Vous êtes sur la page 1sur 16

oyska mostowe

Brckenlager

RESTONPOT
oysko garnkowe z uszczelk POM, wykonane w oparciu o najwysze standardy
jakoci i dopuszczone do eksploatacji zgodnie z now, europejsk norm EN 1337-5

TF

TE

TA

0672-BPR-001
EN 1337-5

--Posiada
Posiadawiadectwo
wiadectwo
zgodnoci
zgodnociiiznak
znakCE.
CE.
--Konstrukcja
Konstrukcjazgodna
zgodna
zznorm
EN
1337-5.
norm EN 1337-5.

www.mageba.ch

2 Wstp

Spis treci

Strona

Wstp

Konstrukcja, wymiarowanie i elementy skadowe

Charakterystyka produktu

Oznaczenie

Typ TF stae

Typ TE jednokierunkowo-przesuwne

Typ TA wielokierunkowo-przesuwne

10

Rodzaje kotwienia

12

Konstrukcje specjalne

13

Wykonanie i monta

14

Oferty i skadanie zamwie

15

Produkty i referencje

16

Zasada dziaania
W stalowym garnku zamknita jest pyta elastomerowa wykonana z gumy
naturalnej. Pod wpywem duego nacisku zachowuje si ona jak ciecz: jej
elastyczno umoliwia obrt pokrywy garnka wok dowolnej osi.
W zalenoci od typu, stae, jednokierunkowo- lub wielokierunkowoprzesuwne, oysko moe przyj obcienie pionowe i odpowiednie siy
poziome oraz przemieszczenia podune i poprzeczne.

Jako

Elementy skadowe oyska

Pyty lizgowe w zakadzie

TF (stae)

oysko stae jest nieruchome i moe


przyjmowa siy poziome z kadego
kierunku.
TE (jednokierunkowo-przesuwne)

oyska garnkowe RESTON POT firmy mageba z powodzeniem stosowane


s od ponad 40 lat. Na caym wiecie zamontowano ponad 50000 tych
oysk.
Swoj wysok jako i trwao oyska te zawdziczaj:
odpowiednio wykwalifikowanemu i dowiadczonemu personelowi
przemylanym i niezawodnym rozwizaniom technicznym (np. uszczelka
POM)
materiaom wysokiej jakoci (pyta PTFE o min. gruboci 5 mm, materia
lizgowy DUB z warstw z brzu, specjalny smar silikonowy itp.)
wysokim standardom jakoci (certyfikat ISO9001:2000 & EN729-2)
zewntrznemu monitoringowi sprawowanemu przez instytut cieszcy si
uznaniem nadzoru budowlanego
wiadectwom dopuszczenia i znakom jakoci
oyska garnkowe RESTONPOT produkowane s w oparciu o wymagania
normy EN1337-5. Posiadaj one znak CE, co oznacza, e speniaj wszystkie
jej wymogi bez wyjtku.
Jako i zgodno z norm podlega regularnej kontroli przez niezaleny
instytut badawczy MPA Stuttgart, Niemcy.

oysko jednokierunkowo-przesuwne
moe przemieszcza si tylko
w jednym kierunku i przyjmowa siy
poziome skierowane prostopadle do
kierunku przemieszcze.
TA (wielokierunkowo-przesuwne)

oysko wielokierunkowo-przesuwne
moe
przemieszcza
si
we
wszystkich kierunkach, dlatego nie
przyjmuje adnych si poziomych.

Konstrukcja, wymiarowanie i elem. skadowe 3

Kontrola zgodnoci z Eurocode 1


Obcienia wymienione w tabelach na str. 6, 8 i 10 odpowiadaj tzw. nowym
zasadom wymiarowania zgodnie z Eurokodem 1 (EN 1991-2: Oddziaywania
na konstrukcje. Obcienie ruchome mostw). Jeeli podane wartoci
obcie nie s zgodne z Eurokodem 1, to przeprowadzane jest
wymiarowanie wg. danej normy (DIN, AASHTO, BS, SIA itd.). Nie wpywa
to na cechy konstrukcyjne wg EN1337-5.
oysko garnkowe ze znakiem CE
i gumowym fartuchem ochronnym

Wymogi normy EN1337-5/2


oyska garnkowe mageba speniaj wszystkie wymogi normy EN 1337-5/2.
Norma ta stawia specjalne wymagania producentom oysk, np.:
(1) Wymaganie normy EN 1337: Naley przewidzie odpowiednie rodki
ochrony powierzchni lizgowych przed zanieczyszczeniem. Elementy te
powinny by demontowalne, aby umoliwi kontrol tych powierzchni.
Rozwizaniem proponowanym w tym wzgldzie przez firm mageba s
gumowe fartuchy mocowane za pomoc rzepw, dziki czemu mona je
atwo, tj. bez narzdzi, odpi.
(2) Wymaganie normy EN 1337: Aby umoliwi ustawienie oyska zgodnie
z norm EN 1337-11, cz lizgow naley wyposay w powierzchni
odniesienia lub odpowiedni element pomiarowy. Odchylenie poziomu
powierzchni lizgowej w stosunku do poziomu powierzchni odniesienia nie
moe przekroczy 1. Spenieniem tego wymogu w oyskach RESTON jest
wykonanie powierzchni referencyjnych lub w opcji, monta dwch libelli
pomiarowych, umoliwiajcych odczyt z dokadnoci do 0.6 promila. Libelle
umoliwiaj odczyt zarwno w czasie montau, jak w okresie eksploatacji.
Opcjonalne elementy oysk garnkowych
mageba:
oyska garnkowe RESTONPOT wykonane
zgodnie z norm EN 1337-5 mona opcjonalnie
wyposay w nastpujce elementy dodatkowe
(wg niemieckiego wiadectwa dopuszczenia):
3-punktow paszczyzn pomiarow
Dodatkow uszczelk chronic blach
lizgow

