Vous êtes sur la page 1sur 345

P a t r ic k J .

B u c h a n a n

MIER
ZACHODU
Jak wymierajce populacje
i inwazje imigrantw
zagraaj naszemu krajowi
i naszej cywilizacji

&

S e k to ry
Wrocaw 2005

Spis treci

Wstp
7
Rozdzia I

Zagroone gatunki
19
Rozdzia II

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?


36
Rozdzia III

Katechizm rewolucji
70
Rozdzia IV

Czterech jedcw rewolucji


98
Rozdzia V

Przysze wielkie migracje


128
Rozdzia VI

Reconquista
161
Rozdzia VII

Wojna przeciwko przeszoci


194

Rozdzia VIII

Dechrystianizacja Ameryki
232
Rozdzia IX

Zastraszona wikszo
265
Rozdzia X

Podzielony dom
296

Wstp

&
Pat, tracimy kraj, w ktrym si wychowalimy.

W trakcie wyjtkowo dugiej kampanii wyborczej roku 2000,


jak Ameryka duga i szeroka, nieustannie syszaem t skarg,
ktr powtarzali mczyni i kobiety. Co jednak przez to rozu
mieli?
Dlaczego u szczytu Drugiego Amerykaskiego Stulecia
w serca Amerykanw zakrad si smutek i melancholia, jak ww
czas, kiedy umiera nam ojciec i nic ju nie mona dla niego uczy
ni? Czy, jak to nieustannie przypomina pan Clinton, nie by to
najlepszy okres w dziejach Ameryki, z najniszym od trzydziestu
lat bezrobociem, spadkiem przestpczoci i gwatownym wzro
stem dochodw? Czy nie jestemy, czym nie omieszka nieustan
nie szczyci si Madaleine Albright, niezastpionym, niezrwna
nym krajem? Czy pan Bush nie ogosi czasw, w ktrych
yjemy, okresem niedocignionej potgi militarnej, gospodar
czych perspektyw i wpyww kulturowych?1Wygralimy Zimn
Wojn. Nasze idee zwyciay na caym wiecie. O czym wic ci
ludzie mwili? O co im chodzio?
Rzecz w tym, e w Ameryce dokonuje si kulturowa i spoecz
na rewolucja. Nie jestemy tym samym krajem, jakim bylimy
w roku 1970, a nawet w 1980. Nie jestemy tym samym narodem.
Po wyborach w 2000 roku ankieter William Mclnturf powiedzia
Washington Post: Mamy do czynienia z dwoma potnymi,
1
Bush Promotes Agenda for Improving America's Readiness, PR Newswire,
30 maja 2000, s. 1.

Wstp

sprzecznymi ze sob prdami. Jeden z nich ma charakter wiejski,


chrzecijaski i religijnie konserwatywny. Drugi jest tolerancyjny
spoecznie, wiecki, opowiada si za prawem kobiet do przerywania
ciy; dominuje w Nowej Anglii i na Zachodnim Wybrzeu...2
Disraeli powiedzia, e wiktoriaska Anglia skada si
z dwch narodw: bogatego i ubogiego3. Pisarz John Dos Passos po procesie i egzekucji Sacco i Vanzettiego napisa: W po
rzdku, jestemy zatem dwoma narodami4. Dotaro to do mnie
z ca wyrazistoci, kiedy przysuchiwaem si przemwieniu in
augurujcemu now kadencj prezydenck. Prezydent Bush spra
wia wraenie, e sysza te same opinie co ja i doszed do iden
tycznych wnioskw: Czasami rnice midzy nami s tak
gbokie, e zdawa by si mogo, i zamieszkujemy co prawda je
den kontynent, lecz nie ten sam kraj5.
Tragiczne wydarzenia 11 wrzenia stay si rdem narodowej
jednoci, niespotykanej od czasw Pearl Harbour, ale oprcz po
parcia dla postanowienia Busha, eby ukara sprawcw masakry
tysicy Amerykanw, ujawniy take lini nowego podziau
w spoeczestwie. Przepa, jaka dzieli nasz kraj nie wynika z r
nic dochodw, ideologii, czy wiary, lecz z naszej tosamoci et
nicznej oraz poczucia lojalnoci. Nagle zdalimy sobie spraw, e
spord milionw osb, ktre urodziy si poza USA, jedna trze
cia przebywa tu nielegalnie. Dziesitki tysicy z nich pozostaje lo
jalna wobec reimw, z ktrymi moemy by w stanie wojny,
a niektrzy s wyszkolonymi terrorystami, ktrych przysano do
USA, aby mordowali Amerykanw. Po raz pierwszy odkd Andrew Jackson w roku 1815 wypdzi Brytyjczykw z Luizjany
2 Thomas Edsall, Political Party Is No Longer Dictated by Class Status; Sex, Re
ligion, Lifestyle Temper Education, Income, Washington Post, 9 listopada 2000.
s.A37.
3 Michael Barone, The 49 Percent Nation, National Journal, 9 czerwca 2001,
s. 1,715
4 Terry Teachout, Republican Nation, Democratic Nation ? Commentary, styczen 2001, s.. 25.
5 Text of Bush's Inaugural Speech, Associated Press, 20 stycznia 2001.

Wstp

mamy wroga wewntrz naszych granic, a Amerykanie nie s bez


pieczni we wasnym kraju. W tamtych dniach, ktre nastpiy po
11 wrzenia wielu ludzi dostrzego nagle jak bardzo na przestrze
ni ich ycia zmienio si oblicze Ameryki.
W roku 1969, kiedy Richard Nixon skada przysig prezy
denck, ludno napywowa w Stanach Zjednoczonych liczya 9
milionw osb. Gdy do przysigi unis do prezydent Bush,
liczba ta zbliaa si do 30 milionw. Prawie milion imigrantw
rocznie, a razem z nimi, kadego roku, nielegalnie wjeda do
kraju p miliona obcokrajowcw. Spis ludnoci z roku 2000
wskazuje, e w USA przebywa nielegalnie okoo 9 milionw
osb. Uniwersytet Pnocnowschodni szacuje, e jest ich 11 mi
lionw - tyle samo liczy ludno Alabamy, Mississippi i Luizjany6. W Kalifornii ludzi urodzonych poza USA jest 8,4 miliona,
czyli wicej ni obywateli stanu New Jersey. W stanie Nowy Jork
populacja ta przewysza liczb osb zamieszkujcych Poudnio
w Karolin. Czego podobnego nie byo nawet w czasach Wiel
kiej Imigracji w latach 1890 - 1920.
Ameryka jest wielkim boskim tyglem, w ktrym stapiaj si
i przeobraaj wszystkie narody Europy - napisa w swej sawnej
sztuce Tygiel (The Melting-Pot) z roku 1908 Isral Zangwill, y
dowski dramaturg urodzony w Rosji7. Za imigracyjne tsunami, jakie
przetacza si nad Ameryk, nie s jednak odpowiedzialne wszyst
kie narody Europy. Najwiksza w dziejach migracja ludnoci do
konuje si za spraw narodw i plemion Azji, Afryki i Ameryki Po
udniowej, a te ani nie stapiaj si, ani si nie przeobraaj.
W roku 1960 europejskich przodkw nie miao zaledwie szes
nacie milionw Amerykanw. Dzisiaj liczba ta siga osiemdzie
siciu milionw. Nie ma na wiecie drugiego kraju, w ktrym do
konuje si rwnie gwatowna i radykalna transformacja. W roku
6 Joseph A. D Agostino and Timothy Carney, Congressmen: Illegals H ere to
Stay, Human Events, 2 kwietnia 2001, s. 3.
7 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Disuniting o f America: Reflections on a Mul
ticultural Society, W W Norton & Company, New York 1992, s. 32.

10

Wstp

1980, na Uniwersytecie Portland, przed wiwatujcym studenckim


audytorium pan Clinton rozpywa si w zachwytach nad dniem,
kiedy to Amerykanie pochodzenia europejskiego bd stanowili
mniejszo.
Obecnie, gownie dziki imigracji, nie ma ju adnej rasowej wikszoci
na Hawajach, w Houston ani w Nowym Jorku. W cigu piciu lat nie bdzie
jej take w najwikszym stanie - Kalifornii. Kiedy minie niewiele ponad pi
dziesit lat, nie bdzie jej w caych Stanach Zjednoczonych. aden inny kraj
na przestrzeni dziejw nie dowiadczy rwnie wielkiej demograficznej
zmiany w tak krtkim czasie8.

Poprawka: aden inny kraj na przestrzeni dziejw nie dowiad


czy rwnie wielkiej demograficznej zmiany w tak krtkim czasie
i pozosta takim samym, jakim by przedtem. Pan Clinton zapew
nia nas, e lepiej bdzie dla Ameryki, gdy wszyscy staniemy si
mniejszociami i dokona si rzeczywista dywersyfikacja. No
c, najpewniej na wasnej skrze przekonaj si o tym owi stu
denci, jako e najlepsze lata przyjdzie im spdzi w Ameryce
Trzeciego wiata.
Wymykajca si spod kontroli imigracja grozi dekonstrukcj
kraju, w ktrym wyrolimy oraz przeksztaceniem Ameryki
w konglomerat narodw, ktre nie maj ze sob prawie nic
wsplnego - ani historii, ani bohaterw, ani jzyka, ani kultu
ry, ani wiary ani tych samych przodkw. Czeka nas bakanizacja. Najsilniejsz tendencj schyku [dwudziestego wieku], pisze Jacques Barzun w swej historii Zachodu Od zarania do de
kadencji (From Dawn to Decadence) - by separatyzm....
Miao to wpyw na wszelkie postaci wsplnoty... Idea pluralizmu
rozpad si i ustpi miejsca separatyzmowi; jak uj to jeden ze
zwolennikw nowego trendu: salaterka jest lepsza ni tygiel9.
W wielkich krajach Europy zacz si proces dezintegracji. Barzun
pisze:
8 Transcript of Clinton Remarks at Portland State Commencement, U.S. Newswire, 15 czerwca 1998
9 Jacques Barzun, From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Li
fe. HarperCollins Publishers, New York 2000, s. 774.

Wstp

11

Kiedy przyjrze si Zachodowi [...] wida, e zagroone jest jego naj


wiksze dzieo polityczne, jakim jest pastwo narodowe. W Wielkiej Bryta
nii dawne krlestwa Szkocji i Walii uzyskay autonomiczne parlamenty; we
Francji, Bretoczycy, Baskowie i Alzatczycy gono domagaj si wadzy na
szczeblach lokalnych. Korsyka pragnie niepodlegoci i wasnego jzyka
urzdowego. Wochy s siedliskiem Ligi, ktra chce oderwa Pnoc od Po
udnia, a w Wenecji powstaa niewielka partia dca do utworzenia z tego
miasta odrbnego pastwa... 10

Podczas gdy ludzie ponownie skonni s okazywa lojalno


wobec krajw, z ktrych si wywodz, ponadnarodowe elity
cign nas w przeciwnym kierunku. Obecnie otwarcie gosi si
ostateczny upadek narodowej suwerennoci na rzecz rzdu
oglnowiatowego. Chr jego zwolennikw staje si coraz wik
szy: od Waltera Cronkiteva po Strob'a Talbotta, od wiatowego
Stowarzyszenia Federalistycznego po Milenijny Szczyt ONZ.
W roku 1991 w Maastricht pitnacie krajw europejskich,
w tym Francja, Wochy, Niemcy i Wielka Brytania postanowiy
przeksztaci stref wolnego handlu w uni polityczn i odda
cz suwerennej wadzy socjalistycznemu superpastwu. W ro
ku 2000 meksykaski prezydent-elekt przyby do USA, aby za
proponowa utworzenie Unii Pnocnoamerykaskiej, w ktrej
skad weszyby Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. Chocia
zlikwidowanie granic oznaczaoby koniec naszego kraju, media
okrzykny Vincentego Foxa wizjonerem a prezydent Clinton
wyrazi al, e on sam prawdopodobnie ju tego nie ujrzy: My
l, e w dalekiej przyszoci nasze kraje stan si bardziej wzaje
mnie od siebie uzalenione... Taki bdzie kierunek rozwoju wia
ta... auj, e nie doczekam wikszoci tych przemian. Uwaam
jednak, e s one suszne11.
Ameryka rwnie nie jest odporna na czynniki separatystycz
ne. Ronie odczucie, e i ona take rozdzierana jest wzdu linii
10 Ibid.
11 Remarks by the President and President-Elect Fox of Mexico at Press Availa
bility,, Federal Document Clearinghouse Federal Department and Agency Docu
ments, 24 sierpnia 2000.

12

Wstp

podziaw etnicznych i rasowych. Ponadto w Ameryce dokonaa


si rewolucja kulturowa, ktra wyonia now elit zajmujc obe
cnie najwysze stanowiska. Elita ta ksztatuje nowy nard, a to
dziki temu, e zawadna telewizj, sztuk, rozrywk i edukacj,
czyli instytucjami, ktre tworz i rozpowszechniaj idee, opinie,
przekonania oraz wartoci. Nie stanowimy ju jednego narodu
i nie jestemy te jednym, Bogu poddanym narodem.
Miliony ludzi poczuo si obco we wasnym kraju. Odstrcza
ich kultura masowa goszca hedonistyczne wartoci, pena
wulgarnego seksu. Widz jak likwiduje si stare wita i depre
cjonuje dawnych bohaterw. Widz jak sztuka i pamitki chwa
lebnej przeszoci s usuwane z muzew a na ich miejscu poja
wiaj si przygnbiajce, brzydkie i antyamerykanskie
artefakty. S wiadkami tego, jak ze szk, do ktrych niegdy
uczszczali, znikaj ich ukochane ksiki, ktre zastpowane s
przez autorw i tytuy, o ktrych nigdy nie syszeli. Zburzono
kodeks moralny, jaki im wpajano. W kraju, gdzie wyroli, umie
ra kultura, w ktrej si wychowali.
Na pmetku ycia, wielu Amerykanw jest wiadkami detro
nizacji ich Boga, profanowania bohaterw, splugawienia kultury,
negacji wartoci, podboju kraju. Ich samych natomiast demonizu
je si, i za to, e trwaj przy swoich przekonaniach okrela mia
nem bigotw i ekstremistw. Abymy go kochali, nasz kraj, mu
si by wspaniay - powiedzia Burke12. Pod wieloma wzgldami
Ameryka nie jest ju wspaniaa. Cho pozostaje wielkim krajem,
wielu zastanawia si czy nadal jest dobrym pastwem. To nie my
porzucilimy Ameryk, mwi ci ludzie, to ona opucia nas. Jak
pisa Eurypides: Nie ma wikszego smutku na ziemi ni utrata
ojczyzny13.
Kiedy armia Cornwallisa wymaszerowaa z Yorktown, pi
szczaki i bbny gray The World Turned Upside Down (wiat
12 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France. Arlington House,
New Rochelle, N.Y, s. 91.
13 Hagop Jack Touryantz, Multifaceted Problems in Multiethnic States: Ethnic
Homogeneity Through Population Exchange, Armenian Reporter, 2 marca 1999, s. 4.

Wstp

13

si wywrci do gry nogami). Teraz wywrci si do gry no


gami nasz wiat. To, co wczoraj byo suszne i prawdziwe, dzi
siaj jest faszem i zem. To, co niegdy byo niemoralne i kary
godne - swoboda seksualna, aborcja, eutanazja, samobjstwo stao si postpowe i chwalebne. Nietzsche nazwa to przewar
tociowaniem wszystkich wartoci: dawne cnoty staj si grze
chem, dawne grzechy staj si cnot.
Co kilka lat zrywa si burza, kiedy komu wyrwie si zdanie:
Ameryka jest krajem chrzecijaskim!. Niegdy taka bya
i wikszo ludnoci nadal nazywa siebie chrzecijanami. Domi
nujc w naszym kraju kultur powinnimy jednak okreli pre
cyzyjniej oddajcym jej charakter mianem postchrzecijaskiej
lub antychrzecijaskiej, poniewa wartoci, jakim hoduje, s an
tytez tych, ktre zwyko si utosamia z chrzecijastwem.
Ja jestem Pan, Bg twj; Nie bdziesz mia bogw cudzych
przede mn - tak brzmiao pierwsze przykazanie, jakie Mojesz
otrzyma na Grze Synaj. Nowa kultura odrzuca jednak Boga
Starego Testamentu i pali kadzido na otarzach wiatowej go
spodarki. Kiplingowscy bogowie rynku stanli rami w rami
z Bogiem Ewangelii. Seks, sawa, pienidze, wadza - wok
nich obraca si caa nowa Ameryka.
Stanowimy dwa kraje, dwa narody. Dawna Ameryka odchodzi,
a na jej miejsce przychodzi nowa. Nowi Amerykanie, ktrzy do
rastali w latach szedziesitych i pniej nie lubi niegdysiejszej
Ameryki. Widz w niej pastwo bigoteryjne, reakcyjne, represyj
ne i nudne. Odcili si wic od niego, ruszyli budowa now
Ameryk i powiodo si im. Dla swoich akolitw rewolucja kultu
rowa bya rewolucj chwalebn. Miliony ludzi uwaaj jednak, e
z kraju, gdzie wyrolimy uczynili kulturaln pustyni i moralny
rynsztok, w ktrym nie warto y, i za ktry nie warto umiera.
Taki jest ich kraj, ale nie nasz.
W trakcie wyborw w roku 2000, rnice polityczne pomidzy
partiami byy nader bahe. Pan Bush da wikszej redukcji podat
kw, ni pan Gore, ktry chcia wicej wydawa na refundacj le
kw. Skd zatem tyle ci i rozgoryczenia wywoanego ponow-

14

Wstp

nym liczeniem gosw na Florydzie? Oto co pisze Terry Teachout


w swej powyborczej ocenie polaryzacji stanowisk, jaka dokonaa
si w Ameryce: Gboka wzajemna niech, jak ujawniali stron
nicy Busha i Goreva w dyskusji na temat rezultatw wyborw pre
zydenckich 2000 r. stanowi jaskrawe odzwierciedlenie rozmiarw
rnic kulturowych, jakie ich dziel i by moe ton tej dysputy b
dzie przez pewien czas charakteryzowa amerykask polityk14.
No wanie. Brutalno naszej polityki stanowi odbicie gbi
moralnych rnic, jakie dziel nas Amerykanw. W trakcie kam
panii w roku 2000 setki razy zdarzao si, e wyborca podchodzi
i mwi, e on albo ona ufaj mi i zgadzaj si ze mn, ale nie mo
g na mnie gosowa. Ludzie ci musieli odda swj gos na Busha,
poniewa tylko on mg zagrodzi Gorevowi drog do Biaego
Domu. Musimy powstrzyma Goreva! Nie chodzio o to, e
nie zgadzali si z pani Clinton i Gorem. Oni ich nie znosili. Re
wolucja kulturowa zatrua amerykask polityk, ale najgorsze
jest jeszcze przed nami.
W pierwszych godzinach po wydarzeniach owego strasznego
poranka 11 wrzenia Amerykanie znw byli razem zczeni w a
lu i smutku nad potworn strat, oraz w podziwie i szacunku dla
bohaterskich straakw, ktrzy wbiegali do World Trade Center,
podczas gdy inni uciekali stamtd w bezpieczne miejsce. czy
nas gniew i determinacja, aby wymierzy sprawiedliwo tym,
ktrzy uczynili to naszym rodakom. Jednake ju na pocztku
padziernika jedno ta zaczynaa zanika. Nie utrzyma si ona na
duej po naszych pierwszych zwycistwach w wojnie z terrorem,
podobnie jak w przypadku Georgea Busha nie utrzymao si 90
procentowe poparcie dla prezydenta, jakie mia po zwyciskiej
operacji Pustynna Burza. Dzieje si tak, poniewa podziay
midzy nami wyrastaj z najgbszych osobistych przekona,
a jeli o nie chodzi, Amerykanie s niemal tak samo skonfliktowa
ni jak wwczas, kiedy genera Beauregard wyda rozkaz ostrzau
Fortu Summer.
14 Teachout, op. c i t s. 29.

Wstp

15

Podobnie jak to ju byo kiedy, odgradzamy si od siebie na


wzajem; tym razem jednak jest to secesja, ktrej rdo tkwi
w naszych sercach. W roku 1992, w jednym z bardziej kontrower
syjnych przemwie dwudziestego wieku, zwrciem si do ucze
stnikw Konwencji Republikanw w Houston:
Przyjaciele, w tych wyborach idzie o co wicej, ni tylko o to, kto zosta
nie wybrany i przy czyjej pomocy. Stawk w nich jest to, kim jestemy, w co
wierzymy, za czym si opowiadamy jako Amerykanie. W naszym kraju toczy
si wojna religijna o dusz Ameryki. To wojna kulturowa, ktra tak samo jak
niegdy Zimna Wojna, zadecyduje o tym, jaki pewnego dnia bdzie nasz kraj.
W owej walce o dusz Ameryki Pan i Pani Clinton staj po przeciwnej stro
nie a George Bush staje po naszej. Dlatego musimy to sobie uwiadomi
i stan u jego boku15.

Sowa te wywoay burz, ktra przetaczaa si w 1992 roku


i dotd jeszcze nie cakiem wygasa. Uznano, e moje sowa two
rz podziay w spoeczestwie i pene s nienawici. To niepraw
da. Owszem, wskazyway na podziay, ale byy prawdziwe. Niech
po omiu latach inni osadz, czy to, co powiedziaem o Billu i Hil
lary Clinton byo prawd, czy nie.
Pan Clinton unikn nieuchronnego impeachmentu, poniewa
reprezentowa sob drug stron kulturowego konfliktu i jego
usunicie ze stanowiska pomniejszyoby osignicia caego dzie
siciolecia. aden Demokrata nie zdecydowa si obciy pana
Clintona win za goszenie sukcesu rewolucji w obaleniu starego
porzdku moralnego i jego obiektywnych wyznacznikw prawdy,
moralnoci, sprawiedliwoci. Nowa elita uwaa, e moralne jest
to, co sprzyja rewolucji, niemoralne za to, co jej zagraa. Po
midzy Demokratami w Senacie a aw przysigych w procesie
O.J. Simpsona istnieje moralna ekwiwalencja: w obu przypad
kach zatriumfoway prawda, sprawiedliwo oraz moralno,
poniewa to my wygralimy, a naszemu czowiekowi udao si
wywin od odpowiedzialnoci.
15
Donald M. Rothberg, Bush's One-Time Primary Challenger Endorses Pre
sident, Blasts Democrats, Associated Press, 17 sierpnia 1992.

16

Wstp

Rewolucja bolszewicka, ktr w 1917 r. zapocztkowa szturm


na Paac Zimowy, umara wraz z upadkiem muru berliskiego
w roku 1989. Marzeniem jej szczerych zwolennikw byo stwo
rzenie nowego, socjalistycznego czowieka. Nie powiodo si to
mimo policyjnego terroru, guagw i siedemdziesiciu lat indok
trynacji dzieci, wbijania im do gowy przekonania o moralnej wy
szoci Marksa i Engelsa i wychowywania ich w nienawici do Za
chodu. Komunizm by bogiem , ktry przegra. Z chwil, kiedy
potna budowla wzniesiona na fundamentach z kamstwa zacz
a si rozsypywa, narody Wschodniej Europy i Rosji obaliy po
mniki Stalina i Lenina, a ksiki Marksa i Engelsa bez alu wyrzu
ciy na mietnik historii.
Jednak tam, gdzie rewolucja Lenina przegraa, zwycistwo odnio
sa inna rewolucja zrodzona w latach szedziesitych w uniwersy
teckich kampusach. Zapucia korzenie w spoeczestwie i stworzy
a now Ameryk. Do roku 2000 kontrkultura lat szedziesitych
zyskaa pozycj dominujc. Jej zwycistwo zostao potwierdzone,
gdy polityczna baza tradycjonalizmu w Filadelfii wywiesia bia fla
g. W sprawach spoecznych i kwestiach moralnych - w walce
o wito ludzkiego ycia i powrt Boga w przestrze spraw pu
blicznych pastwa, ktre nazywalimy niegdy krajem Boga Partia Republikaska podja rkawic i apelowaa No ms.
W mierci Zachodu pragn opisa ow rewolucj, to, za
czym si ona opowiada, jakie byy jej rda, jak detronizuje na
szego Boga, niszczy nasze witynie, odmienia nasze pogldy,
przyciga modych, i co zwiastuje jej triumf. Rewolucja ta nie do
tyczy wycznie Ameryki; obja wszystkie kraje Zachodu. Cywi
lizacja, kultura, wiara i porzdek moralny wyrastajce z wiary od
chodz a na ich miejsce przychodz nowa cywilizacja, kultura,
wiara i moralno.
Tytu poniszej ksiki brzmi jednak mier Zachodu. Mimo
e nasza kulturowa wojna nas podzielia a masowa imigracja stwa
rza ryzyko bakanizacji Ameryki, zagraa nam jeszcze powaniej
szy i natychmiastowy kryzys.

Wstp

17

Zachd umiera. Jego narody maj ujemny przyrost naturalny


liczba ludnoci nie wzrasta, ale si kurczy. Zachodnia cywilizacja
nie stana w obliczu tak powanego zagroenia od czasw Czar
nej mierci - dumy, ktra w czternastym wieku zabia jedn
trzeci mieszkacw Europy. Obecnie, w siedemnastu europej
skich krajach wicej jest pogrzebw ni narodzin, wicej trumien
anieli koysek. Pastwa te to Belgia, Bugaria, Chorwacja, Czechy,
Dania, Estonia, Niemcy, Wgry, Wochy, otwa, Litwa, Portugalia,
Rumunia, Sowacja, Sowenia, Hiszpania, i Rosja16. W powszech
nym marszu Zachodu ku mierci reprezentowane s wszystkie oda
my chrzecijastwa: katolicyzm, protestantyzm, prawosawie.
Nowy hedonizm najwyraniej nie potrafi zaoferowa lu
dziom adnego poczucia celowoci ycia. Pierwsze owoce, jakie
wyda, zdaj si by trujce. Czy ta nowa, dajca poczucie
swobody kultura, ktr modzi przyjmuj z takim entuzja
zmem okae si najgroniejszym, miertelnym wirusem? A je
li, jak utrzymuje papie i co najwyraniej potwierdzaj staty
styki, na Zachodzie zapanowaa kultura mierci, czy
zachodni cywilizacj czeka rwnie niechlubny koniec jak im
perium Lenina?
Sto lat temu, tak oto pisa Gustaw Le Bon w swoim klasycz
nym dziele Tum (The Crowd
Prawdziwym rdem wstrzsw, ktre poprzedzaj zmiany cywilizacyj
ne, takie jak upadek Cesarstwa Rzymskiego i powstanie Imperium Otomaskiego, jest gboka modyfikacja ludzkich przekona... Wiekopomne wyda
rzenia historyczne stanowi naoczny skutek niewidzialnych przemian
zachodzcych w sposobie ludzkiego mylenia... Nasza epoka jest jednym
z takich wanie przeomowych momentw, kiedy w myleniu ludzkoci do
konuje si proces transformacji17.

16 United Nations Secretariat, Department of Economic and Social Affairs,


Population Division, World Population ProspectsPTbe 1998 Revision. Vol. I:
Comprehensive Tables, November 24,1998, pp. 1 0 0 ,1 1 8 ,1 5 2 ,1 5 8 , 164,182, 202,
224, 240, 258, 268, 338, 350, 352, 366, 368, 376.
17 Gustave Le Bon, The Crowd. The Viking Press, New York 1960, s. 13.

18

Wstp

Le Bon mwi o czasach, w ktrych y, czyli o kocu dzie


witnastego stulecia. To, co napisa jest jednak prawdziwsze w od
niesieniu do nas. To rewolucja kulturowa doprowadzia do g
bokiej modyfikacji przekona ludzi. Ona z kolei sprawia, e
elity Zachodu faktycznie pozostaj obojtne wobec mierci wa
snej cywilizacji. Wydaje si, e nie ma dla nich wikszego znacze
nia, czy koniec Zachodu nadejdzie za spraw wyludnienia, odda
nia statusu pastwowego, czy rozpyniciu si w fali imigracji
z Trzeciego wiata. Teraz, gdy wszystkie zachodnie imperia nale
do przeszoci, Czowiek Zachodu uwolniony od obowizku
cywilizowania i chrystianizowania ludzkoci, pawic si w lu
ksusie i rozpasaniu, zdaje si traci wol ycia i najwyraniej
pogodzi si z nieuchronnie nadcigajc mierci.
Czy yjemy w czasach zmierzchu Zachodu? Gzy mier Zacho
du jest nieodwracalna? Przeanalizujmy raport patologa.

Tumaczy Jerzy Morka

Rozdzia I

&

Zagroone gatunki
Europejczycy nale do rzdu gincych gatunkw.
- London Times 1
Najbardziej doniosym nowym wydarzeniem
- chociaby dlatego, e nie ma ono precedensu w caej historii jest zaamanie si przyrostu naturalnego w rozwinitym wiecie
- Peter F. Drucker 2

Przez dugi czas przyrost ludnoci by cech zdrowych narodw


i rozwijajcych si cywilizacji, podczas gdy spadek populacji by
oznak ich upadku. Jeli jest to prawd, to pomijajc jej potg i bo
gactwo, cywilizacja Zachodu znajduje w stanie krytycznym, gdy
narody Zachodu, niczym Kot z Alicji w Krainie Czarw, zaczy
stopniowo znika. W 1960 roku narody europejskie, wczajc w to
Amerykanw, Australijczykw i Kanadyjczykw, liczyy 750 min jedn czwart z 3 mld yjcych ludzi. Zachodnie narody przeywa
y wwczas najwiksz w ubiegym stuleciu eksplozj demograficz
n. Pozbawione swych imperiw, z zagojonymi ranami wojennymi,
wydaway si pene ycia i werwy - lecz czy byy takimi naprawd?
Neo-maltuzjanie3 rozpaczali nad eksplozj populacji, ostrzegajc
1 London Times 2000, 16 I, http://www.childrenforthefuture.org/fertility%20rate%20by%20education.htm
2 P.F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century, New York
1999, s. 44.
3 T.R. Malthus (1766-1834). Brytyjski ekonomista, twierdzcy, e jeli nie b
dzie si kontrolowa przyrostu naturalnego, zapasy ywnoci na ziemi wkrtce
si wyczerpi. Przyp. red.

20

Rozdzia I

ponuro, e ziemia i jej zasoby naturalne oraz przestrze yciowa s


na wyczerpaniu. Wymiewano ich. Jednak w 2000 roku nikt ju si
z nich nie mia. Podczas gdy w przecigu czterdziestu lat ludno
wiata podwoia si, osignwszy liczb 6 mld, Europejczycy prze
stali si rozmnaa. Ich populacja zatrzymaa si w miejscu, a w wie
lu krajach zacza ju spada. Wrd czterdziestu siedmiu narodw
Europy, tylko jeden - muzumaska Albania - mia w 2000 roku
przyrost naturalny wystarczajcy do utrzymania narodu przy yciu
przez czas nieograniczony. Europa zacza umiera, a prognozy s
ponure.
Pomidzy 2000 a 2050 rokiem, wiatowa populacja zwikszy
si o wicej ni 3 mld, i osignie liczb ponad 9 mld ludzi, ale ten
pidziesicioprocentowy wzrost liczby ludnoci wiata nastpi
wycznie w Azji, Afryce i Ameryce aciskiej, gdy w midzy
czasie 100 min. ludzi o europejskim rodowodzie zniknie z po
wierzchni ziemi. W 1960 roku ludzie o europejskim rodowodzie
stanowili jedn czwart ludnoci wiata; w 2000, byli jedn szst;
w 2050, bd stanowili jedn dziesit. To s statystyki gincej ra
sy! Rosnca wiadomo tego, co one przepowiadaj wywoaa
uczucie zagroenia, a nawet paniki w Europie.
EUROPA
W 2000 roku czna liczba ludnoci Europy, od Islandii po Ro
sj, wynosia 728 min. Jednak przy obecnym przyrocie natural
nym i bez nowej imigracji, liczba ta w 2050 roku spadnie gwa
townie do 600 min. Obraz taki przedstawiony jest w opracowaniu
wiatowe Prognozy Demograficzne: Przegld najwaniejszych
zjawisk roku 2000 z 28 lutego 2001 roku opublikowanym pod
auspicjami Wydziau do Spraw Zaludnienia ONZ. Inne studium
przewiduje, e ludno Europy spadnie do 556 min w poowie
obecnego stulecia4. Spadek liczby ludnoci Europy na tak wielk
4
The 2000 Revision, Highlights, Population Division, Department of Eco
nomic and Social Affairs, United Nations, World Population Prospects 2001, 28
II, s. 1.

Zagroone gatunki

21

skal zanotowano po raz ostatni podczas epidemii dumy w la


tach 1347-1352. Jacqueline Kasun z Humboldt State University
w Kalifornii, autorka Wojny przeciwko populacji55 , postrzega
obecn niedostateczn liczb urodzin jako kryzys o znacznie po
waniejszych rozmiarach:
Podczas XIV-wiecznej epidemii dumy zmara by moe jedna trzecia
ludnoci Europy, ale ta epidemia zabraa ze sob zarwno starych jak i mo
dych. Obecny spadek podnoci zabiera tylko modych. Para modych ludzi
nadal musi troszczy si o rodzicw i dziadkw - bezporednio, bd pacc
podatki. Zwaywszy, e maj oni mniej rodzestwa (a czsto wcale), ciar
ten spoczywa dzi na mniejszej liczbie osb. Znacznie trudniej jest zatem po
zwoli sobie na posiadanie dzieci. W jaki sposb zatem moemy wygrzeba
si z tej puapki, jak jest kurczca si populacja?5

Pytanie znakomite, lecz jeli Europa szybko nie znajdzie na nie


odpowiedzi, Europa umrze. Jak bardzo ponura jest sytuacja,
w ktrej si znajduje? Z pord dwudziestu narodw o najni
szym przyrocie naturalnym, osiemnacie yje w Europie. Wsp
czynnik podnoci kobiet europejskich spad do 1,4 dziecka na
gow kobiety, podczas gdy do wymiany istniejcej populacji po
trzebne jest 2,1. Publicysta Ben Wattenberg powiedzia: to nie
oznacza ZPG (Zero Population Growth - zerowy przyrost lud
noci), to oznacza ZP (Zero Population - zerowa populacja)67.
Wkrtce Amerykanie w ramach NATO bd ochrania rozlegy
wiat emerytw (Leisure World). Jeli obecny wspczynnik
podnoci utrzyma si, ludno Europy zmniejszy si do 207 min
przed kocem X X I stulecia - mniej ni 30% obecnej liczby. Ko
lebka cywilizacji Zachodu stanie si jego grobem. Dlaczego tak si
dzieje? Socjalizm, ta uszczliwiajca wizja557 wielu generacji eu
ropejskich intelektualistw jest jedn z przyczyn. Jeli kady ma
5 J. Woodard, Look Out Below!: The Plummeting Birth Rate Will Have
a Pro-found Impact on Boomers as Well as Gen-Xers in the N ext Century, Cal
gary Herald 1999, 12 X I, s. A12.
6 B. Wattenberg, Tres Gray: The Birth Dearth in Europe, Intellectualcapital.com 1999, 24 I.
7 Termin pochodzcy ze redniowiecznych traktatw mistycznych. Uw. red.

22

Rozdzia I

zapewniona emerytur pastwow, dzieci przestaj by yw po


lis ubezpieczeniow od niedostatkw i potrzeb zwizanych
z podeszym wiekiem - stwierdza dr John Wallace z Johns Hop
kins University - , Jeli kobieta potrafi zarobi wicej, ni potrze
ba, aeby by finansowo niezalen, m przestaje by potrzebny.
Do tego, jeli mona uprawia seks, nie majc przy tym dzieci co wydaje si by dzi prawd zarwno w katolickiej Italii, jak
i w wieckiej Wielkiej Brytanii - to po co si w ogle eni ?8
Uwalniajc mw, ony i dzieci od rodzinnych obowizkw, eu
ropejscy socjalici wyeliminowali potrzeb istnienia rodziny.
W rezultacie, rodzina zacza zanika. Jeli za ona obumrze, Eu
ropa odejdzie wraz z ni. W czasie, gdy Europa umiera, w Trzecim
wiecie co 15 miesicy rodzi si 100 min ludzi; to to jeden nowy
Meksyk! W Trzecim Swiecie do roku 2050 powstanie czterdzieci
takich nowych Meksykw, podczas gdy Europa straci rwno
warto dzisiejszej populacji Belgii, Holandii, Danii, Szwecji,
Norwegii i Niemiec razem wzitych! Jeli nie nastpi jaka inter
wencja Boga, lub nie pojawi si u kobiet Zachodu nage pragnie
nie posiadania rodzin o tej samej liczebnoci, co rodziny ich ba
bek, przyszo nalee bdzie do Trzeciego wiata. Thomas S.
Eliot napisa w Prnych ludziach: Oto jak koczy si wiat.
Nie z trzaskiem, lecz ze skomleniem9.
ZEMSTA CLEMENCEAU
Niemcw jest o dwadziecia milionw za duo! - pomrukiwa
Francuski tygrys Georges Clemenceau - m stanu odpowiedzial
ny za Traktat Wersalski, ktry wydar Niemcom ich kolonie, jedn
dziesit terytorium i jedn sm ludnoci10. Nienawi Clemence8 Ch. Stonehouse, A Taxing Time for the Village with N o Babies, Express
1999, November 26, 1999.
9 7. T.S. Eliot, The Hollow men (w:) A College Book of Modern Verse, red.
J. K. Robinson i W B. Rideout, Evanston, 111. 1960, s. 370; tum. polskie A. Pio
trowski, Prni ludzie.
10 Hrabia Harry Kessler, Walter Rathenau: His Life and Work, New York
1969, s. 271.

Zagroone gatunki

23

au jest zrozumiaa. Alistair Horne pisze w swej historii upadku


Trzeciej Republiki, e Clemenceau by jednym z deputowanych
protestujcych przeciwko oddaniu Alzacji-Lotaryngii w 1871 i cu
dem uratowa si przed zlinczowaniem podczas wojny domowej
z Komun [Parysk - przyp. tum.]11. By wiadkiem detronizacji
swego cesarza i widzia koronacj niemieckiego kaisera w Wersalu.
W czasie I wojny wiatowej widzia swoj ukochan Francj spu
stoszon przez armie Hindenburga i Ludendorffa, ktre maszeru
jc z powrotem do rodzinnej do Rzeszy, zostawiy za sob ciaa 1,5
miliona Francuzw. Za pidziesit lat Tygrys55 doczeka si swej
zemsty, gdy niemieckie kobiety nie chc dzi rodzi dzieci. Przez
dziesi lat przyrost ludnoci Niemiec utrzymywa si na poziomie
1,3 dziecka na jedn kobiet, znacznie poniej 2,1 potrzebnego do
wymiany populacji. Oto, co czeka nard niemiecki:
Dwadziecia trzy miliony Niemcw znikn przed rokiem
2050.
Osiemdziesiciodwumilionowa dzi ludno zmniejszy si
do pidziesiciu dziewiciu milionw.
Liczba dzieci poniej pitnastu lat obniy si do 7,3 miliona.
Jedna trzecia niemieckiej populacji bdzie miaa ponad
szedziesit pi lat. Liczba osb starszych przewyszy liczb
dzieci w stosunku dwa do jednego.
Oglna liczba Niemcw stanowi bdzie dwie trzecie jednego
procenta populacji wiata, i tylko 1 ze 150 osb na wiecie bdzie
Niemcem a Niemcy bd pord najstarszych narodw wiata.
Na moj prob, Joseph Chamie, dyrektor Wydziau do Spraw
Zaludnienia ONZ, przygotowa prognoz populacji kilku naro
dw Europy do roku 2100. Jeli obecny niemiecki przyrost ludno
ci utrzyma si na tym samym poziomie i imigracja bdzie rwna
zero, ludno Niemiec zmniejszy si z 82 do 38,5 min przed ko
cem stulecia - oznacza to spadek jej liczebnoci o 53% 12. Bawar11 A. Horne, To Lose a Battle: France 1940, Boston 1969, s. 10.
12 J. Chamie, (director, United Nations Population Division), Letter to Au
thor, 2001, 171.

24

Rozdzia I

ski konserwatysta i potencjajny kanclerz Niemiec, Edmund Stoiber [w 2002 roku przegra wybory -przyp. red.], okrela malejcy
przyrost niemieckiej ludnoci mianem tykajcej bomby zegaro
wej13. Nawouje do trzykrotnego zwikszenia wysokoci obecnie
wypacanego dodatku na dzieci, patnego w okresie ich pierwszych
trzech lat ycia. Obecnie Niemcy pac miesiczne subsydium
w wysokoci 140 dolarw na pierwsze i drugie dziecko, nieco wi
cej na trzecie. Idea Stoibera okrelana dzi jako radykalna, nie
bdzie tak nazywana jutro. Nie mam dzieci, poniewa lubi spa.
Czytam wiele i mog potem spokojnie spa w nocy, mwi trzydziestoczteroletnia Gabrielle Thanheiser, pracowniczka berli
skiego banku, przebywajca na wakacjach w Rzymie ze swym mie
szkajcym wraz z ni partnerem14. Jestemy par typu DINKS,
przyznaje trzydziestosiedmioletni Andreas Gerhmann, uywajc
skrtu popularnego nawet w Niemczech (<double income, no kids podwjny dochd, bezdzietni)15. Na dusz met, samozadowo
lenie DINKSw, takich jak Gerhmann i Thanheiser, moe si oka
za bardziej zowieszczym dla Niemcw ni ongi Trzecia Rzesza.
Kiedy upad mur berliski, kanclerz Niemiec, Helmut Kohl, dy
do ponownego zjednoczenia swego kraju po czterdziestu piciu
latach zimnowojennego podziau. W Wielkiej Brytanii, Rosji,
Francji a nawet w Stanach Zjednoczonych, odezway si zaniepo
kojone gosy woajce, e wiat nie moe ufa zjednoczonym
Niemcom. Protestowano: ju dwukrotnie Niemcy prboway
podbi Europ. Jakie mamy gwarancje, e zjednoczeni Niemcy nie
pomaszeruj znw przeciwko Europie? Ten kopot Zachd moe
odoy na bok. Niemcy ze sw starzejc si i wymierajc ludno
ci, z przewidywan liczb dzieci w 2050 roku nisz o 5 min, ni
w 2000 roku, s jak w stary onierz z ballady o generale Mac Ar
thurze - powoli znikaj w oddali.
13 T. Heim, Stoiber Pins Poll Hopes on Cash for Babies Plan, Daily Telegraph 2001, 3 I, s. 17.
14 E. Hale, Graying of Europ Has Economies in Jeopardy, USA Today
2000, 22 X II, s. A14.
15 Ibidem.

Zagroone gatunki

25

W O CH Y - PARK TEMATYCZNY
Perspektywy narodu woskiego, ktry da nam Rzym z ca je
go chwa i przepychem, Bazylik Sw. Piotra i Kaplic Sykstysk, Dantego i Michaa Anioa, Kolumba i Galileusza - rysuj si
jeszcze bardziej ponuro. Od 25 lat przyrost ludnoci Wioch
utrzymuje si poniej poziomu wymiany populacji i wynosi 1,2
dziecka na kobiet. Przy takim wspczynniku, pidziesiciosiedmiomilionowa populacja skurczy si do czterdziestu jeden
milionw przed rokiem 2050. Nicholas Eberstadt, z Ameryka
skiego Instytutu Przedsibiorczoci pisze: W 2050 roku, zale
dwie 2% [woskiej] ludnoci bdzie miao poniej piciu lat, ale
wicej ni 40% powyej 6516. Stopie przyrostu ludnoci w tym
najbardziej katolickim i romantycznym z narodw, dodaje Greg
Easterbrook z New Republic oznacza, e w przecigu kilku
generacji, Italia stanie si parkiem tematycznym 17. Ankieta opu
blikowana niedawno w na poy feministycznym magazynie Noi
Donne wykazaa, e 52% woskich kobiet w wieku od szesnastu
do dwudziestu czterech lat nie planuje posiadania dzieci18. Gw
nym powodem niechci do posiadania dzieci jest Kariera. Anto
nio Golini, demograf z Uniwersytetu Rzymskiego, mwi, e na
rd woski ju obecnie polega musi na pomocy imigrantw, jeli
chodzi o dwiganie ciaru gboko zaduonego systemu emery
talnego. Kultura woska jest zagroona. Golini wyznaje pogld, e
Italia ju nigdy nie bdzie woska... To bdzie koniec spoecze
stwa takiego, jakie znamy 19. Gdy dwadziecia lat temu Golini ja
ko pierwszy ostrzega Itali przed zagraajcym jej kryzysem de
mograficznym, nazywany by wwczas demograficznym
terroryst20. Dzi nikt ju go tak nie nazywa, pomimo, i doktor
16 N. Eberstadt, The Population Implosion, Wall Street Journal 1997,16 X ,
s. A22.
17 G. Easterbrook, Overpopulation Is N o Problem - in the Long Run,
New Republic 1999, 11 X , s. 22.
18 The Rise of the Only Child, Newsweek 2001, 23 IV, s. 50.
19 Ibid.
20 18. E. Hale, op. cit., s. A14.

26

Rozdzia I

Golini nadal z gbokim pesymizmem patrzy na przyszo swe


go kraju. Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku pracy, Italia
musi konkurowa z Francj, ze Stanami Zjednoczonymi, z India
mi. Jak mamy tego dokona z tak starym spoeczestwem i tak
ma liczb modych ludzi ?21. Kardyna Giacomo Biffi z Bolo
nii, apeluje do Rzymu o ograniczenie imigracji wycznie do kato
likw, aby ocali tosamo narodu, wywoujc zdumienie swy
mi uwagami, e muzumanie maj odmienn kuchnie, wita
i rodzinne zasady moralne22. Tylko gdzie Jego Eminencja propo
nuje znale tych katolikw? Z pewnoci nie w Hiszpanii, gdzie
w czasach Caudillo, generaa Franco, wielkie rodziny byy trakto
wane jak wito i otrzymyway medale i prezenty od pastwa.
Przyrost naturalny w Hiszpanii jest dzi najniszy w Europie niszy ni we Woszech, Czechach czy Rumuni (we wszystkich
tych krajach spad do 1,2 dziecka na kobiet). Wspczynnik uro
dze w Hiszpanii wynosi dzi 1,07 na kobiet a liczba ludnoci
zmniejszy si o 25% w przecigu 50 lat, podczas gdy liczba H i
szpanw w wieku ponad 65 lat zwikszy si o 117%. W przeci
gu jednej generacji przeszlimy od spoeczestwa, w ktrym ro
dziny z omioma czy dwunastoma dziemi nie byy
niezwykoci, do spoeczestwa, gdzie bezdzietne pary s zjawi
skiem powszechnym, gdzie ludzie dugo i ciko zastanawiaj si
nad posiadaniem drugiego dziecka - mwi madrycki socjolog,
Victor Perez Diaz 23. W 2050 rednia wieku we Woszech wynie
sie pidziesit cztery, a w Hiszpanii pidziesit pi lat - czter
nacie lat wicej, ni w Japonii - najstarszym dzi spoeczestwie
na ziemi. Dobrobyt nas zadawi - zauwaa dr Pierpaolo Donati, czoowy katolicki intelektualista i profesor Uniwersytetu
w Bolonii. Komfort jest teraz jedyn rzecz, w ktr kady wie
rzy. Etyka powicenia dla rodziny - jedna z podstawowych idei
21 Ibidem.
22 J. Steele, Europe confronts the Unthinkable Manchester Guardian Weekly,
IX 200,s.14.
23 J. Steele, The New Migration: Affluent, Controversial, Guardian 2000, 30
X , s. 17.

Zagroone gatunki

27

ludzkich spoeczestw, staa si pojciem historycznym. To jest


zdumiewajce524. W 1950 roku Hiszpania miaa trzy razy tyle
ludnoci co Maroko po drugiej stronie Cieniny Gibraltarskiej.
W roku 2050 populacja Maroka bdzie o 50% wiksza. Jeli stu
modych Hiszpanw zdecyduje si pobra dzisiaj, mog spodzie
wa si, e bd mie pidziesicioro omioro dzieci, trzydzieci
troje wnukw, ale tylko dziewitnastu prawnukw.
R O SJA
A co z byym przywdc imperium sowieckim, ktre trzso
wiatem przez siedemdziesit lat? Przy wspczynniku urodze
wynoszcym 1,35 dziecka na kobiet, 147 milionowa populacja
Rosji skurczy si do 114 min przed 2050 r. i bdzie to strata wik
sza, ni 30 min zgonw przypisywanych Stalinowi. Liczba rosyj
skich dzieci poniej pitnastego roku ycia spadnie z 26 do 16
min, podczas gdy ilo osb starszych wiekiem wzronie z 18 do
28 min. Jednake w grudniu 2000 r. nadesza jeszcze bardziej zo
wieszcza wiadomo: przyrost naturalny Rosji spad do 1,17
dziecka - poniej wskanika Italii. Populacja Rosji obniya si do
145 min, a jedna z prognoz przewiduje spadek do 123 min ju w r.
2015. Jeli wierzy przewidywaniom poczynionym przez po
wanych ludzi, ktrzy powicili cae swe ycia na studiowanie
tego zagadnienia55- ostrzega prezydent Putin - za 15 lat bdzie
o 22 min Rosjan mniej. Zwyczajnie pomylcie, e ta liczba to jed
na sidma ludnoci Rosji 2425.Strata 22 min Rosjan w przecigu
15 lat byaby wiksza, ni wszystkie straty Zwizku Sowieckiego
podczas wojny II wojny wiatowej. Putin dodaje ponuro: Jeli
obecna tendencja bdzie zachowana, nastpi zagroenie przetrwa
nia narodu. rednia dugo ycia rosyjskich mczyzn wynosi
obecnie 59 lat, a dwie spord kadych trzech ci w Rosji ko
cz si aborcj. Przecitna rosyjska kobieta ma 2,5 do 4 sztucz24 M. Specter, The Baby Bust, New York Times 1998, 10 VII, 1998, s. Al.
25 A. Gentleman, Wanted: More Russian Babies to Rescue a Fast Dying Nation,
London Observer 2000, 31 X II; R. Leqvold, Russia's Uninformed Foreign Po
licy, Foreign Affairs 2001, wrzesie/padziernik, s. 63.

28

Rozdzia I

nych poronie, za wspczynnik zgonw jest obecnie o 70% wy


szy, ni wspczynnik urodze 26. Nawet powrt milionw Ro
sjan z byych republik sowieckich nie jest w stanie zrwnoway
liczby zgonw. Najbardziej zowieszczym dla najwikszego kraju
wiata jest to, e populacja rozlegej, pustej Syberii spada gwa
townie, podczas gdy ogromna ludno Chin rozrasta si nieuba
ganie. Kiedy wiceprzewodniczcy Dumy, szalony nacjonalista
Wadimir irinowski, wysun propozycje poligamii, zezwalajcej
kademu rosyjskiemu mczynie na posiadanie piciu on, plus
dziesicioletni zakaz aborcji oraz zakaz podrowania Rosjanek
za granic, idee te zostay wymiane, a jego projekt ustawy ludno
ciowej wygwizdany27. Jednak kryzys demograficzny w Rosji nie
moe by odsuwany na bok, gdy wynikajce z niego geostrategiczne implikacje s dla Ameryki fatalne. Mr Chamie przewiduje,
e przy obecnym wspczynniku urodze i zerowej imigracji, po
pulacja Rosji w roku 2100 spadnie poniej 80 min; mniej wicej
tyle, ile liczya ludno Stanw Zjednoczonych, gdy Theodore
Roosevelt zakoczy sw kadencj w 1909 28.
WIELKA BRYTANIA
A co przyszo szykuje naszym kuzynom? Demografowie
obliczyli, e przed kocem tego stulecia Anglicy bd mniejszo
ci w swoim rodzinnym kraju. Anglicy nie maj wystarczajco
duo dzieci, aby si reprodukowa jako nard55, pisze felietonista
Paul Craig Roberts 2930. To pierwszy przypadek w historii, podaje
London Observer55, gdy znaczca, rodzima ludno - nie po
przez wojn, gd czy zaraz, ale dobrowolnie - staje si mniej
szoci55 30. "Observer55 myli si. Honor bycia pierwszym naro26 J. Duin, Former Abortion Providers Find Peace, Solace in Therapy: Many
See Religion as Integral to Change, Washington Times 2001, 22 II, a. A2.
27 A. Gentleman, op. cit.
28 J. Chamie, op. cit.
29 EC. Roberts, Heang the Bell Toll, Washington Times 2000, 10 XII, s. B4.
30 A. Browne, U K Whites Will Be Minority by 2100, London Observer
2000, 2 IX.

Zagroone gatunki

29

dem, ktry z wasnego wyboru przeksztaci sw dominujc, ro


dzim populacj w mniejszo przypadnie Stanom Zjednoczo
nym. Prezydent Clinton przewidywa, e stanie si to w 2050 ro
ku, p stulecia przed Wielk Brytani. Lecz Brytyjczycy
wyranie podaj w tym samym kierunku. Mniejszoci etniczne
ju teraz stanowi 40% ludnoci Londynu i jak stwierdza Lee Ja
sper, doradca burmistrza Londynu ds. stosunkw rasowych De
mografia wskazuje, e biaa ludno w Londynie stanie si mniej
szoci w 2010 roku 31. Jako przyczyn wymienia si stay spadek
przyrostu naturalnego wrd rodowitych Brytyjczykw. W 2000
liczba urodze w Anglii i Walii bya nisza o 17.400 ni w 1999 ro
ku- spadek o prawie 3% - za wspczynnik podnoci obniy si
do 1,66 na kobiet, najniszy od czasu rejestrowania statystyk
w 1924 roku32.
JA PO N IA
Z dwudziestu dwch narodw o najniszym przyrocie natural
nym, tylko dwa znajduj si poza Europa - Armenia i Japonia pierwszy azjatycki kraj, ktry wszed w er nowoytn. Japonia
zamaa sw izolacj zaledwie w 1868 roku, ale w trzydzieci lat
pniej, ten dynamiczny nard sta si rywalem potg Zachodu.
Japonia pokonaa Chiny, skolonizowaa Tajwan, a w 1900 wysaa
swych onierzy by maszerowali obok Europejczykw i Ameryka
nw dla uwolnienia wysannikw dyplomatycznych obleganych
przez chiskich buntownikw znanych jako bokserzy. Wojna
Rosyjsko-japoska 1904-05 bya pierwsz z wojen, w ktrej azja
tycki nard pokona wielkie mocarstwo zachodnie. Rozpocza si
ona zaskakujcym atakiem na rosyjsk eskadr morsk w Port Ar
thur a zakoczya jedn z najbardziej decydujcych bitew w histo
rii - zatopieniem przez admiraa Togo carskiej Floty Batyckiej
w 36-godzinnej bitwie w Cieninie Cuszima.
31 A. Browne, Focus: Race and Population: The Last days of the White World.
Observer, 3 wrzenia 2000, s.17.
32 British Birth Rate Drops to Record LomXinhua News Agency, 10.05.2001.

30

Rozdzia I

W I wojnie wiatowej, Japonia bya sojusznicz potg, ktrej


wkad w wysiek wojenny Aliantw polega na zlikwidowaniu
niemieckich kolonii w Chinach i na Pacyfiku, obronie kolonial
nych posiadoci Europy w Azji i eskortowaniu wojsk Australii
i Nowej Zelandii pod Gallipoli. Japonia wysaa rwnie eskadr
marynarki na Morze rdziemne, jednak gdy prezydent Warren
G. Harding i sekretarz stanu Charles E. Huges, naciskali na Lon
dyn podczas Waszyngtoskiej Konferencji Morskiej, by zerwa
swe dwudziestoletnie przymierze z Japoni - Japoczycy poczuli
si zdradzeni, ponieni i izolowani. Koci zostay rzucone. Dwa
dziecia lat pniej nastpi Pearl Harbour i cakowite zniszczenie
Japonii - imperium budowanego przez ponad szedziesit lat, za
cen ogromnej iloci krwi i pienidzy.
Jednak z amerykask pomoc i dziki kopiowaniu ameryka
skich metod i idei, Japonia staa si najbardziej dynamicznym na
rodem na Ziemi. W 1990 roku, jej ekonomia bya drug pod
wzgldem wielkoci - rozmiary jej produkcji dorwnyway poo
wie produkcji Stanw Zjednoczonych, chocia Japonia ma ob
szar mniejszy ni stan Montana - niezwykle osignicie niezwy
kego narodu. A jednak co stao si z Japoni - ona rwnie
zacza wymiera. Przyrost naturalny stanowi dzi poow przy
rostu z roku 1950. Przewiduje si, e ludno Japonii osignie
wkrtce szczyt - 127 min, lecz w 2050 roku spadnie do 104 min,
gdy liczba japoskich dzieci bdzie nisza o ponad poow, czy
li bdzie ich mniej ni sto lat temu. Starsi wiekiem bd osiem ra
zy liczniejsi ni w roku 1950 r. Jej dynamizm wyganie a jej rola
w Azji wyranie si zmniejszy, gdy na jednego Japoczyka
przypada bdzie pitnastu Chiczykw. Nawet Filipiny, ktre
w poowie ubiegego wieku stanowiy jedn czwart populacji Ja
ponii, w 2050 roku bd miay populacj liczniejsz o 25 min
osb.
Jaka jest przyczyna spadku iloci japoskich dzieci? Wicej ni
poowa japoskich kobiet w wieku do lat trzydziestu jest nieza
mna. S to tzw. panny- pasoyty mieszkajce wsplnie z ro
dzicami i budujce swe kariery zawodowe. Wiele z nich porzucio

Zagroone gatunki

31

jakkolwiek ide posiadania dzieci33. Zyj dla siebie samej i ciesz


si yciem - oto ich yciowa dewiza. Japoskie szkoy podsta
wowe odnotowuj obecnie najnisz znan w historii liczb
uczniw. Tokio podnioso zasiek na dzieci, patny przez 6 lat, do
2 400 dolarw rocznie,. Niektrzy konserwatyci chc zwikszy
t kwot dziesiciokrotnie.
Jedna z czoowych dziennikarek japoskich, ponad szedzie
sicioletnia Mitsuko Shimomura powiedziaa Peggy Orenstein
z New York Times, e Japonia dostaje to, na co zasuguje, nie
gwarantujc penej rwnoci kobietom: Nie auj spadku uro
dze. Myl, e to jest dobra rzecz. Pasoytki niechcco stwo
rzyy interesujcy ruch. Politycy musz teraz baga kobiety o to,
by rodziy dzieci. Jeli nie stworz spoeczestwa, w ktrym ko
biety poczuj si dobrze posiadajc dzieci i pracujc, Japonia b
dzie zniszczona w przecigu 50 do 100 lat. Zasiki na dzieci nie s
w stanie zmieni tego; tylko praktykowanie rwnoci moe po
wstrzyma ten procs34. Te kobiety decyduj o losie i przyszoci
narodu japoskiegp.
Azjatyckie imperium Japonii zostao rozbite w 1945 roku, lecz
jednak pniej wydarzyo si co jeszcze, co podkopao jej witalno
- jej wol ycia, wzrostu, jej ch rozszerzania swych wpyww
i podboju zakresie przemysu, technologii, handlu i finansw. O b
serwatorzy nazywaj to strat czego, co synny ekonomista J.M.
Keynes okreli jako zwierzce instynkty. Lecz jest te by moe
inne, prostsze wytumaczenie: wiek. Pord 190 narodw wiata, ze
redni ycia 41 lat, Japonia ma najstarsze spoeczestwo, ale jako
pierwszy nowoytny nard zalegalizowaa aborcj (1948), a jej baby
boom (eksplozja demograficzna- uw. red.) zakoczy si na dugo
przed kocem baby booms na Zachodzie.
Czy istnieje jaka paralela pomidzy zamierajcym chrzecija
stwem na Zachodzie i tym, e Japonii umara ju wiara ywa
33 P Orenstein, Parasites in Pret-a-Porter, Sunday New York Times, Section
6, s. 31.
34 Ibidem.

32

Rozdzia I

przed wojna i w czasie wojny ? Kiedy narody trac poczucie swej


misji, swego rodzaju mandatu, danego im przez niebiosa, wiary,
ktra sprawia, i pojawiy si na wiecie jako wyjtkowe narody
i wyjtkowe kultury - czy nie wtedy wanie umieraj?35 Czy tak
gin cywilizacje? C, na to wyglda.
POPATRZMY RAZ JESZC ZE na prognozy sytuacji demogra
ficznej w 2050 roku i sprbujmy wyobrazi sobie, jak wwczas
moe wyglda wiat. W Afryce y bdzie 1,5 mld ludzi. Od Ma
roka do Zatoki Perskiej rozleje si 500 milionowe arabsko-turecko-islamskie morze. W Poudniowej Azji bdzie yo 700 min
Iraczykw, Afganczykw, Pakistaczykw i mieszkacw Ban
gladeszu, oraz 1,5 mld Hindusw, 300 min Indonezyjczykw,
a 1,5 mld Chiczykw pokryje Azj. Rosja, ze sw kurczc si
populacj - zaledwie 114 min - w wikszoci zniknie z Azji. Nie
omal caa Rosja przemieci si na zachd od Uralu - znajdzie si
z powrotem w Europie. Czowiek Zachodu, ktry w pierwszej
poowie dwudziestego stulecia zdominowa Afryk i Azj, znik
nie z Afryki i Azji w poowie X^.I wieku, by moe z wyjtkiem
malekich enklaw w Poudniowej Afryce i Izraelu. W Australii,
gdzie przyrost biaych jest ju teraz poniej poziomu przetrwa
nia, ludno pochodzenia europejskiego zacznie zanika.
Narody Starego wiata stoj wobec straszliwego dylematu:
przy obecnym poziomie przyrostu naturalnego, Europa musi
przed rokiem 2050 sprowadzi 169 min imigrantw, jeli pragnie
utrzyma na obecnym poziomie sw populacj w przedziale wie
ku od 15 do 64 lat. Lecz jeli Europa chce zachowania obecnej
proporcji 4,8 osoby pracujcej (15-64 lat) na jedna osob starsz,
to musi sprowadzi 1,4 mld emigrantw z Afryki i Bliskiego
Wschodu. Powiedzmy inaczej: albo Europa podniesie podatki i ra
dykalnie obniy wysoko emerytur oraz obetnie wydatki na
35
Pogld Herdera na temat istoty narodw, rozszerzony pniej i uzupenio
ny przez Hegla. Bardzo wany element m.in. ideologii polskiego mesjanizmu przyp. red.

Zagroone gatunki

33

opiek zdrowotn dla starszych albo stanie si kontynentem


Trzeciego wiata. Trzeciej moliwoci nie ma.
Jeli wspczynnik urodze nie podniesie si, liczba europej
skich dzieci poniej pitnastego roku ycia spadnie w 2050 roku
0 40% - do 87 min, podczas gdy w tym samym czasie liczba osb
starszych wronie o 50% - do 169 min. rednia wieku Europej
czykw to pidziesit lat - najwysza w historii - o dziewi
wicej ni obecna rednia wieku w Japonii. Francuski demograf
Alfred Sauvy napisa, e Europa zaczyna si stawa kontynentem
starych ludzi, starych domw, starych idei36.
CZY MIER ZA C H O D U JEST N IEU N IK N IO N A ? Czy
te - podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich przepo
wiedni zapowiadajcych jego upadek i zgon - kielich w znw nas
ominie, wystawiajc na gupcw tych wszystkich, ktrzy twier
dzili, e musimy go wypi ? Koniec kocw, Malthus si myli,
Marks si myli. Demokracja nie zgina w czasie Wielkiej Depre
sji jak przepowiadali to komunici. Chruszczw nas nie pogrze
ba. To my go pogrzebalimy. Na play Neville Chutea okaza
o si rwnie oderwanej od rzeczywistoci, jak Dr. Strangelove
1 Siedem dni maja. Bomba populacyjna Paula Ehrlicha nigdy nie
eksplodowaa - wypalia si z sykiem. Krach 1979 roku przynis
Reagana i czasy dobrego samopoczucia. Raporty Klubu Rzym
skiego? - a jednak nie zabrako nam ropy. wiat nie skoczy si
z wraz z drugim millennium, co jedni prorokowali, a czego dru
dzy oczekiwali z nadziej.
Czy kto przewidywa zniknicie imperium sowieckiego lub
dezintegracj samego ZSRR? Czy jest niemoliwym, aby najlu
dniejsze dzi kraje - Chiny, Indie i Indonezja - rwnie skutecznie
rozpady si na kawaki? Dlaczego prognozowanie mierci Zacho
du nie znajduje swego miejsca na tej samej tylnej pce, co prze
powiednie zwizane z nastaniem zimy nuklearnej czy globalnego
36
33. B. Wattenberg, Counting Change in Euroland,
1999, 28 I, s. A18.

34

Rozdzia I

ocieplenia? Odpowied: mier Zachodu nie jest przepowiedni


tego, co ma nastpi w przyszoci; to opis tego, co dzieje si teraz.
Narody pastw wysoko rozwinitych37 umieraj. Stoj w obli
czu miertelnego zagroenia nie dlatego, e co dzieje si w Trze
cim wiecie, ale dlatego, e co nie dzieje si w pastwach Pierw
szego wiata i w kadym z domw. Wspczynnik przyrostu
naturalnego Zachodu obnia si z dekady na dekad. Poza muzu
mask Albani, aden europejski nard nie podzi wystarczajcej
liczby dzieci, by w naturalny sposb wymieni istniejc popula
cj. Z upywem lat przyrost naturalny nie stabilizuje si, lecz ob
nia si dalej. W dziesitkach krajw ju teraz starsze osoby wy
mieraj w tempie szybszym ni rodz si nowe pokolenia, si
rodz. Nie ma adnych oznak wiadczcych o poprawie. Bez
wzgldna liczba Europejczykw (w snsie matematycznym) za
cza spada.
Nie jest to wic sprawa proroctw, lecz matematyki. Im gbiej
i duej pozostajemy pod wod, tym trudniej wypyn na po
wierzchni. Pierwszy wiat musi to zmieni - i to wkrtce,
w przeciwnym razie zostanie zalany przez Trzeci wiat, ktry dzi
ma pi razy wicej ludnoci a w roku 2050 bdzie mia dziesi
ciokrotnie wicej. Zdolno wyjcia z tego nurkowania zmniej
szaj si z kadym rokiem. Nie wida koca adnych oznak wy
chodzenia z zapaci demograficznej a wszystkie spoeczne
i kulturowe wskaniki wykazuj, e coraz wicej kobiet Zachodu
przyjmuje niech do posiadania dzieci za sw naczeln zasad y
ciow. Co wicej, istnieje arytmetyczny pewnik odnonie nie
ktrych aspektw demografii. Italia nie moe mie w 2050 roku
wicej osb w wieku umoliwiajcym posiadanie dzieci, ni wy
nosi obecna suma nastolatkw, dzieci i noworodkw. adna gru
pa o podobnych cechach nie moe by dodana, z wyjtkiem imi
grantw. Jedynie masowy nawrt kobiet Zachodu do idei - ktr,
wydaje si, porzuciy - mwicej, e pikno ycia zawiera si
w macierzystwie, wychowywaniu dzieci i wysyaniu ich w wiat,
37 W oryginale First World. Uw. red.

Zagroone gatunki

35

by kontynuoway istnienie rodziny i narodu, moe zapobiec


mierci Zachodu.
Dlaczego kobiety Zachodu maj mniej dzieci ni ich matki, lub
zgoa nie maj ich wcale? Dlaczego tak wiele z nich zacigno si
na - jak to nazwaa Matka Teresa - wojn przeciwko dziecku?38
Kobiety Zachodu od dawna miay dostp do metod i rodkw
kontroli urodze, ale nie robiy z tego uytku w stopniu takim jak
dzisiaj. Przez trzydzieci lat, amerykaskie kobiety miay atwy
dostp do aborcji, jednak w przeciwiestwie do kobiet chiskich,
miay te wolno wyboru stylu ycia. aden federalny sdzia nie
mg zmusi kobiety do poddania si aborcji. A jednak kobiety
Zachodu przerywaj cie na skal tak masow, e moemy
mwi o zjawisku, ktrego istot wyraa termin autogenocide samo-ludobjstwo. Samo-ludobjstwo ludzi o europejskich korze
niach oraz caych ich narodw. Mio do dzieci jest cech cywili
zowanego spoeczestwa - powiedziaa Joan Ganz Conney39.
Dlaczego dzieci nie s ju dzi tak kochane jak niegdy? Co spo
wodowao ten przewrt w sercach i umysach kobiet i mczyzn
Zachodu? Czy ten trend da si odwrci ? Bo jeli nie, to moe
my zacz pisa ostatnie rozdziay naszej cywilizacji - testament
Zachodu.
38 Remarks by Mother Teresa o f Calcutta, India, National Prayer Breakfast,
Washington Hilton, Washington, D.C., Federal News Service 1994, 3 II.
39 Joan Ganz Cooney: Creator o f Seasame Street, Fort Worth Star Tele
gram 2000, 26 IX, s. 1.

Rozdzia II

&

Dokd odeszy
te wszystkie dzieci?
Maa tylko ilo ludzi pozostanie z was, ktrzycie liczni jak gwiazdy na niebie,
za to, e nie suchalicie gosu Pana, Boga swego.
Ksiga Powtrzonego Prawa, 28:62
Pismo wite Starego i Nowego Testamentu,
Wydawnictwo Pallottinum, Pozna-Warszawa, 1980

Dlaczego Europejczycy przestali mie dzieci i z tak obojtno


ci zaakceptowali ich zniknicie z naszej ziemi? Czyby wojen
ne przeycia i utrata imperium zabiy w nich wol ycia? Z tego,
co obserwujemy, aden z tych przypadkw nie jest jednak powo
dem tego stanu rzeczy.
Pierwsza wojna wiatowa pozostawia imperialne Niemcy poko
nane i zdziesitkowane, z dwoma milionami ofiar i milionami inwa
lidw. Jednake populacja Niemcw wzrosa tak szybko po 1919 ro
ku, e Francja, ktra bya jednym ze zwycizcw, bya tym faktem
zaniepokojona. Po II Wojnie wiatowej ilo urodze wzrosa gwa
townie zarwno pord pokonanych Japoczykw i Niemcw jak
i pord zwyciskich Amerykanw. Jednak analizujc dane dotycz
ce urodze okazuje si, e w poowie lat szedziesitych, w rodku
powojennej prosperity, zdarzyo si co, co zmienio serca i umysy
zachodnich kobiet i zabio w nich ch do ycia takiego, jakie byo
udziaem ich matek. O ile powd, dla ktrego zachodnie kobiety
przestay mie ochot na rodzenie dzieci pozostaje dyskusyjny, to
sposb, w jaki tego dokonay, nie budzi wtpliwoci: dokonay tego
za pomoc antykoncepcji, ktra zahamowaa przyrost naturalny

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

37

spoeczestw Zachodu i aborcji, stanowicej ostatni lini obrony


przed niechcianym dzieckiem.
NAJPIERW T R O C H H ISTO R II:
Tylko raz w historii Stanw Zjednoczonych ilo urodzin osi
gna ujemny poziom przyrostu naturalnego. Byo to podczas re
cesji, gdy gospodarka skurczya si o poow, jedna czwarta ame
rykaskich ywicieli rodzin zostaa bez pracy, przy czym wielu
spord nich skoczyo na ulicy. Pesymizm, poczucie beznadziei,
przekonanie, e dobre czasy si skoczyy i mog ju nigdy nie
wrci, najwyraniej miay wpyw na poziom podnoci naszego
narodu. Cicha generacja zrodzona w latach trzydziestych, bya
tak ma grup, e jako jedyne pokolenie dwudziestego wieku nie
wydaa spord siebie prezydenta.
Powojenny boom urodze rozpocz si w 1946 roku, osign
szczyt w roku 1957, a wygas w roku 1964. Jednak, gdy pokolenie
II Wojny wiatowej utracio naturaln moliwo posiadania dzie
ci, a dzieci z wyu demograficznego wanie zaczynay wchodzi
w okres inicjacji seksualnej, zostaa wynaleziona nowa i wygo
dniejsza metoda zapobiegania ciy.
Historycy mog pewnego dnia nazwa ow piguk samobj
cz tabletk Zachodu . Piguka ta po raz pierwszy otrzymaa licen
cj w 1960 roku. Do roku 1963 sze procent amerykaskich m
atek uywao wynalazku doktora Rocka, w roku 1970 ju
czterdzieci procent z nich byo na piguce1. Gdy katolicy za
ciekle debatowali nad moralnym aspektem antykoncepcji, a pa
pie Pawe VI wyda swoj encyklik Humanae Vitae, uznajc
wszelk sztuczn kontrol urodzin, cznie z piguk, za niemo
raln dla katolikw, nagle pojawi si powaniejszy problem.
Znana osobisto telewizyjna z Arizony, Sherry Finkbine, za
mna matka czwrki dzieci, ktra zaywaa talidomid (lek, ktry
w wielu przypadkach w Europie spowodowa deformacj podu)
1
Ben J. Wattenberg, The real A m erica Garden city, N.Y, Doubleday & Com
pany 1974, s. 158.
/

38

Rozdzia II

dowiedziaa si, e jest w ciy. Sherry Finkbine obawiajc si, e


moe urodzi zdeformowane dziecko, zwierzya si przyjacio
om, e chciaaby dokona aborcji. Gdy wie o tym wydostaa si
na zewntrz, Sherry Finkbine staa si obiektem pogrek z jed
nej strony, z drugiej za kierowano do niej oferty adopcji tego
dziecka, jeli tylko zechce donosi ci. Poniewa aborcja bya
wci nielegalna, rozpocza si w zwizku z t spraw pomienna
narodowa debata. Sherry Finkbine rwnie zabraa gos w tej dys
kusji: poleciaa do Szwecji i tam dokonaa aborcji.
Do 1966 r. sprawa Finkbine staa si ju opowieci z daw
nych czasw, gdy rocznie dokonywano ju 6000 aborcji. Do
1970 r. liczba ta wzrosa do 200.000, gdy gubernatorowie Rocke
feller (Nowy Jork) i Reagan (Kalifornia) podpisali najbardziej li
beralne prawa aborcyjne Ameryki2. Do roku 1973 liczba aborcji
wzrosa ju do 600.000 przypadkw3. W tym te roku Sd Naj
wyszy, przy czynnym udziale trzech spord czterech sdziw
nominowanych przez Nixona, wyda decyzj, e prawo kobiety
do aborcji jest gwarantowane Konstytucj. W cigu dziesiciole
cia liczba aborcji wzrosa ju do 1,5 miliona rocznie, a aborcja sta
a si najczciej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym
w Ameryce (wczeniej pierwsze miejsce zajmowao usunicie
migdakw). Od momentu decyzji Sdziego Blackmuna4, w Sta
nach Zjednoczonych dokonano 40 milionw aborcji. Trzydzieci
procent wszystkich ci koczy si dzisiaj na stole operacyjnym
w klinice aborcyjnej.
W roku 2000, Departament ds. ywnoci i Lekw (Food and
Drug Administration) zgodzi si na stosowanie podczas pierw
szych siedmiu tygodni ciy rodka RU-486, specyfiku wczesnoporonnego samodzielnego stosowania. Poniewa adna z amery
kaskich firm nie chciaa by powizana z RU-486, produkcj
rozpocza firma chiska. Cynicy mogliby okreli rol Chin
2 Ibid., s.159.
3 Ibid.
4 Decyzja Sdu Najwyszego z 22.01.1973r. legalizujca aborcj (tzw. sprawa
Roe v. Wad. Przyp. tum.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

39

w produkcji RU-486 dla Ameryki, jako chisk asyst przy akcie


samobjstwa Ameryki, jedynego narodu blokujcego Pekinowi
drog do hegemonii na terenie Azji i drog do statusu wiatowe
go supermocarstwa.
SPRAWA R O E V WAD stworzya kobietom konstytucyjny
parasol ochronny gwarantujcy im prawo do aborcji. Jednak de
cyzja Sadu Najwyszego sama w sobie nie wyjania ogromnej
zmiany w nastawieniu amerykaskich i zachodnioeuropejskich
kobiet. Co sprawio, e stay si one wrogo nastawione wobec ci
y i macierzystwa, i e chciay dokonywa aborcji - czynu, ktry
ich dziadkowie uznaliby za potworn obraz Boga i czowieka?
Jeszcze w latach 50-tych aborcja bya nie tylko przestpstwem, ale
take czynem godnym potpienia. Nie byo te adnych da ze
strony spoeczestwa w sprawie jej legalizacji. Jednak pitnacie
lat pniej decyzja Sadu Najwyszego uznajca aborcj za kon
stytucyjne prawo zostaa okrzyknita kamieniem milowym po
stpu spoecznego. W pogldach dziesitkw milionw Amery
kanw dokonaa si rewolucyjna transformacja. Co byo jej
przyczyn? Czy lata szedziesite wbiy pomidzy nas moralny
klin czy te po prostu odsoniy istniejce ju wczeniej moralne
pknicie, ktrego nie dostrzeglimy ? Wierz, e prawdziw jest
pierwsza hipoteza. W owej dekadzie ubiegego stulecia wielki od
setek modych Amerykanw zosta nawrcony5 na nowy spo
sb ycia, mylenia i wierzenia.
Od 1945 roku do 1965 Ameryka przesza przez to, co Amery
kanie nazywaj zotym wiekiem maestwa55. Wtedy to wanie
redni wiek ludzi po raz pierwszy zawierajcych zwizki mae
skie rekordowo niski poziom zarwno dla kobiet jak i mczyzn,
a proporcja dorosych, ktrzy byli w zwizku maeskim osi
gna astronomiczny poziom 95-ciu procent. Ameryka Eisenho
wera i Johna F. Kennedyego bya penym energii, dynamicznym
5
Czyli najlepszym wiekiem, w ktrym zawiera si powinno zwizki ma
eskie, tzn. 18-24 lata. Przyp. red.

40

Rozdzia II

spoeczestwem. Ale, jak pisze Allan Carlton, prezes Centrum


Rodziny, Religii i Spoeczestwa im. Howarda (The Howard
Center for Family, Religion, and Society):
Wszystkie wskaniki dobrej kondycji rodziny w krajach zachodnich
gwatownie spady podczas krtkiego okresu 1963-1965. Podno pozosta
a na niskim poziomie i spada nawet poniej poziomu zerowego, rozpocz
si masowy odwrt od maestwa, a zachodnie spoeczestwa zdaway si
zatraca wiar w sens odziedziczonego po przodkach porzdku rodzinnego6.

Holenderski specjalista od demografii, Dirk van de Kaa, przy


pisuje w fenomen czterem typom transformacji:
A) Zamiana tradycyjnego modelu maestwa na partnerskie
zamieszkiwanie razem.
B) Zamiana modelu rodzice z dzieckiem-krlem (dziecko
najwaniejsze w rodzinie) na model krlw-rodzicw z jednym
dzieckiem (stanowicym dodatek do rodziny).
C) Przeskok od zapobiegania ciy dla dobra modszego po
tomstwa, do antykoncepcji umoliwiajcej samospelnienie rodzi
cw.
D) Przeskok od jednolitego modelu rodziny do pluralistycz
nego modelu rodzin i gospodarstw domowych, cznie z rodzina
mi z jednym tylko rodzicem7.
Skoro spadek wskanika urodzin rozpocz si w poowie lat
szedziesitych, tam wanie naley szuka przyczyn owego
przesunicia tektonicznego, ktre spowodowao niech amery
kaskich i europejskich kobiet do rodzenia dzieci. Jakie idee doj
rzay w pogldach dzieci z powojennego wyu demograficznego?
Jakie idee przekazano im w szkoach?
D Z IE C I Z P O W O JE N N E G O W YU D E M O G R A FIC Z
N E G O przybyy na uniwersyteckie campusy jesieni 1964 ro6 Allan Carlson, The Natural Family Faces a New World Order: The Case
of Population, The Family in America, The Howard Center for Family, Reli
gion, and Society, October 1999, s. 4.
7 Ibid., s. 5.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

41

ku. Byy one pierwszym amerykaskim pokoleniem obdarzo


nym moliwoci wyboru wasnej drogi yciowej. W latach 30tych studia wysze byy przywilejem, na ktry sta byo jedy
nie nielicznych. Decyzje rodzinne byy determinowane stanem
majtkowym. Jeli ywiciel rodziny traci prac, synowie i cr
ki mogy zapomnie o wyszych studiach; musieli porzuci
szko i szuka pracy. Dziesitki milionw Amerykanw mie
szkao w maych rolniczych miasteczkach Ameryki, gdzie rece
sja uderzya w farmy na dugo przed krachem na Wall Street
w 1929 roku. Po Pearl Harbor, wojna i gospodarka wojenna
sprawiy, e postawiono na samodzielne decyzje modych Ame
rykanw. Ciche pokolenie z lat pidziesitych dorastao
z rodzicami, nauczycielami i duchownymi, ktre to osoby
wci byy dla niego autorytetami. Dopiero w roku 1957 profe
sor Galbraith odkry, e wszyscy yjemy ju w spoeczestwie
dobrobytu.
Rodzice, ktrzy przeyli lata wielkiej recesji i nastpnie wojny,
stanowczo owiadczali: moje dziecko nie bdzie miao tak cikie
go ycia jak ja. Tak wic dzieci z powojennego wyu demograficz
nego byy wychowywane inaczej, spdzajc prawie tyle samo cza
su przed telewizorami ile spdzay go w szkoach. Do poowy lat
50-tych rodzice mieli ju powanego rywala w przyciganiu uwa
gi ich dzieci, a dzieci miay rozrywkowego i mdrego sprzymie
rzeca oraz uprzywilejowane sanktuarium, w ktrym mogyby si
schroni w starej jak wiat walce przeciwko rodzicom. Przekaz
pochodzcy z telewizji, zwaszcza z reklam, by rdem staego
zadowolenia.
W roku 1964, roku Mario Savio8 i Ruchu Na Rzecz Wolnoci
Sowa (Free Speech Movement) na Uniwersytecie Berkeley gdy
pierwsza fala dzieci (nie znajcych trudw wojny) z powojenne
go wyu demograficznego dotara na uczelniane kampusy, sytua
cja dojrzaa do wybuchu. I chocia win za studenckie zamieszki
8
Organizator oglnonarodoweg
o rewolucyjnego ruchu studenckiego.
Przyp. tum

42

Rozdzia II

i bunty obarczano Johnsona 9, Nixona 10, Agnew11 oraz wojn


wietnamsk, to byo to kiepskie wytumaczenie, gdy podobne
zamieszki miay miejsce nie tylko w Ameryce. Wybuchay w caej
Europie, a nawet w Japonii. W czasie, gdy w 1968 roku zamieszki
(Days o f Rag) podzieliy parti Demokratw na ulicach Chicago,
czescy studenci, ktrzy wywoali Prask Wiosn stanli naprze
ciwko rosyjskich czogw, meksykascy studenci byli zabijani na
ulicach stolicy, a francuscy studenci o may wos nie przejli wa
dzy nad Paryem prezydenta de Gaulle.
Lecz elementem wsplnym, czcym dzieci amerykaskiego
powojennego wyu demograficznego z ich rwienikami za gra
nic nie bya wojna w Wietnamie, lecz ich liczba, rosnca zamo
no, wolno i bezpiecze-stwo oraz rozdmuchiwany przez tele
wizj przykad ich rwienikw z caego wiata. Wszyscy oni
mieli dziecistwie t sam niak - telewizj; opiekunk bardziej
rozrywkow i zabawn, ni ich rodzice. Jej nieustajcy przekaz
reklamowy pozostawa niezmienny: Dzieciaki! Musicie to mie
- i to zaraz! (Kids! You need this - now!).
W SYTU A CJI gdy miliony modych kobiet uwolniono od
rodzicw, nauczycieli i kaznodziejw, gdy modzie wreszcie
posiadaa pienidze do przepuszczenia i gdy wali si w gruzy
autorytet wykadowcw i dziekanw, przez campusy przetoczy
y si rewolucje: ruchy antywojenne (skandujce Hey Hey
LBJ/ how many kids you kill today 12 i Ho, Ho, Ho Chi
Minh/The N LF is going to win 13 ), rewolucja narkotykowa
(turn on, tune in and drop out14 ) i rewolucja seksualna (ma9 Wiceprezydent USA Lyndon B. Johnson, ktry przej prezydentur po
zabjstwie Johna F. Kennedyego. Przyp. tum
10 Ur. 1923, zm. 22.04 1994. W latach 1969-1974 prezydent USA.Przyp.red.
11 Spiro Agnew - wiceprezydent USA w latach 1969-1973. Przyp. tum.
12 Hej Hej, Lyndonie B. Johnson /ile dzieciakw dzi zabie. Przyp. red
13 Ho, Ho, Ho Chi Minh/Front Wyzwolenia Narodowego zwyciy.
Przyp. red.
14 Podcz si, nastrj si i odjed - przyp. tum.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

43

ke love, not war 15). Potem pojawiy si ruchy kobiece, wzoro


wane na ruchach obrocw praw obywatelskich; zdobyway one
zwolenniczki, nawracay nawet kobiety w rodkowej Amery
ce. Tak jak czarni dali kiedy zrwnania swoich praw z prawa
mi biaych, tak teraz kobiety domagay si tych samych praw, co
mczyni. Nie zadawalao ich nic, co nie dawaoby im penej
rwnoci. Argumentoway: Jeli chopcom wyszumie si w ba
rach dla mczyzn i korzysta z numerkw na jedn noc , dlacze
go my nie miaybymy robi tego samego} Ale natura tak stworzy
a pe, e konsekwencje stosunkw pozamaeskich s
nierwne dla kobiet i mczyzn, bo to kobiety zachodz w ci
; musiano wic znale rozwizanie. Magia rynku zrobia re
szt. Jeli zapomniaa zay piguk, albo nie zadziaay rodki
antykoncepcyjne, nie zawiedzie lokalny ginekolog.
Stare sankcje przeciwko stosunkom pozamaeskim upady.
Sankcje naturalne - niechciana cia lub strach przed chorob we
neryczn znalazy rozwizanie w piguce, w powszechnie dostp
nej aborcji i nowych cudownych farmaceutykach. Nie byo ju
potrzeby lubw z koniecznoci. Jedna wyprawa do Centrum Praw
Reprodukcyjnych zaatwiaa spraw. Strach przed napitnowa
niem spoecznym lub utrat reputacji zosta zniesiony przez kul
tur popularn, ktra witowaa rewolucj seksualn i przykla
skiwaa wyzwolonym dziewcztom, ktre w latach 40-tych
i 50-tych w przypadku niechcianej ciy byy nazywane duo
mniej atrakcyjnymi epitetami. Sankcje moralne - poczucie wsty
du i grzechu, pogwacenie praw boskich, czy ryzyko dla niemier
telnej duszy - zastay zagodzone przez nowomodnych ksiy
i pastorw - showmanw typu Are - You - Running - With - Me
- Jesus,16 zdobywajcych ogromn popularno stwierdzeniami,
e Bg (On lub Ona) nie jest typem osdzajcego Boga, a pie
ko to tylko metafora.
15 Rb mio a nie wojn. Przyp. tum. Make love oznacza te upra
wiaj seks - przyp. red.
16 Postpowi duchowni, goszcy hasa typu: Cokolwiek by nie zrobi,
Jezus i tak ci kocha. Przyp. red.

44

Rozdzia II

Jakby nie i tego byo mao, upady stare sankcje, powsta nowy
sposb orzekania o tym, co jest moralne, aby usprawiedliwi a na
wet uwici postpowanie wedug wasnych zasad. W nowym
kodeksie moralno nie bya ju determinowana przez sfer seksu
alnoci, przez to, kto z kim spa albo kto czym si zacign - bo by
a to przecie tylko trywialna kwestia osobistych upodoba. Zwra
cano raczej uwag na to, kto poszed na Poudnie walczy o prawa
obywatelskie, kto protestowa przeciwko apartheidowi lub kto de
monstrowa przeciwko brudnej, niemoralnej wojnie w Wietnamie.
Jak to czsto zdarzao si w historii, nowy kodeks moralny zosta
stworzony na potrzeby stylu ycia, ktry przyj si ju wczeniej.
Wyywajcy si w seksie, narkotykach, zamieszkach i rock and roll5u, modzi jakobini mieli wsparcie swojego pobaliwego i houbi
cego ich starszego pokolenia: wszak to ono okrzykno ich najlep
szym pokoleniem , jakie kiedykolwiek stworzylimy. Czy nie tak
zawsze byo z rewolucjami? Rozkosz byo by ywym o wicie /Ale
by modym, niebiasko!17 bekota wielki Wordsworth18, uczestnik
wczeniejszej rewolucji, ktra raczej nie udaa si najlepiej.
W LATACH 60-TYCH przez campusy uniwersyteckie przeta
czay si zarwno studenckie rebelie jak i rewolucja kulturowa.
Gdy tamtejsi gniewni buntownicy skoczyli studia, dostali prac,
poenili si - przestali by gniewni, zajli swoje miejsce w kraju
swych rodzicw i zaczli gosowa na Ronalda Reagana, lecz - i tu
przychodzi nam na myl nasz obecny prezydent - zajo to nie
ktrym wicej czasu ni innym. Buntownicy lat 60-tych nie byli
jednak rewolucjonistami. Nowi wyznawcy rewolucji przybywali
na uczelnie mylc i wierzc w jedno, a opuszczali je, wierzc w co
innego i mylc w zupenie odmienny sposb; ten nowy sposb
mylenia odmieni cae ich ycie. Hillary Rodham19, dziewczyna
17 Fragment wiersza Wordswortha The Prelude (Bliss was it in that dawn to
be alive / But to be young, very heaven!)
18 William Wordsworth (1770-1850) angielski poeta, prekursor romantyzmu
w literaturze brytyjskiej, aktywny uczestnik wczesnej fazy Rewolucji Francuskiej.
19 Hillary Rodham Clinton - pniejsza ona prezydenta Billa Clintona.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

45

z Goldwater, ktra przybya do Wellesley w 1965 roku a wyjecha


a w roku 1969 jako spoeczny radyka, z nowymi wartociami,
nowym kodeksem moralnym i z elaznym postanowieniem zmie
nienia skorumpowanego spoeczestwa, w ktrym zostaa wy
chowana, jest rwnie dobrym przykadem rewolucjonisty jak
Bush przykadem buntownika.
Jednak rewolucja kulturowa, ktra przetoczya si przez ame
rykaskie campusy bya prawdziw rewolucj. W ostatnim trzy
dziestoleciu X X wieku miliony ludzi odrzuciy judeo-chrzecijaski porzdek moralny, tak nienawistny rewolucjonistom. Wrogo
rewolucji wobec Ameryki Ozziego i Harriet20 zostaa zaadop
towana przez nasze elity kulturalne a dziki ich dominujcemu
wpywowi na nasze opinie oraz instytucje ksztatujce hierarchi
wartoci - film, telewizj, teatr, czasopisma i muzyk - ci kazno
dzieje rewolucji rozgosili sw ewangeli na caym wiecie i po
zyskali miliony wyznawcw.
Obecnie mamy wic dwie Ameryki: Matka Angelica21 i nie
dzielne kazanie22 konkuruj z serialami Ally McBeal i Seks w wiel
kim miecie a dominujca kultura w dzie i w nocy wyszydza sta
r ide, e dobre ycie dla kobiety oznacza ma i gromadk
dzieci. Poza tym istniej obecnie inne, potne, zjednoczone
w swym wysiku siy, ktre rwnie na zawsze odcigaj amery
kaskie kobiety od oddziaw pooniczych,
(A) Nowa Gospodarka 23. W gospodarce opartej na rolnictwie,
miejscem pracy by dom; tu m i ona razem yli i pracowali.
W gospodarce przemysowej, mczyzna wychodzi z domu, e20 Popularne suchowisko radiowe w latach 1944 -1952.
21 Zaoycielka katolickiej telewizji EW TN (Eternal World Television N e
twork), najwikszej na wiecie kablowej telewizji katolickiej.
22 W USA istnieje wiele stacji nadajcych naboestwa niedzielne z rnych
Kociow. Ogromn popularnoci ciesz si take przerni teleewangelici.
Przyp. red.
23 Pojcie New Economy (Nowa Gospodarka) oznacza efekt strukturalnych
zmian, jakie zaszy w dziaalnoci gospodarczej na skutek wdraania na skal
masow nowoczesnych technologii z zakresu komunikacji i przetwarzania da
nych. Przyp. tum.

46

Rozdzia II

by pracowa w fabryce, a ona zostawaa w domu zajmujc si


dziemi. Gospodarka oparta na rolnictwie dawaa nam liczn, roz
gazion rodzin, gospodarka przemysowa - rodzin elemen
tarn. Ale w gospodarce postindustrialnej m i ona, oboje pra
cujc w biurach, pozostawiaj w domu swe dzieci bez opieki, jeli
w ogle maj dzieci. Jak pisze profesor politologii James Kurth
z uniwersytetu Swarthmore:
Najwikszym ruchem migracyjnym drugiej poowy dziewitnastego wie
ku bya migracja mczyzn, przemieszczajcych si z farm do fabryk... Za
najwikszym ruchem migracyjnym drugiej poowy dwudziestego wieku bya
migracja kobiet z domu do biura... [Ten] ruch oddziela rodzicw od ich
dzieci rwnoczenie umoliwiajc onom oddzielenie si od mw. Roz
dzielajc rodzin elementarn przyczynia si do zastpienia rodziny elemen
tarnym brakiem rodziny24.

Skoro typowo mskie zajcia w przemyle, grnictwie, rolnic


twie czy rybowstwie nie s ju potrzebne, lub te gazie gospo
darki zostay przerzucone za granic, umiejtnoci i talenty kobiet
stay si teraz jeszcze bardziej podane. Zaistniay te dla nich no
we moliwoci pracy w instytucjach rzdowych czy szkolnictwie,
oraz zawodach otwartych dzi dla kobiet, a w ktrych ich matki
i babki nigdy nie mogyby pracowa. Dzi mae i due firmy oferu
j specjalne pakiety wynagrodze i wiadcze by, przywabi zdolne
kobiety, wycign je z domw i trzyma z dala od oddziaw po
oniczych, gdzie firma nie ma z nich adnego poytku.
To dziaa. Amerykaskie kobiety caymi milionami opuciy
domy i uday si do biur, by wsppracowa i wspzawodniczy
z mczyznami. Miliony kobiet, absolwentek uniwersytetw,
odoyy maestwo. Niektre odoyy je na zawsze. Moesz
mie wszystko! sysz wspczesne kobiety - moesz mie
dziecko i karier. Wspczesne kobiety otrzymay wszystko:
niaki, korzyci pynce z otwartych granic, rwn pac za rw
n prac, urlopy macierzyskie, przedszkola, zrozumienie dla ich
24

James Kurth, The American Way o f Victory/' National Interest, Summer

2000, p. 5.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

47

aspiracji ze strony rzdu i przedsibiorstwa - tak wiec ten slogan


nie jest zwykym reklamowym kamstwem. Jedyne, czego nie
moesz mie jednoczenie to gromadka dzieci w domu i dotrzy
mywanie kroku w biurowym wspzawodnictwie.
Zmuszone dokona wyboru, kobiety wybieraj karier, lub ka
rier i ewentualnie posiadanie jednego dziecka. Gospodarka wia
towa (globalizm - uw.red.) wsppracuje rka w rk z Now G o
spodark , przenoszc produkcj z krajw zachodnich, gdzie pace
s wysokie, do tanich, dopiero co wkraczajcych na drog indu
strializacji krajw Azji i Ameryki aciskiej.
Przeprowadziwszy si z typowo robotniczych dzielnic do
dzielnic zamieszkaych przez klas redni, ony musz praco
wa, by dorwna ssiadom z naprzeciwka. A wic posiadanie
dzieci odsuwa si na pniej, czasami zupenie z nich rezygnujc.
W roku 1950 88 procent kobiet z dziemi poniej 6 lat zostawao
w domu, posiadajc przy tym wicej ni jedno dziecko. Dzisiaj, 64
procent Amerykanek majcych dzieci w wieku poniej 6 lat pra
cuje zawodowo2526.
Ja k zatrzymasz ich na farmie po tym jak widzieli Pary? - mwio
si o onierzach I Wojny wiatowej, ktrzy wyjechali do Europy.
Ja k je zacigniesz z powrotem na przedmiecia, po tym jak widziay
Waszyngton? - mona by zapyta majc na myli zdolne prawniczki,
dziennikarki, specjalistki odpuhlic relation czy asystentki politykw,
ktrym spodobaa si wielka zabawa w ekscytujcym miecie. Pisz
ca dla Spektator Eleanor Mills jest autentycznym gosem swojego
pokolenia: Faktem jest, e dziewczta podobne do mnie, zdrowe, rze
kie , dwudziesto - dwudziestokilkuletnie, pochodzce z klasy redniej nie rodz dzieci2(> . Dlaczego nie? Poniewa - jak pisze - Niestety,

moje rwieniczki zainteresowane s jedynie wygldem ipienidzmi27\


Cytuje te jedn z wielu owych bezdzietnych rwieniczek:
25 Theodore Caplow, Louis Hicks, and Ben J. Wattcnberg, The First Measu
red Century (Washington, D.C.: AEI Press, 2001), s..38.
26 Eleanor Mills, Too Busy to Have a B a b y Spectator, September 16, 2000
27 Ibid.

48

Rozdzia II
Gdybym miaa dziecko - mwi z namysem Jane, szefowa ds. reklamy nie byabym w stanie zrobi poowy rzeczy, ktre teraz robi bez trudu.
W kad sobot o 10:30 rano, gdy jeszcze leymy w ku, mj m i ja pa
trzymy na siebie i mwimy Dziki Bogu, e nie wstawalimy o 5 rano do
brzdca/ Tak wietnie spdzamy czas tylko we dwoje; kto wie czy tak by by
o, gdybymy wprowadzili do tego ukadu dodatkow osob?28

Bogaci s inni ni ty i ja, powiedzia F. Scott Fitzgerald. Na co


Hemingway odpowiedzia, Tak, maj wicej pienidzy. Ale bogaci
maj mniej dzieci. Naleaoby tu uy tzw. brzytwy Ockhama29,
ktra wedle redniowiecznej sentencji mwi: najprostsze wyjanie
nie jest zazwyczaj najlepsze. Podobnie ma si rzecz z wyjanieniem
dla spadajcej liczby urodzin na Zachodzie. W miar jak niezamo
ni Amerykanie wkraczaj do klasy redniej, klasa rednia staje si
zamona a zamoni staj si bogaci, kady przystosowuje si do sty
lu ycia klasy, do ktrej wanie wszed. Wszyscy zaczynaj po
mniejsza swoje rodziny - zaczynaj posiada mniej dzieci. A oto
wniosek: im bogatszy staje si nard, tym mniej ma dzieci, a co za
tym idzie, tym szybciej zaczyna te wymiera. Organizacje tworzo
ne w celu zapewniania swoim czonkom maksimum przyjemnoci,
wolnoci i szczcia, tym samym przybliaj dat swojego pogrze
bu. Przeznaczenie moe wynagrodzi Chiczykom, wyznawcom
islamu czy Latynosom trudy i ubstwo tego wieku, zapewniajc im
dominacj na ziemi w przyszym stuleciu. Czy wyszy autorytet
nie powiedzia Bogosawieni cisi... albowiem oni posid ziemi ?
(B) Koniec pacy rodzinnej30. W latach 30-tych dziewitna
stego wieku, w przededniu rewolucji przemysowej w Ameryce,
Filadelfijski Zwizek Zawodowy ostrzega swych czonkw przed
ukrytym arocznym kapitaem:
28 Ibid.
29 William Ockham (1300-1349) - redniowieczny franciszkaski filozof,
ktry wprowadzi do teologii zasad (znan pod terminem brzytwy Ockhama),
e nie naley mnoy bytw ponad potrzeb (Bytw nie mnoy, fikcji nie two
rzy tumaczy fakty jak najprociej) .Przyp. tum.
30 Koncepcja wypacania wikszego wynagrodzenia pracownikom posiadaj
cym rodziny na utrzymaniu. Przyp. tum.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

49

Opierajcie si [zatrudnianiu naszych kobiet] caym swym umysem i ca


si, gdy doprowadzi to nas do ruiny. Musimy dooy wszelkich stara, aby
uzyska wystarczajce wynagrodzenie za nasz prac, tak, bymy byli w sta
nie zatrzyma ony, crki i siostry naszych mczyzn w domu... aroczny
kapita musi kadego mczyzn, kobiet i dziecko do harwki; ale uyjmy
naszych rodzin eby przeciwstawi si jego zamierzeniom31.

W roku 1848, gdy Karol Marks stworzy swj Manifest ko


munistyczny, w wydawnictwie zwizkowym Ten Hour Advo
cate moemy przeczyta: Mamy nadziej, e bliski jest dzie,
gdy mowie bd w stanie zapewni utrzymanie swym onom
i rodzinom bez naraania [ony] na harwk w przdzalni 32 .
Ta wizja amerykaskiej wolnej pracy staa w opozycji do pogl
du goszonego przez Marksa i jego patrona-wsppracownika,
Fryderyka Engelsa, ktry w Pochodzeniu rodziny, wasnoci
prywatnej, i pastwa pisa: Pierwszym warunkiem wyzwolenia
ony jest wprowadzenie caej pci eskiej do publicznego prze
mysu a (...) to z kolei wymaga obalenia monogamicznej rodziny
jako ekonomicznej jednostki spoeczestwa33. Czy nie jest to
znaczcy zbieg okolicznoci, e sposb widzenia przez globalistyczny kapitalizm roli i statusu kobiet - jako jednostek produk
cyjnych, wyzwolonych od swych mw, od domu i rodziny - tak
precyzyjnie wpasowuje si w pogldy ojcw globalistycznego ko
munizmu?
Jak pisze Allan Carlson, ktry wydaje take Rodzin w Ame
ryce (The Family in America) 34, nie tak dawno temu istnia
w Ameryce consensus, ustalajcy, e pracodawcy winni paci oj
com dodatek rodzinny, co pozwalaoby na zapewnienie god
nych warunkw utrzymanie dla ich on i dzieci, tak, by ony nie
31 Allan Carlson, The Changing Face of the American Family, The Family in
America, The Howard Center for Family, Religion, and Society, January 2001, p. 2.
32 Ibid.
33 Friedrich Engels, The Origin o f the Family, Private Property, and the State
(New York: International Publishers, Inc., 1972), s. 137.
34 Warto zwrci uwag na tego autora szeregu naprawd wartociowych
ksiek i esejw na temat wspczesnej rodziny. Jego eseje dostpne s w Inter
necie po wpisaniu nazwiska i imienia. Przyp. red.

50

Rozdzia II

byy zmuszone opuszcza dom i podejmowa prac zarobkow35.


