Vous êtes sur la page 1sur 45

கட கதசாமி

 - 1

ம மி இ ெவளேய வத கதசாமி தன ெடகி தன


ைகய னா ஓகி ஒ #$ வ ட கப &ட'( கீ ேபா* ஒ
ெச+ம ட* ,ள வ -த. கதசாமிய ( க+க, ர$தசிவ/பாக
அவன ேகாப$ைத ெவள1கான. ேச' அம*த கதசாமி க+கைள
2 ஒ சில வ னாக, தியான ெச4 த( ேகாப$ைத அட1கி1
ெகா+டா(. ைகக, இர+ைட ஒ(5 ேச*$1 ெகா+6 மனதி
கடளட ேவ+னா( கதசாமி "கடேள, இத கிராதகி
ைலலாவ டமி என1# சீ 1கிர வ 6தைல ெகா6$ வ 6.
2(5மாதகளாக எ( மைனவ ய ( 8க கிைட1காம தவ 1# எ(
#9சி( அவலமான நிைல1# ; ெகா6. எ(ைன ம +6
இதியா1# அ</ப னா4 ஆனா எ(ைன ஆெகா+1# இத
இர+6 க>டக உடனயாக$ த@* வ 6"

*******************************
அட யா'த கதசாமி ஏ( இ/ப ேகாபமாக இ1கிறா( என
ேயாசி1கிற@*களா?

கதசாமி ஒ C /ேரா1ராம*. வய 40. மேனCம+ ெபாசிஷ(கள


எத வ த இ+டெர6மிலாததா ெதாட* பல வடகளாக
/ேரா1ரமாராகேவ இ வ ஒ வ தமான ெட1னக கீ 1 எ(5
ெசாலலா. அ ம6மல இத கால$தி இைளய தைல ;ைற
ஜாவா /ேரா1ரம*களாக இ1# ேநர$தி, Fதிதாக க/&ட*
லா#ேவC ப1க ேநரமி(ைமயாG அைத வ ட
ேசாேபறி$தன$தாG ெதாட* C /ேரா1ரமராகேவ கால$ைத1
கட$பவ(. எ(னதா( ஜாவா பா/Fலராக வதாG, கதசாமி1# இ
வைர ேவைல1# த6/பாேட இைல. ெதாட* ப ஸியாக$தா(
இ1கிறா(. ெச(ைனய ஒ ெப'ய சாஃ/ேவ* ஹஸி ேவைல
ெச4 கதசாமி ஒ /ராஜ161காக 3 மாதக1# ;( ல+ட(
வதா(. வேபா 3 வார எ(5 ெசாலி$தா( வதா(. ஆனா
/ராஜ1 பல சி1கக, காரணமாக 3 மாதக, ஓ வ ட. /ராஜ1
; வைர அவ( ல+டனேலேய இ1க ேவ+6 எ+5 ஆகி
வ ட. தLேபா /ராஜ1 இ5தி1 கட$ைத ெநகி
ெகா+தாG பல ப ரMசிைனக,. /ராஜ1 ம கி இ(5
கதசாமிைய ந(றாக நா* நாராக கிழி$ வ டா, /ராஜ1 மேனஜ*
ைலலா. அதா( கதசாமி1# இOவள ேகாப. கதசாமி1# கட,
ப1தி அதிக. எ(ன ப ரMசிைனயானாG கடளட ேவ+6த
ெச4வ 2ல த( மன பார$ைத இற1கி ைவ$ வ 6வா(. அ ஒ
வ த$தி மேனாத$வ Pதிய வாQவ ( அ-$தகள இ
த(ைன வ 6வ $1 ெகா,ள உதவ ய எ(ேற ெசால ேவ+6.

ைலலா1# வய 28. ஒ ெவ,ைள1 காரைன திமண ெச4 ஆேற


மாததி வ வாகர$ ெச4 இ/ேபா ஒ வடமாக தனமரமாக
வாQபவ,. ைலலா ப ற வள*த எலா ல+டன தா(. அவள
அ/பா அமாவ ( ப ற/ப ட மைர. வ
@ இ1# பாய (
F+ண ய$தா ைலலா1# தமிQ எ-த/ ப1க ;யாவ டாG
ந(றாக ேபச1 கL51 ெகா+டா,. ஆரப$தி ஒ தமிQ ெப+
/ராஜ1 மேனஜ* எ(பதி கதசாமி1# மி1க சேதாஷ. ஆனாG,
சி5 த/Fகைள ெபா51காத அவள நி*வாக ;ைற கதசாமி1#
அவ, ேம அ1க ேகாப$ைத வர ைவ1க, ெகா9ச நாகளாக அவைள
ஒ எதி'யாகேவ பா*$தா( கதசாமி.

அறி;க இ/ேபாைத1# இ ேபா ம +6 கைத1# ேபாகலா


வாக.
********************************
மாைல ஏ- மண . கதசாமி ஒ மாதி'யாக தன1# அைச(
ப+ண/பட /ேரா1ரா ப1 எலா ெவLறிகரமாக ேசாO ப+ண
;$ வ ட சேதாஷ$தி ைககைள ந@ ேசாப ;றி$தா(.
அ/பாடா, இ(5 ெவ,ள1கிழைம எலாேவைல ;$ வ டதா
திக, கிழைம காைலய எ(ன வா*$ைதயா தி6வாேளா என
பய ெகா+1காம வ1ெக+
@ நிமதியாக இ1கலா என ஒ
மனதி ஒ எ+ண அைல ஓய. 8Lறி/ பா*$தா(, வ1ெக+
@
எ(பதா எேலா ஐ மண 1# ;(னேம ேபா4 வ டா*க,.
கதசாமி ம6 தா( அேக இதா(. க/&டைர > ட+
ப+ண னா( கதசாமி. அத ேநர$தி

"எ(ன கதசாமி இ(< வ61#


@ ேபாகலியா" எ< ைலலாவ ( #ர
அவ( ப ( ப1கமாக ஒலி1க ெகட ேகாப வத கதசாமி1#.
உ(னாதான இOவள ேநர; இ ேவைல பா*1கிேற( எ(5
ெசால ேவ+6 ேபா இதாG த( ேகாப$ைத அட1கி ெகா+6
பதி ெசா(னா(.

"ஐ ஜ ஃப ன> ஆ த இஸூ அைச+ 6 ம . ஐ ஆ எப


6 ேகா. ஷ ட( ெநௗ. எ(ன ப+ணற ;1காம ேபானா
திக, கிழைம காைலல உக, பாரா6கைள$ தாகி ெகா,ள
;யாதில" எ(5 கி+ட கலத பதி ைலலாவ ( ;க$தி ஒ
F(;5வைல வரவைழ$த. அவ1# ெத' கதசாமி1# த( ேம
ஏக/பட ேகாப எ(5.

"தா1 கதசாமி ஃபா* சாவ ஆ தி இஸூ. நா<


இ/ப$தா( ;Mேச(. காைலல உகைள /ராஜ1 ம கில ெகா9ச
க>ட/ப6$திேட( எ(5 நிைன1கிேற(. ஐ ஆ சா'. நா( அ/ப
க6ைமயாக இலாவ டா /ராஜ1ைட ;1க ;யா. உகேளா6
ம6மல எேலார நா( அ/ப$தா( P ப+Uவ." எ(5
ெகா9ச ம(ன/F ேகடா,.

"த ஆைர" எ(5 கதசாமி சமாள$தா(.

"உக1# ஆேசபைணய ைல எ(றா. இ/பேய பா1# ேபா4


ஒ கப , ஆஃ/ '1 எ6$6 (ன* சா/ப 6 வ 6/

For more stories:www.badtamil.co.cc


ேபாகலா. உக1# ேவ5 /ேரா1ரா ஏ இ1கா?" அவள
அைழ/F கதசாமிைய ெகா9ச த6மாற ைவ$ வ ட. காைலய 
நட ெகா+டதL# ம(ன/F ேகா ;கமாக அைழ1கிறாளா அல
எ(ைன ேமG ஏதாவ வப மா ைவ1க/ ேபாகிறாளா என ஒ
சி5 மன/ ேபாராட. ஆனாG, ேபா4$தா( பா*/ேபாேம என மன
;ெவ61க "ேநா /ரா/ள, ஐ ஆ ஃ/P" எ(5 பதி அள$தா(.

கதசாமி ஒ பV* எ61க அவ, ஒ கா1ெடய எ6$1 ெகா+டா,.

"அ/Fற ெசாGக. 3 மாதமாக ந@க என1# ேவைல பா*$தாG


உக Wட ேசாஷலி ஒ நா, Wட ம ப+ண னதிைல. இ(5தா(
சா( கிைடMசி1#. ெஹௗ ஆ* & ேகா/ப வ $ ேடய ஹிய*
மM ேலாக* தா( & ேக ஃபா*?. "

"ெகா9ச க>டதா(. ஆனாG நா( தகிய 1# ெப அ+


/ர1ஃபா Pசனப ள ஓேக. மL5 ப ேவைலேயாேட எ( ெபா-
ேபா#, வ11ெக+ல
@ ல+டன இ1# உற1காரகைள/ ேபா4
பா*/ேப(. நா, ேபாவ ெத'வதிைல"

"ஐ ெக, & ஹாO ஃபமிலி ப1 ேஹா"

"ேய. ஒேர ஒ மைனவ , இர+6 பசக, 10 வய8 ைபய(, 6 வய8


மக,"

"அேடக/பா, வ டா இர+6 மைனவ ைவMசிபVக ேபால இ1#"


சி'$தா,. அத மகலான ஒளய , அவள ேபாைத கலத வ ழிேயா6
அவ, சி'$த சி'/F கதசாமிைய எ(னேவா ெச4த. இ(5 வைர
அவ( அவைள காம1க+ேணா6 பா*$ததிைல. இ/ேபா உ,ேள ேபான
பV'( மகிைமேயா எ(னேமா அவன பா*ைவய ஒ மாLற.

"எ(ன ைலலா, ஆ+கள ராம( கிைடயா எ(5 சினமா பாட வ'


ஒ(5 இ1# ெத'யாதா? " எ(5 நம6 சி'/ேபா6 பதி
ெகா6$தா( கதசாமி.

அவன பதி ைலலா1# சL5 அதி*Mசியாக இத. அட எ(னமா


ஒ அைமதியான ஒ ஆ, எ(5 நிைன$ேத( இ/ப அ/படமாக
சா( கிைடMசா வ ட மாேட( எ(ப ேபா பதி ெசாகிறாேன என
வ யதா,. கதசாமி1# பV'( மகிைம ேபால அவள கா1ெடய லி(
மகிைமேயா எ(னேவா, கதசாமிைய ெகா9ச காம1 க+ேணா6
அளவ டா,. காேதாரமாக ெமலிய ேகா6களாக ஒ சில நைர ;க,
அவ( 40ைத ெதா6 வ டா( என பைற சாLறின. மL5 ப அவன
க6மதான உடக6 ெப+கைள கவ வைகய ேலேய இத.
எ/ேபா சி'$தப (ைலலாவ ட தி6 வா# ேநர தவ ர)
இ1# அவன ;க$தி( அழ# அவ1# இ(5 அவய Lறி
எ(னேமா ெச4த.

For more stories:www.badtamil.co.cc


"ஆமா, உக1# கயாண ஆய 6Mசா?" கதசாமி ைலலாவ (
வாQ1ைக பLறி ெத'யாததா ேகடா(.
"ஆM8, அ/Fற வ வாகர$ ஆய 6M8" எ(5 அவ, பதிலள1க

"சா', என1# ெத'யாம ேக6 வ ேட( ம(ன$ வ 6க,"

"இதி எ(ன ம(ன11 இ1கிற" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட அவன


ைக ேம தன ைகைய ைவ$தா,. அத ஒ கண ப'ச
கதசாமிய ( உ,ேள எ(னேவா ெச4த.

"என1# பசி1# சா/ப ட ேபாகலா வாக" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட


அவ, நட1க அவைள/ ப ( ெதாட*தா( கதசாமி.

ப ஸின X அண திதாG, அவள இ51கமான க* அவள


ப (னழகி( ேஷ/ப ைன அழகாக எ6$1 காய.

ெரடாெர+ சா/ப 6 ேபா ேபM8 ெதாட*த. சா/ப 6 ;ய,


ப ைல கதசாமி எ61க ;யல அதிகாரமாக அவனடமி பறி$தவ,
தன கிெர கா*ைட1 ெகா6$தா,. இவ ெவளேய வதா*க,.

;தலி பா' #$த பV*, ப (ன* சா/ப 6ேபா உ,ேள த,ளய ெர
ைவ( எலா ேச* 3 மாதகளாக அட1கி ைவ$தித காம
உண*Mசிகைள ந(றாகேவ Y+ வ ட கதசாமி1#. அ ஒ
அழகான இளெப+ ைலலா ப1க$தி இ1# ேபா அவனா எ(ன
ெச4ய ; . ஆனாG அவ, அவ<1# ேமலதிகா'. அவளட
த/F$த+டாவாக நட அவ, ஏL51 ெகா,ளாவ டா வர/ ேபா#
ப ( வ ைளகைள மன நிைன1க கதசாமிய ( உண*Mசிக, ெகா9ச
Xறகி கீ ேழ வதன. ப1க$தி இ1# ல+ட( அ+ட*கிர+
ேடஷைன ேநா1கி இவ நடதன*.

ேடஷ( வாசைல அைடத நி(றா, ைலலா. கதசாமி #ைப


ெசாG ேநர வ வ ட என நிைன$1 ெகா+6 அவ, ;(ேன
நி(றா(.

"கதசாமி, இஃ/ & ேடா+ ைம+, ைவ ேடா+ & க 6 ைம


/ேள? ஐ 'யலி எ(ஜா4 வ* கபன. நாைள1# சன1கிழைம
ேவைல நா, இைல. வ61#
@ ேபானா இ(< ெகா9ச பV*
#$1 ெகா+6 ேபசலா. அ/Fற எ(ேனாட ஃ/ளா இ1#
ேப* மி ந@க தகி1கலா"

கF தி(ன1 Wலி ேவ+6மா கதசாமி1#. எனெக1# உக ெக


 உக மிேலேய ப6$1கிேறேன எ(5 ெசால ேவ+6 ேபா
இதாG அட1கி ெகா+ேட(.

"ைம /ளஷ*" என F(;5வGட( அவ( சமத ெகா61க, வாடா


கதசாமி இ(ன1# உ(ைன ஒ ைக பா*1கிேற( என மனதி

For more stories:www.badtamil.co.cc


ைலலா நிைன$ சி'$1 ெகா+டா,.

அவள வைட
@ அைடதா*க,. Fதிதாக கட/பட லZ'
அபா*ெம+6கள ஒ(5 அவள வ6.
@ மிக அழகாக
ைவ$திதா,. வரேவLபைறய ேசாபாவ இ1# ப அவ<1#
ஆைணய டவ, ேபா4 ஒ பா பVைர எ6$ 2ைய$ திற
அவன ைகய ெகா6$தா,. அவ தன1# ஒ பV* எ6$1
ெகா+6 அவ( ப1க$திேலேய வ உகா*தா,.

"கதசாமி, உக கிட ஒ ப*சன ேக,வ ேககலாமா?"

"ேகக"

"ந@க உக மைனவ ைய$ தவ ர ேவ5 யாராவ ெப+ேணாட உற


ைவ$திதி11கிற@*களா?"

கதசாமி எதி*பா*1கவ ைல ஆனாG இ/பயான ேக,வ க, ேபா#


பாைத அவன ஆைசைய நிைறேவL5 வழியாக இ1க சேதாஷமாக
பதிலள$தா(.

"கயாண$1# ;( அ<பவ;+6, காேலC ப1# ேபா.


கயாண$1# ப ( இைல. காரண நா( 8$தமானவ( எ(பதா
இைல, சா( கிைட1கல அவவளதா("

"சா( கிைடMசா?"

"ெகயா/ ப M81#ேவ(. யா ெகா6/பா சா(. ந@க


ெகா61கிற@களா?" எ(5 ேபாைத ெகா6$த ண Mசலி ேகேட
வ டா( கதசாமி.

"எ(ன நா( சா( ெகா61கிறதா எ(ைன எ((ெவ(5 நிைன$1


ெகா+6 இ# வதி1கிறா4" எ(5 க6ைமயான ;க$ட( அவ,
பதிலள1க கதசாமி ஆ/ ேபா4 வ டா(. அடடா வ லகமாக ேபா4
வ டேத எ/ப சமாள/ப என அவ( தி திெவ( ;ழி1க அவன
ப ட'ைய/ ப $ த( ப1க இ-$ அவன உத6கள த(
உத6கைள/ பதி$ ;$தமிடா,. கதசாமி ெமா$தமாக நிைல
#ைல ேபா4 வ டா(. இ/ப$தா( மிரனா, அ/Fற ;$த
ெகா61கிறாேள, இவள ேநா1க எ(ன?

"எ(ன கதசாமி பய[களா? 8மா ேஜா1காக$தா( மிரேன(.


உகைள இ(5 அ<பவ 1# ேநா1க$ேதா6தா( வ61#
@ ெகா+6
வேத(. எ1# மைனவ 1# ேராக ப+ண Wடா எ(5
நிைன1# ராமனாக இதா உகைள1 #ழ/ப Wடா எ(5 தா(
நா( அ/ப1 ேகேட(. சா(ஸு1# அைல றவ(கிற ெத'9ச/Fற
என1# ஒ கி ஃபVலி1# இைல. ஒ வஷமாM8 நா(
காம8க அ<பவ M8. இ(5 இர ;-வ உகைள ஒ ைக பா*1க

For more stories:www.badtamil.co.cc


ேபாகிேற(." எ(5 ெசாலியபேய எ- தன ஜா1கைட
கழனா,.

"அ/பாவ , காைலல ப$ ேப1# ;(னால வா*$ைதயால எ(ைன


நாராக கிழிMச, இ/ப எ( உடைல கிழி1க ேபாகிறாேய ச+டாள" எ(5
ெசலமாக பதிலள$தா( கதசாமி.

"அேட4, கதசாமி நா( உன1# ேவைலல ம6 பா இைல.


இேக தா( நா( ெசாறப ெச4யU ஓேக. வா வ எ(
ெர எலலா கழ வ 6டா"

"ெகா9ச வய81காM8 ம'யாைத ெகா61கலால, வாடா ேபாடா எ(5


W/ப 6கிறாேய" கதசாமி வ டாம அவைளM சீ +னா(.

அவ( மினா நி(5 ெகா+6 அ/பேய இ க(னகளG ைகைய


ைவ$ ;க$தி(ைப இ51கி/ ப $ அவைன இ-$ ேசாபாவ லி
எ-ப ைவ$தா,.
"அேட4, கதசாமி, காம< வடா ம'யாைத ஒ(< எதி*பா*1க
Wடா. ெசாறைத வாைய 21 ெகா+6 ெச4யU F'98தா" எ(5
ெசலமாக ெசாலியபேய அவன இதQகள த( இதQகைள
ஒனா,. அவன இதQக, வ ' இட ெகா61க அவள நா1#
அவன வா41#, ேபா4 அவன நா1கிைன$ ெதா6 8க
வ சா'$த. ஒ சில கணக, இவர நா1#க ஒ(ைறெயா(5
உண* ரசி$த ப ( அவைன வ 6வ $தா, ைலலா.

"ச', இன நா( ெசா(னப எ(ைன நி*வாணமா1#" எ(றா, அவ<


கடைள1# அ பண தா(. அவ, ;தேல ஜா1கைட கழ
இதபயா அவள ப ளசி( பட(கைள வ 6வ $தா(. ப ள
தைரைய$ ெதாட ப ( ப1கமாக ெச(5 /ரா ெகா1கிகைள வ 6வ $தவ(
அ/பேய ப (Fறமாக நி(றப அவள மா*F1 கனகைள இ
ைககளாG ப ைசத ப அவைள இ51கி அைண$தா(. அவள
ப (Fற1 ேகாளகள அவன ஆ+ைமய ( உரச
ஆைடக1#ளாG அவ1# உணர1 Wயதாக இத. அவ
த( தைலைய/ ப (Fறமாக ச'$ அவ( ேதாழி ச'ய அவள மா*F1
கலசகைள/ ப ைசதபேய அவள க(னகள ;$தமி6
எMசிலா ஈரமா1கினா(.

