Vous êtes sur la page 1sur 10

[ End ] - Kanchanadasan - வசந்தா! உன்ைன என் வசம் தா!

எங்கள் குடும்பம் ஒரு விவசாயக் குடும்பம். எங்கள் குடும்பத்திேலேய நான் ஒருவன் தான் படித்தவன். கல்லூரி படிப்பு முடித்து
விட்டு நகரத்தில் ெபாழுது ேபாகாமல் ரிசல்ட் வரும்வைர தாத்தா, பாட்டியின் கிராமத்திலிருக்க முடிவு ெசய்து அந்த அழகிய சின்ன
கிராமத்திற்கு நான் வந்து மூன்று நாட்கள் ஆகிறது. கிராமத்தில் தாத்தா, பாட்டி, மற்றும் என் அத்ைத என மூன்று ேபர். என் மாமா
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் தாத்தாவின் ேதாட்டத்தில் ேவைல பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபண்ணுடன் கள்ளத் ெதாடர்பு
ஏற்பட்டு அந்தப் ெபண்ணுடன் ஊைர விட்ேட ஓடி விட்டார். இன்று வைர அவர்கைளப் பற்றிய தகவல் ஏதும் ெதரியாது. அதற்குப்
பின் அத்ைத தாத்தா பாட்டியுடன் தங்கி வட்டு
ீ ேவைல மற்றும் ேதாட்ட ேவைலகைளப் பார்த்துக் ெகாள்ளத் ெதாடங்கி விட்டார்.

அத்ைதயின் ெபயர் வசந்தா. கடினமான விவசாய ேவைலகளால் அத்ைதயின் உடல் நன்கு திண்ைமயாய் திடமாய் இருக்கும்.
அளவான வயிறு, நீண்ட திடமான கால்கள், ெபரிய முைலகள், ெபருத்து விரிந்த இடுப்பு. பருத்த குண்டிகள். நாெளல்லாம் ெவயிலில்
ேவைல பார்ப்பதால் அத்ைதயின் சிவந்த நிறம் கன்னிப் ேபாய் அந்தி ேநரச் சூரியைனன் ஆரஞ்சு நிறத்தில் அந்த 36 வயதிலும்
பார்க்க இளைமயாய் ெவயிலில் ெசடியில் தானாய் கனிந்த தக்காளி ேபால தளதளப்பாய், இப்படிப்பட்ட ெபண்ைண விட்டு விட்டு
ஏேதா ஒரு சிறுக்கியுடன் ஓடிய மாமா ஒரு சரியான முட்டாள் என்று எனக்கு ேதான்றும். சுட்ெடறிக்கும் ெவயில் காலங்களில்
ெவக்ைக தணிக்கும் வண்ணம் அத்ைத வட்டிலிருந்த
ீ ேபாெதல்லாம், ெமல்லிய ேசைல உடுத்தி, மார்பு கனிகைள கசக்கி பிழியும்
பிராைவ துறந்து, ைடட்டான ஜாக்ெகட்டுடனும், காட்டன் உள்பாவாைடயுடனும் வலம் வர, எனக்கு ெதரிந்த வைர ேபண்ட்டி
அணியும் பழக்கமும் கிராமத்தில் இல்லாததால் என் கன்னி மனத்திற்கு கணக்கிலடங்கா காம ெவறி தூண்டும் காட்சிகள் ஏராளம்
ஏராளம். கள்ளங்கபடில்லாத கிராமத்து ெவள்ைள உள்ளேமா இல்ைல கனறும் ெவயிலின் ெவப்பேமா இல்ைல வயதான தாத்தா
பாட்டி தவிர ேவறு யாரும் இல்லாத பழக்கேமா என்னேமா அத்ைதயின் உடல் வண்ைமயும், கவனக்குைறவாய் இரு முைல முகடு
மைலகளிக்கிைடேய பள்ளத்தாக்கில் பாயும் காட்டாறு ேபால ேசைல முந்தாைன ஒதுங்கிேய இருக்க, ேவர்ைவயில் நைனந்து ஊறி
அப்பட்டமாய் அக்குளில் முடிக் கற்ைற காண்பிக்கும் ஜாக்ெகட்டுடன் அத்ைத அங்குமிங்குமாய் நடந்து வட்டு
ீ ேவைல பார்க்கும்
ேபாது,

'குனிந்து நிமிர்ந்து ேவைலக்காரி


வடுீ கூட்ட
வடு ீ சுத்தமாச்சு.
மனசு குப்ைபயாச்சு'

எனும் கவிைத வரிகளுக்ேகற்ப என் மனசு மூன்ேற தினங்களில் காமக்குப்ைபயால் நிைறந்தெதன்னேவா நிசம்.

அனல் பறக்கும் ஒரு மதிய ேவைளயில், தாத்தாவும், பாட்டியும் ேதாட்ட ேவைல பார்த்துக் ெகாண்டிருக்க அத்ைத சைமயற்கட்டில்
சைமத்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது நான் அத்ைதயின் உடைல ரசித்தபடி அங்ேகேய உட்கார்ந்து ேபச்சுக் ெகாடுத்துக்
ெகாண்டிருந்ேதன். ேவர்த்து வழிய, குத்துக்காலிட்டு அத்ைத அடுப்பின் முன்ேன அமர்ந்திருக்க, ேசைல முந்தாைன
முைலகளுக்கிைடேய ஒதுங்கியிருக்க, முைலகளிெரண்டும் அத்ைதயின் முழங்காளில் பட்டு பிதுங்கி இறக்கி ெவட்டப்பட்டிருந்த
ஜக்ெகட்டின் ேமல் விளிம்பு வழியாக ெபாங்கி வழிந்து ெகாண்டிருந்தது. ெநற்றி, காேதாரம், கழுத்து, ேதாள் என வியர்ைவ ெவள்ளம்
ெபருக்ெகடுத்து ஓடி கழுத்தின் கீ ேழ முைலகள் இரண்டும் சந்திக்கும் பள்ளத்தாக்கில் ேசர்ந்து ஓைடயாய் ஓடி ஜாக்ெகட்டின் உள்
பாய்ந்து நன்றாகேவ ஈரப்படுத்திக் ெகாண்டிருந்தது. ேநரம் ஆக ஆக ேவர்ைவயில் நைனந்த ஜாக்ெகட்டில் முைலக்காம்புகள் ஒட்டி
ெதளிவாய் குத்திட்டு ெதரியத் ெதாடங்க நான் ேதனுண்ட வண்டாய், கசாப்பு கைட வாசலில் நாவில் எச்சிலூற காத்திருக்கும்
நாயாய் இன்னும் ெகாஞ்சம் சைத எங்காவது ெதரியாதா என ஏங்கியபடி கண்ணுக்குத் ெதரிந்தைதெயல்லாம் மனசுக்குள் இருத்த
முயற்சித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்.

நான் ெவறித்து பார்ப்பது அத்ைதக்கு ெதரியாமல் ஒன்றும் இல்ைல. ஒன்றுக்கும் ேமற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் அத்ைத கவனித்து
விடக் கூடாேத என நான் என் பார்ைவைய மாற்றும் முன்னேம அத்ைத என் கண்கள் ேமயும் இடத்ைத நன்றாகேவ கவனித்து
விட்டார்கள். ஆனால் மூடேவா மைறக்கேவா எள்ளத்தைனயும் முயலாமல், ேகாபமும் சற்றும் காட்டாமல் அத்ைத இருக்க எனக்கு
ைதரியம் அதிகமாகி அத்ைதைய கண்ணுக்கு கண் பார்த்து பின் ேநராேய மார்ைபயும் மடிப்பு விழுந்த இைடையயும் பார்த்து
ரசித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்.

கண்களுக்கு கிைடத்த விருந்தினால் என் தடி என் ைகலிைய தூக்கி கூடாரமிட ெதாடங்கினான். அைதயும் அத்ைத கவனித்ததாகேவ
ேதான்றியது. அத்ைத தன் மார்பின் நடுவில் ேபருக்கு கிடந்த ேசைல முந்தாைனைய தன் ேதாளிலிருந்து முற்றுமாக உருவி தன்
முகம் துைடத்து கழுத்து துைடத்து அவசரேம இல்லாமல் சற்றும் மைறக்காமல் என்னிடம் 'ேகாபி, ெகாஞ்சமா பால் குடிக்கிறயா?'
என்றார்கள். நாேனா ெமய்மறந்து அத்ைதயின் முைலகைள ேநரடியாய் ேநாக்கியபடி 'அத்ைத நீங்க தந்தா ேவணாம்னா ெசால்லப்
ேபாேறன்..' என்ேறன். ெமல்ல புன்னைகத்தபடி 'என்னடா பசிக்குதா?' என்க நான் 'ஆமாம்' என்ேறன். 'அப்ேபா அத்ைத தர்ேறன்'.
'என்னது...?' வியப்பின் உச்சியில் நான். 'ெகாஞ்சம் இரு ஆறின பாைல சூடு பண்ணி தர்ேறன்' என்றபடி அத்ைத பால் பாத்திரத்ைத
அடுப்பில் ைவக்க நான் இன்னும் ெகாஞ்சம் ைதரியமாய் 'யப்பா, என்னமா உருண்ைடயா திடமா இருக்கு...இந்த மாதிரி நல்ல
பாத்திரம் நான் பாத்தேத இல்ல' என்ேறன். அத்ைதயின் புன்னைக இன்னுேம விரிந்தது. 'இது பைழய பாத்திரம்டா. யாருக்கும்
பிடிக்கிறதில்ைல.' 'இல்ல அத்ைத ெநசமாேவ ெசால்லுேறன். பாத்தாேல நல்லா கனமா இருக்கும் ேபால இருக்ேக.' 'சரி தான்...கனமா
இருக்கா இல்ைலயான்னு சூடு ஆறுனதுக்கப்பறம் ெதாட்டு பாரு. இப்ேபா சூடா இந்த பாைல குடி' என ஒரு டம்ளரில் பால் ஊற்றி
தந்து 'காைலல என்ன சாப்பிட்ட? மதிய சைமயல் ஆக ேநரம் ஆகும். மாவு இருக்கு. ஆப்பம் ேவணுமா?' என்றார்கள். 'ஆமா அத்ைத.
உங்க ஆப்பம்னா எனக்கு ெராம்ப பிடிக்கும்.' 'அப்படின்னா ேபாய் ெகால்ைலல சின்னதா வாைழ இைல அறுத்துட்டு வா. வந்து என்
ஆப்பத்ைத சாப்பிட்டு பாரு'. என்றார்கள் அத்ைத.

எங்ேக இந்த இரட்ைட அர்த்த ேபச்சு ேபாகப் ேபாகிறேதா என எண்ணியபடி ெகால்ைலயில் ெசன்று வாைழ இைல அறுத்து
அப்படிேய அங்கு கனிந்து ெதாங்கிய குைலயிலிருந்து இெரண்ெடாரு பழங்கைளயும் பறித்துக் ெகாண்டு நான் மீ ண்டும் சமயலைற
வர அத்ைத 'நான் பழம் சாப்பிட்டு ெராம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கு முழுசா கனியாத கதலின்னா ெராம்ப புடிக்கும்' என்றார்கள். ெதரிந்து
தான் ேபசுகிறார்களா இல்ைல இயல்பான கிராமத்து ேபச்சு நைடயா என நிைனத்து நான் ெராம்பேவ குழம்பி விட்ேடன். கனியாத
கதலி என என்னைத அத்ைத குறிப்பிடுவது ேபால எனக்கு ேதான்றியது. காமாைல கண்ணுக்கு கண்டெதல்லாம் மஞ்சள் என்பது
ேபால விரக தாப காமத் தீயில் தகித்து ெவந்து ெகாண்டிருந்த எனக்கு எல்லாேம ஒரு தினுசாக ேதான்றுகிறேதா எனவும்
சந்ேதகமாய் இருந்தது. எனக்கு ெதரிந்தவைர அத்ைதயும் காமத்திற்காக ஏங்குவதாகேவ ெதரிந்தது. ேதாட்ட ேவைல நாட்களில்
யாரும் கவனிக்காத ேபாது அத்ைத ேதாட்டத்தில் ேவைல பார்க்கும் ஆண்கைள அப்படி இப்படி பார்த்து ெபருமூச்சு விடுவைதயும்,
தினமும் காைலயிலும் மாைலயிலும் குளித்தாலும் சில நாட்களில் இரவு 10 அல்லது 11 மணிக்கு பின் புறம் உள்ள ெதன்ைன
தடுக்கு பாத்ரூமில் குளித்து அத்ைத வருவதும், பின் திடீர் திடீர் என இரவு ேவைளகளில் அத்ைத சுவாமி படத்திற்கு முன்
உட்கார்ந்து ஸ்ேலாகம் ெசால்வதும் என பல குறிப்புகள் எனக்கு அத்ைதயின் மன நிைலைய ெதரிைவப்பது ேபால இருந்தாலும்,
ஒவ்ெவான்றிற்கும் என் மன்ேம ேவறு காரணங்களும் கற்பித்து என்ைன குழப்பியது. அத்ைத விட்ட ெபருமூச்சு காமப் ெபருமூச்சா
இல்ைல அலுப்பினால் வந்த ெபருமூச்சா, இைடவிடாத ேதாட்ட ேவைல, சைமயல் ேவைல வியர்ைவைய அதிகரிக்க அதனால்
படுக்ைகக்கு ெசல்லும் முன் அத்ைத குளிக்கலாம் அல்லவா, பகெலல்லாம் ேவைல ேவைல என அைலவதால் சாமி கும்பிட ேநரம்
இல்லாமல் இரவில் கும்பிடலாம் அல்லவா? என எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பதில் ேவறு தயாராய் இந்த பாழும் மனதில்.

அப்படிேய ஆைசயிருந்தாலும் கிராமத்தில் ேதாட்டத்தில் ேவைல பார்க்கும் எத்தைன கட்டுமஸ்தான ஆண்கள். அத்ைதயின் உடல்
வனப்பிற்கு யாராவது ஒரு ஆணிற்கு ெமலிதாய் ேகாடு ேபாட்டு காண்பித்தாேல ேபாதுேம? இன்னும் சரியாக மீ ைச கூட
முைளக்காத தண்டு ெபருத்து நன்றாய் தண்ண ீர் கூட ைவக்காத, காய்ந்து ேபாய் கிடக்கும் என் ேமலா ஆைச வரும்?.....ேபாடா
மைடயா. உள்ளூருல யாருகிட்டயாவது ேபானா ெவளிய விசயம் ெதரிய வாய்ப்பிருக்கு. ெவளிய ெதரிஞ்சா மானம் மரியாைத
என்ன ஆகிறது?. சரி சரி ேதாட்ட ேவைல பாக்குற ஆம்பிைள மாதிரி கட்டுமஸ்தா இல்ைலன்னாலும் உனக்ெகன்னடா குைற ?
நல்லாதான் இருக்ேக....யாராவது ைகல ெவண்ைணய் வச்சுகிட்டு ெநய்க்கு அைலவாங்களா? - இதுவும் என் மனசு ேபாடும்
பட்டிமன்றங்களில் ஒன்று தான்.