Byo to uznawane za jedn z charakterystycznych cech dobrego
spoeczestwa. Idea ta zostaa uwicona poprzez umieszczenie
jej w encyklice Rerum Novarum papiea Leona X III z 1891.
W ksikach takich jak A Living Wage, katolicki krytyk spo
eczny, o. John Ryan, walczy o wprowadzenie tej idei w ycie,
podkrelajc potrzeb umoralnienia umowy o prac w czci
dotyczcej wynagrodzenia, tak, aby chronia ona ognisko domo
we. Pisa: Pastwo ma zarwno prawo jak i obowizek zmusi
wszystkich pracodawcw do wypaty Wynagrodzenia wystarcza
jcego na utrzymanie 36. Pomys ten zyska szerokie poparcie.
Carlson zauwaa, e rnica w wynagrodzeniu pomidzy m
czyznami i kobietami faktycznie si zwikszya po II Wojnie
wiatowej. W 1939 roku kobiety zarabiay 59,3% w porwnaniu
z pacami mczyzn; do roku 1966 stosunek ten spad do
53,6% 37. W latach 40-tych i 50-tych, stosujc si do wymogw
kulturoych i kierujc si dobrymi intencjami, oddzielano miejsca
pracy kobiet i mczyzn. W gazetach ogoszenia w rodzaju m
czyni oszukiwani do pracy byy publikowane w osobnych rubry
kach, innych ni te, w ktrych publikowano kobiety poszukiwane
do pracy . Bardzo rzadko mona byo znale kobiet pracujc
poza zawodami takimi jak urzdniczka-maszynistka, sekretarka,
pielgniarka, nauczycielka, czy sprzedawczyni. Carlson pisze:
Dla obserwatora z 2000 roku, najbardziej zadziwiajc rzecz dotyczc
tego systemu byo to, e by on zarwno rozumiany przez przecitnego
czowieka jak rwnie powszechnie popierany. W badaniu opinii publicznej,
znakomita wikszo Amerykanw (ponad 85%) - kobiet i mczyzn zgodna bya co do tego, e ojcowie zasuguj na takie wynagrodzenie, ktre
wystarczyoby na utrzymanie on i dzieci w domu, i e praca matek w takim
systemie miaaby charakter pracy dodatkowej bd uzupeniajcej. Byo to
postrzegane jako zwyka sprawiedliwo38.
35 A. Carlson, The Changing Face of the American Family, s. 2.
36 Ibid.
37 ibid., s.3
38 Ibid.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

51

System ten rozpad si w latach 60-tych, gdy feministkom uda


o si doda kategori pe55 do listy zakazanych praktyk dyskry
minacyjnych^ dokonay tego poprzez rozcignicie Ustawy
0 Prawach Obywatelskich (Civil Rights Act) z 1964 roku, stwo
rzonej pierwotnie po to, by zabezpieczy prawa Afro-Amerykanw. W wyniku tego nowoutworzona Komisja ds. Rwnego Za
trudnienia (Equal Employments Opportunity Commission
EEO C ) wytoczya sw cik artyleri przeciwko wynagrodze
niom rodzinnym. Ogoszenia typu Poszukiwany mczyzna zo
stay uznane za dyskryminujce i w konsekwencji zakazane. Rw
no pci zastpia umow moraln . I tak prawa jednostki
wysuny si przed potrzeby rodziny. Wynagrodzenia kobiet
wzrosy i w miar obejmowania przez nie stanowisk dotychczas
zajmowanych gwnie przez mczyzn, takich jak medycyna,
prawo, media, szkolnictwo wysze, wysze urzdy pastwowe
1 biznes - rodziny zaczy si rozpada.
Dr Carlson zauwaa, e pomidzy rokiem 1973 i 1996, rednia
paca realna mczyzn powyej pitnastego roku ycia, pracuj
cych w penym wymiarze godzin, zmniejszya si o 24%,
z 37.200$ do 30.000$ rocznie39. Maszerujc pod feministycznymi
sztandarami, na ktrych wypisano hasa o rwnej pacy za rwn
prac oraz rwnej pacy za porwnywaln prac - kobiety wkro
czyy na drog bezporedniej konkurencji z mczyznami. Milio
ny z nich osigny sukces, spychajc mczyzn okciami na bocz
ny tor poprzez lepsze od nich osignicia. Ich pace stale rosy,
podczas gdy wynagrodzenie onatych mczyzn osigno stagna
cj lub wrcz zmniejszyo si. Pod wpywem presji, onaci m
czyni poddawali si naleganiom swych on chccych powrci
do pracy55. Modzi mczyni spostrzegli, e majc osiemnacie
czy dwadziecia kilka lat ich wynagrodzenie nie wystarcza, aby za
oy rodzin, nawet, jeli tak mieli nadziej i o tym marzyli. Po
zbawieni obowizkw ojcowskich i nie posiadajc rodziny, wielu
z tych mczyzn brno w kopoty - trafiajc nawet do wizienia.
39 Ibid., s. 4.

52

Rozdzia II

Wtedy te mode Amerykanki spostrzegy, e mog uzyska


samodzielno i niezaleno. Nie potrzeboway ju wychodzi
za m, a z pewnoci nie tak wczenie. Coraz wicej z nich
w ogle rezygnowao z zampjcia. W 1970 roku tylko 36% ko
biet w wieku od dwudziestu do dwudziestu czterech lat pozosta
wao w stanie wolnym. Do 1995 ju 68% kobiet byo pannami.
Wrd kobiet od dwudziestu piciu do dwudziestu dziewiciu lat
ilo kobiet niezamnych wzrosa gwatownie z 10 do 35% 40.
Tak wic moda rodzina z gromadk dzieci jest obecnie zagro
onym gatunkiem. Jedynie bogaci modzi ludzie mogliby by
ostoj zagroonego gatunku, mogc sobie na to pozwoli, ale
rzecz w tym, e bogaci modzi ludzie mog sobie pozwoli na
prowadzenie takiego stylu ycia", e tamt kwesti nie s
w ogle zainteresowani. Gdy Partia Demokratyczna jest tak moc
no zalena od feminizmu, e nie potrafi si przeciwstawi nawet
aborcjom przez czciowy pord, a Partia Republikaska chodzi
dzi na pasku ideologii libertariaskiej i jest kontrolowana przez
interes korporacyjny, woanie rynku o wicej pracujcych kobiet
bierze gr nad przykazaniem Boym: Idcie , rozmnaajcie si

i zaludniajcie ziemi.
Wielu konserwatystw nie oparo si jednak herezji dzisiejsze
go ekonomizmu, ktry jest lustrzanym odbiciem marksizmu.
konomizm stwierdza, e czowiek jest zwierzciem ekonomicz
nym, za wolny handel i wolny rynek s ciek prowadzc do
pokoju, prosperity i szczcia. Tak wic ustalajc graniczne staw
ki podatku na prawidowym poziomie i znoszc podatki od zy
skw kapitaowych, osigniemy Raj - Dow 36.000!"41. Jednak
gdy w latach 50-tych podatek dochodowy dla najbogatszych wy
nosi 90% Ameryka, biorc pod uwag moralne i socjalne wska
niki, bya duo lepszym krajem ni obecnie.
40 Ibid., s. 5.
41 Ksika Glassmana i Hassetta z Amerykaskiego Instytutu Przedsibior
czoci, w ktrej autorzy twierdz, e akcje daway lepsze zyski ni obligacje a za
tem dugoterminowi inwestorzy nie ponosz adnego ryzyka. Przyp. tum.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

53

Nawrcony na chrzecijastwo umiarkowany radyka, Orestes


Brownson widzia, jak w dziewitnastowiecznej Ameryce wyrasta
nowy, bawochwalczy kult Mamony: Oddanie si Mamonie
(mamonizm) stao si religi anglosask i nie mylimy ju tylko
0 Bogu. Stracilimy nasz wiar w to, co szlachetne, pikne i spra
wiedliwe 42 Wiek pniej inny czowiek, nawrcony z upadej
wiary materialistycznej, Whittaker Chambers 43 przypomnia
nam ponownie, e: Nie ekonomia, lecz wiara jest gwnym pro
blemem naszych czasw 44
(C) HISTERIA STRACHU PRZED BOMB POPULACYJ
N. Nastpnym krokiem by ruch antynatalistyczny lat 60-tych
1 70-tych, gwatowna reakcja elit przeciwko wyowi demograficzne
mu. Guru tego ruchu, Paul Ehrlich, biolog z Uniwersytetu Stanford,
swoim bestsellerem Bomba Populacyjna (Population Bomb)
zrobi dla kontroli populacji to samo, co Cicha wiosna (Silent
Spring) Rachel Carson zrobia dla sprawy obrocw rodowiska
naturalnego. Ehrlich by dwudziestowiecznym wcieleniem Thoma
sa Roberta Malthusa, brytyjskiego demografa, ktrego przewidywa
nie nastania wiatowego godu, okazay si nieprawdziwe w dzie
witnastym wieku. Malthus pisa: Mona bezpiecznie stwierdzi,
e populacja pozostawiona bez kontroli, powiksza si w postpie
geometrycznym w taki sposb, e podwaja swoj ilo, co kade
dwadziecia pi lat45. A skoro wiatowa produkcja ywnoci nie
moe si podwaja co dwadziecia pi lat - mawia ten ponury ple
ban - masowy gd czeka nas z nieuniknion pewnoci.
42 H. Arthur Scott Trask, The Rise and Fall of Orestes Brownson, Sou
thern Partisan, Summer 2001, s. 25.
43 Amerykaski dziennikarz, redaktor The Daily Worker, przeszed od ko
munizmu do arliwej religijnoci.Przyp. tum.
44 Father C. John McCloskey, Book Review: American Abundance,
http:// www.catholicity.com/cathedral/mccloskeyAudlow.htrnl
45 Christopher Cerf and Victory Navasky. The Experts Speak: Tire Definitive
Compendium of Authoritative Misinformation (New York: Pantheon Books,
1984), s. 299.

54

Rozdzia II

Malthus myli si rwnie mocno jeli chodzi o kwesti produk


cji ywnoci, co Ehrlich, w kwestii wiatowych zasobw natural
nych, o ktrych zapewnia nas, e s na wyczerpaniu. Sze mi
liardw ludzi, yjcych obecnie na ziemi, yje w warunkach duo
wikszej wolnoci i prosperity ni trzy miliardy w 1960 roku, dwa
miliardy w 1927 roku czy jeden miliard w 1830 roku. Nie ilo lu
dzi, lecz polityczna niekompetencja, dziaania kryminalne, niedo
rzeczne idee i szalone ideologie s powodami godu i nieszcz
trapicych populacj.
Ksika Ehrlicha, opublikowana przez Sierra Club, staa si lek
tur obowizkow w wielu szkoach rednich. W roku 1977, poprze
dni Sekretarz Obrony i prezes Banku wiatowego, Robert McNamara, ostrzega, e kontynuacja wzrostu populacji spowoduje
bied, gd, stres, przeludnienie i frustracj, co moe sta si zagro
eniem dla spoecznej, gospodarczej i wojskowej rwnowagi46.
W 1978 roku kongresowa Komisja ds. Populacji ogosia, e
gwne systemy biologiczne, od ktrych zaley przetrwanie
ludzkoci... s nadwerane przez szybki wzrost populacji ...[i]
w niektrych przypadkach ... trac zdolno reprodukcyjn.47
Jak pisze Jacqeline Kasun, autorka Wojny przeciwko populacji
(The War Against Population), mniej wicej w tym samym cza
sie Smithsonian Institute48 stworzy obwon wystaw dla dzie
ci szkolnych zatytuowan Ludno: Problem to My; jednym
z jej elementw byo obraz przedstawiajcy martwego szczura na
talerzu jako przykad przyszych rde ywnoci49.
W rezultacie tej antypopulacyjnej kampanii uprawianej przez
elitarne amerykaskie instytucje polityczne i ideologiczne, nast
pia gwatowna eksplozja publicznych funduszy przeznaczonych
46 Jacqueline R. Kasun, Population Control Today and Tomorrow? The
World and I, No. 6, Vol. 16, s. 50.
47 Ibid.
48 Najwiksze muzeum wiata utworzone z myl o badaniach naukowych.
Przyp. tum.
49 Jacqueline R. Kasun, Population Control Today and Tomorrow? The
World and I, No. 6, Vol. 16, s. 50.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

55

na kontrol urodzin zarwno w Ameryce jak i poza jej granicami.


Przesanie to potraktowali powanie jedynie ludzie bogaci i klasa
rednia krajw wysoko uprzemysowionych, zostao ono nato
miast szeroko zignorowane przez biedakw z Trzeciego wiata,
do ktrych wszak gwnie byo ono skierowane. Rezultaty moe
my zobaczy dzisiaj: niedostateczna liczba urodze wrd naro
dw opywajcych w dostatki i boom urodze w Trzecim wiecie.
(D) FEM INIZM . Bycie za moliwoci wyboru w kwestii
aborcji jest dzi cech charakterystyczn prawie kadej nowo
czesnej kobiety. Dla wielu feministek wyzwolenie kobiet
oznacza wyzwolenie od tradycyjnej i - w ich przekonaniu - ogra
niczajcej i sprowadzonej do poziomu wizienia roli on, matek
i opiekunek ogniska domowego. Ale tendencja taka nie zawsze
towarzyszya matkom zaoycielkom feminizmu. Piszc
w The New Oxford Review na temat decyzji Sdu Najwysze
go dotyczcej sprawy Roe kontra Wad, katolicki publicysta Jo
seph Collison zauway:
Wczesne feministki byy stanowczo przeciwko aborcji. Elizabeth Cady
Stanton, organizatorka pierwszej konwencji na rzecz praw kobiet w 1848 ro
ku, nazwaa aborcj obrzydliw i poniajc zbrodni. [...] A Susan B. An
thony, wczesna bojowniczka o prawa wyborcze kobiet, pisaa: Bez wzgldu
na motywy [...] kobieta jest straszliwie winna popeniajc ten czyn. Obcia
on jej sumienie do koca ycia, obciy te jej dusz w godzinie mierci.
W rzeczywistoci to wanie XIX-wieczne feministki walczyy o wprowadze
nie praw uznajcych aborcj za przestpstwo50

Collison dodaje, e we wczesnych edycjach The Feminist My


stique Betty Friedan51, nie wspomina o aborcji. Aborcja nie bya
te przedmiotem walki feministek we wczesnych latach 1960tych.
50 Joseph Collison, Weaving the Tangled Web, New Oxford Review, Janua
ry 2001, s. 16.
51 Betty Fiedan - gwna rzeczniczka praw kobiet na wiecie. Jej ksika The
Feminina Mystique z 1963 roku staa si przeomow publikacj dla ruchw ko
biecych.

56

Rozdzia II

W czasie poprzedzajcym II wojn wiatow, gdy Margaret


Sanger, matka idei Planowanego Rodzicielstwa, napisaa, e
najbardziej miosiern rzecz, jak moe zrobi wielka rodzina
dla jednego ze swych dzieci jest zabicie go, bya ona postrzegana
jako radykalna socjalistka, daleka w swych zapatrywaniach od
gwnego amerykaskiego nurtu52 Ale niechtne nastawienie pa
ni Sanger wobec duych rodzin stao si od tego czasu centralnym
punktem programu nowego amerykaskiego feminizmu, ktry
w latach 60-tych i 70-tych sta si jednym z najwaniejszych ru
chw spoecznych. Stwierdzenie, e maestwo jest niewol, jest
dzi charakterystycznym znakiem towarowym dla bojowniczek
tego ruchu.
Maestwo, jak pisze Andrea Dworkin w ksice Pornografia:
Kobiety we wadaniu mczyzn, jest instytucj [ktra] rozwina
si z praktykowania gwatu. Gwat, pierwotnie definiowany jako
uprowadzenie, sta si przez zawaszczenie maestwem. Pojcie
maestwa rozumianego jako branie wraz z upywem czasu roz
roso si; stao si nie tylko uywaniem, ale posiadaniem prawa
wasnoci53 Czysty Marks. Na logiczn konkluzj nie trzeba by
o dugo czeka. Rodzina elementarna musi zosta zniszczona pisze feministka Linda Gordon - Rodziny popieray ucisk dziki
dzieleniu ludzi na mae, odrbne jednostki, ktre nie byy w sta
nie poczy si, aby walczy o wsplny interes54.
W 1970 roku, Robin Morgan55, obecnie niaka ukochanego
dziecka Glorii Steinem - magazynu Ms56 - nazwaa maestwo
52 George Grant, Grand Illusions (Brentwood, Tenn.: W olgemuth & Hyatt,
1988), s. 59.
53 Andrea Dworkin, Pornography: Men Possessing Women {N ew York: G. P.
Putnams Sons, 1981), s. 9.
54 Kathleen Parker, Moms Need to Admit Dad Isnt Disposable, Orlando
Sentinel, November 6, 1996, s. El.
55 Robin Morgan - poetka i pisarka oraz aktywna feministka. W latach 50tych do 70-tych dziaaa na rzecz ruchw obywatelskich, antywojennych i femi
nistycznych. W latach 60-tych przyznaa si, e jest lesbijk. W 1990 pomoga
oywi magazyn Ms.Przyp. tum.
56 Radykalne pismo feministyczne (pocztki w roku 1971). Przyp. red.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

57

praktyk podobn do niewolnictwa. Przekonywaa: Nie moe


my zlikwidowa nierwnoci pomidzy kobietami i mczyznami
zanim nie zniszczymy maestwa57 W tym samym roku Morgan
wydala powie Solidarno kobiet to potga zawierajc esej
napisany przez Valerie Solanis58, przewodniczc Society for Cutting Up Men59. Obecnie jest ju moliwa reprodukcja bez po
mocy samcw [...] i produkcja wycznie osobnikw eskich napisaa panna Solanis - Musimy natychmiast zacz tak robi. Sa
miec jest biologicznym wypadkiem przy pracy. ...Samiec sprawi,
e ten wiat jest kup gwna60. Nie bya to kobieta, z ktrej
mona sobie artowa. Solanis udowodnia, e wierzy w to, co
mwi, kiedy wysza na ulic i strzelaa do Andyego Warhola.
Do koca 1973 roku, Nancy Lehmann i Helen Sullinger, pu
ciy w obieg nowy manifest tego ruchu, zatytuowany Deklaracja
Feminizmu. By on wszdzie powielany i powszechnie chwalony:
Maestwo istnieje dla korzyci mczyzn i jest prawnie usankcjonowa
nym sposobem kontroli nad kobietami... .Musimy pracowa nad zniszczeniem
takiego stanu rzeczy. ...Koniec instytucji maestwa jest warunkiem niezbd
nym dla wyzwolenia kobiet. A wic wanym jest, ebymy zachcay kobiety
by opuszczay swych mw i eby z nimi nie mieszkay. ...Caa historia musi
zosta napisana ponownie z uwzgldnieniem przeladowania kobiet. Musimy
powrci do staroytnych religii kobiecych takich jak czarownictwo61

Pord feministek porwnanie patriarchalizmu do niewolnic


twa walczy o lepsze z metafor prostytucji. Bycie gospodyni do 57 Robin Morgan, ed., Sisterhood h Powerful (New York: Random House,
1970), s. 573.
58 Valerie Solanis (1936-1988) - wojujca feministka, autorka The
S.C.U.M Manifesto, w ktrym twierdzia m.in. e naley fizycznie zlikwidowa
mczyzn. Twierdzenie to wprowadzia w czyn strzelajc w 1968 roku do Andyego Warhola. Skazana na trzy lata wizienia, reszt ycia spdzia w szpitalach
dla umysowo chorych. Przyp. tum.
59 Dosownie: Stowarzyszenie Na Rzecz Pocicia Mczyzn Na Kawaki.
Przyp. red.
60 Valerie Solanis, SCUM Manifesto (London: Phoenix Press, 1968), p. 1.
61 Ks. Ted Colleton, Family Is Key to Social Integration Interim, Maj 1998,

58

Rozdzia II

mow jest nielegalnym zawodem , napisaa w 1980 roku Vivian


Gornick, autorka i profesor Pennsylvania State Unversity. Nie
powinna istnie konieczno wyboru pomidzy sueniem i za
pewnieniem sobie opieki a byciem czonkiem rodziny. Serce rady
kalnego feminizmu musi to zmieni62.
Nie potrafi si parzy w niewoli- powiedziaa Gloria Stei
nem reporterowi Newsweeka w 1984 roku63. W roku 1991,
w artykule w Wall Street Journal, Christina Sommers cytuje
profesor prawa, Catherine MacKinnon, ktra powiedziaa: Fe
minizm podkrela brak rnicy pomidzy prostytucj, mae
stwem i molestowaniem seksualnym64.
Dla wojujcych feministek maestwo to prostytucja, a rodzina
w najlepszym wypadku jest poronion instytucj, a w najgorszym wizieniem lub czworakami dla niewolnikw. Kilkanacie lat temu,
eseistka i pisarka Toni Morrison powiedziaa na amach Time: Ma
a rodzina elementarna jest paradygmatem, ktry nie dziaa65.
W 1994 roku Chicago Tribune zacytowaa Judith Stacey: Wiara
w to, e rodziny zoone z par maeskich s lepsze jest prawdo
podobnie najbardziej rozpowszechnionym przesdem wiata
zachodniego66. W ydowskim Przegldzie wiatowym/The
Jewish World Review/ z lutego 2000 roku, w artykule zatytuowa
nym TERAZ: Proojcowskie finansowanie jest sprzeczne z konsty
tucj, zacytowano Sheil Cronin: Skoro maestwo uprawomoc
nia niewolnictwo kobiet, jasnym jest, e ruchy kobiece musz
koncentrowa si na atakowaniu tej instytucji. Wolnoci dla kobiet
nie mona wygra bez likwidacji instytucji maestwa67.
62 Vivian Gornick, D aily llliniy April 25, 1981.
63 Lynn Langway and Nancy Cooper, Steinem at 50: Gloria in Excclsis, New
sweek, June 4, 1984, p. 27.
64 Paul Greenberg, American Satire, from Bland to Worse, Chicago Tribune,
November 18, 1991, s.19.
65 Bonnie Angelo, The Pain of Being Blacky Time, May 22, 1989, s. 120.
66 Stephen Chapman, Concern for Family Provokes Backlash from Feminists,
Chicago Tribune, July 24, 1994, s. 3.
67 Wade Horn, Supporting Men as Dads Can Benefit Everyoney Washington
Times, February 8, 2000, s. E2.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

59

Wikszo dzisiejszych Amerykanek nie podziela tak penego


goryczy i wrogoci stosunku do maestwa i rodziny. Gdyby tak
byo, dzieci byoby jeszcze mniej i mier Zachodu byaby nieu
nikniona. Ale miliony kobiet pozostaj pod wpywem ideologii
feministycznej i jej porwnywania maestwa z prostytucj i nie
wolnictwem. Ideologia ta przekonaa ju wiele kobiet do zrezy
gnowania z maestwa i wyrzeczenia si posiadania dzieci. Gdy
by od feministek zaleao przetrwanie populacji o korzeniach
europejskich i stworzonej przez ni zachodniej cywilizacji, czo
wiek Zachodu nie miaby przyszoci.
Idee maj konsekwencje {Ideas Have Consequences) to tytu
sawnej ksiki konserwatysty Richarda Weavera68. Sukces idei fe
ministycznych rzeczywicie mia powane konsekwencje dla nasze
go kraju. Mona to dostrzec w tysicprocentowym wzrocie liczby
niezamnych par mieszkajcych w USA- od 523.000 par w roku
1970 do 5,5 miliona dzisiaj69. Spis ludnoci z 2000 roku podaje tak
e, e po raz pierwszy w naszej historii, maestw tradycyjnych jest
mniej ni jedno na cztery gospodarstwa domowe, a odsetek samot
nych Amerykanw stanowi 26% wszystkich gospodarstw domo
wych70. Maestwo stao si po prostu niemodne.
W roku 1990 Katarina Runske, autorka duo mniej sawna ni
amerykaskie feministki, opublikowaa w Wielkiej Brytanii ksik
pod tytuem Puste serca i puste domy / Empty Hearts and Empty
Homes/, w kt rej, wskazuje ona na oczywisty rezultat caej tej an
ty - mskiej i anty - maeskiej retoryki. Feminizm, powiada, jest:
lep alejk darwinizmu. Pod wzgldem biologicznym nic nie zdradza zego
przystosowania, lub jego braku rwnie szybko, jak ujemny wskanik przyro
stu naturalnego; bezporedni konsekwencj feminizmu jest to, co wydaje si
nieodwracalnym spadkiem iloci urodze. Narody kierujce si zasadami fe
minizmu podejmuj ogromne ryzyko71.
68 Wydanie polskie: Krakw, 1996 r. - przyp. red.
69 Caplow, Hicks, and Wattenberg, s. 72,
70 Eric Schmitt, For First Time, Nuclear Families Drop Below 25% of House
holds, New York Times, May 15, 2001, s. Al.
71 Katarina Runske, Empty Hearts and Empty Houses (Britain: Family Publi
cations, 1990), s. 21.

60

Rozdzia II

Krtko mwic, wzrost wpyww feminizmu grozi mierci


narodu i oznacza koniec Zachodu. Co dziwne, najbardziej niepo
prawny politycznie poeta, Rudyard Kipling, przewidzia nadejcie
tego wszystkiego ju w 1919 roku w poemaie Gods of the Copybook Headings:
Na pierwszych Feminiaskich Tablicach72 Obiecano nam Peniejsze y
cie (ktre zaczo si miowaniem bliniego, a skoczyo na miowaniu jego
ony).
A nasze kobiety nie miay ju wicej dzieci a mczyni zatracili rozum
i wiar.
A Bogowie Zeszytowych Mdroci rzekli: ZAPAT ZA GRZECH JEST
MIER 73.

(E) POPKULTURA w swej hierarchii wartoci stawia rado


z uprawiania seksu duo wyej ni szczcie wynikajce z macie
rzystwa. Magazyny kobiece, opery mydlane, romanse, programy
telewizyjne emitowane w pamie najwikszej ogldalnoci wszystkie media stawiaj na piedestale karier, seks i niezamn
kobiet. Opieka nad dzieckiem to zadanie dla bab. Mae
stwo i monogamia s mniej wicej tak ciekawe jak kanapka z puree ziemniaczanym. Stary triumwirat wiat, ciao i diabe gra tu
nie tylko pierwsze skrzypce, ale dysponuje take najlepszymi
agencjami reklamowymi. Ile programw w naszej telewizji pro
muje macierzystwo? Jak dawno temu zszed z anteny Brady
Bunch74? Zamiast piosenki Paula Anki Youre Having My Ba
by (Masz moje dziecko) syszymy dzisiaj wci Were Having
Our Baby (Mamy nasze dziecko), a w powietrzu wisi I Am
Woman (Jestem kobiet) 75 . Znakiem naszych czasw jest to,
72 Aluzja do kamiennych tablic z Dziesiciorgiem Przykaza. Przyp. red.
73 Rudyard Kipling, Gods o f the Copyhook Headings. 1919. http://www, kipling.org.uk/poems_copybook.htm. Zapat za grzech jest mier - cytat z Li
stu w. Pawa do Rzymian (Rzym.6.23). Przyp. red.
74 Telewizyjny show emitowany od 1969 roku. Opowie o losach mczy
zny z kilkorgiem dzieci ktry polubia kobiet z kilkorgiem wasnych dzieci,
a nastpnie rodzi im si wsplne dziecko. Przyp. tum.
75 W Polsce ju to mamy - piosenka w wykonaniu Edyty Grniak. Przyp. red.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

61

e nie uwaa si ju programu Ozzie and Harriet za staromod


ny show - podobnie jak AmosnAndy76 sta si on metafor
wszelkiego za naszych czasw.
Kade spoeczestwo ludzkie - pisa antropolog J. D. Unwin
- moe dowolnie wybiera albo manifestacj wielkiej energii albo
uciech z wolnoci seksualnej. Faktem jest, e nie moe robi obu
rzeczy na raz przez wicej ni jedno pokolenie 77 Pokolenie,
ktre dzisiaj nazywamy najwspanialszym pokoleniem 78, wywodzi
si z czasw recesji i II wojny wiatowej. Manifestowao ono wiel
k energi, co pozwolio Ameryce osign pozycj niezrwnanej
dominacji. Pokolenie powojennego wyu demograficznego oraz
pokolenie X (Generation X ) 79 w wikszoci opowiaday si za
wolnoci seksualn. Wkrtce przekonamy si czy Unwin mia
racj. Wszelkie przesanki sugeruj jednak, e tak. A jeli tak, to
Zachd nie przetrwa w dotychczasowej formie swojego ekspery
mentu z wyzwoleniem seksualnym. Jak zaobserwowa konserwa
tywny publicysta Jenkin Lloyd Jones, Wielkie cywilizacje i zwie
rzce wzorce zachowa mog wspegzystowa tylko przez
krtkie okresy czasu80
(F) UPADEK ADU MORALNEGO. To, co faktycznie lu
dzie uwaaj za dobre i ze, mona lepiej okreli przez to jak y
j, ni przez to, co mwi ankieterom badajcym opini spoeczn.
Jeli tak jest w istocie, to stary porzdek moralny umiera. Jeszcze
w latach 50-tych rozwd by skandalem, ycie na koci ap by76 Radiowy show przeniesiony pniej do telewizji w 1951 roku. Jego akcja
rozgrywa si w Harlemie a bohaterowie s drobnymi cwaniaczkami, zodzieja
szkami, itp.; uznany pniej za rasistowski, zdjty z anteny w 1966 roku. Przyp.
tum.
77 David A. Noebcl, The Legacy of John Lennon: Charming or Harming a Ge
neration? (Nashville, Term.: Thomas Nelson, 1982), s. 53.
78 Pokolenie czasw wojny.
79 Pokolenie urodzone w latach 1965-1975.
80 David A. Noebcl, The Legacy of John Lennon: Charming or Harming a Ge
nerationf (Nashville, Term.: Thomas Nelson, 1982), s. 53.

62

Rozdzia II

o stylem ycia biaych mieci, aborcja budzia wstrt a homose


ksualizm by mioci, ktra nie mie wymwi swego imienia . Dzi
siaj poowa zawieranych maestw koczy si rozwodem, w y
ciu licz si zwizki partnerskie, natomiast mio, ktra nie mie
wymwi swego imienia ani myli zamilkn. Upadek maestwa
i podnoci maeskiej - twierdzi belgijski demograf Ron Lesthaeghe - jest wynikiem dugotrwaego procesu odchodzenia przez
zachodni system ideowy od wartoci goszonych przez chrzeci
jastwo - a wic od powicenia, altruizmu, witoci przywiza
nia, zobowiza - w kierunku wojowniczego, wieckiego indywi
dualizmu skoncentrowanego wycznie na sobie81.
Kiedy w 1968 roku papie Pawe VI wyda sw encyklik prze
ciwko antykoncepcji pn. Humanae Vitae, oglnowiatowa wro
go z jak zostaa ona przyjta, take przez niektrych katoli
kw, pokazaa ogrom zmian zaistniaych w spoeczestwie.
Jednake gos papiea Pawa VI okaza si proroczy. Jak pisze ar
cybiskup Denver, Charles J. Chaput, papie Pawe VI piszc Hu
manae Vitae przewidzia cztery konsekwencje zgody na poparcie
idei antykoncepcji: (1) szeroko rozpowszechnion niewierno
maesk i oglne obnienie poziomu moralnoci, (2) zmian
postrzegania kobiety z szanowanego i ukochanego towarzysza
mczyzny na zwyke narzdzie egoistycznej przyjemnoci,
(3) woenie gronego narzdzia w rce wadz, ktre nie bd
ju zwraca uwagi na wymagania moralne. (4) traktowanie ko
biet i mczyzn nie jako osb, a jako przedmiotw, a nienarodzo
nych dzieci jak epidemii, przed ktr naley si zabezpiecza, co
w efekcie zaowocuje dehumanizacj rodzaju ludzkiego82.
Skoro mamy dzi do czynienia z powszechn rozwizoci,
masowymi rozwodami, eksplozj pornografii i filozofi Playbo81 Ron Lesthaeghe, A Century o f Demographic and Cultural Change in We
stern Europe: An Exploration o f Underlying Dimensions Population and Deve
lopment Review, jesie 1983, s. 429.
82 Humanae Vitae: Encyclical o f Pope Paul V I on the Regulation o f Birth, July
25,1968. http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/en ... /hf_p-vi_enc_2507
1968 humanae-vitae en.htm

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

63

ya jako gwnym nurtem, gdy yjemy w czasach, gdy z pieni


dzy podatnikw opaca si zabiegi aborcyjne, w czasach, gdy na
stoletnie dziewczta wyrzucaj noworodki do mietnikw bd
po prostu pozostawiaj je w niegu - to wiat yjemy wanie
w wiecie, o ktrym prorokowa papie Pawe VI ! Ten nowy
wiat jeli chodzi o t akurat kwesti naladuje stary wiat po
gaskiego Rzymu, gdzie pozostawianie niechcianych dzieci na
zbczach wzgrz, aby umary w wyniku nasonecznienia, byo
powszechnie praktykowane. Zycie nie jest ju otaczane szacun
kiem, jak to miao miejsce za czasw owego najwspanialszego p o
kolenia, ktre powrcio do domw, majc w pamici brak posza
nowania ludzkiego ycia na wiecie podczas wojny. Jak
przewidzia papie, beneficjenci antykoncepcji i aborcji stali si
samolubami czerpicymi korzyci z uywania kobiet, by na
stpnie pozby si ich, jak zuytej chusteczki higienicznej.
Najbardziej widocznym dowodem odrzucenia starych zasad
moralnych jest postrzeganie homoseksualizmu wczoraj i dzi.
W czasie II wojny wiatowej podsekretarz stanu Sumner Welles,
ktry uczszcza do tej samej starej szkoy, co pniejszy prezy
dent Franklin D. Roosevelt, zosta zmuszony do rezygnacji ze
swego stanowiska po ujawnieniu faktu czynienia przeze propo
zycji bagaowemu w wagonie sypialnym. Prezydent L. B. John
son obawia si, e aresztowanie jego prawej rki, Waltera Jenkinsa zapanego podczas policyjnego nalotu na toalet msk
w siedzibie YM CA 83, moe kosztowa go miliony gosw.
Wschodzca gwiazda Partii Republikaskiej, Bob Bauman, straci
swe miejsce w parlamencie za nagabywanie mczyzn w jednej
z dzielnic Waszyngtonu. Ale to byo kiedy, teraz jest inaczej.
Punkt zwrotny mia miejsce wtedy, gdy Gerry Studds, ktry
uwid szesnastoletniego goca i opar si parlamentarnym sank
cjom, zosta ponownie wybrany w Massachusetts (stan katolicki).
83
Zwizek Mskiej Modziey Chrzecijaskiej (Young Mens Christian As
sociation) zaoony w 1844 roku w Anglii. Obecnie najwiksza pozarzdowa
organizacja modzieowa na wiecie, skupiajca ponad 55 milionw czonkw.
Przyp. tum.

64

Rozdzia II

Barney Frank84 z atwoci unikn kary za zaatwianie biletw


parkingowych dla swojego mskiego kochanka, z ktrym mie
szka, a ktry prowadzi penousugowy burdel w piwnicy Barneya a w czasach Clintona zacz przyprowadza swojego cho
paka na zebrania towarzyskie w Biaym Domu. W 2001 roku John
Ashcroft, podczas przesuchania dotyczcego nominacji, zosta
rozszarpany na strzpy przez swych dawnych kolegw z senatu
za to, e sprzeciwi si mianowaniu homoseksualisty, Johna Hormela, ambasadorem w Luksemburgu. Hormel, nadajc transmisj
z gejowskiej Parady Dumy, radonie powita transwestyck grup
Sisters of Perpetual Indulgence85, ktra parodiowaa papiea
i katolickie siostry zakonne. Zaprawd, ten wiat ju stan na
gowie.
Gdy najpopularniejsza lesbijska para aktorska, Ann Heche
i Ellen DeGeneres, rozpada si, prezydent USA Bill Clinton za
dzwoni do nich z wyrazami wspczucia. Gdy zostaa Pierwsz
Dam, Hillary Clinton maszerowaa dumnie w paradzie gejw
w Nowym Jorku. A czy New York Times, ta dobra Grey Lady8687
z czterdziestej trzeciej ulicy, kiedykolwiek poddawa na swych a
mach w wtpliwo mdro amerykaskiej Pierwszej Damy pa
radujcej, razem z ciotami (drag queen*7) i facetami w stringach? Nigdy. Jak powiedzia swym kolegom na przyjciu z okazji
dziesiciolecia National Lesbian and Gay Journalists Association
(Stowarzyszenie Dziennikarzy Gejw i Lesbijek), Richard Berke,
narodowy korespondent polityczny Timesa: Trzy czwarte lu84 Demokratyczny kongresman z Massachussets nie tajcy swojego homose
ksualizmu. Przyp.tum.
85 Grupa mczyzn (gwnie gejw) poprzebierana w habity, peruki i umalo
wana. Zbieraj fundusze na walk z AIDS i rakiem piersi ale gwnie namie
waj si i wyszydzaj katolicyzm omieszajc katolickie symbole i nadajc im
podtekst seksualny. Przyp. tum. Nazwa grupy moe by tumaczona dosownie
jako Siostry Od Nieustannego Uywania. Przyp. red.
86 Potoczne okrelenie The new York Times. Przyp. red.
87 Drag queen - mczyzna upodabniajcy si strojem i makijaem do kobie
ty, transwestyta. Przyp.tum.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

65

dzi decydujcych o tym co trafia na pierwsz stron [Timesa] ,


to ludzie za bardzo kryjcy si ze swym homoseksualizmem88.
Dziewi miesicy po wziciu udziau w paradzie gejowskiej,
pani Clinton odmwia udziau w 240 -te j Paradzie w. Patryka,
co kiedy byo wrcz obowizkiem kadego polityka z Nowego
Jorku. Staroytny Zakon Hibernian89, braterska grupa rzymsko
katolicka, ktra prowadzi t parad, nie zezwoli na wystpienie
w paradzie Irish Lesbian and Gay Organization (Organizacji Ir
landzkich Gejw i Lesbijek) a pani Clinton zostaa zbesztana
przez grupy ds. praw gejowskich za udzia w Paradzie Sw. Patry
ka w roku poprzednim. Fakt, e pani senator Clinton uspakajaa
homoseksualistw, nawet za cen uraenia irlandzkich katolikw,
wiadczy o nowym rozkadzie si w Partii Demokratycznej i no
wej korelacji si w wojnie kulturowej.
Gdyby Hester Prynne90 Hawthornea bya postaci prawdzi
w, a nie fikcyjn, to zamiast sta na szafocie z habic szkarat
n liter A91 przypit do bluzki, wystpowaaby w Rosie92,
demaskujc Dimmesdaleva jako tatuka-darmozjada i opowiada
jc rozentuzjazmowanej widowni o tym, co doktor Laura moga
by zrobi z jej radami.
Nawet dzieci Ameryki rodka93 bior dzi udzia w rewolucji se
ksualnej. Haso Rb swoje jest obecnie norm moraln. Kada
amerykaska kobieta w wieku rozrodczym traktuje aborcj jako
wyjcie awaryjne; miliony kobiet nie chc z niej rezygnowa. Chc
jej dla siebie i dla swych crek i bd gosoway przeciwko kademu
politykowi czy partii, ktrzy chcieliby im odebra to prawo.
88 Gay Times,"Washington Times, July 28, 2000, s. A2.
89 Poetyckie, archaiczne okrelenie Irlandczykw. Przyp. tum.
90 Bohaterka powieci Szkaratna litera, ktrej akcja rozgrywa si w purytaskiej Nowej Anglii, pozostajca w cudzoonym zwizku z lokalnym pasto
rem Dimmesdale. Wynikiem tego zwizku jest dziecko, matka nie chce si jed
nak przyzna kto jest ojcem. Przyp. tum.
91 A = Adulterer - cudzoonica. Przyp.red.
92 The Rosie O Donell Show. Przyp. tum.
93 Milczca wikszo - przyp. red.

66

Rozdzia II

Eutanazja przysza najpierw do Europy, teraz przychodzi i do


Ameryki. W oparciu o jakie podstawy moralne staniemy do walki
0 jej powstrzymanie? Dr Kevorkian94, ktrego dawniej uznano by
za upiora 95 a niektre z jego ofiar nie byy wcale osobami nieu
leczalnie chorymi i umierajcymi, lecz cierpicymi na depresj,
w Ameryce doczeka si yczliwej prezentacji w Sixty Minu
tes96. W erze indywidualistycznego, liberalnego kultu jednostki,
ludzie wierz wycznie w ycie doczesne. Nie wierz w ycie
przysze, wierz w materialn, hedonistyczn jako swego ycia,
a nie w jego wito; nikt nie chce, aby mu ktokolwiek mwi,
jak ma on przey swoje ycie. Amerykanie X X I wieku nie bd
yli w oparciu o X V III i XIX-wieczne ideay moralne - pisze pu
blicysta i intelektualista Alan Wolfe - Kada wysza wadza mu
si dopasowa swe dania do potrzeb ludzi yjcych wspcze
nie97 Po tysicu piciuset latach pogastwo powraca.
AMERYKA, w ktrej wielu z nas wyroso, ju nie istnieje. Re
wolucja kulturowa zatriumfowaa w umysach milionw ludzi
1 politycy nie s w stanie jej ju cofn, nawet gdyby mieli odwa
g to uczyni. Poowa narodu zmienia wiar. Grupa katolikw
wywodzca si z klasy pracujcej prawie w 100% optuje za pra
wem wyboru w kwestii aborcji oraz za prawami gejw. Ugrupo
wania takie, jak Partia Moralnej Wikszoci i Koalicja Chrzeci
jaska (Moral M ajority and Christian Coalition) odday
walkowerem walk o prawa socjalne i wykonuj dzieo Boe
rozbudowujc Departament Edukacji. Modych ludzi nie pocha
nia troska o wasn dusz: martwi si o Nasdaq98. Wikszo
medialnych i intelektualnych elit to wojujcy sojusznicy rewolu94 Jack Kevorkian (Doktor mier) - lekarz, ktry ju kilkakrotnie stawa
przed sdem za uatwianie pacjentom mierci.
95 Ghoul - upir ywicy si trupami. Przyp. red.
96 Popularny telewizyjny magazyn informacyjny. Przyp. tum.
97 John Leo, Have It Your Way Is the New Moral Order, Conservative Chro
nicle, August 15, 2001, s. 6
98 Notowania giedowe. Przyp. tum.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

67

cji i ich towarzysze a wielu konserwatystw w kko gldzi o wa


runkach zawieszenia broni.
To, co maa grupa wieckich humanistw zadeklarowaa w ma
nifecie z roku 1973, stao si moralnym kompasem Ameryki,
i staje si obowizujcym w kraju prawem. Amerykanie wysucha
li, wchonli i przyjli za swoje wartoci rewolucji, ktre byy
czym skandalicznym dla ich rodzicw i dziadkw. Warto przy
pomnie sobie co powiedzia Alexander Pope":
Vice is a monster of so frightful mie,
As to be hated needs but to be seen;
Yest seen too oft, familiar with her face,
We first endure, than pity, than embrace99100
Zo to potwr o straszliwym obliczu,
Wystarczy go ujrze, aby znienawidzi,
Lecz zbyt czsto widziany, staje si znajomy,
Najpierw go tolerujemy, potem si nad nim litujemy,
A jeszcze pniej czule obejmujemy.

Jedynie spoeczna kontrrewolucja albo przebudzenie religijne


mog odwrci pogbiajcy si proces umierania Zachodu, i to
zanim coraz niszy wskanik urodze zamknie ostatnie wyjcie
i zacignie kurtyn nad dobiegajc koca histori zachodniego
czowieka. Lecz adnego z tych zdarze nie wida na horyzoncie.
Jaka sia moe si przeciwstawi syreniemu piewowi hedoni
stycznej kultury, tak nccej i pocigajcej, usilnie promowanej
przez prawie wszystkich, ktrzy przemawiaj do modych: od
Hollywood, poprzez opery mydlane, telewizj w najlepszym cza
sie ogldalnoci, kolorowe czasopisma i muzyk rozrywkow, a
po popularne romanse i inne bestsellery wydawnicze? Jak maj
skutecznie konkurowa z tym wszystkim rodzice, kiedy nawet
nauczyciele i ksia rozdaj prezerwatywy? Co mogoby sprawi
99 Alexander Pope (1688-1744) - angielski eseista, krytyk, wielki poeta
Owiecenia. Przyp.tum.
100 J. M. and M.J. Cohen, eds., The New Penguin Dictionary of Quotations .
London, Penguin Books, 1992, s. 314.

68

Rozdzia II

by amerykaskie kobiety na powrt zapragny tego, za czym t


skniy ich matki, i o co si modliy ich babki: dobrego ma, domku na przedmieciu i gromadki dzieci? Dzi brzmi to wrcz
osobliwie.
W III ksidze swej Historii Cywilizacji (Story of Civilization) zatytuowanej Cezar i Chrystus (Caesar and Christ),
historyk Will Kurant dowodzi, e fundamentalnym powodem
upadku Cesarstwa Rzymskiego byy czynniki biologiczne:
Po Hadrianie pojawi si powany spadek wielkoci populacji na Zacho
dzie. ...Prawo Septimusa Severusa mwi wrcz o penuria hominum - nie
dostatku ludzi. W Grecji depopulacja trwaa przez kilka wiekw. W Aleksan
drii, ktra chepia si liczb swych mieszkacw, biskup Dionizjusz
obliczy, e populacja za jego czasw [250 A.D.] zmniejszya si o poow.
Rozpacza, widzc stae kurczenie si rasy ludzkiej. Jedynie ilo barba
rzycw i Azjatw wzrastaa, zarwno poza granicami Imperium jak i w ich
obrbie 101

W jaki sposb Rzym zredukowa sw populacj? Cho napit


nowane jako zbrodnia, dzieciobjstwo kwito....By moe eksce
sy seksualne obniyy ludzk podno; podobny efekt miao uni
kanie czy odkadanie maestw 102 Durant dodaje: By moe
rne zabiegi antykoncepcyjne, aborcje i dzieciobjstwo [...] mia
y efekt zarwno dysgeniczny jak i ilociowy. Najzdolniejsi m
czyni enili si pno, pno podzili dzieci i szybko umiera
li103. Chrzecijanie mieli dzieci, a poganie nie: Aborcje, ktre
dziesitkoway pogan, byy zabronione wrd chrzecijan jako
rwnoznaczne z morderstwem; w wielu wypadkach chrzecijanie
ratowali dzieci porzucone na stokach wzgrz, chrzcili je i wycho
wywali, korzystajc z finansowego wsparcia swej spoecznoci104
Ironia nad ironiami. Starzejcy si i umierajcy Zachd naciska
dzisiaj na Trzeci wiat i kraje islamskie, by te zaakceptoway anty101 Will Durant, Caesar and Christ (New York: Simon & Schuster, 1944),
s. 666.
102 Ibid.
103 Ibid.
104 Ibid.

Dokd odeszy te wszystkie dzieci?

69

koncepcj, aborcj i sterylizacj, co wczeniej sam uczyni. Ale


dlaczego mieliby oni przycza si do takiego samobjczego pak
tu, skoro to oni odziedzicz Ziemi, kiedy nas ju nie bdzie?
GDY PODCZAS BITW Y PO D WATERLOO zadano kapi
tulacji, genera Cambronne odpowiedzia: Stara gwardia umiera,
ale si nie poddaje105 . To wspaniaa sentencja dla tych wszyst
kich, ktrzy podczas wojny kulturowej trwaj w okopach swej
wyspy Corregidor106. Chodne spojrzenie na pole bitwy i odpo
wied na pytania kto posiada cik artyleri ? czy kto utrzy
muje wyej pooone pozycje ? zdaj si mwi, e stara gwar
dia umrze. Bo decyzje podejmowane dzisiaj przez kobiety
okrel czy zachodnie narody za sto lat bd istnie. A zachodnie
kobiety gosuj na nie .
Warto zada sobie pytanie, skd nadesza ta rewolucja, i dlacze
go tak gadko zawadna wielk czci chrzecijan i uczszcza
jcych do kocioa ludzi Zachodu? I jakie s jej dogmaty i dok
tryny?
105 Robert Debs Heinl, Jr., Dictionary ofMilitary and Naval Quotations (Annapolis, Md.: United States Naval Institute, 1966), s. 317.
106 Corregidor - wyspa u wejcia filipiskiej zatoki Manila Bay. W czasie
II Wojny wiatowej stanowia baz dla si alianckich w tym rejonie. Symbol bo
haterskiej walki obrocw filipiskich i amerykaskich wobec przewaajcych
sil japoskich, poddana po 27 dniach walki z powodu braku ywnoci.
Przyp.tlum.

72

Rozdzia III

Drugie przykazanie brzmi: Nie bdziesz osdza. Lecz


przecie rewolucja nie tylko sama osdza; jest surowa wobec tych,
ktrzy gwac pierwsze przykazanie. Jak obroni si przed tym
oczywistym podwjnym standardem?
Zgodnie z katechizmem rewolucji, stary chrzecijaski kodeks
moralny, ktry potpia seks pozamaleski i uznawa homose
ksualizm za niezgodny z natur oraz niemoralny, by zakorzenio
ny w uprzedzeniu, biblijnej bigoterii, dogmatach religijnych i
barbarzyskiej tradycji. Ten represyjny i okrutny chrzecijaski
kodeks by przeszkod dla samorealizacji i szczcia jednostki
ludzkiej oraz by odpowiedzialny za zrujnowanie ycia niezliczo
nych istnie ludzkich, szczeglnie gejw i lesbijek.
Nowy kodeks moralny jest oparty na podstawach owiecenio
wych i szacunku wobec wszystkich. Gdy pastwo zamienio
chrzecijaski kodeks moralny w przepisy prawne - skodyfikowao bigoteri. Lecz gdy rewolucjonici zamieniaj swj kodeks
moralny w prawo - poszerzaj obszar wolnoci i chroni prawa
przeladowanych mniejszoci. Nasuwa si logiczny wniosek na
rzecz nowego kodeksu moralnego, ktry wynosi na piedesta
wolno seksualn: skoro prezerwatywy i aborcja s niezbdne,
aby mona byo ustrzec si niechcianych i niepodanych konse
kwencji wolnej mioci - poczwszy od opryszczki, na H IV i ci
y skoczywszy - musz one by udostpnione wszystkim tym,
ktrzy s aktywni seksualnie, nawet tym z pitej klasy szkoy
podstawowej, jeli zajdzie taka potrzeba3.
W MYL NOW EGO KATECHIZMU, wykorzystywanie szk
publicznych w celu indoktrynacji dzieci wierzeniami judeo-chrzecijaskimi jest surowo zabronione. Ale szkoy publiczne mog
i powinny indoktrynowa dzieci w kwestiach tolerancji wszelkich
stylw ycia, docenianiu wolnoci seksualnej, poszanowaniu wszy
stkich kultur oraz potrzeby rasowej, etnicznej i religijnej rnorod3 Warto przypomnie, e amerykaskie dzieci rozpoczynaj nauk w wieku 6
lat. Przyp. red.

Katechizm rewolucji

73

noci. W nowych szkoach, wita Wielkiego Tygodnia upamitniajce Mk, Ukrzyowanie, i Zmartwychwstanie Chrystusa, nie s
ju daniami witecznymi. Dzie Ziemi, podczas ktrego uczy si
dzieci kocha, zabezpiecza i chroni Matk Ziemi, jest naszym
dniem pokuty i refleksji, od ktrego nie mona adnego dziecka
zwolni. Jak pisa konserwatywny intelektualista Robert Nisbet,
ruch na rzecz ochrony rodowiska ju niedugo stanie si trzeci
wielk fal zmaga o zbawienie ludzkoci w historii Zachodu;
pierwsz byo chrzecijastwo, drug wspczesny socjalizm4
Kulturowej rewolucji nie chodzi o stworzenie rwnego pola
walki dla kadej wiary; chodzi jej o now hegemoni moraln.
Gdy ze wszystkich szk publicznych usunie si Bibli, ksigi,
symbole, obrazy, przykazania i wita, bd one mogy zosta
przeksztacone w centra nauczania nowej religii. Oto, co John
Dunphy5 z rozbrajajc szczeroci pisze w 1983 roku w The
Humanist o nowej roli amerykaskich szk publicznych:
Bitwa o przyszo rodzaju ludzkiego musi zosta stoczona
w klasach szk publicznych i wygrana przez nauczycieli, ktrzy
prawidowo postrzegaj sw rol jako tych, ktrzy nawracaj na no
w wiar, religi ludzkoci. ... Nauczyciele ci musz ucielenia to
samo bezinteresowne oddanie, co najbardziej zaciekli fundamentalistyczni kaznodzieje, gdy bd ksimi innego rodzaju - bd ko
rzysta z klas zamiast z ambon, aby przekaza wartoci humani
styczne w kadym nauczanym przez nich przedmiocie. ... Klasa
musi i stanie si aren konfliktu pomidzy starym i nowym - pomi
dzy rozkadajcym si trupem chrzecijastwa, wraz z towarzysz
cym mu zem i niedol, a now religia humanizmu, byszczc wspa
nia obietnic wiata, w ktrym nigdy nie zrealizowany idea
chrzecijaskiej mioci bliniego; zostanie wreszcie osignity6.
4 Robert Nisbet, Prejudices: A Philosophical Dictionary (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1982), s. 101.
5 John Dunphy - poeta haiku (japoska poezja liryczna). Przyp. tum.
6 Phyllis Schlafly, Secular Humanists Give Dunphy Another Platform, Educa
tion Reporter, listopad 1995. http://eagleforum.org/educate/1995/nov95/dunphy.html

Rozdzia III

74

Jeli chodzi o polityk, to nowa wiara na charakter globalistyczny i jest nastawiona sceptycznie wobec patriotyzmu, ponie
wa wedug niej gorca mio do ojczyzny zbyt czsto budzi
podejrzliwo ssiadw i w nastpstwie prowadzi do wojny. H i
storia narodw jest histori wojen, wic nowa wiara zamierza
skoczy z narodami. Poparcie dla ONZ, pomoc zagraniczna,
traktaty zabraniajce stosowania min przeciwpiechotnych, wye
liminowanie broni nuklearnej, ukaranie zbrodni wojennych
i umorzenie dugw biednych narodw stanowi swoisty identy
fikator postpowo55 mylcych kobiet i mczyzn. Zawsze, gdy
powstaje nowa midzynarodowa instytucja - Midzynarodowa
Organizacja Handlu, Protok z Kyoto majcy na celu unikni
cie globalnego ocieplenia czy nowy Midzynarodowy Trybuna
Karny przy ON Z - rewolucja bdzie popiera transfer wadzy
i suwerennoci od narodw do nowych globalnych instytucji za
rzdzajcych.
Shelley nazwa kiedy poetw nie uznanymi legislatorami
wiata557. W czasach , w ktrych yjemy, w wiadomoci mo
dziey poetw zastpili autorzy tekstw piosenek. W latach 60tych najsawniejsi byli The Beatles z Johnem Lennonem, ktry
sta si poet tego pokolenia. W swojej piosence Imagine, Lennon opisuje w kilku zwrotkach niebo na ziemi, takie, jakim je
sobie wyobraaj piewcy ery post-chrzecijaskiej:
Wyobra sobie, e nie ma niebios
To proste^ jeli sprbujesz
Ze nie ma pod nami piekl
A nad nami tylko niebo
Wyobra sobie wszystkich ludzi yjcych dniem dzisiejszym.
Wyobra sobie, e nie ma pastw
To wcale nie jest trudne
Niczego, w imi czego trzeba zabija czy umiera
I e nie ma take religii7

7
Percy Bysshe Shelley, A Defense o f Poetry e [w:] Kenneth Neill Cameron
(red.) Selected Poetry and Prose,.(New York, Rinehart & Company 1958), s. 490.

Katechizm rewolucji

75
Wyobra sobie wszystkich ludzi
Wiodcych ycie w pokoju. 8

Okrelajcy siebie mianem instynktownego socjalisty, Len


non wyobraa sobie, e przyszy wiat obdzie si bez wasnoci
i e bdzie to wiat, w ktrym wszyscy bd dzieli si wszystkim
ze wszystkimi. A jednak po jego mierci (w wieku czterdziestu
lat), wiat dowiedzia si, e zdoa on zgromadzi 275 milionw
dolarw, co czynio go jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi9.
I chocia wiat wyobraany przez Johna Lennona, jego koleg
z zespou, Paula McCartneya czy przez Boba Dylana, by wiatem
utopijnym, fakt ten nie bynajmniej nie przymi jego atrakcyjno
ci wrd modych. Bo ci tekciarze oferowali now wiar, ktra ze
sw uwicon wizj ycia tu na ziemi, zastpowaa wiar chrzeci
jask, usychajc w ich duszach. Jak napisa David Noebel, autor
The Legacyof John Lennon (Spucizna po Lennonie), w po
eta - piosenkarz dokadnie wiedzia, o co mu chodzio. W stwier
dzeniu, ktre wprawio w zdumienie Ameryk poowy lat 60-tych,
Lennon prorokowa: Chrzecijastwo przeminie. Zniknie i skur
czy si. Nie ma si o co spiera. Ja mam racj, i to si okae. Jeste
my obecnie bardziej popularni ni Jezus10.
RAK TO C Z C Y H ISTO R I LUDZKOCI
Religia potrzebuje szatana na rwni z anioem. I wiele z tego,
czego uczy nowa wiara wywodzi si z nienawici do tego, co
uznaa ona za wstydliw, z, kryminaln przeszo. Dla rewolu
cji historia Zachodu jest katalogiem zbrodni - niewolnictwa, ludo
bjstwa, kolonializmu, imperializmu, okruciestwa, masakr - po
penionych przez narody, uznajce si za chrzecijaskie. Biaa
rasa jest rakiem na historii ludzkoci - pisaa w r. 1967 matka re8 John Lennon, Imagine, Imagine (1971). http://beatleslyrics.tripod.com/lennon/ imagine.htm
9 David A. Noebel, The Legacy of John Lennon: Charming or Harming a Generation?. (Nashville, Tenn,: Thomas Nelson, 1982), s. 11.
10 Ibid., s. 47.

76

Rozdzia III

wolucji, Susan Sontag11 -Biaa i tylko biaa rasa ... gdziekolwiek


si rozprzestrzenia, wykorzenia autonomiczne cywilizacje12.
Ameryk zbudowano na ludobjstwie. ... To zapamitale rasistowski kraj.
.. .Prawda jest taka, e Mozart, Pascal, algebra Boole'a13, Szekspir; rzdy parla
mentarne, kocioy barokowe, Newton, emancypacja kobiet,
Marks i ba
lety Balanchine1415me odkupi tego, co ta cywilizacja zrobia z tym wiatem 15.

Tak jak Rubaszow w Ciemnoci w poudnie16, nasze elity za


akceptoway oskarenie cywilizacji, rzucone przez pani Sontag,
i zgosiy si na ochotnika, pro bono , jako oskaryciele posikowi
w toczcym si procesie. Jeli wielu Amerykanw patrzy na swo
j histori z obrzydzeniem, kt moe ich za to wini? Jak pisze
Myron Magnet w Marzeniu i koszmarze /The Dream and the
Nightmare/
Campus za campusem odrzuca wiekopomne dziea oraz zamyka - jako
bdce nie na czasie - seminaria powicone wielkim ideom tradycyjnej cy
wilizacji Zachodniej.... Powsta alternatywny kanon - jak sdzono - bardziej
odpowiedni w nowej rzeczywistoci: Paul Goodman, Norman O. Brown,
Herbert Marcuse, Franz Fanon, Michel Foucault, James Baldwin, Malcolm
X 17. Nawet teksty piosenek Boba Dylana wypary Platona i Montaignea.
Istotnym przekazem by opresywny charakter Zachodniego spoeczestwa,
ktre pozwalao na zaspokajanie przyjemnoci wycznie uprzywilejowa
nym, tyrasko eksploatujc biednych i kolorowych zarwno u siebie w do
mu, jak w krajach Trzeciego wiata18
11 Susan Sontag (1933-2004) - amerykaska pisarka, publicystka i eseistka,
zaliczana do grona twrcw i teoretykw postmodernizmu. Wykadowczyni li
teratury i filozofii w wielu uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Harvarda. Anga
owaa si politycznie po stronie lewicy.Przyp.tum.
12 Joan Acocella, The Hunger Artist: Is There Anything Susan Sontag D o
esn't Want to Knowf New Yorker, 6 marca 2000, s. 68.
13 Termin matematyczny i informatyczny dotyczcy zastosowania technik
algebraicznych. Przyp. tum.
14 Synny amerykaski balet. Przyp.tum.
15 Susan Sontag, Partisan Review, Winter 1967, p. 57.
16 Ksika autorstwa Arthura Koestlera . Przyp.tum.
17 Radykalny dziaacz murzyski. Przyp.red.
18 Myron Magnet, The Dream and the Nightmare , William Morrow and
Company, Inc New York 1993, s. 203.

Katechizm rewolucji

77

Jak James Baldwin, czarnoskry pisarz, postrzega pod koniec


ycia wasne pastwo ? Nie byo w historii Ameryki - pisa - ani
nie ma obecnie ani jednej instytucji, ktra nie byaby rasistow
ska5,19 A Robin West w swoim tekcie Postpowy konstytucjona
lizm /Progressive Constitutionalism/ dodaje: Historia poli
tyczna USA [...] jest w znaczcej mierze histori niewyobraalnej
brutalnoci wobec niewolnikw, ludobjczej nienawici do rdzen
nych Amerykanw, rasistowskiej dewaluacji innych ni biaa ras
i ich kultur, zdegradowania kobiet do roli obiektu seksualnego...1920
Dekonstrukcjonista Jonathan Culler twierdzi, e Biblia musi by
pojmowana nie jako poezja czy opowiadanie, lecz jako bardzo sil
nie oddziaywujcy rasistowski i seksistowski tekst21. Takie po
gldy nie nale ju do rzadkoci i coraz czciej stanowi regu
w szkolnictwie wyszym USA.
W 1990 r. Uniwersytet Tulane ogosi nowy program Inicjaty
wa Dowartociowania Rasy i Pci Uniwersytetu Tulane (Initia
tives for the Race and Gender Enrichment of Tulane Universi
ty)22 . Przewodniczcy Uniwersytetu, Eamon Kelly, wyjani
skd ta naga potrzeba: arsizm i seksizm s wszechobecne w Ame
ryce i s one mocno ugruntowane w amerykaskich instytucjach.
Wszyscy stanowimy progenitur rasistowskiej i seksistowskiej
Ameryki.23 Ostatnie Sprawozdanie Komisji ds. Uczelni Wy
szych Stanu Nowy Jork na temat reformy programw naucza
nia podkrela potrzeb wieego spojrzenia na histori Ameryki:
Na przestrzeni wiekw Afroamerykanie, Azjaci, Portorykanie,
Latynoamerykanie oraz rdzenni Amerykanie - wszyscy oni byli
ofiarami kulturowego przeladowania i zamykania w stereotypach
przez instytucje [...] europejskie i amerykaskie24.
19
Camille O. Cosby, America Taught My Sons Killer to Hate Blacks, USA
Today, 8 lipca 1998, s. 15A.
20Unrelenting Hostility, Washington Times 8 padziernika 1998, s. A2.
21 Magnet, op. cit.,s. 207.
22 Program dotyczcy obligatoryjnego zatrudnienia mniejszoci rasowych
i kobiet. Przyp.tum.
23 Magnet, op.cit.,s.205.
24 How Minorities Are Damaged, Newsday, 10 wrzenia 1989, s. 1.

78

Rozdzia III

Taki jest przekaz, ktry sysz dzieci w szkoach oraz modzie


licealna25: Europejczycy i Amerykanie s winni ludobjstwa
rdzennych nacji tego kontynentu. Nasi przodkowie przywieli do
Nowego wiata miliony Afrykanw na statkach mierci, uczynili
z nich niewolnikw i zmusili do wykonywania cikiej pracy,
ktrej sami nie chcieli wykonywa, okaleczyli oraz zabili miliony
Narody Europy narzuciy ludziom kolorowym rasistowskie rei
my - zwaszcza w Afryce - i obrabowali ich z ich dbr. Chrzeci
jastwo przez czterysta lat koegzystowao z tym wszystkim i go
dzio si na niewolnictwo, imperializm, rasizm i seksizm.
Jak przebaczy majc tak wiedz - pyta stary czowiek
w Gerontion Eliota2^. Allan Bloom27 w Umyle zamknitym
(Closing of the American Mind) pisa: Jestemy przyzwyczaje
ni, e mwi si nam, i Ojcowie Zaoyciele (Founding Fathers) 282930
byli rasistami, mordercami Indian, przedstawicielami interesw
klasowych. Te oszczerstwa osabiaj nasze przekonanie o prawdzie
na temat wyszoci amerykaskich zasad i naszych bohaterw P
Dokadnie tak, bo to wanie maja na celu. Ameryka i Zachd zo
stay postawione przed trybunaem Flistorii i oskarone o - jak to
sformuowa Trybuna Norymberski - zbrodnie przeciwko ludz
koci. I zbyt czsto intelektualici Zachodu, ktrzy powinni bro
ni najwspanialszej i najbardziej dobroczynnej cywilizacji w histo
rii, wspieraj oskarycieli bd rozpoczynaj obron nolo
contendere20. Zbyt wielu z nich potrafi tylko wyjka obron
w stylu dobrego Niemca: Ale my o niczym nie wiedzielimy.
25 High school - w USA liceum przygotowujce do studiw wyszych.
Przyp.red.
26 James K. Robinson and Walter B. Rideout (red.)., A College Book of Mo
dem Verse. Row, Peterson and Company, Evanston, Illinois, 1960, s. 354.
27 (1930-1992) - amerykaski filozof i krytyk spoeczny. Przyp.tum.
28 Twrcy konstytucji. Przyp.tum.
29 Allan Bloomy The Closing of the American Mind . Simon & Schuster ,New
York 1987, s. 56.
30 Termin prawniczy oznaczajcy przyznanie si do winy w pewnym aspek
cie sprawy. Przyp. tum.

Katechizm rewolucji

79

Wysuwajc to oskarenie, rewolucja ma kilka wzajemnie si


uzupeniajcych celw: pogbi poczucie winy, moralnie rozbro
i i sparaliowa Zachd, oraz doprowadzi do tego, by w wyni
ku niekoczcych si przeprosin i reparacji majtek Zachodu zo
sta przetransferowany do jego oskarycieli. Jest to nic innego,
jak moralny szanta epickich wrcz rozmiarw, skok tysicle
cia. Jeli Zachd zezwala swym wrogom na takie naciganie, to
istotnie zasugujemy na to, eby nas obrabowano z naszego dzie
dzictwa.
Dlaczego tak wielu Zachodnich przywdcw nie jest w stanie
odeprze tych zarzutw? Bo w gbi serca Clinton, Jospin
i Schroeder wierz, e s one prawdziwe, i e Zachd jest winny.
Z jakiego innego powodu Bill Clinton podrowaby do Afryki,
eby przeprasza za niewolnictwo nastpcw wodzw plemien
nych, ktrzy apali i sprzedawali niewolnikw? Niewolnictwo ist
niao, nawet przed Arkansas31. Zachd nie wynalaz niewolnic
twa: Zachd pooy mu kres.
DLACZEGO, wedug katechizmu rewolucji, Zachd popeni
najwiksze okruciestwa, jakie zna historia? Odpowied brzmi:
poniewa narody Zachodu wierzyy, e ich cywilizacja i kultura
przewyszaj wszystkie inne i e maj prawo narzuca swe zasa
dy niszym cywilizacjom, kulturom i narodom. To jest radix
malorum , korze wszelkiego za - wiara, e jedna kultura moe
by wysza od innej (co prowadzi do wymordowania przedstawi
cieli tej innej). Wykorzenienie idei, e istniej wysze kultury i cy
wilizacje, jest wic pierwszym zadaniem tej rewolucji.
Naczeln zasad jest rwno. Kto grzeszy przeciwko rwno
ci, jest extra ecclesiam - poza kocioem. W nowej rzeczywistoci
adna religia ani adna kultura nie jest wysza od innych. Wszy
stkie s rwne. To jest wanie rnorodno - reprezentacja
spoecznoci wszystkich wyzna, kolorw skry i kultur w wie31
Zanim zosta prezydentem USA, Clinton by gubernatorem tego stanu.
Przyp. red.

80

Rozdzia III

loetnicznym, wielokulturowym narodzie, do czego wszyscy po


winnimy aspirowa i do ktrego, miejmy nadziej, dymy. Lo
giczne wic jest, e kady polityk, ktry by zabiega o gosy wy
borcw goszc, e cywilizacja i kultura Zachodu s wysze i e
chrzecijastwo jest jedyn prawdziw wiar, jest heretykiem
i stanowi zagroenie.
Jak istotnym jest to przekonanie dla naszego nowego kulturo
wego establishmentu?
W RO KU 1994 wojna kulturowa dotara do Lake County na
Florydzie, po tym jak rada szkolna przegosowaa stosunkiem
gosw trzy do dwch, eby dzieci byy uczone, i dziedzictwo
i kultura Ameryki przewyszaj inne kultur - te, niegdy istnie
jce, oraz wspczesne 32.Czonkini rady, Pat Hart, uwaajca
si za patriotk i chrzecijank, wyjania, e pomys zosta wpro
wadzony w odpowiedzi na multikulturow polityk edukacyjn
Florydy. Pani Hart stwierdzia, e nabywanie przez uczniw wie
dzy o innych narodach i kulturach jest jak najbardziej w porzd
ku, ale rwnoczenie powinno si ich take uczy, e ameryka
ska przewysza je pod kadym wzgldem 33
Zdumione zwizki nauczycielskie nazway t propozycj szo
winistyczn. Ludzie nie rozumiej celu i sensu tego wszystkie
go - powiedzia na amach New York Times Keith Mullins
z organizacji Nard na Rzecz Fundamentalnych Wartoci 34. Bu
rza, jaka si wwczas rozptaa wiadczy o tym, e ludzie dosko
nale rozumieli cel i sens. Czonkini rady szkoy, Judy Pearson, wy
janiaa t decyzj: Chcemy jeszcze raz podkreli, e
powinnimy w pierwszym rzdzie przekazywa uczniom wiedz
o Ameryce35. Gdybymy robili inaczej - powiedziaa p. Pearson
32 Carol Innerst, Multiculturalists Push Their Agenda; WantFar Right3School
Board Ousted, Washington Times, 10 sierpnia 1994, s.A4.
33 Ibid.
34 Larry Rohter, Battle over Patriotism Curriculum, New York Times, 15 ma
ja 1994,s.22.
35 Ibid.

Katechizm rewolucji

81

- i gdyby modzi ludzie czuli, e rodzima cywilizacja i kultura


jest nisza lub rwna innym, to nie mieliby motywacji, eby i na
wojn i broni naszego spoeczestwa36.
Jeden odszczepieniec oskary rad szkoy o podkopywanie
naszego systemu szkolnictwa37. Agencja Associated Press podaa:
Niektrzy nauczyciele i rodzice twierdz, e tak naprawd nau
cza si w ten sposb bigoterii38. Rzecznik narodowego Stowarzy
szenia Rad Szkolnych, Jay Butler, ostrzega, e "wartoci" w na
uczaniu ... to co, o czym syszymy wicej w miar podnoszenia
gowy przez religijn prawic39.
Miejscowy przewodniczcy nauczycielskich zwizkw zawo
dowych, Gai Burry oskary rad szkoy o pogwacenie Pierwszej
Poprawki40: Wikszo rady chce rozpocz od stwierdzenia, e
Ameryka jest przewysza we wszystkim inne narody, a dopiero
potem pracowa wstecz od tego punktu. ... To nie jest edukacja.
To indoktrynacja41. Ale czy rozpoczynanie od stwierdzenia, e
Ameryka jest po prostu rwna innym narodom, nie jest take in
doktrynacj?
Sercem caej tej dysputy jest pytanie Piata: C to jest prawda?
W mniemaniu rewolucji, Lak County sprzeciwio si prawdzie,
mwicej, e wszystkie kultury s rwne i e adna nie jest wy
sza od drugiej. Uznajc kultur Ameryki za wysz, pani Hart
i rada szkoy gosili herezj. Rewolucja nie moga zezwoli, aby
otwarte przeciwstawienie si najwaniejszemu jej dogmatowi by
o nauczane w Lak County jako prawda. Zaja wic stanowiska
bojowe. W jesiennych wyborach do rady szkolnej nastpia
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ike Flores, Board Demands Schools Teach American Superiority, Teachers
Say Bias, Associated Press, 25 maja 1994.
39 Ibid.
40 Pierwsza poprawka do Konstytucji Ameryki gwarantujca wolno prak
tyk religijnych, wypowiedzi, prasy, zgromadze. Przyp.tum.
41 Ike Flores, Board Demands Schools Teach American Superiority, Teachers
Say Bias, Associated Press, 25 maja 1994.

82

Rozdzia III

ogromna czystka i wszyscy zwolennicy koncepcji Najpierw


Ameryka zostali pokonani. Ludzie pozbyli si ekstremistw powiedzia Mullins42.
Epizod ten odsania prawdziwy charakter nowej, dominuj
cej u nas kultury Jeli chodzi o jej podstawowe wierzenia, to jest
ona gboko nietolerancyjna i nie cierpi jakiegokolwiek sprzeci
wu czy odmiennego zdania. Kady, kto nauczaby dzieci, e kul
tura Ameryki jest wysza, zostaje okrzyknity ekstremist,
ktry - skoro naucza kamstwa - nie ma czego szuka w szkoach
publicznych nowej Ameryki,.
SKORO NACZELN ZASAD rewolucji kulturowej jest
rwno, konsekwentnie naucza si, e prawdziwymi bohaterami
historii nie s zdobywcy, onierze i mowie stanu, ktrzy budo
wali pastwa Zachodu i tworzyli wspaniae imperia, lecz ci, ktrzy
walczyli o wysz spraw - o rwno ludzi. Std zakoczenie se
gregacji na Poudniu i apartheidu w Poudniowej Afryce s trium
fami wspanialszymi ni pokonanie komunizmu, a Mandela i Gandhi s prawdziwymi moralnymi bohaterami dwudziestego wieku.
Std te Martin Luther King stoi w panteonie Ameryki najwyej
i kady stan, ktry nie chce uzna dnia jego urodzin za wito
pastwowe ma zosta poddany bojkotowi. Ale jeli chodzi o Georgea Washingtona, to usunicie jego nazwiska ze szk nie jest
niczym nagannym. Czy nie by on wacicielem niewolnikw?
Czy nie uczestniczy w pogwaceniu rwnoci ludzi?
Tak, jak naczeln zasad rewolucji jest rwno, tak demokra
cja, wyraajca si w formule jedna osoba - jeden gos, jest naj
wysz i jedynie dopuszczaln form rzdw. I tylko ona moe
zosta narzucona si, jak miao to miejsce w przypadku Niemiec
i Japonii, i jak powinno byo zosta zrobione w Iraku. Interwen
cja wojskowa w interesie narodowym jest samolubna i niegodzi
wa, lecz interwencja moralna, ktra przelewa krew za demokracj,
42
Ike Flores, Candidates Who Backed Cultural Superiority * Defeated at Po
lls, Associated Press, 7 padziernika 1994.October 7, 1994.

Katechizm rewolucji

83

tak jak w Somalii, na Haiti i Bakanach - to co innego. No bo c


moe by od niej czystszego?
Opierajc si na takich standardach, rewolucja dokonuje mo
ralnej oceny toczonych przez Ameryk wojen. Wojna z 18 1243,
Wojna Meksykasko-Amerykaska44, wojny Indiaskie45 i Wojna
Hiszpasko-Amerykaska46 by moe zabezpieczyy kontynent
stosunkowo maym kosztem istnie ludzkich, lecz wojny te s na
zawsze zhabione zaborczym i szowinistycznym duchem Ame
ryki, ktra je prowadzia. I cho wojny w Korei i Wietnamie byy
prowadzone, aby uratowa te niewielkie narody przed morder
czym azjatyckim komunizmem, byy to wojny nierozsdne i nie
sprawiedliwe. Byo tak dlatego, e bylimy sprzymierzeni ze sko
rumpowanym reimem a walczylimy eby utrzyma te kraje
w naszym obozie podczas Zimnej Wojny, ktra nigdy nie bya tak
moralnie oczywista, jak wojna przeciwko faszyzmowi.
Poparcie udzielone przez prezydenta Nixona generaowi Pinochetowi dla obalenia Castroida - Salvadora Allende - byo czym
skandalicznym, podobnie jak pomoc Ronalda Reagana dla nikaraguaskich contras walczcych o odzyskanie swego pastwa z rk
prosowieckich sandinistw47. Inwazja Reagana na Grenad, prze
prowadzona po to, by wyzwoli t malek wysepk z rk stali
nowskiego bandyty, ktry zamordowa jej marksistowskiego przy43 Jedna z zapomnianych amerykaskich wojen, trwajca dwa lata, ktra na
zawsze potwierdzia niepodlego Stanw Zjednoczonych. USA nie udao si
podbi Kanady ale z drugiej strony, powstrzymay Brytyjczykw przed przej
ciem Baltimore i Nowego Orleanu. Przyp. tum.
44 1846-1848 wojna, w ktrej Ameryka chciaa zapewni mieszkacom Te
ksasu moliwo wyboru kraju do ktrego chcieliby nalee, na co nie chcia si
zgodzi Meksyk. Przyp.tum.
45 Okres wojen rozpocztych w 1540 roku, gdy konkwistador Francisco V
zquez de Coronado star si z wojownikami Zuni w Pueblo Hawikuh, a zako
czony w 1890 roku bitw z Siouxami w Wounded Knee. Okres ten, to walki z In
dianami o posiadanie Ameryki Pnocnej.
46 1898 -wojna bdca przejawem nasilajcej si od koca X IX w. rywalizacji
USA o wpywy na terenie Ameryki.
47 Marksistowska partyzantka w Nikaragui bdca wrogiem demokracji.

84

Rozdzia III

wdc, Mauricea Bishopa - bya amerykask agresj. Lecz inwa


zja Clintona na Haiti, aby przywrci do wadzy marksistowskie
go eks-ksidza, Ojca Aristide - to oczywicie interwencja na rzecz
demokracji, i jako taka, bya ona w peni uzasadniona.
Skoro jest to dobra wojna55, stosowane podczas jej trwania
rodki s -wedle katechizmu rewolucji - usprawiedliwione przez
cel. Tak, jak w porzdku byo to, e Lincoln uczyni si dyktato
rem, podepta konstytucj, uwizi dysydentw bez procesu i ze
zwoli generaom Shermanowi i Sheridanowi spali Poudnie na
popi. Wykorzenienie niewolnictwa usprawiedliwia zastosowa
ne rodki; nawet, jeli oznaczao to morze cierpie dla braci Amerykanw. Podobnie ma si rzecz w przypadku dobrej woj
ny55, II Wojny wiatowej, gdy zawarlimy sojusz z masowym
morderc Stalinem, gdy zrzucano bomby na miasta takie jak N a
gasaki, zabijajc w cigu kilku godzin tysice kobiet i dzieci. M o
emy j zaakceptowa, gdy nasze serca byy czyste, a nasz wrg
zy.
Richard Nixon zosta potpiony za mordercze bombardowa
nie55 Hanoi majce na celu wyzwolenie naszych jecw wojen
nych, bombardowanie, ktre wedug Wietnamu Pnocnego po
chono ycie 1900 ludzi w trzynacie dni. Jednak Harry Truman
pozostanie na zawsze bohaterem, mimo, e zarzdzi zrzucenie
bomby atomowej na Hiroshim i Nagasaki, zabijajc 140.000 cy
wilw, a take mimo przeprowadzenia Operacji Keelhaul, polega
jcej na odesaniu do domu dwch milionw rosyjskich jecw
wojennych na tortury i pewn mier48.
DLA R EW O LU C JI KULTUROW EJ wrg znajduje si za
wsze po stronie Prawicy, a rewolucja nigdy nie wybacza i nie za
pomina. Porwnajcie pogo za generaem Pinochetem, dyktato
rem, ktry zmiady castroizm w Chile, z wyrazami smutku na
48
1946-1947 major Denis Hills otrzyma rozkaz dokonania przegldu grupy
byych sowieckich winiw i odesania ich do ZSSR gdzie czekaa ich pewna
mier.

Katechizm rewolucji

85

wie o mierci prawdziwych mordercw- Mao, Chou En-laFa49


i Deng Xiaopinga 50.
Byron De La Beckwitch, oskarony o morderstwo lidera NAACP5152Medgara Eversa w Mississippi w 1963 r. by sdzony raz,
potem drugi i wreszcie, po trzydziestu latach, po raz trzeci i umie
ra w wizieniu, jak tego wymaga rewolucja, cho w tym samym
czasie ubiega si ona o ask dla Leonarda Peltier, ktry zamordo
wa dwch rannych agentw FBI po strzelaninie w Rezerwacie
Pine Ridge w roku 1975. Najnowsz ikon kulturow jest Mumia
Abu-Jamal skazany na mier i oczekujcy w kolejce na egzekucj
za zamordowanie policjanta w Filadelfii w 1981 roku, ktry wy
strzeli cay magazynek w rannego policjanta lecego w kauy
krwi. Stu profesorw historii nalegao, eby Mumia mia prawo
do ponownego procesu i eby zabjstwo tego policjanta postrze
ga w wietle historii 52 A poniewa Peltier jest Hindusem, a AbuJamal jest czarny, kwalifikuj si oni na czonkw poszkodowa
nych klas. Natomiast dwch martwych agentw FB I i martwy
glina - trzech biaych mczyzn - nie posiadaj adnych tego ro
dzaju praw.
R W N O goszona przez rewolucj jest znieksztaceniem
Jeffersonowskiej idei Wszyscy ludzie s rwni. Jefferson mia
na to, myli, e wszyscy zostali przez Stwrc obdarzeni tym sa
mym prawem do ycia, wolnoci i wasnoci, i wszyscy musz by
rwni wobec prawa. Odrzuca egalitaryzm53. Jak napisa do Joh49 Chiski lider komunistw w latach 1949 - 1972, wspzaoyciel Komuni
stycznej Partii Chin. W latach 1954-1969 Sekretarz Generalny Komitetu Cen
tralnego KPCh. W 1989 roku podj decyzj o uyciu siy w celu stumienia wy
stpie na placu Tiananmen.
50 Chiski przywdca od 1920 roku czonek Komunistycznej Partii Chin.
51 National Association for the Advancement of Coloured People - organi
zacja zaoona w 1909 roku walczca z przejawami rasizmu i segregacji rasowej.
52 Ronald Radosh, Mumia and the Historians, FrontPageMag.com, 2 lutego
2001.

53 Rwno polityczna, ekonomiczna, spoeczna i rwne prawa obywatelskie


dla wszystkich.

86

Rozdzia III

na Adamsa54 w 1813 r.: Zgadzam si z tob, e istnieje natural


na arystokracja wrd ludzi. Jej podoem s cnota i talent55.
Gdyby ocenia ludzi pod katem cnt i talentw, o wiele praw
dziwie) brzmiaoby twierdzenie: nie istnieje dwoje ludzi, ktrzy
byliby kiedykolwiek stworzeni rwnymi. W Ameryce nie chodzi
o rwno warunkw czy rwno osigni, ale o tak wolno,
ktra mogaby umoliwia powstanie naturalnej arystokracji
umiejtnoci, dokona, cnoty i doskonaoci - od sportu do sztu
ki czy nauki - po to, aby przewodzia nam ona, inspirowaa i usta
nawiaa dla nas wszystkich przykad godny naladowania i do
ktrego powinnimy dy. Hierarchie s rwnie naturalne, co
niezbdne. Wystarczy przyjrze si instytucjom, bdcym przy
kadem amerykaskiej doskonaoci: od Microsoftu do New York
Yankees56, od U. S. Marin Corps do Mayo Clinic57. Jak wiele
z nich jest prowadzonych w oparciu o demokratyczn zasad
jedna osoba - jeden gos?
Jak pokazuje historia, ludy, kultury i cywilizacje nie s sobie
rwne. Niektre czsto osigaj wielko, inne nigdy. adne
style ycia nie s rwne. adne religie nie s rwne. adne idee
nie s rwne. Czasami danie wiadectwa tej prawdzie wie si
z mczestwem, lecz najlepiej uzasadnione, wrcz narzucajce si
wiadectwo brzmi: Idee nie s sobie rwne. Cho wszystkie idee
maj prawo by wysuchane, nie oznacza to, e musz automa
tycznie otrzymywa prawo do szacunku. Pierwsza Poprawka58
nakada na nas obowizek tolerowania zarwno tego, co faszywe,
jak i tego, co prawdziwe, tego, co gupie na rwni z tym, co m
dre; lecz narody i spoecznoci staraj si oddziela ziarna od
plew, i odrzucaj plewy. Rewolucyjna idea rwnoci jest ide uto54 John Adams (1735 - 1826) to drugi prezydent USA (1 7 9 7 - 1801).
55 Thomas Jefferson, Letter to John Adams, October 28, 1813, [w:] Albert
Fried, The Essential Jefferson, Collier Books, New York 1963, s. 517.
56 Druyna baseballowa stanu Nowy Jork.
57 Mayo Clinic jest jednym z bardziej znanych szpitali w Stanach Zjednoczo
nych.
58 Pierwsza Poprawka do konstytucji Stanw Zjednoczonych.

Katechizm rewolucji

87

pijn, absurdaln i w rezultacie rujnujc. Tylko spoeczestwo,


ktre cakowicie stracio orientacj, nagradzaoby onierzy czar
nych beretw , ktrzy zgosili si na ochotnika do podjcia najbar
dziej ryzykownych zada i ktrzy przeszli najcisze wiczenia,
na rwni z kadym urzdnikiem, kucharzem czy pomywaczem
w armii. Czy to nie Lord Acton59 powiedzia, e jeli umiera de
mokracja, to zawsze zabija j rwno?
TA ZDEWALUOWANA FORM A rwnoci siga swymi ko
rzeniami rewolucji francuskiej, a nie amerykaskiej, siga korze
niami do dziewitnastowiecznych socjalistw, a nie do osiemna
stowiecznych amerykaskich patriotw. W istocie, skoro wszyscy
ludzie s obdarzeni rnorakimi talentami, umiejtnociami czy
cnotami, to rwno mona by osign jedynie w rezultacie ty
ranii. A to nie byoby w stylu Ameryki. Ci, ktrzy bez koca po
prawiaj szkolne testy badajce uzdolnienia uczniw, poniewa
ich wyniki koliduj z przyjtymi wczeniej zaoeniami, ktrzy
przydzielaj testowanym dodatkowe punkty za etniczne pocho
dzenie, by znw odrzuci te testy, bowiem wci nie przynosz
one oczekiwanych dowodw na rzecz ich tez, s beznadziejnymi
ideologami - ich faszywe idee dotyczce ludzkiej natury nigdy
nie przetrwaj pierwszego zderzenia z rzeczywistoci.
Rwno podobn do tej, jakiej uczy rewolucja, moemy zna
le w trzecim rozdziale bajki Alicja w Krainie Czarw5. Gdy
wszyscy biegali w kko przez p godziny i pytali Ale kto wy
gra?55, Dodo odpowiedzia: Wszyscy wygrali i wszyscy powinni
dosta nagrody60.
ZWYKA TOLERAN CJA, jak powiedzia G. K. Chesterton61
jest cnot ludzi, ktrzy ju w nic nie wierz. Ale nasza nowa wiara
jest tolerancyjna jedynie w stosunku do tego, co uznaje za mao
59 John Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902) - brytyjski filozof i hi
storyk, reprezentant klasycznego liberalizmu.
60 Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland Franklin Center, Pa.:
The Franklin Library, 1980, s. 30-31.

88

Rozdzia III

wane, a s to wedug niej seks, pornografia, nieprzyzwoity jzyk,


grubiaskie zachowanie, niechlujny ubir i obsceniczna sztuka.
Nie toleruje za wycznie tych, ktrzy przeciwstawiaj si jej
wieckim dogmatom.
W tej nowej epoce moecie sobie nakrci film przedstawiaj
cy Jezusa Chrystusa jako sabeusza, poncego dz do Marii
Magdaleny, jak zrobiono to w Ostatnim kuszeniu Chrystusa.
Ale sprbujcie tylko zasugerowa zwizek pomidzy inteligencj
i dziedziczeniem, jak zrobi to Charles Murray w The Bell Cu
rve6162, a dowiecie si, co znaczy wej w drog rewolucji. Lokal
ny sklepik moe sprzeda prezerwatywy trzynastolatkom, ale
sprbujcie sprzeda tym samym dzieciakom papierosy, a zosta
niecie oskareni o zagroenie zdrowia i naraanie ich morale na
niebezpieczestwo. Ksiki, w ktrych twierdzi si, e Bg nie
yje, w. Pawe by homoseksualist, lub stwierdzajce, e celibat
jest kalectwem, ksiki sugerujce, e Pius X II by Papieem-Hitlerem, otrzymaj ciepe recenzje za miao, progresywno i brak czoobitnoci. Ale jeli tylko wymknie ci si co, co
moe by uznane za rasistowsk inwektyw, jak przydarzyo si
to senatorowi Byrdowi 63, albo wulgarnego okrelenia homose
ksualisty, jak zrobi to republikanin Dick Armey, uywajc wobec
posa Barneya Franka epitetu Barney Fag - Barney-peda ~
a trudno ci bdzie unikn prgierza.
W dziewitnastym wieku, w wielu stanach Ameryki blunierstwo byo uznawane za przestpstwo. Dzisiaj blunierstwo, wu61 (1874-1936) - angielski dziennikarz, pisarz i poeta.
62 W ksice tej autorzy (Richard Herrnstein i Charles Murray) twierdz,
e istnieje rnica w redniej wysokoci ilorazu inteligencji midzy czarny
mi a biaymi Amerykanami i wynika ona zarwno z czynnikw genetycz
nych, jak i z warunkw rodowiskowych. Przyp.tum.
63 Senator uy okrelenia White Niger- biay Murzyn podczas rozmowy na
temat stosunkw rasowych. Przyp.tum. Polskie tumaczenie sowa Niger
oznacza po prostu czowieka o czarnym kolorze skry, w USA ma wydwik
pogardliwy, cho kocielne piewniki sprzed kilkudziesiciu lat przy tytuach
pieni gospel zawieray notk negro spiritual i nikomu to nie przeszkadzao.
Przyp. red.

Katechizm rewolucji

89

garnoc i obsceniczno s akceptowane, nawet w godzinach naj


lepszej ogldalnoci TV, natomiast etniczne dowcipy uwaane s
za mow nienawici55, ktr naley surowo ukara. Moemy
' oszczdzi baptystw" - powiedzia darwinista David Dennett lecz pod warunkiem, e nie bdzie to oznacza tolerancji dla ich
celowego wprowadzania w bd naszych dzieci w tym, co dotyczy
wiata naturalnego5564 Dennet ostrzega kreacjonistw: Moecie
do woli wyznawa lub tworzy wszelkie Creda religijne, na jakie
tylko macie ochot, jeli tylko nie stan si one publicznym utra
pieniem. ...Tych, ktrzy si nie dostosuj, ktrzy nie zachowaj
umiaru i ktrzy bd nalega na zachowanie tylko najczystszych
i najdzikszych odmian swego dziedzictwa, bdziemy zmuszeni,
cho niechtnie, zamkn lub rozbroi5565.
O to oblicze wojujcego ducha modernistycznej ortodoksji.
Z BRO D N IE N IENAW ICI
Jak kada religia, nowe wyznanie ma swj wasny katalog zbro
dni moralnych. Najpaskudniejsze s zbrodnie nienawici55, ataki
motywowane nienawici z powodu koloru skry ofiary, jej wy
znania, pochodzenia narodowego, czy orientacji seksualnej.
Jasne wic, e morderstwa dokonane na osobach Jamesa Byrda
i Matthew Sheparda byy tchrzliwymi i godnymi pogardy akta
mi, ktre zasuguj na maksymaln kar. Lecz dlaczego te dwa
morderstwa, z pitnastu tysicy rocznie popenianych, stanowi
powd specjalnego potpienia przez nasze elity polityczne i kul
turalne? W kocu, zabjcy byli nikim. W przypadku Byrda, mor
derc by napany byy skazaniec; w przypadku Sheparda, zabj
cy byli zbirami, miernotami.
To prawda, e zabjstwo Byrda, wleczonego za ciarwk,
byo wyjtkowo makabryczne, lecz to nie kwalifikowao tej zbro
dni jako zbrodni nienawici. Zostaa ona jednak potraktowana ja-645
64 David Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of
Life (New York: Touchstone Books, 1995), p. 516.
65 Ibid.

90

Rozdzia III

ko taka, poniewa Byrd by czarny i poniewa jego zabjcy wy


brali go, bo by czarny Shepard zosta pobity do utraty przytom
noci i przywizany na mrozie acuchem do potu, bo czyni se
ksualne propozycje w stosunku do jednego z dwch zbirw,
ktrzy nastpnie zdecydowali si go obrabowa i zabi. Jego za
bjstwo byo zbrodni nienawici, bo Sheperd by homoseksuali
st, a jego zabjcy biaymi heteroseksualnymi mczyznami, roz
wcieczonymi tym, e jednemu z nich zoono homoseksualn
propozycj. Gdyby Shepard zosta zamordowany w ten sam bru
talny sposb przez swoich byych kochankw, jego zabjstwo nie
byoby zbrodni nienawici, a jego mier nie wzbudziaby pierw
szoplanowej uwagi.
Wszyscy mamy swe uprzedzenia, wic pozwlmy i autorowi
przyzna si do swoich. Gdyby zabjcy Matthew Sheparda wy
brali szesnastoletni dziewczynk zamiast dwudziestojednoletniego geja, jej gwat i morderstwo byoby dla mnie nawet wik
szym zem. Mimo to w obu wypadkach zabjcy powinni
otrzyma tak sam kar. I gdyby zabjcy Jamesa Byrda byli czar
ni, albo Byrd biay, jego mier na skutek cignicia za samocho
dem byaby rwnie straszliwym okruciestwem, uzasadniajcym
naoenie takiej samej kary.
Dlaczego te dwa okrutne morderstwa zostay wybrane przez
prezydenta i media, jako szczeglnie godne uwagi? Bo idealnie
pasuj do rewolucyjnej filozofii. W jej katechizmie, morderstwo
homoseksualistw, dlatego, e s gejami, i czarnych, dlatego, e s
czarni, kwalifikuje si do najgorszych ze zbrodni, gorszych nawet
ni gwat zakoczony morderstwem szesnastoletniego dziecka.
Skd mamy pewno, e tak jest? Ot, w niecay rok po morder
stwie Sheparda, dwch mczyzn z Arkansas zostao oskaro
nych o morderstwo trzynastoletniego Jesse Dirkhisinga. O to
szczegy, jak podaa je agencja Associated Press:
Wedug policji, Davis Carpenter Jr., lat 38, i Joshua Brown, lat 22, podali
narkotyki i zawizali oczy Jesse Dirkhisingowi, zakneblowali go majtkami,
przymocowali do materaca tam i paskami, twarz do dou. Nastpnie cho
piec by wielokrotnie gwacony i sodomizowany rnorakimi przedmiotami,

Katechizm rewolucji

91

dopki - jak podaj oficerowie ledczy - nie udusi si z powodu pozycji,


w jakiej lea.
W mieszkaniu policja znalaza odrczne instrukcje i szkic pokazujcy
sposb uoenia chopca. Inne notatki opisyway najwyraniej niezaspokojo
ne fantazje dotyczce molestowania innych dzieci...
W noc mierci chopca, Brown wielokrotnie go gwaci, podczas gdy Carpenter si temu przyglda, podaje policja. Brown, zrobiwszy sobie przerw
na zjedzenie kanapki, zauway, e chopiec przesta oddycha66.

Carpenter i Brown byli kochankami i Carpenter masturbowa


si, podczas gdy Brown gwaci chopca. Jednak to torturowanie,
gwat i morderstwo prawie nie znalazy oddwiku w narodowej
prasie. Dlaczego? Bo bya to zbrodnia seksualna, a nie zbro
dnia nienawici; ukazanie homoseksualistw w aktach sady
stycznego barbarzystwa najwyraniej nie pasuje do scenariusza
typu zoczyca i ofiara naszych elit kulturalnych. Nawietlenie
brutalnoci Carpentera i Browna podwayoby przecie obowi
zujcy schemat. Krytyk medialny Brent Bozell pisze:
Gdyby Jesse Dirkhising zosta zastrzelony w swojej szkole w Arkansas,
natychmiast staby si narodow sensacj. Gdyby by gejem, a jego napastni
cy heteroseksualistami, historia ta byaby tematem wiodcym we wszystkich
stacjiach. Ale adne liberalne media nie omieliy si jako pierwsze opowie
dzie makabryczn histori morderstwa, w ktrej czarnymi charakterami by
li dwaj geje67.

Washington Times, jako jedna z nielicznych krajopwych ga


zet, relacjonowaa przebieg procesu Browna:
Dysproporcja [jeli chodzi o ilo wzmianek w oglnonarodo
wych mediach dotyczcych zamordowania Sheparda i Dirkhisinga] - pisa Andrew Sullivan, homoseksualista, publicysta Nowej
Republiki- jest nie tylko faktem, jest po prostu poraajca68. Sul66 David A. Lieb, Two Men Accused of Murder.; Rape o f 13-Year-Old Boy, As
sociated Press, 2 listopada 1999.
67 L. Brent Bozell III, No Media Spotlight on Sex Killing o f Boy, Washington
Times2 listopada 1999, s. A 14.
68 Andrew Sullivan, The Death of Jesse Dirkhising, Pittsburgh-Post Gazette,
1 kwietnia 2001, s. El.

92

Rozdzia III

livan wyszuka w bazie danych Nexis69 w pierwszym miesicu po


zabjstwie trzy tysice opublikowanych historii dotyczcych
morderstwa Sheparda, a tylko czterdzieci sze dotyczcych
umiercenia Jesse Dirkhisinga. FO X NEWS byo jedyn sieci
transmitujc doniesienia z procesu Browna , sdzonego i skazane

go za popenienie morderstwa. Wiekie Media stay si narzdziem


komunikacji w rkach kulturowej rewolucji.
N IED U G O po mczeskiej mierci Byrda, w rwnie okrut
ny sposb zgin szecioletni Jake Robel. Christy. Jego matka zo
stawia go przypitego pasem na tylnym siedzeniu swojego samo
chodu marki Chevy Blazer i wesza do baru serwujcego kanapki
na wynos w Independence, w stanie Missouri. Christy zostawia
kluczyki w stacyjce. Kim Davis, ktry niedawno wyszed z wi
zienia, widzc, e wchodzi ona do baru, wskoczy na fotel kierow
cy. Christy Robel wybiega eby ratowa syna, otworzya tylne
drzwi, starajc si go wycign z samochodu. Davis wypchn
chopca, wci przypitego pasem, i ruszy. Christy Robel krzy
czaa przeraliwie, eby si zatrzyma. Davis spojrza na tylne sie
dzenie, potem w lusterko wsteczne i przypieszy cignc chop
ca za samochodem przez pi mil a do momentu, gdy zosta
zatrzymany przez kierowc, ktry zauway ciao chopca ci
gnite po autostradzie. Dlaczego ta zbrodnia nie przycigna
oglnonarodowej uwagi? Bo Jake Robel by biay a Davis czarny.
D ZIESI D N I przed Boym Narodzeniem 2000 roku,
w Wichita dopuszczono si jeszcze gorszego okruciestwa ni to,
ktrego ofiarami byli Matthew Shepard czy James Byrdow. Pi
ciu modych ludzi bawio si na prywatce, kiedy do ich domu
wtargnli dwaj bracia w wieku dwudziestu trzech i dwudziestu lat.
Wsadzili oni tych modych ludzi do samochodu, zawieli do ban
komatu, zmusili do wybrania pienidzy, a nastpnie zabrali na bo
isko piki nonej. Dwie kobiety zmusili do rozebrania si, a na69 Witryna internetowa LexisNexis

Katechizm rewolucji

93

stpnie zgwacili. Pniej ofiary zostay zmuszone pod grob pi


stoletu do uprawiania seksu ze sob. Na koniec kazano wszyst
kim uklkn i zastrzelono strzaem w gowy. Trzech modych
mczyzn i jedna kobieta zginli. Druga kobieta, ktr pozosta
wili rann, mylc, e umrze, naga i pokrwawiona pobiega po po
moc, podczas gdy bracia odjechali eby spldrowa dom ofiar.
Heather Muller, miaa lat dwadziecia pi, wszyscy pamitaj
j, poniewa przepiknie piewaa. Aaron Sander wanie wrci
z St. Mary College and Seminary w Emmitsburgu w stanie Mary
land, gdzie zdecydowa, e zostanie ksidzem. Bradley Herman,
lat dwadziecia siedem, by przyjacielem Aarona. Jason Beford, lat
dwadziecia sze, by nauczycielem i trenerem w liceum w miej
scowoci Augusta. Zamierza owiadczy si kobiecie, ktra prze
ya ten horror i kupi piercionek oraz ksik - poradnik, trak
tujc o tego rodzaju rzeczach. Jason nie mia szansy owiadczy
si czy da jej piercionek, pisze Frank Morriss w Wanderer. Ko
ci katolicki w jego miecie rodzinnym Pratt okaza si za, by
pomieci uczestnikw pogrzebu; ceremonia zostaa wiec prze
niesiona do obszerniejszego kocioa metodystw70. Na chwil
przed mierci, Jason Befort zosta zmuszony do ogldania, jak
gwacona jest kobieta, ktr pragn polubi...
Autor relacji nie wspomina jednak o tym, e wszystkie ofiary
byy biae, a zabjcy czarni. Gdyby rasy znalazyby si w odwrot
nym ukadzie, byaby to najwiksza zbrodnia nienawici dziesi
ciolecia. Jednak to okruciestwo nigdy nie trafio na pierwsze
strony gazet krajowych. Dlaczego? Poniewa historia ta nie pa
sowaa do poprawnej politycznie melodramatycznej wersji o czar
noskrej ofierze i biaym przeladowcy, pisze publicysta i autor
David Horowitz71.
Wydaje si, e Horowitz trafi w sedno sprawy. Wedug Indeksu
wiodcych wskanikw kulturowych72, Afroamerykanie, cho sta70 Frank Morriss, Compassion and Forgiveness Do Not Negate Justice, Wan
derer, 4 stycznia, 2001, s. 4
71 David Horowitz, Racial Witch-Hunt, Salon.com, 22 stycznia 2001.
72 Ksika autorstwa Williama Bennetta zawierajca spoeczne dane staty
styczne. Przyp. tum.

