Vous êtes sur la page 1sur 35

O VERBO.

I Conxugacin
ANDAR

Paradigmas regulares

II Conxugacin
VARRER
INDICATIVO

PRESENTE PRESENTE
ando
varro
andas
varres
anda
varre
andamos
varremos
andades
varredes
andan
varren
COPRETRITO IMPERFECTO
andaba
varra
andabas
varras
andaba
varra
andabamos
varriamos
andabades
varriades
andaban
varran
PRETRITO PERFECTO
andei
varrn
andaches
varriches
andou
varreu
andamos
varremos
andastes
varrestes
andaron
varreron

III Conxugacin
PARTIR

parto
partes
parte
partimos
partides
parten
parta
partas
parta
partiamos
partiades
partan
partn
partiches
partiu
partimos
partistes
partiron

ANTEPRETRITO PLUSCUAMPERFECTO
andara
varrera
andaras
varreras
andara
varrera
andaramos
varreramos
andarades
varrerades
andaran
varreran
FUTURO FUTURO
andarei
varrerei
andars
varrers
andar
varrer
andaremos
varreremos
andaredes
varreredes
andarn
varrern
POSPRETRITO CONDICIONAL
andara
varrera
andaras
varreras
andara
varrera
andariamos
varreriamos
andariades
varreriades
andaran
varreran

partira
partiras
partira
partiramos
partirades
partiran
partirei
partirs
partir
partiremos
partiredes
Partirn
partira
partiras
partira
partiriamos
partiriades
partiran

SUBXUNTIVO
PRESENTE PRESENTE
ande
varra
andes
varras
ande
varra
andemos
varramos
andedes
varrades
anden
varran
COPRETRITO IMPERFECTO
andase
varrese
andases
varreses
andase
varrese
andsemos
varrsemos
andsedes
varrsedes
andasen
varresen
FUTURO
andar
varrer
andares
varreres
andar
varrer
andarmos
varrermos
andardes
varrerdes
andaren
varreren

parta
partas
parta
partamos
partades
partan
partise
partises
partise
partsemos
partsedes
partisen
partir
partires
partir
partirmos
partirdes
partiren

IMPERATIVO
anda
varre
andade
varrede
INFINITIVO CONXUGADO
andar
varrer
andares
varreres
andar
varrer
andarmos
varrermos
andardes
varrerdes
andaren
varreren
FORMAS NOMINAIS
INFINITIVO
andar
XERUNDIO
andando
PARTICIPIO
andado

parte
partide
partir
partires
partir
partirmos
partirdes
partiren

varrer

partir

varrendo

partindo

varrido

partido

Verbos en -cer e-cir


Os verbos en -cer (menos facer e derivados) e en -cir (menos dicir e derivados) son completamente regulares.
INDICATIVO

SUBXUNTIVO

INDICATIVO

SUBXUNTIVO

IMPERATIVO

IMPERATIVO

PRESENTE

COPRETRITO

PRESENTE

PRESENTE

COPRETRITO

PRESENTE

obedezo

obedeca

obedeza

traduzo

traduca

traduza

obedeces

obedecas

obedezas

traduces

traducas

traduzas

obedece

obedeca

obedeza

traduce

traduca

traduza

obedecemos

obedeciamos

obedezamos

traducimos

traduciamos

traduzamos

obedecedes

obedeciades

obedezades

traducides

traduciades

traduzades

obedecen

obedecan

obedezan

traducen

traducan

traduzan

PRETRITO ANTEPRETRITO

obedece

obedecede

PRETRITO

INF.CONX.

