Vous êtes sur la page 1sur 106

A-PDF MERGER DEMO

∂ WKOL« UMG
wU« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

WKOL'« UMG
wU_« ”œU« nBK
wU« ¡e'«

ÊuHR*«
f½u¹ ‰ ULł åUIM
Î ò ÊUAšuÐ√ .dJ« b³Ž Æœ

W½U— qO³½ ‘UOŽ VM¹“


Õö*« dÝU¹ ÆœÆ√
5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
Â≤∞∞≤ /≤∞∞± wÝ«—b« ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w wÝUÝ_« ”œU« nBK WKOL'« UM²G »U² f¹—bð

ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U‡dÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡‡‡‡‡OL‡Bð
Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
w ¹b« W³¼ ∫ bO‡‡‡‡‡‡‡CMð
Ê«b¹uÝ w½UNð ∫ Âu‡‡‡‡‡‡‡‡Ý—

…dUM wKŽ ∫ rOJ‡‡‡%


sJ« 5√Æœ Æ√ ∫wLKŽ d¹d%
VOD)« bLŠ√ ∫ Z¼UM*« ed s »U²J« oOMð
WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«
Î ò Í—uM« œ«uł bL× ÆœÆ√
åoMLK U³zU½ åUIM
Î ò WO Lý uÐ√ v OŽÆœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³ŽÆœ œULŠ qOKšÆœ
å«—dIò
Î rK dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dO Oð »u³NÞ vM
 U dŽ Èu$Æœ

WO
d « WU« WF
D«
‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
Z‡¼UM*« edØ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ
5D K ≠ tK« «— …dO³« ≠ ∑±π »Æ ’
©π∑∞®≤≤π∂π≥∑∑ fU ©π∑∞®≤≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«
bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
V?F?A?K WOMÞu« …œUO« ¡UM³ U?ÎLNÒ ÎU?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5?Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
UN² Ý— w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d
u1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³
…—«“u?« w?u?ð «c? ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
j?zU?Ýu?« s? U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?«Ë W?O?K?;« W?UI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
Æ…bŽU*«
nB« V²J ¨wMODKH« Z¼UMLK UN²Dš s WÝœU« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d

V?²? i?F?Ð d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨wMI²«Ë wMN*«Ë WO½U½ô« ÂuKF«Ë wLKF« tŽËdHÐ ©dAŽ ÍœU(« ® Íu½U¦« ‰Ë_«
…—«“Ë Êu?J?ð U?N?ÐË ¨ÂœU?I?« ÂUF« w ©±≤®Íu½U¦« w½U¦« nB« ÃUNM V² UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*«
…—«“u?« q?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?B?K ÂUF« rOKF²K WOÝ—b*« V²J« lOLł oO³Dð XKL« b
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²«
W?K«u* ¨©ÎU?¹œuLŽË ÎU?O?I?√® Y?ŠU?³?*« l?O?L?ł w? ¨Àö¦« qŠ«d*« Z¼UM* tOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽ vKŽ ÎU?OUŠ
ƉË_« wMODKH« ÃUNMLK ÍuÐd²« d¹uD²«
…eO— ¨UÐU²
Î ≥µ∞ »—U?I¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAF« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
dOu² ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dÔŽ  UuKFË  U½UOÐ s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√
¡ö²ðË ¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l
…—«“u« ÈdðË ¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c« 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UιuMÝ Ò U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
w?L?K?F« ÂbI²« w  «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU
WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v« vË_« s  UF³D«
W—UA sË œuNł s tO ‰c³ð U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO
Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë
s? ¨rOKF²« w U?ιd¼uł
Ò Î«d?O?O?G?ð Êu?Łb?×?¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√
sÞu« wdÞ w ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc«
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
‰öš s w ¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
¨tF
u VŠ q y ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K«
¨q?L?F?«  U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«d
ù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë

wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë


Z¼UM*« e‡d
 ≤∞∞µ ‰uK¹√
W bI

¨bFÐË
Ô 5*UFK WLŠ— Î  ÀuF³*« tK«
Ò ‰uÝ— vKŽ Âö Ô «Ë
Ò …ö
Ô ÒB«Ë ¨5*UF« »— = tK Ò bL(«
Ô
WGK«
Ò ÃUNM*
 WUF«
Ò ¡ÈœU?³*« ÓoË ÁUMH√Ò wÝUÝ_«
=  «
”œU Ò n?
= BKå
Ò ÔWKOL'« UMÔ²?Gò »U²
Ô «cN
r?UF« —UD√
 n?K?²? w U½ƒö“ tÐ ÂU Ó U Íb?¼ vKŽË ÆW?C¹dF« t?ÞuDšË ¨w? = M?ODKH« WO?Ò ÐdF«

¨WOöÝù«Ë WOÐdF«
Ò rN²¹uNÐ
Ò UMzUMÐ√
 “«e²Žô
 «bOQð
Î wMODKH«
^ ÃUNM*«
Ô ÊuJ¹
Ó Ê√ vKŽ ÂeF«
Ó U½bIŽ wÐdF«
=

WKOCH« vKŽ i×KË
= ¨bI²F
Ì Ë√ Êu
Ì Ë√ ‚dŽ
Ì w ”U
 M« = ô ¡U×LÝ WÌO½U½≈
Ò 5Ð eÔO9 Ò Ì
WUÝdÐ rNJL²Ë

ÆWKO³M«  rOI«Ë
oOMð
Ô ÊUËÆ
Ó ÒnB« «c¼ w WOÐdF«
Ò  WGK«  ²Ó UÝUÝ√
rOKF Î  WOÝ«—b« …bŠu« »uKÝ√
Ó UMKFłË
w ×b?
Ò ²½ rŁÆ UNÓ«b¼√ rNOKŽ Ô÷d?F½Ë ¨W³KÒD« UNO wO×½
Ò ÕU? Ï ²H UN ÊuJ¹
Ô Ô YO×Ð 
ÎU?IzUý …bŠu«
nK² v≈ ÁœuI
Ô Óð Èdš√ Ós¹ËUMŽ v≈  …¡«dI« ]h½ ÂÔbI²¹
Ò ÍcÒ« ådÐb²½Ë
Ò √dIMò ∫Ê«uMŽ sL UNð«dI
 UŽu{u Ë å‚Ëc²M Ò  òË åkH×MòË åWG  K«
Ò —«dÝ√
 Ú òË åhM« ‚U¬ w òq¦ WOÐdF«
s Ò   «—UN
ÃU²M²Ýô«Ë
Ô WEŠö*«
Ô ÁbMð
Ô Íc«Ò ÍuG
= K« 
Ò n u« vKŽ ÂuIð
Ó Ê√ UNO UM dŠ w²«Ò åu×  M«Ò Ë ·dB«
Ò ò
ÆW¹uG
Ô K«
Ò  U³¹—b
Ô ²«Ë
Ò
ÔsR¹Ë¨ÎWÒ Uš ÎWO%  KF*«Ë
Ò  UL = Ó5LKF*«
= «dJ«
   «uš_« Ë …uš_« v≈ qL×¹ Ô bN'«
Ó «c¼ ÒÊ≈

UNÔ s?LC¹Ë ¨ÎW?³OÞ Î…d?LŁ UNM qF−¹ ÍcÒ« u?¼ UMUOł_  …œU?*« Ác¼ ‰U?B?¹≈ w rNO½UHðË rN½ËUFðÓ Ê√
]

¨…b¹b« 
¡«—ü« 
¡«bÐ≈Ë WFł«d*UÐ ô≈ qL²J¹
Ô ô bN'«
Ó 
«c¼ ÒÊ√ tð«– Xu« w 5—bÔ ¨ UBK 
Î UNOłuð
Î
nAJOÝ
Ô …œU*«
Ò l wuO«
] rNKUFðË
Ó  f¹—b Ò²« w rN²Ðd&
Ó ÒÊ√ 5IŁ«Ë ¨UMMOÐË rNMOÐ ‚ö)«
Ò  q «u ²«Ë
Ò
s¹d_« …UŽ«d UMOKF «c ÆWO?Ò LOKF²«  U¾O³« =qJ UN²OŠö Ë
Ò …œU*«
Ò W½Ëd Èb sŽ ≠ V¹—
Ì ÓÊËœ ≠
∫ 5Oðü«
¨WO?Ò LOKF²« W?O?KLF« w wÝUÝ_«
] Ó ÒD« rNH? uÐ 5L=K?F²*« V?
·d? Ô ÞU ¹ ÃU?
Ó NM*« «c¼ ÒÊ√ ∫ô
Î Ë√
Ò
WÎOÝUO
Ò ÊuJ²
Ó  ’u?BM« ÔWK¾Ý√ XLL=Ô b˨ …—œU³*«
 Ó ‰U?− rNU√
Ó `? Ô ²H¹Ë ¨qŽUH²« vKŽ rN¦×¹Ë
^
ÆWdF*« Ó‚U¬ rNU√
Ó `²Hð
Ô Ì
Èdš√ WK¾Ý√  WžUO s rNMJ1
Ò Ìu×½ vKŽ
 ¡U−N«  ·ËdŠ ÓqKð UNF{Ë w UMOŽ«— bË ¨wÐdF«
= = j K …—U³Ž
Î Ì …bŠË q
^ XMLCð
Ò ∫UO½UŁ
Î
W?Fd« wÒD? ?Ð »U?²?J?K WI«d*« wÐdF« j)« WÝ«d w  «—U³F« X³² b˨WHK²<« UNF? {«u w
ÆaM«Ë
oOu²Ò« w
Ò Ë tKÒ«Ë
ÊuHR*«
Ò
U‡ u;«

…dA W œU(« …bu«


…bu«
≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nUN«

…dA WœU«
µ∏ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒwMO!UJ« qzU— s
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dzU D«
Ò
∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …UO(« …œ«—≈
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d)«Ë √b*«
∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ oKD*« ‰uFH*«
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W
dA«Ë ·c(« W ö
∂µ ©‰«® ‡ ·dF*« rô« vK ·UJ« ·d" ‰uœ
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UÒE«Ë ¡UD« Ò
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WMN WU—
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nUN« WOL√

…d?A WOU« …b?u«


…bu«

±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”bI«
Ô
∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO« ÀuK
…dAWFU«

±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —ËcÔ
≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VFÒA« wUG
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOLù« WKL'« wH
µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tK_ ‰uFH*«
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U ¡ö ≈ WFD
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuM«Ë rO*«
≤≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5G«Ë 5F«
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO« ÀuK
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”bI« WOL√

…d?A? WU« …bu«


…bu«

≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …ÔdOG
Ó B«
] UMÔœU
Ó 
Ò
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍbU# ≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d«Ë UJ
…d?AWM U«

∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Wu WUD ≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN«u«Ë Ê≈


∏¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊUJ*«Ë ÊU e« U$d% ≥≥ ÆÆÆ ©‰«®‡ ·dF*« rô« vK Âö« ‰uœ
∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë«u«Ë ¡UN« ≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5G«Ë 5F«
∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOLK« W ËUI*« ≥µÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …UH« rOKF WOL√
…bu«

…dA WF«d« …bu«

∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rON« s s(« ≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d«Ë


Ó aOA«
…dA WFU«

Ô
π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dFA« WLJ" s ¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b:« ”d
π¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WuGK« WF«d*« ¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍbF*« qFH«Ë “ö« qFH«
π∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOzö ù« WF«d*« ¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·UI«Ë ¡UH«
πÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UO« ¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d UG WB
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w d rU
…dA W U)« …bu«

¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „uK« »«œ¬


µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO¬d U¬
π∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l«d*«Ë —œUB*« µ≥ ÆÆÆÆ ©rU« lL'« ¨ vM*«® t ‰uFH*«
µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âö«Ë ·UJ«
µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WMN WUD
…ÓdÓA
Ú ŽÓ WÓ¹ÓœU(« …ÔbÓŠ
Ú uÓ«
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

Ô ðUN«
n
…U?
Ô O?×?
Ó Ó ªb?
> Š
Ó b? Ô I?ðÓ ô ”U?
Ó M?Ž n  M?Ò « Âö?
Ô ŠÚ √Ë
Ó a?¹—U?²?Ò « d−?
Ú Ó c?
Ô M?ÚÔ
·«b?¼ÚÓ_« s W?ÏK?ÓK?ÚÝ q?
Ú Ô Ë√ ¨ÌW?KÓ«u?²?ÓÔ Âö?
Ì ŠÚ √Ó WÔK?Ó?K?ÚÝ ÊU?½ù«
 ²Ó*«Ô ∫WÓœ«d
WFÓÐU²  ²Ó*«Ô U?L¹]Ó√ r?N?ðU?łU?×Ð ”U
 M?Ò « Âö Ô ³?ðÓdÚðË  IÓM?ÚðÓ ô w²?] « W?Óœ«d
Ô Š
Ú √Ó j? Ó Æl?
Ô D?  ²?Ó*«Ô
øÁdOÚGÓÐ ‰UB
 =ðô« v≈ ÊU½
 ù«  WłUŠ
Ó s rÔEÓŽÚ√Ó ÌWłUŠ
Ó ^ QÓÓ ¨Ì◊U³ð—«
Í Ú
Ó UNŽu^MÓðÓ w WÏDÓ³ðÓdÚË
U¼—u^DÓðË Ô ¨WÏŽÓu=MÓ²ÓÔ …ÏdO¦
Ó Ó ‰UB
 ðô«
=  «Ë
Ô œÓ√Ë
Ó
Æ…œu?
Ó AMÚ*«Ó tðU?¹UG ÁdO
 ? Ó U j?³ÚÓ{ v≈ ÊU
Ú ÓðË ¨tÓuÚŠ Ú W?łU×
 ½ù« Ó Ð
rÓKÔŠ Ó ≠WO]L?
Ô ÎU?II=×? = ¼_«  ̉U?Bð«= …«Ôœ√
Ó WÔG?ÓUÐ Ô ðU?N« ¡U?
Ó u¼Ë ≠ n Ó ł bI
j
Ú ÐÓ qO³
 ÝÓ w t²Ó³ÓžÚ—Ó UOγ=KÓË Ó ÓšüUÐ tUBð«= dO
Ô ¨s¹d  OÚÓð w ÊU
 ½ù«
Ú
Æœuł
 u«  ŽÓ vKŽ tð
Ô dUM  œUO
Ó Ý
Ó ©qÐ ÂU¼«dł —bÓMÚJ
ÓWMÓÝ Ó «® tÔŽÓdÓ²Óš« Ï ł ©ÊuHOK²«® n
Ú “UN Ô ðUN«Ë
©qÚ Ю U?NŽÓdÓ²?Óš«
Ú w²«] WÔü«
Ó X?Ú ½U?Ó Ë Æ5F³ÝËÚ X  W?̾ÓL½U?
> ÝË  LŁË
Ó Ì nÚ√Ó
Ì—U?OðÒ Â«b Ú ²Ý«
 ? Ú v?KŽ bÔL²?ÓFÚðÓ X
Ú Ó½U? Ë ¨UF Î Ó ö?Î ³I?Ú²Ó
Ú Ë
Ô ö? Î ÝdÚÔ q Ô L?
Ó FÚðÓ
 U??L??
= « ∫Ò’«u??)«
Ó W?O?]F?L?
Ú ?
] « ’ Ó ”U?J?F?½U?
= «u?)« Ú Ð ¨œœ^d?Ó²?] «Ë …b?
Ò =A?« dO?=G?Ó²?ÓÔ w?
> zU?Ðd?ÓN?Ú Ó
W—UH«
ÆÊU Ô WKÓ³ÚÓÞ w À
 Ú½ù« ÈbÓ Ê–Ô_« Ú ¹Ó UL WO]ðuÚB«
Ô bÔ× ]  UłuÚLK
Ó
¨WÎu?
Ó AJÚÓ ÎU? öÝ Ô LFÚ²?Ó
Ú √Ó q? Ú ðÓ w?²«] WÔO?]HðU?N« ◊uD
Ô Ô q?
)« Ô L²?ÓA
Ú ðË
Ó
bÔL²ÓF?Úð¨
Ó  5Š w ¨Ì…b¹b
Ó ŽÓ Ì◊uDÔš v?KŽ …U Î DÒGÓÔ WÎO?]U—Ó U ö Î Ý Ú √Ë
Ó


qI?ÚMÓ p
Ó –Ë ª©u¹œ«d«®
Ò ŸU¹ cÚ*«  UłuÚÓ vKŽ WÔO?]JKÚÝö«
Ò nÔ ð«uN«
Ó
Æ…ÌbOF Ì
Ó ÐÓ  UU  uÚB«
Ó v≈   ]
ªUMðUOŠ Ó ŽÓ Ì ôU?−Ó ÂÓb
Ó w …Îb¹b ^ HðUN« ‰UB
Ú OÓ w Ô ðô«
= —Ôu]DÓ²¹ÓËÓ
rNKLÓŽÓ s  √Ó Ë√ WLÓz«b«
 U ] rN²U≈
Ó s  √Ó w ”U
 U Ó M«
Ò jÔ ÐdÚðÓ …«œ
Î √Ó bÚFÔ¹Ó rÚKÓÓ
5L
Ó K=FÓ²Ó*«Ô `
Ô MÓLÚ¹Ó UÎO]zdÚÓ UŽuL
Î Î ½ `
Ú Ó UUE Ó ³Ó√
Ú qÚ ÐÓ ¨V
Ô Ó Ó ¨r¼dOÚGÓÐ
Ú ×
 HÚ¹Ó q
sŽ rNÔKÔB  Ð «ËdFÔA
Ì UH Ó WA?
Ú ¹Ó Ê√Ó ÊËœ Ó UM
Ó Ô*«Ë ¨ŸUL
 ²Ýô« WÓ
Ó dÚÔ
Ó bÌKÓÐÓ w Â√ bŠ«u« bKÓ³«
Ædš¬ Ó w p–
Ó ÊU
Ó √Ó ¡«u
Ï Ý Ó rNCFÚÐÓ
ÎULOEŽÓ Ϋ“U?−½≈Ú b^FÓ¹Ô ©w = JKÚÝ
 Òö?«Ë w  «®
= JK = n  ðU?N« Ÿ«d
Ó ²š« Ú Ê]≈
 K?^ÓG]²?« ÓW?ÓdÚÔ ÊU??Ú½û
bF?ÚÐÔ v?KŽ V?  `?  KÚF?« a?¹—U?ð w
Ô O?²¹Ô u?¼Ë ¨r?
W³Ó «u*
Ó q  ²Ó*«Ô ÊU½ù«
Ó «u  bÓNÚłË
Ô r−
Ô Ô ²šô«
Ó MÚ¹Ó Ÿ«d Ú «c¼Ë Æ UU  *«Ó
Ó ³?ÓÚIÓ²??
q? Ú Ô ]Ê≈ ∫‚U?O?
= « «c?¼ w ‰
Ó u?
Ú ÓI« l?
Ô O?D?Ó²? ^ DÓ]²?« W?KÓ−?
Ú Ó½Ë Æ—u? Ó ŽÓ
‡Ð j
Ï ³ðÓdÚÔ ∫s¼Ú—Ó Ú ²?] ?«  ôU??−?Ó w?? b??¹b?Ó'« s??Ž Y?
¨d??¹u?D?  ×?
Ú ?³?Ó ?U?Ð s?
Ï ?¼Ú—Ó ÊU???½ù«
Ú
Ó nðUNUÐ q
s ÁdO?ÚžË Ô B²]*«Ô dÔÚÓ_« u¼Ë ¨Ÿ«d?
 ²Úšô«Ë ¨·UA² ô«Ë
Ú
qO³
 Ý  ¼Ú√Ó WÓbÚ
Ó w t«b   ÊU
Ô ½ù«
Ú U¼bÔM=−
Ó ¹Ô w²«] q
 zUÝ
 u«Ë  œÓ_«
Ó ¨ «Ë Ó
ÆvKÓCÚ Ô Ì…UOŠ
Ó v≈ ‰u
 u«
Ô


h
= M«
] ‚U¬ w

tŽ«d²š«
Ú a¹—Uð
Ô lÔłdÚ¹Ë
Ó Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ tÔŽÓdÓ²Óš« Ï ł n
Ú “UN Ô ðUN« ∫qLJÚMÔ ≠±
Ó  «uOÔ w
≠≠≠ —Óu^DÓðÓ V ^ HðU?N« ‰UB
Ô ðô« Ó Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ WMÓÝ
= —Óu]DÓðË Ó v≈
ÂÔb?
 ?
Ú ²?Ó?
Ú ?¹Ó Íc?«] ‰«
 u? Ó n?ðU?N?« «b?
Ò '« Ô ?²??Ý«
Ú ¡U?
Ó ł U?M?¼Ô s? Æ≠≠≠≠≠≠≠≠
ÆWÌMÓO]FÓÔ WÌO]MIÚð ‰ö
 š s ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠  Uł
Ì uÚÓ
d?O?ÚžÓ …—U?
Ó ³F« ÂU? Ó ý≈Ë ¨W×?
Ó Ó√ © ® …Ó—U? Ó O?×]B?« …—U?
Ó ³F?« ÂU
Ó Ó√ © ® …Ó—U?
Ó ý≈ l? Ó M?Ó ≠≤
Ú C
∫W×O×
Ó B«]
Ó ÐÚ—Ó `?
j Ú ðÓ …e?ÓNł
Ô O?²?ðÔ Ìq?Ou? Ú Ó√ v?K?Ž ©‰«d?²M?Ú?
= «® Í
^ e Ód?Ú*«Ó b? Ô L?²ÓA?
Ô ¹d³?Ó « q? Ú ¹Ó Æ√
 FÚÐÓ 5
ÆiFÚ³ÓÐ rNC Ó d²ÓA
Ú *«Ô
Ì Ô WŁö
ÆÊü« s ÊËd Ó ŁÓ q Ô ðUN« ŸÓd²ÔÚš« Æ»
Ó ³ÚÓ n
ÆbŠ«Ë ‰U− ] WO]KLÓŽÓ w n
Ì Ó w rK^FÓ²« Ô ðUN« bÔŽU¹Ô ÆÃ
¨rK^FÓ²«Ë
] rOK ] WO]KLÓŽÓ w WÎOz—
 FÚ²« Ó WÎO]MIÚð tH  ðUN«
Ú uÓÐ n  «b Ô ²Ý«
Ú sÔ JLÚ¹Ô ≠≥
Ó – `
Æp = uÓMÔ
Ú {
∫w½U¦«
Ò œuL
 F«  Ð ‰
Ó w Áb=C  Ë]_«
Ó œuL
 F«
Ó w U q  MÓ ≠¥
Ú B
w½U¦« œuLF« ‰Ë_« œuLF«

XÐUŁ qÝdÚÔ
q³IÚ²Ó
Ú Ô dO=GÓ²ÓÔ
WIÓKÓGÚÔ WKÓ«u²ÓÔ
WFÓD=IÓ²ÓÔ WŠu²
Ó HÚÓ

¥
WGÓK«
^ —«d
 Ý Ú 
Ú √Ó s

b¹b
Ô A«
]  Ô uÚB«
] Ë√ wUF«  Ô uÚB«
] ∫·U² Ô N«
Ô Ën Ô ²ÚN«
Ó ≠±
ÆtÐ X Ú  ∫UU²
Ô × Î ¼Ô tÐ X
Ô HÚ²Ó¼Ó ∫‰uI
Ô ½Ë Ó
Ô ²NÚ¹Ó q
øtÐ=dÓÐ n Ó FÓ−  Š
Ó Ó ∫—bÚÐÓ Y¹b Ó w …œÓ—«u«
 Ô ²NÚ¹Ó vMFÚÓ ULÓ
n
ø—«b ÂU
Ó '« Ó √Ó∫ UMuÚÓ vMFÚÓ ULÓ ¨Y
Ó ³Ó vMFÚLÓÐ WÎUË
Ó UUI
Î Ë
Ô WÎU
Ó ≈ ÊUJ
 *UÐ
Ó ÂU
Ó √Ó ≠≤
¨Ê«d
 −Ú N«  Ô q
 b^{ Ú u«  Ëö
Ó Ë ªWKÓ Î 
Ú ËÓ ¡Ów
Ú A«
] X Ô KÚ
Ó ËÓ ∫‰uI
Ô ½Ó ≠≥
ø¡w
Ú ]A« v≈ ¡Ów
Ú A«
] q Ó 
Ó ËÓ Ë ¨ ¡Ów
Ú A«
] q Ó ËÓ ∫UMuÚÓ 5Ð ‚
Ó Ô dÚÓH« ULÓ

“UHKÚð∫WO]ÐdÓF«
Ó WG^K« w UNÐÔd]FÓË
Ô Êu¹eÚHKÚð∫‰uI½≠
Ó ¥
∫u¹œ«d«
Ò ∫ w ‰uI
Ô ½Ó «–ULÓ
∫’U³«
∫ÊuHOK²«
=
∫»uJÝËdJOÚ*«Ó
∫ø ëdJ«
Ó


tÒK« «—Ø =wMOD  ‰«uÒÓ'« vMÚ
Ú KÓH« Ó

µ
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ
…ÔdÓzUD«
Ò

t?I?K?ÚÓš ÍœU?¼ t??ÒK?« ÔÊQ?ý q? ] ł Ó


¡U?LK?ÓF?Ô « —u½ Ë¨Ó r?  K?ÚF?« ÈbN?ÔÐ
U??M? Èd??³?Ú ?ÔJ?« t??ðU??¹¬ s? Ú ? ·“ ]
¡U?łd?] « b? Ô ?N?ŽÓ U?N?Ð Ó‰U?Þ W?Î ?³?K?ÚÞ
t?Ð d?Ô ?¼Úb?
] « n?
Ó ÓK??Ý Ó u?
Ú Ó V?
Ï ? Ód?ÚÓ
Ô  «e−?FÚÔ ÈbŠ≈ ÊU
¡UbÓI« Ó
d?ÏÓA??ÐÓ n? Ï B?Ú ½Ë¨ Ó d?Ï ?O?ÚÞ Ó t?ÔH?Ô ?B?Ú ½
°¡UCH« 
Ó VOłUŽ √Ó ÈbŠ≈ Ú UNU¹ Ó
Ë√¨…—ÓbÚÔI« w `¹  d?Ò « ◊U³ Ó
¡ö³«Ó ‚  bÚ w …dO Ó «
Ò b¼ÔbÚ¼Ô
«b?? ? žË Ó ¨ÎôU?? ?F? ?  u? ] ? ? '«
Ó Óú?? ?Ó
¡«b?(«Ë t??O? ÊU?Ðd?ÚG?« V? Ó ?−? Ó ŽÓ
ÈdłË¨ Ó ÎU?A¹— –ôuH« Ó Ó LÓŠ
q? Ó
lÓHÓðÓ—«
Ú U¡UL«
] ÊUM
Ô ŽÓ∫ s
 OÚ½UM
Ó ŽÓ ¡U?Ë ¨Ì—U??½∫ t?Ô ?Ó s??O?Ú ?Ó½U??M?ŽÓ w??
ÆUNMÚ
ÌV?? ?½Ó–Ó «– ÎU?? ?³? ? Óu? Ú ? ?Ó È¡«d?? ?²?Ó ? ?¹Ó
¡U?? C? Ó «– ÎU??L? N?Ú ??
Ó ? Ó b?
] ?łÓ «–S??Ó
Æ¡UL«
] w rÏ−
Ú ½Ó∫ U¹ÒdÓ¦«
^ Èd?? ]¦?? K? ? U?? ¹Òd?Ó ? ^¦?? « Ó“U?? ł «–S?? Ó
 ∫¡öOÓ «
Æd³ÚJ« Ô ¡öO?Ó)«
Ô q? Ó ¹Ú–Ó ”ËËU
 ÒD?U d?]ł Ó
© ¥’ ≤‡ł  UOÒuÚ]A« ® wuÚý
Ó bÔLÓŠ
Ú √Ó

∂ ∂
…Ï¡U{
Ó ≈
Ó …dÓ¼UI« w bÓ˨
¨UNO rÓK]FÓðÓ˨ Ú  s
Ô dÓB Ú  w
y ÐdÓŽÓ dÏŽUý © ±π≥≤ ≠±∏∂∏®wuÚý Ó bÔLÓŠ Ú √Ó
Æ¡«dÓFA«  QÓÐ ÓV=IÔ b˨dÚFA«Ë
^ dO = »Óœ_UÐ
Ó UÎ ÓdÚGÔ ÁdÓG ÔcÚMÔ ÓÊU

Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ
∫vKŽÓ œuF
Ô ¹Ó åtÔHÔB  WLÓKÓ w V
Ú ½ò  zUG«
 dOL Ô {≠±
Ó
Æ©…dÓzUD«®
Ò V  ÓdÚ*«Ó ≠√
Æ`¹
 d«  Ð ≠»
Ò ◊U
∞¥ 5Mł Æ”ËËU
 ÒD« ≠‡ł
ÂdJuÞ
jÝu²*« iOÐ_« d׳«

∞π ¨`¹
 d«  ³Ð …ÓdÓzUD«  A«   OÚ³«
WOKOIK
Ò ◊U Ò dÔŽUÒ tÓ³]ý
Ó f
 U)« X Ó w ≠≤
∞πfKÐU½
∞π øULNÔMÓOÚÐÓ t³ÓA«
] tÔłË
Ú UL
øWÏŽÓd
Ú Ô w  A«
Ó ¼ËÓ …ÓdÓzUD« dÔŽU Ò —Óu] Ó nÓ OÚÓ ≠≥
∞≤ U×¹—√

∞≤ tK« «—
ø÷—ÚÓ_« vKŽ ‰
Ô eMÚðÓ w Ò dÔŽUA«
Ó ¼ËÓ …ÓdÓzUD« Ó rÓÐ ≠¥
Ò tÓ³]ý
”bI«
∞≤
∞≤r( XOÐ
XO*« d׳«
…ež

∞≤ qOK)«
∞∏

oUML Ó  W  UN
Ô O]H  «Ú “u
Ô d«
^
 ÒOMODKÓH
W  «
Ú ‰UB
 ô«
=


uÔ×
Ú M«
]
d³Ó)«Ë
Ó √ÔbÓ²Ó³Ú*«Ô
Ô dÚEÓ½Ó ° WI¹b
dÓ³ÚŽÓ   Ó Ó(« w –UÏ × Ò Óýì «ËdEÔ½«Ú ∫‰uI Ô ðÓ w²MÓÐ«Ú   uÚ
Ó v≈ ÕU³
Ì Ó  «–
Ó X Ô NÚ³]MÓðÓ
∫ÔXKÚÔIÓ ¨WÓIÓHAUÐ
] dÔFA Ó ¨UMeÚMÓ ÂU
Ú ¹Ô ÁdÔEÓÚMË Ó √Ó ÔnI¹Ó »UO
 ¦«= À= —Ó ¨q
Ì NÚ Ó q Ô dÓÐ «–≈Ë ¨…ÓcUM«
Ì ł Ò
—ÓbÓłÚ _« Ó bÚIÓÓ Æ”UM«
Ó ÊU Ò ‰«R
 Ý Ô vKŽÓ Ád¼ÚœÓ ·Ëd
Ô 
Ô tÔðÚdÓ³Ół
Ú √Ó ULÐ]—Ë
Ô ¨ÃU²×
Ï Ô q
Ô zU«
Ò ∫w²O]MÓÐÔ Í
Ú √Ó
Æd?ŽUALK
Ó ÕÌ dÚł Ó s Ì–U× Ó WLÓKÓ w UL ¨»U³UÐ
Ò ý  Ïn?«Ë ÊU  Šù«Ú Ô UÞ ∫wuIÓð ÚÊ√Ó pÐ
V
ƔU
 M«
Ò ‰«u
 Š
Ú Ó√ w dÔJ=ÓÔ√ U½Ó√Ë wðuÓNÚÓ X
Ô ÚËUM
Ó ðÓ ¨X
Ú KÓŽÓ f
Ô LÚA«
]

Úk?ŠöMÔ
ÆsOÚEÓHÚÓ s V
Ï ]dÓÔ dO³
Ï FÚðÓ ∫ÊU
 Šù«
Ú V  Ó ª»U³UÐ
Ô UD  n  ÊU
Ï «Ë  Šù«
Ú V 
Ô UÞ
ÆÊU
 Šù«
Ú WLÓKÓ v≈ ·UC
Ï Ô u¼Ë ¨WKÓLÚ'«
Ô ‰ Ë]Ó√ w lÓÓËÓ rÏÝ« Ô UÞË
Ú ∫V
ÆœÏdÓHÚÔ dϳӚ
Ó åÃU²
Ï × Ô WÔLÓKÓ ∫ÃU²
Ú ò Ï × Ú Ô qÔ zU«
Ò
wWKÓLÚ'«  ËÓ ¨UMeMÚÓ WLÓK Ó v≈ ·UC
Ô tÔ³Úý Ï Ô ÊUJ
Ì Ó · Ô dÚÓþ © ÂU
Ó √® Ó eMÚÓ ÂU
Ó WÔLÓK ∫UM Ó √Ó –U
Ô ×Ò A«]
Æd̳Ӛ
Ó lÚ—Ó q = × Ó Ó
Æd̳Ӛ
Ó lÚ—Ó q Ó Ó wWKÓLÚ'«
= × Ô tÔ³ÚýËÓ ¨—Ëd
Ï − Ú Ë y WI¹bÓ(« w ∫WI¹b
Ó —Uł Ó Ó(« w –U
Ï ×
Ò ý
Ó
Æd̳Ӛ
Ó lÚ—Ó q Ó Ó w WÔO]KFÚH«
= ×  WÔKÓLÚÔ'« ˨ ÷U
Ì Ï FÚ ∫X
q Ú KÓŽÓ ∫X
Ú KÓŽÓ f
Ô LÚA«
]


ÚZ²MÚ²?Ó
ÚMÓ
ÆWÎO]KFÚ WÎKÓLÚłË
Ô ¨«—Ëd
Î − Ú Ë Ò Ë√ ÌWO]dÚþ
Ó «Î—Uł Ó ÌWKÓLÚł
Ô tÓ³ÚýË ¨«œ
Î dÓHÚÔ dÔ³Ó)«
Ó wðQÚ¹Ó

Æ«œ
Î dÓHÚÔ wðQڹ˨
Ó UUC
Î Ô √ÔbÓ²Ó³Ú*«Ô wðQÚ¹Ó

Ú»]—Ób²?ÓMÓ
∫w½U¦«
Ò œuL
 F«  ¹Ô U0 ‰
Ó w t³ÔÝUM  Ë]_«
Ó œuL
 F«
Ó w U q  MÓ ≠±
Ú B

w½U¦«
Ò œuL
Ô F«
Ó Ô‰Ë]_«
Ó œuL
Ô F«
Ó


ÆUÎOÒU{≈ Î dÚðÓ V
U³O Ï ]dÓÔ √ÏbÓ²Ó³ÚÔ ≠ ÏWOÓðUŽ `¹
Ô d«
Ò ≠
ÆÏWO]KFÚ WÏKÓLÚł
Ô √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³ÓÓš ≠  UN]_
å  Ô « Â«bÚ√Ó X
Ó ×
Ú ðÓ WÔM]'
Ó «ò ≠
Æ©—Ëd
Ï −Ú Ë
Ó —Uł®
y WÌKÓLÚł
Ô tÔ³Úý  √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³Óš
Ó ≠ tKÔ ÔQÚÓð U bÚ−Óð r ÚÊ≈ UNC
Ó FÚÐÓ q
Ô ÔQÚðÓ —UÒ ≠
Ô M«
ÆœÏdÓHÚÔ √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³ÓÓš ≠ tK«
Ò qO³
 Ý  V
Ó w rKÚF« Ô UÞ ≠
Æ©WO]dÚþ®
Ó WÌKÓLÚł
Ô tÔ³Úý √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³Óš
Ó ≠

π
∫WOðü«
Ó q  LÓÔ'« w d³Ó)« Ú O=³ÓMÔ≠≤
Ó ŸÓuÚ½Ó s
Ì ²Ž«
Æ—U³ Ú q= Ô ‚
Ó uÚÓ s  «d
 ¹ÚbÓ«u« Ô ²Š«≠»
Ú  NÓA«
Æ ¡«b ^ bÔÌO=Ý  KD]*«Ô b³ÚŽÓ s
Ó V Ô ÐÚ …ÔeÓLÚŠ≠√
Ó
Æ UU*«Ó bFÚÐÔ vKŽÓ V
 K^GÓ²«
] WÓ
Ó dÚÔ `O² Ô ðUN«≠œ Æ —«d
Ô ¹Ô n  ŠÚ _«
Ó bÔKÓÐÓ 5D
Ô Ú KÓ≠‡ł

∫WOÓðü«  ôU×KÚ UI
Î ÚËÓ vMFÚ*«Ó WUð
] q Ô Ð  QÚMÓ ≠≥
Ì LÓ−

ÆUÎOÒU{≈ Ô ¹Ó WÏO]LÝ«
Î dÚðÓ U³Î ]dÓÔ U¼ƒÔbÓ²Ó³ÚÔ ÊuJ
U³O Ú WÏKÓLÚł
Ô ≠
Æ..........................................................
ÆWÎO]KFÚ WÎKÓLÚł
Ô UNO √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³Óš Ô ¹Ó WÏO]LÝ«
Ó ÊuJ Ú WÏKÓLÚł
Ô ≠
Æ..........................................................
Æ©WO]dÚþ®
Ó WÌKÓLÚł
Ô tÓ³Úý UNO √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³Óš Ô ¹Ó WÏO]LÝ«
Ó ÊuJ Ú WÏKÓLÚł
Ô ≠
Æ.........................................................
Î dÓHÚÔ UNO √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³Óš
Æ«œ Ô ¹Ó WÏO]LÝ«
Ó ÊuJ Ú WÏKÓLÚł
Ô ≠
Æ..........................................................
Æ©«—Ëd
Î − Ú Ë
Ó «Î—Uł®
Ò WÌKÓLÚł
Ô tÓ³Úý UNO √bÓ²Ó³Ú*«Ô dÔ³Óš Ô ¹Ó WÏO]LÝ«
Ó ÊuJ Ú WÏKÓLÚł
Ô ≠
Æ........................................................