Wspczynnik tarcia:
1,2
=
gdzie 0,03 < < 0,08
PTFE+10
PTFE = redni nacisk na PTFE

Kryteria wymiarowania
Przemieszczenia:
W tabelach na str. 9 i 11 podano podstawowe wymiary oysk. Dotycz
one oysk o nastpujcych przemieszczeniach:
TE
podune.: 100 mm cak.
poprzeczne: TA
podune.: 100 mm cak.
poprzeczne: 40 mm cak.
W przypadku wikszych przemieszcze naley odpowiednio zmieni
wymiary pyty lizgowej oraz grnego mocowania.
Obroty:

Standardowo, oyska realizuj obroty o wartoci 0.013 rad. Na


yczenie, oyska mog by zaprojektowane do przenoszenia
wikszych obrotw.

Tarcie:

Opr tarcia lizgowego oblicza si w oparciu o nacisk wywierany na


PTFE w warunkach odpowiedniego obcienia i dziaania si poziomych
(patrz ramka).

Obcienie poziome wywoane tarciem:


oysko TA: VxSd = NSd

Budowa

oysko TE: VxSd = NSd + Vy 0,2


VxSd:
NSd:
Vy:

obcienie poziome wywoane tarciem


obcienie pionowe oyska
obcienie poziome oyska

Libella (opcja) umoliwia


dokadne ustawienie oyska w poziomie

W zalenoci od typu, oyska rni si nieznacznie od siebie budow. Jednak


zawsze, oyska garnkowe firmy mageba wykonane s z najwyszej jakoci
materiaw.

Sworznie grne - opcja


Grna pyta kotwica - opcja
Pyta lizgowa (S355 J2G3)
Blacha lizgowa (X5CrNiMo 17 12 2)
Materia lizgowy (PTFE)
Prowadnica (S355 J2G3)
Materia lizgowy DUB (PTFE, brz, ow)
Uszczelka przeciwpyowa (guma silikon.)
Uszczelka (acuch POM)
Pokrywa (S355 J2G3)
Pyta elastomerowa (guma naturalna)
Garnek (S355 J2G3)
Dolna pyta kotwica - opcja
Sworznie dolne - opcja

4 Charakterystyka produktu

acuch uszczelniajcy (uszczelka POM)

Uszczelka POM

Podstawowym elementem kadego oyska garnkowego RESTONPOT jest


pyta elastomerowa, poddajca si ruchom oyska jak lepka ciecz. Aby
jednak poduszka moga prawidowo pracowa, niezbdne jest niezawodne
uszczelnienie szczeliny midzy garnkiem a pokryw. Uszczelnienie to
zapewnia acuch POM firmy mageba, posiadajcy nastpujce cechy:
trwae mocowanie do pyty elastomerowej
twarde i odporne na zuycie tworzywo sztuczne (POM)
liczne ogniwa, dziki czemu uszczelka jest bardzo elastyczna
brak emisji haasu nawet pod wpywem szybkich przemieszcze
Zdaniem ekspertw z caego wiata uszczelki POM firmy mageba to
najtrwalsze i najbardziej niezawodne rozwizanie kwestii uszczelniania
oysk. Opini t potwierdzaj przeprowadzone testy.

Pyta lizgowa

Kontrola pyty lizgowej

W oyskach lizgowych firmy mageba stosuje si wycznie pyty PTFE,


poddawane wczeniej kontroli jakoci pod ktem stosowania w obiektach
mostowych. Ich grubo zaley od wielkoci danego oyska i wynosi nie
mniej ni 5 mm. Powierzchnie lizgowe wyposaone s w kieszenie
smarownicze, zapewniajce zapas smaru. Do tego celu uywa si
specjalnego smaru silikonowego, ktry przez dugi czas zachowuje swoj
konsystencj i jest skuteczny nawet w temperaturze -35C.
Prowadnice boczne wykonane s z kompozytu DUB o gruboci 2.5 mm, ktry
jest trwale poczony z prowadnic oyska.
Jako dodatkowy element lizgowy (partner lizgu), stosuje si blach ze stali
szlachetnej (X2CrNiMo 17-12-2, materia 1.4404) o gruboci min. 1.5 mm.

