Vous êtes sur la page 1sur 6

a;i©rsSmOit"

≈Ig,ex;y nm"
aq;d* p[;y…íˇiv/;nv,Rnm(
gOh;≈meWu /meWR u v,;Rn;mnupvU x
R "
p[;y…íˇ iv…/' ÎÇ; ai©r;muinrb[vIt( 1
aNTy;n;mip …sı;•' .=…yTv; i√j;ty"
c;N{' ’Cz^' tdıRNtu b[˜=T] ivx;' ivdu" 2
rjkímRk;rí n$ovu®@ Ev c
kìvˇR.de ….Ll;í s¢wte c;NTyj;" SmOt;" 3
aNTyj;n;' gOhe toy' .;<@º pYyuiR Wtç yt(
p[;y…íˇ' yd; pIt' tdwv ih sm;cret( 4
c;<@;lkÀp.;<@ºWu TvD;n;≤Tpvte yid
p[;y…íˇ' kq' teW;' v,Re v,Re iv/Iyte 5
cret( s;Ntpn' ivp[" p[;j;pTyNtu .U…mp"
tdıRNtu cre√Xw y" p;d' xU{We u d;pyet( 6
aD;n;t( ipvte toy' b[;˜,STvNTyj;itWu
ahor;]oiWto.UTv; pçgVyen xu?yit 7
ivp[o ivp[,e s'SpO∑ ¨iCz∑en kd;cn
a;c;Nt Ev xu?yet ai©r;muinrb[vIt( 8
=≤T]ye, yd; SpO∑ ¨iCz∑en kd;cn
ò;n' jPyNtu k⁄vIRt idnSy;ıenR xu?yit 9
vwXyen tu yd; SpO∑" xun; xU{,e v; i√j"
¨po„y rjnImek;' pçgVyen xu?yit 10
anuiCz∑en s'SpO∑* ò;n' yen iv/Iyte
tenvw oiCz∑s'SpO∑" p[;j;pTy' sm;cret( 11
at Ëı±v| p[v+y;…m nIlI vS]Sy vw iv…/m(
2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;i©rsSmOit" [Ì‹girasa Sm¨iti]

S]I,;' £°@;qRsy' oge xynIye n du„yit 12


p;lne iv£ye cwv t√éˇÂ e pjIvne
pittStu .vei√p[≤S]…." ’Cz^Vw yRpohit 13
ò;n' d;n' jpo hom" Sv;?y;y" iptOtpR,m(
vOq; tSy mh;yD; nIlIvS]Sy /;r,;t( 14
nIlIrˇ_' yd; vS]mD;nen tu /;ryet(
ahor;]oiWto.UTv; pçgVyen xu?yit 15
nIlId;® yd; ….N¥;d(b;[ ˜,' vw p[m;dt"
xo…,t' ÎXyte y] i√jí;N{;y,çret( 16
nIlIvO=,e pKvNtu a•mXn;it ceid≠√j"
a;h;r vmn' ’Tv; pçgVyen xu?yit 17
.=n( p[m;dtonIlI' i√j;itSTv sm;iht"
i]Wu v,RWe u s;m;Ny' c;N{;y,…mit iSqtm( 18
nIl*rˇ_Én vS]e, yd•mupnIyte
nopitœit d;t;r' .oˇ_; .u¤π tu ikæLvWm( 19
nIlIrˇ_Én vS]e, yTp;kÉ ≈ipt' .vet(
ten .uˇ_Én ivp[;,;' idnmekmjojnm( 20
mOte .ˇR·r y; n;rI nIlIvS]' p[/;ryet(
.ˇ;‹ tu nrk˘ y;it s; n;rI tdnNtrm( 21
nILy; cophte =e]e xSy' yˇu p[rohit
a.oJy' tid≠√j;tIn;' .uKTv; c;N{;y,' cret( 22
dev{o<y;' vOWoTsgeR yDe d;ne tqwv c
a] ò;n' n kˇRVy' dUiWt; c vsuN/r; 23
v;ipt; y] nIlI Sy;ˇ;v∫ÀMy xu…c.Rvte (
y;vd(√;dxvW;R…, atËı±v| xu…c.Rvte ( 24
.ojne cwv p;ne c tq; c*W/.eWjw"
3
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ì‹girasa Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev' …m[yNte y; g;v" p;dmek˘ sm;cret( 25


