Vous êtes sur la page 1sur 14

c 


Y  
 
  


 

c 
 
 

 c 


! c
 
 
"
"
 
# $     
 
 
 i
 
 j  


  "    ! 
 

    % 
 
 !  
 &
 c c      
 &
' c' i 
" (  
)   *    
"+,& 
 - 
 
 .  
 "
   


"

   g c 

 c *- 
 
 

/ 
     
i/  

  
 c  

 c 

   

 0  &
 12002/ 
3 / *0  

   
  !  4 
c "  &( * -" *

. ( * 0 "  
    
+ 

 
  / 
  " 
 
  3 & 
  /   
  * 
 
&

 i

    "


&   * c 
3   


 
 3 
 
  ( 
/ ) 3  c 
  " 
  c56   c / 
 
 
   c  "    
  c 


Contenido
[ocultar]

 Vista general
 r Historia
 Los caracteres de control ASCII
 ’ Caracteres imprimibles ASCII
 j Rasgos estructurales
 = Otros nombres para ASCII
 9 Variantes de ASCII
 ¬ Arte ASCII
 O Véase también
V O Variantes ASCII de ordenadores específicos
 Referencias
V  Generales
V r Al pie

7 
    c  
    8 9 8:9 

  "    c 


        
+  "  ;   "   
     +     

 c       ) ;  
     
   )     


! " # $ % & ' ( ) * +, - /  r ’ j = 9 ¬ O :; < = > ?
<=

c < @ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[ \]^_
`ab cdefg hi j klmn op q rs tuvwx yz{ |} ~
c 
 
÷   ÷ ÷ ÷   ÷ " ÷ ÷ ÷ 
÷÷ ÷ ÷  ÷ ÷+  ÷ ÷> ÷ ÷÷ ;
÷÷ ÷ " ÷ ÷÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷
 
) ÷ c 
 ÷ ÷ ) 
 ÷ 
  ÷ 
 ÷ ; 
+÷"  ÷÷  
 ÷
 
÷ ÷  ÷ "
 ÷ ÷  ÷
÷ ÷ ÷+÷ ÷ 
 
 "
 ÷ ÷ ÷+" ÷  
 
 
÷ 
  ÷   
 ÷ ÷ ÷ +÷ 

÷  ÷  
 
 ?÷
÷÷)÷
?@ +÷  ÷ 
c 
 
 c ÷"÷
÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷+"  ÷
÷ 
÷ ÷ ÷÷ ÷
 
  ÷  ÷
 ÷ ÷ ÷  ÷"÷÷ ÷ 
÷ 

 ÷÷ ÷ ÷
 
÷ ÷ 
 ÷ 
÷ ÷"  ÷
)÷  ÷
)÷ ÷÷ 
÷ 

 
 c ÷÷  ÷÷ ÷ ÷÷"+ ÷
 ÷
÷ ÷÷ ÷ 
 ÷ ÷÷÷ 
   
÷ ÷ ÷A÷A÷ +÷ 

 ÷ ÷ 
÷ ÷ ÷ 
÷+

 ÷  
  

 ÷ ÷÷÷  A
 ÷ ÷÷ ÷ 
÷ ÷
÷

 ÷c÷÷ ÷ 
÷ ÷ c c;
÷ +
÷÷ ÷ ÷ c A
 
 ÷
 
÷÷+ ÷÷ ÷÷ )÷ ÷÷"  
  ÷+ 
÷  ÷ ÷ "÷÷÷  ÷A
 

 ÷ 
  ÷  ÷  
÷÷" ÷  
÷ A÷ c c÷
 ÷
÷ 
 ÷÷ ÷ ÷  ÷ ÷÷ ÷ 
÷÷ ÷ 
" ÷ ÷;  ÷+  B ÷
÷÷÷ ÷B
c÷÷ ÷ 
÷ ÷ c c;
÷ ÷ ÷ + ÷
÷÷ 
  
÷ ÷÷ ÷ c ;
 
÷÷÷ c ÷ c 
 ÷ ÷+

"÷ 
  C;÷
÷
"÷) D; 
"÷ 

  
÷÷
÷
 ) E; ÷ ÷ 
 ÷  
  ÷ ÷
  ÷
   ÷
  ÷  c F ÷ ÷
÷  
 ÷ ÷  
c "
÷
 ÷ ÷
÷ 
  c G H 
c G H "÷ ÷c G H 

