Vous êtes sur la page 1sur 129

Agnieszka Krl

Niemiecki
Przyim ki

WYDAWNICTW

erem1s

Spis treci
Wstp
Wstp
Rozdzia 11

Rozdzia 2

Rozdzia 3

..............................................................................................................VII
.......................................................................................................................... VII
Przyimki z poszczeglnymi przypadkami
Prpositionen mit verschiedenen Fallen
Fllen................................................
1
Prapositionen
.............................. ..................... 1
1.1. Przyimki
1.1.
Przyimki zz dopeniaczem
dopeniaczem
Prpositionen mit
Genitiv .........................................................
Prapositionen
mit dem
dem Genitiv
.................... 11
1.2. Przyimki
1.2.
Przyimki zz biernikiem
biernikiem
Prpositionen mit
Prapositionen
mit dem
dem Akkusativ
Akkusativ ......................................................3
.......... . ........... 3
1.3. Przyimki
1.3.
Przyimki zz celownikiem
celownikiem
Prpositionen mit dem
D ativ.............................................................4
Prapositionen
demDativ
................................................................... 4
1.4. Przyimki zz biernikiem
1.4.
biernikiem lub
lub celownikiem
celownikiem
Prpositionen
Dativ....................6
......... 6
Prapositionen mit
mit dem
dem Akkusativ
Akkusativ oder
oder mit dem
demDativ.
1.5.
Formy skrcone
1.5. Formy
skrcone rodzajnikw
rodzajnikw zz przyimkiem
przyimkiem
Verschmelzungen
Verschmelzungen der
der Prpositionen
Prapositionen mit
mit den
den Artikeln ...................
....... 13
13
1.5.1. Przyimek
das (biernik rodzaju
1.5.1.
Przyimek z rodzajnikiem das
rodzaju nijakiego)
nijakiego)
Prpositionen
das (Neuttum
(Neutrum Singular)
Singular) ....
.... 13
13
Prapositionen mit
mit dem
dem Akkusativ + das
1.5.2. Przyimek
dem (celownik
1.5.2.
Przyimek zz rodzajnikiem
rodzajnikiemdem
(celo-ik rodzaju
rodzaju mskiego
mskiego
ii nijakiego)
Prpositionen mit
Dativ +
dem (Maskulinum/
Prapositionen
mitDativ
+dem
Neutrum
Singular) .............................................................................
.................................................................. 14
14
Neuttum Singular)
1.5.3. Przyimek
Przyimek zz rodzajnikiem
der (celownik
(celownik rodzaju
1.5.3.
rodzajnikiemder
rodzaju eskiego).
Prpositionen
Dativ +
der (Femininum
(Femininum Singular)
Singular) ....
.... 14
14
Prapositionen mit
mit dem
demDativ
+der
Podsumowanie
..
Podsumowanie.......................................................................................
15
....... 15
Przyimki
Przyimkisynonimiczne..........................................................................21
synonimiczne ................................................................................ 21
2.1. NA
u ....................................................................21
2.1.
NA -- an,
an, auf,
auf, fr,
ftir, in,
in, zzu
............ ...... 21
2.2. PO
- an,
o n.................................................................
..........................................................25
2.2.
PO an, auf, in, je,
je, nach,
nach, v
von
25
2.3. W -- an, auf, in, zu
2.3.
zu ............................................................................
.......27
27
2.4.
O an, nach, liber,
urn, v
von
2.4. O
- auf, an,
ber, um,
o n......................................................
..... 29
29
2.5. DO
DO -- an,
2.5.
an, bis, in, nach, zu
zu .................................................................
.........32
32
2.6. Z - aus,
2.6.
aus, mit, von
von ................................................................................34
. ........ 34
2.7. PRZEZ
PKZEZ - durch,
ber, vvon
o n..................................................................36
2.7.
durch, tiber,
...... 36
2.8. Ol)
b ..............................................................................
38
2.8.
OD - seit, von, aab
........................................................................ ........ 38
Podsumowanie.......................................................................................40
Podsumowanie
.
.................. 40
Wyraenia
Wyraeniaidiomatyczne
idiomatyczneiiprzysowia
przysowiazzprzyimkami
przyimkami
Redewendungen und Sprichwrter
Prpositionen....47
Idiomatische Redewendungen
SprichwOrter mit Prapositionen
..... 47
. ..................................................... 47
N ..................................................................................................47
3.1. A
AN.
..
3.2. AUF................................................................................................
49
................................................................................. 49
3.2.
AUF.
3.3. AUS................................................................................................51
AUS.
----
3.3.
3.4. BIS ...................................................................................................54
3.4.
...... 54
3.5. DURCH.
DURCH ..........................................................................................56
3.5.
56
3.6. FOR.
FR ................................................................................................
58
3.6.
..... 58
3.7. IN.
IN ....................................................................................................60
3.7.
........ 60
MIT.................................................................................................
3.8. MIT.
........ 63
63
3.9. NACH.
NACH............................................................................................
65
3.9.
............ ..... 65
V

.....67
67

3.10. UM .................................................
<it_ lTTI.P_
i'iurn
....
.......
':\.1.1.
U

.. 668
8

3.12. VON.
VON.............................................
3.12.
3.13.
VOR..............................................
3.13. VOR.
3.14.
ZU
3.14. zu .................................................

................71
71
..73
73
..74
74
..77
77

. . . . . . . . . . . . .

P o d su m o w a n ie .................................
Podsumowanie

Rozdzia 4

Rekcja czasownikw
Rektion der V
erben.............................
.. 83
Verben
.......................................................................................
wiczenia.............................................
wiczenia .
. ........................77
77
Rozdzia 5 Rekcja rzeczownikw
Rektion der Substantive
Substantive......................
.. 97
97
...............................................................................
wiczenia.............................................
wiczenia
. ..............................................................................................77
77
Rozdzia 6 Rekcja przymiotnikw i przyswkw
Rektion der Adjektive und Adverbien
Adverbien ................................................... 109
wiczenia.............................................
wiczenia . .. ... .. . . . . .... .... ...... ..... .. .. .. . .. . ...... ....... .. ... . . .. ...... .. ... ... .. ..... ... ..77
.. 77
wicze........................................................
Klucz do wicze
................................................................................................................... 117
.

. .... . .. .

. .

R ozdzia 1

Przyimki z poszczeglnymi
lnymi
przypadkami

W jzyku niemieckim wystpuj 4 podstawowe grupy przyimkw:


przyimki czce si z 22 przypadkiem (dopeniaczem -- Genitiv)
przyimki czce si z 33 przypadkiem (celownikiem -- Dativ)

przyimki czce si z 4 przypadkiem (biernikiem -- Akkusativ)

przyimki czce si zarwno z 3,


3, jak i 4 przypadkiem
przypadkiem (Dativ lub Akkusativ)

@ uwaga!
u

Uwaga!

W
uywa si przyimka, w
W jzyku niemieckim niekiedy nie uywa
w przeciwiestwie
do jzyka polskiego.

Przykad
Przykad
prawo
spdnica w kratk
na

rechts
ein karierter Rock

1I .. 1I .. Przyimki z dopeniaczem
Prpositionen
Prapositionen mit dem Genitiv
D o przyimkw,
przyimkw, ktre
ktre cz
cz si
si z
z dopeniaczem
dopeniaczem zaliczamy:
zaliczamy:
Do
abzglich
z potrceniem
abseits
abziiglich
z dala
dala
anhand
z pomoc, na podstawie
podstawie
wobec, w obliczu
angesichts
anhand
zamiast
anstatt
z okazji
anlsslich
anlasslich
auerhalb
na zewntrz, poza
na podstawie
aufgrund
auJlerhalb
betreffs
bezglich
odnonie
odnonie
betreffs
beziiglich
odnonie
einschlielich cznie, cznie (z)
diesseits
z tej strony
einschlieJllich

hinsichtlich
hinsichtlich
inmitten
inmitten
jenseits
laut
!aut
mangels
oberhalb
statt
statt
ungeachtet
unweit
whrend
wahrend
zufolge

na skutek
wewntrz
z mocy
wzdu
przy
przy pomocy
mittels
ze strony
seitens
trotz
pomimo
trotz
unterhalb poniej
unterhalb
wegen
z powodu
powodu
wegen
zwecks
w celu
ce]u
zugunsten na korzy
zugunsten

ze wzgldu
na rodku
z tamtej strony
wedug, zgodnie z
z braku
powyej
zamiast
za1niast
pomimo, bez wzgldu na
niedaleko
podczas
na skutek, wedug

infolge
infolge

innerhalb
innerhalb
kraft
kraft
lngst
!angst

Przykad
Przykad

Statt des Spielzeuges schenkte ich Anna ein Buch.


Statt
Zamiast zabawki podarowaem Annie ksik.
Anlsslich
Geburtstags wiinschen
wnschen wir Ihnen
Gute.
Anlasslich Ihres Geburtstags
Ihnen alles Gute.
Z okazji Paskich
Pai\skich urodzin yczymy wszystkiego najlepszego.
Whrend des Urlaubs bin
bin ich vie!
viel gewandert.
Wahrend
Podczas urlopu duo wdrowaem.

ZUFOLGE +
Genitiv
ZUFOLGE
+ das Substantiv ------

das Substantiv + ZUFOLGE


ZUFOLGE -------Dativ

Przykad
Przykad

angerufen.
Zufolge deiner Bitte habe ich Erika sofort angerufen.
Zgodnie z twoj prob zadzwoniem natychmiast do Eryki.
nicht mehr erlaubt.
erlaubt.
Dieser neuen Anordnung zufolge ist es nicht
rozporzdzeniem na to si ju nie zezwala.
Zgodnie z nowym rozporzdzeniem

MITTELS
MIITELS

+
przedmiotu (osb nie!)
+ nazwa przedmiotu

Przykad
Przykad

Waffe wurde mittels eines Flugzeugs transportiert.


Die Waffe
Bro
Bro zostaa przetransportowana
przetransportowana przy pomocy
pomocy samolotu.
samolotu.

LNGST (bezruch -- Genitiv)


LANGST
ENTLANG
Akkusativ)
ENTLANG (ruch -- Akkusativ)

Przykad
Przykad

Lngst des Weges wuchsen schone


schne Kastanienbaurne.
Kastanienbume.
Langst
Wzdu drogi rosy pikne kasztany
Sie rniissen
mssen zuerst diese Strae
gehen.
Stralle entlang gehen.
Pastwo musz najpierw przej wzdu tej ulicy.
1.2.

Przyimkiz zbiernikiem
biernikiem
Przyimki
Prpositionen mit dem Akkusativ
Akkusativ
Prapositionen

D o przyimkw,
przyimkw, ktre
ktre cz
z biernikiem
zaliczamy:
Do
cz si
si z
biernikiem zaliczamy:
bis a
a do
do
durch
durch przez
przez
fr dla,
dla, na,
na, do,
do, za,
za, oo
gegen
fiir
gegen przeciw,
przeciw,okoo
okoo
o, wok
wok
wider
wider wbrew
wbrew
urn o,

entlang
wzdlu
entlang wzdu
bez
ohne
ohne
bez

Przykad
Przykad

bin rnorgen
morgen von
von 8 bis 10 Uhr beschftigt.
Ich bin
beschaftigt.
Jestem
od 88 do 10.
jestem zajty rano od
Frau kam
kam ohne
ohne ihren Mann.
Die Frau
Kobieta przysza bez ma.
Um das Haus wachsen schone
schne Blumen.
Urn
Wok dornu
domu rosn pikne kwiaty.
ENTLANG
------- Dativ
Dativ
ENTLANG +
+ das Substantiv -

das Substantiv + ENTLANG


------- Akkusativ
ENTLANG -

Przykad
Przykad

Mohnblumen.
Entlang diesem Fluss wuchsen viele Mohnblurnen.
Wzdu rzeki roso duo makw.
Wzdlu
Richardsstrae entlang
entlang gehen.
gehen.
Olaf muss zuerst Richardsstralle
Olaf musi najpierw przej wzdu ulicy Richardsstrae.
Richardsstralle.

GEGEN w znaczeniu 'okoo' nie uywa si w wyraeniach okrelajcych dane


die.
liczbowe w przyblieniu; w takich sytuacjach korzystamy z wyraenia an die.
Przykad
Przykad

Stadt zahlt
zhlt an die 20 OOO
000 Einwohner.
Die Stadt

20 OOO
000 mieszkacw.
To miasto liczy okoo 20
DURCH/OHNE
- bez rodzajnika)
DURCH/ OHNE +
+ das Substantiv (ohne Artikel -bez
rodzajnika)

Przykad
Przykad
Ohne FleiB
Flei kein
kein Preis.
Bez pracy nie ma koaczy.
Durch Schaden wird man klug.
Czowiek uczy si na bdach.

DURCH - VON
VON
DURCH-

durch- oznacza 'przez'

von- oznacza

w odniesieniu do rzeczownikw nieywotnych


nieywotnych
'przez' w odniesieniu do rzeczownikw ywotnych

Przykad
Przykad
Durch Warschau fliet
fliellt die Weichsel.

Przez Warszaw pynie Wisa.

Von wem
wem ist diese Brilcke
Brcke entworfen worden?
worden?
Przez kogo zosta zaprojektowany ten most?
most>

Przyimkiz zcelownikiem
celownikiem
11.3.
.3. Przyimki
Prpositionen mit dem Dativ
Prapositionen
D o przyimkw
przyim kw czcych
czcych si
celownikiem zaliczamy:
zaliczamy:
Do
si zz celownikiem
ab
od
auer
od......(w
(wodniesieniu
odniesieniudo
doprzyszoci)
przyszoci)
auller oprcz
z,21ze
u, przy, w
aus
zerodka
rodka
bei
entgegen naprzeciw, wbrew
wbrew
gem wedlug
wedug
entgegen
gemall
gegentiber naprzeciwko, w porwnaniu do
gegenber
mit
z
nach
do,
od ...
do,o,o,po,
po,wedug
wedug
seit
... do chwili obecnej
von
z,Z,od
do, ku
od
zu

Przykad
Przykad

Um wie vie!
viel Uhr kam
kam Petra aus der Apotheke?
Urn
O ktrej godzinie Petra przysza z apteki?
fhrt oft mit dem
dem Taxi zur Arbeit.
Mein Vater fiihrt
Mj tata jedzi czsto do pracy takswk.
morgen geht
geht er auf Arbeit.
Ab morgen
Od jutra idzie do pracy.
BEi
BEI uywa si przede wszystkim w
w odniesieniu do danych geograficznych,
geograficznych, po

oenia obiektw,
obiektw, w znaczeniu 'koo'. Oznacza blisko
blisko okrelon nieprecyzynie,
oenia
bez punktw stycznych:
Przykad
Przykad
bei Berlin
koo
kolo Berlina
koo poczty
poczty
bei der Post kolo

w przeciwnym przypadku zamiast bei uywamy an


an +
+ Dativ:
Przykad
Przykad
am
am Bahnhof

przy dworcu (istniej punkty styczne zz dworcem)

AUS - VON
VON
AUS-

Aus uywa si w znaczeniu 'ze rodka (czego)'


Von uywa si w znaczeniu 'z
'z kierunku, od strony (czego), z miejsca oddalone

powierzchni'
go od mwicego, z jakiej powierzchni'
Jest to przeciwiestwo

in
in i zu.

Przykad
Przykad
Ich gehe ins Kino.
Id do kina.
kina.
Ich komme aus dem Kino.
Przychodz z kina.
Ich gehe zum
zum Geschft.
Geschaft.
Id do sklepu.
Ich komme vom Geschft.
Geschaft.
Przychodz ze sklepu.
trinke Kaffee
Kaffee aus einer
einer T
Tasse.
Ich trinke
asse.
filianki, (ze rodka)
Pij kaw z filianki.

Ich esse von einem


einem Teller.
Jem z talerza,
jem
talerza. (z powierzchni)

GEGENBER // GEMASS
GEMSS
das Substantiv + ENTGEGEN/
ENTGEGEN / GEGENUBER

Przykad
Przykad
Die nachste
nchste Haltestelle
Haltestelle befindet sich dem
dem Krankenhaus
Krankenhaus gegeniiber.
gegenber.
Nastpny przystanek znajduje sie naprzeciwko szpitala.

ZU +czas
+ czas okrelajcy wita
ZU

Przykad
Przykad
zu Weihnachten

na Boe Narodzenie

Przyimkizzbiernikiem
biernikiemlub
lubcelownikiem
celownikiem
11.4.
.4. Przyimki
Prpositionen mit dem Akkusativ oder mit dem Dativ
Prapositionen
Istnieje rwnie w jzyku niemieckimtpewna
niemieckirhpewna grupa przyimkw, ktre mog si

czy zarwno z biernikiem, jak i celownikiem.


Nale
do nich:
nich:
Nale do
- w pionie
na, przy in do, w
unter pod
an

auf
auf na
na- -wwpoziomie
poziomie
neben
neben obok
obok
vor
vor przed
przed

hinter
hinter za
za
ber
iiber nad
nad
zwischen pomidzy
pomidzy
zwischen

Jeeli
wyej
jeeli mamy do czynienia z ruchem w okrelonym kierunku, wwczas po wyej
wymienionych przyimkach stawiamy rzeczownik w bierniku (Akkusativ).
Przyimki
Przyimki te
te wystpuj zatem
zatem w zdaniach, do ktrych
ktrych mona
mona zada
zada pytanie wohin?
wohin?
(dokd) oraz obok czasownikw takich jak np.:

hangen

wiesza

schauen

patrze

sich anstellen

ustawia si

legen ka

,,

sich legen

ka si

,,,.. ""'

setzen

setzen
sich setze
n

sadza

siada

stecken wkada

stellen

stawia

a take:

fahren

jecha

gehen

C"i;:

':'3t__o

fliegen

lata

schreiben

pisa

r,

""Il./
1..4...:'
(--Z
) M, . _,Q.
. '2.J

.;v:;r

---

schwimmen

pywa

--<----

zeichnen

rysowa

malen

malowa

(sich) lehnen

opiera si

Przykad

male / schreibe /zeichne


/zeichne gern
Ich mae/
gem an die Tafel.
Maluj // pisz // rysuj na tablicy.
Natomiast w zdaniach, w ktrych mamy do czynienia ze spoczynkiem po zako
czonym ruchu i gdy moemy zada pytanie wo? (gdzie), powysze przyimki wyst
puj w poczeniu z celownikiem (Dativ).
Przyimki te zazwyczaj
zazwyczaj wystpuj w zdaniu bbok
obok takich czasownikw jak np.:

hangen

wisie

stehen

stecken

sta

tkwi

liegen

lee

a take:

sein

by

bleiben

pozostawa

Przykady uycia
przyim kw z
z biernikiem
celownikiem:
Przykady
uycia przyimkw
biernikiem ii celownikiem:

viel Uhr kommt der Zug an die Grenze? (an + Akkusativ)


Um wie vie!
O ktrej godzinie pocig przybywa na granic?

Wer ist jetzt an der Reihe? (an + Dativ)


Kto jest teraz w kolejce?

Post, (auf + Dativ)


Monika ist jetzt auf der Post.
Monika jest teraz na poczcie.
Ich gehe auf den Hof.
Haf. (auf + Akkusativ)
Id na podwrze.

Milchbar, (in + Dativ)


Klaus arbeitet in der Milchbar.
Klaus pracuje w barze mlecznym.
Galerie, (in + Akkusativ)
Kurt geht in die Galerie.
Kurt idzie do galerii.
galerii.
Geschft? (var
(vor + Dativ)
Gibt es vor dem Hotel ein Geschaft?
Czy przed hotelem znajduje si sklep?
Czy
Fahre bitte vor das Hotel! (var
(vor + Akkusativ)
Jed prosz do hotelu!
jed

steckt den Brief hinter den Schrank.


Schrank, (hinter +
+ Akkusativ)
Bruno steckt

list za szaf.
Bruno wkada list
IO

steckt hinter dem Schrank.


Schrank, (hinter
(hinter + Dativ)
Der Brief steckt
List tkwi za szaf.
szaf.
dem Tisch.
Tisch, (neben + Dativ)
Der Stuhl steht neben dem
Krzeso stoi obok st
stou.
ou .
stellt den
den Stuhl neben den Tisch.
Tisch, (neben + Akkusativ)
Olaf steli!
Olaf stawia krzeso obok stou.
hngt das Bild iiber
ber den
den Sessel,
(ber + Akkusativ)
Vera hangt
Sessel. (iiber
Vera wiesza obraz nad fotelem.
Das Bild hangt
hngt iiber
ber dem
dem Sessel,
Sessel. (ber
(iiber + Dativ)
Obraz wisi nad fotelem.
Kurt stellt seine Schuhe unter
unter den
den Tisch,
Tisch. (unter + Akkusativ)
Kurt stawia buty pod stoem.
Diese Schuhe stehen unter
unter dem
dem Tisch.
Tisch, (unter + Dativ)
buty stoj pod stoem.
Heft vor den Computer.
Computer, (vor + Akkusativ)
Sabine legt
Iegt ihr Heft
Sabine kadzie zeszyt przed komputerem.
Das Heft liegt vor dem Computer.
Computer, (vor + Dativ)
Zeszyt ley
ley przed
przed komputerem.
Fenster, (zwischen + Dativ)
Diese Lampe steht zwischen dem
dem Schrank und
und dem
dem Fenster.
Lampa stoi pomidzy szaf i oknem.
stellt diese Lampe zwischen den Schrank und
und das Fenster.
Fenster, (zwischen
(zwischen
Mathias stellt
+ Akkusativ)
Mathias stawia lamp pomidzy szaf a oknem.

-m-w
in-w

hinter -- za
hinter

'I\
111
11.
rr/ /

.o

\ v\ '
77 I I
- na
na
auf-

an- na

vor -- przed
11

i
unter-pod

a.n

:'( b:=k
11111lldllilllillldilllll'.illtJI
uber

nad

ne

.(.tJ

zwischen - pomidzy

@ uwaga!
Uwaga!

w niektrych
niektrych sytuacjach ii kontekstach wobec tak zwanych czasowni
Niestety w
mona zada oba pytania, zarwno 'wo?'
wo? jak ii 'wohin?'
wohin? (gdzie
dokd?).
kw ruchu mona
('gdzie' lub 'dokd").
Przykad
Przykad
Der Hubschrauberfliegt
fliegt iiber
ber das kleine Dorf.
Dorf, (wohin, poniewa 'nadlatuje z jakiego
kierunku')
Helikopter nadlatuje nad ma wie.
Der Hubschrauber fliegt iiber
ber dem kleinen
kleinen Dorf.
Dorf, (wo, poniewa 'jest nad, unosi
unosi si')
Helikopter leci nad ma wsi.

@ uwaga!
Uwaga!

Jeeli przyimki in
in ii an wystpuj w
w kontekcie czasowym, wwczas cz
si one z celownikiem (Dativ).

Przykad
Przykad
Im Mai fuhr ich nach Deutschland.
Am Montag
Montag gehe ich ins Kino.

-1Jwag31

W maju wyjedaem do Niemiec.


W poniedziaek pjd do kina.

Uwaga!

W jzyku niemieckim istnieje take grupa czasownikw, ktre w zalenoci


od formy (proste lub zoone) cz
tcz si z 33 lub 4
4 przypadkiem.
_________

12

Czasowniki zoone zazwyczaj


zazwyczaj cz si z celownikiem (Dativ).

czasowniki zoone + DATIV

Przykad
Przykad
fahren + Akkusativ
Akkusativ
fahren
Vorfahren + Dativ
vorfahren

FAHREN (wohin?) -- NACH


NACH Berlin
Ii-AHREN

- IN
IN Berlin
Berlin
WOHNEN (wo?) -

w ann?------___._ IN
wann?
____

IM -A M
IM-AM

IM
/ in demdem - stosujemy przy nazwach miesicy, pr roku
IM/
A M / an dem
rodzaju
AM/
dem-- przy nazwach dni tygodnia oraz porach dnia, jeeli nie s one rodzaju
in der
der Nacht
Morgen
eskiego, np. in
Nacht ale am
am Morgen
Am 20. April 2006. (pena data)
Im Jahre 2006. (rok)
Im

Formyskrcone
skrconerodzajnikw
rodzajnikwzzprzyimkami
przyimkami
11.5.
.5. Formy
Prpositionen mit den Artikeln
Verschmelzungen der Prapositionen
1.5.1. Przyimek
Przyim ekz zrodzajnikiem
rodzajnikiemdas
das(biernik
(biernikrodzaju
rodzajunijakiego)
nijakiego)
1.5.1.
Prpositionen mit
m it dem
dem Akkusativ
A k k u sa tiv +
+ das
das (N
e u tru m Singular)
Prapositionen
(Neutrum
Niektre przyimki, czc si z rodzajem nijakim biernika przyczaj do siebie
rodzajnik okrelony das:
13

Przykad
Przykad
ans
an + (da)s =
=ans
+ (da)s =
durchs
durch+
= durchs
hinter + ((da)s
da)s =
= hinters
ber + (da)s =
= bers
iiber
iibers
um + (da)s =
urn+
= ums

vor +
+ (da)s =
=vors
= aufs
auf + (da)s =
fr
frs
fiir + (da)s =
=fiirs
in + (da)s =
in+
=ins
+ (da)s =
= unters
unters
unter+

Z wyjtkiem ans i ins pozostae formy skrcone wystpuj w zasadzie jedynie


w mowie
inowie potocznej.
Forma ums wystpuje niekiedy w wyraeniach idiomatycznych, np: ums
ums Leben
Leben
kommen (straci ycie).
ko111111en

1.5.2.
Przyim ek z
z rodzajnikiem
rodzajnikiem dem
(celow nik rodzaju
rodzaju mskiego
m skiego
1.5.2. Przyimek
dem (celownik
i nijakiego)
Prpositionen mit Dativ +
+ dem
dem (Maskulinum/Neutrum
(Maskulinum /Neutrum Singular)
Singular)
Prii.positionen
Nastpujce przyimki tworz formy skrcone z rodzajnikiem okrelonym
okrelonym dem:
dem:
an+
an + (de)m =
= am
bei
hinter
bei ++ (de)m
(de)m ==beim
beim
hinter++(de)m
(de)m==hinterm
hinterm
in + (de)m =im
= im
ber
+ (de)m
unter
in+
iiber+
(de)m== berm
iiberm
unter+
+(de)m
(de)m==unterm
unterm
von + (de)m =
= vom
vor
zu
von+
vor++(de)m
(de)m ==vorm
vorm
zu+
+(de)m
(de)m==zum
zum
berm, unterm,
unterm, vorm wystpuj w zasadzie tylko w mo
Formy skrcone hinterm, iiberm,
wie potocznej.
1.5.3.
Przyim ek zz rodzajnikiem
rodzajnikiem der
(celow nik rodzaju
rodzaju eskiego)
1.5.3. Przyimek
der (celownik
Prpositionen mit
m it dem
ativ +
der (Fem
ininum Singular)
Prii.positionen
dem D
Dativ
+ der
(Femininum
Forma skrcona wystpuje tu jedynie w odniesieniu do przyimka zu"

ZU + (de)r =
= ZUR

Skrconych form przyimkw ii rodzajnikw okrelonych uywa si:


Skrconych
w niektrych wyraeniach, np. ums Leben kommen
kommen (zgin),

przymioh1ikw ii przyswkw
przy
przy stopniowaniu
stopniowaniu przymiotnikw
przyswkw (III
(III stopie -- najwyszy),
np. am besten
besten (najlepiej),
przed nazwami wasnymi, np. am Rhein (nad Renem),

przy
przy liczebnikach
liczebnikach porzdkowych
porzdkowych (funkcja
(funkcja okolicznika), np.: im
im ersten
ersten Stock
Stock
(na pierwszym pitrze), am ersten Mai (pierwszego maja).

14

e Podsumowanie
Podsumowanie

wiczenie
wiczenie II

Podpisz ponisze rysunki, uywajc wyrae z przyimkami.

15

,.--__,,

'\ I

,=f!]

--.:::;:-

wiczenie
2
wiczenie 2

Uzupenij ponisz tabel.


P r p o s itio n e n
Priipositionen
ohne
ohnc
durch
durch
w
hrend
wlihrend
nach
nach
seit
scil
in
zw
ischen
:twischen

en tlan g
unter
unter
ilbber
er
zufolge
zu
statt
vor
w ider
w
ider
ab
ab
trotz
trotz
um
diesseits
dicsscits
unw eit
unwcit

16

G e n e tiv
Ccnctiv

D ativ
Dativ

A
k k u sa tiv
Akkusativ

10

wiczenie 33
lwiczenie
Uzupenij zdania przyimkiem z odpowiednim przypadkiem. Skorzystaj z podpowie
dzi w
w nawiasach
nawiasach obok.
dzi
..................... brachte
brachteder
derKellner..................
Kellner ................. .(yeczka
(yeczka- -n)
n)
.....................
. ...............
........haben
habenwir
wirviel
vie!fotografiert,
fotografiert.(ferie)
(ferie)
Um wie vie]
viel Uhr kommst du
d u ................
3. Urn
. . . . . . . . . . . .? (klub)
(klub)
Frau
arbeitet.............
4. Fra
u Brem arbeitet
.......... .(poczta)
(poczta)
5. Sonja fahrt
fhrt aft
o ft...........
5.
.
..nach
nachHause,
Hause. (takswka)
(takswka)
6. Wann fohrt
fhrt Klaus
K laus............
6.
. . . . . . . . . . .?? (do
(do Szwecji)
Szwecji)
7.................
7.
. .............trinkt
trinktMax
Maxkeinen
keinenAlkohol
Alkoholmehr,
rnehr.(od
(od22lat)
lat)
8. Vera kommt direkt
direkt................
8.
................ .(od
(odfryzjera)
fryzjera)
9. Fahrst
Fhrst du noch
heu te...........?
9.
nach heute
............ ? (na
(na stacj benzynow)
benzynow)
MeineMutter
Mutterbraucht
brauchtden
denStaff
Stoff.........(na
10. Meine
........... . (nasukienk)
sukienk)
1
1.

.................... ....

2
2.

wiczenie 4
4
wiczenie
przypadka.
Wstaw w
w poniszych zdaniach odpowiednio formy 33 albo 4
4 przypadka.
zwischen..........
n d ...........Telefonapparat.
1. Claudia stellt dieses Buch zwischen
.............Computer
Computeruund
............ Telefonapparat.
2. Di
Dieses
v o r .................
2.
eses Spielzeug liegt var
. .. . . . . . . . ..Computer.
Computer.
3. Olaf geht iinn ........
3.
. . . . . . . .Disco.
Disco.
b e r........Couch.
4. Monika hngt
hangt ihr Foto tiber
. ....... Couch.
5. Meine Pantoffeln stehen unter
u n te r...............
5.
.
. . . . . . . .Stuhl.
Stuhl.
6. Justus arbeitet in
i n .......
6.
. . . . .Hotel.
Hotel.
7. Sein Haus steht nneben
eb en ..........
. . . . . . . . .Wald.
W ald.
8. Fra
Frau
a u f .........
8.
u Kesler ist jetzt auf
. . . . . . .Post.
Post.
9. Wann kommt
kornmt der Zug aann .........
. . . . . . .Grenze?
Grenze?
Ichschreibe
schreibeaft
oftana n. . .......Tafel.
10. Ich
. . . .. Tafel.
wiczenie
wiczenie 5
Opisz, co ii gdzie znajduje si na poniszym rysunku.

17

wiczenie
wiczenie 6
W
pomiesza! kolejno przyimkw.
przyimkw. Uporzdkuj je.
W poniszym tekcie psotny chochlik pomiesza
je.

September
Gegen Wochenende und auf Montag dauerte die am Anfang September
herrschende Hochdrucklage an. Auf zeitweise massiger
rnassiger Brise stiegen die
Temperaturen am hochsommerliche
Dadurch bildeten sich am allem
Ternperaturen
hochsornmerliche Werte an. Dadurch
Wrmegewitter. Am Stiden
Sden war es zeitweise
von den Bergen noch isolierte Warmegewitter.
bewlkt. Die Schweiz liegt |m
krftigen Hochs, das sich am
bewtilkt.
im Sdrand
Stidrand eines kraftigen
am
in Dienstag
den Britischen Inseln allmhlich
allmahlich ostwrts
ostwarts verlagert. Dadurch wird in
und besonders vor Mittwoch die Brisenstrmung
Brisenstrtimung wieder verstrkt.
verstarkt. Auch auf
Donnerstag dominiert
dorrtiniert trotz der Alpennordseite noch der Hochdruckeinfluss.
Am Freitag stellt
allmhlich um,
diee Winde drehen
drehen seit
seit
steli! sich die Wetterlage allmahlich
urn, di
Sdwest
Stidwest und es wird allmhlich
allmahlich feuchtere Mittelmeerlauf am die Westschweiz
gefhrt. Damit geht aaber
gefuhrt.
ber auch wieder eine Erwrmung.
Erwarmung.

wiczenie
wiczenie 77

Uzupenij dwa przyimki, ktrych brak w


w tekcie.
Prognose flir
fr die Schweiz
......Norden
. Nordensonniges
sonnlgesSptsommerwetter,..........Flachland.........Vormittag
Spatsommerwetter, .
. Flachland . . . . . Vormittageinzelne
einzelne
Nebel- oder
oder Hochnebelfelder...........
Hochnebelfelder. Mittwoch und
und Donnerstag .........
. Osten
Osten mit
mit
esten,........Samstag
reitag........W
auffrischender Brise etwas weniger warm.........F
warm. . . . . . Frei
tag . . . . . . Westen,
. . . . . . Smstag
auch .Osten
Ostenzunehmend
zunehmendWolken,
Wolken,aber
abermeist
meisttrocken..........
trocken. .SStiden
. Mittwoch
auch.......
den......Mittwoch
sonnig,.......
sonnig, .Donnerstag
Donnerstageinige
einigeWolkenfelder.........Freitag
Wolkenfelder. . Freitagund
undSamstag
Samstagmeist
meistbe
be
wlkt
mglich.
wtilkt und etwas Regen mtiglich.

wiczenie 8
wiczenie
8
Jakie przyimki mona wpisa w
w wykropkowane miejsca?