ÆUMÐ  
Ú d]Ó w²«] d³Ó)«
Ó ‰«u
 ŠÚ √Ó i
Ó FÚÐÓ ©n 
Ô ðUN«® h
= ½Ó s Ã
Ú d Ú MÓ ≠¥
Ú ²Ó

∫WOÓðü« q
Ó LÓ'«
Ô » dFÚMÔ≠µ
Æh
 HÓI«
Ó w dÔzUÒD« ≠» ÆÃU²
Ï × Ú Ô q
Ô zU«
Ò ≠√
Ær Ô¡«—Ë
Ó dÔ×Ú ³«Ë
Ó ¨rJÔU
Ó √Ó Ë^bÔF«
Ó ≠‡ł

±∞

rOdÚ²«
]  U öŽÓ s

©≠® WÔÞ
Ó dÚA«Ë
] ©ì® ·c
Ú («
Ó W ö
Ô ŽÓ
k?ŠöMÔ

©ÆÆÆ ® ∫·cÚ(«
Ó
ÆÊöÓI Ú ŽÓ T ÞUý v≈ ÊuJ
Ô ²Ó Ó Ó WÔOÓ½U¦«
Ò WÔKÓŠ
Ú d«
= UÒÓ√ ì ≠√
 —Ëd×^A«Ë ¨ÊU
 LÒ«
^ —uO Ú uÓÓ W¹]d=³«
Ó ÔÞ U½bł Ó —uO
 D« Ó  wzUb
^ bOÚB Ú √Ó W³Ó×
Ú BÔ Ð XÔ ł
Ú dÓš
Ó ≠»
Æ…bÓŠ«Ë …ÎdÓ³]Ô bÚ−½Ó rÚÓË ì
…ÓeÓMÚŽË
Ó ¨f¹dOÝ
Ó Ë ¨WÓdÓF«
Ó Ë ¨Êu?UO« ∫5M
Ó ł WEÓU×
Ó Ô ÈdÔ s d?Ó O¦J«
Ó   Ô bÚ¼Uý
Ó ≠‡ł

ÚZ²MÚ²?Ó
ÚMÓ

Íc«] ·Ëc Ú Ó*« v≈ …—Uý
× 
Ó û ©ÆÆÆ ® Àö?] j
¦«  IÓMU‡Ð  c?
^ UN eÔÓdÚ¹Ô w²«] · Ú («
Ó WÔö
Ó ŽÓ ÂÔbÓ
Ú ²Ó
Ú ðÔ
ÆÁdš¬ Ë√ tDÝË
Ó Ë√ Âö
 J«
Ó ‰  Ë]Ó√ w lÔIÓ¹Ó

±±
k?ŠöMÔ
©fl® WÞ
Ó dÚA«
]
> FLÓ²Ó−
ÆdO³ Ó w Ú Ô w
Ì ŽÚËÓ v≈ ÃU²
Ô × Ú Óð ≠È—Ó√ ULO ≠ …√ÓdÚÓ*« —d^×
Ó ðÓ WÔÓQÓ
Ú Ó ≠√
≠o Ó qO³
= («  ÝÓ w `  *«Ë
Ô UJ Ô ¨‰UC
 M«  œÓ√Ó j
=  «Ë  
Ó ÐÚ_
Ó p  ¨ÊU1ùUÐ
Ô U*«  `
Ô K]
Ó *«Ô ≠ ÊU
Ô ½Úù«
 ≠»
ÆWU×Ó Ó ô dÔB²ÓMÚOÓÝ
Ó

ÚZ²MÚ²?Ó
ÚMÓ

Âö? Ô ¹e?Óð w?²?«] W??{


Ó ?ÓJ?« b? Ó d?²?ÓF?Ú*«Ô W?K?ÓL?
Ú '«
Ô b?
Ó ?F?ÚÐÓËÓ q?
Ó ³?ÚÓ ©≠®  U?N? e?ÔÓd?Ú ?¹Ô w?²?«] W?ÔÞ
Ó d?Ú]A?« ÂÔb?
Ó ? ?
Ú ²?Ó?
Ú Ôð ≠±
ÆÂö
 J« Ó Ð q
Ó d¼ÓuÚ−  ¹Ô ô UNÔcڊ˨
^ Ó U×O{
Î uÚðÓ
Ó DIÓMÚ¹Ó ô w?
vMFÚ*«Ó l? Ú JÓ ª‰
Ô Ë]Ó_« UNMÔ Ú—Ô Ô‰u?D¹Ó w²«] W?KÓLÚÔ'« wM?Ó Ú—Ô 5Ð j
 ÐÚdK
] W?ÔÞ
Ó dÚA«
] ÂÔbÓ ?
Ú ²Ó
Ú ðÔ ≠≤
ÆWKÓLÚ'«
Ô ‰uÞ
  ³Ó
V Ó Ð
ÆœËb
 FÚL«Ë
Ó w  dÚ²«
= ³Oð ] œbÓF«
Ó s Ó OÚÐÓ WÔÞ
Ó dÚA«
] ÂÔbÓ
Ú ²Ó
Ú Ôð ≠≥

±≤
Ô MÓ
]j

¡U
Ó E«Ë
Ò ¡U
Ó D«
Ò
W FÓ Ú d«Ë
^ a Ú MUÐ
]
Ì DÚÓð v≈ ÃU²
d¹u Ô × Ú ðÓ …«œ
Î √Ó n  `
Ô ðUN« Ú ¹Ô WÓdFÚ*«Ó Âb^ÓIÓð dÚBŽÓ q
Ô ³B = þ w
ÆdÒL²Ó
Ú Ô

dÚ³=FÓMÔ
…dÓA
Ó ŽÓ œËb
 ŠÔ w UÎO?ÒHË Ó w? nðUN« WO?]L=¼ÓÓ√ sŽ ®
Î F?ÚÓð UMðUOŠ
Ú «dO³
 dÚ*«Ô ¨ “UNł
¨qÝ  ¨ Ÿ«d²š«∫
Ú WOÓðü«
  UL
 KJU
Ó Ð 5MOF
Ó ²Ó
Ú Ô dÌDÔÝ
Ú √Ó
Æ—u^DÓ]²« ¨ ŸuL
Ú Ó*« ¨ ‰UBðô«
=

WDÓA½Ú_
Ó «
—u?
^ D? Ì B?
Ó ðÓ s??Ž n?  W?Ì×?
Ú ½Ë Ó H?Ú
Ó œËb?
 Š Ô w? ÎU?Žu?{u?
Ú ?Ó V? Ú M?Ó ®
Ú ²?ÔJ?
ÈbŠ≈ Ë√ WÝ
Ó —ÓbÚ*«Ó W³Ó²ÓJ? ^ UÎOÒ ?¹—Uð  ôUBðô«
Ú Ó v≈ ŸułdUÐ =
ÆWUF«
]  ²ÓJÚ*«Ó
 U³
 KÚ½Ë
vKŽ UNIÚB  ðUN«
Ô ¨n  WÓbÚš
 —Óu^DÓðÓ s
Ô O=³ÓðÔ w²«] —ÓuÓB« Ú MÓ ®
^ lLÓ−
 —ÓbÚ*«Ó j
ÆWO]Ý  zU(«
 WK]−
Ó Ó
Ú ²?ÔJÚ½ÓËÓ ¨ W?O]uÚO?Ó « U?MðU?OŠ
U? V Ó   Q?MÓ ®
Ó sÌW?O]ÐdÓŽÓ d?OÚžÓ Ì U?LK?JÐ
Æ W×OB
Ó Ó WO]ÐdÓF«
H«  ¹Ô
Ó w UNKÔÐUI

±≥
Ú ŽÓ WÓOÓ½U¦Ò Ô« …bÓŠ
…ÓdÓA Ú uÓ«
dÚÐÓb]²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ
”bÚI«
Ô

Ú  UN½]≈ q?
w?²«] ÊbÔ*«Ô ÂbÓÚ√Ó s? Ó Ó W?ÏO]¹—Uð W?ÏM¹b
Ú ÐÓ ô ¨ WÏ1b Ó Ó ”
Ô b?
Ú I«
Ô
= ?Ðd?Ó ?F?Ó ?« s?
w?  O?Ú ?L? ÓU??F? « v??K?ŽÓ e?Ï ?¹e??ŽÓ ¡Ïe?Ú ?ł Ó ¼Ë ¨a?
Ô w? Ô ?¹—U??²?Ò ?« U??N?Ód?Ó ?ŽÓ
X
Ú Ó½U UN½]Ó√ vKŽÓ —UŁü«Ë ¨a¹—U
 ²«Ò V
Ô ²Ô Ô X
Ú FÓLÓł Ò öÝ
Ú √ÓÓ bÚÓËÓ ¨w Ú ù«Ë

UNK?Ó¼Ú√Ó Ê]Ó√Ë ¨Àö¦«
] W¹]ËUL

?] «  U½U¹b«
= —u?Nþ Ó ³ÚÓ …œUO
Ô q = W?ÓO]ÐdÓŽÓ
Ó

¨ÌW?MÓÝ
Ó ·ô¬ W

Ó LÚš
Ó q
Ó ³?ÚÓ U¼uMJÓÝ Ó O?Ò½UFMÚ Ó »
Ó ¨Êu Ó OÒK
Ï dÓŽÓ rÚ¼Ô 5? Ú _«
Ó
¨5
Ó Ë]_«
Ó ” bÚI?Ô « …UMÐÔ 5
Ó O?ÒÝu³O?Ó « v≈ WγÓ
?
Ú ½ å”u³
Ï ¹ò
Ó ‰Ô Ë]Ó_« U?NLÔÝ«
Ú
…d?Ó ¹e'«
Ó r?O?LÓ w «ËRÔA?
Ó Ó½ ¨q
 z«Ë
 _«Ó »d?ÓF« Ú  s
Ó Êu?DÐÔ s? Ï D?
Ú ÐÓ rÚ¼ÔËÓ
«u³ÒÓýË «ËRÔA
Ó ½Ó∫«uŽdÓŽÚdÓðÓ ≠ qOK
Ô )«
Ó rO¼«dÐ
Ô Ó UNMÚ d]Ó ¨ UNzUł
≈ U½bÔO=Ý  —ÚÓ√ w «uŽdÓŽÚdÓðÓË ¨WO]ÐdÓF«
Ó
UÎOÒÐdÓŽÓ UÎJKÓ UNO bÓł Ó ËÓËÓ¨ œöO*« qÓ ³ÚÓ ±≥∞∞ WÓMÓÝ Ó w
Ú Ó«uŠ ] « tOKÓŽÓ
Ó ≠ ÂÔö

‘Ì «uÓ s Ú  tÔJÔKLÚ¹Ó ÊÓU ULÒŽÓ —ÌËdÔ WÓ¹ÓeÚł


 tÔÓ lÓÓœÓ Ë¨‚œU wJKÓÓ tÔLÔÝ Ú «
ÆŸÌU²ÓË
X
Ú × Ó ³Ó Ú Ó√ v²ÒŠÓ ¨dO¦ Ó WÝ
Ó J« Ó b]IÓ*«Ô —UŁü«
 Ó  ”
s Ô bÚI«Ô XFÓLÓł Ó bÚIÓÓ
WM¹e
Ó ŠÓ ∫WO]−ý
Ó
Ó ¹dÓ ¨UN¹—U²Ð ÎWO]−?ý
bÔÔdÚ¹Ó ULÐ Î…b? Ó UNЫdÔ²Ð ÎWÝÓ b]ÓIÔ ‰U?Oł
Ú _«
Ó d=Ó vKŽÓ
Ú dÓ uŠ
  Ó bÒI«Ë 5M
Ô bÓËÓ Æ5
¹ Ó RÚ*«Ë
Ô ¡«bNÓA«  Ž s
^ ÂUE Ú  UNЫd
 ðÔ w
¨a¹—UÒ²« w …Îd]Ó …ÓdÓA Ó ½ULŁÓ U¼ƒUM
Ú ŽÓ w Ô Ð bOŽ
Ó √ÔËÓ ¨«—«dJ
Î ð  dÓ=œÔËÓ «—«d
Î 
ULÒ ržÚd«
] vKŽÓ ¨UN½]√Ó dÓOÚž¨
Ó U½«u
Î √ÓËÓ ¨ôUJýÎ √Ó »«c
Ó F«
Ó U¼ƒUMÐ
Ô √Ó ‚«–Ó ËÓ
w «—u
Î c?Ú Ó UNLÔÝ«
Ú q?
] ÓþË ¨œuł
 u?
Ô « «c¼ w WÎLÓzU? X
Ú K]Óþ ¨U?NÐU
Ó √Ó
±¥
= öÝ
w? Ú ù«
 a?¹—U?Ò²?« l?
 M?ÚÔ w X?
Ú Ó—U?
Ó ýË ¨Ê«b? Ô *«Ô WF?Ó O?K?Þ
 K?Ú³?Ô «Ë Êb? Ó
s?
Ô ÐÚ dÔL? Ó ²?ÓÓ ¨WÓ¦?¹b?(«
Ó ŽÔ W?ÔH?Ó O?KÓ)« U?N×? Ó t²?C?
Ó NÚ½ÓËÓ t?²?L? = ÐdÓF?Ó «Ë
Ó EÓŽÓ w? w?
WÓIOŁuU
Ó Ð ÓÊUÓ_« UNKÓ¼ÚÓ√ vDŽÚ√ÓËÓ ¨…dÓ− Ú NKÚ Ó…dÓA
Ú ŽÓ f
Ó LÚÓš ÓWÓMÝ  DÒ)«
Ó »U Ó
 b«
s¹ Ò Õö
Ô
Ó q
Ô DÓ³«
Ó bÔzUI« UNB Ó ULÓ ¨W¹]dLÓF«
Ó K]š Ô …bÓNÚFU
Ô Ð WËd
Ó FÚ*«Ó
Ú ¼ 5½UL
ÆW¹]d− Ó Ì ŁÓËÓ W̾ÓL

ŁÓËÓ Àö  LÚš
Ó WÓMÓÝ
Ó 5
Ó O³OK
Ò B«
] s  ÐÓ s
 Ł«d Ú  w  _«
^ Ðu¹ Ó
¨s? OÚ²ÓK?Ó³ÚI« vËÔ√ „—U? Ó ³Ô*« v?BÚ_« 
?
Ó bÔ− Ú Ó*« UNLU?FÓ dN?Óý Ú ËÓ
Ú √Ó s
bÌL]×Ó Ô w = ³]MUÐ tOÚÓ≈ Í Ú Ô√ Íc«] bÔ−

Ó dÝ Ú *«Ë
Ó Ó ¨s OÚH¹d
Ó A«
] s  OÚÓdÓ(«
Ó Y Ô UŁËÓ
ò∫ vUFðÓ ‰U
Ó ˝ ¶˚

©± /¡«dÝù«® å
  w? UF
t?ÐU² Î z«—
 ÎU?H Ó ËÓ W?ÓÞuD
Ó ÐÓ s? ^ ÐdÓF?Ó « WÔU?
Ô Ð«Ú w Ó ŠÒ d«
] tÔH?Ó
Ó ËÓ bÓËÓ
å—U??H? Ý_«
Ú V?? zU?? −? ŽÓËÓ —U??B? Ú_«
Ó V?? z«d??Óž w?? —U??ÒE??^M?? « ÔW??ÓH?? ×?
Ú ?ðò
Ô
WKOL
Ó '«
Ó ∫WIÓz«d« Ô WIÓzUH«  z«d«
Ò ¨s

Ú («  WF Ò W³O−Ó WIÓz«d«
Ó F« 
Ò błU
*« Ó  uÓ¼ÆÆÆò∫tu
s Ô IÓÐ
Ús? tÔuÞ
Ó Ê]√ÓËÓ ¨t?ÔMÚ dÔ³Ó Ú√Ó b?
Ï −

Ú Ó ÷—Ú_«
Ó t?ł
Ú ËÓ vKŽÓ f?
Ó OÚÓ tÔ½]≈ Ô‰U?I¹Ô
Ó  tÔ{
s? Ô d?ÚŽÓ˨ Î – Êu?
Ó UŽ«— Ó
L?
Ú š Ú W?̾ÓL?
Ó ËÓ ÊU?²MÓŁ«Ë  FÔ³?ÚÝ Ì dÚžÓ v?≈ ‚
Ó » Ì dÚý
Ó
Ô −

tÔK^ Ô b? Ú *«Ó˨Π– ÓÊu?ŁöŁÓËÓ f


Ó UŽ«— Ó ËÓ ÌW¾ÓL?FÔÐÓ—Ú√Ó ·uÚÓ'« v≈ WK?Ó³ÚI«
Ï LÚš
W?¹U?
Ó NM?= « w n?
Ï I]
?Ó Ô uÓN?ÔÓ ¨v?BÚ_« Ó bÓ−? 
Ú *«ô≈
Ó n? Ì I]
? Ó Ô dÔO?ÚžÓ ¡U?
Ï CÓ
vDÒGÓÔ∫Áu]LÓÔ ÆåW Ò WÓG³Ú _«Ë
 FÓz«d« Ó V  ¼Ó]cUÐ ÁÏu]LÓÔ WFÓÚM]B« ÔsÓIÚ²Ô q LÓF«
Ó rÔJÓ× Ú Ô
Í Ô WHOK
= uÓ_« Ó )« Ú OÓMÐÔ w²«] WÓd?]A
Ó bNÚŽÓ w X Ó *«Ô …dÓ
Ú B«
] WÔ³]Ô UNOËÓ
s Ú ¼ 5F
Ô Ð«Ú UNMÚŽÓ Ó‰U bÓËÓ ¨W¹]d− Ó ³ÚÝ
Ó ËÓ XÝ
> WÓMÓÝ
Ó Ê«Ë  ÐÚ pK*«Ó b³ÚŽÓ
Ó dÚÓ s
bÚ¨
Ó ö  žÚ√ÓËÓ UNMIÓðÚ√ÓËÓ w½U³*«Ó V
Î JÚÓý UNÐd  − Ú  w
Ó ŽÚ√Ó s Ó ¼ ÆÆÆò∫WÞu
Ó DÒÐÓ

±µ
Ì dÓD?
Ó ¼ËÓ ¨·
w? Ó Ð W?ÌF?Ó ¹bÐÓ q? Ú   c?
= Ô s Ó š
Ó √Ë
Ó s?  ×?*«Ó s?
 ÝU Ó  U?NE?
^ Š
Ó dÓ]u?
Ó ðÓ
lHðÓdÚÔ ÊUJ ∫eA
Ó ½Ó UNÓËÓ ¨ÂUš
Ì —Ô Ã
Ì —ÓœÓ w UNOÚ≈Ó bÔFÓB 

Ú ¹Ô ¨b−  Ý
Ú *«Ó j Ó ËÓ w eÌA
Ó ½Ó vKŽÓWÏLÓzU

UNMÞUÐ
 ËÓ U¼d¼Uþ w˨
Ó ÂUšdUÐ
^ ‘ËdÏ HÚÓ UNÐ dÔz«b«Ë Ì ÐÚ√Ó WÔFÓЗ
Ò ¨»«u Ó √Ó
Ó p– Ó  «u« e?Ô−FÚ¹Ô U? WFÓM?ÚB«
dÔ¦?ÓÚ √Ë ¨n ] o?  ËÓ W«Ë
 z«— Ó e«
= Ÿ«u? Ú 
 ½Ú√Ó s
dÔBÓ ÐÓ —U×
Ô ¹Ó ¨‚
 dÚ³«
Ó ÊUFÓ LÓÓ lÔLÓKÚðÓËÓ Î«—u½ _ú Ó NÓ ¨V
Ú ²ÓðÓ w  ¼ÓcU
] Ð v
Î A
Ò GÓÔ
jÝÓ ËÓ w˨ UNKO¦Ú9Ó s Ô dÔBI
Ú ŽÓ UNOz«— ÊU
Ó UNMÝ U× w UNK=QÓ²
= ¹Ô˨ Ó
˝¶˚ w³M?] UÓ ¨—UŁü« w U¼dÔ Ú– ¡U?
Ó ł w²«] WÔ1d
Ó J«
Ó …ÔdÓ ] « W³]I«
Ú B? Ô
u?
Ó ×? Ô H?ð—« ¨¡U?
Ú Ó½ U?N?ŽU? Ô L?Ò
Ó …Ïd?Ó?
Ú Ó w? ] « v?≈ U?N?M?Ú Ã
Ó ¼ËÓ ¨¡U?L?
? Ó d?ÓŽÓ
ÆdOG
Ó X Ì OÚÐÓ —«b
Ô IÚ w
Ó ¼ …Ï—UG
Ó Ó UN²Ó×Ú ðÓËÓ¨WÌ U
Ó
¨åf
 zUM
 J«
Ó Â=ÔQÐò XOÓL=ÝÔ w²«] WUO
Ó I« WÔ
OM
Ó Ó UCÎ ¹√Ú ”
 bÚÔI« wËÓ
wËÓ ¨ WMOL
Ó ¦«  'U
] d¼«u Ó Ð lÓ d  cÚF«
] Ô*« ¨¡«— Ó …bÓO=
« Ó ð Íu×ðÓ w²«]
] ‰U¦L
ÏW?KB²]Ô ¨Î«œu?LŽÓ dÓA? Ó ŽÓ WÓOÓ½U?LÓŁ v?KŽÓ WÏLÓzU? …Ïd¹b
Ó ²?Ó

Ú Ô WÏ×?
Ó
Ú Ô U?NDÝ
Ó ËÓ
 J?²?] «  «Ë
r?O?E?F?Ú²?] «ËÓ ¨r?¹d? Ô œ√ Ó U?N?O?˨
Ó ÊU?I?ðù« Ú w? W?ιU?Ó ž Ì”«u?Q?ÓÐ
WLÓ?
Ú C«
] Ÿu?LA«
^ Ë¨Ó W?O]C?
= H«Ë¨ WO?]³¼Óc«
] `?O?ÐUB*«Ó˨
Ó q?¹œUMÓI?U Ó
ÆWMÓIÓ²Ú*«Ô —uÓB«
^ ËÓ ¨WÝ 
Ó b]IÓ*«Ô  U¹ü«Ë
ÔÊU?D?K?Ú
?
^ « t?ÔL?
Ó ]—Ó .b
Ï Ó Í
y d?ŁÓ√Ó —u?
Ï Ý” Ú ÔI?« W?ÓM?¹b?LÓÐ Ôj?O?×?¹Ë
 b? Ô
n?
Ó BÚ ½ËÓ sO?ÚKO
Ó —u? 

Ò Ôj?O×Ô mÔK?Ô³Ú¹ÓËÓ ¨w^ ½u?½UI« ÊU?
Ô LOÚKÓÝ Ô w?  ¦?ÚF«
^ ½UL Ô
Î d?ÚÐÔ ÊuŁö
Uł Ó ŁÓËÓ W?ÏFÓÐÓ—Ú√Ó t?ÔÓ˨
Ó U
Î b?
Ó Ó ©¥∞≠≥∏® s Ô Hð—«Ë ¨q?
Ó O?ÚÐÓ tÔŽU?  OÚ*«Ó
Ô ËÓ ¨…dÓ¼U
»UÐ 

Ò »UÐ
Ô ËÓ ¨œuL
 F«Ó »UÐ Ó ¼ËÓ WÌŠu²
Ô ∫w Ì ÐÚ√Ó WÔFÓ³ÚÝ
Ó HÚÓ »«u Ó ËÓ
»UÐ
Ô ËÓ ¨b?¹b'«Ó »UÐ
Ô ËÓ ¨q?OK)«
Ó »UÐË
Ô ¨WÐÓ—U?G*« »UÐË
Ô ¨ ◊U?³Ý Ú Ó_«

±∂
»U? Ó ¼ËÓ ÎU?ÐUÐ d?ÓA?
Ô Ð∫ w? Ó ŽÓ b?Ó √Ó n?¹d]A?« Âd?Ó×?
Ó Š Ó K?Ú Ê]Ó√ U?LÓ ¨œË«œ w?
= ³?]M?«
»UÐË
Ô ¨b?¹b(«
Ó »U?  M«
Ô ÐËÓ ¨dþU? Ô ÐËÓ ¨WL?
Ò »U?  G?Ó « »UÐ˨
Ó ½«u Ô 5?
Ó ½UD?
Ò I«
Ó
·d?Óý
Ó Ô »UÐË ¨W
 ÐÓ—U?G*«Ó »UÐË
Ô ¨WKÓ
?KÚ

= »U? ] uÓ²ÓÔ*«® …dÓN?ÓDÚ*«
Ô Ð˨ ©Q{
ÆWLÓŠ
Ú d«
] »UÐ  Ý
Ô ËÓ ¨◊U³Ú _«
Ó »UÐË
Ô ¨WÌD]Š
Ô »UÐ˨
Ô  ³½Ú_«
¡UO Ó
U?NMÚ ö Ó OÒÝbIÚÓ*« wL?
Î Ô Êu? Ò
Ó ¹ÔËÓ ¨Ì…b¹b
Ó ŽÓ Ì¡U?OŠ Ú  WÏHÓ]RÓÔ W?ÔM¹b
Ú √Ó s Ó *«Ë
Ó
 d?Ó]A?« …Ô—U?
¨· Ó Š∫ —u?

?
Ò « q?  WËd?
Ó š«œ Ó F?Ú*«Ó  «—U?(« s?
Ó Ë¨å …Î—U?
Ó Šò
 «—UŠ
Ï „UM
Ó ¼ËÔ ¨È—UBM« ] …Ô—UŠË
Ó ¨ W¹]bFÚ

] …Ô—UŠË¨
Ó Íœ«u« …Ô—UŠË
Ó
ÆU¼dÔOÚžÓËÓ …Ô—«d
Ó BÚ *«Ë
Ô ¨“uÚ'«
Ó œ«ËË
Ô ¨Õ«
Ï dÒł
Ó a ] ∫UNMÚ —u
Ô OÚA« 

Ò ÃÓ —Uš

¨ÔW¹]bÐÓ_«
Ó Ó5?D
? Ú KÓ WÔL?
Ó  UŽ¨W?ÔÝ
Ó b]IÓÔ*« U?M²?ÔM¹b
Ó ¨Ó ”Ô b?
Ú I«
Ô w?Ó ¼ Ác¼
^ HÔ¹Ó Ú sÓ dÔE²ÓMÚð¨
p  ²Šô«
Ó ‰ö Ú dO½
 X Ó ×Ú ðÓ lÔ³ÓIÚðÓ X Ô ÐUM«
Ú Ó«“ U ¨i Ò UN³ÔKÚÓËÓ
U?N²?ÓÐËd?
Ó ŽÔ ”
Ô bÚÔI?« œ]d?²?Ó
] ÐÔ ö?Ó ¨U?NK?¼ÚÓ√ v?≈ U¼b?
Ú ðÓ ÊÚ√Ó b? Ô O?F?¹Ô˨
Ó U¼d?ÓÝ
Ú √Ó
Æ UN²Ó¹]d=Š
Ô ËÓ

∫rKFLK WEŠö
.wŽ«–≈ ZU½d³Ð o×K ”—b«

±∑
h
= M«
] ‚U¬ w
øv²ÓËÓ ø”  bÚI«
Ô WÓM¹b
Ó Ó sÓ JÓÝ
Ó sÚ Ó ‰
Ô Ë]√Ó s
Ú Ó ≠±
ÆUNMÚŽÓ À Ó ²ÓMÓ ¨a¹—UÒ²« dÓ³ÚŽÓ Ì…b]Ž ÌÀ«bŠ
Ú b]× Ú _
Ó ” Ô bÚÔI« X{Ó d]FÓÓð ≠≤
t?ÔŽU?  ËÓ tÔÓD?O?×?Ô d?Ú Ôc?
Ó H?ð—« Ú M?Ó ¨r?
Ï O?EŽÓ Í
y d?ŁÓ√Ó —u?
Ï Ý” Ú I?Ô UÐ Ôj?O?×?¹≠≥
 b? Ô
ÆtÔЫuÐ
Ó √ËÓ
 d?Ú ? Ôc?
Ϋb??Š«Ë Ú M?Ó ? ¨W?Ï ?Ý ] ?I?Ó ?Ô W?Ï ?O?]M??¹œËÓ W?Ï ?¹]d??ŁÓ√Ó r?
Ó b? Ô ?U??F?Ó ”
 b?
Ú ?I?Ô ?« w?? ≠¥
 ½Ó˨UN
ÆtÔHÚB Ó MÚ
Ú ½Ó UM³Ôł«Ë U ¨WÏÝ
øU¼uÓ× 

Ó b]IÓÔ WÏO]MODÚ KÓ WÏM¹b


Ó Ó ”
Ô bÚI«
Ô ≠µ

WGÓK«
^ —«d
 Ý Ú 
Ú √Ó s
∫wðQÚ¹Ó ULO W½Óu]KÓ*«Ô  ULKJ«
Ó s Ú d=HÓMÔ ≠±
Ó OÚÐÓ vMFÚÓ*« w ‚
Î – 5Łö
ÆUŽ«— Ó ŁÓËÓ UÎ
Ó ËÓ W̾ÓLFÓÐÓ—ÚÓ√ vBÚ_«
Ó LÚš 

Ó b− Ú *«Ó ÷
Ô dÚŽÓ mÔKÔ³Ú¹Ó ≠√
Æt{dÚŽ vKŽÓ rÔK
Ô U×¹Ô ≠»
Ú *«Ô k
Æd×
Ú ³«
Ó ÷  dÚŽÔ w WÔMOH
Ó

] dO

Ô ðÓ ≠‡ł

∫WOÓðü«  ULKJ«
Ó œ«b
Ó { Ú ²ÔJÚMÓ ≠≤
Ú √Ó V
ÆÆÆÆÆ ¡UÐü«
ÆÆÆÆÆ .bÓ
ÆÆÆÆÆ WLÓÚÓH«
ÆÆÆÆÆ WMOL
Ó ¦«
Ò

±∏
dÚÐÓb]²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

—Ëcł
Ô
 bÚI«
” Ô s Ó  w½Ò≈ q
Ú ł
Ó √Ó
wÝdÚÓž U/Ó bÚÓ UNOË
»U
½Ú_«Ë
Ó b−
Ú L
Ó « o¹d
Ô ŽÓ
fLÚ]A« v≈ œËb
Ï A Ú Ó
v¼U³ðÓ√Ó∫‰U²š
Ú √Ó UO½b« Ú √Ó UNÐ
^ w ‰U²
Ô š
” ] lÓ«— wAÚ√Ë
 √Úd« Ó
X Ó ÊÚ≈Ë UNMÚ U½√Ó
Ú D]Š
ÆdÔIÚH«Ë
Ó …Ôb]A«
= ∫”RÚ³«
Ô  RÚ³«
” Ô WÔ¹«—
Ó UNOÚKÓŽÓ
Íd−
Ú ¹Ó Íc]« «c¼ wœÓ
d¹eÓG«∫f−
Ú ³«
Ó f− Ú ³«
Ó Ôo=bÓÓ²Ô UNÓ
UN¹bÚÓ√Ë UNMÚ U½√Ó
fHÚM«Ë  Ð U½√Ó
] ‰U*U
Îô–Ô UNÓ v{—ÚÓ√ ôË

= bÓMÚË
Ô q> ²Ó×
Ú *Ô
 
Ú œ]—Ó rÚ Ë
Ó ”Ô bÚI«
Ô w Ó ¼

±π
 dÚH«Ë
” Ô ÊUË
 d«
Ò s Ó 
Ò dÞUš w rÚ Ë
a¹—U²« Ó
5LÚÓð Ë s
Ò þ
Ó ∫”bÚŠ
Ó  bÚŠ
” Ó s  ‰
Ú Ë Ó 
Ì uÚÓ s
vLÝÚ √Ó q
Ú ¼Ë
Ó ¨”  bÚI«
Ô sŽ 
ø”
 bÚI« Ô sÓ  v¼“Ú√Ó q
Ú ¼ËÓ
bOý—Ó rýU¼ ÊË—U¼ Ê«u¹œ
Ô

…¡U{
Ó ≈
ÓqLŽÓËÓ Â±πµ¥ ÂUŽ v²ÒŠ Ó LŽÓ ±π≤∑ WÓMÓÝ
Ó …Óe]Óž w ÎU?LK=FÓÔ q Ó …e]Óž w bÓËbOý
Ô —Ó rýU¼ ÊË—U¼
Ó FÚÐÓ …Óe]Óž s? qOŠd?] « vKŽ dÓ³ł
¨Â±π∂∑ ÂUŽ b?   w »
Ú Ô√ ¨…Óe?]žÓ ŸUD Ó  uÚ
 d?ÓF« Ó WŽ«–
Ó ù  Ϋd?¹bÔ
¨ WO]ÐdÓF«
Ó ‰ ^ « WFÓUł ÈbÓ 5?
 ËÓb? Ó D
Ú KÓ …—UH
Ó ÝÓ w? UÐÎËUM Î M?ÚÓ …dÓ¼UI« w Êü« q
 Ô UÐËb Ô L?
Ó FÚ¹Ó uÓ¼Ë
Ô
 WÎŽu
Æ ÆWι]dFÚý Ó LÚ−Ú Ó ±∂ tÔÓË ¨ÁdFÚý w 5D
Ó
Ú KÓ WO]C
 IÓÐ ÂÓeÓ²Ó«Ú dÏŽUý
 uÓ¼Ë Ô

∫Ú‚]ËÓc²?ÓM
 ²Úô« «c¼ dÔ¼UEÓ U ¨ ”
ø—U Ô WM¹b
 bÚI«  ²Ú« sŽ dÔŽUA«
Ó LÓÐ Á—U Ò dÓ³]ŽÓ ≠±
ÆWÓ½UJ Ó KÚð `
Ó *«Ó p Ú {   ÊbÔ*«Ú s
= uÓMÔ¨ Ó OÚÐÓ WÏu Ó Ó ”bÚIÔKÚ ≠≤
Ó dÚÓ WϽUJ
ŸU
 b«Ë¨
=  ²½UÐ
UNOÚ≈Ó tzUL  AU
Ú ÂÏe²ÓKÚÔ dÔŽU  LÓKÚ ”
Ò dÞU Ô bÚI«
Ô X { Ó d]FÓðÓ ULNÚÓ ≠≥
øh
= M«
] w p  œÓ—ÓËÓ s
Ó – Ó ¹Ú√¨UN
Ó MÚŽÓ
Ác??¼ Ús??O?= ?³?Ó ?ÔM?? ÆÌ…d?Ó ?O? ¦? Ó Ì U??³?ÓJ??ÓM?? a??¹—U??Ò²??« d?Ó ?³?Ú ?ŽÓ ” Ú ÔI??« X??{
Ô b? Ó d?] ?F?Ó ?Óð ≠¥
øUNMÚ X
Ú B
Ó K]
Ó ðÓ n
Ó OÚ Ó˨  JÓM«
Ó  U³ ]

≤∞
Ú uÔ×
uÔ× ] M«
ÚM«]
WO]LÝô«
Ú WKÓLÚ'«
Ô wÔ HÚ½Ó
©ô ¨U ¨fO® ‡Ð
Æ«dO³
Î Ó lÔLÚ'«
Ó fÓ OÚÓ ÆdO³
Ï Ó lÔLÚ'«≠√
Ó
©±®
ÆÎU¾«œ ¡U²
Ô A«
= f
Ó OÚÓ ÆÏT«œ ¡U²
Ô A«≠»
=
ÆWÎFOM
Ó Ó ÊuB
Ô Ô(« U ÆWÏFOM
Ó Ó ÊuB
Ô Ô («≠√
©≤®
ÆWO  »uK
Î UÐ Ô I«
Ô U  »uK
ÆWÏOÓ UÐ Ô I«≠»
Ô
Î UŠ q
ÆUJ Ï OÚÓ ô Ï UŠ q
Æp Ô OÚK«≠√
]
©≥®
Æ…ÎbÓUš …UO
Ï ŠÓ ô ÆÏ …bÓUš …UO
Ô («≠»
Ó

Úk?ŠöMÔ
ÓqLÓŽÓËÓ ¨WOÓ½U¦« Ò WŽuL
Ó − Ú *«Ó WKÓ¦ÚÓ√ w ©U® q
Ó LÓŽÓËÓ ¨vË_« Ô WŽuL
Ó − Ú *«Ó WKÓ¦ÚÓ√ w ©fO® q Ó LÓŽÓ
d³ÓÓ)«Ë √bÓÓ²³ÚÔ*« s ÓW½u]JÓ*«Ô ÓWO]LÝô«
Ú ÓWKÓLÚ'« Ô XÓHÓ½ UN]½√ bÔ−ÓMݨW
Ó ¦ÓU¦«
Ò WŽuLÓ − Ú *«Ó WKÓ¦ÚÓ√ w ©ô®
Ó
ÆUNЫd
Ó Ž≈Ë
Ú U¼UMFÚÓ  
Ú dÓO]žÓËÓ sOÚŽu
Ó dÚ*«Ó

ÚZ²MÚ²?Ó
ÚMÓ
UN½]SÓ s Ó dÚ*«Ó d³ÓÓ)«Ë √bÓ²Ó³Ú*«Ô s W½Óu]JÓ*Ô« WO]LÝô«
 OÚŽu Ú WKÓLÚÔ'« vKŽ ©ôË ¨UË f Ó OÚ® Ó X
Ú KÓš
Ó œÓ «–≈
ÆU¼dÓ³Óš Ó vLÒ
Ó ¹ËÔ UÐuB
Î MÚÓ dÔ³Ó) Ô ³B
Ó «` Ú ¹ÔËÓ ¨UNLÓÝ« Ú vLÒ
Ó ¹Ë Î dÚÓ √ÔbÓ²Ó³Ú*«Ô vI³ÚOÓÓ ¨U¼UMF wHMÚðÓ
Ô UŽu

≤±
Ú»]—Ób²?ÓMÓ

 WO]LÝô«
∫WOÓðü« Ú  LÓÔ'« vKŽÓ å f
q Ó OÚÓË ¨ôË ¨U ò q  bÚMÔ≠
Ú š  ±

fO ô U WKÓLÚ'«
Ô
¡wC
Ï Ô dÔLI«≠√
Ó
ÏqNÚÝ
Ó dÔÚ_«
Ó ≠»
Ï W³ÓFÚ
Ó WÔÓQÓ

Ú *Ó« ≠‡ł
Ï dOËÓ ‰uB
Ô ×
Ú *«Ó≠œ

∫WOÓðü« q
 LÓÔ'« w U¼dOÚÓž s WOÓUÒM« ô eÚO=LÓMÔ ≠≤
Î zU{
UF  dÏOÚš
Ó ô ≠√
©±∂Ø WUOI«® å ò≠»
Æ «bOF
Î ÐÓ dÏB
Ú Ó½ ô ≠‡ł
rOE
Ô ŽÓ X
Ó KÚFÓÓ «–≈ p
Ó OK
Ú ŽÓ —UŽ
Ï tÔKÓ¦Ú wð
Ó QÚðÓËÓ o
Ì KÔš
Ô s
Ú ŽÓ tÓMÚðÓ ô ≠œ
∫s OÚÓ²OÓðü« s
 OÚ²ÓKÓLÚÔ'« w U¼dOÚÓž s WÓOÓUÒM« U eÚO=LÓMÔ ≠≥
ÆU³ÎzUž
 bÏ¹Ú“Ó U ≠√
å ò≠ »
©¥≤ØdŁb*«®

≤≤
 q
∫WÓOÓðü« Ó LÓ'«
Ô » dFÚMÔ ≠¥
ÆU¾OC
Î Ô dÔLÓÓI« U ≠√
ÆUF
Î z«–
 d^

= f Ó OÚÓ ≠»
 …UO
Æ…ÎbÓUš Ï ŠÓ ô≠‡ł
¡ö
Ô ù«
Ú
Æ© ‡ ® WÞ ] ËÓ © Æ Æ Æ® ·cÚ(
Ó dÚA« Ó « Wö Ô L²ÓAð
Ó ŽÓ vKŽÓ q Ú …Ï—U²
Ó Ú Ô WÏFÓDÚ

] 
j 
Ô MÓ
s
Ó OÚG«Ë
Ó s Ó OÚF«
Ó
WFÓ Ú d« Ú ]MUÐ
^ ËÓ a

Æ—UB
Ï Ž≈
Ú vžu«
Ó ÕUÝ w s Ô ×
Ú ½Ó

dÚ³=FÓMÔ
Ô WM¹b
Æ”bÚI« Ó Ó …—U¹
Ó “ s
Ú ŽÓ «d¹d Ú ²ÔJÚMÓ
Î IÚðÓ V ®

Æ” Ô WO]L=¼Ó√Ó ‰
 bÚI« Ó uÚŠ
Ó UŽu{
Î Ú ²ÔJÚMÓ ®
uÚÓ V

 ½Ú_«
WDÓA Ó
œÓ—ÓËÓ w²«] Ós UÓ_« U?NO —Ëe
Ô Ó½ ¨” Ô WM¹b
 bÚI« Ó LÓ …—U¹ Ú ð=dÓMÔ ®
Î “ V
ÆhM« ] w U¼dÔ Ú–
Æ”bÚÔI« w W¹]dŁÓ_«
Ó ËÓ WÝ   Uú
Ó b]IÓ*«Ô s Ó  «—
Î uÓ Ú MÓ
Ô lÚLÓ− ®

ÆW¹]dLÓF«
Ô …bÓNÚF«
Ô h Ú ²ÔJÚMÓ
] ½Ó V ®

≤≥
Ú ŽÓ WÓ¦ÓU¦Ò« …ÔbÓŠ
…ÓdÓA Ú uÓ«
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

…dOG
Ó B«
] UMðÔ œU
Ó −
Ò Ý
Ó
¨«dO³ Ó UM²OÚÐÓ s
Î Ó ÊU Ú  lOC
Ô ðÓ …ÌdOG
Ó Ó …ÌœU
Ó − Ó bIÚHÓ UMHÓÝ
Ò Ý Ó √Ó Ê]√Ó p
] ý
Ó ô
œU− ] W?ÔFÓDÚ w
Ò « Ó N?Ó ¨dÓ³ÓÚ√Ó ÊU¨
Ó WÌU?
] š …Ì—uB Ó Ð ¨wÐ√Ó n?
Ó Ý Ó √Ó s 
] JË
Ì¡w
Ú ý Ô ¹Ó r tH?Ý
Ó ÓÊ«bÚI?Ô ÚsJ? Ó √Ó YÓ F?Ó³ÚÓ q
] F?ÓÓËÓ ÆU?¼«dÓ²Úý« w?²«] Ô…b?
Ó OŠu«Ó
…ÓœU
Ó −?
Ò «
] Ê]Ó√ U?MO?ÚÓ≈ q Ô bÚI?ÓÓ ¨œu?IM?^ « s ÎU?GKÓ³?ÚÓ t?O lÓÓœÓËÓ ¨Á«d?
Ó O?=š Ô ²Óý«
Ú
v?≈ UNO À
Ô b?
] ×Ó ²Ó¹Ó WÎO]F?O³Þ Ó Ô bÓ−?¹Ó ÊÚ√Ó tOÚKÓŽÓ X
Ó Wγ?ÓÝUM ] Ó bÚÓ UNŽU?OC
Ú ðÓu? Ó Ð
 zU?(« v?KŽÓ W?ÔIÓK?]F?Ó*«Ô ¡«d?
j? Ô LÚ(«
Ó …ÔœU?
Ó −?
Ò ? Ô H?K?Ú²?Ó
] « X Ú ðÓ s?
Ó ¹c?]« ¨U?M?¹dz«“

