Vous êtes sur la page 1sur 4

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobiestwa

Elementy rachunku prawdopodobiestwa


1. Wybieramy losowo punkt (x, y) z kwadratu jednostkowego < 0, 1 > < 0, 1 > . Oblicz prawdopodobiestwo zdarzenia
polegajcego na tym, e x 12 oraz x + y 13 .
2. Wybieramy losowo punkt (x, y) z kwadratu jednostkowego < 0, 1 > < 0, 1 > . Oblicz prawdopodobiestwo zdarzenia
polegajcego na tym, e x2 + y 2 12 oraz 16xy 1.
3. Jakie jest pradwdopodobiestwo, e suma dwch losowo wybranych liczb z przedziau < 0, 1 > bdzie nie wiksza od
1, a ich iloczyn od 29 .
4. Oblicz prawdodobiestwo, tego, e dane rwnanie postaci
x2 2ax + b = 0
ma dwa rne pierwiastki rzeczywiste, ktrych iloczyn jest mniejszy od
losowymi wybranymi z przedziau < 0, 1 >.

1
4,

jeeli wspczynniki a i b s liczbami

5. Z przedziau < 1, 2 > wybieramy losowo dwa punkty x iy. Niech A oznacza zdarzenie, e y 2 x2 , a zdarzenie B,
e x y 0. Zbadaj niezaleno zdarze A i B.
6. W urnie znajduje sie 5 kul biaych i 5 kul czarnych. Losujemy 3 kule bez zwracania. Jakie jest prawdodpodobiestwo
wylosowania kolejno kul: czarnej, biaej, czarnej?
7. Pewna firma postanowia przebada swoich pracownikw testem wykrywajcym narkotyki wiedzc, e 0, 5% pracownikw to narkomani. Wybrano test ktry wypada pozytywnie w 99% przypadkw osb zaywajcych narkotyki, za
przy badaniu osoby niezaywajcej narkotykw wypada negatywnie w 99% przypadkw. Oblicz prawdopodobiestwo,
e osoba uktrej test wypad pozytywnie rzeczywicie zaywa narkotyki.
8. W 2 urnach znajduj si kule biae i czarne, przy czym w kadej z niej jest tyle samo kul biaych co czarnych. Z kadej
urny losujemy jedn kul i nie ogldajc jej wrzucamy j do trzeciej urny (poczatkowo pustej). Nastpnie z trzeciej
urny losujemy jedn kul. Oblicz prawdodobiestwo wylosowania kuli biaej. (metoda drzewko)
9. Wybieramy losowo jeden ze zbiorw A = 1, 2, 3, 4, . . . , 62 lub B = 1, 2, 3, 4, . . . , 124. Z wybranego zbioru losujemy
jedn liczb. Oznaczamy j x. Oblicz pradwopodobiestwo zajcia zdarzenia x2 + 1 jest podzielna przez 10.
10. Pewna choroba wystpuje u 1 % populacji. Opracowano test do jej wykrywania, ktry daje wynik pozytywny u 98
% chorych i 5% zdrowych osb. Z przebadanej testem grupy osb wybrano losowo jedn, ktrej wynik testu by
pozytywny. Jakie jest prawdodpodniestwo tego, e osoba jest rzeczywicie chora.

Inynieria mechaniczno medyczna

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobiestwa

Schemat Bernoulliego
Pojcie niezalenoci odgrywa podstawow rol w konstrukcji tak zwanego schematu Bernoulliego.Wyobramy sobie, e
wielokrotnie powtarzamy pewien eksperyment, przy czym spenione s nastpujce warunki:
kady eksperyment moe da dokadnie dwa rne wyniki - mwi si odpowiednio o sukcesie oznaczanym przez 1 oraz
o porace oznaczanej przez "0",
prawdopodobiestwo sukcesu w kadym eksperymencie jest zawsze takie samo - oznaczamy to prawdopodobiestwo
przez p (w takim razie prawdopodobiestwo poraki w kadym eksperymencie wynosi q = 1 p),
eksperymenty s niezalene od siebie.
Powysze warunki s spenione na przykad w przypadku, gdy rzucamy wielokrotnie kostk do gry i okrelimy, co rozumiemy
przez porak, a co przez sukces (maj by dokadnie dwa wyniki eksperymentu). Jeeli za sukces uwaamy wypadnicie
zstki", a za porak wypadnicie kadej innej liczby, mamy p = 16 .
Prawdodposobietwo osignicia dokdnie k sukcesw w n prbach wyraa si wzorem
!