PRETRITO ANTEPRETRITO

traduce

traducide

PRETRITO

INF. CONX.

obedecn

obedecera

obedecese

obedecer

traducn

traducira

traducise

traducir

obedeciches

obedeceras

obedeceses

obedeceres

traduciches

traduciras

traducises

traducires

obedeceu

obedecera

obedecese

obedecer

traduciu

traducira

traducise

traducir

obedecemos

obedeceramos

obedecsemos

obedecermos

traducimos

traducramos

traducsemos

traducirmos

obedecestes

obedecerades

obedecsedes

obedecerdes

traducistes

traducrades

traducsedes

traducirdes

obedeceron

obedeceran

obedecesen

obedeceren

traduciron

traduciran

traducisen

traduciren

FUTURO

POSPRETRITO

FUTURO

F. NOMINAIS

FUTURO

POSPRETRITO

FUTURO

F. NOMINAIS

obedecerei

obedecera

obedecer

INF.

traducirei

traducira

traducir

INF.

obedecers

obedeceras

obedeceres

obedecer

traducirs

traduciras

traducires

traducir

obedecer

obedecera

obedecer

XER.

traducir

traducira

traducir

XER.

obedeceremos

obedeceriamos

obedecermos

obedecendo

traduciremos

traduciriamos

traducirmos

traducindo

obedeceredes

obedeceriades

obedecerdes

PART.

traduciredes

traduciriades

traducirdes

PART.

obedecern

obedeceran

obedeceren

obedecido

traducirn

traduciran

traduciren

traducido

Verbos acabados en -ear, -oar


INDICATIVO
PRESENTE
nomeo
nomeas
nomea
nomeamos
nomeades
nomean
PRETRITO
nomeei
nomeaches
nomeou
nomeamos
nomeastes
nomearon

COPRETRITO
nomeaba
nomeabas
nomeaba
nomeabamos
nomeabades
nomeaban
ANTEPRETRITO
nomeara
nomearas
nomeara
nomearamos
nomearades
nomearan

Son completamente regulares:


SUBXUNTIVO
PRESENTE
nomee
nomees
nomee
nomeemos
nomeedes
nomeen
PRETRITO
nomease
nomeases
nomease
nomesemos
nomesedes
nomeasen

IMPERATIVO

nomea
nomeade

INF.CONX.
nomear
nomeares
nomear
nomearmos
nomeardes
nomearen

FUTURO
nomearei
nomears
nomear
nomearemos
nomearedes
nomearn

POSPRETRITO
nomeara
nomearas
nomeara
nomeariamos
nomeariades
nomearan

FUTURO
nomear
nomeares
nomear
nomearmos
nomeardes
nomearen

Verbos acabados en -iar, -uar


PRES. IND.

cambio
cambias
cambia
cambiamos
cambiades
cambian
PRES. IND.

afo
afas
afa
afiamos
afiades
afan

PRES. SUBX.

cambie
cambie
cambie
cambiemos
cambiedes
cambien

IMPERATIVO

cambia
cambiade

PRES. SUBX.

afe
afes
afe
afiemos
afiedes
afen

IMPERATIVO

afa

afiade

F. NOMINAIS
INF.
nomear
XER.
nomeando
PART.
nomeado

Verbos acabados en -aer,-oer, -ar, -or


PRES. IND

caio
caes
cae
caemos
caedes
caen
PRES. IND

moio
moes
moe
moemos
moedes
moen
PRES. IND

saio
saes
sae
samos
sades
saen

COPRETR.

caa
caas
caa
caamos
caades
caan
COPRETR.

moa
moas
moa
moamos
moades
moan
COPRETR.

saa
saas
saa
saamos
saades
saan

PRETRITO

can
caches
caeu
caemos
caestes
caeron
PRETRITO

mon
moches
moeu
moemos
moestes
moeron
PRETRITO

san
saches
sau
samos
sastes
saron

PRES. SUBX.

caia
caias
caia
caiamos
caiades
caian

IMPERATIVO

cae

caede

PRES. SUBX.

moia
moias
moia
moiamos
moiades
moian

IMPERATIVO

moe

moede

PRES. SUBX.

saia
saias
saia
saiamos
saiades
saian

IMPERATIVO

sae

sade

PRES. IND

oio
oes
oe
omos
odes
oen

COPRETR.