இது நான் ெவகு நாட்களுக்கு முன் ேவெறாரு தளத்தில் ஆங்கிலத்தில் படித்த கைதயின் தழுவல். இது ேநரடி ெமாழி ெபயர்ப்பல்ல
எனினும் கைதக்களமும் சம்பவங்களும் மூலக்கைதைய ஒட்டி அைமக்கப்பட்டைவ. இப்ேபாைதக்கு கைத மாந்தர்களும்,
வர்ணைனகளும், தமிழும் மட்டுேம என் பங்கு. மூலக்கைத எழுத்தாளருக்கு எனது நன்றிகள். ேபாகப் ேபாக என் கற்பைன மற்றும்
வாசகர்களின் வரேவற்ைப ெபாறுத்து கைத வளரலாம்.....

ேபச்சு ேபச்சளவிேலேய இருக்க ஒரு நாள் நானும் அத்ைதயும் மட்டும் தனித்திருந்த ேபாது அத்ைத 'மருமகப்புள்ள என்ன
காேலெசல்லாம் ேபாய் படிச்சிேய. என் விடுகைதக்கு பதில் ெசால்லு பாப்ேபாம்' என்று ஆரம்பித்தார்கள். நானும் என்னதான் என்று
ஆர்வமாய் ேகட்டிருந்ேதன்.

'காரூரு கரு மணலு


கருத்த கம்பளி விரிச்சு
அவளும் அவனும் இருக்க
அவ காட்ட
அவம் நீட்ட
அவ ேநாவுது ேநாவுதுன்னா
அவம் ேபாகுது ேபாகுதுன்னாம்.
அது என்ன ?'

இது நாள் வைர என்னதான் அப்படி இப்படி ேபசியிருந்தாலும் முதன் முைறயாய் அத்ைத இப்படி ேநரடியாய் பச்ைசயாய் ஏதும்
ெசால்வது இதுேவ முதல் முைற. நான் விக்கி விைறத்துப் ேபாய் உட்கார்ந்திருந்ேதன். பதிேலதும் இல்லாமல், சிரித்து மழுப்புவதா,
இல்ைல கூச்சப்படுவதா என ெதரியாமல் ெமாத்தமாய் குழம்பி தைலைய சற்ேற குனிந்திருந்த நான் 'என்ன அத்ைத இது? என்
கிட்ட ேபாயி இைதெயல்லாம் ேகட்டுகிட்டு...ெநனச்சு பாத்தாேல ேமாசமாயில்ல இருக்கு...' என்ேறன் ெமல்லிய குரலில் நான்.
'ேமாசமாேவ ெநனச்சுகிட்டா ேமாசமாத்தானிருக்கும். ஒரு வைளயல் யாவாரி கம்பளி விரிச்சு அதுல வளவிகள வச்சு யாவாரம்
பண்ணுறான். அதுல ஒக்காந்து ஒரு ெபாண்ணுக்கு அவம் வளவி மாட்டுற தான் ெசால்லுது இந்த ெசாலவட...' என்று ெபரிதாய்
புன்னைகத்தபடி 'அது ேபாகட்டும்...இதுக்கு உனக்கு பதில் ெதரியுமான்னு பாக்கலாம்....' என்று

'கப்பு பிளந்திருக்க
கறுங்ேகாைல முன்ேன விட்டு
விட்டு விட்டு எடுத்தா
ெபாட்டு ெபாட்டா
தண்ணி வடியும்
அது என்ன? ' என்றார்கள்.

'அத்ைத, இது முத இத விட இன்னும் ேமாசமால்ல இருக்கு? எனக்ெகதுக்கு இந்த வம்பு. நான் எைதயாவது நிைனக்க நீங்க ஏதாச்சும்
பதில் ெசால்லி என்னய கவுக்கப் ேபாறீங்க. இது எதுக்கு. நீங்கேளெசால்லீ ருங்க.' என்ேறன். 'சும்மா கண்டைதயும் கற்பைன பண்ணாத.
நான் ெமாட்ட ெகணத்துல ெதலா [ஏற்றம்] இைறக்கறைதயில்ல ெசான்ேனன்' என்று அமுக்கலாய் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார்கள்.
இப்படியாக ேகலியும் கூத்துமாக ெபாழுது ேபாய்க் ெகாண்டிருக்க நானும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் சின்ன சின்ன ேதாட்ட ேவைலகள்
பார்க்கத் ெதாடங்கிேனன். ேதாட்டத்திலிருந்த டிராக்டைர ஓட்டப் பழகிக் ெகாண்டு உழவு, பரம்படித்தல் ேபான்ற ேவைலகளில்
என்னால் முடிந்தவைர ஈடுபட்ேடன்.

ஒரு நாள் என் தாத்தாவும் பாட்டியும் ஒரு கல்யாணத்திற்காக பக்கத்து ஊர் ேபாய் விட்டார்கள். அன்று தூரத்தில் இருந்த ஒரு
சின்ன வயற்க்காட்ைட உழுவதற்காக டிராக்டர் டிைரவைர வரச் ெசால்லி விட்டு ேபாயிருந்தார் தாத்தா. 7, 8 மணிக்கு வர ேவண்டிய
டிைரவர் மணி காைல ஒன்பது ஆகியும் வரவில்ைலேய என நானும் அத்ைதயும் கவைலப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்த ேபாது டிைரவரின்
மகன் தனது டயர் வண்டிைய ஒரு குச்சியால் தட்டி ஓட்டியபடி வந்து 'மாமா, எந் தங்கச்சி பாப்பாக்கு உடம்பு சரியில்ைல. அப்பன்
பாப்பாைவ டவுனாஸ்பத்திரிக்கு கூட்டி ேபாகுது. அதானல இன்ைனக்கு உழவுக்கு வர ேயலாதுன்னு ஆத்தா உங்கூட்டுல ெசால்ல
ெசான்னிச்சு' என்றுவிட்டு பதிலுக்கு கூட நிற்காமல் பறந்ேதாடி விட்டான். அத்ைதேயா 'அட பாவேம. நாைளக்கு டிராக்டருக்கு
டிங்கரிங் ேவல பாக்க ெமக்கானிக்கு வந்து டிராக்டர டவுனுக்கு எடுத்து ேபாயிவாேன. வண்டி திரும்ப வர ஒரு வாரம் பத்து
நாளாகுேம? அது வைரக்கும் உழவு நின்னா என்னத்த ெசய்யிறது?' என ெராம்பேவ கவைலப்பட்டார்கள். 'அத்ைத. நான் ேவணும்னா
டிராக்டைர எடுத்து ேபாயி உழுகவா?' எனக் ேகட்க ெவகு ேநரத் தயக்கத்திற்குப் பின் ேவறு வழிேய இல்லாமல் அத்ைத ஒத்துக்
ெகாண்டார்கள். காைல சாப்பாைட விைரவாய் முடித்து நான் டிராக்டைர எடுப்பதற்குள் நூறு முைறயாவது சாக்கிரைத சாக்கிரைத
என்றபடினிருந்தார்கள் அத்ைத. 'மதியம் நானு உனக்கு சாப்பாடு ெகாண்டு வாேரன். அந்த ெநலம் உங்க மாமாேவாட பாகம். ெராம்ப
நாளா உழுகாம ெகடக்கு. அவரு தரிசா உட்டைதெயல்லாம் நீ நல்லா ஆழ உழுது ேபாடு' எனச் ெசால்ல எனக்கு வழக்கம் ேபால
ஏேதேதா ேதான்றியது.

சரியான ெவயில் அன்று. கண்ணுக்ெகட்டிய ேதாரம் வைர ஒரு ஈ காக்கா கூட இல்ைல. ேதாட்டத்தின் இந்த பகுதி கம்பங்காட்டிற்கு
நடுேவ இருந்தது. இந்த உழவு நிலத்திற்கு ெசல்லும் பாைத தவிர சுற்றிலும் ஆளுயர கம்பங்காடு. உழவு நிலத்தின் கைடசியில் ஒரு
ேவப்ப மரம். ேவப்ப மரத்தின் பின்னால் கம்பங்காட்டின் நடுவில் ெசல்லும் வரப்பில் நடந்தால் சற்ேற தூரத்தில் எங்கள் பம்ப்ெசட்.
உழைவ ஆரம்பித்து ெகாஞ்ச ேநரத்திேலேய எனக்கு ேவர்ைவயான ேவர்ைவ. அப்படி இப்படியாக பாதி ேவைல முடிப்பதற்குள்
நன்கு உச்சி ெவயில் மண்ைடைய பிளக்கத் ெதாடங்கியது. டிராக்டைர ேவப்ப மரத்தின் அருகில் நிறுத்தி விட்டு மர நிழலில்
உட்கார்ந்ேதன். கிட்டத்தட்ட மதிய சாப்பாடு ேநரம் ஆகி விட்டது. சாப்பாடு ேநரம் என்றதும் அத்ைத எனக்கு இங்கு சாப்பாடு
ெகாண்டு வரப் ேபாகிறார்கள் என்று ஞாபகம் வந்தது. ஆளரவமில்லா அந்த ேவப்பமர நிழலில் நான் மட்டும் தன்னந்தனிேய
அத்ைதயுடன் இருக்கப் ேபாகும் எண்ணேம என்ைன புல்லரிக்க ைவத்தது. அத்ைதைய நிைனத்த நிமிடம் என்னவன் ெமல்ல ெமல்ல
உயிர் ெபற்று எழுந்தான்.

'அத்ைத, உங்கைள இங்கேய வச்சு ஓத்தா எப்படி இருக்கும்?' என ெமல்ல ெசால்லிப் பார்த்ேதன். அத்ைதயுடன் இப்படி ேபசுவதான
கற்பைனேய எனக்கு ேபரானந்தமாய் இருந்தது. சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி என் லுங்கிக்கு ேமலாக ைக ைவத்து என்னவைன
சுகமாய் வருடியபடி 'அத்ைத,...இன்ைனக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ேபாதும். ஒேர ஒரு தடைவ உங்கள ஏறிட்டு நான் ெசத்து கூட
ேபாயிடுேவன்.' என்று ெகாஞ்சம் சப்தமாகேவ ெசால்லிப் பார்த்துக் ெகாண்ேடன். 'உங்க புன்ைட ேதனைட மாதிரி இருக்கும். அதுல
நான் நக்கி நக்கி ேதன் குடிச்சு உங்க வாயில என்னத ைவச்சு ஆட்டனும் அத்ைத. அத்ைத என்ன அத்ைத இன்னும்.
வசந்தா,....வாங்க ...ஆஅஆஆஅ' என்றபடி இன்னும் ேவகேவகமாய் தடவைல ெதாடர்ந்ேதன். 'நல்லா விரிச்சு
காமிங்க...ம்ம்ம்ம்....அப்படிதான்....அப்பப்பா...என் னமா இருக்கு உங்க முைலங்க ெரண்டும்.....அவ காட்ட அவம் நீட்டன்னு
அன்ைனக்கு விடுகைத ெசான்ன ீங்கேள அது மாதிரி இங்க பாருங்க என்னது நீட்டி இருக்கு. உங்கத காமிங்க இப்ேபா....ம் அப்படி
தான்....என் கருங்ேகால் தண்ணிய ெபாட்டு ெபாட்டா உங்க கப்புல விடவா?' என எனக்கு நாேன ேபசிக் ெகாண்டு முழுதுமாய்
விைறத்து ஆடிக் ெகாண்டிருந்த என் தண்ைட ெவளிேய எடுக்க நிைனத்த ேவைளயில் தூரத்தில் யாேரா இந்த பக்கமாய் வருவது
ேபால ெதரியேவ எழுந்து டிராக்டைர ஆன் ெசய்து மீ ண்டும் உழத் துவங்கிேனன்.

ெகாஞ்ச ேநரத்திேலேய வருவது அத்ைத தான் எனத் ெதரிந்தது. ைகயில் சாப்பாட்டு தூக்குடன் 10 நிமிடத்தில் என்னருேக வந்த
அத்ைத 'வண்டிய நிறுத்தீட்டு சாப்பிட வாடா' என்றார்கள். சற்று ேநரத்திற்கு முன் தான் அவர்கைள நிைனத்துக் ெகாண்டு ைபத்தியம்
ேபால ஏேதேதா உளறிக் ெகாண்டு ைகயடிக்க முயன்ேறன் என்ற எண்ணம் என்ைன குற்ற உணர்வில் ஆழ்த்த நான் அத்ைதைய
ேநருக்கு ேநர் பார்க்காமல் டிராக்டரிலிருந்து இறங்கி இருவருமாய் ேவப்ப மரம் ேநாக்கி நடந்ேதாம். மர நிழைல நாங்கள்
அைடந்ததும் 'என்னடா இது? இப்படி ேவர்த்திருக்ேக உனக்கு. அேதாட இந்த கரிசல் மண்ணு புழுதி ேவேற..' என்றபடி என்னருகில்
வந்து இயல்பாய் தன் ேசைல முந்தாைனைய எடுத்து என் முகம் துைடத்து விட்டார்கள். பின் மர நிழலில் இருவருமாய் உட்கார்ந்து
சாப்பாட்ேடாம். இன்னும் என்னால் அத்ைதைய ேநருக்கு ேநர் பார்க்காவிட்டாலும் அத்ைத என்ைனேய உற்று பார்ப்பது எனக்கு
ெதரிந்ேத இருந்தது. ஏதும் ேபசாமல் சாப்பிட்டு முடித்து ைக கழுவி விட்டு டிராக்டைர ேநாக்கி ெசன்ற என்னிடம் 'ராஜா..இப்பதானா
சாப்பிட்ட அதுக்குள்ள ேபாகாட்டி என்ன? நான் உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விசயம் ெசால்லணும்' என்றார்கள் என் பின்னாலிருந்து.
நான் திரும்பி வந்து அத்ைத பக்கத்தில் உட்கார்ந்ேதன். இப்ேபாது அத்ைதயின் முகத்ைத பார்க்க அத்ைத ெராம்பேவ பரபரப்பாக
இருப்பதாக ேதான்றியது.

'என்னடா ேவைல முடிஞ்சதா?' 'இல்ல அத்ைத இன்னும் ஒரு அைர மணி ேநர ேவைல தான்....' 'சரி நான் பம்ப் ெசட்டுல
இருக்ேகன். உழுது முடிச்சுட்டு அங்க வா. நான் உன் கூட டிராக்டர்ேலேய வந்துர்ேறன்.' 'இது தான் முக்கியமான விசயமா?' அப்பறமா
வட்டுக்கு
ீ ேபாகும் ேபாது ெசால்லுேறன். என்ன? ேவைலய முடிச்சுட்டு பம்ப் ெசட்டுக்கு வா. நான் அங்ேக ெகாஞ்சம் ெவண்ைடக்கா
பறிச்சிட்டு இருக்ேகன்.' என்றபடி அத்ைத வரப்பின் ேமலாக நடக்கத் ெதாடங்க நான் ெவறுத்துப் ேபாய் அத்ைதயின் வடிவான
வைணக்குடங்களாக
ீ ெபருத்து அைசந்தாடிய குண்டிகைள பார்த்து ெபருமூச்சு விட்டபடி டிராக்டரில் ஏறி உழைவத் ெதாடங்கிேனன்.
எதிர்பார்த்த அைர மணி ேநரத்துக்கு முன்ேப உழவு முடிந்து விட என் ைகலிைய தூக்கி ேவர்த்து வழிந்த என் முகத்ைத
துைடத்தபடி பம்ப் ெசட்ைட ேநாக்கி நடக்கத் ெதாடங்கிேனன். வாய்க்கால் வழிேய தண்ண ீர் பாய்ந்து ெகாண்டிருந்ததாலும், தூரத்தில்
ேமாட்டார் ஓடும் சப்தம் ேகட்டதாலும் பம்ப் ஓடிக் ெகாண்டிருப்பைத அறிந்து வழியிலிருந்த ெவண்ைடப் பாத்தியிலும் அத்ைதைய
காணாமல் எங்ேக அத்ைத என நிைனத்தபடி நடந்து ெகாண்டிருந்த நான் அப்படிேய ஆணி அடித்தது ேபால நின்று விட்ேடன். பம்ப்
ெசட்டில் ஒரு ெபரிய சதுர ெதாட்டியில் தண்ண ீர் பாய்ந்து ேதங்கி பின்ேப வழிந்து வாய்க்காலில் ஓடும். அந்த ெதாட்டியின் அருகில்
அத்ைத நின்று ெகாண்டு குளிப்பதற்கு ஆயத்தமாவது ெதரிந்தது.

