Vous êtes sur la page 1sur 82

Kancelaria Sejmu

s. 1/82

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83


USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1)
Rozdzia 1
Przedmiot prawa autorskiego
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kady przejaw dziaalnoci
twrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie
od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia (utwr).
2. W szczeglnoci przedmiotem prawa autorskiego s utwory:
1)

wyraone
(literackie,

sowem,

symbolami

publicystyczne,

matematycznymi,

naukowe,

znakami

kartograficzne

oraz

graficznymi
programy

komputerowe);
2)

plastyczne;

3)

fotograficzne;

4)

lutnicze;

5)

wzornictwa przemysowego;

6)

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7)

muzyczne i sowno-muzyczne;

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw


Wsplnot Europejskich:
1) dyrektywy 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programw
komputerowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991),
2) dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz
niektrych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie wasnoci intelektualnej (Dz. Urz.
WE L 346 z 27.11.1992),
3) dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 wrzenia 1993 r. w sprawie koordynacji niektrych zasad
dotyczcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do
przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog kablow (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993),
4) dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony
prawa autorskiego i niektrych praw pokrewnych (Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993),
5) dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz.
WE L 77 z 27.03.1996).
Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz
ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

2015-11-27

Opracowano na
podstawie:
t.j.
Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631,
Nr 94, poz. 658,
Nr 121, poz. 843,
z 2007 r. Nr 99,
poz. 662, Nr 181,
poz. 1293, z 2009
r. Nr 157, poz.
1241, z 2010 r.
Nr 152, poz.
1016, z 2015 r.
poz. 932, 994,
1639.

Kancelaria Sejmu

8)

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9)

audiowizualne (w tym filmowe).

s. 2/82

21. Ochron objty moe by wycznie sposb wyraenia; nie s objte


ochron odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziaania oraz koncepcje
matematyczne.
3. Utwr jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociaby
mia posta nieukoczon.
4. Ochrona przysuguje twrcy niezalenie od spenienia jakichkolwiek
formalnoci.
Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczeglnoci tumaczenie,
przerbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa
do utworu pierwotnego.
2. Rozporzdzanie i korzystanie z opracowania zaley od zezwolenia twrcy
utworu pierwotnego (prawo zalene), chyba e autorskie prawa majtkowe do
utworu pierwotnego wygasy. W przypadku baz danych speniajcych cechy utworu
zezwolenie twrcy jest konieczne take na sporzdzenie opracowania.
3. Twrca utworu pierwotnego moe cofn zezwolenie, jeeli w cigu piciu
lat od jego udzielenia opracowanie nie zostao rozpowszechnione. Wypacone
twrcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
4. Za opracowanie nie uwaa si utworu, ktry powsta w wyniku inspiracji
cudzym utworem.
5. Na egzemplarzach opracowania naley wymieni twrc i tytu utworu
pierwotnego.
Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych speniajce cechy utworu s
przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeeli zawieraj niechronione materiay, o ile
przyjty w nich dobr, ukad lub zestawienie ma twrczy charakter, bez uszczerbku
dla praw do wykorzystanych utworw.
Art. 4. Nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego:
1)

akty normatywne lub ich urzdowe projekty;

2)

urzdowe dokumenty, materiay, znaki i symbole;

3)

opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4)

proste informacje prasowe.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 3/82

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si do utworw:


1)

ktrych twrca lub wsptwrca jest obywatelem polskim lub

11)

ktrych twrca jest obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej,


lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

2)

ktre zostay opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej


Polskiej albo rwnoczenie na tym terytorium i za granic, lub

3)

ktre zostay opublikowane po raz pierwszy w jzyku polskim, lub

4)

ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w


jakim ich ochrona wynika z tych umw.
Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

1)

utworem opublikowanym jest utwr, ktry za zezwoleniem twrcy zosta


zwielokrotniony i ktrego egzemplarze zostay udostpnione publicznie;

2)

opublikowaniem rwnoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granic w okresie trzydziestu dni od
jego pierwszej publikacji;

3)

utworem rozpowszechnionym jest utwr, ktry za zezwoleniem twrcy zosta


w jakikolwiek sposb udostpniony publicznie;

4)

nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drog emisji radiowej lub


telewizyjnej, prowadzonej w sposb bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny)
lub w sposb przewodowy;

5)

reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot ni


pierwotnie nadajcy, drog przejmowania w caoci i bez zmian programu
organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz rwnoczesnego i integralnego
przekazywania tego programu do powszechnego odbioru;

6)

wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostpnienie jego oryginau


albo egzemplarzy drog przeniesienia ich wasnoci dokonanego przez
uprawnionego lub za jego zgod;

7)

najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo


korzystania w celu bezporedniego lub poredniego uzyskania korzyci
majtkowej;

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

8)

s. 4/82

uyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego


czasowo korzystania, niemajce na celu bezporedniego lub poredniego
uzyskania korzyci majtkowej;

9)

odtworzeniem utworu jest jego udostpnienie bd przy pomocy nonikw


dwiku, obrazu lub dwiku i obrazu, na ktrych utwr zosta zapisany, bd
przy pomocy urzdze sucych do odbioru programu radiowego lub
telewizyjnego, w ktrym utwr jest nadawany;

10) technicznymi zabezpieczeniami s wszelkie technologie, urzdzenia lub ich


elementy,

ktrych

przeznaczeniem

jest

zapobieganie

dziaaniom

lub

ograniczenie dziaa umoliwiajcych korzystanie z utworw lub artystycznych


wykona z naruszeniem prawa;
11) skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami s techniczne zabezpieczenia
umoliwiajce podmiotom uprawnionym kontrol nad korzystaniem z
chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu
dostpu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczeglnoci szyfrowania,
zakcania lub kadej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania
lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, ktre speniaj cel ochronny;
12) informacjami na temat zarzdzania prawami s informacje identyfikujce
utwr, twrc, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach
eksploatacji utworu, o ile zostay one doczone do egzemplarza utworu lub s
przekazywane w zwizku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody
identyfikacyjne;
13) instytucj owiatow s jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w art. 2
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z pn. zm. 2)), a take szkoy, zespoy szk oraz szkolne punkty
konsultacyjne
2)

przy

przedstawicielstwach

dyplomatycznych,

urzdach

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr
205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r.
poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607
i 1629.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 5/82

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o


ktrych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a tej ustawy, oraz szkoy podoficerskie i
orodki szkolenia, o ktrych mowa w art. 127 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11
wrzenia 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1414, z pn. zm. 3)).
2. Ilekro w ustawie jest mowa o rwnowartoci danej kwoty wyraonej w
euro, naley przez to rozumie jej rwnowarto wyraon w walucie polskiej,
ustalon przy zastosowaniu redniego kursu euro, lub jej rwnowarto wyraon w
innej walucie, ustalon przy zastosowaniu redniego kursu euro oraz redniego kursu
tej waluty ogoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajcym
dokonanie czynnoci.
Art. 61. 1. Rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, drog emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposb satelitarny
jest jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizacj radiow lub
telewizyjn i na jej odpowiedzialno, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do
drogi przekazu prowadzcej do satelity i z powrotem na Ziemi.
2. Jeeli rozpowszechnianie utworu drog emisji radiowej lub telewizyjnej
prowadzonej w sposb satelitarny ma miejsce w pastwie niebdcym czonkiem
Unii Europejskiej, ktre nie zapewnia poziomu ochrony okrelonego w rozdziale II
dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 wrzenia 1993 r. w sprawie koordynacji
niektrych

zasad

dotyczcych

prawa autorskiego

oraz praw pokrewnych

stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog


kablow (Dz.Urz. WE L 248 z 6.10.1993, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 134) oraz gdy:
1)

sygna przekazujcy utwr jest przesyany do satelity za porednictwem


ziemskiej stacji nadawczej znajdujcej si na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uwaa si, e utwr zosta rozpowszechniony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez operatora tej stacji;

2)

sygna przekazujcy utwr jest przesyany do satelity za porednictwem


ziemskiej stacji nadawczej znajdujcej si na terytorium pastwa niebdcego
czonkiem Unii Europejskiej, a rozpowszechnianie utworu odbywa si na

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822
oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217 i 1268.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 6/82

zlecenie organizacji radiowej lub telewizyjnej majcej siedzib w jednym z


pastw czonkowskich Unii Europejskiej oraz gwne przedsibiorstwo na
terytorium

Rzeczypospolitej

rozpowszechniony

na

Polskiej,

terytorium

uwaa

si,

Rzeczypospolitej

utwr

Polskiej

zosta

przez

organizacj.
3. W przypadku gdy sygna przekazujcy utwr jest kodowany w sposb
uniemoliwiajcy

jego

powszechny

nieograniczony

odbir,

jest

to

rozpowszechnianie, w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem rwnoczesnego


udostpnienia przez organizacj radiow lub telewizyjn, lub za jej zgod, rodkw
do odbioru tego sygnau.
4. Satelit jest sztuczny satelita Ziemi dziaajcy w pasmach czstotliwoci,
ktre na mocy przepisw ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm. 4)) s przeznaczone dla celw emisji sygnaw
przeznaczonych do publicznego odbioru lub dla zamknitej komunikacji pomidzy
dwoma punktami, przy czym odbir sygnaw w obu tych przypadkach musi
odbywa si w porwnywalnych warunkach.
Art. 7. Jeeli umowy midzynarodowe, ktrych Rzeczpospolita Polska jest
stron,

przewiduj

dalej

idc

ochron,

ni

to

wynika

ustawy,

do

nieopublikowanych utworw obywateli polskich albo do utworw opublikowanych


po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rwnoczenie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w jzyku
polskim stosuje si postanowienia tych umw.
Rozdzia 2
Podmiot prawa autorskiego
Art. 8. 1. Prawo autorskie przysuguje twrcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Domniemywa si, e twrc jest osoba, ktrej nazwisko w tym charakterze
uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub ktrej autorstwo podano do publicznej
wiadomoci w jakikolwiek inny sposb w zwizku z rozpowszechnianiem utworu.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr
163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz.
1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 246, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr
50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 7/82

3. Dopki twrca nie ujawni swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa


autorskiego zastpuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku waciwa
organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi.
Art. 9. 1. Wsptwrcom przysuguje prawo autorskie wsplnie. Domniemywa
si, e wielkoci udziaw s rwne. Kady ze wsptwrcw moe da okrelenia
wielkoci udziaw przez sd, na podstawie wkadw pracy twrczej.
2. Kady ze wsptwrcw moe wykonywa prawo autorskie do swojej czci
utworu majcej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostaych
wsptwrcw.
3. Do wykonywania prawa autorskiego do caoci utworu potrzebna jest zgoda
wszystkich wsptwrcw. W przypadku braku takiej zgody kady ze wsptwrcw
moe da rozstrzygnicia przez sd, ktry orzeka uwzgldniajc interesy
wszystkich wsptwrcw.
4. Kady ze wsptwrcw moe dochodzi roszcze z tytuu naruszenia prawa
autorskiego do caoci utworu. Uzyskane wiadczenie przypada wszystkim
wsptwrcom, stosownie do wielkoci ich udziaw.
5. Do autorskich praw majtkowych przysugujcych wsptwrcom stosuje si
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspwasnoci w czciach
uamkowych.
Art. 10. Jeeli twrcy poczyli swoje odrbne utwory w celu wsplnego
rozpowszechniania, kady z nich moe da od pozostaych twrcw udzielenia
zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstaej caoci, chyba e istnieje suszna
podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 24 stosuje si
odpowiednio.
Art. 11. Autorskie prawa majtkowe do utworu zbiorowego, w szczeglnoci
do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysuguj producentowi lub
wydawcy, a do poszczeglnych czci majcych samodzielne znaczenie ich
twrcom. Domniemywa si, e producentowi lub wydawcy przysuguje prawo do
tytuu.
Art. 12. 1. Jeeli ustawa lub umowa o prac nie stanowi inaczej, pracodawca,
ktrego pracownik stworzy utwr w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 8/82

pracy, nabywa z chwil przyjcia utworu autorskie prawa majtkowe w granicach


wynikajcych z celu umowy o prac i zgodnego zamiaru stron.
2. Jeeli pracodawca, w okresie dwch lat od daty przyjcia utworu, nie
przystpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o prac do
rozpowszechnienia, twrca moe wyznaczy pracodawcy na pimie odpowiedni
termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, e po jego bezskutecznym
upywie prawa uzyskane przez pracodawc wraz z wasnoci przedmiotu, na ktrym
utwr utrwalono, powracaj do twrcy, chyba e umowa stanowi inaczej. Strony
mog okreli inny termin na przystpienie do rozpowszechniania utworu.
3. Jeeli umowa o prac nie stanowi inaczej, z chwil przyjcia utworu
pracodawca nabywa wasno przedmiotu, na ktrym utwr utrwalono.
Art. 13. Jeeli pracodawca nie zawiadomi twrcy w terminie szeciu miesicy
od dostarczenia utworu o jego nieprzyjciu lub uzalenieniu przyjcia od dokonania
okrelonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaa si,
e utwr zosta przyjty bez zastrzee. Strony mog okreli inny termin.
Art. 14. 1. Jeeli w umowie o prac nie postanowiono inaczej, instytucji
naukowej

przysuguje

pierwszestwo

opublikowania

utworu

naukowego

pracownika, ktry stworzy ten utwr w wyniku wykonywania obowizkw ze


stosunku pracy. Twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia. Pierwszestwo
opublikowania wygasa, jeeli w cigu szeciu miesicy od dostarczenia utworu nie
zawarto z twrc umowy o wydanie utworu albo jeeli w okresie dwch lat od daty
jego przyjcia utwr nie zosta opublikowany.
2. Instytucja naukowa moe, bez odrbnego wynagrodzenia, korzysta z
materiau naukowego zawartego w utworze, o ktrym mowa w ust. 1, oraz
udostpnia ten utwr osobom trzecim, jeeli to wynika z uzgodnionego
przeznaczenia utworu lub zostao postanowione w umowie.
Art. 15. Domniemywa si, e producentem lub wydawc jest osoba, ktrej
nazwisko lub nazw uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na ktrych
utwr utrwalono, albo podano do publicznej wiadomoci w jakikolwiek sposb w
zwizku z rozpowszechnianiem utworu.
Art. 15a. Uczelni

rozumieniu

przepisw

szkolnictwie

wyszym

przysuguje pierwszestwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeeli

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 9/82

uczelnia nie opublikowaa pracy dyplomowej w cigu 6 miesicy od jej obrony,


student, ktry j przygotowa, moe j opublikowa, chyba e praca dyplomowa jest
czci utworu zbiorowego.
Rozdzia 3
Tre prawa autorskiego
Oddzia 1
Autorskie prawa osobiste
Art. 16. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chroni
nieograniczon w czasie i niepodlegajc zrzeczeniu si lub zbyciu wi twrcy z
utworem, a w szczeglnoci prawo do:
1)

autorstwa utworu;

2)

oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostpniania


go anonimowo;

3)

nienaruszalnoci treci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4)

decydowania o pierwszym udostpnieniu utworu publicznoci;

5)

nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.


Oddzia 2
Autorskie prawa majtkowe
Art. 17. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, twrcy przysuguje wyczne prawo

do korzystania z utworu i rozporzdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz


do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Art. 171. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych speniajcej cechy
utworu, dokonane przez legalnego uytkownika bazy danych lub jej kopii, nie
wymaga zezwolenia autora bazy danych, jeli jest ono konieczne dla dostpu do
zawartoci bazy danych i normalnego korzystania z jej zawartoci. Jeeli uytkownik
jest upowaniony do korzystania tylko z czci bazy danych, niniejsze postanowienie
odnosi si tylko do tej czci.
Art. 18. 1. Autorskie prawa majtkowe nie podlegaj egzekucji, dopki su
twrcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnoci.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 10/82

2. Po mierci twrcy, spadkobiercy mog sprzeciwi si egzekucji z prawa


autorskiego do utworu nieopublikowanego, chyba e sprzeciw byby niezgodny z
ujawnion wol twrcy co do rozpowszechniania utworu.
3. Prawo do wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1, art. 191, art. 20
ust. 24, art. 201 oraz art. 70 ust. 21, nie podlega zrzeczeniu si, zbyciu ani egzekucji.
Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnoci.
4. Prawo do wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 28 ust. 4, przysugujce
podmiotom, o ktrych mowa w art. 28 ust. 5 pkt 13, nie podlega zbyciu ani
egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnoci.
Art. 19. 1. Twrcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo
odsprzeday oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego,
przysuguje prawo do wynagrodzenia stanowicego sum poniszych stawek:
1)

5% czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale do


rwnowartoci 50.000 euro, oraz

2)

3% czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale od


rwnowartoci 50.000,01 euro do rwnowartoci 200.000 euro, oraz

3)

1% czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale od


rwnowartoci 200.000,01 euro do rwnowartoci 350.000 euro, oraz

4)

0,5% czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale od


rwnowartoci 350.000,01 euro do rwnowartoci 500.000 euro, oraz

5)

0,25% czci ceny sprzeday, jeeli ta cz jest zawarta w przedziale


przekraczajcym rwnowarto 500.000 euro

jednak nie wyszego ni rwnowarto 12.500 euro.


2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w przypadku ceny sprzeday niszej ni
rwnowarto 100 euro.
3. Oryginalnymi egzemplarzami utworu w rozumieniu ust. 1 s:
1)

egzemplarze wykonane osobicie przez twrc;

2)

kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeeli zostay wykonane


osobicie, w ograniczonej iloci, przez twrc lub pod jego nadzorem,
ponumerowane, podpisane lub w inny sposb przez niego oznaczone.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 11/82

Art. 191. Twrcy i jego spadkobiercom przysuguje prawo do wynagrodzenia w


wysokoci 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzeday rkopisw utworw
literackich i muzycznych.
Art. 192. 1. Odsprzeda w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 jest kada
sprzeda nastpujca po pierwszym rozporzdzeniu egzemplarzem przez twrc.
2. Zawodow odsprzeda w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 s wszystkie
czynnoci o charakterze odsprzeday dokonywane, w ramach prowadzonej
dziaalnoci, przez sprzedawcw, kupujcych, porednikw oraz inne podmioty
zawodowo zajmujce si handlem dzieami sztuki lub rkopisami utworw
literackich i muzycznych.
Art. 193. 1. Do zapaty wynagrodzenia, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1 i art.
191, jest obowizany sprzedawca, o ktrym mowa w art. 192 ust. 2, a gdy dziaa na
rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmujcej si handlem dzieami sztuki lub
rkopisami utworw literackich i muzycznych, odpowiada z ni solidarnie.
2. Sprzedawca jest obowizany do ujawnienia osoby trzeciej, o ktrej mowa w
ust. 1. Z obowizku tego moe si zwolni pacc nalene wynagrodzenie.
3. Twrca utworu, o ktrym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 191, oraz jego
spadkobiercy mog domaga si od osb wymienionych w ust. 1 udzielenia
informacji oraz udostpnienia dokumentw niezbdnych do okrelenia nalenego
wynagrodzenia z tytuu odsprzeday oryginalnego egzemplarza lub rkopisu utworu
przez okres 3 lat od dnia dokonania odsprzeday.
Art. 194. Ceny sprzeday okrelone w art. 19 ust. 1 i art. 191 s cenami po
odliczeniu podatku od towarw i usug nalenego z tytuu dokonanej odsprzeday
oryginalnego egzemplarza lub rkopisu utworu.
Art. 195. Przepisy art. 19194 stosuje si take do oryginalnych egzemplarzy i
rkopisw utworw innych ni wymienione w art. 5, ktrych twrcy w dniu
dokonania odsprzeday maj miejsce staego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 20. 1. Producenci i importerzy:
1)

magnetofonw, magnetowidw i innych podobnych urzdze,

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

2)

s. 12/82

kserokopiarek, skanerw i innych podobnych urzdze reprograficznych


umoliwiajcych

pozyskiwanie

kopii

caoci

lub

czci

egzemplarza

opublikowanego utworu,
3)

czystych nonikw sucych do utrwalania, w zakresie wasnego uytku


osobistego, utworw lub przedmiotw praw pokrewnych, przy uyciu urzdze
wymienionych w pkt 1 i 2

s obowizani do uiszczania, okrelonym zgodnie z ust. 5, organizacjom


zbiorowego zarzdzania, dziaajcym na rzecz twrcw, artystw wykonawcw,
producentw fonogramw i wideogramw oraz wydawcw, opat w wysokoci
nieprzekraczajcej 3% kwoty nalenej z tytuu sprzeday tych urzdze i nonikw.
2. Z kwoty uzyskanej z tytuu opat ze sprzeday magnetofonw i innych
podobnych urzdze oraz zwizanych z nimi czystych nonikw przypada:
1)

50% twrcom;

2)

25% artystom wykonawcom;

3)

25% producentom fonogramw.