PRETRITO

oa
oas
oa
oamos
oades
oan

on
oches
ou
omos
ostes
oron

PRES. SUBX.

oia
oias
oia
oiamos
oiades
oian

Verbos en-er e -ir


INDICATIVO
PRESENTE
COPRET

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

leo
les
le
lemos
ledes
len
PRETRITO
lin
liches
leu
lemos
lestes

la
las
la
liamos
liades
lan
ANTEPRETRITO
lera
leras
lera
leramos
lerades

lea
lea
lea
leamos
leades
lean
PRETRITO
lese
leses
lese
lsemos
lsedes

leron

leran

lesen

le

lede
INF.CONX.
ler
leres
ler
lermos
lerdes
Leren

IMPERATIVO

oe

ode

FUTURO

POSPRETRITO

FUTURO

F.
NOMINAIS

lerei
lers
lers
leremos
leredes
lern

lera
leras
lera
leriamos
leriades
leran

ler
leres
ler
lermos
lerdes
leren

INF.
ler
XER.
lendo
PART.
lido

INDICATIVO
PRESENTE
ro
ris
ri
rimos
rides
rin
PRETRITO
rin
riches
riu
rimos
ristes
riron
FUTURO
rirei
rirs
rirs
riremos
riredes
rirn

SUBXUNTIVO
COPRETRITO
PRESENTE
ra
ra
ras
ras
ra
ra
riamos
riamos
riades
riades
ran
ran
ANTEPRETRITO PRETRITO
rira
rise
riras
rises
rira
rise
riramos
rsemos
rirades
rsedes
riran
risen
POSPRETRITO FUTURO
rira
rir
riras
rires
rira
rir
ririamos
rirmos
ririades
rirdes
riran
riren

IMPERATIVO
ri

ride
INF.CONX.
rir
rires
rir
rirmos
rirdes
riren
F. NOMINAIS
INF.
rir
XER.
rindo
PART.
rido

Alternancias voclicas no radical do verbo


PRES. IND.
bebo [e]
bebes []
bebe []

beben []

PRES. SUBX. IMPER.


beba [e]
bebas
bebe [e]
beba [e]

beban [e]

PRES. IND.
como [o]
comes []
come []

comen []

PRES. SUBX. IMPER.


coma [o]
comas [o]
come [o]
coma [o]

coman [o]

ADVERTIR
Presente de indicativo
advirto
advirtes
advirte
advertimos
advertides
advirten

Presente de subxuntivo Imperativo


advirta
advirtas
advirte
advirta
advirtamos
advirtades
advertide
advirtan

Coma este modelo conxganse os siguientes verbos: adherir; advertir, divertir; agredir, transgredir; conferir, diferir, inferir, preferir,
proferir, referir, transferir; competir, repetir; concernir, discernir; espelir; espir; dixerir, inxerir, suxerir; inserir; medir; pedir e derivados;
reflectir; vestir, investir, revestir.

SERVIR
Presente de indicativo
sirvo
serves
serve
servimos
servides
serven

Presente de subxuntivo Imperativo


sirva
sirvas
sirve
sirva
sirvamos
sirvades
servide
sirvan

O mesmo paradigma o dos os verbos ferir, mentir, sentir, seguir e dos seus derivados e compostos: malferir; desmentir; asentir,
consentir, resentir, conseguir, perseguir e proseguir advrtase que conferir, inferir, etc. non son derivados de ferir ).

FUXIR
Presente de indicativo
fuxo
foxes
foxe
fuximos
fuxides
foxen

Presente de subxuntivo Imperativo


fuxa
fuxas
fuxe
fuxa
fuxamos
fuxades
fuxide
fuxan

Conforme a este modelo, conxganse os verbos: acudir, bulir ( rebulir),cubrir e derivados (descubrir, encubrir, recubrir),cumprir ser
necesario, cuspir, durmir, engulir, fundir render, fuxir, lucir e derivados (deslucir, entrelucir, relucir, translucir, tremelucir), mulir, muxir,
pulir, ruxir, sacudir, subir, sufrir, sumir e derivados consumir e ensumir), tusir, ulir, urdir, xunguir, xurdir.