ெமல்ல வரப்பிலிருந்து இறங்கி கம்பங்காட்டில் சற்ேற மைறவாய் நின்று ஆர்வமாய் கவனிக்கத் ெதாடங்கிேனன். முதலில் தன்
ேசைல முந்தாைனைய அத்ைத உருவ, கருப்பு ஜாக்ெகட், உள்ேளயிருந்த ெவள்ைள பிராவுடன் சும்மா கும்ெமன்று அத்ைதயின்
காய்கள் இரண்டும் அவர்களின் ெநஞ்சு முழுதும் நிைறந்திருந்தன. அத்ைத ஜாக்ெகைடயும் கழற்றி ஓரமாய் துைவ கல்லில் ேபாட்டு
விட்டு பாவாைட நாடா முடிச்ைச தன் இடுப்பில் தடவி கண்டுபிடித்து உருவி கழன்று கீ ழிறாங்கிய பாவாைடைய சட்ெடன தன்
முகம் வைர தூக்கி தன் முன் பற்களால் கடித்துக் ெகாண்டு தன் ைககைள முதுகுப்புறமாய் ெகாண்டு ெசன்று பிராைவயும்
கழற்றினார்கள். அத்ைதயின் பற்களில் கடித்திருந்த பாவாைட முன்புற கனசங்கைள நன்றாகேவ மூடி மைறத்திருந்தாலும், முதுகு
முழுதும் பள ீெரன அந்த மத்தியான ெவயிலில் என் கண்கைள கூசச் ெசய்தது. அத்ைத பிராைவ துைவ கல்லில் ேபாட்டு விட்டு
பாவாைடைய இன்னும் ெகாஞ்சம் ேமேலற்றி முைலகளுக்கு ேமலாக ெகாணர்ந்து நாடாைவ சுருக்கி முடிச்சு ேபாட முயல அந்த
முயற்சியில் ஒரு சில வினாடிகள் அத்ைதயின் குண்டி முடியும் இடம் புைடப்பாய் என் கண்களுக்கு விருந்தானது. ெநஞ்சு வைர
தூக்கி கட்டிய பாவாைட அத்ைதயின் முைலகைள மூடும் முயற்சியில் படு ேதால்வி அைடந்து ெகாண்டிருந்தது. தூரத்ேத ெதரிந்த
ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலமுகடுகைளயும் அத்ைதயின் பாவாைட மூடிய முைல முகடுகைளயும் என் மனம் காரணேம இன்றி
ஒப்பிட்டுப் பார்த்தது. அத்ைத என ஒரு காைல தூக்கி துைவ கல்லின் ேமல் ைவத்து மறு கால் கீ ேழேய இருக்க குத்திட்டு
உட்கார்ந்து கழற்றி ேபாட்டிருந்த ேசைலைய துைவக்கத் ெதாடங்கினார்கள். பருத்த ெதாைட ஒன்று அத்ைதயின் மார்ைப அமுக்க
முைலகள் விம்மி பாவாைடைய மீ றி வழிந்தன. அத்ைத உட்கார்ந்திருந்தது எனக்கு ஒரு பக்கம் காட்டி. எனேவ முழுதுமாக
முன்னால் பார்க்க முடியவில்ைல. புடைவைய துைவத்து முடித்து தன் பின்னால் இருந்த பிராைவ எடுக்க திரும்பிய அத்ைத
அப்படிேய திரும்பிய வாகிேலேய உட்கார்ந்து பிராைவ துைவக்கத் ெதாடங்க இேபாது அத்ைதயின் முன் புறம் எனக்கு முழுதாய்
ெதரிந்தது. மார் வைர பாவாைட உயர்த்தி கட்டியிருக்க ெதாைடயிடுக்கில் கருப்பாய் முடிக்கற்ைறகள் ெதரிவது ேபாலிருக்க ேமலும்
தாங்க முடியாமல் என் ைகலிக்குள் ைகவிட்டு ெபருத்து கருத்திருந்த என் சாமாைன ெமல்ல நீவி விடத் ெதாடங்கிய ேபாது பம்ப்
ெசட்டின் அந்த பக்க வரப்பில் பக்கத்து ேதாட்டத்து முத்து மாமா அருவது ெதரியேவ நான் சட்ெடன இன்னும் கம்பங்காட்டுக்குள்
மைறந்ேதன்.

வந்த முத்து மாமா 'என்ன வசந்தா? குளிக்கிறயா?' என அசடு வழிந்தபடி அத்ைதயிடம் ேகட்க, நிமிர்ந்து பார்த்த அத்ைதைய 'ஆமா
மாமா..என்ன நீங்க இங்கிட்டு இன்ேனரம்?' என்றார்கள். முத்து மாமாேவா தன் கண்கைள அத்ைதயின் ெசழிப்பான உடம்பிலிருந்து
அகற்ற முடியாமல் ஆவலாய் பார்த்தபடி அத்ைதயின் முன் பக்கம் வர நகர்ந்து ெகாண்ேட 'சும்மாேதன். என் மச்சினிச்சி
ஊரிேலர்ந்து வந்திருக்கால்ல. அவளுக்கு ெரண்டு ெவள்ளரி கா பறிக்கலாம்னு வந்ேதன். நீ ேவணும்னா ெரண்டு எடுத்துக்ேகா.'
என்றார். அத்ைத முத்து மாமாவின் பார்ைவ தன் திறந்திருக்கும் ெதாடசியிடுக்கு பக்கம் ேபாவது ெதரிந்து சட்ெடன எழுந்து
ெகாண்டபடி 'என்ன மாமு..உங்களுக்கு விவஸ்ைதேய ெகைடயாதா? இப்படி முழுங்கற மாதிரி பாக்குறீகேள. சீ ெவக்கங்ெகட்ட
மனுசா' என ேகாபமாக ெசால்ல 'என்ன வசந்தா...ெராம்ப தான் சிலுத்துக்கிர்ேற...இப்படி மூடி மூடி வச்சு தான் உன் புருசன் சின்ராசு
அந்த ேமலத் ெதரு மாரியம்மா கூட ஓடிப் ேபாய்ட்டான். நீ என்னடான்னா இன்னும் அப்படிேய இருக்கேய?' 'ேயாவ். ெசருப்பு
பிஞ்சிரும். அந்த ெபாச ெகட்ட ஆளு அந்த அவுசாரிேயாட ஓடிப் ேபானது என்னால இல்ல. என்ைன கட்டி ஆள துப்புல்லாம, முழுசா
ேவைலய முடிக்க முடியாம ெதணரினப்ேபா அந்த சிறுக்கிேயாட ெதாடுப்பாகி அவள் இவரு அடக்கி ஆளுற மாதி அவ ேபாட்ட
டிராமல மயங்கில்ல ேபானது இந்தாளு. அந்த சிறுக்கி இந்தாள பணம் வசதிக்குன்னு வச்சுகிட்டு ேவற எவனாவது நிச ஆம்பிளய
ெபாண்டாளன்னு வச்சிருப்பா. நீ என்னேமா வந்துட்ேட ெபருசா ேபச..ேபா..ேபா.ேபாய் உன் ெதனவ ேவெற எவகிட்டயாவது ேபாய்
தீத்துக்ேகா....' என சத்தம் ேபாட முத்து மாமா 'சரி தான் புள்ேள...ஏேதா முறைமக்கார ஆளு ேகலி ேபசுனா ெராம்ப தான்
ேகாவிக்கிறேய' என முனகியபடி வரப்பில் மீ ண்டும் இறங்கி என் பக்கமாய் வரத் ெதாடங்க நான் அப்ேபாது தான் வருவது ேபால
கம்பங்காட்டில் இருந்து வரப்பில் ஏறி நடக்கத் ெதாடங்கிேனன். என் எதிேர வந்த முத்து 'என்ன தம்பி....' என்றபடி விைரவாய்
நடக்கத் ெதாடங்கினார்.

அத்ைதைய ெநருங்கிய நான் ெகாஞ்சம் பைதபைதக்கும் ெநஞ்சுடேன 'என்ன அத்ைத.. முத்து மாமாைவ ஏேதா திட்டிக்கிட்டு
இருந்தீங்க..' என்று ஒன்றும் ெதரியாதவன் ேபால ேபச்ைச ெதாடங்கிேனன். 'அது ஒன்னும் இல்லடா. அவன் ெகாழுப்ெபடுத்து
அைலயுறான். இந்த ஊரில ெகாஞ்சம் சாக்கிரைதயா இல்லாட்டி அவ்ேளா தான்...சரி அத விடு. உழவு ேவைலெயல்லாம் முடிஞ்சுதா?'
என்றார்கள். என்னதான் முத்து மாமாவுக்கு விழுந்த திட்டுக்கள் என்ைன பதற்றப்படச் ெசய்தாலும், பயத்ைதயும் மீ றி அத்ைத
குளிப்பைத பார்த்துக் ெகாண்டு தான் இருந்ேதன். 'என்னடா...நான் அந்தாள திட்டுனத பாத்து பயந்துட்டியா? ஏண்டா...ெதருவில ேபாற
நாய சீ ேபான்னு ெசான்னா நம்ம வட்டு ீ கன்னு குட்டி நீ எதுக்குடா பம்முேற...' 'அெதல்லாம் ஒண்ணும் இல்ைல அத்ைத.
துணிெயல்லாம் ெதாவச்சாச்சா'. 'துணி ெதாவச்சிட்ேடன். இனி குளிச்சிட்டு ெகளம்ப ேவண்டியது தான். நீ கூட வந்து ேவர்ைவ ேபாக
குளிச்சுட்டு உன் ைகலிய கழட்டி ெகாடு. நான் ெதாவச்சு ேபாட்டுர்ேறன்' என்றபடி அத்ைத ெதாட்டியின் விளிம்பில் காைல தூக்கி
ைவத்து ஏற அத்ைதயின் ெதாைடயிடுக்கு ேதனைட ெதளிவாக கருகருெவன ெதரிந்தது. சட்ெடன ெதாட்டியின் ேமல் ஏறி நின்ற
அத்ைத ெதாபுக்ெகன ெதாட்டியினுள் குதிக்க தண்ண ீர் என் ேமெலல்லாம் ெதறித்தது.

'ேடய்...பம்ப் ெசட்டு ேமேல ஏறி யாராச்சும் கம்பங்காட்டுல ஆடு ேமய விடுறாங்களாண்ணு பாரு.' 'இல்ல அத்ைத. இப்ேபா தான நான்
அந்த பக்கமிருந்து வந்ேதன். ஆடு ஏதும் ேமயல'. 'இல்லடா. நீ ஏறி பாரு. சுத்துமுத்தும் அந்த முத்து மாதிரி யாரும் ெமல்ல
ேதாட்டத்துல ஏதாச்சும் ேநாட்டம் விட்டு ெகடச்சா அடிச்சிட்டு ேபாறதுக்குன்ேன திரியுறானுவளான்னு பாரு' 'இல்ல அத்ைத.....' 'ேடய்
ெசான்னா ேகளுடா...நீ ஒரு விவரம் புரியாத விடல. ஏறி பாருன்னா பாேரன்' அத்ைத இத்தைன முைற அழுத்தி ெசால்வதற்கு
ஏதாவது காரணம் இருக்கும் என நிைனத்துக் ெகாண்டு ெதாட்டியில் ஏறி குழாயில் கால் ைவத்து ேமாட்டார் ரூம் ேமல் ஏறிேனன்.

'யாரும் இல்ைலத்த...' என்றபடி குனிந்து பார்த்த நான் மூச்சு விடவும் மறந்ேதன். முதலில் என் கண்ணில் பட்டது அத்தியின்
கக்கத்தில் அடர்த்தியாய் ெதரிந்த கருத்த முடிகள் தான். அடுத்து ேமலிருந்து ெதரிந்த அத்ைதயின் ெபருத்து வழியும் முைலமத்திப்
பள்ளத்தாக்கு. அத்ைதயின் ெவள்ைளப் பாவாைட கருத்த முைலகளுடன் நைனந்து ஒட்டி காம்புகளிெரண்ைடயும் ெதளிவாய்
காட்டியது. பம்பிலிருந்து ேசாெவனக் ெகாட்டிக் ெகாண்டிருந்த நீர் நுைரத்து வழிந்து ெபாங்கி ெதாட்டியிலிருந்து வாய்க்காலில்
பாய்ந்து ஓடிக் ெகாண்டிருந்ததால் அைலயடித்துக் ெகாண்டிருந்த தண்ண ீர் அத்ைதயின் உடல் அழைக மைறத்தாலும் இைலமைற
காயாய் ெதரிந்து ெகாண்டிருந்த அத்ைதயின் காய்கள் என்ைன மயக்கின. அத்ைதயின் பரந்த ேதாள்களிெரண்டும் திண்ைமயாய்
திடமாய். ெநஞ்சுடன் ஒட்டிய பாவாைட துணி தண்ண ீரின் அைசவிற்ேகற்ப அைசந்து காம்புகளுடன் ஒட்டி விலகி ஒட்டி விலகி
தடித்து ெபருத்திருந்த முைலக்காம்புகைளயும், காம்பு வட்டங்கைளயும் காண்பித்து காண்பித்து கிறங்கடித்துக் ெகாண்டிருந்தது.

அப்ேபாது ேமாட்டார் சடாெரன நிற்கும் சப்தம் ேகட்டது. ெகாட்டிக் ெகாண்டிருந்த தண்ண ீரும் நிற்கத் ெதாடங்க இப்ேபாது ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாய் சலனமைடந்து ெகாண்டிருனிந்த பளிங்கு ேபான்ற ெதாட்டி தண்ண ீர் இன்னும் இன்னும் அத்ைதயின் நைனந்த உடல்
அழைக அந்த ெவளிச்சமான மதிய ேவைளயில் நன்றாய் காட்டியது. நாேனா சகஜமாய் இருப்பதாய் அத்ைதக்கு காட்டிக் ெகாள்ள
'கரண்ட் ேபாச்சா?....நான் குளிக்கலாம்னு பாத்ேதன்' என்ேறன். 'மணி என்ன 3 ஆச்சா? 3 மணிக்கு கரண்ட் ைலன் மாத்தி விடுவாங்க.
இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரத்தில கரண்ட் வந்துடும்' என்றபடி அத்ைத தன் ஈர உடைல ேதய்க்கத் ெதாடங்க, நான் ெமஸ்மரிசத்தில்
ஆழ்ந்ேதன். சற்ேற அைல அடித்து அத்ைதயின் பாவாைடைய மிதக்கச் ெசய்து அைலக்களிக்க அத்ைதயின் திண்ைமயான
ெதாைடகளினிைடேய கருத்த முக்ேகாணமாய் அத்ைதயின் மதன முக்ேகாணம் ேமகம் மைறத்த கருப்பு நிலாவாய் ெதரிந்து
ெதரிந்து மைறந்தது. இது வைர என் வாழ்நாளிேலேய ெபருக்காத அளவுக்கு என் தண்டு ெபருத்து தைல தூக்கி ஆடியது.

