Vous êtes sur la page 1sur 210

Kancelaria Sejmu

s. 1/210

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365

Opracowano na
podstawie:
t.j.
Dz. U. z 2012 r.
poz. 572, 742,
1544, z 2013 r.
poz. 675, 829,
1005, 1588, 1650,
z 2014 r. poz. 7,
768, 821, 1004,
1146, 1198, z
2015 r. poz. 357,
860, 1187, 1240,
1268, 1767.

USTAWA
z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyszym
DZIA I
System szkolnictwa wyszego
Rozdzia 1
Przepisy oglne
Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych i niepublicznych szk wyszych.
2. Ustawy nie stosuje si do szk wyszych i wyszych seminariw
duchownych prowadzonych przez kocioy i zwizki wyznaniowe, z wyjtkiem
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chyba e ustawa lub umowa midzy rzdem
a wadzami kociow lub zwizkw wyznaniowych stanowi inaczej.
Art. 2. 1. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:
1)

uczelnia szko prowadzc studia wysze, utworzon w sposb okrelony w


ustawie;

2)

uczelnia publiczna uczelni utworzon przez pastwo reprezentowane przez


waciwy organ wadzy lub administracji publicznej;

3)

uczelnia niepubliczna uczelni utworzon przez osob fizyczn albo osob


prawn niebdc pastwow ani samorzdow osob prawn;

4)

zaoyciel uczelni niepublicznej osob, o ktrej mowa w pkt 3, ktra


utworzya uczelni lub prowadzi uczelni na podstawie art. 26 ust. 3;

5)

studia wysze studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite
studia

magisterskie,

prowadzone

przez

uczelni

uprawnion

do

ich

prowadzenia;
6)

(uchylony);

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

7)

s. 2/210

studia pierwszego stopnia form ksztacenia, na ktr s przyjmowani


kandydaci posiadajcy wiadectwo dojrzaoci, koczc si uzyskaniem
kwalifikacji pierwszego stopnia;

8)

studia drugiego stopnia form ksztacenia, na ktr s przyjmowani


kandydaci posiadajcy co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, koczc
si uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;

9)

jednolite studia magisterskie form ksztacenia, na ktr s przyjmowani


kandydaci posiadajcy wiadectwo dojrzaoci, koczc si uzyskaniem
kwalifikacji drugiego stopnia;

10) studia trzeciego stopnia studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnion


jednostk organizacyjn uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk,
instytut badawczy lub midzynarodowy instytut naukowy dziaajcy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrbnych
przepisw, na ktre s przyjmowani kandydaci posiadajcy kwalifikacje
drugiego stopnia, koczce si uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia;
11) studia podyplomowe form ksztacenia, na ktr s przyjmowani kandydaci
posiadajcy kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzon w
uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym
lub Centrum Medycznym Ksztacenia Podyplomowego, koczce si
uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych;
11a) forma studiw studia stacjonarne i studia niestacjonarne;
12) studia stacjonarne form studiw wyszych, w ktrej co najmniej poowa
programu ksztacenia jest realizowana w postaci zaj dydaktycznych
wymagajcych bezporedniego udziau nauczycieli akademickich i studentw;
13) studia niestacjonarne form studiw wyszych, inn ni studia stacjonarne,
wskazan przez senat uczelni;
14) kierunek studiw wyodrbnion cz jednego lub kilku obszarw
ksztacenia, realizowan w uczelni w sposb okrelony przez program
ksztacenia;
14a) obszar ksztacenia zasb wiedzy i umiejtnoci z zakresu jednego z obszarw
wiedzy okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 3/210

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o


stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pn. zm. 1));
14b) program ksztacenia opis okrelonych przez uczelni spjnych efektw
ksztacenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyszego, oraz opis procesu ksztacenia, prowadzcego do osignicia tych
efektw, wraz z przypisanymi do poszczeglnych moduw tego procesu
punktami ECTS;
15) (uchylony);
16) (uchylony);
17) (uchylony);
18) standardy ksztacenia zbir regu ksztacenia na studiach przygotowujcych
do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodw, dla ktrych wymagania
dotyczce procesu ksztacenia i jego efektw s okrelone w przepisach prawa
Unii Europejskiej;
18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego opis, przez okrelenie
efektw

ksztacenia,

kwalifikacji

zdobywanych

polskim

systemie

szkolnictwa wyszego;
18b) kwalifikacje efekty ksztacenia, powiadczone dyplomem, wiadectwem,
certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnion instytucj
potwierdzajcym uzyskanie zakadanych efektw ksztacenia;
18c) efekty ksztacenia zasb wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych
uzyskiwanych w procesie ksztacenia w systemie studiw oraz studiw
trzeciego stopnia;
18d) punkty ECTS punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i
transferu punktw zaliczeniowych jako miara redniego nakadu pracy osoby
uczcej si, niezbdnego do uzyskania zakadanych efektw ksztacenia;
18e) profil ksztacenia profil praktyczny lub profil oglnoakademicki;
18ea) profil praktyczny profil programu ksztacenia obejmujcego moduy zaj
suce zdobywaniu przez studenta umiejtnoci praktycznych i kompetencji
spoecznych, realizowany przy zaoeniu, e ponad poowa programu studiw
okrelonego w punktach ECTS obejmuje zajcia praktyczne ksztatujce te
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr
96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 4/210

umiejtnoci i kompetencje, w tym umiejtnoci uzyskiwane na zajciach


warsztatowych, ktre s prowadzone przez osoby posiadajce dowiadczenie
zawodowe zdobyte poza uczelni;
18eb) profil oglnoakademicki profil programu ksztacenia obejmujcego moduy
zaj powizane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi,
realizowany przy zaoeniu, e ponad poowa programu studiw okrelonego w
punktach ECTS obejmuje zajcia suce zdobywaniu przez studenta
pogbionej wiedzy;
18f) kwalifikacje pierwszego stopnia efekt ksztacenia na studiach pierwszego
stopnia, zakoczonych uzyskaniem tytuu zawodowego licencjata, inyniera lub
rwnorzdnego

okrelonego

kierunku

studiw

profilu

ksztacenia,

potwierdzony odpowiednim dyplomem;


18g) kwalifikacje drugiego stopnia efekt ksztacenia na studiach drugiego stopnia,
zakoczonych uzyskaniem tytuu zawodowego magistra, magistra inyniera lub
rwnorzdnego

okrelonego

kierunku

studiw

profilu

ksztacenia,

potwierdzony odpowiednim dyplomem;


18h) kwalifikacje trzeciego stopnia uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego
przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, stopnia naukowego doktora w okrelonej dziedzinie nauki w zakresie
dyscypliny nauki lub doktora sztuki okrelonej dziedziny sztuki w zakresie
dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;
18i) kwalifikacje podyplomowe osignicie zakadanych efektw ksztacenia na
studiach podyplomowych, potwierdzone wiadectwem;
18j) filia uczelni zamiejscow jednostk organizacyjn uczelni, w ktrej skad
wchodz co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne uczelni;
18k) student osob ksztacc si na studiach wyszych;
18l) doktorant uczestnika studiw doktoranckich;
18m)suchacz uczestnika studiw podyplomowych;
18n) efekty uczenia si zasb wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych
uzyskiwanych w procesie uczenia si poza systemem studiw;
18o) potwierdzenie efektw uczenia si formalny proces weryfikacji posiadanych
efektw uczenia si zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiw

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 5/210

oraz uczenia si niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposb


i metodami zwikszajcymi zasb wiedzy, umiejtnoci i kompetencji
spoecznych, nie ma zastosowania do kierunku analityka medyczna/medycyna
laboratoryjna;
19) immatrykulacja akt przyjcia w poczet studentw uczelni;
20) (uchylony);
21) (uchylony);
22) uczelnia akademicka uczelni prowadzc badania naukowe, w ktrej co
najmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania
stopnia naukowego doktora;
23) uczelnia zawodowa uczelni prowadzc studia pierwszego lub drugiego
stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadajc uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora;
24) uczelnia wojskowa uczelni publiczn nadzorowan przez Ministra Obrony
Narodowej;
25) uczelnia sub pastwowych uczelni publiczn nadzorowan przez ministra
waciwego do spraw wewntrznych;
26) uczelnia artystyczna uczelni publiczn nadzorowan przez ministra
waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
27) uczelnia medyczna uczelni publiczn nadzorowan przez ministra
waciwego do spraw zdrowia;
28) uczelnia morska uczelni publiczn nadzorowan przez ministra waciwego
do spraw gospodarki morskiej;
29) podstawowa

jednostka

organizacyjna

wydzia

lub

inn

jednostk

organizacyjn uczelni okrelon w statucie, prowadzc co najmniej jeden


kierunek studiw, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej
dyscyplinie naukowej;
30) nauka i badania naukowe take odpowiednio sztuk i twrczo
artystyczn;
31) stopie naukowy doktora i stopie naukowy doktora habilitowanego take
odpowiednio stopie doktora sztuki i stopie doktora habilitowanego sztuki;
32) tytu naukowy profesora take odpowiednio tytu profesora sztuki;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 6/210

33) podstawowe miejsce pracy uczelni albo jednostk naukow, w ktrej


nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w penym
wymiarze czasu pracy, wskazan w akcie stanowicym podstaw zatrudnienia
jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce
pracy moe by tylko jedno;
34) jednostka naukowa instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut
badawczy albo midzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie
odrbnych przepisw, dziaajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
35) komercjalizacja bezporednia sprzeda wynikw bada naukowych, prac
rozwojowych lub know-how zwizanego z tymi wynikami albo oddawanie do
uywania tych wynikw lub know-how, w szczeglnoci na podstawie umowy
licencyjnej, najmu oraz dzierawy;
36) komercjalizacja porednia obejmowanie lub nabywanie udziaw lub akcji w
spkach w celu wdroenia lub przygotowania do wdroenia wynikw bada
naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwizanego z tymi wynikami.
2. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1)

studiach bez bliszego okrelenia rozumie si przez to studia wysze;

2)

poziomie ksztacenia rozumie si przez to studia pierwszego stopnia, studia


drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia;

3)

zwizku uczelni, bez bliszego okrelenia rozumie si przez to zwizek


uczelni publicznych albo zwizek uczelni niepublicznych;

4)

tytule zawodowym rozumie si przez to tytu licencjata, inyniera, magistra,


magistra inyniera lub tytu rwnorzdny;

5)

komercjalizacji, bez bliszego okrelenia rozumie si przez to komercjalizacj


bezporedni i poredni.
3. W uczelni, w ktrej nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych,

przepisy ustawy dotyczce takich jednostek stosuje si odpowiednio do caej uczelni.


4. Jeeli adna z podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni nie
prowadzi:
1)

dziaalnoci naukowej i studiw doktoranckich albo

2)

kierunku studiw

przepisy ustawy dotyczce podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie


tej dziaalnoci stosuje si odpowiednio do caej uczelni.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 7/210

Art. 3. 1. Wyraz uniwersytet moe by uywany w nazwie uczelni, ktrej


jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora co najmniej w dziesiciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa
uprawnienia w kadej z nastpujcych grup dziedzin nauki:
1)

humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych;

2)

matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych;

3)

biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub


weterynaryjnych.
2. Wyrazy uniwersytet techniczny mog by uywane w nazwie uczelni,

ktrej jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia


naukowego doktora co najmniej w dziesiciu dyscyplinach, w tym co najmniej sze
uprawnie w zakresie nauk technicznych.
3. Wyraz

uniwersytet

uzupeniony

innym

przymiotnikiem

lub

przymiotnikami w celu okrelenia profilu uczelni moe by uywany w nazwie


uczelni, ktrej jednostki organizacyjne posiadaj co najmniej sze uprawnie do
nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk
objtych profilem uczelni.
4. Wyraz politechnika moe by uywany w nazwie uczelni, ktrej jednostki
organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co
najmniej w szeciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk
technicznych.
5. Wyraz akademia moe by uywany w nazwie uczelni, ktrej jednostki
organizacyjne posiadaj co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora.
Art. 4. 1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego
dziaania na zasadach okrelonych w ustawie.
2. Uczelnie kieruj si zasadami wolnoci nauczania, bada naukowych i
twrczoci artystycznej.
3. Uczelnie, penic misj odkrywania i przekazywania prawdy poprzez
prowadzenie bada i ksztacenie studentw, stanowi integraln cz narodowego
systemu edukacji i nauki.
4. Uczelnie

wsppracuj

otoczeniem

spoeczno-gospodarczym,

szczeglnoci w zakresie prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych na

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 8/210

rzecz podmiotw gospodarczych, w wyodrbnionych formach dziaalnoci, w tym w


drodze utworzenia spki celowej, o ktrej mowa w art. 86a, a take przez udzia
przedstawicieli pracodawcw w opracowywaniu programw ksztacenia i w procesie
dydaktycznym.
5. Organy administracji rzdowej i organy jednostek samorzdu terytorialnego
mog podejmowa decyzje dotyczce uczelni tylko w przypadkach przewidzianych
w ustawach.
Art. 5. 1. Uczelnie wojskowe s jednoczenie jednostkami wojskowymi w
rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) i realizuj zadania zwizane z
obron narodow.
2. Zakres dziaania uczelni sub pastwowych jako jednostki organizacyjnej
waciwej suby okrelaj odrbne przepisy.
Art. 6. 1. Uczelnia ma w szczeglnoci prawo do:
1)

prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych oraz okrelania ich


kierunkw;

2)

wsppracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym


zagranicznymi, w realizacji bada naukowych i prac rozwojowych, na
podstawie porozumie w celu pozyskiwania funduszy z realizacji bada, w tym
z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilnoci naukowcw;

3)

wspierania bada naukowych prowadzonych przez modych naukowcw, w


szczeglnoci przez przeprowadzanie konkursw finansowanych ze rodkw, o
ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz.
455 i Nr 185, poz. 1092);

4)

prowadzenia ksztacenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego


stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z
przysugujcymi jej uprawnieniami, w tym:
a)

ustalania warunkw przyjcia na studia, w tym liczby miejsc na


kierunkach i formach studiw, z wyjtkiem studiw na kierunkach
lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim maj do nich
zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

b)

s. 9/210

ustalania programw ksztacenia uwzgldniajcych efekty ksztacenia


zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego,
zwanymi dalej Krajowymi Ramami Kwalifikacji, dla obszarw
ksztacenia okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1
pkt 2;

5)

prowadzenia studiw podyplomowych, kursw doksztacajcych i szkole;

6)

wydawania dyplomw ukoczenia studiw potwierdzajcych uzyskanie tytuu


zawodowego, wiadectw ukoczenia studiw podyplomowych, kursw
doksztacajcych i szkole;

7)

potwierdzania efektw uczenia si na zasadach okrelonych w ustawie.


2. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni maj prawo nadawania stopni

naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wystpowania o nadanie tytuu


naukowego profesora na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Art. 7. Uczelnia moe prowadzi dziaalno gospodarcz wyodrbnion
organizacyjnie i finansowo od dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 13 i art. 14, w
zakresie i formach okrelonych w statucie, w szczeglnoci w formie spek
kapitaowych.
Art. 8. 1. Studia w uczelni s prowadzone w ramach kierunku studiw;
przyjcie studenta na okrelony kierunek studiw nastpuje nie pniej ni po
upywie pierwszego roku studiw. Kierunek studiw moe by prowadzony przez
podstawow jednostk organizacyjn uczelni albo cznie przez kilka takich
jednostek.
2. Uczelnia, ktra ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego moe organizowa indywidualne studia
midzyobszarowe, obejmujce co najmniej dwa obszary ksztacenia i prowadzce do
uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiw, prowadzonym w danej
uczelni przez podstawow jednostk organizacyjn, majc uprawnienie do
nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy zwizanym z tym
kierunkiem.
3. Senat uczelni publicznej okrela, w drodze uchway, liczb miejsc na
poszczeglnych kierunkach studiw stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 10/210

liczb miejsc dla osb, dla ktrych bdzie to kolejny kierunek studiw stacjonarnych
w uczelni publicznej, kierujc si zasad odpowiedzialnoci za jako ksztacenia
oraz moliwociami zapewnienia finansowania ich ze rodkw publicznych, a take
dbajc o zgodno struktury kierunkw studiw z misj uczelni. Uchwa senatu
przesya si w terminie miesica od dnia jej podjcia ministrowi waciwemu do
spraw szkolnictwa wyszego i waciwemu ministrowi nadzorujcemu uczelni, o
ktrym mowa w art. 33 ust. 2.
4. Zwikszenie oglnej liczby osb, ktre uczelnia publiczna moe przyj na
studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyej 2% liczby studentw przyjtych
na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki nastpuje, na wniosek rektora, w
drodze decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego albo w drodze
decyzji waciwego ministra nadzorujcego uczelni, o ktrym mowa w art. 33 ust.
2, podjtej w uzgodnieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego,
uwzgldniajcej:
1)

struktur kierunkw studiw w uczelni i liczb studentw na poszczeglnych


kierunkach studiw, w tym kierunkach priorytetowych dla rozwoju kraju;

2)

osignicia uczelni w okrelonych dziedzinach nauki i zwizany z nimi zakres


ksztacenia;

3)

oceny jakoci ksztacenia dokonane przez Polsk Komisj Akredytacyjn;

4)

zasad denia do zapewnienia rwnomiernego dostpu do studiw


nieodpatnych na obszarze kraju;

5)

zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentw poszczeglnych kierunkw


studiw;

6)

liczb studentw przyjtych na studia stacjonarne w poprzednim roku


akademickim, w tym studentw, dla ktrych jest to kolejny kierunek studiw
stacjonarnych w uczelni publicznej.
5. (uchylony).
6. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze

rozporzdzenia, tryb podejmowania decyzji, o ktrych mowa w ust. 4, termin


skadania wnioskw, o ktrych mowa w ust. 4, i zakres danych zawartych we
wnioskach, niezbdnych do podjcia tych decyzji, w szczeglnoci informacje o
moliwoci

zapewnienia

udziau

studentw

kierunku

studiw

profilu

oglnoakademickim w badaniach naukowych prowadzonych przez podstawow

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 11/210

jednostk organizacyjn oraz informacje o liczbie miejsc przewidzianych dla


studentw kierunku studiw o profilu praktycznym biorcych udzia w
obowizkowych praktykach zawodowych, majc na wzgldzie struktur ksztacenia i
zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentw poszczeglnych kierunkw studiw.
7. Uczelnia moe prowadzi studia podyplomowe w zakresie obszaru
ksztacenia, z ktrym zwizany jest co najmniej jeden kierunek studiw prowadzony
przez uczelni.
8. W przypadku gdy program studiw podyplomowych wykracza poza zakres,
o ktrym mowa w ust. 7, do prowadzenia tych studiw wymagana jest zgoda
ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego wydana po zasigniciu opinii
Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
9. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
waciwym do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, limit
przyj na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczeglnych uczelniach,
uwzgldniajc zasady okrelone w ust. 4, moliwoci dydaktyczne uczelni oraz
zapotrzebowanie na absolwentw tych kierunkw.
10. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, limit miejsc
na kierunki studiw dla kandydatw na onierzy zawodowych w poszczeglnych
uczelniach wojskowych, uwzgldniajc moliwoci dydaktyczne uczelni oraz
zapotrzebowanie na absolwentw tych kierunkw.
11. Minister

waciwy

do

spraw

wewntrznych

okreli,

drodze

rozporzdzenia, limit miejsc na kierunki studiw dla straakw w subie


kandydackiej oraz dla straakw w subie staej skierowanych na studia przez
waciwego przeoonego, uwzgldniajc moliwoci dydaktyczne uczelni oraz
zapotrzebowanie na absolwentw tych kierunkw.
Art. 8a. Studia podyplomowe trwaj nie krcej ni dwa semestry. Program
ksztacenia powinien umoliwia uzyskanie przez suchacza co najmniej 30 punktw
ECTS. Uczelnia jest obowizana do okrelenia efektw ksztacenia oraz sposobu ich
weryfikowania i dokumentowania.
Art. 9. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

s. 12/210

warunki, jakie musi spenia opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia,


uwzgldniajc przyporzdkowanie kwalifikacji do obszarw ksztacenia oraz
dziedzin i dyscyplin okrelonych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki;

2)

Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym opis efektw ksztacenia dla obszarw


ksztacenia, z uwzgldnieniem poziomw i profili ksztacenia.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze

rozporzdzenia, po zasigniciu opinii Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa


Wyszego, wzorcowe efekty ksztacenia dla wybranych kierunkw studiw,
uwzgldniajc poziom i profil ksztacenia w poszczeglnych obszarach ksztacenia.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia:
1)

warunki, jakie musz spenia jednostki organizacyjne, aby prowadzi studia na


okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia, a w szczeglnoci:
a)

liczb nauczycieli akademickich posiadajcych tytu naukowy lub stopie


naukowy lub bdcych osobami, ktre nabyy uprawnienia rwnowane
z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaliczanych do minimum kadrowego,

b)

proporcje liczby pracownikw, o ktrych mowa w lit. a, do liczby


studentw na danym kierunku studiw,

c)

zakres informacji objtych wnioskiem o nadanie podstawowej jednostce


organizacyjnej uczelni, o ktrej mowa w art. 11 ust. 3 i 5, uprawnienia do
prowadzenia studiw na okrelonym kierunku, poziomie i profilu
ksztacenia, skadanym w formie elektronicznej do ministra waciwego do
spraw szkolnictwa wyszego,

d)

zakres informacji objtych wnioskiem o przywrcenie podstawowej


jednostce organizacyjnej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiw na
okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia, skadanym w formie
elektronicznej do ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego

uwzgldniajc zasady okrelone w art. 9a i art. 112a, potrzeby rynku pracy, a


take majc na celu zapewnienie wysokiej jakoci ksztacenia;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 13/210

1a) kierunki studiw, ktre s prowadzone jako jednolite studia magisterskie,


kierunki studiw, ktre s prowadzone jako studia drugiego stopnia, oraz
kierunki studiw, ktre mog by prowadzone jako jednolite studia
magisterskie, uwzgldniajc zrnicowane kwalifikacje absolwentw studiw
pierwszego i drugiego stopnia oraz potrzeby rynku pracy;
2)

warunki, jakie musi spenia program ksztacenia uwzgldniajc:


a)

zakadane efekty ksztacenia,

b)

opis procesu ksztacenia prowadzcego do uzyskania tych efektw z


punktami ECTS przypisanymi do poszczeglnych moduw,

c)
3)

sposb weryfikacji efektw;

podstawowe kryteria i zakres oceny programowej, o ktrej mowa w art. 48a ust.
3, uwzgldniajc:
a)

spenianie warunkw prowadzenia studiw na okrelonym kierunku,


poziomie i profilu ksztacenia, w tym opis i analiz efektw ksztacenia,

b)

akredytacje lub certyfikaty instytucji midzynarodowych,

c)

dziaanie wewntrznego systemu zapewnienia jakoci ksztacenia,

d)

organizacj i realizacj procesu ksztacenia oraz udzia studentw w jego


ksztatowaniu i ocenie,

e)

wspprac z otoczeniem spoeczno-gospodarczym w procesie ksztacenia,

f)

umidzynarodowienie procesu ksztacenia,

g)

funkcjonowanie potwierdzania efektw uczenia si

majc na uwadze zapewnienie wysokiej jakoci ksztacenia;


4)

podstawowe kryteria i zakres oceny instytucjonalnej, o ktrej mowa w art. 48a


ust. 4 i 4a, uwzgldniajc:
a)

funkcjonowanie i doskonalenie systemw zapewnienia jakoci ksztacenia,

b)

akredytacje lub certyfikaty instytucji midzynarodowych,

c)

wyniki

oceny

programowej

kierunkw

studiw

prowadzonych

w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni,


d)

zgodno dziaania podstawowej jednostki organizacyjnej z misj


i strategi rozwoju uczelni,

e)

wspdziaanie z otoczeniem spoeczno-gospodarczym, w tym wspprac


z instytucjami akademickimi i naukowymi w realizacji strategii rozwoju
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 14/210

majc na uwadze podnoszenie jakoci dziaania, pomnaanie osigni i


efektywne

wykorzystanie

potencjau

ocenianej

podstawowej

jednostki

organizacyjnej uczelni;
5)

szczegowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii oraz zamiejscowej


podstawowej jednostki organizacyjnej, uwzgldniajc obowizek spenienia
warunkw okrelonych w przepisach wydanych na podstawie pkt 1, odrbnie
dla kadego kierunku studiw.
Art. 9a. 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum

kadrowego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w penym wymiarze czasu


pracy, na podstawie zoonego przez niego owiadczenia, o ktrym mowa
w art. 112a, z tym e nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego
kierunkw studiw o profilu praktycznym na zasadach, o ktrych mowa w ust. 2 i 3,
posiadajcy dowiadczenie zawodowe zdobyte poza uczelni mog by zatrudnieni
w wymiarze nie mniejszym ni 25% penego wymiaru czasu pracy.
1a. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni prowadzce wsplnie kierunek
studiw interdyscyplinarnych, o ktrych mowa w art. 10a ust. 1, mog utworzy
wsplne minimum kadrowe dla tego kierunku studiw.
2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzca studia pierwszego
lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym moe
zaliczy do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego
posiadajcego tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego
lub bdcego osob, ktra nabya uprawnienie rwnowane z uprawnieniami doktora
habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie
osoby posiadajce stopie naukowy doktora i znaczne dowiadczenie zawodowe
zdobyte poza uczelni w dziedzinie zwizanej z kierunkiem studiw.
3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o ktrej mowa w ust. 2, moe
zaliczy do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego
posiadajcego stopie naukowy doktora, dwie osoby posiadajce tytu zawodowy
magistra i znaczne dowiadczenie zawodowe zdobyte poza uczelni w dziedzinie
zwizanej z kierunkiem studiw.
4. Liczba osb, o ktrych mowa w ust. 2 lub 3, nie moe przekroczy 50%
liczby osb zaliczanych do minimum kadrowego, okrelonych w przepisach

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 15/210

wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, w grupie nauczycieli akademickich


posiadajcych tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego
lub bdcych osobami, ktre nabyy uprawnienia rwnowane z uprawnieniami
doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
a take 50% liczby osb zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich
posiadajcych stopie naukowy doktora.
Art. 9b. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu
z ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia,
standardy ksztacenia dla kierunkw studiw: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
farmacji, pielgniarstwa i poonictwa, uwzgldniajc wymogi dotyczce ksztacenia
i szkolenia przygotowujce do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty,
farmaceuty, pielgniarki i poonej, okrelone w przepisach Unii Europejskiej.
1a. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z
ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, standardy
ksztacenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, uwzgldniajc
wymogi dotyczce ksztacenia i szkolenia przygotowujce do wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, standardy ksztacenia dla kierunkw studiw weterynarii oraz
architektury,

uwzgldniajc

wymogi

dotyczce

ksztacenia

szkolenia

przygotowujce do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz architekta,


okrelone w przepisach Unii Europejskiej.
Art. 9c. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z
ministrem waciwym do spraw owiaty i wychowania okreli, w drodze
rozporzdzenia, majc na uwadze wymagania rynku pracy, standardy ksztacenia
przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzgldniajc:
1)

efekty ksztacenia w zakresie:


a)

wiedzy merytorycznej i metodycznej,

b)

wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z


uwzgldnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 16/210

c)

przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,

d)

poziomu znajomoci jzyka obcego;

czas trwania studiw oraz studiw podyplomowych, wymiar i sposb


organizacji praktyk.
Art. 10. (uchylony).
Art. 10a. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne dwch lub wicej uczelni,

speniajce warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt


1, mog na podstawie uchwa senatw tych uczelni prowadzi wsplnie kierunek
studiw interdyscyplinarnych na okrelonym poziomie i profilu ksztacenia, jeeli
posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
kada w ramach innej dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadajcej
kierunkowi studiw interdyscyplinarnych.
2. Sposb prowadzenia studiw, o ktrych mowa w ust. 1, i ich organizacj
oraz zasady finansowania tych studiw i rozliczania kosztw ich prowadzenia
okrela umowa zawarta midzy uczelniami.
3. Absolwent kierunku studiw interdyscyplinarnych otrzymuje wsplny
dyplom ukoczenia studiw speniajcy wymagania okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 167 ust. 3.
Art. 11. 1.

Podstawowa

jednostka

organizacyjna

uczelni

posiadajca

uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i speniajca


warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 moe
prowadzi studia o profilu oglnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym na
okrelonym przez senat uczelni, w drodze uchway, kierunku studiw i poziomie
ksztacenia, w ramach obszarw ksztacenia oraz dziedzin odpowiadajcych
uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uchwaa
senatu uczelni okrela efekty ksztacenia, do ktrych s dostosowane programy
studiw, w tym plany studiw, odpowiednio do poziomu i profilu ksztacenia. W
przypadku kierunkw studiw wymienionych w art. 9b uchwaa senatu uwzgldnia
standardy ksztacenia okrelone dla tych kierunkw.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do uczelni, w ktrej nie ma
podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzcej co najmniej jeden kierunek

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 17/210

studiw, jeeli w jej strukturze wystpuje co najmniej jedna jednostka organizacyjna


posiadajca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadajca uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze ksztacenia
i dziedzinie, do ktrych jest przyporzdkowany kierunek studiw, speniajca
warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a
take na podstawie art. 9c w przypadku ksztacenia przygotowujcego do
wykonywania zawodu nauczyciela, ktra:
1)

posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze


ksztacenia i dziedzinie, do ktrych jest przyporzdkowany kierunek studiw
moe uzyska uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektw
ksztacenia okrelonym przez senat uczelni:
a)

studiw o profilu praktycznym na tym kierunku i okrelonym poziomie


ksztacenia,

b)

studiw o profilu oglnoakademickim na tym kierunku i okrelonym


poziomie ksztacenia;

2)

nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze


ksztacenia i dziedzinie, do ktrych jest przyporzdkowany kierunek studiw
moe uzyska uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektw
ksztacenia okrelonym przez senat uczelni:
a)

studiw o profilu praktycznym na okrelonym kierunku i poziomie


ksztacenia,

b)

studiw o profilu oglnoakademickim na okrelonym kierunku i poziomie


ksztacenia, jeeli:

prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia


uzyskay co najmniej pozytywn ocen jakoci ksztacenia Polskiej
Komisji Akredytacyjnej,

zatrudnia w penym wymiarze czasu pracy co najmniej omiu


nauczycieli akademickich posiadajcych tytu naukowy profesora lub
stopie naukowy doktora habilitowanego lub bdcych osobami, ktre
nabyy

uprawnienia

rwnowane

uprawnieniami

doktora

habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o


stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 18/210

zakresie sztuki, dla ktrych uczelnia stanowi podstawowe miejsce


pracy, reprezentujcych dziedzin nauki lub sztuki zwizan z danym
kierunkiem studiw,

prowadzi badania naukowe w dziedzinie zwizanej z kierunkiem


studiw.

4. Podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o ktrych mowa w ust.


3, uprawnienie do prowadzenia studiw nadaje, na wniosek rektora, w drodze
decyzji, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu opinii:
1)

Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczcej efektw ksztacenia okrelonych


przez senat uczelni oraz speniania warunkw okrelonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a take na podstawie art. 9c w
przypadku

ksztacenia

przygotowujcego

do

wykonywania

zawodu

nauczyciela;
2)

waciwego ministra nadzorujcego uczelni, o ktrym mowa w art. 33 ust. 2.


5. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadajca uprawnienia do

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze ksztacenia


i dziedzinie, do ktrych jest przyporzdkowany kierunek studiw, speniajca
warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz
art. 9b, moe uzyska uprawnienie do prowadzenia studiw na kierunku, o ktrym
mowa w art. 9b, na podstawie decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego, wydanej po zasigniciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i
waciwego ministra nadzorujcego uczelni, o ktrym mowa w art. 33 ust. 2, oraz
ministra waciwego do spraw zdrowia w przypadku uprawnienia do prowadzenia
studiw na kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym i kierunku
farmacja.
6. Przepisy ust. 35 stosuje si odpowiednio do uczelni, w ktrej nie ma
podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzcej co najmniej jeden kierunek
studiw, jeeli w jej strukturze nie wystpuje jednostka organizacyjna posiadajca
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
7. Warunkiem wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 5, uprawniajcej do
prowadzenia studiw na kierunkach pielgniarstwo lub poonictwo jest uzyskanie
akredytacji ministra waciwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 19/210

dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039,
z pn. zm. 2)).
8. Warunkiem wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 4, uprawniajcej do
prowadzenia studiw na kierunku analityka medyczna jest uzyskanie zgody ministra
waciwego do spraw zdrowia. W przypadku gdy o nadanie uprawnienia wystpia
podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, nad ktr nadzr sprawuje minister
waciwy do spraw zdrowia, opinia, o ktrej mowa w ust. 4 pkt 2, nie jest
wymagana.
9. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzca ksztacenie na
okrelonym kierunku studiw i poziomie ksztacenia o profilu praktycznym jest
obowizana uwzgldni w programie ksztacenia co najmniej trzymiesiczne
praktyki zawodowe. Jednostka ta moe organizowa ksztacenie przemiennie w
formie zaj dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk
odbywanych u pracodawcy, uwzgldniajc realizacj wszystkich efektw ksztacenia
przewidzianych w programie ksztacenia dla tego kierunku, poziomu i profilu
ksztacenia.
10. Jeeli senat uczelni okreli efekty ksztacenia dla danego kierunku,
poziomu i profilu ksztacenia, przyjmujc w caoci wzorcowy opis tych efektw
okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, opinia Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, o ktrej mowa w ust. 4 pkt 1, nie obejmuje oceny tych efektw.
11. Senat uczelni, okrelajc efekty ksztacenia dla kierunku analityka
medyczna, przyjmuje w caoci wzorcowy opis efektw ksztacenia okrelony w
przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2.
12. W publicznej uczelni zawodowej opis efektw ksztacenia okrela senat, po
zasigniciu opinii konwentu.
13. Do prowadzenia studiw przez jednostki midzyuczelniane lub jednostki
wsplne stosuje si odpowiednio przepisy ust. 19 i art. 10a.
Art. 11a. 1. Rektor zawiadamia ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego, ministra nadzorujcego uczelni i Polsk Komisj Akredytacyjn o
uruchomieniu ksztacenia na kierunku studiw, w terminie miesica od dnia
rozpoczcia ksztacenia na tym kierunku.
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r.
poz. 1456, z 2013 r. poz. 940, 1245, 1287, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004 i 1136.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 20/210

2. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jako ksztacenia na danym kierunku


studiw, uwzgldniajc jego efekty, a take spenianie warunkw okrelonych w art.
9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c.
Ocena ta moe by rwnie dokonana na wniosek ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego.
3. W przypadku wtpliwoci co do speniania warunkw do prowadzenia
studiw okrelonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3
pkt 1 i 2 oraz art. 9b lub art. 9c przez podstawowe jednostki organizacyjne, o ktrych
mowa w art. 11, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, po otrzymaniu
zawiadomienia rektora o uruchomieniu ksztacenia, wystpuje do Polskiej Komisji
Akredytacyjnej z wnioskiem o dokonanie oceny.
4. W przypadku nieuruchomienia studiw na danym kierunku, poziomie
i profilu ksztacenia w okresie dwch lat od dnia uzyskania uprawnienia, o ktrym
mowa w art. 11 ust. 3 i 5, uprawnienie to wygasa z mocy prawa.
5. W przypadku gdy uczelnia nie przeprowadzia rekrutacji na dany kierunek,
poziom i profil ksztacenia w okresie dwch lat od koca semestru, w ktrym
przeprowadzono ostatni rekrutacj, rekrutacja na ten kierunek zostaje wstrzymana
do koca cyklu ksztacenia, a uprawnienie do prowadzenia studiw wygasa z mocy
prawa z dniem zakoczenia cyklu ksztacenia na tym kierunku, poziomie i profilu
ksztacenia.
Art. 11b. 1. Rektor niezwocznie zawiadamia ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego, waciwego ministra nadzorujcego uczelni, o ktrym mowa
w art. 33 ust. 2, i Polsk Komisj Akredytacyjn o zaprzestaniu speniania przez
podstawow jednostk organizacyjn warunkw do prowadzenia studiw, w tym o
zmianach w stanie zatrudnienia wpywajcych na posiadanie uprawnienia do
prowadzenia studiw.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe podj decyzj
o cofniciu albo zawieszeniu podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni
uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku, poziomie i profilu
ksztacenia w przypadku zaprzestania speniania przez t jednostk warunkw do
prowadzenia studiw, w tym zmian w stanie zatrudnienia wpywajcych na
posiadanie uprawnienia do prowadzenia studiw.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 21/210

3. W przypadku negatywnej oceny jakoci ksztacenia dokonanej przez Polsk


Komisj Akredytacyjn minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego,
uwzgldniajc w szczeglnoci rodzaj i zakres stwierdzonych narusze, moe podj
decyzj o cofniciu albo zawieszeniu podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni
uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku, poziomie i profilu
ksztacenia.
3a. Przepis ust. 3 stosuje si take w przypadku odmowy albo cofnicia
akredytacji wydanej na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielgniarki i poonej przez ministra waciwego do spraw zdrowia.
4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego powiadamia waciwego
ministra nadzorujcego uczelni, o ktrym mowa w art. 33 ust. 2, ministra
waciwego do spraw zdrowia w przypadku kierunkw studiw, o ktrych mowa w
art. 11 ust. 5, oraz Polsk Komisj Akredytacyjn o podjtych decyzjach w sprawie
zawieszenia lub cofnicia podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnie do
prowadzenia studiw oraz przywrcenia zawieszonych uprawnie.
5. Minister waciwy do spraw zdrowia powiadamia ministra waciwego do
spraw szkolnictwa wyszego oraz Polsk Komisj Akredytacyjn o nieudzieleniu lub
cofniciu podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni akredytacji dotyczcej
prowadzenia ksztacenia na kierunkach pielgniarstwo lub poonictwo.
Art. 11c. 1. (uchylony).
2. W okresie zawieszenia podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni
uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku, poziomie i profilu
ksztacenia zostaj wstrzymane przyjcia studentw na ten kierunek, poziom i profil
ksztacenia.
2a. Wszczcie

postpowania

sprawie

przywrcenia

zawieszonego

uprawnienia do prowadzenia studiw na okrelonym kierunku, poziomie i profilu


ksztacenia nastpuje na wniosek uczelni zoony do ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego. W przypadku niezoenia przez uczelni wniosku przed
upywem dwunastu miesicy od dnia dorczenia decyzji o zawieszeniu uprawnienia,
o ktrej mowa w art. 11b ust. 2 i 3, uprawnienie to wygasa z mocy prawa z upywem
ostatniego dnia tego terminu.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 22/210

3. Polska Komisja Akredytacyjna w terminie nie duszym ni trzy miesice od


dnia dorczenia jej wniosku, o ktrym mowa w ust. 2a, wydaje opini dotyczc
przywrcenia zawieszonego uprawnienia.
4. Po uzyskaniu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczcej wniosku, o
ktrym mowa w ust. 2a, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego wydaje
decyzj o przywrceniu albo cofniciu zawieszonego uprawnienia.
5. W przypadku cofnicia albo wyganicia uprawnienia do prowadzenia
studiw na danym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia, o ktrych mowa
w ust. 2a i 4 oraz w art. 11b ust. 2 i 3, rektor uczelni zapewnia studentom moliwo
kontynuowania studiw na tym samym kierunku albo innym kierunku zwizanym z
dyscyplin, do ktrej by przyporzdkowany dotychczas prowadzony kierunek
studiw.
6. (uchylony).
7. W przypadku cofnicia albo wyganicia uprawnienia do prowadzenia
studiw na danym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia z wnioskiem
o przyznanie podstawowej jednostce organizacyjnej, o ktrej mowa w art. 11 ust. 3 i
5, uprawnienia do prowadzenia studiw na tym samym kierunku, poziomie i profilu
ksztacenia uczelnia moe wystpi po upywie dwudziestu czterech miesicy od
dnia wyganicia uprawnienia albo dorczenia decyzji o cofniciu uprawnienia.
8. W przypadku cofnicia albo wyganicia uprawnienia do prowadzenia
studiw na danym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia podstawowej jednostce
organizacyjnej uczelni, o ktrej mowa w art. 11 ust. 1, uczelnia moe utworzy w tej
jednostce ten sam kierunek studiw po upywie dwudziestu czterech miesicy od
dnia wyganicia uprawnienia albo dorczenia decyzji o cofniciu uprawnienia.
9. W przypadku wydania przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego

decyzji

cofniciu

albo

zawieszeniu

podstawowej

jednostce

organizacyjnej uczelni, o ktrej mowa w art. 11 ust. 3 i 5, uprawnienia do


prowadzenia studiw na danym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia uczelnia
moe wystpi z wnioskiem o przyznanie tej jednostce uprawnienia do prowadzenia
studiw na innym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia po upywie dwunastu
miesicy od dnia dorczenia decyzji o cofniciu albo zawieszeniu uprawnienia.
10. W przypadku wydania przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego

decyzji

cofniciu

albo

zawieszeniu

podstawowej

jednostce

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 23/210

organizacyjnej uczelni, o ktrej mowa w art. 11 ust. 1, uprawnienia do prowadzenia


studiw na danym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia uczelnia moe utworzy
w tej jednostce inny kierunek studiw po upywie dwunastu miesicy od dnia
dorczenia decyzji o cofniciu albo zawieszeniu uprawnienia.
Art. 11ca. Przepisy art. 11a11c stosuje si odpowiednio do uczelni
prowadzcej kierunek studiw zgodnie z art. 2 ust. 4 pkt 2.
Art. 11d. 1.

przypadku

poczenia

podstawowych

jednostek

organizacyjnych uczelni lub zmiany nazwy podstawowej jednostki organizacyjnej


uprawnienia do prowadzenia kierunkw studiw na okrelonym poziomie i profilu
ksztacenia zachowuje nowo utworzona podstawowa jednostka organizacyjna lub
podstawowa jednostka organizacyjna o nowej nazwie, jeeli speniaj one warunki
okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2.
2. (uchylony).
3. W przypadku podziau podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni kade
posiadane uprawnienie do prowadzenia studiw na okrelonym kierunku, poziomie i
profilu ksztacenia moe zachowa tylko jedna z nowo utworzonych podstawowych
jednostek organizacyjnych uczelni, jeeli spenia ona warunki okrelone w
przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2.
3a. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, uprawnienia do prowadzenia
kierunkw studiw na okrelonym poziomie i profilu ksztacenia nie mog by
przenoszone poza siedzib uczelni na zamiejscowe jednostki organizacyjne, o
ktrych mowa w art. 85 ust. 1.
3b. W przypadku utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej, o ktrej
mowa w art. 85 ust. 1, w wyniku podziau podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni, zamiejscowa jednostka organizacyjna moe uzyska uprawnienie do
prowadzenia studiw na okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia,
zgodnie z art. 11.
3c. Przepisw ust. 3a i 3b nie stosuje si w przypadku zmiany struktury
organizacyjnej uczelni w wyniku poczenia uczelni.
4. Rektor uczelni jest obowizany zawiadomi ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego, ministra nadzorujcego uczelni oraz Polsk Komisj

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 24/210

Akredytacyjn o zmianie, o ktrej mowa w ust. 1 lub 3, w terminie miesica od dnia


jej dokonania.
Art. 11e. Przepisy art. 11d stosuje si odpowiednio do przeksztacenia uczelni:
1)

nieposiadajcej

podstawowych

jednostek

organizacyjnych

uczelni

posiadajc podstawowe jednostki organizacyjne;


2)

posiadajcej podstawowe jednostki organizacyjne w uczelni nieposiadajc


podstawowych jednostek organizacyjnych.
Art. 12. Uczelnia ma osobowo prawn.
Art. 13. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeeniem ust. 2 i 3, s:

1)

ksztacenie studentw w celu zdobywania i uzupeniania wiedzy oraz


umiejtnoci niezbdnych w pracy zawodowej;

2)

wychowywanie studentw w poczuciu odpowiedzialnoci za pastwo polskie,


za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw czowieka;

3)

prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych, wiadczenie usug


badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;

4)

ksztacenie i promowanie kadr naukowych;

5)

upowszechnianie i pomnaanie osigni nauki, kultury narodowej i techniki, w


tym

poprzez gromadzenie i

udostpnianie zbiorw bibliotecznych

informacyjnych;
6)

prowadzenie studiw podyplomowych, kursw i szkole w celu ksztacenia


nowych umiejtnoci niezbdnych na rynku pracy w systemie uczenia si przez
cae ycie;

7)

stwarzanie warunkw do rozwoju kultury fizycznej studentw;

8)

dziaanie na rzecz spoecznoci lokalnych i regionalnych;

9)

stwarzanie osobom niepenosprawnym warunkw do penego udziau w:


a)

procesie ksztacenia,

b)

badaniach naukowych.

2. Uczelnia zawodowa prowadzca wycznie studia o profilu praktycznym nie


jest obowizana do wykonywania zada okrelonych w ust. 1 pkt 3, 4 i 9 lit. b.
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni dziaajcej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych moe by
take uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 25/210

zakresie i formach okrelonych w przepisach o dziaalnoci leczniczej i przepisach o


zakadach leczniczych dla zwierzt.
Art. 13a. (uchylony).
Art. 13b. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi
monitoring karier zawodowych absolwentw, zwany dalej monitoringiem.
2. Monitoring jest prowadzony na podstawie danych zawartych w wykazie,
o ktrym mowa w art. 170c, oraz danych gromadzonych przez Zakad Ubezpiecze
Spoecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach patnikw skadek.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przekazuje w formie
elektronicznej Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych raz w roku, w terminie do koca
wrzenia, dane absolwentw, ktrzy ukoczyli studia w okresie piciu lat
kalendarzowych poprzedzajcych rok przekazania danych, obejmujce:
1)

numer

PESEL,

przypadku

jego

braku

numer

dokumentu

potwierdzajcego tosamo oraz kraj wydania dokumentu tosamoci;


2)

informacje o ukoczonych oraz odbywanych studiach, w tym:


a)

nazw uczelni,

b)

nazw jednostki prowadzcej studia,

c)

form studiw oraz kierunek, poziom i profil ksztacenia,

d)

rok i miesic rozpoczcia studiw,

e)

rok i miesic ukoczenia studiw.

4. Zakad Ubezpiecze Spoecznych przekazuje w formie elektronicznej


ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego, w terminie trzech miesicy
od dnia otrzymania danych, o ktrych mowa w ust. 3, dane okrelone w ust. 3 pkt 2,
uzupenione o:
1)

kod

osoby

ubezpieczonej

wygenerowany

przez

Zakad

Ubezpiecze

Spoecznych, niepozwalajcy na identyfikacj absolwenta;


2)

rok urodzenia i pe osoby ubezpieczonej;

3)

kod tytuu ubezpieczenia;

4)

pierwsze trzy cyfry kodu pocztowego adresu zameldowania lub adresu


zamieszkania, lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej;

5)

kod Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci patnika skadek;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

6)

s. 26/210

kod patnika skadek wygenerowany przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych,


niepozwalajcy na identyfikacj patnika;

7)

podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby


ubezpieczonej lub podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie wypadkowe
osoby ubezpieczonej, lub podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie
zdrowotne.
5. Dane, o ktrych mowa w ust. 4, s przekazywane za okres od stycznia roku,

w ktrym dany rocznik absolwentw objtych monitoringiem ukoczy studia, do


miesica przekazania danych, o ktrych mowa w ust. 3, przez ministra waciwego
do spraw szkolnictwa wyszego. Dane s przekazywane w podziale na miesice tego
okresu.
6. Zakad Ubezpiecze Spoecznych dokonuje poczenia danych, o ktrych
mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 27.
7. W procesie tworzenia zbioru danych, o ktrych mowa w ust. 4, Zakad
Ubezpiecze Spoecznych nie zapisuje na trwaym noniku danych zawierajcych
numer PESEL.
8. Zakad Ubezpiecze Spoecznych przechowuje dane, o ktrych mowa w ust.
3, do dnia przekazania ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego
danych, o ktrych mowa w ust. 4.
9. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego nie upublicznia ani nie
udostpnia danych, o ktrych mowa w ust. 4.
10. Wyniki

monitoringu

postaci

zagregowanej,

przedstawiajce

szczeglnoci losy zawodowe grup absolwentw po roku, trzech latach i piciu


latach od ukoczenia studiw, udostpnia si na stronie internetowej urzdu
obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. Nie udostpnia
si zagregowanych wynikw monitoringu obejmujcych mniej ni dziesi osb.
11. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przechowuje dane,
o ktrych mowa w ust. 4, przez okres piciu lat od dnia przekazania danych przez
Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
12. W celu dostosowania programu ksztacenia do potrzeb rynku pracy uczelnia
moe prowadzi wasny monitoring karier zawodowych swoich absolwentw.
13. W celu prowadzenia monitoringu, o ktrym mowa w ust. 12, uczelnia moe
przetwarza dane osobowe absolwentw obejmujce:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 27/210

1)

imiona i nazwisko;

2)

adres do korespondencji.
Art. 14. Uczelnia moe prowadzi domy studenckie i stowki studenckie.
Art. 15. 1. Wadze publiczne, na zasadach okrelonych w ustawie, zapewniaj

uczelniom publicznym rodki finansowe niezbdne do wykonywania ich zada oraz


udzielaj pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach okrelonych w
ustawie.
2. rodki

finansowe

niezbdne

do

funkcjonowania

Polskiej

Komisji

Akredytacyjnej s zapewniane w czci budetu pastwa, ktrej dysponentem jest


minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. rodki finansowe niezbdne do
funkcjonowania

Rady

Gwnej

Nauki

Szkolnictwa

Wyszego,

komisji

dyscyplinarnej przy tej Radzie, komisji dyscyplinarnej powoanej przez ministra


waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz rzecznikw dyscyplinarnych
powoanych przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego s
zapewniane w czciach budetu pastwa, ktrych dysponentami s minister
waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i minister waciwy do spraw nauki.
Funkcjonowanie Rzecznika Praw Absolwenta jest finansowane w ramach rodkw
przyznanych Radzie.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, wysoko wynagrodzenia czonkw Rady Gwnej Nauki i
Szkolnictwa Wyszego, czonkw Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych
przez nie recenzentw i ekspertw, czonkw komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie,
czonkw komisji dyscyplinarnej powoanej przez ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego, rzecznikw dyscyplinarnych powoanych przez ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz Rzecznika Praw Absolwenta,
uwzgldniajc zasad, e wysoko wynagrodzenia bdzie ustalana w relacji do
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, okrelonej
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, w wysokoci adekwatnej
do wykonywanych zada.
4. Zwrot kosztw podry czonkom Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa
Wyszego, czonkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wyznaczonym przez nie
recenzentom i ekspertom, czonkom komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 28/210

czonkom komisji dyscyplinarnej powoanej przez ministra waciwego do spraw


szkolnictwa wyszego, rzecznikom dyscyplinarnym powoanym przez ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz Rzecznikowi Praw Absolwenta
nastpuje na zasadach okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
pn. zm. 3)).
Art. 15a. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe zleci
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, bdcej fundacj Skarbu Pastwa, realizacj
zada w zakresie szkolnictwa wyszego w ramach programw Unii Europejskiej
dotyczcych ksztacenia, szkolenia, modziey i sportu. Na realizacj tych zada
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymuje dotacj celow z czci budetu
pastwa, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 16. 1. Akademickim tytuem honorowym jest tytu doktora honoris causa.
2. Tytu doktora honoris causa nadaje senat, a w uczelni niepublicznej organ
kolegialny wskazany w statucie, na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
3. Szczegowe warunki nadawania tytuu doktora honoris causa oraz tryb
postpowania okrela statut uczelni.
Art. 17. Sprawy zwizane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w
ustawie okrela statut uczelni, zwany dalej statutem.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.
668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z
2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz.
1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001,
Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i
Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221,
poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr
225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz.
1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825,
Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz.
912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36,
poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz.
1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 29/210

Rozdzia 2
Tworzenie i likwidacja uczelni
Art. 18. 1. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja oraz
poczenie z inn uczelni publiczn nastpuj w drodze ustawy, z zastrzeeniem ust.
6.
1a. Zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej nastpuje w drodze
rozporzdzenia

ministra

waciwego

do

spraw

szkolnictwa

wyszego,

zastrzeeniem ust. 1b.