  ÷÷  


  ÷ ÷÷ 
÷ 
 c  ÷ ÷÷ ÷÷÷
 ÷ ÷÷
c ÷ ÷
÷c ÷÷"÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 
÷ ÷ c cIc J

† c 


 ÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷  c;
 
÷ ÷ ÷
 ÷c c ÷  >  
H
 ÷ ÷ ÷ c G H 
†  ÷ ÷  ;
 
÷ 
 H  ÷ I H ;÷   
 
 H J ÷ ÷ 
 )
 ÷÷ ÷ ÷ ÷+" 
+ ÷ ÷÷ ÷

 "
÷ ÷÷ 
 ÷÷ ÷ ÷ I H J  ÷ @÷"÷÷÷
7÷ ÷ 
÷÷÷c G H 
† = ÷ ÷ ÷÷ 
 ÷  =;
 
÷ ÷
c G H @÷ ÷ = >÷ c ÷
÷ >
 
÷  @÷ ÷  7 
† K 
 
÷ ÷c  ÷÷ K >> ÷ H 
† L
 ÷ ) ÷÷÷+÷ ÷÷  ;
 
÷ ÷
 @ > ÷ ÷ ÷ ÷ ÷÷ 
÷c G H 
 ÷ @ H ÷ 
† ÷ ÷A ÷c G H ÷
 ÷ ÷
 ÷
A  ÷  
 c ÷ 
 ÷
 ÷÷÷ = ÷
 
÷ ÷  ÷÷  B ) B; 

 ÷÷ ÷  c 


 c ÷ ÷ ÷   
÷ ÷> ÷
÷; ÷÷ ÷  J  ÷  ÷ ÷
÷÷ ÷ " ÷     
 ÷ ;
÷
c ? ÷)÷ ÷ ÷ >÷÷ ÷ 
"
 <
÷+÷< ÷"÷÷;
÷ ÷
÷
÷ ÷÷÷
÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷<÷ ÷<
÷÷
 ÷÷
÷ ÷
÷ 

÷ 
÷÷ ÷ 
÷ 
   ÷ ÷ 
 ;  ÷÷ ÷÷
÷<
<
<÷÷ ÷<;c

÷÷ "
 ÷ ÷÷)  ÷÷ ÷  
 ÷ ÷ ÷c ÷ ÷ ÷  ÷< <
 ÷ 
÷÷÷" 
÷ ÷÷÷ 
 ÷
>;÷ ÷÷" ÷  
)÷ ÷ ÷
 
÷ ÷ ÷ ÷÷ 

÷" ÷K 
÷÷
 >÷ "
÷ ÷÷)
÷ ÷ ÷ ÷
)÷ ; 
÷ ÷ ÷ ÷ 


 ÷ ÷÷ ÷  c ÷+
÷ ÷ ÷
    ÷  ÷  ÷)÷ 
 M
 ÷ " JN 
÷  +Oc F ÷÷J
÷ <
÷÷÷ < ÷ ÷cF ÷÷J ÷  "
÷÷J ÷÷÷  " ÷G J ÷ ÷ " ÷G J"÷
÷ ÷ ; ÷ =A 
÷÷ +
  ÷ 
 ÷ 
 ÷)÷  
÷ 
÷ ÷  ÷ 
 
