOtm( 43
i]vO∞ g[iNqnwknÉ ¨pvIt…mhoCyte
akúk;p;Rsk*xey=*mxo,my;in c 44
tNtUin copvIt;n;' yoJy;in muinsˇm;"
sveWR ;mPyl;.e tu k⁄Yy;‹Tk⁄xmy' i√j" 45
Ee,ye muˇrIy' Sy;√nSqb[˜c;·r,;m(
xuKlk;W;yvsne gOhSqSy yte" £m;t( 46
¨ˇ_;l;.eWu sveWR ;ïxcIr' iv≤x„yte
m*ÔI vw me%l; d<@÷ p;l;x' b[˜c;·r," 47
]yStu vw„,v; d<@; yte" k;W;yv;ssI
k⁄xcIr' vLkl' v; vnSqSy iv/Iyte 48
k$IsU]ç k*pIn' mh∞ xuKlv;ss;
606
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

k⁄<@kÉ c;©ëlIy;in gOhSqSy iv/Iyte 49


mui<@n* sU+m≤x≤%n* yTyNtev;…sn;vu.*
v;np[Sqo yitv;R Sy;Tsd; vw Xm≈urom/Ot( 50
sukxÉ I su≤x%o v; Sy;Ì»hSq" s*MyveWv;n(
yití b[˜c;rI c ¨.* ….=;xn* SmOt* 51
x;kmUlfl;xI Sy;√nSq" stt' i√j"
k⁄slU k⁄M./;Nyo v; }y;ihko v; .veÌh» I 52
p[itgOh,e s*Myen jIve¥;y;vre, v;
ySTvek˘ d<@m;lMVy /m| b[;˜' p·rTyjet( 53
ivkMmRSqo .vei√p[" s y;it nrk˘ /[vu m(
≤x%;yDopvIt;id b[˜kmR yitSTyjet( 54
sjIv' n c c<@;lo mOtê;noå….j;yte
SvÂpe,vw /mRSy Ty;go h;in.Rvde /( vu[ m( 55
kmR,;' flsNTy;g" s•‰;s" s ¨d;˙t"
an;…≈t" kmRfl' ’Ty' kmR sm;cret( 56
s s•‰;sI c yogI c s muin" s;iTvk" SmOt"
tu∑‰q| v;sudve Sy /m| vw y" sm;cret( 57
s yogI prmek;Nt' hre" ip[ytmo .vet(
moh;∂;Sy' ivn; iv„,o" ik≤çTkmR sm;cret( 58
n tSy flm;“oit t;msI' gitmXnute
ihTv; yDopvItNtu ihTv; c£Sy /;r,m( 59
ihTv; ≤x%o?vRp<u @^e c ivp[Tv;d( .[Xyte /[vu m(
pçs'Sk;rpUv,Re mN]m?y;pyeÌ®u " 60
s'Sk;r;" pç ktRVy;" p;rmwk;NTy…sıye
p[itsMvTsr' k⁄Yy;‹dpu ;kmR Ánuˇmm( 61
svRvde v[t' ’Tv; t] sMpUjyeı·rm(
607
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

d¥;d]opvIt;in iv„,ve prm;Tmne 62


b[;˜,e>yí dÊv;åq iv.Oy;t( Svymev c
td¶* pUJy sNtPyR c£çwv;˚ye∫j⁄ e 63
Ev' p[;Ty;iˆk˘ /;yRmpu vIt' sudxRnm(
pu<@^;Stu p[itsN?yNtu inTymev c /;ryet( 64
√;rvTyu∫v' gopI cNdn' ve˚$o∫vm(
s;Ntr;l' p[kv⁄ IRt pu<@^' h·rpd;’it 65
≈;ık;le ivxeW,e kt;R .oˇ_; c /;ryet(
aq| pçktTvD" pçs'Sk;rdI≤=t" 66
mh;.;gvtI ivp[" stt' pUjyeı·rm(
n;r;y," pr' b[˜ ivp[;,;' dwvt' sd; 67
tSy .uˇ_;vxeWNtu p;vn' muinsˇm;"
h·r.uˇ_oåip t' d¥;≤TptO,;ç idv*ks;m( 68
tdev ju¸y;√ˆ* .uÔIy;ˇu tdev ih
hrernipRt' yˇu dev;n;mipRtç yt( 69
m¥m;'ssm' p[oˇ_' t∫⁄ÔIy;Tkd;cn
hre" p;djl' p[;Xy' inTy' n;Nyi∂v*ks;m( 70
sur;,;…mtreW;' tu flpu„pjl;idkm(
inm;RLymxu.' p[oˇ_mSpOXy' ih kd;cn 71
iv…/ÁºWR i√j;tIn;' netreW;' kd;cn
≤xv;∞Rn' i]pu<@^ç xU{;,;' tu iv/Iyte 72
ti√/;n;…md' ye c ivp[;" ≤xvpr;y,;"
te vw devlk; Dey;" svRkmRbih„’t;" 73
vw%;ns;Stu ye ivp[;" h·rpUjntTpr;"
n te devlk; Dey; h·rp;d;Bjs'≈y;t( 74
n;p˙Ty hre{VR y' g[;m;∞Rnpro .vet(
608
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

.KTy; s'pJU y devx e ' n;s* devlk" SmOt" 75


.KTy; yoåPycRy∂e vº ' g[;m;∞| h·rmVyym(
p[s;dtIqRSvIk;r;•;s* devlk" SmOt" 76
xƒc£o?vRp<u @^;id/;r,' Smr,' hre"
t•;mk°tRnçwv tTp;d;MbuinWev,m( 77
tTp;dvNdnçwv t' inveidt.ojnm(
Ek;dXyupv;sí tulSywv;cRn' hre" 78
tdIy;n;mcRnç .·ˇ_nRviv/;SmOt;
EtwnvR iv/wyˇRu _o vw„,v" p[oCyte bu/"w 79
Etwg,Ru iw vRhInStu n tu ivp[o n vw„,v"
kmR,; mns; v;c; n p[m;¥e∆n;dRnm( 80
.·ˇ_" s; s;iTvk° Dey; .vedVy….c;·r,I
n;Ny' dev' nmSk⁄Yy;‹•;Ny' dev' p[pjU yet( 81
n;Nyp[s;d' .uÔIt n;Nyd;ytn' ivxet(
n i]pu<@^' tq; k⁄Yy;‹Tp$‰;k;r' jgT]ym( 82
yityRSy gOhe .u¤π tSy .u¤π h·r' Svym(
h·ryRSy gOhe .u¤π tSy .u¤π jgT]ym( 83
mh;.;gvto ivp[" stt' pUjyeı·rm(
p;çk;Lp iv/;nen in…mˇeWu ivxeWt" 84
aPSv¶* ˙dye sUYyeR Sqi<@le p[itm;su c
W$(su teWu hre" pUj; inTymev iv/Iyte 85
ò;nk;le tu s'p;[ ¢e n¥;' pu<yjle xu.e
?y;Tv; n;r;y,' dev' n;gpyR˚x;…ynm( 86
√;dx;,Rne mnun; soåcR…yTv;å=t;id…."
a∑oˇrxt' jPTv; tt" ò;n' sm;cret( 87
EtdPycRn' p[oˇ_' b[;˜,Sy jgTpte"
609
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

homk;le tu stt' p·rStIy;Rnl' xu.m( 88


yDÂp' mh;Tm;n' …cNtyeTpu®Woˇmm(
s;©]yImy' xu.i[ dVy;©op;©xo….tm( 89
svRl=,sMp•' xuıj;MbUndp[.m(
yuv;n' pu<@rIk;=' xƒc£/nu/rR m( 90
svRyDmy' ?y;ye√;m;˚;…≈tpµy;
sMpUJy c;=twrve pí;ıom' sm;cret( 91
p[;,;…¶ho]smye sMyg;cMy v;·r,;
k⁄x;sne sm;sIn" p[;Gv; p[TyÑü%oåip v;
pit„y;snm;Tm;n' p[;,;y;m' sm;cret( 92
mN]e,oäë?y ˙dyp˚j' kÉxr;iNvtm(
tiSmNvˆ‰kúxIt;'x…u bMb;Nynu iv…cNtyet( 93
sv;R=rmy' idVyrNtpI#÷ tduˇre
tNm?yeå∑dl' pµ' ?y;yeTkLptror/" 94
vIr;sne sm;sIn' tiSm•Ix' iv…cNtyet(
≤òG/dUb;RdlXy;m' suNdr' .UW,wytRu m( 95
pIt;Mbr' yuv;n' c cNdnß‚Gv.UiWtm(
xrTpµ;sn' ràpµ;.;…õ±`k [ r√ym( 96
≤òG/v,| mh;b;hu' ivx;lorSkmVyym(
c£xƒgd;v;,p;…,' r`uvr' h·rm( 97
j;nk°l+m,opet' mnswv;∞Ryie √.um(
mN]√yen;∞R…yTv; jPTv; cwv W@=rm( 98
pí;√w ju¸y;t( pç p[;,;n>y∞‰R t' pun"
?y;yNvw mns; iv„,u' su%' .uÔIt v;Gyt" 99
Ev' ˙¥cn' iv„,o®ˇm' muinsˇm;"
aTyNt;….mt; iv„,o˙≥TpUj; prm;Tmn" 100
610
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

sN?y;k;le tu sMp[;¢e rivm<@lm?ygm(


ihr<yg.| pu®W' ihr<yvpuW' h·rm( 101
≈IvTsk*Stu.orSk˘ vwjyNtIivr;…jtm(
xƒc£;id….yuˇR _' .UiWtwdoR….Rr;ytw" 102
xuKl;Mbr/r' iv„,umˇu _;h;riv.UiWtm(
?y;Tv; smcRy∂e vº ' k⁄smu rw =twrip 103
p[,ve, c s;iv}y; pí;TsUˇ_' invedyet(
?y;y•ev' jpei√„,u' g;y]I' .·ˇ_s'ytu " 104
tywv;>y∞‰RgoivNd' nmS’Tv; ivsjRyte (
Evm>y∞Ry∂e vº ' i]sN?y;su tq; h·rm( 105
vwêdev;vs;ne tu purSt;√w iv.;vso"
¨p≤lPy Sqi<@le tu ju¸y;∫·ˇ_kmR tt( 106
?y;Tv; svRgt' iv„,u' `nXy;m' sulocnm(
k*Stu.o∫;…storSk˘ tulsIvnm;≤lnm( 107
pIt;Mbr/r' dev' ràk⁄<@lxo….tm(
h·rcNdn≤l¢;©÷ pu<@rIk;yte=,m( 108
m*·ˇ_k;iNvtn;s;g[' jgNmohnivg[hm(
gopIjnw" p·rvOt' ve,'u g;yNtmCyutm( 109
?y;Tv; ’„,' jg•;q' pUj…yTv; yq;iv…/"
ju¸y;ı·rc£˘ t∂ºv;nui∂Xy sˇm;" 110
jPTv; ’„,mnu' pí;d>yCyR mns; h·rm(
a;cMy p[yto .UTv; nmS’Ty ivsjRyte ( 111
Sqi<@leå>y∞Rn' iv„,orev' k⁄y;Ri√/;nt"
i]sN?y;SvcRyie √„,u' p[itm;su ivxeWt" 112
suv,Rrjt;¥wv;R ≤xl;d;v;Ridn;åip v;
’Tv; …bMb' hre" sMyk™ sv;Rvyvxo….tm( 113
611
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

svRl=,sMp•' sv;Ry/u smiNvtm(


ttoå…/v;sn' k⁄y;R≤T]r;]' xuıv;·rWu 114
t];∞Ryie √/;nen jphom;idkmR…."
ò;Py pç;mOtgw VR ywStd; mN]jlwrip 115
y∆pe¥;' sm;roPy pUjyeˇ] dI≤=t"
m©l{Vys'yˇu _ì" pU,k R M⁄ .w" smiNvt" 116
xr;vw{VR ysMpU,"Rw pt;kìStor,;id…."
k⁄M.eWu v;sudve ;dIn( sur;n( s'pjU yet( £m;t( 117
v;sudve o hyg[IvStq; s˚WR,o iv.u"
mh;vr;h" p[¥ªu o n;r…s'hStqwv c 118
ain®ıo v;mní pUjnIy; yq;£m;t(
tSy pU,x R r;veWu lokÉx;ncRyˇe t" 119
m?ye tu v;®,' k⁄M.' pçràsmiNvtm(
pUjyeÌN/pu„p;¥w?y;RTv;åiSmn( jlx;…ynm( 120
tt" s'pjU ye∂vº ' /;Nyop·r in/;y c 121
Vy;`[cMmR sm;StIyR tiSmn( k*xeyv;s…s
inve¥ pUjyeiäMb' mUlmN]e, vw„,v" 122
t;r,eWu ctuidR=u c<@;dIncRyˇe d;
k⁄mdu ;id sur;n( id=u tq; /m;Riddevt;" 123
s'pJU y iv…/n; tiSmn( pí;ıom' sm;cret(
a;¶ey' kLpyet( k⁄<@÷ me%l;¥upxo….tm( 124
aêTq;√; xmIg.;Rd;˙Ty;¶* ivin≤=pet(
vw„,vSy gOh;√;åip sm;nIy;nl' i√j" 125
gOÁoˇ_iv…/nev;] p[itœ;Py ¸t;xnm(
î?m;/;n;id pyRNt' ’Tv; hom' sm;cret( 126
p;ysen gv;Jyen itlwvI[ iR h….rev c
612
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

ctu….Rv„Rw ,vw" sUˇ_ì" p;ys' ju¸y;ı…v" 127


ihr<yg.RsˇU _Én ≈IsUˇ_Én tqwv c
ah' ®{e….·rit c gv;Jy' ju¸y;ˇt" 128
Tvm¶e ¥u….·rit c sUˇ_Én p[TyOc≤N]…."
aSy v;meit sUˇ_Én p[TyOc' v[Iih….Stq; 129
a…¶' nro dI…/it…." sUˇ_Én p[TyOc' tq;
s…m≤∫" ipPplIr*{whoRtVy' muinsˇm;" 130
a∑oˇr' shß' v; xtm∑oˇr' tu v;
hotVym;Jy' pí;ˇu tq; mN]ctu∑ym( 131
vwk<⁄ #p;WRd' hom' p;ysen `Otne v;
sm;Py hom' hivW" xeW' tSmw invedyet(
ctumNR ];'ítuvdRe ;'ítuidR=u jpeˇt" 132
t] j;gr,' k⁄Yy;‹ÌItv;id]ntRk"ì
rjNy;' tu VytIt;y;' ò;Tv; n¥;' iv/;nt" 133
vwk<⁄ #tpR,' k⁄Yy;‹ÎiTv‚G.b[;˜R ,w" sh
tpR…yTv; iptøn( dev;Nv;Gyto .vn' ivxet( 134
a;cMy pUvvR t( pUj;' ’Tv; hom' sm;cret(
ju¸y;d(b˜[ ," StuTyw" sUˇ_ìí `Otp;ysm( 135
p*®We, tu sUˇ_Én ≈IsUˇ_Én tqwv c
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; kmRxWe ' sm;pyet( 136
nynoNmIln' k⁄Yy;‹t( sumÙu tenR vw„,v"
mh;.;gvt" ≈eœ" sU+mhemxl;ky; 137
√yenvw p[kV⁄ vIRt nynoNmIln' hre"
inveXy .{pI#π tu ò;pyeTsusm;iht" 138
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìAi≥ Tvj" klxodkì"
ttStNm?ym' k⁄M.m;d;y i√jsˇm" 139
613
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ò;pyeNmN]ràen xtv;r' sm;iht"


s*v,Rne c t;m[,e xƒπn rjten v; 140
ò;Py pç;mOtgw VR yw®ı»Ty xu.cNdnw"
mN]e, ò;p…yTv; c tulsI…m…≈twjl R "w 141
v;so…..UWR ,w" sMygl˚éTy' c vw„,v"
¨pc;rw" sm>y∞R"w pí;•Ir;jyeˇd; 142
al˚éte xu.e gehe pI#π s'Sq;pyeı·rm(
sUkàÉ oˇ;np;dSy Î!' Sq;Py su%;sne 143
a∑oˇrxt' v;r' xu.mN]ctu∑y;t(
?y;Tv; pu„p;Ô≤l' d¥;Nmh;.;gvtoˇm" 144
nTv; gu®n( pr' /;…ª iSqt' dev' sn;tnm(
?y;Tvwv mN]ràen tiSmn( …bMbe invexyet( 145
acR…yTvopc;rwStu m©l;in invedyet(
dpR,' kipl;' kNy;' xƒ÷ dUVv;‹=t;n( py" 146
s*v,Rm;Jy' l;j;'í m/usWRpmÔnm(
Ev' ]yodxe m;…s m©l;in invedyet( 147
tqwv dxmu{;í mN]e,vw smI=yet(
tiäMbmUiˇR mN]e, pí;∂xxt;in tu 148
pu„p;…, d¥;∫KTy; c jpe∞ susm;iht"
sitlwSt<@ël"w xu.jw[ ¸Ru y;∞ i√joˇm" 149
a;≤xWo v;cn' ’Tv; dIpwnIRr;jyeˇd;
.oj…yTv; tto ivp[;n( d≤=,;….í toWyet( 150
a;c;yR mOiTvjí;ip ivxeW,e smcRyte (
td…g[' s'gh[ …e •Ty' hom;q| prm;Tmn" 151
i]r;]muTsv' t] k⁄Yy;‹CzKTy; yt;Tmv;n(
vw„,vw" p;pm;¢uí t] pu„p;Ô≤l' cret( 152
614
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

a;Jyen c®,; v;åip hom' k⁄VvIRt vw„,v"


p[Tyh' .ojyei√p[;n( vw„,v;n( /Otp;ysm( 153
tNmUitRpI[ tye xKTy; d¥;√;s;'…s d≤=,;"
k⁄y;Rdv.Oqie ∑ç mh;.;gvtw" sh 154
shßn;m….ivR„,o" sUˇ_ìivR„,upk [ ;xkì"
n¥;mv.Oq' ’Tv; tpRy≤e TptOdve t;" 155
aSy v;meit sUˇ_Én p;ys' m/usy' tu m(
a;Jyen mUlmN]e, shß' ju¸y;ˇd; 156
a;≤xWo v;cn' ’Tv; .ojyeid≠√jsˇm;n(
Ev' s'Sq;pye∂vº m∞Ryie √…/n; td; 157
gOh;c;Ry;' Sq;pne tu l`utN]' sm;cret(
a;…/v;snve¥;id mN]m] ivvjRyte ( 158
Ek] pçgVyeWu ivin≤=Py preåhin
pç;mOt"w ò;p…yTv; pí;du√tRn;idkm( 159
a;d;y klx' xuı' piv]odkpU·rtm(
in≤=Py pçrà;in suv,Rtl u sIdlm( 160
cNdn;=tdUVv;‹í itl;n( /;]Iç sWRpm(
a….mN}y k⁄x"w pí;NmN]ràen vw„,v" 161
xtv;r' shß' v; mN]e,vw ;….Wecyet(
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìg;Ry}y; vw„,ven c 162
n;m…." kÉxv;¥wí svwmR NR ]wí vw„,vw"
ò;Py vS]w.WRU ,wí xu.e /;Nye invexyet( 163
Sqi<@leå…¶' p[itœ;Py î?m;/;n;id pUvvR t(
hom' k⁄Yy;‹d( gv;Jyen p;ys;•en vw„,v" 164
kturR *p;sn;¶* tu homm] iv≤x„yte
p[TyOc' vw„,vw" sUˇ_ìj¸Ru y;d( `Otp;ysm( 165
615
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

aSy v;meit sUˇ_Én gv;Jy' ju¸y;ˇt"


mN]ràen ju¸y;d∑oˇrshßkm( 166
tiäMbmUitRmN]e, itlhom' tqwv c
aivD;tStu tNm]' mUlmN]e, v; yjet( 167
yjeCz^I .[pU k
[ ;xwí g;y}y; iv„,usD' y;
vwk<⁄ #p;WRd' hom' ’Tv; hom' sm;pyet( 168
nynoNmIln' ’Tv; s*v,Rne k⁄xne v;
inveXy;ååv;hyeTpI#π mN]ràen vw„,v" 169
mN]e,vw ;cRn' ’Tv; pí;Tpu„p;Ô≤l' yjet(
tiSm‚NbMbe tu tNmUit| ?y;Tv; inytm;ns" 170
a∑oˇrshßNtu d¥;Tpu„p;Ô≤l' tt"
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìd¥R ;Tpu„p;…, vw„,v" 171
b[;˜,;N.ojyeTpí;Tp;ys;•' `Ot;iNvtm(
xKTy; c d≤=,;' dÊv; ivxeW,e ;∞RyÌe ®u m( 172
shßn;m…." StuTv; a;xI….Rr….v;dyet(
p[d≤=,;nmSk;r;Nk⁄VvIRt;] pun" pun" 173
p[sId mm n;qeit .KTy; sMp[;qRyie √.um(
dI¢wnIRr;jyeTpí;CzKTy; ten sm;iht" 174
¸txeW' h…v" p[;Xy jPTv; mN]mnuˇmm(
?y;yn( kmlp];=' .Um* SvPy;Tk⁄xoˇrm( 175
Ev' gOh;c;R …bMbSy iv„,u' s'Sq;Py vw„,v"
acRyie √…/n; inTy' y;v∂ºhinp;tnm( 176
x;lg[;m≤xl;y;Ntu pUjn' prm;Tmn"
koi$koi$gu,;…/Ky' .ved] n s'xy" 177
n jpo n;…/v;sí n c s'Sq;pni£y;
x;lg[;m;cRne iv„,uStiSmn( s…•ihtStq; 178
616
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

mUtIRn;Ntu hreStSy ySy;' p[Iitrnuˇm;


tSy;mev tu t;' ?y;Tv; pUjyeˇi√/;nt" 179
mUTyRNtrm…bMbe tu n y∑Vy' tdev tt(
x;lg[;m≤xl;y;Ntu y∑Vy; î∑mUtyR " 180
acRn' vNdn' d;n' p[,;m' dxRn' nO,;m(
x;lg[;m≤xl;y;Ntu sv| koi$gu,' .vet( 181
n ò;t" svRtIqeWR u svRyDeWu dI≤=t"
yo vheiCzrs; inTy' s;lg[;m≤xl;jlm( 182
asTykqn' ih's;m.+y;,;ç .=,m(
x;lg[;mjl' pITv; sv| dhit tT=,;t( 183
i√j;n;mev n;NyeW;' x;lg[;m≤xl;cRnm(
b;l’„,vpudvRe ' pUjyeˇid≠√j" sd; 184
p#π√;åPycRyie √„,u' iv≤x∑" xU{yoinj"
Sqi<@le ˙dye v;åip pUjyeˇid≠√j" sd; 185
v;r;h' n;r…s'hç hyg[Ivç v;mnm(
b[;˜," pUjyei√„,u' yDmUitRç kÉvlm( 186
=i]y" pUjye{;m' kÉxv' m/usdU nm(
n;r;y,' v;sudve mnNtç jn;dRnm( 187
p[¥ªu min®ıç goivNdç;Cyut' h·rm(
s˚WR,' tq; ’„,' vwXy" s'pjU yeˇd; 188
b;l' gop;lveW' v; pUjyeCzÀ{yoinj"
svR Ev ih s'pJU y; ivp[,e muinsˇm;" 189
sveåR ip .gvNmN]; j¢Vy;" svR…s≤ıd;"
tSm;id≠√joˇm" pUJy" sveWR ;' .Uit…mCzt;m( 190
pçs'Sk;rsMp•o mN]rà;qRkoivd"
x;lg[;m≤xl;y;' tu pUjyeTpu®Woˇmm(
617
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

pU…jtStulsIp]wd¥R ;≤ı skl' h·r" 191


y" ≈;ı' k⁄®te ivp[" x;lg[;m≤xl;g[t"
iptø,;' t] tOi¢" Sy;d( gy;≈;ı;dnNtrm( 192
j¢' ¸t' tq; d;n' bNdn' c tt" i£y;
x;lg[;msmIpe tu sv| koi$gu,' .vet( 193
?y;Tv; kmlp];=' x;lg[;m≤xlop·r
p*®We, tu sUˇ_Én pUjyet( pu®Woˇmm( 194
anu∑.ë Sy sUˇ_Sy i]∑ëbNTv;åSy devt;
pu®Wo yo jgäIjmOiWn;Rr;y," SmOt" 195
p[qm;' ivNyse√;me i√tIy;' d≤=,e kre
tOtIy;' v;mp;de tu ctuqI| d≤=,e tq; 196
pçmI' v;mj;n* tu WœI' vw d≤=,e tq;
s¢mI' v;mk$‰;' tu Á∑mI' d≤=,eåip c 197
nvmI' n;….dexe tu dxmI' ˙id ivNyset(
Ek;dxI' k<#dexe √;dxI' v;mv;¸kÉ 198
]yodxI' d≤=,e tu Sv;Sydexe ctudx R Im(
a+,o" pçdxI' mU…›R Wo@xIçwv ivNyset( 199
Ev' Ny;siv…/' ’Ty; pí;ı‰;n' sm;cret(
shß;kúpt[ Ik;x˚Ndp;Rytu s…•.m( 200
yuv;n' pu<@rIk;=' sv;R.r,.UiWtm(
pInvOˇ;ytwdoR….Rítu….R.WRU ,;iNvtw" 201
c£˘ pµ' gd;' xƒ÷ iv.[;,' pItv;ssm(
xuKlpu„p;nulpe ç rˇ_hStpd;Mbujm( 202
su≤òG/nIlk⁄i$lk⁄Ntlw®pxo….tm(
…≈y; .UMy; sm;…Xl∑p;ê| ?y;Tv; smcRyte ( 203
yq;ååTmin tq; deve Ny;skMmR sm;cret(
618
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

a;¥y;ååv;hn' iv„,or;sn' c i√tIyy; 204


tOtIyy; c tTp;¥' ctuQy;Rå~y| invedyet(
pçMy;ååcmnIy' tu d;tVy' c tt" £m;t( 205
Wœ‰; ò;nNtu s¢My; vS]mPyupvItkm(
a∑My; cwv gN/Ntu nvMy;q sup„u pkm( 206
dxMy; /Upkçwvmek;dXy; c dIpkm(
√;dXy; c ]yodXy; c®˘ idVy' invedyet( 207
ctudXR y; nmSk;r' pçdXy; p[d≤=,m(
Wo@Xy; xyn' dÊv; xeWkMmR sm;cret( 208
ò;nvS]opvIteWu cr* c;åcmn' cret(
¸Tv; Wo@x….mRN]w" Wo@x;ååJy;¸tI" £m;t( 209
tq;v;ååJyen hotVy' mO≤∫" pu„p;Ô≤l' cret(
t∞ sv| jpeTs¥" p*®W' sUˇ_muˇmm( 210
’Tv; m;?y;iˆkò;nmUıv± pR <u @^/rStt"
inTy;' sN?y;mup;Sy;q rivm<@lm?ygm( 211
h·r' ?y;y•gd" Sy;dens" xu…c·rTyOc;
s;iv]I' c jpeiˇœn( p[;,;n;yMy pUvtR " 212
s*re, c;nuv;kÉn ¨pSq;njp' tq;
a;Tm;n' c prI+y;q d.;RNtrpu$;Ô≤lm( 213
d≤=,;˚π tu ivNySy jpyD;¢ye bu/"
sVy;˙it' sp[,v;' g;y]I' tu jpeˇd; 214
xKTy; c cturo ved;n( pur;,' vw„,v' jpet(
c·rt' r`un;qSy gIt;' .gvto hre" 215
?y;yNvw pu<@rIk;=' jPTv; v;åp ¨pSpOxte (
pUvvR ˇpRy∂e vº ' vwk<⁄ #p;WRd' tq; 216
dev;nOWI≤NptøNíwv tpR…yTv; itlodkì"
619
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

in„pI@‰ vS]m;cMy gOhm;ivXy pUvvR t( 217


pUj…yTv;åCyut' .KTy; p*®We, iv/;nt"
dwv' .Ut' pwtk
O ˘ c m;nuWç iv/;nt" 218
p[Itye svRyDSy .oˇ_⁄ivR„,oyRtˇe t"
vwk<⁄ #÷ vw„,v' hom' pUvvR ∆u¸y;ˇd; 219
ctuivR/>e yo .Ut>e yo b≤l' pí;i√in≤=pet(
√;·r godohm;]Ntu itœºdit…qv;Hzy; 220
.ojye∞;åågt;n( k;le flmUl*dn;id…."
mh;.;gvt;n( ivp[;n( ivxeW,e vw pUjyet( 221
m/upkúpd[ ;nen p;¥;~y;‹cmn;id…."
gN/w" pu„pwí t;MbUl/w pRU dw IRpiw nRvde nw" 222
b[˜;sne inveXywv pUjyeCz^ıy;åiNvt"
s’Ts'p…U jte ivp[e mh;.;gvtoˇme 223
Wi∑' vWRshß;…, h·r" s'p…U jto .vet(
moh;dncRy¥e Stu mh;.;gvtoˇmm( 224
koi$jNm;…jRt;Tpu<y;d( .[Xyte n;] s'xy"
gOhe tSy n c;Xn;it xtvW;R…, kÉxv" 225
mu%' ih svRdve ;n;' mh;.;gvtoˇm"
tiSmn( sMpU…jte ivp[e pU…jt' Sy;∆gT]ym( 226
aqRpçktTvD" pçs'Sk;rs'S’t"
nv.·ˇ_sm;yuˇ_o mh;.;gvt" SmOt" 227
k;le sm;gte tiSmn( pU…jte m/usdU n"
=,;dev p[s•" Sy;dI‚Pst;in p[yCzit 228
mh;.;gvt;n;ç ipbeTp;dodk˘ tu y"
≤xrs; v; ≈ye∫KTy; svRp;pw" p[mCu yte 229
yiSmn( kiSmn( ih vsit mh;.;gvtoˇme
620
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

aPyekr;]mqv; t∂ºxStIqRs‚Mmt" 230


.oj…yTv; mh;.;g;n( vw„,v;nitqInip
tto b;lsu˙√éı;n( b;N/v;'í sm;gt;n( 231
.oj…yTv; yq; xKTy; yq;k;l' …jt=u/"
….=;' d¥;Tp[yàen ytIn;' b[˜c;·r,;m( 232
xU{o v; p[itlomo v; p…q ≈;Nt" =u/;tur"
.ojyeˇ' p[yàen gOhm>y;gto yid 233
p;W<@" pitto v;åip =u/;ˇoR gOhm;gt"
nwv d¥;TSvpKv;•m;mmev p[d;pyet( 234
SvxKTy; tpR…yTvwvmitqIn;gt;n( gOhe
sMyÆõ™nveidt' iv„,o" Svy' .uÔIt v;Gyt" 235
p[=;Ly p;d* hSt* c sMyg;cMy v;·r,;
iv„,or….mu%' pI#π hemidG/e k⁄xoˇre 236
p[;Gv; p[TyÑü%o v;åip j;NvorNt"kr" xu…c"
¨dÑü%o v; pw}ye tu sm;sIt;….pU…jt" 237
v'xt;l;idp]wStu ’t' vsnmXm c
kp;l…m∑k˘ v;ip v,| tO,my' tq; 238
cm;Rsn' xu„kk;œ' %l' pYy˚mev c
iniWı/;tu pI#÷ c d;NtmiSqmyç yt( 239
dG/' pr;ivt' t;lm;ysç ivvjRyte (
iv.Itk≤NtNdukç krÔ' Vy;…/`;tkm( 240
.Ll;tk˘ kipTq' c ihNt;l' ≤xg[mu ve c
iniWıtrvo Áºte svRkmRsu gihRt;" 241
xuıd;®mye pI#π sm;sIne k⁄xoˇre
pI#π Tvl;.e s*Mye Sy;TkÉvl' k⁄xiv∑rm( 242
cturß' i]ko,' v; vtulR ç;ıR cN{km(
621
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

v,;Rn;m;nupvU ,Re m<@l;in yq;£m;t( 243


Svl˚éte m<@leåiSmn( ivml' .;jn' Nyset(
Sv,| r*Py' c k;'Sy' v; p,| v; x;S]coidtm( 244
ctu"Wi∑pl' k;'Sy' td/| p;dmev v;
gOih,;mev .oJy' Sy;ˇto hInNtu vjRyte ( 245
pl;xpµp]e tu gOhI yàen vjRyte (
ytIn;ç vnSq;n;' iptø,;ç xu.p[dm( 246
v$;êTq;kúp,;Rin k⁄M.IitNdukyoStq;
Er<@t;l…bLveWu koivd;rkrÔkÉ 247
.Ll;tk;êp,;Rn;' p,;Rin p·rvjRyte (
moc;g.Rpl;x' c vjRyˇe ˇu svRd; 248
m/uk˘ kÀ$j' b[;˜jMbUPl=mudMu brm(
m;tul©÷ pns' c moc;cmRdl;in c 249
p;l;Kyv,| ≈Ip,| xu.;nIm;in .ojne
yq;k;lopp•e tu .ojne `Ots'S’te 250
pà‰;id….dRˇvStu v;Studve ;ipRte xu.e
g;y}y; mUlmN]e, s'po[ +y xu.v;·r,; 251
AtsTy;>y;…mit c mN];>y;' p·rWecyet(
a•Âp' ivr;j' s'?y;Tv; mN]' jpeä/ë " 252
?y;Tv; ˙Tp˚je iv„,u' su/;'xsu Îx¥uitm(
xƒc£gd;pµp;…,' vw idVy.UW,m( 253
mnswv;cR…yTv;åq mUlmN]e, vw„,v"
p;dodk˘ hre" pu<y' tulsIdl…m…≈tm( 254
amOtopStr,msIit mN]e, p[;xyet(
¨i∂Xywv h·r' p[;,;n( ju¸y;Ts`Ot' h…v" 255
a•l;.e tu hotVy' x;kmUlfl;id…."
622
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