1b. Zmiany nazwy publicznej uczelni akademickiej dokonuje, w porozumieniu
z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego, w drodze rozporzdzenia:
1)

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do uczelni wojskowych;

2)

minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do uczelni sub


pastwowych;

3)

minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


w odniesieniu do uczelni artystycznych;

4)

minister waciwy do spraw zdrowia w odniesieniu do uczelni medycznych;

5)

minister waciwy do spraw gospodarki morskiej w odniesieniu do uczelni


morskich.
2. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy

oraz poczenie z inn publiczn uczelni zawodow nastpuj w drodze


rozporzdzenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
3. Likwidacja uczelni publicznej, jej poczenie z inn uczelni publiczn oraz
zmiana jej nazwy nastpuj po zasigniciu opinii senatu lub senatw uczelni,
ktrych te akty dotycz.
4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy
albo poczenie z inn publiczn uczelni zawodow nastpuj odpowiednio na
wniosek sejmiku wojewdztwa lub rektora albo sejmiku wojewdztwa lub rektorw
uczelni.
5. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 4, docza si akt notarialny zawierajcy
zobowizanie przeniesienia, z dniem utworzenia publicznej uczelni zawodowej, na
jej rzecz wasnoci nieruchomoci niezbdnych do prawidowego dziaania.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 30/210

6. Do wczenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej stosuje si


odpowiednio przepisy ust. 1 i 3, z tym e wczenie publicznej uczelni zawodowej
do publicznej uczelni akademickiej nastpuje w drodze rozporzdzenia ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek rektorw uczelni po
zaopiniowaniu przez ich senaty.
7. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, o ktrych
mowa w ust. 2, w przypadku tworzenia lub likwidacji wojskowej uczelni
zawodowej, jej poczenia z inn wojskow uczelni zawodow oraz zmiany jej
nazwy wykonuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem
waciwym do spraw szkolnictwa wyszego.
8. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, o ktrych
mowa w ust. 2, w przypadku tworzenia lub likwidacji uczelni zawodowej sub
pastwowych, jej poczenia z inn uczelni zawodow sub pastwowych oraz
zmiany jej nazwy wykonuje minister waciwy do spraw wewntrznych w
porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 19. 1. Akt prawny o utworzeniu uczelni publicznej okrela jej nazw oraz
siedzib.
2. Pierwszego rektora uczelni publicznej powouje minister waciwy do spraw
szkolnictwa wyszego.
3. Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister waciwy do spraw
szkolnictwa wyszego, przy czym statut obowizuje do czasu uchwalenia przez senat
uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu.
4. Pierwsza kadencja organw nowo utworzonej uczelni publicznej trwa do
dnia 31 sierpnia roku nastpujcego po roku akademickim, w ktrym uczelnia
zostaa utworzona.
5. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone
w ust. 2 i 3 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych,
artystycznych, medycznych i morskich wykonuj odpowiednio ministrowie
wskazani w art. 33 ust. 2.
6. Przepisy ust. 15 stosuje si odpowiednio w przypadku poczenia uczelni
publicznej z inn uczelni publiczn.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 31/210

Art. 20. 1. Z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej


moe wystpi do ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego osoba
fizyczna albo osoba prawna niebdca pastwow ani samorzdow osob prawn.
2. Utworzenie uczelni niepublicznej oraz uzyskanie przez ni uprawnie do
prowadzenia studiw wyszych na danym kierunku i okrelonym poziomie
ksztacenia wymaga pozwolenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego.
2a. Uzyskanie pozwolenia, o ktrym mowa w ust. 2, na prowadzenie studiw
na kierunkach pielgniarstwo lub poonictwo wymaga posiadania akredytacji
ministra waciwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej.
3. W pozwoleniu, o ktrym mowa w ust. 2, okrela si zaoyciela uczelni, jej
nazw, siedzib, prowadzone kierunki studiw i poziom ksztacenia, a take
minimaln wielko i rodzaj rodkw majtkowych, ktre zaoyciel jest
obowizany przeznaczy na jej utworzenie i funkcjonowanie, z tym e wysoko
rodkw finansowych nie moe by nisza ni 500 tysicy zotych.
4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia udzielenia
pozwolenia, jeeli z wniosku o wydanie pozwolenia wynika, e uczelnia
niepubliczna lub jej jednostki organizacyjne nie bd speniay warunkw
niezbdnych

do

prowadzenia

studiw

okrelonych

ustawie

aktach

wykonawczych wydanych na jej podstawie.


5. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia udzielenia
pozwolenia osobie fizycznej, ktra:
1)

zostaa skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne lub


umylne przestpstwo skarbowe;

2)

zostaa wpisana do rejestru dunikw niewypacalnych Krajowego Rejestru


Sdowego;

3)

posiada wymagalne zobowizania wobec Skarbu Pastwa.


6. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia udzielenia

pozwolenia osobie prawnej w przypadku:


1)

postawienia w stan likwidacji;

2)

postawienia w stan upadoci;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

3)

s. 32/210

wpisania do rejestru dunikw niewypacalnych Krajowego Rejestru


Sdowego;

4)

posiadania wymagalnych zobowiza wobec Skarbu Pastwa;

5)

gdy w stosunku choby do jednej z osb umocowanych do reprezentacji


zachodzi przynajmniej jedna z przesanek okrelonych w ust. 5.
7. Decyzje, o ktrych mowa w ust. 5 i 6, minister waciwy do spraw

szkolnictwa

wyszego

wydaje

bez

zasigania

opinii

Polskiej

Komisji

Akredytacyjnej.
8. Pozwolenie, o ktrym mowa w ust. 2, wydaje si na czas nieokrelony.
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11. (uchylony).
12. (uchylony).
Art. 21. W zwizku z postpowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie
uczelni niepublicznej pobierana jest opata zwizana z kosztami postpowania
opiniodawczego. Opata stanowi dochd budetu pastwa.
Art. 22. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okrela, w drodze
rozporzdzenia, zakres danych i informacji objtych wnioskiem o wydanie
pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposb pobierania i wysoko
opaty

na

wydatki

zwizane

kosztami

postpowania

opiniodawczego,

uwzgldniajc wykaz dokumentw, jakie musz by doczone do wniosku, w tym


wykaz dokumentw dotyczcych zaoyciela uczelni i dokumentw dotyczcych
zobowiza i gwarancji finansowych oraz zaoe organizacyjnych i dydaktycznych
uczelni, a take majc na uwadze, aby uczelnie byy tworzone przez osoby waciwie
do tego przygotowane i gwarantujce naleyte wypenianie obowizkw zaoyciela
oraz uwzgldniajc zasad, e pobierane opaty powinny pokrywa rzeczywiste
koszty ponoszone w zwizku z prowadzonym postpowaniem.
Art. 23. 1. Po uzyskaniu pozwolenia, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2,
zaoyciel skada w formie aktu notarialnego owiadczenie woli o zaoeniu uczelni
niepublicznej, zwane dalej aktem zaoycielskim. Akt zaoycielski okrela w
szczeglnoci zaoyciela, nazw, siedzib i szczegowy zakres dziaalnoci
uczelni, wielko rodkw majtkowych przeznaczonych na utworzenie uczelni, w

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 33/210

tym warto rzeczy przekazanych jej na wasno, termin ich przekazania oraz
sposb dalszego finansowania uczelni.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego cofa pozwolenie, jeeli:
1)

zaoyciel w terminie trzech miesicy od dnia uzyskania pozwolenia nie zoy


aktu zaoycielskiego, o ktrym mowa w ust. 1;

2)

zaoyciel nie przekaza rodkw majtkowych, o ktrych mowa w ust. 1, w


terminie trzech miesicy od dnia wpisania uczelni do rejestru;

3)

uczelnia niepubliczna w cigu roku od dnia wpisu do rejestru, o ktrym mowa


w art. 29 ust. 1, nie rozpocza ksztacenia studentw.
Art. 23a. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe cofn

pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej, w przypadku gdy:


1)

po dniu wydania decyzji o pozwoleniu na utworzenie uczelni niepublicznej


zaistniay przesanki okrelone w art. 20 ust. 5 lub 6;

2)

wszystkie uprawnienia podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni do


prowadzenia kierunkw studiw zostay cofnite lub wygasy;

3)

dziaania

lub

zaniechania

zaoyciela

uczelni

uniemoliwiaj

jej

funkcjonowanie zgodnie z prawem;


4)

uczelnia uniemoliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny przez Polsk


Komisj Akredytacyjn;

5)

uczelnia lub jej zaoyciel uniemoliwiaj lub utrudniaj przeprowadzenie


kontroli dziaalnoci uczelni, o ktrej mowa w art. 34 ust. 1, lub w
wyznaczonym terminie nie zaprzestali dziaalnoci niezgodnej z przepisami
prawa, statutem lub pozwoleniem, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2, i nie usunli
jej skutkw lub nie zrealizowali wnioskw lub zalece, o ktrych mowa w art.
37 ust. 1 lub 2.
Art. 24. 1. Pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej zaoyciel.
2. Pierwszego rektora uczelni niepublicznej powouje zaoyciel uczelni.

Pierwsza kadencja rektora nowo utworzonej uczelni trwa do dnia 31 sierpnia roku
nastpujcego po roku akademickim, w ktrym uczelnia zostaa utworzona.
3. Zaoyciel uczelni niepublicznej moe podejmowa decyzje dotyczce
uczelni tylko w przypadkach okrelonych przez jej statut.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 34/210

Art. 25. Przepisy art. 2024 stosuje si odpowiednio do poczenia uczelni


niepublicznej z inn uczelni niepubliczn.
Art. 25a. 1. W przypadku poczenia uczelni niepublicznych nowo powstaa
uczelnia wstpuje w prawa i obowizki czonych uczelni, w tym w prawa i
obowizki nabyte przez te uczelnie na podstawie decyzji ministra waciwego do
spraw szkolnictwa wyszego.
2. W przypadku wczenia uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej
przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio.
Art. 26. 1. Zaoyciel, za zgod ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego, moe zlikwidowa uczelni niepubliczn po zapewnieniu studentom
moliwoci kontynuowania studiw.
2. Postawienie uczelni niepublicznej w stan likwidacji nastpuje z mocy prawa
z dniem, w ktrym decyzja o cofniciu pozwolenia na utworzenie uczelni
niepublicznej staa si ostateczna; dzie ten jest dniem otwarcia likwidacji.
2a. W okresie likwidacji uczelnia uywa nazwy z dodaniem oznaczenia
w likwidacji.
2b. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego dokonuje w rejestrze
uczelni niepublicznych i zwizkw uczelni niepublicznych wpisu o dodaniu do
nazwy uczelni oznaczenia w likwidacji.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, na wniosek osoby, ktrej
udzielono pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, przenosi to pozwolenie w
drodze decyzji, na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej, jeeli przyjmuje ona
wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu oraz nie zachodz przesanki okrelone w
art. 20 ust. 5 lub 6.
4. Przepisy ust. 3 stosuje si odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na
wniosek osoby, na ktr, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni
niepublicznej zostao przeniesione.
Art. 27. 1. Likwidacja uczelni niepublicznej polega na zadysponowaniu
skadnikami materialnymi i niematerialnymi jej majtku po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli, w szczeglnoci pracownikw i studentw.
2. Majtek uczelni niepublicznej pozostay po zaspokojeniu wierzycieli
przeznacza si na cele okrelone w statucie.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 35/210

3. Likwidacj uczelni niepublicznej prowadzi likwidator powoany przez


zaoyciela w trybie okrelonym w statucie.
3a. Jeeli zaoyciel uczelni niepublicznej nie powoa w terminie likwidatora,
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego powouje likwidatora uczelni
oraz wyznacza termin zakoczenia likwidacji. Koszty likwidacji uczelni i
wynagrodzenia likwidatora s pokrywane zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 6 i
6a.
4. Otwarcie likwidacji uczelni niepublicznej powoduje, e:
1)

kompetencje organw uczelni w zakresie dysponowania jej majtkiem


przejmuje likwidator;

2)

uczelnia nie prowadzi przyj na studia;

3)

uczelnia

traci

prawo

do

otrzymywania

budetu

pastwa

dotacji

podmiotowych, o ktrych mowa w art. 94 ust. 4a oraz art. 94b;


4)

dotacja podmiotowa na zadania zwizane z bezzwrotn pomoc materialn dla


studentw i doktorantw, o ktrej mowa w art. 94 ust. 4, jest przekazywana
uczelni w zakresie niezbdnym do realizacji tych zada.
5. Studia prowadzone w dniu otwarcia likwidacji mog by kontynuowane nie

duej ni do koca roku akademickiego, w ktrym nastpio otwarcie likwidacji.


6. Koszty likwidacji uczelni niepublicznej, w tym koszty wynagrodzenia
likwidatora, s pokrywane z jej majtku, z pierwszestwem przed roszczeniami
wierzycieli.
6a. W przypadku gdy koszty likwidacji uczelni niepublicznej przekraczaj jej
majtek, koszty wynagrodzenia likwidatora s pokrywane z majtku zaoyciela
uczelni niepublicznej.
7. Likwidator zawiadamia niezwocznie ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego o zakoczeniu likwidacji. Z dniem zakoczenia likwidacji
uczelnia niepubliczna zostaje wykrelona z rejestru, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1.
8. Tryb likwidacji uczelni niepublicznej w zakresie nieuregulowanym w
ustawie okrela jej statut.
Art. 28. 1. W celu wspierania realizacji zada, o ktrych mowa w art. 13 i art.
14, uczelnie mog utworzy zwizek uczelni publicznych albo zwizek uczelni
niepublicznych.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 36/210

1a. Zadaniem

zwizku

uczelni

jest

szczeglnoci

optymalizacja

wykorzystania zasobw uczelni tworzcych zwizek, ktra moe by realizowana


przez:
1)

administrowanie wydzielonym majtkiem uczelni;

2)

prowadzenie obsugi administracyjnej w zakresie ksztacenia, systemu pomocy


materialnej i biur karier;

3)

prowadzenie dziaalnoci wydawniczej uczelni;

4)

obsug uczelni w zakresie finansowym, kadrowym, pomocy prawnej i


zamwie publicznych;

5)

wspieranie bada naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w uczelniach.


2. Zwizek uczelni ma osobowo prawn.
2a. Do zwizku uczelni i realizowanych przez niego zada na rzecz uczelni

tworzcych zwizek, w zakresie, o ktrym mowa w ust. 1 i 1a, stosuje si przepisy


art. 91.
2b. Zwizek uczelni moe prowadzi dziaalno gospodarcz wyodrbnion
finansowo od dziaalnoci, o ktrej mowa w ust. 1 i 1a, w zakresie i formach
okrelonych w statucie.
3. Utworzenie zwizku uczelni, zmiana jego nazwy, zmiana w jego skadzie
oraz jego likwidacja nastpuj w drodze decyzji ministra waciwego do spraw
szkolnictwa

wyszego

po

podjciu

przez

waciwe

organy

kolegialne

zainteresowanych uczelni uchwa o utworzeniu zwizku, okrelajcych w


szczeglnoci uczestnikw zwizku, jego nazw, siedzib, zadania oraz skadniki
mienia przekazywane przez uczestnikw w celu wykonywania zada zwizku oraz
projekt statutu zwizku.
3a. (uchylony).
4. (uchylony).
4a. W przypadku tworzenia zwizku uczelni publicznych z udziaem uczelni
nadzorowanych przez ministrw, o ktrych mowa w art. 33 ust. 2, wydanie decyzji,
o ktrej mowa w ust. 3, nastpuje po zasigniciu opinii waciwego ministra.
5. Statut zwizku uczelni okrela jego uczestnikw, ustrj, w tym organy
jednoosobowe i kolegialne, tryb ich wyboru, odwoania i uzupeniania skadu oraz
kompetencje,

zasady

zatrudniania

przez

zwizek

pracownikw,

zasady

funkcjonowania oraz zasady finansowania zwizku ze rodkw jego uczestnikw, a

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 37/210

take tryb likwidacji zwizku, zadysponowanie skadnikami materialnymi i


niematerialnymi pozostaymi po zaspokojeniu wierzycieli w przypadku likwidacji
zwizku albo zmiany jego skadu.
6. (uchylony).
7. Zwizek uczelni i uczelnie wchodzce w jego skad mog zosta
przeksztacone w uczelni w trybie waciwym dla poczenia uczelni publicznych
albo uczelni niepublicznych.
Art. 29. 1. Uczelnia niepubliczna oraz zwizek uczelni niepublicznych
uzyskuj osobowo prawn z chwil wpisania do rejestru uczelni niepublicznych i
zwizkw uczelni niepublicznych, zwanego dalej rejestrem.
2. Wpis uczelni niepublicznej do rejestru jest dokonywany na wniosek jej
zaoyciela, a w przypadku zwizku uczelni niepublicznych na zgodny wniosek
wszystkich zaoycieli uczelni tworzcych zwizek.
3. Rejestr prowadzi minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia wpisania
uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych do rejestru, jeeli akt
zaoycielski lub statut jest niezgodny z przepisami prawa lub udzielonym
pozwoleniem.
5. Rejestr jest jawny. Kady ma prawo:
1)

dostpu do danych zawartych w rejestrze;

2)

do otrzymania powiadczonych odpisw, wycigw i zawiadcze o danych


zawartych w rejestrze.
6. Za wydawanie odpisw, wycigw i zawiadcze, o ktrych mowa w ust. 5

pkt 2, jest pobierana opata. Opata stanowi dochd budetu pastwa.


7. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okrela, w drodze
rozporzdzenia:
1)

sposb prowadzenia rejestru, uwzgldniajc dane, jakie musi zawiera wniosek


o wpisanie uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych do
rejestru, w tym rodzaj dokumentw, ktre zaoyciele s obowizani doczy
do wniosku, nazwy rubryk rejestru, tryb dokonywania wpisw i zmian w
rejestrze oraz warunki wykrelenia z rejestru;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 38/210

szczegowy tryb udostpniania rejestru, uwzgldniajc sposb sporzdzania i


wydawania odpisw, wycigw i zawiadcze, o ktrych mowa w ust. 5 pkt 2,
oraz wysoko opat za ich wydawanie.
Art. 29a. 1. Zwizek uczelni publicznych uzyskuje osobowo prawn z chwil

wpisania do rejestru zwizkw uczelni publicznych.


2. Wpis zwizku uczelni publicznych do rejestru zwizkw uczelni publicznych
jest dokonywany na zgodny wniosek wszystkich uczelni tworzcych zwizek.
3. Rejestr zwizkw uczelni publicznych prowadzi minister waciwy do spraw
szkolnictwa wyszego.
4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia wpisania
zwizku uczelni publicznych do rejestru zwizkw uczelni publicznych, jeeli statut
zwizku jest niezgodny z przepisami prawa.
5. Rejestr zwizkw uczelni publicznych jest jawny. Kady ma prawo:
1)

dostpu do danych zawartych w rejestrze;

2)

do otrzymania powiadczonych odpisw, wycigw i zawiadcze o danych


zawartych w rejestrze.
6. Za wydawanie odpisw, wycigw i zawiadcze, o ktrych mowa w ust. 5

pkt 2, jest pobierana opata. Opata stanowi dochd budetu pastwa.


7. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okrela, w drodze
rozporzdzenia:
1)

sposb prowadzenia rejestru zwizkw uczelni publicznych, uwzgldniajc


dane, jakie musi zawiera wniosek o wpisanie zwizku uczelni publicznych do
rejestru zwizkw uczelni publicznych, w tym rodzaj dokumentw, ktre
naley doczy do wniosku, nazwy rubryk rejestru zwizkw uczelni
publicznych, tryb dokonywania w nim wpisw i zmian oraz warunki
wykrelenia z rejestru zwizkw uczelni publicznych;

2)

szczegowy tryb udostpniania rejestru zwizkw uczelni publicznych,


uwzgldniajc sposb sporzdzania i wydawania odpisw, wycigw i
zawiadcze, o ktrych mowa w ust. 5 pkt 2, oraz wysoko opat za ich
wydawanie.
Art. 30. Udzielenie albo odmowa udzielenia pozwolenia na utworzenie uczelni

niepublicznej, cofnicie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, nadanie i

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 39/210

odmowa nadania uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku, poziomie


i profilu ksztacenia, zawieszenie lub cofnicie oraz przywrcenie uprawnienia do
prowadzenia studiw na danym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia, pozwolenie
na poczenie uczelni niepublicznych, wpis albo odmowa wpisu zwizku uczelni
publicznych do rejestru zwizkw uczelni publicznych, wpis albo odmowa wpisu
uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych do rejestru, zarzdzenie
wpisu w rejestrze zwizkw uczelni publicznych albo w rejestrze oraz nakaz
likwidacji uczelni niepublicznej nastpuj w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 31. 1. Uczelnia moe na podstawie umowy utworzy centrum naukowe z
innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami
badawczymi, w tym rwnie z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami
midzynarodowymi

prowadzcymi

dziaalno

naukowo-badawcz.

Centrum

naukowe tworzy rektor, wskazujc podstawow jednostk organizacyjn uczelni,


ktra wchodzi w skad centrum. Uczelnia moe rwnie utworzy centrum naukowe
w ramach swojej struktury.
2. Rektor wskazuje rwnie podstawow jednostk organizacyjn uczelni, ktra
bdzie reprezentowa uczelni w centrum Polskiej Akademii Nauk lub w centrum
naukowo-przemysowym utworzonym przez instytut badawczy.
3. Umowa, o ktrej mowa w ust. 1, okrela:
1)

organizacj, sposb funkcjonowania i finansowania centrum naukowego, w tym


wasno aparatury badawczej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw
wasnoci przemysowej, a take podzia rodkw uzyskanych w wyniku
komercjalizacji bada;

2)

sposb wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobw


naukowych do prowadzenia wsplnych studiw doktoranckich.
4. Do zada centrum naukowego naley:

1)

prowadzenie, wspieranie i koordynowanie

bada naukowych i

prac

rozwojowych;
2)

inicjowanie i koordynowanie udziau uczelni i innych jednostek naukowych w


midzynarodowych programach badawczych;

3)

inicjowanie organizowania rodowiskowych centrw aparaturowych i nadzr


nad nimi;

4)

wspdziaanie w organizowaniu rodowiskowych studiw doktoranckich;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

5)

wspieranie

s. 40/210

mobilnoci

pracownikw

naukowych

uczelni,

instytutw

naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutw badawczych;


6)

rozwijanie programw stay po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w


instytutach centrum;

7)

pozyskiwanie i obsuga projektw badawczych midzynarodowych, wsplnych


projektw badawczych krajowych i projektw finansowanych z funduszy
europejskich.
5. Uczelnie zawodowe mog wspdziaa z uczelniami akademickimi, w

szczeglnoci poprzez zawieranie umw dotyczcych zapewnienia wysokiego


poziomu ksztacenia w zakresie przedmiotw podstawowych, rozwoju naukowego
nauczycieli akademickich, kontynuacji studiw przez absolwentw oraz wspierania
uczelni zawodowych wysoko kwalifikowan kadr.
Art. 31a. 1. Uczelnia moe, na podstawie porozumienia z innymi uczelniami,
tworzy jednostki midzyuczelniane i jednostki wsplne.
2. Uczelnia moe tworzy, w trybie okrelonym w ust. 1, jednostki wsplne
take z innymi podmiotami, w szczeglnoci z instytucjami naukowymi, w tym
rwnie zagranicznymi.
3. Porozumienie, o ktrym mowa w ust. 1, okrela organizacj, sposb
funkcjonowania i finansowania jednostki midzyuczelnianej lub jednostki wsplnej,
zasady prowadzenia studiw i ksztacenia w innych formach, okrelonych w art. 13
ust. 1 pkt 6, oraz zasady wydawania dyplomw ukoczenia studiw i wiadectw
ukoczenia ksztacenia.
Art. 32. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ogasza
w wydawanym przez siebie dzienniku urzdowym wykaz uczelni i zwizkw
uczelni.
2. Wykaz, o ktrym mowa w ust. 1, zamieszcza si na stronie internetowej
urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
Rozdzia 3
Nadzr nad uczelniami
Art. 33. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego sprawuje nadzr
nad zgodnoci dziaa uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treci
udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a take nad
2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 41/210

prawidowoci wydatkowania rodkw publicznych. Minister waciwy do spraw


szkolnictwa wyszego moe da informacji i wyjanie od organw uczelni oraz
zaoyciela uczelni niepublicznej, a take dokonywa kontroli dziaalnoci uczelni.
2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego w
zakresie nadzoru, o ktrym mowa w ust. 1, sprawuj odpowiednio:
1)

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do uczelni wojskowych;

2)

minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do uczelni sub


pastwowych;

3)

minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w


odniesieniu do uczelni artystycznych;

4)

minister waciwy do spraw zdrowia w odniesieniu do uczelni medycznych;

5)

minister waciwy do spraw gospodarki morskiej w odniesieniu do uczelni


morskich.
3. Publiczne uczelnie teologiczne i wydziay teologiczne uczelni publicznych

znajduj si take, w zakresie okrelonym przez umow midzynarodow zawart ze


Stolic Apostolsk oraz ustawy regulujce stosunki midzy Rzeczpospolit Polsk a
innymi kocioami i zwizkami wyznaniowymi oraz przez statuty tych uczelni, pod
nadzorem wadz kociow i zwizkw wyznaniowych.
Art. 34. 1. Kontrola, o ktrej mowa w art. 33 ust. 1, obejmuje badanie
zgodnoci dziaania organw uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi
uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej rwnie z treci udzielonego
pozwolenia na jej utworzenie, a take prawidowoci wydatkowania rodkw
publicznych. Przedmiotem kontroli moe by rwnie badanie warunkw realizacji
procesu dydaktycznego.
1a. Do kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, stosuje si przepisy o kontroli w
administracji rzdowej.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
Art. 34a. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi
System Informacji o Szkolnictwie Wyszym w ramach Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyszym POL-on, zwany dalej Systemem
POL-on, obejmujcy dane, o ktrych mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 42/210

oraz art. 100 ust. 3, repozytorium, o ktrym mowa w art. 167b ust. 1, wykazy,
o ktrych mowa w art. 129a, art. 170c i art. 201a, a take wykazy, o ktrych mowa w
art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 1, oraz baz, o ktrej mowa w art. 31d ust. 1 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki.
1a. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyszym POLon jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) prowadzonym przez ministra waciwego do
spraw szkolnictwa wyszego oraz ministra waciwego do spraw nauki.
1b. Dane osobowe zgromadzone w Systemie POL-on nie s podawane do
publicznej wiadomoci, z wyczeniem nastpujcych danych zamieszczonych w:
1)

oglnopolskim wykazie osb, ktrym nadano stopie doktora lub doktora


habilitowanego, o ktrym mowa w art. 31a ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki:
a)

imion i nazwiska,

b)

nadanego stopnia,

c)

obszaru wiedzy, dziedziny nauki lub sztuki, dyscypliny naukowej lub


artystycznej, a take specjalnoci jeeli zostaa okrelona,

d)
2)

danych jednostki organizacyjnej, ktra nadaa stopie;

oglnopolskim wykazie osb, ktrym nadano tytu profesora, o ktrym mowa


w art. 31b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki:

3)

a)

imion i nazwiska,

b)

daty nadania tytuu,

c)

obszaru wiedzy i dziedziny nauki albo sztuki;

oglnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracownikw naukowych,


o ktrym mowa w art. 129a:
a)

imion i nazwiska,

b)

tytuu zawodowego, stopnia naukowego lub tytuu naukowego,

c)

informacji o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego


zatrudnienia.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 43/210

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe zleci instytutowi


badawczemu administrowanie bazami danych Systemu POL-on, zapewniajc na ten
cel rodki finansowe.
3. Dane do Systemu POL-on wprowadzaj, aktualizuj, archiwizuj i usuwaj
podmioty, o ktrych mowa w art. 129a ust. 3, art. 167b ust. 4 zdanie pierwsze, art.
170c ust. 2a i art. 201a ust. 3 oraz w art. 31a ust. 3, art. 31b ust. 3 i art. 31d ust. 3
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, a take Centrum Medyczne Ksztacenia
Podyplomowego oraz uczelnie prowadzone przez kocioy i zwizki wyznaniowe
otrzymujce dotacje i inne rodki z budetu pastwa.
4. Rektor uczelni corocznie skada w Systemie POL-on owiadczenie
potwierdzajce, e dane, o ktrych mowa w ust. 1, wprowadzone przez niego do
Systemu POL-on, s zgodne ze stanem faktycznym. Owiadczenie nie obejmuje
danych wprowadzanych do repozytorium, o ktrych mowa w art. 167b ust. 2.
Owiadczenie dotyczce liczby studentw skada si do dnia 15 grudnia wedug
stanu na dzie 30 listopada, owiadczenie dotyczce danych, o ktrych mowa w art.
35 ust. 2 oraz art. 100 ust. 3 jednoczenie z przekazaniem tych danych w Systemie
POL-on, a owiadczenie w pozostaym zakresie do dnia 15 stycznia wedug stanu
na dzie 31 grudnia.
5. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do Przewodniczcego Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytuw, dyrektora Centrum Medycznego Ksztacenia
Podyplomowego, dyrektora instytutu naukowego i pomocniczej jednostki naukowej
Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora pastwowej
jednostki organizacyjnej podlegej Ministrowi Sprawiedliwoci, prowadzcej
dziaalno naukow i badawczo-rozwojow, oraz dyrektora midzynarodowego
instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrbnych przepisw, dziaajcego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dostp do danych zawartych w Systemie POL-on, o ktrych mowa w ust. 1,
przysuguje Prezesowi Gwnego Urzdu Statystycznego w zakresie wynikajcym z
przepisw o statystyce publicznej.
Art. 35. 1. Rektor uczelni przedstawia, w terminie do dnia 30 listopada roku
nastpujcego po roku sprawozdawczym, ministrowi waciwemu do spraw
szkolnictwa wyszego roczne sprawozdanie z dziaalnoci uczelni.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 44/210

2. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku


nastpujcego po roku sprawozdawczym ministrowi waciwemu do spraw
szkolnictwa wyszego sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
3. Rektor uczelni przekazuje ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa
wyszego, w terminie miesica od podjcia, uchway waciwych organw uczelni w
sprawach:
1)

przyjcia lub zmiany statutu;

2)

uruchomienia lub zniesienia kierunku studiw wraz z informacj o obsadzie


kadrowej na prowadzonych kierunkach studiw;

3)

utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacj o bazie


materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki;

4)

(uchylony);

5)

przyjcia

lub

zmiany

regulaminu

studiw

lub

regulaminu

studiw

doktoranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie


wraz z uchwaami odpowiednio uczelnianego organu uchwaodawczego
samorzdu studenckiego podjtymi na podstawie art. 161 ust. 2 lub
uczelnianego organu uchwaodawczego samorzdu doktorantw podjtymi na
podstawie art. 161 ust. 2 w zwizku z art. 196 ust. 6.
4. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje si odpowiednio do organu zarzdzajcego
zwizku uczelni.
5. Przepisy ust. 13 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych,
artystycznych, medycznych oraz morskich stosuje si odpowiednio do ministrw
wskazanych w art. 33 ust. 2.
5a. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje si odpowiednio do zaoyciela uczelni
niepublicznej w przypadku nadania statutu przez zaoyciela.
6. Organy, o ktrych mowa w ust. 4 i 5, przekazuj dane, o ktrych mowa w
ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 rwnie ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa
wyszego.
7. (uchylony).
8. Sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, skada si za pomoc formularzy
w Systemie POL-on.
Art. 36. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego stwierdza
niewano:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

s. 45/210

uchway organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora uczelni, z


wyczeniem decyzji administracyjnej w przypadku stwierdzenia jej
niezgodnoci z przepisami prawa lub statutem uczelni,

2)

decyzji zaoyciela uczelni niepublicznej w sprawie nadania statutu w


przypadku stwierdzenia jej niezgodnoci z przepisami prawa

nie pniej ni w terminie dwch miesicy od dnia otrzymania uchway lub


decyzji.
1a. Na rozstrzygnicie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego w
sprawie stwierdzenia niewanoci uchway lub decyzji suy, w terminie trzydziestu
dni od dnia jego dorczenia, skarga do waciwego sdu administracyjnego. Przepisy
o zaskaraniu do sdu administracyjnego decyzji z zakresu administracji publicznej
stosuje si odpowiednio.
2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone
w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33
ust. 2.
3. Przepis ust. 1, w zakresie okrelonym w umowie, ustawach i statutach, o
ktrych mowa w art. 33 ust. 3, stosuje si odpowiednio do kompetencji waciwych
wadz kociow i zwizkw wyznaniowych w odniesieniu do uczelni teologicznych
i wydziaw teologicznych uczelni publicznych.
Art. 37. 1. Jeeli uczelnia lub zaoyciel uczelni niepublicznej naruszaj
przepisy prawa, statut lub pozwolenie, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2, minister
waciwy do spraw szkolnictwa wyszego wzywa organy uczelni lub zaoyciela
uczelni niepublicznej do zaprzestania tej dziaalnoci i usunicia jej skutkw,
wyznaczajc w tym celu odpowiedni termin.
2. Przepis ust. 1 stosuje si w przypadku stwierdzenia, e uczelnia lub
zaoyciel

uczelni

niepublicznej

nie

zrealizowali

wnioskw

lub

zalece

sporzdzonych w wyniku kontroli dziaalnoci uczelni, o ktrej mowa w art. 34 ust.


1.
3. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, o ktrych
mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych,
artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 46/210

wskazani w art. 33 ust. 2 w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw


szkolnictwa wyszego.
Art. 37a. 1. W przypadku stwierdzenia, e uczelnia organizuje lub prowadzi
ksztacenie prowadzce do wydania dyplomu ukoczenia studiw wyszych bez
pozwolenia lub wymaganych uprawnie, o ktrych mowa w ustawie, minister
waciwy

do

spraw

szkolnictwa wyszego

nakazuje uczelni

zaprzestanie

prowadzenia studiw. Decyzji w sprawie zaprzestania prowadzenia studiw nadaje


si rygor natychmiastowej wykonalnoci.
2. Organizowanie lub prowadzenie ksztacenia prowadzcego do wydania
dyplomu ukoczenia studiw, bez pozwolenia lub uprawnie wymaganych ustaw,
stanowi podstaw do odpowiedzialnoci rektora na zasadach okrelonych dla
funkcjonariuszy publicznych.
3. W przypadku stwierdzenia, e uczelnia utworzya jednostk organizacyjn
niezgodnie z przepisami ustawy, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego
nakazuje likwidacj tej jednostki. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio.
4. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone
w ust.

13

w odniesieniu

do

uczelni

wojskowych,

sub

pastwowych,

artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie


wskazani w art. 33 ust. 2 w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw
szkolnictwa wyszego.
Art. 37b. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego zamieszcza na
stronie internetowej obsugujcego go urzdu oraz w Systemie POL-on list
ostrzee zawierajc informacje o uczelniach dotyczce:
1)

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, ktre otrzymay negatywn


ocen programow na prowadzonych kierunkach studiw;

2)

zawieszonych lub cofnitych uprawnie do prowadzenia studiw na


okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia;

3)

wyganicia uprawnie do prowadzenia studiw na okrelonym kierunku,


poziomie i profilu ksztacenia;

4)

cofnicia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej;

5)

likwidacji uczelni niepublicznej.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 47/210

2. Informacj, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, zamieszcza si w terminie siedmiu


dni od dnia uprawomocnienia si uchway prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej lub dnia przedstawienia ministrowi waciwemu do spraw
szkolnictwa wyszego uchway dotyczcej ponownego rozpatrzenia sprawy.
3. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 25, zamieszcza si w terminie
siedmiu dni od dnia podjcia decyzji w tych sprawach.
Art. 38. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe wystpi
do senatu uczelni z wnioskiem o odwoanie rektora w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez rektora przepisw prawa lub statutu. Senat uczelni po
zaopiniowaniu wniosku przekazuje go organowi waciwemu do odwoania rektora
albo zaoycielowi uczelni niepublicznej, jeeli jest waciwy do odwoania rektora.
2. Wnioski o odwoanie rektora rozpatrywane s w terminie trzydziestu dni od
ich zoenia.
3. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwoanie rektora minister waciwy do
spraw szkolnictwa wyszego moe zawiesi go w penieniu funkcji.
4. Rektor zostaje zawieszony w penieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku
gdy toczy si przeciwko niemu postpowanie karne z oskarenia publicznego o
przestpstwo umylne lub postpowanie o umylne przestpstwo skarbowe.
5. W przypadku racego naruszenia prawa przez rektora, minister waciwy do
spraw szkolnictwa wyszego moe odwoa rektora po zasigniciu opinii Rady
Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz odpowiednio Konferencji Rektorw
Akademickich Szk Polskich albo Konferencji Rektorw Zawodowych Szk
Polskich i wyznaczy termin do powoania rektora w trybie okrelonym w statucie
uczelni.
5a. Opinie, o ktrych mowa w ust. 5, s przedstawiane ministrowi waciwemu
do spraw szkolnictwa wyszego w terminie trzydziestu dni od dnia dorczenia
wniosku o ich wydanie.
5b. W przypadku bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 5a,
wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony.
6. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone
w ust. 1, 3 i 5 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych,
artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie
wskazani w art. 33 ust. 2.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 48/210

7. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 15b, nie stosuje si przepisw ustawy z


dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
Art. 39. Przepisy art. 33, art. 34, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 stosuje si
odpowiednio do zwizku uczelni.
Art. 40. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub minister
waciwy do spraw owiaty i wychowania w uzgodnieniu z ministrem waciwym do
spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu opinii senatu uczelni, mog zleci
uczelni wykonanie okrelonego zadania w dziedzinie nauczania lub ksztacenia kadr
naukowych, zapewniajc odpowiednie rodki na jego realizacj.
2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone
w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33
ust. 2.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub minister waciwy do
spraw owiaty i wychowania, po zasigniciu opinii waciwego ministra
wskazanego w art. 33 ust. 2, moe zleci uczelni wojskowej, sub pastwowych,
artystycznej, medycznej oraz morskiej wykonanie zadania, o ktrym mowa w ust. 1.
4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, w przypadku klski
ywioowej lub w celu wykonania zobowiza midzynarodowych, moe zleci
uczelni wykonanie take innych zada, zapewniajc rodki na ich realizacj.
5. Minister waciwy do spraw kultury fizycznej w uzgodnieniu z ministrem
waciwym do spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu opinii senatu uczelni
publicznej prowadzcej ksztacenie w zakresie sportu, moe zleci tej uczelni
wykonanie okrelonego zadania w dziedzinie nauczania lub ksztacenia kadr dla
potrzeb sportu, zapewniajc odpowiednie rodki na jego realizacj.
Art. 40a. 1. Minister Obrony Narodowej moe zleci uczelni wojskowej
wykonanie zadania zwizanego z dziaaniem uczelni jako jednostki wojskowej,
jeeli zadanie to jest niezbdne ze wzgldu na potrzeby obronnoci i bezpieczestwa
publicznego, stan klski ywioowej lub w celu wykonania zobowiza
midzynarodowych.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 49/210

2. rodki niezbdne do wykonania zadania, o ktrym mowa w ust. 1, zapewnia


Minister Obrony Narodowej, chyba e umowa o wykonanie tego zadania stanowi
inaczej.
3. Zadanie, o ktrym mowa w ust. 1, wykonuj onierze zawodowi, kandydaci
na onierzy zawodowych lub pracownicy uczelni.
Art. 40b. 1. Minister waciwy do spraw wewntrznych moe zleci uczelni
sub pastwowych wykonanie zadania zwizanego z dziaaniem uczelni jako
jednostki organizacyjnej waciwej suby, jeeli zadanie to jest niezbdne ze
wzgldu na potrzeby bezpieczestwa publicznego, ochron ludnoci lub w celu
wykonania zobowiza midzynarodowych.
2. rodki niezbdne do wykonania zadania, o ktrym mowa w ust. 1, zapewnia
minister waciwy do spraw wewntrznych, chyba e umowa o wykonanie tego
zadania stanowi inaczej.
3. Zadanie, o ktrym mowa w ust. 1, wykonuj funkcjonariusze sub
pastwowych.
Rozdzia 4
Wsppraca midzynarodowa uczelni w zakresie ksztacenia i bada
naukowych
Art. 41. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami waciwymi do spraw
wewntrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, do spraw nauki oraz do spraw gospodarki morskiej koordynuje
wspprac uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi w ramach umw
midzynarodowych zawieranych przez Rzeczpospolit Polsk.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego oraz odpowiednio
ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 przekazuj nadzorowanym przez siebie
uczelniom rodki finansowe na wykonanie realizowanych przez nie zada
wynikajcych z umw, o ktrych mowa w ust. 1.
Art. 42. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, z zastrzeeniem
ust. 2, okrela, w drodze rozporzdzenia, warunki kierowania osb za granic w
celach

naukowych,

dydaktycznych

szkoleniowych

oraz

szczeglne

ich

uprawnienia, okrelajc w szczeglnoci:


2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

s. 50/210

formy ksztacenia, na ktre mog by kierowane osoby, oraz warunki, jakie


musz spenia, aby ubiega si o skierowanie,

2)

formy pomocy materialnej dla osb skierowanych za granic, w tym stypendia i


zwrot kosztw przejazdw,

3)

okresy i zasady wypacania wiadcze osobom skierowanym za granic,

4)

warunki i tryb odwoywania osb skierowanych za granic,

5)

uprawnienia osb kierowanych za granic pozostajcych w zatrudnieniu

uwzgldniajc zapewnienie moliwie szerokiego dostpu do ksztacenia i


prowadzenia bada naukowych za granic.
2. Warunki i tryb kierowania przez uczelni za granic jej pracownikw,
doktorantw i studentw w celach, o ktrych mowa w ust. 1, okrela senat uczelni.
Art. 42a. 1. Rada Ministrw, na wniosek ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego, moe ustanowi, w drodze uchway, rzdowy program
majcy na celu udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztw zwizanych
z ksztaceniem w zagranicznych uczelniach, zwany dalej programem.
2. Uchwaa, o ktrej mowa w ust. 1, okrela termin realizacji programu oraz
rodki przeznaczone na jego realizacj.
3. Uczestnikami programu mog by obywatele polscy lub obywatele Unii
Europejskiej i czonkowie ich rodzin w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjedzie z tego
terytorium obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej i czonkw ich rodzin
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), ktrym przysuguje prawo pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres duszy ni trzy miesice w rozumieniu tej
ustawy, oraz osoby posiadajce status rezydenta dugoterminowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bdcy:
1)

absolwentami studiw pierwszego stopnia, ktrzy ukoczyli studia nie


wczeniej ni w roku poprzedzajcym zgoszenie do udziau w programie,

2)

studentami, ktrzy nie wczeniej ni w roku poprzedzajcym zgoszenie do


udziau w programie ukoczyli trzeci rok jednolitych studiw magisterskich

nieposiadajcy tytuu zawodowego magistra lub rwnorzdnego i zakwalifikowani


na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni, ktrych lista jest ustalana
w sposb okrelony w przepisach wydanych na podstawie ust. 12.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 51/210

4. Pomoc finansowa udzielana w ramach programu moe obejmowa rodki na


pokrycie

kosztw

rekrutacyjnych,

czesnego,

zakwaterowania,

utrzymania,

przejazdw oraz ubezpiecze.


5. Pomoc finansowa udzielana w ramach programu podlega zwrotowi.
6. Uczestnik programu nie jest obowizany do zwrotu pomocy finansowej
udzielonej w ramach programu, jeeli:
1)

w okresie dziesiciu lat od ukoczenia studiw w zagranicznej uczelni


finansowanych w ramach programu bdzie odprowadza w Rzeczypospolitej
Polskiej skadki na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez
czny okres piciu lat lub ukoczy studia trzeciego stopnia w jednostce
organizacyjnej posiadajcej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
w rozumieniu

przepisw

ustawy

z dnia

14 marca

2003 r.

o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;


2)

z przyczyn nielecych po jego stronie nie podejmie albo nie ukoczy studiw
w zagranicznej uczelni finansowanych w ramach programu lub nie podejmie
dziaa, o ktrych mowa w pkt 1.
7. rodki na pomoc finansow udzielan w ramach programu s przekazywane

z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw


szkolnictwa wyszego.
8. W sprawach dotyczcych udzielenia pomocy finansowej w ramach programu
oraz zwolnienia z obowizku zwrotu tej pomocy nie stosuje si przepisw ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego.
9. Na rozstrzygnicie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach programu suy, w terminie
trzydziestu

dni

od

dnia

jego

dorczenia,

skarga

do

waciwego

sdu

administracyjnego.
10. Pomoc finansowa jest udzielana uczestnikom programu na podstawie
umowy zawartej przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego
z uczestnikiem programu.
11. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przedstawia Radzie
Ministrw, w terminie do dnia 31 grudnia, sprawozdanie z przebiegu realizacji
programu za rok poprzedni.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 52/210

12. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki realizacji


programu, w tym:
1)

sposb i tryb kwalifikowania uczestnikw programu,

2)

szczegowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej w ramach programu


oraz zakres tej pomocy,

3)

istotne elementy umowy, o ktrej mowa w ust. 10,

4)

przypadki, o ktrych mowa w ust. 6 pkt 2,

5)

sposb dokumentowania i potwierdzania okolicznoci, o ktrych mowa


w ust. 6,

6)

sposb ustalania listy zagranicznych uczelni, do ktrych zakwalifikowanie


uprawnia do uczestnictwa w programie

uwzgldniajc konieczno waciwej oceny merytorycznej wnioskw przez


ekspertw, pierwszestwo w dostpie do programu osb posiadajcych wybitne
osignicia naukowe, szczeglne okolicznoci niezalene od uczestnikw programu
uniemoliwiajce im lub w znaczny sposb utrudniajce uczestnictwo w programie,
potrzeb wnikliwej oceny kadej z przesanek stanowicych podstaw do zwolnienia
z obowizku zwrotu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu, rankingi
zagranicznych uczelni oraz moliwoci budetu pastwa.
Art. 43. 1.

Osoby

niebdce

obywatelami

polskimi,

zwane

dalej

cudzoziemcami, mog podejmowa i odbywa studia, studia doktoranckie oraz


inne formy ksztacenia, a take uczestniczy w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych na zasadach okrelonych w ustawie, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Na zasadach obowizujcych obywateli polskich mog podejmowa i
odbywa ksztacenie oraz uczestniczy w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych, o ktrych mowa w ust. 1:
1)

cudzoziemcy, ktrym udzielono zezwolenia na pobyt stay;

1a) (uchylony);
2)

cudzoziemcy posiadajcy status uchodcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

cudzoziemcy korzystajcy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej


Polskiej;

4)

pracownicy migrujcy, bdcy obywatelami pastwa czonkowskiego Unii


Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

pastwa czonkowskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 53/210

Europejskim Obszarze Gospodarczym, a take czonkowie ich rodzin, jeeli


mieszkaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)

cudzoziemcy, ktrym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono


zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej;

6)

cudzoziemcy, ktrym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono


zezwolenia na pobyt czasowy w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art.
127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);

6a) cudzoziemcy, ktrym udzielono ochrony uzupeniajcej na terytorium


Rzeczypospolitej Polskiej;
7)

obywatele pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw czonkowskich


Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i
czonkowie ich rodzin, posiadajcy prawo staego pobytu.
2a. Cudzoziemcy, ktrzy posiadaj kart pobytu z adnotacj dostp do rynku

pracy lub wiz Schengen lub wiz krajow wydan w celu wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mog podejmowa i odbywa studia wysze,
studia doktoranckie oraz ksztacenie w innych formach, a take uczestniczy w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpatnoci. Osobom tym
nie przysuguje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osb
niepenosprawnych i zapomg.
3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeeniem ust. 5, mog
podejmowa i odbywa ksztacenie oraz uczestniczy w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych, o ktrych mowa w ust. 1, na podstawie:
1)

umw midzynarodowych, na zasadach okrelonych w tych umowach;

2)

umw zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach


okrelonych w tych umowach;

3)

decyzji

ministra

waciwego

do

spraw

szkolnictwa

wyszego

lub

odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;


4)

decyzji rektora uczelni.


4. Cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 3, mog podejmowa i odbywa

ksztacenie oraz uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o


ktrych mowa w ust. 1:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 54/210

1)

jako stypendyci strony polskiej;

2)

na zasadach odpatnoci;

3)

bez odpatnoci i wiadcze stypendialnych;

4)

jako stypendyci strony wysyajcej, bez ponoszenia opat za nauk;

5)

jako stypendyci uczelni.


5. Obywatele

pastw

czonkowskich

Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym


Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i
czonkowie ich rodzin, posiadajcy rodki finansowe niezbdne na pokrycie kosztw
utrzymania podczas studiw, mog podejmowa i odbywa studia wysze, studia
doktoranckie oraz inne formy ksztacenia, a take uczestniczy w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowizujcych obywateli polskich,
z tym e osobom tym nie przysuguje prawo do stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osb niepenosprawnych i zapomg, albo na zasadach okrelonych w
ust. 3 i 4.
5a. Posiadacze wanej Karty Polaka mog podejmowa studia wysze, studia
doktoranckie oraz inne formy ksztacenia, a take uczestniczy w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowizujcych obywateli polskich
albo na zasadach okrelonych w ust. 3 i 4.
6. Za czonkw rodzin osb, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5,
uwaa si osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjedzie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjedzie z tego terytorium
obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej i czonkw ich rodzin.
6a. Rektor uczelni niezwocznie informuje ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego oraz Komendanta Gwnego Stray Granicznej o:
1)

przyjciu na studia cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2 i 4;

2)

niepodjciu ksztacenia przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 3, lub


skreleniu ich z listy studentw, podajc imi i nazwisko, dat urodzenia, adres
staego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spenieniu

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 55/210

wymaga okrelonych w art. 5 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o


repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z pn. zm. 4)).
6b. Rektor przekazuje ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego,
w terminie do 15 stycznia kadego roku, wykazy cudzoziemcw, o ktrych mowa w
ust. 3 i 4, sporzdzone wedug stanu na dzie 31 grudnia poprzedniego roku, ze
wskazaniem osb posiadajcych Kart Polaka lub speniajcych wymagania
okrelone w art. 5 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
zawierajce: imi i nazwisko cudzoziemca, pastwo zamieszkania, kierunek i rok
studiw lub inny rodzaj ksztacenia oraz jednostk organizacyjn uczelni, w ktrej
cudzoziemiec odbywa ksztacenie, a take warunki finansowe ksztacenia.
7. Cudzoziemcy, ktrzy speniaj wymagania okrelone w art. 5 ust. 13
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i studiujcy w kraju swojego
zamieszkania, mog by stypendystami, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1.
8. Stypendystom, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przyznaje
oraz ustala ich wysoko minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub,
odpowiednio, minister wskazany w art. 33 ust. 2.
9. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego oraz odpowiednio
ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 podaj do wiadomoci w wydawanych przez
siebie dziennikach urzdowych limit stypendiw dla osb, do ktrych ma
zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, w porozumieniu z ministrem waciwym do
spraw zagranicznych, limit stypendiw dla osb okrelonych w ust. 7.
Art. 44. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okrela, w
drodze rozporzdzenia:
1)

formy studiw i szkole, na ktre mog by przyjmowani cudzoziemcy,

2)

wymagania, jakie musz spenia cudzoziemcy ubiegajcy si o przyjcie na


studia, studia doktoranckie i szkolenia lub o uczestniczenie w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych, uwzgldniajc poziom wyksztacenia
odpowiedni do podjcia danej formy studiw lub szkolenia, stan zdrowia i
predyspozycje

do

studiw

na

okrelonych

kierunkach

oraz

rodzaje

dokumentw, ktre s obowizani przedstawi,

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz.
788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr
216, poz. 1367.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

3)

s. 56/210

sposb ustalania wysokoci stypendiw przyznawanych w ramach limitu, o


ktrym mowa w art. 43 ust. 9, przyjmujc za podstaw minimaln stawk
wynagrodzenia zasadniczego asystenta zatrudnionego w uczelni oraz tryb ich
przyznawania, wypacania, zawieszania i cofania,

4)

sposb ustalania w uczelniach publicznych odpatnoci za studia, studia


doktoranckie, szkolenia i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych, uwzgldniajc planowane koszty ksztacenia, moliwo
obniania i zwalniania z opat i organy uprawnione do podejmowania decyzji w
tych sprawach oraz sposb wnoszenia opat i przypadki, w ktrych opaty
podlegaj zwrotowi

majc na uwadze zapewnienie moliwie szerokiego dostpu do ksztacenia i


prowadzenia bada naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
urzeczywistnienie zasady rwnego traktowania.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z
ministrem waciwym do spraw zagranicznych okrela, w drodze rozporzdzenia:
1)

wymagania, jakie musz spenia cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust.


7, uwzgldniajc kraj zamieszkania oraz form i kierunek studiw,

2)

tryb przyznawania oraz sposb ustalania wysokoci stypendiw przyznawanych


osobom, o ktrych mowa w art. 43 ust. 7

majc na uwadze zapewnienie moliwie szerokiego dostpu do ksztacenia i


prowadzenia bada naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnienie zasady
rwnego traktowania.
3. Stypendystom, o ktrych mowa w art. 43 ust. 7, stypendia mog by
wypacane za porednictwem polskich placwek konsularnych lub polskich
organizacji pozarzdowych.
4. Warunki przyznawania stypendiw cudzoziemcom, o ktrych mowa w art.
43 ust. 4 pkt 5, oraz ich wysoko ustala przyznajcy stypendium.
Rozdzia 5
Rada Gwna Nauki i Szkolnictwa Wyszego
Art. 45. 1. Rada Gwna Nauki i Szkolnictwa Wyszego, zwana dalej Rad,
jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyszego.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 57/210

2. Rada w swoich pracach kieruje si zasad rzetelnoci, bezstronnoci i


przejrzystoci.
3. Rada wspdziaa z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego,
ministrem waciwym do spraw nauki oraz z innymi organami wadzy i administracji
publicznej w ustalaniu polityki pastwa w zakresie szkolnictwa wyszego, polityki
naukowej i innowacyjnej pastwa, a w szczeglnoci:
1)

wyraa z wasnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczcych


szkolnictwa wyszego, nauki, kultury i owiaty; moe rwnie zwraca si w
tych sprawach do organw wadzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni,
w tym o udzielenie wyjanie i informacji, zawiadamiajc o tym ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i ministra waciwego do spraw
nauki oraz innych ministrw;

2)

sporzdza opinie w sprawach przedstawionych przez ministra waciwego do


spraw szkolnictwa wyszego, ministra waciwego do spraw nauki oraz inne
organy wadzy i administracji publicznej lub z inicjatywy wasnej;

3)

opiniuje projekty aktw prawnych dotyczcych szkolnictwa wyszego oraz


rozwoju nauki i innowacyjnoci, a take zawieranych przez Rzeczpospolit
Polsk umw midzynarodowych dotyczcych szkolnictwa wyszego i nauki;

4)

wyraa opinie w sprawach projektu budetu pastwa w zakresie czci, ktrych


dysponentami s minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego oraz
minister waciwy do spraw nauki, w sprawach zasad przyznawania uczelniom
dotacji z budetu pastwa, a take w sprawach rodkw na nauk i szkolnictwo
wysze przewidzianych w czciach budetu pastwa, ktrych dysponentami s
ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2;

5)

opiniuje plany i sprawozdania z dziaalnoci Narodowego Centrum Nauki i


Narodowego Centrum Bada i Rozwoju;

6)

(uchylony);

7)

wyraa opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarw


ksztacenia;

8)

wyraa opinie w sprawie standardw ksztacenia dla kierunkw studiw, o


ktrych mowa w art. 9b i 9c;

9)

przedstawia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego


propozycje

dotyczce

wzorcowych

opisw

efektw

ksztacenia

dla

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 58/210

poszczeglnych kierunkw studiw, z uwzgldnieniem poziomu i profilu


ksztacenia, przypisanych do odpowiednich obszarw ksztacenia.
4. Rada moe wsppracowa z krajowymi i midzynarodowymi organizacjami
dziaajcymi w obszarze szkolnictwa wyszego i nauki.
Art. 46. 1. W skad Rady wchodz:
1)

nauczyciele akademiccy wybrani przez Konferencj Rektorw Akademickich


Szk Polskich oraz Konferencj Rektorw Zawodowych Szk Polskich
spord kandydatw wyonionych przez uczelnie na podstawie wyborw w
liczbie czternastu, z podziaem tej liczby pomidzy obie Konferencje
proporcjonalnie do cznej liczby studentw studiujcych w uczelniach
czonkowskich kadej z tych Konferencji;

2)

przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, wybrani przez Prezydium Polskiej


Akademii Nauk w liczbie piciu;

3)

przedstawiciele instytutw badawczych, wybrani przez Rad Gwn


Instytutw Badawczych w liczbie czterech;

4)

studenci, wybrani przez Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej w


liczbie czterech;

5)

doktoranci, wybrani przez Krajow Reprezentacj Doktorantw w liczbie


dwch;

6)

przedstawiciele pracodawcw, wybrani przez organizacje pracodawcw w


liczbie trzech.
1a. Nauczyciele akademiccy, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, reprezentuj

wszystkie obszary wiedzy, o ktrych mowa w przepisach wydanych na podstawie


art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
2. Kandydaci na czonkw Rady nie mog mie w dniu rozpoczcia kadencji
wicej ni siedemdziesit lat.
3. Podmioty wybierajce kandydatw na czonkw Rady kieruj si zasadami
denia do wyrwnywania udziau kobiet i mczyzn w pracach Rady oraz
zapewnienia w jej skadzie osobowym waciwej reprezentacji instytucjonalnej i
kadrowej.
Art. 46a. 1. Czonkostwa w Radzie nie mona czy z czonkostwem w:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

2)

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw;

3)

Radzie Gwnej Instytutw Badawczych;

4)

Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.

s. 59/210

2. Czonkiem Rady nie moe by rwnie osoba bdca zaoycielem uczelni


niepublicznej lub penica funkcj:
1)

rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej


uczelni;

2)

kanclerza uczelni;

3)

dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

4)

dyrektora instytutu badawczego;

5)

prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;

6)

prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejtnoci;

7)

dyrektora Narodowego Centrum Bada i Rozwoju lub Narodowego Centrum


Nauki.
3. Czonkiem Rady moe by osoba, ktra:

1)

korzysta z peni praw publicznych;

2)

ma nieposzlakowan opini i przestrzega zasad etyki naukowej;

3)

nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub


umylne przestpstwo skarbowe.
4. Ta sama osoba moe peni funkcj czonka Rady nie duej ni przez dwie

nastpujce po sobie kadencje.


5. Kadencja Rady rozpoczyna si 1 stycznia i trwa cztery lata. Przedstawiciele
studentw i doktorantw s powoywani na czonkw Rady na okres okrelony
odpowiednio w statucie Parlamentu Studentw Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej
Reprezentacji Doktorantw.
Art. 46b. 1. Przewodniczcy Rady stwierdza wyganicie mandatu czonka
Rady w przypadku:
1)

mierci;

2)

zoenia rezygnacji;

3)

niespeniania choby jednego z wymaga okrelonych w art. 46a;

4)

nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres duszy ni sze miesicy.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 60/210

2. W przypadku wyganicia mandatu czonka Rady w trakcie kadencji


dokonuje si na jego miejsce wyboru nowej osoby w trybie okrelonym w art. 46, na
okres do koca kadencji. Niepenej kadencji nie wlicza si do okresu, o ktrym
mowa w art. 46a ust. 4.
Art. 46c. 1. Rada dziaa na posiedzeniach plenarnych i przez swoje organy.
Organizacj i tryb dziaania Rady oraz jej organy i ich kompetencje okrela statut,
uchwalony przez Rad na posiedzeniu plenarnym.
1a. Rada na posiedzeniu plenarnym podejmuje uchwa w sprawie udzielenia
absolutorium przewodniczcemu Rady po kadym roku jego dziaalnoci. Zasady
udzielania absolutorium okrela statut Rady.
1b. W przypadku nieudzielenia absolutorium przewodniczcemu Rady, Rada
dokonuje wyboru nowego przewodniczcego.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestnicz z gosem doradczym
przedstawiciele reprezentatywnych organizacji zwizkowych w rozumieniu ustawy z
dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Spoecznego i innych instytucjach dialogu
spoecznego (Dz. U. poz. 1240) dziaajcych w uczelniach, instytutach badawczych i
Polskiej Akademii Nauk, po jednym z kadego zwizku.
3. Rektor, na wniosek czonka Rady bdcego nauczycielem akademickim,
moe zwolni go cakowicie lub czciowo z obowizkw dydaktycznych.
Art. 46d. 1. Przy Radzie dziaa Rzecznik Praw Absolwenta, powoywany przez
ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
2. Rzecznik Praw Absolwenta wspdziaa z Rad w zakresie ograniczenia
barier w dostpie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiw
absolwenta. W tym celu Rzecznik Praw Absolwenta analizuje sytuacj absolwentw
na rynku pracy i stopie ich dostpu do okrelonych zawodw oraz przedstawia
wnioski Radzie i ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 47. 1. Rada zamieszcza uchway podjte w sprawach, o ktrych mowa w
art. 45 ust. 3, na swojej stronie internetowej.
2. Obsug administracyjn Rady i Rzecznika Praw Absolwenta wykonuj
jednostki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 61/210

Rozdzia 6
Polska Komisja Akredytacyjna
Art. 48. 1. Polsk Komisj Akredytacyjn, zwan dalej Komisj, powouje
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
2. W skad Komisji wchodzi:
1)

nie mniej ni osiemdziesiciu i nie wicej ni dziewidziesiciu czonkw


powoywanych przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego;

2)

przewodniczcy Parlamentu Studentw Rzeczypospolitej Polskiej, ktry jest


czonkiem Komisji z mocy prawa.
3. Czonkowie Komisji s powoywani spord kandydatw zgoszonych przez

Rad, Konferencj Rektorw Akademickich Szk Polskich, Konferencj Rektorw


Zawodowych Szk Polskich, Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej,
Krajow

Reprezentacj

Doktorantw,

senaty

uczelni

oraz

oglnokrajowe

stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawcw.


4. Czonkw Komisji, stanowicych nie wicej ni 50% jej skadu, o ktrym
mowa w ust. 2 pkt 1, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego powouje
spord osb penicych funkcj czonka Komisji w dotychczasowej kadencji,
uwzgldniajc ocen ich pracy dokonywan przez prezydium Komisji.
5. Przewodniczcego Komisji i sekretarza minister waciwy do spraw
szkolnictwa wyszego powouje spord osb, o ktrych mowa w ust. 3 lub 4.
6. Czonkiem Komisji moe by nauczyciel akademicki posiadajcy co
najmniej stopie naukowy doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym
miejscu pracy.
7. Wymagania, o ktrych mowa w ust. 6, nie dotycz przedstawicieli
organizacji pracodawcw.
8. Powoujc czonkw Komisji, minister waciwy do spraw szkolnictwa
wyszego uwzgldnia wymg reprezentowania w skadzie Komisji przedstawicieli
wszystkich obszarw ksztacenia oraz zapewnia co najmniej 30% udzia kobiet w jej
skadzie.
9. Czonkowie Komisji nie mog mie w dniu rozpoczcia kadencji Komisji
wicej ni siedemdziesit lat.
10. Do czonkw Komisji stosuje si odpowiednio przepisy art. 46a ust. 13.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 62/210

11. Przewodniczcy Komisji stwierdza wyganicie mandatu czonka Komisji


z przyczyn okrelonych w art. 46b ust. 1. Do powoania nowego czonka Komisji
stosuje si odpowiednio przepis art. 46b ust. 2 zdanie pierwsze.
12. Czonek Komisji moe by odwoany, na wniosek prezydium Komisji,
przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. Do powoania nowego
czonka Komisji stosuje si odpowiednio przepis art. 46b ust. 2 zdanie pierwsze.
13. Kadencja Komisji rozpoczyna si dnia 1 stycznia i trwa cztery lata.
14. Rektor, na wniosek czonka Komisji bdcego nauczycielem akademickim,
moe zwolni go cakowicie lub czciowo z obowizku prowadzenia zaj
dydaktycznych.
Art. 48a. 1.

Komisja

jest

instytucj

dziaajc

niezalenie

na

rzecz

doskonalenia jakoci ksztacenia.


2. Komisja w swoich pracach kieruje si zasad rzetelnoci, bezstronnoci i
przejrzystoci oraz deniem do wyrwnywania udziau kobiet i mczyzn w jej
pracach.
3. Komisja dokonuje oceny jakoci ksztacenia na kierunkach studiw (ocena
programowa), majc na uwadze:
1)

efekty ksztacenia odpowiadajce Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie


obszarw ksztacenia i kierunkw studiw;

2)

spenianie warunkw niezbdnych do prowadzenia studiw, okrelonych


w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 13, art. 9b, a take art.
9c w przypadku ksztacenia przygotowujcego do wykonywania zawodu
nauczyciela;

3)

funkcjonowanie potwierdzania efektw uczenia si.


4. Komisja moe dokonywa oceny dziaalnoci podstawowej jednostki

organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakoci ksztacenia na


prowadzonych przez ni studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych;
ocen instytucjonaln przeprowadza si w jednostce, w ktrej wczeniej dokonano
oceny programowej na wikszoci prowadzonych przez ni kierunkw studiw.
4a. W uczelniach nieposiadajcych podstawowej jednostki organizacyjnej
prowadzcej co najmniej jeden kierunek studiw ocena instytucjonalna dokonywana
przez Komisj dotyczy caej uczelni. Ocen instytucjonaln przeprowadza si, jeeli

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 63/210

wczeniej dokonano w uczelni oceny programowej na wikszoci prowadzonych


przez ni kierunkw studiw.
5. Komisja dokonuje ocen, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, z inicjatywy wasnej
lub na wniosek uczelni oraz w przypadkach okrelonych w art. 11a ust. 2 i 3 i art. 49
ust. 4, na wniosek ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
6. Do czonkw oraz ekspertw Komisji stosuje si odpowiednio przepisy art.
24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm. 5)). Wyczenia czonka Komisji lub
eksperta dokonuje przewodniczcy Komisji.
Art. 49. 1. Komisja przedstawia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa
wyszego:
1)

opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej


podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiw na
okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia;

2)

wyniki oceny programowej, w tym ksztacenia przygotowujcego do


wykonywania zawodu nauczyciela, oraz oceny instytucjonalnej, a take
przestrzegania warunkw prowadzenia studiw;

3)

opinie w sprawie przywrcenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia


studiw na okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia;

4)

opinie w sprawie utworzenia przez uczelni zagraniczn uczelni lub filii,


o ktrych mowa w art. 85 ust. 5.
2. Opinie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz wyniki ocen,

o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub


pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich Komisja przekazuje
rwnie odpowiednio ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2.
3. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, Komisja moe zwraca si do uczelni
o udzielenie wyjanie i informacji oraz przeprowadza wizytacje uczelni.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i
Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z
2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r.
Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 64/210

4. Na wniosek ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego Komisja,


poza przyjtym przez siebie harmonogramem prac, niezwocznie dokonuje we
wskazanej uczelni lub jej jednostce organizacyjnej oceny programowej lub oceny
instytucjonalnej, w zakresie wskazanym we wniosku.
5. Komisja moe, na wniosek zainteresowanej uczelni, dokonywa oceny
jakoci ksztacenia, wczajc to zadanie do harmonogramu prac Komisji.
6. Komisja dokonujc ocen, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4, stosuje
skal ocen: wyrniajca, pozytywna, warunkowa, negatywna.
7. Opinie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wraz
z uzasadnieniem Komisja przedstawia w terminie nie duszym ni trzy miesice od
dnia dorczenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach przewodniczcy Komisji
moe wystpi z wnioskiem o przeduenie tego terminu.
8. Wyniki ocen, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z uzasadnieniem, Komisja
przedstawia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego w terminie nie
duszym ni czternacie dni od dnia podjcia uchway.
9. Komisja moe przetwarza dane osobowe nauczycieli akademickich,
studentw i doktorantw ocenianych uczelni w zakresie niezbdnym do
wykonywania zada, o ktrych mowa w ust. 14.
Art. 49a. Komisja

wsppracuje

krajowymi

midzynarodowymi

instytucjami i organizacjami dziaajcymi w obszarze szkolnictwa wyszego, w


szczeglnoci z tymi, ktrych przedmiotem dziaania jest ocena jakoci ksztacenia i
akredytacja.
Art. 50. 1. Komisja dziaa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje
organy.
2. Organami Komisji s:
1)

przewodniczcy;

2)

sekretarz;

3)

prezydium.
3. W skad prezydium wchodz:

1)

przewodniczcy Komisji;

2)

sekretarz;

3)

przewodniczcy zespow, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 65/210

4)

przewodniczcy Parlamentu Studentw Rzeczypospolitej Polskiej;

5)

dwaj przedstawiciele organizacji pracodawcw.


4. W skad Komisji wchodz:

1)

zespoy dziaajce w ramach obszarw ksztacenia okrelonych w przepisach


wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2;

2)

zesp odwoawczy.
5. W skad zespou, o ktrym mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzi co najmniej

czterech czonkw Komisji bdcych przedstawicielami obszaru ksztacenia, w tym


co najmniej trzech posiadajcych tytu naukowy profesora lub stopie naukowy
doktora habilitowanego w dziedzinach lub dyscyplinach naukowych zwizanych z
tym obszarem ksztacenia, a take co najmniej jeden przedstawiciel organizacji
pracodawcw.
6. W skad zespou, o ktrym mowa w ust. 4 pkt 2, wchodz czonkowie
Komisji co najmniej po jednym przedstawicielu kadego obszaru ksztacenia.
Czonkostwa w zespole odwoawczym nie mona czy z czonkostwem w zespole,
o ktrym mowa w ust. 4 pkt 1.
Art. 51. 1. Przewodniczcego Komisji oraz jej sekretarza powouje i odwouje
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
2. Przewodniczcy

Komisji

zwouje

posiedzenia

plenarne

Komisji,

przewodniczy jej obradom, reprezentuje j na zewntrz oraz podpisuje uchway


Komisji.
3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Komisji i wykonywanie przez
ni zada.
4. Przewodniczcych zespow, o ktrych mowa w art. 50 ust. 4, wybieraj ich
czonkowie ze swego grona.
Art. 52. 1. Prezydium podejmuje uchway w sprawach, o ktrych mowa w art.
49 ust. 1 i 4, kierujc si sprawozdaniem przedoonym przez jeden z zespow,
o ktrych mowa w art. 50 ust. 4 pkt 1.
2. Strona niezadowolona z uchway prezydium podjtej w sprawach, o ktrych
mowa w art. 49 ust. 1 i 4, moe zwrci si z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Wniosek kieruje si do Komisji w terminie trzydziestu dni od dnia

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 66/210

dorczenia uchway. Prezydium podejmuje uchwa w terminie nie duszym ni


dwa miesice od dnia dorczenia wniosku Komisji.
3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, jest opiniowany przez zesp
odwoawczy.
4. W opiniowaniu wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, nie mog bra udziau
eksperci Komisji, ktrzy uczestniczyli w pierwszym opiniowaniu sprawy.
5. Przewodniczcy zespou odwoawczego uczestniczy z prawem gosu w
posiedzeniach prezydium, na ktrych s podejmowane uchway w sprawach
wnioskw o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Art. 53. 1. Organizacj i tryb dziaania Komisji, szczegowe kompetencje jej
organw, szczegowe kryteria i tryb dokonywania ocen oraz sposb wyznaczania
recenzentw okrela statut uchwalony przez Komisj na posiedzeniu plenarnym.
1a. Statut, o ktrym mowa w ust. 1, wchodzi w ycie, jeeli minister waciwy
do spraw szkolnictwa wyszego nie zgosi w terminie trzydziestu dni od dnia
otrzymania statutu zastrzee co do jego zgodnoci z prawem.
2. Obsug administracyjn i finansow Komisji wykonuje Biuro Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, zwane dalej biurem.
3. Biuro jest pastwow jednostk budetow finansowan ze rodkw
ustalanych w czci budetu pastwa, ktrej dysponentem jest minister waciwy do
spraw szkolnictwa wyszego.
4. Dyrektora biura powouje i odwouje przewodniczcy Komisji. Powoanie
dyrektora biura nastpuje po przeprowadzeniu konkursu. Pozostaych pracownikw
biura zatrudnia dyrektor po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru.
5. Szczegowy zakres dziaalnoci biura oraz jego organizacj okrela
regulamin organizacyjny nadany przez przewodniczcego Komisji.
Art. 53a. 1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej uchway
dotyczce oceny programowej i oceny instytucjonalnej wraz z uzasadnieniem oraz
raporty zespow oceniajcych w terminie czternastu dni od dnia, w ktrym uchwaa
staa si prawomocna.
2. Uchway wraz z uzasadnieniem Komisja zamieszcza rwnie w Biuletynie
Informacji Publicznej.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 67/210

Rozdzia 7
Konferencje rektorw
Art. 54. 1. Uczelnie akademickie, w ktrych ksztaci si cznie wicej ni
poowa oglnej liczby studentw studiujcych w uczelniach akademickich, mog
utworzy Konferencj Rektorw Akademickich Szk Polskich. Konferencja
Rektorw Akademickich Szk Polskich posiada osobowo prawn.
2. Uczelnie zawodowe, w ktrych ksztaci si cznie wicej ni poowa
oglnej liczby studentw studiujcych w uczelniach zawodowych, mog utworzy
Konferencj Rektorw Zawodowych Szk Polskich. Konferencja Rektorw
Zawodowych Szk Polskich posiada osobowo prawn.
3. Do konferencji rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, stosuje si
odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28 i art. 29 oraz art. 3339
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr
79, poz. 855, z pn. zm. 6)), z zachowaniem przepisw niniejszej ustawy.
4. Organem nadzorujcym konferencje rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2,
jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
5. Statuty konferencji rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, okrelaj w
szczeglnoci zasady czonkostwa zwykego oraz czonkostwa stowarzyszonego
indywidualnego i zbiorowego, a take kryteria reprezentacji uczelni czonkowskich
rnych typw w organach konferencji.
6. Kadencja organw konferencji rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, jest
zgodna z kadencj organw uczelni publicznych.
Art. 55. 1. Konferencje rektorw, o ktrych mowa w art. 54 ust. 1 i 2, dziaaj
na rzecz rozwoju szkolnictwa wyszego, nauki i kultury, a w szczeglnoci:
1)

wystpuj do organw wadzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa


wyszego, nauki i kultury oraz w ywotnych sprawach rodowiska
akademickiego;

2)

wyraaj z wasnej inicjatywy opinie i przedstawiaj wnioski w sprawach


dotyczcych szkolnictwa wyszego, nauki i kultury;

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

3)

s. 68/210

wspieraj i monitoruj dziaania na rzecz systematycznego podnoszenia jakoci


ksztacenia oraz promowania jednostek oferujcych ksztacenie wysokiej
jakoci, co mog realizowa poprzez rodowiskowe komisje akredytacyjne.
2. Organy wadzy publicznej zasigaj opinii konferencji rektorw, o ktrych

mowa w art. 54 ust. 1 i 2, w sprawach:


1)

zasad dziaania i kierunkw rozwoju szkolnictwa wyszego, systemu bada


naukowych, ksztacenia i pomocy materialnej dla studentw i doktorantw,
zarzdzania uczelniami, ksztacenia kadr i polityki naukowej oraz bazy
materialnej szk wyszych;

2)

projektu budetu pastwa w czci dotyczcej szkolnictwa wyszego;

3)

projektw aktw prawnych dotyczcych szkolnictwa wyszego, nauki i kultury,


a take promocji nauki polskiej za granic;

4)

rozwiza w systemie owiaty majcych znaczenie dla szk wyszych.


3. Termin na wyraenie opinii w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 24,

wynosi miesic. W przypadku bezskutecznego upywu tego terminu wymg


zasignicia opinii uwaa si za speniony.
DZIA II
Ustrj uczelni
Rozdzia 1
Statut uczelni
Art. 56. 1. Statut uczelni publicznej uchwala jej senat wikszoci co najmniej
dwch trzecich gosw swojego skadu, po zasigniciu opinii zwizkw
zawodowych dziaajcych w uczelni.
1a. Zwizki zawodowe przedstawiaj opini w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 1a,
wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony.
2. Statut uczelni publicznej wchodzi w ycie z dniem okrelonym w uchwale
senatu.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Statut uczelni wojskowej i uczelni sub pastwowych wchodzi w ycie z
dniem wydania odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra
2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 69/210

waciwego do spraw wewntrznych decyzji zatwierdzajcej statut, chyba e w


statucie zosta okrelony termin pniejszy.
Art. 57. 1. Statut publicznej uczelni teologicznej jest uchwalany przez
waciwy organ uczelni w porozumieniu z waciwymi wadzami kociow i
zwizkw wyznaniowych oraz po zasigniciu opinii zwizkw zawodowych
dziaajcych w uczelni. Przepisy art. 56 ust. 1a i 1b stosuje si odpowiednio. Statut
wchodzi w ycie z dniem okrelonym w uchwale waciwego organu tej uczelni.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio do innych uczelni publicznych, w
ktrych dziaa teologiczna podstawowa jednostka organizacyjna, z tym e
porozumienie z waciwymi wadzami kociow i zwizkw wyznaniowych
dotyczy tylko postanowie statutu zwizanych z funkcjonowaniem teologicznej
podstawowej jednostki organizacyjnej.
Art. 58. 1. Statut uczelni niepublicznej nadaje jej zaoyciel albo uchwala organ
kolegialny uczelni wskazany w statucie, z zastrzeeniem art. 24 ust. 1, po
zasigniciu opinii zwizkw zawodowych dziaajcych w uczelni.
1a. Zwizki zawodowe przedstawiaj opini w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 1a,
wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony.
2. Statut uczelni niepublicznej okrela sposb przejcia funkcji zaoyciela w
razie jego mierci, jeeli jest osob fizyczn, albo likwidacji, jeeli jest osob
prawn, oraz zasady i tryb likwidacji uczelni, z uwzgldnieniem zobowiza
zaoyciela uczelni w przypadku jej likwidacji. Przejcie funkcji zaoyciela wymaga
zgody ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego wyraonej w formie
decyzji administracyjnej.
3. (uchylony).
4. Statut uczelni niepublicznej wchodzi w ycie z dniem okrelonym w uchwale
organu kolegialnego wskazanego w statucie lub w decyzji zaoyciela.
5. (uchylony).
Art. 59. Przepisy art. 5658 stosuje si odpowiednio do zmiany w statucie.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 70/210

Rozdzia 2
Organy uczelni
Art. 60. 1. Organami kolegialnymi uczelni publicznej s senat i rady
podstawowych jednostek organizacyjnych, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Statut publicznej uczelni moe przewidywa zamiast lub obok senatu inny
organ kolegialny.
3. Przepisy ustawy dotyczce senatu uczelni mog by stosowane, w zakresie
okrelonym w statucie uczelni, do organu kolegialnego.
4. W publicznej uczelni, jeeli statut tak stanowi, obok senatu lub organu
kolegialnego moe dziaa konwent.
4a. W publicznej uczelni zawodowej dziaa konwent.
5. Organy kolegialne uczelni niepublicznej okrela jej statut. Przepisy ustawy
dotyczce senatu stosuje si odpowiednio do najwyszego organu kolegialnego
uczelni niepublicznej.
6. Organami jednoosobowymi uczelni s rektor i kierownicy podstawowych
jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziau jest dziekan.
6a. W uczelniach nieposiadajcych podstawowej jednostki organizacyjnej
prowadzcej co najmniej jeden kierunek studiw zadania rady podstawowej
jednostki organizacyjnej w zakresie prowadzenia studiw wykonuje senat uczelni, a
zadania kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej rektor.
7. Statut uczelni niepublicznej moe przewidywa istnienie innego, oprcz
rektora, organu jednoosobowego.
8. Organami wyborczymi uczelni publicznej s kolegia elektorw.
9. W organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych uczelni publicznej
s reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pracownicy
niebdcy nauczycielami akademickimi.
Art. 61. 1. Skad senatu uczelni okrela statut.
2. Statut uczelni publicznej okrela tryb wyboru i procentowy udzia w skadzie
senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantw, studentw oraz
pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi, z uwzgldnieniem ust. 3.
3. Udzia przedstawicieli studentw i doktorantw w senacie uczelni nie moe
by mniejszy ni 20%. Liczb przedstawicieli studentw i doktorantw ustala si

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 71/210

proporcjonalnie do liczebnoci obu tych grup w uczelni, z tym e studenci i


doktoranci s reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela kadej z
tych grup.
4. W publicznej uczelni akademickiej nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu
naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego stanowi wicej ni
poow statutowego skadu senatu, nie wicej jednak ni trzy pite.
5. W publicznej uczelni zawodowej nauczyciele akademiccy posiadajcy co
najmniej stopie naukowy doktora stanowi wicej ni poow statutowego skadu
senatu, z tym e statut uczelni zawodowej prowadzcej studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie moe ustali inny skad senatu.
6. Przewodniczcym senatu uczelni jest rektor.
7. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestnicz, z gosem doradczym,
kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki gwnej oraz przedstawiciele zwizkw
zawodowych dziaajcych w tej uczelni, po jednym z kadego zwizku.
8. W publicznej uczelni zawodowej w skad senatu wchodz kanclerz oraz
przedstawiciel uczelni wskazany przez rektora uczelni akademickiej, z ktr
publiczna uczelnia zawodowa wspdziaa na podstawie zawartej umowy.
Art. 62. 1. Kompetencje senatu uczelni okrela statut uczelni, z wyjtkiem
spraw uregulowanych w ustawie.
2. W uczelni, w ktrej nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, senat
peni rwnie funkcj rady takiej jednostki.
3. Senat uczelni zatwierdza sprawozdanie finansowe uczelni zgodnie z
przepisami o rachunkowoci.
Art. 63. 1. W skad konwentu uczelni publicznej, z wyczeniem publicznej
uczelni zawodowej, mog wchodzi przedstawiciele:
1)

organw samorzdu terytorialnego i zawodowego;

2)

instytucji i stowarzysze naukowych, zawodowych oraz twrczych;

3)

organizacji pracodawcw oraz, jeeli statut tak stanowi, organizacji samorzdu


gospodarczego;

4)

przedsibiorcw i instytucji finansowych;

5)

uczelni.
1a. W skad konwentu publicznej uczelni zawodowej:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

2)

s. 72/210

wchodz przedstawiciele:
a)

organw samorzdu terytorialnego nie wicej ni dwch,

b)

pracodawcw co najmniej piciu,

c)

uczelni;

mog wchodzi przedstawiciele:


a)

organw samorzdu zawodowego,

b)

instytucji i stowarzysze naukowych, zawodowych oraz twrczych,

c)

organizacji pracodawcw oraz, jeeli statut tak stanowi, organizacji


samorzdu gospodarczego,

d)

instytucji finansowych.

2. W skad konwentu publicznej uczelni zawodowej mog wchodzi


przedstawiciele uczelni akademickiej, z ktr publiczna uczelnia zawodowa
wspdziaa.
3. Szczegowy skad konwentu oraz sposb powoywania jego czonkw,
w tym przedstawicieli, o ktrych mowa w ust. 12, okrela statut.
4. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, skad
konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzgldniajc zadania
uczelni jako jednostki wojskowej.
5. Minister

waciwy

do

spraw

wewntrznych

okreli,

drodze

rozporzdzenia, skad konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych,


uwzgldniajc zadania uczelni jako jednostki waciwej suby pastwowej.
Art. 64. 1. Kompetencje konwentu uczelni publicznej okrela statut.
2. Statut uczelni publicznej moe okrela wsplne kompetencje senatu i
konwentu, a take ustala tryb zwoywania i prowadzenia wsplnych posiedze oraz
podejmowania wsplnych uchwa.
Art. 65. 1. Uchway senatu uczelni publicznej podjte w zakresie kompetencji
stanowicych s wice dla innych organw uczelni publicznej, jej pracownikw,
doktorantw i studentw.
2. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchway senatu naruszajcej
przepisy ustawy lub statutu uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjcia
zwouje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchway. Jeeli senat nie
zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchway, rektor przekazuje j ministrowi

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 73/210

waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego lub waciwemu ministrowi


wskazanemu w art. 33 ust. 2, w celu rozpatrzenia w trybie okrelonym w art. 36 ust.
1.
3. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchway senatu naruszajcej
wany interes uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjcia zwouje posiedzenie
senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchway. Zawieszona uchwaa wchodzi w
ycie, jeeli senat wypowie si za jej utrzymaniem wikszoci co najmniej trzech
czwartych gosw, w obecnoci co najmniej dwch trzecich swojego statutowego
skadu.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si do uczelni niepublicznej, jeeli jej statut nie
stanowi inaczej.
Art. 66. 1. Rektor kieruje dziaalnoci uczelni i reprezentuje j na zewntrz,
jest przeoonym pracownikw, studentw i doktorantw uczelni.
1a. Rektor opracowuje i realizuje strategi rozwoju uczelni, uchwalan przez
organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwaa moe okreli rodki na
wdraanie tej strategii, w tym pochodzce z funduszu rozwoju uczelni.
2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
dotyczcych uczelni, z wyjtkiem spraw zastrzeonych przez ustaw lub statut do
kompetencji innych organw uczelni lub kanclerza, w szczeglnoci:
1)

podejmuje decyzje dotyczce mienia i gospodarki uczelni, w tym w zakresie


zbycia lub obcienia mienia, do wysokoci okrelonej w art. 90 ust. 4;

2)

(uchylony);

3)

sprawuje nadzr nad dziaalnoci dydaktyczn i badawcz uczelni;

3a) sprawuje nadzr nad wdroeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu


zapewnienia jakoci ksztacenia;
4)

sprawuje nadzr nad administracj i gospodark uczelni;

5)

dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczestwa na terenie


uczelni;

6)

okrela zakres obowizkw prorektorw.


3. (uchylony).
4. Rektor uczelni wojskowej oraz uczelni sub pastwowych jest jednoczenie

komendantem uczelni w rozumieniu przepisw, odpowiednio, o subie wojskowej


albo o waciwej subie pastwowej.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 74/210

5. Do kompetencji rektora uczelni niepublicznej nale sprawy, o ktrych


mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, oraz inne sprawy okrelone w statucie uczelni.
6. Statut uczelni niepublicznej moe przekaza kompetencje okrelone w ust. 2
pkt 1 i 4 do waciwoci organu, o ktrym mowa w art. 60 ust. 7.
Art. 67. 1. Skad rady podstawowej jednostki organizacyjnej okrela statut.
2. Przewodniczcym rady podstawowej jednostki organizacyjnej jest jej
kierownik.
3. Statut okrela tryb wyboru i procentowy udzia w skadzie rady podstawowej
jednostki organizacyjnej przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantw,
studentw oraz pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi jednostki, z
uwzgldnieniem ust. 4 i 5.
4. Udzia przedstawicieli studentw i doktorantw w radzie podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni nie moe by mniejszy ni 20%. Liczb
przedstawicieli studentw i doktorantw ustala si proporcjonalnie do liczebnoci
obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym e studenci i
doktoranci s reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela kadej z
tych grup.
5. W uczelni akademickiej, nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu naukowy
profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego stanowi wicej ni poow
statutowego skadu rady podstawowej jednostki organizacyjnej.
6. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczestnicz, z
gosem doradczym, przedstawiciele zwizkw zawodowych dziaajcych w uczelni,
po jednym z kadego zwizku.
Art. 68. 1. Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej naley
w szczeglnoci:
1)

ustalanie oglnych kierunkw dziaalnoci jednostki;

2)

uchwalanie,

po

zasigniciu

opinii

waciwego

organu

samorzdu

studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej


lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, programw studiw, w tym planw
studiw;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

3)

s. 75/210

uchwalanie, po zasigniciu opinii waciwego organu samorzdu doktorantw,


zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ
kolegialny uczelni niepublicznej, planw i programw studiw doktoranckich;

4)

uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej


lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planw i programw studiw
podyplomowych oraz kursw doksztacajcych.
2. Szczegowe kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej

okrela statut.
3. Uchway rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawach nalecych
do jej kompetencji s wice dla kierownika, pracownikw, doktorantw i
studentw tej jednostki.
4. Od uchway rady podstawowej jednostki organizacyjnej kierownikowi tej
jednostki suy odwoanie do senatu uczelni.
5. Senat uczelni uchyla uchwa rady podstawowej jednostki organizacyjnej
sprzeczn z ustaw, statutem, uchwa senatu lub najwyszego organu kolegialnego
uczelni niepublicznej, regulaminami i innymi przepisami wewntrznymi uczelni lub
naruszajc wany interes uczelni.
Art. 69. 1. Tryb zwoywania posiedze i tryb pracy organw kolegialnych
uczelni okrela jej statut.
2. Uchway organw kolegialnych uczelni zapadaj zwyk wikszoci gosw
w obecnoci co najmniej poowy statutowej liczby ich czonkw, chyba e ustawa
lub statut okrelaj wysze wymagania.
Art. 70. 1. Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni okrela statut. Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej uczelni naley w szczeglnoci opracowanie strategii rozwoju
jednostki zgodnej ze strategi rozwoju uczelni.
2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej suy
odwoanie do rektora.
3. Rektor uchyla decyzj kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
sprzeczn z ustaw, statutem, uchwa senatu lub najwyszego organu kolegialnego
uczelni niepublicznej, uchwa rady tej jednostki organizacyjnej, regulaminami lub
innymi przepisami wewntrznymi uczelni lub naruszajc wany interes uczelni.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 76/210

Art. 71. 1. Statut uczelni publicznej okrela skad kolegium elektorw oraz tryb
wyboru jego czonkw, tryb wyboru organw jednoosobowych, przedstawicieli do
organw kolegialnych oraz osb penicych inne funkcje z wyboru, z zachowaniem
nastpujcych zasad:
1)

jednoosobowe organy s wybierane przez kolegia elektorw; nie mniej ni 20%


skadu kolegium elektorw stanowi przedstawiciele studentw i doktorantw;
liczb przedstawicieli studentw i doktorantw ustala si proporcjonalnie do
liczebnoci obu tych grup odpowiednio w uczelni lub jednostce organizacyjnej,
z tym e studenci i doktoranci s reprezentowani co najmniej przez jednego
przedstawiciela kadej z tych grup;

2)

czynne prawo wyborcze przysuguje nauczycielom akademickim zatrudnionym


w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebdcym
nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom;

3)

bierne prawo wyborcze przysuguje nauczycielom akademickim zatrudnionym


w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, ktrzy nie ukoczyli
szedziesitego sidmego roku ycia, a w przypadku osb posiadajcych tytu
profesora

siedemdziesitego

roku

ycia,

pracownikom

niebdcym

nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w penym wymiarze czasu pracy,


studentom oraz doktorantom;
3a) wymg zatrudnienia nie dotyczy kandydatw na rektora;
4)

kady wyborca, o ktrym mowa w pkt 2, ma prawo do zgaszania kandydatw;

5)

gosowanie jest tajne;

6)

wybr uwaa si za dokonany, jeeli kandydat uzyska wicej ni poow


wanych gosw, chyba e statut uczelni wymaga innej wikszoci
kwalifikowanej;

7)

czas i miejsce wyborw podaje si do wiadomoci w takim terminie i w taki


sposb, aby wyborca mia moliwo wzicia udziau w wyborach;

8)

wybory przeprowadzaj komisje wyborcze, powoane w trybie okrelonym w


statucie.
2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentw i

doktorantw okrelaj odpowiednio regulamin samorzdu studenckiego i regulamin


samorzdu doktorantw.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 77/210

3. W publicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przysuguje


take nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako dodatkowym
miejscu pracy.
4. (uchylony).
Art. 72. 1. Rektor uczelni publicznej moe by powoany w drodze wyborw
albo w drodze konkursu.
2. Rektorem uczelni moe by osoba posiadajca co najmniej stopie naukowy
doktora, chyba e statut okrela wysze wymagania w tym zakresie. Warunkiem
penienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu
pracy.
2a. Sposb powoania rektora, szczegowe wymagania kwalifikacyjne, jakie
musi spenia kandydat na rektora oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu
okrela statut.
2b. Do konkursu na rektora moe przystpi nauczyciel akademicki, ktry w
roku przeprowadzania konkursu nie ukoczy szedziesitego sidmego roku ycia,
a w przypadku osb posiadajcych tytu profesora siedemdziesitego roku ycia.
3. Rektor uczelni publicznej niespeniajcy w dniu powoania wymogu
zatrudnienia w uczelni jest zatrudniany z pominiciem konkursu, o ktrym mowa
w art. 118a, najpniej w dniu poprzedzajcym objcie funkcji rektora.
4. W przypadku utworzenia nowej uczelni publicznej stosunek pracy z
pierwszym jej rektorem nawizuje minister waciwy do spraw szkolnictwa
wyszego, a w odniesieniu do uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej,
medycznej oraz morskiej odpowiednio waciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2.
5. W publicznej uczelni morskiej rektor moe by wybrany take spord osb
zatrudnionych w tej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego i
posiadajcych najwyszy stopie oficerski, ustalony w przepisach o kwalifikacjach
zawodowych i skadzie zag polskich statkw morskich, zwany dalej najwyszym
stopniem oficerskim. W publicznej uczelni artystycznej rektor moe by wybrany
take spord osb zatrudnionych w tej uczelni na stanowisku profesora
nadzwyczajnego i odznaczajcych si wybitnymi osigniciami artystycznymi.
6. Przewodniczcy

komisji

wyborczej

oraz

przewodniczcy

komisji

konkursowej s obowizani niezwocznie zawiadomi ministra waciwego do spraw

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 78/210

szkolnictwa wyszego lub waciwego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 o


wyborze rektora albo wyonieniu rektora w drodze konkursu.
Art. 73. 1. Rektora uczelni wojskowej Minister Obrony Narodowej:
1)

wyznacza spord onierzy zawodowych albo

2)

powouje spord byych onierzy zawodowych

speniajcych warunki okrelone w art. 72 ust. 2.


2. Rektor uczelni wojskowej, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, niespeniajcy w
dniu powoania wymogu zatrudnienia w uczelni jest zatrudniany z pominiciem
konkursu, o ktrym mowa w art. 118a, najpniej w dniu poprzedzajcym objcie
funkcji rektora.
3. Prorektora waciwego do spraw realizacji zada uczelni wojskowej jako
jednostki wojskowej wyznacza Minister Obrony Narodowej na wniosek rektora
spord onierzy zawodowych.
4. Rektor uczelni wojskowej, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz prorektor
waciwy do spraw realizacji zada uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej s
nauczycielami akademickimi. W decyzji o wyznaczeniu rektora lub prorektora
Minister Obrony Narodowej okrela przyporzdkowanie do jednej z grup nauczycieli
akademickich, o ktrych mowa w art. 108, oraz do jednego ze stanowisk, o ktrych
mowa w art. 110, z zachowaniem przepisw art. 114116.
Art. 74. 1. Rektora uczelni sub pastwowych jako jednostki organizacyjnej
waciwej suby wyznacza minister waciwy do spraw wewntrznych spord
funkcjonariuszy waciwej suby pastwowej, speniajcych warunki okrelone w
art. 72 ust. 2.
2. W szczeglnych przypadkach minister waciwy do spraw wewntrznych
moe

wyznaczy

rektora

uczelni

sub

pastwowych

spord

oficerw,

niespeniajcych warunkw okrelonych w art. 72 ust. 2, posiadajcych stopie we


waciwej subie pastwowej odpowiadajcy co najmniej stopniowi generaa
brygady.
3. Prorektora waciwego do spraw realizacji zada uczelni sub pastwowych
jako jednostek organizacyjnych waciwej suby wyznacza minister waciwy do
spraw wewntrznych na wniosek rektora, spord funkcjonariuszy waciwej suby
pastwowej.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 79/210

Art. 75. 1. Prorektorzy w uczelni publicznej s powoywani w drodze wyborw


albo w drodze konkursu. Sposb powoywania prorektorw, ich liczb, szczegowe
wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursu
okrela statut. Warunkiem penienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w uczelni
jako podstawowym miejscu pracy.
2. (uchylony).
3. Osoba kandydujca na prorektora do spraw studenckich musi uzyska zgod
wikszoci przedstawicieli studentw i doktorantw w organie dokonujcym wyboru
lub w komisji rozstrzygajcej konkurs. Niezajcie stanowiska w terminie wskazanym
w statucie uwaa si za wyraenie zgody.
4. Jeeli nowo wybrany rektor uczelni morskiej nie posiada najwyszego
stopnia oficerskiego, co najmniej jeden z prorektorw powinien posiada taki
stopie.
Art. 76. 1.

uczelni

publicznej

kierownik

podstawowej

jednostki

organizacyjnej lub jego zastpcy s powoywani w drodze wyborw albo w drodze


konkursu.
2. Warunkiem

penienia

funkcji

kierownika

podstawowej

jednostki

organizacyjnej lub jego zastpcy jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym


miejscu pracy.
3. Sposb powoywania i odwoywania osb, o ktrych mowa w ust. 1, liczb
zastpcw

kierownika

podstawowej

jednostki

organizacyjnej,

szczegowe

wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursu


okrela statut.
4. (uchylony).
5. Przepis art. 75 ust. 3 stosuje si odpowiednio do wyboru prodziekana
waciwego do spraw studenckich, a jeeli statut przewiduje wybr zastpcw
kierownikw podstawowych jednostek organizacyjnych niebdcych wydziaami,
take do wyboru zastpcy waciwego do spraw studenckich.
6. Jeeli statut przewiduje powoywanie kierownikw podstawowych jednostek
organizacyjnych i ich zastpcw, kandydatura zastpcy kierownika waciwego do
spraw studenckich wymaga zgody organu samorzdu studenckiego lub organu
samorzdu doktorantw danej jednostki organizacyjnej, wskazanego w regulaminie
samorzdu studenckiego i samorzdu doktorantw. Jeeli samorzd studencki i

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 80/210

samorzd doktorantw nie zajm stanowiska w tej sprawie w terminie siedmiu dni,
kandydatur uwaa si za przyjt.
Art. 77. 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organw uczelni
publicznej trwa cztery lata i rozpoczyna si w dniu 1 wrzenia w roku wyborw, a
koczy w dniu 31 sierpnia w roku, w ktrym upywa kadencja.
2. W uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej i jego zastpca nie mog by powoani do penienia tej samej funkcji
na wicej ni dwie nastpujce po sobie kadencje.
2a. W uczelni publicznej ta sama osoba nie moe by czonkiem senatu lub
czonkiem konwentu duej ni dwie nastpujce po sobie kadencje. Nie dotyczy to
osb wchodzcych w skad senatu lub konwentu w zwizku z penieniem funkcji
organu jednoosobowego uczelni, a take prorektora, jeeli zgodnie ze statutem
wchodzi on w skad senatu lub konwentu.
2b. Ograniczenia wynikajce z ust. 2a nie dotycz uczelni publicznych
nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
3. Statut uczelni publicznej okrela:
1)

przypadki wyganicia mandatu czonka organu kolegialnego przed upywem


kadencji;

2)

przypadki wyganicia mandatu organu jednoosobowego i jego zastpcy przed


upywem kadencji;

3)

tryb wyborw uzupeniajcych;

4)

zasady powierzenia obowizkw organu jednoosobowego w przypadku:


a)

wyganicia mandatu przed upywem kadencji,

b)

zawieszenia osoby penicej funkcj organu jednoosobowego w penieniu


obowizkw.

