Vous êtes sur la page 1sur 24

1250251 (99.

12)

FORCE
FORCE X-TRA

Reparationshndbog
Repair Manual
Reparaturhandbuch
Manuel de rparation
1

ALTO Danmark A/S


Industrikvarteret
DK 9560 Hadsund
Tel.: +45 7218 2100

Printed in Denmark
Copyright 1999/2000 ALTO Danmark A/S

1250251 (99.12)

Indholdsfortegnelse / Contents / Inhaltsverzeichnis / Contenu


DK

Side 5
Side 9
Side 11-12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 21
Side 22
Side 24

Tekniske data
Funktionsbeskrivelse
Funktionsdiagram
Demontering/montering af kabinet/specialvrktj
Demontering/montering af motorpumpeenhed
Demontering/montering af topstykke og cylinderhus
Demontering/montering af vand- og oliemanchetter
Demontering/montering af suge-/trykventiler
Demontering/montering af start-/stopventil
Fejlfinding
Garanti rep. tider
Garantibestemmelser
El-diagram

GB

Page 6
Page 9
Pages 11-12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 21
Page 22
Page 24

Technical data
Description of function
Functional diagram
Demounting/Mounting of cabinet / special-purpose tools
Demounting/Mounting of motor/pump unit
Demounting/mounting of cylinder head/cylinder housing
Replacement of water and oil sleeves
Replacement of inlet-/pressure valves
Demounting/mounting of start/stop valve
Trouble-shooting
Warranty repair time
Warranty conditions
Wiring diagram

Seite 7
Seite 10
Seite 11-12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 20
Seite 21
Seite 23
Seite 24

Technische Daten
Funktionsbeschreibung
Funktionsdiagramm
Demontage/Montage desKabinetts - Sonderwerkzeug
Demontage/Montage der Motorpumpeneinheit
Demontage/Montage des Zylinderkopfes/Zylindergehuses
Demontage/Montage der Wasser-/lmanschetten
Demontage/Montage der Ansaug-/Druckventile
Demontage/Montage des Start/Stop-Ventils
Fehlersuche
Garantiereparaturzeiten
Garantiebestimmungen
Schaltplan

Page 8
Page 10
Page 11-12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 20
Page 21
Page 23
Page 24

Spcifications techniques
Fonctionnement
Schma fonctionnel
Dmontage/montage du capot / outillage spcial
Dmontage/montage de l'unit motopompe
Dmontage/montage de la culasse/ du bloc cylindre
Remplacement des joints d'huile, d'eau
Remplacement des clapets daspiration, de pression
Remplacement de la soupape marche/arrt
Recherche des pannes
Dures des rparations sous garantie
Conditions de garantie
Schma lectrique

Tekniske Data

DK

Product segment: Consumer

FORCE (110 bar)

FORCE (120 bar)

Specifikationer

110 bar

120 bar

Product: FORCE

Nominal

Nominal

Spnding

230 V

230 V

Frekvens

Hz

50

50

Strmforbrug hjtryk varm

8,5

Optagen efekt

1700

1900

Omdrejningstal

min-

2800

2800

Vandmngde, hjtryk

l/min.

6,3

6,7

Vandmngde, lavtryk

l/min.

7,3

7,7

Pumpetryk,hjtryk

bar

98

108

Pumpetryk, lavtryk

bar

Omlbstryk

bar

50

60

Oliemngde

ml

160

160

SAE 20 15/40

SAE 20 15/40

Olietype

Dysetryk, hjtryk

bar

96

106

Dysetryk, lavtryk

bar

HT-slangelngde

El-kabellngde

TORNADO

TORNADO
15/65

Dyse

15/65

Stj

dB

78

78

Maks. omgivelsestemperatur v. drift

40

40

Min. omgivelsestemperatur v. drift

Maks. vandtilgangstemperatur

40

40

Maks. vandtilgangstryk

bar

10

10

Sugehjde

Vgt

kg

10,5

13,0

Deminsion

mm

H: 500 B: 300 L: 400

H: 500 B: 300 L: 400

Isolationsklasse

F (115)

F (115)

Tthedsgrad

IP x 5

IP x 5

Data mlt ved 3,5 bars tilgangstryk

1250251 (99.12)

Renseefekt [kW] = Dysetryk (bar) * Vandmngde (l/min.)

Technical Data

GB

Product segment: Consumer


FORCE (120 bar)

FORCE (110 bar)

Specifications

110 bar

120 bar

Product: FORCE

Unit

Nominal

Nominal

Voltage

230 V

230 V

Frequency

Hz

50

50

Power consumption, high pressure, hot

8,5

Power absorption

1700

1900

Number of revolutions

min-

2800

2800

Water quantity, high pressure

l/min.

6.3

6.7

Water quantity, low pressure

l/min.