÷÷ ÷÷  
÷÷÷÷ 
÷ ÷ ÷÷ 
  ÷
÷  ÷÷  ÷  

 ÷ ÷ ÷ c ÷  ÷÷ ÷ ÷ 


÷ ÷ ÷  


K ÷ ÷÷ ÷  ÷   ÷ ÷
 G G ÷÷÷ ÷÷)÷+"
 ÷ ÷ ÷÷ 
÷  ÷"
)  ÷"
) 
  ÷  

÷ ;÷ ÷
    
 ÷ ;÷" 
÷ 
  
 ÷÷÷÷ ÷  ÷  ÷
÷÷ ÷
÷ 

 ÷c  
 ÷  ÷  
÷÷ ÷ <÷ " < " ÷+÷ I"÷

÷÷÷ ÷ ÷   ÷ ÷
 ÷ ÷ " 
 +
÷ ÷÷÷ "
÷ ÷ ÷ ÷
"    
÷ ÷ ÷ ÷ ÷÷ " ? ÷)÷ ÷ ÷

÷÷÷ ÷ ÷"÷+÷÷" ÷ ÷ ÷ + ÷  ÷
÷ 
 ÷  ÷
 ÷ ÷ ÷÷
 ÷ ÷÷÷ ÷÷ ÷÷  ÷" ÷+÷ 

÷ ÷
÷
c
÷ ÷ 

 ÷c 
÷  ÷÷ ÷   

 ÷÷ ÷  <÷ ÷ < <
÷+÷<; ÷
)÷ 
 ÷ ÷÷ 
÷    ÷ ÷ 
 ÷ ÷
   ÷ ÷  ÷" ÷÷÷÷ 
÷÷÷  )÷ ÷"  ÷÷  
 ÷) 
 ÷ +÷ ÷÷ ÷  


Decima He Abreviatur Rep Nombre/Significad


ºinario l x a r AT o

 
 NUL ] ] ^@ Carácter Nulo


 Inicio de


 SOH ] ] ^A
 Encabezado

 
r r STX ] ] ^B Inicio de Texto


 
 ETX ] ] ^C Fin de Texto


 
’ ’ EOT ] ] ^D Fin de Transmisión


 
j j ENQ ] ] ^E Enquiry


 
= = ACK ] ] ^F Acknowledgement


 
9 9 BEL ] ] ^G Timbre


 
¬ ¬ BS ] ] ^H Retroceso


 Tabulación


O O HT ] ] ^I
 horizontal

 
 A LF ] ] ^J Line feed


 
 B VT ] ] ^K Tabulación Vertical


 r C FF ] ] ^L Form feed
 
 D CR ] ] ^M Carriage return


 
’ E SO ] ] ^N Shift Out


 
j F SI ] ] ^O Shift In


 
= DLE ] ] ^P Data Link Escape


 Device Control ²


9 DC ] ] ^Q
 oft XON

 
¬ r DCr ] ] ^R Device Control r


 Device Control ²


O DC ] ] ^S
 oft XOFF

 
r ’ DC’ ] ] ^T Device Control ’


 Negative


r j NAK ] ] ^U
 Acknowledgement

 
rr = SYN ] ] ^V Synchronous Idle


 
r 9 ETB ] ] ^W End of Trans Block


 
r’ ¬ CAN ] ] ^X Cancel


 
rj O EM ] ] ^Y End of Medium


 
r= A SUB ] ] ^Z Substitute


 
r9 B ESC ] ] ^[ or ESC Escape


 
r¬ C FS ] ] ^\ File Separator


 rO D GS ] ] ^] Group Separator
 
 E RS ] ] ^^ Record Separator


 
 F US ] ] ^_ Unit Separator


^?, Delete,
 
r9 9F DEL ] ] or Backspac Delete

e

?÷ ÷  ÷ ÷  ÷ ÷   ÷ 

 ÷ ÷÷ ÷   ÷÷ ÷ ÷ 
c 
÷÷ 
÷ ÷ 
+

 ÷÷ ÷ c 


 ÷ ÷÷ ÷ ÷  ÷ ÷  ÷ 
÷
 ÷ ÷ ÷ ÷
 ÷  ÷ 
÷ ÷  ÷÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷ +  
÷

  +  
c ÷ ÷ ÷   ÷ ÷ ÷÷ < ÷ < 
  ÷ ÷ ÷ " ÷ ÷ ÷
÷÷

 ÷ ÷ ÷ 
  ÷÷ ÷ ÷ J÷
÷ 
 ÷
÷÷÷÷÷
÷ ÷ ÷ ÷ 
÷ ÷  ÷ ÷  ÷÷ ÷ ÷ ÷
< ÷ ÷
 <;
 ÷ 
<÷
÷ <

D H D H D H
ºina e e Represe ºina e e Represe ºina e e Represe
rio c x ntación rio c x ntación rio c x ntación

 r espacio = ’ O =


@ `
 r () ’  = 

 r = ’ O =


! A a
  j  9 

 r = ’ O =


" B b
 ’ r = r ¬ r

 r # = ’ C O = c


 j  9  O 

 r = ’ 
$ D =
 = ’ ¬ ’ d
 ’

 r = ’
% E
 9 j O j 
 =
 e
 r 9 ’ j

& F
 ¬ =  =

 r 9 ’ =
' G f
 =
 O 9  9 r

 ’ r 9 ’ 
( H =
 ¬ r ¬ g
 9

 ’ r 9 ’
) I
 O  O 
 =
 h
 ’ r 9 ’ ¬
* J ’
 r A ’ A

 ’ r 9 ’ =
+ K i
 B j B O
j

 ’ r 9 ’ 
, L =
 ’ C = C j
 A
=
 ’ r 9 ’
- M
 j D 9 D 
 =
 k
 ’ r 9 ’ B
N 9
 = E ¬ E

