Vous êtes sur la page 1sur 271

O

û ,~gz¢ ü

$ZíZ 
g  :[ ÂÄ**
ILG
(·ù»] %=ò AZÅgIì " Š qZÐ]c@*
ÅÑZz]|)

# ™ºZ·œ{
oÖ] ^ßn× Ü`Ö¡¾ Ý]r ÑñkŠZ‹|v!*
á ** sg ¬ :³¸x **
èß ‰ à m †  æ éªÚ
cZ™ÔwDZ+ÔBÑZtŠZæZ{Õ{}r
# ™Þ¬·? -¯ì
:8
| 1â431 xø GL“
:w Í Z ï á Z
2200 :Š Z®
pû†ô ø̀ ¿Úø äÞø^ìø g
û jÒö :Ñ **
 7 Ôc Z™2-wD Z+
11182…~W†

www.khanqh.org
P

k‰†`Ê

yZÄ ™
Â7 10
i Zg » *¼ÅÄ6,™f 11
G t
zzÅäƒaZÐ]Š „ÆvZI Z ïEL 3 B 15
?ì MHÐÄ 16
ã çg eÆ*™ 17
N @*
Å{Š6,¦ÑÐVñø** 22
i§»™f 26
¬ŠˆÆ™f 26
J&
µÿL ÑŠÆhïG L .9gi ZòzøgzZ hï GL.9g 27
$ g f Cgz ZØg ÿLG
]z° î0œG 5ÅŠàç¿F, 28
E
^T §gzZ] â ÅZÆãˆZ ïGLG3©G3µ 29
$u 34
šò AZ Å ô=Å îÖ]ý^ßø•ô…û ] Ü$ ãö ×# Ö]øg
bÑò AZÐÅwŠ ¬Ä â Z 36
ì ?Š Å›”ZÐé›Åyk 37
i§»ä™Ýql²›‚ 38
?ì H]»Œ 39
g Z*]Š „»]äa 41
M 1g h 44
ÏÈñŸ»gzZš
$» ~g ZŠ ÃzÐV”Lg 45
Å
x ÅZ »ä™ ZÆ6,\¬vZÃ[ ³êL ¬ 45
Û »/Âï
t
GLi½]IijgzZ/ÂïGLi½]I½p 47

www.khanqh.org
Q

ì [8»vZ ÌÑZzä™/Â 49
šÐq -Z Åš
M 8Ð/Â 50
Ö#Z™ÅVî²WÆ# + 51
Ö Z0
.‹“ 52
ykzyâ iÆ[_
.‹“ 53
ykzyâ iÆ[_
yTÅVzÈm{ 55
ykzyâ iÆ[_ .‹“ 55
Cc* ;gzZCc* Ä 56
t E
GL 3B gzZ ãˆZ ïGLG3©G3µ
vZIZ ïE 58
?Š ÅäƒvZÆvZ 7 2
Û ‹ ‡zZmºÆÅzm\¬vZ -Y m
[Œ CÑZ¦ 7 5
_ ZÑg eÅ/ÂÁJ 78
+Z ¯g eƲ
Z ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø Ÿø 79
x|» ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø øŸ 80
?ì VY”ZÐ**
¯ Õ 82
zzÅ䃔ZÐ** iÆÕ 84
5ŠÅ ÅÕ Òg ñ 84
mµÿLG
Û »°gzZ= 85
p°éZgzZt

Ö Z™yZxÅ› 93
#
-Z 94
[ Z »kZgzZwDS q
GL3š!6,
$Š q ZgzZ§· ï-ÅŠúñïG
~ÝzgÅg ) ¤Zz› 94
®
wz4, á 96
È
Û »ºgzZ= 106
t

Õ: °¬ÅçzY ¬Š 130
ÄÅvZI Z‰
Ü zÆçz 130

www.khanqh.org
R
Eš!
öW - Æ pû…ô]ø oûÊô oûÖô Äû‰ôùæø 131
i§»x ZzŠÆvZÚ M 8 131
t
Û »/ÂgzZg lZ 132
ÕÅwz4, Æ àønû eô]ç$ iøÂ 134
GLG
{ ì " ÑzgzZ)¬ ì GLG " Ñz 134
Û ZÆng eØg› gñ
Š Z
148
¬Š È ZÄÐÑZzä™záÃhï GL.9g 149
yZÄgŠ **
gz Z: °¬0ZŠgŠ » bÑÅ oûÞôˆôíûiö Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]ø 15 0
:%ï» »¡Z°Z3g Z ï GL.9g 1 51
}uzŠÆu 0*
bÑ: Ãg ¬z0ZGÅ b $u 152
g
E
GL.Š“Å¡Z°Z3g Z 153
] ï: Ãg ¬ÐÆy á ï
ì {Š c* á ØgÈ 
iÐ…È á Å\¬h 154
Åx?Z ?Zj]| 163
õg @*
ã çÆ©Ý 170
ì {Y ïELO 8Në!*[S ZŠ 170
8
L j ë!*
ì ~i WèE [S Z (,Ѓ 173
ì @* µÆvZ ÑZgzZtÆ[Z Ñò ¾§â
ƒZa Ðg @* 173
ÏzÅg Zi ZÁòZ 17 4
¤«( ÅvZ™f ) 177
¤~uzŠ 177
¤~Š 178
¤¶a 178
g » æ+ 4 180
g lZ åLJ& Z ¯ 180
ò ¾‹â ÅZ 180

www.khanqh.org
S

]â ÅZÆò ¾Ì6,g lZz/ 181


¬Šy%ÅòŠ‹m6,+Š 182
vß} (,Æ#Ö QyWŒÛ º ™ 183
îÏ)9 183
*g »éZ7ôZgzZyWÅZ G
ÌZ ÅzaÆu 0* Û ûLE¢E
yWΠq 18 4
eN ¬Š ÅvZY 1zZÆݬ} g ‚ 184
i§»h
i§y‚ W»z 185
?Š¦ÑÅzi ú¬ÐäÎ 186
?Š ÅY (ˆz> [ 186
$!*
g
wÅzY (ˆÃV” 187
]Š ÞñÕÅÅzm\¬vZ-g— 189
ÕÅäƒL{g !* A 18 9
zŠ ÅY Zß~¼
ì x™ÈN»/ôÈpgzZ]tÈpxs Z Zg ø 189
›ÄÅZ 190
W,Z »+
M 1 91
ì
Ðu 0*ILG
" ui§»`â ›”Z 192
ì ]t¾zf›ÐvZI Z 192
ì [£›Å\¬vZ {Š c* iÐwÈzI Z 193
ì [£›ÅvZ {Š c* iÐã0* }Q~k\ h +” 194
ô=ò AZ Å sô×û%$Ö] ðô «Ûøeô pø^mø^_øìø ØûŠôÆû] Ü$ ãö ×# Ö]ø 194
¬Š ňÆyZ f Z 195
yZ f Zi Zˆ¬Š 195
$u 197
ô=ò AS Å îÖ]ýoûßôÛû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]øg
xD0Æ”¥ 204
¬Šy%à ZzäXÐVƒk
H 205

www.khanqh.org
T

',
• Å ô²^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø øŸ 206
K Z%»]ñ 206
Õ Òg é¨E O± 207
x lZ ÅVî²WÆ/Â 208
~g (Z2ZgzZ ~g (Z)2Z 212
[d 214
x|»» 215
wÑ+Z6,»— & ZÐg$ukZ 216
G
‚ÅÐïE L Ò¡ 216
wÅg $ukZ~xsZ èE# Š 218
LG
'gßÅ ¬ŠqJ 219
Cƒ7Š ¦~]gßˬŠ 220
'ƒ7ŠgN ¬Š Ånõ 0*220
Û ÈÐä™Õ 220
ì n

ä™: e n

Ïz6, Û 221
?ì CƒwJ¢¬ŠÏyà 222
ô=d$¾zÐÅ^ñ¬Š 223
Ö#wÅäOäÇ 224
,Yq Ð_ ZÑg e 225
ì^
s] ‚Ôg f1Z]|Å ]g— 227
mwÅ+Š Åx Z™/ô 228
bÑÅ@‹ Ò 228
ƒ:…¸ÐvZwŠ Ì~© 230
h 230
Dȓ]!*
Ö 5zƒ~hÓZg 231
, g e:Ð#

www.khanqh.org
U

Ogg Z »[ÛLZ 232


èEj8È
Ná ÅVÂgúy›~¼ A 232
',Ѓ
?ì ‚yÃb ïÑZz•  234
ÏŠ ‚~b ïÆ',» ZgzZx Z™/ô 234
w!*z»s Zu Z~b ï 235
D,
.zq
Û W] -Z6,ðö ø¡íøÖû] o$ Öø]ô gøfùô uög
$u 235
ô=ÐÅ¡ì ILG
"u 237
ô=ò AZÅ¡ñ¬Š ì ILG
"u 238
íyZxzŠgÃè~g $Š q Z 239
ô=gŠ ** +]
gzZh .q
-Z Å îÖ] ² $u 240
ô ] Ùö^nø Âø Ðö×ûíøÖû]øg
ÅzmvZ -] ðOE E
3" U°¬¾z f 241
I4M$N EEÅ
wz4,»çlOLE ûL© 242
-Zʼn
?Šq Ü ZœÅxs Z 242
$uzyWŒ
¤ÅV@~g Û 244
$u bÑ 245
îÖ]!!!]…çf‘ oß×Ãq] Üã×Ö]g
?ì H]Ç 246
ô=Å îÖ]ýÜø jøÒøæø ÐøøÂø àûÚø g$u 253
$u
ô=Å ²] †ø Òôƒö æû ].…ö ]ƒø]ôg 259
bÑÅ Ôñ^ÏÖ oÖ] ^÷ÎçEg $u 259
B‚ÆV-ç 260
Ù ò3,
] â ´Ågœ—Ñ 261
$u
bÑ¿â Z Å îÖ] höçû Þö„% Ö] åö †% –öiø Ÿ$ àûÚø ^mø g 263
$u~y
ô=¿â ZÅîÖ]ýáô^jøfønû fôuø áô^jøÛø×ô Òøg WÅpÑ~g g 267
Ð
xêL ‘Š»q -Z0Æg $u{gÃè 269
‡‡‡
www.khanqh.org
ML

Â7
Å A™Å
# ™ºZ·œ{
ê <vZw¤Zr á ** sg¬ êEZz[²Z! 8zp
ÑñkŠZ]|v!*
~?£zk , g »KZ äÑZz]| åg ZÜZв»Y f',» Z ÒZá ZzpgmÐ
‹ZŠg Zz ¼i Z }pò AZ V˜ V˜ gzZì Å ô=z‚Åg $uz yWŒ Û V˜ V˜
ùá µ ZÆ™ÉÐ ?£Å]|ÃyZ Ô \ WwVKZ {z ñƒ yÒÃ
**Ññ]|X ǃ: Z dwV" q -Z ÑZz äÎ v WÅ›~ Vlt ÂñY c* Š™
·ù »xEyZÆÑZz ]|l» c* Û 6,µZñF~i

â
Û ZBƒ ‚ä r # ™b÷-
w”Æ›”Z Å\¬vZgzZ b & Zze
$Z@Å0ï GL!QJ
-# Ö ªÂñYƒù á µZ
X X7~ V1Â , ZxEò AZîG L!gzZ ǃ{íf é" »
]Š XtpÃV:ÊpXÌlÃä ]Z|Y fF~ŸkZ
Ðã ]VYzœ~(,äVM¶~ ëÅîëh +ir# ™k ,2 + %¬[ »ÆgƒÑ
ÐR,ÛgzZK¦xEÆg $uzyWŒ
Û Ð ]>]ÅÑZz]|gzZ c* Šx ZÃx »kZ
vZ Y 
á yZÐ x **Æg $Z íZ  Çc Z™Ð gƒÑÆZ™U
gzZ yWÅZ íZ $N*
tg Y î0G£œgzZ ñâ

Û wJÃ#
Ö }.yZxkZ ÅyZ \¬vZ XÐ Vƒ ù ád $k
X ñ¯
I4F
&
ÔN â
Û wJ\¬vZ Ôì ;g Y c*
ŠaÆ ® ) S ` Wg$Z íZ 
·ùÃøL G
X }W
ng °Z
Å\¬vZ A÷Õ]‚¦¢Z
:G(
ê X»',
Ö ZŠ ÑZz]|m{ÄŠ {
#

www.khanqh.org
MM

Œ
$ZíZ 
g 
$u
1g
—lô^nø ßùô Ö^eô Ùö^ÛøÂû Ÿø û] ^ÛøÞ$]ô™
DM Vt (ouç Ö] ð‚e Ì nÒ h ^e (o uç Ö] ð‚e h ^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘ E
]| }÷lô^nø ßôù Ö^eô Ùö^ÛøÂû Ÿø ]û ^Ûø$Þ]ôìg $u«ÅpÑ~gg äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
 pÆ Tì Ð ] Zâ+ M¸ D â
Û mvZ G î*9g ~gjY r
# ™ DZ†{ á **
Ññ
¸D â
Û X ~ŠN âgzZ 13ÃgLä~ éø]çø ß$Ö] kö¿ûËøÖø æø éø†ø Ûûj$Ö] kö×ûÒø]ø ëX â
Âσ[ Zy ⤠/ZgzZ ǃ YZ Ì| # gŠ Âì hZ ⤠/ZX ǃ| # gŠ „ (zσ âÜ
X ǃ YZ Ì{xÂσ+ M hZ Ôǃ {x»kZ „, z σ+ M Ü:X ǃ[ Zy Ì|# gŠ
Xì °¸z"tÂN YWx W~kZÇgyZ™ Î4ðÃ[ Z
/]|~zZgÆ g $u «ämvZ G î*9g ~g g x â Z ]|¸ D â
Û ]|
ìti Zg~kZX 1ÃÅ\¬vZèg {k , Ù 1Z]|~zZgÆg
C $u~y WgzZ 1ÃÅ\¬vZèg
]|gzZÅ\¬vZèg/]|{zŠ Hc* ŠÄ»Ý>Z÷ZÃT¬Ðƒ  ~/ô
$u ~y
g W Z® Yƒ 7ÑDïE L ŤC Ù p g $Z ° Ý>Z÷ZmvZ îG*9g ~g g x â Z
× Æy ZgzZ Og tzf » äJ 7,"7,Y C @*1ÃÅvZ èg {k
~ ` Z' ,Ù 1Z ]|~zZgÆ
C
(464:mÔg§z<ÑíZ ) Xìg̈ ¸7zgŠ

$u
2g
—Õø†ø Òûƒô æø Ôø jønø ûìø oûfô×ûÎø Œøæô^‰øæø ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø™
Û spЙfgzZÄKZÃkz‚zÆwŠ}÷!vZ} Z :ÀF,
X £Š â

i Zg » *¼ÅÄ6,
™f
?c*Û yÒ VY¬ ÃÄ~Õø†ø Òûƒô æø Ô
â
ø jønø ûìø oûfô×ûÎø Œøæô^‰øæø ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø

www.khanqh.org
MN

ÛÄXì CYƒ® )$ +Âì CYƒ̈¸6,spZ # ›èYìg̈¸ Ä @*


àûÚø ^Ú$ ]ø æø å c*Û ämvZ îG*9g r
â
# ™DZ†{ á }÷Xì B bgÈ0* » <Ñ› zu
ì wqtÔ¸ìg Ìg e {zgzZ oFíûmø çø âö æø åÆ›z1** W™hzŠ »! ô~ oÃF Šûmø Õø ðø «qø
ÅÄ›Z # Zƒx¥X ¶È0* ÅÄ›ÅyZ ªì @* ƒ{aÆwÒZzf wqgzZ
Xì CYƒ® )$ +Âì Ch ÂÊzu
akZ ?c* Û VY™f ñOÆ›~u 0*
â
ì ILG
" up¶›ÂŠ §»ÄgzZ
:gzì Ýq ›ÃkZ ǃx¥Ð kZ Ç}™™f Xì ›ÿLuqgzZ›ïE L 4]™f
E
ooÐ{Å™f VŒ Z®X 7tŠ ™~›{z @* ™7™f »vZpì ; g™ ›ԛ
Å
( 1:™Ô ã!* g¸A)X Yƒ7™ Z f { z7ïE G3B+Z °tŠ ™X ‰ ò
»] ÑìgzZ VÎÎzZ # D â
Û mvZ G î*9g V̀'r # ™vZŠ ZæZ Y q]|
c* Š½g«»] Ñìä\ W~wYŠÆ7 - Ù | l,eÅ\ WvZ} Zì y á H{Zz¼ ƒxW
ŸN ²
Ð Zg fq -ZÝ ¬Zg ‚ ðƒ ög ÌVc* h N ÅògzZì Ì’ì Zƒ Z½Ìg«» ~h ™
 xW » ] Ñìt c* Û Âì ;g W`g« » ] Ñì~ q Ï Kgq
â
-Zì Zƒ c* ~ wŠ
î0œG$ g f ÃkZ Ð • ',Å ] xÅ VÍg ) ,ä ¿kZÃä™gzŠ Ð vZ åÑZ e ä y-
}÷Âä kZì I H¸ Zƒ @* ™k\ZgzZì MB; y-Q Â1 ¯ [ Œ $ g fgzZÄc
Û î0œG
ì" $U* Ðg$u] !* t gzZ k ¯ Äc=gf ÃVÎÎz b§kZX 1 ¯ ÄcÌÃkz‚z
: D â
Û ÅzmvZ-Y m CÑZ¦
—Õø†ø Òûƒô æø Ô ø jønø ûìø oûfô×ûÎø Œøæô^‰øæø ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ™
ÅkZ ÌÐ g $uq -Z ~uzŠgzZX }Š ¯Š c* KZgzZsp CZ Ã] ÑìÆwŠ}÷!vZ} Z
: D â
Û ÅzmvZ-g—ì e $ZzgÅ > ½Ôì CƒG@*
—èô ‰øçø ‰ûçø Öû] oÖø]ô åü †ø Úû ]ø $ …ø pû„ôÖ$] ²
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø™
DMUV” (è‰ç‰çÖ] oÊ h^e (xne^’ÛÖ] éçÓFÚE
{Š c*iÐkZ c* -:ÎzsÜÃNz(ÆkZÃnçÆy-ä T »vZkZì ]
Š™ŠzöJ
gzZ @*Wy-¤ /ZìgÍ] !* Å+ Š ñƒÆvß VŒky â:gz~Š 7‰Ü ¤ÃkZ
ð¸ë vßÔCYúyY~Â~(,ÂêŠ ´™ Yá ~ kî ; m™ VQ VQà 
 gzZ c*
gzZg WÏ~z™ VQ VQÃ -Z »vâV; z1G
WHq ÅvZ~ { Õ{¸ ‰ Âë
g ] !*
www.khanqh.org
MO

g—akZ D Yú~ÂXë CÂCƒ‰ Ü ¤t¤ /ZÃy-X c* Š ´~ kî ; m


vZ -g—tX èô ‰øçø ‰ûçø Öû] oÖø]ô åü †ø Úû ]ø $ …ø pû„ôÖ$] ² ô ô ‚öÛûvøÖû]ø¼z™ ZŠ Z] c*Û ä ÅzmvZ -
â

»vZkZì]kÈ~„zŠg Z:gzvZy 4Âì gŠ c* ~! ²X ug Ip ÖZÆÅzm


vZ -\ W Âc* Š™ŠzöJ -% Z e:ÎgzZ ] ÑìsÜÉ Ü ¤ ÅkZ ÔÃNÆy -ä T
ì ] c* Š ¯ Äcz[ Œ Û =g fÃ:Îz :ì M[ Œ Û »vZÐ]gzZ c* 2]ä Åzm
\ WZƒ Za ~ wŠ Ÿ» ZnX Y™7g66,¿Ã ?ì Yw Z e:ÎzgzZ ] ÑìsÜy-
Ôì·»y Ôì { izg » Ëì +Z wVÅkZì ì‡ò ¾»\ WÇ!* <: ¿6,kZ
HX 7c* ì »kZ { izg C7¥ 1Vß8 ã 0* ì Le wŠg !* g !*
ì „g µ k\ h +”
7Ç[ J -Z # g Dƒ2 »ÄÑÆÅ W ã0* ?ŠH^ I{izg »kZÐVÎÎzÆÅ W ã 0*
Æ{ k Hb§ÏZÐzz Åk\ ÔÐzz Å£»ì ; gï̀Z. Þ eÃkZÉ Xì ì‡ »kZ {izg
yvðæ / Ù ~ ò ¾Ð:Îzì sÇ!*
C ¿t Ç}™7{ k HJ
-Z # N WÐÎzÄÑ
Z® Üû ãô×ô %ûÛôeô oûßô òûrôÊø oûñô^eø ! Ôø òô Ö5 æ]ö xEÆ Vî ZŠ ZŠ \ !* }g øt ! vZ y4 Ç ñ W7
kZ ¶ Šì ÇÇ!* ò ¾»\ W ÂVƒ2 »ÄÑ, ™: ¿'\ W6,Vç»ÆVƒk H
# pÇ ñY WÌÃÂk Z™}8 Z ÌZX ǃ: { 0*
Z ¼:¼ ~ ù ƃ  ̉ Ü z
6,kZƒ: à '~ kZ N W] Ñì}n~ wŠ b§kZì çz »\ W†:C Ù !*
ÏnJ-
C ì y ‚W H+ŠXì ì‡ò ¾»\ W'ƒ:¿
V‚W G ì Â ß ™ y‚ W 
 Vc* g ZØŠ Â ß ™ g ZØŠ 
Æy-Ìä ¿TVƒ @* ™n²~Ô D™g ZØŠÃkZŠpëì y‚ W¹ Â+Š
ñƒÆ½] Zg[ Z c* Š™7 ZuzŠ ä kZ c* Š [ Z »:Îzq -Z Š
Hă0* c*
Š [ Z »VÎÎz
ÃkZìti§y‚ WÔ7c* ǃ [ Zy r â Š ǃ H C X ìg}Š [ Z » VÎÎz
gzZ 3g „ J -% Z e:Îzg (Z » kZ ä Âì ]Z¾vZv ¸ ' £Š # Ö „ [ Z
ì ꊙ »ÃNz(x ÓÆ+Z \¬vZÐ • ',ÅV gÅy Z Y Wk0* ,
ÆVÍg )
\ \
i{zÌ6,Vß Zzá̂k0* ÆyZì Cƒ6,yZ iÅ ~Š ; êL ZÔ1Æ~Š ; êL ZvZI ZèY
Åä™{ Zeì1 »ÉÌZÆ \¬vZ +ZgzZì CYƒ e $Z@ ÃyZÐ Tì CY 7,

www.khanqh.org
MP

cg~ ÄÅVzÈ k{ÆvZgzZ ‰ ¸ Ð VÍß { Ze Z®ì @* ƒ6,kZg¼»‰


Ü ¤
dŠÃ¿T YW~ñ‚Æ~Š ;ÌZ~¨£ÆÉÌZÔCc* ÄÆ+Š ÈÇg ) ,
tX å̂:~ÄÅkZ ¦ / Ù ƒ Wz¹ »kZ·_ì e ðVZ7ÄÅVÍg )
C ,äkZ
X 7ЃËVƒHB‚ÆmÜ Ze $.~] !*
Ä,Z yWÅZ sg çì è‚ämvZ îG*9gr # ™Ã?‰6,gîÆwV
Â@Š " c* ‚Ŭ‚ŠpCc* M F,
š )ˤ /Z:gz ¶ Š ÁÂgzZ‚ÅVÍg ) ,Cc*
c ø »kZ6,x?Z:Y m CZ LÐN Y 7,áÑÆ„yZZÐî Y7,~ {çß™Q'
äËì Œä~ ÔÃ+Š ÔÃyWÛŒ Ç}Š w ï,q 5+ZX6, /ôLÇñ YJ Q¯
VÍg),}g øa kZ ¯u. Þ ‡¯r # ™, Z Ç}Š™ÃŃ  ¯à Ô7„ Œ
/
Å kZ ¦Ù ì C c*
C Ä» ¿¾¿tß™: x¥t J -Z # ì ÅÃm{t ä
ä kZg7 Ð kZƒ @* ™Ì³C Ù „ { zì eð7,? £Å kZ: Ô¹# Ö ~Ä
ì w ®w ¸»mvZ îG*9g +§0Z ]|~ pÑ›X 7c* ì ų Ð ËÌ
:D â

Û
—Üû Óößømûô áøæû „öìö^+iø àûÛ$ Âø ]æû †ö ¿öÞû^Êø àºmûô Üø×ûÃô Öû] ]„øâF á$ ]ô ™
DMMV” (MVt (Ü×ŠÚ xnv‘E
ä VÍg ),}g ø Xƒìg™Ýq +ŠÐ ¿¾?ß™ ïßNŠ [p:ì +Š Dt
0ZvZ†]|ì 5Ð ¾ä kZìgJ+ŠÐ Tì 3gwì »] !* kZå
î*9gug I
]| }÷ì ÌZ m{~ +Š ÅŠ ‹Z àômû ‚ôùÖ] àøÚô ö ^ßø‰ûŸô û ]øì w ¸»mvZ G
GÒ)ÅZŠë#
ï Ö ÑZœ]|~šä ~¸ D â
î*9g ~gjY r
Û mvZ G # ™DZ†{ á
ä ~v:ZgzZ S7,Ð r # ™Y q ]|ä VrZgzZ S7,ÐmvZ îG*9g ~â å ** Ññ
Æ yZì @* ƒ Za Š OZÐ kZ 7c* ì C7,ø[Š¶ Š X S7,Ð r # ™DZ†{ á
„,Z {zQ Âì HÝqз_ CZ f¡57Рˤ /ZgzZV #Š *ZÆyQV#Š *Z
å–èÑq å ;g I~ i ú~g7 {z Z®ð7,¯ i ú ¬Š~ [  ä ˉ Ç}™ÀF,
[ » [ Z¯ J 7,ÃÑä kZ Â¸ï ŠÉ "} "™ éMÃ~~: â i¬ ð7,Ñi ú
ä2+ŠgzZVß ZzI+Š™NŠ [ ÂX © 8b 7 å7c* ¯ Š *ZÃËì gI~ i ú
+)XÐ, Š hÌÃ\ WÐsÌŠpì @
( 13X 5™` ´ »kZgz Z ãá$ *ƒwq¸ »Vß Zz
www.khanqh.org
MQ

$u
3g
—o$ Êô àønû Öôƒô ^fø jøÛöÖû]æø o$ Êô àømû…ôæô]ˆø jøÛöÖû]æø o$ Êô àønû ŠôÖô^røjøÛöÖû]æø o$ Êô àønû eùô ^vøjøÛö×ûÖô oûjô f$vøÚø kûfø qøæø ™
DSNOV”(²] oÊ àne^vjÛÖ] oÊ ð«q^Ú h^e(ÄÚ^rÖ] hö^jÒ(ÔÖ^Ú ^›©ÚE
gzZ D™›~ :WÐzz ~÷ ì CYƒ Z # ZzaÆ VÍßyZ ›~÷:ÀF,
gzZ D™]g c* i Å}uzŠ q -Z ~ :Wa }÷gzZ ä̂ ï~ :W~ ›~÷
X D™ ay  6,}uzŠq -ZÐzz~÷

Û \¬vZ D â
Û Åzm\¬vZ -g—ì Ú~(,âZ›à ZzvZt
Æy Z›~÷D™›~:WÐzz~÷vß o$ Êô àønû eùô ^vøjøÛö×ûÖô oûjô f$vøÚø kûfø qøæø 
ÅTVƒ 4䙛Рy Z~X Vƒ © 8™Z # Zz)f LZ éME&ˆZ ªì CYƒZ # Zza
vZ Ìßz™: rZ6, ›¯sÜ1D â
Û QX ” ä™›Ðí{zÐ • ' ,
o$ Êô àønû ŠôÖô ^røjøÛöÖû]æø c* â
Û Z®Çñ Y=g fÆ̈ ‡Y7^»èY î Yá k0* ÆVß Zz
o$ Êô àømû …ôæô]ˆø jøÛöÖû]æø ˆÆkZ¹™ Y k0* ÆVß ZzvZgzZ î Yá6,~g ZÎÅ̈‡Ã»LZ
Ã]g ˆz lç î0œG $ g fgzZÃV”w!* î Y {g: z Ôƒg D™]g c* i Å}uzŠ q -ZgzZ c*â

Û
7t X D™ ay 6,}uzŠ q-Z}Ètìo$ Êô àønû Öôƒô ^fø jøÛöÖû]æø ˆÆ kZgzZ zŠ hg
-Z Z®X „
q  +gŠ Kégigz –ipéV Y ¤ /X **
™: ] !* Å wâ p ¢ 8á yY
D™Ìay  6,}uzŠ q -Zì ðâ
Û «ÌÚt ä vZÃY 5ßX z™Ìay  6,}uzŠ
g¸A) X 
( 10:™Ô ã!*

GL3Bt
zzÅäƒaZÐ ]Š „ÆvZI Z ïE
ÅvZ I Zì ¹ ä² -Z c*
áq â

Û Ðr # ™ Ã?ä # Ö ÑZœ]|
w‚ÄÑq-ZÄÅVß ZzvZÔì ¹Áä kZtì 4Ð ]Š „à ZzmÜZ Åw ‚ÎÄ
‹ ÒgzZì MvZÐ ÄÅVß ZzvZìtzz ?ì zz HÅkZXì 4Ð ]Š „Å
tÅpÑ~g g ?Š ÅäƒaZÐ ]Š „ÆÄÅvZI ZgzZXì M[ Z NÐ ]Š „
\¬vZÃkZÂ}™›aÆvZsÜÐ˲ $u
ô ô Ÿ$ ]ô äü f%vômö Ÿø]‚÷fû Âø g$ uø]ø àûÚø ì g
]g t
KÅäƒ6, yZZØ{ »kZ σ‚ÃT ã ZZ‹z'gzZÐN â
Û «ãZZ‹z'
Њ
Ð Z ë ð â
Hc*
Û « ã ZZ ‹z 'É Š Û 7{°z » [ Z NË6,ö:XÉ›kZ ¶ Š X ì
â

www.khanqh.org
MR

g¸A) XÐN Yï
( 53:™Ô ã!*

?ì MHÐ Ä
eq
-ZÐÚ ŠÐÃÅØgÃ\ !* V â HwZÎÐíä Ý ¬q -Z~÷Š@
«[ Zt ä \¬vZ ùMg ¯Ã»}÷?ì M HÐ Ú ŠÃ LZ Âì M[ Z N »w=
èYì M G 0š½É Z[gÔì M ÑZz~ÐÚ ŠÃ”%gzZì M~ÐÚ ŠÃ\ !*
îE Vâ c*
â

Û
$u
:ì ~pÑg
ö ] †ø Òôƒö ]æû .]…ö ]ƒø]ô™
—²
DànÚ^Ö] ‚ߊÚ(‚Ûu] ‚ߊÚE
b & ZXì Cƒb & ZÐ ÄÅyZXì @* vZÐÚ ŠÃyZì ¸yTÅVß ZzvZ
WŠ c*
Î& Â Cƒ y á Å b & Z ~ pÑ~¤ /ZX D YÇ9a ÏZce yK̈ZaÆ
CWÃ] “ÅpÑ~Qì @* ™ b & Z9gzZÑX Dƒ: ñƒÇgg0 $J‚
+ZÆ~"
g¸A) X ÇAŠ Hg Z â ZÆ~{ z S0
( 54:™Ô ã!* +Z@WÅwŠÆTлñƬ:gz
$u
4g
—oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø çø ËûÃø Öû] g% vôiö ܺmû†ôÒø ç' ËöÂø Ôø Þ$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DMUMV”(NVt(l ]ç‚Ö] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
G
} ZD â
Û ÅzmvZ-g—X솟Z » *™ˆÆ,~g $Š q Z ïE L 3µ‰
i ¹ ª,ZMì Å bÑÅ,ä ~g ‡Z5 X á Zz ¶Š °ç¹ \ WvZ
{Š c*
l ~Øg ñc* gŠÆ¡Z°Z 3g Z ä Åzm\¬vZ -=r G î*9ggzZƒ ÑZz ä™s ç
ÌÅVzg » ægzZVzg ÕÔVŠZ ** ÔV SÑ** Æ# Ö Z ~÷ @* c* â Û
†ŸZ » *™aÆäÑ›
x™LZ ì {z *™èY ñY c* Š™: s çÃTìg: (ZŠ
Û ðà »# Ö ZgzZ ñYƒ °ç
( 105-106:mÔ ~šµgŠ ) X} Š â
Û s çðçÿLE &‡**gzZ} ™:xzøÌÃV SÑ** Ð
:ð2¬ŠtaÆ"7, ~gŠ ïE L ^IäÅzm\¬vZ-g—
—oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø çø ËûÃø Öû] g% vôiö ܺmû†ôÒø ç' ËöÂø Ô ø Þ$]ô Ü$ ãö ×#Ö]øü
‰â ÐkZ ** ™p°Å *™ ðº^Âø ö Üômû†ôÓøÖû] ðö ^ßø$øèY ðâ
Û p°zY zÅ\¬vZ¬ä \ W
Ö QÃÅzmv Z -g—èa X D™p°ÅÚÏZì CƒhÐ *™qgzZì
#
www.khanqh.org
MS
G E
køÞû]ø Ô ø $Þ]ô pû]ø ܺmû†ôÒø ç' ËöÂø Ô ŠôZz»,ï
ø Þ$]ô Ü$ ãö ×# Ö]øc* L ©rÅ\¬v Za kZ ¶ã Zߊ ° çÃ
gÕÆ # Ö Q @*? c* â
Û VY *™gzZ áZz ä™s ç¹ \ W !vZ } Z çôËûÃø Öû] †ö nû %ô Òø
ì {z*™èô ß$ÛôÖû]æø Ñô^Ïøvûjô ‰ûŸô û] áôæû ‚öeô oû_ôÃû mö pû„ôÖ$]øpÆ*™èYg: xzøÌ}È
ÃVzg Õä ÅzmvZ -g—™ â
Û *™ ƒ á C: t ŸZp¤ /Z}Š â
Û aÌ6,VSÑ**
@*â
Û «ÌÃVSÑ** LZ t ŸZ Èz$ + ì Ð ´ â *™Ñ0* Zg vÔùâ ? 1 XÐ Ï-â
ÃVzÈ LZ Õøô ^fø Âô o×FÂø çôËûÃø Öû] èô Ëø‘ô …ø çû ãö ¾ö g% vôiö køÞû]ø ì bÑÅ çø ËûÃø Öû] g% vôiö Xì
Vzg Õë¿[8CZÔ£Š™s çÃë: oûßôù Âø ÌöÂû ^Êøì [8¹Ã\ W¿t** ™s ç
X £Š™g 0*ZÚZg ø™ â

Û ~g Y6,
ñWÐ V”LZ LZë !vZ} Zì µñ+4»`â ¬Št™ Y~ pÑ~
V”LZ LZXì @* Y™ájðà Âì @* Yk0*Æ{ á Š !*
# òŠ WC
Z Ù X™yY*™Ã\ W
ñÑj»„  ZpgŠ Å °çÔgzZglZz/ÂgzZ # Ö Z0 + 6,Vƒk HLZ ëk0* Æ \WÔÐ
G E
ëèY,Š â
Û ~gY6,ë¿[8CZ™ â
Û g¼6,ë »,ï L ©rKZÆ™s çÃë\W @* 
Ý ¬ § zuwÎgÆ \ Wä ëjt 17jðÃ4Ð kZ ëÑÆ \ Wk0* Æ V SÑ**
( 83X 8 2™Ô ã!* g¸A) X 7kÙ ` Z' × ðû\ W{Š c* iÐX5ÐÅzmvZ-Y m CÑZ¦
ãçg eÆ*™
:KyÒã çg eÆ*™ä$ö
VSÑ** Ð x™LZì {z*™ èô ß$ÛôÖû]æø Ñô^Ïøvûjô ‰û Ÿô û] áôæû ‚öeô ^ßønû ×øÂø Øö–$ Ëøjømø pû„ô$Ö]øX 1
ÔÆqZ%6,ë (106:mÔ~šµgŠ )Ô}Š â
Û «ÌÃkZƒ á C: h»TÔ}™: xzøÌÃ
Y
XgWòV éh½$ãpg ¹Ð xŠ { LZ ä { á Š !*
-Z‰} Š™ ã !*
q $Æ^Ñ** ~g øŠz!*
ëÑ**g—XgWòV‚7V‚ ** g— c* Š[ Z äkZX „g WV ªk0* }÷ãpg
í!*Zg øgzZ ZnÌC Ù ªZg øÐ wqZ} æE %
N ìvZ Zg øÂÇ*™:X „g Wk0* ÆëÑ
D™7IÐ äWk0* LZ ÌÃVSÑ** ‰ëpì Zƒ Z½: {0* [% Og0 +Z ZnÌ
~Vƒk HªÏnm!* ~g øŠ z!* b§ÏZX î YW~g—}÷gzZß™çz c* Š}Š¬É
( 298 :mÔ òzg È j) Xì „gƒlg !* Å] â ÅZ6,ëœC Ù gzZ÷‚C Ù Æäƒ_C
ÑZzä™3g6,ë{Š c* iÐ Vî Õ~g øª ä́eô oß#Ûø jøÞø ^Úø Ñøçû Êø ^ßønû ×øÂø Øö–$ Ëøjømø pû„ô$Ö]øX 2
www.khanqh.org
MT

Ð Vî Õ~g ø ( 298:mÔòzg Èj) Ô}Š} Š v»ððJ e {z Â4â ßL Þ 1q-Z¤ /Z ë


 ¹ä ËX c* Š}Š vq -Z ä kZ ó â ßL Þ 1q-Z ä ËÐ *™q -Z‰} Š}Š {Š c* i
Ô._Æ søLZ ó â ä kZ ¹X ~Š VYv ~g7 ä \ W å ó â L Þ 1q
-Z Âä kZ
ˆï„ { ¨f q -Z Åx™ÃXì w qt »V_™~z*Š Z # X ._ÆsøLZ c* Š ä~
'
C ì: 1H »x™ÆÇêLG™kZ Âì
ó â ä Ë {¢ ¤ /Ð *™ }÷
 Š · " g ™ Š · c* gŠ
Vâ Z LZgzZ} Š â
Û «•Z"…ì {z*™åü ‚øßûÂô ^Úø ø ^ËøÞø Íö^íømø øŸ pû„ô$Ö]øX 3
Ôì i *" Ð Vâ Z LZgzZì ´ â » Vâ Z  Šzö)èYƒ:60 +Z& » äƒ »Æ
( 107:mÔ~šµgŠ ) X ä Z {z„a}g ø
™ ã!* $6, ëñƒfâ%ÔwZÎ% Ùõ]çø ‰ö Ÿøæ$ èõ ×øòøŠûÚø áôæû ‚öeô ^ßønû ×øÂø Øö–ôùËøjøÛöÖû]øX 4
x™ » \¬h¡yZZ Zgø‰ðâ
Û «fâ %ä \¬vZ +Z ?gÑ" X}Š
Å
 å H7w ZÎä ëÔ¸ y !* i" ë~ b Zzg Z êL ¬ Ô74Š »œË~g ø ~ kZì
Æ™ Za~yÆy›wZÎÈz$ +gzZÔÈz$ +p< Za ~yÆy›…vZ} Z
«wZÎÈz$ + ]c* ÁzwcZgÑ"œC Ù b§ÏZX c*
Š}Š ]»¼ A ~jgzZ c* Š â

Û «yZZ
(106:mÔ~šµgŠ)XDâ
Û
Ì*™gzZá Zz¶Š °ç¹ \ W !vZ} Z D â
Û ÅzmvZ -g—Â
7„ s ç sÜgzZ çø ËûÃø Öû] g% vôiö ï Š â
Û s çà °ç ÿLE &‡**gzZ ÃV SÑ** 
çôËûÃø Öû] èô Ëø‘ô …ø çû ãö ¾ö g% vôiö køÞû]ø pû]ø ì [8e $.Ã\ W ** ™s çÃVzÈ LZÉ D â
Û
6,VzÈ L Z ðâ
Û { HämvZ îG*9g ~g ‡Z5 bÑt Å çø ËûÃø Öû] g% vôiö X Õøô ^føÂô o×FÂø
\ W¿»ä™s çÃVzÈ g ÕL Z ªì [8e $.Ã\ W** ™C Ù ªÚÅ]nKZ
yÃÚ M 1g • Z' × gzZ:ß Z • Z' × Æ\¬vZ {Š c* iÐ ÅzmvZ -g—X ì Zg \ e $.Ã
 ìg â
Û zÅ\¬hÐ y Zľ¾\ WaÆäÑŠ °çÃ# Ö Z KZ Z®ì Yy T
ÃË\ Wñ Y¹Ð *™Ë‰ì ‰â Ð kZ ** ™p°Å *™ðº^Âø ö Üômû†ôÓøÖû] ðö ^ßø$øèY
\¬vZÃÅzm\¬vZ -\ WèY , Š â
Û «Ì… pÆ kZ ÂD ™7xzø

www.khanqh.org
MU
G E
¹ \ WvZ} Z c* Šô Zz »,ï L ©r Å \¬ hä \ Wa kZ ¶ã Zߊ °çÃ# Ö QÐ
ÿÆä™s çZ® n pg[8Šp\ WÿÆä™s çgzZ á Zz ä™s ç
ÆVƒ á ÂD Yk0* ÆVƒ á Š !*vßÔce ** ƒ ÂjðÃÔ: L ðÃaÆä™~g Y
ë v?Z y ÎÔ { á Š !* ÆVƒ á Š !* Â\ WX D Y™á `!¬ZñÆ ` Z' ×
vZ -g— Ât Ô ã ÃÑ \ W ã à ëÔ *Š\ W_Š q ë¸ M h y Tùà ` Z' × Æ\ W
ì# Ö Z0 +z/Â3 Zg » äƒ ~g Y6,ë¿[8» \¬vZ c* Š C Ãëì y ˆ Z »Åzm
gzZ ñƒ¢q k0* Æ \ W™áj» ~ ©Å/ÂgzZ # Ö Z0 + 6,Vƒ k HLZg Õë Z®
™ â
Û s çÃVzg Õëoûßùô Âø ÌöÂû ^Êø D™„  ZpgŠ ðƒ ð2ÅÅzmvZ -g—
Ý ¬§ zu Z®Çñ Yƒg 0* ZÚZg øgzZ Çñ Yƒ¿[8»\ WX £Š™~g Y6, ë¿[8CZ
G G
èY £Š™s ç¢Ô <:k , Š~ ä™s çvZ} Z ~Š Î îG 0E5©š$Y Ãä ÅzmvZ -
4G
( 108:™Ôxzg** Ññ~šµgŠ ) X ì [8ŠpÃ\ W** ™s ç
ä™s ç {Š c* i ¹ \ WvZ} Z D™n²Ð \¬vZ ÅzmvZ -g—
7„s çsÜ\ WÃVzg » ægzZ Vñê °ç ÿLE &‡** gzZÃVSÑ** Ô ,ZMÔ áZz
ì [8e $.Ã\ W ** ™s çÃVzÈ çø ËûÃø Öû] g% vôiöì ÌgzZÚq -Z Å\ WÉ D â
Û
**™CÙ ª »,ï GL ©Er KZ6,VzÈ g Õ LZ Õøô ^fø Âô o×FÂø çôËûÃø Öû] èô Ëø‘ô …ø çû ãö ¾ö g% vôiö køÞû]ø pû]ø
ËLZ Z # ëXì g \ Ã\ WŠpÐ ¿ÆÛÃVzg Õ LZ ªì [8e $.Ã\ W
gzZ :ß Z È á Å \¬vZp@* W7{' × ÃëÆ e $Æz1  D™s çÃá Zz ä*
7ðÙ| (,Ð Åzm\¬vZ -g—sg ¬ »y Zx• Z' × Æ\¬vZgzZš M 1g È 
á
t ~‘œÆ \ W [HgzZ [8{Š c* iÐ ƒ  Æ \¬vZ ÅzmvZ -\ WèY
lô]çø ÛFŠ$ Ö] köÏû×øìø ^ÛøÖø Õø Ÿøçû Öø D â
Û \¬vZ~ÏŠ ì ILG " u 6X ˆÅ Za ] Ñ»
L 8™X @*
ïE ™: Za „Ãy Wz }i  @* ™: Za ~Ã\ W¤ /Z ÅzmvZ -!·} Z àønû •ô…û Ÿø ]û æø
C ìÄZg \ H »{Š' ,{
àûÚø éö…ø æû †ö •ø ^nø Þû‚% Ö] oÖø]ô çû Âö ‚ûiø Ìønû ÓøÊø
Ýô‚øÃø Öû] àøÚô ^nø Þû‚% Ö] tô†ö íûiø ÜûÖø åö Ÿøçû Öø
: ~ŠzÐ x°Šp *Š ÂDƒ: \ W¤ /Z²ì $ Ë š ù s§Å *ŠÃ\ W]gz¢~EŠ

www.khanqh.org
NL

• Z' × Æ \¬vZ Z®X M hƒ ` ZÆ*Šù \ W ¶` ZÅ\ W~Šz LZ *ŠX CW


Ö Z\ WakZÅzm\¬vZ-ݬ§zukÙ` Z'
# × } (, Ѓ  Æy Á¬zugI
¹ ÃyZ ** ™s çÃVzÈ LZìt yZx• Z' × »[g}g v ìg â
Û { Ç WÃ
Z®ì [8Ã\ W ** ™s çèYgzZ £Š â
Û s çÃë oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø ¼ Z®ì [8{Š c* i
ce ** ƒÂ: ·ðÃaÆØgÁz4, ÔyZyðÃÔ: L ðÃÔw©ðÃaÆ¿kZÆ\ W
oûßùô Âø ÌöÂû ^Êø gzZ ‰ƒ¢q™á ~ ©Å/ÂgzZg lZz # Ö Z0 + 6,Vƒk HLZ ëÑ** ë Z®
Ð i ZgŠgzŠ Z # vßgzZ £Š™~g Y6,ë¿[8» ä™s ç ìg™„  ZpgŠ Å
,Z ÂëpD W™á `!zc* Z@ˬZñÆ` Z' × Æy Z  D Wk0* ÆVƒ á Š !*
C ì 7̼ k0* }gøZÎÆVî²WPÆ# Ö Z0 + ðZŠ ·ztâ "
7~ ðZŠ}%¼ ZÎƲWP
Ð BŠ^› Zi Z%Ð ]ª vß
}Š¸…~ ÏŠ ì ILG
" ugzZ c* Š äƒ7k-â …ä ÅzmvZ -ØgÑÆ\ Wp
: D â

Û \¬vZ~Š
—àønû vôfùô ŠøÛöÖû] Øôqû‡ø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø àønû fôÞô „ûÛöÖû] àönû Þô Ÿøø™
DMURV” (OLVt (…‚ÏÖ] é…ç‰ (oÞ^%ÛÖ] ÄfŠÖ]æ Ün¿ÃÖ] á!†ÏÖ] †nŠËi oÊ oÞ^ÃÛÖ] |æ…E
\ Wì ?Š¸gzZì [8{Š c* iÐVzi ZzW—ÅVß Zz"7,Ä=~g Ziz{ WÅVzg Õ
ì f(,] ³ÅyZÐ p°èY ` ZÆp°KZ Â{ ~EŠX vZF }g ø
á Š !*
ðä/Z ‰
Ü z kZ Vƒìg Yñ7,}~ y á Å yZgzZƒ ;g Y c* ŠDL ZÃy Z¤ /ZçO
c*
Š wZe~~8 -g}g ø V ¹ ïŠ –ÃkZ ÂÑ ä™Š c* Û ™zgzg™ W{Ši ¤

†ŸZ ðÃ~ ] ³Å\ WÐ kZèY i *" Ð#z Äz p°KZ\ W !vZ} Zp


\W Âìg:
Û »ÌŠ
-Z~*ŠgzZN Y¤
Ûq /~{>™ÑyZZ { á Š !*
Æ*Š ~g ‚¤ /ZX @*
ƒ7
~ ÑÅ\ W ÂñYƒ ©!* Å\ WgzZ

Û » *Š ~g ‚gzZ ǃ 7†ŸZ {¨f q -Z~ ÑÅ


X i *"Ðt‘\ WX σ7¶{¨fq -Z
k-â ëÐzz ÅVƒk HLZ ÂDƒ: Åzm\¬vZ -Øg ÑÆ \ W¤ /Z :
yZ ƒ ëW~ Vzƒ0 +ZÆV±- â ä ÅzmvZ -ݬ§zu:ß ZkÙ`Z' × pDYƒ
- â °çÐ kZ Z®ì ‚
8 rg[8Ãä™s ç[g Zg v‰ƒ { k HÐ ?¤ /Z c*Š â

Û qƒ
www.khanqh.org
NM

gzZ ÇñYƒ¿[8»\ WX £Š â
Û ~g Y6,ë¿[8»äâ
Û s ç oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø¼gzZß
G G
sç ~Š ÎîG 0E5©š$Y ÃäÅzm\¬vZ -ݬ§zu~oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø gzZ Ç ñYƒg 0*
4G ZÚ Zg ø
X â
Û x™¢ Âì [8ŠpÃ\ WZ # ** ™s çÔ£Š â
Û s ç¢Ô<:k , Š ~ ä™
XììYzH]tįaÆhïG L .9g ïE L ÒE
7!vZy4
]‚÷eø ]ø ^Û÷ñô]ø Üû ×ôù ‰øæø Øùô ‘ø hùô …ø ^mø
Ǘãô×ôù Òö Ðô×ûíøÖû] †ônû ìø Ô ø fônû fôuø o×FÂø
( 43X 39™òzgy j)

$u
5g
—äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû] æø †ø ¾ô^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø Öø™
DN SLV ”(èeç _íÛÖ] oÖ] †¿ßÖ] h ^e (|^Ó ßÖ] hö ^jÒ(xne^’ÛÖ] éçF Ó ÚE
X }™7ÊpaÆ~Ã$ + c*
}™~Ã$ + 6, ¿kZ ñ â
Û Ò\¬vZ :ÀF,
VîÃZ eÆ ŒZ # ǃ ZŠ Z A $n
Û t gzZì n
Û 6,´ ‚ÌD»g Zâ ZÆ ] ZŠ „
Ú Zì ~gz¢** ¾w â A CX vß}÷) , ÂÒZÐ~\ WXÐî XÃÃÐ
gzZ̀@*
wâ ƒ  Z÷¾ Ð ÃZ eg Z−â ðÉì (Z 9 ŠÃVÂgúyZ ?7c* X wâ „
ì ~gz¢ **
ä%ä kZXßá vß ?gâ » ò ¾Z÷ì ;gÈÐ VÝc* ÍÑZzä™~Ã$ +X î Yá
wŠÐ wqZ( Z®X c* Š™ #Ÿ c* ÍêzŠ Å›zmgzZ ÑÅ ÝçnÎ æ ou kZ6,Vß Zz
~Ú Š¾ y-¤ /ZgzZì ~gz¢´gpô™ $ÐVƒk H™ XÃÃkZì ;g Wgâ~
C bŠ| 7,ÄZ÷‰ Ü zkZ Âì @* ×¹
W{'
 B Ò ÿLE &‡ à V¯ +Z ë
ì @* ƒ nZg ** 2zŠ } Z Z% [g Ð X
™ Zh Q ǃ Za ~ wŠgâ~ ¸(Z Âà ™«™ÅV\W~ wj â Æ ãc* ²kZ ä \ W¤/Z
X ÇñYƒ»Ì{zì Ýqgâ ÂÅ:«™¤ /ZgzZX Ç}Š àvZY -\ñá Zzl²
á y ZJ
\¬vZgzZ ðVZúÅ^Ô Zhgg !* zg »ÔZ hgg !*yÔ ñWgzŠ âZÐ ízÔZƒ {Z +ÃHCÂ
ö ] àøÃø Öøì ðâ

täô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû] æø †ø ¾ô^ß$Ö] ² Û Òä ÅzmvZ -ݬ§ zuèY à h +yÒÅ


ÒgzZX†ö ¿øß$Ö] àônû Ãø Öû] oÞø‡ô ì g $uÅpÑ~gg X ì ** i »V\Wì 7{ k Hà ©ðÃ

www.khanqh.org
NN

ÒÌ6,yZ„g 3ŠÃLZgzZ„gQ k'gú X ~gzŠÐ ØgÅvZ ?pHÆ


¬Š$+ÅÅzmvZ -g—Z®Xì „g k',ÒÌ6,yZ ì gNŠÃyZgzZì „g k' ,
Q~c~‘œÆ òÝÅXÅzmvZ -vZ wÎg !ß Zz äg eÐ ¬Š$ +ÅVzcX”Ð
:ì ð â
Û ¬Š$ +ä\ WXce ** g e HЬŠ$+Åy Zì
—äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû] æø †ø ¾ô^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø Öø™
ÃVz) Ô ì g%6,Vz)™hgÃ\ W } Š™xzøà  y ZÐ Øg K Z !vZ} Z
gzZ í‰\ W xÝ ëÑ** Ô Ãz" t X ì g 3Š ÃVz)Êpgz Z ì gN Š
g½ ®Z ) X ñƒ¶ xÝÆVñÝÃz"gzZ b
( 15X 14:™Ô ã !* ¬™hgÃá Zz% 0*
:ì ~u 0* ìILG
"u
—áô^_ønû $ Ö] Øöñô^fø uø ðö «Šøßôù Ö]øü
DPPPV” (Ñ^ΆÖ] hö^jÒ(xne^’øÛÖ] éöçÓFÚô E

"ÃVÂgúäy-~: â ikS Xì êŠ ª ~Vƒ k H{zÐXw Y»y -'gú


t AXì ꊙ2~ w !* zQ™ 3Š w !*gzZ w ÇÆy QÔŠ w wYt 6,xŠxŠÆ™{Š6,
'gú{z{ Zpï
á ~: ZŠzx ZŠÆy-ƒ  {zà Zzä™nZg ** ÃvZ Ì'!*
Îì
2~{k H™ƒ[¦ÐÑ]áÌÐqTX {)zƒwâx Zw{ZpVƒÆ±@{ZpVƒ
 »y-akZì x¬ãc*
ƒ "èa~äâikZgzZì wY»y-„zñYƒ
²zÏŠ6,
( 277:™Ô ~šµgŠ )X 'gß@wYZ (,
Ð
N @*
Å{Š6,
¦ÑÐVñø**
: Ìle™Ö6,y Zp,Š q -ZB‚ÆV-ç ÅVǸ LZ HwZÎt Š H{g[ Z
wÍgzZì ©8Äg Sh Z e D™ƒ6, }g e" kZá Zz y‰À` W 6X N 3
E“E
Ôã ˜Ô! ¸ KZ ªxø** gzZì @*™¿6,y úL ¬ÆvZgzZì @*
™vZvZ Ôì © 8X 8 I
èY Í7Ìd $Œ Û Æy ZgzZì @*
™o ôZ ÅV\WKZÐ {)zV“Š Zi!{ÔŠ Zi RÔU
kZ Âì ]gúxø**-ZVŒñ Yƒx¥gzZƒgÆÌ6,ÅkŠ¤
q /Zì (Zn% »Œt
gzŠÆ™izˆÐ mZ›zuÔSg7J -mZ›zuò¤ /ÅmZXì BJ -V ;zò¤ /Å
ÌÐ ,ðŠá ZzvZgzZì „ îŠ ÂV ZðŠ:gz Xì Cƒ V ZzŠ VZzggzZ V
á Ã~ îJ -
www.khanqh.org
NO

X N YÖVc*  yZgzZ ð¸g e6,y Zp,Šq


çŃ -ZëÐ ãZŠ ** v߉X “
/Z ÔdŠÆ™¿6,kZ Zgf pN Yƒ s§~uzŠ Vc*
ÃwŠ¤ ç gzZ N Yƒ s§q
-Z ð¸
:c* Û VYä\¬vZX I Âã: yv
â

—^âø çû eö †ø Ïiøû ø¡Êø ²


ô ] ö æû ‚öuö Ô ø ×ûiô™
DMTSVèm!(é†ÏfÖ] éö…ç‰E
: â ¬Š ä ÅzmvZ-g—gzZÅg, ùЊzuÅVƒk H ì e $WÅu0* Û
yWŒ
û hô†ôÇûÛøÖû] æø Ñô†ôûÛøÖû] àønû eø lø‚ûÂø ^eø ^ÛøÒø pø^mø^_øìø àønû eø æø oûßô nû eø ‚ûÂô ^eø Ü$ `ö ×# Ö]øü
DMLO” (MVt(†nfÓjÖ] ‚Ãe œ†Ïm ^Ú h^e (á]ƒŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
ä?È HX }Š™, Ã »[fgzZ tæ~ y xgŠÆ Vî æ ~÷gzZ}÷!vZ} Z
XÐ,™Ñ»ìÐVƒk HLvßÆ# Ö Q ~gø: ÔÐ L[ftæ:ì wÏ!* wõ
Æä ™ KVY\ W Âc* Š é£H-#E
LB‚ÆVñø** †(ƒ  o ** gzZßÃ\ Wä ËìzzHt
7= ÂÅu ¸ Ã\ W‰ Ü z kZ VY Ô 3g 7, Ã VY ä \ WÔ ÆÐ x Zg WB‚
} (,\ !* V â î CX ,™~i Z0 +Z 4Šì 7hÌÃ\ !* Vâ ~¬Æ<Ñ !ÅgŠ c* ?ðƒ
Æx Z™ ZÔ7Ð ! Š Z" ÔB‚Æ[Š Z „¹Ð\ !* V â LZÃVœZ®Xì Z (, vZ c*

kZìt ¬» !* g}g ø ! !* Z}g \ }÷ÔV â Z ~g \ ~÷ce bŠÈ~ y !* i ·B‚
g»aÆä™ ZÆw â y Y6,\ WÔVƒg »aÆäVQ[ % O: { 0* »\WÔg6ëa
ßá ò :X Yá:6,3 ZgÆ3™w Z e= ~ ãâ
Û **ÅvZ ! \ !*
Vâ }÷} Z1Vƒ
] ‡zZ Â7} # ãZaÆä3µ Z µ ZÔì N* gy¾ ðÃ[ ZXÐ +Š ñ fx Ó
'gúÔB3¬Š% c* B3Š% ùMg ¯ˆÆkZÔB3'gú~‰ Ü zq -ZX zŠ w$
+3 N* ª
Ю ) )iúÔìZ # Zz** 3Ю ) )}Xì ~gz¢H ** 3~‰ Ü z„q-ZXB3~ˆ
( 13:™Ôì @*yÃÃëgzZXþë)XßÍ[pgzZßÍ[pÔßÍ[p ?ì Z
0* # ZzÌ** 3c*ìZ# Zz
$u
6g
—oáøçû fö ×ô ÏøßûÛöÖø ^ßøeôù…ø oÖF]ô ^Þ$]ô æø oàønû Þô†ôÏûÚö äü Öø ^ß$Òö ^Úø æø ]„øâF ^ßøÖø†ø í$ ‰ø pû„ôÖ$] áø^vøfû ‰ö ™
DgÒ… ]ƒ] ÙçÏm^Ú h^e (svÖ] hö^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
%kZ ä TvZ {zì u 0*]„øâF ^ßøÖø†ø í$ ‰ø pû„ôÖ$] áø^vøfû ‰ö
a}g øÃ~g ZÎgzZ“
ÅVzh˜gzZV ŠzZ~: â i k Q ˆð2¬ŠtZ
# X c*
Š™~ wzNgzZï}g øÔc* Š â

Û’
www.khanqh.org
NP

Vzg Z0 +YÃyY" ñZ b Z ä Tì w¾ » \¬vZtX i ˜ ðZƒgzZg»[ ZgzZ ¶~g ZÎ


+Y,q yY" {)z\ ¸~ÇÔ;ß c*
^ß$Òö ^Úø æø „g YÏ ¸aÃVzg Z0 Š â

Û ’aÆ
ïLZÃy Zë Â@* /ZÔÅä™’ÃVzqy Z ¶7‰
ƒ:x™ »\ W¤ Ü ¤~g øgzZ àønû Þô †ôÏûÚö äö Öø
gzZ¸M h á 6,}iÃë{zÔ {Š c* iÐ ë~‰ Ü ¤Ìgâ YX¸M h Ñ7~wzNgzZ
pX c* Š™,@* }g øÃVzq yZ ä x™ÆvZpå Y¤ /™O Ç ;ß »i ˜ ðZƒgzZg »
Å ~g ZÎÔ**Y wÈ: Ã]y WÔ ** ™:°™Ö6,m, +
e%gzZ Vzh˜g Z0 á ™Ö6,~g ZÎyÁ¬
LZë áøçû fö ×ô ÏøßûÛöÖø ^ßøeùô …ø oÖF]ô ^Þ$]ô æø ¼akZ ¢ 8™: ËÃLZgzZ ¢ 8Î: 7KZ}Ð 7
7 ÅVñÝÔǃ [ ˆ Zg ø V ;z Ô ÏÑ 7 ~gø V;zÎÔÐN Y ñN* ßs§Å[g
zzÅVƒk Hc* ËëÐá̂6, m,
e%g Z0+
á gzZVzh˜Ë ǃx¥V; zÔì @* δ â
JgzZ m,e%ÔVzh˜X ǃ Ë{È„zǃèZg: á \¬´ â Ð TX ÆZwÐ
C 77ðÃ~g øÐä
ìg , z V c*ìg , Z ë
ìg ù ì 9 Š V ;z
X ¬Š7~[ ÂËtä~Ôc* Û «Ãíä\¬vZ*g » áøçû fö ×ô ÏøßûÛöÖø ^ßøeùô …ø oÖF]ô ^Þ$]ô æø
â

( 21X 20:™Ô ã!*


g½ ®Z )

$u
7g
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ™
ô ] áøæû ö hº^røuô ^ãø Öø ‹ønû Öø ²
—²
DNLNV”(‚nÛvjÖ]æ xnfŠjÖ] h]ç$ h^e(l]ç‚Ö] hö ^jÒ(xne^’ÛÖ] éçFÓÚE
Xì 7{Š6, ðÃyxgŠÆ\¬vZgzZ ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ:ÀF,
,Æ ™g 0*
ÓZ' y WV ‚ ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ Ý , ™K Z%t ‰ Ü zë ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ
Æ]tÈâ
Û Xì g $!* Üæ 7s¦: hY ðÃtgzZì ; g™] ‡5Ð \¬vZ„  Zg
> ½X 7„ s¦{zƒ: ÜæÐ g $uz yWŒ Û s¦ X Vƒ @* ™7Üæ Ãs¦._
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø D â

hº^røuô ^ãø Öø ‹ønû Öø ² á g Z ÅzmvZ -ݬ §zuÔì e


Û Š $Zzg Å pÑ
¶²Æ™g 0* y WV ‚ ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ ªì 7{Š6,ðÃ~vZgzZ ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ Ô²
ô ] áøæû ö
Xì MÐWZ¶²ƒg (7J -„WZ
www.khanqh.org
NQ

ëB™ ¬Š ~y WXì vZ ZgøgzZ ë'Š Hƒ »Ý¬ Zg‚Ð äø ÖF]ô øŸ vÎ


Ôì @*
g åà !* Z^gz$ b§Tgz$ëÔ Ç†HÐ ë !vZ} ZpÑïÐ wŠÃvZ)ä
Ð »}g øÃvZ)gzZ £Š ŸŠæ KZ \ W ! !* g}÷} Z} g å à !* g Âì gz$ {È
X £Šw ï
Ö ª{n »kZ Çñ7,²
# ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ g !*Î: Zizg D â
Û ÅzmvZ -g—
~(,âZ6,² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø iŠ 100¾ ðä /Z6,kZX ÇAéÆ0 +eÆõg @* ,ðŠa yŠÆ
H Âìg 2~Vƒk HgzZ}™: { izgi úgzZìg k7,² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ sÜðà Âì ]g t K
Î c* Û «Ã»}÷ä \¬vZ [ Z » kZ ?ÇA {n » kZ ÌQÐ ²
â
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ
ÅwqZá Zzä™ÑYQìÃkZ ñƒ n pg ` ÑÅÑ LZ \¬vZ ÂÇñ 7,² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸiŠ
»kZyŠÆ# Ö ªb§kZgzZÐN â
Û «=ÂÅvÐ wqZá Zzä™Ñ»ìgzZ= Â
X ÇA# âÆ0 +eÆ,ðŠa{n
y)F,»vZ {n Âì lÐ{‹ “KZvZ~ wŠ¤ /Z Xì @* ƒ wŠ È)F, {n
:ì ~pÑì ILG" u 6ÏñWŠ c* ÅvZ™NŠÃ{nÆkZÔǃ
—²ö ] †ø Òôƒö ]æû .]…ö ]ƒø]ô™
DànÚ^Ö] ‚ߊÚ(‚Ûu] ‚ߊÚE
Xì @* vZ™NŠÃX{záZzvZ
WŠ c*
{nÂì ¬¤ /Z~wŠÔǃvZ)È)F, {nÂìvZ)~wŠÆ¿Ë¤ /Z b§ÏZ
{n Âì ŠgŠ »›ÅvZ¤/Z ~ wŠ Ôǃ t ÎÈ)F, {n Âì t Τ /Z ~ wŠ Ôǃ¬È)F,
{nǃ~wŠX ǃë Z‹“È)F, {nÂì ïq »ë Z‹“wŠ¤ /ZgzZ ǃwŠ›gŠ È)F,
Æ™~Ã$ + ~>Å\WÃòŠWq -ZäÅ\¬vZègy¢]|** ¦aÏZX ÇñC„z
**¯ÐV\WÅX»VÍß,Zì wqH ^Þøˆùô Ö] Üö ãôßô nö Âû ]ø àûÚô xöE$ †ø jømø Ýõ]çø Îû]ø Ùö^eø ^Úø c*Û ™NŠ åc*
â
W
Xì $
QzŠw ïÐwŠÃvZ)Ð äø ÖF]ô øŸ ? c* Š¬Ãëä\¬vZ~„Š ã CÅÝakZ
» \¬vZ {n Zg v~ ݬ}g ‚Q Âǃ lÐ{‹ “Å \¬vZ wŠ Zg vÐ ² ö ] Ÿ$ ]ô
vß™NŠÃ{n Æ/ôì zz ¸X Ç}Š ;yZZ~ ݬ}g ‚ðñC Ù gzZ ǃ y )F,
,}÷t X c*
ì ‘œ »V î ¬Š ÅVÍg ) «ä \¬vZÀF,
Û «g !*
â
t »ÝX¸ D Ñy ZZ
www.khanqh.org
NR

gY «) Xì ; g} Š CñgŠ **
( 49X 43:™Ô ã !* ÐÐ=\¬vZ
i§»™f
hº^røuô ^ãø Öø ‹ønû Öø ²ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ ì y*» g $uX Vƒ @* ™n²i§ »vZ™f
[ s" ™ Y6,WZ ¶² ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø ÅkZ Âì H ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø 6,}i Z # {È ² ô ] áøæû ö
!âZg ëg Å ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ ªXì g $!* Üæ s¦t X @* ƒ 7{Š6,ðÃXì QÐvZ
ä™™f »vZgzZ ~™VYì C™] ‡5Ð vZ Xì CY J -vZgzZ J -WZ ¶²ì
ñYVJ -WZ ¶²gzZJ -vZ™f Zg ø1ã7Âëì 7{' × t ~g¦ H ! 2zŠáZz
XÆ™gˆy WV‚
gzZgëg Å ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø ˜ ~ îG 0E4hÅZ y)F, ÔmvZ G î*9g r # ™Ý ¬§$ +**
Ññ
ÂC0* :6,WZ ¶²ÃvZ¤ /Z Ôì QÐvZ6,WZ ¶²Æ™g 0* y WV‚ì !âZ ^ »
C ì H² á aÏZX CY| (, ÐWÌÐ WZ¶²
ñYƒg 0* ÆVkz yÃkZì {zÃ
ñYƒg Z } 7,6,V!* @*ñzg Z #1
¶²gzZì ZƒÎ~»}gøy2»gâÆ\¬vZƒg¦t~ ² Hƒ™f » äø ÖF]ô øŸt
ö ] Ÿ$ ]ôgzZ Š
-Z~y
q WXƒ6,bzg î0ªE G3‹Åq -ZgzZ6,»î0ªE G3‹Åq
-Z Á¢zŠ~vZvZgzZì ;g WgâÐWZ
DZ†{ á }÷i§t X ìgÈvZ w !* w!* }÷ƒg¦t ~ kZì ÄÅvZ
kZvZvZ DZ†** Ññ c* C~[ ZpämvZ îG*9gr # ™vZŠ ZæZ Y qÃmvZ îG*9gr #™
z™g¦t gzZß™ï á Ì{WgzZvZ¼™ égzZ ÌÐ wŠgzZ vZÐ y !* i¼ b§
-Zq
q -ZÆݬgzZÐØ C Ù ÆV½gŠÔÐ {¢C Ù Æg«ÔÐ {¨f { ¨f ÔÐ w !* w !*}÷
&
C ) X ëvZB‚}g øƒ
( 17X 16:™ÔæL°f øL ÒE 0 +egzZ`gÎgzZÐ{¨f
¬ŠˆÆ™f
àJ -gÃèÙZfÐ • }™ ¬ŠtQÐ \¬vZˆÆ™fgzZ
',Å™f kZ !vZ c*
ÔwZf Xì êŠ àJ -gÃèÙZf Ô™f¸ Dâ
Û }÷X}Š à= J -]Zf KZ ª}Š
&
C ) XyxgŠÆvZgzZ{Èì‚Zggzô
(19:™Ô™f øL ÒE Z Zz™ftÔìÌ~gÃèìÌ~™ZfÔZgÔs»

www.khanqh.org
NS

$u
8g
—oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßôÛûuø…û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø ™
Dl]ç‚Ö] h ^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉E

Hx ÓÐT £Š â

X N Y^g{ k Øg+Z6,í!vZ} Z :ÀF,


Û wi **
J
µÿL &ÑŠÆhï
GL .9gi ZòzøgzZ hï
GL.9g
Âñ Y µ: { 0* }~} À¤ /Z‰Xce ** hg¢Ãq ~æE %NgzZì q ~æE %N{k
H
X D™7/¢ Âì Cƒ ~Ã$ -ZÐ VÍßÀ` Wp?7ƒ D™s ™Ð ~¢
+q
# Ô**
Z Y yÃx á Ôßw¸NŠ [pà  ÏN WÃÕ ÿ Ϲ ~3 Zg ÂÌZì Hy-
gzZ z™x »}ƒ0 +Z ~ Vß YQX bŠ™ °ˆ[p™ðŠ zg~}ƒ0 +Z ÂñYƒ [z¾ `gÎ
Å\¬vZ6, »ÆkZgzZì ‚lp¿t¤ /ZVƒ H~X z™x »á YQ~}ƒ0 +Z
Ææ§zœÔ Ç} ™7“  ZŠ',̲q -ZvZY 
á yZ Âì 7ë Z ï G L .9gÄzøtgzZì Øg
2~ Vƒ k HB‚Æ övß X Ç ñYƒ «›gñÆ™/Âzg lZÐ \¬ h Ug¯ˆ
H?Š X xzøÐ îvO { ïG L .9g Å \¬ ht D™7s ™ÃLZÆ™g lZ z/ÂgzZ 
H~ Ð T â

{k Û «Øg { z = !v Z } Z oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø ?ì


ÅvZì Y$„zÐÑÆÑgzZì ?Š ÅØg ÅvZ ** hg{k H Zƒx¥X VzŠ hg
EE
$
{g â Z øL ©þLÅ{Ôì » \¬vZ FZt Xì oûeôù…ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô?Š ÅkZX ǃ~ ñ‚ÆØg
E$E
ªf™ 'ì Hä ~ÀF,~y »TYš!* %ÑZM pÆ {g â Z øL ©Xì FZ »
GE& ÐN \
ýN Ò5B » Zâ Z ì ö O®{z ½Xì »½êL Zxѳ Z~ YšZgzZ [ Zy ð•Z Ôu ** ç„  Š' ,i
Š XZ x lZ z q Zâ Z ÌæÆ {k HJ -# Ö ª™á Ð yWŒ Û Áz4,U â i ªƒ Œ6,ë{Z
4ZŠ »½xѳ Z¶ Š º ) š Åx¯Æ \ ¬vZ X ï á ~ Yš Z k Z ƒ  Ð Vƒ
Ð VÆgzZŠ§â R ÔVâç$ +Å •Z le Ôg WÏ~z Ô ~z K {k Hx Óá Zz äƒJ -# Ö ª™ â
Û
~ ñ‚ÆØg Å\¬vZ oûeùô …ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôp ï á ~ kZƒ  {)z {)z Vc* á
Š
72~ Vƒk HÔì pôÐÑÆÑdŠÃT Z®X Çì gpôÐÑÆÑ{zÇìg
X YÖÌ\ W~t‚kZgzZì ~ë Z ïG L .9g›‚tß™Â
www.khanqh.org
NT

„z ?Š X ~ë Z ï GL .9g ›‚vß {zèYƒg~ ÄÅvZ IZìt È


E
æÐ yZ e $Æ î0E 0Ò‘ ñ¯ ',L¤ /ZgzZ pôÐÑÆ Ñvß {z ðƒ yÒ 6, z Z ì
XM h™7Ìg¦»kZ kÜZx Zúì @* ƒx £ {zÌ»g lZgzZ # +Åy Z ÂñYƒ
Ö Z0
Æ yZ Ôì Cƒ yZ xÌ# Ö Z0 ƒ «ÃX[ Œ
+Åy Zì @* Û yZxÔ Dƒ [H
7ÌZƒ Å kZÃx Zú D ™/Âzg l Z { zÐ x £TÔ Dƒ y Z x̲ W
X D™7yp »®{z~g—ÆvZÔ$ Ë µ
x £ kZì uu ~y W Å¢œY 1zZgzZ u|ÿLuqt ì ;g™7]!* ºZ
Ð ä™: {k HXì ** ™7nZg ** ÃZ}.Ãœq -ZßyVgzZßyâ ÔßyYXì à Zz äàJ -
X zŠ™ZÆyYÂì CYy Y¤ /ZnÁ!*
@W{z ug IÔƒ ZÆ6,Z} . ã Z {zì ug IÔƒ ZÆ6,vZ yY {zì ugI
X {g ÄaÆðñ{z s ÜÆè%Å Z} .x »æ¹!* iZÐ spÆvZ
X g\
lp ** ô â LZ Ìœq -ZgzZÅg lpÃvZaÆvZì Zœ¸~Ý ¬}g ‚ ~÷'
Ôì s ÜÌƧÔì s ÜÌÆÏÈ ‹)t X î Ñ: ~Ñz»LZ Ùpx ZwÆ™
])"ðÙ|(, ÐáZzäÑÙpxZw~ÑLZÆ™nZg** ÃvZXì sÜÌÆÄÑ Z
ÑLZÆ™nZg ** ô â á Zz ‰ Ü ¤ ~(,âZèYì 7ÛZ ò Z ¸ÑZ ÎgzZ Z]** ‚
gÁc Z ) Xì Y™ HtÂñYƒg¼»x ÙÑZzfÔÚÅvZ¤
( 28X 25:™Ô ã !* /ZXì ;g™lpÃÔŠ
5ŠÅ àç¿F,
$ g fCgzZØg ÿLG
]z° î0œG
3g6,VÍßë \¬vZ ! 2zŠ z™: u ** …ÃvZ LZaÆ V ¯ ãà ÅyŠP
Ö / Z ä Åzm\¬vZ -g—a kZX ñ Y $Ð { k
# H ì Øg ~(,¹ }™
6,ë !vZ} Z oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø k™Š c*
vß\WÔð2N ¬ŠzŠaÆ
Ãë}Š}Š Øg {z !vZ} Z Ôñ Yƒ «=ÂÅähg{ k HÐ T}Š™wi ** Øg {z
KZgzZ Ôø jô nø ’ôÃû Ûøeô oûßô Ïô ûiö Ÿøæø ñ Yƒ »Ÿ »ä™nZg ** HëÐ T
Ã\ WÔ, Š hg{ k
gzZì ~}çJyK̈Zg Õì „g C¬ŠtX ¯:h$ +gzZ‚$ +ÃíÐã â

Û **
\¬vZ -g—:gzì Yƒg ë¤ /~«ÆZ} .gzZ 2~Ø{ ñÎgzZ‚$ +{z‰
Ü zË
CHy*t‘ñ 7, vß\WÔVƒ Ø 7 Ð DÿL X3Z ?D â
Û w EZVYp ÖZtÅzm
www.khanqh.org
NU

ì Šñ¤ {~ { k H Zƒ x¥X ¯ : h $ +Ð ãâ
Û ** KZÃí Z} .} Z ?ì ; g
YEE
Ô‰ aOŠ z Ô‰%™ƒh +m,ëL 5"h
+m,!* ‹gzvß Ä ÂÅ:/¤ /Z Å ó$ +gzZ Á$
+
:k™Š c* N ¬ŠzŠtX 1!* Š7Z~[ Z±äV¤
Û
Ð T }Š ™ wi ** Øg {z 6,ë Z}.} Zoû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø(1)
ë~ È Ôñ Y w$ +Ð e $è: !* z¥Ôì CYƒ Za È Å ähgÃ{k HÔÃC
ðÙ| (,Ð yZ Ç ñW× (Z Â~ ] 5ç ~z*Š X è~ ]gßp¤ /Z ~&×ß
Ð VÍß,Z Ôì 7wŠ ) ,ðÙ| (,Ð ¿kZ~ òÝgzZ q nZ ÅÑp7ÑZz‰ Ü ¤
Ü$ ãö ×#Ö]øXì7wŠ) ,ðÂðÙ|(, ÐkZ ÇñY^ØÂ}Š U{Š6,»e $g *\¬vZ¤ /Z
«È Åähg{k H\ WÐ T} Š™wi ** Øg {z6,ívZ}Z o‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ]
:ì ¬Š ~uzŠgzZï Š ¯& §çLG .cIÃ& §Ó!* zgï Š ¯èÃV-& × ßX D™
 Zƒx¥¯:‚$ +ÃëÐVƒk HgzZãâ
Û **
KZgzZÔ ø jô nø ’ôÃû Ûøeô oûßô Ïô ûiö øŸ æø (2)
ÅzmvZ -\W ÂCƒ:¤{t~C¤ /Z:gzì ¤{Å Á$ +gzZ]z°~{k H
ävZX Zƒ ¡e Zƒ ¡eÔ´# Ö ¢ eÔßx »Ð È ! 2zŠ ?â { CVYÐ yZÄkZ ä
ÌŠæ Å \¬vZ HwEZÃÈ ä T Vƒ H™ 3n~ Ô´: ga È Ôì ~Š È
X ‰ 0* ] Ô1x »ÐÈ Ô¶]Š ¬Å{ k Hq -ZJ -k' , :e:eÃVÍ߉Xì CYW
.‹ “ )
( 25X 24ÔxÎzÔ[ _

$u
9g
—Õø]†ø mø äü Þ$^ôÊø åö ]†ø iø àûÓöiø Üû Ö$ áû^ô Êø åö ]†ø iø Ôø Þ$^øÒø ²
ø ] ‚øfö Ãû iø áû]ø™
DMNV”(MVt(Ý¡‰Ÿ]æ á^ÛmŸ] àÂ]ofßÖ] Øòm†fq Ù]©‰ h^e(á^ÛmŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
{z ƒ Ù Š 7ÃvZ ?¤
/ZgzZƒìgNŠÃ\¬vZ ? c*
Íz™]Š „+Z Å\¬vZ ?:ÀF,
Xì ; gNŠ»G
E
^T §gzZ] â ÅZÆãˆZ ïLGG3µ
G3 ©
]Š „ b§kZ åö ]†ø iø Ô ø ] ‚øfö Ãû iø áû]ø D â

ø $Þ^øÒø ² Û Š á g Z Åzm \¬vZ -g—


8Š»ÂvZƒ٠Š7ÃvZ¤ /Z?Õø]†ø mø äü Þ$^ô Êø åö ]†ø iø àûÓöiø ÜûÖ$ áû^ô ÊøƒìgNŠÃvZ ?c*
Íz™
ìgNŠÃ\¬vZë ( 1) ZgŠzŠÆª ãˆZ ŒtÐ kZäVÍ߉Xì
www.khanqh.org
OL

 c*Û ämvZ G
â
î*9g „{ q** Ññ]|Ý ° Z Ú1 ì gN ŠÃë \¬vZ ( 2 )gzZ
NŠÃvZ LZ ëìzgŠ „q -Z 7ZgŠzŠt Z®ì ï GÒO‘ÅK Z%kZ {zì zgŠ ZuzŠ
~ *Š X ìgNŠ Ìë c* Í Âì ;gNŠ Ãë Â\¬vZ  ٠Š 7ë¤ /ZèY ìg
*ŠXÐdŠÐÔ ø $Þ]øV ;zÐ ,Š w ïs » » Ô ø $Þ^øÒø\¬vZ~ ¼ A gzZ Çìg Ô ø $Þ^øÒø
E

]‹gzZ] Z@W {È~ò ¾Á”ªÐò ¾êL gzZ ò ¾ÔyZZ „g Yð¯@W~
CYð¯@WZ # gzZ„g Yð¯@WÐ ÕÈpÏZì ¥ ÕÈpgzZì @* VQ§gzZ
CY~Š U÷ Âì CYWÝzgZ # gzZ êŠ 7]i YZ ËZ e ÅÚ Š‰ Ü zkZÔì Sg SÈ÷ Â
Ã\¬vZÐ Ô ø $Þ]øQ ÏñY ~Š U ÷ Ås »V;zXÐ, Š U ÷ t\¬vZ~¼ A Ôì
ÐW Zzq -Zì ÅmvZ G î*9g ~gjY r # ™DZ†{ á ]| }÷k ,½tXÐdŠ
X Š¤ / á ÆmvZ G î*9g „{
q]|
yÒ Ãª ã ˆZ kZ ~ ~g g bÑ~g ]Z ì ämvZ G î*9g ã ?v0Z)´
: D â
Û ?ì HyˆZì c* â
Û
—ä́ßô nû Ãø eô åö ]†ø mø äü $Þ^øÒø oj#uø ä́fô×ûÏøeô ÐôùvøÖû] éö‚øâø ^øÚö äô nû ×øÂø gø×ô Çûm$ áû]ø™
DMNLV”(MVt(á^ÛmŸ] à ] ofßÖ] Ønñ†fq Ù]©‰ h^e (á^ÛmŸ] hö^jÒ(†ru àeŸ p…^fÖ] xöjÊE
Xì;gNŠÃ\¬vZÐV\WKZ{zc* ÍñYƒ̈¸(ZhÒ@xª
sܪt X Y0* 7ðÃÐ ög D +ÔÐ VÔÐ V1ÂÔÐ kg ZæêkZ
̈Z ¸Ô Dƒ [¨ïqÆ] Ý Xì Cƒ v~ VlÐ VlÆvZ I Z sÜgzZ
‹ Ýp QÐ V1ÂÜÑ‹ åX $ Ë ï7qtÐ V1ÂX Dƒ7þ ZgzZgzZ
„g W¬ Cƒ v~ VlÐ Vl6ˆZ‹ Ýt X M hƒ 7þ ZgzZ ïqÆ6ˆ Z
E
wqZXce ** ™+M Å ¹F, Å6ˆZ ï M ÅDî0£E
GLG3©G3µÔz™: + ŸZ Âî Y k0* ÆZ # Z®
ÁÌw » kZì @* ƒ Á ; ß~i ˜‰7s ¸ñ6,Sì s ¸ñ6,y ˆZ qJgzZ ¹F, Å
ŪÅMZ KZpƒ „ëÃeì eƒ N* gi ˜ pì @* ƒ {Š c*
iwgzZ ; ß »sggzZì @*ƒ
LZ Z®XÐN Y µyŠ F~îÃsg² ÇñYV{] .~V[ RPÐ V ŒÐzz
M ÅD¤
ÂÅ+ /ZèYìg Yh eMZ Ū,™+ MtÂN Yë~# Ö }.ÅVÍg ) ,
„q-Z ÂV ;z V x D Z< Í yZŠ **‰Ðg ZƒkZXƒg Zƒg !* g !*
ÅDq -Z V ;zì e
„q-Z Ôì "$U* ÌÐ u 0* Û D§Zƒì ã ZŠ **
ÈWŒ J'(Z D™yÒ g !* g !*
Ã] !*
www.khanqh.org
OM

‹kZ g Cì Hg !* g !*
ÐV œLZ\ !* Xì .ÿLG 5ŠÅ D§ZƒXì ðƒwi ** (Xe $W
$W„ q
»e -Zg!* Xì H¸ˆÆ yŠ &zŠQ X Tg vßÆ nß V; z **
g !* Y: Ð
ì Hg !* g !*
Âì @* ƒ„ »Øg6,! %gzZ „, ZXì ?Š ÅØg Å: á \¬hwz4,
X **XÃdŠ
ñe: ZizgX @* ƒ 7VY nZ ‹ZÃ\ W~ ã KñZ½§Zƒìt ?Š ~uzŠ
ñZ½§Zƒb§TXƒìg ö Q ` Wðö ñe ÌÀVxë 7VY VŒ Xƒ à W
X ÇÑ äW{' × ÌÐ6qzgÄE§ZƒÂÏñYƒZa›ÅvZ¤ /Zì gu]6K
7„Š c* ¼ Â… F g ~ >Å LZ ë ët v߉b§ÏZ
Ö ÑZœ]|Xì g »" **
# Y V ;z Z®7„ @* 7,¼ ÂA }g øì gz$Cq Zg ø Lg
Hä ë¬ &zŠ‰ì @* +ÃÌA
ƒ {Z $ìg:Š c* ̼¤ /Z D â
Û mvZ G î*9g ~â å
ÐZ½È l îb§T Âì ; ghzŠ~VÍg ~g ø{z¯ypÐ Z½kZpLg7Š c* åc* 3
:Š c*{zì e• ] ª“z xEÆ kZ~ >Å b§ÏZ @* W7xi Ñy Zh » Z½åLJ& Z ¯
ðayp~ŸV˜»èY Çìg @* hzŠ~VÍg ~g øgâ{zǃ Za gâÐ yZpg
„B‚ Âì @* ™ Za Ýzg~V\WZ # yp{zÔì @* ™ðaÌgâ »vZB‚ÆkZì @* ™
«ÚZ # Xì @* WÃgzZ¼ÃV\WÅkZQXì @* ƒ4ZŠ Ìgâ »vZ~V\Wл
ÆVß ZzvZpì 8 Š Ì
Û » Ây Wz}itÔ D Yw$ +y Wz}iÆkZ Âì Cƒ
C Dƒ„gzZ¼0 +egzZ `gÎÔy WgzZ}i
V W: ~i {z [ Z V k {z : V â i {z [ Z
~ { ó ~% Æ W c* Š w$+V˜ ä Â
ϳ(,] â ¥Ôǃ†ŸZ~D}g ø}™: + MtÂñ Yk0* ÆVÍg ) ,LZZ # Z®
ÅyZÐvZgzZ Äz ò ¾»y ZgzZ ¢z y ZZ »y Z Ôª ã ˆZ ÅyZ}™K Z%tÉ
òzg **ÑñÃkZ ?ì Cƒ ]gß HÅÚÁÙZ kZgzZì „gƒ v~ [¨}g ø ›
C D â
Û yÒ
Š1 yizg > wŠ @*wŠ i 
Š1 @ zŠ Va gzŠ z Z] .ä

www.khanqh.org
ON

~ [¨X Dƒ 7µ Z µ Z wŠ p µ Z µ Z Ÿ‰ 5 Zgv~ VߊРVߊ


C D â
Û ?ì H?ŠX DƒF, Ñ!* Ð*Zç Dƒ*Zzg~:W
 zŠ w\ Št µ
r Zl
r ) gŠ ”!*`z¦ V á §â
r ZlkŠXì ;gVVŒq -Zì ;gVV ;z¢ q -ZÔ Dƒ7ñƒA ~:W r Zl zŠ
kZXì Cƒ ðƒBÔì Cƒo ‘~cÝzg ÅyZpµ Z µ Z ŸÆyZìgV
C Çñ Y| (, gâV;zVƒñƒÆvZ à zkŠV˜a
 Z F,×zg P i Z b I n

Z®X σ {Š c* i Ýzg ÅV¨Zl ä ÂVƒìg V r Zl ä}gzZƒ ;g V r Zl q
-Z }
ñY| (,Ýzg Å¢z y ZZ ~ >ÅyZ X −: à ©Ã q ½ZÆ VzÈ (gzZ G™
ÄÅG™Z # ?7c* ì CY| (,Ýzg ÂVƒìgVd $Œ $Œ
Ûd /Z ¢ gz$gz$X Ï
Û¤
4Š¹ÃmÜZgzZ {ŠZgZ~ kZpì $ Ë ƒ ;"ù >Å»Y 1zZ Â7à {Ð œ
áøçû Âö ‚ûmø ì MÃVÍß „ y Z ]tèyé ~Š Î{ Å äö ãø qûæø áøæû ‚ömû †ômö ä \¬vZ Xì
:X VƒŠ Z%~Ô~»ÆyZÌäö ãø qûæø áøæû ‚ömû†ômö {zpD™Š c* = ªÜû ãö e$…ø
»»LZg !* g !*Ô <„ÅkZ Z®ì 7h +%{z:gzƒvZŠ Z%Å»ÆTì {zh +%-Z
ÐBŠÃVzàZì Š°k (Ãˤ /ZX Tga¾B‚ÆLZëß{ ^ ,Y
H
E
-8
&%Ôì {g éC FåLG
åLG &%Ôì Z½åLG&% Â{zì 7h +% »vZ {zÂБBZ f »Vâ Zp,Š ZgzZ
ÆXVƒ MÃ7Q~ì e $WÅu 0* Û äö ãø qûæø áøæû ‚ömû†ômö D â

yWŒ vZgzZì k (
Û u 0*
X Vƒ@*™g \ ÃyZ~ÔD™g \ Ãí{zVƒ@* ƒŠ Z%~Ô~wŠ
E
GLG3©G3µÅkZ ¹k0*
zyZZÔãˆZ ï Æ ÚïE L 8™QƒŠ Z%vZ sÜ~ wŠ Â
LZ¸D â
Û mvZ îG*9gr
# ™Y q]|XÇñYƒv~wŠÆ\W/Zìg—z¢
gzZ ÏN Yƒ' ,Z' ,Æ ] ÎgÄÑq -Z ] ÎgzŠ Å\ WQÐ Yª ã ˆZt Ð VÍg ) ,
8
aZÐ ] ÎgÄÑq -Z ~g ø ] ÎgzŠ ÅyZOgóèE L j ¸ ~}g!* ,LZ
Æ VÍg )
ÐìvZÄÑq -Z}g øIvZq -Z »yZÔì aZÐ} >ÄÑ}g ø {>q -Z »y Z Ô
Å\¬vZègº Z & œ]|aÆk ,Š ~hð\¬vZB™n
Û 6,gîÆwVXì aZ
Ö Z kZgzZ/ôx ÓÆ—‚5QgzZ/ôx ÓÆ #
# Ö Z kZ~ >ÅyZgzZ , Š Ÿ~ *ŠÃ
www.khanqh.org
OO

}vZg !* -Zº Z & œ]|gzZ VƒŠñvZY 1zZx ÓÆ—‚5QgzZvZY 1zZ'


q ,» Zx ÓÆ
?7c* ÇñY| (, Ѓ vZ »º Z & œ]| CÂ}vZg !* -ZvZY 1zZgzZ/ôx ÓgzZ
q
E
GLG3©G3µÃÅ\¬vZègº Z & œ]|èY ?ì HzzÅkZ
ÝqÃË{zì Ýq ã ˆZ ï
Ðg ±Z ÏZì Cƒ ~ ¸Î㈠Z ï GLG3©E
3µÅTXì q ÝZ6ˆZ ï
G GLG3©E
G3µ Zƒx¥X 7
ð3 Zg »vZ {zÐ~!„âZì CƒÝq {Š c* iΪtÃTgzZì @* ƒw=¿»kZ
MZ {Š c* iz1 D Y V~ ] &‰gzZ í{] .~ ]b i ˜ ‰‰ì @* ™
-vZ¢¹{zì CYW~!¹ ~u|§ëgÅkZì Cƒ~ ¸ªãˆ ZÅTXÆ
J
ÚïE L 8™Ëõ4zgŠÄÑÐ VŠ „ÅVÇËKZ c* â

Û ä VÍg ) ,aÏZì (
ƒ** +y
h  L¤
 /ZD â
Û òzg ** ÑñX Ïñ Yïðå5 »V; zî YÖk , Š ~hðk0* Æ
gzZ ÇA Â L Zv†gzZ Ï!* Â~g Zi !* X î Y − ~ r !* ÆÂL zh +y
#
Ö Ð ~rgzZg Zi !*
vZ ÂXÐî Y0* L { i @*
 { i @*~r !* gzZ Ç} (, —‚µ ZÐ ò¤ /Å\ðŠgzZg ½zŠ¤ /Æg Zi !*
ÚÅyZ ÂЃg ÌDÎVŒÆyZ¤ /ZÔì Î~r !* Æ L c* Í Îk0* ÆVß Zz
:XG
(
D â
Û ê »' ,Ö ZŠr
# # ™/ZgZ', á **
Z { Ññ]| }÷X Ïìg QÒpÅÂ L ÆvZ ì
X ÇA {i @* r â ŠÂÇ`QZ # ðÂñYΙwð0* g enÆãZgÅ]Zg¿ðä / Z 
gâ~»ÌÂñ7,: ÌzÔñ Y ÌÎðä /Z~ Vƒ Õ{ ÅvZY 1zZ b§ÏZ
YmCZpì Cƒà‚ WðZ e0g »~÷‚ÅV â K̈Z Âq -Š 4,ÆVâ ZŠb‚X Çñ YV
{À 0* Æy Z Cƒ 7à‚ WðZ e0g »sÜ~ ÷‚ÅvZ Y 1zZgzZ~ ÷‚Åx?Z:
 Dƒ i ‚Y 1zZ Y 1zZ µÎZgzZ Dƒ i ‚/ôÔ ]tµÎZ X 3Y HyZŠ b‚Ãg Zâ Z
(N
ï á g Zâ Z {z~ kZì Ç ÷‚Ð wŠ õE /ŸE¥ Xì Zƒ Z½gâ »vZ~ »Æ yZèY
X D Y™fÓ~Vߊ}uzŠ Dƒ
‚ÔvZ à Z wßz Ôì „gƒk , Š~ u|Æ VÍßXŠz!* ÆvZ I Z Äp
~Ã$ +Q ZƒZagâV˜Ð™fpD™Ì™fX 2~{k HË: Ë{zì ;gƒ7
zŠXÐ e $©q -Zì ~Š wVÐÅkZ ä òzg ** ÑñX c*
Š uÐ ZÆ™{ k Hðà c* Æ™
:WÃßt %zŠZ # X ìg â
Û y Òe $©Å¬w‚ÎJ WX ñƒ4ZŠ~yq -Zga
ZuzŠgzZ Ç Lßw â Âq -Z Zƒðt~: W~VâzŠX ¶CYÅÝzg~}ƒ0 +Z™¥/ g~

www.khanqh.org
OP

Ýzg @* pg iZ6,Ýzg kZ ?ÂÇ} ¥


xg n / gßaÆÝzgZ # yk´ â Ç}™x »t
gzZ ‰ Wga ~ y ZƒµÃy k´ âçO X ñ0* : Ú Š y k´ â gzZ ñ 0* äƒ:
Ãß{z Z # X ~ŠÄg iZ6,kZ äga }uzŠ ƒ Ýzg Z ¥ / g t %ä kZ Âì „gƒ ~ga
Ìy- D â
ÑñX ¶CYUÝzggzZ åêŠÄg iZ6,kZga å Le **
Û ** ™Ýzg™¥ / g
ä y-Å]zˆÔHvZvZ ä ´ ‚Z # Xì ; gÄg VÄ _Z6,gâÆ 9‚ b§ÏZ
~] Ñì}n~wŠÔc* Š™2~GÆƱËÔc* Š 3› Ã]gúËÐV\WÅkZ ùMg ¯
X eƒ: ÚïE L 8™¿tgzZ ˆg*/: L Æã â
Û ** xgzZÐzzÅVƒk HZ®X c*Š™2
LgB‚Æq ‡ZgzZw Z$ +ZÔì Lg~$ Ö LÆvZY 1zZÔì ~VƒÕ{yŠ] ZgèÑq
@* Y {gxzøtgzZ @*ƒ 7x @*gâ » kZa kZ Ç7Ð Vƒ k Hpì @* ™Ì]zˆz™f Ôì
ˉa ,ZÐ { k H{z ñYƒ ÑZzvZ {zgzZ ñ Yƒ x @* gâ » kZì e ¿ Z®Xì
\¬Çƒ8Ãë{ k H ”ÌakZÐ { k H c*â
Û äVÍg ) ,Xì ÇÐ , $‚]gzp
C ì â ¬ŠtЊgŠÄ äòzg ** ÑñXì @*™gzŠÐ: á
{æ ~g{ ¯ zg Zg ‘  § c*
VM~] Zg ª 3Š: yŠ » ðZ] .ÃyZ ~Š =ÂÅŠ c* KZ~V ÂZg ä \ WvZ} ZÃX
\ Wë~ yŠƒ: (ZX XÐ { k HÃyZ~ yŠvZ} Z HŠ c* Ã\ WS7,zHvZvZ ä
X BNŠ s ÜÆ è%Å\ WÐ Vƒó KZ ÔB™w EZÃÏÈ KZ s ÜÆ VÓÅ
VâzŠÆ\¬vZì h»ÑÅ\¬vZ ÈÐ { k HgzZì h»›Å\¬vZ]Š „èY
gÁc Z ) X Y0vZ à zgzZ k™ ZŠ Z h
( 44X 36:™Ô ã !*

$u
10g
—^ß$Âø šø…û ] æø ^ßø•ô…û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DMQLV”(NVt(áçßÚ©ÛÖ] é…ç‰ (] ²] Ù牅 à†nŠËjÖ] hö ^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
X YƒlpÐëgzZ £Š™lpÃë\ W !vZ} Z :ÀF,
$u
šò AZÅ ô=Å îÖ]ý^ßø•ô…û ] Ü$ ãö ×# ÖRg
ëgzZ £Š™lpÃë\W !vZ} Z^ß$Âø šø…û ] æø ^ßø•ô…û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø ì ¬Š Åu 0*
ìILG
"u

www.khanqh.org
OQ

ÃÙpÅvZgzZc* Û xlÃÙpÅ{È~¬GŠkZäÅzm\¬vZ-ݬ§zuX YƒlpÐ


â

4G ©!
á gZ »\¬vZX Dƒ ø 5 gzZ fp âÐu0*
:ìŠ E yWŒ Û ]tÄEìtzzX c*
â
¸
Ûy
—è÷n$ •ô†û Ú$ è÷nø •ô]…ø Ôô eùô …ø oÖF]ô oûÃô qô…û ]ô™
DNTVèm!(†rËÖ] éö…ç‰E
Å{ÈX lpÐ1{zgzZlpÐkZ  b§kZ^s§Å[g LZ Â! bzg à ZzyEZ} Z
~ ¬Š ä ÅzmG vZ -\WX c* â

Ûy ¸ÃÙpKZgzZ c* Û xl~x¯ LZ ä \¬vZÃÙp


â

G© !
45 Ðe
Xì øE $WkZÅu0* yWŒ Ûg $utZ®ìwi** ~u0* yWŒ M F,
Û ¿gK „z
gzZì q dZ ÂÙpÅ \¬vZ Hì‡wZÎq -Z~‚Åe $WkZ ä Ïß W)´
»kZ ?HxlVY ä \¬vZÃÙpÅVzÈ Q Âì q ÌŠ Z~¨£Æ kZ ÙpÅVzÈ
dZÐ ÌŠ Z ¹F, o×FÂû Ÿø ]û oÖø]ô oÞFû Ÿø û] àøÚô oöÎôù †ø j$Ö]ø ì x ** »kZ c* Š ä Ïß W)´Šp[ Z
\¬vZwVq -ZÅkZpXì @* Yc* Š¼ZŠ~} Z! ÃD̈¤ÆÚZ‰ì CY~Šs§Å
Ì~gzZ Yƒ lpì HgzZì êŠz®Ãa LgLZ !* Z L ðâ
Û «Ã»}÷ä
@* ¸ÃÙpKZ !*
™y Z b§T ÂX êŠVY Â@* ƒnZg ** /ZÔì c*
¤ Šz®t„Z # VƒlpÐ1
ä éE &Og}g ø Âì Ÿ»t ».Å !* # Âì @*
ZZ ™xlÃÙpÅkZÐ e $¬g Å^gzZì
ïG©©E^I
LG t gzZ ì ~g3+ï G ©©E^IV;z X c*
LG Š ™yÒ ¬ ÃÙp ~g ø aÆ ä™lpwŠ Zg ø Ì
òzg ** ÑñXì g¼» .Å\¬vZ ÌtÐNÑ.Ð V¹\ !* Vâ gzZì šM 1g
C D â
Û Ð s§Å\¬vZ
»ñW ð $ Zg VZgŠ â
~®Æ y Z~¤ /Z Ôì c* 2„ ä ~  ** ™›ÃV î â !ß Zz ä™i ** 6,›ÅVî â } Z
»Øg î0~8q -Z Ât X ǃ Ý ¬ H »Øg ~÷QaÎ Â'Ñ ›Ð V¹t  mZ e: ›
ÂØg î0~8} â 'Ôì „g ™›Ð }uzŠ q -Z t‘~ ݬ }g ‚Ð Tì g¼
X ǃyŠÆ# Ö ªg¼»Tì k0* }÷
ÅzmvZ -\ WZ®ì Yƒ yÃ:ß Z µÙ ` Z' iÐ ÅzmvZ -g—
× {Š c*
Ð ëgzZ £Š™lp…\ WvZ} Z â ¬ŠÐ K M F, ÏZ~ q nZ Åx¯Æ\¬vZ ä
X YƒlpÌ\WgzZ£Š™lpÃë!* Z ìH¸^!{WXYƒlp

} Z¼V-Âùâ ÙpðÃÐ\¬vZZ # VƒÌ@* 2gzZVƒ@* ™Ìt¬Šq -ZgzZ

www.khanqh.org
OR
E
\W £Š™lpÃë\ WpÆe $Æ ýL šrgzZ ^Ñ**
KZz1n ™7lpÃ\W ÂëvZ
N 0* ÙpÐ V¹ë ÂÐ,™7lp…\W¤ /Z® i *"Ð VìpÐ s§~gø
gÁcZ ) X yÄì Zg øZÎÆ\WX 7ÂÌ\ñu
( 79X 77:™Ô ã!* Z zŠðÃZgøZÎÆ\ WèYÐ
$u
11g
к×$ Ãø Úö äü fö ×ûÎø غqö…ø æø Ùºô ^Âø ݺ^Úø ]ô äü ×% ¾ô Ÿ$ ]ô Ø$ ¾ô øŸ Ýøçû mø ä́×ôù ¾ô oûÊô èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ²
ö ] Üö ãö ×% ¿ômö èºÃø fû ‰ø™
—îÖ] ý ä́eùô …ø éô ø ^føÂô oûÊô ^*øÞø h' ^Eø æø ‚ôqô^ŠøÛø Öû^eô
DMLLQV” (NVt(u]çËÖ] Õ†i àÚ Ø–Ê h^e(àne…^vÛÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
Û ‚t‚»l²LZ \¬vZyŠÆ#
ÐN â
Ö ªÃX,ZvßÆn] ‚ VäÛq†i
»Tì òŠW{zq
-ZgzZX wŠ ¬ Äâ Zì ¿ª ~ yZÔ Çƒ:t‚gzZ ðÃÆkZ ñ ZÎyŠ T
Å
vZÃ[ ³êL ¬LZ yZ {zgzZXìg“Z~KwŠ
X} Š™ ZÆ6,
bÑò AZÐÅwŠ ¬Ä â Z
ö ] Üö ãö ×% ¿ômö èºÃø fû ‰øì ~u 0*
n] ‚äö ×% ¾ô Ÿ$ ]ô Ø$ ¾ô Ÿø Ýøçû mø äô ×ôù ¾ô oûÊô èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ² ILG
ì "u
ñZÎyŠ TÐ N â
Û ‚t‚ » l²LZ \¬vZ yŠÆ # Ö ªÃX ,Z vßÆ
7Ýqë ÂÃzkZÐ}\ WX wŠ ¬Äâ Zì ¿ª~yZX ǃ:t‚gzZ ðÃÆkZ
M h 0{ á Š !* ù vßëX Ý>Z÷ZgzZ { á Š !*ÔyÎ pÆ wŠ ¬ Äâ ZèY M h™
{)zmvZ îG*9g ~g ‡Z5gzZmvZ îG*9gv+−Zg$ +)´gzZmvZ îG*9g ã?v0Z)´ Z®
Z(,C
Ù » ygzZ M hƒ ï á ~ MkZ ƒ  ƃ  ë c* C N (Z q -Z ä g $u — ZÑ
 D â
Û mvZ îG*9g ~â å# Ö ÑZ œ^Ú÷ ^Úø ]ô àønû Ïô j$Ûö ×ûÖô ^ßø×ûÃø qû]æø Xì x â Z » y LZ ¿
/Z p„ Âx â ZÆ yLZ ëvZ} Zì ItÉ ì 7Š°#
¤ Ö â Z Å VªVŒ
G
4¨^ÖZ Ââ Z~ ÂÐ g yâ

s(ÃVß Zz y}÷\ W¤ /ZgzZ ÇVƒg èEG G Û **


á Zz y}÷
G Å
4¨3.Z Â â Z~Â,Š ¯~i úgzZ
•Ô6,VIgLZ} ™ì‡w°~yLZ Z(, Ù ÂX ÇVƒ èEG
C
X ÏñYƒÝq¤tÌÃkZ Ç} ™ì‡w°6,
zŠk0* ÆyK̈ZC Ù c* â

Û «Ã»}÷y*q -Zä\¬vZ~bÑÅg $ukZ


»V\WÔì ÀZgZŠ wŠX Ì"ßgzZì ÌÀZgZŠ~Tì Šñ Ŧ /
Æè%ÅvZ6, Ŧ /zŠ KZJ -cÐu Z®ì/ß»y!* iÔì/ß»Vâ »Ôì/ß
www.khanqh.org
OS

Њ §ÆkZÃw°?ì qHw°X ÇñYƒ4ZŠ~wŠ¬Äâ Z Ìt}Š™ì‡w°._


aÆ + TÃyŠXì CY ãTÐ ¡KZqC Ù ^âø ô ]‚ø•û^øeô ðö ^nø EûŸø ]û Íö†ø Ãû iö èYÉ
w°Ôì ]gz¢Å~ŠuaÆ+ TÃò¤ /Ôì¬aÆ+ TÃyZZÔì ]gz¢Å] Zg
7Ð ãâ
Û ** ÃVzÃKZ Xì Õƒs ÜÆè%ÅvZ x»{zC Ù Xì CƒÐ ÕyTÅ
y!* iKZì 7wŠ¬Ôì ݪt@* X7Ðãâ
Û ** ÃVâ»LZÔì 7wŠ¬ì ݪt@* X
t‚»l²ªñYïx£»wŠ¬Äâ Z ƒTe¤ /ZZ®ì 7wŠ¬ì ݪtì @* ™ ãâ
Û **
Ð
w°6, V\WÔ’: ** ÇÔz™:Õ6,
V⻪z™ì‡w°6, Vâ»XzŠ™ì‡w°6, ÅŸLZ Â
+ZÃËԔРժz™ì‡w°6,
Zj y!*iÔdŠ:ÃVñgzZeÉÅËÔÃVñø** ªz™ì‡
ªz™ì‡w°6,V 'b§ÏZ î Zr: ÃVÉh Z e ªz™ì‡w°6,Vß Ç b§ÏZ î à:
X ì:Ð VzyƵ', %ª, ™ì‡w°Ì&ZpX î \ d:nÐ V ' 9gzZ)Y0*
{á Š !*gzZx â Z Ô÷ZÆkZ ëì B…}i Ŧ /zŠX ì YƒwŠ ¬ Ä â Z ¿C Ù Z®
~/ßÆVâ »Ô¸D™~Ã$ + VYÔðƒVY]zŒ~/ßÆV\W ǃwZÎX 
»LZ ä ?Ô ~Š äƒ ]zŒ ä ?VY™ ZrSh Z e~/ßÆ Vß ÇÔðƒ VY]zŒ
Z® c* Î 7A™VY6,V1ßy ZÐ ` ¯ÅtŠ Zg Z ‹ ¸K ZÐ ÀZg ZŠgz ZR, g ZÊ Æ
™7wzNÃ] z Œ ÅV1ßÔì @*
{ z @* ™ ãâ
Û ** Åv Z ¿ 6, Å} i ¦ /zŠ ÅŸ
vZY á yZyŠÆ# Ö ªì ꊙÞZ È â
$ @*
Û üLE à kZ¿gzZì Ý ªÄ â Z7wŠ ¬ Ä â Z
X ǃÝqx £»wŠ ¬Äâ ZÃkZ
Ôk| 7,²Ñ ~g ‚ Å V(u Ôðâ
Û «Ã»}÷ä vZ bÑ ÅwŠ ¬ Äâ Z
x » HÐ y!* i Å ºZ \¬vZ ǃx¥ ÂH g Ðg¨Ã] !* Å ºZQ Ôkb 7 Ð $ö
t Y C}g ø Z # Xì „ ÅØg Å\ WÔ7õðÃvZ} Z oûeùô …ø ^mø †ø íûÊø Ÿøæø ì ;gá
«ë ` WÐ,™] .zÌY f\¬vZY á yZ ÂÐ,™7Ãk , ½kZgzZÐN J 7,g $u
( 81X79:™Ô ã!* gÁcZ ) X ìgÍk ,½+ZiŠ
}uzŠÆu 0*
bÑÅ b ìILG
"u
ì ?Š Å›”ZÐé›Åy k
-Z Ð ~ yZ ǃ « l²t‚ÃVÍß XyŠ Æ #
к×$ Ãø Úö äö fö ×ûÎø غqö…ø ì q Ö ª
www.khanqh.org
OT

gzZì ´g0 +ZÆy»zŠ~LgâgzZŠ HW™|7, iúXìg“Z~KwŠ»TòŠW{z ‚ôqô^ŠøÛøÖû^eô


wŠ »Tì ÅtäVß ZzvZ bÑÅkZX VgyÆvZgzZƒyZfZ~uzŠ“ ì ZƒÎwŠ
¹ä̀@* -ZX ǃg \ HÐvZŠpÃkZ Âìg \ Ú ZÐyÆvZÃTªì Zƒ\
q d~K
,Zt c* â
Û ä ~â å#Ö ÑZœ]| ƒ~KwŠgzZ Vƒ~ y»zŠ ëì eùt
]g ˆgzZy »zŠ ÌZXì @* ƒ~y »zŠ wŠgzZƒ Dƒ~K?ì ‰ Ü zkZ‰ì e„
ƒ ̈ ¸ ›ÅvZ Z # ì Lg “ Z ~ y»zŠ wŠgzZì @*ƒ ~KŸÂì ̈ ¸ ›Å
ƒ̈ ¸Š c* ÅÏZQì Cƒ̈¸ ›ÅT ǃ~KwŠgzZ ǃ~ y »zŠŸÂÏñY
wâ Ã̀@*XÐßx ** »vZ~] !* ÌÐy!*
] !* igzZ Çìgy ·Š »vZ Ì~wŠQXì CY
Ôì yˆZ »\ WvZ} ZÔv:Zм ÂðWÙpðÃÔÇVzŠ ŸÀvZY á y Zм Âì '
C èYÐßx **»y Z~] !* vZY 
] !* á â LvZy 4LÔì ]
ce : · Ã Y Ð y Z
~yŠ= g C¾ Vâ ÅËì Øg ÅvZ Ìt ** š ~K» \¬vZ‰ Ü zõ0* aÆi úgzZ
7g \ »\¬vZtH Âì C™g \ ¹ÐíV â ~÷ì H g CÂz™ c* Y3› {nCZg !*
õ0*
@*™tÀF, : ° ¬ » T D Z™y ´ZÐ > ðÒ}ÅZ ZkgzZ D š …‰ Ü z Vv0*ì
Û Š c*
ìg â
ÃVñÝ LZ *™ñÑñ î Yƒg »Æ™çz ~¢ ~¢ !ñÝ}÷} ZVƒ
ì ;g š ´ â Z(,Ú Zì xzøH{zß™ÂñY: s§ÅKÌ™Íy Z f ZݪgzZX 
ÃkZyŠq -Z *Š {zì ; g Y7Kt~›ÅTgzZì Zƒ ¦ 8Ð*ŠTtX @* Y7ÌQ
{zÂD%6, vZ¤ /ZX ðW:x»{z¸ìg%ë6, T Ç− ØyŠ kZÏ}Š‡Š~G™gâ ] Ñ
,ZXÇ}ŠB‚Ì~ ¼ A XÇ}ŠB‚ÌyŠÆ # Ö ªì êŠB‚ ÌnÆ }ivZ
(87X86:™Ôã!* Ë ƒHÙñZ

g‹âÅZ)Xì $ Û yˆZgzZðÃz"gzZãZŠ**
™|(, ÐkZ** ™: lpô â
ì
}ŠÆu 0*
bÑÅ b ILG
"u
i§»ä™Ýql²›‚
»l²yŠÆ#Ö ªÃkZá™w EZ~ ]Š „Å[g LZÃy VQ Å ã Z KZ
Vz¢{ŠamvZ îG*9g ã ?v0Z)´ ~g g bg 
á 1ì Q»pÑ~g gt X ÇAt‚
$Zzgq
:ì ðWgzZe -ZD â