Paradigmas de los verbos irregulares


CABER
INDICATIVO

SUBXUNTIVO IMPERATIVO

PRESENTE COPRETRITO

PRESENTE

caibo

caba

caiba

cabes

cabas

caibas

cabe

caba

caiba

cabemos

cabiamos

caibamos

cabedes

cabiades

caibades

caben

caban

caiban

cabe

cabede

PRETRITO ANTEPRETRITO PRETRITO

INF. CONX.

couben

coubera

coubese

caber

coubeches

couberas

coubeses

caberes

coubo

coubera

coubese

caber

coubemos

couberamos

coubsemos

cabermos

coubestes

couberades

coubsedes

caberdes

couberon

couberan

coubesen

caberen

FUTURO

POSPRETRITO

FUTURO

F. NOMINAIS

caberei

cabera

couber

INF.

cabers

caberas

couberes

caber

caberemos

caberiamos

coubermos

XER.

caber

cabera

couber

cabendo

caberades

caberiades

couberdes

PART.

cabern

caberan

couberen

cabido

DAR
SUXJUNTIVO IMPERATIVO

INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

PRESENTE

dou

daba

dea

ds

dabas

deas

daba

dea

damos

dabamos

deamos

dades

dabades

deades

dan

daban

dean

dade

PRETRITO ANTEPRETRITO PRETRITO

INF. CONX.

dei

dera

dese

dar

deches

deras

deses

dares

deu

dera

dese

dar

demos

deramos

dsemos

darmos

destes

derades

dsedes

dardes

deron

deran

desen

daren

FUTURO

POSPRETRITO

FUTURO

F. NOMINAIS

darei

dara

der

INF.

dars

daras

deres

dar

dar

dara

der

XER.

daremos

dariamos

dermos

dando

daredes

dariades

derdes

PART.

darn

daran

deren

dado

DICIR
INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

digo
dis
di
dicimos
dicides
din
PRETRITO
dixen
dixeches
dixo
dixemos
dixestes
dixeron
FUTURO
direi
dirs
dir
diremos
diredes
dirn

diga
digas
diga
digamos
digades
digan
PRETRITO
dixese
dixeses
dixese
dixsemos
dixsedes
dixesen
FUTURO
dixer
dixeres
dixer
dixermos
dixerdes
dixeren

dica
dicas
dica
diciamos
diciades
dican
ANTEPRETRITO
dixera
dixeras
dixera
dixeramos
dixerades
dixeran
POSPRETRITO
dira
diras
dira
diriamos
diriades
diran

di

dicide
INF. CONX.
dicir
dicires
dicir
dicirmos
dicirdes
diciren
F. NOMINAIS
INF.
dicir
XER.
dicindo
PART.
dito

ESTAR
INDICATIVO
PRESENTE

COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

estou
ests
est
estamos
estades
estn
PRETRITO
estiven
estiveches
estivo
estivemos
estivestes
estiveron
FUTURO
estarei
estars
estar
estaremos
estaredes
estarn

estaba
estabas
estaba
estabamos
estabades
estaban
ANTEPRETRITO
estivera
estiveras
estivera
estiveramos
estiverades
estiveran
POSPRETRITO
estara
estaras
estara
estariamos
estariades
estaran

estea
esteas
estea
esteamos
esteades
estean
PRETRITO
estivese
estiveses
estivese
estivsemos
estivsedes
estivesen
FUTURO
estiver
estiveres
estiver
estivermos
estiverdes
estiveren

est

estade
INF. CONX.
estar
estares
estar
estarmos
estardes
estaren
F. NOMINAIS
INF.
estar
XER.
estando
PART.
estado

FACER
INDICATIVO
PRESENTE

COPRETRITO

SUBXUNTIVO
PRESENTE

fago
fas
fai
facemos
facedes
fan
PRETRITO
fixen
fixeches
fixo
fixemos
fixestes
fixeron
FUTURO
farei
fars
far
faremos
faredes
farn

faca
facas
faca
faciamos
faciades
facan
ANTEPRETRITO
fixera
fixeras
fixera
fixeramos
fixerades
fixeran
POSPRETRITO
fara
faras
fara
fariamos
fariades
faran

faga
fagas
faga
fagamos
fagades
fagan
PRETRITO
fixese
fixeses
fixese
fixsemos
fixsedes
fixesen
FUTURO
fixer
fixeres
fixer
fixermos
fixerdes
fixeren

IMPERATIVO

fai

facede
INF. CONX.
facer
faceres
facer
facermos
facerdes
faceren
F. NOMINAIS
INF.
facer
XER.
facendo
PART.
feito