3. Z kwoty uzyskanej z tytuu opat ze sprzeday magnetowidw i innych

podobnych urzdze oraz zwizanych z nimi czystych nonikw przypada:


1)

35% twrcom;

2)

25% artystom wykonawcom;

3)

40% producentom wideogramw.


4. Z kwoty uzyskanej z tytuu opat ze sprzeday urzdze reprograficznych

oraz zwizanych z nimi czystych nonikw przypada:


1)

50% twrcom;

2)

50% wydawcom.
5. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po

zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub


prawami pokrewnymi, stowarzysze twrcw, artystw wykonawcw, organizacji
producentw fonogramw, producentw wideogramw oraz wydawcw, jak rwnie
organizacji

producentw

lub

importerw

urzdze

czystych

nonikw

wymienionych w ust. 1, okrela, w drodze rozporzdzenia: kategorie urzdze i


nonikw oraz wysoko opat, o ktrych mowa w ust. 1, kierujc si zdolnoci
urzdzenia i nonika do zwielokrotniania utworw, jak rwnie ich przeznaczeniem
do wykonywania innych funkcji ni zwielokrotnianie utworw, sposb pobierania i

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 13/82

podziau opat oraz organizacje zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub


prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania.
Art. 201. 1. Posiadacze urzdze reprograficznych, ktrzy prowadz dziaalno
gospodarcz w zakresie zwielokrotniania utworw dla wasnego uytku osobistego
osb trzecich, s obowizani do uiszczania, za porednictwem organizacji
zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opat w
wysokoci do 3% wpyww z tego tytuu na rzecz twrcw oraz wydawcw, chyba
e zwielokrotnienie odbywa si na podstawie umowy z uprawnionym. Opaty te
przypadaj twrcom i wydawcom w czciach rwnych.
2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskim lub
prawami pokrewnymi, stowarzysze twrcw oraz wydawcw, a take opinii
waciwej izby gospodarczej okrela, w drodze rozporzdzenia, wysoko opat, o
ktrych mowa w ust. 1, uwzgldniajc proporcje udziau w zwielokrotnianych
materiaach utworw zwielokrotnianych dla wasnego uytku osobistego, sposb ich
pobierania i podziau oraz wskazuje organizacj lub organizacje zbiorowego
zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich
pobierania.
Art. 21. 1.

Organizacjom

radiowym

telewizyjnym

wolno

nadawa

opublikowane drobne utwory muzyczne, sowne i sowno-muzyczne wycznie na


podstawie umowy zawartej z organizacj zbiorowego zarzdzania prawami
autorskimi, chyba e prawo do nadania utworw zamwionych przez organizacj
radiow lub telewizyjn przysuguje jej na podstawie odrbnej umowy.
2. Twrca moe w umowie z organizacj radiow lub telewizyjn zrzec si
porednictwa organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi, o ktrym
mowa w ust. 1. Zrzeczenie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewanoci.
21. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do publicznego udostpniania
utworw w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
3. (uchylony).
4. (uchylony).

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 14/82

Art. 211. 1. Operatorom sieci kablowych wolno reemitowa w sieciach


kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych
wycznie na podstawie umowy zawartej z waciw organizacj zbiorowego
zarzdzania prawami autorskimi.
2. W przypadku sporw zwizanych z zawarciem umowy, o ktrej mowa w ust.
1, stosuje si przepisy art. 11018.
Art. 22. (uchylony).
Oddzia 3
Dozwolony uytek chronionych utworw
Art. 23. 1. Bez zezwolenia twrcy wolno nieodpatnie korzysta z ju
rozpowszechnionego utworu w zakresie wasnego uytku osobistego. Przepis ten nie
upowania

do

budowania

wedug

cudzego

utworu

architektonicznego

architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych


speniajcych cechy utworu, chyba e dotyczy to wasnego uytku naukowego
niezwizanego z celem zarobkowym.
2. Zakres wasnego uytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych
egzemplarzy utworw przez krg osb pozostajcych w zwizku osobistym, w
szczeglnoci pokrewiestwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twrcy tymczasowe zwielokrotnienie, o
charakterze przejciowym lub incydentalnym, niemajce samodzielnego znaczenia
gospodarczego, a stanowice integraln i niezbdn cz procesu technologicznego,
ktrego celem jest wycznie umoliwienie:
1)

przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomidzy osobami trzecimi


przez porednika lub

2)

zgodnego z prawem korzystania z utworu.


Art. 232. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno przy pomocy

wasnych rodkw utrwala utwory na potrzeby wasnych nada.


2. Utrwalenia, o ktrych mowa w ust. 1, niszczy si w terminie miesica od
dnia wyganicia uprawnienia do nadania utworu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do utrwale bdcych materiaami
archiwalnymi wchodzcymi do narodowego zasobu archiwalnego.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 15/82

Art. 24. 1. Wolno rozpowszechnia za pomoc anteny zbiorowej oraz sieci


kablowej utwory nadawane przez inn organizacj radiow lub telewizyjn drog
satelitarn albo naziemn, jeeli nastpuje to w ramach rwnoczesnego, integralnego
i nieodpatnego rozpowszechniania programw radiowych lub telewizyjnych i
przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorcw znajdujcych si w jednym
budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujcych do 50 gospodarstw
domowych.
2. Posiadacze urzdze sucych do odbioru programu radiowego lub
telewizyjnego mog za ich pomoc odbiera nadawane utwory, choby urzdzenia te
byy umieszczone w miejscu oglnie dostpnym, jeeli nie czy si z tym osiganie
korzyci majtkowych.
3. (uchylony).
4. (utraci moc).
Art. 25. 1. Wolno rozpowszechnia w celach informacyjnych w prasie, radiu i
telewizji:
1)

ju rozpowszechnione:
a)

sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

b)

artykuy na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba


e zostao wyranie zastrzeone, e ich dalsze rozpowszechnianie jest
zabronione,

c)

aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie;

2)

krtkie wycigi ze sprawozda i artykuw, o ktrych mowa w pkt 1 lit. a i b;

3)

przegldy publikacji i utworw rozpowszechnionych;

4)

(uchylony);

5)

krtkie streszczenia rozpowszechnionych utworw.


2. Za korzystanie z utworw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, twrcy

przysuguje prawo do wynagrodzenia.


3. Rozpowszechnianie utworw na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarwno w
oryginale, jak i w tumaczeniu.
4. Przepisy ust. 13 stosuje si odpowiednio do publicznego udostpniania
utworw w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, z tym e jeeli wypata wynagrodzenia, o ktrym mowa w
ust. 2, nie nastpia na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 16/82

wypacane za porednictwem waciwej organizacji zbiorowego zarzdzania


prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytacza
utwory udostpniane podczas tych wydarze, jednake w granicach uzasadnionych
celem informacji.
Art. 261. Wolno korzysta w granicach uzasadnionych celem informacji z
przemwie politycznych i mw wygoszonych na publicznych rozprawach, a take
fragmentw publicznych wystpie, wykadw oraz kaza. Przepis nie upowania do
publikacji zbiorw tego rodzaju utworw.
Art. 27. 1. Instytucje owiatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w
rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) mog na potrzeby zilustrowania
treci przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia bada
naukowych, korzysta z rozpowszechnionych utworw w oryginale i w tumaczeniu
oraz zwielokrotnia w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty
wikszych utworw.
2. W przypadku publicznego udostpniania utworw w taki sposb, aby kady
mg mie do nich dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o
ktrym mowa w ust. 1, jest dozwolone wycznie dla ograniczonego krgu osb
uczcych si, nauczajcych lub prowadzcych badania naukowe, zidentyfikowanych
przez podmioty wymienione w ust. 1.
Art. 271. 1. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszcza
rozpowszechnione

drobne

utwory

lub

fragmenty

wikszych

utworw

podrcznikach, wypisach i antologiach.


2. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1, twrcy przysuguje prawo do
wynagrodzenia.
Art. 28. 1. Instytucje owiatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzce
dziaalno, o ktrej mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095), instytuty naukowe Polskiej
Akademii Nauk prowadzce dziaalno, o ktrej mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082 i
1268), biblioteki, muzea oraz archiwa mog:
2015-11-27

Kancelaria Sejmu

1)

s. 17/82

uycza, w zakresie swoich zada statutowych, egzemplarze utworw


rozpowszechnionych,

2)

zwielokrotnia utwory znajdujce si we wasnych zbiorach w celu


uzupenienia, zachowania lub ochrony tych zbiorw,

3)

udostpnia zbiory dla celw badawczych lub poznawczych za porednictwem


kocwek systemu informatycznego (terminali) znajdujcych si na terenie
tych jednostek

jeeli czynnoci te nie s dokonywane w celu osignicia bezporedniej lub


poredniej korzyci majtkowej.
2. Zwielokrotnianie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, nie moe prowadzi do
zwikszenia liczby egzemplarzy utworw i powikszenia zbiorw, odpowiednio
uyczanych i udostpnianych na podstawie ust. 1 pkt 1 i 3.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si, jeeli udostpnianie w okrelony w nim
sposb odbywa si na podstawie uprzednio zawartej umowy z uprawnionym.
4. Z tytuu uyczania egzemplarzy utworw wyraonych sowem, powstaych
lub opublikowanych w jzyku polskim w formie drukowanej, przez biblioteki
publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z
2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), zwane dalej bibliotekami
publicznymi, przysuguje wynagrodzenie okrelane i wypacane na zasadach
okrelonych w oddziale 4.
5. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 4, przysuguje po spenieniu
warunku, o ktrym mowa w art. 352 ust. 1:
1)

twrcy utworu wyraonego sowem, powstaego i opublikowanego w jzyku


polskim;

2)

tumaczowi na jzyk polski utworu wyraonego sowem, powstaego w jzyku


obcym i opublikowanego w jzyku polskim;

3)

wsptwrcy utworu, o ktrym mowa w pkt 1, ktrego wkad jest utworem


plastycznym lub fotograficznym;

4)

wydawcy utworu wyraonego sowem i opublikowanego w jzyku polskim.


6. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 4, nie przysuguje za uyczenie

egzemplarza utworu w celu korzystania z niego wycznie na terenie biblioteki


publicznej.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 18/82

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje si do uyczania egzemplarzy przez Bibliotek


Narodow.
Art. 29. Wolno przytacza w utworach stanowicych samoistn cao urywki
rozpowszechnionych utworw oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory
fotograficzne lub drobne utwory w caoci, w zakresie uzasadnionym celami cytatu,
takimi jak wyjanianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub
prawami gatunku twrczoci.
Art. 291. Wolno korzysta z utworw na potrzeby parodii, pastiszu lub
karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunkw twrczoci.
Art. 292. Wolno w sposb niezamierzony wczy utwr do innego utworu, o
ile wczony utwr nie ma znaczenia dla utworu, do ktrego zosta wczony.
Art. 30. (uchylony).
Art. 301. Do baz danych speniajcych cechy utworu nie stosuje si art. 271 i art.
28.
Art. 31. 1. Wolno korzysta z utworw podczas ceremonii religijnych oraz
oficjalnych uroczystoci organizowanych przez wadze publiczne, jeeli nie czy si
z tym osiganie porednio lub bezporednio korzyci majtkowej.
2. Wolno nieodpatnie publicznie wykonywa lub odtwarza przy pomocy
urzdze lub nonikw znajdujcych si w tym samym miejscu co publiczno
rozpowszechnione utwory podczas imprez szkolnych oraz akademickich, jeeli nie
czy si z tym osiganie porednio lub bezporednio korzyci majtkowej i artyci
wykonawcy oraz osoby odtwarzajce utwory nie otrzymuj wynagrodzenia.
3. Przepisw ust. 1 i 2 nie stosuje si do korzystania z utworw podczas imprez
reklamowych, promocyjnych i wyborczych.
Art. 32. 1. Waciciel egzemplarza utworu plastycznego moe go wystawia
publicznie, jeeli nie czy si z tym osiganie korzyci majtkowych.
2. W razie podjcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu
plastycznego znajdujcego si w miejscu publicznie dostpnym, waciciel jest
obowizany zoy twrcy utworu lub jego bliskim ofert sprzeday, jeeli
porozumienie si z nim, celem zoenia oferty, jest moliwe. Grn granic ceny
okrela warto materiaw. Jeeli sprzeda nie jest moliwa, waciciel jest

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 19/82

obowizany umoliwi twrcy sporzdzenie kopii bd zalenie od rodzaju utworu


stosownej dokumentacji.
Art. 33. Wolno rozpowszechnia:
1)

utwory wystawione na stae na oglnie dostpnych drogach, ulicach, placach


lub w ogrodach, jednake nie do tego samego uytku;

2)

(uchylony);

3)

w encyklopediach i atlasach opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne,


o ile nawizanie porozumienia z twrc celem uzyskania jego zezwolenia
napotyka trudne do przezwycienia przeszkody. Twrcy przysuguje wwczas
prawo do wynagrodzenia.
Art. 331. Wolno korzysta z ju rozpowszechnionych utworw dla dobra osb

niepenosprawnych, jeeli to korzystnie odnosi si bezporednio do ich upoledzenia,


nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikajcym z
natury upoledzenia.
Art. 332. Wolno korzysta z utworw dla celw bezpieczestwa publicznego
lub na potrzeby postpowa administracyjnych, sdowych lub prawodawczych oraz
sprawozda z tych postpowa.
Art. 333. 1. Wolno korzysta z utworw w celu reklamy publicznie dostpnej
wystawy lub publicznej sprzeday utworw, w zakresie uzasadnionym promocj tej
wystawy lub sprzeday, z wyczeniem innego handlowego wykorzystania.
2. Korzystanie, o ktrym mowa w ust. 1, dotyczy w szczeglnoci publicznie
dostpnych wystaw w muzeach, galeriach, salach wystawowych i obejmuje
korzystanie z utworw w ogoszeniach, katalogach i innych materiaach
rozpowszechnianych dla promocji wystawy lub sprzeday oraz wystawienie lub inne
udostpnianie egzemplarzy utworw dla tych celw.
Art. 334. Wolno korzysta z utworw w zwizku z prezentacj lub napraw
sprztu.
Art. 335. Wolno korzysta z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego
rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu
budowlanego.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 20/82

Art. 34. Mona korzysta z utworw w granicach dozwolonego uytku pod


warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twrcy oraz rda. Podanie twrcy i
rda powinno uwzgldnia istniejce moliwoci. Twrcy nie przysuguje prawo
do wynagrodzenia, chyba e ustawa stanowi inaczej.
Art. 35. Dozwolony uytek nie moe narusza normalnego korzystania z
utworu lub godzi w suszne interesy twrcy.
Oddzia 4
Zasady okrelania i wypaty wynagrodzenia za uyczanie egzemplarzy utworw
przez biblioteki publiczne
Art. 351. 1. Wynagrodzenie za uyczanie egzemplarzy utworw, o ktrych
mowa w art. 28 ust. 4, przez biblioteki publiczne, zwane dalej wynagrodzeniem za
uyczanie, jest wypacane przez wyznaczon przez ministra waciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacj zbiorowego zarzdzania
prawami autorskimi z dofinansowania przekazywanego jej przez ministra
waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze rodkw
Funduszu Promocji Kultury, o ktrym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, 1201 i 1639).
2. Organizacj zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w ust. 1, minister
waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznacza na okres
nie duszy ni pi lat, po przeprowadzeniu konkursu uwzgldniajcego nastpujce
kryteria:
1)

reprezentatywno;

2)

zdolno organizacyjn do realizacji zadania w sposb zapewniajcy efektywn


wypat wynagrodze za uyczanie;

3)

skuteczno i prawidowo dziaania;

4)

zasadno i wysoko planowanych kosztw okrelania wysokoci i wypaty


wynagrodze za uyczanie.
3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ogasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej konkurs,


o ktrym mowa w ust. 2, oraz jego wynik.
4. Organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi biorca udzia w
konkursie, o ktrym mowa w ust. 2, moe zoy do ministra waciwego do spraw

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 21/82

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie 7 dni od dnia ogoszenia


wyniku tego konkursu, odwoanie od jego wyniku ze wzgldu na naruszenie
przepisw prawa.
5. Odwoanie, o ktrym mowa w ust. 4, minister waciwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jego wpywu.
W przypadku uwzgldnienia odwoania minister waciwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego uniewania konkurs, o ktrym mowa w ust. 2.
6. Dofinansowanie na wypat wynagrodzenia za uyczanie nalenego
podmiotom, o ktrych mowa w art. 28 ust. 5, przeznacza si na wypat
wynagrodzenia za uyczanie oraz na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych
kosztw okrelenia wysokoci wynagrodzenia za uyczanie i jego wypaty.
7. Dofinansowanie na wypat wynagrodzenia za uyczanie w danym roku
kalendarzowym odpowiada 5% wartoci zakupw materiaw bibliotecznych
dokonanych przez biblioteki publiczne w poprzednim roku kalendarzowym, przy
czym 75% tej kwoty, po potrceniu kosztw okrelenia wysokoci i wypaty
wynagrodzenia za uyczanie, jest wypacane podmiotom, o ktrych mowa w art. 28
ust. 5 pkt 13, a 25% podmiotom, o ktrych mowa w art. 28 ust. 5 pkt 4.
8. Dofinansowanie na wypat wynagrodzenia za uyczanie jest przekazywane
na podstawie umowy zawieranej co roku midzy ministrem waciwym do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a organizacj zbiorowego zarzdzania, o
ktrej mowa w ust. 1.
9. Umowa, o ktrej mowa w ust. 8, okrela w szczeglnoci:
1)

wysoko dofinansowania przeznaczonego na wypat wynagrodzenia za


uyczanie wraz ze wskazaniem kosztw okrelenia jego wysokoci i wypaty w
danym roku;

2)

terminy i tryb przekazywania dofinansowania;

3)

zobowizanie organizacji zbiorowego zarzdzania do poddania si kontroli


przeprowadzanej przez ministra waciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego;

4)

sposb rozliczenia dofinansowania;