Ochrona antykorozyjna
Wszystkie odkryte elementy stalowe s zabezpieczone przed korozj. Rodzaj
ochrony antykorozyjnej dostosowuje si do warunkw lokalnych lub uzgadnia
z klientem.
Standardowo stosuje si nastpujcy rodzaj ochrony antykorozyjnej:
piaskowanie SA3
metalizacja natryskowa
dwie warstwy kryjce z mik elaza 2K
Metalizacja natryskowa

Jako
Tysice oysk garnkowych RESTONPOT od ponad 40 lat sprawdza si
w najciszych warunkach eksploatacji. Ich wysok jako i trwao
zapewniaj przede wszystkim nastpujce czynniki:
odpowiednio wykwalifikowany i dowiadczony personel
system zarzdzania jakoci produkcji (ISO 9001:2000 / EN 29001)
certyfikat spawalniczy wg EN 729-2
profesjonalny monta na obiekcie

wiadectwo zgodnoci z EN 1337-5 (CE)


Oprcz kontroli wewntrznej, oyska garnkowe RESTONPOT podlegaj
regularnemu monitoringowi zewntrznemu sprawowanemu przez niezaleny
instytut nadzorczy, nalecy do MPA Stuttgart. Nadzr zewntrzny stanowi
kontrol nadzoru wewntrznego oraz stosowania przepisw zawartych
w stosownych normach i wiadectwach dopuszczenia. Kontrola ta odpowiada
przepisom zawartym w normie EN 1337 i stanowi gwarancj wysokiej jakoci
produktw mageba.

Monta oyska

Oznaczenie 5

Rodzaje oznacze
Kade oysko posiada na grnej powierzchni odpowiednie oznaczenie,
uatwiajce jego prawidowy monta.
Oznaczenie na pokrywie lub pycie lizgowej zawiera informacje o rodzaju,
typie oraz numerze oyska. Strzaki wskazuj kierunki przemieszcze
i wstpne ustawienie oyska:
Strzaki
Wskazuj gwne kierunki przemieszcze oysk ruchomych
Strzaki podwjne
Strzaki podwjne wskazuj kierunek ustawienia wstpnego
Uwaga
Tymczasowe blokady oysk s specjalnie oznaczone. Przed montaem,
oyska wyposaone w blokady naley sprawdzi i jednoznacznie
zidentyfikowa na schemacie oyskowania.

Skala i tabliczka znamionowa

Etykieta z numerem
identyfikacyjnym
czci.

Oznaczenie CE
Wszystkie oyska garnkowe RESTONPOT firmy mageba wykonane zgodnie
z norm EN 1337-5 s oznaczone znakiem zgodnoci CE. Znak ten
informuje, e dane oysko spenia wszystkie wymogi wspomnianej normy bez
wyjtku.

Tabliczka znamionowa
Na tabliczce znamionowej znajduj si wszystkie istotne dane dotyczce oyska:
Numer zlecenia

Typ oyska

0672-BPR-001
EN 1337-5

Znak CE przyznawany
oyskom podlegajcym
monitoringowi
zewntrznemu

WERK B

wiadectwo zgodnoci
z norm ISO 9001:2000
oraz EN 729-2

Ustaw. wstpne
Miejsce montau (wg projektu)

Rok produkcji

Zakres roboczy
Maks. wartoci obcienia pionowego i poziomego

Wskanik przemieszcze
Wskanik przemieszcze informuje o zakresie przemieszcze poziomych
oraz wstpnym ustawieniu oyska:
Zakres przemieszcze W

W
2

W
2
E

10

5
5 x 10 mm

W -E
2

Wskanik
na garnku

W
+E
2

10
Skala
na pycie
lizgowej

E = wstpne ustawienie
W
+ E = przesuw w kierunku do podpory staej
2
W - E = przesuw w kierunku od podpory staej
2
Przykad: E = +75 mm

6 Typ TF - stae

Funkcja
oyska garnkowe RESTONPOT typ TF nie realizuj przemieszcze,
w zwizku z czym przyjmuj obcienia poziome z dowolnego kierunku.
W oyskach staych teoretyczna warto przemieszcze wynosi zero.
W praktyce jednak midzy garnkiem a pokryw wystpuj luz do 1mm.

Moliwe obcienia

oyska gotowe do transportu

Standardowo wszystkie oyska wymiarowane s tak, aby mogy przyjmowa


rwnoczenie odpowiadajce sobie maksymalne obcienia pionowe
i poziome.
Warto maksymalnego dopuszczalnego obcienia poziomego przyjto przy
zaoeniu dziaajcego w tym samym czasie obcienia minimalnego
o wartoci 0,4 obcienia maksymalnego (wpyw tarcia). Ponisza tabela
take zawiera zaoone wartoci obcie minimalnych.

Nacisk na beton
Nacisk na beton oblicza si w oparciu o Norm Europejsk EC 2 (czciowy
nacisk powierzchniowy). Wymogi okrelone w normie zwykle s spenione,
jeeli stosuje si beton przynajmniej klasy C30/37, a powierzchnia rozkadu
obcienia na podpor i konstrukcj non jest moliwa do obliczenia przy
zaoeniu jej minimalnych wymiarw odpowiadajcych ok. 1,6 rednicy
garnka.