pçp[;,;¥; ¸tyo mN]wStwj¸Ru y;ıre" 256


≈ı;y;' p[;,e ivœºit mN]e, c yq;£m;t(
tjRnIm?ym;©ëœ"Ÿ p[;,;yeit yjeı…v" 257
m?ym;n;…mk;©ëœrŸ p;n;yeTynNtrm(
kinœ;n;…mk;©ëœVŸ y;Rn;yeTy;¸it' tt" 258
kinœtjRNy©ëœ®Ÿ d;n;yeit vw yjet(
sm;n;yeit ju¸y;TsvwrR ©ë≤l….i√≥j" 259
aym…¶vwê;n·r·rTy;Tm;nmnNtrm(
xtm∑oˇr' mN]' mnswv jpeˇt" 260
?y;yn( n;r;y,' dev' .uÔIy;ˇu yq;su%m(
vK];dp;tyn( p;s' …cNtyNm/usdU nm( 261
n;ååsn;Â!p;dStu n vei∑t≤xr;Stq;
n SkNdyn( n c hsn( bihn;RPyvlokyn( 262
n;ååTmIy;n( p[lpn( jLpn( bihj;Rnk u ro n c
n v;dkoiptnr" pO…qVy;mip v; n c 263
n p[s;·rtp;dí noTs©’t.;jn"
n;XnIy;∫;yRy; s;/| n pu]vw ;Rip iv◊l" 264
n xy;no n;its©o n ivmuˇ_≤xro®h"
a•' vOq; n ivikrn( inœIvn( n;itk;Õy; 265
n;itxBden .uÔIt n vS];qoRpvei∑t"
p[gÁO p;]' hSten .uÔIy;Tpwtk
O ˘ yid 266
cWkÉ pu$kÉ v;åip ipbeˇoy' i√joˇm"
t£˘ v;åPyq v; =Ir' p;nk˘ v;åip .ojne 267
vK]e, s;Nt/;Rnne dˇmNyen v; ipbet(
g[;sxeW' nc;XnIy;TpItxeW' ipbe• tu 268
x;kmUlfl;dIin dNtiCz•' n %;dyet(
623
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨ı»Ty v;mhSten toy' vK]e, y" ipbet( 269


s sur;' vw ipbed( Vyˇ_;' s¥" ptit r*rve
xBden;poxne pITv; xBden d…/p;yse 270
xBden;•rs' =Ir' pITvev pitto .vet(
p[Ty=lv,' xuˇ_' =Ir' c lv,;iNvtm( 271
d…/ hSten m…qt' sur;p;nsm' SmOtm(
a;rn;lrs' t√ˇ√wv;n;ipRt' hre" 272
a;snen tu p;]e, nwv d¥;´Ot;idkm(
noiCz∑' `Otm;d¥;Tpwtk O É .ojne ivn; 273
tqwv tu puro@;x' pOWd;Jyç m;≤=km(
p;nIy' p;ys' =Ir' `Ot' lv,mev c 274
hStdˇ' n gO Iy;ˇuLy' gom;'s.=,m(
apUp' p;ys' m;W' y;vk˘ ’sr' m/u 275
kÉvl' yo vOq;åXn;it ten .uˇ_' sur;smm(
krÔ' mUlk˘ ≤xg[u lxun' itlip∑km( 276
tl;iSq êetvONt;k˘ sur;p;nsm' SmOtm(
aNy∞ flmUl;¥' .+y' p;n;idkç yt( 277
ßKcNdn;id t;MbUl' yo .u¤π hyRnipRtm(
kLpkoi$shß;…, retoiv<mU].;G.vet( 278
tSm;Tsv| suivml' h·r.uˇ_' yqoˇ_vt(
s piv]e, yo .;¤π svRyDfl' l.et( 279
?y;yn( n;r;y,' dev' v;Gyt" p[yt;Tmv;n(
.uKTv;vnittO¢‰wv p[;xyedMbu inmRlm( 280
amOt;ip/;nmsIitmN]e, k⁄xp;…,n;
ik≤çd•mup;d;y pItxeW,e v;·r,; 281
pwtk
O ,É tu tIqenR .Um* d¥;ˇd…qRn;m(
624
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

r*rve nrkÉ `ore vst;' =u≤Tpp;sy; 282


teW;m•' sodkç a=Yymupitœtu
îit dÊvodk˘ teW;' tiSm•ev;ååsne iSqt" 283
p[+y;Ly hSt* p;d* c vK]' s'xo?y v;·r…."
i√r;cMy iv/;nen mN]e, p[;xye∆lm( 284
pITv; mN]jl' pí;d;cMy ˙dy;Mbuje
r;m…mNdIvrXy;m' c£xƒ/nu/rR m( 285
yuv;n' pu<@rIk;=' ?y;Tv; mN]' jpeä/ë "
sm;sIn" su%;sne vedm?y;pyeˇt"
siCz„y;n( y;'Stu x;S]' v; òeh;√; /mRsi' ht;m( 286
îith;spur;,' v; kqyeCzé,yu ;∞ v;
rv;vSt©te sN?y;' bih" k⁄VvIRt pUvvR t( 287
bih" sN?y; xtgu,' goϼ xtgu,' tq;
g©;jle shß' Sy;dnNt' iv„,us…•/* 288
¨p;Sy p…ím;' sN?y;' jPTv; jPy' sm;iht"
pUvvR TpUjyei√„,u' gN/pu„p;=t;id…." 289
a∑;=riv/;nen inveXywv' sm;iht"
s;ym*p;sn' ¸Tv; vw„,v' homm;cret( 290
?y;Tv; yDmy' iv„,u' mN]e,;∑oˇr' xtm(
itlv[IÁ;Jyc®….St]wknÉ ;ip v; yjet( 291
vwêdev' .Utb≤l' ¸Tv; dÊv; c a;cmet(
xYy;y;' ivNyse∂vº ' pYyR˚π sml˚éte 292
sivt;ne gN/pu„p/Uprw ;moidte xu.e
x;y…yTv; c devx e ' devI>y;' siht' h·rm( 293
ihr<yg.RsˇU _Én n;sd;sIdnen c
’Tv; pu„p;Ô≤l' pí;dupc;rw" smcRyte ( 294
625
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

…≈ye j;t îTyOcvw /[vu sUˇ_Én c i√j"


dIpwnIRr;jn' ’Tv; pí;d~y| invedyet( 295
suv;ss; yvink;' ivNySy;q sm;iht"
√;dx;,| mh;mN]' jped∑oˇr' xtm( 296
aS]wí xƒc£;¥widR=u r=;' suivNyset(
Sto]w" StuTv; nmS’Tv; pun" punrnNtrm( 297
vw„,vwí su˙≤∫í .uÔIy;dipRt' hre"
a;cMy;…¶mupSpOXy sm;sInStu v;Gyt" 298
?y;yn( ˙id xu.' mN]' jped∑oˇr' xtm(
xeW;ihx;…yn' dev' mnswv;cRyˇe t" 299
xyIt xu.xYy;y;' ivmle xu.m<@le
At* gCzπımRpàI' ivn; pçsu pvRsu 300
pu];qIR ceˇu yuGm;su S]Ik;mI ivWm;su c
n ≈;ıidvse cwv nopv;sidne tq; 301
n;xu…cmR≤lno v;åip n cwv m≤ln;' tq;
n £⁄ı;' n c £⁄ı" sn( n rogI n c ro…g,Im( 302
n gCzπT£Àridvse m`;mUl√yorip
b[;˜e muÙteR ¨Tq;y a;c;meTp[yt;Tmv;n( 303
ytI c b[˜c;rI c vnSqo iv/v; tq;
a…jne kMble v;åip .Um* SvPy;t( k⁄xoˇre 304
?y;yNt" pµn;.' tu xyIrn( iv…jte≤N{y;"
apRy√e ;åcRyie √„,u' i]k;l' ≈ıy;åiNvt;" 305
a;crey"u pr' /m| yq;vOÊynus;rt"
p[;t" ’„,' jg•;q' k°tRyTe pu<yn;m…." 306
x*c;idkNtu yTkmR pUVvoRˇ_' svRm;cret(
nw…miˇkivxeW,e pUjyeTpitmVyym( 307
626
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

tˇTk;le tu tNmUtRe rcRn' muin…." SmOtm(


p[s¢u e pµn;.e tu inTy' m;sctu∑ym( 308
{o<y;Ndol;y;mip v; .KTy; s'pjU yei√.um(
=Ir;B/* xeWpyR˚π xy;n' rmy; sh 309
nIljImUts˚;x' sv;Rl˚;rsuNdrm(
k*Stu.o∫;…sttnu' vwjyNTy; …br;…jtm( 310
l+mI`nk⁄cSpxRx.u orSk˘ subcRsm(
?y;Tvwv' pµn;.Ntu √;dx;,Rne inTyx" 311
pUjyeÌN/pu„p;¥w≤S]sN?y;Svip vw„,v"
inve¥ p;ys;•' tu d¥;Tpu„p;Ô≤l' tt" 312
shß' xtv;r' v; √y' mN]' jpeTsu/I"
√;dx;,Rmnuçvw jPTv;ååJyen itlwí v; 313
kÉvl' c;®,; v;åpo ju¸y;Tp[itv;srm(
a/"x;yI b[˜c;rI svR.ogivv…jRt" 314
v;iWRk;'íturo m;s;nevm>y∞‰R kÉxvm(
bo/…yTv;åq k;itRKy;' d¥;Tpu„p;<ynekx" 315
s;JywiStlw" p;ysen m/un; c shßx"
mUlmN]e, ju¸y;TsUˇ_ìí;v.Oq' tt" 316
shßn;m…." ’Tv; d¥;∂pR,mev c
gOh' gTv;åq devx e MpUj…yTv; yq;iv…/ 317
.ojye√„w ,v;iNvp[;Nd≤=,;….í toWyet(
xuKlp=e n.om;…s √;dXy;' vw„,v" xu…c" 318
piv];rop,' k⁄Yy;‹•;….m;];yt' Nyset(
tq; v=…s pyRNt' shßNt;Ntv' SmOtm( 319
k⁄xg[iNqshßNtu p;d;Nt' ivNyseˇt"
s*v,I| r;jtI' m;l;' xtg[iNqyut;' Nyset( 320
627
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

mO,;lt;Ntv' pí;Tpu„pm;l;' tt" prm(


xtm*·ˇ_kh;r;…, n;n;ràmy;Nyip 321
¨po„ywk;dxI' t] r;]* j;gr,;iNvt"
a>y∞Ry∆e g•;q' gN/pu„pfl;id…." 322
nITv; r;i]' ntRn;¥w" p[.;te ivmle ndIm(
gTv; ò;Tv; c iv…/n; tpR…yTvexmcRyte ( 323
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìm?R v;Jyitlp;ysw"
¸Tv; dÊv; dx;,Rne shß' ju¸y;ˇt" 324
pí;d;ropyei√„,o" piv];…, xu.;in vw
pvSv som îit c jpn( sUˇ_' sup;vnm( 325
invedyeTpiv];…, tq; iv„,oyRq;£m;t(
m≤Ndr' k⁄xyoK]e, ve∑yn( prm;Tmn" 326
ivt;npu„pm;l;¥ rl˚éTy c svRt"
shß' √;dx,Rne .KTy; pu„p;Ô≤l' Nyset( 327
aqopinWduˇ_;in pçsUˇ_;Nynu£m;t(
Tvy;hn( pIt…mJy;id jpn( pu„p;Ô≤l tt" 328
b[;˜,;n( .ojyeTpí;TSvy' k⁄vIRt p;r,m(
xKTy; v; coTsv' k⁄Yy;‹≤T]r;]' vw„,voˇm" 329
p[TyBdmev' k⁄vIRt piv];rop,' hre"
£tukoi$shßSy fl' p[;“oTys'xy" 330
t] du….R=rog;id.y' n;iSt kd;cn
s'p;[ ¢e k;itRkÉ m;se s;y; º pUjyeı·rm( 331
˙¥w" pu„pwí j;tI…." komlwStulsIdlw"
acRyie √„,u' g;y}y;ånuv;kìv„Rw ,vwrip 332
p;vm;Nywí tNm;s' .KTy; pu„p;Ô≤l' Nyset(
a∑oˇrshß' v; xtm∑oˇr' tu v; 333
628
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

a∑;…v'xit' v; xKTy; d¥;∂Ip;n( sup;≤lk;n(


suv;…sten twlne gv;Jyen;qv; hre" 334
a∑oˇrxt' inTy' itlhom' sm;cret(
mnun; vw„,ven;ip g;y}y; iv„,usD' y; 335
¸Tv; pu„p;Ô≤l' dTv; t;>y;mev td; iv.o"
hiv„y' modk˘ xuı' nˇ'_ .uÔIt v;Gyt" 336
twl' xuˇ_' tq; m;'s' in„p;v;Nm;≤=k˘ tq;
c,k;nip m;W;'í vjRyTe k;itRkåÉ hin 337
.ojye√„w ,v;iNvp[;n( inTy' d;n;idxˇ_y"
aNte c .ojyei√p[;n( d≤=,;….í toWyet( 338
Ev' s'pJU y devx
e ' k;itRkÉ £tukoi$…."
pu<y' p[;Py;n`o .UTv; iv„,ulokÉ mhIyte 339
dxmI…m…≈t;' TyKTv; vel;y;m®,odye
¨po„ywk;dxI' xuı;' √;dxI' v;åip vw„,v" 340
ò;Tv;ååmlKy; n¥;' tu iv/;nen h·r' yjet(
sugN/k⁄smu "w xu.®w[ pc;rwí svRx" 341
r;]* j;gr,' k⁄y;RTpur;,' s'iht;' p#πt(
j;greåiSm•xˇ_íe∂.;Rn;StIyR vw„,v" 342
purto v;sudve Sy --- SvPy;Tsm;iht"
tt" p[.;tsmye tulsI…m…≈twjl R "w 343
ò;Tv; sNtPyR devx e ' tuLySy; mUlmN]t"
√yen v; iv„,usˇU _ì" k⁄Yy;‹Tpu„p;ÔlIStt" 344
tqwv ju¸y;d;Jy' mN]e,vw xt' tt"
p;ys;•' inve¥x e e b[;˜,;n( .ojyeˇt" 345
?y;yn( kmlp];=' Svy' .uÔIt v;Gyt"
ah"xeW' sm;nIy pur;,' v;cyNbu/" 346
629
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;y;ˆe smnup;[ ¢e dol;y;' pUjyeı·rm(


a>yCyR gN/pu„p;¥w.+R ywn;Rn;iv/wrip 347
b[;˜,Sy tu sUˇ_ìí xnwdoRl;' p[c;lyet(
îith;spur;,;>y;' gItv;¥w" p[bN/kì" 348
Ev' s'pjU ye∂vº ' tSy;' in≤x sm;iht"
m?y;ˆe pUjyei√„,u' vw„,ven sm;iht" 349
cMpkì" xtp]wí krvIrw" …stwrip
vw„,venvw mN]e, pUjyeTkml;pitm( 350
nkrIN{eit sUˇ_Én d¥;Tpu„p;Ô≤l' hre"
mN]e,;∑oˇrxt' d¥;Tpu„p;…, .·ˇ_t" 351
tqwv hom' k⁄vIRt itß* v[Iih….rev v;
sud?y•' flyut' nwv¥e ' ivinvedyt( 352
dIpwnIRr;jn' ’Tv; vw„,v;n( .ojyeˇt"
mNdv;re tu s;y;ˆe t;vTsMygupoiWt" 353
itlw" ò;Tv; iv/;nen sNtPyR c sn;tnm(
nO…s'hvpuW' dev' pUjyeˇi√/;nt" 354
mN]r;jen g;y}y; mUlmN]e, v; yjet(
a%<@…bLvp]wí j;itk⁄Ndwí yU…qkì" 355
z•" pçoxn; x;NTy;" Tvm¶e ¥u….rIit c
d¥;Tpu„p;Ô≤l' .KTy; mN]e,vw xt' yq; 356
a;My;meb;nuv;k;>y;' p[TyOc' ju¸y;d( `Otm(
mN]e,;∑oˇrxt' …bLvp]wvtRO ;iNvtw" 357
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;pyet(
m/uxkúrs'yˇu _;npUp;Nmodk;'Stq; 358
m<@k;iNviv/;N.+y;NsUp;•' m/u…m…≈tm(
suv;…st' p;nkç nO…s'h;y smpRyte ( 359
630
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

nOTy' gIt' tq; v;¥' k⁄vIRt purto hre"


.ojye∞ tto ivp[;n( nv s¢;q pç v; 360
hyRipRthiv„y;•' .uÔIy;√;Gyt" Svym(
?y;ye•…O s'h' mns; .Um* SvPy;≤∆te≤N{y" 361
Ev' xinidne devm>yCyR nrkÉs·rm(
sv;Rn( k;m;nv;“oit soåême/;yut' l.et( 362
Wi∑vWRshß' s pUj;' p[;“oit kÉxv"
k⁄lkoi$' smuıT» y vwk<⁄ #purm;“uy;t( 363
p[;y…íˇ…md' guÁ' p;tkÉWu mhTSvip
apu]o l.te pu]m/no /nm;“uy;t( 364
p=e p=e p*,Rm;Sy;muidteåiSm≤Ndv;kre
ò;Tv; s'pjU yei√„,u' v;mn' devmVyym( 365
sm;sIn' mh;Tm;n' tiSmn( pU,NeR dum<@le
sNtpRyCe z⁄.jlw" k⁄smu ;=t…m…≈tw" 366
t] mUlne mN]e, pUjyeTprmeêrm(
tulsIk⁄Ndk⁄smu rw q pu„p;Ô≤l' cret( 367
Tv' som îit sUˇ_Én p[TyOc k⁄smu yw jR te (
pí;ıom' p[kv⁄ IRt p;ys;•' sxkúrm( 368
mN]e,;∑oˇrxt' sUˇ_Én p[TyOc' tq;
a…¶som;nuv;kÉn s…m≤∫" ipPplwyjR te ( 369
shßn;m…." StuTv; nmS’Tv; jn;dRnm(
vw„,v;n( .ojyeTpí;Tp;ys;•en x·ˇ_t" 370
Svy' .uKTv; h…v" xeW' xyIt inyte≤N{y"
Ev' s'pJU y devxe ' p*,Rm;Sy;' jn;dRnm( 371
svRp;pivinmRˇu _o iv„,u s;yuJym;“uy;t(
m`;y;mip pUv;R º ò;Tv; ’„,' jlwi√≥j" 372
631
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

sNtPyR mUlmN]e, itl…m…≈tv;·r…."


tpR…yTv; iptONdev;ncRyde Cyut' tt" 373
’„,wí tulsIp]w" kÉtkì" kmlwrip
xo…,tw" krvIrwí jp;k⁄$jp;$lw" 374
aSy v;meit sUˇ_Én d¥;Tpu„p;Ô≤l' hre"
mN]e,;∑oˇrxt' ’„,' ≈ItulsIdlw" 375
tqwv ju¸y;d¶* itlw" ’„,w" skxRr"w
a;Jyen p*®W' sUˇ_' p[TyOc' ju¸y;ˇt" 376
n;r;y,;nuv;kÉn ¨pSq;y jn;dRnm(
susy' ;vw" s*˙dwí x;Ly•' ivinvedyet( 377
vw„,v;N.ojyeTpí;TSvy' .uÔIt v;Gyt"
tSy;' r;]* jpeNmN]myut' h·rs…•/* 378
vw„,vwrnuv;kìí dÊv; pu„p;Ô≤l' tt"
purto v;sudve Sy .Um* SvPy;Tk⁄xoˇre 379
Ev' s'pJU y devx
e ' m`;y;' vw„,voˇm"
¨ı»Ty v'xj;n( sv;Rn( vw„,v' pdm;“uy;t( 380
VytIp;te tu s'p;[ ¢e hyg[Iv' jn;dRnm(
pu„pwí krvIrwí pu<@rIkì" sm∞Ryte ( 381
yoryITynuv;kÉn p[TyOc' vw yjeä/ë "
mN]e, c xt' dÊv; pí;ıom' sm;cret( 382
yvwí t<@ëlvw ;Råip itlw" pu„pwrm;ip v;
mN]e,;∑oˇrxt' ju¸y;√w„,voˇm" 383
a.Udk e ;¥∑sUˇ_ì" p[TyOc' ju¸y;∞®m(
xeW' inve¥ hrye s'p;[ Xy;ååcmn' cret( 384
shßxIWRsˇU _Én ¨pSq;y jn;dRnm(
x;Lyodn' sUpyut' iviv/wí flwrip 385
632
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

gv;Jyen yut' dÊv; dIpwnIRr;jyeˇt" 386


b[;˜,;n( .ojyeTpí;∂≤=,;….í toWyet(
hiv„yNtu Svy' .uKTv; .Um* SvPy;≤∆te≤N{y" 387
Ev' s'pJU y devx e ' VytIp;te sn;tnm(
dxvWRshßSy pUj;y;" fln;“uy;t( 388
g[h,e rivs'£;Nt* vr;hvpuW' h·rm(
k⁄mdu ®w Jvlw" pµwStulsI…." k⁄rNdkì" 389
acRy∫ e /À r' dev' tNmN]e,vw vw„,v"
dUr;idheit sUˇ_Én d¥;Tpu„p;Ô≤l' i√j" 390
mN]e, c shß' tu xt' v;åip yjeˇd;
itlwí ju¸y;ˇ√t( sUˇ_Én p[TyOc' `Otm( 391
sUp;•' ’sr;•' c .+y;pUp;N`OtPlut;n(
nwv¥e ' ivinve¥x e e b[;˜,;N.ojyeˇt" 392
Ev' s'pJU y devx e ' s'£;Nt* g[h,e h·rm(
kLpkoi$shß;…, iv„,ulokÉ mhIyte 393
vwx;%e pUjye{;m' k;k⁄TSq' pu®Woˇmm(
sIt;l+m,s'yˇu _' m?y;ˆe pUjyei√.um( 394
pu•;gkÉtk°pµw®Tplw" krvIrkì"
c;Mpeybw k⁄l"w pUj;' W@,Rne vw k;ryet( 395
j;tye v;itsUˇ_Én k⁄y;RTpu„p;Ô≤l' tt"
s'=pe ,e xtXloKy;' p[itXlok˘ yjeˇt" 396
pu„p;Ô≤l' shß' tu mN]e,vw yjeˇt"
Tvm¶ îit sUˇ_Én p;ys' ju¸y;Îc; 397
pí;Nm]e,;ååJyhomo nwv¥e ' p;ys' `Otm(
kdlIfl' xkúr;' c p;nk˘ c invedyet( 398
pç s¢ ]yo v;åip pUjnIy; i√joˇm;"
633
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

su˙¥wr•p;n;¥wgoRih<y;idd≤=,w" 399
hiv„y;•' Svy' .uKTv; p#π{;m;y,' nr"
Ev' s'pJU y iv…/v{;`v' j;nk°yutm( 400
.uKTv; .og;n( mnorMy;n( iv„,ulokÉ mhIyte
l+mIn;r;y,' dev' .;gRve v;sre in≤x 401
a%<@…bLvp]wí tulsIkomlwdl R "w
acRyNe mN]ràen v;m;˚Sq…≈y; sh 402
cNdn' k⁄ïmopet˚StUy;R c smcRyte (
≈IsUˇ_pu®WsUˇ_;>y;' d¥;Tpu„p;Ô≤l' tt" 403
mN]√yen pu„p;,;' shß' c invedyet(
Tvm¶ îit sUˇ_Én p[TyOc' k⁄smu ;n( yjet( 404
a%<@…bLvp]wv;R pµp]w`tRO ne v;
≈IsUˇ_pu®WsUˇ_;>y;' p[TyOc' ju¸y;ˇt" 405
a…¶' n veit sUˇ_Én itlwvI[ iR h….rev v;
mN]ràen ju¸y;TsugN/k⁄smu "w xtm( 406
m<@k;n( =Irs'yˇu _;Np;ys;•' sxkúrm(
x;Ly•' pOWd;Jy' c .KTy;Smw ivinvedyet( 407
a>yCyR ivp[…mqun;n( v;soål˚;r.UW,w"
.oj…yTv; yq;xKTy; pí;∫⁄ÔIt v;Gyt" 408
mNvNtrxt' iv„,u' duG/;B/* hemp˚jw"
s'pJU y ydv;“oit tTfl' .Ogvu ;sre 409
Ev' s'pJU ym;nStu tiSm•hin vw„,vw"
l+My; sh h·r" s;=;Tp[Ty=' tT=,;∫vet( 410
’„,;∑My;' ctudXR y;' s;y'sN?y;sm;gme
gop;lpu®W' ’„,mcRyCe z^ıy;åiNvt"
mÆLlk;m;ltIk⁄NdyUqI k⁄$jkÉtkì" 411
634
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

lo/[nIp;junR nw ;Rg"w k…,Rk;rw" kdMbkì"


koivd;rw" krvIrw…bRLvr;Sfo$kìrip 412
dx;=re, mN]e, pUjyeTpu®Woˇmm(
ye i]'xtIit sUˇ_Én d¥;Tpu„p;Ô≤l' tt" 413
≈I’„,' tulsIp]w" p[TyOc' pUjyei√.um(
≈I’„,;y nm îit sUˇ_Én;∑oˇr' xtm( 414
pUj…yTv;åq homNtu itlw" ’„,w`tRO ;iNvtw"
p[TyOc' vw„,vw" sUˇ_ìj¸Ru y;Tpu®Woˇmm( 415
s…m≤∫" ipPplwí;ip mN]e,;∑oˇr' xtm(
n;m…." kÉxv;¥wí c®˘ pí;´OtPlutm( 416
vw„,Vy; cwv g;y}y; pOWd;Jy' xt' tq;
gu@odn' sipRW;åˇ_' .+y;…, iviv/;in c 417
=Ir;•' xkúropet' nwv¥e ç smpRyte (
vw„,v;N.ojyeTpí;TSvy' .uÔIt v;Gyt" 418
Evm>yCyR goivNd' ’„,;∑My;' iv/;nt"
svRp;pivinmRˇu _o iv„,us;yuJym;“uy;t( 419
√yorPynyo" ≈Ix' kÀm R p' sm∞Ryte (
ss;gr;' mhI' sVv;| l.te n;] s'xy" 420
acRyNe mUlmN]e, gN/pu„p;=t;id…."
a∞R…yTv; iv/;nen hiv„y' VyÔnwytRu m( 421
sudI`RyN]j;NsUp`Ot…m≈;…•vedyet(
ah' pUviRe t sUˇ_Én k⁄y;RTpu„p;Ô≤l' tt" 422
shß' mUlmN]e, pUjyeˇl u sIdlw"
itl…m≈wí pOqk u jì ¸Ru y;ıVyv;hne 423
p[y√ îit sUˇ_;>y;' n;sd;sITynen c
mN]e,;ååJy' shßNtu ju¸y;√w„,voˇm" 424
635
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

.ojye√„w ,v;N.KTy; ivxeW,e ;∞RyÌe ®u m(


k*meR tu xtvWRNtu sm>yCyR iv/;nt" 425
a];PycRnm;]e, tTfl' smv;“uy;t(
m/uxKu lp[itpid kÉxv' pUjyeid≠√j" 426
ò;Tv; m?y;ˆsmye krvIrw" sugiN/…."
a…¶mIl îTy;¥en p[TyOc' k⁄smu yw jR te ( 427
mN]ràen v;å>yCyR c®p;yshom’t(
Èle ¥;veit sUˇ_Én yidN{;¶ITynen c 428
iv„,usˇU _ìí ju¸y;Ì;y}y; iv„,usD' y;
apUp;Nk$k;k;r;Nx;Ly•' `Ots'ytu m( 429
flwí .+y.oJywí nwv¥e ' ivinvedyet(
.ojyedb( ;[ ˜,;NxKTy; d≤=,;…." p[pjU yet( 430
s;g[' sMvTsr' t] sMyk™ s'pjU yeı·rm(
sv;Rn( k;m;nv;“oit hyme/;yut' l.et( 431
tiSm•vMy;' xuKle tu n=]eåiditdwvte
t] j;to jg•;qo r;`v" pu®Woˇm" 432
tiSm•upo„y m?y;ˆe ò;Tv; sN?y;' iv/;nt"
tpR…yTv; iptøn( dev;ncRy{e ;`v' h·rm( 433
W@=re, mN]e, gN/m;Ly;nulpe nw"
a>yCyR jgt;mIx' jpeNmN]' sm;iht"
x;≤Nt' x;S]' pur;,ç n;ª;' iv„,o" shßkm( 434
p;vm;nwivR„,usˇU _ì" k⁄y;RTpu„p;Ô≤l' tt"
r;m;y,xtXloKy; d¥;Tpu„p;…, vw„,v" 435
sxkúr' p;ys;•' kipl;`Ots'ytu m(
rM.;fl' p;nkç nwv¥e ' ivinvedyet( 436
pIt;in n;gp,;Rin ≤òG/pUgIfl;in c
636
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

kpUrR ,e c s'yˇu _' t;MbUlç smpRyte ( 437


dIp;•Ir;jye∫KTy; nmS’Ty pun" pun"
p[Itye r`un;qSy k⁄y;R∂;n;in x·ˇ_t" 438
W@=re, s;hß' itlwv;R p;ysen v;
kmlw…bRLvp]wv;R `Otne ju¸y;ˇt" 439
aSy v;meit sUˇ_Én s…m≤∫" ipPplSy tu
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;pyet( 440
r;]* j;gr,' k⁄y;Rt( i√i]y;m' smcRyte (
p[.;te ivmle c;ip tto .rtjNmin 441
tOtIyeåhin m?y;ˆe s*…m]ejNR mv;sre
s;nuj' jgt;mIxmcRyTe pUvvR id≠√j" 442
pUj;' pu„p;Ô≤l' hom' jp' b[;˜,.ojnm(
aiviCz•' tq; k⁄y;Rd…¶ho]' i]v;srm( 443
Ev' i]r;]' k⁄vIRt r;`v;,;' iv/;nt"
mhoTsv' jNm.eWu p[TyBd' cw]m;…skÉ 444
ctuqåRe iˆ tq; n¥;' k⁄y;Rdv.Oq' i√j"
vw„,vwrnuv;kìí r;mn;m….rev c 445
c·rt' r`un;qSy jp•v.Ot' cret(
dev;n( iptOí' sNtPyR gOh' gTv;å∞RyTe p[.mu ( 446
k⁄y;Rdv.Oqie ∑ç c®,; p;ysen v;
aSy v;meit sUˇ_Én prom;]eTynen c 447
p[TyOc' ju¸y;Tpí;NmN]e, xts':yy;
¸Tv; sm;Py homNtu xeW' sMp[;xye∞®m( 448
a;cMy pUjye∂vº ' vw„,v;n( .ojyeˇt"
Svy' .uÔIt t{;];v/"x;yI sm;iht" 449
Ev' √;dx…." pUJyíw]e n;v…mkÉ tq;
637
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Wi∑vWRshß;…, êet√«pinv;…snm( 450


s'pJU y ydv;“oit tdev;] smXnute
yD;yutxt' lB?v; iv„,ulokÉ mhIyte 451
tSywv p*,Rm;Sy;ç xIt;'xo ®dye tq;
ò;Tv; s'pjU ye∂vº ' m;/v' rmy; sh 452
xuıj;MbUndp[:y' kNdpRxts…•.m(
l+My; sh sm;sIn' ivmle hemp˚je 453
cNdnen sugN/en krvIr;Bjp˚jw"
kpUrR kڕmopetcNdnen c pUjyet( 454
tNmN]mN]rà;>y;' m;/v' iv…/n; yjet(
m<@k;n( =Irs'yˇu _;Nx;Ly•' `Ots'ytu m( 455
’„,rM.;flwj∑Ru ' nwv¥e ' ivinvedyet(
as jIvTv îTy;id W$(sˇU _ì" k⁄smu yw jR te ( 456
mN]e,;∑oˇrxt' komlwStulsIdlw"
s'pJU y hom' k⁄vIRt s;Jyen c®,; tt" 457
ivhI.oto·rTyten sUˇ_Én p[TyOc' i√j"
kmlw…bRLvp]wv;R m•e,;∑oˇr' xtm( 458
¸Tv;åq p*®W' sUˇ_' ≈IsUˇ_' ju¸y;id≠√j"
shßn;m…." StuTv; vw„,v;n( .ojyeˇt" 459
¸txeW' Svy' .uKTv; .Um* SvPy;≤∆te≤N{y"
Ev' s'pJU y devx
e ' m;/Vy;' m/usdU n" 460
sv;Rn( k;m;nv;“oit h·rs;yuJym;“uy;t(
vwx;:y;' p*,Rm;Sy;Ntu m?y;ˆe pu®Woˇmm( 461
a∞Ry{e ˇ_kmlw®Tplw" p;$lwrip
Ó«verkrvIrwí g;y}y; iv„,usD' y; 462
d?y•' fls'yˇu _' p;ysç invedyet(
638
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

p[TyOc' cei∂v' sUˇ_ì" p[TyOc' ju¸y;ˇt" 463


s*r;∑^e {eit sUˇ_Én dIpwnIRr;jyeˇt"
xKTy; ivp[;N.oj…yTv; pUjye∂≤º xk˘ tq; 464
tiSmn( sMpU…jto dev" p[Ty=StT=,;∫vet(
xyne .ojyei√„,u' pUjyeCz^ıy;åiNvt" 465
k⁄xp[snU dUVv;‹gp[ <u @rIkkdMbkì"
mUlmN]e, ≈Iiv„,u' g;y}y; c sm∞Ryte ( 466
sTyenoˇmsUˇ_Én A‚G." pu„p;Ô≤l' yjet(
mN]e,;∑oˇrxt' tulsIpLlvwStq; 467
pí;ıom' p[kV⁄ vIRt iv„,usˇU _ì" sup;ysm(
mN]ràen ju¸y;d;Jym∑oˇr' xtm( 468
sxkúr' p;ys;•mpUp;iNvinvedyet(
ivê…jteit sUˇ_Én k⁄Yy;‹•Ir;jn' tt" 469
.ojye√„w ,v;n( ivp[;n( pUjye∞ ivxeWt"
sVv;‹n( k;m;nv;“oit hyme/;yut' l.et( 470
p[;j;pTy=Rsy' ˇu _; n."’„,;∑mI yd;
n.Sywv .veTs;tu jyNtI p·rk°itRt; 471
tSy;' j;to jg•;q" kÉxv" k˘smdRn"
tiSm•upo„y iv…/vTsvRp;pw" p[mCu yte 472
a∑mI roih,Iyogo muÙteR v; idv;inxm(
mu:yk;l îit:y;tSt] j;t" Svy' h·r"
m;s√ye y¥l;.e yoge tiSmn( idv; in≤x 473
nvmI roih,Iyog" ktRVyo vw„,vwi√≥j"w
r;i]yogStu blv;n( tSy;' j;to jn;dRn" 474
itlen vw .v;Nte c p;r,; y] coCyte
y;m]yivyuˇ_;y;' p[;trev ih p;r,; 475
639
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv¥Re iu nRym' k⁄Yy;‹∂Nt/;vnpUvk