ÆìÊ«d¹ù tð—U¹
Ó “ s Ó ²¼«
Ú ŽÓ ¨rNÔUL Ú
Ói?FÚÐÓ   Ú dÓAÓ ½Ó bÚÓ wÒ√Ô X?
Ú ½U
Ó –≈ Ú ì ¨U Î uÚ¹Ó …ÔœU
Ó −
Ò «
]  b? Ó IÔ bÚIÓÓ
s “Ô—U?³« j
Ô zU(«
 ∫e¹dù« Ú Ó ³ÚÓ t OLA
ÚÊ√Ó q Ú Óð bÚBÓIÐ ¨WÓdÚA«  Ú≈ vKŽÓ WDÓ ÐÚ_«
^ e¹d Ó ËÓ œU
 − ] lDÓ
Ò «
›WOÝ—U¤ WÓdÚA«^
¡UN²½«Ú ∫«dB
 ½«Ú Ì OÚÐÓ q
w X = Ô »
Ô √ÚœË  A«
Ó UNÐÔ√ÚœÓ «cNÓ ¨¡U²= «d ½UÚÐ ÎU½«c¹≈ ¨tÔFÓÓdÚðÓËÓ tÔH]KÔðÓ
 B
…œUŽ
Ó ∫»√ÓœÓ
ÆrÌÝuÚÓ q
= Ô
U??N? `?
Ô L?
Ó ?
Ú ¹Ó s?
Ú J? Ú ?Ó …œU?
Ô ¹Ó r? Ó −?
Ò ?
] « l?
Ó { Ô  ??I?ÚðÔ w?Ò√Ô Ê√
Ú ËÓ Ê]√Ó r? ] l?Ë
ô≈ ÕU?
Ô ³?]B?« `
Ó ³?Ó
Ú Ó√ U?L?Ó ¨X
Ú I?ÓÓe?ÓÚ½« U?N½]Ó√ ô≈ Ÿ—U?
 ÒA?« v?≈ ‚ô
 eÚ½ôU?Ð
 nO d?] « vKŽÓ ì U?NMÚŽÓ Y
Ô × Ó H²š«
Ó ³?Ú½Ó UMÚËÓd?ÚNÓÓ U¼¡U? Ú wÒ√Ô X?
Ú EÓŠôË
Ó
Î ÓÝ vAÓ ∫ŸÓ—Ó–Ó
UF¹d X?ŽÓ—Ó–ÓËÓ ¨d−?Ó ‚U?¦³Ú½« v?KŽÓ ÊU?²ŽUÝ
Ú H« Ó   Ú d]Ó b?
Ú IÓÓ ¨ÎU?¾OÚý Ú −½Ó r?
Ó b? Ú KÓÓ
…UA*«Ô ∫WKÓÐU «
Ò Ó lÔDIÓMÚðÓ ô WKÓÐU «
v²ÒŠ Ó Ú√Ó Ê]√Ó lÔ«u«Ë ¨…ÏdO¦
Ò Â«b Ó Ó  «u
Ï DÔš
Ô nO
Ó d«
]
Ú dÓŁ]QÓðÓ bÚIÓÓËÓ ¨tdÓDÓÐ p
   LÚ½Ô ÊÚ√Ó lOD
Ó Ô ²Ó
Ú ½Ó j
Ï OÚš
Ó WÓL]ŁÓ s
Ú JÔ¹Ó r ÆqOÚK«
] w

≤¥
U½ÒeŠ
Ó ∫UMLÚł
Ó ËÓ s  œô  ³Ú¹Ó rÚÓ tÔM]J
 wÐ√Ó q
] JË Ô ËÚ_«
Ó sÔ ×
Ú ½Ó UMLÚłÓ ËÓË ¨p Ó FÓHÓ½«Ë
Ú ¨X Ú JÓ³ÓÓ wÒ√Ô
ÆWO]NAÓ Ð —UD
 Úù«
 ÂUF
 Þ Ó ‰ Ô Óð sŽ U½bÚFIÚ¹Ô r UMuł
 ËUM Ó ËÔ
ô≈ …ÓœU
Ó − ] v MÚ½Ó U½bÚ bÚÓËÓ ¨ «u
Ò « Ì MÓÝ
Ó q
Ó ³ÚÓ ÊU
Ó p  Ê]≈∫
Ó –  X
Ô KÚÔ
Ó ²Ó½Ó Ì¡w
ÊÚ√Ó tÔFÔ]u? Ú ýÓ d?Ôš¬ ÊU
Ó ËÓ ¨¡U?²=A?« w U½—«b ł Í Ô I²ÓH?Ú½Ó 5Š
Ó dÚŽÔ b? Ó
XJÒý 
Ô bÚÓËÓ »U³« ÂU
Ó √Ó WÎÓu]JÓÔ …ÓœU
Ó −?
Ò «  MÓ¨
] bÓ− Ó ÕU³
Ì Ó  «–
Ó ` Ó ³B
Ú ½Ô

Ó ²ÓÓ Ó5Š ¨„UM¼Ô U¼¬—Ó s
Ú Ó ‰
Ó Ë]Ó√ wÒ√Ô X
Ú ½U
Ó ËÓ ¨Ô …ÔdOG
Ó Ó Ô WÔÓ—ÓËÓ UNO
¨U??N?O?ÚM?ÓO?ÚŽÓ X?
Ú Ób?
] Ó ¼œÓ X?
Ó U?ËÓ W?ÎA? Ó B?Ó ¨V??O?K?(«
Ú ŠU?  zU?³? »U?
Ó l? Ó ³?«
‰«e
Ô ðÓ U WÔÓ—Óu«
Ó X½U
Ó ËÓ ÂUI Ó IOÚ²Ó
Ó Ó ¨k Ú ¹Ó v²ÒŠ Ì MÚFÔÐ wÐ√Ó e^NÔðÓ X
Ó n Ú FÓÓbÓ½«Ë
Ú
lÓÓM²Ó«
Ú ∫rÓ−
Ó Š
Ú √Ó ¨…ÓœU  ²ÚÓ sŽ wÒ√Ô X  Ó w
Ó −
Ò «
] wÐÓ√ Èd¹Ó ÊÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ UN× Ú LÓ−
Ó Š
Ú √Ó –≈
Ú UN½UJ

Æ »U³« ÂU
Ó √Ó X
Ú Óu]JÓðÓ n
Ó OÚÓËÓ
l?
Ó Ó—Ó ULÒÓËÓ ¨q? Ó tO?ÚKÓŽÓ dÓDÓÚ√Ó u?
Ì OÚÓ  «– ] '«  ·
Ó Ê]Ó√ UNF?Ô{«Ë Ó dÓ²ÓŽ«
Ú b?
Ú IÓÓ
«œU
Î − Ò ÝÓ WÓL]ŁÓ ÊÚ√Ó ≠Ÿ—U
 A«
Ò ÕU³
Ô B Ú  tÔÓ `Ó LÓÝ  IÚLÐ ≠ k
Ó U —«b Ó Šô
Ó ¨tÔÝ Ó √Ú—Ó
W?DÓU
 «
Ò …œU
Ó −Ò «
] ÂU
Ó √Ó n
Ó ÓËÓ bÚË  OÚ³«
Ó ¨X Ó «c¼ e?¹d≈Ú vKŽÓ UÞu
Î ³ÚÓ
ô dÓÚ_« Î ŽU?ý ¨UNKL?
Ó Ê]QÐÓ «d? Ú Š Ó dÓš¬ Ã
Ó s d?Ú_« Ú d?]×
Ó ²Ó¹Ó r?
Ú Ó r]ŁÔ «œ
Î œ=d?Ó²ÓÔ
¨…b]*«Ô Ác?¼ Ó‰«u?Þ UNÐ k Ú bÚI?ÓÓË ¨WÓd ?
Ó H?Ó²ÓŠ« ] « `³ÚÔ s? ÎU?ULðÓ u?K
Ú ¹Ó
WνËd
Ó IÚÓ tÔ²ÓÐÓuÚðÓ q Ú ¹Ó ÊÚÓ√Ë ¨tÐ=—Ó v≈ »u²
Ó FÓ− Ó ¹Ó ÊÚÓ√ vKŽÓ «d
Î š] RÓÔ ÂÓeÓŽÓ tÔM]JË
…ÓœU
Ó −
Ò «
] Ác¼ —U²
Ó š«
Ú vË_« tðö  QÓÐ r]¼Ó ULÒKÓÓ ¨÷Ëd
Ó ¡«œ  H«  QÓÐ
Ô ¡«œ
…Óe]¼ Ê]Q
Ó f? Ó Ó√ ¨…ö]B« w ŸÓd?Óý
Ò Š Ó ËÓ UNý Ó tÔ½]Ó√ ô≈ ¨tŽu?dÔ
Ó dÓÓ s?OŠ
v?KŽÓ …öB?
] U?Ð t²?ÓÐÓuÚðÓ √Ôb?
Ó ³Ú¹Ó n?
Ó OÚÓ ÆÎU?H?O?MŽÓ UÎł
Ò —Ó t?ÔLÓ ?
Ú ł Ã
^ dÔðÓ Ì¡U?Ðd?Ó NÓ
Ò ÎU?Oł«— «—U²
tÓK« Î Ó Ó√Ë U?NH]Ó «cÓJ¼ËÆ ÆÆ °ø ÌWËd?
Ú Ô U¼œUŽ Ó Ú Ó Ì…œU
Ó −
Ò Ý
Ó

≤µ
Æ»u½^c« s dÔHÓ²ÓGÚ¹Ô ô ULÒ tÔ²ÓKÓFÚ V
Ó  ²Ó×
Ú ¹Ó ô√Ó
Ô ðÓ …œU
‚uH Ó − ] Ð UM²ÔŠ
Ò U Ó dÚÓ X
Ú ½U
Ó bÚIÓË Ó ¨WUÝÓ d«= ÊuL Ó C Ú Ó ÊU
Ó p 
Ó –
tÔ½S]Ó wÐ√ UÒÓ√Ë ¨UNðœUF
Ó Ó X Ú KÓFÓHÓ½«Ú bÚIÓÓ wÒÔ√ U?ÒÓ√ ¨UNŽUO{ vKŽÓ UM½ÓeÚŠ
Ô
…ÓœU
Ó −Ò «
] lÓÓ—ÓËÓ ¨¡Ëb Ì NÔÐ U¼«uÞ
Ó r]ŁÔ ¨WUÝ
Ó d«
= w ‚ Ó b]Š Ó qÐ U¾ÎOÚý
Ó qÚ IÔ¹Ó rÚÓ
wÐÓ√ «bžÓ bÚIÓÓ q?
Ú łÓ Ó√ ÆÆƨwKÒB Ó ¹Ô Õ«—Ë
Ó UM²?OÚÐÓ s ÌW¹ÓË«“ v≈ U?NKÓLÓŠËÓ
] p– cÔMÚÔ U³Îþ«uÔ UOÎK=B
ÆÕU³B« Ó Ô
«eÒÓŽ …dOL
Ó Ó  åÊU
Ô ½ù«Ë
Ú WÔŽUÒ WŽuL
Ó «ò Ú Ó s ©·d^B
Ó − Ó ²ÓЮ

∫rKFLK WEŠö
.wŽ«–≈ ZU½d³Ð o×K ”—b«

∫…Ï¡U{
Ó ≈
 Ó dÔA
UNðôUI Ô MÚðÓ X
Ú ½U¨Â
Ó Ó UJÒŽÓ WM¹b
±π≤∑ ÂUŽ Ó Ó w   Ú bÓ˨ 
Ô WÏO]MOD Ú KÓ WϳÓðU
 Â«Ì eÒŽÓ …ÔdOL
Ó Ý Ó
 ŠUÒ « …U²Óò VÓIKÓÐ UNÔF=ÓuÔð˨nÔ×^B« w ÓW]OÐÓœ_«
Ʊπ∂∑ ÓÂUŽ ÚXÓO=ÔuÔðÆåq Ó

…bÓzU

∫«eÒŽÓ …dOL
Ó ÝÓ W³ÓðUJ«  UH
Ô ]RÓÔ
ÆÂ±πµ¥ …ÏdOG
Ó Ó ¡UO
Ô ýÚ Ó√ ≠±
Ʊπµ∂ dO³
Ô J«
Ó q^ =E« ≠≤
Ʊπ∂∞ Èdš√Ô h Ó Ë ≠≥
Ï B
Ʊπ∂≥ ÊU
Ô ½ù«Ë
Ú WÔŽU
Ó «
Ò ≠¥

≤∂
hM«
] ‚U¬ w
ø åUJ Ó UN²M¹b
Ò Žò Ó Ó „dÚÓð v≈ «eŽ
Ò …dOL
Ó Ý Ó lÓÓœÓ Íc]« U ≠±
ø«eÒŽÓ …ÔdOL
Ó Ý Ó X  œÓ_«
Ú GÓ³Ó½Ó » Ó ‰uI
 Š
Ô s q
Ì IÚŠ
Ó Í
= Ó√ w ≠≤
∫W×O×] WÐUł
Ó B« Ó ù« eÚ—Ó ‰
Ó uÚŠ
Ó …ÎdÓz«œ Ó MÓ ≠≥
 lÚC
∫Ó…œU
Ó −
Ò «
] ‚ Ô —U
 «
Ò œUŽ
Ó Ó√ ≠» ∫ …ÓœU
Ó −Ò «
] ‚ Ô —U
 «
Ò cÓš
Ó Ó√ ≠√
Æt²ÐÓuÚ²Ó ≠± ÆUNFÓOÚÐÓ œ«—
Ó √Ó tÔ½]_≠
Ó ±
ÆWÞÓdÚA  UIŽ s
^ « » Ú  tuÚ
Ó  ≠≤ ÆUNOÚKÓŽÓ w Ó OÔ ≠≤
Ó K=B
Ú OÓKÐÓ UN½]Ó_ ≠≥ ÆdDÓÓ*« s UNÐ w
ÆX Ó L²Ó×
Ú OÓ ≠≥
∫q¦ …œU
Ó − ]   U«b
Ò K  Ú ²Ýô«
 Ú sÔ WÔŽuL
Ó − Ú Ó h
= M«
] w  
Ú œÓ—ÓË≠
Ó ¥
Ó L?²?¼«
ÂU? Ú j?zU?(« v?K?ŽÓ W?ÔI?ÓK?]F?Ó ?*«Ô ¡«d?
Ô L? Ú («
Ó …ÔœU?
Ó −?
Ò ?
] « X? Ú ðÓ -√
Ô H?K?Ú²?Ó ?
Æs¹dz«e«
Ò
vLÓ²ŠU
Ú q Ó tOÚKÓŽÓ dÓDÓÚ√Ó u]'«
Ì OÚÓ  «– Ó Ê]QÓÐ ‚
Ô —U
 «
Ò · Ó dÓ²ÓŽ«
Ú bIÓÓ ≠»
Æ…œUÓ −
Ò UÐ
]
ÆwKÒB
Ó ¹Ô Õ«—Ë
Ó UM²OÚÐÓ s W̹ÓË«“
 v≈ UNKÓLÓŠ
Ó ËÓ …ÓœU
Ó −
Ò «
] wÐ√Ó lÓÓ—Ó ≠‡ł
p  WÔö
Ó – Ó ŽÓ U Ë ø …œU
Ó −
Ò K
] `O×
Ô B«
] «b Ú ²Ýô«
Ô Ú uÓ¼Ô ULÓ
ø UNLÝUÐ
Ú
ÆsOÚðÓdÓIÚ w ¨Â«
Ì eÒŽÓ …ÓdOL
Ó  å…ÔdOG
Ó B«
] UMðÔœU
Ó −Ò Ýò ]  h
Ó WÓB = KÓMÔ ≠µ
Ú 

≤∑
WGÓK«
^ —«d
 Ý Ú 
Ú √Ó s
ÆUNðÔb]ýË UNÔuÚ¼Ó ∫W³ÓJÚM«
] —UB
Ô Ž≈
Ú ≠±
¨—U³
Ó G«
Ô dO¦ Ó …Ìb]A
Ô ðÔ˨  Ð V
^ NÔðÓ w²«] `¹
Ô d«
Ò u¼ ∫—UB
Ô Žù«
Ú ∫‰uI
Ô ½Ë
Ó
Æ¡UL «
] w œuL Ó lÔHðÓdð
 FU Ú ËÓ
ÆUN²ÔŽÓdÚÝË
Ô `¹d« Ô ²Úý« w¼ ∫WÔHÓUF«
Ò œ«b  Ë
ÆdOG
Ô B«
] —UB
Ô Žù«
Ú w¼ ∫WÔFÓÐÓËÚe«
] Ë

Ô EÚðÓ ÁÔb^{ËÓ ¨f
tKOK Ú ËÓ ∫¡w
 LÚÒA« w tFÔ{ Ú A«
] fOL
Ô Ú ðÓ ∫‰uI
A Ô ½≠ Ó ≤
∫q Ú LJÚMÔ
b^C«
= vMFÚ*«Ó Ó F«
…Ô—U³
................ .......................  A«
Æ…U Ò 5L
Ô Ú ðÓ ≠√
................ .......................  —u
Æ… Ó B«
Ò dO³
Ô JÚðÓ ≠»
................ .......................  Æ¡U*« b¹d
Ô ³ÚðÓ ≠‡ł

ÆÂÓË«œË
Ó œU²
Ó Ž«  FÚ vKŽÓ Êö
Ú vMF0 ∫«cÓ q Ï Ô » Ó √ÓœÓ≠ ≥
∫Ì…bOH
Ó Ô q
 LÓłÔ ÀöÓŁ w å»√ÓœÓò q Ó FÚH« ÂbÚÓ²
Ú ÓMKÚÓ
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ VUD«
Ò » Ó √ÓœÓ ≠ √
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Â_«
Ô XÐÓ√ÓœÓ ≠»
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÆqUF« »
Ó √ÓœÓ ≠‡ł

≤∏
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ


Ú ³«Ë
Ó UJÒŽÓ
ÆWKOLÓ ∫ WO]N³«
Ó '« t?? ¹]b?? ]M?? « ÷ Ó ÊU?? ?×? ?¹Úd?] ? « ÔW?? ÓB?? Ú—ÓËÓ …U?? Žd?^ ? « r?
Ó Ô —Ú_«Ë Ô ? K? ?Š
Ô
Ú ?½ ∫W??¹]b??−?
v??≈ W?Î ? ³?Ó ? ? Ó ? ?
Ú ?F?Ó ?«
ÆV¼Óc« ] u¼Ë b− Ó Ú F«
Ó t??O?] ? N?? ³?Ó ?« U?? N? ?ð¡ö?
Ó ? Ô w?? ÔW?? Óu?? −? ?)« Ú ? ÓI?? « Ôq?? ÐU?? M? ÝË
Ó `??L? Ó
t??¹]b?? −? Ú ?F?Ó ? « »U?? ³? ]A?? « Âö?
Ó ? ? Ô ?ŠÚ Ó√Ë ¨Í—U?? ¼“Ú√Ó Ôo?? O? Š—ÓËÓ
øt??¹]b?
 ¼Ó åU?ÒJ??Žò Ú N?Ó ?Ó ¨Íb?ÚM??Ž U? ^q??Ô w?¼
Ó U??N?Ð v?{d?Ú ?ðÓ q?

Á—u?? N? ÓÞ U??¹ „b?


Ó ? ¹ÚËÓ—Ô å U??ÒJ?? ŽÓ ò U??¹  U?? L? ?
Ó ?³?Ó ? « …Óu?
Ó ?ÚK?? Š
Ô U??¹
Ó ? ?A? ?*«Ó p?? ÔÓQ?? ?
Á—u? Ó ? łË p?? O?Ú ? ?Ó²?? Š«—
Ú ? ?¹Ó ¡U? Ó Óq?? ?³?] ? Ó d?Ô ? ×?
Ú ? ?³?Ó ? «
Ád?Ó ? O? ?Ó√ U?? ?¹ p?? ³?? ÚK?? ?Ó œ]ËÔ V?
Ó ? ÔD?? Ú?? O?Ó ? ? v?? ð√Ó d?Ô ? O? ?Ó_« u?? ?N? ?
Á—u?
Ó ? ? F? ? ý Ú ? ?Óð ô t?? ? ³?? ?ÚK?? ? ÓI?? ?ÐËÓ t?? ? Ð ÎU?? ? I? ? Ú—
Ô Î«b?? ? ÐÓÓ√ w?? ?Šd?Ó ? ? −?

UÒJŽ
≤π
ÆUN× = uÓMÔ
Ú {

…¡U{
Ó ≈
q
Ó IÓ²Ó½«Ë¨
Ú Â±π≥∂ WÓMÓÝ Ó r×Ú H«Ó Â=√Ô ÈdÔ så  h Ó LÔB Ú Ô W¹d
Ó ò
Ó w sOÚ Ó Š  dÔŽU
Ô bÔý«—  A«
Ò bÓËÔ
±π¥∏ WMÓÝ Ó WO]K
Ú _« Ó t²¹ÓdÚÓ v≈ t²KÓzUŽ
 lÓÓ œUŽ Ó r]ÔŁ¨ Â±π¥¥ WMÓÝ Ó v≈ t²KzUŽ
Ó UHOÚŠ  lÓÓ
w wuð˨
Ó Î J=³ÓÔ ÂÓËUI
«d  *«Ô dÓFÚA«
= V Ô ²ÔJÚ¹Ó √ÓbÓÐË Ó …dÓU  M«Ò w ” Ó W³ÓJÚM«
Ó —ÓœÆ  Š
Ò À«b Ú √Ó dÓŁÚ≈
. tÝ  √Ú—Ó j  IÓ
Ú Ó w s Ó œË
Ô ¨Â±π∑∑ WÓMÓÝ Ó „—u¹uO½
Æ dDÓÓ*« wMOd× Ú ðôÓ ÷ Ô —_«Ú U½√¨ Ó a¹—«u
Ô ¨
Ó d− Ú H«
Ó lÓÓ Ê«u¹œ∫
Ô = tÔðUH
W¹]dFÚA« Ô ]RÓÔ

©±±± ’ d−H« l® Ê«u¹œ s sOÚ


Ó Š 
Ô bý«—

Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ

ø UJÒFÓ dÔŽUÒA« UNÓb]Ó w²«] WÔ¹]bN«


Ó U ≠±
¨h
= M«
] w d?ÚEÔMÚMÓKÚÓ ¨WÎKOL
Ó łÓ …U²
Î Ó åUJ?Ò Žò  A«
Ó dÔŽU Ò —Óu]Ó bÚIÓÓ ≠≤
ÆUNULł Ò  UHB«
Ó vKŽÓ ÓW«]b« = Ã  d
Ú ²Ó
Ú ½ÓËÓ
W?ÏÓK?OLł
Ó …Ï—u?  O?Ú²?ÓŠ«—
Ó åp Ó q Ó ³?]Ó dÔ×?
Ú ³«  ÒA?« ‰
Ó ò∫ d?ŽU  uÚÓ w? ≠≥

≥∞
UNð«u
Ô šÓ √ÓËÓ Ê≈
] uÔ×
Ú M«
]
©≤ ® ©± ®
ÆlÏUÞ dÓLÓI«
Ó Ê≈] ≠±  dÔLÓI«
ÆlÏUÞ Ó ≠±
ÆÏ‚—u
 dÓ−
Ó A«
] Ê√ Ô LÚKŽÓ ≠≤
] X ÆÏ‚—u
 dÔ−
Ó ]A« ≠≤
ÆZ
Ï zU¼
 dÓ×
Ú ³«
Ó ÊÒQÓÓ ≠≥ ÆZzU¼
Ï dÔ×
Ú ³«
Ó ≠≥
Æ`
Ï ²=HÓ²ÓÔ dÓ¼Úe«
] X Ó OÚÓ ≠¥ ÏÆ`²=HÓ²ÓÔ dÔ¼Ú]e« ≠¥
ÆÀËd
Ï ×
Ú Ó q
Ó IÚ(«
Ó q] FÓÓ ≠µ ÆÀËd
Ï ×
Ú Ó q
Ô IÚÓ(« ≠µ
ÆÏWKOCÓ `
Ó U
Ô ²«
] s] J WK¹–
Ï —Ó s
Ô ³ÚÔ'« ≠∂ ÆWÏKOC
Ó Ó `
Ô U
Ô ]²« ≠∂

Úk?ŠöMÔ
¨d̳Ӛ Ó ²Ó³ÚÔ s UNM …ÌbÓŠ«Ë
Ó Ë√b  q ^ Ô ÊÔu]JÓ²ÓðÓ ¨WÏO]LÝ«
Ú qÏ LÓł
Ô UNFOL
Ó łÓ vË_« WŽuL
Ó −Ú *«Ó q
Ó LÓł
Ô Ê]√Ó
ÆsOÚŽu
Ó dÚÓ ÊU½uJ
 Ó ËÓ √ÓbÓ²Ó³Ú*«Ô Ê]Ó√ UMÐ d]Ó bÚÓËÓ
¹Ó dÓ³Ó)«
·Ëd
Ï Š
Ô U?NOÚK?ÓŽÓ X
Ú KÓš Ú J?Ë ¨UN
Ó œÓ s? Ô HÚÓ½ v?Ë_« WŽu?
Ó L−Ú *«Ó q
Ô L?
Ó łÔ w¼ W?OÓ½UÒ¦?« WŽu?
Ó L−Ú *«Ë
Ó
ÎUŽudÚÓ wI
Ó ³ÓÓ dÔ³ÓÓ)« UÒÓ√ ¨UN UL
Î Ý«
Ú —U
Ó ËÓ V  B ] s √bÓ²Ó³Ú*«Ô WÓdÓŠ
Ú M?] « v≈ lÚd« Ó s   Ú dÓOÒžÓ
åUNÔð«uš
Ó √ÓËÓ ]Ê≈ ò w¼ · Ô dÔŠÚ Ó_« Ác¼ËÆUN «d Î ³Óš
Ó —U
Ó ËÓ

ÚZ²MÚ²?Ó ÚMÓ
¨UNLÓÝ«
Ú vLÒ
Ó ¹ÔËÓ ¨√ÓbÓ²Ó³Ú*«Ô V  MÚ²ÓÓ ¨WO]LÝô«
Ô B Ú WKÓLÚÔ'« vKŽÓ q
Ô š
Ô bÚðÓ ·Ëd
Ï Š
Ô UNð«u
Ô š Ó √ÓËÓ Ê≈
] ≠±
ÆU¼dÓ³ÓÓš vLÒ
Ó ¹ÔËÓ ¨UŽu
Î dÚÓ dÔ³ÓÓ)« vI³Ú¹ÓËÓ
Æq
] FÓÓ˨
Ó X ] J ˨ Ê]QÓÓË ¨Ê√
Ó OÚÓ ËÓ ¨s ] ∫w¼¨åÊ≈ò
]  «u
Ô š
Ó Ó√ ≠≤

≥±
Ú»]—Ób²?ÓMÓ
r]ÔŁ ¨WOÓðü«
 q  LÓ'«
Ô sÓ  WÌKÓLÚł
Ô q  š
= Ô vKŽÓ UNð«u  ËÚ√Ó Ê≈
Ó Ó√ s …ÎbÓŠ«Ë ] qÚ š bÚMÔ ∫ô Î Ë]√Ó
∫ ULKJ«
Ó dÓš«Ë  √Ó j Ú ³CÚ ½Ó
ÆdÏB²ÓMÚÔ Í ^ uÓI« ≠¥ ÆWÏOÓU ¡UL
Ô «] ≠±
Æo Ï =bÓ²ÓÔ dÔNÚ]M« ≠µ ÆfÏ «œ Âö Ô ]E« ≠≤
ÆqOK
Ï ŽÓ rO
Ô M«
] ≠∂ ÆpOý
Ï ËÓ dÔDÓÓ*« ≠≥

∫WOÓðü«
 q  LÓÔ'« w ⁄«dÓ úLÚMÓ ∫UOνUŁ
Ó H« 
ÆÆÆ q
Ó OÚK«
] s ] J ‚
Ï dA
Ú Ô —UN
Ô ]M« ≠¥ Ï ÞU ÆÆÆ q
Æd ] FÓ≠Ó ±
ÆÆÆ ‰uB
Ó ×
Ú *«Ó Ê]≈≠
 µ ÏÆqNÚÝ
Ó ÆÆÆ Ê]QÓ≠
Ó ≤
ÆÆÆ ÊUJ Ô LÚKŽ≠
Ó *«Ó Ê]√Ó X Ó ∂ ÏÆq¹uÓÞ ÆÆÆ X
Ó OÚ≠Ó ≥

∫WOÓðü« q
 LÓÔ'« w UNð«uš
Ó Ó√ s Ì…bÓŠ«Ë Í
= √Ó ËÚ√Ó Ê]≈ rÝ«
Ú X Ó ×Ú ðÓ UÎDÒš Ó MÓ ∫U¦ÎUŁ
Ó lÚC
ÆœuL
Ï × Ú Ó Ós Ó («
Ó ÓoKÔ)«Ô ]Ê≈ ≠±
ÆÃ  dÓHUÐ
Ó wðQÚ¹Ó ` Ó ³ÚB«
^ q ] FÓÓ ≠≤
Æ«d
Î J=³ÓÔ qÓ Š
Ó —Ó bÚÓ dÓz«e«
Ò Ê]QÓÓ ≠≥
ÆÂuOGUÔ Ð …ÏbÓ³]KÓÔ ¡UL
Ó « ] s ] JË ¨dÔDÓ*«Ó n Ó ]uÓÓð ≠¥
ÆVOA
Ô Ó FÓÓ ULÐ ÁÔdÓ³ÚšQÔÓ U
*«Ó q Î uÚ¹Ó œuF
Ô ¹Ó »U³Ó A« ] ÓXOÚÓ ô√≠ Ó µ

 ½≈Ú s …ÌbOH
ÆUMzUA Ó Ô q
Ì LÓł  ÓŁ w UNð«u
Ô Àö  š Ó √ÓËÓ Ê]≈ ÂÚb Ú MÓ ∫UF
Ú ²Ó 
ΠЫ—

Ó ÌWO]L?Ý«
ËÚÓ√ åÊ]≈ ò U?N²ÚIÓ³ÓÝ Ú qÌ LÓł Ó ÓŁ å…¡«d
Ô Àö Ó I« h?
= Ó½ò s ÃÚ d
Ú ²Ó Ú M?Ó ∫U
Î Uš
ÆUNð«uš
Ó Ó√ s Ì…bÓŠ«Ë Í ^ √Ó

≥≤
¡öù«
Ú
剫ò‡Ð
 ·  d]FÓ*«Ô rÝô«
Ú vKŽ Âö«
Ò ‰uš
Ô œÔ

åw  _«
= ½U Ó `¹—
Ô ò
Ô b=×
À Ó ¹Ô uÓ¼Ë Ó tÔ²ÚFÓL
Ô tÔÓ …Ï—Uł Ó Ó ¨UUF
Î Þ Ó tÔMÚ cÔ
 ²]¹Ó q
Ï LÓŠ
Ó tÔÓ ÈbN¹Ô ÊÚ√Ó oO²
Ì ŽÓ wÐ√Ó s
Ô Ð«Ú vMÒLÓðÓ ò
 
Ú ¡UłÓ r]ŁÔ ¨ÂUF D« ] X  ÚËÓ v≈  
Ú dÓEÓ²Ó½U
Ú ¨q Ï LÓŠÓ tÔÓ Èd²ÓA
Ú ¹Ô ÊÚ√Ó dÓÓ√Ó bÚÓ tÔ½]√Ó X
Ú M]EÓÓ ¨p  Ð tÔðÓ√ÓdÓ«
Ó c Ú
Ô Ð«Ú Ó‰U?I? ¨w½uLFDÚ²?Ô X
Ìo?O²ŽÓ wÐ√Ó s?  Ó r?
Ô ¾?Ú− Ú Ô—Ëb
 Ô `¹—
Ó X? Ô LÚL? Ó Óý ∫X Ú U Ó ËÓ ¨»U?
Ó ³?« X]bÓÓ
= ½U_«
åw Ó `¹—
Ó Êu Ô ¹Ó ÏÊ«dOł ∫t²ł
Ó LÒA Ó ËÚeÓ
©≤∂≥ر —U³š_«
Ú ÊuO
Ô Ž®
Ô

©≤® ©±®
ÆrŽU½ ·u
Ï Ó KÚ ≠±
 LÓ×
q ÆqLÓ(«
Ó tÔÓ Èd²ÓA
Ú ¹Ô ÊÚ√Ó dÓÓÓ√ ≠±
Æ’Uš
Ï ‚«c
Ï Ó ÊUC
Ó Ó—Ó dNÚÓý w ÂUF]  ≠≤
 DK ÆÂUFD«
] X  ÚËÓ v≈  
Ú dÓEÓ²Ó½«Ú ≠≤
ÆWKÓH=DÓ²Ó*«Ô …—U−
Ó KÚ oO²
Ì ŽÓ wÐ√Ó s
Ô Ð«Ú `
Ô L=KÓ¹Ô ≠≥ Æ»U³« X]œÓËÓ …Ô—U'«
Ó  ¡Uł
Ó ≠≥
ÆÊuKH=DÓ²ÓÔ*« UNL^²ÓA
Ú ¹Ó `¹— Ó  ≠¥ Æw
Ï w½Uú  _«
= ½UÓ `¹—
Ó ÊuÓ LÒA
Ô ¹Ó Ê«dOł
Ï ≠¥

≥≥
Úk?ŠöMÔ
UNOÚKÓŽÓ X
Ú KÓš Ï KÓ w
Ó œÓ Ó5ŠË ¨©‰«® ‡Ð WÏÓd]FÓÔ  UL Ó ¼ vË_« WŽuL
Ó −Ú Ó*« w WÓ½Óu]KÓÔ*«  ULKJ«
Ó Ê]√Ó
Æ©‰«® Ú Óc×
Ú …ÔeÓLÚ¼Ó X Ó ²ÐU²
Ô ¨UN Ó  s
Ú   
Ú dÓO]žÓ UN½]SÓ WOÓ½U¦«
Ò WŽuL
Ó − Ú Ó*« w d='«
Ó ·Ô dÚŠ
Ó å‰ ò

ÚZ²MÚ²?Ó ÚMÓ
] ©‰«® …eÓLÚ¼Ó ·
n¹dFÚ²«  cÚ×
Ó Ð wCIÚ¹Ó å‰«ò‡Ð WÓd]FÓ*«Ô  UL
 KÓJ« vKŽÓ Âö«
 Ó ‰ušœÔ Ê]√Ó

UJÒŽÓ ¡UMO w w
= ³FÚA«
] Í Ï OÒMOD
= Ð  U
= eU Ú KÓ

≥¥

] 
j Ô MÓ
WFÓ Ú d«
^ ËÓ a ] Ð
Ú MU
lOL
Ï łÓ wuÚÓ 5Š
Ó gÔ OÚF«
Ó «c³]Š
Ó
¡«u
Ô ¼ÚÓ_« U¼—u
Ó √Ô ‚
Ú d=HÓðÔ rÚÓ

d³=FÓMÔ

5MOF
Ó ²Ó  H«
Ú Ô …U²  FÚðÓ WO]L=¼Ó√Ó s
Ó rOK Ú √Ó …dÓA
Ú ŽÓ dÌDÔÝ Ó ŽÓ œËb
 Š Ô w ®
∫WO ðü«
 —UJ Ó Ð
 Ú_U
Î U öOł
ÆU× Î Ô AMÚðÔ WÔ×
T Ó UB«
Ò …Ô√ÓdÚÓ*« ≠ √
ÆlLÓ²Ó−  Ð w ÊUJ¹d
Ú *«Ô ¡UM  Ó q
ý Ô ł
Ô d«
] ËÓ …Ô√ÓdÚÓ*« ‡ »
= MOD
Æw Ú KÓH« lLÓ²Ó−
Ú Ô*« w …√ÓdÚ*«Ó WÔ½UJ
Ó ≠Ó ‡ł

WDÓA½Ú_«
Ó

Æ …ÌdÓUF
 Ô W̳ÓðU Ë√ V
Ì ðU lÓ UÎOÒÐœÓ√Ó «—«u
Î Š Ú MÔ ®
 d−

= ÐdÓF«
w? UN²?Ú³=¦Ó½ÔËÓ w? Ó » ]  h
 œÓÓ_« s? …Îd?Ó OBÓ WÎB? = K?ÓMÔ ®
Ú 
 WK]−
ÆjzU(« Ó Ó

≥µ
Ú ŽÓ WÓFÓÐ«d]« …ÔbÓŠ
…ÓdÓA Ú uÓ«
dÐÓb]²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

dÔ ×
Ú ³«Ë
Ó a Ô OÚ ]A«
UN³Ó²ÓÓ ¨ …—uN
Ó AÚ LÓ« WO]LUF«
Ó h  B  s
Ó I« Ó  ådÔ×
Ú ³«Ë
Ó a ] 
Ô OÚ]A« ò WÔB
¨Â±πµ≤ ÂU? Ó Ž åÍ«u?GMÚL?¼Ó X?½—¬ ò d?Ô O?N]A?« w?
^ J?¹d_«
Ú V? Ô ðU?J«
¨d??×?
Ú ³?Ó « v?≈ ‰
Ó e?Ó½Ó U?Ðu? s? Ì“u?−?ŽÓ œU?
Ì O?Ò ?