Unfall

....Freitag
u rz.......20
ann......einem
otorfahrrad.......
Frei tagkkurz
. 20Uhr
Uhrfuhr
fu.hrein
ein25-jhriger
25-jahrigerM
Mann
. . einemM
Motorfahrrad
.
Birnenstrae.......
bzw eigung......
der Birnenstrafle
.Lampe.
Lampe.Kurz
Kurz....
der
derAAbzweigung
.Gammen
Gammenkollidierte
kollidierte
der Fahrer
Fahrer.....einem
. . einernunbekannten
unbekanntenFahrzeug.
Fahrzeug.Der
DerLenker
Lenkerdes
desMotorfahrrads
Motorfahrradswurde
wurde
.....Unbeteiligten
gefunden und
Unbeteiligtenerheblich
erheblichverletzt
verletztauf
aufgefunden
undmusste
musste ....
das
dasSpital
Spita!....
ei
ei
nem Helikopter
Helikopter eingeliefert
eingeliefert werden.
werden. Die
Die Polizei
Polizei sucht nun
nun Zeuginnen und
und Zeugen.
Zeugen.
.

18

wiczenie 9
9
wiczenie
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.

To miasto liczy okoo 25 000


OOO mieszkacw.
Nie mam nic przeciwko twojemu pomysowi.
Zamiast zabawki podarowaam Annie ksik.
Wzdu drogi rosn pikne drzewa.
Najpierw musz przej wzdu tej ulicy.
To krzeso stoi naprzeciwko szafy.
Pani Winkler mieszka koo poczty.
To byo 13
13 marca 2004 roku.
Ucze rysuje na tablicy kota.
W nocy
jad
pocigiem
Berlina.
W nocy
jad
pocigiem
do do
Berlina.

wiczenie I10
wiczenie
O

Zaznacz waciw odpowied.


Zaznacz
Haben
ie..ihrem
Haben
SieS
ihremFreund
Freund
Geschenk bekommen?
wieder ein Geschenk
a. init
mit
b. aus
c. von
2............
demersten
erstenJuli
Juliist
istkein
kein
2. dem
Unterricht mehr.
a. von
b. seit
seit
c. ab
3.............
Vormittagbummelten
bummelten
3. Vormittag
wir
.... die Stadt.
ber
a. am, liber
b. im, durch
c. am, durch
4. Das Bild hangi
hngt liber
b e r.....Couch.
. Couch.
a. die
b. den
c. der
5. Den Schrank stellen wir neben
5.
neben
.......

. . .Klavier.
Klavier.
a. das
b. dem
c.
c. den
den

1.

6. Statt ..... Koffers nahm


nahm Theo eine
6.
Reisetasche.
a. der
b. des
c. den
arbeitet.........
7. Mein Nachbar arbeitet
.
a. in die
die Bahn
Bahn
a.
b. auf der Bahn
c. bei der Bahn
8...............
8.
.Breslau
Breslaufahren
fahrenwir
wirerst
erstmor
morgen.
a. in
b. nach
c. zu
zu
9. Mchtest
Mochtest du Cola .......
. . . . .. der Flasche
Flasche
trinken?
trinken?
a.
mit
a.mit
b. von
c. aus
10. K
urz......
10.
Kurz
. .10
10sind
sindwir
wirsicher
sicherbei
beieuch.
euch.
a. nach
um
b. urn
c. an

19

R ozdzia 2

Przyimki synonimiczne

ERT

2.1.
N A -an,
an,auf,
auf,fUr,
fr,in,in,zuzu
2.
1 . NA
-

Polski przyimek na tumaczy si w jzyku niemieckim najczciej na 5 przyimkw:


fr, in
an, auf, fiir,
in oraz zu.

Przyimka AUF uywamy, gdy:

komunikujemy, e co znajduje si na czym (pooenie poziome), np.:


dem Tisch.
Dieses Buch lag auf dem
Ta ksika leaa na stole.

okrelamy kierw1ek,
kierunek, np.:
Ball aufs
aufs Dach.
Die Kinder warfen den Bali
Dzieci wrzuciy
wrzucily pik na dach.

okrelamy sposb, w jaki co si wydarzyo lub si wydarzy, np.:


schreiben?
Wollen wir es aufs Neue schreiben?
Czy chcemy to pisa na nowo?

podajemy rdo lub powd takiego wanie stanu rzeczy, np.:


Ich habe es doch auf Ihre
Ihre Anregung gemacht!
Ja uczyniem to przecie na Pani yczenie!

21

Przyimka AN uywamy, gdy:

co znajduje
znajduje si
si na
na czym
czym (pooenie
(pooenie pionowe),
pionowe), np.:
co
hngt an der Wand.
Dieses Bild hangt
Ten obraz wisi na cianie.

co nie znajduje si bezporednio na czym, a jedynie w pobliu, np.:


Sterne am Himmel beobachtet?
beobachtet?
Haben Sie gestem
gestem Sterne
/ Pastwo oglda(a)
niebie?
Czy Pani // Pan /
oglda( a) // ogldali wczoraj gwiazdy na niebie?

okrelamy stan zdrowia, np.:


Meine Oma leidet an
an der Ohrenkrankheit.
Meine
Moja babcia cierpi na chorob uszu.

w wyraeniach abstrakcyjnych, np.:


Verhandlungen ha
haben
an Intensitat
Intensitt verloren.
Die Verhandlungen
ben letztens an
Rokowania straciy ostatnio na intensywnoci.
OR uywamy, gdy:
FR
Przyimka F

okrelamy
okrelamy czas, por, termin, np.:
Fr wann
wann soli
soll diese Arbeit
Arbeit fertig
fertig sein?
sein?
Ftir
Na kiedy powinna by gotowa ta praca?

porwnujemy moliwoci, np.:


porwnujemy
Fr einen Sportler ist er zu oft krank.
krank.
Fur
Jak na sportowca zbyt czsto choruje.

okrelamy przeznaczenie czego, np.:


Wofr hast du deine
deine letzte Pramie
Prmie verwendet?
verwendet?
Wofilr
Na co przeznaczye swoj ostatni premi?

Przyimka IN uywamy, gdy:

okrelamy strony
strony wiata, np.:
Norden ist es jetzt
jetzt sonnig.
Im Norden
Na pnocy jest teraz sonecznie.
okrelamy miejsce (najczciej w rodku ktrego kto akurat si znajduje), np.:
Ich wohne in
in der
der RosenstraBe.
Rosenstrae.
Ich
Mieszkam na ulicy Ranej.

22

Przyimka ZU uywamy, gdy:

okrelamy cel lub efekt dziaania, np.:


np. :
Gruppenleiter gewii
gewhlt?
Wer wurde zum Gruppenleiter
hlt?
Kto zosta wybrany na przewodnika grupy?

okrelamy miejsce, w kierunku ktrego si udajemy, np.:


Der Bus fiihrt
fhrt zum
zum Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof.
Autobus jedzie na dworzec gwny.
gwny.

okrelamy rodzaj posiku, np.:


Zum
Frhstck esse ich immer zwei A
pfel.
Zum zweiten Friihstiick
pfel.
Na drugie niadanie zjadam zawsze dwa jabka.

komunikujemy stopniow zmian


ko1nunikujemy
z1nian w czasie, w wyraeniu 'z ....
. . na ...', np.:
vernderte
sich von
von Stunde zu Stunde.
Das Wetter verii
nderte sich
Pogoda zmienia si z godziny na godzin.

VON
VON ....
. . ZU ....
. . z ...
. .. na ...

:>wiczenia
wiczenia

wiczenie II
wiczenie
an, auf,
auf, fiir,
fr, in,
in, zu.
zu.
Uzupenij zdania nastpujcymi przyimkami: an,

la g ...
........
1. Das Heft lag
.....dem
demTisch.
Tisch.
2. Der Schler
Schiiler schreibt eine neue Vokabel
.. ....die
dieTafel.
Tafel.
2.
Vokabel......
3. Justus isst
is s t......
3.
......dem
demzweiten
zweitenFrhstck
Friihstuckimmer
immerzwei
zweipfel.
A pfe!.
Nachbar
f h rt.....eine
4. Mein Nach
bar fahrt
..... eineWoche
Wocheins
insGrne.
Griine.
5. Meine Eltern
ohnen.....dem
El tern w
wohnen
..... demersten
erstenStock.
Stock.
6.
Karolin
schnell.....meinen
6. Karo
line antwortete schnell
..... meinenBrief.
Brief.
7.........dem
7. . .... demWesten
Westenvon
vonEuropa
Europaist
istes
esjetzt
jetztsehr
sehrkalt.
kalt.
8. Haben Sie gestem
gestern Sterne.....dem
8.
Sterne ..... demHimmel
Himmelbeobachtet?
beobachtet?
9. Passen Sie bbitte
itte...
......
...ihr
ihrKind
Kindbesser
besserauf!
auf!
10. Das
DasAuto
Autofuhr
fuhrmit
mitder
derGeschwindigkeit
Geschwindigkeit6060km
k m. ..der
10.
. derStunde.
Stunde.

23

wiczenie 2
2
wiczenie

Pocz przyimki z odpowiednimi grupami wyrae ii zwrotw.


1. anan2. auf
2. auf3. fiir
3. fr4. in
4. in5. zu
5. zu
1.
A..
A
.....dem
......
demzweiten
zweitenStock
Stockwohnen
wohnen
......der
.......
derRichardsstrae
Richardsstraflewohnen
wohnen
100 Silben
Silben....der
100
..... derMinute
Minuteschreiben
schreiben
B.
Sterne.....dem
Sterne
...... demHimmel
Himmelbeobachten
beobachten
.....Rheuma
.
..... Rheumaleiden
leiden
......der
.......
derEcke
Eckewarten
warten

.. dem Osten sein


....... die Sommerferien fahren

.. derEndstation
Endstationaussteigen
aussteigen
.....der
einen R
ing.....dem
Ring
...... demFinger
Fingerhaben
haben

C.
c.
einen guten Eindruck ....
.... den Chef machen
.....eine
... . eineIdee
Ideekommen
kommen
jd n .....die
jdn
.. dieProbe
Probestellen
stellen

jd m .....
....das
jdm
dasWort
Wortglauben
glauben
Buch.....Seite
das Buch
...... Seite100
100aufschlagen
aufschlagen

D.
gro sein
........ sein Alter grofl
........ heute Schluss!
sein
........ einen Sportler zu schwach se
in

........ eine Woche fahren


die damalige Zeit billig sein
........ de

E.
Frhstck Milch trinken
...... dem Frilhstilck
Fu gehen
...... Fufl
...... der rechten Zeit kommen

dem Bahnhof fahren


...... dem
..... der Probe gehen

wiczenie 3
wiczenie
3
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
8.
9.
10.

24

mieszka na 3 pitrze
pi kakao na niadanie
by niskim jak na swj wiek
zrobi ze wraenie na ssiadach
wisie na cianie
jecha na urlop
niebie
podziwia gwiazdy na njebie
jecha na miesic w gry
i pieszo
czekananarogu
rogu
czeka

2.2. PO
PO -an,
an,auf,
auf,in,in,je,je,nach,
nach,von
von
-

Przyimek po tumaczymy na niemiecki jako:


AN
AN

lub kogo na podstawie czego, np.:


gdy chodzi o rozpoznanie i zauwaenie czego lub
dich an der Kleidung erkannt.
Ich habe <lich
Rozpoznaem ci po ubraniu.

AUF
t\UF

np.:
gdy wyraamy ruch po powierzchni czego, np.:
Die Kinder
Kinder liefen auf
auf dem Rasen.
Dzieci biegaj po trawniku.

IN

gdy wyraamy ruch po czym znajdujcym si wewntrz pomieszczenia, np.:

Warum gehst du so nervOs


nervs im
herum?
im Zimmer herum?
Dlaczego chodzisz tak nerwowo po pokoju?
JE
4P

gdy okrelamy ilo, np.:


Frhstck (je einen Teeltiffel)
Teelffel) einnehmen.
Diese Arznei sollen Sie nur nach dem Friihsttick
To lekarstwo powinna Pani bra po jedzeniu (po jednej yeczce od herbaty).

NACH
MCH

gdy okrelamy czas, np.:

komme zu dir erst nach


nach dem Abendbrot.
Ich komme
Przyjd do ciebie dopiero po kolacji.
kolacji.
VON

(erben von),
von), np.:
po czasowniku o znaczeniu 'dziedziczy' (erben
Hast du von ihr was geerbt?
Czy odziedziczye co po niej?

ERBEN VON
VON -- dziedziczy po

25

wiczenia
wiczenia

wiczenie 4
4
wiczenie
auf, in,
je, nach,
nach, von.
von.
Uzupenij zdania nastpujcymi przyimkami: an,
an, auf,
in, je,

1.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
10.

d ich...........dem
Ich besuche dich
demFrhstck.
Frtihstuck.
M inuten.....zehn
Es ist 10 Minu
ten zehnUhr.
Uhr.
Luft Sonja jetzt.....der
Lauft
jetzt . derKche
Kticheherum?
herum?
......der
d ich .
Ich habe dich
derKleidung
Kleidungerkannt.
erkannt.
te.....meinem
Ich erb
erbte
meinemOpa
Opaein
einschnes
schonesAuto.
Auto.
Meine Schwester muss diese Arznei zweimal taglich
tglich....
Esslffel einnehmen.
einen Essloffel
einnehrnen.
ihren Augen, dass sie Fieber hat.
Ich sehe ....
aufgeregt.......dem
Meine Mutter geht aufgeregt
. . demZimmer
Zimmerherum.
herum.
Tante gab den Kindern
Kindern....einen
Die Tanie
. einenApfel.
Apfel.
Washast
hastdud u.
... deinen
Was
deinenGroeltern
Grollelterngeerbt?
geerbt?

wiczenie 5
wiczenie
Pocz przyimki z odpowiednimi grupami wyrae ii zwrotw.

1.
1. an 2. auf 3. in 4. je 5. nach 6.
6. von
A.
.........den
.........der

denAugen
Augensehen
sehen
derStimme
Stimmeerkennen
erkennen
........ seinem
..........
seinemBenehmen
Benehmenbemerken
bemerken
B.
der Schmuck......der
Schmuck . . derTante
Tanteerben
erben
viel Geld
G eld......der
vie!
. derSchwester
Schwestererben
erben

ein schnes
H au s.....dem
schnes Haus
.. demOpa
Opaerben
erben

C.
c.
demRasen
Rasen
........... dem
denStraen
Strallen
............den

...........
.dem
demSeil
Seilgehen
gehen

D.

.

der Altstadt herumgehen


Zimmer herumgehen

............
. dem
demStillen
Stillenhoffen
hoffen

E.
.
.

einen Teeloffel
Teelffel einnehmen
zehn in der Reihe stehen

........eine
eineApfelsine
Apfelsinegeben
geben

F.

26

schwerem Leiden sterben


der Pause

10 Minuten
. . 10
Minu ten schon fertig sein

wiczenie 6
wiczenie
Jak te wyraenia ii zwroty bd brzmiay po niemiecku?
lak

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
10

da po kawaku chleba
20
przyj po godzinie 20
chodzi po pokoju
odziedziczy duo pienidzy po dziadku
rozpozna kogo po gosie
zaywa po yeczce od herbaty
chodzi po trawniku
przyj po kolacji
widzie po oczach
umrze po cikich cierpieniach

an,auf,
auf,in,in,
2.3. WW -an,
zuzu
-

Przyimek w mona tumaczy na jzyk niemiecki jako:


AN

w poczeniu z nazwami dni tygodnia, np.:


Montag gehe
gehe ich in die Disco.
Am Montag
W poniedziaek id na dyskotek.

m.in. po czasownikach glauben, zweifeln, studieren, unterrichten, np.:


np.
rn.in.
Glaubst
Glau
bst du an Geister?
Wierzysz w duchy?

AUF
0.UF

kssen, np.:
po czasowniku ktissen,
ksste die Tochter auf die Wange.
Der Vater kiisste
Ojciec pocaowa crk w policzek.
policzek.

wyraajc sposb, np.:


auf elegante Art
w elegancki sposb

IN

przy okrelaniu czasu (przed nazwami miesicy, lat, pr roku), np.:

utter in Spanien.
Im Mai war ich mit meiner M
Mutter
W maju byam z moj mam w Hiszpanii.
Hiszpanii.

przy oznaczaniu miejsca, np.:


Im Fahrstuhl gab es kein Licht.
W windzie nie byo wiata.

27

zu
zu

z danymi liczbowymi, np.:


Magisterarbeit ist schon zu 30% fertig.
Meine Magisterarbeit
Moja praca magisterska jest gotowa w 30%.

wiczenia
wiczenia

wiczenie
7
wiczenie 7
an, au,
auf, in,
in, zu.
Uzupenij zdania nastpujcymi przyimkami: an,
zu.

1............. .dem
1.
demFreitag
Freitaggehe
geheich
ichins
insKino.
Kino.

2. Die Mutter ki.isste


ksste den S
ohn .......die
2.
Sohn
. .. dieStirn.
Stirn.
3. Mein Schulprojekt ist schon ....... . 40% fertig.
3.
4..........
4.
......dem
demApril
Aprilwar
warich
ich....
....Spanien.
Spanien.
.....Geister?
5. Glaubst du
d u .....
Geister?
6.
6. ...
. .. dem August war ich in Deutschland.
7. Wer ist je
tz t.....der
jetzt
. . derReihe?
Reihe7
a ld..
.....den
8. Ich muss mich b
bald
.. denWeg
Wegmachen.
machen.
m ich.....Ruhe!
9. Lass mich
..... Ruhe!
10. Ich
Ichglaube
glaubenich!
n ic.h t....
Wunder.
. . Wunder.
wiczenie 8
wiczenie
8
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim wyraeniom ii zwrotom.
zwrotom.

1. an 2.
2. auf 3. in 4. zu
zu
A.
....... Hause
.......
Hausesein
sein
.......
. . . .30%
30%

.......
. ....der
derSeite
Seitespringen
springen
....... Bett
.......
Bettliegen
liegen

B.
F ah rt......
eine Fahrt
......das
dasBlaue
Blauemachen
machen
nnich!
ich t......
.. ....Frage
Fragekommen
kommen

........die
. ... dieLuft
Luftsprengen
sprengen
......
....dem
demGebirge
Gebirgesein
se.in

C.
c.
sich .... den Weg machen
etwas ....
. .. diese Weise erledigen

jd
jdnn .....den
..... denMund
Mundkssen
ki.issen
..........
........elegante
eleganteArt
Art

D.
D.
.......
.. .. .dem
demMontag
Montagfahren
fahren
W ort......
kein wahres Wart
. ...der
derGeschichte
Geschichtefinden
finden

28

........der
..... derReihe
Reihesein
sein
das
dasSchnste........der
Schonste . . derSache
Sachesein
sein

wiczenie 9
9
lwiczenie

Przetumacz na jzyk niemiecki.


L
1.
2.
23.
3.
4.
(.
5.

jecha w zimie na urlop


uczy si w liceum
lee w ku
urodzi si w maju
pocaowa dziewczyn w policzek

6.
6. nie wierzy w cuda
domu
7. by w domu
8. by nastpnym w kolejce
9. wyruszy w drog
10.
10. zakocha si w aktorze

auf,an,
an,nach,
nach,uber,
ber,urn,
um,von
von
2.4. OO -auf,
-

Polski przyimek o mona tumaczy na jzyk niemiecki jako:

AN
N

m.in. po czasownikach denken,


denken, sich erinnern, np.:
m.in.
Denke an mich!
Pomyl o mnie!

AUF
[.<\UF

m.in. po takich przymiotnikach, jak eifersiichtig,


eiferschtig, neidisch, np.:
min.
junge Frau eifersiichtig.
eiferschtig.
Der Mann war auf seine junge
on.
M by zazdrosny o swoj mod on.

NACH
N.CH

m.in. po takich czasownikach, jak fragen, sich erkundigen, np.:


Warum hast du danach nicht
nicht gefragt?
Warum
Dlaczego o to nie spytae?

\\)
BER
BER

przy rzeczownikach nieywotnych wszdzie tam, gdzie przekazujemy obszerne


informacje, np.:

haben
lange ber
Ereignisse in Kairo
Kairo unterhalten.
unterhalten.
Wir ha
ben uns lange
iiber die letzten Ereignisse
Dugo rozmawialimy o ostatnich wydarzeniach w Kairze.
Kairze.
przy rzeczownikach ywotnych wszdzie tam, gdzie chcemy podkreli swj ne

gatywny stosunek do danej


danej osoby, np.:
gatywny
O
ber
Herrn Schrei rede
redet man letztens vie!
viel zu vie!.
viel.
ber Herm
O Panu Schrei mwi si ostatnio o wiele za duo.
UM

gdy chcemy wyrazi, e si o co staramy, o co prosimy, np.:


um Verstandnis,
Verstndnis, anders ging es aber nich!!
nicht!
Ich bitte urn
Prosz o wyrozumiao, inaczej nie mona byo!
29

w wyraeniach z es geht, np.:


Es geht mir eben darum!
O to mi wanie chodzi!

przy okrelaniu czasu, np.:

Urn 21 Uhr bin


bin ich schon mit der Arbeit fertig.
21 skoczyem prac.
O 21
przy komunikowaniu rnicy, np.:
Lhne sind
sind urn
um 20% hoher
hher ais
als eure.
Unsere Lohne
Nasze pace
wasze.
place s o 20% wysze ni wasze.
przy dokonywaniu porwna, np.:
Ich bin
bin <loch
doch urn
um 25 cm kleiner als
du.
ais du.
25 cm niszy od ciebie.
ciebie.
Jestem o 25
V fN
va
z rzeczownikami nieywotnymi,
nieywotnymi, gdy mamy
marny zbyt mao informacji na ich temat, np.:
Ich weiB
wei von dieser Wanderung
Wanderung kaum
kaum etwas.
O tej wdrwce mao co wiem.
zz rzeczownikami ywotnymi, np. osobami, gdy akcentujemy nasze pozytywne
lub neutralne nastawienie do nich, np.:
dem neuen
neuen Direktor kann
kann ich kein schlechtes Wort sagen.
Von dem
sowa.
O nowym dyrektorze nie mog powiedzie zego sowa.

wiczenia
wiczenia

wiczenie 10
wiczenie
IO

Uzupenij zdania podanymi przyimkami: auf,


auf, an,
ber, um,
an, nach,
nach, i.iber,
urn, von.
von.
1.
1.
2
2.
33.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30

Ichbitte
b itte
....Verstndnis.
Ich
......
Verstandnis.
... 21
. ....
21Uhr
Uhrbin
binich
ichschon
schonfertig.
fertig.
. ....
...dem
demneuen
neuenDirektor
Direktorkann
kannich
ichkein
keinschlechtes
schlechtesWort
Wortsagen.
sagen.
Du sollst.......
sollst . . ..deine
deineZukunft
Zukunftdenken!
denken!
A ufsatz......
Olaf schreibt einen Aufsatz
......die
dieUmweltverschmutzung.
Umweltverschrnutzung.
Klara ist.....Florian
ist..... Florianeiferschtig.
eifersiichtig.
Ich muss nnoch
o c h .......
. ....der
derAbfahrtzeit
Abfahrtzeitdes
desZuges
Zugesfragen.
fragen.
Wir red
redeten
letztens vie!
v ie l.....ihm.
eten Ietztens
. .... ihrn.
m ich.....dem
Ich erkundige mich
..... demPreis
Preisdes
desMantels.
Mantels.
Monikaerzahlt
erzhltvie!
v ie.l....
ihremVater.
Vater.
Monika
. ihrem

wiczenie II II
tlwiczenie
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom zwrotw
zwrotw ii wyrae.
1. nach
nach
I.

2. auf
auf 3.
3. an 4.
4. tiber
ber 5. um
von
urn 6. von

A.
.... den
denFrieden
Friedenkmpfen
kampfen
.......Rat
Ratbitten
bitten
..... die
dieHand
Handeines
einesMdchen
Madchenanhalten
anhalten
........ eine
eineMahlzeit
Mahlzeitbitten
bitten
B.

viel....
viel
.... dem Freund reden
viel....
erzhlen
viel
.... dem Vater erzahlen
__..dem
demneuen
neuenDirektor
Direktorsprechen
sprechen
... jdm. viel
gehrt ha
haben
.....
vie] gehtirt
ben
C
c.
.....dem
...... demWetter
Wetterfragen
fragen
sich.....der
sich
. ..... derAnkunftszeit
Ankunftszeitdes
desZuges
Zugeserkundigen
erkundigen
.....dem
.. demGesundheitszustand
Gesundheitszustandfragen
fragen
D..
D
......jdn.
..... jdn. eiferschtig
eiferstichtigsein
sein
......den
... denneuen
neuenMantel
Mantelder
derNachbarin
Nachbarinneidisch
neidischsein
sein
E.

.....seinen
......
seinenFreund
Freunddenken
denken
sich .... sein Versprechen erinnern
F.

......etwas
. etwasnachdenken
nachdenken
ein Buch....Vgel
Buch ..... Vogellesen
Jesen
.....einen
......
einenWaffenstillstand
Waffenstillstandverhandeln
verhandeln
wiczenie 12
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pyta o drog
myle o swojej crce
o 20%
czyta ksik
ksik o rybach
prosi o poparcie
mwi duo o ssiadach
przypomina sobie o wakacjach
spraw
chodzi o wan spraw
by zazdrosnym o Piotra
zakada si o 100 Euro

31

D O -anan,
bis,i nin,
nach,zu
zu
2.5. DO
, bis,
, nach,
-

Przyimek do na jzyk niemiecki mona tumaczy na 5 sposobw, jako:

AN
AN

gdy jedna osoba zwraca si do drugiej w formie pisemnej lub ustnej, np.:

schickst du an mich eine e-Mail?


e-Mail?
e-maila?
Wylesz do mnie e-rnaila?

gdy wyraamy ruch w stron jakiego przedmiotu, np.:

Petra korom,
komm, bitte
bitte an die Landkarte von Europa!
Petra podejd do mapy Europy, prosz!
BIS
gdy chcemy podkreli granic, kres czego, np.:
Bis Frankfurt sind es noch ungefahr
ungefhr 50 km.
Do Frankfurtu jest jeszcze okoo 50 km.

gdy okrelamy czas, np.:

zurckgeben.
Bis Montag sollst du mir aber dieses Buch unbedingt zuriickgeben.
Do poniedziaku musisz mi bezwzgldnie odda t ksik.
oddajc polsk konstrukcj od ... do ...
...,, np.:

Der Unterricht dauert in der


der Rege!
Regel von
von 8 bis
bis 14
14 Uhr.
Der
Lekcje trwaj z reguy od 8 do 14.
*
NACH

mamy do czynienia z nazw pastwa lub miasta w


gdy marny
w rodzaju mskim lub ni
jakim, np.:
Fhrst du nach Liechtenstein?
Liechtenstein?
Fahrst
Jedziesz do Liechtensteinu?
IIN
N

gdy wystpuje nazwa pastwa, ktra jest rodzaju eskiego, np.:

Ich fahre iibermorgen


bermorgen in die Schweiz.
Schweiz.
Pojutrze jad do Szwajcarii.

gdy komunikujemy wchodzenie lub zamiar wejcia do pomieszczenia, np.:

in den Klub.
Ich gehe morgen in
Jutro pjd do klubu.
ZU
zu

gdy kto si zblia si do kogo lub do pomieszczenia, ale z jakich wzgldw nie
zamierza lub nie moe wej, np.:

Ich muss heute unbedingt zum Zahnarzt.


Musz dzisiaj bezwzgldnie pj do dentysty.
dentysty.
32

gdy okrelamy cel lub przeznaczenie, np.:

viel Zeit haben


haben wir noch
Abfahrt des Zuges?
Wie vie!
nach zur Abfahrt
De czasu mamy jeszcze do odjazdu pocigu?
gdy okrelamy wewntrzny stosunek do czego, np.:

Ich habe es nur aus Freundschaft zu dir gemacht.


gemach!.
Uczyniem to tylko z przyjani do ciebie.

Owiczenia
wiczenia

wiczenie 13
wiczenie
Uzupenij zdania podanymi przyimkami: an, bis, in,
in, nach, zu.
1. Kommen Sie bitte
b itte......das
1.
. dasRednerpult.
Rednerpult.
2. Dieser Zug fahrt
fhrt nur
.... Wien.
2.
3. Fahrst
Fhrst du schon nchste
W oche.....Italien?
3.
nachste Woche
ltalien?
fhrt m
orgen.....die
4. Otto fiihrt
morgen
dieGUS.
GUS.
5. Ich kom
m e...Klub
mit.
komme
Klub
mit.
6. Sandra lief
lief . ihrem Vater.
7. Mein Va
Vater
bleibt.....dem
7.
ter bleibt
demSommer
Sommerin
indem
demAusland.
Ausland.
8. Ich gehe nach
noch schnell
schnell.....Hause.
. . Hause.
9. Gehen wir heu
te....dem
heute
. demFriseur?
Friseur?
10. Bleibe
Bleibebei
beiuns
u n
s .. nchsten
nachstenMontag.
Montag.
wiczenie 14
wiczenie
14
Przyporzdkuj poszczeglne przyimki odpowiednim grupom zwrotw
zwrotw ii wyrae.

1.
2. bis3. in
3. in4. nach
4. nach5. zu
5. zu
1. anan2. bis
A.

dem Tanz auffordern


der Verftigung
Verfgung stehen

dem Arzt gehen


dem Bahnhof fahren

B.

Hause
Hause gehen
Ruhm streben

.......Frankreich
.. Frankreichfliegen
fliegen

c.
.
.

die Mongolei fahren


das Kino gehen

........den
denKlub
Klubmitkommen
mitkommen

D.
o.
n u r Bonn fahren
nur
...........
.Weihnachten
Weihnachtenim
imAusland
Auslandbleiben
bleiben

............nchsten
. nachstenFreitag
Freitagbleiben
bleiben
.............Juli
. Juliwarten
warten
33

E.
einen Brief
Brief.......die
. ...... dieFirma
Firmaschreiben
schreiben
sich......jdn.
sich
....... jdn. wenden
wenden

sich......jdn.
sich ....... jdn.nicht
nichtgewhnen
gewihnenknnen
konnen
.denTisch
Tischkommen
kornrnen
.......den

wiczenie 15
15
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1. i do dornu
domu
1.
2. i do lekarza
3. jecha do dworca
4. lecie do Francji
5. podej do mapy
6. jecha tylko do Warszawy
7. jecha do Turcji
8. pozosta za granic do Boego Narodzenia
9. czeka do maja
10. zaprosi do taca
10.

aus,mit,
mit,
von
2.6. Z Z -aus,
von
-

Przyimek z na jzyk niemiecki mona tumaczy jako:


AUS

gdy wyraamy ruch ze rodka czego, np.:

Um wie vie!
viel Uhr
Uhr kommst
kommst du
du aus der Schule nach Hause zuriick?
zurck?
Urn
domu?
O ktrej wracasz ze szkoy do domu?

gdy okrelamy materia, z ktrego co si wykonuje, np.:

Uhrengrtel aus Leder?


Ist dieser Uhrengiirtel
Czy ten pasek od zegarka jest ze skry?

gdy podajemy powd zrobienia czego, przyczyn wewntrzn, np.:


Xavier hat es aus Verzweiflung gemacht.
Xavier zrobi to z rozpaczy.

gdy okrelamy czas danego wydarzenia, np.:

welchem Jahrhundert stammt dieses Gemalde?


Gemlde?
Aus welchem
Z ktrego wieku pochodzi ten obraz?
MIT
MIT

w znaczeniu 'razem z kim lub czym', np.:

Gehst du mit uns in


den Klub?
in den
Idziesz z nami do klubu?

34

gdy oznaczamy sposb robienia czego, np.:


groer Freunde mochte
mchte ich es dir mitteilen.
Mit groBer
Z wielk radoci chciabym
zakomunikowa.
chcialbyrn ci to zakomunikowa.
VON
VON

gdy dan czynno wykonujemy z okrelonego kierunku (ale nie ze rodka), np.:

Nimm die Decke vom


vom Tisch weg!
Zdejmij obrus ze stou!
tumaczc wyraenie z ... do ...,

..., np.:

Wie viel Kilometer sind


sind es von
nach Berlin?
Wie
von Warschau nach
Ile kilometrw jest z Warszawy do Berlina?
VOR
OR

sygnalizujc niezalen od naszej woli przyczyn, jak w wyraeniu vor (z


(z blu)
strachu), np.:
Schmerzen, vor Angst (ze
(ze strachu),
Die Kranke schrie vor Schmerzen.
Chory krzycza z blu.

:wiczenia
wiczenia

wiczenie 16
Uzupenij zdania odpowiednimi przyimkami.
Uzupelnij
Um wie vie]
viel Uhr kommst du
du morgen ..... der Schule nach Hause zuriick?
zurck?
1. Urn
2. Sind diese Schuhe .... Leder?
Decke.....dem
3. Nimm die Decke
. . demTisch
Tischweg!
weg!
S alat....
4. Ich esse Sal
a t diesem Teller, gut?
5. Martha mtichte
mchte Orangensaft
Orangensaft....
.... der Flasche trinken.
Mdchen war rot
r o t ... Scham.
Scham.
6. Das Madchen
leid er.....leeren
7. Ich komme leider
. leerenHnden.
Handen.
i s t
.... dir wieder los?
8. Was ist
Bltter begannen ........ den Baumen
Bumen zu fallen.
fallen.
9. Die Blatter
10.
DerKranke
Krankeschrie
schrie ....Schmerzen.
Schmerzen.
10. Der

wiczenie 117
7
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom zwrotw
zwrotw ii wyrae.
1. ausaus2. mit
2. mit3. von
3. von4. vor
4. vor
1.
A.
........
....
....Freude
Freudeweinen
weinen
........
Scham
Schamrot
rotsein
sein

........
. . . . Schmerzen
Schmerzenschreien
schreien

35

B.
...... den Eltern verabschieden
verabschieden
sich
........
... .weitem
weitemkommen
komn1en

...... dem
......
demDach
Dachfallen
fallen
jed
em .....uns
jedem
. unsgut
gutkommen
kornmen

C.
c.
...... dem
demFenster
Fenstersehen
sehen
....
. .allen
allenKrften
Kraftenschreien
schreien

jdn.......der
jdn. . derFassung
Fassungbringen
bringen
etw
as.....der
etwas
. derNhe
Nahebeobachten
beobachten

D.
jdn.verlobt
verlobtsein
sein
.... jdn.
.....Freunden
Freundenins
insKino
Kinogehen
gehen

groBerFreude
Freude
.....groer

wiczenie 18
Przetumacz na jzyk niemiecki.
Przetlumacz
1
1.. paka z radoci
2. patrze z okna
3. wraca ze szkoy
4. je z talerza
5. krzycze z blu

6. spa ze stou
7. przybywa z daleka
7.
zarczonym
8. by z kim zarczonym
9. straci kogo z oczu
9.
10. umiera z tsknoty
10.