அத்ைதயின் கருத்த கூந்தல் நைனந்து மதிய ெவயிலில் ஈரத்துடன் பளபளத்து அத்ைதயின் ேதாள் பின்னங்கழுத்து என விரிந்து
பரந்திருக்க ஓரிரு ஈர குழல்கள் அத்ைதயின் அழகிய ெநற்றியில் புரள அத்ைத ெராம்ப சகஜமாய் உடைல ேதய்த்துக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அத்ைத தன் ெநஞ்சில் இருந்த பாவாைட முடிச்ைச தளர்த்தி தன் ஒரு ைகயால் லூசாக
பிடித்தபடி மற்ற ைகைய இரு முைலகளிைடேயயான இடுக்கில் ைக விட்டு ேதய்க்க முைலகள் இரண்டும் ேமலிருந்து பார்த்துக்
ெகாண்டிருந்த எனக்கு முழுதாய் ெதரிந்தது. அந்த வினாடிகளில் 'ேச என்னடா வாழ்க்ைக இது. ஒேர ஒரு தடைவ...ஒரு தடைவ
அந்த முைலகைள தடவி வருடி பிைசந்து பார்க்காத வாழ்வும் வாழ்வா எனத் ேதான்றியது. முைலகைள ேதய்த்து முடித்து
பாவாைட நாடாைவ தன் மார்பில் இறுக்கி கட்டியபடி நான் சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பாவாைடயின் கீ ழ் பட்ைட
விளிம்ைப ெதாட்டியின் உள் தைரயில் உட்கார்ந்திருந்த தன் ெபருத்த குண்டிைய சற்ேற தூக்கி உயர்த்த, அத்ைதயின் புண்ைட
ேமடு கருப்பாய் அைலயடிக்கும் தண்ண ீருக்குள் ெதரிந்தது. ஏேதா கனவிலகில் பார்ப்பது ேபால இருந்தது எனக்கு.
ெதாைடயிடுக்கு ேமட்டில் ைக ைவத்து அத்ைத ேதய்க்கத் ெதாடங்க, நான் ேபச்சு மூச்சு மறந்து கல்லில் வடித்த சிைல ேபால
ேமேலேய உட்கார்ந்திருந்ேதன். அப்ேபாது என்னில் உயிருடன் இருப்பதாய் ேதான்றியது விைடத்து ஆடிக் ெகாண்டிருந்த என் சுன்னி
மட்டுேம. அைத தவிர மற்ற உடல் பாகங்கெளல்லாமும் ஏன் மனதும் கூட மறத்துப் ேபானதாய் ேதான்றியது எனக்கு. நான் அங்ேக
இல்லேவ இல்லாதது ேபால அத்ைத தன் ெதாைடகைள இன்னும் ெகாஞ்சமாய் விரித்து சுகமாய் தண்ண ீருக்குள் இருக்கும் தன்
தங்க ேமைடைய தடவி, ேதய்த்து தன் உள் ெதாைடகைள அழுத்தி ேதய்க்க நான் காமெவறியில் என்ைன மறாந்து
ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது 'ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ற்ற்ர்ர்ர்ர ◌்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்' என ேமாட்டார் துவங்கும் சப்தமும் அைத
ெதாடர்ந்து ஒரு அைர நிமிடத்தில் பம்ப் குழாயில் தண்ண ீர் ஏறி ேசாெவன ெகாட்டும் சப்தமும் என்ைன தன்னிைலக்கு ெகாணர
ைலன் மாறி கட்டாகி இருந்த கரண்ட் திரும்பி வந்தது எனக்கு ெதரிந்தது.

உட்கார்ந்தபடி தன் ஒரு காைல மடக்கி நன்கு ேதய்க்கத் ெதாடங்கினார்கள் அத்ைத. நுைரத்து ஓடினாலும் தண்ண ீர் ஸ்படிகம் ேபால
சுத்தமாய் இருந்ததால் அத்ைதயின் ெபருத்த ெதாடஒகள் இப்ேபாது நன்றாக ெதரிந்தன. இப்ேபாது மற்ெறாரு காைலயும் மடக்கி
அனித காலின் ஆடுசைத, மற்றும் முழங்காலின் ேமல் ேதய்க்க, அத்ைதயின் கால்கள் ெகாஞ்சமாய் விரிந்தன. குமிழியிட்ேடாடும்
நீரின் உள்ேள அத்ைதயின் ெதாைடயிடுக்கு கருப்பு ெவல்ெவட் நைகப்ெபட்டி பனி மூட்டம் மைறத்த கருப்பு ேராசா ேபால
சன்னமாய் ெதரிந்தது. அத்ைதயின் ைக விரல் அைசவுக்ேகற்ப முைலப்பந்துகள் இெரண்டும் ேமேலமூடியிருக்கும் பாவைடையயும்
ேசர்த்து இழுத்தபடி பக்கவாட்டில் ெமல்ல ெமல்ல அைசந்தன. முைலக்காம்புகளிெரண்டும் பாவாைட துணிைய குத்திட்டு நிற்க, தன்
முைலகள் இரண்ைடயும் தன்னிரு ைககளாலும் பிடித்து முயல் குட்டிகள் இரண்டின் முதுைக தடவி விடுவது ேபால தடவி
ேதய்த்தார்கள். நான் இைமக்கவும் மறந்து பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்.

ேடய், என்னடா அங்ேகேய உட்காந்துட்ேட....யாராச்சும் வராங்களா?' 'இல்ைல அத்ைத. நாம மட்டும் தான் இருக்ேகாம்.' 'நான்
குளிச்சுட்ேடன். பம்ப் ரூமுல ேபாய் டிெரஸ் மாத்திட்டு வந்துர்ேறன். நீ அதுக்குள்ள குளிச்சு முடிச்சிடீன்னா நாம ேசர்ந்து வட்டுக்குப்

ேபாகலாம். உனக்கு குளிக்க இப்ேபா துண்டு இல்ைலேய. வா என் கூட பம்ப் ெசட்டுக்கு.... நான் துணி மாத்திட்டு னான் ெகாண்டாந்த
துண்ட உனக்கு தாேரன்.' என்றபடி ெதாட்டிைய விட்டு ெவளிேய இறங்கி பம்ப் ெசட் வாசைல ேநாக்கி நடக்கத் ெதாடங்கினார்கள்.
என் பாழும் மனது வழக்கம் ேபால ஏேதேதா கற்பைனகள் ெசய்து அத்ைதயின் ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதக்கும் ஒரு அர்த்தம் கற்பித்து
அைலகடல் துரும்பாய் என்ைன அைலக்கழித்தது.

ேமேல இருந்து இறங்கிய நான் முன்னால் ெசல்லும் அத்ைதயின் பின்னழைக கண்களால் பருகியபடி ெதாடர்ந்ேதன். ஈரப்பாவாைட
முழுதமாய் அத்ைஹயின் உடலுடன் ஒட்டி, முதுைகயும், புட்ட ேமடுகைளயும் ெதளிவாய் Kஆன்பித்தது. அத்ைதயின் ெபருத்த இரு
புட்ட ேமடுகளும் சந்திக்கும் அந்த சந்து நிழலாட என்னேமா மாயஜாலம் ேபால அத்ைதயின் நைடக்ேகற்ப பாவைடயுடன் ஒட்டி
விலகி ஒட்டி விலகி என அந்தப் பள்ளாத்தாக்கின் முடிைவ அரசல் புரசலாய் காட்டியது. பின்னங் கழுத்தில் ெதாடங்கி இடுப்புவைர
சாைலேயார சின்ன ஓைடயாய் வந்த முதுகுத் தண்டுப் பளளம் இடுப்பு முடிந்து குண்டி ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் ஆழம் ெகாண்டு
சுழலும் காட்ேடாைடயாய் மாறி புட்ட மைலயிடுக்கில் சேரெலன பாய்ந்து மைலயடிவார கருங்காட்டுக்குள் முடிவு ெதரியா ஜீவ நதி
ேபால ஓடி மைறந்தது.

பம்ப் ெசட்டுக்குள் ெசன்ற அத்ைத கதைவ தன் பின்ேன மூடிச் ெசன்றாலும் தாள் ேபாடவில்ைல. அைரகுைறயாய் திறந்திருந்த
கதவு இடுக்கு வழிேய அத்ைத நின்றிருந்தது ெதரினிதது. னான் பம்ப் ெசட் வாசலில் ேபாட்டிருந்த சின்ன கீ ற்றுக் ெகாட்டைகயில்
ந்ன்று ெகாண்டிருந்ேதன். இப்ேபாது ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் என் பயம் விலகி விட நான் திறாந்திருந்த கதவு இடுக்கு வழிேய
ெவறித்தபடி நின்று ெகாண்டிருந்ேதன். பம்ப் ெசட் ரூமுக்குள் காவல் காப்பவர் இரவில் படுப்பதற்காக ஒரு கயிற்றுக் கட்டில்
இருந்தது. அந்த கட்டிலின் ேமேல அத்ைதயின் மாற்று உைடகள் இருந்தன. எனக்கு சாப்பாடு ெகாணர்ந்த ேபாேத மாற்றுைடயும்
ைகேயாடு ெகாண்டு வந்திருக்க ேவண்டும் என்று ெதரிந்து ெகாண்ேடன்.

அத்ைத எனக்கு முதுகு காண்பித்து நின்ற அத்ைத கட்டிலின் ேமல் கிடந்த பாவாைடைய எடுத்து தைல வழியாக நுைழத்தபடி
மார்புவைர ஏற்றி கட்டியிருந்த ஈரப்பாவாைடைய உருவி விட, சேரெலன ஈரப்பாவாைட கீ ழிறங்க, புது பாவாைட ேமலிருந்து
கீ ழிறங்க என இைடப்பட்ட சில வினாடிகள் அத்ைதயின் ெபருத்த பூசணி புட்டங்கள் முழுதாய் ெதரிந்தன. ஈரப்பாவாைடைய
தைரயில் விழ விட்டு விட்டு புது பாவாைடைய தன் ேதாளிலிருந்து இடுப்புவைர இறக்கிய அத்ைத தன் இடுப்பில் பாவாைட
நாடாைவ முடிச்சு ேபாட ெதாடங்க, எனக்கு அத்ைதயின் புட்டம் மைறந்து இப்ேபாது அத்ைதயின் ெவற்று முதுகு தரிசனம். அத்ைத
பாவாைடைய மட்டும் இடுப்பில் கட்டியபடி இடுப்புக்கு ேமேல முழு நிர்வாணமாய் தைரயில் வட்டமாய் விழுந்திருந்த
ஈரப்பாைடைய விட்டு ெவளிேய வந்து அந்த ஈரப்பாவாைடைய எடுக்கக் குனிய, முன்பு முதுகு மட்டுேம ெதரிந்து ெகாண்டிருந்த
எனக்கு முழுதுமய் அத்ைதயின் மதர்த்த பால் குடங்களின் தரிசனம். அத்ைத குனிந்த ேபாது அப்ப்பப்பா....அழகான இளம் சுரக்
குடுக்ைககள் ேபால இரு முைலகளும் கீ ேழ ெதாங்க, காம்புகள் இரண்டும் கூராய் தைரைய முைறத்தன. காம்புகைள சுற்றிலும்
கருப்பாயிருந்த காம்பு வட்டங்கள் நன்கு அகன்று ெபரிதாய் இருந்தன.

ஈரப்பாவாைடயுடன் நிமிர்ந்த அத்ைத என்ைன பார்த்தார்களா இல்ைலயா என எனக்கு ெதரியவில்ைல. பார்த்திருந்தாலும் அத்ைத
கதைவ மூடவில்ைல. அப்படிேய முைலகள் குலுங்க நின்றபடி தன் காது கம்மல்கைள சரி ெசய்யத் ெதாடங்கிய அத்ைத எைதேயா
கீ ேழ தவறவிட்டபடி ெதரிந்தது. அடுத்த வினாடி அத்ைத கதவிடுக்கிலிருந்து நகன்று விட எனக்ேகா ஒன்றும் புரியவில்ைல.
'சுந்தர்...இங்க ெகாஞ்சம் வாேயன். என் காது கம்மல் திருகாணி கீ ழ விழுந்துருச்சு. பார்த்து எடுத்து ெகாடுக்கிறயா? நான் அதுக்குள்ள
அடுத்த கம்மல மாட்டிருேவன்' என்று அத்ைதயின் குரல் ேகட்டு கிைடத்த சந்தர்ப்பத்ைத விட்டு விடாமல் சட்ெடன பம்ப் ரூமிற்குள்
புகுந்ேதன். உள்ேள அத்ைத புது பாவாைடைய இப்ேபாது தன் மார்பு வைர ஏற்றிக் கட்டியிருக்க என் பார்ைவயிலிருந்து விலகிய
ெகாஞ்ச ேநரத்தில் அத்ைத தன் திறந்திருந்த முைலகைள மைறக்க பாவாைடைய ஏற்றி கட்டியிருக்க ேவண்டும் என புரிந்து
ெகாண்ேடன். 'ேடய்..திருகாணிய ேதடுன்னா இப்படி முழிச்சுகிட்டு இருக்ேக...', என்ற அத்ைதயின் குரல் என்ைன உணர்விற்கு ெகாணர
நான் தைரயில் முட்டியிட்டு ேதடத் ெதாடங்கிேனன். ஏேதா மயக்கத்திலிருப்பவைன ேபால கண்கள் மட்டும் தைரைய பார்த்திருக்க
மனம் எங்ேகா ேமய்ந்து ெகாண்டிருக்க கிட்டத்தட்ட தவழ்வது ேபால அந்த சின்ன ரூமிற்குள் குனிந்திருந்த நான் கைடசியாய்
திருகாணிைய பார்த்து எடுத்துக் ெகாண்டு தைலைய நிமிர்த்தினால், என் கண்ெணதிேர அத்ைத.