Obcienia

oysko z kotwami
Typ
i
wielko

oysko z pytami kotwicymi

Obcienia w SGN [kN]


Pionowe

Obcienia w SGN [kN]


Poziome

Pionowe

Poziome

N Rd, max

N Rd, min

V xyRd, max

N Rd, max

N Rd, min

V xyRd, max

TF 1

852

323

280

852

315

280

TF 2

1706

683

460

1706

672

460

TF 3

2935

976

705

2935

630

705

TF 4

4496

1634

1034

4496

1310

1034

TF 5

6388

2060

1247

6388

1711

1247

TF 6

8647

2678

1556

8647

2232

1556

TF 7

11207

3376

1905

11207

3012

1905

TF 8

14143

3878

2263

14143

3775

2263

TF 9

17422

4404

2526

17422

4172

2526

TF 10

20986

5228

2938

20986

4996

2938

TF 11

24942

6086

3367

24942

5854

3367

TF 12

29239

6952

3800

29239

6720

3800

TF 13

33807

8142

4395

33807

7910

4395

TF 14

38782

8660

4654

38782

8612

4654

TF 15

44098

9052

4850

44098

8820

4850

TF 16

49671

9286

4967

49671

9054

4967

TF 17

55665

9372

5010

55665

9140

5010

TF 18

62000

9892

5270

62000

9660

5270

TF 19

68577

10324

5486

68577

10092

5486

TF 20

75590

10692

5670

75590

10460

5670

NRd,max: maksymalna nono oyska w SGN pod wpywem dziaania siy ciskajcej
NRd,min: minimalna nono oyska w SGN pod wpywem dziaania siy ciskajcej przy jednoczesnym dziaaniu siy poprzecznej VxyRd, max
VxyRd,max: maksymalna nono oyska w SGN pod wpywem dziaania si poprzecznych

Typ TF - stae 7
oysko z kotwami

oysko z pytami kotwicymi

lub

lub

Pokrywa

Garnek

Pokrywa / Pyta kotwica

Garnek / Pyta kotwica

Wymiary
oysko z kotwami
Typ
i
wielko

oysko z pytami kotwicymi

Wymiary
[mm]

Masa
[kg]

Wymiary
[mm]

Masa
[kg]

dT

dT

lu

bu

lo

bo

h'

TF 1

200

177

217

125

76

30

200

220

310

310

220

112

TF 2

280

233

286

165

79

50

280

300

390

390

300

112

75

TF 3

365

301

348

244

87

90

365

390

510

510

390

119

130

TF 4

455

364

422

295

95

130

455

480

600

600

480

128

200

TF 5

540

424

491

344

100

180

540

560

700

700

560

136

290

TF 6

625

484

561

393

111

250

625

650

790

790

650

149

410

TF 7

710

544

631

442

122

345

710

730

910

910

730

160

555

TF 8

795

612

709

496

126

445

795

820

960

960

620

164

680

TF 9

875

668

774

542

136

570

875

900

1'080

1'080

900

174

865

45

TF 10

975

739

801

672

151

775

975

1'000

1'180

1'180

1'000

193

1'180

TF 11

1'060

799

866

726

151

890

1'060

1'080

1'280

1'280

1'080

193

1'375

TF 12

1'145

859

931

781

159

1'080

1'145

1'170

1'370

1'370

1'170

201

1'650

TF 13

1'225

916

992

832

174

1'345

1'225

1'250

1'510

1'510

1'250

222

2'120

TF 14

1'300

969

1'049

881

188

1'625

1'300

1'320

1'580

1'580

1'320

236

2'475

TF 15

1'380

1'025

1'111

932

188

1800

1'380

1'400

1'660

1'660

1'400

237

2'770

TF 16

1'455

1'078

1'168

980

202

2'140

1'455

1'480

1'740

1'740

1'480

250

3'205

TF 17

1'530

1'131

1'226

1'028

216

2'525

1'530

1'550

1'810

1'810

1'550

262

3'715

TF 18

1'600

1'181

1'279

1'073

222

2'800

1'600

1'620

1'880

1'880

1'620

272

4'090

TF 19

1'680

1'237

1'341

1'125

223

3'055

1'680

1'700

1'960

1'960

1'700

273

4'460

TF 20

1'760

1'294

1'402

1'176

242

3'660

1'760

1'780

2'040

2'040

1'780

292

5'190

Uwaga: wysoko oyska h lub h moe by do 10 mm wiksza z uwagi na przyjt tolerancj produkcji.

8 Typ TE jednokierunkowo-przesuwne
Funkcja
Pooenie prowadnicy:
Ze wzgldw statycznych mae oyska TE
(do typu 4 wcznie) posiadaj prowadnic
zewntrzn.

oyska garnkowe RESTONPOT typu TE realizuj przemieszczenia


w jednym kierunku i przyjmuj jednoczenie obcienia poziome skierowane
prostopadle do kierunku przemieszcze.
W oyskach tych prowadnica moe by uoona centralnie, tj. wewntrz
(oznaczone jako i) lub na zewntrz (dwie prowadnice, oznaczone jako a).
Warto przemieszczenia poprzecznego do prowadnicy tylko teoretycznie
wynosi zero. W praktyce wystpuje tam luz cakowity do 2mm.
Materia lizgowy DUB oraz stal nierdzewna gwarantuj atwe
przemieszczenia wzdu prowadnicy.

oyska TE redniej wielkoci (typ 5 do 8


wcznie) wyposaa si w zalenoci od
stosunku obcienia poziomego do
pionowego w prowadnic zewntrzn lub
wewntrzn.
W oyskach duych TE (od typu 9)
stosowana jest zwykle prowadnica
wewntrzna.