PRZEZ -durch,
durch,liber,
ber,von
von
2.7. PRZEZ
-

Przyimek przez mona tumaczy w jzyku niemieckim na 3 sposoby jako:


DURCH

gdy si wyraa przechodzenie lub przejedanie przez co, np.:

mssen zuerst durch den


den Tunne
Tunnel fahren.
Wir rniissen
Najpierw musimy przejecha przez tunel.

opisujc dzielenie, np.:

fnf.
Zehn durch zwei ist fiinf.
Dziesi podzieli przez dwa jest pi.
pi.

gdy okrelamy sposb wykonywania czego (na wskro), np.:

Lsst sich das durch


durch dieses Blatt
kopieren?
Lasst
Batt kopieren?
Czy to da si skopiowa przez t kartk?

wykonania czego, np.:


gdy okrelamy narzdzie stosowane do wykonania
iiberreicht.
Die Burnen
Blumen wurden ihr durch einen Boten berreicht.
Kwiaty zostay jej przekazane przez goca.

w stronie czynnej
czynnej i biernej, gdy okrelamy sprawc, rodek lub sposb, dziki
ktrym czynno si dokonuje, np.:
U
ber
Renovierung wurde ich durch meinen Nachbarn benach
ber die vorgeplante Renovierungwurde
richtigt.
O planowanym remoncie zostaem poinformowany przez ssiada.

36

OBER

przez co, czsto te w znaczeniu 'nad czym', np.:


np.
gdy wyraamy przechodzenie przez
Muss ich noch tiber
ber die Brilcke
Brcke gehen?
Czy musz jeszcze przej przez most?

przy okrelaniu przekroczenia porcji czasu, np.:


O
ber
gemacht.
ber das letzte Jahr hat er Schulabschluss gemach!.

Przez ostatni rok skoczy szko.


VON

w stronie biernej, dla wyraenia waciwego sprawcy czynnoci, np.:


Soll das von Anke gemach!
gemacht werden?
werden?
Soli
Powinno to zosta zrobione przez Anke?

:>wiczenia
wiczenia

wiczenie 19
wiczenie
19
Uzupenij zdania podanymi przyimkami: durch,
durch, ber,
i.iber, von.
von.

1. Sie rnilssen
mssen zuerst
zu erst....
.....den
denTunnel
Tunnelfahren!
fahren!
2. Z
Zwlf
wOlf .... zwei
zwei ist sechs.
n o ch......
...... die
3. Ich muss noch
dieBrcke
Brilckegehen.
gehen.
.....einem
u rd e .....
4. Der Kranke w
wurde
einemFacharzt
Facharztoperiert.
operiert.
5. Ich spreche .... die Nase.
Nase.
6. Das Kind wurde .... den El
Eltern
tern gerufen.
7.........Nacht
7. . .... Nachtist
istes
esWinter
Wintergeworden.
geworden.
8. Die N
ach t....
8.
Nacht
. ....klrte
klartesich
sichwieder
wiederauf!
auf'
9.
s t.....
.... der
9. Der Einbrecher iist
derPolizei
Poizeiverfolgt.
verfolgt.
10. Der
DerVerbrecher
Verbrecherwar
war....
....die
dieGrenze
Grenzegeflilchtet.
geflchtet.
10.
wiczenie 20
wiczenie
20
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom wyrae ii zwrotw.

1. durch
durch2. tiber
2. ber3. von
3. von
A..
A
........
. .. . ..einem
einemSpezialisten
Spezialistenuntersucht
untersuchtwerden
werden
.........einem
.....
einemFacharzt
Facharztoperiert
operiertwerden
werden

.........der
....... derPolizei
Polizeiverfolgt
verfolgtsein
sein

B..
B
flchten
. . . .. . die Grenze flilchten
Brcke fahren
.... die Brticke

...... die Wiese laufen

37

c
.
c.
......die
......
dieNase
Nasesprechen
sprechen
etwas .... eigene Dummheit verlieren
ehvas

...... den Tunnel fahren

wiczenie 2 1
I
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.

by ledzonym przez policj


przez noc
operowany przez lekarza specjalist
i przez most
jecha tunelem (przez tunel)
tunel)

6.
7.
8.
9.
9.
10.
10.

uciec przez granic


i przez las
przeskoczy przez mur
mwi przez nos
rodzicw
zosta zawoanym przez rodzicw

O D -seit,
seit,von,
von,ab
ab
2.8. OD
-

Przyimek od w jzyku niemieckim


niemieckim tumaczy si przede wszystkim przy pomocy
ktrego z trzech przyimkw ab, seit i von.
SEIT
gdy mwimy o czynnoci,
czynnoci, ktra trwa od jakiego czasu a do chwili obecnej,
obecnej, np.:
gestem bin
bin ich in
in der
der Schweiz.
Seit gestem
Od wczoraj jestem w Szwajcarii.
AB

gdy moment pocztkowy akcji naley do teraniejszoci lub przyszoci, np.:


Ab ersten Juli geht er zur Arbeit.
Od pierwszego lipca idzie do pracy.
pracy.

VON
oddajc polskie okrelenie trwania czynnoci od .... do ...,
., np.:
sind es vom
zum Dezember?
Wie viele Monate sind
vom April bis zum
Ile miesicy jest od kwietnia do grudnia?
VON .....
VON
. . . BIS
BIS .....
.

O Uwaga!

VOM .....B
IS ZUM
ZUM ....
VOM
. BIS

Uwaga!

Aby bliej okreli punkt pocztkowy, po rzeczowniku lub przyswku po


winno si poda drugi przyimek.

38

VON . . . ...

VON . ... AUS (z)

N
p .; Von
V on wo
w o aus
a u s fJihrst
f h r s t du
n ach L
ondon?
Np.:
du nach
London?

Von Briissel
Brssel aus.
:Von
Von wo ab
soll ich schreiben?
ab// an soli
Schreibe von hier ab
ab// an!

ANIAB

(od)

jedzjesz do
Skd po
pojedziesz
Londynu
Sk9d
do Londynu?
Z Brukseli.
Odkd mam zacz pisa?
miejsca.
Zacznij pisa z tego miejsca.

wiczenia
wiczenia

wiczenie 22
22
wiczenie
Uzupenij zdania podanymi przyimkami: seit,
von, ab.
seit, von,

1.
n s .....dem
1. Klaus arbeitet bei u
uns
. . . . dem1.l.Mai.
Mai.
2.
Geschft ist
i s t ........
2. Das Geschaft
. . ..77Uhr
Uhrbis
bis19
19Uhr
Uhrgeffnet.
geoffnet.
33. ........
......wann
wannbist
bistdu
duhier?
hier?
44. ........
......ersten
erstenJuli
Juliwerde
werdeich
ichbei
beieuch
eucharbeiten.
arbeiten.
55. ........
......Montag
Montagwarte
warteich
ichauf
aufdich.
dich.
te sind es
... . . demAprikbis
Apri!biszum
zumDezember?
Dezember?
6. Wie viele Mona
Monate
e s .....dem
77. .....wo
.... woaus
ausfhrst
fahrstdu
dunach
nachPolen?
Polen?
8 .....gestern
8.
... gestembin
binich
ichin
inder
derSchweiz.
Schweiz.
9 ....sofort.
9.
... sofort.
10........wo
10.
. ... wo ....
....soll
soliich
ichschreiben?
schreiben?
wiczenie 23
zwrotw ii wyrae.
Przyporzdkuj przyimki odpowiednim grupom zwrotw

1.
1.

seit 22.. von 3. ab

A.
A
.....sofort
.....
sofort
zweiten
.... zw
eiten Mai
....
. . heute
.... jetzt
B.
. ... .. dem letzten Winter im Krankenhaus liegen
.... .... einem Jahr krank sein
...... Montag warten
...... zwei
zwei Jahren
Jahren tot sein

39

c.

c.

aufstehen
.... dem Tisch aufstehen
.... morgens bis abends beschftigt

beschaftigt sein
.... einer Firma erhalten
erhalten
einen Brief ....
....

jdm. etwas verlangen


wiczenie 24
wiczenie
24
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

Od maja nic nie syszaem o Klaudii.


Klaudii.
pitku.
Miaam urlop od poniedziaku do pitku.
Moja babcia nie yje od roku.
Od dzi?
Pisz od tego miejsca!
Od nastpnego maja bd pracowa u ciebie, dobrze?
Od wczoraj jestem w Niemczech.
Od stycznia do maja jest 5 miesicy.
Marta wstaje od stou.
stou.
Odrana
ranadodowieczora
wieczorajestem
jestembardzo
bardzozajta.
zajta.
Od

@ Podsumowanie
Podsumowanie

wiczenie I
Przetumacz na jzyk polski podane grupy przyimkw synonimicznych.
Przetumacz

1..
1

fr -- in
in -- zu
zu
an -- auf -- fi.ir
2. an -- auf -- in -- je -- nach -- von
2.
3. an -- auf -- in -- zu
3.
ber
4. an -- auf -- nach -- ii
ber -- um
urn -- von
- bis -- in -- nach -- zu
5. an aus -- mit -- von -- vor
6. ans
- von -- ab
7. seit wiczenie 2
Podaj polskie znaczenie przyimkw w
w zdaniach.

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.

40

Kleidung.
Ich erkannte dich an der Kleidung.
viel Geld von der Mutter.
Hilda erbte vie!
Der Hund geht auf dem Rasen.
10 Minu
Minuten
abgefahren.
Nach 10
ten ist der Bus abgefahren.
Klaus kommt zu mir erst nach 22
22 Uhr.
Uhr.
Mein Opa muss diesen Sirup zweimal tglich
taglich je einen Teelffel
Teeloffel einnehmen.
Banane.
Die Mutter gab ihren Kindern je eine Banane.

.
.
dass du sehr mtide
mde bist.
Augen sehe ich, <lass
Nachbarin
gestorben.
Meine Nachba
rin ist nach schwerem Leiden gestorben.
10. Bettina ging aufgeregt in ihrem Zimmer.
10.
8.

deinen
An d
emen

9.
9.

wiczenie 3
Uyj grup przy
przyimkw
.1 m ko
' w synonimicznych.
Podpisz ponisze ilustracje.
ilustraqe
.

41

et

wiczenie 4
Psotny chochlik pomiesza przyimki w
w poniszych wyraeniach. Uporzdkuj je.
6. zu dem Mai
Himmel beobach
beobachten,
1 . Sterne auf dem H1mmel
en.
6
1
7.
Freitag
7 zu dem Frei
tag
2 . in
in dem Rasen
-;:...
3. an dem Zimmer herumgehen
8. aus Hause gehen
3
8
;
9. Saft von einem Glas trinken
sein
9
4. in Hause sem
4
10.
5 an dem Bett gehen
5.
10 aus einem Teller essen

wiczenie 5

Przetumacz przyimek auf w


w poniszych wyraeniach ii zwrotach. Uzupenij tabel.
aufw
w znaczeniu
znaczeniu'na'
'na'
auf

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
I.
m.
n.

42

' po
aufw
znaczeniu
po''
auf
w znaczeni
u'

aufw
w znaczeniu
znaczeniu'w'
'w'
auf

auf eine Idee kommen


auf dem Rasen
sich auf den Weg machen
auf jdn. eiferschtig
eifersiichtig sein
auf den neuen Mantel der Nachbarin neidisch sein
jdn. machen
machen
einen schlechten Eindruck auf jdn.
jdn. auf den Mund kiissen
kssen
jdn.
auf den Bumen
Baumen herum klettern
auf dem Seil gehen
auf den Straen
Straflen herumbummeln
etwas auf diese Weise erledigen
jdn. auf die Probe stellen
jdm. auf das Wort
Wart glauben
das Buch auf Seite 11 aufschlagen

aufw
w znaczeniu
znaczeniu'o'
'o'
auf

wiczenie 6
Zaznacz waciw odpowied.
1..........
l.
.gestem
gestembin
binich
ichschon
schonininBonn.
Bonn.
a. von
b. ab
c. seit
2. Gisela geht jeden Tag zur A
rbeit.....diese
Arbeit
. . ... dieseBrcke.
Brticke.
a. von
b. mit
ber
c. liber
3. Das Kind isst
is s t....
. . . . einem Schlchen.
Schalchen.
a. aus
vor
b. vor
c. von
4. Lisa trinkt Kakao ....
. .. dem Becher.
a. mit
b. aus
c. von
von
5. Pascal Bergmann geht
g e h t...
5.
. . Arzt.
a. in dem
dem
b. am
c. zurn
zum
b se.....Zimmer
6. Nicole geht sehr bose
. ... Zimmerherum.
herum.
a. auf dem
dem
b. im
c. nach dem
dem
Frau
w o h n t.....Erdgeschoss.
7. Fra
u Ganz wohnt
. . ... Erdgeschoss.
a. am
am
dem
b. auf dem
c. im
8 .....Samstag
8.
Samstaggehe
geheich
ichmit
mitAngelika
Angelikains
insKino.
Kino.
a. im
b. am
c. auf dem
dem
9. . . ..Januar
9
. . Januarist
istes
esbei
beiuns
unsgewhnlich
gewomlichsehr
sehrkalt.
kalt.
a. in
b. am
c. im
10. Der
Wanderem ....
. . . . ein Stckchen
Sttickchen Brat.
Der Mann
Mann gab
gab den Wanderern
Brot.
a. auf
b. nach
c. je

43

wiczenie 77
Uzupenij przyimki.

an -- auf -- flir
fr -- in -- zu
zu
a.......dem
a. . demersten
erstenStock
Stockwohnen
wohnen
b......
b
. . . . .der
derEcke
Eckewarten
warten
c.......heute
c.
. heuteSchluss
Schluss
d.......eine
d
. . . eineIdee
Ideekommen
kommen
e......dem
e. demFrhstck
FrlihstilckMilch
Milchtrinken
trinken
f. das Buch ....
2 aufschlagen
Seite 2
2. an -- auf -- in -- je -- nach -- von
a.......der
a . . . . derStimme
Stimmeerkennen
erkennen
b. den Schmuck.....der
Schmuck . derTante
Tanteerben
erben
c........
c . . . . . .dem
demZimmer
Zimmerherumgehen
herumgehen
d ........
d.
dem
demRasen
Rasen
e. die Arznei
A rznei.....einen
. einenTeelffel
Teelffel
einnehmen
f......10
f.
. 10Minuten
Minutenfertig
fertigsein
sein
3. auf -- an -- in -- in
3.
a..........das
a.
. dasBett
Bettgehen
gehen
b.........
b.
. . . . .dem
demGebirge
Gebirgesein
sein
jdn......den
c. jdn.
denMund
Mundkssen
kussen
d .......der
d.
. derReihe
Reihesein
sein
e.......dem
e.
. demJuni
Junigeboren
geborensein
sein
f.......dem
f. . demFreitag
Freitagabfahren
abfahren
- auf -- nach -- il
ber
um -- von
4. an ber -- urn
a........
a. eine
eineSpende
Spendebitten
bitten
b. vie!
v iel.....Kurt
. . Kurtreden
reden
c.......dem
c.
. demWeg
Wegfragen
fragen
d ......seinen
d.
seinenFreund
Freunddenken
denken
Buch....
e. ein Buch
.Tiere
Tierelesen
lesen
f......
f. . .seinen
seinenMann
Manneiferschtig
eiferstichtigsein
sein

1.

5. an -- bis -- in -- nach -- zu
5.
zu
.. den Tisch kommen
a.

a......
b......
.. dem Facharzt
Facharzt gehen
gehen
b.

.. Spanien fliegen
c......
c.

d......
d
. . . . . .... die Schweiz fahren
.... Krakau fahren
fahren
e. nur
f.......
f.
. Hause gehen
6.
vor
6. aus -- mit -- von -- var
a........
Schmerzen schreien
a.
. . . . . Sclunerzen
b.
. dem Schrank fallen
b......
c.......
c.
. dem Fenster schauen
d. Apfel
pfel....
dem Baum pflcken
pflticken
e........
e.
. Heimweh sterben
f.......
kommen
f.
. weitem kommen
- liber
ber -- von
von
7. durch .. den Tunnel fahren
fahren
a......
a.

b......
.. die Brticke
Brcke fahren
b.

c......
.. den Wald gehen
gehen
c.

d
d......
flchten
. . . . . .... die Grenze fltichten
einem Facharzt operiert
operiert werden
werden
e
. . . . ..
. . einem
e......
f.........
f.
. . . . . . der Polizei verfolgt sein
8. seit -- ab -- von
von
a......
a.
.. sofort
b......
aufstehen
b.
.. dem Tisch aufstehen
c.......,.
Montag
warten
c.
Mon
tag warten
.. drei Jahren tot sein
d.
..
d......
ee......
. . . ... morgens bis abends beschftigt
beschaftigt
sein
se
in
f.........
geffnet sein
f. . . . . . . ersten Oktober geoffnet

wiczenie 88
wiczenie
Przetumacz na jzyk niemiecki zakoczenia zda.
1. Der Schiller
Schler schreibt eine schwierige Vokabel (na tablicy).
2. Frau Briesel wohnt (na 3 pitrze).
3. Ich erka1mte
erkannte dich (po glosie).
gosie).
4. Petra erbte (pikny dom po cioci).
5.
ksst ihren Sohn (w gow).
5. Die Mutter ktisst
6.
6. Ich bitte (o zrozumienie).
7. Ines liest ein
ein Buch
Buch (o kwiatach).
8. Wir gehen heute (do lekarza).
9. Mark kommt (do klubu).
10. Steffen
Steffenfahrt
fhrt(do
(doParya).
Parya).
10.
44

wiczenie 9
Wiczenie
Podaj przykady uycia przyimkw bliskoznacznych w zdaniach, gdy oznaczaj one:

1.

na
na

po
2.2.po

3.3.ww

4.4.o o

do
5.5.do

6.6.z z

przez
7.7.przez

od
8.8.od

wiczenie I10
wiczenie
O
zwrotw z przyimkiem an w
Podaj jak najwicej przykadw zwrotw
w jego poszczeglnych
znaczeniach.

AN-W
AN-W

AN-NA
AN-NA

AN-PO
AN-PO

AN-DO
AN-DO

AN-O
AN-O

45

R ozdzia 3

Wyraenia idiomatyczne
i przysowia z przyimkami
lonllB^^^pSW
w mit
un
Prpositionen
Prapositionen
3.1.
AN
3.
1 . AN
m
it frischen Kraften
Krften an die Arbeit gehen zabiera si do pracy z nowymi
nowymi siami
mit
silami
an Boden gewinnen zyskiwa na znaczeniu
verlieren traci na znaczeniu
an Boden verlieren
znaczeniu
schlft man am sichersten.
Unter eigenem Dach schlaft
domu najlepiej.
Wszdzie dobrze, ale w dornu
an allen Ecken und Enden sparen oszczdza na wszystkim
haben mie
etwas auf der Zunge haben
mie co na kocu jzyka
seidenen (diinnen)
(dnnen) Faden (Fadchen;
(Fdchen; einem Haar) hngen
na wosku
an einem seidenen
hangen wisie na
keinen guten Faden (kein gutes Haar) an jdm. lassen
lassen
nie zostawia na kim suchej
suchej nitki
herbeiziehen naciga
an den Haaren herbeiziehen
bis an den Hals (bis ii
ber
ber die Ohren) in
in Schulden stecken (verschuldet sein)
tkwi/siedzie
dugach
tkwi/ siedzie po uszy w dugach
an Hand (anhand) von etwas na podstawie czego
jdm. an den Kragen gehen gardowa sprawa
jdm.
jdrn. am Kragen packen dorwa kogo

am Herzen liegen lee na sercu

47

das ganze Haus am


am Kopf haben mie cay dom na gowie

ans Licht (an den Tag) kommen wychodzi na jaw


etwas an die Luft gehen i na troch na powietrze
etwas an
an den Mann bringen sprzedawa co, znajdowa nabywc na co
etwas an den Nagel hangen
hngen zaniecha czego, porzuca
porzuca co
etwas
jdn. an der Nase herumfiihren
herumfhren wodzi kogo za nos
an einen toten Punkt gelangen (kommen) utkn w martwym punkcie
an der Reihe sein by nastpnym
Spiee schreien krzycze jak obdzierany ze skry
wie am Spiefle
an den Tag (ans Tageslicht) kommen (bringen) wychodzi na jaw (wyjania)

malen wywoywa wilka z lasu


den Teufel an die Wand
Wanchnalen

wozu
das fnfte
fiinfte Rad am Wagen sein by pitym koem u wozu
Narren erkennt man am vielen Lachen. Pozna
Pozna gupiego po miechu
miechu jego.
Narren

wiczenia
wiczenia

wiczenie I
Psotny chochlik pomiesza
pomiesza! wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem an.
e.
Uporzdkuj jje.

frischen Kraften
Krften an die Arbeit
mit frischen
2. jdm an den Kragen
Kragen
3. etwas an den Nagel
3.
4. das ftinfte
fnfte Rad am Wagen
Wagen
5. an den Tag
5.
6. den Teufel an die Wand
6.
7. an einen toten Punkt
1.

48

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
g-

verlieren
haben
schreien
schreien
gelangen
malen
kommen
kommen
sein
se
in

n
W
tu

8. wie am Spielle
Spiee
9. auf der Zunge
9.
10. an Boden

hangen
h. hngen
i. gehen
j. gehen

wiczenie 2
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
5.

6. wisie na wosku
6.
naciga
naciga
8. nie zostawia na kim suchej
suchej nitki
8.
nitki
9. tkwi po uszy w dugach
9.
10. na podstawie czego

by nastpnym
wodzi kogo za nos
zyskiwa na znaczeniu
zyskiwa
lee na sercu
oszczdza na wszystkim

7.

wiczenie 3
Uzupenij rodzajniki w
w odpowiednim przypadku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

a n ......Reihe
an
.... Reihesein
sein
mit frischen Kraften
Krften aann .....
.....Arbeit
Arbeitgehen
gehen
a n .....
.....Luft
an
Luftgehen
gehen
a n .....Mann
etwas an
. . . Mannbringen
bringen
etwas an .....
hngen
. . . Nagel
NageI hangen
an ..
..... toten Punkt gelangen
fnfte Rad an
a n ......Wagen
das fiinfte
. . Wagensein
sein
a n .......Tag
an
... Tag kommen
kommen
a n ......Herzen
an
. ... Herzenliegen
liegen
denTeufel
Teufelana n. ....Wand
den
. . Wandmalen
malen

AUF
3.2. AUF
Grnling besser auf
auf dem
dem Tisch ais
als in
ein groer
Ein Griinling
in der See ein
groller Fisch.
Lepszy wrbel w garci ni gob na dachu.
auf dem absteigenden Ast sein pogarsza si, przybiera zy obrt
auf den Beinen sein by na nogach
auf der Bildflache
Bildflche erscheinen pojawia si na horyzoncie
horyzoncie
ein aufs Dach bekommen
bekommen obrywa, dostawa po gowie, po uszach
jdm. aufs Dach steigen
steigen beszta
beszta kogo

IW

'^ j \ / "7

91 i

jdm. auf
Finger sehen patrze
auf die Finger
patrze komu na
na rce

49

auf eigenen Fiiflen


Fen // Beinen stehen sta na wasnych nogach, by samodzielnym
auf gutem
gutem Fufl
Fu le
leben
ben y na dobrej stopie, w zgodzie
/ co na sumieniu
sumieniu
jdm. (etwas) auf dem Gewissen haben
haben mie kogo /
einer Sache auf den Grund
Grund gehen doj do sedna, zgbi istot sprawy
auf
stimmen zgadza si co do joty
aufss Haar (haargenau) stimmen
oczywist
auf der Hand liegen by rzecz oczywist
und Nieren prfen
gruntownie egzaminowa
auf Herz und
priifen dokadnie, gruntownie
dem Holzwege sein by w bdzie
auf dem
eine Holle
Hlle auf Erden haben mie pieko na ziemi
auf der Hut sein mie si na bacznoci
jdm. auf die Hiihneraugen
Hhneraugen (auf den
den Fufl)
Fu) treten nadeptywa komu na odcisk
auf eine Idee kommen wpada na pomys
alles auf eine Karte setzen stawia wszystko na jedn kart
kart
ehrlich bis auf die Knochen sein by uczciwym do szpiku koci
nicht auf den Kopf gefallen
gefallen sein nie upada na gow // by nie w ciemi bitym
nicht
bitym
alles auf den Kopf stellen przewraca wszystko do gry nogami
den Nagel auf den Kopf treffen trafia w sedno

....

'>),

'
.1w?

auf der
der Jagd nach etwas sein polowa na co, gon
goni
i za czym

i> -
-

--

auf seine Kosten kommen wychodzi na swoje


jdm. auf den Leim gehen dawa si nabiera
auf die Linie achten dba o lini
M und gefallen sein nie zapomina jzyka
nicht auf den Mund
jzyka w gbie
jdm. auf die Nerven gehen dziaa na nerwy
spielen gra komu na nerwach
nerwach
jdm. auf die Nerven spielen
auf den Pfennig
Pfennig sehen by bardzo oszczdnym
wie auf einer trkischen
Predigt sitzen siedzie jak na tureckim kazaniu
tiirkischen Predigt
auf den Riicken
Rcken (aufs Kreuz) fallen osupie, zdbie

.:

'1
.

50

'

Tritt folgen
jdm. auf Schritt und Tritt
/,
.

i za kim krok w krok

ku azf dem W a g a und mal dzrmxsr


*
-i- Srz auf der Zunge tragen rc ^ r .

r ~ r s v rxz
.*_

razem .

wiczenia
wiczenia
* c z e n ie
4
ie 4
przysowia z przyimkiem auf.
auf.
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia
Uporzdkuj je.
1.
1.

jdn. einen schlechten Eindruck


auf jdn.
auf gu
gutem
Fu
tern Full
3. nich!
nicht auf den Kopf
4. auf die Nerven
5. ein aufs Dach
5.
6. auf der Hhe
Hhe
6.
7. jdm. auf den Leim
8. alles auf eine Karte
9. den Nagel auf den Kopf
9.
10. jdrn.
jdm.
Schritt
und
Tritt
aufauf
Schritt
und
Tritt
2.

a.
b.
c.
d.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

folgen
setzen
sein
gehen
leben
gefallen sein
bekommen
gehen
treffen
machen

wiczenie
wiczenie 5
Uzupenij rodzajniki w
w odpowiednim przypadku.
6; auf ....... absteigenden Ast sein
1. auf
a u f......
. . . . . .Hut
Hutsein
sein
6.
2.
.... Kopf stellen
7. auf .....
... Bildflche
Bildflache erscheinen
2. alles auf ....
8.
nich! auf ....
a u f .....
.... Mund gefallen sein
8. nicht
3. auf
. . . .Pfennig
Pfennigsehen
sehen
Hhneraugen treten
9. auf ....
.... Idee kommen
9.
4. jdm. auf .....
... Hiihneraugen
5. auf .... Haar stimmen
Rcken fallen
10. auf ....... Riicken
5.
wiczenie 66
wiczenie
Przetumacz na jzyk niemiecki.
Przetumacz
gow
1. nie upa na gow
2. nie zapomina jzyka w gbie
dokadnie egzaminowa
3. dokadnie
4. by w bdzie
bdzie
4.
5. by uczciwym do szpiku koci
5.

6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

dawa si komu nabra


dawa
i za kim krok w krok
trafia w sedno
wychodzi na swoje
nadepn komu na odcisk

AUS
3.3. AUS
den Augen verlieren traci
traci z oczu
aus den
jdn. nicht aus den Augen lassen nie
n.ie spuszcza kogo z oczu
Aus den Augen, aus dem Sinn. Co z oczu, to i z serca.
wie ein Blitz aus heiterem
heiterem Himmel jak grom zz jasnego nieba
SI

etwas aus dem Boden stampfen wydobywa co spod ziemi


aus eigener Erfahrung wissen zna z wasnego dowiadczenia
Ferne beobachten obserwowa z daleka
aus der Ferne

dem Gesicht geschnitten


geschnitten
wie aus dem
podobny jak dwie krople wody

sich etwas aus dem Finger saugen


saugen wyssa
wyssa co z palca
sich kein Gewissen aus etwas machen nie mie skrupuw
jdn aus dem Gleichgewicht bringen wyprowadza kogo z rwnowagi
aus diesem
diesem Grunde z tego powodu

dem Haus, rtihrt


rhrt sich die Maus.
Katz aus dem
Maus.
Myszy tacuj,
tacuj, gdy kota nie czuj.

knnen nie potrafi zmieni wasnej natury


aus seiner Haut nicht kOnnen
dem gleichen Holze geschnitzt sein by ulepionym z tej samej gliny
aus dem
jdm. aus dem
bringen przerywa komu tok rozumowania
dem Konzept bringen
aus allen Kraften
Krften ze wszystkich si

aus voller Kehle // Brust singen piewa na cay gos

jdm. das Wort aus dem


dem Mund
Mund nehmen wyjmowa komu sowa z ust
aus einer Nadel einen Rechen machen robi z igy widy
aus Neugier z ciekawoci
helfen wybawia z kopotw, biedy
aus der Not helfen
dem Hund
Hund aus dem
dem Rachen gezogen jak psu z garda
wie dem
52

aus dem
dem Rahmen fallen nie pasowa do caoci

aus der Schule plaudern papla, zdradza tajemnic


dem Sinn
sich etwas aus dem
Sinn// Kopf schlagen wybija sobie z gowy
Oberzeugung handeln dziaa z przekonaniem
aus berzeugung
aus diesen Worten
Worten schlieflen
schlieen z tych sw wnioskowa

:>wiczenia
wiczenia

wiczenie 7
aus.
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem aus.
Uporzdkuj je.

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

wie dem Hund


aus einer Nadel
Nade!
Erfahrung
aus eigener Erfahrung
aus der Feme
aus den Augen
Krften
aus allen Kraften
sich aus dem Staube
aus der Not
aus den Augen
wie aus dem Gesicht

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
%
h.
i.
j.
)

geschnitten
aus dem Sinn
helfen
machen
arbeiten
arbeiten
verlieren
verlieren
beobachten
beobachten
wissen
einen Rachen machen
machen
aus dem Rachen gezogen

wiczenie 8
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1.

2.
3.
4.
5.
5.

dem Konzept
Konzept....
jdn. aus dem
.
aus voller K
ehle.....
Kehle
.
jdm. das Wort
W o rt.....
.
aus dem Rahmen ....
.
aus der Schule ....
.

6. sich etwas aus dem Sinn ....


sich etwas aus dem Finger .
8. wie ein Blitz aus ....
.
9. aus den A
ugen,....
9.
Augen,
.
10.
berzeugung.....
10. aus Oberzeugung
.
7.

53

wiczenie 9
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
2.
3.
4.
4.
5.

wybi sobie z gowy


by ulepionym z tej samej gliny
nikt nie potrafi zmieni swojej nai
natury
skrupuw
nie mie skrupuw
wyssa co z palca

6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
10.

wydoby z podziemi
nie spuszcza kogo z oczu
dziaa z przekonania
przekonania
ulotni si
wybawiz zkopotw
kopotw
wybawi

BIS
3.4. BIS
doo zobaczenia wkrtce
bis bald d
jdn. bis aufs Blut hassen miertelnie kogo nienawidzi
nienawidzi

/ I

bis an die
die// zu den Knie reichen siga do kolan

ehrlich bis auf die Knochen sein by uczciwym do szpiku koci

bis auf einen z wyjtkiem jednego

bis auf die Haut durchnassen przemaka do suchej nitki

ein Kampf bis aufs Messer walka na mier i ycie

bis ins letzte


letzte durchdenken
durchdenken rozwaa w najdrobniejszych szczegach
bis ans Ende der Welt gehen i a na koniec wiata
54

vom Scheitel bis zur Sohle

od stp do gw

bis dahin
dahin fliet
viel Wasser hinunter jeszcze wiele wody upynie
fliefSt noch vie!

ewiczenia
wiczenia

wiczenie
wiczenie I10
O
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem bis.
Uporzdkuj je.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

bis ins letzte


bis ans Ende der Welt
bis an die Knie
bis auf die Haut
bis
jdn. bis aufs Blut
vom Scheitel
ein Kampf
bis dahin fliefSt
fliet noch
bis

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

auf einen
bis aufs Messer
hassen
hassen
durchnassen
gehen
<gehen
viel Wasser hinunter
vie!
bis zur Sohle
bald
reichen
durchdenken
durchdenken

wiczenie II II
wiczenie
Dokocz wyraenia idiomatyczne.

letzte.....
bis ins letzte
.
E n d e....
bis ans Ende
.
3. bis zu den Knie
K nie.....
3.
.
4. ein Kampf bis ....
.
Scheitel bis
b is .....
5. vom Scheitel
.
1.

2.
2.

6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

auf....
bis auf
.
jdn bis aufs
a u fs.....
.
fliet noch
noch .....
bis dahin fliefSt
.
H a u t....
bis auf die Haut
.
ehrlich bis auf die Knochen ....
55

wiczenie I 2
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
5.
6.
6.

upynie
wiele jeszcze wody upynie
walka na mier i ycie
od stp do gw
miertelnie kogo nienawidzi
by uczciwym do szpiku koci
zobaczenia
do zobaczenia

7. z wyjtkiem jednego
8. przemokn do suchej nitki
9. rozway w najdrobniejszych
szczegach
10. pj a na koniec wiata

D U RCH
3.5. DURCH
jdm. etwas durch die Blumen sagen nie mwi wprost, owija w
w bawen
ein Gedanke schoss // fuhr mir durch den Kopf co strzelio mi do gowy

sich etwas durch den Kopf gehen lassen przemyle co

jes lc ze raz si zastanowi


noch einmal durch den Kopf gehen lassen jeszcze
durch das Feuer gehen skaka w ogie

Flei auszeichrnen
auszeichmen wyrnia si pracowitoci
sich durch Heill
pracowito

durch Kauf drog kupna


Liebe geht durch den Magen.

Przez odek do serca.

Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert


umkommen.
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

56

durch Tatsachen iiberzeugen


berzeugen przekonywa faktami
Durch Schaden wird
wird man klug. Mdry Polak po szkodzie.

durch die Wand wollen


wollen
mit dem Kopf durch
chcie przebi gow mur

jdm. einen
einen Strich durch die Rechnung machen
krzyowa komu plany, miesza szyki

wiczenia
wiczenia

wiczenie l13
wiczenie
3
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia
przysowia z przyimkiem
Psotny
durch.
durch. Uporzdkuj je.

1..
1
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
10.

ein Gedanke
einmal durch den Kopf
noch einmaJ
jdm. einen Strich
durch das Feuer
Blumen
jdm. etwas durch die BJumen
Liebe geht
mit dem Kopf
durch Schaden
Schaden
durch
durch Tatsachen
Tatsachen

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

berzeugen
tiberzeugen
'K
'Kauf
auf
wird man klug
klug
durch die Wand wollen
woJJen
Magen
durch den Magen
sagen
gehen
durch die Rechnung machen
gehen lassen
j. fuhr mir durch den Kopf

wiczenie 14
wiczenie
l4
Dokocz wyraenia idiomatyczne.