அந்த நிைலயிலிருந்து மார்புவைர பாவாைட ஏற்றிக் கட்டியிருந்ததால் ெதாைடகளின் ேமல் வைர தூக்கி இருந்த பாவாைடயின்
அடியில் அத்ைதயின் ெதாைடயிடுக்கு ெசார்க்கபுரி. ெகாஞ்சமாய் அத்ைத தன் கால்கள் விரித்து நின்றிருக்க, தூக்கிய பாவாடயின்
கீ ேழ ெகாத்தாய் கரு கருெவன முடிகளுடன் பிளந்து ேராசா வண்ணத்தில் சைத பிதுங்கிய சந்து. சற்ேற ஈரப்பதத்துடன், விம்மி
புைடத்த ேராஜா வண்ண புண்ைட உதடுகள், கருத்து கசகசெவன அடர்ந்திருந்த முள் காட்டினுள். என் இதயம் தறி ெகட்டு துடித்தது.
அந்த ெநாடி எனக்கு என்ன ேதான்றியேதா ெதரியாது. அப்படிேய என் முழங்கால்களில் எழுந்து நின்ற நான் அத்ைதயின் இரு உள்
ெதாைடகளிலும் ைகைவத்து விலக்கியபடி அந்த மதன ஓைடயின் மத்தியில் என் முகம் புைதத்ேதன். அந்த மதன குைகயின்
மடிப்பிலிருந்து வந்த சுகந்த மணம் என்ைன ெமய்மறக்கச் ெசய்தது. சின்ன பம்ப் ெசட் ரூமினுள் இருந்த ெவக்ைகயால் அப்ேபாது
தான் குளித்திருந்தாலும் அத்ைதக்கு ேவர்க்கத் ெதாடங்கி அந்த வியர்ைவ மணமும், அத்ைதயின் உடலின் இளம் சூடும் என்ைன
கிறுகிறுக்கச் ெசய்தது.

அத்ைத என் தைலயில் ைக ைவத்து அழுத்தி என்ைன தூர தள்ள முயற்சித்தபடி 'சுந்தர் என்ன இது? சீ . ேபா அந்தப்பக்கம்....'
என்றார்கள். நான் எைதயும் ேகட்கும் நிைலயில் இல்ைல. காமம் மட்டுேம என் ஐம்புலன்கைளயும் ஆட்சி ெசய்து ெகாண்டிருந்தது.
என்ைன தள்ளி விட்ட அத்ைதயிடமிருந்து விலகி எழுந்த நான் என் பின் புறம் திறந்திருந்த பம்ப் ெசட் ரூம் கதைவ சட்ெடன
நன்கு மூடி தாழிட்டு அேத ேவகத்தில் திரும்பி விரிந்த விழிகளுடன் நின்று ெகாண்டிருந்த அத்ைதயின் மார்பில் ைக ைவத்து
அத்ைதயின் பின்னாலிருந்த கயிற்றுக் கட்டிலில் மல்லாக்கத் தள்ளிேனன். மல்லாந்து கிடந்த அத்ைதயின் வாளிப்பான இரு
ெதாைடகளுக்கிைடேய என் முகம் ெசலுத்தி என் வலது ைகயின் ஆட்காட்டி விரல் மற்றும் ெபரு விரலினால் அத்ைதயின்
புண்ைட இதழ்கைள பிளந்து இைடயிைடேய இைடயூறாயிருந்த முடிக்கற்ைறகைள விலக்கி, ஈரமாய் வழவழத்திருந்த புண்ைடயின்
உள் உதடுகளில் என் உதடு ெபாருத்திேனன்.

என் நாக்கு ெமல்ல ெமல்ல முன்ேனறி அத்ைதயின் பருப்பின் ேமேல உரசியது. 'சீ . ேடய். என்ன இது? கருமம்டா. அங்கெயல்லாம்
ேபாய் சீஇ...எந்திரி. ெசான்னா ேகளு. உத படுேவ படவா' என அத்ைத ெநளிந்து என்ைன தள்ள நாேனா விடாமல் அழுத்தமாய் என்
முகத்ைத அத்ைதயின் மதன ேமட்டில் புைதத்ேதன். 'ம்ம்ம்.ஹ்ஹாஆ.ஆஆ. அசிங்கம்டா. நாத்தம். அங்கெயல்லாம் ...ேடய்ய்...ஆஆஅ.
ேவணாந்தா. நீ படிச்சவன் இப்படி கண்ட இடத்துல வாய்....ஹா...ம்ம்க்..ப்ப்பாஆ. ம்ம்ம்ம்ம்ம்...ஹாஹ்....இது தப்பு....டா
ஆ......ப்ப்ப்ப்ப்....ம்ம்ம்ம்' .அத்ைதயின் பிதற்றைல ேகட்கும் நிைலயில் நான் இல்ைல. ேமலாக அத்ைதயின் பிளைவ நக்கியபடி கீ ேழ
ெதரிந்த துைளயினுள் என் நடு விரல் நுைழத்ேதன். அத்ைதயின் எதிர்ப்பு ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் குைறந்து ெகாண்டிருந்தது.
அத்ைதயின் புலம்பல் இப்ேபாது ெமல்லிய முனகலாய் மாறி அவ்வப்ேபாது என்ைன தள்ளுவது ேபால தள்ளினாலும்ளத்ைதயின்
இடுப்பு தூக்கி தூக்கி எனக்கு ேதாதாய் புண்ைட பிளைவ விரித்து விரித்து காட்டியது. என் மற்ெறாரு விரைலயும் உள்ேள விட்டு
உள்ேள ெவளிேய என நான் என் விரல்கைள அத்ைதயினுள் இயக்க, அத்ைதயின் இறுகலான புண்ைட உதடுகள் ெமல்ல ெமல்ல
இளகி வழவழப்பாய் சுரந்தன. சுரந்த நீர் என் விரல்கள் நைனத்து ெபாங்கி வழிந்து அத்ைதயின் புட்ட பிளவிற்குள் ஒழுகியது. ஒழுகிய
மதன நீைர என் நாவால் கீ ழிருந்து ேமலாக நக்கி கயிற்றுக்கட்டிலில் விரித்திருந்த ேபர்ைவைய நைனக்காமல் தடுத்ேதன். இப்ேபாது
அத்ைத தன்னிரு ெதாைடகளின் ஊடாக ைககைள நீட்டி என் தைல முடிைய ெகாத்தாய் பற்றி என் முகத்ைத இன்னும் ஆழமாக
தன் புைழயினுள் பதித்து, தன் கால்கைள இன்னும் அகலமாய் விரிக்க நான் முடிந்த வைர அத்ைதயின் புண்ைட சைதகைள
முடிகள் இல்லாமல் வாய்க்குள் இழுத்து நக்கி சுைவத்ேதன். சிவந்து ெபருத்துக் ெகாண்டிருந்த பாவாைட பருப்ைப நாவால் நீவி நீவி
துழாவி என் தைலைய சுற்றி சுற்றி அத்ைதயின் புண்ைடயில் என் வாய் பபாத இடேம இருக்கக் கூடாது என்பது ேபால ெவறி
ெகாண்டு நக்கிேனன்.

திடீெரன நக்கைலயும் சப்பைலயும் நிறுத்தி என் தைலைய அத்ைதயின் ெதாைடயிடுக்கிலிருந்து சட்ெடன ெவளிேய எடுத்து
'அத்ைத என்ைன பாருங்க' என்ேறன். அத்ைதேயா தன் கண்கைள இறுக மூடியபடி தைல பின்னால் இழுத்து தன் ெதாைடகைள
அைசத்து இடுப்ைப உயர்த்தி என இழந்த சுகத்ைத ஈடுகட்ட தவித்துக் ெகாண்டிருக்க 'அத்ைத என்ன பாருங்க.' என்று அழுத்தமாய்
ெசால்ல அத்ைத அைரகுைறயாய் தன் கண் திறந்து என்ைன பார்க்க, 'இது தப்ேபா சரிேயா. ஆனா உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கில்ல?'
என்ேறன். அத்ைத ஏதும் ேபசாமல் தன் கீ ழுதைட கடித்தபடி இருக்க 'ெசால்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லியா?' என்ேறன்.
'உங்களுக்கு பிடிக்கைலன்னா இப்ேபா கூட இேதாட நான் எந்திரிச்சி ேபாயி ஓரமா நின்னு உருவி விட்டுட்டு ேபாய்க்கிட்ேட
இருப்ேபன். சம்மதம் இல்லாமல் எந்த ெபாண்ைணயும் ெதாடக்கூடாதுன்னு ெநைனக்கிறவன் நான். இன்ைனக்கு ஏேதா ஒரு ெவறில
உங்கள இப்படி தள்ளிட்ேடன்' என்ேறன்'. விருட்ெடன எழுந்த அத்ைத 'ஏண்டா....சும்மா ெகடந்த சங்க ஊதிக் ெகடுத்தானாம்
ஆண்டிங்கற மாதிரி என்னய மல்லாக்க தள்ளி என் கூதில நாக்க ேபாட்டு உசுப்பி விட்டுட்டு இப்ெபா தத்துவமா ேபசுேற.....இழுத்து
வச்சு அறுத்துடுேவன்...வாடா..நாேய இங்க...வந்து என் கூதிய முழுசா நக்கி என்னய அமத்தல உன்ைன ெகான்னுடுேவன்...' என்றபடி
கட்டிலில் உட்கார்ந்து தன் கால்கைள கீ ேழ ெதாங்கப்ப் ேபாட்டிருந்த அத்ைத என் தைலயிைன முரட்டுத்தனமாய் பற்றி இழுத்து
தன் ெதாைடயிடுக்கில் திணித்தார்கள்.

அத்ைத இப்ேபாது தன் குண்டிைய ேமேல தூக்கி ஒரு ைகயால் பாவாைடைய இடுப்புக்கு ேமேல தூக்கியபடி ெகாஞ்சம் முன்னால்
நகர்ந்து என் முகத்தில் தன் புண்ைடைய பதிக்க நான் ஆர்வமாய் அத்ைதயின் ஆைச உணர்ந்து புண்ைடயின் கீ ழ் பாகத்ைத என்
நுனி நாவினால் வருடிேனன். அத்ைதயின் ஒரு ைக என் பின்னந்தைலைய பற்றி இருக்க,. மற்ெறாரு ைகயின் ஆட்காட்டி மட்டும்
நடு விரல்களால் தன் புண்ைட இதழ்கைள விரித்து காண்பிக்க புண்ைடயின் கீ ழாக நீட்டி இருந்த என் நாக்கில் ெசாட்ெடன ஒரு
துளி மதன பானம் அத்ைதயின் மன்மத சுரங்கத்துள்ளிருந்து விழுந்தது. காமம் என்ைன ஆக்கிரமித்திருக்க இது வைர கண்ட
கனெவல்லாம் நனவாகப் ேபாகும் எதிர்பார்ப்பில் என் உடெலல்லாம் ெமல்லமாய் நடுங்க நான் என் நாக்கிைன வாயினுள் இழுத்து
சுைவத்ேதன். அத்ைதயின் புண்ைட ரசம் என்ைன இன்னும் ெவறி ஏற்றியது. 'ம்ம்ம்..ம்ம்ம்' என அத்ைத ம்காரமிட அத்தியின் புண்ைட
புதரின் அடியில் நாக்கு நீட்டி உள் ெதாைடயும் புண்ைட பிளவும் சங்கமிக்கும் இடத்தில் நான் நீவி வருடியபடி அத்ைதயின் இரு
ெதாைடகளிக்கிைடேய என் ைககைள ெசலுத்தி ெகாஞ்சமாய் தூக்கி இருந்த அத்ைதயின் புட்ட ேமடுகளின் அடிைய அழுந்த
பற்றிேனன்.

நான் ேமலும் கீ ழுமாய் புண்ைடயின் ெவளி உதடுகைள நக்க நக்க அத்ைத தன்னிரு ைககைளயும் பின்புறாமாய் கட்டிலில் ைவத்து
அழுத்திய படி 'ஹாஆஆஆ..அங்க தான்...உள்ளாற ேபாடா......ம்ம்ம்ம்னல்லா...நல்ல்ல்லாஆஅ. நக்குடா. உள்ள ைவச்சு அழுத்து.....சும்மா
ேமேலேய ேதய்ச்சுகிட்டிருக்காத......' என்று பலவாறாக புலம்பிய வண்ணம் அத்ைத இன்னும் முன்னால் சரிந்து தன் இடுப்ைப தூக்கி
கால்கைள இன்னும் விரித்து இடுப்ைப அப்படியும் இப்படியுமாய் அைசத்து சூடு பறக்கும் தன் புண்ைடைய என் முகம் முழுக்கத்
ேதய்த்தார்கள். நானும் என்னால் முடிந்தவைர அத்ைதயின் காமத்தினைவ என் கூர் நாக்கால் அடக்க முயற்சித்ேதன். என் வாயிைன
நன்கு அகல திறந்து நாக்கிைன அத்ைதயின் ஆழ்துைளக்கிணற்றினுள் தூர் வார அனுப்பிேனன். அத்ைதயின் கல் ேபான்ற
புட்டங்கைள என் ைககளால் இறுக்கி நசுக்கி பிசந்தபடி நான் என் முகத்திைன அத்ைதயின் காலிடுக்கு காமபுரியில் இடித்து இடித்து
ேதய்த்ேதன். அத்ைதயும் சைளஒக்காது தன் இடுப்ைப முன்னும் பின்னுமாய் அைசத்து என் முகத்ைத இடிக்க இப்ேபாது என்
முகெமல்லாம் அத்ைதயின் மதனபான அபிேஷகம். என் நாக்கிைன அத்ைதயின் புண்ைடயினுள்ேள ெநளித்து வைளத்து அைசத்து
அமுக்கி சுழற்றி என ஆேவச நர்த்தனம் புரியச் ெசய்து கடினமாய் முத்துப் ேபால ஒளிர்ந்த அத்ைதயின் பாவாைட பருப்ைப கடித்து
இழுத்ேதன். 'ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்மாஆஆஆஆஆஆஆஆஹாஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ ◌்.....' என அதீதமாய் அலறின அத்ைத தன்
ஒரு ைகைய எடுத்து என் தைல மயிற்ைற ெகாத்தாக பற்றி நான் பருப்ைப ேமலும் இழுக்க விடாமல் என் தைலைய இன்னும்
புண்ைடயினுள்ேளேய அமுக்கினார்கள்.

'ேடய் ......எனக்கு வந்துருச்சுடா.....அப்படிேய இரு....உம்மூஞ்சிெயல்லாம் பிசுபிசுக்கட்டும். நக்கு....நல்லா....நக்குடா....நாய் மாதிரி


நக்கு.....உறிஞ்சு.....உன்ைனய அப்படிேய எனக்குள்ள அமுக்கணும் ேபாலிருக்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்.ஆஆஆஆஆ.........அப ◌்படி தான்.
ம்ஹீஹீஹீஹீஹீஹீஹீஹீஹீம்ம்ம்ம்.....கடிக்காதடாஆஆஆ.... .வ்வ்வ்..வலிச்சாலும் ஒரு சுசுசுசுசுசு.....கககககக.......ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்மா
தானிருக்கு.....ேவணாம் .....ெவளிேய இழுக்காத........' என்று அத்ைத ேபயாட்டம் ேபாட்ட ேபாேத எனக்கு புரிந்து விட்டது. ெராம்ப
நாளாக அைணயிலிருந்த ஒரு காட்டு ெவள்ளம் இப்ெபாது கைர உைடகிறது என்று..

அத்ைத ெபாங்கிக் ெகாண்டிருந்த ேபாேத எழுந்து நின்ற நான் என் லுங்கிைய அவிழ்த்து அத்ைதைய ஏற தயாராேனன். எனது
ஜட்டியின் இடுப்பு பட்டிைய கீ ேழ இழுத்ததும் ஜட்டிக்குள் சிைறப்பட்டு விைடத்து வைளந்து தவித்துக் ெகாண்டிருந்த என் ெமம்பர்
வில்லிலிருந்து விடுபட்ட அம்பு மாதிரி சட்ெடன விைடத்து சாமான் ஆடியது. புதிதாய் கிைடத்த சுதந்திரத்திலும், சில்ெலன்ற காற்று
பட்டதாலும், அந்தக் காற்றில் அத்ைதயின் புண்ைட மணம் கலந்திருனிததாலும் என்னவனுக்கு தாங்க முடியாத சந்ேதாசத்தில்
சற்ேற வைளந்த வாைழப்பழம் ேபால தைலைய ஆட்டினான்.

