Vous êtes sur la page 1sur 3

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW geschiedenis BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Denk in je antwoorden aan de terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke)
theorie als praktijk
Wat ging goed?

B1. Leerdoelen stellen


De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (procesen product) die aansluiten bij
leerlijnen en het bestaande
onderwijsprogramma van de
stagegroep.

Wat mag beter?

De lesdoelen die ik gesteld


had passen goed bij de les
en bij de klas. Ook passen
ze bij de doelen die ik heb
gesteld voor deze klas. In
deze klas is het erg fijn dat
iedereen aan het woord
komt, ook degenen die dit
normaal niet zo snel komen.
De leerlingen weten de
betekenis van identiteit en
zouden deze kunnen
uitleggen. productdoel
De leerlingen vertellen over
hun eigen voorwerp in de
kring. productdoel
De leerlingen leren iets meer
over elkaars identiteit.
procesdoel
De leerlingen luisteren goed
naar elkaar. procesdoel
De leerlingen stellen elkaar
vragen. productdoel

B3. Leeractiviteiten begeleiden


De student toont aan dat hij in staat
is om in de lesuitvoering
coperatieve werkvormen te
hanteren. De student toont aan dat
hij leerlingen hulp biedt bij het
leerproces, rekening houdend met
de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van

Ik begon met een stuk


theorie waarin we de
betekenis van identiteit
bespraken. Hierbij maakten
we gezamenlijk een
woordweb over identiteit op
het bord. Na dit stuk gaf ik
zelf een kort verhaaltje over
mijn voorwerp en over
mezelf. Hiermee zorgde ik

Bij het woordweb hab ik


langer stil moeten staan bij
de woorden. De woorden
werden nu opgeschreven
en daarna gingen we gelijk
weer verder. De echte
leerwinst is nu niet behaald
en dit had meer kunnen
zijn.

individuele leerlingen.

ervoor dat de klas geboeid


raakte met het onderwerp
over identiteit.
Bij de kring stelde ik vragen
aan de leerlingen die uit
zichzelf weinig over het
voorwerp vertelden. Zo
kwam er meer informatie
aan de orde. Ook als de
klas zelf niet met veel
vragen kwam, dan zorgde ik
ervoor dat ik toch wat
vragen kon stellen aan de
leerling.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
De student toont dat hij
samenwerking leren tijdens de
onderwijsactiviteiten bevordert en
laat expliciet zien dat hij kinderen
aanspreekt op gedrag, hen positief
stimuleert en zicht houdt op alle
groepjesleerlingen.

A4. Interactie aangaan met de


groep
De student toont aan dat hij vanuit
een onderzoekende houding
gesprekken voert met de leerlingen
door actief te luisteren. De student
evalueert de onderwijsactiviteiten
met kinderen en hij geeft feedback
aan leerlingen op het
samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.

Ik gaf duidelijk aan hoe ik


wilde dat de kringgevormd
werd en wanneer de
voorwerpen gepakt mochten
worden.
Ik gaf duidelijk aan waar
sommige leerlingen plek
moesten nemen.

Ik vroeg de leerlingen of zij


ook vonden dat de les goed
gegaan was.
Ik vroeg de leerlingen of zij
meer wisten van elkaar dan
dat zij eerst wisten.

Ik hield aan het begin goed


de stilte in de groep. Aan
het einde liet ik dit iets meer
gaan. Ik vergat soms om
aan te geven dat wij goed
naar elkaar moeten
luisteren en dat er alleen
gepraat mag worden als je
een beurt hebt.
Ook dit is een onderdeel
van consequent zijn, wat
past bij mijn eigen leerdoel.
Dit had beter gekund.
Mijn evaluatie op deze les
was vooral vanuit mezelf.
Dit kreeg ik ook mee als
feedback en heb ik
uitgewerkt in mijn reflectie.
Ik moet meer reflecteren
vanuit de leerlingen zonder
mijn eigen mening al te
vertellen. Hierdoor komt er
geen echt beeld van hoe de
leerlingen de les hebben
ervaren.
Al hadden de leerlingen wel
echt goed meegedaan, dit
had ik niet zelf al aan
mogen geven.

B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en
leermiddelen klaar zet.

De werkvorm rotonde is erg


fijn en heeft zich volledig
laten benutten. Alle
leerlingen konden wat
vertellen.

Ik was me er van bewust


dat er leerlingen zouden
zijn die hun voorwerp
zouden vergeten. Mijn
oplossing hiervoor was
echter niet echt geschikt.
Na advies van mijn wpb
konden zij ook meedoen,
hier had ik zelf een
oplossing voor moeten
hebben