HABER
INDICATIVO
PRESENTE
COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

hei
has
ha, hai
habemos
habedes
han
PRETRITO
houben
houbeches
houbo
houbemos
houbestes
houberon
FUTURO
haberei
habers
haber
haberemos
haberedes
habern

haxa
haxas
haxa
haxamos
haxades
haxan
PRETRITO
houbese
houbeses
houbese
houbsemos
houbsedes
houbesen
FUTURO
houber
houberes
houber
houbermos
houberdes
houberen

haba
habas
haba
habiamos
habiades
haban
ANTEPRETRITO
houbera
houberas
houbera
houberamos
houberades
houberan
POSPRETRITO
habera
haberas
habera
haberiamos
haberiades
haberan

---

--INF. CONX.
haber
haberes
haber
habermos
haberdes
haberen
F. NOMINAIS
INF.
haber
XER.
habendo
PART.
habido

IR
INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

SUBXUNTIVO
PRESENTE

vou
vas
vai
imos
ides
van
PRETRITO
fun
fuches
foi
fomos
fostes
foron
FUTURO
irei
irs
ir
iremos
iredes
irn

vaia
vaias
vaia
vaiamos
vaiades
vaian
PRETRITO
fose
foses
fose
fsemos
fsedes
fosen
FUTURO
for
fores
for
formos
fordes
foren

a
as
a
iamos
iades
an
ANTEPRETRITO
fora
foras
fora
foramos
forades
foran
POSPRETRITO
ira
iras
ira
iriamos
iriades
iran

IMPERATIVO

vai
vamos
ide
INF. CONX.
ir
ires
ir
irmos
irdes
iren
F. NOMINAIS
INF.
ir
XER.
indo
PART.
ido

OR
INDICATIVO
PRESENTE
COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

oio
oes
oe
omos
odes
oen
PRETRITO
on
oches
ou
omos
ostes
oron
FUTURO
oirei
oirs
oir
oiremos
oiredes

oa
oas
oa
oamos
oades
oan
ANTEPRETRITO
ora
oras
ora
oiramos
oirades
oran
POSPRETRITO
oira
oiras
oira
oiriamos
oiriades

oia
oias
oia
oiamos
oiades
oian
PRETRITO
ose
oses
ose
osemos
osedes
osen
FUTURO
or
ores
or
ormos
ordes

oirn

oiran

oren

oe

ode
INF. CONX.
or
ores
or
ormos
ordes
oren
F. NOMINAIS
INF.
or
XER.
ondo
PART.
odo

OUVIR
INDICATIVO
PRESENTE
COPRETRITO

SUBXUNTIVO
PRESENTE

ouzo
ouves
ouve
Ouvimos
ouvides
ouven
PRETRITO
ouvn
Ouvches
ouviu
Ouvimos
Ouvistes
ouviron
FUTURO
ouvirei
ouvirs
ouvir
ouviremos
ouviredes
ouvirn

ouza
ouzas
ouza
ouzamos
ouzades
ouzan
PRETRITO
ouvise
ouvises
ouvise
ouvsemos
ouvsedes
ouvisen
FUTURO
ouvir
ouvires
ouvir
ouvirmos
ouvirdes
ouviren

ouva
ouvas
ouva
ouviamos
ouviades
ouvan
ANTEPRETRITO
ouvira
ouviras
ouvira
ouviramos
ouvirades
ouviran
POSPRETRITO
ouvira
ouviras
ouvira
ouviriamos
ouviriades
ouviran

IMPERATIVO

ouve

ouvide
INF. CONX.
ouvir
ouvires
ouvir
ouvirmos
ouvirdes
ouviren
F. NOMINAIS
INF.
ouvir
XER.
ouvindo
PART.
ouvido

