Vous êtes sur la page 1sur 8

1.

STAN GRANICZNY NONOCI NA ZGINANIE W ELEMENTACH


ELBETOWYCH O PRZEKROJU PROSTOKTNYM.
1.1Rozkad si wewntrznych w przekroju zginanym przyjmowany
do oblicze.

1.2. Rozpito efektywna elementu.


(1)
leff = ln + a1 + a2
gdzie:
ln
- rozpito w wietle cian
a1,2 = min ( 0,5 h , 0,5 t )

Rysunek dotyczy podpory skrajnej swobodnej.

1.3.Moment zginajcy dla belki wolnopodpartej jednoprzsowej pod


obcieniem cigym.
(2)
Msd = 0,125 q0 leff2
1.4. Wysoko uyteczna przekroju elbetowego zginanego.
dla belki
(3)
d = h c c 0,5 1
d = h c c - 0,5
dla pyty
gdzie : rednica zbrojenia gwnego
1 rednica strzemion
c dodatek ze wzgldu na jako wykonania
( 0 5 , 5 10 mm )
c - otulina ustalana z warunku ochrony przed
korozj , zapewnienia przyczepnoci i
ochrony przeciwpoarowej( tablica 1, 2 ).
1.5.Okrelenie potrzebnej powierzchni zbrojenia rozciganego.
M sd
sc =
odczytujemy ieff
2
b
d
f

cd
( tablica 5 )
(4)
gdzie : fcd obliczeniowa wytrzymao
betonu na ciskanie(tablica 3).

1.6.Sprawdzenie warunku dla wzgldnej wysokoci strefy ciskanej

eff eff ,lim

( tablica 6 )
1.7 Obliczenie potrzebnej powierzchni zbrojenia.

As1 =

M sd
d f yd

gdzie : fyd obliczeniowa granica plastycznoci


stali (tablica 4).
1.8 Przyjcie powierzchni zbrojenia As1 (tablica 7,8 ).
1.9 Sprawdzenie minimalnej powierzchni zbrojenia.
f
As ,min = 0,26 ctm b d
f yk
(6)
1.10 Sprawdzenie procentu zbrojenia dla elementw zginanych.
A
0, 0013 l = s1 0, 03
bd
(7)

(5)

2.STAN GRANICZNY NONOCI NA CINANIE W ELEMENTACH


ELBETOWYCH.

2.1 Sia poprzeczna na krawdzi podpory.


(8)
Vsd = 0,5 q0 ln
2.2 Sia poprzeczna w odlegoci d od podpory.
(9)
Vsd` = Vsd - d q0
2.3 Graniczna warto siy poprzecznej ze wzgldu na ukone rozciganie.
( 10 ) VRd1 = 0,35 k fctd ( 1,2 + 40 l ) b d
gdzie : l procent zbrojenia na
podporze
k = 1,6 d [ m ] 1,0
2.4 Dugo odcinka II rodzaju.
V VRd 1
cs = sd
q0
( 11 )
2.5 Sia przenoszona przez strzemiona.
( 12 )
VRd3,1 = Vsd`
2.6 Obliczeniowy rozstaw strzemion.
A f
s1 = sw1 ywd 1 z cot
VRd 3,1
( 13 )

gdzie : Asw1 powierzchnia przekroju


strzemion,
fywd1 - obliczeniowa granica
plastycznoci stali strzemion
z = 0,9 d rami si wewntrznych
cot = 2,0 ( 1 cot 2 ).
2.7 Graniczna warto siy poprzecznej ze wzgldu na ukone ciskanie w
belce.
cot
VRd 2 = f cd bw z
1 + cot 2
( 14.1 )
f

= 0, 6 1 ck
250
2.8 Graniczna warto siy poprzecznej ze wzgldu na ukone ciskanie w
pycie.
( 14.2 )

VRd2 = 0,5 fcd bw z

3.STAN GRANICZNY UYTKOWALNOCI.