`<$;.r,doWe, y] g*ivRinpI@‰te
credı| v[t' teW;' .UW,;q| ih tt( ’tm( 26
dmne d;mne ro/e av`;te c vw’te
gv; p[.vt; `;tw" p;don' v[tm;cret( 27
a©ëœpvRm;]Stu b;¸m;]" p[m;,t"
spLlví s;g[í d<@îTy…./Iyte 28
d<@;duˇ_;¥d;Nyen pu®W;" p[hr≤Nt g;m(
i√gu,' gob[t' teW;' p[;y…íˇ' ivxo/nm( 29
Í©.©π TviSq.©π cmRinMmoRcne tq;
dxr;]' cret( ’Cz^' y;vTSvSqo.veˇd; 30
gomU],e tu s'…m≈' y;vkçopj;yte
Etdev iht' ’Cz^…mdm;i©rs' mtm( 31
asmqRSy v;lSy ipt; v; yid v; gu®"
ymui∂Xy creım| p;p' tSy n iv¥te 32
axIityRSy vW;R…, v;lov;PyUnWo@x"
p[;y…íˇ;ıRmhR≤Nt ≤S]yo ro…g, Ev c 33
mUæCz≥te pitte c;ip giv yi∑p[h;·rte
g;y}y∑shßNtu p[;y…íˇ' ivxo/nm( 34
ò;Tv; rjSvl; cwv ctuqåRe iˆ ivxu?yit
k⁄y;R{j…s invOˇåe invOˇe n kqçn 35
roge, y{j" S]I,;mTyq| ih p[vˇRte
axuCyNt; n ten SyuSt;s;' vwk;·rk˘ ih tt( 36
s;?v;c;r; n t;vTSy;{jo y;vTp[vˇRte
vOˇe rj…s gMy; S]I gOhkmR…, cw≤N{ye 37
p[qmeåhin c;<@;lI i√tIye b[˜`;itnI
4
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;i©rsSmOit" [Ì‹girasa Sm¨iti]

tOtIye rjk° p[oˇ_; ctuqåRe hin xu?yit 38


rjSvl; yd; SpO∑; xun; xU{,e cwv ih
¨po„y rjnImek;' pçgVyen xu?yit 39
√;vet;vxucI Sy;t;' dMptI xyn©t*
xyn;duiTqt; n;rI xu…c" Sy;dxu…c" pum;n( 40
g<@ÜW' p;dx*cç n k⁄Yy;‹t( k;'Sy.;jne
.Smn; xu?yte k;'Sy' t;m[mMlen xu?yit 41
rjs; xu?yte n;rI ndI vegne xu?yit
.Um* in"≤=Py W<m;smTyNtopht' xu…c 42
gv;`[;t;in k;'Sy;in xU{oiCz∑;in y;in tu
.Smn; dx…." xuı‰et( k;kÉnophte tq; 43
x*c' s*v,RÂPy;,;' v;yun;kÉNú duriXm…." 44
ret"SpO∑' xvSpO∑m;ivkç n du„yit
a≤∫mOdR ; c tNm;]' p[=;Ly c ivxu?yit 45
xu„km•mivp[Sy .uKTv; s¢;hmOCzit
a•' VyÔns'yˇu _mıRm;sen jIYyRit 46
pyod…/ c m;sen W<m;sen `Ot' tq;
twl' svTsre,vw koϼ jIYyRit v; nv; 47
yo .u¤π ih c xU{;•' m;smek˘ inrNtrm(
îh jNmin xU{Tv' mOt" ê; c;….j;yte 48
xU{;•' xU{sSykú" xU{,e c sh;snm(
xU{;JD;ngm" k…íJJvlNtmip p;tyet( 49
ap[,;me tu xU{åe ip SviSt yo vdit i√j"
xU{oåip nrk˘ y;it b[;˜,oåip tqwv c 50
dx;h;Cz⁄?yte ivp[o √;dx;hen .U…mp"
p;≤=k˘ vwXy Ev;h xU{om;sen xu?yit 51
5
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ì‹girasa Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a…¶ho]I c yo ivp[" xU{;•' cwv .ojyet(