Ó ‰
Ó u?
Ú Š
Ó U?N?Ł«b?
Ô Š√Ú —Ëb?
Ô ðËÓ
÷ dÚŽÔ v≈ tÔ²Ú³Ó×
Ó ÝÓ r]ŁÔ ¨UNFÓÓ q¹u
Ì Þ Ì Ž bÓFÚÐÓ …dO³
Ó „«d Î WÎJÓLÓÝ
Ó œUD
Ó
«Ë
Ú
œuF
Ó ¹ËÓ ¨tÔ²ÓJÓLÓÝ Ó N²ÓKÚOÓ p
Ó r?  bÓF?ÚÐÓ ‘
Ó –  p
 dÚI« Ô LÓÝ Ó tÔLÓłU?
Ó ¼Ë ¨d× Ú ³«
Ó
∫WB  Ác¼
Ò I«  s ¡ÏeÚł
Ô wðQÚ¹Ó ULO Ë ¨q¹u
Ì Þ Ì ŽÓ bÓFÚÐÓ UÎOÒLEÚŽÓ ö
Ó ¡UM Î JÓOÚ¼Ó UNÐ

Î — 5F
öÞ Ó ÐÓ—Ú√Ó uÓ×
Ú ½Ó ‘  rÓN²
Ô dÚI« Ó «Ú bÚIÓÓ ∫‰UŽ
Ì  uÌ B
Ó Ð a
Ô OÚA«
] ‰U
Ó ËÓ
ÆWJÓLÓ«
] r×
Ú Ó s
WÐÓdÚ(«
Ó ∫ÊuÐdÚ(«
Ó Óq?³×
Ú Ó«Ë ¨ÎU?C¹Ú√Ó w?½uÐd?ÚŠ
Ó cÓš
Ó √Ó q?
Ú ÐÓ ¨j
Ú I?Ó Ó «c¼ f?
Ó OÚÓ ∫ d?ÓJ] Ó r?
] ŁÔ
ÊÚ√Ó b?
] ÐÔ ôË ¨Èdš ] UNMÚ Ôq?O¹Ó w²JÓLÓÝ
Ú √Ô …Îd]Ó ÂÔb« Ó ¼ U¼Ë ¨t?KUJÐ
Ó w
ÆÈdš
Ú √Ô ‘«d
Ï √Ó Êü«
Ó q Ó ³IÚðÔ
XFÓDÔ∫ dÓ²ÐÔ Ú dÓ²ÐÔ ÊÚ√Ó bÓFÚÐÓ WJÓLÓ« Î OÚÓ tHÚÓ½ w f
  ] v≈ dEÓ]M« v≈ ö Ú ½«R¹Ô rÚË
Ó
Ê]QÓË
Ó a?
Ô OÚA«
] f Ó √Ó W?JÓLÓ«
] Š ] r?Ó ×
Ú Ó ‘  g?
Ô dÚI« Ó NÓ½Ó 5×
Ó Ó ¨X?
Ú ¼Óu=ý
Ô ËÓ
Ó NÔ½ Íc«] uÓ¼Ô tÔLÓ×
Æg Ú Ó
rÓ×
Ú Ó g
Ó NÓ½Ó Íc«] ‘  X
Ó dÚI« 
Ô KÚ²ÓÓ wMÒJË∫Ó t
‰U  HÚ½Ó s
Ó OÚÐÓ˨
Ó tÔMÓOÚÐË
Ó
ÁÔbÓŠ
Ú ËÓ tÔÒK« ¨ wðUOŠ
Ó w UN²Ô¹Ú√Ó—Ó w²«] ‘«d
 Ó dÓ³ÓÚ√Ó ÓÊUË ¨w²JÓLÓÝ
_« Ó

≥∂
ÆÍUMOÚŽÓ  
Ú dÓB
Ó ÐÚ√Ó rÌ
Ú { Ì dÚ rÚÓ rÔKÓFÚ¹Ó
Ó ‘
b?
Ú Ó U?¼Ë ¨W?J?
Ó L?
Ó «  ¼ w?K?²?ÚIÓ n?
] Ác? Ï ݬ U?½Q?Ó Ó p?  lÓË
Ó – Ó ∫d?ÓJ?
] Ë
Ó
Ê≈¨ Ó Íb?M?ÚŽ f?
] ÏÊu?Ðd?ÚŠ Ó O?ÚÓËÓ ¨¡u?
Ó ?ðÓ ÊÚ√Ó ÔW??¹]u?
= '«
Ó ‰«u?
Ô Š Ó X?J?
Ú _« Ó ý
Ó ËÚ√Ó
Æt?ÔMÚ v?–Ú√Ó X?
Ô M?ÚÔ wM?ÒJ?Ë ¨ w?
y –Ë
Ó Íy uÓ ¨ŸÏ—U?ÐË w?  Š
y A? Ú ËÓ ‘Ó dÚI?«
Ì B
 u Ó Ð ‰UË
Ó ¨ dOž
Ô f Ó OÚÓ UŠö
Î Ý  ÈuÚ√Ó X
Ô MÚÔ wKÒFÓÓ øÍ—bÚ¹Ó s
Ú Ó s 
Ú JË
tł«ËËÓ ¨ÁU−ðô«  ÐÚÓ√ ¨“u−F«
= «c¼ w dÚ× Ó q Ô ł
Ô d«
] UN¹^√Ó dÚJ=HÓðÔ ô ∫‰UŽ
Ì
ÊÚ√Ó w
] KÓŽÓ s Ú JË ∫ ‰U
Ô O]FÓ²Ó¹Ó s Ó tHÚ½Ó s
Ó OÚÐË Ó ÆUNuKŠ
Ó tÔMÓOÚÐË Ô bÓMÚŽ ¡UO
Ó ýÚ _«
Ó
Æw vIÒ³ÓðÓ U q
^ Ô uÓ¼Ô dOJ
Ó HÚ²«
] Ê]_
Ó dÓJ
= √Ô
¨Ô“u?−F«
Ó q Ô ł
Ô d«
] UN¹^Ó√ ¨„ Ó œ«R
 Ô w? WÓ− Ó lÔu¹ Ì¡w?
Ó NÚ³« Ú Óý w dÚJ= Ó
WÌŽÓdÚÝ
Ô w Êü«
Ó dÔ×  ³ÚðÔ X
Ó ½Ú√˨
Ó X  OÚ³«
Ó s Ó   «u
Ì DÔš Ó ÐÔd=IÓðÔ WÌIO
Ô p Ó œÓ q
] Ô Ê≈
]
ÆWJÓLÓ«
] r× Ú  öÞ
Ú Ó s Î — 5F Ó dÚš
Ó ÐÓ—Ú√Ó   Ó ÊÚ√Ó bÓFÚÐÓ rEÓŽÚ√Ó
 KÚÓ v≈ wN²?ÓMÚ¹Ó sOŠ
—UOÒ²?] « V Ó lÔI?ÓOÓÝ
Ó Íc«
] U «b Î O=ł
Ó · Ô d?FÚ¹Ó ÊUË
Ó
ÆÓÊü« q
Ô LÓFÚ¹Ó U WÓL]ŁÓ s Ú JË
Ú JÔ¹Ó rÚÓ s
Ú JÔ¹Ó rÚÓË ¨WÌÝö
s Ó Ý  ³Ú¹Ô ‚
Ó w dÔ× Ô —ÓËÚe«
] ÊUË
Ó ¨öOK
Î ŽÓ rO
Ô M«
] ÊU
Ó
ÁÔœÓËUŽË
Ó ¨t²JÓLÓÝ Ó ¡eÚ'«
Ó s vKŽÚ_« Ô dÓOÚÓž Èd¹Ó ÊÚ√Ó a
 OÚA«
] ŸUD
 ²ÓÚ Ô w
Æ¡w Ú A«
] i Ó FÚÐÓ q
Ô Ó_«
Ó
U?½QÓÓ ¨q
Ó Ó_« Ó « bÓIH?Ú¹Ó ÊÚ√Ó WÓU?LÓ(« s ∫ö
Ó ¡ÔdÚL? Î zU
 t?Ô
Ó HÚ½Ó V?
Ó ÞUšË
Ó
ÆUL
Î ŁÚ≈ p  dÔ³²ÓŽÚ√Ó
Ó –
vKŽÓ dšü«
Ó ‘  dÚI«  UL−
Ó ¼Ó V Ó Ð bÔFðÓdÚ¹Ó ‰«e
 ³Ó Ô ¹Ó U »
Ô —UI«
 ÊU
Ó
 ½U?ł ‚
V Ó uÚ Ó v?M×
Ó ½«Ú v?²ÒŠ Ó d?ÚI?« Èd¹Ó a
Ó ‘ Ó ¹Ó rÚÓË ¨W?JÓL?
Ô OÚ]A?« bJ? Ó «
]

≥∑
V? Ó Ð ¨tL?×
 ³Ó Ú Ó dÓOÚžÓ tÔM?Ú V
Ú B¹Ô rÚÓ t?ÔMÒJË ¨t²?¹ÓbÚLÔÐ tM?ÓFÓÞË
Ó ‚ —ÓËÚe«
]
ô≈ ‘d  b
 I« Ó ł
Ó v≈ cÔHÓMÚðÓ ô WÓ¹ÓbÚL«
Ô q Ó FÓł
Ó uÌ× Ú « …ËU
Ú ½Ó vKŽÓ bK− Ó Ó
tÔÓH²Ó X
Ú LÓ¬Ó q
Ú ÐÓ ¨VÓ Ú Š
Ó ËÓ a  OÚ]A« ÍbÓ¹Ó WÔMÓF?Ú]D« rRÚðÔ rÚÓË ÆÌWÐuF
Ó B Ô Ð
rÚÓË ¨¡U?  *« s tÔÝ Î KDÚÔ WÌŽÓdÚÝ
Ó √Ú—Ó UF Ô w lÓHÓðÓ—« Ú ‘  s
Ó d?ÚI«  ¨UC
] JË Î ¹Ú√Ó
Ó WJÓLÓ?
tÔÓMFÓÓÞ v²ÒŠ ] « vKŽ d^I²Ó Ó ¡U*« s
Ú ¹Ë Ó  Ã
Ô dÔ
Ú ¹Ó ‘ dÚI« n Ô ½Ú√Ó bÚJÓ¹Ó
U¼bÓLÓžÚ√ËÓ WÓ¹ÓbÚL«
Ô ŸÓeÓ²Ó½«Ú a
Ó OÚA«
] Ê]≈ r]ŁÔ ¨ `
 D] Ô tÝ
Ó L«  √Ú—Ó Â=√Ô w a
Ô OÚA«
]
Ó d?ÚI?« ]s??J?Ë Ì…d?]Ó ‰
Ó ³?]ÓA??ðÓ ‘
Y? Ó Ë]√Ó t?Ô ?M?ÓF?ÓÞ
Ó ÔY??O?ÚŠ  d?ÚI??« ”
Ó ‘  √Ú—Ó w?
tM?O?ÚŽÓ w a? ] t?ÔM?ÓF?ÓDÓ Ó ¨U?N?L×?
Ô O?ÚA« ] Ó ÎU?I³?Ú DÔ ¨W?J?
Ú Ó v?K?Ž tO?ÚJ? Ó L? ] UÐ
Ó ?
ÆÕ
Ó eÓŠ Ô dÚI« vÐ√Ó bÚIÓ Ó p
Ú eÓ²Ó¹Ó ÊÚ√Ó ‘ Ó – lÓË
Ó ÆÈd Ú O«
Ô
ø«c¼ pOH Ó JÚ¹Ó ô√∫ Ó “u−
Ô F« Ó qÔ łÔ d«
] ‰U
Ó ËÓ
Óp?– X
Ó OÚ¨ = ÓÓ_« vKŽ WJ?
Ó q? Ó LÓ«
] n Ú ½ ‘«d
Ó B? Ô Ó XKÓÓ√Ó b?
_« Ú IÓÓ
«c¼ Ê]≈ ¨w?d?Úý w W?ÓJ?
Ó L?
Ó ?
] « Ác¼ l? rÚÓ w?M?²ÓO?Ú ËÓ ¨ÎU?L?KŠ
Ú Ë√ Ô ÊU?Ó 
Æt²ÔKÚLŽÓ U q
] Ô bÔHÚ¹Ô tÔ½]≈ ¨wM½Ôe×
Ú ¹Ô
U¼ƒU
Ô œ X Ó ¨ WJÓLÓ«
Ú ½U ] v≈ dEÓM«  bÚFÔ¹Ó rÚË
] w U³Îž«— Ó ¨X
Ó LÓ
Ë
Ó
q¦Ú w? Ëb³ÚðÓ w Ú  UNKÔ?GÚ¹Ó ¡U*«
Ó NÓ U¼—U?DÚ√Ó s Ô ÓÊUË ¨ X
Ú ÓeM?Ú²ÔÝ«
Ú bÓ
Ô Ôþ UNÐ vKDÚðÔ w²«] WC
ÆU¹«d*«Ó —uN  ÊuÚÓ
] H«
¨WÔJÓLÓ«] UN²Ô¹]√Ó ¨b=(«
Ó «c¼ v≈ V Ó ¼Ó–Ú√Ó ÊÚ√Ó w wG³MÓ¹Ú ÊU
Ó U ∫‰U Ó
UN²Ô¹]√Ó n  U½Ó√ ¨p
Ï Ý¬  ²×
Ó KÓB
Ú Ó w ôË w²× Ó KÓB
Ú Ó w s Ú JÔ¹Ó rÚÓ p  Ê]≈
Ó –
ÆÔWJÓLÓ«
]
bÓ ‘«d
Ó Ú_« Ó dÓŽÓ bÚIÓÓ ¨WJÓLÓ«
Ó Ê]√Ó · ] v≈ dEÓM«
] w V
Ú žÓdÚ¹Ó rÚËÓ

≥∏

uÓ¼Ô ULO »Ëd ÔG« v≈ X
Ú ×
Ó MÓł
Ó bÚÓ f ] XÓ½UË ¨UNHÓB
Ô LÚA« Ú ½ X
Ú LÓNÓ²Ó«Ú
Æ‘«d
 Ú_«   w p
Ó ‰U² Ï LNÓMÚÔ
sŽ œU?F?²?ÐôU?
Ú Ð w?UG¹ù n? Ï ݬ U?½Ó√ ¨ÌWJ?
Ó L? Ó s? WÎO?]I?ÐÓ U?¹ ∫ ‰UËÓ
Ó Ý
 
s? Ϋd?O?¦Ó U?M?K?Ú²?ÓÓ UM?ÒJ?Ë ¨p?
 LÓD?
] ŠËÓ p? Ó – w?M?LÓD?
] ŠÓ b? Ú I?ÓÓ ¨TÞU? ÒA?«
pðUOŠ
Ó w XKÚ²ÓÓ Uýd
Î  rÚÓ ¨UNMÚ «dO¦ Ó ¨X½ÚÓ√Ë U½√Ó ‘«d
Î Ó U½dÚ]œË  Ú_«
Ó
 Ý
p  √Ú—Ó v?KŽÓ `
Ó Úd«
^ p?Ó – wKL×?  ½ÚÓ√ ø “u?
Ú ðÓ rÚÓ X Ô −F«
Ó WÔJ?
Ó LÓ?
] « UN²Ô¹]√Ó
ÆÌ…¡UI
Ó KÚ²Ý«
Ú n Ú ½ »
Ó B  —UI«
 dš
] RÓÔ w vIKÚ²ÓÝ«Ë
Ú ¨V Ó U dOÚGÓ
Ì ³ÓÝ
d?Ó ?B?
Ô ÐÓ ¨s?
= ?]E??« V? Î O?Ú ?Ó …Ód?Ó ?ýU??F?« W?ÓŽU?
 ÓK??žÚÓ√ w?? ¨ö? Ó ??
Ò ?« w?Ó«u??ŠË
Ó
‰Ë]√Ó X? Ú Ó½UË Æ¡U*« W?×
Ó H?ÚÓ
v?KŽ WÓM?¹bÓ*« s W?
Ó JF?ÓMÚL?
Ô « —«u½Ú_«
Ó W?ÓU¼
Ó
q  «
Ó OÚ³ÓÔ ¡UL ] w dÔA  ²ÓMÚ¹Ó Íc«] X
 ¼U³«
 ¡uÚC« ] p  ¡Ìw
Ó cÐ Ú ý
Ó tÓ³Óý
Ú Ó√ U¼dÚ√Ó
 *«Ô tÓł
Íc«] jO× Ú ËÓ ‚
Ô d²Ó  `
Ú ðÓ WγÓUŁ Ó ³B
Ú ðÔ ÊÚ√Ó v≈ X
Ú NÓ²Ó½«Ú r]ŁÔ ¨dLÓI«
Ó ⁄Ëe
 ÐÔ
t?ÔÓ—ÓËÚ“Ó a
Ô OÚA«
] œUË
Ó ¨`¹ Ô d«
Ò  b? ] ²Óý«
Ú ÊÚ√Ó bÓFÚÐÓ rÔÞö
Ó ²ÓðÓ tÔł«u? Ú IÓHÞ
Ô Ú√Ó X Ó
ÌXÚËÓ w? —U Ò W?ÓOÓýUŠ m?
 O?Ò²« Ô KÔ³?Ú¹Ó ·
Ó uÚÝ ] ¨WÓU?N« ‚U?D½ s?
Ó t?Ô½Ò√Ó —ÓbË Ó LÚ{
Ì Ó
ÆV¹d
‘«d
Ó Ú_«
Ó Ê]√Ó s
= E«
] V Ó ¨¡Ìw
Ô KÓžÚ√Ë Ú ý
Ó q
^ Ô Êü«  HÚ½Ó w ‰UË
Ó vN²Ó½«Ú ∫t Ó
tÔKÓFÓHÚ¹Ó ÊÚ√Ó ¡ÔdÚ*«Ó lOD Ú ¹Ó ¡Ìw
Ô ²Ó Ú ý
Ó Í Ú JË ¨b¹b
] √Ó s Ì ł  ðÔ ·
Ó s wMLÔłUN Ó uÚÝ
Ó
V?
Ó K?]B?
Ó ²?ÓÔ ÓÊU?øÕö?
 ?
= « s? ‰
Ô e?ÓŽÚ√Ó u?
Ó ¼Ë  ]E?« …d?ÓL?
Ô ¨Âö? Ú Óž w? ¨U?N?Ð
Áb?
 ?
Ó łÓ  U?Š«dł
 q
] Ô —U?
Ó ŁÓ√ b? q
 O?Ú]K?« œÔdÚÐÓ ÊU?
Ó Ë ¨ÎU?þU?²GÔ ‰U?
ËÚ_«
Ó
·UM¾²Ý« v≈ d]DÓÚ{« ôÓ√ uł—ÚÓ√ ∫ö
Î zU
 tÔ
Ó HÓ½Ó V
Ó ÞUšË
Ó tÔô¬Ë
Ó  ¼ÓdÚL
o Ô «
ƉU² 
 I«

≥π
¨Èd?Úš√Ô ÌWÓd?ÓFÚÓ —U?
Ó Lž Ó÷U?š v²ÒŠ Ó q?Ô OÚK«
] n?
Ó B Ú JË
Ó ²?ÓÚ½« Ê√ U s?
lÓ ÓbÓ½«Ú bIÓ Ó ¨tÔ²Ó×
Ú ðÓ q
Ó zUÞ ô Y  ‰U²
Ï ³ÓŽÓ …Ód]LÓ«Ó Ác¼  Ê]√Ó a
Ó I« Ô OÚA«
] „ Ó —ÓœÚ√Ë
Ó
d?ÓO?ÚÓž Èd¹Ó ÊÚ√Ó Î«—u??OÚÓ s?
Ú J? Ï U? l?
Ô ¹Ó rÚÓË ¨q? Ï ODÓ ‘«d?ÚÓ_« s? ÁÔuÓ×? Ú ½Ó
U?N?I?^ÓQ??ð d?ÓO?ÚžË  *« w? ‘«d?_«
Ó ¡U? Ó n?  Ž“Ó U?N?²?ÚŁÓb?
Ô ?½U? Ó Š  D?)«
Ú Ó√ w??²?«] ◊u? Ô
r−NÚðÓ ∫ i
^ IÓMÚðÓ ”˃
 —Ô vKŽ a
Ô OÚA«
] ‰UN
Ó ½«Ë Ú ¨ WJÓLÓ«] vKŽ i ^ IÓMÚðÓ w¼Ë Í—uHÝuH«
=
»—U?IUÐ f?
] Š Ó Ó√Ë ¨WιÓË=b? Ô ³D?
Ó Ô o  Ý˨
Ú ðÔ U?NÓu?J Ô lÓL?Ó UÐÎd?Ú{ Ó ‘«d
 Ó _«
rÚÓ Ì¡«b?Ž√Ó b]{ ¨”
Ì QÚ¹Ó w ¨a
Ô OÚ]A?« q
Ó Ó{U½Ë ¨U¼—uN
 þÔ ‚
Ó u?
Ú Ó `
Ô ł
Ó —ÚQÓ²Ó¹Ó
…ÎQ?Ó−?
Ú Ë¨
Ó U?NF?ÔL?
Ó Ó U?N?Ð f?
Ú ¹Ë  ¹Ô t?ÔM?]J?Ë ¨U?¼«d¹Ó ÊÚÓ√ v?K?Ž «—
^ × Î œU
 s?Ú J?
Ô ¹Ó
Ú  X
Æt¹ÚbÓ¹Ó s Ú ŽUC
Ó Ó ¨…ÓË«d  ŸÔe²ÓMÚ¹Ó U¾ÎOÚý
Ó N« Ó dÓFÓA
Ú ²ÓÝ«
Ú
 dÔ]bÓ¹Ô bÚÓ ¨WL
Æ ÂÓeNÚ¹Ô ô tÔMÒJË  ¹e
Ó NÓKÚ oÚKÓ
Ú ¹Ô rÚÓ ÊU½
Ô ù«Ú ∫‰UË
Ó dÓJ] Ó

ÆåÍ«uGML¼ X½—¬ Ø d×
Ú ³«Ë
Ó a ] W¹«Ë
 OÚA« Ó — s Ì d^B
Ú ŽÓ · Ó ²ÓÐ ò
∫rKFLK WEŠö
.wŽ«–≈ ZU½d³Ð o×K ”—b«

…¡U{≈
ÓqLŽ¨
Ó ©e?¹uMOÓ√ ® W?¹ôÓ Ë w ±∏ππ WÓMÓÝ Ó bÓËÔ ¨w?  Ú√Ó V
y J¹d Ï ðU?∫ Í«u?GML¼ X½—¬
vË_« WO*UF«
]  dÚ(«
» Ó w Ë ¨WÓÐU²
Ó J«  V
] Š Ó √Ó ¨UÎOÒH×
Ó
Ó ö  Ô r]ŁÔ ¨«œU
Î Ý«d Î OÒ
Ó tðUO ŠÓ W¹«b
Ó Ð w
»«œxÚ  ©qÐu½ ® …eÓzUł vKŽ V 
Ô ðUJ« Ó B
q Ó Š Ó bÚË Ó UŽ Î u=D? Ì Ý
Ó ²ÓÔ ·UF Ú ≈ …—U
Ó OÒÝ
Ó o  q
Ó zUÝ Ó LŽÓ

Ô dAÚ ðË
Ô ò Ë åÕö?
 K =  UŽ«œ
Î ËÓ ò …—uN
Ó A Ú *«Ó tðU?¹«Ë— s Ú Ë ¨ åd× Ú ³«Ë
Ó a Ô OÚ]A« ò W?B ]  vKŽ
ÆåUCÎ ¹Ú√Ó fÔ LÚA«
]

¥∞ ¥∞
h
= M«
] ‚U¬ w
øWJÓLÓ«
Ó q  ²ÚÓ vKŽÓ q
Ô ł
Ô d«
Ó n ] QÓÓð «–U* ≠±
Ó Ý
øbÔFðÓdÚ¹Ó »
Ô —UI«
 ÊU
Ó «–U* ≠≤
ÆÔaOÚ]A« UNb
Ó Ú ²ÓÝ« Ó  «Ëœ√ dÔcÚMÓ≠≥
Ú w²«Ò bOÚB«
øÂÔeÓNÚ¹Ô ôË ÊU
Ô ½Úù«
 dÔ]bÓ¹Ô n
Ó OÚÓ ≠¥
ø «–U*ø a
 OÚA«
] n Ô uÚÓ p
Ó ³Ó−
Ó Ž√
Ú q¼Ó ≠µ

WGÓK«
^ —«d
 Ý Ú 
Ú √Ó s
∫WOðü«  «—U³F« w W½u]KÓ*«Ô  ULKÓJ« vMFÚÓ w ‚Ó dÚÓH« kŠöMÔ≠±
ÆÈdš Ò UNMÚ qO
Ú √Ô …Îd]Ó ÂÔb« Ô ¹Ó w²JÓLÓÝÓ w¼ U¼ ∫ a Ô OÚ]A« ‰U≠±
©∂Ø¡«dÝù«® Æå ò∫ vUFÓð ‰U ‡ ≤ ©√
Ædy ÓËÓ dyÓ »Ô dÚÓ(« ≠≥
ÆWJÓLÓ«  HÚ½Ó w f
Ó v≈Î öOÚÓ t
] v≈ dEÓM« Ú ½«R ¹Ô rÚÓ ≠ ±
©»
Ó ł ÍË«b¹ÔËÓ ¨tÔ
ÆtÔŠ«d Ô ½«R¹Ô »UBÔ*« vKŽÓ VO³
Ô D«
] q
Ó ³ÓÚ√Ó ≠ ≤
Ì ÚËÓ w —U
Ì Ó X
Æ V¹d  OÒ²« 
Ó WÓOÓýUŠ mÔKÔ³Ú¹Ó ·
Ó uÚÝ
Ó tÔ½ÓÒ√Ó —ÓbÓÒÓËÓ ≠±
©‡ł
Ô ²K] tÔ²ÓOÓýUŠ q
ÆdÚÓ_« w —ËUA Ô ł
Ô d«
] vŽbÚ²ÓÝ«
Ú ≠≤

¥±
b−
Ú *«Ó ”d
Ô ŽÔ dÐÓb]²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

w³× Ó Ý«Ë
Ú w?NOð b−
Ú L?
Ó « ”Ëd
Ó ŽÓ U¹
‰“UM
 *«Ó∫w½UGL«
Ó V??‡? ‡? N?Ô^A??« Ó‰u??¹–Ô U??M? O? ½U??G?Ó w??
U?‡?‡?‡?‡‡‡NÓuÚ Ó q?
Ì Ú—Ó WÓM?ÓHÚŠÓ Íd?ðÓ s Ú Ó
Ô U?b??Ð d?D?
w??‡? ‡? ‡?‡?‡?‡?Ð√ d?>Š ] F?Ó ?ðÔ r?
Ú Ó
rKÚE«
^ ∫wGÚ³«
Ó ÎW?‡?‡?‡‡‡‡³?ÓIÚŠ U?‡?‡NOÚK?ÓŽÓ wÔ G?Ú³«
Ó Ã Ó —ÓœÓ
W¹UG«
Ó ∫ »—Ó_«
Ó  —Ó_«
» Ó ⁄u?? ‡? ?‡? ?‡? ?K? ÐÔ ÊËœ
Ó Èu?? ¼ÓËÓ
U?‡?‡?‡?‡‡Nӽ˜ w?UO]K?« dÔ³?Ú v?LðÓ—«Ë
Ú
nOF{
Ó ∫ qOKÓ Ú L?« Óq?O?K?Ó »U?
V?‡?‡?‡?‡K?Ó  M«
Ò s?
Ó O?=Ó
X?‡?‡‡L? Ó DÓÓ U?L?NÚÓ o?
^ («
Ó Ô u?L¹Ó ô
V??‡?‡?B??²?ÓG?ÚL?
Ô ?« W?ÔÓC??³?ÚÓ t?O?Ú ?Ó{—U?Ž
Ú ‡KÓÓ w?‡?‡?‡?UG« „dÓN?ÚÓ U?M ÚdÓŽÓ b?
r? Ú Ó
 ²?Ó×?
V??‡?? Ú ½Ó r?
Ú ?Ë
Ó d?ÓN?ÚL?
Ó « h??š  d?Ú½Ô
U?‡?‡?‡?‡?‡‡‡ u«
Ó Óq?O?K≈ Ú pÓ U?MK?ÚLÓ×?
Ó
w?  ÌW?? U?
Ó ? ¼Ë Ó ?¼ l?
Ô ? L?
Ú ?ł
Ó ∫ÂU?? ¼ »u?Ó ?‡?‡?‡?M?^ « ÂU?‡?‡?¼ ‚Ó u?
Ú ? Ó U?M?O?ÚA?
Ó Ë Ó
”√Úd«
]
VzUB
 *«Ó∫»uÓM« ^ …Îd?] ‡?‡?‡?‡Š
Ô ¡U?
Î ‡?‡?‡?‡?‡?‡‡œ U?¼U?MÚ—Ó√ËÓ
w?Ðd?ÓÚý«Ë U?NM?Ú X?  ¾?Úý U? w d?žU? Ú
Ú W??³?ÓŁÚu?
v??K?F?Ô ?« v?{d?ÚðÓ Ê√ Ó ?« ·
Ô d?Óý Ó
 K?G?Ú¹Ó r?
V? Ú ‡?‡?‡?‡?Ó ÂÚ√Ó V?  « V?
Ô Ł«u? Ó K?ÓžÓ
¥≥∑∫‰Ë_« bK:«ØWÓA¹— wÐÓ√ dLÓŽÔ Ê«u¹œ
Ô

¥≤ ¥≤
∫ Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ
øULNÔMÓOÐÚ t³ÓA«
] tÔł
Ú ËÓ UL Ó ¨b−
Ú L«
Ó ”Ëd
 FÐ
Ó VÌ KÓŠ
Ó WÓM¹b  A«
Ó Ó dÔŽU Ò tÓ³]ý
Ó ≠±
Æp  `
Ó – = uÓMÔ øtÔ ÓbÓ¼Ó o
Ú { Ó I=×
Ó ¹Ô ÊÚÓ√ wžU³« ŸUD
Ó ²ÓÝ«
Ú q¼Ó ≠≤
øULNÔMÓOÚÐÓ t³ÓA«
] tÔłÚ ËÓ ULÓ ¨ÊU
Ì ½ÚSÐ o Ó «Ú dÔŽUA«
] × Ò tÓ³]Óý ≠≥
 A«
ødÔŽU Ò ÁÔbBI
Ô ¹Ú Íc]« wUG« dÔNÚÓ*« U ≠¥
 ²Ýô«Ë
øœU³F Ú = ^cUÐ v{d«
‰ = “u−
Ô ¹Ó q
Ú ¼Ó ≠µ
øtMÚ …Ô œU
Ó H²
Ó 
Ú LÔ« WÔLOI«
Ó UË ¨dOš
Ó _«Ó X
Ó OÚ³«
Ó Õ Ú MÓ ≠∂
 dÓA

…¡U{≈
Ó
Óqš Ó œÓ r]ÔŁ ¨ UNO ” Ó —ÓœÓËÓ ¨ ±π±∞ ÂUŽ Ó Z Ó ³MÚÓ WM¹b
Ó Ó w bÓËÔ Í  dÏŽUý ∫WÓA¹— uÐ√ dLÓŽÔ
y —uÝ

¡UOLOJ« rÓKÚŽ ”
Ó —ÔbÚOÓ ±π≥∞ ÂUŽ ©«d²KÚJ½«Ú ® v≈ dÓ UÝ Ó r]ŁÔ ¨ ËdOÚÐÓ w WÓOJ¹d ] Ú_« 
Ó WÓFÓU'«
…bÓŠÚ uÓÐ s
Ó ¬Ó ¨w  ½ÚdÓH«
= ?  ²Ýô«
Ó —ULF Ú Ó ¹]Ó√ U¹—uÝ w WO]MÞ
ÂU Ó WÓdÓÓ(« w „
Ó u« Ó dÓ²ÓÚý« ¨WO]ŽUM
 B« =
å¡U Ï ½ò  Ë åÊUOÚÐË Ó X  œÓ s ¨WO]ÐdÓF«
Ï OÚÐÓ ò tM¹Ë«Ë Ó W]_« Ô À«b Š Ú QÐÓ q Ó FÓHÓ½«Ú˨
Ó tK=Ô wÐ = dÓF«
Ó s  Þ Ó u«
Ó
w? WuD Ó ³« Ô rÔŠö  ò Ó w¼ WL×? Ó KÚÓ tË åÊU uÔ ÒD« ò Ë åwLðÓQÚÓ w X? Ô OÚM]Óžò Ë åË«—ułUò Ë
ÆX Ì OÚÐÓ n Ó ÚÓ√ dA
Ó ŽÓ v Ú MÓÚÓŁ« w w¼Ë åw  Ý
= ö Ú ù«
 a¹—U
 ²« Ò

∫W³ÓÝUM
Ó *«Ô
ÆV
Ó KÓŠ
Ó s
Ú ŽÓ 5  ½ÚdÓH«
Ó OÒ Ó LFÚ²Ó
Ó s¹d Ú *«Ô ¡ö
Ô ł
Ó

¥≥
·dÚB«
]
ÍbÒFÓ²*«
ÔÓ qÔ FÚH«Ë ÂÔ“ö«
Ò q Ú «
Ô FH
©≤ ® ©±®
Æ WJÓLÓ«
] rÓ× Ô dÚI« g
Ú Ó ‘ Ó NÓ½Ó≠ Æ WJÓLÓ«
] s Ó  ÂÔb«
] ‰UÝ
Ó ≠
Æ WÓ¹ÓbÚ*«Ô a
Ô OÚA«
] ŸÓeÓ²Ó½«Ú≠  —UI«
Æ»  dš
] RÓÔ w a
Ô OÚA«
] vIKÚ²ÓÝ«Ú ≠
Æ WJÓLÓ«
] n Ú ½ ‘«d
Ó B Ú XKÓÓ√Ó≠
Ô _« Æ`¹ Ò  b]²Óý«
Ô d« Ú ≠
Ú √Ô ÌWÓdÓFÚÓ —UL
Æ Èdš Ó ž a
Ô OÚA«
] ÷Uš
Ó ≠ Ætz«bÚ b]{ a
 Ž√ Ô OÚA«
] q Ó {U½
Ó ≠

Úk?ŠöMÔ
ÆWÏO]KFÚ q
Ï LÓł Ì ÚQÓÐ  
Ô UN½]≈ ÆÆƉUF Ú √ÓbÓ²ÓÐ«Ú sOÚ²ÓIÓÐU«
Ò s  OÚ²ÓŽuL
Ó − Ú *«Ó q
Ó LÓł
Ô ÊÒ√≠
Ó
¨U×
Î {«Ë UÎU?
Ò ð vMFÚ*«Ó ¡Uł
Ó p  l?
Ó – Ó ÓËÓ ¨tÐ ôuF Ô Q?ÚðÓ rÚÓ vË_« WŽuL
Î HÚÓ cÚš Ó −?
Ú *«Ó ‰UF
Ó Ú√Ó Ê]√≠
Ó
 WŽuL
ÆWÏÓ“ô Ó −Ú *«Ó Ác¼ ‰UF
Ô ÚQÓ Ó
Î U?½ vMFÚ*«Ó `?
¨UB Ó ³Ó

Ú _ Ó cŠ
Ó · Ô u?ÓË ¨tÐ ôuF
Î H?ÚÓ   Ó √Ó bÚÓ WO?Ó½U¦«
Ú cÓš Ò W?ŽuL
Ó −Ú *«Ó Ó‰U?F Ú√Ó Ê]√≠
Ó
ÆWϹÓb=FÓ²ÓÔ WŽuL
Ó −Ú *«Ó Ác¼ ‰UF
Ô ÚQ
Ó

ÚZ²MÚ²?Ó ÚMÓ
v≈ WłU(«
Ó Ó WKÓLÚÔ'« vMFÚÓ ÂU?
ÊËœ  LðÚù
 q ŽUHUÐ wH²ÓJÚ¹Ó Íc«] q
Ô FÚH« u¼ ÂÓ“ö«
  Ê]√Ó-
Ó FÚH«
q
ÆtÐ ‰uF
Ì HÚÓ
ÃU²
Ô × Ú ¹Ó q
Ú ÐÓ ¨WKÓLÚÔ'« vMFÚÓ ÂU?LðÚù  ŽUHUÐ wH²ÓJÚ¹Ó ô Íc«] q
 q Ó FÚH« Ê]√Ó-
Ô FÚH?« u¼ ÍbÒFÓ²Ó*«Ô q
Æ tÐ ‰uF
Ì HÚÓ v≈

¥¥
Ú»]—Úb²?ÓMÓ
 q
∫WOÓðü«  LÓÔ'« w ÍbÒFÓ²Ó*«Ô q   s ÂÓ“ö«
 FÚH«  eO=LÓMÔ ≠±
Ò ÓqFH«
©±ØdBM«® å ò≠√

©±ØdŁuJ«® å ò≠»

©≤ر ÕdA«® å ò ≠‡ł

Æs
 −
Ú « Ï U d]Ó ≠œ
= s p
ÆbOF
Ì Ý Ó …œUO
Ó IÐ bÓMÚÓdÓLÚÝ
Ó ÊuLK
Ú *«Ô `
Ó ²Ó Ó ≠ ‡¼

∫wðQÚ¹Ó ULO W³ÓÝUMÔ*« UNMUÓ√ w WÓOÓðü« ‰UF


Ó Ú_« Ó MÓ ≠≤
Ó lC
e^²ÓFÚ½Ó ¨Ëb³ÚðÓ ¨lÔ ÓdÚðÓ ¨ V^ ×½Ô ¨¡w
Ô ¹Ô ¨ vÐQÚ¹Ó
Æ5D Ú KÓ U½œö
Ó ÐÆÆÆÆÆÆ≠√
ÆtHÚ½Ó v≈ q 
Ô ¼U'«ÆÆÆÆÆÆ≠ »
Æ bÓFÔÐÓ «–≈ …ÎdOG
Ó
Ó ÂU
Ô łÚ _«ÆÆÆÆÆÆ≠
Ó ‡ł
ÆUN³ŠU
ÊÓQÚý
Ó WÔŽUM
Ó I«ÆÆÆÆÆÆ≠
Ó œ
ÆrÓOÚC«
] w ^ ÐdÓF«ÆÆÆÆÆÆ≠
Ó ‡¼
∫ Ì…bOH
Ó Ô q Ô w WÓOÓðü« ‰UF
Ì LÓł Ó Ú_« Ó MÓ ≠≥
Ó lC
ÆbÔF²Ó³Ú¹Ó ¨bÓ¼Uł
Ó ¨ÂUM
Ô ¹Ó ¨dÓ Uݨ
Ó V
Ó ²ÓÓ

¥µ
Ô MÓ
]j

·UI«Ë
Ó ¡UH«
Ó
WFÓ Ú d«Ë
^ a ] Ð
Ú MU
  U³ÎFÚ

U¹œUO Ó ÂuÚO«
Ú q Ô MÚÔ bÚIÓ Ó ULJÔOÚÓ≈ ÍœdÚ³ÔÐ w½«dÒ−
Ó ³ÚÓ X Ô Ó w½«cš
Ô

dÚ³=FÓMÔ
.UNMÚŽÓ  
Ó √ÚdÓÓ Ì…dÓU? Ú ŽÓ ÌWB
Ó GÔ s Ó  JÐ ®
] WÐU²

WDÓA½Ú_«
Ó
∫WOÓðü«  ULKÓJ« w½UFÓ sŽ r−
Ó FÚÔ*« w Y Ó ³ÚMÓ ®
Ú ×
ÆWÝöÝ
Ó ≠‰U
ËÚÓ_« ≠WUN«
Ó
Æ UNB
Ú Ô  «dUG
= KÓ½Ë Ó *«Ô h Ó iFÚÐÓ s
 B Ú ŽÓ W³Ó²ÓJÚÓ*« w Y Ó ³ÚMÓ ®
Ú ×

 LÓ«
Æ…Óe]žÓ w p ] ËœUOÒ

Ó
¥∂
…ÓdÓA Ó U)« …ÔbÓŠ
Ú ŽÓ WÓ Ú uÓ«
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

„uK«
^ »«œ¬
Ô
¨ UNzUMÐ
 √Ó ”uH
 
Ô½ w »«œü«Ë rOÓI?« ”
 dÚÓž vKŽÓ rÔÓ_«
Ô ’Ô d×
Ú ðÓ
«Ëd³Ó ∫‚
 uÚ]D« sÓŽ «u³Òý
Ó  ý
¨¡UOÚ _«
Ó o?
Ó zU?IŠ
Ó Êu
Ó —bÚ¹Ô «u?׳Ó
Ú √ÓËÓ ¨‚
 u?
Ú ]D?« sŽ «u³Òý
Ó «–≈ v?²ÒŠ
Ó
 Ú√Ó s
œ«d Ó O?ÚÐÓ r¼U? ] ËÓ ÂU?−
½ö
Ô H²« Ú  ÎU?II?=×
Ó Ô Ós?¹dšü«
Ó lÓÓ rN?ÔKÔU?
Ô FðÓ ÊU
Ó
ÆlLÓ²Ó−Ú *«Ô
= JÔ Ê]S?¨
q? Ó WU? 
] F« »«œü« iF?ÚÐÓ w „
Ô d?²ÓA? Ô X?Ó½U «–≈Ë
Ú ðÓ rÔÓ_«
U?M²U? 
Ó IÓŁ w »«œü« Ác?¼ s?Ë ¨UNÐ e^²?ÓFÚðÓ w?²«] WÓO?]uK

? Ó WÌ]√Ô
^ « U?NЫœ¬
∫WO]ÐdÓF«
Ó
 K−
∫f Ú *«Ó »
Ô œÓÓ√ ≠±
s Ô OÓÚË ¨W ö
Ú J? Ó D«Ë
] d?A  p?
Ú ³UÐ Ó zU

 KÓł Ú ³ ÚQÓÓ X?
Ô v?KŽÓ q Ó
Ú KÓł
Ó «–≈
ÂÚe²?ÓÚ«Ë ¨p
Ó ÓþU?HÚ√Ó »
Ú c=¼Ó ¨ÎU?³ð]dÓÔ p
Ó Ô¦?¹bŠ
Ó ËÓ ¨ÎU?zœU¼ p Ô K?−
Ó
Ú Ó
Ô ²Ðô«
tMÚŽÓ œUF Ú ∫»cJ« Ó WÔ³Ó½U−
Ó Ô  ÔƒU??¦?²?] ?«Ë w??D?
» Ò L?  c??ÓJ??« W?Ó³?Ó ?½U?
Ó ?²?] «ËÓ ¨» Ó ?−?ÔËÓ ¨W??³?Ó ?O?G?« „
Ó d?Ú ?ðÓ
Î

ö Ó Ó œÔbÔLÓ]²«∫wDÒLÓ]²«
eLÚG«
Ó ∫¡U×¹ù« ÓpdÚDÓÐ ¡U×¹ù«
Ó —cÓŠ«Ë
Ú ¨„Ó bOÓÐ …Ó—Uýù«
Ó d¦JÚÔð ôË ¨ÂƒUA
Ô ²«
] ËÓ
pMÔOÚŽÓ ∫pÔdÚÞ
Ó
»«œ¬
Ô X
Ú MÓ
?
Ô ŠÓ s
Ú LÓÓ ¨„
Ó ¡«—
Ó ËÓ s Ú H²ÓK?ÚðÓ ôË ¨„
Ú Ó v≈ X Ó dOÚžÓ v≈
»uKÔI« ∫…bÓ¾Ú_«
Ó ÆtÔðÔœ]uÓÓ …bÓ¾Ú_« Ú ²Ó³ÓÓŁ ¨t²

Ó w X Ó U−
Ó Ô

¥∑
∫ÂUF
 D
] «»
Ô œÓÓ√ ≠≤
Ó Ë tOÚKÓŽÓ tÔKÒ« v?KÒ
∫‰ÓU ≠ rÓK]Ý  ¹dA
Ó ≠‰ÓuÝd]« Ê]√Ó n  ¹b(
] « Y Ó « w œÓ—ÓËÓ
Ú IÔO?ÓKÚÓ tË]Ó√ w? w
q? Ó 
½Ó ÊÚS?Ó ¨tK«
Ò r?Ó Ý«
Ú dÔcÚO?ÓKÚÓ rÚÔb?
Ô Š
Ó √Ó q
Ó ÓÓ√ «–≈ò
Ó dÓý «–≈Ë ¨tMOL
»  OÓÐ q
Ú ÔQÚOÓKÚÓ rÚÔbÔŠ
Ó √Ó q  tÔÓË]√Ó tK«
Ó ÓÓ√ «–≈Ë ¨ÁdÓš¬Ë Ú Ð
Ò r

©Ícd²«Ë œËË«œ uÐ√Ó Á«Ë


Ô —®
Ó
Æ å…Ï¡U½
Ó œÓ ‚u


Ò w q  OÓÐ »
Ô ÚÓ_«Ë ¨tMOL Ú dÓA
Ú OÓKÚÓ
Ôqł Ô d«
] q Ó šÓ œÓ «–≈ ò ∫≠rK]Ý Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ ≠
Ó tK«
Ò ‰uÝ
Ô —Ó ‰U Ó ËÓ
ÊUD
Ô O?ÚA« ] Ó‰U ¨tU?FÞ Ó bÓMÚŽËÓ ¨t?ušœÔ bÓMÚŽ v?UFðÓ tÓÒK?« dÓÓcÓÓ ¨tÔ²?ÓOÚÐÓ
tÓÒK?« dÔcÚ¹Ó r?
Ú ÓËÓ ¨qÓ š
Ó œÓ «–≈Ë ¨¡U? Ó AŽÓ ôË rÚJÔÓ X? Ó O³Ó ô ∫tÐU?× Ú _ Ó
-ÚeÔ ∫r²ÔÚ—ÓœÚ√Ó d?ÔcÚ¹Ó rÚÓ «–≈Ë ¨ÓX?O³*«Ó r²ÔÚ—ÓœÚ√Ó ∫ÊUD Ô OÚ]A?« Ó‰U ¨tušœÔ bÓMÚŽ v?UFðÓ
©rK
 Á«Ë
Ô —®
Ó
Æå¡UA
Ó F« Ó Ó*« r²ÔÚ—ÓœÚÓ√ ∫Ó‰U ¨tUFÞ
Ó ËÓ XO³ Ó bÓMÚŽ vUFðÓ tÓK«
Ò
Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔK«
≠rÓK]Ý Ò vK]
Ó ≠tÔ½]√≠
Ó tÔMÚŽÓ tÔK«
Ò w{Ó —Ó ≠”U
Ì ³ÒŽÓ s
 Ð«Ú sŽË
 √Ó WÓLÓIÚÔ ÁdB
ÆtOš Ó ÐÓ q
Ô ł ] lÓ³²Ú¹Ô ÊÚÓ√ vN½Ó
Ô d«
]s²ÓH²KÓÓð ôË ¨p Ó OÚ²ÓHÓýÓ r]C Ô Ó X
Ó KÚÓÓ√ «–≈ ∫‰UI
Ó Ó tÔMÓÐ«Ú q
Ï ł
Ô —Ó v ËÚ√ÓËÓ
Ó M?Ú lÔÓ—Ú√ÓËÓ ·
p? Ô d?ÓýÚ √Ó u?
Ó ¼Ô s?Ó ‚ Ú K?−?
Ó uÚÓ f? Ú Óð ôË ¨ÎôU?Lý ôËÓ ÎU?M?O?L¹Ó
ÆWÎÓeMÚÓ
∫i¹d*«Ó …—U¹
Ó “ »
Ô œÓÓ√ ≠≥
 ö
U²ÎÐUŁ Î Ó√ UNÓ q
Ô FÓ−
Ú ðÓ ∫q
= RÓðÔ WÓ—UA  f
Ó *«Ô …ÓdÓ¼Uþ  HÚM«
] w qÔ = RÓðÔ w²«] WO]ŽUL
 ²łô« 
Ú »«œü« s
≠tK«Ò ‰uÝ
Ô —Ó ‰U Ó Æ rNÔŠ«dÓ Ú√ÓËÓ rNÔ½«e
Ó Š
Ú √Ó ”U
Ô M« Ó ²ÓOÓÓ ¨ WO]½«b
] rÔÝUI  ł Ú u«