 ’ r 9 ’ =
/ O l
 9 F O F C
¬
 ’  ¬ j 
 P =
 ¬   m
 D
O
 ’  ¬ j
 Q
 O   
 =
 n
 j  ¬ j E
r R 
 r r r

 j  ¬ j =
 S o
    F

 j  ¬ j 
’ T 9
 r ’ ’ ’ p
 
r
 j  ¬ j
j U
 j j j 
 9
 q
 j  ¬ j 
= V 
 ’ = = =

 9
 j  ¬ j r
9 W r
 j 9 9 9 ’

 j  ¬ j 
¬ X 9
 = ¬ ¬ ¬ s
 
j
 j  ¬ j
O Y
 9 O O O 
 9
 t
 j  O j ’
: Z =
 ¬ A  A

 j  O j 9
; [ u
 O B  B j
9

 =  O j 
< \ 9
 C r C v
 =
¬
 =  O j
= ]
 D  D 
 9
 w
 =  O j 9
> ^ O
 r E ’ E

 =  O j 9
? _ r x
 F j F ¬ 9
r y
 O 9
r z
 A
r


 9
r {
 B


 9
|
 r C
’


 9
r }
 D
j


 9
r ~
 E
=

?÷ ÷  ÷ ÷  ÷ ÷   ÷ 

 ÷ ÷÷ ÷   ÷÷ ÷ ÷ 
c 
÷÷ 
÷ ÷ 
+

@ ÷ 

÷ 

† + ÷> ÷÷÷ ÷ 


 ÷ ÷") ÷ 
>> ÷ ÷ "
÷ ÷  A Kc ÷ 
 ÷

÷ ÷ 
 ÷") >> ; 
† ÷ ÷ ÷ ÷  
  
  "÷÷÷

 " ÷÷ " ÷ ÷
  
 
 ÷ c 
@ H 
÷)
 ÷ ; ÷ ÷ c c÷ ÷
 ÷÷ ÷ ÷ 
÷ ÷ ÷ ÷ c 


÷ ÷÷ 

† c EG H ÷ ;


† c EG H
† c 
† = c  ÷ ÷ ÷ ;
†

† H= 
† EHJ
† 
† A 
† 
† c 
K÷÷   ÷ <= c < <c < ÷
÷ ÷c
÷
 ÷÷
÷ ÷÷÷ ÷< ÷ ÷÷ < ÷
÷÷ ÷ ! ÷÷
 ÷ )÷  ÷÷÷÷÷ 
÷
÷ ÷<÷ <÷
 
÷ !"# ÷ ÷÷÷ 
÷ " ÷ ÷÷ ÷÷÷
 
÷ G"#:

7 ÷ ÷c 


c÷
÷ ÷ +"  ÷"
  ÷
 ÷
÷  "÷÷ ÷ ÷ ÷  ÷÷ ÷  
 
 ÷ ÷ c " ÷ 
÷÷
 "÷÷ ÷ 
 
÷
"÷  ÷
÷÷÷ 
 ÷÷ 
 ÷ "  <c ÷ <

÷÷  ÷ ÷
 ÷÷ ÷÷ ÷
  ÷ 
 
÷
 ÷ ÷÷ )
 ÷ ÷ ÷÷ c ÷ ÷ ÷ 

# H $;÷÷ ÷ ÷÷÷÷ ÷  ÷


 " ÷ ÷÷ ÷ ÷ ÷ 
÷ ÷

 ÷ ÷÷ ÷ ÷ ÷"  ÷ +
÷
÷ 
 ÷ ÷+"÷ ÷ 
÷ ÷
)÷ K÷÷ " ÷
  ÷ ÷÷
 ÷ ÷÷  " ÷ ÷ 
 ÷
÷ ÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ + 
 ÷ 
# ÷ +÷)   ÷ ÷÷ ÷ " 
 "÷÷  ÷ ÷÷ ÷ ÷ 
÷  
$ ÷ ÷ ÷ 
÷
÷  ÷ 
÷ 
 ÷ ? ÷)÷ A"÷  ÷ ÷  
÷ H 
÷÷÷ ÷÷ ÷  
+ "      ÷÷ " ÷ 
 $ ÷ 
÷ ÷ ÷÷ c
  ÷ 
÷  K + ) ÷  ÷  
" ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 
÷  ÷  
÷
 ÷