METODA UPROSZCZONA.
3.1 Warunki stosowania metody uproszczonej.
d/h = 0,85 - 0.95
max B30 ( C25/30)
3.2 Naprenie w stali .
M sd
s =
d As1
( 15 )
gdzie : = 0,90 dla

l 0,5 %
0,5% < l 1,0 %
l > 1,0 %

= 0,85 dla
= 0,80 dla
3.3 Sprawdzenie ugicia metod uproszczon dla leff.
leff leff 250

d d lim s
( 16 )
(tablica 10).
3.4 Sprawdzenie szerokoci rozwarcia rys prostopadych metod
uproszczon.
( 17 )

lim

(tablica 11,12).

STAN GRANICZNY UYTKOWALNOCI METODA DOKADNA.


UGICIE.
3.5 Moment rysujcy.
b h2
M cr = f ctm
6
( 18 )
Mcr Msd
przekrj niezarysowany
Mcr < Msd
przekrj zarysowany
3.6 Wspczynnik pezania.
( 19 )
Ac = b h
( 20 )
u = 2,0 ( dla pyty ) ;

2(b+h)

( dla belki )

miarodajny wymiar:
2 Ac
h0 =
u
( 21 )
na podstawie h0 i wieku betonu odczyt wspczynnika
pezania oo,t0 (tablica 13).
3.7 redni modu sprystoci betonu.
( 22 )

Ecm = 11000( f ck + 8)0,3

lub odczyt z tabeli 3

3.8 Efektywny modu sprystoci betonu.


Ecm
Ec ,eff =
1 + ,t0
( 23 )
3.9 Stosunek moduu sprystoci stali Es do efektywnego moduu
sprystoci betonu Ec,eff.
E
e ,t = s
Ec ,eff
( 24 )
3.10 Zasig strefy ciskanej w I fazie pracy elementu elbetowego.
0,5bh 2 + e ,t ( As1 d )
xI =
bh + e ,t As1
( 25 )
3.11 Moment bezwadnoci w I fazie pracy elementu elbetowego.
bh 3
h
JI =
+ b h ( x I ) 2 + e ,t As1 (d x I )2
12
2
( 26 )
3.12 Zasig strefy ciskanej w II fazie pracy elementu elbetowego.
x II = d e ,t 2 12 + 2 e ,t 1 e ,t 1

( 27 )
3.13 Moment bezwadnoci w II fazie pracy elementu elbetowego.
b x II 3
J II =
+ e,t 1 b d (d x II )
3
( 28 )
3.14 Wspczynniki:
1 = 1
dla stali ebrowanej
( 29 )
2 = 0,5 dla obcienia dugotrwaego
3.15 Sztywno elementu elbetowego.
Ec ,eff J II
B =
M
J
1 1 2 ( cr ) 2 (1 II )
M sd
JI
( 30 )
3.16 Wspczynnik do obliczenia ugicia.
5 M
k = sdJ
48 M sdc
( 31 )
gdzie : MsdJ - moment w belce jednoprzsowej
Msdc - moment w belce cigej
Dla belki jednoprzsowej pod obcieniem cigym k = 5/48
3.17 Obliczenie ugicia i porwnanie z ugiciem dopuszczalnym.
M sd leff 2
l
a = k
alim = eff
B
( 33 )
( 32 )
z tablicy 9

STAN GRANICZNY UYTKOWALNOCI . METODA DOKADNA.


STAN GRANICZNY ROZWARCIA RYS.
3.18 Naprenie w stali.
M sd
s =
x
As1 (d II )
3
( 34 )
Wspczynniki:
k1 = 0,8
dla stali ebrowanej,
( 35 ) k2 = 0,5
dla obcienia dugotrwaego.
3.19 Pole efektywne rozcigane.
h xII
Act ,eff = min [ b 2,5 a ] , b
3

( 36 )
3.20 Stopie zbrojenia przy zarysowaniu.
A
r = s1
Act ,eff
( 37 )
3.21 redni rozstaw rys.
sm = 50+, 025 k1 k2

gdzie : rednica zbrojenia


gwnego w mm
3.22 rednia szeroko rozwarcia rysy w mm.