Moliwe obcienia
Standardowo wszystkie oyska wymiarowane s tak, aby mogy przyjmowa
rwnoczenie odpowiadajce sobie maksymalne obcienia pionowe
i poziome.
Warto maksymalnego dopuszczalnego obcienia poziomego przyjto przy
zaoeniu dziaajcego w tym samym czasie obcienia minimalnego
o wartoci 0,4 obcienia maksymalnego (wpyw tarcia). Ponisza tabela
zawiera take zaoone wartoci obcie minimalnych

Nacisk na beton
oysko TE w wytwrni

Nacisk na beton oblicza si w oparciu o Norm Europejsk EC2 (czciowy


nacisk powierzchniowy). Wymogi okrelone w normie zwykle s spenione,
jeeli stosuje si beton przynajmniej C30/37, a powierzchnia rozkadu
obcienia na podpor i konstrukcj non jest moliwa do obliczenia przy
zaoeniu jej minimalnych wymiarw odpowiadajcych ~1,6 rednicy garnka.

Obcienia
Typ
i
wielko
TE 1a
TE 2a
TE 3a
TE 4a
TE 5a
TE 6a
TE 7a
TE 8a
TE 5i
TE 6i
TE 7i
TE 8i
TE 9i
TE 10i
TE 11i
TE 12i
TE 13i
TE 14i
TE 15i
TE 16i
TE 17i
TE 18i
TE 19i
TE 20i

oysko z kotwami
Obcienie w SGN
Obcienie w SGN
pionowe [kN]
poziome [kN]

oysko z pytami kotwicymi


Obcienie w SGN
Obcienie w SGN
pionowe [kN]
poziome [kN]

NRd,max

NRd,min

VyRd,max

NRd,max

NRd,min

VyRd,max

620
1'486
2'772
4'395
6'388
8'647
11'207
14'143
4780
7011
9627
12678
16'128
19'917
24'169
28'820
33'771
38'782
44'098
49'671
55'665
62'000
68'577
75'590

356
488
887
1'425
1'792
2'166
2'536
2'695
1785
2158
2527
2687
3'062
3'435
3'812
4'192
4'566
4'947
5'329
7'266
7'741
8'218
8'687
9'164

192
329
542
897
1'071
1'248
1'422
1'599
1071
1248
1422
1599
1'775
1'950
2'126
2'303
2'477
2'654
2'831
3'757
3'978
4'199
4'416
4'637

620
1'486
2'772
4'395
6'388
8'647
11'207
14'143
4780
7011
9627
12678
16'128
19'917
24'169
28'820
33'771
38'782
44'098
49'671
55'665
62'000
68'577
75'590

356
488
881
1'034
1'341
1'714
2'083
2'458
1425
1708
2076
2451
2'825
3'199
3'575
3'954
4'335
4'708
5'090
7'028
7'504
7'979
8'676
8'925

192
329
542
897
1'071
1'248
1'422
1'599
1071
1248
1422
1599
1'775
1'950
2'126
2'303
2'477
2'654
2'831
3'757
3'978
4'199
4'416
4'637

VxyRd,max : maksymalna nono oyska w SGN pod wpywem dziaania si poprzecznych


NRd,max : maksymalna nono oyska w SGN pod wpywem dziaania siy ciskajcej
NRd,min : minimalna nono oyska w SGN pod wpywem dziaania siy ciskajcej przy jednoczesnym
dziaaniu siy poprzecznej VxyRd, max

a: prowadnica zewntrzna
i: prowadnica wewntrzna

Typ TE jednokierunkowo-przesuwne 9
oysko z kotwami

oysko z pytami kotwicymi

Pyta lizgowa

Garnek

Garnek / Pyta kotwica

Pyta kotwica

Wymiary
Typ
i
wielko
TE 1a
TE 2a
TE 3a
TE 4a
TE 5a
TE 6a
TE 7a
TE 8a
TE 5i
TE 6i
TE 7i
TE 8i
TE 9i
TE 10i
TE 11i
TE 12i
TE 13i
TE 14i
TE 15i
TE 16i
TE 17i
TE 18i
TE 19i
TE 20i

oysko z kotwami
Wymiary oyska
[mm]

oysko z pytami kotwicymi


Wymiary oyska
[mm]

Masa

Masa

dT

[kg]

dT

bu

lu

bo

lo

[kg]

200
270
360
450
535
620
690
780
525
610
685
770
850
930
1025
1105
1175
1255
1340
1450
1525
1600
1680
1755

270
330
420
510
580
650
710
780
530
615
690
775
855
935
1030
1110
1180
1260
1345
1455
1530
1605
1685
1760

390
450
520
590
660
730
810
880
630
710
790
870
950
1030
1130
1210
1280
1360
1440
1550
1630
1700
1780
1860

144
184
236
285
341
390
430
500
336
384
428
482
528
573
628
674
714
760
809
872
915
958
1003
1046

204
262
335
423
487
557
614
688
479
548
610
688
754
819
897
963
1019
1085
1155
1245
1307
1368
1433
1494

346
406
476
536
606
676
754
814
576
654
734
804
884
964
1064
1144
1214
1294
1374
1484
1564
1634
1714
1794

214
274
364
430
480
560
614
690
450
526
620
684
764
869
964
1044
1114
1194
1279
1389
1464
1539
1619
1694

92
102
114
140
144
158
165
174
144
154
160
164
168
175
188
202
216
225
238
250
266
280
294
302

50
80
135
245
320
440
545
715
290
390
500
645
780
950
1230
1520
1830
2140
2570
3180
3730
4300
4980
5540

