Vous êtes sur la page 1sur 11

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra

na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu

WYSZA SZKOA BANKOWA W TORUNIU

WYTYCZNE
DOTYCZCE PISANIA PRACY
DYPLOMOWEJ

I WYMOGI MERYTORYCZNE

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
1.

Praca magisterska jest prac samodzieln powstajc w ramach seminarium


magisterskiego.
2.
Praca stanowi opis i rozwizanie konkretnego problemu. Naley poprawnie okreli
zakres pracy. Prac dyplomow moe stanowi w szczeglnoci praca pisemna,
opublikowany artyku, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub
systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.
3.
Praca oprcz celu poznawczego ma nauczy studentw wsppracy w
opracowywaniu zagadnie.
4.
Praca musi pozostawa w cisym zwizku z kierunkiem studiw. Praca powinna
mie zwizek z praktyk.
5.
W pracy okrela si wyranie jej cel, opis problemu, stosowane metody oraz
propozycje rozwizania problemu (wasne wnioski).
6.
Temat pracy uwzgldnia zainteresowania naukowe studenta, jego specjalno na
studiach oraz specjalizacj promotora.
7.
Prac oceniana jest przez promotora i recenzenta ocenia wedug skali ocen: 2
(niedostateczny), 3 (dostateczny), 3,5 (dostateczny plus), 4 (dobry), 4,5 (dobry plus),
5 (bardzo dobry).
8.
Pozytywna ocena i recenzja pracy jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu
magisterskiego.
9.
Tytuy rozdziaw odpowiadaj zamieszczonym w pracy treciom i wynikaj kolejno
z siebie, pogbiajc poruszane zagadnienia, by na koniec doprowadzi do
ewentualnej syntezy i uoglnie.
10.
Ukad pracy powinien uwzgldnia:
kompletno problemu uwzgldnianie najwaniejszych, pomijanie mao
istotnych zagadnie dla danej tematyki,
wyczno problemu omawianie danego zagadnienia tylko w jednym miejscu
pracy,
poprawno logiczn waciwa kolejno poszczeglnych rozdziaw,
podrozdziaw (od ogu do szczegu), kolejne czci pracy powinny wynika z
poprzednich wywodw.
12. W pracy konieczna jest dbao o dokadno relacji:

dokadno faktw oznacza cise ich relacjonowanie bez


tendencyjnej i jednostronnej ich prezentacji,

dokadno pogldw oznacza ich obiektywizm i prezentacj nawet


tych stanowisk, ktre wiadcz przeciwko wynikom i pogldom zawartym w
pracy,

pojcia podstawowe w pracy musz by jednoznacznie zdefiniowane


i wyczerpujco wyjanione najlepiej na podstawie rnych rde,

w przypadku wieloznacznoci terminologicznej trzeba j wyjani i


cile przestrzega przyjtych w pracy okrele, koniecznie trzeba zdefiniowa
nowe autorskie propozycje terminologiczne lub stan na gruncie jednej z
referowanych definicji,

opis materiaw powinien umoliwia odrnienie bada i


wnioskowania wasnego od cudzego, krytyczna polemika autora pracy jest
zawsze dopuszczalna, ale na zasadzie logicznej argumentacji autora pracy i
przy jego konsekwencji terminologicznej oraz w stosunku do poczynionych
zaoe.
13. Wkad wasny autora pracy moe polega na:
umiejtnym wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych dostosowanych
do charakteru i tematyki pracy, przy czym podane jest stosowanie kilku
metod (statystycznych, ekonometrycznych czy spoecznych),
waciwym doborze i znajomoci naukowej literatury krajowej oraz innych
rde w zakresie opisywanego tematu,
umiejtnoci logicznej argumentacji i prawidowego formuowania wnioskw
oraz cisego formuowania sdw,
prezentacji znajomoci dziedziny wiedzy, z zakresu ktrej napisana jest praca,
pooeniu nacisku na badania wasne autora pracy, formuowaniu
samodzielnych tez, ocen i prezentacji wasnego stanowiska, ktre to elementy
w znakomity sposb podnosz walory merytoryczne pracy, uzasadnieniu

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
prezentowanych
w
pracy
twierdze
poprzez
dobr
koncepcyjnie
uporzdkowanych ju istniejcych uzasadnie lub/i wasn propozycj autora
majc twrczy charakter.
14. W pracy mona posugiwa si cytatami, ale nie w nadmiarze, bo moe to wiadczy o
braku umiejtnoci wyraania wasnymi sowami przytaczanych informacji.

