Vous êtes sur la page 1sur 10

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016.

Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

Tydzie Modlitw o Jedno


Chrzecijan 2016
Walka o Ekumeniczne Przejcie
Protestantyzmu
Cykl artykuw

Ile kosztuje twoja dusza?

2016
1z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

Spis treci:
Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 to modlitwy niebiblijne
Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 to wciganie wszystkich pod papieski planSobr Watykaski II.
Czemu by obecnym na Tygodniu Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 ?
Czemu nie i na Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 ?
Zwodnicze tematy Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 i wczeniejsze.
Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 to modlitwa o upadek i przejecie od rodka
Protestantyzmu w Duchu witym (Pentekostalizmu oraz Ruchu Charyzmatycznego)

2z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

1. Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 to modlitwy niebiblijne


Jeli Protestanci siada do Biblii i jeszcze raz zdefiniuj czym jest Chrzecijastwo, szybko zobacz
podstp papieski. W TMOJC 2016 bior udzia czonkowie zaoonego i finansowanego przez
Jezuitw, wiatowej Rady Kociow i jej lokalnych filii(w przypadku Polski jest to Polska Rada
Ekumeniczna) oraz katolicyzmu, jego brata, Prawosawie i Koci katolicki obrzdku bizantyjskoukraiskiego. Biblia definiuje Chrzecijanina jako tego, ktry przyj Jezusa do serca, wyzna Mu
grzechy i narodzi si na nowo z Ducha witego(Dz.Ap 2 oraz 19), ktra wierzy i oparta jest o
Sowo Boe. adna inna osoba nie moe nazywa si Chrzecijaninem wg Biblii. Aposto Pawe
spotyka ludzi, ktrzy podajc si za Chrzecijan wierzyli zupenie inaczej, bd mieli herezje
pord siebie. Przykady:

Ludzie, ktrzy gosili, ze naley si obrzeza, aby by zbawionym


Ludzie, ktrzy gosili, ze zmartwychwstanie si dokonao
Sekty i odamy w Pierwszym Kociele jak Balaamici (ci, ktrzy swoja ekumenia
doprowadzali do czczenia bawanw i stawali si duchowa i cielesna prostytutka),
Nikolaici(czyli autorytarianie, doktryna pasterzowania) i Izabelianie (zwolennicy prorokini
Izabel, bawochwalstwo, niemoralno) (kade z nich zostao potpione przez samego
Jezusa!)

Kada z tych sekt twierdzia, ze reprezentuje Jezusa, jednak Pawe i Jezus ostrzega przed nimi.
Biblia nigdzie nie sugeruje, abymy modlili si o jedno z tymi co yj w odstpstwie
doktrynalnym. Wrcz przeciwnie- Biblia nakazuje gosi im Ewangelie oraz pokazywa ich bdy.
Jeli, i tylko jeli odejd od kamstwa, porzuca herezje i zaczn wierzy Biblijnie, znajdujc
Biblijnego Jezusa- wtedy staja si brami i siostrami. Wwczas, tez usun ich z ich kociow bd
sami wyjd- widzc rnice nie do pogodzenia, wyprowadzani przez Jezusa z tradycji, religii i
faszu. W Polsce istniej oprcz katolicyzmu inne sekty, ktre podszywaj si pod Chrzecijastwowiadkowie Jehowy, Mormoni1 czy na przykad Chrystadelfianie23 (obecni tez w Polsce).Ich nikt
nie zaprasza na wsplne mody i nie uwaa za 'Chrzecijan', chocia ich znajomo Biblii moe
okaza si wiksza od przecitnego katolika (cho w wypaczony sposb!)! Biblia nakazuje modli
si o zbawienie czowieka, co oznacza, ze otwiera on oczy na prawdziwego Jezusa.
Skonfrontowany przez Pismo, widzi, ze naley do sekty. Dotyczy to zarwno katolika,
Prawosawnego czy wiadka Jehowy. Wikszo wierzcych otwiera Biblie i pokazuje wiadkom
co tam naprawd Pisze. Czemu? Bo oni czytaj ja w 'wietle Stranicy', Prawosawni w wietle
'tradycji religii Prawosawia', mormoni w 'wietle Ksigi Mormona' a katolicy czytaj to co zawarte
jest w katechizmie. Jaka wic jedno z odstpstwem? TMOJC jest jawnym skandalem i
zwiedzeniem!
TMOJC (TMoJCh) trwa corocznie midzy 18 a 25 Stycznia. 18 Stycznia to wito katolickie To
wito w czasie ktrego katolicy wspominaj z czci tron w. Piotra Apostoa uznawanego za
1 www.mormoni.pl/
2 adelfos.republika.pl
3 prawdybiblijne.com

