Vous êtes sur la page 1sur 7

aq ymSmOit"

≈Ig,ex;ynm"
aq p[;y…íˇv,Rnm(
aq;to ÁSy /mRSy p[;y…íˇ;…./;ykm(
ctu,;Rmip v,;Rn;' /mRx;S]' p[vˇRte 1
jl;¶‰u√N/n.[∑;" p[bJ[ y;nxnCyut;"
ivWp[ptnp[;yxS]`;tCyut;í ye 2
sveR te p[Tyv…st;" svRlokvih„’t;"
c;N{;y,en xu?y≤Nt t¢’Cz^√yen v; 3
¨.y;v…st;" p;p; yeåg[;Myxr,Cyut;"
îNdu√yen xu?y≤Nt dÊv; /en'u tq; vOWm( 4
gob[;˜,hn' dG/; mOtmu√N/nen c
p;x' tSywv …zÊv; tu t¢’Cz^' sm;cret( 5
’…m….v[,R s'.tU mw ≤R =k;êop/;itt"
’Cz^;ı| s'pk [ v⁄ IRt xKTy; d¥;ˇu d≤=,;m( 6
b[;˜,Sy ml√;re pUyxo…,tsM.ve
’…m.uˇ_v[,e m*ÔIhomen s ivxu?yit 7
y" =i]yStq; vwXy" xU{í;Pynulomj"
D;Tv; .u¤π ivxeW,e cre∞;N{;y,' v[tm( 8
k⁄‘$⁄ ;<@p[m;,Ntu g[;sç p·rkLpyet(
aNyq;h;rdoWe, n s t] ivxu?yit 9
Ekìk˘ vıRyCe z⁄Kle ’„,p=e c Ó;syet(
am;v;Sy;' n .uÔIt EW c;N{;y,oiv…/" 10
sur;Nym¥p;nen gom;'s.=,e ’te
t¢’Cz^çrei√p[SyTp;pStu p[,Xyit 11
764
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ymSmOit" [Yama Sm¨iti]

p[;y…íˇe Áup£;Nte kt;R yid ivp¥te


pUtStdhrev;ip îhlokÉ pr] c 12
y;vdek" pOqk™ {Vy" p[;y…íˇen xu?yit
apr;Ste n c SpOXy;Steåip sveR ivgihRt;" 13
a.oJy;í;p[itg[;Á; as'p;#‰; ivv;ihn"
pUyNteånuvt[ e cI,Re sveR te AKq.;…gn" 14
Ënwk;dxvWRSy pçvW;Rt( prSy c
p[;y…íˇ' cred( .[;t; ipt; v;Nyoåip b;N/v" 15
atob;ltrSy;ip n;pr;/o n p;tkm(
r;jd<@o n tSy;iSt p[;y…íˇ' n iv¥te 16
axItIyRSy vW;R…, b;lov;PyUnWo@x"
p[;y…íˇ;/RmhR≤Nt ≤S]yoro…g, Ev c 17
aSt'gto yd; sUyíR ;<@;lrjk≤S]y"
s'SpO∑;Stu td; kì…ít( p[;y…íˇ' kq' .vet( 18
j;tÂp' suv,Rç idv;nIt' c y∆lm(
ten ò;Tv; c pITv; c sveR te xucy" SmOt;" 19
d;sn;iptgop;lk⁄l…m];ıRsI·r,"
Ete xU{We u .oJy;•; yí;Tmn' invedyet( 20
a•' xU{Sy .oJy' v; ye .uÔNTybu/; nr;"
p[;y…íˇ' tq; p[;¢' cre∞;N{;y,' v[tm( 21
p[;¢e √;dxme vWeR y" kNy;' n p[yCzit
m;…s m;…s rjStSy;" ipt; ipbit xo…,tm( 22
m;t; cwv ipt; cwv Jyeœo.[;t; tqwv c
]ySte nrk˘ y;≤Nt ÎÇ; kNy;' rjSbl;m( 23
ySt;' ivv;hyet( kNy;' b[;˜,o mdmoiht"
as'.;„yo Áp;¤πy" s ivp[o vOWlIpit" 24
765
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Yama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

vN?y; tu vOWlI Dey; vOWlI tu mOtp[j;"