R m(
p[;t" ò;Tv; iv/;nen pUjyeT’„,mVyym( 476
W@=re, mN]e, b;l’„,tnu' h·rm(
su’„,tulsIp]wrcRyCe z^ıy;åiNvt" 477
duG/' =Ir' xkúr;ç nvnIt' invedyet(
shßmyut' v;åip jpeNmN]' W@=rm( 478
gv;Jy' ju¸y;√ˆ* ’„,mN]e, p;ysm(
shß' xtv;r' v; p[TyOc' iv„,u sUˇ_kì" 479
¸Tv; sugiN/pu„p;…, twrve c smcRyte (
shßn;ª;' gIt;n;' p#n' gu®pUjnm( 480
vw„,v;n( .ojyeCzKTy; ¸txeW' s’TSvym(
¸Tv; k⁄xoˇre SvPy;∫Àm* inymv;n( xu…c" 481
preåˆë po„y iv…/vTò;Tv; n¥;' iv/;nt"
tpR…yTv; jg•;q' iptøNdev;'í tpRyte ( 482
pUvvR TpUj…yTvex' jphom;idk˘ cret( 483
avw„,v' i√j' tiSmNv;Ñ;]e,;ip v;∞Ryte (
pur;,;idp[p;#πn r;]* j;gr,' cret( 484
xIt;'x;vuidte ò;Tv; xuKl;Mbr/r" xu…c"
nvo nvo .vtITyOc;å~y| ivinvedyet( 485
acRyNe m;tu®Ts©π iSqt' ’„,' sn;tnm(
tulsIgN/pu„pwí kStUrIcN{cNdnw" 486
W@=re, mN]e, .KTy; sMpUjyeı·rm(
vsudve ' nNdgop' bl.{ç roih,Im( 487
yxod;' c su.{;' c m;y;' id=u p[pjU yet(
p[Ò;d;dIn( vw„,v;'í tq; lokÉêr;nip 488
/Up' dIpç nwv¥e ' t;MbUlç smpRyte (
640
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

anUn…mit sUˇ_Én .KTy; nIr;jn' tq; 489


x• îTy;idsUˇ_ìí d¥;Tpu„p;…, vw„,v"
dx;=re, mN]e, pUjyeTpu®Woˇmm( 490
shßn;m…." StuTv; xYy;y;' ivinvexyet(
gIt' nOTyç v;¥ç yq; xKTy; c k;ryet( 491
tt" p[.;tsmye sN?y;mNv;Sy vw„,v"
dx;=re, mN]e, tulsIcNdn;id…." 492
sMpUJy vw„,vw" sUˇ_ì" k⁄Yy;‹t( pu„p;Ô≤l' tt"
mN]e, ju¸y;d;Jy' shß' hVyv;hne 493
mm;g[ îit sUˇ_;>y;' ju¸y;Tp;ys' tt"
prom;]eit sUˇ_Én c®˘ itliv…m…≈tm( 494
svwíR .gvNmN]wrk e kì ;m;¸it' yjet(
n;m…." kÉxv;¥wí tq; s˚WR,;id…." 495
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;pyet(
tto m©lv;id]wy;Rnyw oRK]wí c;mrw" 496
l;jwh·R r{;cU,íRw gN/w" pu„pw" sugiN/…."
mud; …bk°ryn( sveR b;lvOı;í m?ym;" 497
n;YyRí rm,w" s;ı| suv;…sNyí yoiWt"
a;roPy ≤xivk;y;Ntu devk°nNdn' h·rm( 498
akdRm;' ndI' rMy;' t@;g' v; mnorhm(
gCzπygu ;[ hR xwv;ljl*k;idivv…jRtm( 499
k⁄Yy;‹dv.Oq' t] p;vm;Nyw" piv]kì"
iv„,usˇU _ìí suò;Tv; dev;≤Nptøí' tpRyte ( 500
iv…c];…, c .+y;…, d¥;ˇ] xu.;iNvt"
gOh' gTv; tqwvx e ' pUvvR TpUjyeid≠√j" 501
.oj…yTv; tto ivp[;n( d≤=,;….í toWyet(
641
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihr<yvS];.r,wr;c;y| pUjyeˇu s" 502


Svyç p;r,;' k⁄Yy;‹Tpu]p*]smiNvt"
s;y;ˆe smnup;[ ¢e dol;y;m∞Ryı e ·rm( 503
ctu" StM.;' ctu/;Rmivt;n;¥wrl˚ét;m(
/Updw IRpíw vw rMy;' dol;' sMpUjyeid≠√j" 504
StM.eWu ved;n( mN];'í /;mSv>yCyR kCzpm(
p;de„v;x;gj;n( pI#π s¢CzNd;'…s c;ååStre 505
p[,vç;ååtp]e tu xeW' kÉt* %geêrm(
îith;spur;,;in svRt" p·rpUjyet( 506
tSy;' inveXy dol;y;' v;sudve ' …≈y" pitm(
¨pc;rwrcR…yTv; xnwdoRl;ç dolyet( 507
ved;¥wb˜R[ ,SpTyw" sUˇ_ìr©¯i√≥joˇm"
s;mg;nw" p[bN/wí g;yN’„,' jgÌu®m( 508
suv;…sNyo dol…yTv; vw„,v;NpUjyeˇt"
Ev' s'pJU y devx e ' p;pwmˇuR _o h·r' v[jte ( 509
dol;y;' dxRn' iv„,omRh;p;tkn;xmm(
koi$y;g;nuj' pu<y' l.te n;] s'xy" 510
≤xvb[˜;dyo dev; n;rd;¥; mhWRy"
dol;y;' dxRn;q| vw p[y;NTynucrw" sh 511
gN/v;RPsrs" sv;R ivm;nSq;" sik•r;"
g;y≤Nt s;mg;nwí dol;ym…cRt' h·rm( 512
gv;Jys'ytu dw IRp.w KR Ty; nIr;jn' cret(
m®Tv îN{sUˇ_Én m©l;xI….Rrve c 513
t;MbUlflpu„p;¥wv„Rw ,v;N.ojyeˇt"
a;≤xWov;cn' ’Tv; nmS’Tv; ivsjRyte ( 514
Ev' s'pJU y devx e ' jyNTy;' m/usdU nm(
642
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

sv;| Llok;n( jpeÊv;xu y;it iv„,o" pr' pdm( 515


m;…s .;{pde xuKle √;dXy;' iv„,udvw te
a;idTy;mud.Ui√„,u®peN{o v;mnoåVyy" 516
tSy;' ò;nopv;s;¥m=Yy' p·rk°itRtm(
≈I’„,jNmvTsv| k⁄y;Rd];ip vw„,v" 517
sv;RNk;m;nv;“oit iv„,us;yuJym;“uy;t( 518
m;`m;se tu s¢My; muidte cwv .;Skre
ò;Tv; n¥;' iv/;nen pUjyeTpu®Woˇmm( 519
rˇ_ìí krvIrwí k⁄mdu Ne dIvr;id…."
mN]ràen;cR…yTv; p;ys;•' invedyet( 520
ytí gop; îTy;id dx sUˇ_;Nynu£m;t(
pu„p;…, d¥;∫KTy; vw p[TyOc' vw„,voˇm" 521
shß' xtv;r' v; mN]e,;ip yjeˇt"
pí;ıom' p[kv⁄ IRt itlw" ’„,w" sxkúr"w 522
vw„,vwrnuv;kìí mN]ràen mN]ivt(
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; xeW' kMmR sm;cret( 523
nIr;jn' tto d¥;dy' g*·rTynen tu
îit v; îit sUˇ_Én ¨pSq;y jn;dRnm( 524
shßn;m…." StuTv; vw„,v;n( .ojyeˇt"
gu®˘ sMpUjye∫KTy; .uÔIt tı…v" s’t( 525
a/"x;yI b[˜c;rI jpe{;]* sm;iht"
Ev' sMpUJy devx e ' tiSm•hin vw„,v" 526
i]koi$k⁄lmuıT» y vw„,v' pdm;“uy;t(
√;dXy;mip tSy;' vw yDv;r;hmCyutm( 527
vw„,Vy; cwv g;y}y; pUjyeTp[yt;Tmv;n(
mihW;:y' `Ot;ˇ_' vw /Up' d¥;Tp[yàt" 528
643
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

d¥;d∑;©dIp' c gv;Jyen c vw„,v"


sxkúr;Jy' sUp;•' modk;N’sr' tq; 529
î=ud<@;in rMy;…, fl;in c invedyet(
p[ te mhIit sUˇ_Én d¥;t( pu„p;…, .·ˇ_m;n( 530
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìí®,; p;ysen v;
m/usˇU _Én hotVy' g;y}y; iv„,usD' y; 531
a;Jyen vw„,vwmNR ]w" i]xt' i]….rev tu
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;pyet( 532
.ojyedb( ;[ ˜,;n( .KTy; gu®˘ c;ip p[pjU yet(
svRyDeWu yTpu<y' svRd;neWu yTflm( 533
tTfl' l.te mTyoR iv„,us;yuJym;“uy;t(
kod<@Sqe idnkre tiSmNm;…s inrNtrm( 534
a®,odyvel;y;' p[;t" ò;n' sm;cret(
tpR…yTv; iv/;nen ’t’Ty" sm;iht" 535
n;r;y,' jg•;qm∞Ryie √…/vid≠√j"
p*®We, iv/;nen mUlmN]e, v; yjet( 536
xtp]wí j;tI….StulsI…bLvpu„krw"
gN/w/pRU íw dIpwí nwv¥e iw vRiv/wrip 537
p;ys;•' xkúr;•' muÌ;•' s`Ot' h…v"
suv;…stç d?y•mpUp;n( m/u…m…≈t;n( 538
modk;NpOqk u ;Nl;j;Nx„k⁄lI c,k;nip
iviv/;in c .+y;…, fl;in c invedyet( 539
vedp;r;y,envw m;smek˘ inrNtrm(
Ac;' dxshß;…, Ac;' pçxt;in c 540
Ac;mxIitp;dwí p;r;y,' p[k°itRtm(
vedp;r;y,envw p[TyOc' k⁄smu ;Nyjet( 541
644
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

r;]* hom' p[kV⁄ vIRt itlwvI[ iR h….rev v;


svRvde „e vxˇ_Stu homkmR…, vw„,v" 542
vw„,vwrnuv;kìv;R p[Tyh' ju¸y;äë/"
yjuW;åip tq; s;ª;' xKTy; pu„p;Ô≤l' cret( 543
axˇ_o yStu vedne p[itv;srmCyutm(
mUlmN]e, s;hß' d¥;Tpu„p;Ô≤l' i√j" 544
tenvw ju¸y;∫KTy; shß' viˆm<@le
aqv; r`un;qSy c;·r]e, mh;Tmn" 545
p[itXlokÉn pu„p;…, d¥;Nm;s' inrNtrm(
a/"x;yI b[˜c;rI s’∫ojI .veid≠√j" 546
m;s;Nte tu ivxeW,e pUjye√„w ,v;n( i√j;n(
Evm>yCyR goivNdm( /num;Rse inrNtrm( 547
idne idne vw„,ve∑‰; fl' p[;“oTys'xy"
y' y' k;myte …cˇe t' tm;“oit pu®W" 548
mh≤∫" p;tkìmˇuR _o iv„,ulokÉ mhIyte
ttom;Syuidte .;n* m;smek˘ inrNtrm( 549
ò;Tv; n¥;' t@;ge v; tpRyTe pitmCyutm(
acRyNe m;/v' inTy' tNm]e,vw t] vw 550
mN]ràen v; inTy' m;/vIcUtcMpkì"
m<@p;in iv…c];…, xkúr;Jyyut;in c 551
x;Ly•' d…/s'yˇu _' modk;'í invedyet(
vw„,vw" p;vm;nwí k⁄y;RTpu„p;Ô≤l' tt" 552
itlwí ju¸y;√ˆ* m/uxkúr…m…≈tw"
p[TyOc' pu®WsUˇ_Én ≈IsUˇ_Én;ip vw„,v" 553
shß' mUlmN]e, tNmN]e,;ip vw i√j"
shß' v; xt' v;åip xKTy; c ju¸y;äë/" 554
645
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

yDe yD…mit Ac; dIp;•Ir;jyeˇt"


r;]* dol;cRn' k⁄y;R√„w ,vwi√≥jsˇmw" 555
m;s;Nte .ojyei√p[;Nv;soål˚;r.UW,w"
Ev' sMpU…jte tiSmn( p[s•oå.U∆n;dRn" 556
dd;it Svpd' idVy' yo…ggMy' sn;tnm(
f;LguNy;' p*,Rm;Sy;' vw ¨idte c inx;kre 557
¨po„y iv…/v∫·ˇ_' pUjye√„w ,voˇm"
itlwí krvIrwí k…,Rk;rwí p;$lw" 558
k⁄Ndshßk⁄smu yw jR ˇe ' kml;pitm(
iv„,usˇU _ì" p[TyOc' c c®,;åJyen mN]t" 559
b[˜; dev;n;mnen dIp;•Ir;jyeˇt"
p[s•o inTymnen ¨pSq;y sn;tnm(
vw„,v;N.ojyeCzKTy; .uÔIy;√;Gyt" Svym( 560
Ev' sMpUJy devx e ' tSy;' r;]* sn;tnm(
Wi∑vWRshßSy pUj;m;“oTys'xy" 561
Ev' sMpUjyei√„,u' in…mˇeWu ivxeWt"
yq;k;l' yq;v,| yq;xKTy; yq;blm( 562
yqoˇ_pu„p;l;.e tu tulSy; vw sm∞Ryte (
nwv¥e Sy;Pyl;.e tu hiv„y' v; invedyet( 563
sUˇ_;in vw„,v;Nyev sUˇ_;l;.e yq; jpet(
EkÉn v; p*®We, sUˇ_Én ju¸y;ˇq; 564
svR];åJy' p[xSt' Sy;ıom{Vy;¥l;.t"
mN];l;.e mUlmN]' svRtN]eWu yo jyet( 565
¨pSq;nNtu svR] ti√„,o·rit v; Ac;
nIr;jnNtu svR] …≈ye j;teTynen v; 566
tˇTk;lo…ct' sv| mns; v;åip pUjyet(
646
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

tulsI…m…≈t' toy' .KTy; v;åip smpRyte ( 567


sve„R veWu in…mˇeWu mh;.;gvtoˇm;n(
sMpUJy p·rpU,TR vm;“oTy] n s'xy" 568
îit vOıh;rItSmOt* iv≤x∑prm/mRx;S]e .gv…•Tynw…miˇk-
sm;r;/niv…/n;Rm pçmoå?y;y"
Wœoå?y;y"
aq mh;p;p;idp[;y…íˇp[kr,iv/*
p[qm' .gvt" y;]oTsvv,Rnm(
h;rIt ¨v;c
mhoTsviv…/' k⁄y;R∂vº Sy prm;tmn" 1
g[;m;c;Ry;" p[kv⁄ IRt yqoˇ_iv…/n; nOp
y;]oTsve ’te iv„,o" ≈uitSmOTyuˇ_m;gRt" 2
an;vO∑‰…¶du….R=.y' n;STy] ikçn
v;·rj' v;tj' v;å…¶spRiv¥uid≠√WT’tm( 3
mh;rogg[híw vw ' y∫y' g[;mv;…sn;m(
’te mhoTsve t] .y' n;iSt n s'xy" 4
tSy d;s; .iv„y≤Nt n;n;jnpdeêr;"
s;vR.*mo .ve{;j; .KTy; ’Tv; mhoTsvm( 5
nv;iˆk˘ c s¢;h' pç;h' p[Tyh' tq;
sMvTsre At* m;…s p=eTk⁄y;RT£me, tu 6
tiSm•;d* xu.idne SviStv;cnpUvk R m(
aïr;pR,m;d* tu g®TmTkÉtmu Cu z^yte ( 7
y;í W…@TyoW/y" kÉtk u o ved îTyip
aêTq;:yxmIg.Rx.u ;mr…,m;hret( 8
inmR…qteit sUˇ_Én tqwv;sIdmIit c
647
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;>y;' c p[TyOc' tiSm…•?m;/;n;id pUvvR t( 9


cv;RJywrqm•Iit ¨pSq;y;cRyˇe q;
td;…¶' s'gh[ ˇe ;vduTsv" p·rpUytR e 10
dI≤=t" s .veˇ;vd;c;yoR iv…jte≤N{y"
vedved;©ivCz^*tSm;tRkmRiv/;nvt( 11
mh;.;gvto ivp[St;≤N]k" svRkmRsu
l*ikkÉ v; p[kv⁄ IRt m…qt;…¶nR ce¥id 12
a;>y;mev c sUˇ_;>y;m¶* dev' yjeä/ë "
p[;t" Sm;tRiv/;nen /*tvS]o?vRp<u @^/tO ( 13
AiTv‚G.b[;˜R ,wd;RNtwy;Rg.U…m' ivxeÌ®u "
dev;lySy m?ye tu veid' rMy;' p[kLpyet( 14
aïr;pR,p;]wí .{k⁄M.wrl˚ét;m(
ivt;nk⁄smu ;¥uˇ_;' ’Tv; t] su%;sne 15
mhoTsv;h| …bMb' c inveXy;iSmn( p[pjU yet(
≈I.Uinl;ids'yˇu _' inTyw" p·rjnwvtRO m( 16
mN]ràiv/;nen pUj…yTv; jgÌu®m(
îme ivp[SyeTy;id….≤S]…." sUˇ_ìí pUjyet( 17
sur.I…, c pu„p;…, p[TyOc' ivinvedyet(
ctuidR=u c cTv;ro b[;˜,; mN]ivˇm;" 18
v;r;h' n;r…s'h' c v;mn' r;`v' mnum(
Èx;Ny;idWu cTv;ro iv„,umN];iNvid=u c 19
ve¥; d≤=,t" k⁄<@÷ l=,;!‰' c t] tu
¸t;xn' p[itœ;Py î?m;/;n;ink˘ cret( 20
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìí®˘ itliv…m…≈tm(
p[TyOc' ju¸y;√ˆ* m?v;Jygu@…m…≈tm( 21
a;Jy' ≈I.U…msUˇ_;>y;' Tv' som îit p;ysm(
648
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

pUvoRˇ_ìv„Rw ,vwmNR ]wiStlwvI[ iR h….rev v; 22


p[Tyek˘ ju¸y;Tpí;d∑oˇrxt' £m;t(
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;pyet( 23
sud?y•' flyut' p;nkç invedyet(
t;MbUlç smPy;‹q AiTvjí;ip pUjyet( 24
tt" SyNdnm;nIy pt;k;Cz]s'ytu m(
êet"w sl=,wÂÁy;nmêw" p[k‚Lptw" 25
vS]pu„pm…,Sv,R.iU Wt' t] …ci]tm(
tiSmn( mOdtu rXl+,pyR˚÷ Sq;Py de≤xk" 26
tiSm…•veXy devx e ' devI>y;' siht' h·rm(
a∞RyÌe N/pu„p;¥w/pRU dIp;id….Stq; 27
rqc£ÉWu ved;'í /m;RdInip pUjyet(
a;/;rx·ˇ_m;/;re ÈW;d<@º pur;,km( 28
zNd;'…s kÀvre s¢ pyR˚π .ujg;…/pm(
hyeWu cturo mN];n( yoK]e„v©;in W$( c vw 29
?vje pt;kr;j;n' z]eånNt' Svr;…, tu
t;lvONte c;mre c a=r;…, c pUjyet( 30
a>y∞‰wvR ' rq' idVy' pí;Ts'pjU yeı·rm(
idKp;l;vr,;'ívw mcRyie ∂=u svRt" 31
jImUtSyeit sUˇ_Én t] pu„p;Ô≤l' cret(
m®Tv;inN{eit sUˇ_Én ’Tv; nIr;jn' tt" 32
vnSptIit sUˇ_Én v;dyeTp$h;idkm(
gItwnTRO ywí v;id]w" pu<ySto]wmnR ohrw" 33
hywgjR "w SyNdnwí p·rtStpRyTe p[.mu (
AiTvj" purto ved;n©;in c jpeˇd; 34
g;yeTs;m;in .KTy; vw purt" p;êRto hre"
649
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

k⁄ïmw" k⁄smu l w ;Rjiw vRikrNvw smNtt" 35


Svl˚étWe u iv…/Wu pyR$NsevyeTp[.mu (
gOh√;reWu m;geWR u .+yw·r=u….rev c 36
k⁄smu /w pRU dIpwí t;MbUlíw ;ip sevyet(
Ev' inWeVy devx e ' pungehR ' invexyet( 37
tm…. p[g;yteit jpNsUˇ_' invexyet(
p[s•;j…mTynen dIp;•Ir;jyeˇt" 38
pI#π inveXy devx e mupc;r;NsmpRyte (
vymupTe y ?y;yem a;≤xWo v;cn' cret( 39
anen iv…/n; k⁄y;RdTu sv' p[itv;srm(
jpehoRmSw tq; d;nwivRp;[ ,;' .ojnwrip 40
sm;¢e coTsve iv„,o" k⁄y;Rdv.Oq' xu.m(
ndI' %;t' t@;g' v; devne sihto v[jte ( 41
SyNdn;idWu y;neWu iSqt; n;yR" Svl˚ét;"
pu®W;í h·r{;í cU,;RdIn( ivikriNmq" 42
k⁄y;Rdv.Oq' t] iv≤x∑wb;[ ˜R ,w" sh
v;sudve oTsve ò;nmême/fl' l.et( 43
ò;Tv; sNtPyR dev;dIn( p[ivXy h·rm≤Ndrm(
yjet;v.Oqie ∑ç aSy v;meit sUˇ_t" 44
c®m;Jy' itlwv;Rip anuv;kìí vw„,vw"
Ev' ¸Tv;v.Oqie ∑' vw vw„,v;n( .ojyeˇt" 45
gu®ç AiTvjíwv pUjye∫·ˇ_tStt"
ipb;someTy?y;yen k⁄y;RTSvSTyyn' hre" 46
îCz≤Nt TveTy ?y;nen p[TyOcç √yen c
a∑oˇrxt' ju¸y;Tk⁄smu rw ve vw„,v" 47
ihr<yg.RsˇU _Én tqwv;ååJy' i√joˇm"
650
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

punrev tu hotVy' ¸Tv; vwk<⁄ #p;WRdm( 48


homxeW' sm;Py;q vw„,v;n( .ojyedip
svRyDsm;¢* tu pu„py;g' sm;cret( 49
sv| sMpU,tR ;meit p·rtu∑o jn;dRn"
Ev' mhoTsv' k⁄y;RTp[TyBd' prm;Tmn" 50
aq inTyoTsve pUj; homí;] iv/Iyte
≤xivk;y;' inveXyex' pUj…yTv; iv/;nt" 51
t] c;mrv;id].O©;rwSt;lvONtkì"
dIipk;….rnek;….dUvR ;Rgk [ s⁄ mu ;=tw" 52
flmodkhSt;….n;RrI…." sml˚étm(
devSy;ååytn' rMy' i]" p[d≤=,m;cret( 53
tˇn( mN];n( jpei∂=u sv;Rsu i√jpu©v;"
b≤lç in≤=pet;su dev;nui∂Xy pUvtR " 54
p[;cI' ivê…jte sUˇ_m¶e tv anNtrm(
y;Mye pre îm;' sNtu moWu,Stu tdNtrm( 55
y≤∞ıeit p[tICy;Ntu ivihhoTyeTynNtrm(
s som îit s*My;Ntu k&{;yeTynNtrm( 56
p[j;pit' tq; coı±vmR /í pO…qvI ≤=pet(
Ev' id=u b≤l' dÊv; p·r,Iy jn;dRnm( 57
Stuit…." pu„kl;….í .vn' sMp[vx e yet(
pI#π inveXy devx e ' pUj…yTv; iv/;nt" 58
ivihsot;id sUˇ_Én d¥;Tpu„p;…, x;i©≥,e
nIr;jn' tto d¥;t( /[vu sUˇ_Én vw„,v" 59
x;y…yTv; c xYy;y;' d¥;Tpu„p;…, mN]t"
îm' mheit sUˇ_;>y;' pUjyet( iv„,umVyym( 60
s*dxRnne mN]e, r=;' k⁄y;RTsmNtt" 61
651
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev' inTyoTsv' k⁄y;R{;]* c;hin svRd;


guÂ,;mNTyidvse .gv∆Nmv;sre 62
k;itRKy;' ≈;v,e v;åip k⁄y;Ridi∑ç vw„,vIm(
¨po„y pUviR dvse dI≤=t" susm;iht" 63
SviStv;cnpUv,Re k;ryedïr;pR,m(
n¥;' ò;Tv; c AiTv‚G.ítu….RvdRe p;rgw" 64
p*®We, iv/;nen pUjyeTpu®Woˇmm(
gN/wn;Rn;iv/w" pu„pw/pRU dw IRpiw nRvde nw" 65
flwí .+y.oJywí t;MbUl;¥w" p[pjU yet(
a~y;‹¥®w pc;rwStu sUˇ_;Nte pUjyeı·rm( 66
a?y;y;Nte m<@l;Nte nwv¥e iw vRiv/wrip
pUj…yTv; h·r' .KTy; vw„,v;n( .ojyeˇq; 67
a;Jyen c®,; v;åip itlw" pµwrq;ip v;
s…m≤∫…bRLvp]wv;R hom' k⁄vIRt vw„,v" 68
yDÂp' h·r' ?y;yNp[TyOc' veds'iht;m(
hom" sm;Pyte y;vˇ;v√w dI≤=to .vet( 69
ju¸y;√w g;hRpTyo soå…¶m>yCyR .Upte
a…¶r=,mPyuˇ_' y;vidi∑" sm;Pyte 70
iv≤x∑;n( vw„,v;n( ivp[;n( .ojyeTp[itv;srm(
AiTvjí p#πˇ;v∞tumNR ];n( sm;iht" 71
yjedv.Oqie ∑' c p;vm;Nywí vw„,vw"
aNte s'pjU yei√p[;n( v;soål˚;r.UW,w" 72
AiTvjí gu®˘ cwv pUjye∞ ivxeWt"
Ev…mi∑Ntu y" k⁄y;R√„w ,vI' vw„,voˇm" 73
£tUn;' dxko$In;' fl' p[;“oTys'xy"
yiSmNdexe vw„,ve∑‰; pU…jto m/usdU n" 74
652
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

du….R=rog;…¶.y' tiSmn( n;iSt n s'xy"


axˇ_" svRdve ne kˇu…R mi∑' c vw„,vIm( 75
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìj¸Ru y;Tp[TyOc' h…v"
twrve pu„p;Ô≤l' c k⁄y;Rid∑‰;" p[pˇU yR e 76
aqv; mUlmN]' tu l=' jPTv; ¸t;xne
ayut' ju¸y;ˇ√Tpu„p;…, c sn;tne 77
îi∑" s'p,U tR ;' y;it svRvde ;" sd≤=,;"
Ev…mi∑' p[kv⁄ IRt p[TyBd' vw„,voˇm" 78
tu∑‰q| v;sudve Sy v'xSyo∆Ivn;y c
vO?yqRmip lokSy devt;n;' iht;y c 78
ipt; v; yid v; m;t; .[;t; v;åNye su˙∆n;"
yid pçTvm;p•;" kq' k⁄y;Rid≠√joˇm" 79
kinœvjRmve ;] vpn' muin…." SmOtm(
ò;Tv;ååcMy iv/;nen k;ryeTpUjn' hre"
r©bLy;id….St] k⁄y;RTsvR] m©lm( 80
rodn' vjR…yTvwv gomyen xu…c Sqlm(
iv≤lPy m<@le t] /;NySyopyul R %
U lm( 81
klx;'Stu ctuidR=u t<@ëlop·r in≤=pet(
ihr<ypçgVy;in pçTvKpLlv;n( Nyset( 82
v;ss; tNtun; v;åip ve∑ye≤T]" p[d≤=,m(
¨lU%le v;sudve ' klxeWu £me, c 83
p[¥ªu min®ıç s˚WR,m/o=jm(
sMpUJy gN/pu„p;¥w.KR Ty; .+y' invedyet( 84
a>yCyR musl' pu„pwg;Ry}y; p[,ven c
h·r{;mvhNy;ˇu prom;]eit vw jpn( 85
.gvNm≤Ndre iv„,u' h·r{;¥w" p[pjU yet(
653
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

iptu" xrIr' iv…/vTò;pyeTklxodkì" 86


itlwí pçgVywí g;y}y; vw„,ven c
¨√TyRsvRkmR,ie t ò;pye≤Tptr' sut" 87
n;r;y,;nuv;kÉn cwv' ò;Py tt" iptu"
/*tvS]ç sMve∑‰ .UW,w.WRU yeˇt" 88
gN/m;Lywrl˚éTy xuc* dexe k⁄xoˇre
itlop·r iv/;ywn' vS]' ihTv;åNyt" sutm( 89
/;ryedˇu rIye √π y;vTkmR sm;Pyte
¸Tvwvop;sn' tSy a;{RyDIyk;œkì" 90
≤xivk;' k;r…yTv;åq vS]mULy;id…." xu.;m(
tiSm…•veXy t' p[te ' b;hk;Nvryeˇt" 91
Svv,Rv„w ,v;nev pUjyet( Sv,Rd≤=,w"
vheySu teåip .KTy; t' p#n( iv„,uStv;n( mud; 92
h·r{;l;jpu„p;…, ivikrn( vw„,v; mud;
v;id]nOTygIt;¥wvjR[ ye "u k°tRyn( h·rm(
¸t;…¶mg[t" ’Tv; gCzπySu tSy b;N/v;" 93
v;hk;n;ml;.e tu xk$e govOW;iNvte
inveXy ≤xivk;' rMy;' v[jye •u gR r;äih" 94
d≤=,en mOt' xU{' pur√;re, inhRrte (
p…ímoˇrpUvWRe u yq;sƒ‰' i√j;ty" 95
p[;G√;r' svRv,;Rn;' n iniWı' kd;cn
gTv; xu.tr' dex' rMy' xu.jl;iNvtm( 96
yDvO=sm;k°,Rmme?y;idivv…jRtm(
%;tyeˇ] k⁄<@÷ tu inª' hSt]y' td;
√;>y;≤N]….v;R ivSt;r' ctur;ytmev c 96
tt" s'm;jRn' ’Tv; gomy;iNvtv;·r,;
654
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

