Vous êtes sur la page 1sur 3

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Dara Kaspers
Mentor
Meester Ronny
Klas
PEH15B
Datum
05-04-2016
Stageschool De Zevensprong
Groep
Groep 4
Plaats
Best
Aantal lln 29 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Geschiedenis
Speelwerkthema / onderwerp: Identiteit
Persoonlijk leerdoel:
- Ik ben in staat om tijdens de les overzicht te houden en als dit niet lukt de orde te herstellen, hierbij let ik erop dat ik mijn stem niet verhef en goed gebruik maak een
overlap tussen non-verbale en verbale communicatie (mimiek).
- Ik ben in staat om tijdens de bespreking van de voorwerpen ervoor te zorgen dat er respectvol met elkaar wordt om gegaan.
Lesdoel(en):
Evaluatie van lesdoelen:
Procesdoel:
Dit is een gezamenlijke les, waarbij we in een kring
- De leerlingen luisteren naar elkaars verhalen en tonen respect voor wat er verteld wordt.
zetten. Tijdens deze les kan ik meteen kijken of mijn
- De leerlingen leren meer over de identiteit van elkaar aan de hand van meegebrachte voorwerpen.
proces- en productdoelen zijn bereikt. Op het einde
- De leerlingen ervaren om eventueel met een andere kijk naar elkaar te kijken, waardoor er meer rekening
vraag ik nog wel waarom ik zon les zou hebben
gehouden wordt met elkaar.
gegeven, om te kijken of de leerlingen de essentie
- De leerlingen oefenen om de klassenband te versterken, doordat ze meer over elkaar leren.
snappen.
- De leerlingen leren om respectvol om te gaan met de voorwerpen van elkaar.
Productdoel:
- De leerlingen zijn in staat om een persoonlijk voorwerp mee te nemen en de hand daarvan een verhaal
vertellen dat kenmerkend is voor hun identiteit.
Kerndoel 51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd
en tijdsindeling te hanteren.

Beginsituatie:
Voorkennis en kunde: De leerlingen hebben weinig kennis van geschiedenis. Dit komt ook, omdat er in groep 4 nog geen sprake is van geschiedenis. Ze weten de
betekenis van geboortedatum en kunnen vroeger en nu onderscheiden.
Betrokkenheid: De leerlingen doen de hele les gezamenlijk met mij. Er wordt gesproken, geluisterd en eventueel vragen gesteld.. Doordat de leerlingen veel mogen
vertellen, ook over hun eigen ervaringen, denk ik dat de betrokkenheid hoog is.
Actualiteit: De leerlingen hebben allemaal wel iets dat bij hun past. Nu mogen ze n ding uitkiezen en daarover vertellen. Dit kan zowel actueel zijn als een tijd(je)
geleden.
Bekendheid didactische instrumenten: De leerlingen hebben wel is met de stille vinger gewerkt, maar dit gaat nog niet altijd goed. In de klas hangt een afsprakenlijst
die de leerlingen zelf hebben gemaakt. Hierbij houd ik ook er rekening mee dat er naar elkaar geluisterd word, er wordt opgelet als ik uitleg en er tijdens het
samenwerken met nette woorden wordt gesproken. Verder tel ik af en toe af van 5 naar 1 om aan te geven dat we verder gaan met de opdrachten. Dit doet mijn
mentor ook wel is en de leerlingen weten dan dat de leerkracht weer aan het woord wil.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud

+- 5
minuten

Inleiding

+-40
minuten

Gesprek

Didactische handelingen
Leraar
- Ik vertel dat we geschiedenis gaan
doen.
- Ik vertel wat ik als regels heb voor
tijdens het gesprek.
- Ik laat de leerlingen in de kring zitten
met hun voorwerpen.
- Ik begin met vertellen over mijn
voorwerp.
- Ik ga de kring rond en bespreek de
voorwerpen met de leerlingen.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
- De leerlingen luisteren naar mij en naar elkaar.
- De leerlingen weten wat ik van hun verwacht.

Materialen / Organisatie

- De leerlingen gaan in een kring zitten.


- De leerlingen nemen hun voorwerpen mee in de
kring.
- De leerlingen houden zich aan de gemaakte
regels.
- De leerlingen luisteren naar mij en naar elkaar.
- De leerlingen gaan respectvol om met elkaar
voorwerpen.

- De leerlingen zitten in een kring.


- Meegenomen voorwerpen.

- De leerlingen zitten in groepjes of


zitten 2 aan 2 naast elkaar.
- Meegenomen voorwerpen.

+- 5
minuten

Slot

- Ik bedank de leerlingen voor hun


bijdrage.
- Ik laat de leerlingen weer rustig terug
zitten op hun plek.
- Ik vraag waarom we dit nou eigenlijk
gedaan hebben en sluit de les af.

Feedback mentor (inclusief handtekening)

- De leerlingen luisteren naar mij en naar elkaar.


- De leerlingen gaan rustig op hun plek zitten.
- De leerlingen beantwoorden de vraag.

- De leerlingen zitten in een kring.


- Meegenomen voorwerpen.