Vous êtes sur la page 1sur 27

g*tm SmOit"

≈Ig,ex;y nm"
p[qmoå?y;y"
aq;c;rv,Rnm(
vedo /mRml U ' ti√d;ç SmOitxIle Î∑o /mRVyit£m" s;hsç mht;'
n tu Î∑oåqoRvrd*bRLy;ˇuLyblivro/e ivkLp" ) ¨pnyn'
b[;˜,Sy;∑me nvme pçme v; k;My' g.;Rid" sƒ‰;vW;R,;'
tid≠√tIy' jNm ) t¥Sm;Ts a;c;yoR ved;nuvcn;∞ ) Ek;-
dx√;dxyo" =i]yvwXyyo" ) a;Wo@x;d(b;[ ˜,Sy;pitt; s;-
iv]I √;…v'xter;jNySy Á…/k;y; vwXySy ) m*ÔIJy;m*vIR-
s*}yo me%l;" £me, ’„,®®vSt;…jn;in v;s;'…s x;,-
=*mcIrk⁄tp;" sveWR ;' k;p;Rsç;iv’tm( ) k;W;ymPyekÉ )
v;=| b[;˜,Sy m;≤Ôœh;·r{e îtryo" vwLvp;l;x* b[;˜,Sy
d<@;vêTqpwlv* xeWe y…Dy; v; sveWR ;mpI·rt; yUpc£;"
svLkl; mUıl R l;$n;s;g[pm[ ;,;" ) mu<@ji$lix%;j$;í
) {VyhSt ¨iCz∑oåin/;y;c;me∂V^ yxu≤ı" p·rm;jRn p[d;h-
t=,in,Rje n;in twjsm;iˇRkd;yvt;Ntv;n;' twjsvduplm…,-
xƒxuˇ_In;' d;®vdiSq.UMyor;vpnç .Umíe l w v{∆uivdlcmR-
,;muTsgoRv;TyNtopht;n;m( ) p[;Ñü%¨dÑü%ov; x*cm;r.et( )
xuc* dexa;sIno d≤=,' b;¸÷ j;NvNtr; ’Tv; yDopvI-
Ty;m…,N/n;t( p;,I p[=;Lyv;Gyto˙dy'SpOx≤' S]ítuv;Rpa;c;-
mei√" p[mJO y;Tp;d* c;>yu=Te %;in copSpOxCe z«WR<y;in mUı;‹in c
d¥;t( ) suPTv; .uKTv; =uTv; c pun" ) dNt…Xl∑eWu dNtvdNy]
…j◊;….mWR,;t( ) p[;KCyut·e rTyekÉ ) Cyutre ;ß;vvi√¥;…•…gr•ev
tCz⁄…c" ) n mu:y;ivp[Wu ¨iCz∑' k⁄v≤R Nt t;íed©π inpt≤Nt )
lepgN/;pkWR,e x*cmme?ySy ) t√≤∫" pUv| mOd; c mU]purIW-
737
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

retoivß'sn;>yvh;rs'yogeWu c y] c;ª;yoivd?y;t( ) p;…,n;


sVymups'gÁO ;©ëœm/Iih .oîTy;mN]yet gu®" ) t] c=umnR "
p;,opSpxRn' d.w"R p[;,;y;m;S]y" pçdxm;];" p[;‘Àl„e v;snç
—pUv;R Vy;˙ty" pçs¢;Nt;" ) guro" p;dops'gh[ ,' p[;tb[˜R ;-
nuvcnec;¥NtyornuD;t ¨pivxet( ) p[;Ñü%od≤=,t" ix„y
¨dÑü%ov; s;iv]Iç;nu vcnm;idto b[˜,a;d;ne —k;rSy;-
åNy];ip ) aNtr;gmne pun®psdn' ênk⁄lspRm<@Ükm;∆;‹r;,;'
}yhmupv;soivp[v;sí p[;,;y;m; `Otp[;xnçetreW;m( )
Xmx;n;?yyne cwvm( )
îit g*tmIye /mRx;S]e p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y"
aq b[˜c;·r/mRv,Rnm(
p[;gupnyn;Tk;mc;r;v;d.=oå¸toåb[˜c;rI yqopp;dmU]purIWo
.vit n;Sy;cmnkLpo iv¥teåNy];pm;jRnp[/;vn;vo=,e>yo n
tdupSpxRn;x*c' nTvevnw m…¶ hvnv≤lhr,yoinRyÔu ‰;• b[˜;-
….Vy;h;ryedNy] Sv/;innyn;t( ) ¨pnyn;idinym" ) ¨ˇ_'
b[˜cyRm¶IN/n.w=cr,e sTyvcnmp;mupSpxRnm( ) EkÉ god;-
n;id ) bih" sN?y;qRç;itœºt( pUvmR ;sItoˇr;' sJyoit„y; Jyo-
itWo dxRn;√;Gyto n;idTymI=et ) vjRyNe m/um;'sgN/m;Lyid-
v;Sv“;Ôn;>yÔny;nop;nCz]k;m£o/lo.mohv;¥v;dnò;-
ndNt/;vnhWRnTO ygItp·rv;d.y;in gu®dxRne k,Rp;[ vOt;vx-
ÆKqk;y;≈y,p;dp[s;r,;in inœIivth…stivjO‚M.t;Sfo$n;-
in S]Ip[=e ,;lM.ne mwqnu x˚;y;' ¥Ut' hInv,Rsve ;mdˇ;d;n' ih's;'
a;c;yRtTpu]S]IdI≤=tn;m;in xu„k;' v;c' m¥' inTy' b[;˜," )
a/" xYy;x;yI pUVvoRTq;yI j`NysMbexI v;Gv;Ùdrs'yt" )
738
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

n;mgo]e guro" sm;nto ini∂≥xte ( ) a≤∞Rte ≈ey…s cwvm( ) xYy;-


snSq;n;in ivh;y p[it≈v,m….£m,' vcn;Î∑en;/"Sq;n;-
sniStYyRGv; tTsev;y;m( ) gu®dxRne coiˇœºt( gCzNt mnuvj[ -e
TkmR ivD;Py;:y;y;Ùt;?y;yI yuˇ_" ip[yihtyoSt∫;y;Rp]u We u cw-
vm( ) noiCz∑;xnòpnp[s;/np;dp[=;lnoNmdRnops'ge h[ ,;in
) ivp[o„yops'gh[ ,' gu®.;y;R,;' tTpu]Sy c ) nwkÉ yuvtIn;' )
Vyvh;rp[;¢en s;vRv…,Rk˘ .w=cr,m….xStpittvj| ) a;id-
m?y;NteWu .vCzBd" p[yoJyo v,;Rnpu vU ,Re ) a;c;yRD;itgu®-
„vl;.eåNy] ) teW;' pUv| p·rhr…•ve¥ gurveånuD;to.uÔIt ) as-
…•/* t∫;y;Rp]u sb[˜c;·rsŒ" ) v;GytStOPy•loluPym;n"
s…•/;yodk˘ SpOxte ( ) ix„yixi∑rv/en;xˇ_or∆uv,e iu vdl;>y;'
tnu>y;mNyen fln( r;D; x;Sy" ) √;dxvW;R<yekk ì vede b[˜cy|
cret( p[it√;dxvWeWR u g[h,;Nt' v; ) iv¥;Nte gu®rqenR inmN}y" )
tt" ’t;nuD;nSy ò;nm( ) a;c;yR" ≈eœogu®,;' m;teTyekÉ )
îit g*tmIye /mRx;S]e i√tIyoå?y;y"
tOtIyoå?y;y"
aq b[˜c;·r p[kr,v,Rnm(
tSy;≈mivkLpmekÉ b[vu te b[˜c;rI gOhSqo….=uv% Rw ;ns îit teW;'
gOhSqo yoinrp[jnTv;idtpreW;m( ) t]oˇ_' b[˜c;·r,a;c;Yy;‹-
/InTvm;]' guro" kmRxWe ,e jpet( guv.R ;ve tdpTyvOiˇStd.;ve vOıe
sb[˜c;·r<y¶* v; ) Ev' vOˇob[˜lokmv;“oit …jte≤N{y" )
¨ˇreW;çwtdivro/I aincyo ….=uÂ?vRrte ; /[vu xIlo vW;Rsu
….=;qoR g[;m…my;t( ) j`NyminvOˇçret( ) invOˇ;xIv;RKc=u"
kmRsy' t" ) k*pIn;Cz;dn;q| b;lo…b.Oy;t( ) p[hI,mekÉ in,R-e
jn;ivp[yˇu _' ) a*W…/vnSptIn;m©mup;ddIt ) n i√tIy;-
739
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

muphˇ|u r;i]' g[;me vset( ) mu<@«ix%I v; vjRy∆e Ivb/m( )