sMp[o+y y…Dyw" k;œŸ" iSqit' k⁄y;R¥q;iv…/ 97


a;StIyR d≤=,;mevme,;…jnmnuˇmm(
tiSm•;StIYyR d.;|Stu ivk°yR c itl;'Stq; 98
tiSm…•veXy t' dev' `Ot;ˇ_' nvvS]km(
ÈWı*t' nv' êet' sdx' y• /;·rtm( 99
aht' ti√j;nIy;∂Ÿve ip}ye c kmR…,
p·riWCy …cit' pí;d;poåPySm;intITyOc; 100
p·rStIyR xu.dw .R rRw psVyen sVyt"
¨rSy…¶' in/;y;Sy p;];s;d;nm;cret( 101
p[o=,' cms;Jyen c®…m?mßuv* tq;
a;s;¥oˇ_iv/;nen î?m;/;n;Ntm;cret( 102
SvgOÁoˇ_iv/;nen ¸Tv; svRmxeWt"
pí;d;Jyyut' hVy' ju¸y;dupvItv;n( 103
som;n…mTyodnen p[TyOc' tt a;Jyt"
t' mheN{eit sUˇ_Én ¸Tv; p[TyOcmev c 104
EW îTynuv;k;>y;' pOWd;Jy' yjeˇt"
svwíR vw„,vwmNR ]w" pOqg∑oˇr' xtm( 105
itlwí ju¸y;Tp;dm∑;…v'xitmev v;
Ekìk;m;¸it' pí;√wk<⁄ #p;WRd' yjet( 106
b[˜me/ îit p[oˇ_' muin….b[˜R tTprw"
mh;.;gvt;n;' vw ktRVy…mdmuˇmm( 107
kÉxv;ipRtsv;R©÷ x≤x.' m©l;√ym(
n vOq; d;pyei√√;Nb[˜me/iv…/' ivn; 108
prm;vgten;ip ktRVy' ih i√jNmn"
{Vy;l;.eåip hotVy' y…Dywí p[snU kì" 109
xU{Sy;ip iv≤x∑Sy prmwk;≤NtnStq;
655
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv;h;k;r' c ved' c ihTv; pu„pwyjR Ce z⁄."w 110


tU„,Im≤∫" p·riWCy p·rStIyR k⁄xiw Stlw"
n;m…." kÉxv;¥wí tq; s˚WR,;id…." 111
mTSykÀMm;‹id….íwv ved;qoRˇ_p[bN/kì"
nmoåNtmev ju¸y;TSv;h;k;r' ivvjRyte ( 112
amN]k˘ p[kv⁄ IRt xU{" svRmxeWt"
dG?v; xrIr' iv…/v√w„,vSy mh;Tmn" 113
yNmr,' tdv.Oq…mit mTv; ivc=,"
ò;n;q| pu<ys≤ll' v[j∫ e ;gvtw" sh 114
anu≤lPy `Ot' sv| gomy' v; itlw" sh
dUv;Rgrw[ =twl;Rj"w ò;n' k⁄vIRt m©lm( 115
SvgOÁoˇ_iv/;nen tSy pu];" Svro]j;"
ip<@odkp[d;n;¥' svRmPy*?vR deihkm( 116
invRTyR iv…/n; /m| s;m;Nyen;vxeWt"
iv≤x∑' prm' /m| n;r;y,b≤l' tt" 117
p[ky⁄ ;R√„w ,vw" s;ı| yq;x;S]mt≤N{t"
inmN]yeˇu pUv¥Re bu ;[ ˜R ,;Nvw„,v;Nxu.;n( 118
ctu…v|xits':y;k;n( mh;.;gvtoˇm"
kÉxv;dINsmui∂Xy ctu…v|xit vw„,v;n( 119
r;]* inmN}y sMpUJy tw" s;ı| iv…jte≤N{y"
p[;t®Tq;y twgTR v; ndI' pu<yjl;iNvt;m( 120
/;]Ifl;nu≤l¢;©o inm∆‰ ivmle jle
jpn( vw vw„,v;n( sUˇ_;n( ò;n' k⁄vIRt vw i√j" 121
vwk<⁄ #tpR,' k⁄y;RTk⁄smu "w sitl;=tw"
gOh' gTv;åcRy∂e vº ' sv;Rvr,s'ytu m( 122
sugN/pu„pwivRiv/wgNR /w/pRU íw dIpkì"
656
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

nwv¥e .w +R y.oJywí flwnIRr;jnwrip 123


acR…yTv; iv/;nen mUlmN]e, vw„,v"
purtoå…¶' p[itœ;Py î?m;/;n' sm;cret( 124
c®˘ sxkúr;JyNtu ju¸y;√iˆm<@le
p[TyOc' vw„,vw" sUˇ_ì" kÉxv;¥wí n;m…." 125
¸Tv;åq vw„,vwmNR ]w" pOqg∑oˇr' xtm(
gv;Jyenvw ju¸y;∞tu….Rv„Rw ,voˇm" 126
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;pyet(
a¶e®ˇr.;gen gomyen;nu≤lPy c 127
a;StIyR d.;RNp[;gg[;n( ctu…v|xits':yy;
¨dKp[;v…,kÉnvw kÉxv;id£me, tu 128
a>yCyR gN/pu„p;¥wStˇNmN]w" pOqKpOqk™
m?v;Jyitl…m≈e, c®,; p;ysen v; 129
k⁄xWe u teWu d¥;ˇu ip<@;n( tIq| iv/;nt"
Sv;h;k;re, mns; kÉxv;dIN£me, vw 130
dÊv; ip<@;n( sm>y∞‰R gN/pu„p;=todkì"
inTym>yCyR muˇ_É>yo vw„,ve>yStqwv c 131
d¥;≤Tp<@]y' cwv teW;' d≤=,t" £m;t(
iv„,onuk R iÉ t sUˇ_Én ¨pSq;njp' tq; 132
p[d≤=,' nmSk;r' ’Tv; .KTy;åq vw„,v"
ip<@;'Stu s≤lle dÊv; ò;Tv; s'pJU y kÉxvm( 133
b[;˜,;n( .ojyeTpí;Tp;dp[=;ln;id…."
a~y;‹¥gw NR /pu„p;¥wv;Rsoål˚;r.UW,w" 134
kÉxv;dIn( smui∂Xy inTy;n( muˇ_;'í vw„,v;n(
sMpUJy iv…/v∫KTy; mh;.;gvtoˇm;n( 135
p;ys' sgu@÷ s;Jy' xuı;•' p;nkì" flw"
657
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

sM.oJy ivp[;n;c;Nt;n( p[…,pTy ivsjRyte ( 136


hiv„yç s’∫⁄KTv; .Um* d¥;Tk⁄xoˇre
ay' n;r;y,b≤lmRiu n…." sMp[k°itRt" 137
SvgRSq;n;' c sveWR ;' ktRVyo vw„,voˇmw"
al;.eWu tu ivp[We u vw„,ve„vPyx·ˇ_t" 138
sv| ’Tv; iv/;nen jphom;cRn;idkm(
kÉxv;dIn( smui∂Xy inTy;n( muˇ_;'í vw„,v;n( 139
Ek˘ v; .ojyei√p[' mh;.;gvtoˇmm(
≈uitSmOTyuidt' /m| iv≤x∑;¥" sm;cret( 140
vw„,v' prm' /m| mh;.;gvtoˇmm(
tiSmn( sMpU…jte ivp[e sv| sMpU…jt' jgt( 141
tSm;∫;gvt≈eœmek˘ v;åip supjU yet(
h·rí devt;íwv iptrí mhWRy" 142
tiSmn( sMpU…jte ivp[e tu„yNTyev n s'xy"
acRn' mN]p#n' ?y;n' homí vNdnm( 143
mN];qR…cNtn' yogo vw„,v;n;ç pUjnm(
p[s;dtIqRsve ; c nveJy;kmR ¨Cyte
pçs'Sk;rsMp•o nveJy;kmRk;rk" 144
a;k;r]ysMp•o mh;.;gvtoˇm"
≈;ı;n;mPyl;.e tu Ek˘ n;r;y,' b≤lm( 145
k⁄vIRt pry; .KTy; vwk<⁄ #pdm;“uy;t(
inTyç p[itm;sç ip]o" ≈;ı' iv/;nt" 146
sodk⁄M.' p[d¥;ˇu y;vid∑‰;≤Ntk˘ i√j"
p[TyBd' p;vR,≈;ı' m;t;ip]omOtR åe hin 147
acR…yTv;åCyut' .KTy; pí;Tk⁄y;Ri√/;nt"
vw„,v;nev ivp[;S' tu svRkmRsu yojyet( 148
658
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

svR];vw„,v;iNvp[;Npitt;inv sNTyjet(
xƒc£ivhIn;Stu devt;NtrpUjk;"
√;dxIivmu%; ivp[;" xwv;í;vw„,v;" SmOt;" 149
avw„,v;n;' s'sg;RTpUjn;√Ndn;dip
yjn;?y;pn;Ts¥o vw„,vTv;∞‰uto .vet( 150
≈uitSmOTyuidt' /m| n;it£My;ååcreTsd;
Svx;%oˇ_iv/;nen vwk<⁄ #;∞RnpUvk R m( 151
ktOTR vflsi©Tve p·rTyJy sm;cret(
/mRSy kt;R .oˇ_; c prm;Tm; sn;tn" 152
a/m| mns; v;c; kmR,;åip TyjeTsd;
a’Tykr,;i√p[" ’TySy;kr,;dip 153
aing[h;∞e≤N{y;,;' s¥" ptnmOCzit
ainx' mns; yStu p;pmev;….…c'tyet( 154
kLpkoi$shß;…, inry' vw s gCzit
yStu v;c; vdeTp;pmsTykqn;idkm( 155
kLp;yutshß;…, ityRGyoinWu j;yte
ySTv`' k⁄®te inTy' c;pLy;Tkr,;id…." 156
yugkoi$shß;…, ivœ;y;' j;yte i£…m"
d;Nt" xu…cStpSvI c sTyv;‚Gv…jte≤N{y" 157
s s;iÊvk" xmyut" suryoinWu j;yte
ySTvqRk;minrt" sd; ivWyc;pl" 158
s r;jso mnu„yeWu .Uyo .Uyoå….j;yte
£o/I p[m;dv;n( ΢o n;iStko ivprItv;k™ 159
in{;luSt;mso y;it b¸xo mOgp≤=t;m(
mh;p;pç;itp;p' p;tkçopp;tkm(
p[;si©k˘ nr" ’Tv; nrk;n( y;it d;®,;n( 160
659
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

t;…mß mN/t;…mß' mh;r*rvr*rv*


sÏ;t" k;lsU]ç pUyxo…,tkdRmm( 161
k⁄M.Ip;k˘ lohxïStq; iv<mU]s;gr"
t¢;ys;S]yo `or;St¢;ysmy' gOhm( 162
xYy; t¢;ysmyI p;nkç;…¶s…•.m(
xUlmuÌrsÏ;t' k;kk˚old'≤xtm( 163
…s'hVy;`[mh;n;g.Ikr' sMp[t;pnm(
i£…mr;≤xmh;Jv;l' tq; iv<mU].ojnm( 164
a…sp]vn' `or' tp;©;rmyI ndI
sÔIvn' mh;`or…mTy;¥; nrk;" SmOt;" 165
mh;p;tkjw`oRr®w pp;tkjwrip
v[jtIm;Nmh;`or;NduvˇRO rw iNvtí y" 166
p[;y…íˇrpwTyeno ydk;yR’t' mht(
k;mtStu ’t' yˇu mr,;iTs≤ımOCzit 167
b[˜hTy; sur;p;n' ivp[Sv,RSy h;r,m(
gu®d;r;….gmn' tTs'yogí pçm"
s'l;p;TSpxRn;√;s;dekxYy;sn;xn;t( 168
s*h;d;R√«=,;∂;n;ˇenvw smt;' v[jte (
guv;R=pe S]yIinNd; su˙d;Mv/ Ev c 169
b[˜hTy;sm' Deym/ItSy c n;xnm(
y;gSq' =i]y' vwXy' iv≤x∑' xU{mev c 170
xr,;gt' Sv;…mn' c iptr' .[;tr' gu®m(
pu]' tpiSvn' ≤x„y' .;y;| teW;' c svRt" 171
aNtvRàI' ≤S]yo g;í tq;åå]eyI' rjSvl;"
devt;p[itm;' s;?vI' b;l;'ívw tpiSvnIm( 172
`;t‚yTv; sm;“oit b[˜hTy;' n s'xy"
660
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

jw˜‰m;TmStv' £Àr' iniWı;n;' c .=,m( 173


rjSvl;mu%;Sv;d" pçyD;idvjRnm(
anOt' kÀ$s;=I c mh;yN]p[vtRnm( 174
a;kWR,;id W$(kmR l;=;lv,iv£y"
p;W<@kLkk⁄hkvedv;Áiv…/i£y; 175
y=r;=s.Ut;n;mcRn' vNdn' tq;
vK]e,vw ;Mbup;nç sur;pS]IinWev,m( 176
gv;' in„pI@n' =Ir' t;m[Sq' gVymev c
p;];Ntrgt' yˇu n;·rkÉlfl;Mbu c 177
t;lihNt;lm;/Ukfl;n;' rsmev c
%ro∑^m;nuWI=Ir' sur;p;nsm;in vw 178
m;nkÀ$' tul;kÀ$' in=ephr,;in c
.Uràn;rIhr,' rs;•Steymev c 179
gu@k;p;Rslv,itlk;Ns;…mW;Mbu c
k;PyvS]e c hTv; c loh;n;' hr,' tq; 180
ivW;…¶d;hn' cwv suv,RSteys‚Mmtm(
s%I .;y;R k⁄m;rI c sgo]; xr,;gt; 181
s;?vI p[v…[ jt; r;DI in≤=¢; c rjSvl;
v,oRˇm; tq; ≤x„y; .;y;R .[;tOiptOVyyo" 182
m;t;mhI ipt;mhI iptum;Rtíu sodr;"
aNy; m;tOVyduiht; m;tul;nI iptO„vs; 183
jnnI .…gnI /;]I duiht;ååc;yR.;…mnI
òuW;ååc;yRstu ; cwv tTpàI sumh;tp;" 184
m;tu" spàI s;vR.*mI dI≤=t; cwv .;…mnI
kipl; mihWI /endu vRe t;p[itm; tq; 185
a;s;mNytm;©CzπÌ®u tLpg ¨Cyte
661
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

mh;p;tikn;m] tTs'yo…gn Ev c 186


p[;y…íˇ' n;iSt teW;' .OGv…¶ptn' SmOtm(
hInv,;R….gmn' g.Rfl' .tOiR h'snm( 187
ivxeWptnIy;in S]I,;' pus' ;' c y;in tu
S]IxU{iv$(=]v/o gob;lhnn' tq; 188
flpu„p&m;,;' ih coW/In;ç ih'snm(
v;pIkÀpt@;g;n;' ?v'sn' g[;m`;tnm( 189
a….c;r;idk˘ kMmR sSy?v'snmev c
¨¥;n;r;mhnn' p[p;iv?v'sn' tq; 190
m;t;iptOstu Ty;go d;rTy;gStqwv c
Sv;?y;y;…¶gu®Ty;gStq; /MmRSy iv£y" 191
kNy;y; iv£yíwv Sv;?y;ym¥iv£y"
prS]Igmnçwv pr{Vy;ph;r,m( 192
tq; pus' oå….gmn' pxUn;' gmn' tq;
vOW=u{pxUn;ç puS' Tviv?v'sn' tq; 193
kNy;y; dUW,' cwv gv;' yoininpI@nm(
m;nuW;,;' pxUn;ç n;s;¥©iv.ednm( 194
g[;m;NTyjS]Igmn' ivDeymnup;tkm(
inTynw…miˇk≈;ıvjRn' pxuih'snm( 195
mOgp≤=mh;spRy;ds;' hnni£y;
s;/;r,S]Igmn' pà‰;Sye mwqnu ' tq; 196
p;rivˇ' p;rd;y| in≤Ndt;qoRpjIvnm(
tqwv;n;≈me v;so dev{VyopjIvnm( 197
pyod…/itl;n;ç iv£y' lv,£ym(
x;kmUlflSteymitvıO‰pu jIvnm( 198
inm≤N]t;it£m,' du„p[itg[hmev c
662
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

A,;n;mp[d;nTv' sN?y;k;l;itvtRnm( 199


vOqvw ;ååTmp·rTy;g" s'g;[ meWu pl;…yt;
du.;Rjn' dur;l;p' Sv/MmRSy c k°tRnm( 200
preW;' doWvcn' prd;rinrI=,m(
n;iStKy' v[tlopí Sv;≈m;c;rvjRnm( 201
asCz;S];….gmn' Vysn;Ny;Tmiv£y"
v[;Tyt;Tm;qRvcnmekk ì mupp;tkm( 202
îN/n;q| &mCzπd" i£…mk°$;idih'snm(
.;vdu∑' k;ldu∑' i£y;du∑' c .=,m( 203
mO∞mRt,O k;œ;MbuSteymTyxn' tq;
anOt' ivWyc;pLy' idv;Sv“msTkq; 204
tCz^;v,' pr;•' c idv;mwqnu mev c
rjSvl;' sUitk;' c prS]Im….dxRnm( 205
¨pv;sidne ≈;ıe idv; pvR…, mwqnu m(
xU{‰e„y' hIns:ymuiCz∑SpxRn;idkm( 206
S]I….h;RSy' k;mjLp' muˇ_kÉXy;idvI=,m(
îTy;dyo ye c doW;" p[k°,;R" p·rk°itRt;"
mh;p;p' p;tkç anup;tkmev c 207
¨pp;p' p[k°,Rç pç/; t] k°itRtm(
mh;p;tktuLy;in p;p;Nyuˇ_;in y;in tu 208
t;in p;tks'D;in t•‰Unmnup;tkm(
¨pp;p' tto NyUn' tto hIn' p[k°,Rkm( 209
s'sgRStu tq; teW;' p[s©;TsMp[k°itRtm(
£me, v+yte teW;' p[;y…íˇ' ivxuıye 210
yo yen sMvseˇWe ;' tSywv v[tm;cret(
s's…gR,Stu s'sgRStTs'sgRStqwv c 211
663
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctuqSR y n doWStu ptTyeWu yq;£mm(


p[k°,Rk;iddoW;,;' p[;si©kmiv¥te 212
SvLpTv;Tptn;.;v;ˇTs'sg;R• du„yit
ò;n;∞ xu≤ıdoRWSy s'sg;RTpitt' ivn; 213
s;iv}y; v;åip xu?yet kturR ve v[ti£y;
’te p;pe ySy pus' " pí;ˇ;poånuj;yte 214
p[;y…íˇNtu tSywv ktRVy' netrSy tu
j;t;nut;pSy .veTp[;y…íˇ' yqoidtm( 215
n;nut;pSy pus' Stu p[;y…íˇ' n iv¥te
n;ême/flen;ip n;nut;pI ivxuı‰te 216
tSm;∆;t;nut;pSy p[;y…íˇ' ivxuı‰te
credk;mt" ’Tv; ptnIy' mhTpum;n( 217
n k;mtíreım| .OGv…¶ptn' ivn;
y" k;mto mh;p;p' nr" k⁄y;RTkqçn 218
n tSy xu≤ıinRidR∑; .OGv…¶ptn' ivn;
îTyuˇ_' b[˜,; pUv| mnun; c mhiWR…." 219
p;tkÉWu c svR] k;mto i√gu,' v[tm(
k;mt" ptnIyeWu mr,;Cz⁄≤ımOCzit 220
hyme/;y n" xu≤ı" svR.*mSy .Upte"
k;mtSTvnup;peWu lokÉ n Vyvh;yRt; 221
mhTsu c;itp;peWu p[dI¢Jvln' ivxet(
p[;y…íˇwrpwTyeno ydk;m’t' .vet( 222
k;mto Vyvh;rStu vcn;idh j;yte
îit yogeêre,oˇ_mupp;peWu t] tt( 223
tSm;dk;mt" p;p' p[;y…íˇen xu?yit
teW;' £me, v+y;…m p[;y…íˇ' ivxuıye 224
664
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

≤xr" kp;l?vjv;‚N.=;xI kmR vedyn(


b[˜h; √;dx;Bd;in pu<ytIqeR sm;ivxet( 225
p[y;ge setbu N/;idpu<y=e]We u p;p’t(
t] vW;Rid ivD;Py SvSvkLpmxeWt" 226
t]Sqwb;[ ˜R ,wrve ;nuD;to v[tm;cret(
cTv;ro b[;˜,;" ≤x∑;" pWRidTy…./Iyte 227
tw®ˇ_m;creımRmk e o v;å?y;Tmivˇm"
j$I vLklv;s;í bihrev sm;ivxn( 228
ò;n' i]Wv,' k⁄vnR ( ≤=itx;yI …jte≤N{y"
Ek.uˇ_Én nˇ_Én flwrnxnen c 229
sm;pyeTkmRfl' yq;k;l' yq;blm(
r;m…mNdIvrXy;m' p*lSTyflmkLmWm( 230
?y;Tv; W@=r' mN]' inTy' t;vdhinRxm(
Ev' √;dxvW;R…, pu<ytIqeR sm;crn( 231
muCyte b[˜hTy;y;Stps; vItkLmW"
c·rtv[t a;y;te yvs' goWu d;pyet( 232
twStSy c susS' k;r;" ktRVy; b;N/vwjnR "w
ivp[m:u y;y g;' dTv; b[;˜,;N.ojyeˇt" 233
p[;rM.v[tm?ye tu yid pçTvm;“uy;t(
ivxu≤ıStSy ivDey; xu.;©itmv;“uy;t( 234
as'S’tStu goWu Sy;Tpunrev v[t' cret(
axˇ_Stu v[te d¥;Ìoshß' i√jNmn;m( 235
p;]e /n' v; py;R¢' dÊv; xu≤ımv;“uy;t(
b[˜hTy;sme„vev' k;mto v[tm;cret( 236
ak;mtíreım| p;p' mn…s coCyte
a;D;p…yt;ånumNt;ånug;[ hkStqwv c 237
665
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨pe≤=t;åx·ˇ_m;'íTe p;don' v[tm;cret(


k;mtStu creTpU,| t];ip i√gu,' gur* 238
aNtvRà‰;' tq;åå]eYy;' tqwv v[tm;cret(
a;c;yeR c vnSqen m;t;ip]ogurR * tq; 239
tpiSvin b[˜ivid i√gu,' v[tm;cret(
y;vTSv=≤T]y' vwXy' iv≤x∑' xU{mev c 240
kipl;' g….R,I©;ç hTv; pU,vR t[ ' cret(
ak;mtStu te„v/| muin…." sMp[k°itRtm( 241
iv/e" p[;q…mk;dSm;id≠√tIye i√gu,' cret(
tOtIye i]gu,' p[oˇ_' ctuqRe n;iSt in„’it" 242
ctu,;Rm;≈m;,;ç x*cvTs;/n' cret(
p[;y…íˇ;Ntr' m?ye kÉ…cidCz≤Nt sUry" 243
gob[;˜,p·r];,même/;v.Oq' tq;
îy' ivxu≤ı®idt; p[˙Ty; k;mto i√j;n( 244
a…¶p[ptn' kÉ…cidCz≤Nt muinsˇm;"
lom>y" Sv;heTy;id mN]wÛTR v; pOqKpOqk™ 245
av;iKxr;" p[ivXy;¶* dG/" xuıo .ve•r"
ak;mt" sur;' pITv; m¥' v;åip i√joˇm" 246
pUvvR d(√;dx;Bd;in credv( t[ m…ciˆtm(
jipTv; dxs;hß' i]sN?y;su inrNtrm( 247
√;dx;Bd' mnu' jPTv; tt" xuıo .ve•r"
y;in k;in c p;p;in sur;p;nsm;in tu 248
ak;mtíred/| k;mt" pU,mR ;cret(
svR] p;tnIyeWu c·rTv; v[tmuˇ_vt( 249
pun" s'Sk;rmhR≤Nt ]yíwte i√j;ty"
aD;n;ˇu sur;' pITv; retoiv<mU]mev c 250
666
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

m;nuWI=Irp;nen pun" s'Sk;rmhRit


îTyuˇ_' mnun; pUvmR Nywí;ip mhiWR…." 251
krÔ' lxun' ≤xg[u mUlk˘ g[;msUkrm(
z];k˘ k⁄‘$⁄ ;<@ç k;l' ip<y;k˘ lxun' tq; 252
gO/m[ ∑u '^ nOm;'s' c %r' tˇ£mev c
m;ihW' m;kr' m;'ss'v=O ' v;nrmev c 253
in„pI…@tç go=Irm;rn;l' c mUWkm(
m;j;Rr' êedvONt;k˘ k⁄M.IinMbdl' tq; 254
£Vy;dç tq; .ek˘ Íg;l' Vy;`[mve c
Evm;idiniWı;'Stu .=…yTv; tu k;mt" 255
credv( t[ ' tq; p[,| p;donMp;dk;mt"
n;·rkÉlrs' pITv; v;yun; t;…@t' i√j" 256
dG?v; t;lpl;xMv; krinmR…qt' d…/
t;m[p;]gt' gVy' =Ir' c lv,;iNvtm( 257
kr;g[,e vw y∂ˇ' `Ot' lv,mMbu c
sUtk;•ç xU{;•' kdy;R¥•mev c 258
êSpO∑' sUitk;Î∑mudKy;Î∑mev c
p;W<@.<@c<@;lvOWlIpitvI≤=tm( 259
dÊv;v≤x∑' y=;,;' .Ut;n;' r=s;' tq;
¨ı»Ty v;mhSten vK]e,vw ipbedp" 260
y∞;•m;`wkoi∂∑muiCz∑mgurorip
hrernipRt' .uKTv; n .uKTv; devt;ipRtm( 261
k;mtStu creımRçre√dπ mk;mt"
ak;mt" s’∆G?v; cre∞;N{;y,v[tm( 262
MleCzc<@;lpittp;W<@;n;mk;mt"
¨dKy;sh .uKTv; c creımRvt[ ' i√j" 263
667
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

c<@;lkÀp.;<@Sq' m¥.;<@Sqmev c
pITv; sm;creTp;p' k;mtoåı| sm;cret( 264
m¥gN/' sm;`[;y k;mto v[tm;cret(
ak;mtStu inœIVy cred;cmn' i√j" 265
a….mN}y jl' p[;Xy s;iv}y; c smiNvtm(
vOq; m;'s;xn' cwv .;vdu∑;id .=,e 266
creTs;Ntpn' ’Cz^' c;N{;y,mq;ip v;
k;mtStu creTp;dm>y;se pU,mR ;cret( 267
k;mtStu sur;' pITv; stt' c;…¶s…•.m(
gomU]mMbu v; pITv; mr,;Cz⁄≤ımOCzit 268
sur;y;" p[itWe/Stu i√j;n;mev k°itRt"
iv≤x∑Sy;ip xU{Sy kÉ…cidCz≤Nt sUry" 269
anOt' m¥m;'sç prS]ISv;ph;r,m(
iv≤x∑Sy;ip xU{Sy p;itTy' mnurb[vIt( 270
sur; vw mlm•;de" p;p;√w mlmuCyte
tSm;d( b[;˜,r;jNy* vwXyí n sur;' ipbet( 271
ck;r;i√≤x∑Sy xU{;Sy;ip pUvvR cn;t( yˇu r;jNyvwXyyo-
gv;Jy;idm¥Sy;p[itWe/St• mt' Sy;t( n c iniWı;dIn;'
st;' mtç ) iv≤x∑ xU{Sy;ip m¥m;'siniWıTv;t( )
îJy;?yyn;id≈*tSm;tRkm;RhSR y ) =T]iv≤x∑Sy;ip
t√√wXySy c p[itWe/;t( n tu p[;y…íˇ;LpTvp[itp;dnpr;<yev
nTvp[itiWıpr;…, b[;˜,Sy mr,;≤Ntkmupid∑' r;jNyvwXyiv-
≤x∑xU{;,;m( pU,pR ;don;ıoRnv[tcy;R ¨ˇ_; ) sur;y;Ntu sveWR ;'
i√j;,;' mr,;≤Ntkmev xU{Sy goshßd;n' v; p·rpU,vR t[ ' v;-
ååc·rtVym( n tu mr,;≤Ntkm( )
a…¶v,;| sur;' pITv; sur;y;Stu i√j;ty"
668
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

mr,;Cz⁄≤ımOCz≤Nt xU{Stu v[tm;cret( 272


r;jNyvwXy* tu m¥' pITv; cret;' v[tmev c
xU{STvqRçreˇ√d( b[;˜,o mr,;Cz⁄…c" 273
y=r=" ipx;c;• m¥' m;'s' sur;smm(
n;ˇVymev ivp[,e .uKTv; tu Jvln' ivxet( 274
m¥' v;åip sur;' v;åip y" ipbedb( ;[ ˜,;/m"
a…¶v,RNtu gomU]' ipbedÔ≤lpçkm( 275
mr,;Cz⁄≤ım;“oit jIve¥id ivxu?yit
m¥Sy p[itiW?yq| `Ot' =Irmq;Mbu v; 276
p[;x…yTv;å…¶v,RNtu t√ˇ;' xu≤ım;“uy;t(
dÊv; suv,| ivp[;y g;ç dÊv; ivxu?yit 277
=T]iv$(x{U j;tIn;' suv,Re tu yq;£mm(
p;donmı| p;d' v; cred( v[t' yqoˇ_vt( 278
sme„v/| p[kv⁄ IRt k;mt" pU,mR ;cret(
k;mt" Sv,Rh;rI tu r;De muslmpRyte ( 279
SvkmR :y;py'ívw hto muˇ_oåip v; xu…c"
r;D; yid ivmuˇ_" Sy;TpUvvR d(vt[ m;cret( 280
a;TmtuLysuv,| v; d¥;i√p[Sy tui∑’t(
tTsmVyit·rˇ_ÉWu p;dmev cred( v[tm( 281
c;N{;y,' pr;k˘ v; k⁄y;RdLpeWu svRx"
{Vyp[TypR,' ktuSR tNmULy{Vymev v; 282
v[t' sm;creT’Tv; yq; p·rWdI·rtm(
bl;Cz*Yye,R v; òeh;√‰vh;r;idn;åip v; 283
sm;hrit y∂^Vy' tTsv| SteymuCyte
dex' k;l' vy" x·ˇ_' p;pç;ve+y svRt" 284
p[;y…íˇ' p[d;tVy' /mRiv≤∫mRnIiW…."
669
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