# ÷ ÷ ÷   % " @ "


÷ 
÷   ÷÷ ÷ ÷ ÷ ÷c ÷) ÷ 
$ ÷÷  ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 
÷÷  ÷ ÷÷ ÷ ÷
 ÷
÷
)÷ ÷ ÷ ÷ ÷  
 
"÷  ÷ 
 ÷ ! +  % 
 ÷P $%$ ÷÷ 
÷ ÷÷ ÷ %; ÷ c ÷  
 ÷ ÷ ÷ ÷
 

= ÷ )
 ÷ ÷÷ =÷ = ; I >H÷"÷

 )
 ÷ ÷÷ 
  
"÷÷ ÷ " ÷ " 
÷÷ ÷÷ % c ÷ ÷÷
 
÷ "÷ 
÷c ÷ ÷
 ÷ = ÷ 
= 
< ÷ < 
 ÷ ÷ ÷ ÷ J÷ 
  
÷ ÷÷ ;
÷ ÷
÷ ÷  
 ÷÷ ?÷  = ÷ =  
÷ $
 ÷   ÷÷ 
÷÷ c K÷
÷ " ÷
÷÷÷ ÷c  

 )
 
÷
÷ ÷
= ÷ = # 
 " =!&÷ ÷÷
÷
 

  ÷ ÷ 
  ÷ ÷ $ ÷ 

   ÷÷ 
÷c  " ÷ ÷ ÷÷ 
 =!& ÷÷÷c ÷ ÷÷ ÷ ÷ $
 ÷÷ ÷= ÷÷ ÷÷
 $  ÷ +
÷
÷
÷÷÷
 ÷ ÷

÷  ÷ ÷
  ÷ ÷

#   
÷ ÷

<÷ <  ;÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷÷  
c ÷
÷ ÷"  %

#÷
c Q c Q ÷÷"÷÷
÷÷ ÷÷ 
÷÷÷ ÷ <÷ <; 

 
 
÷÷ c ÷÷÷ ÷  ÷ ÷
 "  "  ÷ ÷

  
÷÷ "
 ÷÷ 
 ÷ 
÷÷÷ ÷÷ ÷ 
÷ ÷÷ c ÷ 
÷ ÷÷ ÷
 ÷ ÷) ÷ 
÷÷÷ ÷ ÷
÷÷

c ÷c 


     
        
         
       
 
    

 ÷ ÷÷ c ÷ ÷  ÷÷


 + 
 ÷ ÷c 
÷  ÷÷  ÷÷ ÷ ÷
 ÷÷ ÷ c ÷"÷ ÷
 ÷   
÷
  
÷ ÷÷ 
 ÷ ÷÷÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷  ÷c ÷÷ ÷ 

 ÷÷÷÷ ÷  ÷ 


  ÷
 ÷÷ ÷ 
÷÷ ÷  ÷ ÷ ÷ ÷ " 
  ÷÷  ÷÷ ÷ ÷÷  
 ÷ 
c

÷ ÷
÷÷ ÷ ÷c 
÷ ÷÷ ÷
÷ ÷
÷  ÷
÷÷ ÷ 
 ÷ ÷÷÷ +÷ ÷
c ÷ ÷ " ÷ ÷+c ÷÷÷;
÷ 
 ÷ 
c÷   
  ÷
 ÷ " )
÷ ÷ 
 ÷ ÷+÷ 

7 ÷ 
† Archivos de texto yarchivos binarios † Unicode
† EBCDIC † UTF-¬
† ASCII extendido † VISCII
† ISCII † Códigos del Teclado
† ISO/IEC =’= † ACiD Productions
† ISO ¬¬jO † Arte ASCII
† Juegos ASCII † Herramienta online (applet) qu
respectivo símbolo, nombre y
{  
 
 


† c!c 
† )
 ÷ ÷÷ ÷ ÷ 
QG 
† ?!