sm;.UtWe u ih's;nugh[ yorn;rtI ) vw%;nso vne mUlxf°l; tp"
xIl" ≈;m,kÉn;…¶m;/;y;g[;My.ojI deviptOmnu„y.UtiWRpjU k"
sVv;‹it…q" p[itiWıvj| .w=mPyupyuÔIt n f;l’∑m…/itœºt(
g[;mç n p[ivxe∆i$líIr;…jnv;s; n;itxy' .uÔIt ) Ek;≈My'
Tv;c;y;‹" p[Ty=iv/;n;Ì;hRSqSy )
îit g*tmIye /mRx;S]e tOtIyoå?y;y"
ctuqoRå?y;y"
aq ivv;hp[kr,v,Rnm(
gOhSq" sÎxI' .;y;| ivNdet;nNypUv;| yvIysIm( ) asm;np[v-
rwivRv;hË?v| s¢m;t( iptObN/u>yovI…jní m;tubN/u>y" pçm;t(
) b[;˜oiv¥;c;·r]bN/uxIlsMp•;y d¥;d;Cz;¥;l˚ét;' s'yo-
gmN]" p[;j;pTye sh/mRçrt;…mit a;WeR go…mqn' kNy;vte d¥;-
dNtve¥R iO Tvje d;n' dwvoål˚éTyeCzNTy; Svy' s'yogo g;N/voRiv-
ˇen;nitS]Imt;m;sur" p[sÁ;d;n;d(r;=soås'ivD;nops©mn;-
Tpwx;c" ) cTv;ro /My;‹" p[qm;" W…@TyekÉ ) anulom;nNtrwk;-
Ntr√‰Ntr;su j;t;" sv,;RMvœog[inW;dd*„mNtp;rxv;" ) p[it-
lom;su sUtm;g/;yogv=ˇOvdw de kc;<@;l;" ) b[;˜<yjn-
Tpu];n( v,R>e y a;nupVU y;Rt( b[;˜,sUtm;g/c;<@;l;n( te>y Ev
=i]y; mU/;RviWˇ_=i]y/Ivrpu‘x;n( te>y Ev vwXy; .O∆-
k<#km;ih„yvwXyvwdhe ;n( te>y Ev p;rxvyvnkr, xU{;n(
xU{Te yekÉ ) v,;RNtrgmnmuTkW;RpkW;R>y;' s¢men pçmen c;c;-
y;‹" ) sO∑‰Ntrj;t;n;ç p[itlom;Stu /mRhIn;" xU{;y;ç as-
m;n;y;ç xU{;TpittvOiˇrNTy" p;ipœ ) pun≤Nt s;/v" pu];≤S]-
p*®W;n;W;R∂x dwv;∂xwv p[;j;pTy;∂xpUv;Rn( dx;vr;n;Tm;nç
740
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

b[;˜Ipu];" )
îit g*tmIye /mRx;S]e ctuqoRå?y;y"
pçmoå?y;y"
aq gOhSq;≈mv,Rnm(
At;vupye ;TsvR] v; p[itiWıvjm( ) deviptOmnu„y.UtiWRpjU ko-
inTySv;?y;y" ) iptO>yíodkd;n' yqoTs;hmNy∫;y;Ridr…¶-
d;Ry;idv;R ) tiSmn( gOÁ;…, deviptOmnu„yyD;" Sv;?y;yí )
b≤lkm;R¶;v…¶/RNvNt·rivRêe dev;" p[j;pit" iSvi∑’idit hom"
) idGdevt;>yí yq; Sv√;reWu m®Œo gOhdevt;>y" p[ivXy b[˜,e
m?ye aŒ ¨dk⁄M.e a;k;x;yeTyNtrI=e nˇ_çre>yí s;ym( ) Sv-
iStv;Cy….=;d;np[XnpUvNR tu dd;itWu cwv' /meWR u ) smi√gu,-
s;hß;nNTy;in fl;Nyb[;˜,b[;˜,≈oi]yvedp;rgo>y" ) guv-R
qRinvex*W/;qR vOiˇ=I,y+ym;,;?y;yn;?vs'yogvwê…jteWu {-
Vys'iv.;go bihveiR d ….=m;,eWu ’t;•…mtreWu ) p[it≈uTy;Py-
/mRsy' ˇu _;y n d¥;t( ) £⁄ı˙∑.It;ˇRlBu /b;lSqivrmU!mˇo-
Nmˇv;Ky;NynOt;Nyp;tk;in ) .ojyeTpUvmR it…qk⁄m;rVy;…/t-
g….R,Isuv;…snISqivr;n( j`Ny;'í ) a;c;yRiptOs%In;Ntu
inve¥ vcni£y;AiTvg;c;yRêxuriptOVym;tul;n;mupSq;ne m-
/upkú" sMvTsre pun" pU…jt; yDivv;hyorv;Rk™ r;Dí ≈oi]ySy
) a≈oi]ySy;snodkÉ ≈oi]ySy tu p;¥m~yRm•ivxeW;'í p[k;-
rye…•Ty' v; s'Sk;rivix∑' m?ytoå•d;nmvw¥ s;/uvˇO e ivprIte
tu tO,odk.U…m" Sv;gtmNtt" pUJy;nTy;xíxYy;sn;vsq;nu-
v[Jyop;sn;in sÎK≈eyso" sm;NyLpxoåip hIne asm;n-
g[;moåit…qrekr;i]koå…/vO=sUyoRpSq;yI k⁄xln;my;roGy;,;-
mnupX[ noTq' xU{Sy;b[;˜,Sy;nit…qrb[;˜,oyDe s'vtO íet( .oj-
741
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

nNtu =i]ySyoı±v| b[;˜,e>yoåNy;n( .OTyw" sh;nOxs' ;qRm;nOx'


s;qRm( )
îit g*tmIye /mRx;S]e pçmoå?y;y"
Wœoå?y;y"
aq gOhSq;≈mktRVyv,Rnm(
p;dops'gh[ ,' gu®smv;yeåNvhm( ) a….gMy tu ivp[o„y m;tO-
iptOt√N/Un;' pUvjR ;n;' iv¥;guÂ,;' tˇÌuÂ,;ç s…•p;te prSy )
n;m p[oCy;my…mTy….v;doåDsmv;ye S]Ipuy' ogeå….v;dtoåiny-
mmekÉ n;ivp[o„y S]I,;mm;tOiptOVy.;y;R.…gnIn;' nops'gh[ ,'
.[;tO.;y;R,;' ê≈(v;í ) AiTvK êxuriptOVym;tul;n;Ntu yvI-
ys;' p[TyuTq;nmn….v;¥;Stq;Ny" pUv"R p*roåxIitk;vr" xU{o-
åPypTysmen;vroåPy;yR" xU{,e n;m c;Sy vjRy{e ;Dí;jp" p[„e yo
.o .v…•it vySy" sm;neåhin j;to dxvWRvı O " p*r" pç…."
kl;.r" ≈oi]yí;r,≤S]…." r;jNyo vwXykmR iv¥;hInodI≤=-
tSy p[;K£y;t( ) ivˇbN/ukmRj;itiv¥;vy;'…s m;Ny;in pr-
blIy;'…s ≈utNtu sve>R yogrIyStNmUlTv;ımRSy ≈utíe ) ci£-
dxmISq;,ug;[ Áv/Uò;tkr;j>y" pqod;n' r;D; tu ≈oi]y;y
≈oi]y;y )
îit g*tmIye /mRx;S]e Wœoå?y;y"
s¢moå?y;y"
aq;pımRv,Rnm(
a;pTkLpo b[;˜,Sy;b[;˜,;i√¥opyogoånugmn' xu≈WU ; sm;¢e-
b[;˜R ,o gu®y;Rjn;?y;pnp[itg[h;" sveWR ;' pUv"R pUvoR gu®Stdl;.e
=]vOiˇStdl;.e vwXyvO·ˇ" ) tSy;p<y' gN/rs’t;•itlx;-
742
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

,=*.;…jn;in rˇ_in…,Rˇ_É v;ssI =Irç sivk;r' mUlflpu„p*-


W/m/um;'stO,odk;pQy;in pxví ih's;s'yoge pu®Wvx;k⁄-
m;rIhetví inTy' .U…mv[Iihyv;j;Vyí AW./eNvn@ëhíwkÉ )
ivinmyStu rs;n;' rsw" pxUn;ç n lv,;’t;•yoiStl;n;ç
smen;men tu pKvSy s'pT[ yqeR svR/;tuviO ˇrxˇ_;vxU{,e tdPyekÉ
p[;,s'xye t√,Rs˚roå.+yinymStu p[;,s'xye b[;˜,oåip
xS]m;ddIt r;jNyo vwXykmR vwXykmR )
îit g*tmIye /mRx;S]e s¢moå?y;y"
a∑moå?y;y"
aq s'Sk;rv,Rnm(
√* lokÉ /Otv[t* r;j; b[;˜,í b¸≈utStyoítuivR/Sy mnu„y-
j;tSy;Nt" s'D;n;çlnptnspR,;n;m;yˇ' jIvn' p[siU tr=,-
ms˚ro /mR" ) s EW b¸≈uto .vit lokvedved;©iv√;kov;-
Kyeith;spur;,k⁄xlStdpe=StdvOiˇíTv;·r'xt; s'Sk;rw" s'-
S’t≤S]Wu kmRSv….rt" W$(su v;s;myc;·rkÉ„v….ivnIt"
W≤@±." p·rh;yoR r;D; v?yí;v?yí;d<@‰í;bih„k;yRí;p·r-
v;¥í;p·rh;yRíie t ) g.;R/;npus' vnsImNto•ynj;tkmRn;m-
kr,;•p[;xnc*@opnyn' cTv;·r vedv[t;in ò;n' sh/mRc;·r-
,Is'yog" pç;n;' yD;n;mnuœ;n' deviptOmnu„y.Utb[˜,;metWe ;-
ç;∑k;p;vR,≈;ı≈;v<y;g[h;y,Icw];êyujIit s¢ p;kyD-
s'Sq; aGNy;/eym…¶ho]dxRp*,Rm;s;vg[y,' c;tum;RSy inÂ!-
pxubN/s*];m,Iit s¢ h·ryRDs'Sq; a…¶∑omoåTy…¶∑om ¨Kq"
Wo@ix v;jpeyoåitr;]oå¢oy;Rm îit s¢ soms'Sq;îTyete cTv;-
·r'xt( s'Sk;r;" ) aq;∑;v;Tmgu,; dy; svR.tU We u =;≤NtrnsUy;
x*cmn;y;som©lmk;pR<ymSpOhie t ySywte n cTv;·r'xt( s'-
743
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sk;r; nv;∑;v;Tmgu,; n s b[˜," s;yuJy' s;loKy' c gCzit