.…gnI' m;tr' pu]I' òuW;m;c;yRyoiWtm( 285


ak;mt" s’ÌTv; creTpU,vR t[ ' nr"
p…ím;….mu%;' g©;' k;≤lN¥; sh s©t;m( 286
Pl=p[ßv,' pu<y' √;rk;' setmu ve v;
cN{pu„kr,I' v;åip ve,I s;grs©mm( 287
god;vy;‹" xvy;R v; gTv; t];ååcredv( t[ m(
pUvvR t( √;dx;Bd;in cred( v[tmnuˇmm( 288
’„,;y nm îTyeW mN]" sv;R`n;xn"
îmmev jpNmN]' ?y;Tv; ˙id sn;tnm( 289
i]sN?y;Svyut' .KTy; inTy' √;dxvTsrm(
c;N{;y,w" pr;kìv;R ’Cz^vw ;R xmyeTsm;" 290
jIve =I,eåqv; pu<yk;mI m<@pp;$lw"
inv…sTv; bihg[;mR ;t( ≤=itx;yI …jte≤N{y" 291
mn" sNt;pkr,mu√heCzokmNtt"
sd; ’„,' h·r' ?y;yn( jpNmN]mnuˇmm( 292
√;dx;Bd;i√muCyet p;p;dSm;ˇpo bl;t(
.…gNy;idWu yoiWTsu yo gCzπTk;mto nr" 293
p[t¢;smtoyen sm;…Xl„y ¸t;xne
x…yTv; sumh√ˆ* dG/" xu≤ımv;“uy;t( 294
Et;su mitdu∑;su k;mto b¸xo v[jte (
Evm…¶' ivxeıIm;n( p;p' ivD;Py pWRid 295
ak;mt" s’d( gTv; creımRvt[ ' nr"
a>y;se tu creTpU,| k;mt" s’dev c 296
k;mtoå>y;sivWye t];ip mr,;≤Ntkm(
sme„vq| p[kv⁄ IRt s’dev Ák;mt" 297
k;mtStu creTpU,mR >y;se mr,;≤Ntkm(
670
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

ak;mto v;å>y;se tu pU,mR ve v[t' cret( 298


aNy;Svip c n;rIWu s’ÌTv;åPyk;mt"
p;dmev;ååcrei√√;n>y;se TvqRm;cret( 299
s;/;r,;su sv;Rsu cre∞;N{;y,v[tm(
k;mto i√gu,' t;su a>y;se v[tm;cret(
Svd;r;Sv;Sygmne pu…' s ityR=u k;mt" 300
c;N{;y,' pr;k˘ v; p[;j;pTymq;ip v;
¨dKy;' sUitk;' gTv; creTs;Ntpn' v[tm( 301
c;N{;y,' tq;åNy;su k;mto i√gu,' cret(
a∑My;ç ctudXR y;' idv; pvR…, mwqnu m( 302
’Tv; scwl' ò;Tv; c v;®,I….í m;jRyte (
c<@;lI' puí' lI' MleCz;' p;W<@«' pitt;mip 303
rjk°' bu®@«' Vy;/;' sv;R g[;m;NTyj;" ≤S]y"
ak;mt" s’ÌTv; cre∞;N{;y,v[tm( 304
a>y;se tu v[t' pU,NR t;….í sh .ojne
k;mtStu s’ÌTv; .uKTv; TvqRvt[ ' cret( 305
t] .UyíreTpU,mR >y;se mr,;≤Ntkm(
yo yen sMvsedWe ;NtTp;p' soåip tTsm" 306
s'l;pSpxRn;dev xYy;xn;sn;id…."
t√dev;ååcreTsv| v[t' √;dxv;iWRkm( 307
ak;mtíreım| W<m;s;Tp;dm;cret(
m;s]ye i√vW| Sy;Nm;sm;]e tu vTsrm( 308
k;mto i√gu,' t] credBd;idk˘ v[tm(
ËıRNtu vTsr;TpU,| √wg<u y;¥mt" £m;t( 309
k;mto vTsr;dU?v| i√gu,v[tm;cret(
Ë?v| i√vW;RˇSy;ip mr,;≤NtkmuCyte 310
671
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjn;?y;pn;∂;n;Tp;n;∞ sh .ojn;t(
s¥ Ev ptTyiSmn( pitten sh;ååcrn( 311
t];Pyk;mtSTvq| k;mt" pU,mR ;cret(
W<m;se vTsreåPy] i√gu,' i]gu,' SmOtm( 312
Ë?veR tu in„’itnR Sy;d( .OGv…¶ptn' ivn;
i√tIySy tOtIySy ne„yte mr,;≤Ntkm( 313
aı| p;d' smui∂∑' k;mto i√gu,' tq;
b[˜kÀcoRpv;sen ctuqSR y ivin„’it" 214
pçmSy n doW" Sy;idit /mRivdo ivdu"
aNyeW;mip s'sg;RTp[;y…íˇ' p[kLpyet( 315
ptnIyeWu n;rI,;' mr,;≤NtkmuCyte
ak;mtíreımRvt[ ' pOqu yqoidtm( 316
Vy….c;re tu svR] k;mto mr,;Cz⁄…c"
ak;mtíreTpU,| p[;itloMy' gt; stI 317
aıRmve ;åånuloMyeWu tqwv .[,U h;idWu
yití b[˜c;rI c gTv; ≤S]ymk;mt" 318
gu®tLpgmui∂∑' pU,mR q| sm;cret(
n;mto b[˜c;rI tu pU,mR ve ;ååcredv( t[ m( 319
yteStu mr,;Cz⁄≤ı" ≤xXn" Sy;T’Ntnen v;
tyoStu ret" S%lne ’Cz^' c;N{;y,' cret( 320
jPTv; shß' g;y}y; gOhSq" xu≤ım;“uy;t(
i√shß' vnSqStu jpe{te o inp;tne 321
t];ip k;mtSteW;' i√gu,i]gu,;idkm(
p·rv[;jnk;mStu nynoTp;$n' tq; 322
Ev' sm;cre{Im;n( p[;y…íˇmt≤N{t"
p[;y…íˇmk⁄v;R," p;peWu inrt" sd; 323
672
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

kLp;yutxt' gTv; nrk˘ p[itp¥te


/OTv; gocmRm;]Ntu smmek˘ inrNtrm( 324
pçgVy' ipbn( goflo gu®g;mI ivxu?yit
gomU],e vw c ò;Tv; pITv; c;ååcMy v;·r…." 325
iv„,o" shßn;m;in jpe…•Ty' sm;iht"
xyIt gov[je r;]* gv;' ihtmnuSmrn( 326
Vy;`[;id….gOhR It;' g;' p˚π inpitt;' tq;
c credqv; p[;,;Ntdq| vw p·rTyjet( 327
tenvw ih ivxuı" Sy;dsMpU,vR t[ oåip v;
v[t;Nte gop[do .UTv; tt" xu≤ımv;“uy;t( 328
goSv;…mne c g;' dÊv; pí;dev' v[t' cret(
d¥;≤T]r;]mupo„y vOWmekç g; dx 329
yoK]e c gOhd;h;¥wbNR /nwv;R ht; yid
mitpUv,Re g;' hTv; creT]wv;iWRk˘ v[tm( 330
i√vW| pUvvR √;åip cmR,;åå{e,R v;ss;
kipl;' g….R,I' v;åip vOW' hTv; c k;mt" 331
v[t' √;dxvW;R…, cred( b[˜v[toidtm(
a;c;yRdve ivp[;,;' hTv; c i√gu,' cret( 332
hom/en'u p[stU ;ç d;ne c sml˚ét;m(
¨p.uˇ_;' vOW,e ;ip t;ç √;dxv;iWRkm( 333
in„pI@n' v;åip teWu doWe„vLpmt≤N{t"
xr,;gtb;lS]I`;tuk"ì sMvse• tu 334
cI,Rvt[ ;nip crN’tfl;nip svRd;
a…¶d;©rd;' c<@«' .tOflR I' lok`;itnIm( 335
ih'ßy'Stu iv/;nS]I' hTv; p;p' n gCzit
gu®˘ v; b;lvOı;Nv; ≈oi]y' v; b¸≈utm( 336
673
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;tt;…ynm;y;Nt' hNy;dev;ivc;ryn(
n;åått;…yv/e doWo hNtu.vR it kín 337
p[:y;tdoW" k⁄vIRt p·rTyˇ_' yqoidtm(
an….:y;tdoWStu rhSyv[tm;cret( 338
k<#m;]jle iSqTv; r;mmN]' sm;iht"
jpe√; dxs;hß' b[˜h; xu≤ım;“uy;t( 339
sur;p" Sv,Rh;rI tu jped∑;=r' tq;
l=' jPTv; ’„,mN]' muCyte gu®tLpg;t( 340
¨po„y;Ntjle iSqTv; v;sudve mnu' xu.m(
jped√( ;dxs;hß' gofl" p[ytm;ns" 341
as':y;in c p;p;in anuˇ_;Nyip y;in c
…cˇSqo .gv;N’„," sv| hrit tT=,;t( 342
Ek;dXyupv;sSy fl' p[;“oit m;nv"
a;W;!;idctum;Rse ’te .uKTv; …jte≤N{y" 343
duG/;B/* xeWpyR˚π xy;n' kml;pitm(
?y;Tv; smcRy…e •Ty' mh≤∫mRCu yte Á`w" 344
îit rhSyp[;y…íˇv,Rnm(
aq mh;p;p;idp[;y…íˇp[kr,v,Rnm(
rjSvl;' sUitk;ç c<@;l' pitt' tq; 345
p;Wi<@n' ivkmRSq' xwv' SpOÇ;åPyk;mt"
gomyen;nu≤l¢;©" sv;s; jlm;ivxet( 346
g;y}y∑xt' jPTv; `Ot' p[;Xy ivxu?yit
SpOÇ; tu k;mt" ò;Tv; creTs;Ntpn' v[tm( 347
êpc' pitt' SpOÇ; gop;lVyjn;Îtm(
iv@±vr;h' xun˚;k˘ gdR.' yUpmev c 348
m¥' m;s' tqwvo∑^' iv<mU]' dxmev c
674
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

krkÔlfÉnç vO=iny;Rsmev c 349


krÔ' lxunç;nugCzit SvSy xuıye
scwlmekv;Á;p" s;iv]I' i]xt' jpet( 350
tTSpO∑SpOi∑n* SpOÇ; sv;s; jlm;ivxet(
Ë?vRm;cmn' p[oˇ_' /mRiv≤∫rkLmWw"
¨iCz∑kÉx.Sm;iSqkp;l' mlmev c 351
ò;n;{R/r,Içwv SpOÇ; ò;n' sm;cret(
p[=;Ly p;d* s'£My tqwv;ååcMy v;·r,; 352
mN]sNm;…jRtjl' SpOÇ; t;ç ivxu?yit
iv≤x∑;n;ç ivp[;,;' xuÂ,;' v[tx;≤ln;m( 353
ivnIttr;,;muiCz∑' SpOÇ; ò;n' sm;cret(
xwv;n;' pitt;n;ç v;Á;n;NTyˇ_kmR,;m( 354
¨iCz∑SpxRn' ’Tv; cre∞;N{;y,' v[tm(
¨iCz∑en Svy' c;N¥mu≤Cz∑' y¥k;mt" 355
SpOÇ; scwl' ò;Tv; c s;iv}y∑xt' jpet(
k;mtí;ååcreT’Cz^' b[˜kÀ∞| i√joˇm" 356
r;j;nç ivx' xU{' cre∞;N{;y,' i√j"
t* c ò;Tv; creT’Cz^' g;' v; d¥;TpyiSvnIm( 357
¨iCzi∑n' SpOxn( xU{muiCz∑' ê;nmev v;
sv;s; jlm;PluTy creTs;Ntpnv[tm( 358
t];ip k;mt" SpO∑; pr;k√ym;cret(
pçgVy' ipbeCzÀ{" ò;Tv; n¥;' iv/;nt" 359
c<@;l' pitt' m¥' sUitk;ç rjSvl;m(
¨iCz∑en tu s'SpO∑" pr;k]ym;cret( 360
¨iCz∑en …cr' k;lmuiWTv; ò;nm;cret(
¨iCz∑;x*cmr,e credBd' i√j;ty" 361
675
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

rjSvl; sUitk; v; pçTv' yid ceÌt;


pçgVyw" ò;p…yTv; p;vm;Nywi√≥joˇm;" 362
p[TyOc' klxw" ò;Py spiv]wjl R "w xu."w
xu.v[ S]e, sMve∑‰ d;h' k⁄y;Ri√/;nt" 363
c<@;l;t( b[;˜,;Tsp;RT£Vy;d;dudk;id…."
ht;n;mip k⁄VvIRt pUvvR id≠√jpu©v" 364
t];ip k;mt" k⁄y;Rt( W@Bd' tSy b;N/v;"
ivW;¥w`nR xS];¥wr;Tm;n' yid `;tyet( 365
goxt' ivp[m:u ye>yo d¥;dek˘ vOW' tq;
n;r;y,b≤l' ’Tv; svRmPy*?vRdie hkm( 366
rjSvl; tu y; n;rI SpOÇ; c;Ny;' rjSvl;m(
c<@;l' pitt' v;åip xun' gdR.mev c 367
t;viˇœº…•r;h;r; creTs;Ntpn' v[tm(
SpOÇ;åPyk;mt" ò;Tv; pçgVyw" xu.jw l R "w 368
c;tuv,R SR y gehWe u c<@;l" pittoåip v;
aNtvRàI .veTs; ceTkq' Sy;ˇ] in„’it" 369
tÌ»hNtu p·rTyKTv; dG?v; v;åNy] s'iSqt"
s'sgoRˇ_p[k;re, p[;y…íˇ' sm;cret( 370
pOqKpOqKp[kv⁄ IRrn( svRe gOhinv;…sn"
d;r;" pu];í su˙d" p[;y…íˇ' yqoidtm( 371
s.tOk R ;,;' n;rI,;' vpnNtu ivvjRyte (
sv;Rn( kÉx;n( smuıT» y Czπdyedõ⁄≤l]ym( 372
kÉx;n;' r=,;q;Ry i√gu,' v[tm;cret(
p[;y…íˇe tu sMpU,eR ’Tv; s;Ntpn' v[tm( 373
b[˜kÀcoRpv;s' v; ivxu?y≤Nt tdens"
av;RKsMvTsr;/;Rˇu gOhd;h' n coidtm( 374
676
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

yÌ»he p;tkoTpiˇSt] yàen d;hyet(


Tyje√; s'in’∑;∞ xu≤ıçwv;ååTmnStt" 375
sNbN/;∞wv s'sg;RˇLu ymev nO,;m`m(
tSm;Ts'sgRsMb/;NpitteWu ivvjRyte ( 376
c<@;lpitt;dIn;' toy' yStu ipve•r"
pr;k˘ k;mt" k⁄y;Rdb( ˜[ kÀ∞mR k;mt" 377
a>y;se tu W@Bd' Sy;∞;N{;y,mk;mt"
c<@;l;n;' t@;ge v; ndIn;' tIqR Ev v; 378
ò;Tv; pITv; jl' ivp[" p[;j;pTymk;mt"
k;mtStu pr;k˘ v; c;N{;y,mq;åip v; 379
a>y;se tu v[t' pU,| W@Bd' Sy;dk;mt"
sveWR ;' p[itlom;n;' pITv; sNt;pn' cret( 380
c;N{;y,' pr;k˘ v; }yBd' v;åip yq;£mm(
.ojne gmneåPyev' p[;y…íˇ' sm;cret( 381
c;<@;lpitt;dIn;' gOh„e v•mip i√j"
.uKTv;åBdm;creT’Cz^' c;N{;y,mk;mt" 382
c<@;lv;i$k;y;Ntu suPTv; .uKTv;åPyk;mt"
creTs;Ntpn' ’Cz^' c;N{;y,mq;åip v; 383
c<@;lv;i$k;y;Ntu mOtSy;Bd' ivxo/nm(
ò;pn' pçgVywí p;vm;Nyw" xu.jw l R "w 384
xU{;•' sUitk;•' v; xun; SpO∑ç k;mt"
.uKTv; c;N{;y,' ’Cz^' pr;k˘ v; sm;cret( 385
jl' pITv; tyoivRp"[ pçgVy' ipbed( √‰hm(
c<@;l" pitto v;åip yiSmn( gehe sm;cret(
TyKTv; mO<my.;<@;in go…." s'£;myet( ]ym( 386
m;s;dU?v| dx;hNtu i√m;s' p=mev tu
677
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

W<m;s;ˇu tq; m;s' gv;' vONd' invexyet( 387


Ë?vRNtu dhn' p[oˇ_' l;©ëlne c %;tnm(
b[˜kÀ∞| tq; ’Cz^' c;N{;y,mq;ip v; 388
ait’Cz^' pr;kç }yBd' v;åip sm;cret(
W@BdmU?v| W<m;s;Tp[;y…íˇ' sm;cret( 389
vTsr;dU?vRsMpU,| v[tmev;ååcreä/ë "
ame?yxvc<@;lm¥m;'s;iddUiWt;t( 390
kÀp;duıT» y klxw" shß' recye∆lm(
in≤=Py pçgVy;in v;®,wrip mN]yet( 391
t@;gSy;ip xu?yq| go…." s'£;mye∆lm(
/;NyNtu =;ln;Cz⁄≤ıb;R¸Ly' p[o=,;dip 392
rs;n;Ntu p·rTy;gí;<@;l;idp[dWU ,;t(
p[;s;ddevhMy;‹,;' c<@;lpitt;idWu 393
aNt" p[iv∑eWu td; xu≤ı" Sy;TkÉn kmR,;
go…." s'£m,' ’Tv; gomU],e vw lepyet( 394
pu<y;h' v;c…yTv;åq tˇoywd.R sR y' tu "w
sMp[o+y svRt" pí;dev' sm….Wecyet( 395
pç;mOt"w pçgVyw" ò;p…yTv;åq vw„,v"
p[TyOc' p;vm;Nywí vw„,vwí;….Wecyet( 396
a∑oˇrshß' v; xtm∑oˇr' tu v;
ctu….Rv„Rw ,vwmNR ]w" ò;Py pu„p;Ô≤l' tq; 397
≈IsUˇ_Én td; idVywd¥R ;•Ir;jn' tt"
avw„,vSpxRnåe ip Ev' k⁄vIRt vw„,v"
….•e …bMbe tq; dG/e p·rTyKTvwv t' gOhe 398
vwdhe I' vw„,vI…mÇ; pun" Sq;pnm;cret(
cor;¥p˙te n∑e v;sudve I' yje∞®m( 399
678
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

Sq;n;Ntrgte …bMbe pun" Sq;pnm;cret(


toy;…/v;sn' ve¥;m…/roh,mev c 400
nynoNmIln' dI=;' vjR…yTv;åNym;cret(
pçgVyw" ò;p…yTv; pçTvKpLlv;≤çtw" 401
m©l{Vys'yˇu _ìr≤∫" sm….Wecyet(
sUˇ_ìí b[;˜,SpTywrivgwv„Rw ,vIStq; 402
ctu….vw„R ,vwmNR ]w" pOqg∑oˇr' xtm(
vw„,Vy; cwv g;y}y; xƒπn ò;pyeä/ë " 403
/[vu sUˇ_mOc' SmOTv; jpNs'Sq;pyeı·rm(
ttStNmUitRmN]e, mUlmN]e, v; i√j" 404
d¥;Tpu„pshß;…, devt;' s mnu' Smrn(
pí;Ts;vr,' iv„,orcR…yTv; iv/;nt" 405
îN{som' sompte·rit sUˇ_mnuˇmm(
jpN.KTy;åq devSw tu d¥;•Ir;jn' i√j" 406
p[d≤=,' nmSk;r' ’Tv; ivp[;S' tu .ojyet(
avw„,ven ivp[,e xU{,e vw ;…cRte hr* 407
shßm….Wek˘ c pu„p;Ô≤lshßkm(
mh;.;gvto ivp[" k⁄y;RNmN]√yen c 408
devtoˇrsMpk| ivn; Sv;hr,' hr*
avw„,v;n;' mN];,;' pKv;•Sy invedne 409
’Tv; n;r;y,I…mi∑' pun" s'Sk;rm;cret(
dex;Ntrgte …bMbe …crk;lmn…cRte 410
a…/v;s;idk˘ sv| pUvvR √w„,voˇm"
iv„,o®Tsvm?ye tu iv¥uTStintsM.ve 411
rqe …bMbe ?vje .¶e …bMbe c pitto .uiv
g[;md;heåXmvWeR c gur;vOiTv…j vw mOte 412
679
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;l˚étWe u iv…/Wu p·r,Ite jn;dRne


avwidki£yopete jphom;idv…jRte 413
k⁄vIRt mhtI' x;≤Nt' vw„,vI' vw„,moˇm"
a…¶n;xe tu tNm?ye punr;d;nm;cret( 414
k⁄vIRt vwnteyie ∑' vw„vKsenImq;ip v;
êxUkr;idsMpkÉú piv]ei∑' sm;cret( 415
vw„,vei∑' p[kv⁄ IRt p;W<@;idp[diU Wte
aq;Sy s'Plve iv„,oyR] y] c s˚rm( 416
t] t] yjeidi∑' p;vm;nI' i√joˇm"
Sv;pc;rwStq;åNywv;R muCyte svRikLbWw" 417
avw„,ven ivp[,e Sq;ipte m/usdU ne
t{;∑^' v; .Upitv;R ivn;xmupy;Syit 418
k⁄vIRt v;sudve ie ∑' sv| p;p' p[x;myet(
mh;.;gvtenvw pun" s'Sk;rm;cret( 419
senx
e vwntey;id inTy;n;ç idv*ks;m(
muˇ_;n;mip pUj;q| …bMb;in Sq;pye¥id 420
s inveXyw kr;]Ntu gVyw" ò;Py;åq de≤xk"
svRv„w ,vsUˇ_ìí tÌ;y}y; shßkm( 421
xƒπnvw ;….iWCy;q .gvTpurto Nyset(
Sqi<@leå…¶' p[itœ;Py yje∞ purto hre" 422
aSy v;meit sUˇ_Én p;ys' m/u…m…≈tm(
a∑oˇrxt' pç;d;Jy' mN]ctu∑y;t( 423
suv,Rt;+yRsˇU _;>y;' pOWd;Jy' yjeˇt"
itlwVy;R˙it….ÛRTv; pí;d∑oˇr' xtm( 424
vwk<⁄ #÷ p;WRdçwv homxeW' sm;pyet(
ahmSmIitsUˇ_Én pI#π s'Sq;pyeä/ë " 425
680
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

p[,v;id ctuQyRNtn;m….StTp[k;xkì"
a;v;Á pUj…yTv;åq d¥;Tpu„p;Ô≤l' tt" 426
√;dx;,Rne mnun; shßmqv; xtm(
som®{eit sUˇ_Én dIpwnIRr;jyeˇt" 427
.oj…yTv; tto ivp[;n( gu®˘ sMyk™ p[pjU yet(
mTSykÀm;RidmUtIRn;mev' s'Sq;pn' cret( 428
tˇTp[k;xkìmNR ]wjpR hom;idk˘ cret(
shßn;m….dR¥;Tpu„p;…, sur.I…, c 429
v;pIkÀpt@;g;n;' t®,;' Sq;pne tq;
v;®,I….í s*Mywí jphom;idk˘ cret( 430
tÂ,;' Sq;pne gop’„,' m;trmev c
t;>y;mev tu mN];>y;' shß' ju¸y;´Otm( 431
vwntey;i˚t' StM.' m?ye s'Sq;pyeä/ë "
avw„,v;N/ye j;t" ’Tvei∑' vw„,vI' i√j" 432
vw„,vw" pçs'Sk;rw" s'S’to vw„,vo .vet(
devt;NtrxeWSy .ojne SpxRne tq; 433
an…cRte pµn;.e tSy;nipRt.ojne
avw„,v;n;' ivp[;,;' pUjne vNdne tq; 434
y;jneå?y;pne d;ne ≈;ıe cwW;ç .ojne
an…cRte .;gvte h·rv;sr.ojne 435
p[;y…íˇ' p[kV⁄ vIRt vwYyUhI …mi∑muˇm;m(
pí;∫;gvt;n;ç ipveTp;djl' xu.m( 436
EtTsmStp;p;n;' p[;y…íˇ' mnIiW…."
in,IRt' .gv∫ˇ_p;d;mOtinWev,m( 437
a©«’t' mh;.;gwmhR ;.;gvtwi√≥j"w
sVy;Rpc;rwmCuR yet pr;' vOitç ivNdit 438
681
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;y…íˇe tq; cI,Re mh;.;gvt;d( i√j;t(


vw„,vw" pçs'Sk;rw" s'’to h·rmcRyte ( 439
îit vOıh;rItSmOt* mh;p;p;idp[;y…íˇp[kr,'
n;m Wœoå?y;y"
s¢moå?y;y"
aq n;n;iv/oTsviv/;nv,Rnm(
aMbrIW ¨v;c
.gvn( .vt; p[oˇ_; iv„,or;r;/ni£y;
p[;y…íˇm’Ty;n;mst;' d<@mev c 1
a/un; ≈otu…mCz;…m x;êtI' vOiˇmuˇm;m(
î∑In;ç iv/;n;in ivxeW;'íoTsv;n( hre" 2
h;rIt ¨v;c
Í,u r;jn( p[v+y;…m sv| inrvxeWt"
î∑In;ç iv/;nç hreTsvkmR,;m( 3
n;r;y,I v;sudve I g;®@« vw„,vI tq;
`wYyUhI vw.vI p;µI piv]I p;vm;ink; 4
s*d≤xRnI c senx e I a;nNtI c xu.;◊y;
mh;.;gvtITyet;" svRp;phr;" xu.;" 5
p[;y…íˇ;qRmip v; .og;q| v; sm;cret(
pUv| iv`nse iv„,u" p[oˇ_v;n( iv`ns; .Ogo" 6
p[oˇ_' mme·rt' ten .Og,u ; idVymuˇmm(
guÁ' tTsvRvde We u in…ít' te b[vIMyhm( 7
a…¶vwR dev;n;mv me iv„,urIêr"
tdNtre, vw sv;R devt; îit h ≈uit" 8
invs≤Nt puro@;xm¶* vw„,vmVyym(
682
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

dev;í AWy" sveR yo…gn" snk;dy" 9


a¶* yıÜyte hVy' iv„,ve prm;Tmne
td¶* vw„,v' p[oˇ_' svRdve opjIvnm( 10
Etdevih k⁄v≤R Nt sd; inTy; apIêr;"
ivmuˇ_; aip .og;qRmte mev mum=u v" 11
Etdev pr' p[Iit" s…≈y" prm;Tmn"
Eti√n; n tu„yet .gv;n( pu®Woˇm" 12
yD;qRmve s's∑O m;Tmvg| ctuivR/m(
yD;q;RTkmR,oåNyˇu tdeW;' kmRbN/nm( 13
viˆ…jR◊; .gvto ved; a©;" sd;å?vre
aSqIin s…m/" p[oˇ_; rom; d.;R" p[k°itRt;" 14
Sv;h;k;r" ≤xr" p[oˇ_' p[;,; Ev hvI'iW c
svRvde i£y; .og; mN];" pà‰" p[k°itRt;" 15
Ev' yDvpuivR„,uivRidTvwn' ¸t;xne
ju¸y;√w puro@;x' aD;TvwvMptedq 16
yDo yDpit yJv; yD;©o yDv;hn"
yD.O¥¥’¥DI yD.uGyDs;/n" 17
yD;Nt’¥DguÁm•m•;d Ev c
tSm;den' ividTvwv' yD' yDen pUjyet( 18
koåy' lokoåSTyyDSy kq' Sy;Tprt" xu…c"
{VyyD;StpoyD; yogyD;Stq; pre 19
Sv;?y;yD;nyD;í sd; k⁄v≤R Nt yo…gn" 20
hre.oRgty; k⁄y;R• s;/nty; Kv…ct(
s;/n' .gv;n( iv„,u" s;?y;" SyuviRw dk;" i£y;" 21
xeW.Utí jIvSy t∂;Sywkfl;" i£y;"
≈uitSmOTyuidt' kmR t∂;Sy' p·rk°itRtm( 22
683
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

nws…gRk˘ tq; k⁄y;Rˇ∂;Sy'k˘ ink°itRtm(


vwidkÉnvw m;ge,R pUjyeTprmeêrm( 23
aNyq; nrk˘ y;it kLpkoi$xt]ym(
tSm;CΩTyuˇ_m;ge,R yjei√„,u' ih vw„,v" 24
ac;Ry;mcRyTe pu„pwr¶* c ju¸y;ı…v"
?y;yeˇu mns; v;c; jpeNmN];n( suviw dk;n( 25
Ev' ividTv; sTkmR .og;q| prm;Tmn"
k⁄vIRt prmwk;NtI pTyu" pàI yq; ip[y; 26
îd' p[s©π,oˇ_' Sy;i√/;n' td(bv[ I…m te
pUvpR =dxMy;Ntu ò;Tv; sMpUJy kÉxvm( 27
SviStv;cnpUv,Re k⁄y;Rd];ïr;pR,m(
h·r' n;r;y,e∑‰qR…mit s˚LPy pUjyet( 28
iv„,upk[ ;xkì r;Jy' .UsˇU _;>y;' xt' tt"
mN]e, cwv vwk<⁄ #÷ p;WRd' ¸Tv; sm;pyet( 29
ayut' tu jpeNm]' homç;∑oˇr' xtm(
xeW' inve¥ dev;y .uÔIy;TSvymev c 30
tto m*nI jpeNm]' xyIt purto hre"
p[.;te c ndI' gTv; ò;Tv; sNtPyR devt;" 31
sN?y;mNv;Sy c;åågTy Svgehe sml˚éte
ve¥;' s'pJU y devx
e ' mN]ràiv/;nt" 32
s¢;vr,s'yˇu _' mihWI…." smiNvtm(
a>yCyR gN/pu„p;¥w/pRU dIpinvednw" 33
acR…yTv; iv/;nen k⁄<@÷ d≤=,.;gt"
ivStr;y;minªwí hStm;]≤N]me%lm( 34
t] viˆ' p[itœ;Py î?m;/;n;Ntm;cret(
ao˚;r" Sy;Tpr' b[˜ svRmN]eWu n;yk" 35
684
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

}y=r' tT]y;,;ç ved;n;' bIjmuCyte


aj;yNt Ac" pUvmR k;r;i√„,uv;ck;t( 36
≈Iv;ck;duk;r;ˇu yjUi' W tdnNtrm(
aj;yNt tyo" s©;Ts;m;NyNy;Nynekx" 37
tyod;Rso mk;re, p[oCyte svRdie hn"
k;r,' svRv,;Rn;mk;r" p[oCyte bu/"w 38
ak;ro vw c sv;R v;k™ swW; SpxoR„m…." sd;
vˆ* s; VyJym;n;åip n;n;Âp; îit ≈uit" 39
ak;r Ev luPy≤Nt svRmN];=r;…, ih
ak;ro v;sudve " Sy;ˇiSmn( sv| p[itiœtm( 40
mN]o ih bIj' svR] i£y; tCz·ˇ_®Cyte
mN]tN]sm;yuˇ_o yD îTy…./Iyte 41
mN]" pum;n( i£y; S]I c tduˇ_' …mqun' SmOtm(
tSm;¥jUi' W tN];…, Aco mN];…, c;?vre 42
mN]i£y;ju∑mev …mqun' yD ¨Cyte
mN]tN];'xmete AGyjuWI yDkmR…, 43
¨ÌIt' tu .veTs;m tSm;ˇ√w„,v' ]ym(
A‚G.rev tmui∂Xy puro@;x' yjeä/ë " 44
t;….rev tu pu„p;…, d¥;TkmRsu x;i©≥,e
îN{;…¶v®,;dIin n;m;Nyuˇ_;in t] tu
Dey;in iv„,oSt;Ny] n;NyeW;' Syu" kqçn 45
ak;re Â!îTy…¶…mN{Tv' vr Èêre
a;Tmn;' p[sve sUy"R s*MyTv;Ts;m îTyt" 46
v;yu" Sy;∆Ivt" p[;,;√®," svRjIvn"
…m]" Sy;TsvR…m]Tv;d;TmwkTv;d( bOhSpit" 47
rogn;xo .ve&{o ym" Sy;ˇu iny;mk"
685
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihr<yTv…mit p[oˇ_' neit p[;PyTvmuCyte 48


inTysTv;≤ır<y" Sy;ˇÌ.RTv;≤ır<my"
ihr<yg.R îTyuˇ_" sTvg.oR jn;dRn" 49
ihr<my" s .Ut>e yo dÎxe îit vw ≈uit"
sv;Rn( s ];it sivt; ipt; c iptOt≤Tpt; 50
Sv.U.R vRu îit p[oˇ_o vedve¥ie t coCyte
ySy zNd;'…s c;©;in s suv,R…mhoCyte 51
a];©÷ v,R…mTyuˇ_' zNdomymud;˙tm(
g;y}yui„,gnu∑Pë c bOhtI p…¤rev c 52
i]∑ëp( c jgtI cwv zNd;'Syet;Nynu£m;t(
Et;in ySy c;©;in s sup,R îhoCyte 53
ySm;∆;t;S]yo ved; j;tved;" s ¨Cyte
pvm;n" p;v…yTv; ≤xv" Sy;TsvRd; xu.;t( 54
sujnw" seVyte yStu ato vw xM.uirTyj"
sVy;NySywv n;m;in vwidk;in ivvecn;t( 55
pu•;m;in y;in iv„,o" S]I n;m;in …≈yStq;
prSy vwidk;" xBd;" sm;’„yetre„vip 56
VyviÓyNte stt' lokved;nus;rt"
n tu n;r;y,;dIin n;m;NyNySy kihR…ct( 57
Et•;ª;' gitivR„,urk e Ev p[c=te
xBdb[˜]yI sv| vw„,v' tidhoCyte 58
devt;Ntrx˚; tu n ktRVy; ih vwidkì"
vW$(’t' y√πdne tdTyNtip[y' hre" 59
Sv;h;Sv/;>y;' nms; ¸t' t√w„,v' SmOtm(
s…md;Jywy;R a;¸tIqeR vedne vw ju◊it
yo mns; svr îTyOc;' p[oˇ_" sd;?vre 60
686
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

vedne vw h·r' tSm;¥jet i√jsˇm"


p[s©;dev muˇ_' Sy;i√/;n' td(bv[ Iim te 61
AGveds'iht;y;Ntu m<@l;in dx £m;t(
Ekìk…m∑‰; hotVy' c®,; p;ysen v; 62
`Otne v; itlwv;Råip …bLvp]wrq;≤p v;
a…¶mIl îit pUv| m<@l' p[TyOc' yjet( 63
pu„p;…, c tq; d¥;TsugN/Iin jn;dRne
iv„,usˇU _ìhiR vÛRTv; ctumNR ]w" xt' yjet( 64
vw„,v;n( .ojye…•Tym…¶ç;ip susg' h[ te (
¨poiWto dI≤=tí y;vidi∑" sm;Pyte 65
aNte c;v.Oqie ∑ç pu„py;gç pUvvR t(
a;c;yR b[;˜,;'í;ip d≤=,;…." p[pjU yet( 66
îm;•;r;y,ei∑ç s’√;åip yjeˇu y"
an/Itvedíei∑myut' mUlmN]t" 67
hom' pu„p;Ô≤l' v;åip tqwv;yutm;cret(
pUj…yTv; tto ivp[;…•∑‰;" sMyKflo .vet(
av;Kyp*®W' sUˇ_m∑oˇrxt' c®m(
¸Tv; ctu….RmNR ]wí l.eidi∑' n s'xy" 69
aq v;sudve ie ∑®Cyte
Ek;dXy;' ’„,p=e smupo„y jn;dRnm(
sm∞Ryie √/;nen r;]* j;gr,;iNvt" 70
√;dXy;' p[;t®Tq;y ò;y;•¥;' itlw" sh
√;dx;,Rne mnun; …sçed∑oˇr' xtm( 71
a….mN}y jl' pí;ˇulsI…m…≈t' ipbet(
svRkmRSv….iht Etdev;`mWR," 72
tˇTkmR…, tNmN]' yo jped`mWR,e
687
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ò;Tv; sNtPyR devWIRn( ’t’Ty" sm;iht" 73


gOh' gTv;åcRy∂e vº ' v;sudve ' sn;tnm(
√;dx;,Riv/;nen kStUrIcNdn;id…." 74
j;itkÉtkk⁄Nd;¥w" su’„,tulsIdlw"
su/;B/* xeWpyR˚π sm;sIn' …≈y; sh 75
îNdIvrdlXy;m' c£xƒgd;/rm(
sv;R.r,sMp•' sd;y*vnmCyutm( 76
anNt' ivhg;/Ix' x*nk;¥w®p;…stm(
i]dxeN{wivRm;nSqwb˜R[ ®{;id….Stq; 77
StUym;n' h·r' ?y;Tv; acRyTe p[yt;Tmv;n(
svRm;vr,' pí;d∞RyTe k⁄smu ;id…." 78
p[qm' mihWIsÏ÷ l+mI.UMy* snIly;
anNtrç g®@/mRsne ;id….Stq; 79
EeêyRD;nvwr;Gy;" pUjnIy; yq;£mm(
snNdní snk" snTk⁄m;r" sn;tn" 80
a*@ëí somkipl" pçmo n;rdStq;
.Ogiu vR`nsoåi]í mrI…c" kXypoåi©r;" 81
pulh" Sv;yM.uvo d;L>yo v≤xœ;¥;Stt" £m;t(
v≤xœo v;mdeví h;rItí pr;xr" 82
Vy;s xukí p[Ò;d" x*nko jnkStq;
m;kú<@ºyo /[vu íwv pu<@rIkí m;®t" 83
®Km;©d" ≤xvo b[˜; pUjnIy; yq;£mm(
tq; lokÉêr;" pUJy;" xƒc£;idhety" 84
ved;í s;©;" SmOty" pur;,' /mRsi' ht;"
r;xyo g[hn=];" pUjnIy; sm' tt" 85
Ev' sMpUJy devx e mGNy;/;n;idpUvk R m(
688
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

i√tIy' m<@lmOc; ju¸y;Ts√ét' c®m( 86


?y;Tv; vˆ* v;sudve ' d¥;Tpu„p;…, t] tu
vw„,v;'í yjeˇ];v.Oq' pu„py;gkm( 87
b[;˜,;N.ojyedNte gu®ç;ip p[pjU yet(
îm;ç v;sudve ie ∑' y" k⁄y;R√„w ,voˇm" 88
k⁄lkoi$' smuıT» y s gCzπTprm' pdm(
aqv; v;sudve Sy mN]e,vw i√joˇm" 89
ju¸y;dyut' vˆ* vw„,vw" p[TyOc' tq;
pu„p;…, dÊv; devx e e sMy…g∑‰; l.eTflm( 90
aq v+y;…m r;jWeR vw„,ve∑‰; iv…/' tt"
≈v,=eR tu pUv;R º pUvvR ∞ sm;r.et( 91
¨po„y pUviR dvse pUjye∆;gre h·rm(
p[.;te pUvvR t( ò;Tv; tpRy∆e gt;' pitm( 92
W@=riv/;nen prVyo…ª iSqt' h·rm(
vˆ‰kú hem…bMb;¥wyoRgpI#susi' Sqtm( 93
ctu.jRu ' suNdr;©÷ sv;R.r,.UiWtm(
c£r;ƒgd;x;©;Rn( iv.[;,' do….Rr;ytw" 94
v;m;˚Tq…≈y; s;ı| gN/pu„p;=t;id…."
nve¥íw flw.+R ywidRVyw.oRJyw" sup;nkì" 95
acRy∂e vº devxe ' sv;R.r,s'ytu m(
≈IlR+mI" kml; pµ; sIt; sTy; c ®ÆKm,I 96
s;iv]I p·rt" pUJy; ttStute bl;dy"
anNtt;+yRdve x e sTy/mRdm;" xm;" 97
bu≤ıí pUjnIy;Ste id=u sv;RSvnu£m;t(
tto lokÉêr;" pUJy;Sttí£;idhety" 98
mh;.;gvt;" pUJy; homkmR sm;cret(
689
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctu….Rv„Rw ,vw" sUˇ_ì" p[TyOc' ju¸y;∞®m( 99