II WYMOGI REDAKCYJNE
1. Praca powinna by zszyta trwale. Oprawa pracy powinna by: mikka, z przezroczyst
przedni czci okadki umoliwiajc odczytanie strony tytuowej.
2. Ukad pracy jest zaleny od rodzaju podjtego tematu.
3. Praca powinna zawiera co najmniej trzy rozdziay i mie objto minimum 60
stron tekstu.
4. Kartki w pracy powinny by zapisane dwustronnie wedug przyjtych dla formatu A4
standardowo 30 wierszy na stronie, przy okoo 60 znakach w wierszu.
5. Praca powinna by napisana w edytorze tekstu czcionk o rozmiarze 12, przypisy
10.
6. Praca powinna zawiera marginesy: grny, dolny i zewntrzny po 2,5 cm, wewntrzny
3,5 cm), odstpami midzy wierszami standardowo przyjmuje si odstp 1,5.
7. Kolor czcionki powinien by czarny
8. Kady nowy rozdzia pracy (i inna cz pracy rwna rozdziaowi, np. wstp i
zakoczenie) powinien rozpoczyna si od nowej strony.
6. Praca powinna by staranna i napisana poprawnie jzykowo, z uwzgldnieniem zasad
jzyka polskiego. Praca moe by napisana w jzyku obcym.
7. W pracy naley stosowa zasady cytowania zgodnie z przyjtymi normami
akademickimi oraz wskazwkami prowadzcego seminarium. Przyjty sposb zapisu
musi by stosowany konsekwentnie.
8. Praca powinna posiada spis wykorzystanych rde, w ramach ktrych powinno by
co najmniej 60 pozycji naukowych i materiaw rdowych.
9. Strony w pracy powinny by ponumerowane; nie numeruje si strony tytuowej i spisu
treci.
10. Myli powinny by sformuowane w sposb zrozumiay. Naley unika zda
wielokrotnie zoonych.
11. Cudzysw stosuje si gwnie przy:
dosownym cytowaniu tekstu,
pisaniu nazw czasopism (w tekcie).
8. Tytuy cytowanych publikacji (ksiek, aktw prawnych i in.) oraz terminw
obcojzycznych naley pisa kursyw.
9. W pracy naley konsekwentnie stosowa 3 osob liczby pojedynczej (forma
bezosobowa).
10. Spis wykorzystanych rde, jak rwnie spis tabel, spis wykresw, spis rysunkw,
znajduj si na kocu pracy.
11. W pracy mona wykorzystywa tabele, wykresy i rysunki. Tabele, wykresy i rysunki
naley numerowa i opatrzy tytuem oraz wskaza rdo.
12. Akapity jako jednostki logiczne stanowi podstawowy sposb dzielenia tekstu na
mniejsze fragmenty w celu podkrelenia nowej myli.
13. Wyliczenia krtkie koczy si przecinkami i na kocu kropk, wyliczenia dusze w
formie zda rednikami albo kropkami i koczy kropk. Stosuje si nie wicej ni dwa
rodzaje wylicze w tekcie.
14. Przytoczone po raz pierwszy nazwisko w tekcie poprzedza si imieniem, po raz
kolejny inicjaem.
15. Niewskazana jest nadmierna zwizo w formuowaniu myli ani nadmierna ich
rozwleko.
16. Niedopuszczalne s bdy ortograficzne.