) ySy tu %lu s'Sk;r;,;mekdexoåPy∑;v;Tmgu,; aq s b[˜,"
s;yuJy' s;loKyç gCzit gCzit )
îit g*tmIye /mRx;S]eå∑moå?y;y"
nvmoå?y;y"
aq ktRVy;ktRVyv,Rnm(
s iv…/pUv| ò;Tv; .;y;Rm….gMy yqoˇ_;n( gOhSq/m;Rn( p[yÔu ;n(
îm;in v[t;NynukWetR ( ò;tkoinTy' xu…c" sugN/" ò;nxIl" sit
iv.ve n jI,Rmlv√;s;" Sy;• rˇ_mlvdNy/Ot' v; v;so
iv.Oy;• ßgup;nh* in…,Rˇ_mxˇ_* n Â!Xm≈urkSm;•;…¶mpí
yugpı;rye•;Ô≤ln; ipbe• itœ•uıt» odkÉn;c;me• xU{;xuCyek-
p;<y;v…jRtne n v;Yv…¶ivp[;idTy;podevt;g;í p[itpXyn( v;
mU]purIW;me?y;NyudSye•vw devt;" p[it p;d* p[s;rye• p,Rlo-
∑^;Xm….mU]R purIW;pkWR,' k⁄y;R• .SmkÉxtuWkp;l;Ny…/itœº•
MleCz;xuCy/;…mRk"ì sh sM.;Wet tM.;„y pu<y’tomns;
?y;yedb( ;[ ˜,en v; sh sM.;Wet ) a/en'u /en.u Vyeit b[yU ;d.{'
.{…mit kp;l' .g;l…mit m…,/nu·rtIN{/nu" ) g;' /yNtI'
prSmw n;c=It ncn;' v;rye• …mqunI.UTv; x*c' p[it ivlMbet n
c tiSmn( xyne Sv;?y;ym/IyIt nc;prr;]m/ITy pun"
p[its‚Mvxe•;kLp;' n;rIm….rmye• rjSvl;' ncwn;' …Xl„ye•
kNy;m…¶mu%op/mnivgOÁv;dbihgRN/m;Ly/;r,p;pIys;v-
le%n.;y;Rsh.ojn;ÔTyve=,k⁄√;rp[vx e np;d/;vn;s≤NdG/-
.ojnndIb;¸tr,vO=ivWm;roh,;vroh,p[;,VyvSq;n;in c
vjRy•e siN/G/;' n;vm…/roheTsvRtEv;Tm;n' gop;ye• p[;vOTy
ixroåhin pyR$te ( p[;vOTy tu r;]* mU]o∞;re c n .Um;vnNt/;Ry
744
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

n;r;∞;vsq;• .SmkrIW’∑Cz;y;p…qk;MyeWu ¨.e mU]purIWe


idv; k⁄y;Rddu Ñü%" sN?yyoí r;]* tu d≤=,;mu%" p;l;xm;sn'
p;dukÉ dNt/;vn…mit vjRyte ) sop;nTkí;xn;snxyn;….-
v;dnnmSk;r;n( vjRyte ( ) n pUv;R m?y≤Ndn;pr; ;nfl;n( k⁄-
y;R¥q;x·ˇ_ /m;Rqk;me>ySteWu c /moRˇr" Sy;• n¶;' pryo-
iWtmI=et n pd;snm;kWe•R ixXnodrp;…,p;dv;Kc=uí;pl;in
k⁄y;RCzπdn.edniv≤l%nivmdRn;vSfo$;in n;kSm;t( k⁄y;R•o-
p·rvTstN]I' gCzπ• jlïl" Sy;• yDmvOtogCzπ∂xRn;y tu k;m'
n .+y;nuTs©π .=ye• r;]* p[„e y;˙tmuıt» òehivlpnip<y;-
km…qtp[.tO Iin c;]vIy;R…, n;XnIy;Ts;y' p[;tSTv•m….pU…jt-
minNdn( .uÔIt n kd;…c{;]* n¶" Svpet( ò;y;√; y∞;TmvNto
vOı;" sMy‚GvnIt; dM.lo.mohivyuˇ_; vedivda;c=te tTs-
m;cret( yog=em;qRmIêrm…/gCzπ•;NymNy] devgu®/;…mRk>É y"
p[.tU /w odkyvsk⁄xm;Lyopin„£m,m;YyRjn.U…yœmnlsmOı'
/;…mRk;…/iœt' inkÉtnm;v…stu' ytet p[xStm©Lydevt;ytn-
ctu„pq;dIn( p[d≤=,m;vtetR ) mns; v; tTsmg[m;c;rmnup;-
lyed;pTkLp" ) sTy/m;R a;yRvˇO " ix∑;?y;pkx*cix∑" ≈u-
itinrt" Sy;…•Tymih'ßo mOdu Î!k;rI dmd;nxIlEvm;c;ro
m;t;iptr* pUv;Rpr;n( sMbN/;n( du·rte>yo mo=…y„yn( ò;tk"
xêd(b˜[ lok;• Cyvte n Cyvte )
îit g*tmIye /mRx;S]e nvmoå?y;y"
dxmoå?y;y"
aq v,;Rn;' vOiˇv,Rnm(
i√j;tIn;m?yyn…mJy; d;n' b[;˜,Sy;…/k;" p[vcny;jn-
p[itg[h;" pUvWRe u inymSTv;c;yRD;itip[ygu®/niv¥;ivinmyeWu b[-
745
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

˜," sMp[d;nmNy] yqoˇ_;t( ’iWv;…,Jye c;Svy' ’te k⁄sIdç


) r;Doå…/k˘ r=,' svR.tU ;n;' Ny;Yyd<@Tv' …b.Oy;t( b[;˜,;n(
≈oi]y;n( in®Ts;h;'í b[;˜,;nkr;'íopk⁄v;R,;'í yogí ivjye .ye
ivxeW,e cy;R c rq/nu>y;| s'g;[ me s'Sq;nminvOiˇí n doWo-
ih's;y;m;hveåNy] Vyês;rQy;yu/’t;Ô≤lp[k°,Rkx É pr;Ñü%o-
pivœSqlvO=;Â!dUtgob[;˜,v;id>y" =i]yíedNyStmupjI-
veˇ√é·ˇ" Sy;t( jet; l.et s;'g;[ …mk˘ ivˇ' v;hnNtu r;D¨ı;r-
í;pOqGjyeåNyˇu yq;h| .;jye{;j; r;De b≤ld;n' kWRkdì xm∑m'
Wœ' v; pxuihr<yyorPyekÉ pç;x∫;g' …v'xit.;g" xuKl" p<ye
mUlflpu„p*W/m/um;'stO,Ne /n;n;' Wœ' t{=,/…mRTv;ˇeWu tu
inTyyuˇ_" Sy;d…/kÉn vO·ˇ" ix‚Lpnom;…s m;Syekk ì ˘ kmR
k⁄yrRu te ne ;Tm;nopjIivno Vy;:y;t; n*c£°vNtí .ˇ_' te>yo
d¥;Tp<y' v…,‚G.r`;Rpcye n dey' p[,∑mSv;…mkm…/gMy r;De
p[byU[ iu vR:y;Py sMvTsr' r;D; r+ymU?vRm…/gNtuítuq| r;D" xeW"
Sv;mI AKq£ys‚Mv.;gp·rg[h;…/gmeWu b[;˜,Sy;…/k˘ lB/'
=i]ySy iv…jt' inivR∑' vwXyxU{yoinR?y…/gmo r;j/n' n
b[;˜,Sy;….ÂpSy;b[;˜,o Vy;:y;t" Wœ' l.etTe yekÉ c*r˙-
tmup…jTy yq;Sq;n' gmyeTkox;√; d¥;{+y' b;l/nm;Vy-
vh;rp[;p,;Tsm;vOˇve ;R ) vwXySy;…/k˘ ’iWv…,Kp;xup;Lyk⁄-
sIdm( ) xU{ítuqoR v,R Ekj;itStSy;ip sTsm£o/" x*c-
m;cmn;qeR p;…,p;dp[=;lnmevk w É ≈;ıkmR .OTy.r,' Svd;rvOiˇ
p·rcy;R coˇreW;' te>yo vOiˇ' ≤lPset jI,;RNyup;nCz]v;s" kÀ∞;‹-
NyuiCz∑;xn' ixLpvOiˇí yç;ym;…≈to.ˇRVySten =I,oåip ten
coˇrStdqoRåSy incy" Sy;dnuD;toåSy nmSk;romN]" p;kyDw"
Svy' yjetTe yekÉ ) sveR coˇroˇr' p·rcreyru ;y;Rn;yRyoVyRit=epe
kmR," s;My' s;Mym( )
746
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