அவன ைகக, மா*F1# ெகா61# இைச தாகாம இ(ப$தி


;னகினா, ைலலா. ;னகேலா6 ேச*த #ரலி "கதசாமி, எ(ைன
;-சா அமணமா1#டா" எ(5 அவ( காேதார கி8கி8$தா,. அவள
;ைலக1# வ 6தைல ெகா6$தவ( அ/பேய அவ, ப (னா ;
ேபா6 தைரய இதவ( அவள க*ைட கழ கீ ேழ அவள
காலய வைளயமா1கினா(. உ,ேள ெவ,ைள ஜேயா6 அவள
பரத இ ப ( ேகாளக, அவைன ;ைற$/ பா*$த. ஜைய 
உவ 1 கிேழ வ டவ( அத ப ( ேகாளகைள1 ைககளா ப ைசத
ப ;$தமிடா(.

For more stories:www.badtamil.co.cc


அவனடமி வ 6பாடவ, ேசாபாவ ேபா4 உகா* தன
காகைள அக/ ப $பப "வாடா வ ந1#டா" எ(5 கடைள
இடா,. கதசாமி1# இ ஒ F அ<பவ. வழ1கமாக அவ(
ெசாG ப அவன மைனவ நட/பா, இ# எ(னடாெவ(றா
ைலலாவ ( கடைள1# கதசாமி அ பண கிறா(. அவள
ஆதி1க$திG ஒ 8க இ/பைத உண*தா( கதசாமி.

அவள காக1# ந6வ பா*$தா(. ; அட* வள* அவள


ெப+ைமைய ;-தாக மைற$தித. அழகான உ+6 திர+ட
ெதாைடகள ைககைள ைவ$ தடவ 1 ெகா+ேட ேம ேநா1கி ேபா4
வ ரகளா Fத* ேபா இத ;ய ைன வ ல1கி அவள
ெப+ைமய ( வாசைல ெவளMச$தி ெத'ய ைவ$தா(.

"கதசாமி, ஒ வஷேம ஆ+வாச படாதவ, அதனா கீ ேழ ;ைய


கவன1காம வ 6 வ ேட(. இ/ெபாைத1# சமாளM81ேகா நா(
காைல ேஷO ப+ண டேற(" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட அவன
தைலைய தன ெப+ைம ேநா1கி இ-$தா,. இவ1# ெகா9ச Wட
ெபா5ைமேய இைல என நிைன$தவ(, ேவைலய G இவ,
இ/ப$தா( ெபா5ைமய லாம இ/ேபா உடேனேய ;1க ேவ+6
எ(5 நிLபவ, எ(ப ஞாபக$1# வத.

அவள ெப+ைமய ( வாசலி நா1கி( _னைய வ 6 தடவ னா(.


சL5 2$திர வாச வத ஆனாG அவ1க$த1க அள இைல.
நா1ைக ேமG கீ - அத ப ளவ ஓஉஅவ( ெமவாக அவள
ெப+வாசG1#, நா1ைக உ,ேள _ைழ$தா(. அவள ெப+
ெமாைன வ1 ெகா+6 உ,ேள F#த அவன நா1#. ஆஆஅ
என ெப 2M8 வ டபேய அவன தைலைய த( ெப+ைமேயா6
ேச*$ அ-$தினா, ைலலா.
ைலலாவ ( ைகவ ரக, கதசாமிய ( ப ட' மய ைர வா9ைசேயா6
ேகாதி1 ெகா+6 இ1க அவள வாேயா இ(ப ;னககைள ஓரள
ச$தமாகேவ ஒலி$த. கதசாமி நா1# வ ைளயா ைகேத*தவ(.
ைலலாவ ( ம(மத ெமா61# அவள ெப+ைமய ( 8ரக/
பாைத1# தாக ;யா இைசைய1 ெகா6$ ெகா+தா(.
அவள ெப+ைமய காமரச ஊLெற6$ேதாய. எேக ஒனாG
இ5திய கடைல அைட ஆL5 ந@ைர/ ேபா அவள காமரச;
கதசாமிய ( இைர/ ைபய சகமமாகிய. காமரச$ேதா6 ேச*
ஓ' ;க கதசாமிய ( வய L51#, ேபா4 ேச*தன.
லைல கதசாமிய ( தைலய ைன/ ப $ இ-$ அவன நா
பக ெகா61# இைசய இ அவள ெப+ைம1# ெகா9ச
வ 6தைல ெகா6$தா,.

"ந@ ந1கின ேபா எ-Fடா" என ஆைணய ட கதசாமி எ-


நி(றா(. அவன பா+( ெபைட ஜி/ைப கழ பா+ைட1
கிேழ இ-$தா,. ஜ1Wடாக $தி1 ெகா+6 நி(ற அவன
ஆ+ைமய ைன ஜேயா6 ப $ ஒ கச1# கசகியவ, அவன

For more stories:www.badtamil.co.cc


ஜய ைன உவ நிமி* 95 கி'ய சL5 ேம ேநா1கி
வ ைற/பாக நிமி* நி(ற அத ேதாலா த$ைத பா*1க அவ, வாய 
எMசி ஊறிய. அ/பேய அைத/ ப $ த( வா41#, ைவ$
ெகா9ச ஊப னா,.

"கதசாமி கG1# ேபாகலா வாடா" எ(5 ெசாலி அவ, X$ைத


ஆயப நட1க, பாதி நி*வாணமாக நி(ற கதசாமி த(ைன ;-
நி*வாணமா1கி1 ெகா+6 அவ, ப (னா ெச(றா(. கலி
அவைன/ ப $ த,ளனா,. மலா1க/ ப6$தித அவன
இப1க; காகைள ைவ$ அவன த+ தன ெப+ைமையM
ெசாகி1 ெகா+6 அவ( ேம உகா*தா,. அவன இ
ேதா,களG ைககைள ஊ(றி1 ெகா+6 இ6/ைப ஆ #திைர
ஓட$ெதாடகினா,. அவள ேவகமான ஆட$தி ,ள1 #தி1#
அவள மா*F1 கலசகைள அட1# ேநா1க$ேதாேடா எ(னேவா
கதசாமிய ( இ கரக அவள ;ைலக, இர+ைட ப $1
ெகா+டன.

மிக உர$த #ரலி ச$த ேபா61 ெகா+ேட அதிேவகமாக அவ,


இயகினா,. கதசாமி த(னா இய(றவைர அட1கிபா*$தா(
ஆனா அவள ேவக$ேதா6 ஈ6 ெகா61க ;யவ ைல. அவள
க*/பபைபய ( வாசலி ஃ/ய* ேஹா*சி இ த+ண*@ பVMசி அ/ப
ேபா அவ1# ஒ உண*Mசி. அத ேவக$தி வ 1கைள க1கிய
கதசாமிய ( த+6. அ/பேய ;-தாக அவன த+ைட உ, வாகி
ஆடாம அைசயாம ஒ சில கணக, அவ( ேம உகா*தபேய
இதா, ைலலா. ப (ன* அவ( ேம சா4 ப6$தா,.

"கதசாமி, ஐ ஹாO ெநவ* ஹா அ சM அ( எ9ேஞாயப , ஃப1 இ(


ைம ைலஃ/ அ+ ெநௗ. தா1 & டா*லி" என அவ( காேதாரமாக
;U ;U$தபேய Yகி/ ேபானா,. கதசாமி அய*வ Yகி
வ டா(.

காைல ஏ- மண 1# கதசாமி க+ ;ழி$ பா*$தா(. ைலலா இர


இத அேத ெபாசிஷன அவ( ேம ப6$ நல ஆQத Y1க$தி
இதா,. ெமவாக அவள Y1க கைலயாம அவைள வ ல1கி
ப61க ைவ$ வ 6 எ-ப பா$ ேபா4 வதவ( ஹாG1# ேபா4
அேக கிடத தன ஆைடகைள எ6$ வதா(. பா1க இத
ேமாைப ேபான எ61க

"எ(ன ைடடா கதசாமி" எ(5 சிUகினா, ைலலா

"ெசவ+ ஓ 1ளா1. அ/பேய திF ஒ ேபாேடா எ61க"

"ஏ+டா ஃப1 ப+ண ன ேபாதாெத(5 ேபாெடா எ6$


இ+ட*ெநல ேபாட/ ேபாகிறாயா" எ(5 ெசலமாக ேகாப $தா,.

"இ+ட*ெநல ேபாட இைல ேபார1# ேபாெதலா பா*$

For more stories:www.badtamil.co.cc


ைகய1க" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட கதசாமி ேபான ைச
படைன1 கிள1 ப+ண பெடன ;க$ைத 21 ெகா+டா,.

"கா6டா ேபாேடாைவ" எ(5 ெசாலி1 ெகா+6 கைல வ 6


எ- அவ( ைகய இத ேபாைன/ பறி$ பா*$தா,. ;-
நி*வாணாமாக /ேளபாய வ மாடகைள/ ேபா ேபா
ெகா6$திதாG ச'யான ேநர$தி ைககளா ;க$ைத 2யதா
;க ெத'யாம பட இத பயா அ/பேய அவனட அைத
தி/ப 1 ெகா6$தா,.

"இ(<ெமா ேபாெடா எ61கவா டா*லி"

"ஆைச1# ஒ அள ேவU. உன1# நா( ஒ ேபாேடா எ61க


வ டதLகாகேவ ைலஃ/ லாகா என1# 1ேரஃF ஆக இ1க
ேவ+6. இ(< ஒ(5 எ61கிற1# சா(ேஸ இைல" எ(5
ெசாலி1 ெகா+ேட அவ, பா$ ேபானா,.

/ெர1ஃபா சா/ப ட ப ( "ஐ ைல1 6 ெப+ தி ேஹா


வ1ெக+
@ வ $ &. ப 6ேட இ ைம டா ேப*$ேட. ெல சீ
ெவத* வ @ ேக( மேனC எ ேஹா வ1ெக+
@ ெந1 வ1"
@ எ(5
ெசாலி1 ெகா+6 அவ, ெரயாக கதசாமி #ைப ெசாலி
அவள க(ன$தி ஒ ;$த ெகா6$ வ 61 கிளப னா(.

கதசாமிய ( #ஷி 2ெதவா ேபானவ*க1ேக ெத'தெத(றா


அதL# ேம வ ள1க ெசால ேவ+யதிைல. மற1காம வ61#
@
ப1க$தி இ1# ேகாய G1# ேபா4 உ+யலி ஒ ப$ ப+6
ேநாைட எ6$ ேபா6 வ 6 (வழ1கமாக சிலைறதா(, இ(5
கதசாமிய ( சேதாஷ$1# சிலைற ேபாட ; மா அதா( ேநா6)
"கடேள, என1# ைலலா ெகா61# இைசய லி வ 6தைல ெகா6
எ( வ6#
@ ேபா4 ெப+டாைய அ<பவ 1க ெகா6 எ(5 ேநL51
காைலல நா( ெகா6$த ேவ+6ேகாைள ந@ உ( திவ ைளயாடைல1
கா இ/ப என1# ஒ அதி*>டமான இரைவ தத உன1# ந(றி
கடேள. இ/பேய இ(< ெமா 2U மாத எ(ைன ல+டனல
இ1க வ 6 ைலலாைவ அ<பவ $ சலி$/ ேபான/Fறமா எ(ன
இதியா அ</ப ைவMசா ேபா. இத ப1தன( இத ேவ+6ேகாைள
ஏ5 கைண கா6 கடேள" என ைக W/ப க+கைள 2
ேவ+6த ெச4தா(.

"ஏ+டா கதசாமி, ஒ நா, கிைடMச அ<பவ Mசா4 ச'. இ(<


ேவ+6 எ(5 ேககிறாயா, இ உன1ேக நியாயமாக ப6கிறதா
அLபேன" என அவ( காதி யாேரா ெசா(ன ேபா(ற உண*. க(ைன
திற பா*$தா( அவைன$தவ ர ேவ5 யா இைல.

"கடேள, ந@ எ( Wட ேப8மள ெப'ய மனதனாகி வ ேடேன. அேவ


ஒ ெப பா1ய. இன என1# எ(ன #ைற வர/ ேபாகிற.
எ(றாG நா( ெகா6$த ேவ+6 ேகாைள ஒ ;ைற கவன$தா

For more stories:www.badtamil.co.cc


நா( ேமG பா1கியசாலியாேவ("

"உ(ைன$ தி$தேவ ;யாடா கதசாமி" என ம +6 அவன


காதி ஒ #ர ஒலி$த.

கதசாமிய ( சேதாஷ$1# அளேவ இைல. கட, எ(னட ேபசி


வ டா*. உ+ைம எ(னட ேபசினாரா அல ப ரைமயா. இைல
இைல நா( ேகட ேக,வ க1# ச'யான பதிக,தா( எ( காதி
ஒலி$தன ஆகேவ கட, எ(னட ேபசிய உ+ைம. இOவள
பா1ய ெபLறவ( நா( எ(றா இன என1# வாQ1ைகய ேயாக
தா( என சிதி$தப வ6
@ வாசைல அைடதா(.

கதைவ$ திற ெகா+6 உ,ேள ேபா4 ஷூைவ கழ ைவ1# ேபா

"எ(ன கதசாமி இர ;-1க பா* ேபால" எ(5 சி'$தப


வரேவLறா, ச#தலா.

"இைல அ1கா, ஆப பா* ;ய ெராப ேலடாய 6M8.


வவதL# &/ ெரய < இைல அதா( எ(ேனாட ேவைல பா*1#
ஒ ஃ/ெர+ வல
@ தகிேட(" எ(5 அழகாக ெபா4 ஒ(ைற
எ6$ வ டா( கதசாமி,

"ேநL5 ;-1க ந@ எ/ப வவா4 என மலிகா ேகடபேய இதா,.


இ(ைற1# அவ ஒ ஃ/ர+ வ61#
@ ேபா4 வ டா,
நாைள1#$தா( வவா,"

"மலிகா எ(ைன$ ேதன காரண எ(னெவ(5 ெத' மா"

"அவேளாட லா/டா/ப ல ஏேதா ப ரMசிைனயா. அ தா( ேதனவ,. எ(


கிட த வ 6$தா( ேபானவ,. அத ேமைசய ல இ1# எ6$
பாேகா. இ/ப அவசர இைல ேபா( ப+ண எ(ன /ரா/ள<
ெசாGவா,. அ1க/Fற பா*$தா ஓேக"

"ஓேக அ1கா" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட அத லா/டா/ைப எ6$


ெகா+6 ;1# ேபானா( கதசாமி.

****************************
யா* இத ச#தலா மலிகா என ேயாசி1கிற@களா? ல+ட( வத/ேபா
3 வாரதாேன எ(5 ஒ ேஹாடலி தகிய கதசாமி சிலமாதக,
தக ேவ+ய நிைலைம வர உற1கார* ஒவ'( உதவ ட( ஒ
ெப அ+ /ர1ஃபா ஒ(றி வ ேச*தா(. ந@+ட நா,
இ/பதா மலிவான ேர கிைட$த. அத ெப அ+ /ெர1ஃபா(
ெசாத1கார*க, ஒ தமிQ #6ப. கீ ேழ 1ர+ ஃFேளா' இர+6
அைறகள அவ*க, இதா*க,. அத #6ப 50+இ இ1# ஒ
கணவ( மைனவ (8தேரச( & ச#தலா) அவ*கள( ஒேர மக,
மலிகா. மலிகா1# வய 22 எ.எசி ப1கிறா,. வய1#

For more stories:www.badtamil.co.cc


ம'யாைத ெகா6$ ச#தலாைவ அ1க எ(5 8தேரசைன அ+ணா
எ(5 கதசாமி அைழ/பா(. அேதேபா மலிகா அவைன கதசாமி
அகி, எ(5 பாச$ேதா6 W/ப 6வா,. அத வ
@ கிர+
ஃ/ெளா' இத 3 வ அைறய தா( கதசாமி இ1கிறா(.
அவ< ஒ தமிழ( எ(பதாேலா எ(னேவா 8தேரச( #6ப
அவேனா6 ஒ #6ப ந+பனாகேவ பழகிய.

ேமேல மாய 5 ெபக, உ+6. யா* யாேரா வ ேபாவா*க,.


அ இதிய*க, அதிக வா- ப#தி எ(பதாேலா அல இதிய
ஓன*க1# கிைட1# கா+டா1 எலா இதிய*க, எ(பதாேலா
எ(னேவா அ# வ ேபா# ெக6கள 90% இதிய*க, தா(.
இ/ப ச#தலா யா* மலிகா யா* எ(ப F' வ ட அலவா,
கைத1#, ேபாகலா.

********************************

மலிகாவ ( ேல/டா/ைப தன ேமைசய ைவ$ வ 6 கலி


சா4தப ெகா9ச ேநர வ @ பா*$தா( கதசாமி. க+
ெதால1காசிய இதாG மன ேநL5 இர ைலலா தத
இ(ப$திேலேய இத. கதைவ தனா, ச#தலா "கதசாமி,
மலிகா ேபான இ1கா வ ேப8க" எ(5 ெசாலி வ 6 ேபாக
கதசாமி அைறைய வ 6 வ ஹாலி இத ேபாைன எ6$
"ஹேலா" எ(றா(.

"எ(ன அகி, ேநL5 ெப'ய பா* ேபால ஆைளேய காேணா"


மலிகாவ ( #ர ேபா( 'சீ வ' ஒலி$த.

"அ/ப ஒ(< இைல. உ(ேனாட லா/டா/ப ல எ(ன /ரா/ள."


"இ+ட*ெந61# கன1 ப+ண /ரசைர ஓ/ப( ப+ண னா a$1
கண1கில /ரச* வ +ேடா ஓபனாகி ெமா$தமாக அ வ#ேத
தவ ர ஒ(<ேம ப+ண ;யல. ந@கதா( அைத ஃப 1 ப+ண<.
அ6$தவார ஒ /ராஜ1 எ-தி ெகா61கU. இ+ட*ெந
இைல(ன 'ேச*M ப+ண ;யா" எ(5 ெக9சினா,.

"ச' பாேவ*ைட ெகா6 ைர ப+ண பா*1கிேற(" எ(5 ெசாலி


கதசாமி அவ, ெசா(ன பாேவ*ைட #றி$1 ெகா+டா(.

ெகா9ச ேநர எ எ6$ வ 6 ெவளய ேபா4 ல9M8 சா/ப 6


வ 6 வ மலிகாவ ( லா/டாைப திற லா1கி( ப+ண னா(.
வய*ெல இ+ட*ெநைட கன1 ப+ண வ 6 /ரசைர ஓப(
ப+ண அவ, ெசா(ன ேபா aL51 கண1கி வ ள/பரக, வ
#வ தன. ஒOெவா(றாக #ேளா ப+ண ;யா. Pb ப+ண னா(.
தன ேவைல லா/ டா/ைப எ6$ இ+ட* ெந இ$ ஒ
அ+மேவ* சாஃ/ேவ* ட(ேளா ப+ண &எப 1கி
எ6$ மலிகாவ ( லா/டாப இ(டா ப+ண கா(
ப+ண னா(. எல மேவ* இ(பZைன '2O ப+ண வ 6

For more stories:www.badtamil.co.cc


ம +6 இ+ட* ெந61# கன1 ப+ண /ரா/ள ேசாO ஆகி
வ ட. இOவா ெச4ய ஒ 2 மண ேநர ப $த. ஃைபக,
ஏதாவ கர/ ஆகி வ டதா என பா*1க ைம டா1#ெம+ ஃேபாட*
ேபா4 பா*$தா(. ப 1ச* எ(5 இத ஃபாட' ேபா4 பா*$தா(.
அவ ந+ப க நிL# பல படக, இதன. ஒ(5ர+ைட ஓப(
ப+ண பா*$ வ 6 ம +6 ைம டா#ெம+ ப#தி1# வதவ(
லா/ டா/ைப #ேளா ப+Uேவா என நிைன$தவ(. இ(< ஒ
ஃேபாடைர ெச1 ப+ண பா*/ேபா என நிைன$ பா*$தா(. அேக
ெநட+ேலா என ஒ ஃேபாட* இ1க அதி கிள1 ப+ண னா(.
அேக ஒ ஐப 2வ ஃைபக, இதன. ஒ(றி கிள1
ப+ண னா(.