3z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

pierwszego papiea. wito to przypomina, e Stolica Piotrowa jest podstaw jednoci Kocioa.
oraz W 1558 roku papie Pawe IV ustali 18 stycznia, jako pamitk wstpienia na tron rzymski
w. Piotra. Jest to witowanie herezji i kamstwa! Widzimy, ze stoj za tym agenci ekumeniczni
rozesani do kadego kocioa Protestanckiego w Polsce.
Szczeglne miejsce zajmuje katedra w. Piotra znajdujca si w Bazylice w. Piotra na
Watykanie...Katedra ta staa si symbolem wadzy zwierzchniej w Kociele Chrystusa tak w
osobie witego Piotra, jak rwnie jego nastpcw. wito jest wic z jednej strony aktem
wdzicznoci Rzymian za wyrnienie ich miasta, z drugiej za strony jest okazj dla
wiernych Kocioa do okazania wyrazu hodu nastpcom w. Piotra. Za nawiedzenie
kocioa katedralnego i pobone odmwienie tam Ojcze nasz i Wierz mona w tym dniu
uzyska odpust zupeny pod zwykymi warunkami4
Jest to wic jawna inicjatywa jezuicka. Ekumenia i katolicyzm finansuje tez Unijna islamizacje
kraju i Europy z kiesy Kocioa Zielonowitkowego jak i ekumenii:
Take w tym roku, zgodnie z decyzj Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu
Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, prosimy podczas naboestw w ramach Tygodnia
Modlitw o Jedno Chrzecijan o zbieranie ofiar na rzecz uchodcw, a w
szczeglnoci osb znajdujcych si w obozach dla uchodcw na Bliskim
Wschodzie5
2. Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 to wciganie wszystkich pod papieski
plan- Sobr Watykaski II.
Materiay na TMOJC s przygotowane przez katolicyzm, a broszura uywa katolickiej biblii
Tysiclecia oraz przekadu Ekumenicznego. TMOJC ma w zamiarze zniszczy bariery, stad
wprowadzaj ekumeniczna niebiblijna hermeneutyk. Tylko odsuniecie ludzi od Pisma spowoduje,
ze pjd w ekumenie i jej ostateczny cel: wczenie wszystkich pod katolicyzm. Na razie
katolicyzm spotyka si osobno z Judaizmem oraz Islamem, jednak ostatecznym celem jest przejcie
od Tygodnia Modlitw o Jedno Chrzecijan do modlitw o jedno wszelkiej religii. Na
tegorocznym Spotkaniu Noworocznym67, w ktrym uczestniczyli tez Zielonowitkowcy, brali
udzia przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego obok przedstawicieli Judaizmu oraz Islamu!
Ekumenizm nie bdzie przebiega jak sobie ycz moe niektrzy 'yczliwi' Protestanci. Przebieg
ekumenizmu jest zdefiniowany przez dokument pt: Unitatis redintegratio. Do ekumenii
angaowany jest Prezydent Duda, ktry ma by osoba znana, aby zama opory Ruchu
Charyzmatycznego oraz Zielonowitkowcw. Prezydent Duda wspiera ekumenizm Taize.8:
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_katedry_%C5%9Bw._Piotra
5 http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2016/01/ESN-2016-przemowienie-prezesa-PRE.pdf
6 http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,185,minister-wojciech-kolarski-na-ekumenicznymspotkaniu-noworocznym.html
7 http://ekumenia.pl/aktualnosc/ekumeniczne-spotkanie-noworoczne-7/
8 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,88,list-prezydenta-na-europejskie-

4z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

Co znamienne, przeladowcw nie interesuje katolickie, prawosawne czy protestanckie