œ—
^ ∫ÏW?
LÚš Ó r?  K
?
Ú Ô*« v?KŽÓ rK?
Ú *«Ô o?
^ Šò Ó ËÓ tO?ÚKÓŽÓ t?ÔÒK?« vKÒ
Ó ∫≠rK?]Ý Ó
tÔðÔ—U¹ Ó Ž
Ó “ ∫i¹d*«Ó …ÔœUO ¨…u?
Ó ?ŽÚb?
] « W?ÔÐU?
Ó ?ł≈Ë ¨e?zU??M?'«
Ó ŸU?
Ô ?³?ð«Ë¨
= i?¹d?*«Ó …ÔœU?
Ó ?O?ŽËÓ ¨Âö??
? ] «
tÒK« rJÔLÔŠ
Ó dÚ¹Ó tÔÓ ‰
Ô uÚI« 
Ó ∫fÞUF« XOL
Ô A Ú ðÓ Æ åf 
 ÞUF« XOL
Ô AÚ ðÓËÓ
©tOKŽ oH²®
¥∏
¡UŽ ^ ¨tU?× …UŽ«d
Ô b«Ë Î Ô i¹d*«Ó …—U¹
Ó “ nOH Ô Ú ðÓ V
= ×Ó ²Ó

Ú *«Ô sÓ ËÓ
∫Âö ] tOÚKÓŽÓ ‰U
Ô
« Ó ¨tÔMÚŽÓ n Ó ¹ÔËÓ ¨t³KÚ Ó v≈ —Ëd
Ô H= Ó
« ^ q Ô š bÚ¹Ô tÔ½]_ª
Ó tÔÓ
l?
Ó ?³?Ú ?Ý Ó ?ÚM??Ž Ó‰U??I? Ó ¨t?Ô ?ÔK??ł
Ó ÁÔb? Ó √Ó ÁÔd?Ú ?C?
Ô ×?
Ú ?¹Ó r?
Ú ?Ó ÎU??C? ¹d??Ó œU?
Ó ?Ž Ús??Ó ò
ô≈ ¨p
Ó O?Ó HA¹Ó ÊÚ√Ó r?OEF?Ó « ‘
 dÚF«
Ó » ] —Ó ¨r?
Ó OEF?Ó « tÓK«
Ò ‰ Ô Q?ÓÝ
Ú √∫Ì dÒÓ
Ó  «
©Ícd²«Ë œËË«œ uÐ√Ó Á«Ë
Ô —®
Ó ÆåtK«
Ò ÁUUŽ
Ô
dz«e«
 ∫bzUF«
 bÓMÚŽ b?
 zUF«
 ”uKł Ô »U? Ú ²Ý«
Ô ³× Ú ÎU?C¹ÚÓ√ i¹d*«Ó …œU?
Ó OŽ »  œÓÓ√ sËÓ
¨tMÚ ¡UŽ
 b«
^ VÔ KÓÞ
Ó ËÓ ¨q¹u
 D«
] dLÚF«  AU
Ô ËÓ ¡UH= Ð t
 HÚ½Ó VOO
Ô DÚðÓËÓ ¨tÝ  √Ú—Ó
∫rKFLK WEŠö Ê]SÓ ¨p Ì
Ó Ó ŸÔbÚOÓKÚÓ ÁÔdÚLÔÓ i¹dÓ vKŽÓ X
Ó KÚš ] tOÚKÓŽÓ ‰U
Ó œÓ «–≈ ò ∫Âö
« Ó
.wŽ«–≈ ZU½d³Ð o×K ”—b«
ÆåWJÓzö*«Ó ¡UŽbÔÓ ÁÔ¡UŽ
Ó œÔ

h
= M«
] ‚U¬ w
øUNzUM
 ÐÚ√Ó ”uH
 ½Ô w » Ó rOÓI« ”
 œÓ_«Ë  dÚžÓ vKŽÓ rÔÓ_«
Ô ’ Ú ðÓ «–U* ≠±
Ô d×
Æh Ó w …œÓ—«u«
= M«  dÓOÚžÓ „uK
« 
Ô »«œ¬ Ú  U½«u
s Î Ú√Ó dÚÔcÚMÓ ≠≤
ÂU
Ó Ó√ © ® WÓö?
Ó ŽË¨ ] „u?K
?
Ó `?O×B« ^ « ÂU
Ó Ó√ © ®Ó Wö?
Ó ŽÓ lÚC? Ó MÓ ≠≥
∫ wðQÚ¹Ó ULO `O×
 B« ] dOÚžÓ „uK
« ^
Æ” —Úb«
] w » Ó ƒU¦
Ô ²«
] V Ô M²Ół
Ú Ó√ ≠√
Æs¹dšü«
Ó  Y¹œUŠÓ√ v≈ lÓLÚ
« ] ‚ Ô d²ÓÝÚ Ó√ ≠»
Æi¹d*«Ó …—U¹
Ó “ bOŽ«u
Ó Ó ÂÔdÓ²ŠÚ Ó√ ≠Ã
 ÒA« w …dÓJU
ÆŸ—U Ô Ð VÓ FK«
] s Ô
 ×
Ú ²ÓÝÚ Ó√ ≠œ
Æ÷—ÚÓ_« vKŽÓ «b Î ÐÓ√Ó o
Ô B Ô ÐÚÓ√ ô ≠‡¼
ÆY¹b(« Ó ŁÚÓ√ ÍdOÚžÓ lÔÞU Ô√ ô ≠Ë
Ó ¡UM

¥¥π
π
WGÓK«
^ —«d
 Ý Ú 
Ú √Ó s
Æ UÎÐUý
Ò —U
Ó ∫ Âö
Ô G«
Ô V ] ý
Ó ∫‰uI
Ô ½Ó ≠±
Æ UL½ÓËÓ lÓHÓðÓ—«
Ú ∫ U³
Ô M«
] V] ý
Ó ∫‰uI
Ô ½ÓË
∫s  s
 OÚOÓðü«  ¹ÚdO³
Ó FÚ²«
] s Ó  dO³
Ì FÚðÓ q
= Ô w åV Ó ò WLÓKÓ vMFÚÓ w ‚
] ý Ú d=HÓMÔ
Ô ÒM« X³]ý
Æ ‰eÚMÓ*« w —U Ó ≠√
Æ”
Ô dÓH«
Ó V ] ý
Ó ≠»

ÆÕ Ó ÁÔb^{ ÊÔeÚ(«≠
Ô dÓH« Ô ≤
∫qLJÚMÔ
≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ÁÔ b^{ »
Ô cJ«
Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ÁÔb^{  ÂÔƒUA
Ô ²«
]
≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ÁÔb^{ ÷
Ô dÓ*«Ó
»«œ¬
Ï tÔFÔLÚł
Ó »
Ï œÓÓ√ ∫‰uI
Ô Ó½ ≠≥
∫ ÚqLJÚMÔ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÔFÔLÚłÓ o
Ï Ô√Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÔFÔLÚł Ó ÏqłÓ √Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÔFÔLÚł
Ó bÏ√
Ó

µ∞
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓk
Ú √ÚHÓdÓ× IÚMÓMÓ
Ú
rOŠd«
] sL Š ] tK«
Ú d« Ú Ð
Ò r

ò ∫vUFðÓ ‰U
Ó
Ó ∫«u??
? ½ÚQ??Ó²??
?
v??Ò²??Š Ú ?Óð v??Ò²??Š
Ó
«u½–QÚ²Ó

Ú ðÓ

d?Ô ?N?ÓÞ
Ú Ó√ u?¼ ∫r??J?
Ô Ó v??“ÚÓ√ u?¼
 MÔ
rJÔÝuH

©≤∏≠≤∑ —uM«® å
∫vUFðÓ ‰U Ë
Ó
ò

«u³OFÔð∫«ËeLKÚðÓ
Î FÚÐÓ rNÔC
UC Ô FÚÐÓ V
Ô I=KÓ¹Ô∫»UIÚÓ_UÐ «ËeÐUM
Ó ðÓ

©±≥≠±∞  «d−(«® å
µ±
Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ
åÆÆÆ ò ≠±

©≤∑ —uM«® œUý—Úù«Ë


 ` Ó B
Ú M«
^ bOH
Ô ¹Ô w
Ì NÚ½Ó »uK
Ô ÝÚ Ô√ ∫«uKš
Ô bÚÓð ô
∫qÚ LJÚMÔ

©≤∑ —uM«® ÆÆÆÆÆ ò


ÆÆÆÆÆÆ bOH Ô ¹Ô u¼Ë ÆÆÆÆÆÆ »uK Ô Ý Ú Ô√ U¼uKš
Ô bÚÓð ö
WŽU? = ½¬dÚI?Ô « d?O³FÚ²«
Ó AÐÓ sŽÓ w ] w …ÓœÓ—«u?« …ÓdÓH=M?Ó*«Ô …Ó—u
Ó B«Ò `  { Ó MÔ ≠≤
= u?
ÆW³OG«
Ó
 DÚðÓ ÈbÓ UË Æ U¹ü«
UMIO³  w …Ӝӗ«u«
 

„uK Ô » Ú K
Ó «œ¬ h Ú MÓ ≠≥
Ú ²Ó

øl «u« w UN


øq
Ó zU³
 ÓËÓ UÐuF
Î ý Ô ”U
 M«
Ò q  FÚł Ú  WÔLÓJÚ(« U ≠¥
Ó s
øUNO …Ô—U¹
Ó e«
= ÁÔdÓJÚÔð w²«]  U
Ô ËÚÓ_« U ≠µ

µ≤
uÔ×
Ú M«
]
tÐ ‰uF
Ô HÚ*«Ó
©rÔU«
Ò lÔLÚ'«
Ó ËÓ ¨vMÒ¦Ó*«®
Ô

vMÒ ¦Ó Ô*« ≠±
© ∏Ø bK³«® å ò ∫vUFðÓ ‰U ≠
Ó
UO öðÓ ô Ê√Ó s
= E«
] q ] Ô ÊU
 MÒEÔ¹Ó UbÓFÚÐÓ s
 OÚ²O²
Ó A«
] tÔK« Ú ¹Ó bÚ ÓËÓ ∫dÔŽUA«
Ò lÔLÓ− Ò ‰U
Ó ≠Ó

rU

Ò d]cÓ Ô*« lÔ LÚ ł
Ó ≠≤
©µØ `²H«® å ò∫vUFðÓ ‰U ≠
Ó

å ò∫vUFðÓ ‰U ≠
Ó
©≤¥Ø »«eŠ_«®

rUÒ
« Y]½RÓ Ô*« lÔ LÚ ł
Ó ≠≥
©≤∂∂ Ø…dI³«® å ò∫vUFÓð ‰U ≠
Ó
©≤±Ø —uM«®
Ò å ò∫vUFðÓ ‰U ≠
Ó

µ≥
Úk?ŠöMÔ
©sO?Ú²?Ó O²]A« ¨s?
 OÚMÓO?ÚŽ®∫
Ó w Ô W?ŽuL
Ó ¼ËÓ vË_« Ó −?
Ú Ó*« w j
^ š
Ó U?LN²?Ó× Ò 5?²LK?J«
Ú ðÓ 5?²K« Ó Ê√≠
] ±
Æ ¡UO« ULN³ÚBÓ½ ÔWö Ó ŽÓËÓ UÐuB
Î ÚMÓ tÐ ôuF
Î ÚHÓ Uð¡Uł
Ó bÓ Ë¨v
Ó ÒM¦ÓÔ vKŽÓ Êô  LÓKÓ
 bÔÓð ÊU²
¨ 5
Ó œU? B«¨
Ò Ó R?
5M Ú Ô*«®∫ w¼ËÓ WOÓ½U?
 ¦«
Ò WŽu?
Ó L− Ú Ó*« w j
y š
Ó U?N²Ó×  K?J«
Ú ðÓ w?²«Ò  UL Ó Ê]Ó√ ≠≤
.¡UO« UN³B
Ú ½Ó WÔö
Ó ŽÓËÓ UÐuB
Î MÚÓ tÐ ôuF
Î HÚÓ  ¡UłÓ b Ó˨ Ó rUÝ dÌc]Ô lÔLÚł Ó UM*«Ô
Ó © 5I
 DÔš
© «u  ¹ü«®∫
Ô ¨ U? Ó Ó ¼ËÓ W¦ÓU?
w  ¦«
Ò WŽu?
Ó L−Ú Ó*« w j
y š
Ó U?LN²Ó×?
Ú ðÓ s
 OÚ²Ó]K?« s Ó KJ«
 OÚ²ÓL? Ó Ê√≠≥
]
Ú ÓJ« ULN³B
Æ…dÓ
Ú ½Ó WÔö
Ó ŽÓËÓ UÐuB
Î MÚÓ tÐ ôuF
Î HÚÓ Uð¡Uł Ó rÏUÝ ÌY½]RÓÔ lLł
Ó bÚ Ë¨ Ô

ÚZ²MÚ²?ÓÚMÓ
Ô t³B
Æ ¡UO« Ó ŽÓ Ê]SÓ vMÒ¦ÓÔ tÐ ‰uF
Ú ½Ó WÓö Ô HÚ*«Ó ÓÊU «–≈ ≠±
Ô t³B
Æ ¡UO« Ú ½Ó ÓWö Î UÝ dÌ]cÓÔ lÓLÚł
Ó ŽÓ Ê]SÓ UL Ó tÐ ‰uF
Ô HÚ*«Ó ÓÊU «–≈ ≠≤
Æ…ÔdÓ
Ó t³B
Ú J« Ú ½Ó WÓö
Ó ŽÓ Ê]SÓ UL  Y
Î UÝ Ì ½]RÓÔ lÓLÚłÓ  tÐ ‰uF
Ô HÚ*«Ó ÊU
Ó «–≈≠≥

µ¥
Ú»]—Ób²?ÓMÓ
∫WOÓðü« qLÓÔ'« w tÐ ‰uFHÚ*«Ó X
Ó ×
Ú ðÓ UÎDÒš Ó MÓ ≠±
Ó lÚC
Æ5  WFÓ uÚÓ w 5
Ó DÒŠ  B«
Ó OÒ³OKÒ s¹
 b«Ò Õö
Ô Ó bÔzUI«
 ÂÓeÓ¼Ó ≠√
 *«Ô  «—Uý≈ dÔDÓ*«Ó q
Æ—Ëd Ó D]ŽÓ ≠ »
Æ «dOÚ)«
Ó q LÓŽÓ v≈ ÊuŽ
Ó —U
Ó RÚ*«Ô X
 ¹Ô 5M Ô ¹Ú√Ó—Ó ≠‡ł
ÆW³ÓÝUMÔ*« UNMUÓ√ w  U²ö« cOö
Ô ²«
] o Ó K]ŽÓ ≠œ
Æs
 OÚðÓdO³
Ó Ó s
 OÚ²ÓM¹b
Ó Ó o¹d
Ô H«
Ó —«“
Ó ≠ ‡¼
∫VÝUMÔ*« UN½UJÓ w WOðü«  ULKJ« Ó MÓ ≠≤
Ó lC
Æ «d¼U*« ≠ 5M
Ó
 ×
Ú Ô*« ≠  UMRÚÔ*« ≠  ULOÚIÓÔ ≠ sOÚðÓdÓ−
Ó ý
Ó
ÆrN½U
Š≈
Ú w ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ bK=IÓMÔ ≠ √
Æ U²½UI«  «b
 ÐUF« ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ”U
Ô M«
Ò —Ôb=IÓ¹Ô ≠»
ÆÍœËÓ√Ó sÓ LÚI¹Ô ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ X
Ô KÚÓ√Ó ≠ ‡ł
ÆWI¹bÓ Ó(« w ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ X Ô ÝÚ dÓžÓ ≠ œ
∫UMzUA
 Ú½≈ s q Ô w tÐ ôuF
Ì LÓł Î HÚÓ lÔIÓðÓ Y Ó Ð WÓOÓðü«  ULKJ«
Ô OÚ× Ó q  LFÚ²Ó

Ú MÓ ≠≥
Ó UB«
5× Ò ≠s  ]_«
 OÚÐÓc]NÓÔ*« ≠  UN Ô
∫w  ŽÚ≈ Ã
Ò Ð«d Ï –uL
Ó ½Ó
Æ «dÐUB«  RÚ*«Ô Âö
Ò  UM Ô Ýù«
Ú ÂÓdÓÚ√Ó ≠√
ÆrNÐUI
 ŽÚÓ√ vKŽÓ s¹b
Ó ²ÓFÚ*«Ô tÔK«
Ò œ]—Ó ≠ »

µµ
Æ`Ú²ÓH« vKŽÓ wy M³ÚÓ Ì÷U q Ï FÚ ∫ ÂÓdÓÚ√Ó
ÆÁdš¬ vKŽÓ …ÔdÓ¼U E« ] tFÚ—Ó WÔö
Ò WÔL]C« Ó ŽÓËÓ Ÿu
Ï dÚÓ q 
Ï ŽU ∫Âö
Ô Ýù«
Ú
ÆrUÝ ÌY½]ÓRÔ lÔLÚł
Ó tÔ]½_
Ó Ô…dÓ
Ó t³ÚBÓ½ ÔWö
Ú J« Ó ŽÓËÓ »uB
Ï Ï ÚHÓ ∫ UMRÚ*«Ô
ÚMÓ tÐ ‰uF
 Y
Æ rUÝ Ì ½]RÓÔ lÔLÚł
Ó UN½]_
Ó …ÔdÓ

Ú J«
Ó UN ³B
Ú ½Ó WÔö
Ó ŽÓËÓ WÏÐuB  ∫ «d
Ó MÚÓ WÏHÓ  ÐUB«

y M³ÚÓ Ì÷U q
`²ÚÓH« vKŽÓ w Ï FÚ ∫ œ]—Ó
Æ Ádš¬ vKŽÓ …ÔdÓ¼U
 E« ] tFÚ—Ó WÔö
Ò WÔL]C« Ó ŽÓ Ë Ÿu
Ï dÚÓ q   Wö
Ï ŽU Ó '«
Ó kÔ HÚÓ ∫ tÔK«
Ò
Æ rUÝ dÌ]cÓÔ lÔLÚł
Ó tÔ½]_ Ô t³B
Ó ¡UO« Ú ½Ó WÔö
Ó ŽÓ Ë »uB
Ï MÚÓ tÐ ‰uF
Ï HÚÓ ∫s¹b
Ó ²ÓFÚ*«Ô
Æ »«dŽù« s tÔÓ q
] × y M³ÚÓ d>ł
Ó Ó ô w Ó ·
Ô dÚŠ
Ó ∫ vKŽÓ
¨·UC
Ï Ô u¼ ËÓ …ÔdÓ
Ó Ád=ł
Ú J« Ó WÔö Ó ·dÚ×
Ó ŽÓËÓ d='« Ó Ð —Ëd
Ï −Ú Ó rÏÝ«  ŽÚÓ√ ∫rNÐUI
Ú ∫»UI  ŽÚ√Ó
Ì
Æ tOÚÓ≈ ·UC Ô d=ł
Ó q
= ×
Ó Ó w qB  ²]Ô dOL
Ï Ó{ ©rÚ¼®
Ô

 KJ«
∫wðQÚ¹Ó ULO WÓ½Óu]KÓ*«Ô  UL Ó »dFÚMÔ ≠¥
Æ …dÓšUH«  UŽuMÚB*«Ó UMMÞ Ô ²ÚMÔ½ ≠√
Ó ËÓ w Z
 d«
Æ n¹ Ò w s
 OÚÓuÚ¹Ó X
Ô OÚC
Ó Ó ≠»
Æ «—
Î “]RÓÔ «d
Î B Ó K
Ú ½Ó 5B Ú *«Ô tÔK«
Ò ` Ó MÓÓ ≠‡ł
Æ o¹d
 D«
] s ŽÓ È–_«
Ó ÊUDOL
 ¹Ô ULNÔ½]_ 
Ó sOÚ³ÓUD« rÔK=FÓ*«Ô QÓU
Ó ≠œ

] 
j Ô MÓ

µ∂
] 
j Ô MÓ
Âö«Ë
Ó ·UJ«
Ó
WFÓ Ú d«
^ ËÓ a
] Ð
Ú MU

p Ú *« q  Ó ¡uÚ

 U× ] fOK
 '«  UB«
Ó ËÓ ` Ò fOK
 '«
Ó q¦
Ô
Æ dOJ«
  ËÓ
aU½
dÚ³=FÓMÔ

dÚ³=FÓMÔ
= W³ÓÝUM
Æ ¡U?HA« Ó JÐ ®
Ó LÔÐ ÌW¾ÓMNÚðÓ WÓ U?DÐ WÐU²
ÆdD?
Ô ÝÚ √Ó WŁö
Ó ŁÓ s
Ú ŽÓ b¹e
Ô ¹ôÓ ULO åf  K−?
Ú *«Ó »Ô œÓ√ò Ó hO
 KÚ²ÓÐ ®
WDÓA½Ú_«
Ó

 ½_«
WDÓA ÚÓ
UNKÚ¦?=LÓ½ÔËÓ „u?K
« 
^ »«œ¬ Ó FÚÐÓ U?NO ‰
i Ó M²Ó½Ó …Îd?Ó OB Ó WÎO?] KO¦LÚðÓ b]F?MÔ ®
Ô ËU?
Ó —ÓbÚ*«Ó W³ÓKÓÞ
ÆWÝ Ó ÂU
Ó √Ó
ÌfOz—Ó o¹d 
Ì ÓÞ vKŽÓ  UŠ uÚ]K« s WÎŽuL
Ó −Ú Ó lÓC Ó KÔÞ «–≈ ®
Ó ½Ó ÚÊ√ UMOÚÓ≈ V
ø‰uI½Ó ÊÚ√Ó sÔ JLÚ¹Ô «–ULÓ ¨„uK

« 
^ »«œP Ð —uN
Ó LÚ'« Ô dÔ=cÓðÔ
Íc?«] Í ] « d?OÚžÓ „u?K
?
= u
? ^ « Ó◊U?L½ÚÓ√ t?O d?ÔÔcÚ½Ó ÎU?Žu{u? Ú ²?ÔJÚM?Ó ®
Ú Ó V
ÆUM²IÓDMÚÓ w ÁUM
Ô EÚŠô
Ó

µ∑
…dÓA
Ú ŽÓ WÓÝ
Ó œU
Ò « …ÔbÓŠ
Ú uÓ«
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ√ÚdÓIÚMÓ
= MOUJ«
ÁbÓËÓ v≈ w ] q  zUÝ—Ó Ús
Ô Þ«uŽÓ
WϹ]uÐÓ√Ó n
¨p Ô O?ÓÓ wuÚ½Ó rÔJ×
Ó HÔOÚÓÞ w½—Ëe Ú ²Ó
Ú ¹Ó ¨pO
Ó dÔJ=ÓÔ√ U½√Ë
Ó ÂU½
Ô Ó√ ÆÆÆò
ÆwU√Ó qÏ ŁU X½√Ë Ó ¡wł
Ô √Ë Ó ÕË—
Ô Ó√ ¨p Ó UO
Ô Óš ô≈ w q Ô ¦]LÓ²Ó¹ö
Ó Ó Âu
Ô √Ó
p
Ó NÓł
Ú ËÓËÓ w] ³¼Óc«
] „ Ó dÓFÚý
Ó dÔ ]cÓðÓ√Ó ¨p
Ó ²ÓuH
Ó Þ Ô dÔ ]cÓðÓQÓÓ ‰UH
Ó Þ Ú _«
Ó È—√Ó
Ús wHÚ½Ó tÐ À
Ô b=Š
Ó √Ô X
Ô MÚÔ U dÔ ]cÓðÓÓ√Ë ¨WÓHOD
Ó K«
] p
Ó ¦¹œUŠ
Ó Ó√Ë ¨qOL
Ó '«Ó
Ó Ó∫WDÓ³Úž
…d] ÆÌWDÓ³Úž s tÐ f  √Ô X
^ Š Ô MÚÔ UË ¨‰U¬
Ì
ÓT?K?²?ÓLÚÔ ¨Â«b?
 M?ÚN?« s?
Ó ?
Ó Š¨
Ó ÎU?H?O?E½Ó v?
Î ²Ó È—Ó√ ö?Ó ”
Ó —«b?
 *«Ó —Ë“
Ô √Ó
Î KÚð p
Îö³IÚÔ «cOL  c«
Ó ðÔdÚ ÒcÓðÓ ô≈ ¡U  ŽÓ tNł
] rÔzö Ú ËÓ vKŽ ÕuK
Ô ðÓ ¨r 
Ú '«
ÆUŠ
Î dÓ UŠ
Î dÓ ¡w−
Ô ðË
Ó ÕËd Ó «—ËÚ√Ë
Ô Óð ¨p Ó pÓ ³²ÔÔ vKŽ
TK²ÓLÚÔ∫eM²ÓJÚÔ  q
lÓÝ«Ë  C?
Ó F«
Ó eMÓ ²ÓJ? Ú  …ÓdÓA?
Ú Ô ÁdLÚŽÔ s  ²?Ò « w v²
Ú ŽÓ WÓFÓÝU Î Ó È—Ó√ ô
 M?ÚÓ U?¼œÔd?ÓH?ÚÔ∫s?O?Ú³?ÓJ?
 M?Ú*«Ó
V?
Ï J?
n²?J«
Æp  w
Ó OÚ≈ dÔJÚH« Ó Ð —UÞ
Ó ô≈ ¨UIO½  OÚ³ÓJMÚL
Î √Ó s Ó « i¹dŽÓ —bÚB«
]
Ó ”  √Ú—Ó l?
Ô LÓ²?Ó−
Ú Ô u?¼Ë
bC
Ô F«ËÓ Ë√¨
Ó ¡U?
Ó ³?D?Ô)« Ë√¨ Ó ?ðU?ÝÓ_« Ë√¨
Ó …Óc? Ó 5?
Ó U?×?L?
Ô « ËÓ√ ¨¡U?  Ó_« È—√Ó
Ó ³?ÒÞ
Ϋ–U²Ý Ó UOÎU×Ô Ë√¨
Ú Ó√ Ë√¨ Ó U³O³
Î Þ Ó „«—
Ó Ó√ w½Ò√Ó w
] Ó≈ q
Ô O]

Ó OÔÓ ¨‰UL
 ŽÚ_«Ó ‰Uł
Ó —
Æq Ì LÓŽÓ qÓ ł Ô —Ó Ë√¨
Ó U³OD
Î šÓ Ë√Ó
r¼Ô ÊuK
Ó GÚOÔÓ rNÔÝuH
Ó ½Ô ”U
Ô M«
Ò h  dÚ¹¨
Ô š  («
Ô …UOÓ vKŽ s¹œ
Ó d=LÓ²Ó*«Ô È—√Ó
v{dÚ¹Ó ¨rNÔÝ˃ Ó —Ô r¼Ô ÊuK
Ó FÚOÔÓ rNÔÝ˃
Ó —Ô ”UÔ M« Ô H

Ò i Ú ¹Ë
Ô ¨rNÝuH Ó ½Ô
”U
Ô ÒM« dÔEÔÚM¹¨åv{
Ó dÚÓ½ ô Ôs× Ô OÓÓ ¨l«uUÐ ”U
Ú Ó½ ò∫ÓÊËœd=LÓÓ²*«Ô ‰uI Ô ÒM«
¨ÊuJ
Ó ðÓ ÊÚ√Ó V  ¹Ó ULÓ ÊËœd=LÓ²*«
Ô − Ó UNÚOÓ≈ dÔEÔMÚOÓÓ ¨ w  Ó_« v≈
Ó ¼ UL Ó ¡UOý

µ∏
 OÒB
 U 

Ú A«
] ÍË–Ó …UO  («
Ó vKŽÓ s¹œ
Ó d=LÓ²ÓL«
Ô ¡ô  R¼Ô s p Ó ½]√Ó w
] Ó≈ q
Ô O]
Ó OÔÓ
¨rÔÓÔ_« vdÚðÓ rÚNÐ s¹c
Ó ]« ¨—uN
 LÚÔ'« —u?Nþ Ô ‚ ] …“Ó—U³«
Ó uÚÓ uKFÚðÓ w²«¨ 
ÆÂUÓ_« v≈ wALÚðË
Ó
= Ô w ¨WÌO?Ó UŽ …ÌdÓJÚ q
ÌqLÓŽÓ q Ì
= Ô w ¨nOD Ó v?
Î MFÚÓ q
= Ô w „«—
Ó √Ó
ÆlÌz«—
 dN Ì EÚÓ q= Ô w ¨bO−
Ì Ó
 OKÚ«] WŽÓËÚ—Ó w ¨V
¨q  J«
 «uÓ ÊUF
 LÓÓ w ¨ÕU³
 B«
] Èb½Ó w „«—
Ó √Ó
Ú uð
lÚLÓKÚðÓ∫i w? ¨i  Ž«u]B« w ¨i
^ IÓMÚðÓ o Ô uð ‚Ëd
 ³«
Ô w ¨lOÐ
 d«
] ‰UL
 łÓ w
w ¨WI?Ó OLF?Ó « W¹ÓœËÚÓ_« w ¨W?IÓ¼U  '« w ¨…d?ÓC
 ÒA?« ‰U³  M«
] ÷U?¹d«
=
w ¨n?ODK«
] r?O]M?« w ¨WIÓÝU?³« —U−
 ýÚ Ó_« w ¨q?OL−«
Ó d?¼Úe«
]
 uÚN«
Æ¡Uł Ó ÕU¹
 d«
=
pÔMJÓ
Ú Ó∫„«u¦ÚÓ s
Ó ¹ÚÓQ ¨ w³KÚÓ w? „«u Ó dÔ Ú–ËÓ ¨wMO?ÚŽÓ w p
Ó ¦ÚÓ˨wLÓ w „ Ó UO
Ô š Ó
å ø VOG
Ô ðÓ
 ±π ≥≤ر∞Ø≤∞ w
≤∏±∫ ‰
Ô Ë]_« = MO UJ«
Ó ¡ÔeÚÔ'« Ø w Ò  UH]RÓLÔ WÔKÓUJ« WÔŽuL
Ó −Ú *«Ó

∫…¡U{
Ó ≈
 Ž¨Â
ÓqL? Ó ±∏∑∏ WÓM?ÓÝ Ó ” Ô W?M?Ó ¹bÓ w b?
 bÚI« Ó ËÔ ¨w y M?OD? Ú KÓ V?  w?
Ï ðU ^ M? O UJ? ] « Ôq?OKš Ó
¨s − Ú «= s Ó  d]Ó tÔM]J¨Ó «bŽ
 ùU  Ð tOÚKÓŽÓ X
Ú LÓJÓŠ Ó ËÓ ¨ WÔO] dÚ²« ^  UD
Ô KÔ«
^ tÔ²ÚKÓIÓ²ÓŽ«Ë¨
Ú UL
Î K=FÓÔ
W¾ÓA
 MÚðÓËÓ W¦¹b
Ó (« Ó WOÓÐdÚ²«
] —u QÔÐ wÓ MŽÔËÓ ¨ U¹—
Î bÚðÓËÓU¦Î× Ú ÐÓ WO]ÐdÓF«
Ó WGÓK«
^ WÓbÚ
  tÔðUO
Ó Š Ó ” Ó d] Ó
WGÓK«^ r?OKFÚðÓ w Ôq?Ob« ] òË å » Ó WG?Ó^K« w  U?
 œÓ_«Ë Ï FUD Ó Ô ò ∫ Á—UŁ¬ s? Ú  ¨ Ÿ«Ë Ì qOł Ì
Æå UO½ÚœÔ U¹ U½Ó√ «cÓ ò Ë å„«d Úc òË å Í Ò dÝ Ó òË å WO]ÐdÓF«Ó
t³²Ô Ô s
Ó OÚÐÓ w 
^ MO UJ«
] qOK
Ô š
Ó

µπ
h
= M«
] ‚U¬ w
w? U?NÐ t?ÔH?Ó
Ó ËÓ w?²«]  U?
Ô HB? Ï H?ÚÞ u¼Ë
= « U? Æq ^ M?O? U?J?
Ô t?ÔM?ÓÐ«Ú w ] « dÓ ]c?
Ó ðÓ ≠±
øt²uH
Ó ÞÔ
Ó   U?HB«
s  Ác¼
 ÃÚ d
? Ú MÓ Æb?
Ú ²Ó  O='«  K?Ú²«
Ó cOL  
=  UH  w?
^ M?O UJ«
Ó dÓ Ó–Ó ≠≤
Æ=hM« ]
 *«Ó Ác¼
Æ`ö  `Ú {  WÏO]ÐU−¹≈
= uÓMÔÆ  `  Ó …UOÓ(« vKŽÓ œd^LÓ²K] ≠≥
Ô ö
 ÐÚ_«
¡UM Ó VÔ ł«Ë UËÓ øp  Ô ÊuJ¹Ó n
Ó – Ó OÚ Ó Æ¡Ïw
Ú ý  ¹Ô ô tMÐô
Ó tÔÔœUF Ú » _«
Ó V ^ Š
Ô ≠¥
ørNzUЬ
 ÁU−Ó ð

WGÓK«
^ —«d
 Ý
Ú Ó√ s
∫WOÓðü«
  UL
 KJ«
Ó œ«b
Ó {
Ú √Ó h
= M«
] s Ó  Ã
Ú d
Ú MÓ ≠±
Ú ²Ó
lO—Ó ≠ ‡ł ÕË—Ó√ ≠» hšdÚ¹Ô ≠ √
oOÒÓ{ ≠ ‡¼ iH

Ú ¹Ô ≠œ

ÆWÏK¹u
Ó ÞÓ Í Ó WÏIÓÝUÐ —U−
Ú √¨ Ï ý Ú √∫
Ó ‰uI
Ô Ó½ ≠≤
Æq
 C
Ú H«
Ó w q
 ł ] d Ú– u^KÔŽ∫
Ô d« Ô ‚u
Ô ³«
Ô ËÓ
ø WÔUÒ XIÓ
Ó M« Ó uÚÓ w o
Ó ÐÚ√∫UM Ó 
Ó ÐÚÓ√ vMFÚÓ ULÓ

ÆÁ—bÚÓ w ¡UJÔ œÓœ]—Ó vMFÚLÓÐ UUN


Ó ³« Î ýËÔ UION
Î ý Ó o
Ó NÓý
Ó Ë¨
Ó oÓ Ný∫
Ó ‰uI
Ô Ó½ ≠≥
Ì ¼Uý Ë– q
øo Ï ł
Ô —Ó «c¼Ë¨o  q
Ï ¼Uý Ó «c¼∫UMuÚÓ s
Ï ³Ół Ó OÚÐÓ vMFÚÓ*« w ‚
Ô dÚH«
Ó ULÓ
∂∞
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ√ÚdÓIÚMÓ

…UO(«
Ó …Ôœ«—
Ó ≈

…U?
Ó ?O?(« Ó œ«— Ó √Ó ÎU??u?¹Ó V? Ô ?F?Ú]A??« «–≈
—Úb? Ó ? I?Ó ?« V?Ó ? O? ?−? ²?Ó ? ?Ú ? ¹Ó ÊÚ√Ó b? ] ?ÐÔ ö?? Ó
w?? ?K? ?−? Ó ? M?Ú ? ¹Ó ÊÚ√Ó q?? O?Ú ? ?]K??  b?] ? ÐÔ ôËÓ
d?Ú ? ??? ?ÓJ?? ÚM?? ?¹Ó ÊÚ√Ó b?? ?O?Ú ? ?ÓI?? ÚK?? ? b?
] ? ?ÐÔ ôËÓ
…U?O×? Ó «Ú ‚ Ô u? Ú ýÓ t?ÔI?Ú½U?F¹Ô r? Ú Ó s?Ú ÓËÓ
d?Ú ? ŁÓb?
Ó ? ?½«ÚËÓ ¨U?? ?¼u? = ?ł Ó w?? ? d?Ó ? ?
? ] ? ³?Ó ? ?ðÓ
 U?
Ô ?M?zU??J?«Ú w? Ó  X?
Ú ?ÓU? Óp??c?  Ó
d?Ú ? ²??Ó²?? ?
Ú ? L?
Ô ? Ú« U?? N? ŠË
Ô —Ô w?? M? ŁÓb? ] ?Š Ó ËÓ
ÌVC
Ó GÓÐ X
Ú LÓK]JÓð∫
Ó XÓbÓÚœÓ ÃU?−H«Ú s? Ó O?ÚÐÓ `¹ Ô d?Ò « XÓb? Ó ÚœÓËÓ

Z
> Ó lÔLÚł
Ó ∫ÃU−H« d?Ú ?−?
Ó ?]A??« X? Ó ?×? Ú ?ðÓËÓ ‰U??³? '« ‚ Ó u? Ú ?ÓËÓ
sOÚKÓ³Ół
Ó s
Ó OÚÐÓ o¹d
Ô D«
] uÓ¼ÔËÓ ÌW?? ¹U?
Ó ? ž v?? ≈ X? Ô ? ×?Ú ? L? Ó ? ÓÞ U?? «–≈
—ÚÓc??(« Ó ÔX??O??½ÓËÓ ¨v?M??L? Ô Ú« ÔX??³?Ú —Ó
»U?F?=A?« —u? Ó ŽËÔ V? Ú M?]−? Ó ðÓ√Ó r? Ú ÓËÓ
WLÓŠ
Ú “Ó ∫W³] Ó
bI²]*«Ô∫dÚF²Ó
Ú *«Ô
d?Ú ?F?? ²?Ó ? ? Ô ? «Ú V?? N?Ó ?]K?? « W?Ó ? ³?] ? Ó ôËÓ
Ú ? L?
‰U?³?'« œu? Ó F? Ô V?
] ×?  ¹Ô ô s? Ú ÓËÓ
d?Ú ? ÓH??×?Ô ?Ú« Ós??O?Ú ? ÐÓ d??¼Úb? ] ?« b? Ó ?ÐÓ√Ó Úg?? F??¹Ó
 b]²Óý«
Ú ∫X
Ú −
] ŽÓ
»U?³?A«
] ¡U? Ô œ w?³?K?ÚI?ÓÐ X Ú −?] F?ÓÓ
d?Ú ? š Ó √Ô ÕU? Ï ? ¹— Í—b? Ú ?B?Ó ? Ð X? Ú ?−? ] ?{ Ó ËÓ
œuŽ
 d« ^ n  B Ú IÓ wG Ú √¨ Ô X Ô ÚdÓÞÚ√ÓËÓ
d?Ú ?ÓD??L? Ó ?Ú« l??ÚËÓ˨ Ó ÕU??¹d?= ?« ·Úe??ŽÓËÓ