ஆ4ர வா மி(சார தா1கிய ஷா1. அவ( கிள1 ப+ண ய பட ஒ


பலான பட. ஒ ெவ,ைள1கா' ஒ ெவ,ைள1காரன( தைய
ஊF பட. இ5திய வா4 நிைறய வ கேளா6 அவ, சி'1#
காசி கதசாமிய ( த+ைட1 கிள/ப ய. ஒOெவா(றாக கிள1 ப+ண
பா*$தா அ$தைன ெச1 2வ கேள தா(. மலிகா பா*1க
இ(ச+டான ேக*, ேபா இதாG வ பரமானவ, தா(. இவைள 
ேபா6$ த,ளட ேவ+ய தா( என மனதி ஒ எ+ண உதி$த.
ஆஹா கடேள ந@ இ/ப எலா என1# அதி*>ட ெகா61கிறாேய.
உ( மகிைமேயா மகிைம என மன1#, கட1# ந(றி
ெசG$தினா(. அத( ப ( அ6$த இர+6 மண ேநர; மலிகாைவ
எ/ப எ( வைல1#, வ -$தலா எ< சிதைனதா(.

ம +6 கதவ தய ச#தலா "கதசாமி மலிகா ஃேபானல


இ1கா"

ேபாைன எ6$ காதி ைவ$தா(.


"எ(ன அகி, /ரா/ள$ைத சாO ப+ண [களா?"

"ஆேமா சாO"

"ஐ ேநா & வ சாO இ. த1 & அகி,. ப வ 6 & ம ( ைப


ஆேமா"

"ஐ ஹாO '2O ஆ தி மேவ*. ப ஐ தி1 ஃ/& ஆஃ/ *


ஃைப ஆ* கர/ட. ந@ வத/Fற உ( Wட இ பா*$ சிலைத
ல ப+ண<. ேதைவயானைத 'கவ* ப+ணU."

"ஓேக. நாைள1# வதடேன உக ;1# வகிேற(. தா1 அ


லா அகி,"

அ(5 இர கதசாமி1# Y1க வரவ ைல. ைலலா ஈசியாக கிைடMச


சேதாஷ$தி மகா எ( வழி1# வவா, என ெகா9ச c மM
ஆகேவ ஓவ கா(ப ட( ஆக இ1ேகேனா. எ( அU# ;ைற
ப 1காம எ(ைன மா வ டா, எ(றா ஒ ஃ/ெர+ ேபால

For more stories:www.badtamil.co.cc


பழ# அவள அ/பா அமா எ(ன நிைன/பா*க,. அ ம6மல
இத இட$ைத அேர9M ப+ண தத ெசாத1 கார<1# ெத'தா
;த ேவைலயா எ( ெப+டாகிட வ$தி வMசி6$தா( ம5
ேவைல பா*/பா( என பலவ தமான எ+ண அைலக, வ ேமாதின.

எலா வல அத கட, எ(ைன1 ைகவ டமாடா(. ;யLசி


ப+ணாவ டா வாQ1ைகய ஒ(5 கிைட1க/ ேபாவ இைல.
ெகா9ச '1 தா(, '1 எ61காம வாழ ;யா எ(5
த(ைன$தாேன சமாதான/ ப6$தி ஒ மாதி'யாக க+2$ Y1க$தி
ஆQதா( கதசாமி.
கதைவ$ திறதா அேக ேதவைத ேபா ேதாLறமள$தா, மலிகா.
;ழகாG1# சL5 ேமேல அள ஒ க*. ேமேல ல Oெல
/ள. தைலய இ காவைர ஒ கண கதசாமிய ( க+க,
அவைள அளெவ6$த. இOவள நா கதசாமி இவைள1 காம1
க+ேணா6 பா*$ததிைல. அட நா( இவைள பா*$ இ(5 வைர
ரசி1கவ ைல என மனதி த(ைன$தாேன தி1 ெகா+டா(
கதசாமி.

"வா மலிகா" எ(5 அவ( ;(னா ேபா4 ேச' இ ெகா+6


அவள லா/டா/ைப$ திற ஆ( ப+ண னா(.

"எ(ன அகி, உக1# க+ ஏ ச'ய ைலயா"

"ஏ( அ/ப ேககிறா4?"

"இைல &8வலி ந@க, எ( க+கைள பா*$ ேப8வ*க,.


@ இ(5
எ(னேமா என1# ந@க, உக, க+களா எ(ைன ெமஷ* ப+ண ன
மாதி'$ ேதாண M8 அதா( ேகேட("

அ/பவ நா( காம1க+ேணா6 ரசி$தைத1 க+6 வ டாேள. இவ கிட


நா( ஜா1கிரைதயா இ1கU. ஆனாG இைத சா1கவM8 ெகா9ச
Xேட$தU என எ+ண அைலக, கதசாமிய ( 2ைளய (
வேதான.

"ஒ(< இைல மலிகா, ந@ இத க* அ+ /ளசில ெராப


அழகா இ1கா4 அதா( அ/ப உ(ைன பா*$ேத(." இத உலகி ந@
அழகாக இ1கிறா4 எ(5 ெசாG FகQMசி1# மயகாத ெப+ேண
இைல எ(ப அ<பவசாலி கதசாமி1# ெத'யாதா எ(ன.

"... நா( இேத க* அ+ /ளேசாட உக ;(னால


பலதடைவ வதி1ேக(. இ(ன1#$தா( இ என1# அழகா இ1#
எ(ப ெத'98தா?" எ(5 ெசலமான ெகா98 #ரலி பதிலள$தா,
மலிகா.

லா/ டா/ ஆனாகி வ ட. "ஓேக இ# வா கர/ட ஃைபைல1


கா6கிேற(" என1 கதசாமி அைழ1க அவ, கதசாமி1#/ ப (னா

For more stories:www.badtamil.co.cc


வ நி(றா,. சாவாக அவள இட ;ைல கதசாமிய ( வல
காைத உரசிய. காதி உ,ள நரFக, தகள அதி*>ட$ைத
பைறசாL5வதL# ஒ 1000வா மி(சாரதைத 2ைள1# அ</ப
உடேன 2ைள அத ெச4திய ைன இதய$1# கதசாமிய ( இ6/ப 
ெதாகி1 ெகா+1# த1# அ</ப. இதயம ேவகமாக அ1க.
2ைள அ</ப ய ெச4தி இதய ேவகமாக அ/பதனா அதிக'$த
இர$த அ-$த; ேச* க$சாமிய ( ஜய ( ஃ/ெள1சிப ள1#
ஒ ேசாதைனயாகிய.

கதசாமி ஏLகனேவ அவ1# கா6வதLகாக எ6$தித ஒ 2வ


ஃபைல கர//ட எ< ஒ ஃேபாட* Fதிகா$ திற கா/ப ப+ண
ைவ$திதா(. அத ஃ/ேபாட1# ேபா4 அ$ ஃபைல1 கிள1 ப+ண
ஆஆஆஆ எ< ஆ+ #ரலி( ;னகேலா6 ஒ ெவ,ைள1கா' அத
ஆண ( X$ைத/ ப $த ப தைலைய ஆ ஊF காம1காசி அத
லா/டா/ கிற@ைன நிர/ப ய.

மலிகா11 கதசாமிய ( ேநா1க F' வ ட. அO(


ப11$திலி திப ேபா4 கலி உகா* ெகா+6 ெசா(னா,

"கதசாமி அகி, கர/ட ஆன கப &ட* ஃைப இைல உக


மன8தா(. நா( ெசாவ ச'தாேன?" அவ, #ரலி ஒ நிதான
இத பயேமா அல பதடேமா இ1கவ ைல.

2வ ைய நி5$தி வ 6 ேசைர அவ, ப1கமாக$ தி/ப ய கதசாமி


அவ1# பதி ெசால ;யாம ;ழி$தா(.

"அகி,, நா( ேநரயாகேவ எைத ேபசி பழ1க;,ளவ,. ந@க,


இத 2வ ைய காயத( அ*$த என1# F' வ ட. அைத வ ட
எ(5 மிலாம இ(5 ந@க, பா*ைவயா எ(ைன
நி*வாணமா1கியைத ;தலிேலேய கவன$ தா( ஏ( அ/ப
பா*1கிற@*க, என1 ேகேட(" இ/ப ேநரயாக ேப8பவளட எ(ன
பதி ெசால ; . பதி ெசால ;யாம திணறிய கதசாமி
கடேள அ6$ததாக இவ1# எ(ன பதி ெசாலலா என1 ெகா9ச
உதவ ெச4ய/பா எ(5 மனதி ேவ+6ேகா, வ 6$தாG கட,
கைண காடவ ைல. அதனா கதசாமி ெமௗனமாகேவ இதா(.

"எ(ன கதசாமி பதிைலேய காேணா" ஆஹா அகி, எ<


ம'யாைதயா( அைழ/F ேபா4 ெபய* ெசாலி W/ப 6கிறா, என
கதசாமி1# பய ப 1க ெதாடகி வ ட.

"எ(ன பதி ெசாற(< ெத'யைல அதா(" எ(5 சமாள$தா(


கதசாமி,

"உக, ேநா1க என1# F' வ ட. எ( Wட/ ப61க ேவ+6


எ(ப உக, ஆைச ச'தாேன" ஆ என$ தைல ஆனா( கதசாமி.

For more stories:www.badtamil.co.cc


"அ1க/Fற அ/பேய ேச'ேலெய இதா எ(னா ஆ#" எ(5
சி'$தா, மலிகா. "எ-ப 1 கG1# வாக" என ஆைணய டா,.
கடேள உ( மகிைமேயா மகிைம என ெசாலி1 ெகா+6 எ-
அவைள ேநா1கி நடதா( கதசாமி,

"என1# டாமிேனஷ(, பா+ேடCனா ப 1#. உகைள க ைவ$


[ ப+ண னா ஓேகவா"

"ந@ எ ெசா(னாG ஓேக" எ(5 கதசாமி அவ, எ(ன ெசாகிறா,


எ(ப ;-தாக/ F'யாமேல சமதி$தா(.

அவைன ;- நி*வாணமா1கினா, மலிகா. ெகா1 கம/ ேபா


நிமி* நி(ற அவன ஆ+ைமைய1 ைகய ப $ சL5 கச1கி
XேடLறினா,.

ப (ன* அ# இத கதசாமிய ( டவைல எ6$ கதசாமிய (


இர+6 ைககைள ;#/ Fறமாக ெகா+6 வ ேச*$ அத
டவலா இ51கமாக1 கனா,.

"இ/ேபா உக, ைகயா ந@க, ஒ(5 ெச4ய ;யா நா( தர/


ேபா# இ(ப சி$திரவைதகைள அ<பவ M8$தா( ஆகU" எ(5
காம/பா*ைவேயா6 ெசாலி1 ெகா+ேட அவைன1 கலி த,ள
மலா1க ப61க ைவ$தா,. அத( ப ( தன ஆைடகைள
ஒOெவா(றாக அகLறினா,. ெவ5 க5/F பா+ காலி உ,ள
க5/F1 ஹ@ஸு ம6ேம அவள உடலி இதன. அவ, கலி(
ேமேல ஏறி கதசாமிய ( கா ப1கமாக நி(5 ெகா+6 பா+ய ைன
இ ைககளாG ப $ கீ ேழ இ-/ப ேபா பாசா# ெச4தா,.
கதசாமிய ( க+க1# கிைட$த வ ைத வா*$ைதகள ெசால
;யா அ எ/ப எ(பைத ந@கேள கீ ேழ உ,ள பட$ைத/ பா*$
ெத' ெகா,க,

அ6$ததாக க+ண ெத'ய/ ேபா# ெசா*1கவாசைல எ+ண


கதசாமிய ( த+6 மிக இ51கமாக வ ைற/ேபறி நி(ற. ஆனா
அவ, பா+ைய1 கழடவ ைல.
"கதசாமி ஹO ஓ ஆ* &?" எ(5 ேதைவய லாத ேக,வ
ேகடா,. பதி ெசா(னாதாேன அவ, கழ6வா, அதனா கதசாமி
அவசரமாக "ஃபா* இய*" எ(5 பதிலள$தா(.

பா+ைய1 கழடாம பா+ய இ ைகைய எ6$தவ,


அ/பேய ப1க$தி கிடத கதசாமிய ( பா+ைட எ6$ அதி உ,ள
ெபைட உவ எ6$தா,.

For more stories:www.badtamil.co.cc


"அேட4 கதசாமி, லா/டாப நா( வMசித ெச1 பட$ைத ந@
பா*$ேட எ(5 ெசாலி மைற;கமாக /ளா1ெமய ப+ண எ(ைன
ஃப1 ப+ணலானா நிைனMசியா. அ தி ஏC ஒஃ/ ஃபா*, & வா+
6 ஃப1 எ 22 இய* ஓ Fஸி. & ஃ/1கி பாட* ெநௗ ஐ வ [M
& எ ெலஸ( " எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட ெபனா கதசாமிைய
அ1க$ ெதாடகினா,. ஓOெவா அ கதசாமிய ( நி*வாண
உடப பட கதசாமி1# உய * ேபாவ ேபா இத. வலிய னா
$த கதசாமி ைககள ப (னா கய /பதா ஒ(5 ெச4ய
;யா அவளடமி த/FவதLகாக கலி உ+டா(. ெப'ய
ச$த$ேதா6 தடா என கலி இ கீ ேழ வ -தா( கதசாமி.

க+ ;ழி$ பா*$தா( கதசாமி உடெல# வ யைவய 


நைனதித, கா*/ப ேபாட தைர எ(ற பயா அ ஒ(5
படவ ைல. ஆனா அைற ;-வ #மிடாக இத எ-
ேபா4 ைலைட/ ேபாடா(. அ/ேபாதா( F'த கதசாமி1#
இOவள ேநர; நடத கன எ(5. அ/பாடா என ஒ ெப 2M8
வ டா( கதசாமி.

ேமைசய இத அலா* #ெளா1கி ேநர பா*$தா(, ேநர காைல


ஐ மண . ஜ1கி இத த+ணைர1
@ #$ த(ைன ெகா9ச
ஆ8வாச/ ப6$தியவ(. பா$ ேபா4 வ 6 ம +6 ைலைட ஆஃ/
ப+ண வ 6 கலி ப6$தா(.

கதசாமிய ( 2ைள ெவ# ேவகமாக ேவைல ெச4தேத தவ ர Y1க


வரவ ைல. ஏ( இ/ப கன க+ேட(. கட, என1# ஒ பாட
ப/ப 1க இ/ப ஒ கனைவ கானாரா. உ+ைமய ேலேய எ(ைன
வ ட பதிென6 வய #ைறத ஒ ெப+ண ( ேம ஆைச/ப6வ
ெகா9ச ஓவ*தாேனா. மலிகா இத ஊ' ப ற வள*தவ,. நம
ஊ* ெப+கைள ேபா பய ஒ(5 இ1கா. க+ட க+டமாதி'
ெகடவா*$ைதய கனவ வத ேபா தி வ டா, எ(றா எ(
கதி எ(னவா#. ஒ மண ேநர கலி உ+6 ப ர+டாG
கனவ வத காசி மலிகா எ(ைன எ(ன ெச4வாேளா எ<
பய; தா( மனதி வத. நா( ஒ(5 ெசாலாம அ/பேய
லா/டா/ைப மலிகாவ ட ெகா6/ேபா. கர/ட ஃேபாட' கர/
ஆன ைபைல 'கவ* ப+ண வMசி1ேக( எ(5 ெசாலி ெகா6$
வ டா அ1க/Fற அவ, எ(ைன #Lற சாட ;யா. அேத
ேநர$தி அத ஃைபைல/ பா*$ வ 6 வ ஏதாவ ெசா(னா
அத( ப ( அவ, ெசாG வ த$ைத ைவ$ ேம ெகா+6 எ(ன
ெச4வ எ(5 ேயாசி1கலா. ைலலா இ1# வைர வார ஒ
;ைறயாவ எ( காம/பசி1# வ கிைட1# தாேன. ேபராைச/ப6
மலிகாவ ட த/பாக நட ெகா+6 வ லக$ைத வாகி1 ெகா,ள1
Wடா என ;ெவ6$தா( கதசாமி. /ரா/ள$1# ; க+ட
2ைள ெகா9ச ஓ4ெவ61க கதசாமி க+ணய ேபா கதவ 
யாேரா தனா*க,.

For more stories:www.badtamil.co.cc


எ- ேநர$ைத/ பா*$தா( ஏ- மண காய ககார. ஞாய L51
கிழைமய ல ஏ- மண 1# யா* வ எ( Y1க$$ைக1 #ழ/Fகிறா( என
ேயாசி$த ப கதைவ$ திறதா( கதசாமி.

"ஐ ஆ சா' 6 ட*/ & ஏ*ள இ( தி ேமா*ண " எ(5 ெசாலி1


ெகா+6 8தேரச( வாசலி நி(றா*. அO* ெசாG ேபா ப (னா
ச#தலா வதா,.

"இ ஓேக. எ(ன வ ஷய எ(5 ெசாGக" கதசாமி ஆவGட(


ேகடா(.

"லா ைந ஐ 'சீ O எ கா ஃ/ெறா இதியா. எ(ேனாட


மாமா1# ஹா* அடா1 வ ெச$ ேபாய டா*. ஹ@ வா ெவ'
#ேளா 6 ம . அதனால நா( இ/ப இதியா ேபாகிேற(. திப வர 2
வாரமா#. ந@கதா( ச#தலாைவ மலிகாைவ பா*$ ெகா,ள
ேவU. /ள @ c என ெஹ/ ேத ேம '1#வ*"

"எ(ன சா*, இெதலா ந@க ெசாலவா ேவU. ஐ வ ேட1 ெக*


ஆஃ/ ெத. ஐ ஆ ெவறி சா' 6 ஹிய* அப * அகி,"

"தா1 கதசாமி. ைட ஆய 6M8 ஏ* ேபா*6# ேபாகU. ச#தலா


வ ேட1 ம 6 தி ஆ*ேபா. ஐ வ சீ & இ( கப , ஆஃ/ வ1"
@
ென(5 ெசாலி1 ெகா+ேட அவ* கிளப னா*. ச#தலா
ைகய னா ைப கா வ 6 அவ* ப (னா ெதாட*தா,.

கதைவ 2 வ 6 உ,ேள வத கதசாமி இன Y#வ ச'/ப6


வரா எனநிைன$1 ெகா+6 பா$ ;1# காைல1 கட(கைள ;1க
ேபானா(.
/ெர1ஃபா ;$ வ 6 ைம வ 6 ெவளேய வ ெபாவான
ஹாலி ேசாபாவ உகா* [வ பா*$1 ெகா+6 இதா(
கதசாமி. கதைவ$ திற ெகா+6 வதா, ச#தலா. அவ( எதி'
இத ேசாபாவ உகா*த அவ,

"சா/ப டாMசா?" என1 ேகடா,


"நா( சா/ப ேட(. 8தேரச( அ+ணா ஃப ைள ஏறிடாரா?"
"அவ* இ/ப பற ெகா+6 இ/பா*" எ(5 அவ, பதி ெசால
ச'யாக ெடலிேபா( மண அ$த. எ- ேபா4 ெடலிேபான ேபசி
வ 6 வதவ, சலி/ேபா6 ேசாபாவ ம +6 உகா*தா,.