94

Rozdzia III

nowi tylko 13 % naszej populacji, s odpowiedzialni za 42% wszy


stkich cikich przestpstw i ponad poow morderstw popenia
nych w Stanach Zjednoczonych73 Statystyki przestpstw midzyrasowych pokazuj jeszcze bardziej szokujcy model uprzedzenia.
W 1990 roku Profesor William Wilbanks z Wydziau Prawa
Karnego (Department of Criminal Justice) na Midzynarodo
wym Uniwersytecie Florydzkim wkurzy si z powodu kampanii
koncentrujcej uwag na zbrodniach dokonywanych na czarnych,
gdy zdawaa si ona traktowa napaci na biaych jako mniej
godne potpienia. Po wnikliwych badaniach danych z 1987 roku
Departamentu Sprawiedliwoci dotyczcych ofiar zbrodni, Wil
banks odkry i ogosi co nastpuje:
W 1987 roku, biali przestpcy wybrali czarne ofiary w 3%
cikich przestpstw, a czarni przestpcy wybrali biae ofiary
w 50% wypadkw.
W wypadku zbrodni gwatu, biali przestpcy wybierali czar
ne kobiety w 0% swych napaci, a czarni przestpcy wybrali biae
kobiety w 28% wypadkw. Wrd osiemdziesiciu trzech tysicy
wypadkw gwatu, Wilbanks nie znalaz przypadku, kiedy gwaci
ciel by biay, a ofiara czarna.
Biali przestpcy w 2% wybierali czarnych na ofiary rabun
kw, lecz czarni przestpcy wybierali biae ofiary a w 73% przy
padkw74.
Gdy Profesor Wilbanks po raz pierwszy oznajmi te zaskakuj
ce i przygnbiajce liczby, nie zostay one obalone, zakwestiono
wane, nie spotkay si ze sprzeciwem: zapanowaa po prostu cisza.
Dziesi lat pniej, w roku 1999, Washington Times opubliko
wa wyniki bada dotyczcych przestpstw midzyrasowych,
przeprowadzonych przez Fundacj Nowego Wieku /New Centu
ry Foundation/, ktre opieray si na statystykach Departamentu
73 William J. Bennett, Index o f Leading Cultural Indicators . Broadway Books
,New York 1999,s. 17.
74 William Wilbanks, Frequency and Nature o f Interracial Crimes, submitted
for publication to Justice Professional, 2 listopada 1990, s. 2-9.

Katechizm rewolucji

95

Sprawiedliwoci z 1994r. Badania N C F potwierdziy odkrycia


Wilbanksa.
Czarni popenili 90% midzyrasowych cikich przestpstw
w 1994 r.
Skoro czarni stanowili 12% populacji 75, dane te oznaczay,
ze szansa na popenienie przez nich aktw midzyrasowej prze
mocy bya pidziesit razy wiksza ni w przypadku biaych
Czarni, 100 do 250 razy czciej ni biali, skonni byli dopu
szcza si (w ramach gangw) midzyrasowych gwatw i napaci.
Nawet w kategorii zbrodni nienawici - stanowicych mniej
ni 1% midzyrasowych zbrodni - czarni okazali si by dwukrot
nie bardziej skonni wystpowa w roli napastnikw ni ofiar76.
Badania N C F pokazay, e Amerykanie pochodzenia azjatyc
kiego stanowili najmniej agresywn grup, popeniajc tylko poo
w cikich przestpstw w porwnaniu do biaych Amerykanw.
Liczby te musiay by wielce nieprzyjemne dla milionw po
rzdnych Afro-Amerykanw. Jednake ukazay one naczeln za
sad kulturowej rewolucji jako Wielkie Kamstwo - bdce jedno
czenie zoliwym oszczerstwem - mwice, e Ameryka jest
narodem, gdzie czarni s stale naraeni na ryzyko ze strony biaej
wikszoci. To wanie w amerykaskich spoecznociach mniej
szociowych poziom przestpczoci jest najwyszy; to z tych
spoecznoci pochodz zbrodnie midzyrasowe. Nie rozwiemy
adnego problemu oszukujc siebie samych.
Najwyraniej ta samo okazuje si by prawd i w Anglii. Ana
lizujc dane dotyczce przestpstw midzyrasowych zebrane
w Statystykach rasowych systemu prawa karnego, publicysta
John Woods odkry, e spord spowodowanych wzgldami ra
sowymi przestpstw popenionych w roku 1995, 143.000 zo
stay popenione przeciwko mniejszociom, a 238.000 przeciwko
biaym. Woods konkluduje:
Jeli mniejszoci etniczne stanowi 6% populacji Wielkiej Brytanii, i do
konuj 238.000 napaci rocznie, a biaa populacja stanowica 94% caoci po75 Poprzednio Autor podawa cyfr 13 % - przyp.red.

96

Rozdzia III
pulacji, dokonuje 143.000 przestpstw rasowych rocznie, to wyglda na to,
e per capita, mniejszoci etniczne dokonuj okoo 25 razy wicej prze
stpstw rasowych ni biaa populacja7677.

Przewodniczcym Funduszu Nowego Wieku jest Jared Taylor,


autor Dobrymi chciami wybrukowane: Fiasko poprawnych sto
sunkw rasowych we wspczesnej Ameryce, kontrowersyjnej po
zycji w dyskusji dotyczcej zbrodni i rasy. Lecz statystyki N C F
s oparte na danych Departamentu Sprawiedliwoci i id doka
dnie tropem odkry Wilbanksa i Woodsa. Mimo, i s one nie do
obalenia, to praktycznie s ignorowane.
Gdy Washington Times zapyta Morgana Reynoldsa, dyrekto
ra Criminal Justice Center (Centrum Zwalczania Przestpczoci)
przy Krajowym Centrum Analiz Politycznych w Dallas, o komen
tarz dotyczcy bada N C F na temat przestpstw midzyrasowych,
ten wzruszy on ramionami: To kwestia, ktra jest pomijana przez
wikszo biaych badaczy, bo moe ci tylko wpdzi w kopoty.
...Nie jest to nowoci dla nikogo, kto ledzi temat rnic pomidzy
przestpstwami i ras, ale jest to politycznie niepoprawne78. Badacz
przestpczoci, James Q. Wilson, stwierdza, e aspekty rasowe s
zbyt draliwe dla publicznej dyskusji79. Lecz jeli to prawda, to dla
czego zbrodnie nienawici maj a takie znaczenie?
ZBRO D N IA zawsze jest zbrodni i powinna zosta ukarana,
bez wzgldu na wyznanie czy kolor skry osoby, ktra si jej do
puszcza. Sprawiedliwo powinna by lepa na kolory. Niestety,
kampania kodyfikowania niektrych przestpstw jako zbrodni
nienawici nie ma nic wsplnego ze sprawiedliwoci, natomiast
wszystko wsplne z ideologi. Nasze elity kulturalne chc, aby
76 Robert Stacy McCain, Hte Crimes N ot Big Problem in Race Relations,
Study Finds; Black-on-White Crime More Frequent and More Damaging, Wa
shington Times 1 czerwca 1999, s. A2.
77 John Woods, Race and Criminal Cowardice. Right Now!, padziernik
2000, s. 11.
78 McCain, op.cit., s. A2.
79 Ibid.

Katechizm rewolucji

97

Amerykanie postrzegali swj kraj dokadnie w ten sam sposb,


w jaki one go widz - jako rasistowski kraj potrzebujcy odkupie
nia, kraj, w ktrym biali mczyni stanowi dominujc i najbar
dziej niebezpieczn grup wrd przestpcw. Prawda nie ma
znaczenia: jeli morderstwo poczone z gwatem na szeciolatku,
wleczenie na mier za samochodem szeciolatka przez czarnego
byego skazaca, czy te rasistowski akt okruciestwa z Witchita
nie pasuj do obowizujcego schematu, lub, co gorsza, przecz
scenariuszowi - histori naley wyciszy.
Wedug katechizmu rewolucji, trzydzieci morderstw mo
dych mczyzn popenionych przez sadyst Johna Wayne Gacy,
nie kwalifikowao si do tego, by uznano je za zbrodnie nienawi
ci, ale gdyby Gacy zosta pobity przed barem gejowskim za ska
danie propozycji chopcu z tej samej grupy, zdarzenie takie zosta
oby uznane za zbrodni nienawici. Morderstwo Kinga
kwalifikowaoby si na zbrodni nienawici, bo jego zabjca, Ja
mes Earl Ray, nienawidzi Kinga jako czarnego przywdcy; ale
morderstwo Johna F. Kennedyego przez zwolennika Castro czy
Roberta Kennedyego przez palestyskiego ekstremist - ju nie
jest zbrodni nienawici.
Jak podczas mszy, nieustanne uobecnianie Ostatniej Wieczerzy
jest sakramentem katolicyzmu, tak cige recytacje brutalnych
szczegw zbrodni nienawici stay si wirtualnym sakramentem
nowej wiary. Prototyp zbrodni nienawici ma zawsze t sam fa
bu, swego bohatera, czarny charakter i ofiar i postpowcw,
stawiajcych czoa biaym bigotom w imieniu bezbronnych
mniejszoci. A poszukiwania nowych zbrodni nienawici przez
media, ktre stay si propagandowym ramieniem rewolucji, nig
dy nie ustaj. Bo kada nowo odkryta zbrodnia nienawici po
twierdza nieomyln doktryn: w gbi duszy Ameryka jest homotobicznym, bigoteryjnym narodem. Jak mwi Susan Sontag, Biaa

rasa jest rakiem toczcym histori ludzkos'ci...


Lecz jak tej nowej religii udao si zawadn chrzecijask
i konserwatywn Ameryk, jak bya ona zaledwie wczoraj? Skd
ta religia pochodzi?

R ozd zia IV

&

::l
Czterech jedcw rewolucji
Kto wyzwoli nas z jarzma zachodniej cywilizacji? 12
- Gyrgy Lukdcs,
teoretyk marksizmu
Prawdziwie sprawne totalitarne pastwo to takie, w ktrym wszechwadny za
rzd skadajcy si z politycznych bossw wraz z armi menagerw kontroluj po
pulacj niewolnikwy ktrzy nie musz by przymuszani, bo kochaj sw sub. 3
- Aldous Huxley
Nowy wspaniay wiat"

Gwny korze rewolucji, ktra przeja instytucje kulturalne


republiki amerykaskiej siga o wiele dalej ni w lata 60-te, bo do
sierpnia 1914 roku -pocztku I wojny wiatowej, ktr historyk
Jacques Barzun nazywa podmuchem, ktry cisn wspczesny
wiat na drog wiodc do samozniszczenia.
4 sierpnia 1914 roku wszyscy socjaldemokraci w Reichstagu4
co do jednego zgodzili si na wojn, przyczajc si do orgii pa
triotyzmu, gdy armie Rzeszy miadyy Belgi. Marksici byli
zdumieni. Dawno przewidywana wojna europejska miaa by ich
1 Aluzja do czterech jedcw Apokalipsy- przyp. red.
2 Michael Loewy, Georg Lukdcs from Romanticism to Bolshevism. Tum. Pa
trick Caniller, NLB, London 1979., s. 112. Cytowany przez Raymonda V Raehn'a w:The Historical Roots of Political Correctness, The Free Congress Rese
arch and Education Foundation.
3 We Won't Be Slaves to Enemies o f the Truth, Milwaukee Journal Sentinel, 3
padziernika 1999, s. 5.
4 Reichstag - parlament Rzeszy (1871-1945). Przyp. tum

Czterech jedcw rewolucji

99

czasem. Proletariusze wszystkich krajw , czcie si! - grzmia


Marks w zakoczeniu Manifestu komunistycznego. Marksici
byli przekonani, e gdy przyjdzie wojna, lud pracujcy podniesie
si i zbuntuje przeciwko swym wadcom, a nie przeciwko swym
braciom robotnikom z ssiednich krajw. Tak si jednak nie stao.
Najwiksza partia socjalistyczna Europy zostaa przeksztacona
w parti wojenn, a robotnicy odrzucili swe narzdzia pracy i po
szli walczy z pieni w sercu. Jak opisuje to historyk Barbara
Tuchman:
Gdy nadszeda karta powoania, robotnik, o ktrym Marks mwi, e nie
ma ojczyzny, zidentyfikowa si z pastwem, a nie ze swoj klas. Okaza si
takim samym czonkiem rodziny narodowej, jak kady inny czowiek. Sia
drzemicej w nim niechci, ktra miaa obali kapitalizm, znalaza lepszy cel
w cudzoziemcu. Klasa pracujca posza na wojn chtnie, wrcz ochoczo, tak
jak klasa rednia, jak klasa wysza, jak cay gatunek 5.

Marksici wyszli na gupcw.


Kiedy horror frontu zachodniego rozwija si, czekali. Lecz na
wet Ypres, Passchendaele i Somma 6, gdzie setki tysicy brytyj
skich onierzy poszy na mier walczc o kilka jardw bota, nie
spowodoway powstania robotniczego w ojczynie Rewolucji
Przemysowej. Ani niemiecka ani francuska klasa robotnicza nie
zbuntoway si rwnie pod Verdun 7. Bunt we francuskich oko
pach w 1917 roku zosta szybko stumiony. Nowe ciosy nadeszy
pod koniec wojny.
Po rosyjskiej rewolucji, dokonano komunistycznych zama
chw stanu w Budapeszcie, Monachium i Berlinie. Komunici ba
warscy szybko zostali zmiadeni przez niemieckich weteranw
wojennych. Ra Luksemburg, ktra prowadzia powstanie
Zwizku Spartakusa8 oraz Karl Liebknecht, zostali pobici i za
5 Barbara Tuchman, The Proud Tower: A Portrait of the World Before the War:
1890-1914 . Ballantine Books, New York 1993, s. 462.
6 Ypres, Passchendaele i Somma - miasta w Belgii i Francji gdzie rozegray si
krwawe bitwy I Wojny wiatowej.
7 Ibid.
8 Zwizek Spartakusa, organizacja rewolucyjna komunistw niemieckich za
oona w 1918 roku.

100

Rozdzia IV

strzeleni w Berlinie przez Freikorps 9. Reim budapeszteski Be


li Kuna10 istnia kilka miesicy. Rewolucjonistom nie udao si po
zyska robotnikw dla rewolucji wznieconych w ich imieniu.
Trocki chcia sprawi, by Armia Czerwona bya ostrzem
wczni rewolucji. Napad na Polsk, lecz zosta cofnity z po
wrotem do linii Wisy przez polskich patriotw dowodzonych
przez marszaka Pisudskiego. Nie udao si nic z tego, co prze
widywali marksici. Ich godzina wybia i mina. Robotnicy Za
chodu, mityczny proletariat, odmwili grania roli, ktr wyzna
czya im historia. Jak Marks mg si tak myli?
Dwch uczniw Marksa rozpoczo wic wyjanienia. Tak,
Marks si pomyli, bo kapitalizm wcale nie zubaa robotnikw.
Faktycznie, grupa ta miaa si coraz lepiej, za do rewolucji si nie
przyczya, bo dusza jej bya przez dwa tysice lat nasczana
chrzecijastwem, co uczynio j lep na jej prawdziwy interes
klasowy.
Dopki chrzecijastwo i zachodnia kultura, te systemy od
pornociowe kapitalizmu, nie zostan wykorzenione z duszy
czowieka zachodu, marksizm nie bdzie mg si tu zakorzeni,
natomiast rewolucja zostaaby zdradzona przez robotnikw,
w ktrych imieniu miaaby by toczona. Trawestujc Nowy Testa
ment, sowo Marksa, owo ziarno rewolucji, upado na kamienist
gleb chrzecijastwa i obumaro. Postawiwszy wszystko na kla
s robotnicz, marksici postawili na niewaciwego konia.
Pierwszy z owych uczniw, agent Kominternu, Wgier Gyorgy
Lukacs, ktrego praca Historia i wiadomo klasowa przynio
sa mu rozgosjako teoretykowi marksizmu i rywalowi samego
Marksa., mia na ten temat nieco inny pogld. Jedyne rozwiza
nie widziaem w rewolucyjnej destrukcji spoeczestwa - powie
dzia Lukacs - Oglnowiatowa zmiana wartoci nie moe mie
9 Freikorps ( - wolny korpus) - niemiecka organizacja paramilitarna utworzo
na po I Wojnie wiatowej.
10 Bela Kun - Zyd wgierski, w 1919 r. zorganizowa krtkotrwa, ale bardzo
krwaw rewolucj komunistyczn.

Czterech jedcw rewolucji

101

miejsca bez unicestwienia przez rewolucjonistw starych warto


ci i stworzenia nowych.11 Jako ludowy komisarz do spraw kultu
ry za czasu reimu Beli Kuna, Lukacs wprowadzi w ycie, jak sam
je okreli demoniczne idee, znane pniej jako terroryzm kul
turalny.
W ramach owego tego terroryzmu, wprowadzi do wgierskich
szk radykalny program edukacji seksualnej. Dzieci uczono
0 wolnej mioci, stosunku seksualnym, archaicznym charakterze
wzorcw rodzinnych redniej klasy, nieaktualnoci monogamii
1 bezzasadnoci religii, ktra odbiera czowiekowi wszelkie przy
jemnoci. Take kobiety byy wzywane do walki przeciwko se
ksualnym obyczajom tamtych czasw12.
ZA PROM OW ANIEM przez Lukacsa rozwizoci wrd ko
biet i dzieci, ukryty by prawdziwy cel: zniszczenie rodziny podstawowej instytucji chrzecijastwa i zachodniej kultury.
Pidziesit lat po ucieczce Lukacsa z Wgier, jego idee zostan
entuzjastycznie przyjte przez dzieci z powojennego wyu demo
graficznego (tzw. baby-boomers) w opakowaniu rewolucji seksu
alnej.
Drugim uczniem Marksa by Antonio Gramsci, woski komu
nista, ktry ostatnio zyska zasuone uznanie jako najwikszy
strateg marksizmu dwudziestego wieku. Po marszu Mussoliniego
na Rzym w 1922 r., Gramsci uciek do Rosji. Lecz w przeciwie
stwie do ludzi, ktrych Lenin nazywa pogardliwie uytecznymi
idiotami i zdziecinnia lewic, takich jak amerykaski pisarz
Lincoln Steffens, autor frazy widziaem przyszo i to dziaa!13,
Gramsci by wnikliwym obserwatorem, ktry widzia, e bolsze11 Loewy, op. cit., s. 93.
12 Ibid., s. 151.
13 Widziaem przyszo - i to dziaa - powiedzia w 1921 roku ameryka
ski dziennikarz Lincoln Steffens, wracajc z rewolucyjnej Rosji. Naiwno tej
wypowiedzi sprawia, e do dzisiaj w jzyku angielskim funkcjonuje powiedzon
ko bdce jej parodi: Fve seen the futur and it sucks (widziaem przyszo
i jest do bani). Przyp.tum.

102

Rozdzia IV

wizm nie dziaa. Reim ten wymusza posuszestwo jedynie


przez terror. Gramsci wywnioskowa z tego, e leninizm zawid.
Rosjanie nie zostali nawrceni na komunizm; oni go nienawidzili.
Ich ziemia, wiara, rodziny, ikony i Matuszka Rassija - wszystko to
znaczyo dla Rosjan duo wicej, ni jakakolwiek midzynarodo
wa robotnicza solidarno. Sowieci oszukiwali samych siebie,
uzna Gramsci. Rosjanie si nie zmienili. Byli posuszni jedynie
dlatego, e opr oznacza pukanie do drzwi w rodku nocy i kul
w tyl gowy w podziemiach ubianki. Nawet car wzbudza wicej
mioci i lojalnoci ni znienawidzeni bolszewicy.
Gramsci doszed do wniosku, e to ich chrzecijaskie dusze
nie pozwoliy Rosjanom przyj rewolucji komunistycznej. Cy
wilizowany wiat zosta dokadnie nasczony chrzecijastwem
przez 2000 lat - pisa Gramsci - i reim ugruntowany w wierze
i wartociach judeo-chrzecijaskich nie moe zosta odrzucony,
zanim korzenie te nie zostan odcite514Jeli chrzecijastwo jest
tarcz ochronn kapitalizmu, to, aby zdoby Zachd, marksici
musz najpierw ten Zachd zdechrystianizowa.
Pozbawiony iluzji, panicznie bojcy si Stalina, ktry przej
wadz po mierci Lenina, i ktry nie akceptowa niezalenych
mylicieli marksistowskich, Gramsci powrci do domu i zosta
przywdc woskiej partii komunistycznej. Mussolini mia jednak
inny pomys. Zamkn Gramsciego i zgubi klucz. Marniejc
w wizieniu, chory na grulic i bliski mierci, Gramsci zosta
w kocu uwolniony, lecz umar w 1937 roku w wieku 46 lat.
W swych Notatnikach wiziennych pozostawi jednak po sobie
projekty udanej rewolucji marksistowskiej na Zachodzie. Znana
nam rewolucja kulturowa moga spyn bezporednio ze stron
Gramsciego. Na wschodzie - pisa Gramsci o Rosji:
pastwo byo wszystkim, na Zachodzie podstaw byo spoeczestwo oby
watelskie... na Zachodzie istnia odpowiedni stosunek pomidzy pastwem
a spoeczestwem obywatelskim i kiedy pastwo chwiao si, natychmiast
14
Gerald L Atkinson, What Is the Frankfurt School ? 1 sierpnia 1999, s. 2.
http://www.newtotalitarians.com/FrankfurtSchool.html

Czterech jedcw rewolucji

103

ujawniaa si mocna struktura spoeczestwa obywatelskiego. Pastwo [na


Zachodzie] byo tylko zewntrzn lini okopw, za ktr sta potny sy
stem fortec i umocnie 15

Zamiast najpierw przejmowa wadz i si narzuca kulturow


rewolucj, argumentowa Gramsci, marksici Zachodu musz naj
pierw zmieni kultur; wtedy wadza spadnie im na kolana, ni
czym dojrzay owoc. Lecz zmiana kultury wymaga dugiej drogi
przez instytucje - sztuk, kino, teatr, szkoy, uczelnie, seminaria,
gazety, czasopisma i nowe elektroniczne medium -radio. Jedno po
drugim, kade medium musi zosta przechwycone, przeksztaco
ne i upolitycznione, tak, aby mogo stanowi agentur rewolucji.
Wtedy mona bdzie powoli edukowa ludzi, aby zrozumieli
i wrcz radonie przywitali rewolucj.
Gramsci namawia swych braci marksistw do formowania
frontw ludowych z zachodnimi intelektualistami, ktrzy
podzielali ich pogard dla chrzecijastwa i buruazyjnej kultury,
i ktrzy ksztatowali umysy modych. Przesanie do towarzyszy
brzmiao: Po pierwsze kultura, durnie!16 Skoro zachodnia kul
tura wydala na wiat i podtrzymaa kapitalizm, to jeli ta kultura
mogaby zosta pokonana, system zawaliby si pod wasnym ci
arem. Na okadce swego wielkiego bestsellera z 1970 r., manife
stu kontrkultury Zieleni si Ameryka, autor Charles Reich, po
wtarza dokadnie to, co mwi Gramsci:
Nadchodzi rewolucja. Nie bdzie ona podobna do rewolucji z przeszo
ci. Bdzie zapocztkowana przez jednostk i kultur; zmieni struktur poli
tyczn dopiero w kocowym akcie. Nie bdzie wymagaa przemocy, aby
osign sukces i nie bdzie si jej mona skutecznie oprze przemoc. Roz
przestrzenia si ona teraz z zaskakujc gwatownoci i ju nasze prawa, in
stytucje, struktury spoeczne zmieniaj si w wyniku jej dziaania.. .To jest
rewolucja nowej generacji.17
15 Arnold Beichman, In search of civil society. Washington Times 3 lutego
1993, s. G4.
16 Aluzja do hasa wyborczego Clintona, ktry kultur zamieni na gospo
dark Przyp.red.
17 Charles A. Reich, The Greening of America. Bantam Books,New York
1971, s. 2.

104

Rozdzia IV

Przepis Gramsciego na skuteczne przeprowadzenie rewolucji


w zachodnim spoeczestwie udowodni sw prawdziwo. Re
im Lenina trzs wiatem przez siedemdziesit lat, lecz ostatecz
nie jego rewolucja zawioda a reim upad. Koniec kocw, partia
komunistyczna Lenina i Stalina pozostaa tym, czym bya od sa
mego pocztku - konspiracj politycznych przestpcw, ktrzy
wykorzystali idee i retoryk marksizmu, eby ukry to, o co im
naprawd chodzio: o wadz absolutn. Reim Lenina skona
otoczony pogard i nikt po nim nie paka. Lecz rewolucja na mo
d Gramsciego toczy si dalej, i po dzi dzie nadal zdobywa no
wych wyznawcw.
SZKOA FRANKFURCKA PRZYBYWA D O AMERYKI
W 1923 r. Lukcs i czonkowie niemieckiej partii komunistycz
nej zaoyli na Uniwersytecie Frankfurckim Instytut Marksizmu,
wzorowany na Instytucie Marksa-Engelsa w Moskwie. Po pew
nym zastanowieniu zgodzili si na mniej prowokacyjn nazw Instytut Bada Spoecznych. Wkrtce sta on si znany po prostu
jako Szkoa Frankfurcka .
W r. 1930, renegat marksizmu i wielbiciel markiza de Sade, Max
Horkheimer, sta si jej kierownikiem. Horkheimer rwnie do
szed do wniosku, e Marks si pomyli. Klasa robotnicza nie
nadawaa si do roli awangardy rewolucji. Ju wtedy zachodni ro
botnicy z radoci przemieszczali si do redniej klasy, wchodzili
w szeregi znienawidzonej buruazji. Zawiedli marksistw, ktrzy
w przeciwnym razie nie byliby zaskoczeni wydarzeniami na Wall
Street w maju 1970 roku, gdy radykaowie i studenci protestujcy
przeciwko wtargniciu Nixona do Kambody zostali pobici przez
robotnikw budowlanych ze zwizku zawodowego budowla
cw Pete Brennana, ktrego Nixon uczyni po tych wydarzeniach
swym sekretarzem ds. pracy.
Pod przewodnictwem Horkheimera, Szkoa Frankfurcka za
cza przekada marksizm na terminy kulturowe. Wyrzucono
stare podrczniki propagandowe, a napisano nowe. Dla starych
marksistw wrogiem by kapitalizm, dla nowych marksistw

Czterech jedcw rewolucji

105

wrogiem bya zachodnia kultura. Dla starych marksistw drog


do wadzy byo natychmiastowe obalenie reimu, tak jak w Pary
u w 1789 r. i w Petersburgu w 1917 r. Nowi marksici nie zaka
dali zdobycia wadzy przemoc; ich strategia wymagaa dziesi
cioleci cierpliwej pracy. Zwycistwo nadejdzie wtedy, gdy w duszy
zachodniego czowieka umrze wiara chrzecijaska. Instytucje
kultury i edukacji musz jednak zosta najpierw opanowane przez
sojusznikw i agentw rewolucji. Zawadnij instytucjami kulturo
wymi Zachodu, jego fortecami i umocnieniami, a pastwo, jego ze
wntrzna linia obrony, upadnie bez walki.
Jednake zarwno dla starych, jak i dla nowych marksistw,
definicja moralnoci pozostaa ta sama: to, co przyblia rewolucj
jest moralne, to, co j blokuje, moralne nie jest. Jak pisze badacz
z Hudson Institute, John Fonte, Gramsci wierzy w:
historycyzm absolutny, oznaczajcy, e moralno, wartoci, prawda, stan
dardy i ludzka natura s wytworami rnych epok historycznych. Nie istnie
j absolutne standardy moralne, ktre byyby prawdziwe dla wszystkich lu
dzi, take tych pozostajcych na zewntrz konkretnego historycznego
kontekstu; moralno jest raczej konstruowana spoecznie18.

Gdy Ronald Reagan wygosi swoje synne stwierdzenie, e So


wieci rezerwuj dla siebie prawo do kamstwa, kradziey i oszustwa,
dotkn prawdy, ktrej uczciwy marksista nie moe uparcie za
przecza, aczkolwiek stwierdzenie to niemale wywoao zbioro
we zaamanie nerwowe w Departamencie Stanu19.
Mniej wicej w tym samym czasie do Szkoy Frankfurckiej
przyczyli si Krytyk muzyczny Teodor Adorno, psycholog
Erich Fromm i socjolog Wilhelm Reich. Ale w 1933 roku historia
drastycznie stana na ich drodze. W Berlinie do wadzy doszed
Adolf Hitler, a poniewa czoowi luminarze Szkoy Frankfurckiej
byli ydami i marksistami, nie pasowali oni do rzeczywistoci
18 John Fonte, Why There Is a Culture War Policy Review, grudzie 2000 sty
cze 2001, s. 17.
19 Transcript #2077: War Powers D e b a t e The MacNeil/Lehrer NewsHour,
13 wrzenia 1983.

106

Rozdzia IV

Trzeciej Rzeszy. Szkoa Frankfurcka spakowaa sw ideologi


i ucieka do Ameryki. Wyjecha take absolwent teje szkoy na
zwiskiem Herbert Marcuse. Z pomoc Columbia University za
oyli oni now Szko Frankfurck w Nowym Jorku i skierowa
li swe talenty i energi na podkopywanie kultury pastwa,
ktre udzielio im schronienia. Jednym z nowych narzdzi kon
fliktu kulturowego, ktre rozwina Szkoa Frankfurcka bya tzw.
Teoria Krytyczna. Nazwa wydaje si do agodna, ale jej dziaanie
dalekie byo od agodnego. Jeden z jej wyznawcw zdefiniowa j
jako zasadniczo niszczycielski krytycyzm wobec wszystkich
gwnych elementw zachodniej kultury, cznie z chrzecija
stwem, kapitalizmem, wadz, rodzin, patriarchatem, hierarchi,
moralnoci, tradycj, ograniczeniami w sferze seksualnoci, lo
jalnoci, patriotyzmem, nacjonalizmem, dziedzicznoci, etnocentryzmem, konwenansami i konserwatyzmem20.
W oparciu o Teori Krytyczn, kulturowy marksista powtarza
wci oskarenie, e Zachd jest winny zbrodni ludobjstwa
przeciwko kadej cywilizacji i kulturze, z ktr si zetkn.
W oparciu o t sam teori powtarza si w kko, e spoecze
stwa Zachodu s najwikszymi w historii lamusami rasizmu, seksizmu, natywizmu21, ksenofobii, homofobii, antysemityzmu, fa
szyzmu i nazizmu. Zgodnie z t teori, zbrodnie te wypywaj
z uformowanego przez chrzecijastwo charakteru Zachodu. Jed
nym ze wspczesnych przykadw jej zastosowania jest polity
ka ataku, polegajca na tym, e podstawione osoby oraz specja
lici od poprawiania wizerunku nigdy nie bron wasnego
kandydata, lecz bezustannie atakuj opozycj. Innym przykadem
zastosowania Teorii Krytycznej s nieustajce napaci na osob
Piusa X II za rzekomy wspudzia Holokaucie, bez wzgldu na
tomy dowodw, wykazujcych, e takie oskarenie opiera si na
kamstwie.
20 Raehn, The Historical Roots of Political Correctness, The Free Congress
Research and Education Foundation, s. 2.
21 Natywizm - pogld, ktry przyjmuje istnienie poznania niezalenego od
dowiadczenia i utrzymuje, e pochodzi ono z pewnych poj wrodzonych.

Czterech jedcw rewolucji

107

Nastpstwem stosowania Teorii Krytycznej jest pesymizm


kulturowy, bowiem sprzyja ona rodzeniu si poczucia alienacji,
beznadziei, rozpaczy. Nawet zamoni i cieszcy si wolnoci lu
dzie, zaczynaj postrzega spoeczestwo i pastwo jako wyzy
skujce ich, ze, i nie warte ich lojalnoci oraz mioci. Nowi mar
ksici uwaali pesymizm kulturowy za niezbdny warunek
wstpny rewolucyjnych zmian.
Pod wpywem Teorii Krytycznej, wielu ludzi z pokolenia lat
szedziesitych, najbardziej uprzywilejowanego pokolenia w hi
storii, przekonao samych siebie, e yj w piekle nie do zniesie
nia. W ksice Zieleni si Ameryka, ktra to zafascynowaa se
natora McGoverna, sdziego Douglasa i dziennik The
Washington Post, jej autor, Charles Reich, mwi o totalnej atmo
sferze przemocy^ panujcej w amerykaskich szkoach wyszych.22
Byo to trzydzieci lat przed tragedi w Columbine 23, i Reich
wcale nie mia na myli karabinw czy noy:
Egzamin czy test s form przemocy. Obowizkowa gimnastyka dla ko
go, kto si tego wstydzi czy obawia, jest form przemocy. Wymaganie od
studenta przepustki, uprawniajcej go do chodzenia po korytarzach uczelni,
jest przemoc. Obowizkowa obecno w klasie, obowizkowe studiowanie
w salach jest przemoc. 24

Takie ksiki jak Ucieczka od wolnoci Ericha Fromma


i Psychologia faszyzmu oraz Rewolucja seksualna Wilhelma
Reicha, odzwierciedlaj istot Teorii Krytycznej. Lecz najbardziej
wpywow ksik opublikowan kiedykolwiek przez Szko
Frankfurck bya Osobowo autorytarna. W tej biblii Szko
y Frankfurckiej, determinizm gospodarczy Karola Marksa, zosta
zastpiony determinizmem kulturowym. Jeli rodzina jest gbo
ko chrzecijaska i w swych przekonaniach prokapitalistyczna,
jeli rzdzi ni autorytarny ojciec, to mona si spodziewa, e
22 Reich, op. cit.,s. 148.
23 W 1999 r. w Columbine High School dwch nastolatkw, Erie Harris i Dylan Klebold, zastrzelio 12 kolegw z grupy i nauczyciela a nastpnie popenili
samobjstwo.
24 Reich, op. cit.,s. 148.

108

Rozdzia IV

dziecko wyronie na rasist i faszyst. Charles Syk es z Orodka


Studiw Politycznych Stanu Wisconsin, opisuje Osobowo au
torytarn jako bezkompromisowy akt oskarenia buruazyjnej
cywilizacji, z t wszake rnic, e to, co przez poprzednich kry
tykw uwaane byo jedynie za staromodne, teraz zostao uznane
zarwno za faszystowskie jak i wypaczone od strony psycholo
gicznej25.
Marks uwaa klas kapitalistyczn za klas przestpcw, nato
miast Szkoa Frankfurcka uwaaa za przestpcw klas redni.
Nie mia znaczenia fakt, e klasa rednia daa pocztek demokra
cji, i e klasa rednia Wielkiej Brytanii walczya z Hitlerem wtedy,
kiedy towarzysze ze Szkoy Frankfurckiej , przebywajcy w Mo
skwie z nim kolaborowali. Nie mia take adnego znaczenia fakt,
e to wanie klasa rednia Ameryki udzielia schronienia Teodo
rowi Adorno i jego kolegom, gdy uciekali oni przed nazistami.
Prawda nie miaa znaczenia dla ideologw marksizmu - tylko oni
mogli przecie definiowa prawd.
Odkrywszy wylgarni faszyzmu w rodzinach patriarchalnych,
Adorno tak oto scharakteryzowa swe rodowisko naturalne tradycyjn kultur: Szeroko znana jest hipoteza, e podatno na
faszyzm jest najbardziej charakterystyczna dla klasy redniej, e
vzawiera si ona w jej kulturzev, i std ci, ktrzy tej kulturze pod
porzdkowuj si zupenie, bd najbardziej na podatni26.
Edmund Burke napisa kiedy: Nie wiedziabym, jak nakreli
akt oskarenia wobec caej ludzkoci27. Jednak Adorno i Szkoa
Frankfurcka tak wanie zrobili. Zapewniali stanowczo, e jedno
stki wychowywane w rodzinach zdominowanych przez ojcw,
bdcych gorcymi patriotami i wyznajcymi star religi, s fa
szystami w pocztkowym stadium i potencjalnymi nazistami.
A skoro konserwatywna kultura chrzecijaska hoduje faszyzm,
25 Charles J. Sykes, A Nation of Victims. St. Martins Press, New York 1992,
s. 54.
26 Ibid.
27 Patrick J. Buchanan, Americans Need Not Fear United Germany, Toronto
Star, 16 padziernika 1989, s. A18

Czterech jedcw rewolucji

109

to ludzi zanurzonych w takiej kulturze trzeba dokadnie obser


wowa ze wzgldu na ich faszystowskie skonnoci.
Idee te zostay wchonite przez lewic. Ju w poowie lat 60tych, konserwatystom i czonkom wadz potpiajcym lub sprze
ciwiajcym si rewolucji uniwersyteckiej, rutynowo przyklejano
etykiet faszystw. Dzieci wyu demograficznego (baby-boomers) niewiadomie postpowali wedug wzorca zgodnego z wy
kadni partyjn moskiewskiego Komitetu Centralnego z 1943 r.:
Czonkowie [partii] i gwne organizacje [partyjne i spoeczne] musz
stale stawia w trudnym pooeniu, dyskredytowa i ponia naszych kryty
kw. Gdy obstrukcjonici stan si zbyt irytujcy, nazwijcie ich faszystami,
nazistami albo antysemitami... Skojarzenie to, wystarczajco czsto powta
rzane, stanie si faktem w opinii publicznej28.

Od lat 60-tych etykietowanie oponentw, jako ziejcych nie


nawici czy chorych umysowo, stao si najskuteczniejsz bro
ni w arsenale lewicy. Istnieje wrcz tajny przepis - opisa go
psycholog i autor Thomas Szasz: Jeli chcesz zdeprecjonowa to,
co robi jaka osoba [...] nazwij j umysowo chor29. A za tym
wszystkim stoi program polityczny. Nasze chore spoeczestwo
potrzebuje terapii, aby wyleczy si z wrodzonych uprzedze.
Oceniajc seri publikacji Studia na uprzedzeniami Szkoy
Frankfurckiej, z ktrej najbardziej znana bya Osobowo auto
rytarna, Christopher Lasch30 napisa:
Cel i zaoenia Studies in Prejudice podyktoway wniosek, e uprzedze
nie, czyli zaburzenie psychologiczne zakorzenione w strukturze autoryta
tywnej osobowoci, mogoby by wyeliminowane jedynie przez poddanie
Amerykanw temu, co wie si ze zbiorow psychoterapi,: traktujc ich
tak, jak traktuje si pacjentw zakadu psychiatrycznego31.
28 Stephen Goode, Radical Leftovers. Insight on the News 22 listopada 1999,
s. 10.
29 Sykes, op. cit.,s. 54.
30 Christopher Lasch - jeden z najbardziej znanych amerykaskich kryty
kw spoecznych. Przyp.tum
31 Christopher Lasch, The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. W
W Norton & Company, New York 1991, s. 447.

110

Rozdzia IV

Takie s korzenie pastwa terapeutycznego55 - reimu,


w ktrym grzech nazywany jest chorob, zbrodnia staje si anty
spoecznym zachowaniem i w ktrym ksiy zastpili psychia
trzy. Jeli faszyzm jest, jak mwi Adorno, zakorzeniony w kultu
rze, my wszyscy, wychowani w starej kulturze z lat 40-tych
i 50-tych, kulturze, ktrej podstawowymi elementami byy mi
o do Boga i swego kraju, potrzebujemy terapii, bymy mogli
rozpozna w sobie lady wszystkich tych uprzedze i bigoterii,
w ktrych duszono nas od urodzenia32.
KOLEJNYM ze spostrzee Horkheimera i Adorna byo zda
nie sobie sprawy, e droga do hegemonii kulturowej prowadzi nie
przez dyskusje filozoficzne, lecz przez formowanie psycholo
giczne. Amerykaskie dzieci mogyby by w szkole ksztatowane
tak, by odrzuciy przekonania spoeczne i moralne swych rodzi
cw jako rasistowskie, seksistowskie i homofobiczne i przyjy
now moralno. Chocia sama Szkoa Frankfurcka pozostaje
nieznana wikszoci Amerykanw, jej idee byy dobrze znane na
uczycielom akademickim w latach 40-tych i 50-tych.
Szkoa otwarcie stwierdzaa, e mniej wane jest to, czy dzieci
ucz si w szkole faktw oraz konkretnych umiejtnoci; najwa
niejsze jest to, aby opuszczajc j byli uksztatowani tak, aby mo
gli okazywa prawidow postaw. Gdy Allan Bloom napisa
w Umyle zamknitym55, e absolwenci amerykaskich szk
wyszych plasuj si pord najbardziej wraliwych analfabetw
wiata; z jednymi z najniszych wynikw porwnywalnych egza
minw na Ziemi, ale z najwysz wraliwoci na sprawy takie jak
rodowisko55, to powiadcza w ten sposb sukces Szkoy Frank
furckiej 33 Rodzice mog uwaa dzisiejsze szkoy publiczne za
32 Autor ma na myli popularn form psychoterapii zwan regressingiem,
w ktrej trakcie sesji terapeutycznej pfacjent jest konfrontowany z wasn prze
szoci i tkwicymi w podwiadomoci lkami, zranieniami itp. a nastpnie
zmuszony przez terapeut do stawienia im czoa. Przyp.red.
33 Jim Nelson Black, When Nations Die. Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois 1994, s. 77.

Czterech jedcw rewolucji

111

kosztown porak, gdy ich dzieci niczego si w nich nie ucz.


Dla Szkoy Frankfurckiej s one jednak sukcesem, bo dzieci,
ktre je ukocz, wykazuj prawidowe pogldy Rozpoczynajc
studia wysze, uczniowie ci bior udzia w spotkaniach informa
cyjnych, podczas ktrych instruuje si ich w przedmiocie nowych
wartoci, ktre obowizuj w campusach - by prawidowo usta
wi ich umysy55, jak mawia naczelnik wizienia z filmu Luk zimna rczka55 z Paulem Newmanem.
Jak duy sukces odniosa rewolucja kulturowa w wykorzenie
niu starych wartoci i zasadzeniu nowych w duszach modych lu
dzi? Po Pearl Harbour, punkty rekrutacyjne werbujce do mary
narki, armii i marines pkay w szwach. W kolejkach ustawiali si
zarwno studenci jak i farmerzy. Lecz po masakrze World Trade
Center - jeszcze zanim jakikolwiek onierz amerykaski poszed
do walki i zanim jakikolwiek pocisk samosterujcy zosta wy
strzelony na bazy terrorystw - rozpoczy si wiece antywojen
ne na amerykaskich campusach.
Nowe media - telewizja i film - przewyszyy wkrtce znacze
nie szk w ksztatowaniu umysw modych ludzi. Jak pisze Wil
liam Lind, dyrektor Centrum Konserwatyzmu Kulturowego
(Center for Cultural Conservatism) z Fundacji Wolnego Kongre
su (Free Congress Foundation):
Przemys rozrywkowy ... cakowicie wchon ideologi kulturowego mar
ksizmu i gosie j bez koca nie poprzez kazania, lecz poprzez przypowieci:
silne kobiety zwyciajce sabych mczyzn, dzieci mdrzejsze od rodzicw,
skorumpowani duchowni, ktrych niecne plany krzyuj szukajcy dziury
w caym tuacze, czarni z wyszych sfer dowiadczajcy przemocy biaych
z klas niszych, mscy homoseksualici wiodcy normalne ycie. To wszystko
bajka, rzeczywisto na opak, lecz media rozrywkowe sprawiaj, e wydaje si
to prawdziwe; bardziej ni wiat istniejcy za na zewntrz frontowych drzwi34.

Aby oceni jak dalece rewolucja kulturowa zmienia sposb na


szego mylenia, wierzenia i dziaania, mona porwna wartoci,
34
William Lind, Turn Off, Tune Out, Drop Out: A Cultural Conservati
ves Strategy for the 21st Century, Against the Grain, Free Congress Founda
tion, Washington, D.C., 1998.

112

Rozdzia IV

prezentowane przez filmy z lat 50-tych takie jak Na nabrze


ach35, W samo poudnie36 i Jedziec znikd37, z tymi za
ktrymi opowiadaj si czoowe filmy naszych czasw. Na cere
monii rozdania nagrd w roku 2000, dwa najbardziej uhonorowa
ne filmy to American Beuaty i Wbrew reguom.
"American Beauty z Kevinem Spacey w roli gwnej przedsta
wi ycie amerykaskiego przedmiecia jako moralnej pustyni.
ajdakiem jest w nim byy onierz marines, ktry tumi w sobie
swj homoseksualizm, kolekcjonuje nazistowskie pamitki i staje
si maniakalnym zabjc.
W filmie Wbrew reguom Michael Caine sportretowa lekarza-aborcjonist, ktry przeciwstawia si bigoterii rodkowej
Ameryki.
Amerykaskie mass media stay si artyleri oblnicz w woj
nie kulturowej i olbrzymi Klatk Skinnera 38, ksztatujc ame
rykask modzie.
W LATACH PID ZIESI TYCH Szkole Frankfurckiej bra
kowao osobowoci zdolnej do spopularyzowania idei ukrytej
w rozwlekej prozie Horkheimera i Adorna. Wtedy na scen
wkroczy Herbert Marcuse, byy oficer Biura Sub Strategicz
nych (poprzednika CIA) i profesor w Brandeis, ktry mia ambi
35 Film z 1954 r. z Marlonem Brando. Byy bokser, Terry, zostaje wcignity
w machinacje jednego z przywdcw zwizkowych i mimo woli staje si winny
mierci pracownika portu. Dziki pomocy ksidza i kobiety, ktra bardzo kocha
Terryemu udaje si wyzwoli spod mafijnych wpyww.
36 Film z 1952 r., w ktrym Gary Cooper wciela si w posta stra prawa,
ktry samotnie broni tchrzliwych mieszkacw miasteczka przed band szu
kajcych zemsty kryminalistw.
37 Film z 1953r., w ktrym Allan Ladd, grajcy wczg i dawnego rewolwe
rowca, wspiera rodzin osadnikw osaczon przez bogatego ranczera i jego zbi
rw. Stajc do rozstrzygajcego starcia, zrywa ze swym dotychczasowym y
ciem.
38 Klatka, w ktrej zamknity by szczur, uczony waciwych zachowa za
pomoc rnorakich bodcw. Skinner - jeden z twrcw behavioryzmu w psy
chologii wspczesnej. Przyp. red.

Czterech jedcw rewolucji

113

cj by nie tylko czowiekiem sw, ale i czowiekiem rewolucyj


nych czynw. Marcuse dostarczy odpowiedzi na pytanie Horkheimera: kto bdzie gra rol proletariatu w nadchodzcej rewo
lucji kulturowej?
Wytypowani przez Marcuse"a kandydaci do tej roli, to rady
kalna modzie, feministki, czarni bojownicy, homoseksualici,
ludzie wyobcowani, aspoeczni, rewolucjonici Trzeciego wiata,
wszystkie przeladowane ofiary Zachodu. O to nowy proleta
riat, ktry mia obali kultur Zachodu. Do grupy uciskanych,
potencjalnych rekrutw tej rewolucji, Gramsci sam zaliczy
wszelkie grupy w przeszoci marginalizowane ... nie tylko te,
uciskane gospodarczo, lecz take kobiety, mniejszoci rasowe
i wielu "przestpcw".39 Charles Reich powtarza za Marcusem
i Gramscim: Jednym ze sposobw, w jaki nowa generacja stara
si poczu outsiderem, jest identyfikowanie si z czarnymi, bied
nymi, z Bonnie i Clyde" m, z przegranymi tego wiata40. Zbiegiem
okolicznoci, w 1968 roku, gdy wyprodukowano film Bonnie
i Clyde, nominowan do Oskara romantyczn opowie
o dwjce zdeprawowanych zabjcw, dwoje z przegranych Re
icha - Sirhan Sirhan i James Earl Ray - osigno niemiertelno
za pomoc zabjstw dokonanych na osobach Roberta Kenne
dyego i pastora Kinga.
W przeszoci na spoeczestwa oddziaywano przy pomocy
sw i wywrotowych ksiek, lecz Marcuse wierzy, e doskonal
szymi rodzajami broni s seks i narkotyki. W ksice Eros i cy
wilizacja, Marcuse namawia do powszechnego przyjcia Zasady
Przyjemnoci {Pleasure Principle). Odrzucie cakowicie porz
dek kulturowy - mwi Marcuse - a bdziemy mogli stworzy
wiat polimorficznej perwersji41. Jego chwila nadesza wwczas,
gdy miliony modziey urodzonej w czasie powojennego wyu
39 Fonte, op. cit.s. 16.
40 Reich, op. cit.s.276.
41 William Lind, Origins of Political Correctness, Address to Accuracy in Aca
demias Annual Summer Conference, George Washington University, July 10,
1998.

114

Rozdzia IV

demograficznego zaleway campusy. Ksiki Marcusea byy


wrcz pochaniane, a on sam sta si postaci kultow. Podczas
studenckiej rewolty w Paryu w roku 1968 studenci nieli trans
parenty goszce Marks, Mao i Marcuse.
Make love, not war (Czy mio\ nie wojn) byo sloganem za
inspirowanym przez samego Marcusea. W Czowieku jednowy
miarowym, popiera edukacyjn dyktatur. W artykule Repre
syjna tolerancja nawoywa do tolerancji wyzwoleczej, ktra
pociga za sob nietolerancj wobec prawicowych ruchw i tole
rancj wobec ruchw lewicowych.42 Studenci z lat 60-tych peni
przekona rodem z Marcusea, zakrzyczeli obrocw wojny
w Wietnamie i radonie powitali radykaw powiewajcych flagami
Vietkongu. Na niektrych campusach zabjcy na zwolnieniach
warunkowych mog dzisiaj znale bardziej otwartych suchaczy
ni mogliby ich znale konserwatyci. Podwjna moralno,
przeciwko ktrej grzmi prawica, a ktra zezwala stawia konser
watystw pod prgierzem za grzechy wybaczane lewicy, to przy
kad represyjnej tolerancji w akcji. Marcuse nie ukrywa, o co mu
chodzi. W Misoernym spoeczestwie pisa:
Mona tu mwi w sposb jak najbardziej uprawniony o rewolucji kultu
rowej, poniewa ten protest jest skierowany przeciwko caemu kulturowe
mu establishmentowi... Jedno moemy z ca pewnoci powiedzie: trady
cyjna idea rewolucji i tradycyjna strategia rewolucji skoczyy si. Idee te s
staromodne... to, co musimy przeprowadzi jest rodzajem rozbijajcej, roz
proszonej dezintegracji systemu43.

Rozproszona dezintegracja systemu oznacza ni mniej ni wicej


jak obalenie Ameryki. Podobnie jak Gramsci, Marcuse wykroczy
poza Marksa. Stara marksistowska wizja robotnikw, powstaj
cych, aby obali swych kapitalistycznych wadcw, bya wizj dnia
wczorajszego. Dzisiaj Herbert Marcuse i jego kohorty poo
42 John Leo, Where Double Standards Are Accepted, Washington Times,
5 sierpnia, 2000, s. A12.
43 Herbert Marcuse, The Carnivorous Society; cytat z: Raehn, The Historical
Roots of Political Correctness, The Free Congress Research and Education Foun
dations, s. 3.

Czterech jedcw rewolucji

115

kres skorumpowanej zachodniej cywilizacji poprzez zajcie jej in


stytucji kulturowych i przeksztacanie ich w punkty re-edukacji
i rewolucji. Jak pisze Roger Kimball, autor i wydawca konserwa
tywnego miesicznika New Criterion:
W kontekcie zachodnich spoeczestw, dugi przemarsz przez instytu
cje oznacza - mwic sowami Herberta Marcusea - prac przeciwko in
stytucjom establishmentu przy rwnoczesnej pracy w tych instytucjach.
Pocztkowo wanie w ten sposb - bardziej przez oczernianie i infiltracj
ni na drodze konfrontacji - triumfoway kontrkulturowe marzenia radyka
w pokroju Marcusea44.

Dla marksistw kulturowych aden z celw nie sta wyej ni


zniszczenie instytucji rodziny, ktr pogardzali jako dyktatur
i kolebk seksizmu i niesprawiedliwoci spoecznej.
Wrogo wobec tradycyjnej rodziny nie bya dla marksistw
nowoci. W Ideologii niemieckiej sam Marks pisa, e patriarchalni mowie uwaaj ony i dzieci przede wszystkim za sw
wasno. W Pochodzeniu rodziny, wasnoci prywatnej i pa
stwa Engels popularyzowa feministyczne przekonanie, e
wszelka dyskryminacja wobec kobiet wywodzi si z rodzin patriarchalnych. Erich Fromm argumentowa, e rnice pomidzy
pciami nie s wrodzone, lecz s fikcj zachodniej kultury. Fromm
sta si ojcem feminizmu. Dla Wilhelma Reicha Rodzina autory
tarna jest pastwem autorytarnym w miniaturze.... Imperializm
rodzinny jest ... naladowany w imperializmie narodowym. Dla
Adorna rodzina patriarchalna bya kolebk faszyzmu.
Aby zdekapitowa45 rodzin z ojcem, jako jej gow, Szkoa
Frankfurcka popieraa formy alternatywne: matriarchat, gdzie
rzdzi matka, i teori androgyniczn, gdzie role kobiety i m
czyzny s zamienne czy wrcz odwrcone. eski boks, walcz
ce kobiety, kobiety zostajce rabinami i biskupami, Bg jako Ona,
Demi Moore w G. I. Jane, stylizowana na Rambo Sigourney
44 Roger Kimball, The Long March . Encounter B ooks, San Francisco, Calif.
2000, s. 15.
45 Dekapitacja = mier przez cicie gowy.Przyp.red.

116

Rozdzia IV

Weaver, pocieszajca przeraonych i kulcych si onierzy pci


mskiej w filmie Aliens, wszystkie filmy i wystpienia, ktre
przedstawiaj kobiety jako twarde i agresywne, za mczyzn ja
ko wraliwych i podatnych na psychiczne zranienia, powiadcza
j sukces Szkoy Frankfurckiej i rewolucji feministycznej, ktrej
ona bya akuszerk.
Podobnie jak Lukcs, Wilhelm Reich wierzy, e sposobem na
zniszczenie rodziny jest rewolucyjna polityka seksualna i wczesna
edukacja seksualna. Pojawienie si wychowania seksualnego
w szkoach podstawowych Ameryki to zasuga Lukacsa, Reicha
i Szkoy Frankfurckiej.
W KWESTII M IERCI ZA C H O D U Szkoa Frankfurcka mu
si zosta uznana gwnego podejrzanego i wsplnika. Propagan
dowe ataki na rodzin, ktre zalecaa, przyczyniy si do upadku
rodziny. Wspczenie rodziny elementarne46 stanowi mniej ni
jedn czwart ogu amerykaskich rodzin. A wyzwolenie kobiet
z tradycyjnej roli ony i matki, za ktrym Szkoa ordowaa jako
jedna z pierwszych, doprowadzio do ponienia i umniejszenia
znaczenia tych rl w spoeczestwie amerykaskim.
Miliony kobiet Zachodu podzielaj dzisiaj wrogo feministek
wobec maestwa i macierzystwa. Miliony przyjy program te
go ruchu i nie maj zamiaru wychodzi za m ani posiada dzie
ci. Przyjcie przez nie Zasady Przyjemnoci Marcusea, oznacza
odoenie maestwa na pniej. I jak wskazuj nasze wskaniki
rozwodw i urodze, nawet zawierane maestwa s dzi mniej
stabilne i mniej owocne. W wyludniajcych si krajach Europy,
nawet w krajach katolickich, korzystanie ze rodkw antykon
cepcyjnych jest praktycznie powszechne. Antykoncepcja, steryli
zacja, aborcja i eutanazja s czterema jedcami kultury mierci,
ktrym Ojciec wity bdzie si sprzeciwia do koca swych dni.
Piguka i prezerwatywa stay si sierpem i motem rewolucji kul
turowej.
46 Rodzina skadajca si z ma, ony i dziecka /dzieci. Przyp.red.

Czterech jedcw rewolucji

1 17

W latach 50-tych Chruszczw grozi: Pogrzebiemy was. Ale


to my pogrzebalimy jego. Jeli jednak czowiek Zachodu nie
znajdzie sposobu zahamowania opadajcego wskanika urodze,
marksizm kulturowy odniesie sukces tam, gdzie zawid mar
ksizm sowiecki. W raporcie z 1998 roku, a dotyczcym wyludnia
nia si Europy, papieska Rada ds. Rodziny bezporednio powiza
a pesymizm kulturowy z bezdzietnoci.
Powrt do wyszego poziomu rozrodczoci w krajach o obecnie obnia
jcej si rozrodczoci moe nastpi jedynie w wypadku zmiany nastroju
w tych krajach, przejcia od obecnego pesymizmu do stanu umysu, ktry
mgby by porwnywalny do tego z czasw baby-boomu podczas okre
su powojennej odbudowy.47

W najmniejszym stopniu nie wida jednak adnej zmiany na


stroju na Starym Kontynencie, na ktrym wskanik urodze ca
y czas spada. Pomagajc podkopa rodzin i wywoujc pesy
mizm kulturowy, Szkoa Frankfurcka moe szczyci si swym
udziaem w asystowaniu przy samobjstwie Zachodu.
Czynic to wszystko, maa grupa marksistowskich renegatw
pomoga w podkopaniu amerykaskiej kultury i rozpoczciu pro
cesu burzenia naszej republiki. Na nagrobku architekta Christophera Wrena napisano Lectory si monumenta requiris, circumspice.48 Czytelniku, jeli szukasz pomnikw , rozejrzyj si. Podobnie
mona powiedzie o Lukacsie, Gramscim, Adorno i Marcuse" m,
- czterech sprawcach rewolucji.
W ostatnim trzydziestoleciu X X wieku, to, co wczeniej byo
potpiane jako kontrkultura stao si kultur dominujc, a to, co
byo kultur dominujc stao si wedug sw Gertrude Himmelfarb, kultur dysydenck49. Ameryka staa si pastwem ideolo
gicznym, agodn tyrani, gdzie nowy dominujcy kierunek
wymuszany jest nie przez agentw policji, lecz przez inkwizyto
47 Declaration by the Pontifical Council for the Family on Decrease of Fer
tility in the World, 27 lutego 1998, s. 3.
48 John Burgess, Remembeng Wren, Washington Post, 14 czerwca 1998, s. El.
49 Gertrude Himmelfarb, Two Nations or Two Cultures? Party Diffrences
Not as Stark as Cultural Diffrences, Commentary, 1 stycznia 2000, s. 29.

Rozdzia IV

118

rw kultury popularnej. Widzimy to w obowizkowym treningu


wraliwoci w wojsku, biznesie i w rzdzie. Wystarczy wczy
telewizj i popatrzy. W tym medium dominuj wartoci rewolu
cji. Rzdzi polityczna poprawno. Bunt wobec nowego kierunku
traktowany jest jako mowa nienawici, lekcewaenie jej dogma
tw - jako znak choroby umysowej. Co w stylu Zaprowadcie
Johna Rockera do psychiatry!50 Kilka lat temu opisywano amery
kaskie uniwersytety jako wyspy totalitaryzmu na morzu wolnoci.
Dzisiaj nawet morze jest niegocinne. Emily Dickinson 51 piszc
te sowa, wieszczya ponadczasowo:
Zgadzasz si - jeste przy zdrowych zmysach
Sprzeciwisz si - jeste zwyczajnie niebezpieczny
I zakuj ci w Kajdany 52

Polityczna poprawno to kulturowy marksizm, reim, ktry


karze za odmienne pogldy i pitnuje spoeczn herezj tak, jak
Inkwizycja karaa herezj religijn. Jej znakiem jest nietolerancja.
Jak pisze Peter Hitchens 53 w swym lamencie nad krajem pt.
Obalenie Brytanii, klasyfikujc swych adwersarzy jako penych
nienawici albo chorych umysowo, nowy reim naladuje meto
dy Instytutu Serbskiego w ZSRR, ktry uznawa dysydentw po
litycznych takich jak Natan Szczaraski, za chorych umysowo,
a nastpnie zamyka ich szpitalach psychiatrycznych.54

50 John Rocker - gracz baseball w druynie Atlanta Braves powiedzia, e nie


chce gra koo jakiej cioty chorej na AIDS. Zachowanie to rozwcieczyo wie
le osb. John Rocker zosta wysany na badania psychologiczne eby zdecydo
wa czy ukara go za te uwagi.Przyp.tum.
51 Emily Dicknson (1830-1886 ) - poetka, uznawana za jedn z najwybitniej
szych i najbardziej oryginalnych poetek amerykaskich. Przyp.tum.
52 O. Matthiessen, (red.), The Oxford Book of American Verse. Oxford Uni
versity Press, New York 1950, s. 415.
53 Peter Hitchens - gwny angielski komentator spoeczny i polityczny.Przyp.tum
54 Peter Kitchens, The Abolition of Britain Encounter Books, (San Francisco,
Calif., 2000), s. viii.

Czterech jedcw rewolucji

119

To, co Ameryka okrelaj mianem politycznej poprawnoci mwi Hitchens - jest najbardziej nietolerancyjnym systemem
mylenia, jaki zapanowa na Wyspach Brytyjskich od czasw Re
formacji. 55 Podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych.
Sprzeciwianie si akcji afirmatywnej56 kwalifikuje kadego
jako rasist. Pogld, e istniej w spoeczestwie role, do ktrych
kobiety si nie nadaj, takie jak np. pilot na lotniskowcach, ozna
cza, e jest si seksist. Jeli wierzysz, e imigracja jest zdecydo
wanie za wysoka dla naszej spjnoci spoecznej, jeste natywist
i ksenofobem. W roku 1973, Amerykaskie Towarzystwo Psy
chiatryczne byo terroryzowane przez bojwki bronice praw
gejowskich za wpisanie homoseksualizmu na list zaburze.
Obecnie uwaa si, e kady, kto uwaa homoseksualizm za za
burzenie, sam cierpi na chorob duszy zwan homofobi.
Akty homoseksualne s niezgodne z prawami natury - po
wiedzia papie Jan Pawe II, gdy tysice zwolennikw maszero
wao w midzynarodowej paradzie gejw w Rzymie.57 Koci
nie moe przemilcza prawdy, bo to ... nie pomoe rozrni te
go, co dobre, od tego, co ze.58 To stwierdzenie katolickiej nau
ki moralnej naznacza Ojca witego i kadego, kto przyjmie t
nauk jako prawdziw, pitnem homofoba. Badacz i autor Paul
Gottfried nazywa to dehumanizacj odmiennie mylcych59.
Sowa s broni - powiedzia Orwell. Tradycjonalici nie odkry
li jeszcze efektywnych rodkw zaradczych. Nazywajc wroga rasist czy faszyst, nie potrzebujesz ju odpowiada na jego argu
menty. To on musi broni si broni. W procesie sdowym
oskarony jest uznawany za niewinnego dopty, dopki nie udo
55 Ibid., s.3.
56 Dziaania polegajce midzy innymi na stosowaniu rnorakich preferen
cji wobec czonkw mniejszoci etnicznych. Przyp.red.
57 Linda Massarella, Angry Pope Slams Rome's Gay Fiesta as a Bitter Insult,
New York Post, 10 lipca 2000, s. 20.
58 Ibid..
59 Patrick J. Buchanan, Dehumanization o f Dissent. Washington Times, 8 lu
tego 1999, s. A16

120

Rozdzia IV

wodni mu si winy, lecz jeli zarzutem jest rasizm, homofobia czy


seksizm, dzisiaj istnieje od razu domniemanie winy To oskarony
musi udowodni sw niewinno ponad wszelk wtpliwo.
Orwell sysza sowo faszysta wypowiadane tak czsto, i za
oy, e jeli przykadowy Jones nazwa Smitha faszyst, to Jones
mia na myli Nienawidz Smitha! Lecz gdyby Jones faktycznie
powiedzia Nienawidz Smitha, przyznawaby si do niechrze
cijaskiej nienawici. Nazywajc Smitha faszyst nie musia ju
wyjania, dlaczego go nienawidzi czy te nie moe pokona
w dyskusji; zmusza Smitha do udowodnienia, e nie jest on utaj
nionym wielbicielem Adolfa Hitlera. Huey Long60 mia racj.
Gdy faszyzm przyjdzie do Ameryki, przybdzie w przebraniu
antyfaszyzmu61.
N IE DA SI ZAPRZECZY, e Lukacs, Gramsci Adorno,
Marcuse oraz Szkoa Frankfurcka wywarli ogromny wpyw na hi
stori kulturaln i intelektualn Ameryki. Lecz w przeciwiestwie
do bolszewikw nie szturmowali Paacu Zimowego, nie prze
chwytywali wadzy, nie narzucali swych idei si i przemoc; nie
byli gigantami jak Marks, ktremu ludzie oddawali hod. Niewie
lu Amerykanw wiedziao kim oni s. aden z nich, nawet Mar
cuse, nie by witym Pawem, Lutrem czy Wesleyem62. To praw
da, byli oni intelektualnymi odstpcami i moralnymi odmiecami,
ale byli take ludmi, ktrzy w myleniu sytuowali si poza sche
matami, i ktrzy wczyli do obiegu idee mwice o tym jak
mona zapocztkowa na Zachodzie udan rewolucj, skierowa
n przeciwko Zachodowi. I ich idee zatriumfoway. Elity Amery
60 Huey Long (1893 - 1935) - gubernator stanu Luizjana.
61 Lionel Van Deerlin, The Dynasty of Huey Long, San Diego Union-Tribune,
28 lutego 1985, s. Bl.
62 John Wesley (1703-1791), anglikaski duchowny, synny kaznodzieja
i twrca ruchu metodystw. Wraz z bratem, Karolem, oraz innymi wsppra
cownikami, zainicjowali potny ruch przebudzeniowy na Wyspach Brytyjskich,
ktry nastpnie przenis si do kolonii w Ameryce. Z tego ruchu po jego Wesleya zrodzi si Koci metodystyczny. Przyp.red.

Czterech jedcw rewolucji

121

ki, ktre mog dzisiaj nawet nie wiedzie, kim byli frankfurccy
myliciele, polecieli na ich idee niczym kot na walerian63.
Amerykanie, ktrzy dzi przyjmuj te idee nie wiedz, e wy
lgy si one w marksistowskim obku w Weimarskich Niem
czech, nie wiedz, e zostay wymylone w faszystowskim wizie
niu Mussoliniego we Woszech, czy te, e ich celem by
przewrt i obalenie naszej cywilizacji. Lecz trzeba postawi pyta
nie: dlaczego Ameryka lat szedziesitych - kraj wci jeszcze
zanurzony w swym judeo-chrzecijaskim dziedzictwie, historii,
tradycji i wierze - dlaczego ten kraj by tak dalece otwarty na owe
rewolucyjne projekty?
Co prawda, pewna cz amerykaskiej elity, przed i podczas
Wielkiego Kryzysu, braa udzia w tym, co francuski autor Julien
Benda64 nazywa zdrad klerkw ,65 Pogardzali oni chrzecijask,
kapitalistyczn Ameryk, w ktrej yli. Lecz dlaczego idee kultu
rowych zdrajcw zakorzeniy si wrd przecitnych Ameryka
nw ? Dlaczego znalazy naladowcw i kontynuatorw pord
dzieci owej Wspaniaej Generacji, ktra pokonaa Hitlera? Dla
czego kupuje je wci tak wielu modych? Czy Ameryka dryfo
waa moralnie w latach 60-tych, poszukujc czego nowego, cze
go, w co mogaby wierzy, nowego sposobu ycia? Czy drewno,
z ktrego zbudowano stare domy byo zbutwiae? Czy rewolucja
bya nieunikniona? Czy modzi, i wielu z ich nauczycieli, byli po
prostu znueni wymaganiami starego porzdku moralnego i po
szukiwali sposobu, by temu wszystkiemu powiedzie do widze
nia? Czy wszyscy po prostu wskoczyli do pierwszego pocigu,
ktry przejeda przez miasto?
Oczywicie, Szkoa Frankfurcka nie bya osamotniona w swo
ich marzeniach i obmylaniu rewolucji spoecznej. W latach 30tych wielu intelektualistw mylao w ten sam sposb i dochodzi
o do tych samych wnioskw. O to fragment z Rocznika
Narodowego Towarzystwa Owiatowego z 1937 r.:
63
W oryginale catnip - dos. kocimitka. Ziele Nepeta cataria, wydziela
jce silny zapach przycigajcy koty. Przyp.red.

122

Rozdzia IV

Obecny kapitalistyczny i nacjonalistyczny system szkolnictwa zosta


zniesiony tylko w jednym miejscu na wiecie- w Rosji - i zmiana ta bya efek
tem rewolucji. Std te werdykt historii zdaje si nam wskazywa, e aby na
stpiy zmiany spoeczne o wanym i daleko idcym charakterze, bdziemy
musimy polega na rewolucji 64566

Margaret Sander, zaoycielka organizacji Planned Parenthood


(Planowane Rodzicielstwo), ktra cieszya si saw radykaa, i to
wikszego ni ktokolwiek ze Szkoy Frankfurckiej, wyprzedzaa
goszone przez nich idee:
Kwestia kontroli urodze przemawia do zaawansowanych radykaw, bo
jest pomylana tak, aby podway wadz kociow chrzecijaskich. Cze
kam na dzie, gdy ludzko bdzie wolna od tyranii chrzecijastwa nie
mniej ni od kapitalizmu.67

Czy rewolucja lat 60-tych przetoczyaby si przez Ameryk


gdyby Gramsci nie napisa Wiziennych Notatnikw i gdyby
Adorno i Marcuse nigdy nie wyjechali z Niemiec? Czy Lukacs,
Gramsci, Adorno, i Marcuse byli niezastpieni? Prawdopodobnie
nie, ale to oni wanie obmylili strategi i taktyk udanej rewolu
cji marksistowskiej na Zachodzie, w efekcie czego kultura, ktr
chcieli zniszczy, nie jest ju dominujc kultur w Ameryce, czy
szerzej - na Zachodzie. Rozpoczli swoje ycie jako wyrzutki,
a skocz by moe po zwyciskiej stronie historii.
DLACZEGO O D N IELI sukces? W latach 60-tych zoyy
si razem cztery elementy, tworzc mas krytyczn, ktra eksplo
64 Julien Benda - francuski pisarz i filozof.
65 Julien Benda, La Trahison des Clercs: The Treason of the Intellectuals. W W
Norton & Company , New York 1969. Klerk, to redniowieczne okrelenie
uczonego - przyp.red.
66 Broadcast of American Dissident Voices, The NEAs Anti-American Agen
da Threatens Our Nation, 13 marca 1993.
Wystarczy przyjrze si przedwojennym dziaaniom i publikacjom Zwizku
Nauczycielstwa Polskiego i osb w rodzaju Wandy Wasilewskiej - uw.red.
67 Walter Adolphe Roberts, Birth Control and the R e v o lu tio n Birth Con
trol Review, czerwiec 1917, s. 7.

Czterech jedcw rewolucji

123

dowaa niczym wynalazek doktora Oppenheimera na pustyni Almogordo w Nowym Meksyku68.


Pierwszym z nich bya wiadomo w butelce (;message in the
bottle), jak nazwali swe idee panowie ze Szkoy Frankfurckiej.
W czasie, gdy ich idee dopiero kiekoway, inni Amerykanie, wy
obcowani z kultury chrzecijaskiej i kapitalistycznej, pracowali
niezalenie nad podobnymi strategiami i ideami podkopujcymi
kultur i niszczcymi star Ameryk, do ktrej czuli wstrt Idee
te, kultywowane przez dziesiciolecia, rozkwity w latach 60-tych
X X w.
Drugim za by fakt, i poczwszy od 1964r., na campusy uni
wersyteckie zaczy przybywa tabuny modych Amerykanw,
ktrzy nie znali ju trudnoci yciowych ani wojny. Rewolucja
kulturalna miaa wic wielk, atw do otumanienia i chonn pu
blik. Zepsuci i yjcy w dostatku, beztroscy, pewni siebie, wyko
rzenieni i znudzeni - ci modzi ludzie byli gotowi do buntu. I by
najmniej nie mieli na myli poykanie zotych rybek.
Jak przypomina nam konserwatywny badacz, Rober Nisbet,
nuda jest jedn z najbardziej uporczywych i uniwersalnych si,
ktre ksztatuj ludzkie zachowania i istnieje wiele sposobw wal
ki z nud69. Wysoko na tej licie plasuj si seks, narkotyki i re
wolucja. W latach 60-tych proletariat wewntrzny studentw,
jak nazwa go historyk Arnold Toynbee, znudzony studiami, ze
tkn si ze znudzonymi mao ekscytujcym yciem asystentami
- i tak powstaa mieszanka wybuchowa.
Po trzecie, w latach 60-tych telewizja moga natychmiast prze
kazywa metody dziaania i triumfy radykaw z campusw oraz
rewolucjonistw miejskich wprost do ich rwienikw. I medium
to, o wiele bardziej dojrzae ni w latach 50-tych, mogo nie tylko
przekazywa nowe idee, mogo je take wzmacnia poprzez kre
owanie nowej rzeczywistoci.
68 Chodzi o prbny wybuch pierwszej bomby atomowej, ktry przeprowa
dzono 16 lipca 1945 roku.
69 Robert Nisbet, Prejudices: A Philosophical Dictionary . Harvard Universi
ty Press, Cambridge, Mass. 1981, s. 22.

124

Rozdzia IV

Czwartym, nieodzownym elementem tego procesu by Wiet


nam. Skoro wojna oznaczaa powicenie, rozlew krwi, a by mo
e i mier, generacja Woodstock nie chciaa bra w tym udziau.
Marcuse oferowa intelektualn przykrywk dla tchrzostwa,
moraln argumentacj na rzecz symulanctwa oraz dekownictwa,
przy rwnoczesnym zachowaniu poczucia bycia lepszym od tych,
ktrzy poszli na wojn. Prawdziwi bohaterowie tej wojny s
w Kanadzie, jak powiedzieli to senator Fulbright i burmistrz N o
wego Jorku, John Lindsay. Przekaz pad na podatny grunt Ivy League70, ale oczywicie nie tylko tam.
Ostatecznie, stary establishment Ameryki zama si na kole
Wietnamu - wojny, ktr liberalizm zapocztkowa, a ktrej nie
mg wygra - i jego autorytet moralny zosta zdruzgotany
w oczach modych. Otwara si wic droga do wadzy dla poli
tycznych statkw kontrkultury, dla kampanii McGoverna w 1972
r., w ktrej wrd najbardziej entuzjastycznych pracownikw by
mody Bill Clinton, duma i wzr doskonaoci generacji Wood
stock .
LECZ WSZYSTKO T O rodzi powane pytanie: Czy mier
kultury opartej na religii jest nieunikniona , gdy tylko spoecze
stwo osiga powszechny dostatek? Gdy nard przezwycia tru
dy swego dziecistwa, walk okresu dojrzewania i problemy wie
ku dojrzaego i zaczyna stwarza warunki zapewniajce ycie
atwe i luksusowe, czy wtedy w sposb naturalny ulega chorobie
duszy, ktra prowadzi do dekadencji, upadku i mierci? Amery
ka jest jedynym krajem, ktry przeszed od barbarzystwa do de
kadencji bez cywilizacji porodku - powiedzia Oscar Wilde71.
Czy facet mia racj?
Amerykaski historyk Jacques Barzun sugeruje, e generacja
lat 60-tych po prostu zacza tam, gdzie przerwaa sw robot ge
70 Ivy League - grupa omiu prestiowych uniwersytetw we wschodniej
czci Stanw Zjednoczonych.
71 Travis LeBlanc, Western World Not Doomed After AU, University Wire, 3
listopada, 1997.

Czterech jedcw rewolucji

125

neracja lat 20-tych. Era swobody obyczajowej, jazzu, upijania si,


w sposb naturalny doprowadzia do ery seksu, narkotykw
i rock and roia.72 Degeneracja zostaa jedynie na krtko przerwana przez niepodan rzeczywisto Recesji, II wojny wiatowej,
a potem czasu zimnej wojny . Gdy koczyy si lata 50-te, nowa
generacja podja walk na przerwanym etapie, tam gdzie tum
Ryczcych Dwudziestek przerwa rewolucj, gdy nastpi krach
1929 r. i zawalenie si rynku.
Chocia hedonizm lat 60-tych wypywa z hedonizmu Ery
Prohibicji, istnieje pomidzy nimi pewna rnica: generacja lat
20-tych nie paaa nienawici do Ameryki. Kilku pisarzy Straco
nej Generacji wyjechao z kraju, lecz buntownicy spoeczni lat
20-tych nie byli rewolucjonistami. Co by o nich nie powiedzie,
wybrali Hardinga, Coolidgea i Hoovera w najbardziej przytacza
jcych zwycistwach Republikanw w caej naszej historii. Inteli
gencja lat 60-tych bya inna. Jak pisa amerykaski filozof Erie
Hoffer: Nigdzie nie wystpuje obecnie tak niewyobraalna nie
nawi ludzi wyksztaconych wobec wasnego kraju, jak w Ame
ryce.73
PO UPADKU sowieckiego imperium, magazyn Time pyta:Czy prawica przetrwa sukces?74 Time cytowa pewnego
konserwatywnego badacza, ktry mwi: To znak niebywaego
triumfu, e nie ma dzi dla konserwatystw adnych pobudzaj
cych do dziaania kwestii.75
Nie ma niczego, co byoby dalsze od prawdy - odpowiedzia
na to James Cooper, wydawca American Arts Quarterly. Naj
bardziej elektryzujc spraw dla konserwatystw, a w zasadzie
dla wszystkich Amerykanw... wielkim nieskoczonym zada
niem, do ktrego zrobi aluzj Prezydent Reagan w swej mowie
72 Synne Sex,Drugs & E ock'n Roll. Przyp.red.
73 .Eric Hoffer, First Things, Last Things . Harper & Row, New York 1971, s. 71.
74 Laurence Barrett, Can the Right Survive Success? Time, 19 marca 1990, s. 16.
75 Ibid.

126

Rozdzia IV

poegnalnej do narodu ... jest odzyskanie kultury zawaszczonej


przez lewic....55.76
Podczas gdy wikszo konserwatystw toczya zimn wojn ,
maa ich grupa utrzymywaa zapomniany przez wielu front - woj
n kulturow. Cooper baga konserwatystw, eby podjli wojn
kulturow jako sw now spraw i mwi o utraconym ju teryto
rium:
Siedemdziesit lat temu woski marksista Antonio Gramsci (1891-1937)
napisa, e najwaniejsz dla socjalizmu misj jest przechwycenie kultury.
Do koca II Wojny wiatowej liberalnej lewicy udao si przechwyci nie tyl
ko sztuk, teatr, literatur, muzyk i balet, lecz take kino, fotografi, edu
kacj i media.
Kontrolujc kultur, lewica nie tylko dyktuje odpowiedzi, lecz decydu
je o tym, jakie zadawa pytania. W skrcie - kontroluje kosmologiczny apa
rat pojciowy, dziki ktremu wikszo Amerykanw rozumie znaczenie
zdarze. Ta kosmologia oparta jest na dwch wielkich aksjomatach: pierw
szym, e we wszechwiecie nie istniej wartoci absolutne, nie ma standar
dw pikna i brzydoty, dobra i za. Drugi aksjomat jest taki: we wszechwie
cie pozbawionym Boga, lewica utrzymuje wyszo moraln jako ostateczny
arbiter dziaa ludzkich.77

Konserwatyci zignorowali woanie Coopera. Zamiast tego wal


czyli przeciwko narodowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, wal
czyli o NAFTA 78 i W TO 79 . Prawica gosowaa nogami, powiedzia
Samuel Lipman, publicysta New Criterion5579. 80 Cooper dodawa:
Konserwatyci powrcili do zarabiania pienidzy i strategii z cza
sw Zimnej Wojny, poprawili pooenie wiszcych na cianach
swych biur rycin autorstwa Georgea Stubbsa, przedstawiajce konie
penej krwi angielskiej, i zapomnieli o caej sprawie. Ostatecznie argumentowali- czy w kocu kultura jest a taka wana ? 81
76 James F. Cooper, The Right Agenda: Recapture the Culture, American
Arts Quarterly, Spring/Summer 1990, s. 3.
77 Ibid.
78 Pnocno Amerykaskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, p -przyp.red.
79 wiatowa Organizacja Handlu.
80 Ibid.
81 Ibid.

Czterech jedcw rewolucji

127

Bo gdzie jest twj skarb tam bdzie i serce twoje.82 Serca wie
lu ludzi prawicy oddane s obcinaniu granicznych stawek podat
kowych i eliminowaniu podatku od zyskw kapitaowych. S to
bez wtpienia suszne sprawy, lecz jak korzy bdzie mia czo
wiek, ktry zyska cay wiat, lecz utraci swj kraj? 83 Czy wzrost
PKB o 2 czy 3 czy 4 punkty procentowe jest rwnie wany jak to,
czy zachodnia cywilizacja przetrwa czy nie, a my pozostaniemy
jednym narodem, oddanym Bogu i jednym ludem ? Biorc pod
uwag malejcy wskanik urodze, otwarte granice, i triumf antyzachodniej wielokulturowoci, to wanie jest dzisiaj zasadnicz
kwesti - przetrwanie Ameryki jako narodu, odrbnego i wyjt
kowego, i przetrwanie zachodniej cywilizacji jako takiej. Jednak
zbyt wielu konserwatystw urwao si bez przepustki, podczas
gdy trwa ostatnia wielka walka naszego ycia.
A wic zastanwmy si, co bdzie oznacza marsz mierci Za
chodu, nie tylko w przyszych wiekach, lecz take w tym stuleciu,
i nie tylko dla dzieci naszych dzieci, lecz take dla pokolenia,
ktre dzisiaj dorasta.
82 Ewangelia wedug w. Mateusza, r.6 w.21. Pismo wite Starego i Nowego
Testamentu, Pallotinum , Pozna - Warszawa 1971, s.1130.
83 Trawestacja wypowiedzi Jezusa: C bowiem za korzy odniesie czo
wiek, choby cay wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis ? Ewangelia we
dug w. Mateusza, r.16 w.26. Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Pal
lotinum , Pozna - Warszawa 1971, s. 1142.

Rozdzia V

Przysze wielkie migracje


Sztuka proroctwa jest bardzo trudna, zwaszcza, gdy dotyczy przyszoci1 Mark Twain

Stary i Nowy Testament zawieraj wiele przypowieci o synu


pierworodnym czy wybracu, ktry traci swe uprzywilejowane
miejsce w ojcowskim domu. Godny Ezaw sprzedaje pierwordztwo swemu bratu Jakubowi za misk soczewicy. W 22 rozdziale
Ewangelii wedug w. Mateusza Jezus w przypowieci porwnuje
Krlestwo Niebieskie do uczty weselnej, ktr krl przygotowa
swemu synowi. Gdy zaproszeni gocie niegrzecznie odmawiaj
przyjcia krlewskiego zaproszenia, wysya on swe sugi na drogi
i gocice z zadaniem sprowadzenia do jego domu obcych, aby
wraz z nim witowali zalubiny syna.
Chocia ludzie Zachodu zaczynaj wymiera, wolne miejsca
w Domu Zachodu nie bd jednak dugo pozostaway puste.
W Ameryce, miejsce przygotowane dla czterdziestu milionw
nienarodzonych dzieci, jakie stracilimy od czasu pamitnej roz
prawy Roe przeciw Wad 2, zapenio si wdzicznymi biedakami
z Azji, Afryki i Ameryki aciskiej. Podobnie jest w Europie skoro Europejczycy rezygnuj z dzieci, przygotowane dla nich
miejsca zostan zajte przez obcych.
1 Robert J. Samuelson, The Specter of Goba Aging, Washington Post 28 lu
tego 2001, A25.
2 Synna rozprawa sdowa, ktrej wyrok posuy do zalegalizowania aborcji
w USA - przyp. red.

Przysze wielkie migracje

129

Zerknijmy ponownie do statystyk ONZ na temat wyludniania


si Europy. W roku 2000 w Europie yo 494 milionw Europej
czykw w wieku od pidziesit do szedziesiciu piciu lat.
Liczba ta spadnie do 365 milionw do roku 2050. Ale liczba Eu
ropejczykw powyej szedziesitego pitego roku ycia, wyno
szca obecnie 107 milionw, wzronie do 172 milionw. Za pi
dziesit lat proporcja pomidzy modymi Europejczykami
i osobami w rednim wieku a osobami starszymi spadnie z piciu
do jednego obecnie, na dwch do jednego.3 Przed europejskimi
pastwami opiekuczymi, ju uginajcymi si pod ciarem pro
gramw socjalnych, stanie powany problem: kto zapaci za opie
k zdrowotn, opiek spoeczn czy emerytury dla osb star
szych? Kto zadba o starcw w domach spokojnej staroci czy
w domach opieki? Przy liczbie dzieci spadajcej nawet szybciej
w porwnaniu do liczby osb w wieku produkcyjnym, kto skosi
trawniki, wysprzta budynki, pozmywa naczynia, przygotuje
i poda posiki w restauracjach Europy? Skd wezm si nianie?
Przy populacji osb pracujcych o 25 % mniejszej i populacji
osb starszych o 90 % wikszej, skd wemie si nowe pielgniar
ki i lekarzy, ktrzy bd si opiekowa osobami starszymi?
Do roku 2050, co trzeci Europejczyk bdzie mia powyej 60
lat. W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Woszech i Hiszpa
nii, jeden na dziesiciu obywateli bdzie mia powyej 80 lat!4 re
dni wiek Europejczyka to 50 lat - o dziewi lat wicej, ni wyno
si redni wiek najstarszego narodu na Ziemi - Japonii. Byy
amerykaski sekretarz handlu, Pete Peterson, w swej ksice Si
wy wit: Jak nadchodzca fala starcw przeksztaci Ameryk
i wiat pisze:
Oficjalne prognozy sugeruj, e w przecigu najbliszych trzydziestu lat,
rzdy wikszoci krajw rozwinitych bd musiay wyda dodatkowo przy
najmniej od 9 do 16 procent PKB rocznie tylko na wypenienie swych obiet
3 Population Division, Department of Economie and Social Affairs, Uni
ted Nations Secrtariat, Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and
Ageing Populations? 21 marca 2000, s. 139.
4 Ibid., s. 137.

130

Rozdzia V

nic dotyczcych wiadcze dla osb starszych. Pokrycie tych kosztw, mo


liwe dziki podniesieniu wysokoci podatkw, spowoduje niewyobraalne
obcienie: od 25 do 40 procent opodatkowania wynagrodzenia kadego pra
cownika. A przecie s kraje, w ktrych stawki podatkowe od wynagrodze
czsto ju przekraczaj 40 procent. Jeli za uciekniemy si do wydatkw,
ktre tworz deficyt budetowy, bdziemy musieli zuy wszystkie nasze
oszczdnoci, i wicej - oszczdnoci caego rozwinitego wiata.5

Jest to fiskalny odpowiednik nuklearnej zimy. Jeli Europa pra


gnie zachowa swj poziom zabezpiecze socjalnych, istniej trzy
opcje. Pierwsza: trzeba znale billiony dolarw w nowych przy
chodach podatkowych. Druga: Europejki musz zacz rodzi
dwa, a nawet trzy razy wicej dzieci, i trzecia - Europa musi zgo
dzi si na przybycie do milionw cudzoziemskich pracowni
kw rocznie. Przed takimi oto dylematami stoi Stary Kontynent.
Jednak jak pisze Joseph Chamie z Agencja ds. Zaludnienia: a
den z demografw nie wierzy, e wskanik urodze si podniesie.
Co trzeba by zrobi, aby przekona kobiet by miaa czworo dzie
ci? Ludzie raczej troszcz si o swj wygld, wyksztacenie, karie
r6 Wskanik urodze w Europie spada od dziesicioleci. To nie
przypadek. Ujemny przyrost naturalny jest wsplny dla wszystkich
narodw europejskich, z wyjtkiem muzumaskiej Albanii.
Nie jest to kwestia spisku, lecz masowego przyzwolenia i wol
nego wyboru. Europejki zdecydoway, e chc mie jedno, dwoje
lub wcale nie chc mie dzieci, i dysponuj rodkami - takimi jak
rodki antykoncepcyjne, sterylizacja i aborcja - umoliwiajcymi
im wprowadzenie dokonanego przez siebie wyboru w czyn. Swe
osobiste pragnienia Europejki uwaaj za waniejsze od wynikw
bada demograficznych, ukazujcych, jak bdzie wygldaa Euro
pa wwczas, kiedy one bd miay siedemdziesit, osiemdziesit
lat, lub wtedy, kiedy nie bdzie ich ju na tym wiecie.
5 Peter G. Peterson, Gray Dawn: How the Coming Age Wave Will Transform
America and the World. Times Books, New York 1999, s. 18.
6 The Population Vacuum: Though Humanity Is Imploding, Demographers
Refuse to Urge Women to Have More Babies, Report Newsmagazine, 5 czerw
ca 2000, s. 43.

Przysze wielkie migracje

131

Europa stoi przed niezwykle wan decyzj, pisze Jonathan Steele z The Guardian . Jeli standardy yciowe maj si nie obniy,
pastwa Unii Europejskiej by moe bd musiay zezwoli na 60ciokrotny wzrost imigracji, dostarczajc argumentw protestujcej
prawicy i powodujc dodatkowe szkody w delikatnym systemie
proporcji rasowych regionu. Oto starannie przemylane wnioski, ja
kie nasuwaj si ekspertom demograficznym po przestudiowaniu
danych dotyczcych starzenia si populacji europejskiej55.7
Masowa imigracja ju si rozpocza. W roku 2000, Anglia
przyja 185.000 imigrantw i jest to swoisty rekord w historii te
go kraju. 8 W 1999 r., 500.000 nielegalnych imigrantw wlizno
si do Unii Europejskiej -dziesiciokrotnie wicej ni w r.1993 9
W maju 2001 r., Washington Post55 poda:
Zaledwie rok temu doniesienia o utoniciach czy statkach, na
ktrych upchnito 500 czy 1000 sztuk ludzkiego adunku55 by
yby czym, co trafioby na czowki gazet i wywoao wrzaw
w caej Europie. Lecz dzisiaj co takiego stao si wrcz rutyn na
wodach pomidzy Turcj i portami docelowymi w Grecji, W o
szech czy pooonymi dalej na pnoc portami na Francuskiej Ri
wierze10.
Obz witych55- powie Jeana Raspaila z 1972 r., ktrej te
matem jest inwazja pozbawionych rodkw do ycia obywateli
Trzeciego wiata na Francj, inwazja, ktrej Europa, sparaliowa
na przez swj egalitaryzm i liberalizm, nie ma siy si oprze - wy
daje si by prorocz wizj. Historia zacza naladowa sztuk.
Wydaje si, e Europa nie jest w stanie powstrzyma milionw
przybywajcych do niej imigrantw, przejmujcych stanowiska
7 Jonathan Steele, The New Migration: Affluent, Controversial. Guardian, 30
padziernika 2000, s. 17.
8 London Observer Service, British Whites to Be Minority by Year 2100, H o
uston Chronicle, 8 padziernika 2000, s. 34.
9 Roger Cohen, Illegal Migration Increases Sharply in European Union, New
York Times, 25 grudnia 2000, s. Al.
10 Molly Moore, Smuggling o f Humans into Europe Is Surging, Washington
Post, 28 maja 2001, s. 1.

132

Rozdzia V

pracy w miar jak wymiera pokolenie wojenne. W rzeczywistoci


pracodawcy bd wrcz dali ich sprowadzenia. Bdzie si tego
rwnie domaga rosnce miliony osb starszych i w podeszym
wieku. Napywajce do Europy z Afryki Pnocnej i rodkowego
Wschodu milionowe rzesze, bd przynosi ze sob arabsk i is
lamsk kultur, tradycj, lojalno i wiar, bd tworzy repliki
rodzimych krajw w sercu Zachodu. Czy zasymiluj si, czy te
przetrwaj jako nie dajce si wchon czci Afryki i Arabii
w obozie, w ktrym kiedy krlowao chrzecijastwo? Przyj
rzyjmy si liczbom.
Gdy populacja Portugalii, Hiszpanii, Francji, Woch i Grecji
drastycznie maleje, po drugiej stronie Morza rdziemnego w Maroko, Algierii, Tunezji, Libii i Egipcie - populacja wzronie
o siedemdziesit trzy miliony w przecigu dwudziestu piciu lat.
W 1982 r., gdy przebywaem w Kairze, populacja Egipcjan liczya
czterdzieci cztery miliony. W roku 1998 liczba ta wynosia ju
szedziesit cztery miliony. Przewiduje si, e do roku 2025 po
pulacja Egiptu osignie dziewidziesit sze milionw. W dzie
witnastym wieku Europa najechaa i skolonizowaa Afryk. N i
cholas Eberstadt, ekspert do spraw ludnoci Amerykaskiego
Instytutu Przedsibiorczoci pisze: W 1995 r. szacunkowa popu
lacja Europy (cznie z Rosj) i Afryki byy prawie rwne.
W oparciu o te dane szacuje si, e w 2050 r. Afrykaczycy prze
wysz liczebnie Europejczykw wicej ni w stosunku 3 do l .11
Tylko epidemia AIDS stoi na drodze usunicia w cie i ostatecz
nego przytoczenia Europy przez Afrykanw.
W PRZECIW IE STW IE D O AMERYKI, kraje Europy s
homogeniczne. Ich historia nie jest zwizana z przyjmowaniem
obcokrajowcw i asymilacj imigrantw. Lecz take do Europy,
w miar rozpadania si pastw narodowych, bd przybywa lu
dzie o rnym kolorze skry, wyznaniu i kulturze. Od 1990 r.,
11
Nicholas Eberstadt, The Population Implosion, Wall Street Journal, 16 pa
dziernika 1997, s. 22.

Przysze wielkie migracje

133

trzy pastwa europejskie - ZSRR, Czechosowacja i Jugosawia podzieliy si na dwadziecia jeden narodw. By moe wkrtce
narodz si dwa nowe, Kosowo i Czarnogra. Ruchy secesjonistyczne istniej w Rosji, Macedonii, we Woszech, na Korsyce,
w kraju Baskw w Hiszpanii, w Szkocji, Walii, Bawarii, regionie
Szwecji - Skane. W Belgii rozpala si staroytny konflikt jzyko
wo - kulturowy pomidzy Flamandami i Walonami.
W Europie, ktra od 40 000 lat posiada jednorodn populacj
biaych, powstanie nie-biaej wikszoci moe nie zosta przywi
tane ze spokojem, sucho zauway londyski Guardian w pa
dzierniku 2000 r.12 Zamieszki rasowe w Oldman i Leeds13, pomi
dzy przybyszami z poudniowej Azji a biaymi podwaaj punkt
widzenia Guardiana. Jak grzyby po deszczu wyrastaj anty-imigracyjne partie - Narodowy Front Francji Jean-Marie Le Pena,
Partia Wolnoci Jorgea Haidera w Austrii, Szwajcarska Partia Lu
dowa Christopha Blochera. W miar jak fale imigracji narodw is
lamskich Afryki Pnocnej i rodkowego Wschodu oraz czarnych
narodw z terenw na poudnie od Sahary rosn i wdzieraj si
do Europy, kwestia imigracji stanie si kwesti jeszcze bardziej za
paln. Albo wielkie partie podejm t kwesti, przejmujc j od
mniejszych partii, albo te mniejsze partie stan si partiami wiel
kimi.
Niemiecki lider partii Chrzecijaskich Demokratw, Angela
Merkel, ju zbija kapita na gwatownych reakcjach przeciwko
imigrantom islamskim. Wydaje si, e idea zjednoczonych Nie
miec jako wielokulturowego, 80-milionowego spoeczestwa
z ponad siedmioma milionami obywateli urodzonych poza grani
cami Niemiec, martwi [pani Merkel], pisze New York Times.
aden inny kraj w Europie nie ma tylu obcokrajowcw.14
12 Steele, op.cit.,s. 17.
13 Gwatowne zamieszki na tle rasowym pomidzy Azjatami i biaymi, ktre
miay miejsce w Anglii w 2001 roku. Ich efektem byy spalone samochody, zde
molowane budynki, ranni. Przyp.tum.
14 Roger Cohen, From Germanys East to West, Conservatives Try to Span
Gulf, New York Times, 1 czerwca 2001, s. Al.

134

Rozdzia V

Pani Merkel irytuj dania Stanw Zjednoczonych dotycz


ce przyjcia Turcji do Unii Europejskiej, gdy czonkostwo takie
nadaoby Turkom prawo do swobodnego przemieszczania si
w Europie. Okoo 75 procent Turkw, mieszkajcych poza Tur
cj, mieszka w Niemczech - powiedziaa Merkel Rogerowi C o
henowi z Times Y\
Nie mwimy, e nie powinni by muzumanami. Ale mwimy, e jeste
my krajem o korzeniach chrzecijaskich i Turcy musz to zrozumie....
Zaproszenie Turcji do kandydowania do Unii Europejskiej byo bdem. Ist
niej rnice w systemie wartoci. Inaczej rozumiemy prawa czowieka.
Sprbujcie otworzy koci chrzecijaski w Istambule.1516

Kraje europejskie s mae, gsto zaludnione i nie maj dowiad


czenia w byciu etnicznym tyglem. Dlatego ich elity rzdzce
wydaj si by bardziej czujne, pene obaw i bardziej stanowcze
ni Amerykanie w kwestiach zagroe spoecznych zwizanych
z masow imigracj. Lecz te same narody i ich elity rzdzce s
bardzo, bardzo dalekie od zauwaenia niebezpieczestwa demo
graficznego w postaci wymierajcej populacji.
KATASTROJKA
Spadajcy wskanik urodze wpynie na Rosj bardziej nieko
rzystnie ni na jakiekolwiek inne pastwo. Przewiduje si, e jej
populacja spadnie ze 147 milionw do 114 milionw do roku
2050. A tymczasem, gdy Rosja umiera, w Chinach do roku 2025nawet przy polityce jedna para, jedno dziecko - bdzie o 250
milionw obywateli wicej. I nie zostan oni w domach. Ju teraz
Chiczykw jest o 40 milionw wicej ni Chinek. Jeli Matka
Rosja jest tym zaniepokojona, to powinna si niepokoi. Bo na
wet po rozpadzie Zwizku Radzieckiego, Rosja ma dwa razy
wiksze terytorium ni Chiny.
Trzy czwarte tego ogromnego rosyjskiego terytorium ley na
wschd od Uralu, lecz tylko osiem milionw Rosjan mieszka na
15 Ibid., s. Al, A8.
16 John O Mahony, A People Skating on Thin Ice, Guardian, 3 grudnia 2001, s. 1.

Przysze wielkie migracje

135

bezkresnych obszarach rosyjskiego Dalekiego Wschodu, czyli


mniej, ni w Republice Czeskiej. Na poudnie od nich mieszka
jednak 1,25 miliarda Chiczykw, a 250 milionw jest w drodze,
natomiast garstka Rosjan zajmuje pnocn poow najwikszego
kontynentu na ziemi, powierzchni o wiele wiksz ni Stany
Zjednoczone, i bogat w najwaniejsze i najbardziej podane
w wiecie surowce naturalne: drewno, rop naftow i zoto.
Rosja jest narodem wykrwawiajcym si w stopniu niespoty
kanym wrd wspczesnych spoeczestw pastw uprzemyso
wionych, z wyjtkiem czasw klski godu i wojny - pisze bry
tyjski dziennikarz John 0 Mahony.16 Zim 2001 r. podrowa on
na Daleki Wschd i Pwysep Kamczacki i powrci stamtd z po
nur opowieci o panujcej tam rozpaczy i mierci. Od czasu
upadku komunizmu, stolica Kamczatki stracia ju jedn czwart
swej populacji. W pobliskich regionach praktycznie mier cywi
lizowanego spoeczestwa wydaje si by nieuchronna:
Zanikanie populacji jest jednak najbardziej dotkliwe na daleko wysuni
tych kracach rozlegego rosyjskiego terytorium. By moe najbardziej za
skakujcy jest przykad Czukotki, ogromnego fragmentu dalekiego wscho
du, trzy razy wikszego ni Wielka Brytania. Populacja zmniejszya si tu
o zawrotne 60% ze 180.000 w 1990 r. do 65.000 w dniu dzisiejszym, a mo
na si spodziewa, e liczba ta opadnie jeszcze do 20.000 ludzi w przecigu
najbliszych piciu lat, czynic niemoliwym utrzymanie infrastruktury re
gionu.17

Chiny od dawna uwaay czci Syberii za utracone teryto


rium, ukradzione im w dziewitnastym wieku, gdy Chiny byy
sabe, udrczone przez rewolucj i uzalenione przez zachodnie
potgi kolonialne. Podczas powstania tajpingw18, ktre pocho
no 25 milionw ludzi, agenci cara okradli Imperium Chin
z 350.000 mil kwadratowych na pnoc od Amuru i pomidzy
rzek Ussuri i morzem. Obszar ten, obecnie zwany Syberyjsk
Prowincj Morsk, jest dwa razy wikszy ni Kalifornia i zamyka
17 Ibid.
18 Powstanie tajpingw (1851 - 1864) - powstanie ludowe w Chinach o cha
rakterze religijno-militarnym. Przyp. tum.

136

Rozdzia V

si dookoa Mandurii jak zwinita do. Wadywostok, rosyjski


port na Morzu Japoskim, morska baza Floty Pacyfiku, zosta za
oony w 1860 r. na terytorium, ktre jeszcze do tego roku nale
ao do Japonii. I tak, jak Rosja musiaa zrzec si ziem zabranych
Kazachom, Kirgizom, Uzbekom, Tadykom, i Turkmenom, b
dzie musiaa zwrci rwnie i to, co zabraa Chinom.
W pierwszych miesicach urzdowania Nixona w 1969 r.,
chiskie i rosyjskie wojska stary si na dugiej granicy biegncej
wzdu Amuru i Ussuri. I chocia istnieje obecnie ukad pomi
dzy Pekinem i Moskw, Chiczycy nie zapomnieli. Zanim upy
nie poowa tego stulecia, Pekin zapewne bdzie prbowa odzy
ska te ziemie i ssiadami Alaski po drugiej stronie Cieniny
Beringa w miejsce podstarzaych Rosjan mog zosta twardzi,
modzi chiscy pionierzy,. Ju teraz chiscy osadnicy osiedlaj si
na rosyjskim terytorium, podobnie jak kiedy Amerykanie osie
dlali si w nalecej do Meksyku pnocnej prowincji Teksasu. Za
nim go oderwali od metropolii. Strach Rosjan z Dalekiego
Wschodu przed Chiczykami osign stan paranoi, podaje Fi
nancial Times, Badanie opinii spoecznej przeprowadzone
w ubiegym roku [2000] w okolicach Wadywostoku i na pou
dnie od Chabarowska pokazao, e 74% populacji spodziewa si,
i Chiny, na dusz met, zaanektuj cao lub cz ich regio-

KOLEJN E ZA G ROEN IE R O SJI pochodzi z eks-sowieckich republik pooonych na poudniu - Kazachstanu, Uzbekista
nu, Tadykistanu, Kirgizji, Turkmenistanu. Dodajmy do tego
Afganistan, gdzie islamscy powstacy zadali Imperium Sowiec
kiemu cios aski1920. Moskwa stara si ponownie zapewni sobie
wadz w tych regionach, ktre nazywa blisk zagranic, lecz
Rosjanie, historycznie rzecz biorc, s Europejczykami i prawo
19 Robert Cortell, Islands o f Contention, Financial Times, 27 sierpnia 2001,
s. 10.
20 Zwrot oznaczajcy dobicie przeciwnika. Przyp. red.