pochodzenie ofiar. Paradoksalnie, dla nich jestemy ju pojednani, wszyscy bowiem
jestemy przede wszystkim wyznawcami Chrystusa. Tym bardziej wic ekumeniczne
spotkanie w Walencji ma sens. Przynagla ono do pojednania chrzecijan i pojednania
midzy narodami.
Oto wanie retoryka ekumenizmu: znale wsplnego wroga aby zmyli ludzi do wsplnych
przedsiwzi! Hitler czyni tak podczas formowania III Rzeszy. 'Wsplnym wrogiem' byli ydzi.
Dzi, s to nie tyle Muzumanie (przecie ekumenizm z nimi tez kreci), ale 'ekstremici' oraz
'sekularyzacja'. Niestety Prezydent Duda, jako katolik nie jest zbawiony i nie zna ani Biblii ani
Jezusa, wic jest uywany przez religie do ich celw. Pomostem do katolicyzmu dla
Zielonowitkowcw s czsto Luteranie. W ekumenie angaowa si tez prezydent Bronisaw
Komorowski9. Inaugurowa on IX Zjazd Gnienieski10:11
Zjazd rozpocz si wniesieniem krzya i modlitw duchownych: katolickiego,
prawosawnego i ewangelickiego.
W tle wszystkich instytucji i regulacji sta musi kultura wolnoci i dialogu...Dostrzegam tu
wielkie zadanie stojce przed Kocioami chrzecijaskimi i przed wszystkimi wsplnotami
religijnymi.
Realizacja postulatw Unii Europejskiej oraz Soboru Watykaskiego II przenika tez sfer
polityczna! Wierzcy wcigani s w plany gbsze ni to rozumiej. W ekumenii brali udzia
rwnie prezydenci : Aleksander Kwaniewski (2000)1213, Lech Kaczyski (2008,2009)1415:

spotkanie-mlodych-taiz.html
9 http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wydarzenia/art,1488,prezydent-spotkalsie-z-prezydium-polskiej-rady-ekumenicznej.html
10 http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wypowiedziprezydenta/wystapienia/art,141,wystapienie-prezydenta-rp-podczas-ix-zjazdu-gnieznienskiego.html
11 http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,172,prezydent-nainauguracji-ix-zjazdu-gnieznienskiego.html
12 http://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2000-i-starsze/art,158,1361,spotkanieprezydenta-rp-z-bartlomiejem-i.html
13 http://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2000-i-starsze/art,158,1301,uroczystoscimilenijne-nabozenstwo-ekumeniczne-oredzie-prezydentow-i-rezolucja-mlodziezy.html
14 http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2008/art,148,202,jestesmy-krajem-wieluwyznan.html
15 http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2009/art,163,25,modlitwa-z-okazjitygodnia-powszechnej-modlitwy-o-jednosc-chrzescijan.html

5z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

Reformacja nie omina przecie naszego kraju. By czas, kiedy w Senacie


Rzeczypospolitej, izbie nie tyle arystokratycznej co izbie urzdniczej polskiego parlamentu,
polskiego Sejmu bo wtedy cay parlament nazywa si Sejmem bya wikszo
innowiercw.(naley doda, ze pod wpywem katolickiego kleru- w 1668 r. Sejm
wprowadzi prawo, ze osoba ktra przechodzi z katolicyzmu na Protestantyzm bdzie
ukarana mierci- od autora.)
Polska odrzucia przebudzenie, ktre niosa Reformacja, co miao fatalne skutki dla jej przyszociwojny i rozbiory. Zygmunt I Stary zakazywa literatury Reformacyjnej, stosowa cenzur oraz
zakazywa goszenia Ewangelii polakom. Zygmunt Stary wprowadzi kare mierci za przejcie na
Protestantyzm w roku 1525. W 1654 r. krl Jan III Kazimierz skazuje nie-katolikw na banicje. W
1668 r. odstpstwo od katolicyzmu grozi utrata ycia(wzorzec Islamu?).W 1717 r. wprowadzony
jest zakaz wyboru Protestantw do Sejmu.
3. Czemu by obecnym na Tygodniu Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 ?
Naczelna przyczyna obecnoci (niekoniecznie jawnej i gonej) jest fakt, i ekumenizm i TMOJC
odbywa si dookoa Polski. Wikszo braci i sistr, a nawet pastorw dysponuje informacjami z
trzeciej reki, podobnie jak ich interpretacja. Wiele osb myli si, ze 'oni tam id
ewangelizowa'.Stad potrzeba naocznego wiadka, ktry nagra a potem zamieci te nagrania na
internecie. Jest to swoiste Protestanckie dziennikarstwo ledcze (investigative journalism). Zwykle
pokrycie medialne tego typu imprez jest znikome i 'najlepsze momenty s po prostu nie
uwiecznione'. Dziki osobom w Ameryce, ktre wziy kamery na wywiady i do praktyk fabryki
aborcji zwanej Planned Parenthood, dzisiaj sprawa trafia przed oczy caej Ameryki. Zgromadzone
dowody burza 'oficjalna wersje wydarze i dziaalnoci'.
Jeli mieszkasz niedaleko Czstochowy, Krakowa, Lublina, w woj dzkim, na pomorzu, w
okolicach Szczecina, na lsku, w witokrzyskim bd Warszawie, moesz przyjecha i zobaczy
co tam naprawd si dzieje, uwieczniajc Protestantw na filmie. Np w Lublinie 'naboestwo
ekumeniczne' odbdzie si bezporednio w KZ. (Koci Zielonowitkowy 'Oaza').Podobnie
bdzie dla Szczecina (Betania). Myl, ze mona nagra ciekawy materia, ktry potem otworzy
oczy tysicom Protestantw!
4. Czemu nie i na Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 ?
Jeli wybierasz si na te spotkania w celu innym ni jako reporter, wiedz, ze angaowanie si w
tego typu imprezy nie jest biblijne. Jeli pjdziesz i bdziesz bra udzia we mszach, nakadaniach
rak itd. na pewno przyczyni si to do zabrudzenia duchowego. Za ekumenizmem stoi duch i nie jest
to Duch wity! Wiele osb, ktre przez lata chodziy do Odnowy w Duchu witym czy na
spotkania ekumeniczne, dzi nie mog powrci do siebie. Niczym Izrael, ktry ula posag na
pustyni, gdy Mojesz nawoywa ich aby stanli za Bogiem, wielu z nich nie mogo...Jeli
uczestniczysz w tych spotkaniach dajesz zy przykad innym, przynosisz zgorszenie. Slaby brat czy
siostra moe pomyli- c, wyszedem z katolicyzmu, moe jednak nie by taki zy? Co szkodzi mi
wrci? Znowu mam i do mszy? Tak upad Ulf Ekman i wielu pastorw Zielonowitkowych i
Charyzmatycznych. Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan ma na celu zrobienie wielu modlitw
6z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