îit g*tmIye /mRx;S]e dxmoå?y;y"


Ek;dxoå?y;y"
aq r;j/mRv,Rnm(
r;j; svRSye∑e b[;˜,vj| s;/uk;rI Sy;t( s;/uv;dI ]Yy;m;-
NvI≤=Ky;ç;….ivnIt" xu…c…jRt≤e N{yo gu,vTsh;yop;ysMp•"
sm" p[j;su Sy;≤ıtç;s;' k⁄vIRt tmupy;RsInm/Sq; ¨p;sIr•Nye
b[;˜,e>ySteåPyen' mNyern( v,;Rn;≈m;'í Ny;ytoå….r=e∞ltíwn;n(
Sv/meR Sq;pyeımRSqo Á'x.;G.vtIit ivD;yte b[;˜,ç
purod/It iv¥;….jnv;g[pU vy" xIlsMp•' Ny;yvOˇ' tpiSvn'
tTp[stU " km;R…, k⁄vIRt b[˜p[stU ' ih =]mO?yte n Vyqt îit c
ivD;yte y;in c dwvoTp;t…cNtk;" p[byU[ Su t;Ny;i{yet td/Inmip
ÁºkÉ yog=em' p[itj;nte x;≤Ntpu<y;hSvSTyyn;yu„ym©ls'-
yuˇ_;Ny;>yud…yk;in iv√πiW,;' sMblnm….c;ri√W√‰;…/s'-
yuˇ_;in c x;l;¶* k⁄y;R¥qoˇ_mOiTvjoåNy;in tSy Vyvh;ro vedo
/mRx;S];<y©;Nyupved;" pur;,' dexj;itk⁄l/m;Rí;Ml;ywriv-
®ı;" p[m;,' ’iWv…,Kp;xup;Lyk⁄sIdk;rv" Sve Sve vgeR te>yo
yq;…/k;rmq;Rn( p[Tyv˙Ty /mRVyvSq; Ny;y;…/gme tkoR-
å>yup;ySten;>yUÁ yq;Sq;n' gmyei√p[itpˇ* ]yIiv¥;vOı>e y"
p[Tyv˙Tyinœ;' gmyedq;h;Sy in"≈eys' .vit b[˜=]e, sMp[vˇO '
deviptOmnu„y;n( /;rytIit ivD;yte d<@odmn;idTy;¸Sten;-
d;Nt;n( dmye√,;R≈m;í SvkmRinœ;" p[Te y kmRflmnu.yU tt"
xeW,e ivix∑dexj;itk⁄lÂp;yu" ≈utvOˇivˇsu%me/so jNm
p[itp¥Nte iv„vmo ivprIt; nXy≤Nt t;n;c;yoRpdexod<@í
p;lyte tSm;{;j;c;y;RvinN¥;vinN¥* )
îit g*tmIye /mRx;S]e Ek;dxoå?y;y"
747
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

√;dxoå?y;y"
aq iviv/p;pkr,e d<@iv/;nv,Rnm(
xU{oi√j;tIn….sN/;y;….hTy c v;Gd<@p;®„y;>y;m©÷ moCyo
yenophNy;d;yRS}y….gmne ≤l©oı;r" Svhr,ç go¢; ce√/o-
å…/koåq;h;Sy vedmupÍ<vtS]pujtu>y;' ≈o]p[itpUr,mud;hr,e
…j◊;Czπdo /;r,e xrIr.ed a;snxynv;Kp…qWu smp[Pe sud<e @‰"
xtm( ) =i]yob[;˜,;£oxe d<@p;®„ye i√gu,m?y?v| vwXyo-
b[;˜,=i]ye pç;xˇdı| vwXye n xU{e ik≤çt( b[;˜,r;jNyvt(
=i]yvwXy;v∑;p;¥' SteyikæLvW' xU{Sy i√gu,oˇr;,ItreW;'
p[itv, ivduWoåit£me d<@.UySTv' flh·rt/;Nyx;k;d;ne
pç’„,lmLpe pxupI…@te Sv;…mdoW" p;ls'yˇu _É tu tiSmn( p…q
=e]åe n;vOte p;l=ei]kyo" pç m;W; giv W@ë∑e^ %roåêmih„yo-
dRx;j;ivWu √* √* svRivn;xe xt' ix∑;kr,e p[itiWısev;y;ç
inTy' celip<@;dU?v| Svhr,ç goåGNyqeR tO,me/;n( vI®/
vnSptIn;ç pu„p;…,Svvd;ddIt fl;in c;p·rvOt;n;m(
k⁄sIdvO≤ı/RMy;‹ …v'xit" pçm;Wk° m;s' n;its;MvTsrImekÉ
…crSq;ne √wg<u y' p[yogSy muˇ_;….nR vıRte idTstoåv®ıSy c
c£k;lvO≤ı" k;·rt;k;…yk;ix%;…/.og;í k⁄sId' pxUpj-
lom=e]xtv;ÁºWu n;itpçgu,mj@;pog<@/n' dxvWR .uˇ_' prw"
s…•/* .oˇ_⁄r≈oi]yp[v…[ jtr;jNy/mRp®u W" pxu.…U mS]I,;mnit-
.ogAKq.;…j A,' p[itk⁄y"Ru p[;it.;Vyv…,KxuLkm¥ ¥Ut-
d<@;n( pu];n?y;.veyiu nR?y' v;…/y;…ct;v£°t;/yon∑;" sv;R n
in≤Ndt; n pu®W;pr;/en Sten" p[k°,Rkx É o muWlI r;j;n…my;-
Tkm;Rc=;," pUtob/mo=;>y;mfl•enSvI r;j; n x;rIro b[;˜-
,d<@" kmRivyogiv:y;pn;ivv;sn;˚kr,;Nyp[vˇO * p[;y-
…íˇI s c*rsm" s…cvomitpUvRe p[itg[hIt;Py/mRsy' ˇu _É pu®W-
748
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

xKTypr;/;nubN/ivD;n;∂<@inyogoånuD;n' v; vedivt( smv;-


yvcn;t( vedivTsmv;yvcn;t( )
îit g*tmIye /mRx;S]e √;dxoå?y;y"
]yodxoå?y;y"
aq s;=I,;' iv/;v,Rnm( )
ivp[itpˇ* s;≤=,I …mQy;sTyVyvSq; bhv" Syurin≤Ndt;"
SvkmRsu p[;Ty…yk; r;D;ç in„p[ITyn….t;p;í;NytriSm•ip
xU{;b[;˜,vcn;dnu ro?yoåinbN/íe•;smvet; pO∑;" p[byU[ ru vcne
c doiW," Syu" SvgR" sTyvcne ivpyRye nrk" ) ainbN/wrip
vˇ_Vy' pI@;’te inbN/" p[mˇoˇ_É c s;≤=s>y r;jktOWu
doWo/mRtN]pI@;y;' xpqenk w É sTykmR,; t∂ºvr;jb[;˜,s'sid
Sy;db[;˜,;n;' =u{pênOte s;=I dx h≤Nt goåêpu®W.U…mWu
dxgu,oˇr;n( sv| v; .Um* hr,e nrko.U…mvdPsu mwqnu s'yoge c
pxuvNm/usipRWogoRv√S]ihr<y/;Nyb[˜su y;ne„vêviNmQy;v-
cne y;Pyo d<@‰í s;=I n;nOtvcne doWojIvnçeˇd/In' n tu
p;pIysojIvn' r;j; p[;i@™vv;ko b[;˜,o v; x;S]ivt( p[;i@™v-
v;ko m?yo.vet( sMvTsr' p[tI=et p[it.;y;' /eNvn@ëhS]I-
p[jns'yˇu _ÉWu xI`[m;Ty…ykÉ c svR/me>R yogrIy" p[;i@™vv;kÉ
sTyvcn' sTyvcnm( )
îit g*tmIye /mRx;S]e ]yodxoå?y;y"
ctudxoå?y;y"
aq ax*cv,Rnm(
x;vm;x*c' dxr;]mnOiTvGdI≤=tb[˜c;·r,;' sip<@;n;mek;-
dxr;]' =i]ySy √;dxr;]' vwXySy;ıRm;smek˘ m;s' xU{Sy
749
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