7.3

7.7

Pump pressure, high pressure

bar

98

108

Pump pressure, low pressure

bar

By-pass pressure

bar

50

60

Oil level

ml

160

160

SAE 20 15/40

SAE 20 15/40

Oil type

Nozzle pressure, high pressure

bar

96

106

Nozzle pressure, low pressure

bar

HP-hose length

Electric cable length

TORNADO

TORNADO
15/65

Nozzle
Noise level

dB

78

78

Max. ambient temperature in operation

40

40

Min. ambient temperature in operation

Max. water inlet temperature

40

40

Max. water inlet pressure

bar

10

10

Suction height, primed

Weight with hose and without spray lance

kg

10.5

13.0

Dimensions

mm

H: 500 W: 300 L: 400

H: 500 W: 300 L: 400

Isolation class

F (115)

F (115)

Density

IP x5

IP x5

Data measured at an inlet pressure of 3.5 bar


Cleaning effect [kW] = Nozzle pressure (bar) * Water quantity (l/min.)
600

15/65

Technische Daten

Produktsegment: Konsument

FORCE (110 bar)

FORCE (120 bar)

Spezifikationen

110 bar

120 bar

Produkt: FORCE

Einheit

nominell

nominell

Spannung

230 V

230 V

Frequenz

Hz

50

50

Stromverbrauch, Hochdruck, warm

8.5

Kraftaufnahme

1700

1900

Drehungszahl

min-

2800

2800

Wassermenge, Hochdruck

l/min.

6,3

6,7

Wassermenge, Niederdruck

l/min.

7,3

7,7

Pumpendruck, Hochdruck

bar

98

108

Pumpendruck, Niederdruck

bar

Umlaufdruck

bar

50

60

linhalt

ml

160

160

SAE 20 15/40

SAE 20 15/40

ltyp

Dsendruck, Hochdruck

bar

96

106

Dsendruck, Niederdruck

bar

HD-Schlauchlnge

Anschlubkabellnge

TORNADO

TORNADO
15/65

Dse

15/65

Geruschpegel

dB

78

78

Max. Umgebungstemperatur im Betrieb

40

40

Min. Umgebungstemperatur im Betrieb

Max. Wassereinlatemperatur

40

40

Max. Wassereinladruck

bar

10

10

Saughhe, zum Ansaugen gebracht

Gewicht mit Schluchen und ohne Sprhrohr

kg

20,5

13,0

Abmessungen

mm

H: 500 B: 300 L: 400

H: 500 B: 300 L: 400

Schutzklasse

Dichte

IP45

IP45

Angaben bei einem Einladruck von 3,5 bar gemessen

1250251 (99.12)

Reinigungsleistung [kW] = Dsendruck (bar) * Wassermenge (L/Min.)


600

Donnes Techniques

Produit: Consommateur

FORCE (110 bar)

FORCE (120 bar)

Spcifications

110 bar

120 bar

Produit : FORCE

Unit

Nominal

Nominal

Tension

230 V

230 V

Frquence

HZ

50

50

Consommation lectrique, haute pression, chaud A

8.5

Puissance absorbe

1700

1900

Vitesse de rotation

min-

2800

2800

Dbit deau, haute pression

l/min.

6,3

6,7

Dbit deau, basse pression

l/min.

7,3

7,7

Pression la pompe en haute pression

bar

98

108

Pression la pompe en basse pression

bar

Pression by-pass

bar

160

160

Contenu en huile

ml

0,75

0,75

SAE 20 15/40

SAE 20 15/40

Type dhuile

Pression de la buse, haute pression

bar

96

106

Pression de la buse, basse pression

bar

Longueur du flexible, haute pression

Longueur du cble lectrique

TORNADO

TORNADO
15/65

Buse
Niveau de bruit

dba

78

78

Temprature ambiante max. en fonctionnement

40

40

Temprature ambiante min. en fonctionnement

Temprature max. darrive deau

40

40

Pression max. darrive deau

bar

10

10

Hauteur daspiration

Poids avec flexible, sans tube de buse

kg

10,5

13

Dimensions

mm

h :500 l :300 L :400

h :500 l :300 L :400

Catgorie disolation

F (115)

F (115)

Degr dtanchit

IP45

IP45

Donnes indiques pour une pression d'alimentation de 3,5 bars


Puissance de nettoyage (kW) = Pression la buse (bar) * Quantit deau (l/min.)
600

15/65

Funktionsbeskrivelse

DK

600
FORCE 5000 hjtryksrenser type P11897 er et apparat, som ved tilfrsel af elektrisk energi fra stikkontakt og vand fra vandhane eller anden vandforsyning, kan frembringe en vandstrle med hj
hastighed. Hensigten med denne vandstrle er at rengre.

Hjtryksdrift:
Udlsergrebet aktiveres. Vandet lber via vandslangen til maskinens tilslutningsstuds. Her ledes vandet gennem et filter (1), som fjerner strre partikler. Microswitchen (2) er ikke aktiveret. Nr stemplet
(3) trkkes ud af den angivne cylinderfring, skabes et undertryk, og vandet suges ind gennem indsugningsventilen (4). Ventilen tillader kun vandet at passere i denne retning. Trykstemplet (5) vil p et
tidspunkt ndre retning og fres frem i cylinderfringen.
Stemplets bevgelse fremkommer ved motorens (6) rotation samt skrskivesystemet.
Det indsugede vand vil nu blive presset ud gennem udstdningsventilen (7), som kun tillader vandet at
passere i denne retning. Vandet er nu under et givent tryk.
Vandet ledes via hjtryksslangen gennem spulehndtaget til TORNADO dysen, hvor vandet opnr den
hje hastighed.