137

Przysze wielkie migracje

sawnymi chrzecijanami, za wyej wymienione ludy skadaj si


z Azjatw i wyznawcw islamu, gorzko uraonych tym, e zosta
li ongi skolonizowani i skomunizowani. Mniej prawdopodobne
wydaje si to, e Rosja dotrze na poudnie, aby odzyska te zie
mie, ni to, e imigranci islamscy dotr na pnoc, (by moe z is
lamskimi bojownikami), by oderwa czci Rosji, takie jak Cze
czenia. Sojusznik Rosji na Kaukazie, Armenia, kolejny
chrzecijaski kraj, doczya do Rosji, Litwy, Bugarii i Hiszpanii
w najniszym wskaniku rozrodczoci na ziemi. Armenia take
zaczyna umiera.
Do roku 2025 wielko populacji Iranu bdzie zbliona do ro
syjskiej. Ju teraz Iraczycy zagraaj byej republice radzieckiej,
Azerbejdanowi. Wyglda na to, e odwrt Rosji z Azji jest rw
nie nieunikniony, jak chiskie i islamskie wtargnicie na teryto
rium kiedy zdominowane przez cara, a pniej przez sowieckich
komisarzy. Zajmujc si przewidywaniem wielkoci populacji, Ro
syjska Akademia Nauk ukua nowy termin katastrojka 21 Nau
kowcy dobrze rozumiej, e demografia stanowi o losie narodu.
Spjrzmy na to, co bdzie si dziao w Azji Centralnej w cza
sie kurczenia si populacji Rosji.
AZJA CENTRALNA (w milionach ludzi)
2000

2025

Afganistan

22,7

44,9

Kazachstan

16,2

17,7

Uzbekistan

24,3

33,4

Kirgistan

4,7

6,1

j Tadykistan

6,2

8,9

4,5

6,3

78,6

117,3

Turkmenistan

i______________________________

21 The Population Vacuum: Though Humanity Is Imploding, Demographers


Refuse to Urge Women to Have More Babies, Report Newsmagazine, 5 czerwca

2000, s. 43.

138

Rozdzia V

Majc dzi populacj rwn poowie populacji Rosji, te sze


pastw w cigu dwudziestu piciu lat bdzie miao prawie tak sa
m liczb ludnoci, przy czym Rosjanie bd si starze, podczas
gdy te islamskie narody bd modsze i szybciej si rozmnaajce.
W dziewitnastym wieku ogromna, potna liczebnie Rosja
uciskaa Imperium Ottomaskie, ktre car nazywa chorym
czowiekiem Europy. Wedug obecnych prognoz, populacje Tur
cji i Rosji bd do roku 2050 porwnywalne. Do 2100 r. bdzie
tylko 80 milionw Rosjan. Kto bdzie wtedy chorym czowie
kiem Europy; kto drapienikiem, a kto zdobycz?
Jak mwi Anatolij Antonow, dyrektor Wydziau Socjologii Ro
dziny na Uniwersytecie Moskiewskim, kryzys nadejdzie na dugo
przedtem: To jest dylemat wszystkich zachodnich cywilizacji.
Dlaczego czujemy si szczliwi nie majc dzieci?22 Antonow
chciaby, aby rzd uy mediw do poprawienia wizerunku rodzi
ny. Antonow obawia si, e jeli Rosjanie nie podejm szybko
dziaa zwikszajcych populacj, ekstremici mog przechwyci
wadz w imi przetrwania narodu rosyjskiego. Jeli spadek po
pulacji nie zostanie zatrzymany, - ostrzega Antonow - bdziemy
mieli pastwo faszystowskie.23
Gdyby Rosja potrafia przej do porzdku dziennego nad sw
porak w Zimnej Wojnie i uraz z powodu utraty statusu super
mocarstwa, zapewne doszaby do przekonania, e Ameryka jest
jej naturalnym sprzymierzecem w zachowaniu jednoci, inte
gralnoci i niepodlegoci. A Amerykanie powinni wiedzie, e
w wyniku jakiegokolwiek zderzenia cywilizacji, Rosjanie obsa
dz wschodnie i poudniowo-wschodnie fronty rodkowego Za
chodu.
Jeli za chodzi o Ukrain, drug pod wzgldem liczby mie
szkacw by republik sowieck, ONZ przewiduje spadek po
pulacji o 40 procent, co zmniejszyoby liczebno Ukraicw
22 Sarah Karush, Government Seeking Ways to Overcome Roots of Low
Birth Rate, Associated Press, 6 maja 2001.
23 Ibid.

Przysze wielkie migracje

139

z 50 milionw w dniu dzisiejszym do mniej ni 30 milionw w ro


ku 2050. A jest to optymistyczna wizja, zakadajca, e liczba
dzieci przypadajcych na jedn kobiet wzronie z dzisiejszych
1.26 do 1.7.
KOM U BIJE DZW ON
W okresie od X V I do X X wieku, wielkie pastwa Zachodu
skolonizoway wikszo wiata. Poczwszy od 1754 r. Ameryka
nie wyparli Francuzw a potem Hiszpanw ze swego kontynen
tu, poknli poow Meksyku, zagonili niedobitki Indian do re
zerwatw, przekroczyli Gry Skaliste, doszli do Pacyfiku i dotarli
a do Hawajw, Midway, Guam, i Filipin. Po drugiej stronie wia
ta, Rosjanie, pod rzdami Romanoww przejmowali wszystkie
ziemie od Arktyki po Afganistan, od Prus do Pacyfiku i dalej na
koniec Alaski do miasta Sitka. Idc za przykadem Brytyjczykw,
pastwa europejskie najeday i kolonizoway Afryk, Azj po
udniow i poudniowo-wschodni, ustanawiajc swe enklawy na
wybrzeach bezbronnych Chin.
Koowrt historii obraca si teraz w odwrotnym kierunku. Wiel
ki odwrt Zachodu, rozpoczty od czasu rozpadu europejskich im
periw po II Wojnie wiatowej, osiga punkt kulminacyjny w tym
wieku, podczas gdy w tym samym czasie druga wielka islamska fala
wtacza si do Europy, a ludno Azji Centralnej i Chin domaga si
zwrotu tego, co zabrali im carowie w poprzednich stuleciach. Do ro
ku 2050 Rosja utraci fragmenty Syberii i zostanie wyparta z Kauka
zu za Ural, do Europy. Jak pisa poeta John Donn24
Jeeli morze zmyje choby grudk ziemi, Europa bdzie pomniejszona, tak
samo byoby, gdyby pochono przyldek, wo twoich przyjaci czy twoj
wasn. mier kadego czowieka umniejsza mnie} albowiem jestem zespolony
z ludzkoci. Przeto nigdy nie pytaj komu bije dzwon. Bije on tobie...

24
John Donn (1572 - 1631) - angielski poeta i kaznodzieja; twrca i czo
owy przedstawiciel barokowej szkoy poetw metafizycznych. Przyp.tum.

140

Rozdzia V

IRAN I ZATOKA PERSKA


W okresie poprzedzajcym operacj Pustynna Burza, w ten
oto sposb argumentowaem przeciwko wojnie w Zatoce: zwy
cistwo amerykaskie pozostawi nas ze zobowizaniami imperial
nymi, ktrych Amerykanie nie bd w stanie bez koca podtrzy
mywa. Emirat Kuwejtu nie by pastwem zdolnym do
samodzielnego ycia: nie mgby przetrwa bez mocnego protek
tora. Lecz Amerykanie w kocu si zmcz i pojad do domu, tak,
jak kiedy pojechali do domu Brytyjczycy, a Kuwejt zostanie
wchonity przez Irak albo Iran. Jedyne, co moglimy zrobi, to
tymczasowe utrzymanie Kuwejtu. Co wicej, wielkim przeciwni
kiem w Zatoce, z populacj i terytorium trzykrotnie wikszym
ni Irak, by Iran.
Przegralimy debat, natomiast Amerykanie wygrali t wojn,
lecz debata wydaje si dzisiaj jeszcze bardziej przykuwa uwag.
Ameryka przyja polityk podwjnego powstrzymania25
w kwestii Iraku i Iranu, rozwamy wic prognozy populacji tylko
na nastpne dwadziecia pi lat:
ZATOKA PERSKA (w milionach ludzi)
2000

2025

Irak

23,1

41,0

Iran

67,7

94,5

W roku 1990, USA pod rzdami Ronalda Reagana szczyciy


si posiadaniem szeciuset okrtw marynarki wojennej. Od cza
su Wojny w Zatoce, marynarka Stanw Zjednoczonych zostaa
zredukowana o poow, podobnie jak armia i siy powietrzne.
Oczekuje si, e do roku 2010 marynarka wojenna bdzie liczy
200 okrtw. Upada wielka koalicja, zawizana przez pierwszego
prezydenta Busha do pokonania i powstrzymania Iraku. Zawiody
25
Dual containment (podwjne powstrzymanie) - polityka USA majca na
celu powstrzymanie wycigu zbroje w Iranie i Iraku, wymagajca przeduonej
obecnoci wojsk amerykaskich w zatoce Perskiej. Przyp.tum.

Przysze wielkie migracje

141

narody arabskie, zawiedli Europejczycy, z wyjtkiem Brytyjczy


kw, ktrych siy zbrojne rwnie zostay zredukowane o poo
w wraz z kocem wojny w Zatoce. Armia Generaa Schwartzkopfa moga zdoby Bagdad, powiesi Saddama i narzuci
Regencj MacArtura. Ale przy istniejcej liczbie onierzy USA
i czonkw Koalicji, przy niechci Europejczykw i Arabw do
ponownego maszerowania u naszego boku, Pustynna Burza I I
nie wydaje si prawdopodobna.26
Do 2025 r. Iran bdzie mia 94,5 miliona ludzi, populacj duo
wiksz ni jakikolwiek kraj europejski, z wyjtkiem Rosji. Tech
nologia bomby atomowej bdzie liczya sobie osiemdziesit lat,
za Iran, ktry dysponuje ju pociskami balistycznymi, bdzie
prawie na pewno posiada tak bomb. A od kiedy zacza si era
atomowa, nigdy nie najechano adnego z krajw posiadajcych
bro atomow, ani nie rozpoczto przeciwko niemu wojny. Jedy
nym pastwem nuklearnym, ktre kiedykolwiek zaatakowano,
by Izrael, zaatakowany przez rakiety prymitywne rakiety Scud
wystrzelone z Iraku, ktre zreszt zostay zniszczone.
Jak dowodzi tego przykad Korei Pnocnej, nawet zbjeckie
pastwo moe by przez Stany Zjednoczone traktowane z re
spektem, pod warunkiem, i potrafi zbudowa bomb atomow.
EUROPA - C H O D Z C Y TRU P
Gdy Bethmann-Hollweg27 powrci z Wiednia, eby poinfor
mowa kajzera o kondycji ich austro-wgierskiego sojusznika
w przededniu wojny, wstrznity minister do spraw zagranicz
nych wyjka: Najjaniejszy Panie, jestemy sprzymierzeni z tru
pem28. Wielkie kiedy narody wojownikw, ktre wysyay mi
liony onierzy na pola walk Europy w dwudziestym wieku,
26 Ksika ukazaa si w r.2002. Jak wiemy, w tym punkcie obawy Autora nie
sprawdziy si. Przyp.red.
27 Bethmann-Hollweg (1856 - 1921) - kanclerz Niemiec od 1909 r.
28 Patrick J. Buchanan, America Loses an Opportunity, and Russia as Ally, Au
gusta Chronicle, 19 lutego 1998, s. A4.

142

Rozdzia V

dzisiaj posiadaj armie niewiele wiksze ni narodowe siy policyj


ne. Wojna na Bakanach w latach dziewidziesitych obnaya ich
niemoc i pokazaa, czym s bez pomocy Stanw Zjednoczonych.
Wielka Brytania i Francja musiay w Boni wezwa na pomoc
Amerykanw by ich wojska nie zostay wzite do niewoli przez
lokalnych Serbw.
Przymierza s zawierane dla wzmocnienia narodw. W jaki
sposb wzmacnia si Ameryka bronic kontynentu, ktry sam nie
powouje armii do wasnej obrony i ktrego populacja zacza
umiera? Oprcz Turcji i Wielkiej Brytanii, kraje NATO s bar
dziej potrzebujcymi obrony ni sojusznikami. Nieobecni nieusprawiedliwieni w Wietnamie byli tylko marginalnie pomocni
w Zatoce. Poza Europ ich wojska s uywane gwnie do wype
niania misji ON Z w sub-saharyjskiej Afryce. Wydaje si, e nie s
oni ju w stanie liczy na lojalno i ofiary, jak bywao to dawniej.
Obecnie pitnacie krajw Unii Europejskiej potrzebuje kilku lat
eby zebra szedziesit tysicy onierzy swych zachwalanych
Si Szybkiego Reagowania. Europejskie groby, e poradz sobie
sami, s grobami dzieci, grocych, e uciekn z domu, a ktre
nigdy tak naprawd nie uciekn, bo mama nie pozwolia im prze
chodzi przez ulic.
Co bardzo wanego opucio Europ. Kiedy narody Zacho
du byy gotowe powici si dla prochw swych ojcw i wity
swych bogw 29 , lecz dzisiejsi Europejczycy - cho duo bogatsi
i bardziej liczni ni w roku 1914, czy w roku 1939 - nie maj ju
na to ochoty. A choroba europejska dotara i tutaj. Stany Zjedno
czone, ktre straciy tysice ludzi na plaach Utah i Omaha
w dniu inwazji na Normandi, wycofay si z Somalii po stracie
osiemnastu komandosw zabitych w zasadzce. Gdy prezydent
Clinton rozpocz bombardowanie Serbii, nakaza amerykaskim
samolotom pozostawanie na puapie powyej pitnastu tysicy
stp, eby nie ryzykowa ycia pilotw. eby unikn ofiar, ame
rykaskie wojska ldowe w ogle nie wziy udziau w tej wojnie.
29 Thomas

Babbington Macaulay, Lays o f A n cien t R o m e , Horatius, xxvii.

142

Rozdzia V

dzisiaj posiadaj armie niewiele wiksze ni narodowe siy policyj


ne. Wojna na Bakanach w latach dziewidziesitych obnaya ich
niemoc i pokazaa, czym s bez pomocy Stanw Zjednoczonych.
Wielka Brytania i Francja musiay w Boni wezwa na pomoc
Amerykanw by ich wojska nie zostay wzite do niewoli przez
lokalnych Serbw.
Przymierza s zawierane dla wzmocnienia narodw. W jaki
sposb wzmacnia si Ameryka bronic kontynentu, ktry sam nie
powouje armii do wasnej obrony i ktrego populacja zacza
umiera? Oprcz Turcji i Wielkiej Brytanii, kraje NATO s bar
dziej potrzebujcymi obrony ni sojusznikami. Nieobecni nieusprawiedliwieni w Wietnamie byli tylko marginalnie pomocni
w Zatoce. Poza Europ ich wojska s uywane gwnie do wype
niania misji ON Z w sub-saharyjskiej Afryce. Wydaje si, e nie s
oni ju w stanie liczy na lojalno i ofiary, jak bywao to dawniej.
Obecnie pitnacie krajw Unii Europejskiej potrzebuje kilku lat
eby zebra szedziesit tysicy onierzy swych zachwalanych
Si Szybkiego Reagowania. Europejskie groby, e poradz sobie
sami, s grobami dzieci, grocych, e uciekn z domu, a ktre
nigdy tak naprawd nie uciekn, bo mama nie pozwolia im prze
chodzi przez ulic.
Co bardzo wanego opucio Europ. Kiedy narody Zacho
du byy gotowe powici si dla prochw swych ojcw i wity
swych bogw 29 , lecz dzisiejsi Europejczycy - cho duo bogatsi
i bardziej liczni ni w roku 1914, czy w roku 1939 - nie maj ju
na to ochoty. A choroba europejska dotara i tutaj. Stany Zjedno
czone, ktre straciy tysice ludzi na plaach Utah i Omaha
w dniu inwazji na Normandi, wycofay si z Somalii po stracie
osiemnastu komandosw zabitych w zasadzce. Gdy prezydent
Clinton rozpocz bombardowanie Serbii, nakaza amerykaskim
samolotom pozostawanie na puapie powyej pitnastu tysicy
stp, eby nie ryzykowa ycia pilotw. eby unikn ofiar, ame
rykaskie wojska ldowe w ogle nie wziy udziau w tej wojnie.
29 Thomas

Babbington Macaulay, Lays o f A n cien t R o m e , Horatius, xxvii.

Przysze wielkie migracje

143

Czas Europy si skoczy. Napywajce masowo migracje


wiata islamskiego tak bardzo zmieni skad etniczny Starego
Kontynentu, e Europejczycy bd zbyt sparaliowani grob
terroryzmu, eby interweniowa w Afryce Pnocnej, na rodko
wym Wschodzie czy w Zatoce Perskiej. Europejczycy ju zigno
rowali amerykaskie sankcje naoone na Iran, Irak i Libi. Para
li bdzie si pogbia w miar jak ich populacje bd coraz
bardziej arabskie i islamskie. Powinni byli bymy to zna. Od ro
ku 1850 do I wojny wiatowej polityka USA wobec Imperium
Brytyjskiego bya zakadnikiem Irlandczykw, ktrych gosy by
y gosami decydujcymi w stanach takich jak Nowy Jork.
Przy zmniejszajcej si populacji i coraz mniejszej liczbie dzie
ci, Europa nie ma ywotnego interesu usprawiedliwiajcego wysy
anie dziesitek tysicy modych ludzi na wojn, jeli nie zostali
oni bezporednio zaatakowani. Przy obecnym wskaniku uro
dze, populacja Europy w roku 2100 bdzie mniejsza ni jedna
trzecia obecnego stanu. Europa wybraa la dolce vita.30
Lecz skoro Europejczycy s tak dalece nie zainteresowani wa
snym przetrwaniem, e nie chc mie niezbdnej do przetrwania
narodu iloci dzieci, to dlaczego Amerykanie mieliby broni Eu
ropy, a by moe take za ni umiera? Tak wic Europejczycy b
d nadal prowadzili ycie na wysokiej stopie, a w kocu si wy
pal. Europa przyja swoje przeznaczenie, by moe
niewiadomie jako pojedynczy ludzie, ale kolektywnie jako naro
dy. Europejczycy nie planuj swego dalszego istnienia jako bardzo
istotnej rasy. Czego wic tu bronimy? Zachodniej cywilizacji?
Przecie decydujc, e nie chc mie dzieci, Europejczycy dobro
wolnie zaakceptowali koniec swej cywilizacji, ktry nastpi
w X X II wieku.
30 La dolce vita (w.) - sodkie ycie

144

Rozdzia V

OSTATECZNE ROZW IZANIE KWESTII


STARZENIA SI
W 1973 r., w Drugim Manifecie Humanistycznym (Huma
nist Manifesto IF 5), tysice intelektualistw amerykaskich wzy
way do uznania praw jednostki do godnej mierci, eutanazji i pra
wa do samobjstwa3'.31 Wyprzedzili swe czasy.
28 listopada 2000 r., izba nisza holenderskiego parlamentu
przegosowaa - stosunkiem gosw 104 do 40 - legalizacj kon
trolowanego samobjstwa i eutanazji na danie - pierwszy kraj
od czasw hitlerowskich Niemiec - pisa Nat Hentoff w Jewish
Word Review - legalizujcy ... bezporednie zabjstwo pacjenta
przez lekarza.32 Parlament prbowa nady za holenderskimi
lekarzami, ktrzy dokonywali eutanazji od dziesicioleci. W 1991
r. badanie rzdowe odkryo, e wikszo wszystkich zej
miertelnych w wyniku eutanazji w Holandii nie jest dobrowol
na 33
W wietle nowego prawa, dzieci w wieku od dwunastu do pit
nastu lat bd potrzeboway zgody rodzicw na popenienie sa
mobjstwa lub pomocy lekarza w ich zabjstwie. Ale po uko
czeniu szesnastego roku ycia zgoda rodzicw nie bdzie ju
potrzebna.34 Rada Europejska oskarya Holendrw o amanie
Konwencji Europejskiej w kwestii Praw Czowieka, lecz przecie
holenderscy lekarze ju od dawna stpaj po liskiej drodze pro
wadzcej do Trzeciej Rzeszy. Jak podaje Rita Marker z Midzyna
rodowej Grupy Roboczej Przeciwko Eutanazji:
Na miesic przed debat niszej izby na temat prawa do eutanazji, holen
derski sd wyda wyrok, e dr Philips Sutorius by z medycznego punktu wi
dzenia usprawiedliwiony, pomagajc 86-letniemu Edwardowi Brongermsa
31 American Humanist Association, Humanist Manifesto / / ,
1973.
h ttp :// www.humanist.net/documents/manifesto2.html
32 Nat Hentoff, Expanding the Culture of Deaths San Diego Union-Tribune,
1 stycznia 2001, s. B6.
33 Rita Marker, Dutch Parliament Votes to Legalize Euthanasia, International
Anti-Euthanasia Task Force Update, Jesie 2000, s. 2.
34 Ibid., s. 3.

Przysze wielkie migracje

145

popeni samobjstwo. Brongermsa nie by fizycznie chory czy cierpicy. Po


wiedzia, e by poprostu zmczony yciem i beznadziejn egzystencj
starca.35

Ze swej wiziennej celi pozdrowi Holendrw doktor Jack Ke


vorkian i przewidzia, e Ameryka nie pozostanie daleko w tyle.
Podobnie entuzjastyczne byo U. S. Hemlock Society36, ktre
wyrazio nadziej, e Holandia pokae nam drog, ktr naley
poda. Prezes Hemlock, Faye Grish, powiedzia: Jestemy
bardzo podekscytowani. Podziwiamy to, co Holendrzy robi
przez ostatnie dwadziecia lat37.
Jednake dla Holenderskiego Towarzystwa Dobrowolnej Eu
tanazji nowe prawo jest wybitnie niewystarczajce, jako e nie za
pewnia prawa do eutanazji osobom po prostu znuonym yciem.
Uwaamy, e jeli jeste stary, nie masz koo siebie rodziny, a y
cie jest dla ciebie powodem cierpienia, powinno to [eutanazja]
by moliwe - powiedzia rzecznik Towarzystwa.38 Zgodzia si
z nim minister zdrowia, Els Borst. Bardzo starzy ludzie, ktrzy s
zmczeni yciem - powiedziaa - powinni mie prawo si zabi:
Nie mam nic przeciwko temu, jeli tylko kwestia ta bdzie do
kadnie regulowana, tak eby dotyczya wycznie bardzo starych
ludzi, ktrzy s zmczeni yciem.39 Jeli taki pacjent chce
umrze - powiedziaa pani minister - powinien otrzyma piguk
umoliwiajc mu samobjstwo.
W swoim kazaniu Boonarodzeniowym w 2000 r. Jan Pawe II
mia z pewnoci na myli Holandi, gdy mwi o alarmujcych

znakach kultury mierci33.40


35 Ibid.
36 Hemlock Society - stowarzyszenie opowiadajce si za eutanazj i asystowanym samobjstwem. Przyp.tum.
37 Netherlands Parliament Legalizes Euthanasia, , listopad 2000.
38 Marker, op.cit., s. 3.
39 Licia Corbella, Euthanasia Law an Open Door to (Evil}y London Free
Press, 24 kwietnia 2001, s.A8
40 Philip Pullella, Pope Christmas Speech Laments Culture of Death,5 Reu
ters, grudnia 2000.

146

Rozdzia V

Moemy jedynie dzi przypomnie, e cie mierci towarzyszy czowie


kowi na kadym etapie jego ycia, a szczeglnie w jego najwczeniejszej fa
zie oraz blisko jego naturalnym koca. Pokusa zawadnicia mierci poprzez
uprzedzenie terminu jej nadejcia staje si coraz silniejsza, jak gdybymy to
my byli panami naszego wasnego ycia czy ycia innych.41

Hentoff jest po stronie Ojca witego:


Podczas nazistowskiej okupacji Holandii, lekarze tego kraju buntowali si
przeciw kulturze mierci, odmawiajc wsppracy w zabijaniu pacjentw.
Lecz teraz ich zmiana nastawienia przypomina mi o doniesieniu New York
Times Y z 17 wrzenia 1933 r. z Berlina, w ktrym czytamy, e niemiecki mi
nister sprawiedliwoci zamierza zezwoli lekarzom na yczenie nieuleczal
nie chorych pacjentw koczy ich cierpienia w interesie prawdziwego hu
manitaryzmu.42

Chodny rzut oka na demograficzne i moralne trendy w Euro


pie nie wzbudza przekonania, e walka tych, w ktrych imieniu
mwi Ojciec wity, jest wygrana. Chrzecijastwo, ktre naucza,
e Bg jest twrc ycia, i e nikt nie ma prawa do zabijania nie
winnego ycia, nie staje wykazuje tendencji wzrostu. Do 2050 r.
ponad 10% populacji czterech najwikszych narodw Europy Za
chodniej - Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Woch - bdzie
miao ponad osiemdziesit lat. Czy europejscy pracownicy,
ktrych podatki bd musiay wzrosn i ktrych emerytury bd
musiay zosta odsunite w czasie, by moliwe byo subsydiowa
nie emerytur i opieki zdrowotnej coraz liczniejszej populacji osb
starszych, bd nalega, eby utrzymywa przy yciu chorych
i zniedoniaych osiemdziesicio- i dziewidziesiciolatkw?
Badania uniwersyteckie w Belgii pokazay, e jedna na dziesi
mierci jest indukowana przez lekarza, albo przez mierteln in
iekcj bez zgody pacjenta albo przez zaprzestanie leczenia.43
W Zurychu w domach starcw dozwolone jest kontrolowane sa
mobjstwo.44 Europejskie pokolenie wyu demograficznego (ba41 Ibid.
42 Hentoff, op.cit.,s. B6.
43 Marker, op.cit.,s.7.
44 Ibid., s. 8.

Przysze wielkie migracje

147

by-boomers) moe doczeka si zakoczenia ycia bez wasnej


zgody przez spoeczestwo, ktre stao si tak nieczue wobec ich
chci pozostania przy yciu, jak oni w swoim czasie byli bezdu
szni w stosunku do nienarodzonych dzieci. Jak Kuba Bogu, tak
Bg Kubie.
PO ZAMIESZKACH w Newark w 1967 r., czarnoskry bur
mistrz tego miasta mdrze zauway: Nie wiem, dokd zmierza
Ameryka, ale Newark bdzie tam pierwsze. Tam, gdzie dzisiaj
znalaza si Europa, Ameryka prawie na pewno dotrze jutro.
W 1984 r. gubernator Kolorado Dick Lamm zaskoczy seniorw,
gdy powiedzia grupie lekarzy: Mamy obowizek umrze i usun
si z drogi z ca nasz maszyneri i sztucznymi sercami... i pozwo
li naszym dzieciom, zbudowa rozsdne ycie. 45 Uniwersytet
Princeton zatrudnia obecnie australijskiego bioetyka, Petera Singe
ra, ktry uwaa, e jeli dziecko urodzi si z tak duym stopniem
niesprawnoci, e rodzice i lekarze bd uwaali, e lepiej byoby dla
niego, gdyby umaro, etyczne jest zabicie tego nowo narodzonego
dziecka i umoliwienie jego rodzicom poczcie dziecka zdrowego.46
Argumenty Singera wcale nie s nielogiczne. Jeli przyznajemy ro
dzicom prawo do aborcji nienarodzonego dziecka a do dziewite
go miesica ciy, to dlaczego odmawiamy im prawa zakoczenia je
go ycia wtedy, gdy pd wysunie si ju z macicy?
Idee Singera maj imponujcy rodowd. Ju w 1919 r. Marga
ret Sanger upominaa Ameryk w swym magazynie Kontrola
Urodze: Wicej dzieci od rodzicw sprawnych i zdrowych,
mniej od niesprawnych i chorych. 47 Wkrtce potem Ameryka
nie i Niemcy rywalizowali w podejmowaniu idei promowanej
przez Sanger. W 1920 r. dr Alfred Hoche, profesor psychiatrii na
45 John Jacobs, Richard Lamm's Hard Choices, Sacramento Bee, 11 lipca
1996, s. B6.
46 Paula Span, Philosophy of Death; Bioethicist Peter Singers Views on Eu
thanasia Foment Debate, Washington Post, 9 grudnia 1999, s. Cl.
47 Jacqueline R. Kasun, Population Control Today and Tomorrow? The
World and I, No. 6, Vol. 16, 1 cerwca 2001, s. 50.

148

Rozdzia V

Uniwersytecie we Fryburgu i Karl Binding, profesor prawa na


Uniwersytecie w Lipsku, opublikowali Zgod na niszczenie bez
wartociowego ycia (Die Freigabe der Vernihtung lebensunwertens Leben). Ksika omawiaa przypadek kontrolowanego
samobjstwa ludzi nieuleczalnie chorych, pustych skorup ludzkich
- osb opnionych umysowo, wzgldnie z uszkodzeniem
mzgu i innymi uwarunkowaniami psychiatrycznymi.48 Badanie
opinii publicznej wykazao, e trzech na czterech niemieckich ro
dzicw zgadzao si na zezwolenie lekarzowi na zakoczenie y
cia powanie upoledzonych psychicznie dzieci.49
W padzierniku 1933 r. New York Times zacytowa hitlerow
skiego ministra sprawiedliwoci, ktry powiedzia, e uwolnienie
spoeczestwa od tych biednych istot umoliwi lekarzom na y
czenie nieuleczalnie chorych pacjentw koczy ich cierpienia w in
teresie prawdziwego humanitaryzmu.50 Zaoszczdzone w ten spo
sb pienidze mogyby zosta wykorzystane na pomoc osobom
w podeszym wieku.51 Jzyk tego rodzaju czuoci jest nam wszy
stkim znany. Przypomina sowa Walkera Percy woone w usta O j
ca Smitha w The Thanatos Syndrome: Czy wiecie dokd prowa
dzi czuo? ... Czuo prowadzi do komory gazowej.52
Przedstawiajc swe argumenty, nazici mogli zacytowa Chur
chilla, ktry pragn, eby zgino przeklestwo szalestwa oraz
Georga Bernarda Shawa, ktry w 1933 r. powiedzia: Jeli pragnie
my pewnego typu cywilizacji, musimy eksterminowa ten rodzaj lu
dzi, ktry do niego nie pasuje. 53 Fhrer uwaa dokadnie to samo,
panie Shaw.
48 Wesley J. Smith, Peter Singer Gets a Chair, FrontPageMag.com, 22 pa
dziernika 1998, s. 4.
49 P. J. King, Lessons from History: Euthanasia in Nazi Germany, Pregnantpause. org, 9 wrzenia 2000.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Walker Percy, The Thanatos Syndrome. Farrar, Straus Giroux, New York
1987, s. 360.
53 Terence Kealey, Don't Blame Eugenics, Blame Politics, Spectator, 17 marca
2001, s. 10.

Przysze wielkie migracje

149

Jednym z pierwszych i najsynniejszych przypadkw asystowanego samobjstwa byo Dziecko Knauera5455. Ojciec maego
chopca zwrci si bezporednio do Hitlera z prob o zezwole
nie za mier swego syna - niewidomego, upoledzonego umyso
wo, bez rki i nogi. Hitler przekaza t prob swojemu lekarzo
wi Karlowi Brandtowi. W 1938 r. wyraono zgod.
mier z miosierdzia55 staa si powszechna w wczesnych
Niemczech. W Recenzji Mein Kampf55, otwierajcej wydanie
rocznika 1939 magazynu Ksika Miesica, dziennikarka Dorohty
Thompson oglnie potpia Hitlera, z wyjtkiem jednej kwestii:
Jeli chodzi o przedmiot eugeniki [Hitler] pisze racjonalnie, do pewne
go punktu. Eugenicy z caego wiata zgodz si z nim, e osobniki ewident
nie nie nadajce si do reprodukcji powinny by sterylizowane. Ale niemiec
kie prawo o sterylizacji obejmuje rwnie naogowych pijakw i zabawne
jest, e gdyby obowizywao ono w Austrii przed-hitlerowskiej, Hitler nig
dy by si nie urodzi (podobnie jak Nietzsche czy Beethoven).
Istnieje podoe naukowe dla eugenicznych idei Hitlera, cho temat wy
maga dalszych bada.54

Poeta WB.Yeats powtarza za Pani Thompson: Odkd udo


skonalenia w rolnictwie i przemyle gro usuniciem ostatniej
moliwoci kontroli mnoenia si nieedukowalnych mas55 ... ci
lepsi nie uzupeniali ilociowo swych szeregw, podczas gdy ci
gupsi i mniej zdrowi uzupeniali55.56
Gdy nadesza wojna, eugeniczne idee Hitlera doczekay si dal
szych bada. Nakaza on miosierne zabijanie tych, ktrzy nie s
godni, by y55- bezuytecznych zjadaczy55 - zdeformowanych
niemowlt i powanie upoledzonych w rozwoju. 57 Program na
zwany Aktion 455 przyczyni si do pozbycia si tysicy istnie
54 Dorothy Thompson, Review o f Mein Kampf, na podst.: Adolf Hitler, Mein Kampf Reynal & Hitchcock , New York 1939, Wstp.
55 Yeatsowi chodzio o to, e z powodu postpu w naukach medycznych i in
nych, malej moliwoci naturalnej selekcji - przyp.red.
56 Kealey,op.cit.
57 Nazi Euthanasia, The History Place: World War Two in Europe, http ://
www.historyplace.com/worldwar2/timeline/euthanasia.htm

150

Rozdzia V

zanim Biskup Clemens von Galen w pomiennym kazaniu w Ka


tedrze w Mnster w 1940 r. ostro skrytykowa reim Hitlera za
zwyczajne morderstwo i wezwa katolikw, bymy my sami i nasi
wierni wyrwali si spod ich (nazistw) wpywu, tak abymy nie
zostali skaeni ich bezbonym myleniem i bezbonym post
powaniem.58.
Berlin, wstrznity tym przemwieniem oficjalnie wstrzyma
w program, lecz po cichu go kontynuowa. Jeden z weteranw
Aktion 4, Franz Stang wykonywa sw prac dyplomow miejscu
o nazwie Treblinka. W filmie z 1960 r. Judgement at Nuremburg, jeden z bohaterw, Montgomery Lift, poruszajco sportretowa ofiar nazistowskiego programu eugenicznego, popartego
warunkowo przez Dorothy Thompson.
Lecz aden film nie przedstawi nigdy Raymonda Ludlowa, bo
hatera amerykaskiego, ktry powrci do domu z II wojny wia
towej z Brzow Gwiazd, Purpurowym Sercem i Medalem Wi
nia Wojennego. Jako nastolatek, wielokrotny uciekinier z domu,
Raymond Ludlow zosta przymusowo wysterylizowany zgodnie
z prawem stanu Wirginia, jednego z trzydziestu jeden stanw,
ktre wprowadziy prawo o przymusowej sterylizacji w bogich
dniach Margaret Snger.59 Bitwa pomidzy tymi, ktrzy wierz
w wito ludzkiego ycia i tymi, ktrzy uwaaj, e ycie nie
ktrych istot moe by bezwartociowe i mona je zakoczy,
nie jest niczym nowym. Europa stoi przed przyszoci, w ktrej
58 Ibid.
59 Kasun,op.cit. Margaret Snger bya kobiet wyzwolon, ktra miaa kil
ku mw. Jej sloganem byo: Wicej dzieci u ludzi silnych a mniej u debili.
Ide przewodni bya cisa kontrola urodze w rodzinach biednych, chorych,
a szczeglnie wrd katolickich imigrantw. Liga Kontroli Urodze, zaoona
przez Snger marzya o wynalezieniu piguki, ktra by wyzwolia seks i po
zwolia na kontrol urodze u ludzi biednych i niepodanych. Liga ta bya fi
nansowana przez Rockefellera, Forda i innych potentatw finansowych. Szybko
spostrzeono, e naleao wprowadzi kontrol urodze take w krajach pocho
dzenia emigrantw, szczeglnie w Ameryce aciskiej. Margaret Snger bya ob
darzana, z wzajemnoci, szacunkiem przez Adolfa Hitlera, udzielaa rad Goeb
belsowi. Przyp. tum.

Przysze wielkie migracje

151

jedna trzecia ludzi bdzie miaa ponad szedziesit pi lat i je


den na dziesiciu bdzie mia ponad osiemdziesit lat. Gdy tak
niewielu jest ludzi pokroju biskupa Von Galens'a i Jana Pawa II,
wynik tej bitwy wydaje si by przesdzony.
IZRAEL I RODKOW Y W SC H D 60
Mimo e populacja Izraela ronie, to, co dzieje si u jego ssia
dw, pomaga zrozumie, dlaczego wojowniczy mowie stanu,
tacy jak Icchak Rabin i Ehud Barak doszli do wniosku, e nie ma
j innego wyjcia jak przehandlowa ziemi za pokj.
Wskanik rozrodczoci wrd Palestyczykw w Izraelu wy
nosi 4,5 dziecka na kobiet; na Zachodnim Brzegu 5,5 dziecka na
kobiet; w Gazie 6,6 dziecka na kobiet. Jeli demografia to przy
szo narodw, Izrael znajduje si w egzystencjalnym kryzysie,
ktry moe zosta tylko zaostrzony przez cig okupacj woj
skow i ekspansj osadnictwa. Rozwamy ponisze liczby:
Populacje w min

Izrael
Jordania
Egipt
Syria
Liban
Arabia Saudyjska

2000

2025

6,2
6,7
68,5
16,1
3,3
21,6

8,3
12,1
96,6
26,3
4,4
40,0

W przecigu nastpnych dwudziestu piciu lat populacja Izra


ela (ydowska i arabska) wzronie o 2,1 miliona, podczas gdy po
pulacja ich arabskich ssiadw powikszy si o 62,2 miliony. Roz
wamy teraz izraelski problem palestyski.
Za dwadziecia pi lat w Izraelu bdzie dwa miliony Palesty
czykw, siedem milionw na Zachodnim Brzegu i w Gazie oraz sie
dem milionw w Jordanii = szesnacie milionw Palestyczykw
60
John W Wright, ed., The New York Times Almanac: The Almanac o f Re
cord Penguin Reference Books , New York 2000, s. 470-72.

152

Rozdzia V

mieszkajcych obok szeciu milionw izraelskich ydw. (Sze


dziesit procent populacji jordaskiej to Palestyczycy). W 2050 r.
w granicach Izraela bd mieszka trzy miliony Palestyczykw,
dwanacie milionw na Zachodnim Brzegu i w Gazie oraz dziesi
milionw w Jordanii = 25 milionw Palestyczykw mieszkajcych
obok siedmiu milionw ydw.
Lecz jeli Izrael musi spoglda na te liczby z niepokojem,
podobnie powinni je postrzega krlowie Jordanii i Arabii Sau
dyjskiej. Jordania jest jednym z najbiedniejszych krajw Bliskiego
Wschodu. W Arabii Saudyjskiej rzdzi dom krlewski, ktry zra
zi do siebie miliony swych obywateli bdc postrzeganym przez
nich jako agent Ameryki, ktry zaprosi tysice niewiernych na
uwicon islamsk ziemi.
adnego z dwudziestu dwch krajw arabskich nie mona dzi
siaj uzna za w peni demokratyczny. Lecz im bardziej demokra
tyczne si stan, tym bardziej ich reimy musz reagowa na wo
l arabskiej ulicy. Ci, ktrzy mwi nam, e demokracje nigdy
nie znajd si w stanie wojny pomidzy sob, mog ujrze, jak ich
twierdzenie testowane jest w miar jak monarchie arabskie zast
powane s bardziej demokratycznymi reimami, jak miao to
miejsce w Teheranie z obaleniem szacha.
PO W R T PROROKA
Na pocztku sidmego wieku wiat rdziemnomorski by
chrzecijaski. Ale w przecigu pidziesiciu lat od czasu hidry
(ucieczki) Mahometa z Mekki do Medyny w 622 roku, islamskie
armie wymioty poudniowe wybrzee Morza rdziemnego Na
pocztku smego wieku Arabowie i Berberowie pokonali saby
opr Wizygotw, opanowali Hiszpani i przeszli Pireneje wkra
czajc do Francji, gdzie zostaa rozegrana jedna z decydujcych
bitew historii. W Tours, Mot Frankw, Charles Martel 61 po
61
Charles Martel znany w Polsce jako Karol Mot (686 - 741) - nielubny
syn Pepina II, wada krlestwem Frankw. Bitwa pod Tours , stoczona w r. 732
(znana rwnie pod nazw bitwy pod Poitiers) uratowaa Europ przed popadniciem pod jarzmo islamu. Przyp.tum..

Przysze wielkie migracje

153

kona muzumanw, ktrzy wycofali si z powrotem za gry. Tak


oto na wskim skrawku ziemi pomidzy dwoma rzekami, nieco
na poudnie od Chatellrault i dzie marszu na pnoc od Poitiers
uratowano chrzecijastwo - pisa angielski pisarz Hillaire Belloc.62 Islam zdominowa pwysep Iberyjski na wieki, za wyjt
kiem malekiego krlestwa Asturii, ktre bdzie gwnym obo
zem Hiszpaskiej Reconquisty 63. Dopiero w 1492 r. Ferdynand
i Izabela ostatecznie wygnali Maurw z Hiszpanii.
Islamska inwazja na wschodzie nadesza pniej. W czterna
stym wieku Imperium Otomaskie wkroczyo na Bakany
i w 1389 r. pokonao Serbw w Bitwie o na Kosowym Polu.
W 1453 r. upad Konstantynopol. W 1683 r. Turcy stanli u bram
Wiednia, gdzie zostali zatrzymani przez krla polskiego Jana So
bieskiego. Ale dopiero w 1913 r. zostali ostatecznie wygnani
z wikszej czci Bakanw.
Imperium Zachodnie osigno swj punkt kulminacyjny pod
koniec I Wojny wiatowej. W listopadzie 1917 r. Gdy armia bry
tyjska pod dowdztwem Allenbyego wkroczya do Jerozolimy,
minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur Balfour
owiadczy, e zamiarem Jego Krlewskiej Moci jest stworzenie
pastwa dla ydw w Palestynie. Imperium Otomaskie przesta
o istnie i na mocy porozumienia Sykes-Picot64, Anglicy i Fran
cuzi podzielili upy. Trzy dekady pniej narodzio si pord
Arabw pastwo ydowskie pod auspicjami Imperium Brytyj
skiego i ONZ, zdominowanej przez Amerykanw. Lecz do 1948
r. Imperium Brytyjskie wycofao si z Indii, z Palestyny, z Jorda
nu, z Egiptu, z Iraku, z Zatoki Perskiej, a Imperium Francuskie
postpowao zaraz za nim.
62 Warren H. Carroll, The Building o f Christendom: A History o f Christen
dom, vol. 2 . Christendom College Press, Front Royal, Virginia 1987, s. 280.
63 Reconquista - wypdzenie Maurw z Hiszpanii (1085-1492).Przyp.tum.
64 Ukad Sykes-Picot z 16 maja 1916 roku, zgodnie z ktrym Palestyna mia
a by obszarem pod kontrol midzynarodow, ktrej form okreli si w po
rozumieniu z Rosj i pozostaymi sojusznikami oraz przedstawicielem szarifa
Mekki. Przyp. tum.

154

Rozdzia V

Dzisiaj wszdzie wida oznaki ponownego wzrastania si isla


mu. Na Filipinach istnieje aktywny islamski ruch secesjonistyczny. Wojska muzumaskie zwalczaj chrzecijaskich secesjonistw w Indonezji. Od Palestyny po Pakistan tumy na ulicach
wiwatoway z okazji masakry w World Trade Center i Pentagonie.
Przez lata afgascy Talibowie dawali schronienie Osamie bin Ladenowi i jego komrkom terrorystycznym i wysyali witych
wojownikw do dawnych republik sowieckich w Azji Centralnej
oraz na pomoc czeczeskim rebeliantom w Rosji. W marcu 2001
r. talibaski wadca Mua Muhammad Omar zarzdzi zniszcze
nie wszystkich posgw religijnych, cznie z pochodzcymi z 7
wieku wielkimi posgami Buddy w Bamiyan, twierdzc: Te ba
wany s bogami niewiernych.65
Izrael zosta wypdzony z Libanu przez Hezbollah i jest wy
pierany z Zachodniego Brzegu Jordanu oraz ze Strefy Gazy przez
intifad 66 w czym wiodc rol odgrywa Hamas. W Turcji i Al
gierii wybory w latach 90-tych day wadz reimom islamskim,
ktre byy usuwane metodami dalekimi od demokratycznych.
W Egipcie bojwki muzumaskie ponowiy przeladowania
wiernych nalecych do chrzecijaskiego Kocioa Koptyjskiego. Prawo islamskie zostao obecnie narzucone w pnocnych re
jonach Nigerii.
W Europie umieraj kongregacje chrzecijaskie, pustoszej
kocioy a zapeniaj si meczety. We Francji jest ju pi milio
nw muzumanw, a w caej Unii Europejskiej ich liczba zamyka
si w przedziale pomidzy dwunastoma a pitnastoma miliona
mi.67 W Niemczech istnieje piset meczetw.68 Islam zastpi ju
daizm jako drug religi w Europie. Chrzecijaski odpyw ust
65 Barry Bearak, Over World Protests, Taliban Are Destroying Ancient Bud
dhas, New York Times, 4 marca 2001, s. 10.
66 Intifada (z arabskiego) - powstania palestyskie przeciw izraelskiej okupa
cji terytoriw zamieszkaych przez ludno arabsk. Przyp.tlum.
67 William Wallace, Europe, the Necessary Power; Foreign Affairs, Maj/Czerwiec 2001, s. 24.
68 Ibid.

Przysze wielkie migracje

155

puje islamskiemu przypywowi. W 2000 r. po raz pierwszy zano


towano na wiecie wicej muzumanw ni katolikw.69
Chocia ideologia islamistw, mwica o stworzeniu nowocze
snego pastwa obdarzonego pen lojalnoci swych ludzi i stano
wicego wzorcowy model dla innych islamskich narodw, ponio
sa porak w Afganistanie, Iranie i Sudanie, religia islamu wcale
tej poraki nie poniosa. W dziedzinach takich jak nauka, techno
logia, gospodarka, przemys, rolnictwo, zbrojenia czy rzdy de
mokratyczne, Ameryka, Europa i Japonia wyprzedzaj wiat is
lamski o dziesiciolecia. Ale wiat islamski zachowa co, co
Zachd utraci: ch posiadania dzieci i wol utrzymania swej cy
wilizacji, kultury, rodziny i wiary. Trudno jest dzisiaj znale kraj
zachodni, w ktrym rodzima populacja nie umieraaby w tempie,
w jakim populacja krajw islamu ronie - czsto gwatownie. By
moe Zachd dysponuje wiedz, jakiej nie ma wiat islamu, lecz
islam pamita o czym, o czym Zachd zapomnia: e wedug
wiary, a nie dziki widzeniu postpujemy.70
IZRAEL JAKO METAFORA
Tak, jak to byo wczoraj w przypadku Amerykaskiej Strefy
Kanau Panamskiego, Rodezji Brytyjskiej czy RPA, tak dzisiaj
Izrael moe by postrzegany jako metafora i mikrokosmos Za
chodu.
Podczas wojny z 1948 r. Izrael rozrs si daleko poza granice
wyznaczone mu przez ONZ. W 1967 r., wykorzystujc problemy
Egiptu pod rzdami Nassera i ON Z pod przewodnictwem
U Thanta, Izrael w sze dni przej syryjskie Wzgrza Golan,
arabsk Jerozolim Wschodni, Jerycho, Gaz i Zachodni Brzeg
Jordanu oraz cay Synaj do Kanau Sueskiego. W 1982 r. Izrael do
tar do przedmie Bejrutu i wypdzi stamtd Organizacj Wy
zwolenia Palestyny.
69 J. C. Willke, Global Population: A Reality f Life Issues Connector, stycze
1998. http://www.lifeissues.org/connector/98jan.html
70 II Kor. 5,7. Pismo wite Starego i Nowego Testamentu. Pallotinum, Po
zna - Warszawa 1971,s. 1310.

156

Rozdzia V

Lecz odwrt Ziemi Izraela (Eretz Israel) ju si rozpocz.


W 1973 r. Egipcjanie przekroczyli z powrotem kana i odebrali za
chodni Synaj. Pi lat pniej cay pwysep powrci do Egiptu.
W latach 80-tych i 90-tych islamskie bojwki prowadziy wojn
partyzanck wypierajc Izraelczykw z Libanu, a Palestyczycy
rozpoczli intifad , co zmusio Izrael do zaproponowania ziemi
w zamian za pokj. Do roku 2000 premier Barak zaoferowa 99 %
terytorium Wzgrz Golan w zamian za pokj z Syri i 95 % Za
chodniego Brzegu Jordanu, Stref Gazy oraz Jerozolim Wscho
dni za pokj z niepodleg Palestyn. Assad i Arafat odrzucili te
oferty.
Nawet gdyby propozycje te zostay przez Arabw przyjte, to
jak ma Izrael gwarancj, e s to ostatnie dania terytorialne
wobec pastwa ydowskiego ? Dlaczego Arabowie, strawiwszy
to, co odda Izrael, nie mieliby dy do usunicia syjonistycz
nego bytu ze rodkowego Wschodu? Izraelczycy twierdz, e
proponuj swym ssiadom sprawiedliwy pokj, lecz kraje arabskie
mog postrzega Izrael jako wycofujcy si kraj, ktry prbuje
jednak ubi moliwie najlepszy interes. Dlaczego kraje arabskie
nie miayby wierzy, e skoro to wojna zmusia Izrael do zapro
ponowania ziemi za pokj, dalsza wojna przyniesie im jeszcze
wicej ziemi w zamian za pokj?
Z punktu widzenia Arabw, wojna daje efekty. Wojna Yom
Kippur71 z 1973 roku doprowadzia Izrael do poddania Synaju.
wita wojna (<dihad ) bojownikw organizacji Hezbollah wy
para Izrael z Libanu. Dwie intifady zmusiy Izrael do propozycji
oddania prawie caego Zachodniego Brzegu Jordanu, Gazy i Jero
zolimy Wschodniej. Jeli chodzi o izraelskie siy wojskowe, byy
one rwnie nieskuteczne w powstrzymaniu odwrotu Izraela, jak
71
Wojna Yom Kippur, wojna arabsko-izraelska trwajca od 6 do 22 X 1973,
prowadzona w celu odzyskania przez Egipt i Syri terenw utraconych w . Na
zwa pochodzi od ydowskiego wita , kiedy to rozpoczy si dziaania wojen
ne. Armia syryjska zaatakowaa i zdobya Wzgrza Golan. Po cikich walkach
zostaa jednak stamtd wyparta. Natomiast ufna w sw potg pancern armia
egipska wdara si w gb umocnie izraelskich na .

Przysze wielkie migracje

1 57

wyszo militarna Zachodu w powstrzymaniu jego stagnacji.


Czy rosyjski arsena nuklearny zapobieg stracie Europy Wscho
dniej, krajw Bakaskich, Ukrainy, Kazachstanu i reszty mo
skiewskiego imperium na Kaukazie i w Azji Centralnej?
A oto analogia z Zachodem. Czy zawsze tak jest, e narody
i cywilizacje powstaj, rozrastaj si, dominuj i rzdz tylko po
to, eby nastpnie wycofa si i proponowa rwno podlegym
ludom - i oferta taka zostaje akceptowana do momentu, gdy te
podlege niegdy narody nabd si, by same mogy powsta, roz
rosn si i dominowa? Czy nasza era rwnoci narodw jest
rzeczywicie kocem historii czy tylko czasowym rozejmem, fa
szywym pokojem, zawieszeniem broni, okresem przejciowym
od dominacji Zachodu do dnia, gdy to Zachd bdzie skada da
nin? Historyk brytyjski J. E. Fround napisa kiedy, e jeli
dziesiciu ludzi wierzy w co na tyle gboko, e gotowi s za to
umrze, a dwudziestu ludzi wierzy w co na tyle gboko, e go
towi s na to gosowa, wtedy owych dziesiciu przekae prawo
w rce tej dwudziestki. 72 Gdy patrzymy dzisiaj na Ameryk, Eu
rop i rodkowy Wschd, ktre narody wyka zdecydowanie
wiksz skonno do tego, aby umiera za swoj przyszo?
Czy wszystkie nasze przemwienia o rwnoci narodw s na
szym upartym samookamywaniem si? Czy to tylko preludium do
ponownej walki o kontrol nad losem czowieka i narodu, walki,
ktr bogaty, wyludniony, wymierajcy Zachd, ze sw gbok nie
chci do wojny, wynikajc z rzezi majcych miejsce w dwudzie
stym wieku, jest skazany przegra? Jak powiedzia Sofokles, trzeba
poczeka do wieczora, aby oceni jak pikny by dzie. Czy jest to
ju wieczr Zachodu, ktry nazwa mona zmierzchem?
W O JO W N IC Z O , M CZESTW O i - tak, tak - nietole
rancja, s charakterystycznymi cechami ywotnych religii i idei
72
Otto Scott, The Shape of Events, Speech to the 15th Annual Meeting of the
Committee for Monetary Research and Education, 6 listopada 1989.
h ttp:// www.fortfreedom.org/hl8.htm

158

Rozdzia V

zdolnych podbi wiat. Wczeni chrzecijanie, ktrzy wybrali


mier zamiast palenia kadzide rzymskim bogom wkrtce tych
rzymskich bogw obalali - nikt nie obdarza ich rwnoci.
Udzielajcy chrztu Klodwigowi biskup Reims, upomina krla
Frankw: Nagnij karku. Spal to, co wielbisz, wielb to, co palisz!
73Nie bardzo to ekumeniczne, Wasza Ekscelencjo. Zarwno mo
narchowie protestanccy, jak i katoliccy krlowie, nie wzdragali si
przed paleniem heretykw, topieniem ich czy wiartowaniem pod
szubienic w Tyburn.7374 Chrzecijastwo, ktre podbio wiat, nie
byo jak bojaliw wiar, a stranicy tej wiary nie wierzyli wca
le, e wszystkie religie s rwne. Tylko jedna wiara bya prawdzi
wa; wszystkie pozostae byy faszywe.
Dzisiaj z ambon chrzecijaskich kociow syszymy smutne
przeprosiny za przesze grzechy: Czynilimy le, towarzyszc
konkwistadorom, czynilimy le, narzucajc wiar tubylcom, czy
nilimy le, bdc sugami imperium. Przyznajemy si do winy
i bagamy o przebaczenie tych, przeciwko ktrym zgrzeszylimy
my i nasi ojcowie.
By moe jest to droga do Nieba, ale moe doprowadzi do
pieka na ziemi. Historia uczy, e to wanie skomlcego psa si
kopie. Kto przyczy si do religii, ktrej ksia i kaznodzieje
przywdziewaj wosiennice i posypuj gowy w ekspiacji za grze
chy ubiegych stuleci? Czy ludzie, ktrych uczy si teraz, e byli
ofiarami chrzecijaskiego rasizmu, bd usatysfakcjonowani
przeprosinami? Czy pozwol, by te minione dzieje odeszy
w przeszo? Czy raczej powiedz,: Ci chrzecijanie, ktrych
przodkowie uciskali nas i grabili, s teraz sparaliowani poczu
ciem winy i nie maj siy stawi oporu. Zabierzmy z powrotem to,
co oni zabrali nam, a potem zabierzmy im to, co maj swojego.
Czy wyrzuty sumienia gwnego nurtu chrzecijastwa
oznaczaj, e wspio si ono na wysz paszczyzn moraln, czy
73 Roland H. Bainton, The Horizon History o f Christianity. American Heritage Pubishing, New York 1964, s. 143.
74 Miejsce kani, znajdujce si wwczas poza murami Londynu. W miejscu
tym znajduje si obecnie Marble Arch. Przyp. red.

Przysze wielkie migracje

159

te e jest to raczej manifestacja utraty wiary w prawdziwo


i wyszo chrzecijastwa? Jeli Zachd ma nadziej na dugie
ycie, lepiej eby odzyska waleczn wiar z czasw swej modo
ci. Bo taka jest kolej rzeczy, e narody i religie albo rzdz albo
s rzdzone. Czasy rwnoci s jedynie chwilowym zawieszaniem
broni w niekoczcej si walce. Homo homini lupus (czowiek
czowiekowi wilkiem) -powiedzia rzymski dramatopisarz Plau
tus. Thomas Hobbes doda: Stawiam na ogln skonno rodza
ju ludzkiego, wieczn i niesabnc ch zdobywania Wadzy, wa
dzy i jeszcze raz wadzy. Ch, ktr koczy jedynie mier.75
TAK, JA K IZRAEL jest dostatnim zamonym krajem, otoczo
nym przez biednych ssiadw majcych historyczne pretensje,
tak i Zachd jest nowoczesn cywilizacj, ktrej dobrze si powo
dzi i ktra rwnie otoczona jest przez biednych ssiadw z hi
storycznymi pretensjami. I tak, jak zachodni intelektualici s su
rowi w kwestii historii Zachodu, tak izraelscy post-syjonistyczni
nowi historycy maluj narodziny swego kraju w najczarniej
szych barwach. I tak jak Zachd wierzy, e wszystkie kraje bd
zadowolone z tego, co maj, niektrzy Izraelczycy wierz, e Pa
lestyczycy bd zadowoleni z bantustanw w Gazie i na Za
chodnim Brzegu Jordanu. Lecz czemu mieliby by zadowoleni?
Skoro Chiczycy przewysz Rosjan liczebnie w stosunku dwu
dziestu do jednego, zamiast dziesiciu do jednego, jak jest w dniu
dzisiejszym, dlaczego nie mieliby prbowa odzyska tego, co
zostao im zabrane wwczas, gdy Rosja bya silna a Chiny sabe?
Izrael cierajcy si z islamem, to staroytna historia, dwie wo
jujce wiary i ludzie gotowi umiera za spraw, podczas gdy Ame
ryka ma dwa tysice mil wsplnej granicy z Meksykiem. By mo
e analogia nie jest trafna, ale z drugiej strony Ameryka nie jest
ju krajem, ktrym bya kiedy. W 1953 r. wolny od sentymentw
stary onierz imieniem Ike76 rozkaza podczas przeprowadzania
75 Michael Oakeshott, [red.] Thomas Hobbes, Leviathan. Macmillan Publi
shing Company New York 1962, s. 80.
76 Prezydent Eisenchower, ktry by generaem. Przyp. red.

160

Rozdzia V

Operacji Wetback77, eby wszyscy nielegalni imigranci wynieli


si ze Stanw. Czy ktokolwiek wyobraa sobie G. W Busha, wy
dajcego rozkaz o wydaleniu ze Stanw piciu czy dziesiciu mi
lionw nielegalnych imigrantw?
Jak powiedziaa kiedy Golda Meir, Izrael nigdy nie mia rw
nie dobrego przyjaciela, jakiego mia w osobie Richarda Nixona,
ktry uratowa izraelski nard w Wojnie Yom Kippur w 1973 r.
Ale, o ile pamitam, Richard Nixon nie by lepy na siy historii.
Zwyk by mawia: M stanu musi patrze dugofalowo. Kiedy
w San Clemente, po odwieszeniu przez Nixona suchawki po
grzecznociowej rozmowie telefonicznej z Icchakiem Rabinem,
przyjacielem, ktrego spotka w Izraelu ju po Szeciodniowej
Wojnie, moja ona Shelley zapytaa byego prezydenta, jaka przy
szo czeka Izrael.
Na dusz met ? - zapyta Nixon, po czym wycign pra
w pi, kciukiem do gry, i - w stylu rzymskiego imperatora
wydajcego wyrok na gladiatora - powoli przekrci kciuk do do
u. Nigdy nie zapytaem go, co myla o przyszoci Zachodu.
77
W poowie lat pidziesitych X X w. rzd Eisenhowera rozpocz zmilita
ryzowan kampani pod kryptonimem Operacja Wetback, w toku ktrej 1,3 min
meksykaskich mczyzn, kobiet i dzieci (nielegalnych imigrantw).zostao za
trzymanych i deportowanych . Przyp. tum.

Rozdzia V I

&

Reconquista
Wydaje si, e Ameryka Poudniowo-Zachodnia powoli powraca
do jurysdykcji Meksyku, bez oddania jednego strzau.1
- Excelsior,
narodowa gazeta Meksyku

W roku 1821 Meksyk, ledwo co odzyskawszy niepodlego,


zaproponowa Amerykanom, aby zasiedlali pnocn prowincj
Teksasu, stawiajc im dwa warunki: Amerykanie musz przyj
wiar rzymskokatolick i zoy przysig na wierno Meksyko
wi. Wiele tysicy osb przyjo t ofert. Ale w 1835 r. po przej
ciu wadzy przez generaa-tyrana Santa Ann, Teksaczycy majc
dosy przysig i faszywych konwersji na katolicyzm, przewy
szajc ju liczebnie Meksykanw w stosunku dziesi do jednego,
powstali i wyparli maleki meksykaski garnizon z powrotem za
Rio Grande.
Santa Anna powid armi na pnoc by odzyska stracon
prowincj. Szturmujc misj o nazwie Alamo2 , zmasakrowa
pierwszych buntownikw, ktrzy stawili mu opr. Potem doko1 Excelsior, Mexico City, 1982.
http:// www.americanpatrol.org/ ADS/ReconquistaReelectio970719.html
2 Obrona ufortyfikowanej misji Alamo (zbudowana w r. 1718) trwaa 13 dni.
Mimo miadcej przewagi Meksykanw (5000 atakujcych wobec ok. 190
obrocw) obrocy odmwili poddania si (Meksykanie pozwolili opuci fort
kobietom i dzieciom) i nie doczekawszy odsieczy zginli co do jednego podczas
kocowego szturmu w dniu 6 marca 1836 r. Wrd obrocw byli sawny
czowiek Zachodu Davy Crockett i pukownik Bowie, twrca synnego noa
myliwskiego, nazwanego jego nazwiskiem. Przyp. red.

162

Rozdzia VI

na egzekucji czterystu Teksaczykw, ktrzy poddali si w Goliad. Ale w San Jacinto, Santa Anna wpad w zasadzk. Jego armia
zostaa wybita, a on sam schwytany. Teksaczycy domagali si je
go egzekucji za masakr Alamo, lecz Sam Houston (pniejszy
prezydent Teksasu) mia inny pomys. Zoy dyktatorowi propo
zycj: twoje ycie za Teksas. Santa Anna podpisa kontrakt, a Te
ksas zyska niepodlego. W swym ostatnim dniu urzdowania,
Andrew Jackson uzna Republik Samotnej Gwiazdy, na czele
ktrej sta jego dawny podwadny, ktry w roku 1814 przewodzi
milicji Tennesse w masakrze Red Sticks pod Horshoe Bend 3
Osiem lat pniej, w ostatnich godzinach swego urzdowania,
prezydent John Tyler zdecydowa si zapisa wasn stron w hi
storii, dokonujc aneksji republiki Teksas i odmawiajc uznania
protegowanego Jacksona, Jamesa K.Polka, ktry wygra wybory,
zobowizujc si wprowadzi Teksas do Unii. Rozwcieczony
Meksyk kwestionowa wwczas roszczenia Stanw Zjednoczo
nych do caoci ziem na pnoc od Rio Grand. Aby poprze to
danie Polk wysa Generaa Zacharego Taylora na pnocny
brzeg rzeki. Gdy meksykaskie wojsko przekroczyo rzek i za
czo strzela do amerykaskiego patrolu, rozlewajc ameryka
sk krew na ziemi uznanej przez Polka za amerykask, ten za
da od kongresu deklaracji wypowiedzenia wojny, ktr tez rycho
uzyska. Do r. 1848 onierze tacy jak Grant, Lee i McClellan by
li ju w miecie Montezuma. Upokorzony Meksyk by zmuszony
odda cay Teksas, Poudniowy Zachd i Kaliforni. eby zago
dzi cierpienie zwizane z t amputacj, Stany Zjednoczone
przekazay Meksykanom pitnacie milionw dolarw.
Meksykanie dyszeli nienawici i uraz. W 1910 r. kopoty za
czy si na nowo. Po wybuchu rewolucji, ktra miaa charakter
antykocielny i antyamerykaski. W Tampico poturbowano i are
3
26 marca 1814 r. armia dowodzona przez generaa Andrew Jacksona
(pniejszego prezydenta USA), skadajca si z 39 puku piechoty USA, milicji
Tennesee oraz 600 indiaskich sprzymierzecw stoczya krwaw (zwycisk)
bitw z Indianami z plemienia Red Sticks. - przyp. red.

Reconquista

163

sztowano amerykaskich marynarzy. Wilson nakaza okupacj


Vera Cruz przez U. S. Marines do czasu oddania przez Meksykanw dwudziestu jeden salutw armatnich na czec flagi amery
kaskiej. Po tych zajciach Wilson tak oto wyjania ambasadoro
wi brytyjskiemu, Naucz tych z Ameryki Poudniowej wybiera
dobrych ludzi. 4 Gdy bandyta Pancho Villa45 przeprowadzi swj
morderczy najazd na Nowy Meksyk w 1916 r., Wilson wysa ge
neraa Pershinga z dziesiciotysicznym wojskiem, eby udzielili
mu korepetycji.
Pomimo Umowy o Dobrym Ssiedztwie firmowanej przez Roosevelta, prezydent Crdenas (w 1938 r.) znajonalizowa amery
kaskie przedsibiorstwa naftowe w dniu, ktry nadal zajmuje
chwalebne miejsce w historii Meksyku. Narodzi si Pemex, pa
stwowy kartel, ktry w 1999 r. wszed w zmow z O PEC i pod
nis ceny ropy do trzydziestu piciu dolarw za baryk. Przypo
mina si tu odpowied woskiego ma stanu, Cavoura, gdy
w roku 1859 zapytano go o to, jaki jest dyplomatyczny cel jego
zjednoczonego narodu: Zadziwi wiat nasz niewdzicznoci.6
Jak bymy podsumowali t histori ? Meksyk roci historycz
ne pretensje wobec Stanw Zjednoczonych; s one gboko od
czuwane przez Meksykan. Wierz oni, e ukradlimy ich krajowi
poow terytorium, gdy Meksyk by jeszcze mody i saby. Istnie
je wic zasadnicza rnica pomidzy starymi imigrantami z Irlan
dii, Woch i Europy Wschodniej a dzisiejszymi imigrantami, przy
bywajcymi z Meksyku. A skoro obecnie jedna pita ludnoci
Stanw Zjednoczonych jest meksykaskiego pochodzenia i co
rocznie przybywa prawie milion nowych, musimy zrozumie r
nice pomidzy starymi i nowymi imigrantami, pomidzy Amery
k wczoraj i dzi.

4 Walter A. McDougall, Promised Land, Crusader State: The American


Encounter with the World Since 1776. Houghton Mifflin, New York 1997, s. 131.
5 Pancho Villa, samozwaczy general, by legendarnym przywdc Rewolucji
Meksykaskiej z pocztku naszego stulecia.
6 Lewis Lapham, God's Gunboats, Harpers Magazine, luty 1993,s. 10.

164

Rozdzia VI

1. Liczba imigrantw napywajcych z Meksyku przewysza


liczb imigrantw przybywajcych z jakiegokolwiek innego kraju
na przestrzeni tak krtkiego okresu czasu. W samym tylko 1990
r., populacja meksykaskiego pochodzenia w USA wzrosa
o 50%, i osigna liczb ok. dwudziestu jeden milionw, a liczba
ta nie zawiera szeciu milionw Latynosw, ktrzy podczas spisu
ludnoci odmwili podania swego kraju pochodzenia. Ponadto
Amerykanie meksykaskiego pochodzenia zamieszkuj gwnie
poudniowy zachd USA, mimo e Ojcowie Zaoyciele chcieli,
aby imigranci rozpraszali si pomidzy reszt populacji tak, by za
pewni pen asymilacj.
2. Meksykanie to nie tylko inna kultura; miliony z nich stano
wi inn ras. Historia i dowiadczenie ucz nas, e rne rasy
o wiele trudniej si asymiluj. Szedziesit milionw Ameryka
nw przyznajcych si do niemieckiego pochodzenia, to ludzie
cakowicie zasymilowani, podczas gdy miliony ludzi pochodz
cych z Afryki i Azji wci nie s penymi uczestnikami ycia spo
eczestwa amerykaskiego.
3. Miliony Meksykanw przebywaj tu nielegalnie. Zamali pra
wo by dosta si do USA i nadal ami prawo pozostajc w naszym
kraju. Co roku zatrzymywanych jest 1,6 miliona nielegalnych imi
grantw i prawie wszyscy oni zostaj schwytani przy prbie
przedarcia si przez nasz nieszczeln poudniow granic.7
4. W przeciwiestwie do starych imigrantw, ktrzy wsiadajc
na statek egnali si ze swym krajem rodzinnym na zawsze, kraj
rodzinny Meksykanw jest tu obok. Miliony z nich nie maj
ochoty uczy si angielskiego by zosta obywatelami Ameryki.
Ameryka nie jest ich domem; jest nim Meksyk i chc pozosta
dumnymi Meksykanami. Przybyli tu tylko po to, aby pracowa.
Zamiast asymilowa si, tworz raczej Mae Tijuany w ameryka
skich miastach, tak jak Kubaczycy stworzyli Ma Hawan
7
Joseph A. D Agostino, Government Deports Only About 1% o f Illegal
Aliens, Human Events, 23 marca 2001.
http://www.humaneventsonline.com/articles/03-26-01/dagostino.html

Reconquista

165

w Miami. Sama Ameryka goci dwadziecia razy wicej ludzi po


chodzenia meksykaskiego ni kubaskiego. Majc swoje wasne
radio i stacje telewizyjne, gazety, filmy, czasopisma, meksykascy
Amerykanie tworz kultur latynosk, osobno, niejako obok kul
tury amerykaskiej. Staj si narodem wewntrz narodu.
5.
Ponadto, obecne fale meksykaskich imigrantw przybywa
j do Ameryki innej ni ta, do ktrej przybywaa stara imigracja.
Pord naszych mniejszoci zakorzenia si wiara w prawa rasowe
i etniczne. Wiara ta jest promowana i popierana przez elity kultu
ralne, ktre oczerniaj etniczny tygiel8 i gosz wspaniao
wielokulturowoci. Obecnie zachca si etniczne enklawy do za
chowania swej odrbnej tosamoci, w efekcie czego kwitnie
w nich szowinizm etniczny. Impuls integracyjny z lat 60-tych
wygas - pisze Glenn Garvin w Reason - a liberalna moda lat
szedziesitych to nic innego, jak segregacja rasowa przebrana
w szaty polityki utrzymywania grupowej tosamoci.9 Gdyby
dzisiaj Calvin Coolidge10 obwieci, e Ameryka musi pozosta
amerykaska, zostaby oskarony o zbrodni nienawici. 11
SAMUEL P H U N TIN G TO N , autor Zderzenia cywilizacji,
nazywa migracj nadrzdn kwesti naszych czasw.12 Dzieli on
imigrantw na nawrconych, to znaczy takich, ktrzy przyby
li po to, by zasymilowa si z naszym stylem ycia oraz tzw. po
8 Synny melting spot -uw. red.
9 Glenn Garvin, Loco, Completamente Loco: The Many Failures o f Bilingual
Education, Reason Online, Stycze 1998, s. 19.
10 Calvin Coolidge w latach 1918-20 gubernator stanu Massachusetts,
1921-23 wiceprezydent u boku , w latach 1923-29 prezydent USA (po mierci
Hardinga) z ramienia Partii Republikaskiej (wybrany ). Konserwatysta,
popiera dziaalno wielkiego kapitau (obnienie podatkw, wysokie ca pro
tekcyjne), czym przyczyni si do wzgldnej prosperity gospodarczej
USA.Przyp.tum.
11 Bill Baskervill, Eugenics Gone but Effects Linger, Associated Press, 13 marca

2000.
12 Samuel P. Huntington, Reconsidering Immigration: Is Mexico a Special
Case? Center for Immigration Studies Backgrounder, Listopad 2000, s. 5.

166

Rozdzia VI

bytowych, ktrzy przyjechali popracowa tu przez kilka lat,


a potem wrci do domu. Nowi imigranci zza poudniowej grani
cy, pisze, nie s ani nawrceni ani pobytowi. Kursuj tam i z powro
tem pomidzy Kaliforni i Meksykiem , zachowujc podwjn tosa
mo i zachcajc czonkw swych rodzin , by do nich doczyli.13
W zwizku z liczb 1.6 miliona osb aresztowanych co roku pod
czas prby przekraczania granicy USA, Huntington przestrzega:
Gdyby ponad milion meksykaskich onierzy przekroczyo granic, Ame
rykanie potraktowaliby to jako powane zagroenie bezpieczestwa narodowe
go i odpowiednio na to zareagowali. Inwazja ponad miliona meksykaskich cy
wilw, do czego zdaje si zachca meksykaski prezydent Vincente Fox,
byaby porwnywalnym zagroeniem dla amerykaskiego bezpieczestwa spo
ecznego i Amerykanie powinni podj przeciwko niej energiczne kroki.
Nasilajca si imigracja meksykaska stanowi wyjtkowe, niepokojce,
i zbliajce si wielkimi krokami wyzwanie dla naszej kulturowej integralno
ci, tosamoci narodowej i potencjalnie dla naszej przyszoci jako narodu.14

Mimo, e jeden z sonday Zogby wykaza, e 72 % narodu chcia


oby ograniczenia imigracji, a ankieta orodka Rasmussena z lipca
2000 r. wykazaa, e 89 % chce by jzyk angielski by nadal oficjal
nym jzykiem Ameryki 15, amerykascy przywdcy nie reaguj
zbyt energicznie. Ludzie oczekuj dziaania. Elity nie zgadzaj si
z gosem narodu i nie robi nic. Mimo naszych przechwaek, e
jestemy ostatnim wiatowym supermocarstwem, Ameryce przy
sowiowej ikry, by broni wasnych granic czy da, i to bez potrze
by tumaczenia si, aby imigranci asymilowali si reszt spoecze
stwa.
By moe wsplna mio do dolara przerzuci pomost nad
przepaci i bdziemy yli dugo i szczliwie jako Pierwszy uni
wersalny kraj jak okrela go autor, Ben Wattenberg.16 Lecz Wuj
Sam podejmuje piekielne ryzyko sprowadzajc do USA ogrom
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Adam C. Kolasinski, How Republicans Can Approach the Minority Vote,
FrontPageMag.com, 26 stycznia 2001, s. 2.
16 Ben Wallenberg, The First Universal Nation: Leading Indicators and Ideas
About the Surge of America in the 1990s. The Free Press, New York 1991.

Reconquista

167

n diaspor dziesitkw milionw obywateli z krajw tak znacz


nie rnicych si od naszego. A jeli popeniamy fatalne gup
stwo, to nie jest to decyzja, ktrej skutki bdziemy mogli kiedy
kolwiek cofn. Nasze dzieci bd yy z jej konsekwencjami:
bakanizacj i kocem Ameryki takiej, jak znalimy do tej pory.
Huntington pisze: Jeli asymilacja nie powiedzie si, USA stan
si podzielonym krajem gboko podzielonym, krajem noszcym
w sobie zalki potencjalnych konfliktw wewntrznych oraz
widmo rozpadu, ktry si z tym wie55. 17 Czy warto podejmo
wa takie ryzyko? Czemu je podejmujemy?
Zachodnie kraje ju rozpadaj si z powodw etnicznych i kul
turowych. Ruchy secesyjne spowodoway rozpad Zwizku Ra
dzieckiego, Jugosawii i Czechosowacji a obecnie zagraaj Fran
cji, Hiszpanii i Wochom. W 2001 roku Niemcy rozpoczli
trwajce przez cay rok uroczystoci powicone dwusetnej rocz
nicy ustanowienia Krlestwa Prus. Z kolei Anglicy zastpuj
Union Jacka18 na takswkach i podczas rozgrywek o Puchar
wiata w pice nonej redniowieczn flag z krzyem w. Jerze
go. Ludzie coraz mniej utosamiaj si z krajem jako pastwem
narodowym (;nation-state), a coraz bardziej z wasnymi krewnymi
i wspplemiecami. W Albercie i Saskatchewan19 zaoono par
tie niepodlegociowe i obecnie 14% mieszkacw Kolumbii Bry
tyjskiej jest za oddzieleniem si jej od Kanady.20
Prezydent Fox zaproponowa Pnocno-Amerykask Uni
Kanady, Meksyku i USA, z cakowitym otwarciem granic dla prze
pywu towarw i ludnoci tych trzech pastw. Pomys ten wzbu
dzi zachwyt na amach Wall Street Journal55. 21 Ale VKBper capi17Samuel P. Huntington, The Clash o f Civilizations. Simon & Schuster, New
York 1996, s. 305.
18 Flaga brytyjska, czyli Union Jack, symbolizuje wsplnot Anglii, Walii i
Szkocji, Krzy w. Jerzego, to redniowieczny herb samej Anglii. Przyp.red.
19 Kanadyjskie prowincje. Przyp.red.
20 Tamsin Carlisle and Joel Baglole, In Western Canada, a Rising Sense of
Grievance, Wall Street Journal, 20 marca 2001.
21 George Szamuely, Mexican Merger: United We Fall, Antiwar.com, 31 sierp
nia 2000. http://www.antiwar.com/szamuely/sz083100.html

168

Rozdzia VI

ta, wynoszcy w przypadku Meksyku pi tysicy dolarw rocz


nie, jest tylko uamkiem Amerykaskiego PKB, a rnica w do
chodzie miedzy nami jest najwiksza na wiecie biorc pod uwag
dwa wielkie ssiadujce ze sob kraje. 22Od zaoenia NAFTA
w 1993 r. pace realne w Meksyku zmalay o 15%. Obecnie poo
wa Meksykan yje w biedzie, osiemnacie milionw z nich utrzy
muje si za mniej ni dwa dolary dziennie, gdy tymczasem w USA
minimalna dniwka wynosi blisko pidziesit dolarw. Gdy
otworzymy granice, miliony Meksykan zalej USA w przecigu
kilku miesicy. Czy nasz kraj to nie co wicej, ni ekonomia ?
NASZ STARY W IZERUN EK Meksykanina, to potulny, kon
serwatywny, przyjacielski Meksykanin-katolik, majcy tradycyjne
przekonania i wyznajcy tradycyjne wartoci. Wci istniej mi
liony ciko pracujcych, zorientowanych na rodzin, patriotycz
nie usposobionych Amerykanw meksykaskiego pochodzenia,
ktrzy byli wrd pierwszych, ktrzy odpowiedzieli na wezwanie
Ameryki do walki. I kady mczyzna, kobieta czy dziecko, z ja
kiegokolwiek kraju czy kontynentu, moe by dobrym Ameryka
ninem. Znamy to z naszej historii.
Ale zmiana mapy demograficznej, zwaszcza w Kalifornii,
gdzie jedna czwarta ludnoci urodzia si poza Ameryk a prawie
jedna trzecia to Latynosi, daa pocztek nowemu etnicznemu szo
winizmowi. Gdy kilka lat temu amerykaska druyna futbolowa
graa z Meksykiem w Los Angeles Colosseum, amerykaski
Star-Spangled Banner23 zosta wygwizdany i wyszydzony, ame
rykaska flaga podarta, a amerykaska druyna i jej fani obrzuce
ni bombami wodnymi, butelkami po piwie i mieciami.24
Dwa lata temu, miasto El Cenizo w poudniowym Teksasie za
decydowao, e hiszpaski bdzie oficjalnym jzykiem i zadao,
aby wszystkie oficjalne dokumenty byy formuowane w tym wa
22 O EC D , GDP Per Capita, 1999.
23 The Star-Spangled Banner ( Gwiadzisty Sztandar) to . Przyp. tum.
24 Patrick J. Buchanan, Anti-Americanism in L A .,N ew York Post, 7marca
1998, s. 13.

Reconquista

169

nie jzyku; rwnie wszystkie urzdowe sprawy miay by pro


wadzone w jzyku hiszpaskim. 25 Jakakolwiek wsppraca
z amerykaskimi wadzami imigracyjnymi traktowana bya jako
karygodne wykroczenie. El Cenizo dokonao faktycznej secesji
z USA.
W r. 2001 w Nowym Meksyku ustawodawcy zaproponowali
zmian nazwy stanu na Nuevo Mexico, nazw, ktr nosi on
zanim sta si czci Amerykaskiej Unii. Gdy projekt ustawy
ponis porak, jej inicjator, czonek Izby Reprezentantw, Mi
guel Garda, zasugerowa dziennikarzom, e by moe zadziaa
tu ukryty rasizm - ten sam rasizm, ktry - jak powiedzia - ju
wczeniej sta za nazwaniem stanu Nowym Meksykiem.26 W me
ksykaskich enklawach zapanowa duch separatyzmu, nacjonali
zmu i latynoskiej irredenty 27. Latynoska organizacja studencka
MEChA (Movimento Estudiantil Chicano de Aztlan) da po
wrotu Poudniowego Zachodu do Meksyku. 28 Charles Trujillo,
profesor Chicano Studies na Uniwersytecie New Mexico twier
dzi, e powstanie nowego Aztlan29 ze stolic w Los Angeles jest
rzecz nieuniknion i Meksykanie powinni dy do tego, wyko
rzystujc wszelkie konieczne rodki.30
Rekolonizujemy Ameryk, wic si nas boj. Nadszed czas
eby odebra to, co nasze, grzmi Ricky Sierra z Gwardii Naro
dowej Chicano.31 Jeden z przywdcw demonstracji, ktra odby
25 Lynda Gorov, A War of Words in Texas Town: Government's Spanish-Only
Policy Ignites Controversy, Boston Globe, 28 sierpnia 1999, s. A16.
26 S. U. Mahesh, Lawmaker Suggests Racism to Blame After New State Name
Axed, Albuquerque Journal, 14 lutego 2001, s. A6.
27 Pochodzcy z j. woskiego wyraz, oznaczajcy denia niepodlegociowe.
Przyp. red.
28 Samuel Francis, Multiculturalists Preach Hatred of Whites and America, Las
Vegas Review-Journal 27 lutego 1998, s. 17B.
29 Nazwa Aztekowie pochodzi od ich mitycznej praojczyzny Aztlan (kraj
Biaego Spa). Przyp.tum
30 Professor Predicts Hispanic Homeland, Associated Press, 1 lutego 2000.
31 Immigration: Threatening the Bonds of Our Union, produced by American
Patrol. http://www.americanpatrol.org/_SPECIAL/transcript3.html

170

Rozdzia VI

a si w Westwood, triumfalnie obwieci: Jestemy tutaj ... eby


pokaza biaym protestantom z Los Angeles, e jestemy wik
szoci ... i uznajemy t ziemi za nasz. Ona zawsze bya nasza
i my wci tu jestemy ... jeli ktokolwiek ma by deportowany bdziecie to wy.32
Jos Angel Gutierrez, profesor nauk politycznych na uniwer
sytecie stanowym w Arlington i dyrektor Meksykasko-Amerykaskiego Centrum Naukowego UTA, powiedzia do uniwersy
teckiego tumu: Mamy starzejc si bia Ameryk. Oni nie
podz dzieci. Oni umieraj. Sraj ze strachu w portki! Uwielbiam
to.33
Brzmi to niczym mowa tronowa wygoszona w obery, lecz
podobne nuty pobrzmiewaj take w bardziej oficjalnych wypo
wiedziach, ktre nastpnie znajduj swj rezonans w barrio34.
Meksykaski konsul generalny Jos Pescador Osun zauway
w 1998 r. : Chocia mwi to p artem, p serio, myl, e
wanie dokonujemy Reconquisty w Kaliforni35. Art Torres,
czonek kalifornijskiej legislatywy, nazwa Propozycj nr 187, do
tyczc obcicia nielegalnym imigrantom zasikw opieki spo
ecznej ostatnim tchnieniem biaej Ameryki. 36
Kalifornia bdzie Pastwem Meksykaskim. Bdziemy kon
trolowa wszystkie instytucje. Jeli komu si to nie podoba,
niech wyjedzie - chepi si Mario Obledo, prezydent Ligi Zjed
noczonych Obywateli Latyno-Amerykaskich, ktremu prezy
dent Clinton przyzna Medal Wolnoci 37. Prezydent Meksyku
32 Ibid.
33 Alan and Suzanne Nevling, Mexico's Plans for Its Newest Colony: Inevitable
Response to U.S. Abdication, savetheusa.net, 11 lipca 2000.
34 Dzielnica latynoska.- przyp. red.
35 Sam Howe Verhovek, Torn Between Nations, Mexican-Americans Can
Have Both, New York Times, 14 kwietnia 1998, s. A12.
36 Ed Mendel, Speaker-elect Product of Humble Past, Fiery Ascent, San Diego
Union-Tribune, 13 lutego 1998, s. 13.
37 James Lubinskas, Expressions of Ethnic Animosity, FrontPageMag.com, 24
listopada 1999. www.frontPageMag.com/archives/racerelations/lubinskasll-2499.htm

Reconquista

171

Ernesto Zedillo powiedzia meksykaskim Amerykanom w Dal


las: Jestecie Meksykanami, Meksykanami, ktrzy mieszkaj na
pnoc od granicy. 38
Dlaczego meksykascy imigranci nie mieliby okazywa wik
szej lojalnoci swemu krajowi ojczystemu ni krajowi, do ktre
go si wdarli si tylko po to eby, znale prac? Dlaczego nacjo
nalistycznie i patriotycznie nastawieni Meksykanie nie mieliby
marzy o reconuicie?
Przyjrzyjmy si studenckiej organizacjii MEChA, ktrej od
dziaowi terenowemu w U CLA 39 przewodniczy kilka lat temu
Antonio Villaraigosa, czowiek, ktremu zabrako jedynie czter
dziestu tysicy gosw eby zosta burmistrzem Los Angeles
w 2001 r. Organizacja MEChA 40 (Movimento Estudiantil Chicano de Aztlan) posiada El plan de Aztlan dla realizacji ktrego
zostaa utworzona. C oznacza pojcie El plan de Aztlan ?
Ot wedug tego, co mwi sami jego czonkowie, celem M E
ChA jest odzyskanie kraju ich ojcw, ktry zosta zagrabiony
w wyniku brutalnej inwazji gringo na nasze ziemie.41
2 sercem w doniach, i z domi w ziemi, deklarujemy niepodlego na
szego narodu Metyskiego. Jestemy ludmi z rasy brzowej, posiadajcymi
brzow kultur.. Przed wiatem, przed ca Ameryk Pnocn, przed wszy
stkimi naszymi brami na brzowym kontynencie, jestemy narodem, jeste
my zjednoczeniem wolnych pueblos , jestemy Aztlan. 42

Wedug El Plan, Aztlan naley do tych, ktrzy siej nasiona,


nawadniaj pola i zbieraj plony, a nie do obcych Europejczykw.
Nie uznajemy kaprynych granic na brzowym kontynencie.43
Slogan MEChA brzmi: Por la Raza todo. Fuera de La Raza nada .
38 Sam Dillon, Mexico Woos U.S. Mexicans, Proposing Dual Nationality,
New York Times, 10 grudnia 1995, s.
39 Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles.-przyp.tum.
40 Ruch Latynoskich Studentw Aztlan - przyp. red.
41 El Plan Espiritual de Aztlan,
http://www.panam.edu/orgs/MEChA/aztlan. html
42 Ibid.
43 Ibid.

172

Rozdzia VI

W tumaczeniu: Dla naszej rasy - wszystko. Dla tych spoza naszej


rasy - nic.44
MEChA da od USA rekompensaty za niegdysiejsze nie
wolnictwo gospodarcze, wyzysk polityczny, etniczne i kulturowe
psychologiczne zniszczenia oraz nierespektowanie praw obywa
telskich i ludzkich.45 Polityczne wyzwolenie, twierdzi M E
ChA
moe nastpi jedynie dziki niezalenym akcjom, podejmowanym przez na
sza stron, gdy system dwupartyjny jest wci tym samym stworem,
o dwch gowach, ktre jedz z tego samego koryta. Tam gdzie jestemy
wikszoci, bdziemy sprawowa kontrol; gdzie jestemy mniejszoci,
tam staniemy si grup nacisku; bdziemy reprezentowa jedn, oglnokra
jow parti: La Familia de Raza.46

W swej konstytucji MEChA oznajmia, e jej oficjalnym sym


bolem bdzie orze z rozpostartymi skrzydami, trzymajcy w jed
nym szponie macahuittle w drugim lask dynamitu, a w dziobie

zapalony lont.47
MEChA jest meksykask wersj goszcej zasad supremacji
biaej rasy organizacji Nard Aryjski, tyle tylko, e twierdzi, i
ma czterysta oddziaw w campusach caego Poudniowego Za
chodu i siga a po Cornell48 i Ann Arbor 49. Ze sw retoryk
o nacji mestizo50, brzowych ludziach, brzowej kulturze,
brzowym kontynencie i rasie ponad wszystkie inne, jest nie
zaprzeczalnie organizacj rasistowsk i anty-amerykask. Fakt,
e Villaraigosa wzi udzia w kampanii na burmistrza drugiego
pod wzgldem wielkoci miasta Ameryki i nie musia tumaczy
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Movimento Estudiantil Chicano de Aztlan, National Constitution,
http :// www.panam.edu/orgs/MEChA/aztlan.html
48 Uniwersytet w stanie Nowy Jork. Przyp. red.
49 Uniwersytet w stanie Michigan. Przyp. red.
50 Sowo Metys wywodzi si z angielskiego Metis, ktre z kolei pochodzi
z francuskiego Mtis. Moe by take wywiedzione z hiszpaskiego mestizo.
Przyp. tum.

Reconquista

173

si ze swych powiza, ani odcina si od MEChA, potwierdza


prawd, e najwaniejsze media Ameryki s moralnie zastraszone
przez kad mniejszo, ktra jest w stanie wylegitymowa si ja
ko ofiara dawnej dyskryminacji.
I nigdzie wicej etniczne zastraszanie nie osigno wikszego
sukcesu ni w rodowisku akademickim. Po latach wprowadzaj
cych podziay protestw MEChA, Uniwersytet Stanu Teksas do
kona swoistej degradacji Dnia Niepodlegoci Teksasu. W roku
2000 r. uniwersytet zorganizowa w tym dniu studenck imprez
poczon z kwest by wykorzysta wito niczym dojn krow,
samemu witu nie powiciwszy w ogle uwagi.51
INWAZJA TYMCZASEM toczy si dalej. Niegdy senna, du
ga na dwa tysice mil, granica amerykasko meksykaska jest
obecnie aren codziennych star. Rancza w Arizonie stay si
miejscem nocnych biwakw dla tysicy cudzoziemcw, ktrzy
w swej wdrwce na pnoc przecinaj poty, pozostawiajc za so
b zatrute bydo i szlaki gruzw. Nawet meksykaskie wojsko
okazuje sw pogard. Departament Stanu donosi o pidziesiciu
piciu przypadkach wtargnicia meksykaskiego wojska na prze
strzeni piciu lat poprzedzajcych incydent z 2000 r., kiedy to ci
arwki pene meksykaskich onierzy wojska sforsoway gra
niczn zapor z drutu kolczastego i strzelajc cigay dwch
konnych funkcjonariuszy oraz samochd Amerykaskiego Pa
trolu Granicznego. 52 Agenci Patrolu Granicznego uwaaj, e
niektre meksykaskie jednostki wojskowe wsppracuj z karte
lami narkotykowymi.
Ameryka staa si wentylem bezpieczestwa dla rozrastajcej
si populacji, ktrej Meksyk nie jest w stanie zapewni pracy. Przy
populacji Meksyku powikszajcej si o kolejne dziesi milionw
51 Mark Levin, FrontPageMag. com, March 10 marca 2000.
http://frontPageMag.com/ archives/leftism/levin03-10-00p.htm.
52 Linda Wertheimer, Mexico and the United States Agree the Problem of
Accidental Border Incursions Must Be Dealt With, All Things Considered, 31
marca 2000.

174

Rozdzia VI

w przecigu kadej kolejnej dekady, marsz na pnoc nie ustanie,


a w kocu poudniowy zachd USA zostanie cakowicie zlatynizowany. Meksykaski senator Adolfo Zinser przyzna, e meksy
kaska polityka gospodarcza jest zalena od nieograniczonej emi
gracji do USA.53 Jorge Casteada, naukowiec, zacity wrg
Jankesw i byy zwolennik komunizmu , ostrzega sze lat temu na
amach Atlantic Monthly, e jakiekolwiek amerykaskie prby
ograniczenia imigracji sprawi, e spokj spoeczny... w Meksy
ku bdzie nie do utrzymania. ...Niektrzy Amerykanie nie lubi
imigracji, ale nie mog zrobi zbyt wiele w tej kwestii. 54 Takie
opinie maj sw wymow, gdy senator Zinser jest obecnie dorad
c prezydenta Foxa do spraw bezpieczestwa narodowego, a Jorge
Casteada jego ministrem spraw zagranicznych.
Pod rzdami Foxa, Zinsera i Casteady, meksykaska polityka
przesuna si w kierunku poparcia nielegalnego przekraczania
granicy USA. Zaoono Biuro dla Meksykan za granic majce
na celu udzielanie Meksykanom pomocy w wymykaniu si ame
rykaskiej stray granicznej na pustyniach Arizony i Kalifornii,
poprzez wyposaanie ich w zestawy przetrwania, zoone z wo
dy, suszonego misa, granoli55, paracetamolu, tabletek przeciwko
biegunce, banday i prezerwatyw. Zestawy te s dystrybuowane
w najbiedniejszych miastach Meksyku, wraz z informacj, gdzie
nielegalni imigranci, dostawszy si ju do Kalifornii, mog otrzy
ma bezpatn pomoc socjaln bez potrzeby odpowiadania na ja
kiekolwiek pytania. Mwic krtko, Mexico City wspomaga obe
cnie inwazj na Stany Zjednoczone a odpowied polityczna USA
to trwoliwe milczenie i parali moralny.56
53 Robert Collier, NAFTA Gives Mexicans New Reasons to Leave Hom e, San
Francisco Chronicle, 15 padziernika 1998, s. All.
54 An Unlikely Mexican Foreign Minister, New York Times 12 maja 2001, s.
A26. Jorge Castaneda, Ferocious Differences: Differences Between Mexico and the
U.S., Atlantic Monthly,Lipiec 1995, s. 68.
55 Owsiane patki niadaniowe zmieszane z brzowym cukrem, orzechami,
rodzynkami itd., zalecane specjalnie jako potrawa zdrowotna.
56 San Quinones, Mexico to Give Survival Kits to Border Jumpers, San
Francisco Chronicle, 17 maja 2001. www.sfgate.com/cgibin/article.cgiPfile

Reconquista

175

W miar postpowania tej inwazji, skoncentrowanej gwnie


na Kalifornii, jako miejscu przeznaczenia, socjolog William Frey
bada emigracj Afro- i Anglo-Amerykanw ze Zotego Stanu
w poszukiwaniu miast podobnych do tych, w jakich dorastali. 57
Inni Kalifornijczycy przenosz si do zamknitych, strzeonych
osiedli. Ronald Reagan ostrzega nas ju dwadziecia lat temu, e
kraj, ktry nie potrafi kontrolowa wasnych granic, nie jest ju
tak naprawd krajem.
Obawy dotyczce radykalnych zmian w skadzie etnicznym
Ameryki s nazywane nie-amerykaskimi. Lecz s one rwnie
amerykaskie jak przekonania Benjamina Franklina, ktry kiedy
zapyta: Dlaczego Pensylwania, zaoona przez Anglikw, miaa
by si sta koloni obcych, ktrzy wkrtce bd tak liczni, e nas
zgermanizuj, podczas gdy to my powinnimy ich zangielszczy...? 58 Franklin nie mia okazji dowiedzie si, czy jego
obawy byy uzasadnione. Imigracja niemiecka zostaa zahamowa
na w czasie trwania Wojny Siedmioletniej 59.
Prezydent Teodor Roosevelt ostrzega: Jedynym absolutnie
pewnym sposobem na doprowadzenie tego narodu do ruiny
i uniemoliwienie mu trwania jako narodu w ogle, byoby po
zwolenie na to, by sta si kbowiskiem wzajemnie szarpicych
si grup narodowociowych.60
Imigracja powinna sta si koniecznie przedmiotem oglnona
rodowej debaty, gdy chodzi tu o to, kim jestemy jako nard.
Podobnie jak Mississippi nieustanni dostarczajca nam yciodaj
nej wody, tak imigracja ubogacaa Ameryk przez cay okres jej
istnienia. Ale gdy Missisipi wystpuje z brzegw, zniszczenia mo
57 William H. Frey. Regional Shifts in Americas Voting-Aged Population:
What Do They Mean for National Politics? Population Studies Center, 2001, s. 1.
58 Ken Ringle,Ellis Island, the Half-Open Door; For a Nation That
Struggled to Make Room in Its Heart, a New Monument to Immigrants,
Washington Post, 7 wrzenia 1990, s. BI.
59 W Europie wojna francusko - pruska 1754-1763. Na terenie Ameryki
Pnocnej trway wwczas walki angielsko-francuskie.
60 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Disuniting o f America: Reflections on a
Multicultural Society. W W Norton & Company, New York 1992, s. 118.

176

Rozdzia VI

g by ogromne. Jednak dziki przykazaniom politycznej popraw


noci kwestia imigracji jest poza dyskusj. Przecie tylko natywici i ksenofobi mogliby kwestionowa polityk, dziki ktrej
USA przyjmuje wicej ludzi rnych kolorw skry, wyzna,
kultur i cywilizacji, ni wszystkie inne narody Ziemi razem wzi
te. Rzeka podnosi si do poziomu niespotykanego w naszej histo
rii. Co stanie si z naszym krajem, gdy wystpi z brzegw?
PO D K O N IEC 1999 roku wyjechaem z Tucson na poudnio
wy wschd do Douglas, osiemnastotysicznego miasta graniczne
go w Arizonie, ktre stao si gwnym korytarzem inwazji laty
noskiej na USA. W samym tylko marcu, Patrol Graniczny USA
zatrzyma dwadziecia siedem tysicy Meksykanw przekraczaj
cych nielegalnie granic, co daje liczb o pidziesit procent
wiksz, ni liczba mieszkacw Douglas.61
Bdc tam, odwiedziem Teres Murray, osiemdziesiciodwuletni wdow i prababk mieszkajc przez cae ycie na pustyni
Arizona. Jej ranczo byo otoczone potem wysokim na siedem
stp i zwieczone zwojami drutu kolczastego. Wszystkie drzwi
i okna miay kraty i byy pod alarmem. Pani Murray pi z pisto
letem kaliber 32 na nocnym stoliku, bo wamywano si do jej
obejcia trzydzieci razy. Jej psy obronne nie yj: wykrwawiy si
na mier, po tym, jak kto podrzuci im przez pot miso nafaszerowane potuczonym szkem. Teresa Murray przeywa swoje
ycie wewntrz wizienia o najwyszym poziomie bezpiecze
stwa, we wasnym domu i we wasnym kraju, poniewa jej rzdo
wi brakuje odwagi moralnej do tego, by wykonujc swj obowi
zek, broni granic Stanw Zjednoczonych Ameryki.
Synonimem sowa Ameryka jest sowo wolno. Lecz Te
resa Murray mwi Straciam moj wolno. Nie mog nigdy
wyj z domu, jeli nie znajd kogo do pilnowania go. Kiedy
jedzilimy konno przez granic. Meksykanie pracowali dla nas.
61
Carol Morello, Living in Fear on the Border: Little Desert Town Is New
Immigration Battleground, USA Today, 21 lipca 1999, s. 1A.

Reconquista

1 77

Kiedy przyjemnie si tu mieszkao. Teraz to pieko. Zwyczajne,


stare pieko.62
Podczas gdy Teresa Murray nie jest wolna, a jej ycie to piekiel
na wrcz egzystencja, Amerykascy onierze broni granic Ko
rei, Kuwejtu i Kosowa. Lecz ryzyko zwizane z tymi, o p wia
ta od nas odlegymi granicami jest niczym, w porwnaniu
z ryzykiem na naszej granicy z Meksykiem, granicy, przez ktr
przechodz armie nocnych goci, nieprzerwanie cignce na p
noc, do wielkich miast Ameryki. Armie inwazyjne odchodz
w kocu do domu, armie imigrantw ju nie.
KTO U M IERC I KOA LICJ REAGANA?
Przez wier wieku, od 1968 do 1992 roku, partia republika
ska miaa wyczno na prezydentur. Nowa wikszo
stworzona przez Richarda Nixona i skopiowana przez Ronalda
Reagana, daa Partii Republikaskiej pi zwycistw w szeciu
prezydenckich elekcjach. Kluczem do zwycistwa stao si doda
nie do bazy republikaskiej dwch blokw demokratycznych:
pnocnych etnicznych katolikw i poudniowych biaych prote
stantw. Nixon wywabi tych wyborcw z koalicji Nowego Po
rzdku (New Deal), apelujc do patriotyzmu, zdrowego rozsd
ku i konserwatyzmu spoecznego. Sukces zagwarantowa Partii
Republikaskiej decydujcy margines gosw w stanach przemy
sowych i na Twardym Poudniu, ktre byo do tej pory silnym
obozem partii demokratw od czasw Appomattox 63. Ta koalicja
Nixon-Reagan okazaa si prawie nie do pobicia. McGovern,
Mondale i Dukakis mogli sobie mie 90 % czarnych gosw, ale
przy 60 % gosw biaych wyborcw, stanowicych ponad 90 %
oglnej liczby gosw wyborczych, ktre mieli Republikanie, Par
tia Republikaska osigna pewne zwycistwo.
62 Nancy San Martin, Unwelcomed Visitors: Arizonans Angry over Flood of
Immigrants They Accuse o f Damaging Their Property, Dallas Morning News, 25
kwietnia 1999, s. 53A.
63 9 kwietnia r. 1865, po czterech latach trwania Wojny Secesyjnej, w miecie
tym podpisano kapitulacj Poudnia. Przyp. red.