M
wm = sm s 1 1 2 ( cr )2
Es
M sd
( 39 )
3.23 Szeroko rozwarcia rysy.
wk = wm
( 40 )
( 38 )

gdzie : = 1,3

gdy min wymiar przekroju poprzecznego


nie przekracza 300 mm.
3.24 Sprawdzenie szerokoci rozwarcia rysy prostopadej.
( 41 )

wk

wlim = 0,3 mm

4.STAN GRANICZNY NONOCI NA ZGINANIE W ELEMENTACH


ELBETOWYCH O PRZEKROJU TEOWYM.

4.1 Oznaczenie wymiarw dla przekroju teowego.

beff efektywna szeroko wsppracujcej pki,


hf - wysoko pyty,
b - osiowy rozstaw eber.
4.2 Wartoci lo , czyli odlegoci miedzy punktami zerowych momentw
zginajcych przyjmowane do wyznaczania efektywnej szerokoci pki
dla przekrojw teowych.

4.3 Szeroko efektywna.


(42)

(43)

beff =min

beff =min

bw + 12 hf
bw + lo/5

bw + 4 hf
bw + lo/10

dla przekroju obustronnie


teowego,

dla przekroju jednostronnie


teowego.

4.3 Warunek okrelenia przekroju przekrj pozornie i rzeczywicie


teowy.
(44)
Mf = beff hf f cd (d- 0,5 hf) moment pytowy
Przekrj rzeczywicie teowy:
Przekrj pozornie teowy

Mf < Msd
Mf Msd

Przekrj pozornie teowy obliczamy jak przekrj prostoktny o


szerokoci beff.
5. STAN GRANICZNY NONOCI NA CISKANIE W ELEMENTACH
ELBETOWYCH.
5.1 Dugoci obliczeniowe supw:

a)
b)
c)
d)
5.2 Procent zbrojenia w elementach elbetowych ciskanych:
0,003 l 0,06

0,3 % l 6,0 %
5.3 Minimalne pole przekroju ciskanego:

(45)
(46)
As,min = 0,003 AC
5.4 Uwzgldnienie smukoci.
Nono elementw ciskanych naley sprawdza z uwzgldnieniem
ich smukoci pod wpywem obcie dugotrwaych jeeli:

Graniczne smukoci supw elbetowych:

5.5 Mimord pocztkowy.


(47)
eo = ea + ee
ea - mimord niezamierzony wynikajcy z niejednorodnoci
betonu, krzywizny pocztkowej , usytuowania w konstrukcji,
ee - mimord konstrukcyjny Msd /N sd od obcie obliczeniowych,
ea obliczamy z warunkw:
lcol/600 - w ustrojach cianowych i szkieletowych o wzach
nieprzesuwnych, lub
min
lcol/600(1 + 1/n) w ustrojach szkieletowych o wzach
przesuwnych dla n-tej kondygnacji od gry,
h/30
10 mm dla konstrukcji cian i powok,
20 mm dla konstrukcji prefabrykowanych z wyjtkiem cian i
powok.
5.6 Uwzgldnienie smukoci.
(48)

etot = e0

(49)

(50)
Ic moment bezwadnoci przekroju betonu wg jego rodka cikoci,

Is - moment bezwadnoci przekroju zbrojenia wg rodka cikoci


przekroju betonu.
(51)

eo /h = 0,50 0,01 l0/h 0,01 fcd 0,05


gdzie fcd w MPa
Wspczynnik wpywu oddziaywania dugotrwaego klt obliczamy:

(52)
gdzie : oo,t kocowy wspczynnik pezania betonu wg tablicy 13,
Nsd,lt sia poduna od dugotrwaej czci obcienia
obliczeniowego.

Duy mimord

May mimorod

Opracowaa mgr in. Ewa Majewska