"எ(ன ச#தலா அ1கா, & ேடா+ ேலா1 ெவ' ஹ/ப "

"ஆமா, இ(ன1# எ(ேனாட ப*$ேட. Fஷ( இதியா ேபாய டா*.


மலிகா அ/பா இைல(< ெத'9ச ஜாலியா இ(< ஒ நா,
ஃ/ெர+ேஸா6 d அMசி6 நாைள1# வாேற( எ(கிேற,. அவ,
தா( இ/ேபா ேபசின. காரண ேகடா, எ9ஜினைய ேவ*1 ஆல
ெரய ( இைலயா. '/ேளம+ ப ச*வல
@ வாறெத+டா

For more stories:www.badtamil.co.cc


ெராப ேநர எ61#மா எ(5 சா6 ெசாகிறா,. அ/ப
ஹா/ப யா$தாேன இ1க ; " எ(5 சா*கா1காக தா( ஹ/ப
எ(5 பதி ெசா(னா,.

"உக1# ப*$ேடவா, ெசாலேவ இைலேய. ெமன ெமன ஹ/ப


'ட*( ஆஃ/ தி ேட"

"தா1 &"

"ஆமா, இ உக1# எ$தைனயாவ ப*$ேட?"

"ஃபா*ய$"

"எ(ன உக1# இ/பதா( 40வ ப*$ேடவா?"

"ஏ( அைத வ ட1 #ைறெவ(5 நிைனMசீ களா?" எ(5 சி'$தா,

"இைல இ/பதா( உக 40$ எ(றா ந@க, எ(ைன வ ட 6 ம$


யக*. உகைள/ ேபா4 அ1கா(< W/Fடேறேன எ(5 ேயாசி$ேத("

"என1#$ ெத' ச' அவைர/ பா*$தா ெகா9ச வயசானவ* மாதி'


இ1கிறதால எ(ைன ெகா9ச வயசானவளா எைட ேபா6
W/ப டற@க(< நிைனMேச(. ப 1காவ டாG பரவாய ைல(<
வ 6 வ ேட(. உ+ைமைய ெசால/ ேபானா அவ1# வய
42தா(. 35 வயதிேலேய தைலய ; ;1காவாசி உதி*
வ-1ைகயாகிவ ட. அைத வ ட ம தி இத ; ேவகமாக நைர$
வ ட. அதனா அவைர/ பா*/பவ*க, எலா 50+ தா( வய
மதி/ப 6வா*க,. அேதா6 ேச*$ எ(ைன வயதானவ, எ(5
ஆடமா1காக கண1# ேபா6 வ 6வா*க,"

"நா( 8தேரச( அ+ணாைவ/ பா*$ ம6மல மலிகா1# 22


வ4ெத(பதாG தா( அ/ப நிைன$ேத("

சி'$தா, ச#தலா "மலிகா1# நிஜமான அமா நா( இைல"

"ஐேயா எ(ைன ஏ( க(ஃ/& ப+Uகிற@க. ெகா9ச வ ள1கமாக


ெசாற"

"நாக திம+ ெச4 ெகா9சகால$தி அவேராட ெப ஃ/ெர+


சதான; அவேராட மைனவ ஒ கா* வ ப$தில ேபாய டாக.
அவக ப ,ைள மலிகா 4 வய1 #ழைத அனாைதயாக நாக,
அவைள எக ப ,ைளயாக சட/ப த$ எ6$கிேடா. எக1#
எ(னேமா ப ,ைள ெப5 பா1கிய கிைட1கவ ைல. ஆனா மலிகா
இதபயா அ ஒ #ைறயாகேவ ெத'யவ ைல"

"வாO, ெவ' இ+டரகா( ேடா'. ஐ ஆ ெவ' /ர ஒஃ/

For more stories:www.badtamil.co.cc


ேபா$ ஒஃ/ &. அனாைதயான #ழைதைய உக, ப ,ைளயா1கிய
எOவள ெப'ய கா'ய"

"இனேம நா( உகைள அ1கா ேபாடாம ச#தலா எ(ேற


W/ப 6கிேற( ஓேகவா"

"டF, ஓேக"

"அ ச' உக ப*$ேடைய எ( Wட ெகா+டாடலாேம. எ(ன


ப+ணலா"

"பரவாய ைலேய, என ப*$ேட ெகா+டாட உக1காவ மன8


வதிMேச. எ(ன ப+ற(< ந@கேள ெசாGக"

"என1# உக1# எ(ன ப 1#< ெத'யா. இ(ன1# உக1#


எ(ேனாட P. ப*$ேட(< ெத'யாததனால நா( ஒ ப ரெச+6
வாகல அ1# பதிலா நா( உக ப*$ேட எெக ேபாக ேககிற@கேளா
அ1# நா( ேப ப+Uகிேற("

;க$தி ஒ ந6M சி'/ேபா6 ஒ சில நிமிடக, இதா,


ச#தலா. அத( ப ( ேபச$ ெதாடகினா,.

"ஓ.ேக. ஒ சி(ன '1 எ61க/ ேபாகிேற(. உக1# ப 1#ேமா


ப 1காேதா ெத'யா ஆனா அேநகமாக/ ப 1#<தா(
நிைன1கிேற(. இ(5 இர ெவளய ேபா4 (ன* சா/ப 6 வ 6
ஒ கிள/F1# ேபாேவா. அ எ(ன கிள/ எக இ1#
எ(பெதலா ேகக Wடா. அ ஒ ச*/ைர. ஓேக. (ன1#
ந@க பண ெகா6க உக ஆைச/ப. கிள/ேபாட ேகா எ(ேனாட.
c & அ1ற@?"

இவ, எ(ன Fதி* ேபா6கிறா, என1 கதசாமி1# ெகா9ச


க(ஃப &ஷனாக இதாG ஒ$1 ெகா+டா(.

"ஒ.ேக. ெக ெர ைப ெசவ( ஓ 1ளா1. என1# நிைறய ேவைல இ1#


ஐ ந@ 6 ேகா" எ(5 ெசாலி வ 6 தன ேநா1கி/ ேபானா,
ச#தலா.

**********
இர ஏ- மண . கதசாமி ஷO* எ6$ (ன1# ேபாக$த1கதாக
ெர ப(ண ெரயாகிவ டா*. கதவ தட/ பட #ள எ(பதா
வ +ட* ேகாைட1 ைகய எ6$1 ெகா+6 கதைவ$ திறத கதசாமி
அ/பேய ஒ கண அச ேபா4 வ டா*. ;(னா நிLப ச#தலா
தானா எனM சேதக வ வ ட. எ/ேபா ேசைல க 8$தமான
தமிQ ெப+ணாக காசியள1# ச#தலா இ/ேபா ஒ ஈOன
ெரசி ேதவைத ேபா காசியள$தா,.

For more stories:www.badtamil.co.cc


"வாO, ஐ ஹாO ெநெவ* சீ ( & இ( என அத* ெர தா( சாறி. &
G1 அேமசி" எ(5 த(ைனயறியாமேல உ+ைமயாக இதய$தி
இ வத வா*$ைதகைள1 ெகானா(.

F( சி'/ேபா6 தா1 எ(5 ெசா(னவ, நட ேபாக அவ,


ப (னா அவ, ப (னழைக ரசி$1 ெகா+6 ேபானா( கதசாமி. கா'
ஏறி ச#தலா ைரO ப+ண இ(ன; அவள அழகினா அைடத
அதி*Mசிய இ வ 6படாம பாச9ச* சீ ஆடாம அைசயாம
இதா( கதசாமி. கா* வ6
@ ேகைட அைட வைர ஒ(5
ேபசாம ைரO ப+ண யவ, கதசாமிைய/ பா*$

"கதசாமி சீ ெபைட/ ேபாடைல(னா, எ(ேனாட ைலச(ஸில


பாய +ஸு உக1# அபராத; ெகா6$தி6வா( இத ஊ*
ேபால கார(. அத ெபைட/ ேபாடற@களா?"

"சா' ச#தலா. உகைள பா*$ததி இ ஐ ஆ இ( எ ஷா1


ேட"

"நா( அழகா இ1ேக(nu ெசா(ன @க ஆனா இ/ப ஷா1 அM8/


ேபா4 இ1கிறைத/ பா*$தா எ(ைன/ பா*1க ேப4 ப சா8 ேபால
இ1#ேதா(< சேதகமாக இ1கிற"

"ஐய4ேயா அ/ப இைல. உக, அழ#தா( என1# இOவள ஷா1


ெகா6$தி6M8"

கதசாமிய ( பதி ேக6 ஒ F(;5வேலா6 சாைலய கவன$ைத


ெசG$தி காைர ஓனா, ச#தலா. இ1ேக இOவள ஷா1#(னா,
இ(5 இர நா( காட/ ேபா# வ ஷயகைள பா*$ அதி*Mசிய ல
மயகி வ ழாவ டா ச' என தன1#, நிைன$1 ெகா+டா,.

ெரடார+ைட கா* வதைடத. ஏLகனேவ ேடப , F1 ப+ண ய


பயா அேக அவ*க1# ஒ ெகா9ச தனைமயான 2ைலய 
ேடப 1# அைழ$ ெச(ற ெவ4ட* ஒ ேசைர இ-$ ச#தலா
உகார வசதி ெச4தப

"தி இ தி ேமா ெராமா+1 ேடப , ேமட ஆ &


'#ெவட இ( வ* F1கி"

"தா1" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட அவ, உகா*தா,. கதசாமி 


எதி' இத ேச' உகா*தவ( ெவய ட* ெசா(ன வா*$ைதக,
காதி இ(< Pகாரமிட மதி சேதாஷ/ படா(. கட, நா(
மலிகா1# வைல வ '1க ச#தலாைவ வ அதி சி1க
ைவ1கிறாேர. அவ'( திவ ைளயாடேல ஒ தன$வ வா4ததா(
என மன1#, கட1# ஆ &8வ ந(றி ெசG$தி1 ெகா+டா(.

"எ(ன ெவய ட* ராமா+1 எ(5 ெசா(னட( பய[களா"

For more stories:www.badtamil.co.cc


எ(5 F(னைகேயா6 ைவ( லிைட/ பா*$தப ேகடா,.

"அ/ப எலா ஒ(5மிைல" எ(5 சமாள$தா( கதசாமி.

"ஐ ைல1 6 ஆ*ட* எ ேபா ஆஃ/ ைவ( ப ஆ ஐ ஆ


ைரவ ஐ கா( ஹாO ஒ(லி வ+ கிளா. ந@க மி#திைய ஃப ன>
ப+Uவகளா?"
@

"ஐ வ ைர ப ஐ ேடா+ வா+ 6 ெக ர ஆ ெவ" எ(5


பதி ெசா(னா( கதசாமி.

சா/பா6 ;டத ப வர கதசாமிய ( வால இ ஒ சில


ேநா6க, வ 6தைல ெபLறன, ;1கா ேபா$த ைவ( #M8
கதசாமி1# ெகா9ச கி1 ஏறி வ ட. ெவளய வ கா'
ஏ5ேபா ெகா9ச த6மாறினா(.

கா' ஏறி இ ேமாைப ேபான எஎஎ பா*$ வ 6


'/ைள ப+ண னா,. அத( ப ( ேபாைன ைவ$ வ 6 காைர டா*
ப+ண னா,.

"ஓேக கதசாமி ெநௗ வ @ ஆ* ேகாவ 6 அ( அட கிள/. அ/ப(னா


எ(ன(< உக1# ெத' மா?" காைர ஓ1 ெகா+ேட ேகடா,
ச#தலா.

"அட கிள/F(ன அடைஸ ம6 தா( உ,ள வ 6வாக. நா(


நிைனMேச( ல+டன இத ேநர$தி திற இ1கிற ஒ
கிள/ப G சி(ன/ பசகைள உ,ள வ ட மாடாக(<"

"ஓேக அதாவ உக1# எ(னெவ(5 ெத'யா" எ(5 ெசாலி


சி'$தா, ச#தலா

"ச' ெசாலி1 ெகா61கிற"

"அதாவ இத கிள/Fகைள வ க* கிள/ எ(5 ெசாவா*க,"


அதாவ ெத' மா.

"வ எ(றா ஊ9ச. நம கிராம$ வ6ல


@ ;( ஹாலில ஒ
வ இ1# எ( அ/பா எ/ப அதி இ ஆ1கிேடதா(
ேப/ப* ப/பா*. இத கிள/ப ல நிைறய ஊ9ச இ1#ேமா?"

கதசாமிய ( பதி ேக6 ெப'சாக ச$த ேபா6 சி'$தா, ச#தலா.

"கதசாமி, இத கிள/ப ஊ9ச உ+6 ஆனா அ எ அ+ எ


மில தா( இ1#. அைத லO வ 1 எ(பா*க,. உக1#
அைத நிMசய காட$தா( ேபாகிேற(. அ1க/Fற ஊ9ச எ(ற
ெசாைல1 ேகடாேல ஒ கி1 ஏ5. வ கி எ(றா ேஜாக,

For more stories:www.badtamil.co.cc


பல* ஒ(5 ேச* தக1# வ /பமானவ*கட( உடGற
ைவ$1 ெகா,வ. ேஜா மாLறமாக இ1கலா சில ேவைளக, பல
ேப* ேச* ஒ(றாக நட$ ஆ*ஜியாக இ1கலா. அேத ேபா
சில ேஜாக, பா*/பா*க, ஆன கல ெகா,ள மாடா*க,. சி
ேஜாக, தக1#, ம6 தா( உடGற ைவ$1 ெகா,வா*க,
ஆனா யாைர பா*1க அ<மதி/பா*க,"

கதசாமி1# தைலய இ வ -த ேபா ஷா1. ;1கா ேபா$த


ைவேனா6 ெவறி இ(ட+ேடனயஸாக ;றி வ ட.
ச#தலாைவ மட1கி கG1# ெகா+6 ேபாகலா எ(றா அவ,
W61 கலவ 1# ெகா+6 ேபாகிறாேள. அ/பாவ இOவள நா
இனச+டான வ
@ ஹ ைவஃ/ ேபால இ6 இ(5 இ/ப
ஒ ெப'ய #+ைட$ Y1கி ேபா6கிறாேள என இ(ப அதி*Mசிய 
ஆழதா( கதசாமி.

"எ(ன ஷா1 ஆகி[களா. நா< அவ மாத ஒ தடைவ இத


கிள/F1# வேவா. எக1# ஒ சில ந+ப*க இ1கிறா*க,.
அவ*கேளா6 ம6 ேஜா மாLற W61 கலவ சில ேவைளகள
ெச4ேவா. Fசா ;( ப ( ெத'யாதவ*கேளா6 ;- உடGற
ைவ$1 ெகா,வதிைல காரண பாகா/F. ஏதாவ வ யாதிக,
வட1 Wடாதில அதா(. ஆனாG ;( வ ைளயா6க1#
யாைரயாவ ஃபா(சி ப+ண னா இட ெகா6/ேபா"

கதசாமி1# ம +6 ஒ இ வ -த ேபா அதி*Mசி. இவ,தா(


இ/பெய(றா 8தேரச< ேச* தா( இத வ ைளயா6க,
ப+Uகிறாரா. அத ம<ஷைன/ பா*$தா அ/ப/ பட ம<ஷ( மாதி'
ெத'யைலேய. யாைர இத உலக$தில நப ;யாைதயா எ(5
கதசாமிய ( மனதி எ+ண அைலக, வ ேமாதின.

"உக ஃ/ர+ யாராO இ(5 வகிறா*களா?"

"ேய. 2 ேஜாக,, ஒ இதிய மைலயாள ேஜா ஒ ெவ,ைள1கர


ேஜாக, வகிறா*க,. அதா( எஎஎ இல க(ஃப*ேமஷ( வத.
உகைள பா*1க அத மைலயாள/ ெபா+U ெவ,ைள1கார/
ெபா+U ஒேர ஆவலாக இ1கிறாக. நா( ெசாலிய ேக(
உக1# இெதலா பழ1கமிைல ெகா9ச ெம(ைமயாக உகைள
ஹா+ ப+ண ெசாலி" எ(5 ெசாலி சி'$தா,.

"அ ச' நா( உகைளேய அமணமாக பா*$ததிைல அ1#,ள


இ(< 2 ெபா+Uகளா?" என அவ( வா4 ஆMச'ய$தி
வா*$ைதகைள உதி*$தாG மன கட1# ந(றி1# ேம ந(றி
ெசாலி1 ெகா+ட. கடேள இைத$தா( ெகா61கிற ெத4வ
Wைரைய/ ப 4$1 ெகா+6 ெகா61# எ(5 கிராம$தி எ( பா
ெசாG பழெமாழி1# அ*$தமா. இ/ப லாட' ஜா1ேபா அMச
மாதி' அ,ள அ,ள1 ெகா61கிறாேய எ( 8+ண தா1#/ ப 1#மா
எ(ப தா( இ/ப சேதகமாக இ1கிற என கட1# ப ரா*$தைன

For more stories:www.badtamil.co.cc


ெச4தா( கதசாமி.

"கதசாமி, மLற ெபா+Uகைள ந@ பா*1க ;(ன நா( உ(ைன


அ<பவ 1காம வ டமாேட(. ந@ தா( எ(ேனாட ப*$ேட P.
ஹாO 6 ஃப1 ம ஃ/*. அ/Fற ந@ எ$தைன ேபைர ஃப1 ப+ண
; ேமா ப+ண 1ேகா."

ச#தலாவ ( ேநர/ ேபM8 கதசாமிய ( ஜ1#, ெப bகபதைத


ஏLப6$திய. வ ைற$ நிமி* நிLக ;ய(ற அவ ஆ+ைமைய
ஜ அட1கி ைவ$த. ச#தலாவ ( கா* ஓ41# வத.

ச#தலா ப (னா ெதாட*தா( கதசாமி. தன ஹா+ேப1கி


இ ெமப*ஷி/ கா*ைட எ6$1 கானா,. அ<மதி1 கடண$ைத
ெகா6$தா,. தா1 & எ(5 'ச/ஷன இத ெப+U1# ெசாலி
வ 6 ச#தலா உ,ேள ேபாக கதசாமி ெதாட*தா(. ேச9சி
மி ஒ லா1கைர$ திற தன ஹா+ேப1ைக உ,ேள
ைவ$தவ, எதவ தமான ெசக; இலாம மளமளெவ(5
ஆைடக, எலாவLைற கைள நி*வாணாகினா,. ஆைடகைள
ம$ உ,ேள லா1க1#, ைவ$தா,. ப1க$தி இ(< ஒ
ெவ,ைள1கார ேஜாக நி*வாணமாகி1 ெகா+தா*க,.

**********
இ(ன இத கிள/ப இ ெவளேய5 வைர அைன$
உைரயாடக ;-1க ;-1க ஆகில$திேலேயதா(. இ வைர
ஆகில உைரயாடகைள இைடய ைடேய கல ெகா6$திதாG
;-வ ஆகில$திேலேய ெகா6/ப தமிQ1 கைத1# ந(றாக
இ1கா. அதனா உைரயாடக, அைன$ தமிழி ெமாழி ெபய*$
ெகா6$ இ1கிேற(. எ(னடா ெவ,ைள1 கார( தமிQ ேபசறாேன
எ(5 காமேலாக ந1கீ ர*க, #ைற க+6 ப 1காத@*க,
*************

"எ(ன கதசாமி இ/பேய நி(றா எ(னவாகிற. எலா$ைத கழ


உ,ேள ைவ க இத டவைல1 க1 ெகா+6 வாக" எ(5
லா1க1#, இத டவகள ஒ(ைற எ6$ #51ேக க1
ெகா+6 மLறைத அவ( ைகய ெகா6$தா, ச#தலா. ெகா9ச
பழ1கமிலாத வ ஷய ஆனாG கிைட1க/ ேபா# 8க$ைத எ+ண
கதசாமி நி*வாணமாகி டவைல1 கனாG டவைல$ த,ள1
ெகா+6 Wடார$ நி(ற அவன த+6.