3a. W przypadku wyganicia mandatu organu jednoosobowego uczelni i jego


zastpcy oraz mandatu czonka organu kolegialnego w trakcie kadencji dokonuje si
wyboru na ich miejsce nowych osb na okres do koca kadencji, a w przypadku osb
powoanych w drodze konkursu przeprowadza si ponownie konkurs. Niepenej
kadencji nie wlicza si do okresu, o ktrym mowa w ust. 1.
4. Organy kolegialne uczelni publicznej peni swoje funkcje do czasu
ukonstytuowania si organw nowej kadencji.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 81/210

Art. 78. 1. Rektor i prorektor uczelni publicznej powoani w drodze wyborw


mog by odwoani przez organ, ktry dokona wyboru, a w przypadku rektora i
prorektora powoanych w drodze konkursu przez senat uczelni kwalifikowan
wikszoci dwch trzecich statutowego skadu senatu, z zastrzeeniem ust. 5 i 6.
2. Wniosek o odwoanie rektora moe by zgoszony przez co najmniej poow
statutowego skadu senatu uczelni. Wniosek o odwoanie prorektora moe by
zgoszony przez rektora, a pisemny wniosek o odwoanie prorektora waciwego do
spraw studenckich moe by zgoszony rwnie przez co najmniej trzy czwarte
przedstawicieli studentw i doktorantw wchodzcych w skad senatu.
3. Uchwaa o odwoaniu rektora jest podejmowana wikszoci co najmniej
trzech czwartych gosw w obecnoci co najmniej dwch trzecich statutowego
skadu organu, ktry dokona wyboru.
4. Uchwaa

odwoaniu

prorektora

jest

podejmowana

bezwzgldn

wikszoci gosw w obecnoci co najmniej dwch trzecich statutowego skadu


organu, ktry dokona wyboru.
5. Rektora uczelni wojskowej i prorektora waciwego do realizacji zada tej
uczelni jako jednostki wojskowej moe odwoa Minister Obrony Narodowej w
trybie okrelonym w przepisach o subie onierzy zawodowych.
6. Rektora uczelni sub pastwowych i prorektora waciwego do spraw
realizacji zada tej uczelni jako jednostki organizacyjnej waciwej suby moe
odwoa minister waciwy do spraw wewntrznych w trybie okrelonym w
przepisach o subie funkcjonariuszy waciwej suby pastwowej.
Art. 79. 1. Funkcji organu jednoosobowego uczelni lub jego zastpcy nie moe
peni osoba penica funkcj organu jednoosobowego w innej uczelni albo bdca
zaoycielem innej uczelni niepublicznej.
2. Statut moe zakaza czenia funkcji czonka organu kolegialnego uczelni z
funkcj organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem zaoyciela innej uczelni
niepublicznej bdcego osob fizyczn albo ze statusem czonka organu osoby
prawnej bdcej zaoycielem innej uczelni niepublicznej.
Art. 80. 1. Organy jednoosobowe uczelni niepublicznej i ich zastpcw
powouje i odwouje zaoyciel lub organ wskazany w statucie, po zasigniciu

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 82/210

opinii senatu uczelni. Zaoyciel zwouje posiedzenie senatu w celu zasignicia


opinii w sprawie powoania i odwoania organw jednoosobowych i ich zastpcw.
2. Szczegowy tryb powoywania i odwoywania organw jednoosobowych
uczelni niepublicznej okrela statut.
Art. 81. 1. Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracj i gospodark w
zakresie okrelonym przez statut oraz rektora.
2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasigniciu opinii senatu.
3. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swoj dziaalno przed rektorem.
Art. 82. 1. Kwestor uczelni publicznej peni funkcj gwnego ksigowego i
jest zastpc kanclerza. Obowizki i uprawnienia kwestora jako gwnego
ksigowego reguluj odrbne przepisy.
2. Kwestora uczelni publicznej powouje i odwouje rektor na wniosek
kanclerza.
Art. 83. 1. Organizacj oraz zasady dziaania administracji uczelni publicznej
okrela regulamin organizacyjny, chyba e statut stanowi inaczej. Tryb ustalania
regulaminu organizacyjnego okrela statut.
2. Organizacj oraz zasady dziaania administracji uczelni niepublicznej okrela
regulamin organizacyjny nadany przez zaoyciela lub przez organ wskazany w
statucie.
Rozdzia 3
Organizacja uczelni
Art. 84. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki
zamiejscowe, tworzy, przeksztaca i likwiduje rektor po zasigniciu opinii senatu.
2. (uchylony).
3. W uczelni mog by tworzone inne jednostki organizacyjne. Rodzaje,
warunki i tryb tworzenia, likwidacji i przeksztacania tych jednostek, z zastrzeeniem
art. 85 ust. 14, okrela statut.
3a. W uczelni w celu organizacji indywidualnych studiw midzyobszarowych,
o ktrych mowa w art. 8 ust. 2, moe by utworzona midzywydziaowa jednostka
organizacyjna uczelni, ktrej rada okrela programy studiw, w tym plany studiw.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 83/210

3b. Kierownik jednostki, o ktrej mowa w ust. 3a, wykonuje uprawnienia


kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, o ktrych mowa w art. 175 i art.
190, jeeli statut uczelni nie stanowi inaczej.
4. (uchylony).
Art. 84a. 1. Status Krajowego Naukowego Orodka Wiodcego, zwanego dalej
KNOW, moe uzyska:
1)

podstawowa jednostka organizacyjna uczelni;

2)

centrum naukowe dziaajce w strukturze uczelni;

3)

centrum naukowe, o ktrym mowa w art. 31 ust. 1;

4)

konsorcjum naukowe, o ktrym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o


zasadach finansowania nauki.
2. Warunkami ubiegania si o nadanie statusu KNOW przez podstawow

jednostk organizacyjn uczelni s:


1)

prowadzenie bada naukowych na najwyszym poziomie, potwierdzone


posiadaniem kategorii A+ lub A, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o zasadach finansowania nauki;

2)

posiadanie co najmniej jednego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego


doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;

3)

zapewnianie wysokiej jakoci ksztacenia, potwierdzonej co najmniej


pozytywn ocen Komisji;

4)

prowadzenie wsppracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym;

5)

przedstawienie planu rozwoju jednostki zwizanego z nadaniem statusu


KNOW.
3. W przypadku ubiegania si o nadanie statusu KNOW przez jednostki, o

ktrych mowa w ust. 1 pkt 24, warunki, o ktrych mowa w ust. 2, musi spenia:
1)

kada jednostka naukowa wchodzca w skad centrum naukowego, o ktrym


mowa w ust. 1 pkt 2;

2)

kada podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wchodzca w skad


centrum naukowego, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3;

3)

kady podmiot wchodzcy w skad konsorcjum naukowego.


4. W przypadku ubiegania si o nadanie statusu KNOW przez centrum

naukowe, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz konsorcjum naukowe warunek, o


ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, uwaa si za speniony, jeeli wysok jako

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 84/210

ksztacenia zapewnia kada jednostka organizacyjna uczelni wchodzca w skad tego


centrum lub konsorcjum.
5. O status KNOW mog ubiega si jednostki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i
4, utworzone co najmniej dwa lata przed dniem ogoszenia konkursu, o ktrym
mowa w ust. 7, oraz skadajce si z dwch podstawowych jednostek
organizacyjnych uczelni albo jednej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i
jednej jednostki naukowej.
6. Status KNOW, na wniosek jednostek, o ktrych mowa w ust. 1, nadaje
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, w drodze decyzji, na okres
piciu lat, liczony od dnia 1 stycznia roku nastpujcego po roku ogoszenia
wynikw konkursu, o ktrym mowa w ust. 7.
7. KNOW jest wyaniany w drodze konkursu ogaszanego przez ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, przeprowadzanego w dziedzinie lub
dziedzinach nauki lub sztuki okrelonego obszaru lub obszarw wiedzy, w oparciu
o kryteria okrelone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 oraz plan rozwoju
jednostki zwizany z nadaniem statusu KNOW.
8. Liczba KNOW w jednym obszarze wiedzy nie moe by wiksza ni trzy.
9. Konkurs przeprowadza komisja powoywana przez ministra waciwego do
spraw szkolnictwa wyszego spord ekspertw okrelonych dyscyplin naukowych,
w tym ekspertw zagranicznych.
10. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, kryteria konkursu, o ktrym mowa w ust. 7, tryb przeprowadzania
konkursu oraz sposb oceny wnioskw, uwzgldniajc jako prowadzonych bada
naukowych oraz jako ksztacenia i wsppracy z otoczeniem spoecznogospodarczym.
11. KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania projakociowe, o ktrej
mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1.
12. Status KNOW uwzgldnia si przy ubieganiu si o rodki z budetu
pastwa i rodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie
inwestycji dotyczcych infrastruktury badawczej oraz inwestycji zwizanych z
dydaktyk.
Art. 84b. 1. KNOW przekazuje ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa
wyszego raporty prezentujce osignite wyniki przeprowadzonych bada

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 85/210

naukowych i ich powizania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej


oraz otoczeniem spoeczno-gospodarczym, a take informacj o prowadzonych
studiach doktoranckich oraz wydatkowaniu dotacji, o ktrej mowa w art. 94b ust. 1
pkt 1. Raporty przekazuje si za okres trzydziestu miesicy (raport czstkowy) oraz
po upywie piciu lat (raport kocowy) od dnia nadania statusu KNOW.
2. Komisja, o ktrej mowa w art. 84a ust. 9, na podstawie raportw dokonuje
oceny efektw dziaania KNOW. Oceny s przekazywane ministrowi waciwemu
do spraw szkolnictwa wyszego.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe, w drodze decyzji,
cofn nadany status KNOW, w przypadku gdy:
1)

KNOW przesta spenia co najmniej jeden z warunkw ubiegania si o


nadanie statusu KNOW;

2)

z oceny raportu czstkowego dokonanej przez komisj wynika, e KNOW nie


realizuje planu, o ktrym mowa w art. 84a ust. 2 pkt 5.
4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe, w drodze decyzji,

przeduy status KNOW na okres kolejnych piciu lat, jeeli z oceny raportu
kocowego dokonanej przez komisj wynika, e KNOW realizuje dziaania
okrelone w planie, o ktrym mowa w art. 84a ust. 2 pkt 5, a osigane efekty
stanowi istotny wkad w rozwj dydaktyki akademickiej i bada naukowych oraz s
w wysokim stopniu konkurencyjne w skali midzynarodowej.
Art. 85. 1. Uczelnia w celu realizacji zada dydaktycznych moe utworzy
poza swoj siedzib zamiejscow jednostk organizacyjn w formie:
1)

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

2)

filii.
2. (uchylony).
3. Uczelnia moe utworzy poza swoj siedzib zamiejscow jednostk

organizacyjn o zadaniach innych ni dydaktyczne, take w formie innej ni


okrelona w ust. 1.
4. Utworzenie za granic zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni
wymaga pozwolenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego,
wydanego w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii
ministra waciwego do spraw zagranicznych.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 86/210

5. Uczelnie zagraniczne mog tworzy uczelnie i filie z siedzib na obszarze


Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zgody ministra waciwego do spraw
szkolnictwa wyszego, wydanej po zasigniciu opinii ministra waciwego do
spraw zagranicznych i Komisji.
6. Uczelni lub fili moe tworzy uczelnia zagraniczna, ktra uzyskaa
pozytywn ocen agencji oceniajcej jako ksztacenia uznawanej przez wadze
macierzystego kraju albo zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji
Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji innego kraju, ktrej oceny s uznawane przez
Komisj.
7. Do uczelni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne nie maj
zastosowania przepisy niniejszej ustawy, z wyjtkiem ust. 5 i 6.
Art. 86. 1. W celu lepszego wykorzystania potencjau intelektualnego i
technicznego uczelni oraz transferu wynikw prac naukowych do gospodarki,
uczelnie mog prowadzi akademickie inkubatory przedsibiorczoci oraz centra
transferu technologii.
2. Akademicki inkubator przedsibiorczoci tworzy si w celu wsparcia
dziaalnoci gospodarczej rodowiska akademickiego lub pracownikw uczelni i
studentw bdcych przedsibiorcami.
3. Akademicki inkubator przedsibiorczoci utworzony:
1)

w formie jednostki oglnouczelnianej dziaa na podstawie regulaminu


zatwierdzonego przez senat uczelni;

2)

w formie spki kapitaowej dziaa na podstawie dokumentw ustrojowych.


4. Centrum

transferu

technologii

tworzy

si

celu

komercjalizacji

bezporedniej.
5. Centrum

transferu

technologii

utworzone

formie

jednostki

oglnouczelnianej dziaa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat


uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej przez organ wskazany w statucie.
6. W akademickim inkubatorze przedsibiorczoci lub centrum transferu
technologii, utworzonych w formie oglnouczelnianych jednostek organizacyjnych,
tworzy si rady nadzorujce, ktrych skad i kompetencje okrelone s odpowiednio
w ich regulaminach.
7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsibiorczoci lub centrum
transferu technologii, dziaajcych w formie jednostek oglnouczelnianych,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 87/210

zatrudnia rektor, po zasigniciu opinii senatu uczelni, a w przypadku uczelni


niepublicznej organ wskazany w statucie, spord kandydatw przedstawionych
przez rady nadzorujce tych jednostek.
Art. 86a. 1. Uczelnia, w celu komercjalizacji poredniej, moe utworzy
wycznie jednoosobow spk kapitaow, z zastrzeeniem art. 86b ust. 1, zwan
dalej spk celow. Na pokrycie kapitau zakadowego spki celowej uczelnia
moe wnie w caoci albo w czci wkad niepieniny (aport) w postaci wynikw
bada naukowych lub prac rozwojowych, w szczeglnoci bdcych wynalazkiem,
wzorem uytkowym, wzorem przemysowym lub topografi ukadu scalonego,
wyhodowan albo odkryt i wyprowadzon odmian roliny, oraz know-how
zwizanego z tymi wynikami. Spk celow tworzy rektor za zgod senatu uczelni,
a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie.
2. Uczelnia, w drodze odpatnej albo nieodpatnej umowy, moe powierzy
spce celowej zarzdzanie prawami do wynikw lub do know-how, o ktrych mowa
w ust. 1, w zakresie komercjalizacji bezporedniej.
3. (uchylony).
3a. Do utworzenia spki celowej oraz do wykonywania czynnoci w zakresie
komercjalizacji nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnie przysugujcych Skarbowi Pastwa (Dz. U. z 2012 r. poz.
1224).
4. Wypacon dywidend spki celowej uczelnia przeznacza na dziaalno
statutow uczelni.
Art. 86b. 1. Spka celowa moe zosta utworzona przez kilka uczelni
publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. Uczelnia publiczna moe przystpi
do spki celowej utworzonej przez inn uczelni publiczn, a uczelnia niepubliczna
moe przystpi do spki celowej utworzonej przez inn uczelni niepubliczn.
Wsplnikami lub akcjonariuszami spki celowej mog by wycznie uczelnie.
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, kada z uczelni moe powierzy
spce celowej zadania, o ktrych mowa w art. 86a ust. 2, w drodze odrbnej
umowy.
Art. 86c. 1. Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany
w statucie, uchwala:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

s. 88/210

regulamin zarzdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz


prawami wasnoci przemysowej oraz zasad komercjalizacji, ktry okrela w
szczeglnoci:
a)

prawa i obowizki uczelni, pracownikw oraz studentw i doktorantw w


zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz
praw wasnoci przemysowej,

b)

zasady wynagradzania twrcw,

c)

zasady i procedury komercjalizacji,

d)

zasady

korzystania

majtku

uczelni

wykorzystywanego

do

komercjalizacji oraz wiadczenia usug naukowo-badawczych;


2)

regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, ktry okrela


w szczeglnoci:
a)

prawa i obowizki uczelni oraz jej pracownikw, doktorantw lub


studentw w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy
prowadzeniu bada naukowych lub prac rozwojowych,

b)

zasady korzystania i wysoko opat za korzystanie z infrastruktury


badawczej do prowadzenia bada naukowych lub prac rozwojowych przez
podmioty inne ni wskazane w lit. a.

2. W regulaminie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, senat uczelni publicznej


okrela ponadto:
1)

zasady podziau rodkw uzyskanych z komercjalizacji midzy twrc


bdcym pracownikiem uczelni publicznej a t uczelni;

2)

zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, studenta lub


doktoranta tej uczelni informacji o wynikach bada naukowych lub prac
rozwojowych oraz o know-how zwizanym z tymi wynikami, informacji o
uzyskanych przez pracownika rodkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb
przekazywania przez pracownika przysugujcych uczelni publicznej czci
rodkw uzyskanych z komercjalizacji;

3)

zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelni publiczn informacji


o decyzjach, o ktrych mowa w art. 86e ust. 1 i 2, oraz zasady i tryb
przekazywania przez uczelni publiczn przysugujcych pracownikowi czci
rodkw uzyskanych z komercjalizacji.
Art. 86d. Do wynikw:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

s. 89/210

bada naukowych bdcych wynalazkiem, wzorem uytkowym, wzorem


przemysowym lub topografi ukadu scalonego, wyhodowan albo odkryt i
wyprowadzon odmian roliny,

2)

prac rozwojowych

powstaych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej


obowizkw ze stosunku pracy oraz do know-how zwizanego z tymi wynikami
stosuje si przepisy art. 86e86h.
Art. 86e. 1. Uczelnia publiczna w okresie trzech miesicy od dnia otrzymania
od pracownika informacji o wynikach bada naukowych lub prac rozwojowych oraz
o know-how zwizanym z tymi wynikami podejmuje decyzj w sprawie ich
komercjalizacji.
2. W przypadku podjcia przez uczelni publiczn decyzji o niekomercjalizacji
albo po bezskutecznym upywie terminu, o ktrym mowa w ust. 1, uczelnia jest
zobowizana, w terminie trzydziestu dni, do zoenia pracownikowi oferty zawarcia
bezwarunkowej i odpatnej umowy o przeniesienie praw do wynikw bada
naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwizanego z tymi wynikami,
cznie z informacjami, utworami wraz z wasnoci nonikw, na ktrych utwory te
utrwalono, i dowiadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2.
Umowa powinna zosta zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewanoci.
Wynagrodzenie przysugujce uczelni publicznej za przeniesienie praw nie moe by
wysze ni 10% minimalnego wynagrodzenia za prac, obowizujcego na dzie
zawarcia umowy.
3. W przypadku nieprzyjcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o
ktrej mowa w ust. 2, prawa do wynikw bada naukowych lub prac rozwojowych
oraz know-how zwizanego z tymi wynikami, cznie z informacjami, utworami
wraz z wasnoci nonikw, na ktrych utwory te utrwalono, i dowiadczeniami
technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2, przysuguj uczelni publicznej.
4. Przepisy ust. 13 oraz art. 86h nie dotycz przypadkw, gdy badania
naukowe lub prace rozwojowe byy prowadzone:
1)

na podstawie umowy ze stron finansujc lub wspfinansujc te badania lub


prace, przewidujcej zobowizanie do przeniesienia praw do wynikw bada
naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego
podmiotu ni strona umowy (badania lub prace zlecone);

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 90/210

z wykorzystaniem rodkw finansowych, ktrych zasady przyznawania lub


wykorzystywania okrelaj odmienny ni w ustawie sposb dysponowania
wynikami bada naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwizanym
z tymi wynikami.
5. Pracownik uczelni publicznej jest zobowizany do:

1)

zachowania poufnoci wynikw bada naukowych lub prac rozwojowych oraz


know-how zwizanego z tymi wynikami,

2)

przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji,


utworw wraz z wasnoci nonikw, na ktrych utwory te utrwalono, i
dowiadcze technicznych potrzebnych do komercjalizacji,

3)

powstrzymania si od prowadzenia jakichkolwiek dziaa zmierzajcych do


wdraania wynikw,

4)

wspdziaania w procesie komercjalizacji, w tym w postpowaniach


zmierzajcych do uzyskania praw wycznych

nie duej ni przez okres przysugiwania praw uczelni publicznej.


Art. 86f. 1. W przypadku komercjalizacji pracownikowi przysuguje od uczelni
publicznej nie mniej ni:
1)

50% wartoci rodkw uzyskanych przez uczelni z komercjalizacji


bezporedniej, obnionych o nie wicej ni 25% kosztw bezporednio
zwizanych z t komercjalizacj, ktre zostay poniesione przez uczelni lub
spk celow;

2)

50% wartoci rodkw uzyskanych przez spk celow w nastpstwie danej


komercjalizacji poredniej, obnionych o nie wicej ni 25% kosztw
bezporednio zwizanych z t komercjalizacj, ktre zostay poniesione przez
uczelni lub spk celow.
2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni

publicznej przysuguje 25% wartoci rodkw uzyskanych przez pracownika z


komercjalizacji, obnionych o nie wicej ni 25% kosztw bezporednio zwizanych
z t komercjalizacj, ktre zostay poniesione przez pracownika.
3. Przez koszty zwizane bezporednio z komercjalizacj rozumie si koszty
zewntrzne, w szczeglnoci koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartoci
przedmiotu komercjalizacji i opat urzdowych. Do kosztw tych nie wlicza si

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

kosztw

poniesionych

s. 91/210

przed

podjciem

decyzji

komercjalizacji

oraz

wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 86e ust. 2.


4. Prawa, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, przysuguj nie duej ni przez pi lat
od dnia uzyskania pierwszych rodkw.
Art. 86g. 1. Przepisy art. 86e i art. 86f w zakresie dotyczcym odpowiednio
wysokoci wynagrodzenia oraz udziau w rodkach uzyskanych z komercjalizacji
okrelaj wysoko cznego wynagrodzenia oraz udziau w tych rodkach,
przysugujcych:
1)

pracownikom wchodzcym w skad zespou badawczego od uczelni


publicznej;

2)

uczelni publicznej od pracownikw wchodzcych w skad zespou


badawczego.
2. Pracownik wchodzcy w skad zespou badawczego ma prawo dochodzi od

uczelni publicznej przysugujcej mu czci udziau w rodkach z komercjalizacji, o


ktrych mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Pracownik wchodzcy w skad zespou badawczego odpowiada wobec
uczelni publicznej za zobowizania, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, do wysokoci
przypadajcego mu udziau we wspwasnoci wynikw bada naukowych lub prac
rozwojowych oraz know-how zwizanego z tymi wynikami.
Art. 86h. Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach bada
naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwizanym z tymi wynikami, o
ktrych mowa w art. 86d, uczelnia publiczna oraz pracownik mog, w sposb
odmienny ni stanowi ustawa, okreli w drodze umowy prawa do tych wynikw lub
sposb i tryb komercjalizacji tych wynikw.
Art. 86i. W sprawach nieuregulowanych ustaw stosuje si przepisy ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, z pn. zm. 7)), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wasnoci

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz.
658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 92/210

przemysowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o
ochronie prawnej odmian rolin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z pn. zm. 8)).
Art. 87. Status szpitali bdcych baz dydaktyczn i naukowo-badawcz
uczelni medycznych lub innych uczelni prowadzcych dziaalno dydaktyczn i
badawcz w dziedzinie nauk medycznych reguluj przepisy o dziaalnoci leczniczej.
Art. 88. 1. W uczelni dziaa system biblioteczno-informacyjny, ktrego
podstaw stanowi biblioteka. Organizacj i funkcjonowanie systemu bibliotecznoinformacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez osoby niebdce
pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, okrela statut.
2. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po zasigniciu opinii senatu uczelni.
W uczelni akademickiej dyrektorem biblioteki moe by osoba posiadajca
uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych w art. 113 lub stopie
naukowy.
3. W uczelni dziaa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. Skad i
kompetencje rady bibliotecznej oraz tryb jej powoywania okrela statut uczelni.
4. Uczelnia

zwizku

funkcjonowaniem

systemu

biblioteczno-

informacyjnego moe przetwarza okrelone w jej statucie dane osobowe osb


korzystajcych z tego systemu.
5. Zbir danych osobowych, o ktrych mowa w ust. 4, jest zwolniony z
obowizku rejestracji zbiorw danych osobowych, o ktrych mowa w art. 40 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z pn. zm. 9)).
6. Uczelnia prowadzi archiwum. Dziaalno archiwum reguluj przepisy
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

8)

9)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 877, z 2007 r. Nr
99, poz. 662 oraz z 2011 r. Nr 186, poz. 1099.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr
165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz.
1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 93/210

Rozdzia 4
Mienie i finanse uczelni
Art. 89. Mienie uczelni obejmuje wasno i inne prawa majtkowe.
Art. 90. 1. W akcie o utworzeniu uczelni publicznej wskazuje si mienie lub
organ, ktry j w to mienie wyposaa.
2. Na wyposaenie, o ktrym mowa w ust. 1, tworzonej uczelni przeznacza si
nieruchomoci z zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu
terytorialnego. Na wyposaenie uczelni tworzonej z poczenia kilku uczelni
przeznacza si nieruchomoci stanowice wasno czonych uczelni; na jej
wyposaenie

mog

by

rwnie

przeznaczone

nieruchomoci

zasobu

nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego.


3. Skarb Pastwa oraz jednostki samorzdu terytorialnego mog przekazywa
uczelniom nieruchomoci w trybie i na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
z pn. zm. 10)).
4. Rozporzdzanie przez uczelni publiczn skadnikami aktyww trwaych w
rozumieniu przepisw o rachunkowoci, w zakresie okrelonym w ustawie z dnia 8
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysugujcych Skarbowi
Pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pn. zm. 11)), wymaga zgody ministra
waciwego do spraw Skarbu Pastwa, w przypadkach gdy warto rynkowa
przedmiotu rozporzdzenia przekracza rwnowarto w zotych kwoty 250 000 euro,
obliczonej na podstawie redniego kursu ogoszonego przez Narodowy Bank Polski,
wedug stanu z dnia wystpienia o zgod. Do wystpienia docza si zgod senatu
uczelni.
5. W przypadku likwidacji uczelni publicznej jej mienie, po spaceniu
zobowiza, staje si, odpowiednio do rda pochodzenia tego mienia zgodnie z ust.
10)

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.
675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr
64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz.
789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr
106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz.
1496, z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122, poz. 695 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 459.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 94/210

2, mieniem Skarbu Pastwa albo mieniem jednostki samorzdu terytorialnego. O


przeznaczeniu mienia zlikwidowanej uczelni publicznej decyduje minister waciwy
do spraw szkolnictwa wyszego, a w przypadku uczelni wojskowej, sub
pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio ministrowie
wskazani w art. 33 ust. 2.
6. Przepis ust. 5 stosuje si odpowiednio do mienia przekazanego uczelni
niepublicznej w trybie ust. 3.
7. (uchylony).
Art. 91. 1. Dziaalno uczelni, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14, podlega
zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od towarw i usug, podatku od
nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego i podatku od czynnoci
cywilnoprawnych na zasadach okrelonych w odrbnych ustawach.
2. Uczelnia jest zwolniona z opat z tytuu uytkowania wieczystego
nieruchomoci Skarbu Pastwa, z wyjtkiem opat okrelonych w przepisach o
gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa.
Art. 92. 1. Dziaalno uczelni publicznej jest finansowana z dotacji z budetu
pastwa na zadania ustawowo okrelone oraz moe by finansowana z przychodw
wasnych.
2. Przychody wasne uczelnia publiczna gromadzi na odrbnych rachunkach
bankowych.
3. rodki z dotacji z budetu pastwa na zadania ustawowo okrelone uczelnia
niepubliczna gromadzi na odrbnych rachunkach bankowych.
Art. 93. 1. Wydatki budetu pastwa planowane na finansowanie dziaalnoci
uczelni publicznych, w czci dotyczcej wynagrodze waloryzowane s corocznie,
co najmniej o rednioroczny wskanik wzrostu wynagrodze w pastwowej sferze
budetowej ustalony w ustawie budetowej na dany rok budetowy.
2. Wydatki budetu pastwa planowane na finansowanie dziaalnoci uczelni
publicznych, w czci niedotyczcej wynagrodze waloryzowane s corocznie, co
najmniej o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarw i usug ustalony w ustawie
budetowej na dany rok budetowy.
Art. 94. 1. Z budetu pastwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:
1)

zadania zwizane z:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 95/210

a)

ksztaceniem studentw studiw stacjonarnych,

b)

ksztaceniem uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich,

c)

ksztaceniem kadr naukowych,

d)

utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;

2)

zadania uczelni wojskowej zwizane z obron narodow;

3)

zadania uczelni sub pastwowych zwizane z bezpieczestwem obywateli i


ochron ludnoci;

4)

zadania uczelni artystycznej zwizane z dziaalnoci kulturaln w rozumieniu


przepisw o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej;

5)

zadania uczelni morskiej zwizane z utrzymaniem statkw szkolnych i


specjalistycznych orodkw szkoleniowych dla kadr morskich;

6)

zadania uczelni ksztaccej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, zwizane


z utrzymaniem powietrznych statkw szkolnych i specjalistycznych orodkw
szkoleniowych kadr powietrznych;

7)

zadania zwizane z bezzwrotn pomoc materialn dla studentw w zakresie


okrelonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantw w zakresie okrelonym w
art. 199 ust. 1;

8)

zadania zwizane ze wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach


ksztacenia studentw studiw stacjonarnych w podstawowej jednostce
organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w ktrej
prowadzone jest ksztacenie na kierunkach medycznych pod bezporednim
nadzorem

nauczycieli

akademickich

posiadajcych

kwalifikacje

do

wykonywania zawodu medycznego waciwego ze wzgldu na treci


ksztacenia;
9)

zadania zwizane z prowadzeniem podyplomowego ksztacenia w celu


zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystw, lekarzy weterynarii,
farmaceutw, pielgniarki i poone oraz przez diagnostw laboratoryjnych;

10) dofinansowanie lub finansowanie kosztw realizacji inwestycji, w tym


sucych

ksztaceniu

studentw

doktorantw,

bdcych

osobami

niepenosprawnymi realizowanych w szczeglnoci z udziaem rodkw z


budetu pastwa, pastwowych funduszy celowych lub rodkw rozwojowych
pochodzcych z Unii Europejskiej lub z innych rde zagranicznych, o ktrych
mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 96/210

rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pn. zm. 12)) oraz ustawie z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki spjnoci
finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. poz. 1146);
11) zadania zwizane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, bdcym osobami
niepenosprawnymi warunkw do penego udziau w procesie ksztacenia.
2. Uczelnia publiczna w ramach dotacji na pomoc materialn dla studentw i
doktorantw, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 7, moe dofinansowa remonty domw
oraz stowek studenckich.
3. Dotacje, o ktrych mowa w ust. 1, s udzielane z budetu pastwa z czci,
ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, z tym e
dla:
1)

uczelni wojskowej dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 10, s udzielane


z czci, ktrej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z zastrzeeniem,
e dotacja, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczcym zada
zwizanych z ksztaceniem studentw studiw stacjonarnych oraz uczestnikw
stacjonarnych studiw doktoranckich obejmuje onierzy zawodowych lub
kandydatw na onierzy zawodowych;

2)

uczelni sub pastwowych dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 7, 10 i


11, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw
wewntrznych;

3)

uczelni artystycznej dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10 i 11, s


udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego;

4)

uczelni morskiej dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 5, 7, 10 i 11, s


udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw
gospodarki morskiej;

5)

uczelni ksztaccej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego dotacje, o ktrych


mowa w ust. 1 pkt 6, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister
waciwy do spraw transportu;

6)

uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej bdcej podmiotem, ktry


utworzy lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzcy szpital, w czci

12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 97/210

dotyczcej jednostek organizacyjnych tej uczelni prowadzcych dziaalno


dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych, dotacje, o ktrych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 711, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest
minister waciwy do spraw zdrowia.
4. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotacj na zadania zwizane z bezzwrotn
pomoc materialn dla studentw, w zakresie okrelonym w art. 173 ust. 1 oraz dla
doktorantw, w zakresie okrelonym w art. 199 ust. 1.
4a. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotacj na zadania zwizane ze
stwarzaniem studentom i doktorantom bdcym osobami niepenosprawnymi
warunkw do penego udziau w procesie ksztacenia.
5. (uchylony).
6. Uczelnia moe otrzymywa inne rodki finansowe z budetu pastwa oraz z
budetw jednostek samorzdu terytorialnego lub ich zwizkw, przy czym z
budetw tych jednostek i ich zwizkw moe otrzymywa take dotacje celowe na
zadania, o ktrych mowa w ust. 1, jeeli dotowane zadanie jest zwizane z zadaniami
wasnymi jednostek samorzdu terytorialnego.
7. (uchylony).
Art. 94a. Dotacje na zadania, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7, dla
doktorantw w jednostkach naukowych, w zakresie okrelonym w art. 199 ust. 1, s
udzielane z czci budetu, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw
szkolnictwa wyszego.
Art. 94b. 1. W budecie pastwa jest okrelana dotacja podmiotowa na
dofinansowanie zada projakociowych, przeznaczona na:
1)

dofinansowanie jednostek organizacyjnych majcych status KNOW, w tym z


tytuu dodatku do wynagrodzenia dla pracownikw oraz specjalnych
stypendiw naukowych dla uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich
oraz specjalnych stypendiw naukowych dla studentw;

2)

dofinansowanie

podstawowych

jednostek

organizacyjnych

uczelni

prowadzcych kierunek studiw, ktry uzyska ocen wyrniajc Komisji w


ramach oceny programowej;
3)

(uchylony);

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

4)

s. 98/210

finansowanie zada zwizanych z ksztaceniem uczestnikw stacjonarnych


studiw doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; dotacja nie
przysuguje, jeeli:
a)

wydano prawomocn decyzj o cofniciu uprawnienia do prowadzenia w


danej uczelni jednego z kierunkw studiw w okresie ostatnich piciu lat
lub

b)

kierunek studiw prowadzony w uczelni lub jej podstawowej jednostce


organizacyjnej uzyska ocen negatywn Komisji w ramach oceny
programowej;

5) finansowanie zwikszenia wysokoci stypendiw doktoranckich, o ktrych mowa


w art. 200a, dla nie wicej ni 30% najlepszych doktorantw w uczelniach
publicznych i niepublicznych.
1a. Dotacja, o ktrej mowa w ust. 1, moe by take przeznaczona na
dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie
wdraania systemw poprawy jakoci ksztacenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.
2. Zadania okrelone w ust. 1a s finansowane w drodze konkursu.
3. Wydatki budetu pastwa planowane na dotacj, o ktrej mowa w ust. 1 i 1a,
s waloryzowane corocznie co najmniej o rednioroczny wskanik, o ktrym mowa
w art. 93 ust. 2.
4. Dotacja, o ktrej mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielana z budetu pastwa
z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 94c. rodki finansowe przyznawane na finansowanie zada okrelonych
w art. 94 ust. 1 pkt 19 i 11, ust. 4 i 4a oraz art. 94b ust. 1 i 1a s przekazywane
w formie dotacji podmiotowej, a rodki finansowe na dofinansowanie lub
finansowanie kosztw realizacji inwestycji, a take zakupw rodkw trwaych
sucych

ksztaceniu

studentw

doktorantw,

bdcych

osobami

niepenosprawnymi, okrelone w art. 94 ust. 1 pkt 10, s przekazywane w formie


dotacji celowej.
Art. 95. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w
drodze rozporzdzenia,

sposb podziau i tryb przekazywania uczelniom

niepublicznym dotacji, o ktrej mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4, biorc pod uwag
liczb uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich i kosztochonno

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 99/210

stacjonarnych studiw doktoranckich w poszczeglnych dziedzinach nauki i sztuki


oraz majc na wzgldzie podniesienie jakoci ksztacenia uczestnikw stacjonarnych
studiw doktoranckich w uczelni niepublicznej.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przyznaje dotacje, o
ktrych mowa w art. 94 ust. 1, 4 i 4a, okrelajc ich wysoko i przeznaczenie.
Dotacje, o ktrych mowa w art. 94 ust. 3, przyznaje waciwy minister, okrelajc
ich wysoko i przeznaczenie.
Art. 96. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w
drodze rozporzdzenia:
1)

sposb i tryb ustalania wskanikw kosztochonnoci dla poszczeglnych


kierunkw studiw stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jednolitych
studiw magisterskich oraz obszarw ksztacenia, a take dla stacjonarnych
studiw doktoranckich w poszczeglnych dziedzinach nauki, majc na uwadze
warunki zwizane z prowadzeniem tych studiw,

2)

sposb podziau dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz art.
94a, biorc pod uwag w szczeglnoci liczb studentw i doktorantw, w tym
znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej oraz liczb studentw i
doktorantw, bdcych osobami niepenosprawnymi,

3)

tryb udzielania oraz zasady i tryb rozliczania dotacji, o ktrej mowa w art. 94
ust. 1 pkt 10

aby zapewni efektywne wydatkowanie tych rodkw, z uwzgldnieniem jakoci


ksztacenia.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami waciwymi do spraw wewntrznych,
do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz do
spraw gospodarki morskiej okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb podziau
dotacji, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 16, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a, biorc pod
uwag w szczeglnoci:
1)

w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 kosztochonno


kierunkw studiw stacjonarnych i stacjonarnych studiw doktoranckich w
poszczeglnych dziedzinach nauki oraz jako ksztacenia i liczb studentw
studiw stacjonarnych i uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 100/210

w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8 dane o liczbie


studentw

studiw

stacjonarnych,

ramach

ksztacenia

ktrych

wykonywane zadania zwizane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych,


3)

w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a dane o


liczbie studentw i doktorantw bdcych osobami niepenosprawnymi

aby zapewni efektywne wydatkowanie tych rodkw.


Art. 96a. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, sposb podziau i tryb przekazywania podmiotowej dotacji na
dofinansowanie zada projakociowych, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2 i 5
oraz ust. 1a, biorc pod uwag:
1)

w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 moliwo ich
dofinansowania przez okres posiadania statusu KNOW, uwzgldniajc dane o
liczbie nauczycieli akademickich, a w jednostkach naukowych pracownikw
naukowych, a take uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich i
studentw studiw stacjonarnych w jednostkach organizacyjnych posiadajcych
status KNOW,

2)

w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 moliwo


dofinansowania nie wicej ni dwudziestu piciu podstawowych jednostek
organizacyjnych uczelni przez okres trzech lat, uwzgldniajc dane o liczbie
nauczycieli akademickich, studentw studiw stacjonarnych i uczestnikw
stacjonarnych studiw doktoranckich w jednostkach organizacyjnych uczelni
prowadzcych kierunek studiw, ktry uzyska ocen wyrniajc Komisji w
ramach oceny programowej,

3)

w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 dane o liczbie
uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich,

4)

w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1a popraw jakoci


ksztacenia oraz restrukturyzacj organizacyjn i programow zgodn z
Krajowymi Ramami Kwalifikacji

uwzgldniajc jako bada naukowych i ksztacenia.


Art. 97. Zasady i tryb finansowania bada naukowych i prac rozwojowych
prowadzonych w uczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze rodkw

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 101/210

przewidzianych w budecie pastwa na nauk, okrela ustawa z dnia 30 kwietnia


2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Art. 98. 1. Przychodami uczelni publicznej s w szczeglnoci:
1)

dotacje z budetu pastwa, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 16, 8, 9 i 11


oraz art. 94b;

2)

uzyskane z budetu pastwa rodki na nauk, o ktrych mowa w ustawie


wymienionej w art. 97;

3)

odpatnoci za wiadczone usugi edukacyjne oraz za ksztacenie na studiach i


studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych, a take za
wiadczone przez uczelnie artystyczne usugi artystyczne;

3a) opaty za postpowanie zwizane z potwierdzeniem efektw uczenia si;


4)

opaty za postpowanie zwizane z przyjciem na studia;

5)

jednorazowe opaty za wydanie dyplomu, wiadectwa oraz innego dokumentu


zwizanego z tokiem studiw;

6)

odpatnoci

za

usugi

badawcze

specjalistyczne,

specjalistyczne

wysokospecjalistyczne usugi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a


take opaty licencyjne i przychody z dziaalnoci kulturalnej;
7)

przychody z dziaalnoci gospodarczej;

8)

przychody z udziaw i odsetek;

9)

przychody ze sprzeday skadnikw wasnego mienia oraz z odpatnoci za


korzystanie z tych skadnikw przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu,
dzierawy albo innej umowy;

10) przychody z tytuu darowizn, dziedziczenia, zapisw oraz ofiarnoci publicznej;


11) rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi;
12) rodki, o ktrych mowa w art. 94 ust. 6;
13) przychody z wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 86e ust. 2, oraz z czci
rodkw przysugujcych uczelni z tytuu komercjalizacji dokonanej przez
pracownikw.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ustala na rok akademicki,
w drodze rozporzdzenia, maksymaln wysoko opaty, o ktrej mowa w ust. 1 pkt
4, uwzgldniajc specyfik kierunkw studiw, w tym konieczno przeprowadzenia
testw sprawdzajcych uzdolnienia artystyczne lub sprawno fizyczn kandydata.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 102/210

2a. Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysoko opaty, o ktrej mowa w
ust. 1 pkt 4, uwzgldniajc zasad, e opata nie moe przekracza kosztw
planowanych do poniesienia w zakresie niezbdnym do wykonywania czynnoci
zwizanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i okrelonym poziomie
ksztacenia.
3. Niewykorzystane w danym roku rodki finansowe pozostaj w dyspozycji
uczelni.
Art. 99. 1. Uczelnia publiczna moe pobiera opaty za wiadczone usugi
edukacyjne zwizane z:
1)

ksztaceniem studentw na studiach niestacjonarnych oraz uczestnikw


niestacjonarnych studiw doktoranckich;

1a) (uchylony);
1b) (uchylony);
2)

powtarzaniem okrelonych zaj na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych


studiach doktoranckich z powodu niezadowalajcych wynikw w nauce;

3)

prowadzeniem studiw w jzyku obcym;

4)

prowadzeniem zaj nieobjtych planem studiw, w tym zaj uzupeniajcych


efekty ksztacenia niezbdne do podjcia studiw drugiego stopnia na
okrelonym kierunku;

5)

prowadzeniem studiw podyplomowych, kursw doksztacajcych oraz


szkole;

6)

przeprowadzaniem potwierdzania efektw uczenia si.


1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
2. Wysoko opat, o ktrych mowa w ust. 1, ustala rektor uczelni publicznej, z

tym e opaty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mog przekracza kosztw
ponoszonych w zakresie niezbdnym do uruchomienia i prowadzenia w danej
uczelni, odpowiednio studiw lub studiw doktoranckich, o ktrych mowa w ust. 1
pkt 1, oraz zaj na studiach i studiach doktoranckich, o ktrych mowa w ust. 1 pkt
2, z uwzgldnieniem kosztw przygotowania i wdraania strategii rozwoju uczelni,
w szczeglnoci rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w
tym amortyzacji i remontw.
2a. (uchylony).

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 103/210

3. Senat uczelni publicznej okrela zasady pobierania opat wice rektora


przy zawieraniu umowy, o ktrej mowa w art. 160a ust. 1, oraz tryb i warunki
zwalniania w caoci lub czci z tych opat studentw lub doktorantw,
w szczeglnoci tych, ktrzy osigaj wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w
midzynarodowych programach stypendialnych, a take tych, ktrzy znaleli si w
trudnej sytuacji materialnej.
4. Zasady pobierania opat i wysoko opat w uczelni niepublicznej okrela
organ wskazany w statucie, z tym e opaty za wiadczone usugi edukacyjne
zwizane z ksztaceniem studentw na studiach i studiach doktoranckich oraz opaty
zwizane z powtarzaniem okrelonych zaj na studiach i studiach doktoranckich nie
mog przekracza kosztw ponoszonych w zakresie niezbdnym do uruchomienia i
prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio studiw lub studiw doktoranckich oraz
zaj na studiach lub studiach doktoranckich, z uwzgldnieniem kosztw
przygotowania i wdraania strategii rozwoju uczelni, w szczeglnoci rozwoju kadr
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontw.
5. Wysoko opat za przeprowadzenie potwierdzenia efektw uczenia si nie
moe przekroczy kosztw ponoszonych w zakresie wiadczenia tej usugi o wicej
ni 20%.
6. Informacj o wysokoci opat za usugi edukacyjne, o ktrych mowa w ust. 1
i 4, oraz o wysokoci kosztw ponoszonych w zakresie niezbdnym do wiadczenia
tych usug uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.
Art. 99a. Uczelnia nie pobiera opat za rejestracj na kolejny semestr lub rok
studiw, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin
dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, zoenie i ocen pracy
dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.
Art. 100. 1.

Uczelnia

publiczna

pokrywa

koszty

swojej

dziaalnoci,

zobowizania oraz wydatki na rozwj i inne potrzeby z przychodw okrelonych w


art. 98 ust. 1.
2. Uczelnia publiczna prowadzi samodzieln gospodark finansow na
podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez senat uczelni,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowoci.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 104/210

2a. Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzieln gospodark finansow na


podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ kolegialny
wskazany w statucie uczelni, zgodnie z przepisami o rachunkowoci, a w zakresie
gospodarowania rodkami pochodzcymi z budetu pastwa, rwnie zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.
2b. W uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Plan rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od jego uchwalenia:
1)

uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, ktry sprawuje nad ni nadzr, oraz


ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych;

2)

uczelnia niepubliczna przekazuje ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa


wyszego.
Art. 100a. 1. Uczelnia publiczna, w ktrej suma strat netto w okresie nie

duszym ni pi ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budetu pastwa


otrzymanej w roku poprzedzajcym biecy rok budetowy na zadania, o ktrych
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jest obowizana do opracowania programu
naprawczego.
2. Uczelnia publiczna opracowuje program naprawczy nie pniej ni w okresie
trzech miesicy od stwierdzenia straty, o ktrej mowa w ust. 1.
3. Program naprawczy obejmuje dziaania majce na celu odzyskanie
rwnowagi finansowej przez zrwnowaenie planowanych kosztw dziaalnoci z
przychodami okrelonymi w art. 98 ust. 1 w okresie nie duszym ni trzy lata od
dnia uchwalenia programu naprawczego.
4. Senat uczelni publicznej uchwala program naprawczy i przedkada go
ministrowi nadzorujcemu uczelni. Senat uczelni publicznej przedkada ministrowi
okresowe

sprawozdania

wykonania

programu

naprawczego

wraz

ze

sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego, o ktrym mowa w art. 35


ust. 2. Pierwsze sprawozdanie skada si w roku kalendarzowym nastpujcym po
roku, w ktrym program naprawczy zosta uchwalony.
5. W przypadku gdy uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego
w trybie okrelonym w ust. 24 albo ocena rezultatw programu naprawczego
przedstawianych w okresowych sprawozdaniach, o ktrych mowa w ust. 4,
wskazuje, e nie zostan osignite jego cele, minister nadzorujcy t uczelni

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 105/210

powouje, na okres nie duszy ni trzy lata, osob penic obowizki rektora,
powierzajc jej zadania dotyczce opracowania i wdroenia programu naprawczego.
6. Z dniem powoania osoby penicej obowizki rektora:
1)

dotychczasowy rektor uczelni publicznej zostaje zawieszony w penieniu


obowizkw; w okresie zawieszenia rektorowi nie przysuguje dodatek
funkcyjny do wynagrodzenia;

2)

zawieszona zostaje dziaalno organw kolegialnych uczelni publicznej w


zakresie decydowania o gospodarce finansowej, w szczeglnoci w zakresie
kompetencji okrelonych w art. 90 ust. 4; pozostae kompetencje organw
kolegialnych s realizowane na zasadach dotychczasowych;

3)

osoba penica obowizki rektora staje si przewodniczcym senatu uczelni


publicznej.
7. Zawieszenie, o ktrym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, pozostaje bez wpywu na

upyw kadencji rektora i czonkw organw kolegialnych. W przypadku gdy


kadencja rektora upynie w trakcie okresu, na ktry zostaa powoana osoba penica
obowizki rektora, do koca tego okresu nie przeprowadza si wyboru lub konkursu
na rektora na kolejn kadencj.
8. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, zakres i tryb realizacji programu naprawczego prowadzcego do
uzyskania rwnowagi finansowej, uwzgldniajc poziom zaduenia i specyfik
uczelni.
Art. 101. 1. Uczelnia publiczna tworzy:
1)

fundusz zasadniczy;

2)

inne fundusze, ktrych utworzenie przewiduj odrbne przepisy.