178

Rozdzia VI

Taka bya Poudniowa Strategia. Chocia media twierdziy, e


to niemoralne, Demokraci wspegzystowali z segregacjonistami
przez cay wiek, nie naraajc si na podobne gosy potpienia.
Roosevelt i Adlai Stevenson umiecili segregacjonistw na swoich
listach wyborczych. Poza Missouri, pogranicznym stanem,
podzielajcym sympatie Poudnia, jedynymi stanami, ktre Adlai
zdoby w 1956 r. byy stany Dixiecrat6465, w ktrych przodowa
pniej Georgea Wallach.
Ani Nixon ani Reagan nigdy nie popierali segregacji. Nixon
jako wiceprezydent by wikszym zwolennikiem praw obywa
telskich ni senatorowie John F. Kennedy czy Lyndon Johnson
65. Jego rola w ustanowieniu Civil Rights Act w 1957 znalaza
uznanie w osobistym licie Martina Luthera Kinga, ktry chwa
li wiceprezydenta Nixona za gorliw prac i nie dajc si ni

czym zrazi odwag w deniu do urzeczywistnienia Praw Oby


watelskich 66.
Przez wier wieku demokraci nie byli w stanie podway mono
polu Partii Republikaskiej na prezydentur, bo nie byli w stanie
przej popierajcych republikanw gosw biaych wyborcw. Za
wyjtkiem przygniatajcego zwycistwa Lyndona Johnsona w 1964
r., aden demokrata od czasw Trumana (w 1948 r.) nie wygra go
sw biaych. Tym, co zamao wyczno Partii Republikaskiej na
prezydentur by Immigration Act z 1965 r.
Podczas antysowieckich zamieszek w Berlinie Wschodnim
w 1953 r., Bertold Brecht, komunistyczny dramaturg, zaartowa:Czy nie byoby atwiej... rzdom rozwizywa nard i wybie
ra inny? 67 W ostatnim trzydziestoleciu Ameryka zacza impor
towa nowy elektorat, gdy republikanie ochoczo poparli polityk
imigracyjn, adresowan do krajw Trzeciego wiata, zwikszajc
64 Dixiecrat - odam Partii Demokratycznej powstay w 1948 roku.
65 Pniejsi prezydenci USA. Przyp. red.
66 Jonathan Aitken, Nixon: A Life . Regnery Publishing., Washington, D.C.
1993), s. 247-48.
67 George Will, Blaming the Voter. Washington Post, 24 wrzenia 2000, s. B7.

Reconquista

179

tym samym baz demokratw i tracc szans na monopol w wybo


rach prezydenckich, dan im przez Nixona i Reagana.
W 1996 Partia Republikaska zostaa za to wynagrodzona.
Sze z siedmiu stanw o najwikszej liczbie imigrantw - Kali
fornia, Nowy Jork, Illinois, New Jersey, Massachusetts, Floryda
i Teksas gosowao na Clintona. W 2000 r. pi z nich gosowa
o na Gorea, a wybory na Florydzie zostay nierozstrzygnite.
Na 15 stanw z najwiksz iloci obywateli urodzonych poza
granicami Ameryki, Bush przegra w dziesiciu. Ale na 10 stanw
z najmniejsz iloci obywateli urodzonych poza granicami kraju
- Montana, Missisipi, Wyoming, West Wirginia, Poudniowa Da
kota, Pnocna Dakota, Poudniowa Karolina, Alabama, Tennes
see i Arkansas - Bush wygra we wszystkich.
Pord stanw z najwiksz iloci imigrantw, tylko Teksas
stanowi dla Republikanw pewny teren, obecnie i on zaczyna ju
kroczy drog Kalifornii. W latach 90-tych Teksas przyj 3,2 mi
liona nowych rezydentw a populacja latynoska w Teksasie wzro
sa z 25 do 33 procent.68 Latynosi s gwn grup etniczn
w czterech z piciu najwikszych miast: Houston, Dallas, San An
tonio i El Paso. Biali nie-latynosi mog wkrtce sta si mniejszosi w Teksasie gosi ostatnio nagwek w New York Times69
Przy populacji anglosaskiej zmniejszajcej si z 60 % w 1990 do
53 % w dniu obecnym, dzie, w ktrym biali stan si w Teksasie
mniejszoci po raz pierwszy od czasw Alamo, wkrtce nadej
dzie. Prognozuje si, ze do 2005 r. mniej ni poowa Teksaczykw
bdzie biaa, czytamy w Dallas Morning News.70
AMERYKA ID ZIE D RO G Kalifornii i Teksasu. W 1960 r.
populacja USA w 88,6% skadaa si z biaych obywateli; w r. 1990
tylko w 75,6 % - spadek o 13 punktw procentowych w cigu trzy
68 Jim Yardley, Non-Hispanic Whites May Soon Be a Minority in Terns. New
York Times, 25 marca 2001, s.. A22.
69 Ibid.
70 Todd J. Gillman, Latinos in U.S. Grow Diverse. Dallas Morning News, 10
maja 2001, s. 7A.

180

Rozdzia VI

dziestu lat ... [D o 2020r.] proporcja biaych do kolorowych moe


spa a do 61 %.71 Podobnie pisze Peter Brimelow z Forbes.
Do 2050 r. Euro-Amerykanie, najwiksza i najbardziej lojalna
cz elektoratu Partii Republikaskiej, bd mniejszoci
w zwizku z polityk imigracyjn, prowadzon przez tyche sa
mych republikanw. John Stuart Mili mia racj, gdy nazwa torysw gupi parti.72
LATYNOSI stanowi najszybciej rosnc cz amerykaskiej
populacji. W 1980 stanowili 6,4 % populacji USA, w 1990 r. 9 %,
a w 2000r. ponad 12 %. Wskanik rozrodczoci Latynosw jest
sporo wyszy ni w przypadku populacji biaej czy czarnej. Jest
on na poziomie podobnym do poziomu z epoki powojennego
wyu demograficznego lat 50-tych, mwi Jeffrey Passel, demo
graf z Urban Institute.73 Liczc 35,4 miliona ludzi, Latynosi
zrwnuj si z populacj Afroamerykanw, bdc podobnie de
mokratyczni w swoich wyborczych preferencjach. Bush przegra
afroamerykaskie gosy stosunkiem jedenacie do jednego, prze
gra take latynoskie gosy stosunkiem dwa do jednego.
W 1996 r., gdy Clinton zdoby 70 % gosw latynoskich (jego
przeciwnik 21 %), przy czym stosunek Latynosw gosujcych
po raz pierwszy wynosi dziewidziesit jeden do szeciu.74 Lu
dzie Clintona, wiadomi faktu, e imigranci mog zapewni de
mokratom wyczno na Biay Dom, pracowali niestrudzenie
nad ich naturalizacj. W roku poprzedzajcym dat 30 wrzenia
1996 roku, Immigration and Naturalization Service zaprzysig
1.045.000 imigrantw na nowych obywateli tak szybko, e prze
71 Peter Brimelow, Time to Rethink Immigration? National Review, 22 czer
wca 1992. http: 1 3 //www.vdare.com/time_to_rethink.htm.
72 Stephen Glover, Are the Tories the Stupid Party Again? Daily Mail, 5 grud
nia 2000, s. 13.
73 Laura Parker, U S. Hispanics Youth Assures More Growth, USA Today, 10
maja 2001, s. 3A.
74 Walter V Robinson, Immigrant Voter Surge Seen Aiding Gore. Boston
Globe, 4 listopada 2000, s. Al.

181

Reconquista

lizno si pord nich 80.000 karanych75 , w tym 6.300 za po


wane przestpstwa.767Poniej prezentuj stan liczbowy dotycz
cy nowych obywateli w kadym z ostatnich piciu lat.
1996
1997
1998
1999
2000

1.045.000
598.000
463.000
872.000
898.315

Kalifornia przyja jedn trzeci tych nowych obywateli. Pod


czas gdy rejestracja nie-latynoskich biaych spada w Kalifornii
o sto tysicy w latach 90-tych, w tym samym czasie zarejestrowa
no milion Latynosw.78 Stanowic obecnie 16 % elektoratu Kali
fornii, Latynosi dali Goreowi stan z setkami tysicami potencjal
nych gosw. Obie partie pojawiaj si na ceremoniach
zaprzysienia prbujc pozyska wyborcw , mwi konsultant de
mokratw William Carrick./est tam stolik demokratw i stolik re
publikanw. Nasz ma duo roboty, ich przypomina miejsce pierw
szomajowego wiecu (brak zainteresowania - przyp. red.).79 Majc
pidziesit pi gosw elektorskich, Kalifornia, rodzinny stan
Nixona i Reagana, sta si teraz dla Partii Republikaskiej terenem
przypominajcym killing fields 80
TAKE gosowania w lokalnych referendach przebiegaj
w Kalifornii wedug linii podziaw etnicznych. W r. 1994 Laty
75 Niekaralno jest jednym z warunkw pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o naturalizacj, czyli przyznanie obywatelstwa USA. Przyp. red
76 Walter V. Robinson, loc.cit.,s.Al.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Tytu filmu. Killing fields , to ryowe pola, na ktre Czerwoni
Khmerowie zsyali kambodask inteligencj w celu jej reedukacji, a fakty
cznie eksterminacji. Przyp. red.

182

Rozdzia VI

nosi wiecujcy pod meksykaskimi flagami, wystpowali prze


ciwko Propozycji 187 - czyli zakoczeniu pomocy socjalnej dla
nielegalnych imigrantw. W California Civil Rights Initiative
w 1996 r., Latynosi gosowali za preferencjami etnicznymi.
W 1998 r. Latynosi gosowali za utrzymaniem dwujzycznej edu
kacji. Anglo-Amerykanie masowo gosowali przeciw. Ron Unz,
ojciec referendum Angielski dla dzieci, ktre pooyo kres
opacanej przez pastwo dwujzycznej edukacji, uwaa, e zamie
szki w Los Angeles w 1992 r. mogy by Rubikonem na drodze do
bakanizacji Kalifornii.
Supy dymu z palcych si budynkw i makabryczne materiay filmowe w
telewizji prawie cakowicie zburzyy poczucie bezpieczestwa klasy redniej
Poudniowej Kalifornii. Nagle szczliwa wielokulturowa Kalifornia, tak
ukochana przez lokalnych gorcych jej promotorw, zostaa zdemaskowana
jako brutalna, niebezpieczna, dystopia81 rodem z Trzeciego wiata... Wielka
liczba Latynosw, ktrych aresztowano za grabie (i natychmiast depor
towano), spowodowaa, e biali zaczli si nieufnie przyglda swoim ogrod
nikom i nianiom, ktrzy zaledwie kilka tygodni wczeniej wydawali si tacy
mili i godni zaufania. Gdyby wielokulturowe Los Angeles popado nagle w
chaos, jakich gwarancji bezpieczestwa mogliby spodziewa si biali jako
mniejszo w coraz bardziej nie-biaej Kalifornii? 82

O PRCZ U CH O D C W z krajw komunistycznych takich


jak Wgry czy Kuba, imigranci skaniaj si ku partiom rzdzcym.
Powd jest oczywisty: dziki darmowemu szkolnictwu dla dzieci,
subsydiom mieszkaniowym i opiece zdrowotnej, imigranci zyskuj
wicej, ni sami wnosz. Przybywajc jako biedacy, nieprdko zgro
madz kapita, nieruchomoci czy inne dochody, ktre podlegayby
opodatkowaniu przez rzd federalny. Dlaczego imigranci mieliby
popiera Parti Republikask, ktra obcina podatki, ktrych oni
nie pac, zamiast udziela poparcia Partii Demokratycznej, ktra
rozszerza programy, od ktrych zaley ich los?
.81 Odwrotno utopii: miejsce, w ktrym dzieje si jak najgorzej, stosunki
spo., w ktrych panuje zo.
82
Ron Unz, California and the End o f White Ameca. Commentary,
1 listopada 1999, s. 17.

Reconquista

183

Po wyspie Ellis83 Partia Demokratw zawsze bya pierwszym


przystankiem dla imigrantw. Osoby urodzone poza granicami
kraju, dopiero wtedy, gdy przechodz w szeregi klasy redniej, za
czynaj przechodzi na republikanizm. Moe to trwa dwa poko
lenia. Naturalizujc i rejestrujc rocznie p miliona czy milion
urodzonych poza granicami kraju, demokraci zamykaj innym
drog do sukcesu wyborczego, wyrzucajc klucz. Jeli Partia Re
publikaska nie zrobi czego w sprawie masowej imigracji, to ma
sowa imigracja zrobi co w sprawie Partii Republikaskiej - od
wrci proporcje i ludzie o korzeniach europejskich stan si
trwa mniejszoci, tworzc now kategori: Euro-Amerykanw.
W miar zmieniania si charakteru etnicznego Ameryki, zmie
nia si i polityka. Coraz wikszy napyw imigracji naturalnie prze
suwa polityk i polityczne wpywy w stron Lewicy, poprzez
zwikszanie roszcze i da w stosunku do rzdu. Gwatownie
powikszajcy si udzia w amerykaskim elektoracie osb afry
kaskiego i latynoskiego pochodzenia ju spowodowa, e Partia
Republikaska milczy w kwestii akcji afirmatywnej i przestaa
domaga si ci wydatkw socjalnych. W 1996 r. republikanie za
mierzali zlikwidowa Departament Edukacji. Teraz go rozszerza
j. W miar wzrostu latynoskiej imigracji, gdy wyborcy latynoa
merykascy stanowi jzyczek u wagi w rodkowych stanach,
plany Latynosw stan si planami Ameryki. Tak ju si dzieje.
W 2000 r. A FL-CIO , amerykaska federacja zwizkw zawodo
wych (American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations A FL-C IO ) , ktra sprzeciwiaa si masowej imi
gracji zmienia front i wnioskowaa za amnesti dla nielegalnych
imigrantw, majc nadziej na wcignicie milionw nielegalnych
pracownikw do pacenia skadek czonkowskich. A Biay Dom
G.W Busha - w swych decyzjach politycznych i obsadzie stano
wisk - sta si niezmiernie uwraliwiony na gosy latynoskie, cz
sto kosztem konserwatywnych zasad.
83
Wyspa (zwana take Wysp Imigrantw) ktra stanowia port przyjcia
imigrantw

184

Rozdzia VI

AMERYKASKI Q U EBEC?
George Borjas, ekonomista z Harwardu, ktry bada t kwesti
nie doszuka si adnego zysku ekonomicznego wynikajcego
z masowej imigracji z Trzeciego wiata. Dodatkowe koszty zwi
zane ze szkolnictwem, opiek zdrowotn, zasikami socjalnymi,
ubezpieczeniami spoecznymi i wiziennictwem, plus inne, wi
ce si z dodatkow eksploatacj ziemi, wody i surowcw energe
tycznych, przekraczay wpywy z podatkw, ktre pacili imigran
ci. National Bureau of Economic Research (Narodowe Biuro
Bada Gospodarczych) podao, i koszty imigracji ksztatoway
si w 1995 roku 84 na poziomie 80,4 miliarda dolarw. Ekonomi
sta Donald Huddle z Uniwersytetu Rice szacuje, e roczne ko
szty imigracji netto osign 108 miliardw do 2006 r.85 Jakie wic
s zyski, ktre usprawiedliwiaj ryzyko bakanizacji Ameryki?
Spis ludnoci, przeprowadzony w r. 2000 odkry to, czego wielu
si spodziewao. Pierwszy raz od czasu ustanowienia stanu, biali s
w Kalifornii mniejszoci. Rozpocza si ucieczka biaych. W latach
90-tych, Kalifornia powikszya si o 3 miliony ludzi, ale liczebno
anglosaskiej populacji w rzeczywistoci spada o prawie p miiona
... zaskakujc wieu demografw.86 Hrabstwo Los Angeles stracio
480.000 biaych obywateli. W tym exodusie, republikaski bastion
Kraju Pomaraczy straci 6 % swojej biaej populacji. Nie moemy
ju udawa\ e jestemy stanem biaej klasy redniej, powiedzia Wil
liam Fulton, pracownik naukowy Uniwersytu Poudniowej Kalifor
nii, pracujcy w Centrum studiw Poudniowej Kaliforni87. Stano
84 George Borjas and Lynette Hilton, Immigration and the Welfare State.
Working Paper Series #5372, National Bureau of Economic Research, Grudzie
1995. http://www.fairus.org/htmV0410561 l.htm
85 Dr. Donald Huddle, The Net Costs o f Immigration: The Facts, the Trends,
and the Critics. Rice University, 22 padziernika 1996,
http://www.fairus.org/htmV 04105611.htm
86 Maria L. LaGanga, California Grows to 33.9 Million, Reflecting Increased
Diversity. Los Angeles Times, 30 marca 2001, s. I.
87 Robin Fields, White Exodus Attributed to Economic Slump, Los Angeles
Times, 31 marca 2001, s. 22.

Reconquista

185

wy bibliotekarz, Kelvin Starr, uwaa latynizacj Kalifornii za rzecz


naturaln i nieuniknion:
Anglosaska dominacja bya tylko przejciowym stadium w procesie
ksztatowania si tosamoci Kalifornii, ktr zapocztkowao przybycie
Hiszpanw... Kalifornia utrzymaa swj hiszpaski charakter, chocia na
pewien czas, poczwszy od lat osiemdziesitych X IX w do lat
szedziesitych nastpnego stulecia, uleg on przytumieniu; bya to jednak
jedynie pewna aberracja. Jest to kolejnym potwierdzeniem istnienia wrod
zonego demograficznego DNA, ktre jest czci wikszego wzorca
stanowicego fragment meksykasko-kalifornijskiego kontinuum...88

Przyszo jest do przewidzenia: przy stu tysicach


Anglosasw wyjedajcych rocznie z Kalifornii, przy populacji
azjatyckiej, ktra wzrosa gwatownie o 42 % w przecigu jednej
dekady, przy 43 % Kalifornijczykw poniej osiemnastego roku
ycia, ktrzy s Latynosami, najwikszy stan Ameryki stoi na
drodze do stania si w przewaajcej mierze krajemTrzeciego
wiata.89
Nikt nie wie jak to si rozegra, lecz Kalifornia moe si sta
kolejnym Quebeckiem, dajcym oficjalnego uznania swej od
dzielnej i unikalnej latynoskiej kultury i tosamoci - albo kolej
nym Ulsterem. Tak jak Sinn Fein domagaa si (i uzyskaa) spe
cjalnych zwizkw z Dublinem, tak Amerykanie pochodzenia
meksykaskiego mog domaga si specjalnych zwizkw ze
swoim krajem rodzinnym, podwjnego obywatelstwa, otwartych
granic i przedstawicielstwa wyborczego w systemie legislacyjnym
Meksyku. Prezydent Fox popiera te pomysy. Przy 20 % kalifor
nijskich gosw wyborczych potrzebnych do zdobycia prezyden
tury USA, i przy decydujcych gosach Latynosw w Kalifornii,
ktry z kandydatw do fotela prezydenckiego zatrzanie drzwi
przed takimi daniami?
Z dum stwierdzam, e nard meksykaski rozszerza si poza
terytorium opisane jego granicami i e imigranci meksykascy s
88 California Census Confirms Whites Are in Minority , New York Times,
30 marca 2001, s. 1.
89 Ibid.

186

Rozdzia VI

wan - bardzo wan czci tego procesu, powiedzia prezydent


Zedillo.90 Jego nastpca zgadza si z tym w zupenoci. Obecnie
kandydaci na urzd prezydenta Meksyku aktywnie zbieraj
pienidze i prowadz kampanie w USA, a gubernator Gray Davis
zastanawia si, czy Cinuo de Mayo (pity maja, rocznica zwycist
wa Juareza nad armi francusk w Puebla w 1862r.), ustanowi w
Kalifornii witem. W bliskiej przyszoci, - mwi Davis - ludzie
bd patrze na Kaliforni i Meksyk jako jeden wspaniay region.91
Moe bdziemy mogli go nazwa Aztlan.
AMERYKA N IE JEST JU spoeczestwem dwch ras z 1960
roku, ktre walczyo o zamazywanie podziaw i likwidacj
przepaci w narodzie w 90 % biaym. Dzisiaj onglujemy nienaw
istnymi i sprzecznymi ze sob daniami wielorasowego, wieloet
nicznego i wielokulturowego kraju. Wiceprezydent Gore zdoby
sobie now Ameryk synnym okrzykiem, w ktrym przekrci
nasz narodowy slogan E Pluribus Unum (Jedno w wieloci)
tak, e zrobi z niego Z jednego, wielo. 92
Obecnie w Stanach Zjednoczonych mieszka 28,4 milionw lu
dzi urodzonych poza granicami kraju. Poowa pochodzi z Ame
ryki aciskiej i Karaibw, jedna czwarta z Azji. Pozostali pocho
dz z Afryki, rodkowego Wschodu i Europy. Jeden na piciu
mieszkacw Nowego Jorku czy Florydy urodzi si za granic,
w Kalifornii jest to jeden na czterech. Majc 8,4 miliona mie
szkacw urodzonych za granic i ani jednej nowej elektrowni
wybudowanej w cigu ostatniej dekady, trudno si dziwi, e Ka
liforni czeka niedobr energii i przerwy w jej dopywie. Przy nie
koczcej si imigracji Ameryka bdzie potrzebowaa coraz wi
cej rde energii - energii hydroelektrycznej, paliw takich jak
90 Ken Ward, The Double-Talk About Diversity. Las Vegas Review-journal
11 padziernika 2000, s. 9B.
91 Georgie Anne Geyer, Creative Politics on Alien Conflict. Washington
Times, 22 sierpnia 1999, s. B4.
92 Charley Reese, Truth /s, George W. Is No Match for Gore in Gaffe Depart
ment. Orlando Sentinel, 16 listopada 1999, s. A12.

Reconquista

187

ropa, wgiel, gaz oraz energii jdrowej. Jedyn alternatyw s


przerwy i ograniczenia w dopywie energii oraz niekoczce si
kolejki przy dystrybutorach paliwa.
W latach 90-tych imigranci i ich dzieci byli przyczyn 100 %
wzrostu populacji w Kalifornii, Nowym Jorku, New Jersey,
Illinois i Massachusetts i ponad poowy wzrostu populacji
Florydy, Teksasu, Michigan i Maryland.93 Poniewa USA przyz
naje wikszo wiz imigracyjnych krewnym nowo przybyych,
Europejczycy maj utrudniony przyjazd, podczas, gdy s tu ju
cae wioski z El Salvador.
Rezultaty stronniczoci wobec Trzeciego wiata w kwestii imi
gracji mona zobaczy w naszych statystykach spoecznych. re
dni wiek Euro-Amerykanina to 36 lat; dla Latynosw 26 lat. re
dni wiek wszystkich urodzonych za granic to 33 lata, duo
poniej starszych amerykaskich grup etnicznych, takich jak An
glicy - 40 lat i grupy szkocko-irlandzkiej - 43 lata. Te statystyki
spoeczne prowadz do pytania: Czy rzd amerykaski, deportu
jc zaledwie 1 procent z szacunkowych jedenastu milionw niele
galnych imigrantw rocznie, wypenia swj konstytucyjny obo
wizek obrony praw obywateli amerykaskich?94 Rozwamy:
Jedna trzecia legalnych imigrantw przybywajcych do USA
nie skoczya szkoy redniej. Okoo 22 % nie skoczyo nawet
dziewitej klasy, w porwnaniu z mniej ni picioma procentami na
szych rodzimych obywateli. 9596Ponad 36 % wszystkich imigrantw
i 57 % imigrantw z Ameryki rodkowej, nie zarabia dwudziestu ty
sicy dolarw rocznie. Z wszystkich imigrantw przybyych od
1980 r., 60 % wci nie zarabia dwudziestu tysicy dolarw rocz-

93 Steven A.Camarotd, Immigrants in the United States, 2000: A Snapshot of


A m erica's Foreign - Born Population. Center for Immigration Studies
Backgrounder, Stycze 2001,s.7.
94 D 'Agostino, op.cit.
95 U.S. Census Bureau, The Foreign-Bom Population in the United States,
Stycze 2001, s. 4.
96 Ibid.,s. 5.

188

Rozdzia VI

29 % imigrantw yje poniej poziomu ubstwa, dwa razy


wicej ni 14 % rodzimych obywateli.97
Korzystanie z food stamps 98, Dodatkowego Ubezpieczenia
Spoecznego i programw ywienia szkolnego jest od 50 do 100
% wysze ni w przypadku rodzimych obywateli.99
Ministerstwo Pracy za czasw prezydentury Clintona osza
cowao, e przyczyn 50 % strat pacy realnej, dotykajcy sabo
zarabiajcych Amerykanw jest imigracja.100
Do 1991 r. 24 % wszystkich aresztowa w Los Angeles
dotyczyo obcych narodowoci; w Miami byo to 36 %. 101
W 1980 r. w wizieniach federalnych i stanowych przeby
wao dziewi tysicy imigrantw - przestpcw. Do r. 1995 licz
ba ta wzrosa do pidziesiciu dziewiciu tysicy, chocia nie s
tu wliczeni imigranci, ktrzy uzyskali obywatelstwo i przestpcy
zwolnieni przez Castro z wizie w 1980 roku.102
Pomidzy rokiem 1988 i 1994 liczba nielegalnych imi
grantw, przebywajcych w wizieniach Kalifornii, zwikszya si
ponad trzykrotnie i wzrosa z piciu tysicy piciuset do osiem
nastu tysicy.103
adna z powyszych statystyk nie odnosi si do emigrantw
z Europy. A niektre z danych, dotyczce np. niskiego wykszta
cenia nie dotycz emigrantw z Azji.
Tak czy inaczej, masowa emigracja z biednych krajw Trzeciego
wiata jest dobra dla biznesw , zwaszcza tych biznesw, ktre
zatrudniaj wielu pracownikw za niewielkie pienidze. Wiosn
97 Ibid., s. 6.
98 Kupony ywieniowe.
99 Federation for American Immigration Reform, Issue Brief: Immigrants on
Welfare, czerwiec 1999, s. 1.
100 Federation for American Immigration Reform, Issue Brief: Immigrants
and the Economy, Kwiecie 1999, s. 1.
101 Federation for American Immigration Reform, Issue Brief: Government
Studies on Criminal Aliens, Kwiecie 1996, s. 2.
102 Federation for American Immigration Reform, Issue Brief: Criminal
Aliens, Grudzie 1998, s. 1.
103 Ibid., s. 2.

Reconquista

189

2001 r. Komisja Polityczna ds. Dziaalnoci Przemysowej /Business


Industry Political Action Committee/, BIPAC, ogosia rozporz
dzenia w sprawie mobilizacji spoecznej.104 The Wall Street Jour
nal55stwierdzi, e 400 dobrze prosperujcychh firm i 150 stowarzy
sze handlowych bdzie si domaga kontynuowania normalizacji

handlu z Chinami . . . i zagodzenia restrykcji imigracyjnych w celu za


spokojenia zapotrzebowania na si robocz....105 Lecz to, co dobre
dla Ameryki wielkich korporacji, niekoniecznie jest dobre dla Prze
citnego Amerykanina. Gdy chodzi o otwarcie granic, interes zbio
rowy i interes narodowy nie s zbiene, lecz koliduj ze sob. Gdy
Ameryka dowiadczy powanej recesji, dowiemy si czy ten tygiel
wci dziaa.
Lecz masowa imigracja to znacznie powaniejszy problem, ni
kwestie pracy czy wynagrodzenia, bo imigracja ostatecznie doty
czy samej Ameryki.
CZYM JEST NARD?
Wikszo ludzi opuszczajcych swe ojczyste kraje by przyby
do Ameryki, czy to z Meksyku czy z Mauretanii, to dobrzy i po
rzdni ludzie. Poszukuj tego samego: lepszego ycia, ktrego
szukali nasi przodkowie, kiedy tu przybywali. Przybywaj do pra
cy, przestrzegaj prawa, ceni nasze swobody i wolno, rozko
szuj si moliwociami, ktre oferuje najwspanialszy kraj na Zie
mi. Wikszo z nich kocha Ameryk, wielu chciaoby sta si
czci amerykaskiej rodziny. Mona ich spotka wszdzie. Lecz
fakt, e ogromna liczba przybyszw pochodzi z kultur, ktre ma
j niewiele wsplnego z Amerykanami, wzbudza wane pytanie:
czym jest nard?
Niektrzy definiuj nard jako ludzi, ktrych czy wsplne
pochodzenie, jzyk, literatura, historia, dziedzictwo pokole,
wsplni bohaterowie, wsplne tradycje, zwyczaje, obyczaje, wia
ra - ludzi, ktrzy mieszkali przez jaki czas na tej samej ziemi pod
104 Business Sets Strategies for Legislation and the 2002 Congressional Races,
Wall Street Journal, 18 maja 2001, s. 1.
105 Ibid.

190

Rozdzia VI

tymi samymi rzdami. To jest okrelajca nard koncepcja krwi


i ziemi. Wrd tych, ktrzy forsowali tak definicj, by sekre
tarz Stanu John Quincy Adams, ktry ustanowi dla imigrantw
takie oto warunki: Musz odrzuci europejsk skr i nigdy do
niej nie wraca. Musz patrze w przyszo, na potomnych, a nie
wstecz - na swych przodkw.106 Wygldao na to, e Teodor Ro
osevelt, ktry grzmia przeciwko amerykaskoci pisanej z cz
nikiem107, podziela pogldy Adamsa. Woodrow Wilson, prze
mawiajc do ledwo co naturalizowanych Amerykanw w 1915 r.
powtarza za Rooseveltem: Czowiek, ktry myli o sobie jako
o nalecym do poszczeglnych grup narodowociowych
w Ameryce, musi jeszcze sta si Amerykaninem.108 Ta idea,
okrelajca Amerykanw jako nietypowy i wyjtkowy nard, zo
staa po raz pierwszy wyraona przez Johna Jaya :
Opatrzno bya askawa ofiarowa jeden poczony kraj jednemu zjed
noczonemu narodowi - ludziom majcym tych samych przodkw, mwi
cym tym samym jzykiem, wyznajcym t sam religi, przywizanym do
tych samych zasad, na ktrych opiera si system rzdw, bardzo podobnym
w swych zachowaniach i obyczajach, ktrzy wspln rad, poczonym or
em i wsplnym wysikiem, walczc rami w rami podczas dugiej i krwawej
wojny, szlachetnie ustanowili sw wolno i niepodlego. 109

Lecz czy ktokolwiek moe dzisiaj powiedzie, e my


Amerykanie jestemy jednym zjednoczonym narodem ?
Nie pochodzimy od tych samych przodkw. Nie mwimy ju
tym samym jzykiem. Nie jestemy ju po prostu tylko protestan
tami, katolikami i ydami, jak opisa nas socjolog Will Herbert
w swoim Eseju o Amerykaskiej Socjologii Religijnej z 1955 r.110
106 Werner Sollors, Beyond Ethnicity. Oxford University Press , New York
1986, S. 4.
107 Np. Afro-Amerykanie, Euro-Amerykanie itp.
108 Dan Schweikert, Cultural Wars: A General Ignorance of Language, Logic,
andPhilosophy. ENewsViews, 27 czerwca 1999, s. 1.
109 .John Jay, The Federalist, No. 2, 31 padziernika 1787.
110 Will Herberg, Protestant, Catholic, Jew: An Essay in American Religious
Sociology. University of Chicago Press , Chicago 1983 (reprint).

Reconquista

191

Teraz jestemy ju protestantami, katolikami, ydami, mormonami,


muzumanami, hinduistami, buddystami, taoistami, szintoistami,
wyznawcami santerii, New Age czy voodoo> agnostykami, ateistami,
humanistami, rastafarianami, magami i czarownikami. Samo wspo
mnienie imienia Jezusa podczas uroczystoci inauguracji prezyden
tury Busha przez kaznodziejw wybranych przez niego do wygo
szenia mowy powitalnej, wywoao wcieko i zarzuty
0 niewraliwo, stwarzanie podziaw i wykluczanie111. Ar
tyku wstpny w New Republic naskoczy na te idruzgocce chry
stologiczne omoty, ktre pady z trybuny podczas inauguracji 112.
Ju nie zgadzamy si w kwestiach takich, jak istnienie Boga, kiedy
zaczyna si ycie i co jest moralne a co niemoralne. Nie jestemy ju
podobni w swych zachowaniach i obyczajach. Nigdy nie walczylimy
rami w rami podczas dugiej i krwawej wojny. Robio to pamitne
wspaniae pokolenie (Greatest Generation), ale ono ju odchodzi.
Gdy reszta z nas syszy zdanie duga i krwawa wojna, myli o Wiet
namie, a w tej wojnie nie stalimy ju rami przy ramieniu.
Pozostajemy przywizani do tych samych zasad okrelajcych sy
stem rzdw. Lecz wsplne zasady okrelajce system rzdw nie
wystarcz, eby nas razem utrzyma. Poudnie byo przywizane
do tych samych zasad, okrelajcych system rzdw tak samo jak
Pnoc. Lecz to nie powstrzymao Poudniowcw od czterolet
nich krwawych walk w celu uwolnienia si od swych Pnocnych
braci.
W swej mowie inauguracyjnej, Prezydent Bush odrzuci wizj
Jaya mwic : Ameryka nigdy nie bya zjednoczona krwi, uro
dzeniem czy ziemi. Jestemy zwizani ideaami, ktre przesuwa
j nas ponad nasze pochodzenie, wynosz ponad zainteresowania
1ucz tego, co znaczy by obywatelem.113 W swoim Disuniting
of America, Artur Schlesinger podpisuje si pod ide narodu go
111 Jeff Jacoby, The Role of Religion in Government: Invoking Jesus at the
Inauguration, Boston Globe, 1 lutego 2001, s. A15.
112 Ibid.
113 Text of Bush's Inaugural Speech. Associated Press, 20 stycznia 2001

192

Rozdzia VI

szon przez Busha, narodu zjednoczonego wspln wiar w Ame


rykaskie Credo, ktre mona znale w naszej historii i najwa
niejszych dokumentach: Deklaracji Niepodlegoci, Konstytucji
i Ordziu Gettysburskim. Schlesinger pisze:
Amerykaskie Credo zakada istnienie narodu zoonego z jednostek do
konujcych swych wasnych wyborw i odpowiadajcych przed sob, a nie
narodu opartego na spoecznociach etnicznych. Bo nasze wartoci to nie
sprawa zachcianek czy wyraz potrzeby, przypadkami. Daa nam je historia. S
zakotwiczone w naszym dowiadczeniu narodowym, w naszych wielkich na
rodowych dokumentach, w naszych bohaterach narodowych, w naszych tra
dycjach ludowych i naszych standardach. Nasze wartoci s korzystne dla
nas; i z tego powodu wedug nich yjemy i umieramy.114

Lecz Amerykanie nie s ju zgodni w kwestii wartoci, historii


czy bohaterw To, co poowa Amerykanw uznaje za chwalebn
przeszo, druga poowa traktuje jako wstydliw i haniebn.
Kolumb, Washington, Jefferson, Jackson, Lincoln i Lee bohaterowie starej Ameryki - wszyscy oni znajduj si dzi pod
obstrzaem. Najbardziej amerykaskie ze sw: rwno5 i wol
no maj dzi odmienne znaczenia dla rnych Amerykanw.
Jeli za chodzi o nasze wielkie narodowe dokumenty, to decyzje
Sdu Najwyszego interpretujce Konstytucj nie zjednoczyy
nas; przez czterdzieci lat bolenie nas dzieliy w kwestiach
takich, jak modlitwa w szkole, integracja, palenie flag, aborcja,
pornografia i Dziesicioro Przykaza.
Podobnie niewystarczajca, eby utrzyma nas razem, jest
wiara w demokracj. Poowa narodu nawet nie zawracaa sobie
gowy eby wzi udzia w wyborach prezydenckich w 2000 r.;
trzech na piciu nie gosowao w wyborach uzupeniajcych.
Miliony ludzi nie znaj nazwisk swoich kongresmanw, sena
torw czy sdziw Sdu Najwyszego. Nic ich to nie obchodzi.
Czy wyznaje si ide narodu z krw i-i-ziem i , ide wyznaniow,
czy obie z nich, aden z narodw nie jest tym, czym by w latach
40-tych, 50-tych czy 60-tych. Mieszkamy w tym samym kraju,
114 Schlesinger, op. cit., s. 134.

Reconquista

193

rzdz nami ci sami przywdcy, lecz czy moemy szczerze


powiedzie, e jestemy jednym narodem?
Trudno powiedzie, e tak, jeszcze trudniej uwierzy, e ponad
milion imigrantw rocznie, z kadego kraju na ziemi, a co trzeci
przybywajcy nielegalnie, wykuje na nowo wizy jednoczce
nasz podzielony obecnie nard. John Stuart Mili ostrzega, e

Wolne instytucje s prawie niemoliwe w kraju zoonym z rnych


narodowoci. Pomidzy ludmi bez poczucia wsplnoty, zwaszcza,
gdy mwi rnymi jzykami nie moe istnie opinia publiczna,
niezbdna dla funkcjonowania przedstawicielskiego rzdu.115
Niedugo dowiemy si czy Mili mia racj.
115
John Stuart Mill, Considerations on Represenative Government. Everyman,
London: 1993, s. 233.

Rozdzia V II

Wojna przeciwko przeszoci


Zby zniszczy nard trzeba najpierw podci jego korzenie.1
-Aleksander Soenicyn

Jak si podcina korzenie narodu? Odpowied brzmi: niszczc


jego pami, odmawiajc ludziom wiedzy na temat tego, kim s
i skd pochodz.
Jeli zapomnimy, co zrobilimy, nie bdziemy wiedzieli, kim
jestemy - powiedzia Ronald Reagan w swoim poegnalnym
przemwieniu do Amerykanw. Ostrzegam przed wykorzenie
niem ... amerykaskiej pamici, co mogoby ostatecznie spowo
dowa erozj amerykaskiego ducha.2
W redniowieczu Ottomascy Turcy naoyli na chrzecijan ba
kaskich krwawy podatek - jeden chopiec z piciu. Zabrani od ro
dzicw, chopcy byli wychowywani na wzorowych muzumanw,
by potem tworzy korpus janczarw, fanatyczn, elitarn gwardi
sutask. Byli oni nastpnie wysyani do okupowania i uciskania
dawnej ojczyzny i ludzi, ktrzy ich zrodzili. Wspczesn formu
wymazywania pamici da nam Orwell w partyjnym sloganie Wiel
kiego Brata: Kto kontroluje przeszo, kontroluje przyszo.
Kto kontroluje teraniejszo, kontroluje przeszo.3
1 Otto Scott, The Shape of Events, Speech to the 15th Annual Meeting of the
Committee for Monetary Research and Education,
6 listopada 1989.
http://www.fortfreedom.Org/h 18.htm
2 Prepared Text of President Reagans Farewell Address to the Nation, Asso
ciated Press, 12 stycznia 1989.
3 George Orwell, 1984. Signet Classics,New York 1961, s. 32.

Wojna przeciwko przeszoci

195

Zniszczmy dokumenty dotyczce przeszoci narodu, pozo


stawmy go w niewiadomoci, co do faktu, kim byli jego przod
kowie oraz zatrzyjmy w jego pamici wszystko, czego oni doko
nali, a potem kto wypeni jego pust dusz now histori, jak
w Orwellowskim Roku 1984. Odrzyjmy bohaterw jakiego
narodu ze czci, zdyskredytujmy ich, a wtedy bdziemy w stanie
zdemoralizowa sam nard. Sprawa irlandzkiej niepodlegoci
mocno ucierpiaa wskutek podania do publicznej wiadomoci te
go, e wielki Charles Stewart Parnell yl w cudzoonym zwiz
ku z on Kapitana O Shea. Baseball prawie nie przey skandalu
druyny Black Sox w 1919, gdy odkryto, e popularny bohater
Shoeless Joe Jackson wzi pienidze od hazardzistw, sprzeda
mecz i jego druyna przegraa World Series. Utrata wiary zostaa
uchwycona w paczu dziecka, Jo e >powiedz , e to nieprawda!
Nowa Wikszo Richarda Nixona zostaa zdruzgotana
przez afer Watergate, rezygnacj prezydenta i wiceprezydenta,
ktrzy mieli za sob czterdzieci dziewi stanw. Sukces wrogw
Nixona (usunicie z urzdu znienawidzonego adwersarza) sta si
archetypem polityki personalnej destrukcji polegajcej na zha
bieniu lidera przeciwnikw. Stao si to standardow procedur
operacyjn w polityce amerykaskiej.
R O ZU M IELI T O KULTUROW I marksici. Ich Teoria Kry
tyczna bya prototypem polityki osobistej destrukcji. To, co oni
sami robi popularnym przywdcom, Teoria Krytyczna robi cae
mu narodowi poprzez cige ataki na jego przeszo. Jest to mo
ralny odpowiednik aktw wandalizmu cmentarnego: niszczenia
grobw i bezczeszczenia cia przodkw.
Wiele spord instytucji, ktre obecnie sprawuj piecz nad
amerykask przeszoci, dziaa na zasadach ustanowionego
Wielkiego Brata Ministerstwa Prawdy: wrzucaj do grobw pa
mici patriotyczne historie mwice o wspaniaoci i chwale
Ameryki i produkuj nowe, specjalnie spreparowane, ktre gra
j na jej zbrodniach i grzechach, okrelajc to, co kochalimy, ja
ko obmierze, a tych, ktrych czcilimy, jako ludzi bezecnych,

196

Rozdzia VII

wrcz godnych pogardy. Wielu starych bohaterw nie przeyo


zabjczego oddziaywania Nowej Historii. Cel ostateczny zosta
osignity: zniszczy patriotyzm, zabi mio do kraju, zdemo
ralizowa nard, rozbi Ameryk. Wtedy ju historia nie bdzie
w stanie nas zjednoczy i zainspirowa, lecz jedynie przygnbi
i podzieli na dzieci ofiar i na dzieci czarnych charakterw z ame
rykaskiej przeszoci.
Mio dziecka do matki rozwija si w sposb naturalny, lecz
mioci do kraju dzieci trzeba nauczy. Tylko dziki nauce dziec
ko moe dowiedzie si czego o ludziach i narodzie, do ktrego
naley. Urodzonym przed II Wojn wiatow umiowanie kraju
przychodzio atwo. Radio, filmy, gazety, ksiki i rozmowy wszystko miao ten sam przekaz: jestemy dobrym i ufnym naro
dem zaatakowanym bez ostrzeenia w Pearl Harbour. Zgino
tam wielu dzielnych Amerykanw, inni za zostali zakuci bagne
tami podczas Marszu mierci, w miejscu zwanym Bataam. Teraz
odpacamy Japoczykom.
Istnia wtedy duch solidarnoci i jednoci, jakiego potem ju
nie znalimy. Bylimy rzeczywicie jednym, niepodzielnym naro
dem. Ale pytania i wtpliwoci istniay rwnie w czasie wojny.
Co noc syszao si dyskusje na temat zaciemnienia, stawiano py
tania, czy Niemcy mog zbombardowa Waszyngton, pytano
o sens pomagania Stalinowi, o zalety Eisenhowera, MacArtura,
pytano o zaprzedanie" Polski, i o to, kto ponosi odpowiedzial
no za to, e zaskoczono nas nieprzygotowanych w Pearl Har
bour. Dzi II Wojna wiatowa, jako suszna wojna" zachowaa,
jako jedno z nielicznych wydarze historycznych, swj blask. Bez
wzgldu na to, czy podejmowalimy wwczas mdre decyzje, by
o oczywiste, e nasi wrogowie to wcielenie za za my stoimy po
stronie Boga.
Inaczej ju byo z Kore, wojn toczon w podzielonym kraju,
wojn dzielc Ameryk czasw Trumana. Mimo to jednak,
w przeciwiestwie do tego, co dziao si podczas wojny wietnam
skiej, aden patriota nie sugerowa, e Pnocni Koreaczycy czy
chiscy komunici byli dobrzy a Ameryka za. Wyjtek stanowi

Wojna przeciwko przeszoci

197

genera Bradley 4,5 ktry twierdzi, e Korea bya z wojn , toczo


n w zym miejscu, w zym czasie, ze zym wrogiem /
Wraz z Eisenhowerem nadszed koniec Korei i ostrych ktni
na temat zaprzedania w Jacie oraz sporu Kto utraci Chiny.
Nastaa Era Dobrego Samopoczucia, ktra trwaa do 22 listopada
roku 1963, lecz po zabjstwie prezydenta Kennedyego, wyrosa
nam nowa formacja kulturowa, ktra zacza podminowywa le
gendy Ameryki, demitologizowa jej histori i niszczy jej boha
terw. Przy wsppracy mediw, kontrkultura ta nie zostawia su
chej nitki na adnej prawie instytucji, na prawie adnym
z bohaterw. Wzrolimy w epoce wiary, za starzejemy si
w epoce niewiary, anemicznie stawiajc opr bezustannemu bom
bardowaniu artyleryjskiemu ze strony wrogiej nam kultury. Kul
tury nie znajcej, co to zawieszenie broni.
H ISTO RIA W DAWNYM W YDANIU
Jeszcze do niedawna, kade amerykaskie dziecko znao na
zwiska wszystkich wielkich odkrywcw: Magellana, Vasco da Ga
my, de Soto, Cortesa, Henry Hudsona, ale niekwestionowanym
faworytem wrd nich by Kolumb, gdy to on wanie odkry
Ameryk, co okazao si jednym z najwikszych wydarze
w wiatowej historii. W tym punkcie rozpoczynaj si wszystkie
podrczniki naszej historii. W szkoach katolickich akcentowano
historie o francuskich i hiszpaskich badaczach i o pnocnoame
rykaskich mczennikach takich jak jezuita Isaac Joques, aposto
Irokezw, zarbany przez Indian tomahawkiem niedaleko Alba4 Omar Nelson Bradley ( - ) by na froncie i w czasie . Po zakoczeniu
II Wojny wiatowej Bradley zosta szefem agencji ds. weteranw wojennych,
a w zosta szefem sztabu armii amerykaskiej, rok pniej awansowa na szefa
sztabu poczonych si zbrojnych (najwysze stanowisko w siach zbrojnych
Stanw Zjednoczonych), Jako szef sztabu poczonych si zbrojnych bardzo
mocno skrytykowa generaa za jego plany rozszerzenia na terytorium .
Przyp.tum.
5 Marvin Seid, Stones That Sbaped the Century; Cold War First Turned Hot in
Korea. Los Angeles Times, 6 listopada 1999, s. B4.

198

Rozdzia VII

ny. My take piszemy o Johnie Smith 6, Jamestown 7, Pielgrzy


mach i Plymouth R o ck 8.
Std nasza historia przeskakuje 150 lat do wojny francusko indiaskiej w 1756 roku 9), Stamp A c t 101, Boston Massacre n , the
Boston Tea Party12 , Bunker Hill 13 , Deklaracji Niepodlegoci,
i innych wielkich wydarze.
Historia Ameryki maszerowaa od triumfu do triumfu. Brytyj
czycy spalili Biay Dom, lecz Dolley Madison14 uratowaa obrazy.
Nasi mczyni przetrzymali nocne bombardowanie Fortu
McHenry, a Andy Jackson odpaci Brytyjczykom w Nowym
Orleanie. Szybko nadeszo Alamo, gdzie Crockett i bohaterowie
Teksasu odmwili poddania si i co do jednego padli pod ciosami
meksykaskich bagnetw. Nikt jednak nie sugerowa, e Amery
ka co ukrada. Po Alamo Meksykanie nie mieli ju szans. W la
tach 50-tych moda na Davida Crocketa zalaa Ameryk; zrealizo
wano film, show telewizyjny a take bestsellerow pyt o Krlu
dzikiego Pogranicza. Posta Davyvego uczynia sawnym akto
ra Fessa Parkera. Tak wiele dzieci spacerowao w czapkach z szo
6 John Smith - jeden z pierwszych osadnikw w Kolonii, czonek Rady Kolonizacyjnej.Przyp.tum.
7 Pierwsze miasto w ktrym osiedlali si pionierzy w Ameryce.Przyp.tum.
8 Pielgrzymi - angielscy separatyci ktrzy zaoyli koloni Plymouth
w Nowej Anglii.Przyp.tum.
9 W czasie trwania wojny siedmioletniej, Indianie sprzymierzeni z Anglika
mi atakowali posiadoci francuskie - przyp. red.
10 Stamp Act - w 1765 uchwalono prawo nakadajce obowizek opacania
kosztw stacjonowania wojsk brytyjskich. Stamp Act zmusza do przyklejania
znaczkw skarbowych na wszelkie druki, wczajc w to gazety, rachunki, doku
menty prawne, ksiki a nawet karty do gry.Przyp.tum.
11 Boston Massacre - w 1770 roku, onierze brytyjscy zabili piciu m
czyzn w Bostonie.Przyp.tum.
12 Boston Tea Party - afera herbaciana w 1773 roku gdy Amerykanie wdar
li si na statki angielskie i wysypali zawarto skrzy z herbat do wody na znak
protestu przeciwko importowi tanich artykuw.Przyp.tum.
13 Bunker Hill - bitwa w 1775 roku, pierwsza walka w wojnie o zyskanie nie
podlegoci przez Stany Zjednoczone. Przyp.tum.
14 Dolley Madison - Zona prezydenta Madisona. Przyp.tum.

Wojna przeciwko przeszoci

199

pa takich, jak nosi David Crocket, e populacja szopw powa


nie si zmniejszya. Johny Horton, gwiazda rocka, nagra Battle
of New Orleans Jimmyego Driftwooda: W 1814 wybralimy
si na przechadzk / Z pukownikiem Jacksonem w d biegu
Missisipi / mielimy mao bekonu /mielimy mao fasoli/ I dopa
dlimy cholernych Angoli/ w miecie Nowy Orlean.15
W naszych opowieciach o Wojnie Secesyjnej, Lee i Jackson
byli zawsze wielkimi onierzami i szlachetnymi mami. Marsz
Shermana do Morza stanowi czarn stron historii. Nie naley za
pomina, e Poudniowcy byli naszymi brami, Amerykanami,
ktrzy walczyli dzielnie i powinni byli by traktowani z honorem.
Dixie16 byo bardziej popularne ni The Battle Hymn of the
Republic17. Naley te pamita, e Lincoln by wspaniaym bo
haterem i nawet istnieje wito na jego cze. Uratowa Uni
i wyzwoli niewolnikw, tylko po to, eby zosta zabitym przez
Johna Wilkesa Bootha w jednej z najwikszych tragedii amery
kaskiej historii, bo Lincoln nigdy nie dopuciby do powrotu
starego porzdku. Tak nas uczono.
Po Wojnie Secesyjnej przyszo Zdobycie Zachodu. Pionierzy mczyni, kobiety i dzieci - maszerowali na zachd stawiajc
czoo strasznej pogodzie i cigemu strachowi przed indiaskimi
masakrami. Genera Custer18 i jego Sidmy Puk Kawalerii byli
w naszych podrcznikach ukazywani jako ludzie peni heroizmu.
Tak ukazywa nam to film Umarli w butach z Errolem Flynnem
i Ronaldem Reaganem. By to take czas robber barons, ktrzy
opanowali kolej elazn i banki do czasu, gdy napotkali godnego
siebie przeciwnika w osobie wielkiego pogromcy trustw Ted15 Karen Turni, Scholars Fighting Battle of Myths. Times Picayune, 9 stycznia
1994, s. A 1.
16 Dixie - pie Poudniowej Karoliny z okresu wojny secesyjnej. Przyp.tum.
17 Battle Hymn of the Republic - pie amerykaska powstaa podczas woj
ny secesyjnej. Przyp.tum.
18 Genera George Custer - synny genera wojny secesyjnej, jego najbardziej
znana bitwa to bitwa pod Littr Big Horn gdy zjednoczone siy Indian pokona
y armi amerykask. Przyp.tum.

200

Rozdzia VII

dyvego Roosevelta. Bohater spod San Juan Hill19 zbudowa take


Kana Panamski, cud amerykaskiego geniuszu inynieryjnego.
Byy to czasy Edisona, braci Wright i Aleksandra Grahama Bella,
czasy, kiedy my, Amerykanie, wynalelimy prawie wszystko, co
warte byo wynalezienia.
Nadesza I Wojna wiatowa i prezydent Wilson wysa onierzy,
aby sprawili, e wiat bdzie bezpieczny dla demokracji. Prowadzeni
przez generaa Pershinga, z bohaterem tej wojny - sierantem Yor
kiem, pokonalimy Niemcw, ktrzy zaczli wojn torpedujc na
sze statki. Wkrtce potem Japonia zdradziecko zaatakowaa nas
w Pearl Harbour. Znowu musielimy wrci i skoczy robot ni
szczc Mussoliniego i Hitlera, chocia w szkoach katolickich Stalin
by przedstawiany jako posta nie mniej potworna. W szkole Naj
witszego Sakramentu, do ktrej uczszczaem, nie byo adnego
Frontu Ludowego, jednake my musielimy ratowa wiat od atei
stycznego komunizmu. Na koniec codziennej mszy recytowalimy
Modlitw za Nawrcenie Rosji - potem porzucon na rzecz bardziej
zgodnej z duchem odprenia Modlitwy o pokj.
TO, C O NAPISAEM powyej nie jest streszczeniem amery
kaskiej historii. Jednak z tego, co napisaem wynika pewna prawda:
my Amerykanie mamy chwalebn histori, najbogatsz i najwspa
nialsz spord nowoytnych narodw, krajw, lub jakiejkolwiek re
publiki, ktra bya przed nami. Czy popeniano ze czyny, a o prze
stpstwach milczano? Oczywicie. Jest to prawd w przypadku
kadego kraju. Ale aden nie odnis tak wielkiego sukcesu jak Ame
ryka, i nie ma potrzeby, eby omiolatek rozprawia na temat Fort
Pillow20, randek Warrena Hardinga21 czy Johna F. Kennedyego,
Stworzylimy w Ameryce szkolnictwo publiczne po to, by wy
chowa dzieci i modzie na dobrych obywateli i patriotw, ktrzy
19 San Juan Hill - bitwa w 1898 roku dowodzona przez Roosevelta. Przyp.tum.
20 Fort Pillow - miejsce gdzie zostaa stoczona jedna z bitew wojny secesyj
nej. Przyp. tum.
21 Warren Harding (1865 - 1923) - dwudziesty dziewity prezydent USA.
Przyp. tum.

Wojna przeciwko przeszoci

201

bd bronili swego kraju. Szkoy te, poprzez odpowiedni program


nauczania, powinny ksztatowa dzieci tak, by nauczyy je kocha
Ameryk. Gdy dziecko czyta biografie, historie, opowiadania i po
ematy, gdy syszy pieni patriotyczne i oglda dziea malarskie
opowiadajce o chwalebnej narodowej przeszoci, patriotyzm za
puszcza korzenie w jego sercu. Wraz ze wzrastajc mioci do
kraju wzrasta pragnienie, eby na zawsze by czci tego narodu,
wzrasta te gotowo do powice a nawet do tego, by odda
swe ycie bronic narodu tak, jak bronioby si wasnej rodziny.
W Nowym Testamencie, Chrystus grozi potpieniem w piekle
kademu, kto zniszczyby wiar maluczkich: biada temu, przez
ktrego przychodz [zgorszenia]. Byoby lepiej dla niego, gdyby ka
mie myski zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze... (u
kasz 17:2).22 Pomimo tego, amerykaskie dzieci s dzisiaj ograbia
ne ze swojego dziedzictwa, prawa do poznania wspaniaej historii
swego kraju. Artur Schlesinger w Disuniting of America cytuje bo
hatera z ksiki M. Kundery The Book of Laughter and Forgetting:
Pierwszym krokiem ku likwidacji narodu jest wymazanie jego pamici.
Zniszcz jego ksigi, jego kultur, jego histori. Potem znajd kogo, kto
napisze nowe ksigi, wyprodukuje now kultur, wynajdzie now histori.
Nie minie dugi czas i nard zacznie zapomina, czym jest i czym by 2324

Inny bohater dodaje, Walka czowieka przeciwko wadzy, jest wal


k pamici przeciwko zapominaniu 24 o walka starej Ameryki prze
ciwko rewolucji kulturowej. A wic przyjrzyjmy si temu, co nasze
Ministerstwo Prawdy uczynio z naszymi bohaterami i nasz hi
stori
EGN A J KOLUM BIE
W r. 1792 roku, w trzechsetn rocznic podry Kolumba,
zmieniono nazw New Yorks King College na Columbia a stoli
22 Pismo wite Starego i Nowego Testamentu,. Pallotinum, Warszawa-Pozna
1971.
23 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Disuniting of America. W W Norton &
Company, New York 1992, s. 52
24 Ibid.

202

Rozdzia VII

ca USA zostaa nazwana District of Columbia (std Washington


D .C - uw. red.) W 1882, eby uhonorowac proroka...narzdzie
Boskiej Opatrznoci, irlandzcy katolicy zaoyli organizacj Kni
ghts of Columbus.25 Admira Atlantyku, to Kolumb, z jakim
wyrolimy, ale jak rechoce publicysta Garry Wills w Nowojor
skim Przegldzie Ksiek (New York Review of Books):
mieszna rzecz zdarzya si w trakcie obchodw pisetlecia Odkrycia
Ameryki.... Kolumba napadli Indianie. Teraz przybywa skruszony, - lecz dla
niektrych niewystarczajco skruszony... Przybywa eby zosta zhabiony.26

Podbj raju Kirkpatricka i Kolumb: Gwat na Raju Jana Carew oskaraj odkrywc, e sprowadzi na Zachd niewolnictwo
i zapocztkowa dziedzictwo wstydu i rasizmu, ktre trwa do dzi
siaj.27 ONZ odwoa witowanie Dnia Kolumba a National C o
uncil of Churches (Narodowa Rada Kociow) nalegaa, by pi
setna rocznica jego podry zostaa wykorzystana jako czas
skruchy i pokuty za ludobjstwo, niewolnictwo, wyniszczenie rodo
wiska i wyzysk, ktre ten woski odkrywca sprowadzi do obu
Ameryk.28 Publicysta George Szamuely z New York Press pisze:
Przypadajce w roku 1992 pisetlecie transatlantyckiej podry Krzy
sztofa Kolumba mino prawie bez narodowych obchodw. Pen zakopota
nia narodow cisz przebiy jedynie glosy potpienia dla okruciestwa i chci
woci europejskich zdobywcw.29

Gdy podczas swojej parady w Denver, w padzierniku 2000 ro


ku, Amerykanie woskiego pochodzenia chcieli nie sztandar
z wizerunkiem Kolumba, radykaowie z Ruchu Amerykaskich
25 Mike Feinsilber, 499 Years Later; His Reputation Is as Tattered as His Sails.
Associated Press, 7 padziernika 1991
26 Elisabeth Hickey, 500 Years After Discovery/Encounter, Columbus Is Up
for Bashing. Washington Times, 8 wrzenia 1991, s. D4.
27 Lynda Hurst, The First Immigrant. Toronto Star, 12 padziernika, 1991,
s. D l.
28 Barbara Vobejda, Which Legacy? Explorer's Image Changes with the Times.
Washington Post 11 padziernika 1992, s. A l.
29 George Szamuely, The Real Shame o f the West. American Outlook, Zima
1999, s. 69.

Wojna przeciwko przeszoci

203

Indian (American Indian Movement) zagrozili im przemoc. We


teran wichrzenia AIM, Russel Means, powiedzia, e przy Kolum
bie Hitler wyglda jak modociany przestpca.30 maszerujc krok
w krok wraz z siami postpu, Uniwersytet Stanu Kalifornia
w Berkeley popiesznie zmieni Dzie Kolumba na Dzie Rdzen
nych Mieszkacw Ameryki (Indigenous Peoples Day).31
Demonizowanie wielkich hiszpaskich odkrywcw i konkwi
stadorw, jako nieuleczalnych rasistowskich mordercw, jest ju
prawie zakoczone. Mwi si, e Ameryka nie zostaa odkryta,
lecz najechana przez zwyrodniaych Europejczykw, ktrzy
obrcili w zgliszcza nasze rdzenne kultury, gdy zrwnywali z zie
mi nasze rodzime wsie. Spalenie wasnych statkw przez Corte
za i marsz w gb ldu z garstk onierzy eby podbi i nawraca
Aztekw, jest dzi uznawane za kulturowe ludobjstwo dokona
ne na miujcych pokj ludziach. Fakt, e sami Aztekowie byli
zdobywcami, ktrzy z podbitych wrogw czynili niewolnikw,
i ktrzy skadali ofiary z krwi swemu bogowi soca i wojny Huitzilopochtli, jest ignorowany. I co maj na myli ci, ktrzy roz
prawiaj na temat kulturowego ludobjstwa? Gdy Europejczycy
przybyli do Ameryk, niektre rodzime plemiona wci praktyko
way kanibalizm, i adne z nich nie wynalazo koa.
O JC O W IE ZA OYCIELE
A teraz pora na naszych Ojcw Zaoycieli (Founding Fathers).
Piciu na siedmiu naszych pierwszych prezydentw, oprcz Adam
sw, posiadao niewolnikw. Jefferson by hipokryt, ktrego
stwierdzeniu z Deklaracji Niepodlegoci, e wszyscy ludzie zosta
li stworzeni rwnymi (all men are created equal) zaprzecza fakt,
i do koca ycia pozostawa wacicielem niewolnikw.
Wykorzystywanie seksualne Sally Hemings, ktrej dzieckamulata tchrzliwie nie uzna, byo postpowaniem haniebnym.
30 John Noble Wilford. Discovering Columbus. New York Times Magazine,
11 sierpnia 1992, s. 25.
31 Carmen Radedaugh, Berkeley Holiday Honors Indigenous People. University Wire, 10 padziernika 2000.

204

Rozdzia VII

Take Washington by wacicielem niewolnikw i mia swj


udzia w tym najgorszym zu historii USA. Kolejnym by Madi
son. Abolicjonista William Lloyd Garrison mia racj, gdy nazwa
napisan przez Madisona Konstytucj paktem ze mierci i przy
mierzem z diabem.32 W skutek nieuczciwej transakcji, ktra
przypiecztowaa sukces konwencji konstytucyjnej, niewolnikw
uznawano za trzy pite osoby. Natomiast, jeli chodzi o Andrew
Jacksona, to by on, w ocenie komentatora-autora Roberta Novaka morderc, demagogiem , brutalem, rasist, osobnikiem zepsutym
do szpiku koci, winnym masakr i ludobjstwa w wojnach z India
nami.33
C ZY NASZE Ministerstwo Prawdy odnioso sukces
w ksztatowaniu pogldu Amerykanw na przeszo ich kraju?
Gdy nasi rodzice byli modzi, 89 % Amerykanw i 94 % Amery
kanek uwaao Ameryk za najwspanialszy kraj istniejcy na Zie
mi.34 Dzisiaj tylko 58 % Amerykanw uwaa USA za najlepszy
kraj na wiecie i tylko 51 procent Amerykanek zgadza si z tym
stwierdzeniem.35
Publicysta Frontpage Magazine, dr David Yeagley, opowiada
o tym, jak ta nowa antybistoria skutecznie zabija w duszach mo
dych ludzi mio do kraju. Sam bdc potomkiem Komanczw,
Yeagley prowadzi wanie zajcia z psychologii spoecznej na uni
wersytecie stanowym w Oklahomie w formie uduchowionej dys
kusji na temat patriotyzmu i tego, co oznacza bycie Amerykani
nem, kiedy pikna biaa dziewczyna wstrzsna jego wykadem
robic nastpujc uwag:
32 Robert Mercer Taliaferro Hunter, Origin o f the Late War. Southern Histo
rical Society Papers, vol. I, stycze 1876. http://www.civilwarhome.com/warorigin.htm
33 Robert Novak, Completing the Revolution. The Free Press, New York
2000, s. 62.
34 Theodore Caplow, Louis Hicks, and Ben J. Wattenberg, The First Measu
red Century . AEI Press , Washington, D.C. 2001, s. 210-11.
35 Ibid.

Wojna przeciwko przeszoci

205

Doktorze Yeagley, nie widz w naszej kulturze niczego, z czego mona by


byo by dumnym. To wszystko jest niczym. Moja rasa jest niczym.... Pro
sz spojrze na Pask kultur. Prosz spojrze na tradycje amerykaskich
Indian. Myl, e to jest rzeczywicie wspaniae. Pan ma co, z czego mona
by dumnym. Moja kultura jest niczym.... Nie jestem dumna z tego, w jaki
sposb tworzya si Ameryka.36

Pod pewnym wzgldem wcale si nie zdziwiem - powiedzia


dr Yeagley. - Znaem szefa naszego Wydziau Historii ... i rozpo
znaem w wypowiedzi dziewczyny jego wywiechtany liberalny
argon.... Uczestniczya ona - z rezultatem atwym do przewi
dzenia - w jednym z jego kursw55. 37 Yeagley by jednak bardziej
oszoomiony czym innym - zastraszeniem i milczeniem reszty
grupy, gdy ta kobieta oskaraa swj i ich nard. adna indiaska
kobieta nie omieliaby si powiedzie czego takiego w obecno
ci indiaskiego mczyzny.
Spece od pisania na nowo przeszoci Ameryki dobrze wyko
nali swoj robot.
PRZYJRZYJM Y SI REAKCJI na jeden z najbardziej popu
larnych filmw roku 2000, noszcy tytu Patriota55.
W filmie tym Mel Gibbon gra amerykaskiego bohatera Wojny
Francusko-Indiaskiej, Benjamina Martina, ojca siedmiorga dzieci,
ktry chce si trzyma z dala od Rewolucji (wojny o niepodlego
Stanw Zjednoczonych - uw. red.). Martin zostaje jednak wcigni
ty do walki, gdy jego nastoletni syn zostaje zamordowany na jego
oczach przez brutalnego brytyjskiego oficera, a starszy syn, rebe
liant, zostaje zabrany eby by straconym. Historia ta jest umiejsco
wiona w Poudniowej Karolinie, a pierwowzorami Martina s saw
ni partyzanci Francis Marion, Lis z Bagien55i Daniel Morgan. Jego
brytyjski przeciwnik ma z kolei swj pierwowzr w osobie wyjtko
wo bezwzgldnego pukownika Banastre Tarltona.
Krytykw rozwcieczyy dwie mocne i pamitne sceny. Pierw
sza, gdy Martin, bdc wiadkiem zamordowania syna z zimn
36 David A. Yeagley, FrontPageMag.com, 18 maja 2001.
37 Ibid.

206

Rozdzia VII

krwi, kae swym dwm modszym synom, w wieku trzynastu


i dziesiciu lat, eby zapali za muszkiety i poszli za nim. Organi
zuj oni zasadzk na brytyjski patrol, ktry wybijaj do nogi,
a sam Martin dobija ostatniego brytyjskiego onierza ciosem to
pora. Ojciec wraz z synami mszcz si za okruciestwo i ratuj
syna i brata przed linczem. W drugiej scenie brytyjski oficer do
konuje zemsty. Spdzajc do kocioa dziesitki cywilw z wioski
Martina, kae zablokowa drzwi i podpali budynek.
Niektrzy z ogldajcych Patriot krytykw filmowych
wpadli w jeszcze wikszy sza ni Martin, patrzcy na egzekucj
swojego syna. Nie pomylcie Patrioty z rzeczywist histori, pisa
James Verniere w Boston Herald. To reklamiarski chwyt Amery
kanw?* A nawet, jeli tak, c w tym zego?
Rozdmuchana witoszkowato i sentymentalizm - pisaa
Ann Hornaday w Baltimore Sun- rwnie banalna co Czwarty Lip ca; doprawdy; bardziej nieuczciwa i szkodliwa ni wszystko co wy
pyno z wyobrani Olivera Stonea.3839 Lecz dla kogo szkodliwa?
Stone sugerowa, e CIA, wojsko USA i Lyndon Johnson brali
udzia w spisku majcym na celu zabjstwo Johna F. Kennedyego.
Reyser Spike Lee wyszed z kina bliski apopleksji, dawic si
z wciekoci. Jego list do Hollywood Reporter zasuguje na
przytoczenie w caoci, bowiem odzwierciedla pogldy naszej no
wej elity kulturalnej:
Wraz z milionami Amerykanw poszedem obejrze Patriot. Wyszli
my z kina wciekli. Patriota jest czyst, rac ... propagand. Totalnym
wybieleniem historii, rewizjonistyczn histori....
Przez prawie trzy godziny Patriota unika podjcia tematu lub cakowi
cie ignorowa niewolnictwo....
Ameryka zostaa zbudowana na ludobjstwie rdzennych Amerykanw
i niewolnictwie Afrykanw. Twierdzenie, e jest inaczej, to przestpstwo....40
38 James Verniere, War Is Mel; Say You Want a Revolution? Boston Herald, 28
czerwca 2000, s. 51.
39 Ann Hornaday, Freedom from Logic Defeats fThe Patriot\ Baltimore Sun,
28 czerwca 2000, s. E 1.
40 Jam! Showbiz/Sun Wire, Spike Lee Blasts Patriot over Slavery. Ottawa
Sun, 7 lipca 2000, s. 28.

Wojna przeciwko przeszoci

207

W tej wciekej epistole Lee wyzna, e musia si mocno po


wstrzymywa, eby nie krzycze do ekranu. Atakowa scenarzy
st Roberta Rodat, e nie zrobi z bohatera granego przez Gibso
na waciciela niewolnikw, e nie wstawi przynajmniej kilku
Indian do filmu o Wojnie o Niepodlego (Revolutionary War):

Gdzie oni si podziali? Czy dwaj Johnsowie - Ford i Wayne - zmie


tli ich juz z powierzchni ziemi? Rozwcieczony scen finaow,
w ktrej Benjamin Martin, trzymajc w grze flag amerykask
na ktrej widnieje trzynacie gwiazd, bohatersko atakuje brytyj
skie linie obronne, Lee oceni j jako mieszn55.
Z listu Lee a kapie zoliwy anty-amerykanizm, widoczny
w twierdzeniu, e nasz kraj zosta zbudowany na ludobjstwie
i niewolnictwie i mocnym przekonaniu, e kady, kto odrzuca je
go sposb widzenia historii USA jest przestpc. Tylko umys cho
rego albo kryminalisty - mwi Lee - mgby odmalowa Rewo
lucj Amerykask jako bohatersk, honorow i moraln
i jednoczenie nie pokazywa rzezi Indian. A pokazanie jakiego
kolwiek czarnego w Ameryce jako wolnego, szczliwego czy lo
jalnego to propaganda, skandal; to nie moe by prawd.
Na stronie Salon.com55, Jonathan Foreman poszukuje korzeni
tego zego filmu i znajduje je tam gdzie mona byo przypu
szcza, e je znajdzie: Zdziczali odacy z filmu Patriota55 za
chowuj si bardziej jak onierze Waffen-SS ni wczesna armia
brytyjski. Czy Patriota55 ma jaki ukryty motyw?55 41
Mona by wrcz dyskutowa ... czy Patriota nie jest filmem bardziej fa
szystowskim (a uywam tego sowa w dosownym znaczeniu, a nie jako sy
nonimu dla zy) ni cokolwiek stworzonego w ostatnich dziesiciole
ciach.... Patriota prezentuje gboko sentymentalny kult rodziny i graj
w nim wyjtkowo aryjsko wygldajcy bohaterowie....
W jednej ze scen biaowosi chopcy zostaj przez ojca uzbrojeni i zamie
nieni w odpowiednik modocianych onierzy, rekrutowanych przez III Rze
sz spord czonkw Hitlerjugend do prowadzenia partyzanckich atakw
na aliantw dokonujcych inwazji Niemiec.41
41
Jonathan Foreman, The Nazis, er, the Redcoats Are Corning! Salon.com,
3 lipca 2000. http://www.salonmag.com/ent/movies/feature/2000/07/03/patriot/

208

Rozdzia VII

W najbardziej ekscytujcej sekwencji filmu, Gibson zostaje sprowokowa


ny przez przedstawiciela obcego kraju do zmienienia si w najkrwawszego,
dziercego topr lenego supermana, tak uwielbianego przez nazistowsk
ikonografi ludow.
Czarna populacja Poudniowej Karoliny, gdzie rozgrywa si akcja filmu,
jest w zasadzie przedstawiona jako szczliwi, lojalni niewolnicy lub rwnie
szczliwi i( co mao prawdopodobne) wolni ludzie.42

Spalenie kocioa jest wedug Foremana kopi nazistowskiego


aktu okruciestwa we francuskiej wiosce Oradour sur Glane
w czerwcu 1944 roku. By moe niemiecki reyser Roland Emmrich ma podwiadomy plan.43 Przenoszc Oradour do Poudnio
wej Karoliny, on i scenarzysta Robert Rodat zrobili co nieprzyje
mnie przypominajcego rewizjonizm Holokaustu. Stworzyli film ,

ktry bdzie mia efekt aplikowanej widzom szczepionki przeciwko


wyjtkowemu historycznemu horrorowi z Oradour ... porednio re
habilitujc nazistw....44 Jak pisze Foreman, jest to ten rodzaj fil
mu, jaki nazistowski minister propagandy Jzef Goebbels wyko
rzystywa w celu rozpalenia izolacjonistycznej anglofobii.45
A kusi, eby powiedzie czowieku , przejrzyj na oczy! Nieste
ty, w tym przypadku mamy jednak do czynienia z umysem g
boko uzalenionym i przesiknitym antyhistori. Wzruszajcy
portret ojca i siedmiu kochajcych i posusznych dzieci przedsta
wia kult rodziny. Ich bohaterska wsplna walka majca na celu
obalenie brytyjskich rzdw i wywalczenie wolnoci dla Ameryki
jest faszystowska. Trzynasto i dziesicioletni synowie Martina s
jak modociani onierze Trzeciej Rzeszy poniewa s blondyna
mi i maj aryjski wygld.46 Dla Foremna faszyci s wszdzie.
Podobnie jak Spike Lee, Foreman nie moe znie przedstawia
nia niewolnikw lub wyzwolecw jako dumnych amerykaskich
onierzy i patriotw. Wolni Murzyni faktycznie byli onierzami
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.

Wojna przeciwko przeszoci

209

i walczyli podczas Wojny o Niepodlego Stanw Zjednoczo


nych, walczyli pod dowdztwem Jacksona w Nowym Orleanie,
walczyli po stronie Unii i po stronie Konfederacji pod dowdz
twem Bedforda Forresta. Ta przesadzona reakcja na Patriot
Gibsona pokazuje jak dalece nasze elity kulturalne zindoktrynoway najnowsze plemi pismakw w tej nienawici wobec prze
szoci Ameryki i ludzi, ktrych kiedy darzylimy szacunkiem
jako ojcw-patriotw.
DLA NASZEJ N O W EJ elity kulturalnej amerykaska Wojna
Secesyjna bya rewolt wacicieli niewolnikw i zdrajcw, majc
na celu zniszczenie Unii'w celu zachowania tej wstrtnej instytu
cji niewolnictwa; jednym sowem, bya ona niegodziwa i hanieb
na. Std te flaga Konfederacji powinna by rwnie odraajca co
swastyka, i jedynie biali rasici i osoby o przytpionej moralnoci
mog broni tego splamionego krwi sztandaru. Jeli natomiast
chodzi o Lee i Jacksona, o zaprowadzili oni setki tysicy ludzi na
mier w zej sprawie i jeli NAACP (Narodowe Stowarzyszenie
Na Rzecz Awansu Ludnoci Kolorowej /National Association for
the Advacement o Colored People/ ayczy sobie, bymy usun
li ich ze wszystkich tablic pamitkowych, pomnikw czy flag
konfederacji, to nie tylko ma do tego prawo, ale wrcz moraln
racj.
Nie tak dawno temu opowieci o pionierach, onierzach, osa
dnikach i kowbojach, ktrzy zdobywali Zachd i oswajali
kontynent w historycznej walczc z nie znajc litoci przyrod,
z bandytami wyjtymi spod prawa i Indianami byy doskonaym
materiaem na ksiki, filmy i telewizyjne shows - fascynoway
one nie tylko Amerykanw, lecz take reszt wiata. C, rewi
zjonici wykonali swoj robot; w adnym z dzisiejszych filmw
nie omielono by si przedstawi Indian jako zacofanych, kapry
nych czy okrutnych. S oni raczej przedstawiani tak, jak w Ma
ym Wielkim Czowieku czy Taczcym z wilkami, jako pre
kursorzy obrocw rodowiska, ktrzy miowali, uprawiali
i ochraniali ziemi oraz dzik przyrod, bowiem od tego zaleao

210

Rozdzia VII

ich przetrwanie. Ci pokojowo nastawieni, ufni ludzie, byli oszu


kiwani, mordowani i masakrowani przez wyzutych z moralnoci
biaych, ktrzy wyrbywali swoj drog przez rwniny dokonu
jc rzezi bizonw i korumpujc tych Indian, ktrych nie zabili.
Custer i Sidmy Puk Kawalerii s teraz przedstawiani jako mo
delowy wzorzec Einsatzgruppen 47.
ZALEDW IE W CZORAJ
Zby zobaczy jak prawdziwi bohaterowie Ameryki zostali wy
rzuceni z panteonu przez wspczesnych Talibw rozwamy po
nisze:
Urodziny Washingtona, niegdy wito narodowe ku czci
Ojca Narodu, onierza i ma stanu nie majcego sobie rwnych
w amerykaskiej historii, najwikszego czowieka osiemnastego
wieku, zostao zastpione Dniem Prezydentw (Presidents
Day), i teraz wszyscy moemy wspomina wspaniao Miliarda
Fillmorea, Chestera Arthura i W J. Clintona.
Nowoorleaska Rada Szkolna pozbya si Washingtona jako
patrona szkoy podstawowej. Jej nowa polityka zabrania honoro
wania byych wacicieli niewolnikw , ktrzy nie dawali wszystkim
rwnej szansy.48 Zasada ta wyklucza wic take prezydentw Je f
fersona, Madisona, Monroe, i Roberta E. Lee.
Czy dziesitki tysicy Afro-Amerykanw noszcych te wielkie
imiona i nazwiska powinny pj do sdu eby je zmieni? Czy
nazwisko, ktre tak dumnie nosi kongresman Jesse Jackson po
chodzi od Andrew Jacksona, zabjcy Indian, czy od Stonewalla
Jacksona, legendy Konfederacji?
Thomas Jefferson, autor Deklaracji Niepodlegoci, zosta
w ubiegym roku uznany zz persona non grata w stanie New Jer
47 Einsatzgruppen - jednostki pacyfikacyjne, dziaajce za nazistowskim
frontem wschodnim, odpowiedzialne za masowe mordy ydw i ludnoci cywil
nej. Przyp.tum.
48 Kevin Sack, Un-Naming Names; Today's Battles Topple Yesterday's Heroes.
New York Times, 17 listopada 1997, s. 5.

Wojna przeciwko przeszoci

211

sey. Legislatura dwukrotnie utrcia ustaw, ktra nakadaaby na


uczniw szk publicznych obowizek recytowania codziennie
krtkiego fragmentu Deklaracji. Wszyscy demokraci z urzdu
gosowali na nie w kwestii Deklaracji, ktra zostaa potpiona
jako antykobieca , antymurzyska i za bardzo proreligijna.49 Walk
o to, aby oszczdzi uczniom upokorzenia przy recytowaniu Jef
fersona wszyscy ludzie s rwni prowadzi senator Wayne Bryant, Afroamerykanin. Bryant zaja inicjatora ustawy: Ma Pan

czelno nakazywa moim wnukom recytowanie Deklaracji? Ja k


Pan mie? Prosz zauway, ze to jest obraliwe dla mojej spoeczno
ci,50
Andrew Jackson, ktry przej Floryd od Hiszpanii na
rzecz USA, jest celem kampanii American Indian Movement. Na
zywajc Jaksona ludobjczym maniakiem , ktry stanowi prototyp
Hitlera , AIM ma na celu zapobieenie oddawania czci sidmemu
prezydentowi Ameryki w dorocznej paradzie Springtime Tallahassee.51
Andrew Jackson ma take kopoty w Karolinie Pnocnej. Tu
taj - jak sam siebie okrela - zastpca wodza Tuscaroras, Robert
Chavis, chce zmieni nazw autostrady 74, zwanej obecnie Auto
strad Andrew Jacksona, na Autostrad Amerykaskich Indian.
Andrew Jackson nie jest dla nas bohaterem. Jest jak Hitler. Jest za
bjc , mwi Chavis i twierdzi, e zebra cztery tysice podpisw
pod petycj o zmian nazwy autostrady.52
Sprawa jest o tyle ciekawa, e twarz krla Andrew, wacicie
la niewolnikw, walczcego z Indianami i prezydenta, ktry pod
49 Will State Dems Back Declaration? Wisconsin State Tournal, 28 erudnia
2000, s. A 1.
50 Andrea Billups, Black Legislators Stall Bill on Independence Pledge. Wa
shington Times, 1 marca 2000, s. A3.
51 Florida American Indian Movement, Press Release: Florida AIM Rejects
Desperate Compromise to Keep Hitler Prototype in Springtime Tallahassee Parade
7 marca 2000.
52 Indians Target Highway Named After Jackson. Middle American News,
Czerwiec 2001, s. 7.

212

Rozdzia VII

pisa prawo, ktre pozwolio przesiedli Irokezw z Georgii i obu


Karolin do Oklahomy, zdobi banknot dwudziestodolarowy.
Nazwa Narodowego Pola Walki Custera (Custer National
Battlefield) zostaa ostatnio zmieniona na Pole Walki Wielkiego
Maego Rogu (Little Big Horn Battlefield), bo Indianie uwaaj
masakr caego oddziau Custera za swe wielkie zwycistwo.
Obok maego obelisku, ktry upamitnia zmarych Amerykanw
z Seventh Cavalry, powstanie pomnik ku czci Indian, ktrzy ich
zabili, oskalpowali i okaleczyli ich ciaa.5354
Wojujcy dziaacze indiascy domagaj si eby wszystkie
druyny sportowe zrezygnoway z indiaskich nazw W 2001 ro
ku Amerykaska Komisja ds. Praw Obywatelskich (U.S. Civil Ri
ghts Commission) zgodzia si na to argumentujc, e uywanie
przez uniwersyteckie druyny sportowe nazw indiaskich jest
lekcewace i obraliwe i stwarza wrogie rasowo rodowisko eduka
cyjne.34 Nie powiedziano nam kiedy dokadnie tak si stao. Ale
przy politycznej poprawnos'ci, panujcej w przewaajcej wikszo
ci campusw i narzucajcej sw ortodoksj, taka kampania od
nosi sukcesy. Indianie z Dartmouth (Dartmouth Indians) to te
raz Big Green, Indianie ze Stanford (Stanford Indians) to
teraz Cardinals, a Czerwonoskrzy z Uniwersytetu St. John
(St. Johns Universitys Redmen) to teraz Red Storm. Pnoc
na Dakota zdecydowaa si jednak zachowa nazw Walczcy
Siuksowie (Fighting Sioux) po tym jak absolwenci zagrozili wy
cofaniem 100 milionw dolarw dotacji, jeli nazwa zostanie
zmieniona.
Podobnie powstrzymali si Czerwonoskrzy z Waszyngto
nu (Washington Redskins) i Wojownicy Atlanty (Atlanta Bra
ves), poniewa fani Bravesow wci uywaj osawionego ter
minu cicie tomahawkiem, cho uznawane jest to za obraliwe
53 Michael Rust, Remembering Faces o f Heroism. Insight on the News, 19 lipca 1999, s. 47.
54 Schools Aren't Eager to Give Up Indian Nicknames, Tradition. Associated
Press, 19 kwietnia 2001.

Wojna przeciwko przeszoci

213

dla wynalazcw tomahawka. Z kolei Oregoczycy z Portland


przyjli taktyk niewymawiania nazw druyn, ktre zawieraj so
wa Indianie, wojownicy, czerwonoskrzy czy wdz55.
W San Jose (Kalifornia), bojwkarze indiascy i hiszpaskojzyczni nie dopucili do ustawienia w publicznym parku monu
mentu, upamitniajcego Thomasa Fallona, ktry opanowa mia
sto podczas Wojny Meksykaskiej i zosta jego burmistrzem.
Pomnik jest obraz naszych przodkw , ludzi, ktrzy zostali tu zlin
czow an i powiedzia Pascual Mendevil z Pueblo Unido, To jest jak
czerwona flaga , znak dla wszystkich rasistw, ze rozpoczyna si se
zon polowa na Meksykanw.5657Jednoczenie San Jose szczyci si
nowym pomnikiem Quetzalcoatla, Opierzonego Wa, boga Az
tekw, ktrych imperium nigdy nie dotaro w poblie San Jose.
By moe Meksykanie i Aztekowie powinni ponownie rozwa
y kwesti Quetzalcoatla. Aztecki imperator Montezuma II by
osob gboko przesdn, bojc si, e Quetzalcoatl powrci ze
wschodu eby odebra mu tron. Gdy emisariusze donieli mu, e
Cortez i jego brodaci biali ludzie przybili do brzegu Veracruz, nie
ustraszony Montezuma i jego dwr wpadli w panik.
W St. Augustine na Florydzie, najstarszym miecie Stanw
Zjednoczonych, zaoonym przez porucznika druyny Kolumba,
Ponce de Leon, Indianie zadali usunicia pomnika Poncea. H i
szpaski badacz, miertelnie zraniony strza w trakcie swych po
szukiwa Fontanny Modoci, by wedug Indian maniakalnym

ludobjcP7
W Southampton na Long Island, lokalny Oddzia Specjalny
Przeciwko Uprzedzeniom (Anti-Bias Task Force) da zniszcze
nia liczcej sobie siedemdziesit lat oficjalnej pieczci przedsta
wiajcej biaego mczyzn w stroju Pielgrzyma i Indianina
55 John Cummings, Taking the Offensive Against Indian Nicknames. Salt La
ke Tribune, 6 sierpnia 1994,s.A13.
56 Brian Bergstein, Statue of Flag-Planting Mayor Causes Decade of Contro
versy in San Jose. Associated Press, 15 padziernika 2000.
57 Peter Guinta, The Flap About Ponce. St. Augustine Record, 22 padzier
nika 2000, s. A12.

214

Rozdzia VII

w przepasce biodrowej. Na pieczci jest napisane Pierwszy angiel


ski osadnik w Stanie Nowy York, a w tle widnieje rejowiec i skaa
zwana Miejscem Sumienia (Conscience Point), gdzie w 1640 ro
ku wyldowa pierwszy osadnik, przybyy z Lynn w Massachu
setts. Herb ten widnieje na znakach drogowych i wszelkich doku
mentach miejskich. Piecz przedstawia jedn ras, jedn ple
i jedn stron historii, protestuje bya prezes Oddziau Specjalne
go, Susana Powell. Historia nie rozpocza si w 1640 roku. Rdzen
ni Amerykanie byli tu na dugo przedtem 58 Robert Zeller, prezes
Anti-Bias Task Force dodaje, e piecz zawiera niecisoci. [In
dianie] nie nosili przepasek biodrowych przez cay rok, poniewa by
o za zimno.5859 By moe piecz zostanie odpowiednio zmienio
na, tak, aby przedstawieni na niej Indianie Shinnecock mieli na
sobie co adnego; na przykad z sieci sklepw ubraniowych
L.L.Bean.
Ale to wanie Poudnie i wszystko, co zwizane jest z tzw.
Przegran Spraw (Lost Cause) stanowi dzi zapalny front wojny
kulturowej. W 1898 roku, prezydent McKinley, weteran z Antietam, mg pojecha do Atlanty, wsta, gdy grano hymn Poudnia
Dixie55, macha kapeluszem do swych starych wrogw i zaleci
zachowanie i pielgnowanie grobw Konfederatw - wspaniay
gest, ktry pomg uzdrowi kraj, ktry wanie wkracza w stan
wojny z Hiszpani. Dzisiaj McKinley zostaby oskarony o dawa
nie moralnego poparcia rasistowskiej sprawie. Sto lat po piknym
gecie McKinley5a, elity kulturalne Ameryki stoj prawie niewol
niczo po stronie tych, ktrzy chc zhabi kady sztandar i ka
dego przywdc zwizanego ze Skonfederowanymi Stanami
Ameryki.
W Richmond, ktre przez cztery lata bronia Armia Pnoc
nej Wirginii Roberta E. Lee, zadano usunicia jego portretu
z wystawy sawnych obywateli Wirginii, a obraz zosta zbezcze
58 Elizabeth Kiggen Miller, Anti-Bias Task Force Says N o to a Pilgrim. New
York Times, 10 padziernika 1999, s. 16.
59 Ibid.

Wojna przeciwko przeszoci

215

szczony przez wandali.60 W Alei Pomnikw (Monument Ave


nue), gdzie stoj pomniki czterech wielkich synw Konfederacji Lee, Jacksona, Stuarta i Davisa , wstawiono pomidzy nich po
mnik czarnego tenisisty Arthura Ashe. Specjalnie po to, by za
kci symbolik i zanegowa wymow tamtych. Dzie Lee i Jac
ksona zosta usunity w cie, by ustpi Dniowi Martina Luthera
Kinga i wielu uwaa, e wkrtce w Wirginii, gdzie obaj bohatero
wie s pochowani, zaprzestanie si obchodw tego dnia.
Po trwajcym dziesi lat bojkocie prowadzonym przez
NAACP, z Kapitolu Poudniowej Karoliny, wci noszcym lady
pociskw armii Shermana, ktra spalia do cna Kolumbi, zdjto
flag Konfederacji. Mieszkacy Poudniowej Karoliny chcieli za
chowa flag w miejscu, w ktrym powiewaa od 1962 roku, po
tym jak prezydent Eisenhower namawia Amerykanw do upa
mitnienia stulecia wojny, lecz to, czego chciaa Karolina Pou
dniowa nie miao znaczenia. Odwoano konwencje i zjazdy. Gru
py rozrywkowe i sportowcy zagrozili, e nie pojawi si w tym
stanie. Ciao ustawodawcze skapitulowao: flaga zostaa zdjta
i przeniesiona na znajdujcy si na terenach Kapitolu pomnik upa
mitniajcy bitw. Lecz i to nie zadowolio NAACP. Kontynuo
wali oni swj bojkot a do cakowitego usunicia flagi.
Georgia, bojc si bojkotu, zniosa swoj flag stanow, na
ktrej widniaa replika konfederackiego sztandaru, zachcajc by
ego burmistrza Atlanty Maynarda Jacksona do podzikowania
gubernatorowi, ktry walczy o pozbycie si swastyki.61
W Teksasie, z polecenia gubernatora Georgea W Busha,
z budynku Sdu Najwyszego zdjto dwie tablice upamitniajce
polegych konfederatw, zakupione za pienidze pochodzce
z funduszu wdw po konfederatach.62
60 Bob Lewis, Ex-Confederate Capital Still Struggles with Questions of Ra
ce. Associated Press, 19 lipca 2000.
61 Ralph Z. Hallow, New D N C Chairman Enters Ring Swinging. Washing
ton Times, 4 lutego 2001, s. A l.
62 Christy Hoppe, Confederate Plaques Are Taken Down; Governors Office
Makes Quiet Change at Courts. Dallas Morning News, 13 czerwca 2000, s. 1A.

216

Rozdzia VII

Na Florydzie, 2 lutego 2001 roku, gubernator Jeb Bush usu


n sztandar ze szczytu stanowego Kapitolu w Talahassee, gdzie
powiewa on od 1978 roku.63
W Mississippi, uczniom z Uniwersytetu Stanowego zabro
niono sdownie machania maymi chorgiewkami bojowymi na
stadionach. Zagroono bojkotem stanu, jeli z flagi Mississippi
nie zostanie usunita replika bojowego sztandaru konfederackiego. Lecz gdy kwesti t poddano stanowemu gosowaniu w kwiet
niu 2001 roku, stara flaga wygraa dwa do jednego.64 Wyglda na
to, e aby uspokoi mniejszoci i udobrucha krajowe elity kultu
ralne, politycy z Poudnia, i to z obydwu partii, ignoruj wol lu
dzi, ktrzy ich wybrali.
W Harpers Ferry w Zachodniej Wirginii znajduje si kamie
upamitniajcy wyzwoleca Haywarda Shepherda, bagaowego,
ktry by pierwsz ofiar terrorystycznego ataku Johna Browna.
Atak Johna Browna na arsena federalny zosta zdawiony
przez oddziay marines pod dowdztwem pukownika Roberta E.
Lee i porucznika J. E. B. Stuarta65 Kamie ten znajdujcy si
w pobliu Potomac i Shenandoah, zosta tam ustawiony w 1931
roku przez organizacj Zjednoczone Cry Konfederacji (United
Daughters of the Confederacy). Napis na nim gosi, e Hayward
Shepherd stanowi przykad charakteru i wiernoci tysicy Murzy
nw , ktrzy, pod wpywem tak wielu pokus podczas pniejszych lat
wojny, zachowywali si tak , e nie splamili idei, ktra jest osobli

wym dziedzictwem Amerykanw i wiecznym wyrazem uznania dla


tego co najlepsze w obu rasach. Chocia przez wiele lat kamie ten
zakrywano, prby jego usunicia jak dotd zawsze spezay na ni
czym.
63 Florida Capitol Retires Confederate Flag. Associated Press,

2001 .

12 lutego

64 Emily Wagster, Confederate Emblem to Stay on Flag. Associated Press,


18 kwietnia 2001.
65 Randy Kraft, Harpers Ferry History Involves Much More than John Brown.
Morning Call (Allentown), 28 marca 1998; Otto Scott, The Secret Six: John
Brown and the Abolitionist Movement .Times Books, New York 1979, s. 288-91.

Wojna przeciwko przeszoci

217

Na Cmentarzu w Point Lookout w poudniowym Marylan


dzie, tradycja ustawiania maych flag Konfederacji na grobach
czterech tysicy onierzy Poudnia, ktrzy zginli tam w wizie
niu Unii, zostaa zakoczona przez Wydzia ds. Weteranw (De
partment of Veterans Affairs).66 W 1997 roku Maryland zarzdzi
usunicie tablic rejestracyjnych, na ktrych uywanie zezwolono
wczeniej Synom Weteranw Konfederacji (Sons of Confederate
Veterans), bowiem widnia na nich maleki sztandar Konfedera
cji. SCV byo jedyn z 215 organizacji non-profit, ktrej
odmwiono wasnych tablic.67
W Antietam prowadzona jest kampania majca na celu unie
moliwienie wzniesienia, nawet na terenie prywatnym, jakiego
kolwiek pomnika upamitniajcego przywdcw Konfederacji,
i to w miejscu tej najbardziej krwawej z bitew, jakie miay miejsce
na Amerykaskiej ziemi. Ze 104 pomnikw stojcych tam teraz,
zaledwie 4 powicone s onierzom Poudnia.68
W Selma, miejscowoci w stanie Alabama, ktrej broni ge
nera Nathan Bedford Forrest, pomnik upamitniajcy t legenarn posta Wojny Secesyjnej jest nieustannie zasypywany mie
ciami. Rada miejska chce go zburzy. Rada miejska Memphis
zaproponowaa zmian nazwy miejskiego Parku-Pomnika Konfe
deracji (Confederate Memorial Park), w ktrym take znajduje
si pomnik Forresta, na park upamitniajcy osoby zmare na ra
ka.69 Forrest by najwikszym dowdc kawaleryjskim, jakiego
kiedykolwiek miaa Ameryka, i mimo e przed wojn by handla
rzem niewolnikw, ktry wstpi do Ku-Klux-Klanu, widzc
66 Steve Vogel, New Controversy Under Old Banner; Prisoners Descendants
Want Confederate Flag in Cemetery, Washington Post, 18 padziernika 2000, s.
Bl.
67 Fern Shen, Group Rebels over Recall o f Auto Tags; Confederate Flag Logo at
Center of Maryland Fight. Washington Post, 4 stycznia 1997, s. B l.
68 David L. Greene, Civil War Buff Stands His Ground as Antietam Propo
sal Draws Fire. Baltimore Sun, 24 wrzenia 2000, s. IB.
69 Plan to Change Citys Confederate Park into Cancer Memorial Draws
Complaints. Associated Press, 10 maja 1999.

218

Rozdzia VII

w nim narzdzie uyteczne w bezpardonowej walce jednostek


i lokalnych spoecznoci o przetrwanie to pniej porzuci
Klan, gdy zobaczy, i zamiast pomaga w realizacji najlepszych
interesw narodu amerykaskiego oraz Poudnia, wyrzdza im
wielkie szkody.70 Po linczu w Trentom, Tennessee, w 1874 roku
genera Forrest zagrozi, e wytpi zabjcw.71 W 1875 naciska,
by czarni byli dopuszczani do praktyki prawniczej i wszdzie
tam, gdzie bd w stanie da sobie rad. Nawet Wielki Emancypator, Abraham Lincoln, kolejny Poudniowiec urodzony w drew
nianej chacie, nigdy czego takiego nie powiedzia 72 Jak pisze
publicysta Walter Williams, Forrest zawsze wychwala odwag
czarnych onierzy, ktrzy walczyli pod jego dowdztwem: Ci

chopcy stali przy mnie ramie w rami i nie byo nigdy lepszych Kon
federatw.73 Lecz dzisiejsza Ameryka nie jest tym samym wielkim
krajem, ktry niegdy oddawa hod Bedfordowi Forrestowi jako
nie majcemu sobie rwnych wojownikowi.
Gilmore rezygnuje z dziedzictwa Wirginii - gosi na
gwek z pierwszej strony Washington Times.74 Gubernator Ja
mes S. Gilmore III, wybrany przez prezydenta Busha na przewo
dniczcego Partii Republikaskiej, znis wanie Miesic Historii
Konfederacji (Confederate History Month) po tym jak NAACP
zagrozio bojkotem Wirginii, jeli gubernator nie skoczy z kul
tywowaniem tej tradycji.
Stan Wirginia znosi oddawanie hodu Konfederacji gosi na
gwek pierwszej strony Washington Post.75 Reporter Wa
70 Jack Hurst, Nathan Bedford Forrest: A Biography. Vintage Books, New
York 1994, s. 361.
71 Ibid., s. 385.
72 Ibid.
73 Walter Williams, Overlooked Black Confederates. Washington Times,
31 stycznia 2000, s. A13.
74 Stephen Dinan, Gilmore Surrenders Virginia's Heritage. Washington Times,
21 marca 2001, s. A l.
75 R. H. Melton, Va. Scraps Tribute to Confederacy. Washington Post, 21 mar
ca 2001, s. Al.

Wojna przeciwko przeszoci

219

shington Post pisa: Godzc w najwitsze przekonania czon


kw Grup Pamici Konfederacji, Gilmore wyskoczy z rezolucj,
w ktrej po raz pierwszy stwierdzano, ze gdyby nie byo niewolnic
twa nie byoby wojny.76 Grupy mionikw dziedzictwa Konfede
racji argumentuj, e do wojny doprowadzia odmowa Lincolna
eby Karolina Poudniowa, Georgia i stany pooone nad zatok
mogy w sposb pokojowy odczy si od reszty.
Washington Post cytowa tylko jednego krytyka Gilmorea i zawiera mnstwo komentarzy popierajcymi zlikwidowa
nie Confederate History Month. Washington Post sugeruje, e
po podjciu tej decyzji, polityczna kariera Gilmore"a zacznie pi
si w gr:
Czarni przywdcy powszechne wychwalali poprawion proklamacj Gilmorea jako pozytywny krok, ktry mgby si sta rodzajem politycznego
nacisku dla biaych konserwatywnych republikanw, ktrzy mieliby ch na
fotel senatorski.....
Tony-Michelle Travis, Afroamerykanka, ktry wykada zarzdzanie na
George Mason University, powiedziaa, e jakiekolwiek Gilmore'a zwizane
z urzdem federalnym mogyby zosta poparte przez jego [gubernatora]
prby osignicia postpu.77

Carry me back to Old Virginny nie jest ju stanowym


hymnem Wirginii. Zrezygnowano z niej, bo zawieraa sowa darkey 3s heart (serce Murzyna - uw. red.) i old Massa (dawny pan nie
wolnikw - uw. red.), chocia zostaa napisana w 1875 roku przez
czarnoskrego kompozytora Jamesa Blanda, nowojorczyka,
ktry napisa take Oh Dem Golden Slippers.78
Rozpoczo si tworzenie list zakazanych ksiek. Przygo
dy Huckleberry Finna, od ktrych pochodzi caa wspczesna
amerykaska literatura, jak powiedzia Hemingway, zostay usu
nite z listy lektur szkolnych w caej Ameryce. Centraln posta
ci ksiki, bdcej satyrycznym atakiem Marka Twaina na nie
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Carry Me Back, RIP. Richmond Times Dispatch, 26 lutego 1997, A l2.

220

Rozdzia VII

wolnictwo, hipokryzj, i uprzedzenia obecne w Ameryce w cza


sach poprzedzajcych Wojn Secesyjn, jest czarny niewolnik Jim,
czowiek wielkiej osobistej godnoci i moralnej odwagi. Lecz dla
czarnego wykadowcy Johna Wallace, ktry zrobi karier na ata
kowaniu tej ksiki, Huckleberry Finn stanowi najbardziej gro
teskowy przykad rasistowskich mieci, jakie daje si dzieciom do
czytania.... Nauczyciel, ktry chciaby korzysta z tego miecia
w pracy z dziemi powinien zosta natychmiast zwolniony, bo jest
on albo rasist, albo czowiekiem pozbawionym wraliwoci; albo
naiwniakiem , albo osob niekompetentn albo te posiada wszyst

kie wymienione cechy.79


Hemingway, T.S.Eliot i Lionel Trilling uwaali Huckleberry
Finna za amerykask klasyk, ale kime oni s eby zaprzecza
Johnowi Wallace?
Bliska wpisania na list ksig zakazanych jest ksika Zabi
drozda Harpera Lee, zdobywca nagrody Pulitzera, ktrej akcja
rozgrywa si przed II Wojn wiatow na Poudniu, gdzie panuje
segragacja rasowa. Staa si ona inspiracj dla nakrcenia filmu
0 tym samym tytule, filmu, w ktrym Gregory Peck zagra sw
najlepsz rol - prawnika nazwiskiem Atticus Finch. Wedug
tych, ktrzy nienawidz ksik Zabi drozda, reprezentuje ona
zinstytucjonalizowany rasizm.80
Katolicka uczelnia Opelousas Catholic High w Luizjanie wy
rnia si tym, e jako pierwsza amerykaska szkoa rednia za
kazaa prac Flannery O Connor, prawdopodobnie najlepszej ka
tolickiej pisarki amerykaskiej X X wieku. Czarni rodzice
1 czarnoskry ksidz zadali usunicia z listy lektur zbioru opo
wiada O Connor zatytuowanego A Good Man Is Hard to
Find, zawierajcego opowiadanie The Artificial Nigger.81
79 Justin Kaplan, Selling Huck Finn Down the River. New York Times,
10 marca, 1996, s. 27.
80 Linda Grant, In Search of Harper Lee. Independent, 15 grudnia, 1991, s. 36.
81 Rod Dreher, Banning Flannery; Down and Out in Louisiana. Weekly Stan
dard, 11 wrzenia 2000, s. 33.