5)

warunki i sposb zwrotu niewykorzystanej czci dofinansowania lub


dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 22/82

10. Dofinansowanie na wypat wynagrodzenia za uyczanie w czci


przeznaczonej na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztw okrelenia
wysokoci i wypaty wynagrodzenia za uyczanie, ponoszonych przez organizacj
zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym nie
moe przekracza 10% kwoty dofinansowania ustalonej zgodnie z ust. 7.
11. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
przeprowadza kontrol realizacji zada zwizanych z wypat wynagrodzenia za
uyczanie, obejmujc w szczeglnoci okrelanie wysokoci wynagrodzenia za
uyczanie i jego wypaty, wykorzystanie przekazanego na ten cel dofinansowania
oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Art. 352. 1. Wynagrodzenie za uyczanie przysuguje po zoeniu przez
podmiot, o ktrym mowa w art. 28 ust. 5, pisemnego owiadczenia o woli
otrzymywania wynagrodzenia za uyczanie, zwanego dalej owiadczeniem.
2. Owiadczenie skada si organizacji zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa
w art. 351 ust. 1. Owiadczenie wywouje skutki w danym roku, jeeli zostanie
zoone w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Zoone owiadczenie
wywouje skutki w latach nastpnych do momentu jego cofnicia.
3. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, o ktrej mowa w art. 351 ust.
8, organizacja zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w art. 351 ust. 1, na swojej
stronie internetowej oraz minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
ogaszaj informacj o moliwoci skadania owiadcze.
4. Wysoko wynagrodzenia za uyczanie nalenego w danym roku
kalendarzowym poszczeglnym podmiotom, o ktrych mowa w art. 28 ust. 5, jest
okrelana przez organizacj zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w art. 351 ust. 1,
proporcjonalnie do liczby uycze egzemplarzy utworw tych podmiotw przez
biblioteki publiczne w roku poprzednim, oraz w oparciu o owiadczenia zoone
przez te podmioty w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego i
latach poprzednich.
5. Wysoko wynagrodzenia za uyczanie nalenego podmiotowi, o ktrym
mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2, w danym roku kalendarzowym jest rwnowana 30%
wysokoci

wynagrodzenia nalenego

twrcy

utworu

wyraonego

sowem,

powstaego i opublikowanego w jzyku polskim.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 23/82

6. Maksymalna wysoko sumy wynagrodzenia za uyczanie nalenego


podmiotowi, o ktrym mowa w art. 28 ust. 5, za uyczanie w danym roku
kalendarzowym egzemplarzy wszystkich jego utworw wskazanych w owiadczeniu
wynosi piciokrotno przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze
przedsibiorstw, wcznie z wypatami z zysku, za ostatni kwarta poprzedniego roku
kalendarzowego, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego.
7. Wynagrodzenie za uyczanie nie przysuguje podmiotowi, o ktrym mowa w
art. 28 ust. 5, w danym roku kalendarzowym, jeeli po dokonaniu podziau kwoty, o
ktrej mowa w art. 353 ust. 2, wysoko sumy nalenego mu wynagrodzenia za
uyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy wszystkich jego utworw jest
nisza ni jedna dwusetna przecitnego miesicznego wynagrodzenia, o ktrym
mowa w ust. 6.
Art. 353. 1. Podstaw do obliczenia wysokoci wynagrodzenia za uyczanie,
ktre przypada poszczeglnym podmiotom, o ktrych mowa w art. 28 ust. 5,
stanowi informacje dotyczce uycze egzemplarzy utworw w danym roku
kalendarzowym, przekazywane przez biblioteki publiczne ujte w wykazie, o ktrym
mowa w art. 354 pkt 2, organizacji zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w art. 351
ust. 1, oraz ministrowi waciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w terminie 3 miesicy od zakoczenia roku kalendarzowego, za ktry
nastpuje wypata wynagrodzenia za uyczanie.
2. Na podstawie informacji, o ktrych mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego
zarzdzania, o ktrej mowa w art. 351 ust. 1, dokonuje proporcjonalnego podziau
kwoty przekazanej na wynagrodzenie za uyczanie nalene poszczeglnym
podmiotom, o ktrych mowa w art. 28 ust. 5, a nastpnie, nie pniej ni do koca
danego roku kalendarzowego dokonuje jego wypaty.
Art. 354. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, po zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami
autorskimi

lub

prawami

pokrewnymi,

stowarzysze

twrcw,

organizacji

zrzeszajcych biblioteki publiczne oraz waciwych izb gospodarczych, okreli, w


drodze rozporzdzenia:
1)

procedur podziau i wypaty wynagrodzenia za uyczanie, majc na uwadze


liczb uycze egzemplarzy utworw pozostajcych w zbiorach bibliotek

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 24/82

publicznych oraz rodzaje kosztw, o ktrych mowa w art. 351 ust. 9, a take
konieczno zapewnienia, aby koszty te byy uzasadnione i udokumentowane a
wydatki dokonywane w sposb efektywny i przejrzysty;
2)

zakres informacji, o ktrych mowa w art. 353 ust. 1, oraz wykaz bibliotek
publicznych obowizanych do ich przekazywania, majc na uwadze
konieczno szacunkowego okrelenia liczby uycze egzemplarzy utworw
pozostajcych w zbiorach bibliotek publicznych z uwzgldnieniem wpywu
kryterium geograficznego, w tym wielkoci miejscowoci, w ktrych dziaaj
wskazane biblioteki publiczne, na zrnicowanie tej liczby;

3)

wymagany zakres informacji, zawartych w owiadczeniu, o ktrym mowa w


art. 352 ust. 1, majc na uwadze konieczno przekazania organizacji
zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w art. 351 ust. 1, danych
umoliwiajcych wypat wynagrodzenia za uyczanie, w tym imienia i
nazwiska lub pseudonimu twrcy lub nazwy innego podmiotu, o ktrym mowa
w art. 28 ust. 5, oraz numeru rachunku bankowego, na ktry ma zosta
wypacone to wynagrodzenie;

4)

wymagany zakres informacji umieszczanych w ogoszeniu o konkursie, o


ktrym mowa w art. 351 ust. 2, majc na uwadze, e minimalny zakres tych
informacji ma obejmowa co najmniej warunki uczestnictwa w konkursie,
termin skadania ofert i kryteria ich oceny;

5)

zakres dokumentacji konkursowej, majc na uwadze, e zakres tej


dokumentacji ma co najmniej okrela warunki uczestnictwa w konkursie, o
ktrym mowa w art. 351 ust. 2, wymagania, jakim ma odpowiada oferta i
kryteria oceny ofert;

6)

tryb postpowania konkursowego, majc na uwadze jego przejrzysto,


rzetelno i obiektywno.
Oddzia 5
Dozwolony uytek utworw osieroconych
Art. 355. 1. Utworami osieroconymi s:

1)

utwory opublikowane w ksikach, dziennikach, czasopismach lub innych


formach publikacji drukiem,

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

2)

s. 25/82

utwory audiowizualne, a take utwory zamwione lub wczone do utworw


audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z
utworu audiowizualnego lub wideogramu jako caoci,

3)

utwory utrwalone na fonogramach

znajdujce si w zbiorach podmiotw, o ktrych mowa w ust. 2, jeeli uprawnieni,


ktrym przysuguj autorskie prawa majtkowe do tych utworw w zakresie pl
eksploatacji wymienionych w ust. 2, nie zostali ustaleni lub odnalezieni pomimo
przeprowadzenia poszukiwa, o ktrych mowa w art. 356.
2. Archiwa, instytucje owiatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzce
dziaalno, o ktrej mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk prowadzce
dziaalno, o ktrej mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk, biblioteki i muzea, a take instytucje kultury, ktrych
statutowym zadaniem jest gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zbiorw
dziedzictwa filmowego lub fonograficznego, oraz publiczne organizacje radiowe i
telewizyjne mog zwielokrotnia utwory osierocone opublikowane, a w przypadku
braku publikacji nadane po raz pierwszy na terytorium Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz udostpnia je publicznie w taki sposb,
aby kady mg mie do nich dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Korzystanie z utworw osieroconych na podstawie ust. 2, jest dozwolone w
celu realizacji sucych interesowi publicznemu statutowych zada podmiotw
wymienionych w ust. 2, w szczeglnoci zachowania, odnawiania i udostpniania w
celach kulturalnych i edukacyjnych utworw znajdujcych si w ich zbiorach.
Podmioty te mog uzyskiwa przychody z takiego korzystania, o ile zostan one
przeznaczone na pokrycie bezporednich kosztw digitalizacji i publicznego
udostpniania utworw osieroconych.
4. Wolno korzysta, zgodnie z ust. 2, take z utworw osieroconych, ktre nie
zostay opublikowane albo nadane, jeeli za zezwoleniem uprawnionych, ktrym
przysugiway autorskie prawa majtkowe do tych utworw w zakresie pl
eksploatacji wymienionych w ust. 2, utwory te zostay publicznie udostpnione przez
jeden z podmiotw wymienionych w ust. 2, o ile mona zakada, e uprawnieni nie
sprzeciwiliby si takiemu korzystaniu.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 26/82

5. Jeeli uprawnionych, ktrym przysuguj autorskie prawa majtkowe do


utworu osieroconego, w zakresie pl eksploatacji wymienionych w ust. 2, jest wicej
ni jeden, utwr ten uwaa si za osierocony w odniesieniu do praw uprawnionych,
ktrzy nie zostali ustaleni lub odnalezieni mimo przeprowadzenia poszukiwa, o
ktrych mowa w art. 356. Korzystanie z takiego utworu na podstawie ust. 2 jest
dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody pozostaych znanych i odnalezionych
uprawnionych, ktrym przysuguj autorskie prawa majtkowe do tego utworu w
zakresie pl eksploatacji, o ktrych mowa w ust. 2.
6. W przypadku publicznych organizacji radiowych i telewizyjnych przepisy
niniejszego oddziau stosuje si do utworw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ktre
zostay wytworzone przez te organizacje, na ich zamwienie lub zlecenie, albo w
koprodukcji z nimi, przed dniem 1 stycznia 2003 r., w celu nabycia przez te
organizacje praw wycznych.
7. Do korzystania z utworw osieroconych na podstawie ust. 2 przepisy art. 34
zdanie pierwsze i drugie oraz art. 35 stosuje si.
Art. 356. 1. Podmioty wymienione w art. 355 ust. 2, przed korzystaniem z
utworu, ktry moe by uznany za osierocony, przeprowadzaj w sposb staranny i
w dobrej wierze poszukiwania kadego z uprawnionych, ktrym przysuguj
autorskie prawa majtkowe do tego utworu w zakresie pl eksploatacji
wymienionych w art. 355 ust. 2, polegajce na sprawdzeniu informacji na temat tych
uprawnionych w rdach odpowiednich dla poszczeglnych kategorii utworw,
zwane dalej starannymi poszukiwaniami.
2. Staranne poszukiwania przeprowadza si w pastwie czonkowskim Unii
Europejskiej lub pastwie czonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ktrym
utwr zosta po raz pierwszy opublikowany, a w przypadku braku publikacji
nadany po raz pierwszy.
3. W przypadku utworu audiowizualnego staranne poszukiwania przeprowadza
si w pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub pastwie czonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ktrym producent ma siedzib lub miejsce
zwykego pobytu.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 27/82

4. W przypadku utworw, o ktrych mowa w art. 355 ust. 4, staranne


poszukiwania przeprowadza si w pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub
pastwie czonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ktrym siedzib ma
podmiot, ktry udostpni utwr publicznie.
5. Jeeli w toku starannych poszukiwa stao si prawdopodobne, e informacje
na temat uprawnionych, o ktrych mowa w ust. 1, mog znajdowa si w innych
pastwach ni okrelone w ust. 24, naley sprawdzi te informacje w odpowiednich
rdach w tych pastwach.
6. Podmioty wymienione w art. 355 ust. 2 mog zleci przeprowadzenie
starannych poszukiwa osobie trzeciej, w tym organizacji zbiorowego zarzdzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
7. Staranne poszukiwania uwaa si za przeprowadzone wobec utworw, ktre
zostay wpisane jako utwory osierocone do bazy danych, o ktrej mowa w art. 357
ust. 1.
8. Podmioty wymienione w art. 355 ust. 2 przechowuj dokumentacj
potwierdzajc przeprowadzenie starannych poszukiwa.
9. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi, stowarzysze twrcw, artystw wykonawcw i producentw
oraz organizacji o zasigu oglnopolskim zrzeszajcych podmioty wymienione w
art. 355 ust. 2, okreli, w drodze rozporzdzenia:
1)

wykaz rde, ktrych sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych


poszukiwa, obejmujcy co najmniej rda wymienione w zaczniku do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25
padziernika 2012 r. w sprawie niektrych dozwolonych sposobw korzystania
z utworw osieroconych (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5), uwzgldniajc
konieczno

rzetelnego

przeprowadzenia

starannych

poszukiwa

oraz

dostpno informacji na temat uprawnionych w poszczeglnych rdach;


2)

sposb dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwa przez


podmioty wymienione w art. 355 ust. 2, uwzgldniajc konieczno
zapewnienia jednolitego standardu dokumentowania starannych poszukiwa.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 28/82

Art. 357. 1. Na wniosek podmiotu wymienionego w art. 355 ust. 2, zoony


przed rozpoczciem korzystania z utworu osieroconego, minister waciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje rejestracji tego podmiotu w
bazie utworw osieroconych prowadzonej przez Urzd Harmonizacji Rynku
Wewntrznego w ramach europejskiego obserwatorium do spraw narusze praw
wasnoci intelektualnej.
2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w
drodze decyzji, stwierdza, e wnioskodawca nie jest jednym z podmiotw
wymienionych w art. 355 ust. 2, ktre s upowanione do korzystania z utworu
osieroconego.
3. Podmioty wymienione w art. 355 ust. 2, zarejestrowane w bazie danych, o
ktrej mowa w ust. 1, przekazuj ministrowi waciwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz zamieszczaj w tej bazie informacje na temat:
1)

wynikw przeprowadzonych przez te podmioty starannych poszukiwa;

2)

sposobw korzystania przez te podmioty z utworw osieroconych;

3)

zmian statusu utworu osieroconego, zgodnie z art. 358;

4)

swoich danych kontaktowych.


4. Wnioski i informacje, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, s przekazywane przy

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego sucego do obsugi bazy danych, o


ktrej mowa w ust. 1.
Art. 358. 1. Uprawniony, ktremu w zakresie pl eksploatacji wymienionych w
art. 355 ust. 2 przysuguj autorskie prawa majtkowe do utworu uznanego za
osierocony, moe da od podmiotu, ktry wpisa ten utwr do bazy danych, o
ktrej mowa w art. 357 ust. 1, albo od jego nastpcy prawnego, stwierdzenia
wyganicia statusu utworu osieroconego w zakresie, w jakim wykae przysugujce
mu prawa do tego utworu.
2. Dopuszczalno korzystania z utworu osieroconego na podstawie art. 355 ust.
2 ustaje w razie stwierdzenia wyganicia statusu utworu osieroconego w zakresie
praw danego uprawnionego oraz zamieszczenia informacji na ten temat w bazie
danych, o ktrej mowa w art. 357 ust. 1.
3. Jeeli danie uprawnionego, o ktrym mowa w ust. 1, ktry wykaza
przysugujce mu prawa do utworu osieroconego nie zostanie uwzgldnione w
terminie miesica od dnia jego dorczenia, dopuszczalno korzystania z utworu

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 29/82

osieroconego przez podmiot, do ktrego skierowano to danie, ustaje z dniem


upywu tego terminu.
4. Jeeli podmiot, ktry wpisa utwr do bazy danych, o ktrej mowa w art. 357
ust. 1, nie istnieje i nie ma nastpcy prawnego, uprawniony, o ktrym mowa w ust. 1,
moe wystpi z daniem stwierdzenia wyganicia statusu utworu osieroconego w
zakresie, w jakim wykae przysugujce mu prawa do tego utworu do ministra
waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odmowa
stwierdzenia wyganicia statusu utworu osieroconego nastpuje w drodze decyzji.
Przepisu ust. 3 nie stosuje si.
5. Uprawniony, o ktrym mowa w ust. 1, moe da od podmiotu
wymienionego w art. 355 ust. 2 zapaty godziwej rekompensaty za korzystanie z jego
utworu jako utworu osieroconego. Wysoko rekompensaty uwzgldnia charakter i
zakres korzystania z tego utworu, wysoko przychodw uzyskanych na podstawie
art. 355 ust. 3 zdanie drugie oraz szkod, jaka zostaa wyrzdzona uprawnionemu w
zwizku z tym korzystaniem.
Art. 359. Przepisw oddziau 5 nie stosuje si w przypadku, o ktrym mowa w
art. 8 ust. 3.
Oddzia 6
Niektre sposoby korzystania z utworw niedostpnych w obrocie handlowym
Art. 3510. 1. Utworami niedostpnymi w obrocie handlowym s utwory
opublikowane w ksikach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach
publikacji drukiem, jeeli utwory te nie s dostpne dla odbiorcw w obrocie za
zezwoleniem uprawnionych, ktrym przysuguj autorskie prawa majtkowe do tych
utworw w zakresie pl eksploatacji wymienionych w ust. 2, ani w postaci
egzemplarzy wprowadzanych do obrotu w liczbie zaspokajajcej racjonalne potrzeby
odbiorcw ani w drodze ich udostpniania publicznego w taki sposb, aby kady
mg mie do nich dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przy okrelaniu
dostpnoci utworw nie uwzgldnia si obrotu egzemplarzami utworw, wobec
ktrych miao miejsce wyczerpanie prawa, o ktrym mowa w art. 51 ust. 3.
2. Archiwa, instytucje owiatowe, uczelnie, jednostki naukowe w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz instytucje
kultury mog, na podstawie umowy zawartej z wyznaczon przez ministra

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 30/82

waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacj


zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi, zwielokrotnia znajdujce si w ich
zbiorach utwory niedostpne w obrocie handlowym opublikowane po raz pierwszy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 24 maja 1994 r. oraz
udostpnia je publicznie w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przepis art. 355 ust. 3 stosuje si
odpowiednio.
3. Organizacj zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w ust. 2, uwaa si za
upowanion do zarzdzania prawami uprawnionych, o ktrych mowa w ust. 1,
ktrzy jej takiego upowanienia nie udzielili, jeeli utwr zosta wpisany do wykazu
utworw niedostpnych w obrocie handlowym, a uprawnieni w cigu 90 dni od dnia
ujawnienia wpisu nie zgosili tej organizacji pisemnego sprzeciwu wobec
zarzdzania przez ni ich prawami.
4. Uprawnieni, o ktrych mowa w ust. 1, ktrzy nie zgosili sprzeciwu zgodnie
z ust. 3, mog po upywie terminu okrelonego w tym przepisie zrzec si w
odniesieniu do okrelonych utworw, porednictwa organizacji zbiorowego
zarzdzania, o ktrej mowa w ust. 2, skadajc jej pisemne owiadczenie o ustaniu
upowanienia, o ktrym mowa w ust. 3, z trzymiesicznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Organizacja ta niezwocznie zawiadamia
pisemnie o takim owiadczeniu ministra waciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz podmioty, o ktrych mowa w ust. 2, z ktrymi zawara
umowy obejmujce takie utwory.
5. Przepisw ust. 14 nie stosuje si do tumacze na jzyk polski utworw
wyraonych sowem, ktre powstay w jzyku obcym.
Art. 3511. 1. Tworzy si wykaz utworw niedostpnych w obrocie handlowym
prowadzony w systemie teleinformatycznym, zwany dalej wykazem utworw.
Wykaz utworw prowadzi minister waciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
2. Wykaz utworw obejmuje nastpujce informacje:
1)

tytu utworu;