அ/பேய டவேலா6 ேச*$ அவன ஆ+ைமைய/ ப $ ஒ கச1#


கச1கினா,. "...இ/பேவ ெரயாகி[க. வாக ஆட$ைத
ஆ*ப 1கலா" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட லா1கைர/ b திற/ேபா6
இத ர/ப*பா+ைட1 ைகய ேபா61 ெகா+டா,.

அவ, ப (னா ெதாட*தா( கதசாமி. இவ ஒ ஜா1#சிைய


அைடதா*க,. அ ஒ ெப'ய ஜா1#சி. அேக ஏLகனேவ 4 ேஜாக,

For more stories:www.badtamil.co.cc


இதன. ஒ ெவ,ைள1கா' உகா* இ1க அவ, ;(னா
ஒவ( நி(5 தன 8+ண ைய அவளட ஊப1 ெகா6$1
ெகா+தா(. ஒவ( உகா* இ1க அவ<1# ேம உக*
ஒ$ ஓQ$1 ெகா+தா,. ஜா1#சிய வ அைலகைள வ ட
அவ, த( X$ைத Y1கி Y1கி #$வதனா இ(< ெகா9ச அதிக
அைல ேமாதிய. இத இ ேஜாகள( ஆடதைத ரசி$1 ெகா+6
ஒ இதிய ேஜா ஒ ெவ,ைள1கார ேஜா இதா*க,.

டவைல1 கழ பேக இத ஒ இட$தி ெதாக வ டவ, ;-


நி*வாணமாக ஜா1#சிய இறகினா,. ச#தலாவ ( ப (னQ#
;-தாக கதசாமிய ( க+U1# வ தாகிய. எ(னமா ெப'ய
#+க, அ அவ, ஜா1#சி1#, இற# ேபா அைவ ஆ6
ஆட. அ/பேய அத இ ெப ேகாளகைள வ '$ ப ( Fறமாக
தன த+ைட ெசாக ேவ+6 ேபா இத கதசாமி1#.
இ(ன1# எ/ப அவள ஓைடக1#, ெசக$தாேன ேபாகிறா4
அதி*>ட1காஅ கதசாமி எ(5 நிைன$ சேதாஷ/ ப61 ெகா+டா(.

கதசாமி1# ெகா9ச ெவகமாக இத. உ,ேள இறகினவைள ஒ


ெவ,ைள1கார( க/ ப $ க(ன$தி ;$தமிடா(. அ6$ததாக
ஒ இதிய( க/ ப $ ;$தமிடா(. இவ*க,தா( ச#தலா
ெசா(ன மைலயாள ேஜா ெவ,ைள1கார ேஜா மாக இ1க
ேவ+6ெமன நிைன$தா(. திப / பா*$தா, கதசாமி அ/பேய நி(5
ெகா+/பைத/ பா*$ சி'$தா,.

"இதா( கதசாமி. இ ஜா( (ெவ,ைள1கார(), இ ல சா


(ெவ,ைள1கா'), இ காமின (இதிய/ ெப+), இ பவ( (இதிய()"
எ(5 அறி;க/ ப6$தினா,.

காமின: "எ(ன சா*, உக த+6 கிளப நிLகிற எக1# ெத' 


ஆனா ந@க டவைல1 கழ அைத ;-சா1 காட ம51கிற@*கேள"

ச#தலா: "சா1# பழ1கமிைல அதா( ெவக/ ப6கிறா*"

ல சா: "ெவக/படா வ 66ேவாமா எ(ன" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட


எ- வதா,. எேலா அதிகபசமான உடைல த+ண 1#,
மைற$1 ெகா+ததா ல சாவ ( உட க6 ;தலி
ெத'யவ ைல. அவQ எ- வதேபாதா( ெத'த அவள மாட
ேபா(ற உட க6. 5'8" உயர இ/பா,. கதசாமிைய வ ட 2 "
அதிக. அ ம6மல அத இ ெப ;ைலக, அவ, எ-
நட வர ,கிற ேபா அைவ இர+ைட ப M8 ப ைசய
ேவ+6 ேபா இத.

அவ( அகி வத ல சா கதசாமிய ( டவைல உவ எறிதா, ல சா


அேதா6 ம6மல அவன த+ ப $ அவைன ஜ1Wசி1#,
இ-$தா,. நல கதகத/பான அளவான X6,ள 86த+ண 1#, இறக
ந(றாக$தா( இத கதசாமி1#. ல சா ஒ கைரய உகா*

For more stories:www.badtamil.co.cc


ெகா+6 கதசாமிைய ;(னா இ-$ அவன X$ைத1 ைககளா
க/ ப $தப அவன 8+ண ைய வாய ைவ$ ஊப னா,.
ச#தலா எ-ப வ கதசாமிைய அவளடமி வ 6வ $தா,.

"ல சா, நா( அ<பவ Mச ப ( தா+ ந@க 2 ேப அவேனாட


8+ண ைய அ<பவ 1கலா. இ(ன1# /*$ேட ேக*, நானலவா"
எ(றா, ச#தலா.

ல சா: "ச' ேபசி1 ெகா+ேட இ1காம கா'ய$தில இற#, X/பரான


ஆைள$தா( ப M81 ெகா+6 வதி1கா4"

காமின: "ஆமா, ந@ த+ண கழனா அத 8+ண எ-ப ெகா9ச ேநர


ஆ#மிைலயா எக1# சா( ெகா6 ச#தலா"

"த,க" எ(5 ெசாலி1 ெகா+6 கதசாமிய ( 8+ண ைய


ெமவாக1 ைககளா ப $ அவன ;( ேதாைல ப (னா த,ள
அவன 8+ண ய ( ெமாைன நா1கினா ந1கினா,. அவ, நா1ைக
அவன 8+ண ய இ எ61க சிலதி வைலேபா அவன
வ-வ-/பான ;( கசி அவள நா1# _ன1# அவன
8+ண 1# பால கய.

பவ(: "ச#தலா ந@ கதசாமி 8+ண ைய ஊFற/ேபா உ( F+ைடைய


நா( ந1கி வ டேற("

காமின: "பO( ெப ந@ ெசாற நட1# இ/ப அவ, F+ைட


ந1கUனா ந@ த+ண 1#,ள ேபா4 ;MசைடM8 ேபாய 6வா4" எ(5
ெசாலி சி'$தா,.

பவ(: "ந@ ெசாற ச'தா( ஆனா அவ, ;ைலகைள/ ப $


கச1கலா தாேன"

பவ( ஒ கைரய வ உகா* அவள ;ைலகைள/ ப $1


கச1க ஜா( வா41# ;(னா F+ைடைய1 கா1 ெகா+6 நி(றா,
காமின. ஒ கா ஜ1Wசி1#, ஒ கா ெவளய Gமாக ைவ$
வ '$/ ப 1க காமினய ( F+ைட1#, நா1ைக வ 6$ ளாவ னா(
ஜா(.

ல சா கதசாமிய ( ப ( Fறமாக வ அவன X$தி( இ ப1க;


;$தமிடா,. ப (ன* அவன #+ைய வ '$ ெமவாக அத
ப ளவ நா1ைக வ 6 வனா,. ;(னா கதசாமிய ( 8+ண ைய
;-தாக வா41#, எ6$ ஊப னா, ச#தலா. ஒ சில நிமிடக,
ப (னா ல சா ந1க ;(னா ச#தலா ஊப கதசாமி1# ெசா*1கேம
க+ண ெத'ய ஆ ஆ ஆ என இ(ப$தி ;னகியப ச#தலாவ (
வா41#,K க9சி வ$தா( கதசாமி. ஒ ள Wட ெவளேய வராம
#$தா, ச#தலா. அவன 8+ண ய இ வாைய எ6$தவ,
நாவ னா உத6கைள ந1கி அ# வழி இத ம தி வ கைள 

For more stories:www.badtamil.co.cc


உ,ேள எ6$தவ,. "வாO ெவறி ைந" எ(5 ெசாலி கதசாமி1#
வ 6தைல ெகா6$தா, ச#தலா.
ச#தலாவ ( வாைய நிர/ப ய சேதாஷ$ட( த( கடைம ;த
என 8கிய 8+ண ேயா6 கதசாமி ெகா9ச இைள/பாற ஜ1Wசிய 
உகா*தா(. கீ ேழ இ வ காL5 பப ,க, கலத அளவான X6
கலத ந@* ைஹேராெதரப மசாC ெச4த அவன ேசா* ெதாகி1
ெகா+1# ஆ+ைம1#. ைககைள ேமைல ஜா1#சிய ( வ ளப 
அகலமாக வ '$1 ெகா+6 கதசாமி உகார ல சா வ அவன
மய உகா*தா,. ேசா* ேபாய த அவன 8+ண இ/ேபா
ல சாவ ( ப$த #+$த தைச1 ேகாளக, இர+61# ந6வ 
அக/ப6 நசி சி$திரவைத/ பட. உகா*$தவ, 8மா
இ1கவ ைல. சL5 தன #+ைய இட வல ப1க அைச/பத(
2ல கதசாமிய ( 8+ண 1# #+ண மசாC ப+ண னா,. அவள
ெதாைடக, கதசாமிய ( ெதாைடக, ேமலி1க அவ, அைச ேபா
அவன ெதாைடக1# அவள ெதாைடக, மசாC ப+ண ன. அவ,
ம6 மசாC ப+ண அவ( 8மா இ1க ; மா எ(ன?
கதசாமிய ( ைகக அவள இ 36D ;ைலகைள/ ப $ மசாC
ெச4தன.

கதசாமிய ( 8+ண ைய ஊFேபா ச#தலாவ ( ;ைலகைள மசாC


ெச4 ெகா+த பவ( ம அவன ;க பா*$ உகா*தா,
ச#தலா. வ ைற$ எ-ப நி(ற பவன( 8+ண ைய த( Wதி1#,
அட1கி1 ெகா+6 அவன ேதா,க, இர+ைட ைககளா
ெகயாக/ ப $1 ெகா+6 #+ைய$ Y1கி அ$ #$த$
ெதாடகினா,. அவள #+ ;-தாக த+ண 1#, அ;கி
இதாG அவ, #+ ேமேல வேபா #+/ ப ளவ ( சிறிதள
த+ண1#
@ ேமேல வர, அவள உ+6 திர+ட X$ அவ, நட1#
ேபா பா*/பைத வ ட #திய 1# ேபா பா*1க ப ரமா+டமான
X$தாக$ ெத'த கதசாமி1#. அ X$ த+ண1#,
@ ;-தாக
அமிQ இ/பதா ஒ இdஷனாக ெத'ததா அல அவ,
#திய /பதா ெத'ததா என கதசாமி1# F'யவ ைல அைத F'
ெகா,ள ;யLசி ெச4யவ ைல.

காமின ஜா( ெகா61# வா4வழி 8க$தி ஆQதிதா,. அவள


;க அவள F+ைட1# ஜான நா1# ெகா61# 8க$ைத ெதளவாக
உண*Mசிகைள1 காய. ஒ சில நிமிகள( ப ( ல சா எ-
எேலா வாக, பா+ேடC ேபா4 நாக, வழ1கமா1
வ ைளயா6 வ ைளயாடலா எ(றா,. ஜா< பவ< த+ண
ெவளேய க1காததா நிமி* வ ைற$த 8(ண ேயா6 வர க$சாமி
ம6 ேசா* கீ ேழ ெதா# 8+ண ேயா6 வதா(. ல சா
கதசாமிய ( ைகைய ப $ ேஜாயாக/ ேபானா,.

கதசாமி1# இத பா+ேடC ;1# ேபாக ெகா9ச பயமாக


இத. ஆனாG ம5/F ெசாGமள1# ண வ ைல. அைதவ ட
எ(னதா( இவ*கள வ ைளயா6 எ(5 ெத'யாம ம5/F ெசாவ
ச'யாக படவ ைல. எலா வல அத கட, என1# கைடசி

For more stories:www.badtamil.co.cc


இர+6 நாகளாக அதி*>ட$1# ேம அதி*>டமாக வா'
வழ#கிறா*. எ/ப எ(ைன வ லக$தி மா வ ட மாடா*
என வழ1க ேபா கட, ேம பார$ைத ேபா6 வ 6 ண 
ல சாேவா6 நடதா(.

"எ(ன ல சா, ந@ கதசாமிைய வ டேவ மாடா4 ேபால இ1#. அO(


Wடேவ இ1கிறா4. உன1# அவைன ெரா/ப ப Mசி1கா?" ச#தலா
ந1க கலத ேக,வ ஒ(ைற ேகடா,.

"ஆமா(, நா< பா*1கிேற( கதசாமி வததி இ ல சா ேவ5


யா* ப1க; திப பா*1கிறமாதி'ேய இைல" எ(5 ச#தலாவ (
ந1கG1# ஒ$ ஊதினா, காமின.

நட ெகா+த ல சா நி(றா,. கதசாமிைய$ தி/ப "பார எ(ன


X/பரான #+" ப (ன* ;( ப1க தி/ப "உ( வா 1#,ள க9சி
வM8 ேசா* ேபான நிைலய G எOவள அழகாக ெதா# பா*
இத 8+ண " அவ( ;க$ைத ைககளா ஏதி1 ெகா+6 "எOவள
கவ*Mசியான ;க" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட அவன வாேயா6 வா4
ைவ$ ஒ நிமிட ;$த ெகா6$தா,. "ச#தலா, இOவள
இ1கிற கதசாமிைய 2(5 மாதமாக வ61#,
@ ைவ$தி ந@
இவேனா6 ஓQ1காம இதி1கிறா4 எ(றா என1# நப
;யவ ைல. ஒ(றி ந@ எக1# ெபா4 ெசாகிறா4 அல ந@
ஒ வ பர ெத'யா ;டா,. காமின ந@ எ(ன நிைன1கிறா4" எ(5
பதிலள$தா, ல சா.

"இத ேரல ேபானா ஜா(, ல சா உ(ைன வ 6 வ 6 கதசாமிேயா6


ஓ/ ேபாக/ ேபாகிறா," எ(5 காமின சி'$தா,.

"காமின, ல சா ஓ/ ேபானா எ(ன உ( F+ைட ச#தலா


F+ைட இ1# தாேன நா( ஓ$ மகிழ. " எ(5 ஜா< த(
மைனவ ைய வ 61 ெகா61காம பதிலள$தா(.

"பரவாய ைலேய Fஷேனாட ச/ேபா* நிைறய இ1# உன1#.


ெகா9ச கதசாமிைய என1# ெகா9ச வ 6 ைவ. ந@ ம6
அ<பவ Mசா ேபாதா" எ(5 காமின தன1# அவ( ேதைவ எ(பைத
ெகா9ச நாX1காக ெசாலி1 கானா,.

"ஜா(, நா< ந@ Fசா ஏதாவ ெபா+Uகைள/ பா*1க ேவU


ேபால இ1#, இ(ன1# Fசா வததால கதசாமி1# நம
ெபா+டாகளட ஏக/பட கிரா1கி எகைள1 கவன1க மாடாக,
ேபால இ1#" எ(5 பவ( ேஜா1 அ$தா(.

"வ+
@ ேபM8 ேபசாம வாகடா பா+ேடC ேபாகலா" எ(5
ேபM81# ;L5/ F, ைவ$ ச#தலா ஜாைன பவைன 
8+ண ய ப $ இ-$1 ெகா+6 ேபானா,. மLறவ*க ப (
ெதாட*தன*. பா+ேடC ;1#, _ைழ ேபா ேகட பளா* பளா*

For more stories:www.badtamil.co.cc


என ெப ஒ(5 தைசய ேமா ச$த; அைத உடனயாக ப (
ெதாட* ஆ ஆ என ஒ ஆ+#ர ச$த; க$சாமிைய1 கலக
ைவMச, அேக அவ( க+ட காசி பா*$ அவ<1# மய1கேம வ
வ 6 ேபா இத. 8வேரா6 இத ெபகள ைகக
காக கட/ப6 இத நிைலய ஒ ெப'ய ெவ,ைள1கார$
தய(. அவன ;க 8வைர/ பா*$த ப இத. அவன ெப
X$தி ஒ ெவ,ைள1கா' ெப ேபா(ற ஒ ெலத* +னா
வ ளாசி1 ெகா+தா,. X$ அவாகி இர$தM சிவ/பாக சிவ
இத. ஆனா அவேளா ெதாட* அ$தா,. அத அய (
வலியா அவ( ச$த ேபா6கிறானா அல அத அ வா#
இ(ப$தி ;ன#கிறானா எ(ப அவ<1# கட1# தா(
ெத' . இ/ப அ வா#வதி எ(னதா( 8க இ1கிறேதா
க+றாவ ம<ஷக, இவ*க, என மனதி நிைன$தாG எ(ைன 
க ைவ$ இவக, யாராவ X$1 கிழிய வ ளாச/ ேபாகிறா*கேளா
என நிைன1க பயமாக இத, ;1கியமாக ல சா என X$ ேம
அள1# அதிகமான அ1கைற இ வைர கா வகிறா, கைடசிய 
அ ேபாட$தாேனா எ(5 பயமாக இத. கடேள இத காம1
கிராதகிக, யா1# இ/ப X$தில ஆ1க ேவ+6 எ< எ+ண
ம6 வர/ ப+ண டாேத எ( X$ இ/ப அ எலா தாகா என
மன1#, ேவ+1 ெகா+டா( கதசாமி.

ல சா: "ஓேக ேக*, நம ஆட$ைத ெதாடகலா"


காமின: "இ(ன1# ப*$ேட ேக*1# ;த சா( ெகா61கலாமா?"
ல சா:"ஓேக. நி ெசாற ச'தா(. ப றத நாைள1 ெகா+டா6
அவ1#$தா( இ(5 எலாவLறிG ;த உ'ைம"

அேக ஒ ெப'ய க இத. அத( நாG 2ைலய G


ஒOெவா சகிலி இைண1க/பத. அத சகிலிகள( ம5
;ைனய ைகய கட வசதியான ஒ ெலத* வைளய.
ச#தலாைவ காமின ல சா அத கலி மலா1க ப61க
ைவ$ அவள இ ைககைள க அவைள தைல ைவ$/
ப6$தித ப1கமாக இத சகிலிகள இத வைளயகள
ேபா6 ைகைய இ51கி கனா*க,. காகைள ஒ(5 ெச4யவ ைல.
ஆனா அேக இத ஒ /ைள+ஃேபா ஒ(5 எ6$ அவள
க+ைண மைற$1 கனா*க,. கதசாமி1# ஒ(5மாக/
F'யவ ைல. ப1க$தி இ ஒ ேசைர எ6$/ ேபா6 உகா*
எ(ன நட1கிற என/ பா*$1 ெகா+தா(.

காமின ல சா கா1#, ஏேதா ரகசிய ேபசினா*க,. அத( ப (


காமின கலி ஏறி ச#தலாவ ( காகைள அக Y1கி/ ப $
ச#தலாவ ( F+ைடய ைன ந1க$ெதாடகினா,. 2(5 ெப+க
ஒ மய மிலாம தக, F+ைடகைள ேஷO ப(ண $தா(
இதா*க,. 40 வ4தானாG எத வ தமா( ம/Fகேளா ெரM
மா*1#கேளா இலால இத ச#தலாவ ( வய L5/ Fற
கதசாமி1# கிள*Mசி ஊய. ெதாைடகைள$ தடவ 1 ெகா+ேட
நா1ைக உ,ேள வ 6 ச#தலாவ ( F+ைடைய$ ளாவ னா,.

For more stories:www.badtamil.co.cc


ச#தலா இ(ப$தி ஆ ஆ ஆ என ;னகினா,. ஒ 2 நிமிடக,
ச#தலாவ ( F+ைடைய ந1கி 8ைவ$ வ 6 எ-ப கைல வ 6
இறகினா, காமின.

ல சா: "யா* ந11கிய ெசா பா*1கலா"


ச#தலா:" நிMசயமாக ஒ ெபாபைளதா(. அ/ேபா ப ஃ/ ப ஃ/
சா(. ...காமின"
ல சா:" ெவட( ச#தலா"

இ/ேபாதா( F'த கதMMமி1# இவ*கள வ ைளயா6.