t∞e∂Nt" punr;pteˇCzπW,e xuı‰ern( r;i]xeWe √;>y;' p[.;te itsO….-


goRb;[ ˜,ht;n;mNv=' r;j£o/;∞ yuıe p[;yon;xkx;S];…¶-
ivWodkoäN/np[ptnwíCe zt;' ip<@ invO·ˇ" s¢me pçme v;
jnneåPyev' m;t;ip]oStNm;tuv;R g.Rm;ss m; r;i]" ò'sne g.RSy
}yh' v; ≈uTv; co?v| dxMy;" p≤=<ysi<@yoinsMbN/e sh;?y;-
…yin c sb[˜c;·r<yek;h' ≈oi]ye copsMp•e p[te opSpxRne dxr;-
]m;x*cm….sN/;y cedˇu _' vwXyxU{yor;ˇRvIVv;‹pvU yR oí }yh'
v;c;yRtTpu]S]Iy;Jyix„yeWu cwvmvríe√,R" pUv| v,Rmpu SpOxte (
pUvoRv;vr' t] x;voˇ_m;x*c' pitt c<@;l sUitkod-
Ky;xvSpOi∑tTSpO∑‰upSpxRne scelodkopSpxRn;Cz⁄ı‰eCzv;-
nugme c xuní yduphNy;idTyekÉ ¨dkd;n' sip<@¯" ’tcU@Sy
tTS]I,;ç;nit.og EkÉåp[dˇ;n;m/" xYy;sinno b[˜c;·r,"
sveR n m;jRyre • m;s' .=yeyru ;p[d;n;Tp[qmtOtIypçms¢mnv-
meWdU ki£y; v;sn;ç Ty;g" aNTye TvNTy;n;' dNtjNm;id m;t;
iptO>y;' tU„,I' m;t; b;ldex;Nt·rtp[b…[ jt;sip<@;n;' sµ" x*c'
r;D;ç k;yRivro/;d(b;[ ˜,Sy c Sv;?y;y; invOÊyq| Sv;?y;y;-
invOÊyqRm( )
îit g*tmIye /mRx;S]e ctudx R oå?y;y"
pçdxoå?y;y"
aq ≈;ıivvekv,Rnm(
aq ≈;ımm;vSy;y;' iptO>yod¥;t( pçmIp[.iO t v;prp=Sy
yq;≈;ı' svRiSmn( v; {Vydexb[;˜,s…•/;ne v; k;linym"
x·ˇ_t" p[kWR gu,s'Sk;riv…/r•Sy nv;vr;n( .ojyedyujo yqo-
Ts;h' v; b[;˜,;n( ≈oi]y;n( v;g[pU vy"xIlsMp•;n( yuv>yod;n'
p[qmmekÉ iptOv•c ten …m]kmR k⁄Yy;‹Tpu];.;ve sip<@; m;tO-
750
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

sip<@;" ix„y;í d¥uStd.;ve AiTvg;c;Yy*R itlm;Wv[Iih-


yvodkd;nwm;Rs' iptr" p[I,≤Nt mTSyh·r,®®xxkÀmvR r;hmeW-
m;'s"w sMvTsr;…, gVypy"p;ysw√;Rdx vW;R…, v;/[I,R sen m;'sne
k;lx;kCz;gloh%@±gm;'smw /R …u m≈wí;nNTym( ) n .ojyet(
StenKlIvpittn;iStkt√éiˇvIrh;g[e dI…/Wu dI…/Wu pitS]I-
g[;my;jk;jp;loTsO∑;…¶m¥pk⁄crkÀ$s;≤=p[;ith;·r k;nup-
piˇyRSy c k⁄<@;xI somiv£Yyg;rd;hI grd;vk°…,Rg,p[„e y;-
gMy;g;…mih's p·rivˇp·rveˇpO Yy;‹˙tpYy;‹ /;tOTyˇ_;Tmdubl R ;"
k⁄n≤%Xy;vdNt" …êi]p*n.Rviktv;j p[„e yp[;itÂpkxU{;pit-
inr;’itikl;sI k⁄sIdI v…,iKxLpopjIivJy;v;id]t;l-
nOTygItxIl;n( ip]; c;k;men iv.ˇ_;n( ix„y;'ík w É sgo];'í )
.ojyedı U v± | i]>yogu,vNtm( ) s¥≈;ıI xU{;tLpgStTpurIWe m;s'
nyit iptøS' tSm;ˇdhb[˜R c;rI Sy;t( êc<@;lpitt;ve=,e du∑'
tSm;Tp·r≈ute d¥;iˇlwVv;‹ ikret( p…¤p;vno v; xmyet( p…¤-
p;vn;" W@©iv∆‰eœm;…skStO,;…ckÉt≤S]m/u≤S]sup,R" pç;-
…¶" ò;tkomN]b[;˜,ivımRDob[˜dey;nus/' ;n îit hiv"Wu cwv'
dublR ;dIn( ≈;ı EvwkÉ ≈;ı EvwkÉ )
îit g*tmIye /mRx;S]e pçdxoå?y;y"
Wo@xoå?y;y" )
aq an?y;yv,Rnm(
≈v,;id v;iWRk˘ p[oœpdI' vop;’Ty;/IyIt CzNd;'SyıRpçmm;-
s;n( pçd≤=,;yn' v; b[˜c;YyuTR sO∑lom; n m;'s' .uÔIt √wm;-
Syo v; inymo n;/IyIt v;y* idv;p;xuhre k,R≈;iv…, nˇ_'
v;,.erImOd©g∆;‹ˇx R BdeWu c êÍg;lgdR.s'Ó;de loihteN{/nu-
nIRh;re„v.[dxRne c;pˇ* mUi]t ¨∞;·rte inx;sN?yodkÉWu vWRit
751
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

cwkÉ vlIksNt;nm;c;YyRp·rveW,e JyoitWoí .Ito y;nSq"


xy;n" p[*!p;d" Xmx;ng[;m;Ntmh;pq;x*ceWu pUitgN/;Nt"
xvidv;k°iˇRx{U s…•/;ne sUtkÉ coÌ;re AGyjuWç s;mxBdo
y;vd;k;≤lk; in`;Rt.U…mkMpr;¸dxRnoLk;Stn…yàuvWRiv¥ut"
p[;du„’t;…¶„vnOt* iv¥uit nˇ_ç;prr;];≤T].;g;idp[vˇO * svR-
muLk; iv¥uTsmTyekWÉ ;' ) Stn…yàurpr; ºåip p[doWe sv| nˇ_m-
ıRr;];dhíet( sJyoitivRWySqe c r;…D p[te e ivp[o„y c;NyoNyen sh
sïlop;ihtvedsm;i¢CzidR≈;ımnu„yyD.ojne„vhor;]mm;-
v;Sy;y;ç Áh' v; k;iˇRk° f;LguNy;W;!I p*,Rm;sI itßoå∑k;-
≤S]r;]mNy;mekÉ a….to v;iWRk˘ sveR vWRiv¥uTStn…yàus…•p;te
p[Sy≤NdNyUıv± | .ojn;duTsve p[;/ItSy c inx;y;' ctumÙuR t|
inTymekÉ ngre m;nsmPyxu…c ≈;≤ın;m;k;≤lkm’t;•≈;-
≤ıks'yoge c p[itiv¥ç y;vTSmr≤Nt p[itiv¥ç y;vTSmr≤Nt
îit g*tmIye /mRx;S]e Wo@xoå?y;y"
s¢dxoå?y;y"
aq .+y;.+yp[kr,m(
p[xSt;n;' SvkmRsu i√j;tIn;' b[;˜,o.uÔIt p[itgO Iy;∞w-
/odkyvsmUlflm?v.y;>yu¥txYy;sny;npyod…//;n;-
xf·rip[y©ësÑO ;gRx;k;Nyp[,o¥;in sveWR ;' iptOdve gu®.OTy.r,e
c;NyvOiˇíe•;Ntre, xU{;t( pxu p;l=e]kWRkk⁄ls©tk;riptO-
p·rc;rk; .oJy;•; v…,k™ c;ixLpI inTym.oJy' kÉxk°$;vp•'
rjSvl;’„,xk⁄inpdopht' .[,U flp[≤e =t' gvopfl;t' .;vdu∑' xuˇ_'
kÉvlmd…/ pun" …sı' pyuiR Wtmx;k.+yòehm;'sm/UNyuTsO∑-
puí' Ly….xSt;npdeXydi<@kt=kdyRbN/ink…cikTskmOg-
yuv;yuiR Cz∑.o…jg,ivi√W;,;mp;¤‰;n;' p[;Gdubl R ;√éq;•;cm-
752
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