அப்ேபாது அத்ைத எழுந்து உட்கார்ந்து தன் ைகயில் நின்று ெகாண்டிருனித எனது ெமம்பைர தன் ைகயில் பற்றி ெமல்லமாய்
உருவி 'சுந்தர், சரியான சாமான் ைவச்சிருக்கிேய......நல்லா நக்குறடா நீ...' என்க, அத்ைதயின் இந்த ெசாற்கைள ேகட்ட எனக்கு சுன்னி
ெவடித்ேத விடுவது ேபால ஆக நான் ஆைசயாய் அத்ைதயின் தைலைய பற்றி கட்டிலில் மல்லாக்கத் தள்ள முயற்சித்ேதன்.
'ேட....ேடய் ...ேடய்ய்ய்...அவசரப்படாத...சும்மா மல்லாக்கப் ேபாட்டு ஏறி சுன்னித் தண்ணிய எனக்குள்ள கழட்டீட்டு ேபாகலாம்னு
பாக்குறயா?..ெபாறுைமயா இருடா...'என்றவாறு வலது ைகயால் என் சுன்னிைய பற்றி இடது ைகயால் எனது விைதப்ைபகைள
கசக்கியபடி சுன்னிைய முன்னும் பின்னுமாய் அைசக்க என் முன்னந்ேதாலில் எனது சுன்னி ெமாட்டு மைறந்து மைறந்து
ேதான்றியது. 'அத்த...அத்த...ம்ம்ம்ம்......எனக்கு வந்துரும் ேபால இருக்கு.....' 'ம்ம்ம்ம். கட்டுப்படுத்து...இப்ேபாேவ வந்துட்டா எப்படி?'
'வசந்தா...ப்ள ீஸ் நான் உங்கைள இப்பேவ ஓக்கணும். அப்படிேய படுங்கேளன்...' 'என்னடா...அதுக்குள்ள ஓக்கணும்
ஓக்கணும்னா.....இருடா..இதுல இன்னும் எவ்ளேவா இருக்கு. என்னய ேபர் ெசால்லி கூப்பிட்ட மாதிரி வாடி ேபாடின்னு கூப்பிடு. அது
தான் எனக்கு பிடிக்கும்' 'சரி வசந்தா.ம்ம்ம்மாஆஆஆஆ...ெராம்ப ெசாகமாயிருக்குடி.ஐேயாஓஒ....' ெமல்ல முன்னால் நகர்ந்து வந்த
அத்ைத என் ெமாட்டின் நுனியில் முத்தமிட்டு பின் தன் தடித்து நீண்ட தண்டின் ெமாத்த நீளமும் முத்தத்தால் நைனத்து, அடிவைர
ெசன்று விைடகைள முத்தமிட நான் ஆவலாய் ஆைசயாய் வசந்தாவின் ஈர தைலமுடிைய வருடியபடி அத்ைதயின் வாயில்
ெமாத்தமாய் ேதய்த்ேதன். அத்ைதயின் நாக்கு அவளின் வாயிலிருந்து ெவளிேய நீண்டு ெதாங்கிக் ெகாண்டிருந்த என் விைதக்
ெகாட்ைடகைள தடவியது. அவ்வளவு தான்.. நான் குனிந்து அத்ைதயின் தைலைய இரு புறமும் இறுகப் பற்றி அத்ைதயின்
உதடுகளில் என்னவைன அழுந்த தடவிேனன். '''ஓஓஓ...சுந்தர்...; என்றபடி அத்ைத தன் நாக்கால் என் தண்டின் முழு நீளமும் தடவி
ெமாட்டின் நுனியில் பனித்துளி ேபால துளிர்த்திருந்த விந்து ெசாட்ைட நக்கி தன் ைககளால் என் குண்டிைய இறுக்கி பிடித்தார்கள்.
'வசந்தா..எவ்ேளா ேநரம் இப்படிேய நாக்கால நீவி விட்டுகிட்ேட இருப்ேப? ஊம்புடி....நல்லா வாய ெதாறந்து என்னத முழுசா உள்ள
வாங்கி சப்ேபன். ப்ள ீஸ்' 'ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்' என்ற சப்தத்துடன் அத்ைத தன் வாயால் என் ெபருத்த ெமாட்ைட கவ்வினார்கள். முன்னால்
தன் முகத்ைத தள்ளி வாைய இறுக்கமாய் மூடி என்னைத தன் வாயினுள் அழுந்த புகச் ெசய்தார்கள். என்னது அத்ைதயின் வாய்
தைசகைள, கன்னங்கைள உப்பச் ெசய்தபடி உள்ேள ைடட்டாக நுைழய அத்ைதயின் உடல் ெமல்ல நடுங்கிற்று. எனக்ேகா அடி
முதல் முடி வைர தடதடெவன ஆட்டேம கண்டு விட்டது. அத்ைதயின் வாயினுள் ெவது ெவதுப்பாக எச்சிலால் சூழப்பட்டு
கருவைறயில் பனிக்குடத்துள் கதகதப்பாயிருக்கும் சிசுவாய் ெமன்ைமயாய் ஆடியது என் சுன்னி. என் நுனி ெமாட்டு அத்ைதயின்
வாய் ேமலண்ணம், நாக்கில் உராய்ந்தபடி ெதாண்ைட குழி வைர ேபானது.

என் புட்டம் பற்றியிருந்த அத்ைதயின் ஒரு ைக இப்ேபாது அத்ைதயின் ெதாைடயிடுக்கில் குைடந்து ெகாண்டிருந்தது. என்னவைன
நன்கு இழுத்து இழுத்து சப்பியபடி அத்ைத தன் புண்ைடைய தாேன விரல்களால் குைடந்து ெகாண்டிருந்தார்கள். நான் என்
கால்கைள நன்கு அகல விரித்து இடுப்ைப முன்னால் தள்ளி அத்ைதயின் வாயிேலேய ெமல்ல இழுத்து இழுத்து அடிக்கத்
ெதாடங்கிேனன். அத்ைதயின் வாெயல்லாம் என் சுன்னி நிைறந்திருந்தாலும் இருக்கும் ெகாஞ்ச நஞ்ச சந்தில் அத்ைத அவ்வப்ேபாது
தன் நாக்கிைன சுழற்ற 'ஆஆஆஆஆஆவ்வ்வ்வ்வ்.வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்,ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ ◌்' என சிற்றின்ப உச்சத்தில் முனகிேனன்
நான். குனிந்து நான் பார்த்த ேபாது அத்ைதயின் ஈர உதடுகைள பிரித்து உள்ளும் ெவளியுமாய் என் சுன்னி ெசன்று ெசன்று வருவது
நன்றாய் ெதரிந்தது. அத்ைதயின் உதடுகள் என் தண்டின் அடிவாரம் வைர வர திறந்து மூடிய உதடுகளினிைடேய என் அடிவார
முடிகள் ஒன்றிெரண்டு சிக்கி இழுபட்டு அடிேயாடு பிய்ந்தது ஒரு வித இன்ப ேவதைனயாக இருந்தது. அத்ைத தன் வாயில் சிக்கிய
முடிகைள எடுக்கேவா இல்ைல மூச்சு வாங்கேவா நிறுத்த ேவண்டுேம? ம்ஹீம். ேதர்ந்த நாயனக் கைலஞனின் லாவகத்துடன்
அத்ைத எனக்கு வாய் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருக்க நான் குனிந்து இன்னும் அத்ைதயின் ெநஞ்சில் கட்டியிருந்த பாவாைட முடிச்ைச
தளர்த்திேனன்.

கட்டிலில் உட்கார்ந்த வண்ணம் எனக்கு வாய் ேபாட்டுக் ெகாண்டிருந்த அத்ைதயின் இடுப்பில் பாவாைட ெநகிழ்ந்து விழுந்தது.
இப்ேபாது அத்ைதயின் முைலகள் ெரண்டும் முழுதாக என் முன்ேன. குனிந்து அத்ைதயின் முைலகைள ேதாதாக இரு ைககளாலும்
பற்றி முைலக்காம்புகைள ேதய்த்து விரலால் நிமிண்டத் ெதாடங்கிேனன். அத்ைதயின் காம ஆர்வத்ைத பைற சாற்றும்படியாக
அத்ைதயின் முைலக்காம்புகள் இரண்டும் விைடத்து ெபருத்து குத்திட்டு நின்றன. மடியில் அவிழ்ந்து ெநகிழ்ந்து கிடக்கும் பாவாைட
தவிர ெபாட்டுத்துணி கூட இல்லாமல் அத்ைத என் முன் உட்கார்ந்து என்ைன ஊம்புதாக நிைனப்பேத என்ைன இளகியது.
உட்கார்ந்த நிைலயில் முன்னால் சாய்ந்து அத்ைத என் சுன்னிைய சுகமாய் சப்பி விட, அத்ைதயின் பரந்த ெவற்று முதுகும்
அவிழ்ந்து கிடந்த பாவாைடயின் இடுப்பு வாசல் வழிேய அைரகுைறயாய் ெதரிந்த அத்ைதயின் ெபருத்த பிதுங்கிய குண்டி
ேமடுகளும் என்ைன அப்ேபாேத உசுப்ேபற்றி விந்து கக்க தூண்டின. நான் படாதபாடு பட்டு அத்ைத ெசான்னது ேபால என்ைன
கட்டுப்படுத்திக் ெகாண்ேடன். நின்ற நிைலயில் என்னால் முடிந்தவைர ஊம்பிக் ெகாண்டிருக்கும் அத்ைதக்கு தடங்கல் ெசய்யாமல்
குனிந்து அத்ைதயின் ெபருத்த முைல முகடுகைள வருடி காம்புகைள திருகி இழுத்து இழுத்து விட்டபடி மற்ெறாரு ைகயால்
அத்ைதயின் காது மடல்கைள வருடிேனன்.

'ம்ம்ம்ம்ம்.இஇஇஇஇஇஇ......ய்ய்ய்ய்ய்ய்.........ழுழு ழுழுழுழு...க்ககாகத....க்காஆஆஆ...ம்ம்ம்ம்ம்ம். ..பு


உங்ங்ங்ங்ங்ங்............ைகய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய ◌்ய்ய்ய்.....ஓஓஓஓஓஓடட...டடடட வந்ந்ந்ந்ந்ந்ந்ந்...து.ரா.ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம.. .' அத்ைத வாய்
நிைறய என்னைத குதப்பிக் ெகாண்டு 'ம்ம். இழுக்காேத. காம்பு உன் ைகேயாட வந்துராம...' என்று ெசான்னது தான் ேமேல ெசான்ன
பிதற்றலின் ெபாருள். என் தண்டு அத்ைதயின் வாைய நிைறத்து கன்னக் கதுப்புகைள உரசி, ேமலண்ணம் அழுத்தி தண்டின் நுனி
அத்ைதயின் ெதாண்ைட வைர ெசன்று இடித்தது. அத்ைதயின் வலது ைக என் தண்டின் அடிைய பற்றி தன் வாயிற்க்குள் சரியாக
ெசலுத்திக் ெகாண்டிருக்க, என் புட்டங்கைள அழுந்தப் பிைசந்து ெகாண்டிருந்த அத்ைதயின் இடது ைகைய எடுத்து தன்
ெதாைடயிடுக்கு மயிர் ேமட்டில் ேதய்த்து அந்த மன்மதக் குைகக்குள் தன் விரல்கைள உள்ளும் ெவளியுமாய் ெசலுத்தி எடுத்து
ெசலுத்தி எடுத்து அங்கிருந்த ஈரத்தில் சளக் புளக்ெகன சப்தம் வர ெசய்தார்கள். வாய் முழுதும் என் தடி தாண்டவராயன்
நிைறந்திருந்தாலும் கிைடத்த சிறிது இைடெவளியில் அத்ைதயின் நாக்கு எனது ேகாைல சுற்றி நீவியபடி புரண்டது. அத்ைதயின்
தடித்த உதடுகேளா என்னவனின் அடிைய ஆர்வமாய் இறுக்கிக் கவ்வ, அப்பப்பா...அந்த சுகத்திைன வர்ணிக்க வார்த்ைத ஏது?

என் கால்கைள இன்னும் அகல விரித்து இடுப்பிைன தூக்கி அனுபவித்து ஊம்பிக் ெகாண்டிருந்த அத்ைதயின் வாயினுள்
இடித்ேதன். அத்ைத தன் உதடுகைள இன்னும் இறுக்கமாய் மூடி தன் நாக்கால் என் தடியிைன ேமல் ேநாக்கி தள்ளி தன் வாய்
ேமலண்ணத்துடன் அழுத்த அந்த அழுத்ததில் எனக்கு இன்னும் ஆனந்தம். நின்ற் நிைலயிலிருந்து பார்த்த ேபாது அத்ைதயின்
தடித்து சிவந்த உதடுகைள பிளந்து ெகாண்டு என் விைடத்த தண்டு இஞ்சினில் பிஸ்டனாய் இயங்குவைத கண்டு
கழித்ேதன்.அத்ைதயின் ெதாைடயிடுக்கில் பும்ெமன்றிருந்த புண்ைட மயிர்கள் எல்லாம் அத்ைதயின் ேயானி ரசத்தில் நைனந்து
ஈரமாய் பளபளத்தது. அத்ைதயின் கைடவாேயாரமாய் அத்ைதயின் எச்சிலும் என்னதிலிருந்து வழியத் ெதாடங்கியிருந்த வினிதுமாய்
கலந்து வடிந்து அத்ைதயின் முகவாய் பள்ளம் வழி ஓடி கழுத்திைன நைனத்து அத்ைதயின் முைல முகடுகளுக்கிைடேயயான
பள்ளத்தாக்கில் பாய்ந்து முைலகளுக்கு ெசாட்டு நீர் பாசனம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தது. அவ்வளவு தான் அதற்கு ேமல் தாங்க
முடியாமல் 'வசந்ந்ந்ந்.தா.......ஆஆஆஆஆ......ஹஹஹஹஹ்ஹஹ்ஹ்ஹாஹஹ்ஹ. ..இது மாதிரி ஒரு சுகம் என் வாழ்க்ைகேலேய
அனுபவிச்சது கிைடயாது. என்னமா...இருக்கு...' என்று புலம்பியபடி நான் கட்டுப்பாடிழந்து விந்து பீய்ச்சத் துவங்க அைத
முன்கூட்டிேய உணர்ந்த அத்ைத என்ைன பின்னால் பிடித்து தள்ளியபடி முடிந்த வைர ேவகமாய் என்னைத தன் வாயிலிருந்து
விடுவித்தார்கள்.