க+ைண ைககைள கய /பதா ச#தலா1# த( ேம
கா ேச>ைட ப+Uவ யாெரன$ ெத'யா. அவ*க, ெச4 
வ த$தி இ ஊகி1க ேவ+6. கதசாமி ெகா9ச ெகா9சமாக
F' ெகா,கிறா( எ(பைத உண*த பவ( அவ<1# ேமG
ெகா9ச வ ள1க ெசா(னா(.
"கதசாமி இ/ப வ ைளயா6 எ(ன எ(பைத F'9சி/பVக. இதில
இ(<ெமா வ ஷய; உ+6. ச'யாக/ பதி ெசாலி1
ெகா+1# வைர கலி இ/பவ, ெவLறி ெகா,கிறா,
அதனா அவ, அ/பேய இ இ(< ெமா காமM ெசயைல
அ<பவ 1# அதி*>ட அைடகிறா,. த/பாக பதி ெசா(னா அவைள
அைவQ$ வ 6 மLறவ*கள ஒ$தி கG1# ேபாவா*க,"

"ந(றி பவ(" எ(5 பவ<1# ந(றி ெசாலிய கதசாமி ெப+கள(


வ ைளயாஅ ந(றாகேவ ரசி$தா(.

அ6$ததாக ல சா ச#தலாவ ( ;க$தி ேம உகா* தன


F+ைடைய அவள வா41# ேம ைவ$தா,. ச#தலா நா1கினா
அவள F+ைடைய ந1க கான ஜாைன கீ ேழ கவன1# ப ைக
கானா,. ஜா( கலி ஏறி இ ெகா+6 ச#தலாைவ(
காகைள அக த வ ைற$த 9" 8+ண ைய உ,ேள வ 6
இ$தா(. ச#தலாவ ( F+ைட1#, ஜா( ஓQ1க அவன மனவ ய (
F+ைடைய ச#தலா தன நா1கினா ஓ$1 ெகா+தா,. அத
வ ைளயா6 ஒ 2 நிமிடக, தா( இவ இறகி வ டன*.

ல சா: "இ/ேபா ெசாG யா* F+ைட ந@ ந1கினா4? யா* உ(


F+ைடஅய அ ஓQ$தா(?"
ச#தலா: "நா( ந1கி4 F+ைட உ(ேனாட ல சா, ஆனா எ(ைன
ஓQ$த யாெரன$ ெத'யவ ைல.......பவ( என நிைன1கிேற("
காமின: "ைஹயா.. ேதாடா4 உன1# ஓ$த ஜா("

ச#தலா கலி இ வ 6பட காமின கலி கட/ படா,.


ச#தலா கதசாமி எ- வப ைக கானா,. காமினய (
F+ைடைய கானா,. கதசாமிய ( 8+ண ெகா9ச வ ைற/ேபற$
ெதாடகிய தாG ஓQ1# அள வ ைற/ ேபறவ ைல. அைத வ ட
அத இள மG/ F+ைடைய ந1க ேவ+6 என ஆைசதா( வத.
ஏறி அவள உ+ட ெதாைடகைள அக அத மGவ (

For more stories:www.badtamil.co.cc


F+ைட1#, வா4 ைவ$ ந1கினா(. அவன நா1# அவள
ெப+ெமாைட வல அவ* ஆவ, ஆ ஆ என ;னகியபேய இ6/ைப$
Y1கி ெகா6$தா,. கதசாமி ெதாட* ந1கி ெகா+1க அவன
தைலஅய அ/ ப $ இ-$தா, ல சா. F'த கதசாமி1#
வ ைளயா அதிக பச 2 நிமிட தா( ஒ ஆட. கதசாமி
எ- வதா(.

ல சா:"யார ந1கின உ( F+ைடைய"


காமின: "நம F ந+ப( கதசாமிதா(" எ(5 எத வ தமான
தய1க;மி(றி ெசா(னா,
ல சா: "கர1"

அ6$ததாக ஜா( காமினய ( வா41#, தன 8+ண ைய ஓனா(.


காமின ஆ*வமாக ஜான( 8+ண ைய ஊப னா,.
ல சா: "யாேராட 8+ண "
காமின: "இ கதசாமிேயாடதா("
ல சா: "த/F, அ ஜாேனாட. இன எ(ேனாட ட*("

காமின கலி இ ெவள வர ல சா கலி கட/ படா,.

/வ( ல சாவ கா ப1க ேபா4 அவள F+ைட1#, வ 6 ஓQ1க$


ெதாடகினா(. ல சா காகைள பவன( ேதா,கள ேபாடப "ஃப1 ம
ஹா*" எ(5 ெசாலி1 ெகா+தா,. 2 நிமிடமாக பவ( அவைள
வ 6 எ-ப னா(.

காமின: "யா* ல சா உ(ைன ஓ$த"


ல சா: "கதசாமி"
காமின: "சா', பவ( தா( உைன ஓQ$த. & ஆ* அ" எ(5
ெசாலி அவள கைட அவ Q$ வ டா,.

"இன வ கி வ ைளயாடலா" எ(5 ெசா(னா, ச#தலா.


அ/ேபா தா( கதசாமி அத அைறய ேமேல சீ லிகி இ 2
ஊ9சக, ேபா ெதா#வைத1 கவன$தா(.

"கதசாமி, இைத$தா( நா( உன1# கா' வ ேபா ெசா(ேன(.


இைத லO வ அல ெச1 வ எ(5 ெசாவா*க,. இ
இர+6 ெபக, உ+6. ந@ மலா இ1# ேபா இத ந@ளமான
ெப உன #+1# கீ - #ைடயான ெப ;கிG இ1#.
இத இர+6 வைளயகள காகைள ஊ(றலா அல
வைளயக1#, காைல உ,ேள வ 6 இ1கலா" எ(5 ெசாலி
ஒ வ கி ஏறி ெடேமா கானா,.

ப1க$திேலேய இத மLற வ கி காமின #/Fற/ ப6$தா,.


"கதசாமி இ இ(<ெமா ெபாசிஷ(. இ/ேபா ந@ளமான ெப எ(
இ6/ைப 8Lறி இ1கிற. #ைடயான ெப எ( மா*ேபா6 காகைள
வைளயக1#, ;ழகா வைர வ 6 இ1கிேற(" எ(5 காமின

For more stories:www.badtamil.co.cc


இர+டாவ ெபாசிஷ( ெடேமா ெச4தா,.

"இ/ப பல ெபாசிஷ(க, இ1# ஆனா இத இர+6தா( எக,


2வ1# ப Mச" எ(5 ல சா ேமG வ ள1க ெகா6$தா,.

இன இவ*க, இத லO வ கி எ(ன ஆட ஆனா*க, எ(பைத


அ6$த பாக$தி ப$ மகி-க,. லO வ ைக க+6 இ1காத
ந+ப*க1காக அத( ஒ பட கீ ேழ ெகா6$ இ1கிேற(.
வ $தியாMமான ெபாசிஷ(கட( பட இத ப#திய பதி1க அ<மதி
உ+ேடா ெத'யா எ(பதா ெகா61கவ ைல.
கதசாமி1# ப1க$தி ச#தலா வர*, அவள அழகான ெதாைடகைள
இைககளாG தடவ னா( கதசாமி. கதசாமிய ( ைகக, ேமேலற
அவள ைகக, அவன ;கைள1 ேகாதி1 ெகா+தன.
கதசாமிய ( ைகக, அவள மின க*ைட இ6/ைப வைர உய*$தி
அவள ப ( ேகாளகைள/ ப ைசதன. அவ, உ,ேள ஜ
ேபா1கவ ைல. ;-தாக ேஷO ப+ண ஒ மய இலாம
இத Wதிைய1 க+களா கதசாமி பா*1க கீ ேழ வ ைற/F
அதிகமாகிய. ச#தலா ேடப ள இத கதசாமிய ( லா/ டா/ைப$
த,ள ைவ$ வ 6 ேடப ள ஏறி உகா*தா,. காகைள ந(றாக
அக/ ப $தப கதசாமிய ( தைல ;ைய/ ப $ அவன
தைலைய$ தன Wதிைய ேநா1கி இ-$தா,. அவள ேநா1க F'த
கதசாமி வ ரகளா அவள ப ளவ ைன வ '$ அவள
ெப+ெமாைன நாவ னா வனா(. ஆஆஆஆ எ(5 ெமவாக/
ெப 2M8 வ டப அவன தைலைய$ த( Wதிேயா6 ேச*$
அ-$தினா,.

கதசாமிய ( நா1# உ,ேள F# வ ைளயா6வ இைட1கிைட


பLகளா அவள ப/ப ைன1 கOவ M ெசலமாக1 க/பமாக
அவள Wதி1# கதசாமிய ( வா4 ெகா6$த இைசய ( அளேகாலாக
அவள இ(ப ;னகக, இதன. எ(னதா( இ(ப
ெப1ெக6$ேதானாG வ
@ இ1கிேறா அள1# அதிகமாக
ச$த ேபாடா ப1க$ அைறய இ1# மலிகா1# ேக6
வ 6 எ< எ+ண மனதி இததா ச#தலாவ ( இ(ப
;னகலி ச$த மிக #ைறவாகேவ இத. வ டாம கதசாமி
ெதாட* நா1கினா அவைள ஓQ1க அவ, உMச$ைத அைடகிறா,
எ(ப அவள ஆஆஆஅ எ< ச$த வ
ேவக அதிக'/பதி ெத'த. அம6மலாம மிக
;ர6$தனமா1 கதசாமிய ( தைலைய தன Wதிேயா6 அ-$தி/
ப $தா, கதசாமி1# 2M8 ;ய ஆனாG வ டாம அவ1#
ேசைவ ெச4 அவைள உMச அைடய ைவ$தா(. அதைன/ ப (
ெதாட* கதசாமி ெம(ைமயாக நா1கினா ச#தலாவ ( Wதிய 
வழி காமரச$திைன ந1கிM 8ைவ$தா(.

ேடப ள இ கீ ெழ இறகிய ச#தலா கG1# கதசாமிைய


இ-$தா,. கதசாமிய ( Gகி பனய< மிக ேவகமாக கழ
எறிதா,. தன ஆைடகைள கழ எறி வ 6 கதசாமிைய1

For more stories:www.badtamil.co.cc


கலி த,ள மலா1க ப61க ைவ$தா,. தன ஹா+ ேப1ைக
திற கா+ட ஒ(5 எ6$ வ ைற$ நிL# அவன த+61#
மானா,. அ/பேய ஒ கிற@ எ6$ கா+ட$தி( ேம bசினா,.
கதசாமி1# ஒ(5 F'யவ ைல ேநL5 கா+ட எமிலாம
ஓQ$தவ, இ(5 ஏ( இ ேபா6கிறா, எ(5. ேகேட வ டா( \

"ஏ( ச#தலா கா+ட ேபா6கிறா4. ேநL5 இ ேபாடவ ைலேய"

"ெகா9ச ெபா5ைமயா இ பா* உன1# F' " எ(5 ெசாலி1


ெகா+ேட ேஹ+பா1ைக ேடப ள ைவ$ வ 6 கதசாமிய (
வய L5/ Fறமாக இர+6 ப1க; காகைள ைவ$1 ெகா+6
கதசாமிய ( ;க$ைத/ பா*$தவா5 நி(றவ,
"இ(5 உன1# ஒ F வ தமான 8க தர/ ேபாகிேற(" எ(5
ெசாலி1 ெகா+ேட அவன மா*ப ஒ ைகைய ஊ(றி1 ெகா+6
ம5 ைகயா அவன 8+ண ைய/ ப $தப உகா*தா,.
அ/ேபாதா( கதசாமி1# F'த அவள ப ( வாசதா( அவ(
8+ண ேம ;ய. ைகயா 8+ண ைய/ ப $1 ெகா+6
ெமவாக உ,ேள வ டா,. மிக இ51கமாக இதாG
G/'ேகஷ( கிற@ ேபாட பயா ெகா9ச ெகா9சமாக உ,ேள
ேபான அவன 8+ண . ;1காவாசி வைர ேபான 8+ண ைய/
ப $தித ைகைய அதி இ எ6$ இர+6 ைககைள 
அவன ேதா,பைடகள ஊ(றி1 ெகா+6 ெமவாக X$ைத உய*$தி
ப ( பதி$தா,. ;-தாக 8+ண ேபாக சா( இைல எ(ப
கதசாமி1# F'த. வாQ1ைகய இ வைர கதசாமி ப ( வாச
அ<பவ அைடததிைல. ஒ;ைற மைனவ ய ட ேக6/ பா*$தா(
ஆனா அவ, ம5$ வ டா(. இ/ப இத ச#தலா நா( காணாத
இ(பெமலா கா1 ெகா61கிறாேள. இவ, ஒ எ(ைன ஆ,
ெகா,ள வத காமேதவைததா( என நிைன$1 ெகா+6 ச#தலா
ெகா61# இ(ப$ைத அ<பவ $தா(.

Wதி1#, வ 6ேபா ஆ6 ேவக$தி ச#தலாவா இயக


;யவ ைல. ஆனாG ெமவாக #+ைய$ Y1கி Y1கி #$தினா,.
கதசாமிய ( 8+ண ேயா இ51கமான அத #ைக1#, மா
அ<பவ 1# இ(ப சி$திரவைத தாக ;யாம வ ைரவ ேலேய
த+ண ைய1 க1கி வ ட. கா+ட அண திதாG அவ<1#
த+ண பா4வைத அவ, உண*தா,. அ/பேய ஆடாம அவன
8+ண ைய இ5க கOவ / ப $தபேய ெகா9ச ேநர இதா,. ப (ன*
எ-ப , ஒ ஷு எ6$ அவன கா+ட$ைத கழ #/ைப
Wைட1#, ேபாடா,.

"எ/படா என #+ய"

"ச#தலா, இதா( ;த தடைவயா நா( #+1#, ஓQ$த.


X/பராக இத. ந@ என1# ஒOெவா நா ஏதாவ Fசா ெசாலி$
தகிறா4. உ( Fஷ( 8தேரச( ெராப1 ெகா6$ ைவ$தவ*"

For more stories:www.badtamil.co.cc


"தா1 &டா" எ(5 க(ன$தி ;$தமி6 வ 6 ஆைடகைள அண 
ெகா+6 "# ைந" எ(5 ெசாலி வ 6/ ேபா4 வ டா,. அ(5
கிைட$த Fதிய அ<பவ$தி( சேதாஷ$தி கதசாமி Y1க$தி
ஆQதா(.
********

காைலய ேவைல1# ேபானா அ# எ1கMச1கமான ஈெமய க,


அவைற/ ப$ ;1கேவ ஒ மண ேநர ேபா4 வ ட. இைடய 
ைலலா வ அ1கைறயாக 8க வ சா'$ வ 6/ ேபானா,. ேபா#
ேபா ஒ ெச1ஸியாக க+ண$ வ 6/ ேபானா,. அவள
க+ண காம ெபாகி வழித. அதாவ அவ, எ/பேயா ஓ-1#
வா எ(5 வ ைரவ ேகக/ ேபாகிறா, எ(ப கதசாமி1# ெதளவாக$
ெத'த. கதசாமி1# இவைள ச#தலாைவ எ/ப ஒேர
ேநர$தி சமாள1க/ ேபாகிேறேனா எ(5 ஒ கவைல வத. கடேள
ந@ தான/பா இத ெபா+Uகைள சமாள1#மள ெதF
F$திசாலி$தன; தரU எ(5 எ/ேபா ேபா ஒ ேவ+6தைல
;( ைவ$ வ 6 மன1 கவைல இலாம ேவைலய கவன$ைத
ெசG$தினா( கதசாமி.

ேநL5 ேவைல1# வராததா ெகா9ச அதிகமாகேவ ேவைல இத.


அதனா ஏ- மண யாகி கதசாமி ஆப ைச வ 61 கிளபவ ைல.
அவன ெட1 இ இத ேபா( சிUகிய. ேபான( எல1ரான1
/ேள அைழ/ப ைலலா என1 காய.
"ஹேலா"

"கதசாமி க 6 ைம ஆஃப /ள @"

"ஓேக ஐ வ ப ெதய* இ( எ மின" ேபாைன ைவ$ வ 6 எ-


அவள ஆப ;1#/ ேபானா(.

"கதசாமி, ஐ ஹாO பV( லிவ வ த ெச1 ஃபா* ஆேமா அ(


இய*. ப ெவ,ள1கிழைம இர ந@ ஃப1 ப+ண ன/Fற ைம Fஸி
இ ஹ' ஃபா* எ கா1. வ1
@ ேடய ல உ(ைன வ61#
@ W1
ெகா+6 ேபாக ;யா. ேசா, கா( & கிO ம அ #ய 1கி"

"அ எ(ன #ய 1கி?" அ/பாவ $தனமாக ேகடா( கதசாமி

"ஒ(<ேம ெத'யாத அ/பாவ யா இ1கிற@கேள. அதாவ #ய 1காக


ஒ அதிர ஃப1 ப+ண ற@களா எ(5 ேகேட("

"எக ேபா4 ப+ற? ேஹாட ஏதாவ F1 ப+ண


வMசி1கீ களா?"

"8$தமாக வ பர F'யாத ஆளாக இ1கீ கேள. இேக இ/ேபா


இமியடாக ஒ ஃப1 ேவU"

For more stories:www.badtamil.co.cc


"ஐய4ேயா யாரவ பா*$தா?"

"யாேம இைலேய இக உ(ைன எ(ைன தவ ர"

"வ ேபா பா*$ேத( எேயாட மில ைல ஆனாக இத"

"ஆனா எ உ,ேள இதாரா? அவ* எ/ப இ/ப$தா( ைல ஆஃ/


ப+ண மற ேபா4 ேபாய 6வா*. இ(5 அவ ஒ கிைளய+ேடாட
ம கில நா,;-1க இதா*. இ/ப ேபாய /பா*. பய/படாம வாக
இக" எ(5 ெசாலி1 ெகா+ேட கதசாமிய ( ைகைய/ ப $ தன1#
ப1கமாக இ-$தவ, கதசாமிய ( பா+ ஜைய ;ழகா வைர
இற1கி வ 6 கதசாமிய ( ேசா* ேபா4 இத 8+ண ைய/ ப $
;( ேதாைல/ ப (னா த,ள வ 6 வா41#, ைவ$ ஊப னா,.
ஒ ெப+ண ( வா41#, ேபானப ( எ-பாத 8+ண இத உலகி
எ# உ+6? கதசாமிய ( 8+ண மிக ேவகமாக வ ைற/ேபறி நிமி*
நி(ற. ந(றாக வ ைற/ேபறி வ ட எ(5 ெத'த ைலலா
8+ண ைய வ 6 வ 6 எ- தன ஜைய கழ ேச' ேபா6
வ 6 பாவாைடைய இ6/F வைர உய*$தி1 ெகா+6 ேடப ள #ன
ப61க கதசாமி அவள காகைள அக அவள F+ைட1#,
ப (Fறமாக நி(றப 8+ண ையM ெசாகினா(. அவள X$திைன1
ைககளா ப ைசதபேய கதசாமி ெவ# ேவகமாக இ6/ைப ஆ
அவள F+ைட1#, ஓQ$தா(. ஆஃப சி யா இைல எ<
ைத'ய$தி ச$தமாக ஆஆஆஅ ஃ/1 ம ஹா* எ(5 ச$த
ேபாடா, ைலலா. "ேய ஐ ஆ ஃப1கி & ஹா*" எ(5 ெசாலி1
ெகா+ேட கதசாமி ேவகமாக இயக அவன 8+ண அவள Wதிைய
க9சியா நிர/ப ய. கைள$/ ேபா4 அ/பேய ஒ நிமிட அவள
Wதி1#, ;-தாக 8+ண ைய வ டப நி(றவ( அவளடமி
வ லகி தன ஜைய இ-$ பா+( ஸி/ைப இ-$த பேய தன
த+ண அவள Wதி வழியாக ெதாைடகள வவைத/ பா*$
ரசி$தபேய நிமி*தவ( ஷா1க$/ ேபா4 நி(றா(.