1a. Uczelnia moe utworzy fundusz rozwoju uczelni.
2. Zysk netto przeznacza si na fundusz zasadniczy, a w przypadku utworzenia

funduszu rozwoju uczelni, rwnie na ten fundusz.


3. Strat netto pokrywa si z funduszu zasadniczego.
4. Roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej podlega badaniu przez
biegego rewidenta.
Art. 102. 1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla warto mienia uczelni
publicznej.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 106/210

2. W uczelni publicznej rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne, z


wyjtkiem budynkw i lokali oraz obiektw inynierii ldowej i wodnej, podlegaj
amortyzacji na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.
3. Budynki i lokale oraz obiekty inynierii ldowej i wodnej s umarzane.
Art. 103. 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentw i
doktorantw.
2. Fundusz, o ktrym mowa w ust. 1, tworzy si z:
1)

dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyczeniem rodkw na


stypendia ministra, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4;

2)

opat za korzystanie z domu studenckiego;

3)

opat za korzystanie ze stowki studenckiej;

4)

innych przychodw, w tym z opat za wynajem pomieszcze w domach i


stowkach studenckich.
3. Fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w czci, o ktrej

mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza si na wypaty stypendiw i zapomg, a w


przypadku uczelni publicznej take na remonty domw oraz stowek studenckich.
Dotacja przeznaczona na pomoc materialn dla doktorantw nie moe by mniejsza
ni wynika to z proporcji liczby doktorantw do liczby studentw oraz nie wiksza
ni 6% wysokoci dotacji okrelonej w ust. 2 pkt 1.
4. Fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w czci, o ktrej
mowa w ust. 2 pkt 24, przeznacza si na pokrycie kosztw utrzymania domw i
stowek studenckich, w tym na wynagrodzenia pracownikw zatrudnionych w tych
domach i stowkach studenckich, oraz na odpis na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych dla tych pracownikw.
4a. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla pracownikw,
o ktrych mowa w ust. 4, zatrudnionych w uczelni publicznej jest dokonywany
zgodnie z art. 157.
5. Fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w czci, o ktrej
mowa w ust. 2 pkt 24, moe by rwnie przeznaczony na wypat stypendiw i
zapomg oraz na remonty i modernizacj domw i stowek studenckich, a take na
pokrywanie kosztw, o ktrych mowa w ust. 6.
6. Uczelnia moe przeznaczy cz dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt
7 i ust. 4, w wysokoci nieprzekraczajcej w danym roku budetowym 0,2%, na

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 107/210

pokrywanie ponoszonych przez uczelni kosztw realizacji zada zwizanych


z przyznawaniem

wypacaniem

stypendiw

zapomg

dla

studentw

i doktorantw.
7. Niewykorzystane w danym roku budetowym rodki funduszu pomocy
materialnej dla studentw i doktorantw pochodzce ze rda, o ktrym mowa
w ust. 2 pkt 1, przechodz na rok nastpny do wykorzystania na cele okrelone w ust.
3, a rodki pochodzce ze rde okrelonych w ust. 2 pkt 24 na cele okrelone w
ust. 46.
8. rodki funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw
wydatkowane z naruszeniem ust. 37 podlegaj zwrotowi do funduszu.
Art. 103a. Przepis art. 103 stosuje si odpowiednio do jednostek naukowych
prowadzcych studia doktoranckie.
Art. 104. 1. Uczelnia moe utworzy, ze rodkw innych ni okrelone w art.
94 ust. 1 i 6, wasny fundusz stypendialny na stypendia dla pracownikw i studentw
oraz doktorantw, a uczelnia wojskowa take dla onierzy zawodowych penicych
zawodow sub wojskow na stanowiskach subowych w tej uczelni. Stypendia z
tego funduszu mog by przyznawane, jeeli statut uczelni tak stanowi, niezalenie
od stypendiw, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.
2. Stypendia, o ktrych mowa w ust. 1, s przyznawane studentom i
doktorantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym
samorzdu studenckiego wskazanym w regulaminie samorzdu studenckiego lub z
uczelnianym organem wykonawczym samorzdu doktorantw wskazanym w
regulaminie samorzdu doktorantw.
Art. 105. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe
zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych, w tym:
1)

zasady sporzdzania planu rzeczowo-finansowego,

2)

zasady tworzenia oraz zmian stanu funduszy, w tym funduszu rozwoju uczelni,

3)

zasady rozliczania, w tym ewidencji kosztw, biorc pod uwag:


a)

rozliczanie kosztw wedug rodzajw dziaalnoci, z wyodrbnieniem


finansowania z dotacji z budetu pastwa oraz z przychodw wasnych,

b)

rozliczanie kosztw w ramach dziaalnoci dydaktycznej w podziale na


koszty ksztacenia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

4)

s. 108/210

sposb dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej uczelni do


postanowie ustawy

w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania rodkw publicznych.


Art. 106. Prowadzenie przez uczelni dziaalnoci dydaktycznej, naukowej,
badawczej,

dowiadczalnej,

artystycznej,

sportowej,

rehabilitacyjnej

lub

diagnostycznej nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisw


ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010
r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm. 13)).
Art. 106a. 1. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej niewykorzystane
rodki pochodzce z dotacji na dofinansowanie zadania, o ktrym mowa w art. 94
ust. 4 lub 4a lub art. 94b ust. 1, na koniec poprzedniego roku budetowego
przewyszaj kwot dotacji kalkulacyjnej na dofinansowanie danego zadania na
dany rok budetowy:
1)

minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego nie przyznaje uczelni


dotacji na dofinansowanie danego zadania;

2)

uczelnia dokonuje zwrotu do budetu pastwa niewykorzystanych rodkw


dotacji na dofinansowanie danego zadania w kwocie stanowicej rnic
midzy stanem rodkw na koniec poprzedniego roku budetowego a
wysokoci dotacji kalkulacyjnej.
2. Do zwrotu rodkw stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczce zwrotu dotacji niewykorzystanej


do koca roku budetowego, z tym e dotacja podlega zwrotowi w terminie siedmiu
dni od dnia otrzymania przez uczelni od ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego informacji o wysokoci dotacji kalkulacyjnej.
3. Wysoko dotacji kalkulacyjnej ustala si dla zada, o ktrych mowa:
1)

w art. 94 ust. 4 biorc pod uwag dane o liczbie studentw i doktorantw, w


tym znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej, oraz liczbie studentw
i doktorantw, bdcych osobami niepenosprawnymi;

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz.
1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131,
poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz.
1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 109/210

w art. 94 ust. 4a biorc pod uwag dane o liczbie studentw i doktorantw,


bdcych osobami niepenosprawnymi;

3)

w art. 94b ust. 1 pkt 1 biorc pod uwag dane o liczbie nauczycieli
akademickich, a w jednostkach naukowych pracownikw naukowych, a take
uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich i studentw studiw
stacjonarnych w jednostkach organizacyjnych posiadajcych status KNOW,
oraz moliwo dofinansowania jednostek organizacyjnych w okresie
posiadania statusu KNOW;

4)

w art. 94b ust. 1 pkt 2 biorc pod uwag dane o liczbie nauczycieli
akademickich, studentw studiw stacjonarnych i uczestnikw stacjonarnych
studiw doktoranckich w jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzcych
kierunek studiw, ktry uzyska ocen wyrniajc Komisji w ramach oceny
programowej, oraz moliwo dofinansowania jednostek organizacyjnych
uczelni przez okres trzech lat;

5)

w art. 94b ust. 1 pkt 4 biorc pod uwag liczb uczestnikw stacjonarnych
studiw doktoranckich i kosztochonno stacjonarnych studiw doktoranckich
w poszczeglnych dziedzinach nauki i sztuki;

6)

w art. 94b ust. 1 pkt 5 biorc pod uwag dane o liczbie uczestnikw
stacjonarnych studiw doktoranckich.
DZIA III
Pracownicy uczelni
Rozdzia 1
Przepisy oglne
Art. 107. Pracownikami uczelni s nauczyciele akademiccy oraz pracownicy

niebdcy nauczycielami akademickimi.


Art. 108. Nauczycielami akademickimi s:
1)

pracownicy naukowo-dydaktyczni;

2)

pracownicy dydaktyczni;

3)

pracownicy naukowi;

4)

dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i


informacji naukowej.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 110/210

Art. 109. 1. Nauczycielem akademickim moe zosta osoba, ktra:


1)

posiada kwalifikacje okrelone w ustawie;

2)

ma pen zdolno do czynnoci prawnych;

3)

nie zostaa ukarana prawomocnym wyrokiem sdowym za przestpstwo


umylne;

4)

nie zostaa ukarana kar dyscyplinarn wymienion w art. 140 ust. 1 pkt 4;

5)

korzysta z peni praw publicznych.


2. (uchylony).
3. Zatrudnienie

uczelni

charakterze

nauczyciela

akademickiego

cudzoziemca nastpuje bez koniecznoci uzyskania zezwolenia i zgody organu


zatrudnienia. Zezwolenia i zgody nie wymaga take powierzenie cudzoziemcowi
innej pracy zarobkowej w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 111.
3a. Przy zatrudnianiu osoby, o ktrej mowa w ust. 3, a take obywatela
polskiego, ktry stopie naukowy, stopie w zakresie sztuki lub tytu zawodowy
uzyska za granic, mona odstpi od warunkw okrelonych w art. 114.
4. Osoba, o ktrej mowa w ust. 3, podlega obowizkowi ubezpiecze
spoecznych

ubezpiecze

zdrowotnych,

take korzysta

uprawnie

przewidzianych w ustawie oraz innych uprawnie na zasadach obowizujcych


obywateli polskich pozostajcych w stosunku pracy.
Art. 110. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi s zatrudniani na
stanowiskach:
1)

profesora zwyczajnego;

2)

profesora nadzwyczajnego;

3)

profesora wizytujcego;

4)

adiunkta;

5)

asystenta.
2. Pracownicy dydaktyczni s zatrudniani na stanowiskach:

1)

starszego wykadowcy;

2)

wykadowcy;

3)

lektora lub instruktora.


3. W uczelni zawodowej pracownicy dydaktyczni mog by zatrudniani take

na stanowiskach wskazanych w ust. 1 pkt 13 i 5.


4. (uchylony).

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 111/210

Art. 111. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni s obowizani:


1)

ksztaci i wychowywa studentw, w tym nadzorowa opracowywanie przez


studentw prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod wzgldem
merytorycznym i metodycznym;

2)

prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, rozwija twrczo naukow


albo artystyczn;

3)

uczestniczy w pracach organizacyjnych uczelni.


2. Pracownicy naukowi maj obowizki okrelone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Do obowizkw nauczycieli akademickich posiadajcych tytu naukowy

profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego naley rwnie ksztacenie


kadry naukowej.
4. Pracownicy dydaktyczni s obowizani:
1)

ksztaci i wychowywa studentw, w tym nadzorowa opracowywanie przez


studentw prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod wzgldem
merytorycznym i metodycznym;

2)

podnosi swoje kwalifikacje zawodowe;

3)

uczestniczy w pracach organizacyjnych uczelni.


5. Nauczyciele

akademiccy

zatrudnieni

uczelni

zawodowej

mog

uczestniczy w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac okrela organ


kolegialny uczelni wskazany w statucie.
Art. 112. 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub
innej uczelni prowadzcej dziaalno w dziedzinie nauk medycznych uczestnicz w
sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zada dydaktycznych i
badawczych w powizaniu z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w jednostkach
organizacyjnych niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci dydaktycznej i badawczej
udostpnionych tym uczelniom na zasadach okrelonych w przepisach o dziaalnoci
leczniczej.
2. W udzielaniu wiadcze zdrowotnych, o ktrych mowa w ust. 1, nauczyciele
akademiccy uczestnicz na podstawie odrbnej umowy zawartej z podmiotem
prowadzcym dziaalno lecznicz udostpniajcym jednostk, o ktrej mowa w
ust. 1.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do podstawowych jednostek
organizacyjnych uczelni publicznych dziaajcych w zakresie nauk weterynaryjnych.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 112/210

Art. 112a. 1. Nauczyciel akademicki skada w uczelni owiadczenie, w ktrym


upowania wybran podstawow jednostk organizacyjn uczelni, a w uczelni
nieposiadajcej podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzcych co
najmniej jeden kierunek studiw uczelni, do zaliczania go do minimum
kadrowego jednego kierunku jednolitych studiw magisterskich albo jednego
kierunku studiw pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku
studiw tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiw tylko drugiego
stopnia.
2. Nauczyciel akademicki moe dodatkowo zoy w jednostce organizacyjnej
tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyej jedno
owiadczenie, upowaniajce t jednostk do zaliczenia go do minimum kadrowego
jednego kierunku studiw pierwszego stopnia.
3. Owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, skada si przed rozpoczciem
roku akademickiego, nie pniej jednak ni do dnia 30 czerwca roku
poprzedzajcego rok akademicki, lub przed rozpoczciem semestru w przypadku
zmian w zatrudnieniu wpywajcych na minimum kadrowe.
Art. 113. Dyplomowani

bibliotekarze

oraz

dyplomowani

pracownicy

dokumentacji i informacji naukowej s zatrudniani na stanowiskach:


1)

starszego

kustosza

dyplomowanego,

starszego

dokumentalisty

dyplomowanego;
2)

kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;

3)

adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;

4)

asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.


Art. 114. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego moe by zatrudniona osoba

posiadajca tytu naukowy profesora.


2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego moe by zatrudniona osoba
posiadajca stopie naukowy doktora habilitowanego lub tytu naukowy profesora.
3. Na stanowisku profesora wizytujcego moe by zatrudniona osoba bdca
pracownikiem innej uczelni, posiadajca stopie naukowy doktora habilitowanego
lub tytu naukowy profesora, z zastrzeeniem art. 115 ust. 3.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 113/210

4. W uczelni morskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego moe by


zatrudniona take osoba posiadajca stopie naukowy doktora oraz najwyszy
stopie morski.
5. Na stanowisku adiunkta moe by zatrudniona osoba, ktra posiada co
najmniej stopie naukowy doktora.
6. Na stanowisku asystenta moe by zatrudniona osoba, ktra posiada co
najmniej tytu zawodowy magistra lub tytu rwnorzdny.
7. Na stanowiskach pracownikw dydaktycznych, o ktrych mowa w art. 110
ust. 2, mog by zatrudnione osoby posiadajce tytu zawodowy magistra lub tytu
rwnorzdny.
8. (uchylony).
9. Na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 113, mog by zatrudnione osoby
posiadajce tytu zawodowy magistra lub tytu rwnorzdny.
Art. 115. 1.

Na

stanowisku

profesora

nadzwyczajnego

lub

profesora

wizytujcego moe by zatrudniona osoba niespeniajca wymaga okrelonych


odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeeli posiada stopie naukowy doktora oraz
znaczne i twrcze osignicia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej,
potwierdzone w trybie okrelonym w statucie.
1a. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby
niespeniajcej wymaga okrelonych w art. 114 ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej
opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw, z zastrzeeniem ust. 1b.
[1b. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytujcego Nowe brzmienie
ust. 1b w art. 115

rektor moe zatrudni osob niespeniajc wymaga okrelonych odpowiednio w wejdzie w ycie z
1.10.2016 r.
art. 114 ust. 2 i 3, jeeli osoba ta uzyskaa stopnie naukowy doktora w dn.
(Dz. U. z 2015 r.
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granic i przez co najmniej pi lat kierowaa poz. 1767).
samodzielnie zespoami badawczymi w innym pastwie oraz posiada znaczce
osignicia naukowe.]
<1b. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego rektor moe zatrudni
osob niespeniajc wymaga okrelonych w art. 114 ust. 2, jeeli osoba ta
uzyskaa stopnie naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granic i
przez co najmniej pi lat kierowaa samodzielnie zespoami badawczymi w
innym pastwie oraz posiada znaczce osignicia naukowe.>
2. (uchylony).

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 114/210

3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytujcego moe by


zatrudniona osoba posiadajca co najmniej stopie wojskowy generaa brygady lub
kontradmiraa.
3a. W uczelni sub pastwowych na stanowisku profesora wizytujcego moe
by zatrudniona osoba posiadajca stopie we waciwej subie pastwowej
odpowiadajcy co najmniej stopniowi generaa brygady.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 116. 1. Statut uczelni moe okrela dodatkowe wymagania i kwalifikacje
zawodowe osb zatrudnianych na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 110.
2. Statut uczelni okrela dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osb
zatrudnionych na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 113.
Art. 117. (uchylony).
Rozdzia 2
Stosunek pracy pracownikw uczelni
Art. 118. 1. Nawizanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nastpuje
na podstawie mianowania albo umowy o prac. Na podstawie mianowania zatrudnia
si wycznie nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy profesora.
Zatrudnienie na podstawie mianowania nastpuje w penym wymiarze czasu pracy.
2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej nawizuje
i rozwizuje rektor w trybie okrelonym w statucie, z zastrzeeniem art. 121 ust. 4.
3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni niepublicznej
nawizuje i rozwizuje organ uczelni wskazany w statucie, z zastrzeeniem art. 121
ust. 5, w trybie okrelonym w statucie.
4. (uchylony).
5. W uczelni wojskowej onierzy zawodowych wyznacza si na stanowiska
nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach o subie
wojskowej onierzy zawodowych, na wniosek rektora, z zachowaniem przepisw
art. 114116.
6. W uczelni sub pastwowych funkcjonariuszy wyznacza si na stanowiska
nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach
dotyczcych tych sub, z zachowaniem przepisw ustawy.
2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 115/210

7. Pomidzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej uczelni


jego maonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia wcznie oraz
osob pozostajc w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie moe powsta
stosunek bezporedniej podlegoci subowej. Nie dotyczy to osb penicych
funkcje organw jednoosobowych uczelni, dla ktrych ustawa przewiduje
powoywanie ich w drodze wyborw.
Art. 118a. 1.

Zatrudnienie

nauczyciela

akademickiego

wymiarze

przewyszajcym poow etatu na czas okrelony lub nieokrelony w uczelni


publicznej na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 110, nastpuje po
przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postpowania konkursowego
okrela statut.
2. Informacj o konkursach, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1, art.
75 ust. 1 i art. 76 ust. 1, ogasza si na stronach internetowych uczelni, urzdu
obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz ministra
nadzorujcego uczelni, a take na stronach internetowych Komisji Europejskiej w
europejskim portalu dla mobilnych naukowcw, przeznaczonym do publikacji ofert
pracy naukowcw.
3. Nauczyciela akademickiego, ktry naby uprawnienia emerytalne, mona
zatrudni ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez
postpowania konkursowego.
4. Przepisw o postpowaniu konkursowym nie stosuje si w przypadku
zatrudnienia na czas okrelony nauczyciela akademickiego:
1)

skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczn


instytucj naukow;

2)

bdcego beneficjentem krajowego konkursu ogoszonego przez Narodowe


Centrum

Nauki

lub

Narodowe

Centrum

Bada

Rozwoju

lub

midzynarodowego konkursu na realizacj projektu badawczego zwizanego z


obszarem ksztacenia;
3)

4)

zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego:


a)

ze rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej,

b)

przez inny podmiot przyznajcy grant;

na tym samym stanowisku, jeeli poprzednia umowa o prac bya zawarta na


czas nie krtszy ni trzy lata.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 116/210

Art. 119. 1. Akt mianowania oraz umowa o prac zawierane z nauczycielem


akademickim okrelaj strony umowy, rodzaj umowy, dat jej zawarcia oraz warunki
pracy i pacy, w szczeglnoci:
1)

rodzaj pracy;

2)

miejsce wykonywania pracy;

3)

informacj, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu


ustawy;

4)

wynagrodzenie za prac odpowiadajce rodzajowi pracy, ze wskazaniem


skadnikw wynagrodzenia;

5)

wymiar czasu pracy;

6)

termin rozpoczcia pracy.


2. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na

podstawie mianowania jest zoenie na pimie owiadczenia, e uczelnia jest dla


niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
Art. 120. 1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadajcej
stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby
nieposiadajcej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a take warunki
skracania i przeduania oraz zawieszania tych okresw okrela statut, z tym e
zatrudnienie na kadym z tych stanowisk osoby nieposiadajcej stopnia naukowego
doktora lub doktora habilitowanego nie moe trwa duej ni osiem lat.
2. Do okresu, o ktrym mowa w ust. 1, nie wlicza si przerwy zwizanej z:
[1) urlopem macierzyskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyskiego,
dodatkowym urlopem macierzyskim, dodatkowym urlopem na warunkach
urlopu macierzyskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub
urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach okrelonych w przepisach
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;]
<1) urlopem macierzyskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyskiego,
urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym,
udzielonych na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;>
2)

pobieraniem zasiku chorobowego lub wiadczenia rehabilitacyjnego w


zwizku z niezdolnoci do pracy, w tym spowodowan chorob wymagajc
rehabilitacji leczniczej.

2016-01-19

Nowe brzmienie
pkt 1 w ust. 2 w
art. 120 wejdzie
w ycie z dn.
2.01.2016 r. (Dz.
U. z 2015 r. poz.
1268).

Kancelaria Sejmu

s. 117/210

Art. 121. 1. (uchylony).


2. Mianowanie nastpuje na czas nieokrelony lub okrelony.
3. (uchylony).
4. Mianowania

na

stanowisko

profesora

zwyczajnego

lub

profesora

nadzwyczajnego osoby penicej funkcj rektora uczelni publicznej dokonuje


minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek senatu tej uczelni.
5. Przepis ust. 4 stosuje si do uczelni niepublicznej, jeeli statut tej uczelni nie
stanowi inaczej.
6. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone
w ust. 4 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33
ust. 2.
Art. 122. 1. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wystawia
nauczycielowi akademickiemu legitymacj subow.
2. Za wydanie legitymacji subowej, o ktrej mowa w ust. 1, pobierane s
opaty zwizane z kosztami wydania dokumentu; wysoko tej opaty nie moe
przekroczy wysokoci kosztw wytworzenia dokumentu. Opaty stanowi przychd
uczelni.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, wzr oraz tryb wystawiania legitymacji subowej, o ktrej mowa w
ust. 1,

uwzgldniajc

potrzeb

powiadczenia

zatrudnienia

na

stanowisku

nauczyciela akademickiego.
Art. 123. 1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim moe
by rozwizany:
1)

w drodze porozumienia stron;

2)

przez wypowiedzenie dokonane przez jedn ze stron;

3)

bez wypowiedzenia.
2. Rozwizanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za

wypowiedzeniem nastpuje z kocem semestru, z zachowaniem trzymiesicznego


okresu wypowiedzenia.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 118/210

3. W uczelni wojskowej nauczyciela akademickiego bdcego onierzem


zawodowym zwalnia si ze stanowiska na zasadach i w trybie okrelonych w
przepisach o subie wojskowej onierzy zawodowych.
4. W uczelni sub pastwowych rozwizanie stosunku pracy z mianowanym
nauczycielem

akademickim

bdcym

funkcjonariuszem

waciwej

suby

pastwowej nastpuje na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach dotyczcych


tych sub, z zachowaniem przepisw ustawy.
Art. 124. 1. Rektor moe rozwiza za wypowiedzeniem stosunek pracy z
mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku:
1)

czasowej niezdolnoci do pracy spowodowanej chorob, jeeli okres tej


niezdolnoci przekracza okres zasikowy, a w przypadku stwierdzenia przez
uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i moliwoci powrotu do pracy,
jeeli okres ten przekracza dwa lata;

2)

wszczcia postpowania w sprawie likwidacji uczelni;

3)

otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o ktrej mowa


w art. 132;

4)

podjcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego


zatrudnienia bez zgody rektora, o ktrej mowa w art. 129 ust. 1 i 10.
2. Rektor rozwizuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem

akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwch


kolejnych ocen negatywnych, o ktrych mowa w art. 132.
Art. 125. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim moe by
rozwizany rwnie z innych wanych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu
kolegialnego wskazanego w statucie uczelni.
Art. 126. Rektor moe rozwiza stosunek pracy z mianowanym nauczycielem
akademickim bez wypowiedzenia w przypadku:
1)

trwaej utraty zdolnoci do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej


orzeczeniem lekarza orzecznika w rozumieniu przepisw o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, jeeli nie ma moliwoci
zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu
zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel odmawia przejcia do
takiej pracy;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 119/210

niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzajcego


zdolno do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza
prowadzcego badania okresowe lub kontrolne;

3)

dopuszczenia si:
a)

czynu okrelonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie


autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z
pn. zm. 14)) stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sdowym,

b)

stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:

przywaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w bd co do


autorstwa caoci lub czci cudzego utworu albo artystycznego
wykonania,

rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy,


cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,

rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy,


cudzego artystycznego wykonania albo publicznego znieksztacenia
takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu
lub nadania,

innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw


pokrewnych,

faszowania bada lub wynikw bada naukowych lub innego


oszustwa naukowego,

4)

innego oszustwa naukowego;

skazania prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne.


Art. 127. 1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa

z mocy prawa w przypadku:


1)

stwierdzenia, e mianowanie nastpio na podstawie faszywych lub


niewanych dokumentw;

2)

prawomocnego orzeczenia przez sd utraty praw publicznych;

3)

prawomocnego ukarania kar dyscyplinarn pozbawienia prawa wykonywania


zawodu nauczyciela akademickiego na stae lub na czas okrelony;

14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz.
658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

4)

s. 120/210

prawomocnego orzeczenia rodka karnego w postaci zakazu zajmowania


okrelonego stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania
obowizkw nauczyciela akademickiego;

5)

upywu

trzymiesicznego

okresu

nieobecnoci

pracy

powodu

tymczasowego aresztowania;
6)

odbywania kary pozbawienia wolnoci lub ograniczenia wolnoci;

7)

upywu okresu mianowania;

8)

mierci nauczyciela akademickiego.


2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w

uczelni publicznej wygasa z kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 67.


rok ycia, jeeli naby prawo do emerytury. Jeeli z ukoczeniem 67. roku ycia
osoba ta nie nabya prawa do emerytury, wyganicie stosunku pracy nastpuje z
kocem roku akademickiego, w ktrym nabdzie to prawo. Stosunek pracy
mianowanego nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy profesora,
zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni
publicznej, wygasa z kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 70. rok
ycia.
3. Wyganicie stosunku pracy stwierdza rektor.
4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego penicego funkcj
rektora, z kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 70. rok ycia,
przeksztaca si na czas pozostay do zakoczenia penienia tej funkcji w
stosunek pracy na podstawie umowy o prac.
5. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego penicego funkcj
prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastpcy, z
kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 67. rok ycia, a w przypadku
mianowanego nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy profesora z
kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 70. rok ycia, przeksztaca si
na czas pozostay do zakoczenia penienia tej funkcji w stosunek pracy na
podstawie umowy o prac.
Art. 128. 1. Rozwizanie lub wyganicie umowy o prac z nauczycielem
akademickim nastpuje na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, z tym e rozwizanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem
nastpuje z kocem semestru.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 121/210

2. Rektor moe rozwiza za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela


akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o prac rwnie w przypadku
okrelonym w art. 124 ust. 1 pkt 3.
Art. 129. 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej moe
podj lub kontynuowa zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego
dodatkowego pracodawcy prowadzcego dziaalno dydaktyczn lub naukowobadawcz.

Podjcie

lub

kontynuowanie

przez

nauczyciela

akademickiego

dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o ktrym mowa


w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjcie lub kontynuowanie
dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstaw rozwizania
stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowicej podstawowe
miejsce pracy.
2. Rektor odmawia wyraenia zgody, o ktrej mowa w ust. 1, jeeli
wiadczenie usug dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza
zdolno prawidowego funkcjonowania uczelni lub wie si z wykorzystaniem jej
urzdze technicznych i zasobw uczelni.
3. Nauczyciel akademicki prowadzcy dziaalno gospodarcz informuje o
tym rektora uczelni, ktra jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do nauczycieli akademickich podejmujcych
zatrudnienie w ramach stosunku pracy:
1)

w urzdach, o ktrych mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia


16 wrzenia 1982 r. o pracownikach urzdw pastwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z pn. zm. 15));

2)

w organach towarzystw naukowych i zawodowych;

3)

w organach wymiaru sprawiedliwoci;

4)

w instytucjach kultury;

5)

we wadzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejtnoci;

6)

w samorzdowych kolegiach odwoawczych.

15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.
1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr
45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr
229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 201, poz. 1183.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 122/210

5. Podjcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku


pracy przez nauczyciela akademickiego, bdcego organem jednoosobowym uczelni
publicznej wymaga uzyskania zgody wskazanego w statucie organu kolegialnego
uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. W przypadku powoania
nauczyciela akademickiego do penienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej
kadencji okres, ktrego dotyczy zgoda ulega przedueniu o cztery miesice.
6. Zgoda, o ktrej mowa w ust. 1, jest wydawana w terminie dwch miesicy
od dnia wystpienia o zgod na podjcie lub kontynuowanie dodatkowego
zatrudnienia, a zgoda w przypadku, o ktrym mowa w ust. 5, w terminie dwch
miesicy od dnia rozpoczcia kadencji organu jednoosobowego.
7. W terminie czterech miesicy od dnia nieuzyskania zgody waciwego
organu kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego bdcego
organem jednoosobowym uczelni publicznej dodatkowego zatrudnienia w ramach
stosunku pracy nauczyciel akademicki jest obowizany zaprzesta kontynuowania
dodatkowego

zatrudnienia

ramach

stosunku

pracy.

Niezaprzestanie

kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wyganicie mandatu organu


jednoosobowego uczelni publicznej.
8. Wypowiedzenie stosunku pracy, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje z
kocem miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym rektor powzi wiadomo o
niezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego
zatrudnienia, a w odniesieniu odpowiednio do rektora uczelni wojskowej, sub
pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej waciwy minister wskazany
w art. 33 ust. 2, z tym, e rozwizanie stosunku pracy nastpuje zgodnie z art. 128
ust. 1. Wyganicie mandatu, o ktrym mowa w ust. 7, nastpuje z dniem
stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia.
9. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wyganicie mandatu, o ktrych mowa
w ust. 1 i 7, dokonuje lub stwierdza rektor, w stosunku do rektora uczelni publicznej,
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, a w stosunku do rektora
odpowiednio uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej, medycznej oraz
morskiej waciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, na wniosek senatu uczelni.
10. W uczelni wojskowej onierze zawodowi penicy sub na stanowiskach
nauczycieli akademickich wystpuj o zgod, o ktrej mowa w ust. 1, w trybie
okrelonym w przepisach o zawodowej subie wojskowej. Podjcie dodatkowego

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 123/210

zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy bez uzyskania zgody


skutkuje skierowaniem przez rektora wniosku o zwolnienie ze stanowiska
nauczyciela akademickiego, w trybie okrelonym w przepisach o zawodowej subie
wojskowej.
11. Przepisy ust. 18 stosuje si odpowiednio do uczelni niepublicznej, jeeli
statut nie stanowi inaczej. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wyganicie mandatu
w stosunku do rektora uczelni niepublicznej dokonuje lub stwierdza zaoyciel. Do
rozwizania stosunku pracy stosuje si przepis art. 128 ust. 1.
12. W

przypadku

gdy

nauczyciel

akademicki

podejmuje

dodatkowe

zatrudnienie w innej uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce


naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub midzynarodowym
instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrbnych przepisw, dziaajcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rektor uczelni lub dyrektor instytutu jest
obowizany powiadomi o tym, w terminie czternastu dni, ministra waciwego do
spraw szkolnictwa wyszego. W zawiadomieniu wskazuje si podstawow jednostk
organizacyjn nowej uczelni lub instytut, w ktrym nauczyciel akademicki podj
dodatkowe zatrudnienie.
Art. 129a. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi
oglnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracownikw naukowych.
2. W wykazie zamieszcza si nastpujce dane dotyczce nauczyciela
akademickiego lub pracownika naukowego:
1)

imiona i nazwisko;

2)

numer

PESEL,

przypadku

jego

braku

numer

dokumentu

potwierdzajcego tosamo oraz kraj wydania dokumentu tosamoci;


3)

kraj pochodzenia w przypadku cudzoziemcw;

4)

rok urodzenia;

5)

pe;

6)

tytu zawodowy, stopie naukowy lub tytu naukowy;

7)

informacje o uprawnieniach rwnowanych z uprawnieniami doktora


habilitowanego nabytych na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki;

8)

informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

9)

s. 124/210

informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego.


3. Dane, o ktrych mowa w ust. 2, wprowadzaj do Systemu POL-on rektorzy

uczelni, dyrektorzy instytutw naukowych i pomocniczych jednostek naukowych


Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutw badawczych, dyrektor Centrum
Medycznego Ksztacenia Podyplomowego, dyrektorzy pastwowych jednostek
organizacyjnych podlegych Ministrowi Sprawiedliwoci, prowadzcych dziaalno
naukow i badawczo-rozwojow, oraz dyrektorzy midzynarodowych instytutw
naukowych utworzonych na podstawie odrbnych przepisw, dziaajcych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dostp do danych zawartych w wykazie przysuguje:
1)

waciwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej Komisji


do Spraw Stopni i Tytuw, Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych,
Radzie oraz Komisji;

2)

rektorom uczelni, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, dyrektorom instytutw


naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk,
dyrektorom instytutw badawczych, dyrektorowi Centrum Medycznego
Ksztacenia

Podyplomowego,

dyrektorom

pastwowych

jednostek

organizacyjnych podlegych Ministrowi Sprawiedliwoci, prowadzcych


dziaalno

naukow

midzynarodowych

instytutw

badawczo-rozwojow,
naukowych

oraz

utworzonych

dyrektorom
na

podstawie

odrbnych przepisw, dziaajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w


zakresie danych dotyczcych nauczycieli akademickich i pracownikw
naukowych zatrudnionych w kierowanych przez nich jednostkach.
5. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia:
1)

szczegowy zakres danych, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 79, zamieszczanych


w wykazie;

2)

tryb i terminy wprowadzania danych do wykazu oraz aktualizowania,


archiwizowania i usuwania tych danych przez uczelnie oraz jednostki, o
ktrych mowa w ust. 3;

3)

tryb i sposb udostpniania danych.


6. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, wydajc rozporzdzenie,

o ktrym mowa w ust. 5, uwzgldni potrzeb zapewnienia:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

s. 125/210

kompletnoci i aktualnoci zgromadzonych w wykazie danych sucych


waciwej realizacji zada z zakresu polityki kadrowej przez podmioty
wymienione w ust. 4;

2)

odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.


Art. 130. 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest okrelony zakresem

jego obowizkw dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.


2. Zasady ustalania zakresu obowizkw nauczycieli akademickich, rodzaje
zaj dydaktycznych objtych zakresem tych obowizkw, w tym wymiar zada
dydaktycznych dla poszczeglnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin
dydaktycznych okrela senat.
3. Roczny wymiar zaj dydaktycznych wynosi:
1)

od 120 do 240 godzin dydaktycznych dla pracownikw naukowo-dydaktycznych;

2)

od 240 do 360 godzin dydaktycznych dla pracownikw dydaktycznych, z


zastrzeeniem pkt 3;

3)

od 300 do 540 godzin dydaktycznych dla pracownikw dydaktycznych


zatrudnionych na stanowiskach lektorw i instruktorw lub rwnorzdnych.
4. Rektor moe obniy wymiar zaj dydaktycznych poniej dolnej granicy

wymiaru ustalonej zgodnie z ust. 3, w przypadku powierzenia nauczycielowi


akademickiemu wykonywania wanych zada lub realizowania przez nauczyciela
akademickiego projektw badawczych lub innych zada przewidzianych w statucie.
5. Szczegowy zakres i wymiar obowizkw nauczyciela akademickiego
ustala kierownik jednostki organizacyjnej okrelonej w statucie.
6. Zajcia dydaktyczne mog by wykonywane rwnie poza uczelni, a w
szczeglnoci w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej prowadzonych przez
uczelni na zasadach okrelonych przez senat.
7. Obowizkowy wymiar czasu pracy pracownikw, o ktrych mowa w art.
113, a take pracownikw bibliotecznych oraz pracownikw dokumentacji i
informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego,
starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo.
8. Statut uczelni niepublicznej moe ustanowi inny ni okrelony w ust. 3 i 7
wymiar zaj dydaktycznych oraz wymiar czasu pracy pracownikw, o ktrych
mowa w art. 113, a take pracownikw bibliotecznych oraz pracownikw

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 126/210

dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach: kustosza


bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.
Art. 131. 1. W szczeglnych przypadkach, uzasadnionych koniecznoci
realizacji programu ksztacenia, nauczyciel akademicki moe by obowizany
prowadzi zajcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze
nieprzekraczajcym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika
dydaktycznego 1/2 wymiaru obowizkw dydaktycznych, okrelonego zgodnie z
art. 130 ust. 3 i 4.
2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgod, moe by powierzone
prowadzenie zaj dydaktycznych w wymiarze przekraczajcym liczb godzin
ponadwymiarowych okrelon w ust. 1. Zasady oraz tryb powierzania tych zaj
okrela senat.
3. Nauczyciela akademickiego w ciy lub wychowujcego dziecko w wieku
do jednego roku nie mona zatrudnia w godzinach ponadwymiarowych bez jego
zgody.
Art. 132. 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj okresowej ocenie, w
szczeglnoci w zakresie naleytego wykonywania obowizkw, o ktrych mowa w
art. 111, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a take prawa
wasnoci przemysowej.
2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej ni raz na
dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w ktrej nauczyciel
akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu
naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje si nie
rzadziej ni raz na cztery lata. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z
uwzgldnieniem moliwoci zasigania opinii ekspertw spoza uczelni, okrela
statut.
3. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela
akademickiego w zakresie wypeniania przez niego obowizkw dydaktycznych
uwzgldnia ocen przedstawian przez studentw i doktorantw, po zakoczeniu
kadego cyklu zaj dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposb jej
wykorzystania okrela statut uczelni.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 127/210

[4. Do okresu, o ktrym mowa w ust. 2, nie wlicza si okresu nieobecnoci


w pracy wynikajcej z przebywania na urlopie macierzyskim, urlopie na warunkach
urlopu macierzyskiego, dodatkowym urlopie macierzyskim, dodatkowym urlopie
na warunkach urlopu macierzyskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim,
urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu suby
wojskowej lub suby zastpczej.]
<4. Do okresu, o ktrym mowa w ust. 2, nie wlicza si okresu nieobecnoci Nowe brzmienie
ust. 4 w art. 132

w pracy wynikajcej z przebywania na urlopie macierzyskim, urlopie na wejdzie w ycie z


warunkach urlopu macierzyskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, dn. 2.01.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.

urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu poz. 1268).
suby wojskowej lub suby zastpczej.>
Art. 133. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysuguje prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu szeciu dni roboczych w cigu roku.
Urlop wypoczynkowy powinien by wykorzystany w okresie wolnym od zaj
dydaktycznych.
2. Nauczyciel

akademicki

uzyskuje

prawo

do

pierwszego

urlopu

wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzajcym letni przerw w zajciach


dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopw z pocztkiem kadego
nastpnego roku kalendarzowego.
3. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze
proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:
1)

zatrudnienia w cigu roku kalendarzowego;

2)

ustania stosunku pracy w cigu roku kalendarzowego;

3)

podjcia pracy po powrocie z urlopu bezpatnego, wychowawczego oraz urlopu


dla poratowania zdrowia.
4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepenym wymiarze czasu pracy ma

prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru


zatrudnienia.
5. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu
rozwizania lub wyganicia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu
przysuguje ekwiwalent pieniny za okres niewykorzystanego urlopu.
6. Dni wolnych od pracy wynikajcych z rozkadu czasu pracy w
piciodniowym tygodniu pracy nie wlicza si do urlopu wypoczynkowego.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 128/210

7. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego okrela senat uczelni lub organ


wskazany w statucie.
Art. 134. 1.

Rektor

moe

udzieli

nauczycielowi

akademickiemu

posiadajcemu co najmniej stopie naukowy doktora, nie czciej ni raz na siedem


lat zatrudnienia w danej uczelni, patnego urlopu naukowego w wymiarze
nieprzekraczajcym roku w celu przeprowadzenia bada poza uczelni.
2. (uchylony).
3. Nauczyciel akademicki przygotowujcy rozpraw doktorsk moe otrzyma
patny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczajcym trzech miesicy.
4. Nauczyciel akademicki moe, za zgod rektora, uzyska urlop bezpatny dla
celw naukowych.
5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w penym wymiarze czasu pracy, po
przepracowaniu co najmniej pitnastu lat w uczelni, ma prawo do patnego urlopu
dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeeli stan
jego zdrowia wymaga powstrzymania si od pracy.
5a. czny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w caym okresie
zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie moe przekroczy jednego roku.
5b. W przypadku gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany
w czciach, kolejnego urlopu mona udzieli nie wczeniej ni po upywie trzech lat
od dnia zakoczenia ostatnio udzielonego urlopu.
5c. O

potrzebie

udzielenia

nauczycielowi

akademickiemu

urlopu

dla

poratowania zdrowia orzeka lekarz posiadajcy uprawnienia do wykonywania bada


profilaktycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 8 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wykonujcy dziaalno w jednostce suby
medycyny pracy, z ktr uczelnia zawara umow, o ktrej mowa w art. 12 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o subie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184),
zwany dalej uprawnionym lekarzem.
5d. Uprawniony lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie
skierowania wydanego przez rektora na wniosek nauczyciela akademickiego
o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.
5e. Uprawniony

lekarz

orzeka

potrzebie

udzielenia

nauczycielowi

akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia i okrela czas potrzebny na


przeprowadzenie zalecanego leczenia na podstawie:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 129/210

1)

wynikw przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2)

wynikw bada pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, ktrych


wykonanie uzna za niezbdne;

3)

dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.