Wojna przeciwko przeszoci

221

Ale jak pisze Ron Dreher, katolicki krytyk filmowy i publicysta


dla New York Post, O Connor wprowadzajc postacie biaych

bigotw jako protagonistw, ukazuje i potpia piekieln dum, ktra


prowadzi tych ludzi do tego, i uwaaj oni czarnych za istoty nisze,
czarnuchw i due dzieci.82 Pisze te, e The Artificial Niger,
ktre to opowiadanie O Connor uwaa za swoje najlepsze dzieo,
daje psychologicznie dogbny portret wrednego rasizmu83
Biskup Edward O Donnell pocztkowo odpiera dania usu
nicia O Connor z programu nauczania, wskazujc, e z jej ksi
ek korzystano na czarnych uczelniach takich jak m.in. Xavier,
Grambling, Southern. Lecz Jego Eminencja szybko skapitulowa
i wyda dyspozycj usunicia ksiek O Connor z diecezjalnych
szk katolickich z zastrzeeniem, eby nie zastpiono ich adny
mi podobnymi ksikami.84 Zabronione s wszelkie ksiki zawie
rajce epitety rasowe, bez wzgldu na kontekst, co wykluczaoby
nie tylko Twaina, O Connor i Harpera Lee, ale take Williama
Faulknera i czarnych autorw takich jak Ralph Ellison i James
Baldwin. Dreher pisze:
W gruncie rzeczy, O Connor wcale nie zajmuje si sprawami rasowy
mi, i wanie dlatego jej ksiki s takie orzewiajce, cho wywodz si
z krgu kultury, w ktrej kwestia rasowa jest na porzdku dziennym- napi
saa kiedy o O Connor czarna powieciopisarka Alice Walker. - Jeli chcieli
bymy okreli, o czym one s, to mona by powiedzie, e s o prorokach
i proroctwach, o objawieniach i o wpywie nadprzyrodzonej laski na istoty
ludzkie, ktre bez tego nie miayby szansy na duchowy wzrost.85

Mona by pomyle, e to pierwszorzdny material do nauczania


w katolickiej szkole redniej na gbokim Poudniu, dodaje Dre
her.86 Tak, rzeczywicie mona by tak pomyle.
W 1999 roku Przewodniczcy Trybunau William H. Rehnquist zosta upomniany w oficjalnej rezolucji przez Narodow
82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 Ibid.

222

Rozdzia VII

Adwokatur za piewanie Dixie na konferencji Sdu Apelacyj


nego Czwartego Obwodu.87 Rehnquist rok w rok uczszcza na
t konferencj i prowadzi wsplny piew. A przecie to nikt in
ny, jak sam Lincoln zada zagrania Dixie, gdy odwiedzi stoli
c Konfederacji po zajciu Richmond przez armi Granta. Przez
cae pokolenia po Wojnie Secesyjnej Dixie bya rwnie popular
na na zjazdach Partii Demokratycznej, co Happy Days Are H e
re Again po Roosevelcie. Jednak Narodowa Adwokatura twier
dzi, e piosenka ta jest symbolem niewolnictwa i ucisku.88 Poniej
s sowa, niech czytelnik sam oceni:
Pierwsza zwrotka:
Chciabym si znale w kraju baweny
Gdzie nie zapomina si o Dawnych Czasach
W Dzixielandzie, gdzie pewnego mronego poranka przyszedem na wiat
Look away, look away3 look away, Dixie land

Refren:
Och, gdybym by w Dixie, Hurra, Hurra!
W Dixielandzie si osiedl, by y tam i umrze
Daleko, daleko na Poudniu, w Dixie
Daleko, daleko na Poudniu, w Dixie 89

Nie ma ona co prawda tego ciaru gatunkowego co Pieni


(Cantos) Ezry Pounda, lecz co ta piosneczka ma wsplnego
z niewolnictwem i uciskiem? W St. Louis na Gaslight Square, we
wczesnych latach 90-tych, czarna dixielandowa kapela jazzowa
zamykaa swe codzienne wystpy wykonaniem Dixie, a nastp
nie Hymnu Bitewnego Republiki (The Battle Hymn of the
Republic). Wszyscy gocie stali, piewali i wiwatowali obu pio
87 African-American Lawyers Criticize Rehnquist for Singing D ixie'. Asso
ciated Press, 12 sierpnia 1999.
88 Ibid.
89 Craig Timberg, Rehnquist3s Inclusion o f Dixie3 Strikes a Sour Note33. Wa
shington Post, 22 lipca 1999, p. B l.

Wojna przeciwko przeszoci

223

senkom. Jacy my wszyscy bylimy wwczas niewraliwi, nie


prawda ?
Jednak w 1999 roku Sdzia Rehnuist by niemale uznawany
przez policj myli za podejrzanego obywatela, poniewa
odmwi zmiany nazwy Przyjcia Boonarodzeniowego Sdu
Najwyszego (the Supreme Court Christmas party) na Przyj
cie witeczne (Holiday Party)90 piewajcy Przewodniczcy
Trybunau najwyraniej nalega take na podjcie na nowo piewa
nia kold w amerykaskich szkoach publicznych, czego jego ko
ledzy po fachu wczeniej prawnie zabronili. Podczas gdy krzy
w. Andrzeja powiewa nad polami bitew Wojny Secesyjnej zale
dwie przez cztery lata, amerykaska flaga przez ponad cztery po
kolenia powiewaa nad krajem, ktrego konstytucja aprobowaa
niewolnictwo. Byo wic nieuniknione e nadejdzie take chwila,
gdy nastpi atak na flag USA. I tak si stao. Wiosn 2001 roku
reprezentant Demokratw, Henri Brookes z Memphis, byy prze
wodniczcy Komitetu Dziaa Politycznych przy NAACP (NAACPs Political Action Committee) odmwi powstania podczas
ceremonii odmawiania Pledge of Allegiance ( Przysiga obywatel
ska na sztandar narodowy, odmawiana na stojco, z praw doni
umieszczon na sercu - uw. red.) w budynku legislatury Tennes
see. Brookes powiedzia: Ta flaga reprezentuje bye kolonie , ktre
niewoliy naszych przodkw.91 Chocia NAACP nie odpowiedzia
o na prob o komentarz na temat wyskoku Brookesa, zrobia to
felietonistka Juliann Malveaux. To mieszne, powiedziaa Malveaux, eby Afro-Amerykanie recytowali sowa Pledge of Allegian
ce w obecnoci flagi, bo sowa te s niczym innym jak kamstwem
i tylko kamstwem.92 Dla niektrych Amerykanw, wiadomo
rasowa stoi w konflikcie w stosunku do wiadomoci narodowej
i wypiera t ostatni.
90 Ibid.
91 Robert Stacy McCain, Black Leaders Refuse to Pledge Allegiance to Flag;
Call Stars and Stripes Symbol of Slavery. Washington Times, 22 lipca, 2001, s. A l
92 Ibid.

224

Rozdzia VII

Lecz Ameryka nie jest jedynym krajem, gdzie toczy si wojn


z przeszoci. Nowy burmistrz Londynu, Czerwony Ken Li
vingstone, chce usun z cokow pomniki brytyjskich genera
w, ktrych nazwiska s kojarzone z brytyjskim imperium i rz
dami w krajach o ludnoci kolorowej. Wrd pomnikw, ktre w
burmistrz-ikonoklasta chce zlikwidowa, s pomniki admiraa sir
Charlesa Napiera, ktry podbi Sindh w 1843 roku i sir Henryego Havelocka, ktry stumi Powstanie Sipajw w roku
1857.93 Napier pamitany jest jako ten, ktry wysa do swych do
wdcw zakodowan wiadomo Peccavi - po acinie Zgrzeszy
em. Lecz najsawniejszy z tych, ktrych Czerwony Ken nie chce
ju w swoim Londynie, jest genera Charles Chiczyk Gordon,
ktry stumi Rebeli Taiping w Chinach, pomg zakoczy han
del niewolnikami, i zgin w Sudanie, gdy jego niewielkie siy, wal
czce z derwiszami Mahdiego 94podzieliy los oddziau Custera.
Gowa Gordona zostaa zatknita na kiju i przyniesiona Mahdiemu do namiotu, ku ogromnej konsternacji krlowej Wiktorii.
Dwadziecia po zdobyciu przez mahdystw Chartumu, Brytyj
czycy wzili odwet: jedenacie tysicy wciekle szarujcych der
wiszw zostao wybitych za pomoc strzelb piechoty i cikich
karabinw maszynowych Maxim generaa Kitchenera. Pord
uczestnikw tej ostatniej w dziejach wielkiej szary kawalerii
znajdowa si mody Winston Churchill. Armia angielsko-egipska
stracia czterdziestu omiu ludzi a Hillaire Belloc schyli czoa
przed brytyjsk technologi:
Cokolwiek si stao, mielimy
maximy, a oni nie.95

Kitchener zbezczeci grb Mahdiego i rozwaa wykorzysta


nie jego czaszki jako podstawki do kaamarza, wic zapewne jego
93 Paul Kelso, Mayor Attacks Generals in Battle of Trafalgar Square. Guardian,
20 padziernika 2000.
94 Ibid.
95 Gregory M. Grant, What I f It Becomes Desert Sword? Chicago Tribune, 20
wrzenia 1990, s. 29.

Wojna przeciwko przeszoci

225

pomnik powinien rwnie zosta zlikwidowany. W filmie z 1966


roku zatytuowanym Chartum, Mahdiego gra Lawrence Olivier
a generaa Gordona - Charlton Heston, obecnie czonek Natio
nal Rifle Association. Aktualnie istniej plany wzniesienia na Tra
falgar Square, gdzie stoi kolumna Admiraa Nelsona, ponad dwu
metrowego pomnika Nelsona Mandeli.
Rwnie i we Francji zagocili nowi ikonoklaci. Gdy w 1996
roku rzd prbowa zorganizowa obchody sto pidziesitej
rocznicy chrztu Klodwiga, krla Frankw, socjalici, komunici
i wszystkie partie lewicy - poowa Francji - zaprotestoway prze
ciwko jakiemukolwiek upamitnieniu daty, kiedy to Francja staa
si chrzecijask.96
C O MWI NAM powysze przykady? Ano to, e ci, ktrzy
gono gosz pochwa rnorodnoci, czsto sami jej nie prakty
kuj, i e tych, ktrzy potpiaj nietolerancj, niejednokrotnie
mona znale w szeregach osb najbardziej nietolerancyjnych.
Podobnie jak Talibowie, ktrzy zniszczyli wielkie posgi Buddy
w Bamiyan, nasza rewolucja kulturowa zamierza zniszczy wszyst
kie flagi i pomniki starej Ameryki, ktr si brzydzi. I nie chce sy
sze adnych apelacji. To, czy dany stan ma ch uhonorowa dok
tora Kinga czy Roberta E. Lee, powinno by decyzj jego
mieszkacw. Nie powinno si pitnowa adnego stanu za to, e
chce uhonorowa ktrego z nich, obydwu, lub adnego. Lecz wa
nie to jest nie do przyjcia. Nieokazywanie honorw Kingowi jest
dzisiaj niewybaczalne. Gdy Arizona zagosowaa, e nie chce mie
wita zwizanego z Kingiem, zagroono jej odebraniem mi
strzostw rozgrywek futbolu amerykaskiego (Super Bowl), bojko
tami wszelkich zjazdw oraz zgromieniem przez krajow pras97.
Nacisk i szykany byy nie do zniesienia i ostatecznie Arizona
odrzucia wyniki gosowania swych mieszkacw i ustanowia to
wito. Dopiero wtedy pozwolono jej wej z powrotem do Unii.
96 Otto Scott, The War Against the Past. Compass, 1 padziernika 2000, s. 11.
97 Super Bowl Closer After Arizona Vote. USA Today, 5 listopada 1992, s. 1C.

226

Rozdzia VII

CYTADELA w Poudniowej Karolinie, jedna z dwch uczelni


z mskim korpusem kadetw ze 150-letni tradycj, bya celem
wielokrotnych, pozbawionych podstaw prawnych interwencji s
dowych, zmierzajcych do tego, by szkoa zacza przyjmowa
kobiety. Cytadela chciaa zachowa sw tradycj. Kobiety Cyta
deli - ony siostry, matki, crki absolwentw - wszystkie chciay
zachowa tradycj, podobnie jak sam stan Poudniowa Karolina.
Ale to, czego chc ludzie nie ma ju znaczenia w Ameryce. Sd fe
deralny nakaza Cytadeli przyjmowanie kobiet do korpusw ka
detw.
W naszym, Orwellowskim wiecie nowomowy, rnorodno
oznacza konformizm. W imi rnorodnoci kada szkoa woj
skowa musi wyglda podobnie. adna nie z nich moe przyjmo
wa wycznie mczyzn, nawet, jeli tak chc waciciele szkoy.
Czy to jest wolno? Czy to jest demokracja? Nie. Orwell mia
racj: Rewolucj robi si... eby ustanowi dyktatur.98 Rewolucja
Francuska, Rosyjska, Maoistyczna, Rewolucja Czerwonych Kmerw i Rewolucja Talibw detronizoway starych bogw i bezcze
ciy ich witynie. Tak samo rzecz ma si z nasz rewolucj kul
turow. Nie moe znie rnicy zda. Senator McCain dopiero
po tym, jak przeprosi za to, e nie potpi sztandaru Konfedera
cji, powiewajcego nad budynkiem Kapitolu Poudniowej Karoli
ny i przyzna si do oportunizmu i saboci, zosta przywrcony
do ask rewolucji.
NOWA H ISTO RIA
Kade dziecko w Ameryce powinno zna histori swego kra
ju. Gdy tylko otworzy usta, powinno poznawa histori swego
kraju; powinno sepleni pochwal wolnoci i tych znakomitych
bohaterw i mw stanu, ktrzy z myl o nich przeprowadzili
rewolucj.99 Tak powiedzia Noah Webster. Tak kiedy wierzyli
98 Orwell, op.cit.s. 217.
99 Wilbert Bryant, Secretary of Education, The Necessity of Civic Education,
Speech to South Brunswick High School, Southport, North Carolina, 10 listo
pada, 1998. http://www.seced.state.va.us/speechfiles/vetspch-web.htm

Wojna przeciwko przeszoci

227

my. Ale rewolucja kulturowa ruguje histori z tych znakomitych


bohaterw i mw stanu ze szk publicznych eby przygotowa
nowy program nauczania, ktry oddzieli dzieci od rodzicw
w kwestii przekona, ktry odetnie dzieci od ich dziedzictwa.
Soenicyn powiedzia: Zby zniszczy nard trzeba wpierw pod
ci jego korzenie.100 eby stworzy nowy nard, agenci naszej
rewolucji kulturowej musz najpierw stworzy now histori i ta
ki wanie projekt znajduje si ju w zaawansowanej fazie.
W 1992 roku Uniwersytet Los Angeles otrzyma dwa miliony
dolarw od National Endowment for the Humanities i od Mini
sterstwa Edukacji USA na rozwinicie nowych Standardw H i
storii Narodowej, ktre znalazyby swe miejsce wydawnictwach
zawierajcych pomocnicze teksty do nauki historii dla dzieci od
pitej do dwunastej klasy.101 W 1997 roku UCLA zakoczy zle
cenie. Podrczniki do nauki historii, z ktrych maj korzysta
amerykaskie dzieci ksztacone w szkoach publicznych
Nie wspominaj o Samuelu Adamsie, Paulu Revere, Thoma
sie Edisonie, Aleksandrze Grahamie Bell czy o braciach Wright.
Zawieraj siedemnacie odniesie do Ku Klux Klanu i dzie
wi do Senatora Josepha R. McCarthyego.
O Harriet Tubman wspominaj sze razy, a pomijaj mil
czeniem posta Roberta E. Lee.
Zalecono w nich zwrcenie specjalnej uwagi na daty zaoe
nia Sierra Club i Narodowej Organizacji Kobiet (National Orga
nization for Women).
Zawieraj zalecenia nauczania o zdrajcy Algerze Hissie
i straconych sowieckich szpiegach Juliuszu i Ethel Rosenbergach,
ktrzy przekazali Stalinowi tajemnic bomby atomowej, zachca
jc nauczycieli, aby swobodnie nauczali o tych faktach, interpre
tujc je w dowolny sposb.
Nie wspominaj o Konwencji Konstytucyjnej.
100 Scott, The Shape o f Events, op. cit.
101 Hugh Dellios, Battle over History May Itself Prove Historic. Chicago Tri
bune, 30 padziernika 1994, s. 1.

228

Rozdzia VII

Nie opisuj prezydentury Georgea Washingtona, podobnie


jak jego Poegnalnych Przemwie (Farewell Address). Zamiast
tego, uczniowie maj skonstruowa dialog pomidzy indiaskim
przywdc Jerzym Waszyngtonem, ktry miaby miejsce pod koniec

Wojny o Niepodlego Stanw Zjednoczonych.


Nie ma ani sowa o ldowaniu Amerykanw na Ksiycu
w 1969 roku, ale pochwalono ZSSR za jego wielki wkad w eks
ploracj kosmosu.
Jedynym kongresmenem, o ktrym wspominaj jest Prze
wodniczcy Izby Tip O Neil, cytowany za nazwanie prezyden
ta Reagana chearleaderem samolubstwa.
Zachcaj nauczycieli, eby zachcali uczniw do przepro
wadzenia fikcyjnego procesu Johna D. Rockefellera ze Standard
Oil.
Polecaj uczniom analiz osigni i wspaniaoci dworu
Mansa Musa, obyczajw spoecznych i bogactwa krlestwa Mali,
a take studiowanie azteckich umiejtnoci, systemu pracy i archi
tektury. Oczywicie, ani sowa o starym, widowiskowym azteckim
zwyczaju skadania ofiar z ludzi.
Czy owe National History Standards spuszczono w toalecie , jak
poleca Rush Limbaugh? Nic na to nie wskazuje. W grudniu 2000
roku Washington Post pisa o nowych Standardach Nauczania
Historii stanu Wirginia.102 Ju w pierwszej klasie uczniowie zoba
cz, e tyle samo czasu powica si Pocahontas, co kapitanowi
Johnowi Smithowi. Wprowadzajc modsze dzieci w temat Woj
ny Secesyjnej , nauczyciele pominli nazwiska Lee i Jacksona.
W trzeciej klasie uczniowie bd si uczy o wysoce rozwinitym
zachodnioafrykaskim krlestwie Mali naszego starego znajomego
Mansa Musy. Naley pooy nacisk na konfucjanizm i cywiliza
cj doliny Indusu. Kogo i co wywalono, by zrobi miejsce dla
Konfucjusza ? Paul Revere, Davy Crockett, Booker T. Washing102
Vaishali Honawar, Early Grades to Simplify3 History; Keller; Pocahontas
Replace Southern Generals in Lessons. Washington Times, December 31, 2000,
s. A10.

Wojna przeciwko przeszoci

229

ton, John Paul Jones, wito Dzikczynienia, Pielgrzymi, Dzie


Niepodlegoci i m stanu zWirginii, Harry E Byrd, senior.
W O JN A z przeszoci Ameryki i ogupianie amerykaskich
dzieci - eby oprni ich umysy z tradycji, a zrobi miejsce na
wlanie do nich nowej historii - odnosz sukces. W ostatnim prze
gldzie wiedzy uczniw, 556 studentom z pidziesiciu piciu
najlepszych college"w uniwersytetw kraju koczcym studia,
zadano trzydzieci cztery pytania z zakresu objtego programem
nauczania historii w szkoach wyszych. Czterech na piciu obla
o.103 Tylko jedna trzecia studentw potrafia poda nazwisko
amerykaskiego generaa walczcego pod Yorktown. Tylko 23
procent wskazao Madisona jako gwnego autora Konstytucji.
Tylko 22 procent powizao sowa rzdy narodu, przez nard i dla
narodu z Przemwieniami Gettysburskimi Lincolna. Dobra wia
domo: 98 procent znao rapera Snoop Doggy Dog i 99 procent
rozpoznao Beavisa i Buttheada.104
Nie moemy uciec od historii, powiedzia Lincoln. Ale dziki
naszej rewolucji kulturowej by moe udao si to wanie Poko
leniu X.
Dziesi lat temu Jesse Jackson poprowadzi filiersk parad
w campusie Palo Alto w Stanford, piewajc: Hey, hey, ho, ho, We

stern culture's got to go (Hej, hej, ho, ho, zachodnia kultura musi
odejs'c).105 W obliczu tak przekonywujcego argumentu, Stanford
zastpi seminarium nt. cywilizacji Zachodu nowym seminarium
pn. Kultura, idee i wartoci.106 Dzisiaj adna z pidziesiciu
piciu elitarnych uczelni, ocenionych tak przez News and World
Report, nie wymaga od swych studentw zaliczenia kursu z za
kresu historii Ameryki jako warunku ukoczenia studiw.107
103 Scott Veale, History 101: Snoop Doggy Roosevelt. New York Times, 2 lipca 2000, s. 7.
104 Ibid.
105 Phil Kent, The Tragic Decline of U.S. College Education. Augusta Chro
nicle, 7 kwietnia 1996, s. A4.
106 Ibid.

230

Rozdzia VII

Dyskusja o programie nauczania - pisze Doktor Schlesinger to dyskusja o tym, co znaczy by Amerykaninem. Na szali osta
tecznie znajduje si przyszo Ameryki55.107108 Lecz jaka bdzie
przyszo Ameryki, gdy decyduje o niej pokolenie niewiadome
amerykaskiej historii i cierpice na kulturowego Alzheimera?
Mniej wicej w czasie, gdy upowszechniono wspomniane stan
dardy UCLA, w Smithsonian Institute przygotowa wystaw
z okazji pidziesitej rocznicy zwycistwa w II Wojnie wiato
wej. Wystawa ta, ktra prezentowaa kokpit Enola Gay55, samo
lotu B-29, ktry zrzuci bomb na Hiroshim, spowodowaa wy
buch gniewu ze strony weteranw oraz publicznoci za
przedstawienie amerykaskiej wojny na Pacyfiku jako rasistow
skiej. Publicysta John Leo z U.S. News55 skorzysta z okazji e
by odwiedzi inne muzeum uczce turystw i dzieci szkolne
0 przeszoci Ameryki. W Muzeum Historii Ameryki Leo odkry,
e wystawa Wiedza w yciu Ameryki55 jest lekcewacym , poli
tycznie obcionym spojrzeniem na amerykask nauk , koncentru

jcym si ograniczenie jedynie na niepowodzeniach i zagroeniach:


DDT, Three Mile Island , dziurze ozonowej, kwanych deszczach,
katastrofie Challengera55, Love Canal.109 W Muzeum Lotnictwa
1 Lotw Kosmicznych (Air and Space Museum) znalaz oskaro
nego55: samolot, ktry okrelono mianem wynalazku, ktrego
podstawowym zadaniem miao by dokonywanie masowych rze
zi. Leo odkry jednoczenie, e japoscy piloci-kamikadze,
ktrzy zdziesitkowali amerykask flot wojenn i zabili tysice
Amerykanw, zostali odmalowani tu jako bohaterowie przestwo
rzy. Dzieci Gramsciego zawadny muzeami Ameryki.
Powieciopisarz Tom Wolfe jako jeden z nielicznych zauway
zadziwiajcy fakt braku uczczenia Pierwszego Amerykaskie
107 Andrea Billups, History a Mystery to Collegians. Washington Times, 21 lu
tego 2000, s. A3.
108 Arthur Schlesinger, Jr., Speaking Up. Los Angeles Times, 7 lutegol992,
s. B2.
109 John Leo, The National Museums of PC. U.S. News & World Report ,
10 padziernika 1994, s. 21.

Wojna przeciwko przeszoci

231

go Stulecia i to przededniu jego koca, 31 grudnia 1999.


W przededniu nowego tysiclecia pisa:
Gdzie byem? Na zej stronie? Na zym kanale?... Czy chociaby jeden
wyksztacony czowiek zauway, e wanie skoczy si Pierwszy Amery
kaski Wiek i zaczyna Drugi ?
Czy jakikolwiek bard napisa z tej okazji dla Ameryki, narodu, ktry
w dopiero co zakoczonym stuleciu pokona dwa barbarzyskie, nacjonali
styczne braterstwa, niemieckich nazistw i rosyjskich komunistw, dwie
hordy drapienikw w sposb metodyczny polujce na niewolnikw, w po
rwnaniu z ktrymi Hunowie i Madziarowie wygldaj jak niewinitka,
hymn rwnie potny co Rule Britania, Jamesa Thomsona ? (Rzd Bry
tanio! Brytanio rzd falami! Brytyjczycy nigdy nie bd niewolnikami)
Czy ktrakolwiek z amerykaskich osobistoci sieci telewizyjnych zajkna
si choby sowem o tym, e Zoty Jubileusz Krlowej Wiktorii mia miejsce
w roku 1897 ?
Miaem wraenie, e jedno amerykaskie stulecie wtoczyo si w drugie
z ca pomp nalen przesuniciu si po podkadce komputerowej my
szki. Wielki triumf Ameryki zainspirowa cay patriotyzm i dum ... ca t
tsknot za chwa i imperium... a tymczasem jubileuszowe obchody i orkie
str grajc marsze wojskowe zastpio kliknicie mysz.110

Kto z dum patrzy wstecz na to wszystko, co osigna Ame


ryka w zakoczonym wanie stuleciu? Pord tych wszystkich
uroczystoci od Londynu po Nowy Jork, Tokio i Pekin, kto
zwrci uwag na Czowieka, ktry urodzi si dwa tysice lat
wczeniej? Prawie nikt. Dzi, u progu nowego milenium, Amery
kanie yj w kraju, ktrego cywilizacja, kultura i ycie publiczne
zabrny dostatecznie daleko na drodze do dechrystianizacji.
110 Tom Wolfe, The Tyranny of Theory, Guardian, 8 lipca 2000, s. 1.

Rozdzia V III

&

Dechrystianizacja Ameryki
Z rumiecem na obliczu religia osania swe wite ognie,
I i nie zwraca uwagi na to, ze ganie Moralno12
- Alexander Pope
Lud bez religii zrozumie w kocu, e nie mapo co y?
- T. S. Eliot, 1939r.

W Pierwszej Wojnie wiatowej katolicka Francja walczya z ka


tolick Austri a protestanckie Niemcy walczyy z protestanck
Angli. Dziewi milionw chrzecijaskich onierzy poszo na
mier. Jednak tylko prawosawna Rosja ulega rewolucji komuni
stycznej i by to bardziej zamach stanu ni masowe nawrcenie na
ideologi komunistyczn. Gramsci wysun wniosek, e dwa ty
sice lat chrzecijastwa zabezpieczyo dusz zachodniego czo
wieka przed przenikaniem marksizmu, wic zanim Zachd zosta
nie zdobyty, trzeba wpierw wyrwa z korzeniami jego wiar. Ale
jak to zrobi?
Odpowied Gramsciego bya jednoznaczna - konieczny jest
dugi przemarsz przez instytucje. Marksici musz wsppraco
wa z innymi postpowcami w celu przechwycenia instytucji
ksztatujcych dusze modych ludzi: szk, uczelni, filmu, muzy
ki, sztuki i nowych mass mediw , ktre pozbawione jakiejkolwiek
cenzury, wkroczyy do kadego domu - czyli radio, a ju po
1 The Oxford Dictionary of Quotations. Oxford University Press, London
1966 wyd.II,s.381.
2 Russell Kirk, Eliot and His Age. Sugden, Peru, 111. 1971, s. 390.

Dechrystianizacja Ameryki

233

mierci Gramsciego - telewizji. Gdy instytucje kulturalne zostay


ju zdobyte, zjednoczona lewica moga rozpocz dechrystianizacj Zachodu. Kilka generacji pniej zostao to osignite,
wskutek czego Zachd nie jest ju Zachodem, ale cakiem inn
cywilizacj. Za kontrolowaniem spoeczestwa za pomoc kultu
ry, nieuchronnie nadejdzie kontrola nad caym pastwem.
Ale gdy na Zachodzie zaczo umiera chrzecijastwo, okaza
o si na dodatek, e ludzie Zachodu przestali mie dzieci. A prze
cie pomidzy wiar religijn i du rodzin zachodzi oczywista
korelacja. Im bardziej ludzie s poboni - niezalenie od tego czy
s to chrzecijanie, muzumanie czy ydzi - tym wyszy wska
nik urodze. W dzielnicy New Square w Nowym Jorku,
w pierwszej spoecznoci na gruncie amerykaskim, skadajcej
si wycznie z ortodoksyjnych ydw, statystyczna rodzina ma
przecitnie dziesicioro dzieci.3 W Kostromie w Rosji, Wadimir
Aleksiejew, ojciec szesnaciorga dzieci i jego ciarna ona maj
dom peen ikon. Nawet zanim bylimy wierzcy - powiedzia
Aleksiejew w wywiadzie dla Asociated Press znajdowalimy
w tym znaczenie i sens.4 W baptystycznym stanie, jakim jest Te
ksas, wskanik urodze wrd biaych jest wyszy ni pord bia
ych sybarytw z Kalifornii. Gdziekolwiek zatriumfuje sekularyzm, populacja zaczyna si kurczy i w kocu wymiera.
W 1999 roku, papie Jan Pawe II zwoa Europejski Synod Bi
skupw by sprawdzi puls wiary na Starym Kontynencie. Wieci
nie byy dobre. Jak raportowali biskupi, sekularyzacja zatruwa
wielk grup chrzecijan w Europie. Istnieje ogromne ryzyko dechrystianizacji i poganizacji Kontynentu5 Mniej ni 10 procent
modych Belgw, Niemcw i Francuzw uczszcza do kocioa
regularnie. W adnym z gwnych miast pnocno-zachodniej
Europy nie ma nawet poowy ochrzczonych noworodkw.
3 Lawrence Auster, Scam Artists or Victims ? The Hasidic Defendants o f New
Square. NewsMax.com, 31 stycznia 2001, s. 1.
4 Sarah Karush, Couple with 16 Kids, and Counting, Defies Russia's Population
Trend. Associated Press, 28 kwietnia 2001.
5 Peter Ford, Churches on Wane in Europe. Christian Science Monitor, 25 pa
dziernika 1999, s. 1.

234

Rozdzia VIII

W 1999 r. sonda Newsweeka wykaza, e 39 procent Fran


cuzw nie wyznaje adnej religii, a tylko 56 procent Anglikw
wierzy w osobowego Boga.6 We Woszech tylko 15 procent bada
nych uczszczao na niedzieln msz, a w Czechach udzia w nie
dzielnej mszy siga ledwie 3 procent.7 Tworzymy pierwsz w histo
rii ludzkoci cywilizacj ateistyczn, powiedzia prezydent Czech
Vaclav Havel 8. Havel komentuje dalej:
Czy caa natura naszej obecnej cywilizacji ze swoj krtkowzrocznoci,
ze swym dumnym naciskiem na indywidualizm jednostki ludzkiej ... i ze
swoj bezgraniczn wiar w zdolno ludzkoci do objcia racjonalnym po
znaniem tego, co uniwersalne i - czy to wszystko nie jest jedynie naturaln
manifestacj prostego zjawiska, ktre, mwic prosto, oznacza zanik wiary
w Boga?9

Lecz podczas gdy w Europie rodzi si owa nowa ateistyczna cy


wilizacja , ludzie, potrzebni dla jej utrzymania zaczynaj wymie
ra. Wyglda to na elazne prawo: trzeba zabi wiar narodu, a lu
dzie przestan si rozmnaa. Wtedy wkrocz obce wojska bd
armie imigrantw i wypeni powsta pustk. Dechrystianizujc
Ameryk rewolucja kulturowa znalaza rodek antykoncepcyjny
rwnie efektywny jak maa piguka doktora Rocka. Jak to moli
we, e nard tak kocielny jak Ameryka i tak przesiknity tra
dycyjnym chrzecijastwem jak USA w latach 50-tych, pozwala
sobie na jawn dechrystianizacj, i to prawie bez walki?
AMERYKA jest krajem chrzecijaskim, gosi synne stwier
dzenie gubernatora Kirka Fordice'a z 1992 r.10 Jeszcze zanim
zdy usi, gubernator Missisipi zosta okrzyknity nietoleran6 Has Christianity Lost Its Identity in Europef Classical Christian News, 8
padziernika 1999. http://www.prayerbook.ca/pblam699.htm
7 Ibid.
8 Nadia Rybarova, Czech President Vaclav Havel: Man May Have Lost God.
Associated Press, 4 wrzenia 1997.
9 Ibid.
10 Larry Witham, Christian Nation3Now Fighting Words; Fordice Fumbles in
PC Territory. Washington Times, 23 listopada 1992, s. A l.

Dechrystianizacja Ameryki

235

cyjnym bigotem, za to, e nie uy w tej wypowiedzi sowa judeo-chrzecijaskim. Ale - jak pisze Gary DeMar w Ameri
cas Christian History: The Untold Story - gubernator mia ra
cj, jeli chodzi o pocztki Ameryki i 250 lat jej istnienia.
Wczesne osadnictwo w Ameryce byo przedsiwziciem prote
stantw. ydzi i katolicy byli tylko malekimi grupami mniejszo
ciowymi. Gdy w latach 40-tych autor uczszcza do przyparafialnej szkoy, zakonnice z dum mwiy, e jednym spord
pidziesiciu siedmiu mczyzn podpisujcych Deklaracj Nie
podlegoci by katolik - Charles Carroll z Carrollton w Maryland.
W Pierwszym Statucie Wirginii (First Charter of Virginia) zde
klarowanym celem kolonizatorw byo rozprzestrzenienie religii chrzecijaskiej wrd ludzi yjcych jeszcze w ciemnoci
i poaowania godnej niewiedzy, jeli chodzi o prawdziw znajo
mo Boga i Jego i tego, jak oddawa Mu cze. W imi Boe,
Amen - tak brzmi pierwsze sowa deklaracji Pielgrzymw
z Mayflower, a dalej: z aski Boej... podjwszy si na chwa
Boga szerzenia wiary chrzecijaskiej.... W Fundamental Orders
of Connecticut z 1639 roku, zebrani deklarowali: Sowo Boe
wymaga, e aby zachowa pokj i jedno ludzi, powinno si po
woa dbajcy o porzdek i przyzwoity rzd.. .ustanowiony z wo
li Boej...w celu zabezpieczenia wolnoci i czystoci Ewangelii Pa
na naszego Jezusa Chrystusa.11
Odwoujc si do tej historii podczas uroczystego niadania
zorganizowanego przez Midzynarodow Rad Chrzecijaskich
Przywdcw (International Council of Chistian Leadership)
w 1954 roku, Pierwszy Sdzia Sdu Najwyszego, Earl Warren,
powiedzia:
Wierz, e nie mona odczyta historii naszego kraju bez zdania sobie
sprawy, e Dobra Nowina i duch Zbawiciela od pocztku byy naszymi prze
wodnikami. ... Czy patrzymy na pierwszy Statut Virginii... czy Statut Nowej
Anglii, Zatoki Massachusetts... czy the Fundamental Orders of Connecticut
11
Gary DeMar, America's Christian History: The Untold Story. American Vi
sion, Atlanta 1995, s. 51-58.

236

Rozdzia VIII

- wszdzie widoczna jest ta sama prawda: jest to chrzecijaski kraj,


w ktrym rzdz chrzecijaskie zasady.12

DeMar mwi tu o prawdzie, ktrej nie da si obali. Sto lat


przed gubernatorem Kirkiem Fordice, w r. 1892 Sd Najwyszy
USA zadeklarowa: To jest chrzecijaski nard13. Ameryka
narodzia si jako kraj chrzecijaski, aby stanowi przykad od
dania zasadom sprawiedliwoci, wywodzcym si z objawie Pi
sma witego14, powiedzia w r. 1911 gubernator New Jersey,
Woodrow Wilson, za w r. 1931 sdzia George Sutherland po
twierdzi opini Sdu Najwyszego z 1892 r., nazywajc Amery
kanw narodem chrzecijaskim15.
W Zatoce Placentia, gdzie razem z Winstonem Churchillem
podpisywali Kart Atlantyck, F.D Roosevelt oznajmi, e Amery
ka zostaa ufundowana na zasadach chrzecijaskich i osobicie
przewodniczy amerykaskim i brytyjskim marynarzom w odpie
waniu hymnu Naprzd chrzecijascy onierze16. W roku 1947,
w licie do papiea Piusa XII-go, Harry Truman stwierdzi: To jest
nard chrzecijaski17. W orzeczeniu Sdu Najwyszego z 1951
roku, sdzia William Douglas napisa: Jestemy ludmi religijnymi
a nasze instytucje zakadaj istnienie Najwyszej Istoty18. Jimmy
Carter dodaje: Spoczywa na nas odpowiedzialno za to, bymy
prbowali tak ksztatowa nasze rzdy, by stanowiy one odbicie
woli Boej19. Reakcja na wystpienie gubernatora Fordice' a - bru
talna, gwatowna i wroga - mwi nam wicej na temat naszych elit
kulturalnych ni na temat przekona naszej Milczcej Wikszoci.
Rewolucja kulturowa na nowo pisze histori i zamieniajc prawd
historyczn na czcze wymysy i dowodzc, e Ameryka nigdy nie
12 Ibid., s. 1.
13 Ibid., s. 12,
14 Ibid., s. 3.
15 Ibid., s.ll
16 Ibid., s. 2.
17 Ibid.
18 Ibid., s.ll
19 Ibid.,s.3

Dechrystianizacja Ameryki

237

bya krajem chrzecijaskim i e tylko bigoci pokroju gubernatora


Fordiceva upieraj si przy tego typu twierdzeniach. Jeli za cho
dzi o wypowied Cartera dotyczc tego, i Spoczywa na nas od
powiedzialno za to, bymy prbowali tak ksztatowa nasze rz
dy, by stanowiy one odbicie woli Boej, to wedug wykadni Sdu
Najwyszego, zabrania tego Pierwsza Poprawka. Jeli chcesz pra
wnie zmieni ksztat amerykaskiego spoeczestwa, mwi Sd,
moesz kierowa si lektur ksiek Karola Marksa, Rachel Carson, Betty Friedan i Ala Gorea, ale nie ksig napisanych przez
ewangelistw Mateusza, Marka, ukasza czy Jana.
JA K ZOSTAA zdechrystianizowana Ameryka? Odpowied
brzmi: dziki tyranii i zaskakujco znikomym oporze ze strony
ludzi, ktrych przodkowie zaliczaj si do najzacieklej szych w hi
storii wrogw rzdw niedemokratycznych.
P wieku temu Sdem Najwyszym zawadnli ideolodzy,
ktrzy zrozumieli, e wykorzystujc sw wadze, mog w sposb
zasadniczy zmieni charakter spoeczestwa. Korzystajc z klau
zuli zawartej w Czternastej Poprawce, Sd Najwyszy uzurpuje
sobie prawo do narzucenia na poszczeglne stany tych restryk
cji, ktre Konstytucja narzucia na Kongres. W tym momencie
Dziesita Poprawka stracia racje bytu a poszczeglne stany Unii
stay si prowincjami zalenymi od Sdu Najwyszego.
Poniewa Pierwsza Poprawka zabraniaa Kongresowi ustana
wiania jakiegokolwiek prawa uwzgldniajcego opowiadanie si za
okrelon religi i daa od Kongresu uznawania wolnego wyzna
wania wiary, Sd Najwyszy zmieni interpretacj tych sw tak,
aby przede wszystkim uzasadniay one uderzenie w chrzecija
stwo. Bibli, wszystkie chrzecijaskie ksiki, krzye, symbole,
uroczystoci i obchody wit chrzecijaskich miay znikn ze
szk oraz miejsc publicznych. Odeszli Adam i Ewa, wkroczyo
Pieather ma dwie mamy. Odeszy obrazy Chrystusa wstpuj
cego do Nieba, w zamian pojawiy si obrazy ukazujce czekok
sztatnych przechodzcych w Homo erectus. Odesza Wielkanoc,
nadszed Dzie Ziemi. Odeszo biblijne nauczanie o niemoralnej

236

Rozdzia VIII

- wszdzie widoczna jest ta sama prawda: jest to chrzecijaski kraj,


w ktrym rzdz chrzecijaskie zasady.12

DeMar mwi tu o prawdzie, ktrej nie da si obali. Sto lat


przed gubernatorem Kirkiem Fordice, w r. 1892 Sd Najwyszy
USA zadeklarowa: To jest chrzecijaski nard13. Ameryka
narodzia si jako kraj chrzecijaski, aby stanowi przykad od
dania zasadom sprawiedliwoci, wywodzcym si z objawie Pi
sma witego14, powiedzia w r. 1911 gubernator New Jersey,
Woodrow Wilson, za w r. 1931 sdzia George Sutherland po
twierdzi opini Sdu Najwyszego z 1892 r., nazywajc Amery
kanw narodem chrzecijaskim15.
W Zatoce Placentia, gdzie razem z Winstonem Churchillem
podpisywali Kart Atlantyck, F.D Roosevelt oznajmi, e Amery
ka zostaa ufundowana na zasadach chrzecijaskich i osobicie
przewodniczy amerykaskim i brytyjskim marynarzom w odpie
waniu hymnu Naprzd chrzecijascy onierze16. W roku 1947,
w licie do papiea Piusa XII-go, Harry Truman stwierdzi: To jest
nard chrzecijaski17. W orzeczeniu Sdu Najwyszego z 1951
roku, sdzia William Douglas napisa: Jestemy ludmi religijnymi
a nasze instytucje zakadaj istnienie Najwyszej Istoty18. Jimmy
Carter dodaje: Spoczywa na nas odpowiedzialno za to, bymy
prbowali tak ksztatowa nasze rzdy, by stanowiy one odbicie
woli Boej19. Reakcja na wystpienie gubernatora Fordice" a - bru
talna, gwatowna i wroga - mwi nam wicej na temat naszych elit
kulturalnych ni na temat przekona naszej Milczcej Wikszoci.
Rewolucja kulturowa na nowo pisze histori i zamieniajc prawd
historyczn na czcze wymysy i dowodzc, e Ameryka nigdy nie
12 Ibid., s. 1.
13 Ibid., s. 12.
14 Ibid., s. 3.
15 Ibid., s.ll
16 Ibid., s. 2.
17 Ibid.
18 Ibid., s.l 1
19 Ibid.,s.3

Dechrystianizacja Ameryki

237

bya krajem chrzecijaskim i e tylko bigoci pokroju gubernatora


Fordiceva upieraj si przy tego typu twierdzeniach. Jeli za cho
dzi o wypowied Cartera dotyczc tego, i Spoczywa na nas od
powiedzialno za to, bymy prbowali tak ksztatowa nasze rz
dy, by stanowiy one odbicie woli Boej55, to wedug wykadni Sdu
Najwyszego, zabrania tego Pierwsza Poprawka. Jeli chcesz pra
wnie zmieni ksztat amerykaskiego spoeczestwa, mwi Sd,
moesz kierowa si lektur ksiek Karola Marksa, Rachel Carson, Betty Friedan i Ala Gore5a, ale nie ksig napisanych przez
ewangelistw Mateusza, Marka, ukasza czy Jana.
JA K ZOSTAA zdechrystianizowana Ameryka? Odpowied
brzmi: dziki tyranii i zaskakujco znikomym oporze ze strony
ludzi, ktrych przodkowie zaliczaj si do najzacieklejszych w hi
storii wrogw rzdw niedemokratycznych.
P wieku temu Sdem Najwyszym zawadnli ideolodzy,
ktrzy zrozumieli, e wykorzystujc sw wadze, mog w sposb
zasadniczy zmieni charakter spoeczestwa. Korzystajc z klau
zuli zawartej w Czternastej Poprawce, Sd Najwyszy uzurpuje
sobie prawo do narzucenia na poszczeglne stany tych restryk
cji, ktre Konstytucja narzucia na Kongres. W tym momencie
Dziesita Poprawka stracia racje bytu a poszczeglne stany Unii
stay si prowincjami zalenymi od Sdu Najwyszego.
Poniewa Pierwsza Poprawka zabraniaa Kongresowi ustana
wiania jakiegokolwiek prawa uwzgldniajcego opowiadanie si za
okrelon religi i daa od Kongresu uznawania wolnego wyzna
wania wiary, Sd Najwyszy zmieni interpretacj tych sw tak,
aby przede wszystkim uzasadniay one uderzenie w chrzecija
stwo. Bibli, wszystkie chrzecijaskie ksiki, krzye, symbole,
uroczystoci i obchody wit chrzecijaskich miay znikn ze
szk oraz miejsc publicznych. Odeszli Adam i Ewa, wkroczyo
Fieather ma dwie mamy55. Odeszy obrazy Chrystusa wstpuj
cego do Nieba, w zamian pojawiy si obrazy ukazujce czekok
sztatnych przechodzcych w Homo erectus. Odesza Wielkanoc,
nadszed Dzie Ziemi. Odeszo biblijne nauczanie o niemoralnej

238

Rozdzia VIII

istocie homoseksualizmu, wkroczyli homoseksualici nauczajcy


o niemoralnoci tzw. homofobii. Odeszy Przykazania, wkro
czyy prezerwatywy.20
Przez ostatnie pidziesit lat Sd Najwyszy dokonuje prawie
nieprzerwanego ataku na wiar naszych ojcw. W 1948 roku za
broniono w szkoach publicznych dobrowolnego nauczania religii. W roku 1962 zakazano publicznej modlitwy w klasach. W ro
ku 1963 dobrowolne codzienne czytanie Biblii (w szkoach przyp. tum.) zostao uznane za niezgodne z Konstytucj. W 1980
roku prawo stanu Kentucky, nawoujce do zawieszania na cia
nach klas Dziesiciorga Przykaza zostao obalone, poniewa
Dekalog nie suy celom wieckim. W 1985 roku w Alabamie
chwila skupienia przed rozpoczciem szkolnych zaj, zostaa
uznana za niezgodn z Konstytucj. W 1989 roku Sd Najwyszy
zarzdzi usunicie sceny Narodzin Chrystusa (szopki) z terenu
nalecego do Sdu Hrabstwa Alegheny, niedaleko Pittsburgha.
W 1992 roku zostay zakazane wszelkie modlitwy podczas cere
monii wrczania wiadectw maturalnych. W 2000 roku zabronio
no uczniom szk rednich modlenia si przez megafony podczas
rozgrywek uczelnianych.
Spdziwszy trzy dekady za stoem sdziowskim , Przewodni
czcy Sdu Najwyszego, Rehnquist, do ju si nasucha, wic
w kocu zdoby si na nieco kliw wypowied. Ta decyzja Sdu
Najwyszego, mwi Rehnquist:
jest najeona wrogoci do wszystkiego, co w yciu publicznym ma charak
ter religijny... Ani samo stanowisko, ani ton, w jakim zostao wyraone, nie
s wierne znaczeniu Klauzuli Zaoycielskiej (Establishment Clause); do
przypomnie, e sam George Washington, na danie tego samego Kongre
su, ktry wyda Bill of Rights 21 ustanowi Dzie publicznego dzikczynie
nia i modlitwy, aby z obchodzono go z wdzicznym sercem, pamitajc, jak
wiele widocznych ask otrzymalimy od Wszechmogcego Boga.22
2C Gra sw Commandments - przykazania i condoms - kondomy
(przyp. tum.)
21 Karta Praw Obywatelskich.
22 Excerpts from Supreme Court Opinions on Prayer. New York Times, 20
czerwca 2000, s. A22.

Dechrystianizacja Ameryki

239

Naladownictwo jest najszczersz form pochlebstwa. Czujc,


e chrzecijastwo jest na wylocie, sdy niszego szczebla sta
ray si przecign Sd Najwyszy. W 1996 roku Dziewity O b
wd Sdowy wyda decyzj, e wielki krzy, wzniesiony jako po
mnik upamitniajcy ofiary wojny w publicznym parku
w Eugenie, stan Oregon, stanowi pogwacenie Konstytucji.
W 1999 r. Szsty Obwd Sdowy zakaza Kuratorium Owiaty
z Cleveland rozpoczynania spotka modlitw, pomimo, e sam
Kongres robi to codziennie. Jedenasty Obwd zakaza wszelkich
inwokacji, modlitw czy bogosawiestw na uroczystociach roz
dania wiadectw maturalnych.
Od 1995 roku Ohio miao jako swoje stanowe motto: Z B o
giem wszystko jest moliwe. Byo ono uywane na dokumentach
stanowych, formularzach podatkowych i widnieje na tablicy
z brzu, usytuowanej na chodniku przy wejciu do urzdu stano
wego. W 2000 roku komisja Szstego Obwodu zoona z trzech
sdziw zarzdzia usuniecie motta. Dlaczego? Bo sowa te po
chodz z Nowego Testamentu. Co gorsza, s to sowa Chrystusa.
Gdyby stan Ohio przyj jako swoje motto wypowied Nietschego Bg umar czy cytat z Braci Karamazow Dostojewskiego,
stwierdzajcy, e skoro Bg umar, wszystko jest dozwolone ,
w ogle nie byoby sprawy.
Szokujcy rocker Marilyn Manson powiedzia kiedy: Kade
pokolenie musi m ie przynajmniej jednego odwanego, ktry
sprbuje pooy kres chrzecijastwu, co nikomu si jeszcze nie uda
o [sic!].23 Gowa do gry, Marilyn, Sd Najwyszy jest po twojej
stronie: w maju 2001 roku, podtrzyma decyzj Sdu Apelacyjne
go nakazujc usunicie sprzed ratusza w Elkhart w stanie India
na, granitowego obelisku z wyrytym Dziesiciorgiem Przykaza.
Obelisk sta tam przez ponad czterdzieci lat. Stosunkiem gosw
sze do trzech, Sd odrzuci apelacj miasta. Jednak nie zgadza
23
Marina Zogbi, Marilyn Manson a Controversial Conversation with the Ir
reverent Reverend. Metal Edge, Lipiec 1996. http://www.cfnweb.com/manson/press/ me796.htm

240

Rozdzia VIII

jcy si z tym werdyktem przewodniczcy Sdu wytkn swym


kolegom, e obraz Mojesza nioscego te same Dziesi Przyka
za zdobi cian sali rozpraw Sdu Najwyszego24.
RYWALIZACJA RELIG IJN A to gra, w ktrej nie ma zwy
cizcw. Kada zdobycz jednej wiary, to strata dla drugiej. Po
wstanie chrzecijastwa zostao uznane za miertelne zagroenie
w Jerozolimie przez Szawa z Tarsu, ktry pilnowa paszczy m
czyzn kamienujcych witego Szczepana -Mczennika. Islamski
podbj Arabii i Pnocnej Afryki zaalarmowa chrzecijask Eu
rop. Reformacja i powstanie protestantyzmu oznaczay dla Rzy
mu kryzys. Tam, gdzie triumfowa komunizm, chrzecijastwo
stawiano pod cian. A gdy sekularyzm otrzyma nagrod w po
staci nadzoru nad amerykaskim szkolnictwem, oznaczao to dla
chrzecijastwa druzgocc porak.
Od przedszkola a do ostatniej klasy szkoy redniej, szkoy
publiczne ksztatuj serca i umysy amerykaskich dzieci, a tym
samym przyszo narodu. W szkoach dzieci ucz si, w co wie
rzy, co jest wartoci, jak myle, jak y. Teraz chrzecijastwo,
niby jaki wczga, wyrzucane jest z terenw szk. Jest to ko
lejny bezkrwawy przewrt, fundowany nam przez rewolucj. Jak
wielkie s rozmiary tej klski ? Powicie godzin na lektur Ma
nifestu Humanistycznego z roku 1973 . Znajdziecie tam dogmaty,
ktre okrelaj, czego naley uczy w szkoach publicznych,
a czego nie. Wiara w Boga wysuchujcego modlitw ... nie jest
udowodniona... jest przestarzaa25. Tradycyjne kodeksy moral
ne... nie wychodz na przeciw pilnym potrzebom dnia dzisiejsze
go26. Obietnice niemiertelnoci, zbawienia albo strach przed
wiecznym potpieniem, s zarwno zudne, jak i szkodliwe27.
24 Charles Lane, High Court Lets Ruling on Church, State Stand. Washington
Post, 30 maja 2001, s. A3.
25 American Humanist Association, Humanist Manifesto H , 1973. http://humanist. net/documents/manifes to2.html
26 Ibid.
27 Ibid.

Dechrystianizacja Ameryki

241

Nauka twierdzi, e gatunek ludzki pojawi si w wyniku dziaa


nia naturalnych si ewolucji28. Dzieci opuszczaj szko otwarte
na podobne idee, poniewa zostay pouczone przez swych nau
czycieli o tym, co jest dopuszczalne a co nie jest dopuszczalne
podczas dyskusji w trakcie zaj, gdzie chrzecijastwo jest nie
chcianym intruzem.
wieccy humanici nie ukrywaj swych planw. Ich Manifest
przyznaje prawo do kontroli urodze, aborcji i rozwodu i do
daje, e rne warianty zachowa seksualnych nie powinny by
uznawane za ze same w sobie.29 Wedug nich wolno polega
rwnie na uznawaniu prawa jednostki do godnej mierci, eutana
zji i prawa do samobjstwa30. Teraz, gdy wieccy egzorcyci
z Amerykaskiego Zwizku Wolnoci Obywatelskich (ACLU American Civil Liberties Union) oczycili ju szkoy publiczne
z chrzecijastwa, powysze wieckie dogmaty podaje si naszym
dzieciom jako prawdy. Tak wic, cho Ameryka w przewaajcej
mierze jest spoeczestwem chrzecijaskim, jej instytucje pu
bliczne, podobnie jak kultura masowa, zostay gruntownie zdechrystianizowane.
Godny uwagi jest fakt, i w Manifest zosta opublikowany
w przecigu paru miesicy od przytaczajcego zwycistwa jakie
Richard Nixon i Spiro Agnew odnieli w 49 stanach odnonie
Wyboru Sumienia i po tym, jak podobne zwycistwo odnis
George MacGovern w swej kampanii Narkotyki, amnestia
i aborcja z 1972. Lecz mimo poraek liberaw w latach 1972,
1980, 1984, 1988 i 1994, Manifest Humanistyczny - bdcy daleko
od gwnego nurtu przekona Amerykanw, jest stopniowo
wdraany przez Parti Demokratyczn w miar sabnicia oporu
rodowisk republikaskich. W jednym ze swoich punktw mani
fest w jest zwodniczy i obudny. Podkrela on, e rozdzia p o

midzy Kocioem i pastwem oraz rozdzia pomidzy ideologi


28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid.

242

Rozdzia VIII

i pastwem stanowi imperatywy.31 Lecz przecie humanizm


wiecki jest wiar, wiar amerykaskiej elity i na dodatek jest on
narzucany przez Sd Najwyszy. By moe najwikszym sukce
sem tego sztandarowego rywala chrzecijastwa jest to, i prze
kona on chrzecijan, e nie jest on adnym rywalem a jedynie
zbiorem idei wypracowanych na drodze rozumowej.
Chrzecijanie zostali pozbawieni swego dziedzictwa przez wo
jujc mniejszoci, ktrej wierzenia byy obce Przecitnemu
Amerykaninowi. Owa Wojujca Mniejszo miaa jednak sprzy
mierzecw, ktrzy przechwycili Sd Najwyszy i narzucili swj
porzdek stosujc dyktat. Cokolwiek by nie powiedzie przeciw
ko Zwizkowi Swobd Obywatelskich (American Civil Liberties
Union), na pewno nie brakuje mu cierpliwoci i wytrwaoci. Jak
powiedzia Cervantes, oddajmy diabu to, co do niego naley .
Chrzecijanie, ktrzy nadal wierz, e Sd Najwyszy jedynie
stworzy rwn paszczyzn dla wszystkich wyzna i wiar, zdaj
si pogwizdywa sobie na cmentarzu. Sd wanie przej ich tere
ny niczym mas upadociow i odda w rce ich rywali. Jednak
to, co chrzecijanie utracili, nie zostanie odzyskane bez walki.
W When Nations Die, Jim Nelson Black jest szczeglnie city
na spoecznoci ewangelikalne 32:
Jednym z gwnych powodw upadku amerykaskiego spoeczestwa
w ostatnim stuleciu bya skonno chrzecijan do praktycznego rozwizania:
oddawania pola przy pierwszych oznakach oporu. Szczeglnie chrzecijanie
ewangelikalni s jake skorzy do ucieczki i jake powolni, jeli chodzi o obron
wasnych przekona. W rzeczywistoci wikszo chrzecijan z wasnej i nie
przymuszonej woli opucia ju aren (public square) publicznej, moralnej i re
ligijnej debaty na dugo przedtem, zanim nadeszli wieccy obrocy wolnoci
obywatelskich i im podobni, aby zepchn nas z powrotem do kruchty.33

Powysza opinia jest by moe zbyt ostra i surowa, lecz chrze


cijanie potrzebuj mocnej pobudki, jeli nie chc straci swego
31 Ibid.
32 Kocioy chrzecijaskie, powstae gwnie w wieku X IX - przyp. red.
33 Jim Nelson Black, When Nations Die. Tyndale House Publishers Whea
ton, 111., 1994, s. xix.

Dechrystianizacja Ameryki

243

kraju. Potrzebuj te przywdcw przygotowanych do walki o je


go zachowanie. C. S. Lewis ostrzega przed duchem kompromisu,
ktry jest tylko peleryn przykrywajc nago niezdecydowania
i zalknienia:
Jako chrzecijanie jestemy kuszeni do czynienia niepotrzebnych ustpstw
na rzecz ludzi znajdujcych si poza nasz wiar. Za bardzo ustpujemy.. .nad
chodzi czas, kiedy bdziemy musieli pokaza, e si nie zgadzamy. Musimy po
kaza nasze chrzecijastwo, jeli mamy by uczciwi i wiernie naladowa Jezu
sa Chrystusa. Nie moemy siedzie cicho czy wci ustpowa.34

Wraz z nadejciem X X I wieku dechrystianizacja naszego ycia


publicznego zostaa zakoczona. Uroczystoci Wielkanocne, sce
ny Narodzenia Chrystusa, koldy i chrzecijaskie ksiki, opo
wieci, widowiska i wita zniky ze szk publicznych i miejskich
placw. Szkoy nie funkcjonoway ju zgodnie z yczeniami ro
dzicw, ktrych dzieci do nich uczszczay, czy te podatnikw,
ktrzy je utrzymywali, lecz zgodnie z dyktatem sdw narzucaj
cych plany ACLU i idee Manifestu Humanistycznego.
W Republic w stanie Missouri, na skutek pozwu skierowanego
przez czarownic z ruchu Wicca, wystpujcy w jej imieniu Zwi
zek Swobd Obywatelskich (ACLU), zdoa spowodowa sdowy
nakaz usunicia z pieczci miejskiej wizerunku ryby, poniewa
symbol ten czsto mona znale w chrzecijaskich placwkach,
a nie w niechrzecijaskich i ... wikszo ludzi popierajcych sym
bol ryby, identyfikowaa go jako symbol chrzecijaski5.35
W maju 2001 roku, ACLU pozwa Virginia Military Institute
w imieniu dwch uczniw, ktrzy mieli do odmawiania modli
twy przed wieczornym posikiem.
Detronizacja i usunicie Boga z amerykaskiego ycia publicz
nego nie zostay przeprowadzone demokratycznie, ale na sposb
34 C. S. Lewis, God in the Dock: Essays on Theology and Ethics, Walter H oo
per (red.), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids,
Mich.: 1972, s. 262.
35 A C L U Asks Judge to Reel in Republic's Fish Symbol. Associated Press, 6 maja 1999.

244

Rozdzia VIII

dyktatorski; nasi ojcowie nigdy by tego nie tolerowali. Dlaczego


ludzie, reprezentujcy niegdy walczc wiar pozwolili na to,
cho modlitwa, koldy, czytanie Biblii czy eksponowanie Dziesi
ciorga Przykaza miay za sob poparcie ogromnej wikszoci?
Ano dlatego, e yjemy pod wadz sdziw, ktrym Kongres nie
chce si przeciwstawia. Jeli Ameryka przestaa ju by krajem
chrzecijaskim, to dlatego, e przestaa by krajem demokra
tycznym. To jest prawdziwy zamach stanu. Tutaj, prosz pana,
panuj rzdy ludu!, mwili kiedy z dum Amerykanie. Lecz nie
jest to ju prawd. W Ameryce nie panuj rzdy wikszoci. Pa
nuj u nas rzdy mniejszoci, ktrych wizje tego, czym wedug
nich powinna by Ameryka, s popierane przez piciu sdziw
z Sdu Najwyszego, nazwisk ktrych wikszo Amerykanw
nawet nie zna.
WRAZ Z DECHRYSTIANIZACJ Ameryki nadeszo rw
nie odrzucenie starych zasad moralnych opartych na nauczaniu
religijnym o korzeniach judeochrzecijaskich i ustanowienie no
wych zasad moralnych opartych na Manifecie Humanistycznym .
I znowu, nie stao si to w wyniku powszechnego gosowania,
lecz na podstawie decyzji sdu. Aborcja do niedawna bya prze
stpstwem, teraz staa si prawem (podkrel, red.) Tako rzecze
Sd 36. Dobrowolna modlitwa w szkole stoi w stanowi pogwace
nie Pierwszej Poprawki, ale nagie tance w nocnych klubach ju
nie. Gdy mieszkacy Kolorado przegosowali w referendum swj
sprzeciw wobec legalizacji homoseksualizmu. Sd Najwyszy
zdecydowa, e motywy gosujcych byy podejrzane i wynik re
ferendum odrzuci.
Nasze prawo i instytucje musz koniecznie by oparte na na
uczaniu Odkupiciela ludzkoci, oznajmi Sd Najwyszy w de
cyzji z 1892 roku w sprawie Koci Sw. Trjcy przeciwko Sta
36 Thus sayeth the Court Autor celowo uy to wyraenia archaicznego,
kojarzcego si z Bibli - Thus sayeth the Lord - tako rzecze Pan. Przyp.
red..

Dechrystianizacja Ameryki

245

nom Zjednoczonym. Nasza cywilizacja i nasze instytucje s


zdecydowanie chrzecijaskie.37 Taka Ameryka zostaa decyzj
innego Sdu obalona. Stary consensus moralny upad, a wsplno
ta moralna na nim zbudowana ju nie istnieje.
Widzc Ameryk uginajc si przed jego wol, Sd Najwyszy
sta si niezwykle pewny siebie w swych poczynaniach. W decyzji
dotyczcej Richmond Newspapers (1980), Sdzia William J.
Brennan opisa nowy porzdek. Jak pisa, sdziowie s nie tylko
zwykymi arbitrami, ale na swj sposb prawodawcami.38 W 1985
roku ten sam sdzia powiedzia w Georgetown Law School: Wola
wikszoci liczy si w pewnych okolicznociach, lecz myl, e
ostatecznie nie bdzie. Rol Sdu jest okrelenie pewnych warto
ci transcendentnych, niezalenych od aktualnej wikszoci poli
tycznej.39 Sdzia Brennan mia zapewne na myli, e to jego oso
biste wartoci s tymi transcendentnymi, a wola amerykaskiej
wikszoci w ogle si nie liczy.
To sd, a nie ludzie, jest teraz czynnikiem zmian w spoecze
stwie amerykaskim - pisze profesor William Quirk, wspautor
Judicial Dictatorship. Stoi to w sprzecznoci z tym, co Jeffer
son nazywa macierzyst zasad (mother principle), mwic, e
rzdy s w takiej mierze republikaskie, w jakiej reprezentuj
wol ludu i j wykonuj.40
Warren, Douglas, Brennan i Blackmun zatriumfowali. Nie ma
my ju republiki. A chrzecijastwo wyparte z ycia publicznego,
powoli traci na znaczeniu. W badaniu Gallup Poll w 1999 roku,
37 Bishop Norman McFarland, A July 4 Meditation on the Faith of the Foun
ders: One Nation Under God. Orange County Register, 2 lipca 1995, s. Jl.
38 Richmond Newspapers, Inc., et al, Appellants v. Commonwealth o f Virginia
et al, 448 U.S. 555, No. 79-243, Supreme Court of the United States, Concur
ring Opinion. Argued February 19, 1980. Decided July 2, 1980.
39 J. William J. Brennan, Jr., To the Text and Teaching Symposium. Georgetown
University, Washington, D.C., 12 padziernika 1985.
http://www.polit.ics. pomona.edu/dmVLabBrennan.htm
40 J. William J. Quirk and R. Randall Bridwell, Judicial Dictatorship. Trans
action Publishers, New Brunswick N.J. 1995, s. xiii

246

Rozdzia VIII

62 procent modych, penoletnich ludzi stwierdzio, e religia tra


ci wpywy w Ameryce.41 Inne badania ujawniaj, e Ameryka ma
dzi wicej ateistw i agnostykw ni mormonw, ydw czy
muzumanw.42 Z czternastu milionw niewierzcych poowa to
Pokolenie X (urodzeni w latach 60.), a 31 procent to dzieci powo
jennego wyu demograficznego. Tylko 42 procent Amerykanw
wci wierzy, e chrzecijastwo jest jedyn prawdziw wiar.43
W badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Princeton
w roku 1996 62 procent protestantw i 74 procent katolikw
stwierdzio, e wszystkie religie s jednakowo dobre.4445Ameryka
pozostaje najbardziej zchrystnianizowanym krajem Zachodu,
lecz dla milionw ludzi nie jest to ju ta dawna wiara, walczca
i stawiajca wymagania. To, co przewidzia katolicki ewangelista
biskup Fulton J. Sheen w 1931 roku ju nadeszo. Produkujemy
wanie - mwi Sheen:
Rzesze studentw o otwartych umysach, ktrzy sdz, i e nie ma
rnicy pomidzy Bogiem jako Pierwsz Przyczyn a Bogiem jako mental
n projekcj; ktrzy stawiaj Chrystusa na rwni z Budd, witego Pawa
na rwni z Johnem Deweyem, i czyni swoj tolerancj tak daleko posuni
t, e nie tylko twierdz, i jedno wyznanie chrzecijaskie jest rwnie do
bre, co inne, ale wrcz, e jedna wiatowa religia jest rwnie dobra, co kada

45
inna.

Pki co, aden sd nie nakaza adnemu Kocioowi napisania


na nowo modlitw, hymnw czy Biblii tak, aby pasoway do nowe
go wieckiego katechizmu . To wszystko kocioy zrobiy dobrowol
nie a nawet chtnie. Dlaczego? Z najbardziej ludzkiego powodu.
41 The Gallup Organization, Princeton, N.J., Poll taken August 12-13, 1997.
http:// www.gallup.com/polVindicators/indreligion.asp
42 Christie Storm, Communities of Faith. Arkansas Democrat-Gazette,
30 padziernika 1999, s. H2.
43 Theodore Caplow, Louis Hicks, and Ben J. Wallenberg, The First Measured
Century: An Illustrated Guide to Trends in America, 1900-2000. AEI Press, Wa
shington, D.C., 2001, s. 117.
44 Ibid., s. 116.
45 Fulton J. Sheen, A Plea for Intolerance, 1931.

Dechrystianizacja Ameryki

247

Skoro tak wielu modych ksiy i pastorw nie wierzyo ju


w niepodwaalno prawd, ktrych ich uczono a nie chcieli zosta
odrzuceni, gdy modzi odchodzili z kociow, sprbowali wic
dokona rzeczy niemoliwej: pogodzi chrzecijastwo z kontrkultur. Lecz w swej desperackiej prbie bycia na czasie, stali si
jedynie mieszni.
Cudowna aska, jak sodko brzmi ten dwik , ktry zbawi ta
kiego ndznego grzesznika jak ja 46, to pierwsze sowa prawdopo
dobnie najsawniejszego z hymnw, napisanego w 1779 roku
przez skruszonego kapitana statku niewolnikw, Johna Newtona.
W niektrych piewnikach sowa zostay zmienione na inne: ktry
zbawi i wzmocni mnie albo zbawi i uwolni m n ie464748Dlaczego?
Zby uciec od niewygodnej idei grzesznoci czowieka i potrze
bie przyjcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.
Zwrotka z pieni Pikna Ameryka (America the Beautiful)
zawierajca wersy O jake pikna da stp pielgrzymich / Ktrych sta
nowczy miarowy krok wytycza szlak prowadzcy ku wolnoci...48 zo
stay w niektrych piewnikach opuszczone.49 Dlaczego? Bo jak
mwi wielebny Harold Jacobs z plemienia Indian Lumbee: biali lu
dzie budujc w szlak wolnoci wdeptali w ziemi Indian.50
O bielszy ni nieg, drogi Panie / Obmyj mnie teraz...51 z Ha
ve Thine Own Way jest obecnie w wykonywane jako Obmyj
mnie teraz Panie / Obmyj mnie teraz.52 Wyglda na to, e sowa

46 Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me. Polska we
rsja tej zwrotki; Cudowna Boa aska ta / Zbawia z grzechw mnie- przyp. red.
47 Patricia Riee, Singing Out: Revisions Steal Poetry, Meaning from Hymns,
Professor Says. St. Louis Post-Dispatch, 21 czerwca 1997, s. 31.
48 O beautiful for pilgrim feet / Whose stern impassioned stress / A thoroughfa
re for freedom beat...
49 Marjorie Hyer, Discord on Hymn Changes; United Methodists Aim to D e
lete Sexism, Racism from Songs. Washington Post ,1 marca 1986, s.6.
50 Ibid.
51 Whiter than snow, dear Lord / Wash me now...
52 John H. Adams, Inclusive Language for God Is Battleground3 in PC USA,
Layman Online, 24 padziernika 2000. http://www.layman.org/layman/newsfrom-pcusa/ inciusive-language-is-battleground.htm

248

Rozdzia VIII

bielszy ni nieg maj rasistowskie konotacje. Wyraenie Ojciec,


Syn i Duch wity zastpuje si wyraeniem Stwrca, Odkupiciel
i Pokrzepiciel tak, by ta fraza bya bardziej neutralna pciowo.53
Nowojorski koci Riverside Church preferuje fraz Ojciec, Syn
i Duch wity, Jeden Bg, Matka nas wszystkich.54
Matko Boa, mdl si za nami...
Tradycyjne pieni Naprzd chrzecijascy onierze i Je
stem onierzem Krzya zostay okrzyknite jako nadmiernie
militarystyczne. On prowadzi mnie (He leadeth me) i Drogi
Panie, Ojcze Ludzkoci s szowinistyczne. Pie Wiara naszych
ojcw rwnie jest pod obstrzaem. Ci, ktrzy kochaj t pie,
ale nie lubi pewnych sw, mog uywa sw matka czy
przodkowie, Bg naszych Ojcw sta si Bogiem Wiekw.
Zamiast Syn Czowieczy niektre kongregacje wol okrelenie
Istota ludzka55.
W 1980 roku Narodowa Rada Kociow (National Council of
Churches) ustanowia komitet zoony z feministek w celu napi
sania nie-seksistowskiego lekcjonarza. Sowo Pan zostao zast
pione Monarch, Syn Boy Dzieckiem Boym. Boska de
cyzja o stworzeniu Ewy dla Adama zostaa przepisana na nowo:
Niedobrze jest istocie ludzkiej by samotn; stworz towarzystwo
odpowiednie dla tej istoty.56
Jak pisze Michael Nelson, profesor politologii w Rhodes Colle
ge, gdy w 1983 roku pojawi si tom pierwszy Inclusive Language57
53 Debating Baptismal Language. The Christian Century, 27 wrzenia 1995,
s. 880
54 Sen. Robert Byrd, Polytheism in Modern Garb. Speech to Senate, 22 lipca
1992. http://www.senate.gov/~byrd/speech-polytheism.htm
55 Pieni i fragmenty modlitw Onward, Christian Soldiers, Am I a Soldier
of the Cross, He Leadeth Me, Dear Lord and Father of Mankind, God
Rest Ye Merry Gentlemen, Faith of Our Fathers, God of Our Fathers, Son of
Man. Przyp.tum.
56 Richard N. Ostling, O God Our [Mother and] Father; New Transsations
Seek to Rid Bible of'Male B ias'. Time, 24 padziernika 1983, s. 56.
57 Inclusive Language - politycznie poprawny jzyk, nie zawierajcy sw
czy sformuowa, mogcych uraa czyjekolwiek uczucia. Przyp. red..

Dechrystianizacja Ameryki

249

Lectionary po okoo tygodniu trwania na przemian oburzenia,


poczucia skandalu i wesooci, wiksze kocioy porzuciy, go eby
obrasta kurzem.58
Ateista Voltaire powiedzia na ou mierci: W caym moim
yciu tylko raz modliem si do Boga: O Panie! Spraw by moi
wrogowie wygldali miesznie. I Bg mnie wysucha.59
aden sd nie zmusza Kociow eby robiy z siebie gupcw.
Same zechciay by bliej ludzi i same sprawiy, e straciy z ni
mi kontakt. Tak wic zanim zaczniemy pitnowa pitnastolatka
za uginanie si pod presj rwienikw w kwestii seksu i narkoty
kw, rozwamy zachowanie ich moralnych zwierzchnikw.
A TERAZ PROW OKACJE
W leksykonie komunistw, pokojowe wspistnienie nie ozna
cza pokoju; oznacza dalsze kontynuowanie walki, tyle e przy za
stosowaniu rodkw innych ni wojna. A wic take wojn o mo
raln hegemoni, ktra zakoczy si wtedy, gdy jedna ze stron
zostanie pokonana, a druga zatriumfuje. Jeli tradycjonalici wie
rz, e mona pokojowo wspistnie z rewolucj kulturow,
niech przypomn sobie niedawne kontrowersje zwizanym z wy
staw w Narodow Fundacji dla Sztuki (National Endowment
for the Arts, NEA), wystaw, ktrej istota polega na najdalej po
sunitej profanacji wizerunkw chrzecijaskich i celowym znie
waaniu chrzecijaskiego kodeksu moralnego.
Olej Chrystusa (Piss Christ) Andreasa Serrano to fotografia
wielkiego krucyfiksu zanurzonego w soju z moczem artysty. Ro
bert Mapplethorpe wkrci figurk wizerunkiem Maryi Dziewicy
w maszyn tortur 60 i zrobi fotografi samego siebie z nahajem wy
58 Michael Nelson, Language Revision Sings; Methodist Hymnal Shows Ama
zing Grace in Rooting Out Hints of Sexism, Racism. Commercial Appeal, 29
wrzenia 1991, s. B6.
59 Quotes from Nontheists. http://memberstripod.com/~Rhatheist/quotes.html
60 Bloody tie rack - narzdzie tortur w postaci obrczy z acuchem i ko
owrotem, wycigajce szyje torturowanego. Przyp. red.

250

Rozdzia VIII

stajcym mu z odbytu. W Queer City61 tak zwany poeta przed


stawi Jezusa w perwersyjnym akcie z szeciolatkiem. W katalogu
sztuki wydawanym przez NEA, aktywista AIDS nazwa witej pa
mici kardynaa Nowego Jorku, Johna O Connora tustym kaniba
lem z tego domu chodzcych swastyk z Pitej Alei.62 Tym domem
bya katedra w. Patryka, zbezczeszczona przez homoseksualistw,
ktrzy wypluli konsekrowane hostie podczas niedzielnej mszy.
W 1999 roku w Brooklyn Museum of Art na wystawie Sensacje
gwnym eksponatem by obraz wita Dziewica Maryja, przed
stawiajcy Matk Bo ochlapan odchodami sonia, z gow oto
czon aureol eskich genitaliw. W ssiednim pokoju stao p
tuzina manekinw nagich maych dziewczynek naturalnych rozmia
rw z penisami wystajcymi z ich cia.
Sztuka jest czym, z czym mona robi wszystko, pozostajc
bezkarnym - powiedzia Andy Warhol, ale Picasso uwaa, e ma
ona powaniejszy cel. Sztuka- mwi - nie suy do dekoracji
mieszka. Sztuka jest orem rewolucji....63 Wheeler Williams,
jeden z wielkich amerykaskich rzebiarzy przyzna, e celem
nowoczesnej sztuki jest zniszczenie wiary czowieka w jego kul
turalne dziedzictwo.64 Innymi sowy, sztuka jest jedynie kolej
nym frontem rewolucji kulturalnej w nieustajcej wojnie z chrze
cijastwem. W 2001 roku Brooklyn Museum gocio wystaw
Renee Coxa zatytuowan Ostatnia wieczerza twojej mamuki,
na ktrej mona byo oglda zdjcie zupenie nagiej pani Cox ja
ko Jezusa, z jedenastoma czarnymi przyjacimi jako apostoami
i biaym czowiekiem jako Judaszem.65 Gdy burmistrz Nowego
Yorku, Giuliani, zgani antykatolicki charakter Brooklyn Mu
seum i powoa komisj majc ustali standardy przyzwoitoci,
61 Miasto ciot. Przyp. red.
62 .Patrick J. Buchanan, Yes, Mario, There Is a Culture War. Chicago Tribune,
14, wrzenia 1992, s. 17
63 David A. N oebel,fThe Legacy of John Lennon: Charming or Harming a Ge
neration?. Thomas N elson, Nashville, Tenn., 1982, s. 38.
64 Ibid., s. 39
65 In the Bosom of Jesus: Yo Mama's Last Supper. Nation, 28 maja 2001, s. 30.

Dechrystianizacja Ameryki

251

prezydent okrgu wyborczego Bronxu, Fernando Ferrer, stwier


dzi, e propozycja ta brzmi niczym Berlin w 1939 roku.66
Rzeczywicie, obsceniczne i nikczemne obraanie, ktrym ko
lonia artystw zasypuje katolikw i ich najwitsze symbole,
istotnie przypomina Berlin w 1939 roku, szczeglnie pismo Der
Strmer567 Juliusa Streichera, ktre traktowao ydw i ich wia
r w taki sam sposb, w jaki Mapplethorpe, Serrano i Cox traktu
j katolikw i ich wierzenia. Rnica? Antykatolicyzm, ten anty
semityzm wspczesnych artystw i intelektualistw jest
rodzajem nowoczesnej bigoterii naszego kulturowego establish
mentu. A w zabobon nie jest bynajmniej ograniczony do na
szych stolic kulturalnych.
Na pocztku 2001 roku, Muzeum Midzynarodowej Sztuki
Ludowej w Sante Fe (Museum of International Folk Art) przed
stawio fotograficzny collage komputerowy Matki Boej z Gwa
delupy (Our Lady of Guadalupe), nagiej, majcej na sobie jedynie
bikini z r i podtrzymywanej przez anioa z odkrytym torsem.68
Gdy zaprotestowa arcybiskup Michael J. Sheenan i pojawili si
rozzoszczeni demonstranci, dyrektor Muzeum Stanowego, Tho
mas Wilson powiedzia: Nie spodziewalimy si czego takiego.69Kurator wystawy Tey Marianna Nunn nie moga tego poj,
mwic na amach New York Times55, e tego rodzaju odmienne
przedstawianie Matki Boej z Gwadelupy, najwitszego wizerun
ku amerykaskich Meksykanw, jest cakiem powszechne, i e
Maryja Dziewica zostaa ju sportretowana jako lalka Barbie, ka
rateka i wytatuowana lesbijka.70
Mwi si, e sztuka jest zwierciadem duszy. T. S. Eliot nazwa
sztuk wcieleniem ludzkiej religii. Jeli to prawda, to kto lub co
66 Elizabeth Bumiller, Affronted by Nude Last Supper,; Giuliani Calls for D e
cency Panel. New York Times, 16 lutego 2001, s. A l.
67 Organ S.A. - bojwek NSDAP. Przyp. red.
68 Michael Janofsky, Uproar over Virgin Mary in a Two-Piece Swimsuit. New
York Times, 31 marca 2001, s. All.
69 Ibid.
70 Ibid.

252

Rozdzia VIII

zamieszkuje dusze tych artystw? Co by si stao gdyby na


miewali si z Holokaustu przedstawiajc komputerowy collage
Anny Frank baraszkujcej z esesmanami w Auschwitz? Albo wy
stawili satyryczny show z komediantami wymiewajcymi Marti
na Luthera Kinga?
Znamy odpowied. Gdy francuska firma Alcatel, za zgod ro
dziny Kinga, wykorzystaa fragment jego przemowy przy pomni
ku Lincolna w reklamie telewizyjnej, Julian Bond z NAACP po
wiedzia, e niektre rzeczy powinny by wite.71 W nowym,
pogaskim wiecie, pornograficzny wizerunek witej Marii
Dziewicy jest rzecz dopuszczaln, lecz sowa Kinga s nietykal
n witoci.
Wiele lat temu, gdy wypuszczono film Prorok, w ktrym po
kazano twarz Mahometa, (dla wyznawcw islamu jest to akt blunierstwa) kina odmwiy jego wywietlania w obawie przed
gwatownymi zamieszkami. Gdy Salman Rushdie opublikowa
Szataskie wersety, powie uznan przez islam za obsceniczn
zniewag, spdzi kilka lat ukrywajc si przed fatw> kltw ozna
czajc wyrok mierci, naoon przez ajatollaha Chomeiniego.
Fatwy i podkadanie bomb nie s amerykaskim sposobem prote
stowania, ale s nimi bojkoty ekonomiczne i zemsty polityczne.
Gdy powiedziano chrzecijanom eby nastawili drugi policzek
chodzio o zniewagi kierowane pod ich adresem a nie te, kierowa
ne pod adresem Boga. Sam Chrystus uy bicza, by wypdzi ze
wityni handlarzy.
W 1990 roku wydawca James F. Cooper z American Arts Qu
arterly prowadzi rubryk z ogoszeniami. Jak Horace Greeley
napomina weteranw Wojny Secesyjnej Idcie na Zachd,
chopcy !, tak Cooper nawoywa weteranw Zimnej Wojny
Odzyskajcie kultur!72 Konserwatyci - powiedzia 71 Justin Bachman, Critics Say King Heirs Are Selling Out His Image .Asso
ciated Press, 30 marca 2001.
72 James F. Cooper, The Right Agenda: Recapture the Culture. American Arts
Quarterly, Wiosna/Lato 1990, s. 3.

Dechrystianizacja Ameryki

2 53

najwyraniej nigdy nie czytali Mao Tse-tunga przykadajcego wielk wag


do rewolucji kulturalnej skierowanej przeciwko Zachodowi. Eseje [Mao] by
y zalecane do czytania przez pokolenie Herberta Marcuseva - pokolenie lat
60-tych, ktre teraz zarzdza naszymi instytucjami kulturalnymi.... Konser
watyci byli niewiadomi faktu, e ... nowoczesna sztuka - ktra ju dawno
odesza od idealizmu Maneta, Degasa, Cezannea i Rodina - staa si dostar
czycielk destrukcyjnej, zdegenerowanej, wstrtnej, pornograficznej, mar
ksistowskiej, anty-amerykaskiej ideologii.73

Reakcja chrzecijan na ataki Serrano, Mapplethorpea, Coxa


i spki skierowane na Boga, wiar, wite symbole, na uwico
nych bohaterw i bohaterki jest saba, mona by rzec - anemicz
na. Jak lubi mwi Regis Philbin: Czy to wasza ostateczna odpo
wied?
PRAWA G EJO W SKIE i PRAWA OBYWATELSKIE ?
Walka o dusz Ameryki nie wydaje si mie koca. Wiosn
2000 roku, studentka lesbijka z uniwersytetu Tufts, zoya oskar
enie o dyskryminacj przeciwko oddziaowi Inter-Varsity Chri
stian Fellowship74 na jej campusie za to, e odmwiono jej pracy
przy obsudze posiedzenia rady tej organizacji. Bronic si, przy
wdca oddziau odpowiedzia: Gdy prosicie nas bymy zrezy
gnowali z Biblii, prosicie o rezygnacj z serca naszej religii.75
Rezultat: sd studencki postanowi by odmwiono uznania
i zaprzestano finansowania Tufts Christian Fellowship i odmwi
mu prawa do organizowania spotka na campusie. Oddzia mia
take wyrzuci Tufts ze swej nazwy. Wikszo studentw
przyklasna temu werdyktowi. Nierwne traktowanie homose
ksualistw jest bigoteri, powiedzieli. Po publicznym nagonie
niu caej sprawy, T C F wygra apelacj i doprowadzi do uniewa
nienia wyroku. Ale jest to zaledwie przedsmak tego, co jeszcze
nas czeka.
73 Ibid.
74 Oglnoamerykaska chrzecijaska organizacja studencka. Przyp. red.
75 Jay Lindsay, Christian Group Says Tufts Decision to Cut Funding Threatens
Religious Freedom. Associated Press, 3 maja 2000.

254

Rozdzia VIII

To, co wydarzyo si w Tufts, byo zderzeniem dwch wiar. Ka


techizm rewolucji naucza, e homoseksualizm nie jest grzechem,
lecz preferencj, wyborem, a ci, ktrzy traktuj gejw czy lesbij
ki inaczej, s bigotami, ktrych trzeba demaskowa i poddawa
reedukacji. W chrzecijastwie biblijnym homoseksualizm uzna
wany jest rzecz nienaturaln i niemoraln. I na tym wanie pole
ga cae sedno wojny kulturowej: czyje wierzenia powinny by
podstaw prawa? W Tufts nowa wiara przez chwil zastpia sta
r i chrzecijanom nakazano dostosowa si lub odej. Rewolu
cja bdzie koegzystowa do czasu, a osignie hegemoni. Wtedy
bdzie ju tylko nakazywa.
KTRE STWIERDZENIE jest prawdziwe? Czy homoseksua
lizm stanowi moralny niead, czy te moralnym i uprawnionym spo
sobem na ycie ? Dr Charles Socarides, autor wielu ksiek i zdo
bywca Nagrody dla Uznanych Profesorw (Distinguished Profesor
Award) Towarzystwa Psychoanalitykw Brytyjskiej Suby Zdro
wia, leczy homoseksualistw przez czterdzieci lat. Pomg jednej
trzeciej swych pacjentw wrci do normalnego ycia poprzez za
warcie zwizkw maeskich i posiadanie dzieci. Dr Socarides opi
suje, jak rewolucja kulturowa zmienia w styl ycia to, co kiedy
byo patologi. Ci wynalazcy, jak pisze Socarides:
Nie podjli walki z duchowiestwem, lecz wzili na cel czonkw wiec
kiego duchowiestwa, psychiatryczn spoeczno, i zneutralizowali ich ra
dykaln, now definicj samego homoseksualizmu. W 1972 i 1973 roku ze
brali przywdcw i liderw Amerykaskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
i stosujc ca seri manewrw, kamstw i przekrtw, wyleczyli homose
ksualizm z dnia na dzie - dziki prostemu orzeczeniu. Doprowadzili mia
nowicie do tego, by Towarzystwo Psychiatryczne orzeko, i homoseksua
lizm nie jest zaburzeniem, lecz jedynie stanem - tak naturalnym jak
leworczno.76

Tych z nas, ktrzy nie zgadzali si z now polityczn definicj,


mwi dr Socarides, szybko uciszono na spotkaniach profesor
76
s. 20.

Charles Socarides, How America 'Went Gay. America, 18 listopada 1995,

Dechrystianizacja Ameryki

255

skich. Nasze wykady byy odwoywane, a nasze prace badawcze


odrzucane w publikacjach naukowych. W lad za tym miay nade
j jeszcze gorsze rzeczy w kulturze w ogle.77 Jakie?
Telewizja i producenci filmowi zaczli tworzy opowieci promujce ho
moseksualizm jako rwnoprawny styl ycia. Opiniotwrcza grupa gejowska
poinstruowaa Hollywood jak powinien a jak nie powinien postpowa
w kwestii homoseksualizmu. Czoowi wydawcy odrzucili ksiki, ktre
przeciwstawiay si rewolucji gejowskiej. Geje i lesbijki wpynli na edukacj
seksualn w naszych szkoach, a wojujce lobby gejowsko - lesbijskie uzy
skao szerok kontrol komitetw wydziaowych w naszych krajowych collegeach. Pastwowa legislatura uniewania prawa przeciwko sodomii.78

W filmie Filadelfia Tom Hanks wcieli si w posta prawnika


chorego na AIDS, represjonowanego przez wsppracownikw bigotw. Hollywood przyznao Hanksowi Oskara za jego po
prawny politycznie wystp. Lecz Socarides, ktry twierdzi, e
stopie wyleczalnoci homoseksualistw jest rwnie wysoki jak
stopie wyleczalnoci pacjentw kliniki Betty Ford 79, nigdy si
nie podda. Tradycjonalici te nie powinni. Bo homoseksualizm
nie jest wyzwoleniem; to niewola. To nie styl ycia; to styl mier
ci. Dzi, gdy mamy do czynienia z epidemi AIDS, pacjenci dok
tora Socarides powiedzieliby mu: Doktorze, gdybym nie podda
si na terapii, dzi bybym martwy.80
Ci, ktrzy wierz, e ruchy walczce o prawa dla gejw to
X X I- wieczne ruchy walczce o prawa obywatelskie, nie zauwaa
j podstawowej rnicy. Walczcy o prawa obywatelskie mogli
w kwestii sprawiedliwoci i rwnoci wobec prawa skutecznie po
woywa si na Bibli, prawo naturalne i Thomasa Jeffersona. Bo
jownicy o prawa gejw nie mog tego uczyni. Jefferson uwaa
homoseksualizm za co gorszego od bestialstwa. Bdc guberna
torem Wirginii, w 1779 roku domaga si takiej samej kary za so
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Orodek leczenia uzalenie. Przyp. red.
80 Charles Socarides, How America Went Gay. America, 18 listopada 1995,
s. 20.

256

Rozdzia VIII

domi jak za gwat.81 Tak Biblia, doktryna katolicka jak prawo na


turalne uwaaj praktyki homoseksualne za obrzydliwo a spoe
czestwo akceptujce je za spoeczestwo dekadenckie. Chrze
cijanie musz zreformowa takie spoeczestwo oddzieli si od
niego.
W Letter from a Birmingham Jail Martin Luther King pisa:
Sprawiedliwe prawo to stworzony przez czowieka kodeks przy
stajcy do prawa moralnego albo prawa Boego. Niesprawiedliwe
prawo to kodeks, ktry nie jest w harmonii z prawem moralnym.
Mwic sowami witego Tomasza z Akwinu, niesprawiedliwe
prawo to prawo, ktre nie ma korzeni w prawie objawionym ani
w prawie naturalnym.82 Lecz prawa gejowskie zupenie nie pasu
j do prawa Boego. Nie maj te korzeni w prawie objawionym
ani w prawie naturalnym. Wedug kryteriw doktora Kinga, pra
wa gejowskie s prawami niesprawiedliwymi, nie bdcymi w har
monii z prawem moralnym. Chrzecijanie bd si im opiera,
gdy bd narzucane. Nie najlepszy to przepis na narodow jed
no.
Jedynym sposobem na to, eby ruchom na rzecz praw gejow
skich udao si sprawi, aby spoeczestwo zaakceptowao je jako
naturalne, normalne, moralne i zdrowe, jest dechrystianizacja
spoeczestwa. I szczerze powiedziawszy, robi w tej sprawie
spore postpy.
W IELKI EKSPERYMENT
To, co robimy jest naprawd zuchwae. Podobnie jak Lucyfer
i Adam, czowiek zachodu zdecydowa, e moe okazywa niepo
suszestwo Bogu Boga nie ponoszc przy tym adnych konse
kwencji, a nawet sam moe sta si bogiem. Odrzucajc chrzeci
jastwo, czowiek Zachodu mwi sobie: Dziki naukom
81 Harry V Jaffa, Homosexuality and Natural Law. Montclair, Cal.: Claremont
Institute for the Study of Statesmanship and Political Philosophy, 1990, s. 31.
82 Martin Luther King, Jr., Letter from a Birmingham Jail. 16 kwietnia 1963.
http://www.tcf.ua.edu/courses/Jbutler/Tl 12/King-BirminghamJail.htm

Dechrystianizacja Ameryki

257

medycznym i biologicznym nauczylimy si jak zapobiega po


wstawaniu ycia, jak przedua ycie, jak tworzy ycie, jak klo
nowa ycie. Dziki technologii wojskowej wiemy teraz, jak wy
grywa wojny, nie tracc ani jednego onierza. Dziki naszemu
zrozumieniu polityki monetarnej i fiskalnej wiemy, jak zapobie
ga kryzysom. Wkrtce bdziemy wiedzieli, jak zapobiega rece
sjom. Nasza globalna ekonomia obiecuje dobrobyt dla wszyst
kich dziki wolnemu rynkowi i wolnemu handlowi. Globalna
demokracja zapewni wiatowy pokj a my bdziemy mieli odpo
wiednie instytucje wiatowego rzdu. Czas i nasze zaangaowanie
doprowadz nas do tego celu. Bg by dobrym instruktorem lata
nia, ale ju Go nie potrzebujemy. Od tego momentu sami przej
mujemy stery.
Dechrystianizacja Ameryki jest wielkim hazardem, rzucaniem
komi, przy czym stawk jest nasza cywilizacja. Ameryka wy
rzucia za burt kompas moralny, ktrym kierowaa si przez
dwiecie lat i egluje opierajc si na martwych kalkulacjach. Je
dynie rozum ustala nasz kurs. Objawienie jest niepotrzebne. O j
cowie Zaoyciele ostrzegali, jest to niemoliwe. aden kraj nie
moe pozosta wolny i szczliwy, jeli nie liczy si dla niego cno
ta - powiedzieli, a cnota nie istnieje tam, gdzie nie ma wiary. Nie
udcie si, e moralno moe by zachowana i utrzymana bez
religii, powiedzia Washington w swoim Przemwieniu Poe
gnalnym. Ze wszystkich skonnoci i nawykw, prowadzcych
do dobrobytu, religia i moralno stanowi najbardziej niezbdne
podpory83 Zgadza si z nim John Adams mwic: Nasza kon
stytucja zostaa stworzona tylko dla ludzi moralnych i religijnych.
Jest ona cakowicie nieadekwatna dla innego typu rzdw.84 Zo
baczcie, co stao si z naszym spoeczestwem, gdy odrzucio sta
ry porzdek moralny.
83 George Washington, Farewell Address. Philadelphia, Penn., 17 wrzenia
1796. http://www.virginia.edu/gwpapers/farewell/transcript/html
84 David Limbaugh, On a Mission for Marriage. Creators Syndicate, 7 wrze
nia 2000.

258

Rozdzia VIII

Jedno na cztery biae dzieci nie pochodzi ze zwizkw ma


eskich. W 1960 roku liczba ta wynosia 2 procent.85 Trzy na
cztery niezamne biae kobiety miay romans przed ukocze
niem dziewitnastego roku ycia. W 1900 roku, liczba ta wynosi
a 6 procent.86 Samobjstwa wrd nastolatkw s trzykrotnie
czstsze w porwnaniu do lat 60-tych.87 Wyniki testw uczniw
szk rednich s obecnie jednymi z najniszych wrd krajw
uprzemysowionych.
Ilo aborcji wykonywanych w Stanach Zjednoczonych wy
nosi 1,2 - 1,4 miliona rocznie, najwysza ilo na Zachodzie, przy
40 milionach wykonanych od czasu sprawy Roe kontra Wad.
Ilo urodze wrd zamnych kobiet w USA spada z 4 milio
nw w 1960 roku do 2,7 milionw w 1996 roku.88
Ilo rozwodw wzrosa o 350 procent od 1962 roku, a jed
na trzecia dzieci w Ameryce jest wychowywanych przez jednego
rodzica.89
Prawie dwa miliony Amerykanw przebywa w wizieniach
bd aresztach, 4,5 miliona ma wyroki w zawieszeniu lub przeby
wa na zwolnieniu warunkowym. W 1980 roku ilo osb przeby
wajcych w wizieniach wynosia 500.OOO.90
W Stanach Zjednoczonych mieszka sze milionw narko
manw.91
W spoecznoci Afroamerykanw 69 procent urodzonych
dzieci nie pochodzi ze zwizku maeskiego, dwie trzecie dzieci
jest wychowywanych przez jednego rodzica i 28,5 procenta chop
cw prawdopodobnie trafi do aresztw lub wizie.92 W duych
85 William J. Bennett, Index of Leading Cultural Indicators. Broadway Books,
New York 2000, s. 48.
86 Caplow i in., op.cit., s. 70.
87 Bennett, op.cit.s 145.
88 Ibid.,s. 52.
89 Ibid., s. 69.
90 Ibid., s. 27.
91 Ibid., s. 35.
92 Ibid., s. 50, 27.

Dechrystianizacja Ameryki

259

miastach czterech na dziesiciu czarnoskrych mczyzn w wieku


od siedemnastu do trzydziestu piciu lat przebywa w wizieniach.
Narkotyki s szeroko rozpowszechnione. Dzieci nie ucz si
w szkoach. Sumienne dzieci s zastraszane i bite. Dziewczta s
molestowane i atakowane przez bdcych na cigym haju czon
kw gangw, otumanionych narkotykami i muzyk rap.
O to statystyki dekadenckiego spoeczestwa i umierajcej cy
wilizacji; pierwsze owoce rewolucji kulturowej dechrystianizujcej Ameryk. Patrzc na te statystyki przypomina si Whittaker
Chambers w wiadku: Historia jest zagracona szcztkami na
rodw, ktre stay si obojtne wobec Boga i umary.93 Ponow
nie, Jim Nelson Black:
Bez wzgldu na to, jak daleko patrzysz wstecz, odkryjesz, e religia za
wsze bya fundamentem dla wielkich spoeczestw. Czy w Indiach, Chinach,
Palestynie, Grecji, Kartaginie, Afryce czy cywilizacjach Poudniowej i Cen
tralnej Ameryki, historia jest zawsze taka sama: cywilizacja wzrasta z religii,
a gdy tradycyjne wierzenia religijne narodu eroduj, nard umiera.94

Europa zacza przypomina USA. Pomidzy 1960 i 2000 ro


kiem, liczba nielubnych dzieci gwatownie wzrosa: w Kanadzie
z 4 do 31 procent, w Wielkiej Brytanii z 5 do 38 procent, we Fran
cji z 6 do 36 procent.
Jako przewodnik po yciu moralnym mieszkacw Wielkiej
Brytanii, chrzecijastwo ponioso klsk - powiedzia kardyna
Cormac Murphy-OConnor, arcybiskup Westminsteru95 na zgro
madzeniu ksiy we wrzeniu 2001 roku. Ludzie szukaj teraz
szczcia w alkoholu, narkotykach, pornografii i seksie uprawia
nym dla rozrywki - powiedzia kardyna, powtarzajc za arcybi
skupem Canterbury, doktorem George Careyem96, ktry rok
wczeniej zauway: Przewaa milczcy ateizm. Zakada si, e
93 Anthony Harrigan, The New Anti-Civilization. Chronicles, Czerwiec
2001, s. 44.
94 Jim Nelson Black, When Nations Die. Tyndale House Publishers,Wheaton,
111., 1994, s. 8.
95 Tytu katolickiego Prymasa Anglii. Przyp. red.
96 Poprzedni zwierzchnik Kocioa Anglikaskiego. Przyp. red.

260

Rozdzia VIII

mier jest kocem ycia. Nasza koncentracja na tym, co dzieje


si tu i teraz sprawia, e myl o wiecznoci nie ma racji bytu.97
Ale co dla jednego jest szambem, dla innego jest gorc kpiel.
Dla oddanego marksisty, Kuba Fidela Castro jest rajem w porwna
niu z Kub z lat 50-tych a spoeczestwo tego kraju bardziej spra
wiedliwym i przyzwoitym spoeczestwem, ni to, ktre stworzyli
Kubaczycy na wygnaniu w Miami. Dla naszych elit kulturalnych
rozwody, aborcje i wyrzucanie na mietnik przestarzaych koncepcji
chrzecijaskich, takich jak sakramentalny zwizek maeski, mo
g si wydawa kamieniami milowymi na drodze do wolnoci.
Lecz jak mamy stworzy moralny nard i dobre spoecze
stwo, skoro nie zgadzamy si ju ze sob w kwestii tego, co jest
moralne i dobre?
GDY SKAUCI STALI SI BIGOTA M I
Kultura jest religi uzewntrznion i przejrzyst- powiedzia
teolog Henry Van Til. Powtarzajc za historykiem Christopherem
Dawsonem, Russell Kirk napisa, e wszelka kultura ma swoje ko
rzenie w kulcie, to znaczy w religii. Nie jest to tylko zwyka
gra sw - argumentowa Bruce Frohnen, senior fellow 98 w Cen
trum Russella Kirka dla Odnowienia Kultury (Russell Kirk Cen
ter for Cultural Renewal).
Kultura i kult maj wsplne korzenie w aciskim sowie colere, ktre
oznacza uprawianie, tak jak uprawianie ogrodu czy rozwijanie w sobie charakte
ru.... Dawson zauway, e ludzie wzrastaj razem poprzez wsplne uczestnic
two w kulcie. W miar rozwijania wsplnych zwyczajw liturgicznych - chodzi
tu zarwno o formaln liturgi jak i wsplne piewanie hymnw- rozwijaj tak
e spoeczne zwyczaje dotyczce spraw takich jak kuchnia, sztuka i zwyczajny,
codzienny rytua. Te wsplne zwyczaje wi ich razem we wspln kultur.
I wi na wieki kultur ludzi z wyznawan przez nich wspln religi.99
97 Ruth Gledhill, Christianity Almost Beaten Says Cardinal. London Times,
6 wrzenia 2001.
98 Czonek ciaa rzdzcego na niektrych uniwersytetach. Przyp. red.
99 Bruce Frohnen, T. S. Eliot on the Necessity of Christian Culture. Wither
spoon Lectures, Family Research Council,
http://www.frc.org/papers/witherspoon/ index.cfmPget WT01 &arc=yes

Dechrystianizacja Ameryki

261

Celem sekularystw jest przecicie wizw pomidzy nasz


kultur i wsplnie wyznawan religi. Jeli to si stanie, kultu
ra umrze. Doktor Kirk mwi:
Wszelka kultura wyrasta z religii. Gdy wiara religijna chyli si ku upadko
wi, kultura musi podupa, cho czsto wydaje si kwitn jeszcze przez ja
ki czas po tym, jak religia, ktra dostarczaa jej yciodajnych sokw uton
a w morzu niewiary. . Ale ani religia nie moe utrzyma si przy yciu bez
zdrowej kultury, ani kulturalna osoba nie powinna pozosta obojtna na ero
zj transcendentnego ujcia rzeczywistoci.100

O tym, e wojna kulturowa jest wojn religijn mona si prze


kona przygldajc si najnowszej potyczce - Bitwie Skautw101
(Battle of the Boy Scouts). Wedug podrcznika skautw z 1911
roku aden chopiec nie moe wyrosn na najlepszego z oby
wateli bez uznania swych obowizkw wobec Boga.102 Przysiga
skautowska brzmiaa: lubuj na honor, e wypeni swj obo
wizek wobec Boga i mego kraju103. Oficjalne stanowisko Skau
tw Ameryki gosi, e Homoseksualne prowadzenie si jest nie
zgodne z wymaganiami Przysigi Skautowskiej, mwicej, e
skaut powinien by jednoznaczny w sprawach moralnoci.104
Od czasu zaoenia tej organizacji, Skauci Ameryki wiernie
trzymali si tych zasad. Ale podczas gdy Skauci pozostali wierni
wobec swych przekona, modna opinia wykonaa salto. To, co
byo pionem moralnym jeszcze w roku 1980, w roku 2001 uwa
a si za nie tolerancyjn bigoteri. New York Times twierdzi, e
Skauci s dzisiaj czym, co przypomina grupy nienawici.105
I albo skauci dostosuj si do zmienionego kodeksu moralnego
100 Russell Kirk, Eliot and His Age. Random House, New York 1971,s. 324.
101 Boy Scouts of America - organizacja skautowska skupiajca w swych sze
regach wycznie chopcw.
102 Boy Scouts of America, Handbook for Boy . Boyscouts of America, 1911,
s. 215.
103 Jeffrie A. Herrman, BSA Supports Spiritual Direction in Life. Sun-Senti
nel, 16 padziernika 2000, s. 2 5A.
104 Boy Scouts of America, Position Statement on Homosexuality and the BSA.
15 lutego 1991. http://www.religioustolerance.org/bsa__0.htm
105 Peter Ferrara, The Battle over the Boy Scouts, Weekly Standard, 11 czerw
ca 2001, s. 21.Wynika e stawia Skautw obok Ku-Klux-Klanu - przyp. red.