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu

III PRZYPISY
Przypisy peni w pracy trzy zasadnicze role wzbogacajce naukowy warsztat autora
pracy:
informuj o rdach wykorzystywanych w pracy materiaw,
pozwalaj przekaza poszerzajce informacje na temat problemw
poruszanych w tekcie podstawowym pracy,
umoliwiaj
prezentowanie
dodatkowych
informacji
o
charakterze
polemicznym czy te wzbogacajcych prezentacj zoonoci opisywanych w
pracy zagadnie.
Przypisy powinny znajdowa si na dole kadej strony pisane czcionk 10.
Przypisy dla dokumentw drukowanych
Zasady sporzdzania przypisw dotyczcych dokumentw drukowanych opracowano na
podstawie normy: PN-ISO : 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne.
Zawarto, forma i struktura.
Przy sporzdzaniu przypisu dotyczcego ksiki drukowanej, naley czerpa informacje
przede wszystkim ze strony tytuowej (nie okadki) bd jej odpowiednika; jeeli brak
strony tytuowej, mona siga do informacji w pozostaych czciach ksiki.
Podstawowe elementy przypisu:
Nazwisko i pierwsza litera imienia autora (lub pene jego brzmienie), Peny i zgodny z
oryginaem tytu ksiki. Kolejno wydania (jeli inne ni pierwsze). Miejsce wydania:
nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer strony.
W przypadku publikacji jednego autora przypis powinien uwzgldnia nastpujce
informacje:
5
Bednarski L., Analiza finansowa w przedsibiorstwie. Warszawa: PWE, 1999, s. 50.
W przypadku publikacji do trzech autorw przypis powinien wyglda nastpujco:
6
Waniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsibiorstwie.
Warszawa: FRR w Polsce, 2002, s. 50.
Jeeli prac napisao wicej ni trzech autorw, wwczas w przypisie odnotowuje si
pierwszego autora oraz skrt [i in.] bd [et al.], np.:
7
Bona B. [i. in.], Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci.
Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2006, s. 15.
W przypadku pracy napisanej pod wyranie wskazan redakcj w przypisie na
pierwszym miejscu wymienia si redaktora (-w) oraz stosuje skrt (red.) przykad
podano niej. Jeeli redaktor nie jest wyranie wskazany, jego dane umieszcza si po
tytule.
8
Koosowska B., Prewysz-Kwinto P. (red. nauk.), Gospodarka i finanse w warunkach
globalizacji. Toru: Wysza Szkoa Bankowa w Toruniu, 2008, t. 2, s. 11.
Informacje o tomie i jego tytule w przypadku ksiki wielotomowej zamieszcza si po roku
wydania (przykad wyej).
W przypadku pracy zbiorowej przypis mona zredagowa w zalenoci od dokadnoci
informacji wydawniczych w rny sposb, np. rozdziau:
9
Borowiecki R., Kaczmarek J., Uwarunkowania procesw dostosowawczych w wietle
zmian strukturalno-wasnociowych w Polsce (analiza okresu 1990-1996). W: Glinkowski
Cz. (red.), Szanse i zagroenia rozwoju restrukturyzowanych przedsibiorstw w Europie
rodkowej i Wschodniej. Pozna: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, s. 90.
lub opis fragmentu pracy zbiorowej:
10
Bo J. (red.), Prawo administracyjne. Wrocaw: Akademia Ekonomiczna im. O. Langego
we Wrocawiu, 1993, s. 31.
W przypadku powoania si na niedostpn publikacj, znan jednak z innego dziea,
przypis przyjmie posta:
11
Schmid G., The Evaluation of Labour Market Policy. Evaluation 1997, nr 3; cyt. za:
Winiewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toru:
UMK, 1999, s. 23.

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
Publikacje zamieszczone w czasopismach/wydawnictwach cigych (np. w
zeszytach naukowych) powinny by zredagowane w przypisie w sposb nastpujcy:
12
Jarugowa A., Zrwnowaona karta dokona w systemie zarzdzania strategicznego.
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza w Firmie 2000, nr 1, s. 9.
13
Ciak J., Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewidziesitych w Polsce.
Roczniki Naukowe Wyszej Szkoy Bankowej w Toruniu 2001, R. 1, s. 189-200.
Publikacje zamieszczone w gazetach powinny by zredagowane w przypisie w sposb
podobny do obowizujcego dla czasopism, oprcz roku naley poda dzie, miesic oraz
numer, np.
14
Horbaczewski R., Gmina moe si nie zgodzi na hazard na swoim terenie.
Rzeczpospolita z 13 listopada 2008, nr 256, s. c3.
Przypis dotyczcy aktu prawnego powinien wyglda nastpujco:
15
Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
spoecznych. Dz. U. 1998, Nr 137, poz. 887.
Przykady przypisw dotyczcych materiaw niepublikowanych:
16
Dudziak A., Perspektywy odpowiedzialnoci spoecznej w zarzdzaniu tosamoci
biblioteki uczelnianej. Wykad inauguracyjny wygoszony na konferencji naukowej Public
relations jako narzdzie kreowania wizerunku bibliotek, zorganizowanej w Wyszej Szkole
Zarzdzania i Marketingu w Sosnowcu, w dniu 11 maja 2006 r.
17
Duda M., Sankcje podatkowe w podatku od towarw i usug, promotor: prof. dr hab. Jan
Guchowski. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005, s. 45-95. Maszynopis pracy
doktorskiej.
Przypisy dla dokumentw elektronicznych
Zasady sporzdzania przypisw dotyczcych dokumentw elektronicznych opracowano
na podstawie normy: PN-ISO 690-2 Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i
ich czci.
Naley zawsze podawa dokadny adres strony, z ktrej korzystano w pracy.
W przypisie dotyczcym dokumentu elektronicznego (on-line, CD, DVD i in.) obowizkowe
s tylko te elementy, ktre s atwo dostpne z samego dokumentu lub z dokumentacji
towarzyszcej. Dlatego przy opisie dokumentw on-line czsto pomija si np. dat
miejsce i wydania, gdy informacje te s czsto trudno dostpne.
W przypisach dotyczcych elektronicznych ksiek i baz danych, serwisu, portalu
czy wortalu (opis caoci) naley uwzgldni nastpujce informacje (jeeli s atwo
dostpne):
Nazwisko, imi, Tytu ksiki/bazy/serwisu [typ nonika, np. on-line]. Kolejno
wydania/wersji. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [data dostpu
tylko dla dokumentw dostpnych on-line]. Warunki dostpu, np. adres strony WWW.
ISBN, np.
18