200
270
360
450
535
620
690
780
525
610
685
770
850
930
1025
1105
1175
1255
1340
1450
1525
1600
1680
1755

330
420
510
600
700
790
860
950
700
780
860
940
1050
1130
1230
1310
1380
1460
1540
1670
1750
1890
1970
2050

220
290
380
470
560
640
710
800
550
630
710
790
870
950
1050
1130
1200
1280
1360
1470
1550
1620
1700
1780

290
350
440
530
600
670
730
800
550
640
710
800
880
960
1050
1130
1200
1280
1370
1480
1550
1630
1710
1780

410
470
540
610
700
760
840
900
670
740
810
890
970
1050
1150
1230
1300
1380
1460
1570
1650
1720
1800
1880

125
135
148
172
182
195
202
212
181
191
197
201
205
214
228
242
262
271
285
302
318
335
349
357

70
115
195
320
445
595
730
935
395
530
675
840
1030
1260
1620
1970
2410
2810
3340
4180
4780
5620
6420
7120

Wymiary L, t oraz lo podano dla przemieszczenia wzdunego (W) o cznej wartoci 100 mm. W przypadku wikszych przemieszcze wymiary
te naley odpowiednio dostosowa (np. dla W= 350 mm wymiary L, t oraz lo naley powikszy o 250 mm).
Uwaga: wysoko oyska h lub h moe by wiksza z uwagi na przyjt tolerancj produkcji, wynoszc 10 mm.

10 Typ TA wielokierunkowo-przesuwne

Funkcja
oysko garnkowe RESTONPOT typu TA umoliwia realizacj
przemieszcze we wszystkich kierunkach, w zwizku z czym nie moe
przenosi obcie poziomych.
Warto przemieszcze poprzecznych oysk typu TA jest
zwykle
ograniczona do +/- 20 mm. oyska mog by jednak dostosowane do
realizacji wikszych przemieszcze.
oysko TA przed wytwrni

Nacisk na beton
Nacisk na beton oblicza si w oparciu o Norm Europejsk EC 2 (czciowy
nacisk powierzchniowy). Wymogi okrelone w normie zwykle s spenione,
jeeli stosuje si beton przynajmniej C30/37, a powierzchnia rozkadu
obcienia na podpor i konstrukcj non jest moliwa do obliczenia przy
zaoeniu jej minimalnych wymiarw odpowiadajcych ok. 1,6 rednicy
garnka.

Obcienia
Typ
i
wielko

NRd,max:

Obcienie pionowe w SGN [kN]


NRd,max

TA 1

714

TA 2

1'595

TA 3

2'913

TA 4

4'496

TA 5

6'388

TA 6

8'647

TA 7

11'207

TA 8

14'143

TA 9

17'422

TA 10

20'986

TA 11

24'942

TA 12

29'239

TA 13

33'807

TA 14

38'782

TA 15

44'098

TA 16

49'671

TA 17

55'665

TA 18

62'000

TA 19

68'577

TA 20

75'590

maksymalna nono oyska w SGN pod wpywem dziaania siy ciskajcej

Typ TA wielokierunkowo-przesuwne 11
oysko z kotwami w postaci tulei gwintowanych

oysko z pytami kotwicymi

Pyta lizgowa

Garnek

Garnek

Pyta kotwica

Wymiary
oysko bez pyty kotwicej
Typ
i
wielk.

oysko z pytami kotwicymi

Wymiary

Wymiary

Masa

[mm]

Masa

[mm]

dT

[kg]

dT

bu

lu

bo

lo

h'

[kg]