2)

imi i nazwisko albo pseudonim twrcy, albo wzmiank o anonimowoci;

3)

wydawc utworu;

4)

dat pierwszej publikacji utworu;

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

5)

s. 31/82

wskazanie organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi, ktra


zoya wniosek o wpis utworu do wykazu;

6)

informacj o zgoszeniu sprzeciwu, o ktrym mowa w art. 3510 ust. 3, albo


zoeniu owiadczenia, o ktrym mowa w art. 3510 ust. 4, z zaznaczeniem daty,
od ktrej wywouje ono skutek, oraz informacj o cofniciu takiego sprzeciwu
albo owiadczenia.
3. Wykaz utworw jest jawny i powszechnie dostpny w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowej ministra waciwego do spraw kultury i ochrony


dziedzictwa narodowego.
4. Wpisu do wykazu utworw dokonuje si na wniosek organizacji zbiorowego
zarzdzania, o ktrej mowa w art. 3510 ust. 2. Niezwocznie po otrzymaniu
sprzeciwu, o ktrym mowa w art. 3510 ust. 3, albo owiadczenia, o ktrym mowa w
art. 3510 ust. 4, organizacja zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w art. 3510 ust. 2,
skada wniosek o zamieszczenie w wykazie utworw informacji w tym zakresie.
5. Jeeli wniosek o wpis do wykazu utworw nie zawiera wszystkich informacji
wymienionych w ust. 2 pkt 15 minister waciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego wzywa wnioskodawc do uzupenienia wniosku w terminie
nie krtszym ni 7 dni pod rygorem jego zwrotu.
6. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr wniosku o wpis do wykazu utworw, majc
na uwadze zakres informacji okrelonych w ust. 2 oraz konieczno ujednolicenia
przekazywanych wnioskw.
Art. 3512. 1. Organizacj zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w art. 3510
ust. 2, minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
wyznacza na okres nie duszy ni pi lat, po przeprowadzeniu konkursu
uwzgldniajcego nastpujce kryteria:
1)

reprezentatywno;

2)

zdolno organizacyjn do okrelania dostpnoci utworw, o ktrej mowa w


art. 3510 ust. 1;

3)

zdolno organizacyjn do efektywnej wypaty i rozliczania wynagrodze;

4)

skuteczno i prawidowo dziaania;

5)

zasadno

planowanych

kosztw

zarzdzania

prawami

do

utworw

niedostpnych w obrocie handlowym i ich wysoko.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 32/82

2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


moe w drodze konkursu, o ktrym mowa w ust. 1, wyznaczy wicej ni jedn
organizacj zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi, o ile bd one dziaa
cznie.
3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
ogasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej konkurs,
o ktrym mowa w ust. 1, oraz jego wynik.
4. Organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi biorca udzia w
konkursie, o ktrym mowa w ust. 1, moe zoy do ministra waciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie 7 dni od dnia ogoszenia
wyniku tego konkursu, odwoanie od jego wyniku ze wzgldu na naruszenie
przepisw prawa.
5. Odwoanie, o ktrym mowa w ust. 4, minister waciwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jego wpywu.
W przypadku uwzgldnienia odwoania minister waciwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego uniewania konkurs, o ktrym mowa w ust. 1.
6. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi, okreli,
w drodze rozporzdzenia:
1)

wymagany zakres informacji umieszczanych w ogoszeniu o konkursie, o


ktrym mowa w ust. 1, majc na uwadze, e minimalny zakres tych informacji
ma obejmowa co najmniej warunki uczestnictwa w konkursie, termin
skadania ofert i kryteria ich oceny;

2)

zakres dokumentacji konkursowej, majc na uwadze, e zakres tej


dokumentacji ma co najmniej okrela warunki uczestnictwa w konkursie, o
ktrym mowa w ust. 1, wymagania, jakim ma odpowiada oferta i kryteria
oceny ofert;

3)

tryb postpowania konkursowego, majc na uwadze jego przejrzysto,


rzetelno i obiektywno.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 33/82

Rozdzia 4
Czas trwania autorskich praw majtkowych
Art. 36. Z zastrzeeniem wyjtkw przewidzianych w ustawie, autorskie prawa
majtkowe gasn z upywem lat siedemdziesiciu:
1)

od mierci twrcy, a do utworw wspautorskich od mierci wsptwrcy,


ktry przey pozostaych;

2)

w odniesieniu do utworu, ktrego twrca nie jest znany od daty pierwszego


rozpowszechnienia, chyba e pseudonim nie pozostawia wtpliwoci co do
tosamoci autora lub jeeli autor ujawni swoj tosamo;

3)

w odniesieniu do utworu, do ktrego autorskie prawa majtkowe przysuguj z


mocy ustawy innej osobie ni twrca od daty rozpowszechnienia utworu, a
gdy utwr nie zosta rozpowszechniony od daty jego ustalenia;

4)

w odniesieniu do utworu audiowizualnego od mierci najpniej zmarej z


wymienionych osb: gwnego reysera, autora scenariusza, autora dialogw,
kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego;

5)

w odniesieniu do utworu sowno-muzycznego, jeeli utwr sowny i utwr


muzyczny zostay stworzone specjalnie dla danego utworu sowno-muzycznego
od mierci pniej zmarej z wymienionych osb: autora utworu sownego
albo kompozytora utworu muzycznego.
Art. 37. Jeeli bieg terminu wyganicia autorskich praw majtkowych

rozpoczyna si od rozpowszechnienia utworu, a utwr rozpowszechniono w


czciach, odcinkach, fragmentach lub wkadkach, bieg terminu liczy si oddzielnie
od daty rozpowszechnienia kadej z wymienionych czci.
Art. 38. (uchylony).
Art. 39. Czas trwania autorskich praw majtkowych liczy si w latach penych
nastpujcych po roku, w ktrym nastpio zdarzenie, od ktrego zaczyna si bieg
terminw okrelonych w art. 36 i art. 37.
[Art. 40. 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworw literackich, Przepis

uchylajcy

art.

muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystajcych z 40 wejdzie w


z
dn.
ochrony autorskich praw majtkowych, s obowizani do przekazywania na rzecz ycie
Funduszu, o ktrym mowa w art. 111, wpaty wynoszcej od 5% do 8% wpyww

2015-11-27

1.01.2016 r. (Dz.
U. z 2015 r. poz.
1639).

Kancelaria Sejmu

s. 34/82

brutto ze sprzeday egzemplarzy tych utworw. Dotyczy to wyda publikowanych na


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Producenci i wydawcy dokonuj wpat, o ktrych mowa w ust. 1, za okresy
kwartalne w terminie do koca miesica nastpujcego po zakoczeniu kwartau, w
ktrym uzyskano wpywy ze sprzeday. Jeeli wysoko wpaty nie przekracza
wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 1 000 euro, moliwe jest rozliczanie w
innych regularnych okresach, nie duszych jednak ni rok obrotowy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do egzemplarzy chronionych
opracowa utworw niekorzystajcych z ochrony autorskich praw majtkowych.
3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
okrela, w drodze rozporzdzenia, wysoko procentu, o ktrym mowa w ust. 1.]
Rozdzia 5
Przejcie autorskich praw majtkowych
Art. 41. 1. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej:
1)

autorskie prawa majtkowe mog przej na inne osoby w drodze dziedziczenia


lub na podstawie umowy;

2)

nabywca autorskich praw majtkowych moe przenie je na inne osoby, chyba


e umowa stanowi inaczej.
2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majtkowych lub umowa o

korzystanie z utworu, zwana dalej licencj, obejmuje pola eksploatacji wyranie w


niej wymienione.
3. Niewana jest umowa w czci dotyczcej wszystkich utworw lub
wszystkich utworw okrelonego rodzaju tego samego twrcy majcych powsta w
przyszoci.
4. Umowa moe dotyczy tylko pl eksploatacji, ktre s znane w chwili jej
zawarcia.
5. Twrca utworu wykorzystanego lub wczonego do utworu audiowizualnego
oraz utworu wchodzcego w skad utworu zbiorowego, po powstaniu nowych
sposobw eksploatacji utworw, nie moe bez wanego powodu odmwi udzielenia
zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego lub
utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 35/82

Art. 42. Jeeli autorskie prawa majtkowe jednego ze wsptwrcw miayby


przypa Skarbowi Pastwa jako spadkobiercy ustawowemu, cz ta przechodzi na
pozostaych przy yciu wsptwrcw lub ich nastpcw prawnych, stosownie do
wielkoci ich udziaw.
Art. 43. 1. Jeeli z umowy nie wynika, e przeniesienie autorskich praw
majtkowych lub udzielenie licencji nastpio nieodpatnie, twrcy przysuguje
prawo do wynagrodzenia.
2. Jeeli w umowie nie okrelono wysokoci wynagrodzenia autorskiego,
wysoko wynagrodzenia okrela si z uwzgldnieniem zakresu udzielonego prawa
oraz korzyci wynikajcych z korzystania z utworu.
Art. 44. W razie racej dysproporcji midzy wynagrodzeniem twrcy a
korzyciami nabywcy autorskich praw majtkowych lub licencjobiorcy, twrca moe
da stosownego podwyszenia wynagrodzenia przez sd.
Art. 45. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, twrcy przysuguje odrbne
wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kadym odrbnym polu eksploatacji.
Art. 46. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, twrca zachowuje wyczne prawo
zezwalania na wykonywanie zalenego prawa autorskiego, mimo e w umowie
postanowiono o przeniesieniu caoci autorskich praw majtkowych.
Art. 47. Jeeli wynagrodzenie twrcy zaley od wysokoci wpyww z
korzystania z utworu, twrca ma prawo do otrzymania informacji i wgldu w
niezbdnym zakresie do dokumentacji majcej istotne znaczenie dla okrelenia
wysokoci tego wynagrodzenia.
Art. 48. 1. Jeeli wynagrodzenie twrcy jest okrelone procentowo od ceny
sprzeday egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyszeniu, twrcy naley si
umwiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyszonej cenie.
2. Jednostronne obnienie ceny sprzeday egzemplarzy przed upywem roku od
przystpienia

do

rozpowszechniania

utworu

nie

wpywa

na

wysoko

wynagrodzenia. Strony mog przeduy ten termin.


Art. 49. 1. Jeeli w umowie nie okrelono sposobu korzystania z utworu,
powinien on by zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjtymi
zwyczajami.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 36/82

2. Nastpca prawny, choby naby cao autorskich praw majtkowych, nie


moe, bez zgody twrcy, czyni zmian w utworze, chyba e s one spowodowane
oczywist koniecznoci, a twrca nie miaby susznej podstawy im si sprzeciwi.
Dotyczy to odpowiednio utworw, ktrych czas ochrony autorskich praw
majtkowych upyn.
Art. 50. Odrbne pola eksploatacji stanowi w szczeglnoci:
1)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie okrelon


technik egzemplarzy utworu, w tym technik drukarsk, reprograficzn, zapisu
magnetycznego oraz technik cyfrow;

2)

w zakresie obrotu oryginaem albo egzemplarzami, na ktrych utwr utrwalono


wprowadzanie do obrotu, uyczenie lub najem oryginau albo egzemplarzy;

3)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposb inny ni okrelony w pkt 2


publiczne wykonanie, wystawienie, wywietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a take publiczne udostpnianie utworu w taki sposb, aby
kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Art. 51. 1. (utraci moc).
2. (utraci moc).
3. Wprowadzenie do obrotu oryginau albo egzemplarza utworu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy


obrt takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjtkiem
jego najmu lub uyczenia.
Art. 52. 1. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie wasnoci
egzemplarza utworu nie powoduje przejcia autorskich praw majtkowych do
utworu.
2. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, przejcie autorskich praw majtkowych
nie powoduje przeniesienia na nabywc wasnoci egzemplarza utworu.
3. Nabywca oryginau utworu jest obowizany udostpni go twrcy w takim
zakresie, w jakim jest to niezbdne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca
oryginau moe jednak domaga si od twrcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz
wynagrodzenia za korzystanie.
Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majtkowych wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 37/82

Art. 54. 1. Twrca jest obowizany dostarczy utwr w terminie okrelonym w


umowie, a jeeli termin nie zosta oznaczony niezwocznie po ukoczeniu utworu.
2. Jeeli twrca nie dostarczy utworu w przewidzianym terminie, zamawiajcy
moe wyznaczy twrcy odpowiedni dodatkowy termin z zagroeniem odstpienia
od umowy, a po jego bezskutecznym upywie moe od umowy odstpi.
Art. 55. 1. Jeeli zamwiony utwr ma usterki, zamawiajcy moe wyznaczy
twrcy odpowiedni termin do ich usunicia, a po jego bezskutecznym upywie moe
od

umowy

odstpi

lub

da

odpowiedniego

obnienia

umwionego

wynagrodzenia, chyba e usterki s wynikiem okolicznoci, za ktre twrca nie


ponosi odpowiedzialnoci. Twrca zachowuje w kadym razie prawo do otrzymanej
czci wynagrodzenia, nie wyszej ni 25% wynagrodzenia umownego.
2. Jeeli utwr ma wady prawne, zamawiajcy moe od umowy odstpi i
da naprawienia poniesionej szkody.
3. Roszczenia, o ktrych mowa w ust. 1, wygasaj z chwil przyjcia utworu.
4. Jeeli zamawiajcy nie zawiadomi twrcy w terminie szeciu miesicy od
dostarczenia utworu o jego przyjciu, nieprzyjciu lub uzalenieniu przyjcia od
dokonania okrelonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie,
uwaa si, e utwr zosta przyjty bez zastrzee. Strony mog okreli inny termin.
Art. 56. 1. Twrca moe odstpi od umowy lub j wypowiedzie ze wzgldu
na swoje istotne interesy twrcze.
2. Jeeli w cigu dwch lat od odstpienia lub wypowiedzenia, o ktrym mowa
w ust. 1, twrca zamierza przystpi do korzystania z utworu, ma obowizek
zaoferowa to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczajc mu w tym celu
odpowiedni termin.
3. Jeeli odstpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nastpuje po przyjciu
utworu, skuteczno odstpienia lub wypowiedzenia moe by przez drug stron
umowy uzaleniona od zabezpieczenia kosztw poniesionych przez ni w zwizku z
zawart umow. Nie mona jednak da zwrotu kosztw, gdy zaniechanie
rozpowszechniania jest nastpstwem okolicznoci, za ktre twrca nie ponosi
odpowiedzialnoci.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 38/82

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do utworw architektonicznych i


architektoniczno-urbanistycznych, audiowizualnych oraz utworw zamwionych w
zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.
Art. 57. 1. Jeeli nabywca autorskich praw majtkowych lub licencjobiorca,
ktry

zobowiza

si

do

rozpowszechniania

utworu,

nie

przystpi

do

rozpowszechniania w umwionym terminie, a w jego braku w cigu dwch lat od


przyjcia utworu, twrca moe odstpi od umowy lub j wypowiedzie i domaga
si naprawienia szkody po bezskutecznym upywie dodatkowego terminu, nie
krtszego ni sze miesicy.
2. Jeeli wskutek okolicznoci, za ktre nabywca lub licencjobiorca ponosi
odpowiedzialno, utwr nie zosta udostpniony publicznoci, twrca moe si
domaga, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwjnego wynagrodzenia w
stosunku do okrelonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba e licencja
jest niewyczna.
3. Przepisw ust. 1 i 2 nie stosuje si do utworw architektonicznych i
architektoniczno-urbanistycznych.
Art. 58. Jeeli publiczne udostpnienie utworu nastpuje w nieodpowiedniej
formie albo ze zmianami, ktrym twrca mgby susznie si sprzeciwi, moe on po
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstpi od umowy lub j
wypowiedzie. Twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia okrelonego umow.
Art. 59. Jeeli ustawa nie stanowi inaczej, kada ze stron odstpujc od umowy
lub wypowiadajc j moe da od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta
otrzymaa z tytuu umowy.
Art. 60. 1. Korzystajcy z utworu jest obowizany umoliwi twrcy przed
rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeeli wniesione
w zwizku z nadzorem zmiany w utworze s niezbdne i wynikaj z okolicznoci od
twrcy niezalenych, koszty ich wprowadzenia obciaj nabywc autorskich praw
majtkowych lub licencjobiorc.
2. Jeeli twrca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim
terminie, uwaa si, e wyrazi zgod na rozpowszechnianie utworu.
3. Jeeli ustawa lub umowa nie stanowi inaczej, za wykonanie nadzoru
autorskiego nie przysuguje twrcy odrbne wynagrodzenie.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 39/82

4. Twrcy utworu plastycznego przysuguje prawo do sprawowania odpatnego


nadzoru autorskiego.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i
architektoniczno-urbanistycznymi reguluj odrbne przepisy.
Art. 61. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twrcy egzemplarza
projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo
zastosowania go tylko do jednej budowy.
Art. 62. 1. Twrca moe w zbiorowej publikacji swych utworw umieci
utwory, o ktrych publikacj zawar odrbn umow.
2. Umowa o zbiorowe wydanie utworw nie obejmuje prawa publikacji
poszczeglnych utworw, chyba e postanowiono w niej inaczej.
Art. 63. Jeeli umowa obejmuje sporzdzenie egzemplarzy przeznaczonych do
udostpnienia publicznoci, twrcy nale si egzemplarze autorskie w liczbie
okrelonej w umowie.
Art. 64. Umowa zobowizujca do przeniesienia autorskich praw majtkowych
przenosi na nabywc, z chwil przyjcia utworu, prawo do wycznego korzystania z
utworu na okrelonym w umowie polu eksploatacji, chyba e postanowiono w niej
inaczej.
Art. 65. W braku wyranego postanowienia o przeniesieniu prawa, uwaa si,
e twrca udzieli licencji.
Art. 66. 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie
piciu lat na terytorium pastwa, w ktrym licencjobiorca ma swoj siedzib, chyba
e w umowie postanowiono inaczej.
2. Po upywie terminu, o ktrym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie
umowy licencyjnej wygasa.
Art. 67. 1. Twrca moe udzieli upowanienia do korzystania z utworu na
wymienionych w umowie polach eksploatacji z okreleniem zakresu, miejsca i czasu
tego korzystania.
2. Jeeli umowa nie zastrzega wycznoci korzystania z utworu w okrelony
sposb (licencja wyczna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twrc

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 40/82

upowanienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu


eksploatacji (licencja niewyczna).
3. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie moe upowani innej
osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.
4. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wycznej moe
dochodzi roszcze z tytuu naruszenia autorskich praw majtkowych, w zakresie
objtym umow licencyjn.
5. Umowa licencyjna wyczna wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewanoci.
Art. 68. 1. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas
nieoznaczony, twrca moe j wypowiedzie z zachowaniem terminw umownych,
a w ich braku na rok naprzd, na koniec roku kalendarzowego.
2. Licencj udzielon na okres duszy ni pi lat uwaa si, po upywie tego
terminu, za udzielon na czas nieoznaczony.
Rozdzia 6
Przepisy szczeglne dotyczce utworw audiowizualnych
Art. 69. Wsptwrcami utworu audiowizualnego s osoby, ktre wniosy
wkad twrczy w jego powstanie, a w szczeglnoci: reyser, operator obrazu,
twrca

adaptacji

utworu

literackiego,

twrca

stworzonych

dla

utworu

audiowizualnego utworw muzycznych lub sowno-muzycznych oraz twrca


scenariusza.
Art. 70. 1. Domniemywa si, e producent utworu audiowizualnego nabywa na
mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie ju istniejcego
utworu wyczne prawa majtkowe do eksploatacji tych utworw w ramach utworu
audiowizualnego jako caoci.
2. (utraci moc). 5)
21. Wsptwrcy utworu audiowizualnego oraz artyci wykonawcy s
uprawnieni do:
1)

wynagrodzenia proporcjonalnego do wpyww z tytuu wywietlania utworu


audiowizualnego w kinach;

5)

Na podstawie wyroku TK z dn. 24.05.2006 r., sygn.. akt K 5/05 (Dz. U. Nr 94, poz. 658).

