Vous êtes sur la page 1sur 3

semestr zimowy 2015/2016

Lista zada nr 9
Statystyka opisowa
Zmienna losowa dyskretna. Warto oczekiwana i wariancja. Wybrane rozkady skokowe.
Zadania
Zad. 1. Zmienna losowa X ma nastpujcy rozkad
xi

pi

-2
0,2

0
0,1

2
0,1

3
0,4

6
0,2

a) Wyznaczy dystrybuant zmiennej losowej X.


b) Obliczy warto oczekiwan i wariancj zmiennej losowej X.
c) Obliczy P (0 X 3) , P ( 1 X 5) , P ( X 5) , P (0 X ) .
Zad. 2. Wygrane na loteriach A i B opisane s nastpujcymi rozkadami (tzw. prospektami loteryjnymi):
pi
pi
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
A:
0,1 0,1
B:
0,1
X
0

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
Gdzie mona spodziewa si wikszej wygranej i z jakim ryzykiem ten wynik mona osign ?
Zad. 3. Gry macierzowe strategie mieszane o sumie zerowej
Dwie strategie dla wiersza i dwie strategie dla kolumny (wypata dla wiersza)
A
B
A
3
0
B
-3
4
Wyznaczy rozwizanie tej gry macierzowej (warto gry i optymalne strategie dla obu graczy).
Zad. 4. W urnie znajduj si 3 kule biae i 2 czarne. Losujemy dwie kule ze zwracaniem. Niech zmienna losowa X
okrela liczb wylosowanych kul biaych.
a) Obliczy E(X) i V(X).
b) Jakie jest prawdopodobiestwo wylosowania 1 kuli biaej?
Zad. 5. Z obserwacji brany spoywczej wiadomo, e 40 % nowo powstaych sklepw spoywczych, ktre nie maj
pozwolenia na sprzeda produktw monopolowych, w cigu roku swojej dziaalnoci bankrutuje. Wybrano losowo
5 takich sklepw. Obliczy jakie jest prawdopodobiestwo, e:
a) co najmniej 2 z nich przetrwaj na rynku duej ni 1 rok.
b) dokadnie jeden z nich nie zbankrutuje w cigu roku
c) wicej ni jeden, ale co najwyej 4 funkcjonowa bd duej ni rok
Zad. 6. Liczba rodzynek w ciastach pieczonych przez pewn wrocawsk cukierni jest zmienn losow o rozkadzie
Poissona z = 2. Obliczy prawdopodobiestwo, e kupujc babk trafimy na
a) dokadnie 1 rodzynk,
b) co najmniej 5 rodzynek,
c) wicej ni jedn, ale nie wicej ni 4,
d) mniej ni 1 rodzynk,
e) co najmniej 2, ale nie wicej ni 5 rodzynek.

Zad. 7. Kopacz zota trafia zwykle na bryk zota raz na 1000 wykopanych dokw. Obliczy prawdopodobiestwo,
e znalaz:
a) 2 bryki zota,
b) co najmniej 2 bryki zota,
jeli odkry 2000 dokw ?
Zad. 8. Wiadomo e 2 na 100 sztuk pewnego wyrobu s wadliwe. Obliczy prawdopodobiestwo, e w partii towaru
liczcej A) 5 sztuk; B) 300 sztuk znajdzie si:
a) zero sztuk wadliwych,
b) jedna sztuka wadliwa,
c) dwie sztuki wadliwe,
d) co najmniej trzy sztuki wadliwe.
Zad. 9. Prawdopodobiestwo, e kompania paliwowa, dokonujca poszukiwa ropy naftowej trafi na zoe, wynosi
0,2. Kompania planuje przeprowadzenie serii odwiertw. Jakie jest prawdopodobiestwo, e w czwartym wierceniu
trafi na zoe?
Zad. 10. Wytwrnia cukierkw paczkuje mieszank zoon z dwch rodzajw cukierkw w torebki zawierajce po
20 cukierkw, w ktrej znajduje si 40% cukierkw pierwszego rodzaju.
Obliczy prawdopodobiestwo, e spord piciu wybieranych losowo (bez zwracania) cukierkw z torebki
a) co najwyej jeden jest drugiego rodzaju,
b) nie ma adnego cukierka pierwszego rodzaju,
c) jest wicej cukierkw pierwszego ni drugiego rodzaju.
Zad. 11. Wytwrnia cukierkw paczkuje mieszank zoon z dwch rodzajw cukierkw w torebki zawierajce
40% cukierkw pierwszego rodzaju. Obliczy prawdopodobiestwo, e spord piciu wybieranych losowo
cukierkw z mieszanki
a) co najwyej jeden jest drugiego rodzaju,
b) nie ma adnego cukierka pierwszego rodzaju,
c) jest wicej cukierkw pierwszego ni drugiego rodzaju.
Zadania uzupeniajce do samodzielnego rozwizania
Zad. 1. Zmienna losowa X ma nastpujcy rozkad
xi