Vy;pk; mN]ràç ctumNR ]; ¨d;˙t;"
twrPy∑oˇrxt' pOqk™ pOqgto yjet( 100
tOtIym<@l' pí;∆u¸y;Tp[TyOc' tt"
tq; pu„pwí sMpUJy k⁄y;Rdv.Oq' tt" 101
sm;Py pu„pyogen vw„,v;n( .ojyeˇt"
Ev' ktumR r;ˇ_íe√„w ,vI' vw„,voˇm" 102
vw„,Vy; cwv g;y}y; pu„p;ÔLyyut' cret(
i]shß' c®˘ ¸Tv; vw„,ve∑‰;" fl' l.et( 103
îm;' tu vw„,vI…mi∑' y" k⁄y;R√„w ,voˇm"
i]koi$k⁄lmuıT» y y;it iv„,o" pr' pdm( 104
p[;y…íˇ…md' k⁄y;R√ié ˇ.©πWu vw„,v"
x;NTyq| devk;yeWR u p;peWu c mhTSvip 105
aq vwyhU I îi∑®Cyte
xuKlp=e tu √;dXy;' s˚^;Nt* g[h,eåip v;
¨po„y iv…/vi√„,u' pUj…yTv; iv/;nt" 106
a>ycRyÌe N/pu„pw" kÉxv;dIn( pOqKpOqk™
s˚WR,;dInip c pUjyeTp[yt;Tmv;n( 107
tˇNmUit| pOqk™ ?y;Tv; pOqgev smcRyte (
kÉxvStu suv,;R." Xy;mo n;r;y,oåVyy" 108
m;/v" Sy;duTpl;.o goivNd" x≤xs…•."
g*rv,RStq; iv„,u" xo,o m/u…jdVyy" 109
i]iv£moå…¶s˚;xo v;mn" Sfi$kp[."
≈I/rStu h·r{;.o ˙WIkÉxo'åxum;n( yq; 110
pµn;.o `nXy;mo hwmo d;modr" p[."u
s˚WR,Stu muˇ_;.o v;sudve o `n¥uit" 111
690
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

p[¥ªu o rˇ_v,R" Sy;din®ıo yqoTplm(


a/o=j" x;√l;.o rˇ_;©" pu®Woˇm" 112
nO…s'ho m…,v,R" Sy;dCyutoåkúsmp[."
jn;dRn" k⁄Ndv,R ¨peN{o iv&m¥uit" 113
h·rvwR sUysR ˚;x" ’„,o….•;Ôn¥uit"
a;yu/;in b[vu e cwW;' d≤=,;/" kr;idt" 114
pµ' xƒ÷ gd;c£˘ gd;' d/;it kÉxv"
xƒ÷ pµ' gd;c£˘ /ˇe n;r;y,oåVyy" 115
m;/vStu gd;' c£˘ xƒ÷ pµ' iv.iˇR c
c£˘ gd;' tq; pµ' xƒ÷ goivNd Ev c 116
gd;' pµ' gd;xƒ÷ c£˘ iv„,uivR.iˇR ih
c£˘ xƒ÷ tq; pµ' gd;' c m/usdU n" 117
pµ' gd;' tq; c£˘ xƒ÷ cwv i]iv£m"
xƒ÷ c£˘ gd;pµ' v;mno iv.Oy;ˇq; 118
pµ' c£˘ gd;xƒ÷ ≈I/r" ≈IpitdR/t(
gd;' c£˘ ˙WIkÉx" pµ' xƒ÷ iv.iˇR ih 119
pµn;.Stq; xƒ÷ pµ' c£˘ gd;' /ret(
pµ' xƒ÷ gd;' c£˘ /ˇe d;modrStq; 120
s˚WR,o gd;' xƒ÷ pµ' c£˘ d/;it ih
v;sudve o gd;' xƒ÷ c£˘ pµ' …b.iˇR ih 121
c£˘ xƒ÷ gd;' pµ' p[¥ªu o …b.Oy;ˇq;
ain®ıStq; c£˘ gd;' xƒ÷ c p˚jm( 122
c£˘ pµ' tq; xƒ÷ gd;' c pu®Woˇm"
pµ' gd;' tq; xƒ÷ c£˘ c;/o=jo h·r" 123
c£˘ pµ' gd;' xƒ÷ nr…s'ho …b.iˇR ih
aCyutí gd;' pµ' c£˘ xƒ÷ …b.iˇR ih 124
691
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

jn;dRnStq; pµ' xƒ÷ c£˘ gd;' /ret(


¨peN{Stu tq; xƒ÷ gd;' c£˘ c p˚jm( 125
h·rStu xƒ÷ c£˘ c pµ' cwv gd;' /ret(
xƒ÷ gd;' p˚j' c c£˘ ’„,o …b.iˇR ih 126
Ev' ctu…v|xitStu mUtIR?y;RTv; smcRyte (
tˇiäMbeWu v; r;jn( x;lg[;m≤xl;su v; 127
gN/w" pu„pwí t;MbUl/w pRU dw IRpiw nRvde nw"
flwí .+y.oJywí p;nIyw" xkúr;iNvtw" 128
n;m….StwítuQyRNtwml RU mN]e, v; yjet(
dev;n;vr,Iy;'í pUjyeTp·rt" £m;t( 129
y' heTv;hitsUˇ_Én k⁄y;R•Ir;jn' xu.m(
purtoå…¶' p[itœ;Py SvgOÁoˇ_iv/;nt"
m<@len ctuqnRe p[TyOc' ju¸y;∞®m( 130
pu„pw" sMpUjye∫KTy; k⁄y;Rdv.Oq' nr"
îm;' vwyiU hk°…mi∑' sMyk™ p[;¸mRhWRy" 131
p[;y…íˇ…md' p[oˇ_' p;tkÉWu mhTSvip
anPSvip c …bMb;n;' x;NTyq| v; sm;cret( 132
p[;y…íˇ' iv≤x∑' Sy;∂ºy' p[TyOckmRsu
an/It" kq' k⁄y;R√yw hU I' vw„,vI' i√j" 133
p[Tyek˘ xtm∑* c mN]wSteW;' yjeä/ë "
svR];v.Oqie ∑ç pu„py;gç vw„,v" 134
√yen mUlmN]e, k⁄vIRt susm;iht"
vw„,v;n( .ojye∫KTy; km;RNte sTv…sıye 135
ctu…v|xits':y;Nvw mh;.;gvt;n( i√j;n(
Ek˘ v; .ojyei√p[' mh;.;gvtoˇmm(
sv| sMpU,tR ;meit tiSmn( s'p…U jte i√je 136
692
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

y" kroit su.;…mi∑' vwyhU I' vw„,voˇm"


anNtSy;Cyut;n;ç iv≤x∑oåNytmo .vet( 137
vw.vImq v+y;…m svRp;pp[,;≤xnIm(
p;vnI' svRlok;n;' svRk;mp[d;' xu.;m( 138
.gv∆Nmidvse v;re sUysR tu Sy v;
SvjNm=eåR ip v; k⁄y;R√.w vI' m©l;◊y;m( 139
pUvåR ◊‰>yudy' k⁄y;Rdïr;pR,pUvk R m(
¨po„y pUjyei√„,um;Ny;/;n' sm;cret( 140
ò;Tv; preåiˆ iv…/n; sNtPyR iptOdve t;"
iv≤x∑wb;[ ˜R ,w" s;ıRmcR…yTv; jn;dRnm( 141
mTSy' kÀm| c v;r;h' n;r…s'h' c v;mnm(
≈Ir;m' bl.{ç ’„,' kÆKlnmVyym( 142
hyg[Iv' jg¥oin' pUjye√„w ,voˇm"
n;cRy∫ e ;gRv' buı' svR];ip c kmRsu 143
k⁄xg[iNqWu …bMbeWu x;lg[;m≤xl;su v;
acRyÌe N/pu„p;¥w" p[;gudKp[v,en c 144
pOqKpOqk™ c nwv¥e ' iviv/' vw smpRyte (
modk;n( pOqk u ;n( sˇ_UnpUp;n( p;ys;'Stq; 145
hiv„ym•muÌ;•' m<@k;n( m/usy' tu ;n(
d?y•ç gu@;•ç .KTy; te>yo invedyet( 146
kpUrR s'ytu ' idVy' t;MbUlç invedyet(
îm; ivêeitsUˇ_Én d¥;•Ir;jn' tq; 147
shßn;m…." StuTv; .KTy; c p[,meä/ë "
î?m;/;n;idpYyRNt' ’Tv; hom' sm;cret( 148
svwSR tu vw„,vw" sUˇ_ìÛTR v; pUv| xu.' h…v"
pçm' m<@l' pí;Tp[TyOc' ju¸y;id≠√j" 149
693
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

îm;Ntu vw.vI…mi∑' k⁄y;Ri√„,upr;y,"


a’Tv; vw.vImN]' yoå?y;pyit de≤xk" 150
r*rv' nrk˘ y;it y;vd;.Uts'Plvm(
hom' ivn; s xU{;,;' k⁄y;RTsvRmxeWt" 151
mN]wv;R ju¸y;d;Jy' tˇNmUitRpk [ ;xkì"
pUj…yTv; i√jvr;n( pí;NmN]' p[d;pyet( 152
axˇ_o yStu vedne ktu…R mi∑' i√joˇm"
tˇNmUitRmywmNR ]w" pOqg∑oˇr' xtm( 153
¸Tv; c®˘ `Otyut' sMy…g∑‰;" fl' l.et(
vw„,vTv;CyutSy;ip k;ryeidi∑muˇm;m( 154
¨i∂Xy vw„,v;n( SvSviptønip c vw„,v"
y" k⁄y;R√„w ,vI…mi∑' .KTy; prmy; yut" 155
vw„,vTv' k⁄l' sv| l.et s n s'xy"
at Ë?v| p[v+y;…m a;nNtIm`n;xnIm( 156
p*,Rm;Sy;' p[kv⁄ IRt pUvoRˇ_iv…/n; nOp
a;d;n' pUvvR T’Tv; aïr;pR,pUvk R m( 157
¨po„y;>ycRy∂e vº mnNt' pu®Woˇmm(
shßxIW| ivêex' shßkrlocnm( 158
shßcr,' ≈Ix' sdwv;…≈tvTslm(
p*®We, iv/;nen pUjyeTpu®Woˇmm( 159
gN/pu„pwí /Upíw dIpwí;ip invednw"
pUj…yTv; jg•;q' pí;d;vr,' yjet( 160
p;êRyoí …≈y' .U…m' nIl;ç xu.locn;m(
ihr<yv,;R h·r,I j;tved; ihr<myI 161
cN{; sUy;R c du/WR ;R gN/√;r; mheêrI
inTy pu∑; shß;=I mh;l+mI" sn;tnI 162
694
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

pUjnIy; smSt;í gN/pu„p;=t;id…."


s'kWR,Stq;ånNt" xeWo .U/r Ev c 163
l+m,o n;gr;jí bl.{o hl;yu/"
tCzˇ_y" pUjnIy;" p[;g;idWu yq;£mm( 164
revtI v;®,I k;≤Ntrwêy;R c îl; tq;
.{; sum©l; g*rI xˇ_y" p·rk°itRt;" 165
aS];n( lokÉêr;n( pUJy pí;ıom' sm;cret(
pí;ˇu m<@l' Wœ' p[TyOc' ju¸y;∞®m( 166
pu„p;…, c tq; dÊv; k⁄Yy;‹dv.Oq;idkm(
axˇ_íe•sO ˇU _Én xtm∑oˇr' c®m( 167
îÇŸ ve∑‰;" fl' sMyg;“oTyev n s'xy"
a;nNtIy;…mm;…mi∑' vwk<⁄ #pdm;“uy;t( 168
n d;SymIxSy .ve¥Sy d;Sy' nO,;mst(
t] k⁄y;Ridm;…mi∑' d;Sywkfl…sıye 169
a/un; vwnteyie ∑' v+y;…m nOpsˇm
pçMy;' .;nuv;re v; kiSm'…íCz⁄.v;sre 170
¨po„y pUvvR Tsv| k⁄Yy;‹d>yudy;idkm(
ò;Tv;åcR…yTv; devx e ' gN/pu„p;=t;id…." 171
l+My; sh sm;sIn' vwk<⁄ #.vne xu.e
svRmN]mye idVye v;Ñye prm;sne 172
mN]Svrw r=rwí s;©¯vdRe "w smiNvt"
t;re, sh s;iv}y; s'StI,Re xu.v∞R…s 173
Èêy;R c sm;sIn' shß;kúsm¥uitm(
ctu.jRu mud;r;©÷ kNdpRxts…•.m(
yuv;n' pµp];=' c£xƒgd;i©nm( 174
vw„,Vy; cwv g;y}y; pUjyeı·rmVyym(
695
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

…≈y' devI' inTypu∑;' su.g;ç sul=,;m( 175


Eer;vtI' vedvtI' sukx É Iç sum©l;m(
acRyTe p·rto devI" suÂp; inTyy*vn;" 176
tt" smcRyˇe ;+y| g®@÷ ivnt;sutm(
sup,Rç ctuidR=u ivid=u xˇ_yStq; 177
≈uitSmOtIith;s;í pur;,;nIit xˇ_y"
aS];dInIêr;n( pí;dcRyte ( k⁄smu ;=tw" 178
/Up' dIpç nwv¥e ' t;MbUlç smcRyte (
ay' ih te c;qIRit d¥;•Ir;jn' xu.m( 179
p[d≤=,' nmSk;r' ’Tv; hom' sm;cret(
v≤xœºn c s'Î∑' s¢m' m<@l' /unte ( 180
pu„p;…, c tto dÊv; k⁄Yy;‹dv.Oq;idkm(
rdy;n;id.©π c v;hn?v'sne tq; 181
avwidki£y;ju∑e k⁄y;Ridi∑…mm;' xu.;m(
a·r∑e copp;teWu x;NTyqRmip v; yjet( 182
î∑‰;åny; pU…jtexe rogsp;R…¶…." xmet(
vwnteysmo .UTv; .vednucro hre" 183
vw„vKsenI' tto v+ye svRp;pp[,;≤xnIm(
¨po„ywk;dxI' xuı;' pUVvRvt( pUjyeı·rm( 184
ti√„,o·ritmN];>y;mupc;rw" smcRyte (
iv„vKsenç senx e ' sen;n( pç cmUpitm( 185
acR…yTv; ctuidR=u xˇ_yí …bid=u c
]yI' sU]vtI' s*My;' s;iv]I' c;cRyie d≠√j"
aS];n( dIp;'í sMpUJy hom' pí;t( sm;cret( 186
’Tve?m;/;npyRNtm∑m' m<@l' yjet( 187
p;ysen;q pu„p;…, d¥;Tp[ytm;ns"
696
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

aNte c;v.Oqie ∑ç p[snU yjn' tq; 188


b[;˜,;n( .ojyeCzKTy; d≤=,;….í toWyet(
axˇ_o yStu vedne ktu…R mi∑ç vw„,v" 189
ti√„,o·rit mN];>y;' shß' ju¸y;∞®m(
’Tv; pu„p;Ô≤lç;ip sMy…gi∑' l.e•r" 190
vw„vKsenI…mm;' ¸Tv; iv„vKsensmo .vet(
p[.tU /n/;Ny;!‰mwêy| cwv ivNdit 191
y=r;=s.Ut;n;' t;ms;n;' idv*ks;m(
a>ycRne t∂oWSy ivxuı‰qR…md' yjet( 192
s*dxRnI' p[v+y;…m svRp;pp[,;≤xnIm(
VytIp;te vw/tO * v; smupo„y;cRyı e ·rm( 193
a%<@…bLvp]wv;R koml*StulsIdlw"
acR…yTv; ˙WIkÉx' gN/pu„p;=t;id…." 194
pí;TsmcRnIy;" Syu" ≈I.UnIl;idm;tr"
sudxRnshß;r' piv]' b[˜,Spitm( 195
shß;k| xto¥;m' lok√;r' ihr<mym(
a>y∞RyTe £m;i∂=u tq; xˇ_I" smcRyte ( 196
ain∑?v'…snI m;y; l∆; pui∑" srSvtI
p[’tIjRgd;/;r; k;m/uk™ c;∑xˇ_y" 197
tq; t;íwv lokÉx;" pUJy; id=u yq;£m;t(
a>yCyR gN/pu„p;¥wnvRw ¥e iw vRiv/wrip 198
AGvedoˇ_Sy sUˇ_Én tto nIr;jn' hre"
nvm' m<@l' pí;ıotVy' c®,; nOp 199
a;Jyen v; itlwv;Råip …bLvwv;Råip sro®hw"
¸Tv; pu„p;Ô≤l' dÊv; k⁄y;Rdv.Oq;idkm( 200
b[;˜,;N.ojyeTpí;Ìu®ç;ip smcRyte (
697
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨√;Á vw„,vI' kNy;' y;…cTv; vw„,vI' tq; 201


¸Tv; v; vw„,venvw tqwv;ååidTy.uJyip
aNy≤l©/Ot* c;ip k⁄y;Ridi∑…mm;' i√j" 202
s*dxRnne mN]e, shß' ju¸y;∞®m(
pu„p;…, dÊv; s;hß' sMy…g∑‰;" fl' l.et( 203
aq .;gvtI…mi∑' p[v+y;…m nOpoˇm
¨po„ywk;dxI' xuı;' √;dXy;' pUvvR ı·rm( 204
acR…yTv; iv/;nen gN/pu„p;=t;id…."
p*®We, tu sUˇ_Én ≈Imd∑;=re, v; 205
acRy∆e gt;mIx' sv;R.r,s'ytu m(
tto .;gvt;n( sv;RncRyTe p·rto i√j" 206
pu„pwv;R tulsIp]w" s≤llw r=twrip
p[Ò;d' n;rdçwv pu<@rIk˘ iv.IW,m( 207
®Km;©d' tTsutç hnUmNt' ≤xv' .Ogmu (
v≤xœ' v;mdevç Vy;s' x*nkmev c 208
m;kú<@ºy' c;MbrIW' dˇ;]ey' pr;xrm(
®Kmd;L>y* kXypç h;rItç;i]mev c 209
.r√;j' b≤l' .I„mmuıv;£Àrpu„kr;n(
guh' sUtç v;LmIk˘ Sv;yM.uvmnu' /[vu m( 210
vw,ç romxçwv m;t'g' xbrI' tq;
snNdnç snk˘ iv`nç sn;tnm( 211
vo$ü' pç≤x%çwv gjeN{ç j$;yuWm(
suxIl;' i]j$;' g*rI' xu.;' sN?y;v≤l' tq; 212
ansUy;' {*pdIç yxod;' devk°' tq;
su.{;çwv gopIí xu.; nNdv[je iSqt;" 213
nNd' c vsudve ç idlIp' dxrq' tq;
698
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

k*sLy;çwv jnkkNy;mip c vw„,v;n( 214


acRyÌe N/pu„p;¥w/pRU dw IRpiw nRvde nw"
t;MbUl.w +R y.oJywí dIpwnIRr;jnwrip 215
ah' .uvie t sUˇ_Én d¥;•Ir;jn' hre"
pí;ıom' p[kv⁄ IRt aGNy;/;n;idpUvvR t( 216
dxm' m<@l' sv| p[TyOc' ju¸y;ı…v"
itl…m≈e, s;Jyen c®,; go`Otne v; 217
svwíR vw„,vw" sUˇ_ìítu….Rí;∑oˇr' xtm(
n;m….í ctuQyRNtwSt;n( sv;Rn( vw„,v;Nyjet( 218
pu„pw·rÇ; c;v.Oq' p[snU ie ∑ç k;ryet(
hom' ktumR xˇ_íe√dπ ne nOpnNdn 219
ctu….Rv„Rw ,vwmNR ]w" s;hß' v; pOqKpOqk™
îm;' .;gvtI…mi∑' y" k⁄y;R√„w ,voˇm" 220
anNtg®@;dIn;mymNytmo .vet(
p;vm;nwydR ; A‚G.·rJyte m/usdU n" 221
tÊv;vm;nI muin…." p[oCyte m/usdU n"
yd; tu √;dxI xuKl; .Ogvu ;srs'ytu ; 222
tSy;mev p[kv⁄ IRt p;µI…mi∑' i√joˇm"
mh;p[Iitkr' iv„,o" s¥omu·ˇ_p[d;ykm( 223
tSy;' ’t;y;…m∑‰;' tu l+mI.ˇ;‹ jn;dRn"
p[Ty=o ih .veˇ] svRk;mflp[d" 224
≈I/r' pUjyeˇ] tNmN]e,vw vw„,v"
suv,Rm<@pe idVye n;n;ràp[dIipte 225
¨dy;idTys˚;xe ihr<ye p˚je xu.e
l+My; sh sm;sIn' koi$xIt;'xsu …•.m( 226
c£xƒgd;pµp;…,n' ≈I/r' iv.um(
699
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

pIt;Mbr/r' iv„,u' vnm;l;ivr;…jtm( 227


acRy∆e gt;mIx' sv;R.r,.UiWtm(
pµ;' pµly;' l+mI' kml;' pµsM.v;m( 228
pµm;Ly;' pµhSt;' pµn;.I' sn;tnIm(
p[;g;idWu tq; id=u pUjyet( k⁄smu ;id…." 229
aS];dInIêr;NpUJy nmSk⁄vIRt .·ˇ_t"
tto nIr;jn' dÊv; ≈IsUˇ_Én tu vw„,v" 230
purto ju¸y;d¶* p;ys' `Ot…m…≈tm(
tNm'],w vw s;hß' sUˇ_;>y;' s’dev ih 231
¸Tv; mN]e, s;hß' d¥;Tpu„p;…, x;i©≥,e
vw„,v' ivp[…mqun' pUjye∫ojyeˇq; 232
îm;' p;µI' xu.;…mi∑' y" k⁄y;R√„w ,voˇm"
p[.tU /n/;Ny;!‰o mh;…≈ymv;“uy;t( 233
sv;Rn( k;m;nv;“oit iv„,ulok˘ s gCzit
l+My;yuˇ_o jg•;q" p[Ty=" sm.Uı·r" 234
dd;it skl;n( k;m;inh lokÉ pr] c
pu<yw" piv]dwvTyw·rJyte y] kÉxv" 235
t;' piv]ei∑…mTy;Û" svRp;pp[,;≤xnIm(
yˇe piv]…mTy;id A‚G.yR] yjeid≠√j" 236
p[;y…íˇ;q| shs; x;NTyq| v; sm;cret(
Ev' iv/;n…m∑In;' sMyguˇ_' mhiWR…." 237
vwidkÉnvw iv…/n; yq;xKTy; sm;cret(
avwidki£y;ju∑' p[yàen ivvjRyte ( 238
=Ir;B/* xeWpyR˚π bu?ym;ne sn;tne
a]oTsv' p[kv⁄ IRt pçr;]' inrNtrm( 239
n¥;í pu„k·r<y; v; tIre rMytle xuc*
700
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

m<@p' t] k⁄vIRt ctu….RStor,wytRu m( 240


…bt;npu„pm;l;id pt;k;?vjxo….tm(
aïr;pR,pUv,Re yDveidç kLpyet( 241
AiTv‚G." s;ım;c;yoR dI≤=to m©lSvnw"
rqm;roPy devx e ' z]c;mrs'ytu m( 242
p#Nvwx;k⁄n;n( mN];n( yDx;l;' p[vx e yet(
SviStv;cnpUv,Re k⁄y;RTk*tukbN/nm( 243
pU,kR M⁄ .;n( xSyyut;n( p;≤lk;" p·rt" ≤=pet(
a>yCyR gN/pu„p;¥w" pí;d;vr,' yjet( 244
v;sudve mnNtç sTy' yD' tq;åCyutm(
mheN{' ≈Ipit' ivê' pU,k R M⁄ .eWu pUjyet( 245
p;≤lk;" si∂gIx;'í dIipk;Svq hety"
tor,eWu c c<@;¥;" pUjnIy; yq;£mm( 246
ve¥;í d≤=,e .;ge k⁄<@÷ k⁄y;RTsl=,m(
in≤=Py;…¶' iv/;nen î?m;/;n;Ntm;cret( 247
a;c;yoRp;s;¶* v; l*ikkÉ v; nOpoˇm
a;/;n' pUvvR t( ’Tv; pí;TkmR sm;cret( 248
p[;t" ò;Tv; iv/;nen pUj…yTv; sn;tnm(
p[TyO∞' p;vm;nI….ju¸R y;Tp;ys' xu.m( 249
vw„,vwrnuv;kìí mN]w" xKTy; pOqKpOqk™
ctu….RVy;Rpkìí;Nyw p[Tyek˘ ju¸y;´Otm( 250
vwk<⁄ #÷ p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;cret(
t;….rev c pu„p;…, d¥;∞ jgt;Mpte" 251
¨äo/…yTv; xyne devdev' jn;dRnm(
pí;TsvR…md' k⁄y;RdTu sv;q| i√joˇm" 252
aq n;v' suivStI,;| ’Tv; tiSmn( jle xu.e
701
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

pu„pm<@p…cˆ;id sm;StI,RsmiNvt;m( 253


sutor,ivt;n;!‰;' pt;k;?vjxo….t;m(
tiSmn( knkpyR˚π inveXy kml;pitm( 254
acR…yTv; iv/;nen l+My; s;ı| sn;tnm(
pu„p;Ô≤lxt' t] mN]ràen k;ryet( 255
≈Ip*®W;>y;' sUˇ_;>y;' d¥;Tpu„p;Ô≤l' tt"
p·rt" xˇ_y" pUJy;Stq;ååvr,devt;" 256
dIpwnIRr;jn' ’Tv; b≤l' d¥;TsmNtt"
n*…." smNt;丅.gIRtv;id]s'ytu m( 257
dIipk;….rnek;….Sto]rip mnormw"
Pl;vyNto Ëg•;q' t] t] jl;xye 258
flw.=R íw t;MbUl"w klxwd…R /…m…≈tw"
k⁄ïmw" k⁄smu l w ;Rjiw vRikrNt" prSprm( 259
g;nwvdRe "w pur;,wí sevte in≤x kÉxvm(
AiTvjo v;®,;n( sUˇ_;n( jpeySu t] .·ˇ_t" 260
jpe∞ .gvNmN];n( x;≤Ntp;#çreˇq;
Ev' s'sVe y b¸/; r;];viSmn( jl;xye 261
p[dve ]eit sUˇ_Én yDx;l;' p[vx e yet(
t] nIr;jn' dÊv; k⁄y;Rd~y;‹idpUjnm( 262
/Otb[tie t sUˇ_Én t] nIr;jn' i√j" 263
ò;Tv; pUvvR d>yCyR ¸Tv; pu„p;Ô≤l' tq;
a;≤xWov;cn' ’Tv; .ojyedb( ;[ ˜,;Nxu.;n( 264
x;y…yTv;åq devx e ' .uÔIy;√;Gyt" Svym(
Ev' p[itidn' k⁄y;RdTu sv' pçv;srm( 265
aNte c;v.Oqie ∑' c pu„py;gç k;ryet(
a;c;yR mOiTvjo ivp[;NpUjye∂≤=,;id…." 266
702
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