xU{I tu vOWlI Dey; k⁄m;rI tu rjSvl; 25
yt( kroTyekr;]e, vOWlIsevn;d( i√j"
t∫Ÿ=.ug( jp…•Ty' i]….vRWVRw yRpohit 26
SvvOW' y; p·rTyJy;NyvOW,e vOhSpit"
vOWlI s; tu ivDey; n xU{I vOWlI .vet( 27
vOWlIfÉnpItSy in"ê;sophtSy c
tSy;çwv p[stU Sy in„’itnwvR iv¥te 28
…ê]k⁄œI tq; cwv k⁄n%I Xy;vdNtk"
rogI hIn;it·rˇ_;©" ipxunomTsrStq; 29
du.gR o ih tq; W<@" p;W<@« vedinNdk"
hwtk
u " xU{y;jI c ay;Jy;n;ç y;jk" 30
inTy' p[itg[he luB/oy;ckoivWy;Tmk"
Xy;vdNtoåq vw¥í asd;l;pkStq; 31
Ete ≈;ıe c d;ne c vjRnIy;" p[yàt" 32
ttodevlkíwv .Otkovediv£yI
Ete vJy;‹" p[yàen Et∫;Svitrb[vIt( 33
Et;…•yojye¥Stu hVye kVye c kmR…,
inr;x;" iptrStSy y;≤Nt dev;mhiWR…." 34
ag[e m;ihiWk˘ ÎÇ; m?ye tu vOWlIpitm(
aNte v;/uiR Wk˘ ÎÇ; inr;x;" iptrogt;" 35
mihWITyuCyte .;y;R y; cwv Vy….c;·r,I
t;n( doW;n( =mte yStu s vw m;ihiWk" SmOt" 36
sm;`RNtu smuıT» y mh;`| y" p[yCzit
s vw v;/uiR Wkon;m b[˜v;idWu gihRt" 37
y;vdu„,' .vTy•' y;v∫⁄Ô≤Nt v;Gyt;"
766
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ymSmOit" [Yama Sm¨iti]

aXn≤Nt iptrSt;v¥;v•oˇ_; hivgu,R ;" 38


hivgu,R ; n vˇ_Vy;" iptro y] tipRt;"
iptO….StipRt"w pí;√ˇ_Vy' xo.n' h…v" 39
y;vto g[ste g[;s;n( hVykVyeWu mN]ivt(
t;vtog[ste ip<@;n( xrIre b[˜," ipt; 40
¨iCz∑oiCz∑s'SpO∑" xun; xU{,e v; i√j"
¨po„y rjmImek;' pçgVyen xu?yit 41
anuiCz∑en s'SpO∑e ò;nm;]' iv/Iyte
tenvw oiCz∑s'SpO∑" p[;j;pTy' sm;cret( 42
y;vi√p[; n pUJyNte sM.ojnihr<ykì"
t;v∞I,Rvt[ Sy;ip tTp;p' n p[,Xyit 43
y√πi∑t' k;kbl;k…cLlwrme?y≤l¢' tu .veCzrIrm(
g;]e mu%e c p[ivxe∞ sMyk™ ò;nen lepophtSy xu≤ı" 44
Ë?v| n;.e" kr* muKTv; yd©muphNyte
Ë?v| ò;nm/"x*c' tNm;]e,vw xu?yit 45
a.+y;,;mpey;n;mleÁ;n;ç .=,e
retomU]purIW;,;' p[;y…íˇ' kq' .vet( 46
pµo@ëMbrivLv;í k⁄x;êTqpl;xk;"
EteW;mudk˘ pITv; W@^;]e,vw xu?yit 47
y" p[Tyv…stoivp[" p[vJ[ y;…¶inRr;pid
an;iht;…¶vRˇtRe gOihTvç …ck°WRit 48
a;creT]I…, ’Cz^;…, cre∞;N{;y,;in c
j;tkm;Rid…." p[oˇ_ì" pun" s'Sk;rmhRit 49
tU≤lk; ¨p/;n;in pu„p' rˇ_;Mbr;…, c
tU≤lk; ¨p/;n;in pu„p' rˇ_;Mbr;…, c
xoW…yTv; p[t;pen p[o=…yTv; xu…c.Rvte ( 50
767
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Yama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