"இ வா எ ஃபா+ட*ஃF, ஃப1. தா1 & கதசாமி" எ(5 ெசாலி1


ெகா+6 ேடப ள இ நிமி*த ைலலா கதசாமிைய/ ேபால
ஷா1 ஆகினா,. அவ*க, இவ ஷா1 ஆகிய1# காரண அவள
ஆப  கதேவார$ேதா6 நி(ற எ அ+ைவ/ பா*$ தா(.

"ேபா$ ஆஃ/ & க 6 ைம ஆஃப அ 9:00 ஓ 1ளா1 6மாேறா


ேமா*ண " எ< ெசாலி வ 6 அ+ ேபா4 வ டா(.

"ஷி, ஐ ஆ /ராபள ேகாய 6 d ைம ெஜா/ 6மாேரா" எ(5


க6க6$தா, ைலலா

"நா( அ/பேவ ெசா(ேன( எ மில ைல ஆ( ஆக இ1கி(<


ேகயா" எ(5 தன1# எ(ன நட1க/ ேபா#ேதா எ(ற கவைலய 
கதசாமி Fலப னா(.

For more stories:www.badtamil.co.cc


"யா1#$ ெத' இத ெசாைட$ தைலய( இOவ, ேநர
இ/பா(<. எேகேயா ேபா4 இதி6 இ/பதா( இக வரUமா"
ைலலாவ ( #ரலி ஒ கல1க ெத'த

"அேந1மாக ந@ ெசா(ன கிைளய+ேடாட ஃ/* ஃ/ேளா'ல ம 


மில இ வ 6 வதி/பா(. எக இ வதா எ(ன,
நாைள1# எ(ன ப+ண/ ேபாகிறா( எ(பதா( என1# பயமாக
இ1கிற" கதசாமி ந(றாக/ பயத நிைலய இ1கிறா( எ(ப
அவன #ரலி இத ந61க$தி ெத'த.

இர வ61#
@ வ ேநேர கG1# ேபானா(. ச#தலா வ எ(ன
ஒ மாதி'யாக இ1கிற@க எ(5 வ சா'$தா,
"சா' ச#தலா, இ(5 ேவைலல ஒ ெப'ய ப ரMசிைன அதனா
என1# தைலேய ெவ$ வ 6 ேபா தைல வலி1கிற. அதா(
ப6$ ெர எ61க/ ேபாகிேற("

'ேநா /ரா/ள கதசாமி ெர எ6க நா( நாைள1# வ


ேப8கிேற(" எ(5 ெசாலி வ 6 ச#தலா ேபா4 வ டா,.

கடேள இர+6 2(5 நாளாக அ,ள அ,ள1 ெகா6$தா4 இ/ப இ/ப


வ லக$தி மா வMசி1கிறாேய இ உன1ேக நியாயமாக/
ப6கிறதா. எ(ைன ேவைலய வ 6$ Y1கி தி/ப ஊ1#
அ</ப னா Wட பரவாய ைல. ஏ( தி/ப அ</Fகிேறா எ(கிற
காரண$ைத ெசா(னா இதியாவ G என1# ேவைல ேபா4 வ 6.
கிைளய+ேடாட ைச61# ேவைல1# ேபா4 அசிகமாக நட
எக, கபனய ( மான$ைத1 க/ப ஏLறி வ டா4 எ(5 ெசாலி
உடேனேய வ61#
@ அ</ப வ 6வா*க, எ( ெப+டா1# ெத'9சா
அவ, ப ,ைளகைள W1 ெகா+6 ப றத வ61#
@ ேபா4
வ 6வா,. எ( வாQ1ைகேய நாசமாகி வ 6. எ/பயாவ இத
இ1க இ எ(ைன1 கா/பாL5 கடேள என மனதி க6
ப ரா*$தைன ெச4தா(.

மன அைமதிய லாததா அவ<1# Y1க வர ெராப ேநர எ6$த.


கைடய கைள$/ ேபா4 Yகி வ டா(.

காைலய 1 எ- ஆஃப ேபா#/ேபா ஒேர பய. வழிய 


ேகாவ G1# ேபா4 தன பார$ைத கடளட ெகா6$ வ 6
ெகா9ச நப 1ைகேயா6 ஆஃப ேபானா(.

ச'யாக 9 மண 1# ஃேபா( சிUகிய. எேயாட ெசகரட' ஜூலி


தா( ஃேபான. எ வப அைழ1கிறா* எ< ெச4திைய
ெசா(னா,. பய ந6கி1 ெகா+ேட எய ( ஆஃப ;1#
ேபானா(. அேத ேநர ைலலா அவ( ப (னா அத அைற1#,
_ைழதா,.
ைலலா கதசாமி எ(ன நட1க/ ேபா#ேதா எ(ற பய$ேதா6
ஒ(5 ேபசாம நி(றா*க,.

For more stories:www.badtamil.co.cc


"/ள @ சி ட(" எ(5 ;(னா இத ேச*கைள1 கானா*
அ(

"தா1" எ(5 ேகாரஸாக இவ பதி ெசாலி வ 6


உகா*தா*க,.

***********
அ( ஆகிேலய* ஆன பயா இதL# ப (னா அ(வ (
ஆப சி நட1# உைரயாடக, அைன$ ஆகில$தி இ
தமிழா1க ெச4ய/ப6,ள
***********

"நா( எ1# உகைள இ# வரM ெசா(ேன( எ(ப உக1#$


ெத' "

இவ ஆெமன$ தைலயானா*க,.

"ந@க, இவ வய1# வதவ*க,. சமத$ேதா6 உட உற


ெகா,வதி யா தைல/ ேபாட ;யா. ஆனா அைத தன/பட
உக, வ61
@ கலைறய ெச4ய ேவ+6. இ அGவலக.
மLறவ*க, க+ ப6 பயாக ந@க, ஆபாசமாக நட ெகா,வ இத
கபனய ( சடதிடக1# ஏL51 ெகா,ள ;யா. நா( ேநL5
ஒ கிைளய(ேடா6 ம கி இேத(. ; வ ேபா
ேலடாகி வ டதா கிைளய(ைட அ</ப வ 6 எ( அGவலக
அைற1# வேத(. இத ஃ/ேளா'( கதைவ$ திற1# ேபாேத
ைலலாவ ( #ர ேகட. நா( ைலலா1# ஏேதா ஆகிவ டேதா
எ(5தா( அ# ஓ வேத(. அ/Fற தா( ெத'த ைலலா ஏ(
அOவள ச$த ேபாடா, எ(ப. எ( Wட கிைளய(6
வதிதா எக, கபனய ( மான ம'யாைதெயலா எ#
ேபா4 இ1# என நா( உக1# ெசால$ ேதைவய ைல."

"சா' அ(" எ(5 இவ ஒேர ேநர$தி ம +6 ேகாரஸாக


ம(ன/F1 ேகடன*.

"கபன பாலிஸி ப ந@க, ெச4த #Lற இவைர ேவைலய 


இ Y1# அள பாரYரமான எ(ப உக1#$ ெத' என
நிைன1கிேற("

நா( நிைன$த/ என1# ேவைல ேபாக/ ேபா#. பாழா4/ ேபான எ(


F+ைடய ( அ'/F$தாகாம ஒ அதிர ஓQ ேபாட/ ேபா4 எலா
ேபாM8 என ைலலா மன1#, த( Fனாைவ ைவ ெகா+6 ஒ(5
பதி ெசாலாம இதா,. கதசாமி எ(ன ெச4தா( எ(ப
உக1# இ வைரய F'தி1#. அவ,தா( F$தி ெக6/ ேபா4
அதிர ஓQ ேகடா, எ(றா எ( F$தி எ# ேபாM8. கடேள ந@தா(
இத இ1கடான நிைலய இ எ(ைன ம 6 எ61க ேவ+6

For more stories:www.badtamil.co.cc


எ(5 ப ரா*$தைன ெச4தா(.

"ஆனாG நா( உகைள ேவைலய இ ந@1க/ ேபாவதிைல.


ந@க, இவ க6 உைழ/பாழிக, எ(ப என1# ந(றாகேவ
ெத' . அதனா இத ;ைற உகைள ம(ன$ வ 6கிேற(.
இனேம இ/ப ஒ(5 நட1காம பா*$1 ெகா,க,." எ(5
அ( ெசா(னப ( தா( இவ நிமதி/ ெப 2M8 வ டா*க,.

"ந(றி அ(. இனேம இ/ப நட1கா" எ(5 ைலலா


பதிலள$தா,.
"எகைள/ ெப'ய மனேசா6 ம(ன$தL# மி1க ந(றி." எ(5
கதசாமி பதிலள$தா(.

"ைப தி ேவ, நா( இவைரய படகளதா( இவ* ஓQ/பைத/


பா*$தி1கிேற(. ைலஃ/ ேஷா பா*$ததிைல. ந@க, வ ப ேயா
வ பாமேலா ைலஃ/ ேஷா காயதL# ந(றி. கபன எ எ(பைத
வ 6 சாதாரண ஆ+மகனாக பா*$தா நா( உ+ைமய உக,
ஆட$ைத ரசி$/ பா*$ேத(. கதசாமி ந@ ெராப ல1கியான ஆ/பா.
ைலலா மாதி' ெச1ஸியான ெப+ இ/ப ஆஃப ஸிேலேய கிைட1க
ெகா6$ வMசி1கU. எ1# உன ஊ' இ1# ெப+டா
கிட ேபா61 ெகா6$ எ( வய $ெத'Mசைல$ த@*$1 ெகா,ளலாமா
என ஒ எ+ண எ( மனதி ேநL5 ேதா(றிய" எ(5 சி'$1
ெகா+ேட ெசா(னா* அ(.

ைலலா கதசாமி இவ1# மிக எபராசி ஆக/ ேபா4 வ ட.


ஆனாG ;தலி க6ைமயாக எயாக/ ேபசிய அ( இ/ேபா
சாதரண ஒ ஆணாக நேபா6 ேபசிய கதசாமி1# ெகா9ச
ண Mசைல சேதாஷ$ைத ெகா6$த.

"அ(, உக1# ேவUனா ைலலா எ( Wட/ ப61கிறாயா எ(5


ேககிறைத வ 6 வ 6 எ( ெப+டா கிட ேபா61 ெகா61க
நிைன1கிற@கேள இ நியாயமா." எ(5 ேஜா1 அ$தா(.

ைலலா1# கதசாமிய ( ேஜா1 ப 1கவ ைல. நா( எ(ன


க+டவ<1ெகலா காைல வ '1# ேதவயாளா. கதசாமி உ(ைன
வM81கிேற( அ/Fறமா எ(5 மனதி க5வ 1 ெகா+6 தன
ேகாப$ைத ெவளய காடாம F(சி'/F ஒ(ைற உதி*$தா, ைலலா.

"ஐய4ேயா, எ(னால ;யா/பா. என1# இ/பேவ வய 60 ஆகிற


வல
@ இ1கிற எ( இள ெப+டாைய சமாள1கிறேத ேபா
ேபா< ஆகிற. அ1#,ள ைலலா ேபா(ற இ(<ெமா இள
ெப+ைண/ ேபா6 அள1# நம1# ெதப ைல" எ(5 சி'$தப
கதசாமி1#/ பதிலள$தா* அ(.

ஏ(டா ெசாைட$ தைலயா ந@ ேகடா நா( காைல வ 'Mசி6ேவனா.


ஏேதா நா( சமதிMசாG ந@ ;யாகற மாதி'/ ேப8கிறா4 எ(5

For more stories:www.badtamil.co.cc


ைலலா மன1#, ;U;U$தா,. அேத ேநர$தி சத*/ப$ைத
பய( ப6$தி கபனய தன ;(ேனLற$ைத ெகா9ச ஆ1சலேர
ப+ண டலாமா என அவள 2ைளய ஒ 2ைலய ஒ எ+ண
ேதா(றிய. ேச எOவள ேகவலமானவ, ந@ உடைப1 கா
/ரேமாஷ( எ61க நிைன1கிற உன1# வ பMசா'1# எ(ன
வ $தியாச என மனசாசி W1#ர ெகா6$த.

ஆகா 60 வய8ல உன1# இள ெப+டாயா. அவ1# எ$தைன


வயசி1# என கதசாமிய ( 2ைள ஒ ேக,வ ேகட. வாைய$
திற ேக#மள ண வ ைல. ேக6 ஒ வ லக$தி இ
த/ப இ(<ெமா(51#, மாட அவ( தயாராக இைல. அதனா
அவ( ேககவ ைல.

"ச' என1# இ(< ஒ சில நிமிடகள ஒ ம இ1கிற.


ந@க, ேபாகலா. நா( ெசா(னைத நிைனவ ைவ$திக, இனேம
இ/ப ஏதாவ நடதா உக, இவ1# ேவைல ேபா4 வ 6"
எ(5 எMச'$ வ ைட ெகா6$தா* அ(.

தைல1# வத ஆப$ தைல/பாைகேயா6 ேபான எ< பழெமாழி


இ/பயான நிைலைம1#$தா( ெசாவா*கேளா என நிைன$த கதசாமி
த(ைன இத இ1க இ ம 6 எ6$ததL# கட1# ந(றி
ெசாலி1 ெகா+ேட ேவைலய 2Qகினா(.

இர+6 மண ேநர$1# ப ( ெடலிேபான ம +6 எேயாட


ெசகரட' ஜூலிய ( #ர. கதசாமி1# ம +6 எ ஆப ஸு1#
அைழ/F. ெகா9ச பயமாக இத. காைலல வ ட ம<ஷ(
ைம+ைட மா$திவ டாேனா எ(5. எ உகா எ(5 ைகைய1காட
ேயாசி$த ப ;(ன இத ேச' உகா*தா( கதசாமி.

"கதசாமி நா( உ(கிட ஒ உதவ ேகக/ ேபாகிேற("

"ேகக எ(னா ;தெத(றா நிMசய ெச4ேவ("

"என1# வய8 60. ப$ வட$1# ;(னா எ( ;த மைனவ


எ(ைன வ 6/ ேபான/Fற ஒ இள ெப+ைண இர+டா தாரமாக
கயாண ப+ண ேன(. அவ, எ(ைன வ ட 25 வய இைளயவ,.
கயாண ப+U ேபா நா( அவைள தி/திப+U நிைலய 
தா( இேத(. கடத ஒ வடமாக எ(<ைடய ஆ+ைம
வ ைற/ேபற ம51கிற. வயா1ரா ேபாடாG எ-ப மாேட(
எ(கிற. டா1ட*க, ெசாகிறா*க, எ(னேவா ஒ வ யாதியா. எ(
ஆ+ைமைய நா( ;-தாக இழ வ ேடனா. பாவ எ( ெப+டா
40 வய ஆக;(னேர காம$ைத இழ வ டா,. நா< எ(னா
;தவைர வா ைக பாவ $ அவ1# இ(ப ெகா61கிேற(.
ஆனாG அவ, ஒ 8+ண யா(கிைட1# 8க இலாம இ/ப
என1# வ$தமாக இ1கிற. ;தலி யாராவ ஒ$தைன
ப 1கலா எ(5 ேயாசி$ேத(. ஆனா அ/Fற அ/ப ஓ-1# வ

For more stories:www.badtamil.co.cc


ஒவ( ெமா$தமாகேவ எ( ெப+டாைய1 W1 ெகா+6 ஓ
வ 6வாேனா என ஒ சி(ன/ பய. உ(ைன ேநL5 ைலலாேவா6
பா*$த உ(ைன அத ஒ$தனாக ேத* ெச4யலா என ஒ
ேயாசைன வத. ந@ இ(< ெகா9ச கால$தி ம +6 இதியா ேபா4
வ 6வா4. அைத வ ட ந@ கயாணமானவ(. ந@தா( என1# ேசஃபான
ஆளாக/ ப6கிறா4. எ( ெப+டாய ( காம பசிைய த@*/பாயா?" எ(5
ெசாலி1 ெகா+ேட ேடப ள அவ மைனவ இ1# ஒ
பட$ைத கானா*. அேக ஒ அழகான தா4லா ெப+. கதசாமி1#
தன1# வ அதி*>டகைள நபேவ ;யவ ைல.

உடேன ஆெம(5 தைலயா வ டா(. நாைள1 காைலய உ(ைன


ஒ கிைளய+ இட Wப ேபாகிேற( எ(5 ைலலா1# ெசாலி
வ 6 வ61#
@ W/ ேபாகிேற(. அேதா6 எ( மைனவ ய ட; இைத
நா( இ(< ெசாலவ ைல அவட( இர ேபசி/ பா*1கிேற(
எ(5 எ ெசாலி அ</ப மிக சேதாஷமாக தன ெட1
ேநா1கி ேபானா( கதசாமி.
அ+ ெசா(னப ம5 நா, வ61#
@ கதசாமிைய1 W1 ெகா+6
ேபானா*. கா' ேபா# ேபா அ+ ெசா(னா*
"கதசாமி எ( மைனவ ய ( ெபய* aனா. அவ, ெகாMச WMச 8பாவ
உ,ளவ,. இவைர அவ, எ(ைன$ தவ ர ேவ5 எத ஆUட<
உடGற ெகா+டதிைல. நா( ேநL5 இர ந@+ட ேநர ேபசி$தா(
அவைள க(வ ( ப+ண ேன(. இ தா( ;த தடைவ. அவளாக
;( வரமாடா,. ந@தா( வ ஷய$ைத ஆரப 1க ேவ+6. எ(
மைனவ மாLறா<ட( உடGற ெகா,வைத பா*$ ரசி1# பா1கிய
என1# இ(5 கிைட1க/ ேபாகிற உ( F+ண ய$தி"

கடேள நானலவா F+ண ய ெச4தவ(. இவ( எ( F+ண ய$தி


தன1# சா( கிைட1# எ(5 உள5கிறாேன. தி[ெர( கதசாமிய (
ம+ைடய ஒ(5 உைற$த. இவ( பா*$ ரசி1க/ ேபாகிறா(
எ(றா எக, Wடேவ இ1க/ ேபாகிறானா. அட கிள/ப எ$தைன
ேப* ;(னா ஓ$தி1கிேற( இவ( ஒவ( தாேன இ வ 6/
ேபாக6. Fஷ( ;(னா ெப+டாைய ஓ/ப ஒ F
அ<பவதா(. அ<பவ Mசி6/ ேபாேவா என கதசாமிய ( மனதி
எ+ண அைலக, ேமாதி1 ெகா+1க கா* அ+வ ( வைட
@
அைடத. கதைவ$ திற உ,ேள ெசல அேக F(னைகேயா6
aனா வரேவLறா,.

aனா1 வய 35 ஆனாG பா*/பவ* யா 301# ேம மதி/ப ட


மாடா*க, அOவள அழகாக இதா,. சிவ/F நிற$தி ஒ #ைட/
பாவாைட ேமேல அதL# மMசி ஆக ஒ [ேஷ*6
அண திதா,. ெகா9ச #ைடயாக இதா,. ஒ நால ப$
அ#ல இ1கலா. நல அழகான வடமான ;க. கிழ1காசிய
நா6/ ெப+க1ேக உ'$தான சL5 ச/ைபயான 21#. ேதா,வைர
பட*தித Wத. இ51கமான [ேஷ* அவள மா*ப னளைவ$
லியமாக காய. கட, இத இட$தி ெகா9ச க9ச$தன
கா அவள மா*Fகைள ெகா9ச சிறிதாகேவ பைட$ வ டா(.

For more stories:www.badtamil.co.cc


ஆனா அதL# ஈ6 ெச4வதLகாகேவா எ(னேவா நல உ+6
ெதாைடகைள ப$த ப (னழைக ெகா6$திதா(. அவள
#ைட/ பாவாைடய னா அவள ெதாைடகள( அழ# கதசாமிய (
க+க1# வ தான.