Ev' =Ir;iB/yjn' p[TyBd' k;rye•pO


SvsMygqRvı O ‰q| .og;y kml;pte" 267
vOı‰qRmip r;∑^Sy x]U,;' n;xn;y c
svR/mRivvOı‰q| =Ir;iB/yjn' cret(
t] du….R=rog;…¶p;pb;/; n s≤Nt ih 268
g;v" pU,dR `u ; inTy' b¸lSy fl;/r;
pu≤„pt;" f≤lt; vO=; n;yoR .tOpR r;y,;" 269
a;yu„mNtí ≤xxvo j;yte .·ˇ_rCyute
y" kroit iv/;nen yjn' jlx;…yn" 270
£tukoi$fl' t] p[;“oTyev n s'xy"
yiSTvd' Í,uy;…•Ty' =Ir;iB/yjn' hre" 271
sv;Rn( k;m;nv;“oit iv„,ulokí ivNdit
pu≤„pte tu rs;le tu t];PyuTsvm;Tmn" 272
i]v;sr' p[kv⁄ IRt dol;n;m mhoTsvm(
¨poiWt" s'yt;Tm; dI≤=to m;/v' h·rm( 273
z]c;mrv;id]w" pt;kì" ≤xivk;' xu.;m(
a;roPy;l˚ét' iv„,u' Svyç sml˚ét" 274
h·r{;' ivikrNto vw g;yNt" prmeêrm(
gCzπyru ;&m' p[;tnRrn;rIjnw" sh 275
t];ååm[v=O Cz;y;y;' ve¥s' MpUjyeı·rm(
cUtpu„pw" sugN/I….m;R/vI….í yU…qkì" 276
mrI…c…m≈' d?y•' modkç smpRyte (
x„k⁄Ly;dIin .+y;…, p;nkç invedyet( 177
skpUrR ç t;MbUl' pUgIflsmiNvtm(
svRm;vr,' pUJy' hom' pí;Tsm;cret( 278
’Tve?m;n;idpyRNt' iv„,usˇU _ìí®˘ yjet(
703
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;/venvw mnun; xkúr;s'ytu ;n( itl;n( 279


shß' ju¸y;√ˆ* .KTy; vw„,vsˇm"
vwk<⁄ #÷ p;WRd' ¸Tv; homxeW' sm;pyet( 280
p[TyOc' p;vm;nI….dR¥;Tpu„p;Ô≤l' hre"
aq dol;' xu.;k;r;' bı;iSmn( sml˚ét;m( 281
vj[vdw yU mR ;…,Kymuˇ_;iv&m.UiWt;m(
tSy;' inveXy devx e ' l+My; s;ı| p[pjU yet( 282
gN/w" pu„pw/pRU dIpw" flw.+R ywinRvde nw"
k⁄smu ;=tdUv;Rgi[ tlsipRm/R dU km( 283
sWRp;…, c in≤=Py a∑;©;~y| invedyet(
p;deWu cturo ved;n( mN];<yoˇ_ÉWu c;Stre 284
n;gr;jç dol;y;' pI#π svRSvrwrip
VyjnwvnRw teyç s;iv]I' c;mre tq; 285
i√inx;mcRyie ∂=u Ë?v| b[˜ bOhSpit"
a/St;∞i<@k;' ®{' =e]p;livn;yk* 286
ivt;ne cN{sUy*R c n=];…, g[h;'Stq;
ved;í seith;s;'í pur;,' devt; g,;" 287
.U/r;" s;gr;" sveR pUjnIy;" smNtt"
Ev' sMpUJy dol;y;' l+My; sh jn;dRnm( 288
dolye∞ tto dol;' ctuvdRe íw tuidRnm(
sUˇ_ìí b[˜,oåpTyw" s;mg;nw" p[bN/kì" 289
n;m…." k°tRyn( devmev mNd' p[dolyet(
≤S]y' Svl˚ét;" sv;R g;yNTyo iv.umCyutm( 290
c·rt' r`un;qSy ’„,Sy c·rt' tq;
dolyeymu duR ; .KTy; dol;y;' prmeêrm( 291
dol;y; dxRn' iv„,omRh;p;tkn;xnm(
704
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

.·ˇ_p[s;dn' nø,;' jNmmOTyuin’Ntnm( 292


dev;" sveR ivm;nSq; dol;y;m…cRt' h·rm(
dxRy≤Nt tt" pu<y' dol;n;moTsv' hre" 283
.KTy; nIr;jn' d¥;t( ≈IsUˇ_Énvw vw„,v"
b[;˜,;n( .ojyeTpí;∂≤=,;….í toWyet( 294
Ev' i]v;sr' k⁄y;RdTu sv' vw„,voˇm"
p[¥ªu mev' k⁄vIRt tˇTk;le tu vw„,v" 295
≈*tenvw c m;ge,R jphompur"srm(
¨Tsv' v;sudve Sy yq;xKTy; sm;cret( 296
y] y]oTsv' iv„,o" kˇu…R mCzit vw„,v"
hom' k⁄y;Rˇ] mN]wStq;iv„,upk [ ;xkì" 297
ato devie tsUˇ_Én tq;iv„,onuk R nÉ c
prom;]eit sUˇ_;>y;' p*®We, c vw„,v" 298
n;r;y,;nuv;kÉn ≈IsUˇ_Én;ip vw„,v"
p[TyOc' ju¸y;√ˆ* c®,; p;ysen v; 299
ctu….Rv„Rw ,vwmNR ]w" pOqg∑oˇr' xtm(
a;Jyhom' p[kv⁄ IRt g;y}y; iv„,usD' y; 300
vwk<⁄ #p;WRd' ¸Tv; xeW' pUvvR d;cret(
an;id∑eWu sveWR u k⁄y;Rdve ' iv/;nt" 301
b[;˜,;n( .ojyei√p[;n( sv| sMpU,tR ;' v[jte (
aqv; mN]ràen shß' p[itv;srm( 302
¸Tv; pu„p;…, dÊv; c xeW' pUvvR d;cret(
hom' ivn; n ktRVymuTsv' prm;Tmn" 303
jphomivhInNtu n gO ;it jn;dRn"
tSm;Cz^*t' p[v+y;…m iv„,or;r;/n' nOp 304
aêyu‘„é ,p=e tu sMyg>yuidte rv*
705
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;dx;RTs¢r;]Ntu pUjyeTp[.mu Vyym( 305


ò;Tv; n¥;' iv/;nen ’t’Ty" sm;iht"
gOhITv; jlk⁄M.Ntu v;®,;n( p[vr;n( v[jte ( 306
pçTvKpLlv;n( pu„p;<y….mN}y ivin≤=pet(
s*r.eyI' tq; mu{;' dxR…yTv; c pUjyet( 307
i]v;r' vw„,vwmNR ]w" xƒπnvw ;….Wecyet(
pUj…yTv; iv/;nen gN/pu„p;=t;id…." 308
apUp;n( p;ys' xˇ_Un( ’srç invedyet(
mN]wr∑oˇrxt' dÊv; pu„p;…, ci£," 309
pí;ıom' p[kv⁄ IRt s;Jyen c®,; tt"
kSy v; nwitsUˇ_Én vw„,vwrip vw„,v" 310
¸Tv; tu mN]ràen `Otm∑oˇr' xtm(
vwk<⁄ #÷ p;WRd' ¸Tv; vw„,v;n( .ojyeˇt" 311
s’∫ojns'yˇu _" ≤=itx;yI .ve…•≤x
s;y;ˆeåip sm>yCyR j;tIpu„pw" sugiN/…." 312
b¸….dIRpd<@¯í sevre n( purv;…sn"
Ev' mhoTsv' ’Tv; /n/;Nyyuto .vet( 313
tˇTk;lo…ct' iv„,o®Tsv' prm;Tmn"
{VyhInoåip k⁄vIRt p]pu„pw" fl;id…." 314
s…m≤∫…bRLvp]wv;R hom' k⁄vIRt vw„,v"
sNtpRy∞e ivp[;S' tu komlwStulsIdlw" 315
.KTy; vw devdevx e " p·rtu∑o .ved/( vu[ m(
a;iStKy" ≈∂/;ní ivyuˇ_mdmTsr" 316
pUj…yTv; jg•;q' y;v∆Ivmt≤N{t"
îh .uKTv; mnorMy;n( .og;n( sv;Rn( yqe‚Pst;n( 317
su%ne dehmuTsOJy jI,RTvc…mvorg"
706
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

SqUlsU+m;‚Tmk;çem;' ivh;y p[’itN{utm( 318


s;ÂPymIêrSy;ååxu gTv; tu Svjnw" sh
idVy' ivm;nm;®Á vwk<⁄ #÷ n;m .;Skrm( 319
idVy;Psrog,wyˇRu _o idVy.UW,.UiWt"
StUym;n" surg,wgIRym;ní ik•rw" 320
b[˜lokmit£My gTv; b[˜;<@m<@pm(
iv„,uc£É, vw ….Tv; sv;Rn;vr,;n( `n;n( 321
atITy vIrj;m;xu svRvde ßv;' ndIm(
a>yuÌCz≤∫rVyg["w pUJym;n" suroˇmw" 322
sMp[;Py prm' /;m yo…ggMy' sn;tnm(
yÌTv; n invtRNte tı;m prm' hre" 323
ti√„,o" prm' /;m sd; pXy≤Nt yo…gn"
xIt;'xk u oi$s˚;xw" svwíR .vnwytRu m( 324
a;Â!y*vnwidR}yw" pu…' ." S]I….í sïlm(
svRl=,sMp•widRVy.UW,.UiWtw" 325
a=r' prm' Vyom yiSmNdev; a…/iœt;"
îr;vtI /enmu tI VySt>n;sUyv;…snI 326
y] g;vo .U·rÍ©;" s;åyo?y; devpU…jt;
anNtVyUhlokìí tq; tuLyxu.;vhw" 327
svRvde my' t] m<@p' sumnohrm(
shßSqU,sd…s /[vu e rMyoˇre xu.e 328
tiSmn( mnorme pI#π /m;R¥"w sU·r….vOtR e
sh;ååsIn' kmly; ÎÇ; dev' sn;tnm( 329
Stuit…." pu„kl;….í p[,My c pun" pun"
p[hWRpl
u ko .UTv; ten c;åå≤li©t" £m;t( 330
pU…jt" sklw.oRg"w …≈y; c;ip p[p…U jt"
707
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

anNtivhgex;¥wr…cRt" svdwvtw" 331


teW;mNytmo .UTv; modte t] devvt(
EWu kÉWu c lokÉWu itœte kml;pit" 332
teWu te„vip devSy inTyd;so .veTsd;
d;svTpu]vˇSy …m]vd( bN/uvTsd; 333
aXnute skl;Nk;m;Nsh ten ivp…ít;
îm;Nlok;n( k;m.og" k;mÂPynusçrn( 334
svRd; dUriv?vStdu"%;vexlv;'xk"
gu,;nu.vjp[ITy; k⁄y;R∂;nmxeWt" 335
îvmev pr' mo=' ivdu" prmyo…gn"
k;Õ≤Nt prm' d;s; muˇ_mek˘ mhWRy" 336
hred;RSywkprm;' .·ˇ_m;lMBy m;nv"
îhwv muˇ_o r;jWeR svRkmRinbN/n" 337
îit vOıh;rItSmOt* iv≤x∑prm/mRx;S]e n;n;iv/oTsviv/;n'
n;m s¢mo ?y;y"
a∑moå?y;y"
aq iv„,upjU ;iv…/v,Rnm(
h;rIt ¨v;c
aq v+y;…m r;jeN{ iv„,upjU ;iv…/' prm( 1
≈*t' mhiWR…." p[oˇ_' v≤xœ;¥w" pur;tnw"
vw%;nswí .OGv;¥w" snk;¥wí yo…g…." 2
vw„,vwviRw dkì" pUvyRw ¥R d;c·rt' pur;
tˇe v+y;…m r;jeN{ mh;ip[ytm' hre" 3
b[;˜e muÙteR ¨Tq;y sMyg;cMy v;·r,;
?y;Tv; ˙Tp˚je iv„,u' pUjyeNmnswv tu 4
708
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

t' p[ˇvw ie t sUˇ_Én bo/yeTkml;pitm(


vnSpteit sUˇ_Én tUy`R oW' inn;dyet( 5
k⁄y;RTp[d≤=,' iv„,ortodevTe ynen tu
ti√„,o·rit mN];>y;≤N]" p[,My;ååcreˇt" 6
’tx*cStq;ååc;Nto dNt/;vnpUvk R m(
ò;n' k⁄y;Ri√/;nen /;]I≈ItulsIyutm( 7
n;r;y,;nuv;kÉn ’Tv; t];`mWR,m(
’t’Ty" xu…c.UTR v; tpR…yTv; c pUvvR t( 8
/Oto?vRp<u @^dhe í piv]kr Ev c
p[ivXy m≤Ndr' iv„,o" s'm;jRNy; ivxo/yet( 9
v;Sto„pteit vw sUˇ_' jpn( s'm;jRyÌe h» m(
a;g;v îit sUˇ_Én gomyen;nulpe yet(
a;no.{eit sUˇ_Én r©vÆLlç in≤=pet( 10
tt" klxm;d;y jpNvw x;k⁄nIA≥c"
gTv; jl;xy' rMy' inMmRl' xu…c p;<@ërm( 11
îm' me g©πit Ac; jl' .KTy;å….mN]yet(
a;po aSm;init Ac; klx' =;lyed( i√j" 12
smu{ JyeœmN]e, gO Iy;Tp[yto jlm(
¨tSmen' vStu….·rit vS]e,;ååCz;¥ vw„,v" 13
p[sm[;jeit sUˇ_' vw jpn( sMp[ivxed( gOhm(
/;Nyop·r tq; k⁄M.' Nyse∂≤=,to hre" 14
îm' me v®,eTyOc; m©l{Vys'ytu m(
aÔ≤Nt Tveit sUˇ_Én k⁄Yy;‹Tpu„pSy sçym( 15
aVv;‹≤ç su.ge √;>y;' gN/;'í peWyeˇq;
v;Gyt" p[yto .UTv; ≈IsUˇ_Énvw vw„,v"
ivê;in n îit Ac; dIp' d¥;TsudIiptm( 16
709
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

tˇTp;]eWu s≤ll' dÊv; gN/;'Stu in≤=pet(


x•o deVy; c s≤ll' g;y}y; c k⁄x;'Stq; 17
a;yneit c pu„p;…, yvoåsIit Ac;å=t;n(
gN/√;reit vw gN/; n*W?y; itlsWRp;n( 18
k;<@;Tk;<@ºit dUv;Rg;[ n( sihr<yeit ràkm(
ihr<yÂpeit Ac; ihr<y' in≤=peˇq; 19
Ev' {Vy;…, in≤=Py tulSy; c smpRyte (
sivtuíTe y;id Ac; d¥;d~yoRdk˘ hre" 20
…≈yeit p;deit Ac; d¥;Tp;djl' tq;
.{Nte hSteTynen hStp[=;ln' cret( 21
vy" sup,Rie t Ac; mu%sMm;jRn' tq;
a;po aSm;init Ac; vK]g<@ÜWmev c 22
ihr<ydNteTynen dNtk;œ' invedyet(
bOhSpte p[qmeit …j◊;le%nmev c 23
a;p…yTv; ¨ .eWjI·rit g<@ÜWm;cret(
a;po ih œ; îTynen k⁄Yy;‹d;cmnIykm( 24
mU/;Rmv îTynen twl;>y©÷ sm;cret(
mU/;RnNdIv îTynen gN/;n( kÉxWe u lepyet(
t≤ıyStSq* kÉxvNte kÉx;n( vw =;lyeTpun"
…≈ye pOXn îit Ac; t√coR√tRn;idkm( 26
a;poyMb" p[qm…mit sUˇ_Én;>y©sUcnm(
’Tv;åd" ò;pyeTsUˇ_ìv„Rw ,vwgNR /v;·r,; 27
tt" pç;mOtgw VR yw" ò;pyeˇTp[k;xkì"
a;Py;ySveTyOc; =Ir' d…/£;V,eit vw d…/ 28
`Otm;…m=eit `Ot' m/uv;teit vw m/u
tˇe vy' yq; go….·rTyOc=e ru s' xu.m( 29
710
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

E…." pç;mOt"w ò;Py cNdnç invedyet(


≈IsUˇ_pu®WsUˇ_;>y;' pun" s'Sq;pyeı·rm( 30
vnSpteit sUˇ_Én k⁄Yy;‹d( `oWsmiNvtm(
…≈ye j;t îit Ac; d¥;•Ir;jn' tt" 31
yuv; suv;seit Ac; vS]e,;©÷ p[m;jRyte (
p[sne ;neit mN]e, vS]' sMve∑yeˇt" 32
yuv' vS];,Iit Ac; ¨ˇrIy' tqwv c
svR];ååcmn' d¥;Cz•o devITyOc; c tu 33
¨pvIt' tto d¥;d(b;[ ˜,;init vw Ac;
AtSy tNtuivtte d¥;Tk⁄xpiv]km( 34
pí;d;cmn' d¥;d( .UW,w.WRU yeı·rm(
ivê…jTsUˇ_Én d¥;∫ÀW,;in xu.;in vw 35
ihr<ykÉxie t Ac; kÉx;n( s'xoWyeˇq;
sup„u pw" kvrI' d¥;i√ihsoteTynen vw 36
’p;y…mN{ te rq îTyOc; itlk˘ xu.m(
gN/ç lepyeÌ;]e gN/√;reit vw Ac; 37
];t;r…mN{ îTyOc; pu„pm;l;' smpRyte (
c=uW" ipteit Ac; c=uWo rÔn' xu.m( 38
shßxIWeiR t Ac; ikrI$' ≤xr…s ≤=pet(
AKs;m;>y;…mit ≈o]e k⁄<@le m; kreåpRyte ( 39
dmUNs* ¨ps îit kÉyrU ;idiv.UW,m(
a;êete ySyeit Ac; h;r;…, ivml;in c 40
hSt;>y;' dxx;%;>y;…mTyOc; c;©ëlIykm(
aSy i]pU,mR /un; sUYy;‹kÉ ivNyseCz⁄.e 41
îdNTvduˇr îit ki$sU]' suro…cWm(
SviStd; ivxSpit·rTy;yu/;in smpRyte ( 42
711
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

¥*nRy îN{eit d¥;Cz]' suivml' tq;


som" pvtRtTe yOc; c;mr' hwmmuˇmm( 43
som;pUW,eTyOc; t;lvONt* suvcRs*
Âp' Âp…mit Ac; d¥;d;dxRn' xu.m( 44
îN{mev /IW,eit Ac;ååsne ivinvexyet(
îhwv;Stmeit Ac; d¥;∞ k⁄xiv∑rm( 45
a;pSvNt·rit Ac; p;¥' d¥;∞ .·ˇ_t"
g*rI…mm;y sUˇ_Én a~y| hSte invedyet( 46
ntm'ho n du·rt…mTy;cmn' smpRyte (
ipv;som…mTynen m/upkúç p[;xyet( 47
apSv¶e s…/∑veit punr;cmn' cret(
acRNtSTv;hv;mheTy=twrcRyCe z⁄."w 48
t<@ël;" sh·r{;Stu a=t; îit k°itRt;"
iv„,onuk R …mit sUˇ_Én /Up' d¥;´Ot;iNvtm( 49
.;v;…mteit sUˇ_Én dIp;•Ir;jyeCz⁄.;n(
îdNte p;]…mit .;jn' ivNyseCz⁄.m( 50
tSm; ar©m;mveit p;]p[=;ln' cret(
aiSmn( pde pr…mit gv;Jyen;….pUryet(
iptu' nuStoW…mit sUˇ_Én d¥;d•;idk˘ h…v" 51
tdSy;ink…mit Ac; sihr<y' `Ot' tq;
tiSmn( r;yvty îit d¥;d;poxne `Otm( 52
tt" p[;,;¥;¸tyo hotVy;" prm;Tmin
a¶e ivvSvduWs îit pç….í yq;£mm( 53
smu{; dUmIRit sUˇ_Én `Ot/;r;" sm;cret(
prom;]eit sUˇ_Én .ojyeTs…≈y' h·rm( 54
tu>y' ihNv;n îTynen vy" sv| invedyet(
712
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

îN{ pIveTynen d¥;d;poxn' pun" 55


p[t a;…êin pvm;neTyOc; hStp[=;ln' cret(
srSvtI' devyNt îit itsO….gR<@ÜWmev c 56
vOi∑' idvIx" tı;reit d¥;d;cmn' tt"
≤xxë' …jD;…¶n…mit Ac; mu%hSt* c m;jRyte ( 57
d≤=,;vt;…mit Ac; d¥;ˇ;MbUlmuˇmm(
Sv;du" pvSveit Ac; d¥;d;cmn' pun"
a;åy' g*·rit sUˇ_;>y;' d¥;Tpu„p;Ô≤l' tt" 58
dIp•Ir;jyeTpí;d( `OtsUˇ_Én vw„,v"
yt îN{eTy;id W≤@±.idR=u r=;' p[d;pyet( 59
yDo dev;n;…mit sUˇ_Én ¨pSq;njp' cret(
ti√„,o·rit √;>y;' p[,me∞vw .·ˇ_t" 60
g*rI…mm;yeit Ac; d¥;d;cmnNtt"
shßn;m…." StuTv; pí;ıom' sm;cret( 61
p[;tr*p;sn' ¸Tv; tiSm•¶* jn;dRnm(
?y;Tv; s'pJU y ju¸y;√w„,vw" p[TyOc' h…v" 62
≈I.UsˇU _;>y;mip c ¸Tv; `Otyut' h…v"
y;…." somo modteTynen m;tO>y;' ju¸y;ı…v" 63
ik˘…Sv√n…mTy;•Nt' ju¸y;ı…v"
sup,| ivp[; îit Ac; sup,;Ry mh;Tmne 64
cmUW Cz‰en îit c senx e ;y;ip Ùyt;m(
piv]Nt îit √;>y;ç£;y;…mttejse 65
Sv;duW' s îit Ac; heit>yo ju¸y;ı…v"
îN{≈eœ;intIN{;y a…¶mU/iRe t p;vkm( 66
ym;y someit ym•wAt≥ ' moWu,Te yOc;
y≤∞iıteit v®,' v;yv;y;hIit m;®tm(
713
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

{iv,od; dd;tu n;{iv,;¥;xmev c 67


}yMbkAc; ®{ m;n" p[j;' p[j;pitm(
yDenTe yOc; s;?ye>yo m®to yıveit c 69
yon" spàeit Ac; vsu®{e>y Ev c
ivêedve ;" s ctsO….yeR dev; s Ac; tq; 69
sve>R yíwv dev>e yo ju¸y;d•muˇmm(
n;sTy;>y;…mit Ac; a…êCzNdo>y Ev c 70
sompUWie t Ac; sUYy;‹cN{msoStq;
s's…m¥udsUˇ_Én vw„,ve>yStq;pun" 71
tt" iSv∑’t' ¸Tv; .uˇ_É>yí b≤l' ≤=pet(
nmo mhŒ Ac; b≤l' .uiv ivin≤=pet( 72
a;cMy v;·r,; pí;NmN]y;g' sm;cret(
EtCz^*t' nOp≈eœ muin…." sMp[k°itRtm( 73
sMyguˇ_' my; teå¥ in…ít' mtmuˇmm(
Et≤Tp[ytm' iv„,o" ≤S]yo n;qSy svRd; 74
≈*tenvw h·r' devmcRy≤Nt mnIiW,"
≈*tSm;ˇ;‹gmwivR„,o≤S]iv/' pUjn' SmOtm( 75
EtCz^*t' tt" Sm;ˇ| p*®We, c yTSmOtm(
mN]wr∑;=r;¥wStu ti∂Vy;gmmuCyte 76
≈*tmev iv≤x∑' Sy;ˇeW;' nOpvroˇm
≈*tmev tq; ivp[;" p[kv⁄ ≤R Nt jn;dRne 77
yj≤Nt kÉ…c≤T]ty≤N]sN?y;su c de≤xk;"
yj≤Nt kÉ…c≤T]tyN]yo v,;R i√joˇm;" 78
xu≈WU ; c tq; n;mk°tRn' xU{jNmn"
aip v; prmek;≤Nt b;l’„,vpuh·R rm( 79
S]I,;mPycRnIy" Sy;TSvv,RSy;åånuÂpt"
714
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

mN]ràen vw pUJyo ihTv; ≈*t' iv/;nt" 80


Evm>y∞Rn' iv„,omRiu n…." sMp[k°itRtm(
≈*tSm;t;Rgmoˇ_;í inTynw…miˇk;" i£y;" 81
p[;y…íˇm’Ty;n;' d<@mPy;tt;…yn;m(
a/un; sMp[v+y;…m vOiˇmwk;≤Ntl=,;m( 82
n;rI,;mip ktRVy; ahNyhin x;êtIm(
¨Tq;y p…íme y;me .ˇu"‹ pUvmR t≤N{t;" 83
’Tv; x*c' iv/;nen dNt/;vnm;cret(
’Tv;åq m©lò;n' /OTv; xuKl;Mbr' tq; 84
a;cMy /;ryed?U vRp<u @^' xu.'[ mOdvw tu
cNdnen;ip kStUYy;‹" k⁄ïmen;ip v;åsit 85
jPTv; mN]' gu®˘ pí;d….nN¥ c vw„,v;n(
nmS’Tv; jg•;q' jPTv; c xr,;gitm( 86
a;Tm;n' sml˚éTy …cNtyeNm/usdU nm(
gOh.;<@;idk˘ sv| v;Gyt; inyte≤N{y;" 87
s'xo/yeTp[itidn' yD;q| prm;Tmn"
m;jR…yTv; gOh' pí;Ìomyen;nu≤lPy c 88
r©vLLy;id…." pí;dl˚éTy smNvt"
ctuivR/;n;' .;<@;n;' =;lnNtu sm;cret( 89
p;ck;in bihœ;in jlSy;åånyn;in c
Sq;pn;in jl;q| v; ctuivR/mud;˙tm( 90
pOqKpOqgudç;in teWu te„vip ivNyset(
n;NyoNy' s˚r' k⁄y;R∫;<@;n;' svRkmRsu 91
t;in t;in SpOxTe p;…,' p[=;Lywv pun" pun"
sMyKp[=;Ly .;<@;in d;hye¥…DywStO,"w 92
pun" p[=;Ly sNtPTv; pí;Tpcnm;cret(
715
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

rs.;<@;in sVv;‹…, =;lyed„u ,v;·r,; 93


ctu….R" pç….?y;RTv; ßuKßuv* =;lyeˇd;
bihnR in„£;myIt p;ck;in gOh;≤Ntk;t( 94
t;….rev tu d¥;ˇu muÔIt ih kqçn
dÊv; p;];Ntre d¥;Tk;'Syev; mO<myeåip v; 95
pu$e p,mye v;åip d¥;d] tu vw„,ve
ßuv' d;®my' k;'Sy' k⁄VvIRt;yomy' n tu 96
n d¥;d;rn;lSy `$' tiSmn( mh;vne
a;rn;lSy yTk⁄M.NTyjeNm¥`$' yq; 97
a;rn;l˚;rx;k˘ krÔ' itlip∑km(
lxun' mUlk˘ ≤xg['u z];' kox;tk°flm(
al;buç;N]' x;kç krinmR…qt' d…/ 98
…bMb' …b@±jç iny;Rs' pIlu' Xle„m;tk˘ flm(
a;rg/ç ingu<R @«' k;≤l©•;≤lk;' tq; 99
n;≤lkÉy;R:yx;kç êetvONt;kmev c
¨∑^;ivm;nuWI=IrmvTs;indRx;hgo" 100
Et;Nyk;mt" SpOÇ; sv;s; jlm;ivxet(
mTy; jG?v; v[t' k⁄y;RNmujR jG?v; pted/" 101
kÉx;n;' rÔn;q| v; n SpOxde ;rn;lkm(
cNdn' `ns;r' v; mkrNdmq;ip v; 102
m;WmuÌ;idcU,| v; t£˘ j;MvIrmev v;
it≤Nt@ç kl;y' v; kÉxrÔnm;cret( 103
Ë?v| m;s;ÊyjeTsv| mO∫;<@÷ vw„,voˇm"
n TyjeLloh.;<@;in t;pye∞ ¸t;xne 104
d;Â,;' sNTyje√;åip t=,' v; sm;cret(
aXmn;mXm….?y;RTv; gob;lw`WR yR ˇe q; 105
716
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

sUtkÉ mOtkÉ v;åip xun;idSpxRne tq;


SpxRne v;åPy.+y;,;' s¥ Ev p·rTyjet(
Ev' s'xo?y .;<@;in yD;q| y;cyeı…v" 106
sMp[o+y;≤∫" xuc* dexe /;Ny' s'xo/yeä/ë "
avhNy;Cz⁄.tr' g;y≤Nt m/usdU nm( 107
s'xo?y t<@ël;n( pí;d≤∫" s'=;lye≤T]…."
aM.≤S]v;r' vS]e, xo/…yTv; `$;Ntre 108
k⁄xne vw piv]e, t<@ël;n( invRpCe z⁄.;n(
aNt/;Ry k⁄x' t] mN]ràmnuSmrn( 109
p;cyeTspiv]e, v;Gyto inyte≤N{y"
¨pivXy xu.e k⁄<@º viˆ' p[Jv;lyeˇt" 110
avw„,vSy xU{Sy pittSy tqwv c
p;W<@Sy;PyxuıSy gOh„e v…¶' ivvjRyte ( 111
sMp[o+y mN]ràen viˆ' k⁄xjlw≤S]…."
y…DywivRmlw" k;œŸVyRjnen p[dIpyet( 112
s;Nt/;Rnmu%ne ;ip /m…yTv; p[dIpyet(
p;l;xw%;‹idrw…bRLvwgoRx’≤Tp$kìrip 113
aNywv;R y…Dyw" k;œŸStO,vw ;R y…Dyw" xu."w
vjRyNe m¥idG/;in tq; vw.Itk;in c 114
a;rGv/;in ≤xg[…U , tq; nwgiRu <@k;in c
nwp;in c kipTq;in k;p;Rsrw <@k;in c 115
ame?y;in sk°$;in d*gRN/;in tqwv c
as√;h;in cwTy;in k;k%$(v;sn;in c 116
dev;ly;in y*Py;in tqopkr,;in c
mihWo∑^%r;dIn;' k;rIWpI#k;in c 117
aNy;n;' p;kxeW;…, vjRy¥e DkMmR…,
717
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[dIPy;…¶' ttoå•;¥' pCy;…•ytm;ns" 118


…cNtyn( prm;Tm;n' jpNmN]√y' tq;
xuı' ˙¥' tq; ®Cy' pí;d>yNtr' xu.m( 119
iniWı;in c x;k;in flmUl;in vjRyte (
aitÂ=ç;itdu∑mitrˇ_ç vjRyte ( 120
.;vdu∑' i£y;du∑' k;ldu∑' tqwv c
s'sgRd∑u mip c vjRy¥e DkMmR…, 121
Âpto gN/to v;åip y∞;.+yw" smM.vet(
.;vdu∑ç yTp[oˇ_' muin…./RMmRp;rgw" 122
a;rn;lç m¥ç krinMmR…qt' d…/
hStdˇç lv,' =Ir' `Otpy;'…s c 123
hStenoı»Ty yˇoy' pIt' vK]e, bkd;
xBden pIt' .uˇ_ç gVy' t;m[,e s'ytu m( 124
=Irç lv,oiNm≈' i£y;du∑…mhoCyte
Ek;dXy;' tu y∞;•' y∞;•' r;¸dxRne
sUtkÉ mOtkÉ c;•' xu„k˘ pyuiR Wt' tq; 125
aindRx;hgo"=Ir' Wœ‰;' twl' tq;åip c
ndI„vsmu{g;su …s'hkkú$yojRlm( 126
in"xeWjlv;Py;d* yTp[iv∑' nvodkm(
n;tItpçr;]' tTk;ldu∑…mhoCyte 127
xwvp;W<@pittwivRkmRSqwinRrIêrw"
avw„,vwi√≥j"w xU{hw ·R rv;sr.oˇ_é…." 128
êk;ksUkro∑^;¥w®dKy;sUitk;id…."
puí' lI….í n;rI….vOWR lIpit….Stq; 129
Î∑' SpO∑' c dˇ' c .uˇ_xeW' tqwv c
a.+y;,;' c s'yˇu _' s'sgR du∑muCyte 130
718
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