podczas tego tygodnia i s one skierowane gownie przeciwko tym, ktrzy nie chc przystpi do
tego zwiedzenia. Tak! Nie myl, ze jak nie idziesz tam, bd oponujesz to pomin cie w
modlitwach! Bdziesz zawierzany 'Maryi i witym', wiele mszy bdzie zmwione wanie za
Protestantw- ktrzy oponuj ekumenizmowi. Moesz czu smrd duchw katolickich w tym
czasie. 'Pozytywne modlitwy' jednak przeciwne Pismu dziaaj niczym biaa magia. Oni robi to
aby uwolnione duchy osabiy twoja czujno, wole i aby poczu 'faszywa mio do
herezji'.Musisz zama z siebie ten wpyw! Uyj autorytetu Jezusa Chrystusa! Zam ten nieboy
wpyw z siebie, rodziny i zborw. Miedzy 18-25 Stycznia kady zbr Zielonowitkowy i
Charyzmatyczny (wbrew ich woli) bdzie wzity na cel i zawierzany zmarym, papieom a w
szczeglnoci patronom katolickim jak: w Wojciech, w Stanisaw, 'Krlowa Polski'(Jeremiasza 7
i 44) a take Stanisaw Kostka oraz Andrzej Bobola.
5. Zwodnicze tematy Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 i wczeniejsze.
Same studium tematw pokazuje jak gbokie jest zwiedzenie ekumenizmu:

1969- Powoani do wolnoci. Czy jednak maja wolno ci, ktrzy nie znaj Prawdy?
Ci,ktrzy odrzucaj moc Jezusa?
1975- Wola Ojca- wszystkich zjednoczy. Jak wida katolicyzm uywa sposobw aby
kadego zjednoczy pod nimi! Katolicyzm jak i ekumenicy nie maja Jezusa z Biblii, ani
Jego Sowa. Unia z odstpstwem jest sprzeczna naukom Jezusa.
1978- Nie jestecie ju obcymi. Papiestwo po Soborze Watykaskim II przestao nazywa
Protestantw 'heretykami' a zamiast tego zaczli nazywa ich 'oddzielonymi [od herezji]
brami'
1979- Sucie sobie wzajemnie. Stad widzisz jak muzycy Protestanccy obsuguj papieskie
dni! Nie mamy suy z herezja!
1981- Rne dary laski- ten sam Duch. Tu jest nastpna kpina. O ile Biblie napisa Duch, o
tyle nie ma on nic wsplnego z tradycja, katechizmem i ekumenizmem! Jak wiadomo ten
fragment odnosi si do nowo narodzonych z Ducha ludzi, ktrzy mwi na jzykach i
nawizuje on jedynie do 9 darw ducha! Czonkowie ekumenizmu odrzucaj dary Ducha!
1987- Zjednoczeni w Chrystusie. Krotka analiza nauk pokae, ze mwimy tu o innych
Chrystusach! 'Chrystus-odlew na patyku','Chrystus- lalka w obie','Chrystus, ktry nie robi
ju adnego cudu'! Ekumenizm czy inny Jezus, a stad inny Duch i inna 'Ewangelia'.
2011- Trwali w nauce Apostow. A czym jest nauka Apostow? To Biblia i Duch! To nie
papie, zakony, rance, msze! To nie religijne czapki, laski, trony, kadzielnice! To nie
tradycje! To nie katechizm! To nie religijne ruchy i 'moe do czyca trafisz' a rodzinka
bdzie cie stamtd wyciga przez stulecia....
2014- Czy Chrystus jest podzielony? Pytanie jest inne- czy oni do niego nale? Czy oni
gosz Jego Sowo?
2016- Wezwani by ogasza 'wielkie dziea Pana'. To znaczy- co? Jakie dziea i jakie nauki
s w katolicyzmie i ekumenizmie? Maryja pojawia si na drzewie- idzta czci? Wino si
rozlao i na cianie zobaczyli twarz 'Jezusa'?Modli si baptysta w niewierze i ...znw nic si
nie stao?

Ekumenia dyskutuje wszelkie obszary, ktre chce wypaczy:


7z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

Chrzecijanie wobec swoich starych i nowych podziaw(2009)


wiadczy przez wierno Pismu (2010).Ale...katechizm to nie Pismo!
wiadczy przez celebrowanie dziedzictwa wiary (2010). To znaczy papiestwo, lata
praktykowania pogastwa? Jakie dziedzictwo ma katolicyzm?
Jednoczy nas trwanie w nauce Apostow (2011). miech na sali!Kpina! Noszenie racw
i medalikw?
Umocnieni do dziaania przez modlitw (2011). Zdrowas Maryjo...,sw Wojciechu mdl
si ?. Obracanie korali, mantry, oraz modly niewiary!
y wiar w zmartwychwstanie (2011). Uhm...Aby zmartwychwsta trzeba najpierw si
nawrci! Inaczej tego typu wiara jest lepa i daremna! Raz zbawiony, na zawsze zbawiony
tez nie dziaa- bez witoci nikt Pana nie zobaczy! Pokutujcie! Wyjdcie z odstpstwa!
Wecie moc Ducha! Inaczej...to ludzkie drogi...religia tego wiata...
Przemienieni przez cierpliwe czekanie na Pana (2012). No cierpliwie czekaj...ksidz bierze
wafel, potem wchodzi 'Jezus', nastpnie adoruj ten wafel...Cierpliwie...
Wdrujc jako dzieci ziemi (2013). Tak! Katolicyzm i ekumeniczna ekipa to dzieci tego
wiata...lecz nie Boga!
Wdrujc w radoci i uwielbieniu (2013). Ktry w czycu poniesz stale... ,O wspodkupicielko...,Bezkrwawa ofiaro mszy...
Razem gosimy Ewangeli (2014). Tutaj jest najlepsze! Jaka to ewangelia? Inna! Chrzest
niemowlt do religii, katechizm, pacierze do aniow i zmarych. Moe- zosta zakonnica?
Razem nie brak nam adnego duchowego daru (2014). Patrz wyej! Brakuje im wszelkich
darw! Bez Jezusa i chrztu w Duchu nie ma adnych darw!
Razem jestemy powoani do witoci (2014). Nie moesz by wity bez nawrcenia!
Bez poruszenia i mocy Ducha, prne biczowania plecw, prne zakrywanie grzechw! A
co z ta pedofilia w Polsce? Ile jeszcze bdziesz w systemie, ktry wykorzystuje?
Ekumenizm to przykrywka dla katolicyzmu.W 2014 r. atakowali na Brazyli, gdzie stale
wzrasta liczba nawrconych i gdzie pozycja katolicyzmu staje si coraz bardziej
marginalna!
Wsplna modlitwa (2016). 'Zdrowas Maryjo...w Wojciechu...w Anastazy...Krlowo
Nieba...Theotokos...w. Mamanto...w Teklo', 'Tajemnica raca...Ukoronowanie Matki
Boej'...'O Panie ty znasz nasza niedole i bied...mymy bez mocy...Bg dal i odebra...
Apostolska wsplnota (2016). Ludzie bez Ducha staja si Apostoami! Tacy, bowiem s
faszywymi apostoami, pracownikami zdradliwymi, ktrzy tylko przybieraj posta
apostow Chrystusowych. I nic dziwnego; gdy i szatan przybiera posta anioa wiatoci.
Nic, wic nadzwyczajnego, jeli i sudzy jego przybieraj posta sug sprawiedliwoci; lecz
kres ich taki, jakie s ich uczynki. Szeleszczce szaty, dugie i zmylone genealogie do
Piotra i 'Apostoowie bez Biblii i mocy, znakw i cudw'.(Cud ze jako powcz do
budynku...)