P (A) =

n k
p (1 p)nk .
k

1. Test egzminacyjny skada si z 10 pyta. Dla kadego pytania podane s 4 odpowiedzi, z ktrych dokadnie jedna jest
prawdziwa. Student zdajcy egzamin postanowi udziela odpowiedzi w sposb losowy. Oblicz prawdopodobiestwo,
e zaliczy on test na ocen celujc tzn. odpowie na co najmniej 9 pyta.
2. Przymujemy, e prawdopodobiestwo urodzenia chopca jest rwne 0, 51. Oblicz prawdopodobiestwo zdarzenia, e w
rodzinie majcej picioro dzieci jest dwch chopcw.
Zmienne losowe i ich rozkady
1. Rzucamy dwoma symetrycznymi kostkami do gry. Kademu rzutowi przypisujemy warto bezwzgldn rnicy wyrzuconych oczek na pierwszej i drugiej kostce. Podaj tabel rozkadu zmiennej losowej w tak opisanym dowiadczeniu.
2. Dany jest rozkad zmiennej losowej X

xi
pi

-3
0.05

-1
0.15

0
0.3

2
S

4
0.3

5
0.1

Wynzacz sta S, dystrybuant, P (X = 2), P (X < 2), P (X 2), P (X 0), P (1 X 2).


3. Dana jest dytrybyanta zmiennej losowej X typu dyskretnego
xi
F (xi )

(, 4 >
0

< 4, 3)
0.4

(3, 5 >
0.5

(5, )
1

Wyznacz tabel rozkadu tej zmiennej.

Inynieria mechaniczno medyczna

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobiestwa

4. Majc dan dystrybuant

F (x) =

x2

gdy x 0
gdy 0 < x 1
gdy x > 1

wyznacz funkcj gstoci rozkadu zmiennej losowej X. Narysuj wykres.


5. Okrel dla jakiej wartoci staej rzeczywistej A funkcja f (x) =
pewnej zmiennej losowej X.

A
1+x2

jest gstoci rozkadu prawdopodobiestwa

6. Dana jest funkcja

F (x) =

gdy x 0
A cos x gdy 0 < x

1
gdy x > 2

Wyznacz
sta rzeczywist A tak aby funkcja f (x) opisywaa gstos prawdopodobiestwa zmiennej losowej X typu cigego;
dystrybuant tego rozkadu
P (|X| 4 ), korzystajc z funkcji gstoci i dystrybuanty, oraz zaznacz je na wykresach obu funkcji.
7. Dana jest funkcja
(

F (x) =

0
gdy x A
1x
e
gdy x > A

Wyznacz
sta rzeczywist A tak aby funkcja f (x) opisywaa gstos prawdopodobiestwa zmiennej losowej X typu cigego;
dystrybuant tego rozkadu
P (|X| > 2), korzystajc z funkcji gstoci i dystrybuanty, oraz zaznacz je na wykresach obu funkcji.
8. Dana jest funkcja
(

F (x) =

0
1
2x2

gdy |x| < 1


gdy |x| > 1

Wyznacz
dystrybuant tego rozkadu
P (|X| < 2), korzystajc z funkcji gstoci i dystrybuanty, oraz zaznacz je na wykresach obu funkcji.

Inynieria mechaniczno medyczna

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobiestwa

Zadania rne
9. Rzucamy 5 razy 2 szeciennymi kostkami do gry. Oblicz prawdopodobiestwo, e co najniej 3 razy na obu kostkach
53
otrzymamy nieparzyst liczb oczek. (odp. 512
.)
10. Rzucamy 4 razy 2 szeciennymi kostkami do gry. Oblicz prawdopodobiestwo tego, e co najmniej raz suma liczb
wyrzuconych oczek na obu kostkach bdzie liczb parzyst wiksz od 8.(odp 0.38)
11. Gra polega na jednoczesnym rzucie symetryczn monet i szescienn kostk do gry. Wygrywamy, jeeli wypadnie orze
i liczba oczek wieksza od 4. Oblicz prawdopodbiestwo, e grajc 4 razy a) tylko raz przegramy b) przynajmniej raz
5
671
wygramy.(odp. 324
, 1296
)

Inynieria mechaniczno medyczna