noTq;nVypet;in sm;sm;>y;' ivWmsmepjU ;Ntr;n…cRtç goí


=IrmindRx;y;" sUtkÉ c;j;mih„yoí inTym;ivkmpeym*∑^-
mwkxfç Sy≤NdnIymsUsiN/nIn;ç y;í VypetvTs;" pçn%;-
í;xLykxxê;iv@±go/;%@±gkCzp; ¨.ytodTkÉxlomwkx-
fkliv˚Plvc£v;kh's;" k;kk˚gO/X[ yen;jlj;rˇ_p;d-
tu<@; g[;Myk⁄‘$⁄ xUkr* /eNvn@ëh* c;p•d;vs•vOq;m;'s;in
ikslyKy;k⁄lxuniny;Rsloiht;v[ín;êin…cd;®vkvl;k-
i$iö.m;N/;tOnˇ_çr; a.+y;" ) .+y;" p[tdu ;iv‚„kr;j;l-
p;d;mTSy;í;iv’t;b~y;í /m;RqRe Vy;lht; Î∑doWv;Kp[x-
St;Ny>yu+yopyuÔItopyuÔIt )
îit g*tmIye /mRx;S]e s¢dxoå?y;y"
a∑;dxoå?y;y"
aq S]IWu Atuk;le shv;sp[kr,m(
aSvtN]; /meR S]I n;itcre∫ˇ;‹r' v;Kc=u" kmRsy' t; pitrpTy-
≤lPsudvRe r;Ìu®p[stU ; nˇumR tIy;≤Tp<@go] AiWsMbiN/>yo
yoinm;];√; n devr;idTyekÉ n;iti√tIy' jn…yturpTy' smy;dNy]
jIvtí =e]e prSm;ˇSy √yov;R r=,;∫ˇurR ve n∑e.ˇR·r W;@±v;iWRk˘
=p,' ≈Uym;,eå….gmn' p[v…[ jte tu invO·ˇ" p[s©;ˇSy √;dx-
vW;R…, b[;˜,Sy iv¥;sMbN/e .[;t·r cwv' Jy;y…s yvIy;n(
kNy;¶‰upymeWu W…@TyekÉ ]In( k⁄m;YyOtR nU tITy Svy' yuJyet;-
in≤NdtenoTsOJy ip}y;nl˚;r;n( p[d;n' p[;gOtorp[yCzn( doWI
p[;v;ss" p[itpˇe·rTyekÉ p[Vy;d;n' ivv;h…sı‰q| /mRtN]s'yo-
ge c xU{;Ny];ip xU{;ä¸pxohIRnkmR," xtgorn;iht;¶e" sh-
ßgoí somp;t( s¢mIç;.uKTv; incy;y;PyhInkmR>y a;c=It
r;D; pO∑Sten ih .tRVy" ≈utxIlsMp•íeımRtN]pI@;y;' tSy;-
753
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

kr,e doW;doW"
îit g*tmIye /mRx;S]e a∑;dxoå?y;y"
Ekon…v'xoå?y;y"
aq p[itiWısevne p[;y…íˇmIm;'s;v,Rnm(
¨ˇ_o v,R/mRí;≈m/mRí;q %Lvy' pu®Wo yen kmR,; ≤lPyte-
åqwtdy;Jyy;jnm.+y.=,mv¥vdn' ix∑Sy;i£y; p[itiW-
ısevn…mit c t] p[;y…íˇ' k⁄Yy;‹• k⁄Yy;‹idit mIm;'sNte n
k⁄Yy;‹idTy;¸nR ih kmR=Iyt îit k⁄Yy;‹idTypre punStomenÇe ; pun"
svnm;y;tIit ivD;yte v[;TyStomenÇe ; trit' sv| p;Pm;n' trit
b[˜hTy;' yoåême/ne yjte…¶∑ët;….xSym;n' y;jyeidit c )
tSy in„£y,;in jpStpohom ¨pv;sod;nmupinWdo ved;Nt;"
svRCzNd"su s'iht; m/UNy`mWR,mqbixro®{;" pu®WsUˇ_' r;j-
nr*ih,e s;mnI bOh{qNtre pu®WgitmRh;n;Myo mh;vwr;j' mh;-
idv;k°Êy| Jyeœs;ª;mNytmäih„pvm;n' kÀ„m;<@;in p;vm;Ny"
s;iv]I ceit p;vn;in ) pyov[tt; x;k.=t; fl.=t;
p[stO y;vko ihr<yp[;xn' `Otp[;xn' somp;n…mit c me?y;in )
sveR ixlo∞y;" sv;R" òvNTy" pu<y;Ód;StIq;Rin AiWin-
v;sgoœp·rSkNd; îit dex;" ) b[˜cYy| sTyvcn' svneWdU ko-
pSpxRnm;{RvS]t;/"x;…yt;n;xk îit tp;'…s ) ihr<y' g*-
Vv;‹soåêo.U…miStl;`Otm•…mit dey;in ) sMvTsr" W<m;s;-
íTv;rS]yo √;vekítu‚Vv|xTyho√;dx;h" W@hS}yhoåhor;] îit
k;l;" ) Et;Nyev;n;dexe ivkLpen i£yern( ) En"su gu®Wu
guÂ…, l`uWu l`Uin ’Cz^;it’Cz^' c;N{;y,…mit svRp;[ y…íˇ'
svRp;[ y…íˇm(
îit g*tmIye /mRx;S]e Ekon…v'xoå?y;y"
754
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

…v'xittmoå?y;y"
aq iviv/p;p;n;' kmRivp;kv,Rnm(
aq ctu"Wi∑Wu y;tn;Sq;neWu du"%;Nynu.yU t]em;in l=,;in
.v≤Nt b[˜h;{Rkœ⁄ I sur;p" Xy;dd;Ntgu®tLpg" p©ë" Sv,Rh;rI
k⁄n%I …ê]I vS];ph;rI ihr<yh;rI ddUrR I tejoåph;rI m<@lI
òeh;ph;rI =yI tq; jI,Rv;n•;ph;rI D;n;ph;rI mUk" p[ithNt;
gurorpSm;rI gofloj;TyN/" ipxun" pUitn;m" pUitvK]Stu sUck"
xU{op;?y;y" êp;kS]pusIsc;mriv£yI m¥p Ekxfiv£yI
mOgVy;/ k⁄<@;xI .Otkíw≤lko v; n=]I c;vudR I n;iStkor-
©opjIVy.+y.=I g<@rI b[˜;pu®WtSkr;,;' deixk" ipi<@t"
W<@omh;p…qkogi<@kí<@;lI pu‘sI go„kvk°,IR m?v;mehI
/mRpàIWu Sy;Nmwqnu p[vtRk" %Lv;$sgo]smyS}y….g;mI iptO-
m;tO.…gnIS}y….g;My;vI…jtSteW;' k⁄Bjk⁄<#m<@Vy;…/tVy-
©d·r{;Lp;yuWoåLpbuıyí<@p<@xwlWU tSkrprpu®Wp[„e yprk-
mRkr;" %Lv;$c£;©s˚«,;R" £Àrkm;R," £mxí;NTy;íopp¥Nte
tSm;TktRVymevhe p[;y…íˇ' ivxuıl w =R ,wj;RyNte /mRSy /;r-
,;idit /mRSy /;r,;idit
îit g*tmIye /mRx;S]e …v'xittmoå?y;y"
Ek…v'xittmoå?y;y"
aq svRp;tkÉWu x;≤Ntv,Rnm(
Tyjet( iptr' r;j`;tk˘ xU{y;jk˘ vedivPl;vk˘ .[,U hn'
yí;NTy;vs;…y…." sh sMvsedNTy;vs;…yNy; v; tSy iv¥;-
guÂn( yoinsMbN/;'í s…•p;Ty sv;R<yudk;dIin p[te km;R…,
k⁄Yyu"R p;]ç;Sy ivpYyRSyey"u ) d;s" kmRkrov;vkr;dme?y-
p;]m;nIy d;sI `$;n( pUr…yTv; d≤=,;mu%" pd; ivpYyRSye-
755
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

dmumnudk˘ kromIit n;mg[;hSt' sveåR Nv;l.ern( p[;cIn;vIitno


muˇ_ix%; iv¥;gurvo yoinsMbN/;í vI=er•p ¨pSpOXy g[;m'
p[ivx≤Nt ) at Ëı±v| ten sM.;„y itœºdk e r;]' jpn( s;iv]I-
mD;npUv| D;npUvçR ≤e T]r;]m( yStu p[;y…íˇen xuı‰eˇiSmn( xuıe
x;tk⁄M.my' p;]' pu<ytm;d(/d[ ;TpUr…yTv; ßvNtI>yo v; t Enmp
¨pSpxRyye "u ) aq;Smw tTp;]' d¥uStt( sMp[itgOÁ jpeCz;Nt;
¥*" x;Nt; pO…qvI x;Nt' ixvmNtrI=' yorocnSt…mh gO ;-
mITyetyw jR …u .R" p;vm;nI….StrTsmNdI…." k⁄„m;<@¯í;Jy' ju¸y;-
≤ır<y' b[;˜,;y v; d¥;Ì;m;c;Yy;‹y ) ySy tu p[;,;≤Ntk˘
p[;y…íˇ' s mOt" xuı‰eˇSy sv;R<yudk;dIin p[te km;R…,
k⁄YyurR te dev x;NTyudk˘ sveWR pU p;tkÉWu sveWR pU p;tkÉWu )
îit g*tmIye /mRx;S]e Ek…v'xittmoå?y;y"
√;…v'xittmoå?y;y"
aq iniWıkmR,;' jNm;Ntre ivp;k v,Rnm(
b[˜h;sur;pgu®tLpgm;tOiptOyoinsMbN/gStenn;iStkin≤Ndt-
km;R>y;…spittTy;JypittTy;…gn" pitt;" p;tks'yojk;í
twí;Bd' sm;crn( ) i√j;itkmR>yoh;in" ptn' pr] c;…s≤ı-
St;mekÉ nrk˘ ]I…, p[qm;Nyin∂ºX≥ y;in mnunR S]I„vgu®tLpg"
pttITyekÉ .[,U hin ) hInv,Rsve ;y;ç S]I ptit k*$s;+y'
r;jg;…mpxun' gurornOt;….x'sn' mh;p;tksm;in ap;'KTy;n;'
p[;Gdubl
R ;ÌohNtOb˜[ oJ>ytNmN{’dvk°…,Rpitts;iv]IkÉWpU p;-
tk˘ y;jn;?y;pn;ÎiTvg;c;Yy*R ptnIysev;y;ç hey;vNy] h;-
n;t( ptit tSy c p[itg[hIteTyekÉ n kihR…cNm;t;ip]orvOiˇd;RyNtu
n .jern( b[;˜,;….x'sne doWSt;v;n( i√rnen…s dublR ih's;y;mip
mocne xˇ_íet( ) a….£⁄ı‰;vgor,' b[;˜,Sy vWRxtmSvGy|
756
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

in`;Rte shßloihtdxRne y;vtStTp[SkN¥ p;'xnU ( s'g O Iy;-


Ts'g O Iy;t( )
îit g*tmIye /mRx;S]e √;…v'xittmoå?y;y"
]yo…v'xittmoå?y;y"
aq p[;y…íˇv,Rnm(
p[;y…íˇm¶* s·ˇ_b[˜›≤S]rvCz;idtSy l+y' v; Sy;∆Nyex-
S].Ot;m( ) %Ø;©kp;lp;…,v;R √;dxsMvTsr;n( b[˜c;rI
.w=;y g[;m' p[ivxet( Svkm;Rc=;," pqop£;met( s'dxRn;d;yRSy
ò;n;sn;>y;' ivhrn( svneWdU kopSpxIR xuı‰et( p[;,l;.e v;
t…•…mˇe b[;˜,Sy {Vy;pcye v; }yvr' p[it r;Doåême/;v.Oqe
v;NyyDeåPy…¶∑dNtíoTsO∑íedb( ;[ ˜,b/e ) hTv;ip a;]eYy;çwv'
g.eR c;ivD;te v; ) b[;˜,Sy r;jNyv/e W@±v;iWRk˘ p[;’t' b[˜-
cy| AW.wkshß;í g; d¥;t( ) vwXye ]wv;iWRk˘ AW.wkxt;í
g; d¥;t( ) xU{e sMvTsr' AW.wkdx;í g; d¥;dn;]eYy;çwv' g;ç
) vwXyvNm<@Üknk⁄lk;kivvdhrmUiWk;í ) ih's;su c;iSq-
mt;' shß' hTv;niSqmt;mn@ë∫;re c ) aip v;iSqmt;me-
kìkiSmn( ik≤ç≤Tk≤ç∂¥;t( ) W<@º c pl;l.;r" sIsm;Wí
vr;he `Ot`$" speR l*hd<@o b[˜bN?v;çlln;y;' jIvovwixkÉ
n ik≤çˇLp;•/nl;.b/eWu pOqGvW;R…, √π prd;re ]I…, ≈oi]ySy
{Vyl;.e coTsgoR yq;Sq;n' v; gmyeTp[it…sımN] s'yoge
shßv;Kced¶‰uTs;idinr;’Tyupp;tkÉWu cwv' S]I c;itc;·r,I
gu¢; ip<@÷ tu l.et am;nuWIWu gIvj| S]I’te kÀ„m;<@¯`tRO homo
`Othom" )
îit g*tmIye /mRx;S]e ]yo…v'xittmoå?y;y"
757
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctu…v|xittmoå?y;y"
aq p[;y…íˇv,Rnm(
sur;pSyb[;˜,Syo„,;m;…sçey"u sur;m;Sye mOt" xuı‰e dmTy; p;ne
pyo`Otmudk˘ v;yu' p[it }yh' t¢;in s’CzSttoåSy s'Sk;r" )
mU]purIWrets;ç p[;xne ê;pdo∑^%r;,;ç;©Sy g[;Myk⁄‘$⁄ xUk-
ryoí gN/;`[;,e sur;pSy p[;,;y;mo `Otp[;xnç pUvíRw d∑Sy )
tLpe lohxyne gu®tLpg" xyIt sUmI| v; JvlNtI' …Xl„yeÆLl©÷
v; svOW,muT’Ty;Ôl;v;/;y d≤=,;p[tIcI' v[jde …j˜m;xrIr
inp;t;NmOt" xuı‰et ) s%Isyoinsgo];ix„y.;y;Rsu òuW;y;'
giv c tLpsmoåvkrîTyekÉ ê….r;dye{;j; hInv,Rgmne ≤S]y'
p[k;x' pum;'s' %;dye¥qoˇ_' v; gdR.ne ;vk°,IR inA≥it' ctu„pqe
yjte tSy;…jnmU?vRb;l' p·r/;y loihtp;]" s¢ gOh;n( .w=çret(
km;Rc=;," sMvTsre, xuı‰et( ) retSkNdne .ye roge Sv¢e-
å¶I'N/n.w=cr,;in s¢r;]' ’Tv;Jyhom" s;….sN/ev;R retSy;>y;'
sUy;R>yuidte b[˜c;rI itœºdhr.uÔ;noå>ySt…mte c r;i]' jpn(
s;iv]Imxu…c' ÎÇ;idTymI=et p[;,;y;m' ’Tv;å.oJy.ojne-
åme?yp[;xne v; in„purIWI.;v≤S]r;];vrm.ojn' s¢r;]' v; Svy'
xI,;RNyupyuÔ;n" fl;Nynit£;mn( p[;Kpçn%e>yXzi∂≥no`Ot-
p[;xnç;£ox;nOtih's;su i]r;]' prmNtp" sTyv;Kye ce√;®,Ip;-
vm;nI….hoRmoivv;h mwqnu inm;RtsO y' oge„vdoWmekåÉ nOt' n tu %lu
guvqR WRe u yt" s¢ pu®W;intí prtí h≤Nt mns;ip gurornOt' vd-
•Lpe„vPyqe„R vNTy;vs;…ynIgmne ’Cz^;BdoåmTy; √;dxr;]mud-
Ky;gmne i]r;]' i]r;]m( )
îit g*tmIye /mRx;S]e ctu…v|xittmoå?y;y"

758
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

pç…v'xittmoå?y;y"
aq rhSy p[;y…íˇv,Rnm(
rhSy' p[;y…íˇmiv:y;tdoWSy ctuAc≥ ' trTsmNdITyPsu jped-
p[itg[;Á' p[it…j`O=n( p[itgOÁ v;å.oJy' bu.=u m;," pO…qvI-
m;vpeÎTyNtr;rm, ¨dkopSpxRn;Cz⁄≤ımekÉ S]IWu pyov[to v;
dxr;]' `Otne i√tIym≤∫StOtIy' idv;id„vek.ˇ_kojlÆKl•-
v;s; lom;in n%;in Tvc' m;'s' xo…,t' ò;YviSqm∆;n…m-
ithom a;Pmnomu%e mOTyor;Sye juhomITyNtt" ) sveWR ;mett( p[;y-
…íˇ' .[,U hTy;y;" ) aq;Ny ¨ˇ_oinymoå¶e Tv' p;ryeit mh;Vy;-
˙it….ju¸R y;t( kÀ„m;<@¯í;Jy' td(vt[ Ev v; b[˜hTy;sur;p;-
nSteygu®tLpeWu p[;,;y;mw" ò;toå`mWR,' jpeTsmmême/;v.Oqne
s;iv]I' v; shß’Tv a;vˇRyn( punItehvw ;Tm;nmNtjRle v;`-
mWR,' i]r;vˇRyn( p;pe>yo muCyte muCyte )
îit g*tmIye /mRx;S]e pç…v'xittmoå?y;y"
Wi@±vx ' ittmoå?y;y"
aq p[;y…íˇv,Rnm(
td;Û" kit/;vk°,I| p[ivxtIit m®t" p[;,enNe {' blen bOhSpit'
b[˜v∞Rsne ;…¶mevte re, sve,R ie t soåm;v;Sy;y;' inXy…¶mup-
sm;/;y p[;y…íˇ;Jy;¸tIjuhR oit k;m;vk°,oRåSMyvk°,oRåiSm
k;mk;m;y Sv;h; k;m;….duG/oSMy….duG/oåiSm k;mk;m;y
Sv;heit s…m/m;/;y;nu pyu+R y yDv;Stu ’TvopSq;y sMm;…s-
çiTvTyety; i]®p itœºt ]y îme lok; EW;' lok;n;m….…jTy;
a….£;NTy; îTyetdevk w WÉ ;' km;R…/’Tyyo" pUtîv Sy;TsîTq'
ju¸y;idTqmnumN]ye√rod≤=,eit ) p[;y…íˇmivxeW;dn;jRv-
pwxnu p[itiWı;c;r;n;¥p[;xneWu ) xU{;y;ç ret" …sKTv; yon* c
759
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

doWvit kmR<y….siN/ pUv„Re v≤l©;….rp ¨pSpOx√e ;®,I….r-


Nywv;Rpiv]w" p[itiWıv;Ñnsyorpc;re Vy;˙ty" s':y;t;" pç
sv;RSvpo v;c; me dehí m;idTyí pun;tu Sv;heit p[;t" r;i]í m;
v®,í pun;iTvit s;ym∑* v; s…m/m;d?y;∂ºv’tSyeit ¸Tvwv'
svRSm;densomuCyte muCyte )
îit g*tmIye /mRx;S]e Wi@±vx
' ittmoå?y;y"
s¢…v'xittmoå?y;y"
aq ’Cz^vt[ iv…/v,Rnm(
aq;t" ’Cz^;n( Vy;:y;Sy;mo hiv„y;n( p[;tr;x;n( .uKTv;
itßor;]In;RXnIy;dq;pr' }yh' nˇ_' .uÔIt aq;pr' }yh' n kçn
y;cedq;pr' }yhmupvseiˇœºdhin r;];v;sIt ≤=p[k;m" sTy'
vdedn;ywnR R sM.;Wet r*rvy*/;…jne inTy' p[yÔu It;nusvnmud-
kopSpxRnm;poihœºit itsO…." piv] vtI….m;RjyR te ( ihr<yv,;R"
xucy" p;vk; îTy∑;…." ) aqodktpR,' — nmohm;y mohª;y
s'hm;y /uNvte t;p s;y punvRsve nmonmom*Ô‰;yoMy;‹y vsu-
ivNd;y svR ivNd;y nmonm" p;r;y sup;r;y mh;p;r;y p;r…y„,ve
nmonmo ®{;y pxuptye mhte dev;y }yMbk;ywkcr;…/ ptye
hr;yxv;Rqx e ;n;yog[;y v…j[,e `O…,ne kpi∂≥ne nmonm" sUy;Ry;-
idTy;y nmonmonIlg[Iv;y ixitk<#;y nmonm" ’„,;y ip©-
l;y nmonmoJyeœ;y ≈eœ;y vOı;yeN{;y h·rkÉx;yo?vRrte se nmo-
nm" sTy;y p;vk;y p;vkv,;Ry k;m;y k;mÂip,e nmonmo
dI¢;y dI¢Âip,e nmonmStI+, Âip,e nmonm" s*My;y sup®u -
W;y mh;pu®W;y m?ympu®W;yoˇmpu®W;y b[˜c;·r,e nmo nm-
íN{ll;$;y ’iˇv;sse ipn;khSt;y nmonm îit ) Etdev;-
idTyopSq;nmet; Ev;Jy;¸tyo √;dxr;]Sy;Nte c®˘ ≈p…yTvw-
760
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

t;>yo devt;>yo ju¸y;d¶ye Sv;h; som;y Sv;h;¶IWom;>y;-


…mN{;…¶>y;…mN{;y ivêe>yodev>e yo b[˜,e p[j;ptte a¶ye iSv-
i∑’t îit ) tto b[;˜,tpR,m( ) Etenvw ;it’Cz^oVy;:y;-
toy;vt( s’d;ddIt t;vdXnI y;dV.=StOtIy" s ’Cz^;-
it’Cz^" ) p[qm' c·rTv; xu…c" pUt" kmR<yo.vit i√tIy' c·rTv;
y≤Tk≤çdNyNmh;p;tkÉ>y" p;p' k⁄®te tSm;Tp[mCu yte tOtIy' c·r-
Tv; svRSm;densomuCyte aqwt;'S]In( ’Cz^;n( c·rTv; sveWR u vedWe u
ò;to .vit svwdR vRe Dw ;Rto .vit yíwv' ved yíwv' ved
îit g*tmIye /mRx;S]e s¢…v'xittmoå?y;y"
a∑;…v'xittmoå?y;y"
aq c;N{;y,v[tiv…/v,Rnm(
aq;tí;N{;y,' tSyoˇ_o iv…/" ’Cz^π vpn' v[tçret( êo.Ut;'
p*,Rm;sImupvsed;Py;ySv sNte py;'…s nvonv îit cwt;-
….StpR,m;JyhomohivWí;numN],mupSq;n' cN{msoy∂ºv; dev-
heln…mit ctsO….r;Jy' ju¸y;∂ºv ’tSyeit c;Nte s…m≤∫ro'
.U.vRu " SvStp" sTy' yx" ≈IÂp' …gr*jStej" pu®Wo/mR" ixv"
ixv îTyetgw ;[ sR ;numN],' p[itmN]' mns; nm" Sv;heit v;
svRg;[ sp[m;,m;Sy;iv k;re, c®.w=sˇ_⁄k,y;vkx;kpyo-
d…/`OtmUlflodk;in hvI'„yuˇroˇr' p[xSt;in p*,Rm;Sy;' pç-
dx g[;s;n( .uKTvwk;pcyen prp=mXnIy;dm;v;Sy;y;mupo„yw
kopcyen pUvpR =' ivprItmekWÉ ;m( ) EW c;N{;y,om;som;-
smetm;PTv; ivp;po ivp;Pm; svR menoh≤Nt i√tIym;PTv; dx-
pUv;Rn( dx;vr;n;Tm;nçwk…v'x' p¤°í pun;it sMvTsr' c;PTv;
cN{ms" slokt;m;“oit
îit g*tmIye /mRx;S]eå∑;…v'xittmoå?y;y"
761
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Gautama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ekoni]'xˇmoå?y;y"
aq pu];,;' sMpiˇiv.;gv,Rnm(
Ë?v| iptu" pu]; AKq' .jer…•vOte rj…s m;tuvIRvit ceCzit sv|
v; pUvjR Syetr;n( …b.Oy;t( ) pUvvR i√.;ge tu /mRv≤O ı …v'xit.;go
JyeœSy …mqunmu.yto d¥uˇ_o rqogovOW" k;,%orkÀ$v<@;-
m?vmSy;nekíed iv/;RNy;ysI gOhmnoyuˇ_' ctu„pd;çwkk ì ˘ yvI-
ys" smçetrt( sv| √‰'xI v; pUvjR " Sy;dekk ì …mtreW;mekk ì ˘ v;
/nÂp' k;My' pUv"R pUvoR l.et dxt" pxUn;' nwkxf" nwkxf;n;'
vOW.oå…/koJyeœSy vOW.Wo@x; JywiœneySy sm' v; Jywiœneyne
yvIys;' p[itm;tO v; SvvgeR .;g ivxeW" ) iptoTsOjte ( pui]k;
mnpTyoå…¶' p[j;pitçeÇ;SmdqRmpTy…mit s'v;¥;….siN/m;-
];Tpui]kÉPyekWÉ ;' tTs'xy;•opyeCzπd.[;tOk;m( ) ip<@go]AiW-
sMbN/; AKq' .jern( S]Ic;npTySy bIj' v; ≤lPset devrvTy-
Nytoj;tm.;gm( ) S]I/n' duihtø,;mp[ˇ;n;mp[itiœt;n;ç .…g-
nIxuLk˘ sody;R,;m?v' m;tu" pUvçR k w É ) s's∑O iv.;g" p[te ;n;'
JyeœSy s'siO ∑in p[te e as's∑O I AKq.;k™ iv.ˇ_j" ip}ymev )
Svym…jRt' vw¥oåvw¥>e y" k;m' .jern( ) pu]; a*rs=e]jd-
ˇ’i]mgU!oTp•;p…bı; AKq.;j" k;nInsho!p*n.Rvpui]-
k;pu]SvyNdˇ£°t; go].;jítuq;|x.;…gní*rs;¥.;ve b[;˜-
,Sy r;jNy;pu]o Jyeœogu,sMp•StuLy;'x.;k™ Jyeœ;'xhInmNyt(
r;jNy; vwXy;pu]smv;ye s yq; b[;˜,Ipu],e =i]y;∞et( xU{;-
pu]oåPynpTySy xu≈WU íu Le l.et vOiˇmUlmNtev;siv…/n; sv,;R-
pu]oåPyNy;yvOˇo n l.etk w WÉ ;' ≈oi]y; b[;˜,Sy;n pTySy AKq'
.jern( r;jetreW;' j@KlIv* .ˇRVy;vpTy' j@Sy .;g;h| xU{;pu]-
vTp[itlom;sUdkyog=em’t;•e„viv.;g" S]IWu c s'yˇu _;Sv-
n;D;te dx;vrw" ix∑wÂhv≤∫rluB/w" p[xSt' k;yRm( ) cTv;-
762
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION g*tmSmOit" [Gautama Sm¨iti]

rítu,;| p;rg; ved;n;' p[;guˇm;S]y a;≈…m," pOqG/mRivdS]y


Et;n( dx;vr;n( p·rWidTy;c=te asM.ve TvetWe ;m≈oi]yo
vediviCz∑oivp[itpˇ* yd;h ytoåymp[.vo .Ut;n;' ih's;nugh[ -
yogeWu /…mR,;' ivxeW,e Svg| lok˘ /mRivd;“oit D;n;….-
invex;>y;…mit /moR /mR"
îit g*tmIye /mRx;S]e Ekoni]'xˇmoå?y;y"
sm;¢; cey' g*tmSmOit"

Reference:
Sm¨ti Sandarbha, Vol. IV, (Delhi: Nag, 1981), pp. 1879 ff.

763