Û ~~g ]Z ìbÑÅ
www.khanqh.org
OU

û ä́eùô …ø éô ø ^fø Âô oûÊô äü eø ^fø Eø æø äü ›ø^øÞø oßFÊû]ø h' ^Eø™


V¼ Zp~' ,~' ,gzZ ¶: xÝ»] ÷ZpKZÔ}Š™u {™°6,[g LZà ãZ KZ yZ
C }Š™y´ZtÐ
7x **r ZŠ Â VzŠ™ : Ä Zg Æ°
ãZ ~÷ì e ÇVz™7nZg ** Ã\ñLZ~Ô ñYW̈ ¸6,í Âì 7w W! Ñ} Z
7ZŠ Z h» kZ Â, Š™ ZÆ6,vZ Ìã Z hz™q -Z ë¤ /Zì q H ãZ q -Z Ôìg: c* ìg
Å ãZgzZ}Š™ ZÆ6,vZÃ ã Z KZ y Z D â
Û Üe $Zzgt ã ?v0Z ÂX Yƒ
>~g g bÑä v+−Zg$ +)´gzZ ÇA t‚ » l²ÌÃkZ Â} Š™ +ÃVìpx Zw
:ì –~~g ØZ
û ÄøßøjøÚû ^Êø èøøuô^ËøÖû] äô eô gøÓôiø†û m$ áû]ø Íø^íøÊø ä́eô äü jøßûeô tøæ$ ˆø jønø Öô Ô ö ×ô ÛøÖû] åö ^Âø ø غnû Ûôqø h' ^Eø™
: YZ »]Š ¬ { á Š !*
{z1}Š™ b ï »e KZÐ kZ @* c*šä{ á Š !* ÃyZ ]gzpq -Z
Ç}™L$ + B‚}÷Ô Ç}™wEZßÃŒ}÷1Ç}Š Âet Îg eÃy Z âkZÔ å
mvZ îG*9g v+ − Zg$ +) ´ ÂT e * *™7~Š á Ð e Å\ Wë c* Š™g ïZ ä kZ Z®
X c*
Š™ZÆ6, vZÃãZKZäkZèY Ç}Št‚»l²ÌÃkZyŠÆ# Ö ª\¬v Z ˜
?ì H]»Œ
ñZ} /Z ?ì Ht]» Œ ˜ ~‚ÅŠ- ÒgÎmvZ G
.¤ î*9g Ïß W)´
: D â
Û ?ì Ht]»ŒÂ,™ Za @ÃË\¬
ô ] o‘ô^Ãø Úø oûÊô åø çùô ømö Ÿ$ áû]ø àôŠûvöÖû] †ø ÓûEö á$ ^ô Êø™
—äü Þö^Eø oÖF^Ãø iø ²
: w EZ ~ ã â
Å\¬vZÃŒLZìtt]»ŒÆkZ}™ Za @vZÃT
Û **
X}™ ZÆÃwŠ› gŠ6, Ï Qì c* ŠwŠ›gŠ äTÔ}™ ZÆÃŒ6, Ï Qì c* Š Œä TÔ}™
Å Ð
êL ¬Ý+4Ô ñ3yY~ä™Ýq+Š êL ‘aÆkZ ƒZÆù6, vZ ã Z Š
H{g[ Z
Ôì Ð [ !* ¾AŠ Ì[ Z²ZJ -VŒ} ™iÃQÔAŠ bzÑÔAŠíqÔ¶ +Š
Å
ÐVñ»&y Z,Zx »&~ã Zpǃ+Š êL ¬+4{zñ Yã~§kZ
Å
[ ³êL ¬6,kZ1ÐN YƒCw !* ÆkZÔÏìgyZ J -xŠ D%ã Z ÅkZ Çñ Y$
( 11:mÔvZ à Z & §) Xì H ZÆ6 ,vZÃ[ ³LZäkZèYÏìg ~g ¤ªÅ
www.khanqh.org
PL

$u
12g
—†ö Óû% Ö] Ôø Öø æø ‚öÛûvøÖû] Ôø ×øÊø™
DOORV”(NVt(xf‘] ]ƒ] ÙçÏm ^Ú h ^e(hŸ] hö^jÒ(¨] oe] à߉E
Xì]»\ WgzZaÆ\ W=°x Ó!vZ} Z :ÀF,
: ðZ (, ~wŠ}÷}ìgƒh +%}÷vß¹ ¹Ðíär # ™q-Z
Ô ø Öø Ü$ ãö ×# Ö]ø ¼ ùMg ¯ Â, ™p°Å\ Wvß c* Vƒh +% {Š c* i¹ Z# ¹ä ~ X ñY W
'èÂëX »\ Wì ]X aÆ\ W=°x Ó!vZ} Z †ö Óû% Ö] Ô ø Öø æø ‚öÛûvøÖû]
Xì H Zg ø Ôì w¾ »\ W ÂtXì „g® èt I7,Ñ ÃÅ `gÎÆx™Æ\ W
Ãè¤ /ZXì w¾ »VúÃÅ `gÎtÔì 7w¾ »ètÂÐVúÃÅ `gÎì Lè¤ /Z
¸ ` ´+4»°Z®Xì ®H~è Ç− ØA $á¢c ¥ CZ `gÎgzZ ñYƒi **
@*ƒ[ Œ Û Ð]†ö Óû% Ö] Ô ø Öø æø ‚öÛûvøÖû] Ôø Öø Ü$ ãö ×#Ö]øð7,ùMg ¯ Â}™p°ðÃLZ # ì
å›E EL 4]gz Z [ Œ
$NïE Û ïE L 4]gz Zì å›E
E EL 4]ºgzZì [ Œ
$NïE L 4]]ªì Cƒ ~gzŠÐ°gzZì
Û ïE
E
]| ä q -Z 6 Ç ñ Y v ¸ °„ D ™] » v Z Z®ì w õ ** ƒ¦»
Zƒ ÂVƒ *ayp~aÆä½ù CZZ # H],ZŠ)l~ª  Z°Åx?Zmy Ñ
»V âzŠm ¬ægzZ ¦æ ~ ª  Z° c* Û ä x?ZmyÑ]|Xì CYá ™ Zh Q=
â

ZƒZ# X c* Š¬»äƒ¢qÃZƒgzZVƒ @* š Ãm¬æÌZ~ƒ¦æ?Z®ì ~gz¢** ƒŠñ


X Y7I~t ‚Æ ZƒèY Vƒ Š Hc* – Vƒ 7Ç ¸ ~ ¹gzZ Š Hv ¸t ÂðW
# c*
Z â
Û ™. $Z e ä \ W Âc* W Z # X Y¬ Â c* Û Ð Zƒ ä x?ZmyÑ]|
â

gzZ Lg7ŠzZ÷Âì CWZƒZ # ì ** zg ¸ ¹ä kZX ‰ v¸VY ?Âc* Wm ¬æ


äòzg ** ÑñXì îŠ –=gzZì CWZƒVƒ@* ƒ Î~•ayp~X @* ½7ù Z÷
}g v  ǃ l~ wŠ }g vÐ{ ‹ “KZvZ Z # c* Û Æ ™y Ò Ã§Zz kZ
â

C Ðg7„Šp}ƒ0 +Z
;¡ i Z ;¡ Š m,¤ /ò
M Šiz
Û Z ', Va Š m, /‘
¤ 
[ ëWz™:„Åä–Ã] ¬Z® @* 7,7** –Ð QÔì L ¸ Šp] Zg Âì À _[ ëWZ #
www.khanqh.org
PM

Ô ø Öø Ü$ ãö ×#Ö]ø v Â}™p°t‘Z # Z®XÐN Yv¸ Š lŠp}ƒ0 +ZÔß™4zŠÐ


ñYƒ6,«ÅvZgzZ Ïñ Y? Ø ÃÐ6, zZ LZÐ]Æ\¬vZ †ö Óû% Ö] Ô ø Öø æø ‚öÛûvøÖû]
Šp°ÂŠ Hƒ Za ]Z $NgzZ[ Œ
ƒ ¦» å›E
# Z®ì w õ** Û gzZ ǃ‚[ Œ Û »vZÐ TÏ
gÁc Z ) X Çñ Yv ¸
( 28:mÔ ã!*

$u
13g
—Œô^ß$Ö] ‚øfø Âû ]ø àûÓöiø Ýø…ô^vøÛøÖû] Ðôi$]ô™
DQRV”(NVt(Œ^ßÖ] ‚fÂ] çãÊ Ý…^vÛÖ] oÏi] àÚ h^e(‚âˆÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
XÐî Yƒg Z *]Š „} (,
Ѓ ?”Ðx Zw:ÀF,
g Z*]Š „»]äa
ðÃX z™: nZg ** -ZgzZ ÷‚q
Ãœq -Zô â LZìt x £ ™zZÐ ƒ  »™f
ì ÇÐ{ k HÔì LgÐ ò ¾¿pì Y™™fù ** kz;â iÔ éS¨G E3µz éS)O²] äa¿
\¬vZ -g—a ÏZ X Yƒ 7gzZ ðÃÑZz 䙊 c* ÃvZ Z (,Ð kZ Ôì ™ Z f ] äa {z
gZ *]Š „} (,Ð ƒ  ?”Ð x ZwŒô^ß$Ö] ‚øfø Âû ]ø àûÓöiø Ýø…ô^vøÛøÖû] Ðôi$]ô ì Š á g Z » Åzm
ò¾pì @* ™{/{â CÙ Ôì k7,Ò] Îg äÔì @* ™]zˆ{g 0* kŠ òŠ Wq -Z XÐî Yƒ
ÔÇá™]Š „]J W{Š c* iÐ {Š c*
i+
$¬èY ?ŠHc* Û VYg Z*]Š „ Z(,Ð ƒ
â
 ÃáZz
LÃ+ $¬ X Çn ƒ:gŠ ‡6,]Š „gzZ Ç ñYƒ s î â r â ŠˆÆ kZ Çá ™]Š „] kŠ
ËgzZ Ç}™]Š „~ äâ i Ëì Cƒ Ýq6k‹Š „LÔì CƒÝq6â i‹Š „
: â i ðà »kZ Z® Çñ 0*™7~ ËgzZ Ç}™]Š „~ ykËÔÇ ñ0* ™7~ äâ i
pǃ à {Ð ]Š „ðÃgzZ ǃ ÑZz]Š „yk ðÃÔǃ à {: â i ðÃÔǃg©Ð ]Š „
vZèYì ™ Z f]äaÔì ~]Š „]äa éM¨E G3µz éM)² éME
&kz éME
&â i ÑZzä™: {k Hªs
]zˆ: Ôì ; g| 7,Ò: Ôì ; g™7¼p¤ /Zì Œô^ß$Ö] ‚øføÂû ]øa kZì ; g™7nZg ** Ã
Âì ;gÎXì ;g™7{k HðÃèYì ~]Š „pì ´lñ{ì ; g™™f: Ôì ; g™
ì 72~{ k HËèYì ~]Š „ÌÂì ; g™] !* Ð V”~çÔì ~]Š „Ì
Ýq[ZŠ ‹Š „gzZx ZzŠ æL°fÃsZ®Ôì sæÐ ò ¾§âykC Ù gzZ yâ iC Ù » kZa kZ
E
$
ÅvZÐ T¬úL /ì ]Š „{z ¸ ?ì 7]Š „ H ** ™: nZg ** ÃvZ C Xì

www.khanqh.org
PN

:ì Š á g Z »\¬vZXì Cƒ‚4zŠgzZe
$Ñz
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü æ. «nø Öôæû ]ø áû]ôü
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] é…ç‰E
7tpÆspXì ‚ rg ` @* $Ñz6,
»e uÆòÝò ¾X Y 1zZÆvZ}ÈssÜ
zt¤ / gzZ Y{g7ì‡6,æ{zpì Yƒ Ìæ§zœL éME &§ Z σ: „ æÐ kZ L
/Âzg lZ ï GL ±'
, / æ ïE L 8™t Xì © 8™Ýq ~g c* ÅvZQÐ ~g Zi {WgzZ ~g \ iZÔ ~g Zi
mvZ G î*g9 ~â å# Ö ÑZœ]|X ǃgÑ~{%−ÆéÌ¿(ZXì * @Yƒ«ïE L 8™
çz!* òŠ WÆ™çz {g !* zŠ ÂñY ^ IçzX xgçz !* Aì y‚ W„ Ú Z xg s D â
Û
6,æX sÆ s\ Wß™g l Z z/ÂQ Âñ Y ^ I ò ¾L¤ /Z b§ÏZ ì @* Yƒ
g‹ â ÅZ ) X Ï} Š äƒ 7`g {Ð ò ¾Ò]
( 34X 32:™Ô ã !* ,ZŠÃ\ WÔ { Wz #
Ö Z0 +
G
Ü zŠzöq
‰ -Z ~ ]Š „Åä™lpÃ\¬vZ {z ÔìtŠzöîG 0G4¢z ]Š „Å++ $¬
I
M
LgÐ ò¾¿pM h™„J -‰ Ü zŠzöq -Z]zˆz™fÔ…Zâ Õä5!M h {g „J -
: nZg ** Ã\¬vZ ÷‚C Ù Ô²C Ù 4C Ù » kZ Xì ~ ]Š „‰ Ü zC Ù {zì ÇÐ {k HÔì
ÃvZ {z] äaèYì g Z*]Š „ »‚äa sakZXì w'~]Š „Åä™
ME G
ì ILG
" ukZaÏZ @* ™7nZg ** ÃvZ Ìœq -ZÔ éG 5Ňz éME
54‘z éME 5Ò¡Xì ~]Š „Åä™: nZg **
ÔÐg lZz/ÂJ -Z # ÂñYƒ æL¤ /ZgzZX ŠHc* Û g Z*]Š „Z (,
â
Ѓ  Ãs~u 0*
mvZ îG*9g ~â å# Ö ÑZ œ]|X @* W7uÃkZ © 8™7èZgÃvZÐ V\Wg \ iZ
b§ÏZXß™çz{g !* zŠ ÂñY^ I¤ /Zçz xgçz!* Aì y ‚W„Ú Z xg sD â
Û
»äh Â/‰ Ü zD™/Âì ¸oÑ'X î Yƒs{g !* zŠÆ™/ÂÂñY^ IL¤ /Z ò ¾
»:Îz ÂÇ} ™{ k HtQ Â ñW:Îz¤ /ZX ÇVz™7L{ k Ht [ Zƒ {Š Zg Z å Ôƒ: {Š Zg Z
I
GLi½]Ä ³Ô/Âï GLi½]I³ÎzX 7g ±Z
Ð ÑL{ÒW¤ /Z nÁ!* Šz!* Æ kZXì 7/Âï
gzZß™/Â{g !* zŠQXì wJvZY á yZ {zðƒ7ë* !/«РkZ ˆ^ I/™ƒ[¦
X ÇVz™: { k HtLÔ ÇVzh Â:/ÂL{ÒWz™x ³Q
»ä™ÝqŠzö)zwZzi Ññ c* gŠ »›Å\¬vZ~»Ålg Z*ä~ Â
{¨f q -Z »]¯x ZwÐ V2ZgÆKµZjìt 3 Zg »îJ -¢œY 1zZ ñ é<G X-E
4$ª

www.khanqh.org
PO

} Zz™Ì¬ŠgzZÐ,%™ VJ -uu~y WÅ¢œY 1zZß™{Š Zg ZgzZzŠ äƒ: 4ZŠ


ƒ xZ}g øÔ ÌÃV”w !* }g øÔ ÌÃëÔ}Š àJ - •Z ûL8EÅ¢œY 1zZà  ëvZ
X ÌÃ*¸gzZ+ ¢q
Åp°&Å & œä Ïß W)´  ? yâœY 1zZì @* ƒt wZÎ[ Z

»TÔƒq -Zy!* izwŠ ªƒq -Z wqgzZw¸»T äü Öø^uø äü Öö^Îø ÌöÖô ^íømö Ÿø pû„ôÖ$]ø( 1)
~y!* igzZwŠgzZwqzw ¸ÆkZXƒy)F, ÅwŠÆkZy!* iªƒB‚Æy !* iÅkZwŠ
:ì p°~uzŠ Å& œgzZX Vƒ:A Ã
& œgzZXƒ: W,OÐ] Ñq ~C Ù ªí!* »T ǻ†ôâô ^¾ø àûÚô äö ßö›ô^eø †ö n$ ÇøjømøŸø pû„ô$Ö]ø( 2)
:ì p°~ŠÅ
ì {z & œ DMMVt(oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE ä́eôçû fövûÚø ^•ø…ô oûÊô àônû Þøçû ÓøÖû] Ùö„öfû mø pû„ôÖ$]ø ( 3 )
Ƽ A ª ?,™ ZÆù ]y Wpì @* W~™Â** ™ ZÆ*ŠX} Š™ ZÆ6,vZ y˜ VâzŠ
:ì ÅkZ?ŠXÅg~zgŠ ~â U* üA gzZz™aÆÙpÅvZz™# Ö ¿(~ÓÑ
û …ô^ß$Ö]æø Ôø _ôíø‰ø àûÚô Ôø eô ƒöçû Âö ]øæø èøß$røÖû]æø Õø^•ø…ô Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# ÖR ü
DÙ ^Â àeŸ h ^f×Ö] †nŠËiE
Æä™lpÃvZ¬! < ¬ÆvZ} Zì ?Š ** 
™y ñü A »Åzm\¬vZ -Ý ¬§zu
zhgÐspÆWZg ** ÅvZ¬ÂzhgZ # {k HgzZÅg~zgŠ ~â U* ü A Ôz™i ú{izga
Le { CÐ Ùp **~¾~¬ Z} .} Z…ô^ß$Ö]æø Ôø _ôíø‰ø àûÚô Ôø eô ƒöçû Âö ]øæø ì ?Š ÅkZgzZ
Z¾vZ } ZèY c* ä Åzm \¬vZ -\ WÃ3gzZ XÐ c izŠQ Vƒ
Š ™~zgŠ ~â U*
{k ™lp **
HÔ** Ã\ WvZ} Z~Š}Š ½ä\ WÃ# Ö Q~ ¬Š kZX 7ÁÐ 3** ƒnZg **
Å\ Wëa kZì : L » WZg **
Å\ Wt )Ãx Zw#Æ VÝgzZ ** Ñ Ùpx ZwÆ™
X ¬Ò6, VìpKZëÔT e ÈÐ Ùp **
Y ZJLZúZä \¬vZp°¶agzZBÍä\ W Â=°&Å& œ( 4)
«ÃÏß W)´Ð n5Y ZJTXvZ IZ §VÇg ) ,ñ¬Š/ðâ
Û «„  ZgÓZ',Ð ;
Ù KZ {Èìtp°¶a{zXì ÀH ÂñYƒ«ÌúZ¤
C /ZÐ n5Y ZJkZ Zƒ
www.khanqh.org
PP

& œÌtñ Ñ:g0 +Z LZVâpx ZwÆ™lp ** ÃvZ Ì÷‚q-ZgzZ}™ ZÆ6,vZÃ÷‚


x™LZ¡J GG3G
- •Z Å ï $ œì
©G GLG
" ÑzgzZ ñ â
 ëx £tÐ x™LZ \¬vZXì
Û «Ãƒ
ë IZ Â\ WvZ} Zp7IZÆkZJ
IZÃVŠ Z ** g}g øp¤ /Z} Š àà  ëÐ
X =°Z[g c*}WÔ £Š ‚',lg !* g JŠ sñÅx™LZ6, ë Z®gŠ ‡Ì6,ä¯
V SÑ**
( 179X 174:™Ôxzg **
Ññ~šµgŠ )
ä ÅzmvZ -\ WìtÀF,» Œô^ß$Ö] ‚øfø Âû ]ø àûÓöiø Ýø…ô^vøÛøÖû] Ðôi$]ô u 0*
ìILG
"u
: nZg **Ã\¬vZԔР{k H¤/Z ?! {k
,Ù 1Z} Z c*
C â
á g ZÐÅ\¬vZèg {k
Û Š ,Ù 1Z]|
C
èa c*â
 ÃsÔÐ î Yƒg Z *]Š „} (,Ð ƒ
Û a kZg Z *]Š „ Z (,Ð ƒ  ? Âz™
Åä™: { k Hp Y™7‚äa ðÃ]zˆz™f z …ZâXì ]Š „Å‚äa ò ¾
Xì Sg ~gY]äa]Š „
M 1g h
ÏÈñŸ»gzZš
G E
» ÏÈ ïL ¢ZÑgzZì Ÿ»Ì»y ˆZgzZ lgz6,Å\¬h** ™: nZg **
Ã\¬ñZ} .
ì {z|tgzZNÑ: ~»LZÃV¯ëÆ™nZg ** ÃáZz% 0* LZì Ÿ»Ì
ì H^ pÑ ÂBŠ m` Wgì H¤ /Z »±ðûDZc¿6, TÌa ëÑ
ëÑ ÂzŠ äƒ nZg ** à !*
Z Ôzhg„Å !*
Z ` Wì H{ z¤/ZXÐN Yƒ nZg ** !*Z 7
Ãá Zz% 0* LZÆ ™¿6,{gt}g vëì Ñ0* …ä !* Zì H ¸ { z ì @* C
ƒg
Ð Å
4) ›Z[g \¬vZXÐ,™7nZg **
g Z,{Š c* iÆkZ {zì gw0* ÃÝ ¬}g ‚ èEG
Ålgz6,ÅÝ ¬}g ‚Ôg ÇŠgz6, ÆÝ ¬}g ‚{zX ,™: nZg ** aÆœq -ZÃyZë
{zì Yw 0* ÃÝ ¬}g ‚ ÂÔ ݬ ñZ b Zƒ ëgzZì à)f LZ ä \¬vZ ~g ZŠ)f
ƒ: (Z}XÐî 3Ð V¹ ?ƒ W, M#Ö Ð –Š Åy - Z® ?Yw 0* 7ÃÝ¬Ì b 
tig)f}gø ä \¬vZX z™: Zz6,Åw'zx Zw?~nçÆtig™ W~we Åy-
**™g (Z Â:L ‚ Z hð'ì à Špä \¬vZ ~g ZŠ)f Å tigÆg Z0 +YCÙ Ôì 3g 7
I
ðÃ: î ¾tig:Æ™nZg ** Ãy ZakZ ÇÇ\¬vZH ÇpÏ} 7, $Åy »zŠ ÕäM5!Ç} 7,
Xƒ: L »WZg ** ÅyZ z™x » (Z

www.khanqh.org
PQ

$» ~g ZŠ ÃzÐV”Lg
pì QÍgzZì @* ™hZ ºZ6,x ** Æ \¬vZ ƒZa é Zp ðÃ~ wŠ Z # Z®
: ›~VߊÆVÍß\ W´ â ¤ /Z:gzVƒgH~[²‰ Ü zkZÐ x™zaÆ\¬vZ
ƒ Za é Zp ðÃ~ wŠ Z # Vƒ HÐ wŠ› gŠa kZ X F g VY\ W] !* ~÷ mZ e
ÃyZ ðä /Z DƒCc* M F,
š gzZ [v, Za ‰Xßá $Ð a Lgq -Z ùMg ¯
á ZÐçW !*
{g # Xì {g 
ZZ á Z H » !* Z LZ^ {z  °N*
Zì 8 ŠÃ !* t ßì @* ™7 °N*
Za éZpðÃÌ~wŠÆ\ WZ # b§ÏZX © 87:gzì © 8á^ {zÂßáì ꊙ
Ð ] !* kZ {z Ôì Le H !* gdŠ s§Åy W Â}™7 °N* ÅVª@y -gzZƒ
æø ^ßøñô^–øÂû ]ø Äônû Ûôrøeô ð¯ 7@Wt ä \ !* ?ì 7{Š c*i » !* g hÐ !* Z HX 7c* ì lp
&ðà Zg øX xÝÆ \¬vZ ëX ^ßøiô ^n$Ëô nû Òø Äônû Ûôrøeô æø ^ßøiô ^nø ÛôùÒø Äônû Ûôrøeô æø ^ßøñô]ˆø qû]ø Äônû Ûôrøeô
éZpðÃ~wŠZ # Z®ì 7Š Zi WÐ òÝÅyZé ZpðÃgzZªðÃ~g øÔb ðÃgzZ
á ZÆ!*
{g Z {zßá $Ða Lgq ƒÅB; ÔƒÅy!*
-Z ƒ Åcc* i c* ƒÅÃ{Zpƒ Za
7{g á Z » éE &Og }g*‰ ÌÐ a Lgq -Z ë ! { WX © 87J - °N* -Z%Æ
q
ƒ Za é ZpðÃ~wŠ Z # ì Ÿ»» ÏÈÄZÑ Z® f e™¿6,é ZpKZgzZ Ù Š
} Z}Š™êwŠ »\ W¤ /ZXßá ò :Ð wŠ LZgzZ 7c* ì lp{zdŠ {g á Z » !* gÂ
** ™yp »VìpKZQ 'ÂÐ Vƒ 7lpÐ ] !* kZ \¬vZ1Ç ñ W{' × ÂÃ1 ! wŠ
X X{zÐzig WÈpÏZXßJ
Å
\¬vZÃ[ ³êL ¬
x ÅZ»ä™ ZÆ6,
Å
LZì c* â
Û «[ ³ êL ¬ ä \¬vZTX z™# Ö è6,Vâ[Æèy ZÃèKZ
gzZ Å ZÆ6, \¬vZ ãZ KZ ä yZ Tì g $uÅpÑ~g gèYz™ ZÆ6,ÏZÃ[ ³
Å pÑ ~g g Xì {°z » ÞZ ¶²›‚ yŠÆ # Ö ªÃkZ 1 7H » ã Z Ð ãâ
Û **
gzZ Sm yZz6,~ ]Š „Å[g LZ ãZ ÅyZ T äô eùô …ø éô ø ^fø Âô oûÊô ^*øÞø hº^Eø ì e $Zzg
v0Z)´~ ~g g bÑ~g ]Z ìe $Zzg ~ŠgzZ ² $Zzg ~uzŠ
ô ] éô ø ^fø Âø oûÊø ^*øÞø hº^Eøì e
æø äö eø ^føEø oßFÊû]ø hº^Eøì ;g™7t ‚Æ\ WºZÃTì ÅÜämvZ G î*9g ã ?

www.khanqh.org
PR

+~ ]Š „Å \¬vZ ƒ  VâpgzZ o ¶ KÅ ã Z KZ ä y Z T ² ô ] éô ø ^fø Âô oûÊô äö ›ø^øÞø


ðÃ{z´Æ ñ ‚kZ yŠ TÐ N â
Û «t‚ » l²\¬vZ yŠÆ # Ö ªÃkZ , Š™
X ǃ:t‚
gzZì ÇÐ Vƒk HgzZì @*™u {™°Ã] ÷ZpKZ¸ D â
Û }÷gzZ
[ ·ò á ì @*ƒg ZŠÒpgŠkZy ZZgzZwŠ éE 5ŸE(N°»kZì @*
™ Õï GLi½]IÔì @* ™zig WÈp
;g Y ÑZzvZ ðÃt ‚ Ç`QÈÌ
Û » Ç ñYg*t ÐO] .X ì q H~¨£Æ kZ
G I
7V ¨Zgà ÕÈpgzZzig Wï L i½]Ò@WgzZœÅ}È Ë{z Ô ¡Z°Z 3g Z \¬vZ Xì
Å ~Ã$ +gzZ •Z leÔ mÔg WÏ~z }È Ä6,}i ñzg ÏZ Ù Š {zX D™
ÅÃKZaÆ v Ð Ò ~÷ Ì, Z }È ¼ ~ 7Z p 2~ Ò
E
9
Æ™nZg ** Ãí }È{zt1ì Lg @* 3]‹êL iVzgZD Ù wŠ »yZÔ D™«™
G.2_ZÃ]¯x Zw
X D™7æWgŠÔD™7Š Z çG
I
geÃ~œgzZii ä\¬vZì ïÅVâZŠb‚0Æõ%gzZ ~çG.n!NÔi−
Ç!* Æ`gÎèY c* Š 7Ì0 +e q-ZÊg «gzZì c* +eq
Š0 -Zà *ŠgzZ0 +eb à õ%Ô0 +e
t‘q -Z[ ëWVƒ H~6,ÏZXì Lg - ‰ Ü zCÙ Ð Ýzg Å `gÎa kZì d $Œ Û
 }È m{Æ \¬vZ  c* Š™ÅÐ Vz0 +e ävZÃ{g (á Zz*g d $Œ Û Æ kZì
Ãy Z iÅgâÆ \¬vZ  n pg{‹ “Ňz ÒþLÅ{gzZ [ ëWþLÅ{~ »LZ
Vz!eÆèÔÐ µzgz8 -gÆ è{zìzz ¸ ?Ï} Š™: ÅÐ Vz0 +eÆ }i
ì# Ö ´¸Ôì ÅÐvZ)»»yZì ?Š ¸X ˆ 7Ð Vâ[ÆèÔÐ
\¬vZtì # Ö ´¸ Ôì e $Ñz ïE L 8™tì # Ö ´¸X ì ÚïE L 8™¿t
ߙƒ ; g%6,Vz0 +eÆ*Šgz Zƒ: ÅÐvZ)»J -Z # Xì „  zŠgzZ à z »
( 20:™ÔxwÈ é) Xì xzøÌZÐ{‹ “Å\ ¬vZ

$u
14g
—hø]ç$ j$Ö] àøj$ËøÛöÖû] àøÚô ç+ ÛöÖû] ‚øfû Ãø Öû] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô ™
DTLV”(MVt(gÖ^› oe] àe o× ‚ßŠÚ (‚Ûu] ‚ߊÚE
Ì/Â]{1ì @*
Yƒ 2~ æg !* rg[8\¬vZ :ÀF,
pì ðñÃ{ÈkZì ‚
g !*
www.khanqh.org
PS

Xì @*

GLi½]IÄ ³gzZ/Âï
Û »/Âï
t
GLi½]I½p
kZ ÌwŠ »kZ ÂÇVz™7{g !* zŠÃtkZ~[ Z !vZ} Zì @* ™/ÂyK̈Z Z #
ä ?; g !* ÔVƒ [ NŠ ; g * !/Â~g vì H~ y »Æ kZ Ìy-gzZì @* Ö 5Ã
™#
/Â~g vÔì ~h Â/Âg !* Ù ä?pÇVz™7~Ã$
C +ÔÇVdŠ 7Ãe ÉÅË H{Š Zg Z
ø çû Ãö mø Ÿ$ áû]ø ^Ú÷ ‡ô^qø ^Ú÷ ˆû Âø ÝøˆôÃû m$ áû]ø ì t oÑaÆ/ÂïG G
L 3ÅJèYX 7wJgzZì ã !* i
s ÜÆ} Š Zg Z6 ÂRI »/Âg !* gzZÐ ,™7Ã ækZ ë{g !*
g !* zŠƒ å{Š Zg Z ]‚÷eø ]ø ^ãø nû Öø]ô
C Vƒ[NŠ˜ÓZg v~;g !* ÔƒD™/ÂH ?Z®ì
 ñƒ ñ â i W }% zi !*t
}÷ä \¬vZ[ Z »kZX 7wJh +á/ÂÄ ³Zg øì @* ™ Za Ï- â y - b§kZ
I
» {Š Zg Z ï L i½]‰
G Ü zÆ {Š Zg Z kZªÆ ì wJÌ{Š Zg Z å t » ä™: { k H c* â

Û «Ã»
vZ Z # { zì Sg ¦Ig !* g !*/ÂÅòŠ WTXƒ: {Š Zg Z »ä h Â/‰ Ü zD™/ªƒ: {Š Zg Z
½pt Âì @* ƒ sp » UIÆ/ÂKZÃkZ Â Ç Vz™: { k Ht L[ ZvZ} Zì HÐ
/ÂXì 7{Š Zg Z »äh Â/Âì sp » UI/Ât ªX ì 7/Âï GLi½]IÄ ³ì/Âï GL i½ ]
I
s ÜÆ/ÂÄ ³sp » UIÆ/Âì q gzZ {Š Zg Z » ä h Â/ÂgzZì q gzZ sp » UI
ƒ {Š Zg Z å ~ wŠ ‰ Ü z D™/Â'Xì 7ú â Ôì 7bq~/ÂïG GL 3ÅJgzZì 7
» UI/Â~ wŠ ÌQpì wJ/ÂÅkZ ÂÇVzh Â7Ã/ÂgzZ ÇVz™7{ k Ht L[ Z
gZ Œ Û Z » ~gz$KZgzZg]½ Z ‹Z ÐÔ ÏÈ ÐÔe $†ÐÉ 7µ¼ spt Âñ Wsp
E
Ðzz Å e $Æ ýL šr L Z pì ; g™ Â/Â{È Z÷ ǃ lpÐ {È kZ ÌvZ X ì
I
Xì ; gÌg eÐ/Âï GL i½ ]
{Š Zg Z å~ wŠÆkZ²ì ‚ rg {Š Zg Z »äh Â/Â{zì 7Èt»spkZgzZ
# ~¨£Æ{Š Zg Z6 kZX ÇVz™7{ k
ƒ»äh Â/Â{Š Zg Z åZ Ht¦
/Ù {ÒW~ì Ì
C
ëzgzZ:ÎzXì Y™bZi¢Ã¢èY KI7/ÂÌŠ /ZX ÏL I/ÂA
HW:Îz¤ $Ç
çzƒ: ¢ J -Z# ŠH^ Içz Z÷ ñ YƒµÃˤ /Z‰ Y™bZ i 7â y áz
z s p b§Ï Z X ì @*ƒ çz " A $Š H^ Içz Z÷á 3n{zƒ ¢ Ú ZX ÒI7
www.khanqh.org
PT

Xì 7/ ï GLi½]IÄ ³Ô/  ï GLi½]I³Îz


G I
§ÖZ Ô ~ b ¬ §Ö Z ~ spkZèYì ÏÈ ÐgzZŠú** ƒ »/Â ï L i½]½p Z®
kZì ?Š ** ƒ: sptXì ~ {ç{zƒ: sptÃTÉì Ïȧ]§ÖZgzZ ~gz$
{zì sp » UIÆ/ÂÃTgzZ ǃ̈ ¤ H »ŠæÐvZ {zì:z½6,zi !* z„ Š LZÃ
 Ǿ ÐvZgzZ Çñ 7,Ô ø ßômûô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfùô $ø hôçû ×öÏöÖû] gø×ôù ÏøÚö ^mø X Ç}™Š Z å)G-dZÐvZ
Å*gì‡6, /ÂkZ Z®}Š h Â:/ÂQÑZ÷}ì @* ƒx¥ge=Ð ÑLZvZ} Z
Õø^m$]ô ÂDƒ: ` ZÆ - $¬Z Å \¬vZ ~ # Ö / Z KZ ë¤ /Z X Vƒ ‡â Š ZæZ Ð \ W
KZ ? c* Š C …™ â
Û wi **àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø X @* ƒ: wi ** àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø ˆ Æ‚öfö Ãû Þø
¼  ‚öfö Ãû Þø Õø^m$]ôZ®ƒ` ZÆ- $¬ZgzZŠæ~÷Ôƒ ` ZÆ•Zpñ «~÷~ÏÈñZŠ Z
%èYùâ - $¬Z ~÷Ð àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æø ùMg¯p D™]Š „„ ~¾ëvZ} Z
G I
 Š LZ {zì ?Štì ‚
z„ rg/Âï L i½]½p¿ :M h™7ÏÈ~÷?ÆŠæ~÷
Ôì Ýq[ Œ Û zŠÃkZ Z®ì &` Z»- $¬Z ÅvZÃ# Ö / Z KZÉ ‚ rg 7:z½6,zi !*
GGÅ
C µ Z[ Œ Û »ò ð©3 ZZx ³gzZµ Z[ Œ Û »/Âï GLi½]I½p
ì g]½ Z‹Z Lì gzu » Vo¤ L
ì g—Z÷g—{z¸7Å TÃo ì
:ì Š á g Z »Åzm\¬vZ-ݬ§zu
—hø]ç$ j$Ö] àøj$ËøÛöÖû] àøÚô ç+ ÛöÖû] ‚øfû Ãø Öû] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô ™
DTLV”(MVt(gÖ^› oe] àe o× ‚ßŠÚ (‚Ûu] ‚ߊÚE
G
MÔì Ì[ Z ðO$1ì @* Yƒ 2~ æg !* pì ðñÃ{È kZì ‚
g !* rg [8\¬vZ
@*™7g—ÆvZ®z»Ð # +Ôì @*
Ö Z0 ™¾Ið•Z~/ÂÔì @* ™/Âg !*
g !*
Ôì/pZ
Å/‹ ÒÔñ2ðñ! {È Ôì [8»vZ Ìt ì ꊙ F, Ð Vî²WÃ{ Ç {>Ôì
hz™q-Z Ô Š
Hƒ ** -ZРˤ
¯ hz™q /ZX @*
ƒ 7`g {Ð š M 8Ò],ZŠÆ\¬vZÐ • '
,
™| 7,/Â] ÎgzŠiŠ q -ZXƒ: k-â Ì{z à ™~Ã$ +g Ñ" ÔBNŠ `kgzZg WÏ~z
sç {k Hx Ó‰Ü z ÏZ \¬vZá 8 - â °çÐvZÐ wŠ ñƒ íG, ÔÐ V\Wg \iZ
rgÐg«Ú {¢q
‚ -Z »g«Xì HŠ Z®ÅVƒk H# Ö ÌaÎLQX ï Š™
\¬vZXì 7|ÌâZ ÅVƒk H}g øt ‚Æe $g FÈá Šzö)Å\¬vZì
www.khanqh.org
PU

\¬vZ -g—aÏZX Šzö}g ÑÆVƒk H}gøgzZì g Ñ"gzZŠzö)y áC


ÙÅ
: D â
á g ZÅzm
Û Š
—oûeôçû Þöƒö àûÚô Äö‰øæû ]ø Ôø iö†ø Ëô ÇûÚø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DQPOV”(MVt(Ô‰^ßÛÖ] hö^jÒ(ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ]E
Xì F,WzÐVƒ k H}÷Øgz]nÅ\ W !vZ} Z
/Â{zÂÇVz™: {k Ht{ÒWƒ {Š Zg Z å'Ôƒ: {Š Zg Z »äh Â/‰ Ü zD™/ÂìtÜ
^ I/Â~÷ñ WÌ:Îzì e ñ Y^ I/Â~÷}{ÒWƒ spÄÑì eì wJ
E G
ýL šrnÁ!* /ZgzZX Vƒ: k-â ¦
¤ / Ù X 7µ¼aÆ/ÂïG
C L 3ÅJ³ÎzgzZspt ÂÏñY
\¬vZX ðƒ7w=)/«РUI/ÂgzZá™/ÂQ ˆÌ^ I/Â{ÒWÐ e $Æ
g!*ÄÑZ®Xì wJ/Â{z: D â
Û 7w=)ÃkZQf eâ
Û wJg !* # *™
-ZZ
q
X @* Û 7ŠgÃ~g Ziz { WÅVzÈ LZ ´ â *™{zß oÃ\¬vZ™zgzgÔùâ °çg !*
â
Äу æ
C D â
# ™zZpÃÏZ
Ûr
Ì ½ / ìg @* ƒ x » **
} hg : Ô¬ Â ÒÃ wq ¾
Çg „ ì‡ » › ¸g t
} h g !*Î Â L I g !*Î 
~a ¼ X ¬6,V-h N Å ~%V ŒaÆËÅniÆ! KVƒ H] !* -Z~y
q W
ÅvZIZ¤ /Zì ni » UI/Âg !* g !*
Xì @* YƒYZni »! K~wj âÆXCƒV ‹1
YZ nit gz Z Ç ñ W~ wŠ sp » vZ gz Z ›ÅvZ Ô ¢ »vZ Âß {g²¼ ~ Ä
êƒ: W,Zt~ÄÅVß ZzvZgzZ ñYƒ YZniƒ W,ZtÂ~Vk1~ a X Çñ Yƒ
g‹ â ÅZ ) Xƒ: YZni »/Âï
( 64X 60:™Ô ã!* GLi½]Ig !*
g!*
Ô»
ì [8»vZ ÌÑZzä™/Â
ä? Ç}™›ù \¬vZÐ ?ì @* ™k-â Ôì @* y-ÃVzgÕ‰
ݬ§zu[ Z »kZ ?Âì {È÷ ÂÔ @* ƒ7ZqL ÷Ì{®ŠgzZ » { k Hì 3g ¯{®Š Â
rg[8\¬vZ hø]ç$ j$Ö] àøj$ËøÛöÖû] àøÚô ç+ ÛöÖû] ‚øfû Ãø Öû] g% vômö ²
‚ Š ä Åzm\¬vZ -
ø ] á$ ]ô c*
www.khanqh.org
QL

@* Hg !*
Yƒ {k Ð T àøj$ËøÛöÖû]øì ðñ÷Ôì ðñÃ{ÈkZ ÇÇg[8Ì{ÒWgzZì
g !*
M 8ÅkZì :
kZ {zgzZ »š L ì +Z~ kZ ! pq -Z1ì @* ƒ 2g !*
g !* HXÔì
~{ k
°ç™zgzgÐ\¬vZÔì ÌÑZzä™/Â{Š c* i¹{z hø]ç$ j$Ö]?ì H{zì ^g7gFÃÅ
xŠ ** Ã\¬vZ VY ä ~ !{ Wì @*
a kZX HnZg ** D Ô@* ƒ 7lpÆ™{ k HÔì ‡â
:ì @* ™/ÂB‚ÆVîÑg eÅ/ÂgzZì @* ™/ÂÐðZ4ÅwŠ™ƒ
-ZÅš
šÐq M 8Ð/Â
@ƒ 2~g !*
* g* /Zì @*
!p¤ C-WÍ‘Ð { k
™/ ùMg¯™ƒ { åG HÔì @* Yv¸ ùMg ¯Ð {k H
^ N*
: { 0* g6, BÆV â ¤/Z î Ct Xì [8» \¬vZ ÌtÐ • ' ,Å‘Š ™ î0E!Âpì
c*ì Cz Z À * Ôì C™g \ Q™yŠ j c* ì  %f Ð ¸eÐZ Vâ Z H Â} Š™
¶Åk]V; Æ\¬v Z T g D z k ]* *» ò ¾ÃVzÈ , Z Ì\¬vZ Â?7
[ ZÔì 7Ì(Pamper)çF .-F'Ôì 7~k .k0* }÷[ Zì $ Ë ëÂVâ Ôì 7
Å/Âä{ÈZ # X k0* ÆyZk]g Ñ"Æò¾Ôö 4 7\¬vZpVî zHN
Le °ç™ƒ {qÑzxŠ ** J~Ð {' × x ZwkZ £Š™s ç ˆƒ tÐí \¬vZ} Z
:ìtoÑ«Å/ÂX ï Š â
Û s ç ùMg ¯\¬vZ ÂVƒ
XŠ Hƒµ ZÐ{k HX 1
Ö Z0
X ˆƒZa # +~»ÔH{k HVYä~{W Š HVÄ ™ÃwŠX Š Hƒ {qÑX 2
HwŠp¤ /Z ÇVz™7nZg ** L{ÒWÃ\ W[ Z !vZ} Zì @* ™{Š Zg Z å aÆ {ÒWX 3
2Q Âì mZ e:Îz y-p¤ /Z Ôì ‚rgx ³» + â : ] !* ÅwŠpÇ}™Q Âì
yZX ÇVùâ °çÐ \¬vZQ ÂÇV¹™{k H{g !*zŠ¤/ZzŠÈ Âá Z e:Îzt y -X ǃ
¢ÃVâ X Ç}™: {0* zŠ^ Z÷ „Y 7Vâ HXì 7ÂÌgŠ ðÃgzZ {z´ÆgŠÆ
{g !*
Ì\¬vZXì C™ðÌÅ^ LZ {zpÇ}™: {0* zŠ Âtì^ »w ‚q
{g !* -Z ÌZì
kZ X Ç}™{k HQ ݪtì } Yp¤ /Zì ꊙs çÃVzÈ g Õ LZ™}Š/Â=Â
DYƒ2~Æ{k Hg!*
g!*ÃVzÈyZì ‚ rg[8\¬vZVƒ;g™ bÑÅu0* ILG
ì "u
XD™„  Š'
,iÌ/Â1

www.khanqh.org
QM

Ö Z™ÅVî²WÆ#
# +
Ö Z0
yZX _â °çÐvZ {Š c* i¹ Ô D zg {Š c*
i¹ ª/pZM h]ç$ iø
y-ì e ÔvZY á yZ ǃ7V¨Zg L{È (ZX D Yƒ ¦~äZ ÆvZ²WtÆ
 åc* zgÐ \¬vZ¬ {zpN YágzŠ „ ÄÐvZ~ kÆVƒk HÃkZÑz
ÅvZ²W—‚ {zÆkZ bŠ äƒ: ùŸ=Ð Vƒ k
~ { Çg !* HÔ** ™«™~÷!vZ} Z
Å\¬vZÐzz ÅVî²WyZQX @* ™7V¨ZgÃVî²Wy ZÆ# Ö Z0+\¬vZ¸ pô
~wŠÆkZQÆY?Š HƒgzŠ¹Ðí{ÈZ÷! ¤
Û } Zì C™lˆÃ{ÈLZØg
Ô´g~«™KZ …vZ D zgvß Z®ñ Y Wk0* }÷QÆ™/Âß Z e = Â
áZzäzg, Z £Š™s çÃVƒk H}g øgzZ **™6,y ZZ Zg øØ{ÔbŠ äƒ: ùŸ…
ÃkZì @* ƒ[ Zy  Ø{ »TX ǃ7[ Zy Ø{ »y Z \¬vZY á y ZX Dƒ7ùŸ}È
kZ ñƒ 7# Ö Z0 + 6,{k
HLZ LÃ+Zì –ä $öa ÏZX Q7=ÂÅäzg

Û + Š ÈÇg ) , X ÇVz™{ ZeÃVzÈÆ\ W~£Šú= ¹oûÞô†û ¿ôÞû]øå ä ݪ
¹7 o$ Öø]ô †û ¿öÞû]ö @*Yƒ s ç  £Š wZ e Ãq -Z6,í êŠÈ o$ Öø]ô †û ¿öÞû]ö ¤
/Z Ý ªt 
7= ÂÅ o$ Öø]ô †û ¿öÞû]ö ÃkZÔVƒg @* ÃVzÈÆ\ W~ @* £Šú ;g H oûÞô†û ¿ôÞû]ø
EE
rgw=ÃT\¬vZÔðƒ7= ÂÅ`â e
‚ $ÁçLh$Å\¬vZakZX åŠzŠ%tèY ðƒ
EE
„ \ WÔVƒ »\ W1Vƒ ëÑ** Ôˆƒ t\¬vZì êŠ =ÂÅ` â e $ÁçLh$ÃkZì
.µ Z »VzgÕ¤
Z} /ZÔì 7Z} .ZuzŠ ðÃVî YV¹™hg{ i ZzgŠ »\ WÔZ} .uZz}g ø
gzZZ}.\ WÌÆV™ÔZ} .q-Z „\ Wp@* Y`V;zÂ@* ƒZ}.µ Z »VzÈ(Ô @* ƒ
ÌÃ\ W Â3g7{ k H¤/ZX ÇVzhg7{ i ZzgŠ »\ WZ® Z} .„\ WÌÆVzg Õ
Z®Xì m$ +Ì} ÀgzZì @* ™Ì¼ZiŠC Ù Âìg W„  Šg !* g !*Ãˤ/ZX ÇVzhg7
} Š = ÂÅ/ÂÃ\ WvZ Ç ñ W (Z yŠ q -Z Ôƒg D ™/Âg !* g !*Â Dƒ { k Hg !*
g !*
/Z
¤
HÃݪkZ[ Z î Ñ ÇñYW3g ÌÃyZ Âì ‡â °çÐíÆzgzgå {È Z÷ Ç} Š
{k
Ì{kHq -ZJ -xŠ D%QvZ Y á yZ Ç} Š = Â+ZgzZÈ +Z \¬vZX zŠ: „ ä™
X ñ Y W3gÃy ZJ -V Œ Ôƒg D zg Ôƒg D zg Ôƒg D zgì ** zgx » Zg ø pÐ z™7
X ×zg[ ëWVzg ZD Ù ÆVzyZVŒÔ7~yZ ** ~kZì 3 Zg »\¬vZtß™[p
5!Z )
( 21X 18 :™ÔØgz]nåLG
www.khanqh.org
QN

$u
15g
^`ø ßûÚô èºvøËûÞø ÜûÓöfø nû ’ôm% áû]ø äü ×$ Ãø Öø äü Öø ]çû •ö†$ Ãø jøÊø lõ^vøËøÞø ÜûÒö†ôâû ø Ýô^m$]ø oûÊô Üû Óöeùô †ø Öô á$ ]ô™
—]‚÷eø ]ø ^âø ‚øÃû eø áøçû Ïøûiø ø¡Êø
EE
$
DUQV” (]Vt (o›çnŠÖ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E
?ÃyZ Ô D W] éC§~ VâŠÆ „ äâ i}g vÐ s§Å[g}gv—" :ÀF,
XЃ7 @L?ˆÆkZ ‰ 0* ÃyZ ?¤
/ZÔz™lˆ
.‹“
ykzyâ iÆ[_
lõ^vøËûÞø ÜûÒö†ôâû ø Ýô^m$]ø oûÊô Üû Óöeùô †ø Öô á$ ]ô D â
Û Š á g Z Åzm \¬vZ -ݬ §zu
Å [g }g v !Íß} Z ]‚÷eø ]ø ^âø ‚øÃû eø áøçû Ïøûiø ø¡Êø ^`ø ßûÚô èºvøËûÞø Üû Óöfø nû ’ôm% áû]ø äü ×$ Ãø Öø äü Öø ]çû •ö†$ Ãø jøÊø
E$E
§
kZ ‰ 0* ÃyZ ?¤ /Z Ôz™lˆ ?ÃyZ Ô D W] éC ~ VâŠÆ „ äâ i}g vÐ s§
EZŠ ªÏñYƒ spÐ ~$ + Z‹Š Xà i Z‹z° ~g vXЃ7‚$ +L?ˆÆ
X Ïñ Yƒ‚ólp
EE
Æ Vî Zƒ ÅØg Åu 0* vZìÀF,» kZ ~ y !* i CE ŒŠ ? pHÆ ] éC§$
-o$
> ½bÑmvZ îG*9g ~g ‡Z5x“öÈ!* ,
) gzZx™êG L Å\¬vZ~y !* i ~àgzZXê Ñ
E$E
:] “Åä™[_ .ÅvZª] !* .pÆ] éC§~
_
ö ]øü
—ðö «ø$m àûÚø äô nû Öø]ô oûfôjørûmø ²
DMOVèm!(p…FçÖ] é…ç‰E
X hö„ûrøÖû] çø âö oöfû røÖû]æø oôfû røÖû] àøÚô ðö ^fø jô qûŸô û ]øXì bÑÅe $WkZg $utXŠZ%]!* .VŒ
_
Xì Û{ »tï{zÔì © 8és§KZì LeÃT\¬vZX Æ[_ .pÆofq
Vî c7Ý» ðÃnÆT!Í »ég ZD Ù äa»}iì Y™ Za tï„  Š'
,i Ú Z
Xì ¤~
 ¤~ Vî cy2 ÕäE &Lƒ
 ‡z ÒVzg ZD Ù gzZxæz ] Zg (Ý ¬g Ñ" b§ÏZ
ë%ù { z ÇQÃTÑZz ä™ Za tï„  Š',i Ú Z Â ì g¾~ V2 Zg L ZgzZ
E E
Å rª] !* . pÆ ] éC§$ ÂXì ÂHaÆ yZ **
_ ™[ _ .Ã}È Ôì Y{g
X ,ØFï

www.khanqh.org
QO
EE
{z ÅvZlö^eø †ùô ÏøÛöÖû] lö^nø ×ôù røj$Ö]øì HÀF,»] éC§$ämvZ G î*9g ~â å# Ö ÑZœgzZ
[HgzZ Zg \ »vZ {z ÂN Y7,6,{È ] “{z Ô d $Œ Û Ð vZÃVzÈ ] “
yZƒ x¥ ÂÌykp Š Hƒ x¥ Â: â i » ] “y Zì @* ƒt w ZÎ[ Z Xì @*

yk»yZ c* â
Û «Ã»}÷ä \¬vZ [ Z »kZ ?N YO—Ô,& + ðe V¹Ã] “
:ì ~g $uÅpÑ~g g
—Üûãö Šönû ×ô qø oÏFûmø øŸ ðö «Šø×øröÖû] Üö âö ™
DUPTV”(NVt(Ø$ qæ $̂  ²] †Òƒ Ø–Ê h^e(l]ç‚Ö] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
yZ Ôì @*
YÖk0*
ÆyZìty á ÅY 1zZ}g øªÅVzÈm{gzZ}g \ }g ø
]z°ÅkZë~‘œÆVzg \ LZÔY{g7‚$ +gzZ @Lì @*
ƒdëzŠ»
] “y ZÖWgzZÄÅvZ IZ Zƒx¥ ï Š™Gà @Ôï Š w$ +Ð ]Š XÃ
~ÄÅvZ I ZaÆä™Ýq EZŠ‹Š XgzZaÆä™gzŠÃ]z°X yk »
g‹ âÅZ ) X Cƒwi **
( 67X 65:™Ô ã!* ] “tV˜QN Zƒt
/
¤ ì
›È Z>Ñ!*ILG
" u—Ñ
.‹“
ykzyâ iÆ[_
«[_ .ÌÃë\¬vZì e¤ /Z ðÃX Vƒ êŠ ñ CÌt? H 5 ZgÆ[_ .
yâ iX ðC, q zŠ yâ iq -ZgzZ ykq -Z »kZ ä Åzm\¬vZ -ݬ§zu Â} Š â
Û
:ì H
^`ø ßûÚô èºvøËûÞø ÜûÓöfø nû ’ôm% áû]ø äü ×$ Ãø Öø äü Öø ]çû •ö†$ Ãø jøÊø lõ^vøËøÞø ÜûÒö†ôâû ø Ýô^m$]ø oûÊô Üû Óöeùô †ø Öô á$ ]ô™
—]‚÷eø ]ø ^âø ‚øÃû eø áøçû Ïøûiø ø¡Êø
DUQV”(]Vt (o›çnŠÖ †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E
Å[_.Æ \¬vZ~ ] Zgz yŠÆ: â i kZ}g v!ß Zz # Ö Z ~÷} Z !Íß} Z
i{zƒg: …¸ Ôz™lˆÃyZ :^ãø Öø ]çû •ö†$ Ãø jøÊøX Sg CWN Zƒ Å[ Œ Û Æy ZgzZ ] “
0vZ à zaÆå ÔЃ7‚$ +zh$ +L? ]‚÷eø ]ø ^âø ‚øÃû eø áøçû Ïøûiø ¡
ø ÊøˆïÃ?¤/Z
CW“
 ] “t~] ZgzyŠìtw ZÎ[ ZXÐÃh —7¼ Zg vy-zÑXÐî Y
c Z™ ?V ¹ Çi7 òŠ W Âì à Zz äWÚxq -Z yŠÆ-}Š C ðä /Z ?

www.khanqh.org
QP

»kZ~ pÑ~g g ä ÅzmvZ -Ý ¬§zu < ZŠ Z]» \¬vZ Z® ?gƒÑŠ !* Wg©


}g vì E $ukZ Â Üû Òö†ôâû ø Ýô^m$]ø oûÊô ?ì Cƒwi **
Šg Zz~ g V ¹i{z c* Š CÌyk
-Go$ E
E
Æx™êL ì Hä Y fx ¬ÀF,»] éC§X$ CWN Zƒ {z ÅØg ÅvZ~E VâŠÆ: â i
-o$
] !*
.HÀF,
_ ä VÍg) ,‰X D WÐ y W~ *Šê ÑÆx™êG L ÅvZÔê Ñ
E$E
§
ªì ] !* .ÀF,» ] éC c*
_ Û ämvZ îG*9g ~g ‡Z5 X ] “à Zz ä™[ _
â

¡q -Z : X ì @* Yƒ [ _ .{ zì C Y µ ÃTì &~ *Š ià Zz ä™E[ _ .vZ
-o$
mvZ Gî*9g ~â å# Ö ÑZœX ] “à Zz rª] !* .Hä ~g ‡Z5Ôx™êG
_ L HÀF, ä
G G- Ê EE IG
] “z} ,{zÆvZ ] !* ç«.ÅZ ] G é5ÒEC Z HÀF,» ] éC§~ $ s3Z g $Š q Z ° s çl4ÉZ ä
pZƒx¥: â iÃ\ WÐ Üû Òö†ôâû ø Ýô^m$]øp f e™[HgzZ Zg\ CZ \¬vZÃ{ÈÐ T
~: â i kZ}ŠÈðÃXce ** ƒx¥ ÂÌy kX QV ¹] “t Ç− Ø ùt
a1X ~o¾Ô~à¾{z− Ø ÌtpZƒx¥Â: â i ÂTgvZ à zÌ
lˆy k»] “yZ¿ðÃ` WÐ g $ukZ ?M h™lˆ\ WÐ äƒx¥: â i à {
w=ÆvZ c* Û ä \ Wì yˆZ6,#
â
Ö Z »Åzm\¬vZ -Ý ¬§zuX å Y™7
:¹k0* ÆyZÔ î Yk0* ÆyZ ?VƒTgV ˜}È
—Üûãö Šönû ×ô qø oÏFûmø øŸ ðö «Šø×øröÖû] Üö âö ™
DUPTV”(NVt(Ø$ qæ $̂  ²] †Òƒ Ø–Ê h^e(l]ç‚Ö] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
øŸì ¸X Ïñ Yw$ +Ðólpó$ +zÁ$ +~g v]z°~g vЕ ' ,ÅÄÅy Z
ÃT~izgz‘ Æ*Š kZ Š Hc* C: â i »[ _ .‹ “~ g $ukZ ]‚÷eø ]ø ^âø ‚øÃû eø áøçû Ïøûiø
»] “yZ ~ Üû ãö Šönû ×ô qø oÏFûmø Ÿø u 0* ì ILG
" u kZ Å ~g g gzZ Y{g 7@{z ˆïi{z
yZTgáZzvZV˜ÔCWÅ[_ .] “{zV˜ì(ÅVß ZzvZ {z Š Hc*Cy k
Xì @* ™wi ** ] “Å[ _.‰ Ù \¬vZ6,
Ü zC
! ]| Y7 äkZX å; gÍ6¿q -ZÃmvZ G î*9g ~ Ââ **
# ™Ì‡**
r Ññ
** ƒa6, yZÔì YZ »yZ ¿èYÏAùÃVzuzŠØg ÅvZÐá̂k0* ÆVß ZzvZ
c* ì ;gÍ6=Â c* â
Û ?ÏBùØgÃy ZÆëÑ** Â}uzŠpì @* W~™Â
c*ì „gµ ZƒÃyZÆk0* }÷æt c*â

Û ÔVƒ;gÍÄ\ W Â~¹ ?Ã  yZ

www.khanqh.org
QQ

‹ “Z®Xì QØg {z ÌÃVß Zzá̂ k0* ,6,ËØg ÅvZ Z


Æ kZì 4' # X7
ÆVzÈ m{ÆvZpÑ~g g e
k0* $Zz',ÂT evß\ W¤ /Z[_
.‹ “Ô] !*
H
X <g (ZÄÅyZÔ'ˆ
yTÅVzÈm{
Bm{ÃyZ {z }Èm{Æ# Ö Z X }Èm{tƒx¥ùÃ\ W
Å kZ Ì+Š ñ fXƒ ;g ^6,< L gzZ <ÑXƒ ðVZ Ää kZ Åvg ) ,ËgzZ Vƒ
Xƒ: …»x Zúà {X Vƒìg™& ¤
ìILG " uq -ZX c* Š CÌykgzZ c*
Š CÌ: â iX ÇAù[_ . c* Š Cä~~y W Â
oûÊô Üû Óöeùô †ø Öô á$ ]ôÏg 4',] “Å\¬vZJ -# Ö ª~äâ i}g7 Š C: â i~u 0*
Hc*
vZÐX] “t~] ZgyŠÆ: â i}g vÐ sçhG3µ[g}g vlõ^vøËûÞø Üû Òö†ôâû ø Ýô^m$]ø
LQ ˆƒÝq iðä /ZÔƒg D™lˆÃyZX Ïg Cƒwi ** ì @* .ÃVzÈLZ
™[ _
Üûãö Šönû ×ô qø oÏFûmø Ÿø u0* ILG
ì " u ~uzŠ ÂÏ V ¹t Ôì V ¹yk » y Z1X M hƒ 7@
»yZgzZì © 8™[_ .s§KZÃVzÈ \¬vZV˜ Ï ~ÄÅVßZzvZ Š Hc* Š C~
yk»[_ .]“àZzpgpôÐ]z° Zƒx¥X Y{g7@zh$ +LdëzŠ
(38X 33:™Ôxg XzÔ[_.‹“) XÖWÅvZIZ

ì
Ñ!*ILG
" u—Ñh
+'×
ykzyâ iÆ[_ .‹“
{Š6,» ~g *ÅvZ¤ /ZXì 7ðÃ~ *Š Z',ÐíŒt ¿C Ù äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
VzÈÐ TŠñV ÒpgzZ3 á x Ó~] Z f ÅvZ1åY3Š7ìÃË~Â@* ƒ:
VzÈ LZ \¬vZÔ 7] !* ðÃÅäƒ k-â X ñY0~™ÅyZgzZ ñYƒgzŠ ! Zy Ù Å
C
ƒª q[ Zy „XakZM h™„ ©$E
 gŠÐ i ¸Wî0mG $Cñ é<G
ÆyÒŠ Zg Z LZÃd X-E
4$Å
Ô Cƒ i ‚ë…tèYìg ~ ÄÅVß ZzvZgzZìg @* ™ ¬Š Ôƒ:yZ **Ð vZ
Å\¬vZ yŠq -Z: q -ZÐá̂ k0* Æ Vß ZzvZX k*~‘œÆ Vß ZzvZ yZ ÀE
-o$
$Zzg ÅRì YX D Y µê ÑÆ x™êG
lõ^vøËøÞø ÜûÒö†ôâû ø Ýô^m$]ø oûÊô ÜûÓöeùô †ø Öô á$ ]ôì e L

www.khanqh.org
QR
G-o$E
ÃyZ ?¤
/Z Ô D Wê ÑÆx™êL Ð s§Å[g}g v~ äâ i ÏZ}g v!Íß} Z
x¥ Â: â i ? V ¹ Xê Ñt 1ÔЃ 7h$ +L?]‚÷eø ]ø ^âø ‚øÃû eø áøçû Ïøûiø ø¡Êø ‰ 0*
»y ZÐ g$uÅpÑ~g g ?ì V¹yk » yZp D W~ *Š ÏZê Ñt Š Hƒ
:Xk0* ÆVß ZzvZt Zƒx¥yk
—Üûãö Šönû ×ô qø Üûãôeô oÏøûmø øŸ ðö «Šø×øröÖû] Üö âö ü
DØqæˆÂ ²] †Òƒ Ø–Ê Vh^e (l ]ç‚Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘E
‹ “Ð g $uq -ZX Lg7ë$ +gzZŠ Z%**
ÑZzá̂k0* Æy Z}È ug I, Zt
{i ZzgŠ Ôìg6,vZÃ1Š Hƒx¥y k»] “yZÐ g $u ~uzŠgzZ Zƒx¥: â i »[_
.
¸vZ >Š ¬ï Š „Ð {i ZzgŠ1ì \¬vZ {zgzZì gzZ ðÃÑZz¶ŠÔì { i ZzgŠsÜÔì
ïŠ7ÂñYðÙhgÃ{ i ZzgŠÔQ?ÅvZ ìÚЄ{ i ZzgŠÆVß ZzvZì
¶Š1Š HV6, {i ZzgŠ~vZ} Zz™ ¬ŠÐvZX z™[Š Z »{i ZzgŠgzZÅg6, áZz¶ŠÃ1
+
( 151:mÔízÒ™E~öŠ6,) XØŠ â

Û b & Z ~÷„\ WÔ\ WáZz


$u
16g
—pû‚ôÃû eø o$ fôÞø Ÿø àønû nùô fôß$Ö] Üö iø^ìø ^Þø]ø™
DoÞ]†f_Ö †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E
X ÇñW7Ñ ðÈ}÷VƒÑ ~y
W~:ÀF,
Cc*
;gzZCc*
Ä
kZ~ƒ: x¥Ã—÷eTXì 7{ á Š !* {zƒ: D»> Ø á Š !* T
á Š !*
KZÃ{
X Yƒ7Ñ {zƒ: D»]tKZÃ9T„, ZXì 7Ì—÷e {zVƒ—÷e »I
ƒ ¹ä T Zg*7(Z~ *Š Ñ ðÃX ì @* ƒ n
Û **
Ñy ZZ6,]tKZÃѬ Ð ƒ 
?{ b§T c* â
Û y´ ZIŠ8 -Ñ»]tKZä ÑC Ù É 7c* VƒÑ~x¥7=
‚ôfû Âø àöeû ^Þø]ø hû„ôÒø Ÿø o% fôß$Ö] ^Þø]ø c*
â
Û ~– » Òzçä Åzm \¬vZ -Y m CÑZ¦ èEG 5E
4E4É
Z
4G
5E E
45 Å
èEG Z ?{~ pû‚ôÃû eø o$ fôÞø Ÿø àønû nùô fôß$Ö] Üöiø^ìø ^Þø]ø c*
Š â

Û y´ ZaÆ J -# Ö ªgzZ gû×ô _$ ÛöÖû]


{z}™òúŠ »äƒ Ñ J -# Ö ª[ Z Z®X ÇñW7Ñ ðÃJ -# Ö ªˆ}÷[ Z Vƒ
] Ñq ÌÃvZY 1zZpì @* YƒDD»]tKZÐ kzÂÃY m CZXì w éE 7OŠgzZ[ Z åE
O´Ô N*
Ñ

www.khanqh.org
QS

«{ ì GLG" Ñz Ô Š
Hƒ lÐ{ iKZ \ñ{z~»}÷ì @* Yƒx¥Ð í WŒ Ûz
ì e** Xì à {wŠ »kZÔ7à z{zƒ: kCm{ƒ Œ Û »\ñkZ~»LZÃTˆƒ
ì ?Št ì ; g Zh Q u { c* gŠ¤ /ZXì ã0* g0 +Z}÷ƒ: kCÃkZgzZƒ ã0* ~ c* gŠ
Vƒ ; gË™y @* BgzZ Vƒ Zƒ Z½̈ ]~}™òúŠÄÑ{zì eì 7ã0* ~ c* gŠ kZ
ì;g™ ãisÑgzZì ;g7 -;jetÔìxzøÐ ã 0* t ÇñCwj âöWu { »kZp
x¥ÐgzŠéFXì CYƒ4ZŠ~V î cuQÅkZJ -gzŠ¹Âìc̈]c* gŠZ#
ÄÅ ã0* Xì CW™µÐ ã 0* {zì CWZƒ ÐOŠ ZèYì c* gŠ s§kZì @* Yƒ
~ Vs9¤ /ZXì 7Cc* ÄÅ ã0* tì ?Š ƒ: ~QZƒ ÔZƒ ~QgzZ ZƒCc*
pÆCc* ÄX Cƒ~Qgz¢Â@* ƒH[_ .~Vs9ÃuQÅ ã0* gzZ CƒCc* Ä
tÉì LgB‚Æ¿t¶ Š:tà {akZXì ÄCc* ;É 7Cc* Äà {
½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô èY 7Cc* ;ì ÂCc* Ä{z:gz c* W H; » g0 +ZÆ kZ ¶ Š
3 Zg »VzÈ á Zzx ÅZ ªì Üû `ônû ×øÂø køÛû Ãø Þû]ø àømû„ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô ÇZ ðÇZ w$ +» Üø nû Ïô jøŠûÛöÖû]
:c*â
Û y Ò~ e $W~uzŠÃyZ ?yÃ}ÈáZzx ÅZgzZÐî 0* ¹ ZÜA $zñ
àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô Üû ãônû ×øÂø ²
ö ] Üø Ãø Þû]ø àømû „ôÖ$] ÄøÚø Ô ø ] Äô_ôm% àûÚø æø ü
ø òô Ö5 æ^öÊø Ùøçû ‰ö†$ Ö]æø ²
—^Ï÷nû Êô …ø Ô ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuø æø àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô „‚øãø % Ö]æø
DRUVèm! (ð«ŠßùÖ] éö…ç‰E
t Çñ Y ¹ Â7ïq »] ÌÅyZ ðÊz!* Æ*gB‚ÆVzÈ á Zzx ÅZ¤ /Z :
8 t
Ð^Ï÷nû Êô …ø Ô ø òô Ö5 æ]ö àøŠöuøæø ì ¶ðÃ~ ‰ Ü Ãg èE L j Æ kZ Ôì 7:°ïE G
L 3B Cc*
;
~‰ Ü Ãg èE L j8ÆkZì @* ƒx¥Xì [£‰ Ü Ãg èE L j87°»‰Ü ÃgsÜ Zƒx¥
~„" gzZ i" : L » Ç'," X ** á g ZÆ } ?ì H¶{zgzZì ¶ðÃ
™: ¿6,] ZŠ 
×½Ï0 + igzZßy â Ã] !* Å Â** ™.zØg6, .¾‘Ô*
Z} *™:× c*Š {gtäXì
E
òúŠÄÑ{z{Zpì 7ÄîG 00¢c*
;{zÂ7=ÂÅ¿6,VzgtƤ /ZX zŠ äEW: d $Œ
ÛÃ

G
ï "¦ Âì ;gËc*
LG3E gŠ »vZ ìÚ~»}g v¤ /Zpì ÝqÄúL G3=}™
G
$ vZ wŠì ?Š **
Ð m{ þL Ò›Æ Yƒ[¦Zg vÐ×t ?ì „g h QVYu { ÅÑ
Û wi **
tàønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] o×øÂø èõ $Öƒô ]ø ðâ
ä \¬vZÔ äZ Â# Ö ´ òi Ñ Å›ÅvZèYì xzø
CY Ì {zì @* Y WV~ c á TXDW7ÐäZÂÔDYKaÆÝñvß
www.khanqh.org
QT

ì ?Š ** 7,¤/™ 3“Рˉ Ü zC Ù gzZ * * ±Ð ËC Ù gzZ »Æ š /Z Zg vt gzZì


X5Á„¹Â5gzZ57»Ä;» gzZì ¶Å›ÅvZg0 +Z}g v
ò¾X 2Ô# Ö zZæ6,vZ™fX ZÔì QÐVzqzŠ¢ A &Å[_ .Æ;Æ
X Çã H;ÃòŠ W{Š%ì (ÃVz0 + i ;gzZì Q ãZZ ‹ §Ð vZ™f X # Ö / Z6,

Û ~g ‡Z5Xì ÏÅ {Š%wVÅ™ Z f)gzZì Æ {0 + ié™Z fì ~ u 0* ìILG "u
6,™fE^ãø Öø ðø ^ßøÊø øŸ oûjô Ö$] èøn$Ïô nû Ïô vøÖû] éøçnFvøÖû] 'ö…ôçû iö löçû Ûömø øŸ pû„ôÖ$] oùô vøÖû] †ôÒûƒô èøÚø æø ]‚øÚö á$ ^ô Êø

úL G3ƒ_ .gzZìÆ{Š%é{z @* ™7™fX 7+LÃTÅ Ç‹ §ì _gñ# Ö zZæ
Š c*ÃvZ ( 1): L zŠÆkZ 57;ÃXŠz!* ÆäƒCc* ÄXì LgxzøÐ 
ÃL /ZXì @*
Þ ¤ ƒÆ{@W§”;»ÄÿC Ù X È:Ð { k Hªxg:Ð ò ¾( 2)Ô ** ™:
ÏȪw3KñÅkZÆ¥ / g¥ / gÔ Zg*7Ð {@WL Þ {z1ì Zƒ c* Î~ VßYÆ[ †
VzŠ6, Æw3KñKñÅkZX ǃ7Cc* ;ǃCc* Ä»VßYL Þ (Z ˆðZr7
ñY~Š ZrÏÈÅkZ™¥ / /
g¥ /ZÃL
g¤ Þ ÏZgzZ Ï} ™7fÓ~ kZÒpÅwYÐzzÅ
ñYWC Ù !* % ÂzŠTðΤ /Zì @* WÃ%Ð~TñY{gs Ýq -Z ‚ −J -VŒ
Å[ †gzZ Çã ;»[ †[ Z ÂÐzŠ ÎÃL Þ kZ¤ /Z~VßYÆ[ †[ ZÆZ™{@W Ú Z
ÆêÐ wŠÆ™{@Wpì Cc* Ĥ /Z Zƒx¥X ÏñY™fÓ~%ÆL Þ Òp
ÄX Ç}™7fÓ~ wŠÆ kZ ;» Â@* VQ 7§» vÐ { k HÔ @* U 7ÃVzŠ6,
XìgzZ ** ƒCc* ;ÔìgzZ ** ƒCc*
ÔÐ äVZ §»3 ZgÆvZgzZ«™Åê# Ö /EZ6,ò ¾gzZ# Ö zZæ6,™f Z®
E ¢
Æ J -# Ö ª:gzì Cƒ Za ¢ A & Å”% úL G3 ƒ_ .Ð äVZ §» vÐ Vƒk H
ǃgz¢Â{Z +ü:¼ »ÄXЃ: Cc* ;ŠE z!* ÆäƒCc* Ä éME &â i ÂЃgB‚
E ¢
»3 ZgÆvZÔ î SÃVzŠ6, ÆwŠ ƒ T eEï» úL G3 » gzZ {Z +Ãå¤ /ZX ǃ {Z +Ãå** p
E ¢
ÆgzZ Ïñ Yƒ Za ¢ A &Å úL G3ƒ_ .vZY á yZÔƒg D™™f Zƒc* C» gzZ î VZ §
( 90X 8 4:™Ô ã!* g‹ â ÅZ ) XÐî Y8 -g~8 -g
vZI Z ïE GLG3©E
GL3BtgzZãˆZ ï G3µ
E t
G
iÐg »f Zz] ZŠ „rx ÓKZgzZõaï
-ZÆÄÅ {Š c*
q L .™Ã$ ïE
GL 3B Z®
www.khanqh.org
QU

X D Yƒ ! ôƒ  ë™| 7,u 0* yWŒ Û Â@* ƒ °»DgzZ Cƒ: ~gz¢Ä¤ /ZXõÔÃœ


E
ïGLG3©G3µ{zÃ/ôÐ ]tÓ óXì @* ƒ ! ôÐ ]tÓóÔ@* ƒ 7! ôÐ u 0* y WŒ Û ‹zˆ
aZР䙑œ** Î',Z', Æh N u Q}g øÔ ** ™‘œæq -Z »yZ¶ðƒÝq ㈠Z
E
6ˆ Z ï GLG3©G3µÿL$q 6ÅzmvZ -g—[ ZgzZXì Š á g Z »ÅzmvZ -ݬ§zut Xì
vZ -Ý ¬§zu~ u 0* ILG
ì " ukZX Yƒ 7! ô¿ðÃ[ Z Z® ÇñW7ðÃJ -# Ö ª
E
GLG3©G3µT ǃ 7B‚Æ6ˆZ ï E
ï GLG3©G3µkZ ** ™ ay ** Î' ,Z'
,ÆuQ Zg v c* Š C ä Åzm
X Ç}Š~3 ZgÆvZæq -Z! ôZ÷Ð㈠Z
E
ÝqLZg ªt ‰ Ü zC
٠û åö ]†ø iø Ô ø ] ‚øföÃû iø áû]ø?ì H ã ˆZ ï
ø $Þ^øÒø ² LG3©G3µgzZ
G
yZZ »kZ ˆƒÝqLZg ï GLG3©E
G3µt ÃT¸D â
Û }÷Xì ; gNŠ=vZñ Yƒ
Lw dZƒ !* gzZì Ð wdZƒ!* yˆ ZXì @* Yƒ @ÌxsZ »kZÔì @* Yƒ @Ì
\
@ÌÃyZZ yˆ Zñƒt pXì Æí~ pyˆZXì @* ƒÆ¶Ã êL Z~ p
gZt ‰ Ü zC Ù ÃTXì Sg @‰ Ü zC Ù ÏÈ ÅkZ Ôì ꊙ@ÌÃxsZ Ôì ꊙ
yZZ Ô Ïƒ Ýq ~g—‰ Ü zC Ù ÂÃkZ ? ǃ 7@yZZ » kZì ;gNŠ ÃívZ Z÷ƒ
]zˆÅkZÔi úÅkZªÇñYƒ@ÌxsZ »kZgzZ Çñ Y{gØ!* yZZ »x ** Ø!*
X Çñ Yƒ@ƒ  {>»kZ
E
ïGLG3©G3µÅ»Æ kZ î YÐ + M kZ Ôî Y: Ð + M ÅDî0£E ŸZ k0* Æ Z®
v~ »}g ø x £ dZ » ¢z yZZ z ò ¾ï GL.6XÔ ~g—z [ Œ Û Ôm» \¬vZ Ô ãˆ Z
xi Ñ~¼œÃxi ÑœgzZì vZ)Ìtz™: Ì+ M Å ~¼œÔz™„Åxi ÑœX ñYƒ
pì ; g™Ýqxi ÑœXì ;gƒ j +¯Šp[ ·Ð ² Xì ; g Y ˆ[ · ðÃ}‰ì
ˆ[ ·}; WÐ ,hzŠŠp™ƒ^Ð ÒpÅkZ vß ÂÏãgzŠgzŠ Z # ÒpÅkZ
ˆ~v WÅ] Z@Wš M F, çLG% iÆá ZzvZ ËÝ ¬ b§ÏZX , ™ÝqÃkZgÔì ;g Y
ÅM
pì @* ƒnÐ kZ ê ¬q -ZXì CYgzŠgzŠÒpÅkZ ñÖ Ã\ WLZÄÑ{zì @* Y
Ôì ÓJ -k , ŠXÃkZì } YÑZzvZ {zX }™{@W{z~š M F, Åá ZzvZËì ¸oÑ
G t
„ H Iìt w V ~uzŠ ÅkZ X 7°» Ì{@WÆvZ I Z ïE L 3B %Xì ´Š õWX
Â7]gz¢Å*g~ ÄÅVßY= Ô °»] Z@W}÷=¾ gzZá ™{@W

www.khanqh.org
RL
E
7ÉèE L “zg Ô% » „ IÇìgpñYƒ q -Z ~A Å kZ ~ÛÃgzZ z¥ / gÄÑÃI+Z
»kZì @* ™] Z@W™ƒ ÅÐ õx¿ b§ÏZX Î7~ÒpÅVßYèY Yƒ
{@WkZ Â} ™{@W™{g~ÄÅï» ËgzZì LgxzøÐÒpÅvZ ìÚ»
Å ã ˆZ ï GLG3©E
G3µgzZvZ ìÚÅ gzZì Cƒ Za Š Z¦Z Ågâ ïE L ÒE7~ kZÐ • ' ,Å
E
@* Yƒ ã ˆZ ï GLG3©G3µÿL$qgzZ ÚïE L 8™{zgzZì CY™fÓ~ {g f {gfÆ »Æ kZÒp
X ÌZÅÄìtXì
,Š SÃLZ~VñŠÆáZzvZ Ë™h ÂgZG»DÔ, ™: i ** 6,DLZDÿL X3Z Z®
Za g Zâ Z {z~DÆ\ WgzZXÐVƒ6ˆZ‹ Ý ÿL$qÜѺ‹ åÆ\ W ! Y f} ZQ
( 15X 12:™Ô ã!* gÁc Z ) X ǃ[ Z§Ð \ WÝ ¬q -ZgzZ ǃyZªÝ ¬Zg ‚ÐVƒ
Ý ¬ § zu~ y ˆ Z ì ILG " uÃv Z à ZzÂgzZ hÒ@xÔ { ïG L 3š!Å \ ¬ h~ *Š
G
\¬vZ Õø]†ø mø äü Þ$^ô Êø åö ]†ø iø àûÓöiø Üû $Ö áû^ô Êø åö ]†ø iø Ô ø ] ‚øfö Ãû iø áû]øc*
ø Þ$^øÒø ² â
Û yÒ ä ÅzmvZ -
; gNŠ »ÂvZ  ٠Š 7ÃkZ ?¤ /Z :ƒì gNŠ Ã\¬vZ ? c* Íz™]Š „+Z Å
v0Z)´ bÑÅg $u kZ XƒìgNŠÃvZ Ì?c* Í Âì ;gNŠ »vZ Z # :X ì
Å\¬vZ äô ßô nû Ãø eô åö ]†ø mø äö Þ$^øÒø oj#uø äô fô×ûÏøeô Ðùô vøÖû] éö‚øâø ^øÚö äô nû ×øÂø gø×ô Çûm$ áû]øì ðâ Û
t ä ã ?
gz Z»§—ìvZ à Zz¸Xì ;gNŠÃ\¬vZ {Èc* ÍñYƒ̈¸+Z6,»~g—
( 15X 14:™Ôxzg** Ññ~šµgŠ) Xƒgzás§~÷B‚Æn»zÂ

$u
17g
—ðô „‚øÂû Ÿø û] èô iø^ÛøEøæø ðô «–øÏøÖû] ðô çû ‰öæø ðô «Ïø$ Ö] Õô…û ø æø ðô ø¡? fø Öû] ‚ôãû qø àûÚô Ôø eô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™
DUSUV” (NVt (²^e ƒçÃi àÚ h ^e (…‚ÏÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
ÐY ,ñÎgzZÐh e ñÆÁ$ +gzZÐY eZJVƒLe{ CÅ\ W~!vZ} Z :ÀF,
XÐÅzƒÆV7ŠgzZ
ðô çû ‰öæø ðô «Ïø$ Ö] Õô…û ø æø ðô ¡
ø ? fø Öû] ‚ôãû qø àûÚô Ôø eô ƒöçû Âö]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ¬Št Åu0* ì ILG
"u
J\¬vZ Y á yZ Ð • ',Å kZ X B ¯ w©»` â : Zizg ðô „‚øÂû Ÿø û] èô iø^ÛøEøæø ðô «–øÏøÖû]
X Ïìg« ™ÐÅzƒÆV7ŠgzZÐ,YÎÔÐÁ$ +z]z°ÔФ
(Z èYì ßF, Ãpì ^ ,Y −7,VâzŠ gzZL6,šÆ ðô ¡ ø ? fø Öû] ‚ôãû qø

www.khanqh.org
RM

HƒyÒÌS%tXì ] »8Z

Ð T¤gzZY š J+Z pq -ZXì Å bÑzŠ ä $öÅ ðô ¡ ø ? fø Öû] ‚ôãû qø
÷‚ÅkZÐzz Å)Šì h +Š 0CZŠp Z÷§Zz »!%q -ZXÑ ä™ ÕÅ]ñòŠ W
¤gzZ ~g F+Zà  ë\¬vZX zŠ ÎbZ »]ñ= å; gÈ{zgzZ ¶„g Y7g0 +Z
X }WÔñ â
Û pôÐ
éö†ø %ûÒø æø Ùô^ÛøÖû] èö×$ Îô ì Å ¿\¬vZ èg /0Z vZ†]| bÑ ~uzŠ gzZ
ã.6,J~Å W ä3gzZ lgz6, ÅyZÐzzŶÅw â Xƒ {Š c* iŠ ÑzZgzZƒ Áw â ªÙô^nø Ãø Öû]
:c* â
Û xl6, Š ÑzZÃwZñZä\¬vZaÏZX ˆâ {CÐ Tì ðô ¡ ø ? fø Öû] ‚ôãû qøÌtì Cƒ
àønû ßôeøæ$ Ùõ]çø Úû ^øeô ÜûÒöû ‚ôÛûmöæø o]…÷ ]…ø ‚ûÚô Üû Óönû ×øÂø ðø «ÛøŠ$ Ö] Øô‰ô†û mö o]…÷ ^Ë$ Æø áø^Òø äö $Þ]ô Üû Óöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ô ü
—o]…÷ ^`ø Þû]ø Üû Óö$Ö ØûÃø rûmø æ$ kõß#qø ÜûÓö$Ö ØûÃø rûmø æø
DML-MM-MN(|çÞ é…ç‰E
Е ' ,Åg lZgzZ Çñ‚', ã 0* 6,?Ð y WXì ÑZzÛ¹ {zƒ e °çÐ [g LZ
{Š c* Í }È @*
iŠ ÑzZN Y: Z< c*â
Û xlÃwZñZX Ç}Š J (,Ê ÑzZ ~g vgzZ wâ }g v
X ÇV î îÐV¹ Âðƒ
zuë ‰ Ü zkZX Æó$ +gzZ Á$ +pÆTì' ,i6,ëðô «Ïø$ Ö] Õô…û ø æø
z]z°Ãw}g øvZ} Z Z®á ñÃë Á$ +ðÃ{ÒWT e { CpÐ x Zg W
Cƒ Za ]z°Ð Vƒ k Hì 4Š Z (,~ ó$ +z ]z°ÃVƒk HgzZX â
Û «DÐ ó$ +
:ì ¬ŠtÅÅzm\¬vZ-g—?Š ÅkZÔì
—Ôø jô nø ’ôÃû Ûøeô oûßô Ïô ûiö øŸ æø oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
ÐzzÅVƒk H}÷=gzZ VzŠ hgÃVƒk H~ÐT â
Û wi ** Øg {z6,í!vZ} Z
ÃVƒ k HakZXì ¤ {Å Á$ +gzZ ]z°~ Vƒk H Zƒx¥X £Š äƒ: h$ +
~ ¬Š kZ X ñYƒgl]z°Ð „  èÅ Vƒk Hƒ: (Z }:gzce bŠ hg¢
XñYƒpôÐ]z°wZgø @* ˆâ{CÐðô «Ïø$ Ö] Õô…û ø
~÷ä \ W~ èâ ¤ /Zì „g Y â { C Ð ó$ +Åèâ ~ðô «–øÏøÖû] ðô çû ‰öæø
~ h}÷Ÿ XØŠ â
Û spÐ , èE L j8ÃkZ ƒ ~ŠÉ ,YÎgzZ]z° ðÃ~k ,¼

www.khanqh.org
RN
EG!
s§Å ö|© 7s§Åè‡ÚÅYÎVŒX £Š â
Û spÐ VhiZÃyZ}' ,
:gzXì ZæE %N~hÆkZìê{zs ÜÆTpY7„ƒYÎêðû\¬vZÔì
C D â

Û **ÑñÃÏZ7à {ÐÕx »C Ù »\¬vZ


 Z Õ Û{ / Ú ë ¬

vZ -g—Â@* ƒwõ** ƒwJÐ ,Œ» ,YÎgzZ Cƒ:gàÃvZ ~pÅêgzZ ,¤ /Z
ì t È » kZ Âì wõ ** ™spÃÞZ Y ,ì @* Y ¹t X D 2: ¬Št Åzm
²
Ãê LZ e Z # ÇêL q {zX 7¼ aÆ \¬vZ Ôì wõaÆ VzÈ
ðÃ~ ë~÷¤ /Z !vZ} Z _â ~ i Z0 +Z: °¬ òzg ** ÑñÃÏZX Mhâ
Û sp
Ôì xõÅ\ W ,èY £Š â
Û spÐ , èE 8
L j à ,YÎkZ ƒ ~ŠÉä \ W ,YÎ
4Š Ñ!* 6,\ WÃVhÆ \ WÔ Y™7# Ö Ó6,\ Wê » \ WX $ Ë ƒ 7Á q6,\ W
c*â
Û àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ôô ×ô ÚF ä \¬vZaÏZì Ýq 4Š Ñ!* 6,VhLZÃ\ WÉ 7Ýq
gzZ è‡Ôσ7Å QgzZ è‡w~÷yŠÆ# Ö ªX Vƒ ´ â »yŠÆ# Ö ª~
# ™ì êŠÈÔ Y™7ê ðÃ{z s ÜÆ yâ ‡Xì @*
r ƒÈ0* » Èâ ‡  Q
´ â » yŠÆ # Ö ª~èY $ Ë ƒ 7~g6 ã â ‡ðÃ= pì ~g6 ãâ ‡,™ H
ÇVzŠ jÐ 3g „ á L Z ÇVƒ eÃTX ÇVƒ:È 0* » y â ‡ b§Å QgzZ è‡Ô Vƒ
oûfô–øÆø o×FÂø oûjô Ûøuû…ø kûÏøfø ‰ø ì ðƒ ðZ ]g„t t ‚Æ WZ ¶²ä \¬vZa ÏZ
'Æ yWÅZ ãñX ˆá '6,…}÷Øg ~÷~ hzŠ Å…gzZ Øg ~÷
9
g7ªì : ZzÆ êL Z%¼i Z]g „tì –ämvZ îG*g9 ~ŠŠ_ögŠØZ†{ á ]|
~Vzg ¶ Z Âì @* Yg ; xêðÃZ # Ð ^gÃ*4Ù ŠëÌ~*ŠXìÆ3g „ á
ÐeÃT\¬vZ ǃ »3g Õ Z® ~Š™hZ Å3gÐ { á ä xêì @* YW
9
‚tgzZì ~y WÅZ ãñ‚] !* t XÐ,Š jÐ: ZzÆ êL Z%LZÔÐ 3g „ á LZ
H7,y¶
Š K6,ßkZ¸ D™ –™ ÎfÐ :r # ™{ á 6,ßTgzZ ˆè~ w ‚{Ša
B8 - â ¬Št~*Š ÏZë Z®ðC=ämvZ G î*9gr# ™DZ†{ á }÷] !* tXå
™) Å
ë Z®ì ÿ Zg ZŠ *ŠtX Y™7¿ðÃV; zÔ Y8 - â 7ðÃV ;zì Y Z4g ZŠ ]y WèY
9
Ð: ZzÆ êL Z% LZ yŠÆ # Ö ª…vZ} Z,Š™hZ Å3gÐ \¬vZ „¬ VŒ

www.khanqh.org
RO

X £Šj
ìg 2Åzm\¬vZ -g—‰â {C Ð ã i£ÅV7ŠgzZ ðô „‚øÂûŸø û] èô iø^ÛøEøæø

ï Š£ÔŠ ÂñYƒ2~¤ËgzZƒ@* ™ æ¾5. Zù4gzZszH!* %Z¿ }
ùâ {C Ððô „‚øÂû Ÿø û] èô iø^ÛøEøæø Z® ë¤ /~ ¤tŠp[ Z¸ D™ ¹…¶ Š
:ì ¬Š ~uzŠgzZX }Š: µñ» ã i£6,ëÃV7ŠvZ} Z
—Ôø _ôíø‰ø Äônû Ûôqø æø Ôø jô ÛøÏûÞô éô ðø ^røÊö æø Ôø jô nø Êô ^Âø Ùôç% vøiøæø Ôø jô ÛøÃû Þô Ùô]æø ‡ø àûÚô Ôø eô ƒöçû Âö ]ø oûÞùô]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™
DOQNV”(NVt(ð„†ÏËöÖ] èßrÖ] Øa] †%Ò] h^e(^‚Ö]æ †Ò„Ö] hö^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
X »WZg ** L XÐ{k
Å\ Wì : HC GLÅÑŠÀF,
Ù … !vZ} ZìtÐò ZoZ ï »kZ
( 100X 96:™Ô ã!*
g‹ âÅZ )

ÐyZÄ}uzŠ bÑÅÑ!*
ìILG
"u
,k , ¼ Ô ß Zß$ +ŸÐ \¬vZ c* 2Ã# Ö Q KZ ä Åzm \¬vZ -— g
Û Ð „vZ 'ì Yw$
oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø z™ c*

+ß LZ Û{1$ Ë w$ +7t‘k , ¼Xß Zß$ +
u0* ì ILG " ukZ ðô „‚øÂû Ÿø ]û èô iø^ÛøEøæø ðô «–øÏøÖû] ðô çû ‰öæø ðô «Ïø$ Ö] Õô…û ø æø ðô ø¡? fø Öû] ‚ôãû qø àûÚô Ô ø eô ƒöçû Âö ]ø
gzZ Á$ +Ô]z°ðÃ~k , ¼~÷¤ /ZvZ} ZìtÈ »Tì ˆâ { CÐ,YÎ~
â
Û wpÐ VhiZÃy Z\ W ‰ ŠÉ } æE %N~h}÷ Ÿ{zª,YÎ
Åè‡ÚÅYÎV Œ X £Š â
Û spÐ , èE L j8à ,YÎgzZÐ ]Š XÃ]z°Ô£Š
EG!
ZæE%ê
N ðû\¬hèYì 7s§Å\¬hÚÅ ðZ' ,ªì s§Å ö|© 7s§
êŠ ZwÅ´M ÃxêË Q‰ì ZæE %N~ hÆ kZìê {z s ÜÆ TpYƒ 7
Hs »Z Âä kZèY Ïñ Y Å7s§Å Q ÚÅ ðZ' ,VŒ Ô7ZæE %Nê » Q Âì
à {Ð Õ÷ðà »E \G¬vZXì ZæE %N~ hÆkZì Zƒêt s ÜÆxêTpì
C + E+G
C
Ò
à {Ð ÕÌÑþLG b§ÏZ 7à {Ð Õí þLG b§TìÑzí þLÅ{ {zÔ7
3 3 Ò
MI
YÎs§Å÷ËÆ\¬vZ Z®{)zì CƒÄcÅy ZZЬÔÅgâÐ Ì Õä5!7
s§Å {È ÚŬZ # pì ÕÐÅu 0* vZ ** ™ Za ìX $ Ë Y Å7ÚÅ
Xì ]z°zó$ + zÄWaÆkZ¬ Âì @* ™g (ZÃkZ {ÈgzZì Cƒ
>% »¬gzZì @* 0* hZì @*
Zb ™4ÃyZZ Xì 6,4Zwz Z b  Zƒx¥

www.khanqh.org
RP
:G
(
‰ ~Š Ðä ê X»',# Ö ZŠ r# ™ /Zg Z', á }÷wVÅkZXì @*
Z { 0*Zwì @* ƒ
·Nðä /ZQ X ** Š: à óÎV #p**
!* !*ŠÃ óÎV #V # c* Š C gzZ ð¯ ðä # Ö Ó
¬gzZÑzí þLÅ{ \¬vZ b§ÏZX VY c* !*Š óÎ{z ä ?ì @* Y Zñ Âì @* !*
ŠÃ óÎ
ëZ # ì ñgzZ {~ .Z ¸6,ÏZ Âì @* ™g (ZÑðä /ZQ”ÐÑgzZz™g (ZÃí c* Š} Š
 c* Û ämvZ G
â
î*9g ~â å#
Ö ÑZœ]|ÃÏZX Hg (ZVYÐZ ä ?Âåc* Š™Iä
|EG
©!
Xì s§Å ö 7s§Åè‡ÚÅYÎ
Ð , èE L j8» ,YΤ /Z Zƒx¥Ð„  ZpgŠ Å{CÐ ,YÎ~ u0* ì ILG
" ugzZ
X D 2: ¬Št Ã# Ö Z Åzm \¬vZ -g— Â@* ƒ s ÜÆ ÞZ Y A c* @* ƒ wõ ** ƒ sp
t gzZ ïŠ â
Û wJÐ , èE 8
L j à ,YÎ\¬vZì ?Š ‰â { C Ð ,YÎ » \ W
pÆkZ ÂYw$ +7ðÃÃk , ¼ ëtvßgzZXì ._ÆÞZY AЄ  ZpgŠ
Ô7Ýq 4Š Ñ!* 6,vZÃVhÆvZXì Yw$ +Ãê LZvZ Ô$ Ë w$ +7t‘t
6,\ Wì xõÅ\ W ,vZ} Z c* Û ä òzg **
â
ÑñÃÏZì Ýq 4Š Ñ!* 6,VhLZÃvZ
X £Š â
Û spÐ, èE L j8Ã ,YÎZ®7Áq
gzZ è‡w~÷yŠÆ# Ö ª c* â

Û àômû‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF ä \¬vZa ÏZgzZ


xêËÔM h™7êðÃs ÜÆyâ ‡ÔDƒÈ0* Æ Èâ ‡Â{zσ7Å Q
~Ô»yŠÆ# Ö ªVƒ´ â ~D â
Û \¬vZpÔM h™7;gs ÜÆy â ‡Ã
Ð y â ‡~ Âǃ »3Ð zg Åy â ‡g Õ X ÇVƒ: yâ ‡åLE "0*
5E b§Å QgzZ è‡
9
: ;á ïGL .9g KZ ÔÐ: ZzÆ êL Z%LZ ÇVƒeÃTVzŠ wZ e ~ „ 3ÐZ ÇVƒ:g6
( 363X 360:™ÔÄcz›) X ÇVzŠ jÐ

/
¤ $u—Ñ
Š ÈZ>g
Ö Q~ u 0*
t Ã# ìILG
" u Â@*
ƒ wõ ** L j8»Y ,YΤ
ƒ spÐ Y , èE /Z Zƒx¥
Èt»kZ ÂY7w$ +ðÃÃk,¼ìgtgzZ D â
Û : ½Åzm\¬vZ-\ W¬Š
vZ} Z c* Û ~ ~šä òzg **
â
Ññ 6 Mhw$ +Ãk , ¼\¬vZ $Ë w$+7t‘ì
\ WÃVhÆ\ WÔ7Á q6, \ Wì xõÅ\ W ,Ôì Ýq 4Š Ñ!* 6,
VhLZÃ\ W
Û spÐ Vhi Z Ãy Z } ',~ h}÷Ÿ Z®7Ýq 4Š Ñ!*
X £Š â
6,
www.khanqh.org
RQ

Ð ¿ï G L ! á ~÷pì ÕÐgzZs »Zz w°Ð Â{ z7ZæE %Nê ðà »\ WèY


‰V î Y $Ð •  h z „ n~ @* £Š w$ +ÃkZa kZì Z' ,~ h}÷{ zèY
Tpì F F6,s »Zzw°èY7ZæE %Nêt‘ °Âì @* ‹¬»´M ÃxêË Q wŠ ¬
Ö ÑZœ]|aÏZXì Z',aÆxêkZì ZƒÐzz ÅìZ̀ÆkZêts ÜÆ
#
EG !
\¬vZÚÅ ðZ', ªì s§Å ö © 7s§Åè‡ÚÅYÎV Œ c*
| â

Û ä ~â å
s ÜÆ Tp7Z', ê Ôì s§ÅkZìê {z s ÜÆ TÉ ì 7s§Å
§œ c* Ü z Ó
‰ á Š !*
Âì @*Yƒ k-â ÐD°xêZ # b§TgzZì Z' ,aÆ kZì
Ð ,YÎ ~Š â
Û ½¬Št Ã# Ö Q ä Åzm \¬vZ -g—Z®ì @* ™hZ Å3gÐ
G-o!
Ð \ WpZw þL B ë ÂÐg ±ZÆw°ß Zß$ +, k , ¼KZÐ \¬vZ™8 - â «™
9
L Z ¡Ãk , ¼ ~',~g ø _ â „ Å3gÐ : ZzÆ êL Z%Æ \ Wgz Z aÆ \ W
9
X £Š w$ +Ðk , ¼hZ~‘œÆ „ á êL g
Ð
Ýøçû nø Öû] ]æ‡ö ^jøÚû ]æø èYì=g f »«™Ð ,YÎ öW :X ɛРyZgzZ‰ Ü Ãg ÅvZ IZ
G
„z ÔÐ Vƒ: Ð G™Š „ ùMŠ NZz éME 5Ňz éME
5Ò¡ Ç} 7,ú 7Ã7Z [ æ » áøçû Úö †ôrûÛöÖû] ^ãø m%]ø
 ZpgŠ Ð \¬vZ Å àønû vô×ô ’# Ö^eô oûßô ÏûvôÖû]ø x?Zm Š- ]|Z
„ # XÐ Vƒ }ê
G»ÌZ ÅG¬!*
Xƒ” t ÒZììH »Ñ)Q Âìg™
ì g $uÅpÑ~g g ?Š ÅkZì=g f »« ™Ð ,YΉ Ü Ãg ÅvZI Z
ì t q -ZÐ ~X Çá 0* ]z'ÅyZZ {z ÏVƒg0 +ZÆ T +Z '!* &
~g ‡Z5 ]|gzZ Ï ñYƒ « ãZZ ‹z'ÃkZ}™›Ð {È ËaÆvZ sÜ
èEL j8~kZgzZ Ç 7LQì Cƒ4ZŠ~»T]z'Åy ZZD™Ü~> ‡%
ÐvZ IZ Z®X ǃ6,„y ZZØ { Â7„ džР»yZZZ # èYì ]g t KÅØ{
ÐØ{ YÎ ** ƒ 4ZŠ~ »» ã ZZ ‹z'gzZì=g f » ä0* ã ZZ ‹z'~ »›
( 51X 48 :™Ô òzgÈ j) X äö ßûÚô ^ßøÎû‡ö …û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø Ôì=g f »«™

$u
18g
ô ] Ùôçû ‰ö…ø hö^vø‘û]ø áø^Òø Øûaø †ø ÛøÂö àöeû ] Øøòô ‰öü
oûÊô áö^Ûømû Ÿô û] æø ÜûÃø Þø Ùø^Îø [áøçû Óövø–ûmø ] ²

www.khanqh.org
RR

û Øôfø røÖû] àøÚô Üö ¿øÂû ]ø Üû ãôeôçû ×öÎö


DPLRV”(Ôv–Ö] hö^e(h]Ÿ] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éöçFÓÚE
D™ ´/ôÆÅzmvZ -vZwÎg H Š HY7 пvZèg/0vZ†]|:ÀF,
X å@* ƒ{Š c* iÌÐh N ~VߊÆyZy ZZ1V; c* â

Û Â¸
ç{zŠ Z%Ð kZì ðƒŠ§ZzÏz Åäƒ {Š%wŠÐ @‹ Ò~ u 0* ìILG "u
könû Ûôiö Ô ô vû–ôùÖ] éø†ø %ûÒø á$ ]ô g$u~ > ‡%ä ~g ‡Z5 ] !* t XƒB‚Æ ê ì
u 0* ì ILG
" u¤ /Z X BZæE %NÃçÇ{z Ù Š 7bÑvß Xì è~ bÑÅ gø×ûÏøÖû]
G
ì ~ g $Š q Z ϹèÑq @* ƒ: „ "$U* «  Bvß ýI iG
©3!t Dƒ ptÆ
´ÌxZ™/ôgzZIÁ³h Ze Å\ W åü „öqô]çø Þø lû‚øeø oj#uøÚÚ ZÅzm\¬vZ -\ W
¸ ¨ [px Z™/ôØôførøÖû] àøÚô Üö ¿øÂû ]ø Üûãôeôçû ×öÎö oûÊô áö^ÛømûŸô û] æø áøçû Óövø–ûmø ]çû Þö^Òø ¸ D™
i ÌÐVzh N ~VߊÆyZy ZZp
X å{Š c*
är # ™zZpg !* -Z c*
q C ä y Î 0* WZ ?mvZ îG*9g r # ™ Ã?]|
vZwŠ »¾¾~ª qÅç‰ Ü zkZ î C c*
â
Û Äc* gŠÐ VÍßëQ c* ´[pÃVÍßë
v:Z c* â

Û är # ™zZp Âìg lñ{vßë c* â

Û är # ™?]|X å…¸Ð
ÄtQ åw'B‚Æ\¬vZ ̉
C J 7, Ü zkZwŠ Z÷
ì 7F, ~÷Ìç WgzZxŠC Ù ?VbÍì Ìç
ì 7¸Å kZ à Ëøì ; g zg wŠ 1
$.Æ \ !*
e Vƒ a Ð ¹Æ \ !* Ë à Z e~ wŠ}÷ä \¬vZ w Vq -ZgzZ
a }÷ì @* ƒ lp\ !*  ¨ ~ : WZ # { zƒ lpÐ y Z\ !* gzZ Vƒg ZŠ' ,V â

Û
ì @* W×Ã\ !*  ¨ Z # { zì lp ** \ !* Ð Xa y â
gzZ ì g |ù
Û **
v Z gz Zì Zƒ HèZgÃv Z ä V zÈ XX ì g Ì|ëÑ** gz Zì Zƒ Hlp ** =
Ð ©Æ y Z D h Â7Ãy â ‡ÆvZp ï Š h ÂÃV îzig WKZ Ô D ™7lp ** Ã
~©ÆV âzŠì I ** ÃvZ ÌçÅy Z y â
Û **gzZ…¸gzZ Dƒ lp\¬vZ
C ìÄZ÷6,kZX ìgzZ çÅ™ Z fì gzZ çÅ…¸Ôì t
Û »y Wz}i
§z ŠgŠ Z F,~ ® ÔV Zç ì wŠ
Áì Œä VÍß Ã Ô¬ }¾

www.khanqh.org
RS

-ÒZDƒ{¤{Š c* Û mvZ îG*9g ~â å ïGÒ)ÅZŠë#


ivßD â
Ö ÑZœ]|
ÔTlñ{Ð ‚Ì~X @* ƒ YZ òŠ W m1 ª c*
ƒ 7°~ kZ Ôì @* Û gzZ Dƒ
â

áZz% 1 ©gzZ TlpÌ= X å I


H¸gzŠÐ VÍß, Zƒ Lg øμ ‰
Ü zC
Ù q„
[p¿q
-ZXì Cƒù iXì Cƒ9
D zÐVÍßÆn{¤gzZlñ{{Š c* L oÐVÍß
VQÃÔì © Y0Ó
8™È çWÔì @* ì CWt ‚^@ðÃZ
C** # pì Lg m1 ª
C 8 Š7™
‰0Ó C**t ‚ {z ‰ W Z #
‰ 0Ó CÐt ‚ {z ‰ ? Ø Z #
„‰pì Zƒ ¯ Z} .!* KÈ @Wlñ{Ç* ì YZ ¿t C@*
! {z c* ™7{ kHq
-Z
‘ WklgzZ {¤ vß{zÒZX Î䙄ó$ +ªŠ H0Z}
Hƒg ZÎgzZ Š .**ðWÃÏðÃ
C å¹ä~Š !* W îWÈZº Z~}g !* ÆXv߸ì/ŠD™7] !* ÐË
7 Ì Âð qÑ ½ Ü
7 Ì Âa 1 á YQ }ƒ0 +Z
Æ ãâ
'ß1 æ [pÐ yZ Ôƒg ~ V2zŠá ZzvZ LZ ~: â i kZ Vƒ H~
Û **
zŠ¾x ÎÅ} h˜ÆÑßx »Ð È [ Z ñWt ‚^@ðÃZ # X î Y: Ìd
$ŒÛ
ãâ
Û ** gzZÐN Yg*Ð H[pyŠ~ V2zŠá ZzvZX ÇVzŠÚ Š 7¦ / Ù NëÑ**
C
/ZX Ç ñ Y Vy -ì : â i {zt ÂÅg (Z ]ï™v ¸Ð VÍߤ
¤ /Z:gzÐî Y $Ð
Çñ ÑŠŠ c* ÃVƒkHäZ6,X Ç} Š™{ nÃwŠ™` s§ ÅVƒ k HäZ6,~ ðË Âe™:¼
áZzvZ Ôì u** çJxg ~ ðË{Š c* i ~: â i kZ Z®X Ç ñ ¯ YZ Å VƒkH6 c*
g‹âÅZ)X7y éŒG
(113X110:™Ôã!* 3kIÅZì>ïìÆÝ°Zì>ïèYì{Z +Ä~*g~V2zŠ
$u
19g
—Üö×øÂû ]ø øŸ ^ÛøÖô Õø†ö Ëô Çûjø‰û] æø Üö×øÂû ]ø ^Þø]ø æø Ôø eô Õø†ôEû]ö áû]ø Ôø eô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™
DMPNV” (Õ †Ö] h ^e (oߊÖ] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛÂE
-ÑB‚}¾ÐkZVƒLe{C~¾~!vZ} Z:ÀF,
1gzZVƒ}Y~ÃkZgzZVz™q
www.khanqh.org
RT

X Vƒ}Y:~ÅkZVƒLe°çÐ
¾Ðâ7 \¬vZgzZ ÇñYc* šÃLq -ZyŠÆ# Ö ªì ~u 0* ìILG"u
^Ñ ÂÐN â
Û \¬vZX ~Š} Š yY ä ~aÆ\ WvZ} Z Ǿ ?ZƒLa
b§ÏZX zŠ w Z e~ 3ÃkZ ǃ¬Xì gŠ ·Z (,ÂñY ¹ @* ZƒLa kZ Âì H
Æ \ WvZ } Z Ǿ ?¶ a ¾~g ‡ ?Ð â7 \¬vZ X Ç ñ Y c* š Ã~g‡q -Z
Z(,¹  ñY ¹ @* Åa kZ ] Y Z Œ Û ä ÂXì m1 ^Ñ ÂÐ N â
Û \¬vZ Xa
Ðâ7Ð kZ \¬vZ Çñ Yc* š ÃMq -ZQX ǃ¬»% Z e~3ÌÃkZXì ~g ‡
kZ ä Âì H^ÑÐ N â
Û \¬vZ XaÆ \ WvZ} Z Ǿ ?H ay a ¾wâ
Zz3› Zƒx¥X Çñ Y c* Š wZ e~ 3ÌÃkZXì MZ (,¹ ÂñY ¹ @* H ay a
gzZ ðƒ7wJ]Y Z Œ Û Å ~g ‡q -Z Ô ðƒ 7wJ]Š ÞÅLq -Zì n%u ** çÚZ
: ̼ A gzZ ˆÌœÅI] Y Z Œ HÌwâ ÔˆÌyYX ðƒ 7wJ]zIÅ Mq
Û ÔŠ -Z
Xce 㙄Š` ´Æn%kZzZìg™¿a¾ëì e Ü5ÃwŠ Z®X B
?r # ™ Ã?]| ?ì i§ H » ä™ÝqÆ mÜZgzZ »«™Ð c* §
kZÐmvZ îG*9g ~â å]| ïGÒ)ÅZŠë# Ö ÑZœ]|”%z L Z ä y Î 0* WZ
G t
à Zz mÜZ Åw‚ÎvZ IZ ïE L 3B Å4q -Zì ¹t ä² á ]| Y7 0ÆÄ
¾It r # ™? c* â
Û ä ~â å# Ö ÑZœ]|Xì 7¾It H Âì 4Ð ]Š„
C ì HyÒÁä² á Éì 7
G t
Y 1zZ !* ïE L 3B ä â i q -
c* g " ï GL“¤ !‚ É i Z 4
C åce IV-ò á
G t
Y 1zZ !* ïE L 3B ä â i q -
c*g " ï GL“¤ !‚ É i Z 4
] ª“ä]|zzÅkZgzZì aZÐ]Š „à ZzmÜZ Åw‚ÄÑq -ZÄÅVß ZzvZ
pe $:Р䃊zŠ%pÅ]Š „w‚Vzg ZD Ù ä y- ðâ
Û yÒ ~ m, +Z Œ
7`zy Ð xsZ Ò], ZŠpì Yƒ ÂgzœÐ kZ » {k HÔ @*
ƒ 7ŠzŠ%Cc* Ä»Vß ZzvZ

www.khanqh.org
RU

Cc*Ä» Vß Zz vZ gzZ ǃ ‚Ø { èE L j8X Çìg # Ö s » kZvZ Y á yZ yZZ X Yƒ


t E
GL 3B c*
vZ IZ ïE Û ÂXì CYƒ‚Ð •
â
',ÅyZ/ÂþLG3¢ÂÔ Y{g7Ìì‡6,Vƒk H
VYÐ ]Š „kZ {zQ Âì ðŸÅ« ™Ð `zy  Ð xsZ Ò],ZŠ {zì W, #~
Zt Z
Xƒ: W,Zt~Tσ: aZ
$uq
g -Z ä \¬v Z pð â
Û 7Ü?Š ðÃÅ k Z ä # Ö Ñ Z œ]|
:ì g$uÅpÑ~g gXì ?Š ÅŠ á g ZÆ# Ö ÑZœ]| ðÑŠŠ c* =
ô ô Ÿ$ ]ô äü f%vômö øŸ ]‚÷fû Âø g$ uø]ø àûÚø ™
—²
DTV” (MVt (†ËÓÖ] oÊ çÃm á] å†Ò àÚ h ^e (á^ÛmŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
ÐVß ZzvZgzZ σ‚ ã ZZ‹z'ÃkZ Â} ™›aÆvZsÜÐ}ÈË¿
‰gzZ Cƒ7Ìy !* Ü z‰Ôì @*
i KZ ‰ ƒ7yZ0 +{ CZèYì Cƒ›aÆ„vZ
Z®ì @* ƒ~ yxgŠ „vZ sÜì @* ƒm»÷) , gzZ ]g ˆË: Ô @* ƒ 7̸g ðÉ Ü z
ÐXŠÉ
:
Tì {°z» ãZZ‹z'Ì6,›ÅvZI ZakZì Cƒw ¾ î0<Eg$ +ö ›Ð Vß ZzvZ
( 23X 22:™Ôã!* gnA)XìŠúñØ{ èEL j86,
ø uø á$ ]ø ø …ø æø ‚ûÎø æø Dâ