∂±
‡?? ?Ú¡U?
Ó ? ?? ?ðÓ U?? L?
] ? ?Ó ÷
Ô —Ú_« Ó ?  X?
Ó w? Ú ? ?ÓU?? ËÓ
∫åød?Ú ? ÓA?? ?³?Ó ? « 5?
Ó ? ¼d?Ó ? ÚJ?? ?ðÓ Úq?? ¼Ó Â^Ô√ U?? ¹ ò 
Ô
Õu?? L? ^D?? « Óq?? ¼Ú√Ó ”U?? M?Ò ? « w?? „
Ô —U?? Ð√Ô
d?Ú ? ? ?ÓD?? ? ?)« Ó ? ? ? —Ô ^c?? ? ?K?? ? ? Ó²?? ? ??
Ó »u? Ú ? ? ?¹Ó Ús?? ? ?ÓËÓ
ÊU?
Ó ? ?e?] ? ?« w?? ?ýU?? L? ?¹Ô ô s?
Ú ? ?Ó s?
Ô ? F?Ó ? ?Ú√ÓËÓ
d?Ú ? −? Ó ? «Ú g?? ?O?Ú ? ŽÓ g?? O?Ú ? ?F?Ó ? ?U?? Ð l?
Ó ? ?×? Ô ? M?Ó ? ?I?Ú ? ¹ÓËÓ
…UO(« w½Už√ Ê«u¹œ ∫wÐUÒÒA« rÝUI« uÐ√
…¡U{≈
Ó
Ó FÚÐÓËÓ ¨W½u²
b? ] WFÓUł w tÔL?
Ó ¹Úe« Ó OKFÚðÓ r]ðÓÓ√ ¨Â±π∞π WÓMÓÝ Ó bÓËÔ w  ½uð
y  dÏŽU?ý wÐUÒÒA« rÝUI« uÐ√
Æ WO]
 ½u
 ²«
Ò ‚uI («  —ÓbÚLÓÐ o
Ô WÝ Ó ×Ó ²Ó«Ú Ã
Ó d]
Ó ðÓ ÊÚ√Ó
Í
^ dFÚA«= ‰UO
Ô )«Ó ò ∫UNM  UHÌ R ] Ô WÔŽuL
Ó −  «Ó w½Už√Ó ò u¼ bOŠË
Ú Ó tÔÓËÓ ¨å…UO× Ï Ê«u¹œ
Ï tÔÓ ∫Á—UŁ¬
 s Ú 
¨å…ÔdÓ³ÓIÚ*«ò
Ó WÔ¹«Ë
Ó — tÔÓËÓ åWMÓOÚ¦ÓÐÔ Ôq?OLłòÓ Ë åwÐUÒA« Ò  U Ô OÒuÚ¹Ó òË åWÏOÓ«œ Ï U?×HÓÓò Ë å»  dÓF«Ó bÓMÚŽ
ÆådO
Ô JÒ«ò
= WÔO]Š  dÓÚ ËÓ

Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ
øULNÔMÓOÚÐÓ t³ÓA«
] tÔł
Ú ËÓ UÆqOÚKU ^ dÔŽUA«
] Ð rÓKÚE« Ò tÓ³]Óý ≠±
øtÔ²ÚÐUł  dÓA
Ó Ó√ «–ULÐø Ó ³« Ó 5¼Ó dÓJÚðÓ q
Ú ¼∫
Ó ÷Ó —Ú_«Ó tÔ]√Ô dÔŽUA«
Ò ‰ Ó QÓÝ
Ó ≠≤
øUNðU¹Už oOI×
Ó ðÓ ÕU¹
Ô d«
= lOD
Ô ²Ó
Ú ðÓ n
Ó OÚÓ ≠≥
∫dŽUA«
Ò XOÚÐÓ w …UO(«
Ó WÓLÓJÚŠ ` = uÓMÔ ≠¥
Ú {

dÚHÓ(«
Ô sÓ OÚÐÓ d¼Úb« Ú F¹Ó
] bÓÐÓ√Ó g ‰U³'« œuF
Ó ] ×¹Ô ô s
Ô V Ú Ë
Ó
Ó – `
Æp = uÓMÔ øUMF«Ë vKŽ o
Ú { Ô ³DÓMÚ¹Ó …bOB
Ó I«
Ó w ¡Uł
Ó U q
Ú ¼Ó ≠µ

∂≤
uÔ×
Ú M«
]
o
Ô ÓKÚDÔ*« Ô‰uFHÚ Ó*«

©≥® ©≤® ©±®


Æ¡öIF« dÓOÚÝ Ô dÚÝ ≠ ÆsOÚðÓ¡«d
Ó   Ó  »U²
Ó J«   Ô √ÚdÓÓ ≠ Æå ò≠
©±∂¥ ¡UM«®
Æ¡ULEÓF« Ú  X
Ô WÓOÓA Ô OA
Ú ≠ ÆsOÚðÓbÓ− Ó tKÒ  
Ú Ý Ô bÚ−
Ó ÝÓ ≠ Æå ò≠
©¥Øqe*«®
ÆUzÎœU¼
 UÎ uÚ½Ó q
Ô HÚD«
= ÂU½≠
Ó ÆÎW]œÓ WÔŽUÒ X]œ≠
Ó « Ó ÆU
Î bÚ¼Ó ‰
Ó eM*«
Ú ‰öÔ ²Šô«
Ú ÂÓbÓ¼Ó ≠

Úk?ŠöMÔ
Ú  q
s? Ì FÚ b?
Ó FÚÐÓ WÎÐu?
Ó BMÚÓ —ÓœU?BÓ  ¡Uł
Ó b? Ô WŽu?
Ú Ó vË_« Ó L−Ú *«Ó WK?Ó¦ÚÓ√ w W?Ô½Óu]KÓ*«Ô  «œ
Ô d?ÓHÚ*«Ô
Ô FÚÓ bÓ =RÓ²Ô UNEHÚÓ
ÆÁUM
Ì FÚ bÓFÚÐÓ WÎÐuB
s q Ó MÚÓ —ÓœUB Ó bÚIÓÓ WOÓ½U¦«
 Ó  ¡Uł Ò WŽuL
Ó − Ú Ó*« WKÓ¦ÚÓ√ w WÔ½Óu]KÓ*«Ô  «œ
Ô dÓHÚÔ*« U√Ó
Ò bÔ²Ó UNEHÚÓ
ÆÁœbÓŽÓ vKŽÓ ‰
ÌqFÚ bÓFÚÐÓ WÎÐuB
Ó MÚÓ —ÓœUB Ó bÚIÓÓ W¦ÓU¦«
 Ó  ¡Uł Ò WŽuL
Ó −?Ú *«Ó WKÓ¦ÚÓ√ w W½
^ u]KÓÔ*«  «œdÓHÚÔ*« U√Ë
ÆtŽÓuÚÓ½ ÓsO=³ÓÔ² UNEÚHÓ s

ÚZ²MÚ²?ÓÚMÓ
∫ tEHÚÓ s
Ú  q
Ì FÚ bÓFÚÐÓ d
Ô c¹
Ú »uB
Ï MÚÓ —ÏbÓB
Ú Ó u¼
Ó ∫oKÓDÚ*«Ô ‰uF Ó HÚ*«Ó Ê]√Ó
Ô FÚÓ bÓ =RÓOÔ ≠
ÁUM
ÁœbÓŽÓ vKŽÓ ‰ ] bÔOÓ Ë√≠Ó
Ó O=³ÓOÔ ËÓ√ ≠
ÆtŽÓuÚ½Ó s

∂≥
Ú»]—Ób²?ÓMÓ

∫tÔ{
Ó dÓžÓ s
Ú O=³Ó½ÔËÓ wðQÚ¹Ó ULO o
Ó KÓDÚ*«Ô ‰uF
Ó HÚ*«Ó Ã
 d
Ú MÓ ≠±
Ú ²Ó

tÔ{
Ô dÓžÓ o
Ô KÓDÚ*«Ô ‰uF
Ô HÚ*«Ó WÔKÓLÚ'«
Ô
©≤∞Ø d−H«® Æå ò≠
Æ«dOL
Î FÚðÓ ÷
Ó —Ú_«
Ó ÊuŠö
Ó H«
Ó dÓL]Ž≠
Ó
ÆqO]c« qOŠ Ó —Ó dÔLFÚ²Ó
Ú *«Ô q
Ó Š
Ó —≠ Ó
ÆsOÚ²ÓK¹u
Ó Þ Ó s  dFÚÓ*« w X
 OÚ²ÓHÓÚËÓ ÷ Ô HÚÓË≠
Ó
©µ∂Ø»«e?Š_«®Æå ò≠
ÆsOÚðÓb¹b
Ó ýÓ s
 OÚ²ÓÓdÚÞ
Ó »U³«
Ó X
Ô ÚdÓÞ
Ó ≠

  Už«d
∫WOÓðü«  H«  Ô UI
Ó w U³ÎÝUM Î KÓDÚÔ ôuF Ó MÓ ≠≤
Î HÚÓ lÚC
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ f ] XÓdÓý
Ô LÚA« Ú Ó√ ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …ÓdÓJ«
Ô X Ô ÐÚdÓÓ{ ≠
Æs¹d UÒA« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rNHÔ½ÚÓ√ sŽ «u{—Ó ≠
ÆtŽ«u
Ó ½ÚÓ√ 5uÚ²Ó
Ú Ô o Ì HÚÓ vKŽÓ UNMÚ Ì…bÓŠ«Ë q
Ì KÓDÚÔ ‰uF Ô L²ÓA
^ Ô q Ú ðÓ q
Ì LÓł Ó ŁÓ ÊÚu=JÓMÔ ≠≥
Ô Àö
∫WOÓðü« q
 LÓÔ'« w WÓ½Óu]KÓ*«Ô  ULKJ«
Ó »  dFÚMÔ ≠¥
Æ«œuL
Î Ô Í
^ bMÚ'«
Ô bÓLÓÓ ≠
©±πØd−H«® Æå ò∫ vUFðÓ Ó‰U ≠
ÆsOÚ²Ó×OB
Ó ½Ó wKO“Ó X
Ô ×
Ú B
Ó Ó½ ≠

∂¥
¡öÚù«

©·UJ«® ·dÚŠ Ó ‰uš
Ô œÔ
©‰«® ‡Ð ·d]FÓ*«Ô rÝô«
Ú vKŽÓ

Æ nÞU)« »UN
 =AU —UDI«≠

s
Ô OÚF«
Ó n Ô IðÓ bÚJÓðÓ r
Ú ` LÚKU
] d]Ó ≠
w«d²Ó*«Ô tdÚł q
= þ vKŽÓ

©±¥Ø sLŠd«® å ò∫vUFÓð Ó‰U ≠

©≤¥Ø sLŠd« ® å ò∫vUFÓð Ó‰U ≠

Úk?ŠöMÔ
  «œ
∫WOÓðü«  dÓHÚ*«Ô …¡«d
Ó  bÓMÚŽ UID
Î ½Ô ·
Ô cÓ×
Ú ðÔ q
 
Ú u«
Ó …ÓeÓLÚ¼Ó Ê]√Ó
ÆÂö
 ŽÚÓ_U ¨—U

Ò ÓHU ¨`  AU
 LÚ]KU ¨»UN=

ÚZ²MÚ²?ÓÚMÓ
Æ·UJ«
Ô tOÚKÓŽÓ X
Ú KÓš  d]FÓ*«Ô rÝô«
Ó œÓ «–≈ å‰√ò ‡Ð · Ú s UID
Î ½Ô q
 
Ú u«
Ó …ÔeÓLÚ¼Ó ·
Ô cÓ×
Ú ðÔ

∂µ
Ú»]—Ób²?ÓMÓ
∫WOÓðü«  «œdÓHÚ*«Ô w UI
Î DÚ½Ô q
 Ó …ÔeÓLÚ¼Ó UNMÚ X
Ú u« Ú ÓcŠ
Ô w²«] WLÓKJ«
Ó X Ó ×
Ú ðÓ UÎDÒš Ó MÓ ≠±
Ó lÚC
©≥∑Ø sLŠd« ® Æå ò≠√

Ó (U Ó ‰u
Æ Z−  ÒD« w t{«dŽÚ≈ Âu
Ô ¹Ë
Ó Ó  w ÂuÚOU
ÌdB Ó Ó tU³Ú≈ «uŽ√
Ô ≠»
Ú Šö½ÔËÓ WOÓðü« ¡ULÝ
∫UNIÓDÚ½Ô k Ú Ó_« vKŽÓ ·UJ«
Ó  šbÚMÔ ≠ ≤
q
ÆÆÆÆÆ —«b«
Ò
ÆÆÆÆÆ fLÚA«
]
ÆÆÆÆÆ dB
Ú I«
Ó
ÆÆÆÆÆ ”UÒM«
ÆÆÆÆÆ —U

Ò H«
Ó
ÆÆÆÆÆ ÂöŽÚ_«
Ó
 *« w UL Ó w
∫ ‰U¦ Ó ðü« ‰
Ó ËÓbÚ'«
Ó q LJÚMÔ ≠ ≥
·UJUÐ ÎUu³
Ú Ó rÔÝô«
Ú ©‰«® ‡Ð U
Î d]FÓÔ rÔÝô«
Ú rÔÝô«
Ú
r−
Ú MU
] r−
Ú M«
] r−
Ú ½Ó
ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ¡ULÝ Ó
ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ W]Mł
Ó
ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ —U½
ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ “UHKÚð

∂∂
] 
j Ô MÓ
¡U³«
Ó
WFÓ Úd« Ú ]MUÐ
^ ËÓ a
 G«
ÂUL Ó w XC
Ó ÓËÚ√Ó ‚
 dÚ³«
Ó WÔ×
Ó HÚ
Ó
ÂöE«
] · Ó uÚł
Ó o
^ A Ï ý Â√Ó
Ô ¹Ó »UN
dÚ³=FÓMÔ
Æ e¹e Ì Ó v≈ Ì W¾ÓMNÚðÓ WUÝ
Ì ŽÓ o¹b Ó JÐ ®
Ó — WÐU²

Ô A½Ú_«
WD Ó
…U?O?Š
Ó s?
Ú ŽÓ Ϋd?¹d?I?Ú ?ðÓ V?
Ú ²?ÔJ? Ó W?Ý
Ú ½Ó˨ Ú *«Ó W?³?Ó²?ÓJ?
Ó —Ób? Ú Ó w?? Y? Ó ³?ÚM?Ó ®
Ú ×?
Æw= MO
UJ« ]
Ú ²ÔJÚMÓ w
V 
= MO
UJ «  ]RÓLÔ WKÓUJ«
]  UH  WŽuL
Ó − Ó ®
Ú Ó*« v≈ …œÓuÚFUÐ
ÆÁbÓËÓ v≈ tKzUÝ Ú  Èdš
 —Ó s Ú √Ô WÎUÝ
Ó —

tK«
Ò Â«—Ø
Ó = MO UJ«
w ] qOK
 š
Ó eÔ ÓdÚÓ
∂∑
Ú ŽÓ ÓWF?ÓÐUÒ« Ô…Ób?ŠÚÓuÚ«
Ó…ÓdA?
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ
W¾O³«
Ó À Ô u^KÓðÓ
`
Ó ³Ó Ú Ó ÌWÓH?OE½Ó ÌWO]×?
Ú √Ó b? =  ÌWÓ¾?OÐ w g
 OÚF?Ó « v≈ ÊU
 ½ù«
Ú w?
Ó FÚÝ
Ó Ê≈
]
s?
Ó O?ÚÐÓ ÊÌ“«u?
Ô ðÓ W?Ó U?
Ó ≈ v?Žb? Ú d?Ï ÚÓ√ u?¼Ë ¨tðU?O?Š
Ú ²?ÓÝ« Ó w? U?ÎO?ÒÝU?Ý√Ó ÎU?³?K?ÓD?
Ú Ó
WÓ¾O³« vKŽÓ ÿUH×KÚ ªW¹]—Ëd ] WO]¾O³«
 C«  WLÓEÚ½_« Ó WOÓLÚM]²«  U³K]DÓÓ² Ô
Ó Ë¨
øW¾O³«
Ó À  u^KÓðÓ s ÁÔbÔB
 IÚ½Ó Íc]« ULÓ
 Š
b? Ó Ó√ w? ÌV?¹džÓ r? Ú ł Ë√ Ì…œU?
Ì ? Ó łËÔ w?MF?Ú¹Ó W?Ó¾?O?³« À
] œu? Ó u?
^ K?ÓðÓ Ê≈
]
Ô ¹Ó ËÚ√Ó ‰U?LFÚ²Ýö
b^× Ú  d?ÓOÚžÓ tÔKÔFÓ−
Ì U
` Ú ¹Ó Íc?«] dÔ ÚÓ_« ¨W¾O³«  ŽÓ
Ó d?UM
dB
Ó MÚF«Ô «c¼ œ« ^ u*«Ó Ë√¨
Ó WÔ³¹d
Ó G«
Ó …ÔœU*«
] q Ú ²Ó¨U¼
Ô FÓ−  ŽÓ ‰UL
Ó dUM  FÚ²Ý« Ú s
Ô ³D?
o  F?Ú²Ý«
Ó MÚ¹ÓËÓ ¨t?UL Ú s? b^×Ô ðÓ ËÚ√Ó¨‰U?LF?Ú²Ýö
Ú  d?ÓOÚžÓ Ó„«– Ë√
Ì U
`?
Ó ËÔ w?MFÚ¹Ó ÁUO*« À
œuł Ô u^KÓ²ÓÓ ª¡«uN«
Ó ËÚ√Ó ¡U*« Àu^KÓÓð vKŽÓ n¹d
Ô FÚ]²« «c¼
WÓ¾?O³UÐ —«d
 {ù«
Ú ËÚ√Ó WHÓK²Ó ? 
Ú *«Ô UN «bÚ ²Ý«
Ú t?ł Ô ËÚÓ√ vKŽÓ dÔŁ=RÓðÔ Ì U?HK]
Ó Ô
Ë√ »dÚ^A?K `
Ì U d?ÓOÚžÓ `
Ô ³B?
Ú ¹Ô À
Ó u]KÓ*«Ô ¡U?
Ó *« Ê]_ Ó –Ë ÆÂUŽ
Ó p > Ìt?ł
Ú uÓÐ
œ«u
] Ó œuł  N«
Ó ËÔ wMFÚ¹Ó ¡«uÓ À = ŽU?MB«
Ô u^KÓðÓËÓ Æw = eMÚ*«Ó „ö
= Ë√ w  NÚ²Ýô«
Ú
Æ U³]M« Ë√ Ê«u
 OÓÓ(« Ë√Ó ÊU  W×
 ½Úù« ] BÐ d^C
Ô ðÓ ÌW³¹d
Ó žÓ
 N«
¡«u Ó À
Ô uK
^ ²ÓÓ ªÁÔ—ÔœUB
 Ó ŸÔu]MÓ²ÓðÓËÓ ¨w
Ò ¾O³«
 À  u^KÓ²«
] Ÿ«u
Ô ½Ú√Ó œÔb]FÓ²ÓðË
Ó
ËÚ√Ó ÌW?³?ÓKÚ
Ô ËÚ√Ó ÌW?K?ÓzU?Ý® ÌWO?]zU?O?L?O œ«u?
] Ó œuł
Ó ËÔ t?Ô³?Ô³ÓÝ Ô JL?
Ó ÓÊu?J?¹Ó ÊÚ√Ó s? Ú ¹Ô
Ìr?OÚ
Ó łÔ lÔL?Ú łÓ ∫  ULÔ O?Ú Ó '«
Ô WDÓA
 ½Ú_«
Ó sŽ À
Ô u^KÓ²«
] «c¼ Z  dÚł
Ô ²ÔMÚ¹ÓËÓ ÆWO] uŁ Ô ËÚ√Ó ¨WÌO]ŽUF
 ý≈
Ú ËÚ√Ó ¨©W̹]“Už

Æ rÌ  ł
Ú Ô]Ó Ôd GB u¼ Ë
s? r?Ô ? «d?
Ó ²?Ó ?¹Ó U? ∫ ÃU??M?? = ?« Ó ¹bŽÓ ¡«uN?Ó «  UŁ
…Ïb? Ô u?= K?Ó Ô ËÆqI?ÚM«
] q? zUÝËË
 W?O?]½«dL? Ô W?O]ŽU?M=B?«
Ú F«Ë
‚«d??²?Š«
Ú b?Ó ?F?ÚÐÓ œu?
Ó ?Ý Ú √Ó ÌÊU?šœÔ
ÆX  ¹Úe«] ÆÊUšb«Ë ^ œU  d«Ë
] ÃUM  «
= Ë —U³  GU   UL
Ô WÔIÓUF« Ô OÚ Ô UNMÚ 
Ó '«

∂∏
Ôp?K?N?Ú²?Ó?
Ú ðÓ  U? = KÓ Ô Ó„U?M?N?ÔÓ ªÁU?O?*« À
Ï Łu?  u?
^ K?ÓðÓ —ÔœU?B? Ó œÔb]F?Ó²?ÓðÓÓ U?L?
Ô O*« fOz
Ô U?MzU?J« Ó„U?M¼ÔËÓ ¨W ÓœU?F« ÁU? Ô d?] « U¼—ÔbÓB?
Ú ÓË¨Ó Ó5?− Ô Ú_« Ô
 WHÓK²Ó
w²]« U¹dO²JÚ³U Ú *«Ô WI?Ó Ob«  zUJ«
]  UM  ËÓ ¨ U  OÒKOÚHÓD«
^ q Ô ¦Ú  WÔO](«
Ó
 UÐUN²Úô«Ë ¨U¹—U²MÝb«Ë
^ ¨«dOuJ«Ë ¨bOzuHO
 ²U
= U{«d
Î Ú√Ó V
Ô ³=
Ó ðÔ
 B?
WÔO?]ŽUM= « WÔ¹]uC?
Ú F« Î ¹Ú√Ó ÁU?O*« À
Ô œ^«u?*«Ó UC  u^K?ÓðÓ —œU?B Ó s ËÓ ÆW¹]u?
 FÓ*«Ó
ôË ¨WO]ŽUM=B?« W¹]uC Ô  U³ ]dÓ*«Ô i
Ú F« Ô FÚÐÓËÓ ¨WÔO]zU?OLOJ«  UH
Ô E=MÓ*«Ë
Ô
‰UL¼≈
Ú ∫‰UHž≈
Ú ¨W?O?]½b??F?Ú*«Ó  U??³? ]d?Ó ?*«ÔËÓ ¨W?O?]Ž«—
 e?= ?« …b?
Ó L??Ý
Ú _«
Ó —ËÚœÓ Ô‰U??H?ž≈ Ô J??L?
Ú s? Ú ¹Ô
ZO−
Ô C«Ë
]  HÚ=M«Ë ¨W ÓœUF«
Æj  «ËÓ ¨WF]A
 ÁUOL  *«Ô œ«u  Ý
= *«ÓËÓ ¨ U³ ^ dÓ²«
] ËÓ
 ôü«Ë
Ô  U?
Ô ³? Ód?Ú*«Ó ÁÔ—Ôb?
Ó B?  u?
Ú ? Ó W?Ó¾?O?³?« À ^ K?ÓðÓ Ÿ«u? Ó ?  ŸÏu?
 ½Ú√Ó s? Ú ½Ó p?c?
ÆU¼dÔOÚžÓËÓ  «dzUD«
Ò WÔ ÓdÓŠË Ó ¡UM³« Ô œÓ√ÓËÓ WÔO]ŽUMB«
  «Ë =
s
Ó OÚÐÓ Ê“«u?
Ô ²?] « vKŽÓ ÓÿU?H(« VÔ K?]DÓ²?Ó¹Ó WO]F?O?³D«
] …U?O(« Ó L²Ý«
Ó —«d? Ú Ê]≈
ÔÊ“«u
Ô ]²« «c¼ wŽbÚ²Ó Ú ¹ÓËÓ ÆWO]ÝUÝ_«Ó W¾O³«
Ó d?UMŽË Ó ¡ULM«]  U³K]DÓ²Ó Ô
v≈ …b?
Ó × ²]*Ô« r?
 ÓÔ_UÐ «bŠ Ó U? «c¼ËÓ ªwÒ ËÚb«
] l? LÓ²Ó−?
Ú *«Ô œuN
 ł Ô dÓU?
Ô CðÓ
ÁÔbÓF?ÚÐÓ q
Ó J?
] AÓ ²Ô ¨Â±π∑≥ ÂU?
Ó Ž WÓ¾?O³« ÊËR?
 A Ô Ð v?MFÚ¹Ô dÌL?
Ó ðÓRÚ Ô ‰
 Ë]√Ó b?
 IÚŽÓ
Ì MÓ
dÏLÓðÓRÚ Ô  «u? Ó Ð p  bÓFÚÐÓ b?
Ó – Ó IÓFÚOÔËÓ ¨WOÓL?
 MÚ²«
] ËÓ WÓ¾?O³KÚ WÔO]ËÚb«
] WÔM?Ó−
Ú K«
]
r?
= ¼ÓÓ√ s ÓÊU? Íc]«  ±ππ≤ ÂU?Ž Óq?¹“«d³?Ó « w? Ëd?O½Uł Íœu¹— w
 ²ÓI?ÚðÓ r?
d?B? Ú ÓËÓ ¨WÓ¾?O?³« ’u?B?
Ô Ð  b?I?Ž w?²« W?O]ËÚb?
] «  «d?LÓðÓR?
Ú *«Ô
v≈ dÔ Ú_«
Ó q Ó ËÓ qÐ ¨ «dLÓðÓRÚ*«Ô bIÚFÓÐ w¾
Ó = O³« l{
Ú u«
Ó vKŽÓ …ÔdÓDÓOÚ«
]
W?ŽUL
Ó ł  ¦Ú ¨W?Ó¾?O?³« vKŽÓ ÔÿU?H(«U?N²ÔL?
Ó q? ] NÓ Ó W?ÌO]ÝU?OÝ
 »«e?
Ì Š Ú √Ó Êö
 Ž≈ Ú
5½«uÓ∫ UF¹dA
Ú ðÓ ¡UAÚ½≈Ë ¨U?O½U*√ w ÌW?O]¾OÐ
 Ì U?F¹dA Ó vKŽÓ ÚXK?ÓLŽÓ  w²«] d?C
Ú Óð =s?Ý Ú )«
Ô

∂π
ÆUN½ËRA
Ô Ð vMFÚðÔ Ì «—«“Ë W U≈Ë
Ó Ó W¹UL
¨W¾O³« Ó Š  UDKÔÝ
Ô
Ô u^KÓ²ÓÓ ªWÌÐU
À Ó —Ó v≈ ÃU²
Ô ×Ú ðÓ WÎO]ËÚœÓ WÎO]ËR
 Ú Ó b^FÓ¹Ô W¾O³«
Ó À Ó u^KÓðÓ Ê≈
]
ÔqI²?MÚÓð w²«] WK?ÓðUI«  U?ŽUFýù«
Ú Ô ²Ú½«Ë ¨—U?׳«Ë
—UA   UDO×?*Ô« ÁUO
 
 Ý
ô ¨„UL Ó W¹]d×
Ú _U Ú ³«  zUJ« Ë√ ¨WH?ÓK²Ó
Ó  UM  N«
Ú *Ô« œ=«u*«Ó Ë√ ¡«uÓ l
vKŽÓ ÿUH×K œuN
 '«
Ô bOŠ
Ô uÚðÓ lOL
 Ó'« vKŽË ¨Uö
Î Þ≈
Ú œËb
Ó (Ô «·
Ô dFÚðÓ
Æ—UN Ó WO]zU*«
 ½Ú_«Ë   U× Ó *«Ô WUE
D] Ó ½Ó
Ú  ËÓ ¨r?
=o?Š s? y ½U??½Ú≈Ë
Ï O?E?ŽÓ w? y MÞ
 w? Ï ł«Ë W?Ó¾?O?³?« W?Ó ö?
Ó ËÓ V? Ó Ý Ó Ê]≈
 ²Ó*«Ô ∫W³ÓUF
WIÓŠö  ²Ó*«Ô vKŽÓ ’Ú d?×Ú MÓÚK? ÆWL?
Ó OKÝÓ WÌO]×=  W?Ì ¾OÐ w g? Ó W³?ÓUF
Ô OÚF«  ²Ó*«Ô ‰U?Oł
Ú _«
Ó
s  ¨÷«d Ú_«
Ú JÔOÓË 
Ó  U¬ s  Ë
Ú U½«d Ô UM½ÓbÔ Ô s
Ú B Ú ¨WÎO]I½Ó WHOE
Ô MÓË Î ½Ó Ó UM²¾OÐÓ
Ì Ž—UD
ÆåÃö  MÚ sÚ  dÏOÚš
Ó W̹U
Ó Ë rÔ¼Ó—Úœò U½—UF
Ô ý 

W¾O³« ÀuKð s ©≤® ©±®

∑∞
hM«
] ‚U¬ w

Ú U?MMÔ ÆåÃö?
Ác¼ g? Ì Ž —U?DMÚ s? dÏO?Úš
Ó W̹U?
Ó Ë rÔ¼Ó—Úœò ∫Ô‰u?I½≠±
Ó

ÆWÓLÓJÚ(«

∫w½U¦«
Ò œuL Ó w UN³ÔÝUM¹Ô ULÐ ‰
 F«  Ë]_«
Ó œuL Ó  «—U³Ž q
 F« Ú BMÓ ≠≤
w²«] WO]ËÚb«
]  «dLÓðÓRÚ*«Ô r=¼ÓÓ√ s ≠ u¼ w
Ò ¾O³«
 À Ô u^KÓ]²« ≠
ÆWÓ¾O³« qł Ú   bÓIŽÔ
Ú √Ó s Ô  À
—U×³« ÁUO Ô u]KÓ²Óð≠
Ó
Æ WO]ËÚb«
] œuN
 '«
Ô dÓUC
Ô ðÓ V
Ô K]DÓ²Ó¹≠
Ó Ó  UŁu=KÓ Ô s
¡«uN« Ú  ≠
 B«
ÆWO]ŽUM= ÊbÔÔ*« w ZO−
Ô C«≠
Ó  W¾O³«
UNOÚKÓŽÓ ÔÿUH(«Ë Ó WÔOÓLMÚð≠Ó
Wö
Ó LÚF« s ^  UHK]
 HÔ« 
Ó LÔÐ≠ q¹“«d³«
Ó w u¹— dÔLÓðÓRÚ ≠
Ô
ÆjHM«
=  ö U½
 ËÓ
ÆÊUšb«Ë
^ ÃUMÔ «Ë
= —ÔU³G«≠
Ô
 ŽÓ s  dÌB
ÆWÓ¾O³« dUM Ô MÚŽÔ w W̳¹d
Ó žÓ œ«u
] Ó œuł
Ô Ë≠
Ô

 Ác¼
Æ…dÓJÚH«  ` = uÓMÔ ÆWÏO]ËÚœË
Ú { Ó WÏO]MÞ  
Ó ËÓ WÏO]ËRÚ Ó w
= ¾O³«
 À  u^KÓ²«
] vKŽÓ …ÔdÓDÓOÚ«
] ≠≥

ø¡«uN«Ë  À
Ó ¡U*«  u^K]ðÓ s
Ú  UM
Ó HÔ½ÚÓ√ wL×
Ú ½Ó n
Ó OÚÓ ≠¥

Ó w WHOE
øUMO=Š ] W¾O³«
Ó M« Ó —UB Ú  ÊuJ
 ½Ú√Ó s Ó ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—ÓÓ√ «–≈ q
Ô FÓHÚ½Ó «–U ≠µ

∑∑±
±
WGÓK«
^ —«d
 Ý Ú 
Ú √Ó s

∫WOÓðü«  ULKJ«
Ó œ«b
Ô { Ï Ó U¼b^{ ÌjOA½Ó WÔLÓKÓ ≠±
Ú Ó√ UL ¨‰u
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ∫`U ≠√
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ∫∆œU¼ ≠ »
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ∫Ã—Uš ≠ ‡ł
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ∫ørOKÝ
Ó ≠œ
Ó UL ÆÁ«u ÚÓ√Ë ÁUO ∫¡U
∫lLÚł Ì lLÚł
Ó w ‰uI
Ô ½Ó ≠≤
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ∫…Uý ≠√
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ∫ø rÚÓ ≠ »
UŁÎu^KÓðÓ Ó u]KÓÓð ∫‰uI
À Ô Ó½ ≠≥
≠≠≠ Ú LJÚMÔ
Óq ]QÓðÓ ∫q
≠≠≠ dÓ³]−
Ó ðÓ
≠≠≠ bÓ³]FÓðÓ
≠≠≠ bÓÝ] uÓðÓ
≠≠≠ ÂÓb]IÓðÓ

5DK lOЗ

∑≤
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ
VFÚ=A« w½UG Ó

‰“UM
 *«Ó∫w½UGLÓ« w??½U??G? L? Ó ?« w?? ÎU??³? O? Þ V?? F?Ú ?=A??« w??½U??G? Ó
ÊU?? ]e?? « Ós?? l?? O? ?Ðd?] ? « W?? Óe?? M? L?
Ó ? Ð
U??‡? ‡? N? O? —U? Ú ?‡? ‡? Ó W?Ì ? ‡? ‡? M?] ?ł
Ó ? Ý u?  V?  ?Ó
Ô ?Žö?
Ô d?ÚÔ²??Ð —U???Ó ÏÊU??L? O?Ú ?K?Ý
ÊU??L? ‡? ‡? ‡?ł Ô
Ú dÓ×
Ó ÓÝ Ë X
Ú D]žÓ ∫X
Ú ³ÓÞ
Ó
v?? ? ²?Ò ? ?Š
Ó Óq?? ? O?Ú ? ?Ó)«Ë U?? ? M? ? ½U?
Ó ? ? Ýd?Ú ? ?Ô X?
Ú ? ? ³?Ó ? ?Þ
Ó
Ôi?? Ú—Ë
Ó Ô·u?? u? 
Ô ? «∫Ê«d?? («  «s
ÆœUOI½ô«
Ú
Ê«d
 × Ó  ≠s Ó ÚdÔ Ó Ê≈Ú ËÓ ≠XOA
Ô š
Ó
U?? ?N? ? O? ? ÊU?
Ô ? ? B? ? žÚ_«
Ó Ôi?? ?H?Ô ? ?M?Ú ? ?ðÓ U?? ?½ËÚb?
Ó ? ?žÓ
u?
Ó ¼Ô˨
Ó ·Ì d?ÚŽÔ l?
Ô L?
Ú łÓ ∫·«d?ŽÚ√Ó Ô Óq?? Ú¦??  U?? N? ?«d??ŽÚ√Ó v?? K? ?Ž
ÊU?? L? '«
Æ”dÓH« Ó W³ÓÓ—Ó dÔFÓý
Ó
w?? ?M?Ò ? ?ŽÓ d?] ? ?(«
Ó s? Ó ? ?³?Ú ? ?−?
Ó ??Š Ó b? Ú ? ?Ë
Ó   Ô d?Ú ? ??? ?Ó
w??½U?H?Ó U??L?Ð ¡U?O?=C??« s?Ó  Ós??¾?ÚłË
t?Ô ? ? M?Ú ? ? Óp?? ?O?Ú ? ?≈ d?Ô ? ?O? ? A? ? ðÔ d?Ï ? ?L?
Ó ? ?ÓŁ U?? ?‡? ? ‡? ? N? ? Ó
Æ»«dý
Ó lÔLÚł
Ó ∫WÐÓdý
Ú √Ó w?? ?½«ËÓ√ ö?? ? Ð Ós?? ?ÚH?? ? ÓËÓ ÌW?? ?ÐÓd?? ? ý
Ú ÓQ?? ?Ð
Ó U?? ? ? N? ? ? Ð ^q?? ? ?B?? ? ? ðÓ Á«u?
U?? ? ? ¼U?? ? ? B? ? ? Š Ï ? ? ?Ú√Ë
Ó
w?  W?ÌOÓ½U?ž l?
Ó ¼Ë Ô LÚł
Ó ∫w?½«uÓG?« w?½«uÓG?« Íb¹ÚÓ√ w? w  K?Ú(« Ó Óq?O?K Ó
ÔUNU Ë UNUL
 −Ð Ó WÔO]MG«
Ó …Ô√d
Ó LÚ«Ó
ÆWÓM¹Òe« sŽ
 U?? ? ?N?? ? ?O? ? ? ‚ Ô —Úu?Ô ? ? ?« ÂU?
Ô ? ? ?L? ? ? Ó(« v?? ? M?Ò ? ? ?žÓ «–≈
Ó ?¼Ë ¡U?—
w? Ú ËÓ l?
Ô ?L?
Ú łÓ ∫‚—Úu? Ô ?« ÊU?? ? ? ?O? ? ? ?I?? ? ? « w?
Æ œU d«
Ò ÊÔuÚÓ UNÔ½uÚÓ w]²«
^ ? ? ? ?½U?? ? ? ž√Ó t?Ô ? ? ? Ú²?? ? ? ?ÐU?
Ó ? ? ? ł√Ó
 O=]D« wÐ√Ó Ê«u¹œ
µ∏π∫ V   dÚÓý w V
Õ Ô O=D«
Ó · Ô dÚF«
Ô

∑≥
…¡U{≈
Ó
Ó M?Ú w? b?
Ó…b? Ó ˨
Ô w? = ÝU?³?ÒÓF?« d?B? Ó ¡«d?F?Óý
Ú ÓF?« w? »d?ÓF« Ô —U?³? s?
Ú  ©V?O?=]D?« u?ÐÓ√ ® w?³?=M?Ó²?Ó*«Ô
]r?ŁÔ Ϋ—u?U r]ŁÔ W?ÓËÚb«
] n?
Ó OÚÝ Ó Õ Ó b?
Ó ²ÓÚ « ¨ œ«b? Ó —U? s t?I?¹dÓÞ w q?
Ó GÚÓÐ v≈ ” Ó ²Ô˨
Ó W?Óu?JUÐ Ú
w ÁdÚFý q Ô CÓ ÚÓ√ ¨  «dÓ UGLKÚ UÎÒ³×Ô UŠuL Î Ó UŽU−
Þ Î Ô «d
ý Ô WÓËÚb«
Î =³JÓÓ² ÓÊU ¨]wNÚ¹uÓ³« ] bÓC Ô ŽÓ
Æ„—UF *«Ó nÚÓËÓË …UO(«Ó WÓHÓKÚÓÓË WÓLJÚ(«

Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ
t?³?Ó]A?« tÔł
Ú ËÓ U?L?¨
Ó l?
 OÐd?] « q? Ú HÓÐ V?
 B? Ó ½U?G? Ó d?ÔŽU
 F?Ú=A?« w  ÒA?« —Óu?
] 
Ó ≠±
øULNÔÓMOÚÐÓ
Æ…bOB
Ó I«
Ó w  
Ú œÓ—ÓËÓ UL Ó —U−
 ýÚ _«
Ó ÊUB
Ó žÚ√Ó n  MÓ ≠≤
Ú B
øvB(«
Ó ‚  L«Ú  
Ó uÚÓ ÁUO Ó dÔŽUA«
Ó uÚ Ó rÓÐ ≠≥
Ò tÓ³]ý
ÆdOš
Ó _«
Ó X
Ó OÚ³Ó«Ú Õ Ú MÓ ≠¥
 dÓA

Ú KÓ s
Æ 5D Ú  —U¼
Ï “Ú√Ó

∑¥
uÔ×
Ú M«
]
tKł
Ú _
Ó ‰uF
Ô HÚ*«Ó
WÔFO³
Ó D«
]
d?]CÔ½ ô v²ÒŠË
Ó ¨U?Nð—u
Ó t?¹uA
Ú ðÓ WÓO?ÓA Ô U?×Ô½ ªÎU?FOLł
Ú Óš UNO?ÚKÓŽÓ k Ó U?MÓ tK«
Ò WÔ³?Ó¼ WÔF?Ó O³D«
]
 d?¹dš
¡U*« Ó  
Ó u?
Ú 
Ó »
Ó cÓŽÚÓ√ U? Ë °UMðu?
Ó OÐÔ n
^ ×?
Ô ðÓ w¼Ë —U?−ý
Ú _«
Ó —ÓuÓ
Ô q? Ú Ó√ U?LÓ ÆU?MðU?O×
Ó LÓł Ó Ð
 P?ÓU?J*Ô« ·dB
Ú M?ÓÚËÓ ¨U½d?O?JHÚðÓ …Ó—U? Ú M?ÓLÚM?Ó °UMË«b?łË
Ó BŽÔ tÒK?« WÓ³?Ó¼ ` Ó U½—U?N½ÚÓ√ w? w?UB«
Ò
ΫœUFÝ≈Ë
Ú ¨UMŠ«Ë —ÚÓ√ vKŽ UþUH Î Š rNðUUÞ vBÚ√Ó Êu Ó cÔ³Ú¹Ó s¹c
Ó «] s¹d  KÓFÔKÚ UFO−
Ó J=HÓ*«ÔËÓ ¡UL Î A Ú ðÓ
ÆU½bÓFÚÐÓ W³ÓUFÓ²*«Ô ‰UO
 ł Ó tÔ³ÔNÓÓ½ UMU ”
Ú ú Ô √Ú—ÓËÓ ¨UM²×
]  ÔÊ«uMŽÔ ÔWÓHOE]M« ÔWFO³
Ó ]DU ªUM
Úk?ŠöMÔ
¨ÎU?ÐuBMÚ Ó vðÓ√ U?NMÚ  bÌŠ«Ë
 q ^ ÔJ? ¨«œUF
Î Ý≈  ËÓ ¨ÎU?FO−A
Ú ËÓ ¨ÎU?þUHŠ Ú ðÓËÓ ¨WÓOÓA?
Ú šÓ ∫—ÓœU
 B*«Ó
] Ô Ê]Ó√ U½bÚł
q Ó ËÓ dÓEÓ]M« UMIÚ]œÓ «–≈Ë ¨Êu
Ó cÔ³Ú¹Ë
Ó ¨·
Ô dB Ô U×Ô½ ∫‰UFÚ_«
Ú ½ÓËÓ ¨k Ó bÓFÚÐÓ  
Ú œÓ—ÓËÓ bÚÓËÓ
¨rÓ ® ‡Ð ¡Ëb
Ì ³Ú Ó ‰«R
Ì Ý  ËÔ V
Ô vKŽÓ «ÎœÒ—Ó wðQÚðÓ w¼Ë ¨tŽu  ³ÓÝ  ³Ó q
Ó ÊUO Ì FÚ bÓFÚÐÓ X
Ú ðÓÓ√ UNM WÌLÓK Ó
∫qÓ ¦Ú ©«–U* Ë√
ÆUNð—u
Ó  A
t¹u Ú ðÓ WÓOÓA
Ú š
Ó øWFO³  ½Ô rÓ ≠
Ó ]D« vKŽÓ ÔkU×
Æ s¹dJ=HÓ*«ÔË ¡ULKÓFÔKÚ UFO−
Î A Ú Óð ø PÓUJ*«Ô · Ú Ó½ «–ULË≠
Ô dB

