Vous êtes sur la page 1sur 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: OJW GS + Levensbeschouwing
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

Ik heb ervoor gekozen om in te


zoomen op de identiteit van de
Joden tijdens WOII en hoe de
identiteit door de nazis werd
afgenomen.

De leerlijn stond de afgelopen


tijd stil bij WOII, hier heb ik mij
bij aangesloten.

Zo heb ik de kinderen kaartjes


gegeven met voorbeelden waarop
de identiteit werd afgenomen.
Deze kaartjes moesten de
kinderen volgens de eigen mening
van erg naar minder erg leggen.

Dit heb ik gedaan om zo aan te


sluiten bij de volgende
kerndoelen:
kerndoel 37: De leerlingen leren
zich te gedragen vanuit respect
voor algemeen aanvaarde
waarden en normen. (integratie
en behoud van identiteit)
kerndoel 38: De leerlingen leren
hoofdzaken over geestelijke
stromingen die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
spelen, en ze leren respectvol
om te gaan met seksualiteit en
met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder
seksuele diversiteit. (vrijheid
van geloof)

De kinderen kijken de film The


Wave om zo besef te krijgen hoe
makkelijk het is om de identiteit

Voor het begin van de film


vroeg ik of de kinderen denken
dat het mogelijk is om de

B3. Leeractiviteiten
begeleiden

van mensen te veranderen.

identiteit nu nog steeds te


veranderen is.

De kinderen werken samen in


twee groepen.

De kinderen kunnen zo
allemaal de eigen mening naar
voren laten komen en kunnen
zo discussiren met elkaar
over de kaartjes. (coperatieve
werkenvorm denken delen
uitwisselen.)

2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Ik heb de groepjes willekeurig


gemaakt via het programma
Gynzy, dit omdat de kinderen
erg rustig zijn en volgens
Tuckman (Ontwikkeling in de
groep, 2014) zit deze groep
dus in de fase Performing. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna)
nooit onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces

Binnen de klas zijn verschillende


groepjes, echter kunnen wel alle
kinderen met elkaar
samenwerken. Daarom worden er
willekeurige groepjes gemaakt.

Nadat ik binnen de klas de


klimaatschaal had afgenomen,
werd al meteen duidelijk dat alle
kinderen goed met elkaar
kunnen opschieten.

De kinderen konden mij


voortdurend vragen stellen
wanneer ze deze hadden en ook
liep ik rondjes tussen de groepjes
door om waar nodig te helpen.

Omdat de kinderen niet erg veel


ondersteuning nodig hebben
wilde ik ze vrij laten werken,
wanneer er dan alsnog iets
onduidelijk is, kunnen ze dit
alsnog vragen.

3.13 feedback aan leerlingen

Na de les bespraken we wat ze


van de film vonden en welke
emoties het losmaakte bij de
kinderen.

Ik wilde zo reflecteren wat de


kinderen geleerd hadden van
de film en of de mening is
bijgesteld.

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen

De kinderen werken met de


cooperatieve werkvorm denken

Dit omdat de kinderen zo vrijer


zijn qua werk en zo samen

1.1 zicht op groepjes


leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met


de groep

delen uitwisselen.
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

kunnen discussiren wat erg is


en wat minder erg.