முழுதுமாக என்னைத நான் ெவளிேய இழுத்து விட்டாலும், காற்றில் படபடக்கும் கட்சிக் ெகாடி ேபால, காற்ைற இஅழந்து
ெகாண்டிருக்கும் பலூன் ேபால அைல பாய்ந்த வண்ணம் விந்திைன அங்கும் இங்கும் சிதறிக் ெகாண்டிருந்த என்னவன் ஒரு ெபரிய
பாகத்ைத அத்ைதயின் முகத்திலிேயேய ெதளித்து விட்டான். அத்ைதயின் வலது கன்னத்தில் கன்ணிற்கு கீ ேழ பட்ட விந்து வழிய
தன் இரு ைககைளயும் பின்னால் கட்டிலில் சாய்த்து தன் தைலயிைனயும் பின்னால் சரித்து ேமல் மூச்சு கீ ழ் மூச்சு வாங்க
அத்ைத தன்ைன ஆசுவாசப்படுத்திக் ெகாண்டிருந்தார்கள். எனக்கு விந்து தான் ெவளியாகி விட்டேத தவிர இன்னும் காமம்
மனதளவில் அடங்கவில்ைல. குனிந்து அத்ைதயின் இடுப்பிைன என் இரு ைககளாலும் பற்றி புட்டத்ைத ேமேல தூக்கி அவிழ்ந்து
ெநகிழ்ந்து கிடந்த பாவாைடைய உருவி தைரயில் கடாசிவிட்டு அத்ைதைய அப்படிேய கட்டிலில் பின்னால் மல்லாக்கத் தள்ளி
நான் ேமேல கவிழ்ந்து விழுந்ேதன். இன்னும் அடங்காது துடித்துக் ெகாண்டிருந்த என் ஆண்ைமைய அத்ைதயின் கருத்த புண்ைட
முடிப் புதருள் ெசலுத்தி ேதய்த்ேதன்.

மல்லாந்து கிடந்த அத்ைதயின் மதன புதரில் என்னவைன ேதய்த்தபடி அத்ைதயின் கழுத்தில் ெசல்லமாய் கடித்து முத்தமிட்டு பின்
ெகாஞ்சமாய் என் முகத்ைத கீ ழிறக்கி அத்ைதயின் முைலகளில் ஒன்ைற என் வாயில் கவ்விேனன். ஒரு ைகயால் அத்ைதயின்
மற்ற முைலகாம்பிைன பிடித்து கிள்ளியபடி என் உதட்டில் சிக்கிய முைலக்காம்ைப சப்பிேனன். எனது மற்ற ைகேயா அத்ைதயின்
ெதாப்புள் குழிைய ஆழம் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தது. ஒரு முைலக்காம்பிைன சப்பி சப்பி நாவினால் நீவி வட்டமிட்டு சுைவத்து
இப்ேபாது மற்ற காம்பிற்கு என் வாைய மாற்றிேனன். அந்த முைலைய என் வாயில் கவ்விய வினாடி எனது ைக வாயிலிருந்து
விடுபட்ட ஈரமுைலக்காம்ைப ேநாண்டத் ெதாடங்கியது.பாம்புகளாய் பின்னி இருந்த எங்கள் இருவரின் உடலுக்கு இைடயில்
அத்ைத தன் ஒரு ைகைய நுைழத்து என் ெதாைடயிடுக்கு சந்தில் சின்னதாய் இன்னும் சீறி ெகாண்டிருந்த என் ஆண்ைமைய
ைகயில் பிடித்தார்கள். ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய் சக்தி இழந்து சகஜ நிைலக்குத் திரும்பிக் ெகாண்டிருந்த எனது ஆண்ைம அத்ைதயின்
ைக பட்டதும் சிலிர்த்து சீறி எழுந்தது.

'சுந்தர்...என் ெதனவ அடக்க இப்படி ஒரு சாமான் தாண்டா ேவணும். இப்ேபா தாம் ெவள்ளக்காடா பீச்சின. ஆனா இங்க பாரு.
அதுக்குள்ள துடிப்பா விைடச்சுடுச்சு. உன் சாமான் ைசஸ¤ம் சரியான ைசஸ். உன் சாமான நம்ம வட்டுல
ீ அகஸ்துமஸ்தா
ெரண்ெடாரு தடைவ பாத்தப்பறம் தான் நீ தான் எனக்கு சரிப்பட்டு வரும்னு கணக்கு ேபாட்ேடன். பாப்ேபாம் உன் ேவல ெதறைமய'

'உங்கள நானு வசந்தான்னு கூப்பிடலாமா...' 'நாமளா இருக்குறப்ேபா எப்படி ேவணும்னாலும் கூப்பிடு' 'ஒண்ணு ேகட்டா தப்பா
ெநனச்சுகிற மாட்டீங்கேள. உங்களுக்கு இதுல இவ்ேளா ஆைச இருக்கும் ேபாது அப்புறம் ஏன் மாமா எவேளா ஒருத்தி பின்னாடி
ஓடினாரு?'

இதற்கு பதிலாய் ஒரு நீண்ட ெபருமூச்சும் பின் '.....எல்லாரும் ெநனக்கிற மாதிரி உங்க மாமாஎங்கிட்ட சுகம் ெகடக்காம ஓடலடா.
என்னய ெசாகப்படுத்த முடியாம தான் ஓடீட்டாரு. அந்த ெபாச ெகட்ட அவுசாரி முண்ட உங்க மாமனால சுகம் ெகடக்கலன்னாலும்
அவரு ேபருல இருக்க பத்து ேவலி ெநலமும் டவுன் ேபங்க்ல இருக்க பணமும் தீர்ற வைரக்கும் தன் கப்ைபய ெபாழந்து காட்டிட்டு
ஆ ஊன்னு நடிச்சு மாய்மாலம் பண்ணிருவா. இந்த துப்பு ெகட்ட தூமிய குடிக்கியும் தான் தான் என்னேமா அவள அடக்கி ஆண்டு
நட்டு நாட்டாைம பண்ணுனதா ெநனச்சிகிட்டு கருப்பட்டி ஓெலய ெமாக்கிற ஈ மாதிரி அவ பின்னாடி ேபாயிட்டாரு. அந்த
ஆக்கங்ெகட்ட ஆளப்பத்தி என்னடா ேபச்சு? ஏண்டா நீயி ஆளு ஆழாக்கு உயரம்னாலும் ேகாலு உலக்ைக தண்டில்ல வச்சிருக்ேக.
வயசுல சின்னவன்னாலும் நல்ல சரக்கா வச்சிருக்ேக.' 'வசந்தா..நீ மட்டும் என்ன சும்மாவா? உடம்பு நல்லா திமுசு கட்ட
மாதிரியில்ல வச்சிருக்ேக. என்ன உனக்கு இப்ேபா மிஞ்சி மிஞ்சி ேபானா 32 வயசு இருக்குமா? இந்தைன வயசுலயும் சும்மா கன்னி
கழியாத இளம்ெபாண்ணு மாதிரியில்ல இருக்ேக. உன்னய ெநனச்சு ெநனச்சு எத்தைன நாள் ஏங்கிேனன் ெதரியுமா?..' 'ேபாடா
இவேன. வர்ற ஆவணில எனக்காவுது 36 வயசு. சும்மா ஓசில ஓலு ேபாட என்னய ஐஸ் வக்காேத...' 'இல்லடி....உன் புண்ைடயும்
முைலயும், ெபாம்முன்னு குண்டியும் என்னமா இருக்ேக ெதரியுமா? பாக்கிறவன் எல்லாம் உன் பாவாைடக்குள்ள இருக்குற
பணியாரத்ைத ஒரு தடவயாவது ெநனச்சு ஏங்காம இருக்கேவ மாட்டான்' 'ேபாதும்டா ேபசுனது. வா...வந்து உன் ேவலய காமி. உன்
மாமன் உழாம ேபாட்டு வச்சிருக்க தரிெசெயல்லாம் உழுது ேபாடு....வா' என்று அத்ைத என் தடியிைன தன் ைகயால் பற்றி இழுத்து
தன் கால்கைள இன்னும் அகல விரித்து தன் புண்ைட பிளவில் ைவத்து ேதய்த்தாள்.

'ம்ம்ம்ம்.உருவி விடு வசந்தா....' 'ேபாடா..உன்ேனாரு தடவ நீ சும்மா கீ ழ விடவா...? வாடா..என் கூதிக்குள்ள ெசாருவு. அப்புறம் பாரு
அந்த சந்து என்னா உருவு உருவுதுன்னு. பிழிஞ்சு சாறு எடுத்துற மாட்ேடன். ஏறுடா... நீ நக்குன நக்குெலேய எனக்கு ஆைச
வந்துருச்சு. வா...பயப்படாம என் ேமல ஏறு. நான் ெசால்லித் தாேரன் உனக்கு எல்லாம்....' நான் ஆைசயாய் அத்ைதயின் ேமல் பரவி
என் தண்டிைன பிளவில் ைவத்து அமுக்கிேனன். 'ம்ஹ். அங்க இல்லடா. இன்னும் ெகாஞ்சம் கீ ழ. நீெயல்லாம் என்னத்த காேலசு
ேபாயி என்னத்த படிச்சிேயா...' என்றபடி அத்ைத என்னவைன தன் ஒரு ைகயால் பற்றி சற்ேற கீ ழிறக்கி ஏேதா ஒரு ெபாந்தின்
வாசலில் ைவத்து தன் இடுபிைன ெமல்ல தூக்கியபடி 'அமுக்கி ஆழ ஏறு. முழுசா உள்ள ேபா...எவ்ேளா தூரம் ேபாக
முடியுேமா...எனக்குள்ள ேபா....' என்றார்கள்.

அமுக்கி தள்ளிேனன். ம்ஹீம். என் ெமாட்டு கூட நுைழவது ேபால ெதரியவில்ைல. இன்னும் ெகாஞ்சம் அமுக்க இப்ேபாது என்
ெமாட்டு வசந்தாவின் வாசலில்....'ஆஆஆ.'''..என்ன இது? எனக்கு அங்ேக கீ ேழ ெநருப்பு பிடித்தது ேபால எரிச்சல். கத்திேய விட்ேடன்.
'ம்ம்ம்ம். கன்னி ைபயன் சுன்னி ெமாட்டு ேதாலு கிழியுதா...? எல்லாம் சரியா ேபாகும்.....ஏறி அடிடா' என்றபடி என் தைலைய பற்றி
தன் தாராள மார்பகங்களில் வசந்தா அத்ைத அழுத்த நான் என் வலி மறக்க அத்ைதயின் முைலச் சைதக்க்ேகாளங்களில் ஒன்ைற
முடிந்தவைர என் வாயினுள் ெசலுத்தி குதப்பியபடி ெமல்ல ெமல்ல என் அத்ைதயின் ெவல்ெவட் சைதமடிப்புகளுள் என்
ஆண்ைமைய ெசலுத்திேனன். இப்ேபாது அத்ைத ''ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்..சுந்தரு...எனக்ேக இப்ேபா தாண்டா முழுசா ெதறக்குற மாதிரி
இருக்கு..இன்னும் உள்ளாற ேபாயி அப்படிேய முன்னும் பின்னும இழுத்து இழுத்து அடிடா...ஏேதா ஓலு வாங்குற ெபாட்ட நாயி
மாதிரி ஊைளயிடாம நல்ல ஆம்பிள மாதிரி என்னய ெபாண்டாளு' என்றாள். என்ைன ெபாட்ட நாய் மாதிரி என்று ெசான்னதில்
எனக்கு ெகாஞ்சம் ேகாபம் வந்தது. 'இருடி..யாரு ஊைளயிடுறான்னு இப்ேபா பாரு' என்று என் பற்கைள கடித்துக் ெகாண்டு நான்
ஆக்ேராசமாய் வலியிைனப் ெபாருத்துக் ெகாண்டு பாய்ந்து இடித்ேதன்.

'ம்ஹ்ஹ்க்க்க்' என்ற சப்தத்துடன் அத்ைதயின் உடல் வில்லாய் வைளந்தது. தைல பின்னால் சரிந்து கண்களிெரண்டும் ேமேல
ெசாருக தன் கீ ழுதைட தன் முன் பற்களால் இருகக் கடித்தபடி தன் இடுப்பிைன உயர்த்தி என்ைன ஏற்க ேகாட்ைடைய ெவன்று
ெவற்றி மிதப்பில் தன் ரணங்கள் எைதயும் ெதரியாமல் ெபருமிதமாய் ெவற்றிக் ெகாடி நாட்ட தைல நிமிர்ந்து ெசல்லும் வரனாய்

நான் வசந்தாவின் மன்மத மண்டபம் புகுந்ேதன். புகுந்த ேவகத்தில் ஆேவசமாய் அவைள ஒரு வழி பண்ணி விடும் உத்ேவகத்தில்
அவேள ெசான்னபடி முன்னும் பின்னுமாய் முயன்று இயங்கி இடித்ேதன். என் இடிகளுக்கு தக்கவாறு வசந்தாவின் உடல் முழுதும்
அதிர அந்த அதிர்வில் முைலகள் இரண்டும் சதிராட ெதாடங்கின. என் உடலுக்கு கீ ேழ ைககைள விட்டு அதிர்ந்தாடும் அந்த
முைலகைள பற்றி இடித்து தள்ளிக் ெகாண்டிருந்த என் ெநம்புேகாலின் ஆதார ைமயமாய் அவற்ைற அழுந்த பிடித்து பிைசந்தபடி
காமப்பசியால் காய்ந்து கிடந்த வசந்தாவின் மன்மத ஓைடைய வரப்ேபாகும் வசந்த காலத்திற்காய் என தூெரடுத்ேதன்.

அத்ைதயின் கால்கள் என் இடுப்ைப சுற்றி வைளத்து என் ேவகம் குைறக்க முயற்சிக்க நான் இருந்த காம ெவறியிலும், ேகாப
உணர்விலும் ஒரு அசுரனாய் அவளின் புண்ைடைய பதம் பார்த்ேதன். என் இடுப்பு அவளின் இடுப்ைப அடித்து உைடத்து விடுவது
ேபால இடித்து இடித்து இயங்க அவளின் குதிங்கால்கள் என் குண்டிைய இறுக்கி இறுக்கி என் இயக்கத்ைத மட்டுப்படுத்தின.
'ம்ம்ம்ம்ஹாஆஆ....க்க்க்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ். மாஅம்மம்ம...ப்பாப்பப்ப்ப்..ஹாஹ்ஹஹஹ்ம்ம்...ஐஐஐஐ,,,ய ◌்ய்ய்ய்ய்.ேயா' என ெமன்ைமயாய்
கதறியபடி அவள் என்னடியில் ெநளிந்து வைளந்து எப்படியாவது என் இடிகளின் ேவகத்திைன திைச திருப்ப முடியுமா என
முயற்சிப்பது ேபால மூடியிருந்த இைமேயாரம் கண்ண ீர் துளிகள் வழிந்ேதாட துடித்தாள். ேவகமாய் இயங்கியபடி நான் வசந்தாைவ
நன்கு உற்று பார்த்த ேபாது அந்த கதறலும் துடிப்பும் வலியினாேலா ேவதைனயினாேலா இல்ைல. இன்ப சுகத்தினாேலேய என
எனக்கு ெதரிந்தது. உண்ைமயில் வலியும் ேவதைனயும் மட்டுேம மிச்சம் என்றால் என்னிடமிருந்து விலகேவா அல்லது தன்
இடுப்ைப உள் வாங்கி என் இடிகளின் ேவகம் குைறக்கேவா அல்லவா அவள் முயற்சிக்க ேவண்டும்? இரண்டும் இல்லாமல்
அவளின் இடுப்பு இன்னும் கீ ழிருந்து ேமலாய் துள்ளி துள்ளி என் இடுப்பிைன இன்னும் ேவகமாேய ேமாதிக் ெகாண்டிருந்தது. என்
இயக்கத்ைத மட்டுப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தேவ வசந்தா என் புட்டங்கைள தன் குதி காலால் கவ்வுவதாக நான் நிைனக்க மாறாய்
எனது தண்டிைன தனக்குள் இன்னும் இன்னுமாய் அழுந்தச ெசய்யும் முயற்சிேய அது என்றும் எனக்கு ெகாஞ்சம் ேலட்டாய் புரியத்
ெதாடங்கியது.