]‚÷eø ]ø äö ßûÚô tö†ö íûiø Ÿø ^÷f×ûÎø kû×øìøø ]ƒø]ô áô^ÛømûŸô ]û éøæø ¡ Û ~g‡Z5
wŠ kZ LQì Cƒ «Ã»T ã ZZ‹z'ª èô Ûøiô ^íøÖû] àôŠûuö éô …ø ^øeø oÖF]ô 麅ø ^Eø]ô äô nû Êô æø
gzZXì Šñ]g t KÅØ { èE L j8~ kZ Â7„ džРwŠ Ly ZZ Z # gzZ Ç
7Ð
:ì ÅpÑ~g g Ì?Š ~uzŠ
—Üûãö Šönû ×ô qø oÏFûmø øŸ ðö «Šø×øröÖû] Üö âö ™
DUPTV”(NVt(Ø$ qæ $̂  ²] †Òƒ Ø–Ê h^e(l]ç‚Ö] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
ÅzmvZ -g—X Y{g 7h $ +gzZ @ÑZzá̂ k0* Æy Z dë, ZáZzvZt
?Âz™ 1| , 7¬Št? c* â
Û ÐÅ\¬vZèg & œ–1Z]|Ôðâ
Û ½¬Šq -ZÃ# Ö Qä
c*ƒ c*§ ~hðì e åô †ônû fôÒøæø åô †ônû Çô ‘øæø åô †ônû %ô Òøæø äô ×ô nû ×ô Îø àûÚô Ð î Y0*
] Ð n%Æ } z3Š
:ìt¬Š {zÐî Y0* ] Ðc* §gzZ} z3›ÆnC Ù ƒZz3› Z(,c* Zz3› N* gÔƒ {Š c* i
—Üö×øÂû ]ø øŸ ^ÛøÖô Õø†ö Ëô Çûjø‰û] æø Üö×øÂû ]ø ^Þø]ø æø Ôø eô Õø†ôEû]ö áû]ø Ô ø eô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™
èâ pƒÌ¸ÅkZ=gzZVz™uÑgzZ Zz3›B‚}¾{ÒWVƒ Le {C~!vZ} Z
ƒçÂ]Z®X `: ÌØ =gzZ Š Hƒ Zz3›Vƒ Le °ç~ÌÐ kZvZ} Z [ƒ¼ ~
www.khanqh.org
SL

{ȪceHgzZBÌ°çgzZBÌÅ 0* ˆï°çÐ Õø†ö Ëô Çûjø‰û]ø gzZˆïÅ 0* ÐÔe


äÅzm\¬vZ-g—X ˆï°çÅkZ [ƒ~èâ Zz3›¼gzZ Š Hc*Š™u 0*Ðc*§
Xì Ì°çgzZì ÌÅ 0* Ðë¿ÑgzZ Zz3› Ôc* §~kZ ð2¬Št
á gzZ}Š}ŠŠ ÑzZ=vZ} Zìg @*
Š ÑzZÃkZ H Â} ™: ~Š /Zp
™ ¬Š ðä
Ý°Z ÚXƒg~ ÄÅVß ZzvZ Z # σ wJZ # ¬Št Å vÐ Y c* g „, Z ?ÏA
ÅmÜZ Åk' ,Î xg~ ÄÅVß ZzvZ c* Û ämvZ G
â
î*9g „{
q£Zæg ** Ññ]|
-Z
J # σ 7‚]Š „ÅmÜZ Å4q -Z1 c* â

Û ™|QX ì aZÐ ]Š „
Xì ÄÅVß ZzvZì „MmÜ ZXÐî Y7~ÄÅVß ZzvZ
G t
L 3B Ô ð2¬Š sÜ Âä Åzm\¬vZ -g—}™wDS t ðä
I Z ïE /Z [ Z
„g Y ð2¬Št ÃXÅvZ ègº Z & œ]|ìt [ Z » kZ ÂðÎ 7Â{ÅvZ
G t
Åzm\¬vZ -vZ wÎg ïE L 3B ÃXXÆÅzm\¬vZ -g—¸C c* ÄÂÌ{ z ¶
Q Âì g ̬Štgz Zì gÝq ÌÄÅVß ZzvZ Zƒx¥X ˆðC ¬Št Ãy Z ¶Ýq
g‹ âÅZ ) X ÇñY0x »\¬vZY 
( 116X 113:™Ô ã!* á yZ
$u
20g
—ØöÖô ^íøm% àûÚø Üû Òö‚öuø]ø †û ¿ößûnø ×ûÊø ä́×ô nû ×ô ìø àômûô o×FÂø Øöqö†$ Ö]ø™
DROV” (NVt (äÏve Ù^ÛÖ] „ì] oÊ ð«q ^Ú h^e (‚aˆÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
á™g¨q -ZC Ù Ð~?ce :Xì @* ƒ6,+ŠÆ„
 zŠ}4 LZòŠ W:ÀF,
X ñ ¯„  zŠÃT0Æ¿kZ
6,»}÷ä \¬vZi Zg Z (,¹ q -Z0Æy*kZce ホXÅc
ä́×ô nû ×ô ìø àômû ô o×FÂø ðö †û ÛøÖû]ø c*
â

Û Šá g Z ä Åzm \¬vZ -g—ì t {zgzZ c* â

Û s‡
¤ /Z ÂXì @* YƒŠ lŠp6, + ŠÆ„  zŠ}4gzZ2LZyK̈Z ØöÖô^íøm% àûÚø Üû Òö‚öuø]ø †û ¿ößûnø ×ûÊø
Š lŠpg0 +Z}g ø N ZŠ Z x ÓÅ kZ ÂñYƒ 2~ »}g ø {z ñ Yƒ ›âZÐ
G t
=g f »ï» œaÆkZ ïE L 3B  „g W7g0 +ZÆkZ N ZŠ Zt J
-Z# gzZ ÏN YW
dI
E-G
Æä™Ýqï» œÐ ÄÅï» ÷L XÆq nZx°gzZ ^Ñ** ÅkZz1ì „g07
Å LZ Ì?ƒgB‚ Ú Z Üûãö ×ø%ûÚô ]çû Þöçû ÓöjøÖô Üûâö çû _öÖô ^ìø ì] q -Z » ã šZ bzg‚a

www.khanqh.org
SM

kZX ñYƒ vÌg0 +Z}g vò ¾„z Ôy D„z ÔVjz { W„z ÔwŠŠgŠ „zÔ î Yƒ b§
›Å à ?ì ÿLG 4]dgzZ @*
5E ƒ 2Zg v ¤ /Z ä́×ô nû ×ô ìø àômû ô o×FÂø ðö †û ÛøÖû]øÐ zg Åg $u
Xì7Œ~‰ Ü Ãg~gv Zƒx¥X @* ƒ: t
Û ~ { Zg ~g vgzZ~{ Zg Å ÂCƒ‚
tXì {æ7׶ KZ î0Ï)9E ~kZì 7t¸î0Ï)9E à {t ^Ï÷nû Êô …ø Ô ø òô Ö5æ]ö àøŠöuøæø Dâ
Û \¬vZ
J-Z # X z™g (Z ‰ Ü Ãg @B‚Æy Zì ŠñY ¶ KZt ~¸kZ =gi Z¹
!vZ} Zùâ ìÿLG 4 ]
5Ed›Å Ð \¬vZ Âì t
Û ~3 ZgÆh +%gzZ~3 ZgÆ
Z # : Vî Yƒ"+Š d~gzZ ñ Yƒ2Z÷{z}Š™[8Ú Z~»}÷Ã
Š lŠpQgzZ σ = ÂÅï» » nZ6,{gtÆ kZ ÂÏñ Y V~zgŠÆ ì›Å
Û «ÃwŠ}÷ÌZä\¬vZ bÑtXÐN Yƒ vg0
X ðâ
+ZÆ\ Wt Ü Zx ÓÆ
śŠ~g $ukZä´ ×ô nû ×ô ìø àômû ô o×FÂø ðö †û ÛøÖû]ø D â
Û Åzm\¬vZ -g—
Å Ì~ kZØ$ qøæø $̂ Âø ² ô ô Ÿ$ ]ô äü f%vômö Ÿø ]‚÷fû Âø g$ uø]ø àûÚø ì g $uÅpÑ~gggzZì ½
ÔmzÔ7~gZŠ¸g ðÃB‚ÆkZèYì CƒaÆ„vZ›Ð èYì ½Å›
$ukZ Å ~ggì ÌtxÅZq
g -Z »›Å LZXì 7ÌmCgˆzã!* iÔð‡´
gzZ ÏA Ì›ÅvZÃkZgzZ ǃ6, yZZØ{ »kZgzZÏA k‹ÅyZZÃkZìgÃè~
ÆkZÂâ ›ÅvZZ # äÅzm\¬vZ-ݬ§zuakZX ÏA ̛Œ™ÁqZ
:âÌ›ÅwqZgzZâÌ›ÅV<¬ÆvZB‚
—Ô ø f$uö oûßô Çö×ôù fømö pû„ôÖ$] ØøÛøÃø Öû] æø Ô ø f%vô%m àûÚø g$ uöæø Ô ø f$uö Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™
DMTSV” (NVt (‚nÖ^e xnfŠjÖ] ‚Ï oÊ ð«q^Ú h^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
Åzm\¬vZ -ݬ§zu™8 - â ›ÅV< ¬ÆvZ~Ö @Æ›ÅwqZgzZ›ÅvZ
CYƒ Ì=ÂÅw qZgzZì CYïÌ›ÅvZÃkZì CYï›Å ÃT c* Š Cä
6,+ ŠÆ( „
 zŠ}4 )2LZòŠ WC $ugzZì
Ù Zƒx¥Ðäô ×ô nû ×ô ìø àômûô o×FÂø ðö †û ÛøÖû]øg
+ZÆkZ σ7ìÿLG
Ô+Š » g0 4]dσ Á›Å LZÃT Z®ì @*
5E YƒŠ lŠp
wŠƒ ~4 âZ 4zŠX „ zŠ Z4 pÆ 2X ǃ 7vZg7 vZ ìm» Ôt ÜZ »
Û V- ämvZ îG*9gòzg **
C ðâ
ÑñbÑÅg $ukZX ñYƒ4ZŠg0 +ZÆ
V¶ K V Y ÈxgŠ V » 0* $
'
Vá p wŠ çLX=+E ÑZ {æ wŠ
www.khanqh.org
SN

r â Š Ôì 7°»›[Ô7~=ÔßÄgg0 +ZÆ yY KZÛÅVß ZzvZ ÔÛŠ


›ÅyxgŠÆwŠÔð(, ÐWgzZì 7°»Ì›ÅwŠsÜ7Ì~»Ô7Ì~
X 7°»Ì›à Zz6, zZ6,zZÆy YÔ î Wág0 +ZÆbzgÔî Wá y YÈxgŠð(, ÐWÌÐ
á~yxgŠÆy YÅg: „6, zZÆyYÛŠD â
Û Ôì º ) šÅòzg ** Ññt
ÂwŠ ?ì @*  wŠgzZzŠ wŠÃy Z ‰ƒiZ wŠÆXpzŠ #
ƒ YZ “ Ö ÃËwŠgzZgzZ î W
™| (,Ð ›ÅvZXÐÅgq hZ~ kZ Z # ?ǃ YZ“  @' ,Ôì @' ,Ôì søq -Z
X zŠ}ŠwŠ CZÃyZ‰ƒiZЛÅvZwŠÆX'Xì $ Ë ƒhZqÏyÃ
X ñ Yƒ 2Zg ø Zg øvZ c* ùâ ÐvZÛŠLZaÆ “ W ÑZzvZ Â
ÇñYƒ2ZgvÑZzvZ C¤ /Z´ä×ô nû ×ô ìø àômûô o×FÂø ðö †û ÛøÖû]øD â
Û Åzm\¬vZ-ݬ§zu
Ô] ZŠ á g ZÆÔxEÆJ -VŒÔ Çñ Yƒy‚ W+ Š Zg ‚ ÂÐî Yƒ2ÆkZ ?gzZ
+%¶Œ
h Û }g ‚Æ ë Æ ªg% ¯§ » Ôg ëg ¯§ » ÔW¯§Å ÔwŠ›gŠ »
σ ̈¸ ›Å ~h +%T  h +%Vzg ZD Ù Æ ˤ /Z Z®X D Yƒ v~
Î k0* Æ Î k0* Æ kZgzZX ñY ïwŠ›gŠ Zg ‚ » ÔÇ ñY ïDZg ‚ » Ð Q
ƃ  ä ~ D â
Û aƺ Z & œ]|Åzm\¬vZ -ݬ§zuX ÇñYƒ
ÐkZX Ç} ŠÃyZ!$ +»kZ „vZX eƒ7ZŠ Z!$ + Ð ë » & œpc* Š} Š!$ +»] ** ˆZ
Ö î» ~g ZŠ Ãz z › ~g v6,wŠ Æ kZ ce ** ƒ ZÆ b§ kZ 6, Zƒ x¥
g‹ â ÅZ ) X ñY
( 121X 118 :™Ô ã !*

$u
21g
—àønû vôfùô ŠøÛöÖû] Øôqû‡ø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø àønû fôÞô „ûÛöÖû] àönû Þô Ÿøø™
DMURV” (OLVt (…‚ÏÖ] é…ç‰ (oÞ^%ÛÖ] ÄfŠÖ]æ Ün¿ÃÖ] á!†ÏÖ] †nŠËi oÊ oÞ^ÃÛÖ] |æ…E
XÐvZy4ÅVßZz"7,
Äì[8{Šc*
i=**
zg»VzÈgÕ:ÀF,
?Š ÅäƒvZÆvZ
ì Y™gŠ+Z yÃ{ z ´ÆvZ ðâ

Û ä \ ¬vZgŠÅV î²Wy ZÆ# +


Ö Z0
gzZ Ïñ Yƒx ZwV; zv WÅ3ÐN Y µ²Wt V˜ V˜ ðâ
Û «7t ÃyZ

www.khanqh.org
SO

C ì @* ™yiz', ,
Z' ÆypÆVzLÃVî²Wy Z \¬vZ
ˆ Ó á + ò ' , ,
Z'
L Èp !*yiz gŠ Zg — Z
VY' ,Z',Æ ypÆL²WÆ# Ö Z0 + D â
Û }Š½ÐgâÃGÅòzg ** Ññ\¬vZ
g z Zì ŠHƒ ã 0* Ð spÆv Z ì yp »®t 7ã 0* ²WtÆ # Ö Z0 +èY ?
ø D â

ÆvZàønû vôfùô ŠøÛöÖû] Øôqû‡ø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø àønû fôÞô„ûÛöÖû] àönû Þô Ÿø Û \¬vZ~ ÏŠ ì ILG
"u
 D â
Û \¬vZ Â _â °ç™ Z ¥ /¥ / gzZ D · ²WZ # }È g ÕÔg \ iZ Ôx› **
gzZ wZ$+ ZgzZvZ Y 1zZgzZÐ vZ y4ÆÀ5 Ôá Zzì vZ y4vZ y4Æ ] Ñ» ~g ‚
!** z{WgzZ **/¥
Z¥/ gzZ **zgt»yZÔ²WtÆVzÈg ÕLZ=ÐvZy 4Æ_¨gzZ[ ·Z
*Š¤ /ZXì i *" Ð zz£z p°Åt‘ ì vZvZì ?Š ¸Xì [8{Š c* i**™
ðà @* ™7I{z‰ Ü zkZ ÂVƒ „gƒyÒ =°ÅkZgzZƒ ;g Y c* ŠDL ZÃ{ á Š !*
ËÆ
Ôì 7µñ»äzgtÔß ïÐ VŒ ÃkZ Ǿ X }Š™ qzÑ ** zgV;z {Ši¤d $¾
páZ e: ~~8 -g}÷‰ Ü zkZzŠÈÐ kZÔ „gƒyÒ r~÷‰ Ü z kZ
Zg ‚¤/Z Ô 7~B; Æt‘rÅ\¬vZèYì i *" Ð p°Åt‘\¬vZ
gzZ N YƒvZ à z™Ñy ZZ { á Š !* Û »Æ*Š ~g ‚gzZìg: Ì


Û »q-Z Ôñ YƒvZ à z ݬ
7†ŸZ { ¨f q -Z ~ VÓÅ \¬vZ Âg ë dÑZ ! g y4™¤ /~ {>å ÃV ÂZg
zz£Åt‘ ¶¶âZ~ Ñv!* fÍt‘p°I @* Wxi ÑР䃆ŸZèYX ǃ
Ðp°Åt‘] Z f ÅvZ Z®ì wõ** ƒ¶{ ¨fq -Z~ÑÅ\¬vZ: ðƒ ~g7Ð
ÆVÓÅ\¬vZg ñ}g ‚gzZìg: y›Ìq -Z ñ Yƒ
Û »Ý ¬Zg ‚¤/ZgzZì i *"
ÌŠ Z q-Z Å \¬vZ X Y V7y v{¨ f q -ZÃÑÅ \¬vZ ÂVƒìg™kZ‡ s Ü
™uðÆ™ìs§Å `gÎkZ ðÃXì 6,éhz™âñ h ‚Ð }i ì `gÎt‘
yvÃkZ ðÃì wqt»t‘ÏÌŠ Zq -ZX I Â} 7,: uð6,ìÆá Zz1ð¤ /ZAŠ
E
-Z yÃ>ÃkZ ì C
{ ¨f q Ù !* Щq Z Ôì Šzö) Ây G
á ïL .Š“Å \¬vZ Â Y à 7
Xì Yàyv
Ã}È , Z Ëä y Wz}iì Ú~(,âZ ~g \ iZgzZ ~g Ziz {WÔ/Âzg l Z

www.khanqh.org
SP

s ç…Šp{zXƒH: s çÃk QäZ} .gzZƒ â °çÐ V\Wg \ iZ äT ¬Š 7


{z ]…÷ ^Ë$ Æø áø^Òø äö Þ$]ôùâ °çÐ[g LZ Üû Óöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ôìg}Š¬akZT e ** ™
ìtzzÅkZ ÂD™k ,Š~ä™s çÃVzuzŠ ëìt] !* ÝZXì ÑZzÛ¹
w â Ôc*
Ô1 Zl Š h Âk†Ô~Š h Â~{~g øä ËXì (yv…ÐV î æÅVzuzŠ
s 碅{za kZ (7y vðÃÃ\¬vZÐ Vƒ k H}g øpZƒyvZg ø Â
}g øÔì (y vÃ…Ð Vƒ k HX » ¶Š™s ç¢ÃVzÈi Zgìt X ï Š™
aÏZ (7yv{¨ f q -ZÃ\¬vZì @* ƒ u" wŠ „ Zg øÔ Dƒ[ Zy  t ÜZ „
:â ¬Š äÅzm\¬vZ-ݬ§zu
—Ô ø ’öÏößûmø ^Úø oûÖô gûâø æø Õø†% –ömø øŸ^Úø oûÖô †û Ëô Æû^Êø éö†ø Ëô ÇûÛøÖû] äö ’öÏößûiø Ÿøæø höçû Þö„% Ö] åö †% –öiø Ÿ$ àûÚø ^mø ™
DoÏãnf×Öô á^ÛmŸ] göÃEE

UZ Æ TÐ ¶Š™s çgzZ ( 7yvðÃÐ Vƒk H}gø ÃT !]Zf {z } Z
=gzZ7µ¼aÆ\ W £Š â
HyZ}÷:CW7¶ðÃ~]n
Û s çÃVƒk

g‹ â ÅZ ) X 7¶ðÃ~ ä Z 
( 132X 130:™Ô ã !* Æ\ WÅT £Š â

Û «]n{z
$u
22g
—äü Êû†ôÃû Þø ÜûÖøæø ^ßøÊû †ôÃû mø Üû Öø äü Þ$^øÒø áö]ƒøŸø ]û ÄøÛô‰ö ]ƒø]ôæø äü $ö‚ôùvøÞö ^ß$Òöæø ^ßø$ö‚ôùvømö áø^Òø™
D™WÐ Åzm\¬vZ -g—ëgzZ¸D™WÐ ëÅzm\¬vZ -g—:ÀF,
X … TÃ\ Wë:gzZ7… T…\ W c* Í Â~Š ð‹i ZzWÅy Z f Z‰ Ü zTgzZ¸
vZ-g—ëgzZ¸D™WÐ ëÅzm\¬vZ-g— ä$ö‚ôùvøÞö ^ß$Òöæø ^ßø$ö‚ôùvømö áø^Òø
‰ÂðWi ZzWÅyZf ZV˜äü Êû†ôÃû Þø ÜûÖøæø ^ßøÊû †ôÃû mø ÜûÖø äü $Þ^øÒø áø]ƒøŸø ]û ÄøÛô‰ø ]ƒø]ô ¸D™WÐÅzm\¬
ÚZ ÌÐ Úw'< L ÅÚw'ìtX¸7Ì… T…Åzm\¬vZ -g—
ÅÄÅÅzm\¬vZ -g—gzZ ñYƒ Za ñ~ ]Š„ÅáZz ¶Š Ú îÎ: wŠ
Ì… äü Êû†ôÃû Þø Üû Öøæø Câ Û
 Zƒ «y ZZ ~ ¸(Z ÌÃ\¬vZègiœ]|Е '
,
X¸… T7ÃÅzm\¬vZ-g—Ìëc* Ít‚ÆÑÅvZ å4 (Z
¸Dâ
Û ]zˆÅzmvZ -g—}g 0* õ0*õ0*~«gq-Zq
-Z~ i úÅz
iœÈ¬ ]|\ W¬ ¼Ð yZ f Z ÅòˆÆkZ¸ D Y `Îug IxŠÆ\ W
www.khanqh.org
SQ

!{ W ?¶a ¾Wt X z™'!* ¼ Ðí !Ȭ} Z ]†÷ nû Ûøuö ^mø oûßô nû Ûô×ôù Òø ¸ D â

Û WÐ
D â
Û mvZ G î*9g „{
qr Ññ]|Ý °ZÚX ŒÃi Zg kZ ä Vß ZzvZ
# ™£Zæg **
FF~ «g q -Z ~ i úÅzÉ D™~ç Vxx ¬ ¶7Wx ¬ Wt
-Z q
Ö â Z Åi úÅò Z®¶C™s Zî»WZ ¶²ug I— zgÅ\ WÐzzÅä™]zˆ}g 0*
#
 @* ¸D â
Û W\ WaÆäÑ6,}i ÅpÑÜæÐ WZ ¶²Ãug I— zgaÆ
X i Zg »WkZ åtX ñ Yƒ. Ö â Z~~tåLE
Þ ‡Æ# Cg!× W× Wug I— zgÅ\ W
Û ‹ ‡zZmºÆÅzm\¬vZ-Y m
[Œ CÑZ¦
ÅÅzm\¬vZ -\ WZ # ˆÆ ä™]zˆ}g 0* FF~zû%q -Z Z®
n²gzZIViœÈ ¬]|~ª  qkZ ¶sæÐ xƒ Œ Û Æ\¬hug I— zg
Ȭ èöøñô^Âø àûÚø c* Û VƒÈ ¬~ èöøñô^Âø ^Þø]øHn² ?ƒ yà ??kôÞû]ø àûÚø c*
â
Û vZ wÎg c*
â
H
}÷ èøÊø^vøÎö oûeô]ø àöeû ]ôHn²?–1ZyÆõÓûeø çû eö]ø àûÚø c* Û eÅ–1Z†õÓûeø oûeô]ø kößûeôHn²?yÃ
â

™ƒ {Š‚ Û piœÈ¬]|X }Y7~ ?ì yÆB1Z èøÊø^vøÎö çû eö ]ø àûÚø c* â


ÛdWƆB1Z ZŠ ZŠ
Æ# Ö } .Å# Ö QÃug I — zg Å\ WZ # Ð `z²Ä £kZ ä \¬vZQX Iƒ :Zz
Âc* ‹§Zzƒ  äiœÈ¬ ]| Âñ Y c* à]tÄ1 ÃVß Zz }i @*õwz4, a
] ‡zZ m{¼ yxgŠÆvZ}÷gzZ}÷kºÎûæø ² ô ] ÄøÚø oûÖôÈ ¬} Z c* â

Û Šá g Zä\W
LƒV ˜å6,x £kZÆ[ Œ Û ÆvZ‰Ü zkZ~X Yg â 76,̸
Û ðÃV˜ Dƒ
C ì H¨b§kZäà zq -ZÆvZÃ[ Œ Û Ä £kZX MhY7Ìx?Zm
 ËgŠ kZ lƒ Ð 8 -g " Ò, › %
CY 7 ãT Ì ]gß ðƒ ã T 
Xì Å}ÂÅkZ~>‡bÑ > ‡%ä~g ‡Z5x“öXì 9Ç!* $ut
g
G
:(
ê X »'
,#Ö ZŠ r# ™ ºZ·{ á ** Ññv!*sg ¬ ~”%]|ì @* ™n²sz8Z ¶Zg ¢Z )
-Zq
q -Z »Tì c* â
Û Ä~ ~šÏg à KZ~y WÆ~šsg ççZz kZ ä ò Zz! Z {ZÆ
X Vƒ@* ™7ÀF, ìÄg esÜÐ~y ZaÆT¹ ¶ KÅMg ‡ì ò AZÄ
Ȭ b Šñ
Û @
BÃ ”!*u# i â bzg
www.khanqh.org
SR

Ð u#Z8 bzg ~÷‰ Ü z kZ !’È ¬} Z c* â


á g Z ä Åzm\¬vZ -ݬ§zu
Û Š
C ¶sæÐ~0 + .[ Œ
zZ} $¸ÐW
Ûe
Š% ò h Vâ i VW i VW
Št Úƒ î0*\I @ ,g0 +Z
Äg: ~1‡ÃkZjz lƒ y$ +ÜÁ}÷¶„g™{@x » i~ ¸+Z bzg ~÷‰ Ü z kZ
C n
Vâ i VW i VW ßY h +Š
J
5" ƒ
VZi – · Zg õÑG
h™7Ìx?ZmLƒ·»T¶„gNŠ ~0
C M + .‹ “{zbzg ~÷
zZ}
Ð Zg h ‹¯ a â ÈY
¦g **” È ¬ gŠ â =
܇Ð+ TÃȬlƒz=}÷¶„g\]¯+Z Å[ Œ Û ] “‰ Ü zkZ bzg ~÷
( X ‰ƒ
CÑZ¦ Â\ Wì I H »[ Œ
Ö Q kZ Y m
# Û ‹ â £ÆÅzm\¬vZ -g—
D™]Š „] FFmvZ îG*9g r # ™DZ†{ á ”%}÷ì y á t ~ VñÝÆ
\Š6,½» ~gz¢q -Z~# Ö }.ÅÑZz]|r # ™/ZÐ7 â ð¸c}÷g !* -ZX¸
q
W &Æ] Zg]|X £Š™\Š6, ½»kZ]| Hn²gzZ ñƒ¢qaÆäZ™
ˆ Æ i úÅòQ ] ¤{g !* Q ** -k
zg J,Š ~ {>gzZ ] Îg {g !* ÅzÔ ñƒ ` QÆ
: °¬ ]Š „Å }÷X ^~ x ** Æ vZgzZ pÑ{Š' ,{Ôw=‹ YoÔ]zˆ
F‰ å @* ƒx¥(ZX¸ D™]Š „B‚Æ Vjz {WX ¶7]Š „: Z@ZiÔ ¶]Š „
¸ Dg â Ðgzi kZ {È»vZˆÆe $WäkŠC Ù gzZXì ;g 3 ã c* ,[ · »È »‰
' Ü z
Ð „ yZ Âc*W7Š c*
# Xì x **
Z H Z÷ eιƙÈçWä]|X ¶CYIK
C åy)F, »ªqkZÅ]|Ät»y!* i! g7?ì x **
H Z÷ Y7
 VÂ ‰ ^ gñ ð ö
 Vñ ‰ ¬ x **yª

www.khanqh.org
SS

{7x**„CZXì ;gW7Šc* Ìx** CZ=[8}÷} Z Š Hò(ZÐ\WwŠ Z÷!Z} .}Z


 ¹äVrZA $Xƒ7VYDC c* â
$Zeä]|Xˆ WçÃr
Û ™. # ™/ZÐ7â6,
X‰ v¸ÐV;z}gâÆgetgzZK\Šä]|ìDZ†x** »\W]|
ÃTðâ
Û «# .zÄÅ , ZJ
Ö } -w ‚{,úZì x™zyˆ Z »\¬vZ
í ðƒ ‚]g c* i +Zû%q -ZgzZ ðƒ‚]g c* i ÅÅzm\¬vZ -g—û%{g !*
~ [ ZpÌ}gze w Ñ wÑÆ V\Wug IÅÅzm \¬vZ -g—ä ~ c* â

ÛÐ
NŠ [pÃ\ Wä DZ†HÅzm\¬vZ -wÎgÆvZ} Z Y7 ~ „ [ ZpgzZAŠ
å4Ð „Ú ŠÃ]|X 1NŠ[p ` WÃwÎgÆvZ LZ ä ?DZ†V ; ZƒŠ á g ZX 1
C ì ~ m, r+−ZÒ»‰ Ü zLZ¿t
GI
-d
ê ZŠ w2 : { ó gŠ óc* Z Š c*
-I
Gd
ê ZŠ .
Þ £gŠ V **
Y z„  ŠgŠó x Y
gzZ~B; !\ »›ƒ ZÑÅvZX å}̺Z~›U {ókZÆ D WŠ c* yŠ {z
( 140X 136:™Ô ã!* *
g‹ âÅZ ) X å@ƒt ‚}÷Z÷
$u
23g
—áøçû eö ]ç$ j$Ö] àønû ñô ^_$ íøÖû] †ö nû ìøæø ðº^_$ ìø Ýøø ! àôeû] Ø% Òö™
DSRV” (NVt (Ðñ^ΆÖ]æ èÚ^nÏÖ] èË‘ hö^jÒ (p„Ú†jÖ] àö߉E
X á Zzä™/¹ {zg » æ+4gzZg » æxŠ WèE LE#Zx Ó:ÀF,
E E
ì Y éŒBÄZMyK̈ZC
Ù D â
Û Åzm\¬vZ -g—X Y éŒBÄZM pÆðº^_$ ìø
E
gzZ ZzŠ +z n% 6Xce Ì** ƒ/pZMÃY éŒBÄZMX /pZM {zg » æ+4gzZ
XƒB‚Æ_ ZÑVÐÌ/Â
\¬vZgzZ ,Š hg{k Hìt/ÂÅx Zúª èô Âø ^_$ Ö] oÖø]ô èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö ]ø( 1)
mZpgzZì/ÂÅx Zút qg s§Å ~g ZŠ',Vâ
Û Ð ãâ
Û ** X 'ä™ ~g ZŠ' ,V â

ÛÅ
Xì H/ÂÅY 1zZ
ÏZg f ÔH7{ k HÔŠHƒ …¸ Zg f wŠÐ \¬vZ †ôÒû„ôùÖ] oÖø]ô èô ×øËûÇøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]ø( 2)
C c*
Š Î~Š c* ÅvZQÃwŠ ¶ˆƒZa ê

www.khanqh.org
ST

Ÿ » VzŠ c* ~¾Q ˆ Æ ]æ
H}Š ð**
Š Z Â Ã VZ Â**» uS
:ì/ÂÅmZ ¦Z>ZgzZXì/ÂÅmZpt
/ZgzZÇg¢qt ‚Æ\¬vZ‰
¤ Ü zC Ù ÃwŠ …ôçû –övöÖû] oÖø]ô èô fø nû ÇøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]ø( 3)
t ‚Æ \¬vZ ÃwŠ ùMg ¯ ÂñY ? Ø Ð ] Z f õÆ y Z ‚ Zg f wŠ ñ Yƒ Õ L
ì @* ƒ ZatwDS dq -Z[ ZX àønû ñô^_$ íøÖû] †ö nû ìøvßtX Tg Z} .!* Ü z!{zÔ} Š™

@*ƒ c* Û ísÜ c*
Š â
â
Hƒ Zg \ »vZ Ô Š
Û VY àønû ñô^_$ íøÖû] †ö nû ìø Š Hƒí {È Z # Ð/Â
 Cƒ:C Ù ª¤{gzZ # Ö Z™Å/ÂQìt [Z »kZ ÂCƒ: ¹!* „ÚÅ àønû ñô^_$ ìø
ðÃ~ ] ³ÅVzÈ Ð *g ¹!* ÚÅ àønû ñô^_$ ìø gzZì êŠ ¯íÃÑ ì ¡ (Z/Â
xÝ7h +iVŒ ‚õmû‡ø Ýö ø¡Æö ðø «qø‰ì @* ƒŠ°„s p~ °ŸZ ïG EL 3µF,èY c* W7t

Û
( 4X 3:™Ô ã!* Á) Xàønû ñô^_$ ìø:ì Š°„í~àønû ñô^_$ íøÖû] †ö nû ìø'ì Š°
g‹ c*

_ ZÑg eÅ/ÂÁJ
*c ™i1Z +−Z [ ÃT …Ñg e Å äƒ wJ/ Vƒ Ht ! 2zŠa kZ
( c Z™vhZG* Z ÝZ·,346™Ôg lÑZ[ !* Ô 2¢) Xì –~›bÑämvZ îG *9g ~zâ
gzZ ìg ÌNŠÃVÂgú7tñ Y? Ø Ð{k HkZX ñYƒ µ ZÐ {k H VÙæù] ½ô†
Ô Dƒx¥ò ”h +m,!* } (,Ôìg ÎÌ} ÈÆÔì Š HW: â i HÔ/ÂvZ c* Ô/ÂvZ c*
X î UÃ¬Ô ƒ Yƒµ Z ùMg ¯Ð {k Hì 7wJ/Â+Z Dƒx¥7ÁÐg «+−Zh +
Û !*
!*
X σwJ/ÂA $ñ Yƒµ ZÐ{ k H¬èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àôÂø Äø×øÏûm$ áû]ø ì oÑ«Å/Â
6,^Ñ** KZì @* WÐ ÄÛ‰ Ý‚ßm Ý‚Þ (^ãø nû ×øÂø Ýø‚øßûm$ áû]ø X ñYƒ xŠ ** 6,{ k
HVÝæ ½ô†
~(,ä ~ ñY WÄ ™~ wŠ ÔÑ äzg Ô ˆƒ æVYÐí {W ñ Yƒ ~g ¤ # Ö Z0 +
X c* Š™nZg ** ô â LZÔÅt
å]‚÷eø ]ø ^ãø nû Öø]ô ø çû Ãö mø Ÿ$ áû]ø ^Ú÷ ‡ô^qø ^Ú÷ ˆû Âø ÝøˆôÃû m$ áû]øX ÇVz™: { kHtL[ Z}™x ³:Ýç‰ ½ô†
\ WpÐz™x »¸ ?Qƒ CWi ZzWÐ wŠì e ** ™7nZg ** Ã\¬vZ[ Zá™{ŠZgZ
ì wJ/ÂÅkZ ƒ: {Š Zg Z »äh Â/‰ Ü z D™/ÂX £ŠÈÐ y!* i hgB‚ »wŠ

www.khanqh.org
SU

Ü zkZpö
ƒ: {Š Zg Z‰ 4 7D™D™s ç\¬vZÔz™/ÂQ ñY^ I~ˆì e
7»äh Â/Â{Š Zg Z Z÷vZ c* M h™\ W ÂtX 'Ôƒ: {Š Zg Z »äh Â/ÂXÐ,™{k H
X _â Є\ WŠæÅkZ ´ggzZ xgì‡6, /Â1ì
oÑ HaÆ/ÂÅkZ Âì 1á w⠻ˤ /ZgzZX}™:Zzw â Ãt £I Z VÝ…^`2 ½†
:Zz ~{t 1zŠ™s ç\¬vZì HQÔ à VQ ~ {Å& + 7 g ZD Ù zŠ ÅËÐ: {çz Ôì
X z™:ZzÃkZƒw â »Tì ¸/ÂÅwâ ?‚σwJ/ÂtÂÔ ÇVz™7
$Z@§ â )
( 31X 30:™ÔxzŠz] â ´ÅkZgzZe

$u
24g
—² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø Ÿøü
vZ1Å® ) ¤ÅvZ] ¸ì 7gzZЫ ™ÅvZ1ÅvÐ Vƒ k H‰ Ü ¤ì 7:ÀF,
XЊæÅ
 c* â
Û äÅzmvZ-Z} .ÁÎgÐíD â
Û Å\¬vZèg {k ,Ù 1Z]|
C
mvZ G î*9gwj]|gzZÔìÐäZ Ƽ A tz™ J 7, Ð]Ò ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø øŸ
T D™e $Zzg éM¡E ¸ñÔ¸?~x á gzZ¸áZz*gÆy Z eÎÔ¹ @* g;ZY
gzŠÃVÏ,Ð kZ \¬vZ X äô nû Öø]ô Ÿ$ ]ô ² ô ] àøÚô ^røßûÚø øŸ ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ J 7,ä
Û ñYðê “ø×øíûÚø øŸ æø hø†ø ãû Úø øŸ pû]ø ^røßûÚø øŸXìLÌŠ ZЃ
gZ
 ~XÔÐ, Š™
æø ǻ ðô ^•ø…ø oÖø]ô Åôçû qö†% Ö^eô pû]ø äô nû Öø]ô Ÿ$ ]ô Ð [ Z±z …ÆvZ ²] àÚ ì 7{C ñYgzZ
( 121:mÔ 5:¢Ô > ‡%) XÆä™ qgs§ÅØg Ÿg ÅkZ ñ ZÎ ä́jô Ûøuû…ø

ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø Ÿø ì –6,121 :mÔ5 :¢Ô > ‡%ämvZ G


² î*9g ~g ‡Z5
XÐq ¯%g $uÅ ðK̈Ôì " $U* ô ] àøÚô ^røßûÚø øŸB‚Æ
Ìäô nû Öø]ô Ÿ$ ]ô ²
+Z ¯g eƲ
Z ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø Ÿø
A gzZÔì: Z
ÞZ ¶²¿Å¼ »¼
A nÆl²² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸÝt:M†fÛÞ Í
Xì @äƒ =ÂÅvÐ Vƒk HgzZ Åä™g(ZÆ’™ÁqZÐ "7,ÆkZXì
E!
Xì : Z »¼ A t~ öW -š kZ

www.khanqh.org
TL

z ~EŠ )} â '²ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ c*Û ä Åzm\¬vZ -vZ wÎg :N†fÛÞ Í
â

Wc*
X ( »]y ƒ» *Šì e )ì §~g FÌŠ ZЃ  ~XÔì ¬Š ÅV-g F( ~zyQ
( 121:mÔ 5:¢Ô > ‡%)
,
gZŠ' Vâ
Û {ÈZ÷Dâ
Û ÐV¤
Û 6, l²\¬vZÂì k7, ÃÝkZ{ÈZ # VO†fÛÞ Í
( > ½) X ~Š hgÉugz Z Š Hƒ
H c* Û ä Åzm\¬vZ -vZ wÎgì e
â
$ZzgÐÅvZèg {k ,Ù 1Z]|
C
# ì²
Z ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ {zXì : Z »¼ A nÆl² VzŠ C:Ý (ZN ~
\¬vZ D â
Û mvZ G î*9g ã?v0Zƒq ) D â
Û \¬vZ Âì k7,ÃkZ {È
HƒgZŠ'
gzZ Š ,Vâ
Û {È Z÷ª ø ^ßøÃô Öû] Õø†ø iø æø ø ^ÏøÞû]ô pû]ø pû‚ôfûÂø Üø×ø‰û]ø ( D â
Û ÐÀ5
}È }÷ª^âø †ô‰û^øeô ² ô ] oÖø]ô lô^ßøñô^ÓøÖû] …ø çû Úö ]ö pû‚ôfû Âø šøç$ Êø pû]ø Üø×øŠûjø‰û]æø X c* Š hgÃÉu
ì ÁHÚtDMNN(MNMV” (QVt(é^ΆÛÖ] oÊ ]„ÒEX c* Š™Š4}÷ÃVäxÓÆy˜VâzŠä
X D â
Û ™f »kZ~…ÆV¤
Û 6, l²: á \¬hgzZì k7, Ýt6,}i {È
ÝtX x ** ÑZíÅzm\¬vZ -½·]|x ¯ x?Zm&Z' , Z]|x 1:4†fÛÞ Í
\¬vZ -g—ä\Wì ¤zgzZx1»x?Zm&Z' , Z]| ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ
X åc* â

Û Šá g Z~` ZcïE L ^IÐÅzm


ÔZƒ6,x?Zm&Z', Z]|g* »Åzm\¬vZ -*™Ñ~` ZcïE L ^IV&m‚u äÛq†i
BJ (,ÃV ¨!* Ƽ A {z,Š â
Û ¬Ã# Ö Q KZ\ WÅzm\¬vZ -·} Z c* â

Û ä\W
( 111:mÔ 5:¢Ô > ‡% ) XÐ ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ
Е ' ,Å kZgzZ σ ‚Ì]Š XÅ¿6,½ Z' , G
L 3rzÐ "7,Æ kZ
Z ïG
X ǃ†ŸZ~V¨!* Ƽ A
x|» ²
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø øŸ
V1‰ lçfÞ Áô^ËÖ] |† oÒ lçfÞ Áô^ËÖ]
vZ-*™Ñ~D â
Û ìe $ZzgÐÅ\¬vZègŠ&0ZvZ†]|:g $uÀF,
ÅzmvZ -g—X J 7,² .ÅÅzm\¬
Ö }
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸä ~ Ô å¢q~ #
i wÎggz ZvZ Hn²ä ~ ?ì ‚HÅkZƒ … Y c*
\ WX … Y {Š c* Û Ä c*
â
gŠ ä
www.khanqh.org
TM

:c* Û äÅzmvZ -
â

ô ] áôçû Ãø eô Ÿ$ ]ô ²
—² ô ] èô Ûø’ûÃô eô Ÿ$ ]ô ²
ô ] èô Âø^›ø o×FÂø éøç$ Îö øŸæø ² ô ] èô nø ’ôÃû Ú$ àûÂø Ùøçû uø øŸ™
DMONV” (QVt(‚nÛvjÖ]æ xnfŠjÖ] h]ç$ h^e (l]ç‚Ö] hö ^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÛÖ]E
1Å® ) ¤ÅvZ ] ¸ì 7gzZÐ «™ÅvZpÅvÐ Vƒk H‰
Ü ¤ì 7:ÀF,
XЊæÅvZ
éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸðƒÐ ]tºÖZ bÑÅ]tº ÖZìt ¤SÅg$ukZ
Û ä Åzm \ ¬v Z -g—Šp ~g »u ÌbÑÅkZgzZ ~g »uÌp ÖZƲ
ðâ
ô ^eô Ÿ$ ]ô
ì @*™n²ºZ·¢ZXì YYH¨Ð‚à bÑÅg $u Zƒx¥Ð^âø †ö nû ŠôËûiø ^Úø gz Z
$WkZÉ ì ‚
Ðe rg mgzZ *gÐ e
$WkZ ÝqgzZ x|» ²
ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ
GG©!
:ì @* ƒx¥ø 4
E5
—oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô ðô çû Š% Ö^eô 麅ø ^Ú$ Ÿø ø ‹øËûß$Ö] á$ ]ô™
DQOVèm!(̉çm é…ç‰E

b§kZ‚Å kZgzZì tg]Ô6â i ÔBø^Úø t D â


Û ~ ãšZ bzg Ïß W]|
,Ѫ äô jô Ûø’ûÂô æø oûeùô …ø èô Ûøuû…ø kôÎûæø oûÊô pû]ø oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôì Yš!*
ðZ' %ÑZMÑðâ
Û
E
X Çì g~hïG L …™›‚gzZ hï GL .9g›‚{zJ -Z # ì Y{gpôJ -‰Ü zkZÐ

( 11X 8:™Ô ä Z $uzy WŒ
w%ZÆg Û)

/
¤ $ubÑ
›ÈZ>g
—²ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø øŸ ü
X ÇVzŠ CÂÇi7 ðà å ;g aÎgzZ c* W~ „i úÌZ wì »TVƒ @* CfzzŠ
û%] ‚ˆÆi úC
1| 7, Ù ô²^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø ŸøaÆähg{ k HgzZaÆ“ W(
Åzm\¬vZ -g—pÆÝkZèYÐN Y^g{ k H¢¹ \¬vZY á y ZX ,™
:ñ â
Û Šá g ZŠpä
—²ô ] áôçû Ãø eô Ÿ$ ]ô ²
ô ] èô Âø^›ø o×FÂø éøç$ Îö øŸæø ² ô ] èô Ûø’ûÃô eô Ÿ$ ]ô ²
ô ] èô nø ’ôÃû Ú$ àûÂø Ùøçû uø Ÿø™
DMONV” (QVt(‚nÛvjÖ]æ xnfŠjÖ] h]ç$ h^e (l]ç‚Ö] hö ^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÛÖ]E
# pì 7‰
Z h $ 7Ð Vƒ k
Ü ¤~ ë Å]Š „Ëgz ZÐ « ™ÅvZ1M Hë

www.khanqh.org
TN

Üg $uq -Z ~ ug I bÑÅg $ukZ ämvZ îG*9g ~g ‡Z5gzZ X N â


Û Šæ \¬vZ
pû‚ôfû Âø Üø×ø‰û]ø D â
Û \¬vZ Âì k7,² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø Ÿø {È Z # ì ðâ
Û
~Š hgÉugzZ Š Hƒg ZŠ',Vâ
Û z .{È Z÷ª ø ^ßøÃô Öû] Õø†ø iø æø ø ^ÏøÞû]ô pû‚ôfû Âø pû]ø Üø ×øŠûjø‰û]æø
E!
gzZ Ø$ qøæø $̂ Âø oÖF^Ãø iø ²ô ] oÖø]ô ^âø †ô‰û^øeô lô^ßøñô^ÓøÖû] …ø çû Úö ]ö pû‚ôfûÂø šøç$ Êø pû]ø öW -šÆ Üø ×øŠûjø‰û]æø
,Š]g t KÃV¤
Û : Zizg \¬vZZ # Z®Š™Š4}÷x »}g ‚LZä}È}÷

Û Â\ WvZ c* Ð}º
Û :gz?Ïñ W: ` ÑÃyZ H Š Hƒg ZŠ' ,Vâ
Û {È Z÷Ð
GJ
pg ` ÑÅ]g t
n KKZ \¬vZ Z®ì ;g™V G é5©$Ñ** ÌZ Ât pŠ Hƒg ZŠ' ,V â
Û {È Z÷
øŸ sÜÃVzh +% LZ õxÆ äâ i¬ a ÏZ D â
Û ê » äg Z’Ã{È ñƒ
X¸D YƒÚïE L 8™{zÐÏZgzZ¸D™ c* C™f »„ ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø
oû‘ô^ Ãø Ûø Öû] Õô †û jøeô oû ßô Ûû uø …û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø k ¯ w ©< ó â : Z izg à ¬Š kZ ~uzŠ gz Z ( 2 )
:h $ +=gzZ™ â
Û «= ÂÅC¿F, â
Û 3g6, ívZ} Z Ô ø jô nø ’ôÃû Ûøeô oûßô Ïô ûiö øŸ æø
á s§ÅÁ$ +ÃòŠ W{k HC Ù ìg Cp ÖZÆu0* ì ILG" uXÐãâ
Û ** zCKZ <
** ge ¹a kZì ]z° ïE EL 4]CXì @* Yá s§Å¬lpuF,» {k HgzZì @* Y
(12X11:™Ôã!* g‹c*Á) Xì]ŠXï GL !´gzZhï G 9
L .g ïGL !´C¿F, gzZceȹÐ{k HÔce
$u
25g
—^Þøˆùô Ö] àøÚô ‚% Eø]ø èöfø nû Çô Öû]ø™
DPMQV”(ÜjÖ]æ èfnÇÖ]æ á^Š×Ö] À Ëu h^e (h]Ÿ] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éö çFÓÚE

?ì VY”ZÐ**
¯Õ
Ð **¯ ÕÅzm \¬vZ -vZ wÎg c* Y7 ä/ôì ”Z {Š c*iÐ **¯Õ
/ÂÐ \¬vZQá ™ ** /Z c*
¯ ðä Û ä Åzm \¬vZ -\W ?ì VY J{Š c*
â
i
7„ ^ ,YÉ 7~gz¢ ‰â °ç™ YÐ kZì H ** ¯ Ð Tì wJ/ÂÅkZ Âá™
ÅkZgzZ σ # +
Ö Z0gzZÃkZ ÂVƒ c*
W`â °çÐ \ W~ Zg f¾ Ð kZ™ Y¤ /ZèY
,W~g ø6,VzÈ ì y ˆ Z » \¬vZ ! { Wì 7Š mZ h**
z' ¯ Xì60+Z »ò **
+gzZ ðZÎ¥
$
HkZÉ 3g7Š mZ hÃkZàÄg] ³ÅVñÝ LZ ä \¬vZì Å« ™ HÅ
Ã{k
ÃVÂgúxø** Ð V\W c*Hƒ {LÓk
Š Ht ÐívZ c* zŠÈ' c* â

Û ïá ~ hLZ

www.khanqh.org
TO

nçkZ™ YÐ V-È c* VzÈ X ÇñYƒs ç ÂVƒ Le °çÐ Vƒk Hƒ  y Z ¬Š


ì q+ZÕ c* â
Û äÅzm\¬vZ-\ WpX zŠ™s ç= Ç} 7, 7It~
~] Z| ðÆñ Y µ¸ÃkZªÆ Ï} 7,Óâ °ç™ YÐ kZ ˆÅÕÅT
xi Ñ‰â °ç™ YÐ kZ Âì 7¸ÐZ¤ /Z ÂÅÕä ËVŒÅkZì ~ÜZ e c* ì
ÅTì ïÅmvZ G î*9g ~â år# ™ZsÑZ ** Ññï Å
GÒ) ZŠë# Ö ÑZœt Xì 7
HQ ÂX 7xi Ñ ‰â °ç™ Y Ð kZ Âì 7¸¤ /Z ÃkZì Å ðZ' ,gzZ Õ ä \ W
E
t ~ Õ Òg é¨O±~ pÑ > ½ÔzŠ j™| 7,¼ Ôùâ ]nÐ DaÆ kZ ?}™
}Š™s çÌÃkZgzZ}™s çÌÃí\¬vZ äü Öø æø oûÖô ² ö ] †ø Ëô Çûmø ¾ V- ì e $Zzg
X £Š™s çvZ} Zì ”c* ì Å ðZ',ä ëÅT} ™ ¬Š ÌÅ]nÅkZ ª
fÍÑ17¼gzZ ”ðZ',ÅËäTì ~u 0* ìILG
" uX x ZwVâzŠ ú 7gzZ ** ,
™ðZ'
X Ç} Š [ Z±~ ]y WgzZ *Š ÃkZ \¬vZ éô †ø ìôŸF ]û æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ² ö ] äö Òø…ø û ]ø ; g ´ b§Å
ƒ 1= <: Õ\ W¼Ð kZXì x ZwÙñ{‰ Ü z kZƒ „gƒ ÕÅËZ #
äTgzZX òŠ WiZ {zz™p°ÅkZ c* z™ q Ê »kZX <: 2~{ k H= Ôì „g
gzZÐ,Š Ì~*ŠÃkZ̀Z »kZ \¬vZ c* ŠuzgÃÕÅkZgzZ H q Ê » ð¸y ›LZ
¸ ÌÃí V; V; ð5 V ; ~ V; ÅáZz ä™Õä TgzZÐ , Š Ì~ ]y W
V; ~ V; Ôì ! Zy tg0 +ZÆkZì ¬Š Ìä ~ Âtg c* ƒ ë ÇÔì ( —)^ î Z e
[Z±~]y WgzZ*ŠÃkZ\¬vZ éô †ø ìôŸF û]æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ²
ö ] äö Òø…ø û ]ø ÂH7q Ê »kZgzZ ð5
: Z izg Z®ì „gƒ ÕV ˜ ñ YJ ZÐ >kZ Â7È c* ]gŠÅ qʤ /ZgzZÇ}Š
,Ãy Z c*
Z' ƒ ”Õ c* Ôƒ ÅÕÅËÔƒ Zg â äë hðà »t‘vZ c* v V- Ð \¬vZ
ÆXXª£Š} ŠÃ# Ö Z ~g ‚[ Z N »kZVƒ k7,PVÐx á zð~tƒ ¹>
Â,Š™èZgÐ ëÃyZ\ WyŠÆ# Ö ª @* £Š}Š [ Z N »kZÃy Z 6, zZ}g ø h
@*ƒ ZŠ Z Ìh»VzÈB‚B‚gzZ Çñ XÌÐÑÆt‘Ã\ WnzÑZzPVÐtvZY á yZ
ÅÕ~ >T Âðƒ 7q :ZÃkZJ -Z E
# ìt {g é¨O± » ÕìtAX Çìg
Íq -Z ~ yZ¤ /Z ðƒ ^Ñ** ~(,Ð ë}™s Z ‹Z » ^Ñ** KZt ‚Æ VÍßyZì
t £ÿL X3ZgzZ ,™[ Z NÁ‰ZÃkZgzZ4â °çÐ \¬vZgzZ ÌVÒpVz%Âì
Âì 7q :Z¤ /ZgzZì ˆƒ q :Z ÅÕÅ\ WÃkZªÆß8 - â °ç™ YÐ y Z 
www.khanqh.org
TP

s ç=ìgÈ\ WgzZì 7̸Ã{g e" kZX z™# Ö [ Zy wŠ »kZ™ Y{ Z ({Zp


X σe$f ZÃ}g e" kZÐkZX ¶ÅÕÅ\ WÀä~£Š™
â

Ûe $ÁÃVÍßyZ[ Z N »kZvZ} Z < H ¬Š V- ™| 7,PVÐx á zð: Zizg


vZ c*
yŠÆ# Ö ª @* ƒ hÌ»n˃ ÅÕÔƒ ¹>Z' ,Ôƒ Zg â hðÃä ~»T
á y Z b§kZ £Š™èZgÐ ëÃyZ™}ŠÃyZ[ Z NgzZ}Š™],ZŠ:)lðÃ6,ë
\ WvZY 
gzZ ñYƒ °çÌ~t£ÆvZZ # ÏA ‰ Ü zkZ¼ A èYÐN Y W6,3 ZgƼ A
( 30X 26:™Ô ã!* Á) X ñYƒ°çÌ~t £ÆVzÈ
g‹ c*

/ $u—Ñ
¤›È Z>g
zzÅ䃔ZÐ**iÆÕ
Ð **¯ Y7 ä/ôXì ”ZÐ ** H»Õ D â

i {k Û ÅzmvZ -g—
°ç Âá 8 - â °ç¤ /ZÐ **¯ LZg » **
¯ c*Û ä ÅzmvZ -\ W ?ì ”Z VY
â

3g h CZ ä vZà **¯ Xì 7~gz¢ ‰â °çÐ kZì H ** ¯B‚Æ TÔÏ ñYƒ


7°çÐ kZ J -Z# ì Å ÕÅTÔì Š mZ hÕpì 7Š mZ ht Ôì
q :ZÃkZJ-Z # X ñ Yƒ q :ZÃkZì ÅÕÅTªÆǃ7s ç{ k Ht Ç fâ
ñC ä ~ ] Ñ©Æ x á z ðÉ 7~gz¢ ‰â °çÐ kZ J -‰ Ü z kZ ðƒ 7
 yZƒ Zg â c*
ƒ *Ôƒ ÅÕÅT~Ï0
ƒ c* +iä ~zŠÈÐ \¬vZ: Zizg™| 7, { z
Ã\ !*
Vâ X bŠ Z™)**èZgyŠÆ# Ö ª™ 3› [ Z Nt»yZgzZ}Š}ŠÃy Q !vZ} Z[ Z N »
ÇA Zg7 Ãq
-ZC ÇA ™ƒ„[ Z Nì s % Z~ kZ »VÍg )
Ù c* ,X ß™ï á ~ kZ Ì
I
1? ǃ„Ô Ç ñ Y † !* c*
ÇÑzÎ H  õÃVñŠ WΤ /Z [ Z N »v Zƒ PiŠ & ÕäM5!
 ǃ7„[ Z Nì HÜä #
Ã Ö ÑZœÃTì ¸ ïÅmvZ îG*9gr # ™Y q
ö™| 7,pÑvZƒP&gzZ[ Z N »u 0* Û kŠ ÂöÆ| 7,pÑ[>gÎX ÇA '
yWΠ, ,
Z'
gzZØg Å\¬vZgzZöÃVñŠ Wg Ñ" ì e ÇA Zg7 Zg7 Ãq -ZCÙ [ Z N »u 0* -Z Â
Ûq
y WŒ
Xì d $ÛŒtÐ a
5ŠÅ ÅÕ Ògñ
mµÿLG
Ð }¸ {zX 7QZzÐXkZ ÌY f} (,} (,¹ 0ÆÕ Â
www.khanqh.org
TQ
E
`Z çhÅZz`ZÖZy*t»# Ö ÑZœpì h»VzÈÔì Š mZ htÏ} 7,‰â °ç
# Zz ‰â °çÐ kZƒ: q :ZÃkZJ
Z -Z # ì ÅÕÅTì J 7,Špä ~Ô~
0„ zŠá{iZ ?g c* ǃ Z',wŠ »k QÐ kZèYì 7Ì^ ,YÐzz‰É 7
ì ˆÅÕ ~÷ å7„x¥ ÂÃkZèY ǃ ** àe $f Zt ¸ìg™Õ~÷™
°» **
™ °ˆÅkZÐi§Ñ!* zgqÉ 7Z # Zz‰â °çÐ k Qƒ: q :ZJ -Z # Z®
:ì g $ut?Š ÅkZgzZì
—äü Öøæø ^ßøÖø †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùöçû Ïöiø äü jøfû jøÆû] àôÛøÖô †ø Ëô ÇûjøŠûiø áû]ø èô fø nû Çô Öû] éô …ø ^Ë$ Òø àûÚô á$ ]ô™
DÜjÖ]æ èfnÇÖ]æ á^Š×Ö] ÀËu h^e h ]Ÿ6 ] h ^jÒ(xne^’ÛÖ] éöçFÓÚE
ÏZtì –ä $öX}™g lZaÆ kZì ÅÕ ÅTì t {g ñ » Õ
/ZV; Ôƒ Š
Ð kZ[ Z ˆƒ q :Z¤ HƒwÙZ »kZ c* # ì ~]gß
ƒ ðƒ: q :ZÃkZ Z
™yÒ Z
@* # ~ÃkZX ǃ 7s ç {k Ht Ð ùâ 7°çJ -Z # Ôì Z# Zz ‰â °ç
X D™ZŠ Zt]Z÷Y f} (,} (, ÂVƒ
$u
26g
—oûñô]ø …ô ðö «mø†ôfû ÓôÖû]ø™
DNMLV” (NVt(†fÓÖ] oÊ ð«q ^Ú h^e (Œ^f×Ö] hö^jÒ(¨] oe] à߉E
XìgŠ e ~÷ðZ (,:ÀF,
ÅkZ~ÇX~kZì gŠ e~÷ðZ (, D â

Û \¬hì ~ÏŠì ILG


"u
/
X ÇVzŠ h ÂyŠ¤
 Ç} zYW~™Â} zY1x »Ð =ÌZg f:gzì @* ƒ¹ÃV¯¸ç°z=
~ kZì gŠ e ~÷ðZ (,D â

Û \¬hì ~ÏŠ ì ILG


" uX 7âi L°ÃyK̈Z
/ÅkZ~ÇX
X ÇVzŠ h ÂyŠ¤
p°ÅyZgzZt

Û »°gzZ=
VkÏnÏu oÒ gröÂö
Œw¾ CZ f CZÃkZÆKhY «ñ O **
™{ó b§kZ6,ÚËKZ »yK̈Z
hY «èYì À _Vƒ(z~Vƒ (Z~Æå 3]ñ OÐìì @* ƒtW,Zòi Ñ»T
www.khanqh.org
TR
G
E
Xì &YZÃLZ~wŠ „wŠgzZX Lg7g é}B-dZÐZ »
VkÏnÏu oÒ †fÓi
xiÑÌ$Å}uzŠ~°:XŒZ(, ÃLZ~¨£ÆËìt|Å°
X CW7xiÑ$ÅVzuzŠ~=gzZì CW
™! ™!
ïE EB gzZì øZ-Ôì ÅÇ>ZXøZÚy xgŠÆGVèV âzŠ yZ-gzZ ïE EB
G+
KZÆ™Ã6,ÚËKZ Z # èYì @* ƒ ~gz¢þ©B »=~-C Ù akZXì >Z
LèY 7xi Ñ°aÆ =C Ù gzZ ÇŒHÃ}uzŠ „ A $ ǃg¦ » ðZ(,gzZ ðYZ
@* ƒ‚¯Z à {Ð$Åˉ Ü z kZgzZì &YZÄ LZ sÜÆ™Ã6,ÚKZ yK̈Z
†ø íûÊø Ÿøæø Ô ø ÖôƒF o×FÂø ² ô ô ‚ôÛûvøÖû]ø ì ðâ
Û «Ã†{g » ** kZ ä \¬ hïdt Xì
ÅyZ V c* g F $„ VâzŠ°gzZ =aÆ 9‚~ nZ%ZÆ bzg z »X oûeôù…ø ^mø
Xce** ƒ: …³~b & Z
ì t ” »[8LZ Ô¬ ðÃìt {zX Ç ñ Y W~™g¢ » kZÐ wVq -Z
G
gzZ]gß„ KZ™wïsWÐ Ù A KZÆÚ ŠÃ[8ñ O s ¸z"t ] ‡5 ïG L ¢1p
G 3 B+Å
Ç} zYŒxzøgzZ ïEZ °¬ogŠ¾~ÃÅ[8kZ ¿t Âì ; gNŠgózî„ LZ
x™z s ®Z ; gZD Ù 6,VzÈ LZ ‰ Ü zC Ù Çñ Ññce OÎÃhèE LG5ŤgzZ 9‚ b§ÏZ
4E
„ KZÆ äƒzás§Å] Ìz] Z f Å \¬hñOÐ °¸ç¤ /Z {È gzZ záÐ
Å+
?7c* ÐVƒÆòzøzt Z
Û gzZ ïE G3B Z °t ÎaÆkZ] ÏtÂì w'~] Ìg »
ºgzZ=Ðw VkZv:Zß Î{ i Z0 +Z »g¢ÆkZgzZÌZ Å ~g FkZgzZX ß™ê „Šp
Xì ]‡U c* i @* wVtaÆV< ¬gzZì CYW~™6,gîãZz„¹]µÅ
yˆ Z » \¬ hX }W â
Û pôÐ & §‹ é¹Ò<X&]gzZºz =à  ë !vZ} Z
æø Ô ø Öø ‚öÛûvøÖû]ø X ìgƒ «xEgzZ BVt ~ ºœÆ VZ Å ]|ì
X ^ßøe$…ø ^mø Ô ø Öø †ö Óû% Ö]
^Þø‚ôâû ] àønû %ô nû Çô jøŠûÛöÖû] 'ø^nø Æô ^mø
^ßøÇô Öû]æø Ýôçû ×öÃö Öû^eô …ø ^íøjô Êû] øŸ
( 354X 343:™Ô ~š½g ç )

www.khanqh.org
TS

$u
27g
—äü Öø ÜûÓöFìû]ø ^Þø]øæø Ø$ qøæø $̂ Âø ô²^eô Üû ÓöÛö×øÂû Ÿø ø oûÞùô ]ô ²
ô ]æø ™
D‚Ûu] ‚ߊÚE
äg eÐ \¬vZ {Š c*iÐ ?~gzZgzZ Vƒ ÑZz + YÃ\¬vZ {Š c* iÐ ?~nÅ Z} .:ÀF,
X Vƒ ÑZz
L ÏZgzZ Vƒ Š
: Hc*
Š D{Š c* iÐ ƒ  ?~ !Íß} Z Üû ÓöFìû]ø ^Þø]ø æø ² ô ^eô Üû ÓöÛö×øÂû ]ø ^Þø]ø
XÐvZVƒÑZzäg e {Š c* iЃ  ?Ð
\¬vZ -·** ¦Xì DÝZ ** 3ÃwŠ ~ { C Ð WZg ** gzZ ÔÅ ÞZ ñŸg
Hc*
Š ŠD{Š c*
iЃ ?~!Íß} Z ÜÓöFìû]ø ^Þø]ø æø ² ô ^eô ÜûÓöÛö×øÂû]ø ^Þø]ø D â
Û Š á g ZÅzm
:ì @*W~pÑg $ugzZÐvZVƒÑZzäg e {Š c* iЃ  ?Ð: L ÏZgzZVƒ
—éô †ø ÓûËô Öû] Üø ñô]ø áô]ˆø uûŸø ]û Øø‘ô]çø jøÚö ] ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø™
D] Ù牅 Ýö¡Ò áø^Ò ÌønÒ h^e(p„Ú†j×Öô èm‚Ûù vÛÖ] Øñ^Û$ Ö]E

kZÃ\ W§»# Ö QgzZsp »]y


WX¸Tgq„gzZ âÚÅzm\¬vZ -\Wå
Ýøçû mø oûÞô ˆôíûiö Ÿø D™n²Šz!* Æ äƒvZ 2x?Zm&Z'
, rg~ wq
Z ]|X å ‚
LZg ³]|ì ~ yi {‚X Ç <: ZÎ¥…~SÈ Zy ! [g}g ø} Z áøçû %öÃø fû mö
E
ÅvZ ègº Z & œ]|X D Yƒ',
Z',Æ c* +
g͙iР~0z Z} 0ґx?Zm
.½p î0E

Û Å\¬vZ èg/]|X @* Y c*
Š ^ » @*# gŠ ðÃ~ l» D â

ƒ| Û Ð sp
E
G
gŠT »ë Z ïL .Š“ì @*
ƒ wq ¸ » { Çg !*
ÈÑ=X @*
ƒ: „ »= ä V â ~÷l»
sÜÐ xELZ 7Z S0 +Z @WÅXgzZì @* Yƒ„ » hïG
LE4X3ì @*
3G Y @*ƒ s ÏZ
x Z z8¸Ð Y: ÄÅ+ Š È Çg )
,Xì @*
ƒ **
™Ýq] c* +â ZÖ
gz¢ÅlçgzZ Z&
e| 7,]tÄE%Æ]t§âÔÆmvZ îG*9g ~z0
h +yѦ)´]|w– Xì @* ƒ
ÄÅvZ I ZˆÆ ~C Ù ªÄ Egz Z ] (gŠ ¼ Z

Û a kZ X $  gŠ LÏ0
Ë ƒ 7„ +i iÐ
î*9g ~â år
ämvZ G # ™ZsÑ Z ** Ö ÑZœ]|]æÅTì ~gz¢~¢q~
Ññ#
X ì ðâ
?{ âb
Û m, ( 397:™Ô ìzŠzÔ ~š½g ç)

[8æL°fgzZZz6," ÌÐ yYKZ~GÆǃ8}ÈÔ¬Æ\¬vZ
www.khanqh.org
TT

‹© @* ¿{g )л~h›c* Ôì c*


Š™ÅÐÁxxÓÆ*ŠÃyZ ä]¯Å
E
Ð hçLG .–Šp"gzZ^,ZЊ c* Å\¬hgzZ Zƒ: µZzñ~hæL°fÐtgz¢)
Vƒ: VY„ ?~<%zgŠ Ëc* Vƒ: VY„ÝÑZ bI{zp¤ ]ZZÇ!*
/Z ;g: ¹!*
GI
4¨^¬ yQ s§ÅgñQ yS p
ñƒ DƒxÆ { á Ï1 „
 ŠèY ;g 7]ZZ Ç!* ÃèEG
,
(504:™Ô~š½g ç) Xì sŠ ZáÆwz4 s§Å ÌŠZƒŒ Û ÐdZƒŒ Û ]Z Zs§Å{ á Ï10*
$u
28g
áû]ø Øøfû Îø Ôø jô nø ûìø àûÚô Åôçû Úö ‚% Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ëô ûiø àônû jøÖø^_$ âø àônû ßønû Âø oûßô Îû‡ö …û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø ™
—]†÷ Ûûqø Œö]†ø •ûŸø ]û æ$ ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø
DQUV” (MVt (o›çnŠ×Ö †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E
DÙçfÏÛÖ] l^q^ßÛÖ] oÊ ^ÛÒ ÄÚ‚Ö] Íæ…„e g×ÏÖ] á^nÏŠi èõ m]æ… oÊæE
LZ ÔÐ spÆ\ WÃwŠ â
Û «@Wà Zz•' ,g JŠ sñ{Š c*i¹= !vZ} Z :ÀF,
X N Y0}g ó Z³h Z egzZN YVƒyp²WtÆkZI,Š™[ Z§ÐVƒ²W
VkË‘ o×`µ oÒ 7çãÓÞ3 oÖ]æ ²]( 1
 _â @W+ZÐ \ Wë !vZ} Z D™n²x?Zz > }Zm9
Eš!
ªì Šñ~ Ø_â ¹ Ø›^â ÜnÆ à Zz •' ,g JŠ sñ öW - Æ èÖ^_â X Vƒ èÖ^_â
èÖ^_⪠c*
â

Û wEZ yiz»¾IÐg]ÏZÉ ðâ
Û 7® ) ¤6,t¤ /Ô‰lg !* g JŠ sñ
Æäƒ/ $¸~! ²ànßnÂgzZì yiz»¾IaÆ/ $ñèÖ^Ãù ÊgzZaÆ™è Ù^Ãù Êc* â

Û
+Z !vZ} Z ǃtÀF, [ Z Ô c*
â
$¸aÆ ÚÅyZ :
Û w EZ èÖ^_â ªyiz » / L
X Vƒà Zzäzg{Š c* iÌÐ',Z} Zz•' ,g JŠ sñ â
Û «@W
VkË‘ p†‰æ oÒ 7çãÓÞ3 oÖ]æ ²] DN
â ÌÚ ~uzŠ ä x?ZmÑ ˆ Æ kZì \zZ ïG L ©Er Å ànßn (ànjÖ^_â
Vî²WLZû Vƒ à Zz äzgg JŠ sñ+Z @W{z ÄôÚû ‚$ Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ïô Šûiø
²W :C™7[ Z§ÃwŠ @Wà ZzäzgC Ù Zƒx¥Ð{kZX ,Š™[ Z§Ð
C †Â^Ö] Ù^Î ^Ú ÜÃßÖæ X D™[ Z§ÃwŠ²W{zD¤ / ЛÅvZ c* ÐspÆvZ
ĺñô^•ø Ô ø ãôqûæø †ônû ÇøÖô áôçû nö Ãö Öû] †ö ãû ‰ø
غ›ô ^eø Õø‚ôÏûÊø †ônû Çøeô à$ âö ðö ^Óøeö æø
www.khanqh.org
TU

"gzZ ùŸ~g ZË{zƒ:aÆ\ Wc* ƒ {z´Æg Zh +ŠÆ\ W ~g ZË{zÅV\W !vZ} Z


Xì ë!* ƒ:ЧÆðZ] .Å\ W ** zg {z»V\WgzZìg »
g—ªì6U* ïG E
L ©raÆ ànßn (ÄôÚû ‚$ Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ïô Šûiø Zƒx¥ Â
X D™[ Z§ÌÃwŠ „zñ â
Û Ô²WÆmÜ ZäÅzm\¬vZ -
VkË‘ p†Šni oÒ 7çãÓÞ3 oÖ]æ ²]( 3
t!vZ} Z ]†÷ Ûûqø Œö]†ø •ûŸø û] æ$ ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø áû]ø Øøfû ÎøD™n²x?ZmÑ
}g ó Z ³h Z egzZ Vƒ yp²WtÆ kZ I â
Û «~ *Š ‹ § ÏZ =ÂÅ äzg
³h Z e ÅkZgzZÐ VƒÆ yp²WÆ kZpÇ ñzg ÌqizŠ Â~ cizŠ ªN Yƒ
ÆvZ~*Š {z ²WÆØgÔ²Wá Zz Zw ÂtÆx »¾²Wt ÂÏVƒ}g ó Z
X ìa
' E
{gzZì @*ƒ{!çEE .-EaÆszçh!søC Ù gzZìsøtîÖ] ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø áû]ø Øøfû Îø
'
ä\¬z îZE!4hbÑÅ6, zZxÓtìÚ~spì 7ÂÚ~èt:ì CƒÚ!çEE .-E
(640:™Ô~š½gç) ä́Ëô _û×öeô oÖF^Ãø iø ² ö ] oøßô’$ ìø ^Û$ Úô Ô ø ÖôƒF Xìðâ

Û «ÐØgKZâZ
$u
29g
Üõ×ô ŠûÚö oÖF]ô åü †% röÞø æû ]ø ^ßøŠôËöÞû]ø o×FÂø ] ð÷ çû ‰ö Íø†ôjøÏûÞ$ áû]ø™
DOOSV”(NVt(xf‘] ]ƒ] ÙçÏm^Ú h^e (hŸ] hö^jÒ(¨] oe] à߉E
—åü †ö Ëô Çûiø øŸ ^f÷ Þûƒø æû ]ø è÷òønû _ôìø göŠôÒû]ø æû ]ø
Dð«ŠÛÖ] æ |^f’Ö] ‚ß ð^‚Ö] h^e(oÏãnf×Ö †nfÓÖ] l]ç‚Ö]E
y›ËN àÃkZ c* ÃðZ',Ë6,yY KZ ,™ÝqëVƒ Le { C~ !vZ} Z :ÀF,
XN â
Û : ]n\ WÅT{k Hc* æ+Z ðÃë,™ c* s§Å
vZ} ZD™n²~c* ºƒ»Åzm\¬vZ -g—ì ~pÑg $u
æû ]ø è÷òønû _ôìø göŠôÒû]ø æû ]ø Üõ×ô ŠûÚö oÖF]ô åü †% röÞø æû ]ø ^ßøŠôËöÞû]ø o×FÂø ] ð÷ çû ‰ö Íø†ôjøÏûÞ$ áû]øX Vƒ Le { C ~
ÃðZ',Ë6,yY KZ ,™ÝqëVƒ Le { C~ !vZ} Z åü †ö Ëô Çûiø Ÿø ^f÷ Þûƒø
ËN àÃkZ c*
XN â
Û : ]n\ WÅT{ k æ+Z ðÃë, ™ c*
Hc* s§Åy ›
ÅC¿F, ™: x ÈZ »É H,
gzZ ** Šz!* Ú
Û **
Æ*g 2~]Š ¬ÅVEâ

www.khanqh.org
UL

gZâ Z~{ZgÅ\¬hòŠ W(Ztq -ZX ì @* /~V6u **


™g ë¤ ™x¥:ÛZ D
çzŠ ** +
t* !* LÐ àç‹ ¬g »f Zz] ¬¤§Zâ ZìC Ù ªÔì LgxzøÐ m{ƒ Œ ,z
Û ‹ »'
X D Yƒ¾gzZT"g Zâ ZtzgŠuLgzZD Yƒ

Z9}g )ƪ HzŠ§{ e ªì çhB Zncd‰ Ü zCÙ òŠ W (Zt}uzŠ :2
Ĥ H._Æ C‹Š ¬ KZt ñ YW+Z ~{ ðÓ
/gzZ } ™ { k  x¥: X ì
E E
:g l Z þLG3¢Â{ÒW~ËÆTñYƒx ÙZz«i/wJézØg ï G
L ©rigzZ ñ Yƒ
gz ZÑ äƒ ]Ðz ù D zÐ ™f ©, Š™Šß W8 -iû}g ‚] ¬t {”{”gzZƒ
pôÐ kZ à  ë \¬ hX ñY ` ~ 3™X tî » ÒÅØ { YΙƒŠzŠ%Q
( 7 33X 732:™Ô ~š½g ç) X }WÔOg

$u
30g
—løçû ÛøÖû] oßô Ãû mø lô]„$ ×$ Ö] Ýôƒô ^âø †ø Òûƒô ]æû †ö %ô Òû]ø™
DQSV”(NVt(lçÛÖ] †Òƒ oÊ ð«q^Ú h^e(‚aˆÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
XÃ]ñªz™Š c* Ð] ÒÃqà Zz䙊uÃ] Z¯:ÀF,
@*ƒ=gfgzZ: L Z (,»e
$Z@¸gzZì @* ™^ e QÐ *ŠÃwŠ ** ™Š c*
Ð ] Ò»]ñ
Ð] ÒÃkZì à Zz䙊uÃ] Z¯ ]ñì Šg Zz~pÑg
X z™Š c* $uXì
ЙfÆíz-Z LZgzZ ñYw$ + Ð ]¯ù D zÅkZz™g¦Ú Z »]ñ:
Xì x 1»] ‡5]úŠÐs§Å ǃ8ÝZgŠ]ñaÆðñXce „S]¯
x¥Ã ?¤ /Z Vƒ 8 Š ] ÑqÆ ]y W ~ D â
Û Åzm\¬vZ -g—
D â
Û Å \ ¬vZ èg & œ–1Z ]|X zŠ™] ÒÅä zggzZ zŠ™Á « ÂN Yƒ
ÃkZgâ Y @* ƒ kv ðÃ~ l» D â
Û LX @* Y c*
Š ^ » @*ƒ|# gŠ ðÃ~ l»
p=~ r !* -Zû%q
q -Z X @*
ƒ w !*» y$+Æ ðñË~ l» D â
e3
Û LX f
gzZì ¥ Ôì @* 3ì ~ {'× gŠ¾  c* Û gzZ Z½÷‚ ZQ™NŠÃgâ Yq
â
-ZX ‰ á
ƒ61Ì–1Zl»7[ Â[ ˆðÃ6,
X @* 1~]y WgzZì @*
Q~ñ ‚ÆV½gŠ
] ‡zZ Î X @*ƒ: „ » ä Vâ ~÷= l» D â
Û Å\¬vZ èg/]|
gzZ D Y¤/D zg D zgû%‰~i úÅzX @* ƒ t ~l» D â
e ~B; q
Û gzZ f -Z
www.khanqh.org
UM

:h: i ZzWD zg D zg Âã6, $WkZZ


e # ~i úÅ ðg !* -ZX D Yƒg F
q
ô ] oÖø]ô oûÞôˆû uöæø oû%ôù eø çû ÓöEû]ø ^Ûø Þ$]ô™
—²
DTRVèm!(̉çm é…ç‰E
6{n¸D zggŠkZÐ spÆ\¬h¿\¬vZègk„0vZ†]|
,
aÆ i úû%q-Z Åzm \¬vZ -x™ Z Ñ X ‰ˆ0 ÏV1** zŠÐ ÕÆ V î²W
X¸ ìg Á-$ZŠÐzz Å çgzZ ¶„g |™+ ¬ŠÃ® ) )q -Z ÂñÑ p=
Ã]ñZ®Xƒ: Za{zVƒ; gNŠ~ª  q Âz™Š c* Ð] ÒÃ]ñ¤ /Z c*
â

Û Š
á g Zä\ W
y »Ç" ~ƒ îŠ: i ZzWt{z~T @* g*7(ZyŠ ðÃ6,GgzZz™ HŠ c* Ð]Ò
X ÕZVƒy »VzQVƒy »èÔVƒy » ðËÔVƒ
g»" @WD zg D zg ©¸D™ c* zg¹ ¿\¬vZèg/0vZ†]|
Ð spÆvZ Ôƒ D™À6,äzg}÷ c* Û Â1b 7 û%q
â
-Z ä ¿ËX ‰ˆƒ
-ZXì @*
yZ âq +eÐ spÆvZ c*
zg0 â
Û Âc* W7r„ (Zû%q -Z Xì @* zg `gÎ
# {zX Zƒg* »Åzm\¬vZ-g—6,! ô
:Z
—áô^âø ‚ôùÖ^Òø é÷ø …û æø kûÞø^ÓøÊø ðö «ÛøŠ$ Ö] kôÏ$ øÞû] ]ƒø^ô Êøü
DOSVèm! (àÛFu†Ö] éö…ç‰E
y WyŠ TV ; ¸ ìgÈgzZ Î Ö xŠ D zg D zg Ô‰ ƒ} 9w!* Æ y$ +Âã 6,
Åzm\¬vZ -g—X ~Š !* ',~÷ñ; Ô Çƒ wq H Z÷yŠÆ # Ö ªªÐ N Y O
XÑ äzg ̺
Û Ð äzgkZ}g v c* â

Û Š
á gZä
Vƒ@* Û Ð„vZ¸ë ñ zg¹™ÖQ S7,
™Š c*

i úÅzä! ô~g »Zq -Z
X c*
Š Ñ¥ÃV¤
Û ` Wä? c* â
Û Š á g ZäÅzm\¬vZ -g—X Åv WÅ3
ì **
g* Â6,3Vƒ @* zgÐzzkZ c* â
Û 6,{7 Æ~ç X¸ìgzg ! ôq -Z
_7,e$Wt ] Zgx ÓmvZ îG*9g
1Z x â Z ]|X ÇV î Y {g z c* ÏA ] x¥: „
:ìg D zggzZìg
—áøçû Úö †ôrûÛöÖû] ^ãø m%]ø Ýøçû nø Öû] ]æ‡ö ^jøÚû ] æø ™
DQUVèm!(‹mF é…ç‰E
 ?Â~ *Š D â

 vßxê ` W1ìg¥ A v߃


N Yƒ µ Zƒ á g Z \¬ h
Û Š

www.khanqh.org
UN


Û c* ǃ ~ Vñêg Ñ CZ x¥:ì ÁñY c* zg ÌA™ÍìkZ X {exê)gzZ
²WÌ‚ ZgfÐ spÆvZÐçWTì Š á g Z »Åzm\¬vZ -g—X ~ Vzg ZŠ' ,
Xì ê Š â
Û x Zw6,v WÃ{nkZ \¬vZXì @* /
¤6,{n™òƒ: VY „' ,Z'
,6,uÆí{Zp
ÆkZ Âì ¡ C»Ð spÆvZwŠ »y›Z # ì Š -Z »Åzm\¬vZ-g—
á g ZgzZq
ìŠ -Z »Åzm\¬vZ -g—X DQíÆV½gŠ‰DQ,Z {k
á g ZgzZq H
:Zz~ V÷»|ŠzŠ 6ì Â(Z ** Y~ v W» kZ ñ zgÐ spÆvZ ¿
Šá g Z ä \ W ?ì H3 Zg »] Åzm\¬vZ -vZ wÎg c* Hn²ä ! ôq -ZX **Y
Xƒg D zg6,
Vî æKZgzZƒgÆ~yÔÅgÆzgÃy!* iKZ c*â

Û
Ö ZÅ\ WÅzm\¬vZ-vZwÎgc*
# Hn²ä\¬vZègiœÈ¬]|
@*zgÆ™Š c* ÃVƒk HLZ V; c*
â
Û ä\ W?ƒ4ZŠ~¼ A [ ˆ"ì Ì(Z ðÃ~
7I {¢ðÃ{Š c* iÐ Vz¢zŠ q ÆvZ D â

-Š 4, Û Åzm\¬vZ -g—Xìg
–1Z ]|Xƒ Z¤ /~3 ZgÆvZ {¢ »yp ZuzŠ Ôƒ Ð spÆvZ {¢ »²Wq -Z
Xá ¯ „ ]gßÅ äzg:gz ñ zg {z ñW ** zgÃTì Š á g Z »Å \¬vZ èg & œ
/Zì yY~÷~ïÆTÅ] Z f kZnD â

¤ Û Å\¬vZègg xZª]|
Æh NÐ kZì I{Š c* i=t 'Õ6,g Äg}÷²WgzZ VîzgÐ spÆvZ~
( 752X 750:™Ô ~š½g ç) X Vz™‘œ' ,Z'
,
$u
31g
äü Öø gøjô Òö †ô`û ¿% Ö] éçô×F‘øæø †ôrûËøÖû] éô ç×F‘ø àønû eø ^Ûønû Êô ]*†ø ÏøÊø äö ßûÚôù ðõ oûEø àûÂø æû ]ø ä́eôˆû uô àûÂø Ýø^Þø àûÚø ™
—Øônû ×$Ö] àøÚô åö ]*†ø Îø ^Ûø$Þ^*Òø
DNQRV” (MVt (Øn×Ö] éç×F‘ ÄÚ^q h^e (^→Îæ àm†Ê^ŠÛÖ] éç×F‘ hö^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
ÃkZyxgŠÆ×gzZòä kZgzZ eƒ: ZŠ Zw©gzZnz»] Zg: L Æ’»¿T :ÀF,
X H Zg7 w©{z~„] ZgäkZ‰ÇA [ Z N„Ú ZÃkZ Â1™ Zg7
ª~Š Z™ ,™ !* Æ \ Wä y-z¯ úÅÅ\¬vZ ègtzç]| Vkm^Óu
Š V î 0*
$ut ~pÑ›X Å ZŠ Z ,Åz~yŠ ä \ WX ˆƒ ~g ¤ ~4’
Ýø^Þø àûÚø ì ~z%g
òä kZgzZ eƒ: ZŠ Z w©gzZnz »] Zg: L Æ’ »¿T äö ßûÚôù ðõ oûEø àûÂø æû ]ø äô eôˆû uô àûÂø

www.khanqh.org
UO

kZ‰ÇA [ Z N„ Ú ZÃkZ ÂØônû ×$Ö] àøÚô åö ]*†ø Îø ^ÛøÞ$^*Òø äö Öø gøjô Òö1™ Zg7 ÃkZy xgŠÆ×gzZ
¯ úˆ~ yŠÅ\¬vZ ègtzç]|t e $© ÿLuqX H Zg7 w©{z~ „ ] Zg ä
Å \¬vZ X Hg l ZB‚Æ # Ö Z0 +Ð \¬ hgzZ ñzg ¹ Æ™ Zg7 ‘  ‹ Ñ©ò
SÈ Zy' , ,Æ ypÆ VzL._Æ e
Z' $Zzgq -Z ÃVî²WyZÆ # Ö Z0+ä Øg
ÐZgŠÆ\ WÃ\ Wä +ZX c* Šâ
Û —¹ÃZgŠÆy Z™ â
Û wJÐN Yá Â~
z~‘  ~uzŠX Š HVЊ™NŠ—ÌЬx £»\ Wp¶ÅÒÃÅ䙲
Vƒ ;g VQaÆzÃ\ W~¹ ?ì yà ¿} Z HÄc* gŠ ä]|X HgZËaÆ
 c* +¹ x **
Û Xì x **
â
$ Z÷ÔVƒyÃ~,™x¥:=pX B™x »(t™J Q\ W
`Wx»(t Ôì ** Z™ðZ',Âx» Z¾ c* Û X ë 7+Z=g—¹X Ç}7,**
â
CN7
}Z Cs s c* Û Xì CW™ŠúL]Š¬ãZ6,
â
Vƒ;ggZ*]Š„w‚VzgZD Ù g—¹ ?1™ù
\Wä/ÂgzZ~gZizt¤ /Å\WX ¶~ŠZ™ ,zÅ\W]Zgg—¹X Çn^:6, í(Z¾+Z
V¹ÃkZ‡q »xŠWµ6íM h™Šp\WQ c* Š ¯ [H» \¬vZ {Šc* i ÌЬÃ
ì‡6,ÏZ¸ìg™ ¹F, ÐgëgT\W @* VzŠ™gZË Ã\W eÎ `WXì Y™“  ZŠ'
,
ÛD Š ¯xÇ!~ u|Ã\W Âä kZ Å/ÂÐ mÜZzŠgŠ Ä£Tä \WX g
+~÷gzZ c*
rÒ½gç)X~ŠÄgv Wŧ~®}÷äkw
(101X 110:™Ôm,

$u
32g
—g$ uø]ø àûÚø ÄøÚø ðö †û ÛøÖû]ø™
DUMMV” (NVt (Ø$ qæ $̂ Â ²] gu èÚ¡Â h^e (hŸ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
X Ç}™›B‚ÆT ǃB‚ÆÏZòŠ W:ÀF,
Ö Z™yZxÅ›
#
ÅzmvZ -g—¿q -Z D â
$ZzgÅ\¬vZègŠ&0vZ†]|
Ûe
ÜûÖøæø (> ‡%Xì ‚ rg›ÐY 1zY fª)Çg›Ðx ¸ËòŠ W HwZÎgzZ c* Wk0* Æ
Åzm\¬vZ-\ W Âe}Š:B‚ »yZ~‘ á ‹ Ÿc*
ggzZš** ÁqZÆyZgzZÜû ãôeô Ðûvø×ûmø
î*g9 ~g‡Z5Xg$ uø]ø àûÚø ÄøÚø ðö †û ÛøÖû]ø c*
Û mvZ G
ä́eôçû fövûÚø ÄøÚø †ö övûmø pû]ø D â
â

Û Š
á gZ ä

www.khanqh.org
UP

ö ] Üø Ãø Þû]ø àømû„ôÖ$] ÄøÚø Ô


² ø òô Ö5 æ^öÊø Ùøçû ‰ö†$ Ö]æø ²
ø ] Äô_ôm% àûÚø æø oÖF^Ãø iø Ùø^Îø ä́eôçû ×ö_ûÛøÖô ^Ï÷nû Êô …ø áöçû Óömøæø
# Ö]æø ðô „‚øãø % Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô Üûãônû ×øÂø
Dé^ΆÛÖ]E àønû vô×ô ’

á \¬h 6Xǃ=g»ÏZgzZǃB‚Æ[8LZ8»BkZЕ
»: ' , Å›:ÀF,
XǃB‚ÆG™gzZY ZßgzZ¢œgzZYm CZ:°7Q{zǃ.»wÎggzZvZìŠ á gZ
-Z
[ Z »kZgzZwDS q
Â~kZì Å7e $W ä ~g ‡Z5~G@* ÅöÅ[8Ð # Ö Z™Å›
G &
:Xì xi ÑaÆ‘Š ™n» ïE L 3B ®
) ¤Zìt[ Z X 7„ »›ì {Å® ) ¤Z
E
~b ˜ZgzZì @* BË%i W‘´~º ) š èE L ¢ì ˆÅÐxi ѨÅxzF~e $WkZ
àûÚô æø D â
Û mvZ G î*9g ~g ‡Z5çO X ë ݇¡Ö] ܉^e Ýæˆ×ÛÖ] ènÛŠi ÃkZ
èöÃø eô]…ø kûÖø^Îø ]„øÖôæø ǻ†ônû Æø ô ]†ø Úö o×FÂø äü nø ãôÞøæø hôçû fö vûÛøÖû]†ø Úû ]ø …ø ^jøíûm$ áû]ø èô Îøô ^’$ Ö] èô f$vøÛøÖû] èô Úø ø¡Âø
C èöm$æô‚ûÃø Öû]
äü f$uö †ö ãô¿ûiö køÞû]øæø äø ÖFŸô û] o’ôÃû iø
Äümû‚ôeø Œô^nø Ïô Öû] oÊô pû†ôÛûÃø Öø ]„øâF
äü jøÃû ›øŸø ø ^Î÷ô ^‘ø Ô ø f%uö áø^Òøçû Öø
Äünû _ôÚö g% vôm% àûÛøÖô g$ vôÛöÖû] á$ ]ô
DNQLV” (U Vt (é^ΆÛÖ]E
G &
LÃ[8)gzZX ñYugÐ4gzZ ñÑOìÆ[8ìt# Ö ´Å‘Š ™ ïEL 3B :ÀF,
t Xì @*Ù ªÌ›gzZì @*
™C Å \¬vZ Câ

Û **
™ ãâ
Û tz°‹Zg 6} Š: ßF,
Å[8LZ BC ™gz¢Å [8ï
Ù èY @* G
L “¤Z  Cƒ tŠ ™ ›~¾¤ /Z ì ] !* Ð
*
( ÄcÁC ) Xì @™®) ¤Z
GLG3š!6,
$Š q ZgzZ§ · ï-ÅŠúñï
~ÝzgÅg ) ¤Zz›
®
-Zƒ
gzZåÃgzZÐVƒ ¦~zgŠ „q A ì Š Z%tÐ ö6,›H
 ~¼
EE
Û ~w ð{©!
?Çìg: t

VÐnÏvi oÒ p…^Î o× ¡Ú


A Åzm\¬vZ -vZwÎgc*
¼ Hn²äÅzm\¬vZ-vZwÎgƒôZZ
#
www.khanqh.org
UQ

:ðƒwi ** $WtÂÐBŠ‰Ã‰b§¾~
e
àønû Ïô mû ‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô Üûãônû ×øÂø ²
ö ] Üø Ãø Þû]ø àømû„ôÖ$] ÄøÚø Ôø òô Ö5 æ^öÊø Ùøçû ‰ö†$ Ö]æø ²
ø ] Äô_ôm% àûÚø æø ™
— àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô „‚øãø % Ö]æø
DRUVèm!(ð«ŠßÖ] é…ç‰E
: c*
â
á g ZäÅzm\¬vZ -\ W
Û Š
û îÖ] ý^ãø •ô^mø…ô oûÊô áøçû Ãö Ûôjørûnø Êø Üûãö ßûÚô ØöËø‰û]ø çû âö àûÚø oÖø]ô áøæû …ö ‚ôvøßûmø àønû ×ô Âû ]ø á$ ]ô™
DSPNV” (TVt (²] àÚ ²] oÊ gvÖ] h^e(h]Ÿ] h^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE
Ð,™ Zƒ ¦~ V¨!* Ƽ A gzZXÐ ,Š â
Û wz4, k0* ÆVß Zz_Z vßƼ A dZ
Ù gzZ Üö ×øÂû]ø ²
C ö ]æø èô ×øÚø ^Ãø ÛöÖû] àôŠûuö Íô¡
ø jô ìû^ô eô Ìö×ô jøíûiø èø×øÚø ^røÛöÖû]æø èøãø qø]çø ÛöÖû]æø èøn$Ãô ÛøÖû] åô „ôâF á$ ]ô
X σZnç èE L j8½ %Z ïE L i8B‚ÆVÍg ) ,LZöÅ¿
VÐnÏvi oÒ pçÞ^ãi ^ÞŸçÚ kÚŸ] ÜnÓu l†–u
»äƒB‚ i ZBg ñƒ D™‚ÅökZ~y WÅZ yÒ ~â å]|
$EZtèYÐN Y− ~zgŠÆ] Z|yZm¾Zt7Èt
:ì s ÜƬúL k
ô ] ‚øßûÂô lº^qø…ø ø Üûâö ™
—²
DMROVèm!(á]†Û Ù! é…ç‰E

ÆzgŠ kZgzZÐ ]g c*
i ÅyZ™ V~D¬zgŠÆyZК‚zgŠ LZìt ÈÉ
ÔyWÅZ yÒ) XÐ, ™ ZƒsæÐ ] »'
( 134:™ÔY ûZ {gÎÔ 5:{g 0* ,
VÐnÏvi oÒ o‰çÖ3 äÚ¡Â
Ýñ\¬vZ c* â
Û ä ÅzmvZ -g—ì e $ZzgÐ k„0vZ†]|
/ZÐ , Š â

Á~ w qZ { zp ¤ Û ¦~ ¼ A ~ ] YgŠÆ y Z ( y ZZ ¹Æ) Ã] c* äLO¡ Å


¡:ì -$jxŠ Z%Ð t ÒZgzZX ,™~QÐ] c* g f KZ@WKZ {z @* ÐVƒ
( 22:mÔ 27:\Ô ã šZ b zg ) X ]i Y Z Å]g c*
igzZ] ‡5Ðy Z
VÐnÏvi oÒ o‰çÖ3 äÚ¡Â Ð×ÃjÚ 1Ò knÃÚ åÿ†Û$ †µ kfvÚ
-
qZƒ 7Š Z%tÐ ö D â
î*9g Ïß W)´
Û ~ ãšZ bzg‚mvZ G
gzZÐÃY~ w2dZá Zz _ZgzZÐÃW~ _Zá Zz w2dZÉÐVƒ~zgŠ
]‹~wŠÆyZ @* ~H{Š c*iá ZzdZÐ ë Çnƒ: kˆZt Ã}uzŠq -Z
www.khanqh.org
UR

³LZ @*
X gŠ"gzZ ÁÐ ëá ZzÌŠ ZÐÙ: k ˆZá ZzdZgzZƒ:)œ »
Ô ãšZ b zg‚) Xƒ:)œÐ äƒ~HÁÆ
( 78:™Ô 5:{g 0*

wz4,
Èá

Û ÜÏßW)´e $Zzg q -Z ~}g !* Æ kZì „gƒ‚Åe $WT6,ö
o$ Öø]ô g% uøŸø ø Ô ø $Þ]ô æø oûŠôËûÞ$ àÚô o$ Öø]ô g% uø Ÿø ø Ô ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Hn²gzZZƒ¢q¿q
ø Þ$]ô ² -Z
Õø†ö Òöƒû^øÊø kônû fø Öû] oÊô áöçû ÒöŸø ø oûÞôù ]ô æø gzZ{Šc*iÌЊÑzZgzZ[8{Šc* iÐyY~÷\Wpû‚ôÖøæ$ àûÚô
VŒ Ô ø nû Öø]ô †ø ¿öÞû ^øÊø oøiô ! oj#uø@*
ƒ7ñÂVƒ@* ™Šc* Ã\WgzZVƒ@* ƒZ # ~y~gzZ †ö fô‘û]ø ^ÛøÊø
VƒB‚Æx?Z:Y m CZ~zgŠ dZ\W~]y WpVƒ© 8™g Zh +Š »\ W™ƒ¢qJ -
lñ{Åzm\¬vZ -\ W ÂÐBŠùgzZÐN 0* ùÃ\W~¼ A ÌŠ Z KZë ÂÐ
:ñƒwi ** ™áÃe $WkZx?ZmLƒ]|J -VŒ‰ƒ
—îÖ] ýÙøçû ‰ö†$ Ö]æø ² ø ] Äô_ô%m àûÚø æø èô møŸF ]û åô „ô F̀ eô Øönû ñô†ø fû qô Ùøˆø Þø oj#uø™
DSQV” (QVt (oÞ^%ÛÖ] ÄfŠÖ]æ Ün¿ÃÖ] á!†ÏÖ] †nŠËi oÊ oÞ^ÃÛÖ] |öæ… E
VÐnÏvi oÒ p‡]… àm‚Ö] †íÊ Ý^Ú]
:Dâ
,
Ûk î*9g~iZg+−ZõxâZ0ÆökZ
’mvZ G
EE
~ w ð{©!gzZ åÃÐ kZèY Ô7** Yƒ ¦~zgŠ q -Z Š Z%Ð ö VäÛq†i ä‘¡ì
-Z a Æ ¿C
q Ù ì t Š Z%Ð ö : X 7^ ,Y ì CWxi Ñ ~' ,Z'
,gzZ ] Zz)
Ô é{¢ÔL‚) X Çnƒe‰
( 176:™ÔѬY b Ü zC +ŠgzZ] ‡5Å}uzŠ
Ù g Zh
V†nŠËi oÒ oÏOÚ àm‚Ö] ^ÛÂ ÀÊ^u †n%Ò àe] äÚ¡Â
—^Û÷nû ×ô Âø ô²^eô oËFÒøæø ²
ô ] àøÚô Øö–ûËøÖû] Ôø ÖôƒF™
DSLVèm!(ð«ŠßÖ] é…ç‰E
:˜ ñƒ D â
Û ‚Åe $W{gÃè~M0Z‚KZ bŠM0Z)´
Ð% vôjøŠûm$ àûÛøeô ܺnû ×ô Âø çø âö (Üû ãôÖô^ÛøÂû ^øeô øŸ (Ô ô ] ‚ôßûÂô àûÚô pû]øü
ø Öô„FÖô Üû ãö ×öâû ]ø pû„ô$Ö] çø âö (ä́jô Ûøuû†ø eô ²
û Ðønû Êô çû j$Ö]æø èømø ]‚øãôÖû]
E
kZyà l{zgzZ ÏA : ~á$ +ÆwqZÚt X ǃa»\¬vZ¡ö ï GL.™t$
( 524:Y K̈Ô 5:\ÔM0Z‚¿) Xì »=ÂgzZe $Z@

www.khanqh.org
US

Vá‡^ì †nŠËi gu^‘ oËŠÞ çÛvÚ äÚ¡Â ‡]


EG
D â
Û ÷Z]|ì èe .n©$ïE
$Zzgäyi {çLG L 8™~}g!* ÆökZ
Åzm\¬vZ-g—?Ï} zW“ #Ö ªÐÅzm\¬vZ-g—HwZÎäòŠ Wq -Z
ø ] g% uô]ö oûÞôù ]ô Ÿ$ ]ôÅ7~g»¼ Hn²?ì Å~g» HÅ#
1üäÖøçû ‰ö…ø æø ² Ö ª c* â
Û Š
á gZä
køfûføuû]ø àûÚø ÄøÚø køÞû]ø c* â
Û Š á gZäÅzm\¬vZ-\WVƒ@* ™›ÐwÎgÆkZgzZvZ~
^ßøuû†ø Êø ^ÛøÊø Dâ
Û Å\¬vZèg÷Z]|Xì ›B‚ÆTЃB‚ÆÏZ ?
LÃVÍßëÙp+Z køfû fø uû]ø àûÚø ÄøÚø køÞû]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$‘ø oùô fôß$Ö] Ùôçû Ïøeô ^u÷†û Êø ‚$ Eø]ø ðõ oûøeô
-g—~D â
Û Å\¬vZèg÷Z]|ˆÆkZðƒÐŠ á g Zk Z 6ðƒ7
›ÐÅ\¬vZèg/]|gzZÐÅ\¬vZèg & œ–1Z]|gzZÐÅzm\¬vZ
 yZ ~ì yZÜûãôÖô^ÛøÂû ^øeô ØûÛøÂû ]ø ÜûÖ$ á]ôæø Üû âö ^$m]ô oûfùô vöeô Üû ãö Ãø Úø áøçû Òö]ø áû]ø çqö…û ]ø Vƒ @*
ƒ ™
1:` Ô yi {‚) X 7ÆzgŠ kZ wqZ} g øp¤ /Z ÔÆ›ÅyZ: L/ÔÇVƒB‚Æ]Z|
( 10X 6:™ÔÄcÁC ) ( 376:mÔ

$u
33g
—äü eø ^ßøjô qû] ^ßøÎû‡ö …û ] æø ÷¡›ô^eô Øø›ô^fø Öû] ^Þø…ô]ø æø äü Âø ^fø iùô ] ^ßøÎû‡ö …û ] æ$ ^Ï& uø Ð$ vøÖû] ^Þø…ô]ø Ü$ ãö ×#Ö]ø™
DNQMV” (MVt(†n%Ò àe] †nŠËiE
**ƒë!* »ë!* gzZ â
Û «=ÂÅ q nZ ÅkZgzZØŠ 3› ** ƒ h» h… !vZ} Z :ÀF,
Xâ
Û «=ÂÅvÐkZgzZØŠ 3›
kZXì 4äWÃhë!* Ô@äWÃ|{Ò0* gzZy ZxÐZ'gßãÃ
GG
^ßøÎû‡ö …û ] æ$ ^Ï& uø Ð$ vøÖû] ^Þø…ô]ø Ü$ ãö ×#Ö]øˆð2¬Št gzZì ˆâ { C ~ u 0* ìILG " uÐg wZ ïE LG3Ò¨$
Å q nZÅkZgzZØŠ 3› ** ƒh» h… !vZ} Z äü eø ^ßøjô qû] ^ßøÎû‡ö …û ] æø ÷¡›ô^eô Øø›ô^fø Öû] ^Þø…ô]ø æø äü Âø ^fø iôù ]
Xâ
Û «=ÂÅvÐkZgzZØŠ 3›** ƒë!*
»ë!* gzZ â

Û «= Â
,Ä D 7,Ã6,gj† 
Û ÆVÝZ®D YKpôЫkZá ZzvZ'
: { 0*
[%Oƒ g0
+Zì Sg-ÃyZ ÏnÅgj& +î Z¤
/ÆVñ@èY f e™˜
ãà ËZ # ÂXì q F, +ÌÐ: { 0*
$ [%Oã â
ÅvZ Xì tgz » ~0
Û ** +e6,zZgzZì Z½

www.khanqh.org
UT

™Å[ Z±tùâ { CÐ ™kZgzZß Uà ùMg ¯ Âñ W™~ wŠ „ D 7,Ã6,^@


:ðƒwi ** $Wt6,Tì ™„ztXì
e
—áøçû ãö ÛøÃû mø Üû ãôiô †ø Óû‰ø oûËô Öø Üûãö Þ$]ô Õø†ö ÛûÃø Öø™
DSNVèm!(†rvÖ] é…ç‰E
X¸ìgƒ^~¹LZ ( á Zzoßx ¸) {zgzZ
LZgzZ \ñ*™LZ6, L j8ÆyŠP 7ÖðÙ| (,
ãà èE Ð kZVƒ HvZz
kZ¤ /ZXì pÑ)e $.gzZ‚gzZB»Ë¿tXì @* ™nZg **
ÃáZz% 0* gzZÛ{
á$ ^ô Êøì p°Å §˜x“ö~g ‡Z5X @* ÃvZ LZ ÂCƒxÑgzZ §~
™: nZg **
à ?\ñZg vìt |Å §ª Õø^ãø Þø &önû uø Õø]†ø mø øŸ Õø øŸçû Úø á$ ]ø ðô ^nø vøÖû] èøÏønû Ïô uø
áZzä™~Ã$ +Ë\ W` WXì ÑZzxÑgzZ § {Ètß™A$AŠ: ~ª  q Å ãâ
Û **
ì §"t q -Š 4,ÆvZpÇ ñYƒg»Ãäg â ä%{z Â, ŠÈ §" gzZ ])" Ã
wì »kZ‰ Ù akZì V ¹ §~kZ @*
Ü zC âÑ7ÐvZ Xì ;gNŠ‰ Ü zC Ù ÂvZèY
C ìÄZ÷Xì ÃÅyZ6,Ã~÷Ôì ; gNŠÃëvZÅg
„g Vò0*Ã Å yZ ? Ã ~÷
븸"VYÐkˆZkZk\Z
X Yƒ72\¬vZY á yZ~™Å[ Z±gzZ«ƒ ZÑ{zǃg ZtÃT
( 68X 65:™Ôxzg **
Ññ~šµgŠ )
‡Ã]g w Ðzz ÅTì @* Y WŠ Y~]ùŻР„  èÅ°gzZ | Šp
ÈÑ=gzZvZ IZ Xì 4KhÃë!*
gâ Z Òn Æ { Çg !* Ãh¿(ZgzZì CYƒ
gzZ ë!*
kZX Dƒx¥gëgzZ[8ÃyZ}nÆë!* ÿL X3ZgzZD WÃ} æE%NgzZ kpÃVI$ +
:\¬w ‡¾ì @* ƒnZ²ZgzZº »í!* ÆyZ: L »Y eZ
—Üûâô †ôËûÓöeô ^ãø nû ×øÂø ²
ö ] Äøfø›ø Øûeø™
DMQQVèm!(ð«ŠßÖ] é…ç‰E
tgzZ ~Š Î$6,VߊÆy Z ä \¬vZÐzzÅ+ M Å*g ì‡å6,¬gzZ¬ÚÆy Z
ì «ƒ Z±t Z®ˆ~Š Î$a kZ 7„ å » ä™wJÃh{Š Zg Z »y ZèYì 7Õ
úlpÃ, .q -g @*
ƬgzZì @*3› ( ^ã î Zg e ) k1»ÃVzn‰0
+eÆY 1zZgzZY m
CZ

www.khanqh.org
UU

X ì @*
3› r !*
Æ°z =ªŠ Y¯gzZ ( 6 ñ0 +ZÆ ]ùgzZ Á$ +) m!* gÃgzZ ]z° KZ
6 Hkª b§KZÃy ZgzZ ¬ŠÐ ÃÅ]g ›ÃvZ Y 1zZgzZÑ ä™~' ,Z'
,ÅY m
CZ :
L
EE]gßà »KZg0 +ZÆkZgzZ ¬Š Zƒ Z¤ / sWq -Z~ kä íq -Zì e$©
~¼ +Z ~¾kpÔ]gß$ +9 ¹™}Š à ÇÃsW™NŠÃVŠƒ L ñL ñgzZ - $ZŠ
Ã1vß~ Vzy Â@* ƒ @¤ /ZÔì c* Š N Nä Ë~ äZk ,zÆ k Â=ì ^
X å@»]gß„KZ ÅkZÉ ¶: ! Zy  ~sWkZ¶:¸tÃݪkZX n pgÆ™3 Zg W
,e
Z' $.ug I Òn »Åzm\¬vZ -g—Ã61Z : L Æ 6 ñ0 +Z ÏZÆ]ùçO
:¶„g™êtÄ‹ùÅÅ\¬vZèg {k , Ù 1Z]|gzZ å@*
C WÃ
—ä́ãôqûæø oûÊô pû†ôrûiø ‹øÛû$ Ö] á$ ^*Òø™
DNLRV”(NVt ( ] ofßÖ] èË‘ h^e (²] Ù牅 à gÎ^ßÛÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
*g eÐ\¬vZ Z®Xì @*
* WÃZƒ ¸[ ëWÃí~ug I! {nÆÅzm\¬vZ -\W
Cƒ 7ÌÄcÅY 1zZ b§ÏZ Âì @* Yƒ wi ** « »vZ Z# Ð ¿ï G
L !
á gzZ Xce
¿{z ÂÇAŠÐ ]g ›Ã LZ¤ /ZèYce Óâ Ñz›Å LZÐvZ éMuS
]…÷ ^Ïøjô uû]ô äô nû Öø]ô †ø ¿øÞø æø äô íônû Eø o×FÂø šø †ø jøÂû ] àôÚø D â

Û ~g ‡Z5 X Y 0* 7b # L
G G &
7[ x» L¿t  ¬ŠÐ Ã: Zç«3BÃkZgzZ HnZ ‹Z6,LZ ä T ]‚÷eø]ø xö×ô Ëûmö ø¡Êø
„ztß™gzZ î Yg e ùMg ¯ÐvZ ÂZ ,ØÅÙp~Ñ™NŠÃ@ËZ # „, ZX Yƒ
GG
$ ì Zƒ0
Ðãâ
Û ** èYz™/ÂÐ kZXì ;gƒx¥r !* + 4Ðg wZ ïE LG3Ò¨ +Z »,.
æWgŠ Ô}™^gàZ Ùp™NŠ Ã@ËÑZ # Xì ðÃz"B‚Æ \¬vZt ** ƒ lp
Å c izŠ ÔzŠ Ñ› Š c* ] !* {Š 1 ðÃÃÑ™ U ÃÂN WV ©$ +gzZ Vâpx Zw Ô}™
ß ÎD &6,~ 7,ÅKZ™ Y~ ðËc* z™Š c*Ã'Å# Ö ª c*w2ÅGÔz™g¦»v W
VÍg) ,3 ZggzZq -Z »äà§gzZ ñ Yƒ 9ägzZ yi Z ÂzŠ §Ú Z ùMg ¯ÃÑÔZƒ lpVY
ƒ 7W,OÌÐ {)z'Å#
@* Ö ªgzZGƒZ±gzZ c izŠÑ‰ Ü z ‰èYì HyÒ ä
gzZz™çz ùMg ¯ c* C ä õx ` ´[êgzZ + 4 » ¶Š §ÃÑkZ Z®ì @* Yƒ ‚É0* {z
Ìy -QX Ï, 7,~g ¸Ð VJZ%}g ‚] Îgt 'Xß Zð7,Ð Ñ] Îg kŠJ W

www.khanqh.org
MLL

Æ@kZ ÔÑZ e¾¯Æ™ÒÃä ~gzZ ðZ™ä ~ Â~Ã$ +Ð kZì êŠ hg ù


™ 3Š wÑ{Š c* igzZÃVß ÇwÑwÑX c* WÃ: W!ÎÃyZ Œ: Wge {zÐ T Hxm,È6,}n
kZp‰ 7,á Ñ„Æy YÅy ZÐ Tá YÆyYá ÑtgzZ c* Š ¯g Zi!ÑÃVßÑ
¼gzZ B| 7,h × ] Îg kŠJ WgzZ ˆƒ s ç æÐ/ÂgzZ à ™/ÂÐ V\Wg \
+' iZ ä
t îÖ] hôù†$ Ö] gø–ûÆø oûËô _ûiö èøÎø‚ø’$ Ö] á$ ]ôXì @* ƒZQ…»vZÐ T c* Š™Ì] Zí‘œ
kÑÇ!* V ŒÂ÷) ,~÷ì Hy -Z®X I| m ~wqZ)** ÆkZŠ ZeV )ƒ 
ÆuF, Æ{ k HÐ{gtÆXì êŠ hgˆ Ü ¬»áZzä™/ÂZ®ì „g Y~( {g Ä)
Ññ~šµgŠ ) XìÆe
( 123X 120:™Ôxzg ** $.** ™‘œa
ÇñY0x » »kZgzZ Ç`Zv Y‚ »kZ‰ Ü zÏZ Â,ŠwZex™Óóq -Z KZ\ W
Å\ Wå2~y~h +”ÆVƒk H wŠ {zX Çñ Y 0* ð;gÐÈ z{ÆÑ{zœÏZgzZ
8q -Z ‚ − 'Ôì @* ƒÃVÍßx ¬ A @* ƒ 7y~h +” {z » Vƒ k HÃkZˆ Æ x™Óó
Ð x™Æ\ WèYì @* Yƒy‚ W´g~1‡ÃkZÐ ã!* $Å\ WvZ} Zpǃy ~
-ZÐ VñãÃÐ Tì CYWÃÃkZ ÏnÅg0
q +ZÆx 1Z ãÃgzZá+Å ~i WèE L j8
[Ô Ç} ±J -“ 6,D1. Þ Æ=yK̈ZèY ïŠ â
Û «ÃkZ\ WvZ} Z îG 3…‹Ð
0šE
â
Û ‚> Ø Z™8Ð Vƒk H… !vZ} Za kZX Dƒgz$¹ Vî 0* Æw Ñ+ Z
ÃVç»} æE %N} æE
%Nd
$
Û » ~i ‚ Å ã à èE L j8:gzX ñYƒy‚ W ÈÐ Vƒk H @* £Š
® ÅVñãÃyZì @* Y WÃÃkZ Â, Š â
Û a\ WZ} .} Z6,T1ì ꊙh +”gzZ
®ÅtgzX }Š ÎtgzÆ~0 +egzZ äÎ6,: { 0* ðÉì Zƒ Z½Íg0 +ZÔì ~C Ù ªîŠ
3:ðŠÐ Vâ ZggzZÐ Vß ÇgzZ Vß !* Ñ} Z Z® Çñ0* „: {0* {z Çñ 3ðŠÐ îŠ
\ WvZ} Z¤ /Zpðƒ C³" -gzZ ãK ÂtgzZ Ç} 7,)J -ÏnÅ: { 0* [% O:gz
ì 7~g (Z}g ø e $g *èYÐ N Yƒ?f Ì~ t‘ë Âðâ
Û : ~g *ä
e Z # Ôì ~g(ZÆ\ WvZ} Ze $g *ÒŠ6,É N Ö ÃÍLZeëJ -Z#
Vß e ÅÑD â
Û ¬Š òzg **ÑñaÏZXáNŠ˜Ó» ðZÎg ~g ø*Š ~g ‚gzZ,Š U
èYì YÑŠ] yÃZÎÆ\ WvZ} ZÐ{ÅVç»} æE %N} æE
%NÆkZgzZV- g kgzZ
GG
^Þø…ô]ø Ü$ ãö ×#Ö]øì ¬Š Å u 0* ìILG
" uX @äƒ x¥~æE %NV )gzZ @{k HÐ g wZ ïEG3Ò¨$

www.khanqh.org
MLM

Û ‚=ÂÅ q nZ ÅkZgzZ 3› hÃhvZ} Z äü Âø ^fø iôù] ^ßøÎû‡ö …û ] æ$ ^Ï& uø Ð$ vøÖû]


Øø›ô^føÖû] ^Þø…ô]ø æø X â

}Š}Š tig » =ÂÅÌ6,gzZ [ AZÐ kZgzZ 3› ë!* Ãë!*


gzZ äü eø^ßøjô qû] ^ßøÎû‡ö …û ] æø ÷¡›ô^eô
wqZÆ Ÿg KZX â
Û ‚Ìë]Zù[AZ ¾iggzZ â
Û ‚]øz]í Z »nZ ¾igª
Û ‚«™ÐwqZÆWZg **
( 87X 8 5:™Ôòzg Èj) X â
gzZ â
Û‚
/
¤ $u
ŠyZ>ô=Å{gÃèg
ì CYƒ‡ Ã]ùÅ»Ðzz Å„  èÅg ZÜZÚ6,Vƒk HgzZ| Špz°
ã Ãgz Zì 4ä WÃhë!* gz Zë!* hÿ, ZgzZì @* YWŠ Y~]g w Ðzz ÅT
G-;X&
\¬vZX Cƒx¥y !* êe $.ÃkZ'¯ãÃÅg ZŠ%ñ *ŠgzZ µZñÆ{ k HgzZ Õ ÿ
 3 Zg » \¬vZgz Zì @* ƒ x¥j +¯gzZ ZQ b§Å ã 0* ÃkZ3 Zg0Z >W » ã â
Û ** Å
Xì @* ƒx¥0ZígzZx¤ /b§Åv WÐZì j] §gzZ s Ëzs ™ b§Å ã 0*
G

á gZÅzm\¬vZ-g—Xì ðW~{C~u0*
Û Š ì ILG " uÐgwZ ïEG3Ò¨G$kZ
hÃh=vZ} Z äü eø ^ßøjô qû] ^ßøÎû‡ö …û ] æø ÷¡›ô ^eô Øø›ô^fø Öû] ^Þø…ô]ø æø äü Âø ^fø iôù ] ^ßøÎû‡ö …û ] æ$ ^Ï& uø Ð$ vøÖû] ^Þø…ô]ø Ü$ ãö ×#Ö]ø

Û ‚Ì=ÂÅ[ AZÐkZgzZ 3Šë!* Ãë!* gzZ â
Û ‚Ìq nZÅkZgzZ 3Š
E
í** ƒh» hvZ} Zì \zZ ï GL.™t$ ^Ï& uø Ð$ vøÖû] ^Þø…ô]ø Ü$ ãö ×#Ö]ø]ª»u 0* ìILG" ukZ
ÅzmvZ -g—akZ @* ™7wJÐZòŠ WpŠ HƒãZzh‰ Ü z‰p£Š â
Û ãZz6,
ÅkZ ÂN â
Û ãZz h6,í\ WZ # vZ} Z äü Âø ^fø iôù ] ^ßøÎû‡ö …û ] æø c* Š J (,gzZ] q -ZÐWä
E
$ ZuzŠt X £Š â

/Zpì Ú**
q nZ¤ ƒC Ù ª» hèYì å» \zZ ï L .™]
G Û glÌq nZ
G E
¶ Š ]tį ï L “š gzZ Zƒ: Ýq {zì ÑgzZ ðƒ 7ŠÅÚ Âƒ: =ÂÅ
£Š }Š tig » q nZ Å kZ … c* â
Û ^ßøÎû‡ö …û ]æø É £Š}Š =Â… c* â
Û 7^ßøÏûÊôù æø
:ì Š á g Z~u 0* $u~uzŠ 6ì @*
g ™lˆÃtzi%LZtigèY
—äü ×öqø]ø äü fö ×ö_ûmø ^ÛøÒø ‚øfû Ãø Öû] gö×ö_ûnø Öø Ñø‡û †ùô Ö] á$ ]ô ™
DPQPV” (†f’Ö]æ ØÒçjÖ] h^e (Ñ^ΆÖ] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éçÓFÚE
ë Zƒt ÈX ì C™lˆÃkZ ]ñÅ kZ b§Tì @* ™lˆ b§kZÃ{È tig
ƒ4ZŠ~ù tig ãKX £Š™4ZŠ~bzg ~g øÃtigÆh» nZg ÌV˜
ì @*
E
GL“Ešpì @*
ÆtigÃ=Âì w ¾ »]tÄ ¯ ï +ZÆbzgtig » q nZ þLG3¢ÂgzZ
ƒ4ZŠg0

www.khanqh.org
MLN

ȁzmvZ -\ W~ g
$ugzZq -ZèY £Š} Š …tig » h» nZ c* â

Û ¨Ð Â
á gZ
:ì Š 
—^ãø Îø‡û …ô ØøÛôÓûjøŠûiø oj#uø løçû Ûöiø àûÖø ^Š÷ËûÞø á$ ]ô™
DPQNV” (†f’Ö]æ ØÒçjÖ] h^e (Ñ^ΆÖ] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éçÓFÚE
ä Åzm\¬vZ -g—ÂXá ™: åtig CZ {zJ -Z
#$ Ë W7]ñ¦ / Ù ÃÑË
C
~g7 ~g7 ëJ -Z# £Š: ä%… !vZ} Zà 8 - â ÚtaÆ# Ö Q™ â
Û ^ßøÎû‡ö …û ]æø
Á›ZvZ} Z b§ÏZ $ Ë W7]ñ%Æ ~C Ù ª¾ig Á›Z b§TX B™: h» nZ
N Yƒ: åë~ h» nZJ -Z # Ô} Š: ]ñ…%ÆŠÅ h» nZ ªm!* ¾ig
X ñW: ]ñ…
^ßøÎû‡ö …û ]æø 3› ë!*
…Ãë!* ZuzŠ »u 0*
÷ ›ô^eô Øø›ô^fø Öû] ^Þø…ô]ø æø ì b
gzZ ¡ ìILG" ugzZ
Šp… ã qzg ¾ig »ë]Z ù[ AZ Ô} Š tig‹gz=ÂÅ[ AZÐ kZgzZ äü eø^ßøjô qû]
Åtig} g ø = ÂÅ vÐ kZ Vƒöë}V ˜ ~Â3, Æ ë!* Tá ™lˆ
gzZ ë!* -Z
J # gzZ ñ Yƒ ‚= ÂÅ[ AZÐ ë!* kZ …gzZ ñ Y VV ; z b§
E
] ñ… Z} .} Zƒ: ‚n » ïG L … ™Ôn » ‹g ÓÃëÐ w qZÆVƒ k HgzZ C
Xá™: Ýqåà ã qzg ¾igkZÆ\ WÑZ÷J -V Œ ^ãø Îø‡û …ô ØøÛôÓûjøŠûiø oj#uøñ W:
tig CZ {zJ -Z# Y%7ðæ / Ù ì c*
C WÂ » løçû Ûö iø àûÖø~ u 0* ìILG" ugzZ
Åzm\¬vZ -\ Wt ** ƒ AZgzZ h» nZ Âá ™: å
Û ¨Ð t igÃ= ÂÅë!*
â

Ö Q ~÷ÆàšZù[ AZå%gzZ 46,hå%ì 3g6,


X ñ W: „]ñÃ# Ö Q»
#
» tigÆ ~g Zi" z ~g ÇÌ6,Ð ë!*
ù[ AZx ** gzZì h» nZ x **
»tigÆ 46,h
aÆ #
Ö Q› Z
gzZ q nZ Å hÐ •
Û Z tig ƒAZÐ ë!* '
,Å ¬Š kZ Z
# Xì àšZ
-Z
b§kZgzZ ñ YV:ÃyZ åtig ãqzgt J# ÔÏñW: ]ñ7Z ÇñYƒ7gl
XÐVƒ¢q~g—ÆvZ™ƒ.
Þ ‡Æg\ ÆvZgzZ™ƒs ™zu0*
{z
.Å ÑZz ]| g
Ö }
# $Z q Û Z ! †ì @*
-ZÆi
™n²sz8Z ¶Zg ¢Z )
ãçyZ ð‚g Å‚f Ôì ò A ZÇ!*
ô=t c*
â

Û ä VrZ¸ ñƒ ñ WaÆx ª~
$¾zÐk
d ,½ÜæŨРtig Å= éMuSñ â
Û y Òä ÑZz]| $ -
Ë ƒ7J
www.khanqh.org
MLO

( ìYX ”ÐË: @Š~[ ÂË:ì


ïŠ Z™yÒ Ð y!*i ~÷xEÐ x™LZ \¬vZ !v:Z c* â

Û ä ÑZz]|
C ] Ñ2ã W7] Y%F̂itD CxE{z
ß Í 2zŠ Ã Å W }÷
ì CF, Q ó Ð y W
GG
hªì 4äWÃv W ã0* v W~ Tì â {C Ð [ Z±kZÆgwZ ïE
gzZ ã0* LG3Ò¨$
MI E Ò‘E
HƒãZzh6,Ë Õä5!ì /ZùnZ²ZÐ{!*
Š 0Ò‘c*
î0E {Y î0E L »Tì @*
0 : WÃhë!*gzZë!*
( 393X 378:™ÔòzgÈj) X }â 7]!* L Æ|Špzºz{YKZp
Å~ßñË~ì H:
$u
34g
äü eö çû $ø áøçû Óöm$ áû]ø g% vômö Øøqö†$ Ö] á$ ]ô غqö…ø Ùø^Îø †õfø Òô àûÚôù éõ …$ ƒø Ùö^Ïø%ûÚô ä́fô×ûÎø oûÊô áø^Òø àûÚø èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø Ÿø™
—Œô^ß$Ö] ¼öÛûÆø æø Ðùô vøÖû] †ø _øeø †ö fû ÓôÖû]ø Ùø^ÛørøÖû] g% vômö غnû Ûôqø ² ø ] á$ ]ô Ùø^Îø è÷ßøŠøuø äü ×öÃû Þøæø ^ß÷Šøuø
D RQV” (MVt (äÞ^neæ†fÓ Ö] Üm†vi h ^e (á^ÛmŸ] hö ^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
-Z~wŠÆT ǃ 74ZŠ~ ¼
X σ ðZ (,',Z',{g f q A ¿{ z :ÀF,
**Ññ]|ì ~gz¢âZ ÄÅvZ IZaÆ Y ’ ÅwqZgzZ # Ö / Z6,+Š
ÂVƒ @*YaÆœÅ+ Š Z # ~ D â
Û® ) ) —ã!* î*9gr
mvZ G # ™k 1 Z
Æä™gzŠÃkZì CY WÏÏngzZÄѼ ~ÑÐ w é{Š c* igzZo %Z~ t‘
&N
Vzi6,Âì CY6, ^sîg»R, ñ‰ì @* Yƒ öW ÐOE
CwŠ ÂVƒ @*Y~Vƒ Õ{ÅvZIZ~a
ä{g »Ãg »aÆðÌgzZì Cƒ]gz¢ÌÅ)kÅkZ Z®ì @* YµØé¼~
ÅTì Cƒ ]gz¢ÌÅ)k ÅwŠ b§ÏZ Xì @* Y 5 ë \ ¤gz ÃT~
»XXì @* YWZz3›¼ Ô ðZ(, ¼Ði§v~ kZì ga ÑèY Õ{Ô\ ¤gz
Â
_'!* Å ðZ (,Ð y!* i ÅyZgzZì @*Y^Ø Ð WÅy Z @* ƒ7mÐ Y fgzZ õx
ðÃì ea kZ X Š Hƒ Za n% H~ wŠ}÷ Cƒ 7̸7ZgzZ CYƒ qzÑ
# ™q
r -ZX @*ƒ 7ÆmgzZ ÄÅvZ IZ%ÑÉ H, ƒ 'Ôƒ +Ôƒ yÔƒ käLOåM$N
vßx Ó=  c* W:Zz c Z™Z # ™ Î‰Ü z¼ aÆ +ŠÐ aÆvZ~ c* C Špä

www.khanqh.org
MLP

pÑ~g g™Ö~ VÏY fÔ7„Å+Š 7Z Ô …¸ƒ  tñƒx¥He $.