Holdetryk:
Udlsergrebet er ikke aktiveret, og vandet kan ikke presses frem til TORNADO dysen, idet ventilen i
spulehndtaget er lukket.
Pumpetrykket er hjere end fjedertrykket, og by-pass ventilens (8) aktivator vil pvirke microswitchen
(2) og dermed bryde strmmen, og pumpen vil stoppe.
Aktiver udlsergrebet. Trykfaldet i pumpen vil bevirke, at pumpen vil starte, strmmen sluttes.

Description of Function

GB

FORCE 5000 high pressure washer type P11897 is a machine, which will produce a water jet with a
high speed when supplied with electric energy from a wall socket and water from a water tap or other
water supply. The aim of this water jet is cleaning.

High pressure operation:


Trigger of the spray handle is activated. Water runs through the water hose to the connecting branch
of the machine. From here the water is lead through a filter (1), which removes large particles. The
micro-switch (2) is not activated. When the piston (3) is pulled out of the indicated cylinder guide, an
under pressure is generated, and water is sucked through the suction valve (4). The valve only allows
the water to pass in this direction. The plunger (5) will then change its direction and be lead forwards in
the cylinder guide.
The movement of the piston is decided by the rotation of the motor (6) and the wobble disc system.
The sucked in water will now be pressed out through the outlet valve (7), which only allows the water to
pass in this direction. The water is now under a certain pressure.
The water is lead through the high pressure hose and the spray handle to the TORNADO nozzle,
where the water attains the high speed.

1250251 (99.12)

Retaining pressure:
Trigger of spray handle is not activated and water cannot pass to the TORNADO nozzle, since the
valve in the spray handle is closed.
The pressure is higher than the spring pressure, and the activator of the by-pass valve (8) will affect
the microswitch (2) and thus break the circuit, and the pump will stop.
Activate the spray handle. The pressure drop in the pump will cause the pump to start, the circuit will
close.

Funktionsbeschreibung

FORCE 5000 Hochdruckreiniger Typ P11897 ist eine Maschine, die bei Zuleitung von elektrischer
Energie aus der Steckdose und Wasser aus dem Wasserhahn oder sonstiger Wasserversorgung einen Wasserstrahl mit hoher Geschwindigkeit hervorbringen kann. Zweck dieses Wasserstrahls ist das
Reinigen.

Hochdruckbetrieb
Hebel der Spritzpistole bettigt. Wasser luft durch Wasserschlauch zum Anschlustutzen. Von dort
wird das Wasser durch ein Filter (1) geleitet, das grbere Partikel entfernt. Der Mikroschalter (2) ist
nicht bettigt. Wenn der Kolben (3) aus der angegebenen Zylinderfhrung gezogen wird, wird ein
Unterdruck hergestellt, und das Wasser wird durch das Einsaugventil (4) gesaugt. Das Ventil erlaubt
das Wasser nur in dieser Richtung zu passieren. Der Druckkolben (5) wird zu einem Zeitpunkt die
Richtung ndern und in der Zylinderfhrung vorwrts gefhrt werden. Die Bewegung des Kolbens
entsteht durch die Drehung des Motors (6) und durch das Taumelscheibensystem.
Das eingesaugte Wasser wird jetzt durch das Auslabventil (7) ausgepresst, das nur erlaubt, da das
Wasser in dieser Richtung passiert. Das Wasser ist jetzt unter einem gewissen Druck.
Das Wasser wird durch den Hochdruckschlauch und die Spritzpistole zur TORNADO Dse geleitet,
wo das Wasser die hohe Geschwindigkeit erzielt.

Haltedruck
Hebel der Spritzpistole nicht bettigt, und das Wasser kann zur TORNADO Dse nicht gepresst werden, weil das Ventil im Sprhhandgriff geschlossen ist.
Der Druck ist hher als das Federdruck und der Aktivator des Umlaufventils (8) wird auf den Mikroschalter (2) einwirken und damit den Strom unterbrechen, und die Pumpe schaltet aus.
Den Hebel der Spritzpistole bettigen. Der Druckfall in der Pumpe wird bewirken, da die Pumpe anlaufen wird - den Strom wird eingeschaltet.

Fonctionnement

Le nettoyeur haute pression FORCE 5000 type P11897 est un appareil qui, branch llectricit
et leau dun robinet ou autre conduite deau, fournit un jet deau forte projection. Ce puissant jet
deau sert au nettoyage.

Fonctionnement en haute pression


La poigne de dclenchement est active. Leau arrive au raccord de la machine par le flexible. Cette
eau passe alors par un filtre (1) qui enlve de grosses particules. Le micro interrupteur (2) n'est pas
activ. En sortant de la conduite du cylindre, le piston (3) cre une sous pression et leau est aspire
par le clapet daspiration (4). Le clapet ne permet leau que de passer dans cette direction. A un certain moment, le piston (5) change de direction et est introduit dans la conduite du cylindre. Les mouvements du piston sont provoqus par la rotation du moteur (6) et le systme de disque oblique.
Leau aspire est alors presse dans la soupape by-pass (7) qui ne permet leau que de passer dans
cette direction. Leau est ainsi sous une pression dtermine.
Leau arrive par le flexible haute pression passe par la poigne darrosage vers la buse TORNADO
o elle atteint une grande vitesse.

Pression de retenue
La poigne de dclenchement nest pas active et leau ne peut donc pas tre projete par la buse
TORNADO, la soupape dans la poigne darrosage tant ferme.
La pression la pompe est plus grande que la pression de ressort, et le piston de la soupape by-pass
(8) va influer sur le micro interrupteur (2) de l, couper le courant, provocant larrt de la pompe.
Activer la poigne de dclenchement. La chute de pression va faire dmarrer la pompe, le courant
repasse.

10

Indsugning / Intake / Einla / Aspiration

Microswitch
Mikroswitch
Mikroswitch
Micro interrupteur

By-pass ventil
By-pass valve
Umlaufventil
Soupape by-pass

Trykventil
Pressure valve
Druckventil
Clapet de refoulement

Trykafgang
Pressure outlet
Druckausla
Sortie de la pression

El-motor
Electric motor
Elektromotor
Electromoteur

3
4

Sugeventil
Suction valve
Ansaugventil
Clapet d'aspiration

8
Skrskive
Wobble disc
Taumelscheibe
Disque oblique

1250251 (99.12)

Vandtilgang
Water inlet
Wassereinla
Admission d'eau

Trykstempel
Plunger
Druckkolben
Piston

11

Tryk / Pressure / Druck / Pression

Microswitch
Mikroswitch
Mikroswitch
Omlbsventil
Micro interrupteur By-pass valve
Umlaufventil
Soupape by-pass
2

Trykventil
Pressure valve
Druckventil
Clapet de refoulement

Trykafgang
Pressure outlet
Druckausla
Sortie de la pression

El-motor
Electric motor
Elektromotor
Electromoteur

3
4
1

Sugeventil
Suction valve
Ansaugventil
Clapet d'aspiration

Vandtilgang
Water inlet
Wassereinla
Admission d'eau

12

Trykstempel
Plunger
Druckkolben
Piston

8
Skrskive
Wobble disc
Taumelscheibe
Disque oblique

DK
GB
D
F

Demontering/montering af kabinet
Dismounting/mounting of cabinet
Demontage/Montage des Kabinetts
Dmontage/montage du capot

DK
Demontering/montering af 2 stk. stjerneskruer i brehndtag eller krehndtag.

DK
Demonter/monter 2 stk. Torx skruer i bunden med specialskruetrkker nr.1220361.

GB
Dismounting/mounting of 2 star screws in the carrying
handle or the transport handle.

GB
Dismount/mount 2 Torx screws in the bottom with specialpurpose screwdriver no. 1220361.

D
2 Stck Kreuzsclitzschrauben im Tragehandgriff oder Transporthandgriff demontieren/montieren.

D
2 Stck Torx Schrauben im Boden mit Sonder-Schraubenzieher Nr. 1220361 demontieren/montieren.

F
Dvisser/visser 2 vis en toile de la poigne de transport.

F
A laide du tournevis spcial no 1220361, dvisser/visser 2
vis Torx du bas.

DK
Torx skruetrkker TX 20 x 98, reservedelsnr. 1220361.
GB
Torx screwdriver TX 20 x 98, spare parts no. 1220361.
D
Torx Schraubenzieher TX 20 x 98, Ersatzteilnr. 1220361.
DK
Demonter/monter kabinet. Ved montering skal man kontrollere, at tilgangskablet sidder korrekt i kabinetdelen.

F
Tournevis Torx TX20x98, pice dtache no 1220361.

1250251 (99.12)

GB
Dismount/mount cabinet. When mounting it must be checked
that the electric cable is placed correctly in the cabinet part.
D
Kabinett demontieren/montieren. Bei der Montage mu es
kontrolliert werden, da das Stromkabel korrekt im Kabinetteil plaziert worden ist.
F
Dmonter/monter le capot. Au montage, veiller ce que le
cble darrive soit plac correctement dans le coffret.

13

DK
GB
D
F

Demontering/montering af motorpumpenhed
Dismounting/mounting of motor pump unit
Demontage/Montage der Motorpumpeneinheit
Dmontage/montage de lunit motopompe

DK
Demonter/monter 2 stk. Torx skruer og demonter holder for
motorpumpenhed.

DK
Demonter/monter 2 stk. Torx skruer i bunden og demonter
holder for motorpumpenhed.

GB
Dismount/mount 2 Torx screws and dismount holder of motor
pump unit.

GB
Dismount/mount 2 Torx screws in the bottom and dismount
holder of motor pump unit.

D
2 Stck Torx Schrauben demontieren/montieren und den
Halter fr die Motorpumpeneinheit demontieren.

D
2 Stck TOrx Schrauben im Boden demontieren/montieren
und den Halter fr die Motorpumpeneinheit demontieren.

F
Dvisser/visser 2 vis Torx et dmonter le support de lunit
motopompe.

F
Dvisser/visser 2 vis Torx du bas et dmonter le support de
lunit motopompe

DK
Lft motorpumpenheden ud af kabinettet og placer den
forsigtigt p et bord med blservingen nedad.
GB
Lift the motor pump unit out of the cabinet and place it carefully on a table - fan blade facing downwards.
D
Die Motorpumpeneinehit aus dem Kabinett heben und sie
vorsichtig auf einem Tisch anbringen - mit dem Geblseflgel nach unten gekehrt.
F
Soulever lunit motopompe hors du capot et le placer avec
prcaution sur une table, ventilateur vers le bas.

14

DK
GB
D
F

Demontering/montering af topstykke og cylinderhus


Dismounting/mounting of cylinder head and cylinder housing
Demontage/Montage des Zylinderkopfes und des Zylindergehuses
Dmontage/montage de la culasse de cylindre et du botier de cylindre

DK
Demonter 4 stk. unbrakobolte og lft topstykket af. Tilspndingsmoment ved montage er 8 Nm. For pumper med messingtopstykke er tilspndingsmomentet 10 Nm.
GB
Dismount 4 Allen screws and lift off the cylinder head.
When mounting it, use a torque of 8 Nm. For pumps with a
cylinder head of brass, the torque is 10 Nm.
D
4 Stck Inbuschrauben demontieren und den Zylinderkopf
abheben. Der Vorschubmoment bei der Montage mu 8 Nm
sein. Fr Pumpen mit einem Zylinderkopft aus Messing, mu
er Vorschubmoment 10 Nm sein.

DK
Demonter 2 stk. unbrakobolte og lft cylinderhuset af. Tilspndingsmoment ved montage er 8 Nm.
GB
Dismount 2 Allen screws and lift off the cylinder housing.
When mounting it, use a torque of 8 Nm.
D
4 Stck Inbuschrauben demontieren und das Zylindergehuse abheben. Der Vorschubmoment bei der Montage mu
8 Nm sein.
F
Dmonter 2 boulons six pans en creux et ter le botier de
cylindre. Le couple de serrage est de 8 Nm.

F
Dmonter 4 boulons six pans creux et soulever la culasse
de cylindre. Le couple de serrage est de 8 Nm et de 10 Nm
pour les pompes la culasse en laiton.

DK
Demontering/montering af cylinderhus. Husk at pfylde 150
ml olie inden montage af cylinderhus.
GB
Dismounting/mounting of cylinder housing. Do not forget to
fill in 150 ml oil before mounting the cylinder housing.
D
Demontage/montage des Zylindergehuses. Nicht vergessen, 150 ml l vor der Montage des Zylindergehuses
aufzufllen.

1250251 (99.12)

F
Dmontage/montage du botier de cylindre. Ne pas oublier
de remplir le botier de cylindre de 150 ml dhuile avant le
montage.

15

DK
GB
D
F

Demontering/montering af manchetter
Dismounting/mounting of sleeves
Demontage/Montage der Manschetten
Dmontage/montage des joints

DK
Demontering/montering af sttteringe. Sttteringene vippes
forsigtigt med en skruetrkker.
GB
Dismounting/mounting of back-up rings. Carefully tip the
back-up rings out with a screwdriver.
D
Demontage/Montage der Back-up-Ringen. Die Back-up-Ringe mit einem Schraubenzieher vorsichtig herauskippen.
F
Dmontage/montage des anneaux supports. Les faire sortir
en les faisant osciller avec prcaution laide dun tournevis.

DK
Demontering/montering af oliemanchetter. Oliemanchetterne
vippes op med en skruetrkker og erstattes med nye.
Montagen foretages med et let tryk med en finger. Husk at
smre.
GB
Dismounting/mounting of oil sleeves. Tip out the oil sleeves
with a screwdriver and replace them by new ones. Mounting
with a slight press with your finger. Do not forget to lubricate.
D
Demontage/Montage der lmanschetten. Die lmanschetten mit einem Schraubenzieher herauskippen und mit neuen
Manschetten ersetzen. Die Montage mit einem leichten
Fingerdruck vornehmen. Das Schmieren nicht vergessen.
F
Dmontage/montage des joints dhuile. Les faire sortir en les
faisant osciller laide dun tournevis et les remplacer par
des nouvelles.
Le montage se fait dune lgre pression de doigt. Ne pas
oublier le graissage.

16

DK
GB
D
F

Demontering/montering af suge-/trykventiler
Dismounting/mounting of inlet/pressure valves
Demontage/Montage der Ansaug-/Druckventile
Dmonter/monter les clapets daspiration

DK
Ventilsde vippes op med en skruetrkker og smides vk.
Nye monteres med et let tryk med en finger. Husk at smre.
GB
Tip out the valve seat with a screwdriver and dispose of it.
Mount new valve seats with a slight press with your finger.
Do not forget to lubricate.
D
Den Sitz mit einem Schraubenzieher herauskippen und
wegwerfen. Neue Sitze mit einem leichten Fingerdruck montieren. Das Schmieren nicht vergessen.

GB
Dismount the brass plug in the cylinder head by a 14 mm
fixed spanner. Remove the valves and replace them by new
ones. Do not forget to lubricate.
D
Den Messingstpsel im Zylinderkopf mit einem 14 mm Gabelschlssel demontieren. Die Ventile entfernen und durch
neue Ventile ersetzen. Das Schmieren nicht vergessen.
F
Dmonter le couvercle en laiton de la culasse de cylindre
laide dune cl plate de 14 mm. Soulever les clapets pour
les ter, les jeter et les remplacer par des nouvelles. Ne pas
oublier le graissage.

1250251 (99.12)

F
ter le sige de clapet en le faisant osciller laide dun
tournevis, puis le jeter.
En remettre un nouveau dune pression de doigt. Ne pas
oublier le graissage.

DK
Demonter messingprop i topstykke med 1 stk. 14 mm gaffelngle. Ventilerne lftes op og smides vk, og nye monteres.
Husk at smre.

17

DK
GB
D
F

Demontering/montering af start-stop ventil


Dismounting/mounting of start-stop valve
Demontage/Montage des Start/Stopp-Ventils
Dmontage/montage de la soupape marche/arrt

DK
Demontering/montering. Start-/stopventilen afmonteres
ved at skrue omlberen op med 1 stk. 27 mm gaffelngle.
GB
Dismounting/mounting. Dismount the start-stop valve by
loosening the union nut by a 27 mm fixed spanner.
D
Demontage/Montage. Das Start/Stop-Ventil durch Lsen der
berwurfmutter mit einem 27 mm Gabelschlssel abmontieren.
F
Dmontage/montage. Dmontage de la soupape de marche/
arrt en dvissant lcrou laide dune cl plate de 27 mm.

DK
Aktivatoren monteres p switchen igen inden montage.
GB
Re-mount the activator on the switch again prior to mounting.
D
Vor Montage die Aktivator am Schalter wieder montieren.
F
Remonter le piston sur le contact avant le montage.

18

DK
Demontering/montering af aktivatoren fra start-/
stopventilen. Tag en spidstang og klem de 2 plastflige
sammen og pres.
GB
Dismounting/mounting of the activator from the start-stop
valve. Squeeze the 2 plastic flaps together with a pair of
pliers and press.
D
Demontage/Montage des Aktivators des Start/Stop-Ventils.
Die zwei Kunststoffzipfel mit einer Spitzzange zusammenklemmen und pressen.
F
Dmontage/montage du piston de la soupape de marche/
arrt. Prendre une tige pointue et pincer les 2 ailerons en
plastiques dune pression.

Machine
does not start
Machine
stops
Mach. starts
by itself
Pressure
pulsating
Poor
pressure
Water
leakage

Symptom

GB

Maskine
starter ikke
Maskine
stopper
Maskine
starter selv
Ujvnt
tryk
Drligt
tryk
Utt for
vand

Symptom

DK

1250251 (99.12)

Kabel
defekt

El-stik
defekt

Fuse
blown

Cable
El. plug
defective defective

External cause / el.

Sikring
sprunget

Ydre rsag / el.

Nozzle
defective

Dyse
defekt

For lille
vandforsyning

Slange
defekt

Dirt in
water
filter

Microswitch
defekt
X

Internal cause / pump

Ventiler Pakninger
defekt
defekte

Indre rsag / pumpe


Konden- S/S
sator
ventil
defekt
defekt

Internal cause / el.

Hndtag El-motor Afbryder


defekt
defekt
defekt

Indre rsag / el.

InsufficiMicroCapasi- S/S
ent water Hose
Handle El.motor Switch
switch
tor
valve
Valves Gaskets
supply
defective defective defective defective defective defective defective defective defective

External cause / accessories

Snavs
i vandfilter

Ydre rsag / udstyr

Fejlfinding / Troubleshooting

19

20
X

Prise
dfectueuse

Pression
irrgulire
Pression
trop faible
Voie
d'eau

Sable
Trop faible Tuyau
dans filtre alimentation dd'eau
en eau
fectueux

Cause ext. / accessoires


Buse dfectueuse

Rallonge
de cble
dfect.

Gachtte
dfectueuse

Ungeng.
Wasser- Schlauch Pistole
versorg. defekt
defekt

Cause ext. / El.

Dse
defekt

Schmutz
im Wasserfilter

Externe Ursache / Ausrstung

La mach. dmarre toute seule

La machine
s'arrte

Fusible
grill

Stecker
defekt

Externe Ursache / El.

Sicherung
durchKabel
gebrannt defekt

La machine
ne dmarre pas

Panne

Gert
startet nicht
Gert
stoppt
Gert startet
von selbst
Druck
schwankt
Niedriger
Druck
Wasserleckage

Betr.strung

Elektromoteur
dfect.

Elektromotor
defekt
X

Interrupteur
dfect.

Dichtungen
defekt

Soupape
m/a
Clapets
dfect.
dfect.

Joints
dfect.

Cause int. / pompe

Ventile
defekt

Interne Ursache / Pumpe

Konden- S/Ssator
ventil
defekt
defekt

Micro-inter- Condenrupteur
sateur
dfect.
dfect.

Cause int. / El.

Schalter
defekt

Microswitch
defekt

Interne Ursache / El.

Fehlersuche / Recherche des pannes

DK
GB
D
F

Rep.tider
Warranty Repair Times
Garantiereparaturzeiten
Dure des rparations

Emne
Subject

Reparatur
Sujet

Reparationstid i minutter
Repair time in minutes
Udskiftning/reparation of omlbsventil
Replacement / repair of by-pass valve
Udskiftning af manomter
Replacement of manometer
Udskiftning af suge-/trykventiler
Replacement of inlet-/pressure valves
Udskiftning af manchetter
Replacement of sleeves
Udskiftning af stempler/cylinder
Replacement of pistons/cylinder
Udskiftning af skrskive
Replacement of wobble disc
Udskiftning af el-motor
Replacement of electric motor
Udskiftning af start/stop switch
Replacement of start/stop switch
Udskiftning af vrige kabinetdele
Replacement of remaining cabinet parts
Udskiftning af startkontakt
Replacement of starter switch
Udskiftning/reparation af spulehndtag
Replacement/repair of spray handle
Udskiftning/reparation af dyserr
Replacement/repair of spray lance

Reparaturzeit in Minuten
Dure des rparations en minutes
Austausch / Reparatur des Umlaufventils
Rempl./rp. de la soupape de drivation
Austausch des Manometers
Remplacement du manomtre
Austausch der Ansaug-/Druckventile
Rempl. des soupapes dasp./de refoulement
Austausch der Manschetten
Remplacement des manchettes
Austausch der Kolben/des Zylinders
Remplacement des pistons / cylindres
Austausch der Taumelscheibe
Remplacement du disque oblique
Austausch des Elektromotors
Remplacement du moteur lectrique
Austausch des Start/Stop-Kontaktes
Remplacement de linterrupteur marche/arrt
Austausch der brigen Kabinetteile
Remplacement des autres parties du coffret
Austausch des Anlaschalters
Rempl. de linterrupteur de dmarrage
Austausch/Reparatur des Sprhhandgriffs
Rempl./rparation de la poigne darrosage
Austausch/Reparatur des Sprhrohrs
Rempl./rparation du tuyau de la buse

FORCE 5000
Min.
35
0
35
45
0
0
0
35
30
15

DK
Test og udfyldning af div. papirer skal medregnes i reparationstiden.
GB
Testing and filling of various documents must be included in the repair time.
D
Testen und Ausfllen von verschiedenen Unterlagen mssen in der Reparaturzeit eingeschlossen
werden.

1250251 (99.12)

F
Les tests effectus ainsi que le remplissage des diffrents papiers sont calculer dans le temps de
rparation.

21

Garanti

DK

ALTO yder 2 rs garanti p hjtryksrensere, som er beregnet til privat brug. Garantien glder fra kbsdatoen. Hvis hjtryksrenser eller tilbehr indleveres til garantireparation, skal kopi af kvittering vedlgges.
Garantiydelser forudstter flgende:
 at der er tale om materiale- eller fabrikationsfejl. (Slitage samt misbrug kan ikke henfres her


under).
at instruktionsbogens anvisninger har vret nje overholdt.
at reparation ikke har vret forsgt udfrt af andre end ALTO-autoriseret servicepersonale.
at der ikke har vret anvendt uoriginalt tilbehr
at hjtryksrenseren ikke har vret udsat for overlast i form af std, fald eller frost
at der kun har vret anvendt vand uden urenheder
at hjtryksrenseren ikke har vret anvendt til udlejningsbrug, eller p anden mde vret gjort til
genstand for forretningsmssig anvendelse.

En garantireparation omfatter udskiftning af defekte dele, men dkker dog ikke forsendelse og emballage. Ivrigt henvises til national kbelov.
Maskinen indsendes/indleveres til et af ALTO-organisationens servicevrksteder, med angivelse af
fejlen. Reparationer, som ikke er dkket af garantibestemmelserne vil blive faktureret. (Eksempelvis
driftforstyrrelser p.g.a. rsager nvnt i instruktionsbogens afsnit om Fejlfinding og fejlretning.)

Warranty

GB

ALTO guarantees high pressure washers for domestic use for 2 years. If your high pressure washer or
accessories are handed in for repair, a copy of the receipt must be enclosed.
Guarantee repairs are being made on the following conditions:
 that defects are attributable to flaws or defects in materials or workmanship. (wear and tear as well
as misuse are not covered by the guarantee).
 that the directions of this instruction manual have been thoroughly observed.
 that repair has not been carried out or attempted by other than ALTO-trained service staff.
 that only original accessories have been applied.
 that the product has not been exposed to abuse such as knocks, bumps or frost.
 that only water without any impurities has been used.
 that the high pressure washer has not been used for rental nor used commercially in any other way.
Repairs under this guarantee include replacement of defective parts, exclusive of packing and
postage/carriage. Besides, we refer to your national law of sale.
The machine should be forwarded to one of the service centres of the ALTO organisation with
description/specification of the fault.
Repairs not covered by the guarantee conditions will be invoiced. (I.e. malfunctions due to Possible
Causes mentioned in section Troubleshooting Chart of the instruction manual).

22

Garantie

ALTO leistet eine 2-jhrige Garantie auf Hochdruckreiniger fr Gebrauch im privaten Haushalt.
Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an. Wird Hoch-druckreiniger oder Zubehr fr Reparatur eingereicht, mu eine Kopie der Quittung beigeschlossen werden.
Garantieleistungen setzen voraus:
 da Mngel auf Material- oder Fabrikationsfehler zurckgefhrt werden knnen (Verschlei und
fehlerhafte Bedienung fallen nicht hierunter).
 da die Anweisungen der Betriebsanleitung genau beachtet worden sind.
 da Reparaturen nur von ALTO-geschultem Servicepersonal ausgefhrt worden sind.
 da nur original Zubehrteile verwendet worden sind.
 da das Produkt in keiner Form Sten, Sturz oder Frost ausgesetzt worden ist.
 da es nur mit Wasser ohne Verschmutzungen verwendet worden ist.
 da das Gert nicht im Vermietgeschft oder in anderer Form kommerziell genutzt worden ist.
Die Garantiereparatur umfat die Auswechselung defekter Teile (ausschl. Verpackung und Versand).
Ausserdem verweisen wir auf nationales Kaufgesetz. Das Gert kann an einen ALTO Servicewerkstatt
mit Angabe des Fehlersymptoms einsenden/-reichen.
Reparaturen die von den Garantiebestimmungen nicht gedeckt sind, wird in Rechnung gestellt werden. (Z.B. Betriebsstrungen aus Ursachen, die im Abschnitt Betriebsstrungen und Abhilfe der
Betriebsanleitung erwhnt sind.)

Conditions de garantie

ALTO garantie les nettoyeurs haute-pression de gamme grand public pendant 2 ans. La garantie sapplique partir de la date dachat du produit. Si votre nettoyeur ou accessoires doit tre remis pour une
rparation, une photocopie de la facture devra y tre jointe.
Les rparations sous garantie seront ralises sous les conditions suivantes:

1250251 (99.12)

 Que les defectuosits sont dues un dfaut du matriel ou de fabrication (lusure ou les mauvaises utilisations ne sont pas couvertes par la garantie).
 Que les directives donnes dans le manuel dinstruction ont t rigoureusement respecter.
 Que lappareil nai pas t contrl ou rpar par une socit autre quune station SAV agre
ALTO.
 Que uniquement les accessoires dorigine ont t utilis.
 Que le produit nest pas t soumis un abus tel que noeud, gel, frottement, chocs.
 Que uniquement de leau sans impurets a t utilis. Dans le cas dune eau sale ou dure , prendre les prcautions ncessaire.
 Que le nettoyeur haute pression nai pas t utilis pour la location ou tout autre application commerciale.
Les rparations sous garantie comprennent le remplacement des pices defectueuses hors emballage
et transport. De plus, nous nous rfrons vos rglementations de vente. La machine devra tre expdi complte chez une des stations SAV agre ALTO avec la description de la panne et photocopie
de la facture.
Les rparations NON converte par la garantie seront factur ( mauvais fonctionnement du au Causes
Possibles mentionn dans le chapitre Tabkeau des pannes du manuel dinstruction).

23

El-diagram / Wiring Diagram / Schaltplan / Schma lectrique

A.A.

A.M.

T
TS
IT
IN A.C.

A.A.
A.M.
C.
IT
TS
T

=
=
=
=
=
=

Sekundre vindinger
Primre vindinger
Kondensator
Hovedafbryder
Microswitch
Termisk fler

A.A.
A.M.
C.
IT
TS
T

=
=
=
=
=
=

Secondary windings
Primary windings
Capacitor
Main switch
Microswitch
Thermal sensor

A.A.
A.M.
C.
IT
TS
T

=
=
=
=
=
=

Sekundrwindungen
Primrwindungen
Kondensator
Hauptschalter
Microswitch
Thermofhler

A.A.
A.M.
C.
IT
TS
T

=
=
=
=
=
=

Bobinage secondaire
Bobinage primaire
Condensateur
Interrupteur principal
Microswitch
Sonde thermique

24

Vous aimerez peut-être aussi