Gieda Papierw Wartociowych w Warszawie [on-line]. Warszawa: Gieda Papierw


Wartociowych w Warszawie S.A., 2007 [dostp 12 listopada 2008]. Dostpny w World
Wide Web: http://www.gpw.pl.
Podobnie wyglda przypis dla fragmentu elektronicznych ksiek, baz danych itp.
z tym, e naley zamieci tytu fragmentu i informacje o jego lokalizacji, jeeli jest atwa
do okrelenia (np. strony, rozdzia), przed adresem strony lub na kocu w przypadku CDROM-u, i pomin numer ISBN, np.
19
Gieda Papierw Wartociowych w Warszawie [on-line]. Warszawa: Gieda Papierw
Wartociowych w Warszawie S.A., 2007 [dostp 12 listopada 2008]. Regulamin Giedy.
Dostpny
w
World
Wide
Web:
http://www.gpw.pl/gpw.asp?
cel=ogieldzie&k=82&i=/regulacje/regulamin&sky=1.
20
Helin A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [CD-ROM]. 2006. 4.2. Bilans.
Jeeli przypis dotyczy artykuu z elektronicznej ksiki, bazy danych itp., najpierw
naley poda nazwisko i imi autora artykuu, tytu artykuu, nastpnie: W: Tytu ksiki
[typ nonika]. Kolejno wydania. Data wydania. Data aktualizacji [data dostpu].
Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego. Warunki dostpu. ISBN, np.
21
Buzdygan D. [i in.], Badanie potrzeb uytkownikw w bibliotekach akademickich z
wykorzystaniem programu Libra. W: Midzynarodowa Konferencja: Zarzdzanie przez

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
jako w bibliotece akademickiej [on-line]. 2000 [dostp 12 listopada 2008]. Dostpny w
World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html. ISBN 83-915689-38.
Przypis dotyczcy caoci czasopisma/wydawnictwa cigego powinien zawiera
nastpujce informacje: Tytu czasopisma [typ nonika]. Wydanie. Miejsce wydania:
wydawca, data ukazania si czasopisma [data dostpu]. Warunki dostpu. ISSN.
22
Ekonomia on-line [on-line]. Krakw: Biblioteka Gwna Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, 2000- [dostp 19 listopada 2006]. Dostpny w World Wide Web:
http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/. ISSN 1641-750X. [Uwaga 2000 mylnik za rokiem wiadczy o tym, e publikacja ukazuje si do dzi].
Przy opisie artykuu z czasopisma/wydawnictwa cigego naley wzi pod uwag
nastpujce informacje: nazwisko i imi autora artykuu. Tytu artykuu. Tytu
wydawnictwa cigego [typ nonika]. Wydanie. Rok, numer zeszytu. Data aktualizacji
[data dostpu]. Lokalizacja w obrbie dokumentu macierzystego. Warunki dostpu. ISSN.
23
Huczek M., Socha I., Marketing wewntrzny czynnikiem poprawy efektywnoci pracy
biblioteki. Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 [dostp 12 listopada 2008]. Dostpny w
World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php. ISSN 1507-7187.
Wane: w tekcie gwnym znak odsyacza (znak graficzny, odsyajcy do przypisu, np.
cyfra, gwiazdka) stawia si zawsze przed znakiem interpunkcyjnym, bez uycia spacji.
Kady przypis powinien koczy si kropk.
Skrty
Forma redakcyjna przypisw uwzgldniajca skrcenia i skrty dotyczy ju raz
powoanych w penym brzmieniu publikacji.
Form tame (lub ibidem) stosuje si, gdy zachodzi potrzeba identycznego zacytowania
tego samego fragmentu pracy w bezporednio nastpnym przypisie, np.:
5
Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazw. Warszawa: PWN, 1990, s. 62.
6
Tame.
Form tame (lub ibidem) stosuje si rwnie wtedy, gdy jak poprzednio zachodzi
potrzeba identycznego zacytowania tej samej pracy w bezporednio nastpnym przypisie,
ze wskazaniem innego ni poprzednio jej miejsca, np.:
7
Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazw. Warszawa: PWN, 1990, s. 62.
8
Tame, s. 2. lub
8
Ibidem, s. 2.
Przywoywana po raz kolejny, ale nie w bezporedniej kolejnoci, praca powinna by
odnotowana w przypisie za pomoc skrtu dz. cyt. lub op. cit. nastpujco:
9
Bednarski L., op. cit., s. 37 lub
9
Bednarski L., dz. cyt., s. 37.
Jeli ta sama osoba jest autorem kilku cytowanych publikacji, to konieczna jest
identyfikacja waciwego opracowania zazwyczaj przez podanie pierwszych wyrazw
tytuu cytowanego dziea, np.:
10
Bednarski L., Analiza finansowa..., s. 63.
Stosowane w przypisach skrty zob. czy por. oznaczaj odpowiednio:
zobacz (zob.) wskazuje na bezporednie odniesienie do publikacji czy
pogldw,
porwnaj (por.) wskazuje na inne ni autora pracy pogldy czy podejcie do
opisywanego problemu.
Inne skrty:
i nastpne i nast. (lub
passim)
i inne i in. (lub et al.)
w: W: [w:] (lub In),
bez roku b.r. (lub s.a.)
bez miejsca b.m. (lub s.l.)