PARIR
INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

pairo
pares
pare
parimos
parides
paren
PRETRITO
parn
Pariches
pariu
parimos
paristes
pariron
FUTURO
parirei
parirs
parir
pariremos
pariredes
parirn

paira
pairas
paira
pairamos
pairades
pairan
PRETRITO
parise
parises
parise
parsemos
parsedes
parisen
FUTURO
parir
parires
parir
parirmos
parirdes
pariren

para
paras
para
pariamos
pariades
paran
ANTEPRETRITO
parira
pariras
parira
pariramos
parirades
pariran
POSPRETRITO
parira
pariras
parira
paririamos
paririades
pariran

pare

paride
INF. CONX.
parir
parires
parir
parirmos
parirdes
pariren
F. NOMINAIS
INF.
parir
XER.
parindo
PART.
parido

PODER
INDICATIVO
PRESENTE
COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

podo
podes
pode
podemos
Podedes
poden
PRETRITO
puiden
puideches
puido
puidemos
puidestes
Puideron
FUTURO
poderei
poders
poder
poderemos
poderedes
podern

poida
poidas
poida
poidamos
poidades
poidan
PRETRITO
puidese
puideses
puidese
puidsemos
puidsedes
puidesen
FUTURO
puider
puideres
puider
puidermos
puiderdes
puideren

poda
podas
poda
podiamos
podiades
podan
ANTEPRETRITO
puidera
puideras
puidera
puideramos
puiderades
puideran
POSPRETRITO
podera
poderas
podera
poderiamos
poderiades
poderan

pode

podede
INF. CONX.
poder
poderes
poder
podermos
poderdes
poderen
F. NOMINAIS
INF.
poder
XER.
podendo
PART.
podido

POER
INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

poo
pos
pon
poemos
poedes
poen
PRETRITO
puxen
puxeches
puxo
puxemos
puxestes
puxeron
FUTURO
poerei
poers
poer
poeremos
poeredes
poern

poa
poas
poa
poamos
poades
poan
PRETRITO
puxese
puxeses
puxese
puxsemos
puxsedes
puxesen
FUTURO
puxer
puxeres
puxer
puxermos
puxerdes
puxeren

poa
poas
poa
poiamos
poiades
poan
ANTEPRETRITO
puxera
puxeras
puxera
puxeramos
puxerades
puxeran
POSPRETRITO
poera
poeras
poera
poeriamos
poeriades
poeran

pon

poede
INF. CONX.
poer
poeres
poer
poermos
poerdes
poeren
F. NOMINAIS
INF.
poer
XER.
poendo
PART.
posto

POR
INDICATIVO
PRESENTE
COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

poo
pos
pon
pomos
pondes
pon
PRETRITO
puxen
puxeches
puxo
puxemos
puxestes
puxeron
FUTURO
porei
pors
por
poremos
poredes
porn

poa
poas
poa
poamos
poades
poan
PRETRITO
puxese
puxeses
puxese
puxsemos
puxsedes
puxesen
FUTURO
puxer
puxeres
puxer
puxermos
puxerdes
puxeren

pua
puas
pua
puamos
puades
puan
ANTEPRETRITO
puxera
puxeras
puxera
puxeramos
puxerades
puxeran
POSPRETRITO
pora
poras
pora
poriamos
poriades
poran

pon

ponde
INF. CONX.
pr
pores
pr
pormos
pordes
poren
F. NOMINAIS
INF.
pr
XER.
pondo
PART.
posto

Conxganse igual que poer e pr os seus derivados.. As, os formados con ante-, a-, com-, contra-, de-, descom-, dis-, ex-,
im-, indis-, o-,predis-, presu-, pro-, re-, recom-, su-, super-, tras-, xusta-.

PRACER
INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

prazo
praces
prace
pracemos
Pracedes
pracen
PRETRITO
prouguen
prougueches
prougo
prouguemos
prouguestes
prougueron
FUTURO
pracerei
Pracers
pracer
praceremos
praceredes
Pracern

praza
prazas
praza
prazamos
prazades
prazan
PRETRITO
prouguese
prougueses
prouguese
prougusemos
prougusedes
prouguesen
FUTURO
prouguer
prougueres
prouguer
prouguermos
prouguerdes
prougueren

praca
pracas
praca
praciamos
praciades
pracan
ANTEPRETRITO
prouguera
prougueras
prouguera
prougueramos
prouguerades
prougueran
POSPRETRITO
pracera
praceras
pracera
praceriamos
praceriades
praceran

prace

pracede
INF. CONX.
pracer
praceres
pracer
pracermos
pracerdes
praceren
F. NOMINAIS
INF.
pracer
XER.
pracendo
PART.
pracido