pç tSy p[,Xy≤Nt a;Tm; ved;S]yoå¶y" 52
xU{;•en tu .uˇ_Én yo i√jo jnyeTsut;n(
ySy;•' tSy te pu]; a•;Cz⁄£˘ p[vˇRte 53
xU{,e SpO∑muiCz∑' p[m;d;dq p;…,n;
tid≠√je>yo n d;tVym;pStMboåb[vINmuin" 54
b[;˜,Sy sd; .u¤π =i]ySy c pvRsu
vwXye„v;pTsu .uÔIt n xU{åe ip kd;cn 55
b[;˜,;•e d·r{Tv' =≤T]y;•e pxuStq;
vwXy;•en tu xU{Tv' xU{;•e nrk˘ /[vu m( 56
amOt' b[;˜,Sy;•' =≤T]y;•' py" SmOtm(
vwXySy c;•mev;•' xU{;•' ®…/r' /[vu m( 57
du„’t' ih mnu„y;,;m•m;iXnTy itœit
yo ySy;•' smXn;it s tSy;Xn;it ikæLvWm( 58
sUtkÉWu yd; ivp[o b[˜c;rI …jte≤N{y"
ipvet( p;nIymD;n;∫⁄¤π a•' .ˇ_mq;ipv; 59
¨ˇ;Yy;‹cMy ¨dkmvtIYyR ¨pSpOxte (
Ev' ih smud;c;ro v®,en;….m≤N]t" 60
aGNy;g;re gv;' goœº devb[;˜, s…•/*
a;h;re jpk;le c p;duk;n;' ivsjRnm( 61
p;duk;snm;Â!ogeh;TpçgOh' b[jte (
zπdyeˇSy p;d* tu /;…mRk" pO…qvIpit" 62
a…¶ho]I tpSvI c ≈oi]yo vedp;rg"
Ete vw p;dukYì y;‹≤Nt xeW;Nd<@ºn t;@yet( 63
jNmp[.iO ts'Sk;re cU@;Nte .ojn' nvm(
asip<@ºn .oˇ_Vy' cU@Sy;Nte ivxeWt" 64
6
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;i©rsSmOit" [Ì‹girasa Sm¨iti]

y;ck;•' nv≈;ımip sUtk.ojnm(


n;rIp[qmg.eWR u .uKTv; c;N{;y,' cret( 65
aNydˇ; tu y; kNy; punrNySy dIyte
tSy;í;•' n .oˇ_Vy' pun.U"R s; p[gIyte 66
pUvíR ß;ivtoyí g.oRyí;Pys'S’t"
i√tIye g.RsS' k;rSten xu≤ıivR/Iyte 67
r;j;¥w∂x≥ ….m;Rsyw ;Rviˇœit guivR,I
t;v{=; iv/;tVy; punrNyoiv/Iyte 68
.tOx
R ;snmuLlω y; c S]I ivp[vˇRte
tSy;íwv n .oˇ_Vy' ivDey; k;mc;·r,I 69
anpTy; tu y; n;rI n;XnIy;ˇÌ»håe ip vw
aq .u¤π tu yo moh;TpUys' nrk˘ v[jte ( 70
≤S]y;/nNtu ye moh;dupjIv≤Nt b;N/v;"
≤S]y; y;n;in v;s;'…s te p;p; y;NTy/ogitm( 71
r;j;•' hrte tej" xU{;•' b[˜v∞Rsm(
sUtkÉWu c yo .u¤π s .u¤π pO…qvI mlm( 72
îTyi©rs; mhiWR,; p[,It' /mRx;S]' sm;¢m(
sm;¢;cey' a;i©rsSmOit"

Reference:
Sm¨ti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981), pp. 591ff.