வசந்தாவின் ைககள் என் முதுகில் அைலந்து அைலந்து ேதய்த்து விட்டபடி இருந்தன. 'ம்ம்ம்ம்..ஓலுடா..என்னய நல்லா ஓலு....நான்
திமுசு கட்ட மாதிரி இருக்ேகன்ேனல்ல. என்னய புடிச்சிருக்குன்ேனல்ல..அப்ப நல்லா அமுக்கி ஓலு.....' அவளின் விரல் நகங்கள் என்
முதுகில் ஆழ பதிந்தன. அந்த கீ றலும் அதானாலான எரிச்சலும் கூட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு சுகமாேய இருந்தது. முன்னும்
பின்னுமாய் இயங்கிக் ெகாண்டிருந்த என் குண்டிச்சைதகைள அவளின் ைககள் தடவின. ஒவ்ெவாரு முைற நான் முன்னால் ெசன்ற
ேபாதும் ேமலும் ஒரு மில்லி மீ ட்டர் வசந்தாவினுள் நான் நுைழந்ேதன். நாங்களிருவரும் காமத்தில் முயங்கி இயங்கும் சப்தம் அந்த
சின்ன பம்ப் ெசட் ரூைம நிைறத்தது. விந்து நிைறந்த என் விைதப்ைபகள் அவளின் அடித் ெதாைடப் பிளவில் இடிக்கும் சப்தமும்,
ம்ஹ்ம்ப் என என்ைனயும் அறியாமல் நான் முக்கி அடிக்கும் சப்தமும், இருவரின் உடலும் ஆேவசமாய் உராயும் சப்தமும்
ஹாஹாஹா என வசந்தா மூச்சு வாங்க என்னைத அவளுள் ஏற்கும் சப்தமுமாய் காமேம உலகமாய் உலகேம காமமாய்
ேதாற்றப்பிைழ காட்டியது.

'வசந்தா....ைடட்டா இருக்குடி. உன் கால் பிடிய ெகாஞ்சம் தளர்த்து....ம்ம்ம்ம்ம்ஹ்ஹ்ஹ்க்ம்ம்ம்ம்....விரிடி.. .புண்ைடய


விரி....உனக்குள்ள எவ்ேளா சுகமிருக்குன்னு உனக்கு ெதரியாதுடி....கதகதன்னு கச்சிதமா இருக்கு.' ம்ஹீம். வசந்தா தன் பிடிைய
தளர்த்துவதாக ெதரியவில்ைல. அவளின் கிடுக்கிப் பிடி கிட்டத்தட்ட என் இயக்கத்ைத நிறுத்திேய விட்டது. முைலகைள கசக்கிக்
ெகாண்டிருந்த என்னிரு கரங்களில் ஒன்ைற எடுத்து வசந்தாவின் ெதாைடயிடுக்கில் ெசலுத்தி வலது ெதாைடயின் உள் புறமாய்
ைக ைவத்து அமுக்கி விரித்ேதன். விரித்து மீ ண்டும் இயங்கத் ெதாடங்கிேனன். எனது விைதப்ைபகளிெரண்டும் குறு குறுக்கத்
ெதாடங்கி என் உடல் சிலிர்த்தது. அவ்வளவு தான். எனக்கு உச்சம் வந்து விந்து பாயத் ெதாடங்கியது. 'சுந்தர். காய்ஞ்சு ேபான
எனக்குள்ள பாய்ச்சுடா...எனக்குள்ள முழுசுமா ெநறச்சிரு.....' என் சுன்னிைய கவ்வியிருந்த வசந்தாவின் புண்ைட சைதகளின்
இறுக்கம் கூடி பின் ெமல்ல ெமல்ல தளரத் ெதாடங்கியது. அப்பப்பா. ெபண்ணின் புண்ைட இவ்வளவு இறுக்கமாய் பிடிக்குமா? எனக்கு
ஒரு வினாடி கண்கள் கட்ட மயக்கேம வந்து விடுவது ேபால இருந்தது. அத்ைதயின் காய்ந்து கிடந்த பணியாரக் குழியில் என்
எண்ெணய் ஊற்றி நிைறத்ேதன். வசந்தா என்ைன கவ்வியிருந்த தன் கால்களின் இறுக்கம் தளர்த்தி என்னுடைல தன்னுடலுடன்
முழுதும் படியும் படி ஆலிங்கனம் ெசய்து என் காேதாரம் 'ேடய்...சுந்தரு, இப்படிேய ெசத்துறலாம் ேபால இருக்குடா. என்னமா ஏறுற?
கண்ணு. ெராம்ப கைளப்பா இருக்கா, உன் நுனி ேதாலு கிழிஞ்சது ெராம்ப எரியுதா? எம்ேமல ேகாபமா உன்னய ெபாட்ட நாயின்னு
ெசான்ேனன்னு...' என ஆைசயாய் முணுமுணித்தார்கள். 'அப்ப ேகாவம் வந்துச்சு தான். ஆனா இப்படி ஒரு சுகம் தர்றதா இருந்தா நீ
என்னய என்ன ேவணும்னாலும் ெசால்லுடி..ஆமா. எனக்கு சரி இது தான் முத தடவ. ேதாலு கிழிஞ்சு எரிச்சலு. கல்யாணம் ஆகி பல
வருசமா மாமாவுக்கு கால விரிச்சுட்டு இப்ேபா என்னேமா இன்ைனக்கு தான் கன்னி கழியுறமாதிரி ஆ ஊங்கிெறேய என்ன
விசயம்?' 'ேபாடா..உன்னது சரியான தடி. என் கர்ப்பப்ைப வைரக்குமுல்ல தட்டுது. ேடய் ேபசாம இங்க விவசாயத்த பாத்துகிட்டு,
என்னய ஒஆத்துகிட்டு என் கூடேய இருந்துடுடா...உனக்கு என்ன ேவணும்னாலும் தர்ேறண்டா. ெநசமாேவ எனக்கு இன்ைனக்கு
தான் கன்னி கழிஞ்சா மாதிரி இருக்கு'. 'உன்னய ஓத்துக்கிட்ேட இருக்கலாம் ேபால இருக்குடி. உன் புண்ைட என்ன ைடட்டா கவ்வி
புடிக்குது. ேதங்க்ஸ். என்ேனாட முத அனுபவம் ெசார்க்கம் பாத்தமாதிரி இருக்கு.' 'என்னடா..எனக்கு ேபாய் ேதங்க்ஸ் எல்லாம்
ெசால்லிக்கிட்டு...இன்ேனாரு தடவ ெசய்வமா? எனக்கு இன்னும் மதமதன்னு இருக்கு.' 'நீ என்ன ெசான்னாலும் சரி வசந்தா...'

நான் அைரகுைறயாய் தளர்ந்து ஆனால் இன்னும் அவளின் புண்ைடக்குள்ேளேய உைறக்குள்ளிருக்கும் கத்தி ேபால உறங்க்கி
ெகாண்டிருந்த என் தடிைய என் இடுப்ைப அைசப்பதின் மூலம் ேதய்க்கத் ெதாடங்கிேனன். எனக்குள்ளிருந்த காம ெவறி இப்ேபாது
அடங்கியிருந்ததால் ெமல்லமாய் குறி பார்த்து வசந்தாவின் புண்ைட பருப்ைப உராயும் வண்ணம் இழுத்து இழுத்து ேதய்த்ேதன்.
அவளும் நிதானமாய் தன்னுள் என்ைன ஏற்றாள். ெமன்ைமயாய் நான் உள்ளுக்குள் இடித்து இறங்க அத்ைத தன்
கண்களிெரண்ைடயும் மூடி நீண்டெதாரு ெபரு மூச்சுடன் முனகினாள். ஏற்கனேவ நிைறந்திருந்த அத்ைதயின் புண்ைடக்குளம்
இப்ெபாது ததும்பி வடிய சளபுளெவன சப்தத்துடன் நான் இயங்கத் ெதாடங்கிேனன். ஏற்கனேவ இரு முைற விந்து பீய்ச்சி
இருந்ததால் எனக்கு எந்த அவசரமும் இல்லாமல் நிதானாய் ெவகு நிதானமாய் அத்ைதயி திருப்திப் படுத்துவது ஒன்ேற குறியாய்
உள்ளும் புறமுமாய் நான் இயங்க அத்ைத என் ஒவ்ெவாரு இடிக்கும் என்ைன ஊக்குவிப்பது ேபால ஹாம்ம்ஹா என
முனங்கினாள். 'அப்படிேய ெமல்லமா ேமேல ேதய்ச்சபடி இழுத்து இழுத்து அடிடா....' 'சரிடி...உனக்கு நான் ஓக்குறது புடிச்சிருக்கா.'
'புடிக்கேவ இல்ல. அதான் இப்படி நடு கம்பங்காட்டில சின்ன பம்ப் ெசட்டுக்குள்ள எல்லாத்ைதயும் அவுத்துப் ேபாட்டுட்டு எங்கூதிய
விரிச்சு கிட்டு காத்து வாங்கேறன்...ேபாடா..ேபாக்கத்தவேன. நீ ஓழுடா..என்ன ேகள்வி இது..புடிக்காமலா உன்னய இன்ேனாரு தடவ
ஏறச் ெசால்லுேவன்....ேவலய பாரு முட்டாளு...' 'இல்ல வசந்தா..நான் பண்ணுறத் உனக்கு புடிச்சிருக்குன்னு நீ ெசால்லுறத
ேகக்குறேத எனக்கு ஒரு கிக்கு அதான்...' 'புடிச்சிருக்கு.புடிச்சிருக்கு..புடிச்சிருக்கு . உன்ைனய, உன் சுன்னிய, உன் ேவெலய எல்லாேம
புடிச்சிருக்கு. நீ இப்ேபா என் முைல ெரண்டயும் புடிச்சுகிட்டு இேத மாதிரி ெமல்ல ெமல்ல ெசஞ்சுகிட்ேட இரு' ெவகு ேநரம் நான்
அவ்வாேற இயங்கிேனன். ஒரு மாமாங்கமாய் ேதான்றிய சிறிது ேநரத்திற்கு பின், என் புட்டம் பற்றி அமுக்கியபடி அவள் தன்
இடுப்ைப ெநளித்து வைளத்து ஆட அவளுக்கு உச்சம் வருவது ெதரிந்தது. இப்ேபாது என்னவன் முழுதாக விசுவரூபம் எடுக்காமல்
இருந்ததில் இருந்ேத எனக்கு இன்னுெமாரு முைற விந்து வரப்ேபாவதில்ைலெயன நன்றாய் ெதரிந்தது.

சற்ேற நிறுத்தி அத்ைதயின் ைககள் இரண்ைடயும் அவளின் தைலக்கு ேமலாக தூக்கி ைவத்து அவளின் உள்ளங்ைகயில் என்
உள்ளங்ைக ஊன்றி கருப்பாய் மயிரடர்ந்திருந்த வசந்தாவின் கக்கத்தில் என் முகம் ைவத்து ஆழமாய் மூச்சிழுத்ேதன். அந்த மதிய
ெவயில் ேவைளயில் கரிசல் பூமியிலிருந்த சின்ன இறுக்கமான பம்ப் ெசட்டினுள் இவ்வள்வு ேநரம் இருவரும் அைடந்து கிடந்து
ஆேவசமாய் காமம் ெகாண்டு இயங்கியிருந்ததால் இருவருக்கும் நன்றாக ேவர்த்திருந்தது. அவளின் கக்கதின் ேவர்ைவ மணத்துடன்
என் விந்து வாசமும், என் மூக்கில் ஒட்டியிருந்த வசந்தாவின் புண்ைட ரச வாசமும் கலந்து ேமாகனகரமாய் இருந்தது.
'சீசீசீ...என்னடா இது....கக்கத்த ேபாய் ேமாந்து பாத்துகிட்டு.. நாறேல...' 'உன்கிட்ட எதுவுேம எனக்கு நாத்தம் இல்ைலடி. எல்லாேம
வாசம் தான்..' என்றபடி இன்னும் ஆழ முகர்ந்ேதன். 'சரியா ேபாச்சு..உனக்கு கிறுக்கு உச்சத்துல இருக்கு. எனக்கு கூசுதுடா...' நான்
விடாமல் அவைள அப்படிேய அழுந்தப்பிடித்து என் மூக்கால் அவள் கக்கம் ேதய்த்து பின் அங்ேக என் நாக்கால் வருடியபடி
ேதாள்பட்ைட ெசன்று எட்டியவைர நக்கி நக்கி அவளின் ெதாைடயிடுக்கில் ெதாடர்ந்து இடித்ேதன்.

'சுந்தர்..எனக்கு ஆச்சுடா... வரப்ேபாகுது...ஆஆம்ம்...ஹா...ம்ம்ம்ம்ம்' என்று அத்ைத துடித்து உச்சம் கண்டாள். வசந்தாவின் உடல்
விைரத்து மூச்சு நின்று என் விரல்கைள தன் விரல்காளால் அழுந்த பிடித்து புண்ைட சைதகள் அதிர ஆடி அவள் அடங்கினாள். என்
காதில் 'கலக்கீ ட்டடா. உனக்கு வந்துருச்சா இல்ைலயா?' 'எனக்கு வரல. இப்ேபாைதக்கு வராதுன்னு தான் நிைனக்கிேறன். உனக்கு
ேபாதும்னா எனக்கு இப்ப ேபாதும்.' 'ேடய். ெநசமாேவ ேபாதுமா? உனக்கு வர ேவணாம்?' 'இல்ல வசந்தா ெராம்ப ேநரம் ஆகும் எனக்கு
வர இப்ேபா. நாம ெகளம்பி வட்டுக்குீ ேபாவம் இப்ேபா. அப்பறமா ராத்திரி வட்டுல ீ வச்சுக்குேவாம்'

சரிெயன எழுந்த அத்ைத தன் ஈரப்பாவாைடையேய எடுத்து மாரில் கட்டிக் ெகாள்ளத் ெதாடங்க, நான் கழ்ற்றி எறிந்திருந்த என்
ஜட்டிைய எடுத்து அணிந்து, ேமேல துண்டிைன சுற்றியபடி சாக்கிரைதயாய் மூடியிருந்த பம்ப் ெசட் கதைவ திறந்து ெவளிேய
எட்டிப் பார்த்ேதன். யாரும் இல்லாததால் ெவளிேய வந்து பின்னால் வந்த அத்ைத சுகமாய் ெதாட்டியில் முங்கி குளிக்க நான்
ெவளிேய நின்றபடி டப்பாவில் தண்ண ீைர ெமாண்டு ஊத்திக் குளித்து டிராக்டரில் வடு
ீ திரும்பிேனாம்.
__________________
நன்றி.

நீர்ப்பரப்பில்