Vous êtes sur la page 1sur 2

Adrian Kubik kl.

III c

Propaganda Polski Ludowej.


W okresie istnienia Polski Ludowej, a wic w
latach 1945-1989 propaganda bya jednym z
gwnych instrumentw wadzy pastwowej w
kraju, miaa niewtpliwie kluczowe znaczenie
w
sferze
polityki,
ycia
spoecznego,
gospodarczego
oraz
kulturalnego.
Jej
gownymi celami byy ksztatowanie postaw
spoeczestwa,
nakierunkowanie
go
na
bezgraniczne podporzdkowanie si wadzy
jak rwnie wtaczanie w wiadomo ludzi
przekoniania
o
wielkoci
systemu
socjalistycznego. Jednym z wielu przykadw
dziaania propagandy w wczesnej Polsce jest
plakat Tadeusza Trepkowskiego Chwaa
Wyzwolicielom z roku 1946. Na pierwszym
planie
plakatu
widnieje
ciana
z
zakratowanym oknem, w ktrym zostay
wyrwane prty. Zaprezentowana perspektywa
sprawia wraenie, e znajdujemy si wewntrz
celi wiziennej. Za oknem widzimy dwie flagi
powiewajce na bkitnym niebie: biao czerwon flag Polski oraz czerwony
sztandar symbolizujcy ruchy robotnicze co porednio moe czy si ze
Zwizkiem Radzieckim. Moliwoci interpretacji plakatu s stosunkowo szerokie.
Cela staje si symbolem zniewolenia Polakw za czasw panowania Hitlerowskich
Niemiec,
zniewolenia, ktre ju si skoczyo dziki udziaowi Zwizku
Radzieckiego, co odzwierciedlaj uamane prty. Bkit nieba symbolizuje pokj,
ktry osignito poprzez bratni wspprac robotnikw polskich i radzieckich.
Plakat ten odwouje si do wyzwolenia Polski spod okupacji Hitlerowskich Niemiec.
Zwizek Radziecki zosta przedstawiony tu jako wyzwoliciel, przyjaciel Narodu
Polskiego. Wyzwolenie jakie przedstawione jest na plakacie moe rwnie czy
si z wyzwoleniem obozu Auschwitz dokonanego w roku 1945 przez Armi
Czerwon, a zatem ukazuje Zwizek Radziecki jako oswobodzicieli, tych ktrzy
przyczynili si do poprawy sytuacji wizniw. Gwn intencj plakatu jest wanie
przedstawienie Zwizku Radzieckiego w jak najlepszym wietle, jako kraju
bliskiego Polsce co rwnie wida poprzez blisko obu flag. Manipulacja polega
midzy innymi na prbie wtoczenia pozytywnego wizerunku ZSRR jako pastwa
bratniego, pomimo wszystkich krzywd jakie wyrzdzi Polsce np. zdradziecki atak
17.09.1939r., zbrodznia katyska czy zsyki Polakw w gb Rosji bd te
wizienie ich w obozach pracy, co skrupulatnie opisuje Gustaw H. Grudziski w
Innym wiecie. A zatem manipulacja przedstawiona na plakacie ma charakter
intelektualny, przedstawione na nim przesanie odwouje si do pewnych faktw
( w gruncie rzeczy prawdziwych), uwypukla je, pomijc jednoczenie istnienie
innych, rwnie wanych w caociowej ocenie jego intencji. Plakat ociera si
rwnie o manipulacj emocjonaln, gdy przywouje oraz odwouje si do czasw
wojny, Hitlerowskich obozw koncentracyjnych, obozw pracy, a zatem
nakierunkowuje smutne wspomnienia, emocje przeciwko Niemcom jako wrogom,
podnoszc tym samym pozycj ZSRR jako oswobodziciela. Plakat pochodzi z roku
1946, ktry by stosunkowo wany dla wadz komunistycznych, gdy wanie wtedy

odbyo si w Polsce referendum ludowe, ktre zbliao Polsk do ZSRR, dlatego te


mona zakada, e chciano w ten sposb ukaza jego jak najlepszy wizerunek.
rda: http://www.bu.uz.zgora.pl/bu/pl/o_trepkowski.htm, http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,4148,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_w_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej,

dlatego te chciano utrzymywa jego jak najlepszy wizerunek.

1.Tadeusz Trepkowski: Chwaa


Wyzwolicielom, 1946r.