5f. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz wydaje

orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla


poratowania zdrowia, zwane dalej orzeczeniem lekarskim.
5g. Nauczycielowi akademickiemu oraz uczelni przysuguje odwoanie od
orzeczenia lekarskiego do wojewdzkiego orodka medycyny pracy waciwego ze
wzgldu na miejsce zamieszkania nauczyciela akademickiego lub ze wzgldu na
siedzib uczelni. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostao wydane przez
uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewdzkim orodku medycyny pracy,
odwoanie od tego orzeczenia wnosi si do instytutu badawczego w dziedzinie
medycyny pracy najbliszego ze wzgldu na miejsce zamieszkania nauczyciela
akademickiego lub ze wzgldu na siedzib uczelni.
5h. Odwoanie wraz z uzasadnieniem wnosi si na pimie w terminie czternastu
dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za porednictwem uprawnionego
lekarza, ktry wyda orzeczenie lekarskie.
5i. Uprawniony lekarz, za ktrego porednictwem jest wnoszone odwoanie,
przekazuje je wraz z dokumentacj bada podmiotowi odwoawczemu w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania odwoania.
5j. Badanie lekarskie w trybie odwoawczym przeprowadza si w terminie
trzydziestu dni od dnia otrzymania odwoania.
5k. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoawczym jest ostateczne.
5l. Koszty bada, o ktrych mowa w ust. 5e pkt 1 i 2, przeprowadzanych nie
czciej ni raz na trzy lata oraz koszty bada przeprowadzanych w trybie
odwoawczym ponosi uczelnia.
6. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
waciwym do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia:
1)

zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, ktremu jest


obowizany podda si nauczyciel akademicki,

2)

wzr skierowania na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia


nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

3)

wzr

s. 130/210

orzeczenia

lekarskiego

potrzebie

udzielenia

nauczycielowi

akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia


uwzgldniajc konieczno przyjcia obiektywnych i niezbdnych kryteriw oceny
stanu zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia potrzeby leczenia oraz okrelenia
czasu na jego przeprowadzenie, a take zapewnienia jednolitoci stosowanych
dokumentw.
7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania
zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego.
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. Nauczyciel akademicki korzystajcy z urlopu dla poratowania zdrowia nie
moe w tym czasie wykonywa pracy zarobkowej ani prowadzi dziaalnoci
gospodarczej.
11. Wynagrodzenie za czas patnych urlopw, o ktrych mowa w ust. 1, 3 i 5,
oblicza si jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
12. Szczegowe zasady i tryb udzielania urlopw, o ktrych mowa w ust. 1, 3
i 5, okrela statut.
Art. 135. 1. Pracownicy uczelni niebdcy nauczycielami akademickimi s
zatrudniani na podstawie umowy o prac. Umow o prac zawiera rektor lub inny
organ uczelni wskazany w statucie.
2. Do pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi stosuje si
odpowiednio przepisy art. 118 ust. 7 i art. 138 ust. 1.
Art. 136. 1. W sprawach dotyczcych stosunku pracy pracownikw uczelni,
nieuregulowanych w ustawie, stosuje si przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracownika uczelni rozpatruj sdy
pracy.
Rozdzia 3
Emerytury i renty nauczycieli akademickich
Art. 137. 1. Nauczyciel akademicki oraz czonkowie jego rodziny maj prawo
do wiadcze na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze Spoecznych, z uwzgldnieniem przepisw ust. 2 i 3.
2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 131/210

2. Nauczyciel akademicki bdcy onierzem zawodowym ma prawo do


zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisw o zaopatrzeniu emerytalnym
onierzy zawodowych oraz ich rodzin.
3. Nauczyciel akademicki bdcy funkcjonariuszem sub pastwowych ma
prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisw o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego,
Agencji

Wywiadu,

Suby

Kontrwywiadu

Wojskowego,

Suby

Wywiadu

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura


Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin,
jeeli spenia warunki okrelone w tych przepisach.
Art. 138. 1. Nauczyciele akademiccy przechodzcy na emerytur lub rent z
tytuu niezdolnoci do pracy maj prawo do jednorazowej odprawy w wysokoci
trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni miesic
zatrudnienia.
2. Mianowany nauczyciel akademicki przechodzcy na emerytur w zwizku z
osigniciem 67. roku ycia nie moe zosta ponownie mianowany.
Rozdzia 4
Odpowiedzialno dyscyplinarna nauczycieli akademickich
Art. 139. 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoci dyscyplinarnej
za postpowanie uchybiajce obowizkom nauczyciela akademickiego lub godnoci
zawodu nauczyciela akademickiego.
2. Odpowiedzialno, o ktrej mowa w niniejszym rozdziale, nie wycza
odpowiedzialnoci dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w odrbnych
przepisach.
3. Postpowanie dyscyplinarne moe by wszczte rwnie po ustaniu
zatrudnienia nauczyciela akademickiego w uczelni. Przepis art. 144 ust. 2a stosuje
si odpowiednio.
4. Postpowanie dyscyplinarne toczy si przed komisjami dyscyplinarnymi do
spraw nauczycieli akademickich i jest dwuinstancyjne.
Art. 140. 1. Karami dyscyplinarnymi s:
1)

upomnienie;

2)

nagana;
2016-01-19

Kancelaria Sejmu

3)

s. 132/210

nagana z pozbawieniem prawa do penienia funkcji kierowniczych w


uczelniach na okres od trzech miesicy do piciu lat;

4)

pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na


okres od piciu miesicy do piciu lat lub na stae.
2. Odpis prawomocnego orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z

uzasadnieniem docza si do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Sentencje


prawomocnych

orzecze

komisji

dyscyplinarnych

do

spraw

nauczycieli

akademickich, o ktrych mowa w art. 142 ust. 1 i art. 142a, orzekajce kar, o ktrej
mowa w ust. 1 pkt 4, s ogaszane przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego w wydawanym przez niego dzienniku urzdowym.
Art. 141. 1. Kar upomnienia za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi
nakada rektor po uprzednim wysuchaniu nauczyciela akademickiego.
2. Nauczyciel akademicki ukarany przez rektora kar upomnienia moe wnie
odwoanie

do

uczelnianej

komisji

dyscyplinarnej

do

spraw

nauczycieli

akademickich. Odwoanie wnosi si w terminie czternastu dni od dnia dorczenia


zawiadomienia o ukaraniu.
3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, komisja nie moe wymierzy kary
surowszej.
Art. 142. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekaj:
1)

w pierwszej instancji uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli


akademickich w skadzie:
a)

trzech czonkw, gdy rzecznik dyscyplinarny wnis o zastosowanie kary


okrelonej w art. 140 ust. 1 pkt 13,

b)

piciu czonkw, gdy rzecznik dyscyplinarny wnis o zastosowanie kary


okrelonej w art. 140 ust. 1 pkt 4;

2)

w drugiej instancji komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich


przy Radzie w skadzie:
a)

trzech czonkw, gdy rozpatrywana jest sprawa, w ktrej orzeczono kar


okrelon w art. 140 ust. 1 pkt 13,

b)

piciu czonkw, gdy rozpatrywana jest sprawa, w ktrej orzeczono kar


okrelon w art. 140 ust. 1 pkt 4.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 133/210

2. Jeeli w toku postpowania zostan ujawnione okolicznoci uzasadniajce


rozpoznanie sprawy w skadzie picioosobowym, komisja orzekajca wydaje
postanowienie o rozpoznaniu sprawy w takim skadzie. Nowych czonkw skadu
orzekajcego wyznacza przewodniczcy uczelnianej komisji dyscyplinarnej do
spraw nauczycieli akademickich lub komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli
akademickich przy ministrze albo przy Radzie.
3. W skadach orzekajcych komisji, o ktrych mowa w ust. 1, co najmniej
jeden z czonkw powinien by studentem.
4. W skadzie orzekajcym komisji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, co najmniej
jeden z czonkw powinien mie wysze wyksztacenie prawnicze.
5. Przewodniczcym skadu orzekajcego powinien by nauczyciel akademicki
posiadajcy tytu naukowy lub stopie naukowy nie niszy ni tytu naukowy lub
stopie naukowy obwinionego.
Art. 142a. 1. W sprawach dyscyplinarnych osb, o ktrych mowa w art. 145
ust. 6, w pierwszej instancji orzeka komisja dyscyplinarna powoana przez ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego do prowadzenia postpowa
dyscyplinarnych wszczynanych na wniosek rzecznika dyscyplinarnego powoanego
przez ministra.
2. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, w drugiej instancji orzeka komisja
dyscyplinarna, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2.
3. W skad komisji, o ktrej mowa w ust. 1, minister powouje szesnastu
czonkw.
4. Do komisji, o ktrej mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy art.
142 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 4 i 5.
Art. 143. 1. Komisja dyscyplinarna, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1,
pochodzi z wyboru. Tryb wyboru okrela statut.
2. Komisj dyscyplinarn, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, wybiera Rada.
Tryb wyboru okrela regulamin uchwalony przez Rad.
2a. Osoby penice funkcje organw jednoosobowych uczelni mog by
czonkami komisji dyscyplinarnej po upywie czterech lat od zaprzestania penienia
tych funkcji.
3. Komisje dyscyplinarne s niezawise w zakresie orzekania.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 134/210

4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygaj samodzielnie wszelkie zagadnienia


faktyczne oraz prawne i nie s zwizane rozstrzygniciami innych organw
stosujcych prawo, z wyjtkiem prawomocnego skazujcego wyroku sdu oraz
opinii komisji, o ktrej mowa w art. 144a.
5. Postanowienia

orzeczenia

skadu

orzekajcego

zapadaj

zwyk

wikszoci gosw.
6. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, trwa
cztery lata i rozpoczyna si z pocztkiem kadencji organw uczelni.
7. Kadencja komisji dyscyplinarnych, o ktrych mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i
art. 142a, trwa cztery lata i rozpoczyna si w dniu 1 stycznia.
8. Obsug komisji dyscyplinarnych, o ktrych mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2
i art. 142a, wykonuj komrki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 144. 1. Postpowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na
wniosek rzecznika dyscyplinarnego po przeprowadzeniu przez niego postpowania
wyjaniajcego wszcztego z urzdu lub na polecenie organu, ktry go powoa.
2. Postpowanie wyjaniajce rzecznik dyscyplinarny wszczyna niezwocznie,
nie pniej ni w terminie trzech miesicy od dnia powzicia wiadomoci o
popenieniu czynu skutkujcego moliwoci poniesienia odpowiedzialnoci
dyscyplinarnej.
2a. Postpowanie wyjaniajce nie moe by wszczte po upywie piciu lat od
popenienia czynu, z zastrzeeniem e jeeli czyn zawiera znamiona przestpstwa,
postpowanie wyjaniajce moe by wszczte a do upywu okresu przedawnienia
przewidzianego dla tego przestpstwa.
2b. W przypadku niewszczcia postpowania wyjaniajcego w terminie,
o ktrym mowa w ust. 2, rzecznik dyscyplinarny niezwocznie informuje o tym
rektora i ministra nadzorujcego uczelni.
3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postpowanie wyjaniajce z urzdu,
w szczeglnoci w przypadku gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca si
popenienie czynu polegajcego na:
1)

przywaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w bd co do autorstwa


caoci lub czci cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 135/210

rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy, cudzego


utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;

3)

rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy, cudzego


artystycznego wykonania albo publicznym znieksztaceniu takiego utworu,
artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;

4)

naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposb;

5)

sfaszowaniu bada lub wynikw bada naukowych lub dokonaniu innego


oszustwa naukowego;

6)

przyjciu lub daniu korzyci majtkowej lub osobistej albo jej obietnicy
w zwizku z penieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni;

7)

powoaniu si na wpywy w uczelni, instytucji pastwowej lub samorzdowej


albo wywoywaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu
o istnieniu takich wpyww i podjciu si porednictwa w zaatwieniu sprawy
w zamian za korzy majtkow lub osobist albo jej obietnic;

8)

udzieleniu albo obietnicy udzielenia korzyci majtkowej lub osobistej


w zamian za porednictwo w zaatwieniu sprawy w uczelni poprzez wywarcie
wpywu na decyzj, dziaanie lub zaniechanie osoby penicej funkcj lub
zajmujcej stanowisko w uczelni, w zwizku z penieniem tej funkcji lub
zajmowaniem stanowiska.
4. Rzecznik dyscyplinarny w terminie trzech miesicy od dnia wszczcia

postpowania

wyjaniajcego

powinien

skierowa

do

waciwej

komisji

dyscyplinarnej wniosek o wszczcie postpowania dyscyplinarnego lub wyda


postanowienie o umorzeniu postpowania wyjaniajcego.
4a. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie nie pniej ni w terminie dwch
lat od dnia przekazania wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczcie
postpowania.
5. Nie stosuje si przedawnienia w odniesieniu do wszczcia postpowania
dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego, ktremu zarzuca si popenienie
czynu, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 15.
6. Kary dyscyplinarne okrelone w art. 140 ust. 1 pkt 1 i 2 ulegaj zatarciu po
upywie trzech lat, a kary okrelone w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4, z wyczeniem kary
orzeczonej na stae, po upywie piciu lat od dnia dorczenia nauczycielowi
akademickiemu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeeli w tym okresie nie

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 136/210

zosta on ponownie ukarany dyscyplinarnie albo ukarany sdownie za przestpstwo


umylne. Odpis orzeczenia o ukaraniu, doczony do akt osobowych nauczyciela
akademickiego, podlega usuniciu z tych akt z dniem zatarcia kary.
7. Komisja dyscyplinarna, ktra orzeka kar dyscyplinarn, z wyczeniem
kary, o ktrej mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, orzeczonej na stae, na wniosek
ukaranego zoony nie wczeniej ni po upywie dwch lat od dnia uprawomocnienia
si orzeczenia o ukaraniu moe postanowi o jej zatarciu.
Art. 144a. W sprawach narusze dyscyplinarnych, ktre stanowi jednoczenie
naruszenie zasad etyki w nauce, w szczeglnoci okrelonych w art. 144 ust. 3 pkt 1
5, komisja dyscyplinarna moe zwrci si o wydanie opinii do komisji do spraw
etyki w nauce, o ktrej mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455).
Opinia komisji do spraw etyki w nauce wie komisj dyscyplinarn w ustaleniu
treci naruszenia.
Art. 145. 1. Rzecznikw dyscyplinarnych w uczelni powouje rektor spord
nauczycieli akademickich posiadajcych co najmniej stopie naukowy doktora
habilitowanego.
1a. Minister

waciwy

do

spraw

szkolnictwa

wyszego

powouje

szesnastu rzecznikw dyscyplinarnych spord nauczycieli akademickich, z ktrych:


1)

omiu reprezentuje po jednym z obszarw wiedzy okrelonych w przepisach


wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i
posiada co najmniej stopie naukowy doktora habilitowanego;

2)

omiu posiada co najmniej stopie doktora nauk prawnych.


2. (uchylony).
3. Rzecznik dyscyplinarny jest zwizany poleceniami organu, ktry go powoa.
4. Kadencja rzecznikw dyscyplinarnych powoywanych przez rektora trwa

cztery lata i rozpoczyna si z dniem 1 stycznia roku nastpujcego po roku, w


ktrym rozpocza si kadencja organw uczelni.
5. Kadencja rzecznikw dyscyplinarnych powoywanych przez ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego trwa cztery lata i rozpoczyna si w dniu
1 stycznia.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 137/210

6. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego poleca rzecznikom


dyscyplinarnym powoanym przez ministra wszczcie postpowania wyjaniajcego
w przypadku powzicia wiadomoci o przewinieniu dyscyplinarnym zarzucanym
rektorom, prorektorom, przewodniczcemu komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1
pkt 1, oraz przewodniczcemu i czonkom komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1
pkt 2 i art. 142a.
Art. 145a. 1. Rzecznicy dyscyplinarni powoani przez ministra tworz
Konwent Rzecznikw przy ministrze waciwym do spraw szkolnictwa wyszego.
2. Do zada Konwentu Rzecznikw naley:
1)

formuowanie opinii i wnioskw w sprawach niebdcych przedmiotem


postpowania dyscyplinarnego, dotyczcych dobrych praktyk w nauce i pracy
akademickiej, w tym w sprawach kierowanych do ministra waciwego do
spraw nauki i ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego;

2)

formuowanie opinii w sprawach szczeglnie skomplikowanych wynikajcych


z prowadzonych

postpowa,

na

wniosek

uczelnianych

komisji

dyscyplinarnych, z wyczeniem spraw zastrzeonych dla komisji, o ktrej


mowa w art. 144a;
3)

inicjowanie prac nad projektami okrelajcymi zasady dobrych praktyk w


nauce i szkolnictwie wyszym.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze

rozporzdzenia, organizacj wewntrzn Konwentu Rzecznikw oraz tryb realizacji


zada przez Konwent Rzecznikw, majc na uwadze promowanie dobrych praktyk
w nauce i szkolnictwie wyszym oraz zapewnienie wsparcia uczelnianym komisjom
dyscyplinarnym.
Art. 146. 1. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez
siebie obrocy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary, o
ktrej mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma obrocy z wyboru,
przewodniczcy skadu orzekajcego wyznacza obroc z urzdu spord
nauczycieli akademickich uczelni.
2. Posiedzenie komisji dyscyplinarnej moe odby si pod nieobecno
obwinionego lub rzecznika dyscyplinarnego, o ile zostali oni prawidowo
zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 138/210

2a. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla pracownikw danej uczelni,
osoby pokrzywdzonej, przedstawicieli Rady i ministra sprawujcego nadzr nad
uczelni, osoby, na danie ktrej prowadzi si postpowanie w przypadku gdy
obwiniony zmar, obrocy oraz, za zgod obwinionego, dla przedstawiciela zwizku
zawodowego, ktrego obwiniony jest czonkiem.
3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli
akademickich oraz komisji, o ktrej mowa w art. 142a, strony mog odwoa si do
komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w terminie czternastu dni od dnia
dorczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art.
142 ust. 1 pkt 2, stronom suy odwoanie do Sdu Apelacyjnego w Warszawie
Sdu Pracy i Ubezpiecze Spoecznych. Do odwoania stosuje si przepisy Kodeksu
postpowania cywilnego dotyczce apelacji. Od orzeczenia sdu apelacyjnego nie
suy skarga kasacyjna.
5. Informacj o prawomocnym orzeczeniu w sprawach narusze, o ktrych
mowa w art. 144 ust. 3 pkt 15, komisja dyscyplinarna przekazuje do wiadomoci
organu przyznajcego rodki finansowe na nauk.
6. Postpowanie dyscyplinarne zakoczone prawomocnym orzeczeniem mona
wznowi, jeeli:
1)

w zwizku z postpowaniem dopuszczono si racego naruszenia prawa, a


istnieje uzasadniona podstawa do przyjcia, e mogo to mie wpyw na tre
orzeczenia;

2)

po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili


jego wydania, wskazujce na to, e obwiniony jest niewinny, skazano go za
popenienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzya postpowanie;

3)

w trakcie postpowania naruszono przepisy, przez co uniemoliwiono lub w


powanym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony,
albo skad komisji nie odpowiada warunkom okrelonym w art. 142, albo
zasiadaa w niej osoba podlegajca wyczeniu.
7. Wznowienie nie moe nastpi z przyczyny wymienionej w ust. 6 pkt 1,

jeeli bya ona przedmiotem rozpoznania przez sd apelacyjny w trybie okrelonym


w ust. 4.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 139/210

8. Wznowienie postpowania dyscyplinarnego na niekorzy obwinionego nie


jest dopuszczalne po jego mierci albo po upywie trzech lat od popenienia czynu
bdcego podstaw orzeczenia, a gdy czyn stanowi przestpstwo po upywie
okresu przedawnienia cigania tego przestpstwa lub w razie wykonania kary i jej
zatarcia.
9. Wniosek o wznowienie postpowania dyscyplinarnego mog skada, w
terminie trzydziestu dni od dnia powzicia wiadomoci o przyczynie uzasadniajcej
wznowienie: obwiniony, obroca, rzecznik dyscyplinarny, a po mierci obwinionego
lub gdy zachodz uzasadnione wtpliwoci co do jego poczytalnoci take jego
maonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
Art. 147. 1. Rektor moe zawiesi w penieniu obowizkw nauczyciela
akademickiego, przeciwko ktremu wszczto postpowanie karne lub dyscyplinarne,
a take w toku postpowania wyjaniajcego, jeeli ze wzgldu na wag i
wiarygodno przedstawionych zarzutw celowe jest odsunicie go od wykonywania
obowizkw.
2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w penieniu
obowizkw z dniem jego tymczasowego aresztowania.
3. Zawieszenie w penieniu obowizkw nie moe trwa duej ni sze
miesicy, chyba e przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy si nadal
postpowanie karne.
Art. 148. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie
zawieszenia w penieniu obowizkw moe ulec obnieniu najwyej do poowy, a
tymczasowo aresztowanego ulega obnieniu najwyej do poowy, poczwszy od
pierwszego dnia miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w ktrym
nastpio zawieszenie. W okresie zawieszenia w penieniu obowizkw nie
przysuguj dodatki do wynagrodzenia.
2. Jeeli postpowanie dyscyplinarne lub karne zakoczy si umorzeniem z
braku dowodw winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniajcego,
nauczycielowi

akademickiemu

naley

wypaci

pozosta

cz

penego

wynagrodzenia.
Art. 149. 1. Ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego w
postpowaniu wyjaniajcym i dyscyplinarnym przysuguj uprawnienia rektora,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 140/210

jeeli przewinienie jest zarzucane rektorowi, prorektorom, przewodniczcemu


komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, oraz przewodniczcemu i czonkom
komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a.
2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone
w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33
ust. 2.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowy tryb postpowania wyjaniajcego i postpowania
dyscyplinarnego, w tym przebieg postpowania wyjaniajcego i dyscyplinarnego,
tryb zawieszania i wznawiania postpowania dyscyplinarnego, sposb i warunki
wzywania

przesuchiwania

przeprowadzania

innych

obwinionego,

dowodw,

take

wiadkw
sposb

biegych

wykonywania

oraz
kar

dyscyplinarnych i ich zatarcia, biorc pod uwag konieczno zapewnienia


rzetelnoci, obiektywnoci, przejrzystoci i sprawnoci rozpatrywania spraw.
Art. 150. Do postpowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich
w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z
pn. zm. 16)), z wyczeniem art. 82.

16)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr
50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr
106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141,
poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i
1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr
80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz.
903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz.
1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz.
1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716,
Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i
Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr
125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53,
poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz.
1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 141/210

Rozdzia 5
Wynagrodzenia i inne wiadczenia dla pracownikw uczelni
Art. 151. 1. Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze
zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu
objcia ich ukadem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania okreli, w
drodze rozporzdzenia, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w
porozumieniu z ministrem waciwym do spraw pracy, ustalajc:
1)

wysoko minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do


poszczeglnych stanowisk oraz wysoko i warunki przyznawania innych
skadnikw wynagrodzenia, tak aby wysoko przecitnego miesicznego
wynagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczeglnych grupach stanowisk
pracownikw w relacji do kwoty bazowej okrelanej w ustawie budetowej dla
czonkw korpusu suby cywilnej wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z
dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze
budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i
Nr 291, poz. 1707) nie bya nisza:
a)

w grupie stanowisk profesorw od 391,8%,

b)

w grupie stanowisk docentw, adiunktw i starszych wykadowcw,


starszych

kustoszy

dyplomowanych,
dyplomowanych,

dyplomowanych,

kustoszy
a

take

starszych

dyplomowanych
adiunktw

dokumentalistw
dokumentalistw

bibliotecznych

adiunktw

dokumentacji i informacji naukowej od 261,2%,


c)

w grupie stanowisk asystentw, wykadowcw, lektorw, instruktorw,


asystentw

bibliotecznych,

asystentw

dokumentacji

informacji

naukowej od 130,6%,
d)

w grupie pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi od


130,6%

kwoty bazowej okrelanej w ustawie budetowej, z uwzgldnieniem zasady,


e

wysoko

indywidualnych

stawek

poszczeglnych

skadnikw

wynagrodzenia pracownikw uczelni ustala rektor;


2)

skadniki wynagrodzenia, ktre wypacane s nauczycielowi akademickiemu


miesicznie z gry i inne skadniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 142/210

z uwzgldnieniem zasady, e prawo do wypacanego z gry wynagrodzenia


wygasa z ostatnim dniem miesica, w ktrym usta stosunek pracy, z tym e
pracownik zachowuje wypacone za ten miesic wynagrodzenie;
3)

wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla


pracownikw

niebdcych

nauczycielami

akademickimi,

uwzgldniajc

obecnie istniejce w uczelniach nazwy stanowisk pracy i tradycj akademick;


4)

przypadki, w ktrych nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego


dodatku funkcyjnego, uwzgldniajc dugo okresu niepenienia funkcji;

5)

okresy pracy i inne okresy uprawniajce do dodatku za sta pracy, o ktrym


mowa w art. 154 ust. 3, z uwzgldnieniem zasady, e zaliczeniu podlegaj:
a)

zakoczone okresy zatrudnienia,

b)

inne okresy uwzgldniane na podstawie odrbnych przepisw jako okresy,


od ktrych zale uprawnienia pracownicze,

c)

okresy asystenckich studiw przygotowawczych, odbytych na podstawie


przepisw dotyczcych zasad i warunkw tworzenia w szkoach wyszych
asystenckich studiw przygotowawczych,

d)

okresy pobytu za granic wynikajce ze skierowania udzielonego na


podstawie przepisw o kierowaniu za granic pracownikw w celach
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;

6)

sposb obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz


dodatkw okrelanych stawk miesiczn wynikajcych z osobistego
zaszeregowania nauczyciela akademickiego oraz pracownika niebdcego
nauczycielem akademickim, z uwzgldnieniem zasady, e miesiczne stawki
dzieli si przez liczb godzin pracy przypadajcych do przepracowania w
danym miesicu, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich przez liczb
156, biorc pod uwag wysoko wynagrodzenia i dodatkw okrelonych
stawk miesiczn;

7)

sposb ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych


przypadajcych w okresie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy dla celu
ustalenia

wysokoci

wynagrodzenia

przysugujcego

tym

okresie,

uwzgldniajc zasady, e:
a)

w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej


nieobecnoci nauczyciela akademickiego godziny zaj dydaktycznych

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 143/210

wynikajce z pensum dydaktycznego, ktre wedug planu zaj


przypadayby na okres tej nieobecnoci, zalicza si, dla celw ustalenia
liczby godzin zaj dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z
planem,
b)

wymiar godzin ponadwymiarowych ustala si na podstawie rozliczenia


faktycznie przepracowanych godzin,

[c) nauczycielowi akademickiemu, dla ktrego nie zaplanowano obcienia


dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczciu roku
akademickiego, przewidzianej nieobecnoci w pracy zwizanej w
szczeglnoci z dugotrwa chorob, urlopem bezpatnym lub innym
zwolnieniem

od

macierzyskim,

pracy,
urlopem

odbywaniem
na

suby

warunkach

wojskowej,

urlopu

urlopem

macierzyskiego,

dodatkowym urlopem macierzyskim, dodatkowym urlopem na warunkach


urlopu macierzyskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim albo
ustania stosunku pracy przed zakoczeniem roku akademickiego, zalicza
si do przepracowanych godzin zaj dydaktycznych jedn trzydziest
ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za kady tydzie
nieobecnoci przypadajcej za okres, w ktrym prowadzone s w uczelni
zajcia dydaktyczne]
<c) nauczycielowi

akademickiemu,

dla

ktrego

nie

zaplanowano Nowe brzmienie


lit. c w pkt 7 w

obcienia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczciu ust. 1 w art. 151


roku akademickiego, przewidzianej nieobecnoci w pracy zwizanej wejdzie w ycie z
w szczeglnoci z dugotrwa chorob, urlopem bezpatnym lub
innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem suby wojskowej, urlopem
macierzyskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyskiego,
urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim albo ustania stosunku
pracy przed zakoczeniem roku akademickiego, zalicza si do
przepracowanych godzin zaj dydaktycznych jedn trzydziest
ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za kady tydzie
nieobecnoci przypadajcej za okres, w ktrym prowadzone s
w uczelni zajcia dydaktyczne>
biorc pod uwag normy czasu pracy wynikajce z przepisu ustawy.

2016-01-19

dn. 2.01.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1268).

Kancelaria Sejmu

s. 144/210

2. Wynagrodzenie przysugujce rektorowi uczelni publicznej ustala minister


waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, a uczelni wojskowej, sub pastwowych,
artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio minister wskazany w art. 33
ust. 2.
3. W uczelni publicznej wynagrodzenia rektorw, prorektorw, kanclerzy i
kwestorw s jawne, nie podlegaj ochronie danych osobowych.
4. rodki na wynagrodzenia dla pracownikw uczelni publicznej okrela senat
w ramach rodkw posiadanych przez uczelni.
5. Wynagrodzenie i inne wiadczenia dla pracownikw uczelni wojskowych
bdcych onierzami zawodowymi okrelaj przepisy o subie wojskowej
onierzy zawodowych.
6. Wynagrodzenie i inne wiadczenia dla pracownikw uczelni sub
pastwowych bdcych funkcjonariuszami sub pastwowych okrelaj przepisy
waciwe dla tych sub.
7. W okresie wykonywania zada powierzonych zgodnie z art. 130 ust. 4 cz
wynagrodzenia za prac zwizana z wykonywaniem tych zada moe by
finansowana take ze rodkw pozabudetowych, w tym przyznanych na ten cel
przez podmioty zagraniczne.
8. Senat uczelni moe przeznaczy dodatkowe rodki na zwikszenie
wynagrodze, jeeli uczelnia posiada na ten cel rodki pochodzce z innych rde
ni okrelone w art. 94 ust. 1. Zasady podziau tych rodkw s ustalane z
zachowaniem uprawnie zwizkw zawodowych.
Art. 152. 1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. Z dniem wejcia w ycie ukadu zbiorowego pracy lub regulaminu
wynagradzania do pracownikw objtych ukadem lub regulaminem wynagradzania
przestaj mie zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1.
Art. 153. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysuguje w okresie urlopu
wypoczynkowego wynagrodzenie, jakie otrzymywaby, gdyby w tym czasie
pracowa. Zmienne skadniki wynagrodzenia s obliczane na podstawie przecitnego
wynagrodzenia z okresu dwunastu miesicy poprzedzajcych miesic rozpoczcia
urlopu. Jeeli zatrudnienie trwao krcej, to przecitne wynagrodzenie oblicza si z

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

caego

okresu

s. 145/210

zatrudnienia

uwzgldnieniem

stawek

wynagrodzenia

obowizujcych w okresie urlopu.


2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, sposb ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz
ekwiwalentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, uwzgldniajc
w szczeglnoci, e wysoko ekwiwalentu pieninego jest ustalana zgodnie z
zasadami

stosowanymi

przy

obliczaniu

wynagrodzenia

za

okres

urlopu

wypoczynkowego.
Art. 154. 1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. Pracownikowi uczelni publicznej przysuguje dodatek za sta pracy w
wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za kady rok pracy, wypacany w
okresach miesicznych, poczynajc od czwartego roku pracy, z tym e dodatek ten
nie moe przekroczy 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Art. 155. 1. Nauczyciele akademiccy mog otrzymywa za osignicia
naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za caoksztat dorobku nagrody
rektora oraz nagrody ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni wojskowej, uczelni sub
pastwowych, uczelni artystycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej mog
otrzymywa za osignicia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za
caoksztat dorobku nagrody rektora oraz nagrody waciwego ministra wskazanego
w art. 33 ust. 2, na zasadach i w trybie okrelonych w ust. 37.
3. rodki budetowe na nagrody ministra, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, okrela
si w wysokoci 0,05% planowanej rocznej dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1
pkt 1. rodki te pozostaj w tych czciach budetu pastwa, ktrych dysponentami
s waciwi ministrowie zgodnie z art. 94 ust. 3.
4. Uczelnia publiczna nalicza rodki na nagrody rektora, o ktrych mowa w ust.
1 i 2, w wysokoci 2% planowanych przez uczelni rocznych rodkw na
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.
5. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami waciwymi do spraw wewntrznych,
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 146/210

spraw gospodarki morskiej okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i


tryb przyznawania nagrd ministrw wymienionych w ust. 1 i 2, uwzgldniajc:
1)

rodzaje nagrd oraz ich wysoko, ustalan w relacji do minimalnej stawki


wynagrodzenia profesora zwyczajnego, okrelonej na podstawie art. 151 ust. 1
pkt 1;

2)

tryb postpowania kwalifikacyjnego.


6. Zasady i tryb przyznawania nagrd rektora okrela regulamin ustalony przez

senat uczelni publicznej.


7. Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi mog otrzymywa za
osignicia w pracy zawodowej nagrody rektora.
8. Uczelnia publiczna nalicza rodki na nagrody rektora, o ktrych mowa w ust.
7, w wysokoci 1% planowanych przez uczelnie rocznych rodkw na
wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracownikw. Zasady podziau i
przyznawania nagrd okrela statut.
Art. 156. 1.

Pracownicy

uczelni

publicznej

maj

prawo

do

nagrd

jubileuszowych, z tytuu wieloletniej pracy, w wysokoci:


1)

za 20 lat pracy 75% wynagrodzenia miesicznego;

2)

za 25 lat pracy 100% wynagrodzenia miesicznego;

3)

za 30 lat pracy 150% wynagrodzenia miesicznego;

4)

za 35 lat pracy 200% wynagrodzenia miesicznego;

5)

za 40 lat pracy 300% wynagrodzenia miesicznego;

6)

za 45 lat pracy 400% wynagrodzenia miesicznego.


2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze

rozporzdzenia, okresy pracy i inne okresy uprawniajce do nagrody jubileuszowej


oraz sposb obliczania i wypacania, uwzgldniajc, e:
1)

pracownikowi pozostajcemu jednoczenie w wicej ni jednym stosunku


pracy okresy uprawniajce do nagrody ustala si odrbnie dla kadego stosunku
pracy;

2)

podstaw

do

obliczenia

wysokoci

nagrody

stanowi

wynagrodzenie

przysugujce pracownikowi w dniu jej wypaty, a jeeli dla pracownika jest to


korzystniejsze wynagrodzenie przysugujce w dniu nabycia prawa do
nagrody, przy czym uwzgldnia si skadniki wynagrodzenia i inne wiadczenia

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 147/210

ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieninego za


urlop wypoczynkowy;
wypata nagrody nastpuje niezwocznie po nabyciu przez pracownika prawa

3)

do niej;
w przypadku rozwizania stosunku pracy z powodu przejcia na emerytur lub

4)

rent z tytuu niezdolnoci do pracy nagrod t wypaca si w dniu rozwizania


stosunku pracy, jeeli do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej ni
dwanacie miesicy.
3. Pracownikowi uczelni publicznej przysuguje dodatkowe wynagrodzenie
roczne na zasadach okrelonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym pracownikw jednostek sfery budetowej.
Art. 157. 1. Dla pracownikw uczelni publicznych tworzy si odpis na
zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w wysokoci 6,5% planowanych przez
uczelni rocznych wynagrodze osobowych.
2. W uczelniach publicznych mog by tworzone pracownicze programy
emerytalne wykorzystujce zakadowy fundusz wiadcze socjalnych do wysokoci
30%.
3. Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na jednego byego
pracownika uczelni publicznej bdcego emerytem lub rencist wynosi za dany rok
kalendarzowy 10% rocznej sumy najniszej emerytury lub renty z roku
poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z
2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pn. zm. 17)).
4. Odpisy, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, stanowi w uczelni publicznej jeden
fundusz.
4a. Z zakadowych obkw i klubw dziecicych mog korzysta dzieci
studentw i uczestnikw studiw doktoranckich.
4b. Opaty, o ktrych mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr
171, poz. 1016), zwikszaj zakadowy fundusz wiadcze socjalnych.

17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz.
224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149,
poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118 i 251.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 148/210

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, 3 i 4 stosuje si przepisy o


zakadowym funduszu wiadcze socjalnych.
Art. 158. Przepisw dziau III ustawy nie stosuje si do onierzy w czynnej
subie wojskowej, wyznaczonych do wykonywania zada poza wojskiem, na
stanowiskach nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych uczelni.
DZIA IV
Studia i studenci
Rozdzia 1
Organizacja studiw
Art. 159. Studia w uczelni s prowadzone jako studia pierwszego lub drugiego
stopnia. Jednolite studia magisterskie s prowadzone na kierunkach okrelonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1a oraz art. 9b.
Art. 160. 1. Organizacj i tok studiw oraz zwizane z nimi prawa i obowizki
studenta okrela regulamin studiw.
1a. Regulamin studiw okrela take warunki i tryb uczestniczenia wybitnie
uzdolnionych uczniw w zajciach przewidzianych tokiem studiw na kierunkach
zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zaj.
2. Studia w uczelni s prowadzone zgodnie z efektami ksztacenia, do ktrych
s dostosowane programy studiw, w tym plany studiw.
3. (uchylony).
Art. 160a. 1. Warunki pobierania opat zwizanych z odbywaniem studiw,
o ktrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 5, oraz opat za usugi edukacyjne, o ktrych
mowa w art. 99 ust. 1 pkt 16, a take wysoko tych opat okrela umowa midzy
uczelni a studentem lub osob przyjt na studia, zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewanoci.
2. Umowa jest zawierana nie wczeniej ni po wydaniu decyzji o przyjciu na
studia i nie pniej ni w terminie trzydziestu dni od rozpoczcia zaj.
3. Umowa jest zawierana na cay przewidywany okres studiw; student nie jest
obowizany do uiszczania opat innych ni okrelone w umowie.
4. Opaty okrelone w umowie uczelnia moe pobiera nie wczeniej ni po jej
zawarciu.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 149/210

5. Wzr umowy okrela senat uczelni publicznej, a w przypadku uczelni


niepublicznej organ wskazany w statucie.
6. Uczelnia jest obowizana zamieci wzr umowy na swojej stronie
internetowej.
7. Roszczenia wynikajce z umowy przedawniaj si z upywem trzech lat.
Art. 161. 1. Regulamin studiw uchwala senat uczelni co najmniej na pi
miesicy przed pocztkiem roku akademickiego.
2. Regulamin studiw wchodzi w ycie z pocztkiem roku akademickiego, po
uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwaodawczym samorzdu studenckiego.
Jeeli w cigu trzech miesicy od uchwalenia regulaminu senat uczelni i uczelniany
organ uchwaodawczy samorzdu studenckiego nie dojd do porozumienia w
sprawie jego treci, regulamin wchodzi w ycie na mocy ponownej uchway senatu
uczelni podjtej wikszoci co najmniej dwch trzecich gosw jego statutowego
skadu.
3. W uczelniach wojskowych oraz w uczelniach sub pastwowych regulamin
studiw wchodzi w ycie po zatwierdzeniu odpowiednio przez Ministra Obrony
Narodowej albo ministra waciwego do spraw wewntrznych.
4. Do zmiany regulaminu studiw stosuje si odpowiednio przepisy ust. 13.
Art. 162. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, warunki, jakim musz odpowiada postanowienia regulaminu
studiw w uczelniach, uwzgldniajc:
1)

czas trwania roku akademickiego,

2)

warunki i tryb odbywania zaj dydaktycznych,

3)

stosowane skale ocen,

4)

tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu


dyplomowego,

5)

tryb skrelania z listy studentw,

6)

warunki:
a)

odbywania studiw wedug indywidualnego programu studiw, w tym


planu studiw, z uwzgldnieniem opieki naukowej,

b)

przyznawania urlopw,

c)

wznawiania studiw,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

7)

s. 150/210

d)

zmiany kierunku lub formy studiw,

e)

przeprowadzania egzaminw i uzyskiwania zalicze,

f)

dopuszczenia do egzaminu dyplomowego,

g)

ukoczenia studiw,

warunki waciwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzgldnieniem


szczeglnych potrzeb studentw bdcych osobami niepenosprawnymi,

8)

warunki odbywania studiw przez studentw przyjtych na studia w wyniku


potwierdzenia efektw uczenia si, z uwzgldnieniem indywidualnego planu
studiw i opieki naukowej

majc na uwadze potrzeb zapewnienia prawidowego wykonywania praw studenta


w toku studiw.
Art. 163. 1. Studia w uczelni s prowadzone jako studia stacjonarne lub
niestacjonarne.
2. W

uczelni

publicznej

liczba

studentw

studiujcych

na

studiach

stacjonarnych nie moe by mniejsza od liczby studentw studiujcych na studiach


niestacjonarnych.
Art. 163a. W uczelni sub pastwowych do liczby studentw studiujcych na
studiach niestacjonarnych nie wlicza si straakw w subie staej skierowanych na
te studia przez waciwego przeoonego, o ktrym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 13, 5,
6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U. z 2013
r. poz. 1340, z pn. zm. 18)).
Art. 164. 1. Wykady w uczelni s otwarte, jeeli jej statut nie stanowi inaczej.
2. Zajcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejtnoci, a
take egzaminy dyplomowe, mog by prowadzone w jzyku obcym w zakresie i na
warunkach okrelonych w regulaminie studiw. W jzyku obcym mog by rwnie
prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejtnoci w trakcie przyj na studia oraz
przygotowywane prace dyplomowe. Uczelnia przyjmujca na studia cudzoziemcw
organizuje dla tych osb zajcia z jzyka polskiego.
3. Zajcia dydaktyczne na studiach mog by prowadzone take z
wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego.
18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. 1351 oraz z
2014 r. poz. 502 i 616.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 151/210

4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze


rozporzdzenia, warunki, jakie musz by spenione, aby mogy by prowadzone
zajcia dydaktyczne, o ktrych mowa w ust. 3, uwzgldniajc zapewnienie przez
uczelni

odpowiedniej

dostpnoci

dla

studentw

zaj

prowadzonych

wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego oraz waciwej proporcji


czasu tych zaj, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach
niestacjonarnych, do cakowitego czasu zaj na studiach.
Art. 164a. 1. Wynikajcym z programu ksztacenia zajciom zaliczonym przez
studenta przypisuje si punkty ECTS.
2. W celu uzyskania dyplomu ukoczenia studiw pierwszego stopnia student
jest obowizany uzyska co najmniej 180 punktw ECTS, studiw drugiego stopnia
co najmniej 90 punktw ECTS, jednolitych studiw magisterskich co najmniej
300 punktw ECTS w systemie studiw picioletnich oraz 360 punktw ECTS w
systemie studiw szecioletnich.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe okreli, w drodze
rozporzdzenia, wysz liczb punktw ECTS konieczn do uzyskania dyplomu
ukoczenia studiw uwzgldniajc obszary ksztacenia, kierunki studiw i poziomy
ksztacenia.
Art. 165. 1. Regulamin studiw uwzgldnia przenoszenie i uznawanie zaj
zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w
innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia
osigni.
2. Studentowi przenoszcemu zajcia zaliczone w uczelni innej ni macierzysta,
w tym zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS, zajcia te zalicza si do
osigni wyraonych w punktach ECTS w uczelni macierzystej.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, warunki i tryb przenoszenia zaj zaliczonych przez studenta, w tym
wyraonych w punktach ECTS, majc na uwadze konieczno zapewnienia
kontynuacji ksztacenia, przyjmujc minimaln liczb 30 punktw ECTS wymagan
do zaliczenia semestru.
Art. 166. 1. Studia licencjackie trwaj co najmniej sze semestrw, a studia
inynierskie co najmniej siedem semestrw.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2. Do

okresu

s. 152/210

studiw

pierwszego

stopnia

oraz

jednolitych

studiw

magisterskich zalicza si praktyk zawodow studenta.


2a. Do okresu studiw pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiw
magisterskich straakw w subie kandydackiej zalicza si praktyk zawodow
studenta.
3. Senat uczelni moe okreli warunki zwalniania studenta z obowizku
odbycia praktyki.
4. Studia drugiego stopnia trwaj od trzech do piciu semestrw.
5. Jednolite studia magisterskie trwaj od dziewiciu do dwunastu semestrw.
6. Studia niestacjonarne mog trwa jeden lub dwa semestry duej ni
odpowiednie studia stacjonarne.
Art. 167. 1. Absolwenci studiw otrzymuj uczelniane dyplomy ukoczenia
studiw, potwierdzajce uzyskanie odpowiedniego tytuu zawodowego i suplementy
do dyplomw. Absolwenci studiw podyplomowych i kursw doksztacajcych
otrzymuj wiadectwa ukoczenia tych studiw lub kursw.
1a. Wzr dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony
wzr dyplomu niezwocznie ministrowi nadzorujcemu uczelni oraz ministrowi
waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego.
2. Dat ukoczenia studiw jest data zoenia egzaminu dyplomowego, w
przypadku kierunkw lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii data
zoenia ostatniego wymaganego planem studiw egzaminu, a w przypadku kierunku
farmacja data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiw praktyki.
2a. Osoba, ktra ukoczya studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa
studenta do dnia 31 padziernika roku, w ktrym ukoczya te studia, z wyczeniem
prawa do pomocy materialnej, o ktrej mowa w art. 173.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia:
1)

tytuy zawodowe nadawane absolwentom studiw pierwszego i drugiego


stopnia oraz jednolitych studiw magisterskich, uwzgldniajc istniejce tytuy
zawodowe;

2)

warunki wydawania i niezbdne elementy dyplomw, w tym dyplomw


wsplnych i wiadectw studiw podyplomowych, biorc pod uwag poziomy i
form ksztacenia oraz rodzaje tytuw zawodowych;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

3)

s. 153/210

wzr suplementu do dyplomu, uwzgldniajc zakres niezbdnych informacji.


Art. 167a. 1. Warunkiem przystpienia do egzaminu dyplomowego jest

pozytywna ocena pracy dyplomowej.


2. Praca
zagadnienia

dyplomowa
naukowego

jest
lub

samodzielnym

artystycznego

opracowaniem

okrelonego

dokonaniem

artystycznym

lub

prezentujcym ogln wiedz i umiejtnoci studenta zwizane z danym kierunkiem


studiw, poziomem i profilem ksztacenia oraz umiejtnoci samodzielnego
analizowania i wnioskowania.
3. Prac dyplomow moe stanowi w szczeglnoci praca pisemna,
opublikowany artyku, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub
systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.
4 19). Uczelnia jest obowizana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed
egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programw antyplagiatowych
wsppracujcych

oglnopolskim

repozytorium

pisemnych

prac

dyplomowych.
Art. 167b. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi
oglnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
2. W repozytorium zamieszcza si:
1)

tytu pracy dyplomowej;

2)

imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;

3)

imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej;

4)

imiona i nazwiska recenzentw pracy dyplomowej;

5)

nazw podstawowej jednostki organizacyjnej;

6)

nazw uczelni;

7)

dat zdania egzaminu dyplomowego;

8)

nazw kierunku studiw;

9)

tre pracy dyplomowej.


3. W repozytorium nie zamieszcza si prac zawierajcych informacje

podlegajce ochronie na podstawie przepisw o ochronie informacji niejawnych.

19)

Nie stosuje si do prac dyplomowych studentw, ktrzy w dn. 1.10.2014 r. studiowali na ostatnim
roku studiw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, art. 34).

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 154/210

4. Dane, o ktrych mowa w ust. 2, wprowadzaj do Systemu POL-on rektorzy


uczelni. Dostp do danych przysuguje promotorowi pracy dyplomowej oraz
Komisji.
5. Rektor uczelni jest obowizany do wprowadzenia pracy dyplomowej do
repozytorium niezwocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego.
Art. 168. 1. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie mog by prowadzone wsplnie przez rne uczelnie i instytucje
naukowe, w tym z udziaem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na
podstawie zawartego przez nie porozumienia.
2. Przedmiotem porozumienia moe by prowadzenie studiw na kierunku i
poziomie ksztacenia, w ktrym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
polskich bdcych stronami porozumienia maj uprawnienia do prowadzenia
studiw na poziomie ksztacenia nie niszym ni poziom okrelony w porozumieniu.
3. Absolwenci studiw, o ktrych mowa w ust. 1, mog otrzyma dyplom
wsplny, speniajcy wymogi okrelone w przepisach wydanych na podstawie art.
167 ust. 3.
Art. 168a. 1. Uczelnia moe prowadzi studia o profilu praktycznym z
udziaem podmiotw gospodarczych.
2. Sposb prowadzenia i organizacj studiw, o ktrych mowa w ust. 1, okrela
umowa zawarta w formie pisemnej midzy uczelni a podmiotem gospodarczym.
Umowa moe okrela:
1)

moliwo prowadzenia zaj ze studentami, w szczeglnoci praktycznych,


przez pracownikw podmiotw gospodarczych;

2)

udzia podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu ksztacenia;

3)

sposb dofinansowania studiw przez podmiot gospodarczy;

4)

efekty ksztacenia;

5)

sposb realizacji praktyk i stay.


Art. 168b. 1. Uczelnia moe prowadzi studia we wsppracy z organem

nadajcym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem przeprowadzajcym


postpowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnie do wykonywania
zawodu, organem samorzdu zawodowego, organizacj gospodarcz lub organem
rejestrowym.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 155/210

2. Sposb prowadzenia i organizacj studiw, o ktrych mowa w ust. 1, okrela


umowa zawarta w formie pisemnej midzy uczelni a podmiotem, o ktrym mowa
w ust. 1. Umowa moe okrela:
1)

sposb prowadzenia zaj ze studentami;

2)

udzia podmiotu, o ktrym mowa w ust. 1, w opracowaniu programu


ksztacenia;

3)

efekty ksztacenia, z uwzgldnieniem wiedzy i umiejtnoci sprawdzanych


w postpowaniu kwalifikacyjnym o nadanie uprawnie do wykonywania
zawodu;

4)

sposb realizacji praktyk i stay.


Art. 169. 1. Do odbywania studiw w uczelni moe by dopuszczona osoba,

ktra spenia warunki rekrutacji ustalone przez uczelni oraz ma:


1)

wiadectwo dojrzaoci albo wiadectwo dojrzaoci i zawiadczenie o


wynikach egzaminu maturalnego z poszczeglnych przedmiotw, o ktrych
mowa w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty w przypadku
ubiegania si o przyjcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie;

2)

tytu magistra, licencjata, inyniera lub rwnorzdny i spenia warunki


okrelone na podstawie ust. 2 w przypadku ubiegania si o przyjcie na studia
drugiego stopnia.
1a. Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub student

przenoszcy si z innej uczelni jest obowizany do zoenia owiadczenia o


kontynuowaniu lub ukoczeniu studiw na innych kierunkach studiw stacjonarnych
w uczelni publicznej.
2. Senat uczelni ustala, w drodze uchway, warunki, tryb oraz termin
rozpoczcia i zakoczenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,
dla poszczeglnych kierunkw studiw. Uchwa podaje si do wiadomoci
publicznej nie pniej ni do dnia 31 maja roku poprzedzajcego rok akademicki,
ktrego uchwaa dotyczy, i przesya ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa
wyszego. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiw lub nowo
utworzonej uczelni senat podejmuje uchwa i przesya j ministrowi waciwemu do
spraw szkolnictwa wyszego i ministrowi nadzorujcemu uczelni, podajc j
niezwocznie do wiadomoci publicznej.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 156/210

3. Podstaw przyjcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia


magisterskie stanowi wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w trybie
okrelonym na podstawie ust. 2, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowi
podstaw przyjcia na studia.
4. Uczelnia moe przeprowadzi dodatkowe egzaminy wstpne, w trybie
okrelonym na podstawie ust. 2, tylko w przypadku koniecznoci sprawdzenia
uzdolnie artystycznych, sprawnoci fizycznej lub szczeglnych predyspozycji do
podejmowania studiw na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu
maturalnego, lub gdy osoba ubiegajca si o przyjcie na studia posiada wiadectwo
dojrzaoci uzyskane za granic. Egzaminy te nie mog dotyczy przedmiotw
objtych egzaminem maturalnym.
5. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminw wstpnych, o ktrych
mowa w ust. 4, powinny uwzgldnia szczeglne potrzeby kandydatw na studia,
bdcych osobami niepenosprawnymi.
6. Jeeli podstaw przyjcia na studia stanowi wyniki egzaminu dojrzaoci,
senat uczelni moe podj uchwa o przeprowadzeniu egzaminw wstpnych, w
trybie okrelonym na podstawie ust. 2.
6a. Jeeli podstaw przyjcia na studia stanowi wyniki egzaminu dojrzaoci i
zawiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczeglnych przedmiotw, o
ktrym mowa w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, senat uczelni
moe podj uchwa o przeprowadzeniu egzaminw wstpnych, w trybie
okrelonym na podstawie ust. 2, z wyczeniem przedmiotw wymienionych w
zawiadczeniu.
7. Przepisy ust. 3 i 4 dotyczce egzaminu maturalnego oraz jego wynikw
stosuje si odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego wiadectwem
lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniajcy do ubiegania si o przyjcie na studia wysze zgodnie z art. 93 ust. 3 i
4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, egzaminu zagranicznego,
jeeli wynikajce z niego uprawnienie do ubiegania si o przyjcie na studia wysze
zostao potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz
egzaminu zagranicznego potwierdzonego wiadectwem lub innym dokumentem,
dyplomem IB lub dyplomem EB, o ktrych mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz
wynikw tego egzaminu.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 157/210

8. Szczegowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatw


oraz finalistw olimpiad stopnia centralnego okrela senat uczelni na okres co
najmniej trzech lat.
9. Senat uczelni moe okreli szczegowe zasady przyjmowania na studia
laureatw

konkursw

midzynarodowych

oraz

oglnopolskich,

tym

organizowanych przez uczelni.


10. Rekrutacj

przeprowadzaj

komisje

rekrutacyjne

powoane

przez

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w


statucie. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjcia na studia.
11. Komisji rekrutacyjnej nie powouje si w przypadku gdy wstp na studia
jest wolny. Decyzje w sprawie przyjcia na studia podejmuje w takim przypadku
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny organ wskazany w
statucie.
12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej suy odwoanie, w terminie czternastu dni
od dnia dorczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powoanej w trybie
okrelonym w statucie.
13. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub
innego organu wskazanego w statucie suy odwoanie do rektora, w terminie
czternastu dni od dnia dorczenia decyzji.
14. Podstaw odwoania w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 12 i 13, moe
by jedynie wskazanie naruszenia warunkw i trybu rekrutacji na studia, okrelonych
zgodnie z ust. 2.
15. Po rozpatrzeniu odwoania wnoszonego w trybie ust. 12 decyzj podejmuje
uczelniana komisja rekrutacyjna, a po rozpatrzeniu odwoania wnoszonego w trybie
ust. 13 decyzj podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.
16. Wyniki postpowania rekrutacyjnego s jawne.
17. W uczelni wojskowej i w uczelni sub pastwowych warunki i tryb
przyjcia na studia kandydatw na onierzy zawodowych i funkcjonariuszy sub
pastwowych ustala, na wniosek senatu, odpowiednio Minister Obrony Narodowej
lub minister waciwy do spraw wewntrznych.
Art. 170. 1. Osoba przyjta na studia nabywa prawa studenta z chwil
immatrykulacji i zoenia lubowania, ktrego tre okrela statut uczelni.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 158/210

2. Student rozpoczynajcy studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i


obowizkw studenta.
3. Szkolenia prowadzi Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej w
porozumieniu z samorzdem studenckim uczelni.
Art. 170a. (uchylony).
Art. 170b. (uchylony).
Art. 170c. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi
oglnopolski wykaz studentw, z wyczeniem studentw uczelni wojskowych
bdcych onierzami.
2. W wykazie zamieszcza si nastpujce dane dotyczce studenta:
1)

imiona i nazwisko;

2)

numer

PESEL,

przypadku

jego

braku

numer

dokumentu

potwierdzajcego tosamo oraz kraj wydania dokumentu tosamoci;


3)

obywatelstwo;

4)

kraj pochodzenia w przypadku cudzoziemcw;

5)

rok urodzenia;

6)

pe;

7)

miejsce zamieszkania przed rozpoczciem studiw: wie lub miasto;

8)

sum uzyskanych przez studenta punktw ECTS na kadym kierunku studiw,


poziomie i profilu ksztacenia;

9)

rodzaj przyznanych wiadcze pomocy materialnej;

10) liczb punktw ECTS, ktra w wyniku potwierdzenia efektw uczenia si


zostaa zaliczona studentowi do danego programu ksztacenia okrelonego
kierunku, poziomu i profilu ksztacenia;
11) numer dyplomu ukoczenia studiw na okrelonym kierunku, poziomie
i profilu ksztacenia;
12) dat ukoczenia studiw i nazw uzyskanego tytuu zawodowego albo dat
skrelenia z listy studentw.
2a. Dane, o ktrych mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 170d, wprowadzaj do Systemu POL-on rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni
prowadzonych przez kocioy i zwizki wyznaniowe otrzymujcych dotacje i inne
rodki z budetu pastwa.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 159/210

3. Dostp do danych zawartych w wykazie przysuguje waciwym ministrom


wskazanym w art. 33 ust. 2, Komisji oraz rektorom w zakresie danych dotyczcych
studentw ksztaccych si w kierowanych przez nich uczelniach.
4. (uchylony).
Art. 170d. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w
drodze rozporzdzenia:
1)

szczegowy zakres danych, o ktrych mowa w art. 170c ust. 2 pkt 8 i 9 i art.
201a ust. 2 pkt 7 i 8, zamieszczanych w wykazach oraz informacji o
odbywanych studiach lub studiach doktoranckich;

2)

tryb i terminy wprowadzania danych do wykazw, o ktrych mowa w art. 170c


ust. 1 i art. 201a ust. 1, oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych
danych;

3)

tryb i sposb udostpniania danych zawartych w wykazach, o ktrych mowa w


art. 170c ust. 1 i art. 201a ust. 1.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, wydajc rozporzdzenie,

o ktrym mowa w ust. 1, uwzgldni potrzeb zapewnienia:


1)

kompletnoci i aktualnoci zgromadzonych w wykazach danych sucych


waciwej realizacji zada z zakresu polityki szkolnictwa wyszego przez
podmioty wymienione w art. 170c ust. 3 i art. 201a ust. 4;

2)

odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.