TA 1

200

250

300

171

182

272

208

86

30

200

270

270

270

320

120

55

TA 2

270

310

370

209

243

328

268

86

45

270

320

320

330

390

120

80

TA 3

350

390

450

257

306

408

348

95

80

350

380

380

410

470

128

130

TA 4

420

460

520

279

378

478

418

105

125

420

450

450

480

540

138

190

TA 5

500

540

600

319

448

558

498

119

195

500

520

520

560

620

155

290

TA 6

570

610

670

382

501

616

556

123

255

570

600

600

630

690

161

380

TA 7

650

690

750

421

571

696

636

137

360

650

670

670

710

770

175

515

TA 8

720

760

820

451

637

766

706

147

470

720

740

740

780

840

184

650

TA 9

800

840

900

490

707

846

786

162

630

800

820

820

860

920

199

TA 10

880

920

980

536

772

926

866

176

820

880

900

900

940

1'000 215

1'105

855

TA 11

960

1'000

1'060

576

842

1'006

946

183

1'010

960

980

980

1'020

1'080 223

1'355

TA 12

1'040

1'080

1'140

660

892

1'074

1'014

192

1'235

1'040

1'060

1'060

1'100

1'160 233

1'645

TA 13

1'130

1'170

1'230

717

962

1'164

1'104

211

1'595

1'130

1'150

1'150

1'190

1'250 257

2'130

TA 14

1'210

1'250

1'310

763

1'028

1'244

1'184

226

1'950

1'210

1'230

1'230

1'270

1'330 272

2'560

TA 15

1'300

1'340

1'400

821

1'097

1'334

1'274

235

2'325

1'300

1'320

1'320

1'360

1'420 281

3'025

TA 16

1'380

1'420

1'480

867

1'163

1'414

1'354

249

2'775

1'380

1'400

1'400

1'440

1'500 300

3'650

TA 17

1'460

1'500

1'560

906

1'233

1'494

1'434

262

3'270

1'460

1'480

1'480

1'520

1'580 314

4'260

TA 18

1'540

1'580

1'640

946

1'303

1'574

1'514

271

3'730

1'540

1'560

1'560

1'600

1'660 326

4'885

TA 19

1'620

1'660

1'720

993

1'367

1'654

1'594

281

4'245

1'620

1'640

1'640

1'680

1'740 336

5'520

TA 20

1'710

1'750

1'810

1'049

1'438

1'744

1'684

300

5'105

1'710

1'730

1'730

1'770

1'830 355

6'520

Wymiary B, L, u, t, bo oraz lo podano dla przemieszczenia podunego (W) o cznej wartoci 100 mm i przemieszczenia poprzecznego (W) o
cznej wartoci 40 mm. W przypadku wikszych przemieszcze wymiary te naley odpowiednio dostosowa (np. dla W= 350 mm i W=100
mm wymiary L, t oraz lo naley powikszy o 250 mm, a wymiary B, u oraz bo o 60 mm ).

12 Rodzaje kotwienia

garnek

Kotwy standardowe

ruba
podlewka

Stosowane w oyskach TE i TF
bez pyty kotwicej
Do przenoszenia obcie
poziomych
kotwa

Nie s wymagane, jeeli


standard.
minimalne obcienie pionowe
jest wystarczajce

oysko garnkowe z kotwami


standardowymi

ruba
M 12
M 16
M 20
M 24
M 27

Sworze
D
30
40
50
60
70

Otwr
LD
180
200
250
300
300

AD
150
150
150
150
150

TD
250
250
300
350
350

Uwaga:
Jeeli
tarcie
midzy
oyskiem
a konstrukcj jest wystarczajce, to
obcienia
poziome
mog
by
przekazane na oysko bez wsppracy
kotew.
Otwr:
Wielko kotew zaley od wymogw
statycznych. Odpowiednie wielkoci
otworw (A, T) podano w tabelach.

garnek

Tuleje gwintowane

ruba

Stosowane w oyskach TA
bez pyty kotwicej

podlewka

Poczenie konstrukcyjnie
oyska z konstrukcj
Mona z nich zrezygnowa

ruba
M 12
M 16
M 20

tuleja gwint.

Tuleja gwintowana
G
LG
17
100
22
150
26
150

Pyty kotwice

Otwr
AG
150
150
150

TG
150
200
200

oysko garnkowe z tulejami


gwintowanymi

garnek
ruba
pyta kotwica

Kotwienie pyty odbywa si za


pomoc sworzni

podlewka

Ilo sworzni zaley od


warunkw statycznych
sworze

22

Sworze
K
35

Otwr
LK
150

AK
150

TK
200

oyska garnkowe z pytami kotwicymi

Konstrukcje specjalne 13

oysko RESTONPOT ILM do nasuwania konstrukcji


To samo oysko mona uy do nasuwania konstrukcji
oraz jako oysko docelowe mostu.

oysko ILM

oysko RESTONPOT HUB/CONTROL z moliwoci


rektyfikacji oraz z czujnikiem pomiaru siy
Obcienie mostu podlega staej, elektronicznej kontroli.
oysko moe by rwnie uyte do podniesienia mostu.

Zabezpieczenia boczne z odbojnicami

oysko garnkowe dostosowane


do wikszych obrotw

oysko z moliwoci rektyfikacji


i z czujnikiem pomiaru siy

oysko zamontowane garnkiem do gry


w konstrukcji stalowej

oysko TE zabezpieczone przed odrywaniem

14 Wykonanie i monta

Informacje oglne
oyska garnkowe RESTONPOT to urzdzenia wysokiej jakoci. Ze wzgldu
na precyzj wykonania wymagaj one odpowiedniego postpowania w czasie
transportu i montau.
Powierzchnie lizgowe, uszczelki, wskaniki przesuwu oraz powoka
antykorozyjna nie s odporne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego
wymagaj szczeglnej ochrony.
Formowanie stalowego piercienia

Wstpny monta
oyska s kompletowane w wytwrni. Garnek oraz pokryw pyt lizgow
skrca si ze sob na czas transportu za pomoc czterech rub.

Wstpne ustawienie

Pokrywa oyska garnkowego

Jeeli zachodzi konieczno wykonania wstpnego ustawienia pyty lizgowej,


naley o tym poinformowa przed rozpoczciem produkcji, podajc dokadn
warto parametru E.
Wstpnego ustawienia dokonuje si wycznie w wytwrni. Ewentualn
korekt wstpnego ustawienia oyska naley powierzy odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi.

Ustawianie oyska

Nakadanie smaru silikonowego na pyt


lizgow

Schemat rozmieszczenia oysk jest podstaw prawidowego usytuowania


oysk. Naley zwrci uwag na wszelkie opisy i oznaczenia.
Osie konstrukcyjne s trwale oznaczone (nabite) w dolnej czci oyska, na
piercieniu garnka, aby umoliwi dokadne ich ustawienie w osiach obiektu.
Wysoko i poziome pooenie oyska reguluje si za pomoc rub
nastawczych. Punktem referencyjnym wysokoci montaowej jest rodek
pokrywy lub pyty lizgowej.
Paszczyzn odniesienia do ustawienia oyska w poziomie jest grna
krawd garnka, a w przypadku oysk lizgowych, powierzchnia lizgowa.
Bd nachylenia nie moe przekracza 3.