Oto kamstwo ,szarady ekumenizmu. Oto ekumeniczny faszywy ogie!Oto won relikwii, oto won
ludzkich metod!

8z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

6. Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016 to modlitwa o upadek i przejecie od


rodka Protestantyzmu w Duchu witym (Pentekostalizmu oraz Ruchu
Charyzmatycznego)
Wemy tez jedna rzecz pod uwag. Tego typu modlitwy dziej si tez dookoa wiata. Co roku
papiee przesyaj ekumeniczne pozdrowienia i gosz swoje plany.
Bagamy...przez wstawiennictwo bogosawionej [wiecznie] Dziewicy Maryi, apostoa
Pawa i wszystkich witych [zmarych] o dar penej spoecznoci wszystkich
'Chrzecijan'Papie Franciszek, 2015.16
Osobisty 'kaznodzieja Franciszka, Benedykta XVI oraz JP II', Raniero Cantalamessa wygosi w
grudniu ubiegego roku kazanie, nawoujce Protestantw, w szczeglnoci ekumenizm do
kolejnego kroku w zwiedzenie. Wg niego nadszed czas na ...czczenie Krlowej Niebios. Za
Radio Vaticana:17
Wszystkie te przesanki pozwalaj nam rozwija szczer nadziej, e pewnego dnia w nie
tak odlegej przyszoci, katolicy i protestanci nie bd ju podzieleni, ale zjednoczeni
odnonie Maryi we wsplnej czci, by moe rnice si jej formach, ale zgodnych w
uznaniu jej jako Matki Boga i Matki wierzcych.
TMoJCh jest organizowana przez Papieska Rada do spraw Popierania Jednoci Chrzecijan oraz
Komisji Wiary i Porzdku- Ruchu Ekumenicznego. wiatowa Rada Kociow (Ruch Ekumeniczny
realizujcy postulaty Soboru Watykaskiego II) organizuje caoroczny 'acuch modlitwy'
Miedzy 4 a 10 Wrzenia bd obmadlac i atakowa Polsk. yjemy w czasach pocztku apostazji,
gdzie wielce zorganizowana i finansowana propaganda papieska mobilizuje wszelkie dostpne siy
by zakoczy Kontrreformacje. Przeczytaj dokadnie ta publikacje, wylij ja znajomym, rodzinie,
braciom, siostrom i pastorom. Zacznij wstawia si, aby propaganda i dezinformacja18 ekumenizmu
wysza na jaw. I ty moesz si przyczy do wzbierajcego ruchu anty-ekumenicznego! Za
stron www, blog, id na spotkanie ekumeniczne i nakr dobry materia, aby ludzie zobaczyli o co
chodzi!
W subie Prawdzie,

Sluzba AntyEkumenia
16 http://en.radiovaticana.va/news/2015/01/25/pope_francis_concludes_week_of_prayer_for_christian_unity/1119936
17 http://en.radiovaticana.va/news/2015/12/18/fr_cantalamessa_advent_sermon_mary_in_the_mystery_of_christ/11952
23
18 wprowadzenie kogo w bd przez podanie mylcych lub faszywych informacji PWN

9z10

AntyEkumenia 2016

Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan 2016. Walka o Ekumeniczne Przejcie Protestantyzmu

Materiay:
http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2016/01/TMoJCh-2016-broszura.pdf
https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/WPCU-2016-English-pamphlet.pdf
https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/WPCU-2016-English-OOS.docx
https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/WPCU-2016-8-Days-English.pdf
http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2016/01/ESN-2016-przemowienie-prezesa-PRE.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20150526_week-prayer-2016_en.html
tagi: Tydzie Modlitw O Jedno Chrzecijan, 2016, tematy, Prezydent Duda, katolicyzm,
papiestwo, jezuici, zwiedzenie, Ruch Ekumeniczny, Koci Zielonowitkowy, Ruch
Charyzmatyczny,

10z10

AntyEkumenia 2016