Art. 170e. 1. Do potwierdzania efektw uczenia si na danym kierunku,

poziomie i profilu ksztacenia jest uprawniona podstawowa jednostka organizacyjna


uczelni posiadajca co najmniej pozytywn ocen programow na tym kierunku,
poziomie i profilu ksztacenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym
kierunku studiw podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadajca
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru
ksztacenia i dziedziny, do ktrych jest przyporzdkowany ten kierunek studiw.
2. Efekty uczenia si potwierdza si w zakresie odpowiadajcym efektom
ksztacenia zawartym w programie ksztacenia okrelonego kierunku, poziomu i
profilu ksztacenia.
3. Efektw uczenia si nie potwierdza si na kierunkach studiw, o ktrych
mowa w art. 9b.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 160/210

Art. 170f. Senat uczelni okrela organizacj potwierdzania efektw uczenia si,
w tym:
1)

zasady, warunki i tryb potwierdzania efektw uczenia si;

2)

sposb powoywania i tryb dziaania komisji weryfikujcych efekty uczenia si.


Art. 170g. 1. Efekty uczenia si mog zosta potwierdzone:

1)

osobie

posiadajcej

wiadectwo

dojrzaoci

co

najmniej

pi

lat

dowiadczenia zawodowego w przypadku ubiegania si o przyjcie na studia


pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2)

osobie posiadajcej tytu zawodowy licencjata lub rwnorzdny i co najmniej


trzy lata dowiadczenia zawodowego po ukoczeniu studiw pierwszego
stopnia w przypadku ubiegania si o przyjcie na studia drugiego stopnia;

3)

osobie posiadajcej tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny i co najmniej


dwa lata dowiadczenia zawodowego po ukoczeniu studiw drugiego stopnia
albo jednolitych studiw magisterskich w przypadku ubiegania si o przyjcie
na kolejny kierunek studiw pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie.
2. W przypadku absolwentw kolegiw nauczycielskich, nauczycielskich

kolegiw jzykw obcych oraz kolegiw pracownikw sub spoecznych


przystpujcych do potwierdzenia efektw uczenia si nie jest wymagane spenienie
warunku picioletniego dowiadczenia zawodowego.
3. W wyniku potwierdzenia efektw uczenia si mona zaliczy studentowi nie
wicej ni 50% punktw ECTS przypisanych do danego programu ksztacenia
okrelonego kierunku, poziomu i profilu ksztacenia.
4. Liczba studentw na danym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia, ktrzy
zostali przyjci na studia na podstawie najlepszych wynikw uzyskanych w wyniku
potwierdzenia efektw uczenia si, nie moe by wiksza ni 20% oglnej liczby
studentw na tym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia.
Rozdzia 2
Prawa i obowizki studentw
Art. 171. 1. (uchylony).

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 161/210

2. Student moe studiowa wedug indywidualnego programu studiw, w tym


planu studiw, na zasadach ustalonych przez rad podstawowej jednostki
organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie.
3. Student moe przenie si z innej uczelni, w tym take zagranicznej, za
zgod kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmujcej,
wyraon w drodze decyzji, jeeli wypeni wszystkie obowizki wynikajce z
przepisw obowizujcych w uczelni, ktr opuszcza.
Art. 172. 1. Student moe uzyska urlop od zaj w uczelni na zasadach i w
trybie okrelonych w regulaminie studiw.
2. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba e
regulamin studiw lub przepisy o pomocy materialnej stanowi inaczej.
Art. 173. 1. Student moe ubiega si o pomoc materialn ze rodkw
przeznaczonych na ten cel w budecie pastwa w formie:
1)

stypendium socjalnego;

2)

stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych;

3)

stypendium rektora dla najlepszych studentw;

4)

stypendium ministra za wybitne osignicia;

5)

(uchylony);

6)

(uchylony);

7)

(uchylony);

8)

zapomogi.
2. Student moe ubiega si o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub

wyywienie w stowce studenckiej uczelni.


3. Student moe ubiega si o zakwaterowanie maonka i dziecka w domu
studenckim uczelni.
Art. 173a. 1. Pomoc materialna dla studentw moe by przyznawana przez
jednostki samorzdu terytorialnego.
2. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela w uchwale:
1)

rodzaj pomocy materialnej;

2)

sposb i terminy ubiegania si o pomoc materialn;

3)

sposb wyaniania studentw, ktrym bdzie przyznana pomoc materialna;

4)

maksymaln wysoko pomocy materialnej, o ktr moe ubiega si student.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 162/210

Art. 173b. 1. Stypendia za wyniki w nauce dla studentw mog by


przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebdce pastwowymi ani
samorzdowymi osobami prawnymi.
2. Zasady przyznawania stypendiw, o ktrych mowa w ust. 1, zatwierdza
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu opinii Rady.
3. Zasady przyznawania stypendiw, o ktrych mowa w ust. 1, dla studentw
uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich
zatwierdza minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu
opinii waciwych ministrw wskazanych w art. 33 ust. 2 oraz Rady.
Art. 174. 1. wiadczenia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13 i 8,
przyznaje si ze rodkw funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw,
o ktrym mowa w art. 103.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorzdu studenckiego i
uczelnianym organem samorzdu doktorantw dokonuje podziau dotacji, o ktrych
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4.
3. W nowo utworzonej uczelni podziau funduszu dokonuje na okres roku
rektor.
4. rodki z dotacji, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone
na stypendia rektora dla najlepszych studentw przyznawane w liczbie nie wikszej
ni 10% liczby studentw kadego kierunku studiw prowadzonego w uczelni
stanowi nie wicej ni 40% rodkw przeznaczonych cznie na stypendia rektora
dla najlepszych studentw, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeeli liczba
studentw na kierunku studiw jest mniejsza ni dziesi, stypendium rektora dla
najlepszych studentw moe by przyznane jednemu studentowi.
Art. 175. 1. wiadczenia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 12 i 8, s
przyznawane na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej.
2. Stypendia rektora dla najlepszych studentw s przyznawane na wniosek
studenta przez rektora.
3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych oraz
zapomogi studentowi przysuguje odwoanie do rektora, skadane w terminie

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 163/210

czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie


stypendium dla najlepszych studentw przysuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
4. Na wniosek waciwego organu samorzdu studenckiego kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazuj uprawnienia w zakresie
przyznawania

stypendium

socjalnego,

stypendium

specjalnego

dla

osb

niepenosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentw


odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoawczej komisji stypendialnej.
Art. 176. 1. W uczelni nieposiadajcej podstawowej jednostki organizacyjnej
wiadczenia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13 i 8, s przyznawane na
wniosek studenta przez rektora.
2. Od decyzji rektora, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje prawo zoenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia
otrzymania decyzji.
3. Na wniosek waciwego organu samorzdu studenckiego rektor przekazuje
uprawnienie, o ktrym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w zakresie
rozpatrywania wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, odwoawczej komisji
stypendialnej.
Art. 177. 1. Komisj stypendialn i odwoawcz komisj stypendialn, o
ktrych mowa w art. 175 ust. 4, powouje odpowiednio kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej lub rektor spord pracownikw uczelni oraz studentw
delegowanych przez waciwy organ samorzdu studenckiego.
2. Komisj stypendialn i odwoawcz komisj stypendialn, o ktrych mowa
w art. 176 ust. 3, powouje rektor spord studentw delegowanych przez waciwy
organ samorzdu studenckiego i pracownikw uczelni.
3. Studenci stanowi wikszo skadu komisji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2.
4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoawcze komisje
stypendialne, o ktrych mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, podpisuj
przewodniczcy

tych

komisji

lub

dziaajcy

ich

upowanienia

wiceprzewodniczcy.
5. Nadzr nad dziaalnoci komisji stypendialnej i odwoawczej komisji
stypendialnej, o ktrych mowa w art. 175 ust. 4, sprawuj odpowiednio kierownik

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 164/210

podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor, a nadzr nad dziaalnoci komisji,


o ktrych mowa w art. 176 ust. 3 rektor.
6. W ramach nadzoru, o ktrym mowa w ust. 5, odpowiednio kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor moe uchyli decyzj komisji
stypendialnej lub odwoawczej komisji stypendialnej niezgodn z przepisami ustawy
lub regulaminem, o ktrym mowa w art. 186 ust. 1.
Art. 178. 1. Stypendia ministra za wybitne osignicia przyznaje studentom
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek rektora uczelni
zaopiniowany przez rad podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku
uczelni nieposiadajcej podstawowej jednostki organizacyjnej przez senat uczelni.
2. Uprawnienie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, o ktrym
mowa w ust. 1, w odniesieniu do uczelni sub pastwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33
ust. 2.
3. Wniosek o przyznanie stypendium, o ktrym mowa w ust. 1, dla studentw
uczelni wojskowych wymaga opinii Ministra Obrony Narodowej.
4. Stypendium ministra za wybitne osignicia jest finansowane z budetu
pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister nadzorujcy uczelni, z
zastrzeeniem ust. 5.
5. Stypendium ministra za wybitne osignicia dla studentw uczelni
wojskowych jest finansowane z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 179. 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywa student znajdujcy si
w trudnej sytuacji materialnej.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorzdu studenckiego
ustala wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajc do ubiegania
si o stypendium socjalne.
3. Wysoko dochodu, o ktrej mowa w ust. 2, nie moe by nisza ni 1,30
kwoty, o ktrej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pn. zm. 20)), oraz wysza ni 1,30

20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz.
1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 165/210

sumy kwot okrelonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pn.
zm. 21)).
4. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si
o stypendium socjalne uwzgldnia si dochody osigane przez:
1)

studenta;

2)

maonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego maonka


dzieci niepenoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26. roku ycia, a jeeli 26.
rok ycia przypada w ostatnim roku studiw, do ich ukoczenia, oraz dzieci
niepenosprawne bez wzgldu na wiek;

3)

rodzicw, opiekunw prawnych lub faktycznych studenta i bdce na ich


utrzymaniu dzieci niepenoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26. roku ycia, a
jeeli 26. rok ycia przypada w ostatnim roku studiw, do ich ukoczenia, oraz
dzieci niepenosprawne bez wzgldu na wiek.
5. Miesiczn wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajcego

do ubiegania si o stypendium socjalne ustala si na zasadach okrelonych w ustawie


z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, z uwzgldnieniem ust. 4, z
zastrzeeniem, e do dochodu nie wlicza si:
1)

(uchylony);

2)

wiadcze pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, otrzymywanych


na podstawie przepisw ustawy;

3)

stypendiw przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:


a)

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b)

niepodlegajcych zwrotowi rodkw pochodzcych z pomocy udzielanej


przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA),

c)

umw midzynarodowych lub programw wykonawczych, sporzdzanych


do tych umw albo midzynarodowych programw stypendialnych;

21)

poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i
Nr 149, poz. 887.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz.
1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200,
poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz.
1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr
106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

4)

s. 166/210

wiadcze pomocy materialnej dla uczniw otrzymywanych na podstawie


ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty;

5)

wiadcze, o ktrych mowa w art. 173a i art. 199a;

6)

stypendiw o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o


ktrych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm. 22)).
6. Student moe ubiega si o stypendium socjalne bez wykazywania

dochodw osiganych przez osoby, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 3:


1)

w przypadku gdy nie prowadzi wsplnego gospodarstwa domowego z adnym


z rodzicw i potwierdzi ten fakt w zoonym owiadczeniu oraz spenia jedn z
nastpujcych przesanek:

2)

a)

ukoczy 26. rok ycia,

b)

pozostaje w zwizku maeskim,

c)

ma na utrzymaniu dzieci, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 2, lub

jeeli spenia cznie nastpujce warunki:


a)

posiada stae rdo dochodw w ostatnim roku podatkowym,

b)

posiada stae rdo dochodw w roku biecym,

c)

jego miesiczny dochd w okresach, o ktrych mowa w lit. a i b, jest


wyszy lub rwny 1,15 sumy kwoty okrelonej w art. 5 ust. 1 i kwoty
okrelonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wiadczeniach rodzinnych,

d)

nie prowadzi wsplnego gospodarstwa domowego z adnym z rodzicw i


potwierdzi ten fakt w zoonym owiadczeniu.

7. W przypadku gdy do ustalania wysokoci dochodu uprawniajcego studenta


do ubiegania si o stypendium socjalne przyjmuje si dochd z prowadzenia
gospodarstwa rolnego, dochd ten ustala si na podstawie powierzchni uytkw
rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokoci przecitnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z

22)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362,
596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i
1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915 i 1052.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 167/210

2006 r. Nr 136, poz. 969, z pn. zm. 23)). W przypadku uzyskiwania dochodw z
gospodarstwa rolnego oraz dochodw pozarolniczych dochody te sumuje si.
8. W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoawcza komisja stypendialna,
o ktrych mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, mog zada dorczenia
zawiadczenia z orodka pomocy spoecznej o sytuacji dochodowej i majtkowej
studenta i rodziny studenta i uwzgldni t sytuacj przy ocenie spenienia przez
studenta kryterium, o ktrym mowa w ust. 1.
9. W przypadku niedostarczenia przez studenta zawiadczenia, o ktrym mowa
w ust. 8, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja
stypendialna lub odwoawcza komisja stypendialna, o ktrych mowa w art. 175 ust. 4
i art. 176 ust. 3, moe wezwa studenta do przedstawienia wyjanie. Niezoenie
wyjanie w wyznaczonym terminie skutkuje odmow przyznania stypendium
socjalnego.
Art. 180. Stypendium specjalne dla osb niepenosprawnych moe otrzymywa
student z tytuu niepenosprawnoci potwierdzonej orzeczeniem waciwego organu.
Art. 181. 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentw moe otrzymywa
student, ktry uzyska za rok studiw wysok redni ocen lub posiada osignicia
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie
midzynarodowym lub krajowym.
1a. O stypendium rektora dla najlepszych studentw moe ubiega si student
przyjty na pierwszy rok studiw w roku zoenia egzaminu maturalnego, ktry jest
laureatem olimpiady midzynarodowej albo laureatem lub finalist olimpiady
przedmiotowej o zasigu oglnopolskim, o ktrych mowa w przepisach o systemie
owiaty, jeeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do ktrego jest
przyporzdkowany kierunek studiw.
2. Stypendium ministra za wybitne osignicia moe by przyznane studentowi
posiadajcemu wybitne osignicia naukowe lub artystyczne zwizane ze studiami,
lub wybitne osignicia w sporcie.

23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz.
1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.
730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.
1475.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 168/210

3. O przyznanie stypendiw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, student moe ubiega


si nie wczeniej ni po zaliczeniu pierwszego roku studiw.
4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentw lub stypendium
ministra za wybitne osignicia moe ubiega si rwnie student pierwszego roku
studiw drugiego stopnia rozpocztych w terminie roku od ukoczenia studiw
pierwszego stopnia, ktry speni kryteria okrelone odpowiednio w ust. 1 lub 2 na
ostatnim roku studiw pierwszego stopnia.
5. (uchylony).
6. Student moe rwnoczenie otrzymywa stypendium rektora dla najlepszych
studentw i stypendium ministra za wybitne osignicia. Otrzymanie tych
stypendiw nie wyklucza prawa studenta do wiadcze pomocy materialnej oraz
prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorzdu
terytorialnego oraz pracodawcw, a take pochodzcych ze rodkw funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Art. 182. 1. Student studiw stacjonarnych znajdujcy si w trudnej sytuacji
materialnej moe otrzyma stypendium socjalne w zwikszonej wysokoci z tytuu
zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki, jeeli
codzienny dojazd z miejsca staego zamieszkania do uczelni uniemoliwiaby lub w
znacznym stopniu utrudnia studiowanie.
2. Student studiw stacjonarnych w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, moe
otrzyma stypendium socjalne w zwikszonej wysokoci rwnie z tytuu
zamieszkania z niepracujcym maonkiem lub dzieckiem studenta w domu
studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki.
Art. 183. 1. Zapomoga moe by przyznana studentowi, ktry z przyczyn
losowych znalaz si przejciowo w trudnej sytuacji materialnej.
2. Student moe otrzyma zapomog, o ktrej mowa w ust. 1, dwa razy w roku
akademickim.
Art. 184. 1. Student moe otrzymywa stypendia, o ktrych mowa w art. 173
ust. 1 pkt 13, w danym roku akademickim przez okres do dziesiciu miesicy, a gdy
rok studiw trwa jeden semestr przez okres do piciu miesicy.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 169/210

2. Stypendia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13, s przyznawane na


semestr lub na rok akademicki, a stypendium, o ktrym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4
na rok akademicki.
3. Stypendia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13, s wypacane co
miesic, a stypendium, o ktrym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 jednorazowo.
4. Student studiujcy rwnoczenie na kilku kierunkach studiw moe
otrzymywa

stypendium

socjalne,

stypendium

specjalne

dla

osb

niepenosprawnych, zapomog, stypendium rektora dla najlepszych studentw i


stypendium ministra za wybitne osignicia tylko na jednym, wskazanym przez
studenta kierunku studiw.
5. Studentowi, ktry po ukoczeniu jednego kierunku studiw kontynuuje
nauk na drugim kierunku studiw, nie przysuguj wiadczenia, o ktrych mowa w
art. 173, chyba e kontynuuje on studia po ukoczeniu studiw pierwszego stopnia w
celu uzyskania tytuu zawodowego magistra lub rwnorzdnego, jednake nie duej
ni przez okres trzech lat.
6. czna miesiczna wysoko stypendiw, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1
pkt 1 i 3, nie moe by wiksza ni 90% najniszego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
7. Student jest obowizany do zoenia owiadczenia o niepobieraniu
wiadcze pomocy materialnej na wicej ni jednym kierunku.
8. Decyzja o przyznaniu wiadczenia pomocy materialnej, o ktrym mowa w
art. 173 ust. 1 pkt 13 i 8, wygasa z ostatnim dniem miesica, w ktrym student
zosta skrelony z listy studentw albo ukoczy studia na kierunku, na ktrym
pobiera wiadczenie, lub utraci prawo do wiadczenia na podstawie ust. 5.
9. Student otrzymujcy wiadczenie pomocy materialnej jest obowizany
niezwocznie powiadomi uczelni o wystpieniu okolicznoci, o ktrej mowa w ust.
5, majcej wpyw na prawo do wiadcze pomocy materialnej.
Art. 185. 1. Pierwszestwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim uczelni
publicznej przysuguje studentowi tej uczelni, ktremu codzienny dojazd do uczelni
uniemoliwiaby lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i ktry znajduje si
w trudnej sytuacji materialnej.
2. Pierwszestwo w przyznawaniu wyywienia w stowce studenckiej
przysuguje studentowi, o ktrym mowa w ust. 1.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 170/210

Art. 186. 1. Szczegowy regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i


wypacania wiadcze pomocy materialnej dla studentw, o ktrych mowa w art.
173 ust. 1 pkt 13 i 8, w tym szczegowe kryteria i tryb udzielania wiadcze
pomocy materialnej dla studentw, sposb wyaniania studentw mogcych
otrzyma stypendium rektora dla najlepszych studentw, wzory wnioskw o
przyznanie wiadcze, wzr owiadczenia o niepobieraniu wiadcze na innym
kierunku studiw oraz sposb udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala
rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorzdu studenckiego.
2. W nowo utworzonej uczelni regulamin, o ktrym mowa w ust. 1, ustala na
okres roku rektor.
Art. 187. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowe warunki i tryb przyznawania oraz wypacania
stypendium ministra za wybitne osignicia, liczb stypendiw i maksymaln
wysoko stypendium oraz wzr wniosku o przyznanie stypendium ministra,
uwzgldniajc rodzaje osigni naukowych oraz innych osigni studenta
powiadczajcych ich wybitny poziom oraz sposb udokumentowania tych
osigni.
Art. 187a. 1. Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiw pierwszego stopnia oraz
studenci po ukoczeniu trzeciego roku jednolitych studiw magisterskich,
nieposiadajcy tytuu zawodowego magistra, cznie nie wicej ni 100 osb, mog
w drodze konkursu realizowanego w ramach programu ministra waciwego do
spraw nauki Diamentowy Grant otrzyma rodki na badania naukowe finansowane
ze rodkw przewidzianych w budecie pastwa na nauk.
2. Warunki udziau w konkursie okrela program, o ktrym mowa w ust. 1.
Art. 188. 1. Studentowi przysuguje prawo do korzystania z 50% ulgi w
opatach za przejazdy publicznymi rodkami komunikacji miejskiej. Osobom, ktre
ukoczyy studia pierwszego stopnia, prawo to przysuguje do dnia 31 padziernika
roku, w ktrym ukoczyy te studia.
1a. Jednostki samorzdu terytorialnego mog podj decyzj o przyznaniu ulgi
w opatach za przejazdy publicznymi rodkami komunikacji miejskiej dla
doktorantw.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 171/210

2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdw rodkami publicznego


transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego okrelaj odrbne przepisy.
Art. 188a. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe
ustanowi program dotyczcy realizowania przez uczelnie zada zwizanych z
udostpnianiem studentom podrcznikw akademickich wykorzystywanych w
procesie ksztacenia.
2. Program, o ktrym mowa w ust. 1, jest finansowany ze rodkw budetu
pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa
wyszego.
3. Komunikat o ustanowieniu programu, o ktrym mowa w ust. 1, minister
waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ogasza w Dzienniku Urzdowym
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
4. rodki finansowe przeznaczone na finansowanie programu ministra, o
ktrym mowa w ust. 1, s przekazywane uczelniom na podstawie umowy.
Art. 189. 1. Student jest obowizany postpowa zgodnie z treci lubowania i
regulaminem studiw.
2. Student jest obowizany w szczeglnoci do:
1)

uczestniczenia w zajciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z


regulaminem studiw;

2)

skadania egzaminw, odbywania praktyk i speniania innych wymogw


przewidzianych w planie studiw;

3)

przestrzegania przepisw obowizujcych w uczelni.


Art. 190. 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skrela studenta

z listy studentw, w przypadku:


1)

niepodjcia studiw;

2)

rezygnacji ze studiw;

3)

niezoenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4)

ukarania kar dyscyplinarn wydalenia z uczelni.


2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej moe skreli studenta z

listy studentw, w przypadku:


1)

stwierdzenia braku postpw w nauce;

2)

nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w okrelonym terminie;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 172/210

3)

niewniesienia opat zwizanych z odbywaniem studiw;

4)

niepodpisania przez studenta przedoonej przez uczelni umowy o warunkach


odpatnoci za studia lub usugi edukacyjne.
3. Od decyzji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, przysuguje odwoanie do rektora.

Decyzja rektora jest ostateczna.


Art. 191. Student ostatniego roku studiw drugiego stopnia lub jednolitych
studiw magisterskich moe na zasadach okrelonych w statucie uczelni odbywa
sta przygotowujcy do podjcia obowizkw nauczyciela akademickiego i
otrzymywa, ze rodkw wasnych uczelni, stypendium na zasadach okrelonych w
statucie.
Art. 191a. 1. Dyplom wydany przez uprawnion uczelni dziaajc w
systemie szkolnictwa wyszego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, pastwa
czonkowskiego Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajcy ukoczenie:
1)

trzyletnich studiw lub studiw pierwszego stopnia trwajcych co najmniej trzy


lata potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyszego
wyksztacenia na poziomie studiw pierwszego stopnia;

2)

studiw drugiego stopnia potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie


wyszego wyksztacenia na poziomie studiw drugiego stopnia;

3)

co najmniej czteroletnich studiw jednolitych potwierdza w Rzeczypospolitej


Polskiej posiadanie wyszego wyksztacenia na poziomie studiw drugiego
stopnia, jeeli jest uwaany za rwnorzdny dyplomowi ukoczenia studiw
drugiego stopnia w kraju wydania.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do dyplomw potwierdzajcych

ukoczenie studiw wyszych prowadzonych wsplnie przez uczelnie dziaajce w


systemach szkolnictwa wyszego pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw
czonkowskich Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. Jeeli dyplom potwierdzajcy ukoczenie studiw wyszych za granic daje
prawo do kontynuacji ksztacenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w pastwie,

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 173/210

w ktrego systemie szkolnictwa wyszego dziaa uczelnia, ktra ten dyplom wydaa,
uprawnia on rwnie do kontynuacji ksztacenia odpowiednio:
1)

na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w


polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie
badawczym albo

2)

na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w


jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni
lub jednostce naukowej.
4. Jeeli dyplom potwierdzajcy ukoczenie studiw wyszych prowadzonych

wsplnie przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji ksztacenia lub


otwarcia przewodu doktorskiego przynajmniej w jednym pastwie, w ktrego
systemie szkolnictwa wyszego byo prowadzone ksztacenie, uprawnia on rwnie
do kontynuacji ksztacenia odpowiednio:
1)

na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w


polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie
badawczym albo

2)

na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w


jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni
lub jednostce naukowej.
5. Dyplomy potwierdzajce ukoczenie studiw wyszych za granic nie

nadaj w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnie, o ktrych mowa w ust. 14, jeeli:


1)

instytucje, ktre je wyday lub instytucje, w ktrych prowadzone byo


ksztacenie:
a)

w rozumieniu prawa wewntrznego pastw, w ktrych systemach


szkolnictwa wyszego dziaaj te instytucje, nie byy akredytowanymi
uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizoway program studiw
nieposiadajcy akredytacji w dniu wydania dyplomu lub

b)
2)

nie dziaaj w systemie szkolnictwa wyszego adnego pastwa lub

program studiw wyszych albo jego cz bya realizowana niezgodnie z


przepisami pastwa, na ktrego terenie byo prowadzone ksztacenie.
6. W przypadku wtpliwoci dotyczcych waciwoci dyplomu lub statusu

uczelni zagranicznej, o ktrych mowa w ust. 15, na wniosek zainteresowanego


podmiotu minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub upowaniony przez

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 174/210

niego podmiot wydaj w tym przedmiocie opini lub zawiadczenie. Przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego stosuje si
odpowiednio, z tym e termin, o ktrym mowa w art. 217 3 tej ustawy, wynosi
dwadziecia jeden dni.
7. Dyplom ukoczenia studiw wyszych lub tytu zawodowy uzyskany za
granic mog by uznane za rwnowane odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i
tytuowi zawodowemu na podstawie umowy midzynarodowej okrelajcej
rwnowano, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.
7a. Ukoczenie studiw wyszych na okrelonym poziomie ksztacenia przez
cudzoziemca, ktry uzyska status uchodcy lub ochron uzupeniajc, lub
cudzoziemca posiadajcego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z
okolicznoci, o ktrej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ktry nie dysponuje dyplomem ukoczenia
studiw

wyszych,

moe

by

potwierdzone

na

podstawie

dokumentu

umoliwiajcego ustalenie faktu ukoczenia studiw wyszych na tym poziomie


ksztacenia, skadanego wraz z owiadczeniem o ich ukoczeniu.
7b. Do cudzoziemca, ktry uzyska status uchodcy lub ochron uzupeniajc,
lub do cudzoziemca posiadajcego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ktry uzyska potwierdzenie ukoczenia
studiw wyszych na okrelonym poziomie ksztacenia, stosuje si przepisy ust. 14.
7c. Za przeprowadzenie postpowania nostryfikacyjnego oraz postpowania
w sprawie potwierdzenia ukoczenia studiw wyszych na okrelonym poziomie
ksztacenia przez osob, o ktrej mowa w ust. 7a, pobierana jest opata.
7d. Wysoko opaty, o ktrej mowa w ust. 7c, ustala kierownik jednostki
organizacyjnej uczelni, ktrej rada przeprowadza postpowanie nostryfikacyjne lub
postpowanie w sprawie potwierdzenia ukoczenia studiw wyszych na
okrelonym poziomie ksztacenia, biorc pod uwag koszty poniesione w zwizku z
tym postpowaniem.
7e. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracajcego si z wnioskiem o
nostryfikacj dyplomu lub potwierdzenie ukoczenia studiw wyszych na
okrelonym poziomie ksztacenia kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, ktrej

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 175/210

rada przeprowadza to postpowanie, moe obniy wysoko opaty, o ktrej mowa


w ust. 7c, lub zwolni z niej zwracajcego si z wnioskiem.
8. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia:
1)

tryb postpowania nostryfikacyjnego oraz tryb postpowania w sprawie


potwierdzenia ukoczenia studiw wyszych na okrelonym poziomie
ksztacenia przez osob, o ktrej mowa w ust. 7a,

2)

organy przeprowadzajce postpowanie nostryfikacyjne oraz postpowanie


w sprawie potwierdzenia ukoczenia studiw wyszych na okrelonym
poziomie ksztacenia przez osob, o ktrej mowa w ust. 7a,

3)

rodzaje dokumentw, ktre powinny by doczone do wniosku o nostryfikacj


dyplomu ukoczenia studiw wyszych, oraz dokumentw, ktre mog by
doczone przez osob, o ktrej mowa w ust. 7a, do wniosku o potwierdzenie
ukoczenia studiw wyszych na okrelonym poziomie ksztacenia,

4)

terminy, w ktrych naley przeprowadzi postpowanie nostryfikacyjne oraz


postpowanie w sprawie potwierdzenia ukoczenia studiw wyszych na
okrelonym poziomie ksztacenia przez osob, o ktrej mowa w ust. 7a,

5)

sposb

ustalania

maksymalnej

wysokoci

opat

za

przeprowadzenie

postpowania nostryfikacyjnego oraz postpowania w sprawie potwierdzenia


ukoczenia studiw wyszych na okrelonym poziomie ksztacenia przez
osob, o ktrej mowa w ust. 7a, a take tryb wnoszenia tych opat,
6)

wzr

zawiadczenia

wydawanego

po

przeprowadzeniu

postpowania

nostryfikacyjnego oraz postpowania w sprawie potwierdzenia ukoczenia


studiw wyszych na okrelonym poziomie ksztacenia przez osob, o ktrej
mowa w ust. 7a
uwzgldniajc

konieczno

zapewnienia

sprawnego

obiektywnego

przeprowadzania postpowa oraz przejrzystych zasad ich prowadzenia, a take


moliwo wystpienia rnic midzy programami ksztacenia realizowanymi w
uczelni, w ktrej jest prowadzone postpowanie, i w uczelniach zagranicznych oraz
dodatkowe warunki, jakie musz by spenione w celu nostryfikacji dyplomu
ukoczenia studiw wyszych lub potwierdzenia ukoczenia studiw wyszych na
okrelonym poziomie ksztacenia, oraz e maksymalna wysoko opat za
przeprowadzenie postpowa bdzie ustalana w relacji do minimalnej stawki

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 176/210

wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, a take uwzgldniajc potrzeb


zapewnienia sprawnej obsugi wnoszcego opat.
9. Osoba, ktrej tytu zawodowy na podstawie umowy midzynarodowej lub w
drodze przeprowadzonego postpowania nostryfikacyjnego zosta uznany za
rwnowany polskiemu tytuowi zawodowemu, moe posugiwa si odpowiednim
polskim tytuem zawodowym.
10. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach
czonkowskich Unii Europejskiej okrelaj odrbne przepisy.
Art. 192. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w
drodze rozporzdzenia, sposb prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu
studiw, dokonywania sprostowa i wydawania duplikatw, legalizacji dokumentw
przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic oraz wysoko i sposb pobierania
opaty za wykonywanie tych czynnoci, a take za wydanie indeksu, legitymacji
studenckiej, dyplomu i dokumentw stwierdzajcych ukoczenie studiw, w tym:
1)

sposb prowadzenia teczki akt osobowych studenta,

2)

sposb prowadzenia albumu studenta i ksigi dyplomw,

3)

wzr indeksu i legitymacji studenckiej,

4)

obowizek i sposb dokumentowania przebiegu studiw,

5)

sposb sporzdzania i wydawania duplikatw dokumentw,

6)

sposb dokonywania sprostowa dokumentw oraz zmian danych osobowych


studenta lub absolwenta w dokumentach prowadzonych i wydawanych przez
uczelnie,

7)

tryb i sposb legalizacji dokumentw,

8)

sposb przechowywania i zasady wydawania dokumentw,

9)

wysoko opat za legalizacj dokumentw, wydanie dyplomu, wydanie


odpisw w jzykach obcych, wiadectwa, indeksu, legitymacji studenckiej oraz
za wydanie duplikatw tych dokumentw,

10) sposb postpowania z dokumentacj przebiegu studiw oraz zasady


wydawania dokumentw stwierdzajcych ukoczenie studiw w przypadku
likwidacji uczelni
uwzgldniajc konieczno zapewnienia prawidowego tworzenia i gromadzenia
dokumentacji niezbdnej dla przebiegu studiw i kontroli procesu dydaktycznego.
2. (uchylony).

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 177/210

3. (uchylony).
4. (uchylony).
Art. 192a. W
dokumentacj

przypadku

przebiegu

likwidacji

studiw

do

uczelni

jej

waciwego

likwidator

przekazuje

miejscowo

archiwum

pastwowego. Koszty przechowywania dokumentacji pokrywa si z majtku


likwidowanej uczelni.
Art. 193. Organ

waciwy,

drodze

decyzji,

stwierdza

niewano

postpowania w sprawie nadania tytuu zawodowego, jeeli w pracy stanowicej


podstaw nadania tytuu zawodowego osoba ubiegajca si o ten tytu przypisaa
sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementw cudzego utworu lub
ustalenia naukowego.
Art. 194. 1. Przepisw art. 172187 oraz art. 191 nie stosuje si do studentw
bdcych kandydatami na onierzy zawodowych lub onierzami zawodowymi,
ktrzy podjli studia na podstawie skierowania przez waciwy organ wojskowy lub
otrzymali pomoc w zwizku z pobieraniem nauki na podstawie przepisw o subie
wojskowej onierzy zawodowych.
2. Przepisw art. 172187 oraz art. 191 nie stosuje si do studentw bdcych
funkcjonariuszami sub pastwowych w subie kandydackiej albo bdcych
funkcjonariuszami sub pastwowych, ktrzy podjli studia na podstawie
skierowania lub zgody waciwego przeoonego i otrzymali pomoc w zwizku z
pobieraniem nauki na podstawie przepisw o subie.
Rozdzia 3
Studia doktoranckie
Art. 195. 1.

Jednostki

organizacyjne

uczelni

oraz

jednostki

naukowe

posiadajce uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego


albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mog
prowadzi studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadajcych tym
uprawnieniom.
2. Studia doktoranckie mog by studiami rodowiskowymi, prowadzonymi
przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe, z ktrych kada
spenia wymagania okrelone w ust. 1. Szczegowy podzia zada zwizanych

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 178/210

z prowadzeniem studiw doktoranckich oraz sposb ich finansowania okrela


umowa zawarta midzy tymi jednostkami.
3. Przepisy art. 164 stosuje si odpowiednio do doktorantw i studiw
doktoranckich prowadzonych w jednostkach

organizacyjnych uczelni oraz

jednostkach naukowych.
4. Studia

doktoranckie

prowadzone

jako

studia

stacjonarne

lub

niestacjonarne.
4a. Studia doktoranckie trwaj nie krcej ni dwa lata i nie duej ni cztery
lata.
5. Wicej ni poowa programu stacjonarnych studiw doktoranckich wymaga
obecnoci uczestnikw tych studiw w prowadzcej je jednostce organizacyjnej i jest
realizowana w formie zaj dydaktycznych i pracy naukowej wymagajcych
bezporedniego udziau nauczycieli akademickich lub opiekunw naukowych i
doktorantw. Organizacja niestacjonarnych studiw doktoranckich zapewnia
moliwo odbywania studiw doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach
stosunku pracy.
6. Studia doktoranckie w uczelni s tworzone przez rektora na wniosek rady
jednostki organizacyjnej, a w jednostkach naukowych przez dyrektora jednostki na
wniosek rady naukowej jednostki naukowej.
7. Nadzr merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki
organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzcej te studia.
8. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych oraz w
publicznych jednostkach naukowych s bezpatne.
8a. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach niepublicznych s bezpatne,
jeeli uczelnia otrzymuje dotacj, o ktrej mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4.
9. Niestacjonarne studia doktoranckie mog by odpatne. Wysoko opat
nieprzekraczajc kosztw ksztacenia ustala rektor uczelni lub dyrektor jednostki
naukowej, w ktrej s prowadzone te studia.
10. Warunki odpatnoci za studia doktoranckie okrela umowa zawarta, w
formie pisemnej, midzy uczelni lub jednostk naukow a doktorantem.
Art. 196. 1. Do studiowania na studiach doktoranckich moe by dopuszczona
osoba, ktra posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu
Diamentowy Grant, o ktrym mowa w art. 187a ust. 1.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 179/210

2. Rekrutacja na bezpatne studia doktoranckie odbywa si w drodze konkursu.


Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy okrela w uczelni
senat, a w jednostce naukowej rada naukowa jednostki. Przepis art. 169 ust. 5
stosuje si odpowiednio. Uchwa podaje si do publicznej wiadomoci nie pniej
ni do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w ktrym rozpoczyna si rok
akademicki, ktrego uchwaa dotyczy.
3. Rekrutacj przeprowadzaj komisje rekrutacyjne powoane przez kierownika
jednostki organizacyjnej uczelni lub dyrektora jednostki naukowej. Komisje
rekrutacyjne podejmuj decyzje w sprawach przyjcia na studia doktoranckie.
4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej suy odwoanie, w terminie czternastu dni
od dnia dorczenia decyzji, odpowiednio do rektora lub dyrektora jednostki
naukowej. Podstaw odwoania moe by jedynie wskazanie naruszenia warunkw i
trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o ktrych mowa w ust. 2. Decyzja rektora
lub dyrektora jednostki naukowej jest ostateczna.
5. Wyniki postpowania rekrutacyjnego s jawne.
6. Organizacj i tok studiw doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w
ustawie oraz w odrbnych przepisach okrela regulamin studiw doktoranckich.
Regulamin uchwala w uczelni senat, a w jednostce naukowej rada naukowa, co
najmniej na pi miesicy przed rozpoczciem zaj. Do uchwalania regulaminu
stosuje si odpowiednio przepisy art. 161 i 162.
Art. 196a. Osoba przyjta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z
chwil zoenia lubowania, ktrego tre okrela statut uczelni albo jednostki
naukowej.
Art. 197. 1. Doktorant jest obowizany postpowa zgodnie z treci
lubowania i regulaminem studiw doktoranckich. Przepis art. 189 ust. 2 stosuje si
odpowiednio.
2. Do

podstawowych

obowizkw

doktorantw,

poza

obowizkami

okrelonymi zgodnie z ust. 1, naley realizowanie programu studiw doktoranckich,


w tym prowadzenie bada naukowych i skadanie sprawozda z ich przebiegu.
3. Uczestnicy studiw doktoranckich prowadzonych w uczelni maj take
obowizek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zaj

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

dydaktycznych

s. 180/210

prowadzonych

przez

doktorantw

nie

moe

przekracza

dziewidziesiciu godzin rocznie.


4. Doktoranci, ktrzy nie wywizuj si z obowizkw, o ktrych mowa w ust.
1 i 2, mog zosta skreleni z listy uczestnikw studiw doktoranckich. Decyzj o
skreleniu podejmuje kierownik studiw.
5. Od decyzji, o ktrej mowa w ust. 4, suy odwoanie odpowiednio do rektora
albo dyrektora jednostki naukowej prowadzcej studia. Decyzja rektora albo
dyrektora jednostki jest ostateczna.
Art. 198. 1. Doktoranci maj prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze
nieprzekraczajcym omiu tygodni w cigu roku, ktre powinny by wykorzystane w
okresie wolnym od zaj dydaktycznych.
2. Doktoranci maj prawo do ubezpieczenia spoecznego i powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.
3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiw
doktoranckich, nie duszy ni cztery lata, zalicza si do okresu pracy, od ktrego
zale uprawnienia pracownicze.
4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o ktrym mowa w
ust. 3, zalicza si rwnie okres odbywania stacjonarnych studiw doktoranckich,
jeeli zostay one przerwane z powodu podjcia zatrudnienia w charakterze
nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
Art. 199. 1. Doktorant moe otrzyma pomoc materialn w formie:
1)

stypendium socjalnego;

2)

zapomogi;

3)

stypendium dla najlepszych doktorantw;

4)

stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych;

5)

stypendium ministra za wybitne osignicia.


1a. Doktorant moe ubiega si o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni

lub wyywienie w stowce studenckiej uczelni.


1b. Doktorant moe ubiega si o zakwaterowanie maonka i dziecka w domu
studenckim uczelni.
2. wiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, przyznaje si ze rodkw
funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, o ktrym mowa w

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 181/210

art. 103, na zasadach okrelonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym


organem samorzdu doktorantw.
3. W przypadku studiw doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej
wiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, przyznaje si ze rodkw funduszu
pomocy materialnej dla doktorantw, o ktrej mowa w art. 103, na zasadach
okrelonych przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu z samorzdem doktorantw.
4. Do przyznawania wiadcze, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 15, stosuje si
odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentw, z wyczeniem art. 174
ust. 4.
5. Stypendium, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, moe by przyznane:
1)

na pierwszym roku studiw doktoranckich doktorantowi, ktry osign


bardzo dobre wyniki w postpowaniu rekrutacyjnym;

2)

na drugim roku i kolejnych latach studiw doktoranckich doktorantowi, ktry


w roku akademickim poprzedzajcym przyznanie stypendium speni cznie
nastpujce warunki:
a)

uzyska bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminw objtych programem


studiw doktoranckich,

b)

wykaza si postpami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy


doktorskiej,

c)

podczas studiw doktoranckich prowadzonych przez uczelni wykaza si


szczeglnym zaangaowaniem w pracy dydaktycznej.

Art. 199a. Jednostki samorzdu terytorialnego mog przyznawa pomoc


materialn dla doktorantw na zasadach okrelonych w art. 173a.
Art. 199b. Stypendia naukowe dla doktorantw mog by przyznawane przez
osoby fizyczne lub osoby prawne niebdce pastwowymi ani samorzdowymi
osobami prawnymi na zasadach okrelonych w art. 173b.
Art. 199c. 1. Stypendia ministra za wybitne osignicia s przyznawane
doktorantom przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek
rektora uczelni zaopiniowany przez rad podstawowej jednostki organizacyjnej, a w
przypadku uczelni nieposiadajcej podstawowej jednostki organizacyjnej przez
senat uczelni.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 182/210

2. Uprawnienie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, o ktrym


mowa w ust. 1, w odniesieniu do uczelni sub pastwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33
ust. 2.
2a. Wniosek o przyznanie stypendium, o ktrym mowa w ust. 1, dla
doktorantw uczelni wojskowych wymaga opinii Ministra Obrony Narodowej.
2b. Stypendium ministra za wybitne osignicia jest finansowane z budetu
pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister nadzorujcy uczelni, z
zastrzeeniem ust. 2c.
2c. Stypendium ministra za wybitne osignicia dla doktorantw uczelni
wojskowych jest finansowane z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest
minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowe warunki i tryb przyznawania oraz wypacania
stypendium ministra za wybitne osignicia, liczb stypendiw i maksymaln
wysoko stypendium oraz wzr wniosku o przyznanie stypendium ministra,
uwzgldniajc rodzaje osigni naukowych oraz innych osigni doktoranta
powiadczajcych ich wybitny poziom oraz sposb udokumentowania tych
osigni.
Art. 200. 1. Uczestnik stacjonarnych studiw doktoranckich moe otrzymywa
stypendium doktoranckie.
2. Minimalne stypendium, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by nisze ni
60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
3. Decyzj o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania
oraz wysokoci podejmuje w uczelni rektor, a w jednostce naukowej jej dyrektor.
4. (uchylony).
5. Stypendia, o ktrych mowa w ust. 1, w uczelni publicznej s finansowane w
szczeglnoci w ramach rodkw, o ktrych mowa w art. 98 ust. 1, a w jednostkach
naukowych w szczeglnoci w ramach rodkw przewidzianych na rozwj kadr
naukowych w przepisach o finansowaniu nauki.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 183/210

Art. 200a. 1.

Zwikszenie

stypendium

doktoranckiego

dotacji

projakociowej, o ktrej mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5, przysuguje doktorantom


wyrniajcym si w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania
zwikszenia stypendium doktoranckiego okrela regulamin okrelony przez rektora
po uzyskaniu opinii waciwego organu samorzdu doktorantw, z uwzgldnieniem
zasady, e uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysuguje nie wicej ni
30% najlepszych doktorantw na poszczeglnych latach studiw doktoranckich.
2. Doktorantowi znajdujcemu si w grupie liczcej nie wicej ni 30%
najlepszych doktorantw, ktremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mog
zosta przyznane rodki finansowe w wysokoci kwoty zwikszenia stypendium,
o ktrym mowa w ust. 1. Kwota zwikszenia stypendium staje si stypendium
doktoranckim.
Art. 201. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w
drodze rozporzdzenia, warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania
studiw doktoranckich, przyznawania stypendiw doktoranckich oraz minimaln
wysoko kwoty zwikszenia stypendium doktoranckiego, uwzgldniajc:
[1) moliwo przeduania czasu trwania studiw, w tym prawo do dodatkowego
przeduenia okresu odbywania studiw doktoranckich o czas trwania urlopu
macierzyskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego, dodatkowego
urlopu

macierzyskiego,

dodatkowego

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okrelonych


w

odrbnych

przepisach,

majc

na

uwadze

potrzeb

prawidowego

przygotowania do przeprowadzenia przewodu doktorskiego;]


<1) moliwo przeduania czasu trwania studiw, w tym prawo do Nowe brzmienie
pkt 1 w ust. 1 w

dodatkowego przeduenia okresu odbywania studiw doktoranckich art. 201 wejdzie


ycie z dn.
o czas trwania urlopu macierzyskiego, urlopu na warunkach urlopu w
2.01.2016 r. (Dz.
macierzyskiego,

urlopu

ojcowskiego

oraz

urlopu

rodzicielskiego, U. z 2015 r. poz.

okrelonych w odrbnych przepisach, majc na uwadze potrzeb


prawidowego

przygotowania

do

przeprowadzenia

przewodu

doktorskiego;>
2)

warunki, jakie musi spenia kierownik studiw doktoranckich, szczegowe


uprawnienia

organu

tworzcego

studia

doktoranckie,

rady

jednostki

2016-01-19

1268).

Kancelaria Sejmu

s. 184/210

organizacyjnej i kierownika studiw doktoranckich, uwzgldniajc potrzeb


zapewnienia sprawnego przebiegu studiw i wysokiej jakoci ksztacenia;
3)

wymg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zaj dydaktycznych


przez pracownikw posiadajcych aktualny dorobek naukowy, opublikowany w
okresie ostatnich piciu lat;

4)

wzr legitymacji doktoranta;

5)

wysoko opat za wydanie legitymacji, nie wysz ni koszty wydania


dokumentu;

6)

tryb i okresy przyznawania stypendiw doktoranckich.


2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze

rozporzdzenia:
1)

reguy ksztacenia na studiach doktoranckich, uwzgldniajc efekty ksztacenia


i warunki ich uzyskania,

2)

zajcia fakultatywne rozwijajce umiejtnoci dydaktyczne lub zawodowe,


minimalny wymiar zaj oraz liczb punktw ECTS,

3)

wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zaj dydaktycznych na


studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni,

4)

wymagania dla poszczeglnych form studiw doktoranckich

majc na uwadze konieczno zapewnienia najwyszej jakoci ksztacenia,


prowadzcego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, okrelonych w art. 2 ust.
1 pkt 18h.
Art. 201a. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi
oglnopolski wykaz doktorantw, z wyczeniem doktorantw uczelni wojskowych
bdcych onierzami.
2. W wykazie zamieszcza si nastpujce dane dotyczce doktoranta:
1)

imiona i nazwisko;

2)

numer

PESEL,

przypadku

jego

braku

numer

dokumentu

potwierdzajcego tosamo oraz kraj wydania dokumentu tosamoci;


3)

obywatelstwo;

4)

kraj pochodzenia w przypadku cudzoziemcw;

5)

rok urodzenia;

6)

pe;

7)

rodzaj przyznanych wiadcze pomocy materialnej;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

8)

informacje

s. 185/210

przyznanym

stypendium

doktoranckim

lub

stypendium

doktorskim, o ktrym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2


ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
3. Dane, o ktrych mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 170d, wprowadzaj do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutw
naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutw badawczych, dyrektor
Centrum

Medycznego

midzynarodowych

Ksztacenia

instytutw

Podyplomowego

naukowych

dziaajcych

oraz

dyrektorzy

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na podstawie odrbnych przepisw.