-Z {zpÔìg ;+Š™ Y~ V¡}g )Æ|ñc*
q gŠvßëgzZÔìg J 7,
Ãy -J -Y f} (,} (,Â= c* Cw qt CZà LZ ä VrZ¸ ³Ðá ZzvZ
?X Š Hƒ Za°~wŠ}g vèYƒ ?Ây-} (, Ѓ  ¹ävg ) ,y ZX ìg W
Ѓ  ÃLZgzZõ4Ð LZÃVâ ›x Óì HtÂxsZX 57** SÃÑLZ ä
Zg vgzZõ²ÌÐ Vzgâ YgzZÐ Vz
Û »ÃŠp @* Yƒ 76,y ZZØ{J -Z # É õ²
I
4&gZz ÃY f ?— Ây ›x ¬ Š
ä vg) ,yZXƒìg™HÔ Y m CZ èE LG Hƒ [ Zy Ú Z wq
~¼ A ¿{ z†õføÒô àûÚôù éõ …$ ƒø Ùö^Ïø%ûÚô äô fô×ûÎø oûÊô áø^Òø àûÚø èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø Ÿøì ~ pÑg $u c* â

Û
^ãø vømû…ô ‚örômø Ÿøæø ì ~ e $Zzgq -ZgzZ σ ðZ(,', ,{gf q
Z' -Z~ wŠÆ T ǃ 74ZŠ
X Çñ0* 7ÌÒpż A g)gŠ ¼ZŠ
uhÂt Â@* ƒ: ðà »¿kZ¤ /ZXì ~gz¢ HmÐvZ I Z `Ø Ð kZ
Z(,Ú Z°t X Š Hò°Zg ‚Ð . $Z e Å på c* Š wZ e°~ wŠ ä y-èY å Š Hƒ
ݬ Z (,„ Hì e b§ÏZXì êŠ Z h Qà  …Zâz™f Ô]zˆzzÔ} /gzZ eì / VZ
kZ \ W Âǃ: mk& ZÐ Vß ZzvZ¤ /Zƒ ; g J 7,pÑ~g g Ôƒ g $Z Ôƒ_öÔƒ
Ð BŠ \ W Âσ ðZ™: b & Z¤ /Zƒg« »Dì e XÐ BŠ A Ã~ ¿z DÆ
» †ö ¿øß$Ö] àônû Ãø Öû] ^Þø‡ôgzZ ǃ ;g™'!* ™NŠ s§ÅkZgzZ™ Z—Z—Ð kƒJZ~ i ˜ðZƒ
X ǃ~yl ît ¤ÅkZD»äô nû Öø]ô …ø çû ¿ößûÛøÖû]æø †ø ¾ô^ß$Ö] ² ö ] àøÃø Öø ÒÅÅzm\¬vZ-g—gzZ
Æb & Z ÅÑì ~gz¢„ Ú Z Ìx ÈZ »« ™ÅyZì ~gz¢** ¾V )A
( 287X 28 5:™Ôxzg ** Ññ~šµgŠ ) X6 , vZI ZÄì s ¸ñb & Z ÅÑgzZ @* ƒ7%
ðc* ºì ZæE %N¹: 1 »á Zz ä™° D â
Û Š á g Z \¬ h~ ÏŠ ì ILG"u
vZ -w=ÁÎgX ÇVzŠ™OÐZ Çì e ** ƒq-Ñ~ kZ Ì¿ :ì gŠ e ~÷m{
:~ ¼ A {z ǃ°Ì', Z',ÆäZŠÆðZg~»ÆT D â
á g ZÅzm\¬
Û Š
X ÇñY
HÃVÍߪì x ** » Ðùô vøÖû] †ö _øeø æø Œô^ß$Ö] ¼öÛûÆø°~u0* ì ILG
" u?ëþ°
zŠgzZì LgxzøÐ äZ ÂÑZzä™°X ** ™g ïZgzZ nZ²ZÐ ä™wJÃ] !* hgzZ '
www.khanqh.org
MLQ

¹ÆðZ (, gzZ ÑKZì @* ƒgZØŠÃkZ î @*


',»ò3,
gzZ uF,» ~g » c*
gÔ @*
0*
7] Ð×
Xì Lg^~
™g (Z äZ ÂaÆ hñŸg {È Z
àûÚø 6) ì @* # ì ~ u0* ìILG
"u
Åt‘gzZì &HgzZ²ÃŠp~ wŠ LZ¿t Â( ìC Ù ªÐ xÑswg0 +ZÆ ²ô ô Äø•ø]çø iø
Â~ÃKZ {zÂì &Z (, ÃLZ b§ÏZ D â
Û «] ³gzZ ~—\¬vZÃkZ~Ã
Xì @* i ÌÐÈgzZgÎ ©ì @*
ƒ?f {Š c* Š™?f~ÃÅVÍßpì @*
Yc* ƒZ (,
Ç} 7,~„KZ Z # ÔÇgy ·Š »' õgzZ ñÅ \¬vZgzZ} ™ eÎÃVƒk HLZ Vt¡Â
KZ b§ÏZ &7HÃ!%Æ x » − ËShÉ Ç a Ð {ûgzZWÔ$ÅVzuzŠ
kZ”%}÷Xìg V‚F, gzZ VZi°Ð spÆØ{ LZgzZŒh +”Ã~g F ¯gzZ ã qzg
iZ [p6,µñÆ ~Š á Ãűq -Z¸ D™ c* Û yÒ e
â
$© q -ZaÆ b & Z Å ~g F
kZXƒ Cƒx¥hZ ~(, Â?ÇÅ q zÑp°äVÙÅDX Š Hc* =Ðg-igzZ k]
gÖ Z »ÙpKZgzZá™I™NŠ=C Ù ØZ÷Z # XƒC™p°g Zvß ?ÌZ ¹™zgä
~g vÔσ x¥t]gß~÷~ { ó Å kZ 7x¥Ôσ Ùp-Z Ùp {z A $} Š ™
X g Za}g øŸÆVƒó
ÊpÐ ñZg KZ c*Ð p°Å t‘Ã{È b§kZ¸ D â
Û ”%]|Q
ë¸ÅkZÐVƒŸH}g øÐÃÅ\¬h~SÈZyèYXce ': Z (, gzZ YZ
]|X ǃh»KYZIÐØ{ èE L j8gNzZIÐ]ñÃLZÐì¾Q7¼ ÌZÃ
C D â
Û ã ŒgŠ ØZ†
*',gÍ ïE L Å/ # Ö s Va V ZZ
â ÅÑe z ± ,' , ÌZ
ìzz¸ÔÐN oÙp6, ~gâƒgzZ ±KZQÐN YáÐäs~GëÃxsZZ #
gzZ Tg D™ ¬Š ÅØ{ èE L j8gNzZ D™7]!* Åi**LIÐ ä%xZ™ñ1zZxÓ
Æ´ â ~}g!* LZì x» »VÍßs ¸çtX Tg D™ ¬Š ï G
L ^ZpgŠ ÌÐ VzuzŠ
X Æ™ê» ðYZgzZðZ(, aLZÐp°Åt‘c* Ðê„LZ%KgOZ»ê

www.khanqh.org
MLR

Û »ºgzZ=
t

²ÃVzuzŠB‚ÆKYZÃLZgzZì @* B=':HÃËgzZ 'YZÃLZ


] ³~ÃÅ\¬hÂì @* ƒH~ÃKZ {ÈZ # X x ZwVâzŠgzZì @* B°'Ì
àçì @* ƒ?fgzZH~ÃÅ \¬h Âì @* ƒ Z (,gzZ YZ~ÃKZ Z # gzZì @* ƒ ÑZz
AŠ: Ð ]g›Ó óÌÃ
Û » Ë b§ÏZ Xì x Zw]ÐРଠpì Z # Zz ]ÐÐ
C ìZ # Zz]ÐЬÆkZ%ZXƒ[ƒgl6, y ZZØ{ »kZì eèY
+•
h G ~g Zæ Zg
Û» ˆ
yQ ”!* øŠ1 V › 
gzZVz
Û »gzZwÒZ °ÐV â ›x ÓÃLZ~ c* â
Û ämvZ îG*9g ~â å# Ö ÑZœ]|
g±ZÆØ{gzZì YZÐíy›C Ù ~ª q {ŠñªVƒ &²wÓZ °Ð Vzgâ Y
ì w¸»î>XG î*9g ãU*
-Í‘vZ G ³ ZŠë]|X Vƒ &²ÌÐgñÃLZƒHx¥:Ð
X ÇäY:²ÌÐgñgzZì·ÃLZJ -Z # ǃ:ï»ðñ
Û s ç ZwÈz$
gzZ ,Š â
+Ã{ kH} (,Ð } (,Âeìt y á Å\¬hZ #
ËùgzZŒZ (,ÃLZ òŠ WÐì¾Q Â,ñ~ [ Z±Æ™Ä¤ / HLg Âe
6,{k
C D â
Û mvZ G î*9g ~i Zè~Ä]|XŒHƒg Õ„H{z{ZpÃy ›
5G
åE4]IZŠ sÑ a -5 ' , ,i Z
5G
åE4]IZG : Œ i Z / Zg Šp 
X B74ÌÐ ÈÊpD ‹ ~i !* ~] ³zsÑ6, V ¤
Û Ð: L kZáZzvZ
Ã{È ËZ®ì 3g —~ VzÈ ä \¬hÃ[ Œ Û ze$Ñz D â
Û mvZ îG*9g à Z çx â Z
Ð
̉ Ü z Ëe $Ñz ÅkZgzZƒ à z~ ÞZ êL ‘{È ¸h + á ¸HÆâ Y:Hƒg Õ„ ÷{Zp
½Ï0 + i}È ‰ì @ á õg @* 6X ñYƒC Ù ª~ ]gßÅ< L » nZgzZ‘Š ™ î0E !Â
gzZì CY W~p~ y Q7 -eZgzZ Tg 2~g ¯ z [gzZ {Š !* [ Zyz^Ôlâ{Š !* +
0 g
0™7 -e Zƒ д »6,ìÆ T@{Š ZD á ðÉ D Yƒ s ™z u 0*
Ù Æ™/Â
C ñYƒÑZz{n×zg b§Å0 +e™ðŠ .Ð

www.khanqh.org
MLS

» 3g c* gEŠ ñW ~ l

Y 1zZ çL? ƒ !‚ œ E
gŠ¾û%zŠ ~ Šz LZ yK̈Z D â
Û Å \¬vZ ègº Z & œ]|
H~_ÆV â ~ ^ÅWÐ à **
Š OÆ\ !*
Å[ % û%q -Zì @* g*Ð 5 Zg} n
-} (,} (,X ǃ âiù°Q c* W~ Šz Ð {Zg u0* **Ð 3gÆ V â û% ~uzŠ gzZ
Xì C¯Z½ÅVzQVÅÑb§¾gzZì C™wq H~GÔ]ñ»Vƒ á Š!*
ì s ¸z" DïE L Ť ÑZzK[ x»gzZ Z (,ÃLZ IÐG g³»y JZ b§T
Xì ‰ Ü × 'Z(, gzZ 'aZÐ ËÃLZ~*ŠIÐG gê CZ~SÈZyb§ÏZ
C ìÄ[p »r # ™yѦ)´]|
ìg , z V c*ìg ,Z ë
ìg ù ì 9 Š V ;z
ñƒ … Y ÃVç»Æ Vƒ k HgzZ V
$ ¶gzZ ]g ZÑÅÑLZ ‰ Ü zC Ù ì Zg ø w q ¸
X‰ wÈÃÑLZgzZ Š H|m¹» C|',Z\W]|~Š™p°Zgf äËV˜
X D™ ZŠ Z]» ~g *ÅkZ~{ Çg!* Å\¬hgzZD Yƒ {qÑgzZ‰ Ü z, Zá ZzvZ
tn pg ]ogzZ ›Ðívßì Š á g Z »mvZ G î*9g V̀'r # ™Y q]|
g(Zg Z
Û Ó Zg + mƒ  Â, Š wÅ} é } F,Z}g ø {z¤ /Z:gzì ~g *Å \¬ hƒ 
-Z~¢ î0<EgŠ 'HgzZ²ÃLZgzZ X ì x Å Z » \ ¬hÌóèE
q 8
L j »t ‘:X ,™
g FÅ bzg )Xì Ðxi ZßÆn» ì
( 142X 138:™ÔwÍ ZzÔ` ´»yZgzZVc* GLG
" †gzZì @* ™tÃ|èEG 4OE
&
− ~ VÔì k7,t ZÑ ZÔì k7,z¿q -Zì n%u** ç Ú Z n% »°t
ǃwq H »kZyŠÆ# Ö ªÔ Š H™á°~wŠ ÂZ%Z # 1ì @* J 7,pÑ~g gÔì @* Î
{z ~ ¼ A D â
Û Åzm \¬vZ -g—ì e $Zzg ÅpÑ›Ô k Íg $u {z
Ì' , ,
Z' Æ{ ¨f~ wŠÆTªX ǃ°Ì',Z',ÆðZg~ wŠÆT ǃ74ZŠ ¿
X ÇñY:~¼ A ¿(Z σðZ (,
Åk' , ÎÔ} /gzZ eÆk', ÎÔ > 2iÅk',ÎÔz»k' , Îì /VZ„  Š' ,
i {zt
{¨f {z »/ VZ‰ì ꊙ lz‹Ãw qZÆ Ï0 + i ~g ‚Ô]Š „Å k' ,ÎÔ]zˆgzZ ã

www.khanqh.org
MLT

ì /VZ (Ztì ꊙ #ŸÃ] ZŠ „x Ó{ ¨f »°t åH{nà lz‹Æy * 0 YäT


Xì ꊙ#Ÿw qZ}g ‚
ż A ¿tì ~ e $Zzg q -ZgzZÐ N â
Û 74ZŠ ~ ¼ A ÃkZ \¬vZ
Xì n%u ** ç Ú ZX ÏñYJ -gzŠVqÒpÅkZZ # Çñ0* :Òp
# ëÂì @*
Z ƒ4ZŠ ðÃ~{Õ{ÅyÈ: 儉D â
Û ~â å]|
ñZ} .sÜÂØZÝ ¬Ôì/Š7(DtÔì CYW~™~g Fƒ  ÅkZì C7,6,kZ
~ kZì @* Y ^Ø Ð }n gzZÐ we ÅkZ D â
Û ]|Xì ] Z f Å \¬
È Âì ³çW ï Š C Ìvßœì ] !* HÅÀ~ kZ ð¸ }g Z Ôì ~g F V #
{Š c*i¹ì ÑZzä¤ /ÒÃÃkZ D Y™Âì w Ñ{Š c* i {nÔì y‡k ,ÃkZ ïŠ
Xì @* Y1yTÐ{nÌ!%ÑZzb6,¤ð; Ôì Š H| (,yp
c* Û „ Ù Š åc*
â
W¿q -ZÆ™„ ó$ +~ >ÅÅ\¬vZègy ¢]| ** ¦
**
¦Âì $** ¯ Ð V\WÅX»x ¸+Zì wq H ^Þøˆùô Ö] Üöãôßô nö Âû ]ø àûÚô xöE$ †ø jømø Ýõ]çø Îû]ø Ùö^eø ^Úø
@* 7,6,w e ÅkZ Ô6,{n Ô6,V\WÅkZ W, Z »{kHC Ù X 1™ù äÅ\¬vZègy¢]|
Xì-¿tÐB™\ WÐ „ w e ÅkZÔì Cƒ Є w e ÂÅá Zz°gzZì
: D â
Û \¬vZì y á HÅVß ZzvZgzZ
—^Þ÷çû âø šô…û Ÿø û] o×øÂø áøçû öÛûmø àømû„ôÖ$] àôÛFuû†$ Ö] ö ^fø Âô æø ™
DROVèm! (á^ΆËÖ] é…ç‰E
ì CCwe ÅyZÔ™ SÔÆ™?fÃLZÔºB‚Æ~ b ¬6,}i}È m{}÷
ðZ (,~ wŠÆ kZì CC we Å-gzZ ìg Y"Št ‚Æ ÑÅ \¬vZt
pƒn pgVî 0* 6,}iÐgziâZ ?!z-} ZD â
Û \¬vZèÑqì ¸Æš /ZÔì
:ƒìg^™y @* /
yŠ¤ ƒM hƒE{Š c* iÐh N :gzZƒM h7h MÃ}i ?
— Ÿ÷çû ›ö Ùø^fø rôÖû] Èø×öfû iø àûÖø æø šø…û Ÿø û] Ñø†ôíûiø àûÖø Ôø Þ$]ô ^u÷†ø Úø šô…û Ÿø û] oÊô ôÛû iø Ÿøæø ™
DOSVèm! (ð]†?‰Ÿ] éö…ç‰E
Âì ; g y@* /âZ ì s ¸z" gzZ Y7h M Ã}i ÂèY^#
yŠ¤ Ö Zƒ @* Z F,
S 6,}i
( 27X 25:™Ôº • ´) X YV7ÃðMÅVzh N

Æ{¨f~ wŠÆT ǃ74ZŠ~¼ A ¿{z ‹ä/ôZ # ugI›


á g Zt
www.khanqh.org
MLU

»kZ}™I¿ðä /ZÅzm\¬vZ -vZwÎg c* Hn²ä ¿q -Z Âǃ°' ,Z' ,


@*ßyâ gzZì ; k]{ZƒyŠ YZ[p¿q -Z †Ôƒ YZ Ì@* »kZgzZƒ YZ Z À
vZ -\ W ?ì 7°t} åtÈÔìg™w ZÎ! ôq -ZÔì ; „ á ÐÌ
ÔD™IÃw)ì Õ\¬vZÙø^ÛørøÖû] g% vômö æ$ غnû Ûôqø ² ø ] á$ ]ô 7c* Û äÅzm\¬
â

Ôì 7°tÔìg~k]iZnƒAÔìg Z_s ™yK̈ZÔ7]!* hZ ðà xg ã ~


Xì á CÐYæEE:NzŠ/»° c* Û yÒäÅzm\¬vZ-\W{œâ»kZgzZ|ź
Šâ

7ëì Htpì (ZXtìgÈY f}g ‚Ô** ™: wJÃ] !* hÔÐùô vøÖû]†ö _øeø X 1


ï?Æ*Š ~g ‚¤ /Z¸ë AŠ Ì-, Zä~Ô7„… â ÃVúëÔ… Y
™Å-1M hƒ ¦ù6,„ZeY fÆ*Š ~g ‚ ð¸}g Z ÔÐ3â 7ëÌÂN Y
X캸}™: wJÃkZ6, äYƒx¥h'Xì CWV¹] !* t~
hg®) ) ùMg ¯X ŠH^ Içz » yZ ® ) ) yZgzŠ Ô¸ r # ™x â Z q -ZÆK~g ø
èYX Ç}Š J 7,i ú„çz"Æ xÑ}g â  ǃ-¤ /Z Ô Hçz™ YgzZ‰ òÐK™
 ÇdÎ Âì 7°¤ /Z pˆò Zƒ Å [ »Ð }vß Â Ç Vd[ Z ÇdÎ
?Vßáù6, »[ Z±gzZVzŠ™#ŸùÃi úÅVâ ›
/KZg !*
yŠ¤
 W ! ; ; Wt ‚Æ kZ  ¬Š ÃËX 'HÃVÍß Œô^ß$Ö] ¼öÛûÆø ì æEE :NZuzŠ »°gzZ X 2
Ôì ð$+ ë Â Š H` {g e" Z # gzZ ðö ñ e à \ q -Z Ô ß ñ e Ô Ñ p=
Æ\¬vZ »Tì {z {È 4Xì n%x ¬t~ VÍßÀ` WXì 7=Ôì s ¸z"
74»V”Æ \ W¿ GΊp\WXƒ 4Ì» t‘ÅvZgzZƒ mÜ Z ÌB‚
kZÔì ;g™# .‰
Ö } Ü zC Ù ÂÅ\ !* ¿q -Z ?ÐVƒg »aÆ䯄  zŠÐZ\ WH @* ƒ
Æq -ZC Ù Ô74B‚ÆV”ÆkZpì ;g !* Š ÌcÔì ;g î ãc* ,
' gzZ[ ·ò áÃ
\¬vZX Çñ¯7„  zŠÃ, Z ¦ /Ù \ !*
C Xì ; g™ÕÅq -ZC Ù Ôì ; g W7ÐðZ' , B‚
ÆvZ pÌ“  e Ô Ìt ZÑ Z Ô ÌzÔì @* ™]Š „[p¿q -ZXì ¸nçÌ»
~ wŠgzZì 8 ŠÐ { ó ~æE %NÃË c*Ôì @**Ãy Z Ôì @*
™ÕÅyZì &HÃVzÈ
7à z CZ ¦ /Ù \¬vZ Ã, Z Â74B‚Æ VzÈ Æ vZt Ôì @*
C å wì} æE %N} æE %N
: D â
Û Åzm\¬vZ -g—X D ¯

www.khanqh.org
MML

—ä́Öô^nø Âø oÖF]ô àøŠøuû]ø àûÚø ²


ô ] oÖø]ô Ðô×ûíøÖû] g% uø^øÊø ²
ô ] Ùö^nø Âø Ðö×ûíøÖû]ø™
DPNQV” (Ð×íÖ] o× èÛu†Ö]æ èÏËÖ] hö^e (h]Ÿ] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éçFÓÚE
ð>gzZyˆZB‚ÆVzÈÆvZì {z{È Zg \ Ѓ  »vZÔì wÈÅvZ t‘~g7

Û y Ò w q CZmvZ G î*9g ~â å]|XìgÍ ¬Š Ôìg { ZpíÔìg 4»y Z Ô}™
ìt wq Z÷ D â
Û ÔaÆe $Z@Åt‘ C Ù ªw q CZvZY 1zZ LLX 
aÆVz
Û »gzZgÐ s¬Ô}Š} Š ò ¾ÃyZvZVƒ @* ™ ¬ŠaÆVëñ~
VD CwZ} .} ZVƒ @* ™ ¬Š ÌaÆV4wgzZÔ}Š}ŠyZZÃyZvZVƒ@* ™ ¬Š Ì
aÆ] Ñ» ~g ‚gzZ Vƒ ‡â ¬Š ÌaÆ VŠÅg«gzZ gÐ x Zg W~ V8 Ì
.gzZVƒwŠ3g6,]Ñ» ~g‚Å\¬vZvZY 1zZ ëÃy ZX Vƒ @*
Z} ™„ ZpgŠ ÅØg
¬ŠX ǃzgŠ H »yZVŒÆvZv߸Ôì x** »kSe $ÑzÔVƒT e ð>Åt‘Å
æø g% vôiö ^Ûø Öô ^ßøÏûÊôù æø Ü$ ãö ×#Ö]ø X ñâ
Û «=ÂÅ¿gzZ ñâ
Û «ŠgŠ {gf Ì…\¬vZ <
CÐY b
:ì á zŠ°k™[pÃ]!* kZ ÂX o•F†û iø
gzZ *
*™: wJÃ] !* hÐôùvøÖû] †ö _øeø X 1
ìÀ _Ð ÏZX c* Û 7Ü׊ÛÖ]c*
â
Û Œ^ßÖ]X 'HÃyK̈Z ÌËÆ*Š Œô^ß$Ö] ¼öÛûÆøX 2
â

]ÐÂÐ àçX 7Ð ] Z f ÅkZz™]ÐÂÐ ¬ÆkZ Ôõ# Ö HÌÃ


Û » Ë
$Z # Zz,Ôx Zw]ÐРଠÔZ # Zz]ÐÐ àçÔz™: ]ÐРଠ!2zŠpz™
Ö ÑZœ]|a kZì x Zw 'HÃkZpì Z
# # Zz  ** Œ6,] !* %N˪Ôx Zw
~æE
ÃTÑZzä™Ãñ Yƒ Za : ¢ A &âZ~ÑÆËJ -Z # D â
Û ~â å
X 7^ ,Y** ™ÃÃkZJ -‰ Ü z kZ}™Ãñƒ B4Ð LZÃkZì ;g™Ã
ÃÃTXì x Zw6,kZ V+Z Âì ; g™Ã™™HÃ}uzŠgzZ™™Z (,ÃLZ {z¤ /Z
Æ„ZpígzZ ð>ÅkZ™™¬»\ Wpì 4Ðí{ÈtvZ * c <K Z%t¬ÂÙ
( 33X 30:™Ôº • ´ ) X Vƒ; g™Ãa

Ô~h +%~c~g øÔ÷zZg øÔ}>}g øÔi ú~g ø~ÃÅvZyŠÆ# Ö ªZ #


lpA $ HwJä ë,Š â
Û \¬vZgzZ N YWI V)~g ø Ô} /}g øÔ e }g ø
\¬vZÃX/ôgzZ {w{‚?ì ðW¸ðà HÔù ë~ÃÅy Zì Ø HÌZX ** ƒ
wi ** $Wðà Â6,VÍßë1 I{z Vƒ èZgÐ y Z~Å ZçgzevZ èg c*
e Š â
Ûä
www.khanqh.org
MMM

Ôá Ίp7KZì s ¸çe $.xÝ{zX Î:Šp7KZÔcg Dg e Z®ðƒ7


Æ# Ö ªZ # 'Xì @*δ â Â7ÅxÝ?ì @* Ίp{zc* ì @* δ â 7ÅxÝð¸
X zŠÃÜQƒe AQ Vƒ èZgÐ ?~, Š â
Û gzZ ,Š Î 7 ~g ø îZE !
á \¬´ â yŠ
~GÐ äsÃyZZZ # ¸D â
Û mvZ îG*9gr # ™ ãŒgŠ ØZ†{ ár# ™c} (,
ÂÌZX ÇVî oÙp[pV; z~ A $Vƒ lpÐ ?~ Ç}Š â
Û \¬vZgzZ ÇVî Yá
„ ¿™ƒyQ * *ƒ: Ìsp Ú ZpXƒg D™Ì¿gzZƒg Dg eÐvZ Ôƒg „ D zg
yxgŠÆyZgzZ spÔ ñY $Ð Vƒk HòŠ Wì [£„ Ú Z 'spX ñ Y ^g
: ðƒwi **
$WtZ
e # ¶ ŠXƒg Dg egzZƒg D™¸D™ c* â

Û }÷Xì y ZZ~
—èº×øqôæø Üûãö eö çû ×öÎö æø ]çû iø! ^Úø áøçû iöç+ mö àømû„ôÖ$]æø ™
DRLVèm!(áçßÚ©ÛÖ] é…ç‰E
\ \
@*ƒx ·S ~wßñêL ZÔì aƺ ) š^ÚwßñêL Z VŒX ï Š¼ ï Švß{z
yZÐ kZp D™ ay [p~3 ZgÆvZ/ôªì CƒŠ°º ) š Ð Tì
 Y7 ä \¬vZ ègiœÈ ¬ ]| ÂX Tg Dg eÉ CW7š /Z~ wŠÆ
ÔD™ ZŠ Z > 2iÔD™ ay  [pªì‚HÅe $WkZÅzm\¬vZ -vZwÎg c*
hö†ø ûmøæø oÞôˆû mø æø Ñö†ôŠûmø Øöqö†$ Ö] çø âö ]ø Dg eVYQ ïŠ wâ ~Š ˜Ô~3 ZgÆvZ
7(ZÔ7c* â

Û Šá g Z ä\ W ?Ã W [ ZÑgzZ D™ ** ¯ ÔD™~gat H †ø ÛûíøÖû]


_7,i úÔ D™‘œÔ n pg { izgt o×ôù ’ømö æø Ñö‚$ ’øjømø æø Ýöçû ’ömø Øöqö†$ Ö] äö ß$ÓôÖFæø Ôì
X 7c* ì ÌwJ7x¥äö ßûÚô Øöf$Ïøjømö Ÿ$ á]øDg eÐ\¬vZŠz!* ÆkZp
( 44:mÔ 18:\Ô ã šZ bzgz Z 108:mÔ 2:`ÔL‚)
taÆJ -# Ö ªÔ ìg â
Û ` ´ \¬vZ Ôì ;gƒ ` ´tÐ ã WŒ Û ù¶ Š
X 7c* ì wJ7x¥ce** Wg e~wŠˆÆ䙿 Š Hï$
N Yƒ Za AÆ°{Š c* i ÌgzZ~ù ÐäÎ− ÔÐzÔÐ ] ¤¤ /ZgzZ
Âñ Y Wš /ZˆÆ¿T”] !* t ÌÐ V',» Z~ & +z ñZg ?Ð Vƒ wJ−t î C Â
ƒ mÜZ »¾™| (,Ð x?Zm³ Z]|gzZx?Zm&Z' , Z ]|X Zƒ 7wJß™
6,mÜ Z LZÔì c* ¯ y »vZ ä ë ðW7š /ZˆÆä¯~pX c* ¯ y »vZì Y
Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ô /¥
ø Þ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø ìg Z ¥ /
É X Ç} 7,„ ** ™wJ Â[ Z H7i **
www.khanqh.org
MMN

X kâ

Û wJx™Ó Zgi Z Z}.} Z Üönû ×ô Ãø Öû]


Íö]†ø jô Âû ] ØôÃ% Ëøj$Ö] èô Çønû ‘ô …ô^nø jô ìû] oÊô æø Dâ
Û ~‚ÅkZ~ŠZEŠújZÏß W)´
G
E G
E
ØfÏi:ì Åؤ{~ ÿ›©g$ zZì Ð ÿ›©ƒ $ !*ØfÏi( 384:mÔ1:` ÔãšZ bzg )…çû ’öÏöÖû^e
ô ô
wJ\ Wì 7. Þ ‡kZy~g øZ} .} Z ZƒtÈ »kZì s Z ‹Z »g]z"LZ I
Û wJØgÓ Zgi Z Ôx™Ó Zgi Z\WX (7h…Ôk â

Xk â
Û wJØ/\ WpN â
Û
gzZìgÍìŠ ~g ø\ W^ßøiô^n$ßô eô ܺnû ×ô Âø æø ^ßøiô ]çø Âû ‚øeô ĺnû Ûô‰øª Üö nû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ôø Þ$]ô
Xì ÅytaÆ„\ Wäë¸!*
Ð+M ~g ø
$Z@W Zz}g øaÆJ
¿t»Vz9VâzŠXì e -#
Ö ª ¬Št ÅV1VâzŠ
# c*
Å¿( LZ Š â
Ö Q ÅÅzm\¬vZ -g—Æ™wi **
Û {Ç WÃ# Û ä vZ
~ yWŒ
ÅVzizg Ôƒ = ÂÅzÔƒ =ÂÅ]zˆÔƒ =ÂÅ {/Ôƒ =ÂÅ eì e Ô ñYƒ = Â
` WÔ 1™ Ú Z ` Wä ~ ! {zZ ñW: i ** /Z Âñ Yƒ =ÂÌÅ¿(TÔƒ = Â
Ö zš
Ô#
 ¹!*
v߃ Hƒ[H»vZ~` WXa| 7,
XŠ …ZâãZ ä~` WÔà ™]zˆâZä~
ÂðW~tV ˜'X Vƒ~6V ¹, Z ÂÌgZ *]Š „¼¤
/ZgzZyâ

Û **
gzZ…¸Â
Xì {nÃyK̈Z „~tXì C™~~Ì{zX Š
Hƒ~–{zß™
/Z ÂñYƒ¿( ðÃì ` ´ »=z°e
Ö zš
¼^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø É # $Wt Z®
ÐvZ Z # X Çñ Yƒ u 0* к Üö nû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø Ôø Þ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø Ç} ŠÈ¿
**
/Z Â{zì } Y **
š Z¥/V¹{zì Cƒ ðZ (,~ TX ; g V¹°~ kZ [ Z Âì ;g Z ¥
/¥ /¥
/
,
ÁçW}kιvZY 
á â Â` Wì @*
Q HÐ VÍßÔì |; 8e KZOŠ QOŠ ZÔì } Y
X „gƒÏw Ñw ÑtƒÙ Š7@W~÷Ô ðƒ=ÂÌÅäzgˆÆ…ZâX ˆ
äY qkZX Zƒy¶òŠ Wq ÆY q.
-Zk0* -ZD â

Þ eq Û#
Ö ÑZœ]|
Ð kZÜkZÃy¶}÷! ä#}g Z ¹Ð™âLZ äkZX¸K ezŠ
~ î ö ã0*
-Z äݪkZD â

VâzŠ~]q +y
Û ]|X ¶~h ÐpÑÜæ~e}uzŠ ä

Ô[ Z N »] ògzZ ÖÔ[gzZ s ZîÔ ÐÅäY äWÔpy Ù X Š™ #Ÿ e
»Bzg Vzg ZD
Š™g Ö Z »¿LZèY‰ƒ#Ÿƒ
X c* 
www.khanqh.org
MMO

u0* gÔкz=\¬vZ < ¬Š [ Z'


Ã[¨}g øÐ bZ fg]gzZÐ c*
Û «=ÂÅ¿6,] M%KZgzZX }Š â

( 42X 39:™Ôº • ´ ) X }WÔ ñâ


Û
$u
35g
—èô nø Êô ^Ãø Öû] o×øÂø †ø Óû% Ö]æø èô nø Êô ^Ãø Öû] Ýø]æø ø æø èønø Êô ^Ãø Öû] Ôø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™
‡â =ÂÅ]6,s¬gzZ Vƒ ‡â s¬ ÄZzŠgzZ Vƒ ‡â s¬Ð \ W~ !vZ} Z :ÀF,
X Vƒ
Q „ D W~ V”LZgzZ ‰ ƒ T $@* zp Âðƒ}B‚}g ø Øg6,xV
ò¾gzZ‰ 0y-„ Ù Š0 +e »ÏgzZ‰ƒvZ à zÂ~ypgÔŠ™q zÑ{ k H}g ‚
Ýq…ÌZ hì GLG " ÁÄZzŠ: L ÆwqZ ï GL ! á ~g øì ?ŠtX c* Š N™g @* Q {Š ]»
: D â
Û ¬ŠÅzm\¬vZ -ݬ§zuaÏZ7
—èô nø Êô ^Ãø Öû] o×øÂø †ø Óû% Ö]æø èô nø Êô ^Ãø Öû] Ýø]æø ø æø èønø Êô ^Ãø Öû] Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™
X Vƒ ‡â =ÂÅ]6,s¬gzZVƒ ‡â s¬ ÄZzŠgzZVƒ ‡â sÅ ¬Ð \ W~ !vZ} Z
g.
èô ßøjûËô Öû] àøÚô àômû‚ôùÖ] oÊô èöÚø ø¡Š$ Ö]ø‘ ptÆs¬~> ‡Ô!* ö+ Z > ½bÑä ~g ‡Z5
y$ +gzZÐ Vƒk Hìg # Ö s+ Š ª èô ßøvûÛôÖû]æø Ýô^Ïø‰ûŸø ]û oÿô nùô ‰ø àûÚô áô‚øfø Öû] oÊô èöÚø ¡ ø Š$ Ö]æø
hì GLG " ÁÄZzŠ z s¬ ÄZzŠ Zƒx¥XÐ ‘ á ïG LE3B&gzZÐ nZ%Z} æE %N} æE %Nìg #
Ö s
ì Cƒ ¹F, ~ÚÐ]gzZì $ Ë {g# Ö s *Š ~g øgzZ+ Š Zg ø„Ð kZì [£
( 313X 312:™Ôxzg ** Ññ~šµgŠ ) Xì ò ¾]Çgz Z

$u
36g
—Äøqô†û mø oj#uø ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áø^Òø Üô×ûÃô Öû] gô×ø›ø oûÊô tø†ø ìø àûÚø ™
DUOV” (NVt (Ü×ÃÖ] g×› Ø–Ê h^e (Ü×ÃÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
y{zJ -VŒÔ aÆŠ ˜ì# â Å¿k Q {z Рy~ÔÅ+ ŠD :ÀF,
X ñW^ß
Ýq Ÿg ÅvZ Ôñ Yƒ ÑZzvZ wŠ Ôñ Y 0 wŠ î ¯ =g f » ~gz6,wŠ ÃD¤
/Z
$uÅpÑ~èF,
àûÚø ì g Ô~ u 0* ILG
ì " uaÏZXì „  zŠ +4 Zg vDt ÂñYƒ

www.khanqh.org
MMP

Ðy~ÔÅDaÆŸgÅvZ Äøqô†û mø oj#uø ² ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áø^Òø Üô×ûÃô Öû] gô×ø›ø oûÊô tø†ø ìø
Ã+ŠèY ñW^ß y{zJ -VŒì aÆŠ ˜ ì [ Z N »@Wk QaÆk Q
ÏZXì b§Å„@W{z~ äVZú6,ÑgzZ~ ä™?fÃy-gzZ~ ä™{0 + i
$Š q ZD ¯g »Y!WaÆ{Yz] ³KZgzZ ~gz6,@Ô ~g ZŠ *ŠÃDaÆYÎY fb§
g
: D â
Û Š á g ZÅzm\¬vZ-g—X Šg Zz,ÏzJ~
Œô^ß$Ö] åø çû qöæö ä́eô Íø†ô’ûmø æû ]ø ðø «ãø ËøŠ% Ö] äô eô pø…ô^Ûønö Öô æû ]ø ðø «Ûø×øÃö Öû] äô eô pø…ô^rønö Öô Üø×ûÃô Öû] gø×ø›ø àûÚø ™
—…ø ^ß$Ö] ² ö ] äö ×øìøû ]ø äô nû Öø]ô
DUPV” (NVt(^nÞ‚Ö] äÛ×Ãe g×_m àÚø oÊ ð«q ^Ú h^e (Ü×ÃÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
ÃVÍß c* } ×Ð VŠ YgzZV¯¸z" c* } ™õÐ Y f}™ÝqDÐ + M kZ ª
Ôn¾ÅkZÐ Dìt Š Z%Ô,™WÅkZ vß @* }™zás§KZ=gfÆ kZ
:ì Š á g Z~g $u~uzŠq -ZgzZXìÏzÅ3aÆkZƒ{)z{ Yzw â z]àÔ*Š
^nø Þû‚% Ö] àøÚô ^•÷†û Âø äô eô gønû ’ônö Öô Ÿ$ ]ô äö Ûö×$ Ãø jømø øŸ Ø$ qøæø $̂ Âø ² ô ] äö qûæø äô eô oÇFjøfû mö ^Û$ Úô ^Û÷×ûÂô Üø ×$ Ãø iø àûÚø ™
—^ãø vømû…ô oßô Ãû mø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø èô ß$røÖû] Íø†û Âø ‚ûrômø ÜûÖø
DMQUV” (NVt (oÖF^Ãi ²] †nÇÖ Ü×ÃÖ] g×› oÊ h^e (Ü×ÃÖ] hö^jÒ (¨] oe] à߉E
*Šì FakZ ðä /ZÃDkZì @* Y5aÆŸg Å\¬vZD »g $uzy WŒÛª
7ÌÒpż A ¿(Z D â
Û Åzm \¬vZ -g— Â}™Ýq q Oz wâ »
G G X Çñ 0*
B |$
-G { B+
Â7Ýqt ¤ /ZXì ~gz¢ð•Z mÜZgzZ +M ÷L aÆ îG0E
4G 5 a kZ
&Š ÄEÿLG
/Z Ìݬ Z (,Ð} (,X M7ÆÄÅVß ZzvZ%mÜZgzZì w!*
vZ¤ zaÆkZ D
Æ Ñ6,D§âÆ kZ X Y Z™7Š Zi WÐ { Å ÑÃkZ D» kZ  ǃ ÅÐ Vß Zz
X ǃÆaÆ# Ö Q: ǃÆaÆkZŠp: D»kZÐ TÐVƒ}ƒ0 +Z
( 325X 323:™Ôxzg **
Ññ~šµgŠ )
I
Hƒ„»ÞZ þL i“[ ZÔå„»{C
DÔ Š Ù ªÄEgzZ,zy¬6,~z0 +yѦ** Ññ
Å
°»ÃkZ¬ì @* ™\ñÁ2êL ¬~VÎgæD ªŠ Hƒ BzZ î0<EgŠ \ñgzZ Š î0<EgŠ
Hƒ ~â U*
…ì Q=ÂÅ¿6,xEyZgzZ V jz { WgzZ›› gŠ Ð ÄÅVß ZzvZgzZ¸ B
E
HW¢gzZ Š
aZ \ñ Š +{ ó›zZi[ ZX ¶: ÌZ~ wŠ ÅkZì C™\ñÁ2 üLÅ!*
Hw$
www.khanqh.org
MMQ
Ð Ð
Ìög D +z kgŠakZ ǃx¥ù3 Zg » \ñ:gzì ~gz¢Ì\ñêL ‘pÐ \ñêL ‘ì
Qƒ̈ ¸›ÅvZ6,DÆyZpƒ„  Š', iD»XÂe äƒ, ZY f¼ Ôì ~gz¢
gzZì CY| (,Ýe ~DÆkZ ˆƒ̈ ¸›ÅvZ6,DÆ TÔì @* ƒgâdäƒâÝ ¬ (Z
EÅ Å ÅM
üL !*
w2êL ¬ @* ì ´g̈ ¸Ã›ÅvZ6,xEÆ:gæ X ì @* ƒ [ Z§Ð k Q ê ¬ q -Z
Xì QÐVlÆwŠ ÿL X3ZÔÐ VƒÕ{ÚtgzZ ñ Yƒw2
} g { Zz pÅ„  ZpgŠ Å ³ Ð # Ö ÑZ œ]|ä r # ™¦ˆ Æ kZ
Å\WX ÇVz™7³ Ã\ WÌZ~ c* â

Û aÆ b & Z ÅyZ ä ]|X # Ö ÑZœ


Z®ì s ÜÆ ÝÆ < L I Z ', » Z }gø ì tV# V#~ "V# V #
X ÇVz™³Ã\ WQ Â,™ù á qg CZÐo ÝZyZ~!‚g LZGÆ îG 0E
G"Y!*îG
G0E
"Y Z
Cƒ ú â { Y~ y´ ZÆV‘@* ÃdKZÃݬ} (,ãZèY åyJZ Z (,¹ »r # ™¦t
EE . Å
4¨3{ Zg ZŠ LZgzZ‰ X ¶_µ^aÆr
ùá y´Z~sg šZ!‚gÆ èEG # ™¦pì
C c*Û gzZ‰ƒlp]|X ñƒ¢q~#
â
Ö } .Å]|™á!‚ggzZ H
¿ ·ÜZ < V Ñ i Z
á ]| }÷X 1™³ Ãr
{ # ™¦gzZ³Ð ~z0 +y Ѧ Âì GmÜZ¤ /Z
ì @* ™vZvZ™ƒ³Ðá ZzvZ Ëݬ)ðÃZ # ¸D â
Û mvZ G î*9gr
# ™DZ†
Ôì @* Yƒgâdäƒâ Âì @* ™vZvZgzZì @* ƒ4ZŠ~ŸÝ ¬ðÃZ # pì @* ƒgâïEL 8™Â
ðƒ «ÚÔ5 {' × »›ÅvZgzZ HvZvZ Z # är # ™¦Xgâ »™f}uzŠgâ »Dq -Z
C D â
$¾zÐg ÃZÆyZƉ
Û Ô d Ü zkZ
HY ‚ ¹ „ f
Š e x **
ì x Y §zŠ çLG .I
* @* ~ ™f
C c* Û ~}g !*
â
Æz¯ úgzZ
ì ~y W ‘  » äW {°z
ì x á §OZ „ Ð ð
ÄÜä ]|gzZ‰ w$ +] ÑqÆr # ™¦ˆÆmÐ # Ö ÑZœ]|

www.khanqh.org
MMR

C }½ŠgŠ¹g ÃZtÆy Z~›Å gzZ ðâ


Û «Ì
iz
Û V˜ Á) t ß NŠ Æ ½ Y
Ç ñY : c* 3Š gâ Á ) t Q
r ZlCÙ » À~ F, ä Z} .;e
Ç ñY : c* u „ V- Ç ìg P
T g ñ Y} ƒ0 +ZÆ ÑÆkZ6,DÆÝ ¬:gzì 5Ð „ òÝÅ ì 5ÃT
ì Cƒ ÂSÅDÔ @* ƒ 7mÜZ Âì @* ƒ ¿¤/Z gz Z Cƒ 7= ÂÅ ¿6,DL Z Ô 
mÜZ D â
Û mvZ G î*9g „{qr# ™£Zæg ** ÑñÝ°Z Ú]|X @* ƒ 7ª
G t
~ ¿z DÆ Ý¬ Cc* Ä) BNŠÆ™/Š\ WX Y7„ ïÆvZ I Z ïE L 3B %
Ññ~šµgŠ ) Xì @
( 322X 320:™Ôxzg ** *ƒ=g f » ~gz6,@gzZ {Yz]àaÆkZDXÐVƒA Ã
$u
37g
—áô^ÛømûŸô û] éøæø ¡
ø uø à$ ãôeô ‚øqøæø äô nû Êô à$ Òö àûÚø &º×F$ø™
DTV” (MVt (†ËÓÖ] oÊ çÃm á] å†Ò àÚ h^e(á^ÛmŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
X Çá 0* ]z'Åy ZZ {zÏVƒg0 +ZÆT'!* &:ÀF,
+ZÆT'!*
g0 &ì Š á g Z »Åzm\¬vZ -g—~ g $uÅpÑ~g g
:ìtq -Z~V Â!* &y ZX Çá 0* ]z'ÅyZZ: L ÆyZ {zÏVƒ
kZ} ™›aÆvZsÜÐ}ÈË¿ Ø$ qøæø $̂ Âø ² ô ô Ÿ$ ]ô äü f%vômö Ÿø ]‚÷fû Âø g$ uø]ø àûÚø ( 1

Û ~ bÑÅg $ukZ~ > ‡%mvZ G î*9g ~g ‡Z5 ]|gzZ σ « ã ZZ ‹z'Ã
:
éô …ø ^øeø oÖF]ô 麅ø ^Eø]ô äô nû Ëô Êø ]‚÷eø]ø äö ßûÚô tö†ö íûiø øŸ ^÷f×ûÎø kû×øìøø ]ƒø]ô áô^ÛømûŸô û] éøæø ¡ø uø á$ ]ø ø …ø æø ‚ûÎøæø ™
—èô Ûøiô ^íøÖû] àôŠûuö
DSPV” (MVt(á^ÛmŸ] hö^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE
á Z~kZgzZÇ
{g 7Ð »kZ LQì Cƒ4ZŠ~»Ty ZZ‹z'ì Šg ZzgzZ
Ø{ èE L j8gzZ ǃ6,y ZZØ{ Âdž 7LÐ wŠ yZZ Z L j8ì
KÅØ{ èE
# èYX»]gt
$Jż
Xì - A

www.khanqh.org
MMS

I Zpì ]g tKż A ÁpŠgzZØ{ èE L j8~ g $ukZ} ™wDS ðä /Z[ Z


vZègŠ&0vZ†]|ì g $uÅ›z~g g Â7]o» îGE ÄZ °öz‰
0BE Ü ÃgÅvZ
òŠ W Hn²gzZ Zƒ¢q~ # Ö } .ÅÅzmvZ -g—¿q -Zì e $ZzgÐÅ\¬
}Š:B‚»y Z~‘ á ‹ Z@WgzZš**ÁqZpì ‚ rg›Ð( Y 1zY fª)Ðx ¸Ë
:c*â
Û Š á g ZäÅzm\¬vZ-Ý ¬§zu Âe
—g$ uø]ø àûÚø ÄøÚø ðö †û ÛøÖû]ø™
DUMMV” (NVt (Ø$ qæ $̂ Â ²] gu èÚ¡Â h^e (hŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
: D â
Û ~bÑÅg $ukZ ~g ‡Z5Xì ‚ rg›{zÐT ǃB‚ÆÏZòŠ W
Ùøçû ‰ö†$ Ö]æø ²
ø ] Äô_ôm% àûÚø æø oÖF^Ãø iø Ùø^Îø ä́eôçû ×ö_ûÛøÖô ^Ï÷nû Êô …ø áöçû Óömøæø ä́eôçû fö vûÚø ÄøÚø †ö övûmø pû]ø™
—àønû vô×ô ’# Ö]æø ðô „‚øãø % Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚô Üûãônû ×øÂø ²
ö ] ÜøÃø Þû]ø àømû„ôÖ$] ÄøÚø Ôø òô Ö5 æ^öÊø
DSPLV” (TVt (²] àÚ ²] oÊ gvÖ] h^e (h ]Ÿ6 ] hö^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE
ǃB‚Æ[8LZ8 »BkZÐ • ', Å›kZì # Ö Z™yZxtÅ›ª
ǃB‚Æ7Z {z Ç}™® ) ¤Z ÅwÎgzvZ c* Û ä \¬vZ 6 ǃ =g »ÏZgzZ
â

X ǃB‚ÆG™zY ZßgzZ¢œzY m CZ ªHx ÅZä\¬vZ6,X


 Hn²gzZ Zƒ¢q¿q -Z ðâ
Û Üg $uq -Z äÏß W)´~‚Åe $WkZ
@*ƒ ~ y~ Z # X [8{Š c* iÐ Š ÑzZ ~÷gzZ {Š c* iÐ yY ~÷= \ WvZ wÎg c*
+Š »\ W™ƒ¢q~ #
gZh Ö } .Å\ WJ -VŒ @* ƒ7ñÐí ÂVƒ @* ™Š c*
Ã\ WgzZ Vƒ
ÌŠ Z~ ¼ A ëgzZÐVƒ~zgŠ dZB‚Æx?Z:Y m CZ\ W~ ]yWpVƒ © 8™
Åzm \¬vZ -\ W ÂÐ ,™g Zh +Š »\ WùgzZÐ N 0* ùÃ\ W ÂÐ Vƒ~zgŠ
( 75:mÔ 5:\Ô ã šZ bzg‚) X ðƒwi **
$WtJ
e -VŒ‰ƒlñ{
vZ -g—ä ¿q -Zì w®ÐÅ\¬vZ èg ÷Z ]|~ yi {‚gzZ
 c* â

Û Š á g Z ä Åzm \¬vZ -\ W ÂÏñ W“ # Ö ª HÄc* gŠÐ Åzm \¬


g% uô]ö oûÞôù]ô Ÿ$ ]ô Å7¼ Â~g »ä ~ Hn²ä kZXì Å ~g » HaÆ# Ö ªä
Šá g Z ä Åzm\¬vZ -\ W ÂVƒ @* ™›Ð wÎgÆ kZgzZvZ~1 äö Öøçû ‰ö…ø æø ² ø ]
ë D â
Û Å\¬vZ èg ÷Z ]|Xƒ n pg›Ð TЃB‚ÆÏZ ? c* â

Û
X ðƒÐŠ á g ZkZÆÅzmvZ -\ W 6ðƒ7LÙp+ZÃVÍß
www.khanqh.org
MMT


ƒ7tŠ Z%Ð öì –~‚Åg $Š q Zz] c*WyZ ä $öz+ ¬
Ü zC
‰ +Šz] ‡5Å}uzŠq
Ù g Zh -ZaÆ¿C Ù ìtŠ Z%ÉÐN Yƒ ¦~zgŠq -Z
zgŠ dZá ZzzgŠ ÌŠ ZgzZÐÃWk0* Æ V‚á ZzzgŠ ÌŠ Z Má ZzzgŠ dZX ǃ e
XÐÃYk0* ÆVß Zz
A gzZ ,Š â

¼ Û s ç\¬vZX ì ‘œ »VZ ÅyZgzZ # Ö Z™ÅVÍg ) ,}÷


ypg \¬vZ gzZ N â
Û « =ÂÅ ¿\¬vZ X ,Š â
Û ‚Ã  ë BÍ Z wpŠ ~
V2zŠgzZ} Š} Š Ì]gßÅV2zŠ LZgzZ}Š ¯vZ à zà  ë~ºœÆug M Z
vZ}ZX}Š â
Û b& ZŃ  ëgzZ ñâ
Û «ÌtÜZÆY 1zZ LZgzZ}Š}Š Ì]§Å
x ZwÆ™nZg ** Ã\ Wë Ì÷‚q -Zƒ ZÆ6,\ W÷‚C Ù Å Ï0 +i â

Û «¢ z yZZ (Z
G
.2_Z, ™: ^gàZÃV¯
ö ] o×$ ‘øæø ,™:æWgŠ ,™:Š Z çG
X Üômû†ôÓøÖû] oùô fôß$Ö] o×øÂø ²
( 368X 364:™Ôxzg **
Ññ~šµgŠ )

$u
38g
—køÃû ßøÚø ^ÛøÖô oø_ôÃû Úö Ÿøæø kønû _øÂû]ø ^ÛøÖô ÄøÞô^Úø Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DMMSV” (MVt (éç×F’Ö] ‚Ãe †Ò„Ö] hö^e (á]ƒŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xnv‘E
ðÃÐZ,Šuzg\ WÃqTgzZ Y™7uzg ðÃÐZN â
Ûe $Á\ Wq !vZ} Z:ÀF,
X Y7}Š
Ôm, ³\ WèY$ Ë ƒ7ú â ~«Å\ WqðÃì ]Z f Å\WsÜ!vZ} Z
oÊô ðºoûEø åö ˆö rôÃû mö øŸæø ðõ oûEø Øùô Òö o×FÂø …ö ô ^ÏøÖû]ø pÆ m, ³gzZ Ô áZz ‰ Ü ¤„  Š' , i
ÏZXn™: b ¬ÃkZq ðÃ~wEZÆ]gŠKZgzZƒgŠ ‡6,qC Ù ª ä́iô …ø ‚ûÎö Ùô^ÛøÃû jô ‰û]
ì »½ÔÑtkøÃû ßøÚø ^ÛøÖô oø_ôÃû Úö øŸæø kønû _øÂû ]ø ^ÛøÖô ÄøÞô^Úø Ÿø Ü$ ãö ×#Ö]øc*Û ä ÅzmvZ -g—a
â

ú â ~ kZ {zgzZ e ** Û «\Wì 7+Z q Ìðê q â ðÃÅ ½vZ } Z


â

]|Z # X Y™7«ÃkZ ÑZz ä™ «ðà Â,™xzøÐ «KZ\ WÃTgzZ ñYƒ


c*gŠgzZZƒ0 +Z »ùÆTÔZƒ0 +Z»]ZgÔ¸~Vzƒ0 +Z&{zÂ1øäTÃx?Zm÷-
YN
] ÐyJZkZÃ9Æ\ W åyÃV;zX¸ìg ïHŸ²{z ܺnû ¿ôÒø çø âö æø gzZ Zƒ0 +Z»µÅ
:c* Š Zð7, ÐVzm, òä\W~µÅ c* gŠgzZðƒ: ú âqðÃ~«Å\WpêŠ

www.khanqh.org
MMU

—àønû ÛôÖô^¿$ Ö] àøÚô kößûÒö oûÞôù]ô Ôø ßøvFfû ‰ö køÞû]ø Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ™


DTSVèm!(ð^nfÞŸ] éö…ç‰E
Ì‰Ü z kZì {æ7 Dt ~ Ô ø ßøvFfû ‰ö gzZXÐî Y 0* ] Âß| 7,t c* Š} Š {g á ZgzZ
ÂVƒÝª„~ Ô 7Ý ª\ WÔÐ ÕC Ù u 0* ̉ Ü z kZ\ Wì 1øä T²
ØgJ -1 kŠÉ 1 ] ‚ÅVzg ZŠ ÃzgzZ Vzg \ LZù Ãz !* gzZ «!* ,Z\W
: D â
Û wi **
—^Ûøãö $Ö º̂ ßûÒø äü jøvûiø áø^Òøæø èô ßømû‚ôÛø Öû] oÊô àônû Ûønû jô mø àônû Ûø×FÇöÖô áø^ÓøÊø …ö ]‚ørôÖû] ^Ú$ ]øæø ü
DTNVèm!(ÌãÓÖ] é…ç‰E
ÃkZÐ x?Zmå]|ä \ W¶„g¤ /宊: Z »V”dzŠnÆTg Z-Š {zgzZ
yÒ ~ u0* yWŒ Û ä \ Wzz Åx™gzZ «kZgzZn á: Ã: Z kZ { á Š !* ݪ @* c*Š Z´
?åyÃ\ !* tgzZ å Zg \ gzZg ZŠ Ãz Zg ø \ !* » V”VâzŠ yZ ^v÷Öô^‘ø ^Ûøâö çû eö ]ø áø^Òø æø ðâ
Û
-ZgzZ å\ !*
q VZ ‚t †ö Eô^Ãø Öû] höŸø ]û áø^Òø èõ mø]æø …ô oûÊô æø Äöeô^Š$ Ö] höŸø û] áø^Òø ì ~ e $Zzg
1 kŠ ÅkZ\ Wì @* Yƒ »\ W Ãz!* ù \ W ! {WX å\ !* VZΊì ~ e $Zzg
ÈZyÐ VƒB‚}g ø Ì~GÔB‚}g ø Ì~ *Š X D â
Û wi ** ØgJ -
V âzŠ gz Zì ´ â » y ˜ V âzŠ ´ â Zg ø Ç} ŠB‚ „vZ Ì6,o ZÜ> Þ gzZ Ì~S
X ì Ãz !* „z sÜ~ y ˜
eg kg— ‚»kZ~D¬ ï G
L ÅZ°ÂD™Ìs çÃVñê¤ /Z {á Š !*«!* Æ*ŠgzZ
~ ä™Z +¬ x̀›
Û eg kg—‚ » kZ Â}™ ðÃz"Q {z L{ÒW¤ /Z @* n pg pô
ùŸ eg kg Zg ‚ » kZ D™s çÃT « !* ,Z \ WvZ} Zp}™ëZ
Û ]o
: D â
Û Åzm\¬vZ -g—Xƒ: ZÎgyŠÆ# Ö ª{ÈZ÷ @* ï Š™
oj#uø šô…û Ÿø û] àøÚô äü ÛøÖô^Ãø Úø æø äü uø…ô]çø qø Ô ø ÖôƒF oŠFÞû]ø æø äü eø çû Þöƒö èø¿øËøvøÖû] ²
ö ] oŠøÞû]ø ‚öfû Ãø Öû] hø^iø ]ƒø]ô™
—gõÞû„øeô ² ô ] àøÚôù ‚ºaô^Eø äô nû ×øÂø ‹ønû Öøæø ²
ø ] oÏø×ûmø
DUV” (Q Vt(l]ç‚Ö] hö^jÒ(xnû i^ËÛøÖ] éö^ΆÚE
ªbg ZÆkZgzZï Š >ÃVƒk HÆkZл éM$Z™\¬vZ Âì @* #
™/Â{ÈZ
{zgzZ ) åH{ k }iTgzZï Š >ÌÃyZ ï Š „ZÍs ÜÆkZ ŸY ¡
HäkZ6, IZ
-V Œ ïŠ SÃ] **
J HÆkZ ÌÐ }i kZ ( Cƒ { ZÍs ÜÆkZ}i
KÆVƒk

www.khanqh.org
MNL

X ǃ: ÑZz¶Š]Š ÞðÃ6, HÆkZ ÇA ~wqkZÐvZ {zyŠÆ#


Vƒk Ö ª
( 10X 6:™ÔòzgÈ j)
gzZÐ N SŠpÐN Zâ7Ð V¤
Û \¬vZÃ] ** Kzg U*
¶ WÆVƒk H}g ø
VñÝ}÷yˆZ »V¤Û
 @* ÇVzŠ >~ì » ² ö ] oŠøÞû]ø XÐ,Š >ÃV ¤
Û
X åc*
SÃVƒk H}g väëÔ¸ëÑ** Â?Ã4: yˆ Zt6, VzÈ}÷{zgzZìg:6,
C ìÄt»r # ™zZp6, µñÏZ ! ~gz6,{ÈÅ\¬vZä\ W@Š
Éu z [ z ã? Ð í
„g Cƒ ~gz6, {È Ð 1
GJ
„ZÍÅV¤
Û Ð•',Å/ÂX ñW: i !* Ð V ðG3©$Ñ** KZ ëgzZìg D â
Û ~gz6,{ÈÂ\ W
vZÐY ¡ IZyZ åZƒ{k
HÐY ¡ IZXªïŠ S\¬vZÌÄZÍÅY ¡ IZˆÆäS
J-VŒì êŠ SvZÌÃ]** K
¶ ÆkZ¸ñƒ{k H6, }iTgzZì ꊙ"ÃVƒk H\¬
X ǃ: ÑZz¶Š „ZÍðÃs ÜÆk Z ÇA ~wqkZÐ\¬vZ¿{zyŠÆ# Ö ª
Å *Š ä ëÃkZ¸ M h ™Ýq ¼ A EZŠÆ™èZgÃvZ ë~ ÷‚T ! {W
:ˆƒ»ú{z‰ Ü zÆ]ñgzZ c* Š™ù Ÿ~V¯èg ¬
—^ãø ×öqø]ø ðø «qø ]ƒø]ô ^Š÷ËûÞø ²
ö ] †ø ìôùç* m% àûÖøæø ™
DMMVèm!(áçÏÊ^ßÛÖ] é…ç‰E
Ï0+ Ü zkZXì CY W6,äƒ »/Š • ÅkZZ
i kZ‰ # êŠ 7ú¦ /٠ÿËvZgzZ
C
Æ x?Zm LZg ³]|~g ‚ KZ { á Š !*
/Z σ x¥7 Å ÷‚ q
¤ -Z Å
: ú ÂVß™èZgÃvZÆ™/Â~ @* zŠ}Š úÅœq -Z=}Š w Z e~ VñŠ
èZgÃ\ WgzZÆ™Š c* Ã\ Wë £Š} Š =Â…vZ} Z:Xì Ï0 +iË+ZtX ÏA
( 10X 6:™Ôòzg È j) X B™Ýq! x» ~$ +ÃZg7Zg7Ð] § ï
+Z™ VZ {Z L Ò<X&gzZÆ™
G

$u
39g
—àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø Ÿøæø äü ×$Òö oûÞô ^+Eø oûÖô xû×ô ‘û]ø &önû Çô jø‰û]ø Ôø jô Ûøuû†ø eô Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø™
DMPSV” (RVt (oŠFÚ] ]ƒ] ÙçÏm ^Ú h^e (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ h^jÒ(oñ^Šß×Ö p†FfÓÖ] àߊÖ]E
wZjZx Ó}÷Vƒ @* ™Š c*
Û ~Ð Øg Å\ W !áZzpg ì‡} Z !Ç{0

+ i} Z :ÀF,
X <:á ZjÆÑ}÷=Ã= £ ,q-ZgzZ £Š â

Û b & ZÅ
B¦æ {zgzZì @*
ì @* ™], GLÅZ°Åg »ux¤ Âì @*
ZŠX 8Z~D¬ ï *ÔŠ Z#
www.khanqh.org
MNM

X ëX 8ZÃy*ÆŠ c* Û gzZëm¬æÃkZì @*ƒ],ZŠX 8Zs ÜÆTgzZ
{z {Zpñ*ðûZ # c* Š 2Ã# Ö Q KZ ä Åzm\¬vZ -g—~¬Š kZ
CZ ~D¬ §»uÅ Ýçnù Î æ oùu ? ƒ y K̈Z c* ƒ y- ÔÔŠ Yg { c* ƒ ÑÔŠ ½ZŠ Zg v
] Z f Å\¬hÔ7w V ðÃ~ ] Ñ» ÅTì D¬§»u{ztèYzŠ™4ZŠŠ c* Û zX 8Z

Çìg {0 + iågzZì {0 + iÐåvZ ª ]‚÷e$ç* Úö ä́eô ðõ oûEø Øùô Òö éö^nø uø æø ]‚÷eø ]ø Ÿ÷‡ø ]ø pû]øì ou
äô iô …ø ‚ûÏöeô åü †ø nû Æø Ýöçùô Ïømö æø ä́iô ]„øeô ܺñô^Îø ªì ÌÝçnÎ vZ gzZ ì ì‡] § ÅÚC Ù Ð ÏZ gzZ
E !
öW -štXì ñƒá eÐè¶ ï GL ©ErKZÃVzuzŠgzZì ì‡Ð ] Z f KZ ª éô †ø âô ^ÏøÖû]
XÆ ÝçnÎ æ ou
ìª  Z° Å Øg Å \¬ h {z ì ; g Y H ], ZŠ X 8Z t ~ ª Z° T gzZ
\ W~ !vZ} Z D™n²~c* ºÓ Çg !*Åzm\¬vZ -g—X &önû Çô jø‰û]ø Ô ø jô Ûøuû†ø eô
X Vƒ@* ™4ZŠŠ c* Û KZ~ª

 Z°ÅØgÅ
~Tàõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø øŸæø äü ×$ Òö oûÞô^+Eø oûÖô xû×ô ‘û]øì X 8Zèy*gzZ
ÑgzZì Š c* Û µÅ b & Z Ū

 qC Ù Ð \¬vZ ªì y*tq -ZgzZµq -Z »Š c* Û

sîX 8Z È*Âì @* ™Š c* Û x¤Z# ~ V pZ°~eŠgzZì Š c* Û tÅä™:!ZjÆ

~ VÓ¿zŠì i ÚZ »]tįpì @* ƒ¾x|~ p ÖZ‹ ÒÌQgzZì @* Yƒ


йÅ
‹ ܪ ê Z ìZ \ WèY ,Š â
Û 7Dq Åy˜ VâzŠ ä Åzm \¬vZ -\ W
Ð
X DƒV© ãçM~p ÖZ¾pÆ ê ¹ÅZ ìZX¸‰ } i ZâÐeY
{z { Zp £Š â
Û„ gŠÃª qC Ù ~÷ªì äü ×$Òö oûÞô^+Eø oûÖô xû×ô ‘û]øy*µ»Š c* Û

I
M
Ô £Š} Š ] Ð VE‚g Z j +Z ÅkZ Âì ;g *ÔŠ ðä /Z Õä5!X Å]y W c* ƒ Å *Š ª q
~Vñ»Æ]y Wb§ÏZX £Š â
Û «Y ËÃkZ Âì ; gƒ Za n%u ** ç ãKðÃ
Å/ÂÐ kZ ƒ]Š ¬ Å{k HËÔ£Š â
Û gzŠÃkZ ƒ „gƒ:~ {izgi úÔƒ „gƒê
Ì¡ãqzggzZ â
Û «Ì¡ã Kª£Š â
Û «ª zŠ Åò¾gzZ £Š}Š = Â
â
Û ‚]z'Åy ZZgzZ k‹Å]Š „gzZ]¯Åx ** LZgzZ £Š ¯Ã~™gzZ â
Û«
gzZ BZ e: x™Óó KZ \ W6,Tñ0* *g: +Z ª q ðÃ~g ø ªì N @* ä×Ò gzZ £Š
xû×ô ‘û]øŠ c* Û Å\

ogŠ Ū  qC Ù Å]y WgzZ Å\ ogŠ ŪqC Ù Å *Š'X ,Š ¯:Ã~™~g ø

www.khanqh.org
MNN

Xì i ÚZt»ö YÅ]tįXì ~]пkZÆ äü ×$ Òö oûÞô^+Eø oûÖô


X 8Zts ÜÆTgzZì àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø Ÿøæø y*t»X 8ZgzZ
t~ª Z°Åë Z ïG L .9g s ÜÆTì ÔŠ yÃ{z ª ?ì yÃm ¬æ {zì ; g Y H], ZŠ
 ìg â
Û Åzm\¬vZ -ݬ§zu~X 8Z™f »Tì Ñ{z ?ì „g Y Å4ZŠŠ c* Û

Xì Y™{ nÃòŠ WÆ™g Zz~= £ , ì ÔŠ Z (,Ú ZtgzZì ÑZ÷ÔŠ Z (, Ѓ 


:¶ K¼ aÆg Zz Ô ÇIŠp¼ Ô Çá eÌZ¼ ¬ aÆúÔƒ ÔŠ Z (,„ H ¶ Š
Y™uhÃyK̈Z~= £ , ì ÔŠÑsÜtpX Y™7g Zz „ < £ , Ô Çñ Î
HË~=
{Š Zg Z » {k £ , Ôc* Š¯
Û »‰ Ü zÏZgzZ c* Šw Z e~wŠ {o»¬ ùMpgzZ ³, Ôì
2Ã# Ö QÅzm\¬vZ -ݬ§zua ÏZX c* Š ¯ ÉÃÆ™2~ {k HgzZ c*
Š w Z e~ wŠ
ÔŠ Z (,Ð ƒ  Z÷èY <:á ZjÆÔŠÑ}÷=ý= £ , vZ} Z ìg
: D â
Û ÅzmvZ-g—Xì ÑZ÷
—Ô ø nû fø ßûqø oûÊô Õøæùô ‚öÂø p‚FÂû ]ø á$ ]ô™
ÔŠ » ygzZì ´Ö ~Uì ÑŠ Z%Ð kZgzZì ~U}¾ÔŠ Z (, Ѓ  Z¾
ì @* Y`™wZ e:Îzg !* -Z Â{zÔì ÔŠ »C
q Ù !* Ây-Xì @* ƒu ** ç{Š c*
iÐÔŠÆC Ù !*
Z®ì ~U‰ Ù ÂÑpìg ÎúÆòŠ W„q
Ü zC -Zì 7‰ Ü zÚ Zk0* ÆkZèY
t
Û ¸~:Îzã ^gzZ:Îzã -D â
Û# Ö ÑZœ]|Xì @* ™ Ÿ»» {k Hg !*g !*
g⃠ƒ Ÿ» » { k Hg !* # gzZì Ð s§Åy -t ÂZƒ Ÿ» » {k
g !*
Z Hg !*-Z¤
q /Zì
:~Š C|ÅÑä\¬vZìÐs§ÅÑt î Yƒ
—oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ô ðô çû Š% Ö^eôÝ éº…ø ^Ú$ Ÿø ø ‹øËûß$Ö] á$ ]ô™
DQOVèm!(̉çm é…ç‰E
T?ì Y$yÃÐÑÆÑZ®ì ÑZzä‚ Q6, ðZ', i¹Ôì Yš!*
{Šc* %ÑZMѪ
pû]øǃÀF, »Tìtg]6â iBø ^Úø tD â
Û Ïß W)´Xƒt‚ »ØgÅ\¬h6,
X Yh —7¼ÑA $ǃt‚»ØgÅ[g}÷‰ Ü zT oûeùô …ø èô Ûøuû…ø kôÎûæø oûÊô
ZŠ Zg ZŠ™ » ã ί !*
gzZ „ Q ÌÈ™t Š
á ¯ !* H7,6,ÑkZt‚ »Øg Å\ W¤ /Z
zgŠ kZÐ \ WVY z »}÷Xì Yƒg !* — Z z m,
g {>~ {Çg !*
Å\ WgzZì Y™
œC Ù gzZå \ WZ®$ Ë ™7Z] .',Z',
Æ w!*
-ZÐ \ W= ] Ñ» ~g ‚ M
q hò
www.khanqh.org
MNO

tì sp:gz<:Š4ÆÑ}÷ÃíaÆœq -ZÔÚg~ñ‚ÆØg KZ=


C¿F, gzZì { ZgÅ]z°CèYá™g (Z]z°ÓZg™hgÃ]Š Xz® ) ¤ÓZg
:ˆð2̬Št~u 0* $u…aÏZXì ?Š ÅØgÁz4,
g
—Ôjô nø ’ôÃû Ûøeô oûßô Ïô ûiö øŸæø oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
@…Ðãâ
Û **
KZgzZƒ=ÂÅähg{k H…ÐT} Š â
Û wi ** Øg {z6, ë !vZ} Z
}g ø aÆ >Þ q-Z …gzZ àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø Ÿø æø £Š äƒ: h$ +gzZ
( 18X 13:™ÔòzgÈ j) X <:!ZjÆÑ

$u
40g
û …ô^ß$Ö]æø Ôø _ôíø‰ø àûÚô Ôø eô ƒöçû Âö ]øæø èøß$røÖû]æø Õø^•ø…ô Ôø ×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# ÖR ü
DÙ ^Â àeŸ h ^f×Ö] †nŠËiE
{C Ð 3gzZ WZg **
Å\ WgzZVƒ @* ™wZÎ »¼ A gzZ Ÿg Å\ WÐ \ W~ !vZ} Z :ÀF,
: D â
Û Š á g Z \¬vZX Vƒ‡â
—^÷Óßû•ø è÷ønû Ãô Úø äü Öø á$ ^ô Êø pû†ôÒûƒô àûÂø šø†ø Âû ]ø àûÚø æø ™
DMNPVèm! (ä›6 é…ç‰E
ì ìG, {zb§T ÂßwïÐ ã0* ÃT‰Xì CY~Š™ ŠÏ0 +iÅkZì * @YwÈ=
gzZì ÁÐcizŠ¾[Z±»~gzŠÐ\WèYìSgìG, ™ƒgzŠÐ\Wbzg~gøb§ÏZ
Å\Wä Åzm\¬vZ -Ý ¬§ zuÑ}g\ }gøaÏZXì Áм A ¾ÙpÅ\W
:c*Û xl6,
â
3ÃWZg** Å\WgzZc* Û xl6,
â
A ßggzZÙp
¼
û …ô^ß$Ö]æø Ôø _ôíø‰ø àûÚô Ô ø eô ƒöçû Âö ]øæø èøß$røÖû]æø Õø^•ø…ô Ôø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ü
DÙ ^Â àeŸ h ^f×Ö] †nŠËiE
@™ÔÃÙpz Ÿg Å\ W~v} Z D™n²~ c*
* ºÓ Çg !* Åzm\¬vZ -g—
Ð c izŠgzZ Vƒ Le {C Ð WZg ** Å\ WgzZ Vƒ @* ™Ô~ ~â U*î0<EgŠ ü A gzZ Vƒ
Ѓ Zƒx¥Ðèøß$røÖû]æø Õø^•ø…ô Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø X Vƒ Le { C ~ ~â U*î0<EgŠ
~ ~â U*î0<EgŠ ] Z åOE
É Å¼ A Ôì h‹ Z f Ôì Ÿg ÅvZ Ô›ÅvZ ÚdZ
A gzZ Úż
7] Z f ÅvZ ¼ A pì Y Z b ]gzpì «ÝZgŠì!$ +Ôì£zç ¼ A X
Ð ë\ WvZ} Zì Š Z%Ð Õø ^•ø…ô ì Ð ] Z f ÅvZ m»Y Ÿg Ôì ] Z f)Ôì
www.khanqh.org
MNP

7q ðÃ̼ A ~¨ £Æ ÙpÅ\ WÔì F,m, ³Ð ¼ A a }g øt Yƒ lp


I
„g™xlÃÙpÅ\ WgzZ Ÿg Å\ WÔì „g™7xlü A ]t þL ^¬ È Ya ÏZXì
¬Ð ¼ A ì @* ƒ Ô¬ Z (,H »vZ Ñì ?ŠŠpx¯ƒ|Zt »]t¿ 0* È Y Xì
kZ »èY f}g ‚gzZ c*Û 4ZŠ4¬î Zz~ èøß$røÖû]æø ˆÆ Õø ^•ø…ôgzZì ;g8
â
- â ŸgÅ\ W
 Å Ÿg Å\ Wñƒt pÆTì xi Ñ]k ,è~sÂgzZmsÂì q )Z6,
{' ÆvZÔ»›ÅvZÔ»] Z f ÅvZXì gzZ¼ ]¯Å¼
× »x ** A gzZì¼ „gzZ {zì ]¯
V ¹Ã]¯ÅÛ{Ô t‘‹¯ Z®ì Û{vZgzZì t‘¼ A Xì gzZ {' × »¼ A gzZì gzZ
D â
Û Üg$umvZ îG*9g ~gjY r # ™DZ†{ á ]| }÷a ÏZX ì $ Ë 0*
: ÌŠ c*ÃyZ¼A‰ Ü zkZÐN 0* {' A ÿL X3Z Âǃg Zh
× Ú Z¼ +Š »\¬vZ~¼ AZ # ¸
C ¼ A Y ˆV ¹gzZ,gjV¹Ôì ¼ A V¹ÏñW
t
å i **? Vzg · KZ Ã m èE LB
‰ Y ? Vzg · ~g ‚ Â ‰ W {z
~ŠÄg V Ò z bÑ ï GL.6XÐWÆ Vî,} F,
~Š Äg V !*i " Ó ó ~Š Äg ô " È!* i
C Çìg: lƒ»¼ A ü A IZt ‚ÆiÅ\¬vZ
ì ë', kZj ÄÂ t ‚ {z
ì xŠ ~ G: ì f~ zig W :
VÂåOE ÉÅ *ŠèYì ¡ ] H *Š Â7|ðÃż A ‹ Z åE A ~¨£ÆvZ Z
ÉgzZ ¼ #
aÆå yŠÆ# Ö ªgzZ H Za ävZQ ¶7¬*Š ªì ~$ +Z:ì à i Z: [ ZÑÅ
~$+Z¼A ªì à i Z)~$ +Z[ ZÑż A gzZ ~$ +Z)à i Z)[ ZÑÅ *Š ÂX ÏñY~Š™ +
gzZ ¶7Ðå pσ7+LgzZ ˆ~Š™ Za Q ¶7¬ªÔì 7à i Zpì Â
m{ ÅvZ [ ZÑż A ÂX Çìgå gzZì Ðå vZ ªì ~$ +Z à i Z ] Z f Å \¬vZ
È á pI~$ +Z ¼
A èYì $ Ë 0* V¹Ã{' × Æ ›ÅvZ ÔÃ]¯ Åx ** ÆvZ ÔÃ] Z f
ÂX @7Ãì ÌŠ Z Âì CY µÃìq ÅndZ Z # gzZXì xzøÐ qi Z‹¯gzZ qi Z
ˆ Y›ÅvZ6,XÔŠ HµÃìÆX{' × »›ÅvZÔ‰ 0* Ã]¯Åx ** ÆvZvZY 1zZ
www.khanqh.org
MNQ

¼pì CYƒ~zgŠ ~â U*
A Ãy Z ̼ A ²ÏÑ HÃìÆy Z[ ZÑÅV ¯Š*Š Â
&
Š¬»w ZÎÆkZ Ìä Åzm\¬vZ -g—gzZì ÞZ§ Zh
èY c* +Š ÿLCèY _â Ã
: c*Û ä\¬vZ
â

—áøçû ŠöÊô ^ßøjøÛöÖû] ‹ôÊø^ßøjønø ×ûÊø Ôø ÖôƒF oûÊô æø ü


DNRVèm!(ànËË_ÛÖ] é…ç‰E
ݪ{z Â,Š¬»ä™ ÓÑ…6,VzKZ \¬vZ Z # :X z™ ÓÑ6,Vz~g ø vß ?
C }™® ) ¤ì
,Š ÈÎ ð i @Zp Ñ Va
,i Z ˆ ® ) ¤ t
Û ' ,u {
Xß Z eu {6, uÆ® ) ¤Âì eÑÐë, Š ÈÎ{zZ # D â
Û òzg**
Ññ
™| (,Ð c izŠ WZg** Å\¬vZ b§ÏZì ™| (, м A Ÿg ÅvZ b§T Â
vZ-ݬ§zu…ô^ß$Ö]æø Ô ø _ôíø‰ø àûÚô Ô ø eô ƒöçû Âö ]øæø ì b uZ zŠ »u0* ì ILG " ukZ?ŠÅTì
î Zz ÌVŒ X c*â

Ûy¸Ã{ C Ð c izŠgzZ â { C Ð WZg** Å \¬vZ¬ ä Åzm \¬


$.Å3gzZ WZg **
" Å\ Wªì @* ™xi ÑÃ]k ,è~ sÂzmsÂgzZì »Õ
n²ÅzmvZ-ݬ§zuaÏZXì ™| (, Ð 3[ Z±** Yƒ nZg ** »\WÔ $ Ë ƒ7' ,Z'
,
: D ™
—èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Ôø ãø qûæø oûßôù Âø ‚$ ’öiø áû]ø Ôø eô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DoÞ]†f_×Öô †nfÓÖ] ÜörÃÛÖ]E
 c*
Š *Z c*
\ !*
/ZdŠX B¢Ðí {nCZ\WyŠÆ#
¤ Ö ªVƒ Le { C~ !vZ} Z
Æ ðî X Ï ñYg* H6,h +% ëÑgzZ Š¤ / á ëÑgzZ g CëÑ Âá ¢Ð WZg ** {n CZ
ÅzmvZ -ݬ§zua ÏZXì Cƒ t á WZg ** Å c* \ !* LZ6,kZ {Š c*
iÐ } & +e
Xì „WZg ** Åy Z Â: L » cizŠƒ Z± c* â
Û xl6,cizŠÃWZg ** ÅvZ ä
 c*Û yÒ ~Zw µñÃä™xzøÐ e
â
$zg KZÃg ñyŠÆ# Ö ªä \¬vZgzZ
:ì ?ŠyZxÅš M 8y á Å\¬h
—áøçû eöçû rövûÛøÖ$ „õòô Úø çû mø Üû ãôeôù…$ àûÂø Üû ãö Þ$]ô ¡$ Òø™
DMQVèm!(ànËË_ÛÖ] éö…ç‰E

www.khanqh.org
MNR

y´Z »! ’ÆZwg7XÐVƒxzøÐg Zh +ŠÆ[g LZ yŠÆ# Ö ª ( g ñ )t7¦ /


Ù
C
ð‹7Zwt ÃxêËä ‰ Ü z È ÎË~ *ŠèYì @* ÑŠ6,š
™ª M 8È á Å \¬vZ
²
X Dƒ7[8 Dƒ¡êL q { ~EŠèY D™xzøÐg Zh
á Š !* +Š LZN ë
Zw µñpDƒ7øwÆgZh +ŠÆVƒ Ô T e ÈÐ ZwsÜÂ}êÆy Z
á Š !*
[ Z±q -ZŠpaÆ Vz
Û » òzøÐ g Zh+ŠÆ yZ Zƒ " $U*Ð y ´Z kZÆ \¬ h~
XÐVƒ~PgzZRJg ñgzZ σ
nZg **vZÐ TèYì ™| (,Ð c izŠ WZg ** ÅyZgzZ ~gzŠÐvZ Zƒx¥
„ *Š {zì @* ™{k HgzZì ðZ] .Ð \¬vZÝq » cizŠgzZ ÇáZ e~ cizŠÃÏZì @* ƒ
: onFvûmø øŸæø ^ãø nû Êô löçû Ûömø øŸ ǃw q »V¥izŠ~c izŠgzZì @* .Ð \¬vZ~
Yƒ Z]
Æ ~gzŠ Å \¬vZ Ï0 + i Åg Õ b§ÏZ ǃ 2~ “Å Ï0 +i z ]ñÔÇ × : Ç}%
( 58X 52:™Ô òzgÈ j) Xì CYƒŠ~ „ *ŠÐ [ Z±

$u
41g
—‚ônû Öôçø Öû] èô nø Îô ]çø Òø è÷nø Îô ]æø Ü$ ãö ×# Ö]ø ™
DÙ^Û$ ÃÖ] ˆö ßÒE
Xì C™«™Åa LgLZV â‰Ù«™+Z ~g ø\ W:ÀF,
LZÐ Vð; LZ ëÑ** , Z ë  c* Š™!ZjÆ Ñ}g ø …ä \ W¤ /Z
B; Zg øèY £Š ä™: ã â
KZ…gzZ kñB; Zg ø\WZ®ÐBg â ~h â6,
Û ** Vî 0*
} Z} ŠÈÐV â Z KZ^N*
g‰ì k(, s§ÅVñ»}n}nÔì @* Y~Ïn Â
~¤ /Z :X 7×ÌÅ} æE %N@g0 +Z}÷Ôì [ Zy „]¡ Â~÷ÔVƒy ZŠ ** ~ ! Vâ Z
ÂX < 1ñB;Z÷\W‰ Ü zkZƒ_C~Ïn{zÆkZIÂVß ZeB;~ä{0* [% O
C Û{ÆOâgzZ›ÅVîâ Â\W!vZ} ZX Ï}™«™tÅkZVâ ‰ .} Z
Ü zkZ !Z}
»ñW ð $ Zg VZgŠ â
:D™Š c* Û Ð \ Wë Z®c*

2ä„\ W Â**
™›ÃVî â
—‚ônû Öôçø Öû] èô nø Îô ]çø Òø è÷nø Îô ]æø Ü$ ãö ×# Ö]ø ™
DÙ^Û$ ÃÖ] ˆö ßÒE

www.khanqh.org
MNS

*ŠaÆðñZ} .} ZèYì C™Å^ LgLZ V â ‰< « ™+Z ~g ø \ W


u0***
Ã̈ ‡gzZ »LZÆ™ ãâ
Û **Å\ W{z7x » + F, ?f ðÙ| (,Ð kZ ~
Šæ m{ K ZgzZ < : !ZjÆ Ñ} g ø …v Z } Z Z® ñ YƒgzŠ Ð \ Wgz Z á™
C kZr…ÐVð;ÆÑÆ™wq ÿL$ á
gæ â {Š6, z g ZŠ' , Zg {Š6,
Æ ~g *gzZ Øg KZ6,kZ Xì tzf Ö » Vƒk HgzZ 2 » Æ Vƒk Hg0
+Z }g ø
}g ø ª h M : {Š6,» Ù7 {Š6,gzZ ~g *KZ Ô £Š: àZÃ{Š6,kZ Ôq pg ì‡Ã} Š6,
\ WÐzzÅg ZÜZÚ6, VƒkHvZ} ZèYÐN YƒZÎgz?fë:gz<:C Ù ªÃVl
C Z®ì @*
YƒZÎg~ݬ}g ‚{zgzZì @* Yc*
Š h Me $g *ÒŠ6, »kZ Âf ex ÙZÐ T
d ZÎg Zg {È ,Z Z} . }Z
d Za ð u ð x$ +¤ /
J
G
Vl}÷gzZV ðG3©$Ñ**~÷pVƒ ëÑ** ð•Z~p¤ /ZX <: ZÎgÃ{È kZ LZ !vZ} Z
Ù ª6,
( 8 4X 8 2:™Ôòzg È j) X <:C VzÈLZÃ
$u
42g
—køòûEô^Úø Äûßø‘û^Êø óvûjøŠûiø Üû Öø ]ƒø]ô ™
DPUQV” (MVt (…^ÇÖ] &m‚u h ^e (ð^nfÞŸ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
X™ì eQ ˆƒ»§Ð1Z # :ÀF,
%Z éMG
&gßt ! 7X z™ƒeÆ™ »ÃxÑì „g} Š ]i YZt <Ñ Hv!* fÍ
GG
/Z Ôì ð§" :
¤ L »{k
HC
Ù èY Ç}™{ k Ù ÂQ „g CY §Ð1¤
HC /Zì¸ éMG5©G3©8ì
Vâ ÅVzuzŠì §" »zgŠ e $. Âì ;g™ **i Ôì ð§" :L »kZ Âì ;g™~Ã$ +
/Z ävZ7{Zz6,ÃkZgzZ @*
¤ ™7I aÆV“ Vâ KZì ; g™ (ZB‚ÆV“
b§ÏZXì ð§" Šp ** .{z´Æ kZX σ ðZÎggŠ¾ Âc*
h ÂÃ¬Æ Z} Ù ª6,t‘
Š™C
ìH Š HƒC Ù ª^ÑZ÷L¤ /Z ÇdÎòŠ WÑZz§Xì §" {zÂì ;gw1^Ñðä /Z
X Y7„ƒÆC)" zð§"%{ k HXì {æ7ð§" ~a Å{ k
HC
Ù n¾X ÇVî 3Š
ÐvZ »kZ Ìœq -ZƒŠ Z%zŠ°] Z f Å\¬vZ~÷‚C +
Ù ÅÏ0i ÅT:
;g™'!* Ð V”~çì e Ôƒ ;g Ö @ZŠÎ~ y»Šì e Ôƒ~Kì e ¿(Z ƒ: …¸
www.khanqh.org
MNT

VßY c* ÍaÆkZ3 Zg »vZgzZì ~[ Œ Û ¼ !* Ü zC


‰ Ù tƒ ;g™8lpÐ V2zŠ c* ƒ
w2t~}' × ¹gzZ Çñ Yg*Ð s¬zyje $.~ñ‚ÆV½gŠgzZ$ Ö LÆ
~g ø ÔŠ°Zg ø ÔÑ Zgø „ \ WsÜ !vZ } Z c* â
Û ä ** Ñña ÏZ X Ç ñY VJ -
+¯ ð•ZgzZ y‚ We
j $.6,ë3 Zg »\ W @* N Y 0œ / % » Vî ÕgzZ Vîzig W~g ø ÔŠ Z%
gzZì ÔŠ Zƒ î Zg vy-àºnû fôÚ% æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø äö Þ$]ô ì Š á g Z » \¬vZaÆ y-X ñYƒ
:ì Š á g Z »Åzm\¬vZ-g—aÆÑ
—Ô ø nû fø ßûqø oûÊô Õøæùô ‚öÂø p‚FÂû ]ø á$ ]ô™
y-pM hYaŠ Z%ÌVâzŠy-zÑgzZXì ~U}¾ÂÔŠ Z (, Ѓ  Z¾
\I
7»L#Š ÅkZì à i Z› zŠ%gzZ à i Z èE L . ŠèYì kgZ \Z[ Œ Û Z {Š c*
i **
ƒŠ Z%VŒ »
:Xì ‚ rgŠ HÐ ëݪy -ÂÔì @* Yƒ ÌvZ à ztÂñYƒÉ H, /Z »ÑgzZ $
¤ Ë ƒ
Z LZ^ {z ƒ ;gg â Ã^ ËÔŠ ðÉVƒ @*
à !* ™Š c* Û Ð \ Ws ÜÆÔŠ kZ~ Z}

.} Z
Ð\ Wìgg åÄ\ Wë6, ä*ÆÑÔŠgzZy -ÔŠ kZ !vZ} Z:ì @* gå
( 131X 129:™Ôòzg Èj) X kX …Ð ðî ÅÔŠ kZìŠ c* Û ~g ø

$u
43g
—àømû †ôãùô _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]øü
DMTV”(MVt(ðç•çÖ] ‚øÃe Ùö^Ïm^Ú oûÊ h^e(é…^`_Ö] hö ^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
¯ Ð ~ VÍß {À 0* ¹ gzZ £Š ¯ Ð ~ Vß Zz ä™/Â{Š c* i ¹ = !vZ} Z :ÀF,
X £Š
àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø¬Š y%ňÆçz ämvZ îG*9g ~g ‡Z5]|
IZ ~C
¡ Ù ªLZgzZ 1™ Âçz ä ë ! Z} .} Zì –~ ô=Å àømû†ôãùô _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø
B; }¾çz»wŠÔ M h™7u 0* hV7J
ÃwŠ LZëÔ M -wŠB; }g øpa™u 0*
~ VÍßs ™u 0* ëgzZ ñYƒ u 0* ÌwŠ Zg ø @*
} Š}Š Ì/Âè=Â…Z®ì ~
X N Yƒ
çz ¶ ŠXì hgzZ 9 L om{q -Z~ kZì ðC ¬Š ʼn Ü z Tä <Ñ
å~g (Z}÷Â** ™u 0* Ãy$+Y ¡
I Z LZÐ ã0* Æçzì h ÷~ ¬Š kZgzZ~
www.khanqh.org
MNU
E
 @* ÃwŠ}÷\ W™} Š/ÂþLG3¢ÂZ®ì ~g (ZÆ\ W**
Û u 0*
£Š â
™u 0* ÃwŠp
&/ÂgzZì çz»wŠ/ÂX V î Yƒg Ñ~VzÈ(Æ\ W~gzZ ñ Yƒ Ô™Ìí!* Z÷
:ì x ** »Vzq
X **
Yµ~]Š „™hg{k Hèô Âø ^_$ Ö] oÖø]ô èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]ø X 1
X5䙊c* ÃvZ™hgÏ0 +iÅê†ôÒû„ôùÖ] oÖø]ô èô ×øËûÇøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]ø X2
™¢qt ‚ÆZ} .Q ÂñYƒT $¸‚ Zg f wŠÐvZ …ôçû –övöÖû] oÖø]ô èô fø nû ÇøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]øX 3
E
þLG3¢ÂèY} Š™u 0* ÃëgzZ}Š}Š ð‚gJ -V©VÐÅ/ÂvZ} Z ZƒtÈ ÂX bŠ
:ì e $WtÅpÑy WŒ Û ?ŠXì CWÐy W/Â
—]çû eö çû jönø Öô Üû ãônû ×øÂø hø^iø Ü$ $ö™
DMMTVèm!(èeçjÖ] éö…ç‰E
pû]ø D â

Û ‚Å Üû ãônû ×øÂø hø^iøÏß W)´X B™/Â{z @* Û zÂ6,/ôä \¬vZ


ðâ

ì CWÐ y W= Â Zƒx¥X , ™/Â{z ~Š =ÂÃyZ ä \¬vZ ª èô eøçû j$×Öô Üûãö ÏøÊ$ æø


X CYƒvZ à z*Š ~g ‚ÂCƒ~g (Z LZ=¤ /ZX ‘WvZ à zÆ™/Âá Zz} iA $
E E
\ !* ðà HXì xzøÐ e $ÁÅ\¬vZ {zß™ƒ:/ÂþLG3¢ÂÃTXì ÞZÄÅZ/ÂþLG3¢Â
pì ; g ÌNŠ \ !* gzZì Zƒ Z¤ /~P g Cðä/Zp?ì YN Š Zƒ Z¤ /~PÃd W LZ
EE
ß™ÂD™k ,Š~/ÂvßXì xzøÐ e $ÁçLh$Å\ !*¿tì ?ŠtÂmï7
,
k Š~/Â{z̲q -Zì Cƒã!* $gzZØgÔzÂÅvZ6, TX xzøÐe $ÁÅ\¬vZ
=vZ} Zì @* ™/ÂÐ~¢ÔLg7Ð yEZ ñƒ Tg~ª qÅ{ k H{zÔ @*
™7
x ZwyZ ~ Å ^gàZ Ùpx Zw ä wŠ }÷Ð VƒZg Å Ùp ** Å \ WÔØŠ™s ç
LX ñ Yƒx9Ç!* b§ÅY m CZ yK̈Z Yƒ 7Â(ZèYVƒ Le °çÐ Vìp
× x Zw~ í!*
{' gzZ Ï ñ Yƒ l»ÌÐ ´ ‚ L™ƒ [¦Ð e $Æ Ô Ïƒ æL:
z/™ƒ u" ùMg ¯ Y ¯ 7** ƒ x™ »vZ6,TpÇá ™æWgŠ
H{zì @*
– −hzZÃ{ k
y²kZ~ì ÅæWgŠ Ùpx ZwÆ™lp ** Ã\ Wä Ñ}÷Z} .} Z Ç}™g l Z
Ð VƒZg ÅÙp ** Å\ WèY £Š™s çÃí \WX Vƒ Le °çÐ Ùpx ZwgzZ Ùp
nZg **ÃíáZz% 0* LZ : dÑ)gzZ kpÔ ÒÿLE &‡gzZ ugI**Vâp ~÷

www.khanqh.org
MOL

t ÅdW kZ ƒ ;g oVâpÆ™nZg ** Ã\ !*
LZ gC X Vƒ ;g™lpwŠ CZ ~Æ™
\ WÐ XVƒxŠ ** 6,Vìpx ÓyZ~ Z} .} Z Z® VâpÅ6‚gzZ: dÑ)Vâp
*ŠXì 7„[ Z±ðÙ| (, Ð kZƒ2~ãâ
Û **
Å\ W{ÈðÃèYVƒ ñƒnZg **
Û **
Ôƒ yâ
» ´ â ǧŠ ‡gzZ » ´ â LZ™ƒ {È Xì ãâ
Û **
Å\ W[ Z± Z(,Ð ƒ
~
X ~hðN Yƒwi ** 6, é5E
wŠV G 58F"gzZ[ Z±ægzZÁN Y7,
4G D æ6,kZ
( 194X 191:™Ôòzg Èj)