262

Rozdzia VIII

rewolucji kulturowej albo zostan poddani ostracyzmowi, pozba


wieni funduszy i zniszczeni.
Rewolucja po prostu nie moe wspistnie z organizacj Skau
tw, ktra jest ogromna, powaana i ukochana, lecz ksztatuje dusze
chopcw w sposb, ktry rewolucja uznaje za odraajcy Zoono
im wic propozycj nie podlegajc negocjacji: Skauci mog zacho
wa swoj powaan pozycj w spoeczestwie jedynie wtedy, kiedy
odetn si od swych podstawowych przekona i zamieni je na ca
kiem przeciwne. W szczeglnoci chodzi o to, aby take ateici i ho
moseksualici mogli zosta skautami oraz druynowymi.
Przedstaw mu ofert, ktrej nie bdzie mg odrzuci mwi Don Corleone. Rewolucja przedstawia Skautom ofert,
ktrej nie mog odrzuci: ustpcie, zmiecie przekonania, albo
was zniszczymy.
Wziwszy pod uwag to, co stao si z Kocioem katolickim,
gdzie zawid system przesiewu majcy na celu wyplenienie poten
cjalnych ksiy -pedofilw, co z kolei spowodowao tragedie mini
strantw i skandale w Kociele, polityka nie zezwalania homoseksu
alistom zabierania skautw i zuchw na obozy, wydawaaby si
zwykym zdrowym rozsdkiem. Ale ideologia okaleczya zdrowy
rozsdek. Obecnie ACLU broni zarwno prawa homoseksualistw
do prowadzenia druyn skautowskich jak i prawa North American
Man-Boy Love Association 106 do publikowania podrcznikw-instrukcji jak podrywa dzieci unikajc glin czy np. instrukcja dla
pedofilw, jak unikn oskarenia o gwat. Powodami w sprawie
przeciwko NAMBLA s rodzicie dziesicioletniego chopca, zgwa
conego i zamordowanego przez czonka tej organizacji107.
O C O C H O D Z I W Bitwie Skautw?
Odrzucajc owiadczenie Skautw, podkrelajce, e s oni
organizacj prywatn i std zwolnion od koniecznoci stosowa
106 Organizacja homoseksualistw. Przyp. red.
107 Transcript, Should the A C L U Defend NAMBLA? The O Reilly Factor,
2 styznia 2001; Bill O Reilly, Corrupters Setting the Standards, Washington Times,
21 maja 2001, s. A16.

Dechrystianizacja Ameryki

263

nia u siebie stanowych praw anty-dyskryminacyjnych, Sd N aj


wyszy New Jersey nakaza Skautom przyjmowanie homoseksu
alistw w imi wyszego celu: wykorzenienia raka dyskrymina
cji5108. Tak wic amerykaski sd przyrwna zasady Skautw
i chrzecijask doktryn, mwic e homoseksualizm nie jest
moralnie czysty55 do raka55 zerajcego amerykaskie spoe
czestwo. Stosunkiem gosw pi do czterech Sd Najwyszy
USA oszczdzi Skautom podejmowania decyzji czy pozosta
wiernym swojej wierze w Boga, czy zosta rozbitym przez wadz
krajow. Lecz odwaga Skautw kosztowaa ich milion dolarw,
ktrych nie otrzymali w formie dofinansowania. W stanie Nowy
York, w Kalifornii, Massachusetts i Minnesota, rady szkolne ze
rway kontakty i odmwiy Skautom korzystania ze szkolnych
urzdze. Lokalne wadze w Miami Beach i Fort Lauderdale po
tpiy ich. Firmy Levi Strauss, Wells Fargo i Textron zakoczyy
ich wspieranie. Zwizek Kongregacji Amerykaskich ydw
(Union of American Hebrew Congregations) wysa do swych
stowarzysze notatk domagajc si zerwania wszelkich zwiz
kw. Reyser filmowy Steven Spielberg zrezygnowa z rady do
radczej Skautw Ameryki i wystosowa owiadczenie, w ktrym
stwierdza: Z gbokim smutkiem zobaczyem, e przez ostatnie
kilka lat swej dziaalnoci Skauci aktywnie i oficjalnie uczestni
czyli w dyskryminacji. To prawdziwy wstyd.109 Gdy grupa Skau
tw uczestniczya w ceremonii otwarcia Konwencji Demokratw
w Los Angeles, zostali wygwizdani110 przez delegatw. Reporter
ka Valerie Richardson napisaa:
W normalnych warunkach wygwizdanie dzieci byoby zachowaniem,
ktre zaowocowaoby sankcjami wobec delegata, jeli nie wywalono by go
108 Superior Court of New Jersey, Appellate Division, A-2427-95T3, James
Dale v. Boy Scouts of America, Argued December 8, 1997, Decided March 2,
1998. h ttp :// diana.law.yale.edu/Diana/db/4298-36.html
109 Spielberg to Quit Boy Scouts Board. Associated Press, 17 kwietnia 2001.
110 Dosownie: booed. W krajach anglosaskich gwizdy oznaczaj aprobat,
natomiast odpowiednikiem naszego wygwizdania jest tam przecige bucze
nie. Przyp. red.

264

Rozdzia VIII

w ogle z Konwencji. Ale jeli kto spodziewa si, e demokratyczni liderzy


zbesztaj tych, ktrzy wyszydzaj Boy Scouts of America, to wida bierze
udzia w niewaciwym zjedzie.
Poparcie dla praw homoseksualistw stao si integraln czci demokra
tycznej ortodoksji i rwnie elazn czci programu partii, co prawa abor
cyjne czy swobody obywatelskie.111

W kwietniu 2001 roku rewolucja kulturowa wytoczya swoje


oblnicze- program stacji CBS Szedziesit minut- i w progra
mie, ktry felietonista Nat Hentoff nazwa atakiem i stronniczym re
portaem112, oskarya Skautw o bigoteri. Hentoff, stajc w obro
nie Skautw, cytowa Demokracj w Ameryce Alexisa de
Tocqueiville: Prawo do stowarzysze jest rwnie niezbywalne co
wolno jednostki.113
Lecz takie wanie prawa s pierwszymi ofiarami wojny kultu
rowej, w ktrej nie bdzie rozejmu. Tradycjonalici mog ucieka,
ale nie mog si ukry. Po dechrystianizacji naszych szk, miejsc
i instytucji publicznych, przyjdzie kolej na szkoy i instytucje
prywatne. Z pomoc publicznych pienidzy, wszyscy zostan
odarci z Boga, wszyscy zmuszeni do nawrcenia si na katechizm
rewolucji, ktry gosi nieomylnie: Wszystkie style ycia s rw
noprawne. A kto mwi inaczej - zostanie oboony anatem. Jak
bdzie si wwczas przedstawia przyszo Zachodu? Eliot
mwi:
Jeli zniknie chrzecijastwo, zniknie caa nasza kultura. Wtedy trzeba
bdzie w pocie czoa rozpocz od nowa, bo nie mona przywdzia nowej,
gotowej kultury. Trzeba najpierw poczeka eby urosa trawa, ktra nakarmi
owce, ktre nastpnie dadz wen, z ktrej powstanie nowy paszcz. Trzeba
przej przez wiele stuleci barbarzystwa. Ani my ani nasze pra-pra-pra-prawnuki nie doyjemy czasw, w ktrych moglibymy oglda now kultur;
a gdyby to si udao, aden z nas nie byby w niej szczliwy.114
111 Valerie Richardson, Democratic Delegates Boo the Boy Scouts of America.
Washington Times, 18 sierpnia 2000, s. A l.
112 Nat Hentoff, Scouts H onor* 60 Minutes' Coverage Biased and Unfair.
Washington Times, 16 kwietnia 2001, s. A17.
113 Ibid.
114 T.S. Eliot, Notes TowardsThe Definitionof culture, Harcourt,Brace, New
York 1967, s. 200.

Rozdzia I X

Zastraszona wikszo
Przepisy dotyczce praw obywatelskich nie zostay uchwalone po to, by chroni
praw biaego czowieka i nie maj do niego zastosowania.1
- Mary Berry, Przewodniczca Komisji
Praw Obywatelskich USA

Czemu chrzecijanie pozwolili na to, aby ich Bg i ich wiara


zostay wywiezione na taczkach ze wity ich cywilizacji? Dla
czego stawiali tak kiepski opr? Napoleon powiedzia, e Bg stoi
po stronie tych, ktrzy maj wicej batalionw. W Ameryce
chrzecijanie byli jednak wielk armi, zoon z wielu batalio
nw, a zatem Bg powinien by po ich stronie. Zostali jednak
pobici - kawaleria, piechota, dragoni. W ksice Long March,
Roger Kimball, redaktor w New Criterion przypisuje odpowie
dzialno za pogrom na froncie kulturowym nietrafionym posu
niciom ze strony konserwatystw.
Dugi przemarsz amerykaskiej rewolucji kulturowej odnis sukces
przekraczajcy najmielsze oczekiwania wszystkich, za wyjtkiem najbar
dziej naiwnych utopistw. Wielk ironi jest to, e owo zwycistwo miao
miejsce w trakcie znaczcego przesunicia si elektoratu w stron centroprawicy. Zaskakujce i przygnbiajce zarazem jest to, e przewidywane zwy
cistwa wyborcze konserwatystw nie wpyny prawie wcale na to, eby
rzuci wyzwanie dominacji lewicy oraz emancypacyjnym postawom i ideom
w naszej kulturze. Wprost przeciwnie: w tak zwanych wojnach kulturo
wych konserwatyci s stron wyranie przegran.2
1 James Lubinskas, FrontPageMag.com. http://www.FrontPageMag./RaceRelations/ lubinskasll-24-99.htm
2 Roger Kimball, The Long March Encounter Books, (San Francisco:

2000), pp. 274-75.

266

Rozdzia IX

Mimo pustych przechwaek niektrych konserwatystw,


twierdzcych, e wygralimy wojn kulturow, uczciwo zmusza
do przyznania, e jednak Kimball ma racj. Lecz cigle otwart
kwesti pozostaje pytanie: dlaczego tradycjonalici s obecne
w odwrocie ? Chrzecijanom i konserwatystom nie brakuje prze
cie kazalnic czy mikrofonw; maj moliwo wypowiadania si
- poczwszy od radia i telewizji kablowej, przez Internet a do
czasopism. Po 1968 roku republikanie wygrali wicej bitew ni ich
przegrali i nie brakowao im mocy politycznej. Wybory oraz ba
dania opinii publicznej wykazay, e w wojnie kulturowej kraj sta
po ich stronie barykady: Amerykanie sprzeciwiali si przyjmowa
niu kobiet do suby czynnej w wojsku, aborcji na danie i pre
ferencjom rasowym. Byli za modlitw w szkoach publicznych
i wieszaniem na cianach Dziesiciorga Przykaza. Chcieli ograni
czenia imigracji i tego, aby jzyk angielski (w wersji ameryka
skiej -uw. red.) by jzykiem narodowym. Jednak na frontach mo
ralnym, spoecznym i kulturowym, republikanie, konserwatyci
i chrzecijanie znajduj si w cigym odwrocie i s dzi jedn
z najbardziej zastraszonych grup.
Biay Dom odmwi wkroczenia do akcji, gdy John Ashcroft
zosta dotkliwie sponiewierany przez Teddy Kennedyego i de
mokratw z Komisji Sdowniczej. Ani Bush ani jego kandydat na
wiceprezydenta, nie uczestniczyli w zjedzie Koalicji Chrzeci
jaskiej w 2000 r. Bush przesa jedynie tam z przesaniem.
Znalaz jednak czas w grafiku swej kampanii wyborczej na spo
tkanie z republikaskimi gejami z Log Cabin Club. Gdy kwestia
flagi konfederackiej wywoaa ostre kontrowersje, gubernator
Bush pozostawi decyzj mieszkacom Poudniowej Karoliny.
Ale gdy tylko zakoczyy si wstpne wybory kandydatw, naka
za zdjcie tablic upamitniajcych konfederatw polegych
w wojnie secesyjnej ze ciany budynku Sdu Najwyszego stanu
Teksas.
adnemu z mwcw na zjedzie republikanw w Filadelfii nie
pozwolono broni stanowiska partii w odniesieniu do kwestii mo
ralnych. Jednak Colinowi Powellowi przydzielono najlepszy czas

Zastraszona wiko

267

na wmawianie swej partii rzekomej hipokryzji odnonie sprzeci


wiania si akcji afirmatywnej, za karceni republikanie posu
szne umiechali si w trakcie owej publicznej poajanki. W kwe
stiach moralnych i spoecznych, ktre kiedy okrelay to, co
nazywamy reaganizmem, partia oddaa pole przeciwnikowi.
To jest ju inna Partia Republikaska - brzmiao haso Kon
wencji. Istotnie, jeli chodzi o podanie za polityczn mod.
Wrogi partii dowcipni, Bill Maher, naigrywa si, e ostatni raz,

gdy republikanie mieli tylu czarnych na podium by wtedy, kiedy ich


sprzedawali.3 Gdy Bush prbowa wycign rk do NAACP4
pozdrawiajc uczestnikw ich konwencji, NAACP odwzajemnio
si napastliwym spotem telewizyjnym, w ktrym crka Jamesa
Byrda sugerowaa, e sprzeciw Busha wobec uchwalenia praw do
tyczcych zbrodni nienawici oznacza, e nie obchodzi go
lincz na jej ojcu. Ilekro krytycy daj, by republikanie wyci
gnli rk do tych, ktrzy stale t rk gryz, partia posusznie r
k wyciga i znowu zostaje ugryziona - ku niegasncej uciesze
swych przeladowcw. National Review tak oto streszcza suk
ces polityki ustpstw.
Bush wielokrotnie, czciej ni jakikolwiek republikaski kandydat przed
nim, stara si urazi liberalnej wraliwoci w kwestii rasowej. Zaakceptowa
imigracj, popiera dwujzyczn edukacj (chodzio o wprowadzenie j. hi
szpaskiego tam, gdzie wystpowa znaczny odsetek ludnoci hiszpaskojzycznej - uw. red.), zajmowa niewyrane stanowisko w kwestii preferencji
rasowych, wystpi przed NAACP, poszed na kompromis w kwestii zbro
dni nienawici i pozwoli na pokutn pielgrzymk Colina Powella na Kon
wencj Republikanw. Jego nagroda: 35 procent gosw latynoskich i mniej
gosw czarnoskrych wyborcw ni Bob Dole otrzyma w roku 1996.5

Konserwatyci utracili moralny certyfikat, ktry posiadali


w czasach swej modoci, gdy ich wiara bya wiar, ktra potrafi
a walczy. Teraz wydaj si za wszelk cen udowadnia spoe
3 Transcript. Larry King Live, C N N , 4 sierpnia 2000.
4 N A ACP - The National Association for the Advancement of Colored Pe
ople, organizacja walczca o prawa obywatelskie mniejszoci etnicznych.
Przyp.tum.

268

Rozdzia IX

czestwu, e w tak naprawd nie s adnymi strasznymi bigotami, lecz e s rwnie dobroduszni i peni dobrych intencji, jak ich
oskaryciele. Po skompletowaniu gabinetu przez prezydenta Bu
sha, przewodniczcy NAACP Julian Bond powiedzia, e [Bush]

wybra kandydatw z talibaskiego skrzyda amerykaskiej polityki,


zaspokoi nikczemny apetyt skrajnej prawicy i skompletowa swj
gabinet z urzdnikw wykazujcych niemale psie, bezkrytyczne
uwielbienie dla Konfederacji 56
Przywdca wikszoci parlamentarnej, Richard Armey, napisa
przewodniczcemu NAACP, Kwasi Mfume, e taki jzyk jest ra
sistowskim McCarthyzmem i przynt dla odwrotnego rasizmu.7
Celowa czy nie, powiedzia Armey, jes'h si jej nie zakwestionuje, ta
ka praktyka bdzie w dalszym cigu dzieli nasz kraj i nard.8 Armey
poprosi o spotkanie, ale Bond odrzuci jego list jako typowe narze
kanie tych, ktrzy sprzeciwiaj si sprawiedliwoci i uczciwoci.9
Epizod ten jest wielce pouczajcy. Jeden z najwyej notowa
nych republikanw w kraju poprosi o spotkanie z NAACP,
ktrego przywdcy spotwarzyli jego parti i szkalowali prezy
denta-elekta, a Bond potraktowa go z pogard. Silna moralnie
partia Republikanw zadaaby Bondowi cios, dajc eby Izba
Skarbowa (IRS) skontrolowaa NAACP i sprawdzia, czy nie po
gwaca ono zasad zwizanych z przywilejem zwolnie podatko
wych angaujc si w wojn podjazdow; odciaby uznaniowe
fundusze federalne na rzecz NAACP do czasu, a Bond zostaby
zwolniony; wysaaby do gwnych korporacji dotujcych
NAACP list z zapytaniem, czy popieraj demagogiczne ataki na
prezydenta i wniosaby poprawki do prawa podatkowego, eby
ukara fundacje, takie jak m.in. fundacja Forda, ktre rodkami
5 Taking Stock, Nationalrevieiv.com, 15 listopada 2000.
http://www. nationalrcview.com/daily/nrl 11500.shtml
6 Jim Abrams, Armey Expresses concern About 'Racial McCarthyizm \ Asso
ciated Press, 23 lutego 2001.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.

Zastraszona wiko

269

zwolnionymi z podatku finansuj obrzucanie botem prezydenta


i Partii Republikaskiej. Jak powinni konserwatyci poradzi so
bie z NAACP? W ten sam sposb, w jaki liberalni Demokraci ra
dz sobie z Religijn Prawic.
Zamiast tego, pan Armey poprosi o dialog. Oddawanie ciosu
za cios w wojnie kulturowej nie pasuje do nowego wizerunku re
publikanw. Od czasu odejcia Ronalda Reagana, media szeptay
do uszu republikanw: Kwestie moralne i socjalne stoj na prze
granej pozycji. Porzucie je albo przegrajcie. Republikanie zrozu
mieli przekaz i zamiast walczy w wojnie kulturowej, ograniczyli
si do sprzeciwu sumienia.
WYDAJE SI, e rwnie Ameryka utracia swj moralny cer
tyfikat. W latach 50-tych prezydent Eisenhower wydali nielegal
nych imigrantw schwytanych podczas Operacji Wetback10 i niko
go nie przeprasza za obron granic USA i odesanie intruzw do
domu. Dzisiaj republikanie nawet nie daj uszczelnienia granicy,
ktr corocznie prbuje przekroczy 1,5 miliona cudzoziemcw.
Nikt nie chce zosta nazwany natywist (amerykaski odpowie
dnik nacjonalisty - uw. red.). Gdy konserwatywny tygodnik Hu
ma Events przeprowadzi wywiady z siedemnastoma czonkami
Izby Reprezentantw i Senatu, pytajc czy popieraj deportacj
nielegalnych imigrantw, ktrzy zamali nasze prawa i wtargnli do
naszego kraju, tylko dwch z nich stanowczo odpowiedziao,
tak.11 Powd odmowy by jeden: amerykascy Latynosi mogliby
wzi odwet na czonkach Kongresu domagajcych si wprowadze
nia w ycie zaostrzonych przepisw migracyjnych, zatem Kongres
nie bdzie nalega, aby prezydent je wprowadzi. Takie tchrzostwo
10 W poowie lat pidziesitych X X w. rzd Eisenhowera rozpocz zmilita
ryzowan kampani pod kryptonimem Operacja Wetback, ktr dowodzi gene
ra armii w stanie spoczynku i w toku ktrej 1,3 min meksykaskich mczyzn,
kobiet i dzieci zostao zatrzymanych i deportowanych z USA jako nielegalni
imigranci.
11 Joseph D Agostino and Timothy Carney, Congressmen: Illegals H ere to
Stay. Human Events, 2 kwietnia 2001, s. 3.

270

Rozdzia IX

moe nas kosztowa utrat naszego kraju. Jak strasznie osaba


w nas wola robienia tego, co konieczne, aby zachowa wyjtkowy
nard, jaki niegdy tworzy Ameryk.
Podczas inauguracji roku akademickiego roku 2002 na Uniwer
sytecie Stanowym Portland, gdy Bill Clinton powiedzia, e za pi
dziesit lat nie bdzie wikszoci rasowych w Ameryce, studenci wy
buchli spontanicznym aplauzem.12 Zaprawd, rzadko kiedy zdarza
si w historii co takiego, by ludzi uradowaa wiadomo, e oni i ich
dzieci bd wkrtce pozbawieni swojego dziedzictwa i przestan
stanowi wikszo w narodzie, ktry zbudowali ich przodkowie.
Moralna zgnilizna jest zjawiskiem jeszcze bardziej rozpowszech
nionym na terenie Europy. Narodom, ktre w dwudziestym wieku
wystawiay do boju milionowe armie, dzisiaj brakuje woli do tego,
by posiada formacje zabezpieczajce ich wasne potrzeby obronne.
Wol, by robili to za nich Amerykanie. Populacje Europy kurcz si,
a jej narody rozpadaj, lecz niewielu to obchodzi. Peni poczucia wi
ny, Niemcy zdaj si chcie rozpyn wewntrz cieplutkiego koko
nu zjednoczonej Europy. Take inne narody zdaj si by znuone
staraniami o to, by by niezalenymi i wolnymi, przygotowuj si
zatem do przyjcia dyktatu europejskiego super-pastwa. Narody s
bogactwem ludzkoci, s jego uoglnionymi osobowociami: najmniej

sza z nich ma swoje wasne szczeglne odcienie i jest reprezentantem


konkretnej strony Boskiego projektu, powiedzia Soenicyn. - Znik
nicie narodw zuboyoby nas nie mniej ni gdyby wszyscy zostali
stworzeni takimi samymi, z jednym charakterem i z jedn twarz.13
A jednak kraje Europy wydaj si by pogodzone z faktem, i ich
czas na tej ziemi moe si zblia ku kocowi.
PRZYW D COM , KTRZY chc zachowa unikaln naro
dow tosamo i charakter, przykleja si etykietk rasistw i kse
12 Transcript of Clinton Remarks at Portland State University Commencement.
U.S. Newswire, 15 lipca 1998.
13 Peter Brimelow, Alien Nation: Common Sense About America's Immigra
tion Disaster. Random House, New York 1995, s. 233.

Zastraszona wiko

271

nofobw. W Danii, minister spraw wewntrznych Karen Jespersen, radykalna dziaaczka z lat 60-tych, rozptaa burz oburzenia
sugerujc, e uchodcw z przeszoci kryminaln powinno si
osadza na bezludnej wyspie. Jespersen powiedziaa, e nie chce y
w multikulturowym kraju, w ktrym wszystkie kultury uwaane s
za rwne .1415
Dania staa si schronieniem dla uchodcw politycznych, ale
duska gocinno jest naduywana i wykorzystywana przez
gangi z Azerbejdanu, Armenii i Ukrainy. Wypowied Jesper
sen, e woli wasn kultur, nastpia po serii przypadkw gru
powych gwatw dokonywanych przez imigrantw ze Bliskiego
Wschodu na duskich kobietach, oraz da, by prawo duskie
zostao dostosowane do zasad islamu, z nowymi restrykcjami
wobec kobiet, przywrceniem kary mierci i okaleczeniem, jako
kar za kradzie.
Europa bya przeraona wypowiedzi Jespersen. Jak pisa
Henrik Bering w Policy Review reakcje byy szybkie i gwatow
ne15 Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
natychmiast zajo si t spraw. Ale przy 33% budetu socjalne
go Danii konsumowanych na potrzeby 4% populacji skadajcej
si z imigrantw, ktrzy nie pochodz z krajw zachodnich,
Duczycy zaczynaj przeciwstawia si Europie i nastawia na
pogldy Karen.
Europa stracia co, o decyduje o jej by lub nie by. W Samo
bjstwie Zachodu napisanym w 1964 roku, strateg zimnej wojny,
James Burnham, wskaza na istnienie jakiej umysowej konstruk
cji, ktra sprawia, e ludzie Zachodu godz si ze mierci swych
imperiw i zmierzchem wasnej cywilizacji. Burnham nazwa to
ideologi samobjstwa Zachodu.16 Wyglda na to, e choroba ta
staje si dzi epidemi.
14 Henrik Bering, Denmark, the Euro, and Fear o f the Foreign, Policy Review,
Grudzie 2000, s. 6.
15 Ibid.
16 James Burnham, Suicide of the West. The John Day Company, New York,
1964, s. 26.

272

Rozdzia IX

Dlaczego konserwatyci nie zareagowali w sposb bardziej


zdecydowany, eby odsun rewolucj, ktra zagraa ich cywili
zacji i kulturze? O to kilka powodw:
PO PIERWSZE naladowcy Tym, co przycigno Barryego
Goldwatera17 i Ronalda Reagana do polityki byo przekonanie, e
Ameryka przegrywa zimn wojn. Ruch, na czele ktrego stali nie
by odpowiednio przygotowany, wyekwipowany ani wytrenowany, do prowadzenia wojny kulturowej, wic wraz z wyborem Ro
nalda Reagana, upadkiem muru berliskiego i rozpadem Zwizku
Radzieckiego, wielka sprawa, ktra ich jednoczya, znika z hory
zontu.
Co wicej, wielu konserwatystw bdcych zawodowymi poli
tykami, pracujcych, jako dziennikarze, wystpujcych w audy
cjach telewizyjnych i radiowych, zna si znacznie lepiej na ekono
mii i polityce zagranicznej, ni na historii, filozofii czy teologii.
Jak zauway pewien dziennikarz republikanie zostali zesani na
ziemi, by obnia podatki... Czasami wydaje si, e jest to rzeczy
wicie jedyny powd, dla ktrego istniej. Przy braku wyksztace
nia dziedzinach dotyczcych kultury i moralnoci, wielu spord
nich czuje si w tych zagadnieniach nieswojo. Nie interesuj si
nimi i nie wierz, e w polityce jest miejsce na moralno. Niey
jcy ju Richard Weaver myla wanie o tego typu konserwaty
stach, gdy pisa, e w wielu przypadkach na caym wiecie tradycyj

ne stanowisko w takiej czy innej kwestii ucierpiao nie tyle


z powodu wrodzonej wady, co z powodu gupoty, niekompetencji
i ociaoci intelektualnej tych... o ktrych si sdzi, i ich obowiz
kiem jest tego stanowiska broni.18 Napotkawszy na swej drodze
kwestie moralne, spoeczne czy kulturalne, owi konserwatyci
pospiesznie wycofuj si w tematyk zwizan z podatkami
i obronnoci, gdzie czuj si na pewnym gruncie. I niezalenie
17 Senator Barry Goldwater, emerytowany genera brygady. Przyp.tum.
18 Richard Weaver, The Southern Tradition at Bay: A History o f Post-Bellum
Thought. Arlington House, New Rochelle, N.Y. 1968, s. 18.

Zastraszona wi ko

2 73

od tego, jak bardzo gorliwy republikanin chciaby eby wojna


kulturowa si skoczya, ona bdzie trwa dalej. Bo, jak powie
dzia Trocki: Moe wy nie interesujecie si wojn, ale wojna intere

suje si wami.19
Po drugie, przejmujc instytucje, ktrym modzi powicaj
wikszo czasu, gdy nie pi, czyli MTV i najlepsze programy te
lewizyjne, filmy i czasopisma, szkoy i college - rewolucja jest
w stanie ksztatowa ich wiat wartoci, przekonania i pogldy.
Artyci, aktorzy, dramatopisarze, autorzy piosenek i popularni
piosenkarze - prawie wszyscy znajduj si po drugiej stronie ba
rykady. Komentatorzy z pierwszych stron gazet, gospodarze ra
diowych i telewizyjnych talk-shows nie s w stanie dorwna tej
kulturowej ofensywie. Arsenay s nierwne. Co wicej, rozryw
ka, ktr oferuje rewolucja kulturalna jest duo bardziej atrakcyj
na i ncca. I tak oto wielu synw tradycjonalistycznie nastawio
nych rodzicw schodzi na bdne drogi. Kiedy wszake dorosn,
liczni marnotrawni synowie i wiele marnotrawnych crek powra
ca w skrusze do ojcowskiego domu.
P wieku temu krytyk literacki Lionel Trilling mg napisa:
Obecnie w Stanach Zjednoczonych liberalizm jest nie tylko dominu
jc , ale wrcz jedyn tradycj intelektualn. Bo jasnym jest fakt, e
nie ma dzisiaj konserwatywnych czy reakcyjnych idei w obiegu.20
Mimo e nawet wtedy bya to przesada, w stwierdzeniu Trillinga
zawiera si i sporo prawdy. A poczwszy od lat 60-tych nastpi
istny wysyp twrcw kultury i ksztatujcych umysy intelektu
alistw, krytykw spoecznych, nauczycieli, dziennikarzy, pisarzy,
biurokratw i artystw. I oto nagle konserwatyci nie tylko stali
si mniejszoci; zostali wrcz stamszeni.
Crane Britton w swojej Anatomii rewolucji pisze, e jedn
z oznak wyranie niestabilnego spoeczestwa jest nage poja
wienie si ogromnej iloci intelektualistw
19 George E Will, A Summons to Gratitud. Newsweek, 17 sierpnia 1998, s. 70.
20 Lionel Trilling, Liberal Imagination: Essays on Literature and Society. Har
court Brace ,New York 1979 (reprint), Wstp.

274

Rozdzia IX

zawzicie atakujcych istniejce instytucje i yczcych sobie znaczcych


zmian w spoeczestwie, biznesie i systemie sprawowania wadzy. Czysto
metaforycznie, moemy porwna tego rodzaju intelektualistw do biaych
ciaek, stranikw krwiobiegu; lecz biaych ciaek moe by za duo i gdy tak
si dzieje, mamy do czynienia ze stanem chorobowym.21

Biorc pod uwag powysz definicj, Ameryka zdaje si by


bliska owego stanu chorobowego.
Po trzecie w przeciwiestwie do normalnej polityki, gdzie za
zwyczaj mona znale zoty rodek i osign kompromis,
wojna kulturowa jest wojn, w ktrej chodzi o zwycistwo. Tam,
gdzie wygrywa jedna strona - druga przegrywa. Aborcja, samo
bjstwo z asyst i maestwa homoseksualne s kwestiami mo
ralnymi, ktre wymagaj od politykw jasnego opowiedzenia si
po ktrej ze stron, podczas gdy oni woleliby raczej osuwa na
bok kontrowersje i szuka zotego rodka. Republikanie, ktrych
wikszo nie uwaa polityki za sport walki, nie s przygotowani
do bezpardonowej wojny, zapocztkowanej przez Teori Kry
tyczn22 jej ostr retoryk i polityk konfrontacji.
W dawnych czasach dumni wojownicy zawsze zachowywali
czujno, odstraszajc przeciwnika samym swym wygldem.
W wojnie kulturowej rewolucja zawsze atakuje, natomiast trady
cjonalici tkwi w defensywie. Sia ley nie w obronie , lecz w ata
ku , napisa kiedy dobrze zapowiadajcy si rewolucjonista kultu
rowy nazwiskiem Adolf Hitler.23
Przyjrzyjmy si trwajcej trzydzieci lat wojnie o kontrol nad
siedzib dowdztwa wojny kulturowej - Sdem Najwyszym.
Dwaj spord nominowanych przez Nixona sdziw federalnych,
Clement Haynesworth i G. Harrold Carswell, zostali zmieszani
21 Crane Britton, Anatomy of Revolutio. Vintage Books, New York 1952, s. 45.
22 Szkoa Frankfurcka odesza od tradycyjnej koncepcji wiadomoci klaso
wej, odrzucia determinizm ekonomiczny, dostrzegajc oczywiste zmiany w ka
pitalizmie. Poniewa pooenie klasy robotniczej w krajach kapitalistycznych
poprawiao si, szukano innych grup upoledzonych; na przykad kobiet (femi
nizm) i dyskryminowanych mniejszoci. Ta wersja marksizmu zostaa okrelona
mianem teorii krytycznej. Przyp.tum.
23 Adolf Hitler, Mem Kampf. CPA Books, New York 2000, s. 191.

Zastraszona wiko

275

z botem i odrzuceni w gosowaniu. Dwaj spord nominowa


nych przez Ronalda Reagana sdziw federalnych, Robert Bork
i Douglas Ginsburg, zostali podobnie solidnie zmieszani z botem
i take odrzuceni, ten drugi - profesor prawa - pod zarzutem
uywania marihuany. Nazwisko Borka stao si czasownikiem (to
bork ) oznaczajcym zniszczenie reputacji nominowanego zanim
si go definitywnie odrzucio. Nominowany przez Busha Claren
ce Thomas musia zaliczy istn ciek zdrowia.
Porwnajcie ten mord w ciemnej uliczce dokonany na oso
bach konserwatywnych prawnikw z atmosfer wieczornej her
batki, ktr otoczono nominowanych Clintona - Stephena Breyera i Ruth Bader Ginsberg. Oboje przedstawiono z penym
szacunkiem, a ich kandydatury przeszy bezproblemowo. Rdze
wyborcw Partii Demokratycznej rozumie istot i cel wojny kul
turowej, podczas gdy wielu Republikanw wydaje si y w bo
giej niewiadomoci, e w ogle istnieje jaka wojna.
Polityka koczy si nad brzegiem wody i partyzantka koczy si,
gdy zachodzi soce nie s ju aktualnymi stwierdzeniami. Wojna kul
turowa to - jak mawia Mao - permanentna staa rewolucja. Jeli
sztandar Konfederacji zostanie cignity w Poudniowej Karolinie,
Georgii i Florydzie, front przesunie si do Mississippi. Gdy ju
znikn wszystkie sztandary, przyjdzie kolej na pomniki i portrety,
a w kocu pozmienia si nazwy szk, a przyjdzie moment, gdy
publiczny hod oddawany bohaterom Poudnia zostanie raz na za
wsze zniesiony.
Po czwarte, trzydzieci lat atakw staro chrzecijaskie morale
na proch. W przeciwiestwie do ery Dzwonw Najwitszej Marii
Panny24 i Pieni Bernadette25, ksia i kaznodzieje czsto przed
24 Nagrodzony Oskarem film z 1945 r. w ktrym ojcu O Malleyowi, powie
rzono misj oywienia stojcej w obliczu problemw finansowych szkoy para
fialnej. O Malley wchodzi w spr z nadmiernie surow siostr Benedykt w kwe
stii wychowania dzieci. Ale za ich sprzeczk kryje si znacznie powaniejszy
problem. Skpiec z ssiedztwa chce za wszelk cen zdyskredytowa parafi
i tylko cud moe j uratowa.
25 Film z 1942 r. o objawieniu w Lourdes, zdobywca czterech Oskarw.
Przyp.tum.

276

Rozdzia IX

stawiani s w filmach i w telewizji jako lubieni hipokryci lub nietolerancyjni i zacofani bigoci. Kto zechce stan w obronie wartoci
rodzinnych, gdy cen jest publiczne wykpienie ? Jak kada instytu
cja tradycyjna, kocioy byy dugo pod staym ostrzaem i wykazu
j dzi oznaki zmczenia walk. Kocioy podzielone w kwestiach
aborcji i homoseksualizmu, nkane skandalami od teleewangalistw
uganiajcych si za spdniczkami, a po ksiy pedofilw, nie s ju
Kocioami, jakimi byy w przeszoci. Jak tkanka miniowa, nie
wiczony autorytet moralny zanika i obumiera. Obserwujc katolic
kich senatorw, ktrzy nie przywoywani do porzdku przez swo
ich biskupw popierajcego Billa Clintona dotyczce zakazu aborcji
przez czciowy pord (wedug senatora Moynihana jest to dziecio
bjstwo), widzimy jak daleko stoczy si, jak bardzo podupad Ko
ci katolicki od czasw Piusa X II.
Stae oskarenia o rasizm, seksizm, homofobi i bigoteri ze
bray niwo w postaci rozmikczenia moralnoci tradycjonalistw.
Koszt kontynuacji walki wydaje si niemoliwie wysoki. Wielu od
dao si defetyzmowi i rozpaczy doczajc w ten sposb do jkw
hollywoodzkich gwiazd i gwiazdeczek, ktre utyskuj, e wolay
by raczej wyjecha z kraju ni y w Ameryce Georgea Busha.
Wic chrzecijanie ograniczaj swe protesty do sfery prywatnej,
sfery kabin do gosowania. Rzecz w tym, i ci, na ktrych oddaj
swe gosy maj tyle samo chci do walki co oni sami.
Sdzia Clarence Thomas, przemawiajc na uroczystym obiedzie wydanym przez American Enterprise Institute w roku 2001,
mwi o cenie oporu: Aktywni obywatele s czsto obiektem praw

dziwie podych atakw; przykleja im si etykietk ludzi bezdu


sznych, rasistw, Wujw Tomw, homofobw i seksistw - mwi
sdzia. 26 Pod wpywem takich napaci - dodawa - cenzurujemy
samych siebie. To nie jest uprzejmo. To tchrzostwo. 27Jako urz
dnik federalny, Thomas podawa w wtpliwo sens akcji afirma
26 Be Not Afraid; Justice Thomas on Courage and Civic Principles. Washing
ton Times, 15 lutego 2001, s. A17.
27 Ibid.

Zastraszona wiko

277

tywnej i denia do uzyskania rwnowagi rasowej. Czarni przy


wdcy oskaryli go o zdrad interesw swego ludu. Celem tych
atakw - mwi Thomas - jest zastraszenie.28 Zastraszajcym nie
udao si z Thomasem, ale odnieli sukces w przypadku kilku
konserwatystw, ktrzy jako ludzie pokonani, nie stawiaj ju
adnych da. Po prostu chc si dostosowa. Ale w wojnie kul
turowej, gdy jedna strona cigle czego da i wci gotowa jest
do walki, przekada si to na niekoczcy si odwrt i - w kon
sekwencji - na porak.
Po pite, ludzie oddani Bogu i swemu krajowi wychowywani
s w duchu szacunku i posuszestwa w stosunku do wadzy.
Sdowi rewolucjonici, tacy jak Warren, Douglas i Brennan, na
rzucajc swoje radykalne plany, polegali na tym wanie wro
dzonym konserwatyzmie milczcej wikszoci. Wielu Amery
kanw ogarna wcieko, lecz czuli, e musz si
podporzdkowa. W kocu by to Sd Najwyszy. Tak dugo,
jak Amerykanie wierz, e ich rzd dziaa zgodnie z konstytu
cj, bd mu posuszni. Z definicji, konserwatyci nie s bun
townikami. Nie byli nimi rwnie Ojcowie Zaoyciele. D o
pki nie przycinito ich do muru.
W kocu wyroso nowe pokolenie, dla ktrego rewolucja kul
turowa w ogle nie jest rewolucj, lecz kultur, w ktrej si uro
dzili i ktr przesikli przez cae swoje ycie. Publicznie demon
strowany homoseksualizm, pornografia, aborcja, bzdurne tematy
w TV i filmach, plugawe teksty w piosenkach, wszystko to nie jest
dla modych niczym nowym - byo od zawsze. Dla nich to a
den problem. Wielu zaakceptowao aksjomaty modernistw
goszce, jaka to za bya ta stara Ameryka. Jeli co uznaj za
dziwne, to kultur tradycyjn. Przeszli przez szkoy i uniwersy
tety, skonsumowali podsunit im papk i uwierzyli, e uczono
ich o dawnych bohaterach i historii kraju. Skradniemy wasze dzie
ci! - wyli w pod adresem amerykaskiej klasy redniej radykao
wie z lat 60-tych. Tak te zrobili.
28 Ibid.

278

Rozdzia IX

Za przy dominujcej dzi, nietolerancyjnej nowej elicie


kulturowej, wad konserwatystw jest, e to, e s... konser
watystami. W latach siedemdziesitych osiemnastego wieku
nadszed czas, gdy konserwatyci tacy jak Washington i John
Hancock zdali sobie spraw, e oni take musz sta si bun
townikami jak Patrick Henry29 i Sam Adams30. Gdy rewolucja
francuska bya w natarciu, dla przeciwwagi takich osb jak
Robespierre i Bonaparte, dobrze byo mie Edmunda Burkea31, lecz potrzebni byli take N elson323 i elazny Ksi
5533. Sam Francis, publicysta i autor Rewolucji od rodka55
/Revolution from the Middle55/ powiedzia, Pierwsz rzecz ,
jakiej musimy si nauczy , jes'li chodzi o w alk i zwycianie
w wojnie kulturowej jest to , e nie walczymy eby cos utrzy
m a , walczymy eby co obali.34
Musimy sobie jasno i dokadnie uwiadomi, e znaczce, dominujce au
torytety w mediach, szkoach, uniwersytetach - generalnie w wikszoci in
stytucji systemu zorganizowanej kultury, cznie ze sztuk i rozrywk - nie
tylko nie robi nic, by utrzyma to, co wikszo z nas uwaa za tradycyjny
sposb ycia, lecz tak naprawd d do jego destrukcji lub s obojtni
29 Patrick Henry (1736-1799) - trzykrotny gubernator Wirginii, protestowa
przeciwko brytyjskiej tyranii, symbol amerykaskiej walki o wolno.
Przyp.tum.
30 Samuel Adams (1722 - 1803) - jeden z Ojcw Zaoycieli, wsptwrca
Deklaracji Niepodlegoci. Przyp.tum.
31 Edmund Burke (1729-1797), filozof i polityk brytyjski. Czonek Izby
Gmin (od 1765). Do 1788 stronnik partii wigw, pniej zbliy si do torysw.
Jeden z twrcw konserwatyzmu. Przyp.tum.
32 Horatio Nelson ( - ) - admira angielski, wicehrabia, ksi Brontu. Naj
synniejszy admira w historii floty brytyjskiej. Po byskotliwej karierze i wielu
zwyciskich bitwach ostatecznie rozgromi poczone floty Francji i Hiszpanii
w , w ktrej sam zgin. Przyp.tum.
33 Iron Duke - Wellington Arthur Wellesley, ksi Wellington (1769-1852),
angielski genera i polityk. W armii brytyjskiej od 1783. Walczy z wojskami re
wolucyjnej Francji. Synny gwnie z tego, e w 1815 roku pokona pod Water
loo samego Napoleona. Przyp.tum.
34 Samuel Francis, Revolution from the Middle. Middle American Press, Ra
leigh, N .C . 1997, s. 174.

Zastraszona wiko

279

w kwestii jego przetrwania. Jeli nasza kultura ma zosta utrzymana, musimy


zdetronizowa dominujce autorytety, ktre jej zagraaj.35

My tradycjonalici, kochajcy sw kultur i kraj, w ktrym wy


rolimy, bdziemy musieli sobie odpowiedzie na pytanie: czy
mamy jedynie pieczoowicie przechowywa to, co pozostao, czy
te sprbujemy odzyska z powrotem kultur? Czy jestemy je
dynie konserwatystami, czy musimy sta si take kontrrewolu
cjonistami i obali dominujc kultur?
Amerykanie, ktrzy patrz na rewolucj kulturow jak na
zwyk polityk, nie rozumiej jej istoty, a ta oznacza nic inne
go, jak koniec kraju, ktry kochamy. Tej rewolucji nie da si za
agodzi. Bezustanne i lekkomylne uywanie przez ni okre
le takich jak ekstremista, seksista, rasista, homofob,
natywista, ksenofob, faszysta i nazista powiadcza, jak
powanie podchodzi ona do tej walki i jak postrzega tych,
ktrzy stawiaj jej opr. Dla tych, ktrzy szczerze wierz w re
wolucj, prawica nie tylko nie ma racji. Prawica jest po prostu
uosobieniem za.
O to sowa Jesse Jacksona, pierwszego gosu czarnej Amery
ki, po zwycistwie Partii Republikanw w 1994 roku: Przez
Ameryk przetacza si fala nienawici i blu. Gdyby to, co dzieje
si tutaj, dziao si w Poudniowej Afryce, nazwano by to rasi
stowskim apartheidem. Gdyby dziao si to w Niemczech , nazwa

libymy to nazizmem. A we Woszech nazwalibymy to faszy


zmem. Tutaj nazywamy to konserwatyzmem.36 Gdy druyna
Busha wygrywaa bitw z ponownym liczeniem gosw na F lo
rydzie, Jackson powrci do tematu, Jeli zwyciy George Bush,
to zwyciy dziki nazistowskiej taktyce.... Wtedy natychmiast
wyjdziemy na ulice. Zdelegitymizujemy Busha, zrobimy wszystko,
co w zwizku z tym bdzie konieczne , ale nigdy go nie zaakceptu
jemy.37
35 Ibid.
36 Transcript, This Week with David Brinkley. ABC, 2 lipca 1995.
37 Transcript, Hannity and Colmes. F O X NEW S, 20 grudnia 2000.

280

Rozdzia IX

Wedug Juliana Bonda, krytycy akcji afirmatywnej s neofa


szystami38. Wedug byego burmistrza Atlanty, Maynarda Jackso
na, sztandar Konfederacji to swastyka39. Dla kongresmana Mamine Watersa, John Ascroft jest rasist.40 Kongresman z Missouri
powiedzia o decyzji Busha w kwestii nominacji Ashcrofta, e
w taki sposb czonkowie Ku Klux Klanu pracowali nad polepsze
niem stosunkw rasowych - oni take wychodzili czarnym naprze
ciw, lecz ze stryczkiem i poncymi krzyami..41
Stawianie znaku rwnoci pomidzy konserwatystami i nazi
stami oraz czonkami Ku - Klux - Klanu ma swj pocztek co naj
mniej w czasach Martina Luthera Kinga, ktry twierdzi, e widzi
w kampanii Goldwatera42 niebezpieczne oznaki hitleryzmu.43
Oszczerstwo jest teraz ogromnie popularne, poniewa nic nie ko
sztuje.
Niewielu dziennikarzy odway si przywoywa czarnych
przywdcw do porzdku, bo niektrzy z nich podzielaj ich anty-konserwatywne nastawienie, podczas gdy inni zgadzaj si
z Marcusem, ktry gosi nietolerancj wobec konserwatystw
aby pozbawi prawic prawa do udziau w yciu publicznym, jako
38 Steve Miller and Jerry Seper, NAACP Tax Exempt Status Questioned; Cri
tics Say Group Oversteps Bounds with Democratic Leanings. Washington Times,
6 lutego 2001, s. A1
39 Richard Lezin Jones, Georgia Is the Latest Battlefield in the Stars and Ban
War. Knight Ridder News Service, 6 lutego 2001.
40 Richard Lowry, fConservative' and Racisty: The Ashcroft Nomination and
the Left's Foulest Card. National Review, 5 lutego 2000, s. 2.
41 John Sawyer, Bush Says Scrutiny of Missouri Voters Validates Ashcroft. St.
Louis Post Dispatch, 14 stycznia 2001, s. Al.
42 Barry Morris Goldwater (1909 - 1998) - amerykaski polityk konserwa
tywny, senator ze stanu Arizona 1952-1987, kandydat Partii Republikaskiej
w wyborach prezydenckich 1964. O klsce Goldwatera zadecydowaa m.in. na
gonka lewicowych mediw, przedstawiajcych go jako rasist, sympatyka hitle
ryzmu, wroga praw obywatelskich, nieczuego na problemy spoeczne kapitali
st i psychopat, dcego do zniszczenia miujcego pokj Zwizku
Radzieckiego. Przyp.tum.
43 David Garrow, Bearing the Cross. William Morrow & Company, New York
1999, s. 351.

Zastraszona wiko

281

element nie mieszczcy si w obrbie akceptowalnych standar


dw politycznych.
Nazywanie oponentw nazistami, faszystami i czonkami Ku Klux Klanu - w sytuacji, gdy nie pociga to za sob adnej odpo
wiedzialnoci karnej, moe si opaca. Stawia to oponenta poza
krgiem przyzwoitych ludzi, z gry dyskredytuje wszystko, co
powie, i zmusza go raczej do obrony wasnej osoby ni prezento
wanego stanowiska i pogldw. S te nagrody psychiczne.
W kocu, jeli kto stawia czoo nazistom czy nocnym jed
com44 z pewnoci jest to postawa bardziej heroiczna ni stawia
nie czoa Denny Hastertowi czy Dickowi Armey45. Im bardziej
demonizuje si wroga, tym wikszego bohatera robi si z samego
siebie.
W demonizacji prawicy przez lewic znaczn rol odgrywa
fantazjowanie. Clinton mwi ponurym gosem o paleniu przez
rasistw murzyskich kociow w Arkansas w czasach jego dzie
cistwa, lecz pamitajmy, e co takiego w ogle nie miao miej
sca. Gore moe zalewa si zami, opowiadajc jak to przyrzek
walczy z przemysem tytoniowym (Big Tobacco) do ostatniej
kropli krwi, gdy patrzy jak jego ukochana siostra umiera na ra
ka puc. Dopiero pniej dowiedzielimy si, e Gore wci ci
ska si z ludmi z Big Tobacco i to dugo po mierci swojej sio
stry. Podobnie fantazjujc w stylu Waltera Mitty, Gore wynalaz
Internet, odkry Kana M ioci46 i doszed do przekonania, e je
go gorcy romans z Tipper zainspirowa napisanie Love Story.
Wszystko to mogo istotnie mie miejsce, lecz jedynie w fantazji
Gorea. Jeli Jesse Jackson porwnuje prawnicze procedury towa
rzyszce walce o gosy wyborcw Florydy do bitwy na mocie
44 Czonek zorganizowanej grupy / gangu, ktry zamaskowany porusza si
noc, dokonujc aktw przemocy w celu ukarania kogo bd zastraszenia.
Przyp. red.
45 Dennis Hasten i Dick Armey - czonkowie Izby Reprezentantw
Przyp.tum.
46 Kana czcy jeziora Ontario i Erie, odkryty przez Williama T. Love.
Przyp. red.

282

Rozdzia IX

w Selma 47, to nie tylko porwnuje w ten sposb republikaskich


prawnikw do wymachujcymi pakami i szczujcych psy ludzi
Byka Connora, lecz sam stawia si na piedestale jako bohater
spod Selma Bridge.
Odmierzyem swoje ycie yeczkami do kawy, biada bohater T.
S. Eliota, J. Alfred Prufrock48. Podobnie jak nasze elity kultural
ne. Ich umysy codziennie zaprzta walka przeciwko nazistom,
faszystom i czonkom Ku - Klux - Klanu, ktrzy - gdyby nie
ta wanie walka- rzuciliby si na bezbronne, przeladowane
mniejszoci. Nie ma to jak dobre samopoczucie. Dla dzisiejszych
postpowcw wiat prezydenta Josiah Bartletta49 , przedsta
wiony w The West Wing jest wiatem rzeczywistym.
Polityka gestw nie pociga za sob blu. Rozwamy ponow
nie stwierdzenie Susan Sontag, e biaa rasa jest rakiem na histo
rii ludzkioici. .. biaa rasa i tylko ona ... eliminuje niezalene cywi

lizacje, gdziekolwiek dociera.50


Wystarczy zrobi pewien eksperyment, przepisa to zdanie
i zamiast biaa rasa wstawi rasa ydowska a fragment ten bdzie
dokadnie pasowa do Mein Kampf. Gdyby Sontag nie zosta
wiaa w ten sposb suchej nitki na ydach, jej kariera byaby
skoczona. Tymczasem jej diatryba przeciwko biaej rasie zmniej
szya jej notowania nie bardziej, ni wizyta w Hanoi w 1968 roku,
gdy Wietnamczycy torturowali amerykaskich jecw wojen
nych. Sontag zdobya pniej grant Fundacji MacArthura51 a jed
47 7 marca 1965 r. 500 uczestnikw marszu na rzecz praw wyborczych dla
Murzynw przeszo ulicami miasteczka Selma, w stanie Alabama w kierunku
Edmund Pettus Bridge, gdzie starli si z i oddziaami policji stanu Alabama. Wy
darzenie to przeszo do historii USA pod nazw Krwawej niedzieli. Przyp. red.
48 James K. Robinson and Walter P. Rideout (red.), A College Book o f Modem
Verse. Row, Peterson, and Company, Evanston, Illinois 1960, s. 549.
49 Serial o losach fikcyjnego prezydenta USA Josiah Bertletta. Przyp.tum.
30 Joan Acocella, The Hunger Artist: Is There Anything Susan Sontag D o
esn't Want to Know? . The New Yorker, 6 marca 2000, s. 68.
M Fundacja MacArthura promuje midzynarodowy pokj i bezpieczestwo
oraz przestrzeganie praw czowieka poprzez przyznawanie pomocy finansowej

Zastraszona wiko

283

no z ostatnich bada ukazao, e jest ona jednym z najbardziej po


waanych intelektualistw naszych czasw. Jednak, pamitajmy
co powiedzia zapytany o Sontag Tom Wolfe, amerykaski pisarz,
autor synnych Radical Chic i Bonfire o f the Vanities:
Kim bya ta kobieta? Kim i czym? ... Maxem Weberem52. .. Ar
noldem Toynbee.53 W rzeczywistoci bya tylko kolejnym pisarzyn, ktry spdzi ycie biegajc z jednego spotkania protesta
cyjnego na drugie, wdrapujcym si na mwnic, skd
przytaczaa innych stylem swojej prozy, ktry by niczym nalep
ka niepenosprawny, wana jedynie na parkingu Partisan Re
view54
Sontag, - mwi Wolfe - wydawaa si robi wszystko, by, aby
na przykadzie wasnej osoby potwierdzi opini McLuhana55, e

moralne oburzenia jest technik uywan przez idiot w celu przyo


bleczenia si w godno..56
W K O CU marzeniem kadej ofiary jest zamieni si miejsca
mi ze swym przeladowc, pisa rewolucjonista Franz Fanon.57
Spostrzeenie Fanona pomaga zrozumie transformacj ruchu
praw obywatelskich z ruchu mieszczcego si w obrbie w ame
rykaskiej tradycji ruchw spoecznych takich, jak ruch sufraystek czy ruch robotniczy, w narzdzie rewolucji.
w formie grantw oraz poprzez finansowe wspieranie projektw, poruszajcych
kwestie rozwoju midzynarodowego systemu sprawiedliwoci. Przyp.tum.
52 Max Weber (1864-1920) - niemiecki, historyk, a , , a i . Przyp.tum.
53 Arnold Toynbee (1852-1883) - angielski historyk ekonomii. Jako jeden
z pierwszych uy terminu Rewolucja przemysowa. Przyp.tum.
54 Tom Wolfe, The Tyranny o f Theory. Guardian, 8 lipca 2000, s, 1.
55 Marshall McLuhan (1911 - 1980) - kanadyjski teoretyk komunikacji. Zy
ska rozgos w latach 60-tych stwierdzeniem, e elektroniczne media, zwaszcza
telewizja, tworz globaln wiosk, w ktrej rodki komunikacji maj wikszy
wpyw na ludzi ni sama przekazywana wiadomo. Przyp.tum.
56 Ibid.
57 Dinesh DSouza, Racism Is Not the Problem: Why Martin Luther King Got
It H a lf R ightf Accuracy in Academia Address, Georgetown University, 1999.
h ttp :// www.conservativeuniversity.org/lecturehall/index.htm

284

Rozdzia IX

W latach 50-tych mona jeszcze byo opisa Afroamerykanw


jako spoecznie konserwatywnych, nastawionych patriotycznie,
dumnych chrzecijan. To, czego chcieli i czego si domagali, to
by penoprawnymi czonkami naszej narodowej rodziny, ktrej
oni sami i ich wspbracia powicili cae swoje ycie. Czarni
i biali Amerykanie, wystpili razem i pogrzebali segregacj raso
w. Wydawao si, e staniemy si jeszcze bardziej zjednoczonym
krajem. Lecz gdy tylko naprawiono oczywiste krzywdy i spenio
no uzasadnione dania rwnoci w obrbie prawa, uwaga Ame
ryki zwrcia si w inne miejsce, a prawa obywatelskie stay si hi
stori.
Zby skupi na sobie uwag narodu, trzeba byo wynale no
we dania, a gdy je speniano, wymyla coraz to nowsze. Znie
sienie segregacji rasowej nie byo ju wystarczajcym posuni
ciem. dano akcji afirmatywnych, kwot rasowych, rezerwacji,
rwnoci jeli chodzi o zatrudnienie, pace i dochody oraz po
nownego wytyczenia okrgw wyborczych, gwarantujcego
uczciwy podzia miejsc w Kongresie. Trzeba byo osign rw
nowag rasow w szkoach, nawet jeli oznaczao to przymusowe
dowoenie biaych dzieci do niebezpiecznych szk rdmiej
skich. Zwizane z dawn walk woanie o wolno ustpio miej
sca daniom nie podlegajcym negocjacji, wysuwanym przez
Black Power 58.
W 1971 r. Sd Najwyszy rozpatrywa spraw, w ktrej biay
student prawa protestowa przeciwko nie przyjciu go w szere
gi adwokatury stanu Arizona, mimo, e na egzaminie aplikanckim osign wynik wyszy ni czarni studenci, ktrzy zostali
przyjci. Podczas dyskusji sdziowskiej, czarny sdzia Thurgood Marshall, zwracajc si do swego biaego kolegi, Williama
Douglasa, powiedzia: Wy dyskryminowalicie nas latami. Teraz

nasza kolej.59
58 Radykalna organizacja murzyska. Przyp.tum.
59 Paul Craig Roberts and Lawrence M. Stratton, Jr., Color Code. National
Review, 20 marca 1995, s. 48.

Zastraszona wiko

285

Ruch praw obywatelskich wtopi si w rewolucj kulturow,


a jej wojujcy przywdcy wysuwali coraz to nowsze dania. Pie
ni takiej jak Dixie60 nie mona ju piewa publicznie, Rober
ta E. Lee nie wolno ju traktowa jak bohatera. Skoro Washing
ton by wacicielem niewolnikw, jego nazwisko, i nazwiska
wszystkich dawnych wacicieli niewolnikw, powinny zosta
usunite ze szk, do ktrych uczszczaj czarne dzieci. Ksiki
Marka Twaina zawieraj obelgi rasowe, a wic precz z nimi. Sztan
dar Konfederacji to symbol rasizmu. Repliki sztandaru naley
usun ze wszystkich flag stanowych, albo stany owe zostan
poddane bojkotowi. Prawa imigracyjne musz preferowa mie
szkacw Trzeciego wiata w celu zwikszenia rnorodnoci
spoecznej. Potrzebujemy te nowych praw dotyczcych zbrodni
nienawici ktre nakadayby specjalne kary i wymuszay reedu
kacj tych biaych, ktrzy atakuj czarnych. A teraz usidmy
i porozmawiajmy o odszkodowaniach za niegdysiejsze niewolnic
two...
Kada udana rewolucja z czasem wkada na siebie paszcz tyrana,
ktrego zdetronizowaa, powiedziaa Barbara Tuchman, ameryka
ska pisarka, zdobywczyni nagrody Pulitzera.61 Erie Hoffer62 do
daje, e kada Sprawa, majca polityczny charakter staje si w ko
cu biznesem i degeneruje si do poziomu szantau 63. Prawa
obywatelskie stay si takim wanie szantaem. Wszyscy Amery
kanie dobrej woli chtnie przyoyliby rk do tego, aby zagodzi
katastrof spoeczn w czarnej Ameryce, bo w kocu Afroamerykanie s dziemi tego samego Boga i obywatelami tej samej repu
bliki. Ale Jacksonowie, Sharptonowie i Bondowie64 nie chc naszej
60 Dixie - hymn Poudnia z czasw wojny secesyjnej.
61 Barbara Tuchman, Conservativeforum.org. http://www.conservativeforum.org authquot.asp?ID-622
62 Erie Hoffer (1902-1983) -filozof amerykaski.
63 W tym miejscu Buchanan uywa sowa racket, niegdy oznaczajcego
szanta, natomiast dzi ( pod wpywem j. rosyjskiego) znaczy to samo, co rekiet, czyli rozbjnicze wymuszenie. Uw. red.
64 Jacksons.... - typowe nazwiska amerykaskich Murzynw. Przyp.tum.

286

Rozdzia IX

pomocy. Chc nas ksa, prowokowa i demonizowa, bo tylko


w ten sposb - jak okrelaj to producenci TV - podtrzymuj
wrzenie w kotle, i utrzymuj stay dopyw dotacji z budetu fede
ralnego, a take pomoc z przernych fundacji. Skoro nie ma ju
wrd ywych Theodora Bilbo 65 i Bulla Connora 66, trzeba zna
le nowych biaych rasistw, nawet jeli trzeba by byo ich stwo
rzy, tak jak uczyniono to z Johnem Ashcroftem67 czy Georgem
W Bushem. Kompozytor muzyki filmowej Booker T. Washington
ostrzega Ameryk eby nieufnie podchodzia do rasowych reketierw:
Istnieje klasa kolorowych ludzi, ktrzy robi biznes na wywlekaniu przed
publik problemw, krzywd i trudnoci egzystencjalnych rasy czarnej. Gdy
zobaczyli oni, e dziki jej kopotom s w stanie zarobi na ycie, wykszta
ci si u nich nawyk reklamowania tego wszystkiego - po czci dlatego, e
chc zyska wspczucie dla czarnych, a po czci dlatego, e to im si opa
ca. Cze z tych ludzi wcale nie chce, eby Murzyni porzucili swoje ale
i pretensje, poniewa oni sami nie chc straci pracy.68

Nic doda, nic uj, panie Washington.


Gdy dyskusja obraca si wok kwestii rasowych, republikanie
kulej. Wydaj si zastraszeni, wrcz sparaliowani. Dlaczego tak
jest?
Jako ludzie uczciwi, w wikszoci chrzecijanie, przyznaj, e
jest sporo prawdy w oskareniach kierowanych pod adresem ame
rykaskiej przeszoci. Nasi ojcowie faktycznie mieli swj udzia
w procederze w niewolnictwa. Faktycznie praktykowalimy se
gregacj rasow. Sposb, w jaki potraktowalimy Indian nie by
tym, jakiego mona byo si spodziewa po ludziach, dla ktrych
65 Theodore Bilbo (1877-1947) - amerykaski senator, przeciwnik praw oby
watelskich Afroamerykanw.
66 Buli Connor (1897-1973) - zagorzay zwolennik segregacji raso
wej. Przyp. tum.
67 John Ashcroft - Prokurator Generalny USA, znany z bardzo konserwa
tywnych pogldw (jest zwolennikiem kary mierci, przeciwnikiem aborcji,
praw gejowskich atc.). Oskarany o rasizm. Przyp.tum.
68 . Walter Williams, Scholastic Expectations. Washington Times, 18 listopada
2000, p. A12.

Zastraszona wiko

287

Kazanie na Grze i dwanacie bogosawiestw byy boskimi na


kazami. Lecz przyjwszy na siebie win, ktra gryzie ich dusze,
republikanie ci, przez cae ich ycie poszukujcy rozgrzeszenia, s
atwymi ofiarami dla pewnych siebie udzi, takich jak Jackson czy
Sharpton, ktrzy kieruj Wielkim Przekrtem.
A jak wyglda prawda historyczna? W historii niewolnictwa
i handlu niewolnikami, czowiek Zachodu wystpuje w towarzy
stwie wielu rnych ajdakw, ale jest to take jedyny w tym to
warzystwie bohater. W kocu Zachd nie wynalaz niewolnictwa,
ale to on je zlikwidowa. Gdyby nie Zachd, afrykascy przywd
cy wci handlowaliby swymi pobratymcami. Handel niewolnika
mi by przecie gwnym rdem dochodw kolesiw Mansa
Musy 69. Niewolnictwo powrcio we wspczesnej Mauretanii
i Sudanie, ale po stronie intelektualistw, ktrzy zbudowali swe
kariery na wstrzsaniu sumieniem Ameryki i Zachodu, panuje
gucha cisza. Ameryka bya spoeczestwem, w ktrym, owszem,
panowaa segregacja, ale w adnym innym kraju ludzie nie do
wiadczaj wikszej wolnoci, nie maj wikszych moliwoci
i nie korzystaj z wikszego dobrobytu, ni tutaj, w Stanach Zjed
noczonych.
Sowa przeprosin ju pady, lecz jeli amerykaska klasa rednia
wierzy, e kupi sobie pokj za cen dalszych ustpstw i odszko
dowa, to sama siebie oszukuje. Gdyby nie byo wicej da, ra
sowi rekieterzy musieliby znale sobie nowy sposb na zarabia
nie pienidzy. Lecz tak dugo, jak milczca wikszo przystaje na
ich dania, bd je stawia. Ju czas powiedzie im nie.
Zwyrodnienie ruchu na rzecz swobd obywatelskich i jego fu
zja z rewolucj kulturow nios w sobie ryzyko bakanizacji Ame
ryki. Bo tak, jak koalicja Nowego adu (New Deal) Franklina D.
Roosevelta oparta bya na ekonomii i przeciwstawianiu sobie
tych co maj tym, ktrzy nie maj, tak nowa koalicja demo69
Mansa Musa (P-1337) - wadca dawnego pastwa Mali w zachodniej Afry
ce; najbardziej znany wadca Sudanu Zachodniego. Za jego panowania Mali osi
gno szczyt potgi..

288

Rozdzia IX

krat w ufundowana jest na gosowaniu typu bloc voting?0 i poli


tyce etnicznej.
Jeli ta partia straci poparcie czarnej Ameryki, nie bdzie mia
a widokw na prezydentur. Takie s polityczne realia. Tak wic
demokraci maj ogromny interes w podtrzymywaniu strachu
i nienawici do republikanw pord rzesz Afroamerykanw. We
wszystkich wyborach lat 90-tych grano kart rasow poprzez
podsycanie strachu, e bd palone murzyskie kocioy, albo e
czarni wyborcy pozbawieni zostan praw wyborczych. W wybo
rach w 2000 roku Al Gore w murzyskim kociele w Pittsburgu
podzieli si nastpujcymi refleksjami na temat swojego rywala:
Gdy mj przeciwnik, gubernator Bush, mwi, e bdzie mianowa prawnikw-konstytucjonalistw na stanowiska sdziw Sdu Najwyszego, to
ja czsto myl prawnikach-konstytucjonalistach w takim znaczeniu, jakie
zostao zastosowane, gdy pisano Konstytucj i gdy niektrzy ludzie zostali
uznani za trzy-pite istoty ludzkiej.7071

Gore sugerowa wic, e Bush nie uznaje niewolnictwa za pro


blem. Sianie niezgody ? Oczywicie, ale si opacio. Afroamerykanie przybyli w rekordowej iloci w wielu stanach do urn i zago
sowali jedenacie do jednego na Gorea. Gdy nagrod jest Biay
Dom, dlaczego demokraci mieliby odda kart rasow, ktra jest
atutowym asem w regionach miejskich Ameryki? Co zrobiliby Al
Sharpton i Jesse Jackson, gdyby podczas pokerowej rozgrywki
o wysok stawk, rasowa karta znika im z talii ?
O to kilka jeszcze bardziej interesujcych pyta: dlaczego repu
blikanie, elekcja po elekcji, oddaj ca swoj energi i wysiek
prbujc zama najsolidniejszy blok wyborczy jaki maj demo
kraci? Dlaczego nie zapoluj tam, gdzie s kaczki? Najwik
szym i najbardziej lojalnym blokiem wyborczym republikanw
jest amerykaska wikszo. W 1972 roku Nixon zdoby 67 pro
70 System gosowania, w ktrym wybiera si kilku reprezentantw z jednego
okrgu wyborczego. Przyp.tum.
71 Walter Williams, Race Hustling Chorus. Washington Times, 22 grudnia
2000, s. A20.

Zastraszona wiko

289

cent biaych gosw; w 1984 roku Reagan zdoby ich 64 procent.


Bush zdoby 54 procent biaych gosw, z czego 60 procent to
gosy biaych mczyzn. Poniewa biali wci stanowi 82 pro
cent wyborcw, to gdyby republikanie zdoali podnie ich udzia
w gosowaniu z 54 do 60 procent, inne gosy nie byyby ju pra
wie potrzebne. Biali mczyni padaj ofiarami kwot rasowych,
akcji afirmatywnej i odwrotnej dyskryminacji. Stanowi ulubio
ny cele obraliwych atakw naukowcw, dziennikarzy, femini
stek, najprzerniejszych Jacksonw, Sharptonsw i Bondw.
Jednak aden z atakujcych wcale nie jest kochany przez Amery
kask Wikszo. Gdyby Partia Republikaska wystpia prze
ciwko preferencjom rasowym, domagaa si moratorium na imi
gracj i zwrciaby si ze sw ofert wyborcz do wielkiej
milczcej wikszoci, tak jak demokraci zwracaj si do mniejszo
ci, szanse partii w narodowych wyborach mogyby tylko wzro
sn.
Mona sobie przypomnie, e Bush senior dosta si do Biae
go Domu dziki weekendowej przepustce, jak Michael Dukakis
da mordercy Williemu Hortonowi72, wystpujc jednoczenie
z kart czonkowsk ACLU73 zawieszon na szyi. Ten sam Bush
senior utraci natomiast Biay Dom podnoszc podatki i podpisu
jc kontyngentow ustaw {quota bill) - eby wycign rk
do dysydentw, ktrzy niezmiennie odpacaj republikanom po
liczkiem wymierzonym wilgotn ap.

DW IE AMERYKI
Gdy dojedasz do rozwidlenia drg, skrcaj, powiedzia Mi
Yogi. Partia Republikaska jest wanie na takim rozdrou. A de72 Gubernator Massachusetts, Michael Dukakis, ustanowi program rehabi
litacyjny dla winiw zezwalajce na wyjcie z wizienia na weekend. Morder
ca Willie Horton z takiej przepustki nie powrci a niecae p roku pniej be
stialsko zamordowa mczyzn oraz zgwaci i zamordowa jego narzeczon.
73 American Civil Liberties Union i Amerykaska Unia na rzecz Obrony
Wolnoci Obywatelskich .Uw. red.

290

Rozdzia IX

cyzja, ktr podejmie, bdzie rwnie brzemienna w skutki jak de


cyzja, ktr podja w San Francisco Cow Paace w 1964 roku,
gdy wybraa Barry Goldwatera w czasie, gdy Rozkosz byo by y
wym o wicie, ale by modym - niebiasko...74
Jak odkrywaj to komentatorzy z prawej i lewej strony poli
tycznej, rasa i kultura staj si decydujcymi i rozstrzygajcymi
kwestiami w polityce prezydenckiej. Czarni, Latynosi i ydzi
w przygniatajcej wikszoci glosowali na Gorea, lecz to 60 pro
cent gosw biaych mczyzn uczynio z Busha prezydenta. Ma
pa wyborcza przedstawiajca hrabstwo po hrabstwie pokazuje, e
Ameryka staje si krajem dwch narodw. Al Gore zagarn le
ce na wybrzeu hrabstwa stanu Washington, Oregon i Kalifornia,
lecz nie zdoby prawie adnego z hrabstw lecych na wschd od
wybrzea. Z 230 hrabstw w stanach Newada, Utah, Idaho, Wyo
ming, Nebraska i Kansas, Gore zdoby trzy. Dobrze radzi sobie
idc w gr Doliny Mississippi od Nowego Orleanu do Baton
Rouge, Memphis, po St. Louis, Quad Cities75 i St. Paul. Lecz po
za miastami pooonymi nad rzek i ich okolicami, Gore zosta
dosownie zmiadony w centralnych stanach Ameryki. Jak napi
sa historyk Ralph Raico, moesz przejecha Ameryk wszerz
prawie kad tras, nie przejechawszy przez adnego z hrabstw
zdobytych przez Gorea.76 Lecz jest rzecz prawie niemoliw
przejecha przez jakikolwiek stan, za wyjtkiem Rohde Island,
bez przejedania przez hrabstwa, ktre gosoway na Busha.
Co okrela now polityk dwudziestego pierwszego wieku?
Wedug Washington Post, s to moralno i kultura:
Batalie toczone wok aborcji, prawa do posiadania broni (gun control)
i innych kulturowych wartoci, dramatycznie odmieniaj postawy wyborcze
amerykaskiego elektoratu, zmieniajc zawsze oddanych swej partii biaych
demokratw reprezentujcych klas robotnicz w Republikanw i przesu
wajc wielu zamonych biaych z Partii Republikaskiej do partii Roosevel74 Stephen Gill, The French Revolution: A Tale of Two Cities. Independent,
14 lipca 1989.
75 Miasta lece na brzegach rzeki Missisipi: Davenport i Bettendorf w Iowa
oraz Moline/East Moline i Rock Island w Illinois.

Zastraszona wiko

291

ta...Kwestie rasowe, takie jak woenie dzieci do odlegych szk i akcje afir
matywne, przepchny wyborcw bdcych pracownikami fizycznymi do
Partii Republikaskiej, a w rwnoczenie te same kwestie kulturowe, a zwa
szcza kwestia prawa do aborcji, zapewniy demokratom lojalno biaych,
wyksztaconych profesjonalistw 7677

Wrd Amerykanw, zarabiajcych pidziesit tysicy dola


rw rocznie lub wicej i ktrzy niegdy stanowili elazny elekto
rat Partii Republikaskiej, Bush uzyska tylko 7 procent poparcia.
Stowarzyszenie Adwokatw Amerykaskich i Amerykaskie To
warzystwo Medyczne byy kiedy bastionami republikanw. To
ju naley do przeszoci. Teraz s uznawane za wrogie terytoria.
W przypadku mediw byo to ju od dawna prawd. Jak pisze
analityk, Terry Teachout, w wieczr wyborczy ekipa CNN zosta
a ostrzeona ... eby nie wiwatowa gdy zostanie ogoszone, e G o

re zosta zwycizc stanu, by ich wiwatw nie syszeli telewidzo


wie.78
Ale rwnoczenie z przesuwaniem si na lewo elit profesjona
listw, na prawo przesuwaj si biedni biali. Nastpuje wymiana
elektoratw. Tom Edsall z Post odkry, e w dziewiciu na dzie
si najbiedniejszych hrabstw Kentucky... gdzie niegdy'Partia D e
mokratyczna Harry*ego Trumana dosownie przejechaa si po repu
blikaskich adwersarzach, obecnie wygra George W. Bush, bdcy
czsto, jeli chodzi o ilo gosw, lustrzanym odbiciem G o
rej w hrabstwach najbogatszych i najlepiej wyedukowanych.79
Gore straci kad grup biaych amerykaskich podatnikw
oprcz tych, ktrzy zarabiali mniej ni pitnacie tysicy dolarw
rocznie i podzieli z Bushem gosy wyborcze stosunkiem czter
dzieci dziewi do czterdziestu szeciu, co wiadczy o zaskaku
76 Chilton Williamson, Democracy and the Art o f Handloading. Chronicles,
Luty 2001.
77 Thomas Edsall, Voter Values Determine Political Affiliation. Washington
Post. 26 marca 2001, s. A l.
78 Terry Teachout, Republican Nation, Democratic Nation f. Commentary,
Stycze 2001, s. 25.
79 Edsall, op. cit.

292

Rozdzia IX

jcej utracie lojalnoci pord biednych biaych wobec partii mie


nicej si parti ludu. Kongresman z Oklahomy powiedzia mi kil
ka lat temu W moim okrgu s wycznie trzy kwestie - Bg, geje

i bro!80
Pomijajc kwestie rasowe, czstotliwo uczszczania do ko
cioa staa si prawie najlepszym wskanikiem tego, jak kto za
gosuje. Ci, ktrzy chodz do kocioa co tydzie i czciej,
w przytaczajcej wikszoci gosuj na republikanw. Ci, ktrzy
do kocioa chodz rzadko lub nigdy, gosuj na demokratw. Tak,
Wirginio, stanowimy dwa kraje.
W wyborach 2000 r. agenda wyborcza Republikanw nie zaj
mowaa si kwestiami rasowymi, kulturalnymi i yciowymi, pra
widowo zakadajc, e wrogo czy wrcz obrzydzenie wobec
Clintona i Gore5a przyprowadz konserwatystw spoecznych
z powrotem do domu. Republikanie mieli racj, ale trzymiliono
wa przewaga gosw 81 Gorea i Nadera 82 wobec Busha i Cheneya jest by moe ostatni szans na pobudk (lastwake-up cali)
jak partia kiedykolwiek dostanie.
Jeli Bush i jego Biay Dom nie obroni ycia ludzkiego, spoe
czestwa niezwaajcego na kolor skry oraz tradycyjnych warto
ci, to te sprawy zostan przegrane. A jeli republikanie, bdc
przy wadzy, nie zaproponuj odpowiednich stanowisk moralnym,
kulturowym oraz gospodarczym konserwatystom, wielu z nich
porzuci t parti i w ogle odsunie si od polityki. Dla prezyden
ta Busha takim papierkiem lakmusowym jest Sd Najwyszy. N o
minacja sdziego opowiadajcego si za prawem kobiet do aborcji
zniechci i zdemoralizuje prawic. Jeli prezydent pozwoli na to,
80 3xG = God,Gey and Guns. Przyp.red.
81 W wyborach amerykaskich liczy si nie ilo gosw oddanych na kade
go kandydata w gosowaniu powszechnym, lecz ilo gosw elektorskich, a ta
zaley od iloci zwycistw w okrgach, takowe gosy zapewniajcych. Tak wic
wygra duet Bush-Cheney, cho duet Gore-Nader uzyska w sumie 3 miliony
gosw wyborcw wicej. Uw. red.
82 Ralph Nader - dziaacz ruchu konsumenckiego i ekologicznego; niezale
ny kandydat na prezydenta w wyborach w 2000r. i 2004r.

Zastraszona wiko

29 3

by nastpne miejsce przypado komu ze skrzyda Soutera-Stevensa-Ginsberga-Breyera, jedynym argumentem, jaki pozostanie Par
tii Republikaskiej bdzie twierdzenie, e jest to mniejsze zo, ale
nie bdzie to wystarczajcy argument. W przypadku prezydenta
Busha, biorcego udzia w wojnie kulturowej, prawd jest to, co
powiedzia Joe Louis o swoim przeciwniku wagi lekko-cikiej
Bilym Conn: Moe ucieka, ale i tak si nie ukryje.
BEZ W ZGLDU na to, czego mog sobie yczy wspczu
jcy konserwatyci, wojna kulturowa i konflikt rasowy nie znik
n. Zbyt wiele osb jest tym ywotnie zainteresowanych. Afroamerykanie i Latynosi stanowi jedn czwart naszej populacji.
Coraz czciej w wyborach prezydenckich oddaj gosy jako
zwarta grupa. Take nasze media maj swj interes w istnieniu
konfliktw rasowych. Konflikty generuj wysoko wpyww
z reklam i ogosze, bo brak konfliktu - choby wojennego - jest
zwizany ze spadkiem ogldalnoci. Proces O. J. Simsona by mo
e podzieli Ameryk na dwa obozy, ale zagwarantowa CNN,
ktre go transmitowao, bardzo udany rok.
Rozdte budety agencji federalnych - EEO C (Equal Emplo
yment Opportunity Commision), Komisja ds. praw obywatel
skich, oddzia ds. sdowych, edukacyjnych i HHS (Health and
Human Services), wydzia spraw obywatelskich w Departamencie
Sprawiedliwoci- potrzebuj dostaw wieych ofiar rasizmu.
Im wicej pienidzy otrzymuj te agencje, tym wicej musz zna
le przeladowcw i ich ofiar. Zgodnie z prawem Parkinsona,
praca rozrasta si, eby wypeni czas, jaki jest wyznaczony do jej
wykonania.
Kwestia praw obywatelskich jest rwnie t dziedzin, ktra
przyciga prawnikw specjalizujcych si w prawie karnym. Re
porta w wiadomociach o tym, e kto le potraktowa czarnego
klienta, albo e czarny klient nie zosta obsuony w restauracji,
to wygranie losu na loterii. Za niechtne obsuenie szeciu czar
nych agentw tajnych sub sie restauracji Dennys musiaa za
paci 54 miliony 295 tysicy dolarw powodom i ich prawnikom,

294

Rozdzia IX

a take podpisa umow z NAACP, e zobowizuje si zatrudnia


wicej Afroamerykanw i czciej kupowa u dostawcw bd
cych przedstawicielami grup mniejszociowych.83
Przeprowadzony w latach 80-tych przez wielebnego Jesse
Jacksona bojkot firmy Anheuser-Busch [zajmujcej si m.in. pro
dukcj i dystrybucj piwa - przyp. tum.] zosta rozwizany w tak
dalece polubowny i przyjacielski sposb, e synowie Jacksona,
Yusef i Jonatan, otrzymali wyczno na dystrybucj produktw
tej firmy w Chicago. Chicago Sun-Times podaje, i t po wymu
szajcych protestach przeciwko fuzji G TE i Bell Atlantic ,
AT&T i C T I [firmy telekomunikacyjne; przyp. tum.], Jackson
zmieni s'piewk, gdy firmy te wpaciy datek na rzecz organiza
cji prowadzonych przez Jacksona i zgodziy si na jego dania ,

podpisujc umowy z wacicielami firm nalecymi do grup mniej


szociowych - a przynajmniej z tymi, ktrych Jackson przedstawi
dyrekcji korporacji.84 Istniej niezliczone sposoby na podtrzyma
nie nadziei.
Czarni pracownicy Koalicji Chrzecijaskiej, ktrzy twierdz,
e nie zostali zaproszeni na przyjcie boonarodzeniowe i musie
li usugiwa na kolacji inauguracyjnej, zamiast siedzie z innymi
pracownikami, pozwali j za uszczerbek, jaki w ten sposb ponie
li na psychice i poczuciu wasnej wartoci. Suma, ktrej zadali,
wynosia 621 milionw dolarw.85
Rasowe rekieterstwo nie znika; co wice, staje si zjawiskiem
o charakterze globalnym. We wrzeniu 2000 r. w Durbanie w RPA
ONZ zorganizowaa wiatow Konferencj Przeciwko Rasizmo
wi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Nietolerancji Rasowej.
Cel: uzyska od USA formalne przeprosiny za transatlantyckie
niewolnictwo i zobowizanie wypacenia Afroamerykanom dzie
sitkw miliardw dolarw w charakterze odszkodowa za hi
83 Amy Martinez, Fighting Discrimination with What Business Fears: Big-Dollai Lawsuits. Cox News Service, 4 marca 2001.
84 The Truth About Jesse. New York Post, 1 kwietnia 2001, s. 52.
85 Black Employees Sue Christian Coalition. Washington Times, 24 lutego
2001, s. A2.

Zastraszona wiko

storyczn zbrodni przeciwko ludzkoci, popenion

295

wobec tej

grupyWielebny Jackson i jego sprzymierzecy z Czarnego Komitetu


Wyborczego, mieli nadziej, e uyj Colina Powella dla zapew
nienia sobie oglnokrajowego rozgosu, skoro to jego kraj zosta
postawiono w stan oskarenia, skazano, potpiono i zadano od
niego rekompensaty dla wszystkich potomkw afrykaskich nie
wolnikw. Administracja Busha odrzucia jednak napisany dla niej
scenariusz. Sekretarz Powell przeprosi, e nie moe przyjecha
a konferencja zmienia charakter po tym, jak przechwyciy j kra
je arabskie i zamieniy w dorany sd wojenny nad Izraelem za je
go rasizm i stosowanie apartheidu. Reprezentujca USA dele
gacja niskiego szczebla wysza, ale Amerykanie jeszcze usysz
o reparacjach za niewolnictwo, w gr wchodzi zbyt wielka staw
ka, eby potencjalni beneficjenci mogli im odpuci
Skoro media, Partia Demokratyczna, biurokracja rzdowa, pra
wnicy specjalizujcy si w prawie karnym, ONZ i Trzeci wiat wszyscy mocno zainwestowali w polityk rasow, bdziemy mu
sieli j znosi dopty, dopki kraje Zachodu nie zdecyduj, e ma
j ju tego dosy i odejd z gry. Lecz by moe za wiele oczeku
jemy od zastraszonych ludzi.

Rozdzia X

.&

Podzielony dom
Kiedy to byt cholernie dobry kraj. Nie rozumiem, co si z nim zego stao.1
Jack Nicholson, 1969
Easy Rider
wiat jest miym miejscem, wartym tego, aby o nie walczy.2
Ernest Hemingway, 1940
Komu bije dzwon

Cywilizacje, narody i pastwa mog umiera na wiele sposo


bw. Kto moe je najecha i podda pod miecz, tak ,jak Konstan
tynopol w 1453 roku. Mog one zosta wchonite przez imperia,
tak ,jak greckie pastwa-miasta zostay wchonite przez Rzym,
a ksistwa niemieckie przez Prusy. Narody mog te straci we
wntrzne wizy i rozpa si, jak Jugosawia, ZSRR i Czechoso
wacja, chocia wielu twierdzi, e to zawsze byy sztucznie stwo
rzone narody.
Kraje i cywilizacje mog by poddane przemianom, ktre two
rz nowych ludzi, tak jak w stao si w Irlandii w przypadku w.
Patryka a w Arabii w przypadku Mahometa. Historyk Christopher Dawson w swej ksice Humanism and the New Order,
1 Michael Blowen, Jack Nicholson Roles Often Contradict His Life. Des Moi
nes Register, 30 kwietnia 1998, s. 3.
2 J. Donald Adams, Worth Fighting For, New York Times, 6 padziernika
1996, s. 55.

Podzielony dom

297

ju siedemdziesit lat temu spostrzeg, co dzieje si z Zachodem:


Przez wieki cywilizacja poda t sam ciek, wielbic tych
samych bogw, miujc te same idee, uznajc te same standardy
moralne i intelektualne. I wtedy nagle nadchodzi zmiana: rda
starego ycia wysychaj a ludzie nagle budz si w nowym wi
cie, w ktrym zasady rzdzce rzeczywistoci poprzedniego
wieku wydaj si traci swoj wano i nie nadaj si do zastoso
wania lub trac znaczenie.... Wyglda na to, e dzisiaj w Europie
dowiadczamy czego w tym rodzaju.3
Cywilizacje mog take przesta si rozmnaa i zosta przy
toczone przez imigrantw obojtnych wobec ich kultury. Wsp
czesny pisarz i historyk, Will Durant, pisa: Rzym nie zosta zdo
byty wskutek barbarzyskiego najazdy z zewntrz, ale przez
mnoenie si barbarzycw w obrbie jego granic. Gwatownie
rozmnaajcy si Germanie niebyli w stanie zrozumie klasycznej
kultury, nie akceptowali jej, nie przekazywali jej dalej; gwatownie
rozmnaajcy si ludzie Wschodu w wikszoci chcieli t kultur
zniszczy; Rzymianie posiadajcy kultur, powicili j na rzecz
wygody wynikajcej z faktu nie posiadania dzieci.4
ZA C H D JEST najbardziej rozwinit cywilizacj w historii
a Ameryka najbardziej rozwinitym krajem - pierwszym na polu
gospodarczym, naukowym, technologicznym i militarnym. Nie
istnieje drugie supermocarstwo, o podobnie wielkiej mocy. Euro
pa, Japonia i Ameryka kontroluj dwie trzecie wiatowych bo
gactw, dochodw i mocy produkcyjnych.
Ale Ameryka i Zachd stoj przed czterema wyranymi nie
bezpieczestwami.
Pierwszym z nich jest wymierajca populacja. Drugim jest ma
sowa imigracja ludzi rnych kolorw skry, wyzna i kultur,
3 Francis Beauchesne Thornton, (red.), Return to Tradition. Roman Catholic
Books , Fort Collins, Colo., s. 304.
4 Will Durant, Caesar and Christ.Simon & Schuster, New York 1944, s. 666.

298

Rozdzia X

zmieniajcych charakter Zachodu na zawsze. Trzecim jest dojcie


do wpyww zapewniajcych dominacj anty-Zachodniej kultury
na samym Zachodzie; kultury gboko wrogiej wobec jego religii,
tradycji i moralnoci; kultury, ktra ktry ju oddzielia si od Za
chodu. Czwartym jest rozpad narodw i niemoc elit rzdzcych
wobec rzdu wiatowego, ktrego powstanie pociga za sob ko
niec narodw.
Zachodowi nie brakuje zdolnoci czy mocy eby odeprze te
niebezpieczestwa, natomiast brakuje mu chyba chci czy woli
pozostania pen ycia, oddzieln, wyjtkow cywilizacj. Jak pi
sa ex-trockista i geostrateg James Burnham ponad trzydzieci lat
temu:
Nie wiem, jaki jest powd wyjtkowo szybkiego upadku Zachodu, ale
najlepiej ilustruje ten proces pogbiajca si u przywdcw Zachodu utrata
wiary w samych siebie, w wyjtkowo ich wasnej cywilizacji oraz zwizana
z tym sabo zachodniej woli przetrwania. Myl, e powd, czy te powo
dy, maj wiele wsplnego z rozpadem religii i nadmiarem materialnego luksu
su oraz ze zmczeniem, wyczerpaniem, ktre ma miejsce w wypadku wszy
stkich doczesnych spraw.5

Ta walka o zachowanie starych wierze, kultur i pastw Zacho


du jest nowym terenem podziau na prawic i lewic; ta walka
okreli, co to znaczy by konserwatyst. Taka jest najwaniejsza
kwestia dwudziestego pierwszego wieku i zadanie dla konserwa
tyzmu na reszt naszego ycia.
Rozwaajc jakkolwiek strategi majc na celu zachowanie
naszej kultury i kraju, trzeba oszacowa podzia si. Zdobyte zo
stay nie tylko instytucje kulturalne Zachodu, ale take gwne
korporacje - prawdziwe orodki wadzy. I tak, jak globalizm jest
antytez patriotyzmu, tak midzynarodowa korporacja jest natu
ralnym nieprzyjacielem tradycji. Ze sw umiejtnoci przystoso
wywania si, amoralnoci i brakiem korzeni, moe dziaa w ka
dym systemie. Poniewa wydajno jest jej gwn zasad, nie jest
5
James Burnham, Suicide of the West. The John Day Company, New York
1964, s. 301.

Podzielony dom

299

ona lojalna w stosunku do pracownikw i nie uznaje lojalnoci


w stosunku do adnego kraju. Skoro ceny akcji i opcje giedowe
stanowi jej raj bytu, powici ona wszystko i wszystkich na
otarzu zysku. Globalny kapitalizm i prawdziwy konserwatyzm
s jak Kain i Abel. Lecz nie mona lekceway rosncej potgi
globalnego kapitalizmu. Mierzc na podstawie PKB, pidziesit
dwie ze stu najwikszych potg gospodarczych to korporacje
a czterdzieci osiem to kraje.6
WALKA Z PARTI DEMOKRATYCZN w kulturowej woj
nie jest spraw stracon a wielu republikanw to opieszali wojow
nicy. Jeli nadciga bitwa i przewidywane s straty, znikn z obozu
przed zachodem soca. W konflikcie kulturowym republikanin
z Davos7 nie moe si rwna z demokrat z San Francisco.
Skoro rewolucja kulturowa potrzebowaa pokole by zatrium
fowa, bdzie trzeba pokole, by to odkrci. Wielkie bitwy, jakie
trzeba bdzie stoczy, nie bd bitwami politycznymi, ale moral
nymi, intelektualnymi i duchowymi. Bo adwersarzem nie jest in
na partia, lecz inna wiara, inny sposb widzenia Boga i czowieka.
A o kocowym wyniku owych bitew o wiele czciej ni Kongres,
bd decydowa szkoy, media i sdy. Stawk s dusze modych
ludzi. Zdobdziemy Was przez Wasze dzieci, przechwala si
poeta Allen Ginsberg, niewiadomie plagiatujc innego rewolu
cjonist kulturowego -Adolfa Hitlera, ktry powiedzia: Jeli nie
pjd z nami, nie szkodzi. Mamy ju ich dzieci. 8
Do zwycistwa potrzebny jest nie tylko konserwatywny
duch, ktry obroni to, co dobre w Ameryce i na Zachodzie, ale
duch kontrrewolucyjny, ktry odzyska stracone tereny. Aby za
6 Donna Nebenzahl, Why the Globalization Pot Is About to Boil, Gazette, 2
kwietnia 2001, s. E4.
7 Davos - miasto w Szwajcarii, miejsce wiatowego szczytu gospodarczego.
Buchananowi chodzi o to, e w Davos Republikanie wypadli sabo na tle Demo
kratw. Przyp.red.
8 Norman Podhoretz, My War with Allen Ginsberg, Commentary, Sierpie
1997. http://www.commentarymagazine.com/9708/norman.html

300

Rozdzia X

chowa swe prawa i sposb ycia taki, jaki uwaali za stosowny,


Ojcowie Zaoyciele musieli sta si buntownikami. My te po
winnimy
JEA N -FR A N C O IS REVEL9 pisa, e rewolucja pisze sztuk,
w ktrej przywdcy polityczni graj duo pniej.10 Dokadnie o to
chodzio w tej rewolucji: o zawadnicie kultur a wraz z ni wa
dz umoliwiajc napisanie sztuki, w ktrej zagraj liderzy poli
tyczni.
Reimy, ktrym brak zakorzenienia w kulturze, nie przetrwa
j. Reimy stalinowskie w podbitych krajach Europy Wschodniej
nigdy nie zapuciy korzeni w kulturze. Gdy zniko zagroenie
rosyjskimi czogami, zniky te i reimy. Dzisiaj Republikanie, ju
nie tak pewni siebie jak w erze Reagana, opuszczaj terytoria mo
ralnych napi, bo czuj, e kultura staa si im wroga. I moe ma
j racj; moe ich jest wicej ni nas. Konserwatyci musz wic
zawiera sojusze z kadym kto z nimi stanie. Nie kady libera
chce ujrze koniec naszej cywilizacji w formie nowej niewoli ba
biloskiej. Wcale nie tak mao konserwatystw dysponuje bro
ni przydatn w wojnie kulturowej.
Walka ta jest przedueniem Zimnej Wojny i zajmie nam spor
cz ycia. Chocia prawdopodobnie nikt z nas nie doyje cza
su, aby mc zobaczy ziemi obiecan, ostatecznie zwycistwo
jest zapewnione. Bo najwyszy autorytet zapewnia, e prawda,
nawet przygnieciona do ziemi, ponownie powstanie.
Z C ZTERECH wyranych niebezpieczestw, kryzys populacji
Zachodu nastpi najszybciej; jest on najbardziej niebezpieczny.
Historia uczy, e korelacja pomidzy wadz i populacj nie
jest absolutna. Kilka milionw Brytyjczykw podbio jedn
9 Jean-Francis Revel - francuski pisarz, publicysta polityczny, komentator ty
godnika Le Point.
10 Roger Kimball, The Long March: How the Cultural Revolution o f the
1960s Changed America. Encounter Books, San Francisco 2000, s. 8.

Podzielony dom

301

czwart wiata. Malekie Portugalia i Holandia przechwyciy te


rytoria i zaoyy kolonie na terenach duo wikszych od wasne
go terytorium i duo bardziej zaludnionych - w Brazylii, Indiach,
Chinach, Afryce. Ale populacja jest komponentem wadzy. Jeli
chodzi o liczb onierzy, Unia i Konfederacja dysponoway taki
mi samymi siami. Rzecz w tym, e Jankesw (ludzi mieszkaj
cych w stanach Unii - uw.red.) byo o wiele wicej. Paranoja
Francji dotyczca gwatownego wzrostu populacji Niemiec po
Traktacie Wersalskim, okazaa si uzasadniona. Wehrmacht Hitle
ra mg by lepiej uzbrojony ni Armia Czerwona, ale 80 milio
nw Niemcw bezwzgldnie posusznych Hitlerowi nie pokona
o 197 milionw Sowietw bezwzgldnie posusznych Stalinowi.
290-milionowy Zwizek Radziecki mg kontrolowa swe impe
rium wiatowe. Starzejca si i kurczca 145-milionowa Rosja b
dzie miaa szczcie, jeli uda jej si zachowa to, co ma.
mier Zachodu jest by moe wpisana w jego histori. Powo
jenny wy demograficzny, ktry rozpocz si w 1946 roku i za
koczy w 1964 roku da najwiksze pokolenie w historii USA.
Ale nie ono samo nie rozmnoyo si. Gdy najstarsi ludzie z tego
pokolenia maj teraz pidziesit pi lat a najmodsi trzydzieci
siedem, waciwie nic ju wicej nie ma ono do powiedzenia
w kwestii rodzenia dzieci. Najstarsi zaczynaj ju rozglda si za
przejciem na emerytur, a wtedy bd spaca dugi, ogranicza
wydatki i zmniejsza konsumpcj.
Japonia, w ktrej rednia wieku jest o pi lat wysza ni
w USA, stana pod murem w roku 1990. Nastpio zaamanie na
rynku nieruchomoci i rynku kapitaowym i do tej pory nie nast
pia poprawa. W padzierniku 2001 r. papiery wartociowe stay
o 75% poniej szczytu z 1989 roku a gospodarka Japonii bya
w stanie upienia, podobnie jak jej wzrost populacji.
Populacje Europy ju zaczy si kurczy. Przy coraz mniejszej
liczbie dzieci, zasilajcych pniej szeregi osb pracujcych i gwa
townie powikszajcej si liczbie osb starszych, Europa musi pod
nie podatki, podwyszy wiek emerytalny oraz obci wiadcze
nia dla osb starszych - albo musi importowa nowych

302

Rozdzia X

pracownikw. Europa sprbuje obu tych rozwiza. A poniewa


Europejczycy aby utrzyma niepracujce osoby starsze zmuszani s
do coraz duszej pracy za coraz mniejsze pienidze, napicie mi
dzypokoleniowe bdzie roso, a gdy zalewa nas bd Afrykaczycy i Arabowie, bdzie roso rwnie i napicie spoeczne. Zamieszki
rasowe w Oldham w Lancashire, i w Leeds, Burnley i Bradford, wal
ki pomidzy Hiszpanami i Marokaczykami w El Ejido, krwawe bi
twy pomidzy modzie francusk i algiersk w Paryu, ataki ski
nheadw na imigrantw i Turkw w Niemczech, s zapowiedzi
dugiego gorcego lata11, ktre nadciga do Europy. Ale jeli Eu
ropa odrzuci imigracj a Europejki odmwi rodzenia dzieci, konty
nent wkrtce stanie oko w oko ze staroci.
AMERYKA STO I przed tym samym problemem. Skoro dzie
sitki milionw amerykaskich modych mczyzn i kobiet zde
cydowanie nie chce mie dzieci albo nie chce mie wicej ni jed
no, Ameryka albo zaakceptuje masow imigracj albo podzieli los
Japonii i Europy. Ale Ameryka ma jeszcze czas na dziaanie. Jeli
wic Amerykanie chc zachowa swoj cywilizacj i kultur, ame
rykaskie kobiety musz mie wicej dzieci. Gdy nie ma gwaran
cji, e sama zachta rzdu zmieni nastawienie kobiet, mona na
powrt wple do polityki narodowej wtek pro-rodzinny i promacierzyski. Bo co jest waniejsze ni trwao amerykaskiego
narodu i kraju?
Powinna zosta poprawiona Ustawa o Prawach Obywatel
skich, tak, aeby umoliwi pracodawcom pacenie rodzicom wy
szego wynagrodzenia ni ludziom samotnym, umoliwiajc tym
samym jednemu z maonkw pozostanie w domu z dziemi, tak
by mg na nie czeka, gdy wracaj do domu ze szkoy. Ustawa ta
powinna mie take zastosowanie w odniesieniu do matek i ojcw
samotnie wychowujcych dzieci.
11
Dugie gorce lato (long hot summer) roku 1968 - tak nazywano okres,
w ktrym wiat Zachodu wydawa si sta na krawdzi kataklizmu. Miay wtedy
miejsce najbardziej gwatowne manifestacje antywojenne oraz zamieszki rasowe.

Podzielony dom

3 03

Zamiast odlicze podatkowych za przedszkola i obki, co


ma umoliwi matkom powrt do pracy, powinno si zwikszy
do trzech tysicy dolarw ulgi podatkowe na kade dziecko. B
dzie mona tym samym wyeliminowa federalny podatek docho
dowy zarwno dla duych jak i biednych rodzin. Dajmy kobie
tom prawo do decydowania czy chc zosta w domu z dziemi i mie tych dzieci wicej. Ameryka nie potrzebuje wicej pracow
nikw; Ameryka potrzebuje wicej dzieci.
Pracodawcy powinni otrzyma zachty podatkowe by ofe
rowa wysze wynagrodzenie rodzicom. Musimy na powrt oy
wi ide wynagrodzenia rodzinnego, w ktrym pojedynczy do
chd jest dochodem wystarczajcym do zapewnienia wygodnego
ycia rozrastajcej si rodzinie.
Ciar opodatkowania przedsibiorstwa powinien zosta
przeniesiony z rodzinnych interesw i farm na wiksze korpora
cje. Jak mawia Ronald Reagan, korporacje nie pac podatkw,
pac je ludzie. Korporacje jedynie zbieraj podatki. Pozwlmy,
aby robiy to te z listy 500 najbogatszych.
Powinien natychmiast zosta zniesiony podatek od spad
kw w stosunku do interesw rodzinnych, farm rodzinnych
i nieruchomoci rodzinnych, ktrych warto nie przekracza pi
ciu milionw dolarw.
Jeli potrzebny bdzie nowy przychd eby zrwnoway
te cicia podatkw rodzinnych, mona go uzyska poprzez opo
datkowanie konsumpcji oraz z ca naoonego na import. Jeli
Ameryka przechodzi kryzys, to nie jest nim z pewnoci brak im
portowanych towarw w supermarkecie.
Wartoci feminizmu i kontrkultury s dzisiaj wpisane w nasz
polityk spoeczn i kodeks podatkowy. Konserwatyci powinni
dziaa w celu ich usunicia. Wolne spoeczestwo nie moe zmu
si kobiet do posiadania dzieci, ale zdrowe spoeczestwo moe
nagrodzi te, ktre pomagaj je zachowa poprzez posiadanie
dzieci. Przez dwie dekady Republikanie domagali si wprowadze
nia wiadcze porednich poprzez obcicie kracowych stp
podatku. Okazao si, e mieli racj. Obcinanie podatkw daje

304

Rozdzia X

pozytywny efekt. Ale to, o co w tej chwili toczy si gra, jest du


o waniejsze ni to, czy nasza gospodarka wzronie o 3 czy 4
procent. Chodzi o przetrwanie naszej cywilizacji, kultury i kraju.
Jednak agodzenie ciaru ekonomicznego zwizanego z wy
chowywaniem dzieci nie jest substytutem dla oywienia wiary re
ligijnej. Bo mocna wiara i due rodziny id rka w rk. Dzisiaj
biali Amerykanie doskonale wiedz gdzie jest najwyszy wska
nik urodze - w Utah.12
ASYMILACJA
W notatkach z Konwencji Konstytucyjnej Jamesa Madisona czwartego prezydenta USA, cytowany jest gubernator Morris,
ktry powiedzia: Kade spoeczestwo ma prawo okrelania
warunkw, na ktrych przyjmuje nowych czonkw55.13 eby za
tamowa dzisiejsz inwazj na USA i dokona asymilacji 28,4 mi
lionw cudzoziemcw, Ameryka musi wprowadzi to prawo
w ycie i to bez potrzeby jakichkolwiek wyjanie.
Legalna imigracja powinna powrci do liczby 250.000 rocz
nie. Zasiki z opieki spoecznej powinny przysugiwa tylko Ame
rykanom. Powinno si poprawi prawo imigracyjne tak, by za
koczy acuchow imigracj55, gdy nowi imigranci maj prawo
sprowadza take dalszych czonkw rodziny. Jednym sowem,
prawa imigracyjne powinny zosta poprawione w sposb, ktry
byby najlepszy dla Ameryki.
Program H -1B14 poszerzony w celu przyniesienia korzyci
Silicon Valley15, w ktrym sprowadza si 200.000 pracownikw
12 Stan utworzony przez Mormonw, znanych z wielkiej gorliwoci religij
nej i surowej moralnoci. Przyp.red.
13 Madison Grant and Charles Stewart Davison, The Founders of the Repu
blic on Immigration, Naturalization, and Aliens. Charles Scribners Sons, New
York 1928, s. iv.
14 H-1B - klasyfikacja wizy tymczasowej dla cudzoziemcw umoliwiajca
czasowe zatrudnienie w specjalistycznych zawodach wymagajcych cisych
kwalifikacji (ze stopniem minimum magistra).
15 Obszar pomidzy Zatok San Francisco i Grami Santa Cruz, po II woj-

Podzielony dom

30 5

rocznie, powinien zosta zawieszony. W latach 2000 i 2001 ame


rykascy pracownicy z brany wysokich technologii (high-tech)
stracili dziesitki tysicy stanowisk pracy. Absolwenci collegew
nie mog znale pracy. Sprowadzanie zagranicznych pracowni
kw aeby konkurowali z naszym wasnymi bezrobotnymi oby
watelami to zdrada naszych rodzimych pracownikw i ich rodzin.
Na pierwszym miejscu powinnimy stawia Amerykanw.
Nowa amnestia dla nielegalnych cudzoziemcw, jak zapro
ponowa prezydent Fox, zachciaby dziesitki milionw do a
mania praw migracyjnych Ameryki i przyjazdu do naszego kraju
w przewidywaniu kolejnej amnestii. Byoby to rwnoznaczne
z otwarciem granic. Sprzeciwienie si amnestii jest imperatywem.
USA musi zebra si na odwag moraln i deportowa nie
legalnych imigrantw. Skoro nie ma sankcji za bezprawne wdarcie
si na terytorium USA, jaki jest sens posiadania praw migracyj
nych? Jeli bdziemy udawa, e nie widzimy, co dzieje si na na
szych granicach, w pierwszych dziesicioleciach dwudziestego
pierwszego wieku przybdzie tu ogromna ilo uchodcw
z Trzeciego wiata. Jest takie powiedzonko, mwice o tym, co
si dzieje, gdy sklep z cukierkami jest otwarty na ocie a gliniarz
nie odstawia swojej rundy. 16
Akt straszliwego okruciestwa w World Trade Center i Pen
tagonie i inne akty terrorystyczne powinny obudzi to pokolenie
uwiadamiajc mu ryzyko naszego naiwnego akceptowania
otwartych granic. wiat nie jest taki, jaki chcielibymy eby by,
lecz jest wiatem, w ktrym pewne reimy, pewni przywdcy oraz
zdegenerowani terroryci nosz w sobie mordercz nienawi do
Ameryki. A z powodu naszych przepisw migracyjnych nasi
wrogowie znajduj si ju na naszym terytorium. eby zachowa
bezpieczestwo i wolno naszych obywateli, musimy zreduko
nie wiatowej cigano ty fachowcw z caego wiata i stworzono kolebk prze
mysu wysokiej technologii.
16
Polskim odpowiednikiem byoby powiedzenie kota nie ma-myszy harcuj .. Przyp.red.

306

Rozdzia X

wa liczb naszych wrogw, usun ich spomidzy nas i zacz


ochrania nasze granice lepiej, ni robilimy to w ostatnich deka
dach. Od tego zaley przetrwanie wolnego spoeczestwa.
Dzieci imigrantw powinny wtapia si w kultur jzyka an
gielskiego od pierwszego dnia pobytu w amerykaskiej szkole.
Wikszo rodzicw imigrantw tego wanie chce dla swoich
dzieci; co waniejsze, kraj tego potrzebuje. Wtapianie si w spo
eczestwo dziaa. Jak podaje New York Times:
Dwa lata po tym jak Kalifornijczycy gosowali za zakoczeniem dwuj
zycznej edukacji i zmusili miliony hiszpaskojzycznych uczniw do zanu
rzenia si w angielskim, niczym w zimnej kpieli,, uczniowie ci s coraz lepsi
w czytaniu i w innych przedmiotach i czsto maj wyjtkowo dobre oceny
wedug wynikw standardowych testw.17

Ken Noonan, zaoyciel Kalifornijskiego Towarzystwa Dwuj


zycznej Edukacji, by jednym z najgoniejszych oponentw Pro
jektu 227, ktrego celem byo zakoczenie dwujzycznej eduka
cji. Ale dwa lata po swojej przegranej, Noonan wypiewywa
hymny pochwalne na cze Projektu 227: Mylaem, e to za
szkodzi dzieciom. Zupenie niespodziewanie dla mnie okazao si,
e jest dokadnie odwrotnie. Dzieciaki zaczy si uczy - nie a
pa, ale uczy si - standardowego jzyka angielskiego, tak
mwionego jak pisanego, duo szybciej ni si spodziewaem.18
Jako Kalif ornij czyk, ktrego wasna matka, Meksykanka, nig
dy nie nauczya si angielskiego, Noonan dodaje: Czytasz wyni
ki bada i dowiadujesz si, e nauka taka trwa siedem lat. Mamy
tu dzieci, ktre ucz si dopiero dziewi miesicy i dosownie na
uczyy si ju czyta.19
Jeli mamy pozosta jednym krajem i jednym narodem, ko
nieczne jest zakoczenie dwujzycznej edukacji, bo dwa jzyki
oznaczaj dwie kultury i w ostatecznym rezultacie - dwa kraje.
17 Jacques Steinberg, Test Scores Rise, Surprising Critics o f Bilingual Ban> New
York Times, 20 sierpnia 2000, s. 1.
18 Ibid.
19 Ibid.

Podzielony dom

307

Amerykanie o tym wiedz. Angielski musi sta si oficjalnym j


zykiem Amerykanw.
Partia Republikaska powinna zarzuci zamiar uczynienia
Puerto Rico stanem. Tak jak Kuba czy Kostaryka, Puerto Rico
jest osobnym krajem z wasnym jzykiem, zwyczajami i kultur.
Nie powinno si zabiera jej mieszkacom prawa do niepodlego
ci i wasnej pastwowoci.
Amerykaski Patrol Graniczny powinien dosta solidne
wsparcie w ludziach, takie, jakie umoliwi mu skuteczne patrolo
wanie granic, bowiem to sami Amerykanie powinni decydowa
czy i kiedy chc powikszy nasz narodow rodzin. Jeli prezy
dent Fox chce otwartych granic, to niech otworzy wasn grani
c z Gwatemal.
Trzeba poda do sdu firmy, ktre stale zatrudniaj nielegal
nych cudzoziemcw w celu uniknicia wypacania wynagrodze,
wiadcze i oson socjalnych prawnie zapewnionych pracowni
kom amerykaskim.
Powinno si sprzeciwi jakiemukolwiek rozszerzeniu N A
FTA. Skoro Europejska Wsplnota Gospodarcza nieuchronnie
przeksztacia si z unii celnej w uni polityczn, amerykaskomeksykaska unia gospodarcza jest fatalnym krokiem w kierunku
politycznej unii USA i Meksyku, to znaczy moe doprowadzi do
koca prawdziwej niepodlegoci i narodowoci. Jeli prezydent
Bush nie jest tego wiadomy, to prezydent Fox jest. Historia i kul
tura Meksyku i naszego poudniowego zachodu s nierozczne,
ale pozostamy oddzielnymi, odrbnymi narodami - ssiadami,
niekoniecznie brami. Jak pisa najbardziej amerykaski z poetw,
Robert Frost, dobre poty czyni dobrych ssiadw. Posuchaj
my zatem tych sw i wybudujmy na nowo mur pomidzy na-20

20
Richard Ellmann (red .)The New Oxford Book of American Verse, Oxford
University Press, New York 1976, s. 395-96.

308

Rozdzia X

KWESTIA SU W EREN N O CI
W swoich planach wiatowej wsplnoty, Manifest Humani
styczny z 1973r. by wrcz proroczy. Oznajmia on, e Amery
kanie musz wykracza poza granice narodowej suwerennoci
i ...kroczy w kierunku zbudowania wiatowej Wsplnoty....
Czekamy na ... porzdek wiatowy oparty na midzynarodowym
rzdzie federalnym.21 W sowach powtarzajcych dokadnie to,
co powiedzia Gramsci i to, co napisano w ksice Zieleni si
Ameryka, manifest stwierdza z entuzjazmem.
Toczy si prawdziwa rewolucja .... W obecnym punkcie historii zobowi
zanie wobec caej ludzkoci jest najwaniejszym zobowizaniem, do jakiego
jestemy zdolni; wykracza ono poza wsk lojalno wobec kocioa, pa
stwa, partii, klasy lub rasy, przesuwajc si w kierunku szerszej mdroci....
Jaki jest bardziej miay cel dla rodzaju ludzkiego ni ten eby kady czo
wiek sta si, zarwno w ideaach jak i praktyce, obywatelem wiatowej
wsplnoty.22

Ta idea koca narodw i stworzenia nowego wiatowego rzdu


bya marzeniem intelektualistw od czasw Kanta. Chocia uto
pijna, powraca ona w kadym pokoleniu. Jest to chrzecijaska
herezja. Gdy filozofowie Owiecenia wyrzekli si Kocioa, po
trzebowali substytutu w miejsce obietnic Kocioa i wizji Nieba.
Stworzyli wic now wizj wszystkich ludzi pracujcych razem
dla stworzenia Nieba tu na Ziemi. Przehandlowanie ycia przy
szego za ycie doczesne jest transakcj podobn do tej, jak
ubi godny Ezaw, ktry odda Jakubowi przywileje swego pierworodztwa za misk soczewicy. A dzieci Owiecenia s ju bar
dzo zaawansowane w realizacji swego projektu. Gdy na Zacho
dzie umiera chrzecijastwo, stoj ju fundamenty i parter rzdu
wiatowego.
ONZ bdzie jego parlamentem, Rada Bezpieczestwa jego wy
sz izb (veto zostanie zniesione) a Zgromadzenie Generalne je
go izb nisz. Midzynarodowy Sd Karny, wiatowy Sd i wia
21 American Humanist Association, Humanist Manifeste II, 1973. http://humanist. net/documents/manifesto2.html
22 Ibid.

Podzielony dom

309

towa Organizacja Handlu bd stanowi jego sdownictwo. Mi


dzynarodowy Fundusz Monetarny (IMF) jest jego Rezerw Fe
deraln. Bank wiatowy i jego siostrzane banki s agencjami po
mocy zagranicznej. Organizacja Narodw Zjednoczonych ds.
Wyywienia i Rolnictwa (FAO) i wiatowa Organizacja Zdrowia
(W HO) s jednymi z jego agencji opiekuczych. Protok z Kyoto dotyczcy globalnego ocieplenia, tworzy wiatow Agencj
Ochrony rodowiska. Prekursorem i modelem jest Unia Europej
ska. Strob Talbott, kolega Clintona ze studiw w Oksfordzie
i architekt jego polityki rosyjskiej, w artykule opublikowanym
dziesi lat temu w Time55, opisa reim, ktry bdzie rzdzi
w ostatnich dziesicioleciach dwudziestego pierwszego wieku:
Wszystkie pastwa s w zasadzie umowami spoecznymi23.... Bez wzgl
du jak trwae czy wrcz uwicone si wydaj by w danym czasie, w rzeczy
wistoci wszystkie s sztuczne i tymczasowe..,. W przecigu nastpnych kil
kuset lat...pastwo narodowe, takie, jakie znamy, bdzie czym
archaicznym; wszystkie pastwa uznaj jedn, globaln wadz. Okrelenie
do modne w poowie dwudziestego wieku - obywatel wiata -nabierze
realnego znaczenia do koca dwudziestego pierwszego wieku.24

W Wizji Talbotta wiatowa Organizacja Handlu, Midzynaro


dowy Fundusz Monetarny i Bank wiatowy s protoministerstwami handlu, finansw i rozwoju zjednoczonego wiata55.2526
Czy jasne jest, e chcemy zbudowa co, co moe aspirowa
do bycia wiatow wadz, nie tylko blokiem handlowym, ale
i jednostk polityczn?55 - grzmia Romano Prodi, przewodnicz
cy Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim w lutym
2001 roku. - Czy zdajemy sobie spraw, e naszym pastwom
narodowym wzitym pojedynczo bdzie duo trudniej zapewni
sobie swe istnienie i tosamo na scenie wiatowej?55 26
23 Wyranie wida tu wpyw Rousseau - przyp.red.
24 Strob Talbott, America Abroad; The Birth ojthe Global Nation, Time, 20
lipca, 1992, s. 70.
25 Ibid.
26 Michael Mann, Prodi Urges Fundamental Debate on Futur oj E U , Finan
cial Times, 14 lutego, 2001, s. 1.

310

Rozdzia X

Europa stoi obecnie przed Kwesti Narodow. Czy jej wiel


kie narody - Anglia, Francja, Wiochy, Niemcy, Rosja - i jej wie
kowe pastwa ze wspania histori i dziedzictwem - Portugalia,
Hiszpania, Austria, Wgry, Holandia, Polska, Grecja i caa reszta
- chc dalej y jako oddzielne i wyjtkowe narody? Czy maj
wol nadal trwa i by takimi, jakie s ? Czy moe s ju znuo
ne niepodlegoci? Czy wolayby narodow eutanazj wewntrz
socjalistycznego superpastwa i ycie w staej zalenoci od bru
kselskiej biurokracji?
Wielka europejska wojna domowa trwaa od 1914r. do 1989r.
Faszyzm i bolszewizm zostay zmiadone. Ale to nie koniec hi
storii. Chocia zakoczya si wojna przeciwko midzynarodo
wemu komunizmowi, rozpocza si nowa walka, przeciwko
midzynarodowemu socjalizmowi. To jest decydujcy konflikt
dwudziestego pierwszego wieku. Zadecyduje on o tym, czy wy
jtkowe kultury Zachodu przetrwaj czy te stan si subkultu
rami wielokulturowego kontynentu. Okreli on, czy narody
Europy przetrwaj jako niepodlege i wolne czy zostan zmie
nione w prowincje europejskiego superpastwa, w ktrym ko
rzystanie z ich wrodzonego prawa do zachowania swej wyjtko
wej tosamoci bdzie na zawsze zabronione przepisami prawa.
Dzisiaj mwi si narodom Europy, e przyzwoito, sprawie
dliwo i suszne zadouczynienie za grzechy przeszoci, wy
magaj otwarcia drzwi i podzielenia si domem i dobrem naro
dowym z potomkami tych, ktrych ich ojcowie przeladowali,
bez wzgldu na to ilu ich zechce tu przyjecha. Czy narody Eu
ropy potrafi oprze si nienegocjowalnym daniom kultu
rowych marksistw? Bo da si od narodw europejskich ni
mniej ni wicej tylko demograficznego, narodowego i kulturo
wego samobjstwa ich krajw - dla dobra ludzkoci, (podkre
lenie Wydawcy)
Zobowizanie wobec rodzaju ludzkiemu jest najwyszym zo
bowizaniem, do ktrego jestemy zdolni; wykracza ono poza
wsk lojalno kocioa, stanu, partii, klasy lub rasy przesuwajc
si w kierunku szerszej wizji. Tak deklarowa Manifest Huma

Podzielony dom

311

nistyczny". Ale niektrzy z nas wci wierz, e lojalno wobec


wasnych rodzin, krajw, kocioa i kultury stoi na pierwszym
miejscu. Tak wic w bitwie stulecia podzia jest jasno zaznaczony:
patriotyzm albo globalizm. Pastwo albo Nowy wiatowy Porz
dek (New World Order). Niepodlego na zawsze!"27 albo glo
balny rzd.
Niepodlego jest cenniejsza ni wadza i o swe kraje warto
walczy. A poniewa ludzie nie obdarz mioci czy lojalnoci
Wsplnoty Europejskiej, ONZ, wiatowej Organizacji Handlu
czy jakiejkolwiek innej spoecznoci midzynarodowej, walk
o niepodlego na zawsze mona wygra, jeli patrioci wszystkich
krajw wezm si w gar i nie upadn na duchu. Bo to, co po
wiedzia James Burnham o liberalizmie jest prawdziwe take
w odniesieniu do globalizmu. Nie oferuje [on] zwykemu czo
wiekowi powodw, dla ktrych miaby on cierpie, powica si
czy umiera.... Proponuje [on] zestaw bladych i bezkrwistych ab
strakcji - bladych i bezkrwistych z tego prostego powodu, e nie
maj one korzeni w przeszoci, w gbokim uczuciu i w cierpie
niu".28
Poniewa jest to projekt elit i poniewa jego architekci nie s
osobami ktre si zna i darzy mioci, globalizm rozbije si
o Wielk Raf Koralow patriotyzmu. W to wierzymy i tak ma
my nadziej.
Pastwa narodowe mog si rozpa, niektre mog zrezygno
wa ze swej suwerennoci i znikn wewntrz europejskiego superpastwa, ale ich obywatele bd si buntowa, tak jak bunto
wano si przeciwko imperium sowieckiemu, i odtworz kraje,
z ktrych pochodz. I jak pokazay wydarzenia w Seattle 29, po
mienne emocje i zaangaowanie - niezalenie czy okazywali je so
27 Jedno z hase Amerykaskiej Rewolucji, czyli wojny z Koron Brytyjsk
o niepodlego Stanw 2jednoczonych.Przyp.red.
28 Samuel Francis, Thinkers of Our Time. The Claridge Press, London 1999,
s. 102.
29 Manifestacje, protesty i zamieszki antyglobalistyczne. Przyp.red.

3 12

Rozdzia X

cjalici, zwolennicy Ralpha Nadera 30 czy skrajna prawica - obe


cne byy nie na sali obrad, lecz na ulicy.
Gore mg przemyci55 Protok z Kyoto przez odpraw cel
n55, Clinton mg zapisa nas do Midzynarodowego Trybunau
ONZ, ale Bush odrzuci Kyoto i przeciwstawia si Trybunaowi.
Natomiast wiatowa Organizacja Handlu jest sparaliowana mi
dzynarodowymi ktniami i poza Davos nie ma zbyt wielu wiel
bicieli.
Narody Europy staj si nieufne wobec dzielnego nowego
wiata, ktry przygotowuj im ludzie w rodzaju Strobe Talbotta
czy Romano Prodiego. Na szczycie Unii Europejskiej w Nicei
mniejsze kraje wzdragay si przed zrzeczeniem si narodowej
suwerennoci. Duczycy odrzucili euro. W marcu 2001 r., 77 pro
cent Szwajcarw (i wszystkie kantony) gosowao na nie55 w re
ferendum Tak dla Europy55, ktre zaowocowaoby natychmia
stowymi negocjacjami dotyczcymi wejcia do Unii
Europejskiej.31 W niektrych niemieckojzycznych kantonach
udzia gosw na nie55 osign 85 procent.32
Gdy Irlandia zignorowaa dyrektywy UE i obcia podatki,
Dublin zosta ukarany. Przykro mi55 - powiedzia Prodi - ale
czasami nauczyciel, ktrej musi ukara najlepszego ucznia55.33 Mi
nister spraw zagranicznych Irlandii, gdy gospodarka osigna
omioprocentowy wzrost, odpali: Moe, kiedy inne kraje Eu
ropy osign podobny sukces, zwrc na to wiksz uwag55. 34 Ir
landzcy wyborcy storpedowali wtedy porozumienie nicejskie, za
rozszerzenie UE potraktowali jako osabienie gosu Dublina
w Europie i zagroenie suwerennoci Irlandii.
30 Polityk przewodzcy Ruchowi Obrony Konsumentw, zaangaowany
w kwestie ekologiczne i obron praw pracowniczych, kandydat w wyborach pre
zydenckich 1996. Przyp.red.
31 Peter Capella, Swiss Decide Against Joining E U , Manchester Guardian We
ekly, 14 marca 2001, s. 5.
32 Ibid.
33 Mann,op.cit.,s.l
34 Ibid.

Podzielony dom

313

Wosi wybrali nowy centroprawicowy rzd, ktry zamierza


troszczy si przede wszystkim o Wochy. Niemieccy chrzeci
jascy demokraci s coraz bardziej bezceremonialni w pragnieniu
utrzymania narodowej tosamoci i kultury. Brytyjscy torysi zo
stali wprawdzie pokonani, ale wartoci, za ktrymi si opowiada
li - zachowanie narodu i utrzymanie funta - maj poparcie wik
szoci. Zwikszajcy si opr w Europie powinien znale
usysze echo dobiegajce zza Atlantyku.
GDY UE ROZSZERZA SI na wschd, nadejdzie kiedy mo
ment krytyczny. UE zoona z dwudziestu piciu krajw nie
moe by skutecznie rzdzona z Brukseli, chyba e Bruksela po
sidzie podobn wadz, jak dziery rzd USA nad pidziesi
cioma stanami. Zimna wojna przeciwko oglnowiatowemu ko
munizmowi zostaa wygrana, walka przeciwko globalnemu
socjalizmowi nie jest przegrana.
Amerykanie powinni oprze si jakiemukolwiek ograniczeniu
suwerennoci i bez wzgldu na to, ktry prezydent czy partia fa
woryzuj tak opcj, ustawi si w jednej linii z patriotami Euro
py, takimi jak Margaret Thatcher i eurosceptycy, dla ktrych za
chowanie funta stanowi czerwon lini patriotyzmu. Nadchodzi
czas, gdy wszystkie kraje stan przed wyborem pomidzy naro
dowym buntem a wyginiciem narodu. Nie moemy tych spraw
traktowa lekko.
Jak Amerykanie mog zacign si do tej bitwy?
Sprzeciwi si zasilaniu nowymi funduszami Midzynarodo
wego Funduszu Monetarnego i Banku wiatowego. Organizacje
te roztrwoniy setki miliardw dolarw uzyskanych z podatkw
na poyczki, ktrych za udzielenie ktrych wikszo bankierw
znalazaby si w wizieniu. Ale teraz Midzynarodowy Fundusz
Walutowy ma zoty haczyk na wiele krajw i moe zmusi je do
poddania si dyktatowi globalnych elit. Trzeba ten haczyk usun.
Wywrze nacisk na prezydenta, eby wysa do Senatu trak
tat ustanawiajcy Trybuna Midzynarodowy, ktry podpisa
Clinton i Protok z Kyoto , ktry odrzuci Bush, z rekomendacj

314

Rozdzia X

eby nad obydwoma aktami zagosowa negatywnie. Powinno si


oprze wszelkim prbom ONZ zmierzajcym do przechwycenia
funkcji rzdowych, zwaszcza wszelkim podatkom do wyczne
go wykorzystanie przez ONZ oraz wszelkim planom stworzenia
armii ONZ.
Celem ostatecznym Ameryki powinno by zniesienie wia
towej Organizacji Handlu i powrt do dwustronnych umw han
dlowych zawieranych przez Ameryk i jej partnerw handlowych
oraz zlikwidowanie Midzynarodowego Trybunau, w ktrym
Ameryka ma jeden gos, a UE - pitnacie.
Sprzeciwi si jakiemukolwiek dalszemu rozszerzeniu N A
TO. NATO, ktre kiedy byo sojuszem obronnym wolnych na
rodw, majcym na celu blokowanie inwazji Stalina na Europ Za
chodni, zostao zamienione w neo-imperialistyczny blok, ktry
uwaa, e ma suwerenne prawo do inwazji na tak mae kraje, jak
Serbia, w imi demokracji i praw czowieka. Ojcowie Zaoyciele
wstydziliby si tego, co Clinton i Albright zrobili Serbom. Ten
may kraj nas nie zaatakowa, nie zagraa nam, nie szuka z nami
wojny. Jednak roztrzaskalimy Serbi rwnie okrutnie jak Hitler,
za odmow spenienia dania nieograniczonego prawa porusza
nia si po ich ziemi, po to, aby wydrze im kolebk ich kraju, Ko
sowo.
Popiera cakowite wycofanie amerykaskich sil naziem
nych z Europy i Azji oraz rewizj wszystkich gwarancji traktato
wych, ktre pochodz z czasw zimnej wojny. Starzy sojusznicy,
tacy jak Korea Poudniowa, powinni zacz wystawia wasne
wojska i pokrywa koszty wasnej obrony. Wszystkie wielkie im
peria poprzedniego wieku rozpady si z tego samego powodu:
byy zbyt wielkie i kade z nich angaowao si w wojny daleko
poza zasigiem wasnego ywotnego i narodowego interesu.
Uczmy si z historii.
Chocia czujno wobec terroryzmu i obrona przez atakami
rakietowymi ze strony pastw - rozbjnikw s naszymi narodo
wymi priorytetami, najlepszym sposobem uniknicia ataku na
nasz nard lub jego siy zbrojne jest zabranie ich w bezpieczne

Podzielony dom

3 15

miejsce. Naley wycofa USA ze sporw ideologicznych, religij


nych, etnicznych, historycznych i terytorialnych, ktre nie s
spraw Ameryki.
Wydarzenia z 11 wrzenia 2001 r. byy bezporedni konse
kwencj interwencjonistycznej polityki USA w wiecie islam
skim. adne zagroenie naszych ywotnych interesw nie uzasa
dnia naszego zaangaowania na tak wielk skal. Jestemy
republik, nie imperium. I dopki nie przywrcimy polityki za
granicznej, ktrej pragnli dla nas Ojcowi Zaoyciele - pozosta
nia poza konfliktami narodowymi - nie zaznamy koca wojen,
bezpieczestwa czy pokoju w naszym wasnym kraju.
W OJN A KULTUROWA
Kwestionujc tez profesora Samuela P. Huntingtona, dotycz
c zderzenia cywilizacji5, naukowiec James Kurt napisa w The
National Interest, e baterie Huntingtona, niczym dziaa Singa
puru, wcelowane s w zym kierunku:
Prawdziwe zderzenie cywilizacji nie nastpuje pomidzy Zachodem i Re
szt. Nastpi ono pomidzy Zachodem i Post-Zachodem; wewntrz samego
Zachodu. Zderzenie cywilizacji ma ju miejsce wewntrz mzgu Zachodniej
cywilizacji, w gowie amerykaskiej klasy intelektualnej. Teraz rozszerza si
z tej gowy na ciao polityczne.35

Rzeczywicie tak si sprawy maj. Podobnie jak rak okrnicy,


tak dugotrwae zagroenie Zachodu czai si gboko w rodku,
i to, czy Zachd przetrwa, jest pytaniem, na ktre odpowiedz na
rody Zachodu. Jak powiedzia Pogo: Spotkalimy wroga i to my
nim jestemy.
Jak dotd rewolucja wici tryumf, ale jej kadencja, podobnie
jak w przypadku Dantona i Robespierrea, moe by krtka, po
niewa cywilizacja, jak tworzy, nie moe przetrwa. To jak z na
rkotykiem - najpierw daje niezego kopa, ae zbyt dua jego daw
ka zabija. Szeciuset Amerykanw zmaro na AIDS w 1983 roku,
35 James Kurth, The American Way of Victory, National Interest, Lato 2000,

316

Rozdzia X

gdy nakaniaem Biay Dom, by ogosi kryzys medyczny, w arty


kule, ktry koczy si sowami: Biedni homoseksualici; wyda
li wojn naturze i natura egzekwuje okropn kar. 36 I tak si sta
o. Setki tysicy zmaro do tej pory. Setki tysicy nosicieli HIV
utrzymywanych jest przy yciu dziki codziennym mieszan
kom cudownych lekw.
Rewolucja seksualna zacza poera swoje dzieci. Dane staty
styczne dotyczce aborcji, rozwodw, opadajcego wskanika
urodze, rodzin z jednym rodzicem, samobjstw wrd nastolat
kw, strzelanin w szkoach, narkomanii, maltretowania dzieci,
maltretowania wspmaonkw, zbrodni, rozwizoci, coraz
gorszych wynikw testw szkolnych oraz statystyki wizienne,
pokazuj, jak spoeczestwo, w ktrym rej wodzi rewolucja kul
turowa, rozkada si i umiera. Puste obki i przepenione pocze
kalnie gabinetw psychiatrycznych potwierdzaj, e nie jest do
brze. Ale zanim ta chora kultura pjdzie na dno, moe pocign
Zachd za sob.
DLACZEGO NOWA kultura i cywilizacja nie mog prze
trwa?
Po pierwsze, elita, ktr wyprodukowaa nie jest ukochana
przez obywateli i nie cieszy si ich lojalnoci. Jest wrcz zniena
widzona za swoj nietolerancj i niemoralno i za to, co zrobia
tradycyjnym bohaterom i starej wierze. Publiczne rozradowanie
hab Clintona z powodu skandalu, ktrego by gwnym akto
rem, odzwierciedla pogard ludzi dla kontrkultury, ktr on ucie
lenia.
Po drugie, ideologia rewolucji zderza si z prawami ludzkiej
natury i Bogiem, ktry je stworzy. A wic gmach nowego spoe
czestwa zbudowano na piasku. Kobiety nie s takie same jak
mczyni i mwienie, e s, nie zmienia faktu. Kobiety s cako
wicie inne, z oddzielnymi i znaczcymi rolami spoecznymi, ktre
nie s zamienne, mimo nakazw sdowych. Nie mog y na spo
36 Patrick J. Buchanan, Nature's Retribution, New York Post, 24 lutego 1983.

Podzielony dom

317

sb mczyzn bez katastrofalnych konsekwencji dla rodziny


spoeczestwa i kraju.
Homoseksualizm nie jest wyzwalajcy; jest uzaleniajcy. H o
moseksualici zabijaj samych siebie, fizycznie, moralnie i ducho
wo. Tak mwi w. Augustyn, w. Tomasz z Akwinu, tak mwi tak
e Atlanta Centers for Decease Control, tak mwi Tora, Nowy
Testament i Koran. Kto mwi inaczej?
Nawet zwyky rzut oka na strony z nekrologami potwierdza
fakt, e homoseksualizm nie jest idzie w parze z dugim yciem.
Podobnie jak inne spoeczestwa, tak i nasze odkrywa, e Bg,
zanim spisa Przykazania na kamiennych tablicach, przedsiwzi
rodki ostronoci i zapisa ich kopi w ludzkich sercach. Za
przecz, e Jego prawa s wice, buntuj si przeciwko nim a i tak
nie uciekniesz przed konsekwencjami ycia bdcego na bakier
z prawami natury i prawem Boym.
Moemy indoktrynowa dzieci eby wierzyy, e rnice mi
dzy pci istniej tylko w umysach, e wszystkie cywilizacje, kul
tury, religie i narody s rwne. wiat je nauczy, e zostay okama
ne. Chocia nasz obecny relatywizm twierdzi, i kultury s
rwne, pisze Kenneth Minogue 37 w New Criterion,
nikt, oczywicie, nie bierze tego powanie. Za wyjtkiem technologii, moral
na nierwno kultur rzuca si w oczy, na przykad jeli chodzi o pozycj ko
biety w rnych kulturach. Tylko Zachd znis niewolnictwo. Ale jest to
obecnie oznak przyzwoitoci - by moe chodzi o unikanie triumfalizmue nie powinnimy gosi wyszoci w cywilizacji europejskiej, nawet mimo
tego, e jest to jedyne miejsce do ktrego chc si dosta miliony.38

Kto tak naprawd w gbi serca wierzy w rwno wszystkich


cywilizacji, kultur, wyzna? Czy zwolennicy Proroka wierz, e
chrzecijastwo jest religi rwn ich religii? Czy pnocno-amerykanscy mczennicy, ktrzy umarli niosc wiar katolick Iroke37 Kenneth Minogue - profesor nauk politycznych w Londyskiej Szkole
Ekonomii i Nauk Politycznych oraz dyrektor Centrum Studiw Politycznych
w Londynie
38 Kenneth Minogue, How Civilizations Fail, New Criterion, Kwiecie
2001. http :// www.newcriterion.com/archive/19/aprO 1/minogue.htm

318

Rozdzia X

zom 39 wierzyli, e indiaskie religie zasugiway na rwny szacu


nek? Czy Cortez i Pizarro, wypywajc na podbj i nawracanie
Aztekw i Inkw, wierzyli, e wszystkie cywilizacje s rwne?
Czy wszystkie kultury stworzyy rwnie wspaniae dziea poezji,
prozy, malarstwa, rzeby, muzyki i architektury? Czy ktokolwiek
w to wierzy, czy to tylko takie uprzejme pogaduszki w Metropo
litan i Muzeum Sztuki Wspczesnej?
Czy wszystkie kraje s we wszystkim rwne? Dlaczego wic
uchodcy z caego wiata uciekaj na Zachd? Czy wszystkie na
rody s rwne? W Ameryce mamy rwne prawa w ramach syste
mu prawnego. Ale idea wrodzonej godnoci kadego istnienia
ludzkiego i rwnego prawa nie jest produktem Chin, Japonii,
Afryki czy Arabii. Wysza ona z Zachodu. Czy niewolnictwo jest
zem? Tak, lecz ktra wiara pierwsza zacza tego naucza i jaki
nard rozpocz wykorzenianie niewolnictwa? Czy nie byo to
chrzecijastwo i czy nie byli to Brytyjczycy?
Zgodnie z nasz Pierwsz Poprawk , wszystkie idee i wyznania
maj rwne prawa, aby zosta wysuchane, lecz nielogiczne,
a wrcz absurdalne jest wyciganie z tego wniosku, i wszystkie
idee i wyznania s rwne. Cywilizacje nie s rwne. Zachd da
wiatu najlepsze wynalazki. Zachodnia cywilizacja i kultura s wy
sze. Demokracja goszca zasad jeden czowiek - jeden gos
nie jest niepodwaaln zasad; jest ide utylitarystyczn. W wy
miarze globalnym nie zadziaa. Majc 4 procent ludnoci wiata
i dysponujc 30 procentami wiatowego bogactwa i potgi mili
tarnej, Amerykanie powinni by ostatnimi ludmi na Ziemi be
koczcymi nonsensy o rwnoci narodw i ostatnimi ustpujcy
mi choby uncj suwerennoci na rzecz Wiey Babel.
wiatowy rzd, w ktrym wszystkie kraje i narody maj rwny
gos w decydowaniu o przyszoci czowieka jest absurdem. Sa
molotem kieruje pilot, a nie pasaerowie, a rodzice nie daj malu
39
Mczesk mier ponioso wwczas (XVII) w. Wielu misjonarzy jezuic
kich (przewanie Francuzw). Niektrzy z nich byli pieczeni ywcem, a pniej
zjadani. Przyp.red.

Podzielony dom

319

chom prawa do glosowania przy podejmowaniu wanych decyzji


rodzinnych. Nie jest to wezwanie do arogancji, ale do nabrania
nowej moralnej pewnoci i wiary w siebie ze strony tych, ktrym
zostaa dana prawda.
W swoim eseju A Plea for Intolerance z 1931 roku, biskup
Fulton Sheen ubolewa nad brakiem krgosupa moralnego", co
powoduje e nowoczesny kaznodzieja siedzi okrakiem na wole
prawdy i ole ignorancji. 40 Sheen upomina nas, e w stosunku
do niektrych spraw moralni ludzie musz by nietolerancyjni.41
Tolerancja ma zastosowanie tylko do ludzi, nigdy do prawdy ... czy za
sad. W tych kwestiach musimy by nietolerancyjni. Racja pozostanie racj,
nawet jeli wszyscy nie maj racji a bd pozostanie bdem, nawet jeli
wszyscy s w bdzie. I teraz potrzebujemy, jak mwi nam Chesterton, nie
kocioa, ktry ma racj wtedy, kiedy wiat ma racj, ale kocioa, ktry ma
racj, gdy cay wiat jest w bdzie.42

Rewolucja bdzie krtkotrwaa, bo duch cynizmu, ktry zasia


a w modych ludziach, zwrci si przeciwko niej. Jej ikony zosta
n roztrzaskane przez barbarzycw, ktrzy si z niej wylgli.
Teoria krytyczna jest gr, w ktr mog gra wszyscy. Polityka
personalnej destrukcji wykorzystana w przypadku Johna Tower43
i Roberta Borka44 jest obecnie broni znajdujc si w arsenaach
obydwu stron biorcych udzia w wojnie kulturowej. Kiedy przy
wadzy s dzi rewolucjonici, cyniczny slogan z lat szedziesi
tych Nie wierz nikomu po trzydziestce, moe by atwo
zwrcony przeciwko nim. Z kultur Zachodu, tym systemem od
pornociowym naszej cywilizacji, aktualnie zdyskredytowanym
40 Fulton J. Sheen, A Plea for Intolerance, 1931.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 John Tower - senator USA w latach 1960-1985. W 1889 roku by kandy
datem Busha na Sekretarza Obrony jednak Senat odrzuci jego kandydatur
z powodu pomwie o pijastwo i kobieciarstwo.
44 Robert Bork nie zosta zaakceptowany na Sdziego Sdu Najwyszego ze
wzgldu na swoje konserwatywne pogldy i antyaborcyjne.

320

Rozdzia X

i zniszczonym, ta nowa Ameryka jest rwnie bezbronna jak ta


stara.
Gdy niemieckie czogi stay u bram Moskwy, Stalin odkry, e
niewielu umaroby za bolszewizm, ale e mieszkacy bd wal
czy, aby powstrzyma gwat na Matce Rosji. Patriotyzm urato
wa ziemi rodzinn, ale amerykaski patriotyzm zosta poddany
wywrotowej dziaalnoci saperw wojny kulturowej. Gdy Madeleine Albright, Wiliam Cohen i Sandy Berger pojechali do Ohio
aeby uzyska poparcie dla wznowionych bombardowa w Iraku,
odkryli, e Pokolenie-X byo rwnie entuzjastyczne55 w kwestii
wojen prowadzonych przez Clintona, co Bill Clinton i jego towa
rzysze z Woodstock w kwestii walczenia w wojnie Nixona55.
CZY N IE M OEM Y wszyscy ze sob dobrze y? Pyta ao
nie Rodney King, gdy zaczy si zamieszki w Los Angeles po
tym, jak gliniarze, ktrzy go pobili zostali uniewinnieni. Lecz bo
lesna prawda jest taka, e nie moemy tak po prostu by w do
brych stosunkach, bo jestemy w trakcie wojny domowej, wojny
dusz; cieramy si o to, kim jestemy, w co wierzymy i co sob
reprezentujemy. Jest to odwieczny konflikt, gdy dotyczy on
najwaniejszych spraw. Ci, ktrzy zaprzeczaj, e wojna kultu
rowa jest w swoich korzeniach wojn religijn, nie dokopali si
do jej korzeni. Nie rbmy sobie zudze wierzc, e moe ist
nie pokj. Ta rewolucja szybko pogwaci wszelkie zawieszenie
broni, na jakie si umwimy, bo jej chodzi o wadz absolutn
i unicestwienie starej Ameryki, (podkrel.red.)
Konserwatyci i tradycjonalici nazywani s rasistami, faszysta
mi, bigotami, ekstremistami, homofobami i nazistami, bo dla re
wolucji tym wanie s. Ataki na nasz histori i bohaterw nie
skocz si, bo dla rewolucji kulturowej jest to sposb na oczy
szczenie Ameryki ze znienawidzonego dziedzictwa i zrobienia
z niej dobrego kraju55.
Popatrzcie, czego wymaga si od ludzi oddanych Bogu i ojczy
nie. Ich dzieci zmuszone s do czerpania z kultury, ktr oni
uznaj za dekadenck, jeli nie wrcz demoniczn. Rzd uywa

Podzielony dom

321

pienidzy z podatkw na to, co oni uznaj za rze nienarodzo


nych dzieci. Musz wysya swoje dzieci do szk, ktre, jak
twierdz, nara ich wiar na niebezpieczestwo. Mwi si im,
aby zaprzestali prb tworzenia kraju, ktry dostosowuje si do
biblijnych praw, bo jest to teraz sprzeczne z Konstytucj. Taka
jest cena pokoju oferowanego w wojnie kulturowej. Dla milionw
chrzecijan cena ta jest za wysoka.
Spoeczestwo przesiknite jest pornografi, zwizki homo
seksualne bogosawione s przez duchownych; spoeczestwo,
ktre oczyszczono z wszelkich symboli i uroczystoci chrze
cijaskich, jest czym, w czym nie chc ju oni y. Dla milcz
cej wikszoci, rzd traci swoj racj bytu. Nie opierali si gwa
townie, bo nie s gwatownymi ludmi. Ale s ludmi
oszukanymi, ktrzy zaczli ju mwi o swoim rzdzie O N I
i ktrzy szukaj sposobu na odczenie si od dekadenckiej kultu
ry, ktra zdominowaa nasze ycie.
W Przemino z wiatrem, zgorzkniay Rhett Butler, ktremu
skoczya si cierpliwo, odchodzi ostatecznie z Tary. Roztrz
siona Scarlett woa za nim, Ale co ja zrobi? Rhett odpowiada,
Szczerze mwic, moja droga, guzik mnie to obchodzii.45
Wydaje si, e nas Amerykanw, coraz mniej obchodzi to, co
stanie si z drug stron w wojnie kulturowej. Chcemy si po pro
stu wycofa z tego mariau. Dryfujemy w kierunku granicy,
punktu przeomowego. Czy nadszed czas, by podzieli kodr
i uzna za prawd to, co powiedzia amerykaski pisarz John Dos
Passos No dobrze , jestemy dwoma narodami? 46
Kilka lat temu, neokonserwatywny magazyn napisa, e nie
mona rwnoczenie kocha swojego kraju i nienawidzi jego
rzdu. Ale Washington wcale nie nienawidzi Anglii, gdy przyst
pi do wojny zmierzajcej do obalenia rzdw jej parlamentu
i krla. Robert E. Lee nie ywi nienawici do kraju, dla ktrego
45 Gone With the Wind, Metro-Goldwyn-Mayer, 1939.
46 Terry Teachout, Republican Nation, Democratic Nation? Commentary
Styczen 2001, s.

322

Rozdzia X

wczeniej walczy w Meksyku; chcia tylko uwolni si od jego


rzdu. Alice Roosevelt i Charles Lindberg nie cierpieli Franklina
Roosevelta, ale kochali Ameryk i nie chcieli wcignicia jej w ko
lejn europejsk rze, ktra, jak wierzyli, nie bya wojn Amery
ki. Mona kocha swj kraj i nie cierpie rzdw Clintona. Milio
ny ludzi tak wanie robiy.
Jeli Ameryka przestaje by dobrym krajem, w ktrym wyro
limy, co jestemy duni rzdowi? Odpowied znajdujemy
w Ewangelii wedug w. Mateusza w rozdziale 22, werset 21: Od

dajcie Cezarowi, to, co naley do Cezara, a Bogu to, co naley do


Boga,47 Tradycjonalici powinni naladowa nawrconych Rzy
mian. Imperium zasugiwao na ich lojalno, ale oni zaczli po
strzega wczesn kultur jako dekadenck. Niezbdna zatem
bya ucieczka. A wic oddzielili si od dawnego towarzystwa
i dawnych zwyczajw i stworzyli now, chrzecijask kultur
w swych wasnych rodzinach i spoecznoci nawrconych. Pozo
stali lojalni Imperium Rzymskiemu, ale odczyli od jego poga
skiej kultury.
Odczenie si od tej kultury moe przybra wiele form: od re
zygnacji z filmw i telewizji, do blokowania pewnych kanaw,
nauki w domach, protestw wok klinik aborcyjnych, przepro
wadzenia si do mniej zanieczyszczonego rodowiska. Ultra-tradycyjni Amisze odczyli si ju dawno temu. Ortodoksyjni y
dzi odczyli si. Mormoni odeszli do Great Salt Lake. Katolicy
w dziewitnastym wieku zabrali dzieci ze szk publicznych, aby
umieci je w szkoach parafialnych. W latach 80-tych, chrzecija
nie ewangelikalni 48 i fundamentalici chrzecijascy rozpoczli
tworzenie alternatywnej kultury i rwnolegych instytucji chrzecijaskich szk, telewizyjnych show, magazynw, stacji ra
diowych, sieci komputerowych, sklepw z ksikami i wydaw
47 Pismo wite Starego i Nowego Testamentu. Pallotinum, Warszawa-Pozna 1971,s.1148.
48 Grupa Kociow protestanckich powstaych w wieku X IX , wyrniaj
cych si surow moralnoci. Przyp. red.

Podzielony dom

323

nictw. Miliony dzieci uczszczaj do szk katolickich i szk in


nych wyzna chrzecijaskich; ponad milion uczy si w domach.
Zwracajc si do katolickich tradycjonalistw, publicysta z Wanderer, James K. Fitzpatrick, mwi: Bdziemy musieli dostoso
wa si do ycia jako subkultura z wszystkim, co ten ruch impli
kuje.... Alternatyw jest zawarcie pokoju z now Ameryk
uksztatowan przez hollywoodzkich handlarzy pornografi....
Taka kapitulacja jest nie do pomylenia.49
Doroli mog odej od dominujcej kultury kupujc odpo
wiednie ksiki, kasety i CD. Lokalny sklep wideo moe sobie
promowa filmy dla dorosych, ale Blockbuster proponuje naj
lepsze filmy, jakie kiedykolwiek zostay zrobione. To, co Holly
wood produkowa wczoraj, nie jest tym, co Hollywood produku
je dzisiaj. Filmy dawniejsze celebroway heroizm i bohaterstwo,
honor i patriotyzm. Gladiator, Patriota i Trzynacie Dni,
uhonorowane i popularne filmy 2000 roku, byy filmami pozy
tywnymi. Gdy w 1999 roku Amerykaski Instytut Filmowy opra
cowa swoj list Stu Najwikszych Amerykaskich Filmw, tyl
ko jeden film zrobiony po 1982 roku znalaz si w pierwszej
pidziesitce.50
Wyszydzane lata 50-te miay na tej licie siedem filmw
z pierwszej dwudziestki: Na nabrzeach, Deszczowa piosen
ka, Bulwar Zachodzcego Soca, Most na Rzecze Kwai,
P artem, p serio, Wszystko o Ewie i Afrykaska krlo
wa;5152Pozostae filmy lat 50-tych znajdujce si w setce najlep
szych to: W samo poudnie, Okno na podwrze, Tramwaj
zwany podaniem, Std do wiecznoci, Buntownik bez po
wodu, Zawrt gowy, Amerykanin w Paryu, Jedziec zni
kd, Ben-Hur, Olbrzym, Miejsce w socu i Poszukiwa49 James K. Fitzpatrick, More of Them, Wanderer, 7 grudnia 2000.
50 100 Greatest Movies, American Film Institute, http://www.afioline.org:82/
1OOmovies/1OOlist.asp
51 Ibid.
52 Ibid.

324

Rozdzia X

W 1998 roku, rada Biblioteki Wspczesnej zaproponowaa


wybr stu najlepszych powieci dwudziestego wieku. Chocia
byy na niej pozycje kontrkultury, lista zawieraa cztery z dzie
Conrada, wcznie z Lordem Jimem i Jdrem ciemnoci,
Orwella Folwark zwierzcy i Rok 1984, Huxleya Nowy
wspaniay wiat, Koestlera Ciemno w poudnie, Roberta
Penn Warrena Wszyscy ludzie krla, Williama Gordinga Wad
ca much, Walkera Percy Movieger i Kiplinga Kim.53 Sto ksi
ek niebeletrystycznych ma skrzywienie lewicowe, ale T.S.Eliot,
H.L.Mencken, Shelby Forte, Tom Wolfe, Winston Churchill, Paul
Russell i historyk wojen brytyjskich, John Keegan, jako si
przedarli.54
Nie byoby rzecz trudn dla tradycjonalistw stworzenie blo
ku zoonego z serii wykadw o literaturze dla uczniw gimna
zjw i szk wyszych i biblioteki filmowej, ktry pokazaby
modziey najlepsze, rzeczy, jakie kiedykolwiek zostay napisane,
powiedziane czy wystawione na srebrnym ekranie. Jeli do zbior
nika z wod wylewane s cieki, kupuj wod butelkowan. Zasada
ta ma zastosowanie do skaonej kultury.
Internet moe poczy spoecznoci religijne i polityczne.
Doroli mog znale informacje biograficzne, historyczne, poli
tyczne czy dotyczce biecych wydarze nie tylko w ksikach,
ale take w telewizji kablowej. W radio syszymy zarwno pust
paplanin jak i audycje konserwatywne oraz muzyk klasyczn
i popularn na rwni z acid rockiem, hard rockiem, satanic roc
kiem, hip-hopem i gangsta rap.
W przypadku dzieci, ucieczka taka jest o wiele trudniejsza. Hedonizm przenika muzyk, ktr sysz, filmy, ktre ogldaj,
MTV i programy najwikszej ogldalnoci. Jest obecny w maga
zynach i ksikach, ktre czytaj. Nie ma ucieczki i nie ma wyj
53 Notes 100 Best Novels, Modern Library Board, http://www.randomhouse.com/ modernlibrary/lOObest/novels.html
54 1 00 Best Nonfiction, Modern Library Board, http://www.randomhouse.com/ modernlibrary/lOObest/

Podzielonv dom

325

cia. Moe najlepsze, co mog zrobi rodzice, to wpoi dzieciom


wartoci, wedug ktrych maj y, i modli si, by te bezpiecznie
przeprowadziy je przez to wielkie bagno, jakim jest amerykaska
kultura popularna w dwudziestym pierwszym wieku.
POLITYKA
Moemy odczy si od dominujcej kultury, lecz nie moemy uciec od polityki. Gdybymy tak zrobili, oznaczaoby to, e
si poddajemy i zgadzamy na to, aby rewolucja kulturowa zrobia
swoje w Ameryce. A wic dokd prowadzi nas ta batalia?
Jasne, e Biay Dom chce, aby wojna kulturowa nie miaa miej
sca. Bush, gdy jego zwycistwo na Florydzie zostao potwierdzo
ne, powiedzia:
Wierz, e wszystko dzieje si z jakiego powodu i mam nadziej, e du
gie czekanie w cigu ostatnich piciu tygodni spotguje pragnienie wyjcia
poza zgorzknienie i stronniczo niedawnej przeszoci. Nasz kraj musi po
wsta ponad podzielonym domem. Amerykanie ywi nadzieje, wyznaczaj
cele i ceni wartoci duo waniejsze ni to, co jest przedmiotem pospolitych
ktni politycznych. 55

Czy nie jest adnie tak myle?, powiedzia Jake w smutnej


kocowej kwestii Soce te wschodzi.56 Ale tak naprawd,
Ameryka jest podzielonym domem i Amerykanie nie maj
wsplnych nadziei, celw i wartoci. O to wanie chodzi
w wojnie kulturowej. Jak pisze Chilton Williamson Jr w Chronicles, rewolucja nie jest chtna eby y i da y innym.57
Stara Ameryka wyparaby si Nowej Ameryki; Ameryki aborcji, ma
estw gejowskich i pewnych innych da bdcych w stanie wojny z pra
wami naturalnymi i tradycyjn moralnoci. Nowa Ameryka wyparaby si
za Starej, wraz z tym, co wedug niej nie zgadza si z postpow biec
55 President-elect Bush's Victory Speech, Facts on File, 13 grudnia 2000,
s. 951A1.
56 Ernest Hemingway, The Sun Also Rises. Scribner and Sons, New York 1996,
s. 222.
57 Chilton Williamson, Jr., Democracy and the Art of Handloading, Chronic
les, Luty 2001.

326

Rozdzia X

agend: papierosami, alkoholem, fast foodami, woowin, trzymaniem pta


kw w klatkach, polowaniem, rodeo, strzelaniem dla sportu, modlitwami na
meczach futbolu, mow nienawici, woln mow, wolnoci zrzeszania si,
ciarwkami z napdem na cztery koa, rewolwerami.58

Miasto Cheyenne w Wyoming moe tolerowa istnienie N owego Jorku czy Los Angeles - pisze Williamson - ale Los Ange
les i Nowy Jork nie mog znie myli, e gdzie tam na rwni
nach i w grach Wielkiego Amerykaskiego Pustkowia istnieje
inna Ameryka, ktra yje wedug swoich wasnych szczeglnych
warunkw, zwyczajw i preferencji.59
Wojna kulturowa nie da nam spokoju, bo jeszcze z nami nie
skoczya. Ostatecznie, nawet Bush, ocigajcy si wojownik, zo
stanie w ni wcignity.
Jest wiele rzeczy, ktrych mona nie chcie zrobi wsplnie
z jakim czowiekiem. Mona nie chcie dla niego pracowa, je
z nim czy rozmawia. Ale jeli chce walczy, trzeba mu wywiad
czy t przysug. Przywdcy s zwolnieni z walki podczas woj
ny kulturowej jedynie wtedy, gdy opuszczaj pole walki bd wy
wieszaj bia flag. Lecz od lat 60-tych nie udao si uciec od
tego adnemu prezydentowi. Ostatecznie wszyscy musieli zaj
stanowisko, i wszyscy zapacili za to cen.
Ale dopki Bush nie zajmie stanowiska, tradycjonalici powin
ni dokona inwentaryzacji utraconych terenw. Jak powiedziaa
Dorotka (bohaterka Czarnoksinika z Krainy O z55), Toto,
myl e nie jestemy ju w Kansas55.60 To nie jest Ameryka Ro
nalda Reagana. Wielka cz Ameryki zostaa zclintonizowana55.
Moe ich by wicej ni mylaem55, powiedzia Rush Limbaugh61 po wyborach. Gdyby dzisiaj miay miejsce wybory po
midzy Reaganem i Clintonem, 90 procent naszych elit kultural
nych zapomniaoby o aferze rozporkowej55 i gosowaoby na
58 Ibid.
59 Ibid.
60 The Wizard of Oz, Metro-Goldwyn-Mayer, 1939.
61 Rush Limbaugh - amerykaski dziennikarz i publicysta, radiowo-telewi
zyjny,prawico wy komentator polityczny. Przyp.tum

Podzielony dom

327

Clintona. Czy Reagan zdobyby teraz Kaliforni tak, jak uczyni


to cztery razy? Czy kandydat na prezydenta, ktry jest przeciw
ko aborcji zagarnby czterdzieci dziewi stanw, jak zrobili to
Nixon w 1972 r. i Reagan w 1984 roku?
Polityka nie moe wycign Zachodu z kryzysu, bo nie jest to
kryzys materialny, ale kryzys duchowy. Odmowa rodzenia dzieci
przez kobiety Zachodu, przyjcie przez spoeczestwo Zachodu
hedonizmu i materializmu - tego trendu nie odwrc Tom DeLay62, Trent Lott63 czy Bush. Ale polityka nie jest czym nieistot
nym. Franklin Roosevelt nazwa prezydentur przede wszyst
kim miejscem moralnego przywdztwa.64 Mona podj kroki,
ktre utrudni ycie kulturowej rewolucji i przybli dzie,
w ktrym- jak to byo w przypadku [sowieckiego] imperium
za - rozpocznie si odwrt.
Imperialne sdownictwo . Zmiana ksztatu Sdu Najwysze
go jest kluczowa dla osignicia zwycistwa w wojnie kulturowej,
bo ten sd jest taranem rewolucji. Musi on powrci do wypenia
nia roli okrelonej przez Konstytucj, za ludziom powinno si
pozostawi swobod tworzenia takiego spoeczestwa, w jakim
chc y i wychowywa dzieci. Jeli Ameryka jest nadal wolnym
krajem, ludzie maj do tego prawo. Nie robi sdziom testw pa
pierkiem lakmusowym, mwi Prezydent Bush, ale konserwaty
ci maj taki papierek lakmusowy: ot aden liberalny aktywista
sdowy nie musi ubiega si o stanowisko. Mianowanie sdziw
takich, jak nominowany przez Busha seniora David Souter, czy
nominowany przez prezydenta Forda, John Paul Stevens, byoby
straszliw gupot.
W kocu, doktryna inkorporacyjna, wedug ktrej ogranicze
nia narzucone Kongresowi przez Konstytucj mona przerzuci
na poszczeglne Stany dziki zastosowaniu Czternastej Popraw
62 Tom DeLay -przywdca republikaskiej wikszoci w niszej izbie parla
mentu. Przyp.tum
63 Trent Lott - przywdca republikaskiej wikszoci w Senacie. Przyp.tum
64 James MacGregor Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox . Harcourt, Bra
ce, and World, New York 1956, s. 151.

3 28

Rozdzia X

ki, musi zosta obalona. Od czasu sprawy Roe kontra Wad,


opierajc si o t doktryn, Sd Najwyszy narzuca narodowi
swoj wol.
W listopadzie 1996 roku, ks. Richard John Neuhaus, wydawca
First Things, prowadzi sympozjum Koniec demokracji? Poli
tyczna uzurpacja sdownictwa. Zrodzone ze zoci i frustracji
spowodowanej ostatnimi decyzjami sdu, sympozjum oparte by
o na nastpujcym przedoeniu:
Rzd USA nie rzdzi ju za przyzwoleniem rzdzonych. Zgbiamy tu
problem, ktrego istot jest to, czy osignlimy ju bd osigamy punkt,
w ktrym kierujcy si gosem sumienia obywatele nie mog ju udziela
moralnej zgody i aprobaty na poczynania istniejcego reimu.65

Uczestnicy sympozjum - pisa ks. Neuhaus - badaj moliwe


reakcje spoeczne na stanowione prawa, ktrych kierujcy si go
sem sumienia obywatele nie mog przestrzega. Wahaj si one
od nie podporzdkowania si poprzez opr i obywatelskie nie
posuszestwo do moralnie usprawiedliwionej rewolucji.66 Po
rd uczestnikw sympozjum by Robert Bork, ktry napisa:
kiedy ogoszono decyzj VMI , moja ona powiedziaa, e s
dziowie zachowuj si jak banda przestpcw .... Przestpc jest
osob, ktra przymusza innych do czego bez podstaw prawnych.
Dokadnie tak robi wikszo sdziw obecnego Sdu. 67 Byy s
dzia sdu apelacyjnego zaproponowa, e moe nadszed ju czas,
aby urzdnicy publiczni zaczli przeciwstawia si Sdowi Naj
wyszemu:
Moe wybrany przez swoich wyborcw urzdnik pewnego dnia po pro
stu odmwi zastosowania si do decyzji Sdu Najwyszego. Propozycja ta
bdzie uwaana zapewne za szokujc, ale wcale tak nie musi by. Na zarzut,
e odmowa uznania autorytetu sdu bdzie dowodem obywatelskiego niepo
suszestwa, odpowied brzmi: Sd Najwyszy, ktry wydaje nakazy amic
65 Richard John Neuhaus, The End of Democracy?: The Celebrated First
Things Debate with Arguments Pro and Con and The Anatomy of a Contro
versy. Spence Publishing, Dallas 1997, s. 5, 3.
66 Ibid, s. 7.
67 Ibid., s.16.

Podzielony dom

329

zasady adu konstytucyjnego, zajmuje si rwnie niebezpieczn form oby


watelskiego nieposuszestwa.68

Kilku neo-konserwatystw byo zszokowanych przekona


niem, e rzd Stanw Zjednoczonych jest reimem , ktry straci
sw legitymacj; okrelili sympozjum mianem eksplozji antyamerykanizmu. Kilku odeszo z zarzdu First Things. Ale sympo
zjum ukazao si owocne. W zwizku z t kwesti zaczto zasta
nawia si, o robi. Zakadajc, e Sd przybra dyktatorsk
wadz nad demokratyczn republik; stawiamy pytanie: co z tym
zrobimy, oprcz zwykego ubolewania nad tym faktem?
Jedn z odpowiedzi jest popieranie urzdnikw publicznych
gotowych zignorowa nakaz Sdu i poniesienie konsekwencji na
oonych przez sd. Sdzia Alabamy, Roy Moore powiedzia, e
USA musiaoby przysa wojsko, aby usun pyt z Dziesicior
giem Przykaza ze ciany jego sali sdowej. I e on odmwi jej
zdjcia, bez wzgldu na to, kto mu to nakae.
Innym rozwizaniem jest danie, aby czonkowie Kongresu
wykorzystali swoj wadz konstytucyjn, by ograniczy jurys
dykcj Sdu Najwyszego i przeforsowa ustawy, ktre umoli
wiyby Amerykanom odwoywanie i zwalnianie sdziw wikszo
ci gosw, tak jak to robi w Kalifornii. Mona narzuci na
sdziw czasowe ograniczenia w postaci limitw kadencji z mocy
ustawy. Jeli jest taka wola, nie brakuje konstytucyjnych sposo
bw, na ktrych podstawie nard moe odzyska swe prawo do
rzdzenia.
W czasie wojny w Wietnamie, senator George Aiken69 by wy
chwalany za swe dowcipne powiedzenie Ogomy zwycistwo i za
bierajmy si.70 Aiken nalega na zaakceptowanie poraki i wszyst
kiego, co to oznaczao dla Wietnamczykw i mieszkacw
Kambody, ktrzy zawierzyli nam wasne ycie. Aiken sprytnie
68 Ibid.,s. 17
69 George Alken - - republikanin, senator z Vermontu
70 Alan Wolfe, Ohy Those Beltway Innocents, New York Times, 30 sierpnia
1998, s. 13.

330

Rozdzia X

mwi Przerwijmy to i uciekajmy; powiedzmy , e wygralimy. Hu


mor opuci niektrych z nas. Jednak wydaje si, e podejcie Aikena zdobyo dzisiaj uznanie niektrych neo-konserwatystw
w wojnie kulturowej. Z alem zawiadamiamy Pata Buchanana, e
te [wojny kulturowe] zakoczyy si i e lewica wygraa, powie
dzia Irving Kristol po moim przemwieniu na Konwencji w H o
uston.71 Gertrude Himmelfarb (ona Irvinga Kristola) napisaa
w ksice Jeden nard, dwie kultury:
bdmy zadowoleni z tego, e dwie kultury yj razem; wprawdzie w pew
nym napiciu wynikajcym z rnicy pogldw, lecz bez sporw czy anar
chii. Ameryka ma dug tradycj tolerancji, ktra suy jako sia mediacyjna
pomidzy dwoma kulturami, agodzc gniew i tumic namitnoci, rwno
czenie respektujc bardzo prawdziwe, bardzo wane rnice pomidzy ni
mi.72

Chwileczk, Pani Kristol: czy namitnoci powinny by tu


mione wtedy, kiedy zarzynane s rocznie miliony dzieci, gdy dzie
ciobjstwo jest legalne, gdy bezczeszczone s symbole katolickie,
gdy w szkoach publicznych uczy si dzieci czerpania przyjemno
ci z perwersji, gdy nasza kultura jest zatruta, a nasi prawdziwi
bohaterowie przeczogiwani s przez boto? Czy powinnimy by
zadowoleni z naszej sytuacji? Czy to s owe rodzaje rnic,
ktre powinnimy otacza respektem?
Gdy nazici wkroczyli do Parya bez jednego wystrzau, Andr
Gide napisa: Pogodzenie si z wczorajszym wrogiem nie jest
tchrzostwem, lecz mdroci oraz zaakceptowaniem tego, co
nieuniknione.73 Gide nie mia racji. Lecz jeli pastwo Kristol,
przyjmuj lini Aikena, to neo-konserwatywny redaktor i komen
tator Norman Podhoretz osign szczyty absurdu. W bdcej
celebracj samego siebie ksice My Love Affair with Ameri71 Irving Kristol, Family Values: Not a Political Issue, Wall Street Journal,
7 grudnia 1992, s. A 14.
72 Gertrude Himmelfarb, One Nation, Two Cultures. Alfred A. Knopf ,New
York 1999, s. 146.
73 Hilton Kramer and Roger Kimball (red.)., The Future of the European Past
. Ivan R. Dee ,Chicago 1996, s. 7.

Podzielony dom

331

ca74, Podhoretz wyraa pogld, e wojna kulturowa wygasa


w na razie niewypowiedzianym i nie ratyfikowanym przystoso
waniu wzajemnym stron konfliktu... bdcym de facto zawiesze
niem broni przy zachowaniu zajmowanych pozycji.75 Cytuje te
z aprobat Marka Lilia, profesora Uniwersytetu w Chicago, wy
powiadajcego si w kwestii warunkw owego zawieszenia bro
ni: Amerykanie... nie widz sprzecznoci w utrzymywaniu si
z pracy na nieskrpowanym globalnym rynku - to marzenie zwo
lennikw Reagana i koszmar lewicy - i spdzaniu weekendw
w wiecie uksztatowanym moralnie i kulturowo przez lata 60te.76 Ale przecie moralny i kulturalny wszechwiat uksztato
wany przez lata 60-te by szambem.
Podhoretz cytuje wzr do naladowania w osobie Huw
Wheldona77, ktry prowadzi BBC Television Service i pozwala,
aby pisarzom i producentom uchodzio na sucho wykorzystywa
nie obscenicznego jzyka i filmowanie seksualnych scen, ktre
zbliay si do poziomu soft porno.78 Jak Wheldon radzi sobie
z tymi osobami deprecjonujcymi kultur? Ostrzega ich tylko,
e ich programy mog nie przycign lub utrzyma duej pu
blicznoci.79 Nic dziwnego, e przegrywamy. To jest kapitulacja
w bitwie o to, co T. S. Eliot okreli jako to, dla czego warto y.80
Podhoretz powtarza synne stwierdzenie Henryego Kissingera, wypowiedziane w ostatnich tygodniach negocjacji dotycz
cych Wietnamu prowadzonych w Paryu: Pokj jest w zasigu r
ki , stwierdzenie, ktrego nawet Henry z pewnoci musi aowa.
74 Mj romans z Ameryk. Przyp.red.
75 Norman Podhoretz, My Love Affair with America: The Cautionary Tale
of a Cheerful Conservative. The Free Press, New York 2000, s. 215, 218.
76 Ibid., s. 218.
77 Huw Wheldon (1916 - 1986) - producent, prezenter, jedna z najbardziej
znanych postaci telewizji BBC lat 60-tych.
78 Ibid., s. 217.
79 Ibid.
80 T. S. Eliot, Christianity and Culture. Harcourt Brace Jovanovich , New
York 1968, s. 100.

332

Rozdzia X

Gdy nadszed koniec dwudziestego wieku - pisa Podhoretz miaem wraenie, e pewien rodzaj pokoju by w zasigu rki.81
Powiedzcie to Skautom!82 Przy takim nastawieniu, neo-konserwatyzm sta si znany jako nieszkodliwa perswazja (okrelenie
Sama Francisa83). Kristol i Podhoretz s wakacyjnymi onie
rzami wojny kulturowej. Ameryka potrzebuje jednak mczyzn
i kobiet z ikr, jeli walka o dusze nie ma zosta nieodwracalnie
przegrana.
Otwarty bunt w obec politycznej poprawnoci . Prawdziw
odpowiedzi na nie tolerancyjn now ortodoksj powinien by
bunt, wyszydzenie i kontratak. Polityczni adwersarze, ktrzy sza
fuj terminami takimi jak nazista, faszysta, antysemita, natywista,
homofob, bigot, ksenofob i ekstremista dawno ju rozpoczli sw
walk.
Odwaga jest zaraliwa, a bunt moe doprowadzi do odzyska
nia zdecydowanej woli. Dzisiejsi Amerykanie uwielbiaj strace
cw, buntownikw i bojownikw; maj do narzucania im czy
jej woli. A stare napomnienie - mw wadzy prawd! - bardzo
nam si dzi przyda.
W roku 2001 w kilku gazetach uniwersyteckich umieszczono
prowokacyjne ogoszenia zatytuowane Dziesi powodw dla
ktrych reparacje za dawne niewolnictwo s zym i rasistowskim
pomysem.84 Zamieszczone one zostay przez Davida Horowit
za, ktry argumentowa, e czarni s winni wicej Ameryce, ni
Ameryka im. Na Harwardzie i Columbii, wydawcy uniwersyteccy
odmwili zamieszczenia ogoszenia. Na Uniwersytecie Brown,
studenci przechwycili cae pierwsze wydanie. Za zaledwie kilka
81 Podhoretz, op.cit.,s.220.
82 Aluzja do synnej afery, kiedy to sdy usioway narzuci Skautom przyj
mowanie w swe szeregi homoseksualistw, a nawet zmusi ich, by pozwolili im
peni funkcje. Przyp.red.
83 Sam Francis (1 9 4 7 -2 0 0 5 ) - felietonista, znany z artykuw dotykajcych
biecych kontrowersyjnych tematw, ktrych boj si inni dziennikarze.
84 Jonathan Alter, Where PC Meets Free Speech, Newsweek, 2 kwietnia 2001,
S. 31.

Podzielony dom

333

dolarw wywoano wstrzs moralny a kraj mg si dziki temu


dowiedzie, gdzie mona znale prawdziw nietolerancj
w Ameryce.
Przeciwstawianie propagandy zbrodni nienawici, praw
dzie. Zamiast po prostu przeciwstawia si prawom dotyczcym
zbrodni nienawici zaprojektowanym w celu demonizowania bia
ych mczyzn, konserwatyci powinni naciska, eby Departa
ment Sprawiedliwoci skada roczny raport z wszystkich powa
nych midzyrasowych przestpstw, wcznie ze napadami
i gwatami, ktrych dopuciy si gangi oraz by okrelao ras na
pastnika i ofiary, a take dokonao czytelnego podziau wszyst
kich przestpstw seksualnych, popenionych wobec dzieci na te,
majce charakter heteroseksualny i te, majce charakter homose
ksualny. Jeli to prawda, e biali mczyni popeniaj niepropor
cjonalnie wicej zbrodni midzyrasowych, powinnimy o tym
wiedzie. Jeli to nieprawda, dowiedzmy si wreszcie, kto je po
penia.
Departament Sprawiedliwoci powinien take raportowa
0 wszystkich aktach przemocy popenianych na imigrantach
1 wszystkich aktach przemocy, jakich dopuszczaj si imigranci.
Media s stronnicze: naganiaj pierwsze, ignorujc drugie. D o
wiedzmy si wreszcie prawdy i - jak powiedzia Al Smith85 - wydobdmy to na wiato dzienne, bo Nic z tego, co jest antyamery-

kaskie, nie utrzyma si w jasnym wietle dnia.


Prawa antyaborcyjne. Tylko 17 do 19 procent Amerykanw
jest za zakazem aborcji pod kad postaci.86 Ale liczba tych,
ktrzy twierdz, e s za ochron ycia, zwikszya si z 33 do 43
procent w cigu ostatnich piciu lat, za 51 procent wierzy, e po
winny przynajmniej zosta naoone tu pewne ograniczenia i re
strykcje.87
85 Alfred E Smith (1873 - 1944) - gubernator Nowego Jorku i kandydat na
prezydenta w wyborach w 1928r.
i
86 Don Feder, Planned Parenthood Demands a Recount, Jewish World Review,
28 grudnia 2000.
87 Ibid.

334

Rozdzia X

To wystarczy, aby Kongres zagosowa za zakazem aborcji


przez tzw. czciowe urodzenie (partial-birth abortionss) i zabro
ni dokonywania wszelkich aborcji na dzieciach, ktre mog prze
y poza onem matki. Taka ustawa mogaby pozyska i zmobili
zowa Kocioy, ktre wci uwaaj ycie za najwaniejsz
kwesti. Mona by wywrze nacisk na biskupw katolickich, e
by dali poparcia katolickich ustawodawcw, wcznie z takimi
senatorami jak Dodd, Leahy, Harkin, Daschle i Kennedy, ktrym
trzeba przypomina sowa Piusa X I z jego encykliki z 1930 roku
Casti Connubi (O maestwie chrzecijaskim):
Ci, ktrzy trzymaj wodze rzdu, nie powinni zapomina, e obowiz
kiem wadzy publicznej jest obrona ycia niewinnych, wrd ktrych
w pierwszym rzdzie trzeba wymieni dzieci ukryte w onie matki. I jeli pu
bliczni sdziowie pokoju ... ich nie broni, lecz poprzez prawa i ustawy wy
daj je na mier z rk doktorw i innych, niech pamitaj, e Bg jest Sdzi
i Mcicielem niewinnej krwi, ktrej pacz niesie si z ziemi do nieba.8889

Sowa tego papiea mona by czyta z kazalnicy podczas nie


dzielnej mszy w poprzedzajcej takie gosowanie.
Od kiedy Sd Najwyszy obali, a tym samym uniewani za
kaz dokonywania aborcji przez czciowe urodzenie obowizu
jcy w Missouri, Kongres nie mia ochoty uchwali zakazu fede
ralnego. Ale nadszed czas dla Kongresu i prezydenta, aby
wykorzystali swoje prawa w ramach Konstytucji i poprowadzili
Sd z powrotem do wskiej przegrdki, ktra jest dla niego wy
znaczona przez Konstytucj.
Bojkoty obywatelskie. Bojkot autobusowy w Montgomery
(Montgomery bus boycott)90 obwieci narodziny nowoczesnego
88 Partial-birth abortion - procedura medyczna polegajca na tym, e lekarz
wywouje u pacjentki akcj porodow, po czym, gdy dziecko jest ju czciowo
na zewntrz, zgniata mu gwk. Zabieg ten jest przeprowadzany w trzecim
trymestrze ciy, czsto wrcz w jej ostatnim miesicu.
89 Anne Fremantle, The Papal Encyclicals .Putnams Sons, New York. 1956,
s. 241.
90 Montgomery bus boycott rozpocz si 1 grudnia 1955 w Montgomery
w stanie Alabama, gdy czarni obywatele zdecydowali si bojkotowa miejskie

Podzielony dom

3 35

ruchu obrony praw obywatelskich. Bojkoty NAACP spowodo


way, e przywdcy biznesowi musieli apelowa o usunicie
sztandaru Konfederacji z Kapitolu Poudniowej Karoliny. Ale boj
koty mog by take wykorzystane w celu ukarania tych, ktrzy
atakuj tradycyjne wartoci. Mog take okaza si czynnikiem
mobilizujcym do zawizania tradycjonalistycznej koalicji.
Bojkoty firmy Disney Company dokonane przez baptystw
(z powodu filmu Ksidz wyprodukowanego w 1995 roku) nie
uday si jedynie z powodu problemw organizacyjnych. Bya to
w kocu deklaracja wojny ekonomicznej z rozlegym i rnorod
nym imperium medialnym, w skad ktrego wchodz takie
podmioty jak ESPN, ABC, Disney World, History Chanel i Ana
heim Angels. Demokratyczna bro, jak s bojkoty konsumenc
kie, moe przynie dobry efekt, jeli tylko dobrzy ludzie skupi
si na jednym produkcie. Gdy Ronald Reagan rozpocz zwija
nie Imperium Sowieckiego, nie wysa do Europy Centralnej ar
mii NATO by j zmiadyy, zamiast tego opanowa ma Grena
d. Strategia Grenady moe zadziaa. Jak? W ten sam sposb,
w jaki Cesar Chavez91 zwrci uwag na robotnikw pracujcych
na farmach Kalifornii, prowadzc bojkot winogron stoowych. Je
li tradycjonalici i Republikanie zjednoczyliby si i wybrali cho
jeden produkt reklamowany w szczeglnie obraliwym TV Show ,
i gdyby wszyscy zbojkotowali ten produkt, mogliby zmusi reklamodawc do zrezygnowania z tych reklam. Wtedy trzeba
przej do nastpnego produktu, a nikt nie bdzie chcia opaca
kosztw reklam zamieszczanych w programie telewizyjnym
szczeglnie obraliwym dla wielu osb. Ta metoda zadziaaa
w przypadku Cesara Chaveza i NAACP, wic nie ma powodu, dla
ktrego nie miaaby zadziaa na korzy tradycjonalistw.

autobusy do czasu gdy pozwoli si im siada w dowolnym miejscu, a nie tylko


z tyu autobusu. Przyp.tum.
91
Cesar Chavez (1927 - 1993) - Amerykanin meksykaskiego pochodzenia,
dziaacz zwizkowy, w swej pracy skupi si gwnie na prbach poprawienia wa
runkw pracy robotnikw pracujcych na farmach.

336

Rozdzia X

Inicjatywy i Referenda. Wkrtce po tym jak Poudniowa


Karolina zdja sztandar a Georgia zniosa flag stanow zawiera
jc Krzy w. Andrzeja, przysza kolej na Mississippi. Zatajajc
spraw przez wiele miesicy, ustawodawcy z Mississippi przerzu
cili t decyzj na barki ludzi w referendum: czy chc zatrzyma
stanow flag z replik sztandaru Konfederacji czy odrzuci j
i zamieni na inn ? Gubernator, wydawnictwa i rodowiska bi
znesowe byli oczywicie za zniesieniem starej flagi a republika
scy senatorowie Trent Lott i Thad Ochran zachowali dyskretn
cisz. 17 kwietnia 2001 roku, ludno Mississippi zagosowaa
szedziesit pi do trzydziestu piciu za utrzymaniem ich 104letniej flagi.92
Wezwanie tradycji pokonao rzdy pienidza. Nawet kilka
hrabstw mniejszociowych odwanie zagosowao za star flag.
Gos Tradycji pokona dyktat pienidza. Przekaz: w kwestiach
kultury i moralnoci, tradycjonalici powinni odebra podejmo
wanie decyzji urzdnikom i zwrci je ludziom.
Ostatnia nadzieja zachowania i wskrzeszenia kultury judeochrzecijaskiej ley w obywatelach odpornych na wadz pieni
dza i niezbyt zainteresowanych brakiem akceptacji ze strony me
diw.
Autor naszej konstytucji gboko wierzy w prawo ludzi do
rzdzenia samymi sob. Skoro ludzie s jedynym legalnym, usta
wowym rdem wadzy - pisa Madison - wydaje si, e cile
zgodne z teori republikanw jest powracanie do tej pierwotnej
wadzy kiedykolwiek zachodzi potrzeba zwikszenia, zmniejsze
nia czy przemodelowania wadzy rzdu. 93
Nie wszystkie decyzje mog by podejmowane w drodze po
wszechnego gosowania. Nie wszystkie decyzje podejmowane
poprzez ludzi zostan ciepo przyjte przez tradycjonalistw. Jak
92 Emily Wagster, Mississippi Flag Vote Falls Largely Along Racial Lines, As
sociated Press, 21 kwietnia 2001.
93 James Madison, fThe Federalist 49: Method of Guarding Against the Encro
achments of Any One Department of Government by Appealing to the People Th
rough a Convention, 2 lutego 1788.

Podzielony dom

337

by nie byo, anty- kultura poczynia gbokie wyrwy. Ale referen


dum jest przynajmniej sdem ostatniej instancji, niwelujcym po
mysy sdziw-dyktatorw i nienasyconych ustawodawcw.
Cofnicie funduszy wspierajcych Rewolucj Kulturow.
Gdyby mona byo przekona Republikanw, e nie maj innego
wyjcia ni walka z rewolucj kulturow, ktra zostaa im narzu
cona, sialiby pord drczycieli spustoszenie. Bo rzd federalny
jest dzisiaj Ministerstwem Skarbu rewolucji kulturowej. Gdyby
Republikaski Kongres rozpozna agendy rewolucji i zakoczy
przekazywanie funduszy federalnych dla organizacji takich jak
Planowane Rodzicielstwo (Planned Parenthood) i NAACP, i za
mkn placwki takie jak Endowments for the Arts and Humani
ties, zlikwidowa Ministerstwo Edukacji i Komisj Praw Obywa
telskich, mgby wwczas zdemobilizowa cae armie swych
przeciwnikw. Niestety Republikanie boj si, e uzna si ich za
stwarzajcych podziay.
Tak czy inaczej, jaki odwany badacz powinien przygotowa
list wszystkich instytucji jedzcych z federalnego koryta i po
winno si poprosi Biay Dom i Kongres o zaprzestanie finanso
wania tych organizacji, lewicowych i prawicowych, ktre bawi
si w polityk za pienidze podatnikw. Jak pisa Jefferson,
Zmuszanie czowieka do dostarczania kontrybucji pieninych
na propagowanie opinii w ktre nie wierzy i ktrymi si brzydzi,
jest grzeszne i godne tyrana.
Kongres powinien znie Dzie Prezydenta i ku czci ojca na
szego kraju przywrci Rocznic Urodzin Washingtona.
Kalifornijska Inicjatywa Praw Obywatelskich, w ktrej wy
borcy gosowali w stosunku szedziesit do czterdziestu, usun
a z prawa rasow dyskryminacj i moliwo stosowania protek
cji przez rzd stanowy. Powinno si znale Kongresmana, ktry
zamieni na tekst ustawy sowa z Kalifornijskiej Inicjatywy Praw
Obywatelskich, napisane przez Warda Connerly, czonka wadz
Uniwersytetu Kalifornijskiego i sprawi, aby Kongres przegoso
wa takow ustaw jako Civil Rights Act 2002. Sformuowanie
jest jasne:

3 38

Rozdzia X

Pastwo nie powinno dyskryminowa lub zapewnia preferencyjnego


traktowania adnej osobie lub grupie w oparciu o ras, pe, kolor skry, po
chodzenie etniczne lub narodowe w procesie zatrudnienia w instytucjach pu
blicznych, edukacji publicznej i zamwieniach publicznych. 94

Zapytany o opini dotyczc tego stwierdzenia, senator Joseph


Liebermann, kandydat Gorea na stanowisko wiceprezydenta, od
powiedzia, Nie widz jak miabym by temu przeciwny.... To
jest zasadniczo stwierdzenie amerykaskich wartoci; gosi ono,
e nie powinnimy nikogo dyskryminowa z powodu jego przy
nalenoci do okrelonej grupy. 95 W istocie, sowa te opisuj
spoeczestwo lepe na kolory. Jeli Kongres nie jest w stanie za
akceptowa tych sw, ktre s zgodne z duchem Ustawy o Pra
wach Obywatelskich z 1964 roku, potrzebujemy nowego Kon
gresu.
Decentralizacja wadzy . W Anglii decentralizacja oznaczaa
transfer wadzy z londyskiego parlamentu do Szkocji, Walii
i Ulsteru. Rwnie decentralizacja moe by wybawieniem i ra
tunkiem dla tradycjonalizmu.
Jednym z historycznych zwycistw wieckiego humanizmu
bya decyzja Sdu Najwyszego skazujca wszelkie emblematy
chrzecijastwa na opuszczenie szk publicznych. Skoro ten prawie-monopol, jeli chodzi o edukacj amerykaskich dzieci
w szkoach publicznych, nie suy ju amerykaskiej wikszoci
monopol ten powinien zosta zamany. Rady szkolne, dyrektorzy
i nauczyciele powinni mie zapewnion niezaleno i samodziel
no oraz wolno decydowania o tym, czego uczy dzieci, jakich
uywa ksiek, jakich wit przestrzega i jaki powinien by cha
rakter szkoy. Rodzice powinni mie prawo kierowania podatkw
przeznaczonych na edukacj ich dzieci do wybranych przez siebie
szk: publicznych i prywatnych, wieckich i religijnych. Niech
szkoy publiczne odzwierciedlaj rnorodno naszego narodu;
94 John Fonte, Why There Is a Culture War, Policy Review. Grudzie 2000
i Stycze 2001, s. 21.
95 Ibid.

Podzielony dom

339

niech wic bd szkoy dla chopcw, dla dziewczt, szkoy koe


dukacyjne, szkoy, ktre odzwierciedlaj religijne i kulturowe
wartoci rodzicw i dzieci, ktre do nich uczszczaj.
Jeli jaka szkoa zechce witowa ydowsk Hanuk, a inna
Boe Narodzenie, jeszcze inna afrykaskie wito Rodziny
Kwanzaa, niech przemwi wolno i zniknie dostosowywanie si
na si. Niech lokalna spoeczno zdecyduje o tym w drodze de
mokratycznego gosowania. Jestemy cakowicie odmiennym
i nieporwnywalnym narodem, ktry zgadza si by odmiennego
zdania prawie we wszystkim. Niech te rnice zostan odzwier
ciedlone w naszych szkoach. Zamanie monopolu edukacyjnego
jest duo bardziej istotne dla zdrowia naszego spoeczestwa ni
zamanie monopolu Billa Gatesa na rynku oprogramowania kom
puterowego.
Niestety, obie partie zmierzaj w kierunku nacjonalizacji. Gdy
Clinton nawouje do wprowadzenia szkolnych mundurkw,
a Bush zastanawia si jak podnie wyniki testw w trzeciej klasie
szkoy podstawowej, to zmierzamy w zym kierunku.
Cenzura . W ksice Slouching Toward Gomorrah Robert
Bork96 podnosi kwesti, czyj czas nadszed, biorc pod uwag
plugaw, nisk sztuk, ktr rzuca si Amerykanom prosto
w twarz. Czy musimy tolerowa ten brud w imi Pierwszej Po
prawki? Bork pisze:
Wydaje si, e jestemy zbyt bojaliwi eby stwierdzi, e dziea Mapplethorpea i Serrano nie powinny by publicznie wystawiane, ktokolwiek za
to paci. Bdziemy musieli przemc t bojaliwo, jeli nie chcemy, aby na
sza kultura jeszcze bardziej upada.... Te fotografie byyby rwnie obraliwe
gdyby ich wystawienie zostao sfinansowane przez szurnitego miliardera.97

Gdy nie jest dozwolona cenzura pastwowa, imperatywem


jest cenzura moralna. Nard potrzebuje Sdu Najwyszego,
ktry rozumie, e Konstytucja zezwala poszczeglnym stanom
96 Robert Bork - filozof prawa, byy ambasador Stanw Zjednoczonych
w ON Z, specjalista od prawa antymonopolowego.
97 Yo Philistines, Washington Times, 21 lutego 2001, s. A l 6.

340

Rozdzia X

i spoecznociom ustanawia i wprowadza standardy przyzwoi


toci. To absurdalne, pisze Jacques Barzun, e pastwa ubolewa
j nad przemoc i rozwizoci seksualn wrd modych, ale po
rnografii i przemocy w ksikach i filmach, sklepach i klubach,
w telewizji i Internecie, w tekstach piosenek, nie mona zakaza,
bo naruszy to interes wolnego rynku idei. 98
Tam, gdzie ludzie akceptuj pytko, powierzchowno i ab
surd jako co normalnego, kultura staje si dekadencka - dodaje
Barzun.99 Detoksyfikacja amerykaskiej kultury jest duo wa
niejsza ni jakakolwiek absolutystyczna interpretacja Pierwszej
Poprawki.
Nauczanie Historii. Modzi Amerykanie odznaczaj si za
dziwiajc ignorancj, jeli chodzi o histori Ameryki. Testy to
potwierdzaj. Jest to zarwno tragedia jak i wielkie niebezpie
czestwo. Jeli Sd najwyszy nie zezwoli na zanurzenie dzieci
w ich wierze religijnej w szkoach publicznych, nie moe zabro
ni zanurzania dzieci w przeszoci ich kraju. Rodzice i nauczycie
le powinni zapewni nauk historii Ameryki na kadym poziomie
nauczania, a kada ksika, z ktrej uczone s dzieci, powinna zo
sta przeczytana przez rodzicw dla upewnienia si, e zawiera
to, co najlepsze, z tego, co Amerykanie powiedzieli i zrobili przez
wieki. aden kraj nie ma historii mogcej rwna si z nasz. Wie
dz o tym wszystkie narody wiata, powinni to wiedzie take
Amerykanie. Prawie kadego dziecko, ktre zostanie zanurzone
w historii Ameryki, wynurzy si jako patriota.
Prezydent Bush powinien zwoa w Biaego Domu Konferen
cj powicon amerykaskiej historii, aby uhonorowa i wysu
cha naszych najlepszych historykw. Cel: zwrci oglnonaro
dow uwag na skandaliczny deficyt historii pord modych
Amerykanw i zachci do czytania i uczenia historii Ameryki
98 Roger Kimball, Closing Time? Jacques Barzun on Western Culture. New
Criterion, Czerwiec 2000. http://www.newcriterion.com/archive/18/junOO/barzun.htm
99 Ibid.

Podzielony dom

341

w kadym roku szkolnym i przez cae ycie. Projekt Historia


powinien by traktowany z gorczkowoci podobn tej, ktra
nastaa po wezwaniu prezydenta Eisenhowera do pooenia ak
centu na nauki cise i sprawno fizyczn po tym jak Sowieci
obudzili do dziaania nasze pokolenie swoim Sputnikiem.
Narodowy Konkurs Historyczny, na zasadach zastosowanych
w Narodowym Konkursie Pisania, mgby zachci tysice dzie
ci do gbszego studiowania narodowej przeszoci. Im wicej
dziecko nauczy si amerykaskiej historii, tym lepiej bdzie
w stanie rozpoznawa kamstwa tych, ktrzy tocz wojn z histo
ri Ameryki. Co wane, drzwi te mog pozostawa otwarte przez
cae ycie. Wane jest to, e mona otworzy dzieciom drzwi do
przeszoci. To wspaniay i cudowny wiat, ktry naley zwiedza
i bada.
PO KLSCE Brytyjczykw pod Saratog, przyjaciel napisa
do Adama Smitha, e utrata amerykaskich kolonii musi zdru
zgota Brytani. Smith odpisa: W kraju jest wiele ruin.100
Smith mia na myli to, e wielkie narody dowiadczaj poraek
i trwaj. W roku 1777 przed Brytani i jej imperium byo jeszcze
wiele wielkich momentw, od Trafalgaru i Waterloo po Dunkier
k i Bitw o Angli.
Ale jakie s widoki na renesans Zachodu?
Szczero zmusza do przyznania, e prognozy nie s dobre.
Czowiek Zachodu by moe przeywa wanie ostatni akt trage
dii, ktra rozpocza si piset lat temu. Wtedy chrzecijastwo,
chocia podzielone wczeniej przez schizm pomidzy kocioa
mi Ortodoksyjnym (prawosawie) i Rzymskim i roztrzaskane
przez Reformacj, wylao si z Europy eby podbi wiat. Ale
w osiemnastym wieku nadeszo duo bardziej radykalne wyzwa
nie z wewntrz; wyzwanie rzucone nie tylko wadzy Rzymu, lecz
samemu chrzecijastwu oraz kulturowego i politycznego ado
100
Herbert Stein, Herb Stein's Unfamiliar Quotations.
15 maja 1997.

Slate Magazine,

342

Rozdzia X

wi, ktremu dao ono pocztek. Ecrasez Vinfame/, podpisywa


swoje listy Voltaire: Zmiecie to, co niesawne - to znaczy Ko
ci.101 Rodzaj ludzki nie bdzie wolny dopki ostatni krl nie
zostanie powieszony na jelitach ostatniego ksidza, zadeklaro
wa Diderot.102 Rodzaj ludzki urodzi si wolny, lecz wszdzie
jest w kajdanach, powiedzia Rousseau.103
Francja powstaa i posza za tymi gryzipirkami. Monarchia si
rozpada. Ludwik XV I, Maria Antonina i arystokraci trafili pod
gilotyn. Koci zosta wywaszczony i zupiony. Rozum za
triumfowa nad wiar i zaowocowa wrzeniowymi masakrami,
terrorem, Robespierrem i dyktatur, Bonapartem i jego Cesar
stwem oraz wierwieczem wojen europejskich, po ktrych Fran
cja nigdy nie odzyskaa swej jednoci i prymatu.
Wtedy pojawi si Darwin, ktry wyjani, e wszyscy jestemy
wytworem, produktem ewolucji a nie dziea Stworzenia, Marks,
ktry oznajmi, e religia jest opium dla ludu i Nietzsche, ktry
mia odwag poprowadzi dyskusj do jej logicznego koca: Bg
jest martwy ... i to my go zabilimy.104 A skoro Bg nie yje - po
wiedzia Alosza w Braciach Karamazow Dostojewskiego wszystkie rzeczy s dopuszczalne. I jeli Bg nie yje, logika pro
wadzi nas do kolejnego wniosku: chrzecijastwo jest oszustwem
zapewniajcym wadz klasie klerykalnych pasoytw i naley
szybko wyrwa je z korzeniami za te stulecia zwodzenia i zbro
dnie przeciwko postpowi i ludzkiej godnoci. Gdy ju obalimy
chrzecijastwo, bdziemy wreszcie mogli swobodnie poda za
nauk i rozumem, i stworzy najlepszy z moliwych wiatw tu
na Ziemi. Jedyny wiat jaki kiedykolwiek poznamy.
101 Richard John Neuhaus, Lord Acton, Cardinal Newman, and How to Be
Ahead of Your Time. First Things: A Monthly Journal of Religion and Public Li
fe, 1 sierpnia 2000, s. 77.
102 Pat Donnelly, Know Your Diderot. Gazette, 13 sierpnia, 1991, s. El,
103 George Walden, Coasting on Dead Men's Ideas. Evening Standard, 12 lu
tego 2001, s. 54.
104 Tirdad Derakhshani, At God's Funeral, Biographer Describes Killers' o f the
Deity. Arizona Republic, 29 sierpnia 1999, s. E l 2.

Podzielony dom

3 43

Lecz skoro chrzecijastwo dao pocztek Zachodowi i udzie


la swego poparcia jego porzdkowi moralnemu i politycznemu, to
czy Zachd przeyje mier chrzecijastwa? Will Durant nie
znalaz w historii adnego znaczcego przykadu spoeczestwa z p o
wodzeniem zachowujcego ycie moralne hez pomocy religii.1085
Epigram Belloca gosi: Wiara to Europa. Europa to Wiara. 105106
Lecz jeli ta wiara umiera, co bdzie skada si na nowy system
wierze, co bdzie jednoczc zasad i rdem moralnego auto
rytetu, ktry do tej pory utrzymywa zachodni wsplnot? Co
czyni Zachd unikalnym? Czym s czce nas wizy ?
Niektrzy mwi, e to solidarno rasowa, lecz ostatnie pi
set lat byo niekoczc si kronik rzezi pomidzy narodami Eu
ropy, a wojny wiatowe byy tego punktem kulminacyjnym.
W cigu ostatniego pidziesiciolecia to z Zachodu wanie wy
szo wielu wrogw zachodniej wiary, kultury i cywilizacji. Co wi
cej, Ameryka jest dzi wieloetnicznym, wielorasowym krajem,
a kraje Europy bd takimi jutro.
Lincoln mwi o ludziach trzymanych razem mistycznymi
akordami pamici.107 Lecz spytajcie Anglikw, Francuzw czy
Polakw czy podzielaj mistyczne akordy pamici z Niemcami czy
Rosjanami. Gdy Amerykanie wspominaj swoj historie, nie
ktrzy uwaaj j za chwalebn, niektrzy za pen za i wstydli
w. I gdy Ameryka i Europa otwieraj swoje bramy dla milionw
ludzi z krajw i kontynentw, ktre kiedy byy podporzdkowa
ne i skolonizowane przez Amerykanw i Europejczykw, mi
styczne akordy historii mog rwnie dobrze nas podzieli, co zjed
noczy. Demokracja wydaje si by wspania jednoczc
i akceptowan ide. Demokracja, wolny rynek, amerykaskie war
toci - oto, co sob reprezentujemy i za co bdziemy walczy. Ale
105 Jim Nelson Black, When Nations Die. Tyndale House Publishers .Wheaton, 111., 1994, s. 9.
106 John Senior, The Death of Christian Culture. Arlington House Publishers
,New Rochelle, N .Y 1978, s. 7.
107 Abraham Lincoln, First Inaugural Address, Washington, D.C., 4 marca
1861. http://libertyonline.hypermall.com/Lincoln/lincoln-l.html

344

Rozdzia X

to nie wszystko. Wikszoci Amerykanw zupenie nie obchodzi


to, jak inne kraje s rzdzone. Wsplna wiara w demokracj jest
jednak zbyt saba, aby utrzyma solidarno Zachodu. Jest to bo
wiem koncepcja intelektualna, ktra nie angauje serca. Ludzie
bd walczy za rodziny, przyjaci, wiar, wolno i kraj - ale czy
za demokracj ? Gdy George Bush senior powiedzia, e ww
czas, kiedy dryfowa z japoskiej wyspy po zestrzeleniu i strace
niu drugiego pilota, jego myli zwrciy si na rozdzia pomidzy
kocioem i pastwem - ludzie gono pakali. Gdyby jutro rzdy
Indii, Francji, Woch czy Brazylii spotka zamach wojskowy, jak
wielu Amerykanw uwaaoby, e jest to sprawa warta naprawie
nia kosztem tysicy amerykaskich istnie?
Demokracja nie wystarczy. Yeats mia racj: gdy znika wiara,
wszystko si rozpada, rodek si nie utrzyma.108 Moe by przecie
tak, e nadszed kres Zachodu, w czas, ktry nadchodzi dla ka
dej cywilizacji, e mier Zachodu zostaa postanowiona z gry
i nie ma ju sensu przepisywania nowych lekarstw czy doradzania
nowego bolesnego leczenia, bo pacjent po prostu umiera i nic ju
nie mona zrobi? C, jeli nie dojdzie do oywienia wiary albo
wielkiego duchowego przebudzenia, mczyni i kobiety Zacho
du mog po prostu przey swe ycie, a zostanie ich tak niewie
lu, e ich istnienie nie bdzie ju miao adnego znaczenia.
GDY DORASTALIMY, wiedzielimy, e mona wygra zim
n wojn z sowieckim imperium. Chocia niewielu z nas zdawao
sobie spraw z tego, jak dalece saba bya druga strona, jak bez
wzgldno jej przywdcw maskowaa pytko jej systemu,
a jeszcze mniej osb przewidywao nagy i cakowity upadek,
ktry nadszed w 1989 roku, jednak wierzylimy, e moemy wy
gra, jeli bdziemy mieli wol, wytrwao i si do przetrwania.
Ale rewolucjonici kulturowi osigaj sukces tam, gdzie zawie
dli zwolennicy Lenina. Komunizm przesta zdobywa konwerty108
James K. Robinson and Walter B. Rideout (red.)., The College Book of
Modem Verse. Row, Peterson and Company, Evanston, 111., 1960, s. 65.

Podzielony dom

345

tw na Zachodzie na dwa pokolenia przed upadkiem, lecz rewo


lucja kulturowa nawraca nawet teraz. I sama demokracja nie mo
e jej pokona, bo demokracja jest bezbronna wobec ideologii, a
za swe zwieczenie uwaa transformacj demokracji dokonan
przez now elit, now wiar i nowy porzdek. W rzeczywistoci,
demokracja uatwia rewolucj; zdawali sobie z tego spraw wyzy
skujcy j jej wrogowie, tacy jak Marcuse. Hitler pokaza, co de
mokracja aosnego oporu oferuje Prawdziwie Wierzcym, ktrzy
mog nawrci masy, aby uwolniy si od niej. To wanie mia
na myli Eliot, gdy napisa w 1939 roku:
Termin demokracja, jak ju wielokrotnie mwiem, nie zawiera wystar
czajco pozytywnego przesania, eby sam mg stan przeciwko siom,
ktrych nie lubicie - moe atwo zosta przez nie odmieniony. Jeli nie b
dziecie czcili Boga (a On jest zazdrosnym Bogiem), powinnicie oddawa
cze Hitlerowi i Stalinowi.109

Gdy ideologia trzyma w ucisku spoeczestwo, jedynie sia


wysza albo wysza ideologia moe j skutecznie egzorcyzmowa. Zby pokona wiar, trzeba mie inn wiar. Jak alterna
tywn wiar, inn, ni chrzecijastwo, ma Zachd? Eliot pisze:
Tak, jak filozofowie polityczni wywodz swoje sankcje z etyki,
a etyk prawd religii, jedynie przez powrt do rda prawdy,
moemy mie nadziej na jakkolwiek organizacje spoeczn,
ktra nie zignoruje zasadniczych aspektw rzeczywistoci. *10
Lecz jeli chrzecijastwo stracio swj urok i powab, i nie jest ju
jednym z moliwych wyborw, rewolucja przyspieszy i niedugo
uderzymy gow w cian rzeczywistoci. Kto wie, moe Cyri
Connolly mia racj, gdy p wieku temu napisa To ostatnia godzi

na w ogrodach Zachodu.111
Ameryka jest paradoksem. Pozostaje najwspanialszym krajem
za Ziemi - krajem moliwoci, narodem posiadajcym ywotno
i energi niespotykane nigdzie indziej. Czy nie jestemy najbar
109 Eliot, op.cit., s. 50.
110 Ibid.
111 Kimball. http://www.newcriterion.eom/archive/l8/junOO/barzun.htm

346

Rozdzia X

dziej bogosawionym narodem na Ziemi? Nasza nauka, techno


logia i medycyna s przedmiotem zazdroci ludzkoci. Niektrzy
z nas yj dzisiaj tylko dziki zabiegom chirurgicznym, wynalaz
kom medycznym i cudownym lekom, ktre nie istniay, gdy byli
my modzi. Moemy by wdziczni Ameryce za to, co zyskuje
my dziki niej. I chocia nikt nie zaprzecza, e jej maniery s
nieco toporne, e panuj tu dekadencja i upadek kultury oraz cho
roba nkajca jej dusz, to mimo tego Ameryka wci jednak jest
krajem, za ktry warto walczy; jest te ostatni, najlepsz
nadziej dla Ziemi.
Siedzc na swej trumnie w wozie wiozcym go przez wsie Wir
ginii na miejsce egzekucji, stary abolicjonista John Brown ago
dnie westchn: To pikny kraj.112 Tak wanie jest. I dlatego nig
dy nie moemy przesta prbowa go odzyska.
112
David Ramsey, John Brown's Body Still Draws Americans to Ponder His
Legacy, Houston Chronicle, 27 wrzenia 1998, p. A38.