4. Dostp do danych zawartych w wykazie przysuguje:
1)

waciwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej Komisji


do Spraw Stopni i Tytuw, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji;

2)

rektorom uczelni, dyrektorom instytutw naukowych Polskiej Akademii Nauk,


dyrektorom instytutw badawczych, dyrektorowi Centrum Medycznego
Ksztacenia Podyplomowego oraz dyrektorom midzynarodowych instytutw
naukowych dziaajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych
na podstawie odrbnych przepisw w zakresie danych dotyczcych
doktorantw ksztaccych si w kierowanych przez nich jednostkach.
Rozdzia 4
Samorzd i organizacje studenckie
Art. 202. 1. Studenci studiw pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych

studiw magisterskich prowadzonych przez uczelni tworz samorzd studencki.


2. Organy samorzdu studenckiego s wycznym reprezentantem ogu
studentw uczelni.
3. Samorzd studencki dziaa na podstawie ustawy i uchwalonego przez
uczelniany organ uchwaodawczy samorzdu regulaminu, okrelajcego zasady
organizacji i tryb dziaania samorzdu, w tym rodzaje organw kolegialnych i
jednoosobowych, sposb ich wyaniania oraz kompetencje. Samorzd studencki
dziaa zgodnie ze statutem uczelni.
4. Regulamin samorzdu studenckiego wchodzi w ycie po stwierdzeniu przez
senat uczelni jego zgodnoci z ustaw i statutem uczelni. Pierwszy regulamin

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 186/210

samorzdu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat uczelni na


wniosek organu wskazanego w statucie, o ktrym mowa w art. 203 ust. 4.
5. Samorzd studencki prowadzi na terenie uczelni dziaalno w zakresie
spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentw.
5a. Uczelniane samorzdy studentw s obowizane do opracowania i
promowania kodeksu etyki studenta.
6. Organy samorzdu studenckiego decyduj w sprawach rozdziau rodkw
finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Organy
samorzdu studenckiego przedstawiaj organom uczelni sprawozdanie z rozdziau
rodkw finansowych i rozliczenie tych rodkw nie rzadziej ni raz w roku
akademickim.
7. Rektor uchyla uchwa organu samorzdu studenckiego niezgodn z
przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiw lub regulaminem
samorzdu.
8. Uczelnia zapewnia rodki materialne niezbdne do funkcjonowania organw
samorzdu studenckiego.
Art. 203. 1. Przedstawiciele uczelnianych samorzdw studenckich tworz
Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Parlamentem
Studentw, reprezentujcy og studentw w kraju.
2. Parlament Studentw ma prawo do wyraania opinii i przedstawiania
wnioskw w sprawach dotyczcych ogu studentw, w tym do opiniowania aktw
normatywnych dotyczcych studentw. Projekty aktw normatywnych przedkada
Parlamentowi Studentw minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. Termin
wyraenia opinii w sprawie projektu aktu normatywnego wynosi miesic od daty
jego przedoenia.
3. Najwyszym

organem Parlamentu Studentw jest zjazd delegatw

reprezentujcych samorzdy studenckie z poszczeglnych uczelni, zwany dalej


zjazdem delegatw.
4. Zasady organizacji i tryb dziaania Parlamentu Studentw, w tym rodzaje
organw kolegialnych i jednoosobowych, sposb ich wyaniania oraz kompetencje,
okrela statut uchwalony przez zjazd delegatw. Statut wchodzi w ycie po
stwierdzeniu przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego jego
zgodnoci z przepisami prawa.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 187/210

5. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do zmian statutu Parlamentu


Studentw.
6. (uchylony).
Art. 203a. 1. Parlament Studentw ma osobowo prawn.
2. Do Parlamentu Studentw stosuje si odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1 i 2,
art. 11, art. 25, art. 29, art. 3335 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach, z zachowaniem przepisw niniejszej ustawy.
3. Organem nadzorujcym Parlament Studentw jest minister waciwy do
spraw szkolnictwa wyszego.
4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przekazuje Parlamentowi
Studentw rodki finansowe niezbdne do jego funkcjonowania, w tym na zadania
wynikajce z przepisw art. 170 ust. 3, w formie dotacji.
Art. 204. 1. Studenci maj prawo zrzeszania si w uczelnianych organizacjach
studenckich, w szczeglnoci w koach naukowych oraz zespoach artystycznych i
sportowych, na zasadach okrelonych w ustawie.
2. Uczelniane

organizacje

studenckie,

take

dziaajce

uczelni

stowarzyszenia zrzeszajce wycznie studentw lub studentw i nauczycieli


akademickich, maj prawo wystpowania z wnioskami do organw uczelni lub do
organw samorzdu studenckiego w sprawach dotyczcych studentw uczelni.
3. Organy uczelni mog przeznacza rodki materialne dla uczelnianych
organizacji studenckich i stowarzysze, o ktrych mowa w ust. 2. Organizacje te
przedstawiaj wadzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych rodkw
nie rzadziej ni raz w semestrze.
Art. 205. 1. Uczelniane organizacje studenckie podlegaj rejestracji, z
wyczeniem organizacji studenckich dziaajcych na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Rejestr uczelnianych organizacji
studenckich jest jawny.
2. Organem rejestrujcym i prowadzcym rejestr uczelnianych organizacji
studenckich jest rektor. Od decyzji rektora w sprawie rejestracji przysuguje
odwoanie do ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 188/210

3. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodno jej


statutu (regulaminu, deklaracji zaoycielskiej) z przepisami prawa i statutem
uczelni.
4. Rektor uchyla uchwa organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodn
z przepisami prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracj
zaoycielsk) tej organizacji.
5. Senat uczelni, na wniosek rektora, rozwizuje uczelnian organizacj
studenck, jeeli w jej dziaalnoci raco lub uporczywie s naruszane przepisy
ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja zaoycielska) organizacji.
Art. 206. 1.

Samorzd

studencki,

tym

Parlament

Studentw,

lub

stowarzyszenie o zasigu oglnokrajowym, zrzeszajce wycznie studentw, moe


dla poparcia swoich da, gdy s one przedmiotem sporu zbiorowego i dotycz
istotnych

spraw

lub

interesw

studentw

podj

akcj

protestacyjn,

nienaruszajc przepisw obowizujcych w uczelni.


2. Decyzj o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje
bezwzgldn wikszoci gosw, odpowiednio do jej zasigu, organ samorzdu
studenckiego lub stowarzyszenia, o ktrym mowa w ust. 1. O decyzji tej waciwy
organ zawiadamia rektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie
pniej ni trzy dni przed rozpoczciem akcji protestacyjnej.
3. Strajk studencki (powstrzymywanie si od uczszczania na zajcia z
moliwoci pozostania w uczelni) moe by podjty wycznie przez samorzd
studencki lub stowarzyszenie, o ktrym mowa w ust. 1, jeeli wczeniejsze
negocjacje z rektorem lub inne ni strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziy
do rozwizania konfliktu.
4. Udzia w strajku lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny i nie stanowi
naruszenia obowizkw studenta, jeeli strajk lub inna akcja protestacyjna zostay
zorganizowane zgodnie z ustaw.
5. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest obowizany zapewni
taki ich przebieg, aby nie zagraay zdrowiu lub yciu ludzkiemu, mieniu uczelni lub
innych osb, ani nie naruszay praw pracownikw uczelni, a take studentw
niebiorcych udziau w protecie.
6. Przepisw ust. 15 nie stosuje si do uczelni wojskowych oraz uczelni sub
pastwowych.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 189/210

Art. 207. 1. Do decyzji, o ktrych mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196
ust. 3, decyzji podjtych przez organy uczelni, kierownika studiw doktoranckich lub
dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentw i doktorantw,
a take w sprawach nadzoru nad dziaalnoci uczelnianych organizacji studenckich
oraz samorzdu studenckiego i doktoranckiego, stosuje si odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego oraz
przepisy o zaskaraniu decyzji do sdu administracyjnego.
2. Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji s ostateczne. W
takim przypadku stosuje si odpowiednio art. 127 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego.
3. Organem waciwym do wznowienia postpowania w sprawie nadania tytuu
zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia niewanoci decyzji o
nadaniu tytuu zawodowego i wydaniu dyplomu jest rektor uczelni.
4. Przepis ust. 1 stosuje si take do decyzji podjtych przez komisj
stypendialn i odwoawcz komisj stypendialn, o ktrych mowa w art. 175 ust. 3 i
art. 176 ust. 3.
Rozdzia 5
Samorzd i organizacje doktorantw
Art. 208. 1. Uczestnicy studiw doktoranckich prowadzonych w uczelni lub
jednostce naukowej tworz samorzd doktorantw.
1a. Uczelniane samorzdy doktorantw s obowizane do opracowania i
promowania kodeksu etyki doktoranta.
2. Do samorzdu doktorantw stosuje si odpowiednio przepisy art. 202 ust. 2
8, art. 206 i art. 207.
Art. 209. 1. Przedstawiciele samorzdw doktorantw w uczelniach i
jednostkach naukowych tworz Krajow Reprezentacj Doktorantw.
2. Krajowa Reprezentacja Doktorantw ma osobowo prawn.
3. Krajowa Reprezentacja Doktorantw ma prawo do wyraania opinii i
przedstawiania wnioskw w sprawach dotyczcych ogu doktorantw, w tym do
opiniowania aktw normatywnych dotyczcych doktorantw. Projekty aktw
normatywnych przedkada Krajowej Reprezentacji Doktorantw minister waciwy

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 190/210

do spraw szkolnictwa wyszego. Termin wyraenia opinii w sprawie projektu aktu


normatywnego wynosi miesic od dnia jego przedoenia.
4. Najwyszym organem Krajowej Reprezentacji Doktorantw jest zjazd
delegatw.
5. Do Krajowej Reprezentacji Doktorantw stosuje si odpowiednio przepisy
art. 203 ust. 4 i 5 i art. 203a ust. 2 i 3.
6. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przekazuje Krajowej
Reprezentacji Doktorantw rodki finansowe niezbdne do jej funkcjonowania, w
formie dotacji.
Art. 210. 1.

Doktoranci

maj

prawo

zrzeszania

si

uczelnianych

organizacjach doktorantw, w szczeglnoci w koach naukowych oraz zespoach


artystycznych i sportowych, na zasadach okrelonych w ustawie.
2. Do uczelnianych organizacji doktorantw oraz stowarzysze, ktre nie
zrzeszaj innych czonkw oprcz doktorantw, studentw i pracownikw uczelni,
stosuje si odpowiednio przepisy art. 204 ust. 2 i 3, art. 205207.
Rozdzia 6
Odpowiedzialno dyscyplinarna studentw
Art. 211. 1. Za naruszenie przepisw obowizujcych w uczelni oraz za czyny
uchybiajce godnoci studenta student ponosi odpowiedzialno dyscyplinarn przed
komisj dyscyplinarn albo przed sdem koleeskim samorzdu studenckiego,
zwanym dalej sdem koleeskim.
2. Za ten sam czyn student nie moe by ukarany jednoczenie przez sd
koleeski i komisj dyscyplinarn.
Art. 212. Karami dyscyplinarnymi s:
1)

upomnienie;

2)

nagana;

3)

nagana z ostrzeeniem;

4)

zawieszenie w okrelonych prawach studenta na okres do jednego roku;

5)

wydalenie z uczelni.
Art. 213. 1. W sprawach dyscyplinarnych studentw orzekaj komisja

dyscyplinarna oraz odwoawcza komisja dyscyplinarna, powoane na okres kadencji

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 191/210

spord nauczycieli akademickich i studentw uczelni, w trybie okrelonym w


statucie.
2. Dugo kadencji komisji, o ktrych mowa w ust. 1, okrela statut.
3. Komisje dyscyplinarne s niezawise w zakresie orzekania.
4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygaj samodzielnie wszelkie zagadnienia
faktyczne oraz prawne i nie s zwizane rozstrzygniciami innych organw
stosujcych prawo, z wyjtkiem prawomocnego skazujcego wyroku sdu.
5. Komisja dyscyplinarna orzeka w skadzie zoonym z przewodniczcego
skadu orzekajcego, ktrym jest nauczyciel akademicki, oraz w rwnej liczbie, z
nauczycieli akademickich i studentw.
Art. 214. 1. Rektor moe, z inicjatywy wasnej lub na wniosek organu
samorzdu studenckiego, wskazanego w regulaminie samorzdu, przekaza spraw
do sdu koleeskiego zamiast przekaza j rzecznikowi dyscyplinarnemu. Sd
koleeski nie moe wymierza kar wymienionych w art. 212 pkt 4 i 5.
2. Za przewinienie mniejszej wagi rektor moe, z pominiciem komisji
dyscyplinarnej lub sdu koleeskiego, wymierzy studentowi kar upomnienia, po
uprzednim wysuchaniu obwinionego lub jego obrocy.
3. Student ukarany przez rektora kar upomnienia lub organ samorzdu
studenckiego, o ktrym mowa w ust. 1, moe wnie odwoanie do komisji
dyscyplinarnej lub sdu koleeskiego. Odwoanie wnosi si w terminie czternastu
dni od dorczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna lub sd
koleeski mog w tym przypadku wymierzy tylko kar upomnienia.
4. W razie podejrzenia popenienia przez studenta czynu polegajcego na
przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementw cudzego
utworu rektor niezwocznie poleca przeprowadzenie postpowania wyjaniajcego.
5. W razie uzasadnionego podejrzenia popenienia przez studenta przestpstwa
rektor jednoczenie z poleceniem przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego
moe zawiesi studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez
komisj dyscyplinarn.
6. Jeeli w wyniku postpowania wyjaniajcego zebrany materia potwierdza
popenienie czynu, o ktrym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje postpowanie o
nadanie tytuu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisj
dyscyplinarn oraz skada zawiadomienie o popenieniu przestpstwa.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 192/210

Art. 215. 1. Postpowanie wyjaniajce przeprowadza rzecznik dyscyplinarny


do spraw studentw, powoany przez rektora na okres kadencji organw uczelni
spord nauczycieli akademickich uczelni.
2. Rektor moe powoa kilku rzecznikw dyscyplinarnych do spraw
studentw.
3. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw peni funkcj oskaryciela przed
komisj dyscyplinarn i jest zwizany poleceniami rektora.
Art. 216. 1.

Rzecznik

dyscyplinarny

do

spraw

studentw

wszczyna

postpowanie wyjaniajce na polecenie rektora, ktrego informuje o dokonanych


ustaleniach.
2. Po zakoczeniu postpowania wyjaniajcego rzecznik dyscyplinarny do
spraw studentw umarza postpowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej
wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny moe rwnie zoy rektorowi
wniosek o wymierzenie kary upomnienia lub o przekazanie sprawy do sdu
koleeskiego.
3. Postanowienie o umorzeniu postpowania wyjaniajcego wydaje rzecznik
dyscyplinarny do spraw studentw, a zatwierdza rektor. W przypadku odmowy
zatwierdzenia

postanowienia

rektor

moe

poleci

innemu

rzecznikowi

dyscyplinarnemu do spraw studentw wniesienie wniosku o ukaranie. Powtrne


postanowienie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw o umorzeniu
postpowania wyjaniajcego jest ostateczne.
Art. 217. 1. Postpowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na
wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw.
2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postpowaniu karnym lub
w postpowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczcia
postpowania przed komisj dyscyplinarn.
3. Nie mona wszcz postpowania dyscyplinarnego po upywie szeciu
miesicy od dnia uzyskania przez rektora wiadomoci o popenieniu czynu
uzasadniajcego naoenie kary lub po upywie trzech lat od dnia jego popenienia.
Jeeli czyn stanowi przestpstwo, okres ten nie moe by krtszy od okresu
przedawnienia cigania tego przestpstwa.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 193/210

4. Przedawnienie orzekania nastpuje rwnie po upywie roku od opuszczenia


uczelni przez studenta.
5. Nie stosuje si przedawnienia w odniesieniu do wszczcia postpowania
dyscyplinarnego wobec studenta, ktremu zarzuca si popenienie plagiatu.
6. Postpowanie dyscyplinarne zakoczone prawomocnym orzeczeniem mona
wznowi, jeeli:
1)

w zwizku z postpowaniem dopuszczono si racego naruszenia prawa, a


istnieje uzasadniona podstawa do przyjcia, e mogo to mie wpyw na tre
orzeczenia;

2)

po wydaniu orzeczenia ujawniy si nowe fakty lub dowody nieznane w chwili


jego wydania, wskazujce na to, e obwiniony jest niewinny, skazano go za
popenienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzya postpowanie;

3)

w trakcie postpowania naruszono przepisy, przez co uniemoliwiono lub w


powanym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony,
albo skad komisji nie odpowiada warunkom okrelonym w art. 213 ust. 5,
albo zasiadaa w niej osoba podlegajca wyczeniu.
7. Wniosek o wznowienie postpowania dyscyplinarnego mog wnie osoba

ukarana lub rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw w terminie trzydziestu dni


od dnia powzicia wiadomoci o przyczynie uzasadniajcej wznowienie.
Art. 218. 1. Obwinionemu studentowi suy prawo do korzystania z pomocy
wybranego przez siebie obrocy.
2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw wnosi o
orzeczenie kary, o ktrej mowa w art. 212 pkt 5, a obwiniony nie ma obrocy z
wyboru, przewodniczcy skadu orzekajcego wyznacza obroc z urzdu spord
nauczycieli akademickich lub studentw uczelni.
Art. 219. 1. Rozprawa przed komisj dyscyplinarn lub sdem koleeskim jest
jawna.
2. Komisja dyscyplinarna wycza jawno postpowania w caoci lub w
czci, jeeli jawno mogaby obraa dobre obyczaje albo jeeli wymaga tego
interes obwinionego, uczelni lub osb trzecich. Wyczenie jawnoci nie obejmuje
ogoszenia orzeczenia.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 194/210

3. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy,


podczas ktrej wysuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw i
obwinionego lub jego obrocy.
4. Rektor

lub

komisja

dyscyplinarna,

po

wysuchaniu

rzecznika

dyscyplinarnego do spraw studentw, moe zawiesi studenta w prawach studenta w


przypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania si na wezwanie
rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw w postpowaniu wyjaniajcym lub
na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidowego zawiadomienia.
5. Przepisy ust. 3 stosuje si rwnie do postpowania przed sdem
koleeskim.
Art. 220. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej oraz od orzeczenia sdu
koleeskiego stronom przysuguje odwoanie.
2. Odwoanie wnosi si odpowiednio do odwoawczej komisji dyscyplinarnej
lub sdu koleeskiego drugiej instancji w terminie czternastu dni od dnia dorczenia
orzeczenia.
Art. 221. Od prawomocnego orzeczenia odwoawczej komisji dyscyplinarnej
suy skarga do sdu administracyjnego.
Art. 222. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej nastpuje z mocy prawa po upywie
trzech lat od uprawomocnienia si orzeczenia o ukaraniu.
2. Organ, ktry orzek kar dyscyplinarn, moe orzec o jej zatarciu na wniosek
ukaranego, zoony nie wczeniej ni po upywie roku od uprawomocnienia si
orzeczenia o ukaraniu.
Art. 223. Do postpowania wyjaniajcego i postpowania dyscyplinarnego
wobec studentw, z wyjtkiem postpowania przed sdem koleeskim, w sprawach
nieuregulowanych w ustawie, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego, z wyczeniem art. 82.
Art. 224. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowy tryb postpowania wyjaniajcego i dyscyplinarnego,
uwzgldniajc:
1)

umorzenie postpowania wyjaniajcego przez rzecznika dyscyplinarnego, w


szczeglnoci w przypadkach:
a)

upywu terminu przedawnienia,


2016-01-19

Kancelaria Sejmu

b)

s. 195/210

stwierdzenia, e postpowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej


samej osoby zostao prawomocnie ukoczone lub wczeniej wszczte jest
w toku,

c)
2)

znikomej szkodliwoci popenionego czynu;

moliwo

zawieszenia

postpowania

dyscyplinarnego

przez

komisj

dyscyplinarn, w szczeglnoci w przypadku gdy w sprawie tego samego czynu


wszczto postpowanie karne lub postpowanie w sprawach o wykroczenia, a
take moliwo podejmowania przez komisj dyscyplinarn zawieszonego
postpowania;
3)

przywracanie terminu wniesienia odwoania przez studenta ukaranego kar


upomnienia w cigu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
terminom;

4)

postpowanie przed komisjami dyscyplinarnymi w uczelni oraz przed


odwoawcz komisj dyscyplinarn obejmujce rozpoznanie wniosku przez
skad orzekajcy na posiedzeniu niejawnym oraz na rozprawie;

5)

odrzucenie odwoania studenta przez przewodniczcego odwoawczej komisji


dyscyplinarnej

razie

wniesienia

odwoania

po

upywie

terminu

przewidzianego w art. 220 ust. 2 albo przez osob nieuprawnion;


6)

tryb wzywania i przesuchiwania obwinionego, wiadkw i biegych oraz


przeprowadzania innych dowodw.
Art. 225. Organizacj i

szczegowy tryb

postpowania przed

sdem

koleeskim okrela regulamin samorzdu studenckiego.


Rozdzia 7
Odpowiedzialno dyscyplinarna doktorantw
Art. 226. 1. Za naruszenie przepisw obowizujcych w uczelni oraz za czyny
uchybiajce godnoci doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialno dyscyplinarn.
Do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej doktorantw stosuje si odpowiednio przepisy
art. 211224, z zastrzeeniem ust. 2 i 3.
2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygajca spraw doktoranta orzeka w skadzie
zoonym z przewodniczcego skadu orzekajcego, ktrym jest nauczyciel
akademicki, oraz w rwnej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantw.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 196/210

3. Organizacj i szczegowy tryb postpowania przed sdem koleeskim


doktorantw okrela regulamin samorzdu doktorantw.
4. Za naruszenie przepisw obowizujcych w jednostce naukowej oraz za
czyny uchybiajce godnoci doktoranta doktorant w jednostce naukowej podlega
odpowiedzialnoci dyscyplinarnej na zasadach okrelonych w ust. 13.
DZIA V
Utrzymanie porzdku i bezpieczestwa na terenie uczelni
Art. 227. 1. Rektor dba o utrzymanie porzdku i bezpieczestwa na terenie
uczelni.
2. Teren uczelni okrela rektor w porozumieniu z waciwym organem
samorzdu terytorialnego.
3. Suby pastwowe odpowiedzialne za utrzymanie porzdku publicznego i
bezpieczestwa wewntrznego mog wkroczy na teren uczelni tylko na wezwanie
rektora. Suby te mog jednak wkroczy z wasnej inicjatywy na teren uczelni w
sytuacji bezporedniego zagroenia ycia ludzkiego lub klski ywioowej,
zawiadamiajc o tym niezwocznie rektora.
4. Porozumienia zawarte przez rektora z waciwymi organami sub, o ktrych
mowa w ust. 3, mog okreli inne przypadki zwizane z utrzymaniem porzdku i
bezpieczestwa uzasadniajce przebywanie tych sub na terenie uczelni.
5. Suby, o ktrych mowa w ust. 3, s obowizane opuci teren uczelni
niezwocznie po ustaniu przyczyn, ktre uzasadniay ich wkroczenie na teren
uczelni, lub na danie rektora.
Art. 228. 1. Rektor jest obowizany zapewni bezpieczne i higieniczne warunki
osobom pobierajcym w uczelni nauk lub odbywajcym zajcia praktycznotechniczne albo wykonujcym prace na rzecz uczelni.
2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z
ministrem waciwym do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, przepisy
bezpieczestwa i higieny pracy w uczelniach, uwzgldniajc:
1)

zakres obowizkw rektora dotyczcych zapewnienia bezpiecznych i


higienicznych warunkw pracy i nauki;

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 197/210

wymagania dotyczce wyposaenia budynkw i pomieszcze uczelni, w tym


laboratoriw,

warsztatw,

pracowni

specjalistycznych

oraz

domw

studenckich, tak aby zapewni bezpieczestwo ich uytkownikom;


3)

warunki zawieszania zaj w uczelni ze wzgldw bezpieczestwa.


Art. 229. 1. Rektor, w razie powstania okolicznoci uniemoliwiajcych

normalne funkcjonowanie uczelni, moe czasowo zawiesi zajcia w uczelni lub w


jej jednostkach organizacyjnych albo zarzdzi czasowe zamknicie uczelni lub jej
jednostki organizacyjnej.
2. Decyzj podjt na podstawie ust. 1 rektor niezwocznie przedstawia
senatowi uczelni do zatwierdzenia. W przypadku odmowy zatwierdzenia tej decyzji
przez senat, rektor zarzdza wznowienie zaj lub otwarcie uczelni lub jej jednostki
organizacyjnej albo przedstawia spraw do rozstrzygnicia ministrowi waciwemu
do spraw szkolnictwa wyszego, ktry podejmuje decyzj w cigu siedmiu dni.
3. Decyzj, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, podjt z powodu zagroenia
bezpieczestwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, wraz z uzasadnieniem,
rektor niezwocznie przekazuje do wiadomoci:
1)

organw odpowiedzialnych za bezpieczestwo, ochron ludnoci i zarzdzanie


kryzysowe, o ktrych mowa w odrbnych przepisach, waciwych ze wzgldu
na pooenie uczelni lub jej jednostek organizacyjnych;

2)

waciwego ministra nadzorujcego, wskazanego w art. 33.


Art. 230. 1.

Pracownicy

uczelni,

doktoranci

studenci

maj

prawo

organizowania zgromadze na terenie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia w


lokalu uczelni niezbdna jest zgoda rektora.
2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiaj
rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczciem zgromadzenia. W sytuacjach
uzasadnionych nagoci sprawy rektor moe przyj zawiadomienie zoone w
krtszym terminie.
3. Rektor odmawia udzielenia zgody, o ktrej mowa w ust. 1, lub zakazuje
zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeeli cele lub program
zgromadzenia naruszaj przepisy prawa.
4. Na zgromadzenie rektor moe delegowa swego przedstawiciela.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

5. Statut

s. 198/210

uczelni

okrela

przepisy

porzdkowe

dotyczce

odbywania

zgromadze.
6. Organizatorzy zgromadze odpowiadaj przed organami uczelni za ich
przebieg.
7. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorw,
rozwizuje zgromadzenie, jeeli przebiega ono z naruszeniem przepisw prawa.
DZIA VI
Zmiany w przepisach obowizujcych, przepisy przejciowe i kocowe
Art. 231251. (pominite). 24)
Art. 252. 1. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy pastwowe i
niepastwowe szkoy wysze staj si odpowiednio uczelniami publicznymi i
niepublicznymi w rozumieniu ustawy.
2. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy pastwowe i niepastwowe wysze
szkoy zawodowe staj si odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w
rozumieniu niniejszej ustawy.
3. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy akademie wojskowe staj si
uczelniami wojskowymi publicznymi uczelniami akademickimi.
4. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy wysze szkoy oficerskie staj si
uczelniami wojskowymi publicznymi uczelniami zawodowymi.
5. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy Wysza Szkoa Policji w Szczytnie
i Szkoa Gwna Suby Poarniczej w Warszawie staj si uczelniami sub
pastwowych.
6. Ilekro w odrbnych przepisach jest mowa o wyszych szkoach
pastwowych lub niepastwowych, naley przez to rozumie odpowiednio uczelnie
publiczne i niepubliczne.
Art. 253. Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego z siedzib w
Warszawie zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiw doktoranckich i studiw
podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych na zasadach okrelonych w
ustawie.
24)

Na

prowadzenie

tych

studiw

Centrum

Medyczne

Ksztacenia

Zamieszczone w obwieszczeniu Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012


r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z
2012 r. poz. 572).

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 199/210

Podyplomowego otrzymuje dotacje z budetu pastwa ze rodkw pozostajcych w


dyspozycji ministra waciwego do spraw zdrowia.
Art. 254. Do wydziaw nauk kocielnych Uniwersytetu Kardynaa Stefana
Wyszyskiego stosuje si przepisy ustawy dotyczce wydziaw teologicznych.
Art. 255. 1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nazwy uczelni zostan dostosowane do
wymaga okrelonych w art. 3.
2. (uchylony).
3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego dostosuje, w drodze
rozporzdzenia, nazwy uczelni publicznych do wymaga okrelonych w art. 3, z
zastrzeeniem ust. 3a.
3a. Dostosowania nazw uczelni publicznych do wymaga okrelonych w art. 3
dokonaj, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego,
w drodze rozporzdze:
1)

Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do uczelni wojskowych;

2)

minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do uczelni sub


pastwowych;

3)

minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


w odniesieniu do uczelni artystycznych;

4)

minister waciwy do spraw zdrowia w odniesieniu do uczelni medycznych;

5)

minister waciwy do spraw gospodarki morskiej w odniesieniu do uczelni


morskich.
4. Do dnia 31 marca 2015 r. zaoyciel lub uprawniony organ uczelni

niepublicznej przedoy ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego


wniosek dotyczcy dostosowania nazwy uczelni do wymaga okrelonych w art. 3.
5. Jeeli uprawniony organ lub zaoyciel uczelni niepublicznej nie dopeni
obowizku, o ktrym mowa w ust. 4, nazw tej uczelni zmienia minister waciwy
do spraw szkolnictwa wyszego. Decyzj o zmianie nazwy wydaje si z urzdu.
Art. 256. 1. Z dniem wejcia w ycie ustawy grunty Skarbu Pastwa
pozostajce w uytkowaniu wieczystym uczelni publicznej staj si jej wasnoci.
Warto tych gruntw zwiksza fundusz zasadniczy uczelni publicznej.
2. Nabycie prawa wasnoci, o ktrym mowa w ust. 1, stwierdza w drodze
decyzji wojewoda.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 200/210

Art. 257. 1. Szkoy wysze, ktre w dniu wejcia w ycie ustawy nie speniaj
warunkw okrelonych w art. 2 ust. 1 pkt 22, staj si uczelniami zawodowymi w
rozumieniu ustawy.
2. Do studiw rozpocztych przed dniem wejcia w ycie ustawy, z
zastrzeeniem ust. 3 i 4, stosuje si przepisy dotychczasowe.
3. Studia zawodowe, prowadzone w dniu wejcia w ycie ustawy, staj si
studiami pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy.
4. Studenci jednolitych studiw magisterskich, ktrzy rozpoczli studia przed
dniem wejcia w ycie ustawy, mog je ukoczy w tym trybie albo przenie si na
odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo po spenieniu wymaga okrelonych
w regulaminie studiw na odpowiednie studia drugiego stopnia.
5. Do studiw doktoranckich rozpocztych przed dniem wejcia w ycie ustawy
stosuje si przepisy niniejszej ustawy.
Art. 258. 1. Prowadzone przez uczelnie w dniu wejcia w ycie ustawy studia
dzienne staj si studiami stacjonarnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12, a studia
wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne studiami niestacjonarnymi w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 13.
2. Uczelnie prowadzce w dniu wejcia w ycie ustawy studia specjalne mog
je prowadzi do zakoczenia caego cyklu ksztacenia.
Art. 259. 1. Wszczte i niezakoczone postpowania w sprawach:
1)

dotyczcych:
a)

pozwole na utworzenie uczelni niezaopiniowanych przez Pastwow


Komisj Akredytacyjn,

b)

uprawnie do prowadzenia kierunku studiw niezaopiniowanych przez


Pastwow Komisj Akredytacyjn

s rozpatrywane na zasadach i w trybie okrelonych w niniejszej ustawie;


2)

dotyczcych:
a)

pozwole na utworzenie uczelni zaopiniowanych przez Pastwow


Komisj Akredytacyjn,

b)

uprawnie do prowadzenia kierunku studiw zaopiniowanych przez


Pastwow Komisj Akredytacyjn

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 201/210

s rozpatrywane na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach


dotychczasowych;
3)

co do ktrych postpowanie zostao zakoczone wydaniem nieprawomocnej


decyzji, s rozpatrywane wedug przepisw dotychczasowych.
2. Jeeli wniosek o utworzenie uczelni zawodowej nie spenia wymaga

okrelonych w art. 20, w terminie roku od dnia wejcia w ycie ustawy moe zosta
uzupeniony i podlega rozpatrzeniu w trybie i na zasadach ustalonych w niniejszej
ustawie. Po tym terminie niezakoczone postpowania w sprawie utworzenia uczelni
zawodowych niespeniajce wymaga okrelonych w art. 20 zostaj zakoczone.
Art. 260. Uczelnie, ktre w dniu wejcia w ycie ustawy nie speniaj
wymaga okrelonych w art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4, nabywaj uprawnienia, ktre
przepisy niniejszej ustawy wi ze spenieniem tych wymaga, jeeli w dniu
wejcia w ycie ustawy speniaj wymagania okrelone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy
wymienionej w art. 276 pkt 2. Uczelnie te trac powysze uprawnienia z dniem 31
sierpnia 2010 r., chyba e wczeniej speni wymagania okrelone w art. 56 ust. 2
lub art. 58 ust. 4.
Art. 261. (uchylony).
Art. 261a. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe, w
drodze rozporzdzenia, na wniosek organu prowadzcego:
1)

przeksztaci

publiczn

szko

pomaturaln,

kolegium

nauczycielskie,

nauczycielskie kolegium jzykw obcych albo kolegium pracownikw sub


spoecznych w publiczn uczelni zawodow,
2)

wczy placwki, o ktrych mowa w pkt 1, do uczelni publicznej, po


uzyskaniu zgody senatu tej uczelni,

3)

poczy placwki, o ktrych mowa w pkt 1, w publiczn uczelni zawodow

okrelajc sposb przejcia pracownikw i suchaczy tych placwek, kierunki i


specjalnoci studiw, na ktre suchacze tych placwek bd przejmowani, oraz tryb
ukoczenia studiw pierwszego stopnia, majc na celu zachowanie wysokiego
poziomu ksztacenia.
2. W przypadku wczenia placwek, o ktrych mowa w ust. 1, do uczelni
publicznej:

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

1)

s. 202/210

wobec podstawowych jednostek organizacyjnych przejmujcych pracownikw


i suchaczy okresowo, nie duej jednak ni na 3 lata, okrela si indywidualne
wymagania w zakresie minimum kadrowego niezbdnego do prowadzenia
danego kierunku studiw oraz do prowadzenia ksztacenia poza siedzib
uczelni;

2)

dla przejtych suchaczy tworzy si specjalno o charakterze zawodowym,


ktrej program nauczania w okresie nieprzekraczajcym 3 lat od jej utworzenia
moe odbiega od standardw ksztacenia na danym kierunku studiw;

3)

bdcej uczelni zawodow moliwe jest prowadzenie ksztacenia poza


siedzib tej uczelni w dotychczasowej siedzibie placwki przez okres nie
duszy ni 3 lata, po okreleniu indywidualnych wymaga, o ktrych mowa w
pkt 1, pod warunkiem utrzymania wycznie zawodowego charakteru
prowadzonych specjalnoci.
3. W okresie od przejcia przez uczelni jednostki, o ktrej mowa w ust. 1, do

koca roku budetowego, w ktrym nastpio przejcie, jednostka samorzdu


terytorialnego prowadzca dotychczas jednostk, o ktrej mowa w ust. 1, przekazuje
uczelni, na podstawie porozumienia, rodki finansowe w formie dotacji celowej w
wysokoci nie niszej ni przypadajca na ten okres kwota ustalona na prowadzenie
jednostki w ramach czci owiatowej subwencji oglnej otrzymanej przez jednostk
samorzdu terytorialnego; porozumienie moe rwnie okrela warunki przekazania
uczelni skadnikw majtku jednostki.
4. W przypadku poczenia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisy ust. 2 i 3
stosuje si odpowiednio.
5. W przypadku placwek niepublicznych zasady okrelone w ust. 1 i 2
uwzgldnia si w pozwoleniu na utworzenie z nich niepublicznej uczelni zawodowej.
Art. 261b. Porozumienia

zawarte

przez

organy

prowadzce

kolegia

nauczycielskie, nauczycielskie kolegia jzykw obcych albo kolegia pracownikw


sub spoecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umoliwiaj one absolwentowi,
po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie si o dopuszczenie do egzaminu w
uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytuu zawodowego licencjata, trac moc z dniem
30 wrzenia 2015 r.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 203/210

Art. 262. 1. Wnioski dotyczce zmiany struktury wewntrznej uczelni,


zgoszone, a nierozpatrzone do dnia wejcia w ycie ustawy, podlegaj rozpatrzeniu
w trybie i na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie.
2. Waciwe organy uczelni, w terminie roku od wejcia w ycie ustawy,
dostosuj zamiejscowe orodki dydaktyczne uczelni do wymaga ustawy. W tym
samym terminie rektor przekae ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa
wyszego informacje o zamiejscowych jednostkach organizacyjnych, zawierajce
dane niezbdne do ustalenia, czy jednostki te speniaj wymagania okrelone w art.
85 ust. 1 lub 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 5 lit. b.
3. Zamiejscowe orodki dydaktyczne niespeniajce wymaga ustawy po
upywie terminu okrelonego w ust. 2 ulegaj likwidacji.
Art. 263. Dyrektorzy

administracyjni

uczelni

pastwowych

staj

si

kanclerzami uczelni publicznych.


Art. 264. 1. Do stosunkw pracy powstaych przed dniem wejcia w ycie
ustawy stosuje si jej przepisy.
2. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na stanowisku
profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na
stae pozostaje mianowana na tym stanowisku.
3. Osoba posiadajca przed dniem wejcia w ycie ustawy stopie naukowy
doktora habilitowanego i zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
podstawie mianowania na czas nieokrelony pozostaje mianowana na tym
stanowisku.
4. Osoba posiadajca przed dniem wejcia w ycie ustawy stopie naukowy
doktora habilitowanego i zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
podstawie mianowania na czas okrelony pozostaje mianowana na tym stanowisku
do koca okresu mianowania.
5. Mianowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku docenta
zgodnie z art. 188 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 pozostaj mianowani
na tym stanowisku. Organem waciwym w sprawach dotyczcych stosunku pracy
docenta jest rektor szkoy wyszej. Stosunek pracy z docentem wygasa z kocem
roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 65. roku ycia, jeeli okres zatrudnienia
umoliwia nabycie prawa do emerytury. Jeeli z ukoczeniem 65. rok ycia osoba

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 204/210

zajmujca stanowisko docenta nie nabya prawa do emerytury, wyganicie stosunku


pracy nastpuje z kocem roku akademickiego, w ktrym nabya to prawo lub w
ktrym ukoczya 70. rok ycia.
6. Mianowani nauczyciele akademiccy zajmujcy stanowiska adiunkta,
starszego wykadowcy, wykadowcy lub asystenta pozostaj mianowani na czas
nieokrelony na tych stanowiskach, z zastrzeeniem art. 120.
7. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na stanowiskach:
starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i
dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i
informacji naukowej, asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji
naukowej,

kustosza

bibliotecznego,

starszego

bibliotekarza

starszego

dokumentalisty na podstawie mianowania pozostaje mianowana na tym stanowisku i


na tych samych zasadach.
8. Rektorzy szk wyszych w terminie trzech miesicy od dnia wejcia w ycia
ustawy dostosuj do przepisw ustawy dokumenty dotyczce nawizania stosunku
pracy z nauczycielami akademickimi oraz pozostaymi mianowanymi pracownikami.
9. Stosunki pracy pracownikw dydaktycznych zatrudnionych na podstawie
umowy o prac zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz
pracownikw naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni niepublicznych
zostan dostosowane do przepisw ustawy w terminie trzech lat od dnia jej wejcia
w ycie.
10. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesorw w
wyszych szkoach zawodowych z dniem wejcia w ycie ustawy pozostaj
zatrudnieni

uczelniach

zawodowych

na

stanowiskach

profesorw

nadzwyczajnych, o ktrych mowa w art. 114 ust. 2.


Art. 265. 1. Nauczyciel akademicki, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy
podj dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u wicej ni jednego
pracodawcy, moe je wykonywa przez okres nie duszy jednak ni rok od dnia
wejcia w ycie ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, w terminie trzech miesicy
od dnia wejcia w ycie ustawy, waciwego organu, zgodnie z art. 129 ust. 6.
2. Nauczyciel akademicki, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy podj
dziaalno gospodarcz i czy j z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku
pracy, moe wykonywa t dziaalno, przez okres nie duszy jednak ni rok od

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 205/210

dnia wejcia w ycie ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, w terminie trzech


miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy, waciwego organu, zgodnie z art. 129 ust.
6.
3. Niezawiadomienie przez nauczyciela akademickiego waciwego organu
uczelni, w terminie okrelonym w ust. 1 i 2, o podjciu dodatkowego zatrudnienia w
ramach stosunku pracy lub prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej stanowi podstaw
do rozwizania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni bdcej jego
podstawowym miejscem pracy.
4. Obowizek

zawiadomienia

rektora

wykonywaniu

dodatkowego

zatrudnienia uwaa si za speniony w odniesieniu do nauczyciela akademickiego,


ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy zawiadomi rektora zgodnie z art. 103
ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2.
Art. 266. 1. Niezakoczone do dnia wejcia w ycie ustawy postpowania w
sprawach dotyczcych odpowiedzialnoci dyscyplinarnej studentw, doktorantw i
nauczycieli akademickich prowadzone s na podstawie przepisw dotychczasowych.
2. Urlopy dla celw naukowych, artystycznych lub ksztacenia zawodowego,
urlopy

dla

poratowania

zdrowia

oraz

urlopy

udzielone

zwizku

przygotowywaniem rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej udzielone przed dniem


wejcia w ycie ustawy s wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonym na
podstawie dotychczasowych przepisw.
Art. 267. Nauczyciel akademicki urodzony przed dniem 31 grudnia 1948 r.
moe, na swj wniosek, przej na emerytur, jeeli ukoczy 60. rok ycia i
przepracowa 30 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych w
przypadku mczyzny, a w przypadku kobiety po ukoczeniu 55. roku ycia i
przepracowaniu 25 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych.
Art. 268. 1. Rektorzy uczelni, ktrzy w dniu wejcia w ycie ustawy nie
speniaj warunku okrelonego w art. 72:
1)

w ust. 1 zdanie drugie w przypadku rektora uczelni publicznej,

2)

w ust. 2 w przypadku rektora uczelni niepublicznej

peni swoj funkcj do koca kadencji.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 206/210

2. W przypadku gdy statut uczelni niepublicznej nie przewiduje kadencji, rektor


niespeniajcy warunku okrelonego w art. 72 ust. 2 peni swoj funkcj nie duej
ni cztery lata od dnia wejcia w ycie ustawy.
3. Organy jednoosobowe uczelni i ich zastpcy niespeniajcy warunku
okrelonego w art. 76 ust. 2 i w art. 79 peni swoj funkcj do koca kadencji.
Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio.
Art. 269. 1. Studenci przyjci na studia przed dniem wejcia w ycie ustawy
oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz opaty za zajcia dydaktyczne na
dotychczasowych zasadach do koca okresu studiw przewidzianego w programie
studiw.
2. Umowy, o ktrych mowa w art. 160 ust. 3, obowizuj od roku
akademickiego 2006/2007.
Art. 270. 1. Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego oraz Pastwowa Komisja
Akredytacyjna wybrane na podstawie przepisw ustawy wymienionej w art. 276 pkt
2 peni swoj funkcj do czasu upywu kadencji, na ktre zostay wybrane.
2. W przypadku wyganicia mandatu czonka organu kolegialnego, o ktrym
mowa w ust. 1, przed upywem kadencji wyboru uzupeniajcego dokonuje si na
okres nie duszy ni do koca upywu kadencji, na ktr wybrano cay skad organu
kolegialnego.
3. Czonek organu kolegialnego wybrany na zasadach okrelonych w ust. 2
moe by wybrany na kolejn kadencj na zasadach okrelonych w ustawie.
4. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni pastwowej, wybrane na
podstawie przepisw ustaw wymienionych w art. 276, przeksztaconej zgodnie z art.
252 w uczelni publiczn, peni swoj funkcj do czasu upywu kadencji, na ktr
zostay wybrane.
5. Organy, o ktrych mowa w ust. 4, mog by wybrane na kolejn kadencj z
zachowaniem art. 77 ust. 2, z zastrzeeniem ust. 6 i 7.
6. Kadencja kolegialnych organw uczelni publicznej rozpoczynajca si w
dniu 1 wrzenia 2006 r. trwa do dnia 31 sierpnia 2008 r.
7. Osoba penica funkcj organu jednoosobowego uczelni publicznej, ktrej
kadencja koczy si z dniem 31 sierpnia 2006 r., moe by ponownie wybrana na
dwuletni kadencj.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 207/210

Art. 271. Do przewodw habilitacyjnych i postpowa o nadanie stopnia


doktora habilitowanego i tytuu profesora wszcztych i niezakoczonych przed
dniem wejcia w ycie ustawy stosuje si przepisy ustawy zmienianej w art. 251 w
brzmieniu obowizujcym przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 272. 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. tworzy si Biuro Pastwowej Komisji
Akredytacyjnej.
2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. obsug administracyjn Pastwowej Komisji
Akredytacyjnej wykonuj jednostki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 273. Istniejcy w dniu wejcia w ycie ustawy Parlament Studentw
Rzeczypospolitej Polskiej dziaajcy na podstawie ustawy wymienionej w art. 276
pkt 2 staje si Parlamentem Studentw Rzeczypospolitej Polskiej, o ktrym mowa w
art. 203, z tym e jego statut wymaga zatwierdzenia przez ministra waciwego do
spraw szkolnictwa wyszego.
Art. 274. 1. Uprawnione organy uczelni speniajcych wymagania okrelone w
art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4 nadadz statuty odpowiadajce przepisom niniejszej
ustawy do dnia 30 czerwca 2006 r.
2. Uprawnione

organy

uczelni

publicznych

niespeniajcych

wymaga

okrelonych w art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4 przedo waciwym ministrom do


zatwierdzenia, nie pniej ni do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadajce
przepisom niniejszej ustawy.
3. Zaoyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedo ministrowi
waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego do zatwierdzenia, nie pniej ni do
dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadajce przepisom niniejszej ustawy.
4. W przypadku gdy uczelnia nie wypeni obowizku, o ktrym mowa w ust. 1
3, waciwy minister nada jej statut w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 275. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zachowuj moc art. 24, 117a, 121 i 122
ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz art. 22 i 66a ustawy wymienionej w art.
276 pkt 3.
2. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. zachowuj moc art. 75117, 118, 119 i 124139
ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz art. 4966 i 6770 ustawy wymienionej w
art. 276 pkt 3.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 208/210

2a. Od dnia 1 wrzenia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. pracownicy


publicznej uczelni zawodowej maj prawo do korzystania z zakadowego funduszu
wiadcze socjalnych oraz nagrd specjalnych na dotychczasowych zasadach.
2b. Za lata 2005 i 2006 pracownicy uczelni publicznych otrzymuj dodatkowe
wynagrodzenie roczne na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 12
grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikw jednostek
sfery budetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z pn. zm. 25)).
2c. Do dnia 31 grudnia 2006 r.:
1)

uczelnia moe uzyskiwa rodki finansowe z budetw jednostek samorzdu


terytorialnego lub ich zwizkw;

2)

minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ustala i przyznaje:


a)

Akademii Obrony Narodowej, o ktrej mowa w ustawie wymienionej w


art. 248,

b)

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosawa Dbrowskiego, o ktrej


mowa w ustawie wymienionej w art. 249,

c)

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterw Westerplatte, o ktrej


mowa w ustawie wymienionej w art. 250

dotacj na dziaalno dydaktyczn na ksztacenie osb cywilnych,


uwzgldniajc wysoko dotacji oraz jej udzia w kosztach ksztacenia w
uczelniach nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego, a take moe przyznawa dotacje, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2;
3)

uczelnia publiczna, ktra w dniu wejcia w ycie ustawy dziaaa na podstawie


ustawy wymienionej art. 276 pkt 3, otrzymuje z budetu pastwa rodki, o
ktrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 6 ustawy wymienionej w art. 276
pkt 2;

4)

uczelnia niepubliczna moe otrzyma z budetu pastwa rodki, o ktrych


mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a, 2 i 6 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2.
3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 3a,

art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 4a ust. 2 pkt 3, art. 4a ust. 2 pkt 4, art. 4a ust. 2 pkt 5, art.

25)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr
72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223,
poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243.

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

s. 209/210

16 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 33b ust. 1, art. 143 ust. 3, art. 149 ust. 2, art. 149 ust. 3,
art. 152i, art. 176 ust. 1 i art. 1781 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 276 pkt 2,
zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na
podstawie art. 6 ust. 3, art. 9 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 9 pkt 5, art. 29 ust.
7, art. 42 ust. 1, art. 44, art. 162, art. 167 ust. 3, art. 187, art. 192 ust. 1, art. 224, art.
228 ust. 2 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 25 ust. 2 oraz art. 30 ustawy, o ktrej mowa w art. 276 pkt 2,
zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na
podstawie art. 95 ust. 1 i art. 105 niniejszej ustawy, jednak nie duej ni do dnia 31
grudnia 2006 r.
4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 4
ustawy, o ktrej mowa w art. 276 pkt 3, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie
przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 niniejszej ustawy, a
dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o
ktrej mowa w art. 276 pkt 3, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw
wykonawczych wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 niniejszej ustawy, jednak nie
duej ni do dnia 31 grudnia 2006 r.
5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze
budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw, zachowuj moc do czasu wejcia w
ycie nowych przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3, w
brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw
wykonawczych wydanych na podstawie art. 41, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw.
Art. 276. Trac moc:
1)

ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyszym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z


1992 r. Nr 10, poz. 40, z pn. zm. 26));

26)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz.
44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr

2016-01-19

Kancelaria Sejmu

2)

s. 210/210

ustawa z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 65, poz.


385, z pn. zm. 27));

3)

ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyszych szkoach zawodowych (Dz. U. Nr


96, poz. 590, z pn. zm. 28)).
Art. 277. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2005 r., z tym e:

1)

art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2)

art. 107150 i 152154, 156 oraz 158 wchodz w ycie z dniem 1 wrzenia
2006 r.;

3)

art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodz w ycie z dniem 1 padziernika
2006 r.

27)

28)

106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z
2005 r. Nr 100, poz. 836.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz.
314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5,
poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i
1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz.
1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz.
1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137,
poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i
Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr
120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4,
poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z
2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

2016-01-19