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.

ein Gedanke
G edanke.....
opf.....
noch einmal
einrnal durch den K
Kopf
.
ddurch
urch....
.
durch Schaden .....
durch das Feuer
Feuer.....
.

6.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

jdm. etwas durch die Blumen .


jdm.
Strich....
jdm ein Strich
.
sich etwas durch den K
opf....
Kopf
.
g e h t....
Liebe geht
.
mit dem Kopf durch ....
.
57

wiczenie I 5
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

co strzelio mi do gowy
gowy
zastanowi si jeszcze raz
pokrzyowa plany
skoczy w ogie
ogie
mdry Polak po szkodzie

6.
6.
7.
8.
8.
9.
9.
10.

przez odek do serca


owija w bawen
drog kupna

mur
chcie przebi gow mur
przekonywa faktami

FR
3.6. FUR
fr Deutsch
Lehrer fiir

nauczyciel jzyka niemieckiego


by lekarzem-specjalist od chorb nosa

fr Nasenkrankheiten sein
Facharzt fiir

nicht fiir
fr Geld und
und gute
gute Worte
nich!

fr jdn. (etwas) die Hand ins


ins Feuer legen
fiir
Kapitel fiir
fr sich sein
ein Kapitel

za adne skarby

rczy za kogo, za co

inna historia

Feuer und Flarnrne


Flamme fiir
fr jdn. (etwas) sein
sein
Feuer
pali si do czego, kogo

fr Wort bersetzen
Wort fiir
tibersetzen
fr jdn. gehen
fiir

tumaczy sowo w sowo


i za kogo
kogo

'

GE
-{j/
58

"K'" '"''"'""

ll 'Y' m w;,,,,ym

dafr sein by za
daftir
sich etwas ein filr
fr allemal merken
fr heute genug na dzisiaj dosy
fiir

>

zapamita to sobie

wiczenia
wiczenia

wiczenie 16
wiczenie
16
fr.
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne ii przysowia z przyimkiem fUr.
Uporzdkuj
je,
U
porzdkuj je.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
5.
a.
b.
c.
d.

6. Feuer
Feuer und Flamme fiir
fr jdn. (etwas)
6.
fr jdn. die Hand ins Feuer
7. fiir
fr jdn.
8. fiir
9. dafur
dafr
9.
10.
Facharztfur
frOhrenkrankheiten
Ohrenkrankheiten
10. Facharzt
e. knnen
kOnnen
f. gute Worte
g. bersetzen
tibersetzen

nicht fiir
fr Geld und
und
ein Kapitel fur
fr sich
Wort fr
fur Wort
dafr
nichts dafor
sich etwas ein fr
for allemal
sein
gehen
legen
merken

wiczenie I17
wiczenie
7
Dokocz wyraenia idiomatyczne.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.

apitel......
ein K
Kapitel
.
fr Wort
W o rt....
Wort fiir
.
fr .....
Facharzt for
Lehrer fur
f r .....
Lehrer
fr
e u te .....
fiir h
heute
.

6. fiir
fr jdn. die Hand ....
6.
.
7. fr
for jdn.......
jdn.
nichts ddafiir
af r.....
8. nichts
.
und Flamme
Flam m e.....
9.
.
9. Feuer und
10. sich etwas fur
fr allemal
allem al.....
10.

wiczenie 118
wiczenie
8
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

inna historia
historia
to jest inna
skarby
za adne skarby
i za kogo
tumaczy sowo w sowo
nie by temu winnym
winnym

6.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

pali si do czego
rczy za kogo
na dzi dosy
by nauczycielem jzyka rosyjskiego
by lekarzem-specjalist od chorb garda
59

3.7. I N
iim
m Anzug sein nadciga
jdn. in Atem halten trzyma kogo w napiciu
napiciu
fallen / springen
springen wpada w oko, zwraca
zwraca na siebie uwag
ins Auge (in die Augen) fallen/
jdm. ein Dorn im Auge sein by komu sol // cierniem w oku
im Bilde sein orientowa si w czym
jdn. ins Bockshorn jagen zapdza kogo w kozi rg
in
Erdboden versinken
versinken zapada si pod ziemi
in den Erdboden
in
in einem Fach zu Haus sein dobrze si na czym zna
zna

o o
im Gnsemarsch
Gansemarsch gehen

i gsiego
gsiego

jdm. in die Falle gehen


gehen wpada w czyje sida
jdn. in die Flasche stopfen nabija kogo w butelk
butelk
und Freundschaft auseinander gehen rozstawa si w zgodzie
zgodzie
in Frieden und
jdm. ins Gesicht lachen mia si w ywe oczy
jdm. ins Gewissen reden przemawia komu do sumienia
jdn. ins Grab bringen
bringen wpdza kogo do grobu
im Grollen
Groen einkaufen
einkaufen kupowa hurtem
hurtem
im grollen
groen und ganzen oglnie rzecz biorc

im Geld schwimmen

opywa w pienidze

in die Haare geraten bra si za by


einander in
in die Hand nehmen bra nogi za pas
die Beine in
im
siebten Himmel sein by w sidmym niebie
im siebten
in
Hlle und
und Flle
dostatkiem
in Hiille
Fulle w brd, pod dostatkiem
in
in die Jahre kommen starze si
im
im Kampf stehen toczy walk
in
in der Klemme sitzen znajdowa si w potrzasku
60

j dn. in
in den Himmel heben wychwala kogo pod niebiosa
jdn.

in Kraft sein obowizywa


in Kraft treten wchodzi w ycie
etwas in die Lange
Lnge ziehen zwleka z czym
in
tiefem Leid sein by w gbokim smutku
in tiefem
sich im besten Lichte zeigen pokazywa si z jak najlepszej strony
etwas im rosigen Licht sehen patrze na co optymistycznie
in erster Linie przede wszystkim, w pierwszym rzdzie
in
in der Luft liegen wisie w powietrzu
die Zunge im
im Maul vergessen zapomina jzyka w gbie

jdm. im Lichte ste!len

zawadza, sta na drodze

Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul.


Darowanemu koniowi
koniowi w zby si nie zaglda.
Morgenstunde hat Gold im Munde. Kto rano wstaje, temu Pan Bg daje.
Morgenstunde
Evangelium im Munde und
und den Teufel im Herzen.
Herzen.
Mancher hat das Evangelium
Modli si pod figur, a diaba ma za skr,
skr.
alles in der Nase haben mie wszystko w nosie
ein Lot.
Treue Freunde in der Not gehen hundert auf ein
Prawdziwych przyjaci poznaje si w biedzie.

die Katze im Sack kaufen

kupowa kota w worku

61

jdm. einen Floh ins Ohr setzen zabija komu wieka


Pfeffer (der Hund
Hund begraben). Tu ley pies pogrzebany,
Da liegt der Hase im Pfeffer
pogrzebany.
stehen by w cenie
hoch im Preis stehen
nicht mal mit der Zehe im Schuhe winken nie kiwn palcem w bucie
wie in den Schuhen gestorben umar w butach
ein Haar in
ein
in der Suppe finden mie zastrzeenia
wodzie, by w swoim J"'ole
ywiole
sich wie ein Fisch im Wasser fhlen
fiihlen czu si jak ryba w wodzie,

wiczenia
wiczenia

wiczenie 19
19
wiczenie
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem in.
in.
Uporzdkuj je.
1. jdn. in Atem
2. in die Augen
3. im Bilde
4. die Zunge im Maul
5. alles in Nase
5.
6. jdn. in die Flasche
6.
7. nicht mal mit der Zehe im Schuhe
8. jdn ins Bockshorn
8.
9. in den
den Erdboden
9.
10. im Gansemarsch
Gnsemarsch

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

gehen
versinken
jagen
winken
stopfen
haben
vergessen
sein
se
in
fallen
fa
Ilen
halten
halten

Ar r
\
,%
i J /,

wiczenie
20
wiczenie 20
Uzupenij rodzajniki w odpowiednim przypadku.

1.
2.
3.
4.
5.

i n .......
Herr in
. . . . .Haus
Haussein
sein
in ....
. . . . siebten Himmel sein
kommen
in ...
. . . Jahre
Jalue komrnen
kaufen
die Katze in ....
. . . . Sack ka
ufen
in .....
. . . Klemme sitzen

6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

jdm. in ....
. . Gesicht lachen
i n .....besten
sich in
. . . . . bestenLichte
Lichiezeigen
zeigen
in ....
. . . . Luft liegen
liegen
jdn. in .....
. . . Grab bringen
. . . Ohr setzen
jdm. einen Floh in .....
setzen

6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

mia
ntla si w ywe oczy
oglnie biorc
w brd
przede wszystkim
wszystkim
patrze na co optymistycznie

wiczenie 2 11
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
2.
2.
3.
4.
5.

62

by komu sol w oku


by w swoim ywiole
zabi komu wieka
wieka
opywa w dostatki
nie kiwn palcem w bucie

3.8. MIT
tun robi
etwas mit Absicht un
robi co umylnie
umylnie
mit einem
einem blauen
blauen Auge davonkommen wykrca si sianem

offenen Armen aufnehmen


auf nehmen
jdn. mit offenen
otwartymi
przyjmowa kogo z otwa
rtymi ramionami
ramionami

m it dem link
linken
/ Fu
aufstehen wstawa lew nog
mit
en (falschen, verkehrten) Bein /
FuB aufstehen
nicht mal ein Hund
Hund mit hinkendem
hinkendem Bein pies z kulaw nog
nich!
fremden Federn
Federn schmiicken
schmcken stroi si w cudze pirka
sich mit fremden
m it dem Feuer spielen igra z ogn
ogniem
iem
mit
m it einem Gedanken
Gedanken liebaugeln
liebugeln nosi si z myl
mit
und Haaren verschreiben
verschreiben oddawa si komu bez reszty
sich jdm. mit Haut und
mit ganzem Herzen dabei sein sprzyja caym sercem
m it Hochdruck arbeiten pracowa
mit
pracowa pen par
Hunden behangen
behngen wiesza
mit den Hunden
w iesza na kim psy

Hhnchen zu
rupfen haben
mit jdm. ein Hiihnchen
zu rupfen
haben
mie z kim na pieku

m it den
den Hiihnern
Hhnern aufstehen
auf stehen wstawa z kurami (wczenie)
mit
mit Kind und
und Kegel
Kegel// mit Sack und Pack z ca rodzin
rodzin
mit dem
dem Kopf durch
durch die Wand wollen chcie przebi
przebi gow mur
mur
zamiowaniem
mit Lust und
und Liebe z zamiowaniem

mit offenen Karten spielen

gra w otwarte karty

63

mit einem Mal nagle


Maus
mit Mann und Ma
us z ca zaog
m
it langer Nase abziehen odchodzi z kwitkiem
mit

- -

',', ..
\

__.

'Jl

m
it Mhe
mit
Miihe und
und Not z wielkim trudem
trudem // ledwo

\'-.

und Tat beistehen pomaga sowem i czynem


mit Rat und
czynem
mit jdm. ins Reine kommen dochodzi z kim do porozumienia
porozumienia
ogonem
die Katze mit dem Schwanz verdrehen wykrca kota ogonem
mit vollen Segeln pen par

ein Buch mit sieben Sigeln sein

by otwart
otwart ksig

m it einem Wort jednym sowem


mit
nicht mit dem Verstand siindigen
sndigen nie grzeszy rozumem
Verstand / mit seiner Kunst
Kunst am Ende sein nie wiedzie, co dalej robie
mit seinem Verstand/
robic
Wssern gewaschen sein kuty na cztery nogi
mit allen Wassern
Eile mit Weile piesz si powoli
m it der Zeit gehen i z postpem
postpem
mit
Mit der Zeit vergisst man's Leid. Czas jest najlepszym lekarzem.

wiczenia
wiczenia

wiczenie
22
wiczenie 22
mit.
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem mit.
Uporzdkuj je.
Uporzdkuj
die Katze mit dem Schwanz
dem Verstand
nicht mit dem
3. mit den Hunden
3.

1..
1

2.
2.

64

a. abziehen
b. dabei sein
c. davonkommen
davonkommen

4. nicht mal

5.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

Hund
ein Hund
mit dem
dem linken Bein
mit einem blauen Auge
es mit Freund und
und Feind
Herzen
mit ganzem Herzen
mit den Htilmern
Hhnern
mit langer Nase

'1 k

d. mit
mit hinkendem Bein
d.
e. stindigen
sndigen
f. aufstehen
g. halten
h. aufstehen
i. behangen
behngen
j. verdrehen

wiczenie 23
23
wiczenie
Dokocz wyraenia idiomatyczne.

1.. etwas
etwas mit Absicht
Absicht....
1
.
u n d .....
2. mit Mhe
Mtihe und
.
3. mit Lust und .....
4.
offenen Armen ....
4. jdn.
jdn . mit offenen
.
5.
sieben.....
5. ein Buch mit sieben
.

6.
6.
7.
8.
9.
10.

sich mit fremden Federn .....


H ochdruck.....
mit Hochdruck
.
mit Mann und ....
.
mit einem Gedanken ....
.
mit langer Nase ....
.

6.
6.
7.
8.
9.
9.
!0.
lOi>

igra z ogniem
ogniem
karty
gra w otwarte karty
chcie przebi gow mur
odej z kwitkiem
kwitkiem
z ca rodzin
rodzin

wiczenie 24
wiczenie
24
Przetumacz na jzyk niemiecki.

nie grzeszy rozumem


nie
rozun1em
wykrca kota ogonem
ogonem
3.
3. z zamiowaniem
4. jednym sowem
5. nagle
5.
1.

2.

NACH
3.9. NACH
etwas ganz nach Belieben machen robi wedug upodobania
Ma liegen lee jak ula!
ula
wie nach MafS

strecken
sich nach der Decke strecken
dostosowywa si do okolicznoci

Gehr spielen
spielen
nach dem Gehor

gra ze suchu
suchu

65

Noten
nach N
oten spielen gra jak z nut
die Dinge nicht nach dem Schein beurteilen

nie sdzi rzeczy po pozorach

Wege fiihren
fhren nach Rom.
Viele Wege
Wszystkie drogi prowadz do Rzymu.

nach Wunsch gehen odby si wedug yczenia // po myli


je nach Wunsch wedug yczenia
einer nach dem
dem anderen jeden po drugim
drugim

wiczenia
wiczenia

wiczenie
25
wiczenie 25
nach.
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem nach.

Uporzdkuj je.

Noten
1.
1. nach Noten
nach dem Gehr
Gehr
3. etwas ganz nach Belieben
3.
4. wie nach MaB
Ma
4.
5. nach Wunsch
6. einer nach
6.
7. je
J'e
8. sich nach der Decke
8.
9. viele Wege fiihren
fhren
9.
10.
10. die Dinge nicht nach dem Schein
2.
2.

m y

r?

iJ k

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

beurteilen
nach Rom
strecken
nach Wunsch
dem anderen
anderen
den1
gehen
liegen
machen
spielen
spielen

wiczenie 26
26
wiczenie
Dokocz wyraenia idiomatyczne.

nach Noten
N o ten .....
.
nach dem
dem Gehr
G ehr.....
.
eetwas
twas ganz nach Belieben ....
.
4. wie nach MaB
Ma .....
4.
5. nach Wunsch ....
5.
.
1.
2.
2.
3.

66

6.
6.
7.
8.
9.
10.

einer nach .....


jenach....
je nach .
die Dinge nach dem Schein .
sich nach der Decke ....
.
Viele Wege fhren
fiihren ....
.

wiczenie
27
wiczenie 27
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Wszystkie drogi prowadz do Rzymu.


dostosowa si do okolicznoci
wedug yczenia
nie sdzi rzeczy po pozorach
jeden po drugim
drugim

6.
7.
8.
8.
9.
10.
10.

odby si po myli
lee jak ula
robi wedug upodobania
upodobania
gra ze suchu
gra
gra jak z nut
nut

3.
1 0. UM
3.10.
UM
Auge urn
um Auge, Zahn urn
um Zahn. Oko
Oko za
za oko,
oko, zb za
za zb.
zb.

jdm. urn
um den Hals fallen
fallen rzuca si komu na szyj

um
urn ein Haar o may wos
Lrm um
nichts wiele haasu
haasu o nic
nic
viel L3.rm
urn nichts

um
anhalten prosi o czyj rk
urn jjds.
ds. Hand anhalten

urn jeden
jeden Preis za wszelk cen
um
keinen Preis za adn cen
urn keinen

urn Wort bitten

prosi o gos

nicht urn
um alles in der Welt za nic na wiecie
sich den
den W
ind um
wiat
Wind
urn die Nase wehen lassen przewietrzy si, pozna wiat
67

wiczenia
wiczenie 28
28
wiczenie
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem um.
Uporzdkuj je.

1..
l
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
9.
10.

Auge urn
um Auge
Auge
um
urn
jdm. um
urn den Hals
um jds. Hand
urn
sich die Nacht um
urn die Ohren
um
urn
um
urn
nicht urn
um alles
sich den Wind um
urn die Nase
ums Wort
urns

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.j.

bitten
bitten
wehen lassen
in der Welt
keinen Preis
jeden Preis
schlagen
anhalten
anhalten
fallen
Haar
ein Haar
Zahn urn
um Zahn

wiczenie 29
29
wiczenie

,,.

"'

Dokocz wyraenia idiomatyczne.

1.
1.
2..
2
3.
4.
4.
5.

um A
u g e.....
Auge urn
Auge
..
um ein
e in ......
um
jdm. um
urn den Hals .....
um jds. Hand
H a n d .....
urn
.
sich die Nacht um
urn die Ohren .....

6. urn jeden
je d e n ......
um keinen
keinen....
urn
.
8. nicht urn
um alles ....
8.
.
9. sich den
den Wind
Wind urn
um die Nase .
9.
W o rt.....
10. ums Wort
.
7.

wiczenie 30
wiczenie
30
Przetumacz na jzyk niemiecki.

oko za oko, zb za zb
2. o may
rnaly wos
3.
prosi o gos
3. prosi
gos
4. pozna wiat
5. za nic na wiecie

1..
l

6.
7.
8.
8.
9.
9.
10.

za adn cen
za wszelk cen
robi z nocy dzie
rzuca
rzuca si
si komu
komu na
na szyj
szyj
prosi o czyj rk

3.
3.11 1i.. OBER
BER

ber
sich ii
ber etwas Gedanken machen martwi si o co

68

ber den Berg sein mie najgorsze za sob


iiber
ber Fehler machen robi bd na bdzie
Fehler iiber
jdm. ist eine Laus ber
wtrobie
jdm.
iiber die Leber
Leber gelaufen co komu ley na wtrobie

bers
etwas ii
bers Knie brechen

robi co na kolanie

ber Nach!
Nacht nagle, z dnia na dzie
iiber
ber jdn. die Nase riimpfen
rmpfen krci nosem na kogo
iiber
bis iiber
ber die Ohren in Schulden stecken tkwi po uszy w dugach
dugach

c;1iil
Jl)

;ru.. ""' 0'" "'"'" M'""'"og

bis iiber
ber die Ohren errten
errten czerwieni si po uszy
ber etwas Rechenschaft
Rechenschaft ablegen/
ablegen / geben skada z czego sprawozdanie
iiber
sprawozdanie
ber
Verhltnisse Ieben
leben y ponad stan
stan
iiber seine Verhaltnisse

ber die Ohren


Ohren in jdn. verlieben
verlieben
sich bis iiber
zakocha si w kim po uszy

W under ii
ber
W under geschehen dziej si cuda
Wunder
ber Wunder
Die Zunge
Zunge hinter den Zahne
Zhne zu halten
halten ist eine Tugend
Tugend iiber
ber alle Tugenden.
Jest to cnota
cnota nad
nad cnotami
cnotami trzyma
trzyma jzyk
jzyk za zbami.
zbami.
Jest

69

wiczenia
wiczenie
wiczenie 331
ber
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem ii
ber
Uporzdkuj je.

1. tiber
ber etwas Rechenschaft
ber seine Verhltnisse
2. tiber
Verhaltnisse
3. Fehler tiber
ber Fehler
ber Wunder
4. Wunder tiber
5. ber
tiber den Berg
6. sich ber
tiber etwas Gedanken
7. bis ber
Ohren
tiber die Ohren
8.
bers Knie
8. etwas tibers
9.
ber jdn. die Nase
9. tiber
bers Ohr
Ohr
10. jdm. tibers

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

hauen
hauen
rmpfen
rtimpfen
brechen
in Schulden stecken
machen
sein
sein
geschehen
machen
machen
leben
le
ben
ji ablegen

wiczenie
wiczenie 32
32
Dokocz wyraenia idiomatyczne.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
5.

ber die O
h ren .....
sich bis Ober
Ohren
.
jdm
bers Ohr
O h r......
jdm Obers
.
etwas bers
Obers Knie .....
ber jdn
N ase.....
Ober
jdn die Nase
.
Ohren ....
bis ber
Ober die Ohren
.

Fehler.....
6. Fehler ber
Ober Fehler
.
b e r.......
7. Wunder Ober
.
8. liber
ber den Berg ....
8.
.
ber etwas Rechenschaft
Rechenschaft .
9. Ober
9.
ber seine
seine Verhaltnisse
Verhltnisse ...
10 liber

wiczenie 33
wiczenie
33
Przetumacz na jzyk niemiecki.
1.

2.
2.
3.
4.
4.
5.
5.

70

dzie
nagle, z dnia na dzie11
zakocha si w kim po uszy
zaczerwieni
zaczerwieni si
si po uszy
zrobi co na kolanie
cuda
dziej si cuda

6. robi bd na bdzie
martwi si
8.
8. y nad stan
9. nabra kogo
9.
10. krci nosem na kogo
7.
7.

3.12.
VON
3.
1 2. VON
Arbeit lauft
luft nicht davon. Robota nie zajc, nie ucieknie,
ucieknie.
jdm. etwas von den Augen ablesen zgadywa czyje yczenia
czym
sich ein Bild von etwas machen wyrabia sobie zdanie o czym

vom Gesicht reillen


reien demaskowa kogo
jdm. die Maske vom

von der Bildflache


Bildflche verschwinden
verschwinden znika z horyzontu
horyzontu
wie vom Blitz getroffen
getroffen stehen sta jak raony piorunem
piorunem
raony
wie vom Blitz (Schlag) getroffen jak gromem raony

von einem
einem anderel\
anderen Standpunkt sehen
se hen
spojrze zz innego punktu widzenia
widzenia

von Dorf zu Dorf ze wsi do wsi


fiel ein Stein vom
vom Herzen kamie spad mi
mir fiel
1ni z serca
ganzem Herzen z caego serca
von ganzem
von Jahr zu Jahr z roku na rok

von Kopf bis FuB

od stp do gw

von Land zu Land z kraju do kraju


absparen odejmowa sobie od ust
sich etwas vom Munde absparen
miejsca na miejsce
von Ort zu Ort z 1niejsca

71

von groer Wichtigkeit sein

by bardzo wanym

knnen mc duo o czym opowiada


von einer Sache ein Lied singen kOnnen
nicht von der Stelle
Stelle kommen nie rusza
rusza z miejsca
nicht
von Stunde zu Stunde z godziny na godzin
W enn man vom Teufel spricht, dann
dann kommt er. o wilku mowa
Wenn
czasu
von Zeit zu Zeit od czasu do czasu

:> wiczenia
wiczenia

wiczenie 34
34
wiczenie
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem von.
von.
Uporzdkuj je.

1.
2.
3.
3.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
8.
9.
9.
10.

von groJSer
groer Wichtigkeit
wie vom Blitz getroffen
von ganzem Herzen
von einem anderem Standpunkt
von Zeit
kein Blatt vor den Mund
Mund
jdm. die Maske vom Gesicht
nicht von der Stelle
nich!
sich etwas vom
vom Munde
Munde
von Kopf
Kopf

wiczenie 35
wiczenie
35

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

bis FuJS
Fu
absparen
kommen
reien
reiJSen
nehmen
zu Zeit
sehen
gratulieren
gratulieren
i. stehen
j. sein

.rt

Dokocz wyraenia idiomatyczne.

i.
1.
2..
2
3.
3.
4.
5.
5.

72

h r.......
von Ja
Jahr

jdm. etwas von den Augen


A u g en .......
B ild.....
sich ein Bild
.
Bildflche.....
von der Bildflache
.
u n d .....
sich etwas vom M
Mund
.

Mjv i
NjJ
s
' K"' j
y j / t.

Stelle.....
6. nicht von der Stelle
.
opf......
7. von K
Kopf
.
8. von einer Sache ein Lied ...
8.
.
. . ..
9. von ganzem Herzen ....
groer Wichtigkeit
W ichtigkeit....
10. von groJSer
.

,,.

wiczenie 36
wiczenie
36
Przetumacz na jzyk niemiecki.

odejmowa sobie od ust


od stp do gw
gw
raony
3.
3. jak gromem raony
4.
4. zgadywa czyje yczenia
5. z roku na rok
1.

2.
2.

6.
6.
7.
8.
8.
9.
10.

kamie spad mi z serca


z godziny na godzin
robota nie zajc
1niejsca
nie rusza
rusza zz miejsca
zdemaskowa kogo

3.13.
OR
3.
1 3. V
VOR
M und nehmen
nehm en mwi bez ogrdek
kein Blatt vor den Mund
ogrdek

den Bauch vor Lachen halten


sich den
halten
pka ze miechu, trzyma si za boki

Man soll
dem Abend loben.
soli den Tag nicht vor dem
Ioben.
Nie
Nie mw
mw hop, zanim
zanim nie przeskoczysz.
przeskoczysz. // Nie
dnia przed zachodem soca.
soca.
Ni chwal dnia

jdn. vor die Tiir


Tr setzen wyrzuca kogo za drzwi

blass// gelb/
grn werden bledn
blednc /zielenie //kn
zazdroci
vor Neid blass
gelb / grtin
kn z zazdroci

rger
vor Wut // vor A
rger rot sein czerwienie ze zoci

Scheuklappen vor den Augen haben mie klapki na oczach


jdm. die Ttir
zamyka komu
drzwi przed
przed nosem
Tr vor der Nase zuschlagen zamyka
komu drzwi
nosem
73

wiczenia
wiczenie 37
wiczenie
37
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia z przyimkiem vor.
Uporzdkuj je.
1.

2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
6.
7.

Man soll den Tag


sich den Bauch
vor Neid
Scheuklappen
jdn. vor die Tr
Ti.ir
jdm. die Ti.i
Trr
vor Wut

r*5
^
y T y l JI \

/r
^

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g

rot werden
zuschlagen
vor der Nase zuschlagen
setzen
haben
vor den Augen haben
gelb werden
werden
vor Lachen halten
halten
nicht vor dem Abend Jo
loben.
nich!
ben.

wiczenie 38
38
wiczenie
Dokocz wyraenia idiomatyczne.

1.
1.
2.
3.
3.
4.

5. Scheuklappen .....
6. sich den Bauch.....
Bauch .
7. vor Neid
Neid....
.

Man soll
soll den
den T
a g ......
Man
Tag
.
W u t.....
vor Wut
.
jdm. die Ti.ir
Tr vor der Nase ....
.
jdn. vor die
die Ti.ir
T r.....
jdn.
.

wiczenie 39
39
wiczenie
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1. nie zmruy oka


1.
2. poczerwienie ze zoci
2.
3. mie klapki na oczach
3.
4. wyrzuci
wyrzuci kogo
kogo za
za drzwi

5.
5.
6.
7.
8.
8.

blednc z zazdroci
bledn
nie chwali dnia przed zachodem soca
pka ze miechu
zamkn komu drzwi przed nosem

3 . 11 4.
4 . ZU
z u
3.
Gut will zu Gut
Gut pienidz robi pienidz
Gut
nicht zu Atem kommen nie mie chwili wytchnienia
nich!
zu Bet
Bett gehen i do ka

jdm. zur Last fallen

74

by komu
komu ciarem
ciarem
by

jdm. // etwas zum


zum alten Eisen werfen
werfen
/ co poza nawias, wyrzuca na szmelc
odsuwa kogo /co
Fu gehen i pieszo
zu FuE
jdm. etwas zum
zum Hals heraushangen
heraushngen wyazi komu bokiem
bokiem
jdm.
jdm. das Leben zur Holle
Hlle machen zatruwa komu ycie
ycie
jdrn.
Kampf auffordern wyzywa
wyzywa kogo do walki, na pojedynek
jdn. zum Kampf

.\,(;T> .',::
:

jdm. etwas zur Last legen wini kogo za co

,...,

Kchinnen gibt, dart


dort gibt es nicht zu essen.
essen.
Wo es sechs Kochinnen
Gdzie kucharek sze, tam nie ma co je.
wie ein Ochse zur Konigskutsche
Knigskutsche passen
passen pasowa jak w do karety
karety
zum Lachen sein miechu warte
zum

Mhle?
Was hat der Lebkuchen zur Miihle?
Co ma piernik do wiatraka?

jdm.
Ohren kommen doj do czyi uszu
jdrn. zu Ohren
wie eine Blume zum
zum Pelzmantel passen pasowa jak kwiatek do koucha

etwas zu Papier bringen

co napisa

Zum Lernen ist niemand


niemand zu alt. Na nauk nigdy nie jest za pno.
Zurn
jdn. zu Rate ziehen zasiga czyje rady
rady
jdn. zur Rechenschaft ziehen pociga do odpowiedzialnoci
rzeczy
zur Sache kommen przechodzi do rzeczy
Verstand kommen nabiera rozumu
rozumu
zu Verstand
75

jdn. zum Pferd machen

robi kogo w konia

zu Wort kommen dochodzi do gosu


gosu
zu
zum Ziei
Ziel fiihren
fhren prowadzi do celu
zum

wiczenia
wiczenia

wiczenie 40
wiczenie
40
przysowia z przyimkiem zu
zu
Psotny chochlik pomiesza wyraenia idiomatyczne i przysowia
Uporzdkuj je.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.

Fu
zu Ful5
nicht zu Alem
Atem
nich!
jdn. zu Rate
jdm. etwas zum alten
alten Eisen
jdm. etwas zum
zum Hals
zu Bett
jdm. zu Ohren
Ohren
jdm. etwas zur Last
nicht zum
zum Lachen
nich!
zur Sache

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

kommen
sein
gehen
heraushngen
heraushangen
werfen
kommen
kommen
gehen
gehen
ziehen
i. komn1en
kommen
jj.. legen

wiczenie
41
wiczenie 4

Dokocz wyraenia.

nicht zum Lachen


Lachen....
nich!
..
2. Was hat der Lebkuchen
Lebkuchen.....
2.
.
3. jdn. zum
zum Pferd
P fe rd ......
3.
4. zur Sache
Sache....
4.
.
5. zum
zum Wort
W o rt.....
.
1.

6.
6.
7.
8.
8.
9.
10.

zum Z
iel.....
Ziel
.
R ate.....
jdn. zu Rate
.
jdm. zu Ohren
011fen ....
.
jdm. etwas zur Last
L ast....
.
jdm. das Leben zur Hlle
Holle .

6.
6.
7.
8.
8.
9.
9.
10.

pasowa jak w do karety


karety
Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jec
je
miechu warte
by komu ciarem
zatruwa ycie
ycie

wiczenie 42
42
wiczenie
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1..
1

2.
2.
3.
4.
5.
76

nie mie czasu


czasu odetchn
tego ju za wiele
mie z kim na pieku
pienidz robi pienidz
pienidz
robi kogo
kogo w
w konia
konia
robi

@ Podsumowanie
Podsumowanie

wiczenie II
wiczenie

Zaznacz waciw odpowied.

1. Was
Washat
hatder
derLebkuchen
Lebkuchen
derMtihle?
Mhle?
. . ... der
a. auf
b. an
c. zu
2. . ......
2
. . . . gutem
gutemFu
FuGleben
leben
a. an
b. auf
c. zu
33. . ......
. . . .jdm.
jdm.ein
einHhnchen
Hiihnchenzu
zurupfen
rupfenhaben
haben
a. von
von
a.
b. aus
c. mit
4 . ......
4.
. . . .dem
demGehr
Gehtirspielen
spielen
a. an
b. nach
c. auf
55. . ....Jahr
. . Jahr ....
. .Jahr
Jahr
zu
a. von, zu
bis
b. von, bis
von
c. an, von

6.
bald
6 . . . . . . . bald
a. von
b. zu
c. bis
7 .............d
em RRa
ahm
en falletrx
7.
. . . . dem
hm.en
falle:n

a. von
von
a.
b. aus
mit
c. init
88............Kind
. . . . . . Kindund
undKegel
Kegel
von
a. von
b. aus
b.
c. mit
mit
c.
9. jdn
jdn.......die
. . . . . dieTr
Ti.irsetzen
setzen
a. von
b. vor
um
c. um
10. jdm. etwas
etwas....
10.
. . ...den
denKopf
Kopfgehen
gehenlassen
lassen
fr
a. fi.ir
b. von
von
b.
c. durch

wiczenie 2
2
wiczenie
zw rotw i przysw.
Uyj niej podanych zwrotw

1. Gdzie
Gdzie
kucharek
6, tam
je.
kucharek
6, tam
nienie
mama
co co
je.

77

2. razraz
wozie,
pod
wozem
nana
wozie,
razraz
pod
wozem

i pieszo
pieszo
3. i

4. skoczy w
4.
w ogie

5. przez odek do serca

6. wstawa z kurami

78

7.

jak grom z jasnego nieba

10. i do ka

a.
b.
c.
d.
e.
f.

zu Bett gehen
gehen
zu
bis auf die Haut durchnassen
durchnassen
Hhnern aufstehen
mit den Hilhnern
das Feuer gehen
gehen
durch <las
Wagen und mal
mal darunter
mal auf den Wagen
um Auge, Zahn urn
um Zahn.
Auge urn

g.
h.
i.
j.

heiterem Himmel.
Wie ein Blitz aus heiterem
Liebe
Liebe geht
geht durch
durch den
den Magen.
zu Full
Fu gehen
gehen
Wo es sechs Kchinnen
KOchi1111en gibt,
dort gibt es nicht zu essen.

79

wiczenie
3
wiczenie 3
Uzupenij przyimki. Wybierz spord podanych w
w nawiasach.

1 . . . . . . der Reihe
....................
sein
(auf- zu)
- an - in - fr - zu)
1.
sein (ader
uf -Reihe
an - in
- ftir
2 . .......
2.
. . . ..Herz
Herzund
undNieren
Nierenprfen
prilfen(auf
(auf--an
an--in
in--fr
flir--zu)
zu)
3 . ......Wort
3.
. . . . Wartkommen
kornmen(auf
(auf--an
an--in
in--fr
ftir--zu)
zu)
4 . ......den
4.
. . . . denErdboden
Erdbodenversinken
versinken(auf
(auf- -an
an--inin--fr
fiir- -zu)
zu)
5. wie .....
Ma liegen (an -- auf -- in -- je -- nach -- von)
5.
. . . Mall
6........... .ZZeit
e it......Zeit
6.
. . ... Zeit(an
(an--auf
auf--in
in--von
von--zu)
zu)
7. Fehler.....Fehler
Fehler . . ... Fehlermachen
machen(an
(an--auf
auf--nach
nach--ber
tiber--um
urn--von)
von)
8...........
8.
. . . . . . .dahin
dahinfliet
flielltnoch
nachviel
vie!Wasser
Wasserhinunter
hinunter(an
(an--bis
bis--in
in--nach
nach--zu)
zu)
9. wie
w ie .....dem
9.
. . ... demGesicht
Gesichtgeschnitten
geschnitten(aus
(aus--mit
mit--von
von--vor)
vor)
10..........
10. . . . . . .dem
demKopf
Kopfdurch
durchdie
dieWand
Wandwollen
wollen(aus
(aus- -mit
mit- -von
von- -vor)
vor)
wiczenie 4
4
wiczenie
Psotny chochlik pomiesza przysowia
przysowia i wyraenia idiomatyczne. Uporzdkuj je.
Hund
a. vor den Mund
Mund nehmen
1. wie dem Hund
jMc
bitten
b. bitten
2. nicht mit dem Verstand
3. alles in der Nase
Nase
3.
c. durchdenken
4. das ganze Ha
Haus
us
d. helfen
5. etwas
e. blass werden
etwas
3
6.
f.f. in1
im rosigen Licht sehen
6. vor Neid
7. aus der Not
z
g. am Kopf
Kopi haben
g8. bis
bis ins Letzte
h. haben
8.
9. ums Wort
Wort
i. sndigen
9.
siindigen
10. sich kein Blatt
gezogen
j . aus dem Rachen gezogen
j-

.4J
JL

wiczenie
wiczenie 55

ft

Dokocz wyraenia idiomatyczne.

1..
1
2.
3.
3.
4.
5.
5.

der Reihe
Reihe ....
an der
.
W o rt...
Wort fr
ftir Wart
.
jdm. zu Ohren ....
jdn. in Atem
Alem ...
.
von ganzem Herzen ....

um jjds.
6. urn
ds. Hand ....
.
ber den Berg ....
7. iiber
.
8. bis auf die H
a u t....
Haut
.
9.
onzept....
9. jdm. aus dem K
Konzept
.
10. mit Hochdruck
Hochdruck ....
.

wiczenie 6
wiczenie
Uzupenij brakujcy przyimek.

11..........gutem
.. gutemFu
Fullleben
leben
2.........die
2.
. . . .. die Nerven
Nervengehen
gehen
3. einer Sache .....
3.
. . . den Grund gehen
4. die H
lle.....Erden
Holle
. . ... Erdenhaben
haben
5.
5. jdm......Schritt
jdm . . . . . Schrittund
undTritt
Trittfolgen
folgen

80

6........
6.
. . . . .die
dieLinie
Linieachten
achten
7. jdm......dem
jdm . . . . . demLeim
Leimgehen
gehen
8.......
8. . . . .der
derHut
Hutsein
sein
9. alles ..... . eine Karte setzen
setzen
9.
. . . . die Knochen
10. ehrlich
ehrlich bis ....
Knochen sein

wiczenie 7
7
wiczenie
Uzupenij wyraenia i przysowia. Przetumacz je na jzyk polski.

sechs.......
1. Wo es sechs
. . . . . . .gibt,
gibt,dort
dartgibt
gibtes
esnicht
nich!zu
zuessen.
essen.
2. Gutwill
Gut w ill.......
2.
.
3. mal
m a l.....dem
a l........
. . ... demWagen
Wagenund
undm
mal
.
4. die Katze .....
e m .....verdrehen
... d
dem
. . ... verdrehen
5........einer
en ......machen
5.
. . . . einerNadel
Nadelein
einen
. . . . machen
fnfte
W agen......
6. das fi.i.
nfte Rad ....
. . Wagen
.
d e n ......an
7. den
. ... andie
die....
. . . .malen
malen
8.
8. jdm.
jdm........
hneraugen......
. ..HHtihneraugen
.
9. jdm......Bockhorn........
jdm. . . . . Bockhorn .
10. die
dieKatze
Katze. . .....
Sack..
. Sack
.
wiczenie
8
wiczenie 8
Vyi
wy
raeil podartym
podanymi) payimkami.
U yjgrvpy
grupy w
yrae
przym kam ).
1. an
1.
an
2.
3.
2. zu
zu
3. fr
for
6. urn
um
7.7. ber
8.8.bis
liber
bis

A.
....
arbeiten
. . . . Hochdruck arbeiten
....
. . ganzem Herzen dabei sein
es ...
halten
l's
. . . Freund und Feind halten
......dem
demlinken
linkenBeinen
Beinenaufstehen
aufstehen
.....
. . . einem
einern Wort
B.
.....der
. . ... derNot
Nothelfen
helfen
.....berzeugung
. . ... Oberzeugunghandeln
handeln
jdm......dem
jdm
. . . . demKonzept
Konzeptbringen
bringen
.....der
. . ... derSchule
Schuleplaudern
plaudern
sich etwas ....
. . dem Sinn schlagen

C.
c.
.....bald
. . . bald
.....
. . . auf
a.u.{ efossv
\t\t\

.....
. . . auf die Haut nassen
jdn......aufs
jdn
. . . .. aufsBlut
Bluthassen
hassen

D.

...... .den
denBerg
Bergsein
sein
sich .....
. . . etwas Gedanken machen
machen
.....Nacht
.. Nacht
.....seine
.. seineVerhltnisse
Verhiiltnisseleben
leben
bis ....
stecken
. . . . die Ohren in Schulden stecken

4. in
9. aus

5. von
10. mit

E..
E
.....ein
. . ... einHaar
Haar
.......
. . .jds.
jds. Hand
Handanhalten
anhalten
.........keinen
. . . . .. keinenPreis
Preis
nichts.....alles
nichts
. . allesin
inder
derWelt
Welt
Auge ...
. . . Auge, Zahn ....
. . . . Zahn
F.
......groer
. . . . gro!SerWichtigkeit
Wichtigkeitsein
sein
......ganzem
. ... ganzemHerzen
Herzengratulieren
gratulieren
......Ort
. ... Ortzu
zuOrt
Ort
......einem
. ... einemanderen
anderenStandpunkt
Standpunktsehen
sehen
......der
Bildflacheverschwinden
verschwinden '
. . . . derBildflche

G.
jdm ......Atem
. . . . . Alemhalten
halten
.......dfe.
. ({\1: fl.\t'!;\'.\\ fa((\'.\\
sich .....seiner
sich
. . . .. seinerHaut
Hautwohl
wohlfhlen
ftihlen
.......Kraft
. . . . . . Kraftsein
sein
.......der
. . . derKlemme
Klemmesitzen
sitzen
H.
W ort....
Wart
. . . . Wort
Wart bersetzen
ubersetzen
......jdn.
. ... jdn. die
dieHand
Handins
insFeuer
Feuerlegen
legen
Feuer und Flamme
Flam m e.....jdn.
. . ... jdn.sein
sein
ein Kapitel
K apitel.....sich
. . ... sichsein
sein
n ich t....
nich!
. . . . Geld und gutes Wort
Wart

81

I.
.......
. . . . .Fu
FuJSgehen
gehen
.......
. . . . .kurz
kurzkommen
kommen
.......
. . . . .Bett
Bettgehen
gehen
.......
. . . . .Wort
Wortkommen
kommen
jdm......Ohren
jdm
. . . . . Ohrenkommen
kommen

J.
......
. . . . .der
derReihe
Reihesein
sein
......
. . . . . .die
dieLuft
Luftgehen
gehen
bis ....
. . .. den Hals in Schulden stecken
....
gelangen
. . . einen toten Punkt gelangen
..... . den Tag kommen

wiczenie
9
wiczenie 9
U zdania z podanymi wyraeniami.

1.
2.
2.
3.
4.
5.

an Boden verlieren
Fen stehen
stehen
auf eigenen FiiJSen
jdm. zur Last fallen
ein Kapitel fur
fr sich sein
im Geld schwimmen

6. einer nach dem anderen


nicht vor der Stelle kommen
nich!
ber Nach!
Nacht
8. iiber
9. urn
um ein Haar
9.
Haar
10. bis auf einen
7.

wiczenie
wiczenie 10
IO
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1.
2..
2
3.
4.
5.

82

lasu
wywoywa wilka z lasu
nabiera rozumu
rozumu
za adne skarby
by w swoim ywiole
mia si w ywe oczy

6. wszystkie drogi prowadz do Rzymu


pka ze miechu
8. zakocha si w kim po uszy
9. zapomnie jzyka w gbie
9.
10. wykrca kota ogonem
7.

R ozdzia 4

W
niemieckim istnieje pewna grupa czasowrukw,
czasownikw, ktre cz si z konkret
w jzyku njernieckim
nymi, cile okrelonymi przyimkami i przypadkami. Niestety, cz z tych po
cze nie odpowiada
od powiada reguom obowizujcym w jzyku polskim i to wanie
wlarue one
przysprawiaj Polakom najwiksze trudnoci. Czsto te dzieje si tak, e dany przy
znaczenia czasownika,
Poniej zaprezen
imek wywouje
"'Ywoluje zmian znaczerua
czasowruka, z ktrym si czy. Poruej
tuj rekcj najczciej uywanych czasownikw, nie pokrywajc si z zasadami j
przyswajaniu tego materiau bdzie pogrupowanie
zyka polskiego. Uatwieniem w przyswajaruu
okrelonych przyimkw wedug rnych znacze.

@
#uwaga!
Uwaga!

W jzyku niemieckim wystpuje rwnie grupa czasownikw, ktre


ktre mog
W
czy si z rnymi przyimkami i ktre na pierwszy rzut oka oznaczaj to
to samo,
lecz rnice je szczegy s bardzo istotne.

Przykad:

ber 'pracowa nad czym'


arbeiten an // iiber
robienia
an + Dat. by w trakcie ro
bierna lub polepszania czego
Knstler arbeitete bis zum
zum seinem
seinem Tode an seinem neuen
neuen Bild.
Np.: Der Kilnstler
nowym obrazem
obrazem a do mierci.
Artysta pracowa nad nowym
ber
ii
ber + Akk. pisa prac naukow o czym
vorlufig
ber
Np.: Meine Tochter arbeitet vorlii
ufig ii
ber die Psychologie.
Crka zajmuje si tymczasowo psychologi.
83

ber
denken von
von// ii
ber 'myle o'
ber
iiber + Akk. najczciej myle o problemach, rzadko o osobach
Np.: Wie denken
denken Sie iiber
ber die Todesstrafe?
Todesstrafe?
Co Pani sdzi o karze mierci?
von + Dat. odmiennie ni
n.i w poprzedniej sytuacji
Np.: Klaus hat von ihr immer mit Bewunderung gedacht.
Klaus o niej zawsze myla z podziwem.
sich freuen auf //ii
ber
ber 'cieszy si z'
auf + Dat. odnosi si do przyszoci, czyli: cieszy si z tego, co bdzie
Np.: Ich freue mich schon jetzt auf die nchsten
nachsten Winterferien.
Ju teraz si ciesz na nastpne
nastpne ferie
ferie zimowe.
zimowe.
ber + Akk. odnosi si do teraniejszoci
iiber
teran.iejszoci i przeszoci, czyli: cieszy si z tego, co
jest do chwili obecnej i co byo
Np.: Ich habe mich riesig ber
iiber deinen Besuch gefreut.
Ogromnie mnie ucieszya twoja wizyta.
hindern aan/
n / bei 'utrudnia'
hindern
'utrudn.ia'
an + Dat. uniemoliwia wykonanie czego
Np.: Wer hinderte <lich
dich am Verlassen des Ladens?
Kto ci przeszkodzi
przeszkodzi w opuszczeniu
opuszczeniu sklepu?
sklepu?
bei + Dat. utrudnia
Np.: Durch dein Klopfen hinderst du mich beim Schreiben.
Swoim pukaniem
pukaniem przeszkadzasz mi w pisaniu.
kmpfen gegen/
gegen / mit 'walczy z'
kampfen
gegen + G. walczy z przeciwnikiem, przeciw komu, zwalcza co lub kogo
kmpfen dagegen, <lass
dass man sie diskriminiert.
Np.: Viele
Viee Frauen kampfen
diskriminiert.
Wiele kobiet walczy z tym, e si je dyskryminuje.
m
it + Dat. walczy u czyjego boku, z przeciwnocia1ni
przeciwnociami losu, broni si przed kim
mit
Np.: Das Kind karnpfte
kmpfte mit den
den Tranen.
Trnen.
Dziecko walczyo ze zami w oczach.
ber
klagen um
urn// ii
ber 'narzeka na co'
urn + Akk. wyraa bl, al z utraty (straty) kogo lub czego
um den Verstorbenen.
Np.: Die ganze Familie klagte urn
Caa rodzina wyraaa bl z powodu jego mierci.
ber + Akk. uskara
uskara si na co, narzeka na co
liber
Np.: Fran
Frau Maxi klagt
klagt oft iiber
ber den
Lrm (die Schmerzen).
den Larm
Pani Maxi czsto skary si na haas (ble).
84

unter 'cierpie na co'


leiden an
an// unter
an + Dat. cierpie na co, mie dan chorob, by chorym na co i cierpie z tego
powodu
Tante Jitt
litt an Krebs.
.Np.:
p.: Meine Tanie
Moja ciocia bya chora na raka.
unter + Akk. cierpie pod wpywem, mie ze samopoczucie, odnosi z powodu
powodu
choroby jakie szkody, czu si uciskanym
uciskanym
Np.:
Fhn.
p.: Viele Menschen leiden oft unter fohn.
Wielu ludzi czesto
czsto le
le si czuje z powodu halnego.

m it/ auf 'liczy na co'


rechnen mit/
mit + Dat. liczy na co negatywnego lub pozytywnego
Np.: Ich ha
habe
gerechnet, dass du kommen
kommen willst.
be damit nicht gerechnet,
Nie liczyem si z tym, e przyjdziesz.
auf + Akk. liczy na czyje poparcie, pomoc
Np.: Ich habe auf deine Hilfe gerechnet.
Liczyem na twoj pomoc.
sprechen von
/ ii
ber
sprechen
von/
ber 'rozmawia o czym, wypowiada si na jaki temat'
von + Dat. wyjania krtko, nadmienia o co chodzi, o czym jest mowa
Np.: Wovon hast du vor einem Moment gesprochen?
O czym przed chwilk rozmawiae?
ber + Akk. wygasza przemwienie, mow na dany temat, swoje opinie; jeeli
iiber
ber ni von.
przedmiotem rozmowy jest osoba, to czciej wystpuje iiber
Np.: Der Professor hat oft und lange
lange ber
Richard Wagner gesprochen.
iiber Richard
Profesor czsto i dugo mwi o Richardzie Wagnerze.
weinen ber
iiber// um
urn// nach 'paka'
ber
ii
ber + Akk. paka z jakiego powodu
Np.: Der Schiller
Schler weinte ii
ber
ber das ihm
ihm zugefgte
zugefiigte Unrecht.
Ucze paka z powodu wyrzdzonej mu krzywdy.
urn + Akk. opakiwa strat
Np.: Alle weinten urn
um den Verstorbenen.
Wszyscy opakiwali zmarego.
nach + Dat. paka po to, by co otrzyma (najczciej odnosi si do dzieci)
seinem Flaschchen.
Flschchen.
Np.: Das Baby weinte nach seinem
Dziecko pakao za butelk.

85

wissen von
kim'
wissen
von// ber
iiber 'wiedzie o czym, o kiln'
wiedzie co od kogo, w zdaniach
zdaniach przeczcych jako: 'mie dowiadczenie'
von + Dat. wiedzie
Np.: Davon wei
weiB ich aber nichts. Ich wusste schon von seinem Lottogewinn.
Ale ja o tym nic
nie nie wiem. Wiedziaem ju o jego wygranej w totolotka.
ber + Akk. -- wiedzie dokadnie co o czym, jak co przebiega, take w dziedzinie
liber
wiedzy teoretycznej
Ober das Priifungsthema
ber seinen Tod? ber
Prfungsthema habe
Np.: Wissen Sie etwas Genaueres liber
viel gewusst.
ich vie!
Czy wie Pani co dokadniej o jego mierci? Na ten temat egzaminacyjny duo
wiedziaem.
verstehen von
verstehen
von// unter 'rozumie co'
von + Dat. zna si na czym
Np.: Claudia versteht wenig von Philosophie.
Claudia niewiele zna si na filozofii,
filozofii.
unter + Akk. rozumie co pod pojciem
Np.: Was verstehen Sie unter
unter Freiheit"?
wolno?
Co Pani rozumie pod pojciem wolno"?

Rekcja czasownikw

Rekcja czasownikw
AN +

Akkusativ

w znaczeniu 'do':
anknpfen
anknlipfen nawizywa do
do
gewhnen
gewohnen przyzwyczaja si do
liefern dostarcza do
do
schicken wysya
wysya do
do
senden wysya
wysya do

appellieren apelowa do
herantreten podchodzi do
sich machen zabiera si do
schreiben pisa do
sich wenden zwraca
zwraca si do
sich

'w':
w znaczeniu 'w':
glauben wierzy w
glauben

w znaczeniu 'o':
denken myle o
denken

w znaczeniu 'z':
'z':
grenzen graniczy z
grenzen

inne znaczenia:
erinnern wspomina co/
sich erinnern
/ przypomina sobie o
/
sich halten trzyma si (czego)

86

AN + Dativ
w:
w znaczeniu 'w':
sich beteiligen bra
bra udzia
w
udzia w
teilnehmen uczestniczy w
zweifeln wtpi w

znaczeniu 'na':
na :
w znaczeniu
erkranken (za)chorowa
(za)chomwa na
leiden cierpie na
sterben umiera na

w znaczeniu 'po':
'p o':
erkennen rozpoznawa po

w znaczeniu
znaczeniu 'nad':
arbeiten pracowa nad
nad
arbeiten

'od':
w znaczeniu 'od':
liegen zalee od

w znaczeniu
znaczeniu 'do':
hngen by przywizanym
przywizanym do
hangen

inne
nne znaczenia:
hindern mie moliwo
hindern
wykonania czego
brakowa czego
fehlen brakowa
zerbrechen tuc o

zainteresowanym
by zainteresowanym
czym
Vorbeigehen przechodzi obok
vorbeigehen
interessiert sein

AUF + Akkusativ

znaczeniu
na :
w znaczni
_ u 'na':
achten zwraca uwag na
aufpassen uwaa na
na
bestehen polega na
einstellen nastawia si na
sich einstellen
hoffen mie nadziej na
reagieren reagowa na
schwren przysiga na
schworen
sich verlassen polega na

antworten odpowiada na
antworten
basieren bazowa na
eingehen zgadza si na
hinweisen wskazywa na
sich konzentrieren koncentrowa si na
rechnen liczy na
warten czeka na
,
warten

w znaczeniu 'do':
beschrnken ogranicza si do
sich beschranken
sich vorbereiten przygotowa si do

sich beziehen odnosi si do


zurckkommen nawizywa do
zuriickkommen

w znaczeniu //o':
o':
vergessen zapomina o

w znaczeni:
znaczeniu 'z':
w_
verzichten rezygnowa z

W zn
znaczeniu
'za':
w
czeniu 'za':
trinken pi za
trinken

w znacz.enid'
znaczeniu 'od':
ankommen zalee od
ankommen

inne znaczenia:
anstoen stuka (si) czym
anstoflen
87

AUS + Dativ

w znaczeniu 'z':
bestehen skada si z
sich ergeben wynika z
schlieen
schlieBen wnioskowa z

entnehmen wnioskowa z
resultieren wynika z
resultieren
wywodzi si z
stammen wywodzi

BEI + Dativ
Dativ
BEi
, w znaczeniu 'przy':
bleiben pozostawa przy
zuschauen przyglda
przyglda si

helfen
przy
helf
en pomaga przy
przyglda si
zusehen przyglda

w znaczeniu 'do':
anrufen telefonowa do
anrufen
vorbeikommen wpada, zaglda do
i w znaczeniu 'u':
! sich entschuldigen

usprawiedliwia
si u

'w':
w znaczeniu 'w':
hindern przeszkadza w

inne znaczenia:
znaczenia:
sich bedanken
bedanken podzikowa
podzikowa (komu)

OR + Akkusativ
FR
F
Akkusativ
w znaczeniu 'za':
sich bedanken
dzikowa za
bedanken dzikowa
sich einsetzen opowiada si za
sich eintreten wstawia si za
kmpfen walczy za
kampfen
sein
by za
sein by

danken dzikowa za
sich entschuldigen usprawiedliwia si za
halten uwaa za
sich schamen
schmen wstydzi si za
stimmen gosowa za

w znaczeniu 'na':
'na':
ausgeben wydawa na
sich entscheiden decydowa si na

w znaczeniu 'o':
sorgen troszczy si o, dba o
sorgen
sprechen wiadczy o

w znaczeniu 'do':
werben namawia do
inne znaczenia:
sich interessieren

88

'dla':
w znaczeniu 'dla':
arbeiten pracowa dla

interesowa si (czym)

GEGEN + Akkusativ

'przeciw7:
rzeciw':
w znaczeniu 'E
sich aussprechen wypowiada si przeciw
sich entscheiden by przeciwnym
kmpfen
kii
mpfen waczy
walczy przeciw
sein by przeciw
sich wenden zwraca si przeciw
inne znaczenia:
polemisieren polemizowa z
verstoen naruszy (co)
verstof.Sen

einschreiten wkracza przeciw


intrigieren intrygowa przeciw
protestieren protestowa przeciw
stimmen gosowa przeciw

sich wehren broni si przed

IN + Akkusativ
Akkusativ
w znaczeniu 'w':
geraten popada w
sich vertiefen zagbia si w

sich verlieben zakochiwa si w


verwandeln zamienia si w

znaczenia:
inne znaczenia:
ij (ein)teilen dzieli na

bersetzen
ii
bersetzen

tumaczy na

IN + Dativ

innee znaczenia:
inn
bestehen nalega na
unterrichten uczy si (czego)
unterrichten

w znaczeniu 'w':
irren myli si w
sich irren
unterscheiden rni si w
sich unterscheiden

MIT + Dativ
Dativ
w znaczeniu 'z':
sich aussprechen rozmwi si z
streiten kci si z
telefonieren rozmawia przez
telefon z

korrespondieren korespondowa z
rozmawia
sprechen rozm
awia z
Zusammensten zderza si z
zusammenstofSen

Dativ
NACH + Dativ
w znaczeniu 'o':
sich erkundigen
fragen pyta o

dowiadywa si o

'po':
w znaczeniu 'Eo':
anstehen sta po
greifen siga po

89

inne znaczenia:
angeln owi (co)
angeln
duften pachnie (czym)
duften
forschen bada (co)
schmecken smakowa (czym)
suchen szuka (czego)
weinen paka za/
za / po
weinen

aussehen wyglda
wyglda jak
aussehen
fahnden poszukiwa
poszukiwa (kogo)
fahnden
riechen pachnie (czym)
stinken mierdzie (czym)
stinken
urteilen sdzi po
urteilen
verlangen
verangen da (czego)

- zawsze w znaczeniu 'o'


UM + Akkusativ jdn. beneiden by zazdrosnym
zazdrosnym
bitten prosi
handeln chodzi
handeln
sich kiimmern
kmmern troszczy si
sich sorgen
sorgen troszczy si
weinen paka, opakiwa
weinen

sich bemiihen
bemhen stara si
flehen baga
baga
klagen wyraa bl (po utracie
klagen
osoby lub rzeczy)
ringen walczy
ringen
streiten kci si

BER
Akkusativ
OBER + Akkusativ
: w znaczeniu 'o':
berichten donosi o,
relacjonowa
diskutieren dyskutowa o
diskutieren
erzhlen opowiada o
erzahlen
lesen czyta o reden
reden gada o
sprechen mwi o
sprechen
unterhalten rozmawia o
sich unterhalten
'z':
w znaczeniu 'z':
sich aufregen denerwowa si z
freuen cieszy si z
sich freuen
scherzen artowa z
spotten artowa z
spotten
sich wundern
wundern dziwi si z
w znaczeniu 'na':
'na':
herfallen napada na
znaczeniu 'nad':
'nad':
w znaczeniu
debattieren debatowa nad
nad
debattieren
herrschen panowa nad
herrschen
nachdenken zastanawia si nad
nad
nachdenken

90

denken rozmyla o
entscheiden decydowa o
sich informieren zasiga informacji o
schreiben pisa o
wissen wiedzie o
wissen

rgern denerwowa si z powodu


sich argern
lachen mia si z
lachen
schimpfen szydzi z
weinen paka z
weinen

klagen narzeka na

inne znaczenia:
sich beschweren uskara si
verfgen dys ponowa (czym)
verfiigen
wachen pilnowa (kogo/
//czego)
czego)

Dativ
VOR + Dativ
12r: zed':
w znaczeniu ''przed':
schtzen chroni przed
schiitzen
warnen
warn
en ostrzega przed

inne znaczenia:
sich drcken
driicken wymigiwa si od
frchten ba si (kogo lub czego)
sich fiirchten

VON + Dativ

w znaczeniu 'o':
erfahren dowiadywa si o
halten sdzi o
hren sysze o
hiiren
trumen marzy o
traumen
wissen wiedzie o
wissen
znaczeniu 'od':
w znaczeniu
I abhalten
abhalten odciga od
abschreiben odpisywa od,
ciga od
befreien uwalnia si od
; sich erholen odpoczywa od
abhngen zalee od
abhangen
w znaczeniu 'z':
sich abheben podnosi si z
: profitieren czerpa korzyci z
sich verabschieden egna si z
mn
znaczenia:
inne znaczenia:
absehen pomija co
sehen
se
hen widzie co

erzhlen opowiada o
erzahlen
handeln traktowa o
handeln
sprechen mwi o
berzeugen przekonywa si o
sich iiberzeugen

sich ausruhen

odpoczywa od

zachowywa
dystans od
sich unterscheiden rni si od

sich distanzieren
sich

leben
le
ben y z
sich trennen rozchodzi si z
verstehen rozumie si z

berichten

relacjonowa co

ZU + Dativ

w znaczeniu 'do':
beitragen przyczynia si do
berichtigen uprawnia do
do
dienen
dien
en suy do
gehren
gehoren nalee do
neigen skania si ddo/ku
o /k u
sagen mwi do
berreden
iiberreden namawia do
zwingen zmusza do
do

benutzen uywa do
brauchen potrzebowa do
fhren prowadzi do
fiihren
kommen dochodzi do
passen pasowa do
sprechen mwi do
zhlen
zahlen zalicza si do

91

:>wiczenia
wiczenia

wiczenie II
wiczenie
Odpowiedz na pytania

1. Woran erinnerst du dich sehr gern?


Zweifelst du immer an der Aufrichtigkeit deiner Freunde?
3. Glaubst du
du nur von Zeit zu Zeit an das Gu
Gute
Menschen?
3.
te im Menschen?
4. Hoffst du immer auf eine schnelle Antwort?
Antwort?
fr Theater?
5. Interessierst du dich ftir
6. Womjt
Womit beschftigst
du dich oft?
6.
beschaftigst du
7. Wie fragst du einen Deutschen nach der Uhrzeit?
8. Denkst du noch nicht ber
8.
iiber deine Karriere nach?
9. Verabschiedest du dich nie von den Gasten?
Gsten?
9.
10. Ladst
Ldstdu
duoft
oftdeine
deineBekannten
BekanntenzuzuWeihnachten
Weihnachtenein?
ein?
10.
2.
2.

wiczenie 2
2
wiczenie
Zaznacz waciw odpowied.
Zaznacz
. ... ftirIhre
Ihreinteressante
interessanteDiskussion.
Diskussion.
1. Ich bedanke mich
m ich ......fr
Ihnen
a. zu Ihnen
b. von Ihnen
c. bei Ihnen
2. Frau Henkel ladt
ldt uns
u n s ......ein.
. ... ein.
a. zu einer Tasse
Tasse Tee
b. nach Essen
c. bei Essen
3. Die Gste
3.
Gaste verabschieden sich
sich .....Gastgebern.
. . . .. Gastgebern.
a. mit den
b. von den
c. bei den
den
4. Denke
Denke bitte
b itte ........
. . . .Vorteile
Vorteiledieser
dieserIdee!
Idee!
a. an die
b. auf die
c. nach der
Petra fragt
fra g t......
5. Petra
. . . . . .Preis
Preisder
derKleidung.
Kleidung.
um dem
a. urn
dem
b. nach dem
dem
c. liber
ber den
6. Wir sind gestern unserem
unserem Freund
Freund......
6.
. . . . . .Strae
Stral5ebegegnet.
begegnet.
a. in der
b. an der
c. auf der

92

7. Ich zweifele
zw eifele......
. . . . . .seinen
seinenWorten.
Worten.
a. auf
b. an
c. nach
8.
rgern sich ooft
f t.....Kinder.
8. Die Eltern argern
. . ... Kinder.
a. auf ihre
b. nach ihre
ihre
c. iiber
ber ihre
9. Ich hoffe
hoffe.......
. . . . . . .eine
einepositive
positiveLsung
Losungdes
desProblems.
Problems.
a. nach
b. an
c. auf
10. Glaubst
Glaubst
dud. .u....Wunder?
Wunder?
a. auf
b. an
c. in
wiczenie
wiczenie 33
w zwroty
Pocz wyrazy w

achten
achten

um
urn den Rat

beginnen

ber den Lehrer


Lehrer
iiber

jdn. fragen

von den Eltem


Eltern

gehren
gehOrcn

in einen Jungen

glauben

fr den Film
fur

sich interessieren
interessiercn

an die Zukunft

sich verlieben

zu einer Gruppe

abhngen
abhangen

nach dem Weg

sich argem
rgern

mit der Begrii!lung


Begrung

jdn. bitten

auf die Fehler

93

wiczenie 4
4
wiczenie
Uzupenij tabel rekcji czasownikw.
Verb
Verb

an +
an
Akk

um +
nach +
+
nach
Akk D
O

fr +

for +

Akk

vor
+
vor +
D
O

von
von +

ber
Ober +

D
o

Akk.
Akk.

auf
+
auf +
Akk.
Akk.

zu
zu +
D
O

mit+
D
o

m.it -

denken
denken
sprechen
sprechen
s
chreiben
schreiben
flehen
flehen
weinen
stimmen

stimmen
s
ichdriicken
drcken
sich
h
offen
hoffen
passen
passen
anfangen
anfangen

wiczenie 5
5
wiczenie
Pocz grupy czasownikw z odpowiednimi przyimkami. Zaznacz, z ktrym
ktrym przy
padkiem si czy.

1.
gewhnen
sich gewohnen
sich wenden
wenden
schicken
senden
sich halten
halten

2.
2.
streiten
sich bemilhen
bemhen
flehen
flehen
handeln
ringen

3.
3.
erkennen
sterben
sterben
teilnehmen
zweifeln
leiden
lei
den

4.
4.
schmecken
schn1ecken
riechen
duften
greifen
sich sehnen

5.

6.

7.

8.

ausgeben
sich interessieren
stimmen
eintreten
werben

anfangen
anfangen
aufhren
aufhoren
sich befassen
korrespondieren
streiten

abhngen
abhangen
sehen
se
hen
sich erholen
berichten
trumen
traumen

klagen
kiagen
nachdenken
nachdenken
lachen
lachen
reden
reden
freuen
sich freuen

9.
achten
achten
ankommen
aufpassen
aufpassen
sich konzentrieren
konzentrieren
trinken
trinken

10.
gehren
gehoren
gratulieren
gratulieren
beitragen
zwingen
zwingen
passen

94

wiczenie
wiczenie 6

1%

W poniszym tekcie psotny chochlik pomiesza kolejno przyimkw. Popraw je.


W
dank Streaming-Technik
Fernvorlesung dank

knnen iiber
ber das Internet erstmals von
von
Chinesische Studenten konnen
einer Informatikvorlesung aus Deutschland teilnehmen. Jeden
Professorr
Dienstag- und Donnerstagmorgen wird der Trierer Professo
Christoph Meinel bis Ende Februar von Schwachstellen und
seinem
"
Angriffpunkte der Intemetsicherheit referieren. An seinem
gehren auch etwa 24
24 Studenten der
der
globalen Auditorium gehiiren
Universitt mit
Polytechnischen Hochschule Peking, wie die Universitat
mitDemonstra
teilte. Die Vorlesung in englischer Sprache wird zu Demonstrationen auf einem Smart Board" begleitet, einer Art Tafel mit
Reelektronischem Stift. Dabei wir die Streaming-Technik von Re
alnetworks iiber
ber technischen Erweiterungen der Universitat
Universitt Trier
ergnzt.
erganzt.

fF.

.(

rdo:Neue
Neue Zoricher
ZricherZeitung
Zeitung02.11.2002.
02.11.2002.
rdo:
wiczenie 7
wiczenie
7
Uzupenij brakujce przyimki w
w zdaniach.

1..
1
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

gestem .... Tollwut gestorben.


Ein Mann aus der Steiermark ist gestem
auch
die
Tina interessiert sich aber a
uch noch
nach ....
.. 3
ie Bildhauerkunst.
spricht....
Passagieren.
Ein offizieller Untersuchungsbericht spricht
.... mehr als 1000 toten Passagieren.
.... eine bessere Zukunft der Kinder.
Wir setzen uns ein ....
m t....
Autor.
Die Radiofassung stam
stammt
. . . . dem Autor.
Ein Grol5teil
Groteil der deutschen Geschftsfhrer
e tz t.....
Geschaftsfiihrer ssetzt
... die Automarken BMW
oder Mercedes.
Mercedes.
Was wissen wir ....
groen Zgen
. . diesen Helden, den uns die Geschichte nur in groBel'\
Ziigen
skizziert?
Historiker suchen ....
fr die Existenz von Robin Hood.
Beweisen fiir
Ein Hoch sorgte zu Wochenbeginn .... recht sonniges und warmes Herbstwetter.
Wir danken
danken allen
allen Einsendem
Einsendern von
von Leserbriefen
Leserbriefen und
und bitten
bitten....Verstndnis
Wir
. .... Verstandnisdafr,
dafiir,
dass wir ber
Beitrge keine Korrespondenz fhren
knnen.
iiber nicht verffentlichte
veriiffentlichte Beitrage
fiihren kii1men.

wiczenie
wiczenie 88
Przetumacz na jzyk niemiecki.

1..
1
2.
3.
4.
4.
5.

zwraca si do
stara si o
mci si na
dy do
wstydzi si za

6.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

wymigiwa si od
skada si z
telefonowa do
zderzy si z
odpoczywa od
95

wiczenie 9
Pocz czasowniki
czasowniki z odpowiednimi dla nich przyimkami. Wyjanij, co one ozna
oznacz= s.

1.
I. arbeiten
denken
3. sich freuen
sprechen
4. sprechen
5.
5. leiden
leiden
2.

6.
7.
8.
9.
9.
10.
10.

klagen
wissen
verstehen
weinen
rechnen
rechnen

wiczenie 10
IO
Zaznacz waciw odpowied.
odpowied.
Zaznacz

1. Ich habe
h ab e....
. . ...deine
deineUntersttzung
Unterst:Utzunggar
garnicht
nichtgerechnet,
gerechnet.(auf/mit)
(auf/ mit)
gerechnet, das ihr
ihr nicht kommt,
Wir haben da .....
. . . gerechnet,
korrunt. (auf/
(auf/ mit)
3. Der Mann klagte
klagte....
. . . . .seine
seineverstorbene
verstorbeneFrau,
Frau. (um/ber)
(um/tiber)
klagte . . ... heftige
heftige Kopfschmerzen,
/ ber)
4. Der Junge klagte
Kopfschmerzen. (um
(um/tiber)
5. Der Bildhauer arbeitete
arbeitete ...
Werk, (an/
5.
. . . seinem neuen Werk.
(an/ ber)
Ober)
6. Frau Planck arbeitet....
6.
arbeitet . . . . die deutsche Literatur des 19. Jhs. (an/ber)
(an/tiber)
7. Ich freue
freue mich schon.....meine
schon . . ... meinenchste
nachsteAuslandsreise,
Auslandsreise.(auf/ber)
(auf/tiber)
8. Ich habe
habe mich ....
berraschung sehr gefreut.
gefreut, (auf/ber)
. . . . deine Oberraschung
(auf/Uber)
9. Was verstehst
verstehst dduu .....dem
von)
. . ... demBegriff
BegriffLegasthenie?
Legasthenie"?(unter/
(unter/von)
10. Ich
Ichverstehe
verstehenicht
nichtvie!
v iel..der
. . . . . dermodernen
modernenMalerei,
Malerei.(unter/von)
(unter/ von)
2.

96

w
ntive

Rzeczowniki, tak jak i czasowniki maj swoj rekcj, czyli cz si ze swoimi okre
leniami
konkretnych przypadkw.
leniaini poprzez przyimki, te za z kolei wymagaj konkretnych

fi

Uwaga!
Uwaga!

.
rzeczownikw,
ktre
- podobnie
jak
czasowniki
IIstnieje
. . grupa rzeczowni
strne1e
pod ob me
1a
.kow,
.
ktore
.
.
. k czasowrn
.k1 -- mog Iczy si z wieloma przyimkami i przypadkami.

Przykad:
ber + Akk., auf + Akk.
die Freude -- liber

Uwaga!
Uwaga!

Rzeczowniki utworzone od czasownikw jak i przymiotnikw


przymiotnikw na og maj
tak sam rekcj, jak i ich podstawy.

Przykad:
schuld an + Dat.
arbeiten an + Dat.
arbeiten

die Schuld an + Dat.


die Arbeit
Arbeit an
an + Dat.
Dat.
die

97

Akkusativ
AN ;+
r, Akkusativ
w znaczeniu 'do':
'do':
Anknpfung nawizanie do
die Ankntipfung
die Frage pytanie do
das Schreiben pismo do

.. " ' ' ;. \

'

die Bitte

proba do
dostawa do
die Sendung przesyka do

die Lieferung

w znaczeniu ''z':
z' :
Bindung poczenie z
die Bindung

die Freude
Freude rado z

inne znaczenia:
der Anspruch
Anspruch wymaganie (czego)
der
die Erinnerung wspomnienie (czego)
der Gedanke myl o

die Antwort
Antwort odpowied (komu)
die Forderung danie (czego)
der Glaube wiara w

v;"\. '

Dativ
AN + Dativ

,;(:;;:'.

w znaczeniu 'w':
der Anteil udzia w
die Teilnahme udzia w

die Beteiligung uczestnictwo w


der Zweifel wtpienie w

znaczeniu 'na':
w znaczeniu
der Bedarf zapotrzebowanie na
na
die Rache zemsta na

die Orientierung orientacja na

inne znaczenia:
das Angebot
Angebot oferta (czego)
das Interesse zainteresowanie (czym)
der Mangel brak (czego)

praca nad
krytyka (czego)
die
die Schuld
Schuld winny (czego/
(czego/czemu)
czemu)
die Arbeit

Kritik
die Kritjk

AUS + Dativ
Dativ
1die Folgerung konsekwencja (czego)
i die Mischung
Mischung mieszanka z

die Konsequenz konsekwencja (czego)

AUF + Akkusativ
w znaczeniu 'na':
'na':
der Angriff
Angriff atak na
die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit uwaga na
98

die
na
die Antwort odpowied na
Druck nacisk na
der Druck

Eindruck
der Eindruck

der
der Einfluss

wpyw na
na
koncentracja na
na
Reaktion reakcja na
die Reaktion
der Wert nacisk na

wraenie na
wraenie

die Konzentration
die

nadzieja na
die Hoffnung nadzieja
die Lust ochota na
Rcksicht
die Riicksicht
irkung
die W
Wirkung

wzgld na
dziaanie na

der Bezug
der

w znaczeniu 'do':
odniesienie do

der Hass

der Hinweis
Hinweis wskazwka do

das Recht

inne
inne znaczenia:
znaczenia :
Anspruch mie prawo do
der Anspruch
die Forderung wymaganie, danie
(czego)
der Neid zawi wobec
der Verzicht rezygnacja z

nienawi do
prawo d
doo
prawo

der Antrag
Freude
die Freude

wniosek o
rado (z czego,
co ma nastpi)
die Steigerung stopniowanie (czego)
die Vorbereitung przygotowywanie
przygotowywanie
(czego)

BEI + Dativ
die Arbeit

praca u

Entschuldigung
die Entschuldigung

przeprosiny (kogo)(kogo)

telefon do
der Anruf telefon
przy
die Hilfe pomoc przy

FR + Akkusativ
Akkusativ
FOR
w znaczeniu 'dla':
Arbeit praca dla
die Arbeit
die Hilfe pomoc dla
w znaczeniu
znaczeniu 'za':
'za':
podzikowanie za
podzikowanie
der Kampf walka za

der Dank

inne znaczenia:
Begrndung umotywowanie
die Begriindung
(czego)
die Bezeichnung okrelenie,
oznaczenie (czego)
der Ersatz zastpienie (czego)
Grund powd (czego)
der Grund
das Interesse zainteresowanie
(czym)

die Bedeutung

Ntzlichkeit
die Niitzlichkeit

znaczenie dla
korzy dla

Entschuldigung
die Entschuldigung
die Verantwortung
die

das Beispiel

przykad (czego)
przykad

Erklrung
die Erklarung
Gefhl
das Gefiihl

przeprosiny za

odpowiedzialno za

wyjanienie (czego)

wyczucie (czego)

die Grundlage podstawa (czego)


der Platz miejsce (czego)

99

cena (czego)
n a / za
gos na/za
Verstndnis
das V
erstandnis zrozumienie (czego)
W erbung namowa do
die Werbung
der Preis

Stimme
die Stirnrne

die Sorge troska o


die Ursache przyczyna (czego)
die Voraussetzung
Voraussetzung warunek (czego)

Akkusativ
GEGEN + Akkusativ
przeciw':
w znaczeniu ''przeciw':
die Intrige intryga przeciw
! die Entscheidung decyzja przeciw
! die Stimme gos przeciw
'
w znaczeniu ''z':
z :
der Kampf walka z
s die Polemik polemika z

'-;'';

"

das Einschreiten wystpienie przeciw


der Protest protest przeciw

innee znaczenia:
znaczenia:
inn
der VerstoB
Versto naruszenie (czego)
der Widerstand opr wobec
IN +
+ Akkus
Akkusativ
IN
ativ

'w':
w znaczeniu 'w':
der Einblick wgld w
die Vertiefung zagbienie si w

die Einsicht

wgld w
zamiana w

die V
Verwandlung
erwandlung

znaczeniu 'na':
w znaczeniu
Einteilung podzia na
die Einteilung
bersetzung tumaczenie na
die Obersetzung

inne znaczenia:
znaczenia:
der Eingriff wdarcie si do, ingerencja w

IN + Dativ
Dativ

'w':
w znaczeniu 'w':
die Erfahrung dowiadczenie w
Tchtigkeit pilno w
die Ttichtigkeit

die Schmerzen ble w


der Unterschied rnica w

inne znaczenia:
der Unterricht lekcja (czego)

MIT + Dativ

w znaczeniu 'z':
die Auseinandersetzung sprzeczka z
die Bekanntschaft znaomo
znajomo z
1 00

die Begegnung podobiestwo z


die Ehe maestwo z

das Experiment eksperyment z


die Gemeinsamkeit
Gemeinsamkeit cechy wsplne zz
die Korrespondenz korespondencja z
die Verabredung
Verabredung randka z
die Verwandschaft pokrewiestwo z
die Zufriedenheit
Zufriedenheit zadowolenie zz
der Zusammenstof'S
Zusammensto zderzenie z
inne znaczenia:
hnlichkeit podobiestwo do
die Ahnlichkeit
der Kampf

die Freundschaft przyja z


Gesprch rozmowa z
das Gesprach

der Streit ktnia z


zaznajomienie z
Verwechslung pomylenie z
die Verwechslung
der Zusammenhang zwizek z

die Vertrautheit

die Beschftigung
Beschaftigung

zajmowanie si
(czym)

walka u boku (kogo)

NACH + Dativ

w_..............
znaczeniu 'o':
; die Frage pytanie o

der Ruf

inne znaczenia:
i das Angeln
Angeln owienie (czego)
die Fahndung poszukiwanie
(kogo/czego)
(kogo/
czego)
die Sehnsucht tsknota za
die Suche poszukiwanie (czego)
der Wunsch yczenie sobie (czego)

woanie o

Bedrfnis
das Bediirfnis
Nachfrage
die Nachfrage
das Streben

potrzeba (czego)
popyt na

denie do
danie (czego)

das Verlangen

Akkusativ
UM + Akkusativ
w znaczeniu 'o':
der Anstieg wzrost o
die Erhtihung
Erhhung podnoszenie o
der Kampf walka o
der Neid zawi o
die Senkung spadek o
der Streit ktnia o
die Verminderung
Verminderung zmniejszenie o

die Bitte

proba o
baganie o
Mhe staranie o
die Miihe
das Ringen walka o
die Sorge troska o
die Vermehrung powikszenie o
die Zunahme wzrost o
das Flehen

inne znaczenia:
Bemhen usiowanie (czego)
das Bemiihen

101

BER + Akkusativ
znaczeniu /'o':
w znaczeniu
o':
; der Aufsatz wypracowanie o
Entscheidung decyzja o
die Entscheidung
der Gedanke myl o
Information informacja o
die Information
Literatur literatura
die Literatur
litera tura o
das Schreiben pismo o
das Urteil osd o

der Bescheid informacja o


die Erzahlung
Erzhlung opowiadanie o
das Gesprch
Gesprach rozmowa o
das Lesen czytanie
czytanie o
die Rede przemwienie o
Unterhaltung rozmowa o
die Unterhatung
das Wissen wiedza o

w znaczeniu 'nad':
die Debatte debata nad
die Herrschaft panowanie nad
nad
die Macht wadza nad
die Untersuchung badanie nad

die Diskussion

dyskusja nad
kontrola nad
nad
Reflexion refleksja nad
nad
die Reflexion
die Kontrolle

jw
znaczeniu 'z':
z'\
vv znaczeniu
die Aufregung zdenerwowanie,
nerwy z powodu
powodu
der Bericht sprawozdanie z
Enttuschung rozczarowanie
die Enttauschung
z powodu
der Scherz art z
die Trauer smutek z powodu

der rger
Arger

powodu
zo z powodu

Entrstung
die Entrtistung

wzburzenie z powodu
powodu
rado z (tego, co byo
lub co jest)
szyderstwo z
der Spott szyderstwo

Freude
die Freude

znaczeniu 'na':
'na':
w znaczeniu

inne znaczenia:

Bemerkung
die Bemerkung

berblick przegld (czego)


der Oberbick
die bersicht
Obersicht przegld (czego)

uwaga na
; die Klage skarga na
die Wut wcieko na

ZU + Dativ

w znaczeniu 'do':
der Anlass okazja do
do
die Berechtigung uprawnienie do
die Beziehung stosunek do
Fhigkeit zdolno do
die Fahigkeit
die Gelegenheit okazja do
die Liebe mio do
do
Neigung skonno
die Neigung
skormo do
der Zwang
Zwang p
przymus
rzymus do
1 02

die Alternative alternatywa


alternatywa do
die Bereitschaft gotowo
gotowo do
die Distanz dystans do
der Gegensatz przeciwiestwo do
Grund powd do
der Grund
der Mut odwaga do
die Verbindung poczenie do

znaczeniu 'na':
na :
w znaczeniu
Chance szansa na
die Chance
Einwilligung zgoda na
die Einwilligung
die Erziehung wychowanie na
der Entschluss decyzja na

Einladung zaproszenie na
na
die Einladung
die Erlaubnis zezwolenie na
die Entschlossenheit zdecydowanie si na

inne znaczenia:
wkad w
der Beitrag wklad
der Kontakt kontakt z
Nhe poblie (czego/kogo)
die Nahe
die Stellung stanowisko wobec

die Grenze

granica (czego)

Mglichkeit moliwo (czego)


die Moglichkeit
die Notwendigkeit konieczno (czego)
der Vergleich

porwnanie z

ZWISCHEN + Dativ
Dativ
'midzy':
:dzy':
w znaczeniu 'mi
die Beziehung stosunek midzy
die Distanz dystans midzy
die Feindschaft wrogo midzy
der Kontakt kontakt midzy
poczenie m
midzy
die Verbindung poczertie
idzy

die Differenz

rnica midzy

die Entfernung odlego midzy


die Grenze granica midzy

der
midzy
der Unterschied rnica midzy
das Verhltnis
Verhaltnis stosunek midzy

Dativ
VOR + Dativ
'przed':
w znaczeniu 'przed':
die Angst strach przed
die Furcht obawa, strach przed
przeraenie
der Schreck przeraenie
die Sicherheit zabezpieczenie przed

die Flucht ucieczka przed


die Scheu wstyd przed
przed
der Schutz ochrona przed
arnung ostrzeenie przed
die W
Warnung

VON + Dativ
w znaczeniu 'od':
Abhngigkeit zaleno od
die Abhangigkeit
der Abstand odstp od

die Abkehr

wyjtek od
dystans od
die Entfernung odlego od

odwrt od
odchylenie od
die Befreiung uwolnienie od
die Erholung odpoczynek od
die Freiheit wolno od

'o':
w znaczeniu 'o':
Erzhlung opowiadanie o
die Erzahlung

Gesprch
das Gesprach

Notiz notatka
notatka o
die Notiz

die Rede

Ausnahme
die Ausnahme
die Distanz
die

die Abweichung

rozmowa o
przemwienie o

1 03

marzenie o
wyobraenie o
Wissenschaft nauka o
die Wissenschaft

przekonanie o
wiedza o

der Traum
Traum

die Oberzeugung
berzeugung

Vorstellung
die Vorstellung

das Wissen

znaczeniu 'z':
w znaczeniu
der Abschied

die Scheidung

poegnanie z
rozwd z

der Bericht

relacja z
rozstanie z

die Trennung

inne znaczenia:
nauka (czego)

der Unterschied
Unterschied rnica wobec
wobec

die Lehre

wiczenia
wiczenia

wiczenie Il
wiczenie
Przyporzdkuj ponisze rzeczowniki odpowiednim przyimkom i przypadkom,
przypadkom.

Stimme
die Stimme

UM
+ Akkusativ

die Differenz
Differenz

die Intrige

der Unterschied

die Hilfe
Hille

ZWISCHEN
+ Dativ
der
der Eingriff
die Distanz
Distanz
die Grenze
Grenze

der
der Kampf
Kampf

die Zunahme
Zunahme
der
der Anruf
Anruf
BEI
BEJ
+i- Dativ
Dativ
die
die Einleitung
Einleitung

IN
+ Akkusativ
Akkusativ
Entscheidung
die Entscheidung
der Kontakt
Kontakt

der
der Versto
Verstofl

I1 04
04

der Neid

der Streit
die Arbeit

die Verbindung
der Anstieg
Anstieg
der

der Protest
Protest

GEGEN
GEGEN
+ Akkusativ
Akkusativ

der
der Einblick
die Einleitung
Einleitung
die
die bersetzung
Obersetzung

die Verwandlung
Verwandlung
die
die Sorge
Sorge

wiczenie
2
wiczenie 2
Uzupenij grupy rzeczownikw
rzeczownikw przyimkami. Zaznacz przypadki, z ktrymi si cz.

1.
das Angebot
die Arbeit
die Kritik
Schuld
die Schuld
das Interesse

2.

das Schreiben
die Sendung
die Bindung
die Lieferung
der Gedanke

3.
der Ruf
das Streben
die Nachfrage
Suche
die Suche
das Angeln

4.
4.

5.
5.

6.
6.

die Angst
die Scheu
der Schreck
die Sicherheit
die Flucht

Grund
der Grund
der Platz
der Preis
die Stimme
der Dank

die Korrespondenz
die Begegnung
die Zufriedenheit
der Streit
das Experiment

7.
7.
die Alternative
die Bereitschaft
die Erlaubnis
der Kontakt
der Mut

8.
8.
die Antwort
der Eindruck
der Neid
die Reaktion
die Lust

9.
9.
rger
der Arger
der Aufsatz
die Klage
die Macht
die Wut

10
10..
die Rede
die Vorstellung
die Notiz
das Leben
der Traum

wiczenie 3
wiczenie
3
Uzupenij rzeczowniki przyimkami. Podaj ich znaczenie.

1.
1.
2.
3.
3.
4.
5.

der Anspruch
die Bitte
die Distanz
die Entfernung
die Frage

6. die Freude
7. die Grenze
8.
8. die Hilfe
9.
9. das Interesse
Verbindung
10. die Verbindung
10.

1 05

wiczenie 4
Utwrz
Utwrz rzeczowniki od poniszych czasownikw i przymiotnikw, a nastpnie
napisz, z jakim przyimkiem i przypadkiem si one cz.

1.
1.
2.
3.
3.
4.
5.

6.
6.
7.
8.
8.
9.
10.

schuld
schuld
arbeiten
bitten
glauben
schreiben

einladen
helfen
korrespondieren
korrespondieren
aufmerksam
aufmerksam
rgerlich
argerlich

wiczenie
wiczenie 55
Pocz wyrazy
wyrazy w
w zwroty.

die Einladung
Einladung

von den Eltern

bekommen
bekonunen

die Hilfe

ber den Nachbarn


tiber

brauchen
brauchen

die Antwort

mit dem Radfahrer

geben

der Verzicht

fr die Tiere
Tiere
ftir

haben
ha
ben

die Angst

um Hilfe
urn

nehmen

die Bitte

vor Spinnen

die Sorge

auf eine Auslandsreise

der Zusammensto
Zusammenstofl

auf die Frage

die Wut

Kindern
bei den Kindern

der Abschied

zum Kaffee
zum

wiczenie 6
wiczenie
Uzupenij przyimki i rodzajniki.

1. In stiller Trauer nehmen wir Abschied ........


. ... Mitgrnderin
Mitgrtinderin und langjhrigen
langjahrigen
Mitinhaberin.
2.
A rbeit.....Sprache
rbeit......Gedanken.
2. Die Arbeit
. . ... Spracheist
istAArbeit
. . ... Gedanken.
3. Bei einem Unfall sind in der Nacht vom Smmteg
Sonnteg auf Montag
3.
Montag zwei Personen ....
.
Leben gekommen.
1 06

4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

Begegnung.....diesjhrigen
Wir feiern gemeinsam die deutsch-polnische Begegnung
. . . . . diesjahrigenSom
Sommerfest am Samstag, 10. Juli 2006 ab 14 Uhr in der RichardsstralSe
Richardsstrae 10.
Glaube
Krfte bringt Erlolge.
Erfolge.
Der Gla
ube .....
. . . eigenen Krafte
Hast du schon die Einladung .....
. . . Fest im Restaurant bekommen?
Korrespondenz.....Deutschen
Die Korrespondenz
. . . . . Deutschenliegt
liegtauf
aufdem
demTisch.
Tisch.
Ist das der Ruf
R u f.....Hilfe?
!st
. . . .. Hilfe?
Ursache......
War eine zu hohe Geschwindigkeit die Ursache
. . . .Unfall?
Unfall?
Peterschreibt
schreibteinen
einenAufsatz
A ufsatz.....Sommerferien.
Peter
. . . . . . . Sommerferien.

wiczenie
7
wiczenie 7
Rozwi krzywk.
Uzupenij zdania podanymi rzeczownikami. Rozwi

1........... .von
1.
vonden
denEltern
Elternnehmen
nehmen
D e n ........
2. Den
. . . . .auf
aufdie
dieMitteilung
Mitteilungnehmen
nehmen
G ute
te ......
3. Gu
. . . .zu
zuden
denNachbarn
Nachbarnhaben
haben
D en .....gegen
4. Den
. . . . . gegeneine
eineEntscheidung
Entscheidungeinlegen
einlegen
5. Die .....
einer
nehmen
. . . von ei
ner Person nehmen
in e........
6. E
Eine
.
. ..nach
nachder
derBezahlung
Bezahlunghaben
haben
7. Sich......
Sich .
7.
.auf
aufeinen
einenGewinn
Gewiru1machen
machen
8 ......an
. .. aneinem
einemMenschen
Menschenben
ilben
8.
9 ......mit
9.
. . . . mitden
denWanderern
Wanderemhalten
halten
10...........
10. . . . . . . .fr
fureine
eineExpedition
Expeditiontreffen
treffen

2
3
4
6
7
8
9

Vorbereitungen, Kritik, Frage, Protest, Bezug, Abschied, Beziehungen, Notiz,


Hoffnung, Schritt

1 07

wiczenie 8
Przetumacz ponisze rzeczowniki na jzyk niemiecki, a nastpnie powiedz, z ktry
mi przyimkami i przypadkami mog si czy.

1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
5.

okazja
szansa
odwaga
blisko
konieczno

6.

7.
7.
8.
9.
9.
10.
10.

porwnanie
przymus
stanowisko
decyzja
skonno
sklonno

wiczenie
9
wiczenie 9
Przetumacz na jzyk niemiecki podane wyraenia.
praca nad
nawizanie do
3. popyt na
4. telefon do
5. ostrzeenie przed
przed

1..
1

2.

przykad czego
walka u boku
8. protest przeciwko
9. mio do
9.
10. prawo do
6.
7.

wiczenie
wiczenie l10
O
odpowied.
Zaznacz waciw odpowied.

1.
1. das Angebot
a. an + Dat.
b. auf + Dat.
c. zu + Dat.
2. die Hilfe
a. zu + Dat., bei + Dat.
for + Akk.
b. bei + Dat., fr
Dat., an + Dat.
c. zu + Dat.,
3. die Grenze
a. zu + O,
D, zwischen + Dat.
b. an + Dat., nach + Dat.
zwischen + Dat.
c. an + Akk., zwischen
4. die Antwort
a. auf + Akk.
b. an + Akk.
c. fr
for + Akk.
5.
5. die Frage
a. an + D, bei + Dat.
b. an + Akk., bei + Dat.
c. an + Akk., nach + Dat.

1 08

6. von + Dat.
6.
a. die Lust, der Neid
b. die Rede, die Notiz
c.. der Mut, der Kontakt
c
7. an + Akk.
a. das Schreiben, der Gedanke
b. der Preis, der Dank
Grund
c. der Streit, der Grund
vor + Dat.
8. var
Flucht
a. die Angst, die Flucht
b. die Angst, der Ruf
c. die Angst, die Suche
9. zu + Dat.
a. die Antwort
b. die Klage
Erlaubnis
c. die Erlau
bnis
10.
Dat zwischen + Dat.
10. zu + Dat.,
Verbindung
a. die Hilfe, die Verbindung
b. die Grenze, die Freude
c. die Verbindung, die Grenze

R ozdzia 6

Rekcja przymiotnikw
w
i przyswkw

PSa

tive und

W jzyku niemieckim istnieje take pewna grupa przymiotnikw i przyswkw,


ktrym towarzyszy przyimek z odpowiednim przypadkiem.
AN + Akkusativ

w znaczeniu 'do':
gebunden przywizany do

gewhnt
gewohnt

przyzwyczajony do

AN + Dativ

w znaczeniu 'w':
inne znaczenia:
arm biedny w (= pod wzgldem)
interessiert zainteresowany (czym)
krank chory na
beteiligt biorcy udzia, uczestniczcy w krank
schuld winien (czego/
(czego/czemu)
reich bogaty w
schuld
czemu)

Akkusativ
AUF + Akkusativ
w znaczeniu 'na':
'na':
angewiesen skazany na
bse zy na
bose
wtend wcieky na
wiitend

aufmerksam
aufmerksam zwracajcy uwag na
scharf majcy ochot na
zornig wcieky na

w znaczeniu 'o':
eiferschtig zazdrosny o
eifersiichtig

neidisch

zawistny o

1 09

inne znaczenia:
bezogen odnoszcy si do
neugierig

gespannt ciekaw (czego)


gespannt
stolz dumny z

wcibski

AUF + Dativ
'na':
w znaczeniu 'na':
blind lepy na
blind
taub guchy na

lahm
lahm

kulejcy na

BEI + Dativ
Dativ
BEl
w znaczeniu ''przez':
przez':
beliebt lubiany
ubiany przez
znienawidzony przez
przez
verhasst znienawidzony

w znaczeniu 'w':
behilflich pomocny w

FR + Akkusati
Akkusativv
FOR
w znaczeniu 'dla':
angenehm przyjemny
przyjemny dla
angenehm
znaczenia dla
bedeutungslos bez znaczenia
charakteristisch charakterystyczny dla
charaktestisch
geeignet odpowiedni dla,
nadajcy si do
gut dobry dla
ntig konieczny dla
niitig
schdlich szkodliwy dla
schadlich
schmerzlich bolesny dla
korzystny
vorteilhaft k
orzys h1y dla
wichtig wany
wany dla
wichtig
! w znaczeniu 'za':
'za':
: dankbar wdziczny za
zustndig odpowiedzialny
zustiindig
(kompetentny) za
'na':
w znaczeniu 'na':
genug do na
genug
offen otwarty na

1 10

majcy znaczenie dla


przeznaczony dla
dla
entscheidend decydujcy dla
geschaffen stworzony dla

bedeutsam
bedeutsam
bestimmt

interessant interesujcy dla


ntzlich korzystny dla
niitzlich

schlecht zy
zy dla
schlecht
zrozumiay dla

verstndlich
verstiindlich
wesentlich

istotny dla

verantwortlich

odpowiedzialny za

znaczenia:
inne znaczenia:
bekannt znany z

GEGENBER
Dativ
GEGENOBER + Dativ
w znaczeniu 'w
'w stosunku
stosunku do':
tolerancyjny w stosunku do
misstrauisch
misstauisch nieufny w stosunku do
verstndnisvoll wyrozumiay w stosunku do
verstandnisvoll
voreingenommen uprzedzony w stosuku do
zurckhalten powcigliwy w stosunku do
zuruckhalten
tolerant

IN + Akkusativ
verliebt zakochany w

IN + Dativ
IN
w znaczeniu 'w':
hnlich
ahnlich podobny w
erfahren dowiadczony w
tchtig
tiichtig pilny w

bewandert obeznany w
sprytny w
spryh1y

geschickt
geschickt

MIT + Dativ
Dativ
w znaczeni
znaczeniu
u 'z':
befreundet zaprzyjaniony z
fertig gotw z
verheiratet onaty z
vertraut zaznajomiony
verhaut
zaznajonliony z
zufrieden zadowolony z
zufrieden

zgadza si z
porwnywalny z
verlobt zarczony z
verlobt
verwandt spokrewniony z

inne znaczenia:
zajty (czym)
przywizany do

streng

einverstanden
einverstanden

vergleichbar

beschftigt
beschaftigt
verbunden
verbunden

srogi wobec

BER + Akkusativ
Akkusativ
OBER
w
na :
w znaczeniu 'na':
rgerlich
argerlich zy na, zdenerwowany na
wtend
wiitend wcieky na

w
z:
w znaczeniu 'z':
bse
bose zy z
entrstet
entriistet wzburzony
wzburzony z powodu
powodu
ungeduldig
ungeduldig niecierpliwy (z powodu)
1 1 1

inne znaczenia:
erstaunt
erstaunt zdziwiony (czym), zaskoczony (czym)

VOR + Dativ
i blass blady z (powodu)

rot czerwony z (powodu)

VON + Dativ
w znaczeniu 'od':
abhngig zaleny od
abhangig
frei wolny od
unabhngig niezaleny od
unabhangig

w znaczeniu
znaczeniu 'Erzez1:
'przez':
w
begrenzt ograniczony przez
optany przez
besessen optany
verlassen opuszczony przez
inne znaczenia:
begeistert oczarowany (czym)
heiser zachrypnity z powodu

fern daleki od
entfernt oddalony, odlegy od
verschieden rny od

betroffen dotknity przez


verschont chroniony przez

enttuscht rozczarowany (czym)


enttauscht
berzeugt przekonany o
o
iiberzeugt

ZU + Dativ
Dativ

w znaczeniu 'do':
1do1:
bereit gotw do
do
: fahig
fhig zdolny do
do
do
verpflichtet zobowizany do
'dla':
w znaczeniu 'dla':
gut dobry dla
nett miy dla

1 12

erforderlich
eorderlich konieczny, potrzebny do
freundlich przyjemny, miy w stosunku do

w znaczeniu 'na':
entschlossen zdecydowany na

)wi
9 czenia
wiczenia

wiczenie
wiczenie II

Uzupenij tabel rekcji przymiotnikw i przyswkw.


Adverbien an ++
Dat.
Dat.
und
Adjektive
Adjektive
interessiert
interessiert
gebunden
gebunden
tolerant
tolerant
b
lind
blind
streng
streng
stolz
stolz
frei
frei
bse
bose
interessant
interessant
gut
gut

Adverbien
und

an
an +
Akk.
Akk.

gegenber+ auf
auf+
+
Akk.
Dat.
Akk.

gegentiber +
Dat.

a
uf++
auf
Dat.

Dat.

ber+ f
r+
fi.ir
Akk.
Akk.
Akk.
Akk.

mit
+
mit +
D
at.
Dat.

tiber +

von +

D
at.
Dat.

zu ++
D
at.
Dat.

zu

wiczenie
2
wiczenie 2
przymiotnikw i przyswkw.
Uzupenij tabel rekcji przymiotnikw
an +

an +

auf +

auf +

bei +

in +

in +

vor +

von +

zu +

Dat.

Akk.

Akk.

Dat.

Dat.

Akk.

Dat.

Dat.

Dat.

Dat.

wiczenie 3
3
wiczenie
Podaj przyimek, z ktrym
ktrym cz si grupy. Zaznacz odpowiedni przypadek, z ktrym
ktrym
cz si przyimki.

1.
1.
arm
arm
schuld
krank
kranl<

2
2..
bse
bose
gespannt
aufmerksam

3.
3.
vergleichbar
vertraut
fertig

4.
4.
fern
fern
heiser
he
iser
begrenzt
begrenzt

1 13

5.
bewandert
geschickt
tchtig
tiichtig

6.6.
bestimmt
bestimmt
charakteristisch
charakteristisch
genug
genug

9.
9.

10.
10.
blind
blind
lahm
lahm
taub
taub

behilflich
beliebt
verhasst

8.
8.
freundlich
verpflichtet
verpflichtet
entschlossen

7.
wtend
wiitend
erstaunt
erstaunt
ungeduldig
ungeduldig

wiczenie
4
wiczenie 4
w zwroty.
Pocz wyrazy w

krank

ber
ii ber

der Grippe

blass

mit

Angst

voll

an

Milch

streng
streng

bei

Schlern
Schiilern

blind

auf

linkem Auge

bse
bose

mit

den Nachbarn

beliebt

auf

den Kindern

gebunden

von

den Baum

verbunden

vor
var

dem Baum

wtend
wiitend

an

den Lehrer

wiczenie
wiczenie 55
Odpowiedz na pytania.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

stolz?
Auf wen ist dein Vater
Vater stolz?
Wer war an diesem Unfall schuld?
Bist du daran
daran schon gewhnt?
gewhnt?
oft nicht einverstanden?
Mit wem bist du aft
einverstanden?
Bist
Bis! du bei deinen Kollegen beliebt?
Mit wem sind die Lehrer zufrieden?

1 14

In wen ist Vera verliebt?