Wykonanie podlewki

czenie garnka z pokryw

Po dokadnym ustawieniu oyska i przed wykonaniem podlewki naley zala


otwory w ktrych znajduj si kotwy (jeeli wystpuj). Unikany jest w ten
sposb ewentualny efekt lokalnego skurczu. Grubo podlewki pod oyskiem
nie powinna przekracza 50 mm. Do wykonania podlewek naley uy
zaprawy ciekej, ktr wylewa si po uprzednim, dokadnym wykonaniu
szalunku nieco powyej dolnej powierzchni oyska.
Pyty lizgowe, wystajce poza oysko garnkowe, naley podeprze przed
zabetonowaniem konstrukcji nonej obiektu.

Odbir
oysko powinny mie moliwo swobodnych przemieszcze, zaraz po jego
poczeniu z konstrukcj. W tym celu naley przeci ruby transportowe
umieszczone midzy garnkiem a pokryw lub pyt lizgow.

Przegldy i konserwacja
Ustawianie oyska garnkowego

Naley regularnie sprawdza stan i pooenie zamontowanych oysk


garnkowych.

Oferty i skadanie zamwie 15

Zapytanie
Kryteria wymiarowania zamawianego oyska najlepiej poda ju na etapie
formuowania zapytania. Pozwoli to wybra waciwe oysko i przygotowa
optymaln ofert.
Oferty przygotowywane s na bieco i przedstawiane w krtkim czasie.

Oferta
W oparciu o podanie typu i liczb wymaganych oysk moemy przygotowa
dla Pastwa ofert wstpn. Do sporzdzenia szczegowej, wicej oferty
wymagane s nastpujce informacje dodatkowe:
Maks., min. i staa warto obcienia pionowego w SGN
Obcienie poziome podune i poprzeczne w SGN
Niekorzystne warunki obcienia mieszanego, tj. maks. obcienie poziome
i minimalne obcienie pionowe
Wartoci przemieszcze podunych i poprzecznych
Kty obrotu w kierunkach podunym i poprzecznym
Klasa betonu
Oglne dane dotyczce obiektu (most betonowy lub stalowy, szczegy
kotwienia itp.)
Dokadna lista potrzebnych informacji znajduje si w normie PN-EN 1337,
cz 1, str. 26 28.

Pracownicy Dziau Technicznego

Skadanie zamwie
Jako uzupenienie otrzymanych na etapie oferty danych, oczekiwane bd
nastpujce informacje dodatkowe:
Rysunek oglny obiektu
Rozkad przemieszcze
Wartoci wstpnych ustawie pyt lizgowych
Produkcja rozpoczyna si z chwil otrzymania pisemnego zatwierdzenia
rysunkw oysk od Zamawiajcego.
Szybki termin dostawy jest moliwy dziki efektywnemu systemowi zamwie
oraz nowoczesnym metodom produkcji.

Zalety oysk garnkowych RESTONPOT firmy mageba (EN 1337-5)

Firma mageba zajmuje si produkcj oysk mostowych od 1963 roku

oyska garnkowe RESTONPOT posiadaj wiadectwa dopuszczenia w wielu krajach wiata

Zewntrzny monitoring produkcji sprawowany przez niezaleny instytut naukowy (MPA Stuttgart)

Wymiarowanie zgodnie z EC 3, BS 5400, DIN 18800, SIA 161 i. in.

Certyfikat spawalniczy wg DIN 18800-7

System zapewnienia jakoci wg ISO 9001:2000 i EN 729-2

Konstrukcja zgodna z PN-EN 1337

Most resund, Dania - Szwecja


Wyposaony w 120 oysk garnkowych
RESTONPOT, przenoszcych obcienia
pionowe do 90000 kN i poziome rzdu 40000 kN

16 Produkty i referencje
oyska mostowe
-

Garnkowe
Elastomerowe
Sferyczne (kalotowe)
Do nasuwania
Dla terenw
sejsmicznych
- Specjalne

Urzdzenia
dylatacyjne
-

Jednomoduowe
Wielomoduowe
Palcowe-lizgowe
Palcowe-wspornikowe
Kolejowe
Dla obiektw
budownictwa
oglnego

Tumiki drga
- Hydrauliczne
- Sprynowe

Usugi
-

Przegldy
badania
Monta
Remonty
Czyszczenie
Zdalny monitoring

Wicej informacji o firmie mageba i jej produktach znajd Pastwo na stronie www.mageba.ch

wiatowe referencje

Version 2007.01

mageba sa
Solistrasse 68
8180 Blach
Switzerland
Tel.: +41-44-872 40 50
Fax: +41-44-872 40 59
info@mageba.ch

Wyczny
przedstawiciel firmy
mageba w Polsce:

www.bbr.pl

BBR Polska Sp. z o.o.


ul. Marywilska 38/40
03 - 228 Warszawa
Poland
Tel.: +48-22-676 92 21
Fax. +48-22-614 57 60
bbrpolska@bbr.pl

bridges linking people worldwide