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

2)

stosownego

s. 41/82

wynagrodzenia

tytuu

najmu

egzemplarzy

utworw

audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;


3)

stosownego wynagrodzenia z tytuu nadawania utworu w telewizji lub poprzez


inne rodki publicznego udostpniania utworw;

4)

stosownego wynagrodzenia z tytuu reprodukowania utworu audiowizualnego


na egzemplarzu przeznaczonym do wasnego uytku osobistego.
3. Korzystajcy z utworu audiowizualnego wypaca wynagrodzenie, o ktrym

mowa w ust. 21, za porednictwem waciwej organizacji zbiorowego zarzdzania


prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
4. Stosowne

wynagrodzenie

za

korzystanie

polskiego

utworu

audiowizualnego za granic lub zagranicznego utworu audiowizualnego w


Rzeczypospolitej Polskiej moe by ustalone ryczatowo.
Art. 71. Producent moe bez zgody twrcw utworu audiowizualnego
dokonywa tumacze na rne wersje jzykowe.
Art. 72. Twrca utworu zamwionego do utworu audiowizualnego moe, po
upywie

piciu

lat

od

przyjcia

zamwionego

utworu,

zezwoli

na

rozpowszechnianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym, jeeli w tym


terminie nie doszo do rozpowszechnienia utworu audiowizualnego z jego utworem.
Strony mog skrci ten termin.
Art. 73. Prawo do nadzoru autorskiego moe by wykonywane tylko w
stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego.
Rozdzia 7
Przepisy szczeglne dotyczce programw komputerowych
Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegaj ochronie jak utwory literackie, o
ile przepisy niniejszego rozdziau nie stanowi inaczej.
2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy
jego wyraenia. Idee i zasady bdce podstaw jakiegokolwiek elementu programu
komputerowego, w tym podstaw czy, nie podlegaj ochronie.
3. Prawa majtkowe do programu komputerowego stworzonego przez
pracownika w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy przysuguj
pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 42/82

4. Autorskie prawa majtkowe do programu komputerowego, z zastrzeeniem


przepisw art. 75 ust. 2 i 3, obejmuj prawo do:
1)

trwaego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w caoci


lub w czci jakimikolwiek rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w
ktrym dla wprowadzania, wywietlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania

programu

komputerowego

niezbdne

jest

jego

zwielokrotnienie, czynnoci te wymagaj zgody uprawnionego;


2)

tumaczenia, przystosowywania, zmiany ukadu lub jakichkolwiek innych


zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, ktra tych
zmian dokonaa;

3)

rozpowszechniania, w tym uyczenia lub najmu, programu komputerowego lub


jego kopii.
Art. 75. 1. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, czynnoci wymienione w art. 74

ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagaj zgody uprawnionego, jeeli s niezbdne do


korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do
poprawiania bdw przez osob, ktra legalnie wesza w jego posiadanie.
2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
1)

sporzdzenie kopii zapasowej, jeeli jest to niezbdne do korzystania z


programu komputerowego. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie moe
by uywana rwnoczenie z programem komputerowym;

2)

obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego


w celu poznania jego idei i zasad przez osob posiadajc prawo korzystania z
egzemplarza programu komputerowego, jeeli, bdc do tych czynnoci
upowaniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wywietlania,
stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;

3)

zwielokrotnianie kodu lub tumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4


pkt 1 i 2, jeeli jest to niezbdne do uzyskania informacji koniecznych do
osignicia wspdziaania niezalenie stworzonego programu komputerowego
z innymi programami komputerowymi, o ile zostan spenione nastpujce
warunki:
a)

czynnoci te dokonywane s przez licencjobiorc lub inn osob


uprawnion do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bd
przez inn osob dziaajc na ich rzecz,

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

b)

s. 43/82

informacje niezbdne do osignicia wspdziaania nie byy uprzednio


atwo dostpne dla osb, o ktrych mowa pod lit. a,

c)

czynnoci te odnosz si do tych czci oryginalnego programu


komputerowego, ktre s niezbdne do osignicia wspdziaania.

3. Informacje, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3, nie mog by:


1)

wykorzystane do innych celw ni osignicie wspdziaania niezalenie


stworzonego programu komputerowego;

2)

przekazane innym osobom, chyba e jest to niezbdne do osignicia


wspdziaania niezalenie stworzonego programu komputerowego;

3)

wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu


programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyraenia lub do innych
czynnoci naruszajcych prawa autorskie.
Art. 76. Postanowienia umw sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 s niewane.
Art. 77. Do programw komputerowych nie stosuje si przepisw art. 16 pkt 3

5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 331335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i
art. 62.
Art. 771. Uprawniony

moe

domaga

si

od

uytkownika

programu

komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego rodkw technicznych (w tym


programw komputerowych), ktrych jedynym przeznaczeniem jest uatwianie
niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpiecze programu.
Art. 772. Ochrona przyznana bazom danych speniajcym cechy utworu nie
obejmuje programw komputerowych uywanych do sporzdzenia lub obsugi baz
danych dostpnych przy pomocy rodkw elektronicznych.
Rozdzia 8
Ochrona autorskich praw osobistych
Art. 78. 1. Twrca, ktrego autorskie prawa osobiste zostay zagroone cudzym
dziaaniem, moe da zaniechania tego dziaania. W razie dokonanego naruszenia
moe take da, aby osoba, ktra dopucia si naruszenia, dopenia czynnoci
potrzebnych do usunicia jego skutkw, w szczeglnoci aby zoya publiczne
owiadczenie o odpowiedniej treci i formie. Jeeli naruszenie byo zawinione, sd
moe przyzna twrcy odpowiedni sum pienin tytuem zadouczynienia za

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 44/82

doznan krzywd lub na danie twrcy zobowiza sprawc, aby uici


odpowiedni sum pienin na wskazany przez twrc cel spoeczny.
2. Jeeli twrca nie wyrazi innej woli, po jego mierci z powdztwem o
ochron autorskich praw osobistych zmarego moe wystpi maonek, a w jego
braku kolejno: zstpni, rodzice, rodzestwo, zstpni rodzestwa.
3. Jeeli twrca nie wyrazi innej woli, osoby wymienione w ust. 2 s
uprawnione w tej samej kolejnoci do wykonywania autorskich praw osobistych
zmarego twrcy.
4. Jeeli twrca nie wyrazi innej woli, z powdztwem, o ktrym mowa w ust.
2, moe rwnie wystpi stowarzyszenie twrcw waciwe ze wzgldu na rodzaj
twrczoci lub organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi, ktra zarzdzaa prawami autorskimi zmarego twrcy.
Rozdzia 9
Ochrona autorskich praw majtkowych
Art. 79. 1. Uprawniony, ktrego autorskie prawa majtkowe zostay naruszone,
moe da od osoby, ktra naruszya te prawa:
1)

zaniechania naruszania;

2)

usunicia skutkw naruszenia;

3)

naprawienia wyrzdzonej szkody:


a)

na zasadach oglnych albo

b) 6) poprzez

zapat

dwukrotnoci,
trzykrotnoci

sumy

pieninej

a w przypadku
stosownego

gdy

wysokoci

naruszenie

wynagrodzenia,

ktre

odpowiadajcej

jest
w

zawinione
chwili

jego

dochodzenia byoby nalene tytuem udzielenia przez uprawnionego zgody


na korzystanie z utworu;
4)

6)

wydania uzyskanych korzyci.

Uznany wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt SK 32/14,
ktry wszed w ycie z dniem 1 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 932), za niezgodny z Konstytucj RP w
zakresie, w jakim uprawniony, ktrego autorskie prawa majtkowe zostay naruszone, moe da
od osoby, ktra naruszya te prawa, naprawienia wyrzdzonej szkody poprzez zapat sumy
pieninej w wysokoci odpowiadajcej - w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotnoci stosownego wynagrodzenia, ktre w chwili jego dochodzenia byoby nalene
tytuem udzielenia przez uprawionego zgody na korzystanie z utworu.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 45/82

[2. Niezalenie od roszcze, okrelonych w ust. 1, uprawniony moe si Nowe brzmienie


domaga:
1)

jednokrotnego

albo

wielokrotnego

ogoszenia

prasie owiadczenia

odpowiedniej treci i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej


wiadomoci czci albo caoci orzeczenia sdu wydanego w rozpatrywanej
sprawie, w sposb i w zakresie okrelonym przez sd;
2)

zapaty przez osob, ktra naruszya autorskie prawa majtkowe, odpowiedniej


sumy pieninej, nie niszej ni dwukrotna wysoko uprawdopodobnionych
korzyci odniesionych przez sprawc z dokonanego naruszenia, na rzecz
Funduszu, o ktrym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostao
dokonane w ramach dziaalnoci gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we
wasnym imieniu, choby na cudzy rachunek.]
<2. Niezalenie od roszcze, okrelonych w ust. 1, uprawniony moe si

domaga jednokrotnego albo wielokrotnego ogoszenia w prasie owiadczenia o


odpowiedniej treci i formie lub podania do publicznej wiadomoci czci albo
caoci orzeczenia sdu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposb i w
zakresie okrelonym przez sd.>
3. Sd moe nakaza osobie, ktra naruszya autorskie prawa majtkowe, na jej
wniosek i za zgod uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione,
zapat stosownej sumy pieninej na rzecz uprawnionego, jeeli zaniechanie
naruszania lub usunicie skutkw naruszenia byoby dla osoby naruszajcej
niewspmiernie dotkliwe.
4. Sd, rozstrzygajc o naruszeniu prawa,

moe orzec na wniosek

uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz rodkach i


materiaach uytych do ich wytworzenia, w szczeglnoci moe orzec o ich
wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet nalenego odszkodowania
lub zniszczeniu. Orzekajc, sd uwzgldnia wag naruszenia oraz interesy osb
trzecich.
5. Domniemywa si, e rodki i materiay, o ktrych mowa w ust. 4, s
wasnoci osoby, ktra naruszya autorskie prawa majtkowe.
6. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio w przypadku usuwania lub
obchodzenia technicznych zabezpiecze przed dostpem, zwielokrotnianiem lub

2015-11-27

ust. 2 w art. 79
wejdzie w ycie z
dn. 1.01.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1639).

Kancelaria Sejmu

s. 46/82

rozpowszechnianiem utworu, jeeli dziaania te maj na celu bezprawne korzystanie


z utworu.
7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio w przypadku usuwania lub
zmiany bez upowanienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat
zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a take wiadomego
rozpowszechniania utworw z bezprawnie usunitymi lub zmodyfikowanymi takimi
informacjami.
Art. 80. 1. Sd waciwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw
majtkowych miejsca, w ktrym sprawca wykonuje dziaalno lub w ktrym
znajduje si jego majtek, take przed wytoczeniem powdztwa rozpoznaje, nie
pniej ni w terminie 3 dni od dnia zoenia w sdzie, wniosek majcego w tym
interes prawny:
1)

o zabezpieczenie dowodw oraz o zabezpieczenie zwizanych z nimi roszcze;

2)

o zobowizanie naruszajcego autorskie prawa majtkowe do udzielenia


informacji i udostpnienia okrelonej przez sd dokumentacji majcej
znaczenie dla roszcze, o ktrych mowa w art. 79 ust. 1;

3)

o zobowizanie innej ni naruszajcy osoby do udzielenia informacji, ktre


maj znaczenie dla roszcze, okrelonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu,
sieciach dystrybucji, iloci i cenie towarw lub usug naruszajcych autorskie
prawa majtkowe, jeeli:
a)

stwierdzono, e posiada ona towary naruszajce autorskie prawa


majtkowe, lub

b)

stwierdzono, e korzysta ona z usug naruszajcych autorskie prawa


majtkowe, lub

c)

stwierdzono, e wiadczy ona usugi wykorzystywane w dziaaniach


naruszajcych autorskie prawa majtkowe, lub

d)

zostaa przez osob okrelon w lit. a, b lub c wskazana jako uczestniczca


w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarw lub wiadczeniu usug
naruszajcych autorskie prawa majtkowe,

a powysze dziaania maj na celu uzyskanie bezporednio lub porednio zysku


lub innej korzyci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to dziaa
konsumentw bdcych w dobrej wierze.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 47/82

2. Sd, dopuszczajc dowd lub rozpoznajc wnioski, o ktrych mowa w ust. 1,


zapewnia zachowanie tajemnicy przedsibiorcy i innych tajemnic ustawowo
chronionych.
3. Od obowizku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, moe uchyli si ten, kto
wedug przepisw Kodeksu postpowania cywilnego mgby jako wiadek odmwi
zezna lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.
4. W uzasadnionych przypadkach sd moe uzaleni wydanie postanowienia o
zabezpieczeniu dowodw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, od zoenia kaucji.
5. Zaalenia na postanowienia sdu w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, sd
rozpoznaje w terminie 7 dni.
6. Do zabezpieczenia dowodw stosuje si odpowiednio art. 733, art. 742 i art.
744-746 Kodeksu postpowania cywilnego.
Rozdzia 10
Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy rde informacji
Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. W braku wyranego zastrzeenia zezwolenie nie jest wymagane,
jeeli osoba ta otrzymaa umwion zapat za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1)

osoby powszechnie znanej, jeeli wizerunek wykonano w zwizku z penieniem


przez ni funkcji publicznych, w szczeglnoci politycznych, spoecznych,
zawodowych;

2)

osoby stanowicej jedynie szczeg caoci takiej jak zgromadzenie, krajobraz,


publiczna impreza.
Art. 82. Jeeli osoba, do ktrej korespondencja jest skierowana, nie wyrazia

innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej


mierci, wymaga zezwolenia maonka, a w jego braku kolejno zstpnych, rodzicw
lub rodzestwa.
Art. 83. Do roszcze w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim
przedstawionej

oraz

rozpowszechniania

korespondencji

bez

wymaganego

zezwolenia osoby, do ktrej zostaa skierowana, stosuje si odpowiednio przepis art.


78 ust. 1; roszcze tych nie mona dochodzi po upywie dwudziestu lat od mierci
tych osb.
2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 48/82

Art. 84. 1. Twrca, a wydawca lub producent na danie twrcy maj


obowizek zachowania w tajemnicy rde informacji wykorzystanych w utworze
oraz nieujawniania zwizanych z tym dokumentw.
2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgod osoby, ktra powierzya
tajemnic, lub na podstawie postanowienia waciwego sdu.
Rozdzia 11
Prawa pokrewne
Oddzia 1
Prawa do artystycznych wykona
Art. 85. 1. Kade artystyczne wykonanie utworu lub dziea sztuki ludowej
pozostaje pod ochron niezalenie od jego wartoci, przeznaczenia i sposobu
wyraenia.
2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, s w szczeglnoci:
dziaania aktorw, recytatorw, dyrygentw, instrumentalistw, wokalistw,
tancerzy i mimw oraz innych osb w sposb twrczy przyczyniajcych si do
powstania wykonania.
Art. 86. 1. Artycie wykonawcy przysuguje, w granicach okrelonych
przepisami ustawy, wyczne prawo do:
1)

ochrony dbr osobistych, w szczeglnoci w zakresie:


a)

wskazywania go jako wykonawcy, z wyczeniem przypadkw, gdy


pominicie jest zwyczajowo przyjte,

b)

decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania


anonimowoci albo posuenia si pseudonimem,

c)

sprzeciwiania si jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym


zmianom wykonania, ktre mogyby narusza jego dobre imi;

2)

korzystania z artystycznego wykonania i rozporzdzania prawami do niego na


nastpujcych polach eksploatacji:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzania okrelon technik


egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz
technik cyfrow,

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

b)

s. 49/82

w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktrych artystyczne wykonanie


utrwalono wprowadzania do obrotu, uyczania lub najmu egzemplarzy,

c)

w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposb inny ni


okrelony w lit. b nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba e
s one dokonywane za pomoc wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a
take publicznego udostpniania utrwalenia artystycznego wykonania w
taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

2. Artycie wykonawcy suy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z


artystycznego wykonania lub za rozporzdzanie prawami do takiego wykonania
okrelone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy.
3. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego
wykonania za pomoc wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artycie wykonawcy
przysuguje prawo do stosownego wynagrodzenia.
Art. 87. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artyst wykonawc z
producentem utworu audiowizualnego umowy o wspudzia w realizacji utworu
audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporzdzania i korzystania z
wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w
chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.
Art. 88. Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do
wykonywanego utworu.
Art. 89. 1. Prawo, o ktrym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa
z upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym nastpio artystyczne
wykonanie.
2. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 1, nastpia publikacja lub inne
rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego w inny sposb ni na
fonogramie, okres ochrony liczy si od tego zdarzenia, a gdy miay miejsce obydwa
od tego z nich, ktre miao miejsce wczeniej.
Art. 891. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w art. 89 ust. 1, nastpia publikacja
lub inne rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego na fonogramie,
prawo, o ktrym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z upywem

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 50/82

siedemdziesiciu lat od tego zdarzenia, a gdy miay miejsce obydwa od tego z nich,
ktre miao miejsce wczeniej.
Art. 90. Przepisy ustawy stosuje si do artystycznych wykona, ktre:
1)

dokonane zostay przez obywatela polskiego albo osob zamieszka na


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

11)

dokonane zostay przez obywatela pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej,


lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

2)

zostay ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3)

zostay opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


lub

4)

s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich


ochrona wynika z tych umw.
Art. 91. Domniemywa si, e kierownik zespou jest umocowany do

reprezentowania praw do zespoowego artystycznego wykonania. Domniemanie to


stosuje si odpowiednio do czci artystycznego wykonania majcych samodzielne
znaczenie.
Art. 92. Do artystycznych wykona stosuje si odpowiednio przepisy art. 810,
12, 18, 21, 211, 4145, 4749, 5255, 5759, 6268, 71 i 78.
Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje si odpowiednio
przepisy art. 15a oraz art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego.
Oddzia 2
Prawa do fonogramw i wideogramw
Art. 94. 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dwikowej
wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych.
2. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazw, z
dwikiem lub bez, niezalenie od tego, czy stanowi ono utwr audiowizualny.
3. Domniemywa si, e producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba,
pod ktrej nazwiskiem lub firm (nazw) fonogram lub wideogram zosta po raz
pierwszy sporzdzony.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 51/82

4. Bez uszczerbku dla praw twrcw lub artystw wykonawcw, producentowi


fonogramu lub wideogramu przysuguje wyczne prawo do rozporzdzania i
korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:
1)

zwielokrotniania okrelon technik;

2)

wprowadzenia do obrotu;

3)

najmu oraz uyczania egzemplarzy;

4)

publicznego udostpniania fonogramu lub wideogramu w taki sposb, aby


kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do

obrotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przysuguje prawo do stosownego


wynagrodzenia.
Art. 95. 1. Prawo, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upywem
pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym fonogram lub wideogram zosta
sporzdzony.
2. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 1, fonogram zosta opublikowany,
prawo, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upywem siedemdziesiciu lat
nastpujcych po roku, w ktrym fonogram zosta opublikowany.
3. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 1, fonogram nie zosta opublikowany
i jeeli w tym okresie zosta rozpowszechniony w inny sposb, prawo, o ktrym
mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upywem siedemdziesiciu lat nastpujcych po
roku, w ktrym fonogram zosta rozpowszechniony.
4. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 1, wideogram zosta opublikowany
lub rozpowszechniony, prawo, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z
upywem pidziesiciu lat nastpujcych po roku, w ktrym miao miejsce pierwsze
z tych zdarze.
Art. 951. 1. Do fonogramw stosuje si odpowiednio przepis art. 21 ust. 1,
chyba e nadawanie odbywa si na podstawie umowy z uprawnionym.
2. Do fonogramw i wideogramw stosuje si odpowiednio przepisy art. 211.
Art. 952. 1. Jeeli po upywie pidziesiciu lat od publikacji fonogramu albo
jego rozpowszechnienia w inny sposb, producent fonogramu nie wprowadza do
obrotu wystarczajcej liczby egzemplarzy fonogramu, ktra, biorc pod uwag jego
charakter, zaspokajaaby racjonalne potrzeby odbiorcw, lub nie udostpnia go

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 52/82

publicznie w taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, artysta wykonawca albo jego spadkobierca moe
wypowiedzie umow, na mocy ktrej prawa do artystycznego wykonania zostay
przeniesione w tym zakresie na producenta fonogramu, albo umow, na mocy ktrej
producentowi fonogramu udzielona zostaa w tym zakresie licencja wyczna na
korzystanie z artystycznego wykonania.
2. Wypowiedzenie umowy, o ktrym mowa w ust. 1, staje si skuteczne, jeeli
producent fonogramu w terminie roku od dnia dorczenia mu owiadczenia przez
artyst wykonawc albo jego spadkobierc o wypowiedzeniu umowy, nie rozpocznie
korzystania z fonogramu w aden ze sposobw, o ktrych mowa w ust. 1.
3. Jeeli fonogram zawiera utrwalenie wykona kilku artystw wykonawcw,
prawo do wypowiedzenia umowy, o ktrym mowa w ust. 1, przysuguje kademu z
nich.
4. W przypadku skutecznego wypowiedzenia umw zawartych w odniesieniu
do wszystkich artystycznych wykona utrwalonych na fonogramie, prawo
producenta tego fonogramu, o ktrym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa.
5. Prawo do wypowiedzenia umowy, o ktrym mowa w ust. 1, nie podlega
zrzeczeniu si ani zbyciu.
Art. 953. 1. Jeeli przeniesienie praw do artystycznego wykonania na
producenta fonogramu albo udzielenie mu licencji wycznej na korzystanie z
artystycznego wykonania nastpio za jednorazowym wynagrodzeniem, artysta
wykonawca ma prawo do corocznego dodatkowego wynagrodzenia od producenta
fonogramu za kady rok nastpujcy po upywie pidziesiciu lat po roku publikacji
fonogramu albo jego rozpowszechnienia w inny sposb.
2. Kwota dodatkowego wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1, wynosi 20%
przychodu producenta fonogramu uzyskanego w poprzednim roku z tytuu
zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu i publicznego udostpniania fonogramu w
taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
3. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1, nie
podlega zrzeczeniu si ani zbyciu.
4. Wypata dodatkowego wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje za
porednictwem organizacji zbiorowego zarzdzania prawami pokrewnymi do

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 53/82

artystycznych wykona, wyznaczonej na okres nie duszy ni pi lat przez ministra


waciwego

do

spraw

kultury

ochrony

dziedzictwa

narodowego

po

przeprowadzeniu konkursu uwzgldniajcego nastpujce kryteria:


1)

reprezentatywno;

2)

zdolno organizacyjn do realizacji zadania w sposb zapewniajcy efektywny


pobr wynagrodze, o ktrych mowa w ust. 1, i ich wypaty;

3)

skuteczno i prawidowo dziaania;

4)

zasadno planowanych kosztw wypaty wynagrodze, o ktrych mowa w ust.


1, i ich wysoko.
5. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ogasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej konkurs,


o ktrym mowa w ust. 4, oraz jego wynik.
6. Organizacja zbiorowego zarzdzania prawami pokrewnymi do artystycznych
wykona biorca udzia w konkursie, o ktrym mowa w ust. 4, moe zoy do
ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w
terminie 7 dni od dnia ogoszenia wyniku tego konkursu, odwoanie od jego wyniku
ze wzgldu na naruszenie przepisw prawa.
7. Odwoanie, o ktrym mowa w ust. 6, minister waciwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jego wpywu.
W przypadku uwzgldnienia odwoania minister waciwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego uniewania konkurs, o ktrym mowa w ust. 4.
8. Artysta wykonawca lub organizacja zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa
w ust. 4, mog domaga si od producenta fonogramu udzielenia wszelkich
informacji oraz udostpnienia dokumentw niezbdnych do okrelenia wysokoci
nalenego im dodatkowego wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1, i jego wypaty.
9. Organizacja zbiorowego zarzdzania, o ktrej mowa w ust. 4, ma prawo
przeznaczy z dodatkowego wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1, nie wicej ni
10% jego wartoci na pokrycie ponoszonych przez ni uzasadnionych i
udokumentowanych kosztw dochodzenia oraz wypaty tego wynagrodzenia.
10. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasigniciu opinii organizacji zbiorowego zarzdzania prawami pokrewnymi do
artystycznych wykona oraz organizacji producentw fonogramw, okreli, w
drodze rozporzdzenia:

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

1)

s. 54/82

sposb pobierania dodatkowego wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1,


dokonywania z niego potrce oraz jego wypaty, majc na uwadze
konieczno zapewnienia, aby pobr i wypata tego wynagrodzenia byy
dokonywane w sposb efektywny i przejrzysty, a potrcenia byy uzasadnione i
udokumentowane;

2)

wymagany zakres informacji umieszczanych w ogoszeniu o konkursie, o


ktrym mowa w ust. 4, majc na uwadze, e minimalny zakres tych informacji
ma obejmowa co najmniej warunki uczestnictwa w konkursie, termin
skadania ofert i kryteria ich oceny;

3)

zakres dokumentacji konkursowej, majc na uwadze, e zakres tej


dokumentacji ma co najmniej okrela warunki uczestnictwa w konkursie, o
ktrym mowa w ust. 4, wymagania, jakim ma odpowiada oferta i kryteria
oceny ofert;

4)

tryb postpowania konkursowego, majc na uwadze przejrzysto, rzetelno


i obiektywno postpowania konkursowego.
Art. 954. Jeeli przeniesienie praw do artystycznego wykonania na producenta

fonogramu albo udzielenie mu licencji wycznej na korzystanie z artystycznego


wykonania nastpio za wynagrodzeniem wypacanym artycie wykonawcy przez
producenta fonogramu okresowo, od wypat z tego tytuu nie potrca si zaliczek lub
innych odlicze okrelonych w umowie po upywie pidziesiciu lat od publikacji
fonogramu albo jego rozpowszechnienia w inny sposb.
Art. 96. Przepisy ustawy stosuje si do fonogramw i wideogramw:
1)

ktrych producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce


zamieszkania lub siedzib, lub

11)

ktrych producent ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego


miejsce zamieszkania lub siedzib, lub

2)

ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w


jakim ich ochrona wynika z tych umw.
Oddzia 3
Prawa do nada programw
Art. 97. Bez

uszczerbku

dla

praw

twrcw,

artystw

wykonawcw,

producentw fonogramw i wideogramw, organizacji radiowej lub telewizyjnej


2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 55/82

przysuguje wyczne prawo do rozporzdzania i korzystania ze swoich nada


programw w zakresie:
1)

utrwalania;

2)

zwielokrotniania okrelon technik;

3)

nadawania przez inn organizacj radiow lub telewizyjn;

4)

reemitowania;

5)

wprowadzania do obrotu ich utrwale;

6)

odtwarzania w miejscach dostpnych za opat wstpu;

7)

udostpniania ich utrwale w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Art. 98. Prawo, o ktrym mowa w art. 97, ganie z upywem pidziesiciu lat

nastpujcych po roku pierwszego nadania programu.


Art. 99. Przepisy ustawy stosuje si do nada programw:
1)

organizacji radiowej i telewizyjnej, ktra ma siedzib na terytorium


Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)

organizacji radiowej i telewizyjnej, ktra ma siedzib na terytorium


Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

3)

ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w


jakim ich ochrona wynika z tych umw.
Oddzia 31
Prawa do pierwszych wyda oraz wyda naukowych i krytycznych
Art. 991. Wydawcy, ktry jako pierwszy w sposb zgodny z prawem

opublikowa lub w inny sposb rozpowszechni utwr, ktrego czas ochrony ju


wygas, a jego egzemplarze nie byy jeszcze publicznie udostpniane, przysuguje
wyczne prawo do rozporzdzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich
polach eksploatacji przez okres dwudziestu piciu lat od daty pierwszej publikacji
lub rozpowszechnienia.
Art. 992. Temu, kto po upywie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu
przygotowa jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebdce utworem, przysuguje
wyczne prawo do rozporzdzania takim wydaniem i korzystania z niego w

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 56/82

zakresie, o ktrym mowa w art. 50 pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty
publikacji.
Art. 993. Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje si odpowiednio do utworw i
tekstw, ktre ze wzgldu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie byy objte
ochron prawa autorskiego.
Art. 994. Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o ktrym mowa w art. 991 i w art.
992, stosuje si odpowiednio przepisy art. 37 i art. 39.
Art. 995. 1. Przepisy ustawy stosuje si do pierwszych wyda:
1)

ktrych wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce


zamieszkania lub siedzib lub

2)

ktrych wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego


miejsce zamieszkania lub siedzib, lub

3)

ktre s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w


jakim ich ochrona wynika z tych umw.
2. Przepisy ustawy stosuje si do wyda naukowych i krytycznych, ktre:

1)

zostay dokonane przez obywatela polskiego albo osob zamieszka na


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)

zostay ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3)

zostay opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


lub

4)

s chronione na podstawie umw midzynarodowych, w zakresie, w jakim ich


ochrona wynika z tych umw.
Art. 996. Do pierwszych wyda oraz wyda naukowych i krytycznych przepisy

oddziau 6 w rozdziale 3 stosuje si.


Oddzia 4
Postanowienia wsplne dotyczce praw pokrewnych
Art. 100. Wykonywanie praw do artystycznych wykona, fonogramw,
wideogramw, nada programw, a take pierwszych wyda oraz wyda naukowych
i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikajcym z przepisw art.
2335.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 57/82

Art. 101. Do artystycznych wykona, fonogramw, wideogramw, nada


programw, pierwszych wyda oraz wyda naukowych i krytycznych stosuje si
odpowiednio przepisy art. 1 ust. 4, art. 6, art. 61, art. 8 ust. 2, art. 355359, art. 39, art.
51, art. 79 i art. 80.
Art. 102. 1. Na kadym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza
si, poza oznaczeniami dotyczcymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa,
tytuami utworw oraz dat sporzdzenia, nazwisko lub firm (nazw) producenta
oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazw organizacji radiowej lub telewizyjnej.
2. Domniemywa si, e egzemplarze niespeniajce wymogw okrelonych w
ust. 1 zostay sporzdzone bezprawnie.
Art. 103. Spory dotyczce praw pokrewnych nale do waciwoci sdw
okrgowych.
Rozdzia 12
Organizacje zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi
Art. 104. 1. Organizacjami zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi, zwanymi dalej organizacjami zbiorowego zarzdzania, w
rozumieniu ustawy, s stowarzyszenia zrzeszajce twrcw, artystw wykonawcw,
producentw lub organizacje radiowe i telewizyjne, ktrych statutowym zadaniem
jest zbiorowe zarzdzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw
pokrewnych oraz wykonywanie uprawnie wynikajcych z ustawy.
2. Do organizacji, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si przepisy prawa o
stowarzyszeniach, z tym e:
1)

czonkiem organizacji moe by rwnie osoba prawna;

2)

podjcie przez organizacje dziaalnoci okrelonej w ustawie wymaga


zezwolenia ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego;

3)

nadzr nad organizacjami sprawuje minister waciwy do spraw kultury i


ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

udziela zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dajcym rkojmi


naleytego zarzdzania powierzonymi prawami.
2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 58/82

31. Organizacja zbiorowego zarzdzania sporzdza roczne sprawozdanie ze


swojej dziaalnoci nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia bilansowego.
32. Organizacja zbiorowego zarzdzania prowadzi ksigi rachunkowe i
sporzdza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r. o
rachunkowoci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.
1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).
33. Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarzdzania
podlega badaniu przez biegego rewidenta. Wyboru biegego rewidenta dokonuje
organ kontroli wewntrznej organizacji.
34. Organizacja

zbiorowego

zarzdzania

niezwocznie

przekazuje

sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 31, i sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 32,
wraz z opini i raportem biegego rewidenta ministrowi waciwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podaje je do publicznej wiadomoci
poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
35. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy zakres sprawozdania, o ktrym
mowa w ust. 31, uwzgldniajc informacje na temat struktury organizacyjnej
organizacji zbiorowego zarzdzania, jej organw wewntrznych i majtku oraz
dziaalnoci w zakresie zbiorowego zarzdzania i ochrony praw autorskich i praw
pokrewnych, a take konieczno dokonania oceny prawidowoci realizacji przez
organizacj jej celw statutowych.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia,
minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa
organizacj do usunicia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagroeniem
cofnicia zezwolenia.
5. Zezwolenie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, moe by cofnite, jeeli
organizacja:
1)

nie wykonuje naleycie obowizkw w zakresie zarzdzania powierzonymi jej


prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony;

2)

narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia;

3)

nie wypenia obowizku zoenia do zatwierdzenia tabel wynagrodze za


korzystanie z utworw lub przedmiotw praw pokrewnych, w przypadkach

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 59/82

okrelonych w art. 21 ust. 1 i 21, art. 211 ust. 1 i art. 70 ust. 21, oraz na polu
eksploatacji odtwarzanie.
6. Decyzja ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego o udzieleniu lub o cofniciu zezwolenia na podjcie wykonywania przez
organizacje zbiorowego zarzdzania uprawnie okrelonych w ust. 1 podlega
ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
Art. 105. 1. Domniemywa si, e organizacja zbiorowego zarzdzania jest
uprawniona do zarzdzania i ochrony w odniesieniu do pl eksploatacji objtych
zbiorowym zarzdzaniem oraz e ma legitymacj procesow w tym zakresie. Na
domniemanie to nie mona si powoa, gdy do tego samego utworu lub
artystycznego wykonania roci sobie tytu wicej ni jedna organizacja zbiorowego
zarzdzania.
2. W zakresie swojej dziaalnoci organizacja zbiorowego zarzdzania moe si
domaga udzielenia informacji oraz udostpnienia dokumentw niezbdnych do
okrelenia wysokoci dochodzonych przez ni wynagrodze i opat.
Art. 106. 1. Organizacja zbiorowego zarzdzania jest obowizana do
jednakowego traktowania praw swoich czonkw oraz innych podmiotw przez
siebie reprezentowanych w zakresie zarzdzania tymi prawami lub dochodzenia ich
ochrony.
2. Organizacja zbiorowego zarzdzania nie moe, bez wanych powodw,
odmwi zgody na korzystanie z utworw lub przedmiotw praw pokrewnych w
granicach wykonywanego przez siebie zarzdu.
3. Organizacja zbiorowego zarzdzania nie moe, bez wanych powodw,
odmwi podjcia zarzdzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym.
Zarzdzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem.
Art. 107. Jeeli na danym polu eksploatacji dziaa wicej ni jedna organizacja
zbiorowego zarzdzania, organizacj waciw w rozumieniu ustawy jest
organizacja, do ktrej naley twrca lub uprawniony z tytuu prawa pokrewnego, a
gdy twrca lub uprawniony z tytuu prawa pokrewnego nie naley do adnej
organizacji albo nie ujawni swojego autorstwa organizacja wskazana przez
Komisj Prawa Autorskiego, o ktrej mowa w art. 1101.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 60/82

Art. 1071. 1. Organizacje zbiorowego zarzdzania mog zawiera porozumienia


dotyczce udzielania licencji na korzystanie z utworw lub przedmiotw praw
pokrewnych oraz poboru wynagrodze z tytuu tego korzystania na zasadach
okrelonych w tych porozumieniach.
2. Organizacje zbiorowego zarzdzania zawieraj porozumienia dotyczce
wsplnego poboru wynagrodze za korzystanie z przedmiotw praw pokrewnych na
polu eksploatacji odtwarzanie, na zasadach okrelonych w tych porozumieniach i
zatwierdzonych tabelach wynagrodze.
3. Jeeli w cigu 6 miesicy od daty prawomocnego zatwierdzenia tabel
wynagrodze w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2, nie zostanie zawarte
porozumienie dotyczce poboru wynagrodze za korzystanie z przedmiotw praw
pokrewnych, minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
wyznaczy, w drodze decyzji, po zasigniciu opinii organizacji zbiorowego
zarzdzania prawami pokrewnymi, ktre w udzielonym im zezwoleniu, o ktrym
mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, maj wskazane pole eksploatacji odtwarzanie,
stowarzysze artystw wykonawcw i producentw oraz organizacji zrzeszajcych
podmioty korzystajce z przedmiotw praw pokrewnych na polu eksploatacji
odtwarzanie, jedn organizacj zbiorowego zarzdzania spord organizacji
reprezentujcych uprawnionych z tytuu praw pokrewnych, do wykonywania
wsplnego poboru, o ktrym mowa w ust. 2, biorc pod uwag konieczno
zapewnienia efektywnego poboru wynagrodze i ich wypaty uprawnionym oraz
ocen skutecznoci i prawidowoci dziaania organizacji zbiorowego zarzdzania
prawami pokrewnymi na polu odtworze.
4. Organizacje zbiorowego zarzdzania mog, w drodze porozumienia, wskaza
spord siebie jedn organizacj upowanion do wykonywania czynnoci, o ktrych
mowa w ust. 1, 2 lub 3, bd wyznaczy podmiot, ktry w ich imieniu bdzie te
czynnoci wykonywa w oparciu o udzielone zezwolenia i penomocnictwa.
Art. 108. (uchylony).
Art. 109. (uchylony).
Art. 110. Wysoko wynagrodze dochodzonych w zakresie zbiorowego
zarzdzania przez organizacje zbiorowego zarzdzania powinna uwzgldnia
wysoko wpyww osiganych z korzystania z utworw i przedmiotw praw

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 61/82

pokrewnych, a take charakter i zakres korzystania z tych utworw i przedmiotw


praw pokrewnych.
Rozdzia 121
Komisja Prawa Autorskiego
Oddzia 1
Przepisy oglne
Art. 1101. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego powouje Komisj Prawa Autorskiego, zwan dalej Komisj.
2. Do zada Komisji naley:
1)

rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmian zatwierdzonych tabel


wynagrodze za korzystanie z utworw lub przedmiotw praw pokrewnych;

2)

rozstrzyganie sporw dotyczcych stosowania tabel, o ktrych mowa w pkt 1;

3)

rozstrzyganie sporw zwizanych z zawarciem umowy, o ktrej mowa w art.