pi

-2
0,1

-1
0,2

0
0,4

1
0,2

2
0,1

a) Wyznaczy dystrybuant zmiennej losowej X.


b) Obliczy warto oczekiwan i wariancj zmiennej losowej X.
c) Obliczy P (0 X 3) , P ( 1 X 2) , P ( X 5) , P ( X 1) , P ( 1 X 2) , P ( X 0) , P ( X 1) .
Zad. 2. Prawdopodobiestwo wyrzucenia ora wynosi 0,5. Niech zmienna losowa X oznacza liczb rzutw do
momentu wyrzucenia ora.
a) Poda rozkad zmiennej losowej X.
b) Obliczy warto oczekiwan oraz odchylenie standardowe zmiennej losowej X.
c) Obliczy prawdopodobiestwo, e orze wypadnie za 5 razem.
a) Obliczy P ( X 1) , P ( X 3) , P (1 X 4) .
Zad. 4. Wiadomo, e 20% studentw jest wysokich. Jakie jest prawdopodobiestwo, e wrd 5 wybranych losowo
studentw jest
a) 3 wysokich?
b) nie wicej ni 2 wysokich?
Zad. 5. Ocenia si, e mamy 1% wadliwych wyrobw. Niech X bdzie zmienn losow rwn iloci wadliwych
wyrobw w zakadzie produkujcym 10 elementw.
a) Obliczy P (0 X 2) .
b) Obliczy prawdopodobiestwo, e bdzie jeden wadliwy wyrb.
c) Obliczy warto oczekiwan i wariancj zmiennej losowej X.

semestr zimowy 2015/2016

Zad. 6. Z bada wynika, e 40% nowo powstaych w Polsce przedsibiorstw przeywa 5 lat. Jakie jest
prawdopodobiestwo, e spord 6 nowo powstaych przedsibiorstw przynajmniej 3 przetrwa przez pi lat?
Zad. 7. Zmienna losowa X przyjmuje warto 0 i 1 odpowiednio z prawdopodobiestwem 0,2 i 0,8.
a) Wyznaczy dystrybuant zmiennej losowej X.
b) Obliczy warto oczekiwan i wariancj zmiennej losowej X.
c) Wiadomo, e zmienna losowa Y ma rozkad dwumianowy z parametrami = 10 i = 0,2 oraz e zmienne
losowe X i Y s niezalene. Obliczy E(X 3Y+2 2 1) oraz V(2X-Y+5).
Zad. 8. Zmienna losowa X ma rozkad Poissona z parametrem 2,4. Obliczy: P ( X 1) , P ( X 3) , (2 < 5),
P (1 X 4) .
Zad. 9. Obserwujc wystpy na wiatowych ringach ustalono, e pewien mistrz kick boxingu przegrywa 2 walki na
100 pojedynkw. Obliczy prawdopodobiestwo, e:
a) mistrz wygra wszystkie walki spord 5 stoczonych,
b) spord stoczonych 40 walk przegra dokadnie 2 walki,
c) walczc w 80 pojedynkach przegra nie mniej ni 2 razy i mniej ni 5.
Zad. 10. 15% sprzedawanych jajek jest zepsutych. Jakie jest prawdopodobiestwo e kupujc 6 jajek natrafimy na
1 jajko zepsute.
Zad. 11. Urzdzenie skada si midzy innymi z 750 lamp. Prawdopodobiestwo awarii kadej lampy w cigu jednej
doby pracy urzdzenia jest jednakowe i wynosi 0,004. Obliczy prawdopodobiestwo, e w cigu jednej doby pracy
urzdzenia, awarii ulegnie:
a) 0 lamp,
b) 1 lampa, c) 2 lampy, d) co najmniej 3 lampy.
Uwaga: Ponadto obowizkowe s zadania 5.1-5.20 z rozdziau 5 z podrcznika Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka
U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocawiu, Wrocaw, 2006.