zobacz zob. (lub vide)


wolumin wol. (lub vol.)
wydanie wyd.
wydawnictwo wydaw.
strona s.

numer nr
tom t.
poprawione popr.
poszerzone poszerz.

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
Interpunkcja i wyrnienia
W niniejszym opracowaniu zaproponowano nastpujc interpunkcj oraz wyrnienia w
przypisach:
Ziejka F., Najbarwniejsza posta modopolskiej epoki. W: Duyk J., Sawa, panie
Wodzimierzu: opowie o Wodzimierzu Tetmajerze. Wyd. 2 poszerz. Krakw:
Wydawnictwo "Czuwajmy", 1998, s. 7-10.
Gieda Papierw Wartociowych w Warszawie S.A. [on-line]. Warszawa: Gieda Papierw
Wartociowych w Warszawie S.A., 2006 [dostp 12 listopada 2006]. Dostpny w World
Wide Web: http://www.gpw.com.pl.
W opracowaniu zastosowano skrty imion autorw/redaktorw. Mona jednak stosowa
pene brzmienie imion konsekwentnie w caej pracy.
Aby przypis by bardziej czytelny, we wszystkich rodzajach przypisw wyrniono kursyw
tytu dokumentu. W przypadku przypisw dotyczcych artykuw i fragmentw
elektronicznych i drukowanych ksiek i czasopism kursyw wyrniano tytu
dokumentu macierzystego, np.
wiekowa J., Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej Zofia Kossonogowa. W: ladami
edukacji bibliotekarskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 1995, s. 36-46.
Gorczyski, M. T., Kto nie lubi skutecznej reklamy? Odbiorca. Gazeta.pl [on-line]. Agora
S.A., 2006-11-07. Ostatnia aktualizacja 2006-11-07 18.00. [dostp 12 listopada 2006].
Dostpny
w
World
Wide
Web:
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,60806,3723681.html.
Mona stosowa inn interpunkcj i wyrnienia, np.:
Ziejka Franciszek, Najbarwniejsza posta modopolskiej epoki, [w]: Duyk Jzef, Sawa,
panie Wodzimierzu. Wyd. 2 poszerz. Krakw, Wydaw. Czuwajmy, 1998, s. 7-10.
lub:
ZIEJKA, F. Najbarwniejsza posta modopolskiej epoki. W: DUYK, J. Sawa, panie
Wodzimierzu. Wyd. 2 poszerz. Krakw: Wydaw. Czuwajmy, 1998, s. 7-10.
Wane: Okrelone skrty, przyjta przez autora interpunkcja i wyrnienia musz by
konsekwentnie stosowane w caej pracy.
Zaprezentowana w opracowaniu kolejno elementw w przypisach i bibliografii jest
zgodna z normami i obowizkowa.