211 ust. 1;

4)

wskazywanie organizacji waciwej w rozumieniu ustawy, w przypadku,


o ktrym mowa w art. 107;

5)

rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupenienie lub sprostowanie


orzeczenia Komisji;

6)

rozpatrywanie spraw o wykadni orzeczenia Komisji.


3. Jeeli przepisy niniejszego rozdziau nie stanowi inaczej, do postpowa

przed Komisj stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania cywilnego


o postpowaniu nieprocesowym.
4. Przepisu art. 49 Kodeksu postpowania cywilnego nie stosuje si.
Art. 1102. 1. Komisja skada si z trzydziestu arbitrw powoywanych spord
kandydatw, o ktrych mowa w ust. 3.
2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
ogasza w co najmniej dwch drukowanych dziennikach o zasigu oglnopolskim
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie pniej
ni na 60 dni przed upywem kadencji Komisji, informacj o rozpoczciu procedury
powoywania arbitrw Komisji i wyznacza termin do przedstawiania kandydatw,
nie krtszy ni 30 dni od dnia publikacji ogoszenia.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 62/82

3. Kandydatw na arbitrw Komisji przedstawiaj:


1)

organizacje zbiorowego zarzdzania;

2)

stowarzyszenia twrcw, artystw wykonawcw i producentw;

3)

organizacje zrzeszajce podmioty korzystajce z utworw lub przedmiotw


praw pokrewnych;

4)

organizacje radiowe i telewizyjne.


4. Kandydaci na arbitrw Komisji powinni posiada odpowiedni wiedz oraz

niezbdne dowiadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw


pokrewnych.
5. Arbitrem Komisji nie moe by osoba:
1)

penica funkcj w organie podmiotu, o ktrym mowa w ust. 3, niezalenie od


tego, czy podmiot ten przedstawi kandydatur arbitra;

2)

skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne lub przestpstwo


umylne skarbowe lub w stosunku do ktrej orzeczono zakaz zajmowania
okrelonego stanowiska, wykonywania okrelonego zawodu lub prowadzenia
okrelonej dziaalnoci gospodarczej.
6. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

powouje do Komisji pitnastu arbitrw spord kandydatw przedstawionych przez


podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pitnastu arbitrw przedstawionych
przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 3 i 4.
7. Arbiter Komisji w wykonywaniu swojej funkcji jest niezaleny.
8. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
9. Arbiter Komisji nie moe bez wanych powodw odmwi penienia funkcji
czonka zespou orzekajcego Komisji oraz przewodniczcego lub zastpcy
przewodniczcego Komisji.
Art. 1103. 1. Przed upywem terminu okrelonego w art. 1102 ust. 8 mandat
arbitra Komisji wygasa w przypadku jego mierci albo odwoania.
2. Arbitra Komisji odwouje minister waciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego w przypadku:
1)

zrzeczenia si penienia funkcji arbitra Komisji;

2)

skazania prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne lub przestpstwo


umylne skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania okrelonego stanowiska,

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 63/82

wykonywania okrelonego zawodu lub prowadzenia okrelonej dziaalnoci


gospodarczej;
3)

choroby uniemoliwiajcej penienie funkcji arbitra Komisji, trwajcej duej


ni 6 miesicy;

4)

objcia funkcji w organie podmiotu, o ktrym mowa w art. 1102 ust. 3.


3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego powouje nowego arbitra Komisji, na zasadach


okrelonych w art. 1102 ust. 16. Mandat nowo powoanego arbitra Komisji wygasa
z upywem kadencji Komisji.
4. W przypadku gdy arbiter Komisji, o ktrym mowa w ust. 1, by czonkiem
zespou orzekajcego Komisji lub gdy arbiter bdcy czonkiem zespou
orzekajcego zosta wybrany na przewodniczcego lub zastpc przewodniczcego
Komisji, nowy czonek zespou orzekajcego jest wybierany zgodnie z zasadami
okrelonymi dla tego postpowania w terminie 7 dni.
Art. 1104. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego ogasza w swoim dzienniku urzdowym oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej nazwiska arbitrw wchodzcych w skad
Komisji oraz informacje o wyganiciu mandatu arbitra Komisji i powoaniu nowego
arbitra Komisji.
Art. 1105. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa si w terminie 14 dni od
dnia jej powoania.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwouje i prowadzi minister waciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na posiedzeniu tym arbitrzy
Komisji dokonuj wyboru przewodniczcego Komisji.
3. Wybr przewodniczcego Komisji jest dokonywany wikszoci 2/3 gosw
w obecnoci co najmniej 20 arbitrw Komisji.
4. W przypadku niedokonania wyboru przewodniczcego na pierwszym
posiedzeniu Komisji, przewodniczcego powouje minister waciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie 14 dni od dnia zakoczenia
posiedzenia Komisji.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 64/82

5. Zastpca przewodniczcego Komisji jest wybierany, powoywany i


odwoywany na wniosek przewodniczcego Komisji, ktry wskazuje kandydata na
to stanowisko, na zasadach okrelonych w ust. 3.
6. Wniosek o odwoanie arbitra Komisji z funkcji przewodniczcego Komisji,
ze wskazaniem kandydatw na to stanowisko, moe zoy co najmniej dziesiciu
arbitrw.
7. Przewodniczcy Komisji, w terminie 14 dni od dnia zoenia wniosku, o
ktrym mowa w ust. 6, zwouje posiedzenie Komisji, na ktrym wniosek poddaje si
pod gosowanie wedug zasad okrelonych w ust. 3.
8. Przewodniczcy Komisji oraz jego zastpca nie mog by czonkami
zespow orzekajcych Komisji.
9. Przewodniczcy Komisji wykonuje czynnoci okrelone w art. 130 14 i
art. 1302 1 i 2 Kodeksu postpowania cywilnego oraz przekazuje sprawy do
rozpoznania przez waciwy zesp orzekajcy Komisji.
Art. 1106. 1. Posiedzenia zespow orzekajcych Komisji odbywaj si w
obecnoci co najmniej 2/3 skadu trzyosobowego zespou orzekajcego i 3/5 skadu
picioosobowego zespou orzekajcego.
2. Orzeczenia zespou orzekajcego Komisji zapadaj wikszoci gosw
skadu zespou orzekajcego.
3. Orzeczenia koczce postpowanie zapadaj w obecnoci caego skadu
zespou orzekajcego Komisji.
4. Orzeczenia koczce postpowanie dorcza si z urzdu uczestnikom wraz
z uzasadnieniem.
5. Przewodniczcy

Komisji

publikuje

wszystkie

orzeczenia

zespow

orzekajcych Komisji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej


ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 1107. Przewodniczcemu

Komisji

jego

zastpcy

przysuguje

wynagrodzenie miesiczne w wysokoci dwukrotnoci przecitnego miesicznego


wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw, wcznie z wypatami z zysku, za
poprzedni kwarta, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w
Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wypacane z

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 65/82

budetu pastwa, z czci bdcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw


kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 1108. 1.

Czonkom

zespow

orzekajcych

Komisji

przysuguje

wynagrodzenie:
1)

za udzia w orzekaniu w sprawach, o ktrych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 1 w


wysokoci dwukrotnego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze
przedsibiorstw, wcznie z wypatami z zysku, w kwartale poprzedzajcym
zoenie wniosku, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego
w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski,

2)

za udzia w postpowaniu mediacyjnym w sprawach, o ktrych mowa w art.


1101 ust. 2 pkt 2 i 3 w wysokoci przecitnego wynagrodzenia, o ktrym
mowa w pkt 1,

3)

za udzia w orzekaniu w sprawach, o ktrych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 4 w


wysokoci przecitnego wynagrodzenia, o ktrym mowa w pkt 1,

4)

za udzia w orzekaniu w sprawach, o ktrych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 5 i 6


w wysokoci 1/3 przecitnego wynagrodzenia, o ktrym mowa w pkt 1

wypacane po wydaniu orzeczenia koczcego postpowanie przed Komisj lub po


przeprowadzeniu postpowania mediacyjnego.
2. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 1, jest wypacane z budetu pastwa,
z czci bdcej w dyspozycji ministra waciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
3. W przypadku, o ktrym mowa w art. 1103 ust. 4, wynagrodzenie jest
wypacane czonkom zespou orzekajcego Komisji, proporcjonalnie do liczby
posiedze, w ktrych brali udzia.
Art. 1109. 1. Wniosek w sprawie nalecej do waciwoci Komisji podlega
opacie w wysokoci:
1)

dziesiciokrotnego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze


przedsibiorstw, wcznie z wypatami z zysku, w kwartale poprzedzajcym
zoenie wniosku, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego
w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w
sprawach, o ktrych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 1;

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

2)

s. 66/82

trzykrotnego przecitnego wynagrodzenia, o ktrym mowa w pkt 1 w


sprawach, o ktrych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 24;

3)

przecitnego wynagrodzenia, o ktrym mowa w pkt 1 w sprawach


o wykadni orzeczenia Komisji wydanego w skadzie trzyosobowym;

4)

jednego i 2/3 przecitnego wynagrodzenia, o ktrym mowa w pkt 1 w


sprawach

wykadni

orzeczenia

Komisji

wydanego

w skadzie

picioosobowym.
2. Opat wnosi si wraz z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 1, na rachunek
ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Opaty, o ktrych mowa w ust. 1, stanowi dochd budetu pastwa.
4. Nie pobiera si opat od wnioskw, o ktrych mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 5.
Art. 11010. Obsug

techniczno-organizacyjn

Komisji

zapewnia

urzd

obsugujcy ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa


narodowego.
Oddzia 2
Zatwierdzanie tabel wynagrodze
Art. 11011. 1. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodze za korzystanie z
utworw lub przedmiotw praw pokrewnych rozpatruje zesp orzekajcy Komisji
w skadzie picioosobowym.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o ktrej mowa
w ust. 1, przewodniczcy Komisji wyznacza z listy arbitrw Komisji do zespou
orzekajcego Komisji dwch arbitrw przedstawionych do Komisji przez podmioty
wymienione w art. 1102 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz dwch arbitrw przedstawionych do
Komisji przez podmioty wymienione w art. 1102 ust. 3 pkt 3 i 4.
3. Arbitrzy Komisji wyznaczeni zgodnie z ust. 2, na posiedzeniu zwoanym
przez

przewodniczcego

Komisji,

wybieraj

przewodniczcego

zespou

orzekajcego Komisji z listy arbitrw Komisji, bezwzgldn wikszoci gosw w


obecnoci co najmniej trzech arbitrw.
4. Jeeli arbitrzy Komisji nie wybior przewodniczcego zespou orzekajcego
Komisji w terminie miesica od dnia ich wyznaczenia do zespou orzekajcego,
zostanie on wyznaczony przez przewodniczcego Komisji.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 67/82

Art. 11012. 1. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodze za korzystanie z


utworw lub przedmiotw praw pokrewnych objtych zbiorowym zarzdzaniem
skada organizacja zbiorowego zarzdzania. Wniosek o zatwierdzenie wsplnej
tabeli moe zoy wsplnie kilka organizacji.
2. Organizacja zbiorowego zarzdzania jest obowizana do przedoenia
Komisji do zatwierdzenia tabel wynagrodze za korzystanie z utworw lub
przedmiotw praw pokrewnych w przypadkach, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1 i 21,
art. 211 ust. 1 i art. 70 ust. 21, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie.
3. Sprawy z wnioskw o zatwierdzenie tabel wynagrodze na polu eksploatacji
odtwarzanie podlegaj wsplnemu rozpoznaniu w ramach jednego postpowania.
4. We wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodze okrela si:
1)

pola eksploatacji, ktrych dotyczy tabela wynagrodze;

2)

kategorie utworw lub przedmiotw praw pokrewnych, ktrych dotyczy tabela


wynagrodze;

3)

kategorie podmiotw uprawnionych, na rzecz ktrych wnioskodawca dziaa;

4)

wysoko stawek wynagrodzenia.


5. Organizacja zbiorowego zarzdzania we wnioskach o zatwierdzenie tabel

wynagrodze ma obowizek przedstawi nisze stawki wynagrodze obowizujce


podmioty prowadzce dziaalno kulturaln oraz instytucje owiatowe, korzystajce
z utworw i przedmiotw praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nie
dziaalnoci statutowej, jeeli to korzystanie nie czy si z osiganiem korzyci
majtkowych.
6. Uczestnikami postpowania w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodze
s:
1)

wnioskodawca;

2)

inne organizacje zbiorowego zarzdzania, ktre w udzielonym im zezwoleniu, o


ktrym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, maj wskazane pola eksploatacji, ktrych
dotycz tabele wynagrodze, jeeli zo wniosek o udzia w tym
postpowaniu,

terminie

wyznaczonym,

zgodnie

ust.

8,

przez

przewodniczcego zespou orzekajcego Komisji;


3)

organizacje zrzeszajce podmioty korzystajce z utworw lub przedmiotw


praw pokrewnych, ktrych dziaalno obejmuje pola eksploatacji wynikajce z
tabel wynagrodze, jeeli zo wniosek o udzia w tym postpowaniu, w

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 68/82

terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 8, przez przewodniczcego zespou


orzekajcego Komisji.
7. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzicia udziau w sprawie
przysuguje zaalenie.
8. Przewodniczcy zespou orzekajcego Komisji zamieszcza w co najmniej
dwch drukowanych dziennikach o zasigu oglnopolskim oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra waciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego ogoszenie o wszczciu postpowania w sprawie
o zatwierdzenie tabeli wynagrodze i wzywa zainteresowane podmioty, o ktrych
mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, do wstpowania do postpowania, wyznaczajc termin nie
krtszy ni 14 dni i nie duszy ni 30 dni od dnia opublikowania ogoszenia.
Art. 11013. 1. Postpowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodze
przed zespoem orzekajcym Komisji nie moe trwa duej ni 6 miesicy, chyba e
wszyscy uczestnicy postpowania wyra zgod na okrelone przeduenie tego
terminu.
2. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach, za zgod uczestnikw
postpowania, zesp orzekajcy Komisji moe przeduy termin, o ktrym mowa
w ust. 1, na dalszy czas oznaczony, niezbdny do wydania orzeczenia w sprawie.
3. W przypadku niezakoczenia postpowania w terminach, o ktrych mowa w
ust. 1 i 2, zesp orzekajcy Komisji umarza postpowanie.
4. Zesp orzekajcy Komisji zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia tabeli
wynagrodze, w caoci albo w czci. W zakresie, w ktrym odmwi jej
zatwierdzenia, przedstawia na pimie propozycje zmian w przedoonej do
zatwierdzenia tabeli wynagrodze, wraz z ich uzasadnieniem.
5. Wydajc orzeczenie, zesp orzekajcy Komisji bierze pod uwag:
1)

kryteria okrelone w art. 110;

2)

kwot oglnego obcienia podmiotw korzystajcych z utworw lub


przedmiotw praw pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego
zarzdzania z tytuu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na
danym polu eksploatacji;

3)

zebrany w sprawie materia dowodowy;

4)

stanowiska uczestnikw postpowania;

5)

uzasadniony interes spoeczny.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 69/82

6. Zatwierdzone tabele wynagrodze zawieraj stawki wynagrodze, okrelone


kwotowo lub procentowo.
7. Przewodniczcy Komisji publikuje zatwierdzone tabele wynagrodze w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra waciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
8. Organizacje zbiorowego zarzdzania do dnia 15 lutego kadego roku
dokonuj waloryzacji okrelonych kwotowo stawek wynagrodze w oparciu
o rednioroczny wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych ogaszany przez
Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego za ostatni rok oraz przekazuj informacj
o zwaloryzowanych stawkach wynagrodze przewodniczcemu Komisji. Stawki te
s publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra
waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 11014. 1. Uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji moe zoy, w
terminie 14 dni od dnia dorczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem, wniosek o
zatwierdzenie albo odmow zatwierdzenia tabeli wynagrodze, w caoci albo w
czci, przez sd.
2. W przypadku zoenia wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, przewodniczcy
Komisji przekazuje go w terminie 14 dni wraz z aktami sprawy do sdu oraz
publikuje informacj o zoeniu tego wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
3. Jeeli postpowanie zostao umorzone z przyczyn, o ktrych mowa w art.
11013 ust. 3, wnioskodawca moe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o
umorzeniu postpowania przed zespoem orzekajcym Komisji, zoy wniosek o
zatwierdzenie tabeli wynagrodze przez sd. W przypadku zoenia wniosku przepis
ust. 2 stosuje si odpowiednio.
4. W razie niezoenia wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, orzeczenie Komisji o
zatwierdzeniu tabeli wynagrodze staje si prawomocne. W razie zoenia wniosku,
o ktrym mowa w ust. 1, orzeczenie Komisji o zatwierdzeniu tabeli wynagrodze
staje si prawomocne w czci co do ktrej nie zoono wniosku. W zakresie, w
ktrym orzeczenie odmawia zatwierdzenia tabeli wynagrodze, prawomocne staj
si zawarte w orzeczeniu propozycje zmian w przedoonej do zatwierdzenia tabeli,
w czci co do ktrej nie zoono wniosku, o ktrym mowa w ust. 1.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 70/82

5. Zoenie wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, powoduje utrat mocy


orzeczenia Komisji w caoci albo w czci, co do ktrej wniosek zosta zoony.
Art. 11015. W przypadku istotnej zmiany okolicznoci stanowicych podstaw
orzeczenia w sprawie zatwierdzenia tabeli wynagrodze, kady z uczestnikw
postpowania, moe zoy do Komisji wniosek o zmian zatwierdzonej tabeli
wynagrodze.

Do

postpowania

sprawie

zmiany

zatwierdzonej

tabeli

wynagrodze stosuje si przepisy dotyczce zatwierdzania tabel wynagrodze.


Art. 11016. 1. Stawki okrelone w zatwierdzonych tabelach wynagrodze
stosuje si w umowach, ktrych stron jest organizacja zbiorowego zarzdzania.
2. Postanowienia umowne okrelajce wynagrodzenie mniej korzystne dla
twrcw oraz uprawnionych z tytuu praw pokrewnych, ni wynikaoby to z
zatwierdzonych tabel wynagrodze, s niewane, a ich miejsce zajmuj odpowiednie
postanowienia tych tabel.
Oddzia 3
Wskazywanie organizacji waciwej w rozumieniu ustawy
Art. 11017. 1. Organizacj waciw w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o
ktrych mowa w art. 107, wskazuje zesp orzekajcy Komisji w skadzie dwch
arbitrw Komisji oraz przewodniczcego zespou, wyznaczonych z listy arbitrw
Komisji przez przewodniczcego Komisji.
2. Wniosek w sprawie, o ktrej mowa w ust. 1, moe zoy:
1)

twrca lub uprawniony z tytuu prawa pokrewnego;

2)

organizacja zbiorowego zarzdzania, ktra na podstawie treci udzielonego jej


zezwolenia, o ktrym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarzdza prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworw lub
przedmiotw praw pokrewnych, na polu eksploatacji, ktrego dotyczy wniosek;

3)

organizacja zrzeszajca podmioty korzystajce z utworw lub przedmiotw


praw pokrewnych;

4)

podmiot korzystajcy z utworw lub przedmiotw praw pokrewnych.