Õ: °¬ÅçzY ¬Š
vZ -\ W àømû†ôãùô _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ¬Št ˆÆçz
ÅwŠ/ÂVY ñYƒ u 0* Ì»gzZ í!* »VzÈ @* ðâ
Û ½a kZ ä Åzm \¬
ÔYV7B; Zg ø J -wŠpå~g (Z}g ø ** ðŠcB; Ðçz :Xì x ** »]g Ó
.} Zß8
Z} - âì e $†** ™ ¬Š V; zƒ:g (Z » {È V˜ Â7~g (Z}g ø** ðŠÃwŠ
LZ \ W YV7J -wŠ}÷B; Z÷paðŠ Y ¡ I ZÆŸªaðŠcB; Ô1™çz
Ïß W)´Xì 7g ±Z »Å 0* ~C Ù ªÂì 7u 0* /ZwŠVY £ŠðŠ ÌwŠ Z÷Ð x™
¤
ÝZ…ô^nø ÆûŸø û] ‹ôÞøø àûÚô …ô]†ø ‰û Ÿø û] éö…ø ^ãø ›ø éô …ø ^ãø _$ Ö] èøÏønû Ïô uø á$ ^ô Êø D â

Û ~ ã šZ bzg‚
vZ Âì @* ƒ u 0* wŠ Z# X ìg {zì y »TÔ ñYƒ u 0* ÐvZ)wŠìt ]g Ó
Xì Y™Ìzy ÂÅ 0* ÅŸ:gzì @* ƒ lÐ m{ iªì @* W~ wŠ u 0*
{zì u 0*
HR™ƒ
Š  : {0* [% OÔ Š Hƒ u 0* Ð îG 0k8 ïG L ^ Ÿ» kZ Â1 .gzZ Š HŠÃ~ c* -Z
gŠ zy q
V2zŠgzZ V7ŠX 7‚Ã
Û » Ëì ðâ
Û «y á ~i q -ZÃðñä \¬vZp
Ð Zq
a kZ Xì CY ~Š Ú~i q Ð Z Ôì CY ~Š le ~i q Ð ZÃV2zŠ Xce ** ƒ Ât
Û ¼~
Åzm\¬vZ-g—Z®ì y á ÅðñÅ 0* Å»ÐvZ)ÔÅ 0* Åí!*ªg ZuÑZ >g Ó
X ð2¬ŠˆÆçzaÆVß Zzy ZZ ä
ÄÅvZI Z‰
Ü zÆçz
t ‚ÆvZ[ Zì @*Yƒ ~g ¤sp„ D™çz6, ,‰ì ‹Ð'
VÍg ) ,»Z
Ö ´t Ôì 7Ç**
7hZ # ™ÁzgØÔ**
™’Ÿ ‰Ü z D™çza kZì ** ƒ Z9
z ÑÅvZÐ ‰ T‰Vƒ ù
# XgZi !*
Ü z kZz™ q zÑçz Z 7,i ZzW~ ä{çzXì
www.khanqh.org
MOM

\ñy ZxÔì ** Æ\ñLZÃëˆÆçzkZèYce ã YW6,}n‡


ƒ Z9k0*
Ây!*
ièYÐð7,“ ¬Š ÅçzÂÐz™ÁzgØZ
# Ôz™çzÐÙñ{Xì **
ƒZ9k0*
Æ
X ~] 1‰ˆƒw'
E š!
öW - Æ pû…ô]ø oûÊô oûÖô Äû‰ôùæø
:G
(
-ZÐ g
¬Š „q $uçzÈZgzŠ c* â
Û ä ê X »', Ö ZŠr
# # ™/Zg Z' , á }÷
Z {
$U*
:ì "
—oûÎô ‡û …ô oûÊô oûÖô Õû…ô^eø æø pû…ô]ø oûÊô oûÖô Äû‰ôùæø æø oûfôÞûƒø oûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
DNPV”(RVt(ª•çi ]ƒ] ÙçÏm^Ú h^e (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ h^jÒ(oñ^Šß×Ö p†FfÓÖ] àߊÖ]E
«•' ,~ tig }÷gzZ £Š ¯ Z (,y Z÷gzZ £Š â
Û s çÃVƒk H}÷ !vZ } Z
X â
Û
y Z(,6,gî~C -ZX pzŠÆä¯ WzÃyªpû…ô]ø oûÊô oûÖô Äû‰ôùæø æø
Ù ªt Âq
ì Zƒ0 +Z~ wŠ}g øÐ Vƒk H £Š â
Û s çÃVƒk H}g øt}uzŠgzZ ñYƒ
ݬZg ‚ÃxêgzZg ÕXì t Z]»kûfø uö…ø ^Ûøeô šö…û Ÿø û] Üöãônû ×øÂø kûÎø^•øÝ ¬Zg ‚ÐzzÅT
Xì @* ƒx¥ß
D â
Û \¬vZX ǃx¥Z(,ù y CZÃkZ Âì @* ƒx¥ßÃkZÝ ¬Zg ‚Z #
g¼»kZ~*ŠÐV á´zŠ1ì Cƒ6, l²ÂWZg ** ~÷ÂVƒ @* ƒnZg ** Ð T~
:ì @* ƒ
kûfø uö…ø ^Ûøeô šö…û Ÿø û] Üöãônû ×øÂø kûÎø^•ø( 1)
Ð Vzgâ Y »kZì @äƒx¥ß}i ~ha DâZgzZì @~ƒ0 +ZÃkZ *Š ~g7
Xì @* YƒF, +{Š c*
$ iÌ
Üûãö ŠöËöÞû]ø Üû ãônû ×øÂø kûÎø^•øæø ( 2)
( 22X 18:™Ôi§»“W ÞZƒ8 ) Xì @ * Yƒg ZÜÐyYKZ {zgzZ
i§»x ZzŠÆvZÚ
M8
EG
ªì Ð ÿ›©$ƒ!*
àømû †ôãùô _øjøÚö c*â
Û «xDt = ä vZ 0Æ ¬Š Åçz Â
ÌŸÔƒu 0*
ÂÔƒu0* ÌwŠÔ ÌîG 4ɇŠg ÓÌîG
0E 4ÓG
0E ¡‹g ÓÔz™Ýq]g Ó™ VQ1
www.khanqh.org
MON

i úgzZ à| ,
7 ¬Št‰ Ü zÆçzE 7t XЃg[8ÆvZ] äa ??ÇA H{Z +ûkZ
H E
4¨ Å
à ™[ ZyÉ f $7 Z èE4h ZÔ‰ ’Ô‰ Lg â Z # pìgs ™u 0* -‰
J Ü zÆ
# ¶B(~š
Z M 8Е ', Å/ÂgzZÐm!* ‹g ÓZ # ˆƒ W,M]g Ó~g vgzZ
ƒ `zyZg vÌÐ š M 8Ò], ZŠÐz™g (Z `zy  Ð {], ZŠÆ]g ÓgzZÐ {], ZŠÆ/ÂÌ
»/ÂgzZ ]g Óä \ W ¬ŠXЃg 7}g \ ÆvZ ?~ª  q Å{ k H‰Ü z kZ ÔÇ ñY
Ð ]g Ó Ò],ZŠgzZÐ/ÂÒ], ZŠ ?J -Z # n pg [8Ã ?\¬vZ Î h HÐ g% vômö
ªì @* ƒaÆw L ZgzZ wq c* Û w EZ qg pä \¬vZgzZ D™7g (Z `zy
â

èYX ǃ 7(Exit) gzZ `zy Zg vÐ š M 8~g ø ÂЃg D™/Â?J -Z # ½Ï0 +i
êŠ w1  ~ m,ôZ ‚ Z hða kZì ~ m, ôZ y !* i ~gŠ â Åy Z Æ Y fÆi
Û ZBî ‚
gzZg}g \ Lc* g}g \ ÆvZ‰ Ü zC Ù ë T e H\ W Cvß\ W ÂX Vƒ
# ÂX gxzøÐg \ ÆvZ LgzZ g}g \ ÆvZ LªÔg}g \ )L
g\ Z
X Å àømû†ôãùô _øjøÚö ( 2)gzZÅ àønû eô]ç$ iø ( 1)X k™Zag0 +Z LZÚVâzŠtÂT eEZŠ
ì »‹g ÓgzZ m!* ‹g ÓŠ Z%VŒ ˜ + ¬~}g !* Æ àømû†ôãôù_øjøÚö
Ôtg (Zq -Z»Zg ø ÌÐ b§ËÔìg, à Zg øÐvZ)ìt ]g ÓÝZVY
wŠ s§Å@ËAŠgz ZÑ äƒ kCW,Z »± 0 V ˜ X X : ÐvZ Ì~¤ /e q-Z
7ÐWÐ ] Z f õÆ kZgzZ ¡ g N* Æ kZJ -Z # X z™g (Zg Z
Û Ó ZgÐ V ;zì ;g Y q
vZ)gzZÍ ¸ÐvZ)ì ‚Å² ô ] oÖø]ô æû †% Ëô Êø t X Çìg79‚»»}g vÐð(,
wŠ XƒgzŠÐvZ Ìtg (Zq -ZgzZƒ W,M‚»»Æ\ WÐ Tì Š Z%q { zC Ù Ð
ÐB œ, Z \¬vZÔÐ u 0* ‹ Z f KZÃwŠ,Z ǃ:gzŠ Ìtg (Zq -ZÐ \¬vZ
Ð
ÅT ?7c* Vƒ ; g™7xêL ‘t î C X Çn™: bâ s§KZtg (Z q -ZÐZ Ý ¬ Zg ‚
Xì ù7Ð ›zÑÃV Â!* Å LZ {zì Cƒ›ÅvZ~ë
Û »/ÂgzZg lZ
t

 ë vg ) ,‰Ôz™g lZ ë v߉ì wZÎ:q -Z0Æ/Â


twZÎX z™Ì/ÂgzZz™Ìg lZ Š¬„ VâzŠ ä \¬vZ~ u 0* yWŒÛ X z™/Â
x ¬gzZ y›x ¬Xì w ZÎ ÷ C ?ì t

Û ~ VâzŠ c* -Zg lZgzZ/Âì


ì q „q
www.khanqh.org
MOO

q ðÃvZY á y Z~X , q µ Z µ Z VâzŠX ì 7q -Ztpì &„q -ZÃkZ äZ


\¬vZXì [ ëW»x™ÆvZ6,zZ}÷Ôì x™ »u 0* vZ6, MkZX ÇVz™77?Š š
X z™Ì/ÂQ äô nû Öø]ô ]çû eö çû iö Ü$ $ö ùâ ]nÔz™gl ZÐ [g LZ ÜûÓöe$…ø ]æû †ö Ëô Çûjø‰û]ô D â

Û
sÂgzZDZ sÂ** ƒ4ZŠ »ÕèY Zƒ4ZŠ VYÕ Âì q „q -Zg l Zz/¤ /Z
ãšZ bzg‚Ïß W)´X @* ƒ: „ 4ZŠÕ ÂCƒq „q -Zt¤ /ZXì ?Š Å]k , è~
ì qµ Z/ÂgzZì qµ Zg lZì ?Š ** ƒwi **» MÕswVŒ D â
Û~
¾ òŠ Wq -Z‰Xì xi Ñ ]k , è~ sÂgzZDZ sÂìç{°‡ » ÕèY
gzZ Kzgì H Âñ Ñ7VYÞ‚ Y7 ä\ WXì @* ÑKzg à { {zgzZ î ÑÞ‚gzZ Kzg
Õswt Ôc* Î VYgzZˆ Æ Kzg ¶q q -Z¤/ZÐ }\ W Â , q q -Z Þ‚
»è! ²Ì~ zŠg Z k Xì q µ Z µ Z Þ‚gzZ Kzg Zƒ x¥Xì ; g™xi ÑÃ]k ,è
X c*
Š Î{°‡
ëg lZ ?ì t
Û H~/ÂgzZg l Z ÂXì 7qq -Z/ÂgzZg lZ b§ÏZ
~gzŠ ~g—~g øgzZ‰ƒxzøÐ [ Œ Û ÆZ} .Ô‰ ƒgzŠÐvZëÐzz ÅVƒk HX
Ö Z0
# + Ðzz Å[ Z±gzZ §Æ ~gzŠ Â} 7,Y~ …Á2Ð [ Œ Û Á2Ô ˆƒ sp~
gzŠVYÐvZ LZëÆ™{ k H{ Wì x|»g l Ztxe °çÐ ^Ñ** kZ KZB‚Æ
°çÐ # Ö Z0+ 6,Vƒ k HÆ èâ Zƒ x¥X Dƒ xzøÐ [ ÛŒ: D™{k Hë: Ô ñƒ
ämvZ îG*9g ~g‡Z5X ÆvZ à Z qg pÆ/Â?ì H/ÂgzZì g l Zx ** »`â
áøçû Âö ^q$ …ø pÆáøçû eö ]ç$ iø ~ Vz¢{g Š Hì bÑ~ y!* i ! ²Å > ½ ì –~ > ‡%
ÐvZ ?Ð { k H c* â
Û «ä \¬vZû}÷ÀF,»TvZ à Z q°ZMªÆ
Á2Q¸ ‰ v¸Ð 8gzZ œ /%LZÔ î Y W: Zz k0* ÆvZ LZQ¸ ‰ƒgzŠ Î
X zŠ w Z e~ VñŠÆvZûLZQ Ôî YW6,\ñw2Q Ôî YW6,[8Á2Ô î Y W6,V** Y
}È Ð [ Œ Û Ä £TÐzz ÅVƒk HÔ **
W^ß:Zz k0* ÆvZì x ** /ÂìtÜ
Ö Z0
# + Ã~gzŠÐ Vƒ k H ì/Âx ** »vZ à Z qgX **
W^ß:Zz6,x £ÏZQ¸ ‰ƒgzŠ
\ WL{ÒWÔÐ, ™7nZg ** Ã\ WL{ÒWvZ} Z ** ™x ³t™w$ +Ð~g—B‚Æ
f ~ Øg ¶¨WÅ\WgzZÐ N Y ï A Ð Øg èE L !ZŠÆ \ WÔÐ Vƒ 7gzŠÐ

www.khanqh.org
MOP

Ã\ WLgzZÐgÐ ò ¾å {ÒWgzZÐ, ŠÄgu~VñŠÆ\WÔÐN Y


nZg **
Zx ³/ÂgzZì @* Hƒx¥t

™ °ˆÅèâ g l Z ?Š »kZXÐ,™7
Û [ ZXì/Âx **
GG
™×zgwÐò ð©3ÅZ
Xì @*
ÕÅwz4,
Æàønû eô]ç$ iø Â
ä \¬vZX Vƒ ;g™7Ð bÑÅ$öX 9&Å àønû eô]ç$ iø ~ b ˜Z
G
?Z
# ì t [ Z X c* Û 7VY *@*
â
ì t w ZÎX ì ‚rg [8ÃÎZ ðO$vZ c* â

Û
E
N æä ?Z # X ZzŠ +zn% 6Âì !g g Zg vZ # Ôce ** ƒ/pZMà ?ƒ éŒBÄZM
Ð ] ÒVƒ ‚ rg[8~ c* Û aÏZXì ^z»g HÃ ?~ ä™/Â{Š c*
â
i  Å{Š c*i
pg7{Š c*
Ð ë{ z Ô n i Ìkˆ Z » ðZ]
.~g ø{z7q°ZMèYÃVß Zzä™/Â
Hg ezŠD™7Ì/Â~¢aÏZgzZ ~ã.6,aÏZX n
gzZ {k pg ÌA ü
-Z¤
q /ZVYÐ B™/™ WyÃx á Q ÔN Y™^ß}' H6,\ 6Z'C
× Æ{ k Ù ÔB™
„ bzgÅs¦gzZì 6‚gŠ¾tî CX ÇAù {' × 6,\ 6ZŒ Z ÂÐB™/Â6, \6Z
× Ð ]¯x ZwÔÑZz ä™ñ6,ðZ]
ÔÑZz äZ h Q}' .Å \¬ ht X g0+ZÆ Ý ªkZì 7
Xì ‚rgtzf: dÑ)ÑZzpg ` Z'  o**
׃ „¹
GLG
{ ì GLG
" ÑzgzZ)¬ ì " Ñz
ÐvZ à Z qg ª/Â~g ø š
M 8È áZ # gzZ 9&ÅvZ à Z qg [ Z
-Z X ÏN Yƒ 9&ÅVzg \ ÆvZ Ô ÏN Yƒ 9&ÌÅš
q M 8Âì 0
:c*â
Ù vZÔg \ ò Zú
Û ‰Xì êŠg \ ÃðñC
—]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] o% Öô æø ²
ö ]ø™
DNQS Vèm!(é†ÏfÖ] é…ç‰E
àz m{ {z TgÐ ò¾ Xì)¬ ì GLG
" Ñzt1Xì à z »ðñC
Ù Ôì @* ™g\ ÃàzC Ù vZ
ƒgÕp¤ /Z c*â
Ù pì @*
Û àzÃðñC ƒm{à zsðñÔì @* Yƒ—g £» 4zŠ ÅyZÔ
Ýq Â)¬ ì GLG
" Ñzª4zŠ¼:¼ÆyZZgzZÝz1Ôì 7`g {Ð 4zŠ Ò], ZŠ}÷1
:ì ?ŠÅTì s ¸ñ6, GLG
ò ¾{ ì " ÑzXì 7ï á ò¾~]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] o% Öôæø ²
ö ]øXì

www.khanqh.org
MOQ

—áøçû Ïöj$mø ]çû Þö^Òø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö]ø ™


DROVèm!(‹Þçm é…ç‰E
:c*
â

Û gzZ
—…ôçû ß%Ö] oÖø]ô lô^Ûø×ö¿% Ö] àøÚô Üû ãö qö†ôíûmö ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] o% Öôæø ²
ö ]ø™
DNQS Vèm!(é†ÏfÖ] é…ç‰E
ì Lg mïÐ Vzƒ0 +ZÃy Z \¬vZìt# Ö ´gzZg £ »4zŠgzZe $Ñz~÷D â
Û
ŠGÃgâgzZ ¦Ã}ƒ0 +Z ä\¬vZXì uZzgâgzZì ¦] ¬X Ì~wgzZ ÌwÒZ °
ÄøÛøqø D â
Û ~ ã šZ bzgmvZ G î*9g ~Š ZE Šú¦Ïß W)´zz ÅkZ c* â
Û wi ** VY
ŬX 9¹ Å „ZeèY c* â
Û wi ** ¦Ã] ¬Ùô ¡ ø –$ Ö] áôçû ßöÊö ô ‚% Ãø jøÖô lô^Ûø×ö¿% Ö]
„Zeèa :Xì gzZ Å°Ôì gzZ Å ~Ã$ +Ôì gzZ Å **
¯ Ôì gzZ „ZeÅ[ì gzZ „Ze
c* Û wi **
â
u ZzÃgâgzZ c* Û wi **
â
¦Ã] ¬ä \¬vZa kZ x lZgzZ ²§g Ñ" Å
Xì @* ƒq -Z hèY /Z >uß
òi Ñ9Åš M 8„ âZgzZ 9„ âZ ÌÅ/ÂÏVƒ9Å áøçû eö ]ç$ iøÎ
:9&Å/ÂH g [ Z ÂX ÏN Yƒ
Ýô]çø Ãø Öû] èöeøçû iø ( 1)
”ô]çø íøÖû] èöeø çû iø ( 2)
”ô]çø íøÖû] “ùô ìø]ø èöeøçû iø( 3)
:ÏN Yƒ9&ÌÅš M 8Å\¬vZ Â
x ¬[8Ð)¬š M 8( 1)
m{[8( 2)
mZ ¦Z>Z[8( 3)
Q}g \ ÆvZ ªÑZz mZ ¦Z >Zg \ »vZgzZ mZ ¦Z dg \ »vZgzZ ÑZz ò Zúg \ »vZ ª
mZ ¦Z >Z T eg \ ‚yû \¬vZvß\ WX mZ ¦Z>Z Ì~m{Q}g \ m{
**
D ÂÐî 0* 7Ãg \ ÆzgŠ dZ¤ /ZXì * *%yŠq-ZdŠ ?à ©4- c* ÑZzdZЃ  Ô ÑZz
X Ç} 7,
x Zú/Âèô Âø ^_$ Ö] oÖø]ô èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]ø ì x **»n«Å/Â:ÜŠÎ o×`µ oÒ äeçiX 1
www.khanqh.org
MOR

Ð,™ÎXì Š §~°gzZÎX ñYµ~~g ZŠ' ,V â


Û ÅvZgzZ}Š hg{k H ìt
gzZì Š §~ [ Œ Û gzZ å›E $NgzZì @*ƒ[ Œ Û Ð ÎgzZì @* ƒ å›E $NаX ÇA [ Œ Û »vZ Â
KZ™? Ø ÃÐvZ @* ™7ZŠ Z]»vZì @* ƒÃÛZgzZݪå°Xì wõ+ ¡ » ½Z
Ì°~ kZì e** ƒ «ÃkZ [ Œ Ûï GL ©Er ÅvZÐ ]Xì CY WÃÅkZ6,Ú
akZVƒ(Z~ ** ™Ã6, ÚËKZ™ƒ…¸Ð \ñLZ »{Èì x ** °èañ YW
z ŒÆ \ W~gzZ [8}÷\ Wì @* ™òúŠ ¿q -Z‰X Vƒ F, ,Ð VzuzŠ
'
{Zz1tw¾È á gzZ w ) z Œx Ó »\ Wì H™ásWQˆÆkZX Vƒ ZÆ6,w)
C #¡~÷}g { ZzgzZ {n! Â Z÷}g {ZzgzZu ** ~÷}g
ì O—gzZ ì s§¾ì V ¹
ÐVçp~÷ƒԬ6,í? Ǿ ÔÇ}gâ @* q -Z Ì[8ÃÔ¬, ZXì t Z]»
-å ÛZgzZì ÛZ ÑZzÚ Š ! pKZ™ UÃÐ \ñÂ?ƒ Ù Š VY! pKZ™ UÃ
Xì @*ƒ
,Vâ

gZŠ' Û ™hgÃVƒk H èô Âø^_$ Ö] oÖø]ô èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]øì x **
»/ÂÅx ZúÂ
ÃkZ Çì gJ -x Z¶Z G ! :ì x Z¶Z G
îE îE!Ât 1 ¯ [8Ãy Z ävZÐ/ÂÅy ZgzZ ‰ ƒ
X ÏA ›gzZg \ ÑZzVÍßx ¬Ðs§Å\¬vZ
oÖø]ô èô ×øËûÇøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]ø ì {z Xì mZ ¦Z/ˆ Æ kZ :ÜŠÎ p†‰æ oÒ äeçiX 2
êaQp¸‰ wȃ  ]zˆz™f Zƒc* C» LZ1¸„¬Âg ZŠ' ,Vâ
Û ª†ôÒû„ôùÖ]
qzÑQ[ Z Š H^g™fXì °»# Ö Z0 + ì 7,Å™fX c* Š™ q zÑ ** ÃvZ {g !*
™Š c* zŠgzZ
C ÏñYWy Y~y YQЊ c* ÅvZÔzŠ™
Ÿ » VzŠ c* ~¾Q ˆ Æ ]æ
g8
H} Š ð**
Š Z Â Ã VZ Â**êL EuZ
ë¹ yŠ ˤ /Z c* C™fg !* ÎÃXä ~XÅgŠ c* Ã] !* kZXì ‘Ã» bzgÂ** »™fÆvZ
kŠ6,q -ZX ǃHÐ kŠÐ}\ WXß™vZvZû%kŠgzZß| 7,vZ ÑZ[Z Ñ„iŠ kŠ ƒ‰
X ÇñYƒZg7Î »\ Wì {°z»
Hv Z} g { ZzVƒ @* ™ÝqÄcÅvZ™NŠÃVÝ~ –ä r # ™q -Z

www.khanqh.org
MOS

~s WÆ y Z ~0 +z Z}
.Á ) c Wƒ  t @æ Æ *Š Z® ! Å \ Wì y á
u {™VN W W¢Wt1t** ƒsW –[ Z Hä # Ö ÑZœX Vƒ 8 Š w ) »v Z
WÞZƒ8 ) XƒgÐ ò ¾Z®X Çìgy ZZ Zg v:Ѓg ?: ÔÐî Yƒ
( 35X 25:™Ôi§»“

>Z ÂX ë ¢œñ 1zZ ÃXì » mZ ¦Z >ZzgŠ Zg\ Ð ƒ  ~y W


:ì H/ÂÅmZ ¦Z
ÐvZÃwŠ LZœq -Z …ôçû –övöÖû] oÖø]ô èô fø nû ÇøÖû] àøÚô Åöçû qö†% Ö]øVÜŠÎ p†Šni oÒ äeçiX 3
» yZXá ™Ç ùMg ¯ƒOŠ QOŠ S Z # XÇgt ‚ÆvZû‰ Ü zCÙ Ô}Š äƒ: T $¸
[ s¼ Ô‚g ½¼6,wŠ L' D Y Š™pô éM$À{zÂÐ {k HÔ@* ƒ 7Ð { kHqg
X D Wá~] Z f õÆ\¬vZÃwŠ {z™ UÃg ½kZ Š HW‚
Ù !*
C Ð yLZ ðÃZ # ì @* ƒZ # t :Z »ÂÆqgX ** ™ qg pÆ/Â
^ß:Zz6,[ Œ Û Á2™ƒx› ** Qp** ƒgzŠÐ w2Å[ Œ Û ÆvZ Âñ W^ßQ ñYò
LLì C™" $U*
Ã] !* kZ †
Û Å/Â Zƒx¥Xì/ÂÔì vZ à Z qgx ** »kZ ** W
[ ZX î W^ߢ Z®Ð ,Š™gzŠÐvZÃë LÑz y-Ô Çƒ `zy ZgøÐ [ Œ Û ÆvZ
+z ǃg¼» g% vômö 6,T 6Ð s§ÅvZX IƒyÒ ÌZ 9&Å UßkZ
ÅzgŠ dZ6,mZ ¦Z >Zì m{6,m{Ôì x ¬ š M 8È á ÅvZ6,x ZúX σ/ÂÅkZ „
C ì ¹ÌÄq -Zä~6, Tìg \ gzZš M8
¦g :1 œ {h +Š ** ïE L Å iZ
Ð ]¯ p bzg *Í p ð
E
9
Å{@WkZD™zig WÈpgzZD 3]‹êL i™ XÐVÝÃÃKZ Ô¬Æ\¬vZ
vß„ztpX YYH7yÒÃTì C™kC]¯{zÅg \ ÆvZyYÅyZÐ • ' ,
yÄ á ¯ !*gzZ Ô H~i !* {á Ð „ á ¯ !* LZX Dƒ 7gzZ} è~Aj 
kZg )gŠ Â9 Š Ô D Y ? Ø Ð ] Z f õÆVÝÔ H~i !* á Ð kZXì ?ì
{
ì60 +Z ÂÐgt ‚ÆkZÔì ÌOŠ ZÔèYTg7~] Z f õgzZ¡ g N* Æ
Ôî Y| (,ÐWÐ ] Z f õgzZ¡ g N* ÆkZ ùMg ¯ Z®ì mÃ}uzŠ Ôq -ZÐN Y „
A Ð Ô ÂHq
ï -Š 4,{Š c* /ZgzZì CY ™ÃZ Âz™t ‚ÃÔgzZÃZX î Y ?
i¤ Ø

www.khanqh.org
MOT

Hƒ `zy
kZ [ Z Š »kZÐ æÒ], ZŠÆÔ ÂzŠg Z *Ð ~¢ÃÃZ kZ¤ /Zpì CY
Ö ×W ²
# ô ] oÖø]ô ]æû †% Ëô Êø ì c* 2ä \¬vZ Âñ Wt ‚@ðÃZ # X ǃ ÁyvÐ
Ôî Yf™ Yk0* Æ\ñÔ î Y0* ~wŠÃvZÍ ¸Ú Z ?Í ¸H1î Y™v¸k0* ÆvZg
~ã 0* ðä/ZdŠXì @* ¦
8ÐZÝ ¬Zg ‚ì Ÿ S Ð yQì Zg \ (ZvZX î Y 7,~} >
Ö Ð ä™grÐ Vß ZzvZpÇñY µ .
# $™X îg# Ö Ã ã 0*kZ Â} Š hg. $™
Ôì êŠ ]ñ. $™ » *Š Ôì @* ™ «] §ì . $™{zt Xì ðÅöÅvZ6,yZX zg e
Ô**
™grÐyZì iÅ[ _ .6, Vß ZzvZpì CW]ñÂñYµ. $™¤ /Z » ð~z*Š
ÅÂ LD â
Û òzg ** ÑñX ÇñYƒ=g f »[_ .gz¢vZY á yZ9 ŠÃyZ Îk0* ÆyZ
{i @*
~ r !*p Dƒ ÌÂ L [ Zy ~ ~rX î Y− ~ r !* +y
Ôzh #
Ö Â L ~ ~r
áZzvZt X Çñ Yƒ { i @* r â Š „Ð ÒpÅ L ÂЃg ÌD Î~ r !* XÐ Â L
Æ Zƒgâ » Vß ZzvZ ƒg ÌD Îñƒ} 7,VŒ Æ Vß ZzvZ X r !* Æ ›ÅvZ
ÅVß ZzvZã7J -x £kZg Z*]Š „} (,} (,akZX Çìg @* Yg0+Z}g v=g f
k' ,ÎÃòzg **ÑñD â
Û cZŠ ZŠ}g ør # ™vZŠ ZæZ Y qX Š
HïÃVß Zz*g~Ä
ðÃ[ Zt }uzŠ X Š HïÐ á̂ k0* Æ ~ m,rÒyŠ P M: [ Œ Û {z Ð zÅ
\ WÔÐ Ú: Z9ÅV\W{h .ÅÅzm\¬vZ -g—Yƒ 7! ôJ
+Š Z} -#Ö ª
¿X Yï7¢ (zÃËJ -# Ö ª[ Z¸¢ gz0* ð; } (,ãZÅzm\¬vZ -
Æ¢ kZ ƒZa: ¢ZuzŠJ -# Ö ª6kZ (Z Ì¢gzZáNŠ ¢ »gz0* -Z
hz™q
,
' ,Æ! ô ÌŠ Z Ëà z Z (,Ð} (,ðÃJ
Z' -# Ö ª Z® Yƒ 7ðÃÌ' , ,
Z'ÆVß ZzÚ Š
X Yƒ7Ì
\ W }Š â
Û «wŠ›gŠ {zà  ëÐ x™z aLZ \¬vZz™ ¬ŠÐ \¬vZ
mZ ¦Z>Z Z} .} Z Âìg8 - â leÅndZ¹ƒ  ëgzZ ºZgzZïŠÃmZ<Z>Z
X }WÔ,Š â
Û «t ŸZ šÃÝ ¬}g7gzZà  ëì uu~y W Å¢œñ 1zZ
WÞ Zƒ8 )
( 38X 35:™Ôi§»“
3g {Š c*  B‚Æ#
iÐ ƒ Ö Z ª äZ 3g ZÅ\¬vZ èg & œ–1Z ]|
º Z & œ tZzgg e zŠ ~·ù} g7 Æ g$u ª Å y Ò e
$Zzgt ä VrZ ÔwŠ

www.khanqh.org
MOU

Ö Ztèa ì Ìg
 ånç »Øg6,# $ut ~ VìZzgg ezŠ „ yZgzZ ÅÅ\¬vZèg
& œ]|Øgz1 a kZ ñYƒ k-â Ð ä™{k H# Ö Z ÅÑ}÷ƒ: (Z }
:ì Ì~> ½e $ZzgtX c* â
Û y ÒÃkZ äÅ\¬vZègº Z
—é÷†$ Úø àønû Ãô fû‰ø Ýôçû nø Öû] oÊô ø ^Âø áû]ô æø †ø ËøÇûjø‰û] àôÚø †$ ‘ø]ø ^Úø ™
DNMNV” (MVt (…^ËÇj‰Ÿ] oÊ h^e (éç×F’Ö] hö^jÒ(¨] oe] à߉E
á ™{Š Zg ZÐ È gzZìg @* /¥
Z¥ /Ôìg @* zg Ôìg ‡â °çÔìg @* ™gl Z ¿ ª
Ôǃ 7Ì~ Vß Zz ä™g ZÜZ6,{ k Hg Ñ » kZ ÔH Â~ Vzg Õ Âì ** ™7{ k H{ÒW
X ñY^ I/ÂÅkZû%,~yŠp¤ /Z
…ö ]†ø ‘ûŸô û ]ø ì Å yÒ p°Åg ZÜZ ~ ãšZ bzg ‚ämvZ îG*9g Ïß W)´
gzZ xg ì‡6,ðZ' ,ª èô eøçû j$Ö^eô Åôçû qö†% Ö] æø …ô^ËøÇûjô ‰ûŸô û] áôæû ‚öeô xônû fôÏøÖû] o×øÂø èöÚø ^ÎøŸô û] o% Âô †û $ Ö]
( 32:™Ôx ÅZ » ÕÈp ) X ¦Ñ§ ZÜZìt* *™:/Âzg l Z
$u
44g
høçû jönø Öô …ô^ãø ß$Ö^eô åü ‚ømø ¼öŠöfû mø æø …ô^ãø ß$Ö] ðö oûŠôÚö høçû jönø Öô Øônû ×$ Ö^eô åü ‚ømø ¼öŠöfû mø Ø$ qøæø $̂ Âø ²
ø ] á$ ]ô™
—^ãø eô†ôÇûÚ$ àûÚô ‹öÛû$ Ö] Äø×ö_ûiø oj#uø Øônû ×$ Ö] ðö oûŠôÚö
DOQTV” (NVt (hçÞ„Ö] àÚ èeçjÖ] ÙçfÎ h^e (èeçjÖ] hö^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
á™/ÂÃ] Zgg » æ»yŠì Sg ñ;B; LZ½] ZgØg Å\¬vZ—" :ÀF,
-Z
J # ìJ -‰Ü zkZtgzZá™/Â~yŠg » æ»] Zgì Sg ñ;B;½yŠgzZ
X ñYƒ qƒ:Ð [f`gÎ
LZ½] Zg Øg Å \¬vZ ~Š ]g t Kt Ãë ä ÅzmvZ -Øg ÑÆvZ
æ »] Zgì Sg ñ;B; ½yŠgzZá ™/ÂÃ] Zgg » æ »yŠì Sg ñ;B;
pá™ðä /Z Ì{ k
Hhz™q
-Z6, VzÈÅ\ Wì Øg H !vZy 4Xá™/Â~yŠg »
ÃVƒ kHx Ó‰ Ü z ÏZ ÂH Hä ~ { W ˆƒ Za #Ö Z0+ ~ wŠ Ôc*WòL²Wq -Z »# +
Ö Z0
vZ à z ‰
Ü z ÏZ Âá| 7,ݤ/Z Ô å ;g™¬yŠ ] Zg
,ÎÔ ï Š â

Û » » k' Û s ç\ W
Xì @*

,} âzy q
k' -Z å c*‹§Zzt ämvZ îG*9gr# ™DZ†{ á ]| }÷

www.khanqh.org
MPL

~†c* ðWi ZzW Š Hò/ÐìÆkZÐ tyŠq -Z å; gg å44Ã"


$LZJ -
ä ~J -w‚} â c* Š h ÂÃV Gƒ gzZ c* VZ Z &+e ä
Û »kZ ÂVƒ¢q~}È }÷
[ Z ùMg ¯ Â Š
Hòx ** .Æ V⠛Рt` WgzZ c*
» Z} Š 7[ Z ðÃä ?gzZ Zg å »
} â *™u" \ W~ ä™,Â!vZ y 4X VƒŠñ~}È }÷ Š HW
X f e ¯Zg \ CZ™ â
Û s ç~œq -ZgzZ sÈ7ÌÃ
Û »Æk' ,
gzZÐg {0 +iågzZ {0 +iÐå Ç{0 + i ª Ùˆm ÜÖ ou\ WgzZ
:ì y -ZÅ\ W‰
á 5q Ü zC Ù É Y W7w Zzi L~] §Å\ W
—áõ^+Eø oûÊô çø âö Ýõçû mø Ø$ Òö™
DNUVèm!(àÛFu†Ö] é…ç‰E
7Š Z%yŠÔì ‰ Ü zŠ Z%Ðx-VŒD â
Û ~‚Åe $WkZ~ã šZ bzgÏß W)´
àøÚôù èõ vøÛûÖø Øùô Òö oûÊô æø lô^¿øvû×$ Ö] àøÚôù èõû ¿øvûÖø Øùô Òö oûÊô æø lô^Îøæû Ÿø û] àøÚôù kõÎûæø Øùô Òö oûÊô pû]ø ì
\ WakZÇ{0 + i\ Wèa :Xì y á 5q -Z Å\ WœC Ù Ô9C Ù Ô‰Ü zC Ù ªlô^vøÛû×$ Ö]
Ë{z´Æ\ W¤ /ZèYñYc* ¯[8ÃkZ7. Þ ‡kZ ðÃ{z´Æ\ WX ǃ8„
»wŠÃ¾gzZÐ î Y V ¹[ Zì ; gƒ®Š {i » » kZgzZ Š H%{z Zƒx¥yŠ q -Z Âc* Š wŠÃgzZ
yŠ & ÂÐÁ¤ /ZgzZÐÁÐ lÑkZ H[ ZX Š H% Â{zå c* ¯ Zg –ÃTèYÐî ¯ Zg –
gzZÐz™®ŠÐZ „ ?¬Ðƒ  QÔ ÇñYO™wYŸ{Š%gzZ Ïñ YvlшÆ
Xƒìg%6, Vß Zzä%V¹ Z®XÐÍ ¸ÐV; zÆ™Èu ** Ð1$ +
+
{0 iÐå z™Ð Ç{0 + i kZG@* ƒ 7g ZG 0* tz™: GÐ Vß Zzä%
›Ð kZì u 0* Ð +z wZziz]ñ Ô Ïñ W7]ñLÃTÔÇìg {0 + iågzZì
ì Ç{0 + i (Z {zX Ç}™ «ãZŠzY‹ §»{z~¼ A XÐî Yƒh +zY{0 + i Ì?Âz™
{zgzZì ì‡Ð ÏZ] §ÅÚC Ù ]‚÷e$ç* Úö äô eô ðõ oûEø Øùô Òö éö^nø uøgzZ ÇìgJ -$ +ZgzZì Ðwi Z
‹gŠKZgzZì ì‡Ð ] Z f KZ éô †ø aô^ÏøÖû] äô iô …ø ‚ûÏöeô åö †ø nû Æø ÝöçôùÏømö æø äô iô]„øeô ܺñô ^Îø ªì Ìx¶
Ù ÌÔ¬ÆkZ Z®ì y
C á 5q -Z‰ Ü zC Ù ÅkZèYgzZì ñƒK ì‡ÃVzuzŠÐ{C Ù‡
7Ìg¦t (~EŠ »Tì Cƒ «] §5q -ZÃyZœC Ù ÔTg~y á 5q -Z‰ Ü z
( 304X 300òzgy j)X M h™
www.khanqh.org
MPM

$u
45g
ø ] ØôòøŠûmø Üû Ö$ àûÚø ™
—äô nû ×øÂø gû–øÇûmø ²
DMSQV” (NVt(ð^‚Ö] Ø–Ê oÊ ð«q ^Ú h^e (l]ç‚Ö] hö ^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
X Dƒ×6,kZ \¬vZ ‡â 7ÐvZ¿ :ÀF,
:ì c* â
Û ~u 0* Û ä\ W !vZ} Z
yWŒ
—Üû ÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞôçû Âö û ]ö™
DRLVèm!(†Ê^Æ é…ç‰E
:ì ~Š¸äÅzm\¬vZ-ÑÆ\ WgzZ ÇVz™wJ~ùâ ¬ŠÐí
ø ] ØôòøŠûmø Üû Ö$ àûÚø ™
—äô nû ×øÂø gû–øÇûmø ²
DMSQV” (NVt(ð^‚Ö] Ø–Ê oÊ ð«q ^Ú h^e (l]ç‚Ö] hö ^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
~Š 7„]i YZ sÜÅ ¬Š ä \ W Zƒx¥Xì @* ƒnZg **Ð kZvZ ‡â 7ÐvZ
Æ\ W¶w WHÅVGÅ {ë Âï Š: ¬\ W¤ /ZX 4â Ð \ W}È c* Š â

Û ¬É
»\ W̬» ² ø ] ]çÏöi$]ô b§Tì xx™gzZ Øg Å\ W̬t X M h wÅ̈t ‚
ä \WÔì * c J (,B; » 4zŠ s§ÅVzÈ LZÝZgŠ ä \ W™} Š¬tì x™z yˆ Z
ã Z } È u 0* **
á Zz äƒ Za Ð ¬gz Z *: gz ì Å æ ¾ Å 4zŠ ÃVñÝ L Z
gŠ ÂðÃaÆ 4zŠèY¸ M h ™7wWÌÅ ä™g¦ » 4zŠ Ð ´ â yZ x
*Š\ WV ¹Ôt‘V ¹Û{V ¹X 7
gzZ éðà Z} .} Z »\ WgzZce ムuœ
C ã Ãz_Š qëV ¹gz ZŠß ZZ # ZzgzZ
Å
u0*êL ¬!*Zg u { Ú p
gzZ ñŠ ·c*
gŠÆx™™ â
¾ Å4zŠ ä \ Wp¸ M
Ûæ h 7ÌaÎ » 4zŠ Å\ W Âë
: c* ZIe $Ñz¹ÑÃò ¾' c* Šâ
Û q ƒ[ ëW»y Z~Vzƒ0 +ZÆV- yZ **
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ]ô åü æ. «nø Öôæû ]ø áû]ôü
DOPVèm!(Ù^ËÞŸ] é…ç‰E
GLÅÑŠÀF,
?ß Zz yZZ} Zì ¸Ð ò ZoZ ï : °¬ » ²
ø ] ]çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømF a ÏZ
C ì ØgyZxÅ\ W̬»ò ¾Z®î Y0„  zŠ}g ø

www.khanqh.org
MPN

[ Ú } Z ~Š™ %Z â ¬Š Va
[ | Á Zg ÷p ñ¬Š , Z
~g ø \ Wì ?Št Âì c* â
Û ¬»`â ¬Š ÃëŠpä \ WZ # [g é" }g ø } Z
Le **™ «{zì ?Št Â} Š¬»` â Ãq ËZ # {á èY T e ** â

Û wJÃVî ¬Š
» ¶Š ¬:Xì Le ** ™s ç {zì ?Št Â8 - â °çì HÐ^ Z # \ !* gzZì
\ WÃ[£KZì êÐ îœ^Zz ï GL .9g Å\ WgzZì [£Ã\ W ¬Š ~g øìt È
( 340X 338 :™Ôòzg È j) X kâ
Û wJ*™} ZÃV î ¬Š ~g ø:X ,Š â
Û Šg
$u
46g
ô ] èô nø ûìø àûÚô hô^eø „% Ö] Œô]+…ø Øø%ûÚô áø^Òø áû]ô æø źçû Úö ö äô nû ßønû Âø àûÚô tö†ö íûmø àõÚô ç+ Úö ‚õfûÂø àûÚô ^Úø ™
gönû ’ômö Ü$ $ö ²
—…ô^ß$Ö] o×øÂø ² ö ] äö Úø †$ uø Ÿ$ ]ô ä́ãôqûæø †ùô uö àûÚôù ^ò÷nû Eø
DOLUV” (ð^ÓfÖ]æ áˆvÖ] h^e(‚aˆÖ] hö^jÒ(èq^Ú àe] à߉E
,
' ,
Z' ÆuÆí{z{ Zpñ WòspÆ\¬vZ²Wq -ZÐV\WÅð¸{Èˤ /Z :ÀF,
X x Zw6, v WÅ cizŠÐZ \¬vZ Âñ Yµ6,} nÆkZ { zÔƒ: VY „
E
û²Wñƒ†Ð ÞZ ï GLG4hI8ì ~Š ]gt Kä Åzm\¬vZ -Y m CÑZ¦
E
»²Wñƒ†Ð ÞZ ï G 4hI8gzZ (RìY) Åôçû Úö ‚% Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ëô ûiøáZz¶Š Ë
LG
ÅðñÒÈ Ëªì=g f » äƒx ZwÆv WÅ cizŠƒ' ,Z' , ÆuÆí{z { Zp{¢q -Z
µ6,{n Æ kZgzZƒ', Z',ÆuÆ í{ ZpñWòÐ ÄÅvZ²Wq -Z¤ /ZÐ V\W
:=gf »] ²WÆ# Ö Z0 + 6, VîæKZgzZxZw6, v WÅ cizŠÃkZvZÂñY
Ùø^ÏøÊø éö^røß$Ö] ^Úø kö×ûÏöÊø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø könû Ïô Öø Ùø^Îø †õÚô ^Âø àôeû èøfø ÏûÂö àûÂø ™
—Ô ø jô òønû _ôìø o×FÂø Ô ô eû]æø Ô ø jönû eø Ôø Ãû Šønø Öûæø Ôø Þø^ŠøÖô Ô ø nû ×øÂø Ô û ×ô Úû ]ø
DPMOV” (á^Š×Ö] ÀËu h ^e(h]Ÿ] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éçÓFÚ!‚Ûu] ‚ߊÚE
¢q~# Ö } .ÅÅzm\¬vZ -g—ä~ì ~z%ÐÅvZèg%¬0µ]|
a}¾ y Z¾gz ZÄg~1‡Ãy !* i K Z c*
â

Û ä\ W ?ì H3 Zg »] Hn²™ƒ
\¬v Z i Zz WÅVzg Õá Zz ä zgÐ # Ö Z0 +gz ZXƒg D zg6,V î æK Zgz Z ñ Yƒ Wz
: D â
Û \¬vZ~ÏŠì ILG
" uXì [8{Š c* iÐVzi ZzW—ÅVß Zz"7, ÄÃ

www.khanqh.org
MPO

—àønû vôfùô ŠøÛöÖû] Øôqû‡ø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø àønû fôÞô „ûÛöÖû] àönû Þô øŸø ™
DMURV” (OLVt (…‚ÏÖ] é…ç‰ (oÞ^%ÛÖ] ÄfŠÖ]æ Ün¿ÃÖ] á!†ÏÖ] †nŠËi oÊ oÞ^ÃÛÖ] |æ…E
C ì [8{Š c* iÐVzi ZzW—ÅVß Zz"7, Ä=# +›¤
Ö Z0 /»Vzg Õ
à {¢ uZ Æ g Õ ëL ]IZ Y} Z
6,Vâ ZŠ Î Æ Ä~ F,¤ ì
:ì ]g t
KÅÞZ¶²›‚yŠÆ# Ö ª6,Vî²Wñƒ†aÆvZ~ðËgzZ
—åö ^ßønû Âø kû•ø^ËøÊø ^÷nÖô^ìø ²
ø ] †ø Òøƒø غqö…ø æø ™
DUMV”(MVt(éçF×’Ö] †¿jßm ‚rŠÛÖ] oÊ ‹×q àÚ h^e(á]ƒŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
Æ# Ö ªÃkZN Yƒ ~g Y²Wª,7,Ë@WÅkZgzZ}™Š c* ÃvZ~ ðË ¿{z
vZ ì ²W{z {¢[8q -ZÐ ~ Vz¢[8zŠ q -Š 4, ÆvZgzZX ÇAt‚ » l²yŠ
:ƒZ¤ / ~3 ZgÆvZì yp{¢{zZuzŠgzZƒ ÐspÆ
Ýõø éô †ø _ûÎøæø ²
ô ] èô nø ûìø àûÚô Åõçû Úö ö éô †ø _ûÎø àômû †ø $û]øæø àônû iø†ø _ûÎø àûÚô ²
ô ] oÖø]ô g$ uø]ø ðºoûEø ‹ønû Öø™
—îÖ]ý² ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Ñö]†ø ãû iö
DNURV” (MVt ( ] ²] Ù牅 à ^ãrÖ] Ø–Ê hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
Ð spÆvZ {¢{z »²Wq -ZÔ7[8q ðÃ{Š c* iÐ Vz¢zŠq -Š 4, Æ\¬vZ
gJŠ sñÐ \ Wä ÅzmvZ -Y m CÑZ¦Xƒ ·~3 ZgÆvZ {¢{z»ypq -ZgzZƒ
:â @Wà Zzäzg b§Ålg !* à Zz•' ,
áû]ø Øøfû Îø Ôø jô nø ûìø àûÚô Åôçû Úö ‚% Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ëô ûiø àônû jøÖø^_$ âø àônû ßønû Âø oûßô Îû‡ö …û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø ™
—]†÷ Ûûqø Œö]†ø •ûŸø ]û æ$ ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø
DQUV” (MVt (o›çnŠ×Ö †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E
DÙçfÏÛÖ] l^q^ßÛÖ] oÊ ^ÛÒ ÄÚ‚Ö] Íæ…„e g×ÏÖ] á^nÏŠi èõ m]æ… oÊæE
Vî²W gø×ûÏøÖû] áô^nø Ïô ŠûiøVƒ à Zz•',b§Å',Rg JŠ sñ â
Û «@W+Z= !vZ} Z
‹ YoX N Y0}g ó Z ³h Z egzZ yp²W~ cizŠÆ kZ I,Š™[ Z§ÃwŠÐ
Xì gø×ûÏøÖû] áô^nø Ïô Šûiø ñOÆ gø×ûÏøÖû] áô^nø Ëô ûiø ~kZì w®e $Zzg~w=
yiz »¾I èÖ^_âgzZ lg !* g JŠ sñªwŠ !*
ÑZz•' ,g JŠ sñpÆ Ø›^â ÜnÆ
ÌèÖ^_âÚÅ kZ a kZì / $¸Ð {°‡! ²èEG 4E4‘
5G 4E
gzZ Å èEG
4‘
5Gì ÚVŒ ì
} ZD™n²~hÓÇg !* Åzm\¬vZ -Y m CÑZ¦Ý ¬§zuX ˆðâ

Û w EZ /
www.khanqh.org
MPP

‰lg !* g JŠ sñÌ~ è×›^âVƒ èÖ^_â7è×›^â â


Û «@W+Z= \ WvZ
èÖ^_â 4â @W+ZÉ ðâ
Û 7®) ¤6,kZ ä Ô¬ ÈY Å]tpåx|»t ¤ /
iÌÐ'
X Vƒ à Zzäzg {Š c* , Zá Zz•' , g JŠ sñªVƒ
G E
ÅzmvZ -g—Ú«ÅV\Wà ZzvZ ªì \zZ ï L ©rÅ ànßn ànjÖ^_â Â
ݬ§ zuˆÆ kZX à Zz ä‚',²W{Š c* i ÌÐ lg !* g JŠ sñ{z ðâ
Û ànjÖ^_â ä
gø×ûÏøÖû] áô^nø Ëô ûiø  ìg 8 - â Ð \¬vZ Ú}uzŠ Å V\WÅzm \¬vZ -
ÐV î²WñƒÔ Vƒ +Z @W{zÄôÚû ‚$ Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ïô Šûiø ^m ÄôÚû ‚$ Ö] Íôæû …ö „öeô
[ Z§ÃwŠ²W„z sÜX ,Š™[ § Z ÃwŠÐ Vî²Wñƒ Ô c* Vƒ à Zz ¶Š ËÃwŠ
7[ Z§ÃwŠçWà ZzäzgC Ù Zƒx¥X ÔÐ spÆvZ c* ›ÅvZ D™
X ï Š™k** 7»wŠÉ D™7[ Z§ÃwŠ {zä
ø 3aÆvZ)²W Ô C™
aÆVz)Æ\ WÔVƒ:g ZË aÆ\ W@Wì ¹ä² á ! ²Ë
ƧÆðZ] .Å\ W²WgzZì ] ‡zZ ÍgzZg »" ~g ZËÅyZgzZ@W{zVƒ„gv Y
X ë!* {zVƒìgËaÆVß Zzä%ñ O
ÄôÚû ‚$ Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ïô Šûiø Ú~uzŠÅV\WàZzvZª6U* G
ïL ©ErÅ ànßnÂÂ
X D™[ § Z ÃwŠ „zsÜfâ²WÆmÜZäÅzmvZ-g—™â
Û
ì g8 - â Åzm \¬vZ -ݬègzuÚ~ŠÅV\WªkU* ïL ©ErÅ ànßnÂgzZ
G
~*Š‹ §ÏZ = Ât Åäzg !vZ} Z]†÷ Ûû qø Œö]†ø •ûŸø ]û æ$ ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø áû]ø Øøfû Îø
~ c izŠèY N Y 0}g ó Z ³h Z egzZ yp²Wt ~ cizŠÆ kZ I£Š â
Û«
:XÐVƒ²WÆ[ Z±Â{zÐVƒ:Æx » ˲W{zpÇñzg²WÆypqizŠ
3ƒZ±gzZ »g \ Æ\¬vZN YË aÆvZ~ Ï0 + i Å *Š ÏZ ²W{z ugI
X =g f »« ™Ð
' E
{!çEE .-EaÆszçh!søC Ù gzZì sø]†÷ Ûûqø Œö]†ø •ûŸø û] æ$ ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø áû]ø ØøfûÎøgzZ
'
ÃkZa kZXì Ú~spì 7ÂÚ~èt :ì CƒÚ!çEE .-E {gzZì @* ƒ
G E
Xì 9bŠgZ Œ Û kU* ï L ©rÅ àônû ßønû Âø
«Ð x™ LZ ä \¬vZ ‰ Ü z kZ bÑm{t å ; g É~š½g ç¢Z Z #
www.khanqh.org
MPQ

( 349X 341:™Ô òzgÈ j) X =°Z[gv:ÃX ðâ

Û
/
¤ ì
›È Z>Ñ!*ILG
" uô=
7I{¢ðÃ{Š c* iÐ Vz¢zŠq -Š 4, Æ\¬vZì Š á g Z »ÅzmvZ -g—
$uÏZ éME
g 5Ÿƒ ~ 5 ZgÆvZ {¢ »yp ZuzŠƒ Ð spÆvZ {¢ »²Wq -Z
C c* Û äòzg **
â
ÑñÃ7Æ
ˆ Ó á åE 5½G5! ' , , 
Z'
L Èp !*yiz gŠ Zg — Z
yiz', ,Æ ypÆ VzLÃV î²Wñƒ† ‰
Z' Ü zÆ Vß ** z { WÆ VzÈ g Õ \¬vZ
X D ™
ÐspÆ\¬h̯»ñ‚Æl²gzZ]n[ ˆ" ! 2zŠgzZÍg ) ,}÷
Xì ** zg~ðË
H ! Åzm\¬vZ -vZ wÎg c* HÄc* gŠ ä \¬vZ ègiœÈ ¬ ]|
Åzm\¬vZ -g—X ǃ4ZŠ~¼ A [ Â[ ˆ" ì Ì(Z ðÃ~ # Ö Q Å\ W
Xì @* zgÆ™Š c* ÃVƒk HLZ ! V;c* â

Ûä
Æ ‚q^ŠÛÖ] Ø–Ê æ éçF×’Ö] †¿jßm ‚rŠÛÖ] oÊ ‹×q àÚ[ !* ~ pÑ~g g
:ì ð â
Ûk,’g $utämvZ G î*9g ~g gx â Z~sf
—äü ×% ¾ô Ÿ$ ]ô Ø$ ¾ô øŸ Ýøçû mø ä́×ôù ¾ô oûÊô ²
ö ] Üö ãö ×% ¿ômö èºÃø fû‰ø™
DUMV”(MVt(éçF×’Ö] †¿jßm ‚rŠÛÖ] oÊ ‹×q àÚ h ^e (á]ƒŸ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
XÐN â

Û «t‚ »l²: á \¬hÃXÐVƒ,Z òŠ W ( Æn) ] ‚yŠÆ# Ö ª


-Z~y Z
:ǃ{z¿q
—åü ^ßønû Âø kû•ø^ËøÊø ^÷nÖô^ìø ²
ø ] †ø Òøƒø غqö…ø æø ™
DUMV”(MVt(éçF×’Ö] †¿jßm ‚rŠÛÖ] oÊ ‹×q àÚ h ^e (á]ƒŸ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
~ðËÃ\¬vZ òŠW{z
X 'Õ²WÐV\WÅkZQgzZ}™Šc*
 D â
Û mvZ îG*9g ã?v0Zƒq~ ( 147:mÔ2:` ) ~g ]Z ì~g g bÑ
ø ] †ø Òøƒø Xô†û Ãø Öû] Ø% ¾ô ø ]†ø ÛöÖû] á$ ]ø xöq$ †ø nö Êø ìt‚ »l²Š Z%Ðt‚VŒ w¸ SZg
äô fô×ûÏøeô pû]ø ²

www.khanqh.org
MPR

gzZ ** ™™fÐ y!* i c* Ã\¬vZ ** ™Š c* ~wŠŠ Z%ÐvZ™f †ôÒû„ùô Ö] àøÚô äô Þô^Šø×ô eô æû ]ø éô †ø Òø„ûj$Ö] àøÚô
^÷nÖô ^ìø ö ]†ø ÛöÖû] æø ðô ^mø†ôùÖ] àøÚô ‚øÃø eû ]ø áöçû Óömø äü $ÞŸôøìgpôÐ Y c*
gì akZ{Å ð˪ G éM5Å{
gzZÇgvZ à Zz»ìtÐ ðËŠ Z%ªðô ø¡Úø oûÊô áø^Òø çû Öø æø ²
ô ] †ônû Æø oÖF]ô lô^Ëøjô ÖûŸô û] àøÚôù
†ø Òøƒø ì CƒÐ e $Zzg kZ Å x â ZG@*
Åx|kZgzZXƒ~ …p¤ /Zƒ à {ÐvZ)
Š ×gzZmvZ îG*9g ug I0vZ†G @* Åx|kZƒ: ðÃV˜ ðËÇp äô mû‚ømø àønû eø ² ø ]
ðËÇ!*ªÙõ^ìø Äõ•ôçû Úø oûÊô pû]ø ì CƒÐ ðô ø¡ìø oûÊô ²ø ] †ø Òøƒøe î*9gh
$Zzg ÅmvZ G +i0
@*
™n²¢ZXì 9{Š c* i¸ x% ‘øŸø û] oøâô D â
î*9g ã?ƒqgzZƒ: t‘ðÃ
Û mvZ G
g FÅ b zg )Xì [8]ï¸ Ì éM¡zfÛIZì
( 58X 55:™ÔxzŠzÔ ` ´»y ZgzZV c*
G

$u
47g
—…ºô ^Îø o$ ×øÂø Ôø Þ$^ô Êø oûßô eû„ùô Ãø iö øŸæø ܺÖô^Âø oûeô Ôø Þ$^ô Êø oûÞô ˆôíûiö øŸ Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DÙ^ÛùÃÖ] ˆö ßÒE
G £Š # Ö [ Z±= gzZ … Y [p= \ W G <: ZÎg= !vZ} Z :ÀF,
X gŠ ‡[p6, í\ W
Ü$ ãö ×#Ö]øk â
Û wJÃkZ~ h}÷ðâ
Û ½¬Š ä Åzm\¬vZ -Ý ¬§ zu
x Ó~÷Ô … Y [p= \ WèY < : ZÎg= vZ } Z ܺÖô^Âø oûeô Ô ø Þ$^ô Êø oûÞôˆôíûiö Ÿø
GJ
…ºô ^Îø o$ ×øÂø Ô ™ ZÎg= a kZì DÃ\ W »V ðG3©$Ñ**
ø Þ$^ô Êø oûßô eû „ùô Ãø iö Ÿøæø 7¼ Ã\ W **
b§~g7 ÔVƒ GÆn»c¸ {C Ù ‡‹gŠÅ\ W b§~g7 ~ £Š: [ Z±=gzZ
kZ~‘œÆx™LZ *™\ Wpì ÂHÃǧŠ ‡ bŠ [ Z±ÃkZƒ~]gŠ
zÑgzZ â
.} Z Z åE
Û Šæ ~÷! Z} <XÅX £Š: Ì[ Z±gzZ <: ÌZÎ¥Ã[¦gzZ b ¬ ÒÈ
: [¦= y-z Ñ k X= Ð VÃðŠgzZ Vß e Å yZgzZÐ V-g k Å y-
Å^Ð LgLZV≠â
Û «™+Z ~÷gzZ ‚ônû Öôçø Öû] èô nø Îô ]çø Òø è÷nø Îô ]æø Ü$ ãö ×#Ö]øX Ù
u0*Ð èÃy™ Îzh Ä~ y Âì ]Š ¬ Å ä3è¤ /ZÃ^ Æ kZì C™«™
N™áÐ kZ ègzZì C™Q » kZ Âì @* Ñ è™ Ö^ ZuzŠ ðä /ZgzZì 
8Äg~ìè™ Ö L^¤
Âì © /ZgzZ îŠ äW7Ìk0* Æ^ LZÃ^, ZgzZì îŠ

www.khanqh.org
MPS

qµðà @* ì îŠ Z™ º ÃkZ Âì © 8øLgzZì g wï™wZ e iZ ~ìÆ kZ


›ÃV î â Ôì „ ÌŠ Z ÅØgÅ\ W ÂØg ÅVâ vZ} Z ÂX} Š à: y vÃ^}÷
«™ b§ÏZ Ì~÷Ð Vƒk H!VZgŠ â ï GL .9g þLÅ{} Z :Xì c* 2ä „ \ W  ** ™
gzŠ b§kZÐíÃ{k HƒòZgzZ {k HgzZ £Š ä™: \W ÂVƒe Ì** ™{kH~¤ /Z â
Û
Xì gzŠÐ^LgLZÃVzqµV≣Š™
zg U*
WÆ Vƒk HÉ £Š â
Û s çÐ x™ LZ ¡ÃVƒ k H}g ø ! *™} Z :
\ WvZ} ZX bŠ SÃVŠ ÞgzZ ] ** KÆ Vƒk
¶ H pÆ,èY £Š â
Û "ÌÃ] ** K

ÃkZ Z# \ WgzZì ‡â °çÐ \ W{È Z # ì c* Û ä Åzm\¬vZ -wÎgÆ
â

>Ã{ k HÆ kZÐ » éM$Z™Ô  »ÃVƒZÍVzgeÆ{k H\W Â ïŠ â


Û sç
}ikZ åH{k HäkZ6, }iTgzZï Š SŠpÃ{k HkZÐ)ÜqZÆkZgzZïŠ
áZz¶Š „ZÍs ÜÆkZyŠÆ# Ö ª ¡ I ZÆkZgzZï Š SÃg U* WÆ{ kHÌÐ
VŒ gõÞû„øeô ² ø ] oÏø×ûmø oj#uø ïŠ >{k
ô ] àøÚô ‚ºâô ^Eø äô nû ×øÂø ‹ønû Öøæø ² H{z Ìà ¡ I Z y Z¸
X ǃ: { ZÍðÃs ÜÆkZ ÇA ~wqkZÐ\¬vZyŠÆ# Ö ª{zJ -
\ WVƒ ;g™/™ƒxŠ ** 6,ìZ̀LZ ÔVƒ ; g8 - â °çÐ \ W~ !vZ} Z :
} Z £Š â
Û s ç=gzZ k â
Û wJ~ h}÷Ã]g t KÅÅzm\¬vZ -wÎg LZ
X *™
‰gzZ ç' ËöÂø Ô ø Þ$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ð2̬Št …ä ÅzmvZ -wÎgÆ \WgzZ
Ô *™} (,Ôá Zz ä™s ç¹ \ WvZ } Z솟Z Ì» ܺmû†ôÒø Â~ g $Š q Z
G-o!
s çsÜ7¸gzZ ïŠ â
Û s çÆ x™LZz1 ÌÃ[ Z± þL B gzZ °ç ÿLE &‡**
ì Åt ä $ö bÑÅkZ n pg [8\ WÃä™s ç çø ËûÃø Öû] g% vôiö É D â
Û
G E
\ Wg¼»]nz,ï L ©rKZ6,VzÈLZ Õøô ^fø Âô o×FÂø çôËûÃø Öû] èô Ëø‘ô …ø çû ãö ¾ö g% vôiö kø û ¹
øÞ
¿[8kZÆ\ W:Xì ¿[8»\ W ** ™s çÃVzÈ g ÕLZ ªì [8ŠpÃ
:oûßôù Âø ÌöÂû ^Êøñƒ¢q™á ~ ©Å/Âzg lZz# Ö Z0 +
6,VƒkHLZg ÕëaÆ
$uq
g -Z ~g‡Z5X ÇñYƒg0* {Ú Zg øgzZ Ç ñYƒ¿[8»\ W £Š™s çÃë
:˜~bÑÅu0*

www.khanqh.org
MPT

—àønû Ïô j$ÛöÖû] èøÖøˆôßûÚø ]çû Ööˆùô Þö àømû†ôËô ÇûjøŠûÛöÖû] á$ ]ô™


DMSMV” (QVt (…^ËÇj‰Ÿ] hö^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE
Åzm \¬vZ -g—X D Y Š ™~zgŠÆ éÌá Zz ä™/ÂÐ Vƒk H
b§~g7Â~èY £Š: [ Z±=!vZ} Z …ºô ^Îø o$ ×øÂø Ôø Þ$^ô Êø oûßô eû „ùô Ãø iö øŸ Ü$ ãö ×#Ö]øD â

Û
G
»Åzm\¬vZ -ݬ§zuX Vƒ YYV¹~™ $Ð \ WÔVƒ~]gŠ î0~EE 3¢Æ\ W
N*
g »\ W Â~g â:=!*Zì HÐ \ !* g‰aÆhïG
^ N* L .9g ïEL ÒE7ì y ZÄt
Åzm\¬vZ -ݬ§zu Âì @*YW3g6,r" ÅkZÃ\ !* ÂVƒ~ïÆ\ WÔVƒ^‚
X ñYWlÃØgÅyZ @* ¼„, ZÐ[gLZ c* Š 2Ã# Ö QÌä
yvðÃÐ Vƒk H}g øÃT] Z f {z} Z D â
Û ÅzmvZ -Ý ¬§zu
-Z~]nU Z 
}÷:ƒ: µZz¶{ ¨f q ÆkZ Â} Š jÃÝ ¬}g ‚{z¤ /ZÔ(7
T}Š â

Û «]n{z=gzZ à7yvðÃÃ\ WvZ} ZÐ T}Š jÃVƒ k Hy Z


( 373X 366:™ÔòzgÈ j) X Cƒ7¶ðÃV ŒÆ\ WÅ

Û ZÆng eØg› gñ
Š Z

:ì ~u 0* ìILG"u
—^f&‘ø hø]„øÃø Öû] ÜöÓönû ×øÂø ^ßøfû fø ’øÖø ĺi$…ö ܺñô ^ãø eø æø ĺ•$ …ö Ùº^Ëø›û]øæø ĺÒ$ …ö ïºçû nö Eö æø ĺ$ ìö Ùº^qø…ô øŸ çû Öø™
DMMRV”(NVt (of›†Î †nŠËiE
gzZ Dƒ: a à W |ŠzŠgzZ Dƒ: ñh1 ñƒv #gzZ Dƒ: Š%áZz ä™ q ˤ /Z
t‘Ång e Zƒx¥X @* Yƒ wi ** [ Z± b§Ålg !*zZ}g vÂDƒ:gâ Y y!*
6, i"
Å
-ZX ñƒ a Ð ö:XW Zƒ Z±vßëÐzzÅ
.›%áZzägeĺ $ ìö Ùº^qø…ô q
|ŠzŠÔZ}
y!* i"geëĺÒ$ …ö ïºçû nö EöÎñh1} (, &Ôì Š H¹ ĺ•$ …ö Ùº^Ëø›û]ø ÃTÃW
Hc*
ÔŠ +
Š °{0 H" ÔI~Š °V #%VÅÑdŠ ` WX ë ĺi$…ö ܺñô^ãø eø ÃXgâ Y
iÃt‘{k
~o} g7 Ð T} Š ¯ Á q (Z ðÃ6,ëgzZá Í{ WÅVñ¤Vƒ k H" y Z \¬vZ
Å:XW Б
Ô… Y4\WÔƒía}gø¢ A &zxOZzÄ»T~ ö Z êL ÔñYƒ ì‡yâZz ðZ
C ì CWÃ{œâÂî VZx™BYZÃXëÔz™# Ö :z½6, ]Zf KZÔ_â Ð\ WÂë
+W ò Ã {Š â ¸ZŠ',xŠ zZ C
h Ù
z™áZjÆ \¬vZ Ôz™# Ö i ** 6,DLZ Ôz™ qgÐ \¬vZVƒ @* ™n²a kZ
www.khanqh.org
MPU
Å
Û Za[ òZÐ(êL ¬aÆ~4zí~g øÐg ±ZÆDLZ Z}

.} Z
( 25X 24:™Ô j§Æî XÐ V.ÆÑ)

GL.9g
¬Š ÈZÄÐÑZzä™záÃhï
Vzhz™VÅÑ6, Åzm\¬vZ-Ý ¬§zuÔ Yy!* Û ÆÅzm\¬vZ -g—
Œ
!vZ} Z ܺÖô^Âø oûeô Ôø Þ$^ô Êø oûÞôˆôíûiö Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]ø~Š 2¬Š ~g \ tÔVƒwi ** xsz> [Vzhz™
}g ‚}g ø \ W¸ ŠñÌ\ WV; z¸ ìg™{ k Hë~ ~ÅÃT â Û
: ?f Ãë
Šñ̉ Ü zkZ\ Wpa¾ë ÂÐ t‘X â
.} Z Z® … YÃ[Û
Û : ZÎgÃë Z}
¬Š ~g \ H Yy!* Û X ìg 2¬ŠtÅzm\¬vZ -g—X¸ìg™{k
Œ HëZ #¸
VÂï~ VÇËë … Y[p\ W ï: ܺÖô^Âø oûeô Ô ø Þ$^ô Êø oûÞôˆôíûiö øŸ Ü$ ãö ×# Ö]ø ì
\ WgzZ Dƒz\ W !Z} .} Z D™{ k Hƾ¾~ ÔVzv~ ÔV-ÅÃÔ~
µñX f e 7!$ +~¢ì x™zéÁ¾ »\ Wt X Ù Š …B‚Æ{C Ù ‡‹gŠKZ
[ Z±ÃígzZ …ºô ^Îø o$ ×øÂø Ô ø Þ$^ô Êø oûßô eû „ùô Ãø iö Ÿøæø á ™/Â[ Zh+á Ôá™/Â[ Zh + á ïŠ
( 12X 11:™Ô ¹ ZÜgzZvZI Z ) X n pg]gŠ~g76,í\ WèY £Š:
+'
ô=h ì
× ÅÑ!*ILG
"u
HëZ
{k # Ô¸!* HC
Ð {k Ù }g ø\ WèYX <: ZÎ¥gzZ?fÃë\ W !vZ} Z
Šñ)L\ WX TgŠñÌ D™nZ # gzZ DƒŠñ\ W  D™
) LÐ VzÈ LZ \W !vZ} ZìÀF, ¸ »Üû jößûÒö ^Ûøßømû]ø Üû ÓöÃø Úø çø âö æø X 7„ Dƒ
~dÔB‚Ì6,i ˜ ðZƒÔB‚Ì~ íŠ ÔB‚\ WÌ~KÔ Dƒ 7Šñ
\WV˜ì 7(+Z ðÃ}ÔB‚Ì~kÔB‚Ì~àÔB‚Ì6,i ˜
g y[ Z X ì wõ `zy
ÜûÓöÃø Úø çø âö æø H Ð kZì )Z î0Ï)9EÜûÓöÃø Úø çø âö æø X Vƒ:B‚
Ъ  qkZ6, 
`zyx°ì @*™ªÑŠx ZzŠgzZ6,x ZzŠì @* ÑŠ)Z î0Ï)9E
™ª gzZì)Z î0Ï)9E
ðà »yK̈Z Ôƒ:B‚Æk Q Z} . Yá 7(Z ÷‚q -Z {È ªX Yƒ7`zy » kZ
X ñ Yƒ (Exit)^h ZgzZ `zy »kZÐ Üû ÓöÃø Úø çø âö æø ~÷‚T Yg*7(Z÷‚
Å
SÈZyÔ Ì~ ci',êL ¬ ÔÌnÆ }igzZ Ì6, zZÆ }i ÇA V¹=g (Z î C
 \ñ(ZÔ=g (ZÔ ¶‚ (Z ðÃZÎÆvZ}g \ }g ø î ÑÔƒB‚Ì~ ¼ A gzZ Ì~
www.khanqh.org
MQL

hg:B‚}gzZ L
Xƒ @*
z wâ Ô CY {g6, zZÆ }i V c* ç Ô¬ ~(,~(,Âì @* F,
Q ~GZ # { i » :gz
Ì-Â−: ~W¤ /Z Ôì MlegzZì M-ÃyQÐzz ÅT~WgzZ íŠgzZg !* zŠ
zg »zª
B‚~Wc* ?7c* ïŠ hgB‚ƒ  legzZ~W‰ Ü zÆ]ñX T $¸ÌlegzZT $¸
G G
D ™ ~g Y e $Z@ éMG5¢ ¯ éMG
5¢zaÆ ¹ F, Å kZ ì g Y™hgg !* zg » r# ™ì @* Y
XÐg
\ \
‘œÆWZ êL Z}÷ ?È HXì WZ êL ZvZgzZ !vZ} ZpÆÜ$ ãö ×# Ö]øÂ
: ZÎ¥ Âì ÝqÃ\ W]gŠ Å ä™ ZÎg= !vZ} Z oûÞôˆôíûiö øŸ Ü$ ãö ×# Ö]ø ùâ „ ~
Åä™ ZÎg]gŠq -Zì 7g6\¬vZ6,]gŠ†§q -ZXì ]gŠÃ\ WÌÅä™
Ò°‡ », ?ì Hp°Å]gŠgzZƒ: Ýq Å ä™: ZÎg ]gŠ ~uzŠgzZƒ Ýq Â
b‚KZVƒ @* g —Ãy Z0‚} (, Ð} (, gzZöZ * Z} (,} (, ~6,kZgzZì0
ë]gŠªì Cƒ0Ð+¡]gŠ î 3ŠÆ™Šg Zg fÃ] !* kZ ~÷ÐgziÆ
yŠ¤/Åˤ /ZXì ]gŠx ** »kZƒ Y™Ì:ÃkZƒY™x » ÔƒÝq]gŠ6,+¡
E5HH
4 "
ø Ôì Š Hƒ i Z œ
/Ôì Š Hƒ ¼ ë ÃkZ Â$ Ë çH'N7s§~uzŠì ˆš /ZÃs§q -Z
ì x™ » \¬vZXì Š H*c J 7,Ãí~V1ÂÅ¥ƒ  tX ë 7]gŠÃkZì Š Hƒ
]gŠ._Æ0Ò°‡Æ ÂXì „gƒ sp~ ã ZZ ïE
x ** L … ã** L …~÷` W
- ïE
 –Ã# Ö ÑZœäVZŠ,q -ZçOXƒY™Ì:ƒY™x » Xƒ0Ð+ ¡ì
ä]|X Cƒ7ÅäU‰ Ü ¤g0 +Z}÷ÔY7UQ ÂVƒ mZ eÃ6,@ËZ #~
èYì ‰ Ü ¤Ã\ WÌÅÚ Š:  n pg‰ Ü ¤ ÅÚ Š \ W¤ /ZX ë ß\ W –
Xì Cƒ0Ð+¡]gŠ
yZÄgŠ **
gzZ: °¬0ZŠgŠ » bÑÅ oûÞôˆôíûiö Ÿø Ü$ ãö ×#Ö]ø
ÄE å7Zƒ J 7,»‰ËÃò QÑ LZ \¬ug nvZ,þLÅ{gzZb‚ þLÅ{{z
Ñ kZ » ØggzZ .ì w ¾1 2Ã# Ö QÐi§kZ \ Wì ; g â
Û «]t
.} Z oûÞôˆôíûiö øŸ Hn²gzZ 1| hzZŠpÃV î æÅ#
Ñ LZ ! Z} Ö QäÅzm\¬vZ -Øg
Ð ›Ò É
4) îG*9gì Øg È 
Ãhï L .9gì º
G ) š Á ¾ H »]tįgzZ Å èEG á HX <: ZÎ¥Ã
www.khanqh.org
MQM

ƒ ZÎg }ÌÑ H:gz H¨Ð ðZÎg KZ ÃðZÎg Å #


ÂÑ ?ì @* Ö Z aÆ äÑŠ l
c*Š 2ÃëÔì aƽ~g øƒ  t ÂÔì wõgzZ £6,kZ ðZÎgzª fgzZXì @* ƒx9
} Z 1| hzZ6,  Ôc*
z Z LZƒ Š äƒ7g Z¼ZŠÃVñÝ LZì i Z0 +Z Zg \ H1ùâ , Z
D™{ k HëZ# Xì D»Vƒk Hƒ
 }gøÃ\ WèY ܺÖô^Âø oûeô Ô ø Þ$^ô ÊøX ** .
™: ZÎgÃë !Z}
ä™x »s ÜÆZ} .è%ì „x ** {kH q pgŠ c* »ƒ  o** X Tg Ù Š…\ W
 Zƒt Ýq »y*kZ ÂXì w 'wEZ »Ú^ ,YC Ù gzZ ÁC** 3._Æè%ÅvZX »
G
}g øÃ\ WÆkZz1ªì îG 5Ò›$Y Ã~ ܺÖô^Âø oûeô Ô
0ÒG ø Þ$^ô ÊøX <: ZÎg…\ W ! Z} .} Z
ì Ýq hÃ\ WЂ Ÿ»ä™ ZÎg…akZÔ Çìg @* ƒgzZì ÔåD»Vƒ k Hƒ

ZÎg …7(ZœðÃÔ‰ Ü z ðÃÔ: â i ðÃÔ,Š™Ç** 6,ëÃ]gŠà Zz ä™ ZÎg KZ \ W
+BE
]gŠÃ\ WÅä™ ZÎg…‚Ÿ þL Xƒ: Ýq hÃ\ WÐ zg Å‚ ŸgzZ yâ ‡» ä™
ÆËÃTgzZì D»Vƒk H}g ‚}g øÃ\ WèYì ܺÖô^Âø oûeô Ô ø Þ$^ô Êø?Š ÅTì
+BE
\ W Â, Š™ ZÎ¥Ãë\ W¤ /Z‚ Ÿ þL :Xì Y™ ZÎgÃkZì e Z # {zñYƒD»[Û
X ǃ‚ŸgzZyâ ‡ÐÔs »ZÐÔw°Ð»\ WXÐVƒ7ݪ
GL.9g
:%ï» »¡Z°Z3gZ ï
ñ Ññ ¡Z°Z3g Z {z\ W_â Ð \ W‚Zg þL8ëñ OÆ‚Ÿ þL81
\ Wì ; g™Š c*Û Ð y ZÄkZ ºZÐ Øg ÅvZiŠ «~ Ï0

+i ` WX èEG 4)ЛÒÉG
î*9g
V- X ¡Z°Z3g Z \ñÆ èEG 4)ЛÒÉîG*9gY m
CÑZ¦ ?\ñÆ9¾\ W1¡Z°Z3g Z
¡Z°Z3g Z é" Ð ÚÅDZ[™y ZxÔÐ ÚÅäƒ \ñƃ  ë\ W Â
 \ñÆ Åzm \¬vZ -Øg Ñ kZ \ Wì @* ƒ†ŸZ ~ ÄcÅØg È á Å
E
V>ªÆlìty á ÅTXì:%ï» »Øg Å\WÔì ?ZçLX=Š!»¡Z°Z3g Z ï L .9g
G
Vß Zz äwŒ »~{ ZgÔÃVß Zz% Z e ~QzZ Å. GLÅqÔÃVß Zz ä*ÔÃ
$zZ6,\ W~i úï
ÃV>ªá Zz ä½mÐ ug IÈpÆ ug IuÆ \ W™g âß~g Zi !* Æ`¤ÔÃ
ä x?ZmŠ- ð¸ Ô7x ÙZ ðÃÐ ?yŠÆ ` WÝøçû nø Öû] ÜöÓönû ×øÂø gømû†ô%ûiø Ÿø c* Š â

Û
Û Ìð¸ !{ WX Ç}™nç »ØgB‚}g v` Wð¸ Zg v„z HB‚Æ VǸ LZ
â

y áz ëz } g ø ! ǃ: 1 H » Øg Å \ WQ ! \ñ\ WÆØg Ñ, Z Â ì g


www.khanqh.org
MQN
G-o! +E
} Zp ðZÎg þL B ë‚Ÿ þL B :Xì F, Ñ!* Vc* " Øg Å\ WÐ w‡z ²gz ZÐ
0*
Ð Ò É +E +E
4) › îG*9g þL B ÔØg þL B Ô‚Zg þL B Ð \ Wë èEG + E 4)ЛÒÉîG*9gñ Ññ} Z¡Z°Z3g Z
D™Š c* Û èEG

E 4)ЛÒÉG
Ÿø ïŠôZz Ã\ W » òÝ ï G LE4h$ kZ gzZ äZÆ ÅzmvZ -èEG î*9g ë
Âð2 ¬Š Ã# Ö Q ä ÅzmvZ -Ý ¬§zuèY Ô£Š™s çÔ<: ZÎ¥… oûÞôˆôíûiö
„ âZì ]gŠÎÅä™ ZÎ¥…Ã\W ! Z} .} Zì {æ7 „  ZpgŠ µ~ tkZ
+BE
z?fÃë\ W‚Ÿ þL ÂeXì Ýq]gŠVâzŠÃ\ WXì ÌÅä™: ZÎ¥]gŠ
+E +E +E
þL B gzZ Øg þL B Ô‚Zg þL B ÂegzZ g: . Þ ‡Æ ä3›ìëÃݬ }g ‚, Š™ ZÎ¥
»MÆ]gŠà Zzä™ZÎgkZ KZì Ð ëÃ\ WÐzzÅ% 0* gzZ ä™ Za … ›
ì c* Cä Y f} (,} (, gzZ VzÈ m{Æ \ W…èY,™: ZÎ¥…gzZ ,Š™@
x »ƒgŠ ‡6,+ ¡ì {zgŠ ‡ªì Cƒ 0Ð +¡]gŠì0{°‡ »,
T\ WX 7g6\ WgzZì @* ƒg6{zƒ ‚ rg: ]gŠ†§zŠgzZƒ Y™Ì: {zƒ Y™
gŠ ‡Ì6,ä™:C Ù ªÃÚk Z KZ b§ÏZ gŠ ‡6,g¼Æ Ú à Zz ä™ ZÎ¥ b§
ä™: ZÎg „ Ú Z n pg]gŠÅä™ ZÎ¥ AÃë\WXì ]gŠ6,V âzŠÃ\ Wª
6,ëÚà Zzä™ ZÎg KZ~‘œÆØg KZ¡Z°Z3g Z} Z Z®X n pg]gŠÌÅ
X £Š â
Û g¼6, ë »Úà Zzä™: ZÎ¥ª@gzZ¡»kZÉ <:C Ùª
¹ä vg) ,kZXì ¬Š~ª  qƒ  o ** à ?ä ë ¹ä ËÐ vg ) ,q -Z
ä \¬vZ ÅX { k HÄ ~ Ï0 + i ~÷pì @Š tq -Z sÜ~÷ Âä ?
7?ÃXì q -ZÐ ~ Vƒ k HgzZ V î æVzg ZD Ù y Z ÂtƒìgÈ ? Xì ðâ
Û Ù7 {Š6,
¾gzZì } Y ÌÃ] Ýì } Y ÌÃ] åÔì } YÊ Z®ÅVƒ k HLZg ÕC Ù X…Y
E+G Ð
KZ6,{ kH÷L g @*ÅkZ ä \¬vZŠz!* ÆBZ'êL ‘pX ì } Y Ì{zì H{ k HÐBZ'
ZÎ¥=!vZ} ZܺÖô^Âø oûeô Ô ø Þ$^ô Êø oûÞô ˆôíûiö øŸ Ü$ ãö ×# Ö]øVƒ @*™ ¬ŠaÏZì Zƒ ÑZ e {Š6,»e $g *
X ¸!* ÐVƒk Hx Ó}÷\ W <:
}uzŠÆu 0*
bÑ: Ãg ¬z0ZGÅ b ìILG
"u
»D¬§Š [ ZX ` ÍÌZ \ W] ª »Tì »D¬§»uÏZ Ì] ZuzŠ [ Z
gzZ …ºô ^Îø o$ ×øÂø Ô Cg!Ì]ZuzŠ
ø Þ$^ô Êø oûßô eû „ùô Ãø iö Ÿøæø ì ;gƒÝqsÑ »ä™íÐ sÑ Z åLE
www.khanqh.org
MQO
+E
ì Ýq]gŠ~g7 Ã\ W‚Ÿz yâ ‡þL B Å ¶Š [ Z±… £Š: [ Z±Ãë Z} .} Z
¶Š [ Z± A ! \ñ} Zp gŠ ‡\ W6,¶Š[ Z±Zg7ÃëÐg ±ZÆ]gŠ~g7 Z®
Ýq ]gŠ„ âZ Ã\ WÌÅ ¶Š: [ Z± ªÅ@ÆMkZ Âì ]g ŠÃ\ WÅ
gzZ V'¾ÔVã" ë Z®X 7g6\ W6,g Ö ZÆ ]gŠ†§q - Å ¶Š [ Z±Xì
Û g¼6,
X £Š â
Û 3g\ W6,Vzg Õ
ë »]gŠÅ¶Š: [ Z±gzZN â

E
á ïL . “Å¡Z°Z3g Z
]ï: Ãg ¬ÐÆy G Š
Âì @* Yƒ„ »ÚËÅkZ Z # 6,kZa kZì wgZz W,òG &èa ~ t‘gzZ
v~ ÚÅx™z 3g [ Z  Š H| m×6,ˉì @k , Š ~ äƒ v~ Ú ~uzŠ
•g Å yŠ¤ /Ô Š /ypèY ÇÑ ‰
Hƒ x¤ Ü z¼ Ô Ïƒí@* ¼ Ã… ïE L 8™ kZ ~ äƒ
G E G E
pÏÑ k ,Š¼ ~ äW~,ï L ©rÐ …ï L ©r[ Z ÂÔIƒ cu@WÔIwY
ÂB™{Š Zg Z »]gŠ§ Ö ZgzZ…\¬v Z¤ /Z ~ ²Tgz ZœTßÍy á Å \ ¬v Z
G E
ï L ©rÅyZÔgŠ ‡6,ä™v~,zx™§Ö ZÃ[ Z±‹gŠ§Ö Z \¬vZ~²gzZœÏZ
] Z f Å\¬vZèYX $ Ë ƒ7í@* Åœq -Z~ äƒsp~x™z,ï GL ©ErÃx ÙZz…
vZ -g—X Yƒ7W,Mì W, ‡{zÔ Yƒ7ªì ¶Ã{zXì u 0* Ð w gZzW,òG &
ïGL ©Er Å \¬ h Âá | 7,¬Št ¤
/Z äQ Z÷ c* Š™g 0*{Ú Zg ø ™ 2 ¬Št ä Åzm \¬
x™z ,ÚÐ ~!gzZ ~¢ {Š c* i ÌÐ kZ 7~ Vz²… ïG L ©Er gzZ d

ÌÐ ²{z Ôì i * " ÌÐ ²\¬vZì Zƒ c* ¯ Zg ø ²èY Ï ñYƒ sp~
[ Z±Ã]gŠÅ ¶Š [ Z±\ W:X M h ™7g ÑzŠ Z° Z©q Z »Tì Y™x » !{Š c* i
+E
\ W _â‚Zg þL B Ð \ WëtgzZ £Š™g 0* { Ú Zg øÆ™sp~ ]gŠÅ ¶Š:
Û s çÃVÎ \ ÆypLZ ä VMì y 
â
á tÅØgÑ kZgzZ=rG î*9g ñÑñ
[ Z±gzZ …LZ\ W~‘œÆØg KZ :X ÇƒÝ ¬ H »¡Z°Z3g Z È á Å\ W Âc*Š
ì Å ¶Š [ Z±]gŠÎèY £Š â
Û sp~ ]gŠÅ¶Š: [ Z±Ã]gŠÅ¶Š
X Yƒ7t
Û ÌZg f~VâzŠì ÌŶŠ:[ Z±]gŠ„âZì Ã\ W

www.khanqh.org
MQP

ì {Š c* á Å\¬h
á ØgÈ
iÐ …È 
]gŠÅ¶Š: [ Z±ì Ã\ W]gŠÎÅ ¶Š [ Z±ìth +'× ] !*
-ZÉ
q
:ß Q ñZŠ Zt X ì {Š c*
iÐ …Æ\ WØg Å\WÔì {Š c* i ÌÐ kZx™z Øgz1
ÐTì ; g™7 ºZÐy !*
ðÃZ (, iÅï» åLE 5“•Zpñ ZŠ ZtÔì ;g™7 ºZ]tÈ!* ,
)
ÚÅ…gzZ Øg ÅvZ c* â

Û Šá g Z ä Åzm \¬vZ -ݬ§zuXì 7{È ï»


:ì ÏŠg $uÂZƒ—)ÔðƒhzŠ~
—oûfô–øÆø oûjô Ûøuû…ø kûÏøfø ‰ø™
DMMNSV”(NVt(‚nrÚ áº!†Î çâ Øe ²] ÙçÎ h^e (‚nuçjÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
G E
\¬vZ -\ Wa ÏZX Š Hƒg 0*{ Ú »VzÈ Ð Tˆ| (,ÐWÐ …Øg ï L ©rÅvZ
èY …ºô ^Îø o$ ×øÂø Ôø Þ$^ô Êø £Š: [ Z±\ W…gzZ oûßô eû „ùô Ãø iö øŸ æø ð2¬Št …ä Åzm
Ô,Š ¯ ÂÔ,Š™…\ We >g;Z GÆ\ W ÂëÔì ]gŠ~g7 6,ë ÂÃ\ W
 Ń
ƒ  \ WÔ ðW6,VáQ ~g ‚9ÎÅ[ Z±Ô, Š vŠ™h M }i Ô, Š ¯ gÎ
~VÂgŠx ÓŶŠ[ Z±Ãë\ Wpn pg]gŠÅä™wi ** 6,
g ÕkZ6,gZ
-ZÐ ~ kZì ÝqÃ\ W]gŠÎŶŠ [ Z±Ô<:g¼Ì»]gŠq
{ ¨f q -ZÐ
»\¬htHIÂaÎ !{ WX hg: { ¨fq -Z~]gŠà Zz¶Š: [ Z±É <: Ç** Ì
Ð
tg (Z q-Z Ô{ ¨f q -ZÐ ~ kZì Ã\ W]gŠ Å ¶Š [ Z±ì 7xêL ‘gzZ x™
HX £Š w Z e6,ëƒ  Ń  {zì ]gŠÃ\ W Å ¶Š: [ Z±gzZ £Š äƒ:C Ùª
+
6,ëÊzö)§{ f ï L .9g çL? E
G Ô £Š™x Ó6,ëØg ~g ‚gzZ »g¼Zg ‚ » … ?È
ñYƒ {Ši]ª *Š ~g ‚™NŠ˜Ó»Øg Å\ W £Š â
Û lg !* ÅØg KZÔ £Š s& +Q
ݬZg ‚Âì m$ +õg @* ÅT\¬vZXì ; g YZƒ HÐHtÔ¸Bà ©ë ÂÃkZ}g Z
E+G
Âì êŠ õg @* Å] ³gzZì m$ +ê Å}È Ë\¬vZ Z
f ÷L g @* # Xì @* Yƒ {Ši ]ª
I Y
E 4 E
7 4 E
7
X D Y {gg¨z yZªgzZ!* kZjÔVZ0 +$ Gi ½ & EG EG
+ïL Z] Ñ» èL g ¸gzZÝ ¬ èL g ¸}g ‚
‚z¨Å] Ñ¾Æ yZ ¹ ðÃ~g ø Ôì vZvZ Xì V ùu¹ñ *Š Ô»¹[ Z '
'akZì b ¬zVùu¹ñ*Š[ ZXì܇Ðä™
x?Z z ê{ – VkZ Æ
www.khanqh.org
MQQ

~[ Z Z® 7p ÖZ k0* }÷[ ZVƒ ;g™ ZŠ Z< L ÅmvZ îG*9gòzg **


Ññ6,µñ, Z
\¬vZì @* ™Š4ÆvZ Ìà  \ WgzZì @* ™ÌÃLZ ºZŠ4ÆvZgzZVƒ@* ƒlñ{
) X }WÔ , Š â

î*9g ñ Ññ¡Z°Z3g Z c*
( 33X 28 :™Ô=rZ G Û li Zâm{KZ6,ƒ
 ëÐØgKZ
$u
48g
ô ]†ö Òûƒô Ÿ$ ]ô ^ãø nû Êô ^Úø áºçû Ãö ×ûÚø èºÞøçû Ãö ×ûÚø ^nø Þû‚% Ö] á$ ]ô™
—ܺ×ôù Ãø jøÚö æû ]ø ܺÖô^Âø æø åö øŸ]æø ^Úø æø ²
DQTV” (NVt(²] o× ^nÞ‚Ö] á]çâ oÊ ð«q^Ú h^e (‚aˆÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
y²ƒ  ì ~ *Š¼gzZì y² *Šì Š á g Z »Åzm\¬vZ -kŠZ§—:ÀF,
X D̈ ¤gzZݬgzZƒd $Œ Û ÆkZq{zgzZ™f »vZ1( ìgzŠÐ ØgÅvZ )ì
tgz¢ƒòZ x ÓÆ Ï0 + igzZ k] Á 3}Vƒ ¥,q ~™fÆ \¬vZ :å‚ñ^Ê
C**
VâzŠgzZ ï á ~ kZ 'Š „x ÓÐ [ Œ Û Æ \¬vZ b§ÏZgzZ d $Œ Û Æ™f ƒ
D%ì @* Yá d $Œ Û Æ™fÆ\¬vZ „DÐzzkZì 4ZŠŠp~y ZD~VÂgß
Åx ÈZ {eÃD̈ ¤gzZݬŠz!* Æ ÌZgzZ ]gz¢âZ ÅDp7e'TÃZ} .Æ
РБ
Æ kZgzZì +Š êL ‘DÝZ )ì ª zŠ ~(,¹ + Š êL ƒx¥Ã# Ö Z c* Û y Ò Ðzz
â

~¬ÆspÆvZ GaÆvZ sÜ»Dì ~ g $uq -Z ( y.xEx Ó{z´


™caƺ‹ îXì Ä**
Š ˜ ** ™Š c*»DgzZì ]Š „ ** Y}~lˆÅDgzZì
Æ^ ,Y** ,YDa kZì "
^ $Œ Û VŒ ÆvZ ** ™ ay  6,I Z »kZgzZì ‘œ −7,gzZì
»^gzZì yâ ‚ » ä#Y ~ ù D zÔì y ¶ K»V2ZgƼ A gzZì #Ö ´ Å+ T
6
Ôì ?Š ~ ôggzZ ÙpXì „  zŠ x Õä¹. Xq
-Z » ðË ( ·_ » [  ~^ ) ì ¶‚
ì @* ™û%—ÃY f ï GL “) q-ZÐzzÅkZ îZE á \¬haÆV2zŠXìg Ï6,V7Š
!
gzZ ñY `6,xŠÈ¶ KÆy Z Dƒx â Z, ZgzZ Dƒá Zz ä ÕäE &Ns§Åí{z
Åä™4zŠÐ yQ º
Û ÔñY H qgs§ÅñZg Åy ZX ñ YÅ q nZ ÅwdZÆy Z
 X6,yZ ( 6,gîÆ ›c* aÆä™Ýq• ' , )ÃVz6,LZ º
Û Ô D™Ég
}0 +gŠÆkgzZVMÅg« ©ì C™ ¬Š Å]naÆy Z Å *ŠqÈzF, Ù gzZ
C
akZƒ  tgzZ D™]nñ¬Š Ì( J -{)z, $‚ )gâ YYC Ù igzZ ñ0*a gzZ
gzZ *Šì @*YVJ -Š Z
Û Z+4Æ# Ö Z {ÈÐzzÅDÔìgâ »V\WÔì ÝzgÅVߊD
,
' ,Æz**
Z' ™Š c*
» kZ Ôì ', Z',ÆVzizg·_ »kZì © 8™ÝqÃVt%—Æ ]y W
www.khanqh.org
MQR

¿gzZì x â Z »D{zXì CƒyTÅx Zwzw'Ð ÏZgzZD Y} h ºgÐ ÏZÔì


X TgxzøÐkZh$ YHx AZ »kZÃVÍßGì ,@*
+gzZì @* »kZ¿gzZì x â Z »
( 130X 128 :™ÔwÍ ZzÔ ` ´»yZgzZVc*
g FÅ b zg )

$u
49g
—Õø†ôÒû„ôeô ^ßøeôçû ×öÎö Ùø^ËøÎû]ø xûjøÊû] Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DQLV” (è×n‰çÖ] è×òŠÚ ÌnÒ h^e (oߊÖ] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛÂE
X=g fÆ™f LZ} ŠwÅÃVß @* ÆVߊ}g ø!vZ} Z :ÀF,
ì •¸»wŠÐTì Jq -ZÝZgŠ™fXce ** ƒ7…¸LЙfÆvZ
ÌÃäZ0 +ŠÆJkZQì @* ƒ Za/_.aÆkZgzZì 4Y ~ ~g ZŠ' ,Vâ
Û z® ) ¤gzZ
Å™fgzZX ñW: 7~g ZØŠgzZÂðÃAÐã ‚W¸»wŠ @* ì ]gz¢Åpg„  gŠ
X ñ Y HB‚Æqíz q ËÃ/ÂgzZ„z™fìt È »pg„  gŠÃäZ0 + ŠÆJ
X DƒA $%] Z W, Z { Zp§{Æ™f „, Z
~g $u?Š ÅkZÉ Å7Ð s§KZ {zì ½ä ~ ]!* ÅJÅ™f
ÃVß @* Æ Vߊ }g ø vZ } Z ªÕø†ôÒû„ôeô ^ßøeôçû ×öÎö Ùø^ËøÎû]ø xûjøÊû] Ü$ ãö ×#Ö]ø ì Š 
á g Z Ôì Šñ
ÌªÉ ì 7[£Š Z®zg ZlªSsÜ~™f=g fÆ ™f LZ }Š wÅ
+ÃgzZ œÃ™ Z fgŠÏZ Çñ Yc*
gzZX ǃ {Z ) ~™fgŠTy ·ŠgzZw ì »vZ ªÔì Š°
kZ¤/Zèpì u7 g egzZ wŠ ) ,gŠ¾~& × ß¶ ŠX σ Za ] ¸z‰ Ü ¤g0 +ZÆkZ „ âZ
Ë wïÌ®» é~&
$ × ß‰ Ü zkZ ÂÔVƒB‚}g v~¾tgzZ} Š¢B; 6, 1Å
Cƒ ]¾zŠæ ÅvZB‚Æ™ Z f b§ÏZXì $ Ë ƒZa Èg0 +ZÆkZaÆ kZgzZì
m{ » \¬h~ »LZ™ Z fÐ • ',Å™f§âÉ @* ™7kCðË~ w q ËgzZì
Xì ÝqÃy›C L 3š!ë{ö õxÃTì @*
G
Ù Â)¬ ïG ™kCm
( 282X 281:™Ôw Í ZzÔ ` ´»y ZgzZV c*
g FÅ b zg )

$u
50g
ô ô ‚öÛûvøÖû]ø ØûÏönø ×ûÊø ÜûÒö‚öuø]ø ‹ø_øÂø ]ƒø]ô™
—²
DUMUV” (NVt (kÛm ÌnÒ ‹_Â ]ƒ] h^e (h Ÿ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
x Ó)v:Z¾ {z ÂñW¥ Ãˤ
/Z ðâ
$Z@ ä ÅzmvZ -]ÀW
Ûe
www.khanqh.org
MQS

ÅyÒÆZÅäY Š ½Åv:Z6,µñkZ ä VÍß ( aÆvZ =°


Ôƒ”Ð Ë:ƒ S7,~[ ÂË:Õtä\ Wh + á Xì à Z3, ~ƒ yZÕq -Zp
kZ Âì CW¥ ÃkZ Z # 1ì c* ¯ ~ ]gßz ^+4ÃyK̈Z ä \¬vZìt {z
@* Yƒ »h —»kZgzZì CW™Šú6,ª  q KZ ^ˆÆ¥èa ì CY™^ÅkZ‰ Ü z
à á1ÔI„aÆy Wq -Z {ZpÐ? ÚxÅvZ @* Ô¼v:Z Š
Hc*Š¬akZì
XnƒZŠ Z]Ðs§~g v6,kZXì ˆ~Š} Š :Zz[ ZgzZÔ¶ˆ
|~(,X~ kZ pÔì ] !* à ©XC Ù „ Iv:Zˆ Æ ¥ !G Î
nƒ uZgŠ Z »y Z …{ZpX ðƒ’ÆÅ b§kZ~ ½C
c* Ù Å<ÑXì {æ7
ÕtX ì îŠ ¯ {È » Z} .Ã{Èq -Z ~È0* ¸X È0* Æ䙿6,½C Ù ëÔë @* 7
]|”% LZ ä ¢ZÃT ðâ
á g Z ämvZ G
Û Š î*9g „{ q**Ññ]|Åìv:Z
g FÅ b zg ) Xì ‹ÐmvZ G
( 296X 295:™ÔwÍ ZzÔ ` ´ »yZgzZVc* î*9g ~gjY
$u
51g
ö ] äö Ãø •øæø †ø f$Óøiø àûÚø æø ܺnû ¿ôÂø Œô^ß$Ö] àônö Âû ]ø oûÊô æø †ºnû Çô ‘ø ä́ŠôËûÞø oûÊô çø ãö Êø ²
² ö ] äö Ãø Êø…ø ²
ô ô Äø•ø]çø iø àûÚø ™
—†õmûˆôßûìô æû ]ø gõ×ûÒø àûÚô Üûãônû ×øÂø áöçø âû ]ø çø ãö Öø oj#uø †ºnû fôÒø ä́ŠôËûÞø oûÊô æø †ºnû Çô ‘ø Œô^ß$Ö] àônö Âû ]ø oûÊô çø ãö Êø
DPOPV” (†fÓÖ]æ g–ÇÖ] hö^e (h]Ÿ] hö ^jÒ(xne^’ÛÖ] éçFÓÚE
~ÑLZ {z' D â
Û «~—ÃkZ \¬vZ Åg (Z äZ ÂaÆvZ ä T :ÀF,
ï Š™- ÐZ \¬vZ H°ä TgzZì @* Yƒx~VƒóÅVÍßgzZì @* ƒH
Æ VÍß {zJ -VŒ ì @* ƒ Z (,~ Vƒó KZgzZì @* YƒH~ Vƒó ÅVÍß {zgzZ
Xì @* Yƒ?f {Š c* iÌÐk ,
ògzZ È q -Š 4,
] hämvZ G î*9g ~â å]|ÃTì ug I› á g Z »Åzm\¬vZ -g—
àûÚø D â
á g ZÅzmvZ-g—Xì c*
Û Š â
Û ÜÐmvZ îG*9g x â Z]|~x ©ÑZ
êŠ ~—ÃkZ \¬vZ ² SÃÑLZÔÅg (Z äZ ÂaÆvZ ä T ²
ö ] äö Ãø Êø…ø X c* ô ô Äø•ø]çø iø
N*gÃLZ Â~wŠ LZÐzzÅ äZ Âì @* ƒH~ÑLZ {z'†ºnû Çô ‘ø äô ŠôËûÞø oûÊô çø ãö Êøì
x Óì êŠ ] ³Ôì ꊙx~ÃÅVÍßÃkZvZÐ • ' ,Åá+kZpÔì &
HÃLZ Â~ÑLZ ܺnû ¿ôÂø Œô^ß$Ö] àônö Âû]ø oûÊô æø ì êŠ w Z e ðZ (,gzZ ÑÅkZ~ t‘
www.khanqh.org
MQT

~ V â K̈ZÆ *Š ~g ‚ ˆƒ «ÑÃkZ ~ VÍßx Ó ? 5 x ÅZ H » äZ ÂkZ1Œ


X ï ŠÑÃkZ \¬vZ
.ÃTgzZ ïŠ Z¤
Z} /ÃkZ \¬vZì &Z(,ÃLZgzZ ² ö ] äö Ãø •øæø †ø f$Óøiø àûÚø æø
Ô}Š VQ ðÃÃkZ~ ] Ñ» ~g7 } Š Z¤ /Z} .ÃTxŠ~ Ëì ?ñ VQ yÃÃkZ ñZ¤ /
ì &Z(,ÃLZ {ÈèY Y}Š 7] ³ðÃ~] Ñ» ~g7 ÃkZ}™?fvZÃT
akZ ?ì YƒZ (, ù {zƒ¬»Vâ gzZ *Å\ !* ðÒ œ â »Tì 7Z (,{z~ |

‰ EG
© $ !*
Æ|KZ {zªì Cƒ Åؤ{~Tì Ð ÿ ƒ †fÓi X c* â

Û †ø f$Óøiø àûÚø æø
X ?fïŠ Z¤ / ÃkZ \¬vZakZì ;g0Z (, Ø/ì 7Z(, Ðg±Z
u0* yWŒ Û XÐVƒ7ptÆkZV; zÂì CWÚtZ # aÆ\¬vZp
x ¬ 6 7ÆݪpÆ …^fq ÔÑZz‰ Ü ¤ pˆmˆÂ (†ö fùô ÓøjøÛöÖû] …ö ^f$røÖû] ˆö mûˆôÃø Öû]øì ~
ÅVzÈ LZgzZ ÑZz äh Ã~A KI pÆ …^fq Ôì ', Y ݪ Z (,V# Bvß
VzÈLZ éô †ø âô ^ÏøÖû] äô iô …ø ‚ûÏöeô ä́Ïô ×ûìø Ùø]çø uû]ø xö×ô ’ûmö pû„ô$Ö]ø(63:mÔ28:\ÔãšZbzg ) ÑZzä¯~™
ñ é<G X-E
4$gzZ „n ñ é<G X-4E
$Å kZ ƒ Å {È Ëª  q [ Zy ð•Z XƒgŠ ‡6,ä¯ Ãª  qC Ù Å
E
Ã{È kZ L Z= B â
Û {Š Zg Z { z 'Ôì °» i ¸ W î0mG ©$ »yÒŠ Zg ZÆ \ ¬vZ Ãd $C
X Ç ñ Y0ÑZzvZ ‰ Ü z ÏZ { zì ** g Z’
ïEL 8™ pÆ-~g I ì GLG" WkZ D â
Ûk , ’~ ã šZ bzg‚Ïß W)´
E
©G$ E G
$ !*
/
¦ Ù VŒì{ » ÿ› ƒ !*
C éM$À ¤ {ÅØpì ÿ›©ƒ tp¤ /ZÆÑ
Ñ\¬vZ (63:mÔ28:\ÔãšZ bzg) ÑïE L 8™ ªì ~ .ÓZ àZ ÚVŒ É Ïƒ 7^ ,Y
„vZsÜðZ(, èY ÇñYHÑïE L 8™åÀF, » †fÓjÚÂaÆ\¬vZZ®áZz
XÐ,ŠZ¤ / ÃkZ\¬vÇñ¯Z(, ÃLZ{ÈgzZì 7Z(, ðÃÆvZñZÎì m{aÆ
~%C Ù ÆÏ0 + iÅkZÔg %ÅkZÔg ëgÅkZÔwe ÅkZ Âì @* ƒ~wŠ Z #º
?f~VƒóÅVÍßyK̈Z-ìg â
Û Åzm\¬vZ-g—Xì @* ƒï á °»kZ
Ôì ꊙHgzZ N* g − ÃkZvZ ~ Vâ K̈ZÆ *Š x Ó ]†÷ nû Çô ‘ø Œô^ß$Ö] àônö Âû ]ø oûÊô çø ãö Êø @* Yƒ
]†÷ nû fôÒø äô ŠôËûÞø oûÊô æø Ôì ¸ÆvZÔì-Z (,Ôì ëÑ** „¹ ëÐZ s§C Ù vß
ÅVÓ~÷X 7QZzvßÐVÓ~÷ì &Z (,[pÃLZ {z~wŠ LZ1

www.khanqh.org
MQU

ì êŠ wZ e~wŠÆkZy -'!* ÅnkZÔ… T7ÿzD}÷Ô D™7gŠvß


H¸ ë „  zŠ q -Z}g ø Ô7ZuzŠ ðà 6í –} vŠ â ª » ë'ì &
ªôe F6í–}ôeª » ëì @* ™òúŠtÝZgŠ {z–} vŠ â ª » ëì
Xì 7gâ Y
/ÃkZvZì &Z (,ÃLZ ¿ìg â

Z¤ Û Åzm\¬vZ -Ý ¬§ zug—Â
Z(,ÃLZ {z~ wŠ LZ ªÔì @* ƒL~ wŠ LZgzZ?f ~ VzÃÅVÍß {z :ì êŠ
Yƒ?fgzZH~ VzÃÅ *Š ~g ‚pì &
gõ×ûÒø àûÚô Üû ãônû ×øÂø áöçø âû ]ø çø ãö Öø oj#uø Ôì @*
Ôì ꊙ?f {Š c* i ÌÐgÎgzZ È ~ VzÃÅVÍßÃkZ \¬vZJ -V Œ †õmûˆôßûìô æû ]ø
ÔVƒ ÑZz] ³~(,ÔVƒZ (, ¹ ~ì ; g™Ât G ÎÃkZÔ°tì ~g Fu ** ç+Z
Xì ?f {Š c*i ÌÐgÎgzZ È ~Vƒ óÅVÍßp
Ö ~g ‚ {gzZ äZ Â{Š c*
# i t ‚Æ-ª Ôì ‘œ°B‚Æ-a kZ
» kZC Ù „ pƒÃ7]g ›„ KZ~ wŠ ̉ Ü z kZɃ:$ÅkZ Â~ wŠ Ô 3Š
X Çñ Y| (, gzZ°n%»kZ ÂÇñ YHx Z™Z {Š c* i »kZ¤/Z <:x Z™ Z {Š c* i
} (,} (,Ôì ]gz¢ÅVƒÕ{aÆ` ´ÆkZgzZì u** ç¹ ~g Ft
z]à+ZÔðƒ «q=ÃyZQÐ¥gzZ ñ Y$ Ö ÑZg ø Z h mÐvZI ZY f
Ýq] ³Ñ»°gzZ Q7] ³Ð°X Çìg {0 + ix ** Ö ªÆ~Š ävZ ] ³
»y Z #
Âì h„ ] ³Ãˤ /Zì êŠ hz%yŠ¤ /É êŠ 7] ³Z} .Ð 3 Zg kZpì „ ** ™
XƒaÆvZɃ:aÆ] ³** Stpì êŠ] ³t\¬vZ¶ ŠQ ñ SÃLZ
Ü z k Q] ³z fg6,äZ Â Zƒx¥Xì ²
‰ ö ] äö Ãø Êø…ø ˆÆ kZ c* â
Û ² ˆÆ Äø•ø]çø iø àûÚø
]|Xì êŠ ] ³ÃkZvZ c* /
Š Z¤ ÃLZaÆvZ ä TƒaÆvZ äZ Ât Z # ÏA
™{g ~ ÄÅVÍg ) , ì Cƒ m{g0 +ZÆ Y 5ßÚt D â
Û ~â å#
Ö ÑZœ
( 19X 14:™Ôº • ´ ) X B7 ¼ÃLZpDƒ¼ ¹X D Y− D SÃÑLZ
$u
52g
—oÛ& ŠøÚ% Øõqø*^eô åü ‚øßûÂô Ø' Òöæø o_6 Âû]ø ^Úø äü Öøæø „øìø]ø ^Úø ²
ô ô á$ ]ô™
DMSMV”(MVt(˜ Ãfe knÛÖ] h„Ãm ]ofßÖ] ÙçÎ h^e (ˆñ^ßrÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
gzZ H «ä kZ¼ì !ÅÏZgzZ 1á :Zzä kZì » „ \¬vZ—" :ÀF,
www.khanqh.org
MRL

XìgH‰ Ü zq-Zk0* ÆkZ » —C Ù


# »Å \¬vZ èg k„]|−ZzÆ ¿\¬vZ èg k„0vZ†]|
Z
$±+Z ä VrZgzZ ñ Wvg )
e ,( CŒŠ ) ~z$ +q-ZpÅe $±ä VÍß¹ ÂZƒwÙZ
0ZvZ†} Z ¹ä VrZÔ ðƒ−¹Ã ¿\¬vZègk„0ZvZ†]|Ð TÅ
{Š c*ivZ » k„ c* ƒ4 {Š c* i ?aÆ−Zz}g v î Ct X Š Hƒ wÙZ »−Zz}g vk„
5[ Z Nz̀Z » ~!$ +Æñ6,¤kZgzZ à §»Ð ] Ãz Åk„gz Zì 4
y4Xì 74Ðk„Ha}g vxx ÅZt î CtŠ Hï\¬vZ™| (, Ð kZÉ
( 23X 22:™Ô Ÿgzt) Xì @ * â
Û «y*ì eÃTvZpÔ{z¸Æ] ŒŠì yZÄHvZ
ëq vZo_6 Âû]ø ^Úø äö Öø æø „øìø]ø ^Úø ²ô ô á$ ]ô D â
á gZ Åzm\¬vZ -g—
Û Š
«ä ÏZ {zì à á ä kZq ì vZ ´ â » kZ Ôì Å „vZ 7~g ø {zì © 8Ð
¶7q Å\ W{zèY D™7§{Š c* i6,kZ\ W Âáá :Zz- $â Z KZ ðä
/ZX ¶ðâ