IV BUDOWA TABEL I WYKRESW


1. Tabela skada si z tytuu, makiety i objanie.
2. Tytu powinien znajdowa si nad tabel, zwile okrela zawarto danej tabeli i
obejmowa wszystkie cechy stae prezentowanej zbiorowoci, a wic informowa, kto
lub co jest prezentowane (np.: Pracujcy), gdzie (np. w wojewdztwie kujawskopomorskim) i kiedy (np.: w latach 1999-2002), a take wedug wariantw jakich cech
(np.: wedug pci). Pod tytuem podaje si czsto jednostk miary ( np.: w tys. osb, w
mln z, w %).
3. Makieta tabeli skada si z wierszy i kolumn. Na przeciciu wierszy i kolumn powstaj
pola tabeli, ktre powinny by wypenione liczbami, a jeeli jest to niemoliwe
znakami umownymi. Powszechnie stosowane znaki umowne:
kreska (-)
oznacza, e zjawisko nie wystpuje,
zero (0)
oznacza, e zjawisko wystpuje w niewielkich ilociach, mniejszych
ni p jednostki miary przyjtej do wyraania jego rozmiarw,
kropka (.)
oznacza brak informacji o danym zjawisku bd te e posiadane
informacje s niewiarygodne,
krzyyk (x)
oznacza, e wypenienie danego pola byo ze wzgldu na ukad
tabeli niemoliwe lub niecelowe, (w tym:) oznacza, e nie podaje
si wszystkich skadnikw prezentowanej sumy oglnej.

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
4. W objanieniach podaje si jeeli to konieczne informacje o sposobie pomiaru,
agregacji, porwnywalnoci w czasie itp. oraz zawsze o rdle (rdach) danych
zamieszczonych w tabeli (rdo:).
5. Ilustracja (schemat, wykres, fotografia, mapa, plan, rysunek) powinna by
zaopatrzona w tytu (pod ilustracj) oraz informacje o rdle.
6. Wykres jest rodzajem ilustracji i skada si z tytuu, pola i objanie.
7. Tytu powinien znajdowa si pod wykresem i zawiera te same informacje co tytu
tabeli. Pole obejmuje graficzny obraz zjawiska. O polu wykresu decyduje typ wykresu,
ktry powinien by dostosowany do rodzaju prezentowanych zjawisk i celu
prezentacji. Kady wykres musi by oparty na pewnej skali dostosowanej do celu
prezentacji. W uzasadnionych przypadkach skala wykresu moe zosta przerwana.
Objanienia zawieraj legend oraz, podobnie jak w tabeli, inne niezbdne informacje
i zawsze rdo danych bdcych podstaw sporzdzenia wykresu.
8. Tabele oraz ilustracje (wykresy, schematy itp.) s numerowane narastajco (Tabela 1,
Tabela 2; Wykres 1, Wykres 2; Fot. 1, Fot. 2) lub z uwzgldnieniem w pierwszej
kolejnoci numeru rozdziau, z ktrego pochodzi tabela/ilustracja, w drugiej za kolejny
porzdkowy numer tabeli/ilustracji (Tabela 1.1.).

V WSKAZWKI SZCZEGOWE
1. Praca zawiera stron tytuow: w lewym grnym roku umieszcza si informacj o
nazwie Wydziau i Katedry (bd Zakadu), promotorze i roku akademickim (czcionka
Times New Roman, 12 pkt, odstp midzy wierszami 1 pkt), poniej porodku
powinien by rodzaj pracy i jej tytu (czcionka Times New Roman, 14 pkt, odstp 1,5
pkt, pogrubione), w prawym dolnym rogu umieszcza si informacj o autorach, tj.
imi, nazwisko, indeks (czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstp midzy wierszami
1 pkt, wyrwnanie do lewej) i poniej porodku dat sporzdzenia (czcionka Times
New Roman, 12 pkt).
2. Na stronie tytuowej trzeba umieci symbol uczelni. Nie mona umieszcza innych
elementw.
3. Wzr strony tytuowej znajduje si w zaczniku do niniejszego dokumentu.
4. Praca powinna obejmowa nastpujce czci w odpowiedniej kolejnoci:
spis treci,
wstp,
rozdziay i podrozdziay, z ktrych kady posiada tytu,
zakoczenie,
aneks/zacznik (jeli wystpuje w pracy) wraz ze specjalnym spisem jego
zawartoci,
spis wykorzystanej literatury,
spis tabel (jeli wystpuj w pracy),
spis ilustracji (jeli wystpuj w pracy), np. spis wykresw, spis schematw.
a) Spis treci
powinien zawiera wszystkie wydzielone skadniki pracy,
powinien znajdowa si po karcie tytuowej (na drugiej stronie pracy).
Przykadowy spis treci:
Wstp.......................................................
...............5
Rozdzia 1.
Tytu..................................................10
1.1. Tytu.............................................
.........12
1.2. Tytu.............................................
.........15
1.2.1. Tytu...................................
......19
1.2.2. Tytu...................................
......23