3. Uczestnikami postpowania, o ktrym mowa w ust. 1, s:

1)

wnioskodawca;

2)

organizacje zbiorowego zarzdzania, ktre na podstawie treci udzielonego im


zezwolenia, o ktrym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarzdzaj prawami
2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 71/82

autorskimi lub prawami pokrewnymi do tej samej kategorii utworw lub


przedmiotw praw pokrewnych, na polu eksploatacji, ktrego dotyczy wniosek;
3)

organizacje zrzeszajce podmioty korzystajce z utworw lub przedmiotw


praw pokrewnych, ktrych dziaalno objta jest zakresem wniosku, jeeli
zo wniosek o udzia w tym postpowaniu.
4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzicia udziau w sprawie

przysuguje zaalenie.
5. Przewodniczcy zespou orzekajcego Komisji zamieszcza ogoszenie
o wszczciu postpowania, o ktrym mowa w ust. 1. Do ogoszenia stosuje si
przepis art. 11012 ust. 8.
6. Od orzeczenia zespou orzekajcego Komisji wydanego w trybie okrelonym
w ust. 14, w terminie 14 dni od dnia jego dorczenia, przysuguje odwoanie do
sdu. W postpowaniu toczcym si wskutek wniesienia odwoania stosuje si
przepisy Kodeksu postpowania cywilnego o apelacji.
Oddzia 4
Rozstrzyganie sporw
Art. 11018. 1. Spory dotyczce stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel
wynagrodze oraz spory zwizane z zawarciem umowy, o ktrej mowa w art. 211
ust. 1, mog by rozpatrywane w drodze postpowania mediacyjnego pomidzy
stronami.
2. Mediacja jest dobrowolna.
3. Przewodniczcy Komisji wyznacza mediatora z listy arbitrw Komisji;
jednake strony mog wybra z tej listy innego mediatora.
4. Mediator moe przedstawia stronom propozycje ugody. Jeeli adna ze
stron w terminie trzech miesicy od dnia przedoenia propozycji ugody nie zgosi
sprzeciwu, propozycj uwaa si za przyjt.
5. Do postpowania w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si
odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania cywilnego o mediacji.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 72/82

Oddzia 5
Pozostae postpowania
Art. 11019. 1. Sprawy o odtworzenie akt rozpatruj zespoy orzekajce Komisji
w skadzie dwch arbitrw Komisji oraz przewodniczcego, wyznaczonych z listy
arbitrw Komisji przez przewodniczcego Komisji.
2. Do postpowania przed Komisj w sprawie o odtworzenie akt stosuje si
przepisy Kodeksu postpowania cywilnego o postpowaniu w razie zaginicia lub
zniszczenia akt.
3. Sprawy o uzupenienie, sprostowanie lub wykadni orzeczenia Komisji
rozpatruje zesp orzekajcy Komisji w takim samym skadzie, ktry wyda
orzeczenie w sprawie.
Oddzia 6
Postpowanie przed sdem
Art. 11020. 1. Sdem waciwym do rozpoznawania spraw, o ktrych mowa w
art. 11014 ust. 1 i 3 oraz art. 11017 ust. 6, jest sd okrgowy.
2. Minister Sprawiedliwoci wyznaczy, w drodze rozporzdzenia, jeden sd
okrgowy waciwy do rozpoznawania spraw, o ktrych mowa w ust. 1.
3. Wnioski, o ktrych mowa w art. 11014 ust. 1 i 3, oraz odwoanie, o ktrym
mowa w art. 11017 ust. 6, wnosi si za porednictwem Komisji.
Art. 11021. Sd, o ktrym mowa w art. 11020 ust. 2, rozpoznaje take zaalenia
na orzeczenia zespow orzekajcych Komisji wydane w toku postpowaniu przed
Komisj.
Art. 11022. 1. Uczestnikami w sprawie s:
1)

wnioskodawca;

2)

podmiot skadajcy wniosek o odmow zatwierdzenia tabeli wynagrodze albo


odwoanie, o ktrym mowa w art. 11017 ust. 6;

3)

podmioty uczestniczce w postpowaniu przed Komisj, jeeli przystpi do


postpowania przed jego zakoczeniem w drugiej instancji.
2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do wzicia udziau w sprawie

przysuguje zaalenie.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 73/82

Art. 11023. W sprawach z wnioskw, o ktrych mowa w art. 11014 ust. 1 i 3, sd


orzeka o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia tabeli wynagrodze, w caoci
albo w czci, biorc pod uwag kryteria okrelone w art. 11013 ust. 5. Postanowienie
koczce postpowanie w sprawie dorczane jest z urzdu przewodniczcemu
Komisji.
Rozdzia 122
Kontrola produkcji nonikw optycznych
Art. 11024. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego sprawuje kontrol w zakresie produkcji i zwielokrotniania nonikw
optycznych, w szczeglnoci w celu zapewnienia ich zgodnoci z udzielonymi przez
uprawnionych, na podstawie niniejszej ustawy, upowanieniami.
Art. 11025. Przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie, o
ktrym mowa w 11024, jest obowizany do stosowania kodw identyfikacyjnych we
wszystkich urzdzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji nonikw
optycznych.
Art. 11026. 1. Przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie, o
ktrym mowa w 11024, informuje ministra waciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego o przedmiocie i zakresie prowadzonej dziaalnoci w
terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczcia tej dziaalnoci.
2. Przedsibiorca przekazuje ministrowi waciwemu do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego informacje dotyczce:
1)

imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i


adresu, osb uprawnionych do jego reprezentowania, a take miejsca
wykonywania dziaalnoci;

2)

posiadanych urzdze do produkcji i zwielokrotniania nonikw optycznych;

3)

zastosowanych, we wszystkich urzdzeniach i ich elementach, podczas procesu


produkcji, kodach identyfikacyjnych.
3. Przedsibiorca przekazuje, w terminie do dziesitego dnia kadego miesica,

informacje za okres miesica poprzedzajcego, dotyczce:


1)

zbiorczej wielkoci produkcji i jej rodzaju;

2)

wykonywania zamwie poza miejscem prowadzenia dziaalnoci;

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

3)

s. 74/82

rozporzdzenia urzdzeniami do produkcji i zwielokrotniania nonikw


optycznych.
4. Pierwsze przekazanie przez przedsibiorc informacji, o ktrych mowa w

ust. 3, nastpuje w terminie do dziesitego dnia miesica nastpujcego po miesicu


przekazania przez przedsibiorc informacji, o ktrych mowa w ust. 1, za okres od
dnia rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej w zakresie, o ktrym mowa w 11024, nie
duszy jednak ni dwa poprzednie miesice.
5. Przedsibiorca niezwocznie informuje ministra waciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszelkich zmianach informacji, o
ktrych mowa w ust. 2.
6. Informacje s skadane na formularzach.
7. Przedsibiorca

przechowuje

dokumentacj

stanowic

podstaw

sporzdzenia informacji, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, przez okres piciu lat.


Art. 11027. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego prowadzi rejestr informacji, o ktrych mowa w 11026.
2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
udziela kademu, kto ma w tym interes prawny, informacji zawartych w rejestrze,
gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich lub praw
pokrewnych, w zakresie niezbdnym do dochodzenia ich ochrony.
3. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
okrela, w drodze rozporzdzenia:
1)

sposb prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji przez


przedsibiorc oraz wzory formularzy,

2)

rodzaje kodw identyfikacyjnych zgodnych ze standardami midzynarodowymi


w tym zakresie,

uwzgldniajc

konieczno

zapewnienia

przejrzystoci

zapisu

informacji

znajdujcych si w rejestrze oraz nieobcianie przedsibiorcy nadmiernymi


utrudnieniami w zakresie prowadzonej dziaalnoci.
Art. 11028. 1. W ramach sprawowanej kontroli minister waciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego moe, w kadym czasie, z
uwzgldnieniem przepisw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, zarzdzi

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 75/82

przeprowadzenie kontroli dziaalnoci przedsibiorcy w zakresie zgodnoci ze


stanem faktycznym informacji, o ktrych mowa w 11026.
2. Kontrol przeprowadza kontroler na podstawie pisemnego, imiennego
upowanienia zawierajcego wskazanie przedsibiorcy, przedmiotu, zakresu i
terminu rozpoczcia i zakoczenia kontroli oraz dowodu tosamoci.
3. Przedsibiorca udostpnia na danie kontrolera wszystkie dokumenty i
materiay niezbdne do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroler ma prawo do:
1)

wstpu na teren nieruchomoci, do obiektu, lokalu lub ich czci nalecych do


przedsibiorcy prowadzcego dziaalno gospodarcz w zakresie, o ktrym
mowa w 11024;

2)

wgldu do dokumentw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej


bdcej przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisw o ochronie tajemnic
ustawowo chronionych;

3)

dania od pracownikw ustnych i pisemnych wyjanie;

4)

zabezpieczania dowodw.
Art. 11029. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w

protokole kontroli.
2. Protok kontroli sporzdza si w dwch egzemplarzach; jeden egzemplarz
otrzymuje przedsibiorca.
3. Protok kontroli podpisuj kontroler i przedsibiorca.
4. W przypadku odmowy albo niemoliwoci podpisania protokou kontroli
przez przedsibiorc protok podpisuje tylko kontroler, dokonujc w protokole
stosownej adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemoliwiajcych
podpisanie protokou kontroli.
Art. 11030. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego sporzdza w terminie 30 dni od dnia podpisania protokou kontroli
wystpienie pokontrolne, ktre niezwocznie przekazuje przedsibiorcy.
2. Przedsibiorca, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystpienia
pokontrolnego, moe zgosi na pimie zastrzeenia do ustale i wnioskw
zawartych w wystpieniu pokontrolnym.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 76/82

[Rozdzia 13
Fundusz Promocji Twrczoci
Art. 111. 1.

Tworzy

si

Fundusz

Promocji

Twrczoci,

zwany

dalej

Funduszem.
2. Funduszem dysponuje minister waciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
3. Fundusz jest pastwowym funduszem celowym.
Art. 1111. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan
finansowy, sporzdzany na kady rok budetowy i zatwierdzany przez dysponenta
Funduszu.
2. Roczny plan finansowy okrela w szczeglnoci:
1)

przychody i wydatki;

2)

stan rodkw obrotowych Funduszu na pocztek i koniec roku budetowego;

3)

nalenoci i zobowizania.
3. Sprawozdania budetowe z wykonania rocznego planu finansowego

Funduszu sporzdza si w terminach i na zasadach okrelonych w odrbnych


przepisach.
Art. 112. Przychodami Funduszu s:
1)

wpywy okrelone w art. 40;

2)

wpywy okrelone w art. 79 ust. 2;

3)

dobrowolne wpaty, zapisy i darowizny;

4)

inne wpywy.
Art. 113. rodki Funduszu przeznacza si na:

1)

stypendia dla twrcw;

2)

pokrycie w caoci lub w czci kosztw wyda utworw o szczeglnym


znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wyda dla niewidomych;

3)

pomoc socjaln dla twrcw.


Art. 1131. Do wpat, o ktrych mowa w art. 40, stosuje si przepisy dziau III

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

2015-11-27

Przepis
uchylajcy
rozdzia
13
wejdzie w ycie z
dn. 1.01.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1639).

Kancelaria Sejmu

s. 77/82

poz. 60, z pn. zm. 7)), z tym e uprawnienia organw podatkowych okrelone w tej
ustawie przysuguj ministrowi waciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Art. 114. 1. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, po zasigniciu opinii waciwych stowarzysze twrcw, powouje
komisj opiniujc wnioski w sprawie dofinansowania wyda utworw o
szczeglnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, wyda dla niewidomych oraz o
przyznanie stypendiw i pomocy socjalnej dla twrcw.
2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
okreli, w drodze rozporzdzenia, podmioty uprawnione do wystpowania z
wnioskiem o przyznanie rodkw z Funduszu oraz wymogi formalne, jakim powinien
odpowiada wniosek, uwzgldniajc konieczno waciwej realizacji zada
Funduszu.]
Rozdzia 14
Odpowiedzialno karna
Art. 115. 1. Kto przywaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w bd co do
autorstwa caoci lub czci cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub
pseudonimu twrcy cudzy utwr w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,
artystyczne wykonanie albo publicznie znieksztaca taki utwr, artystyczne
wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
[3. Kto w celu osignicia korzyci majtkowej w inny sposb ni okrelony w Nowe brzmienie
ust. 3 w art. 115

ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne okrelone w art. wejdzie w ycie z
16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie dn. 1.01.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.
wykonuje obowizkw okrelonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 14, art. 40 ust. 1 poz. 1369).
lub ust. 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
roku.]
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz.
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470).

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 78/82

<3. Kto w celu osignicia korzyci majtkowej w inny sposb ni


okrelony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne
okrelone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4
lub art. 97, albo nie wykonuje obowizkw okrelonych w art. 193 ust. 2 lub art.
20 ust. 14,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci
do roku.>
Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia
cudzy utwr w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne
wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
lat 2.
2. Jeeli sprawca dopuszcza si czynu okrelonego w ust. 1 w celu osignicia
korzyci majtkowej,
podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
3. Jeeli sprawca uczyni sobie z popeniania przestpstwa okrelonego w ust. 1
stae rdo dochodu albo dziaalno przestpn, okrelon w ust. 1, organizuje lub
ni kieruje,
podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 5.
4. Jeeli sprawca czynu okrelonego w ust. 1 dziaa nieumylnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
roku.
Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu
rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwr w wersji oryginalnej lub
w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
lat 2.
2. Jeeli sprawca uczyni sobie z popeniania przestpstwa okrelonego w ust. 1
stae rdo dochodu albo dziaalno przestpn, okrelon w ust. 1, organizuje lub
ni kieruje,
podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 79/82

Art. 118. 1. Kto w celu osignicia korzyci majtkowej przedmiot bdcy


nonikiem

utworu,

artystycznego

wykonania,

fonogramu,

wideogramu

rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego


warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub
pomaga w jego ukryciu,
podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.
2. Jeeli sprawca uczyni sobie z popeniania przestpstwa okrelonego w ust. 1
stae rdo dochodu albo dziaalno przestpn, okrelon w ust. 1, organizuje lub
ni kieruje,
podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 5.
3. Jeeli na podstawie towarzyszcych okolicznoci sprawca przestpstwa
okrelonego w ust. 1 lub 2 powinien i moe przypuszcza, e przedmiot zosta
uzyskany za pomoc czynu zabronionego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
lat 2.
Art. 1181. 1. Kto wytwarza urzdzenia lub ich komponenty przeznaczone do
niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpiecze
przed

odtwarzaniem,

przegrywaniem

lub

zwielokrotnianiem

utworw

lub

przedmiotw praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urzdzeniami lub ich
komponentami, albo reklamuje je w celu sprzeday lub najmu,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
lat 3.
2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urzdzenia lub ich komponenty,
o ktrych mowa w ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
roku.
Art. 119. Kto uniemoliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli
korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo
odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
roku.
Art. 120. (uchylony).

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 80/82

Art. 121. 1. W wypadku skazania za czyn okrelony w art. 115, 116, 117, 118
lub 1181, sd orzeka przepadek przedmiotw pochodzcych z przestpstwa,
chociaby nie byy wasnoci sprawcy.
2. W wypadku skazania za czyn okrelony w art. 115, 116, 117 lub 118, sd
moe orzec przepadek przedmiotw sucych do popenienia przestpstwa,
chociaby nie byy wasnoci sprawcy.
Art. 122. ciganie przestpstw okrelonych w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust.
1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 nastpuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 1221. W

sprawach

przestpstwa

okrelone

art.

115119

pokrzywdzonym jest rwnie waciwa organizacja zbiorowego zarzdzania


prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Art. 123. Minister

Sprawiedliwoci,

drodze

rozporzdzenia,

moe

wyznaczy sdy rejonowe waciwe do rozpoznawania spraw o przestpstwa, o


ktrych mowa w art. 115119 na obszarze waciwoci danego sdu okrgowego.
Rozdzia 15
Przepisy przejciowe i kocowe
Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje si do utworw:
1)

ustalonych po raz pierwszy po jej wejciu w ycie;

2)

do ktrych prawa autorskie wedug przepisw dotychczasowych nie wygasy;

3)

do ktrych prawa autorskie wedug przepisw dotychczasowych wygasy, a


ktre wedug niniejszej ustawy korzystaj nadal z ochrony, z wyczeniem
okresu midzy wyganiciem ochrony wedug ustawy dotychczasowej i
wejciem w ycie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza wasnoci egzemplarzy
utworw rozpowszechnionych przed dniem jej wejcia w ycie.
2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si do utworw obywateli obcych stale

zamieszkaych za granic, pod warunkiem wzajemnoci.


3. (uchylony).
4. Postanowienia umw, zawartych przed dniem wejcia w ycie ustawy,
sprzeczne z przepisami art. 75 ust. 2 i 3 s niewane.
Art. 125. 1. Przepisy ustawy stosuje si do artystycznych wykona:
1)

ustalonych po raz pierwszy po jej wejciu w ycie;

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

2)

s. 81/82

w zakresie korzystania z nich po jej wejciu w ycie, jeeli wedug przepisw


niniejszej ustawy korzystaj nadal z ochrony.
2. Ustawa nie narusza wasnoci egzemplarzy, na ktrych utrwalono

artystyczne wykonanie przed dniem jej wejcia w ycie.


Art. 126. 1. Przepisy ustawy stosuje si do:
1)

fonogramw i wideogramw, ktre zostay sporzdzone po jej wejciu w ycie;

2)

programw radiowych i telewizyjnych, ktre zostay nadane po jej wejciu w


ycie;

3)

fonogramw i wideogramw oraz programw radiowych i telewizyjnych, ktre


wedug niniejszej ustawy korzystaj nadal z ochrony.
2. Zasady, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje si do korzystania przez

szkoy w celach dydaktycznych ze sporzdzonych przed dniem wejcia w ycie


ustawy nada, fonogramw i wideogramw niebdcych filmami fabularnymi oraz
spektaklami teatralnymi, a take do korzystania z utrwalonych na fonogramach i
wideogramach artystycznych wykona.
Art. 127. 1. Jeeli rozpoczte przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy
korzystanie z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub
programu radiowego albo telewizyjnego byo wedug przepisw dotychczasowych
dozwolone, natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia, to moe by ono
dokoczone, pod warunkiem e uprawniony otrzyma stosowne wynagrodzenie.
2. Z zastrzeeniem ust. 3, dokonane przed dniem wejcia w ycie niniejszej
ustawy czynnoci prawne odnoszce si do prawa autorskiego s skuteczne i
podlegaj ocenie wedug przepisw prawa dotychczasowego; odnosi si to rwnie
do zdarze innych ni czynnoci prawne.
3. Ustaw stosuje si do umw dugoterminowych, ktre zawarte zostay przed
dniem jej wejcia w ycie, w odniesieniu do okresu nastpujcego po tej dacie oraz
do zobowiza, ktre powstay przed dniem wejcia w ycie ustawy, w odniesieniu
do skutkw prawnych zdarze nastpujcych po tej dacie, nie zwizanych z istot
zobowizania.
4. Umowy zawarte przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy nie obejmuj
praw pokrewnych, chyba e strony postanowiy inaczej.

2015-11-27

Kancelaria Sejmu

s. 82/82

Art. 1271. Prezes Rady Ministrw, na wniosek ministra waciwego do spraw


kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarzdzenia, utworzy zesp do
spraw przeciwdziaania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz
okreli jego skad, zadania i tryb dziaania.
Art. 128. Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U.
Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192).
Art. 129. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia, z
wyjtkiem przepisu art. 124 ust. 3, ktry wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

2015-11-27