Û
vßëìtzzÅkZì @* ƒ §{Š c* iÐuÃëXì ´ â »kZ {zÔà á äkZ ¶ÅT
áÐ?ävZ¼ „øìø]ø ^Úø ² ô ô á$ ]ôt]tº ÖZèÑqX B!KZÃkZÐt
~{KZ ¿ðÃÃ\ W¤ /Z ?ƒ BCZVY ?ÐZ åÔ »„vZ {z1 š k0* LZ ävZÃTÔ1
~{~÷ fâ ~{Ð \W{zˆÆ¹zŠQ k™w EZÃkZ¹zŠ \ W}Š}Š
Éì ~{Å\ Wtkr # ™ì ÇÐ}¸\WÔ7ÐNzg\ W £Š™:Zz
vZÃ{−Zz ~g ø, ™]Ì\ W ÂX ¶~Š= ~ {KZ ä \ WJ -yŠ ãZt]»\ W
™hg ‚ N* gÃ\ W~„‚Ô¸M h VQÃyZ \¬vZ Â̬РkZ:gz~Š Ï0 +i âZ ä
$‰ ƒg ZŠ a w!*
A vZ Y 
á â Ô‰ ƒ} (,vß\ Wì y ˆZ »yQt Ô¸ M h VQ \¬vZ
ãZÃ{−Zz~g øä\ Wì ]»\ WvZ < ZŠ Z]Z®3gk0* Æ\ WJ -izg ãZÔc*š
ãZ g Z*]Æ \ Wë ~Š ~{ä \ WÃTì H¿{z‰ 3g}Š …²
c*â
Û «¼gzZ o_6 Âû ]ø ^Úø äö Öøæø »vZ Ì{z1á¼ ¶ðƒ ~Š…ä\ W~{KZJ -²
ì yˆZ »\ W !vZ c* ì H]»yZÔ < ZŠ Z]Ì»yZ ~Š , qì » „vZ Ì{z
Ôì Š ÑzZ ~÷X ðƒ ~Š ?XgzZì Zƒ c* Û «6,
â
u}÷t‚ »−Zz}÷ä \ W
} Z < ZŠ Z]»y ZÔ YY H7g Ñ »X ðƒ ~Š ?Vzg ZD Ù Ôì ykÔ a ~ç

www.khanqh.org
MRM

\¬vZgzZoÛ& ŠøÚö Øõqø^*eô åö ‚øßûÂô Ø' Òö æø Vƒ@* ™ ZŠ Z]ÐVâ !* ig Ñ" »V zg Ñ" Å\ WvZ
¬ V Œ Æ \¬vZì @* â
Û «¼gzZì © 8vZ¼ì gH‰ Ü zq -Z »qC Ù VŒ Æ
I
M
pñ Ñk†q -ZÐpÑÜæ\ W Õä5!ìgH̉ Ü z»Và' ,J -V Œì glÐ „
ÌÅVà' ,ì ~ u 0* $uX ågH‰
g Ü z ¸ » kZ k™ÂŠ H¤ /{zÐ^ Ë7 -e Z
h ÂVYk† »pÑÜæ ä ÂëÑ* *z™: ðî b§" ÅV”LZakZì Cƒ/q -Z
(ZX D Y™ CŠ c* i6,V”~nçkZ ÒZì Zƒ îgØq -Z~ yìg™ðî g â X c* Š
É z™: ðî {Š c* ipz™ Zño ¢Ð Vð; VâzŠÃk†d WzŠ ŒÐ ò3, ce ** ™7
X ågH‰ Ü z¸ »kZgzZ åŠ Hƒ»‰ Ü z»Ï0 +iÅkZ áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô ^$Þ]ô æø ²
ô ô ^Þ$]ô ¼
äYt Âq -Z x »zŠ)fÆ kZ ~ ‰ Ü z, Z Âñ Yƒ aðÃ~ yÆ T
Šp{z[ Z ˆƒ »ìÅ¿ÅkZ ÔŠ Hƒ¿" {z [ Z Š H`èY à[ Z NaÆáZz
Ô< [ Z NÁ‰Z {Š c* iÐ {Š c* i ªce 'Ëg 0* »[ Z Nx 
á zðÃkZ Z®Y™7¿ðÃ
I
ÕäM5!à ™]zˆÐ b§kZ Â[ Z N ã$ +Xce ** à[ Z N »VâzŠ ]Š „à â gzZ]Š „ ã$ +
Ð "7, vZƒPg !* &Ô c* Š jx á zðå™| 7, vZƒPû%&c* Š j™| 7,[>gÎ
c*
{−Zz~÷[ Z N »kZì J 7, ä ~tvZ c* c* ŠÈÐvZÔì M[ Z N' , ,
Z' ÆyWŒ Ûq -Z
X Çìg (Ëg 0* »[ Z NÐs§Å\ Wx á zðizg »izg b§kZÔ£Š àÃ
~g øt VxvZ y7 á Zzä%{zÂì ([ Z NtZ # ì @* W~ g $u
~g vD â
Û \¬vZX ìg™7¿[ Z‰% ÂëÔ„g| (,Ð V¹V )
)** w qZÆVß Zz ä%~]y WgzZ¿»VzuzŠ6,}i¶ ŠXì „g Ÿ[ Z N»Š ÑzZ
}g ø Z® M h ™7¿{z [ ZèY Xì ; g ^¢ a » ¿Æ yZ b§kZ ì ; g Y –~
X Ǽ …Š ÑzZ ~g øD™g OZ »V|g 0*
» kZ Z®Xì @* ƒ [8{Š c* iÐ ¥ â z *ŠÃyZj»[Z Ntì ~ pÑg $u
x á z ðÁiZ Á,™ c* Š j ‰% ÃY !* Û ZzY Z ³Z LZ™| 7,¼å: Zizg k¯ w©
Œ
Ò EÅ
¨
Š j™| 7,kÜZ[',fúZPû%&þ Z['
»kZgzZ c* ,fúZPû%&pÑvZðPû%&
Ïz7,ðÃy- c* ]» c* zŠY Ñ» »nËÔÏìg«™ÐÑC Ù Æt‘ì Ìt{Z +Ãq -Z
:ì x¯ »ÅzmvZ-g—X ]tºÖZèYX Yà7yv{¨fq -ZÃ\ W‡ qðÃgzZ

www.khanqh.org
MRN

—ðõ oûEø Øùô Òö àûÚô Ôø nû Ëô Óûiø™


DMTTV” (á!†ÏÖ] Øñ^–Ê hö ^jÒ(xne^’ÛÖ] éçFÓÚE
ì H„zÑèY mN* 7vZÃ] !* ÅÑX °»aÆ« ™ÐÑC Ù 'gÎVÐt ª
Ãx 
á gzZ ˆƒ«™J -x á Â1| 7, à ðX 7„ H] !*ðÃÐ ËKZ ÑÔì @* BvZ
X Ïìg« ™½] Zg Â1| 7,
ÔŠ ðÃX Çñ Y 7,6,ÏZ tQÐ • ',Å¿kZ ÂÇ}™¿Èc* /Z
zŠ Y‡ q ðä
\ W'gÎVÐtx á z ðakZXÐ, Š™x » ** ÃkZ \¬vZ ÂÇñ ¯ YZ s ÜÆ\ W
ÇñY VÌ[ Z NÃy Z £Š jÃ{−Zz KZÃÏZgzZ J 7,ÌÃV”~çLZgzZ # 7,Ì
~g ‚n¾ÐÑÆVß Zz äZ™¿Ñ»gzZ ] »gzZÐÑÆv âgzZ + ‡q vß\ WgzZ
ëQ ï Š Z™¿Ñ»gzZ zŠ Y6,#Š ÏZg f Zg f 'ÂÀ ` WXÐ g pôÐÑÆ t‘
… B™: VY¿t ë ñ O Å äY k0* Æ VC¬  D hzŠ s§ÅVC¬ vß
7]gz¢LÅäY k0* Æï¬ ËˆÆ Tì c* Û «ä Åzm\¬vZ -g—
â

( 28X 24:™Ô Ÿgzt) X Æäfl} â 'À` WèYÏ} 7 ,


$u
53g
—oûjô ß$‰ö àûÚô |ö^Óøßôù Ö]ø™
DMOOV” (|^ÓßÖ] Ø–Ê oÊ ð«q^Ú h^e (|^ÓßÖ] hö^jÒ(èq^Ú àe] à߉E

L Å b ïgzZì <
Ô}™: ZŠ Z < L ~÷ b ï c*Û ä ÅzmvZ -ݬ§zu
â

ÆkZÔì g6ðä /Z ?ì H bÑÅg $ukZXì 7Ðí{z}™nZ²ZÐ< L ~÷


I
7wJVc* g ZŠ)f Å ~Š Hƒ ̈ ¸ wq ðà » ›Å \¬vZ ÕäM5! m{ ] Ñq¼
á ÔŠ
/Zpì 7nZ²ZtÂY™7ZŠ Z§¾t £ÆV”~çÔ Y™
g±š ì 7~g6ðä
gzZY f} (,} (,‰èY <: ãá$ +Z®ì »Ïz kZ { z A $ì @* L
™nZ²ZÐ <
pÑ›ÔmvZ îG*9g °qÆ ]|çOX X7Vc* á ä VM ñƒ, ZvZY 1zZ
Š
Å] Z|yZmvZ G î*9g ãZi «)´ÔmvZ G
î*9g ~zâ *
c ™i1Z +−Z [)´áZz™ bÑÅ
X Nƒ7Vc*áÌ
Š
] Zg ~g ‚ì e 7wJ¿ðà »]gúÂñ YÎnZg **
/ZC
¤ Ù Øì @* $u
W~ g

www.khanqh.org
MRO

Ù ØävZce OÎÌt ÃV- çXìg CÍÄ


/Zì H— Ú ZzgŠ »VzC
ÃË{>¤
vZsÜëÑÆ{>X Š
Hc* ,Yp@*
Š 7¬»kZakZì 7^ ,YÃVzC
ƒ^ Ù ØÂ@*,Y
ƒ^
Û Ì6,\ !*
n
,Y {>ÃË{z´ÆvZa kZì ] Z f Å \¬
å pX 7^
V â gzZÅgŠ c*
ÆkZz™“ ,ÂñYWÌ?
 ZŠ' /
Ø Zzš Ù Øg D ŒÃV@KZì
/ZÐs§ÅC
¼¤
+iY ZzŠ i Zg ZÎp ) X „gïÂÌ?»Ð Vð;
( 18X 17 :™Ô Ï0

 D â

',Ð ƒ
è÷Þøçû òöÚø åü †ö Šømû]ø ì b ïÑZz • Û Åzm\¬vZ -Y m
CÑZ¦
ðÃì °»'kš ÃäkŠ ¬ZñÆwKZX < {Š ‚Ç!* Á~T
Ì—zXƒ ay
w; `÷Ô,Š î„ ~} # LZ Ô7~gz¢ðÃcgr e Xì 7Z
# Zz—z »g ZD
Ù kŠ
Ô£Š} ŠÃe KZ™ X… ¸ k ÍÌtB‚B‚gzZì ~gz¢ H **
™ ù Ÿb ~
X kÄg „aLZ c* X £Š}ŠÃŠ â ZŠ
‹úŠÃÅzm\¬vZ-g—¸d $¾ãZX Å~Š á ä ! ôq -Z~u 0* Üæ
Åzm\¬vZ -vZ wÎg c* V; Hn²X à ™~Š á ä ?H c* â
Û Äc* gŠ ä \ WX ~Š:—z
 ` WX Y7 7VYÃí ä ? Å7C Ù ªWZg** ä ÅzmvZ -g—(208:mÔ1:` Ô~èF,)
7„ q -Ñ~ ÙpË~g vë {ÒW[ Z gX Y7 7…ä ? D ±á Zz y Z0 +{
',
X ǃÑZz• ߙǃ b ïÑZzayÁAn¾X '!* Ū˜ ƒ  tXÐVƒ
{ Š%vZgâ~â år # ™ZsÑZ ** Ññ ïGÒ)ÅZŠë#Ö ÑZœ]| c* WŠ c*6,ay 
Ù ìthq
ÃkZ { âC -Z » ~çì ~BÑZ‹ Ѿ] ª“Xì –hgzZq -Z »V- çä
X$Ë 7¾Ôì ôï GL ^Š Å\WÔìg6{zèYß: Ì[ ˆ »kZQgzZzŠ} Š ay  A¼
Ù
t@j¼ Ãy Zì Le Y » kZ ñW¯'¸ LgLg c* ì c* W𸠻 kZ [ Z
 £Š} Š +ZÃV-ç KZ ¶g¼ ¬ZñÆ wKZ KZ Z®X Ï}ŠÐ V¹X VzŠ}Š
ì e Y V˜ ì a}g v¶gt,Š ÌÈÐ kZgzZ ñ Y 1: [ ˆðà »kZ~ˆ
+
( 25X 24:™Ô Ï0 
iY Zzi Zg ZÎp ) X z™ ay

Åx?Z?Zj]|
õg @*
$ZzgÐ vZègk„0vZ†gzZŠ&0vZ†
# Ã+Zä\¬vZì e
Z
www.khanqh.org
MRP

X D™Ýq÷ QÐ T ;g: ðà ‰ {g~ ¼ A Ëx?ZmxŠ W]|gzZ ÑïÐ ¼ A


X c* ŠÄg“ Í(ÅkZgzZ à ïÐ s§N !* q -ZgzZ c* Šâ
Û ~g ¤’6,y Z ä\¬vZ:
Æu LZ Âñƒg ZË x?ZmxŠ WZ # :X c* â
Û Za Ãx?Z ? Zj]|Ð ÏZgzZ
H Za VYN Y7 X Vƒ]gú~ ¹ ?ƒyà ? HÄc* gŠgzZX c* 0*ñƒÆÃyZ k0*
X ,™Ýq−gzZyjÐí\ W @* ¹ ?Š H
Xì ]gút c* â
Û ? yÃt HÄc* gŠ Ð x?Zm xŠ W]|äÀ5Q
ˆ Å Za Ð Š% ðô †û ÛøÖû] àøÚô kûÏø×ô ìö t èY c* â
Û ?ì VY > P%Z x ** » yZ H Äc* gŠ
ðõ oûEø àûÚô kûÏø×ô ìö ^ãø $ÞŸôø c* â
Û ?ì VY Zjx ** Y7 X Y Zj c* â
Û ì Hx ** »yZ HÄc* gŠXì
( 233:mÔ 1:` Ô ãšZ b zg ) X ˆÅ Za Ð {0 + i {zèY oùõ uø
:ì {g á Zs§ÏZ~g $uÅpÑ~g g
—tºçø Âô ^ãø nû Êô æø ^ãø eô køÃû jøÛûjø‰û] ^ãø eô køÃû jøÛûjø‰û] áô]ô æø ^ãø iø†û ŠøÒø ^ãø jøÛûÎø]ø áû]ô Äô×ø–ùô Ö^Òø éö]ø†û ÛøÖû]øü
DSSUV” (NVt (ð«ŠßÖ] ÄÚ é]…]‚ÛÖ] hö^e (|^ÓßÖ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
q ÏZ ÂÐî VZ {Z
ª +ÃÐ kZ¤ /ZgzZÐzŠ h ÂÂÐz™ J¦ÃkZ¤ /ZÔì Æé]gú
X Çìg6Jdg0 +ZÆkZƒM hVZ {Z
+ÃÐkZ~
V-çÐ Tñ Ñ~ sfÆð«ŠßÖ] ÄÚ é]…]‚ÛÖ][ !* ~g g x â ZÃg $ukZ
Xì Q̽ŷzñ6, V¶Ü Z$ +ÅyZgzZì M$»u|èE 8 ‚Æ
L jB
:ì Š HH Za Ãy ZÐì ô¥~g $u~uzŠ
—Äõ×ø•ô àûÚô àøÏû×ô ìö à$ ãö Þ$^ô Êø ]†÷ nû ìø ðô «Šøßôù Ö^eô ]çû ‘öçû jø‰û]æø ™
DSSUV” (NVt (ð«ŠßÖ^e é^‘çÖ] h^e (|^ÓßÖ] h ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
HH Za ÐÃyZèYz™¤zÅ ð>B‚ÆVÂgú
( 130X 129:™ÔÄcÁC ) Xì Š

$u
54g
—ǻ‚ômøæø ä́Þô ^ŠøÖùô àûÚô áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû] Üø×ô ‰ø àûÚø Üö×ô ŠûÛö Öû]ø™
DRV” (MVt(áçÛ׊ÛÖ] Ü׉ àÚ Ü׊ÛÖ] h^e (á^ÛmŸ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
X Vƒpôy›}uzŠÐB;gzZy!* iÅTì {zy›:ÀF,
{zy ›Zg\ ¹ »vZÔy›ågzZï» D â
á gZÅzm\¬vZ -g—
Û Š
v+−Zg$+)´6,VŒ Xã: 1Ãy›ËÐB; Æ kZgzZÐ y!* i ÅTì
www.khanqh.org
MRQ

~g $uèYì ]i YZ Å äg â Ð Vî 0* Hì H ì‡wDS dq -Z ämvZ îG*9g


 ïŠt [ Z » kZX zŠ: 1ÐB; gzZzŠ: 1Ð y !* iì Š Hc* â Û
t sÜ
$âÅ] ÑXB; gzZ y!*
" i zŠ sÜ{zDƒwEZÐ ] Ò~ äà1Y ¡ IZ
Ð äà 1ÃY ¡ IZ ( á Zz äƒ wEZ {Š c* i ) wEÑZM Z # ÂXì CWÁ¹ Â
¹  ** ™~1‡ » kZ Ôì CW" $âÁ¹ ÂÅäg â Ð Vî 0* ÂÏ ñYƒ wÅ«™
X ÇñYƒy ‚W
ÅTì {z y › å Y7 Ð r # ™ /Zg Z', á **
Z { Ññ]|ä zy q -Z
ÃVz
Û »gzZ Vîzy ªVÇ)ñƒt pÆkZ Âg a y›sÜÐ ã‚g Z j +Z
@* 7,Ð „Vâ ›Ð] ÒôZz»y›èa!7 c* â
Û ä]|X ñYðàZ j +Z[p
ÂÐ B XÐ e $f ZÃ}uzŠ q
-Z~ ›‚g LZáZz*gB‚~ : WÒZ Z # Âì
X Ïìg äsÐ Vâ ›\zZ î0<Eg$ +ÃyZì @* ƒ LL Â+Š AgzZ ] ‡5Ð Vîzy
ðZ±ùÐy ZTggzŠ@', ÂCƒ72 $Â~y ZZ # TgB‚ @' ,zŠ‰
ÂN *: ÃVâ ›c* B™ *›)Z # ~ ] Ñqx ¬ pì IŠ ˜ ï G
L Åq%Z X σ
t X @*7,7nç {Š c* iÐ y ZèYÐ g ~ ðZÐB; z y!* iÆ Vâ ›\zZ î0<Eg$ +
X c*
â
Û ÜÐí c* Š ä[ Z
1 ðÃÐ y !* i H Ct c* Û gzZ ämvZ G
â
î*9g v)´ w DS dq -Z
Â}gâ ÃËðä /ZÐ y !*iXì Z•‚x3,  ÍÔ7Ì~A Â~ y !*
-Z »“
q iXì Y}Š
c* â
Û 7VYt ä ÅzmvZ -g—Q Âì Cƒ1Ð p ÖZÆy!* i c* ÏÑ ^a H
Ð p ÖZÆ y!* i Å Tì {z y ›ª ä́Þô^ŠøÖô Áô^ËøÖû]ø àûÚô áøçû Ûö×ô ŠûÛöÖû] Üø ×ô ‰ø àûÚø Üö×ô ŠûÛöÖû]ø
1vßÐ y!* i ÌÆp ÖZ%‰ Ü z‰ï Š[ Z »wDS kZX gpôy ›
ä́Þô^ŠøÖô Áô^ËøÖû]ø àûÚô ä\WakZ åŠ Hc* Šº) šÁ¾Ã]tÄEÆÅzmvZ -g—X ïŠ
á Ìvß {z~ g
tZè » Ë ð÷ ]ˆø ãû jô ‰û] äü Þø^ŠøÖô tø†ø ìû]ø àûÚø N Yƒ ï $ukZ @*c*â

Û7
sÜÀ _7p ÖZ ðÃÇ!* Ð y!* i ¿{z‰ Ü zkZX ïŠ h™wïÃy!*
iaÆäZh Q
Ù ŠZ # Tg D™ (Za ÒZX Š Hv¸™h‚ Zg faÆäZ mgzZ ÑïÃy!*
i
 D Y™Ì} (,L D Yv¸Æ™ (Z ÂM há 7!$ +gzZì „gƒ ðî

www.khanqh.org
MRR

x¯¶ ŠX s17¼gzZï Š Zh Qt Zèb§kZgzZX c* Š hÃN !* N ZŠgzZ ÑïC Ù !*


Ãy!* i
4ZŠ Ìvß {z~ kZ c* â

Û ä́Þô^ŠøÖô àûÚô áøçû Ûö×ô ŠûÛö Öû] Üø ×ô ‰ø àûÚø Üö×ô ŠûÛö Öû]øì º ) š HÅ]t
/Z X s ï7Ð y !*
Áô^ËøÖû]ø àûÚô ¤ i  ðÃp¤ /Z ï Š à1Ð y!* i sÜ ‰ ƒ
) š Å]tÄ ¯t X Dƒ: ï
»º á ~g $ukZá Zz äà1Ð y !* i Â@*ƒ ä́Þô ^ŠøÖô
( 11X 9:™ÔY ûZt £ ) Xì i Ú Z

$u
55g
Ýõø éô †ø _ûÎøæø ²
ô ] èô nø ûìø àûÚô Åõçû Úö ö éô †ø _ûÎø àômû †ø $û]øæø àônû iø†ø _ûÎø àûÚô ²
ô ] oÖø]ô g$ uø]ø ðºoûEø ‹ønû Öø™
—îÖ]ý² ô ] Øônû fô‰ø oûÊô Ñö]†ø ãû iö
DNURV” (MVt ( ] ²] Ù牅 à ^ãrÖ] Ø–Ê hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
spÆvZ {¢{z »²Wq -ZX 7[8{Š c* iÐ Vz¢zŠq ðÃq -Š 4, Æ\¬vZ :ÀF,
XƒZ¤ / ~3 ZgÆvZ {¢{z»yp ZuzŠgzZƒ Ð
‚Å Ü4,Z **
Z {gÎ 30{g 0* ã šZ bzg‚Ïß W)´aÆVß Zz`â °ç™ Z ¥ /¥
/
} ŠÈÑ1†Ð ]tÈ !* iì g $u{zÏŠì ILG " uX D™ÜÏŠ ì ILG
" uq
-Z~
 D â

Û t \¬vZ D â
Û Åzm \¬vZ -g— Âì c* â
Û V- ä \¬vZ
H~GÔ£Š™s çÃí\ W‰ƒ { k H} (, ÐívZì ‡â °ç™ Z ¥ /¥/{ÈðÃZ #
ÆkZì IÃvZ Ú Z ** //
Z¥ ¥t»kZ ÂÇVî 3Šì HÃ\ WyŠÆ# Ö ªÔÇVî Y™áì
[ ZX D™I{Š c* iÐ] ¤ÅvZy4vZy4ÅVÍß\¬vZÃi ZzWkZÅäZ ¥ /¥
/
~ sfÆÜ4,Z ** Z {gÎ30{g 0* ã šZ bzg‚] Z|DIZX kÍÌp ÖZÆÏŠ ì ILG
"u
:D â Û
t\¬vZD â
Û Åzm\¬vZ-Ý ¬§zuX BNŠÃg $ukZ
—àønû vôfôùŠøÛöÖû] Øôqû‡ø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø àønû fôÞô „ûÛöÖû] àönû Þô øŸø ™
DMURV” (OLVt (…‚ÏÖ] é…ç‰ (oÞ^%ÛÖ] ÄfŠÖ]æ Ün¿ÃÖ] á!†ÏÖ] †nŠËi oÊ oÞ^ÃÛÖ] |æ…E
iÐ Vzi ZzWÅvZy4vZy4ÅVß Zz"7,
[8{Š c* Ä=**/¥
Z¥/Ô**
™{ WÔ**zg »Vzg Õ
ä ~ÃT ðâ
Û ] !*Ðq-Z ÂämvZ îG*9g ~ Ââ **
# ™Ì‡**
r ÑñÈ -Š ã!* gzZXì
Ö ÑZœ]| ‹ ; g !*
~â å# ÐmvZ G î*9g ~gjY r á wÍ Z åL]I%zLZ
# ™DZ†{ 
ÆmvZ îG*9g ~È - Š r Ññ]|gzZ¸Ð ~ Y #} (,
# ™V xûZ ** ÆmvZ îG*9g

www.khanqh.org
MRS

* ÑñgzZmvZ G
* î*9g r# ™DZ†{ á ”%}÷ªvg ) ,VâzŠt X ¸ Ð ~ + Üç
yÎ 0* WZ ?a ÏZX¸ D J 7,B‚~g7 ymvZ îG*9g ~È -Š r # ™VxûZ
à { \ W]|¸ D â
Û ÐmvZ îG*9g r # ™ DZ†{ á ÔmvZ îG*9g r
# ™ Ã?
** ÑñŠ *Z }÷\ WèY Vƒ &~zgŠÆ Š *Z L Z ~Ã\ WÔ 7ð¸ c}÷
X¸D J 7, B‚ÆmvZ îG*9g ~È-Šr # ™V xûZ
ÐC Ù !*
q ðÃ{ ~ o T c*
á Š !* Û ämvZ G
â
î*9g ~ Ââ **# ™Ì‡ **
r Ññ
á Š !*
{ èYì @* ™gŠz] ³{Š c*i ÅkZì @* ™^gàZ ªæWgŠÐ o}uzŠ Ëì @* |
ÑÅ\¬vZ¸D â
Û mvZ îG*9g ~ Ââ **# ™Ì‡**
r ÑñÂXì 7q {z~oÆ
èYD™gŠ¹ÅVî²W}g ø{zakZ7²WV ;zì {Çg * á ï
! Åy GLÅ°z
ÃyZX 7ì Â# Ö Z0 +k0*Æy ZèY … Y 7** zg º
Û Ô ä3ÆVzÈ g Õ Â²W
akZXì ÝqÃVzg Õë Â# Ö Z0 +ƒŒ Û X 7Ýq# Ö Z0 +ƒŒ Û ì Ýq]Š „ƒŒ Û
C D â
Û mvZ G î*9gr# ™£Z·{ 
á **Ññ
ì g]½ Z‹Z Lì gzu » Vo¤ L
ì g—Z÷g—{z¸Å T7Ão ì
{ z 'ƒ 7N æÐ y ZèY 7Ýq Út ÃV ¤
Û ì g— » # Ö Z0+ÃVß ZzvZ
\¬vZa kZ ìg| 7,vZ y 4‰ Ü zC Ù t‘kl Â{z ÔN Y H# Ö Z0} g e"
+
GGÅ
LÆ ò ð©3 Z Zx ³Šz!* }È ‰ªBŠ Ã# Ö Z0 +ÅT Å Za t‘+Z q -Z ä
Ôc* ÃvZ LZ ä ëñ ; Ð §kZ ÂÐ$™ 晃 [¦Ð ~Æ ñŸ»
Š™nZg **
kZëgzZÐ,™èZgÃë™8 - â °çÆ™~g Ziz{ WÐ# Ö Z0 +{zgzZ Çñ YƒypwŠ »y Z
( Y ûZt £) XÐN â
Û «[ Œ Û CZÃyZÐ{ ZgÅ#Ö Z0 +
$u
56g
—]†÷ nû ìø àôÚô ç+ ÛöÖû^eô ]çû ß%¾ö Ýö ø¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îø æø ™
DMOPV” (MPVt (†nfÒ†nŠËiE
XÅgy á(Ðð¸ ÒÈ:ÀF,
kZ XÅg yá(B‚Æ ð¸C
Ù D â
á g Z Åzm \¬vZ -ݬ §zu
Û Š
www.khanqh.org
MRT

qZpÆãá$
- +VƒbÑŠ} â 'g0 +ZÆqˤ /ZD â
Û 2!* gY f~bÑÅg $u
8 8
zzÅkZ ?VYXß™g (ZÃ3 Zgq -Z kZÆóèE L jì ¸3 Zg »s¬Â»óèE L jƒ3 Zg
Ö ª\¬vZ6,ãá$
# +¸D™ c* â
Û wÍ Z”%}÷mvZ îG*9g ~gjYr # ™DZ†{ á
(gzZ¸bÑŠ Hk0* }g vÆãá$ +Ðâ7 Ð kZgzZÐN â
Û ],ZŠ)lyŠÆ
]çû ß%¾ö ì %ZèYì M [ Z NÆ ?Š %6,óèE L j8XÐ N â
Û «x ÅZ ?Š š 6,yá
¸D â
Û ™|]|Xì ã ZŠ ** Ü ×Ô °¸z" **
gzZ‰ ª yY~)lZ® ]†÷ nû ìø àôÚô ç+ ÛöÖû^eô
] â OZÆ ä™ì‡] â l6,yŠ¤ /KZ ñOÆh e [ Z N~ j ¿{zì ÛZ
bÑŠÆ™ ãá$ +gzZß[ Z N~jÆ™yá(Xì ; g™g »4aLZgzZì ; g™
X î ª:ÃyYKZ~] â lÆä™7
 D â
Û mvZ îG*9g ~â år# ™ ZsÑZ ** Ññ ï GÒ)ÅZŠë# Ö ÑZ œ]|
G GLÒG
kZ Âc* ì @*ƒÃVÍßÆ nzŠ éM$ÀnZ ‹Z ªDï GL Ò¡gzZ ›ï ¡Xì @* ƒzŠ Y A » nZ ‹Z
$.Q c*
e ì @*™ÒÃÅ% ï} Qg0 +ZÆòŠ WC Ù Ðzz ÅTì Cƒ ¶Å›g0 +ZÆ
Ū ˜ akZ Dƒ7t ‚ÆkZwßZÆ}gzZg $uzyWŒ Û èYì @* ƒIY »zgŠ
ð•Z  c* ì YV{Z +ÃÃVÍßÆ n„zŠ ~ {Õ{ ~gø c* Û gzZì @*
â
™nZ ‹ZÐzz
Ô¬ »zgŠ ð•ZQ c* ì YƒÍÑyâ ‡V #»}VŒñY™Ã¿C Ù }÷ƒ%»zgŠ
kZ:¤ /ZgzZì CWIZŠ ZC Ù Å[8ÂÃÔ¬èY ñW: „üÆVÇ>ñZÎÃTƒ
E
Æy ZgzZ nZ ‹Z6,x Z åO7´Š : Tg „ xzøQvß, Z Âì ï»D:ì ï»›~
X ¶ÅDc* ¶Å›c* : L „zŠtÆòzøÐ] »' ,znA
Y f} (,} (,ÐgzŠgzŠ Z # ÔåŠñŠë»: â i LZV˜N6yÈ: å¶ Š
yZ¸ëgzZ¸D Z h Qt Zèv߉ÆNªáZz*gÆd $Œ Û Â¸D Wvg) ,gzZ
Ô ìg W− Ðg7 y ÔÐ| ¥ /WZ ÔÐ ›ÔÐ kZgæ ÔЮì Š Hƒ HÃVÍß
vßÆgzŠgzŠ Z® CW7Ã~ V x} (,y Z ] !* m{ ðà …Ô vßs ¸z"ù
X ‰ {gxzøÅ:gŠäVMvßÆd $Œ Û gzZ‰ƒ[ x»
ðà Â\ W ! r # ™Y q ¹ä¿q -ZÐmvZ îG*9gr # ™vZŠ ZæZ Y q]|
gzZ ݬ 6~ Ââ ** ̇ ** Ññݬ 6„{ q** Ññ Š Hƒ HÃY fy ZQ 7Ìݬ} (,

www.khanqh.org
MRU

Y ftì ÀgzZ)œJ6,] !* kZ Â=ì Š Hƒh


+%Ð \ Wݬ 6# Ö ÑZœ]|
Ð kZì ÀÃ\ W A c* â

Û kÍ[ Z »r # ™Y q[ ZX ‰ƒ³Ð \ WVY


³ VY6,B; Ɖí äY: g«Æ D, Z ÌY fgzZ Y ftì À= {Š c* i
X å¿xzø„¹ ðÃÑZzä™nZ ‹ZgzZ ã á$ +tpåäZ ÂÁ ¾ »r # ™Y qtX ‰ƒ
̇ ** -Z ä r
ÑñgzZ –!‚g q # ™Š ZæZ Y qX å[Š Z Hg0
+ZÆ ] Z|y Z @' ,Æ kZ
# ™Ì‡ **
r Hƒß~ {Šz ðÃÐ p Òd~ kZX aÆ b & Z c*
Ññ Š ŠÃ~ Ââ **
]| c*ŠÉt™ ¯{],ZŠV; zÉì ˆƒtV ŒÐ \ W]| –7t6,x £kZ ä
s§Å™KZÔÅ7s§Å ÚÅÚ!å[Š Z HvZvZXì ;g W7~™~÷Ât
+) X ~Š™
( 4X 2:™Ô ` ´»kZgzZ ãá$

$u
57g
—lö]†ø Òô]„$ Ö]æ$ ]†÷ nû %ô Òø ²
ø ] áøæû †ö Òô]„$ Ö] Ùø^Îø ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø áøæû ö †ùô ËøÛöÖû] ^Úø æø ]çû Öö^Îø áøæû ö †ùô ËøÛöÖû] Ðøfø ‰ø™
DOPMV” (NVt (oÖF^Ãi ²]†Òƒ o× &vÖ] h^e (^‚Ö]æ †Ò„Ö] hö^jÒ( Ü×ŠÚ xnv‘E
vßyÃyzŠGvZwÎgc* Y7 ä Z:vZyZçgxZ™/ôX ‰ á 'yzŠG:ÀF,
Šc*Ð ]ÒgzZŠ%áZz 䙊 c* Ð ]ÒÃ\¬vZ c* â
Û Š á gZ ä x?Zm\W Â ?
X 'gúàZzä™
: °¬ vß {z Ô‰ á ~i !* Ô¬ ªyzŠGáøæû ö †ùô ËøÛöÖû] Ðøfø ‰ø ì @* W~ g $u
5ä~QXì HämvZ îG*9gg $Z ]|V< ¬ÀF, » áøæû ö †ùô ËøÛöÖû]X D™™f
: D â

Û ~g‡Z5ì Å bÑHäVrZÅáøæû ö †ùô ËøÛöÖû] @Š > ½bÑ> ‡%Å~g‡Z


—ǻ†ôÓûöeô Ÿ$ ]ô Üû ãö Öø èøÛøÃû Þô øŸæø ǻ†ôÒû„ôeô Ÿ$ ]ô Üû ãö Öø éø„$ Öø Ÿø àømû„ô$Ö]ø™
DOP V” (QVt Ø$ qæ ˆÂ ²] †Òƒ h^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ(xni^ËÛÖ] éö^ΆÚE
× }~ *ŠÃXì¡{z »V < ¬Æ \¬vZŠ Z%Ð yzŠG
ÆvZ ñZÎñW: {'
x **
f »vZ¬ Z
e á x ** # ì @* # 7Z y k]g ˆÔÁ
ƒx¥ YZ Z 3Ôa ~ç XÆ
C**
x¥7Ú7Z ÚðÃgzZì Q]¯~Ú~z*ŠÃy ZˆÆ~g ZŠ' Û Å\¬vZ
,Vâ

X f e™ZŠ Z]»\¬vZZ # 1Cƒ


ñƒ D™ bÑÅg $ukZ~›bÑämvZ G î*9g ~zâ *
c ™i1Z +−Z [

www.khanqh.org
MSL

.z~™f ï
]æû %̂ jøâû ] àømû „ôÖ$]øN YW~] G
L ÅqpÆyzŠGì ÅÜe $Zzg ~uzŠq -Z
wÔì rY}i Âì Cƒlg !*
• # ?pHƇö ]ˆø jô aû ]ô ( ™¯Z[  9¢4™) ²
Z ô ] †ôÒûƒô oûÊô
xÑÔì CYƒ Za • w~ yZÐ x ** ÆvZ vß {zt ñƒt pÂì CYW~
á **
{ Ññ] | Â Š HðzŠC # ~X D Yƒ Ô¬ 6,Z}
Ù Z .ª äô eô ]çû rö`ø Öø pû]ø D Y
:XG
(
Xì CƒT6, ¹öÅVß ZzvZX c* × ¹ ~#
W{' .Å ê »'
Ö } ,
Ö ZŠr
# # ™/Zg Z' ,Z
| (, Ð ÂakZVYì ; g W{' × ¹ ~# Ö } .Å]| Hn²ÐÑZz]|ä~
( 20X 19:™Ôu|Ái o) X ñ YïvZÐ Tì Yƒ{ i ZzgŠ »¾™

$u
58g
ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ™
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö ²
—²
X wÎgÆvZ ]·gzZ7ŠqðÃZÎÆ\¬vZ :ÀF,
ãçÆ©Ý
wŠÐvZ)pÆäø ÖF]ô øŸX Vƒ Le ** ™‚Å ² ö ] Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ` W
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö ²
Vî Z}.ë!* y Z ÔVƒÆ Œc* VƒÆ{ !*{ZpVƒÆ { Y {z { Zp Z} .ë!* æX ** Î 7Ã
ƒo ¢ù ²
@* ö ] Ÿ$ ]ô Y7 ÐíäfZÆ` ¯q -ZX ÇA ² $ß™u0*
ö ] Ÿ$ ]ô A ûÐ
u0* »Ð Vî Z} .ë!* /ZXì @*
¤ ƒo ¢ ²ö ] Ÿ$ ]ô„Ú Z ǃo ¢äø ÖF]ô øŸ A¹ä ~Xì
ÂN Yƒ Za } Š7 kv}uzŠ zpñÎxn ðÉì +Z wVÅ kZ Âì 7
ǃ~wŠvZ)X Çñ Y{ggz$xngzZÐBá} Š7 gzZkv~uzŠÃ ã 0* gzZŠ 3Åxn
ÎÌ: { 0* »©1c* Îä¿q -ZŠú7ÑZz9zg ZD Ù kŠX σ: ÌkCª9Å ² ö ] Ÿ$ ]ô Â
kZ ?σ kCÒpÅŠú7 C Xì „g W1$ +ÅÄ X å H7Ì<зq -ZgzZ 1
Q c* ÐöÑWÅvZ)gzZÄgzZ1$
Û u 0*
â
+Å *ŠÃbzgz»c* ÍÐäø ÖF]ô øŸ ä\¬vZa
** :NÐvZgzZ GÐvZ)pXì b
æHE ªt»ÝX HxlÃÔÅvZ)X c* â

Û «7» ² ö ] Ÿ$ ]ô
ÇA vZÐ < L T §ÆÅzm\¬vZ -Ý ¬§zu² ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö X ǃРb§¾
vZ -Ý ¬§zu„Ð yZ @g ¬ < L •áZzvZ ? yÃá Zz½6,< L T §gzZ
:Ç} 7, Þ 7 i§»Åzm\¬
www.khanqh.org
MSM

—]†÷ nû fôìø ä́eô Øûòø‰û^Êø àöÛFuû†$ Ö]ø™


DQUVèm! (á^ΆËÖ] éö…ç‰E
Zû D â
Û ò~Š ZEŠújZ Ïß W)´Ôg7 Ð Vß ZzvZ ªÐ VÍ߸!* Ãy á ÅÝg
{Š c*i¹ Ð w â ÃËì Cƒ ›Ð Vzq ZÃVÍßZ~ *Š X @g ¬Š Z%Ð
G
( 9X 7:™ÔÄcÿLG 5.À& ) Xì Cƒ›

ÔÅ wâ Xì „gƒ‚Å äÖF]ôŸø t Xì tØ » Vî Z½ {{gzZ tigÃVÍß ‰


øwãZÆä3v߉D â
Û **
ÑñX »Vî Z½hZ hZì ;g W[ ZX _ƒ
− U^} (,„Š Ôì ‰ Ü z »g KZ X ïŠ hgi úÅ ® ) ) ÂñY ï¤ /Z ]úŠ
X Vƒ Z (,~ì H Z (,„Š1ì Z (,vZXº ZvZ ë Â D™{>Z # X ìg Y
QÔx̀** hgi úÅ® ) ) Âw Í ZXì Zƒ K̈^J -VŒ ä ?VYXÐ ²ÇVd¬~
X ǃ ^ ,Yù ** 3 Ú Zì µaÆ¡X 7^ ,Y ÌtÑ äWC Ù !* Z½Ð ² k î^Ú Z
`wðà ÂñY ïYZ tig—" Âì tØ» ä3iZiZÃX D â
Û òzg ** Ññ
̈¸6,›Åá Zz ¶Š ÚZ # ›ÅÚÔ ñW: ̈ ¸ tig6,›Åt Z °g1X 7
LZ ä \¬vZ D â
Û mvZ G î*9g Ïß W)´a kZXì Z]** ¿tß™ÂñYƒ
ì ~ yWÅZ yÒ‚t XÐ ® ) ¤Z= z™Š c* ?Üû Òö†û Òöƒû]ø oûÞôæû †ö Òöƒû^Êø 6,]1 â
Û xlÙf

Û Ïß W)´ oûÖô ]æû †ö ÓöEû]æø Ð e $ÁKZ ÇVz™Š c* »~Ð ® ) ¤Z= z™Š c* ?
Øø‘ô^uø á$ ]ôD â
Û ?ì ÕH~kZ c* Û xlÙf Hy Òy
â
¸ä\¬vZÃ]
Øø‘ô^uø á$ ]ô æø ì w'B‚Æ á Zz ¶Š ÚÑZz ä™™f ÜôÃô ßûÛöÖû^eô Ùö^Çøjô EûŸô û] †ôÒû„ôùÖ]
àøÚô Øö–øÊû]ø ÜôÃô ßûÛöÖû^eô Ùö^Çøjô Eû Ÿô û^ÊøXì w'~Ú{zì ;g™] èô ÛøÃû ßôù Ö^eô Ùö^Çøjô EûŸô û] †ôÓû% Ö]
~Š c* ÅvZ ªì Zƒ !* ze~á Zz ¶Š Úq -ZgzZì t¾~Úq -Z èô ÛøÃû ßôù Ö^eô Ùô^Çøjô EûŸô û]
xlÊ c* KZ ä \¬vZakZì Z (, zgŠ »kZì w'~Š c* ÅvZìC Ù ªXì t¾
t Z °°Z†ÔÐî Y0xÝÆtig ?ÔÏN Yƒ̈ ¸6,??ÂÅ:Š c* ~g øä ?¤ /Z c* â
Û
Z®ÐzŠ™lñZ
Û Ãá Zz ¶Š ÚÐÏ Ú ZúÆV zXÐ î Yƒ ti°Z†ñOÆ
Xì HaÎ ÂÌx Z »VzyZgzZìg̈¸›~g ø6,Vz @* Ï{Š c* i~Š c* ~g ø
Z®X ÷^gE ZgzZ t^gàZ Xƒ s ï H~ Y sZ š M Ã ðpƒ D 3 ãc* ,Ã] Zg
'

www.khanqh.org
MSN

tig ?ì Zƒ c* .ZuzŠÔåwâ äÖF]ô ªX äÖF]ôZuzŠ Š


¯Häë Z} HƒtX î Î: wŠpz™ Â]6,Ú
:ì c* Û ä\¬vZ ! N Z½{gzZ
â

—åö ]çø âø äü ãø ÖF]ô „øíøi$] àôÚø kømû ]*†ø Êø]ø™


DNOVèm! (èn$^rÖ] éö…ç‰E
* .CZÃé ZpÅÑLZ ä VÍ߉ ¬Š 7ä \ Wc*
c ¯ Z} Åzm\¬vZ -!·} Z
¯ xÝ » Œgz Z » w â gz Z » { Y ì 7ÝqÿkZ ï» åLG58ÂÔ ÔÅ äø ÖF]ô Ÿø Z®X ì Zƒ
Ô z™ÔÅ { !* Ô z™ ÔÅ { Yì t iåLG 58Âpì g H© © „ HÐ y !* i X ì Zƒ
Ôãc* ,Ô î ö ~nçÆ tig b§ÏZ XÅg ̈¸Ã›ÅvZ6,vZ ZÎ â ªX z™ÔÅ w â
'
zŠX N Y wÈÃ\¬vZ vßë~›ÅTƒ: Ú Zpì ^ ,YgzZ w'—" [ ·
X ÅtiggzZÅwâ X ˆƒÔÅVzq
LO 8Në!*
ì { Y ïE [S ZŠ
id¹ \ W[ »¾ gzZ} ™xsgƒÑZg ‚¤ /ZÃyK̈Zq-ZÔ {Y ïE L 8ì &
xsgƒÑZg ‚ÃTÐ }È kZ V; X ǃ 7†ŸZtg (Z q -Z~ ] ³ÅkZ  òŠ W
7 ÅxÝXì 7 ÅkZ [ Zß™A $N Yƒ lpyŠÆ# Ö ª\¬vZ¤ /Zì ; g™
ÄÑq -ZµxÝ !xÝ ?Çñ W H~y Zö D Τ /ZxÝ7ÅVñÝÔì @* δ â
~g ø[ ZõA $N YƒèZgyŠÆ# Ö ª\¬vZ¤ /ZgzZ ǃ „xÝT Þ IgzZyZöÂxÝ
ì c* Û Ä{H6,|kZX} ŠxñZ b
â
.ÃmvZ G
Z} î*9g ~z0+y Ѧ)´Xì 7
{ izg: z™i ** 6,i ú: Ôƒg™$ Ö ÔƒgÆ™ +ÃL ZÔ î Î#Ö Ð¬ 7KZ !ß Zz*Š} Z
7 H ~g ø x¥: yŠÆ # Ö ªaÎtXƒg Dg egzZƒg D™'X6,> 2i:6,e: Ô6,
§xq -Zå VYì @* X Ð º= \¬vZ D â
Û# Ö ÑZ œa kZ X ÏÑ
oûßô òûrôÊø oûñô^eø! Ô ø òô Ö5 æ]ö X ǃ wq H » ZsÑZ äY : yŠ Æ # Ö ªì t ‚}÷
C ì °»Äq -ZaÆ` ´Æ{ YD â
Û mvZ îG*9g ~z0
+yѦ)´X Üû ãô×ô %ûÛôeô
ìg , z V c*ìg ,Z ë
ìg ù ì 9 Š V ;z
Xì d $¾zÐaÆ` ´ÆºÄt1Xì 7! ²Ô Ïg ùðÃ~kZaÎ ! 2zŠ
www.khanqh.org
MSO

t 9 Špì „g™p° *Š x Ó‰ ƒ̀@* } (,ãZ Ô ‰ ƒ)´} (,ãZ D â


Û
ì 7 ~g ø A $ŠHƒ èZgÐ ëvZ yŠ kZ¤ /ZXì @7 H ~g ø yŠÆ# Ö ªì
X 7Åx »Ëp°z] ³z{YÅ *Š:gz
/Z X î Î: 7 KZ¬ Ð ä% D â

î Î 7 KZ ~ *Š¤ Û#
Ö ÑZœZ®
@*ƒ~V¯¸z"å n% »º¸D â
Û }÷X σ‰ Ü ×ò Z ¸ÑZÎÔDÚZtÂÐ
c*ì s ¸z" Â}™} ¥zi ** L Ť ðì Ð å
DïE 3«ig ª³ G Ίp\ WXì
Hƒ ` ´»{ Yr
XŠ # Z®X 7
L j8ë!*
ì ~i WèE [S Z (,
Ѓ
bzg LþLì [ Âq -Z ~÷6, qçñkZÔ46, Œì {zXìh +”gzZn%q -Z W[Z
J 7,ÃxZ™ñCÃV”yZ âLZ\ W¤ /ZX ÏñYïÌVŒh +
á ó ó`´ »yZgzZVc*g FÅ
/ZgZ' , Z **Ññ]| }÷X ÏìgpôãZ ÅyZÐVîÃZ eÆŒ\¬vZY á yZ Â,Š
:XG
(
wŠ »T –~âÃr # ™q -ZgzZ ðâ

Û gŠ„  Š' ,i Å[  kZ ä ê »' ,# #™


Ö ZŠ r
G
( 16X 12:™ÔÄcÿLG5.À& ) X î ‹ÃkZ ` ´ »y Zgz Z V c*g FÅ b zg[ ÂÅ ºZƒ Š HµÐvZ)
wŠiŠÎ~ { izg‰Xì @* ƒ{kHР䙿6,2 »Xì 7{ k HÔ{ kHñŸ»
ñŸ»¤ /Z Z®Xì {Š c* i̀Z »kZ Â¥ 7ã 0* gzZì @*™{@W¿ pß8 ã 0* ZQì e
{@W»kZVYX \¬vZY ¹¿tÂ@*
á yZ ǃvZ à zZ (, ™7{k HÔì @*  ZŠ'
™“ ,Ã{kH
X ǃ{@x{Š c* i „Ú Z ǃ {@W{Š c* +”Ì{@x»kZ Âì h
i AX ǃh +”
ì@* µÆvZÑZgzZtÆ[ZÑò¾§â
ƒZaÐg@*
ëQƒ Ÿ»ì 6,ÏZŠ ã CÅ ò ¾Ô=g f » äàJ -vZ …Æ {k H2 »t
LZÐ spÆvZ ä ëXì g @* tt Zƒ Ÿ» » { k zŠ tzµX , ™: ¿6,kZ
HX g @*
vZXì Cƒ Ýzg Å *ŠÐ Vzg @* zŠì ïÅVâ ZŠb‚ ` WX ì g @* µt c* XÃ\ W
gzZgâ »ò ¾gzZyZZÐg @* µ»vZ ÑZgzZg @*
V âzŠg @* t»[Z ÑX Š} Š…g @* VâzŠ ä
ñZ} .…ß™ƒ Ÿ»h + ”{Šc*i AX 7NZ< Í Ð Vç»\ W Z®Xì Mgâ » e $Ñz
E
ÐÄÅÈ ÿL X3Zì QÈgzZ=ÂtpXò¾þLG3¢ÂoÑ/Te** ¯àzZ(,
¹CZ\¬

www.khanqh.org
MSP

:ÐîY0áZzò¾Âß™x»&Dâ
Û#
Ö ÑZœX
X z™ÈŠpX 1
X z™ ¬ŠÐ Z} .ÅÈX 2
X î Z™ ¬Š ÅÈ wEZgzZÈ ñ«ÐyZgzZƒg~ÄÅÈ ÿL X3ZX 3
@*
™n²~ÝzgÅ] xÅVÍg ) , LZ~\¬vZY á y Z Â1™¿6,yZ äë¤ /Z
:ÐN YƒvZ à zƒ  ë‚ÎVƒ
XxÈZ»vZIZĪ* *™ì‡mƒ9 L oÐTÐáZzvZËX1
HgzZ x ZoZ » v Ð Vƒk
ÈÐ { k Hˆ{g q ~Š[ Z X x ZzŠ »™f ™b 7 Ð kZ X 2
ò¾1á Î− Ôá ™# Ö â Z} J 7,Ôá | 7,yK̈Z „ HX 6,ÄÅvZ IZì s ¸ñ
ì C™ª
ÑŠ àønû Îô ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöe
$W6, TX σ‚ÄÅò ¾I ZZ # ÇA „Z #
:ì e $Wt?Š ÅTì q„q -ZsgzZtŠ ™gzZ àønû Ïô j$ÛöÖû] ÄøÚø ]çû Þöçû Òö ª
—áøçû Ïöj$ÛöÖû] Üö âö Ô ø òô Ö5 æ]ö æø ]çû Îö‚ø‘ø àømû„ôÖ$] Ôø òô Ö5 æ]ö ™
DMSSVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E
G
5 .À & )
( Äc ÿLG

$u
59g
—…ô^ß$Ö] oÊô …ô]‡ø Ÿô û] àøÚô àônû fø Ãû ÓøÖû] àøÚô ØøËø‰û]ø ^Úø ™
DTRMV” (NVt (…^ßÖ] oËÊ ànfÃÓÖ] àÚ Øˉ] ^Ú h ^e (Œ^f×Ö] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
EH
0B+:ÀF,
X ÇñY~3Ç|Ðg Zi Sz A» îE
ÏzÅg Zi ZÁòZ
àøÚô ØøËø‰û]ø ^Úø D â

Û Åzm \¬vZ -x™Z §—ì g $u Å pÑ ~g g


EH
™ì e Ôƒ‰ì e ÔÇ| îE
g Zi Z Ôƒ @* 0B+Zg vA!ß Zz yZZ} Z …ô^ß$Ö] oËô Êø …ô]‡ø Ÿô û] àøÚô àônû fø Ãû ÓøÖû]
X Ç¥ ~3z ÚZÔƒ[ ÂÔƒ
+AXA Å
 ˜ ~Š î ZŠ1Z bÑŠ ð EZ w & mvZ îG*9g ~gzg –r
+ # ™£Z 2** Ññ]|
E H
îE0B+gzZá X { iñ‰ì ; g WÐn¤ /ZXì ;g WÐ6, zZì k]{zŠ Z%Ð k]kZ
Ð6, zZ ÂXì Ì̀ZÔß Ö ÃVzcLZ~uQÉ X 7{ k HÌZg f~kZ ÂñY¾

www.khanqh.org
MSQ
EH
XMh7Ö ÃîE 0B+Ð kZì ; gWk]
Dâ
Û ~ k éE 5ÒÉZ [  kŠ¢ ~g g bÑ~g ]Z ìmvZ G î*9g ã ?v0Z
:ì x Zw** Ö »V 'Ðzzg e
Xì Cƒ¹xÐV Âgúðô «Šøßùô Ö^eô äô f%øj$Ö] èô ãø qô àûÚô X 1
Xì @* ƒ_CЄ  ) 0* dèô ‰ø^røß$Ö^eô 'ôç% ×øj$Ö] èô ãø qô àûÚô X 2
Zƒ \
Xì/xÐäzÅ+-àømû†ôfùô ÓøjøÛöÖû] Äô•û çø eô äô f%øj$Ö] èô ãø qô àûÚô X 3
yâ ‡»vZ Â?ì @* ƒ HÐ õZñŠ W¾ ðä /ZXì c y  w‰Íô]†ø ‰ûŸô û] èô ãø qô àûÚô X 4
XŠHƒ ù Ÿ õZ hz™} â  y›hz™} ⤠/ZXì ™Ägt ‚ÃVâ ›Æݬ}g ‚
X ZƒùŸZ À H Çñ Yƒ{ i Z0 +ZÔî ¯¦ /Ôî ¯Å»kZ
ËX¸Ñ ä\ dg Zi ZoosÜÂZƒŠ á g Z »Åzm\¬vZ -\ WZ # ßÍgzZ
E H
ã ?v0ZJ -V ŒXƒ Ö îE 0B+Ð) 0* »yZ Y™7" $U* ðÃ~}g !* Æ! ô
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Hn²ä ! ôq
~÷àônû Îø^Š$ Ö] öÛôuø oûÞùô ]ô ² -Zì –~ ~g g bÑä
E H
X ñ Y¾ÍZ÷ @* Vß Ö îE 0B+~ £Š™ I=Ôì ˆƒ~g FÔˆÄÎV1H
σÐs§~¾ ãâ
Û ** ì Ð s§ÅvZ Â~g F¿} Z c* Û äÅzm\¬vZ -\ W
â

Xì SgœzZX 9~÷7:%a}¾g0 +Z}÷H éºçø ‰û.] o$ Êô Ô ø Öø ^Úø ]ø


:ÐVƒ[ Z±g e6, kZÔì @* Ö 'Ôì @* ™g Zi ZÁ òZ òŠ W
XÐ,™7] !* Ð.yŠÆ# Ö ª\¬vZ èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ²
ö ] Üöãö Ûö×ôù Óømö øŸX 1
XÐBŠ7ÐÃÅØg \¬vZ Üû ãônû Öø]ô †ö ¿ößûmø øŸ æø X 2
gzZXÐ} Š7b & Z=ÂÃy Z Üû ãônû Òùô ˆø mö øŸ æø X 3
X ǃ[ Z±u ** ŠgŠ ܺnû Öô]ø hº]„øÂø Üû ãö Öøæø X 4
}™:/¤ /Z ǃ Z# [ Z±t gûjömø Üû $Ö áû]ô ˜mvZ G î*9g r
# ™£Z 2** Ññ
Ö Ãs§Å„ y WXÅg wì » kZ Zg f ! 2zŠ Z®X ˆƒ °çÔ»ƒ
z™#  Âà ™/¤ /ZgzZ
EH
Xì h»ÑÅvZXì tæL°f™ftÔ ;g7¾ îE 0B+Z÷}ƒg Ù Š Ìs§Å}i
Ã? Ñ Z÷ c* â

Û ~yWŒ Û äu 0* vZVƒH~Xì 7Â~y WŒ Û ¬t¾ ðÃ[ Z


:õ¬»yWŒ Û ÃkZ}Š}Š¬

www.khanqh.org
MSR

—]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø Üû ÓöãFÞø ^Úø æø åü æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ÜöÓöiF! ^Úø æø ü
DSVèm! (†vÖ] é…ç‰E
Ô** ìe $WÅu0* yWÛŒtX îYu¥ÐkZ}™IÐTgzZz™ÃkZ}™¬»]!* TÑ Z÷
C&) Xìãâ

( 33X 31:™Ô™f øL ÒE Û ** Åu0* ÈWŒ Û ã â


Û **Åg $ugzZì'âÃyWŒ Û Ð'âÃg $uZ®
EH
6, 0B+»T…ô^ß$Ö] oÊô …ô]‡ø Ÿô û] àøÚô àônû fø Ãû ÓøÖû] àøÚô ØøËø‰û]ø ^Úø ì g
zZ îE $uÅpÑ~ggt
$u~uzŠÔÇ¥ ~3zÚ Q Çìg Ö Ð {)z
g 9Ô)Y0* Ôg ZÏ}k]á ZzäWÐ
ìg 3› V HÑegzZVc* g âƒ[pvß ` W™áÃg $ukS ÔÇ}™ (Zаì ~
EH EH
]|X .e 7îE 0B+ä ! ôËLèÑqì ;g Q e 7Ðzz Å°îE 0B+Z÷r
# ™
Ãk Q‰ Ü zC Ù \ Wpå@* Yv)Y0* »\ WakS åZƒ ù »Å\¬vZèg & œ–1Z
kZЪ  ‚gy!* iÅÅzm\¬vZ -Ý ¬§zuÐ ÞZkzgzZ¸Tg D™6, zZÐ x ÈZ
\¬vZ -ݬ§ zuþ~: â iÆ` WÔ u 0* а& œ–1Z]| Zƒy´ Z »] !*
vZ -g—{zìg Qe ' vß Z® ?ðƒwi ** kzaƾ?c* Û Iä Åzm
â

X ìg™ ã â
Û **ÅÅzm
Š c* ã !*iÆ Vñ** ÆV-zZg ›huÄÑq -ZÃXmvZ îG*9g ã ?v0Z)´
†ø aô^¾ø á$ ^ô Êø ˜ê ™Äg t ‚ hu x Ó~ 6 ¢ ~g g bÑ ~g ]Z ì {z ‰
EH
)´Xì x Zw** Ö îE 0B+~w qC Ù ƒ: c* ƒ°ì eªÙô^fø ‰ûŸô û] Üômû†ôvûiø o×FÂø Ù% ‚ömø &ômû ô ^uøŸø û]
~g g ä VMgzZ‰Š c* ã!* iÆŠ ‹Z ìhuÄÑq -Z Îg $Zƒq ã?v0Z
ÁÂPÂ` WÔÇ}™yÒg $uHðà ` W™| (, Ð yZì èbÑ~Vz¢ 14ÅpÑ
E
Åg $Š q Z î0”ùx Ó ã?v0Z)´ ÂX ) Õä‡u7)´vßt Ô‰ 0)´gzZ B| 7,
C™ª ÑŠ g $Š q Zx ÓÙô^fø ‰ûŸô û] Üômû †ôvûiø o×FÂø Ù% ‚ömø &ômû ô ^uøŸø û] †ø aô^¾ø á$ ^ô ÊøD â
Û ~Ýzg
E+H
Xì x Zw** Ö îE 0B 
$u
60g
kûÖøˆø Þøæø èöÛøuû†$ Ö] Üöãö jûnø ôÆøæø èöÓøòô ×5 ÛøÖû] Üöãö jûË$ uø Ÿ$ ]ô Ø$ qøæø $̂ Âø ²
ø ] áøæû †ö Òö„ûm$ ݺçû Îø ‚öÃö Ïûmø øŸ™
—åü ‚øßûÂô àûÛønû Êô ² ö ] Üöâö †ø Òøƒøæø èößønû ÓôŠ$ Ö] Üö ãônû ×øÂø
DOPQV”(NVt(á!†ÏÖ] éæ¡i o× Å^ÛjqŸ] Ø–Ê h^e(^‚Ö]æ †Ò„Ö] hö^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
$J eÃyZ ÞZØggzZf
, e= Û t1C™7™f »\¬vZ™Öx ¸ðÃ:ÀF,
Í Ãy Z º

www.khanqh.org
MSS

Û D™™f »y Z Ì\¬vZgzZì @*
) ) ÅV¤

kZ~ ® P6,yZgzZì g
ƒ wi **
Xì Cƒk0*Æ
¤«
™f »vZ™ï}È ÆvZ¼ }V˜ D â
Û Åzm \¬vZ -vZ wÎg
Â?7c* ì Cƒ Ì] ‡5ÅyZZ # G Î\ W Âf e= Í ÃyZ º
Û V;zÂD™
Ñ~ >Å™f Z®?ì 7Ä( {zH ?ÇñW7W,Z YZ6,ëÐ ] ‡5ÅV¤

• Û
&
C ) X < ÒÃÅ
( 40:™Ô™f øL ÒE

?ÇñWùŠzö)~ŠzöÔì Šzö=èY Y7„ƒ Z} .{zñYW~=


~=Šzö{zì Šzö)vZèYX Yƒ7Z} .{z¦
/Ù ÂìtZ}
C .ñ YW~=Æˤ /Z
1z™ „zg¨Â~t‘g ZŠ¸ c* Û IäÅzm\¬vZ -vZwÎgaÏZX Çñ Wù
Š â

G
ì Y W ã0* »° ~k†q -Z >Ôì Šzöt„gzZîG 0Ò¨“‹ ¸~g vÔaÎ# Ö ~] Z f ÅvZ
7ŠzöZ (,~ŠzöLgZ # ?ƒM h½g«~c* gŠ ?ÇñWc* gŠ~njÔnj~° gzZ
~ *™yWŒ Û Xì aÆ ä™Š c* ] Z f Å \¬vZ ?Ç ñ Wù Šzö)~Šzö  Y W
vZ ÇñY^ØŠp»ÐN YW~wŠ {zЊ c* kZ'z™Š c* ÃvZX c* â
Û ² ø ] áøæû †ö Òö„ûmø
áøæû †ö Ó$ Ëøjømø æø mvZ Gî*9g r
# ™ ~â å# Ö ÑZœ]|X z™ H~ t‘„zg¨gzZ H\¬
ñZ' ,™fgzZì t‘ñ Z',„ Zƒx¥Ð kZ D â
Û ~‚Å lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô
Å™f Z # Z®X Š Hƒy Ò{Z -Z »vZ™f ÂÐî Yƒ { Ze ÂÐgs ÜÆkZ¤
+Ãq /ZÔì Û{
X B™Ì] ‡5ÅV¤
Û gB™Ì+ MtÂN W>
¤~uzŠ
b§¾f e,$J eÃVß Zz䙊c*LZ~ØgKZ \¬vZ èöÛøuû†$ Ö] Üö ãö jûnø ôÆø æø
ŠÍÃa LZ Z
# Vâ XÉ~i Z0+ZÆ›ÃkZXì g \ Z (,~]kZ ¶ Š ? ] WJ e
kZ Ì~XQì gÖ ÐÛ zŠˆÆkZì g˜™áì gb§¾ Âì g~
C ì©
8,$J eÐ ØgKZ \¬vZ » èöÛøuû†$ Ö] Üöãö jnø ôÆøì x|¸Xì îŠÄg6, uÆ
t ¯ z G z ^ z ^ gŠ zZ §â
tî åLE 5E
"â ߊ¤/' , xu ' ,
www.khanqh.org
MST

~ðZŠÆØgKZtîåLE 5E
"â(C /
Ù yŠ¤ÐuXì ©8=Í n6,
zZN !*
N ZŠ}gøgâ »kZ
$J e…ØgÅ\¬v
Xá™g\ gzZá, Z î WÐ+M kZ~>Å™f ÂX feÖ
¤~Š
îG*9g Ïß WŠú¦)´X D™wi ** P6,wŠÆ yZ ë èößønû ÓôŠ$ Ö] Üö ãônû ×øÂø kûÖøˆø Þøæø
gâq-ZPgô×ûÏøÖû] oÊô †% Ïô jøŠûmø …ºçû Þö oøâô èøßønû ÓôŠ$ Ö] á$ ^ô ÊøD â

Û ‚ÅP~ãšZ bzgmvZ
gâ ‰ ~ Lg â V˜gzZá ZzvZ Â~K'7Æ*Št Xì @* YI~ wŠì
ì Mgâ »PÃT ÐôùvøÖû] oÖø]ô äö q% çø j$Ö] äô eô köfö %ûmøæø Xì @* ƒB‚gâ{z(C Ù X ~Š™ q zÑù
X @*
™7lñZ
Û ÃZ} .{zpƒ; g™x »Ì» *Š {zì eXì Lg Z} .!* Ü zC
‰ Ù {zQ
¤¶a
k0* LZÃy Z \¬vZì t Å ä™™f ¤¶a åü ‚øßûÂô àûÛønû Êô ² ö ] Üö âö †ø Òøƒø æø
~… ?¤ /ZgzZÐ, ™Š c* »~ ðËÌë ÂÐz™Š c* ËÃë ?¤ /ZX D™Š c* ~Vß Zz
5XÐ,™Š c* ~ …ÆV1gzZ~ …ÆV¤
Û Ã ?Ìë D â
Û \¬vZ ÂÐz™Š c*
Ð Å
+¢q LZ \¬vZ ˜~ bÑÅkZì ~ öW ›. Z ¼ A GÅXmvZ îG*9g ~g‡Z
ø ÛøÖû] ‚øßûÂô æø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] |ô]æø …û ]ø ‚øßûÂô ì Š Z%Ð åö ‚øßûÂô gzZ D™™f »yZ ~ >Å
èô Óøñô ¡
ÃmvZ îG*9g ~g ‡Z5x“ö1Ð, ™™f ~ …ÆV ¤
Û ì ¸Š Z%x ¬ àønû eô†$ ÏøÛöÖû]
gzZ f e™¢q ÌÃVjzg ÅVßÎggzZ Vz9 ðâ
Û bÑä VrZ} Šíñ Z b vZ
( 46X 43:™ÔæL°f øL ÒE C&) X }WÔ, Š =ÂÅ䙿\¬vZXì @ *
ƒ {™E+»Vß Zzä™™f V;
/
¤ $u—Ñ
Š ÈZ>g
èY Ôz™Ýq [ Z N¦½Z Ôð7,# Ö Òƒ „gƒ ] !* Å +Š Z # ß™Š c* X
~w qZ)**
|m [ Z N{Š c* iЫgg ZD Ùq -Z ÂÐßÍ] !* ðÃÅ+Šì ~u 0* ìILG
"u
\¬vZ -wÎgyâ
Û kZX z™# Ö ~]** gzZ t ZègzZ „ Zz6,"B‚Æg $ukZX ÇñY
ÆkZgzZ î Yƒq -Ñ~q ½Z kZ ñOÆÒƒ q ½Z ´Š ðÃZ # ìt]»Åzm
:ì g $uÅpÑ›XÐ Š Zeµ Z}Z +Ãg e
—èöÛø uû†$ Ö] Üö ãö jûnø ôÆøæø èöÓøòô ×5 ÛøÖû] Üöãö jûË$ uø Ÿ$ ]ô Ø$ qøæø $̂ Âø ²
ø ] áøæû †ö Òö„ûm$ ݺçû Îø ‚öÃö Ïûmø Ÿø™

www.khanqh.org
MSU

] ‡5 ÅyZÐ V¤

Û ª f e= Í ÃyZ º
Û Âì Sg w'~™f ¦½Zx ¸ðÃZ #
X ì g, $J eÃyZØgÅvZgzZì Cƒ
ìg™VY `zyÐ Øg Ò],ZŠ Ôƒìg™VY (Exit) ^h ZÐ Øg Ò],ZŠ Â
+ÃZŠgzZce 'â ] !*
:ì {Z ÅkZƒD WÐóèE L j8k0*
ÆTXƒ
—èößønû ÓôŠ$ Ö] Üöãônû ×øÂø kûÖøˆø Þøæø ü
ÅvZ ‰ ٠ ǃ wi **
Ü zC PZ # gzZXì @* ƒ wi ** P6,»Æ yZÐ • ' ,Å q ½Z kZ
:èY Çìgzá»»\ Ws§
—ônû _$ Ö] àôÂø “ö×$íøjømø æø Ðùô vøÖû] oÖø]ô äö q% çø j$Ö] äô eô köfö %ûm$ …ºçû Þö oøâô èøßønû ÓôŠ$ Ö] á$ ]ô™
OZ {zgzZXì Sg ì‡s§ÅvZzÂÅkZì @*
cTegzZ 6f §_ P6,wŠÆ T
ƒ wi **
:ì {Z +ÃåagzZXvZY á yZì Lgpôc6,WšÐ
—åü ‚øßûÂô àûÛø nû Êô ²
ö ] Üöâö †ø Òøƒøæø ™
DOPQV”(NVt(á!†ÏÖ] éæ¡i o× Å^ÛjqŸ] Ø–Ê h^e(^‚Ö]æ †Ò„Ö] hö^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
»VzÈ y Zt ‚ÆÆÔZzY m CZ b Zzg ZgzZ ÎHÀ5 ªt ‚ÆVß Zz k0* LZ \¬vZ
:ìt]g „Å~g ‡Z5X D â
Û ÆgŒZg7{™E
+
—àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû]æø ðô «nø fôÞûŸø û] |ô]æø …û ]øæø àønû eô†ø Ï$ ÛöÖû] èô Óøñô ¡
ø ÛøÖû] àøÚô pû]ø™
DOOV” (QVt (änÖ] h†ÏjÖ]æ Øqæ ˆÂ ²]†Òƒ h^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÛÖ]E
Ññï
ZsÑZ ** GÒ)ÅZŠë#
Ö ÑZœ]|tXì M]o»™f ¦½ZÐ g $uÏZ
IG IG
kZÆs çl4ÉZ ä ~Xì –~ s3Z g $Š q Z ° s çl4ÉZ ämvZ îG*9g ~â år
#™
X c* Ù ä]| Âc*
Š Zz™q zÑ™f ¦½Z Ug ¯~ðzŠC 3ŠÃ LZgzZ 1I ¯»™
( 7X 6™w”T §»kZgzZ¢œñ1zZx £)

$u
61g
&önû uø àûÚô äü Îø‡ø …ø æø ^q÷†ø Êø Üõùâø Øùô Òö àûÚô æø ^q÷†ø íûÚø Ðõnû •ø Øùô Òö àûÚô äü Öø ²
ö ] ØøÃø qø …ø ^ËøÇûjô ‰ûŸô û] ÝøˆôÖø àûÚø ™
—áøçû eö ]ç$ j$Ö] àønû ñô^_$ íøÖû] †ö nû ìøæø ðº^_$ ìø Ýøø ! oûßô eø Ø% Òö Ýö ø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø göŠôjøvûmø øŸ
DNLPV” (èeçjÖ]æ …^ËÇj‰Ÿ] hö^e(l]ç‚Ö] hö ^jÒ(xne^’ÛÖ] éöçÓFÚE
ÏŠ ¤Ð §C Ù gzZÐ , Š ] Ð ;CÙ ÃkZ \¬vZ  1™xi Ñ Ãg lZ ä T :ÀF,
gzZ ǃ: ÌyáÐZ »TÐN â
Û «tigÐ(+ZÃkZ \¬vZgzZÐ N â
Û«
www.khanqh.org
MTL

ä™g l ZÐ ] Òg » æ+ 4gzZg »g æxŠ W0Zx Ó c*


â
á g Z ä x?Zm\ W
Û Š
X áZz
g » æ+4
+4 ?pƒg » æƒ  ƃ  ? !Íß} Z D â

Û Åzm \¬vZ -g—


Xìg » æ+ 4{zá™/Â ?¶ùg » æ+4X î Y0g » æ
 c* Š ÎùíìÑ Âæ Y7 ä VzŠ¤
Š ä ~[ Z »kZ ?c* /
á }÷6,kZ
Ïñ Y0u[ ZÑ~g ‚ ÂzŠ wZ eu~[ Zщì # Ö Z™t~¡Å/ÂÅ\¬vZ
X ÇñYƒg » æ+4Ð • ', Å/ÂpìÑ Âæ ÂX ÏñYƒw 'Ð :â »gzZ
XÐ,Š ¯í\¬vZÃÑ
E
pgíà { ï Š SÌM æ~ M éŒBÄZí Zƒ Za gzZ wZÎq
Åg » æX n -ZQ
Š°~]g „gzZìDZs p~IF, ! ²M æ ¹ä ~ì „g WxÑ ÂÐ Ú
ìí„íŠ Z%VŒ Âì Š°** W »xÝ~ kZX c*
WxÝ »h+ih
+ixÝY Y‰ì @* ƒsp
Е ' ,Å/Âpg » æ ¸ ?ƒ x¥# Ö Z™Å/ @*3g ¹!* a kZÃM æp
X ‰ƒg » æ+4
g lZ åLJ& Z ¯
vZ Ô}™/™| 7,«gzŠìt 4gzZ 0Æ/Âzg lZ ¶S7,g $u ~uzŠ
hz™q-Z Ôì ðƒ S(,¹ Ð Vƒ k H}÷Øg ~¾ !vZ} Z¾t gzZ fâ °çÐ
Ð ] Ò D â
Û Åzm \¬vZ -g—X 7¼ a }¾ ** ™s ç Ì{kH
:ÂÇ}™g l Z
X Ç} ŠwïÃkZvZФC Ù X1
gzZ Ç}Š] ЧX 2
X ǃ7Ìy á »kZÐV˜Ç}Š tigÃkZÐ(+ZX 3
ò ¾‹ â ÅZ
gÑ" ä \¬vZ gzZ ñ â

Û y Ò ä ]ty è!*
i ] â ÅZ &t Æ g l Z ! 2zŠ
ò¾¿ D â
Û \¬vZX ÇgÆ ä™g (Z ò ¾gzZ ähgÆ Vƒk H] â ÅZ
www.khanqh.org
MTM

ƒÆkZX ǃ 7Ìy á » kZÐ V ˜ Ð, Š ~izgÐ(+ZÃkZ ë Ç} ™g (ZË{zQgz Zƒ @* # wŠ »\ W™ Wk0*  zŠ ðà »\WXÐ ,Š™y ‚Wx »
Æ \ W: Zizg„
Å% N* äÅkZ ùMg ¯  „  zŠ ªZz \ W¤
/Z Âñ W:Ðzz ÅäYú~ ¤
»kZgzZ] YoÅkZÔ~g Ziz{ WÅ}È LZ ÌÃ\¬vZXìg @* Ð,™ÒÃ
WQ {z @*
ïŠ wN* ¤ÅkZ ~¢\¬vZ Âì " † ~¤Ë{zZ # Xì [8** ™vZvZ
ò¾vZ ÂXì 4zŠ ¯ ZgXìti Zg »% N* ¤Ð ~¢ñ W~g—}÷Q {È Z÷ @*
ÃkZ6,ä™g (Z ò ¾\¬vZ b§kZ X D™y‚ Wx » » V2zŠ LZÐ • '

ª(Exit)s§q -ZgzZ ` %s§q -Zì Lg –~{] .X ï Š (Exit)` %Ф
ëà ?ÂzŠ hg{ k H?¤ /Z c*Û ~u0*
â
Û äu 0*
yWŒ vZ(q -ZgzZï Š] Ð ¤C Ù
t6,ò¾Dâ
Û (q-ZgzZ σ Za ×~ðZ', gzZ ð>»ÐTÐ,™ «gâq -Z
`@* » 4zŠ KZ6,uÆòÝ ~gvÐ,ŠtxÅZ Z(, Ѓ  Ô„Ð,Šë Â]âÅZ}g‚
( 38X 35:™Ô]nÓZg ) Xì YƒxÅZ H »ò ¾™| ( , ÐkZXÐ,Š¯vZàzÃ?ªXÐ,ŠÄg
]â ÅZÆò ¾Ì6,
g lZz/Â
yÒwaÆVª~ u 0* yWÛŒx™ »Åzm\¬vZ -g—¶ Š[ Z
ä™/ÂX XyÒ w{z ÌaÆ Vß Zz ä™/Âä Åzm\¬vZ -\ W ˆÅ
ÔQÃVª Ï ?{z̻ߙ/Â? c* Û äÅzm\¬vZ -\ WÌÃVß Zz
â

»Ð V;zÐ,ŠÐ(+Ztig»gzZ ÏñYï] ЧC 3 ª` %


Ù gzZ3 Zg »å
ä Åzm\¬vZ -=rZ îG*9gN â
Û yÒ ?6,ò ¾ä \¬vZX ǃ7Ìyá
X ,Š ÑŠ ?„zÌÃVß Zzä™/Âzg lZÐVƒk H
ªàønû Ïô j$ÛöÖû] èô ÖøˆôßûÛøeô ]çû Ööˆùô Þö àømû†ôËô ÇûjøŠûÛöÖû] á$ ]ô c* ŠÉ~ bÑÅg $uä ~g ‡Z5
: D â
Û \¬vZgzZXÐN YñVQB‚ÆvZY 1zZVŒÆvZáZz`â °ç
—àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô™
DNNNVèm! (é†ÏfÖ] éö…ç‰E
XÐ B ¯ Ì[8CZ »É Ð ,Š 7„ °çsÜ»ëz™/ ? !zg Õ} Z ª
H0x »ß™'zŠ Z¤
ÔŠ /# +ëL ]IZiŠ q
Ö Z0 -Z¤
/Z Ôß™{ k
HVzhz™Vzhz™ ìg â

Û dŠ

www.khanqh.org
MTN

h7ëD™D™s ç\¬vZÔM
C M hëD™D™{ k HëX ˆƒ °ç
Ð Vj z { W ‚Zg ì H
Ð V W ¼ ì x » Ã }i
Æ kZ \¬vZ Âì @* zg {È g ÕZ # ì ~ pÑg $uX³** zgt ‚Æ \¬vZ
$u~‚Å Ü4,
Üg Z >gÎÏß W)´X D™yiz'
Z ** ,Z' ,ÆypÆVzLÃV î²W
ÅäzgÆ kZ … Âì ‡â °ç™zgzg {È g ÕZ # D â
Û \¬vZ D™
ÌtgzZ ?ƒ T e HgzZ î C Xì CWI {Š c* iÐ Vzi ZzWÅVß ZzìvZ y 4vZ y4i ZzW
‰¸ D â
Û }÷X ÇVzŠ w Z e~ 3:gz ** ƒ# Ö yZ ** Ð Øgg ZŠ¸ ìg â
Û
H !*
Z:gzǃ !*Z *™ð•ZtÂX ÇVzŠ Î} & +e:gz** ƒ# Ö yZ ** Ðí! œg ZŠ¸¾ !*
Z ðÃ
Ðí¤ /Zg ZŠ¸D â
Û vZ „, ZX ÇVzŠ} ŠÃd W}uzŠÐ V Œv¸YŠ HƒyZ **
:ì x™ð•ZtX ÇVzŠ Î} & +eÆ3‰ƒyZ **
—^Ã÷ nû Ûôqø høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø ²
ø ] á$ ]ô™
DQOVèm!(†ÚˆÖ] éö…ç‰E
H}g‚\¬vZ
-ZÃVƒk
(41X 39:™Ô]nè{Zg) Xì ꊙsç~²q

$u
62g
—Ôø ßô mûô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfùô $ø hôçû ×öÏöÖû] gø×ôù ÏøÚö ^mø™
DORV”(NVt(àÛFu†Ö] oÃf‘] àne hç×ÏÖ] á] ð«q^Ú h ^e (…‚ÏÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
$U*
XÄgxŠ" + Š LZÃwŠ}÷!áZzÍÃVߊ} Z :ÀF,
6,

¬Šy%ÅòŠ‹m6,
XÐvZ¼V- ~Š 2¬Š ä Åzm\¬vZ -ݬ§zuÔ pÑ~g g e $Zzg/
Æ\ WZ # ~g !* HY7 ÐvZèg
x Q]|
ÅÅzmvZ-g—! V â ~g ø} Z Š
vZ -g—Ô Vâ ~g ø vZ èg
x Q]| ?¸ _7,{Š c* i ¬Š Ïyà ¶Cƒ VŒ
gø×ôù ÏøÚö ^mø ¸ _7,¬Št Ð ] ÒÅzm \¬vZ -g— c* â
Û ~ç Å Åzm \¬
 ÂX q pg ì‡6,+ŠÃwŠ}÷áZz%$ +Æ Vߊ} Z Ô ø ßô mû ô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfôù$ø hôçû ×öÏöÖû]
XÐ,ŠÃkZ Çfâ
www.khanqh.org
MTO

ì –ä Y faÏZ ïŠ # Ö / ZÃkZ \¬vZì ‡â ÆZ ¥ /¥ /ÐvZ


ˆì Lg ÂyŠPÔì @* h Â/ÂLÔì @* ™/ÂLªƒSg~}ç# Ö / ZÅT
~ kZ Xc e −7,x¶ c* k c*Ð ] Òÿ, Z Ôì © 8™g (Z » Vƒk H3 Zg J d~
\
~g gtgzZì ÂH6,\ W ÜewŠ Z÷á Zz% eÃVâ WgzZ}i} Zì WZ êL Z
ÔÛ 7,™ ÎwŠÔcg _7, Ð]Ò Ô ø ßô mûô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfôù$ø hôçû ×öÏöÖû] gø×ôù ÏøÚö ^mø¬Š ÅpÑ
XÛ 7,ЊgŠ
−7,H+ WÃë ¸ _7,Ð ] ÒŠz!* Æäƒx9ÅzmvZ -g—Z #
+Æ Vߊ} Z hôçû ×öÏöÖû] gø×ôù ÏøÚö ^mø cg _7,Ð ] Ò Z®ce
o×FÂø oûfô×ûÎø kûfôù$ø á Zz%$
( 9X7:™Ô ¹ ZÜgzZvZI Z ) X â
Û ì‡6, + Š LZÃwŠ}g øÔ ø ßô mûô

$u
63g
—Øônû ×$ Ö] hö^vø‘û]øæø áô!†û ÏöÖû] èö×øÛøuø oûjô Ú$ ]. Íö]†ø Eû]ø™
DMMLV” (Øn×Ö] Ý^nÎ o× ˜m†vjÖ] hö^e(éç×F’Ö] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éöçÓFÚE
X á Zzä™]Š „™JZÃ] ZggzZyWŒ
Û ƒqvß} (,
Æ#Ö Z ~÷:ÀF,
vß} (,
Æ#Ö QyWŒ
Û º™
 ªy WŒ Û ûLE¢E
qvß} (,
Æ#Ö Q ~÷ D â

Û Åzm\¬vZ -ݬ§zu
Û vß} (,ÃXÅzm\¬vZ -g—X vß} (,Æ#
` WN â
Ö Qt ‰ ƒƒq a
Å] ZÔ [ Z Ô‰ ƒ yWŒ Û ƒq Vx ë ¿ ,Z,Z v!* fÍÔ BHÃy Z ë
Xv!* ÑZ > ¸ÑzwjÑX D Yƒ¼ ÂD Wá ~¤
/eÅM%Z}g ZXÐ, ™g OZ »Vkzg
E
GL.Š“)
( 23:™Ôx Z™º ™ï

*g »éZ7ôZgzZyWÅZ îGÏ)9
pX yWŒÛ ƒq vß} (,Æ # Ö Z ~÷ D â
Û Åzm \¬vZ -g—
V;zgzZce **
ƒ Z_s ™ Â{z ?ƒ ®ÉgzZ Zn c* {zñ Y3gpÑyWŒ
ƒ Ëy ZŠ b Û V˜
aÆbzgzŸÆV‰ qÆu 0* yWŒ Û äÅzm\¬vZ -g—ÂXce ムÌÒp
ムÌÒpÅng e ~ kZƒ u 0* yWŒÛ ~BT @* éZ [ ôZì {zgzZ ~Š Î{q-Z
?Ïñ WùÒptgzZce
www.khanqh.org
MTP

ÌZÅzaÆu 0* Û ûLE¢E
yWΠq
Ìi úÅ VÂZg y WŒ Û ûLE¢E qì ; g™C Ù ª ** â
Û éZ [ ôZ ùMg ¯ˆ Æ yWÅZ îGÏ)9
vZ -g—X Ïñ Y WÒpÅng e ~ y ZÐ Vƒ éZ [ ôZ y WŒ Û ûLE¢Eq X Vƒ _7,
: D â
Û Åzm
ÜûÓöeôù…ø oÖF]ô èºeø †û Îö çø âö æø ÜûÓö×øfû Îø àønû vôÖô^’$ Ö] hö]ø äü Þ$^ô Êø Øônû ×$ Ö] Ýô^nø Ïô eô Üû Óönû ×øÂø ™
— Üô$ûŸô û] àôÂø éº^ãø ßûÚö æø kôòFnùô Š$ ×Öô 麆ø Ëô ÓûÚö æø
( 195:mÔ 2:¢Ô] Zú− Z[ Z1ZÔ ~èF,
ò)
Ång egzZXì aÆxz²dÔßñxi ÑÃkZ Ô **hg#Ö i úÅ] Zg !ÍßÆ# Ö Z ~÷} Z
?Ï HÒp
áÐ x?ZmxŠ W]|ì ;g {ì»G™x ӬР?Üû Óö×øfûÎø àønû vôÖô ^’$ Ö] hö]ø äü Þ$^ô ÊøX 1
?ì HÒp~uzŠgzZ ÇñYc* ŠÉ~ZgÆG™yZx ** ZgvñƒG™æ™
?ì HÒp~ŠXÐî Y0[HgzZ}g \ Æ\¬vZ ?Üû Óöeùô …ø oÖF]ô èºeø †û Îö çø âö æø X 2
?ì Hg eÒpgzZ ÏN Y~Š™s çN æ~g vkôòFnùô Š$ ×Öô 麆ø Ëô ÓûÚö æø X 3
+Z}g v‰
X Ïñ YƒZa g0 Ü ¤ÅvÐ{ k HÜô$ûŸô û] àôÂø éº^ãø ßûÚö æø X 4
eN ¬Š ÅvZY 1zZÆݬ}g ‚
i§»h
vZ Y 1zZ Ô_¨ÔwZ$ +Z Ô[ ·Z ÔG™Æ Ý ¬ }g ‚ 5t {Z +à q -ZÐ éZ x ª
X ÏN Y ïÃ\ WN ¬Š Åy Z~˜Í ËÆ Ý ¬ c* ~ u 0* Üæ c* Vƒ~vZ š M ìe
{z ~ ug MZ G îvEzg c* Vƒ ~vZ š M ì e ~i úy›æ ~ Ý ¬}g ‚X H g ?Š
\ WZ # Ð àønû vôÖô^’$ Ö] hö]ø äö Þ$^ô Êø Â ?7c* Ð ³7, ô ] ô ^føÂôô o×FÂø æø ~ ] .Z
àønû vô×ô ’# Ö] ²
X ÏñYï„  ZpgŠ š ~jÃ\ W ¬Š ÅVâ ›ÆÝ ¬}g ‚ ‰ƒ 4ZŠ~ G™
ô ^fø Âô o×FÂø æø ^ßønû ×øÂø Ýö ø¡Š$ Ö]ø ]t»] .ZgzZ Üû Óö×øfû Îø àønû vôÖô^’$ Ö] hö]ø äö Þ$^ôÊø]t»u 0* ILG
ì "u
ÆÝ ¬}g ‚ì @* Yƒï á ~ G™ ZƒÈt Âî 5ÃVÓ VâzŠ àønû vôÖô ^’$ Ö] ² ô ]
Б
7~V1Âä~tÔc* Û «ÃºZ ä\¬vZxêL tX QŠ lŠpÐ ZN ¬Š ÅY 1zZ
â

C ì c* â
Û y Òäòzg ** ÑñÃkZì MH~‘œÆVZ ÅVß ZzvZpJ 7,
CZ ÄE Šp g0
Ym +Z |

www.khanqh.org
MTQ

XÐî 0* CZÄEÈ é~BLZ Âß™òÝÅVß ZzvZ ?¤


Ym /Z
7{t ~ g $ugzZì Cƒ Za ‰ Ü ¤ ã qzgq -Z ÅvÐ Vƒk HÐ éZx ª
\¬vZ Y /Z „ˆÆ Y (Ô ÏñW‰
á yZ Âß| 7,¤ Ü ¤t Ð "7,Ä ] Zg W &ì
»y** - ñSZ ~EŠtXì Š á g Z »ÅzmvZ -ݬ§ zutXÐN YïÃ\ W}Z +ÃVzg e
Yƒì @* ƒ wÈZ~ ã** - ïELO …LX }™: c* }™{Z +Ãì Yƒ {ç~ Tì 7¯
ªÆ ì Æ‚ ίC Ù » ãZZ ïE L …L p}™: {Z +Ãì Yƒ gzZ }™ {Z +à ZzŠ ì
Ô ø ×ûiô D â
Û \¬vZ X xg d $Œ Û Ð {k HƒòZ ?ì H ~Ì6,$ +gzZ }™: ~Ì6,$ +
:d$Œ Û ÆVY±Ôƒg: d $Œ Û ÆVzŠ%Z Ôƒg: d $Œ HƒòZ ^âø çû eö†ø Ïûiø ø¡Êø ²
Û Æ{ k ô ] ö æû ‚öuö
-Z Çìg ]çû eö †ø ÏûiøgzZ Çìg ]çû ×öÃø Ëûiø øŸ Çìg ]çû eö†ø Ïûiø øŸ ƒg
zgqX Çñ Yƒ ]çû ×öÃø ËûiøyŠq
gzZ vßg Z*zªéZ[ ôZgzZ yWŒ Û ûLE¢E
qvß} (,Æ# Ö Z Zƒx¥Ð g $u Ñ!*
gzZÐN Yƒu 0* Ð t Ü Z}', {z ªÇñ Yƒ~G™g Ñ»y ZZ +Z ¯g eÆz
Åx Z™p ™:X σ=ÂÅvÐVƒk HgzZs çN æÅyZÔÐN Yƒ[HÆvZ
Xìg ZŠb»ÑÅy Z¯tX N Yƒg Z *zƒ  {zì¯t»e $ÑzyZx
( 15X 5:™ÔpÑ~g gzˆyWŒ ,
Û »k½)

i§y‚ W»z
ÂJ-] Zg W {g !* X ì ¹ Â−7,i ú™J QÃ] ZgW g e &¾ ðÃ[ Z
] ZggzZN Yƒg Z *z‚΃  \ WVƒ @* C¯q-ZÃ\ W~ ÂXì Sg?y »Š ~g ø
Õø]ˆø qø=½Ï0 +ivß\ WpVƒ @* CÌZ {z?ì¯H{zX } 7, 3Z:ÃËÌW&Ã
X I ]†÷ nû ìø ²
ö ]
M/ c*
x ª+ z+ M/ ] ÎgzŠ¬ Ð F, zˆÆ "7,<L zŠgzZ n
Û g eÆ Y (
Ì+ M Å {g7Z > [Ô~ # q > [Ô/Â > [~z] Îg zŠ „ y Z Ôì ÂH −7,éZ
Æz«gzŠX M hïz®ÆnZÆ[ Z NÆ™+ M F~] Îg „zŠX M h™
GJ
ÂVƒˆƒV G é5©$Ñ**
¼ ~½yŠk™/ÂZ®¶Å+ M Å/Â> [èYk8 - â °çˆ
> [Xì ykZ {Š c* i » æVŒ ì x ¬ ÏŠ6," ~ 2- ~g™m{ £Š â
Û s çvZ} Z
X k8-â ~ # qÔ¶Å+ M Å~ #q
www.khanqh.org
MTR

?Š¦ÑÅz¯ ú¬ÐäÎ
éZ ì‡ë HÐ " 7,ÒP ¬ Ð F,z™| 7,< L zŠ gzZ n
Û ge Æ Y (
ºZ]o»kZì hÃY f?ÇñYïzgŠ »Vzg Z*zÃë HyŠÆ# Ö ªgzZÐN Yƒ
X Vƒ@*
™7?Š¦Ñª]o»kZ~[ Z Z®X B8 -âÐ
ÅmvZ îG*9g ~â år Ññï
# ™ZsÑZ ** GÒ)ÅZŠë#
Ö ÑZœ:òz2 ZŠ ZæZi Z : M†fÛÞ ØnÖ
zyŠÆ# Ö ªÌ{zá| 7, z+M/Ò] ÎgPˆÆY (ì –~òz2 ZŠ ZæZ
X ˆƒ?Š Åòz2 ZŠ ZæZ ÂtX ÇñYc* VZ~Vzg Z *
kZì CY ãâ [ Â ~(,Ð ƒ
 Å} [ Â Åò á )´~[ Z :ò á i Z VN†fÛÞ ØnÖ
ÐäΈÆi úÅY (¿˜ ++ $¬0Zò á )´X VƒêŠ!ZjÐ1¢Å
@*™7]g „! ²aÆ?Š[ ZX ÏñYƒ ZŠ Zz< L ÌÅkZ Çá| 7,Ò«gzŠ¬
Xì g: ¹!* mÃ] Z|Y f @* Vƒ
Zg – »}TXÆg $uì ,@*}èY D™Üg $u¬Ðƒ  ò á )´
X 7x{zƒ:6,g $u
?Š ÅY (ˆz> [
$!*
g
:D™ÜÃkZìg™7X CZÐ g $uTò á )´
—Øônû ×$ Ö] àøÚô çø ãö Êø ðô «øÃô Öû] éô ç×F‘ø ‚øÃû eø áø^Òø ^Úø æø ™
DNPV”(NVt(ØÊ]çßÖ]æ †içÖ] hö^e(éç×F’Ö] hö^jÒ(…^jvÛÖ] ù … ènE^uE
]g „{zÅ~g ‡Z5[ ZX ì 4ZŠ~ éZx ªÏñ Y S7,ˆÆY (i ú i ú{ zC Ù
ƒï» {z k7,7zªi úÅ] Zg (3¢Ô148™> ‡%) Øønû ×$ Ö] Ýöçû Ïömø Ÿ$ àûÚø àønû ×ô Úô ^ÓøÖû] àøÚô ‹ønû Öø
X B| 7, zÄ] Zg¬ÐäÎM hƒï»Ðã‚ W\ W[ Z Z®Y7„
ØôË% ßøj$Ö^eô Øö’övûiø ‚ôr% ãø j$Ö] èøß$‰ö á$ ^ô Êø ì tê » ò á ~ Ýzg Åu 0* ìILG " u kZ
Ð äÎˆÆ i úÅY ( ÏñYƒ ZŠ Zz< L Å¿kZ Ýôçû ß$Ö] ØøfûÎø ðô «øÃô Öû] éô ç×F‘ø ‚øÃû eø
ìg| 7,™J Q~ ] Zg SŠ Wvßì 7t È » kZpXá| 7,Ò] ÎgP ¬
z1ÃXì aÆVÍßyZ Âtg D 3{zìg 3 ã c* ,vß X ,Š hg −7,{z
'
çW~ ] Zgy W¤ /ZQX B3 Kzg“  ÍÁi Z ÁˆÆY ({z Q7ã c* ,
' Æ :c* ü
www.khanqh.org
MTS

?ì H Iä¾ÂB| 7,
{g !* Ü zkZ ÂñYÁ
zŠ‰
wÅzY (ˆÃV”
Ð+ M Åz] Îg zŠ ¬ Ð F, z ˆ Æ Y (Ãy Z N Y ƒ yWŒ Û ûLE¢E
qa
c*Û ä Åzm\¬vZ -\ W~ TN Yƒ t Z]}g7 Æg
â
$ukZ {z @* , Š Zð7,
ñYHx ÈZ »kZ~)‡ÑZg ZŠX éZ7 ôZgzZyWŒ Û ûLE¢E
qvß} (, Æ# Ö Z ~÷ì
$ut gz Z ³7,F,
g zˆ Æ kZ N Y ~Š Zð7,] Îg zŠˆ Æ < L gz Z n
Û Æ Y (
Æu 0* ìILG" ukZ @*î Yƒ éZ7 ôZ [ Zp‰ƒ Ây WŒ Û ÿL$q ?d W dŠ,Š Œ
E
( 31X 26:™Ôx Z™º ™ïGL.Š“) X î Yƒt Z]?Æb VâzŠ
/
¤ $ubÑ
Š ÈZ>g
hö^vø‘û]øæø áô!†û ÏöÖû] èö×øÛøuø oûjô Ú$ ]. Íö]†ø Eû]øc* â
Û Šá g Z ä Åz m vZ -x™ Z g—
™ â
Û éZ[ ôZˆÆy M ÅZ îGÏ)9Ôg Z *zgzZy M Œ Û ûLE¢E
qvß} (, Æ# Ö Z ~÷Øônû ×$ Ö]
Ð G.Å
Ìê ¹1 !* [HªxæZ r # w [HÔxæ!* [HZ # σ Z # åÄZÑt c* Š Ct
i úÅz=g f » w”Æ m{ ƒŒ Û kZ1ƒ Ì[H » \¬vZ y M Œ Û ûLE¢Eqìt Š Z%Xƒ
Ýô^nø ’ôeô ÜûÓönû ×øÂø X ðâ
Û yÒ '!* g e ä ÅzmvZ -\ M ~ bcÆzçO Xì
YY ¹‚Zgƒz ÂñY ** â¤/Z Ì[zgzZì aÆ(F, 7aÆ[z dt Øônû ×$ Ö]
G!E
 ì Ò7Ì{— ¸< L i útì ¸ w ¸/ öW -©çO 7Š Z%[z »‚ŸgzZ ¦Ñì
M/ á | 7,„ «gzŠ IÐ F,
+ z Ân | 7,:~ ‘ y M ¤ /ZÃi úkZgzZì [ Œ #ñ
Û èZ
Xá™ ,‰ Ü zÆt ZÑZìt]gß~uzŠgzZéZ > [
Ö Z ñ 1] ÜûÓö×øfû Îø àønû vôÖô ^’$ Ö] hö]ø äü Þ$^ô Êø ( 1) :t Åzi ú «**
# '!* g e {z
G Å
oÖF]ô Üû Óö$Ö èºeø†û Îöæø ( 2) Xì q=z š M 8ïE L 4] A ðE
E 3©.ÅZz Î ðE 3B+!* ¹xgzZ ì w©»
E
oÖF]ô köfû aø ƒø‰ì Cƒ 4ZŠ~ G é5š!îG G!¸ L~ wEZ \Zì C¯ hÓÇg !* [Hi útÜû Óöeùô …ø
ÏZXì @* ƒŠ Z%¼ZŠg0 +ZÉ ‰ M :ZzÐ} i ZzgŠÆKsÜ Cƒ7tŠ Z% ‚õrôŠûÚø
» ¶Š S { k HgzZ lô«òønùô Š$ ×Öùô 麆ø Ëô ÓûÚø æø ( 3) Xì ¼ ZŠ ~ m{§!* gŠ Š Z%Ð Üû Óöeùô …ø oÖF]ô b§
Ï}Š™ +Ãèâ ‹ ºªì=g f »1zgÐ Vƒk HgzZ Üô$ûŸô û] àôÂø éº^`ø ßûÚø æø ( 4)Xì=g f

www.khanqh.org
MTT

X ϶=g f »DÐ] ºÆwgzZ


”%]|X ¶Å~ q ½ZÆ x Z™Y CÆ kg Z=Z sÑZ ðzŠC
** Ùk,
½t ä ¢Z
 åHn²~ŸÏZX å* »kZ åZƒå¡ »x Z™Y C¼X¸n pgp=ÌðzŠC Ù
îÏ)9a Æ äƒ #
z Ug ¯ˆ Æ y M ÅZ G Û èE
Ö Z ½ ZÑ Z p‰ƒ Ây M Œ 4Ó$q ] Z|\ M
LG
gzZ wqZÆ™¡¡vßì ÌÕt ~y
@* M F,
z x¼gzZ K kZ X c*
â

Û ?Z [ ôZ
X ÏŒ: #Ö Z½ ZÑ ZÃy Z Ì»ÂÐg…¸Ð ª zŠ Å /Z ì~g—gzZt ÜZ — & Z
gzZì ~gz$Å‚ ZgÐ \¬ h: L » kZì ~gŠ" ÅDÿL X3Z~ÃÅVÍß ` MçO
fÆ] ³ñOgzZDƒgáx Zú™NŠ ! Zy
ÐÃŪ Åt ÜZzw qZ~³ÆkZ
ì ! ½ÄŸZŠ kg X Ç} ™ððÇ ñ3 ÃkZƒ: kg ~ TŠ kg‰ Ù Š
Æ]ÃkZQì @*
Yc* HƒŠkg D ™D ™gzZ Zƒ!ÍkgQÔåkg î0ÈÍÝZgŠ
¯!ͬX Š
à { Âñ Y ÑZ e: ~x Z ¸Æ]ÃkZ¤ YƒŠkg {zˆÆTì @*
/ZXì @* Y ÑZ e~ x Z ¸
$¸ kgì ¡!ÍèY Ç}™~gŠ**
¸X ì T {z Çñ3 Ôǃ: kg~ kZ Çìg!Í
7,—‚Ð d
Âì @* $Œ # pì Šïq »››gŠÆvZ t‘Ãëì »VÍßëwq
ÛZ
~C L »kZXì ŠH™NŠ, Ã~¿zD}g øÔì C0*
Ù ªëì ¸: #gzZ à {Ãë
/Z:gz D™Ýq7kg »›Å\¬hÐ ÄÅvZ I Z1 f
Zg ø¤ e™Ýq ½
.ÂñYƒ Ì›› gŠ ÿL$q wŠ
~g ø Ô Ï} Š™^ÃVÍßÒpÅ kZÐ ìëÐO]
C Ͻ›Å\¬vZÔ Ç¼m»\¬hÐV\ M
á z Ë ¶7Ã@*
~ [
I
%NêLg8F~%¶Ì¡ Åy Z
~[ M æF
MŠ c*
C c* -Z
CZ » ¢ZÄq
VÎ',ÕÈp \ ä wŠ T ñ;
Û »tÐÒpÅkZ
ÐVƒV›Ì

)
( g§z<ÑíZ 

www.khanqh.org
MTU

$u
64g
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô ØöjøÎû]ö oûÞùô ]ø l% û ô çø Öø ǻ‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ôÖ$] æø ™
ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö Ü$ $ö ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö Ü$ $ö ²
—ØöjøÎû]ö Ü$ $ö onFuû]ö Ü$ $ö
G
DOUNV”(M(t(é^`Ö] oßÛi hö^e (†nŠÖ]æ ^`rÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
] !* i¹=ì y Y~÷~]gŠ î0~EE
tì [8Š c* 3¢ÆTÅ] Z f kZì n:ÀF,
+
ñY H{0i=Q Vƒ YHL~Q ñY H{0 +i=Q Vƒ Y HL~ 5 ZgÆvZ~
X V ƒ Yc*
Š™L~Q ñYH{0+i=QV ƒ YHL~Q
]Š ÞñÕÅÅzm\¬vZ-g—
vZ~Vƒ ‚ rg[8~ !ßÍß Zz*Š} Z c*
â
á g Z äÅzm\¬vZ -g—
Û Š
VzŠ} ŠyYQÔV î YH{0 +iQVzŠ}ŠyYQÔVî YH{0 + iQVzŠ} ŠyY~3 ZgÆ
ƒ: Zg \ bŠ yY~3 ZgÆvZ¤
Â@* /ZX c*
â

Û ä\ WiŠg e&VzŠ yYQÔVî YH{0 + iQ


X @* kZ Zg \ »vZ
™: y ´Z »] !*
ÕÅäƒL{g !* A
zŠ ÅY Zß~¼
*Š vß ?Hì ¶Åq Ë~ ¼ A HÐ â7 Ð ¼ A ÿL 3XZ \¬vZ~ ¼
A
?ƒ  ~¼A Ô 7é Zp ðÃÅäY~ *Š …Ð }v߃  Xƒ T e **
Y~
vZX T e **Y~*Š {g !*zŠëaÆkZì 7Úq -Z~¼ A Ð}Lp
ì 7qt ~ ¼ A Ð}Y ZßXì 7~ ¼ A ì ÚH{zÐâ7 u 0*
X bŠy YgzZ ** ™7yp CZ™±ÐVz

™lâ]Š ÞÄ YÔ** Û »~3 ZgÆ\ W


ì x™ÈN»/ôÈpgzZ]tÈpxsZ Zgø
Åy Z ä Åzm\¬vZ -\ WgzZ ‰ ƒL,~ ‰ Ü z„q-Z~ ðZŠÆu Q
C å;g| 7,
ÄtwqÈ!*,
) {i »»LC
Ù‰Ü zkZX ðJ 7,
{ i »¯ ú
aÆÙpÅXä ~ ~Š yY Z% {i» ^á Ð pÃÆ yZ
aÆÏÈce~Šp"
V¹ !*Z }÷ oûeô]ø àømû]ø Åzm \¬vZ -wÎgÆvZ } Z Y7 ä V” Lg Lg
www.khanqh.org
MUL

\ ¬v Z -\ W b§¾Ð V” L g L gÔÑ Õ ² WÐ V\WÅ \ W ?


vZ -ݬ§zu6,+ Š kZX Š
Hï7„V- …xsZX ‰ƒL1Z}g vD â
Û Åzm
ݬ§zu¤ /ZX ‰ƒy AÛJ Ðu\ W~u QÈZyXì ·ug IÈp »Åzm\¬
-Vî 0*
!ë ` W  c : ]Š ÞÈp »e\¬vZ ègx Z™/ôgzZ ]tÈp »Åzm\¬vZ -
c* -ë~‘œÆ/ôÈpgzZ ]tÈp ` WX Dƒ H HäY: gzZŠ 
WxsZ J á 6,x Zg Ôx Zg
( 7X 5:™Ô]Š ÞÄYÈ Q ) Xì

$u
65g
Ôø f$uö oûßô Çö×ôù fø mö pû„ôÖ$] ØøÛøÃø Öû] æø Ô ø f%vôm% àûÚø g$ uö æø Ô ø f$uö Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø™
—ô …ô«fø Öû] ðô «ÛøÖû] àøÚô æø oû×ô âû ]øæø oûŠôËû$Þ àûÚô o$ Öø]ô g$ uø]ø Ô ø f$uö ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
DMTSV” (NVt (‚nÖ^e xnfŠjÖ] ‚Ï oÊ ð«q^Ú h^e (l]ç‚Ö] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
Ð \W Vƒ ‡â ›ÅVÍßyZgzZ Vƒ @* ™wZÎ »›Å\ WÐ \ W~ !vZ} Z:ÀF,
Å\W !vZ} Z ñY| (,›Å\ WÐ XVƒ ‡â =ÂÅwqZ yZgzZ n pg ›
C ƒ{Šc*
iÐã0*
}QgzZ{Šc*
iÐwÈzIZ}÷gzZ {Š c*iÐyY~÷~»}÷›
Zg – » ai ~÷ Ýq » Ï0 +i ~%
**% ~ V< ¬ } F, ~ V< ¬ } F,
Š Z%ÅÅzm\¬vZ -Ý ¬§zu ** +
g Z *Ï0i~ V < ¬Æ \¬vZ ªVß ZzvZtzft
Xì ]t¾zfgzZ]t¾ØgzZ
›ÄÅZ
CÑZ¦ì Zi Z âÐû%kZ »ä \¬vZ å c*
Ym â
Û ä \ WÐ x Z™/ô
:ì ; g}Š¬Æ™y"ÐygzZ {—x Zg WÆkZ ` WÃÅzm\¬vZ-
—äü ãø qûæø áøæû ‚ömû †ômö oùô ôÃø Öû]æø éô ]‚øÇøÖû^eô Üû ãö e$…ø áøçû Âö‚ûmø àømû„ôÖ$] ÄøÚø Ôø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø ™
DNTVèm! (ÌãÓÖ] éö…ç‰E
ÆÄÅ\ W @*ˆ ™ Y k0*
' Æ y Z \ W ì g™Š c*
=gzZ Ô¬}÷}È 
E
{zÐ s§TVzŠ Î (Z 7ZÐ ÒpÅ\WgzZ VzŠ™ «t¸ï G 4h$7Z ~ ºœ
LE
Å›~÷J
ËñYƒ ì‡õg@* -#Ö ªÐ=g fÆy ZgzZ ñ Y’ÒpÅ\ W, g*
www.khanqh.org
MUM

ä ÅzmvZ -\ WXÐ ]Š „Å ËÔÐ „  Z


Û Å ËÔÐ ]Š ÞÅ ËÔÐ Š ˜ Æ
ùMg ¯\ W Âìg™Š c*
ÃvZë Hn²äVrZ ?ƒìg™ Hvß\ W Y7 Ðx Z™/ô
\¬vZ HwZÎZuzŠ äÅzm\¬vZ -\ WQv߸áZzÜû ãö e$…ø áøçû Âö ‚ûmø‰™
Ã\¬vZaÆ\¬vZgzZ ìg { e ** ™èZgÃ\¬vZ ë Hn²?ƒìg™Š c* VYÃ
X T e** ™èZg
W, M
Z »+
ì ; gÈvZy4 !vZy 4¿q -Z¸ D â
Û mvZ îG*9g DZ†{ á ”ç'N}÷
ƒ§{[p~÷Ô,Š {P™™ÑZzvZ= vßìtÑ»kZXì ; gg*Ð uvgzZ
I
ÔvZ™f »kZèYì ; g Y–w!* zgzZ { k H6,ìvZy 4C Ù ÆkZ Âì ; g YhþL ^¬Z (,¹t
ù »V”w !* L Z™™¬»vZ òŠ Wq -ZgzZXì aÆZ *ŠgzZù Ôì 7aÆvZ
6,ìŠz%ZáC Ù ÃkZ Šz%Zá ÔŠz%Záì ;gÈ?uv{zgz Zì ; g Ö @Šz% ZaÆ% 0*
:ì n
Û ð¾w'gzZì ÒÔì ïvZy 4èYì @* Y–[ Z N{Š c*iÐvZy4
—èô –ømû†ôËøÖû] ‚øÃû eø 躖ømû†ôÊø Ùôø¡vøÖû] gôŠøÒø gö×ø›ø™
DNPNV” (Ù¡vÖ] g×›æ gŠÓÖ] hö ^e (ÅçnfÖ] hö^jÒ(xne^’ÛÖ] éöçÓFÚE
èYD™të @¬~g v c* â
Û Ðe\¬vZèg/ôäÅzm\¬vZ-\ W Â
:ì @*
ƒÔ¬ì @*
™„zŠ c*
—åü †ø Òûƒô †ø %øÒû]ø ^ò÷nû Eø g$ uø]ø àûÚø ü
Dä×ñ^ÛE æ äΡì] oûÊ h^e (Øñ^ÛÖ]æ Øñ^–ËÖ] hö^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE
*
( 9X 7:™Ô›È ò) Xì @ ™›ÐË
™™fÐ] Ò»kZ Âì @*
7Ð u Âì CYƒ æÐ y Z¤ /Z Š ÑzZ m{Åx?ZmxŠ W]|vß
LZ Ã{ Ç {>™| 7,Å/«g zŠ X D Z h Q 7ÐÈÔç 3 7æÔ Ã W 7ñe X Tg
^ßøÛû×ø¾ø ^ßøe$…ø _ Z÷ Å !*LZ gzZ D™èZg ô â ™\ G,X D™ F,
!* Ð V î²W
ÏZÄÜ • @* Ã\WX å ¯ Ð ÏZx » »x?ZmxŠ W]|èY D™wEZÃ ^ßøŠøËöÞû]ø
^ßøe$…ø Ì{z Âì CYƒ æ¤ /ZÐ y Z Š ÑzZ m{ Åx?ZmxŠ W]| ÂX å Zƒ «Ð
 CY W7i ZzWÐ s§Å\¬vZ~wŠÆyZJ -Z# gzZD zg™È ^ßøŠøËöÞû]ø ^ßøÛû×ø¾ø

www.khanqh.org
MUN

ÔBx Zw6, zZ LZÃ ã c*


',[ ·ÔBx Zw6, -‰
z Z L Z ñ eJ Ü zk Q c*
Š™s çäë
G E
Ÿ»»ÏÈ ï L ¢ZÑXì ])" Ôì ëÑ** î^?Æ™nZg **
{zì j ÃáZz¶Š ?
s çä ëñ YW~wŠÆszw%i ZzWÐ y W îzg Ú ZÔz™/¬ƙ{ k Hì
y*Ôì @* ƒx AZ Ôì CWi ZzWÆ szw%Xì 7` ZÅszwi ZzWÅ \¬vZ X c* Š™
Xì @* ™7~p“LZ {zQì @* Wx|X 7]gz¢ÅszwaÆ
Ô~gZiz {Wä \Wi§ » °ç Å Vƒk H Y7 ~ …ä r # ™q -ZiŠ q -Z
ðÃÅkZ ?c* Š™s çä \¬vZ ǃx¥ùgzZVz™/ÂXÔVîzg HpÔåc* C~g\
iZ
kˆZ»ØgÈ á ÂÐN â
Û 3g6,Vî²W}gv\¬vZZ # Hn²ä~?ì # Ö ´
( 14-16™›yò) X ˆƒ°çì # Ö ´¸X ÇñYWyjgzZuQ~wŠÔÇñYƒÃ»
ì
Ð u 0*ILG
" ui§»`â ›”Z
»`â Æ ›” Z kS ~ g $u ä Åzm \¬vZ -Ý ¬ §zuˆ Æ kZ [ Z
c*2Ã#
Ö Q™8- â ¬Š ä Åzm\¬vZ -g—Xì g $uÅpÑ~g g X c* Š 2à e
Xì µ Z ]¯Å` â Ð \¬vZgzZ µ Z ]¯Å q nZXì ] !* H ! { ZzX ùâ b§kZ
§â]tº ÖZ  Ç}™wZÎÐ \¬vZ ~ p ÖZÆ Åzm \¬vZ -vZ wÎg äQ Z #
Å q nZÆ Ñ Ô µ Z ]¯ Åp ÖZÆ Ñ ?ƒ y7 H » {'
× Æ kZ Ô Dƒ ïqÆ ]t
X µ Z]¯Å`â ÐvZgzZµ Z]¯
ì ]t¾zf›ÐvZIZ
X £Š }Š ›KZ \ W= !vZ } Z Ô ø f$uö Ôø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø Ð ùâ HgzZ
›ÅV < ¬Æ\WÔ£Š›ÅyZ D™›Ð \ WvßgzZ Ô ø f%vôm% àûÚø g$ uöæø
vZ=ÇV î Y 0 ÑZzvZ ~Ð V1¾ t ݪ C \ W[ Z X Vƒ ‡â ~ Ì
c*ì‰ Ü ×~ Ýzg Åg $u kZ ÅpÑ~g g Y =Zt » kZì 7]gz¢ðÃÅVß Zz
kZ Ý ªyà  ìg 8 - â ›ÅV< ¬Æ \¬vZ ÂÅzm \¬vZ -Ý ¬§zu ?7
g$ uö æø Xì ÙW **
Ð ]t¾zfgzZ ]t›Z%Xì Zgÿtì ?Št ?ì Yƒ ÅÐ
XA ›~¾ÐX}Š}Š›ÅwqZ,ZvZ} ZgzZ Ô ø f$uö oûßô Çö×ôù fø m% ØõÛøÂø

www.khanqh.org
MUO

Vß ZzvZ~ yxgŠÆ›ÅwqZgzZ›ÅvZ D â
+y Ѧ)´
Û ~z0
vZ ªXì‚ Zg y xgŠÆ ›Åw qZgzZ ›ÅvZta kZ ?ì ˆâ VY›Å
gzZì CY ï̛Š\¬vZÐ á̂ k0* Æ Vß ZzvZì ¤{t ~ ›ÅVß Zz
Xì CYïÌ›ÅwqZ
mvZ G î*9g ~â å# Ö ÑZœ]|vg ) ,á ZzvZq -ZX%q -ZÃr# ™®dŠ
à Äg ÌSh Z e Ô ñ W™ e X à ™/ ÂÐ [ ZÑ ?‰ 0á Zzv Zù ðƒ ‚ÄÅ
( 33X 32:™Ô›È ò) X 8 [ ZÑÏ0 + Hƒ‚Ì<!*
i ~g ‚X Š Ø{vZY á y Zgz Z
vZY 
á yZùâ~]tºÖZì g $uÅpÑ~ggt?ceãƒX›Å\¬vZÂ
Ìp ÖZÆ\ WÔw=gzZ}g \ Æ\¬vZÔÅzm\¬vZ-\ WèYX σwJgz¢
E
Å] § þLÅ{Xß™Š c* vZ Y 
á yZ σ 7Šg ¬Š Å\ W ÂÐùâ ~ ]t ï GL šÅw=Ô w=
VߊÆVâ â
Û ** gzZ] §6, V < ¬LZ] § þLÅ{Xì 4' ,] §ÐXVƒ@* ™7'!*
Å\¬vZègy ¢** ¦Xì gì ? zÒ6,kZ ÇñY^ØÂdŠ {nXì @* ‚', ]ñ6,
wq H^ÞøˆôùÖ] Üö ãôßô nö Âû ]ø àûÚô xöE$ †ø jømø Ýõ]çø Îû]ø Ùö^eø ^Úø c* Û åc*
â
WÆ™~Ã$ +™NŠÃ¿q -Z ä
7Òä Åzm\¬vZ -vZwÎg H ?ì ;g - ** ¯ Ð V\WÅX»Vñ¸+Zì
Âì ¬Š$+ÅÅzm\¬vZ -Ý ¬§zuXƒÒ6,kZì @* ™~Ã$ + †ø ¾ô ^ß$Ö] ²
ö ] àøÃø Öø? ðâ

Û
?ÐN W76, {n] Z W,ZÆÒH
ì [£›Å\¬vZ {Š c*
iÐw ÈzI Z
}Š {Š c*i ÌÐ wÈz I Z}÷= ›KZvZ} Z oû×ô âû ]ø àûÚô æø c* Û ˆ Æ kZ
â

X c*
WáÆg e}g â ÂÏVî Yƒ nZg ** ~ ÂÐî Ñ7yn,ù ¹ä ~ç7t X }Š
»ÃÔ î Wá Ô¾ Ã} ÀiZ¤ /Z Ôz™~g7 &
+Zex ÓÅ ~ç Ôz™# Ö nZg ** Ã\¬vZ ¦ /Ù ð¸
C
™~QgzZ î Wá \ Z y±V $Z e Âì à Zz¤
/ØgzZzŠ ö \ Z y±ÔzŠ Ñfâ Z& +%Ô î Wá ÑÃ
~÷zŠÈ Â î Wá `k¾ Ã ãâ
Û **ÅvZ Z
# pî ‚' ,6,kZ ?w 'X î ö Æ
X Y} Š7yZZÔß: yZZ1ßá yY
Ôƒ Ô¬ }÷ ? ¹ ?VY Y7 X î YƒÛ ¹ä V˜ gâÐ { á Š !*

gâ} ZxŠ ZŠV ZZ:xŠ ZŠV YÂ/V**Y ¹äkZ Â}™g (Z< Ø è»t ÁceÃÔ¬

www.khanqh.org
MUP

Xì c*
Š7y ZZì ~ŠyYä~6,1/8~÷V˜
ì [£›ÅvZ {Š c*
iÐ ã0* +”
}Q~k\ h
~ k\ h +”} Š }Š âZ= ›KZ !vZ } Zô …ô^fø Öû] ðô «ÛøÖû] àøÚô æø ì] ZŠ
~ yY Ôì CYWyY~ vg vgÐ ã0* }Q~ k\ h +”X {Š c* i ÌÐ ã0*
}Q
iÐ kZvZ} Zì @*
\ W{Š c* ƒ Zg \ A ã0* +”kZXì Cƒ x¥yY Vz%
~ k\ h
Û «ÃyY~÷›+Z KZX Yƒ}g \ =
( 37X 36:™Ô›È ò) X £Š â

ô=ò AZÅ sô×û%$Ö] ðô «Ûøeô pø^mø^_øìø ØûŠôÆû] Ü$ ãö ×# Ö]ø


¡~wŠ}uzŠì @* ƒ Za Zƒ0 -ZD W[ Z±ÆnzŠ6,wŠÐ Vƒk
+Z Âq H
gzZ liÎgzZ ¡Ôò¤ /~ wŠ Z®Xì Ð cizŠ m» {k Ha kZ Xì Cƒ Za liÎgzZ
c* Û «y*Ð »g lZ…ä Åzm\¬vZ -Ý ¬zŠ§zuaÏZXì @*
â
ƒ Za Zƒ0 +Z
æ Ð ã0* Æ s' ,}Š ðŠÃVƒk H}÷vZ } Z sô×û%$Ö] ðô «Ûøeô pø^mø ^_øìø ØûŠøÆû] Ü$ ãö ×# Ö]ø Xì
ÄA
°g ¬ r# ™ ö Z†ËZ e ÂðJ 7,g $ut Z # = ä }÷XÐ ã0* ÆázZgzZ †fÖ]
s' , Hw ZÎä VrZX¸Šñ~ >gzZ¸ ñƒ ñ W| ¥ /WZÐgzmvZ îG*9g
7x¥[ ZÃ]| ?ì ~g YÅ„  ZpgŠ VYÅäZzŠÆVƒk HÐã 0* Æá zZgzZ
'!* H
zŠÐ { k c*â
HW[ Z Š
Û XŠ HW ŠHW c*Û ˆÆ²PÔ c*
â
qÃuÆ™ÈçWX å
» kZ ? D WVY} ƒ0 +ZÐ Vƒ k HX }ƒ0 +Z ~uzŠ ò¤ /gzZ ]gZwq -ZX Cƒ Za
ä™ Za » `gÎ Âì @* Yƒ Za Zƒ0 +Z~ݬР¶ zeÆ`gÎèaßÍÐ ºZ[ Z
ZQ ã 0*»s' , c*â

Û ä }÷?Çñ W7Zƒ0 +Z~ wŠÆkZá¢ìÐ TÑZz


uQò¤ /Å Vƒ k H @* ì „g Y Å„  ZpgŠ Å äðŠ Æ Vƒ k H=g f Æ kZ ì @* ƒ
sp~ Vß YZ }ƒ0 +Z Ð=gf Æ kZ ì @* ƒg ZÖ ã0* »á zZ gzZ ñ Yƒ spÐ
( ›Èò) XÐN Yƒ

$u
66g
—èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø àônû Òô^ŠøÛøÖû] éô †ø Úû ‡ö oûÊô oûÞô †û öuû]æ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô jûÚô ]ø æ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô nôuû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
DRL(”(NVt(èøßrÖû] áçû ×ìö‚mø àm†q^ãÛö Ö] ð„†ÏÊ á] ð«q ^Ú h^e (‚âˆÖ] hö^jÒ(p„Ú†jÖ] àö߉E
ÅW ) Ì~ ]y
WgzZ £Š ]ñ~ „ ¾gzZ q
pg {0
+i ¨= !vZ } Z :ÀF,
www.khanqh.org
MUQ

Xƒ8Z÷B‚Æ® ))
oûßô jûÚô ]ø æ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô nôuû] Ü$ ãö ×#Ö]øS7,$utä ~~T Zƒy ÒZ÷yŠq
g -Z~›
gzZ g â „ ¨gzZ q pg {0 +i ¨= !vZ } Z ªàônû Òô^ŠøÛøÖû] éô †ø Úû ‡ö oûÊô oûÞô†û öuû]æ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô
è~> ‡%ämvZ G î*9g ~g‡Z5 ÅyÒbÑÅkZ ä~X â
Û 8 Z÷~ V»
E š !
àøÚô àönû ÓôŠûÛôÖû]ø pÆ ¨X ñYƒ d $¾# Ö Z 7t öW - Æ ¨VŒì
E
zgŠ w¾Ôƒ äZ Âî0E 0Ò‘ pƾ Ùô^ÛøÓøÖû] äô qûæø o×FÂø Äô•ö]çø j$Ö] èöfø ×øÆø oøâô æø èô ßøÓøŠûÛøÖû]
Æg e}gâ Ð w‚&Ñ ì r # ™ ÂXì 7Š Z% ** Yƒ d $¾gzZMƒ ~g ‚ { Å
E !
öW -šÆkZ ` WX ÇVzŠ wâ ù~:gæK ÂVî Yƒ: d $¾} å; g8 - â 7¬Št~
‘œÔ¸D™ ZŠZ > 2iÔ¸gZ−â/ôÄX ÇVzŠ™ qzÑ −, 7 ¬ŠtQÐ `WX ‰ƒx¥
¨wŠìtŠ Z%X D YƒÍ/ô}g‚ Â@* ƒŠZ%**ƒÍÐ ¨¤ /Z¸ïŠ] Zí
( 34X 33:™Ôë Z‹â ÅZ ) Xƒ:¹»wâ Ôƒ[pwâ Ôƒ:~wŠgzZƒ…~Ù A Ôƒ…~B;Xƒ
$u
67g
á
^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønø ‰ôçø Öû] ô ]‚÷Û$ vøÚö lô! èô Ûøñô^ÏøÖû] éô ç×F’$ Ö]æø èô Ú$ ^j$Ö] éô çø Âû ‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö ×#Ö]ø™
—äü i$‚ûÂø æø pû„ô$Ö]áô ]÷ çû ÛövûÚ$
DTRV” (MVt (ð]‚ßÖ] ‚ß ð^‚Ö] hö^e (á]ƒŸ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E

()~ kZgzZû%— Ã ] · ![gÆ[ZŠ èL[gzZn»‹úŠ kZ} Z !vZ} Z :ÀF,


¹F,
X H{°zÐy Zä\ W»TàJ
-Šúx £ÃyZgzZ â

Û«
¬Š ňÆyZf Z
Q £Š }Š [ Z » ] ÜÆ yZ f Z X ë Ìaz ñ ¬ŠÃ ¬Š ň Æ y Z f Z
éô ç×F’$ Ö]æø èô Ú$ ^j$Ö] éô çø Âû ‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö ×#Ö]ø # 7,azñ¬Š™| 7,pÑŠzgŠ\ Wƒ »yZ f Z Z
#
Ìö×ô íûiö Ÿø Ôø Þ$]ô äö i$‚ûÂø æø pû„ôÖ$]áô ]÷ çû ÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønø ‰ôçø Öû]áô ]‚÷Û$ vøÚö lô! èô Ûøñô^ÏøÖû]
ÅpÑ~g gXoûjô Âø ^ËøEø äö Öø kû×$ uøì {°z6, ¬ŠkZXì ~ x â Zµ]~y Wtø ^Ãø nû ÛôÖû]
~÷aÆ kZ Çñ 7,à ¬Š kZ D â
á g Z Åzm \¬vZ -g—ì e
Û Š $Zzg
Z5ÂσZ ) ËÅÅzm\¬vZ -g—6,
# Zz® # gzZ Ïñ YƒZ
¬Š kZZ # Zz®

www.khanqh.org
MUR

àôŠûuö éô …ø ^øeø oÖF]ô 麅ø ^Eø]ô äô nû Ëô Êø D â

(MROV” (NVt(é^ΆÛÖ]E èô Ûøiô ^íøÖû] ,


Ûk’mvZ îG*9g ~g‡
vZ -g—®
) ËèYÔǃ6, yZZØ{ »kZì Šñ]g t KÅØ{ èE L j8~kZD á]ƒŸ] hö^e

( 41:™Ôä Z $uzy WŒ
w%ZÆg Û »ÅÅzm
Ë ï7Ã

Û )X $

yZ f Zi Zˆ¬Š
pÑŠzgŠì ¬»Åzm\¬vZ -g—Ôì xi Ñ−7,pÑŠzgŠˆÆy Z f Z
# Zz®
Z ) ËÅÅzm\¬vZ -g—~ hÆá Zz", 7 ¬Št Xð, 7 ¬ŠtˆÆ"7,
n»‹úŠ kZ\ WvZ} Z èô Ú$ ^j$Ö] éô çø Âû ‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö ×#Ö]øzŠ 2ÌÃV-çKZ ¬ŠtX Ïñ Yƒ
èYì Hn »‹úŠÀF,») @* ‹úŠ ~ bÑÅpÑ > ½ä ~g ‡Z5X [gÆ
gzZìn»‹úŠtakZ $ Ë ƒ7³** ] !* ðÃÅ\¬vZgz Zì ]úŠÐ s§Å\ ¬vZ
» ä™wi **  » [gaÆ yZ f Z ‹ ÜÔ [gÆn» ‹úŠ kZ \ W c* â

Û VY [g
~g v~ ÂÐð7,i ú ?Z # Vƒ @* ™lgz6,ãK ~g v~Ð b§Tì t È
@* ö@* îq ðà Âì @* šZ# [ggzZì ; g š [g Zg v~Kî WZ®ÇVz™Ìlgz6,ã qzg
kZ\ W c* â
Û wi **
[gV ŒakZ ÇV î Z™¸** ã qzg»~:Xì ÑZz% 0* èYì
q Å"7,i ú~KÔÐ N â

ª Û lgz6,ã qzg ~g ø \ WÐ T [gÆn»‹úŠ


ÔÏA ] §6, ] §…Ôσ{0 +i bzg ~gøσš M F,ãqzggzZ Çñ(,¢zyZZ Zg ø~
~g‡Z5Xì ì‡ ìg šs§Åi úkZ\WgzZ èô Ûøñô^ÏøÖû] éô ç×F’$ Ö]æø X ÏA Ï0 + i~Ï0 + i
øŸ æø èº×$ Úô ^ãø íöŠôßûiö ŸøèY ?ì VYìZŠgzZì ìZŠì {zi útª[ZŠì HÀF,»[‡ä
a kZ} Š w$ +Ãy»g ZÆ i úkZ Ç ñW7ZuzŠ < Ø è z <ÑðÃ[ Z èºÃø mû†ôEø ^âø †ö nùô Çøiö
xsZ J -Z # Ïìg ì‡J -# Ö ªi út èô Ûøñô]‚$ Ö] éô ç×F’$ Ö] pû]ø èô Ûøñô^ÏøÖû] éô ç×F’$ Ö]æø c*
â

Û
~kZ<ÑgzZIðÃ[ ZXÐgìZŠy»g ZÆi úkZÔY7w$ +ÃkZ ðÃ[ ZÔ Çìg
kZX Ç ñ W7< Ø è gzZ ðÃÔÏìg J -# Ö ª[ Z „ðsZ ï G
L Ò$èY Ï}™7~p
pÆazXâ
Û «û%yZxÃÅzmvZ-Ñ}gøgzZ èø×ønû ‰ôçø Öû] ô ]‚øÛ$ vøÚö lô!ìˆÆ
á

EE
pÆ G îÏG 5{¢ìg „ k(, Ôƒ:u ðÃÅkZƒ „p Ð )û%p èø×ønû –ôËøÖû] æø û%yZx
^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø ì 7" $U* Ð< L t 7^ ,Y −7,èøÃø nû Êô †$ Ö] èøqø…ø ‚$ Ö]æø gzZ „p Ð )

www.khanqh.org
MUS

\W»Täü i$‚ûÂø æø pû„ôÖ$] â


Û _¬ÃÅzm\¬vZ -[8}g ø6,ŠúÄ £gzZ ]÷ çû ÛövûÚ$
~g ‡Z5x_öÂD™7s ÜÆ{°z LZ\ Wø ^Ãø nû ÛôÖû] Ìö×ô íûiö øŸ Ô ø $Þ]ôì H{°zä
«® ) Ë Ä £ ªŠúÄ£ÃÑ}g \ gzZ [8LZì {°z » \¬vZ Z # ˜
i Zg H~ kZì c* Š ¬»`â ÆŠúÄ £VY …ä Åzm\¬vZ -g— ÂÐ ,™
kZ¬»`â ä ÅzmvZ -u 0* Ñ c* â
Û ÂÇ} Š „}Š ÂvZ Âì {°z »vZ Z # Ôì
ƒZ ) Ë ~÷~ hÆ kZ Ç fâ ®
# Zz ® ) ËÄ£ ªŠúÄ£a}÷ c* Ša
}g øvZ} Z » ]÷ çû ÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønû ‰ôçø Öû] ô ]‚øÛ$ vøÚö lô! ì i Zgt X ÏñY
á

ä Åzm\¬vZ -g—c* â
Û Xâ
Û «® ) ËÄ£yŠÆ# Ö ªÃÅzm\¬vZ-Ñ
ÂÃÅzm\¬vZ -\ W:gzÏñYƒZ # Zz® ) Ë ~÷~hÆkZ Çñ7,à ¬Š kZ
@*™7s ÜÆ}°z LZ \¬vZgzZì {°z » \¬v ZèY Ç „ A G h » ® )Ë
kZì {Z +à »á Zz` â x £ »® ) ËaÆÅzm\¬vZ -\ WÔì Zg ø {Z +Ãp
X Ïñ YƒZ # Zz® ) ËÅÅzmvZ -u 0* Ñ~hÆ
ì ~h ·:ì 7ÀF, ~h **ZtX Üæ{°‡!* gzZ c*Š CÀÅ F,»y Z f Z‹ Üä~` W
g. IÅ
Dà  Z# ì Ð V1 ~(,~uzŠgzZ > ‡Ô!* ö+ Z > ðW½h. Z bÕ!* Rªì ~g £É
Lä\ WñƒD™·_=Ðk',FXì ~gz$âZÔVƒ7Ì8 Š[ Â~ì
Xì LgŠ c* ÐØgÅ\¬vZ „Zƒ¬Š ªZ÷1!V x1** Ññ¬Š
X åH7y ÒL~Ï0 +i HyÒy*{z` W¿gz' , Wt~÷ävZ
( 58X 47:™ÔpÑ~g gzˆyWŒ ,
Û »k½)

$u
68g
Y 1â996 ',Æ ZB20._| 1â417ã {Z ~Š )B 6
g Z ÂZiz',

$u
ô=ò AS Å îÖ]ýoûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]øg
—oûŠôËûÞø †ôùEø àûÚô oûÞô„ûÂô ]ø æø pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
D"
#ofßÖ] à l]ç‚Ö] ÄÚ^q oÊ ð«q ^Ú h^e (²] Ù牅 à l]ç‚Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉E
x|g eÆ”¥X Çñ YW] á y ZÔ ÇVz™y Òp°Å”¥~ ` W
.zÃY fvZY 
{)z ~g ØZ >Ô~g ]Z ì }] qzÑx ÓÅpÑ~g g Ô ñâ
Û «= ä \¬vZ
www.khanqh.org
MUT

Ü$ ãö ×#Ö]ø Xì 1 x » HÐ y!* i Å ºZ ä \¬vZ ǃ x¥A $dŠ bÑÅ ºZQ ßNŠ


”¥ ïE L 8™gz Z ¯ ”¥ ïE L 8™ ª â
Û 4ZŠ ~ áæ‚E]… Ãë Z} .} Z pû‚ôEû…ö oûßôÛû`ôÖû]ø
: D â
Û \ ¬vZ ?vßyà ( 6,„  ZgÓ Zg ª )
áø^nø ’ûÃô Öû] æø Ñøçû ŠöËöÖû] æø †ø ËûÓöÖû] ÜöÓönû Öø]ô åø †$ Òø æø Üû Óöeôçû ×öÎö oûÊô äü ßøm$‡ø æø áø^ÛømûŸô û] ÜöÓönÖø]ô g$ fø uøü
—áøæû ‚öEô]†$ Ö] Üö âö Ô ø òô Ö5 æ]ö
DSVkm„ (l]†rvÖ] é…ç‰E
æø ñ Yƒ[8yZZ~»ÆX{z”¥ ïE L 8™ÂXìp°Å áæ‚E]…¸gzZ
~} ¨f} ¨fÆwŠgzZ ñ Yƒ[¨%gzZ j +¯~wŠ ^ÅkZ ªñYƒ+' × gzZ äü ßø$m‡ø
oûÊô äü ßø$m‡ø æø áø^Ûømû Ÿô ]û ÜöÓönÖø]ô g$ fø uø ?zŠt ** ƒ+' ƒ [8X ñYƒ tZg Ôñ Y ag
× gzZ **
+¯z [ ¨%~ »ª} Š™+'
j × Ð ZgzZ}Š ¯ Zg \ Ãy ZZ ~ wŠ \¬vZ ª ÜûÓöeôçû ×öÎö
~} ¨f } ¨ fÆ wŠ ]¯ ÅkZ Š Hƒ [ ¨% Ú ZgzZ Š Hƒ [8yZZ Z # :X} Š™
åø †$ Òø Ñ äW{' × Ú ZÐ Z ªì ** ƒ +' × Ôì MH, x **»Š Ze‹¯Å[8ˆƒ 4ZŠ
áø^nø ’ûÃô Öû] æø ñYƒ Za > Ø Z™Ð {LÓk HÑøçû ŠöËöÖû] æø ñYƒ Za > Ø Z™Ð¬ †ø ËûÓöÖû] Üö Óönû Öø]ô
X ñ Yƒ]ÐJÐãâ
Ù ÅvZìtŠ Z%Ô ñYƒ]ÐÌÐ{RÓk
Û **
C HgzZ
 c* Û 7tgzZì Ås§KZÚÅMH,
â
M 8ÅyZZÐ g$ fø uøä\¬vZ
gzZš
[8ävZ áø^ÛømûŸô ]û Üö Óönû Öø]ô g$ fø uøc* â

Û É 5x £tÐ ] Z@WgzZgzZ ò ¾ÔVè~g v»


Ô ðâ
Û «ÌŠ Ze‹¯Ã ?B‚Æ š M 8ÅyZZgzZ äü ßø$m‡ø æø Ãy ZZ~ Vߊ}g vc* Š™
y VgzZÐ t\ÔÐ ¬Ã ? ðâ
Û «Š Ze‹¯âZgzZ c* Š™ Za Š ZeÁ ) ~ š M8
g—X 6,„  ZgÓ Zg ª ”¥ ïE L 8™v߸ áøæû ‚öEô]†$ Ö] Üö âö Ô ø òô Ö5æ]öÔˆƒ{h +”‹ÐÐ
\ WvZ} Zì Å„  ZpgŠ Å„”¥~ pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×#Ö]ø g $uä ÅzmvZ -
yZZ ªV zy Z~ u 0* yWŒ Û ä \ WèY â
Û x AZ”¥~»}g øÐ s§KZ
_â Ð „\ Wë Z®ì Ås§KZÚÅ ( Š Ze‹¯) š M ¨%ÅkZgzZš M 8Å
: ÃVß Zz l
Û á Zz l²} Z Ô â
Û x AZ ?t 6,»Æ Vß Zz }i Ð y W\ W
E ©J$Ñ**
ÃyZZ ~ »}g ø Ô â Û
: xzøÐ ”¥ ï GL.™$kZÃëÐzz ÅV ðG3G ~g ø ÔaÈ
«> Ø Z™Ð y VgzZ t\Ô¬gzZ â
Û Ì+' × ™ â
Û «Š Ze‹¯gzZØŠ â
Û [8

www.khanqh.org
MUU

œðêì ÅÐ {RÓ k H‚Åy VgzZÐ {LÓ k H‚Åt\ä + ¬X â


Û
ë @*
ØŠ â
Û « x £ Z (,Ú Z » Y 1z Z L Z …v Z } Z X } g *: ~ ã â
Û **
Å \W
X N Y0yz” Zg
ì%Z oûßô Ûû`ôÖû]øgzZXì ïá„ ZpgŠ ÅVzâZ~ pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø¬Š kZ Â
: z™} Šû%tÃëû%„q -Z ªì y á Å ~gZòZŠ‰~TÐqgpì á C%ZgzZ
:ì ~u 0* ÈWŒ Û Xcg D â

Û «y á 5KZÃëy WC Ù Ôcg ï Š ¹F,


g !*
g !*
ÔÚgñZI
—áõ^+Eø oûÊô çø âö Ýõçû mø Ø$ Òö™
DNUVkm„ (àÛFu†Ö] é…ç‰E
pû]ø7yŠ pÆ ÝçmVŒD â
Û mvZ G î*9gÏß W)´~‚Åe $WkZ
lô^vøÛûG×$ Ö] àøÚôù èõ vøÛûÖø Øùô Òö oûÊô æø lô^¿øvû×$ Ö] àøÚôù èõ ¿øvûÖø Øùô Òö oûÊô æø lô^Îøæû Ÿø û] àøÚôù kõÎûæø Øùô Òö oûÊô
ÐOE
C-!
Sg ö y á 5ÅvZ ‰ Ü zC Ù 6,Vß ZzvZa ÏZXì y á 5~¾œC Ù ! Z}.} Z áõªEø oûÊô køÞû]ø
Xì Cƒy á 5ÌÅÏÈñZŠ ZOŠ SÂì Cƒy á 5Å•ZpñZŠ Z¤ /ZœC Ù OŠ QXì
ì bÑÅpÑ~gg ] Z|Y f\ Wˆ Æ bÑkZ [ Z X ˆƒ bÑÅ b q -Zt
kZà ºZ v+ −Zg$ +ÄÝgzZvèE # Z ÄÝkZ σgŠÃ\ WQ ¶ ŠÃ~g ØZ >gzZ ~g ]Z
LE
äBxÝ » yZ Ô7ÚðÃà ºZÐ x Z™ èE LG4I
&öyZXì ; g} Š H\ñÑZz l²{z6,l
Û
Xì @* ™[ ëWÌÃ} ¨f LÂì evZp7. Þ ‡ÌÆ
%Z … Y DÿL X3Z ƒ  gzZ ì %Z oûÞô„ûÂô ]ø (oûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô ]ø æø ì ÐW
vZ} ZÔ,Š™!ZjÆÑÆÑ}÷=\ Wƒ: (ZœðÃZ} .} Z ªì á CÐ qgp
X `Z}ȃ  Æ*ŠgzZì ` Z̻ѧzÑi Z«™Å\WgzZì `ZºZœC Ù »”¥
”¥ c* Š 2y*t » ¬Š …ä ÅzmvZ -g—~ pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×#Ö]ø Â
Ì> Ø Z™ÐVƒk HgzZ¬gzZMH, ÅkZÔš M 8ÅyZZªùâ {zì M¼Ãyz”ZgÔùâ
$Z@ ÃVÍ߉èYùâ Ì{C ÐÑÆ Ñ oûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô]ø æø c*
Âe â

Û ÐW1ùâ
Åx Zw‹¯ÅÑp¤ /Z c* Š Z™{ k HW̈ ¸ÑL1ˆƒÌ>
HgzZ Š Ø Z™Ð Vƒk HgzZ¬Ô ˆƒ
ÅÄÅvZIZgzZ Å™fèÑq H{ k H B‚ÆwŠ ñƒ È PŠgzZ {Š ‚ Û pÐzzÅ]Š ¬ãZ6,
vZÔì ; g™ H Ât! Ö ! ëÑ** ì ; g™ Htì ;g #xg ÑZ »{ç~wŠÆkZÐ • ' ,

www.khanqh.org
NLL

»{Š ‚ Û pñƒ È PŠ Š Hƒ̈ ¸ÑZ # 1ì @* ™ÌvZvZgzZì ‚ rg ÌmÐ Vß Zz


X M7{' × Zg7Ã{k HÃVÍß, ZÐ • ' ,Å™f1Š Hƒ_C~{ k HÌB‚Æ
Zg7 » { k
HÃVß Zzä™™f c* CÌtämvZ îG*9g ~â å# Ö ÑZœx ÅZq -Z »™f
@* HÌÐ VÍß…¸gzZì Yƒ { k
ƒ{ k HÌÐ Vß Zz䙊 c* ÃvZ D â
Û X @*W7{' ×
 …¸Ð™f vß D â
Û Â?ì t
Û H~ {k HÆ…¸gzZ~ { k HÆ™ Z f1ì
LÐ Vß Zz ä™vZvZ¤ /ZgzZ D Y [zeg7½~ ]¯Å {k H D™{k H{z Z#
TÇñW7{' × Zg7»{ k H7ZÐ »ñƒÈ PŠÐzzÅg ZÆZ} .½p Âǃ {k H
E
CYƒÂã™/ÂaÆkZQì @* YW{'× Zg7 »{k H&èYì Cƒ¢/ÂþLG3¢Â7QÐ
™f ÿL X3Z c* â

Û ä# Ö ÑZœaÏZX ì @* YƒÂ _Âñ Y[ze Zg7 ~ w åMÉš‰ì


Â** ™/ÂÃkZ Âǃ {k HZ # Ð êÿL X3ZgzZ ÏñYƒ =¢Å/ Âǃ { k H¤ /ZÐ
E
4Ó¡¸gzZ+™ Z f ä: â i› ëÂX ÇñYƒ
X c* Š Ct
Û »{ kHÆ èEG
oûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô ]ø …ˆÆ pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø ä ÅzmvZ -g— Â
ÆÑä \¬vZD â
Û mvZ G î*9g ~g ‡Z5XÐÑÆÑùâ {CÅvZ ? @* 2
c*
Xì Y$Ð { k H„zǃt‚ »Øg ~÷6,T c* â

Û oûeùô …ø Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôaÆvÐÑ


Å´ â J -Z # zg âcB; „Ä Ô Ï}Š: x »¼ ‰ Ü ¤CZ f ~g vaÆvÐ Vƒk H
~Š 2¬Št …ä ÅzmvZ -g—aÏZX σ7= ÂÅC¿F, σ 7Øg
X g~Øg›‚Æ\ Wë @* XÃëÐÑÆÑvZ} ZoûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô ]ø
:Vƒ@* 2¬Š ~uzŠ[ ZÔ ~Š 2¬Šq -Z
—Ô ø jô nø ’ôÃû Ûøeô oûßô Ïô ûiö øŸ æø oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßô Ûûuø…û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
êŠ hg{ k H Zƒx¥ Â,Š hg{ k HëÐ T â
Û wi ** Øg {z6,ë !vZ} Z
~ ~0 + zZ} .ï GL .9g ›‚™òÐ ñ‚ÆÒÔì @* YW~ ñ‚ÆØg Å\¬vZ {zì
Ãë~ ñ‚Æ Øg KZvZ} ZìÀF,» oû‘ô^Ãø ÛøÖû] Õô†û jøeô oûßôÛûuø…û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø t Ô Š HW
ÅvZ {z} Š=ÂÅähg{ k HZ} .ÃT Zƒx¥X XÐ ñ‚ÆÒÅ{ k HgzZ q pg
7,0*
Ôƒ ´ ~g » m, ˆ%Ôƒ Lg ~ 8 -¤ ~(,ÄÑì e  @* hg7{k H gzZ Š H0* Øg
Æ[ Ñ@* Ô6,g1Ô6,ð"{z} Š hg{k HgzZì 7ÝqØg ÅvZÐZƒ @* Zh QÐÈ

www.khanqh.org
NLM

Ðá Zz8 -¤ ~(,~(,gzZ m, ˆ%gzZì ~ ñ ‚ÆØg ÅvZ(C Ù ~ V¡Ô}g )


Ôì ~ñ ‚ÆØg ÅvZÆ™Š c* ÃvZtgzZì ;g™nZg ** ÃvZÆ™{ k H{zèYì aZ
EG
tì êŠï G L B+gzZ• @* èYì © 8{' × »~V¡gzZ}g )ÆV ƒ c* gŠ
E
î0pI$ {zÆ` @* zª%ì @* WþLÅ{ {z~wŠÆTgzZì ñƒa~wŠÃÛ{k Q
EG
! CXì ~»ÆkZ ÑZz¶Šï GL B+gzZ• @* èYì Lg^~
Vß Zz ªz ` @* áZzvZa ÏZ ?ì {Š c* i {' × »á Zz ¶Š c* ì {Š c* × » ªz ` @*
i {'
Dƒ6,®À{z6,ª` W ÔTg s$ +` @* zªÆy ZèY ~}' × {Š c* iÐ
k0* ÆVß ZzvZgzZìg 3ÇÃ@zÔx Zw,’ÅyZÐ spÆci7 ZVzg ZD Ù Ô
¹ Nz( » kZ c* â
Û ävZaÆ y-gzZ Ôy -q -Z Ñq -Z Ô ci7Z zŠ sÜ
Ôì  Z÷tèY # Ö z±Ð kZ Ôß| 7,š°Z y éŒG3kIÅZ ðv!* fúZ ?ñ t Z # Ôì gz$
OpÉ D ±7Ð È \ W6, ÝÈÆÈ1ì |È Â »kZ ƒ D YyÆË?‰
~g ‡Z5 ÂXì @* YÖ™ !* Š xŠ ÂÐ Tì Hp ÖZ m{ {zÔ D š Ãy k ´ â ™
Âì m0* Â Z (,„ Ú Z {zì @* ƒ òŠ WZ (,AÐg ±Z ~z*Š Ôì Â »vZy - D â
Û
{z Z# akZX M h 7Û A Ð kZ ?Ôì  Z (, Ѓ  Ì »kZ Z®ì Z (,Ð ƒ  vZ
»ä±¤ /Z Ôì 7¬»k B Ð y-Ô T e {C Å\ WëvZ} Zv!* fúZ¼ ?Âê È
?ì ` ´ H »Ñ[ ZX Š Hƒ ` ´ »ci7Zq -ZÐv!* fúZ ÂX _â VY {CÐvZ Â@* ƒ¬
X &nÇj‰] ÔjÛu†e ÝçnÎ ^m ou ^m
-Z
J # oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôM h $7J -‰ Ü zkZÐÑÆÑì c* Û ä\¬vZ
â

ÌYš!* {g â ZÑt pì Yš!* {g â Z —" ÑvZ c* Âǃ:t‚6,?»Øg Å[g}g v


ØgkZ Â{gâ ZÑþLÅ{\ WgzZì »\ WÌFZ » oûeùô …ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôgzZì t‘Å„\ W
:c*Š 2äÅzmvZ-u 0* Ñi§»`â Ã
—àõnû Âø èøÊø†û ›ø oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø øŸ æø äü ×$Òö oûÞô ^+Eø oûÖô xû×ô ‘û]ø &önû Çô jø‰û]ø Ôø jô Ûøuû†ø eô Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø ™
Doñ^Šß×Ö p†fÓÖ] à߉E
ªci7Z V âzŠ ÂXØŠ} Š FZ » Üøuô…ø ^Úø …ÔÙ:áZjÆÑkZ …\ WvZ} Z
á Š !*
Vƒ ¯7aÆä7,
Æ*ŠÔ c* úÆci7Z…ävZÔ Š Hƒ ` ´ »y-gzZÑ
7` Z»yZ …,Š ci7Z +Z …ä V xvZgzZì @* * ±] ZgyŠÐ ci7Z ÂÃ
7,*
www.khanqh.org
NLN

ci7 ~g ‚ÅyZÔÐ,Š™ÇÃci7Z ~g vŠpëÔz™„  ZpgŠÐ„ë c* ¯


â Û
tÉ c*
Åy -Ð T ~Š 2v!* fúZ ÂaÆ « ™Ð ci7Z q -Z ÂXÐ ,Š™ ( Fall)wÃ
kZ … Z} .} Z Š HZg â Ð oûŠôËûÞø oÖF]ô oûßô ×ûÓôiø øŸ Ѫci7 Z ~uzŠgzZ ˆ~g â ci7Z
oûeôù…ø Üø uô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôä \ W„Š y¶ KÅTÚgE ~ Øg›‚kZ LZ…ÔÙ:!ZjÆÑ
E$
©
Üøuô…ø ^Úø Ÿ$ ]ôèY M h™7IÐ{gâ Z øL kZÃ\ WLZ ?%ÆØ E g ~÷ì ðâ
Û~
E$
Xì I»{g â Z øL ©þLÅ{tÔì IZ÷ oûeôù…ø
ì @* ƒgâƒ!* Z‰ƒg D™ !* g „!* g ?ì 3g ` ´ (Z »ci7 ZVâzŠ ävZ Â
'Ô Š Hƒ »py !* Z}™y ¯Ã !* ZQ ÂñYƒ»Z # @* ì êŠpy Z hðZhðÃVñLZ {z
ǧŠ ‡:gz ï Š tig Z hðZ hðÌ\¬vZ b§ÏZX 7¼ ÌÃä3Ô7ÌtZ™ »
„q -Z ~izg Åw‚ôZ Âì bŠ Ï0 + iw ‚ôZ¤ /Z } ïŠ}ŠxŠq -Z tig Zg ‚ ÂT e 
}Špy Zg ‚xŠ q -Z !* /ZßNŠÃVñyg e â ÆÀ` WÔ @*
Z¤ ™Š c* ÃyZ yÃQ Âï Š} ŠiŠ
X Çìg ~i +g6, V- ÁÅyßgzZ Ç}™7ÌxsÃ!* Z ðà Â}Š
? c* Š 7¬t …aÆ y Z ~Š ci7 Z zŠ …ä =°Z [g \¬vZ Â
̈ ¸6,y Z ?QÐ, Š = »ëÔz™Š c* Û Ð ë c*

â Û
tÉ z±Ð y Z c* z7,úÆ y Z
XÐ ƒ Y W
Ð ãâ
Û ** KZvZ} Z Ô ø jô nø ’ôÃû Ûøeô oûßô Ïô ûiö Ÿøæø ì Ìg z Z ¬Š q -Z ˆ Æ k Z g z Z
=ÂÅ/¤ /ZÔ/Âx°¹ÆÅä™ë$ +ì ¤ {~ { k H Zƒx¥ÔÙ: ‚$ +Ãí
gzZì CY0u[Ñ Z ÂzŠwZe~[ZÑu‰ì êŠ ¯íÃÑì (Z ¡ »/ˆï
:ì~u0* $uXìCYƒw'™0u
g
—áøçû eö]ç$ j$Ö] àønû ñô^_$ íøÖû] †ö nû ìø æø ðº^_$ ìø Ýøø „ oûßô eø Ø% Òö™
DèeçjÖ] †Òƒ h^e (‚aˆÖ] h ^jÒ (èq^Ú àe] à߉E
Xá™/Âì {zg » æ+ 4gzZg » æxŠ Wµ}g ‚
CZì Š Z%#
Ym Ö Q Ð Ýøø „ oûßô eø Ø% ÒöVŒ˜~bÑÅg $ukZ ~g ‡Z5
g— ÂX @*ƒ 7gzœ »Vƒk HÐ y Z Ô Dƒx9Y m CZèY IY m CZ Ô 7Š Z%
yÃg » æ+4ª àønû ñô ^_$ íøÖû] †ö nû ìø 1Ôƒg » æƒ
 ƃ ? D â

Û ÅzmvZ -
E
+z n% 6Ô´/ pZM ƒ éŒBÄZMÔ´áøçû eö ]ç$ iøƒ ðº^_$ ìøZ
# Âá™/Â X áøçû eö ]ç$ j$Ö]?ì
www.khanqh.org
NLO

ðº^_$ ìø¶ Šx™ »ÅzmvZ -Ý ¬§ zugzZX Ïñ Y ~Š à Zz !ÌZzŠ Âì !g g¤ /ZÔ ZzŠ


VYÃkZQ Š HƒíZ # gzZ Š Hƒí Âà™/ÂZ # ª àønû ñô^_$ íøÖû] †ö nû ìøÔ ìgâ
Û íÌÃ
Xσà™/Âäk Z ÅgyátпC Ù Ô7^ ,YbŠ£»{k HÃkZ[ZÔƒÑ}(, ?ƒë
Â} Š ¯íÃÑ}g ø{zì ¤{t~¡Æ/ÂZ # ì @* ƒw D S t V Œ
íë ÂïŠ â
Û sv .ÌÃkZÅzmvZ -g—ì àønû ñô ^_$ ìøDZs p ~ àønû ñô^_$ íøÖû] †ö nû ìø
»kZXì ZƒíÐ • ',Å/Â[ Z åѬtì ;g™„Šy¶ KÂDZs ptÔ D Yƒí„
¸Š°ÂÔì @* ƒ s pŠ°~ °ŸZ ïG L 3µF,
E c*â
Û «~ »}÷ä \¬vZ [ Z
ƒx¥{7»/ÂgzZ# Ö Z™Å/Âà ? @* ì 3g ì‡akZDZs p1ƒ`ƒí ?ì
Ø»Vƒ æÅ\W Â@* ƒ:DZs pt¤ /ZXì êŠ ¯íà ðº^_$ ìø\¬vZì ¤{t~/Â
ðº^_$ ìø w D S t Š H{ g [ Z X ì Hx » H ä/  @* ƒ:g¼»# Ö Z™Å/ÂgzZ ¸: „
ì @* ƒ s pŠ°~ °ŸZ ïG L 3µF,
E èYì 7 c* ÍÚt ÂÐVYB‚}g ø ÚÅ
sÜÉ ì 7x¯› ° ðº^_$ ìø Â7Š°VŒ h +iì Š°xÝ~ ‚õmû‡ø Ýö ¡ ø Æö ðø «qø ‰
Xƒ` 0í0* Zu ?Е ', Å/Âì ¸Ñ:gzì aÆ ä ™C Ù ª#Ö Z™Å/ Â
V» ÅVÍg) ,Ôì x™ » ´ â Ôì Øg ÅvZ y*t »‰ Ü z kZ !] Z|Y fƒ C
) ´ ` Wp@Š 7bÑðÃÔì 7[  ðÃV Œ k0* }÷Ôì @* ƒx ÅZt » äVZ
D™] .z™Íà bÑkZ ÂDƒmvZ îG*9g v+ −Zg$ +)´gzZmvZ îG*9g ã ?v0Z
Ô $WÅu 0*
ø òô Ö5æ]ö e yWŒÛ bÑÅ pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø &m‚u X Hk½Z V¹Ð V¹
? @* ì wi ** ~ u 0* yWŒ Û ì Š Z%”¥ „z ~ pû‚ôEû…ö V Œ ÅÐáøæû ‚öEô]†$ Ö] Üöâö
vZgzZ ñYƒ+' × ÐŠ Ze‹¯ÅyZZwŠB‚Æš M 8È á ÅyZZ ªƒ Yƒyz”Zg
Ø Z™z ]ÐÐ Vƒk
g—~ pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø X ñYƒ > H ñW{' × Ú Z~ x ** Æ
Xì ó â ”¥¸äÅzmvZ -
Áqug´ìt?ŠÅTìòAZÇ!* ðâ
Û yÒbÑäÑZz]|ì @* ™n²ìY)
ÑZz ]|p¶~g*7ÐÃLÅ ÑZz ]| îÖ] áø^ÛømûŸô û] ^ßønû Öø]ô gûfùô uø Ü$ ãö ×# Ö]ø g $uÅ
$u Å Áq ug´Xì ._Æ u 0*
g $u‚ {z ðâ

g Û yÒ ‚ Åg Ie $Wä
:ì CYÅÜVŒ

www.khanqh.org
NLP

áø^nø ’ûÃô Öû] æø Ñøçû ŠöËöÖû] æø †ø ËûÓöÖû] ^ßønû Öø]ô åû †ùô Òø æø ^ßøeôçû ×öÎö oûÊô äü ßûmùô ‡ø æø áø^ÛømûŸô û] ^ßønû Öø]ô gûfùô uø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
—àømû‚ôEô]†$ Ö] àøÚô ^ßø×ûÃø qû]æø
DÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ]E

+'
ô=h ì
× ÅÑ!*ILG
"u
—oûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô ]ø æø pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø™
D"
#ofßÖ] à l]ç‚Ö] ÄÚ^q oÊ ð«q ^Ú h^e (²] Ù牅 à l]ç‚Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] à߉E
'!* +Z ~ wŠ }÷ª}Š™x AZ » V2ZgÆ e $Z@ ~ wŠ}÷ !vZ} Z
ì%Z oûßôÛû`ôÖû]øÔN Yï\ WР䙿6,XÔN YƒèZg\ Wн6,XØŠ wZ e
Ì~ äâ i {ŠñªwL ZgzZ wq Dƒ äâ i zŠ ~ qg pgzZì áCÐ qg p
Ÿg KZ Ôcg s Z e Ì{ÒWgzZØŠ wZ e~wŠ}÷Vƒ èZg\ WÐ X'!* hZ hZ
X³ XÐ „ZegzZØŠ wZ e ~ wŠ j§Æ 5 Zgñ¦ªØŠ â
Û x AS } Š Zg ZÆ
XgzZØŠ wZ e~wŠ}g ø {z Vƒ DƒèZg\ WÐ V Â!* X '!* VâzŠ~”¥
XØŠwZ e~wŠ}g ø> Ø Z™gzZ]ÐÐyZDƒnZg ** \ WÐV Â!*
xD0Æ”¥
E!
: ñ â
Û «~wŠ}÷Ð e $WÅu 0* yWŒ Û ä\¬vZ öW -štÆ”¥
áø^nø ’ûÃô Öû] æø Ñøçû ŠöËöÖû] æø †ø ËûÓöÖû] ÜöÓönû Öø]ô åø †$ Òø æø Üû Óöeôçû ×öÎö oûÊô äü ßøm$‡ø æø áø^ÛømûŸô û] ÜöÓönû Öø]ô g$ fø uøü
—áøæû ‚öEô]†$ Ö] Üö âö Ô ø òô Ö5 æ]ö
DSVkm„ (l]†rvÖ] é…ç‰E
ªyVz t\z¬gzZ c* Š™+ ' × ÃkZgzZ c*
Š™[8ÃyZZ~ Vߊ}g vä ë !/ô} Z
vZ¶Ã» åø †$ ÒøgzZ g$ fø uøX c* Š™{z(~Vߊ}g vÃVƒk HLggzZÃVƒk H} (, gzZì
CZtŠ Hƒ {z(à ? y Vz t\z¬gzZ Š Hƒ[8~Vߊ}g v yZZ c* Š Ct ªì
ÔVƒ~ ̶û åø †$ ÒøgzZ ÔVƒ~¶Ã»g$ fø uøÔì yˆZ ZgøÔì aZg øt Ô': w¾
Ô ø òô Ö5 æ]öXì c* Š™{z(ÃyVz¬„ ä~gzZì c* Š™[8ÃyZZ~Vߊ}g vä~
]tÄEX vßCc* $Z@Ô”Zg „zIƒÝq'!*
e VâzŠtÃXgzZ G
áøæû ‚öEô]†$ Ö] Üöâö
G
45 !Ð yWŒ
©
pû‚ôEû…ö oûßô Ûû`ôÖû]ø Ü$ ãö ×# Ö]øâ ¬Štä ÅzmvZ -g—aÏZX Dƒ øE Û xE
Æäˆq~wŠ}g ø\W{zDƒèZg\ WÐV Â!* XÔ[8Ã\ W'* ! !vZ} Z
www.khanqh.org
NLQ

XÔ {z(q -Š 4,Æ \ W'!* gzZcg s Z e Ì{ÒWª iL ZgzZcg s Z e Ì


y Z …gzZcg s Z e ~ Vߊ }g ø > Ø Z™z ]ÐÐ yZ Dƒ nZg ** \ WÐ V Â!*
Xcg D XÐ
] !* Åe $Z@‰ Ü z ‰oûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô ]ø æø ìg 2ÅzmvZ -g—ÐW
„Ä ) @* ÃV Âgúì &Ôì @* ™x » Z',™™] !* ,Ôì ~'
~' tì CYW~™
,] !*
ÏZX Š HW̈¸ÑŠz!* ÆkZpŠ Hƒ Âe $Z@ÄAS Xì @* ™7- Äu @*ÌQ1ì {k H
Z÷³X=ÐÑÆÑ}÷oûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô „ûÂô ]ø æø c* Û ä ÅzmvZ -g—a
â

kZì @* Yƒ̈¸Ñ1ì @* YW~ wŠ3 Zg »e Ü z ‰Ôñ Yƒ: ̈¸6,íÑ


$Z@ ‰
~ «™Å\ W~ ÔVÅg: xŠ6,3 ZgÆ WZg ** Å\ W³ XÐÑÆ Ñ= a
oûÞôçû Âö û ]öc*Û ä\¬vZX Çì gpôÐÑÆ ÑÇì g ‡ â ¬Št X Vƒ ¡
â
CÎÃÑL Z
Q ÇVzŠ »~ùâ Ðí g C¾ \ !* ðä /ZX ÇVz™wJ~ùâ Ðí Üû ÓöÖø gûrôjø‰û]ø
ng ¢6,}°zÆvZ {z}È ëÑb§ÏZXì ëÑ**
p C{z}™— ~ kZ
g
Åe $Z@ !vZ} Z³¯ w©» ¬Š kZ :X Ç} ™wJ ¬Š ~g øgz¢gz¢\¬vZ
à ZzpgèZgÃ\ W~ @* ñ 0* äƒ:̈ ¸6,íÑZ÷gzZcg s Z e~wŠ}÷'!*
Ã~gÍ:dŠÃà »:aÏZX Vƒg ÇÐ VÂ!* à Zzä™nZg **
Ã\WgzZVƒg @*
™¿6,V Â!*
ß„ ~ . Þ á » ˆƒg ZÎ]áÔì Â. Þ k0* Æ kZƒ K³à »ì e ]gúèYdŠ
C akZXЃ Y
dŠ Ã ~gÍ : dŠ Ã à » :
õ8 -g 7Z ä T NŠ Ð Q
+
( 10:mÔízÒ™E~öŠ6,) X Vƒ; g ‹~ЊÃ\ W~ìi
Û ZBƒ ‚yZzÄZ÷t
ì
¤Š ÈZ>ô=ÅÑ!*
/ ILG
"u
¬Šy%à ZzäXÐ Vƒk H
-Z Âe¬Š ðÃaÆvÐ Vƒk
ͬŠq H ì HwZÎÐíäVÍ߉
ÀF,» kZì Š ñ~ pÑ~g g ¬ŠtoûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô „ûÂô ]øæø pû‚ôEû…ö oûßô ÛûãôÖû]ø Ü$ ãö ×#Ö]øk

www.khanqh.org
NLR

ÃV2ZgÆe $Z@Ô£ŠwZ e~wŠ}÷{zDƒlp\WÐVÂ!* XvZ} Zìt


X X=ÐÑÆÑ}÷gzZ £ŠwZe~wŠ}÷
Eš! Eš!
Ð VÂ!* XvZ} Z3 Zg » Ÿg ÅvZ öW - Æe $Z@ öW - ‚E…ö
$Z@gzZÆe
yZ \ W Dƒ lp\ W
†ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô ]øæø £Š ™x AZ Ô £Š wZ e ~ wŠ }÷ÃVÂ!*
Sh Z eÆVñXÔì { k H9 ŠÃV Âgúì }YÑÔ X=ÐÑÆÑp oûŠôËûÞø
Z®?7c* ì ]g ZÑÅÑtX 7} â pì x Zwì }YÔì {k H9 ŠÃyZ ðW7…ñ
 X ÐÑÆ Ñ}÷ÃígzZoûŠôËûÞø †ùô Eø àûÚô oûÞô„ûÂô ]øæø ùâ { C ÅvZÐ ]g ZÑÅÑ
™7¿ÐzzÅÑÆÑpì @*
kZX @* YƒD»e $Z@Ôì @* Yƒ”¥ÄAZiŠ‰èY
Ðzz ÅÑÆÑLZƒ: (ZX â
Û «Ì=ÂÅ¿6,kZ c* Š ä \ WDvZ} Za
X VƒLe {CÐkZvZ} ZÔVg:6, 3 ZgÆŸgÅ\ WÌñƒ … YÔVz™:¿6,D
( 33:mÔw”T §»V˜zŠÄ Zg W )

',
• Ųô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö øŸæø Ùøçû uø øŸ
Ùøçû uø øŸ ˆÆ i úC Ù }uzŠgzZ B ¯ w©» îÖ]ý oûßô ÛûãôÖû]ø Ü$ ãö ×#Ö]ø ¬Š kZ Âq-Z
x »} æE %NgzZÅä™x »(ÐkZì {°z~g $uX k| 7,û%] ‚ ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø
vZ™| 7,ÃkZû%] ‚ˆÆi úC ƒ «Ð s§ÅvZ: Z 
Ù Z®Xì @* »= ÂÅ vÐ
Å v Ð x »} æE %NgzZ =ÂÅ ä™x »(Ð • ',Å kZ Z} .} Z k ™ ¬Š Ð \¬
X ‰ƒ¿zŠÆvÐ{ k HÂX £Š™„: Z »= Â
K Z%»]ñ
ó™jÔVƒ Š H%~ <K Z% b§kZ »]ñ™Ök , Š ~hðì ¿ZŠgzZ
vßgzZìg Yñ Ϋ[ ZÔ Š Hc* Š t~GÔì ;g YZg @*Q~G{ i »gzZVƒ ;g Y}~
ÃV Âgúxø** Ð V\WXX Vƒ Z 7,ñ Z [ ZgzZ ‰ − ™wZ e èðFÔ ìg wZ e è
ö– ™™wïÃV\W} QÐ ¹ Ôì ; gƒ HdŠ á Ó » V\Wy Q [ Z¸ Ù Š
Xì ÑZz äƒ ò– ™ »V\W~gø ~ VzGÔ ìgv ¸™á ÃV\Wª ìg
Vƒ Ha kZ Xì ÑZz äƒú» VzQ6,Vß Ç yZ X „g YOŠ QOŠ S ~G@W
~g ‡Z Õä$NX 7á Zz*g #
Ö swÇt Xßá x ÅZÐvZ™ Î r !* L 6,yZ ~¢
»<
www.khanqh.org
NLS

~ Vñ¤ /gzZˆÆ yŠ &~ V-Šuì –~ pÑ > ½bÑ > ‡%ämvZ îG*9g


™á } QÃVß Ç Ç ñWÃÂBNŠÆŠÅGXì @* YvŸ» {Š%ˆÆ ] äa
áç WZ QðÃÔ ñƒX} Q~VòÆV\Wñ O(ÅV\WÔìgv ¸
v¸™á . $ƒ ðÃÔì ; gv¸™á w !* ðÃì ; gv ¸™á w Ç ðÃÔì ; gv¸™
zŠ wZ e ~ c izŠÃëÑ** kZ ìg â
Û \¬vZ Xì t ‚ c izŠz™K Z%t gzZì ; g
Vƒk Hì ` ´t ß™K Z%t Xì c izŠ ` ´ » kZ [ Z Ôå 8 ŠÐ { ó ~æE %NÃVÂgútèY
/ZXß™{Š ZgZ »ä™: { k
{Š Zg Z\ W¤ Hªß™Èìt åa gzZKZ% ZŠÔnzzŠX »vÐ
h Y 7ÂÐ,™7{Š Zg Z\ W¤
Ð Ègz Z {Š Zg ZX M /Z ? M h Y yÐKkZ Â, ™:
] ª“t XÐ ›g { k $, ™È Ô, ™ {Š Zg Z » ä hg { k
HA H\ W Z®X ì @* ƒ x»
` Wz™ÈŠpÅähg{ k H p ÖZÆ# Ö ÑZœ]|Xì Zƒ –~BÑ Z‹ Ѿ
( 35X 33:™Ôw”T §»V ˜zŠÄZg W ) XÐBŠ 7Ã]gúxø** ËÐ
Õ Òg é¨E

~÷ÃyZgzZì ÅÕÅV#V #ä ~ì ¢Ã\ W~}g !* ÆXgzZ
# ì CƒZ
Z # ZzZ # °çÅÕX 4â °çÐ kZ Âì ˆƒ Ìq :Z Åä™Õ
\WÔ7Z # Zz‰â °çÐ kZ Â7¸ÃkZ¤ /ZXì ÅÕÅTñYƒ Ìq :ZÃkZ
¶Å ðZæE %Nä~ ÅV#, Š™h +Š F, ~kZì ÅÕ~>TgzZ, Šj[ Z NÃkZ
X ¶ã ZŠ ** Ü ×~÷{z
gzZ‰
ìZ# Zz A $ ‰â °çÅ Õ D â
Û { Š%vZgâ ~â å#
Ö ÑZœ]|
ƒìg Yä™[ Zy wŠ »kZVY {Z ({ Zp Ââ7„¸ÃkZZ # Ô ñY^Ø ÃkZZ #
>YZÐ kZXì ÅÕÅ\ Wä~Ô** ™s çÔVƒc* W`â °çk0* Æ\ Wr #™
ÕÅT Z® ³ #Ìt¸B„  zŠÃkZ Âëì CYƒ]ÐgzZì @* 
Yƒ[ ZywŠ
ÌZi§gzZce ‰â 7É 7~gz¢ ‰â °çÐ kZƒ: q :ZÃkZJ -Z # ìÅ
VÍßXgzZ 4â °çÐ \¬vZ™| 7,/ èL[] ÎgzŠ ª, ™ °ˆ b§kZì c* C
¼ gz Z , Š j[ Z N¼ gzZ , ™s Z ‹Z » tK Z gz Z , ™h+Š F,Ð y Z ì Å ÕÐ
I
ÃyZ [ Z N » kZvZ c* ŠÈÐvZgzZ}Š}ŠÃd
 c* $¾Ë “Î c* BzgÎ ÕäM5!, Š™] Zí

www.khanqh.org
NLT

zŠˆÆkZX zŠ j[ Z NÃkZ b§kZ ÂXƒ c* ŠÈ>ZæE %Nc*


ƒ c* *Lä ~ÃX£Š}Š
ì ÞQB; »{ȉ Ü zTÔùâ [pÐ\¬vZ™| 7, # ÒZ èN[Xß| 7,~
~ # ÒZ èN[] Îg
@*ƒt ‚ÆvZB; »á Zz`â ¬ŠX ì CƒnÆVð; ÆkZ ] Ñ» ~g ‚‰ Ü z kZ Â
t‘~g ‚ Âì t ‚ÆZ}.B; »T¶ ŠX D Yƒnƒ  }izy WV‚gzZì
¬Š X n Æ Vð; Æ kZ y Wz }i Ôݬ }g ‚] Ñ» ~g ‚Ôì ˆ t ‚Æ kZ
( 40X 39:™Ôw”T §»V˜zŠ ÄZg W ) Xì Mx £™zZ Ú ZÐ`â

$u
69g
—]çû Òø^føjøÊø ]çû Óöfûiø Üû $Ö áû^ô Êø ]çû Óöeû ]ô™
DOLU(ð^ÓfÖ]æ áˆvÖ] hö^e (‚âˆÖ] hö^jÒ(èq^Ú àe] à߉E
Xß ¯^ÅVß Zzäzg Âñ W: ** /Zzg :ÀF,
zg¤
x lZÅVî²WÆ/Â
Väm†+ oÂçß’ÚX 1
ì 7y*~g (Z ì c* Š ¬q-Z ä Åzm \¬vZ -ݬ §zuaÆ/Â
c* Z h QÐ Vƒk H{' × x Zw ä ? @* îzg ]çÓe] c*
Š™òi Ѫ(Compulsory) ~’
Tñ Yƒ ¦~g »uÅvZ {g !* zŠ wâ » V¯x Zw~g v=g fÆ Vî²WÆ V\Wì
ÃkZg »u Â Ç Vz™7~ga {ÒW}™{°zgzZ }Š ™ ¦~: åw â » ~ga ga b§
]çû Òø^føjøÊø ]çû Óöfû iø ÜûÖ$ áû^ô Êø ]çû Óöeû ]ôD â
Û Åzm\¬vZ -g—Xì%Z ]çû Óöeû ]ôXì s ç
^z Z F, ÅwŠ} g ø { k Ht Ôì C Y W ñÐzz ÅVƒ k H~ wŠ LÔ ñ W: ** /Zpî zg
zg¤
Æ ¡Z°Z 3g Z ?H ?Ð î Yƒ k-â ?H‰ Ü z kZ Âì @* Yƒ T" wŠ Ô f e ka Ã
Ð ›Ò É
4) îG*9g Ôƒ 7}È
Ãò: ²WÆ XÌÃVß Zz wŠ È, Z ëXƒ 7äQÆ èEG
ÔVƒy)F,»\¬hÔVƒ9ÔVƒY m CÑZ¦ÔVƒ èEG 4)ЛÒÉG
î*9g~XÐ, Š äƒ7xzø
y)F, Åy ÎÆo LZy!* i ÅÉgzZì @* ƒÉ» \¬vZ9C Ù Ô»¡Z°Z3g ZVƒÉ
Ð Ò É
4) ›W îG*9g~X »¡Z°Z3g Zõy) F,
èEG Ãy !* á gZ}÷ÔÃp ÖZ}÷Z®Xì Cƒ
i ~÷ÔÊ 
{È ðà Z÷T e 7\¬vZVƒ ;g™ ZŠ Z h»]g \Å¡Z°Z 3g ZÐ wÅäƒ
gzZ Vƒ èEG 4)ЛÒÉG î*9g~ Ô# Ö î Z< Í Z®Xƒ xzøVY Ì{zì g ò7²WÆ TÔƒxzø
www.khanqh.org
NLU

Vß Zzäzg ?Âä 3 7²W}g v¤ /Z]çû Òø^fø jøÊø ]çû Óöfû iø Üû$Ö áû^ô Êø Vƒ; g™ ã) F, Å¡Z°Z3g Z
/¦¡gzZ ÇVzŠ™~Vß Zzäzgg ÑZg v~Ôì ~g (Z}g vÂ**
t¤ ¯^Ôß ¯^Å
X Vƒ@* ™y ÒÒZì n«ÅäzgtgzZì hï G L .9gÁ ¾t** ™wJÃkZ™}Š¬»
V6nãÓÞ3 oÖ]æ 1Þæ… ‚ßÞ^Ú 1Ò †e] …^⡉çÚ X 2
\¬hÓ Çg !* Åzm\¬vZ-g—ì e $ZzgÅ ¿\¬vZèg/0ZvZ†]|
:D™n²~ îZE !
á
áû]ø Øøfû Îø Ôø jô nø ûìø àûÚô Åôçû Úö ‚% Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ëô ûiø àônû jøÖø^_$ âø àônû ßønû Âø oûßô Îû‡ö …û ] Ü$ ãö ×#Ö]ø ™
—]†÷ Ûûqø Œö]†ø •ûŸø ]û æ$ ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø
DQUV” (MVt (o›çnŠ×Ö †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E
DÙçfÏÛÖ] l^q^ßÛÖ] oÊ ^ÛÒ ÄÚ‚Ö] Íæ…„e g×ÏÖ] á^nÏŠi èõ m]æ… oÊæE
wŠÐVî²WÆÄ ÔVƒàZz•', #â Å', ZgJŠsñ â
Û «@W+Z=!vZ} Z
áû]ø Øøfû ÎøVƒ àZz ¶Š ËÃwŠÐ Vî²WÄôÚû ‚$ Ö] Íôæû …ö „öeô gø×ûÏøÖû] áô^nø Ëô ûiøX ,Š™[ § Z Ã
0}g ó Z³h Z egzZ N Yƒyp²W ( Ð c izŠƒZ±)ÆkZI ^Ú÷ ø Åöçû Úö ‚% Ö] áøçû Óöiø
» ËÅwŠ Ô D™[ § Z ÃwŠ²W„z sÜ@* ™7[ § Z ÃwŠ²WC Ù Zƒx¥X N Y
C D â
Û mvZ îG*9gòzg** ÑñX ä 3Лc* ÄÅvZDƒ=gf
Ð i {Š /W [ W 0 +ú gz
G Å
4 5 éŒ ™ Ñ E 4
45G ¨‘
èEG èEG
Äz spÆ \ WèY â
Û «²WaÆ äzgÃV\W ‰ ƒÈ²W}g ø¤ /Z
vZ -ݬ§zu ËãZ²Wt gzZ ]tƒ£Ô ]t› Z%@Wà Zz äzgÐ
X áZzä™[ Z§Ã»tì ~Š]g t KäÅzm\¬
V k×n–Ê oÒ çŠÞ3 †e]†e 1Ò †‰ 1Ò oãÓÚX 3
: D â
Û Šá g ZÅzmvZ-g—
ô ] èô nø ûìø àûÚô hô^eø „% Ö] Œô]+…ø Øø%ûÚô áø^Òø áû]ô æø źçû Úö ö äô nû ßønû Âø àûÚô tö†ö íûmø àõÚô ç+ Úö ‚õfûÂø àûÚô ^Úø ™
gönû ’ômö Ü$ $ö ²
—…ô^ß$Ö] o×øÂø ² ö ] äö Úø †$ uø Ÿ$ ]ô ä́ãôqûæø †ôùuö àûÚôù ^ò÷nû Eø
E
DOLUV” (ð^ÓfÖ]æ áˆvÖ] h^e(‚aˆÖ] hö^jÒ(èq^Ú àe] à߉E
,
ÆkZgzZƒ' ,
Z' G
ÆuÆí{z{ ZpñWò²WÞZ ï 4hI8z1Ð V\WÅðñÒÈ Ëª
LG

www.khanqh.org
NML

uÆíL¤ /Z Z®X x Zw6, v WÅ c izŠÃkZ \¬vZ Âñ Yµ Ì‚ Z hð6,{n


# ™ DZ†{ 
r á LZ ;g !* ä ~ Xß ;6,{n }g7 ÃkZ Âñ Wò²WÌ' , ,Æ
Z'
1¢6,Sh Z egz Z {n } g7 Qgz Z 5Ð ÒÃV î² Wå ¬ ŠÃmv Z îG*9g ~gj Y
 ¬Š D™„, Zå ÃmvZ îG*9g ~â å# Ö ÑZœ]| L Z ä ~ c* â

Û gz Z
$ZzgèY 1 ;6,}n}g7 Ãy Z™ïÐ Ò†²WЛc*
e ÐspÆvZZ #
V;z v WÅ c iŠŠÐ N Y µ V˜ V˜ ²Wñƒ†Ð › c* spÆvZì ~
X Ï ñ Yƒ ]nÔÇ ñ Y 0 x » ÌA $ƒ', Z',ÆuÆ í²W{zì e Ï ñYƒ x Zw
ÁÐ &¦~ ! ²gzZƲWpÆTÅ ÄÚì ¦ì c* W» ÅçÚ~ g $u
~g ‡Z5X ñ Yƒ ¿6,g $u kZ @* ßzg ²W&~ Ï0 + i ÁÐ Áa kZ X @* ƒ 7»
 D â
Û gzZƒ',Z', ÆuÆíg ZlÅy Zp¤ /ZVƒ&Ái Z Á{zì²WD â
Û
ùŸçW‰èYƒ µ Åßç WðÃì YƒèYì 7~gz¢ ** zgÐ V\WVâzŠ
dŠ ^Ûøâô ‚ôuø]ø àûÚô æû ]ø c*
â
Û a kZ džù²WÐç WÅßÂÔ f e Z´ ÅßÂì CYƒ
Ð V\WVâzŠ Â~ g $uXì 7Åg $uÔì Å ~g ‡Z5 ]g „t > ½bÑ > ‡ÔZ
ÌÐç Wq -Z¤ /Z ŒÃ]t› Z%ä VMÃ$öy Z} Šíñ Z b \¬vZpì ** zg
C ì g6ç W~uzŠèY Çñ Y0x » ÌÂßzg
Vc* g6 KZ £ D C ë
™ NŠ V W ì ELE "Y ‰ {g
Ð V\WVâzŠÃkZÔì Å̀Z ªì g â Âì gzmZ # gzZì gzmÂì g6Z #
XŠHƒi§ZŠ»äzgtX ÇA̀Z »äzg
VçŠÞ3 1Ö]æ 1Þ†+ †µ ànÚ‡ 6nÚ oñ^`ßiX 4
?ì H » äzg~Š c* ÅvZi§ åaX ðƒ:¸… I:QX ßÍi§ åa [ Z
Å Áq X} Š „ZÍ Å äzg }g vyŠ Æ # Ö ª }it @* , 7,¤/6,}i ²W}g v
:ì ~z% éM‘¯%ÐÅ\¬vZèg÷Z]|~e $Zzg
ä́Âô çû Úö ö àûÚô šø…û Ÿø û] gønû ’ômö oj#uø ² ô ] èô nø ûìø àûÚô åö ^ßønû Âø kû•ø^ËøÊø ² ø ] †ø Òøƒø àûÚø ™
—èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø oÖF^Ãø iø ²
ö ] äö eû „ùô Ãø mö Üû Öø
Dåö ^ßn k•^ËÊ ²] †Òƒ àÚ h^e (èe^ÞŸ]æ èeçjÖ] hö^jÒ(ÜÒ^v×Ö Õ…‚jŠÛÖ]E

www.khanqh.org
NMM

²W¼J -VŒ ,7,˲WÐ V\WÅkZÐ spÆvZgzZ}™Š c* Ã\¬vZ ª


XÐ,Š: [ Z±ÃkZyŠÆ# Ö ª\¬vZ ÂN Y¤ /
6,}i
¬Æ èÌ%%P Âì V ¹}i Ôì ðƒ bA‡ ÂVŒÐ}\ W[ Z
6,l
Û Z®Xì ~{%−Æ„èVŒÆng Z þLÅ{ {zì Yƒ ³ÐqTXì 4ZŠ~
,Š}i „}iaÆäzgÃ\ Wëga 8|B‚}g øc* ì 7A‡V˜î Y−
6, }iÅT\ WXaÆäzgÐ,Š}isÜÔÐ,Š™^ ÑZ^ ö ¢ 8™:t1Ð
Å ¬ŠgzZ ÇñWÆhzŠÉ Ǿ 7¼Ã\ W´ â »}iì yZ= BzgÆ| 7,«gzŠ
X Iƒ9g etÅäzg Â! r
# ™~ßñ´gŠ c* ~¬Š Ì… Ç}™„  ZpgŠ
VkneçfvÚ oÒ äm†+ ‡ô]æ3 oÒ 7æ…^,`ß+X 5
Ð
Ð V©VÐÅ/ÂXì n, v0* /
Å ~g Zizt¤ Vƒ @* ™7xêL ‘* q-Z ` W
Б
-Z ` W1Ð N Yƒ ÔÔÐ N Yƒ[8Æ \¬vZ \ WÐ V©g e ÅäzggzZ
êL q
-ZgzZÔì q
q -ZXÐN Yƒr # Z7„[8sÜ\ WÐTX c* Û «ävZx
â

V18x ÓX ñYïg \ {Š c*  »vZì+ »¾IÔZg \ {Š c*


iÐ ƒ iÐ ƒ ªr # Zì
X Ç} ™7ºZ ` W¯»“W Zg \ Z (,
Ѓ  ~Vzg \ x ÓÆvZÔ~
WZg \ ~Vzg \ ÆvZ
¯»“
j§g e ~ sfÆ àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ² ™yÒ Æ/Âj§&
ø ] á$ ]ô gzZ Vƒ ; g+ @*
G G A F
Æš M 8~ÎZ ðO$Ã\ W~iŠ «~Ï0 + i!‚ç.¢FKZ ` WpK yÒÌÆäzg
Å+
[8x ÓÆvZÔN YƒÎ ðE 3B Z r
# Z\ WVƒ ;g™7 À Z ZgzZŠ ZeÚq -ZB‚B‚
N Yƒ r # Zƒ  ƃ  Ô M hƒg Ñ" 7q -Z Ì~ kZgzZ N Yƒ r # Z~ VzÈ
ìILG " u ?ì H{zX ~g (Z)q -Z ~g (Zq -Z ÇVî Ci§zŠ ÌÆ kZgzZì¯y‚ W Ú Z
ø ÓøÖû] çø âö ?ì p° HÅ ÏŠ ì
oÖF]ô äö fö Šôßûmöæø ä́¿ôËû×øeô o% fôß$Ö] äö ßönùô fø mö pû„ôÖ$] Ýö ¡ ILG
" ugzZì ÏŠ
ÃV(u+Zì c* â
Û ä \¬vZ} ŠÈt ÑgzZ} ™ ZŠ Z ]tÈ!* iÃT]tx¯ {zä´ eùô …ø
:ì ~ÏŠì ILG " uÂXì @* Y¹ÏŠì ILG
"u
—àønû vôfôùŠøÛöÖû] Øôqû‡ø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø àønû fôÞô „ûÛöÖû] àönû Þô øŸø ™
DMURV” (OLVt (…‚ÏÖ] é…ç‰ (oÞ^%ÛÖ] ÄfŠÖ]æ Ün¿ÃÖ] á!†ÏÖ] †nŠËi oÊ oÞ^ÃÛÖ] |æ…E
XÐvZy4ÅVßZz"7,
ÄìI{Šc*
i=**
zg»VzÈgÕ:ÀF,
www.khanqh.org
NMN

kZ {z ï á , i ZzWÅ ~g Ziz { WÅäzg LZ~/ÂgzZg lZ KZg Õ


E
Ôì Ìp{ zì ;g™glZííÔì ; g™/Âí í òŠ Wq -ZX ÆŠ Zâï GL.™$
~TÆ!** gzZ ~gZiz{WpÆ ànÞ]X 7ÝqÐZsÑ» àønû fôÞô„ûÛöÖû] àönû Þô]ø1ì ÌT $@*
Xì Å~zŠg Zx ** »Tì ànÞ]tá ÍŠpÁÐ Ái ZzW—Ð ~h𪃠Ìi ZzW¼
ÐgziâZpì ~gz¢ ** ƒi ZzWÏÑ~ ànÞ]Ô7ànÞ]{z~¹! ²†: i ZzWJ -Z #
¨Åzm \¬vZ -=r G î*9g ÂXì g w ZŠZ ~ kZ ñY Z< Í DZg ‚ ë: Ì
Øôqû‡ø àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø àønû fôÞô„ûÛöÖû] àönû Þô øŸø D â

Û \¬vZ D â
Û Æ ¡Z°Z 3g Z È)F,
~ƒ  1 w=Ô [8}÷ƒ  {z ìg| 7,vZ y4vZ y4 àønû vôfôùŠøÛöÖû]
ÑÅäzggzZƒ;gáV <gzZƒ ;g™~g Ziz{WB‚Æ# Ö Z0 + 6,VƒkHì {zr# Z {Š c*i
C ì H7V- ä² á á ZzvZq
-ZÃy*ÏZXƒ„gƒ—i ZzW
Ã} ¢uZÆ g Õ ëL ]IZ Y} Z
6,Vâ ZŠ Î Æ Ä~ F,¤ ì
ò{ WÏÑÔ** Yòi ZzWÏ~hð‰ Ü z_â °çÐvZgzZ!** z{ W»Vzg Õ Âì ÑZzG g vZ
Â< {W™ƒxŠ ** 6,Vƒk H?ÐVƒ: r # Z {zì r # Z ànÞ]ÅXÂì r # ZÃ\¬vZt ** Y
zŠ XÐ N Yƒ àønû eôçû fö vûÛøÖû] g% uø]ø àønû fôÞô„ûÚö Ðàønû fôÞô „ûÛöÖû] àönû Þô]ø XÐ N Yƒ r # Z Ì\ W
™Vjz{W¼B‚Æ# Ö Z0 + 6, Vƒk HLZq -ZgzZì ;g| 7,vZy 4vZy4q -Z„  zŠ
k0* ÆkZgzZì r # Z » \¬vZ‰ Ü z kZ ÇV¹k0* ÆÏZ~ìt tzf Z÷Âì ; g
Ì~÷Ð • ' ,Åá Zz äzg kZvZ} Z ÇVz™g lZ/ÂÔÇVz™V jz {WÌ~™ Y
Xì ; gƒr# Z »\ W‰ Ü zkZt}Š ¯~™
~g (Z2ZgzZ ~g (Z)2Z
ì ~g (Z)Â!** -ZgzZ ~g (Zq
z{ Wª ànÞ]X ~g (Z)q -ZX , qzŠ[ Z
ì ¬Š ä~6, xV‰ì CYƒZa i ZzWÅ!** z{ WgzZì @* zgŠ lŠp_â _â °ç
YW**
ÆØgÅvZgzZ›ÅvZXƒ CYò:Š lŠpi ZzWÅTƒ (Z ÑZz`â °çðÄh +á
¼ ÅV}gzZ D Wò²WV; zƒwp„ H{ Zpì 4äzgg (Z" Y q6,}g –
Ü z _â °çì Yƒ‰
ª†: ànÞ]‰ Ü z‰Xì ~g (Z)t p CWÌ,i ZzW
www.khanqh.org
NMO

äzg1ì 7~g (Z ** zg b§T Â?ce ** Ü zkZ ƒ Za :t¤


™ H‰ /¯ ZzWgzZ ñW: ** zg
0 x » „Ð ÜÔz™ÜÔß ïi ZzWÅ äzg ª ànÞ] „,Z Ç ñY ^x»Ð ä¯ ^Å
½ÌV<gzZì ; g™á ** z{Wñƒ _â °ç^ »¿q -ZkNŠ Ì~*ŠX ÇñY
V<}ì © 8VZ ~ ŠÍÐZÐ ~¢Ôì @* Yƒ u" \ !* 6,gî C; Âì ; g
6," ÅkZ { z ñ Yƒ: f Z^g ; ÃkZ}Ôñ Yƒ:ŠgŠ~uÆ^}÷D½D½
ÂÇ}™~g Zizt¤ /Ð# Ö Z0 + g Õ b§ÏZX} Š™È** zgÐ~¢^Z÷ì êŠV f x
C ÏN YƒkCÃwŠÆkZVf xÅØgÅ\¬h
§Ð 1 à y Z : ã } [ Z
í Â [Z # Ö Z0 +ëL ]IZ }% } Z
:,Š™79zŠtÅ ànÞ]Â
ˆò m _â _â °çÐ VxvZgzZ ˆƒ ~g ¤ª6,wŠŠlŠp ~g(Z) ànÞ] (1)
7g (Z »!** z { WÔ Le 7wŠÃ!** z { W‰ Ü z ‰ ~g (Z ànÞ]( 2)gzZ Îä™V jz { WgzZ
~pÑzâ èE LE# Z ÂñW: ** /Z b§Tz™ÜÅ!**
zg¤ z {WÔì ~g (Z Âà é¨G O$E
Å!** z{ W Â@*
ƒ
~g (Z}gv** /Z ]çû Òø^føjøÊø ]çû Óöfû iø ÜûÖ$ áû^ô Êøì w ®Š 
zg¤ á g Z »Åzm\¬vZ -=rîG*9g
~g (Z)Ð • Ã ?Xß ¯ ^ÅVß Zzäzg ?ì H{zXì ~g (Z}g vx »q -Z Âì 7
ànÞ] ƒ: Ýqà ?~g (Z) ànÞ]¤ /Z b§ÏZX ìg C 3 Zg s§Å ~g(ZÐ é¹E $NëÐ
ÅkZt… YV xvZX zŠ ‹V<KZÃvZÔß™„ÜÅá ** z{ Wªß™Ýq ~g(Z
ì vZ Zg \ (Z *™{z1ì ;g™Üt Ôì 7ÝZì ;g™Vjz {Wt Ôì 7Å-Z
( 29X 15:™Ô²WÆ/Â) Xì ꊙa6 ,zZ}g øgzZ @* ™7}WëÐòzøÌÃÜ~g ø
$u
70g
—Üônû ¿ôÃø Öû] ô†û Ãø Öû] h% …ø çø âö æø kö×ûÒ$ çø iø äô nû ×øÂø çø âö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô Ÿø ²
ö ] oøfôŠûuø™
Dxf‘] ]ƒ] ÙçÏm ^Ú h^e (hŸ] hö^jÒ(¨] oe] à߉ (OLOV”(TVt(of›†ÏÖ] †nŠËiE
:z½ä ~6,kZ Ô7ëÑÆ䃊qðà ZÎÆ Tì °» \¬vZa}÷:ÀF,
Xì ´ â »xl²{zgzZÔ 1™
äÅzmvZ -vZwÎg[»c*
â
$ZzgÐÅ\¬vZègY ZŠg−Z1Z]|
Û ì e
www.khanqh.org
NMP

á z ð¿
ö ] oøfôŠûuø û%] ‚x
Üônû ¿ôÃø Öû] ô†û Ãø Öû] h% …ø çø âö æø kö×ûÒ$ çø iø äô nû ×øÂø çø âö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ ²
( 53:mÔ 11:\Ô ãšZ bzg‚) XÐN Yƒ°»aƧ Ù Æ]y
C WgzZ *ŠÆkZ \¬vZ Âá| 7,
[d
°» VY a Æ xû Æ ]y WgzZ *Š \¬vZ Ð "7,Æ e $WÏ Kg kZ
ÄÂæEL°%x¶²gzZ »x¶²ì [g {zÜônû ¿ôÃø Öû] ô†û Ãø Öû] h% …ø çø âö æø D â
Û ? D Yƒ
# : X DƒgŠ ™ŸÆ y ˜ VâzŠÐ V˜ ì ] Ñ»
¶²ØLO g‚ Zg CZ ä {È Z
X Mh {g ¹!* V ¹xûzxäQX Š HW~ {C Å[gÆ] Ñ»ÄÂæE L°% Â1™ì‡Ð x
C ìÄ»r # ™zZp
~÷ ~i Z÷ † Z÷ ƒ  Â Z÷ Â
~÷ 7Ú ðà  Z÷ 7 uZ ¤ /Z
] ‚Ã ð¿ ÅÜe $ZzgÐÅ \¬vZ èg @]|~ õg @* KZ ä g 0ZgzZ
ðÃ~ ] Zg kZgz Z yŠ kZÃkZ Ïã 7ÔÇá| 7,J -y Wçû âö Ÿ$ ]ô äø ÖF]ô øŸ ²
ö ] oøfôŠûuø û%

( äZw%ZÆg$uzy WŒÛ ) X Ç" ze { z:gzZÔ¤ðÃ:gzZ ì"

$u
71g
‚ö ŠørøÖû] ‚øŠøÊø lû‚øŠøÊø ]ƒø]ô æø äü ×% Òö ‚öŠørøÖû] xø×ø‘ø kûvø×ø‘ø ]ƒø]ô è÷Çø–ûÚö ‚ôŠørøÖû] oÊô á$ ]ô æø øŸ]ø™
—gö×ûÏøÖû] oøâô æø øŸ]ø äü ×% Òö
DMOV” (MVt (äßm‚Ö œ†fj‰] àÚ Ø–Ê h^e (á^ÛmŸ] hö ^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
Âì *@Y™{z¤/ZgzZì @*
ƒYZŸxÓÂì @* # ì Z•»“
ƒYZ {zZ  Íq -Z~Ÿï:ÀF,
Xì wŠZ•{zÅgŠc*
gzZXì*@Y™ŸxÓ
g—gz Z X ! ô~g » Zì vZ†1Z R ÅÅ \ ¬vZ èga 0 y ˆ]|
−  a ¬Ð ƒ  t ~g »Z ˈÆäÑp=ÜæÆÅzm\¬vZ -
»T )àq
x ** -ZÆ x á gzZ X¸ Tg~ ±ÃgzZ ! ôVâzŠ−ZzÆ y ZgzZt X ñƒ
9
\¬vZ -g—‰ Ü zkZ¸Æ·] ‚w‚J Wt‰ Ü zTgzZ‰ ñ ¯3, gÍÆ( ì ú.
X HwJä/ôÃTÅyÒ6,Ÿ aˆÆäƒÚ!* $utÐÅzm
gzZ”g

www.khanqh.org
NMQ

ì xe $Zzg ÅkZ ‰ Ü z kZ ÂñYƒ Za ¡=~ a Z # ì ?Š ~ kZ :ä×òŠÚ


ˆônùô ÛøÛöÖû] oùô fô’$ Ö] ØôÛ% vøiø èô v$ ‘ô o×FÂø غnû Öôø äô nû Êô :D â
Û mvZ G î*9g ã?v0Zƒq 6
DMNR V” (MVt (p…^fÖ] xöjÊEX àønû ßô ‰ô áø^Ûø$ø áô^ÛøÃû ß%×Öô æø l
ø ^Úø Üø ×$‰øæø äô nû ×øÂø ²ö ] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ Ÿøô
èøÏønû Ïô uø á$ ]ô oøâô æø ìt ì Õ6,gl] {zì î Zz ~ ‚ôŠørøÖû] oÊô á$ ]ô æø øŸ]øVxm†Oi
E E
N* g¹»~¨£ÆŸñYƒx¥ @* c*Û ¨akZÐ G
â
îœE{!û( îGœE{!)†ôÚû Ÿø ]û
áö^_ø×ûŠ% Ö] xø×ø‘ø ^Û$ Öø áô‚øføÖû] áö^_ø×û‰ö gø×ûÏøÖû] á$ Ÿôø Xì ,@* Æ »›Yz b &Z Å̈‡pì
Dp…^ÏÖ] éö‚ÛÂEX σ9ÌÎg Âǃ9{ á Š!* # ì {
Z á Š!* »Ÿ»akZ èön$Âô †$ Ö] kôvø×ø‘ø
ªáô^ÏømûŸô ]û æø áô^Êø†û Ãô Öû]æø áô^ÛømûŸô ^û eô lû…ø ç$ ßøiø pû]ø kûvø×ø‘ø ]ƒø]ôVOR V” (RVt (é^Î†Ú ‡] xm†Oi
äö ×% Òö åü ðö ^–øÂû ]ø pû]ø ‚öŠørøÖû] xø×ø‘ø XÐ y‹Z §âgzZ y ò§âÔy ZZ §âñYƒgë»Z #
@Á Zj ZgzZ {q¾Ü Z Ô’™ÁqZÐ Y ¡ I ZÆŸª Ùô]çø uûŸø û] æø Ñô ¡ ø ìûŸø û] æø Ùô^ÛøÂû Ÿø ^û eô
ªáô]†ø ËûÓöÖû] æø Ô ô $ Ö]æø ô çû vöröÖû^eô kûÛø×ø¾û]øæø kûËø×øiø ]ƒø]ô pû]ø lû‚øŠøÊø ]ƒø]ôæø XÐ VƒC Ùª
9
B ÐÐ V·ñYƒŠ !*
…ôçû röËöÖû^eô pû]ø äü ×% Òö ‚öŠørøÖû] ‚øŠøÊøXƬgzZ—gzZŠ ðE ,»Z
' #
øŸ oj#uø lô]çø ãø $ Ö] oÊô Õô^Ûø`ôÞû Ÿô û] àôÂø ^`û Ãö ßøÛûmøæø ^`ø nû ×øÂø ØøfôÏûm$ áû]ø Ìô×ôù ÓøÛöÖû] o×øÃø Êø áô^nø ’ûÃô Öû]æø
Ð ãâ
Û ** ǃ‡ ߪlô^Úø †$ vøÛöÖû] Íô]†ø jô Îû^ô eô äü uø…ô]çø qø ØöÛôÃû jøŠûmø øŸ æø lô^ãø fû % Ö] oÖø]ô …ö ô ^fø mö
Çg™uzgÃkZgzZÇg ã ZôÅ»ì Z # Zz6,¿C Ù ª6, :XÐ Vƒk HgzZ
bg ZÆkZgzZìggzŠ ÌÐC‹ 2J -VŒÐäƒç~6^‹÷Zp
æø Ô ô ×ô ÛøÖû^Òøçø ãö Êø gö×ûÏøÖû] èöÊøçû ‘öçû Ûø Öû] èöÇø–ûÛöÖû]ø pû]ø oøâô æø øŸ]øX ~] â øƒ ‚g ZVƒwEZ:
…ôçû Úö Ÿö û] Ü% âø ^øÊøX c* ¬g Å kZ ¡ I Z gzZ ì Æ { á Š !* é» a kZ èô n$Âô †$ Ö^Òø ðö ^–øÂû Ÿø û]
X ãZôgzZ b & ZÅ»ìÐ~gñQë Ze $.: äü iö^Âø ]†ø Úø
x|»»
ä́fô×% Ïøiø àûÚô ^÷f×ûÎø gö×ûÏøÖû] oøÛôù‰ö ‚ûÎø
Øômû çôvûiø æø gô×ûÎø àûÚô gô×ûÏøÖû] o×øÂø …û „øuû^Êø
Ågx ÈZ J:Xì Lg m$ +‰ Ü zC Ù {zì akZ»x ** »»Xì H² áq-Z 6
X ñ YQ: s§Åë!* Ðh»
x™Z§—Ô ø ßô mûô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfùô $ø hôçû ×öÏöÖû] gø×ôù ÏøÚö ^mø Ùøçû Ïöm$ áû]ø †ö %ôù Óømö ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø
www.khanqh.org
NMR

6+ ŠÃwŠ}÷Ôá Zz%$
, +ÆVߊ} ZX¸_7, Ð] Òà ¬ŠkZÅzm\¬vZ -
G
ÅÎggzZ c* â
Û Îg ÅkZÃ̈ ‡gzZ y^Z÷ZûämvZ î*g ã ä ¢)´XÚg ì‡ G 9 Õ Œ i
: D â
Û X6, Š Yzb &Å÷Zì s ¸ñŠ Yzb &
äü fö ×ûÎø áô^ŠøÞûŸô ]û oÊô ^Úø Íö†ø Eû]øæø ‚öŠöËûiø ǻô ^ŠøËøeôæø èön$Âô†$ Ö] xö×ö’ûiø †ônû Úô Ÿø ]û |ôø¡’øeôæø áô‚øfø Öû] †ö nû Úô ]ø äü $ÞŸôø™
—äü Öø ݺ‚ôìø |ö…ô]çø røÖû]æø oÖF^Ãø iø ² ô ^eô Üö Öô^Ãø Öû] äö Þ$^ô Êø
DMPPV” (MVt(äßm‚Ö œ†fj‰] àÚ Ø–Ê h^e (á^ÛmŸ] hö^jÒ(p…^ífÖ] |†Ö p…^Š$ Ö] ö ^E…]E

wÑ+Z6, $ukZ
»— & ZÐ g
|ôø¡’øeô æø áô‚øfø Öû] †ö nû Úô ]ø äü $ÞŸôø Ô $ ìøæø ý…ôçû Úö Ÿö ]û oÊô ä́fô×%ÏøjøÖô ^÷f×ûÎø gö×ûÏøÖû] oøÛôù‰öü
ø Öô]„øeô gø×ûÏøÖû] “
ø ‘ø o×FÂø &ôùvøÖû]æø gô×ûÏøÖû] …ô‚ûÎø Üônû ¿ôÃû iø o×FÂø äºnû fôßûiø äô nû Êô æø ‚öŠöËûiø ǻô ^ŠøËøeô æø èön$Âô †$ Ö] xö×ö’ûiø †ônû Úô Ÿø ]û
—ä́uô¡
GG
DMNTV” (MVt(äßm‚Ö œ†fj‰] àÚ Ø–Ê h^e (á^ÛmŸ] hö^jÒ(p…^fÖ] xöjÊE
ûB‚Æ x** ƒgñÑZ ° ïEÒ¨3!{z Š
kZgzZì @* H3ga kZ »x **»»
Њ YÆkZgzZì Cƒ b & Z Å c* ¬gÐ b & Z Å÷Zì y^Z÷Z»èYX Š HHm{
Xì @*
ƒŠY» c*
¬g
 6ì ]oy Zx»»— & Z~g $ukZD â
Û ã ?v0ZgzZ
I
)Y0*
nÐ'Ô** ZrSh Z e ÕäM5!)DƒŠiu{k HÐ̈‡¤ /ZXì w©»xZ™ñ5ß
òiÑ»— &aÆ̈‡— &Xì # Ö ´ÅŠ YÆ»ƒ  tÂ({)z**
™„ó$+Ô**
d
\
C ìÄ»mvZ îG*9g[zìdZ m,³zZpXì òi Ñ»› YaÆ̈ ‡› YgzZì
ƒ gz¢ n Z¾uƒ g—¤ /Z ~ wŠ
7„ G{z Gƒg¼¼ : » T
G
L Ò¡
‚ÅÐïE
G G
Ïß W)´ ,‚õ0* Å ÐïE L Ò¡X ë ÐïE L Ò¡ÃkZì @* Yƒ Ô™»Z #
:~sfÆe $WkZÅämvZ îG*9g
ø ] oiø]ø àûÚø Ÿ$ ]ô áºçû ßöeø øŸ æ$ Ùº^Úø ÄöËøßûmø øŸ Ýøçû mø™
—Üõnû ×ô ‰ø gõ×ûÏøeô ²
DTUVèm!(ð]†?ÃÖ] é…ç‰E
ÆvZ σ] ÅkZV ; 1XŠ ÑzZ:} zWx »w â:aÆ] ~yŠ kZ :ÀF,
k0*
X ÇñW™áwŠu 0*
ÐuÑz¬
www.khanqh.org
NMS

†ùô fôÖû] Øônû fô‰ø oûÊô äü Öø ^Úø ÐöËô ßûmö pû„ôÖ$]øX 1


G
X ~3 Zg(}™ ay  wâ ì {zÐïE L Ò¡
Ðùô vøÖû] oÖø]ô ä́nû ßô eø ‚öEô†û mö pû„ôÖ$]øX 2
G
X}™ÒÃÅäÑ6, 5 Zg(Ê ÑzZKZì {zÐïE L Ò¡
I4F &Æ áºçßöeø øŸ æ$ Ùº^Úø ÄöËøßûmø øŸ Ýøçû mø‚zŠt
X IÅñƒn pgpÅÃ*gÆkZÃøL G
!èô Âø ‚ûfôÖû]æø Õô†û ôùÖ]æø †ôËûÓöÖû] àøÚô pû]ø èô ×ø›ô^fø Öû] ‚ôñô^ÏøÃø Öû] àøÚôù ^÷nÖô^ìø äü fö ×ûÎø áöçû Óömø pû„ôÖ$]øX 3
G
Xƒ à {Ð ® )$ +gzZuÑz¬ªîσ!* åLJ&Vì {zÐïE L Ò¡
…ô^ß$Ö] oÖø]ô pûôù ç* iö oûjô Ö$] lô]çø ãø $ Ö] àøÚôù ^÷nÖô^ìø äü fö ×ûÎø áöçû Óömø pû„ô$Ö]øX 4
G
X áZzäYás§Å3 ñY0* ] ЄÆ6ZáñŸ»yQì {zÐïE L Ò¡
ô ] pçø ‰ô ^Û$ Âø ^÷nÖô^ìø äü fö ×ûÎø áöçû Óömø pû„ôÖ$]ø p…ôçû $ø áö^nø Ëû‰ö Ùø^Îø X 5
²
G
Xƒ:gzZ ðÃZÎÆvZ~Tì {zÐïE L Ò¡D â
Û mvZ îG*9gy ç]|
( 101:mÔ 19:`Ô ã šZ bzg‚)
C c* â
Û ämvZ G î*9gr
# ™zZp 6
ƒ ÈZy uZ ñY ƒ Z÷ wŠ
 „ ƒ  „ ƒ  „ Â
ÿ¯L z [ W ñ O ~ @}÷ gzZ
wŠ ›gŠ ƒ wŠ ›gŠ ƒ wŠ › gŠ
à ñY J Q „ Ç!*Ð )
O] . VdŠ Ã ñ W Â „ Â
C gzZ
ˆƒ Ág Ð wŠ Õ C Ù
ˆƒ ]ï  [ Z Y W  [ Z
—²
ô ] pçø ‰ô Ôø fô×ûÎø oûÊô ‹ønû Öø æø ²
ø ] Ùøçû Ïöiø áû]ø ½ô†û øeô ²
ö ]çø âö Üö¿øÂû Ÿø ]û Üö‰ûŸôû]ø™
\
)»Â†Ðy !* ivZªÆì vZ ÂWZ êL ZD â
Û mvZ îG*9g à Z çx â Z :äÛq†i
Xƒà {ÐvZ

www.khanqh.org
NMT

Ð# Ö Z™Å T §{z 6,wŠ Lì @* g*


ì @* ƒ x¥ V W " V ˜ t  =
6,í!* — & Zì ?Š g $ut D â
Û mvZ G î*9g ~zâ * c ™i1Z +−Z [)´
t gô×ûÏøÖû] |ôø¡‘û]ô oûÊô oôÃû Š$ Ö] o×øÂø ‚önû Òô^j$Ö] &ömû‚ôvøÖû] ]„øâF X D™x ÈZ Y 5ß » T
( ‹Š·,Ô 28 :mÔ 2:` ÔpÑ›bÑ) X6 ,ä™ÝqÆ»— & Zì C™ª ÑŠg
$u
Xì6, Š Yzb &Æ»g Z滊 Yz¡ÅwqZD â
Û mvZ îG*9g?ÛŒ)´
$ukZ~xsZ èE
wÅg #Š
LG
5]|çOXìc* â
Û + −ZŠ qä $öà îÖ] è÷Çø–ûÚö ‚ôŠørøÖû] oÊô á$ ]ôæø øŸ]øg $u
ö ] äö Ûøuô…ø pæôçû ß$Ö] Ùø^Îø Dâ

]„øâF ÄôÎøçû Úø Üô¿øÂô o×FÂø ðö «Ûø×øÃö Öû] ÐøËøi$]ô ² Û x‡gZmvZ îG*g9 ~g‡Z
Ùö^ÛøÂû Ÿø ]û &ömû ‚ôuø 'º¡ ø ‰ûŸô ]û …ö ]‚øÚø ^ãø nû ×øÂø oûjô Ö$] &ômûô ^uøŸø ]û ‚öuø]ø äü Þ$^ô Êø ǻ‚ôñô]çø Êø éô †ø %ûÒøæø &ômû‚ôvøÖû]
ø $ø oøâô Øønû Îô Ýô ¡
DOQV” (RVt(é^ΆÚE X & ö mû‚ôvøÖû] ]„øâF æø äô nû ßô Ãû mø øŸ ^Úø äü Òö†û iø ðô †û ÛøÖû] Ýô ¡
ø ‰û]ô àôŠûuö àûÚô &ömû‚ôuø æø lô^nø ßôù Ö^eô
Vo×a äÂçf_Ú NTV” (NVt (pæçß×Ö Ü×ŠÚ |† l…^fÂ
&ômûô ^uøŸø ]û ‚öuø]ø äü Þ$]øæø ǻ‚ôñô ]çø Êø éô †ø %ûÒø æø &ômû‚ôvøÖû] ]„øâF ÄôÎûæø Üô¿øÂô o×FÂø ðö «Ûø×øÃö Öû] ÄøÛøqû]ø
o×FÂø æø äô nû ×øÂø …ö æû ‚ömø Ýø ¡ ø ‰ûŸô û] á$ ]øæø Ýô ¡ ø ‰ûŸô û] &ö×ö$ö çø âö èºÂø ^Ûøqø Ùø^Îø Ýô ¡ ø ‰ûŸô û] …ö ]‚øÚø ^ãø nû ×øÂø oûjô Ö$]
!äô nû ßôÃû mø øŸ ^Úø äü Òö†û iø ðô †û ÛøÖû] Ýô ¡
ø ‰û]ô àôŠûuö àûÚô &ômû‚ôuø æø lô^nø ßôù Ö^eô Ùö^ÛøÂû Ÿø û] (&ômû‚ôuø
$Š q Z &yZ g
g $utgzZì Z +Z|ZMgzZì yZxg $utì q ) Z »Y fVäÛq†i
ª)ì xsZ ug $ut ¹ä ® ) )q -ZXì g Zæ zg ZŠ »xsZ6,Xì q -ZÐ ~
:tì xsZ§ Zæ6, Xg $Š q Z&{z( ì xsZ ðä~kZ
îÖ]ý è÷Çø–ûÚö ‚ôŠørøÖû] oÊô á$ ]ôæø øŸ]øX 1
îÖ]ýlô^nø ßôù Ö^eô Ùö^ÛøÂûŸø û] ^ÛøÞ$]ôX 2
ôänû ßôÃû mø øŸ ^Úø äü Òö†û iø ðô †û ÛøÖû] Ýô ¡
ø ‰û]ô àôŠûuö àûÚô X 3
X [ƒÀF, X 1
Xì 6, M ·Ü Zg Zæ»qJÅwqZ X 2
+
( 142X 136:™ÔÄcÁC )XìжŠ™uF ,ÆVÂ!* w‰gzZªÑxsZ èE L j8»òŠ W X 3

www.khanqh.org
NMU

$u
72g
áû]ø ^Ú$ ]ô &õ×F$ø p‚Fuû]ô ^`ø eô ² ö ] åö ^_øÂû ]ø Ÿ$ ]ô Üõuô…ø èöÃø nû _ôÎø øŸæ$ ܺ$û]ô ^`ø nû Êô ‹ønû Öø éõ çø Âû ‚øeô çû Âö ‚ûm$ Üõ×ô ŠûÚ% àûÚô ^Úø ™
†ö %ôÓûÞö ]ƒ÷]ôV]çû Öö^Îø ^`ø ×ø%ûÚô ðô çŠ% Ö] àøÚô äö ßûÂø Íø†ô’û$m áû]ø ^Ú$ ]ôæø éô †ø ìôŸF ]û oÊô äü Öø ^âø †ø ìô‚$ m$ áû]ø ^Ú$ ]ô æø äü iøçø Âû ø äü Öø Øørùô Ãø m%
—†ö %øÒû]ø ² ö ]øVÙø^Îø
DMURV” (l]ç‚Ö] hö^jÒ (xne^’ÛÖ] éçFÓÚE

G
'gßÅ ¬Š ïLG3ÅJ
wŠÆy ZˆÆyŠ¼pD™ ¬ŠÐqízq Ë[p Â~q zÑv߉
akZÔ7c* ðƒwJ ¬Š ~g ø7x¥” äWÐÎz~ŸÆqJÅ ¬Š~
@î ZŠÆy- Âǃ7D»y Z¤
` /ZÔ 'gßϹ ÅqJÅ ¬Šce h™] !* t
\¬vZ fâ ¬Š {ÈìtÂ]gß«Ô Ç}Š™k- â »y -gzZÐN Yƒ¤ / g »6,?
ìt Â]gßq -Z Ô ~Š} ŠÃkZ ä \¬vZq „z â ä kZq ª, Š} Š „zÃkZ
a}g øÃkZ \¬vZ ÂCƒ 7Æa}g ø {z _â ëq ì @* ƒ (Z Lp
Ö ªNƒ7wJ~ *Š N ¬Š ~g øì @*
# $uX ï Š ¯ {íf ~]y
W~ g W
l» Ǿt ðñÐ, Š!$ i Ú Z »y ZÔÐ,™ «̀Z {Š c*
+{Š c* i Ú Z6,yZ \¬vZ yŠÆ
~]y W̀Z »kZìt ÅqJÅ ¬Š]gß~uzŠ Z®ÔCƒ: „wJ ¬Š ðÃ~÷~*Š
X ÇA
~uzŠ {z´Æ kZ Ô ïŠ wN* š ðÃ~!$ +ÆkZ \¬vZìt ]gß~Š
{zpì Zƒ –zgŠ ™zZ¹ ä \¬vZaÆVzÈ ‰} 'gßÌgzZ~ ] c* Zzg
~ wâ Ô~ yY Åy Z \¬vZ ÂM
~Š ÑzZ c* h™7ÝqÃzgŠ kZÐzz Ŷ~¿LZ
ŤgzZ š kZJ -VŒ ï Š}Š ̉ Ü ¤ Åñ6,kZQgzZ ïŠ öâ i WðÃ
ÔñZ< Í : Ð ¤~ ]gßËceÃðñZ®Ôì © 80*
ÃzgŠ} (,kZ {È {zÐzz
wJC Ù „ ¬Š¤
/Z ÔŒÆa L ZÃkZpfâ Â] Ð ¤Ô fâ s¬Ð \¬vZ
{Š c*
imÐ Z} .~ ¤Ãˤ /Z Ôì x ÅZ Z (,¹Šp ‰â ¬Š Ôì g ‡ â ÐvZ ̃:
] ÎgzŠÐvZ Ôƒ ; g Z™ ¬ŠÐ y Z Ô ñ Yƒ = ÂÅä Y k0* Æ Vß ZzvZgz Z ñ Y| (,
¤ ÂVƒ‰ ^g{k HÐ ¹Ðzz Ťk QgzZƒ ; g8 - â ™| 7,~ # ÒZ > [

www.khanqh.org
NNL

Xì Ú7¤{z}Š™ueÃVzŠ6,Æê¤ Ô}Š h¸gÐ\¬vZ


Cƒ7Š ¦~]gßˬŠ
eDÃòŠ WÔì @*
$ Yƒ »ðŠ Z (,] ‡zZ ‰Ð + Y: 'gßÅ ¬Š ïG GL 3ÅJp
ïq „zÂLD â
Û ÅzmvZ -g—Ô ðƒ7wJÐyŠ ãZ ¬Š ~g øì CYƒ
ì YƒèY ÇñYc* Š!$ +»kZ»~]y WpQ7Â{zLgzZƒ _â ?ì CY
ðÃЕ ' ,Å ¬Šì @* ƒ (Z LgzZƒ {Šyva}g vq -Š 4,ÆvZ N»q kZ~*Š
9âZ Åäƒ wJÆ V î ¬Š”] !* t ä/ôZ # Xì CY ~Š wN* š c*
¤~(,
c*Ç ñ Y ï!$ +» kZ ~ ]y W c*
Ïñ Y ï~ *Š  c* Ô Cƒ 7Šg ¬Š ~ ]gßËgzZ 
¦ » †ö %ô Óûmö †ø %øÒû]ø (†ö %ô ÓûÞö ]ƒ÷]ô ¹ä/ô Âσ wJ~ ]gßC Ù ¬Š ªÏ ñYƒgzŠ š ðÃ
]Ò[p~ ¬Š ÔÐ 4â ¬Š [pë Â[ Z Åzm\¬vZ -vZ wÎg c* ªì†ö %ô ÓûÞö 1
Ð kZ \¬vZÐùâ {Š c* i A?ÐvZ †ö %øÒû]ø ²
ö ]øc*Û ä Åzm\¬vZ -\ WÔÐ, ™
â

Æ*Š ðÉÔì {Š c* iŠ Z®Å ¶ŠÆ Z} .Њ Z®Å`â }g vÔì ÑZz ¶Š {Š c* iÌ


Âä~g— ¹ä¿kZÔ~Š} ŠvÅðzŠ äkZ Š H`â ßL Þ 1q-ZÐ ¿*™
._ÆsøLZ ä? ¹ä*™kZÔ ~Š}Š™½vä\WÔ¶â L Þ 1q-Z „q -Z
X VzŠ} Š v ~g7 ~ åt£» »]zI~÷Ô c* Š ._Æ søLZ ä ~ Ôå ó â
C ï Š ._Æx™È á KZ \¬vZgzZ_â ._ÆwKZ}È Zƒx¥
ó â ä Ë {¢ ¤ /Ð *™ }÷
 bŠ · " g ™ bŠ · c* gŠ
'ƒ7ŠgN ¬Š Ånõ0*