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
Rozdzia 2.
Tytu.....................................................
.................................................................
.............25
Zakoczenie ............................................
.............48
Zacznik .................................................
.............51
Spis wykorzystanych
rde.................................53
Streszczenie.............................................
.............55
Spis
tabel.........................................................
......56
Spis
wykresw.................................................
.....57
b) Wstp powinien zawiera:
powody podjcia tematu przez autora,
wyodrbnienie przedmiotu badania oraz okrelenie znaczenia podejmowanego
tematu (take dla praktyki),
przedstawienie i wyjanienie celu pracy, w tym jej celu(w) aplikacyjnego (jeli
jest moliwy do wskazania),
zakres przestrzenny i czasowy prezentowanych problemw,
opis metod stosowanych w pracy,
okrelenie charakteru i rodzaju wykorzystanych rde,
opis zamierzonego postpowania uwzgldniajcy struktur pracy
mie objto 2-3 stron (praca licencjacka) lub 3-4 stron (praca magisterska).
c) Rozdziay pracy
powinny zawiera zwart tematycznie cao, mog (ale nie musz) mie
wewntrzne podrozdziay,
struktura wewntrzna rozdziaw zaley od preferencji i przyzwyczaje autora
pracy.
d) Zakoczenie (lub podsumowanie, wnioski) powinno:
stanowi podsumowanie zapowiedzianego we wstpie, a przedstawionego w
pracy problemu badawczego, by twrcz, syntetyzujc prezentacj wynikw
bada, nie ich powtrzeniem,
zawiera prb oceny uzyskania takich, a nie innych rezultatw (np. z powodu
dostpu do rde, moliwoci przeprowadzenia okrelonych bada),
zawiera informacje o poruszanych, ale nierozwizanych lub nie do koca
rozstrzygnitych w pracy problemach badawczych,
mie objto do 3 stron (praca licencjacka) lub 2-4 strony (praca
magisterska).
e) Spis wykorzystanych rde (bibliografia zacznikowa) powinien:
zosta sporzdzony w porzdku alfabetycznym,
skada si z 1) ksiek i artykuw, 2) aktw prawnych, 3) innych rde, np.
elektronicznych,
kserokopii,
korespondencji,
zapisw
archiwalnych,
dokumentw, materiaw wewntrznych organizacji, protokow (jeeli je
przytoczono w pracy),
zawiera peen opis danej pozycji jeli opis dotyczy caej ksiki lub
czasopisma, naley poda ISBN lub ISSN (przykady poniej).
W przypisach:
3
Santorski J., Niemczycka K. Emocje, charaktery i... geny. Wyd. 2. Warszawa: Jacek
Santorski & Co., 2004, s. 7.

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
4

Rachunkowo zarzdcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [dostp 12 marca


2009]. Cel i obszar rachunkowoci zarzdczej. Dostpny w World Wide Web:
http://www.rachunkowosc-zarzadcza.pl/cel-i-obszar-rachunkowosci-zarzadczej.php.
W bibliografii:
Santorski J., Niemczycka K., Emocje, charaktery i... geny. Wyd. 2. Warszawa: Jacek
Santorski & Co., 2004. ISBN 83-88875-87-6.
Rachunkowo zarzdcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [dostp 12 marca
2009]. Dostpny w World Wide Web: http://www.rachunkowosc-zarzadcza.pl.
Spis moe (ale nie musi) by numerowany.
Przy sporzdzaniu wykazu aktw prawnych warto pamita, e powinny by one
uporzdkowane: wedug rangi, chronologicznie, czyli wedug daty uchwalenia (od
najnowszych).
Przykad poprawnie sporzdzonego wykazu literatury:
Spis wykorzystanych rde
Ksiki i artykuy
Aczel A. D., Statystyka w zarzdzaniu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. ISBN
978-83-01-14548-4.
Allarie Y., Firsirotu M. E., Mylenie strategiczne. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
ISBN 83-01-13232-9.
Batg J., Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych bran notowanych na GPW w
latach 1997-1998. Nasz Rynek Kapitaowy 1999, nr 5, s. 5.
Bednarski L., Problemy oceny zagroenia sytuacji finansowej przedsibiorstwa. Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej SK w Polsce 1998, nr 46, s. 21-26.
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza: miesicznik dla kadry zarzdzajcej, red. nacz.
Joanna Nowicka- Gorzelaczyk. Warszawa: "Infor", 2000-. ISSN 1428-8117.
Dragun-Gertner (red. nauk.), Studia ekonomiczne i finansowe. Toru: Wysza Szkoa
Bankowa w Toruniu, 2006. ISBN 978-83-7285-301-1, 83-7285-301-1.
Jarugowa A., Zrwnowaona karta dokona w systemie zarzdzania strategicznego.
Controlling i Rachunkowo Zarzdcza w Firmie 2000, nr 1, s. 9-11.
Tokarski A., Kapita jako kategoria rachunkowoci. W: Dragun-Gertner M. (red.), Studia
ekonomiczne i finansowe. Toru: Wysza Szkoa Bankowa w Toruniu, 2006, s. 225-234.
Urbaczyk E. (red.), Analiza finansowa w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Szczecin:
Uniwersytet Szczeciski, 2001. ISBN 83-7241-170-0.
Akty prawne
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych. Tekst
jednolity: Dz. U. 2000, Nr 54, poz. 654 z pn. zm.
Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji rodkw
trwaych. Dz. U. 1999, Nr 112, poz. 1317 z pn. zm.
Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spki
oraz przedsibiorstwa pastwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru
i finansowania oraz warunkw, w razie spenienia ktrych mona odstpi od
opracowania analizy. Dz. U. 1977, Nr 64, poz. 408 z pn. zm.
Inne rda
Analiza finansowa. W: Wikipedia [on-line]. Ostatnia aktualizacja: 12:08, 5 lipca 2008
[dostp
14
listopada
2008].
Dostpny
w
World
Wide
Web:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_finansowa.
Ekonomia on-line [on-line]. Krakw: Biblioteka Gwna Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, 2000-2008 [dostp 12 marca 2009]. Dostpny w World Wide Web:
http://kangurold.uek.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/. ISSN 1641-750X.
Europejski Bank Centralny, Raport Roczny 2008. Frankfurt am Main: Europejski Bank
Centralny, 2009. ISSN 1830-2912.