QUERER
INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

quero
queres
quere
queremos
queredes
queren
PRETRITO
quixen
quixeches
quixo
quixemos
quixestes
quixeron
FUTURO
quererei
Querers
querer
quereremos
quereredes
Querern

queira
queiras
queira
queiramos
queirades
queiran
PRETRITO
quixese
quixeses
quixese
quixsemos
quixsedes
quixesen
FUTURO
quixer
quixeres
quixer
quixermos
quixerdes
quixeren

quera
queras
quera
queriamos
queriades
queran
ANTEPRETRITO
quixera
quixeras
quixera
quixeramos
quixerades
quixeran
POSPRETRITO
querera
quereras
querera
quereriamos
quereriades
quereran

quere

querede
INF. CONX.
querer
quereres
querer
querermos
quererdes
quereren
F. NOMINAIS
INF.
querer
XER.
querendo
PART.
querido

SABER
INDICATIVO
PRESENTE COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

sei
sabes
sabe
Sabemos
sabedes
saben
PRETRITO
souben
soubeches
soubo
soubemos
soubestes
souberon
FUTURO
saberei
sabers
saber
saberemos
saberedes
sabern

saiba
saibas
saiba
saibamos
saibades
saiban
PRETRITO
soubese
soubeses
soubese
soubsemos
soubsedes
soubesen
FUTURO
souber
souberes
souber
soubermos
souberdes
souberen

saba
sabas
saba
sabiamos
sabiades
saban
ANTEPRETRITO
soubera
souberas
soubera
souberamos
souberades
souberan
POSPRETRITO
sabera
saberas
sabera
saberiamos
saberiades
saberan

sabe

sabede
INF. CONX.
saber
saberes
saber
sabermos
saberdes
saberen
F. NOMINAIS
INF.
saber
XER.
sabendo
PART.
sabido

SER
INDICATIVO
PRESENTE
COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

son
es ["]
["]
somos
sodes
son
PRETRITO
fun
fuches
foi
fomos
fostes
foron
FUTURO
serei
sers
ser
seremos
seredes
sern

sexa
sexas
sexa
sexamos
sexades
sexan
PRETRITO
fose
foses
fose
fsemos
fsedes
fosen
FUTURO
for
fores
for
formos
fordes
foren

era
eras
era
eramos
erades
eran
ANTEPRETRITO
fora
foras
fora
foramos
forades
foran
POSPRETRITO
sera
seras
sera
seriamos
seriades
seran

sede
INF. CONX.
ser
seres
ser
sermos
serdes
seren
F. NOMINAIS
INF.
ser
XER.
sendo
PART.
sido

TER
INDICATIVO
PRESENTE

COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

teo
tes
ten
temos
tendes / tedes
teen
PRETRITO
tiven
Tiveches
tivo
tivemos
tivestes
tiveron
FUTURO
terei
ters
ter
teremos
teredes
tern

tia
tias
tia
tiamos
tiades
tian
ANTEPRETRITO
tivera
tiveras
tivera
tiveramos
tiverades
tiveran
POSPRETRITO
tera
teras
tera
teriamos
teriades
teran

tea
teas
tea
teamos
teades
tean
PRETRITO
tivese
tiveses
tivese
tivsemos
tivsedes
tivesen
FUTURO
tiver
tiveres
tiver
tivermos
tiverdes
tiveren

ten

tende / tede
INF. CONX.
ter
teres
ter
termos
terdes
teren
F. NOMINAIS
INF.
ter
XER.
tendo
PART.
tido

Os derivados abster, ater, conter, deter, entreter, manter, reter e soster conxganse

igual.