…bMb' ≤xg[u c k;≤l©÷ itlip∑ç mUlkm(


kox;tk°ml;buç tq; k$(flmev c 131
x;≤lk; n;≤lkÉTy;idj;itdu∑…mhoCyte
Ev' sv;R<y.+y;…, tTs©;Nyip s'Tyjet( 132
tqwv;.+y.oˇ_é,;' h·rv;sr.o…jn;m(
lok;yitkivp[;,;' devt;Ntrseivn;m( 133
avw„,v;n;mip c s'sg| dUrtSTyjet( 134
pKv;•;¥' yq; pKv' v;Gyto inyte≤N{y"
sMm;jRyCe z⁄.tr' v;·r,; v;sswv c 135
krkìrip/;y;q c£É,vw ;©yeˇt"
gN/en v; h·r{e, jlen;Pyq v; ≤l%et( 136
sudxRn' p;çjNy' .;<@;n;' yDyo…gn;m(
k⁄xoˇre xuc* dexe ivNySy k⁄xv;·r,; 137
s'po[ +y mN]ràen vS]e,;ååCz;dyeˇt"
=;l…yTv;åq devSy .;jn;in xu.jw l R "w 338
a….pUy| tto d¥;∫ojye∞ ivxeWt"
.ojyed;gt;n( k;le s≤%sMbiN/b;N/v;n( 139
b;l;n( vOı;n( .oj…yTv; .t;Rr' .ojyeˇt"
Svy' ˙∑; ttoåXnIy;∫tu.R ˇRu _;vxeiWtm( 140
px;…ck;n;' y=;,;' xˇ_;n;' ≤l©/;·r,;m(
√;dxIivmu%;n;' c s'l;p;id ivvjRyte ( 141
xwvb*ıSk;Ndx;ˇ_Sq;n;in n ivxet( Kv…ct(
vjRyˇe TsmIpSq' jlpu„pfl;id c 142
n inrI=et dev;n;muTsv;id kd;cn
Stuit' v;åPyNydev;n;' n k⁄y;RCzé,yu ;• c 143
k;mp[s©s'l;p;n( p·rh;s;id vjRyte (
719
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

aNy…cˆ;i˚t' vS]' .UW,;sn.;jnm( 144


vO=' pxë' kÀpgOh;n( .;<@÷ cwv ivvjRyte (
aNy;lye h·r' ÎÇ; devt;Ntrs'sid 145
n;cRy•e p[,me∞ tIqRsve ;' ivvjRyte (
avw„,vSy hSt;ˇu idVydex;dup;gtm( 146
hre" p[s;dtIq;R¥' yàen p·rvjRyte (
a;k;r]ysNp•o nveJy;kMmR…, iSqt" 147
iv„,ornNyxeWTv' tqwv;nNys;/nm(
tqwv;nNy.oGyTvm;k;r]ymuCyte
acRn' mN]p#n' ?y;n' homí vNdnm(
StuityoRg" sm;…/í tq; mN];qR…cNtnm( 149
Ev' nviv/; p[oˇ_; ceJy; vw„,vsˇmw"
p[;PySy b[˜,o Âp' p[;Pyç p[Tyg;Tmn" 150
p[;¢‰up;y' flçwv tq; p[;i¢ivro…/ c
D;tVymetdqRSy pçk˘ mN]ivˇmw" 151
jgt" kr,Tv' c tq; Sv;…mTvmev c
≈IxTv' sgu®Tvç b[˜,o ÂpmuCyte 152
deh≤e N{y;id>yoåNyTv' inTyTv;idgu,*`t;
≈Ihred;RSy /mRTv' SvÂp' p[Tyg;Tmn" 153
¨p;y;?yvs;yen TyKTv; km*R`m;Tmn"
hre" ’p;bl‚MbTv' p[;¢‰up;y…mhoCyte 154
svwêR yRfl' TyKTv; xBd;idivWy;nip
d;Sywksu%si©Tv' iv„,o" fl…mhoCyte 155
t∆nSy;pr;…/Tv' xBd;id„vnurˇ_t;
’TySy c p·rTy;go Á’Tykr,' tq; 156
√;dxIivmu%Tv' c ivro…/ Sy;t( flSy ih
720
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

aqRpçkmet≤ı D;tVy' Sy;Nmum=u …u ." 157


iviht' skl' kmR iv„,or;r;/n' prm(
inbo/ t•Op≈eœ .og;q| prm;Tmn" 158
vOÊy;:ySy trorSy suÎ!' mUlmuCyte
Ty;gen cwv /mRy iniWı;cr,en c 159
a;D;it£m,;i√D" ptTyev n s'xy"
Jyoit∑om;dy" sveR yD; vedWe u k°itRt;" 160
pu<yv[t;" pur;,oˇ_; d;n; nw…miˇk;idWu
iv„,o.oRgty; sv;R" ktRVy; vw„,voˇmw" 161
yStUp;yty; ’Ty' inTynw…miˇk;idkm(
sT’Ty' k⁄®te iv„,ovw„R ,v" s ¨dI·rt" 162
iv„,orDty; yStu sT’Ty' k⁄®te bu/"
s Ek;NtIit muin…." p[oCyte vw„,voˇm" 163
yStu .ogty; iv„,o" sT’Ty' k⁄®te sd;
s .veTprmwk;NtI mh;.;gvtoˇm" 164
vjRnIym’TyNtu sveWR ;' kr,w≤S]…."
ak;mtStu yTp[;¢' p[;y…íˇ;i√nXyit 163
a’Ty' vw„,vw" p;pbu?y; x;S]ivro…/t"
Ek;Nt prmwk;≤Nt ®Cy.;v;∞ sNTyjet( 166
≈uitSmOTyuidt' /m| ySTyje√„w ,v;/m"
s p;W<@«it ivDey" svRlokÉWu gihRt" 167
a’Tykr,;√;åip ’TySy;kr,;dip
√;dxIivmu%Tven ptTyev n s'xy" 168
tSm;TsvRpy[ àen sT’Ty' svRd; cret(
a;D;it£m,;i√„,omRˇu _oåip ivinb?yte 169
smStyD.oˇ_;r' D;Tv; iv„,u' sn;tnm(
721
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

dwv' pw]' tq; yD' k⁄y;R•tu p·rTyjet( 170


i]d<@mvlMbNte ytyo ye mh;…/y"
teW;mip ih ktRVy' sT’Ty…mtreWu ikm( 171
b[˜ b[˜; b[;˜,;í i]ty' b[;˜muCyte
tSm;d(b;[ ˜e,iv…/n; pr' b[˜;,mcRyte ( 172
smStyD.oˇ_;rmD;Tv; iv„,umVyym(
vedoidt' y" k⁄®te s lok;yitk" SmOt" 173
yStu vedoidt' /mRNTyKTv; iv„,u' smcRyte (
s p;W<@Tvm;p•o nrk˘ p[itp¥te 174
ved;" p[;,; .gvto v;sudve Sy svRd;
tduˇ_km;Rkv⁄ ;R," p[;,ht;R .veıre" 175
iv„,or;r;/n;√πd' ivn; ySTvNykmR…,
p[yÔu It ivmU!;Tm; vedhNt; n s'xy" 176
vTs' m;t; le…! yq; tq; le…! s m;trm(
≈ut' iv„,o" ip[y' D;Tv; iv„,u' vedne vw yjet( 177
tSm;√πdSy iv„,oí s'yogo yStu ÎXyte
s Ev prmo /moR vw„,v;n;' yq; nOp 178
k…ít( pur; nOp≈eœ k;Xypo b[;˜,oˇm"
x;i<@Ly îit iv:y;t" svRx;S]ivx;rd" 179
s tu /mRps[ ©πn iv„,or;r;/n' p[it
avwidkÉn iv…/n; ’tv;n( /mRsi' ht;m( 180
avlMBy mt' tSy kÉ…cd] mhWRy"
avwidkÉn m;ge,R pUjy≤Nt Sm kÉxvm( 181
ax;S]iviht' /m| sveR k⁄v≤R Nt m;nv;"
Sv;h;Sv/;vW$(k;rv…jRt' Sy;NmhItlm( 182
tt" £⁄ıo jg•;q" xƒc£gd;/r"
722
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

îdm;h muin≈eœ' x;i<@Lym…mt*jsm( 183


dubıRu e m;mk˘ /m| prm' vwidk˘ mht(
avwidki£y;ju∑' p[;Gl>y;T’tv;n…s 184
ySm;dvwidk˘ /m| p[vtRy…s m;' i√j
tSm;dvwidk˘ lok˘ inry' gCz d;®,m( 185
t√;Ky;dev devSy x;i<@Lyoå.U∫y;k⁄l"
Stuvn( p[;h jg•;q' p[…,pTy pun" pun" 186
];ih ];hIih lokÉx m;' iv.o s;pr;…/nm(
tt" s ’py; iv„,u.gR v;n( .Ut.;vn" 187
idVyvWRxt' ivp[ .uKTv; nrky;tn;m(
¨TpTSyse .Ogovxe jmd;…¶·rtI·rt" 188
t];åår;?y punm; tu vwidkÉnvw /mRt"
gCz tiSmn( muin≈e∑ mm lok˘ suinmRlm( 189
îTyuKTv; .gv;iNv„,uSt]wv;Ntr/Iyt
x;i<@Lyo inry' p[;Py pun®Tp¥ .Utle 190
vedoˇ_iv…/n; iv„,umcR…yTv; sn;tnm(
ivxuı.;v;TsMp[;Py tı;m prm' hre" 191
tSm;dvwidk˘ /m| dUrt" p·rvjRyte (
vwidkÉnvw iv…/n; .KTy; sMpUjyeı·rm( 192
≈*ten iv…/n; c£˘ /OTv; vw b;¸mUlyo"
/Oto?vRp<u @^" xuı;Tm; iv…/nwv;cRyı e ·rm( 193
kmR,; mns; v;c; n p[m;¥et( sn;tn;t(
n p[m;¥eTpr' /m;Rt( ≈uitSmOTyuˇ_g*rv;t( 194
suxIlNtu pr' /m| n;rI,;' nOpsˇm
xIl.©πn n;rI,;' ymlok" sud;®," 195
mOte jIvit v; pTy* y; n;NymupgCzit
723
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

swv k°itRmv;“oit modte rmy; sh 196


pit' y; n;itcrit mnov;‘;ykmR…."
s; .tOl R okm;“oit yqwv;®N/tI tq; 197
a;t;RååteR muidte ˙∑; p[oiWte m≤ln; ’x;
mOte …m[yte y; pTy* s; S]I Dey; pitv[t; 198
y; S]I mOt' p·r„vJy dG/; ceıVyv;hne
s; .tOl R okm;“oit h·r,; kml; yq; 199
b[˜fl' v; sur;p' v; ’tfl' v;åip m;nvm(
ym;d;y mOt; n;rI t' .ˇ;‹r' pun;it ih 200
s;?vIn;…mh n;rI,;m…¶p[ptn;Îte
n;Nyo /moRåiSt ivDeyo mOte .tR·r k⁄]…ct( 201
vw„,v' pitm;d;y y; dG/; hVyv;hne
s; vw„,vpd' y;it y] gCz≤Nt yo…gn" 202
mOte .tR·r y; n;rI .ve¥id rjSvl;
…ct;…¶s'gh[ e t;vTò;Tv; tiSmn( p[vx e yet( 203
g….R,I n;nugNtVy; mOt' .ˇ;‹rmVyy;
b[˜cyRvt[ ' k⁄y;R¥;v∆Ivmt≤N{t; 204
kÉxrÔnt;MbUlgN/pu}y;idsevnm(
.UiWt' r©vS]ç k;'Syp;]e c .ojnm( 205
i√v;r' .ojnç;+,orÔn' vjRyTe sd;
ò;Tv; xuKl;Mbr/r; …jt£o/; …jte≤N{y; 206
n kLk k⁄hk; s;?vI tN{;lSy ivv…jRt;
suinmRl; xu.;c;r; inTy' sMpUjyeı·rm( 207
≤=itx;yI .veÌ;]* xuc* dexe k⁄xoˇre
?y;nyogpr; inTy' st;' s©π VyviSqt; 208
tpír,s'yˇu _; y;v∆Iv' sm;cret(
724
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

t;viˇœº…•r;h;r; .ve¥id rjSvl; 209


s.tOk R ; stI v;åip p;…,pUr;•.ojnm(
Ekv;r' smXnIy;{js; c p·rPlut; 210
Ev' suinyt;h;r; sMyGv[tpr;y,;
.];R sh sm;“oit vwk<⁄ #pdmVyym( 211
dG/Vy; s;å…¶ho]e, .ˇu"‹ pUv| mOt; tu y;
Sv;'xm…¶' sm;d;y .ˇ;‹ pUvvR d;cret( 212
’Tv; k⁄xmyI' pàI y;v∆Ivmt≤N{t"
ju¸y;d…¶ho]' tu pçyD;idk˘ tq; 213
aq c p[vj[ ie √√;n( kNy;' v;åip smu√het(
p[vJ[ y;mip k⁄vIRt kmR vedoidt' mht( 214
a;TmNy…¶' sm;roPy ju¸y;d;Tmv;n( sd;
mns; v; p[kv⁄ IRt inTynw…miˇki£y;" 215
gOhSqo v; vnSqo v; yitv;Råip .veid≠√j"
an;≈mI n itœºt y;v∆Iv' i√joˇm" 216
v,;R≈meWu sveWR ;' pUjnIyo jn;dRn"
n Vy;pkÉn mN]e, sdwv c mhIpte 217
Vy;pk;n;' c sveWR ;' Jy;y;n∑;=ro mnu"
a∑;=rSy j¢; tu s;=;•;r;y," Svym( 218
sNy;s' c smu{ç sipRXzNdoå…/ dwvtm(
n dI=; iv…/ n ?y;n' s;q| mN]mud;˙tm( 219
ò;Tv; xuı" p[s•;Tm; ’t’Tyo jn;dRnm(
mns;åPycR…yTv; v; jpeNmN]' sd; bu/" 220
d;np[itg[h* y;g' Sv;?y;y' iptOtpR,m(
iptOi£y;∑;=rSy j¢; k⁄y;Rdt≤N{t" 221
/Oto?vR pu<@^dhe í c£;i˚t.ujStq;
725
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a∑;=r' jp…•Ty' pun;it .uvn]ym( 222


jpe∫ogty; mN]' stt' vw„,voˇm"
n s;/nty; jPy' ktRVy' iv„,utTprw" 223
a∑oˇrshß' v; xtm∑oˇrNtu v;
i]sN?y;su jpeNmN]' tdqRmnu…cNtyn( 224
¨po„y pUviR dvse n¥;' ò;Tv; iv/;nt"
a;c;y| s'≈yeTpUv| mh;.;gvt' i√j" 225
a;c;y;R iv„,um>yCyR piv]' c;ip pUjyet(
purto v;sudve Sy î?m;/;n;Ntm;cret( 226
p[jpehSy sUˇ_Én piv]NtevteTyOc;
pvm;nSy a;¥en A‚G.ítsO…." £m;t( 227
a;Jy' ¸Tv; ttí£˘ td¶* p[tpeÌ®u "
cr,' piv]…mit yjuW; t∞£É,;˚ye∫j⁄ m( 228
v;m;' sMp[tpeTpí;ˇ;ç jNyen de≤xk" 229
a…¶mRNveit yjuW; tıom;¶* p[tPy vw
ttStu p;…qRvA w ‚≥ G.ÛRTv; pu<@^;…, /;ryet( 230
ato devie t sUˇ_Én iv„,onu£ R m,en c
pUjye√;dx….vwR kÉxv;dInnu£m;t( 231
k⁄xg[iNqWu s'pJU y ju¸y;ˇ;….rev tu
¸Tv;åq c®,; sMyk™ mOd; xu.ne[ de≤xk" 232
ll;$;idWu c;©πWu A‚G.St;…." £me, vw
n;m…." kÉxv;¥wí siCz{;<yev /;ryet( 233
…≈ye j;t îit Ac; k⁄ïm˚πWu /;ryet(
prom;]eit sUˇ_Én ¨pSq;y jn;dRnm( 234
homxeW' sm;Py;q mUTyu√R ;pnm;cret(
Ev' pu<@^i£y;' ’Tv; n;m d¥;ˇt" prm( 235
726
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

p[v" p;Nt…mit sUˇ_Én n;mmUit| smcRyte (


gv;Jy' p[TyOc' ¸Tv; n;m d¥;∞ vw„,v" 236
a….ip[y;,Iit sUˇ_ÉnopSq;y jn;dRnm(
p[d≤=, nmSk;r* ’Tv; xeW' sm;cret( 237
mN]dI=; iv/;nNtu ≈*t' muin….rI·rtm(
nv;iht; .ve∂I=; n pOqKTven v+yte 238
adI≤=to .ve¥Stu mN]' vw„,vmuˇmm(
acRn' v;åip k⁄®te n s'…s≤ımv;“uy;t( 239
n;dI≤=t" p[kv⁄ IRt iv„,or;r;/ni£y;m(
≈*t' v; yid v; Sm;ˇ| idVy;gmmq;ip v; 240
tSm;duˇ_p[k;re, dI≤=to h·rm∞Ryte (
pUvNRe ˆ‰upo„y gu®,; n¥;' ò;Tv; ’ti£y" 241
a;c;yR" pUjyei√„,u' gN/pu„p;=t;id…."
Èx;Ny;id ctuidR=u s'Sq;Py klx;n( xu.;n( 242
teWu gVy;in in≤=Py ctumtRU IRn( smcRyte (
v;r;h' n;r…s'hç v;mn' ’„,mev c 243
ti√„,o·rit c √;>y;' v;r;h' pUjyeˇt"
p[ti√„,u îit Ac; n;r…s'hmn;mym( 244
n te iv„,o·rTynen v;mn' pUjyeˇq;
vW$(tie v„,v îit ’„,' s'pjU yet( i√j" 245
s'pJU y;ååvr,' sv| gN/pu„pwivR/;nt"
p[itœ;Py tto viˆ…m?m;/;n;Ntm;cret(
ctu….Rv„Rw ,vw" sUˇ_ì" p;ys' m/u…m…≈tm( 246
¸Tv;ååJy' ju¸y;Tpí;Cz^IsUˇ_Én sm;iht"
a…¶mIl îTynuv;kÉn s;iv}y; vw„,ven c 247
svwíR vw„,vwmNR ]w" pOqg∑oˇr' xtm(
727
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

¸Tv; vedsm;i¢ç ju¸y;∂º≤xkoˇm" 248


tto .{;sne ≤x„ymupivXy;….Wecyet(
ctu….Rv„Rw ,vwmNR ]w" sUˇ_ìStTklxodkì" 249
AiTv‚G.b[;˜R ,w" ≤x„ym….iWCy;åq de≤xk"
k*pIn' ki$sUtç tq; vS]ç /;ryet( 250
Ë?vRp<u @^;…, pµ;= tulsIm;≤lkÉåip c
k⁄xoˇre sm;sInm;c;Nt' ivny;iNvtm( 251
a?y;pye√„w ,v;in sUˇ_;in ivml;in c
?y;pk;n( vw„,v;n( mN];nNy;'í;ip iv/;nt" 252
tdqRNy;smu{;id sipRXzNdoå…/dwvtm(
tiSm…•veXy s√éˇ* x;syeCz;sn;CΩte" 253
x;…sto gu®,; ≤x„y" s√éˇ* sTpqe iSqt"
acRyTe prmwk;NTy …sıye h·rmVyym( 254
a;c;y;RTsmnu p[;¢' ivg[h' sumnohrm(
lB?v;åq iv…/n; iv„,o" pUjyeˇdnuDy; 255
pUvåR iˆ pUvvR TpUJy" ≈*tenvw opc;rkì"
t;….rev c ¸Tv;åq A‚G.r;Jy' tq;£m;t( 256
xYy;sUˇ_;Ntm;Jyen ¸Tv;å…¶' vw„,voˇm"
a?y;p…yÊv; t;n( mN];n( vwidk;n( vwidkoˇm" 257
pUj;iv/;n' i]iv/' tSmw hom;Ntm;ivxet(
ò;ntpR,hom;c;R jPy;¥; iviv/;" i£y;" 258
vw≤x„ye, guroD;RÊv; xKTy; sv| sm;cret(
prm;pÌto v;åip n .uÔIt hreidRne 259
n ityRG/;ryeTpu<@^•;Ny' dev' p[pjU yet(
vw„,v" pu®Wo yStu ≤xv b[˜;iddwvt;n( 260
p[,met;cRy√e ;åip ivœ;y;' j;yte i£…m"
728
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

rjStmoå…..Ut;n;' devt;n;' inrI=,;t( 261


pUjn;√Ndn;√;åip vw„,vo y;Ty/ogitm(
xuısTvmyo iv„,u" pUjnIyo jgTpit" 262
ancRnIy; ®{;¥;" iv„,or;vr,' ivn;
yStu Sv;Tmeêr' iv„,umtITy;Ny' yjet ih 263
Sv;Tmeêr;y hrye Cyvte n;]s'xy"
yD;?yynk;le tu nmSy;in vW$(’t; 264
t;in vw y…Dy;Ny] yDo vw iv„,urVyy"
tSywv;åvr,' p[oˇ_' yD;?yynkmRsu 265
Stuv≤Nt ved;StSy;] gu,Âpiv.Uty"
tSm;d;vr,' ihTv; ye yj≤Nt pr;n( sur;n( 266
te y;≤Nt inry' `or' kLpkoi$xt;in vw
®{" k;lI g,exí kÀ„m;<@; .wrv;dy" 267
m¥m;'s;≤xní;Nye t;ms;" p·rk°itRt;"
xuı;n;mip dev;n;' y; SvtN];å∞Rni£y; 268
s; dugiR t' nyTyev vw„,v' vItkLmWm(
acR…yTv; jg•;q' vw„,v" pu®Woˇmm( 269
td;vr,Âpe, yje∂vº ;n( smNtt"
aNyq; nrk˘ y;it y;vd;.Uts'Plvm( 270
v;sudve ' jg•;qmcR…yTvwv m;nv"
p[;“oit mhdwêy| b[˜Ne {Tv;idk˘ =,;t( 271
mns;åip jlen;ip jg•;q' jn;dRnm(
sMp[;“oTyml;' …s≤ı' jgTsv| sm≤çtm( 272
˙WIkÉx' ]yIn;q' l+mIx' svRd' h·rm(
t' ivn; pu<@rIk;=' koåcRyie dtr;n( sur;n( 273
n;r;y,' p·rTyJy yoåNy' devmup;ste
729
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Svpit' nOpit' ihTv; yq; S]I pu®W;/mm( 274


iv„,oinRvie dt' hVy' dev>e yo ju¸y;ˇq;
iptO>yíwv t∂¥;TsvRm;nNTymXnute 275
inm;RLy…mtreW;' tu yd•;¥' idv*ks;m(
¨p.uJy nro y;it b[˜hTy;' n s'xy" 276
nwv¥e .ojn' iv„,oStTp;d;Mbu inWev,m(
tulsI %;dn' nO,;' p;ipn;mipmu·ˇ_dm( 277
Ek;dXyupv;sí xƒc£;id/;r,m(
tulSy; pUjn' iv„,o≤S]ty' vw„,v' SmOtm( 278
avw„,v" Sy;¥o ivp[o b¸x;S]≈utoåip v;
sjIv•ev c<@;lo mOt" ê;noå….j;yte 279
£tus;h≤ß,' v;åip lokÉ ivp[mvw„,vm(
c<@;l…mv ne=te vjRyTe svRkmRsu 280
.gv∫·ˇ_dI¢;…¶dG/duj;RitkLmW"
c<@;loåip bu/"w Xl;?yo n tu pUJyo Ávw„,v" 281
xƒc£o?vRp<u @^;idriht' b[;˜,;/mm(
pUj…y„yit y" ≈;ıe svRkm;RSy in„flm( 282
ityRKpu<@^/r' ivp[' y" ≈;ıe .oj…y„yit
iptrStSy y;NTyev k;lsU]' sud;®,m( 283
Ë?vRp<u @^/r' ivp[' c£;i˚t.uj' tq;
pUj…y„yit y" ≈;ıe gy; ≈;ı;yut' l.et( 284
xƒc£o?vRp<u @^;¥wriNvt' vw„,v' i√jm(
.KTy; sMpUjye¥Stu dwve ip}ye c kmR…, 285
kLpkoi$shß;…, kLpkoi$xt;in c
y;Sy≤Nt iptrtSy iv„,ulok˘ suinmRlm( 286
Ë?vRp<u @^/r' ivp[' t¢c£i˚t;'skm(
730
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

≈;ıe sMpUjye¥Stu gy;≈;ı;yut' l.et( 287


t¢c£É, iv…/n; b;¸mUlne l;æHzt"
pun;it skl' lok˘ n;r;y, îv;`….t( 288
aiv¥o v; siv¥o v; xƒc£o?vRp<u @^/tO (
b[;˜," svRlokÉWu pUJym;no h·ryRq; 289
dur;xI v; dur;c;rI xƒc£o?vRp<u @^/tO (
nO,;' h≤Nt smSt;`' tm" sUyoRdye yq; 290
c£;i˚tSy ivp[Sy p;dp[=;≤lt' jlm(
pun;it skl' lok˘ yq; i]pqg;ndI 291
itß" ko$‰ıR ko$I c tIq;Rin .uvn]ye
c£;i˚tSy ivp[Sy p;de itœNTys'xy" 292
c£;i˚tSy ivp[Sy p;dp[=;≤lt' jlm(
pITv; p;tks;hßwmCuR yNte n;] s'xy" 293
≈;ıe d;ne v[te yDe ivv;he copn;yne
c£;i˚t' ivp[mve pUjyeidtr;• tu 294
iv„,uc£;i˚to ivp[o .uÔ;noåip ytStt"
n ≤lPyte s p;pen tmswv p[.;kr" 295
c£;i˚t .ujo ivp[" p…¤÷ m?ye tu .uÔte
pun;it skl;' p…¤÷ g©π voˇrv;ihnI 296
c£;i˚t .uj' ivp[' yo .UMy;m….v;dyet(
ll;$e p;'xu s':y;in iv„,ulokÉ mhIyte 297
b[;˜," =≤T]yo vwXy" xU{o v; vw„,v" pum;n(
acR…yTvetr;n( dev;n( inry' y;NTys'xym( 298
iv„,or;vr,' ihTv; pUj…yTvetr;n( sur;n(
vw„,v" pu®Wo y;it k;lsU]m/omu%" 299
mh;p;pI mh;p;pwriNvto yid vw„,v"
731
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

mNv;id /mRx;S]oˇ_' p[;y…íˇ' Sm;cret( 300


p[;y…íˇivxeW' tu pí;Tk⁄vIRt vw„,v"
vwy;…sk°' vw„,vI' c piv]Iç sm;cret( 301
vw„,v;n;Ntu ivp[;,;' pí;Tp;djl' ipbet(
vOˇ* n p·rpU,oRåq kmRSv…/’to .vet( 302
mN]rà;qRivCz;Nt nveJy;kmRsy' tu "
√;dxI inyto ivp[" s Ev pu®Woˇm" 303
ikm] b¸noˇ_Én s;r' v+y;…m te nOp
Ek;dXyupv;sí xƒc£;id/;r,m( 304
tdIy;n;' pUjnç vw„,v' i]ty' SmOtm(
pu<y;i√„,uidn;dNy•opo„y' vw„,vw" sd; 305
tq; .;gvt;dNyo n;cRnIyo ih k⁄]…ct(
.gvNtmnui∂Xy n d¥; n yjet( Kv…ct( 306
n;vw„,v;•' .uÔIt d¥;•; vw„,v;y c
n;cRyie dtr;n( dev;• ityRG/;ryeˇq; 307
Ek;dXy;• .uÔIt vse•;vw„,vw" sh
a∑;=rSy j¢;r' xƒc£/r' i√j" 308
avmTy ivmU!;Tm; s¥í<@;lt;' v[jte (
vw„,v' b[;˜,' g;ç tulsI √;dxI' tq; 309
ancR…yTv; mU!;Tm; inry' dugiR t' v[jte (
iv„,o" p[/;ntnvo ivp[; g;ví vw„,v;" 310
xKTy; s'pJU y t;nev y;it iv„,o" pr' pdm(
Ek;dXyupv;sí √;dXy;' ivp[pjU n' 311
inTym;mlkò;n' p;ipn;mip mu·ˇ_dm(
p=e p=e h·r idne c£;i˚t.uje nOp 312
s'pJU ym;ne ivp[Ne {e h·rSteW;' p[sIdit
732
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

a.;ve vw„,ve ivp[e s'p;[ ¢e h·r v;sre 313


t√TsMpUjyeÌ;v' tulsI' v;åip vw„,v"
a…¶ho]Ntu ju¸y;Ts;y' p[;ti√≥joˇm" 314
pçyD;'í k⁄vIRt vw„,v;n( iv„,umcRyte (
tdipRt' vw .uÔIt ipbeˇTp;dv;·r vw 315
Ek;dXy;' n .uÔIt p=yo®.yorip
pUjye√„w ,v' ivp[' √;dXy;mip vw„,v" 316
iv„,o" p[s;d tulsI' tIq| v;åip i√joˇm"
¨pv;sidne v;åip p[;xyedivc;ryn( 317
¨pv;sidne yStu tIq| v; tulsIdlm( 318
n p[;xyei√mU!;Tm; r*rv' nrk˘ v[jte (
hYyRipRtNtu y∞;•' tIq| v; iptOkmR…, 319
d¥;≤Tptø,;' y∫+y' gy;≈;ı;yut' l.et(
hreinRvie dt' .KTy; yo d¥;Cz^;ıkmR…, 320
iptrStSy y;NTyev ti√„,o" prm' pdm(
tIq| v; tulsIp]' yo d¥;≤TptOdvw tm( 321
a;kLpkoi$ iptr" p·rtO¢; n s'xy"
y" ≈;ık;le mU!;Tm; iptO,;ç idvoks;m( 322
n dd;it hre.ˇRu _' tSy vw n;rk° git"
hyRipRtNtu y∞;•' y∞ p;dodk˘ hre" 323
tulsI' v; ipt,;ç dÊv; ≈;ı;yut' l.et(
svR yDmy' iv„,u' mTv; dev' jn;dRnm(
a;mN}y vw„,v;n( ivp[;n( k⁄y;RCz^;ımt≤N{t" 324
p[TyBd' p;vR,≈;ı' k⁄y;R≤Tp]omOtR åe hin
aNyq; vw„,vo y;it b[˜hTy;' n s'xy" 325
am;y;' ’„,p=e c ip}ye v;å>yudye tq;
733
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

k⁄y;Rt( ≈;ı' iv/;nen iv„,or;D;mnuSmrn( 326


n k⁄y;Rt( yo iv/;nen iptOyD' nr;/m" 327
a;D;it£m,;i√„,o" ptTyev n s'xy"
xƒc£o?vRp<u @^;id…cˆw" ip[ytmwhrR "e 328
aiNvt;n( b[;˜,;nev pUjyeTsvRkmRsu
a≈;≤ınoåPyyDSy kmRTy;…gn Ev c 329
vedSy;Pyn/ItSy s'sg| dUrtSTyjet(
ip]o" ≈;ı' p[kv⁄ IRt nwk;dXy;' i√joˇm" 330
√;dXy;NtTp[kv⁄ IRt nopv;s idne Kv…ct(
iv„,ojRNmidne v;åip guÂ,;ç mOtåe hin 331
vw„,vei∑' p[kV⁄ vIRt veidk˘ vw„,voˇm"
agMy;gmn' ih's;m.+y;,;ç .=,m( 332
asTy kqn' Stey' mns;åip ivvjRyte (
t¢c£;˚n' iv„,orek;dXy;mupoW,m( 333
/Oto?v| pu<@^dhe Tv' tNm'];,;' p·rg[h"
inTym;mlkß;n' devt;NtrvjRnm(
?y;n' mN]' jpo homStulSy;" pUjn' hre" 334
p[s;dStIqRsve ; c tdIy;n;ç pUjnm(
¨p;y;Ntr sNTy;gStq; mN];qR…cNtnm( 335
≈v,' k°tRn' sev; sT’Tykr,' tq;
asT’Ty p·rTy;go ivWy;NtrvjRnm( 336
d;n' dmStp" x*cm;jRv' =;≤Ntrev c
a;nOxS' y' st;' s©" p;rmwk;NTyhetv" 337
vw„,v" prmwk;NtI netro vw„,v" SmOt"
n;vw„,vo v[jNe mu·ˇ_' b¸x;S]≈utoåip v; 338
vw„,vo v,Rv;Áoåip y;it iv„,o" pr' pdm(
734
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION h;rItSmOit" [HŒr´ta Sm¨iti]

Etˇe k…qt' r;jn( p;rmwk;NTy…s≤ıdm( 339


vw≤x∑‰' vw„,v' /mRx;S]' vedopbOi' htm(
iv„vKsen;y /;]e c sMp[oˇ_' prm;Tmn; 340
iv„vKsen;y sMp[oˇ_meti√`nse pur;
.Ogo" p[oˇ_' iv`ns; .Og,u ; c mhiWR,; 341
.Og,u ; c mno" p[oˇ_' mnun; c mme·rtm(
mnuStu /mRx;S]Ntu s;m;Nyenoˇ_v;n( Svym( 342
tdev ih my; r;jn( vw≤x„ye, tve·rtm(
iv≤x∑' prm' /mRx;S]' vw„,vmuˇmm( 343
y îd' Í,uy;∫KTy; kqye√; sm;iht"
p;rmwk;NTy s'…s≤ı' p[;“oTyev n s'xy" 344
svRp;pivinmRˇu _o y;it iv„,o" pr' pdm(
yiSTvd' ≈u,yu ;∫KTy; inTy' iv„,oí s…•/* 345
aême/shßSy fl' p[;“oTys'xy"
h;rItmetCz;S]Ntu prm;' /MmRsi' ht;m( 346
a;loKy pUjyn( iv„,u' p;rmwk;NTymXnute
EtCΩTv;MbrIWStu h;rIto·ˇ_' nOpoˇm" 346
vvNde pry; .KTy; tmOiW' vw„,voˇm"
Tvmev prmo/MmRSTvmev prm' tp" 347
Tvd…õ±`y[ gu l' p[;Py svR…s≤ımv;“uy;m(
mh;muin…mit StuTv; r;jiWR" s mh;tp;" 347
p[;¢v;n( prmwk;NTy' tTp[s;d;Tsu…s≤ıdm(
vw≤x∑‰' p;rmwk;NTymetCz;S]' mm;Vyym( 348
.;r√;j;dy" sveR nOp;í jnk;dy"
yo…gn" snk;¥;í n;rd;¥;" surWRy" 349
v…sœ;¥; vw„,v;í iv„vKsen;dy" sur;"
735
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|HŒr´ta Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

EtCz;S];nus;re, pUjy;m;surCyutm( 350


prm' vwidk˘ x;S]met√w„,vmuˇmm(
D;Tvwv prmwk;NtI pUjyei√„,umIêrm( 351
îit vOıh;rItSmOt* iv≤x∑/MmRx;S]e vOTy…/k;ro n;m
a∑moå?y;y"
sm;¢;cey' vOıh;rItSmOit"

Reference:
Sm¨ti Sandarbha, Vol. II, (Delhi: Nag, 1981), pp. 994 ff.

736