Zacznik nr 2 do Procedury uzyskiwania tytuu zawodowego magistra


na studiach II stopnia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu
Rachunkowo zarzdcza [on-line]. Rachunkowosc-Zarzadcza.pl, 2008 [dostp 12 marca
2009]. Dostpny w World Wide Web: http://www.rachunkowosc-zarzadcza.pl/cel-i-obszarrachunkowosci-zarzadczej.php.
Wicej
informacji
http://www.wsb.torun.pl/wwwTorun/bibliotekaTor_przypisy_bibliografia.xml.

na:

f) Spis tabel i ilustracji (jeli wystpuj w pracy), np. spis wykresw i spis schematw,
powinien zawiera kolejny numer odpowiednio: tabeli, wykresu schematu (zgodnie z
przyjtym sposobem numeracji), ich tytuy oraz numery stron, na ktrych si znajduj.
Poniszy przykad pokazuje numeracj uwzgldniajc w pierwszej kolejnoci numer
rozdziau, z ktrego pochodzi dana tabela (schemat), w drugiej kolejny porzdkowy numer
tabeli.
Spis tabel
1.1.Wydatki na polityk rynku pracy w krajach OECD w latach 1985-1994 (w %
PKB).....................................27
1.2.Rynek pracy w Republice Federalnej Niemiec w 1994
r..................................31
1.3.Dochd narodowy, wydajno pracy i zawodowo czynni w RFN w latach 1994-2000
(redni roczny wzrost w
%)...............................................................................................................................40
2.1. Wolne miejsca pracy w badanych przedsibiorstwach w 1996 r
..........................................49
2.2. Zatrudnieni w badanych przedsibiorstwach w 1996 r. wedug
wyksztacenia...............................................55
2.3. Wzrost gospodarczy a dynamika zatrudnienia w Polsce w latach 19912000..................................................90
Spis schematw
1.1. Kondycja finansowa a zarzdzanie finansami
przedsibiorstwa......................................................................21
1.2. Rnice i zwizki oceny i analizy badanych
zjawisk.......................................................................................26
2.1. rodowisko informacyjne podmiotw
gospodarczych....................................................................................44
2.2. rda informacji wykorzystywanej w ocenie kondycji finansowej
przedsibiorstwa....................................45
2.3. Istota zotej zasady
bilansowej......................................................................................................................5
3

VI WYMOGI FORMALNE
Zasadne wydaje si wykorzystanie wspomagania komputerowego do weryfikacji
autentycznoci przedstawianej pracy, a w szczeglnoci:
obowizkowe zaczanie w specjalnej kopercie (kieszonce) zamieszczonej na
wewntrznej tylnej stronie okadki pracy pyty CD z elektroniczn wersj
pracy,
korzystanie z bazy identyfikacyjnej prac zarwno obronionych w danej uczelni,
jak i oglnopolskiej bazy prac dyplomowych.