"இதா( எ( மைனவ aனா, இ கதசாமி" எ( இவைர 


அறி;க/ ப6$தினா* அ+. அவ, ைக ந@ட அத ெம(ைமயான
கரகைள/ ப $1 #G1# ேபா$ அ/பேய இ-$ அைண$
அவள வாய ;$த ெகா61க ேவ+6 ேபா இத
கதசாமி1# ஆனG க6//6$தி1 ெகா+டா(,

"உகா* ேபசி1 ெகா+க நா( '1 எ6$ வகிேற(


எ(5 அத ெப'ய ஹாலி( 2ைலய இத ஃப 'ைஜ ேநா1கி
அ+ ேபாக கதசாமி ஒ ேசாபாஇ இ1க aனா எதி' இத
ேசாபாவ உகா*தா,. அவ, உகா ேபா #ைட/ பாவாைட
ேமேல கிளப அவள ெதாைட அழ# ;-தாக$ ெத'தேதா6
உ/ப ய த F+ைடைய மைற$தி1# அவள ெவ,ைள ஜ 
கதசாமிய ( க(U1# வ தாக கதசாமிய ( 8+ண ,ள1 #தி$
நிமி*த. கதசாமிய ( (க+U1# கிைட$த வ எ/ப இத
எ(5 கீ ேழ உ,ள பட$ைத/ பாக,.)

ஆ1ெகா பV* பாேலா6 வதா* அ+. ஒ கா மண ேநர


பVைர1 #$த ப 2வ ேபசினா*க,. அ+ அவ, WMச 8பாவ
உ,ளவ, எ(5 ெசா(னத( அ*$த F'த கதசாமி1#. ஏதாவ
ேக,வ ேகடாதா( அவ, பதி ெசா(னா,. தானாக ஒ ேபMைச 
எ61கவ ைல.

"இ/பேய ேபசி1 ெகா+தா எ/ப, கதசாமி இ/ப எதி


Fதிமாக இ1காம அவ, ப1க$திேலேய ேபா4 உகா* கா'ய$ைத
ஆரப " எ(5 ெசாலி1 ெகா+6 நட1க/ ேபா# காம1கழியாட$ைத
பா*$ ரசி1க$ தயாரானா* அ+.

கதசாமி அவள( ப1க$தி ேபா4 உகார அவ, ெகா9ச


ெவக/படா,. இவைர ைலலா , ச#தலா ேபா(ற ெப+கள(
ஆதி1க$தி அடகி/ ேபா4 காம அ<பவ $தவ<1# aனாவ (
ெவக/ ப6 #ண ப $தித. இ எலாவ த$திG F
அ<பவ தா( என மனதி நிைன$1 ெகா+6 கதசாமி அவள
ேதா,ேம ைக ேபா6 த(ைன ேநா1கி இ-1க ெவக/ படாG
சமத$ேதா6 அவ( இ-$த ேபா1#1# ேபானா, aனா. அவள
அழகான அத இதQகள வாைய ைவ$ ;$தமி61 ெகா+ேட
அவள உ+6 திர+ட ெதாைடகைள ஒ ைகயா தடவ 1
ெகா6$தா(. ;தலி ெகா9ச ெவக/படவ, அவன ைக

For more stories:www.badtamil.co.cc


ெதாைடகள தட 8க$திG அவன இதQக, அவள இதQகைளM
8ைவ1# 8க$திG கல அவள வாைய திற தன நா1கிைன
கதாசாமிய ( வா41#, வ 6$ ளாவ 11 ெகா+ேட அவன
ெதாைடகள ைக ைவ$ பா+61# ேமலா தடவ 1 ெகா+ேட
அவன 8+ண ய ைக ைவ$தா,. பா+ேடா6 ஜெயா6
ேச* அவன 8+ண ைய அவ, ப ைசய கதசாமிய ( ைக அவள
F+ைடைய ஜேயா6 ேச* ப ைச மசாC ப+ண னா,. அவ,
 எ< ெமலிய ;னகேலா6 அவன வா41#, எைதேயா
ேத6பவ, ேபா நா1ைக வ 6$ ளாவ 1 ெகா+ேட அவன
ெபைட$ தள*தி ஜி/ைப1 கிேழ இ-$ அவன ஜேயா6 ப ைச
வ ைற$ நிL# அவன 8+ண ைய ஆைசேயா6 ப ைசதா,.
எOவள காலமாகி வ ட இ/ப ஒ வ ைற$த 8+ண ைய$ ெதா6
எ(ப அவ, அவன 8+ண ைய1 ெகா9ச 2*1க$தனமாக/
ப $1 கச1கியதி ெத'த.

ெகா9ச ேநர ஜேயா6 ப ைசதவ, அவன ஜைய1 கீ ேழ இ-$


கதசாமிய ( 8+ண 1# வ 6தைல ெகா6$தா,. ெகா1கப ேபா
நிமி* நி(ற அவன 8+ண ைய ஆைசேயா6 உவ 1 ெகா+ேட
அவன வாய இ த(ைன வ 6வ $ அவன 8+ண ைய1
க+கள காமெவறி ெத'ய/ பா*$தா,. ேசாபாவ இ எ-
அவ( ;(னா தைரய ம+ய 6 உகா* அவன 8+ண ய (
ேதாைல/ ப (னா இ-$ வ 6 ;( கசிேவா6 கல ப சிப 8/பாக
இத அவன 8+ண ய ( தைல/ைப நா1கினா ஐகிP ந1#வ
ேபால ந1கினா,. கதசாமிய ( அைன$ நரFகளலி மி(சார
பா4வ ேபா ஒ உண*Mசி. ஆ ஆ என இ(ப$தி ;னகிய பேய
அவள தைலைய/ ப $ த( இ6/ேபா6 அ-$த அவன6 8+ண
அவள வா41#, _ைழத. அவள நா1கினா அவன தைல/ைப
8ழ 8ழ ந1கியப தைலைய ேமG கீ - ஆ ந(றாக
ஊப னா,. கதசாமியா ஒ சில நிமிடக1# ேம தா1#/ ப 1க
;யவ ைல. அவள வா41#, அவன க9சி சிறி/பா4த.
தைலைய ஆடாம சீ றி/பா அவன த+ண ைய ;-தாக
வாகியவ, அவன 8+ண ய இ தைலைய எ6$ வாைய$
திற அ+1# கானா,. வா4 ;-வ கதசாமிய ( க9சி.
அவ, வாைய$ திறததனா அதி ெகா9ச கைடவா4 வழியாக
வழித. அ+ பா*$ ரசி$ வ டா( எ(5 ெத*தப ( வாய 
இத க9சிைய வ -(கி வ 6 நா1ைக ந@ ெவளேய வழித
வ 1கைள உ,ேள எ6$தா,.

க9சி க1கிய கைளப கதசாமிய ( 8+ண ெகா9ச ேசா* ேபாக$


த( ஆைடகைள1 கழ ;- நி*வாணமானா, aனா. அவ,
கதசாமி1#/ ப1க$தி உகா* ேசாபாவ மலா ப6$1
ெகா+6 காகைள அக தன மழி$ ெமா- ெமா-ெவன இத
Wதிைய1 காட அவள ேநா1க F'த கதசாமி அவள காக1#
ந6வ ;க Fைத$தா(. ந@+ட நாக1#/ ப ற# 8+ண ஊப ய
சேதாஷ$திேலா எ(னேவா அவள F+ைட நிைறய மதன ந@* நிரப
இத. நா1கினா ெவளய வ மதனந@ைர ந1கிய கதசாமி

For more stories:www.badtamil.co.cc


அவள காகைள ந(றாக அக அவள ெப+ெமாைன1 க+6
நாவ னா ந1கிM 8க ெகா6$தா(. ப (ன* தன நா1ைக உ,ேல
வ 6$ லாவ னா(. அவ, கிளெடா**ைஸ ந1#வ F+ைட1#,
நா1ைக வ 6$ ளாவமாக ஒ ப$ நிமிடக, கதசாமி அவ,
F+ைட1# 8க ெகா61க அவ, ெப5 இ(ப$1# அள ேகாலாக
அவள ;னகக, வதன.

கதசாமிய ( 8+ண ம +6 வ ைற/ேபறி வ ட அவ, ேம ஏறி/


ப6$ அவள ;ைலகைள1 ைககளா கச1கிய பேய அவள
F+ைட1#, த( 8+ண ைய வ 6 ஓQ$தா(. ந@+ட நா, 8+ண
ேபாகாத F+ைட1# 8+ண உ,ேள ேபா# 8க தாகவ ைல. ஆ
ஆஅ ஆஆ எ(5 ெப'தாகM ச$த ேபா6 ;னகியபேய கதசாமிய (
X$திைன/ ப $ ப ைசதா, aனா. ஒ தடைவ க9சி வ$த
கதசாமிய ( 8+ண ந@+ட ேநர தா1#/ ப 1க அவ, உMச$ைத
அைட வ டா,. அவ, உMச அைட ேபா அவ, கதசாமிய (
X$திைன/ இ51கி/ ப $த வ த$தி அவன ப ( தைசகள அவள
ந1க, பதி அைடயா, வதேதா6 கதசாமி1# ெகா9ச
வலி1க ெச4த,

"கதசாமி, என1# X$தி அ1கிறாயா" என அவ( காதி கி8கி8$தா,.


"X$தி அ/பதானா 8+ண உ(<ைடயைத/ ேபா ந(றாக
வ ைற/ேபறி இ1க ேவ+6. அ+1# ஒ ;ைற அOவள
வ ைற/F வததிைல எ( #+1#, ஓQ1# ஆைச என11#
நிைறேவறியதிைல. ந@ அத 8க$ைத ெகா6/பாயா" என1 ேகக "ஓேக"
எ(5 கத சாமி ெசாலி அவ, ேமலி எ-தா,. அவ, உ,ேள
ெப;1# ஓ/ேபா4 ஒ கிP எ6$ வதா,. த( #+
ஓைடய கிறி தடவ யவ, கதசாமிய ( 8+ண ய G தடவ னா,.
ப (ன* அவ, ேசாபாைவ/ ப $1 ெகா+6 #ன நிLக கத அவள
ப$த #+$ தைசகைள/ ப '$ அவள ப ( வாசலி த(
8+ண ைய வ 6$ த,ளனா(. ெகா9ச இ51கமாக இத.
G/'ேகஷ( கிற@ ேபா6 உ,ேள ேபாக ெகா9ச சிரமமாக இத.
aனா1# ெகா9ச வலி$த ஆனாG அவள6 ந@+ட நா, ஆைச
இ நிைறேவ5 சேதாஷ$தி வலிய ைன/ ெபா5$1 ெகா+டா,.
ெகா9ச ெகா9சமாக ஒ அவன 8+ண ய ( 2(றி ஒ ப#
உ,ேள வ டா( அ1# ேம வ 6வ க>டமாக இ1க இ6/ைப
ஆ ஓQ1க$ ெதாடகினா,. த( மைனவ ய ( X$1 கிழிவைத/
பா*$ அ+ மிக சேதாஷ/ படா*. aனா1# இ/ப ஒ
ஆைச இ/பைத அவ* அறிவா* ஆனா அவள ஆைசைய$ த@*$
ைவ1க அவர 8+ண இ சைர இட ெகா6$ததிைல. இ/ேபா
கதசாமிய ( 8+ண 2ல அவள ஆைச த@வ அவ1#
மகிQMசியாக இத.

கதசாமிய ( 8+ண aனாவ ( X$1#, ேபா4வர அதLேகLறா


ேபால aனாவ ( ;னகG ஒ சில நிமிடக, ந@$தன. ப (ன*
கதசாமிய ( க9சி அவள ப ( வாசைல நிர/ப ய. கதசாமி
8+ண ைய ெவ,ேய இ-1க ெகா9ச வ க, அவள X$தி இ

For more stories:www.badtamil.co.cc


ெதாைடக,வழியாக வதன.

இOவள ேநர ஆட$தி கதசாமி கைள$/ ேபானா(. பா$ ேபா4


த( 8+ண ைய ேசா/ ேபா61 க-வ வ 6 வ த( உைடகைள
அண ெகா+6 ேசாபாவ கைள/ப சா4தா(. aனா பா$
ேபா4 த(ைனM 8$த ெச4 வ 6 வ நி*வாணமாகேவ கதசாமி1#
ப1க$தி வ உகா* அவைன இ-$ க(ன$தி ஒ ந(றி
கலத ;$த ெகா6$தா,.

ஒ அைர மண ேநர ேபசி1 ெகா+6 இ வ 6 ல9M aனாவ (


தா4லா சா/பா6 ந(றாக ஒ ப ப $ வ 6 அ+
கதசாமி ஆப 81# ம +6 திப னா*க,.
அ6$த ஒ மாத வார$தி ஒ நா, கதசாமி aனா1#
காமவ ேபாட அ+ அைழ$ ெசவா*. வG
@ இைட1கிைட
ச#தலா இர ேநர$தி வ கதசாமிய ( 8+ண ைய 8ைவ$M
ெசவா,. ைலலா அ+வ ட மாய ப ( கதசாமி ப1க
வவேத இைல. ேவ5 யாைரேயா ஓ-1# ப $ வ டாளா1# என
கதசாமி நிைன$1 ெகா+டா(. நா(# மாதக, ல+ட( வாச$தி(
ப ( ம +6 ஊ1#$திப னா( கதசாமி. அவ( வ61#
@ ேபா#
ேபா ேநர காைல ப$ மண . வ மான நிைலய$1# அவைன
அைழ$ ெசல அவன மைனவ சதியா வதிதா,. வ61#
@
ேபான அவ( காதி கி8கி8$தா, "ேபா4 #ளMசி வாக 4 மாசமா
ந@க இலாம பசிேயாட இ1ேக( வ எ( ஆைச த@ர எ( பசிைய
த@க. பசக W ேபாய டாக நல வசதியான ேநர" அவ1#
எ(ன பசி எ(5 கதசாமி1# F' வ ட. எ(னதா( இ$தைன
ெப+கைள ஓQ$ வ 6 வதிதாG, 4 மாத$1# ப ற# அ
காம/ பசிேயா6 இ1# மைனவ ைய அ<பவ /ப ந@+ட நா,
ேஹாட சா/பா61#/ ப ற# வ6M
@ சா/பா6 ேபா(ற 8க
அலவா. அவசரமாக ேபா4 ஷவ* எ6$ வ 6 ஒ Gகிேயா6
ப61ைக அைற1# வதா( கதசாமி.

அேக கலி ஒ கவ*Mசியான ைநேயா6 ப6$ இதா,


அவன மைனவ சதியா. அவைள1 கலி ைநேயா6
பா*$தடேனேய கதசாமிய ( 8+ண Gகிைய$ Y1கி1 ெகா+6
நிமி* நி(ற. மலா ப6$ இத அவ, ேம ஏறி/ ப6$
ஆO, இதேழா6 இதQ ெபா$தி ;$தமிடா(. அவள ைகக, அவன
;ைக இ5க1 க/ப 1க இவர நா1#க ஒ(ேறா6 ஒ(5
க/ Fர+டன. அவன ;க ;-வ ;$தமைழ ெபாழிதா,
சதியா. அவ, ;$தமி6 ேவக$தி ெத'த எOவள வ ரக$ேதா6
அO, இ1கிறா, எ(பைத. இ/ேபாைத1# அவ, F+ைடய ந@*
ெப1ெக6$/ பா எ(ப அவ<1#$ ெத' . அவள ைநைய
இ6/F வைர Y1கி வ ரைல அவ, F+ைட1#, வ 6$ தா(
நிைன$த ச'தா( என உ5தி/ ப6$தி1 ெகா+டா(.

அவளடமி வ 6 ப6 அவள காக, இர+61#மிைடய ;க


Fைத$ அவள F+ைடய வ காமரச$ைத ந1கி1#$தா(

For more stories:www.badtamil.co.cc


கதசாமி. அவன நா1# அவள F+ைட1#, F# வ ைளயாட
அவ, தன காக, இர+ைட அக ஆகாய$தி Y1கி/ ப $
அவ<1# வசதி ெச4 ெகா6$தா,. ஒ சில நிமிட வா4
வ ைளயா( ப ( "ந1கின ேபா உ,ேள ெசா#க" எ(5
கடைளய டா, சதியா. மைனவ ெசாேல மதிர எ(ப ேபா
Gகிைய கழ வசி
@ எறி வ 6 அவள F+ைட1#, தன
8(ண ைய வ 6 ஓQ1க$ ெதாடகினா( கதசாமி. அவ, அவன
X$ைத/ ப $ ப ைசதபேய இ(ப ;னாகாஇ எ-/ப னா,. ஒ
ஐ நிமிட இ6/F ேமG கீ - ேபா4 வதப ( சதியவ ( F+ைட
ெவ,ைள1 க9சியா நிரப ய. ஓ4 ேபா4 அவ, ேம சா4தா(.
பயண1 கைள/பாG வதட( ேபாட ஓQ ஆட$தி( கைள/பாG
அவ( அ/பேய Yகி/ ேபானா(. அவைன ெமவாக த(ன இ
ச'$ கலி Yக வ 6 ந@+ட நாக1#/ ப ( காம
அ<பவ $த சேதாஷ$தி கலி இ எ-ப னா, சதியா.
பா$மி ேபா4 த(ைன 8$த ெச4 ெகா+டவ, ப ,ைளகைள
Wலி இ WவவதLகாக ேசைலைய அண ெகா+6
Fற/படா,.

வ6
@ வேபா ப ,ைளக, "அ/பா வடாரா" எ(5 ேகடேபா.
"அ/பா கைள/ப Y#கிறா* அவைர ட*/ ப+ணாத@ேகா அவ*
எ-ப ய ப ( ேபசலா" எ(5 ெசா(னா,.

அ/பா Yகினா பஎரவாய ைல எக1# எ(ன கிஃ/ வாகி


வதி1கிறா* எ(5 பா*1க ேவ+6 எ(5 ப ,ைளக, அடப 1க
கத சாமி ெகா+6 வத பா1#க, எலா அமா ப ,ைளக
ஆர4Mசி ெச4தன*.

"அ/பா Fசா ெச ேபா( வாகிய 1கிறா* அமா. இதில கமரா


எலா இ1#" எ(5 ைபய( ெசாலி1 ெகா+ேட ேபாைன ஆ(
ப+ண னா(. அதி இத ஒ பட$ைத அவ( அமாவ ட காட
அவ, ;க ேபான ேபா1ைக வ*ண 1க ;யா. அவளட அவ(
காய பட கதசாமி ைலலாைவ ஓQ$த ப ( எ6$த அவள
நி*வாண/ படதா( (2 பாக$தி உ,ள).

*******

ஆ5 மாதகள( ப ( .........

கதசாமி இ/ேபா ;-M சாமியாராகேவ மாறி வ டா(. ேவைல1# ேபா4


வ ேநர தவ ர மி#தி ேநர எலா தியான ெச4வ
ேகாவ G1#/ ேபா4 வவ தா( அவ( ெச4 ேவைல.
ைலலாவ ( பட பா*$த சதியா ப ,ைளகைள1 W1 ெகா+6 தன
ெபLறா*கள வ61#/
@ ேபா4 வ டா,. அ6$த வாரேம வ வாகர$1#
வ1கீ ேநா[ வத. கதசாமி எOவளேவா ;யறி ெச4 அவ,
மன மா5வதாக இைல. ல+டன இ1# ேபா காம$ைத
அ,ள$ தத கடைள நா6வ தவ ர அவ<1# ேவ5 ஒ வழி 

For more stories:www.badtamil.co.cc


ெத'யவ ைல. வ வாக ர$ வழ1# சதியா1# சாதகமாக த@*/F
ெசால கதசாமி1# கட, ம ேகாப வத. எ(ன ெச4வ
இன$ தனயாக வாQ1ைகைய ஓ6வைத தவ ர அவ<1# ேவ5
வழிய ைல.

(;L5)

Daily upadted ,stories,videos,jokes.....


visit:www.badtamil.co.cc

For more stories:www.badtamil.co.cc