dex' k;l' tq;Tm;n' {Vy' {Vyp[yojnm(


¨ppiˇmvSq;ç D;Tv; /m| sm;cret( 51
rQy;k∂≥mtoy;in n;v;ys tO,;in c
m;®t;kÉ,ú xu?y≤Nt pKve∑k…ct;in c 52
a;ture ò;nsMp[;¢e dx’TvoÁn;tur"
ò;Tv; ò;Tv; SpOxˇe Ntu tt" xu?yet a;tur" 53
rjkímRk;rí n$ovu®@ Ev c
kìvˇRmde ….Ll;í s¢wte c;NTyj;" SmOt;" 54
EW;' gTv; tu yoW;' vw t¢’Cz^' sm;cret( 55
S]I,;' rjSvl;n;Ntu SpO∑;SpOi∑ yd; .vet(
p[;y…íˇ' kq' t;s;' v,Re v,Re iv/Iyte 56
SpOÇ; rjSvl;' y;Ntu sgo];ç s.ˇOk R ;m(
k;m;dk;mto v;ip ò;Tv; k;len xu?yit 57
SpOÇ; rjSvl;NyoNy' b[;˜,I xU{j; tq;
’Cz^,π xu?yte pUv;R xU{; p;den xu?yit 58
SpOÇ; rjSvl;NyoNy' =i]y; xU{j; tq;
p;dhIn' cret( pUv;R p;d;ıRNtu tqoˇr; 59
SpO∑; rjSvl;NyoNy' vwXyj; xU{j; tq;
’Cz^p;d' cret( pUv;R tdıRNtu tqoˇr; 60
SpO∑; rjSvl; cwv ê;jjMbUkr;s.w"
t;viˇœº…•r;h;r; ò;Tv; k;len xu?yit 61
SpO∑; rjSvl; kì…í∞;<@;lwrrjSvl;
p[;j;pTyen ’Cz^,π p[;,;y;mxten c 62
ivp[" SpO∑oinx;y;ç ¨dKy; pitten c
idv;nIten toyen ß;pye∞;…¶s…•/* 63
idv;kú riXms'SpO∑' r;]* n=]riXm…."
768
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ymSmOit" [Yama Sm¨iti]

sN?yo.yoí sN?y;y;" piv]' svRd; jlm( 64


ap" krn%SpO∑;" ipbed;cmne i√j"
sur;' ipbit suVyˇ_' ymSy vcn' yq; 65
%;tv;PyoStq; kÀpe p;W;,w" xS]`;tnw"
y∑‰; tu `;tne cwv mO≤Tp<@º gok⁄lne c 66
ro/ne bN/ne cwv Sq;ipte pu„kle tq;
k;œº vnSpt* ro/s˚$e r∆uvS]yo" 67
Etˇe k…qt' sv| p[m;dSq;nmuˇmm(
y] y] mOt; g;v" p[;y…íˇ' sm;cret( 68
d;®,; `;tne ’Cz^' p;W;,wi√≥g,u ' .vet(
aıR’Cz^Ntu %;te Sy;t( p;d’Cz^Ntu p;dpe 69
xS]`;te i]’Cz^;…, yi∑`;te √y' cret( 70
’Cz^,π vS]`;teåip goflíeit ivxu?yit
yovˇRyit gom?ye ndIk;Nt;rm≤NtkÉ 71
rom;…, p[qme p;de i√tIye Xm≈u v;pyet(
tOtIye tu ≤x%; /;y;R ctuqRe s≤x%' vpet( 72
n S]I,;' vpn' k⁄y;Rt( n c s; g;mnuvj[ te (
n c r;]* vseÌoœº n k⁄y;Rd( vwidk°' ≈uitm( 73
sv;Rn( kÉx;n( smuıT» y zπdyed©ë≤l√ym(
Evmev tu n;rI,;' ≤xrso vpn' SmOtm( 74
mOtkÉn tu j;ten ¨.yo" sUtk˘ .vet(
p;tkÉn tu ≤l¢en n;Sy sUtikt; .vet( 75
cTv;·r %lu km;R…, sN?y;k;le ivvjRyte (
a;h;r' mwqnu ' in{;' Sv;?y;yç ctuqkR m( 76
a;h;r;∆;yte Vy;…/" £Àrg.Rí mwqnu e
in{; …≈yo invˇRNte Sv;?y;ye mr,' /[vu m( 77
769
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[|Yama Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

aD;n;ˇu i√j≈eœ v,;Rn;' ihtk;Myy;


my; p[oˇ_…md' x;S]' s;v/;noåv/;ry 78
îit ymp[oˇ_' /mRx;S]' sm;¢m(

Reference:
Sm¨ti Sandarbha, Vol. II, (Delhi: Nag, 1981), pp. 2083ff.

770