7. In
bse?
8. Bist du auf mich noch bose?
9. Bist du urn
um meine
meine Gesundheit wirklich besorgt?
9.
10. Ist
gegenber?
!st deine Freundin tolerant dir gegentiber?
wiczenie 6
wiczenie
Zaznacz waciw odpowied

1............
1.
. . .....diesem
diesemUnfall
Unfallwar
warder
derRadfahrer
Radfahrerschuld.
schuld.
a. nach
b. auf c. an
a r ......so
2. Ich w
war
. ... solange
langeWartezeiten
Wartezeitennicht
nichtgewhnt.
gewohnt.
a. anb. auf c. fr
ftir
3. Der Vater w
a r .....ihren
war
. . ... ihrenSohn
Sohnstolz.
stolz.
nach
a. anb. auf c. nach
w a r ...... . .den
4. Claudia war
dennderungen
Anderungenim
imText
Texteinverstanden.
einverstanden.
a.
auf
b.
aus c.
c. mit
mit
a. auf
b. aus
5. Klaus ist wieder bse
bose ....
. . . . mich,
mich.
a. anb. auf c. zu
6. Mein Nachbar
Nachbar ist
is t ....
blind,
6.
. . . . rechten Auge blind.
c. nach
nach das
a. an dem b. auf dem
7. Dieser Ktinstler
Knstler war
w a r ......Publikum
... Publikumbeliebt.
beliebt.
c. bei dem
dem
a. vor dem b. nach dem
8.
8. Meine Schwester war ....
. . . . Ausflug ans Meer nicht
nich! interessiert,
interessiert.
c. an dem
a. mit dem b. auf dem
dem
9. Kurt w
a r ......
9.
war
. . . . . .Auslnderin
Auslanderinverliebt.
verliebt.
c. in eine
a. von einer b. an einer
10. Karolin
i s t .......
Karoline ist
. . . . . .neuen
neuenFilm
Filmmit
mitTom
TomCruise
Cruisegespannt.
gespannt.
a. an dem b. auf den
c. von dem
wiczenie 7
wiczenie
7
Uzupenij przyimki z rodzajnikami.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

Ich
. . . der Meinung
Ich war
war .....
Meinung unseres Direktors
Direktors vollig
vllig einverstanden.
einverstanden.
a r ......Frau
Der Mann w
war
. ... Frauneidisch.
neidisch.
Mein Hund
Hund Rex war
w a r .....Leine
. . .. Leinegebunden.
gebunden.
Der Invalide
a r ......linken
lnvalide w
war
. ... linkenBein
Beinlahm.
lahrn.
Motorfahrer w
a r ......Unfall
Der Motorfahrer
war
. ... Unfallschuld.
schuld.
Andreas war ....
. . . Arbeit stolz.
Die Lehrerin ist
is t ....
Schlern beliebt.
. . .. Schtilern
sin d .....fleiigen
Die Eltern sind
. . . . . fleiiSigenKindern
Kindernzufrieden.
zufrieden.
Das Mdchen
s t .....Jungen
Madchen iist
. . . .. jungensehr
sehrverliebt.
verliebt.
MeinOpa
Opaisti s.t. ..
Mein
. . .linken
linkenOhr
Ohrtaub.
taub.

1 15

wiczenie 8
8
wiczenie
Rozwi krzywk.
Uzupenij przyimki, z ktrymi cz si ponisze przymiotniki. Rozwi

1.
1. blass
blass ...... + Dat.
2. beliebt
beliebt....
Dat..
2.
. . . . + Dat
3.
3 .andt.....+
4. verw
verwandt
. ... +Dat.
Dat.
fertig.....+
5. fertig
. . . .. +Dat.
Dat.
6. verschieden
verschieden.....+
6.
. . . . . +Dat.
Dat.
7. beteiligt
beteiligt.....+
7.
. . ... +Dat.
Dat.

2
K3
44 |
^
J
7

wiczenie 9
wiczenie
9
Przetumacz przymiotniki na jzyk niemiecki. U z nimi zdania.

zy na
przywizany do
3.
3. chory na
4. blady
4.
5.
w
5. pomocny
pomocny w
1.
1.

2.

6.
7.
8.
8.
9.
10.
10.

lepy na
peen czego
znany z
wzburzony z powodu
miy dla

wiczenie 10
wiczenie
IO
Przetumacz zdania na jzyk niemiecki. U do nich pytania.
Przetumacz

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

ssiadka jest chora na gryp.


Moja ssiadka
Vera jest zakochana we Florianie.
ubiana przez przyjaci.
Monika jest bardzo lubiana
Rex jest przywizany
przywizany do
do drzewa.
drzewa.
Rex
Nauczyciel niemieckiego by znienawidzony przez uczniw.
Mj kot jest nieufny w stosunku do nieznajomych.
Mathias jest zazdrosny o swoj dziewczyn.
Ojciec jest wcieky na swojego syna.
Klaus jest obeznany w swojej pracy.
Koledzysswdziczni
wdzicznizazamoj
mojpomoc.
pomoc.
Koledzy

wiczenie 10
wiczenie
IO

l.c
1.
c

3. c

2. b

2.b

4.c

7.c
7.
c

6. b

5
.aa
5.

4. c

3.c

6.b

8
b
8..b

9. c

1
0.a
10.
a

9.c

R o z d z ia 2
2
Rozdzia

wiczenie I
wiczenie

1. auf

1 . auf

2.an

3.zu

3. zu

2. an

4.fr

4. for

5.in

5. in

6. auf

6.auf

in
7.in 8. an
8.an 9. auf
9.auf 10.10
.in
7. in

wiczenie 2

1-B

1-B

2-C
2-C

4-A

3-D
3-D

5
-E
5-E

4-A

3
wiczenie 3

2
zum Frilhsti.lck
FrhstckKakao
rinken
2.. zum
Kakao t
trinken
4. einenschlechtenEindruckaufdieNachbarn machen
6
inden
fahren
6.. in
den Urlaub
Urlaub fahren
8
fre
inenMonat
Monat ins
insGebirge
Gebirgefahren
fahren
8.. ftir
einen
10. an
an der
derEcke
warten
10.
Ecke warten

1. imim
dritteStock
nStock
wohnen
1.
dritten
wohnen

4. einen schlechten Eindruck auf die Nachbarn machen

3. frseinAlterkleinsein
5. anan
der
Wand
hngen
5.
der
Wand
hangen
7. diediSterne
eSternam
eam
Himmel
beobachten
7.
Himmel
beobachten
9. zu
9.
zu Fu
FuB gehen
gehen
3. for sein Alter klein sein

wiczenie 4

1.nach
nach
1.

2.nach

2. nach

3.in

3. in

4.an

4. an

5. von

5.von

6. je

6.je

7. an

7.an

8. in

8.in

9.je 10.1von
0.von
9. je

wiczenie
wiczenie 5
1 -A

1-A

2-C
2-C

3-D
3-D

44--EE

55--FF

6-B
6-B

wiczenie 6
3.
Zinuner herumgehen
2. nach
20 Uhr
3
. im Zimmer
2.
nach 20
Uhr kommen
1
eeiStilck
nStck
Brogeben
tgeben
1.. je j
ein
Brat
ellmeluncn
5. jdn
an der
derStimme
erkennen
66.
. jje
eeeinen
inenTTeel6ffel
eelffeleinnehmen
4
. vie!
vieCeld
lGeld
von
dem
Opa
erben 5.
jdn an
Stimme erkcnnen
4.
von
dem
Opa
erben
8. nach
Abendessenkotnmen
kommen 9
an den
9.. an
den Augen
Augen sehen
sehen
8.
nach demAbendesscn
7
. aufauf
dem
Rasen
7.
dem
Rasen
1
nachsclnverem
schwerem Leiden
terben
10
O.. nach
Leiden s
sterben

wiczenie 7
7

1
.an an 22.
.auf
1.
auf

33.
.zu
zu

44.
.iin,
n,iin
n

33--BB

4-A
4-A

66.
.iin
n

55.
.an
an

77.
.an
an

auf
88.
.auf

99.
.iin
n

an
110.
0.an

wiczenie 8

1-D

1-D

2-C
2-C

wiczenie 9
2. an der Oberschule unterrichten

2. an derOberschuleunterrichten
4. im Mai geborensein
6. an
nichtglauben
glauben
6.
an Wunder nicht
8. an
Reihes
ein
8.
an der
der Reihe
sein
1
0. s
ichi
nden
chauspielerv
erlieben
10.
sich
in
den S
Schauspieler
verlieben

1
Winter
nUrlaub
fahren
1.. imim
Winter
ini
Urlaub
fahren
3
Betliegen
tliegen
3.. zuzu
Bett
5
das
Mdchen
auf
diWange
eWange
kssen
5.. das
Madchen
auf
die
kosscn
7
zuHause
Hause s
ein
7.. zu
sein
9
sichauf
9.. sich
auf den
den Weg machen

4. im Mai geboren sein

wiczenie I10
O

1
1..urnum

2. urn

2.um

3. von

3.von

4. an

4.an

6.auf
5.ber 6.
auf

5. tiber

wiczenie I11I

1-C
1-C

1 18

22--DD

33--EE

44--FF

55 -- AA

6-B
6-B

7
.nach
nach
7.

8
8..von
von

9.nach
9.
nach

1
0.von
10.
von

Klucz
Kl
ucz do wicze
R
o z d zia l
1
Rozdzia
wiczenie I1
wiczenie
r y s. 1
1- das
d a s Buch
B u c h auf
a u f den
den T
is c h legen
le g e n
rys.
Tisch

r y s. 22 - aan
n die
d ie Tafel
T a fe l schreiben
s c h re ib e n
rys.

r y s. 33 -- mit
m it dem
dem B
u s fa
h ren
rys.
Bus
fahren

ry s. 44 - Mngen
h n g e n an
a n dder
e r Wand
W and
rys.

ry s. 55 - im
im Sessel
S e ssel sitzen
sitz e n
rys.

ry s. 6
6- neben
n e b e n ddem
e m Regenschirm
R e g e n s c h irm stehen
s te h e n
rys.

rrys.
y s. 7
7- Ober
b e r ddie
ie S
tra e ggehen
ehen
Stralle
rrys.
y s. 9
9 - aaus
u s einer
e in e r T
a s s e tri
nken
Tasse
trinken

r y s . 10
im Juli
J u li F
e r ie n ha
h a bben
en
rys.
10 -- im
Ferien

rrys.
y s . 88 - vvon
o n eeinem
in e m T
T eeller
lle r eesse
ssen
n

wiczenie 2
wiczenie
A
k k u s a t iv - olme,
o h n e , durch,
d u r c h , in
w is c h e n , entlang,
e n tla n g , unter,
u n t e r , liber,
b e r, vvor,
o r, w
i d e r , uurn
m
Akkusativ
in,, zzwischen,
wider,
D
a t iv - nnach,
a c h , sseit,
e it, in,
in , zwischen,
z w is c h e n , entlang,
e n tla n g , unter,
u n te r , Ober,
b e r , zufolge,
z u fo lg e , zzu,
u , vvor,
o r , aab
b
Dativ
G e n e tiv -- wahre.nd,
w h r e n d , z.ufolge,
z u fo lg e , statt,
s t a t t , ttotz.,
tr o t z , disits,
d ie s s e its , unweit
u n w e it
Genetiv

wiczenie 3
wiczenie
2. Wahrend
W h r e nder
d d eFerien
r F e r iehaben
n h a b ewir
n w vie!
i r v iefotografiert.
l fo to g ra fie rt.
1. Statt
S ta des
tt d eLOffels
s L ffe ls
b r a c h te
d eKellner
r K e lln eein
r e in
M e sse r. 2.
1.
brachte
der
Messer.
3. Urn
U mwie
w ie
v ieUhr
l U hkomrnst
r k o m m sdu
t d uaus
a u dem
s d e mKlub?
K lu b ?
3.
viel

4. Fra
Fu
r aBrem
u B re m
a r b e i tebei
t b eder
i d ePost.
r P o s t.
4.
arbeitet

5.
S o n ja
f h roft
t o fmit
t m it
d e mTaxi
T a xnach
i n a c hHause.
H ause.
5. Sonja
fahrt
dem
7. Seit
S e it 2
2 jahren
J a h re n trinkt
trin k t M
a x keinen
k e in e n Alkohol
A lk o h o l mehr.
m e h r.
7.
Max
9. F
h r s t ddu
u nnoch
o c h hheute
e u t e zur
zur T
a n k s te lle ?
9.
Fhrst
Tankstelle?

8.
8.

6. Wann
W a nfahrt
n f h Klaus
r t K la unach
s n a cSchweden?
h Schw eden?
6.
V e ra
k o m mdirekt
t d i r e kvom
t vom
F r is e u r.
Vera
kommt
Friseur.

10.
10.

M
e in e Mutter
M u tt e r braucht
b r a u c h t dden
e n Stoff
S to ff ffiir
r einen
e in e n R
o ck .
Meine
Rock.

wiczenie 4
wiczenie
1. den,
d e nden
, d eAkk.
n A kk.
1.
6. dem
dem
D alub:
t. lu bim
: im
6.
Dat.

2.
e m Dat.
D a t.
2. ddem
dem
D a t.
7. 7.
dem
Dat.

3.
d ie Akk.
A kk.
3. die
der D
a t.
der
Dat.

4.
i e Akk.
A kk.
4. d
die
9.
ie Akk.
A kk.
9. d
die

8.
8.

5.
em D
a t.
5. d
dem
Dat.
10.
ie A
kk.
10. d
die
Akk.

wiczenie 6
wiczenie
Am,
Am,
a u f,
auf,

am
,
am,
AAm,
m,

se
it,
seit,
aauf,
u f,

T
ro tz ,
Trotz,
gegen
gegen

aauf,
u f,

v o r,
vor,

Im
Im,,

in,

am ,

am,

vvon,
on,

am,

am,

am ,
am,

wiczenie 1
7
wiczenie
In - A
n
In
An
Im ,
Im,

im
im,,

aam,
m,

A
m,
Am,

im
im,,

Am,
Am,

im,

aam,
m,

im
im,,

Im
Im,,

am,

am,

A
m
Am

wiczenie 8
wiczenie
Am,
Am,

nach,
nach,

a u f,
auf,

aauf,
u f,

von,
von,

vvor,
o r,

nach,
nach,

m
it,
mit,

von,
von,

in
in,,

m
it
mit

wiczenie 9
wiczenie
1.
1.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
9.
9.

D ie sStad!
e S ta dza.hit
t z han
lt adie
n d i25
e 25
00Einwohner.
0 E in w o h n e r .
Diese
OOO

2.
Ich
h a bnichts
e n ic h ts
g e g e deine
n d e inIdee.
e Id e e .
2. Ich
habe
gegen

S tades
tt d Spielzeuges
e s S p ie lz e u g eschenkte
s s c h e n kich
te icAnna
h A n nein
a e Buch.
in Buch. 4.
L n gdes
s d eWeges
s W e g ewachsen
s w a c h s eschone
n s c h nBaume.
e B um e.
4. Llngs
Statt
Z u e r muss
s t m u sich
s i cdiese
h d ie sStraGe
e S tra entlang
e e n tl a ngehen.
g gehen.
Zuerst
F r aWinkler
u W in k lewohnt
r w o h nbei
t b edem
i dem
P o gebaude.
st geb u d e.
Frau
Post
D eSchiller
r S c h lezeicmet
r z e ic h n eeine
t e inKatze
e K a tzan
e adie
n d iTafel.
e T afel.
Der

6.
D ie s eStuhl
r S tu hsteht
l s te hdem
t dem
S c h r a ngegenilber.
k g e g e n b er.
6. Dieser
Schrank
s w aam
r am
M r2004.
z 2004.
EsEwar
13.13.
Marz
10.
n d eNach!
r N a c hfahre
t f a h rich
e icmit
h m dem
it d e m
Z unach
g n a c Berlin.
h B erlin .
10. InIder
Zug
8.
8.

1 17

wiczenie 1 2

2. an seineTochterdenken

2. an seine Tochter denken

1 . nach dem Weg fragen

1. nachdem Weg fragen


3. um 20%
5. um eineUntersttzungbitten
7. sich
sican
han
seinFerien
eFerieerinnem
nerinnern
7.
seine
9. aufauf
Peteeifersilchtig
reiferschtisein
gsein
Peter
9.
3. um 20%

4. eineiBuch
nBuch
ber
Fischlesen
elesen
4.
Liber
Fische

5. urn cine Unterst


iltzung bitten

6.
von
den
Nachbarn
reden
6. vie!
vie
lvon
den
Nachbarn
reden

8. urnum
ein
ewichtigAngelegenheit
eAngelegenheit
gehen
8.
eine
wichtige
gehen
1
0. urnum
100
Euro
wetten
10.
100
Euro
wettcn

wiczenie 113
3

1
1..anan

2. bis

2.bis

6.zu zu 7. bis
7.bis 8. nach
8.nach 9. zu
9.zu 10.1bis
0.bis
3.nach 4. in
4.in 5. in
5.in 6.
3. nach

wiczenie 14
14
1-E

1- E

2-D

2- D

3
-C
3C

4
-B
B
4-

5-A

5- A

wiczenie I15
S

1. nachHause gehen
2. zum
zum Arz
Arztgehen
gehen
2.
4. nachFrankreichfliegen 5.
5. an
an die
dieLandkarte
Landkarte kommen
bisWeihnachten
im Ausland
bleiben
7. in i
ndTUrkei
ieTrkei
fahren
8. bis
8.
Weilmachten im
Ausland bleiben
7.
die
fohrcn
1
0. zum Tanz
uffordern
10.
Tanz a
auffordern
1 . nach Hause gehen

4. nach Frankreich fliegen

3
fahren
3.. zum Bahnhof
Balmhof fahren
6
isWarschau
ahren
6.. nur
nur b
bis
Warschau f
fahren
9. b
isMai
9.
bis
Mai warten
wartcn

wiczenie 16
16

1
aus
1.=

.aus 3
.von 4
.von 5.aus 6.vor
7.mit & 8
.mit 9.von m10
.vor
22

wiczenie 17
17

1-C
1 -C

2-D
2-D

3 -B
-B
3

4-A
4-A

wiczenie 118
8
1 . vor Freu de weinen

2. aus dem Fenster sehen

1. vorFreudeweinen

2. aus dem Fenstersehen


5. vorSchmerzenschreien

4. von
voneinem
Telleressen
essen
4.
einem Teller

5. vor Schmerzen schreien

8. mit
dn.verlobt
verlobtsein
sein
8.
mit j
jdn.

7. von
vonweitem
weitemkommen
kommen
7.
1
0. vor
sterben
10.
vor Sehnsucht
Sehnsucht sterben

3
ausder
zurckkommen
3.. aus
der Schule
Schule zurockkommcn
6. vom T
ischf
allen
6.
Tisch
fallen
9. j
dn.aus
erlieren
9.
jdn.
aus den
den Augen
Augen v
verlieren

wiczenie 19
19

1
durch
1.
. durch
6
6..von
von

22.
.durch
durch
77.
.ber
i.iber

33.
.ber
Liber
88.
.ber
Ober

4
4..von
von
9
9..von
von

5.
5.durch
durch
110.
0.ber
i.iber

wiczenie 20
20

1-C
1-C

2-B
2-B

3-A
3-A

wiczenie 2 1
wiczenie
1

Polizeiv
erfolgts
ein
11.. von
von der
der Polizei
verfolgt
sein

2. liber
berN01cht
Nacht
2.
4
ber d
ieBrcke
4.. Liber
die
Brucke gehen
gehen
6. ber
ieGrenze
Grenze f
lchten
6.
Ober d
die
flUchten
8.
O ber di
die
Mauer springen
8. ber
eMauer
springen
10. von
denEltern
Elterngerufen
gerufenwerden
10.
von den

3
acharztoperiert
operiertwerden
3.. von
von einem
einem F
Facharzt
5
. durch
fahren
5.
durch den
den Tunnel
Tunnel fahren
7
Wald gehen
gehen
7.. durch
durch den Wald
9
. durch
ieNasesprechen
sprechen
9.
durch d
die
wiczenie 22

l
eit
1..s
scit

2
.von
2.
von

3
.s
eit
3.
seit

4.ab
4.
ab

5.seit

5. seit

6..von
von
6

7..von
von
7

8.
se
eit
8.s
it

9.
9
.ab
ab

10.
ab
1
0.von,
von,ab

wiczenie 23
23

1
B
-B
1-

2-C

2-C

33
-A

1 19

wiczenie 24

1. Seit
SeitMai
Maihabe
habeich
ichvon Clau
dianichts
nichtsmehr
mehrg
ehrt.
1.
Oaudia
gehOrt.
3
sts
eiteinem
Jahhr
ot.
3.. Meine
Meine Oma i
ist
seit
einem Ja
rt
tot.
5
.S
chreibevon
vonh
iera
b!
5.
Schreibe
hier
ab!
7
eitgge
sternb
ini
chi
nDeutschland.
Deutschland.
7.. S
Seit
estem
bin
ich
in
9
Martha s
tehtvorn
vom Tisch
Tischa
uf.
9.. Martha
steht
auf.

2. Von Montag bis Freitag habe ich Urlaub gehabt.

2. VonMontagbisFreitaghabeichUrlaubgehabt.

4
ute?
4.. Ab he
heute?
6. Ab n
chstenMai
Maiwerde
werdei
chb
eid
ira
rbeiten,ggu
t?
6.
nachsten
ich
bei
dir
arbeiten,
ut?

8. Von
isMai
indes
es5
8.
Von Januar
Januar b
bis
Mai s
sind
5 Monate.
Monate.
1
. Vonmorgens
bisabends
ini
chs
ehrb
eschftigt.
10
O.
rnorgens bis
abends b
bin
ich
sehr
beschMtigt.

PODSUMOWANIE
PODSUMOWANIE
wiczenie I
2.

1.. nana
1

2po
. po

3.

3w
.w

. o 5. 5do
. do
4. 4o

.z
6. 6z

. od
7. 7
od

wiczenie 2
wiczenie
2

po
po
wiczenie 3
3

Przyimki
synonimiczneo
znaczeniupolskiego
polskiego'
na'.
P
rzy imki synonimiczne
o znaczeniu
'na'.
1
ersteStock
nStock
1.. imim
ersten
4. zuzu
Fu
gehen
4.
FuB
gehen
7. anan
eTafeschreiben
lschreiben
7.
diedi
Tafel

3.Ring
Ringan
an dem F
nger
Fi
in
r

2
.SSt
teerrn
neean
2.
andem
demHimmel
Himmel
5
.eein
inBBild
ildan
5.
ander
derWand
Wand
8
.im
sten,Westen,
8.
imO
Osten,
Westen,Norden,
Norden,Sden
Sliden

3.

6.
6.ein
einBuch
Buchauf
aufdem
dem Tiisch
sch

9.aauuf
eineIdee
Ideekorrunen
kommen
f eine

9.

wiczenie 4
4
wiczenie

1
an
1.. an

3
n
3..i
in

2.au
f
auf

2.

4
zu
4..zu

5. zu

5.zu

6.i
6.
inn

7
an
7..an

8
.nach
nach
8.

9
.aus
aus
9.

10.von
von
10.

wiczenie 5

auf'na'
'na'a,f,f,I,1,m,
n
auf
- a,
m, n

auf
'o' --d,
aufV
d,ee

auf 'w'
auf
'w'--c,
g,
g,kk

auf'
po',h
ii, j
auf
'po'
-b
b,
h,,i,
j

wiczenie 6
wiczenie

l.
1. c
c

2. c

2.c

3. c

3.c

4
4..b
b

5
5..c
c

6.bb
6.

7.cc
7.

8. b

8.b

9
.c
9.
c

10. c

10.c

wiczenie 7
wiczenie

1
ain,
1..a
- in,

2.aaan,
2.
- an,
3.aan,
3.
- ii
n
,
4.aa--um,
um,
4.
5.aaan,
5.
- an,
6.aavor,
6.
- vor,
7.aaduurrcch,
h,
7.
-d
8
.aaab,
8.
- ab,

ban,
b
- an,

cr,
c
-f
ftir,

dauf,
d
- auf,

b --v
on,
b
von,

c--in,
in,
c

b -in,
b
-von,
von,
bb
-zu,
zu,
bb --von,
von,
b
b
ber,,
b-
liber,
b --von,
von,
b

c--auf,
auf,
c

d --auf,
auf,
d
dan,
d
- an,
d --an,
an,
d
d --in,
in,
d
d --von,
von,
d

b - in,

c--na
nach,,
c
c--na
nacch
h,,
c
c--aauss,,
c

c--durch,
durch,
c

d - liber,

ceit,
c
-s
seit,

d --s
eit,
d
seit,

d - ber,

e--zu,
zu,
e
e--jjee,
e
,
e
in,
e--in,
e
bbeerr,,
e--li
e--bis,
bis,
e
-vor,
vor,
eeon,
ee-v
von,
e--vvo
n,,
e
on

f-auf
f-in
in
f-an
f--auf
auf
f
-nach
nach
fff-von
f
- von
-von
ffvon
f-ab
f - ab
f - auf

f-

f - an

wiczenie 8

1. an
ieT
afel
1.
an d
die
Tafel
4. e
inschnes
Haus von
derTante
4.
ein
schones Haus
von der
Tante
7. ber
Blumen
7.
liber Blurnen
1
0. nach
nachP
aris
10.
Paris

1 20

2
indem
dem dritten
drittenStock
Stock
2.. in
5
. in
inden
den Kopf
5.
Kopf
8
. zum Arzt
Arzt
8.

3. an
an der
der Stimme
6
erstndnis
6.. um V
Verstandnis
9. in
inden
Klub
9.
den Klub
3.

Rozdzia 3
wiczenie I

l
1..j
j

2. i

2.i

3. h

4. g

3.h

4.g

5
5..ff

6
.ee
6.

7
.d
7.

8. c

8.c

9
.bb
9.

1
0.a
10.
a

wiczenie
wiczenie 2
2

1
sein
1.
. an
an der
der Reihe
Reihe sein
3. an Boden gewinnen
5
. an
llenEcken
5.
an a
a\len
Ecken und
und Enden
Enden sparen
sparen
7
Haaren
erbeiziehen
7.. an
an den
den Ha
aren h
herbeiziehen
9
.b
isan
den Hals
nSchulden
Schuldens
tecken
9.
bis
an den
Hals i
in
stecken

2. j
dn.an
Nase herurnflihren
herumfhren
2.
jdn.
an der
der Nase
4
nliegen
4.. am Herz
Herz e
enliegen
6
Fadenhngen
6.. an
an einem
einem seidenen
seidenen Fadcn
hangen
8. keinen
dm.,l
assen
8.
keinen guten
guten Faden
Faden an
an j
jdm.,
lassen
1
0. an
vonetwas
etwas
10.
an Hand von

3. an Boden gewinnen

wiczenie
3
wiczenie 3

1
+ Dat.
Dat.
1..der
der +
6
6..einen
einen +
+ Akk

4. den + Akk.

2
.die
die+ Akk.
Akk. 3.
3.d
ie++ Akk.
2.
die
Akk.
.den
7
at. 8
7..dem + D
Dat.
8.
den +
+ Akk.
Akk.

4.den + Akk.
9
.dem + Dat.
Dat.
9.

5. den + Akk.

5.den + Akk.
10.die+ Akk.

10. die + Akk.

wiczenie
4
wiczenie 4

l
1.
j
.j

2. e

3. f

2.e

3.f

4
4..d

6.c
6.
c

5. g

5.g

7.h
7.
h

8
.b
8.
b

9..i
i
9

1
0.a
10.
a

wiczenie 5
wiczenie

1
der+
at.
1..der
+D
Dat.
6.dem + Dat.

2. den + Akk.

4
ie++ Akk.
4..d
die
9.e
ine++ Akk.
9.
eine

3. den + Akk.

2.den + Akk.

3.den + Akk.
8
.den
Akk.
8.
den +
+ Akk.

7.der
der++ Dat.
Dat.
7.

6. dem + Dat.

5
.das
das ++ Akk.
Akk.
5.
10.den + Akk.

10. den + Akk.

wiczenie 6
6
wiczenie

1. nicht
nichtauf
aufden
gefallens
ein
1.
den Kopf
Kopf gefallen
sein

2
nichauf
tauf
den
Mundgefallen
gefallesein
nsein
2.. nicht
den
Mund
4. auf
ein
4.
auf dem Holzwege
Holzwege s
sein

3
. auf
aufHerz
Herz und
prfen
:J.
und Nieren
Nieren prilfen
5
hrlichb
isauf
dieKnochen
Knochen s
ein
5.. e
ehrlich
bis
auf die
sein
7
.
jdm.
au
f
S
c
h
r
i
t
t
und
T
r
ittf
olgen
7. jdm. auf Schritt
Tritt
folgen
9. auf
aufs
eineKosten
Kostenkommen
9.
seine

6
jdm.
auden
fden
Leim
gehen
6.. dm.
auf
Leim
gehen
8
den
Nagel
Kopf
treffen
8.. den
Nagel
aufauf
denden
Kopf
treffen
1
0. jdrn.
jdm.auf
dieHOJuierangehen
Hhnerangehen (auf
(aufden
Fu) t
reten
10.
auf die
den FufS)
treten

wiczenie 7
wiczenie
l.j

l.j

2. i

2.i

3
.hh
3.

4.g
4.
g

5.f
5.
f

7.d
7.
d

6
.ce
6.

8. c

8.c

9
.bb
9.

1
0.aa
10.

wiczenie 8
1. bringen

1. bringen

6. schlagen
schlagen
6.

2
singen
gen
2.. sin
7
saugen
7.. saugen

3. aus
ausdem
dem Mund nehmcn
nehmen
3.
8
heiteremHimmel
Himmel
8.. heiterem

4. fallen

4. fallen
9. aus
ausdem
dem Sinn
Sinn
9.

5. pl
plaudern
;udern
5.
10. handeln
handeln
10.

wiczenie 9
9
wiczenie

1
sichetwas
etwasaus
ausdem Sinn
ch.lagen
lagen
1.. sich
Sim1 s
sch
3. ausseinerHautnichtkrmen
5. sich
sichetwas
ausdem Finger
saugen
5.
etwas aus
Finger saugen
7. jdm.
nichtaus
lassen
7.
jdm. nicht
aus den
den Augen Jassen
9. s
ichaus
Staubemachen
machen
9.
sich
aus dem Staube

2
. aus
leichenHolze
eschnitzts
ein
2.
aus dem g
gleichen
Holze g
geschnitzt
sein
4
ichkein
ausetwas
4.. s
sich
kein Gewissen
Gewissen aus
etwas machen
6. etwas
ausdem Boden
stampfen
6.
ehvas aus
Boden stampfen
8
8.. aus
aus berzeugung
Oberzeugung handeln
handeln
1
0. aus
elfen
10.
aus der
der Not
Not h
helfen

3. aus seiner Haut nicht kOnnen

wiczenie
wiczenie I10
O
1. j

l.j

2. e

2.e

3
.ii
3.

4
4..d

5.hh
5.

6.c
c
6.

7. g

7.g

8. b

8.b

9.
9
.ff

a
10.
1
0.a

wiczenie 11
wiczenie
11

1. durchdenken
1.
durchdenken
6. einen
einen
6.

2. der Welt gehen

2. derWeltgehen
7. B
luthassen
hassen
7.
Blut

3
reichen
3.. reichen
8
ielWasser
inunter
8.. v
viel
Wasser h
hinunter

4
aufsMesser
4.. aufs
Messer
9
durchnassen
9.. durchnassen

5. zur Sohlc
10. sein

121

wiczenie

12

2.. ein
einKampf
Kampf bis
bisa
ufsMesser
2
aufs
Messer
4. j
dn.b
isaufs
aufsB
luthassen
4.
jdn.
bis
Blut
hassen
6. b
isb
ald
6.
bis
bald

1
bisdahin
lietnoch
ielWasser
in
nter
1 bis
dahin f
flieBt
nach v
viel
Wasser h
hi
nu
unter
3
vom
Scheite
lbi
szur
Sohle
3.. vom
Scheitel
bis
zur
Sohle
5
ehrlic
hbi
sauf
diKnochen
eKnochen
sein
5.. ehrlich
bis
auf
die
sein
7
sauf
einen
7.. bisbi
auf
einen
9. bisbi
sinletzte
sletzt
edurchdenken
9.
ins
durchdenken

8. b
isauf
aufd
ieHaut
8.
bis
die
Haut durchuassen
durchuassen
1
0. b
isans
10.
bis
ans Ende
Ende der
der Welt
Welt gehen
gehcn

wiczenie 113
wiczenie
3
1.
l.jj

2. i

2.i

4
4..g
g

3. h

3.h

5.ff
5.

7
d
7..d

6.e
6.
e

8
c
8..c

9.bb
9.

1
0.a
10.
a

wiczenie 114
4

3. Kauf
3.
6. sagen
sagen
6.

2. gehen
gehenlassen
lassen
2.
5
gehen
5.. gehen
8
gehen lassen
lassen
8.. gehen

1. s
chossmir
mirdurch
durchdcn
den Kopf
1.
schoss

4. wird
klug
4.
wird man klug
7. durch
dieRechnung
Rechnung machen
7.
durch die

9. durch
9.
durch den
dcn Magen

10. d
ieWand wollen
wollen
10.
die
wiczenie 115
wiczenie
5

1.. ein
einCedanke
Gedanke fuhr
fuhrmir
mirdurch
durchden
Kopf
1
den Kopf
3. jdm.
trichdurch
dieRechnung
Rechnungmachen
3.
jdm. einen
einen S
Strich
durch die

2.. noch
assen
2
nach einmal
eirnnal durch
durch den
den Kopf
Kopf gehen
gehen l
lassen
4
durchdas
4.. durch
das Feuer
Feuer gehen
gehen

5. Durch
lug
.
5.
Durch Schaden
Schaden wird
wird man k
klu
g.

6
iebegeht
6.. L
Liebe
geht durch
durch den
den Magen.
Magen.
8
. durch
durchKauf
8.
Kauf
1
0. durch
Tatsachenberzeugen
10.
durch Tatsachen
tiberzeugen

7. jdm.
etwasdurch
ieBlume
7.
jdm. etwas
durch d
die
Blume sagen
sagen
9. mit
mitdem Kopf
Kopf durch
ieWand wollen
9.
durch d
die
wollen
wiczenie 116
6

1.ff
1.

2. a

3. g

2.a

4
.e
4.
e

3.g

5
.d
5.

6
6..a
a

8. b

7.cc
7.

8.b

9.aa
9.

1
0.aa
10.

wiczenie 117
7

1.. for
frsich
sichsein
sein
1
5. genug
5.
genug
9. filr
frjdn
(etwas)sein
sein
9.
jdn (etwas)

2.
tibersetzen
2
. bers
etzen
6
nsFener
egen
6.. i
ins
Fener l
legen
1
0. merken
merken
10.

3
ein
3.. Nasenkrankheiten
Nasenk.rankheiten s
sein
7
gehen
7.. gehen

44.. EEnglisch
nglischssein
ein
88.. knnen
kOrn1en

wiczenie 118
8

1.. ein
einK
apitelf
rsich
sichsein
sein
1
Kapitel
for

2. nichts fur Geld und gute Warte

3. filr
frj
dn.gehen
3.
jdn.
gehen
5
.n
ichtsdafr
knnen
5.
nichts
daftir kt'.mnen
7. f
rj
dn.d
ieHand i
nsFeuer
egen
7.
for
jdn.
die
ins
Feuer l
Jegen
9. Lehrer
frR
ussischs
ein
9.
Lehrer filr
Russisch
sein

4. Wort
rWort
bersetzen
4.
Wart f
for
Wart Libersetzen
6. Feuer
Flamme f
retwas
sein
6.
Feuer und
und Flarnme
filr
etwas sein

2. nichtsfrGeld und guteWorte

8. f
rheute
heutegenug
genug
8.
for
1
0. F
acharztf
rHalskrankheiten
sein
10.
Facharzt
for
Halskrankheiten sein

wiczenie 119
9
l
l..jj

2.i

2.i

.h
3
h
3.