TRAER
INDICATIVO
PRESENTE

COPRETRITO

SUBXUNTIVO
PRESENTE

traio
traes
trae
traemos
traedes
traen
PRETRITO
trouxen
trouxeches
trouxo
trouxemos
trouxestes
trouxeron
FUTURO
traerei
traers
traer
traeremos
traeredes
traern

traa
traas
traa
traamos
traades
traan
ANTEPRETRITO
trouxera
trouxeras
trouxera
trouxeramos
trouxerades
trouxeran
POSPRETRITO
traera
traeras
traera
traeriamos
traeriades
traeran

traia
traias
traia
traiamos
traiades
traian
PRETRITO
trouxese
trouxeses
trouxese
trouxsemos
trouxsedes
trouxesen
FUTURO
trouxer
trouxeres
trouxer
trouxermos
trouxerdes
trouxeren

IMPERATIVO

trae

traede
INF. CONX.
traer
traeres
traer
traermos
traerdes
traeren
F. NOMINAIS
INF.
traer
XER.
traendo
PART.
trado

Os derivados abstraer, atraer, contraer, distraer, extraer, retraer e subtraer, por ser semanticamente inmotivados, son
regulares en todos os tempos: distraio, distraa, distran, distraera, distraerei, distraera, distraia, distraese, distraer ).

VALER
INDICATIVO
PRESENTE

COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

vallo
vales
vale
Valemos
valedes
valen
PRETRITO
valn
valiches
valeu
Valemos
valestes
valeron
FUTURO
valerei
valers
valer
valeremos
valeredes
valern

vala
valas
vala
valiamos
valiades
valan
ANTEPRETRITO
valera
valeras
valera
valeramos
valerades
valeran
POSPRETRITO
valera
valeras
valera
valeriamos
valeriades
valeran

valla
vallas
valla
vallamos
vallades
vallan
PRETRITO
valese
valeses
valese
valsemos
valsedes
valesen
FUTURO
valer
valeres
valer
valermos
valerdes
valeren

vale

valede
INF. CONX.
valer
valeres
valer
valermos
valerdes
valeren
F. NOMINAIS
INF.
valer
XER.
valendo
PART.
valido

VER
INDICATIVO
PRESENTE

COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

vexo
ves
ve
vemos
vedes
ven
PRETRITO
vin
viches
viu
vimos
vistes
viron
FUTURO
verei
vers
ver
Veremos
veredes
vern

va
vas
va
viamos
viades
van
ANTEPRETRITO
vira
viras
vira
viramos
virades
viran
POSPRETRITO
vera
veras
vera
veriamos
veriades
veran

vexa
vexas
vexa
vexamos
vexades
vexan
PRETRITO
vise
vises
vise
vsemos
vsedes
visen
FUTURO
vir
vires
vir
virmos
virdes
viren

ve

vede
INF. CONX.
ver
veres
ver
vermos
verdes
veren
F. NOMINAIS
INF.
ver
XER.
vendo
PART.
visto

Conxganse igual os derivados entrever, prever, rever. Prover conxgase como ver nos tempos do tema de presente e nas
formas nominais (provexo, provs...; prova...; proverei...), mentres que nos tempos do tema de perfecto tende a facerse
regular: provn, proviches,proveu, provemos, provestes, proveron; provera, etc.;provese,etc.;prover, etc.

VIR
INDICATIVO
PRESENTE

COPRETRITO

SUBXUNTIVO
IMPERATIVO
PRESENTE

veo
vs
vn
vimos
vindes / vides
veen
PRETRITO
vin
vieches
veu
viemos
viestes
vieron
FUTURO
virei
virs
vir
viremos
viredes
virn

via
vias
via
viamos
viades
vian
ANTEPRETRITO
viera
vieras
viera
vieramos
vierades
vieran
POSPRETRITO
vira
viras
vira
viriamos
viriades
viran

vea
veas
vea
veamos
veades
vean
PRETRITO
viese
vieses
viese
visemos
visedes
viesen
FUTURO
vier
vieres
vier
viermos
vierdes
vieren

ven

vinde / vide
INF. CONX.
vir
vires
vir
virmos
virdes
viren
F. NOMINAIS
INF.
vir
XER.
vindo
PART.
vido

Conxganse igual os derivados: advir, convir, contravir, desconvir, devir, desavir, intervir, previr, provir, reconvir, sobrevir).