\¬vZ D â

Û 7Šg N ¬Š Ånõ0* á g Z Åzm \¬vZ -g—


Û Š
8™wJ Ug ¯vZ ¬Š Åx¤Ô¬Š Åx¤( 1)
Xì ©
Û ÈÐ ä™Õ
ì n

x¤\ !* V â Âì @* V â yK̈Z LÔß™ÌÃkZ ?ì yÃx¤[ Z


Y ±Ð \ !*
**
*ÃwŠÔ **
3™ »wŠÔŠHƒÕ'ÔŠHÄ ™wŠ »\ !*V â Ôà ™] !* +Ð\ !*
Ð~×$ Vâ Ô‰ƒ

www.khanqh.org
NNM

½yŠgzZ ¶C™]Š „½] Zg ·(,q -ZXì CYƒk** ]Š „~g ‚ÐkZÔì Õx **


»ÏZ
oøaô c*â
Û ä ÅzmvZ -\WÔ åßÐ kZDZg ‚Ô ¶[ Zy e$.Åy!* bg {izg
i1¶B
LZ BŠ ™wZ eì~ y⤠/LZ Ì'gú{z [ Z ÔÏ ñY ~ 3]gút …ô^ß$Ö] oÊô
gzZD *ÃV-ç6,] !* ÏZg f Zg f BZ eì~yâ¤/LZ ÌŠ%{zgzZC*ÃVzCÙØ
[ ZÔìg Yñ*ÌQ1ì C™Ì]zˆÔì Ì~i ú~g œ{zèÑqf e{WÅkZ
iÐkZÃ\¬vZì @*
{Š c* ƒâÐè¤ÅeKZ\ !* gŠT Âñ Wò²WÆkZ¤ /Z
Ù ØÌ~çb§ÏZX D *ÃV-çKZÐVÍßyZì CƒWZg **
X ñ*:ÃC

d Û Ô å;g%Ð k\ Âq-Z ¬Š ä]gúg »$ +q
-Zì g$uÅpÑ~g g
:å7wze c* -Z „
Ïg~kZ1åV Z.q
ûÔø Öô„Feô ^`ø Öø†ø Ëô ÇöÊø ðô ^Ûø Öû] àøÚô äü Öø kûÂø ˆø ßøÊø ^aø …ô^Ûøíôeô äö jûÏø$øæû ^øÊø ^`ø Ë$ ìö kûÂø ˆø ßøÊøü
Dh]†E oÊ h^e„Ö] ÄÎæ ]ƒ] h ^e (Ð×íÖ] ð‚e hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
ÃÈ™½ã 0* ~kZgzZ ÑZ e~,.™|0 Ðø zŠ LZÐZQ Ñï{iñCZä]gúkZ
+!*
Å ]gúg »$ +k Q Ð ¿kS D â
Û Åzm \¬vZ -g—X Š Hƒ {0
+ i {z Ð T c* ö
Ôˆƒ]nÅkZ6,t Ü Zi ZB‚Æt‘ÅvZÔ6,ä™lpÃÈ q -Z !dŠ Ôˆƒ]n
ëgzZ ˆƒ M]gúg »$ +{zÂÐ äöã 0* ÃÈ ?ìnçHÐVǸy›LZ Zg ø` W
HÔì ;g±Ð ð¸ }uzŠ ð¸ y›Ô „g *ÃVzC Ù ØVc*ç Ô ìg *ÃV- ç KZ
:Vƒ Hg !* g !*Ð V2zŠ LZ ~ Ôz™: ÕÌ6,ËÅg wì m{ » kZ ?Zg øì wq
ðÃg™NŠ Ôz™: ÕÌ6,V4w ©} ™Õ6,C Ù ØLZ ]gú: Ô}™Õ6,]gúC ÙØ
îG*9g ~i è
Z ~Ä XÅg: V ƒ 0*6,‹w Ë™ú1yYÔì „g W7ÂnÆc}÷‹w
pgcƶ; ì @* ƒ wq „z»kZ Âì ‚rgc6,‹wËyK̈Z Z # D â
Û mvZ
Ånõ0* \¬vZ D â
Û ÅzmvZ -g— å ;g™n²~ ÂXì @* ƒ » yK̈ZÐ
{zJ -Z # Cƒ7Šg ¬Š ÅY q}uzŠ ÔD â
Û 7Šg ¬Š Åx¤q-ZÔD â
Û 7ŠgN ¬Š
X @*
YW7:Zzy
Ïz6,ä™: e n

Û
~ ä™ ZŠ ZÐZ {z pì @* Û e 6,VÍß ‰ì ~gz¢ **
ƒ n
C ] !*
t VŒ

www.khanqh.org
NNN

n
Û e6,T³™[p ÂXÐ {z ~uzŠ ‰gzZÐ ›Åwâ ‰ D™„ Zz6,Ñ
D â
+Åzm\¬vZ -g—Âì @*
Û ¬Š$ ™í@* ~eÆ~g6gzZg±Ë%{zgzZì
ÐZì [ƒ n
Û e6,T Z®ì Ïz JXX}%™ƒ ã Z¾ c* }%™ƒ ~Š· ì et
Xce ã™~¢
wJ ¬Š ÅkZ @*YW7: ZzÐ Š ˜ {z J -Z # ÔCƒ 7Šg ¬Š Å@W6,}Š
# Z®ì Mµñ{Š c*
Z e ¬Š ÅVÉ%ÃVzËZ eÔ Cƒ 7Šg ¬Š Å!%X 4Ôì Cƒ
i »h
gzZ} Š Ëà ?\¬vZ}Ð kZgzZ N Z™ ¬ŠaLZÐ !% ÂN YÚ Š !%{z
:³7,¬Štû%] ‚
ûÔ ø ] Ùö^*‰û]øü
ø nø Ëô ûm$ áû]ø Üônû ¿ôÃø Öû] ô†û Ãø Öû] h$ …ø Üø nû ¿ôÃø Öû] ²
DTRV” (NVt(é^nÃÖ] ‚ß ˜m†Û×Ö ð^‚Ö] h^e (¨] oe] à߉E
guÔ}Š Ëà ?{zÐ [gÆx¶²ÔÐ xvZ Vƒ @*
$ ™wZÎ~ì È » kZ
¢¹ ÃkZ \¬vZ Âì glÏ0 + /Z Âñ Y1| 7,ÃkZ k0*
i ÅkZ¤ Æ!%ì @* W~
X ï Š}Š Ë
z̺ZgzZ¸~ J er # ™/ZgZ', ÑñÔåggÃVx1**
Z ** W}÷
Ññd
y¯8 c* Û ä ]|Ôì ; gƒg g Ãd
â
W }÷]| Hn²ä ~Ð ]|Ô å
~Z # Ô S7,û%] ‚ ¬Št 6,y¯8 ä ]|gzZ Š Hc*5 y¯8 c Z™Ð J e Ô î 5
^â ¬ŠtÐgîm{ÃVzËZ eÔÎu ¸g g „ _, 7 ¬Š ¹ä Vx1Âc* Wc Z™:Zz
ì Cƒ wJ ¬Š Å!%èYz™ ¬Ša}g ø Ì?ce IÐ !%gzZce h™
㙄 ZpgŠ Å ¬ŠÐ !% Z® ë }Wº
6¬Š Å!%Ôñ 0*
Û, -Z
: Ë {zJ #
¬Š: ¿ ¸aÆkZ {z²D â
Û 7ŠgaÆ𸠬Š Å ð¸\¬vZtõ0* gzZ Ôce
èY ** ™ ¬Ša}g ø ð¸ ëÐ ƒ  ì g2Š »VÍg ) ,}g øa kZ Ô}™
Xì CƒwJ¢ ¬Š: ¿¸
?ì CƒwJ¢¬Š ÏyÃ
{™E+
 »VeR,õ0*Å ¬Š Ôì !{Š c*
ig ëg Å ¬Š ¾~ V©Vv0*
y Z Å ¬Š [ Z
Û Åzm\ ¬vZ -g—ê »kZ ?ì B¢6,w2+ R,
:ìg â
ÏyÃ~ y Z Ô Zƒ

www.khanqh.org
NNO

û gõñô^ÇøÖô gõñô ^Æø éöçø Âûø è÷eø^qø]ô ðô ^Âø ‚% Ö] Åø†ø ‰û]ø á$ ]ôü
Déç×F’Ö] hö^jÒ (¨] oe] à߉E

ð¸y›»kZ ªì CƒwJ¢{Š c* iЃ  {zñYÅ: ¿¸aÆ𸠬Š Å ð¸


ìzz¸Ôì CƒwJ Ug ¯¬Š +Z Âì ;g™ ¬ŠaÆkZ ÌQì 7Šñk0* ÆkZ
igzZg ëgÅ ¬Š KZaÆkZá ZzvZ Âì ‚
{Š c* rg ** Y** WÐ] Òk0* ÆVß ZzvZ ðÃZ
#
ƬŠ ÌÐ Vß ZzvZ Z®Ôì CW{Š c* igzZŠ c* ÅkZÐ Ú Šg !* g !*ÐZèY !
ë aÆ ¬Š Ð VIg LZ Ì} (,Ôìg @* Z™ ¬Š ÌÐ VÍß}uzŠgzZìg Ha
¬ŠÐ VIgLZ Ôñ Z™ ¬ŠÐ d W \ !* gzZÐ h +% ÔÐ Š¤ / á Š *Q ÔN âÑ: ñƒ
Xì <L Ì** Z™
n²Ð ÅzmvZ -g—ä VrZ Ô¸ìg Y ä™{/Å\¬vZ èg/]|
:c*â
Û äÅzmvZ-\ WÔVî W™{/~ØŠ]i YZ= H
—^ßøŠøßûiø øŸ æø Ôø ñô^Âø ö oûÊô ^ßøÒû†ôEû]ø o$ ìø]ö pû]ø ™
Dl]ç‚Ö] hö]çe] (p„Ú†jÖ] àö߉E
Åzm \¬vZ -Y m CÑZ¦ î C ÂÔ7ÜÈÔ ´g q -Ñ~ Vî ¬Š KZ= ! ð¸ }÷} Z
Ѓ Ôî Z™ ¬Š ÌÐ V IgLZ Z®ì g â
Û aƬŠÐÅ\¬vZ èg/]|
5_Š ) X} ™: ¿ ¸aÆð¸y ›L Zì CƒwJÅkZ ¬Š¢
( V jz{ WëL G

$u
73g
—^ßønû Öø]ô ^`ø ×ô aû ]ø oûvôÖô^‘ø gûfùô uøæø ^`ø ×ô aû ]ø oÖF]ô ^ßøfû fùô uøæø ^âø ^ßøqø ^ßøÎû‡ö …û ]æø ^`ø nû Êô ^ßøÖø Õû…ô^eø Ü$ `ö ×#Ö]ø™
Dàn’u à’uE

$¾zÐÅ^ñ¬Š
ô=d
^ßøÎû‡ö …û ]æø ^`ø nû Êô ^ßøÖø Õû…ô^eø Ü$ `ö ×#Ö]øì ˆâ ÄÅG™~ kZ ˆð2¬Š Å^
gzZ â
Û «• ' ,~ ÂkZ !vZ} Z ^ßønû Öø]ô ^`ø ×ô aû ]ø oûvôÖô^‘ø gûfùô uø æø ^`ø ×ô aû ]ø oÖF]ô ^ßøfû fùô uø æø ^âø ^ßøqø
}Š wZ e›~g ø~VߊÆVß ZzÂkZgzZ â
Û ‚ÃëÌ?gzZ^z
Û VÆVŒ
æø Ôñ YW›Å VÇ|gzZ ~Š·ƒ: (Z Ôñ WÅ G™ sÜ›~ w› }g ø 1
ÑŠ y*t X â

ª Û ‚›…ÅyZ G™Æ ÂkZ ^ßønû Öø]ô ^`ø ×ô aû ]ø oûvôÖô^‘ø gûfùô uø


›~÷~wŠÆƒ  Ǿ Â{z?ì Y8 - â ¬Š +Z Ñ)Ôì y*»Ñtì @* ™
www.khanqh.org
NNP

) c* Vƒ Ô™á Zz ÂkZ â ¬Št ä ÑÆvZpXƒ ›Åƒ  ~ wŠ}÷gzZ


Z+ ŠÐ ë {zgzZ N Yƒ d$Œ Û Ð ë {z @* } Š wZ e ›~g ø ~ wŠÆƒ
 Ô™
~ wŠ}g ø pÐ g pôÐÑÆ yZ Âσ ›~g ø Z # Ì~ wŠÆ Vz)gzZ
ÆvZI ZÐ ›ÅvZI ZgzZXì C™gzŠÐvZ›ÅVz)èYƒ›ÅG™sÜ
C c*
WŠ c*
Ä**Z6,¹q
-Z CZ=Xì @* Yï× W× WÃVß Zzá̂k0* ÆyZ¢zy ZZ »»
ì ; g™ Š c*
Û §{ ~¾ wŠ {z

ì ;g™ Š !*W à Vߊ ñƒ } a Q


( x £ »›~]t{è ó )

$u
74g
—^ÞøˆôùÖ] èönø Îû…ö ðø «ßøÇô Öû] á$ ]ô ™
Ö wÅäOäÇ
#
u 0* ILG
ì " uXì c* â
Û IÌÃäO äÇ ä Åzm \¬vZ -wÎg}g \ k Q
„g Wi ZzWÅäO äÇÐ }¸ìg Yá p=Åzm\¬vZ -Ý ¬§zuì ~
?7c* ì „g Wi ZzWÌ[ Zì g y7 Ð/ôgzZBÄg~Vâ »VÄ _Z KZ ä\ WÔ¶
T ! { WX ÑïÐ y»Ãug IiZ ä \ WA $ì „g W7i ZzW[ Z ~Š q :Z ä/ôZ #
Ö Q ` WVƒ Š
# HH Za aÆäS ** O**Ç~D â
Û Åzm\¬vZ -ݬ§zuÃq
Xì t¾~äOäÇÏZyŠ] Zg
g**
G Ç^Þøˆùô Ö] èönø Îû…ö ðø «ßøÇô Öû] á$ ]ô D â

Û ! ô‰Å\¬vZègŠ&0ZvZ†]|
tnÅ Z} .ì c* â
Û Ü~ã šZ bzg‚ä Ïß W)´w¸»\ WgzZì @* ƒ Za {Š â » ** iÐ
Xì ðƒ wi ** aÆ äƒx ZwÆ äÇ îÖ] &ômû ‚ôvøÖû]çø ãû Öø p†ôjøû$m àûÚø Œô^ß$Ö] àøÚô æø e $W
Ô¸3ßwâ »VÍß™ Z’äO äÇÐ yZgzZ¸Dh +y ÃV-& + ßà ZzäO ** Çv߉
á$ ]ôD â
Û Åzm\¬vZ-ݬ§zuX ðâ
Û wi ** $WÅ p†ôjøûm$ àûÚø ä\¬vZ6,kZ
e
Ãkã 0* ‰ì @* ™ Za ãZZ" , Z ** O **
Ç Åø…û $̂ Ö] ðö «ÛøÖû] köfôßûmö ^ÛøÒø Ñø^Ëøßôù Ö] köfôßûmö ðø «ßøÇô Öû]
å+Š Z # ?7c* ì ] !* Åk\ZÔì @* YŒÞZƒŒ Û î0<EgŠgzZ]Š „ÃkZ[ ZXì @* ÇQ
ˆƒwi **Üû Óößømûô Üû ÓöÖø kö×ûÛøÒû]ø Ýøçû nø Öû]øe $W6,Åzm\¬vZ -g—~] òÈZygzZ Š Hƒ
www.khanqh.org
NNQ

yZŠ **‰Æ # Ö Zà ã â
Û **
Ï Q[ Z c*Û Iäm \¬vZ -ݬ§ zuÐ VEâ

â
Û **XÂ
X B=g f »ÞZƒ Œ Û vß
p• ä' ,» Zx Ó}g øg ÃZ~›ÅÅzm\¬vZ-g—gzZÅ\¬vZ
Xì x Zw ú 7à Z ¸gzZg ÃZ™h ÂÃ<Ñ› zupÇVz™yÒ ÐW~B‚Æ VîÑg e
à Z ¸s§~uzŠgzZ ¶„gƒi úÅY (s§q -Z ¬ŠÐ V\WKZ~: â iq -Z ä ~
RŒ Û ÂÅ ïX¸ ìg h yŠ¤ /ÆgzZ¸ìg #8 ÔÅ7ZŠ Z i úÌä ËÔ ¶„gƒ
hhyŠ¤
M h7v Y½] ZgtÔì ðƒ8 [ Zщ
/âZ: Ô M CäVÍß
Ü zkZ äVß Z ¸ c*
(‰?ì ~gz¢ú 7àZ¸ÐVçÑ Z c* ì ~gz¢i úÅY (!CX ~º ƒ  tÔ
X 7xÈZ»i úgzZì;gYH{>Ãr # ™cÔì „gƒàZ¸ì ¬ŠÐV\WKZä~
~ [ Â KZmvZ îG*9gY 1zZ +−Zx ÂyÎgzZ ~ ò á }+ $+¬ 0Z ò 
á )´
Ý ¬§ zu c*Vƒ~£Å \¬vZì e Ôì ^ 7»g à ZÐ X …Ñg e ˜
,Y ú
oÑpÔ • ' ,ï IL“!*É 7„ ^ ,YsÜtƒpÑÆ~›ÅÅzm\¬vZ -
Xì ãâ
ÅwÎggzZvZgzZ! Š Z" −7,
Û ** Æz£6, uñªg ‚=Ôƒ: g ‚=ìt
,Yq Ð _ ZÑg e
ì^
z ›g ÃZ ª q Ð VîÑg e D â
î*9g Y 1zZ + −Z x  y Î
Û mvZ G
I
~i WþL i“Ôƒ: {È»ÑÑZzG g Ô”!* : òðI Z ì ‚ ?ì HwÍ ZoÑXì ^ ,Yú7ÆÄc
»ÑÑZzG gìt oÑ«Z®ÔÐ N WŠ c* t ÁLZÃkZÐg ÃZ²:gzƒ: 2~
I E
Š{!
»kZÐ VÂ!* ÅÞZ þL i“gzZ› @* ƒ [ƒ u 0* ÐvZ)Ôƒ ö§ ƒ»kZ»Ôƒ: xÝ
: qѽ Ü y*Ô2X ñY : s§Å ~i WȇÁÔì gzás§Å „ vZ »
ÆZ} .ÃËÔƒ ; g 5:"!Æ}izy WÔƒ: s ÜÆ<Ñ{zƒy*~gÃZÔ”!*
6¤' ,v!* fÍÃ\¬vZgzZƒ; g™: q -Ñ~ # Ö ÓÅ Z}.gzZg (Z !* ÃvZY 1zZÔƒ ; g™:' ,Z'
,
á Š !*
{ gzZ D™MÆŸg 0* gzZ WZk, Ö ÓÝZ V˜ƒ ; g™: b§Å{ 
iz # á Š !*
Æ
C ì »\¬vZg (Z Zg ‚Ôõ# Ö (ZÃ\¬vZ ÂÔì @* ™{g Z *6,\ŠsÜ™á ã0* py CZ
+Z Æ VWŒ
g0 Û [ â
Û Z} .
ê z c ` Z }÷
www.khanqh.org
NNR

Ð Z} . @* ƒ 7 ì H {z
Ð Y 1zZ ì ‡â  &
gzÆx Z™Y 1zZÔ4â ¬ŠÐgzÆÅzm\¬vZ -g—Ô M h8 - âaz\ WV;
Ð4â 1ÔBâ
Û wJ¬Š ~÷~ÜgzZ‘œÆyZY 1zZæ}¾!vZ} Z}Ð
zs î0ÈWì t oÑ~ŠgzZÐZ} .Ð4â pÐ Y 1zZÆvZÐ ,ñaz ÔÐ „ Z} .
ŠgŠ} (,~ X Vƒ: ,q s ÜÆ <ÑÔƒ: uñz i ‚Ôƒ:=g ‚ª”!* :±
\¬vZègtzg Ã/]| H ?c* O=LäÅ\¬vZèg & œ–1Z HVƒ Ø 7Ð
Å\ W HÔ¸ â
Û p=~ *Š kS J -Z # Åzm\¬vZ -ݬ§zu ?c* O=LäÅ
Za \ G, z G~ wŠÐ à Z ¸ÅcÐí ä r # ™q -Z ?Zƒx »t L~g I‹ §
I
ä~Xì @* YWl ~ ÞZ þL i“~ wŠ Âì @* ƒÄZ # B‚Æ g ‚gzZ=Ôì CYƒ
äÉ@* gzZ ðC7ÃÉ@* ä/ôÔðC7Ã/ôäÅzm\¬vZ -g—] !* t ¹
I
ä kZQÔ5Ã\ W'i Zg »\ G, ÅÞZ þL i“Ô Š HW~J g}g v'i ZgtÔ ðC7ÃÉ@* s
gzZ ] ¬$ +yZ0 +{ Zg ‚ »yZgzZt vZ 
á â Ôì År # ™q -Zá Zz*gÆò] !* t X Å/Â
g. !
{zì ; g ‹g ÃZ ª”!* : yizuŠÃ ü ì oѶagzZ Š HƒT $@* Ð VÂ!* qѽ Ü
7pÑÆÐ VñƅñSh Z e"gzZ V ÂgúX Ôƒ: ]gúgzZƒ: »±»…ñSh Z e"
ú
ÑXì 7^ 7ÌpÑy WŒ
,Y ú Û Ð ]gúÂñ‹ ÌpÑyWŒ Û¤ /Z ]gúXì 7^ ,Y
!àÅÑ} Z Ùôçû ÏøÖû^eô àøÃû –øíûiø øŸc*â
Û wi **~ yWŒ Û ä \¬vZaÆi ZzWÅVàÅ
ÄøÛø_ûnø Êøz™] !* Æ™~g ¸i ZzWs ÜÆò3, 8ÅVzi ZzWKZ Â} 7, **
™] !* Ð/ôÃ ?¤ /Z
Ã/ôÐzzÅo ôZÏZgzZσ Za Ñ~y Zì n%~wŠÆX:gz š º †ø Úø ä́fô×ûÎø oûÊô pû„ôÖ$]
ÅÑ ?Z # ! wÎgƒ ôZ} Zhõ^røuô ðô „…ø æ$ àûÚô à$ âö çû ×öòø‰û^Êø ^Â÷ ^jøÚø à$ âö çû ÛöjöÖû^*‰ø ]ƒø]ôæø ì ;gƒ¬
Z]|äÅzm\¬vZ -Ý ¬§zuX z™ÐúÆ}Š6,Âz™wZÎ »] !* ËÐ Và
Ã~uzŠ6,e ÔÇÔVâ ÅË !g ZŠ¸pì s ç ÂÃ7 -eZ « c* Û ÐÅ\¬vZèg
â

 ë ? ñƒñ (,ÌÐÅ\¬vZ èg Z]|ë ` W HXì x Zwt ÜZ e # Ö


s™)ÃÅÅ\¬vZègZ]|v!* fÍH Â!}gZÔì u0* wŠÔì s™Ã~gø!** Ññ
(]wÎgG[ ZŠW ) Xì @ *™~Ã$ +™Ès ™u 0* Êpì w eÅу  t?¶u 0* )gzZ

www.khanqh.org
NNS

$u
75g
oûßô ‘ôæû ]ø ²ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ² ö ] o×$ ‘ø ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø kö×ûìøø Ùø^Îø …õƒø oûeô]ø àûÂø ™
ø jøeô Ô
éô æø ¡ ø nû ×øÂø Ùø^Îø oûÞôû ‡ô kö×ûÎö ä́×ôù Òö Õø†ôÚû Ÿôø àömø‡û ]ø äü Þ$^ô Êø Ø$ qø æø $̂ Âø ² ô ] pçø Ïûjøeô Ô ø nû ‘ôæû ]ö Ùø^Îø
Ùø^Îø oûÞô û ‡ô kö×ûÎö šô…û Ÿø ]û oÊô Ô ø $Ö …ºçû Þö æø ðô «ÛøŠ$ Ö] oûÊô Ô ø $Ö †ºÒûƒô äü Þ$^ô Êø Ø$ qøæø $̂ Âø ²
ô ] †ôÒûƒô æø áô!†û ÏöÖû]
Ùø^Îø oûÞôû ‡ô kö×ûÎö Ô ø ßô mû ô †ôÚû ]ø o×FÂø Ô ø Ö$ áºçû Âø æø àô_6 nû $ ×Öùô éºø †ø _ûÚø äü Þ$^ôÊø kôÛû’$ Ö] Ùôçû _öeô Ô ø nû ×øÂø
áû]ôæø Ð$ vøÖû] ØôÎö Ùø^Îø oûÞôû ‡ô kö×ûÎö äô qûçø Öû] …ôçû ßöeô göâø „ûmø æø gø×ûÏøÖû] könû Ûômö äü Þ$^ô Êø Ô ô vû–ôùÖ] éø†ø %ûÒø æø Õø^m$]ô
^Úø Œô^ß$Ö] àôÂø Õøˆö rôvûnö Öø Ùø^Îø oûÞôû ‡ô kö×ûÎö Üõñô Ÿø èøÚø çû Öø ² ô ] oûÊô Ìûíøiø Ÿø Ùø^Îø oûÞôû ‡ô kö×ûÎö ]†& Úö áø^Òø
DPMPV” (NVt(ÜjÖ]æ èfnÇÖ]æ á^Š×Ö] ÀËu h^e (h]Ÿ] h ^jÒ (xne^’ÛÖ] éçFÓÚE —Ô ø ŠôËûÞ$ àûÚô Üö ×øÃû iø
s]‚Ôg f1Z]|Å ]g—
E
ä Åzm \¬vZ -\ W6,ÃïG L ^ZpgŠ ÅÅ\¬vZ èg ~g é¨E“Lgf 1Z ]|
E
:ìtÃq -ZÐ~TN â
Û s] ‚Ã~g é¨E“Lg f1Z]|
—ä́×ôù Òö Õø†ôÚû Ÿôø àömø‡û ]ø äü Þ$^ô Êø Ø$ qø æø $̂ Âø ² ô ] pçø Ïûjøeô Ô ø nû ‘ôæû ]ö ™
˜ ~ bÑÅg $ukZmvZ G î*9g ~g ‡Z5XÐ N Y0x »ƒ  }¾ƒgÐ ò ¾
Åò ¾èY D Y0y˜ V âzŠÐ • ',Åò ¾Ô»]y W c* ƒx » » *Š {zì e
Ôì Ìy˜{zgzZì Ìy ˜t» Z} .Š Hƒ„  zŠ » Z} .Z # gzZ Š Hƒ„  zŠ » Z} .{zЕ ' ,
HgzZì &py  ÃdW Ì~ öŠ6,ƒ èZg !* ZZ # Ôì ‚ rg èZgÃkZ~ y˜ VâzŠ Z} .
ì Lg~„ÏZ Ì~ ízgzZƒgÐ x Zg W[pgzZÅg Ìxi 5 q -Z Ô î 3 ** 3 YZì
[g Âì ‚ rgèZg‰ Ü zC Ù É @* ™7nZg ** Ã[g LZ b§ÏZXƒ: ã.6,ðÃÃd W}÷
Xì ‚ rgÐx ZgW~VâzŠízgzZöŠ6,ÃkZ Ì
Ã~uzŠ ÂN â
Û Ãh +' × Hn²äÅ\¬vZègg f1Z]|ˆÆkZ
:ðâ Û
täÅzm\¬vZ -\ W
—šô…û Ÿø ]û oÊô Ôø Ö$ …ºçû Þö æø ðô «ÛøŠ$ Ö] oûÊô Ôø $Ö †ºÒûƒô äü $Þ^ô Êø Ø$ qøæø $̂ Âø ²
ô ] †ôÒûƒô æø áô!†û ÏöÖû] éô æø ø¡jøeô Ôø nû ×øÂø ü
~ Vâ ZŠ b ~ V¸¤pÑyWŒ Û ì wqt Zg ø ` WXß™xiÑ6, zZ LZÃvZ™fgzZ ]zˆ
sÜ c* ƒ qÃg „q -Zì e Ôz™]zˆ: Zizg ÔÅg # Ö ~ V¸¤Ãu 0* yWŒ Û Ô ñƒ a e
D YƒñŠ Wn
Û ÆkZpÑ~g g e $Zz', èYì I
Û )%ZVƒ: VY „tWkŠ
www.khanqh.org
NNT

»]zˆ‹ Ò c*
â
Û ä \ WQÔ åk7,nz~íz {z Aì M „ Ú Z[ Z NÃ
Û )gzZ
ÅzmvZ -Ý ¬ § zuX ǃgâa }¾~ } igzZ ǃ ™f Z¾~ V â W ǃt³
\¬vZ ~ }igzZ ǃ™f Zg v~ y W ìg C x ÅZ »vZ™f gzZ u 0* Û ‹z ˆ
È WŒ
XÐN â
Û «gâ»
mwÅ+Š Åx Z™/ô
ÎŒ {izg ÂY7 »i úä?¤ /ZÔg7 : b){Š c* iÐ V-ßñë vßë ` W
n²ÐÅzmvZ-x™Z§—~gFgf1Z]|X ¶: „ øk\ Å+Š Å/ôpÔÐ,Š
ìt { Zz Ô â
Û gzZ Hn²ˆÆ VTzŠ XÙ Ã{Š c* igzZ … oûÞôû ‡ô kö×ûÎö D™
âZ Å V1· ~EŠ Z # Ôì ~ −B; Ìs§Å [ ·}uzŠ ˆ Æ [ · q -Z ! DïE L Òƒ
\ W Âñ Y 0 ]y W @* c e ム{Š c* igzZ ÂÔÅkZì q Å]y W DÂì Ô
:c*â
Ûh+' × ä x?Zm
ûÔ ø ßô mûô †ôÚû ]ø o×FÂø Ôø Ö$ áºçû Âø æø àô_6 nû $ ×Öôù éºø †ø _ûÚø äü Þ$^ô Êø kôÛû’$ Ö] Ùôçû _öeô Ô ø nû ×øÂø ™
x ÓÆ+Š}g vgzZ Ç}g eÐ?y-ÐzzÅkZèYz™ ; glñ{ÒZ ?!g f1Z} Z
=! ÑÆvZ} Z oûÞôû ‡ô kö×ûÎöHn²Q ä ~g Fg f1Z]|X ÏA ŠæÐ kZ~VCç
X Cƒ7~' ,ÓÑC Ù Ôì ug ImwtpÔì DïE L ŤøwHgzZì mwHXÙÃgzZ
bÑÅ@‹ Ò
:ðâ Û
täÅzm\¬vZ-\ Wöa
—äô qûçø Öû] …ôçû ßöeô göâø „ûmøæø gø×ûÏøÖû] könû Ûômö äü Þ$^ô Êø Ôô vû–ôùÖ] éø†ø %ûÒøæø Õø^m$]ô ü
G E E
Æ »ï L Ò¨“ ì ç{zŠ Z%Ð kZ Ôì ꊙ{Š%ÃwŠ « {Š c* ièY”Ð @‹ Ò
„¨‰ Ù z™:0Ú Z Ì~kZp7B p~©Â7…¸ÐvZwŠ¤
Ü zC /ZÔƒB‚
tèYc e Ì« Z hðB‚Æ V2zŠá ZzvZ Z® î Y wÈ„ «z™¶âZ:gzZƒg
0Ì~ Ùñ{ Z® D Y^ I[ ¡ZÐ Ùñ{Ç!* Ôì [ ¡Z ~kgzZ »~k
Xƒ~w ZŠZqC ٠Ƀglñ{Ç!* :ƒg ¨ ‰ Ü zCÙ : Ôz™:
E
çLwqÅvZègtzg Ã/]|Ô¸â
Û p=Åzm\¬vZ-] Ñ»§zuû%q -Z
Å\¬vZègtzgÃ/]|ˆ Wç6, ]!* ËÃÅzm\¬vZ-\W~ãZÔñƒ# Ö } .
www.khanqh.org
NNU

:~Š ¬ŠÃÅzmvZ-g—ä
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ô
—² ø ß$‰ô ²
ö ]Ôø vø•û]ø™
DTUUV”(NVt(Ôv–Ö] æ ÜŠfjÖ] h^e (p…^ífÖ] xönv‘E
,LZì hÌÃVIg Zƒx¥Ð kZXÇg „ ªÃ\ WvZ ! wÎgÆvZ} Z
ÃVÍg )
~>ÅÅzm\¬vZ -\ WÅ\¬vZ ègvZ†0k ̀]|! ôq
, -Z 6,Š ¬Š
kZ ðâ
$ÁgŠ e KZ 7Z äÅzm\¬vZ -\WÔB:(Åá̂}ÂñÑp=
Ûe
:~Š ¬ŠÃx?Zm\WgzZ ~Š™:Zz™}Š:1ÃkZ™ágŠ e{zäVrZ ƒ YÖ6,
û oûßô jøÚû †ø Òû]ø ^ÛøÒø ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ²
ö ]Ôø Úø †ø Òû]øü
DNUNV”(PVt(hŸ] hö^jÒ (Õ…‚jŠÛÖ]E
/
Š¤ +% Zƒx¥X~Š]³=ä\W6}Š]³Ã\WvZ !wÎgÆvZ} Z
á ÔÃ LZh
¬Š äÅvZègtzg Ã/]|6, ©Æx?Zm\WZ®ì Y} Š ¬ŠÃ\ !* CgzZÊ *Z
g
XìŠñ~Ôvû–ôùÖ] hö^jøÒôÅpÑ~ggg $ut ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ôø ß$‰ô ²
ö ]Ôø vø•û]ø ~Š
: çÅkZ ̲q -ZgzZìg ª', Z',¿q -Zì @* ƒ Za wDS q -Z6,kZ [ Z
Hƒ HÃkZ Ôce **
Š 3› ÃËZ e ËÐZ ǃ wì H~}g !* Æ kZÃ\ WgzZÃë ÂÆg
ì 7¬Š Å© ‰ Ù tì c*
Ü zC Š [ Z » kZ ä $ö ?ì Š Z% HÐ © ‰ Ü zC
Ù Â?ì
:ì p»kZÉ
—Ô ö ] Ýø]ø ]ø pû]øü
ø uø†û Êø ²
D OTTV ”(MLVt(äß ²] o•… †Û gÎ^ßÚ Vh ^e (é^ΆÛÖ] E
ȕ G
L 8

Û V ŒÐ©å XÇg ì‡å ÃÙpgzZs #


Û Å\ W\¬vZ ! wÎgÆvZ} Z
äÅvZèg/]|Ðò ZoZ ï G
L ÅÑŠ ÂÏñ WHç Âσ: »ïG L 8
ÛZ # èYì Š Z%
\¬vZÃV0
Û Å»Æ \ WgzZÇg lpå Ã\ W\¬vZ Ô ø uø†û Êø ²ö ] Ýø]ø ]ø ~Š ¬Š
vZ -g— D Y0 ?™NŠ g $uq -Z v߉ c* Š™n²a ÏZX Og ì‡å
¨ ÃÝ ¬ ËZ # Â7~¬_Æ yZ g $Š q Z ~uzŠ Ô¸ 7¨ Ô¸ D â
Û +Åzm
]|Vƒ @* ‹g$uq
-ZÃ\ W~èÑq ?ì Ht r # ™D™nZ ‹Z  ٠Š
YE
-Z~g$
q +ëL 58E
ä VrZÔ¸VñâÆÅzm\¬vZ -\WÅ\¬vZègm‡z0ZÄ
Hƒ^{zÔc*
:Š /
Z¤ gâоÃuæ
www.khanqh.org
NOL

—ǻ„ôqô]çø Þø oÖF]ô lö†û ¿øÞø oj#uø Üø×$‰øæø äô nû ×øÂø ²


ö ] o×$‘ø ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ôø vô–øÊøü
DNTMV”(NVt (Ü×ŠÚ xnv‘E
ƒZg7 DZ®Ô'äWÃug I³h Z eÚÚ Zx?Zm\ W
Y f™| 7,ÁÂÅzŠg ZÔce **
/E
X õG4E
& : ?ÔÙ #
Ö b &SÅ
ƒ:…¸ÐvZwŠ Ì~©
qZX @*
- ƒ7…¸ÐvZwŠ »yZpÌD´gzZ̨vg) , }gøn¾
gzZmvZ îG*9g r
# ™ Ã?gzZ Ú [pmvZ îG*9g [zìdZ m, ³zZp]|~ >
H~ÀkZÅçN Css Y7är # ™zZp~ˆÔc* ´[pÌÃVǸc}uzŠ
6, kZÔ‰ƒ lñ{ƒ  ëÆ[ŠZz1 c* â

Û är# ™?Â?¸…¸ÐvZwŠÆ\W
C J 7, ÄtQgzZåw'B‚Æ\¬vZwŠZ÷̉ Ü zkZv: Z c*
â
# ™zZp]|
Û är
ì 7F,~÷ ÌçWgzZ xŠ C Ù ? VbÍ ì Ìç
ì 7¸ Å kZ Ã Ë ø ì ; g zg wŠ 1
;gzg ÌQ wŠ »y Z1 Dƒìg|C Ù „ {zèYõ# Ö ' ,ÃçKZgzZ çÅVß ZzvZ
,Z'
C ìÄq -Z ÌZ÷6,kZXì @* ƒ
§z ŠgŠ Z F,~ ® ÔVZç ̈
Áì Œä VÍß Ã Ô¬ }¾
k Q1ì ; g Ì|gzZì ; g™Ì’ A ] !* Ôì ´Ì~t‘Ôì ; g™Ìg !* /Z ÑZzvZ
zg »¤
ÆvZ {z~û%Æ bzggzZìB‚Æ\ W{z~û%Æ ŸÔìB‚Æ Z} .{z ̉ Ü z
C ì H7~ÄgzZq -ZäºZÃy*kZXìB‚
.!*t Ì ~ V_ Æ *Š
ìg Z}
.Ð ƒ
ìg Z]  ÌÆ {gB‚Æ ƒ t
h
Dȓ] !*
:ðâ Û
täÅzm\¬vZ-g—Ã,v0*
—]†& Úö áø^Òø áû]ôæø Ð$ vøÖû] ØôÎö™
/Z‰Ô¼ÐDÌÃkZ ƒ I¤
Vâ KZ ðä /Z Ì]!* h!2zŠpÔƒ ~zš
/ h
/Z¼]!*

www.khanqh.org
NOM

+ŠX c*
Š™ùŸÃx|Æg $uä ݪ1h Âì ÂîѸ** !~ç Å !* Z}÷} Z¾ Ð
s§KZÃäh ÂÃÏäx?Zmå]|!dŠX @* 27!ŠZ" Ôì êŠkgŠ »[ŠZ…
ÆvZx»VÐèÑqÔH[™s§ÅvZÃkZÂH J¦ÃgZ-ŠÅVñÝzŠZ # pÔH[™
~H{ŠZgZ : ^ãø fø nû Âô ]ø áû]ø l% û …ø ^*Êø H[™s§KZÃkZ ¶]!* ÅÍpÔ¸KÐ ¬
:ÅÚs§Å[gLZÂc* W»ä™S¦gZ-ŠnçZ # gzZVz™gZŠÍÃÏä
—Ô ø eô…$ àûÚôù è÷Ûøuû…ø ^Ûøâö ˆø ßûÒø^qø†ôíûjøŠûmø æø ^Ûøâö ‚$ Eö]ø ^Çø×öfû m$ áû]ø Ôø e%…ø ø ]…ø ^øÊø ™
DTNVèm! (ÌãÓÖ] éö…ç‰E
T~g D‰¼ÐDgzZ[Š Z™NŠûµñ1¼™^ eÔ¼—" ] !*
» c*
m h! 2zŠ Z®
™| 7,Ä&zŠ Âì c* W²á¤/ZÔ Ïñ Yv¸ {z:gzì FÌà 1ÅkZ Âì Le ** ™g D
÷Z
Û ¼Ð kZ } î ‹ Ì~ËZ e Ï~hðÃkZ Âì ËZ e¤ /Z Ôî ª ~ GÆvZÃkZ
ìgƒÇ{zgzZì À _Ðr â ŠÆyZŠ ZñZnÐ TD Z™uZzÃV‰0* ËZ eÆ
»i úÐ uZzèÑq ñƒ} hgÃ< L ug IkZ ÅÅzm\¬vZ -Ñ LZ ëgzZ
**3Ð Tì À _[ ° (Z q -ZÐ Ue VÄ _Zˆ Æ ä3gzZì @* HçG.Oc[ Z N
Y| (,k
É 3e 7VÄ _ZÐzz Å/ŠÆ VzËZ e ëpì/Š» VzËZ et Xì @* Yƒ Ç
7ÅyZ ë Â,™ÌIËZ e¤ /Z nÁ!* X 3e ~ q nS ÅÅzm\¬vZ -Ñ LZ
êŠ ¬Š @', L Ì**
èYÔì < ™s ™@',» ä3 b§ÏZXÐ 3â ÅÑ LZ ÔÐ 3â
$ukZÔ c*
g XÐ y -= ä kZ b§T X b§kZÐ v WÅ3ÃkZ !vZ} Zì
Xì c* â

Û Ü~ èu^eŸ]æ †¿vÖ] h^jÒB5¢ò á [ ÂKZ ämvZ îG*9gò 


á )´Ã
Ö 5zƒ~hÓ Zg
,g e:Ð #
:ðâ Û
täÅzm\¬vZ-\ WÔgzZ
—Üõñô Ÿø èøÚø çû Öø ²
ô ] oÊô Ìûíøiø Ÿø™
k\ JÃòŠ Wˤ /Z Ôz™: sp »#
/Z ÔzŠ© Âì ª ðä Ö 5 ÅË~ ä™èZgÆvZ
W"
t Zè»Vß ZzÅ $ÑV˜ì +ZÂgzZ(tgzZ ñö" $Ñ ZQÐZ¿ðÃgzZì Ð
hg ÁC"$ÑÐ spÆ äZ h Q t ZèÆ VÍß¿‚ \ t H N C \ W Âì @* Y c*
Zh Q
ÅvZ »‘5 Šݬ }g ‚ ùâ k\ „ +Z Å ›Å kZ Ð \¬vZ  ?Ç }Š
www.khanqh.org
NON

X Ãuzg:Ðä™~g ZŠ' ,Vâ

Û
c*ÏñY~ c* gŠ {g !* zŠ {z Â}Š hg~ c*
gŠ {g !*
zŠÐZÆ™g D T~g D ðä /Z
ì è ÃkZèY Ï}™7Ì„ÅV@gzZ t Zè çÅVŠ~g«~uzŠ {zgzZ ?7
{Zz6,ѵÆË{zakZÔì ]ñÂ~.ÔYï7x Zg WgzZs # Zg…%Æg«
ÆvZ {zìty á Åðñb§ÏZXÏ}™ÒÃÅäY~g«{g!* zŠÉ Ï}™7
~çKZÔ@* ge7Ð# Ö 5ÒÅËÔ@* ™7sp »t‘~nçÆvZÔ@* ge7ÐË{z´
/Z o Zg‚ Ô@*
Sh Ze¤ ge 7Ð ogzZ ‘´ LZ Ô@* ge 7Ð {Ñ çgzZ ~gŠZ' ,Ô@*
ge 7Ð
~~Š!* WÅÄÑkŠì ]!* ÅxÑÄa}gøXì ‚ rgSh Ze b§ÅèË{zp}ŠZr
òúŠ Hë !Ǹ X @* Z r7Sh Z e ~ ›Å7 -** /LZ Ì™ƒ

z¤ Û »{zpì Lgõq -Z
V˜ Zg‚¤ /Zùâ y ZZ (ZÐ \¬vZ Z®Ô Ô¬ÆÅzmvZ -g—ë D ™
C ëGÃÏZÔ,hg:Ã\ WëvZ} Z ÌQ ñYƒ
Û»
ì ð‚ ?Å gŠ kS J -8gzZ Vƒ ~
ì ðZŠÎ çLa Ôu t Ô7 @Zi çLa
Ogg Z »[ÛLZ
:ðâ Û
tÃ~y WgzZ,‚äÅzm\¬vZ -\ WgzZ
—Ô ø ŠôËûÞ$ àûÚô Üö ×øÃû iø ^Úø Œô^ß$Ö] àôÂø Õøˆö rôvûnö Öø™
[ Z™áÐ äƒ Ú!* Ô ÅV âç$ +Xä ?ì x¥~}g !* ÆÑLZ »
Í CZgzZì 4 Z(,¹# â Åh N Âì @* WÃÍ»VzuzŠpÔì x¥wqƒ  CZ J -
: „ µñ»Ú Š ÍÆ VzuzŠz™·_ Ú Z » ÍLZìt ¬èÑq Ôì @* WÃ
( ÑÅx Z™Y fgzZD) X A

$u
76g
—…ø çû ß%Ö] à$ `ö aø çû qöæö ²
ö ] ‹øfø Öû]ø à$ `ôiô ø ^fø Âô æø à$ `ôÚô ^nø ‘ô æø à$ ãôiô ø¡’øeô™

èEj8È
N
DMNRV” (NSVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

A
á ÅVÂgúy›~¼
iÐ Vzgj ÂÏ N Y~ ¼
‚X Ï N Y ~Š ™@{Š c* A 'gúy ›Z
#
www.khanqh.org
NOO

ä\¬vZèg
xZ]|Ý>ZxZì –ä~ŠZEŠúåG 5OkÅZÏß W) ÕäO‘~ãšZ ßN zg
\ W Â ?V c* ç y ›c* ÏVƒ @{Š c* i , gj~ ¼ A ÅzmvZ -vZ wÎg c* Y7
X ÏN Y ~Š™]gzp{Š c* iÐ Vzgj~ ¼ A V c* ç y › c* â
Û ä ÅzmvZ -
Šá g Z ä ÅzmvZ -g—?ÏA VY¤t 7Z Õø]ƒø Üøeô Hn²ä Ý>Zx Z
: c*
â

Û
—…ø çû ß%Ö] à$ `ö aø çû qöæö ²
ö ] ‹øfø Öû]ø à$ `ôiô ø ^fø Âô æø à$ `ôÚô ^nø ‘ô æø à$ ãôiô ø¡’øeô™
} izg Ô S7,,i úä V-ç ~g øèY Ç}Š wZ e6,Vzn Æ y Zgâ » ]Š „KZvZ
gzZ ðVZ ¾aÆvZ Ôì Å# Ö } .ÅVzC Ù ØÔ ðVZ ¾Å" îF @O+EÔ Çg
~¼ A 'gú~g ø a kZ Å“  ZŠ',1gzZ ðÃaÆvZ: ÔH {izg i ú: ä Vzgj
X ÏVƒ@{Š c* iÐVzgj
ñe ÅøZ ƒ D™^‰Ôƒg èZg6,V- ç @ÁKZaÆ yŠPÆ *Š
Ì~ç܃~öŠ6,Ôì xg ÃP»øZ *Š ?ì Qñe à Zz yÌV; zc* 7c* ƒÃ W
Ѓ  Ã~çKZr # ™VY}\ W¤ /ZÔõ4Ð V ƒ —Å *Š ~g ‚ÃkZ ñYï
@*ƒÐ ¬ÆvZì @* ƒ¼~ *Šìt?Š Â?ì ?Š HÅ] !* kZ ?−VY@
Ôzg â cB; ÄÑ \ WÔì Q„z ì è~ç ~ k , ¼ Âì QÚÐ s§ÅvZ Ôì
Xì ~ë „zÏA pÔð7, fzÔî !* Š,j

/
x â Z Š¤ á ÆmvZ G î*9g
1Z x â Z c* â
Û ämvZ G î*9g DZ †{ á ”%}÷
Æ «™ÅÃÂD J 7,$
1Z x â Z Z # ¸ @ãZ Ô¸ @¹mvZ îG*9g·
Sh Z e ÅyZ Z# ñƒ _7,]g „~ Ýzg Å r Zl yŠ q -Z Ô¸ D™ c* èú ÃyZa
X î YWt ‚[ ZÔ ˆ WSh Z e Â~gv! ‚}g Z c* Û Â@Š ‰
â

,YÜ1»@aÆkZB+Z ~çÂðƒ ~Š 
^ áZ # Å¿@ãZp
# ™x â ZpÔ å7ÌÃx **
r !e »ŒÔ åš7 ZgzZç J e »]gúÔ ¶]gú'Ô å7
*ŠÃ~çKZá ZzvZèY ?ˆïÐ V ¹= ÂVƒ@Ú Z~ c* Š7£ÃkZ Lä
Xì Å «ä \ñ} g ø…t B{zèYÔB@{Š c* iÐVÝx ÓÆ
(B2ÅÞZ[Œ
Û)

www.khanqh.org
NOP

$u
77g
—è÷Þøçû òöÚø åü †ö Šømû]ø è÷Òø†ø eø |ô^Óøßôù Ö] Üø¿øÂû ]ø á$ ]ô™
D|^ÓßÖ] hö^jÒ (xne^’ÛÖ] éçFÓÚE

'
?ì ‚yÃb ïÑZz•, 
Ѓ
ƒè÷Þøçû òöÚø åü †ö Šømû]ø è÷Òø†ø eø |ô^Óøßôù Ö] Üø ¿øÂû ]ø á$ ]ô D â

 á g Z ÅzmvZ -ݬ §zu


Û Š
4Ð äZ h Q… ~ ] YZy Z Y" Xƒ ÏŠ ‚gzZƒ Á ay  ~ Tì {z b ïÑZz•
'

 ZŠ'
“ , py »DïE L ŤËÔzŠ Z–~gŠ~KÔzŠ}ŠÃŠ â ZŠÔzŠ}ŠÃeKZ™ X…„zì
aÆƱ{zì y%—z‹úŠX zŠ Î~s^9ËÆ™{gtÐLZn¾ß™
Vz%á Zz äW{Z_ÆƱÌÑZz űÔìnç tQ ` W1ì CW~ç yÆ Tì
x OZ »ÄÑb {z VH± õ0* ÅTÔì @* ™ ay 9zg VÅÑ6,äö äîÆ VZZg !*
~(,âZ Ì6, Vß ZzƱgzZì © 8]ØgÔì @* gâ ZeÔì @*™~gaÐzzÅkZQgzZì øÎ
ÔVƒ ay  ~äî9zgVÅÑgzZN WòŠ WgZD Ù kŠ ÔÑ: x á 7~gz¢**™—z‹úŠ
X ì 7h»e $DÃkZ Âñ š : ðÃÃá Zzy Z0 +{ˤ /ZÔì Yƒ—zÌÐ òŠ Wõ 0*
,
ÏŠ ‚~b ïÆ'» ZgzZx Z™/ô
ÃÅzm \¬vZ -ݬ§zu~ ÂÏKgÅpÑÜæìà Z (,¹ Âc Z™
vZ -\WX c* š 7~—z ‹úŠ KZ äÅ\¬vZ èg sú0Z Ý°Z†]|! ôq -Z
1™ b ïä?h á Y7gzZ c*
+ +Z™NŠ Î8
Î{ i Z0 -g ¨»Òp6, } ÀÆy ZäÅzm\¬
š7VY~—z‹úŠ…ä? ðƒ7~g ZÍ **
X c* ÌZg fÃ\ Wp
G
(:X
KZ~ yZ0+{idgzZ} (,¹ q -Z ä ê »',# Ö ZŠ r # ™ /ZgZ'
,Z {
á }÷
&
Cr
œ} (,¹Æ| ¥ /ZÒ»}gzZMÆÈ-Š ògØøL ÒE # ™vZyòœWz6,X ~Še
òŠW&ðzŠC Ù Ð| ¥ /Zª** WágzZ^ q -ZgzZ **
ÑÃd W LZ ? c*
â

Û ÐyZ ä]|Ô¸
ñW7òŠ WåaM hÑgzZ^q
-ZgzZì ÑZz“ WŠ â ZŠ g
CÔN WyY!* Z'ÔN W: {Š c*

Âu**} g Z Ô Ïñ Y –  u**Ð ä™g(Z ÏŠ ‚ ë `WpÏŠ‚ ëÃkZX Ç
X Cƒ]³~g øq -Š4, Æ\¬vZ ÂD™g (ZÏŠ‚¤ /Zì ~B;ÆvZ

www.khanqh.org
NOQ

z»s ZuZ~b ï
w!*
G
Ð‰Ü z kZì ðƒ Y 2~ ] é¨EÒ¹$gzZ ] ÃZy 6,µñÆ { Ò ~Š 
á#Ö QÐ Z #
w‰¸ a ÅVÇZ',yZgzZ ˆƒ 2~ VÇZ',Üh e ]ØggzZ2 Œ Û ~ŠÎÔäƒ nzH
VYÔg7VY• ',# Ö Z Âì ~ ä™ ay Á•',Å b ïZ # Xì s ZuS gzZc y 
g »{ nÅÏŠ6,") Xì CƒxzøÐ •
( Vc* ' ,Æ™Š%zx ** {Š c*
Æ™ ay i
$u
78g
—ðö ¥íøÖû] äô nû Öø]ô gøfôùuö Ü$ $öü
Dá!†ÏÖ] †nŠËi h^jÒ( p…^ífÖ] xönv‘E

D,
.zq
Û W] -Z6, $u
ðæ ø¡íøÖû] o$ Öø]ô gøfùô uö g
&
wqZ ÿLC î~EB&‹ïgzZ ì ]ï ï G "8',wZŠ Dp…^ífÖ] åö ]æ…ø Eðö ø¡íøÖû] o$ Öø]ô gøfùô uö
LG3E
‹Zxz]âÅZ´ Zf)z åü ^ßønû Âø kû•ø^ËøÊø ^÷nÖô^ìø ² ø ] †ø Òøƒø غqö…ø æø q¨z{Í@* z] Yoì e $Ñzè
Ð +CG
E
,
' wZŠ Üû ãö e$…ø áøçû Âö ‚ûmø àømû„ôÖ$] ÄøÚø Ô ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø ´ ZfézX/Z ì ö ' , s¸ñz`Z[Œ Û
Ä
zs¸ñtgz¢ÁqZ èE!L´ Zf)zŠ„kÓÉH, zvZ àZ]úŠzVp¤ /Zì ] ðÒE C Z °Ñú
ì åE ÉMRôZzš [8ì GLG " ƒg np [Œ Û z ¹F,ï IL“!* »ï GL !}
.î0m^Z1 gzZ ], • Z
Üø×$‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$‘ø oôùfôß$Ö] èô mø øŸæô oÖF]ô g$ uø]ø éöçø ×ûíøÖû] kôÞø^Òø Ô ø Öô]„øÖô æø Ð > W%ôZ1 e $ƒg
X îÖ] Ô ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø oÖF^Ãø iø äü Ööçû Îø äô nû ×øÂø Ù% ‚ömø ^ÛøÒø Ýö ø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø ä́ŠôËûÞø o×øÂø è÷Î$^Eø kûÞø^Òø éöçø ×ûrøÖû]æø
]ï= ¬ Ð Y ]t æð¡? øíøÖû] o$ Öø]ô gøfôùuö g $uÅpÑ~g g :gi†Ú ‡] ØnãŠiE
¬Šz] Yoì û»e $ÑzÁ qZ „]ïgzZì C™ª ÑŠ6,š M 8Å]ïˆ~Š™[8
†û fô‘û]æø e $W b§ÏZ gzZ X s ¸ñ6,„ /Z ì]ï[ Œ Û ‹ â ÅZ] {)z ~g Zi z {Wz
]úŠzVp¤ /Zì C™ª ÑŠ Åäƒt á Æ],6,ÑÜû ãö e$…ø áøçû Âö‚ûmø àømû „ôÖ$] ÄøÚø Ô ø ŠøËûÞø
ÐW ZzÆ »ï G L !}
.gzZ ` ZÆ],wqZ ~gz¢‰ {)zÉ H,» kÓÆVzÈ gzZ
gZh +ŠÚ/ì @* E
ƒ åÉMRz[ ¨%{Š c* iôZzš [8§ Zh +Š nÃÔ¬p ¯ ) !* »[ Œ Û z¹F,
ÑŠgÃè ì
ª ILG
" u 6¶[8{Š c* i]ïÃÅzm\¬vZ -g—aÏZgzZÆsWôZ1
( Xì C™ª ÑŠÔ ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø e $W 6¶t á 6,\ W],gzZì C™
gøfôùuöŠ á gZÆÅzm\¬vZ -\ Wì Ì@ á gzZh+ñÔ ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø e $W¸ 2
www.khanqh.org
NOR

Ñ LZ ä à ¬ hp¶ðâ Û
: yÒ ?Š ðÃ6,Š á g Z LZ ä \ WèÑqX Å ðö ¡? øíøÖû] o$ Öø]ô
yWÅ!* åG&Oð!Nz Üæ z mµÐ Ô ø ŠøËûÞø †û fô‘û] æø Ãðö ¡? í ø ø Öû] o$ Öø]ô gøfùô uö w¸Æ ÅzmvZ -u 0*
G E
wVkZ¯»kZXì ¸Ø »[ Œ Ûï L š¢gzš M 8È á ÅÅzmvZ -\ WÐ kZX c* Šâ

Û
Å+
[8» kZQ Vƒ &r # ZÃ[ ðE 3B Z ì]ï~}™òúŠ Ô¬ ðÃì Yƒ ãZzÐ
ö ] oøßô ’$ ìø ^Û$ Úô Ô
² ø Öô]ƒøXì ] .zÄ£taÆV < ¬ Ôñ â
Û y Ò?Š~G@* ÅòúŠ kZ
X ä́Ëô _û×öeô äü Þö^Eø oÖF^Ãø i
¬ÃÅzm\¬vZ-\ W\¬v Z ìtÝq »Ô ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø e $W:gi†Ú ‡] ØnãŠiE
ñÒpÃ/ôpì [¨%** ƒw'B‚}gø~]ïÃ\ Wp¤ /ZÑ} Z ìg}Š
$Wtb§kZX <“
e  ZŠ',ú6,ÑLZ~á̂yxgŠÆyZaÆäÎ~ ~·
ðÃ6, Š á gZ LZä\ WèÑqì C™G@* Åðö ¡? øíøÖû] o$ Öø]ô gøfùô uöŠ á g ZÆÅzm\¬vZ-\ W
ÃkZ™ â
Û G@* ÐÔ ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø Åðö ¡? í ø ø Öû] o$ Öø]ô gøfùô uö ä\¬vZp¶ðâ
Û 7yÒ?Š
Å[ Œ Û Ä£gzZš M 8È á ÅÅzm\¬vZ -\ WÐ kZX c* Š™ÜæzmµÐ u0* ÈWŒ Û
LZ~}™òúŠ Ô¬ ðÃì Y W~™Ð wVkZ ¯ » kZXì ¸ Ø» fg
ñâ
Û yÒ?Š~G@* ÅòúŠ kZ[8»kZQVƒ‚ rg[8¹Ã]ïB‚Æ[8
( Xì ] .zÄ£taÆV< ¬Âì ?ŠtÅ›ÅÔ¬}÷
T~ Vñ» ´ŠÆ ],vß Zƒ" $U* ÌtÐ {gÃè ì GLG " WgzZgÃè ìILG" ukZ
ì# Ö ´tƒ@* ƒgzä:gŠkZwŠ~[8§¦z Éz™f ~ ]ïgzZ Vƒ TggzägŠ
gŠTЕ ' ,Å< L »nZe $ÑzÄ£ìh + +
0 ‰´ps # zgVZŠtZå}.E 'bzgÅ¿k Z
™G$
Ɔû fô‘û]æø Š 5.pì@äƒÔZ],gzZ¯Z]ïÃkZgŠÏZì*
á gZ ÿLG @Y@*ƒ] ðE 3E
4ÉZàZ[H
àZ>úŠzb&Zz]gzxôZ1+ŠY’~„],§(ZD™iZHZ ÌÐ],¿F, G
&m‚vÖ] ]„â ‚m©m Ý^ÏÛÖ] ]„â oÊ oÚæ†Ö] Í…^ÃÖ] Ù^Î ^Ú ÜÃßÖæì«zs¸ñvZ
{“ !*V W I „  Š ™ ,Z ¾
{‡ ]ï y”i z K Ú F,i Z
G
Y é¨G3ÅZ q â ,Z ] ¯ ŠŠ¤ / : @*
’Ô Zz„  Z h à V»
www.khanqh.org
NOS

VÒ™ Óz¤ / i Z Á {gt


VZ$+ ògØ î%Z ê ' ,
~Ø IZ f ¤ /‚ , i V â i q -
E\
~Ø ë!* G C Ù Òç?
k3 ** Zg {Š × ~Ø Va
kÙ ‚ Òç Â i Z å<XE A+E
´ŠÆ ],vß Zƒ " $U* Ìt Ð {gÃè e $WgzZgÃè g $ukZ :gi†Ú ‡] ØnãŠiE
»y Z~ äƒw'B‚Æà ¬vZÐg » f Zz™f~]ïp Tggzä Â~ Vñ»
Ä£ » ËXì ÙW** Ð [Œ Û Ä£ ÌZ bzg Å¿kZì # Ö ´t@* ƒ 7gzä{Š c* i wŠ
kZgŠÏZì @*
Y@* $Œ
ƒd Û gŠTÐ ÅzmvZ -]t¾zfÐ • ',Å< L » nZe $Ñz
],~zÅÔ á g ZÆ\¬vZpì @äƒt 
ø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø Š á ],gzZ[8]ïÃ
6,„ä™g (Z],=g fÆvZ à Z]úŠgzZ b & ZzVY ’Å+ŠèYD™7uF, ÌÃ
J
( 28 :mÔg §z<ÑèE ) ( Xì s ¸ñ
L #Z

$u
79g
ûlôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø ønû Ãø Öû] æø …ô‚ûÏøÖû^eô ^•ø†ùô Ö]æø Ðô×ûíöÖû] àøŠûuö æø èøÞø^Úø Ÿø ]û æø èøË$ Ãô Öû]æø èøv$ ’ôùÖ] Ôø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ `ö ×#Ö]øü
DoÏãnf×Ö á^ÛmŸ] gÃEE
ILG
ô=ÐÅ¡ì "u
oûÞôù]ô Ü$ `ö ×# Ö]ø ì Å n²~ hÓÇg !* ¬Š Å ¡ä ÅzmvZ -g—~ g $u
Âlôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø ønû Ãø Öû] æø …ô‚ûÏøÖû^eô ^•ø†ùô Ö]æø Ðô×ûíöÖû] àøŠûuö æø èøÞø^Úø Ÿø ]û æø èøË$ Ãô Öû]æø èøv$ ’ôùÖ] Ôø ×öòø‰û]ø
gÃè ¡ˆÑC Ù Xì mm{Ð ¡ÃÂC Ù ˆÆ¡X xEm{~K M F, kZ
E
gzZì @* Yƒg F ÒZ ú)Ôì ~gz¢ ïG©O“aÆ ¡çO ìms ¸ñ » ¡ì
Æ´ â ì x ** $â ZgzZì ëZÐgîm{gœz 0ì
- GLE"â ZXì ~gz¢- $â ZaÆ Ö
G
s ÜÆ - $â Z : X ** ™wEZ ._Æ è%Å ´ â ÃVÂðO¢ÅyZgzZÃY ¡ IZ {Šñ
Û Y«
yj"ûCC Ù gzZì C- $ìì (ÌÐzzkZyváÐwEZ
8 E
Ð »èE L j b§ÏZÔ ñ3Z½{„X{Zpì C™[ Zy  á»ëL j" gz Zì C™
www.khanqh.org
NOT
I EE
c ƒ: ú ‡ c*
* ƒ øw c* ƒñ" c*ƒ ] ðAXgÅZ [¦c* ƒ ïE{šÅZ [¦¤ /ZXì @* ƒ œÃ¡
zÀÂx°gzZì @* Y| (,b6,¤ Ð …Xì Cƒ Za ÷¡Ð ! Zy Å»C ٠ƒ: ÀÂ
E
î0Ï}G3¢ª6,g; !*Ÿg b§ÏZXì @* Yƒ Á{Š c* iÐ ]gz¢b6,¤ ™ƒ üÐ ~ñ"
Ô @7ßZ½ ðÃÔì @* ƒ y váРTì Lg y .6,wŠÐ *g: èZg6,ÞZ
Ëc* k#Z òŠ W:gzì ¥aÆY ?!* Ÿg]>Zˆ Hgz Zì @* Yƒ lZ
Û ïEL 8™ òŠ M
]|Xì Yƒ y ‚ M ·» " $ùÅ^6,yZ Å s # Zg ÅízgzZ wƒ ~ 1
q½ZÆVzËZegzZc* Û I¹Ãk
â
½kZ ä (mvZ îG*9g ) r
, # ™ /Zg Z' , á **
Z·{ ÑñkŠZ
J
(73:mÔg§z<ÑèE L #Z
)Xåc*
Z™[æТZ~
/
¤ $u—Ñ
›È Z>g
ILG
ô=ò AZÅ¡ñ¬Š ì "u
:ìðâ
Û ¬ŠV-aÆ¡äÅzmvZ-g—~g $u äÒ ^m^Ú†Ê
—lôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø ønûÃø Öû]æø …ô‚û ÏøÖû^eô ^•ø†ùô Ö] æø Ðô×ûíöÖû] àøŠûuö æø èøÞø^øÚø Ÿû]æø èøË$ Ãô Öû]æø èøv$ ’ôùÖ] Ôø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü`×# Ö]ø™
E
mm{Ð ¡ÃÂCÙ ˆ Æ¡Ô xEm{~ K M F,kZ Åp ÖZì ]tį ïGL“š t
Ôì ~gz¢ (*Z— 0* ) ÖaÆ ¡çOìms ¸ñ»¡ì gÃè ¡ˆ ÑCÙ ªì
IZ {Šñ
Û «Æ´ â ì x **
gzZY ¡ $â ZgzZì ~gz¢-
- $â ZaÆÖgzZì * @Yƒg FÒZú)
ìGLE
"â Z ( 2) Ô0ìGLE "â Z (1) X zŠ -
$â Z ë ZÐ ƒ
 gzZ * *™w EZ ._Æ è%Å´ â ÃV¸ÅyZ
â
Û yÒ~ u 0*
V\W\¬vZ…æ‚’Ö] oËíi^Úæ àö nÂû Ÿø û] èøßñô^ìø Üö ×øÃû møì c* Û ä \¬vZÃTgœ
yWŒ
7Z } Z ¿ :X ë - $ìÃw E Z s ÜÆ - $â ZX ¸!* Ð- $ì ÅwŠgzZ - $ìÅ
s ÜÆ- $â ZgzZ Ç}™wE Z. _Æè%Å\ ¬v Z ÌÃV ¸] ÅY ¡ I Z { z ǃg» Z } Zgz Z
ì C™yj" ûCCÙ gzZì C- $ìì (y vÌÐzz kZáРwE Z
E
N
}ì ~gz¢þÒ7èELj8aÆ- $â ZgzZ ñ 3 Z½{„ X{ Zpì C™[ Zy áãj" Å»gzZ
j
ÌÐ »èEL :X ÇñXÐ -8 $ìÃÃz»gzZ Ç} ™uF, Ã<Ñs Ü] Zá{zǃñ~T
I EE
c*ƒ: ú ‡ƒøw c* ƒñ" c* ƒ] ðAXgÅZ [¦c* ƒ ïE{šÅZ [¦¤/Z@',Æ kZXì @* ƒ œÃ¡
E
™ƒb6,¤ ð; Ð … Y" }ì ¡çL¸!ì Cƒ Za ÷¡Ð ! Zy Å»C٠ƒ: {)zÀÂ
Ÿgì s ¸ñ»èELj8gzZì Yƒ»ÒgzŠgzZ üÐ ~ñ" gzZÀÂx°b§ÏZXì * @Yƒ ÒÃ
~gz¢aÆ¡»È EZgzZ Çì gŸ',èZgÌ~] Ñq³ #{zǃèZg6,k, ¼èY6,g; * !
www.khanqh.org
NOU
E
@7ßZ½ðÃgzZì (yváРTì Lgy.6,wŠÐ äƒ: èZg6,ÞZ î0Ï}G3¢gzZì

ì ¥aÆ?!* â
Û ]>Zˆ øG4› Zˆ ÆkZgzZì *
Ÿgt c* @Yƒ lZ
Û ïEL8™òŠ WJ
-VŒ
Å-Zízb§ÏZì * @Yƒy ‚W·»V GùÅ^6,yZ Ås # Zg Åíz~ wb§TèY
Xì *
@Yƒy‚W·»;‚Å *Š6,yZ Ås # Zg
~ ›gzZ å c*Û I ¹ Ãk
â
,½kZ ä r# ™ /Zg Z',Z {
á **Ññ]| }÷
X åc* Z™[ æ~q ½ZÆVzËZ e
$u
80g
ûüäÛø×$ Âøæø áøô!†û ÏöÖû] Üø×$ Ãø iø àûÚø Üû Òö†ö nû ìøü
Dá!†ÏÖ] Øöñ^–Ê(p…^ífÖ] xönv‘E

íyZxzŠgÃè~g
$Š q Z
æ6,b ¶ZÆy M ÅZ½:gæh +] .q -ZÆ/Z >úŠ~›ä ¢Zk ,½sfzgq
G
:(
$u åHn²ä¢ZX ¶Åê X»'
:ìŠg Zz~u 0*
g ,# Ù **
Ö ZŠ ðzŠC ”%]|
—äü Ûø×$ Âøæø áøô!†û ÏöÖû] Üø×$ Ãø iø àûÚø Üû Òö†ö nû ìø™
Ѓ:íÐ Iy M Œ Û t ÝqX N 2gzZ Zu 0* y MŒ Û  {z vß+ 4~ ?
Ú Z k0* Æ ¿C Ù : V¹ µñ G ÿC Ù aÆ ¶Š ½Åy M Œ Û p7ÌÐ ƒ 2J -Z #
-Í› $
yZ áZz ¶Š y M Œ Û êG L ìti§»kZ :Xì $ Ë µ~ kZ »x Ó: Ôì ‰ Ü z
Ð !
4) › ÄŠ {ÔñY0ÑZzä™yz¬B‚Æ
„ÅVƒZ9ÅyZÐb§kZ ñY0y M Œ Û èELG
Ô}Š (F, Ã$g ZzÆ yZgzZÃV”aÆ ½gzZÇg wì »º ) Z
Û zs # Zg ÅyZ ÔÇg
X ÇñYƒ4ZŠ~ äü Ûø×$Âø ÌtvZY á yZ Âáz~yÅA $kÆu0* yMŒ Û
:ì e $ZzgÅpÑ~èF,
ô ^eô Üû Òö†ø Ò$ ƒø àûÚø Üû Òö†ö nû ìøü
—äü ×öÛøÂø éô †ø ìô«Öû] oÊ Üû Óöfø Æ$ …ø æø äü Ïö_ôßûÚø ÜûÓöÛô×ûÂô oûÊô ø ]‡ø æø äü jömøæ+ …ö ²
ЛG $
Ìí~uzŠx Z™{ E +‚ZgzZx Z™Y CB‚ÆkZì gÃèí Åy M Œ Û êL z½~g $u«
Åy ZÔ vßáZzvZtƒx¥tÐ säzÅyZ Ôñ Y MŠ c* vZ™NŠÃy Z,™Ýq
Åx Z™Y CÆ ðzŠC Ù çO Xƒ Za Ég Å]y M Ð ¿Æ yZgzZƒ†ŸZ~ DÐ V Â!*

www.khanqh.org
NPL

ÜŠ ZÃY CÆ kg Zæì ~gz¢ Z®Ô Dƒ x¥á ZzvZÐ „gzŠì +Z säz


{)z~ÅçzgzZ~ÅÅ W ä3}, Š Z™Š c* ã !* iÌ] x~gz¢~uzŠˆÆ: %
E
t ‚Æ® ) )ÅVâ ›~V5gzZ {)zWfgt Ü Zzõt Ü Zª] é)ÐŒ!z] Zg ðOE 3!gzZ
x Z™ñCÆðzŠC Ù çOƒ†ŸZ~DÆ# Ö QÐ x¯ÆyZ @* ñY c* B ã !*iÐ y Z
Xì x ÈZ[p¹vZY á â »kZ~
Za Ég Å]y MÐ ¿Æy Z @* ñYðZ™wÅi úÐ y»g Z ÿLG &®b§ÏZ
4] ‚~g e Å×ä T™NŠÃDïE L Ť q
-ZÆ ðzŠC Ù ä ]zW,ÿL 3XZ q-Zç O ƒ
H{g Á‰
gzZ å Š  ZpgŠ żZŠÆ V” LZg @*
Ü zèY Å„ +ðzŠC
=g & Ù Ð ›X ZŠ Z~
áZz¶Šš M F,V;z_7, iú{+ZaÆV˜ ¹äVrZX ¶6, x!Z¼ZŠ‹ åO$N
J
L #Z
( 81:mÔg§z<ÑèE ) X ǃx £H »Vz( ,
$u
81g
û ä́Öô^nø Âø oÖF]ô àøŠøuû]ø àûÚø ² ô ] Ùö^nø Âø Ðö×ûíøÖû]øü
ô ] oÖø]ô Ðô×ûíøÖû] g% uø^øÊø ²
DèÛu†Ö] æ èÏËÖ] h^e (hŸ] h ^jÒ (xne^’ÛÖ] éçFÓÚE

ô=gŠ ** +]
gzZh .q
-ZÅîÖ] ô²] Ùö^nø Âø Ðö×ûíøÖû]øg
$u
ô ] Ùö^nø Âø Ðö×ûíøÖû]ø ì c*
ô ] oÖø]ô Ðô×ûíøÖû] g% uø^øÊø ²
àûÚø ² W~ g$u äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
wÈÅkZ Xì {z [8Ð ƒ q -Š 4, ÆvZgzZXì w ÈÅvZ t‘ ä́Öô^nø Âø oÖF]ô àøŠøuû]ø
aÆ kZ~ wŠ c* 9 ŠÐ Ã~æE %NÃË~ t‘ÅvZgzZXì @* ™y ˆZgzZ ð>B‚Æ
ÂAŠÐÃ~æE %NðÃÃwÈzI ZÆˤ /Z ?ì yˆ ZB‚Æt‘tH ! C** Ñwì} æE %N
X Çñ Yç™ÃkZ Â− '»kZ¤ /Z c*ì 4 YZÃkZ H
Y Z÷Âå;gNŠg !* g !*
¶~§',Ãe ~÷¿q -Z c*Cä„  zŠq -Z}÷
»vZ6,÷kZì 8 Š Ð Ã~æE %NÃË Vƒ Ha kZ X VzŠ g â à ÍÃkZ å L e
Y¯7„  zŠ CZÃá ZzÚ ŠÐÃ~æE %NÊ ÑzZ KZ\ !*
-ZZ
q # Xì @* ƒwi **…h +”
XÐ N ¯ ù„  zŠ CZÿ,Z {zì m{Š c* iÐ \ !*Vâ Ð VzÈ LZÃ\¬vZ Â
[m wŠ ~²ÏZ gzZ œ ÏZ ì Cƒ ~Ã$ +~ ® ) ‚ T Ô²T ÔœTçO
E ©$E
ì Cƒu 0* **ĉèYXì i ¸Wî0m©$ »[ Z±Æ\¬vZi ¸Wî0mGG +Xì @*
» ~Ã$ Yƒ
www.khanqh.org
NPM

ì$ Ë ïùÏÅ[ Œ Û ÆvZÃkZQÔì @* YVw ì6, 6Ä£gzZì @* Yƒ«wŠ „,z


ZsÑZ **Ññï GÒ)ÅZŠë#Ö ÑZœaÏZX Çìg[ åE ‡›!NÏ0
+i ~g‚ ÂÇ}™7/¤ /ZgzZ
I“
 Ôì s ¸çgzZ J¢Ýª ð•Z{zXì ÞZƒZ±~iWþL i c* Û ämvZ îG*9g ~â år
â
#™
~Lgâ Å *Š ÏZXì ÅnzŠ Lgâ Å *ŠXì @* +y
h ÞZƒZ± {zì @* %6,#ÆvZ)
ìgh +yA gzZ ìg0vZ àzÆ™/ÂÐ Vƒk
¼ HÐ V\Wg\ iZ ÔÆ™Šc* Ã\ñvß
gzZì ÌLgâ Å“ WvZàz*Š¸X ìgh +y
cizŠ™%6, vZ)v߉~*ŠÏZgzZ
J
( 281:mÔg§z<ÑèE ) Xì ÌLg â Åäh
L #Z +yÏ0+iqizŠ
$u
82g
—èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Ôø `ø qûæø oûßôù Âø ‚$ ’öiø áû]ø Ôø eôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø™

3E
DoÞ]†f_×Ö †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

ÅzmvZ-] ðOE"U°¬¾zf
t‘gzZk ,’èE L j8gzZk , ½èE L j8Âì 7Ýq ÚÅ ò ¾Ä ZzŠ¤ /Z äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
 (Zœ ðà Zg ødŠt Xƒ Dƒ ^VYÐ p°Å ËÔî 3: »ðŠ Ð p°Å
lpÐëvZyŠÆ# Ö ªz%~§ÏZgzZæ~§ÏZXƒ@* g*~WZg ** ÅvZì 7
:ì â {CäÅzmvZ -g—aÏZX 7c* ǃ
—èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Ôø `ø qûæø oûßôù Âø ‚$ ’öiø áû]ø Ô ø eôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø™
\ W ÂVƒ Z9t ‚Æ\ W~ Z # yŠÆ# Ö ªÐ ] !* kZVƒLe { C ~!vZ} Z
E
Xì i é)O’Å: °¬ ¾zfÆ ~tèu0* ÈY ÅÅzmvZ -g—¬Št X B¢Ðí {n CZ
§gŠ¾ì Ô¬ »\ !* Vâ LZ Ãd W kZ ÂB¢ì CZ™NŠÃd W \ !* Vâ Æ Ë¤ /Z
Xì ] ðOE 3E"U °¬¾zf ** ƒ§zsptÃÅzmvZ -g—X ǃ
G
Šz!* ì C™C Ù ªÃspÆ ug I ïE L Ò¡Æ ÅzmvZ -Y m CÑZ±Ý¬§zu ¬Št
Åx?ZmŠ- ]| 6ì w õgzZ £6, ÅzmvZ -\ WWZg ** Å\¬hÆkZ
~â åZsÑ Z ** Ññ ï GÒ)ÅZ Šë# Ö ÑZ œ]|~‚Å áøçû %öÃø fû mö Ýøçû mø oûÞôˆôíûiö Ÿø hùô …ø ¬Š
x% ’ômø Ìønû ÓøÊø Üû ãônû ×øÂø †ôËûÓöÖû] Åô^ßøjô Úû ]ô æø Üû ãôjô Ûø’ûÂô ÄøÚø ðô «nø fôÞûŸø û] Íöçû ìø äô nû Êô ˜mvZ îG*9g
YmCZÆ kZŠz!* ì g¼» spÆ x?Z:Y m CZ ~¬Š kZ ä́uô¡ ø ’øeô †$ jøÇûm$ áû]ø Üûâô †ônû ÇøÖô

www.khanqh.org
NPN

Æ\¬vZì ?ŠtgzZTg Dg e {zÌQì wõgzZ £6,yQ¬gzZDƒx9


E
Ü zC
‰ Ù {zì @*ƒ w q ¸ »yZ ˆƒ ¢y G
á ïL .Š“zª
°Å \¬h6,X}È w=
Ä
G3OB ™KZ{z ǃ^
gzZXƒ2~ÆðŠÆ ïG ,YùaÆÑ):X TgV‚F, zVZi°
E
yá ïGL .Š“Å\¬h~Š}Š½Ã ï G!OQäÅzmvZ-ݬ§zu™8 -⬊tìtNu Z zŠ
J
(288:mÔg§z<ÑèE ) X ùâ { CÐhWZg **
L #Z ªh e¢{nÆvZyŠÆ# Ö ªgzZâ TÃ
» †ùô føÚö ûLE©EÅ
wz4,
«~ Ï0 + i6,
]†÷ mû „ôÞø æ$ ]†÷ ôùfø Úö æ$ ]‚÷âô ^Eø Ô $Wt äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
ø ³þßF×û‰ø…û ]ø ^Þ$]ô e
»Øg~w1ìZƒ wi** Ì ]†÷ nû ôeø Ôì c* WwÂaÆ ¶Š ]g t K Zƒ v‚fg !*
ñWÂwŠ »kZ(~uzŠgzZì Š Ze ðÃÌ(q -Z¤ /Z~ u0* ÈWŒÛ gzZì {Šc*
ig¼
E š!
~ öW - {zì Zƒwi ** a V˜ akZXÐN YƒÈЊ ZeãçÆkZ ƒ:Š Ze
i szw~ Y ¯ Z
{Š c* # oûÞô^Ãø ÛøÖû] éô †ø %ûÒø o×FÂø Ù% ‚öiø oÞô^fø ÛöÖû] éø†ø %ûÒø á$ ]ô ì {°‡X ÇƒÆ w
Øg ä \¬vZ™ â
Û Š®~ Y ¯ Åp ÖZÆwZ®ì CYƒ " $U* ] ÒÅ ã ç ÂЃ
I G
4&~g ø c*
.nE
wi ** ]÷…„ôùßøÚö }ì Zƒwi ** wakZXì {Š c* iÐg Z 2 +Z çG â

Û Š®~g¼Æ
:ì ÌÏŠg $uth +¸ÅkZXÐ äZg eì {Šc* iØg~gøì ?Š Zƒ7
—oûfô–øÆø oûjô Ûøuû…ø kûÏøfø ‰ø™
DMMNSV”(NVt(‚nrÚ áº!†Î çâ Øe ²] ÙçÎ h^e (‚nuçjÖ] hö^jÒ(p…^ífÖ] xönv‘E
, +ZÃ~ŸpÅØg ~g øì @*
6gZ2 C ]÷†ôùfø Úö ÂÂX ˆá '6,…}÷Øg ~÷
EO5!
:gzÆ äZg e Ú/ }™yÒ {Š c* iÃ~ŸpÅØgceÃ+Š üLÒE a kZXÅg̈¸
J
) X ‰ƒ!%6fgz Z‰ òÐ wZŠZÐ ä Zg e {Š c*
L #Z 
( 289:mÔg§z<ÑèE iv߉
$u
83g
— èô Óøòô ×FÛøÖû] ðô ^Âø ‚öÒø ˜ômû†ôÛøÖû] ðö ^Âø ö ü
DänÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…] (PPV” (UVt (Ù^ÛÃÖ] ˆö ßÒE

-Zʼn
?Šq Ü ZœÅxsZ
` M ?Š q
-Z Å ÑÅxsZgzZ ‰
Ü ZœÅxsZ ! 2zŠ }÷ äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
 ï Š™4ZŠ~ kƒ ; J %
+ÂÃkZ Âñ Yƒg F ¤
/Z
Ø è CxsZVƒ @*
Û »Xì < ™yÒ
www.khanqh.org
NPO

D Y%Æ••}g e" ÔDƒ7[g ‡Zzm,³ðÃÔ @* ƒ7w qy‚6,ðûy ZV˜


ЊpÔz™ ¸Ãr # ™} (, c* Š…¼ÃVzËZ eÔ ïŠ Î bZ » 5g â ÃV¿X 
ñYƒ!%ðä /ZXì H HÃVÉ%xsZH g ÅxsZ[ ZX z™ ¸7Z ÂD Y 7
ÔD â
Û \¬vZXì &HÔ&7¼ ªì &xheg ÿLE &‡**x,Ç!* ÃkZ Â

Û »Â
{È ?ñ M 7VYÚ ŠÃí ? ÂZƒg F ~ ǃ wZÎ Z÷yŠÆ# Ö ªì ÏŠ ì ILG "u
gF }È m{}÷Z # Ð N â
Û \¬vZ Â u 0* Ð ~g F Â\ M vZ} Z Ǿ
!%X ŒÃVÉ%]³täxsZX * @YïÃ?Ì~zÔñ M 7VYÚ Š ?¸ñƒ
Ôñ0*K:HðÃÃòŠ MgF õsÑgzZ]³täxsZ1BHvßÆ*Š ~g‚Ã
ÂD M Ú ŠÃ!%kZ ?¤ /Z c* â
Û ävZ ÔÇA vZ k0* ÆkZèYì ÛZ {z ÇŒH
X Vƒ @*i Z âÃy ZÐ m{ÚKZgzZVƒ @* ƒ k0* ÆVzÈm{ LZ~Ô åÌ~ z
ÔN YÖzgì M[ Œ Û »vZV ;z‚¾t¿ðä /Zì @* ƒtwZÎ[ Z
mvZ -g—ÔäxsZ ¹J -k , Š[p ?ì ^ ,YV¹ ** hgÃ[ Œ Û ÔgÆzyŠ] Zg
å[Œ Û {zÔƒ M−™á [ Œ Û {zÔƒgèZg6, [Œ Û Ð} hðÔ¹:J -k ,Š c*Šâ

Û IäÅz
[% O¤/ZÃkZèY ƒ M − ™Ök , Š ~hða kZX @* ƒ 7+[ Œ Û »vZ Ô Çƒ 7+ÔÇìg
wÎgÆvZa kZ Çì g ´ {g e" Ð e $¬g ~g v? Ç} ™ H!% Â Š Hµ: { 0*
k0* Æ!%k , i Ôz™]Š ÈåÑì <
Š {Š c* L Å]Š ÈÔì ¬»Åzm\¬vZ -
~ Hy Ò [ Œ Û CZ ä \¬vZÃ[ Œ Û ÆkZ ~Š] ³tÃ!%ä xsZ :X ¹# Ö
ÇŒHÃ!% ?ì Y™HÃ!%ðÈÆkZ[ ZX ÇVCk0* Æ!%kZ »
~uzŠèY Ç ñZ™ ¬ŠgzZ Ç ñY™™x HÃ!%a kZ Ç ñ M xi Ñ 'HÃvZ c* ÍÂ
:ì ~g $u
— èô Óøòô ×FÛøÖû] ðô ^Âø ‚öÒø ˜ômû†ôÛøÖû] ðö ^Âø ö ü
DänÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…] (PPV” (UVt (Ù^ÛÃÖ] ˆö ßÒE
\¬vZX ìg™ ¬Š º
Íì +Z ¬Š Å!%Xì Æ ¬Š ÅV¤

Û c* Û é¬Š Å!%
¬Š ÅkZ Ôƒ Z™ ¬ŠÐ kZ ƒ Y ~Š J (,ÑÅ!%Ô c* ŠÄgÆV ¤
Û éû¥ »!%ä
kF, v߉™Íg ÃZ׬ŠÆr # ™T $@* ` M Œä ~ÂXìƬŠ ÅV¤
Ûé
¬Š Ôì Ð s§ÅvZƒ  ~g F t }g ZX Š H7,g F ºZ}g ZNzg:½] Zg }™ 3
www.khanqh.org
NPP

¬»\ M \¬vZcexgèZg6, ¬ÆvZÃ!%17nZ ‹Z ðÃ6,¬ŠÔce** ™gz¢


ëèY < : DÃöâ i M Ô£Š g Z * ~{Å öâ i M Ð ~¢1Vƒ èZg6,kZ ~ ì
J
L #Z 
( 384:mÔg§z<ÑèE h™7“
) X M ,Ãöâ i M D{Š c*
 ZŠ' iÔgz$gzZV Z Â**
$u
84g
—èøß$røÖû] Øøìøø Ÿ$ ]ô à$ ãônû Öø]ô àöŠôvûnö Êø lõ]çø ìû]ø 'ö ø¡$ø æû ]ø lõ^ßøeø 'öø¡$ø Üû Òö‚ôuøŸôø áöçû Óömø øŸü
DMOV” (NVt èô ×’Ö]æ †fÖ] hö ]çe] (p„Ú†jÖ] àö߉E
oÏøi$]æø à$ ãö jøfø vû‘ö àøŠøuû^øÊø áô^jøìû]ö æû ]ø áô^jøßøeû ]ô æû ]ø lõ]çø ìû]ø 'öø¡$øæû ]ø lõ^ßøeø 'öø¡$ø äü Öø kûÞø^Òø àûÚø ü
û èöß$røÖû] äö ×øÊø à$ ãônû Êô ²ø ]
DMOV” (NVt èô ×’Ö]æ †fÖ] hö ]çe] (p„Ú†jÖ] àö߉E

$uzyWŒ
¤ÅV@~g Û
g—Xì {°z »¼ A 6,lgz6,ÅyZèY Ú~(,¹ VÃ Ó äÒ ^m^Ú†Ê ^…]
àöŠôvûnö Êø lõ]çø ìû]ø 'ö ø¡$ø æû ]ø lõ^ßøeø 'öø¡$ø Üû Òö‚ôuøŸôø áöçû Óömø øŸ : D â
á g Z ÅzmvZ -
Û Š
lgz6,ª}™ð>B‚ÆyZ {z:Vƒä&c* VÃ Ó &ÅË èøß$røÖû] Øøìøø Ÿ$ ]ô à$ ãônû Öø]ô
'öø¡$ø äü Öø kûÞø^Òø àûÚø ì Š á gZ ~ e $Zzg ~uzŠgzZ ǃ 4ZŠ ~ ¼ A {z Âñ2+Š Ô} ™
T èöß$røÖû] äö ×øÊø à$ ãônû Êô ²
ø ] oÏøi$]æø à$ ãö jøfø vû‘ö àøŠøuû^øÊø áô^jøìû]ö æû ]ø áô^jøßøeû ]ô æû ]ø lõ]çø ìû]ø 'ö¡
ø $øæû ]ø lõ^ßøeø
Y ZŠ ZÆyZgzZ}™lgz6,b§hZ ÅyZ Vƒ äzŠ c* VÃ Ó zŠ c* Vƒ ä&c* VÃ Ó &Æ
ä \ W~ ] c* Zzg ‰gzZ ˆƒ Z # Zz ¼ A aÆk Qìg @* g eÐvZ~}g !* Æt £
ű„q -ZÆ Ë¤ /Z Hn²ä Ë Â~Š ]g t Kż A 6,lgz6,ÅV@zŠgzZ V@&
Zƒx¥X @* ƒ: {°z »¼ A 6,y Z Â'ƒ: Út¤ /ZX ~Š ]g t Kż A ÌÃkZ ä \ W Âì
gzZ}™: N* gwŠ ¦ / Ù Ô ñYƒ lp{zVƒZa V Ã
C Ó yÆT Z® ØgÁz4,ïE L 4]t
E
ÆT™Í¸ÅäƒZa e: ?ÏVƒ: Ú{zñYï¼ A ÐzzÅXXŒÚÃy Z
D Yƒ â™Í¸ÅV@
Û »èYì x » 6Vz
Û » ªì : Z
Û »§Ãt ñ YW§6,{n
a ÏZX¸ BZ oKZgzZ Ç} 7,** +
& ðeŠ â ZŠ¸ BÒÃV@~ qY U â igzZ¸
:c*Û ~u 0*
â
yWŒ Û ä\¬vZÃÏZX¸gâ YgzZÖZ @, ZX¸ïŠ™®Š {0 + i
—okû×øjô Îö gõÞûƒø pùô ^*eô okû×øòô ‰ö éöø æû ðö çû ÛøÖû] ]ƒø]ôæø ü
DT-UVèm! (†mçÓjÖ] é…ç‰E

www.khanqh.org
NPQ

yK̈Z ÂÐ „V@yZX Š HHO~x̀¾N Çñ YY7 Ð à ZzäYÅ®Š {0 +#


iZ
: D â
á g Z \¬vZXì **
Û Š ™g (Z: Z
Û »ï GL !´'HÃyZÔDƒ Za
—…ø çû Òö„% Ö] ðö «ø$m àûÛøÖô göãø møæ$ ^÷$^Þø]ô ðö «øm$ àûÛøÖô göãø møü
DPUVèm! (p…FçÖ] éö…ç‰E
( yWÅZ yÒ i ZÀF,)ì @* â
Û «d Wì LeÃTgzZì @* â

Û «VÃ Ó ì LeÃTvZ
ÅzmvZ-g—gzZì CƒC Ù ª¤ÅyZÐTc* â

Û xlÃV@~e $WkZä\¬vZ
:tpÖZÆg $uXƒZaeû%«ÐùÆTì ugI]gú{z c* â

Û Š
á g Zä
—†ôÒø„$ Ö] Øøfû Îø o%FÞûŸö ^û eô ^âø †ø nû Óôfû iø éô ]*†û ÛøÖû] àôÛûmö àûÚô á$ ]ô™
DPTV” (TVt (of›†Î †nŠËiE
:ì ~z%Ð {Š y]|~ãšZ bzggzZ
—o%FÞû^öeô ^âø †ö nû Óôfû iø éô ]*†û ÛøÖû] àôÛûmö àûÚô ü
DQPV” (NQVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËi E
',~ yõgzZ î Yƒ lpgzZ î Z—™Í¸Åäƒ Za Æ V@ Z®
xsZX ˆƒ wi **

E
gzZDƒZa vZY 1zZ ÂЄ yZXõaïG L .™Ã$ V@akZì ~Š] ³HÃV@ä
}g \ {Š c*
iЃ Æ\¬vZ~Ý ¬VâzŠ ÅzmvZ -g—}g øt™| (,Ѓ 
LZ \¬vZ Â'ƒ: ug IV à /ZX `Ð e Å\ W©»yZ] Ñ»ð
Ó ¤ è î0<EzgzZ
:HÃy ZakZÔug I¹ VÃ Ó Zƒx¥X @* `:Ð e © »Ñ} g \ Ð ƒ 
Š Ü z ‰X CÑŠ â ZŠ ªd
HïëÑ (ZŠ â ZŠ ‰ W VÃ Ó gzZ D Ñ VÃ
Ó Âd W Xõ
kZX 7`wðÃ~`â ¬ŠaÆd WÐ \¬vZ%ZX g Z *# .{Š c*
Ö } i ÌÐ Vœ
}g øgzZ}™x » » +Š Ô ñY0 ÑZzvZ {z @* ÇVî ¯ ƒqgzZ ݬРZùâ g CÐ + M
J
( 423:mÔg§z<ÑèEL #Z
) Xƒtg Y‘œa} g øgzZ ñ`ÃVzg ZŠ Z ´Š

$u
85g
—]†÷ nû fôÒø Œô^ß$Ö] àônö Âû ]ø oûÊô æ$ ]†÷ nû Çô ‘ø oûßô nû Âø oûÊô oûßô ×ûÃø qû] æ$ ]…÷ çû ÓöEö oûßô ×ûÃø qû]æ$ ]…÷ çû fö ‘ö oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×#Ö]ø™
DORSQV&m‚vÖ] ÜÎ… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

$u bÑ
îÖ] ý]…çf‘ oß×Ãq] Üã×# Ö]g
,™: nZ ‹Z6,\ W~¤gzZg ì‡6, Û «ñ= !vZ} Z
w qZ(ë â

www.khanqh.org
NPR

Ð Vƒk ™—zgŠ » VzÈ m{ LZ \¬vZÐ ¤X B¤t ÃëVY


HÔì @*
‰\¬vZXì @* Y ® ~ˆ 1ì @* `^ Âì CZrØéVâ Xì @* ™s ™u 0*
x £ dZ »vZ ìÚÐ • ',ÅñgzZ D™s çN æÅy Z™}Š ¤ÃVzÈ
Å . Å
ãâ
,
Û :gzZg'™ë‰Ü zÆVç»Æã â
 £Š ÌîG
Û ** 0{š. ZùçE
G ZgzZ ïŠ}Š
vZ -Ý ¬gzu~ ¬Š kZX ì G 0{š.ÅZùçE
îG .ÅZx **»kZ B V Q §»vÐã â
Û **gzZ ,™:
: ªâ…ÄlZÅñäÅzm
gzZ xgì‡6, w qZ(ª èô Âø ^_$ Ö] o×øÂø †ö fû ’$ Ö]ø X1
gzZ xg', ™~¤ èô fø nû ’ôÛöÖû] oûÊô †ö fû ’$ Ö]ø X2
**VQ1ÅvÐVƒ k H èô nø ’ôÃû ÛøÖû] àôÂø †ö fû ’$ Ö]ø X 3
?ì H]Ç
£Š =ÂÅÚ]…gzZ ]…÷ çû ÓöEø oûßô×ûÃø qû]æø _â ¬Š ÅzmvZ -g—ÐW
7nZg ** Ã\¬vZ ì {z {È g Z*]ÝZ X ,™: { k Hëì ò ¾|Å kZ gzZ
\¬vZ/ô} Z…õ‚ûfø eô ² ö ] ÜöÒö†ø ’øÞø ‚ûÏøÖø X @* ™77?Š š s¦~ßÍ?Š ÅkZX @* ™
gzZz™ ; gÐò ¾?:vZ Z ¾Ã¸gz$J?gzZ èºÖ$ƒô ]ø ÜûjöÞû]øæø ì ÅŠæ~g v~g$ +k

™ 3 K1 Éì ~hðt X î Y0g Z*]Ç? @*áøæû †ö Óöûiø Üû Óö×$Ãø Öø z™# Ö nZg **Ãë
L Å]Ð y!*
< iX Zƒ7ZŠ Z h»]b§kZ ñW: i !* Ð{k HgzZì ]Z¾vZ c* c*ŠÈ
E
' G
Ç][ Zß™A $ƒggzŠÐ V ðE 4»)VÝ]‡z éME
3G E
5Ò¡Ô éG
54‘î XÃԔР{k HZ # pðƒ ZŠ Z Â
ì »# Ö ÑZœÀF, tàønû Ïô j$ÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø pû]ø ì HpÆ]…÷ çû ÓöEø oûßô×ûÃø qû]æø ÂX Zƒ‚
7g Z *]ÇÑZz ä™ ãâ
Û ** Ôî Yƒg Z*]? @* áøæû †ö Óöûiø ÜûÓö×$ Ãø Öø X £Š ¯ s=
:c* 2äÅzmvZ-ݬ§zuˆÆkZXì
—]†÷ nû fôÒø Œô^ß$Ö] àônö Âû ]ø oûÊô æ$ ]†÷ nû Çô ‘ø oûßô nû Âø oûÊô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø™
Ãí~Ã~÷ 3Š Z (, Ãí\ W~ÃÅt‘gzZ 3Š N* gÃí\ W~Ã~÷!vZ} Z
6,V\Wu{z Â,™7] !* Å+Š ðÃZ # ë @* £Š™L~ÃÅVzÈ pq pgR
zgŠz] ³Åy Z¤/Z~ # Ö QèYce Óâ gz¢ ¬ŠtÃVñŠ {Æ+ ŠakZX B™wJ
ä\¬vZz™]Â}™p°t‘Z # Z®Ïƒ7ÌZ Å] !* ÅyZQ Âσ7ª 2
www.khanqh.org
NPS

\¬vZ: ZizgakZXì xZw'Z(,ÃLZpì ;g 3› Z(,…~ t‘Åàâ


Û wJ ¬Št
Vƒ²Ð Vzgâ YgzZVz
Û »gzZwÒZ °Vƒ²ÐVâ ›Æ*Š ~g ‚~!vZ} Z¼Ð
Xìgl** ƒ6,wq¾Ø{7x¥ÌZèYw éR)ÅZ°
t‘]†÷ nû fôÒø Œô^ß$Ö] àônö Âû ]ø oûÊô æø õ: y{x§1ƒg Ây{xyÔ−: y{xçO‡NÃLZë
”Åõ ÂX ˆƒwJ ¬Štz™ ZŠ Z]Â} ™] ³t‘Z # Z®£Š 3Š Z (,Ãë~ÃÅ
Y ztXõZ(,ÃLZ:z™: p°KZ ?pƒò ** (zp°~gv~t‘»Y zì‚
XŠHƒùŸƒ  ÂZ÷ì @* Yge6,µñ, Z{z}Y7+ŠD°ßpXì‚Åõ»
$u
86g
ö ] ¡* Úøø ǻƒô ^ËøÞû]ô o×FÂø …ö ‚ôÏûmø çø âö æø ^¿÷nû Æø Üø ¿øÒø àûÚø ™
—^Þ÷^Ûømû ]ô æ$ ^ß÷Úû ]ø äü fø ×ûÎø oÖF^Ãø iø ²
DMSUV” (NVt (†nÇ‘ ÄÚ^qE
ÆkZ \¬vZÔì ‚ rg]gŠ6, ä™Ç** ×{zM Š z!* 1™‚Ã×ä¿T :ÀF,
X Ç}Š½ÐyjgzZyZZû
7ú â ðÃaÆkZÔì Y™~g Y× Zg7 6,kZ {zgzZ Š HW×6,ËÿTª
z ðZÃwŠÆ kZ \¬vZ Âì ꊙs çgzZì @* Y 8 Ã×LZÐ spÆvZpì
 c* â

Û äVÍg) ,Xì xx ÅZt»ä™‚×X yjpÆðZÔÇ} Š½Ðy ZZ


Xì @* Y0g⃠ »ƒ  ×{zÂì © 8™‚Ã×ªì © 88 . $˜ Š »×¿
Y Z̀ZÆ +ŠgzZaÆ «™Å+ Š LZÅyÒ ‚gzZ q -Z Å×B‚B‚gzZ
6,ã â
Û ** ÅvZgzZ] Z” GÃÅzmvZ -g—èYì I{zñ W×aÆvZgzZaÆ
äô nû ×øÂø ² Yƒ cuugI{n »\W å @*
ö ] o×$ ‘ø äô ãôqûæø o×FÂø †ø ’ôÂö áø^Ú$ †% Ö] á$ ^øÒø å @* W× Ú Z
Xce„** W×6, ãâ
Û ** Å\¬vZakZXƒŠ Hc* Šhvg ** Z6,ugIÒnÆ\W‰ Üø ×$‰øæø
ågŠ ‡6,ä™Ç** ÆkZ {zîÂG 5ÅZWgŠ 1™‚Ã×ä ¿Tì ~ g $uq-Z
KZì eÃgjTÐ,Šg (ZgzZÐNšt ‚Æt‘x ÓÃkZyŠÆ# Ö ª\¬vZ Â
( 303:mÔ 2:`ÔŠ î ZŠ1Z ) Xá™[ NZÐI

†ºqû]ø oÖF^Ãø iø ² $ugzZq


ô ] o×øÂø äü Öø áø^Òø àûÚø ÜûÏönø Öôì g -Z~}g !* Æ ä™‚×
Ÿ$ ]ô Ýöçû Ïömø ø¡Êøƒ hðÃ6, zZ}÷»Tñ Yƒ Z9¿{zÐN â
Û \¬vZ yŠÆ# Ö ª

www.khanqh.org
NPT

X ǃ Hs çÃVî æÅË~*Š äT{z1ǃ7Z9¿ðÃ: ^ËøÂø áö^ŠøÞû]ô


( 58:mÔ 4:` Ô ãšZ b zg )
Ð \ ¬v Z yŠ kZ { z ǃ H¿ÑZ z ä ™s çgz Z σ 𠾪 zŠt ä VM
 D â

Û Üg $uq -ZmvZ G î*9g Ïß W) ´XÐ N Yƒ} 9aÆh e x ÅZ C Z


:c*Û äÅzmvZ-ݬ§ zu
â

] YgŠÆkZgzZN Yñ ¯û‘zZaÆkZ~¼ A }™I] !* t¿


ÃkZÇgxzøÃkZgzZ}Š™s çÃkZ}™Õ6,kZ ¿ceÃkZ N Yƒ—Ì
( 58 :mÔ 4:` Ô ãšZ bzg ) X } ™·g,B‚ÆkZ} ™·g sÐ kZgzZ} Š™ «

ä™n L{zƒg D™V)ÄÑB‚Æ yZ Dƒ, Z ºgÆ yp


:ì ¬aÆy ZX Dƒ7g »aÆ
—Ô ø Ãø _øÎø àûÚø Øû‘ô™
DPOV” (NVt (†nÇ‘ ÄÚ^qE
,Z~ u 0* $ukZX g D™s çÃyZgzZg} æHE
g :NÐ yZ \ W1, ™·g sÂ{z
+
ykg Z0 á »kZ~ ¼A c* â
Û {°zt ÅzmvZ -ª  ‚g È!* ,ä \¬vZaÆ¿
)
„g Ve$f Z Ú“  ZŠ',ÿLE &‡**Ð g ZŠ¸g ˤ /Z%ZXÐ Vƒ— ] YgŠÆ kZgzZ ǃ
hu&X x ©Z}uzŠaÆkZX ,™{gtÐ Y f ƒg¢ » *Š c* +ŠÐ Tì
:ì g $u«X Vƒ@* ‹gzZ~}g !* Æ×
—ØøŠûÃø Öû] †ö fû ’ôùÖ] ‚öŠôËûmö ^ÛøÒø áø^Ûømû Ÿô û] ‚öŠôËûnö Öø gø–øÇøÖû] á$ ]ô™
DPOPV” (xne^’ÛÖ] éöçÓFÚE
þXì ꊙ[ Zy ÃßwZ 6ì ꊙŠ !* ,
' gzZ[ Zy (ZÃyZZ×:ÀF,
ðq -ZXì @* /²Âƒ ; g^ÃÌÐgzŠ ðä
Yƒ Zzš /Zì ZzŠ ~zš /e$.q -Z Zw Z
/Ã]z'gzZ k‹ÅyZZ× b§ÏZX Çñ Yƒ Zzš
™ Zzš / ßZg ‚ £Š wZ e ‚ Zg f ~ß
ä×èY Ç ñW7{' × »]zˆÔ {' × »]Š „Ô{' × »›Å \¬vZÃá Zzתì êŠ
:ì g $u~uzŠX c* Š™[ Zy  ÃgâgzZw¾Æy ZZÆkZ
—èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø äü eø]„øÂø äö ßûÂø ²
ö ] Ì$ Òø äü fø–øÆø Ì$ Òø àûÚø ™
DPOPV” (xne^’ÛÖ] éöçÓFÚE
XÐBuzgÐkZ[ Z±CZ \¬vZyŠÆ#
Ö ªÔá uzgÃ×LZ¿ :ÀF,
www.khanqh.org
NPU

Z® ðVZ 1t aÆvZ ä kZgzZì Cƒ 1~1zg×ì ] !* Ùª


C
EE
( 8X 2:™Ô ïE{šÅZ ` ´) Xì x ÅZ Z ( ,Ú Z6,{@WkZ
xÝu¢q -Z LZ~ oûÖô ^÷Ú¡ ø Æö hö†ô•û]ø kößûÒö D â
Û ÅvZègŠ&1Z]|
-ZÐúÆ"KZ ä ~ ^÷içû ‘ø oûËô ×ûìø àûÚô köÃû ÛôŠøÊø å; g™ðî Å
i ZzW H{zX ”i ZzWq
DQMV” (NVt (Ü×ŠÚ xnv‘EX äô nû ×øÂø Ô ø ßûÚô Ô ö ]ø õ çû Ãö ŠûÚø ^eø]ø Üû×øÂû ]ô?¶
ø nû ×øÂø …ö ‚ôÎû]ø ²
kZ~zŠg Zë¤ /ZX c* Û yÒy*»SzŠ~ Vz;Pì º
Š â
) š Å]tįt
kZì ]gŠ{Š c* i6,1Ã\¬vZŠ&!* Z} Z c* â
Û X Ï ñ YƒSzŠ| l, e Â,™ÀF,»
™ƒzáä ~ könû ËøjøÖû^Êø D â
Û Ôì ; gù ÂÃTì Ýq6,xÝkZÃ1Ð ]gŠ
vZ -wÎgÆvZ Â{z Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø çø âö ]ƒø^ô Êø ðWi ZzWt Ð V¹ ¬Š
ö ] o×$ ‘ø ²
C ¶i ZzWÅ\ WtÔ¸Åzm
Ð i ZzW ~ F,} Š% `Q Y
'X ¶CYƒ b & Z ÅnZ%Z Ô¸ Dƒ {0 + i wŠÆ evZ èg/ôÐ T¶]t¯ ZzWt
G t
»Ð ÄÅVß ZzvZX ~Š â
Û «e $Z@Ug ¯Ð • ' ,ÅyéÆ]t ïE L 3B ä \¬vZ
yK̈ZÐ w‚:e:eXì CYƒZa =ÂgzZÈ z] ¸„  Š' , iq-Z Å’™ÁqZ~
Xì @* ƒHAŠ™™{gyŠPk0* ÆVß ZzvZƒ @* 0*:‰ Ü ¤ÅähgÃ{ k HT
EE
( 9:mÔ ïE{šÅZ ` ´)
Æ vZ Ôá ™mÐ Vß ZzvZ {z ì {È ug I „ ¹ Ôì {È {z ugI
 zŠ » V2zŠ }g øt Ôì Zg ø » Vzg øt … Y \¬vZ Xá ™4zŠÐ V2zŠ

+, k
w$ , ¼Ð ÄÅVß ZzvZ f e ¯ CZ ÌÃkZgzZ ï Š â
Û aÌ6,kZ Z®Xì
: D â
Û ÅzmvZ -ݬ§zuX CY
—Üûãö Šönû ×ô qø oÏFûmø Ÿø ðö «Šø×øröÖû] Üö âö ™
DUPTV” (NVt (p…^íe xnv‘E
+\¬vZÐ ]Š XÃ]z°ÅkZX Y{g7@ÑZzá̂k0*
w$ ÆVzÈw=Æ\¬vZ
V;z {z å4)¿q -Z~ >ÅVß ZzvZìt æEE :Nq
-Z »Tì g
$u Dt X ïŠ
 Y7 Ð V ¤
Û ä \¬vZX Š
HÖV ;z å ; gYÐ ]gz¢Ëå ´7aÆvZ
Æäâ
Û ] ;Izõ6,VzÈ LZpì x¥ƒ  ÂÃ\¬vZ ?¸ìg™ H}È }÷
www.khanqh.org
NQL

Š jÃ
X c*  yZ ä ~ xg {ZÍ ! ¤
Û } Zìt » g $u DkZ æEE :N~y WX y7 a
Ð~ # q Ë{z èõ qø^vøÖô ðø «qø ^ÛøÞ$]ô å ´7aÆ™f {È q -Z V ;z Hn²ä V¤
Û
jÌÃkZ ä ~ c* â
Û ä \¬vZX Š HÖÌ{zÆvßá ZzvZ¼ ¬Š å;g Y
oÏFûmø øŸ ðö «Šø×øröÖû] Üö âö X @* ™ H7xzøÃVß Zzá̂ k0* Æ VzÈ w=LZ ~èY c* Š
: D â
Û mvZ G î*9g ã?v0Z)´~bÑÅkZ Üû ãö Šönû ×ô qø
ö ] Øö–$ Ëøjømø ^Úø Äônû Ûô qø oûÊô Üûãö Ãø Úø tö…ô‚øßûmø Üûãö Šønû ×ô qø á$ ]ô ™
—Üû ãônû ×øÂø ä́eô ²
DNMOV” (MMVt (p…^fÖ] xöjÊE
vZ ~ ] â ÅZ x Óy Zì © 8™ `gqB‚Æ y Z \¬vZÃVß Zzá̂ k0* Æ Vß ZzvZ
LZ \¬vZ Üû ãö Öø ^÷Ú]†ø Òû]ô ì ; gƒ y Ò ! wBÐW ?ì Hzz X D YK «ÃVß Zz
X D â

Û x Z™Z »V2zŠ
spÐ ]Š X]z°Ð ;ÆÄÅyZì x ÅZt»ÄÅvZY 1zZ Z #
G t
»yéÆ]t ïE L 3B Âì CYƒ «=ÂzÈ„  Š' ,i Å’™Á qZ~»gzZì CYƒ
Ìà z Z (,Ð } (,» *ŠgzZ Š Hƒ ! ô{z ˆ7,{óÅ]t6,T~ yZZ ï GLÅq ? ǃ Ý ¬ H
G t
Ug ¯ÃÅvZègŠ&1Z]|Ð yéÆ]tïE L 3B çOX Y0* 7ÃûgÆ! ôÌŠ Zq -Z
ÆvZ ä~ÃxÝkZ² ô ] äô qûçø Öô †' uö çø âö ÅzmvZ-wÎgÆvZ} Z Hn²gzZ ˆƒî>XG 4E
-E5G
"
ÅzmvZ -\ WX ì ~gz¢Ì°ˆÅV î æ Zƒx¥X ~°ˆÅ ækZ c* Š™Š Zi Wa
:c*â

Ûä
—…ö ^ß$Ö] Ôø jûŠøÛøÖø æû ]ø …ö ^ß$Ö] Ôø jûvøËø×øÖø ØûÃø Ëûiø ÜûÖø çû Öø™
DQMV” (NVt (Ü×ŠÚ xnv‘E

yÃt X u {Æ°gzZ îŠ PNv WÅ3Â@* 3› : Øgt6,xÝgzZ @* /Z


™: (Z ¤
Ú Z~¾ ìì »Ý ª¾` WX á ZzÚ ŠÃÅzmvZ -vZwÎgX ! ô ?
] !*tÔ GÎ Zg fX σ7ñ ðÃ6,×}÷ÔVƒ @* ™„z™f Ú ZÔVƒ °ßÔVƒ k7,z
gzZÃVǸ gzZÃV â ›Z®ì S7,zä ëi ** Ú Z6,]Š „KZ7c* ì Å WÎ
E
ÅzmvZ -wÎg îG 00¢c*
Ä ! ¶ Š X 7yâ ‡ðà î *ƒe b§TÃV-ç gzZ ÃV“
cizŠyŠÆ# Ö ªÅgŠ c* ÂÅ: Øgä?¤ /Zì ;gƒ¬taÆÅvZègŠ&1Z]|
X 7µ¼ a}÷× Z÷ì Ht ìì » °ß¾[ ZX Ïñ Yf à ?v WÅ
www.khanqh.org
NQM

Ð Š&1Z ]|X σ 7ñ ðÃ6,×}÷ÔVƒ k7,nz Ú Z Ôì ]Š „âZ Â~÷


! ôì ;g™òúŠ c*ÍtÔì @*
™'!*
+Z °ßt Š H| (,c*ÍÐ ! ô ? w=\ W{Š c* i
XŠ zgŠ »kZv!*
H| (, fÍÐ
Š&1Z]|! ô¶ Š ?ì ]gz¢HÅ …ë vß ! 2zŠ}÷
 ¶]gz¢Å! %ú Z & œ]|Z # ?7 ðW7]gz¢Å z! %pÅvZèg
ÃL Z ëìì H »VÍßë ÂaZ {Š c* iЃ  ~ Vâ K̈Zx ÓˆÆx?Z:Y m CZ
X −: `Z»š M F,
ñm ×6,T ` ´Æ V (ut Xì øÂÐ „ ã 0* Âì @Z # vW
ì ;g Y@* e x ÙZ {zb§kZ ñ Y4ƒ´gzZ ñYÖƒ Z9¤