ÚZ²MÚ²?ÓÚMÓ
Ú ½ÓËÓ ÆtŽuË V?³ÓÝ
^ b²Ó
‰  ³Ó q
Ó ÊUO Ì FÚ bÓFÚÐÓ lÔIÓ¹Ó »uB
Ï MÚ Ó —Ïb?Ú Ó tKł
Ó B Ú _
Ó ‰
Ô uFHÚ*Ó«
 ÂUNHÚ²Ýô«
Æ©«–U*®Ë√ ©rÓ® Ú  √Ó bÓFÚÐÓ lÔIÓ¹Ó Íc«] »«u
…«œ  Ó'« s tOÚKÓŽÓ

∑µ
Ú»]—Ób²?ÓMÓ
∫WOÓðü«  Už«dH«
Ó w U³ÎÝUM Ô tKł
Ú _
Ó ôuF Ó MÓ ≠ ±
Î HÚ Ó lÚC
ÆrKÚF« w ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ cOL = bÔN²Ó−
Ô KÚ²« Ú ¹Ó ≠√
ÆWÓdFÚ*«Ó w ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ÊU
Ô ½Úù«
 dU
Ô ¹Ô ≠»
ÆtÒK ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ wKÒB
Ó *Ô« bÔ−
Ô 
Ú ¹Ó ≠‡ł
ÆUNð«c ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ …Ô√ÓdÚ*Ó« q
Ô LÓFÚðÓ ≠œ
∫w½U¦«
Ò œuL
 F« Ì
Ó w  «—U³ Ž s
Ú  UN³ÔÝUM
 ¹Ô ULÐ ‰
 Ë]_«
Ó œuL
 F«
Ó qÓ LÓł
Ô q  MÓ ≠≤
Ú B
w½U¦«
Ò œuL
Ô F«
Ó Ô‰Ë]_«
Ó œuL
Ô F« Ó
 HÚ²Ó «d¹uD
Ær¼dOJ Î ðÓ ≠  B«
WÓO]uÒ f Ó Ðö*«Ó f
Ô ³ÓKÚ½Ó ≠
Ô OÚÐ]dÓðÓ Ì…œUF
ÆUNOÚKÓŽÓ X Ó  «œ
Î u^FÓðÓ ≠ wUHÞ Ô U½Ô√ ≠
Ú √Ó g
Æ WÓdFÚLÓKÚ U³ÎKÓÓÞ ≠ ÌÂuÚ¹Ó q
] Ô √ÔdÓÚÓ√ ≠
ÆtKÒ UÐÎd^IÓðÓ ≠ bÔ−
] NÓðÓÓ√ ≠
Æ œdÚ³«
Ó WÓOÓA
Ú š
Ó ≠

ÆtKł
Ú _
Ó ‰uF Ô L²ÓA
 HÚÓ*« vKŽÓ q Ú Óð UMzUA½≈ s Ì…bOH
Ó Ô q
Ì LÓł Ó ŁÓ ÊÚu=JÓMÔ ≠ ≥
Ô Àö
∫wðQÚ¹Ó ULO j
Ò š
Ó tÔ²Ó× Ú dFÚMÔ ≠ ¥
Ú ðÓ U »
= MÞ
Æw Ó u«
Ó V Ó ²ÓMÚLÔKÚ UFO−
 Î A Ú ðÓ —uN
Ô LÚ'«
Ô oÓ H]Ó ≠√
ÆtK«  dÚ Ó ¡UG
Ò …U{ Ó ²Ð«Ú ‰U*U
 Ð ÊuM
Ó  ×
Ú *«Ô ŸÓd]³ÓðÓ ≠»
Ó  UF U'UÐ WÔ³ÓKÓD«
ÆrKÚFKÚ U³ÎKÓÞ ] o Ô ײÓKÚ¹Ó ≠‡ł
jM
∑∂
] 
j Ô MÓ
Êu
Ó M«Ë
Ò rO*«
Ó
WFÓÚd«Ë
^ a  ] Ð
Ú MU
Ì Ž —UD
Æ Ãö  MÚ s
Ú  dÏOÚš
Ó W̹U
Ó Ë rÔ¼Ó—Úœ
dÚ³=FÓMÔ
Ë√Ó WM?Ó ¹bÓ*« Ë√ WÝ  OÚ³?Ó « w® WÓD?O×Ô*« U?M²Ó¾?OÐ sŽ W?ÌO]K? O¦L?
Ó —ÓbÚÓ*« Ë√ X? Ú ðÓ w≠±
W³  M*«Ô ‰uK
Ó ÝU? Ó (« Ô Õ Ó ¨WÓ¾?O³«  UŁ
 d²ÓIÚ½Ë  u=KÓ Ô sŽ UŽu{
Î uÚ Ó V
Ú ²?ÔJÚ½Ë©Ó W¹ÓdÚI«
Ó
ÆWÎHOE  ×
Ó ½Ó UNOÚKÓŽÓ ÿUH  KÚ
> JÔ ‰uK
Æ UNM q Ó (« Ó MÓÚË ¨W¾O³«
Ô lC Ó À  u^KÓðÓ ‰
Ó uÚŠ
Ó n  Ó WŁö
Ó «u Ó ÓŁ sŽ ≠≤

WÔDÓA½Ú_«
Ó
W½UF
Ó ²ÝôUÐ
Ú UM²Ó¾OÐ w À
 u^KÓ²« Ô JFÚðÓ w²«] —ÓuÓB«
 Ó f
] dÓ¼UE Ú MÓ ≠
^ lLÓ−
ÆW¾O³«  Ó r=¼ÓQÓÐ
Ó —œUB
sŽ «d
Î B
Ó ²Ó
Ú Ô «d¹d Ú ²ÔJÚMÓ ¨WÓdFÚ*«Ó —œUB
Î IÚðÓ V  Ó bŠ
Ó Ó√ v≈ Ÿuł
 dUÐ
^ ≠
  UŽu{u
∫WOÓðü«  
Ó*« s bÌŠ«Ë
Ó Àu^KÓÓð ≠≤Æ¡U*« Àu^KÓÓð ≠±
ÆZO−]C« ≠≥Æ¡«uN«
¨W?Ó¾?O?³?« vKŽÓ W?EÓU?
Ó ×?*«Ô WO?]L?  ÎU?Žu{u Ó V?
= ¼ÓÓ√ sŽ U?ÎO?ÒŽ«–≈ Ú ²?ÔJÚM?Ó ≠
WO?]MFÚ*«Ó W?O] u?J(«
Ô dOÚžÓ  U?LE]M?ÓÔ*« ÈbŠ≈
Ú  «d?A
Ó MÓÐ W?½UF
Ó ²?ÝôU
Ú Ð
 (U
ÆWÓ¾O³« vKŽÓ ÿUH Ð

∑∑
Ú ŽÓ WÓ MÓ  U¦Ò « …Ô bÓ Š
…Ó dÓ A Ú uÓ «
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ
Íb½Už
©±π¥∏ ≠ ±∏∂π®

¨ÊuKOKÓ ÷—Ú_«
Ó WÞ
Ó —U?š vKŽÓ rNðU?LB
Ó ÐÓ Êu
Ó dÔ²Ú¹Ó Ós?¹c«] ‰Uł
Ô d«
=
¨…dÓŁ=RÓÔ WÌO]ŠUH
  VOUÝ
Ó QÓÐ rÓUF«
Ó Êu¾  ¹Ô s¹c
Ó łUH Ó «] Êu  «
Ó OÒÝUO= r¼ WÏK]ËÓ
s
Ó ¹ÚQÓÓ Æd¼Úb«  dÓA«
] bÓÐÓÓ√ vI³Ú¹Ó ¡U Ó ½ Ê]SÓ dÔO]GÓ²ÓðÓ »uF
^ ‰UC Ô ^A« X½U
Ó «–≈Ë
ø¡ôÔR¼ s Íb½Už lÔÓI¹Ó
…—UI«
] t?Ô³Úý XÓ½U bIÓÓ ¨Ì…bÓI]FÓÔ Ì·ËdÔþ w Íb½Už ÕUH
Ô  ¡Uł
Ó bIÓÓ
TK²ÓLÚ¹Ó ∫Z
Ò FÔ¹Ó ÌWO]ŽUL
 ²ł«Ë
Ú ¨WÌO]dÚŽË ¨WÌO]M¹œ
  UC
Ì UM
Ô ²ÓÐÓ Z
^ FÔ¹Ó UŠ
Î dÓ  “Ó w W¹]bMÚN«
Ú Ó t½U 
ÆW̹]œUB
 ²«ËÚ
ÕU?HJK?Ú «Î dÒDÓC?
Ú Ô bI]F?Ó*«Ô l{
Ú u« = þ w tÔ?
Ó «c¼ q? Ó HÚÓ½ Íb?½Už bÓł
Ó ËÓ
ÈdÚšÔ√Ë ¨w = ½UD¹d³«  ²Ýô«
 —ULF Ú b]{ UNO ` Ô UJ¹Ô ÌWNÓ³Úł
Ó ∫sOÚ²ÓNÓ³Úł
Ó vKŽÓ
iÔdÚ¹Ó∫vÐQÚ¹Ó  C½ w tÔ²Ô¹]d?IÓ³ÚŽÓ  dÓNÓÓþ b?ÓËÓ ¨w
vÐQÚ¹Ó Íc«] tU?  ²łô«
Ò ŽUL Ú rK?ÚE«
^ b]{
ÆsOÚ²ÓNÓ³Ú'«
Ó s OÚðU¼
Ó s Ó OÚÐÓ q Ó B
Ú H«
Ó
Ó bÓ³ÚÓ*« vKŽ  U³¦«Ë
tÔ½]√Ó bÓOÚШ√ ] ÂeÚ(UÐ
Ó UuL ^ UC=M« tÔÐuK
Î ŽÔ w Ô Ý Ú √Ô Ó“U²«Ë
Ú

ƉUC=M«Ó VOUÝ Ó√ s UÐuK
Î Ý Ú √Ô s
 ¦Ú²Ó
Ú ¹Ó rÚÓ
…ÓeO=LÓ²Ó*«Ô ∫…b¹d
Ó H«
Ó W?ÓËUI   M?= « Íb½Už WÔHÓ
Ó *«Ô »uKÝ Ô√ vKŽÓ …Ôb¹d
Ó H«
Ó WÔO]UC Ó KÚÓ X
Ú U
Ó bÚIÓÓ
bÔF?ÚÐÓ U?LO X?
Ú ÓdŽË
Ô ¨Íb?½Už r?  ÝUÐ
Ú X?Ú DÓ³?ÓðÓ—«
Ú W?Ï H  KÚ?
Ó K?ÚÓ w?¼Ë ¨WO]L? = «
UNÔI×KÚ¹Ô w²«] rKÚE«
^ —uÓÔ nA
Ú Ó v≈ Ô·bNÚÓð w¼Ë ¨nÚMŽÔö« Ò WÓHÓ KÚÓHÐ
ÆÊU½Úù«  QÓÐ ÊU
 tOš Ô ½ù«
Ú

∑∏
Ó O=B« XK?ÓLA
¨ÂU? Ó Ó W?HÓ Ó Ác?¼ w WÓËU?
Ó K?ÚH« Ó I*«Ô —ÔuÓ Ô  œ
Ú b]F?ÓÓð bÓËÓ
 ²łô«Ë
ULÓ ¨WÓO]ŽUL Ú  ²ô«Ë
¨WÓ¹]œUB Ú  «
¨WÓO]ÝUO = WÓFÓÞUIÓ *«Ë Ó ²Žô«Ë
Ô ¨ÂUB Ú
WÏHÓ?
Ó KÚÓ U?N]½≈ Æ u? Ú Ó*« v?≈ UNÐ v?N²ÓÚ½« u? vÒ²?Š ¨s−? Ú «
= q? Ú K?ÓLý
Ó ³^I?ÓðÓ X Ó
v?KŽÓ d?ÓLFÚ²?Ó
Ú *«Ô dÔ³?−
Ú ¹Ô ÎU?ÐuKÝ
Ú √Ô ÂU? = ½bÓ*«Ó ÊU?OB
= F« w? Ú F?« w ÈdðÓ W?ÏO]U?C½
Ôku?ðÔ bÚÓ nMÚŽÔ ö«
Ò WÔHÓ? Ó KÚHÓÓ ªrKÚE«
^ ‰U?Jý Ú ŽÓ t²O]ËRL?
Ú √Ó s Ó Ð —uF
 A«^
Æt²O]½U½≈Ú s
Ú ŽÓ ·
Ó dÓ× Ì Ó{ U¹UIÐÓ dLFÚ²Ó
Ó ½«Ú dOL Ú *«Ô f
 HÚÓ½ w
ÊUO
 B Ú F« WÓÓdÓŠ
Ó s¹d
Ó A Ú ŽË s Ú W̾ÓLF
 OÚMÓŁ«Ë  n
Ú ðË Ì Ú√Ó ÂUŽ
 w Íb½Už √ÓbÓÐÓ
ÌW¹]uÓœÓ ÌWNÓł«u
Ó Ô v≈ ‰Ô u?
] ×Ó ²ÓðÓ   Ó ËÓ ¨bMÚN« ¡U×
Ú œU Ó ½Ú√Ó XÚ KÓLý = ½bÓ*«Ó
Ó bÚÓËÓ w
…—UN 
Ó Ó ∫WJÓMÚŠ W½ÓœU?
Ó NÔ*« √b?³ÚÓ v?KŽÓ Âu? Ú Ó½U? w²«] t²?ÝU?
Ô IðÓ X? Ó OÝ w? Íb½Už
Ú W?ÔJÓM?ÚŠ ôuÚÓ
ÆVK^B
Ó ²«
] ËÓ
bÚÓIÓ ªbMÚN« w WUF« ] …UOÓ(« vKŽÓ U¼dOŁ Ô QÚÓð Íb½Už WHÓÓ KÚHÓ ÊU bI
¨…«ËU?*«ÔËÓ ‰  bÚF?Ó « ∆
Ó œU?³Ó ÚXÓ²?³?]ŁÓËÓ ¨”u?H^M?« w dO?Ú)«Ó —Ëc Ó ÐÔ ÚX?ŽÓ—Ó“Ó
tÔ²ÔHÓ
Ó KÚÓ  
Ú dÓŁ]Ó√ U?LÓ ¨w Ò ŽUL²łô«Ë
Ú = dÚF« eOO
w  LÚ²«
] ‰UJ
 ý Ú Ó√ s X
Ú KÓK]ÓËÓ
Ó uL¹Ó ÊÚ√Ó ÌV?− Ó ŽÓ sË Æ bMÚN?« Ã  …œUI«Ë
Ó —Uš Ó Ós?¹dJ=HÓÔ*« s? œÌbÓŽÓ w
Êu?½U wHÓ ªÁc³ÚÓ½ v?≈ uŽbÚ¹Ó ÓÊU? ULÐ …bÓz«d?Ò « WHÓ? Ó Ác¼ V?
Ó KÚH« Ô ŠU
’U
Ì Ú Ó5?FÐÓ—Ú√ÓËÓ ÌWOÓ½U?LŁË
d?ÓÐ Íb½Už Óq?O²ž« Ó ÌWÓ¾?LF Ú ðËÓ Ìn?√Ó ÂU?
Ó Ž w½U¦«
Ò
Ô {«u« ÁÔdÔŁ√Ó tÔÓ ÊU
wË bMÚN« w ` Ó ULOE
Î ŽÓ öÎ łÔ —Ó rÔUF«
Ó ŸÓœ]uÓÓ ¨—ÌœUž 
Æ÷—Ú_«
Ó ∫…—uL
Ó FÚ*«Ó Ó FÚ*«Ó Ác¼ s ÌWHÓK²Ó
Æ…—uL Ú Ô Ì¡U×½Ú√Ó

∑π
…¡U{≈
Ó

Ó M?ÚÐÓ —u?Ð w bÓËÔ ¨Í


VI?ÓK?ÓÐ dÓN?²ÔÚý« ¨—b?  M?Ú¼ ·u?
y b? Ï KÓO?Úª
Ó ©Â±π¥∏≠±∏∂π® Íb?½U?ž U?9UN*«
Ϋ—UA²Ó Ó LŽÓ ¨©±∏π±≠±∏∏∏® ÊbÓMÚÓ w ‚uI
Ú Ô q Ó (« Ó —ÓœÓ ¨WOÓU«
Ô ” Ò f Ô HÚM«
] Í Ú Ó√ ©ULðUN
Ú *«®Ó 
s¹d
Ó A Ú Ž ‰«u
Ó Þ Ó œuM Ô tOMÞ«uÔ sŽ lÓ«ÓœÓ Y
 N« Ó ¨©Â±π±¥-±∏π≥® UOI¹d≈ »uMł
Ô OÚŠ Ó w UOÒ½u½UÓ
W?ÓO
] uÚI?Ó « WÓÓdÓ(«
Ó r? Ó Áœö
Ó Ž]eÓðÓËÓ ¨Â±π±¥ WÓM?ÓÝ Ó ŽÓ ¨W¾ÓO?=«
 Ð v≈ œU?  W?KÓU
] e?OK−½Úù« Ó F?ÓÔ ÁU−
Ó ðÔ W?ÎMÓÝ
Ó
qO³Ý
Ó w ÂUF Î  »
 ]D« sŽ «—«d Ú Ó√Ë ¨WO]LKÚ«
Ó dÓ{ = ‚  dÔDUÐ
^ V  Ó_« s bMÚN«
 ½Uł  d¹d  ×  œÓ
Ú ðÓ v≈ UOÎŽ«
Ʊπ¥∏ ÓWÓMÝÓ ”Ëb
  Ós V
ÚMN« Ï =BFÓÓ²Ô q
Ï ł  UDÓ oO
Ô —Ó tÔKÓÓ²Ó ¨t³  I× Ú Óð

hM«
] ‚U¬ w
∫W³ÓÝUM*«Ô  «—U³F«Ë  ULKJU
Ó Ð WÓOÓðü«  Už«dÓH« úLÚMÓ ≠±
Ô WÌHÓ
≠≠≠≠≠≠≠≠ XOÓL=Ý  š s w
Ó KÚÓ ‰ö 
= ½UD¹d —UL
³«  FÚ²Ýô«
Ú b]{ Íb½Už q
Ó {U½
Ó
≠≠≠≠≠ b]{ ‰UC = WNÓ³Úł
 M« Ó ∫sOÚ²ÓNÓ³Úł
Ó vKŽÓ q
 UJ
Ô ²U Ô ½ “U²
] Ð tÔUC Ó «
Ú bË ≠≠≠
 ‰UC
Æ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ b]{ = WNÓ³Úł
 M« Ó ËÓ ≠≠≠≠≠≠≠
ÆUNMÚ UŁö
Î ŁÓ dÚÔcÚMÓ ÆÍb½Už bÓMÚŽ nMÚŽÔ ö«
Ò WHÓ
Ó KÚÓ w WÓËUI
Ó *«Ô —ÔuÓ
Ô  
Ú œÓb]FÓÓð ≠≤
] WÐÓd−
 FÚA«
V  MÚŽÔ ö«
Ú ðÓ w n Ò WÓHÓ
Ó KÚÓ X Ó w²«] WÓËÓUI*«Ô —uÓ
Ú ÐÓ—U Ô “ÓdÓÐÚ√Ó ` = uÓMÔ ≠≥
Ú {
Æ5D Ú KÓ w w
= ÐdÓF«
Ó
øUNÐ ·
Ó dŽÔ w²«] Áb¼Ú“Ô dÔ¼UE UÆb¼«
 e«  ÚK Uł
Ò bzUI Î –uL
Ó ½Ó Íb½Už ÊU Ó ≠¥

∏∞
WGÓK«
^ —«d
 Ý
Ú Ó√ s
Ô KB
¨tÔ× Ú ¹Ô ULÐ ¡w Ô I« ∫WÔÝUO
Ú ]A« vKŽÓ ÂUO Ó «
= ∫‰uIÓ½ ≠±
ÆfzU«Ò qÔ FÚ WÔÝUO
Ó «
= Ë
ø»«Ë
Ò b«
] ”u
Ô ¹Ó vMFÚÓ ULÓ
∫qLJÚMÔÆWO]½U
 ½≈Ú ∫ÊU ½≈Ú WLÓKÓ s ⁄uB
Ô ½Ó ≠≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆ sÞ
Ó ËÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuÚÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚dÚŽ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s¹œ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆdÒŠ Ô
 dÚÔcÚMÓÆ
∫wðQÚ¹Ó U b]{  rÏKÚÔþ U¼b^{
 ‰
Ï bÚŽÓ ∫‰uI
Ô ½Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ÂöÝ Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫W¾ÓO=Ý
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ÂUE½
bMN« ØÒq× ÃUð Ú Ž
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ÊUOB
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫dOÚš
Ó
v?M?FÚÓ U?ÆW?O]½U?½u?O?« sŽ W?ÏÐÓd?]F?ÓÔ WÏL?
Ó K?Ó w¼Ë W?L?
Ó J?  V
Ú (« ^ Š
Ô ∫W?ÔH?Ó?
Ó KÚH?Ó « ≠≥
øUO«dGÔ'«Ë ¨WO]Þ«du1b«
Ò ∫WOðü« WÐd]FÓ*«Ô  ULKJ«
Ó

∏±
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ
Ó Ð
W¹]u¼Ô WÔ UD ∫kHÓ× Ú MÓ
°q− = Ý Ó
wÐdÓŽÓ U½√Ó
n√Ó Êu
Ó LÚš Ó w²UD Ó Ð rÔÚ—ÓËÓ
WÏOÓ½ULÓŁ wUHÞ Ú √Ë
Ó
° nOÚ
Ó bÓFÚÐÓ wðQÚOÓÝ
Ó ÆÆÆÆ rNÔFÔÝUðË 
øVC Ó ÚGÓð qÚ NÓÓ
° q− = Ý Ó
wÐdÓŽÓ U½√Ó
qLÓF«
Ó ∫ÕbÚJ«
Ó d−
Ó ×
Ú Ó w Õ  bÚJ«
Ó ‚U  — lÚÓ q Ô LÓŽÚ√Ë Ó
WÏOÓ½ULÓŁ wUHÞ Ú √Ë Ó
ŸeÓ²½Ú√Ó∫q
Ò Ý√
Ô e³Ú)«
Ô nOž —Ó rÚNÔÓ q ^ Ý
Ó Ô √Ó
d²ÓÚb«Ë
] »«u Ó ŁÚ_«Ë Ó
d Ú B«] s Ó 
Ó ÐUÐ s  U
p  bÓB« ] q Ô Ý ] uÓðÓÓ√ ôË
dÔGÓ Ú Ó√ ôË
Ó ÐU²
p  ŽÚ√Ó ◊öÐÓ ÂU Ó √Ó
øVC Ó GÚðÓ q Ú NÓÓ
vË_« W×Ó HÚB«
] ”  √ÚdÓÐ ÆÆÆÆ q Ú − = Ý Ó
”U
Ó M« Ò ÁÔdÓÚÓ√ ô U½√Ó

∏≤ ∏≤
ÌbŠÓ Ó√ vKŽ uDÝ Ú Ó√ ôË
X
Ô FÚł
Ô U «–≈ ÆÆÆÆ wMÒJË 
w³B²ÓGÚÔ rÓ×
Ú Ó q
Ô ¬
Ô
 F?Ú rÔÝ«
v?MF?ÚLÓÐ d?ÌÚ√Ó q Ú ∫ —«c?
 Š ÆÆÆÆ —«c Š
—ÚcÓŠ«
Ó Ó ÆÆÆÆ —«c  Š Ó
Ú
w³CÓ Óž sË wŽuł Ús
∑±∫ ‰
Ô Ë]_«
Ó bÔK]−
Ó *«Øg¹Ë
Ô —ÚÓœ œuL×
Ú Ó Ê«u¹œ

…¡U{≈
Ó
Ú ]M?«  U?Ý
dA? Ó LŽ¨
] RÓÔ w? q? Ó Â±π¥≤ ÂU? Ó Ž q?O?KÓ'« w …Ë  d?Ú³«
Ó W?¹Ód?ÚÓ w b?
Ó ËÔ wM?yO?D?Ú KÓ d?ÏŽU?ý ∫g?¹Ë—œ œu?L×
Ó åfðu ò …ÔeÓzUł ∫ UNMÚ Ì WU¼Ë
ÓWÓMÝ ] WÌO]LUŽ Ó eÓz«u  łÓ vKŽ q Ó BÓ ŠÓ ¨WO  MO]D?
Ú KÓH« d¹d ײ Ú «] WLÓE]MÓLÔ WFÓÐU²« 
Ò  UÝ«— b«Ë
=
åUÐË—Ë√ ÔW?Š Ó uÚÓò˨ ±π∏± W?MÝ åWO  ]M?OD?  …—Óu?
Ú KÓH« Ú ¦«
] ŸÔ—ÚœËò¨Â±π∏∞
 ÓWÓMÝ
Ó åj?
Ô Ý = uÓÓ²*«Ô d?Ô×Ú ³«ò
Ó Ô…Óe?zUłË ¨Â±π∂π
Ʊπ∏≥ ÓWÓMÝ Ó å5MOò Ô…ÓezUłË ¨Â±π∏≤ ÓWÓMÝ Ó w²OOu
= «
Ò œU×  =ðô« w åUMOÝ ÔsЫò Ú Ô…ÓezUł Ë ¨Â±π∏≤ ÓWÓMÝ Ó dFÚAK = 
Ô O?ÒuÚ¹òË
 U 
Ó å q?OK«] dÔš¬òË å sO?Ó D
Ú K
Ó s Ú  o? 
Ï ýUŽòË ¨åÊu² Ô ËÚÓ√ ò Ë å WÌ×
 ¹Ú]e?« ‚«— Ó Mł Ú Ó√ ö?Ð d?Ô OUBŽÓ ò∫ tðUH  ]R?
Ó Ô s
ÆåwMO>D Ú KÓ Õ
Ì dÚłÔ

Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ
Ô FÚ]A?« UNMÚ v½UŽ Ì…d?Ó¼Uþ v≈ ‰
V Ó w dÔŽUA«
 Ë]Ó_« lDÓI?ÚL« Ò d?Ô OA¹Ô ≠±

Æ…dÓ¼UE«  `
Ác¼ Ú {
= uÓMÆ
Ô w  
^ MOD 
Ú KÓH«
U?NÔA?O?F¹Ó w²«] …U?O×?
Ó « …uÓ?
Ú Ó v≈ ©d?
Ú B«®
] W?LK?JÓÐ d?ÔŽUÒA?« ÓeÓ—Ó ≠≤
Æ…uÓ Ú I«  dÓ¼UE
Ó Ác¼  Ó ` Ú {u= MÔ Æw  
^ MOD  V
Ú KÓH« Ô FÚA«
]
W³]×
Ó L«
Ó vKŽ WÓLÓzUI«
 ÊU  ½ù«  QÐÓ ÊU
Ú tOš  ½ù«Ú WÓö  A«
Ó ŽÓ dÔŽUÒ ` Ó { ] ËÓ ≠≥
øh= M«] w p  œÓ—ÓËÓ s
Ó – Ó ¹Ú√Æ  ¼«d
Ó WO ÓJ« sŽ bFÚ³«Ë
Ô
øVB²ÓGL Ó  tHuÚÓ sŽ dÔŽUA«
Ú «Ô s Ò dÓ³]ŽÓ n
Ó OÚÓ ≠¥

∏≥
uÔ×
Ú M«
]
ÊUJ*«Ë
Ó ÊUe«
] U dÚþÓ
ÔWOÓ½U¦«
Ò WÔŽuL
Ó −Ú *«Ó vË_« WÔŽuL
Ó − Ú *«Ó
ÆöO
Î UMOÚA
Ó Ó ≠√ Î OÚÓ WÔKÓUI«  d]Ó ≠ √
Æö
ÆsOÚ
Ó Ý
Ó dÚÓ UMC
Ú Ó—≠
Ó » ÆWÎMÓÝ
Ó WÓJ]Ó w X
Ô OÚC
Ó Ó ≠»
°…dÓ−
Ó A«
] ‚ Ó uÚÓ —uHB
Ú F«
Ô b¹d
Ó GÚðÓ q Ó LÓł
Ú Ó√ U ≠‡ł Æ—UNM«
] ¡UM
Ó ŁÚ√Ó f
Ô LÚA«
] lÔDÓÚ Óð ≠ ‡ł
ÆpOš√Ó bÓMÚŽ WÓ½UÓ kHÓŠ«
Ó _« Ú ≠œ Æf Ú√Ó ÍœUM« w UMOÚIÓ²Ó«Ú ≠ œ
Úk?ŠöMÔ
v≈ dOA
Ô ðÔËÓ WÏÐuB Ï LKÓ UN½]√Ó bÔ−
Ó MÚÓ  U?  MÓÝ
Ó vË_« WŽuL
Ó −Ú *«Ó q
 LÓł  KÓJ« ≠
Ô w? WÓ½ÓuÓK]*«Ô  UL
ÆÊU
Ì “Ó ·Ëd
Ô Ô w
þ  FÚH« Ÿu
Ó NÓ ¨q  ËÔ ÊU
 “Ó
ŸuËÔ ÊUJ
 Ó v≈ dOA
Ô ðÔ WÏÐuB Ï KÓ UN½]√Ó bÔ−
Ó MÚÓ  UL  MÓÝW
Ó OÓ½U¦«
Ò WŽuL
Ó −  KÓJ« ≠
Ú *«Ó w WÓ½ÓuÓK]*«Ô  UL
ÆÊUJ
Ì Ó Ô·Ëdþ Ô w Ó NÓ ¨qFÚH«

ÚZ²MÚ²?ÓÚMÓ
q  Ÿu
 FÚH«  ËÔ ÊU  ³Ó dÔÓcÚðË
 “Ó ÊUO Ô ©w® vMFÚÓ s Ô L]CÓ ²ÓðÓ WÐuB
Ï MÚÓ ¡UL
Ï Ý Ú √Ó ÊUJ
 *«Ë
Ó ÊU
 e«
Ò ·Ëd
Ô þ
Ô ≠
 Ó Ë√
Æt½UJ
¨ÈbÓ ∫ q¦ vMFÚÓ*« s «c¼ · Ô dÓFÚ¹Ë Ô ÊUJ
 *«ËÓ ÊU e« ] s Ó OÚÐÓ WÎÓdÓ²ÓA Ô ðÓ ·ËdE«
Ú Ô ÊuJ ^ i Ô FÚÐÓ ≠
 ³«
Æ◊ö Ó lMÓB
Ú Ó bÓFÚÐÓ UM²ÔOÚÐÓ lÔIÓ¹Ó ≠ Æ¡UAF«  bÓFÚÐÓ wI²ÓKÚ½Ó ≠ ∫q¦ bÓFÚÐÓ ¨q
Ó ³ÚÓ

∏¥
Ú»]—Ób²?ÓMÓ
∫wðQÚ¹Ó ULO W³ÓÝUM*«Ô ÊUJ
 *«ÓËÓ ÊU] ·ËdEÔÐ  Už«dÓH« úLÚMÓ ≠±
 e«
 Ôý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆf
ÆUNËd Ó LÚA«
] X Ô KÚ]QÓðÓ ≠√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ö  X
Ó N« Ô ³Ú«— Ó ≠»
Æå UN]_«
Ô Â«b
 Ú√Ó ÆÆÆÆ
Ó WÔMÓÒÓ'« ò≠ ‡ł
ÆÊUJÓËÓ ÊU
Ì “Ó wÓdÚÓþ vKŽÓ U²KÓLÓ²Óý«
Ú s Ô …¡«d
 OÚ²ÓKÓLÚł  h
Ó I« = ½Ó s Ã
Ú d Ú MÓ ≠≤
Ú ²Ó
ÆÊUJ*«Ë
Ó ÊU ] ·Ëdþ
 e« Ô iFÚÐÓ vKŽÓ q
Ô L²ÓA Ó  V
Ú Óð UMzUA½≈ s …ÎdI Ú ²ÔJÚMÓ ≠≥

∫wðQÚ¹Ó ULO W½Óu]KÓÔ*«  ULKJ«


Ó » Ú dFÚMÔ ≠¥
Æ¡U²
Î ý U½œö
 Ð w `
Ô LÚI«
Ó ŸÔ—ÓeÚ¹Ô ≠√

ƻU׫
] s Ó OÚÐÓ ‰ö X
Ó N« Ô ¹Ú√Ó—≠»
Ó
 C
ÆV Ó G«
Ó WÓŽUÝ Ú « ·
Ó rÔK× Ô dÓFÚ¹Ô UL½]≈ ≠ ‡ł
Æ “UH
 KÚ²«
= ÂU
Ó √Ó X
Ô 
Ú KÓł
Ó ≠œ

 
WÏO]MODÚ KÓ …ÏdO
Ó Ó

∏µ
] 
j Ô MÓ

Ë«u«Ë
Ó ¡UN«
Ó
WFÓ Ú d«
^ ËÓ a ] Ð
Ú MU
r?ÔðbÚ³?ÓFÚ²?ÓÝ« Ó {—Ó ≠d?LÓŽÔ W?ÓH?OK)«
Ú v?²Ó ò∫≠tÔM?ÚŽÓ tÔÒK?« w Ó ‰«u?
 ÚÓ√ s
Æå«—«d
Î Š Ú Ó√ rNÔðUN
Ô ]Ô√ rNÔðÚ bÓÓË bÓËÓ ”U
Ó M«
Ò

dÚ³=FÓMÔ
 «—U?³FUÐ
 W?½UF
Ó ²ÝôU?
Ú Ð WO]LK?Ú«
= WËU? Ì IÚ Àö?
Ó IÔ*« sŽ  «d  ÓŁ w
∫WOÓðü«
 Ó(« w b¼Úe«Ë
Æ…UO ^ ÂUO B« Ó Ô bÔL²ÓFÚðÓ ≠√
= vKŽÓ Íb½Už WÔÓËUI
^ WNÓł«u
ÆrKÚE« Ó Ô w …Îb¹b
Ó ł Ó WÎI¹d
Ó ÞÓ X
Ú Ó½U≠ »
= ½bÓ*«Ó ÊUOB
Æw   Ð WÔO]MOD
FU   WÔ{UH
Ú KÓH« Ó ²½ô«
Ú   Ú √ÓbÓÐÓ ≠‡ł

WDÓA½Ú_«
Ó
q?{U?M*«Ô …U?OŠ
Ó w? WÓËU?
Ó I?L«ÔÓ —uÓÔ Èb?Š≈ s?Ž «d
Î ³?Óš Ú ²?ÔJÚM?Ó-
Ó V
Æö¹b½U ÊuKÚ½ w  Úù«
= I¹d 
Ós?O?ÚÐÓ U??N?C??O?I?½ÓËÓ n??M?ÚŽÔ Òö??« W?ÝU?
Ó ?O?Ý ‰
Ó u?
Ú Š Ú ?I?F?Ú ?M?Ó-
Ó …Îd?Ó ?ÓþU?M?Ô b?
ÆnB«] W³ÓKÓÓÞ s s  OÚ²ÓŽuL
Ó − Ú Ó
w? ÚX??ŽU? = ½b?
Ó ?ý w?²?«] w? Ó ?*«Ó ÊU?O?ÚB??F?« —u?
Ó ?
Ô i?
Ó F?ÚÐÓ l?
Ú ?L?Ú ?M?Ó-
Ó −?
ÆWÝ  zU(«
Ó —ÓbÚÓ*« w j  WK]− Ó ½ÓËÓ ¨W{UH
Ó Ó w UNFÚC Ó ²½ô«
Ú

∏∂
…ÓdÓA  U²Ò« …ÔbÓŠ
Ú ŽÓ WÓFÓÝ Ú uÓ«
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

r¦ÓOÚN«
Ó s Ô ÐÚ s
Ô 
Ó («
Ó

W??O?]Ðd?ÓF?Ó ?« …—U? Ó a??¹—U?ð w? ¡U??¹e?O?H?« ¡U??L?K?ÓŽÔ l?