4. g

4.g

5.ff
5.

6.ee
6.

7.dd
7.

8.c
8.
c

9.b
9.

10.a
10.
a

wiczenie 20

1
+ Dat.
Dat.
1.. dem +

2. dem ++ D
at.
Dat.
2.

die++ Akk.
Akk.
33.
. die

4. dem + Dat.

4. dem + Dat.

5. der
+ Dat.
Dat.
5.
der +

6. das
das++ Akk.
Akk.
6.

7. dem ++ D
at.
Dat.
7.

8. der
der+
+ Dat.
Dat.
8.

9. das
das ++ Akk.
Akk.
9.

10. das
das++ Akk.
Akk.
10.

wiczenie 2 11

1.. jdm.
jdm.ein
einDorn
Dom iim
Auge sein
sein
1
m Auge
3. jdm.
einenFloh
nsOhr
Ohr s
etzen
3.
jdm. einen
Floh i
ins
setzen

5. nichl mal mit der Zehe im Schuhe winken

5. nichtmal mitderZeheim Schuhewinken

7. im
ganzen
7.
im groen
graBen und
und ganzen
9.
erster
Linie
9. in
ine
rsterL
inie

1 22

2. s
ichwie
inFisch
Fischim
im Wasser
hlen
2.
sich
wie e
ein
Wasser f
ftihlen
4. im Geld schwimmen
6.jdm.
jdm.ins
insCesicht
Gesichtlach
lachen
en
6.
8. i
nHUik
Hlle und
Flle
8.
in
und Ftil!e
10. etwas
im rosigen
rosigenLicht
Lichtsehen
sehen
10.
etwas im
4. im Geld schwimmcn

wiczenie 22

l.jj
1.

2
e
2..e

3
3..i
i

wiczenie 23
1.
1. tun
tun

6. schmcken

6. schmi.icken

4
.dd
4.

5
.h
h
5.

6
c
6..c

3
Liebe
3.. Liebe
8
8.. Maus

22.. Not
Not
77.. aarbeiten
rbeiten

7
.g
g
7.

f
9..f
9

8
.bb
8.

aufnehmen
44.
. aufnehmen
99.
. lliebiiugeln
iebugeln

a
10.
1
0.a

5. Siegeln sein

5. Siegelnsein

10. abziehen
abziehen
10.

wiczenie 24

2
ieKatze
mitdem Schwanz
verdrehen
2.. d
die
K<itze mit
Schwanz verdrehen
4. miteinem
m it einem Wart
Wort
4.

1
ichtmit
erstandsndigen
1.. n
nicht
mit dem V
Verstand
stindigen

3. mit
m it Lust
Liebe
3.
Lust und
und Liebe
5. mit einem Mal

6. mit
mitdem Feuer
Feuers
pielen
6.
spielen
8. mit
mit dem Kopf
durch d
ieWand wollen
8.
Kopf durch
die
wollen
10. mitKind und Kegel/mitSackund Pack

5. miteinem Mal

7. mit
offenenKarten
Kartenspielen
spielen
7.
mit offenen

10. mit Kind und Kegel/mit Sack und Pack

9. mit
langerNase
Nase abziehen
9.
mit langer
abziehen
wiczenie 25

l
1..j
j

3.hh
3.

2.i
i
2.

4
.gg
4.

5.f

5. f

6
e
6..e

7. d

7.d

8.
8.cc

9.
9.bb

10.

10.aa

wiczenie 26

1. spielen
spielen
1.

2. spielen
spielen
2.

3. machen
machen
3.

6. dem anderen

7. Wunsch

7. Wunsch

8. n
ichtb
eurteilen
8.
nicht
beurteilen

6. dem anderen

4. liegen
9
strecken
9.. strecken

5. gehen
gehen
5.
1
0. nach
nach
Rom
10.
Rom

4. !iegen

wiczenie 27
2. sich nach der Decke strecken

1. Viele Wege ftihren nach Rom.

1. VieleWege fhrennachRom.

2. sichnach derDecke strecken


4. dieDingenachdem Scheinnichtbeurteilen
6vnachWunsch gehen
8. etwasganz nach Beliebenmachen
1
0. nach
nach
Noten
spielen
10.
Noten
spielen

3. je
jenach
nachWunsch
3.

4. die Dinge nach dem Schein nicht beurteilen


6. .nach Wunsch gehen
..
8. etwas ganz nach Belieben machen

5. einer nach dem anderen

5. einernachdem anderen
7.
wie nach
nach Ma
MaB l
liegen
7. wie
iegen
9. nach
Gehr s
pielen
9.
nach dem Gehor
spielen
wiczenie 28

l
1..j
j

2.;i
2.

3.h
3. h

4.

g
4. g

5. f

5.f

6..c
6
e

7.
7.d

8.
8.cc

9.
b
9.b

JO.
a
1
0.a

wiczenie 29
1.. Zahn zu Zahn
1

Zahn zu Zahn
6. Preis

6. Preis

2. Haar
Haar
2.
7. Preis
Preis
7.

3. fallen

4. anhalten
anhalten
4.

8. in der Welt

9. "'"ehen
wehen lassen
lassen
9.

3. fallen
8. inderWelt

5. schlagen
schlagen
5.
itten
1
0. b
10.
bitten

wiczenie 30

1. Auge
Auge urn
um Auge,
Zahn um Zahn
1.
Auge, Zahn
Zahn
3
ums Wort
bitten
3.. ums
Wort bitten

2.
ein
2. umum
eiHaar
nHaar
4. sich
sicden
hden
Wind
umdiediNase
eNase
wehen
lassen
4.
Wind
um
wehen
lassen

5. nicht urn alles in der Welt

6. urn keinen Preis

6. um keinenPreis

5. nichtum allesinderWelt
7. um jeden
Preis
7.
jeden Preis
9. jdm.
jdm. um den
den Hals
fallen
9.
Hals fallen

8. sich
sicdie
hdiNacht
eNacht
umdiediOhren
eOhren
schlagen
8.
urn
schlagen
10. um jds. Hand an.halten

10. um jds.Hand anhalten

wiczenie 3 11
1l.
.j
j

2.
2.ii

3.
3.h
h

4. g

4.g

5. f

5.f

6. e

6.e

7. d

7.d

8.cc
8.

9.b
9.
b

1
0.a
10.
a

wiczenie 32

1. i
nj
dn.verlieben
verlieben
1.
in
jdn.

2. hauen

6. machen

7. Wunder geschehen

6. machen

2. hauen
7. Wunder geschehen

3.. brechen
3
brechen
8. scin
sein
8.

4. rlimpfen

4. rmpfen

9. ablegen
ablegen
9.

5. errten

5. errOten

10. leben
leben
JO.

1 23

wiczenie

33

1. Uber
1.
ber Nacht
3
.b
isber
ieOhren e
rrten
3.
bis
i.iber d
die
errOten

2. sich bis Ober die Ohren in jdn. verlieben

2. sichbisberdieOhren injdn.verlieben
4. etwasbers Kniebrechen
6. FehlerberFehlermachen
8. ber
seineV
erhltnisseleben
leben
8.
liber seine
Verhaltnisse
1
0. ber
dn.d
ieNase
Nase rmpfen
10.
i.iber j
jdn.
die
ri.impfen
4. ehvas i.ibers Knie brechen

5. Wunder ber Wunder geschehen


7
ichliber
beretwas
Gedanken machen
machen
7.. s
sich
ehvas Gedanken
9. jdm.
bersOhr hauen
hauen
9.
jdm. iibers

6. Fehler ilber Fehler machen

5. Wunder liber Wunder geschehen

wiczenie 34

l.j
1.
j

2.i

3.h

2. ;

3. h

4
.g
4.
g

5
5..f
f

6
6..e
e

7
.d
7.

9.b
9.

8
.cc
8.

10.aa
10.

35
wiczenie 35

1.. zu
zuJahr
Jahr
1

22.
. aablesen
blesen
7.
isFu
7. bbis
FuB

6. kommen

6. kommen

3. von
von
etwas
machen
3.
ehvas
machen
8.

singenknnen

8. singen kannen

44.
. verschwinden
verschwinden
9.
ratulieren
9. g
gratulieren

5.5.ababsparen
sparen
110.
0. sscin
ein

wiczenie 36

2
isFu
2.. von
von Kopf
Kopf b
bis
FuG
4
. jdm.
etwasvon
ablesen
4.
jdm. etwas
von den
den Augen ablesen
6
fiele
inStein
Steinvom H
erz.
6.. Mir
Mir ficl
ein
Herz.
8
Arbeitluft
luftn
ichtdavon.
8.. Arbeit
nicht
davon.
1
0. jdm.
dieMaske
Maske vom Gesicht
GesichtreiGen
reien
10.
jdm. die

1
sichetvvas
etwas vom Mund absparen
1.. sich
absparen
3. wievom Blitzgetroffen
5. von
ahrzu
ahr
5.
von J
Jahr
zu J
Jahr
7. von
von Stunde
Stundezu
zu Stunde
7.
Stunde
9. n
ichtvon
derS
tellekommen
9.
nicht
von der
Stelle
3. wie vom Blitz getroffcn

wiczenie 37

1.gg
1.

2
.ff
2.

3.e

3. e

4.d

4. d

5.c

5. c

6.b

6. b

7. a

wiczenie 38

2. rot
rotwerden
werden
2.
6
. vor
alten
6.
vor Lachen
Lachen h
haJten

1
nichtvor
vordem Abend
Abend loben
loben
1.. nicht
5. vorden Augen haben

5. vor den Augen haben

3. zuschlagen
7. gelb/grn/blasswerden

3. zuschlagen

4
.s
etzen
4.
setzen

7. gelb/gri.in/blass werden

39
wiczenie 39

1. vor
vorLlirm
Lrmkein
keinAuge
Auge zumachen
zumachen
1.

2
. vor
vorWut r
otwerden
2.
rot
werden
4
.j
dn.vor
ieTr
etzen
4.
jdn.
vor d
die
Tiir s
setzen
6
sollden
denTag
nichtvor
loben.
6.. Man so\l
Tag nkht
vor dem Abend
Abend loben.
8
. jdm.
jdm. die
dieTilr
Tr vor
derNase
Nasezuschlagen
8.
vor der
zuschlagen

3. Scheuklappcn vor den Augen haben

3. ScheuklappenvordenAugen haben
5. vorNeid blass(gelb/grn)werden
7. sich
sichden
denBauch
Bauch vor
vorLa.chen
Lachenhalten
halten
7.
5. vor Neid blass (gelb/gri.in) werden

wiczenie 40

l.g
1.
g

2.f

3.h

2. f

3. h

4.e

4. e

5.d

5. d

6.c

6. c

7. i

7.i

9.b
9.

8.j

8. j

1
0.a
10.
a

wiczenie 4 11

sein
11.
. sein
6. filhren

6. fhren

22.
. zur
zurMhle
MUhle
77.. ziehen
ziehen

3.
machen
3. machen
8.
8. kommen
kommen

44.
. kommen
kommen
99.
. lle
eggen
en

5. kommen
5.
1
0. machen
10.

wiczenie 42
42
wiczenie

1
ichtzu
zu A
Atem
1.. n
nicht
tern kommen
3. mitjdm. einHhnchen zu rupfenhaben
5. jdn.zum Pferdmachen
7. Wo e
ss
echsKOChinnen
Kchinneng
ibt,d
ortgibt
gibte
sn
ichtzu
7.
es
sechs
gibt,
dort
es
nicht
zu essen.
9. jdm.
zurL"lst
Lastfallen
fallen
9.
jdm. zur
3. mit jdrn. ein Hi.ihnchen zu rupfen haben

5. jdn. zum Pferd machen

1 24

2
. jdm.
ein
2.
jdm. zu dumm s
sein

4. Gut
Gut will
willzu
zu Gut
4.

6
. wie
einOchse
Ochsezur
Knigskutschepassen
passen
6.
wie ein
zur KOnigskutsche
8. zum Lachen
sein
8.
Lachen sein
1
0. jdm.
zurHlle
10.
jdm. das
das Leben
Lebcn zur
HOile machen

PODSUMOWANIE

wiczenie I
1. c

l.c

2. b

3
.cc
3.

2.b

4
4..b

5. a

5.a

6. c

6.c

9. b

8. c

7. b

7.b

8.c

10.
1
0.cc

9.b

wiczenie 2

r
ys.33 -- ii
rys.
rrys.
ys.88 -bb

rys. 1 - j

rys.1 -j rrys.
ys.2-e
2-e
rys.6 -c rrys.
ys.77--gg

rys. 6 - c

rrys.
ys. 55--hh
10-a
a
rrys.
ys.10

rrys.
ys.44--dd
rrys.
ys.99--ff

wiczenie 3
1. an

1.an

2
.auf
auf
2.

3. zu

3.zu

4.in
in
4.

5. nach

5.nach

7
.ber
7.
iiber

6. von, zu

6.von,zu

8
bis
8..bis

9
.aus
9.
aus

1
0.mit
10.
mit

wiczenie 4

l
1..j
j

2.i

2. i

3.h

3. h

4. g

4.g

6
.ee
6.

5. f

5.f

8. c
8.c

7
.d
7.
d

9. b
9.b

10.
1
0.aa

5
wiczenie 5

bersetzen
2
. ilbersetzen
2.
7
sein
7.. sein

1
ein
1.. s
sein
6
nhalten
6.. a
anhalten

4
. halten
halten
4.
9. bringen
bringen
9.

3. kommen
3.
8
nasswerden
8.. nass

5
ratulieren
5.. g
gratulieren

10. arbeiten
arbeiten
10.

wiczenie 6

au
f
auf
wiczenie 7

1
Kchinnen,
1.. Kchlnnen,
6
am,s
ein
6.. am,
sein

2. zu Gut

3. auf, darunterT

4. m
it,Schwanz
4.
mit,
Schwanz

7. Teufel, Wand

8. auf die, treten

9. ins, jagen

3. auf,darunter'
8. aufdie,treten

2. zuGut
7. Teufel,Wand

9. ins,jagen

5. a
us,Rechen
5.
aus,
Rechen
1
0. im,
im,kaufen
10.
kaufen

wiczenie 8

l
1..j
j

2. i

2.i

3. h

3.h

4.gg
4.

5. f

5.f

6. e

6.e

8
.c
8.
c

7
d
7..d

9
b
9..b

1
0.aa
10.

wiczenie I10
wiczenie
O

1
. den
denTeufel
Teufelan
an d
ieWand malen
1.
die
3. nichtfrGeld und guteWorte
5
. jdm.
jdm.
nsGesiclachen
htlachen
5.
insiGesicht
7
. sich
sic
hden
Bauch
vor
Lachen
halten
7.
den
Bauch
vor
Lachen
halten
9. diedi
eZunge
Maul
vergessen
9.
Zunge
imim
Maul
vergessen

2. zum Verstand
Verstandkommen
2.
komrnen
4
.s
ichwie
inFisch
Fischim
hlen
4.
sich
wie e
ein
im Wasser
Wasser f
filhlen
6. viele
vieleWege fhren
6.
fuhren nach
nach Rom
8
. sich
sichb
isber
ieOhren i
njdn
erlieben
8.
bis
iiber d
die
in
jdn v
verlieben
10. d
ieKatze
Katzemit
mitdem Schwanz
verdrehen
10.
die
Schwanz verdrehen

3. nicht filr Geld und gute Worte

Rozdzia 4
wiczenie 2
wiczenie

1
1..c
c

2.a

2. a

3.b

3. b

4
.a
4.
a

5
b
5..b

6
.c
6.
c

7.b

7. b

8.c

8. c

9.cc
9.

10. b

10.b

wiczenie 3
wiczenie

auf
dieFehler
Fehlerachten
achten
auf die
zu
inerGruppe
gehren
zu e
einer
Gruppe gehOren
s
ichi
neinen
einenJungen
verlieben
sich
in
Jungen verlieben
j
d
n
.
um
den
Rat
b
itten
jdn. urn den Rat bitten

mit der BegriiBung beginnen

mitderBegrungbeginnen
an dieZukunftglauben
von den Elternabhngen

an die Zukunft glauben

von den Eltern abhangen

jdn
ragen
jdn nach
nach dem Weg f
fragen
sichfor
frden
den Film
nteressieren
sich
Film i
interessicren
sichiiber
berden
den Le
hrerargern
rgern
sich
Lehrer

1 25

wiczenie 4

sprechen
+D
at.,liber
ber +
sprechen - von
von +
Dat.,
+ Akk.
Akk.
f
lehen+ Akk.
flehen
- um +
Akk.
anfangenmit + D
at.
anfangen
- mit+
Dat.
hof
fen--auf
+ Akk.
hoffen
auf +
Akk.
passenzu + D
at.
passen
- zu
Dat.

denken -von + Dat.,ber + Akk.


schreiben-an + Akk.,ber+ Akk.
sichdrcken -vor + Dat.
stimmen --flir
fr++ Akk.,
Akk.,gegen
Akk.
stimmen
gegen +
+ Akk.
weinen-- um ++ A
kk.,nach
Dat.
Akk.,
nach +
+ Dat.
denken - von + Dat., i.iber + Akk.

schreiben - an + Akk Ober + Akk.

sich drocken - vor + Dat.

5
wiczenie 5

1. an
an +
l.
+ Akk.
Akk.

6. mit
mit++Dat.
Dat.
6.

3. an
an +
at.
3.
+D
Dat.
8. Gber
ber++ Akk.
8.
Akk.

2. um + Akk.

2. um + Akk.

7. von
+D
at.
7.
von +
Dat.

44.
. nach
at.
nach+
+D
Dat.
99.
. aauf
uf++Akk.
Akk.

5.5.fflir
r++Akk.
Akk.
110.
0. zu
at.
zu +
+D
Dat.

wiczenie 6
wiczenie

Femvorlesungdank
dank Streaming-Technik.
Fernvorlesung
Streaming-Technik.
ChinesischeStudentenknnen berdasInterneterstmalsaneinerInformatikvorlesungausDeutschland
teilnehmen.
JedenOienstagDienstag-und
undDonnerstagmorgen
Donnerstagmorgenwird
TriererP
rofessorChristoph
ChristophMeinei
bisEn
teilnehmen. Jeden
wird der
der Trierer
Professor
Meinel bis
En
de
Februarber
derI
ntemetsicherheitrreef
en.. Zu
Zu seinem
seinemg
lobalen
de Februar
iiber Schwachstellen
Schwachstellen und
und Angriffpunkte
Angriffpunkte der
Internetsicherheit
fe
er
ri
ieer
re
globalen
Auditorium
gehren auch
PolytechnischenHochschule
eking, wie
ieUniver
Auditorium gehOren
auch etwa
etwa 24
24 Studenten
Studenten der
der Polytechnischen
Hochschule P
Peking,
wie d
die
Univer
sittmitteilte.
mitteilte.Die
ne
nglischerSprache
Sprachewird
einem Smart
Board"
sitit
Die Vorlesung
Vorlesung i
in
englischer
wird von Demonstrationen
Demonstrationen auf
auf ei.nem
Smart Board"
b
egleitet,e
inerArt
Art T
afelmit
nischemStift.
Stift.Dabei
Dabei wir
wir d
ieStreaming-Technik
begleitet,
einer
Tafel
mit elektro
elektronischem
die
Streaming-Technik von
von Realnetworks
Realnetworks
von technischen
technischenErweiterungen
derU
niversittTrier
Triere
rgnzt.
von
Erweiterungen der
Universitat
ergiinzt.

Chinesische Studenten k01men ober das Internet erstmals an ei.ner lnformatikvorlesung aus Deutschland

wiczenie 7

1
an
l..an

2. filr

2.fr

3
von
3..von

4
.f
r
4.
fi.ir

5
von
5..von

6
auf
6..auf

7. liber

7.ber

8
.nach
nach
8.

9
fr
9..fi.ir

1
0.um
10.
urn

wiczenie 8
2
sich
rn +
Akk.
2.. s
ichbemi.ihen
bemhenuum
+ Akk.

1
. sich
sichwenden
+ Akk.
1.
wenden an
an +
Akk.

4. s
trebennach
+D
at.
4.
streben
nach +
Dat.

7
. bestehen
Dat.
7.
bestehen aus
aus +
+ Dat.
1
0. sich
sichausruhen
ausruhenvon
von + Dat.
Dat.
10.

3. s
ichrchen
an +
at.
3.
sich
rtichen an
+D
Dat.

5. sich schamen for + Akk.

5. sichschmenfr+ Akk.

6. s
ichdrcken
+D
at.
6.
sich
drticken vor
vor +
Dat.

8. anrufen
bei++ Dat.
Dat.
8.
anrufen bei

9. Zusammensten
at.
9.
zusammenstoBen mit +
+D
Dat.

wiczenie 9
9

1
arbeitenan/Ober
an/ber
1.. arbeiten
5
leidenan/
an/unter
5.. leiden
unter
9
weinenOber/urn/nach
ber/um/nach
9.. weinen

2. denken
von/ber
2.
denken von/
Ober
6.klagen
6.
klagen um/ber
urn/Ober
10. rechnenauf/mit

3. sichfreuenauf/ber 4.
4. sprechen
sprechenvon/Ober
von/ber
7. wissenvon/ber
8. v
erstehenvon/unter
8.
verstehen
von/unter

3. sich freuen auf/Ober


7. wissen von/Gber

10. rechnen auf/mit

wiczenie I10
O

1
auf
1..auf

2. mit

2.mit

3.urn
um
3.

4.Ober
ber
4.

5
.an
an
5.

6.iiber
ber
6.

7. auf

7.auf

8
8..ber
Ober

9.unter
9.
unter

Rozdzia 55
Rozdzia
wiczenie I
wiczenie
Obersetzung
in++ Akk.
Akk.--der
derEinblick,
Einblick, der
derEingriff,
Eingriff, die
dieEinteilung,
Einteilung, die
dieVerwandlung,
diebersetzung
in
Verwandlung, die
urn +
+ Akk.
Akk. Anstieg,
um
-der
derA
nstieg, die
dieSorge,
Sorge, die
dieZunahme,
Zunahme, der
derKampf,
Kampf, der
derNeid,
Neid, der
derStreit
Streit
bei
+D
Dat.
-d
die
der Anruf,
Anruf, d
die
Entscheidung, d
die
b
ei+
at.ieArbeit,
Arbeit, der
ieEntscheidung,
ieHilfe
Hilfe
zwischen
+
D
a
t
.
d
i
e
D
i
s
t
a
n
z
,
d
i
e
D
i
f
f
e
r
e
n
z
,
d
i
e
Grenze,
d
i
e
Verbindung,
der
K
ontakt,
zwischen + Dat. - die Distanz, die Differenz, die Grenze, die Verbindung, der Kontakt,
derUnterschied
Unterschied
der
gegen +
Akk. -- der
Kampf, der
derP
rotest, der
derVerstoB,
Versto, d
ieStimme,
Stimme, die
dielntrige,
Intrige,
gegen
+ Akk.
der Kampf,
Protest,
die
dieEntscheidung
Entscheidung
die

1 26

1
0.von
10.
von

wiczenie 2

1
an +
at.
1..an
+D
Dat.
6
+ Dat.
6..mitmit
+ Dat.

33.
.nach
at.
nach+
+D
Dat.
88.
.auf
auf+
+Akk.
Akk.

22.
.an
an++Akk.
Akk.
7.
at.
7.zu
zu++DDat.

44..vor
at.
vor +
+D
Dat.
99..ber
Ober+
+ Akk.
Akk.

5.5.ffiir
r+ +Akk.
Akk.
von+
+D
Dat.
110.
0.von
at.

wiczenie 3
3

1
Akk. (wymaganie
czego)
1.. an
an +
+ Akk.
(wymaganie czego)
2
. an
+ Akk.
probad
o),um
Akk. (proba
(probao
)
2.
an +
Akk. (
(proba
do),
urn + Akk.
o)
3.. zu
zu +
+D
Dat.
(dystans
do),
zwischen +
+D
Dat.
(dystans
+D
Dat.
(dystans
3
at. (
dystansd
o),zwischen
at. (
dystansmidzy),
midzy),von
von +
at. (
dystansod)
od)
4
. zwischen
zwischen++ D
at.(odlego
(odlegomidzy),
midzy),von
von +
at. (
odlegoo
d)
4.
Dat.
+D
Dat.
(odlego
od)
5. an
Akk. (pytanie
(pytaniedo),
do),nach
at. (pytanie
(pytanieo
)
5.
an + Akk.
nach +
+D
Dat.
o)
6. auf
+ Akk.
radozzczego,
czego,co
astpi),ber
radoz
ego,co
estlub
yo)
6.
auf +
Akk. (
(rado
co ma n
nastpi),
iiber +Akk.
+Akk. (
(rado
zt
tego,
co j
jest
lub b
byo)
7. zu
+D
at. (
granicac
zego),zwischen
at.(
granicamidzy)
7.
zu +
Dat.
(granica
czego),
zwischen +
+D
Dat.
(granica
midzy)
8. b
ei++ D
at. (pomoc
(pomoc p
rzy),f
r+
la)
8.
bei
Dat.
przy),
fi.i.r
+ Akk.
Akk. (pomoc
(pomoc d
dla)
9. an
at.,fi.ir
fr+
zainteresowanieczym)
9.
an +
+D
Dat.,
+ Akk.
Akk. (
(zainteresowanie
czym)
10. zuzu
+ Dat(poczenie
. (poczenido),
edo)
,zwischen
+ Dat(poczenie
. (poczeni
emidzy)
10.
+ Dat.
zwischen
+ Dat.
midzy)
wiczenie 4
1. die Schuld an + Dat.

1. dieSchuldan + Dat.
4. derGlaubean + Akk.
7. d
ieHilfe
Hilfebei
bei+
at.
7.
die
+D
Dat.
Arger Ober
10. der
der rger
ber + Akk.
Akk.
10.
4. der Glaube an + Akk.

3. d
ieBitte
Bittean
an ++ Akk./um
+ Akk.
Akk.
3.
die
Akk./urn +
6
ieEinladung
at.
6.. d
die
Einladung zu
zu + D
Dat.
9
ieAufmerksamkeit
9.. d
die
Aufmerksamkeit auf
auf + Akk.
Akk.

ieA
rbeitan
Dat.
2.
die
Arbeit
an + Dat.
2. d
dasS
chreibenan
an +
Akk.
5.
Schreiben
+ Akk.
5. das
8. die Korrespondenz mit+ Dat.

8. dieKorrespondenz mit + Dat.

wiczenie 5
wiczenie
S
die Hilfe bei den Kindern brauchen

dieHilfebeiden Kindernbrauchen
derVerzichtaufeineAuslandsreise
dieB
itteum
Hilfehaben
habend
ieSorge
rd
ieT
iere
die
Bitte
urn Hilfe
die
Sorge f
fi.i.r
die
Tiere
dieWut
Wut ber
die
i.iber den
den Nachbarn

die Einladung zurn Kaffee bekommen

dieEinladungzum Kaffeebekommen
dieAntwort aufdieFrage geben
dieAngst
Angstvor
vorSpinnen
haben
die
Spinnen haben
den
ZusammenstoB mit
haben
den Zusammensto
mitdem Radfahrer
Radfahrerhaben
den Abschied
von den
den E
lternnehmen
den
Abschied von
Eltern

der Verzicht auf eine Aus!andsreise

die Anhvort auf die Frage geben

wiczenie 6
1. von unserer

4. bei
beiunsercm
unserem
4.
9. f
rden
fOr
den
9.

3
ums
3.. urns
8
8.. nach
nach

2. an der, am

1. von unserer
6. zum
6.

2. an der,am
7
mitden
7.. mit
den

5. an die

5. an die

10. ber
eine
10.
Uber s
seine

wiczenie 7
1. Abschied

1. Abschied

6. Frage
Frage
6.

2
Bezug
2.. Bezug
7
7.. Hoffnung
Hoffnung

3
3.. Beziehungen
Beziehungen
8
. Kritik
Kritik
8.

4. Protest

5. Notiz

4. Protest

5. Notiz

10. Vorbereitungen
Vorbereitungen
JO.

9. Schritt
Schritt
9.

Rozwizaniekrzywki: SUBSTANTIV

Rozwizanie krzywki: SUBSTANTIV

wiczenie 8

zu + Dat.wszystkieponisze
1. derAnlass
2.
ieChance
2. ddie
Chance
6. derVergleich 7.
7. der
derZwang
Zwang

zu + Dat. wszystkie ponisze


1. der Anlass

6. der Vergleich

33.
. der
derMut
Mut
88.
. ddie
ieSStellung
tellung

4. dieNhe
9. der
ntschluss
9.
der E
Entschluss

4. die Na.he

5
.d
ieNotwendigkeit
5.
die
Nohvendigkeit
10. dieNeigung

10. die Neigung

wiczenie 9

1
. die
dieArbeit
Arbeitan
Dat.
1.
an +
+ Dat.
4
. der
derAnruf
Anrufb
ei++ Dat.
Dat.
4.
bei
7. der
derKampf mit
+D
at.
7.
mit +
Dat
1
0. das
dasRecht
10.
Rccht auf
auf +
+ Akk.
Akk.

2 . die Ankntipfung an + Akk.

2. dieAnknpfung an + Akk.
5. dieWarnung vor + Dat.
8
derProtest
Protestgegen
gegen+
8.. der
+ Akk.
Akk.

5. die Warnung vor + Dat.

3. d
ieNachfrage
Nachfragenach
nach++ D
at.
3.
die
Dat.
6
dasB
eispielf
r+
6.. das
Beispiel
fi.ir
+ Akk.
Akk.
9
ieLiebe
Liebezu
+D
at.
9.. d
die
zu +
Dat.

wiczenie 110
0
1. a

1.a

2. b

2.b

3
a
3..a

4. a

4.a

5
.c
5.
c

6.b
6.
b

7
a
7..a

8.a
8.
a

9.cc
9.

1
0.cc
10.

1 27

Rozdzia 66
Rozdzia
wiczenie
wiczenie

tolerantgegenber
at.
tolerant
gegentiber + D
Dat.

gebunden an
an +
+ Akk.
Akk.
gebunden

interessiertan
an ++ D
at.
interessiert
Dat.
blind auf
auf+
+ Dat.,
Dat.,vor
at.
blind
vor + D
Dat.

strengmit
mit+
+ Dat.
Dat.
streng

stolzauf
auf++ Akk.
stolz
Akk.

freivon
von +
Dat.
frei
+ Dat.

bseauf
auf+
+ Akk.,
Akk., ber
bose
Ober + Akk.
Akk.

interessantfor
fr+Akk.
interessant
+Akk.

gutzu
zu +
+ Dat
Dat
gut
wiczenie
wiczenie 33

1. an
an +
+D
at.
l.
Dat.

6.f
r
6.
filr

2. auf + Akk.

2.auf+ Akk.
7
Akk.
7..ber
Uber + Akk.

3.mit
mit++Dat.
Dat.
3.

4.von
von +
+ Dat.
Dat.
4.

8.zu
zu +
+ Dat.
Dat.
8.

9
bei++ Dat.
Dat.
9..bei

5.i
n+ Dat.
Dat.
5.
in+
1
0.auf
+D
at.
10.
auf +
Dat.

wiczenie 4
4
wiczenie

krank an
an der
Grippe
krank
der Grippe

blassvor
Angst
blass
vor Angst

vollvon
von Mich
Milch
voll

strengmit
streng
mit Schlern
Schtilern

blindauf
auflinkem
linkem Auge
blind

bse auf
bose
auf den
den Nachbarn
Nachbam

beliebtbei
beiden
den Kindern
Kindern
beliebt

gebunden
an den
den Baum
gebunden an

verbunden mit
verbunden
mit dem Baum

wtend ber
wtitend
Ober den Lehrer
Lehrer
wiczenie 6
wiczenie
6

1.ec
L

2..a
2
a

4.c
4.
c

3.b
3.

5. b

6. b

7. c

8.c
8.
c

9.
c
9.c

10.b
b
10.

wiczenie 7
wiczenie

1. mit
mit
1.

2. auf
aufdie
die
2.

3. an
an di
e
3.
die

4. auf
aufdem
4.

6. auf
aufseine
6.
seine

7. bei
beiihren
ihren
7.

8. mit
mit den
8.

9. in
inden
9.

5
. andern
5.
an dem
10. auf
10.
auf dem

wiczenie
wiczenie 8

1.vor
vor
1.

2
bei
2..bei

3
.3.
-

4
.mit
4.
mit

5
.mit
5.
mit

6
6..von

7
.an
7.

Rozwizanie
Rozwizanie krzywki:
krzywki: REKTION
wiczenie
wiczenie 99

1
bseauf
auf+ Akk.
Akk.
1.. bt>se
5. behilflich
behilflichb
ei++ Dat.
Dat.
5.
bei
9. entrilstet
entrstettiber
ber + Akk.
Akk.
9.

2. gebunden
gebunden
+ Akk. 3. 3krank
. krank
+ Dat.
2.
anan
+ Akk.
anan
+ Dat.
6
blindauf
+D
at.
7
.v
ollvon + D
at.
6.. blind
auf +
Dat.
7.
voll
Dat.
1
0
.
n
e
t
t
zu
+
D
a
t
.
10. nett zu + Dat.

wiczenie
wiczenie I10
O

1. Meine
Nachbarin ist
istkrank
krank an
1.
Meine Nachbarin
an Grippe.
Grippe.
2
. Vera
sti
nFlor
ianverliebt.
verliebt.
2.
Vera i
ist
in
Florian
3
. Monika ist
istbei
beiihren
Freunden sehr
eliebt.
3.
ihren Freunden
sehr b
beliebt.
4. Rex i
stan
an den
den Baum gebunden.
4.
ist
5
. Der
rDeutsch
Deutsch war
iden
den Schi.ilern
Schlernverhasst.
verhasst.
5.
Der Lehrer
Lehrer f
for
war be
bei
6. Meine
Katze i
stden
den Unbekannten
Unbekannten gegenilber
gegenber misstrauisch.
misstrauisch.
6.
Meine Katze
ist
7
stauf
aufs
einMadchen
Mdchen eifersilchtig.
eiferschtig.
7.. Mathias
Mathias i
ist
sein
8. Der
istauf
aufseinen
seinenSohn
Sohn wtend.
8.
Der Vater
Vater ist
wiltend.
9. Klaus
stin
inseiner
seinerArbeit
bewandert.
9.
Klaus i
ist
Arbeit bewandert.
1
0. Meine
Meine
Kollegen
sind
mir
fmeine
rmeine
Hilfdan
edankbar.
10.
Kollegen
sind
mir
for
HiJfe
kbar.

1 28

4. blass
blassvor
vor + D
at.
4.
Dat.
8. bekannt
bekannt f
r+ Akk.
Akk.
8.
filr