Ó C?(«  L?
Ó ÚÓ√ s?? u?
Ó ¼Ô
 ²?^ « sŽ V
À«d Ó ²?U
Ô q?= Ô w X?OB«
Ò lÔz«–
 r?Ï Ý«
Ú u¼Ë¨ ¨W  Ýù«
 O?]öÚ
Ô D?²ÓIÚ½Ó ”
tÔ³Ó²ÓÓ U n  —Úb«
] «c¼ wË Æ5LK
Ó Ô »dÓF«
Ú *«Ë Ó b?Ó MÚŽ w
= LKÚF«
∫‰uI
Ô ¹Ó Y
Ô OÚŠ
Ó ¨ÊU uÞ Í—b Ó –U²Ý
Ô _« Ô tÔMÚŽÓ
¨ ÌWO]ÐË—Ë√
= ÌW]√Ô ¡UMÐÚÓ√ s r¦ÓOÚN«
Ó s Ô Ð«Ú ÊU Ó √Ó ÊÚÓ√ wMLÔRÚ¹ò
Ó uÚÓ tÔ½√] ‰u Ô
 Š
tðUOÓ —U³
Ô šÚ √Ó∫ tðÔdOÝ
Ó vKŽÓ tÔðÔdOÝ  ²ÓMÚðË
Ó dÔA Ó ¨ tLÔÝ«
Ú Ÿ«c
Ô ¹Ô n
Ó OÚÓËÓ d¹b
Ô IÚ²«
] ÊuJ
Ô ¹Ó n
Ó OÚÓ X
Ó ¹Ú√ÓdÓÓ
Ô ł
‰UO Ô QÚO?Ó ¨ r?OKFÚ²«
Ú Ó_« U?N?M cÓš ] Z? «dÐÓ w q?
Ô š
Ô bÚðÓËÓ ¨”U?Ò WM?ÓÚ√Ó
 M«
 ÓÞ vKŽÓ dOÚ«Ë
Æ tI¹d ]  ² ô«
tÐ ¡«b Ú v≈ rNÔFÔÓbÚ¹Ó ¨ «e
Î UŠË Î Ú≈
UUN
ÊUO²Ú »U³
Ï ý 
Ó ∫ W¾ÓýU½  Ð«Ú s?Ž ÎU?¾O?ÚÓý U?M½U?³?Òý
 ¦?ÓOÚN?Ó « s?
r? Ô ËÓ U?M²?¾?ÓýU?½ WÓd?F?ÚÓ Âb?
Ó ŽÓ w f?
Ó O?ÚÓ√Ó
rKÚþ
Ô ∫·U׳≈
Ú  V
ø `{U Ï OÚŽÓËÓ ·U×
Ï ł
Ú ≈
dÓ¦ÓÚÓ√ ÊuUÐ Ë dK³ÚË ”uLOKDÚÐÓ sŽ ·
Ó dFÚ½Ó ÊÚÓ√ UM
Ò ôUL
Î ¼Ú≈ f
Ó OÚÓ√Ó
w? ÌV?O?FÓ h
Ì I?Ú½Ó v?K?Ž «c¼ ‰
^ b?
Ô ¹Ó ôÓ√ ø r¦?ÓO?ÚN«
Ó s? Ð«Ú sŽÓ · Ò 
Ô d?F?Ú½Ó UL?
ø WO]uÚI«
Ó WO]UI]¦« UM−«dÐÓ
·U?×?łù« «c?¼ w? b?
Ï O?ŠËÓ r?
 ¦?ÓO?Ú ?N?Ó « s?
Ó Ð«Ú Ê]√Ó ¡È—U?
Ô I?« s?
] E?
Ô ¹Ó ôË
rN?ðdÓ U³ŽÓËÓ r?NGЫu½ÓËÓ »d?ÓF«
Ó ¡U?LKÓŽÔ d¦ÓÚ√Ó k?
^ Š
Ó f
Ó OÚKÓ¨
Ó ‰U?L¼ù«Ë
Ú
Ô ðÓ ô ¨ r¼d?ÔŁP?Ë rNðU?
WÎÓÞU?×Ô ‰«e? Ô OŠÓ w?¼ UN ¨ t?E=Š
Ó s? s
Ó ?
Ó Š
Ú QÐÓ

∏∑
Ì”U?½Ô√ v≈ WłU(«
Ó b?
= ýÓ Ó√ w w¼Ë ¨¡UM²?Žô«
Ú ÂbÓŽÓËÓ ÷uLG«
Ô Âu?OGÔÐ
 dÚŽÓ w Ê]√Ó ULÓ ¨rN UUB
UN{ Î ½≈Ú dŁP*«Ó —UN
Ó þ Ú ≈ËÓ ÂuO
 G«
Ô WÓ«“≈
Ó ÊËbÓ N]FÓ²Ó¹Ó
«—uF
Î ý Ô ËÓ ¨rN²]QÔÐ “«e
Ó ²Žô«  w²«] q
Ú rNO bÔłuð  F«
 «u Ó s W¾ÓýU
 M«
Ò vKŽ
ôË ¨WO]½b*«Ó Èu²Ó
Ú Ô lÚ—Ó w œ«b
 łÚ _«
Ó Z NÚ½Ó vKŽÓ dOÚ«
] v≈ rNÔFÔÓbÚ¹Ó
…œUO
Ó «
= ∫ œœÔRÚ«
^ ¨ œœÔRÚ?
^ «ËÓ b−
Ú *Ó« v?≈ WÓ]_«
Ô l? Î Ô s? tK?=Ô «c?¼ w? U vH
Ô ÓbÚðÓ Èu Ú ¹Ó
 HÚ½Ó u?
¨ U?N? Ó ×  ł«u?UÐ W?Ô]_«
Ú ½Ó U?N?OÚK?ÓŽÓ V Ô iÓ N?ÓM?Ú²Ó q?
Ó ³Ô?
^ « bÔN?=LÓðÔ Èu?
Î Ô
„—UA  ðÔ
 ðÔ ∫ w rÔ¼U ÆUN½QÚýÓ ¡öŽÚ≈ËÓ …—UC
Ó («Ó ¡UMÐ w rÔ¼U
 ²ÔÓ
Ó eÓ½ÓËÓ ¨ …dÓB
‰ Ó w …dÓ−
Ú ³« Ú NKÚ f 
 U)« ÊdÚI«
Ó w r¦ÓOÚN«
Ó s Ô Ð«Ú ‘UŽ
Ó
Æ…dÓ−  bÓFÚÐÓ 5Łö
Ú N« Ó ŁÓËÓ ÌW¾L
Ó FÐÓ—Ú√Ó WÓMÓÝ
Ó Ó U Ê√ v≈ UNMÓÞ
Ó uÚ²ÓÝ«Ë Ú 
Ú dÓB
tÔLÓK?ÚŽËÓ tÔžu³
Ó ½Ô «Ë—b] ÓËÓ ¨r?
 ¦ÓOÚN«
Ó s? Ð«Ú q
Ó C
Ú Ó Êu
Ó bÓ Ú_«
Ó ·Ó d?ÓŽÓ bÚIÓÓ
¨¡U
 c«] Í
] u Ó f
 HÚM«
] q  r¦ÓOÚN«
Ó {U Ó s Ô Ð«Ú ÊUò∫
Ó WÓFÓ³OÚ
Ó √Ô wÐ√Ó s
Ô Ð«Ú ‰UI
Ó Ó
w  d«
Ò {U¹= rKÚF« w t½U
 “Ó q
 ¼ÚÓ√ s bÏŠ  ¹Ô r ¨ ÂuKF«
Ó √Ó tÔKÚŁUL Ô w UMÎM=HÓ²ÓÔ
nOQÚ²«
] ∫nOMB
Ú ²«
] dÓ«Ë ¨ n?O?MB
Ú ]²?« d?Ó O?¦Ó ¨ ‰U?G²ýô«
Ú r? ÓÊU?Ë ¨tMÚ »
Ó z«œ Ú d?ÔIÚ¹Ó r?
Ú Ë
Ó
åÆÆÆ b¼^eÓ²« ]
 UH]RÒÔ∫nO½UBðÓ ¨WÌO]Ý
 bÓMÚ¼Ó nOP 
Ó ðË
Ó nO½UB
Ó ðÓ V
Ô ŠU tÔ½]≈ÆÆÆò
 Ò DHÚI«
w  s Ô Ð«Ú ‰U Ë
Ó
 ∫UL
ÎULUŽ Î O= Ó   «u?GÓÐ ÎU?L?O= Ó ¨t?O? ÎU?MM?=H?Ó²?ÓÔ ¨tÔÓ ÎU?M?I²?ÚÔ ÊQ?Ú]A?« «c?NÐ ÎU?L?UŽ
t?C?  ÊU?
Ó Ë
«ËœU?H²ÓÝ«Ë
Ú ”UÔ M«
Ò tÔM?ÚŽÓ cÓš
Ó Ó√ ¨ qz«Ë
 _«
Ó ÂuK
 ŽÔ w? U
Î —UA
 Ô ¨t?O½UFÓËÓ
tÔ²Ô³Ó¼uÚÓËÓ tÔ²ÔFO³
Ó Þ Ó ∫tÔ²Ô×¹d
Ó Ó  M?ÓÓ ¨ t²×?  B  t u?
…ÓdÓz«œ
 bÔ− Ó ¹d Ó V Ú šË ^ HÓ²ÓÐ Z
Ô ½Úd?Óù«
Ú · Ó dÓ²ÓŽ«Ë
Ú ÆåÆÆÆ
dÓNÓþ Ó ÌnA²ÓJÚÔ ‰
Ó Ë]√Ó ÊU
Ó r¦ÓOÚN«
Ó s Ô ðÓ WO]½UD¹d³«
Ó Ð«Ú ]Ê≈ ò ∫ ‰uI  ·—U
 F*«Ó
s
Ó Ð«Ú Ê]≈ ò∫ ÊuÞ—UÝ ‰uI¹ÓËÓ å  U¹Òd?B Ó ³«
Ó rÓUŽ w ”u?
Ó LOKDÚÐÓ bÓFÚÐÓ

∏∏
¡U?LKÓŽÔ rÔE? Ú ÐÓ ¨ WF?Ó O³D«
Ó ŽÚ√Ó q ] rKÚŽ w » Ó bÓMÚŽ d?ÓNÓþ
 d?ÓF« Ó rÏUŽ r¦?ÓOÚN«
Ó
5? Ó ³?Ó « ¡U?LKÓŽÔ s?Ë ¨ v?DÝ
Ó K?OKI?Ó «  U¹Òd?B Ú u«  I?Ô « w WF?Ó O?³D«
Ô ÊËd? ]
Æ tK=Ô rÓUF« w s¹—uN
Ó Ú *«Ó
A
WF?Ó O³D«Ë
]  OÒ{U¹
 U  d?= « w WÏLÓO= Ë
Ó …Ïb?
Ó ¹bŽÓ  UH
Ï ]RÓÔ r¦ÓO?ÚN«
Ó s  Ðô
Ú Ë
 zU
q *«Ó qOK
 ×? Ï Ë å  U¹ÒdB
Ú Óð w »U² Ó Ë ådþU?M*Ó«ò »U²
Ó ³«ò Ô  ∫UNMÚ
ÆåWŠ Ó U*« ‰u
  bÓMÚN«
Ô√ wË ¨WO]Ý Ó
…—U?
Ó CÓ(« Ë rK?ÚFÚK? U½œ«b
Ô ł Ó U?ÒD?« U½Óe?¹eŽ¨
Ú √Ó t?ÔÓb]Ó U? ¨V Ó X¹
Ó √Ó—Ó√Ó
Ì ²Š«
«d? Ó ð t?ÔKÓFÓHÚ½Ó ÊÚÓ√ UMO?ÚKÓŽÓ V
Ú s rNÔ¼U−  ¹Ó U X
Ô −  ½ù«
Ó ¹Ú√Ó—Ó√Ó r]ÔŁø W?O]½UÚ
bÓKÔ Ò ¡ULE?
Ú Óð v?²Š Ô ¡ôRN
Ó F« Ô  q?
Ï ŽU X  Ó'U?Ð Ì·«d²Ž«Ë
Ó ½ÚÓ√ «–U?LÓ øqOL Ú
°ødÓ¼œÓeÚðÓ Ë r¼ÔœuN
Ô łÔ

 UOÒ{U¹d« = LKÚF« »
= w w  dÓF« Ô Ôðò sŽ Ì·d^B
Ó À«d Ó ²ÓÐ
© ≥∞π≠≤π¥® ’ ÊU uÞ Í—bÚ Ó –U²  ÝÚ Ôú åpKÓH«
Ó ËÓ

∏∏π
π
h
Ò M«
] ‚U¬ w
ø tMÓÞ
Ó uÚ²ÓÝ«
Ú Íc«] bÔKÓ³«
Ó UË ø r¦ÓOÚN«
Ó s Ô Ð«Ú ‘U
Ó ŽÓ s
Ó ¹ÚÓ√ ≠±

Æ r¦ÓOÚN«
Ó s  ²ÔÔ “dÓÐÚÓ√ s s
 Ð«Ú V Ó  dÚÔcÚMÓ ≠≤
 OÚÐU²

ø UNzUL  IÚ²ÓÐ rÔÓÔ_« vMFÚÔð «–UL ≠≥


 KÓŽÔ d¹b

ÂU?
Ó ÓÓ√ © Ó ŽÓËÓ W?×?
®W?Óö? ] «…—U?
Ó O?×?B? Ó ?³?F?« ÂU?
Ó √©
Ó ®W?Óö?
Ó ŽÓ l? Ó M?Ó ≠¥
Ú C?
∫W×O
Ó × B«
] dOÚžÓ…—U³
Ó F«

Æ U¹dB Ó rKÚŽ w  UU


Ó ³« Ï Ó ²«
A Ú r¦ÓOÚN«
Ó sÐô ≠√

Ær¦
 OÚN«
Ó s  ]RÓÔ s
 Ð«Ú  UH Ú  åÊ«b
 KÚ³«
Ô r−
Ó FÚò Ô ²Ó ≠»
Ô »U

 œö
ÆbMÚN« Ó Ð r¦ÓOÚN«
Ó s Ô Ð«Ú s
Ó Þ
Ó uÚ²ÓÝ«
Ú ≠‡ł

Ó ¡ULKÓF«
Æ–«cÚ_« Ô dÔ¹b Ô −¹Ó ≠œ
Ú IÚðÓ V

ÆvDÝ
Ú u«
Ô ÊËd Ô wWFO³
 I« Ó D«  LÓKÓŽÔ rÔEÓŽÚ√Ó r¦ÓOÚN«
] ¡U Ó s Ô Ð«Ú ≠‡¼

Æl¹dA ] tIÚH« w  UH


Ú ²«Ë Ï ]R
Ó r¦ÓOÚN«
Ó s  Ðô
Ú ≠Ë

π∞ π∞
ør¦ÓOÚN«
Ó s Ô Ð«Ú q
Ó FÓU > öÝ
Ó LÓÓ w Ú ≈ ËÚ√Ó w Ó OÚ²Ý«
> ÐdÓŽÓ bÌKÓÐÓ ÊUD Ú ÂÓuÚO«
Ó lOÔ D²Ó
Ú Ó½ ô «–U* ≠µ
øÕ
Ô d²ÓIÚ½Ó «–ULÓ UMzUL
 KÓŽÔ s UL bÓK=
Î UŽ Ó ½Ô ÊÚÓ√ U½œÚ—ÓÓ√ «–≈ ≠∂
∫ vKŽÓ Õ
Ô d²ÓIÚÓ½ ≠
ÆÆÆÆÆÊÚ√Ó W¹]bKÓ³«
Ó fOz —Ó
ÆÆÆÆÊÚ√Ó WÝÓ —ÓbÚ*«Ó d¹b
 Ô
ÆÆÆÆÆÆÊÚÓ√ UMzö
 Ó“Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÚÊÓ√ UM¹ÚbÓ«Ë

WGÓK«
^ —«d
 Ý Ú 
Ú √Ó s
Æ UMÎÞ
Ó ËÓ U¼cÓ Ú  s
Ó ]ð« Í√Ó dÓB Ó Þ
Ó uÚ²ÓÝ«
Ú ≠±
ø dMÚ²Ó
Ú ¹Ó UM{—ÚQÓÐ ÀUG
Ó ³«
Ô ]Ê≈ ∫ dŽUA« ‰uÚÓ w dÓ
Ó MÚ²ÓÝ«
Ú vMFÚÓ ULÓ
ø —ÓËÓ «– s
Ó LÓ Ú ∫ UMuÚ Ó w s
Ú ²ÓÝ« Ó LÓ
Ú ²ÓÝ«
Ú vMFÚÓ U
ÆÊU½Úù«  Š
 …UOÓ —U³
Ô šÚ √Ó w Ó qFÚH« s …ÏdOÝ
Ó ¼ËÓ —UÝ Ó ≠≤
∫ UMuÚ Ó s
Ó OÚÐÓ vMÓFÚÓ*« w ‚
Ô dÚH«
Ó ULÓ
ø ”U
 M«
Ò dzUÝ s tÔðÔdÚ²Óš«Ë
Ú ¨ dÏzUÝ
 Ï q¦ÓÓ «c¼ ≠
∫ w ‰uI½Ó n Ó LÔKÚ ¡U
Ó OÚJÓÓ ∫ WGÓU³ Ó ²«
Ò nOC
Ô  mÏÐU½ ∫ ‰uI½Ó ≠ ≥
MÔÓ WÏGÓÐU½Ë
ÆÆÆÆÆÆø Ë«—
Ì ÆÆÆÆÆ∫ ÂÌö
Ò ŽÓ Ì
ÆÆÆÆÆÆ∫ Á«œ ÆÆÆÆ∫ ‰U
Ì Š
Ò —Ó
Ó ULÓ ¨ dÔŁPÓ UNFÔLÚł
∫ lÔLÚł Ó …ÏdÓŁÓQÚÓ ≠¥
ÆÆÆÆÆø W³ÓðÓdÚÓ ÆÆÆÆÆWÝ
Ó —ÓbÚÓ ÆÆÆÆ∫ …—ÓeÓ−
Ú Ó ÆÆÆÆ∫…dÓ
Ó HÚÓ

π±
dÚÐ]bÓ²Ó½ÓËÓ √ÚdÓIÚMÓ

=  WLÓJÚŠ s
dFÚA« Ú 

dOIÓ ∫ oKLÚÔ Ïo?? ?K?? L?


Ú ? ?Ô Óq?? ?O? ? «–≈ Èe?? š√ Óô w?? ?½≈ËÒ
Ô O? ÐÓ Ó‰U?I¹Ô ÊÚÓ√ Èe?š
q? Ú √Ë
Ó w y ? Ý Ó
ÌW?? K? ¹u??Þ
Ó ÌŸËd?? Ô s?? U?? M? ¹Ú√Ó—Ó b?
Ú ?Ó r?
Ú ? ËÓ
] N?O×?
Ô‰u? √Ô s? Ú ðÔ r? «–≈  u?
Ô LðÓ
Ú ł Ús??J?
w??M?½]S?Ó Îö??¹u?ÓÞ w?L?? Ô ¹Ó ô ÚÊS?
‰ULŽÚ_« 
Ó ∫ ‰UFH« 
Ô ‰u ËÓ  U× UB«
Ò ‰UF  Ð tÔÓ
 HU
U?NuÞËÓ Âu?'«
Ô s?
 
Ú Š
Ô w? dÓO?ÚÓš ôË
Ô ŽÔ Âu
‰uI  '« Ô s Ó 
Ú Š Ô ÊÚe¹Ó r «–≈
r?NðÔu? Ú KÓŽÓ ‰«u?
 D« = Âu?
Ú ÓI?« w X Ô M?ÚÔ «–≈
rKÚŽ ∫ WÓ—UŽ
 Ôq??¹u??Þ Ó ÌW??Ó—U??F? Ð
Ó Ó‰U??I? ¹Ô v?? ²?Ò ?Š
t?Ô ? ? Ô «c?? ?Ó U?? ?Ò√Ó ·Ëd?? ? F?Ú ? ?Ó*U?? ? —Ó√Ó r?
Ú ? ?Ë
Ó
Ôq??O? L?−?
Ó Ó t?Ô ?N?Ô ?ł
Ú ËÓ U?Ò√ÓËÓ u?
Ï ?K?Ú×?
Ô ?Ó
wUI« wKŽ wÐ_ åwUÓ_« ò

π≤
Ú‚]ËÓc²?ÓMÓ
∫ W×O× ] WÐUł
Ó B« Ó ù«
 eÚ—Ó ‰
Ó uÚŠ
Ó …ÎdÓz«œ Ó MÓ∫ô
 lÚC Î Ë]√Ó
∫ UNO s
Ú JÔ¹Ó rÚÓ «–≈ Âu
 Ô'« w dÓOÚš  ÒA« Èd¹Ó ≠±
Ó ô ÊÚ√Ó dÔŽU
Ï Æ‰uI ŽÔ ≠œ Æ WÏU
Ó Ó≠ Ã Æ Ï‰uÞ ≠» Ï Æ‰UL ł
Ó ≠√

Ó XOÚ³«
∫dOš_« Ó w å ·ËdFÚ*«ò
Ó WÔLÓKÓ wMFÚÓð ≠≤
ÆVOD«
Ò œuŽ
Ó ≠œ Æ—u
Ó NA
Ú *«Ó ≠‡ł ÆdOÚ)«
Ó qÓ LÓŽÓ ≠» ÌÆqł
Ô —Ó rÓÝ«
Ú ≠√

∫‡Ð r¼uK
Ô FÚ¹Ó tÔ½S
Ò ÂU
 ł
Ú _«  Þ ÂÌuÚÓ w dÔŽUA«
Ó ‰«u Ò ÓÊU «–≈ ≠≥
ÆÌWKOL
Ó ł Ì Ł f³ÚÓ ≠œ
Ó »UO ÆrKÚF«≠ Ã ÆÂö
 ÓJ« ≠»  L
Æt  q¹u
Ú ł  DÚðÓ ≠ √

∫tÔ½≈] tÔMÚŽÓ ÓqO «–≈ dÔŽUA« Èe


Ú ¹Ó ≠¥
Æw  Ý
y Ó ≠œ Ï Æq¹uÓÞ ≠à ÏÆoKLÚÔ ≠» Ï ÆqO ÐÓ ≠ √

 ÐÚ_«
∫ v≈  UO Ó Ác¼ w dÔŽU
 ÒA« uŽbÚ¹Ó ≠µ
Ɖu
 Ô ‰UL
_«  ¼≈
Ú ≠œ Æq
  UB«
Ó ÓJ« ≠à Æ` Ò q  LÓF«
Ó ≠» ÆÂU
 ł Ó W×
Ú _« Ò  ≠√

Æ lЫd«
Ò X  OÚ³«  Ó(« s …Ηu
Ô ³DÓMÚ¹Ó …UO
Ó vMFÚÓ UNOÚKÓŽÓ o Ó ] ²ÓMÓ ∫UOνUŁ
Ú O
q 

π≥
W¹]uGÓK«
^ WÔFÓł«d
Ó *«Ô
∫ wðQÚ¹Ó ULO WO]KFÚH«
 WKÓLÚÔ'« s WÓO]LÝô«
Ú WÓKÓLÚÔ'« eO=LÓMÔ ∫±V¹—bÚðÓ
Æ ‚«d
 ŽÚ_«
Ó VÓ O=Þ
Ó U³ÎFÚý
Ó  
Ó œÓbÓŽÚ√Ó UNðÓœÚbÓŽÚÓ√ «–≈ WÏÝ
Ó —ÓbÚÓ Â^Ô_« ≠√
Æå 
Ï ULKÔþÔ rÓKÚE^« Ê]SÓ rÓKÚE^« «uIð]«ò∫≠r Ó tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒÓ ≠ tK«
Ó K]ÝË Ò ‰uÝ
Ô —Ó Ó‰U ≠»
Æ Êud]JÓÔ p
Ó ¾Ë√ ≠‡ł
Æ  «—UOÒ«
] »¬Ó dÚ wKŽ
y q Ó
Ó ËÓ ≠ œ
Ú Ô ÊËdLFÚ²Ó
ÆÊud− Ú Ô*« ≠ ‡¼
Æ«b¹b
Î ý Ó U³ÎC
Ó žÓ s¹
 b«
Ò Õö
Ô Ó CÓž ≠ Ë
Ó V

∫ wðQÚ¹Ó ULO tKł


Ú _
Ó ‰uF
 HÚÓ*« Ë√ o
 KÓDÚ*«Ô ‰uF Ó  tÐ ‰uF
 HÚ*«Ó s Ó HÚ*«Ó eO=LÓMÔ ∫ ≤ V¹—bÚðÓ
©≥±Ø ¡«dÝù«® Æå ò∫ vUFðÓ Ó‰U ≠√

©¥Øqe*«®
Ò Æå ò∫ vUFðÓ Ó‰U ≠ »
Æ¡U
Ó HÓFÓC«
^ s  ×
Ô  ¹Ô ≠ ‡ł
Ú *«Ô bÔŽU
©≤∑µØ…dI³«® Æå ò∫ vUFÓð ‰U
Ó Ó ≠ œ

∫ WOÓðü« q
 LÓÔ'« vKŽÓ Èdš
Ú √Ô …Îd]Ó ÊU
Ó Ë¨Ó …Îd]Ó Ê≈
] qÚ šbÚMÔ ∫ ≥ V¹—bð
Æ  UB
Ï K
Ú Ô  UL
Ô K=FÓÔ*« ≠√
Ó ŽÒö« ≠»
 Êu³
Æ ÊËd¼U
 Ê«d
Æ ÊUFÞUÝ  LÓI«
Ó ≠Ã
Æ WÏŽÓbÚš
Ô »
Ô dÚÓ(« ≠œ

π¥
∫ wðQÚ¹Ó ULO WOÓUM«
Ò dOÚÓž s WOÓUÒM« U eÚO=LÓMÔ ∫ ¥ V¹—bð
©¥∂ØXKB® Æå ò∫ vUFðÓ Ó‰U ≠√
° ¡UL
Ó «
] qÓ LÓł
Ú Ó√ U ≠ »
©≥±ØnÝu¹ ® Æå ò∫ vUFðÓ Ó‰U ≠ ‡ł

∫ WOÓðü«
 q  LÓ'«
Ô vKŽ f
Ó OÚÓ q  bÚMÔ ∫µ V¹—bð
Ú š
Ï zUý
Æl Ô cÓJ« ≠√
 »
Æ  öOL
Ï ł
Ó  UO
Ô ²ÓH«
Ó ≠»
ÆÊUUM²ÓÔ ÊUI ²ÓÔ*« ≠ ‡ł
 ÐU
ÆÊuЗU¼ Ó ½cÚL«
 Êu³ Ô ≠œ
ÆWÝ
Ó —ÓbÚ*«Ó d³Ó²Ó
Ú Ô w »ö
Ï Þ
Ô
∫wðQÚ¹Ó ULO ÊUJ  dÚÓþ s ÊU
 *«Ó ·  e«
] ·
Ó dÚþ  ∂ V¹—bð
Ó eÚO=LÓMÔ∫
ÆdNÚM«
] w ]  dÚý
Ó ö¹u
Î ÓÞ UMOÚA
Ó Ó ≠√
©±∂ånÝu¹ ® Æå ò ∫vUFðÓ Ó‰U ≠ »
ÆœuÓÝ
Ú _«
Ó d− Ó bÓMÚŽ ÂUŠ
Ó (« Ô e«
= s
Ô 
Ô ×
Ú ¹Ó ô ≠ ‡ł
ÆÊUC Ó …œU³
Ó Ó—Ó dÓNÚý Ó FKÚ ”UÒ lÔDIÓMÚ¹Ó ≠ œ
Ô M«

πµ
∫ wðQÚ¹Ó ULO ÍbÒFÓ²Ó*«Ô q  ËÓ Â“ö«
 FÚH« Ò q  s
 FÚH«  ∑ V¹—bð
Ó OÚÐÓ eÚO=LÓMÔ∫
Æ tHÚ½Ó —ÓbÚ Ó ·
Ó dÓŽÓ √ÎdÓ« Ò rÓŠ—Ó ≠ √
Ú tÔK«
Æ œ«b
Ó GÚÐÓ —uB
Ô MÚÓ*« vMÐÓ ≠ »
© ∂∑Ø d−(« ® Æå ò ∫ vUFðÓ Ó‰U ≠ ‡ł
©≤∞ ØdA(«® Æå ò∫ vUFðÓ Ó‰U Ë ≠ œ
©¥Ø nÝu¹® Æå ò ∫ vUFðÓ Ó‰U Ë ≠ ‡¼
∫ÓWOÓðü« q Ô »dFÚMÔÚ∫∏ V¹—bð
Ó LÓ'«
Æq
Ï z«“
 q 
Ô ÞU³« ≠√
Æ …dÓ−
Ó A«
] ‚ Ó uÚÓ —uH
Ô BÚ F«
Ô œÓd]ž≠»
Ó
Æ«bO−
Î Ô «d —U
Î ŽUý Ï A
Ò ÐÓ ÊU
Ó ≠‡ł
ÆÊ«bN²Ó−
Ú Ô s
 OÚ³UD«
Ó ]Ê≈ ≠œ

WO]zö
 Úù«
 WÔFÓł«d
Ó *«Ô
∫Í  ²š«
Ò —U³ Ú ¡ö
Ï ≈

¨‚Ó —U
 «
Ò · Ô dŽÚÓ√ ô˨Í
Ó “ÒËÓ≈ Êu
Ó dÚ ¹Ó ÎU½«dOł w Ê≈
] ¨ dOÔ Ó_« UN¹^Ó√ ∫ dOúÓ  q
Ï ł
Ô —Ó ‰U
Ó
…ö
Ô ]B« ∫ d?Ô OÓ_« ÈœUMÓ ¨‚ —U «
Ò «c¼ sŽ n Ó A?ÚÓ√ v²ÒŠ
Ó `¹d
Ô ²ÓÝÚ Ó√ ô tÒK?Uð ∫ dO
Ô _«Ó ‰UI
Ó Ó
bÓ−
Ú *«Ó q Ô bÚ¹Ó r]ÔŁ ¨Á—Uł
Ô š  “]Ë≈
Ó ‚Ô d
Ú ¹Ó rÔbÓŠ
Ó √Ó Ê≈
] ∫ ‰U
Ó ËÓ ¨”U
 M«
Ò w V
Ó DÓš 
Ó r]ÔŁ ¨ WÏFÓUł
Æ rJÔ³ÔŠU uÓNÔÓ ÁËc
Ô Ôš ∫ dO
Ô _«
Ó ‰UI
Ó Ó ¨ tÔÝ
Ó √Ú—Ó ‚
Ô —U
 «
Ò ` Ó LÓÓ ¨tÝ√Ú—Ó vKŽÓ g¹
Ó Ô d«Ë
Ò

π∂
Ô MÓ
Òj
WFÓ Ú d«Ë
^ aÚ ]MUÐ
W?Ý
Ó bÓM?ÚN?Ó «Ë WF?Ó O?³?D«
] r? K?ÚŽ w d?ÓN?Óþ
Ó rÌU?Ž r?
Ô E?
Ó ŽÚ√Ó r¦?ÓO?ÚN«
Ó s?Ó Ð«Ú Ê]≈
Æ UOÒ{U¹d« = ËÓ pKÓÓH«ËÓ

d³=FÓMÔ
Æ»dÓF«  KÓŽÔ s? rÌUŽ
Ó ¡UL  …UO
 Š  ÓŁ w ®
Ì IÓ Àö
Ó sŽ  «d

 ½Ú_«
WDÓA Ó
wЫ—UH«
= q¦Ú W?O]LKÚF« » Ó  UOÒB
 dÓF« Ú Óý s WÎO?]B
Ú ý Ú MÓ ®
Ó dÚ²Ó
s? W?ÏFÓÐÓ—ÚÓ√ U?N?O À
Ô b?Ó ²?Ó¹Ó …ÌËÓb?
] × Ú ½Ó s Ú K?FÚM?ÔÚËÓ ¨w
Ú ŽÓ s? = “Ú—«u?)« Ë√
Æ rKÚF« vKŽÓ WO]B
Ú ]A« Ác¼ q Ú Ó sŽ W³ÓKÓD«
 C ]
Ác??¼ ‰U??L?ŽÚÓ√ s?ŽÓ Ìq??O? L?ł
Ó j?Ó ?Ð Ì U?Šu?
> ? Ú ?K?ÓÐ W?Ó ?Ý Ú *«Ó s??¹=e?ÓM?Ô ? ®
Ó —Ób?
Ô WO]B
Æ UN³²ÔË Ú A«
]
WG?Ó^K?« w b−
 M?Ú*«Ô Ë√Ó ·
 —U?F*«Ó dz«Ë
 œÓ s? …ÌdÓz«œ v≈ …œÓu?
Ú F« Ó FÚÐÓ ®
Ó b?
¨U?M?OÝ sÐ«Ú ∫ s? q
> Ô s?Ž d?ÌDÔÝ
Ú √Ó W?Ó
Ó L?
Ú š
Ó V? Ú MÓ Âö?
Ú ²ÔJ?  ŽÚ_«Ë
Ó
ÆÍ Ò “«
 d«
Ò dÌJÚÐÓ wÐÓ√˨ ”uLOKDÚÐÓÓ Ë¨dK³Ë

π∑
™ lł«d*«Ë —œUB*«
.dJ« ʬdI« ≠±
±π∑µ ËdOÐ ≠”bI« — «œ WF³Þ ¨ÊU uÞ rO¼«dÐ≈ Ê«u¹œ ∫ÊU uÞ rO¼«dÐ≈ ≠≤
Ʊππµ dOA³« —«œ ¨ ±◊¨ ±‡ł¨ ‰uÝd« ‰uŠ ÊUÝd ∫WFLł qOKš bLŠ√ ≠≥
Æ ±πµ∂¨ dB¨ ·—UF*« —«œ WF³D¨≤‡ł¨  UO uA«∫w uý bLŠ√ ≠¥
Ʊπ∑∑\≤◊¨wÐdF« ¡öù« ∫g³ bLŠ√ ≠µ
Ʊπ∏¥\± ◊¨≤‡ł ¨WOMODKH« WŽuÝu*« ∫ÊËdš¬Ë wKAŽd*« bLŠ√ ≠∂
Æ ±ππ∂ ¨ ËdOÐ ¨…œuF« —«œ ¨w{U wÐ√ Ê«u¹œ ∫w{U uÐ√ UOK¹≈ ≠∑
Ʊππ± …d¼UI« ≠l¹“u²«Ë dAMK WOÐdF« —«b«¨ UM³« Í“Už WLłd𠨱◊¨ …dC)« W1b² WNUH« 5ðUÐ ∫—bMUAð ≠∏
Ʊπ∑∑¨…d¼UI« ≠WUF« W¹dB*« W¾ON« ¨ —U−Š_« d¼«uł w —UJ_« —U¼“√ ∫wýUHO²« ≠π
Æ  ËdOÐ ≠qO'« —«œ ¨ÊË—U¼ Âö« b³Ž ∫ ÕdýË oOI% ¨5O³²«Ë ÊUO³«∫d×Ð sÐ ËdLŽ ÊUL¦Ž uÐ√¨kŠU'« ≠±∞
Ʊπ∏∞¨ ∏ ◊ ¨ »«dŽù« ”uU ∫dLÝ_« vOŽ fłdł≠±±
Ʊπ∑¥  ËdOÐ ≠ qO'« —«œ ¨ ±◊ ¨ Íu_« dBF« w ÊUÝ«d Ð wÐdF« dFA«∫ Ê«uDŽ 5Š≠±≤
Ʊπ∏∑  ËdOÐ ≠ qO'« —«œ ±◊ ¨wöÝù« dBF« w pOUFB« ¡«dFA« ∫Ê«uDŽ 5Š ≠±≥
ÆqOK'« —«œ ¨‰uÝd« ‰uŠ ‰Uł— ∫bUš bL× bUš≠±¥
±π∂≤ ¨”bI« ≠ W¹dBF« WF³D*«¨±‡ł ¨WKUJ« WŽuL:«∫ wMOUJ« qOKš ≠±µ
s??¹b??« w?×? b?L?×? o?O?I?% ¨±◊ ¨ÊU??e?« ¡U?M?Ð√ ¡U?M?Ð√Ë ÊU?O?Ž_«  U?O?Ò ?Ë∫ b??L? Š√ s?Ð d?U?ý s?Ð b?L?×? ¨ÊU?J?K?š s?Ы ≠±∂
Æ Â±π¥∏ dB ≠…œUF« WF³D ¨ bOL(« b³Ž
ÆÊUM³ ≠ fKЫdÞ ”dÐ ”Ëdł ¨¡öù« w lłd*« ∫dLÝ_« wł«— ≠±∑
Ʊπ∏∑  ËdOÐ ≠ …œuF« —«œ ¨5Š bý«— Ê«u¹œ ∫5Š bý«— ≠±∏
Ʊπ∑∏  ËdOÐ ≠ …œuF« —«œ ±◊ ¨ vLKÝ wÐ√ Ê«u¹œ ¨wdJ« .dJ« b³Ž¨ vLKÝ uÐ√ ≠±π
ÆUJŽ ≠—«uÝ_« —«œ ¨ ÊU½ù«Ë WŽU« WŽuL− ∫«eŽ …dOLÝ ≠≤∞
Ʊπ∏∑  ËdOÐ ≠ WOLKF« V²J« —«œ ¨ ≥◊ w{d²« bO:« b³Ž Æœ ∫ oOI%¨≥ à ¨ b¹dH« bIF« ∫ bLŠ√ ¨ tЗ b³Ž sЫ ≠≤±
 s
»U²J« Ó  w½UÒ¦« Ë ‰
 ËÓ_«
Ó s Ô KÚ lÔł«d
 ¹Ú√ÓeÚ−  *«Ë
Ó —ÔœUB
 Ó*« ™

π∏
Ʊππ≤ ”bI«¨ ±◊¨ Ÿułd«Ë —UF« ÊUOÐ Ê«u¹œ ∫qIŽ nODK« b³Ž ≠≤≤
Ʊππ± ”bI« ≠5OMODKH« »U²J« œU%« ¨ bFÐ qBð r qzUÝ— ∫ÍË«eG«  eŽ ≠≤≥
Ʊπ∑≤ /‡¼±≥π≤¨  ËdOÐ ≠5¹öLK rKF« —«œ ¨π◊ ¨ wöÝù« s¹b« ÕË— ∫ …—U³Þ nOHŽ ≠≤¥
 ËdOÐ ≠ b¹“ sÐ WUÝ√ W³²J ¨…u³M« bNŽ w ÂöÝù« ¡«bNý ∫—UMA« wUÝ wKŽ ≠≤µ
±π∑±¨…œuF« —«œ ≠vË_« WF³D« ¨ ‰Ë_« bK:«¨WA¹— wÐ√ dLŽ Ê«u¹œ∫ WA¹— uÐ√ dLŽ ≠≤∂
Æ ËdOÐ ≠ dAM«Ë WŽU³DK ‰ULł WÝR ¨ wŽU³« wKŽ oOI% ¨ ≤≤ à ¨w½Už_« ∫w½UNH _« ÃdH« uÐ√ ≠≤∑
Æ Â±π∂≥ ¨…d¼UI« ≠rKI« —«œ ≥◊ pKH«Ë  UO{U¹d« w wLKF« »dF« À«dð ∫ÊU uÞ Í—b ≠ ≤∏
±ππ∑¨ ËdOÐ…œuF« —«œ ¨wÐUA« rÝUI« wÐ√ Ê«u¹œ∫wÐUA« rÝUI« uÐ√ ≠≤π
Æ ËdOÐ ≠fb½_« —«œ ¨ —UŁü« ÊuMË —U³š_« ÊuOŽ ∫s¹b« œULŽ f¹—œ≈ ¨wýdI«≠ ≥∞
ÆdB ≠ …œUF« WF³D¨bOL(« b³Ž s¹b« w× bL× oOI% ¨ UOu«  «u ∫dUý sÐ bL× w³²J«≠≥±
Ʊπ¥≥ /‡¼±≥∂≤ ¨dB0 UN²³²JË ·—UF*« WF³D ¥◊ ¨ÊU²³« ∫w³OýUAM« ·UFÝ≈ bL× ≠ ≥≤
Ʊπ∏≤ l¹“u²«Ë dAMK ÊU dH« —«œ¨±◊¨ bŠ√ …Ëež / W¹u³M« …dO« ‰öþ w ∫ ”—U uÐ√ —œUI« b³Ž bL× ≠≥≥
ÆÊUM³≠ ËdOÐ ≠ WOLKF« V²J« —«œ ¨ ± ◊ ¨ µ Z¨ ¡UO³½_« hB ∫ÍË«dFA« wu² bL× ≠≥¥
Ʊππ∂¨ …œuF« —«œ¨±¥ ◊¨g¹Ë—œ bL× Ê«u¹œ ∫g¹Ë—œ œuL× ≠≥µ
Ʊπ∞π œ«bGÐ ≠ vM¦*« W³²J ¨‰«uD« —U³š_« ∫ ÍdJý œuL× ≠≥∂
Ʊππ¥  ËdOÐ≠ —œU —«œ ¨≥ ◊ ¨»dF« ÊU ∫ÂdJ sÐ bL× s¹b« ‰ULł qCH« uÐ√ ¨—uEM sЫ ≠≥∑
ÆÂ±πµµ ¨W¹bL;« WM« WF³D¨bOL(« b³Ž s¹b« w× bL× oOI% ¨‰U¦_« lL− ∫bLŠ√ sÐ qCH« uÐ√ ¨ w½«bO*« ≠≥∏
 ËdOÐ ≠rKI« —«œ ¨ VOD« wÐ√ Ê«u¹œ Õdý w VOD« ·dF«∫wł“UO«
Ô nO U½ ≠≥π
¨ …—U?LŽ bL× vHDB oOI% ¨5KÝd*« bOÝ Âö s 5(UB« ÷U¹— ∫ ·dý sÐ vO×¹ s¹b« w× ÂUù« ¨ ÍËuM« ≠¥∞
ÆÂ±πµµ  ËdOÐË hLŠ ≠ Y¹b(« —«œ
Ʊπ∂± ¨ …d¼UI« ≠ wuI« œUý—ù«Ë WUI¦« …—«“Ë ¨»œ_« ÊuM w »—_« W¹UN½ ∫s¹b« »UNý ¨Íd¹uM«≠¥±
Æ…d¼UI«≠ Y¹b(« »œ_« WDЫ—¨±◊¨ bOý— rýU¼ ÊË—U¼ Ê«u¹œ ∫bOý— rýU¼ ÊË—U¼ ≠¥≤
 ËdOÐ ≠ WOK¼_« W³²J*«  «—uAM ¨tðUO½«błËË tðUOMÞË w ÊU uÞ rO¼«dÐ≈∫ r¦K*« ÍËb³«  «œuF« »uIF¹ ≠¥≥
Ʊππ≤ n¹dA« ”bI« ≠ ¡«dÝù« —«œ ≥◊ ¨ 5DK w »œ_«Ë dJH« ÂöŽ√ s ∫rÒ¦K*« ÍËb³«  «œuF« »uIF¹ ≠¥¥

ππ
∫ qLF« «c¼ “U$≈ w r¼UÝ

∫W¹—«“u« Z¼UM*« WM'


5¼Uý 5¼Uý ≠ b¹UJ« w׳ ≠ ·UŽ bOFÝ Æœ ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠ 5ÝU¹ ou ≠ Wž«e« bOË ≠ WK−Š uÐ√ lOD ≠
Í“U−Š UOÝu ‡ d¹“u« VM¹“≠ wA× qOKš ≠ rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠
ÆW½—U“ œUNł ≠ g³Š VM¹“ ≠ 5ÝU¹ Õö Æœ ≠

∫ WOÐœ_« YŠU³LK …b¹b'« V²J« —«d


≈ WM'
ÊUOKŽ WMOJÝ ≠ —œUI« b³Ž ÂUN≈ ≠ W«ež uÐ√ œUN½ ≠ åÎUOz—ò W½—U“ œUNł ≠
»uUŠ uÐ√ bL× ≠ wUL'« qOŽULÝ≈ ≠ wËb
œUFÝ ≠ å Ϋ—dI ò hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
…dUM wKŽ ≠ ÃU(« vÝu ≠

∫wÝUÝ_« ”œU« nBK WOÐdF« WGK« ÃUNM qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«


Õö œ«œË ≠ rOð bLŠ√ ≠ r×K e¹eŽ ≠ ÃdŽ√ `OLÝ ≠
dLŽ uÐ√ ÂöÝ ≠ qL'« t¹e½ ≠ Í—œUI« ·—UŽ ≠ W¹“uÐ rOF½ ≠
 «bOГ bL× ≠ WMŽU³Ý qBO ≠ …œuŽ œuL× ≠ W¹“uÐ Èu$ ≠
»ułd« WKO³½ ≠ …dÞUDŽ ÂUÐ ≠ »UDš bL× ≠ `U w½U¼ ≠
WLž«—œ qOŽULÝ≈ ≠  «œ«dł rO¼«dÐ≈ ≠ ÊöЫ “UO²« ≠ bOŽ œ«uł ≠
rUÝ  ULÐ ≠ W½—ULŽ Èb¼ ≠ WODŽ ¡«b ≠ `KB œU¹“ ≠
…œuŽ vHDB ≠

∫wÝUÝ_« ”œU« nBK WOÐdF« WGK« »U² s w½U¦« ¡e'« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
Íb¹dŽ bLŠ√ ≠ W¹œ uÐ√ .d ≠ ÂUO vHDB ≠ Í“U−Š ÍbłË ≠
 «œ«dł rFM*« b³Ž ≠ …œuŽ d×Ý ≠ WC¹uŽ bL× ≠ …œuŽ uÐ√ dO¼“ ≠
sŠ ÃU(« UN ≠ WF¹UЗ œuL× ≠ …dłU$ bLŠ√ ≠ ”—U bLŠ√ ≠

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'


Íœ«uK« sŠ ÆœÆ√ ≠ W² uÐ√ œuL× Æœ ≠ wŁužd³« nODK« b³Ž Æœ Æ√≠

tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -


∂ WKOL« UMG
wU« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë